Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.74 MB
2019-08-26 15:07:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
64
438
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Zalai Közlöny 1942 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

82\' évfolyam, 26. u4m.
Naflykanlxsa, 1842. február 3. kedd
Am 12 flIMr.
ZALAI KÖZLÖNY
IXMimtMt to LUAÓMvotal. VW L ala.
POLITIKAI NAPILAP
FeteUS» txerkozto: Barbarlts Lajos
nlfiwiM tow
ton »áB71iftktei»p t
USA és.az észak-afrikai hadjárat
Berlin, február .\'í Az északafrikai általános katonai helyzetről megjelent nemzetközi fejtegetések egyértelműen azt az álláspontot képviselik, hogy a nagy brit (tómadá* nem érte el célját és az angol hadvezetőség tervei meghiúsullak. Az offenzíva megindulásakor elhangzott illetékes angol nyilatkozatok félreérthetetlenül megvilágították, mit akar és mit vár teljes bizakodással az angol hadvezetőség. A brit elgondolások egyes részleteiről most mogbizhafo lisszaboni információk közölnek adatokat, amo* lyak alapíján képet alkothatunk magunknak az őszakafrikai brit akció méreteiről, továbbá arról \'s meggyőződhetünk, hogy bizonyos\'Katonai és politikai célok elérésére irányuló közös angol --amerikai erőfeszítésről van szó.
Közismert, hogy az Északafrikában hasznait nadianyag legnagyobb része amerikai eredetű. A hadianyagszállitás öriási méretű és nem csupán katonai segélynyújtásra vall, hanem czen\'tulmcnőleg az USA közvetlen politikai érdekeltségét is bizonyítja amely az őszakafrikai brit akcióhoz fűződik. Az említeti lisszaboni források alapján az afrikai angol hadjárat célkitűzéséről a-következő képet alkothatjuk magunknak:
1. A közös angol-amerikai erőfeszítésok északafrikai célja egész Líbia meghódítása, Tripolisz\'városának elfoglalása és a libiaí-—tuniszi határ elérése, legtávolabbi cél a német—olasz harci erők teljes és végérvényes megsemmisítése lett volna.
2. A terv sikeres befejezése julet adott volna Tuniszban, Algírban, Marokkóban és Nyugatafrikában bizonyos gaullisla megmozdulásokra, amelyeknek tervszerű levezetése után az északafrikai,partvidék, továbbá a francia birtokban lévő i\\yu-galafrika az angol hadvezetés rendelkezésére állott volna.
3. A nagyméretű északamerikai hadi anyagszállítás észak-afrikai. útját biztosítani és te-lielőség isizerint rövidíteni kellettképpen, ezért Portugáliának az Azen szigeteket ós más közbe eső állomásokat a nyugati szövetségesek rendelkezésére kel-lell bocsátania.\' Éppen ez az a pont, ahol az északafrikai akcióhoz fűzött különleges amerikai érdekek szembetüinőeu meg-
nyilatkoznak.
Végeredményben tehát Észak-afrikűt maradók nélkül meg akarták: kaparintani, hogy a I?öldözikt$Dgtrt injjul kereske.-
Eddig ismeretlen módszerekkel, ellenállhatatlan támadást készítenek elő Szingapúr ellen
Még nem fejezték be a németek győzelmes ellentámadásukat Északafrlkában
Goring január 27. óta Rómában tárgyal
Berlin, február 3 A szovjetoroszok tevékenysége a keleti Arcvonalon — a bolsevista jelentésekkel ellentétben — már nom olyan élénk, tnint kezdetben volt, —állapítja meg az NST hosszabb összefoglaló jelentésében. ¦ Ennek okát berlini tájékozott körökben a rend-ki™! heves havazásban és abban látják, hogy a bolsevisták hihetetlenül nagy ember- és hadianyagot forgácsoltak szét. A keleti arcvonalon a hó helyenként két méter magas és a hó-fuvásos területeken még magasabb. Ezekről az arGvonalsza-kaszokról nagyobb crojü ellenséges tevékenységet nem jelentenek, noha a szovjet-hadi jelentések ezeken a helyeken számolnak be sikerekről. Egyébként a bolsevisták helyzete a keleti arcvonaton más bkokból is figyelemreméltó. Az arcvonalon vissza vonuló német élcsapatok ugyanis hadászatilag kedvezőbb terepen foglalják cl üj áUásuikat ős igy
¦ bolsevista élcsapatok ellá tása t téli Időjárás következtében a küldnböxő helyeken szinte lehetetlenné válik.
Az utánpótlási helyzet a németek szempontjából — figyelembe véve nz összekötő utvonalak megrövidülését — megjavult. Megállapítható az is — irja a továbbiakban az NST —, hogy a tél nemcsak az egyik, vagy a
másik hadviselő fél előnyét* vagy hátrányára szolgál, hanem mindkét fél tevékenységét gátolja, A német hadvezetés ezeket az időjárás következlébcn beállott akadályokat a haditerv kidolgozásánál \'számításba vette, bárhogy is állítják az ellenség részéről ennek ar, ellenkezőjét.
A tavasz beblzonylt|s majd, hogy kl számított helyesen.
Megállapítható az is, hogy csak a szovjet hadvezetés ala|«totta reménységeit a télre és nem törődve a hadjárat további céljaival, .nem dolgozoll-Jd. jiagy terveket.arra, hogy az clmuicu\'dők nagy megsemmisítő csatáiban visszamaradt hatlseregtartal\'é*-kajt megerősítse a Szibériából és Kaukázusból kivont tartalékokkal és harcba vesse azokat a legalkalmasabb arcvonal-szakaszokon. Ehelyctl a szovjet hadvezetőség szétszórta emberanyagát.
A hibásan és vadul végrehajtott támadások ugyan helyi sikerekhez vezettek, ezeknek azonban a már Ismertetett okokból nlnoo hadászati jelentősége.
Ezek a sikerek, éppen ellenkezőleg a német ellentámadások lehetőségét jelenlik. Ezeket az ellentámadásokat a betörési rések szárnyam hajtják végre és igy elejét veszik annak, hogy a bolsevisták élcsapatai visszavonulj ank. f
Tájékozott német helyen meg-crősjlctték továbbá, íiqgy n,szovjet 1 támadások 80 százalékát olyan egységek hajtották és hajtják végre, amelyek legfeljebb egy zászlőnlnyí erővel érnek fel. a legtöbb azonban csak egy századot tesz ki. Berlinben felhívják a figyelmet arra,, már februárját írunk, u nagyarányú téli hadműveletek végrehajtására rendelkezésre átló idő mar igen korlátolt, sőt nagyon is rövid, — fejezi beaz NST.
Komoly „d\'áma" elölt az angol birodalom
Amsterdam, február 3 A londoni hírszolgálat Sziiu
{[apur helyzet őröl a következő-cet mondotta: (
Lehetséges, hogy olyan dráma felé közeledünk, amely még komolyabb, mint amelyei nz anyaország a imitt évben avlegrosszabb hónapokban átélt és komolyabb, mint Tobruk és
Hongkong sorsa. Szingapúr elvesztése nemcsak Anglia, keletázsiai tekintélyét, hnnem a brit hajóhad\' mozgékonyságát is erősen sújtaná.
A japánoké m burmai •rovassál léglfftlonye
Tolttó, február :t Mtatl * nomri-iroél Ksrettrt \'\'*#ta-
Afrika atlanlióceáni partjaitól Közelkeldig egységes szárazföldi frontot (erenitsenok.
Anglia elgondolása szerint .nz északafrikai hadszíntérnek\'egyben a Sztálintól követelt második front látszatát kellett keltenie. A tervek annyira csalogat*? formában tűnlek fel az angol hadvezetőség elött, hogy az Egyiptomban hónapokon keresztül felhalmozott ember- és haiti anyagtömegeket és valamennyi rendelkezésre álló erői Északarrikában vetette harcba.
A távolkeleti brit védekezés szükségessége sem változtatott a helyzeten, mert Japán harci erejét először lebecsülték és a védelmi készültséget elegendő1-nek tartották. Nagybrilannia, --dejinj utat i,->ui«l elzárjak és
mint Berlinben megjegyzik — még keletázsiai tartalékait is a sokatigérő északafrikai tervek szolgálatába állította, amely azonban, mint ma már Londonban is elismerik, nagyon rossz1 üzletnek bizonyult. Rommel ge-íteráíís hetekig tartó elkeseredett védelmi harcokban kicsikart győzelme az angol hadvezetőség messzemenő terveit és számításait olyannyira meg-hiúsította, hogy Anglia most keierii csalódással-készítheti el az északafrikai vállalkozás mérlegét. Röviden megállapíthat* juk. hogy Nagybrilíimüa Távol keléten elveszítette világbirodnl-mi helyzetének legfontosabb támaszpontjait és pozícióit, Észak afríkaban p«dig a kitűzött cél-loi távolabb ájl, aUöi ;*ángy, .oC*
fenzíva megindításakor.
Az északafrikai hadjáratnak éppen az utóbbi napokban közöli eredményei mutatjuk;.hogy n Romínét generális vezetése alatt álló nemet—olasz haderő a hadmüveletek jelenlegi stádiumában is ura a helyzetnek. Ha angol részen általában ugy nyilatkoznak, hogy Rommel generális, a modern tábornokok közé. jutóit ¦» lurkó, kalapjából ismét uj csodát varázsolt elö., csupán annak a jele, hogy az ószakofri-kai hadjárat küszöbönálló fejleményei elé nem tekintenek különösebb optimizmussal, sől pisctlcges kelleiuctlcn meglepetésekre számítanak
2AL.W1 RÓÜt.ONV
BÚTORT
raakünletben,
GÁBOR műassisiiosnál
regien r«_y rtadeljan. Nankmnlae*. VAro*háa.|ULleU
lé-sr uwgiUlflpjtja, hogy a japáu *égi-ii\'\'.í.\'ni a burmai amonalou mar m\';: s»r*zte a iigi fölényt. A jtfie_tés*k L*. ¦-\' üi.o\'ii-\'!, .hh\'iI, hogy a boiubfitáina-dasok éa lígiharcoK folyamon kvrakcii 100 ellenséges \' nspuWgíp"1 pusztítottak <1, :.^.iii.it olyanokat is au>oVy*k t_ak a -legutóbbi betekben érkcmk kuteJdkalofcwi » burmai arcvonalra.
Moulmein bavéteiévd kapisotatban uicgálittpiiiik a WKutéwk, liogy a
Ciimgkiflg fdtí if.uiViL\'i.! _l-
^\'OD*^ immár el tett* minden gya-
Angol kölcsön Caungktngnak
AmSxterUain, február 3 A brit hírszolgálat szerűt az acgoi ..n.iii. iiv fcoxölle a csuutfkliigi fcor. máén) 4, hog)\' hajlandó neki uadk-é-uki-.s 50 ini-.iú fout sterling költsont adok ás a bérleti és kúicsöBUtrv k*r*-lébvu hadianyaggal stgitani.
A német légierő ujabb aikerai
Berlin, február 3 Néniét katonai helyről közlik uz NST-vel:
Több harci repülőgép a részben rossz időjárás ellenére hétlön egész nap folytatta sikeres felderítéseit a brit szigetek lelett. A néniot gépek a keleti partvidék két helyén hajózási és ipari célpontokat támadtuk meg és ennek során elsüllyesztettek egy szállítóhajót, egy gyárcsarnokot pedig szétromboltak.
A német légihuderö a Földközi-tengeren és Északafrika különböző helyein is a ros»* szabbra fordult időjárás ellenére több eredményes vállalkozást hajtott végre • területek felett. A többi kőzött eredményesen támadták Málta szigetének katonai célpontjait.
üf módaxerrul támadják majd a Japánok Szingapúrt
.Tokió, február 3 Japán katonai körök ugy tudják, hogy Szingapúr szige--tén 14.000 angol katona van. A japán hadsereg Szingapúr ellen eddig még nem ismert, ellen állhatatlan hadászati módszerrel támad majd, — mondotta a japán hadsereg szóvivője.
Tizennégy hajót *ülly«*ziett«k el a Japánok 6 nap alatt
Tokió, február 3 Japán bombavető repülőgépek Szingapúrtól délre elsnly-lyesz tettek egy 3000 tonnás ellenséges hajói. Január 25~c és 31-e között a japán fegyveres erők a sznmatrai vizeken \\\\ .ellenséges hajót süllyesztenek el vögy rongáltuk meg, összesen 57.000 tonnatarlalominal. (loivi.u.i-i az 5. oldalon)
ÓRÁT,
ÉKSZEHT.
» "SS SZEMÜVEGET ZSOLDOS GYULA
FS-al b. (a K«*e*e-aUIk>dfcr«l kmW
*+mm jatt tw ét mtH^Dtítrmáhtjr.
A nagykanizsai Polgári Egylet 106-tb évi közgyűlése
Áldozott gróf Széchenyi István emlékének
lOOik évi közgyűlését tartotta hétfőn u nagykanizsai Polgári Egyket Minden esztendőben u legnemesebb hagyományok szelleme kel életre ezeken a közgyűléseken s minden esztendőben ugyanott hangzik el a keserű panasz: — mindent megkíséreltünk és semmi sem sikerült. Nem anyagiakon múlik, hiszen a Polgári Egylet a legnehezebb válságokkal is meg tudott birkózni. Kicsiny, nagyon kicsiny azoknak u táboru, akik igénylik a rendszeres társasköri életet. A jó névhez hozzá tartozik tagja lenni a Polgári Egy* lelnek, de élete iránt érduklő-désl is tanúsítani, abban résztvenni csak egy lelkes, de kicsiny együttes hajlandó. Egy Széchenyitőt örökségül hagyott, nagyjelentőségű gondolat, a polgári együvétartozás nemzetépítő ereje testesül meg a\' Polgári Egy leiben. Hogy nem enyészik el az eszmény, azt ;i maiul nyi csapatot illeti köszönet érte, akik válságokon és az időkfzaj,-lásán keresztül, mint élenjárók és mint közkatonák, önzetlen odaadással és ügyszeretettel fáradoznak a Polgári Egylet uj százcszlendejénck küszöbén, hogy megtöltsék azt a polgári gondolat életerejével.
*
A közgyűlést a családi okokból távol iévö dr. Krátky István elnök helyett Kelemen Ferenc alelnök vezetle. -Megnyitó beszédéből kicsendült a Polgári Egylet s az abban élni .hivatótt*gonfc dolal mély átérzése és szeretete, egyben az a reménykedése, hogy ha a mai idők útjában állnak is a társasköri élet kimélyilésé-nek, de a vajúdó uj élet meghozza a Polgári Egyletnek is\'az életerős megújhodást, adetig pe-
dig a deretek fenntartása a kötelesség, i ¦
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Bárt a István gimnáziumi igazgató mondta el remekbe szabott Széche-nyi-em lékbeszéd ét, a Polgári Egylet által három évvel ezelőtt alapított Széchenyi-serleg előtt. Az ünnepi beszéd az irodalom tudósának tiszta körvonalú, érzékeltető erejű, portréja volt a Legnugyobb Magyarról.
Dr, Phízs Ferenc tjlkár a gon dosan összeállitott évi jelentéséi olvasta fel. Megemlékezett abbau az elmúlt esztendő országgyarapodásáról, a mugyar honvédség dicsőséges helytállásáról s arról, hogy a Polgári EgyleL unyngi hozzájárulással kapcsolódott be a muraközi gyermekek nevelésének megszervezésébe. Kegyelettel emlékezett meg u közgyűlés a Polgári Egylet halottjáról, Fater Mihályról. Az elmúlt év folyamán kilépett 5, elköltözött 29, lagdij nem fizetése miatt töröltetett 4 tag, belépett 39 uj tag. Ünnepelte a közgyűlés dr, Ör-ley György, dr. Tholway Zsigmond és nemes Szabó Kálmán tagokat, akiket u legmagasabb kegy a nemzetvédelmi kereszttel tüntetett ki. Kijutott a lelkes ünneplés Reisch Béla háznagynak, Horváth József könyvtárosnak, akik éven át sok gonddal fáradoztak a Polgári Egylet életének fejlesztésén. A könyvtár 110 kötettel gyarapodott, részben a Nagykanizsai Takarékpénztár adományából.
A közgyűlés a tagdijat azied-digi évi 12 pengőről 10 pengőre emelte fel. ,
Pusofszky Béla pénztáros a költségvetést, zárszámadást 03 vagyonmérleget terjesztette be.
Február VÁROSI MOZGÓ
3— 4. _______
Kedden és szerdán
A legnagyobb filmszenzáoiők egyike az egész világon
TALPIQ ÚRIEMBER
Főszereplők: Qreer Garson, Laurenoe Olivér, Mary Poland
Előadások kezdete S, 7 és 9 árakor
rAloáiolt n!niot;kui,i]iík (FotoLH. D. V.)
BAZÁR UDYfllb
lettfon 3 95. IW
Legszebbet ^legolcsóbban I
A közgyűlés ezeket hozzászólás nélkül elfogadta, köszönetet szavazva az úgybüzg\'ó pénztárosnak.
A titkos válaszlás során a volt tisztikart változás nélkül újból megválasztották, A választmányban uj tagok : dr. Birkás Géza, dr. Kovács Ervin, Kisfaludy József, Szabó Kálmán, Sztuchó István, póttagok: Kötsky Kálmán, dr. tiádor János, Zalai Lajos, uj számvizsgálók : Szekulja Jakab, Halvax Lajos, Garzó Pál és Brussáuyi Gyula.
A közgyűlés az elnökség éltetésével éri véget, «ste pedig megtartották a Polgári Egylef hagyományos közgyűlési társas-vacsoráját.
Megérkezett Vecsera Antal tuzolióparancttnokl kinevezése
Hosszú ideje vajúdott Nagykanizsa hivatásos tüzoltópa-rancsnoki állásának ügye. A város érdekében álló ós minden egyéb tekintetben is megnyugtató és méltányos megoldásul kívánatos volt a hivatásos pa-1 rancsnok mielőbbi kinevezése. Ez most megtörtént. Ma érke. zclL meg a főispán intézkedése, amellyel pontot tett az ügy után\' és Vecsera Antal kinevezésével ugy oldotta meg a kérdést, a hogyan azt Nagykanizsa kézér1 deke, de egyben közvéleménye; is kivánta. Eszerint Vecsera Antal, aki e minőségében rátermettségét, lelkiismeretes ügy-buzgósógát éveken át sokoldalúan bebizonyította, mától fog; va parancsnoka a nagykanizsai hivatásos tűzoltóságnak. Az esküt a napokban teszi le a polgármester kezébe.
Clpöt Telelei:4e8. csak ELEKESTŐL
(Dermata) fMt 13. fi.
1942 febrafa 3
ZAUAI KÖZLÖNY
ÓVJA SZEMÉTI
4« vAMfollon hlaUmnul [il Mt •MfflDvutí látaa«r-«Mfcln!*tet>il>«n-
ZSOLDOS GYULA
iffamtr. ituia tt látsxflrésxmflBler,
Fo-.il fi. (• Koiona-aitll*»»! ntmfran). Bft4.ll ZtlM-Uttíiik, bomérck, linuM*. mln-
Talpig úriember
Mostanában elég gyakran Írnak át reményi filmre, hol nagyobb, hol kisebb eredniény-nyel. A jelen esetben is regényből készült a film forgatóköny-\\-e : Janc Atislen angol regény-írónő rotnantikus, szép regé-myéböl. A forgatókönyvöt Al-dótis Huxley irta: ragyogó ötleteivel, elmés párbeszédeivel Káprázatosan, elbűvölően tárul elénk a XIX. század angol világa, teljesen hatalmába kerítve az emberi szépségével érdekességével és kedvességével. A főszerepben Laurence Ollvicrés Grcer Garsox. dlnk felejthetetlen alakítást, ^ legapróbb részletekig, a legtökéletesebben, legjobban, könnyedén és a művészi átélés teljességével karakterizálva szerepeiket. Nagy jellem színészek mindketten, a .legjobbak közül valók, tudásukhoz járul még különösen egyéni izük, közvetlenségük. Kettőjük köré méltón sorakozik a lobbi szereplő Is : Mary Bolond Bennclt-néja, Edná May Olivér érdekes, humoros arca, Ann Itulberford és Maurccn O\'Sullivan kedves, fjalalos jókedve és tehetsége.
\'« P, /.
D] lakbér-rendelet
Most jelent meg a ni. kir. nö-nisztériumnak 590— 19-12/M. Y.. sz. rendelete, amely korlátozza az uj házakban a felmondási jogot és rögzili a lakbéreket.
A? 1910. évi január Zi után épüli házban azt a bért kell fizetni, amelyben a bérbeadó a ház felépítése után az első bérlővel elsíiizben megállapodott Ilyen lakások bérletének a felmondása hatálytalan, ha egyébként nincs helye a felmondásnak. Aki a felmondás hatálytalansága következtében a már kibérelt lakásba nem lud beköltözni, eddigi lakását szintén megtarthatja. Szövetkezeti és társasházban lévő lakások bérletét a bérbeadó azon a cimen, hogy a- lakásra saját magának van szüksége, csak akkor mondhatja fel, ha a ház már a rendelet életbeléptetése elölt tulajdona volt. A lakásrendeletek e rendelkezéseit iroda, műterem, műhely céljaira bérelt helyiségekre is alkalmazni kell. Az{üz-fclhelyiség bérletét a bérbeadó az iparhatóság felszólítására köteles felmondani, ha a bérlő kötött forgalmi] áruk árusítására nem jelölteiéit ki, igy az előző üzlelí évben üzleti tevékenysége körében fiO százalékkal keve-*
BÚTORT hetyeiihre unirli As butorsralonjában vegyen vagy rendeljen. C**Qf«ry-iit 14.
sebb üzleti forgalmat ért el. A lakáscserét szintén bo kell jelenteni a hatóságoknak. Lakások* igénybevételét megyei városokban, járási székhelyeken és Ötezernél több lakossal bíró kÖZr ségekben el lehet rendelni, nemcsak közszolgálali alkamazot-lak, hanem más személyek lakásszükségletének kielégítése céljából is. Ez a rendelet kfterjed a visszacsatol! délvidéki Ic-rülelekre is.
Festessen Tisztittasson
Pálcsics-núi
A hótorlaszok miatt megszűnt a forgalom a kanizsai járás utjain
A vaiutl közlekedés .biztosítása érdekében megtették az Intézkedéseket
Az isméi nagy erővel megindult havazás, szél- és hóvihaii nagy akadályokat gördít n vasúti és közúti közlekedés elé. A nagykanizsai járás összes utail hatalmas hótorlaszok lepték el, ugy hogy a közlekedés teljesen megszűnt. A nagykanizsai járási föszolgabiróságtól nyert értesülésünk szerint a hóakadályok megszüntetésére nagy erővel indult meg a munka, a munkások tömegei dolgoznak az ulak szabaddá tételén. Mindennek ellenére legalább öt napot vesz igénybe a hó eltakarítása,
Szabadlábon rendőri felügyelet alá helyezték dr. Urszényí ügyvédet
Mcgyeszerte nagy feltűnést keltett\'a mull héten a dr. Ur~ szényi (Rotschild) Béla nagykanizsai ügyvéd ellen indult eljárás, amelynek folyamán előállították a rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vélték. Hivatalos helyen az eljárás megindításának okairól felvilágosítást kapni nem lehetett, annál több volt anionban a szóbeszéd, amelyek közül leginkább az" tartotta magái, hogy dr. Urszényí a nemi-
zeli érdekekkel nem egyező kijelentéseket tett, állilóag írásban
s ezek miatt történt örizelbevé-telc.
Dr. Urszényí úgyvédje utján rc)folyamodással élt s a másodfokú végzés szombaton érkezeti meg, minek eredményeként az Őrizetbe veti ügyvédet szombaton délután szabadlábra helyezték, azonnal cl is hagyta a rendőrség épületét. A másod1-fokú végzés, mint értesütünk, elegendőnek tartja dr. Urszényí Béla rendőri felügyelet alá he. lyczését, amit a rendőrség foganatosított is.
Hegfagyott két ember a hóviharban
A néhány nap előtti, súlyos hideg országszerte több fagyr* halált okozott. Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy\' Nagykanizsa határában megfagyott egy helybeli kéményseprő. Most ujabb ilyen haláleset történt a zalaniegyei Tíöde-mnjor környékén. A minap egy félig megfagyott embert talállak a major-
tól néhányszáz méterre. Mint megállapították, a szerencsétlen nül járt ember Potyi Géza 00 éves zalaszántói földműves volt, akit azonnal bevittek a községbe és ápolás alá vették, azonban n legnagyobb igyekezet ellenére sem sikerüli megmenteni az éleiét, az idős ember rövid időn belül meghalt.
Halott ember a Balaton jegén
Ferenczy István révfülöpi terménykereskedő a napokba" Balatonbogi árról jött hazafelé a befagyott Balatonon keresztül. Akkoriban a Balatonon és kör1
nyékén is nagy szélvihar uralkodott. Nagyon valószínűnek látszik, hogy a nagy szélben a jégen elesett és nem tudott felkelni, igy következhetett bc,
UNGER-UL LMANN ELEK És TÓTH
VASKERIiKEDÉSE - NAGYKANIZSA. ,a
__Slnniiait Magyar KíolaJ Részvénytársaság nagy-
D^lCilUit ««nliMl képvlselats és bizományi raktára
Kedvezményes adótétel!) roezőgazdaságiolajok.
ezért a főszolgabiróság ezúton ís felhívja a közönség figyelmét a forgalom szünetelésére.
A nagykanizsai állomásfőnök- J séglöl nyert értesülésünk szerint a nagy havazás, hó- és szélvihar okozta hóakadályok eltakarítására a vasúton is nagy erővel indult meg a munka. IIó-kotrókat küldtek ki a vonalakra, hogy mielőbb szabaddá tegyék a pályatestet, tfrlesnlésűnk szerint ezideig csak a Tűrje— Balatonszentgyörgy közötti szakaszon állt meg a vasúti forgalom.
hogy megfagyott. Holttestét a halászok találták meg a Balaton1 jegén Szepezd határában.
Meaéáeit a hátyhánál etíy kisleány
Felsőzsid községben megégett cgv kislány. Nagyon közel állt a kályhához és a kipattant szilé1 ra a ruhájára cselt, mitől az lángot kapott és rohamosan égni kezdett. Szerencsére még idejében észrevették, mielőtt nagyobb baj történt volna, de ennek ellenére is súlyos égési sebesülésekkel szállították be a keszthelyi kórházba.
KISKANIZSAI ÉLET
Példás ívndbcn. hosszú leventcv.». koszok és az oktatói ;kar fogadja a vendégekéi vasárnap regjei. Az ízlése, sen lerendezel! levente Otthonba egymásutánba éritemek rí vendégek. Sokan vesznek riszt a leventéi fjusag közgyölésín.
Am-Tí György korelnök megnyitja a közgyűlést, majd Szeinidvnry László Froktaló értékes leszámoló ja\' köveiké, zik. Megemlíti, hoíiy a mai közffyalóatt) a kiskanizsai Ijcveato Egyesület ai uj idők széliemének inegtáSalflen átalakul, a régi sziíp erényeinek é1* Vacogó \'i0 éves múltjának megtartása merett, Az elmúlt év rllka és Kiskanizsa tér. ténctél cn olóvaUicteiten ícvonie egye. saleti szerepléseit sorolja fel. Először a májusi alsódon, bonii látogatásról tíssz említést, majd az óriási sikerrel lezajlóit Júniusi :evfnte.iiapiól, melynek sikere túltesz minden eddigi kis-kanizsai rendezésen. A. Csáktornyái honvéd napon is kitettek magukért a kisknnizsai leventék. A sok értékes előadás, annepéiy slb, mind azt bizonyítja, hogy a kisknnizsai Levente EgyéSaBet nemcsak életkép, de vezető szerepel tölt be. . 1
Szólt a leventéi rjusag vaŰási és er. kólesi neveléséről, P. Bi\'tnás A. (iyuia pleliános cix\'dményes munkájáról, ib 1010—ti. évben ólért labdarugótred-ményrö),\' ahol a Sáska levente csapat elhódította a baszké városi bajnoki elmet a többi ifjúsági csapatoktól-
Selyem hiééI
kOlön asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
ZAJÜA1 KOZLON*
tW. rebruji 3.
fffiv *« MOHatésnapokra
alkalmi ajándéknak
oserepos és levágott virágokat, csokrokat
egész- éren át Ythst m rúai
Spetermann kertészetben
Bátk«ry-t.tta V. \\rat
Külön megköszönt* « < sapat tahidnak, (•lOanitnl két lelkes vezetőjének, Tóth Ferenc oktatónak és K. Nagy László iűtézó wlményes munkáját. Majd a zenekar munkásságát és a pénztári btlyiefel ismertette. ,
A repülő 1nodeLe7.uk értékes rVs OfOd. menyes munkájáért Fekete László iparmitvész fis \'Imrei i\'cmk levenic kapott dicséretet.
Ragállyal Antal lelkes szavalata után Ftfőu Mjos pénztáros ismertet.c a pénztári lnOyzetet. A közgyűlés egy. li*iiHiOog megadta o fe*m*nLvényt. Fülöp I.-*jo« credinényvs munkájúért jegyzőkönyvi köszönetet kapott.
Széi>udvary László felolvasta a/, i¦:i;¦.«- évi II. I. e, alapján niódosílott K-veute egyesületi nüpszabVUyokat, DiAtd a közgyűlés i\'gyluuigutag örökös lís/tidellreli taggá választotta Kovára Illés elemi iskolai igazgalót, ak] n év«n kérésztől-nagy Ogyszere lettel ve. /elte. aL egvesoíetet.
Az uj tisztikar inegviitasztásaná\' et. iiók Lett dr. Anck Antal, lilkár Szép-ndv«ry László, pénztáros Fülöp La-¦os (melléje beosztva TainWr Alajos), ji\'UyzÓ Ki»s László, könyvtáros Szmo-di<s UWÓ, cCmffr fiozdún József, gazda Lenkovics üjAsxló, ügyész dr. Ilerjaverz Sándor, számvizsgálók* Horváth János, ! . r.kiiviiJózsef, vigalmi szakosztály vezető perkó Uisxló, iro-(Wlmi izLtty vejelöTuAtbér Ala-
jos, műszaki szakosztály vezető Imrei KCMmC, labdarugó szakosztály vezető
Vajda Ferenc, atlétikai aukoutáty ve.
zew Vajdií Karoly, Vöröskereszt szak-osztály reze ló Herczeg József, játék szakosztály verető Sziuodics l.iissió. Választ mányi la^ok- p. Bánás A. Gyula, Wth Keienc. Páiffy József, Kovács Ágoston, Üajjonyai Antal. Horváth Károly. Major György. Varga HoWizsárJ Kocsis AnUI, Kálovíes (lyörgy. Kis-gargaly l\'ét-r. l>óUij,oV Kisfürjosi An. 1*1, Tiszai József, návidovies György, Far.kas Sándor, Kisgeigelv Jöwcf, Boll ilyörgy. Az ifjúsági szakosztályok i\'t-rjölfO ütt^onyai \'Antal.
[)r. Ancsk Antal etnőki mcguyitója-Un u ievwitcmozgatoin fontosságáról és elhivatottságáról beszéli, majd Be. iui!ck Miklós kórzstjíarancsiiok örö-inéttok odolt kifejezést, hogy sikerült •iiMíguienteni. a .Kiskauizsai Levente F.gyeeületet< és méltatta a busz éves multat,
Dr. Szabó [stván meleg szavakkal *imlók«jNU meg a kiskauizsai ic-itmti--leuekttrról, ttnJC\'y a .kóxgyúfrson is változatos műsorral mulalkozdl i*1. Végre megoldódott a hónapokig tarló kar-iisnrtin iiiUjHU is, mert RcŰÉ0r k»imaítV w/etésévtl máris legnagyobb elismerésééi HnUlvatimk a zeztekarrófi. 1
Meg kell emfUkeztHsak Szenudvary I.iszló és Btiícdok MUdóS önzefTrn fáradozásáról, akik nem hagylik, hogj-" husz óvw szép múlttal rendeUezö cgj«sü*ot nxasrönjók és mint rióiún-tézméuy maVWjlék.
Missziós Hszltbarl értekeztet
Vasárnap e«l« tartotta nit»( a kiska-nlcsai Missziós Lejinyefö-esület az idei rlsd lisztikart megbeszétését. Olt s-olt I\'. Báni* A. Gyuii p^tsáoo-s é-s P. Halmos Fortunát is, Magdolna nővér az egyesület egységes szewplésójttk fon.
Bükk-, gyertyán-, cser hasáb- ós &a% fűrészelt tUZiTa
maximális ársn állandóan kapható
1 kereikodflnU
Teleion: 534
lottáfliról, " swcJJUs VvékfSnyséíléWSI,
Szolláv Jóxsefné "z elmúlt óv é^télct\'s központi látog"tiaár*t, p. Bánás |>>-009 a lcrijyyirjnság vatüsi newlésérfil beszéli. Baj Juliska afataóknó hozzá* Nzólásn után Nóvák Anna ettöknO köszönte n\\eg az értékes vitaestét.
Ili emtitjok meg, hogy ¦ Missziós LciUi>\'«|l>*esalet vCzelöséps csupa SZO. rénységbŐt elhalignlla, hogy a knrá-<»onyi íiniici*k alatt mintegy 2l."> I\' érléliú szerett tadományl JultaiPlt a kiikantzsai szegénjlokiieli,
Silv-bál KUkanlxsán
Vasárnap este a KtskUüiz\'Sflt líjnsági Kgyesftlet ismét sikerrel adti elö az Ofenséje szerelmes elmfl opereilct, melynek minden en>es sueepiöje isméi flMirangu teljcsitméa)i nyújtott. II*r-czeg Jófef rendező iiitVkedrtlö gíírdA-
jánS4> sokat i..,...„lt a khkajiiuwi kö-tötvteg,
Kólón rtiegeiulákezönk «z érd^kea sziv-bálról\', meíyet az előadás ütáa mi(te*etl az cgyesalet vejeitöst-ge. V. Solynuis Bezsö egyházi, N\'aiial JŐlset világi eínöliök és Tóth József aWnŐk érlétn-.s munkássága k^lón elismerést érdemet
Sportélet
Kedden e.ste fél 8 óraikor Kristóf Károly, a ZMNTE neves edzője Inrt előadási a kiskanizsat Leven\'\'\' Otthon-b\'an a labdorugás korszerű és hegyes alkalmazásáról.
Szombaton este Vajda Ferenc szak. oszlály vezető \'\'InúVietével a Sáska. \'"Levente labdartigószaltosztály tart fon los meglreszélíst nz évi szeicp.
létí\'klci kapcsolatban.
~k^"u -it ~
Nagy csempésztársaságot leplezett le a csáktoroyal csendőrség
Lisztet csempésztek át a határon Horvátországba
lak. A lisztc-,fni|M\'.szésnol kapcsoiat\'au letartóztattak Krnoui liubert szí-nt. ilonai inaiomlui<^doinosl, iiki álütóiftig egész Vanasdot eÜálta tiszttel. A cseni-pészésM.\'! kupcsolatbaii számos egyént Ifturtöztatásba holyexlük. A lisztet Slih József szállította át Horvátor-
szánba saját embareMt, akik vigai * nolognt lelbivtdk a hatóságok fho-ert-tnél. Kzernecz Pnl inaimat * hatóság
lezárbi. (H)
\'Csáktornya, feliruár 3 A csáklomyai cseodörséíf(és a rendőrség a minap pgy nag)t>bb csempész* tdrsusáidt leplezett fc. A esempész-egyollos fö szi\'mélyc Szervtecz Pál 40 ét*oa osáklorayai malamtu^donos, »ki, mint azt beismete, fio métermázsa Unom lisztet cacinpc.sit.lett át Horvátországba, j \\ csempe zésnóí SUh József cajÉftornyat cipész mester segéd kezelt, akinek Sokasán íUi\'itó\'ug több mint M zsák finom Üsttel talál-
Fontos tudnivalók a népmházati akció lebonyolításáról
A népruházati akció VI onyolilása-vai kapoolalban sokan kérdésekké: és panasszal rördíiiUfk a Közellátási Hi-vatalhoz, Miv.\'i a p.anaszivk c-sak áila-iáuos ipi\'cífiVk, a Közellátási Hivatal tájékoztatásul a követkmtflícrjt közli a nngyközönséggeL
Az akciós cikk.\'fel cu álta iá bar csak az részosiltieWi, akinek kercete falun a havi (00, városban n havi MO pengőt nem haladja meg. Annak elblrá-Itisn, hogy ki részesítheti) az akciós áruban, a község közellátási bizoHsá-gáuak és köKülátásI ldv.itoiiának a tel-
"dala. Mindenesjlre n.iöbb gj\'ennokes családokat előnyben részesítik a lm. lóságok fr
Az ;\'loszt:isl a Haniivii, a Hanza, ilielve az <TrtcityrészÍ Hangya szóvet-kezrtek végzik, nlt, "hol szövetkejeii I olt nincs, a lörvényhatóság e«aÓ liszl-viselője által tdjcjö\'t kcr^jfny ke. roSwdők végzik "z \'llo-szlásl. A psuuh szosok többször szóváU-szik. hogy ne-csak a Haugyu sző vei kötetek utján történjék »/. árusítás, \'mert n Hangyának nincs mindenütt fiókja. Az előh-btekbőt tálható, Iiogy az elosztsát
Gramofonok, lamezek
elismerten legjobb választéka
Grünhut Elemér "MLlíb«f 2-
Alludá MftMMuáMok bilkfiunftfioktt. Bmé»p*A I. nflioHÍD
8 40 íbrthrttfl. toma. - 7.C0 Hírek köiiemények, éüvnd, hRnglrm«sek —
10 00 Hírek. -- 11.10 Nemzclkőu vit-jWlŐNlolgálat - 12.00 Déli l> ii.üi,,\'. ssó. - 12.40 Hírek - 1320 Időjelzés, időjárás- és Tln4|lárnc4entöi. — 14.90 Mi; \' — 14,45 A rádióműsor itmierte-lésa. — 15.00 \\rfolyunhirek. pia cd irak, éieitidsEOiáiek - Ki. IS Időjelzés, idöjárásjelenlés. Hbek ¦- !7.iW ITtre* szlovák és ruszin nyelven - Itr.OO Hírek iiüigysr. némel .\'-s román nyel-von - 20-00 Hírek (Budapest 11., -2140 llirek, klŐjánUjelentél, 23 itt Hírek uéinel, olasm, angol 6« fr*neis nyalván. _ 24.00 Hirek IdOArUSl 1.
10.1.1 A 2, liouvéd Bj-tdogttzned /.-ne-kara. - 11.20 Bán Sándor zongonl-Kik. 11.40 Fo.Wva*á,s. 12.10 Zene. kan mavek és dalul.. — 13.3U HoftVé-
de.nk úzonnek. — 13.50 Sovinszky László szalonzenekara. — 15.20 Rádió-zenekar. — 16.15 Diákfólora.
17.15 Pálya Ibolya mairyár nólákat zongorázik. — 17.30 Felolvasás. — 17.55 Tánczene, 18.20 Honvédmú. sor. — 10.20 Léflicjök h\'uvó szenek ara.
- 20.10 Külügyi negyedóra. — 20.25 Az Operaház előadásának közvetítése, set Swanholm kam;iraének«s \\*enrtég. fellépte-e\'. \'A namh^Tgi mestordaino-kok«. II. felvonás, nmmű húrom felvonásban, négy képben. 21.30 KÖ-ssontjAA a tiajtárei rádiószo^gálat századik apró magyarjai. Közvetítés a kispetrti városház-1 tanácsterméből. V*. zeti Biidinszky Sándor. H«ngíelvétei.
- 22.10 lf*rkas Béla cigiuiy zenekara, lv*hn«r Pál (n\\eW- és a RiUtpiS jazz-círvöttes. — 23.25 Pátria hanflíi\'mezok.
— 0,15 tízen az otthon. BUDAPEST II.
18 Francia nyelvoktatás. - IH.30 Az rjperaháJ! előadásának Közvetítése. 1A nürnbergi njesterdalnokók.* L felvonás, ... 20.10 Veress Károly cigányzenekara. — 21.10 Németh Béla elő-HdásH. - 21.10 Magyar nóták. - 22 A nürnbergi ineslerdainokok III. M* vonása.
MÉRLEG
i Xlo\'01 üéretbtiM 1 Biikueri JhIUs
SCHOLCZ JÁNOS I m4rt>gfc*sxlt0-m«st»r |
NHgykanlzsa, Edtvös-tér 30 axAw. 1
nemcsak a szó\\»tkeitek, ide n kijeflölt keresztény kereskedők is eaiátják, Na-gjon gyakran előfordul azonban, liog>\' a kereskedők — mivel csali egészKti kevés hasznot számithntnak fel ~, a kapott megblzáat visszaadják. így az ujabb kijelölés meglörténtéig az árut nem lehet kiszolgáltatni. ])c az is meg. történik, hogy a községben nincs is nuis kereskedő, aki a megbízást váJ-Mut, Sok helyen tehát a keieskodök-uek ez a meg nem érthető magatartása okozza azt, Iiogy a rászoruló igénylők nem juthatnak liozrá a ki-ví\'uil áruhoz.
Az akciós áruk kiszolgáltatását mindenül! hirriclméirvt\'k hoztiikaiakoMúg lu<!omás;íru. ,.,•,).\'. !.¦ m i. lalvakban dobssó utjáni Tehát minden igénylő, aki jogosult az akciós árura, keresse :.-\\ ut iKclókei KózOilátási Ili\' v-aUill s ^íeiitse 1« igényéi.
mim
4 motalkó-adigok lebruátra
A kpiTskedflem- és kőzlcke-deMflgyi miniszter rendeletet iidoll ki, mellyel ujból RKa-\' bályozzn » közúti benzimizemn gérriármüvek hüjtására ffitol-fj[áló benzin és .szeszkeverék (niÖtdtkó) kisznlgáltatását. A renCrelet szerint nz ezéVi\'február liónapra érvényes mbtalkó|e* Kyekoli lévő szelvények ellentV-ben csak a megjelölt motalkó mennyiségek fele szolgáltatható ki. v\'Ji-z n korlátozás a ¦következő \'jelű molnlkójcgvekre vonatkozik : t. Sz, H, Sz, Sm I. Mi TI. M, Uh M, nPü 11 T, 111. T IV. T.) Az SM és a II. M. jelzésű motulkójcgyekon lévő szelvények ellenében összesén :i, illetve 8 liter molalkót lehet ki-szolgáltatni. A kiszolgáltatás mórjia ez ; a jegyen lévő két-két darab 1 literről szóló szelvény ellenében egy-egy liter molalkó, az utolsó jegy fejrészével összefüggő szelvény ellenében pedig egy liter motalkó szolgáltatható ki. _
Ml újság a Budapesti Élelmi-szer nagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó budapesti ieKmtése szerinf 11742. jannár hó 23-to! január hó 2ÍHg élei- és vágottb«\'\'*r>Tn-fi. valamint a tojáspiaCTm továbbra is változatlanul a hivatalosan megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. — A zöldség- és főzelékféle* piacán a kelkáposzta ára 5, a tisz-litoll karfiol ára pedig 30 fillérrel emelkedett; viszont a Vtr« laráb ám (i. u melegág>\'i fejes saláta ára pedig 30 fillérre* csökkent. A többi árucikknél az1 árhullámzás a I Ciliért nem haladta inog. — A gyüniólospiacoii a narancs óra 10—20, a mandarin ára pedig 20 fillérről emelkedőit ; viszont a külföldi gesztenye ára 20 fillérrel csökkent kilónkiuí. ,. i
19f<2. ttbruaf 3
«ALAI Kf>Zt,MV
NAPIREND:
M«AJ1"J1: huetalejl nap.
Gyógyszertári agyaiét: Al» öranuyoi ^vflgjüiurlár Er2.sel.ei tér 31.
KisköDizKiia az gitani gyógyszertár fjiandú •«)¦•*¦•* szolgálatot tari.
Naptár Február 8. Kedd, Rom\', kai. Unláza pk. I\'rot*iHtflnn Ral&ia. Ur. Kabát 16.
Hőd a Dunán
Kod fekszik u Dunán.
Ügy villanylámpa fénye ahzik benne.
Ha vulaki beiesikoltani
tbbe a sötétedő csendbe,
talán a világnak is vége lenne,
mini velencei drága kristálynak,
amiből szemernyit letörlek
i amit aztán ijedten körülállnák,
mint zuhanó meteort a cililagok.
Köd fekszik a Dunán ... Vigyázzatok emberekI i\'el ne jajdaljon senkit Ilyenkor nem szabad nézegetni mesiie száguldó vonatot, amely valakit a holnap felé rBpti s csak a kormos füstjét hagyja itt nekem, neked és sok-sok másnak, .,
ilyenkor csak csendesen stnbad sírni ,
is hátai kell fordítani gyorsan
a köddel belakart, fekete, mily Danának ..
— Ideiglenes községi alkalmazottak fizetésrendezése)
A kormány rendezi* a kősségi lú>a-nflj állásokra ideiglenesen kirendelt alkalmazottak illetményeit. Ez*k sze-rint azt a községi alkalmazottat, akit »/ országnak 1938. évi november hó 2. napja vliílt fennállott tCrú&tén szer-vejeit olyan községi hivatali auasra rendeltek ki beíveltei minőségben, a mvly ide-gleneseu amialf üresedett meg, 1 ogy az állásra megválasztottat * visszacsatolt terceire nevezték ki vugy választották meg, 1041 december l-löl kvzdödö\'Cg mindazok Ua illetnie-nyék megilletik, amilyeket élvozoe, ha az állásra öt választották volna meg. A iielyettesitési Adót a magasabb fizetési osztályba való eLő]é|>os szem. pontjából ia t^kintetb« kell v«iuu. 11» ideiglenes alkatfmaztatásuk előtti állásuk tóbb jövedelminél járt, n koráiibi javadalmazásukai tartják meg.
— (Számvevőriégl dljnukolí)
A beJügymÉolszleri számvevőség igtu;-«*iója Hóbor Kálmán éfl Doml>óváry Gyufa vármegyei kisegítő mimkaerö-kot és Tivoli EntŐ OTi számvevőségi ilijnokol számvevőségi dijnoki minőségben felfogadta és iwlgáfettétcita Z*la vármegye számvevőségéhez osztotta be. i. I . i : i
- (A Keiesztény Jótékony Nőegylet tancestétye)
A Keresztény Jótékony Nőegylet « farsang utolsó szombatján, február i lén e3t« la.tia a minden évben Hív káaos láncestélyót « Ceotri-ban. (:)
- (Községi tisztújítás Keszi helyen)
Keszthelyen a községi tisetuJÍUst február 7-én t*rtj«k mag, amely alka-•lkaiommel betöltésre kerül a binji, Iu«]y,itee blról, közgyámi, pénztárosi *» nyolc eloljáróiági Ü»itség.
— <Az OltáregyeBDIet teaestje)
A nagyVanUcej 0ltár*gyes4let tagjai
vasáru.:p e*lf fartaggi teaestet rSad»z-lek, amely nagyon szépen tikárait. Az ettet még élve-zcteus\'jbé le.tu a rövid, de talves maser, Rad mindrtokiben ü V/nagyobb nicgeJégcdísl kti.l*Ht.
— iElóödab u Baross
Szövetségben)
A Baross Szövetség minden évben Kzokolt olöadáíokiit tarlimi kü^önfí-\'e, az Iparosokat éa kere.skedu.ket érdekftö kérdésekről. Legutóbb dr. Borsónyi József vároii ttljeíjzö tartott nagyon irdemtS és értékes előadási >Adó-rendizerfinki címmel. Az eujadó ismer-tuli» az adózás történetét és fojilődi-wét. Ezek után Ismsrteue a Jelenlegi
— elsősorban az Iparosokat és kereskedőket érdeklő — idevonatkozó jogszabályokat. Készlete ve» kit-rt a kére. seti "dóra, ismertette annak bevallási módját, a könyvvitelt, a ki>ayv\\ipze. tési és azt, hogy kik vannak ezekre kötelezve. Ai «iö«dási a joenlévók mindvégig a legnagyobb úrd«<k>odás. ¦dl haUgulták. I
— (Kaszinó alakult Alsólendván)
A ylsszacíialoláB után ujlió\' megalakult Aiiólendván a Kaszinó, amelynek háznagyává Thury Akos nyűg, MAV felügjeiö, v«U keszthelyi álk> máSfőtlököl választottak meg, aki pé-bány hónappal ezelőtt k#t;>«óll Alsó-Uddvára,
— (Német)
tanítás nem szünev.1. Juci tant*. (:)
— (Vtrmcrgezcaben meghalt) vitéz nemes Horváth Ijlszló honvédezredes, a volt szigetvári luitárvadász zászlóalj egykori parancsnoka. Tragikus hirtelenséggé, rérmórueaés köv»t-kezlében halt meg péosetl.
— (Az Iparoskór Uucestélyc)
A nagyVaolzaai Iparoskör a hagyó-mányoklioz liiven »z idén is megtér -lotta táiiLVSiélyét. A tőnoesajiy vasárnap este l> órától éjj^i egy óráig tartolt. A nelle» viszonyok eJ^\'nére bár,
(FoiytatA* e 2 oldalról)
Harrímann Lisszabonba érkezett
LiStuaboo, fcbiuár 3 Harrimann, Roosevelt elnök katön-megblzoltia lepülőgépdn Lisszabonba érkezett, hogy oou"u Londonba idaz-ztlk.
26*5 müüArd dollAr ex a meri kai tengerészet aiamara
AmszUrdam, fubrudr 3 Aa amsrikai koo^r«s«zuí bizottcágá-
gáb*p. most liirgyaiUV Ml * lörráwy. javasUtot, emely mstUArd dollzirt sián a tengerészet sMnutro. Knoi tcng«resxetagyi niiuhrter a büotUáui tárgyalás során kijelentette, twgy a katozubi helyzet mzndket óoeánoa kritikus. A hajóépítést hátráltatja a seer-8zámgé|*kl ma mutatkozó hiány. Az F-gycsall Áramoknak időre van sjfck-fcéflik, hogy fokozni tudják *r«Júk«t — fej«zU) b* Knot.
Lisszabonban c&eréltk hl Amerika és a tengely diplomatáit
Amsterdam, február a \\ ^a ausztráliai férfiak 65 eVaa korig fegyvwr** szolgálatot telje/tltenek /
Lisszabon, február 3 Melbourne! jelenlés szerint Fordé uusztrá i;d hudügyuii"t«t-tor fegyvsres szolgnlutru szóÜt-ju íal u férfiakat 65 év«s korig. * *
Berlin, február 3 Az északafrikai harctérrel érkezett legutolsó jelentések világosan mulatják, hogy Hőmmel ellentámadása még nem tekinthető befejezettnek. Hommclnek nemcsak a brit támadás megfékezése sikerült, hanem az ellenséget visszavonulásra is kény szorítette. A hadműveletek során jelentós hadianyagot zsákmányollak. Az angolok sok ember- és hadianyagot összpontosítottak, hogy a tengely erőinek előnyomul ásat megakadályozzák. >¦
Mint « waaldngtoui külügyinAnisa. léiiiim kőtöRe, a Wigv-iy-hutalmak és Amerika diplomáciai személyzetének kicserélésére vonatkozó t\'irgyulások b". lejeződtek. A csere Lissz«lout>an fug megtörténni* A tenge|y>hatalmak diplomáciai személyzetét umeríkai hajó liozia Llsxabonba és Itt felveszi ax eurój>ai hadviselő áUaniokban tutko-döll amerikai dipiomatákat.
A japán—amerikai diplomaták kl-rseréÚsa Portugál-Afrika egyik kikfllö-n fog Yéubsmqanl.
J*af dtilamurthai állam ttaki-totta mwg a diplomáciát viszonyt a tengellyel
i.iiii. február 3 (NST) A rioi értekezlet határozata alapján az KgyvsaU AdArnok kormányának nyomására brazillá, Uruguay^ Paraguay, Bolívia, Lcuudor és Peru iii.-v;-/.\'ikiUill i a diplomáciai kapcso-laiokat Náinetyrí-zá^i. OBiiseonzag-tf«l és Japáoaat.
üöring Olaszországban
Róma, február 3 (ióring birodalmi tábornagy január 27-e óta Olaszországiam
paroskőii bálokni.\' bolckai | tartózkodik. Január 28-án a
rénysbb keretek közölt — elég jói «fkerult, ami nagyniéitékl)en a tagok kör iránti szeretetének és öKSteUrtá-sának szép eredménye, a rossz jdö-nirás ellenére elég aokan voltek részt az estélyen, jó hangulttl.au SS estély bezárásáig. i
- (UJból szálloda nélkül marad Zalaegerszeg)
Aa elmúlt Ősz folyamán s zalaegerszegi Arany Bárány suátodát bérbe-vclte Unger Káro^, a keszthelyi llun:;.\'«i m .\'¦/¦ii ,> bérlője. Az uj bérlő na+ty ambícióval és reményekkel vezette uj szállodáját, számításai és ter. vei azonban nem vállaác be, ezért most amikor a végleges boriati szerződést alá keltett volna Írnia, vis«zalóp<tl a berkitől éa így február «lsejótól kezdve ujl)ól szái-oda nélkül meredt Za-löefcerszcg.
marsall többórás megbeszélést folytatott a Duceva!, Februárel-
sején a -tábornagy a Szicíliában állomásozó nőmet légHe^r-vérnem alakulatai! tekintette meg. majd 2-án visszautazott Ilómábu. további megbeszélések céljából.
— (Néhány német tanítványt)
még elfogad, gyeugo tanulók korrepetálásai ia váUajja legjobban bcrá\'l módszerével pásos Lrzsébet nyelv-tanárnő, Nagykanizsa Urzoébet tér 18.
Telefon 631.
— (A bagolasántl műkedvelő ifjúság)
\\-*sárnap tartotta mfieoeae müked-velő előadását a VőróskíToszt Javára a Szép Ilona vendéglőjében. A möao. ion színre került Barabás: *Kóunyu a férfiaknak\' cima vigjálcka. A szereplők kö/üi kimagasflott Ceányi József i-ulinozott Játékává, mig a lobbi s»e. re[*kben V\'ojkoviU Magils, Halász BT-
Magy áremelkedés dacára is megkezdtük szokásos leltári árusításunkat, melynek tartama alatt az eddigi árainkat jelentékenyen leszállítottuk.
Kopsteln jntorMz ílnsyhanlzsc
Nézze meg a kirakatunkban lévő P 650.-és P 1090- hálószobánkat. Csodálkozni fog, milyen olcsói
Moat vásároljon I
zsebel, Tánezos Anna. Tó Ül Maria, Molnár Ilona, Kertass Vbica, tiá«p*/ Lajos, l\'alkó József, HadUS Jóxseí, Káplár Gábor jee^kedtek. A i. n, . Kertész Vime ügyesen végez* Az «*ő. adás után Töke I\'ertno felldvta e nagyszámú közönség figyelmét a« orosz harctéren küzdő kutonáinkm, akiknek szerettt-OSOmaggal való dUátd-sát a \\". ¦ i, . ¦ i \'végzi és akik tata-deu támogatást 1 negéJ"cKnvitxalt.
— (Alsóiendvan megalakult a Levente Exyesfllet)
TudósiVmk vy- Az alsóid ni pai-gári iskola nagy termetten, disze> kó-zónség y ...uirióh.-ji megaaUcult a \\r. wmte ligy^ealet. Láng György jAráai ít-vcutejrtUMiiosnok beazédébeu miu1 e tj--1- \'» arcvonal katonáit aposztrofátta * lOMsiléket, bangsuljiozva az Ül honié vők kiirtásának, ).¦...¦ .w.u.\' /• H-.t--.>¦:>. nek fontosságát, üfitorozta e rémlür. terjesztést, ami nem más, mint a beatő fiont . . tehát hazaáruláe. (ie-rinclelen inagj-aroknak minóslUtte e rolyton sopankodókut, akik :-i.....i áldozatot nem akarnának bosui a nenv xvl mai .¦,,\',¦,,,. próbája idejön. A Levente [ ir,\' I .j,\', n.¦.\';...-;
megalaki>ottáÍL Linöknek rgyii«iiguliifi Kúrouya Jeuö poiLjári iskolai igazgatót Táessztották meg, aki hzék fo^aSójftlww a timgyar óaszetertás ssűkaégoíségét hangsid^ozta. Mohinak, Mohácsnak mondta, .<i).,i a széthúzás miatt elveszeti a magyar úgy, nőni eznbad megisméllődnie, mert okkor n«m caafc ositt.it, Ii.iii\'iil hazát is vu.z.ii<néjiji. As egyesoleti UszÜktu-t a kóvelk«iók-I.cji válasxtották meg: titkár Nagy János tanár, jegyző FAlőp Gyuha, péna-támok palícr Dazaö, gaxde Kovács Kopdceí Lajos, Usztcáetbvii tagok dr. ApflUiy József fönoSgabiró, i.*> Mván, vtz»W játtPsMré. j
1942. («bruir 3.
— (DoMjó utjín) *ia,.lai«o»t»n «uó Motttl utján
latytejiiitó u.uiiarfc-.nuagi IírW«y.s»íl< *-Ry ínirfölöi Ilé!et nyUváno-isáHTa hozatalát. Dara Katalin piai\'i ams 17 fUKr h*«i«>Il 60:rtllfrért «Iti a halmát. Nem je^arőaen 2 bonQl>i fog liiUya iUSUík é" J,*t,í .Halottak a piaci áni^Ustol.
— (Drigult * villany) nflinnígiben 20 SjsáziilnltUl szom-
ti*U>b»n. .Mórt Zalaeflerazctícti eme*.
ték IM a viOmyaranijyBianásI 111 III\' dm vonalon 22 szAza\'lékkat
HILD
temet, exhumál, srálllt.
I \'églul ......., :
Dervallts József
SPORTÉLET
Kristóf edző Kanizsán marad
Sportkörökben elterjedi a hír, iioity 11 nemzeni ZMNTIC (Hlríi, Kristóf Károly megválik n csapattál. Kártjést intí\'zlnnlí Kristófhoz, aki kijelentene, hogy a Kolozsvári A(. vezetősége tárgyalt vele, hogy a visz-szatárt Erdóly fővárosába tegye ál működését, de ö annyira megszerette a ZMNTK tagjait hogy megkeztlett munkáját befejezi.
vagv\'is továbbra is itt marad Nagykanizsán.
Nyílt-tér.*)
Dr. Báron Pál ügyvéd részére
Nagykanhsa. Miután ön ígéretét egy hAromazobAs lakásra, amellyel InnsoVkotit |övede1
1.1..<>!>,t U !.>,.((\' IZltondÖ, Il/l.\'-i . .\'inoil\'\' 1.1
buzdított, többszöri békén Tolazolita-iom ellenére sem tartotta u<- is most n kenyeremet Is tAniad tatja, kónytoton vagyak, közölni Önnel, hogy ngylk Ismerősöm, ak|nok panaszkodtam, hajlandó mint tafiu la moglsniélolnl, ba koll, howfldron Malvin, aki esküdözött, hogy mlota !¦¦¦!.¦ Il , ¦. hotekkol n hAzassAg-kötés után a következőket mondta: .Magának őszintén megmondom, hogy nekem bAaasélolra Bzűkségem nom ta Tolt Kekem csak a tanAr ur novo kellettemé^ qas\\ktornyal szillfltóaü. vagyok éa .mar a kiutasítástól tartottam. Bz ..-ül.,\'-!, exert. kötöttöm (ulaldonké-pen AbAdtTatbátaswaiiot\'.
Ei.ir-.-. magyarázat nem kelt, letagadni pedig nem tehet, mert Ismerősöm uil ember m tentl kflílósét állja la. Hogy Medren nővére hogyan dozavuálta önt « tárgyaJAfop, ar\'roí legközelebb-
Abúdi Jakab Imte
ny. kertak- isk. tanár.
*) A« a rovatban köilottfkétt tem a ixiikcaiioiAg, Miit a kiadóhivatal nem villái l. l.-v .
^ndtwon Jóbarátoknak es latna-hu\'.rii-i.ikuek, kis drága jó Metj-(tayiVOi!
§*«. W-n**,- mármé
aihuiijta, alkalmival mély gyA-aasunkbun lAJdaloiunkat suviii,,¦„< Igys>k<*4hjk. e» n .tpmetéeen inog-leiöntöK. oniHyu la uAÍAa köszönő. Töt mondunk.
meghívd.
* Dunántúli Baztdaaágl Saa.xgyároacuV Sraa.fino-mltó Raazirénvtaraaaaga W.gykanlzaan 1942. Icbril.tr hrt 13-án délután 2 órakor a Nagykanizsai Bankegyeslllct és Délialal Takarékpénztár R.-T. helyiségében
XXXVIII. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre t. részvényeseit ezúton is meghívja
Nagykanizsa, 1942. január 16-án az IgazgatóaAg.
Térgyaorozat:
1. Az igazgatóság jelentése.
2. A íelügyelö-blzotlság jelentése.
3. A lefolyt tlzletévl zárszámadások megállapítása és a nyereség felosztása Iránti határozathozatal.
4. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentvénye iránti határozathozatal.
5. A felügyelő-bizottság díjazásának megállapítása, fi. Az ügyvezetéssel megbízóit Igazgatósági tag díjazásinak megállapítása.
7. Az alaptőke leszállítása.
8. Az alapszabályok 5. §-ának módosítása.
9. Az igazgatóság megválasztása.
10. A felügyelő-bizottság választása.
11. Hivatalos lap kijelölése. KI. Indítványok.
Mérlag-azajmla 1
Vagyon: Gyárépületek P 76.621 25, Qyárberendezések P 279.18479, Központi szeszfőzde P 43.104-49, Ingatlan P 1.200—, Hídmérleg P 2.400-—, Iparvágány P 3.000 —, Tarlánykncsik P 62.892—, l\'ogat P 1.650—, Autó P 3.535—, Értékpapírok P 17,652.40, Védjegy P 400—, Anyagok 1> 5&61tf\'0C, Hordók P 72.157-33, Szesz, szeszáruk P 182.753 10, Pénz-lár P 13,09878, Adósok P 325.10804, Váltók P 4.410—, összesen P 1,147.786-24.
Teher: Részvénytőke P 190.000—, Tőketartalék P 100.50973, l-.rtékcstlkkenésl tartalékalap P 322.68307, Tartalékalap P 80.000-—, RrlékkUlőnbözeti tartalék P 63.74009, Nyugdíjalap P 24.000—, Tisztviselők és munkások segélyalapja P 12.38753, Beruházási hozzájárulás hálraléka P 20.256 12. Forgalmi- és ügynöki adók P 9.94870, Fel nem vett oszlalék P 2.90O—, Hitelezők P 262.114-81, Leszámítolt vallók P 4.410—, Átmeneti télelek P 8000—, Nyereség P 46.836-19. összesen P 1,147.786-24.
Vaazlaaao- nyareaég-azamlai
VmttUf. Altalános üzleti költségek P 64.15517, Tiszti ilzetések éj napazimok P 125.072 41, Társadalombiztosító és családpénztári járulékok P 8.09O87, Jelenléti jegyek P 750-—, Adók P I9.35Í43, Biztosítási dijak P 5.24889, Jutalékok P 28.I4T15, Behajthatatlan követelések P 72831, Kamalok P H.682\'97, Érlékcsökkenési tartalékalap P 22.683 07 Nyereség P 46.836-19. összesen P 332.739-46.
Nyereség! Nyercség-álhozat P 3.96.T43. Szesz, szcszáruk P 302.197 51, Hordó- és tarfánykocsi kölcsöndijak P 2657852. összesen P 332.73946
Nagykanizsa, 1941. augusztus 31-én.
Az Igazgatósig.
DRÁVAVÖLGYI
jllUgOS URBMSZOLGHtTflTO R.-T.
nakizara falvilágasitis ¦nlndan villamos kérdésben Csongery-ut 51, telefon 294.
ArsnasKémlék fíxeté««, rwklsméolék. kíbaibejalentések <ugár-ut g, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zaini Közlönyben
iritiiiimra
GölvOlír II. fiám alatt a fegL«l| oríW. bojá-cnö (clfé\'etlk. fiK \'!?1
nindanva «maliaoanSk [clentk*^ zenek azonnali bclípéare Csengtil ul 16
alatt az udvarban
2H
Mindenei aixakéasnSl nxonnalia df. veszek. Cilllag, Csengery-Ht27/«, 521
ABU VláTYiL
Jóhflihan lévő nagy sjy«rM»kk«oal
120 Pert eladé. Péat 23. |. bal. -u
Kitznált rádlokakt magas áron veitek Deutsch Lifzlö vIllamouAgl. ei iídi,i szaküzlet, Dták tér. 27/
Tolnai Vlliglazlkon éa korcsaivá miméé. Clm a kiad hivaialban. 323
BÚTOROZOTT SZOBA *
MfllSnbaJérailu bútorozott uical iiobj lüidősiobahisznAlatlal kiadó Cscngerr-ut 17., U. 2Ía
Cilnosan bútorozott vagy buloinelkdll kélaiobii lakAa február l»-étc klatfa. Bővebbet Ktrály-u Ű. 337
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Kéituiobls liáa kertlel naaibadkex. bSI aftadó. Bővebbet RAkéoxI-M. 4, m*. nlalt. 326
GFaf»la>at.a-li4a«ukéTlő Mindentől IníormáHíi. Eöl«üa-íér88.NoRyltaiiinia oaak fabruAr lö. #lg taazt.
Szentképek
nagy vAlaaztékban — legolcNóbb
Horváthnál, !1*3/23.
Nagykanizsa megyei vitro» polgármeiilerélöl.
Tárgy: A Ifi Állományban törtéaó válto/^iiok bejeleotése.
Hirdetmény.
ramételton felhívom a lótulajdonosek flayelmót-arra, hogy lóAIIomAnynkbsi YAsArlAa vagy oladáa íolytAn olőíllí minden vAltozAat haladéktalanul ta^ tosnak befolentenl a varoal nyiivAn-tarló hivatalnál (töldazlnt 33. az., régi adőhlvalall helyiség).
VAeártAa esetén n tulaldoaoeok hor-nAk magukkal a vásárolt állat Jarlst-lovelétTs.
Eladás esetén az eladás megtörten\' tét 2 taou által aláirt nyilatkozattal kell Igasolnl.
Azok ellen, kik bejelentőéi kötele-zattflőgüket elmutMtíJák, szigorúan !•• gek olj&rnl.
N!yryk8nlöi«)-lW2. Január 2*.
Po|gÍrme«ter.
mkammihm szérakozhalik
ZMLMI KÖZLÖNY
t-OUITIK»l NAflLAI*. Kiadja: „Klfiusaiift Ft. T. Wtjyk.nltu Fololős kiadó: Zalai Kárai/. Nyoraatott « ,.Kai|i*itlaíft8l R-T. Nagykaniiít" ayaaidalkbaa fln-jv - 3 -;! i (ItyujjuU&tt lalal i iaial IUr«HM
82. évfolyam, 27. uám.
Nagykanliu, 1942. február 4. szerda Ar* 12 Httir.
r oli ti (ai u-lkr\'ixn\'r
e,Ei^^Îs\\S^SSSi^1S^m FdcWi «ejteató: Barbarita- Lajö*
fi 6 fortéd Ara: m? Mufrl 1 muí M I
tamtam
U sem maradhatunk kl
Az ií) tá: esztendő egy példátlanul álló sorsdöntő küzdelem véres kontúrjait rajzolja a világ égboltjára. A történelemben nmos ró példa, — még az el-mult világháborút véve sem -hogy ilyen óriási területre kiható háborús összeütközések vegyék igénybe nemzetek, de ijuíríar az egész emberiség teljesítő képessegét. A szó szorojs éi-íelmébén vett világháború ez.
Roppant nagy" tétek forognak kockán, szinte azt mondhatnánk : a koi<esztény kulturomí-boriség sorsa,
A döntő küzdelemben nekünk is részünk lesz. Bár elsősorban védelmi háború ez a mi részünkre, de egyben támadó is. amikor távol tartjuk országunk határától azt a szellemi pestist, amelyik\'tönkre akarja tenni nemzetünket, otthonunkát, tűzhelyeinkben családunkát, amelyik" csúfot akar csinálni felszeti telt templomainkból s oltárunkon kioltani akarja a krisztusi szerzetet örök tüzét.
A bolsevizmúst bár 1-100 kilométernyire s még ennél is nagyobb -távolságra szorítottuk vissza \'határainktól, a magyar közvélemény mégse ringassa magát abban a zSongitó érzésben, hogy immár semmi veszély, szamunkra bevégződött a küzdelmek láncolata. A szem elöl tévesztett cól nagy veszélyt rejthet\'Magában, éppen ezérl intő és figyelmeztető szóval kell közvélem én vünkhöz fordulni, fel kelt tárni a Való\' helyzetet előtte, hogy mi sem maradhatunk ki\' a küzdelemből, mert a közel jÖVÖben a háborús helyzet bennünket is nagy elhatározások élé fog állítani.
Ne feledjük: nagy éa sorsdöntő küzdelemben él Európa a bólscMzmuösal. Olyan küzdelemben, amelynek eldöntésén fordul meg1 egész Európa és az itt élő népek sorsa.
Nagy hangsúllyal hivta fel erre a gondolatra \'a m\'ngvnv közvélemény figyelmét Bárdossy László miniszterelnök a Magyar Elei Pártja legutóbbi értekezletén. Figyel mez tette a mmisz-lerelnök a közvéleményt, hogy népünk mtndfn egyes "tagját ken, hogy átjárja ez a gondolat, meri a bolsevizmus elleni veszedelemmel -sorompóba kell állnia minden\' európai népnek. Tehát miránk, magyarokra is komoly föladat vár. Nem leheti", k tétlen"nézői Európa sorsa eldöntésének\'.
A magyar közvélemény megértő nyugalommal, lélekben ogy-ségesen s a cél- ismeretében elszánt módon kétrzulr fel hivatássának betöltéséire. Nincs itt
Angol csapatok közelednek a t&rBk határ felé
KI art ízben támadták a japán répátok a jávai Sourabajál — GöWttg tatiácako zásai az olasz vezérkari főnökkel éa a Dúcéval — 41 hadihajóból és 51 csapat-szállltóhajóból álló japán hajókaraván halad FormOIától délre
I . Berlin, február 4 Mint az NST katonai részről értesül, német harcirepülőgé-pek tegnap a keleti arcvonal északi részén különös sikerrel avatkoztak bele a földön folyó harcokba. A német repülők bombákkal és tűzfegyverek kel támadtak csapat gyülekezéseket, szétszórlak bolsevista oszlopokat és véres veszteségeket okoztak az ellenségnek. Ezenkívül nagymennyiségű hadianyagot pusztítottak el. Bombáik harcképtelenné tettek vagy erősen megrongáltak 130 jármüvet, több harcikocsit és sok löveget.
„Rommal, a páncélos hCs"
Amsterdam, február 1 A Daily Mail londoni lap > Rommel, a páncélos hős* című vezéreikkében a többi között ezeket írja :
Romínéi vezérezredes a má-
sodik világháború meglepetése. Rommelnek eddig mindig sikerüli nemcsak minden csapdából vagy hurokból kimenekülnie — amelyet katonai téren vetettek neki — hanem azonnal minden alkalommal ellentámadásba ment áff. Az angol lap szerint RómmeT mestere a sivatagi háború technikájának.
A Japánok elóezár bombázták Sotirabafat
Tokió, február 4 Legutóbb — vadászgépek ki-sérctébcíl — 2(1 japán bomba-ve tógép intézett támadást Jáva ellen. A japán gépek bombázták a Souraba\'ía körüli repülőterekét. A bombázás következtében jelentős anyagi károk keletkeztek. Sourabajában raeg-rongálódtak a tengerészeti berendezések is.
Rangoon elveszte** beláthatatlan következményekkel járna Indiára nézve
Tokió, február <1 A burmai arcvonalon — mini a Messagero különtudósitóia jelenti —- egyre nagyobb arányokban bontakoznak ki a japán hadműveletek. A japánok számára nagy segítséget jelent, hogy Thaiföld körülbelül félmillió embert mozgósított. Másfelől az angolok Csangkaisek-féle kínai csapatokat vontak össze Rangoon védelmére. Az angolok szoretnének Burmában állandó szárazföldi arcvonalat létrehozni és remélik, hogy a természet által a talajviszonyokban nekik juttatott kedvező körülmények meg tudják nkadá-dályozní a japán elő nyomulást. Az "angolokat Burma védelmére késztette az a körülmény is, hogy Rangöonból indui Ázsia legjobb fi méter széles gépkocsiul]:) Kalkuttába, Rangoon eleste tehát IncHa szempontjából is beláthatatlan következményekkel járna. A burmai brit haderő :ifi.000 emberből áll, míg Csaugkaisek ennél jóval nagyobb .létszámú katonaságot
küldött Burmába. A burmai brit katonák legtöbbször olyan törzsekhez tartoznak, amelyeknél nem szokás a lábbeli viselése. Ezek a katonák menetelés kö\'zbeh a vállukon hordják a bakancsot
Megint elsüllyesztettek egy amerikai tartályhajót
Amsterdam, február 4 Az Egyesült Államok\' haditengerészete hivatalosan közölte, hogy ismét elsüllyesztettek* egy északamerikai tartályhajót, amely 5400 tonnás vóltsame-lyet egy buvárnaszád megtorpedózott. A tartályhajó legénységének 15 tagja még nem került meg.
Sztrájkolnak a kubai tengerészek
Amsterdam, február 4 A kubai kcveskedelmi tengerészet valamennyi matróza sztrájkba lépett. A matrózok béremelést és védelmet köver telnek a tengeralattjárók vesze-
párlkülönbsóg. nines semmiféle részekre szakadözás, mert a nemzet mindéi, egyes tagja tudatában van a győzelem által elért eredményük jelentőségé-
nek, amely eredmények, bar áldozatot kivannak, de\'ázekatmeg
kell hoznunk nemzetünk és jor vöiik érdekében.*
lye ellen. A munka beszüntetése, teljesen megbénította a havannai kereskedelmi hajózást
A détametikai államok „segitése"
Berlin, február 4 Mint az NST jelenti, nyora1-ban a riódejaneíroi értekezlet után megindult a dollár özón-lése azokba a délamerlkaí álla. mokka, amelyek támogatták Roosevelt politikáját. Csaknorii-rég jelentették, hogy\'Bolívia\'25 millió dollárnyi hitelt kapott, most pedig Venezuela jelentet* Imi nagyobb ötéves tervet, 100 millió dollár előirányzásával. Az Egyesült Államokban iriár közölték, hogy- hajlandók megfelelő hitelt nyújtani Venezuelának. Ezenkívül Hull északame*-rikai külügyminiszter bejelentette, hogy bérleti- és kölcsönszerződést írnak alá Salvador állammal. Salvador — diplomáciai körök értesülése\'szerint— hadianyagot kap"nagyobbmértékben.
A brazil pénzügyminiszter
Washingtonban
Amsterdam, február 4 A brazil pénzügy miniszter Washingtonba érkezeit, ahol tárgyalásokat folytat az észak* amerikai kormánnyal.
At egyiptomi belpolitikai válság okai
Róma, február 4 A Pepolo di Róma jelentése szerint a legutóbbi egyiptomi kormányválság a király és a kormány közölt előállott nézeteltérésre vezethető vissza. A válság közvetlen oka az volt, hogy a kormány megszakította a Franciaországgál való diplomáciai kapcsolatait, ainit a király nem akart. Mivel\' a kormány a király megkérdezésénél kül mondta ki a megszakító(Határozatot, a király kô\'WreUe a külügyminiszter lemondását. Az angolok a korniánytfamogatták és azt ajánlották, hogy az" uralkodó m^élemntéseYtTaz" egész kormány mondjon\' lei A\'Wrítly azonban elfoglicrla -a lemón\'cfíst ás miniszterelnökké a szenátus* filAöWt iitrtzte ki, A UelpAUti-
\'ZM.VU ROZLON»
H3J.2. Icbruar 4
UTORT
HETTEIIIBE
márkás butorszalonjában vegyen vagy rendeljen. Cseajrir-at 14.
kai válság egyébkén 1 tovább tart. i
Szingapúr léflíerŐik Saumátrárai ém Jáwiüba vonják víssiaa?
Berlin, február 4 (Bud Tud.) Londoni katonai körökben nem táplálnak hiu reményeket arra nézve, hogy a Szingapúr körül teljes erőveit meginduló japán támadások igen súlyosak lesznek. Utalnak arra, hogy a szigeL rendelkezésére álló ií repülőtér aligha lehel elégséges Szingapúr védelmére. Londonban attól tarta-nak, hogy a szingapúri helyzet valószínűleg ugy alakul, hogy a japán tüzérség és zuhauóbonv-bázók hatáskörébe kerülnek a repülőterek is, ezért az angol légierőket Szumatrára vagy Jávába vonják vissza.
Nagy Japán hajókaraván tÜnt M Fwmoiátót délre
Lisszabon, február 4 Az egyik amerikai rádióállomás hire szerint nagy japán hajókaraván halad Formoza szigetétől dél felé. A hajókaraván 41 hadihajótfól és 51 csa-patszállitóhajóból áll.
Az Állami Szovjet Mlfítság mf kinevezett tagjai
Amsterdam, február 4 A londoni hírszolgálat szerint a legfelsőbb szovjet tanács, a kommunista párt központi bizottsága, valamint a népbiztosok tanácsának határozata éritelmében Nikojau külkereskedelmi népbiztost és Vozansen-szki népbiztos-akünökől a külkereskedelmi ügyekkel foglaLj kozó állami szovjet bizottság tagjaivá nevezték; ki. Ez asztalin elnöklete alatt álló bizottság felelős az általános hadvezetésért.
A japánok még január 24-én elfoglalták Tawaot
•Tokió, február 4 Csak ma vált ismeretessé, hogy a japánok január 24-én megszáll Iák a Brit-Borneo keleti partján — Tarakantól északkeletre — fekvő Tawao városát. Tawaoban 502 japán állampolgárt szabadítottak ki, akiket a bábom kitörésekor uz angolok letartóztattak\'.
A japán légierő ¦ burmai Martabánt bombáxta
•Tokió, február 4 Harciéri jelentés szerint a japán légihaderö a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenérc heves -támadást intézett a Moul-meintől északra fekvő Martában ellen. A lehullott bombák katonai berendezésekben súlyos ká-jrpkat okoztak.
A Sournbajn ellen intézett első japán légitámadás nagy károkat okozott és a bombázásnak
(Folytatás * 6. ..MkIom)
Egy szélhámos becsapta a „zug-márkabeváUókat"
Néiiány muraközi kereskedő és gazdálkodó Kercsmár Albert muracsányi .szatócsnál érdeklődtek, hogy kinél lehetne a birtokukban lévő márkákat jó áron eladni. Kercsmár felkeres-1« Sebők Antul nagykanizsai férfi ruhakereskedői ós tőié tudakozódott, aki azt mondta neki, hogy* jelenleg nem tud Jlven egvent, de majd ha tud, értesíti. \'
Néhány nap múlva beállított Sebők üzletébe három csáktornyai ember — egyikük Kovács Sándornak nevezte magát — és kérdezték tőle, nem tud-e olyan egyént, aki márkákat ad el. Sebők tudomásukra hozta, hogy ismer és azt mondta, majd értesiti Kercsraárt. A három ember ekkor eltávozott, de az
egyikük. Kovács Sándor megadta cimét: Szombathelyen.
Sebők rögtön értesítette Keresni árt és Nagykanizsára hívta, de értesítési küldött Kovácsnak is Szombathelyre, hogy jöjjön Kanizsára és itt a Sxever-féle\' vengúdlöben találkoznak. A találkozóra Kovács nem jött el, Kercsmár azonban megérkezel! egy muraközi kereskedővel együtt és magával hozott 4994 márkát.
Sebők ekkor telefonon kei-este meg Kovácsot, aki ajánlotta, hogy menjenek Szombathelyre. Szorubul helyen Kovács már várta őket és bementek az állomáson lévő vendéglőbe, ahol *
Kovács ajánlotta nekik, hogy
márkákat adják át neki, majd ö elviszi ahhoz az egyénhez, aki átváltja pengőre.
hogy maradjanak kívül, Ö majd bemegy és rövid idő .alatt elintézi a márka-átváltást. A kim lévők vártak,
Kercsmár azonban bizalmatlan volt vele szemben. Ekkor az ¦állomásról elindultak és befelé mentek a városba. Egy másik vendéglőben Kovács ismét a márkákat kérte, de Kercsmár most sem volt hajlandó erre. Ekkor Sebők azt mondta, hogy adja át neki, vele szemben bizalmas lehet, mert ismeri és Kanizsán üzlete van. Kercsmár átadta neki a márkákat, Sebők azonban a márkákat Kovácsnak adta és valamennyien megint dúllak a Széna-tér felé, ahol\'az egyik házba bement Kovács azzal, hogy itt lakik, aki a márkákat átváltja. Rövidesen újra ki-jöll és azt mondta, hogy az illető nincs otthon, hanem a (Kovács-kávéházba ment. Ezután a nevezett kávéház felé mentek, a hol Kovács azt mondta nekik.
de amikor eltelt agy félóra éa Kovács nem jött, gyanút fogtak és bementek a kávéházba, ahol érdeklődésűkre # ózonban senki sem tudott felvilágosítást adni. Az állítólagos Kováos valószínűleg valamelyik mellékajtón eltávozott.
A károsultak ekkor a szombathelyi rendőrkapitánysághoz fordullak, hogy nyomozza ki, ki volt a csalójuk. A \'rendőrség megindította a nyomozást, de eltol függetlenül Kercsmár és Sebők ellen is eljárást indított, sőt valamennyi murakőzi kereskedő ellen, akik pénzüket a Nemzeti Bank megkerülésével akarlak értékesíteni.
Február_^ vARQSI MOZGÓ
Kedden és szerdán
A legnagyobb filmszenzdeiók egyike az egész világon
Főszereplők: Oreer Oarson, Laurence Olivér, Hary foland
Előadások kezdete S, 7 és 9 órakor
!A!nagy Mvihar «Ileníre tovább folyik a harc (Folo;i!. D. V.)
Két nemzedék mesgyéjén
Hésileí Kslsnte Fereae, a Polgári Egylet slelnökéoek beszédéből
Az egyesületek ólaiét éppen ugy mint a szerves életet egyelem*-, l0r\' vényszerftségek Irányítják. Amint s nemzetek ŰtetébCn, ugv az egyes ember forsál>"n is érvényesül a hullámvonal elmó\'fct, ami azt Jcsentl, nojy rajiuni kivűi áilé okoknál fogva a fejlődés fiehdUam mutst toréi nélküli egyenes vonalút, hanem -- mint aurmészíi maga is —, tele van a hegyt5*c,Tlygj»il magasabb harmóniáiban egyesülő ei. lentéteivw, minden fitö «srvetit in. léamíny vngy egyesalst eVelel is in ás lefe\'éUa&uló, váltsikozó. órfikké mozgó vonal jel«tnzl. Lz a inosgas maca «4 ftet.
A nagykanizsai Polgári Egylet életének mostani irtagnálázA csak ut élet mozgó vonalának hullámvölgye, nulj nz uj eszméktől megfogant yUág KLUr. nyo vajúdásának láteklani viaszába, tásalcent krVtkezeit.
Két egymást lwáHó nemzedék <*[kj konlliklusaivfti Műnk szemben. Egy letűnő világ szelemiségében felnevet. IcedejU, -íz ezredévei évfortluló fényé bei szokott nemzedék nyomán ¦• ¦/.(. zadeíejl »J embertípus, a vUágbábonit viselt nems\'-dák lépett a kozóM po. rondjára, hogy megihletve az életei újjáformáló korszeüemtől, cselekvő lellrekészséggel részt vegyen u sze. műnk elölt alakuló uj világ lelépi, tésében, Világtőiléneiml események sodrai a kerúlt ez a két nemzedék ¦ mlg a világ ujjárendejósén^k izaj folyamata meg nem szilárdul\', a társadalom — melynek flx öregek épp ugy tagjni, mint a fiatalok\' —, löblió-ke. vé-sbbé a nyugtalanság, a meg nem ér-lé\'., a lelki diszharmónia jegyéi Kii fogja élni u maga életét. Korok és korszakok drámai váltakozása, a tör-ténulmi fejlődés hullámvonalának kg-ékesebb bizonyiléka.
Ml most egy ilyen vonal fcgniélyebb pontjára keredtúnk s ennek soVki visz-Szanálását érezzük mindenben: társa-d«lmj, kulturális és egyheti életünk] «1 egyaránt. A mélypont sxonbe-a nem jelent süllyedést, sőt uj «eme.lke.i.V.*\\ biztató\'igéretél. Uj, nagy emberi eszmények foirongó ereje tör fel ezekbői a mélységekből, oíyán uj, megváltó eszményeké, amelyek már talán rövid IdÖn bellii s talán solia nem remélt magasságokba fogják emelni a most élő nemzedék életét. Az az Idö, amig eljutunk >lgéret fóldjór*\', bizonyára a legkomolyabb megprébáitatá-sok korszuka, mehet egy Jrullurában s magasabb emberi esrméoyekboji fel. nevelkedett nemzedék valaha ls clSzcji-vednl kénytelen volt. Minden megpré-Mllatás a* lélek átmeneti válságához, tle egyben az egészséges nemzedék hatalmas ie-ki megoldásához vezet. Társadalmunk ma még a nagy vélUj. iáa méVven, ai egjts ember éleiébe is hrnyuló, sok egyéni tragédiát és lelki meghasonlást is előidéző mélypontján keresi "z önmagával és az uj világgal Va:é megliókíllés útját. Ebben a lelki válságban elszunnyadnak azok az ösztönös crök, amelyek a kón>ségi élet, ar egyesületi é\'.«tforma szilárd ulnpjal s inkább fez önmagunkba, valé visszatérésre ösztönöznek. Nem kdl tehát csodálkoznunk azon, -hogy egyesületünk éetébtn is évek óta bizonyos visszaesés mutatkozik. A legkönnyebb -volna .\'lerí a társadalmat magát lubáz-tulni, de nem az emberekben, hanem a vajttdé világban Vefa a magyarázatot ke lesnünk,
.\\zonban nemcsak a nemesség, élet is kötelezi Qsl ösztönök, ez emb«1 elme analjzá!ó. következtető munkája •s n legmagasabb emb-\'rl problém;iktd kuiaió bölcselet is,arra tanit, hog>\' az élet hu^áinvonaja fex\'tt maga a *g-szenk-bb éUtclv írónői, lOniejy müidea l/ldi baijndót, — az öfct minién körülményei között — mag.inak a min-dtithaid éledek szotgátatúra kötelez. Műinél mélyebb vonalra azáll 1° a fejlődés grafikonja, mennél nagyobb megpróbáltatás vár valamely kor-ssakra, tmál erŐloljrseblíOn kall, hogy úrvfnv\'Milj..,! hemtonk <Kzek Sjf er-
;_ZAJÚM KOZhflNY___¦
magyar járőr izgalmas kalandja \'~f§ a donec túlsó partján\'...
Jfl42 Jjfcgfc *__
kólcfli k3t*J*«»eltsé«nek dinamikus ereje
Maga az flet gondoskodik arról, j^gy a mélységbői Járható ösvényt* vrtessrtick o magasba, liogy a sótól. t&foSl a csittosokifényo irányítsa lepleinké\'. A megpróbáltatás éveiben az emberi élet időálló örök eszményei felé tekintünk, hogy azoknak kisufftr-íásából uj Wlct\'merítsünk az clötbflnk áUo nagy feladatokhoz. Az egyleti élet stagnálása idején ezért,ke* szemünket a legnagyobb magyar cszniénjilíépre: Síicbwyl Irtván dicsőséges Blattjára nnttoOnV. Az Ö örök magyar í-efko, hamataUao, nemajti eszményfcl, a nwu jp-AT glotnisr minden problémáját ma. gukbnn hordják. 0 volt az, aki a teg. első magyar Casmo megatapitásá.^\' mutt tz&z*& harmincas éveiben fet \\x\\h-\\n- & magyar társadalomban az egós3tsífto5> közösségi gondolniQt art mondván: > Egy magányos ember semmi s c«#k,ügyedéinek vaji hosszú jlcte s igaí^Sulj*.\' \'
Ae éiel sajnos a magányosság felé sodor bennünket, de * magasabb tr. kölest felfogás az og>-esft\'*tt>oii rejlő Vfliösségi gondolat felé vezeti utini-yat, mert ar egyes ember halandó, de a közösség örílk. Múló ételünket a laV lósségen át s annak szolgálatában kap tsoljuk a holliatatfanságbft..
Amig a vajXidó\'tor vcglepcs kininku-iás* s ar uj világrend YisszaJwéypzl bennünket a felborult a&ek oly nagyon áhítozott egyensúlyába s ezzel megto. retnti az uj egyleti éle* \'ciki oiöfei-télclít, forduljunk lekinteiünkket a lrgnagyobb magyar ineteorként világító alakja f«*é s az Ő minden időkre oéidát mutató, á\'dozato* önfeSáWozó magyar lelkéből meritsank enftt a je. lenhez.
A jóvfi pedig itt kopog az uj elet kapuján magával hozta ennek a sokat szenvedett magyar nemzetnek s benne a Széchenyi szcíUcmébon fo-páni százliateizaondös Polgári Egyte. lünknek is remólt megújhodását.
Addig pedig nekünk az egyjel mai megcsappant szánni, de a felelősség érzésétói eltelt tagjainak egyetlen kö-Mességűiik teltet: yátihinkoii hordani ennek a nagymultu intézménynek kc* reléit ur. -áldoz;itk(\'.s/l-ii\'jí(ív\'- és ki-
tartással, amellyel Széchenyi István vállalta egy,- .szebb jövő reményében magyar, vértanuságat;
lagyar műkedvelő Csáktornyán
\'Csáktornya, február 4 Saját tudósítónk tói) A Viléxi Rend isiktornyai csoportja, a Csáktornyai Sport Club 6» ¦ Magyar [¦Hckkar Nagy Károly polgárt ísVoJBi Igazgató buzgó fáradozásával szép ünnephez juttatták ¦ csáktorhyai közönséget. Kncsóh Pongrácz János vitézét adták elö a r*áktorny}al műkedvelők a-zrinyi Csoport zenekarának ós a Magyar ÜrfiU-kamak köia^nakódésé\\td. A.*wi rész vezetése Hajnal i-mő tanitó frdeme. Az o.mí- előadásra még a póUzéÜDk is étkeitek, a siker, pedig tomboló taps-viharokbani nyilvánult meg, Oroszlánrésze volt a sikerből Hajba* Rudolfnó Kukorica Jáno* alakításának Puska terepiben.piwínínger-Babi, a mostoha iwrcpében. Bálint Sarolta tant Iá a pompás együttesből. Horváth Antal strázsamcstere, N»gy Károly Bagó ala-klUu, Bencaák Lajos csősz-figurája, Siajcsan József, Horváth István, Mun-«i Jóisof, Visontai Hona, Bencae Ferenc Jónál jobbak\'voltak. Udvari dámák voltak; Neutzer (iyuláné, Zu^* Ral\'i, /-sárkovios Ilona. liusz.irok: Ist-v.inovirs Ferdinánd, Horváth Mjo*, Macsek István, Kovák Viktor, IHsrva-Ü\'S KáiOly, Hotfáj József, a |>aLett ,a«jai: Lázár Hajnalka, Meszarics llona. Mesxarica Mária, Prdozsuyák Mária, Vaszari Roz»ka,.»Zadmvetz! Ilonka, Zuzel Babi/ZJártovics Irma, ZsAr-kovics Olga, A. diazVjtoket Breyer Jó-Bet fiMtőmavósz kós^itetío s QtuMfia, 1(,lkcs mimkájavai nagy részt biztosi-\'ott a Jiiuos vitéz csoitorny11! sikeré-híj.
(k m kir. Iionvéd h«dl-tudósító a*áa*id közlése)
Már második napja állott a •szakasz abban doneepárti kis faluban, azóta, hogy a gépkocsizó zászlóalj elérte a folyót E/ a szakasz biztosította a felrobbantott Doncc-hid közvetlen környékét. Süni őrjáratok t;ir-tollak szemmel mindent és tartották font az összeköttetést n szomszéd szakaszokkal.
Iiycn körülmények közölt természetesen n szakasz parancsnokának maradi a le«kc-vesebb idoie arra, hogy kipi. ttöiijo ;iz elmúlt napok harcainak fánidalmiiit, Nappal a lulsó pátion lévő ci-dőt figyelle, őj-wZaka a rajait járta.
Nappali figyeléseinek ercd-ihuvc az volt, hogy
a tulpirtl ordöbon gyaiuis moigolódátok észlelhetők.
Néha óvatosan bujkáló civilek kerültek a messzelátó lencséjébe, máskor egyenruha mozdult a vizes avarban. A vörösök tehát ott voltak az erdőben. És hu a messzelátó nem segít, oda iiell menni és fel kell deríteni. Meg kell tudni, mennyien vannak és mi a szándékuk.
A folyón azonban nehéz voll átjutni." Nappal szinte lehetetlen. A legkisebb mozgásra azonnal géppisztoly szólalt meg odaátról. Éjszaka pedig csónak kel-lelt volna, de a vörösök minden, csónakot vagy elvittek, vagy fe-nékbe fúrtak.
Azon törtük a fejünk, hogy talán a felrobbantott hídon lehel valahogy mégis átjutni ? Néhány palló megmaradt és ha azokra deszkákat dobnak, esetleg egy járőr átvergődhet.
A szakaszparancsnok hadnagy elhatározta, hogy megkísérli. Első szavára
rögtön egéiz raj Jelentkezett ¦ Járőrbe, u ra\'j\'jKirancsnok il i/.cdessel együtt. Rövid megbeszélés. Felkészülni. Sötétedéskor indulás.
Alkonyatkor a sürü, fekete felhőkből megeredt az eső. Jó jel ! — mondogatták a legények. — Az idő kedvez a belváros vállalkozásnak
Hát akkor :
Itten nevében, előre!
Óvatosan, csúszva közeliié tv te meg a raj a< felrobbantott ludat. A hídfőnél, gyítlekezett.
Onnét csak egyenként próbálhatták meg a dolgot. Elindult az első ember. Mindenki feszülten figyelle. Most kellett kiderülnie, hogy egyáltalán át lehet-e menni a hid-romok közölt. A tompa esöverésben hallani lehetett, hogyan koppan a pálló... azután megint csend lett.
Most halk füttyentés hallatszott a túlsó pariról.
Ez volt ¦ jel.
Ez adta hírül, hogy át lehet kapaszkodni a roncsokon.
Gyorsan, egymásután lódultak neki az emberek. Tudták, sietni kell. mert elálll az eső és a szét szétkergeti a felhőket.
A hadnagy maradt utoljára. Mire ő is leugrott a túlsó oldalon a pillérről, teljes fénnyel ragyogott fel a hold. Akkor már süthetett.
A holdfény mellett tájékozódlak. Sehol sem leheteti látni semmit. Hallgatóztak. Senímj nesz. Ugy látszik a vörösök éjszakára visszahúzódtak a partról. Re kellett hát mcnnt\'nz erdőbe, ahol délelőtt az a mozgás volt.
Elindullak. A sorrend most változott: a hadnagy meni leg-\' elől. Egyhangúan cuppogott lábuk alatt a sár. Időnként meg-* álltak. Füleltek.
Egyszerre elölről zaj ballatszolt.
— Lefeküdni az ut két olda-
lára I Rejtőzni!
Minden szem az útra meredt. Végre feltűnt egy lovas. Utána még egy... három... négy,X öt.
— Beengedni őket és elfogni lövés nélkül, intézkedett halkan a hadnagy. Mindenki szinte ösztönösen megértette. Talán minden parancs nélkül is Ugyan így tettek volna.
Az öt lovas nyugodtan lekocogott u földhöz, fához lapuló láthatatlan sorfal közé.
Mint a tigrisek ugrottak elö a rejtekhelyről a honvédek. Elkapták a lovak kantárját és mar húzták is lc a meglepett lovasokat a nyeregből. Tompa zajok, halk zörejek, lóhórkaiiá* sok között, egy-egy pisztolylö-¦ véssél\'ugyan, de hangos kiáltás nélkül lolyt le az egész.
Egyszerre mégis vad ordítás hördült az-éjszakába. ÉS utána
_•_
egy sorozat a géppisztolyból.
Az utolsó lovasnak sikerült megfordítania a lovát. És váftr tátott visszafelé és . nyergében bátrafordulva tüzelt. Sortűz1 dördült utána is, de a lovas csak vágtatolt és ordított. -
Bezzeg
arre megelevenedett a néma erdői
A revolverek, puskák és géppuskák együttese ropogott fel köröskörül\'. Az erdő tele volt ellenséggel. A raj belekerüld a vörös lovasság kellős közepér be. Nem lehetett mást tenni: azonnal vissza !
A négy lovat szétkergették. Riadt vágtájukkal hadd1 okozzanak zajt, zavart, minél többfoy lé. A foglyokkal pedig megindultak gyorsan visszafelé az utón. Most a hadnagy maradi utolsó embernek,
Golyók süvítettek, törték„tép-ték a száraz gályákat.
— Gyorsan, gyorsan ! Figyeljelek az útra. "Vigyázzatok a foglyokra!
Végre elérték a folyót. Mára felrobbantott hídnál voltak. Az első ember már fel is kapaszkodott...
— Hadnagy ur, meglőttek.. .
szólalt meg most a tizedes és Téllérdre bukott a sárba.
— Mindenki menjen tovább. Egy ember maradjon itt, — Intézkedett a hadnagy és nrásooV magával bekötözte a sebesült tizedes lábát.
A többiek már mind szerencsésen odaát voltak. A lövöldözés egyre erösebb lett. Az üldözök zaja egyre közelebbről hallatszott.
Még egy utolsó erőfeszítés. A legnehezebb próbu. A sebe-sült tizedest át kellett vinni u hídroncs keskeny, billegő pallóin. S \'
Isten szeme a bős kis csoporton volt ezen az éjszakán : ez I* alkerOlt. . .
Az álhozott foglyok vallottak, mint a karikacsapás. És amikor két nap múlva megérkezett a felváltás, a vörös csapatok túlsó parti elhelyezkedéséről pontos vázlatot nyújthatott át iua-> gyár hadnagy a szövetséges bajtársaknak.
um&m Egy páneM elhalta* (Foto R. D V.).
li niiil
kfllOn asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
ZALAi ItOZLON»
19tf,;teflliH.
Festessen Tisztíttasson
PÚlCSiCS-nai
Verekedés közben megölte az apósát
Tóth György kistolmácsifőld-niüves gyilkossági bűnügyét tár* gyúlta most a nagykanizsai tör-vénvszék.
Tóth György és apósa mór évek óta vitatkoztak és veszekedtek iugalhinuk tulajdonjoga miatt, Veszekedésük mind jobban és jobban elfajult és az após annyira ment a veszekedésben, hogy a tfi éves fiút is cl-hidcgilcltc az apjától! Az egyo-ncllenkcdésck napirenden voltak náluk. Legutóbb annyira ment a veszekedésük, hogy verekedni kezdtek és az iíí) éves após és 42 éves vője vasvillát ragadtak és ugy mentek egymásnak, mint két ősember, A verekedés hevében a vő felkap-
TIz évi fegyházat kapott
la a közelükben heverő fado-rongot és azzal hasbalökte iiz apónál, aki a súlyos üléstől rövid idő alatt meghalt.
A koronatanú 16" éves fin vallomása alapján az apja villával, majd doronggal támadott apóséra és cz okozta a halált. Ezzel ellentétben a gyilkos í) éves leánya azt vallotta, hogy n mellbclökés ulán még birkóztak, de nem a lökés folytán hall meg, hanoin a birkózás (folyamán hatalmas sérülésekel szenvedett.
A tőrvényszék szándékos emberölés bűntettét állapította meg és hogy példát statuáljon, a 12 éves embert 10 évi fegyházra ilélle.
I
NacykinbvM láthetjs,
mily.ül eaépen fest VARGA.
Mot, fait, tieitit, Impregnál ós ezsel jól ősik Ön jár.
Clyír; Hunyadl-ufoa 19. PÓUilet : Horthy Mlhlde-ut 1.
Teltion: H$. »>•
BuiUpcat I, afleotá*
8.40 Ebresetfl, toma. — 7.0Ü Hírek kősleinények, étrend, hiagleroexek JÖUO Hírek. — 11.10 N\'emietkötf vit-ISJzÓnolgáhl. - 12.00 Déli harang-vaó. -. 114« Ilinek. - 1320 Időjelzés, időjárás- és vlzúi lés jelentés. - m.hq Hdek. — 14.45 A rádiőniflsor ismerU--tf.se - I5.0U Árfolyam hírei, paM árak, élei in Issetá.ak. - híj.. Időjelzés, fdÖJáráí jelent és, lmvk. • 17.00 Hírek vzlovák éi ruszin nyelven - 10.00 Itlrek inogysr, német és romín uyi-t-vem. — 20.00 Hirek (Budapest II.) -3U0 Itlrek. időjárásjelentés. - 2:100 Ilinek nfimel, class, angol A« íram-Ja nyelven 21.00 llln-k a)Ut»APBST li
17.15 Bálya ibolya magyar nótákat zongorázik. - 17.:«) Felolvasás. -17.55 Tánczene. — 18.20 Honvédmii-sor.\'•— 10.20 Légierők Fúvószenekaré, uo.io Külügyi oegyedóra, — 20.25 Az Operaház előadásának közvetítése, Set SwSnholm kumarBénekcs vendég-fellépt Av^m ? A nürnbergi meslerdalno-kok*. ÍL feivonás. balmö három fd-voháshan, négy képben. — 21.30 Kő-hzóntjúk a baj tursi rádiószolg&lat (századik \' apró magyarját. Közvctités a kispesti városház" tanácsterméből. VB-zoti BSidlnszky Sándor. HangfeSvétei.
— 22.10 Farkas Béla cigány zenekara, Kalmár Pál éneke" és a Hitmns jazz-egyattes. — 23.25 Pátria hangf *mez«k.
— O.tSCzen "z otthon. BUDAPEST II.
18 Francia oyetwkUlás, - 1H.30 Az Operaház előadásának közvetítése, iA nürnbergi mofterdalnokok,. I. fel. ^onás. — 20.10 Veress Károly cigányzenekara. — 21.10 Németh Béla elő. adása. — 21,10 Magyar nóták. — 22 K nürnbergi mestenlalnokok III. felvonása.
CiDtOrtök
BUDAPEST 1.
10.15 Szórakoztató rene - 11.20 Ma.-vészlemczrk. —n.io Peten/asAs. 12.10 Bádiózenekar. — 13.30 Honvédéin* ozeanek. — t.150 RuitoU Ede
lánczenekara. 15.20 Szórakoztató zenekari rmiv\'k. — 16.15 Ruszin hallgatóinknak.
17.15 t)r. RévéSz Imró előadása. — l\'tána a Debreceni Kollégiumi Kántus, -Dr. Swlényt nászt iv eiöadáia. -18.20 Dóry József magyar nótákat énekel, Maori Horváth F.límér ctgáoy-ztnekara. — 10.20 Kgle jeronuRi Rocchi hárfázik. — 19.35 .(".súrolódó.. Tréfás magyar versek. Elmondja Yár-kon.ví Zoltán. — 10.50 A német birodalmi rádió műsorából. — 20.20 iA huszonötödik . Vidám hangjáték. — 21.30 MuSzorszWj: fij a boszorkányok hegyén. — 23,10 Beszkárt zenekar. 23.23 Tánczene. — 0,15 Őzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádió szolgál
BUDAPEST II.
18.13 .Szórakoztató zeue. — 17.15 Wndúuer líd.\' sznlouzenoluu\'a. — 1820 i;>wrsirótB«folyam. — 18.45 Kamara *«e. — UU5 Dr. .\\ntaiffy Gizella előadása. 10.35 Enigma, szimfonikus kólteniAiy. - 20.10 Pertls pitti clgány-z.nekara. 21 Dr. Szobotka Tibor »;Juadúsu,
DJ Hobelangelo-szobro-kit fedeztek fel
Kriegbaum professzor.. » firenzei inuvészcltórténeli intézel igazgatója Nürnbergben egyik vendég-előadása kapcsán hv-jelenlelle. hogy a sicnai dóm néhány szobráról sikerüli tncgál* lapítania, hogy Michelangelo ifjúkori alkotása. Az egyik közülük, Szcnl l\'ál szobra, a \'Mi éves mester saját képmása.
Dr. Jeszonszky Árpád :
Gyümölcsfák metszése
A metszés a eyUmÖlcslermeszlő igen fonlos teendője. Mindég va\'ami
pontosan meghatározóit célt akarunk a melszéssel megvalósítani, a fa növekedését s < abáJyozzuk oly irányba, hogy az c\'íjainknak legjobban megfeleljen. Végső célún.
pedig, hogy a fáról a lehelő legm. gyobb mennyiségű és legjobb minőségű termést kapjuk a lehető W. kisebb költséggel.
A 128 oldalas munkát C60 kép teszi érthetővé. A fényképi ábr*-zoláa nagy előnye, hogy nem íd«. Hzált példákat mutat az olvasónak, amiket azután saját fálrjxon hiába keresünk. Egész képsorozatokat helyez a szöveg közé, arclK éppen i a rendellenességeket, a hibákil m> tatja be s mindjárt közli a helyrehozás módját.
Ennek a rendkívül gazdag képanyagnak az összeválogatására cuk a feladatával teljesen tisztában tévé komoly szakember vállalkozhatott sikerre\'. Eredményeden meg fog sztlnnl a magyar gyümölcstermesztőkben a bizonytalanság érzete, smi-kor a melszŐ ollóval a kezükben odaállnak a fáik mellé. Nem fog előfordulni, hogy a frissen Ulletett oltványov koronáit találomra mel-szegessük. Sőt az eddig hibásan nevelt fákat a könyv utmu\'itáu szerint a legcélraveietöbb mödon helyre tudjuk hozni.
A könyv ára P 4.—, kapható a .Magyar Gyümölcs* kiadóhivatalában, Budapest, V, Vilmos csásrlr-ut 76.
Erfurt városi 1200 éves
Kevesen tudják, hogy- a külföldön elsősorban virágmagvat-ról ismert Erfurt Németország egyik legnagyobb történelmi mullu városa és az idén ünnepli fennállásának 1200 éves évfordulóját. A thüringiai hegyekből lezúduló (Vera folyó termékeny vidékétől övezett gázlója melleit épüli város természetes fele vésc olyan kedvező, hogy tut-her kijelentése szerint »itt városnak kell állnia, mégha nyomban tűzvész pusztítaná is eh, Némel Lajos már a 9. században országgyűlést tartott itt és az 1818. évi forradalom idején komoly megfontolás tárgya volt, hogy ne tegyék-e meg birodalmi fővárosnak. Egyetemet 1302-ben a város polgársága .i saiál áldozatkészségéből terem-lelte meg. Luther Márton egyénisége kialakításának legdöntőbb éveit Eríurt ágostonrendi kolostorában élte át, reneszánsz Milü helytartósági palotájában pedig nem kisebb személyiségek, mint Goethe, SchillerVHcr-der, Humboldt Vilmos, végül pedig Napóleon voltak lakói.
BÚTORT
Hzakllzletbon, GÁBOR műasztnloanál
vcayen v«gy rendeljeu.
Nnuvhnnl.ou, VáfhSj.galoO* *j"
UKGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. mt
Hoíherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Gépgyári Müvek Rt. Nagjkanlzaa és környéki képviselete.
Nóraot nobéztlbséreftgl lövegek (Polo K. D. V.)
könyvismertetés
Erdély a magyar képviselőházban
Ei u elme annak a kiadványnak, r aifflv a köze\'1 narwkban hagyía ei a fajtól. Az Erdélyi Párt országos köz. nontján*k kiadásában megjelent fozo* l(m*kőrók SBírint ismerteti az erdélyi típtistlőknak ¦ partam*nlben kifejteit munkásságát. Erdélyi törvényho-léink most vettek elŐSlŰr részt — 22 M!«ndÖ után — í> költségvetés és felhatalmazás vitájal an. Fe-szólalásiiik tükrében W olvasó pontos tájékozó, dást szerelhet a felszabadult erdélyi orMágrisíek ossza* idős-iera körd黫i-rol
TerrJie^»te*j»n a- parlamenti munka csak egyik rés* voil az Erdélyi Párt tevékenységének. Erdélyi képviselőink i parUmentén klvfli is átlandó munkál Tegeztek » nagy erdílyf feladatok írjegvalósHilsa érdekében, állandóan tá--. vÍmI--U ik a kormányt a legfontosabb itnnivalokról, •íöteriesjtciték kivánsá-gatkat 6* javaslatokkt tettek a jitóznosabb megoldási módra. Céljuk m volt, hogy Erdély fölljél megkímél-jtk a politikai viszálykodások tó\'- és iifO\'anakkor a tegszlgorubb tárgyilagosság szellemében Ismertessék meg Erdély kérdéseit. Minden jószAnd|é\'ni uiígyar embernek egyformán az a legfontosabb kívánsága, ho!(y lírdéJy flelínek beijesztése az anyaország vérkeringéséi* minden Bökkenő né\'íköt történjék. Ezért tüzt* ki feladatiul az Erdélyi Párt, hogy a kormányt mellett áh as erdélyi t-fc-ndöfc meyoWásá, b»n és. a legőszintébben megismerteti Erdély kívánságait.
parlamenti munkásságuk során az erdélyi képviselők a törvény hoz .latwm is azt az álláspontot képviselek, a ind) parlamenten kivatl munkássá, jukal jellemezte. Erdély lumgja uj h*ngn*m volt a képviselőházban. Emelkedett Szefremu és személyeskedésektől mentes, ugyanakkor azonban fisiintc és a közérdeket foltétlena. síd!-Kiló. Az Erdélyi Párt mostani kiadványa azt a célt szolgálja, hogy az rgísz magyar "közvélemény tájoiotó-ilAst sieieíz*u a legfontosabb erdélyi feladatokról, fíppen ezért a párta-rí. hü munka összefoglalását tartalmazó fazet nem alkaliiui^aa a ik^WU-k»l kiadványok szokásos beosztását. Ai erdélyi képviseWk pat/sunenU be. szédeit elsősorban ezért nem névsor é* Idörendbeli beosztás alapján, hanem témakörök szerint csoportosító Iták. A tárgymutatóban pontosan meg lehet Utálni ax összes erdélyi kérdéseket, Ai egyes beszédeket részint kivonatosa, részint a képviseli")! lázi naplókból idézve kaphatjuk.m»3 a köUtben. A J20 oldalas, kék fedett Töret ber*-Rtöje hangoztatja, hogy a kérdések csoportosításával együtt kit,ítnik a párl parlamenti munkájából az a reífo^ás-btli összhang is, amely nem a sze-míly-es dicsőség keresésére, hanem az ig"z ügyek becsületes szolgálatára tőre kedett. A. tárgymutató mellett név-mulatót is találunk a füzetben, amely s*t tünteti fel, hogy az erdélyi tör. venyliozók egyes beszédeik során milyen kérdésekhez szóvoltak hozScá, Te*-j« lerj^iolmébeu közű az Erdéíyi Párt kiadványa az elvi jelentőségű áJláa-tofclaiásokat: gróf Teleki Bélának, az Erdélyi Párt elnökének, a párt meg-•lakulásft után tartott beszédít, ameíy. J*o bejeleotene a megaiakuTost és i*mtrlelte a port prognammtát, vala-mint a tdíhatalmazásí javaaíat vitája *°ran elmondott beszédít, amely vi-taoat Erdély knf-iéa beilpolilikai állas-[órásának hü tükörképe. Ugyancsak «l;cs szövegében ismerteti a kiadvány i Albrecht Dezsőnek, « párt ügyvezető jWnökének ait a fdtsvéíalását, amely-«n részletesen kiiejtctte, liogy miért , fogatja az Erdélyi Párt a kor-Ezeken az\' elvi jelentőségű wAsfogífljásojtQn kiva! részletes kivo. i Mil*n és könnyen áttekinthető csoportosításban, megismerhetjük a fü»t-J»J *x óssie» megoldásra váró erdóryi «t*dalok«t. Q4 témakörben, fejtették *> "z erdtflyi f«ts^t»lók a iefcetS Ieg-
«»poaebl*n, hogy t MejabkdisTi »r.
íiágresieo mllysm kénláecknen kivan-Bnfc nz egyetemet magyar érdek iuem-
pontjáLól Sürgős inlíJtkedéit. Érintették ózonban a részletkérdéseket is, uű\'í liogj\' " fozet tartalmából mindönki Leható tájékozódást szerezhet oi erdélyi helyzetről, A nyomdailag is Ízléses kiadású- füzet könyvárusitási forgalomban is kapható és" feltétlenül megérdanrll » közönség órdaki.\'idését.
NAPIREND:
HoÜnJp: sertés- éa marhahús nap.
Gyúgyazertári úgyujtt: m» Sz. Mária ayógyzzertár Király u. 40„
Kííkaűiwáa uz ettuni gyóavsiurUr lUtandö igyeAlej izolgátatet tart.
rinplir: FobruAr 4. Szorda, ttom. kat Korz. András. ProtetUuu Ráchel. Izr. flebat 17.
A vitéz beremendi leventék
Most nyújtja m négy vitéz ber«. mendl kev«olének " Magyar Bronz Vitézségi Érmet, ¦ Délvidéki Emlékérmet ós oil a pénzjutalmat a IV. luullcsl parancsnoka, amelyet a Kormányzó Ur öfőméHós;igu a négy levente v.téz ós l>áior niugutartásáért adományozott. 1041 április lió llén törtínt, hogy Kajdázs János kőműves ;egód, Krémer [.yőrgy kereskedö.tunuló, Vajda Béla és Matbeutf György dpézz segédek bereinendi leventék Bercinend község nu\'lell egy őrsön összeköt j és figyc^ő-Bzolgátatut teljesítettek. Megkezdődön a harc Délvidékért. \\ ]>eremendi úrs ia I. i !..1 került. Az őrs n¦. oulotl leventék a harc sorún az cjenscglól zsákmányolt fegyvereklcei és iösz«rie| Mszcrcltók magukat.
Petárda községnél uz őrsnek sikerüli áttörni az ctefl arőUvonalat és mar a második erőd vonalnál voCtak, amikor a leventék észrevették, hogy az elől küzdő Orsót 40-50 főnyi ellensége* csojíorl bekeriU. A négi\' i-"v«nte felismerve a fcnywgelő heüyxe-let, rend-kivüli bátorsággal és gyorsasággá* lu»-larozoU, beJe\'ivatkoztak a küzdelembe, szemLeszálllak a D<-keritőkkaX. Türliarc keletkezett, de a leventék n«m tágítottak, megállították a bekerít csoportot, sőt hatásos tűzzel e:háritottik a bekpi-ilósl és később visszavonulásra is kényszerileltek a nagy tnVrőt.
A Kormányzó Ur Őfőméltósága kitüntetése most ^<láí^^( irányítja a nemzet ligypjlruét. Minden magyar levente büszke leltet a beremendi wvenlek póidaadáséra.
— (Szentem)
iioűUMp, csülóttókón tl órakor a tereacee plebániatempiouihan «#nt. óra lesz. Egyben u kúazöbön úlió ei#Ő-péntekié a sjentgyóná«t Is ei *»h«t végezni. — A íarence* plebániabiva. Wl egyben közli, hogy •zentéra — a múltkor tévesen hirdetett minden hónap t\'lsö csütörtökjével ellentétben — inindi-n hónap első péntekjét meg. előző csütörtökön v«n,
— (A gimnázium cserkészcsapatának)
farsangi ünnepélyét — egy héttel — február 15-éie elhalasztó Iták. (;)
— (Pályázat magyar katonai filmre)
A Vitézi Rend Zrinyi-csoportja a honvédelmi miniszter ós a honvéd vezérkar főnökének megbízásából pályázató! hirdet oly, egész estét belölt|Ü jáléklilm témavázU>tának megírására, amely 1*1 jez egészében a magyar ka-lonacszméuyt szolgálja. A pályázati liirdclmény megsz^rezholu « Zriuyi-csoporl kölpgjiít vezetőség\'uól (BuU"-pesi, "Vili., Reviczky utc* 4/h.). A pályaműveket gépírással, a papírlap egyik oldalára négy példányban eiké-szitve. név nélkül, jeligével cUútvf* kell postán í.ü-h- l\'\'m március 20-áu dtíi Vi óráig. A témavázlat terjedelme k-gietjebb 20 old"! lehet. Ax ejiö három legjobb pályamű exerjezer pengő juiatemban részesül, a kivileU\'zésra ellogadott mű még külön kétwwr ia"i.i;;ú pályadíjat kap. . ,
— VA tűdfibeteg-gondozás)
nagykanizsai intézménye, az áldásosán, működő Országos Tüdőbeteg Sza-naióriuni Egyesület ltteQi ingyenes r«n-dvlöinlézele az elinüit január liónap folyamán 16 rvndelés keretében 20 uj beteget iktatott ápoHflai sorába. Az összes beteg-létszám ebben « hónap-ban 47 voU. A. gondozónő 30 látogatást telt az ápoltak oitlionail>an. 34 beieget röntijeneziek tnPg, ü ebeiben volt szűkség laboralóriuiui vizsgálatra. Az egj\'eiüleltői segélyben részesült 20 beleg, akik kölöU Ö20 liter tejet oszlottak ki.
Folyik a német utánpótlás (Poto R. D. V.)
— (Néhány német tanítványt) még drogad, gyanú* tanulok, korra.
1 ei.Uásál U válUlja legjobban b«vá4 módszerével palíoa Enuébet ny«lv-tanámő, Na^kanJzaa, Eraeébet tér II. TeJefon ttfl.
— (AnyakOnyvI hírek)
N\'agjkanizsán az elmúlt héten 3 leányka és 5 fiu született: Horváth György és Rlezli Marcinak rk. icányja, Kunjce l.áizlé és Anék Annának rk. fia, Gerencsér János és Böcskei Mar-gilnak rk. k\'ánya, Kovács József 4* Cscrra Kornéliának rk. fia, Cachi La-)os és Kolostori Amáliának rk. leánya, Hól-or Károly és Markolán Irmának rk. Rá, Colob András és Mikulán Annának rk. fia, Kovács György és Kovács Teréziának rk. fia. Házasságon kívül szűtcle\'t 1 ieánv. Ha>a soaleteit
2 leány és 1 fiu. — ífalálozás 18 TOlt; V"Tga Kiiroly t. Iionvéd rk. 42 éves. Borbély János sxabó segéd rk. 47 éves, KésA kalalin városi szegénv rk. 50 éves, Kegy) Tibor rk. 1 iiónapoa. Kovács Vendel földműves rk. 65 éves, Jankovks Józsefre Monos Hona rk. 22 éves, Horváth Gyuláné Lakatoa Mária rk. 28 éves, Kolin Klára izr. 5 éves, patkó Kiuiy.yn,. BrodarirJ Anua rk. 10 éves, őzt. Eilák Jánomé r>w-mányoa Katalin rlí. 69 évee, Katona Ialván földmüvea rk. 49 éves, Klrcu-ner líol llasár rlí. 4 éves, özv. weJtoer Mérné Dúrguer Karolhi izr. 93 éves, özv. Sitnon Islvánné Magyar Gizella rk. 77 éves, Jerauaek BAáné Horrálh Irma rk. 28 éves, Sátrán Emükné L*. ka\'oü Rozália rk. 4C éves, Pinlér János nQpszámon rk. 07 éves. — Hézae-ságot kötött 10 pár: Vitéz Kovács László ós Bokán Margit rk.. Vajda Zsigmond és Fischer Erzsébet lirB Ktss Mihálv és Morócz Amja rk., Kiss László ós kálovics Anna rk„ Baumana Gyula és Jobbágy Karolin rk., Hafnec János és Kiss Franciska rk., Nagy Antal ó» Darvasi Anna rk., Gurdán Ja\'-nos és l\'aksl Mészáros Ilona rk., Vajda i. és Gerlei JuUanna rk., peno-vics Gyula ós Fekete Julianna rk.
— iÜzleti kOnyvekés könyvelési szabadlvek .itetekátatányának módosítása)
A pcnzOgymbUzter .156/10*2. P. M. sz. rendeletével u könyvek és ítönyra-Jési szabadivek illetékének átalányét ugy mó<losllotta, liogy a 130/1943. M. E. sz. rendelet alapján Járó évi éta-lány összeg nem lehet keveb»bb: rés*, vény társaságoknál 1000 paigőnéi, bző-wlkezetcknél. korlátolt feielöaségö, baléit, vagy közkereseti társaságzuU 500 pengőnél, más iparosnál vagy kereskedőnél 250 pengénél.
— A „t\'rífíjíyín- Ssátnysk"
február l-l száma most j«t<tii meg gazdag tartalommal. Soha nem látott eredeti japán harctéri rádióképek és a japán légierő munkáját hűen rlsa-szaiúkróző képanyag U«zi különösképpen érdekessé az uj számot Az ilfju Repülő* a magyar fiuk repüVapja februári száma is most jeltől mag a teatvéi-laphoz méltó változatos és gaa-dag larlalommaL Miatatványsaémot a kiadóhivatal: Budapcet, VII., líiráíy u, 0.1. II. 21. krvaaatra Itgyen kaH
1942- ítbruir 4,
(Telvtaiás « 3. oldalról)
több halott és sebesült áldozata is van.
Harrlmann Londonba eVAtrseff
Amsterdam, február ) A londoni hírszolgálat jelentése szerint ITarrimonn, Roosevelt elnök külön-megbizottjo, Londonba érkezett.
HfsJIsMd-Indla. SxmffMpiik* felarfándrtóB tatrl
Batávla, február ¦] HoUandindlai körökben nagy a nyugtalanság Szingapúr sorsa miatt. Attól félnek, hogy az"angolok feladják az erődöt. Batá-viai jelentések szerint ebben az esetben a japánok számára ked-* vező fordulat állna be az egész csendesóceání háborúban, Éppen ezért hollnndindiaí körőlr-buit hátároeottan ellenzik az Ausztráliába való visszavonulást.
Görl ml lanácakozátat
Blldapestj február 4 Góriog Szi. \'ából való vissza térése utón Rómában folytatta tanácskozásait. Először a pie-monti hercegnél tett látogatási, utána az olasz vezérkar főnökével, majd a Duóéval folytatott megbeszélést.
¦fft OMriHitoh voitMlnak a iÖrÜh haUr falé
Reyrouth, február 4 (NST) A Telcgrapho jelenti BeyroMthból, hogy jelentős angol , csapategységék közelednek a törők határ feló. Bizonyosra veszik, hogy a Törökországhoz csatolt Aléxandrctt ellen angol támadás áll küszöbön.
Nyilt-tér.*)
AbAdl Jakab lónak látta egy kizárólag csalid! vonatkozású, nylIvanossA-got egyAltalán nem érdeklő, o klr Törvényszék előtt folyamatban levő Ügyet Újságba tenni azon átléltzó célzattal, begy Így kényszerftne kl az ellene indított per abbahagyását. Állltésalnak valótlanságéra Jellemző: tudta, hogy nőyérorukőztieztvisfllő gyermeke, tudta, hogy, első férjo, nélml Gnral Ferenc, a Zalaraegyol Gazdasági Takarékpénztár főkönyvelője volt, Így* tehát a csáktor-nyál születés\' nem eredményezi Nagykanizsáról vMó kiutasítását annak, akinek atyja már több mint 60 évvel ezelőtt ebben a városban közllsztviselőként működött.
AbádI Jakab ellen a klr. Ügyészségen a feljelentést megteezem.
,\'\' Dr, Báron Pál
\') At t rovatban közlöttfkétt fem s sztikís*löi4g. sem\' s kiadóhivatal nem vAllal leletöüégel.
Na^ysaniua megyei varos polgármesterétől.
Tárgy,; A kenyérpétJoKyekre kl-azo Igái látandó konyérllsz-i meny-nyiaőgjíno\'t ujabb megállapítása.
Hirdetmény.
A testi munkások kenyérpótjegyel-nok oíiyregy 16 dk* os szelvényére február Hol kozdve az eddigi 9 dkg. ke-nyárllstt belyolt 10 dkg-ot, a neh^z toatl munkások 3b dkg-os szelvényeire pedig ez eddigi lídkg helyolt 20 dkg kenyérllszfot kell kiszolgáltatni.
Hsgykanhsss, 1042. február 4.
m polgármester.
Nagy erővel folyik a MjMW közntainak szabaddá tétele
A nagykanizsai járás Kiszól; gabirájátöl nyert értesülésünk Szerint az egész járás területén nagy erővel folyik o munka az utak szabaddá télele célja. 1x51. Az egves községekhez tartóié utvonalak reuclbchozását aj. illetékes községek végzik, A
Nagykanizsa meftyel város polgármeslerétöl.
123,1(4. 1942.
TArgy: Dióla izállllássnsk kor-lAtOUM.
Hirdetmény.
Az ööO-IM*. M. K. ss. rendelet értet-mébon a llvágott diófát bármily mádon Bzállltiní usak szállítani oti»;ndólv-lyul szabiid. Ar. Ingatlan tulajdonosa a saját házi vagy gazdasági szükségletre kivágott diófát ugyannzon közfiög terOlotén BSállltAsl engedély nélkül Bzal[ithat]a. A szAllftáftl engedélyt rt klAllllásAra tngosult több liulrtHág közül a nugykanl/xalnk legkönnyebben a budapesti m. klr kertésztit! akadémia fgazgntöj&tél kaphatják meg. A rendelet mogazegőlt K hónapig torjed-huió elzArásKal\' büntotlk Hmlókoztetom a közönséget arra Is, hogy >D)á> régebben elrendelték a annak Időjén többször közhírré Is lettem hoey a diófa klvAgásAhoz la engedély szükséges. Aki tehát diófát kivágni akar. k\'ghelyesőbben teszi, ha előbb Jolontkezlk a Közellátási Hivatalban, ahol tájékoztatni fogják, hogy hol és hogyan kell kérnie a kivágáshoz nz engedélyt.
Nsgykatilzsa, 1042. Január 3.; ni Polgarmeste .
községi biró és a jegyző .rendeli ki erre a célra alszükséges embererőt. Bár nagy erővel indult meg a hó eltakarítása^ az utak szabaddá tétele még néhány napot minden bizonnyal igénybe fog venni.
iz-rké. 104/.
Tárgy: K?yea Ipari növények termesztésének kötelezővé tétele.
Hirdetmény.
A 870/1942. M. E. u. rendelet értelmében mindazok, akik M) katasztrális holdat meg nem haladó szántóföldi müvolós alatt álló Ingatlnaon gazdálkodnak, kötelesek a tengerivel bevetett területeket szegóiynövénykent ospra-forgával hüUlteinl. Akik az elmúlt gazdasági évben a tengerivel bevetett területüket cirokkal vagy konderre! szegélyezték, szegélynövénykÓDt továbbra Is ezoket termeszthetik. Azok, akiknek 50 katasztrális holdnál löbb szlntólöld-]Uk van; napraforgót vagy olajlent fő-terményként kötelesek tennen/(ml és pedig a azAntélöldl művelés alatt álló Ingatlanuk Öt százalékának megfelelő tertilcton. Azok, akik az 1940/1911 gazdasági érboe rostlent, illetve kendert termesztettek, most Is legalább olyan nagy területen kötelesek esebet ter-moszleni, mint nmokkora területen na elmúlt gazdasági évben termesztették. A rendelet megszegőit 6 hőnapjg terjedhető elzárással bllntetlk. Hogy a szükséges vetőmagot hol, mikor és hogyan kell Igényelni, kellő ldŐh«a kaiőn hlrdötményhon fogom közhírré tenni.
Nagykanizsa; 1942. február 3. *»i Polgárai ester.
Az liírlkn! fronton (Foto R. D. V)
DRAVAVDLGYI
WllUgQS wRhMSZOIGhLTATÚ R.T.
iitkizepD falwllégosités mlndsn vii inaio ¦ képdistmn C«eng»ry-ut Sí, telefon 294.
Áramszámlák fixstásie, Paklumiolók. hlbab*jalwitásek Su«ar-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Ujabb képvlselflket hívnak be Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből
Budapest, február 4 A nélvidékröl behivott 29 képviselőn kivül a relvidékről 3, Kárpálaljáról szintén 3, Er_ délyböl pedig 7 uj képviselőbe-hívására lesz javaslatot a Hás> ban csütörtökön Bflrdossy ml-njszlerelnők. A behivott képvl-solők a jővő\'hét keddjén foglalják el helyüket a Házban.
AFRoHiMmsn
Oyskorlott 4«fcMrIi6reisrvtirt vs!rr m-Bzonyt öreg hltiripirhóz hereiek. FőiW nem kftánok. Csengery-ttt 33. 2R
RleeoH «?pronoyol vesztlnk nag) mennyiségben. A Zalai Közlöny lila blveUls.
Különféle bátorok éi használt toll elide Bitbory-u. 3. 3N
LAKAS^OZ1JBTHELY13ÉO
kféteaebée \'ideai fUidőtzobAs laUi azonns\'is Is klsdó, Cim a kiadöban, 3S
Májul 1-rc heresak 2, esetleg I sió-bán lakisi. Címeket Sugar-ut 2., Uatlkba kérek. 33»
fleaffalógtim-liJtizakértö. MimkmÖI Inlorciaija.etftSifle-lérao.NsgykaQuiii oesik fabruáf IBa-élg lema.
Talállak egy pétittérclt. Igazolt lu-lajdonots átveheti Ztlnyl MlklŐs-utca 11. alatt, diluían. 31$
Képeit
legolosóbbRQ keretezi
Horváth UJos. » 28.
mi_
im sok pénzt] Salar» <meg,] ha
nyomtatvány »aUk»éaBö4é« óa kSSyveH íapumh
neomdajéban, FS>\'ut SU alaH rendeM meg,
ZnbM HÖZI.OH1
POUiriKAt fcÁPILAl*-
&l.(IJ;i : „Ktíjlzdiítíal W.T. tílttiyk.nlrll-.
!íynmatott . „K01a.i<...(|l fl. T. Rany*.»"""
(Hjwuuáii iám im toas
82« évfolyam, 28 Mám.
Nagyicanlzu, 1942. február 6. csütörtök
ira 12 tlHar.
ZALAI KÖZLÖNY
I kbUUvitali Hal L aoüa.
¦ Miihhiaa kaaka n. K
roillllll NAPILAP
Pétela» sxerkento: Barbarita Lajos
(UíltaotM in: a*y tifami*» 1 Maai «• aa*.
aamáévra 7 paurt 20 öllér. KxyM «Am Thétkömnp öt fftL, «so(iif>atofi W nft.
Ujabb megpróbáltatás
előtt
Irtai KcltMMta Peronc
Felelős tényezők nyilalkoza-tatból tudjuk, hogy az Európa megmentéséért folyó óriási kfiz-delem további sorsába a magyar namzetcselekvően fog beleszólni.
Egy minősithetellen, aljas repülőtámadás miatt ugyan mér hónapok óta hadiállapotban vagyunk a Szovjettel s vitéz honvédségünk a Kárpátoktól a I)o-necig kergette a muszka hadse* reget, de ez a harc, melyet sok más eunópai állam expedidos csapataival együtt a németek oldalán eddig megvívtunk, inkább csak demonstráció volt az uj nagy keresztes háború mellett, mely n nyugati műveltség és élet fonna megmentéséért egy táborba tömörítette Európa minden fenyegetett országát. Most azonban ennél sokkal többről lesz szó. Az uj nemzetközi konfliktus negyedik esztendejében már valódi világháborúval álluhlc szemben, amelynek kimenetelétől függ nemcsak egyes nemzetek, hanem világrészek,-sőt az.egész emberiség sorsa. Minket ebben az uj .kataklizmában elsősorban a bolsevizmus felszámolása érdekel, nemcsak azért, mert 23 évvel ezelőtt az u. n. tanácsköztársaság száz napos rémuralma alatt meg kellett ismerkednünk\' ennek a »világmegváltó* uj rendszemek, pokoli .szellemével, hanem mert amoszkvní diplomáciai megbeszélések szerint a háború utáni uj Európa elrendezésénél éppen ennek a szellemnek jutna döntő szerep, s földrajzi hélyzetüiiknél fogva elsősorban mi. magyarok kapnánk ízelítőt Moszkva uj .kullur-mun kajából*.
A harc tehát, mely ezidöszc-rint közel másfélezer kilométernyire tőlünk gátat épít a szovjet áradásnak, elsősorban nemzeti létünkért, hagyományainkért, kultúránkért folyik ós így valóságos történelmi szükségszerűség és parancsoló önvédelem számunkra, hogy ebben a küzdelemben, erőnkhöz képest cselekvően részt vegyünk.
Minden háború megpróbáltatást, minden megpróbáltatás az egyeni szempontok szigorú megszorítását ós a nemzet nagy céljainak önzetlen, önfeláldozó szolgálatát jelontí.
Már az eddigi katonai demonstráció, de a háborúval ősz-szefüggő gazdasági erők kihatásai is súlyos áldozatokat követellek tőlünk. A magyar "nép özeket a fegyelmezelt nemzetek komoly méltóságával és nyur galmáyoJ vállalta.
Megkezdődött Szingapúr általános támadása
A nyolcadik angol hadsereg Ismét visszavonult — Nagyobb csatára Aln el Gazalánal vagy Tobruknál kerül sor — Ax USA helyőrséggel látja el s
hindi Natált
A Japánok lelőttek egy brit személyszállító repülőgépet, amelyen ausztrállat kormányférfiak Newyorkba készültek.
Tokió, február 5
Az NST jelentése szerint tegnap este G órakor megindult|az általános támadás Szingapúr ellen.
A fentje)ly csapatai Derna falé tarnak elftre
Róma, február 5 A tengely csapa tok teljes ser bességgel folytatják clőnyomu-lásukat Cirenaicában.liengázíés Cirene visszafoglalása után a páncélos osztagok Derna felé törnek előre. Az ellenség —mint a Popolo di Róma írja — hiába igyekszik megállítani az olasz-német lendületét, amelynek hevessége nem engedi lélegzethez jutni. Churchill terve, hogv a brit csapatok elérjék Tripoiiszt és a tuniszi határt, összeomlott. Az olaszok és a németek már másodizbon vetették vissza
sivatagba, - állapítja meg az olasz lap.
ElaBllyedt két angol haláaxha/ó
Amsterdam, február 5 Az angol haditengerészett hivatal tegnap este közölte, hogy két nagy angol halászhajót el. süllyesztettek. A hajók legénységét megmentették.
Eteüttyedt egy amerikai teherhajó
Amsterdam, február 5 A washingtoni haditengeréi szeli minisztérium jelcnléscszerint tegnap megtorpedóztak és elsüllyesztettek egy amerikai teherhajót, amely már a 16-ík hajó azok kőzött, amelyeket az amerikai partok előtt UjskÓcin és Florida között süllyesztettek el. A megmentett legénységet Delaware-állam egyik kikötőjében tették partra.
brit hadoszlopokat az egyiptomi
1292 amerikai tengerész eltűnt vagy fogságba esett
kormányban nem kapott tárcát. A Reuter-iroda politikai levelezője megállapítja, hogy Cripps olyan feltételekhez, követelésekhez és felhatalmazáshoz kötötte közellátási miniszterré való kinevezését, amelyeket -i minisz-
Amsterdam, február 5 A washingtoni szenátus haditengerészeti bizottságában amerikai tengerésztisztek kijelentették, hogy az Egyesült Államok haditengerészetének és tengerész-hadtestének 1292 tisztje és legénységű állományú tagja a legutóbbi hadműveletek során fogságba került vagy eltűnt.
Miért nem kapott tárcái Crippe ax uf angol kormányban ?
Amsterdam, február 5 Cripps az átalakított angol
lorclnök. nem tetjesithetotl.,
Védelmi Intézkedéseiket tárgyalt a toonnpl arpen-tln mlfilaxtartaxaoa
Buenos Aires, február 5 Az argentin kormány tagjai tegnap minisztertanácsra ültek
össze. A minisztertanács után Castíllo alelnök az újságíróknak kijelentette, hogy a védelmi intézkedésekről tárgyaltak. A két utolsó évfolyam tartalékos tisztjeit áronnal behívták. Azonkívül annak a korosztálynak, a melynek márciusban jár le a szolgálali idojc, szolgálati idejét az év végéig meg hosszabbították. ,
EtlenSrxih az argentin kSx-üxemeket 4$ ipartelepeket
Buenos Aires, február 5 Az argentin belügyminiszter ulasitottn a rendőrséget, hogy a romboló kisérlelek megakadályozása végeit fokozott mértékben ellenőrizze a közüzemeiket és az íparlclepokct.
MexSgmzdaaégi ée utépÜtl gépe ket kér Paraguay ax US 4 tói
Amsterdam, február 5 A washingtoni paraguayi követ felkereste Sumner Welles külügyi államtitkárt ős előadta, tiogy Paraguay mezőgazdasági és utépitő gépek szállítását kéri az Egyesült Államoktól egymillió dollár értékben.
A portugál aaftó a portuitát-epanyol feúyverbarátaágrót
Lisszabon, február "> A porlugál sajtó beszámol a Spanyol-Marokkóban járt portugál katonai bizottság útjáról. A lapok megállapítják, hogy a
íFftlvtatAM na 5. áldatott)
Most ujabb megpróbáltatás előtt állunk. \'
A komoly cselekvés órája közeleg.
Jól tudjuk, mit jelent ez mindnyájunk számára.
A közeljövőben be kell biza* nyitanunk, hogy méltók vagyunk őseinek szelleméhez, a nagy magyar hagyományokhoz és történelmi küldetésünkhöz. Ismét bizonyítanunk\' kell a magyar kard erejét, a magyar fajta erényeit Ős azt az elszánt akaratot, hogy Európának ebben a részében, ahová sorsunk és végzetünk állított, mi továbbra is Vállaljuk\'a nyugati civili-
záció védelmét. A magyarság sorsa egy ennek a művelődésnek a sorsával. Ha mi elbukunk, a Nyugat kultúrája is velünk zuhan a mélybe, ha ez a kultúra elsorvad, a mi állami leiünket is végromlás fenyegetné. Szent István óta Összeolvadtunk a keresztény kultursrel-Icmmel. Ettől nem tudunk és nem akarunk elszakadni sohasem.
¦ Ezért a megmásíthatatlan akaratunkért most ujabb komoly megpróbáltatásokat kell vállalnunk.
Mirit\'már annyiszor ezeréves történelmünk sorá^ most\'is kj
kéli államink n nyugati civilizációt és benne a saját létünket védő keleti gátakra, ahol ezúttal nem egyedül, hanem a Világ legnagyobb katonai hatalmával és az uj keresztes háborúba tömörült többi európai államok katonáival együtt kell vállalnunk az uj történelmi harcot, a mely hitünk és meggyőződésünk szerint rövidesen cl fogja dönteni ennek a ránk kényszeriti\'lt háborúnak sorsát és megnyug* vást és békét fog hozni a megbomlott világnak és benno az uj megpróbáltatások előtt álló iu*gy.u: iiAza.iikuni. is
ZAUA1 KOZLON»
!Vi?. íebra» !S,
<ULf3iyUKL
RUDNYÁNSZKY MIKLÓS i hitoktató nevére, közkedvelt egyéniségére mindenki emlékszik még Nagykanizsán, ahol több éven át teljesített szolgálatot. Most énVsü-lünk, hogy egyházi főhatósága Rud-nyánszky Miklós há\'Omfal plébánost Kaposvárra helyezte át hitoktatói minőségben.
HQNVÉDEINK ÜZENNEK \' MU\'ler János, Kele Lajos (Sormás), Balog József, Medgyeti József honvédek a harctérről tábori lapot küldtek a Zalai Közlöny szerkesztősé-1 gébe. Azt kéiik, tolmácsoljuk há\'áa köszönetüket a nagykanizsai polgári Iskolának, tanári karnak és növendékeknek a küldött szereletadomá-nyokérl. — Kiss IslvJn hadnagy a Polgári Egylet-Í rarnsü-asztallár-saságának küldi 2000 kilométer messzeségből lld .üzletét a Zalai Kőz\'Ony utján,
*
NAOY ÖRÖM
érte Ismét dr. Almássy Qyula törvényszéki tanácselnök családját. Matodik fiuk, László, Budapesten államtudományi doktor lett. Ugyancsak a belügyminiszter miniszteri fogalmazóvá lépteite elö a most má: „dr." Almáesy Líszlót.
* i.
A PIARISTA
templomban hosszú idő óta egy kedves és minden jóért és nemesért hevülő ur látja el a reggeli miséknél az orgonista szolgalatát. Minden orgonás Istentiszteleten ott van és a kemény télen a rórátékon is Ő Örvendeztette meg a hívőket az uj orgona lágy, fülbemászó dallamaival. Biró Béla, a nagykanizsai fő-trallk társ jogosítottja, frontotjárt katonatiszt, az országos lnrli P. Biró Ferenc jézuitársaságl tartományfőnök és sajtóapostol unokaöccse, akiben a belyl társadalom egy rendkívül tevékeny munkatársat ny^rt. *
HARCZOS IRÉN
a volt kanizsai ked/enc, súlyos téli baleset szenvedő alanya, mint fővárosi lapokban olvastuk. Az utóbbi napok hófergetege*, Jeges időjárása következtében sok áldozata volt a pesti közlekedésnek. Ezek egyike Hámos Irén Is, aki összetört arccal, súlyos sérülésekkel került kórházba.

DOKTORRA AVATÁSÁRA
kellelt mennie a napokban Síiget-várról Máté Sándor szigorló orvosnak a pécsi egyetemre. A hóviharban megállt a közlekedés minden lehetősége. Máté Sándor azonban nem hagyta legyőzni magát a hira-gos elemektől. Sítalpakat kötött és ugy Juto\'t el szerencsésen Pécsre.
ÁMOR
nagy munkában van az idén, vélik tudni a beavatottak. Dacára a rövid farsangnak, éjjel-nappal dolgozik és hegyezi nyilait, amelyekről köztudomású, hogy pontosan találnak. Amor kohómfihelyében nagyban készülnek a rózsaszínű láncok, aranybilincsek és mesterségének tóbbi rekvizitumai, ugy, hogy az idén sem lehet majd panasz Karnisán Carnevá! hercegre.
Pebroár 12-én 01 össze Zala fármegye törvényhatósági közgyűlése
Mit tárgyal a megyesryflWs ?
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága fobruár 12-ón tartja első negyedév] rendes közgyűlését, melynek tárgysorán szerepelnek :
Alispáni jelenlés a törvényhatóság állapotáról ésuszámon-kóröszeki ülés jegyzőkönyve.
Esztergom vármegye tvh. bizottságának átirata az OTI és MABI készpénz vagyonnak a vidéki pénzintézeteknél való gyümölcsöző elhelyezése tárgyában.
Komárom vármegye tvh. bizottságának átirata a kvenle-kólelezettscg teljesitésáböi kifolyóan szenvedett sérülés, stb. folytául előálló igények körének kiterjesztése tárgyában.
A vármegye közigazgatási bizottságának előterjesztése u vasnlközfekedési ügyek élőké* szitése céljából állandó bizottság kiküldése tárgyában.
A Szepetk község határához .ariozó Hervadttá lakott helynek a vnsvármegyei Nagytilaj községhez csatolása.
Sorozobizottsági holvfettesej^ uökök kiküldése.
A vérmegye alispánjának előterjesztése a visszatért három járás területén1 az utbiztosi állások megszervezése tárgyában.
Zala vármegye törvényhatósága Ültrtl a m. kir. Ludovika Akadémián létesített alapítványi hely betöltése.
A balatoni vármegyék beruházási segélyének felhasználása.
Vármegyei szervezési szabályrendelet módosítása.
A ilijiiukukiól alkotott vm. szabályrendelet módosítást).
A vármegye alispánjának elő terUaztése a közúti alap műszaki személyzete részere megállapított órnpótdijak szabályozása tárgyában.
PehmJózsef és Thassy Kristóf dr. bizottsági tagok indítványa Gasparich Kílit képének a közgyűlési terem részére leendő megfcstclésc tárgyában.
Thassy Kristóf és Pehm József bizottsági tagok Indítványa a vm, tisztviselőknek a muraközi nyelv elsajátítása tárgyában.
így élelmezik a német katonát
Berlin, február 5 . (K. K.) Az ellenséges propaganda tudni véli, hogy a német katona ellátása nem kielégítő. Ezen állítás legmeggyőzőbb ellentmondása a német hadsereg tagjainak eddig elért teljesítményeinek összegezése. Egy rosszul táplált és ellátott hadsereg nem tud olyan erőfeszítésekéi véghezvinni, mint azt a közel két és féléves küzdelemben a német katonától láttuk.
Ha most számadatokkal kívánjuk bizonyítani, illetve ismertetni a hadsereg ellátását, akkor azt nem azért tesszük, hogy ezekre a dőre mesékre válaszoljunk, hanem csak azért, mert maga a téma érdekes és valószinüeg általános érdeklődési elégítünk ki akkor, amikor nagy vonalakban megismertetjük a külföldi sajtóval azt a rendszert, amelynek eredményeként a hadsereg ellátása az egész világon mintaszerű és egyedülálló.
1988 évben Németországban fejenként a lakosság minden tagjára naponta 1)7.11 gramm fehérje, 1Í7.5 gramm zsiradék és 418.84 gramm szénhydrál lesett, összesen 3.154 kal.oria.
Ez egy olyan mennyiség, a moly átlagban egy igen kiadós és elegendő mennyiségű táplálé-
kot reprezentál. A katona fővu) nagyobb testi és szellemi megerőltetését tekintetbe véve, a • hadsereg-élelmezés* szakcsoport a haderő egészségügyi felügyelőségeivel egyetemben ale-fotyMtott fizikai kísérletek alapjár.\'minden katona számára fe-íjnként 100 gramm fehérjét, (fele állati !) 80 gramm zsiradékot, beleszámítva a kenyérre kenendőt is, valamint €00 gramm szénhydrálot, ósseesen 3.614 kalóriát irt elő. Ezenkívül : 1 miligramm A vitamint. 1 mgramm. B vitamint, 30 mgramm G vitamint, az átlagon felüli teljesítmények idején pedig külön 60 mgramm C vitamint, mint küiőnadagot. Fenti adagokat bár igen bőven-számítolták — mint miuinuBinol jegyzik a hadsenegélelniozés-néi.
Terin eszelős, hogy epeket az élelmezési értékeket csakis tömegcikkekkel tudja a hadsereg-élelmezés biztosítani. Különbséget kell tennünk továbbá friss és tartósáru, valamint nyers és készáru között is. A mozgóhá-boru elsősorban tartósárut;. gyors előrehaladás esetén (villámháború) pedig készárut igényel. Csakis a nyugalmas, vagy lassú előrehaladás, illetve a hatország cselén lehet nyers és frissárut felhasználni. Termét-
F*hs-9-ig. VÁM® MOZGÓ Ctamfö$ü,
Magyar világsiker 1 Ax idei évad legnagyobb meglepetése MIÉRT/
Vaezary János kacagtató vígjátéka
ílBadisok kezdete köznapokon I, 7 és 9, vasárnap S, S, 7 t» 9 Órakor.
BÚTORT
na kéziéiben, GÁBOR mdaisztatosnáil
viliisn Mili \'i\'iiisljw.
szeles, hogy a kellő meijjijjO^u vitamintelTátást lehetőleg frías és nyers élelmicikkek utján adagolják.
Négy csoportban 800 g~tó) 1.350 g-ig van a liett huaodag. 500—600 g a napi k«wyé>adag megállapítva, különleges esetekben ehhez még heti 150 g hus és napi 100 g kenyér jön pótlásul. A hus mailjeit fÖiejzV kek és tésztafélék is rendelkezésre állanak. Mindenfajta hüvelyesek, riz*, gerstli; metélt-tészta, száritolt és friss burgonya, pudingpor, szójababf Bab-pehely és p^tradicsomazósa. Vacsorára friss, vagy konzervhurka, sajt és halkonzerv.
A repülő legénység, váröraé-gek. páncélos csapatok, könnyű és motorizált ól-dandárok, valamint ejtőernyős és légi megszálló evnpatok számára kOlön speciális táijerőszerek állanak rendolkezósre és pedig többnyire komprimált formában. Konzentrált potanyagok, kiváló, csokoládéba préselt ex t raktok, stb. i
Az Afrika-Hadtest tagjai számára egy külön tudományosan összeállított gyarmati ellátá* ke* rül Mosatásra.
Kfgy RyAs*a van a warpíéaik »ay Jirtznu-yjéJiek és » kat^ükiw egyház-rrnk: K«urit Dezső apostoli fOJesyöí, a veszprémi szdkeskiplalan nagyprépostja általános poipöki helynek életének 87. iWéiica ettáwaott; *z éMk sorából. llWAMval alkotásokban gazilai Let zárult \'o. JótóijMiyiAíM, adakotó Bzor*t«tc• krtiisnjert voU. tvS*fL dühnél exybáM lUkptá*okra fuA-ditíítiu. Ar Ö jütékpaysstíáa** &zéi> e^m^nyc »z Jnlkei templom, p*\'báflíaSak és kultúrház, flrafmelt « Kormányzó Ur is elismerte, «mi)cor néhány évwpl ej. eJöll « iaa(iy«r érttemrsod lkeri*rtj*. vcl tantette Id. l*me.*w teznöp r*g-gci történt « ^zpréoii sté&t&gfl&t-bot, «U»i a requieine-t dr. OWj^k Gyula uwgyé^jrt*tH>k monila. A* hunyt nagyprépest fűWl Juar^v^ííVJt idci^eae^n a sí.Sk\'í,e^-luV/. kryjtAíi-b^u lielyezifk *J, ahonnan kedy^ío Í(W beálltával az elhunyt végakarata W-rint irikérc száBitJák. ,
MlIMIÉIÉI
litUOn atalalohon
maradék árakon
árusitiifií!
1942 ftfratf 5
ZAllAi Ro\'ZliVNT
Bőmmel generális
Romínéi generális legmagasabb katonai kitüntetése mindenütt igen nagy érdeklődésre talált. Elmondhatjuk, , hogy Hőmmel ma a legnépszerűbb német hadvezérekhez tartozik, .lóilehet ezúttal Afrikában védelmi háborúra kényszerült, mégis mindenütt a tóbbhónapos afrikai harcok győzelmes tá> bornokánnk tekintik. Egyebekben Rommel a hadsereg első tjsztje, aki a vaskereszt lovagkeresztjéhez megkapta a tölgyfa koszorút a kardokkal. A többi öl tiszt közül, aki ezt,a kitüntetést viseli, Galland alezredes, továbbá az elhunyt Mölders alezredes, Ösaü százados és Lüt-7,ow őrnagy a légihaderöhőz, Krelschmor kapitány, tenger-jilnttjáróparancsnok jwdig aten-gerihaderöhöz tartozik. Rommel egyébként — mint a Berliner Lokálanzeigerben olvashatjuk — a világháborúból még a • Pour le Meritc< rendet is viseli. A lap szerint »Rommel generális a merészség, kitartás és páucélkocsi-stratégia terén valóságos fogalom. 1911 márciusában Afrikában megverte a bri-Ickcl, most azonban a túlsúlyban lévő ellenség elöl ki kellett térnie. Ragyogóan védekezett. Az ellenségnek minden talpalatnyi földért súlyos árat kellett fi-vetnie. A védekezést Rommipb győzelemmé változtatta. Bátor katonái töretlen lelkesedéssel tartottak ki. Valamennyi afrikaharcost nagy megtiszteltetés érte tábornokuk magas kitüntetésével.*
Bükk-, gyertyán-, oser hasáb- ós inysf « fűrészelt luzlTa
maximális áron állandóan kapható
¦agyar-ut oa SS.
I Ucre.keJÖuíl
Telelőn : 934
A rendőrség elfogta, a vizsgálóbíró szabadiábra helyezte
Orbán Antal székesiegédet, akt ellen nyomoiólevelet bocsátottak kl
Még korábban lórién 1, hogy SchuUz tiszthelyettes lakásába az ablakon át bemászott egy férfi és a lakásból egy zubbonyt elvitt. A nyomozás gyanúja Orbán Antal székessegédre irányult, akit más kincstári dolog eltulajdonításával is gyonusitot-lak. Orbán Antal időközben eltávozott Kanizsáról, ugy. Jiogy nyomozólevelet bocsátottak ki ellene és ennek alapján elfoglak
és átadták az ügyészségnek.
Dr. Alraássy Gyula vizsgálóbíró tegnap hallgatta ki Orbán Antall, aki tagadta a terhére rőlt bűncselekményt és azt mondotta, hogy önként jelentkezett a rendőrségen. Miután Orbánnak állandó lakása és foglalkozása van, a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte, azonban ügyében tovább folyik a bűnvádi eljárás.
Milyen üzleteket kötött Berger Andor, a „debreceni borkereskedő",
akit hat évi szigorított dologházba utaltak
Sima modorú és kitűnő svá-dáju fin Berger Andor, debreceni ügynök, vagy ahogy ő adta ki magát a magyar vidék városaiban. ¦;¦ debreceni borkereskedő*. Es a kellő >multja« is megvan. A.Berger-fiu alapos ismeretségre leit szert a bűnügyi hatóságok apparátusában. Sokszor volt már büntetve. De csak folytatta szélhámos életmódiát, míg isméi csendőrkézre került.
Berger Andor végigutazta a magyar városokat és mindenütt •debreceni borkereskedő -ként lépelt fel, ilyennek mutatkozott be, felkereste a borkereskedőiket, üzleteket és végleien előzékenységgel és finom modorral kínálta -áruját\' a gyanútlan üzletembereknek, akik szívesen fogadták a felajánlott bőrárut. Rendeltek és a rendelésre •előlegeid kért Berger Andor. Kapott is kisebb-nagyobb összegeket. |
A kereskedők még mindig várják a leszállítandó bőrárukat, míg Berger Andor vigan élte tovább a »debrcccni borke-
reskedő- életét és folytatta bűnös manipulációit. Nagykanizsára is eüá\'ogitott a finom modorú Berger-fiu, itt is megvágott két üzletembert, de végzete ulólérto Zemplénben. A sátoraljaújhelyi törvényszék 4 évi fegyházra ítélte.
Bergcrt leszállították Nagykanizsára, hogy ilt feleljen az itteni tevékenységéért. Elég élénk és izgalmas is volt a főtárgyalás. Dr. Almássy Gyula tanácselnök egyesbiró számos ta-, mit és a sértetteket hallgatta ki, majd a bizonyítási eljárás befejeztével bűnösnek mondottak] a vádbeli cselekményben és hatálytalanítva azelözö 1 őviíégy*\' házbüntetést, 6 esztendei szigorított dologházba utalta Berger Andort.
Berger fellebbezett a dologházba való utalás miatt.
A »debreceni borkereskedő\' üzletei egyelőre szünetelnek.
• Rossz az üzlotmenetel...:
MÉRLEG SCHOLCZ JÁNOS I
merleakéexlto-meeter - I
Nagykanizsa, tvotvöt-tér 30 ezani. 1
Csütörtök
Ail j.tirt nAMrnaiflek hélk8uapoko« BadapMl I. mSawriN
fl 40 fíbresitó, toros. — T.00 Htrek, közlemények, étrend, hanglemezek — 1000 Hírek. — 11.10 Nemzetközi via-Ms)ltsolgálat. — 12.00 Dili harang-*tt> - 12.40 Ilirek - 1320 Időjelzés, Idöjárá*- él vízállás Jelenté*. — 14.30 Hlrék, — 14,45 A rádióműsor Ismortc-tése. -¦ 15.00 Arfolyniiiiiirok. piaci érák, élelmiszerárak - 16.45 Idillire*, idÖjárásjelentf«,.lürek;17.00 Hire* «ilovék és ruszin nyelven. — 10.00 Ilirek magyar, német és román nyel-vtU. — 20.00 Hírek (Budapest II.) — 71 40 Hirek, IddJárásjelentés, — 23-00 Hírek német, olasa, angol 6a francia nyelven. — 24.00 Hirek.
BUDAPEST I-
17.1.% Dr. RévéM Imre előadása. — Utána « Debreceni Kollégiumi Kántus. — Dr. Szelcnyi Gusztáv előadása. -18.20 Dóry Józaeí mo+cyar nótákat énekel, kisírj Horváth E»"mér cigányzenekara. — 10.20 ligio Jeronulü Rocchi hárfázik. — 10.31 .Csúfolódó.. Tréfái magyar verwfk. Kimondja Vár-konvi Zoltán. — 19.50 A német blro-dahnl rádió Dttsorából. — 20.20 »A huszonötödik.. Vidám lian:í]nlék. — 21.30 Muszorszkif: fij a Iwsftorkányofc
hegyen. — 22.10 Beazkárt .zenekar. —
23.25 Tánczene. — 0.15 Czen n* o«-lion. A Vöröskereszt l>;tji.iíM nldió-szolgáiata. BUDAPEST II.
16.15 Stormitatelo one. — 17.15 VVcidlnrer Ede szalonzenekara. — 1820 Gyorsi ró lanfolyom. — 18.45 Kamarazene. — 10.15 Dr. Antalffy Glze-Ea előadása. — 10,35 Enigma, szimfonlkuü
költemény. — 20.10 pertlii poti cigány-
Széchenyi küldetése
Irtai Bute Iatváa glmn. Igazgató
1811-bíü törteit Dugonics András \'gyík egyetemi hallgató tanítványa Merder: Ideen (der MensdiliCil ciiuű munkájút olvasgatta az Követei ni könyvtárban. Ebben a könyvben H*r-der azt jósolgatja, hogy a magyarság betöltötte történetim lUWJfeat és megérett a pusztulásra. A belépő Dugonics megkérdezi a fiatal Caebyt, liogy mit olvas. Amikor, megtudja, hogy Herdér srcrml elérkezett a magyarság alkony1, a maga szókimondó nwdorában igy felelt: .fje higy) neki, hazudik a Szamár német.. (Kazinczy Icv.) pedig
magyar közállapotok olyanok, hogy] ezt a kétségbeejtő Jósfciiot magyar költök is átveszik. Kölcsey a/t írja, hogy a hősleUxű magyarság kihunyt 5 más, korcs faj átlőtt helyére, gyöugc tövei! 1 omlott, szívtelen.
A rtlaö nép, mely tanult izzadni, S Izzadds közt hötl bírt aralni. Névben ét ctak, többé nincs jelen.
(Zrínyi dala) A XIX. század magyar tőurn még mindig Bécsben tékozolja a magyar lold izzadt kincseit. Magyaim nem kid. Hivatalos nyciVún\'k a tatin. A nemesség adómentességet clv©z, minden teher a jobbágyé. Ipar, kereskedő. K\'m, kivitel nincs. A gazdálkodás pri. iiiiliv éa rossz. Nincs hitel, Bzaz hit »Z adott szó szf-ntségébon, k<\'jli-sóuOs
bizalom, ami mcgíndilaná a gazdasági vŐrTcenringést.
Ilyen keretbet) lep olénk a nagy magyar alkotó: gróf Széchenyi István. Szégyenkezve látja, li0gj- .a" törököknek tudatlanságban es tétlenségben tisztességes vetélytársaik akad(ak< a ni«gyaiokban. Ex a meggyöKkléae for-mitíja itósöbb Bkaralcrejét é,s nvatjn * nagy tvforimnunfea apostolává.
Előbb azonban tisztán testi éícK\'l él ez a teltcrő. A sport emboro Széchenyi. Hiszi, hogy mindaz, ami az egészséget előmozdítja, a te.stct edzi, az az entberl fi.gg-\'tiemic teszi. Ez a tellvágy azt Ismcrctszerjaísre, ez láp-Tálja tudásszomját, hisz 11 nemzet>nck javára atorja felhasználni tapasztala. WU. (Alsrcghy.)
Hiv«tástudntit így fogalmazza meg a Keíct Népében; .Mióta élek, j kimondhatatlan vágy létezik íekcm. ben, Magyarország kifejtéso a magyal nemzet fcldicsöitóse éi minden c&epp véremben,\' \\
Széchenyi nehéz Mfogásu gjennok vott. N\'cveiől kevés en.vlii.iiin>«-\' \'"nit-ják, eszboli lelictsógét twin beosaUk valami nagyra. \'»Nagyon ncliezi-n tanultam, nem értettem niog aonjjmlt; lutajdonYénpeo igen rossz diák vol-tam; főképen azért wltak már tizocliél éves koromban katonáiktwz, mert akkorában ugy gondol.ák: egy tökfii. köböl, hacsak egy kevés testi ereje vau, könnyen lesz második AchlQes.< >aplók!; * ;
Mint katona azonban kltt.nö. Harci-kedvéi, bátorságát csodálattal ciiícgeti »z utókor. Bécs arisztokrata életéi Int-nyitó társadalmi fonnáklian teljesen otthonos, de észrevéazi, hogy n kiilsö-- ségeken tul több is keU: tuilás, mö-TOlSég. Már pedig tudatlansága mások nak is fcllünlk. Bácsxiríét arra; hogy lcikl mave\'lségém\'k lilánv^il pótolnia kell, Sokat tamu éa még tüblict utazik, hogy tanulbasson. Bejárja Olaszországot, vidám napokat tűit a nápolyi királyságban. Napóleon c-vcré*\' u\'án Páiislja, innen Londonba utazik. Ma-szaki, ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági érdeklődé-\'e egyre crő-ebb. AngUábAn a g>-árakot, gépeket, a gáz-víbl^itásl ós u lótenyésztési tanulmányozza. Bejárja Kis-A^iát. a liojkuiot. Tórökorszilgot, majd Ismét Iten Eriin-j ciaországot ós Angliát. Ezek az utazások és in pasztalat jk rádúhbcnUk arnt a nagj\' különbségre, amelyet a íruneLa demokratizmus, az angol jo.iírcnd és a,magyar középkori vtl\'tg kö/.t talál.
Sokkal fiatalabb még, hogysem világosan lálnil hivatása útját. Csak azt érzi, Iwgy rangja, nevetése, vagyona kö\'olozi. S ez már nagy dolog, bisiieu kevés műgyar föur érzett liasontó mödon. >Mi minden akarna leOtxl\'CZ a gróf Széchenyi István 1 — irja magáról. S»Te!nc hites katona \'enni... szerelőé örökké utazni... Megházasodni s minden gonxIUM monten magát csak a társadalmi életnek szentcJni. Vagy nötien luaradiii 6s minden lársa-
ságlól visszavonidva lovát nflvbbil... F.lérc ANnl eavpárlna^ s a jog és al-kotmányossáíí ügyének élni...*
Ilyen töprengések közt készül nem-zelnewlőí hivatására. 1815-l^n még igy ir: »Van n\'kem hazám, szegény, szeieDcsóŰen hazám, ezen nOm tudok segíteni, most még nem,. Olaszországi utazása közben Flrenzél>en igy sóliajt fel: >(iazdag ifjú vagyok, van akaratom mindazt vé^lf-\'innl, amit vállaVnl egy férfira sohasem szégyen. Ha ezt niog-lehetném, blkem méfrőbö) éjszakákon kereszlftl Imádkoznám; hogy íldvöt és áldást hozó lény tehessek bfáém ée az emberiség uámára.i
i;sak a nagy la^keknek\' adatott meas-
szenéző tekintettel i\'H,a nonizet\' jövőjét a-annak kin laknia sát. Egyik feve-lében irja Mészáros Lázárnak: -Meny-nylr* gyenge szemOní hir tekintoui a messze jövendii homálvtl.a, vájni szép é-\'í nemes kitejL\'.sé1 l\'lo.u nemzetünk-nek. Nagy éa dicső lond egykor a magyar, nem kéUetll többé.\'
Széchenyi örök példaképe az énltö poliükáju, nem mindenáron ellenzéki pozitív magyarnak. Elveiért ka/d n kormány elfeo vagy niéCelt, de alkotni akar. (Kornlaa). i8i"> oklébcr 12-éu lép a nyilvánosság elé, amikor a fti-rendl Iái Ián magyarul szó\'a! fel. No.
vember 3-án pedig e;íé-sz évi jöveticl-
mének fclajánláSílvas me^;Ua])ilja " Magyar Tudományos Akadémiái.
1827-ben megrendezi " pesti lé.ver-scoyi. Megalapítja a Ncaucti Kuazi-
ZAÜA1 KOZLW
mfí
I CIPŐI -™^:«t.
(Dörmata) Ffl-üí H.«,
Jenabani. -,31 ür. Swnptka TW
Péntek
niinsT i*
• 10.15\' Sior*k«»lnló -*mt, — 11.20 Hidy-flveUi-Alária\'twgedúi. - 11.40 Dr. ipffyi*-Márton eiöadása. — 12.10 Országos Foslászenekar. — 13.30 Hon-vódeink üzennek, — 13.50 Kise Ferenc stalonzenekara. — 13.20 A kassal rádió műsorából. --10.15 Rádiriposia.
17.15 Temesvári Hdcz József cigány -zenekara. — 17.30 Dr. Takács József előadása.- -- 18 1. rtsz: .Szórakoztató zenekari mavek, II. Wsz: Zarnh Leander és Tino Rozst énekei Hangié. rndvfk. — 10.20 Kóczé Antal cigJny-
zenekara. — 10.33 a Filharmóniai Társaság hangversenye. A szünetben kb; 20.30 Sport közlemények: - 22.35 MeüeS Bé^a zenekar. — 0.15 Czcn az otthon. ¦> BUDAPEST II.
18.30 Orjfczy László rongorázik. — ¦10 Mwheczkv- IMin ciljeszílésw, —¦ [9.30 Hridiózenekar. - 20.50 Bonkató Kondor dr. előadása. — 21.15 OMii Ki\'rimán cigány zenekara,
Mégis- lesz\' játékvezető-tanfolyam \'Kanizsán
Legutóbbi megjegyzésünkre örvendő trt\'akddÍnduJ*-me^ a kanizsai Játék-ve^tff\'tanfolyam érőikében. K-ÁT)&~ \' dunántúli \'VbtJarÜgőSwko«iAiy ve-wslöaéfje saját koltséRét* \'ftitonfl sznk-döedásokkai rendezi meg Kanizsán a JÍ""tanfolyamot. A* rendezésbe bcío. kapPWlÖdik Kallaucr Károly szövet, ségi\'megbízott ésKrHóf Károly, a ZMNTK országos hira edzője is. Csak Írásban lehet f-tertttceanl ;l hm\'olyniura február 15-ig Tüttö Csengrry nttflíjc. lében. Az írásbeli kéríiem »z Ifictó Jeflje-i ós pontos ^adatai feltontetíse
- nwiUoli ÍOViflliató eí. K»-(ikÍMU h -sj-üi t
¦ loivény «rlelnióbm csak * keresztény és ierkölcsi\'. «zenq)onu>ói kirogus iAtá nőm eső ffgyeeek jelentkezhetnek Ja-
¦ teJcroastö eozdolyainra.
Gazdasági. munkafclflg velőket kapnak*a maj^yar
"falvak
A feklrin>viaiejDgyJ miniszter a kózei-jóvőben. uj gazdasági munkaügyi fel-Jrtgyrííikel nevezni a Varmegyék SZék-helyein működő gazdasági ítlRgycío-
. s*ge*bej!. Az uj« niurtaapgyl ft lejBgyo-•lók fontos zeenpuct kapnak a gazdasági munkaügyi Igazgatás s különös* n a mezőgazdaságnak ntunkaerzlHtátasa le. rén, a szervezést és a munkaügyi szolgálat swméíyziBlónck kiválasztásai a. földművelésügyi raiaiaatéiimn larsa-da!oinpolilikai ügyosztálya végzi.
Rövidesen életbeléptetik a blshaazonbértell törvényt
Ismeretes, hogy a kishaszonbérle.
tok alakításról 0-s az.egyéb föMbirtok-
politikai intézkedésekröl szóKí 1010.
évi IV..törvénycikk Júliirdolórekor tjein .Jépcttt teljes.jegétzábcn- hatályba, ha-Miem » torvény ¦ ¦egyes \'.iatézkedúseit
rószflelenként ríudbieti. uloir ^öp\'.etik
életté. Ilyen volt poklám *" mu\'i évben « házhely juttatásról szóló intézkedés-nek rendeleti hatálybaléptetése, ativOly egyúttal szabályozta a végrehajtás rész letelt is, A törvénynek a legfontosabb része, amely éjjen a kisliasi-.onbérle. tek juttatását szabályom és záros batáridőn betűi twjt\'itenté.si kötelezettség "iá vonja ti nagyabb bérleteket, n>ég nincs érvényben. A\' l»ejeieulósj kötelezettségnek az n colja, hogy e kormány a nagyobb haszonbért?leket részben, vagy égésiben igénybeveluvsse fóldhirtokpoiilikai céZokra, tehát kia-lia&zoi)l>énnlek alakilasára.
A M>gyar Vidéki Sajtótudósitó be-uvatoit budapesti betyrot ugy értedül, uogy a törvénynek a kúfotaxon bérietek jullalásLÍl szabályozó résaét a kormány a közei jó ví>l;cn szándéks/,ik élet ibdéplefcti. Az t*rc vonatkozó végre, laijtási uta&itls most elóké&zités alatt van. Jól tájékozott lioJyeu az a meggyőződés, ho^ry a törvényben körvonalazott nagyobb liasxon bértetek bc. jeaeniésére már a most kötetkczö gazdasági\' évben soi" kerül és igy nfg fog :mdn)ni\'Cg\\-esi\'lí igénylievétele - kishaszon lekké való aaakitá.sa.
-ttz-oka-nenuetiérzVít. Kiuiojénel: ba-gikns cltiofulása a nemzet, iztó -szere, .leleten való eJígés.-
- r.sak Cgybetl tévedett Széchenyi: es/.. .méi és alkotásai . értekének idóbitó mcgitóléséhen: -Szak kis haza -julott nelein — Írja — s, alig van néhány lia, aki kivúlröl vcle\'t miji.i egy pU\'an lásl abba. ök ínég nem is. tudják, mennyire hátra, vannak, mily. ayvngék, mily inöve\'oü>siek. A jóvö.-nemzedék azonban .hadd menjen egy lépéssel körctebb a viláftosjóKboz. F.bb\'cn akarok én- eszköz lenni- Tudom, hogy ayülólnli fognak, .antig-étek. a hAbitla-| .uok. bin ízéiszórjik harnviiuialis nevemet feledésnek • adják át, de.jfngem éltem idolsó .pidUnBtábati • is boldogi-tani fo^ az, ha ebnondbalom, hogy bár egy e.tub r is. él hlizáiubaji, .iAi l.oldngabb telt átálam, .amint nélkú\'-t^ii lehetett volna.: Nem egy.ember, hancni azegész ocm/í-t .boldogabb leli álUUa. Hálások .vagyunk a^íondvi-Sdö Istennek, hogy 150 óv eiött KÜng-nckem — írja !. alig van.néhány nek \'(.ohdulatai ott é*ttek máj magyar é^ttiltílr mtntien vooaiknzásában. Arany
János icotiöi szavaivá) hódoiyuiik nagy s&i lemének:
Nem hat m*e ki mhUióloa költi Oui rVftf ftittfsél, umb.it napja inul. Hanem Itrátvan, ami benne I6UH, Egy é.\'/cíii nxmM finomul, Mely fennmarad s itöttón nd tiszta finyt Atiimf időben\'is térben távozik. Melyhez tekint fel az utód erénye,
Óhujt, remél is imádkozik,
Megkezdődött a tanítón a zalaegerszegi < zeneiskolában
A zalaegerszegi zenpiakola kedden megnyílt." Megtörtént a helyiségek hivatalos átvétele szerdán pedig megkezdődtek a tanórák valamennyi tanszakon. Az eddig h^imlkozottak száma
-megfelel a várakozásnak. A beiratkozások ínég folynak és iay a növend ók-lót szám -továbíii emelkedése várható. VannayJános igazgató zalaegerszegi "tar-tóekodása alatt folytatta hivatalos látogatásait. A zeneiskola-Iával szemben minden ¦ hivatal ós intézmény a legnagyobb Jóakaratot tamtsilja. A. zeneiskola rövidesen teljesen bekai>csolf> dik a város renei életóbo is és dalárdák vezetését, irányítását
i is végezni fogja.
A KALÁSz nemzeti munkája
A KALÁSZ ÍKPlotBnw beánykórúk Szönietaé^B) mindössze hűt övas múltra Uikintliet még csak %-iasza, de ezen idö alatt olyan- tCAékenységet• fejtett ki, amely ¦mellett mem > njebetünk el szó nélkül. A KALÁSZ ma 1273 fa.
hibán, Asszcuen Ro.ooo falusi {eánnysj fo.ilnlkozik, nkik számára az rtlmult éA\'lien 15.251 íissnojöwtett tartottak, vx\'Mik 213fi ünnepélyt, előadást rcn-deztek, 100.402 pengő jövedeleminél, riitilybol n "eány-VArök 20.000 pengét foniitnltak a szegények niegaegitésóre, olllioiiiiikban keresve fel az elhagyottakat és rászorulókat. A falusi leányok számára kiadják ti Tulipános láda c. két heten ként megjelenő képei ujsá-í.ol, 0000 példányiján. A vezetők szarnám házi sokszomsilázban ihamaikéat jelenik meg a Tarisznya. Ebben van a leányköri délutánok anyaga. Mint. hogy a magyar falu rossz tápiáftbzá-sának egyik legfőbb oka, hogy falusi asszonyaink nem tudnak föcni, nem tudják a raegtevo* tájjiátó anyagokat jól és céiszeriieii fejhastnálnl, a KALÁSZ kiadott egy fözökonyvet, Sús-sTmk-főzzimk címmel, amciyluöi eddig kél kiadás, összesen 7000 .példány fogyott el. Most készíil a kiadán. A vt-zelök tomidőÍt.ö3szeíogla*\'/« a Ve. zéikönvv, ítmek is most .-készül 11. tUádása, A \'teányköri \'délutánokon elhangzói! jel\'emképzö ^adások gyúj-¦ternéaye KALÁSZ \\^rtís.forgó eimeo mosl hagyta «i a \'aajfcót.
Az idei év Vgnagyobb teljesiimeny6 azonban a* bodfljkl KALÁSZ N\'épW-iskola felártilása¦• vbtt, mely egyesei: adományálíó], a leánykórflk hozíájá-mlásábói, de legnagyobb részt köb eaönlíöí, flzaz adósságból váll Khelsé-gcssé. Országsrertc pról>dtkoztak mii-leányok számára rendezett népfőiskolai InnfotyaiiiokkaA (igy PÜiffm,\' F.ftély-ben és a protestáns népfőiskblákoa\'. Hzek aionban c*ak pár lietesek voltak s csupán háztartási és általános kuf-turális ismereb-kre szoritkoztnk, A KALÁSZ é az eflső leány népfőiskola Ma-g\\aiországon, mely \'három hónapos tanfolyamokat tart s inelync\'t snjál gazeUsage vxn.
temet, exhumál, szállít
WRlulaklonos I
Dervaltts \'U6zsef
iám TelW*». M9„ Ukást 1».
nói/rKezel-a\'. uj:-mleamóiinyei vissza ^akai^arédes^alni-iMagyaroazáglja a külföldön élő ¦\'ij.w.tykr.il ik;il. iiMgvams .aíeÜeiiiel akar -vinni a társas.^etl)0. Az i birsaskövrö! - a ko,i liipja a Hazai Tudósiláaok-eaeket irja: -...srá--mos és, uri.-készuletü szobái -vannak, ..mindenféle betországbeli uj-
-sáftok fe.iotJ\'óirasnkoJ vasasra taláiód-•\\->k¦<•\'• -i IjRukjvjl; í. miisoisink köny-.iiytibbségcre minden étel és 4ÚUue. ..mokkel. szolgáinak..
1830.VMegjetenik Mit*-!.
1831. Ategjokiiik-a Világ A.álunán iiwsnndu»aak..az első gőzhajó .-próba, járatai,
1832. Megalakítja a Hidegyesalelct és ineginddj\'i a Jelenkor eimú. lapot. ii Ul\'M. öl\'iíielniilt .harmadik nagy at. iii)l;ívi: ,i -SbUHum.¦ Mtííiiulitja n llmi:i. sxaMtyozást.
• tS35--az-\'-Ortz^Magy. .Gazdasági Bgje-
Kolftalapítasi éve . "lígyro-Jobban érzi- mugában;* hogy
a magyar sors iflrayitánáin, Ttzénsze-
repr«; szűkített. -C»«k u. gyenge, szereli
önmagát; az. ieaö* égés/, nemzetoket
hord sztrébvn., -sot«IÍ uniondogatni. \'Hirdeti, hogy a tett a^títsö,..a.azö a innisodilí. ¦¦Hivataztudata.-\'ftaániiuHnatai
J;m aktwtökészségo ésr4*ttensiC/;ineíí:il • -kuvásl *aa«n -iMnerö Melíisségérzelc
i-sakhamar ujiiűuizcI eétérc idttHják. Itoigozoni-síorgabnasaii B dolgozom
önérisöltel.9 lii^yeiuJt-iioániyaimat, J»-¦lianton Járok, Uavégják JábaímaLi kezei.
mou fogiik fi<*ni s ha ew\'kct isvklsza-
aitják,. hesou.fogokimai.Zni, c«aic hasz-iiálhüssuk. ! i
¦18\'42-bm v»n a Jjazfehldi alapkuleté-tele.
1845. AnTiszá vólgyónek .rendezíse, 1840.\'Megnyitja a Fe^t—váci.-vasutat.
Vizrebocsátja az, • első balatoni gö^-
¦hajót.
,d847. Pcst—szoUioki vasul megnyi-lása..Lsfszámtalan.íjagj\' áJlomás még . ezen az. alkotó\'éJ^uton.
1848j.nöbling. -Tiazta-.értelmére felhő wmuipwiert ael\'.hiszi,- hogy ö todorta i-.\'[oriiiöiz:iu\'\'i\\ ii fiiri-i.laf,).ii!,a a ivxn-
¦ zetet.
• 1800. HakUának éve. Széchenyi a ráegnagyobb -majíj\'íii-.
Kossuth ne\\ezt» annak, mert nem volt im»gyar államférfi, aki egísz ¦ éfetében ¦annyira a nemzeü közösséghez lett \'voaiakötv; l*kének minden enUával,
inlnt\'Stéchenyi.1 Nem flrcs szó-ttáfta:
\'Mtnaenek etőtt Aft\'!e«n^ni;iíh*«eg a
¦ lajtámhoz.-\' Kornlss irjs«erro4i« nagy
¦ tajsseretetérol: tfitive nundvn dobba, ttásának, elméje min\'ten lezdúlésiSnek csak-.egy iMiditóka. van fajának. sze;c-Uste. .. laraaradettsaguatkoii nórzeit (\'nő
? fájdalma ¦ és-, sxtgjTnc: ovmzcli öntés. a nia.jy.iii.iM hibáinak kérktheleten
<mIih-.i/[Í!,H: ii.\'iiucü él\'/. ¦.. Ki.a|..i\'lli.i
latauz oac\'elwéal\'ivágya:\' nemzeti\' érzés.
Aijo\'d>KJovöbií*«t8ttdiili): uOmzeii ér--aés.-\'jttyölrö nltezé\'íe a magyar* |.oliti-
kának i lorradaloinra h«jló sxooemé-i U>l i.\'iwmzalt ér/és. Bortzfiinia^ önvádja, *4l0gy .nminagyurság ¦ iiuaetutásáiutk Ö
«~ mit\'
WM
/ALAI sdaLflKT
NAPIREND:
minap: mjrt«Í«M.W». GVigtfW^M •ftp*: M» Fek«t*
!rjsk.fla.ii su a uz ftlaní gyógyszertár AHmkIó agyM-ai siyigátatei tárt,
Kaptár: Február 5. CalHÖrlok, Rom knt. Ágota Tt. Proroalápe Ágota. lzr. S*bat 18.
- (Vármegyei kinevezések)
Vilii gróf TeMc Bé^a íötapáM \'fieoW Fereocnó vármegyei kezjattaöt. é« Runa hivín vármegyei dijnokol vármegyei iroti»scgéd Linziekké, Htrnwan Istran varangyéi dijnokot pedig " vanneay* iurfé^vh^tűSagaaál üresedésb\'. « íjvíi tolti» áKttara kezeVív* kjoerejria-.
- (A papír OtpeagösOk b avallata)
A M\'jö\'Or Neruaeti Bank a forgalomban \'evő 1«39. -éri október hó 254 t^tei düátqtt 5 .p*oüőa I^kjejyektt 19«. évi február ihé Üétöl kezdődöUg » forgalomból bevonja. a bevouisra lilűiólt Idötariam a magyar királyi wrmány hozzájárulásával *19á2. éri aujusz\'us hó óiig terjed, mely idö-pulig a bdhivolt bankjegyeket, ugy mint eddig, fizeltóifép ttl keit \'fogaüni. KanéKojí* a Magyar Nemzeti ürnk fiinléxete, íiókiotézebei és kirendelt. &ei » behivott boiüyjt\'gjaket ugyanok lOi\'i augusztus 5-éig tfzetéskép kicserélés végett ejlpgaüiák. fcz iJqjyonl után *z ejnliteU bankjk-gyeket i Magyar Nemzeti Bank fotéVtei és LiiradeiUégcl már c^k kicaeréiés vé ifit fogadják el. 1945. évi augusztus ho 5-ével a Magyar Nemzeti Bank bevallás köteu?sctuége, a ieaie,n4t*.t WaV jegy ékre voaatkozékg a Bank >apúabály«inAk u4. oikk.Bye SfcrJuL aajwanJNi.
- (Meghívó)
A Keresztény Jótnkooy NöegyíWi Jrbruár Mén, szombaton este 8 órai inde 14 u centrai he^yiaétfibcfi fur-*angvégi láncttfláhi lendez, melyre
*i ugj-esulet tagját & Jélxu-átait ezúton hívják meg. öUüzet: »3kn5* IM-(lés szerint, férfiak sötét ruliában. Belépődíj: saemóry^-gj- 2 pengő, osa-Wjegy < pengő, a usati jövedelem l\'iét a fronton harto-\'ó katoniin* ró-izére szeretet adományként fogjuk e&. jullalni. Az elnökaég.- , (:)
- (Ltnyegestn Javult az Ipa-rwttg hmyzettj-
Az Ipartestülete Országos Kóapont-j* most kiadott évi jtüentósébcn be. \'láinol a magj-üj kisiparos lársadutoau wiottyojrél s azt a kóvülkczjfcetést ranji hogy az iparosáig szodáüs belyiete u kü*onlóJe jóléti Stóímény*!* Wesílésévei, "x önálló i;>arosok öreg. •ígbiítosjtüsáról készülő törvénnyé w » lizetései szabadság törvényes njídMésével már erősen javult és a jövöbm teljes incidasi UftU. (MVS)
- (A re vertali ¦ a háxciaág <mit saQletett gyermekelux nem vonatkozik)
Mint a YaUkáirbivaJLiVoi lapis kOv\'ú 1 Szent Orricium aegMisőbb kosg<e-falójához kérdéat intéztek, vájjon az tosi, száma kánon, amely eiói/ja a ^esbázasságok i\'wtón az ugynév*! »" n-verzális kötelezettségét, vonuiko *¦« "zokra az ivadékcikrB, akik a báj ¦^ífikötés pillanatában már a vüá. V* voituk. a Szent píficium a pápa
jt-filiBáyáséTBl lrkflott ,l«kr«»iii f()c. májéban kólóit válaszéban kimonrlja, • reT«riUisbi« fo^att kök;e zcitsé.j e*«k « szukaVavlő ivadékok a vonetkoaik. a ragyesbéAaatágat k a > "izemélyeket dzonlmn komolyan íl^yp-meatttnj keli, :e:kilsme,et; köie.csiógük "z cíelleg már meusjúletett ivfldíko\'íal Szintén katolikus vattásban aáre\'ol. (Néhány német tanítványt)
nég tlfog»d, g)\'«ng« tttnulók korre-petuléMt is TátWlja egjobban bevi\'t módszerével P*Wos Erzsébet ny«:T-t^námÖ, Nugykamite 1-riaéUl tér 18.
\'ivowi UJ1.
— (A bor- éa Borkereskedőknek kiadott különféle iparlgazoU vényok)
június végéig érvényesek s ettől ro^va bármilyen közve\'titői t-"vékeny-ség kifejtéséi-e csak u kJszolg:Utatanüó Iparetujelélyak jogosítanak fel, aniiket a )>éni úgy igazgatósátfok adnak majd ki. Jcleíiieg kb. g-JOO bork<v«iiV.eiőÍ ijjarigaxoAvány van éPYényliafl ti ei*k-nek birlpkoaal IHJ sjiázalík erc|élg "z évi IV. t. a rmdelk«»4*ei
alá tartoznak. (MVS)
Al *lta*fu al^át,
a diófa diót... a címe a Ilid eheti vezéreikkéiiek, "mely BárdoSsy László u\\ élclforma liirdeléaévea fog\'niktízik s Bme4j-el itf^a érdekein irt meg « H14 t\'ljf\'-i rc-aéTíáltkirój". M«tajY.a»y-süáiüDt ulvcsen küld « kiadóulvalRL (Budapest, Vll., Erasébet lférul 7.) ae érdeklődőknek,
— Uuueuid « Tflkör
A Frapklin-TáW^dat aiépliiáíli\'Asu iiodalmi folyóirata most érkezeit oi száz"d(k exámálwz. A száz szám száz hónap küartó munkájának gyümölcse. A lap erre az alkatomra a rendesnél nagyabb oUalWrjcxk^emben je.t\'o, meg. A Mázadik szám mintegy vissza-tükróai > Tükör s*áz számát. Komis (iyul\'a m, kir. titkos taaácsoi facsimilében kékziiit bevezető sorai utln tiásj)ár Jenő, "z Országos Magyar Sajtókamara i^Zíató-főtitkilr.i Irt ko-
BÚTORT HETTEIIlii \'narkáa butoraxalotijábaa vegyen vagy rendeljen. Ceeagerf-«t 14.
Festessen Tisztittasson
\'Pálcsics
ndl
moly haagu ilnnJpi cikke! a lapba ,A száiadlk mérföldkő, cáuvo. A magyar BzeUemi éJet kiválóságai írták a Tükör századik száinánuk mindt« sorát. El-2<Á az ünnepi számmal ujó\'ag bebi-íonviií)ii i u Tukór, ho^y Uajiiln\'íb»n igen nigv azámmal étnek Ke.TUJuy irodaiinal kadvelő oWaaék. M«rl
egy lap cauli akkor éH»\'., ha mtfgWelő ohasó Ula>rí» ran, a Tükörnek vifn cávas^ tábora ituVl<*i>J4, an^fi« caäk mägytinok ebiek ezCn n fö^Cn, Aa üun^p*<í ipivóírat síerT^-aitését; ar. Rév»y Józ*^f, a lap aUpiió tósrkc^-töte végai száz iiöiwp óbi nagy karr»: IckintéW; fes \'haWMilaWi.
(Folytatás az 1. oldalról!
látogatás alkalmival olyan nyí" lalkozatok hangzottak el, amelyek a pireneusi félszigetet közösen érdeklik. Kiemelik, hogy Portugália annak idején jelentős segítséget nyújtott a spanyol nemzeti mozgalomnak, ami igazi fegyverbarátságot teremtett !1 rélsziget két országa közötl a kö zös ellenség ellent harcban.
MaillU vhatmtért WatMngtonba
Amsferdam, február 5 Uuillit volt amerikai nagykövet különleges megbizatásu kö-zelkcleü útjáról visszatért Washingtonba. Jelentését tegnap lette meg Hull külügyininiszter-és előreláthatólag rövidesen felkeresi Roosevelt elnököt is.
Nagy áremelkedés dacára, is megkezdtük szokásos leltári árusításunkat, melynek tartama alatt az eddigi árainkat jelentékenyen leszállítottuk*
ttopsteln Bútorhoz IhMMzsii
n mnni Hi.iiuiiiiiuiiii mi.....m 11,1 mim juh 11 11 ¦ m \' \'ii
Mézzé meg a kirakatunkban lévő P 6501-és P 1090.™ hálószobánkat. Csodálkozni fog, milyen olcsó!
Most vásároljon!
Néroet beotloialco.nijbjy (PWp».p. V.)
At VSA Auttirátláhan
támatspontot A«tm
Budapest, február 5 A Times északamerikai tohró-iral foglalkozik Ausztráliával és
megátlapitja, liooy ez a földrész az Egyesült Államok számát\'ö mindig sötét és titokzatos viláo volt. Ma azonban az Kgyesüií Államok Ausztrália felé tekite-nek és benne természetes íá-maszuontot keresnek u Japán ellem szárazföldi, tengeri ea légi hadműveletek számára. Az amerikai folyóirat mcgálhipltju, hogy Ausztrália naa",5okJtal ín,-kálíb, mint valaha, érzi, hogy saját védelmét gyengítette tuzSl, hogy niíndén eszközzel segítségére sietett Nagybritíiunlának a különböző harctereken:
A Ungatlyaí waitó sxaklt*«t amhéx dologi Chilei «até-rnérn — mondoHa Ohlla MJ <alnjahf»
Saiif:>gio de Ghlle, február 5 Cliiba most megválasitott el-nökp — aki ük alkotmájiyos, elő irJ időben, ápFÍljs 1-én vesjei, át hivatnját - újságírók olőtt kí-jclenleite, hogy a tengclyh\'athl-taluiakkal való diplomáciai kapcsolatok megszakításának kérdése igen nehéz dolog Chile számára. Mint elnök — mondottn -—tiszteletben fogja tiirtani a parlament döntéséi.
23$ fta/o/í/íi ép seW«|t///fl Mn a aatirabafui íapűn tfamddmtik
Stockholm, február 5 Az egyik amerikai hírügynökség batáviai jelentése szerint a Sourabaia ellen intézett japán légitámadás következtében a tengerészeti támaszpont kózolében 238 személy meghalt, illítve megsebesült.
At USA h*ty*rmégg.l látja *i m bratiliai NatáU
Lisszabon, február ff Itteni angol körök tudomisa szerint a brazil kormány beleegyezett abba, hogy katonailag kiépil&ék és helvőrséggel lássák el Natál kikötőjét.
A japánok elfoglalták Paant Sanghaj, február 3 Mint a Domei-troda j«lepti; Szingapúr szigeterőd szerdán fin-te 0 óra óta a japán tüzérség súlyos tüze alatt áll.
A japán csapatok l«-dde« ss-te elfoglalták Paan helységet, a
1M2. Uhmir 5.
mély mintegy 50 kilométerre északra fekszik Moulmeiutől.
A nyolcadik angol hadeereg folytatja — eUetmvnmláeét
Kairó, február 5 Tegnap este hivatalosan közöltek, hogy a 8. angol hadsereg folytatja visszavonulását. A kőz-lés szerint nagyobb csatára Ain el "Gazaiénál, vagy esetleg csak Tobruknál lehet szápiitani.
Indiából 4m Ceanktng-Kínából eréeitéeeket Midink Barmába
London, február 5 (Bud. Tud.) A gyarmatügyí ál lamtitkár kijelentette, hogy megerősítést küldtek fodiábol Burmába. Csangkaisck ugyancsak kiinii csupatokat küldött Hm-mába.
A topánok lelőttek egy brit
repülőgépet, amily New-yorkba készült több aaextrá-lial államférfival
Lisszabon, február 5 Caraberrából érkezett jelentés szerint Timor felett japán vadászgépek lelőttek egy nagybrit személyszállító repülőgépet, a mely az ausztráliai kormány több vezető tagját szállította Port Darwinból Nowyorkba. A támadásnak hlr szerint több halálos áldozata van.
Lapzártakor érkezeit
A .felvidék! képviselők behlváia
A képviselőház mai ülésén Bárdossy László miniszterelnök betérj esziette Délvidék behívandó képviselőiről szőlő javaslatot. A behivottak kőzött van Po-csornik- Ottó Csáktornya nagyközség közszeretetben álló polgármestere is. A magyar parlamentbe való behívása mindenütt osztatlan örömet váltott ki,
Mély fájdalommal tudatjuk,\'] hogy szeretett nevelőapánk
MIT JAKAB
életének 77-ik évében, Budapesten folyó hó 4-én meghalt.
Temetése folyó hó 8 án lesz a kaposvári ixr. temető ha\'ottas-házából.
Emlékét kegyelettel őriztük, bálás nevelt gyermekei:
N«hm*m fermmé sí. Pertu kUt«. tat és Grfloar-Kimt Xotlmt.
GtcsénhjjDt
Halíotta már...?
...hogv a szláv népek őshazája, mini VasmOr professzor a szláv folyónevek alapján meg-állapilolta, Kelet-Galíciában, Volhym\'áhan és Kicv — Orel — Minszk—Szuiolenszk környékén voll ? A földrajzi nevek közül tudvalevőleg a folyónevek dacolnak legjobban a történelem viharaival.
...hogy az első gyüszöt 1684-ben Nlkola Betscholen amszterdami aranyműves: készítette ?
...hogy Üj-Guinea ben szülőt-tejnél a házassági szokások szigorúan előírják, hogy a menyasszonynak az eljegyzés és házasság\' közölti időt teljes ma* Hányban egy fa lótején kell töltenie V A benszülöllck ezl a kél betol tisztulási időnek tekintik *
...hogy a világ legnagyobb drágakövét, egy nem kevesehh, mint 15 kiló sulyu fehér"topázl a csikágói l-\'icld-mu/.cuinban Őrzik ? A lopázhól 200,000 gyürül lehelne előállítani.
...hogy az emberek fájdalmak iránti érzékenysége napszakok szerint különböző 7 A fogorvo-.sok tapasztalatai szerint a páciensek délután G óra tájban a legérzékenyebbek, A fájdalmasabb műtéteket tehát a legcélszerűbb más napszakokra tenni. •
...hogy a legújabb kutatások szerint a legegyszerűbb élőlények életképességének a legnagyobb lüdcg sem szab határt ?
Mint Jahnel német kutató kísérletileg megállapította, az apró csillangÓs állatkák a -209 fokos folyékony héliumban is minden\' káros következmény nólkú kibírnak 5 órát.
...hogy a sas 20. sőt n kondor keselyű 10 napot is ki bír élelem nélkül ?
*
...hogv az északi félleke átlagos évi hőmérséklete 15,2 fok, mig a déli féltekéé csak 14.5 Celsius ? A különbségnek az az okn. hogy az északi féltekén több szárazföld v;m és igy a nap\' melegítő hálásának jobban ki van léve.
*
...hogy fekete virágokat nemcsak a növénytenyésztők szeszélye Ind előállítani, hanem vn-donfennő fekete virágok is vaunak ? Két Kínában és Hátsó-Indiában elterjedt növény szu-rokfekete virágokat hoz. *
...hogy n tudomány nem kevesebb, mint 85,000 csak nágyt* lóval látható növényi szervezetet tart számon ? Ezek közű! egy magában 60,000 a gombák közül kerül ki. I
...hogy a tapir Dél-Amerikában az utóbbi években háziállattá vált, mégpedig úgyszólván önkéntesen ? Az emberekhez lassankint annyira hozzászokott, hogy házaikat is felkereste, csatlakozóit a vándorokhoz, engedte magát megvakargatni és végűi a teherhordás ellen sem Cdakozolt. Mint háziállat, a főt ételhez, is gyorsan hozzászokott.
Alulírottak mélységes fájdalommal, do \'ston mogváltozlatliatatlan akaratában való alázatos niegiiyug vassal tudatjuk, hoiry forrón szeretett drága Jó testvér, sógor, nagybácsi, Illetve rokon
Pusofsiky Rezső
ay«f. fonmdonyvMfltS
életinek T2-lk évében rövid S20Bvedés után visszaadta jóságos lelkét Toréra tőjén ok.
Drága belőttünk földi maradványait folyó hó 6-án délután 4 érakor fogjuk a temető taaloltaflliáxából a rém. kath. egyház szertartása sterlnt beszontoltelni és a családi sírboltba örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-Atdoznt a megboldogult lelkiüdvóért folyó hó 6-An délelőtt 9 órakor foga szontforenorendlek plébánia-templomában a Mindenhatónak bemutattatnl.
Nagykanizsa, 19*2. február hó 4.
A Ta jó lelked mindi* közöttünk él I
Pntofuky Hoftiuii fér[. Dívilh FrlgyMná, Réza férj 8tv. Hoifaamaar Karolyni, SíIdouU férj. Sav. Sllx t\'eicncué, Kálnáa, Bála testvérei -Pu.of.xky Kálmánuo sí. Hompnln CbcIHh, Piuovfuky BóIímí Sr Kollár GlifilU sógornői ; Dé-ttfa l\'rlgym sógora; PnMvnky Klára féri. .Ir Bal GySirayai, KimJbiit férj. Ozorai i\'oroiicnó, Gabriella, Elvira unokahugai ; Somján a Viktor unokaöccse és az összes gyászoló rokonság \'
DRÁVAVÖLBYI
WILUMOS ftWAMSZOLGftLTnTŐ R.T.
¦ MknarO fel vllégosltés minden villamos kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklámérték, hlbabe]«<*ntéaek Susár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Nyílt-tér.*)
T)r. Báron Pál nyilatkozatomat félr*. értette éa kiforgatta. Dehogy [a ktTi. nom én a per beszuntetéaét. blszert n|abb bizonyítékaim vannak, T)n n tjr. aadatom mogttéléséro Is kelt moirt már hlsnom eljárását, hogy Ígéretét a lakásra levélben letagadta, nővére pedlf ebben segített önnek, mert csík a na-vem kellett neki. És nom én állltottan, hogy nővérét kluta«ltas fenyegette, ha! nem, mint látni fogja, ő maga. & ezek után még Ön fenyegetőzik fel||. Innteasel ? Krro nakom tett volna már okom, de kíméletből nem tettem.
Abddt Jakab Imit
•) Ai c rovatban közlöttrkért ttm • izrikeaitMg. sem a kiadóhivatal ocm vállai felelősséget.
IPfftlIItlCTfSil
Oyakortott tafcaHMIatanrt vagyaai-szonyt Öieg hixaapárhoa keretek, Főzést nem kívánok. Csengery-nt 23. m
Haeott géprenayat veizflnk nagyobb mennyiségben. A Zalai KöalÖny kűdé-
Hasznilt réúláUmt magsa áron veaztk. Dentach U-sió vllUmosságl- éa rldtó iiaköilet. Deák tér. 3TT
Egy bundái lábnak ét Sörlel hötokoiá áladé. Cserigciy-nt 36. 342
tiUlmrtu
9r«f«Ién-a.-liáiazakértö. Mindenről {nloraát|a.Eetwaa>-tépB8.NaKykaiiluia deák fenruár* IB.-élg leax.
A Hargita stllfldében viu a legjobb üli, wmie, finom háti kenyere, mm, ropogós peiece. i\'ő-ut 23., telefont SM
Szentképek
nngy választékban — legolcsóbb
Horváthnál.«.*23.
931IZT Cs^ 5
enamfetjrf OMk i^y íf
tobJ>«*«r (rftdinyban me«-lelenlIlinyldíkfn
Urjtdi Zalai kózlönv-
ben adi. tel. Kladílm-al"\' F5at^íaiuUvalhall.)Td.7»
ZALAI KtiZLÖNV ROLiTiaai NaptLar. Kiadja: „KSi.tiSaaágl B. T. Nagy kant Felelőa klndrtv Z-lat KárslV-
Nyóraatot) a „KdirJirtMBíi H. T. Hinykamias" i.vü-l^i.i) Jiiuii. .NagyktRlmn.
82» «vfoiym, at nem.
Ntgykinlxu, »48. («bruir G pintek
ára 12 ttlMr.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILUP
^sosaieeaff *¦ kiadohlviteli Kivi i, uáa. Bl^aaáal Ara: ear aeaaara 1 aeaaa" M Baaa.
A belső gazdasági front megerősítése
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy gazdasági életünk zavartalanságának biztosítása é-jx-pen olyan nagyjelentőségű feladat, mint ahogy mindenáron biztosítanunk kell katonai fi ontunk szilárdságát, A iniiiiszlor-elnök egyik legutóbbi beszédében, amelyet a Magyar llet Pártjának évadnyitó értekezletén mondott, külön súllyal mutatóit\'rá arra, hogy a tettek idcr jét éljük s mindannyiunk feladata és kötelessége a nemzeti termelés növelése.
A magyar kormány clekinlct-ben komoly intézkedések hosz-szu sorával tetto meg a, (magáét. A lermelés; folyt ónossá;.; át és növelését, a közellátás zavartalanságát, vagyis belső gazdasági frontunk megerősítését cgyniás-bakaucsoló intézkedések soregé-vcl támasztotta alá.
A jegy- \' és utalványrendszer meghonosításával- tervszerű ellenőrzés alá vette a fogyasztást. Ennek a rendszernek segítségével megszűnt a tehetősebb rétegek kedvezőbb \'helyzete, oiho lyét pénzükkel biztosíthattak maguknak s ekként egyenlővé vált a legfontosabb közszükségleti cikkekben a fogyasztás mértéke. Éppen ilyen fontos intézkedés volt a nyersanyagok számbavétele és igazságos elosztása. A (eldolgozó ipar és elosztó kereskedelem a rcndelke-zósro álló készletekből arányosan részesül s igy simán bonyolítható le a közellátás egyik igen fontos momentuma, az elosztás.
Külön kell kiemelni azokat a hatósági intézkedéseket, amelyek a gazdasági ellentétek kiküszöbölését célozzák. A kormány törvényes hatalmával élve, rendeleti ulon hozza összhangba a termelő és a fogyasztó, a nvunkaadó és a munkás erdekeit. Igen nagy dolog ez, mert\' luszcii a régebbi szabad verseny, jól tudjuk, az itt mutatkozó \'kétségtelen ellentéteket JKen kevéV sikerrel tndtn ét-iminálni. A kormány oz egész vonalon kézbe vette az árak alakulásának irányítását. Mint ismeretes, , rögzítették a mezőgazdasági és ipari termények és lermékek árait s az egységes, összefüggi,) árrendszer kialakítása, szerencsésen fejeződött be a bórek és fizetések felemelésével. Aí *árstop, bérstop és nincs tovább ! annál is inkább komolyan veendő, mert külső és belső tényezők segítségével erős a Pcngőnk értéke, a magyar pénz értékállandóságát semmi vonatkozásban sem lehet kétségbe-vonni
Ezek ft jól álgondolt, egymást Kiegészítő hatósági intézkedések m^ci\'emktték art a mytigtiltui
helyzetet, amelyben semmi sem zavarja a gazdasági egyensúlyt. A kormány szünet nélkül dolgozik ennek a fenntartásán, mert tisztán látja, hogy ettől függ nemzeti létünk és erőnk, áiuete-kintelben nemcsak u kormánynak vannak kötelességei, hanem nagy és igen számottevő feladatok hárulnak az egész gazdasági ételre. Az egyetemes magyar társadalomra, torinelőrc es fogyasztóra egyaránt.
Mindenkinek minden erejével a termelés fokozására kell törekednie. Fegyelmezetten koll élnünk s ma hazafias parancs í a felesleges fogyasztástól, az áru-hahuozástól, az ártulkináláslól való öntudatos tartózkodás. Aki túlzott mértékbeli igyekszik inog szorezm bizonyos clkkoket, aki azokat elrejti, vagy aki a meg-
szállott árnál többet hajlandó fizetni, az a belső arcvonalai gyengítő súlyos bűncselekményt követ el. Ezek a cselekmények közel állnak; a hazaárulás bűnéhez s nemcsak tartózkodni kell ezektől, de nyitott szemmel kell vigyázni arra is, hogy egyes megtévedt, lelkiismeretlen embereknek se legyen módjában ezeket elkövetni.
A józan takarékossággal ösz-szogyülő tökéket semmiképpen sem szabad elvonni a termeléstől, a tőke nem lehet a spekuláció eszköze, a magyar munkából születő töke nem lehet más. csak a nemzeti termelés fegyvere.
Igen gondosan kell megválogatni azokat az üzleteket, vállalkozásokat, amelyekbe kisebb-nagyobb tőkéjüket fektetni akarják. Olyan befektetési lehetőségeket kötelesség ma kiválasztani, hogy azzal a tőkéveba
magunk tisztességes hasznának biztosításával elsősorban a nemzet egyetemes céljait szolgáljuk.
A felhalmozódott tökét sémiin leseire sem szabad olyan célokra fordítani, amelyek a fogyasztó és a termelő, vagy\' az anyaggazdálkodásban érdekeltek közötti gonddal fenntartóit egyensúlyt megbolygathatná.
Fegyelmezettség, takarékos-dáa legyen ma a jelszó, Takarő-koskodjunk pénzzel, anyaggal egyaránt s mindenekelőtt fogadjuk jó szívvel a hatóságok figyelmez te léseit és intézkedéseit. Az erre vonatkozó közlemények a nemzet iránt tartozó kötelességekre figyelmeztetnek és a kormányrendeletek méltatása csak rosszakarattal minősíthető ¦¦propaganda cikknek;, vagy ¦ párt politikai megnyilatkozásnak\'.
A japán légierő megsemmisítette a hollandindiai hajóhad zömét
Érzékeny veszteséget szenvedett az USA flottája ta támadták a Japán repfllök
UJ-gulneal kikötőket
De Valora
„Hu valamelyik hadviselő hatalom megtámadná Írországot, azt más államok sem néznék tétlenül"
Berlin, február fi Német katonai helyről közlik :
A német légihaderő szerdáról csütörtökre virradó éjjel különösen sikeros toyékeuységot fej. tett ki a bolsevista katonai és ipari célpontok ellen. Hatásosan bombázott messze, a Szovjet mögöttes országrészeiben fekvő ipari üzemeket. A voronezi repülőgépgyárban több nagyméretű bomba becsapódása után két hatalmas tűz támadt, amely
szétterjedt az egész gyártelepre. A voronezi pályaudvaron két vonat megrongálódott. Gorkijban egy gépkoc$!gyár szerelőműhelyét érlek a német bomf: bák. A gyártelep itt is nagyrészben elpusztult. Éjszakai támadások érték a keleti arcvonal repülőtereit. A német bombák e támadások során 10 földön veszteglő repülőgépet bizlosan clpuszlitotlak. Az egyik repülőtéren egy lőszerraktár kigyulladt.
A jármfloszlapok ellen Intézett éjjeli támadások során mintegy 40 bolsevista tehergépkocsit semmisítettek meg a nématak.
Az egyik pályaudvar támadása alkalmával a bombák ledobása során több heves robbanás történt. Valószínű, hogy itt lőszerraktár vagy lőszerszállító vonatot érlek a bombák.
Tegnap a német légihaderö a középső és északi arcvonalszakaszon az eddig beérkezett jelentések szerint nagy eredmény-nyel avatkozott bele a földön folyó harcokba. Több helyen eredményesen bombázlak a
Szovjet jármüoszlopait és után-pótlóvonalait, csapalgyülekezé-seil ?8 tábori állásait. A sok elpusztított járműn kívül a bolsevisták nyilván vörös veszteségeket Is szenvedtek. A középső arcvonal szakaszán égy gyalogos oszlopot teljesen felmorzsolt a német támadás. A német vadászok légiharcokban saját veszteség nélkül 4 szovjel repülőgépet lőttek te.
A német repfllők két afrikai brit repülőteret bombáztak
Berlin, február 6 I délre és keletre eredményes tá-CsütőrtökYc virradó éjjelen madást intézett két angol repülő a német légihaderö Tobrtiktó] I tér elten. Megalapították, hogy.
több bomba az ellenséges repülőterekre és legénységi szállásokra-esett. Két repülőgép el-éftelt, valószínű, hogy több megrongálódott. Fegyver tűzzel felgyújtottak ezenkívül még 3 gépkocsit is.
Málta bombáxáaa
Berlin, február fi Mint az NST értesül, Málta szigete felett csütörtökön 3 ellenséges repülőgépet lőtlck len németek saját veszteség nélkül.
A japán tUzéraéq lankadatlan a r fival Ifivl Szingapúrt
Bangkok, február 6 Szingapúr ellen szerda este óta landatalan erővel folyik a Japánok tüzérségi tüze és ugv lálszik, főképpen a szigetnek .lohore Bahmval szembeni északi szakasza ellen Irányul, Itt különösen azon a területen állapitható meg a japán tüzérség tüzének sulvos hatása, amely a .lohore felé" vezető töltés irányában fekszik. Olajtartályok é$ gumlültetvé-nyuk állanak lángokban. Az angol tüzérség csütörtök reggel óta löyi Johore Bahru városát és annak környékét. Japán, harctéri ludúsitók szu-
BÚTORT
!.f..liiti/.lt\'ill.-[l.
(a A BOR mŰaaztnlotnál
ii--;>i:l T»iPr I . if.il-IJ."".
rint feltehető, hogy az angolok a japán tüzérségi tüz megkezdését esetleges partraszállási ki sérlet megkezdésének tekintet-tették, mert a szárazfold és a sziget közti terület itt a legkeskenyebb. Johore liahru lövelé-sével nyilván a japánoknak ezt a vélt, szándékát igyekeznek megakadályozni.
A iaaén r.pülok ismét bombaüetak Maurabajét -A légi fclkfit&ben több tOat kalaMcexett
¦Tokié, február ti A holluudindiai haderők Ba-iában kiadott h adj jelentése iui\'í;;:í-omíi, hogy japáu bombázógépek, tegnap reggel ujabb támadást intéztek Sou robaja\' ellen.
A hidtangereszet légikikötőjében tobb tüz ütött ki és karok keletkeztek.
Beszámol a hadi jelentés arról, hogy a, japánok élénk légilevé-kenysóget fejtenek ki Holland-India más részei,.felölt is.
Amsterdam, február ti Az angol hírszolgálati iroda jelentése szerint a Sourabaja ellen tegnap iulézelt japán légitámadás alkalmával a szövetségesek 3 repülőgépei vesztetlek. A jaj>ánok bombáikat főleg a ki-kotöberendezcsekre és a haditengerészeti berendezésükre dobták le.
ftt»w~Z»aland éa Uj-fiuínaa bahívja m tartaiekakat
Sanghaj, február 6 WclIjngtoni jelentés szeriül Johnes ujzcalandi hadügyminiszter bejelentette, hogy behívják az összes tartalékokat. A be-hivandók legnagyobb részt még a mull világháborúban részt vett katonák.
Az ausztráliai kormány elrendelte, hogy a volt német Uj-üujjiean hívjanak be minden 16—40 év közötti férfit. Tekintenél arra, hogy ez a behívásí parancs főleg, a pápuákra vonatkozik, — az erről szóld német jelentós szerint - ez ,ujabb bizonysága annak, milyen nagy emberlu\'ány van Ausztráliában.
A Sxovftt megaa&Háa* agyra n*A#x*oo /asz
Stockholm, február 6 Az Aftengebladet londoni levelezője szerint az angol sajtó aggodalommal figyeli az cseuié.7 nyek alakulását a Szovjetunióba irányuló anyagi segítséget illetően, Kétségtelen, hogy a Szovjel megsegítése napról-nap? ra nehezebbé válik. Szingapúr* i\'lestéye.1 végleg, bezárul az ut a Perzsa-öblön át, Még súlyosabb a helyzet nz Északi-tengeren, különösen a Fehér-tengeren, a hol a néniét tengeralattjárók működése egyre, veszedelmesebbé válik; és azzal fenyeget, hogy végképpen bezárja ezt az egyet-It\'píjrtoté* a 0. oWalQn).
üj tűzoltólaktanyát Nagykanizsának!
Vecsera Antal tűzoltóparancsnok Átvette hivatalát
te az alapját a mostani épitfce-aek. Tehál már az alap
megnézb
Az egész városban osztatlan örömet keltelt híradásunk. Vicáéra Antul lüzollófelügyető, járási tüzrendészeti felügyelőnek nagykanizsai hivatásos tűzoltóparancsnokká való kinevezése. Vccsera Antal, az első hivatásos kanizsai tűzoltóparancsnok tegnap délelőtt vette át hivatalát.
Megkérdeztük Vecsera Antaltól — hivatalbalépése alkalmából —, mik nz irányelvei, mi a mtinkaprogrumjj\'a paranoanökjj minőségében.
A tőle megszokott szerénységével feleli:
— Feletteseim tudják. mii dolgoztam eddig, nines nekem semmi programom, csak egy a kívánságom: tűzoltólaktanyát Kanizsának ! Kbben az egy mondatban minden benne van,.,
Felkerestük dr. Prack István tanácsnok, főparancsnokot, aki kérdésünkre hasonlóan válaszolt , Tűzoltólaktanyái Kanizsának. Mert nz épületek össze-dülöbeu viiumik; alá kellel! őkcl támasztani. Majd elmondja, hogy a tűzoltólaktanya mostani helyén, az úgynevezett ¦Zigleni-cán< valamikor egy nagv tó volt, amit feltöltőitek, cz\'képez-
zéseknelt nem volt jó.
Megnéztük mi több városi képviselő a iiuuht sági épületet. E8 igazat kell adnunk dr. Prack tanácsnoknak, mint Vecsera Antal hivatásos parancsnoknak, az első teendője kell, hogy legyen a városnak, a tűzoltólaktanya kedvező megoldása. Nem kevesebbről van sző, mint Nagykanizsa város közönsége vagyon- és életbiztonságának szilárd megalapozásáról. Mert a tűzoltóság fejle,szté-sérőj, intézményeinek további ki; épitéséröl, feladatának a m&i kívánalmak szerinti teljesítéséről beszélni sem lehet a mos-tani rozzant, mindennek, csak tűzoltólaktanyának nem alkalL inas épületekben.
Több, mint 20 éve, hogy In-punk hasábjain küzdünk a megfelelő, uj lüzoítólaktnnya felejtéséért, most a városi képviselőtestületen a sor, hogy 1ÍÍ4 2-ben megvalósuljon.
A most készülő várost; költség vetési előirányzatból1 nem szabad hiányoznia nz uj tűzoltólaktanya lételépek.
IÖ42. februárt)
torvenyjevastotok a kormány tavaszi munkaprogramjában
Az elmúlt belek alatt egész sereg nagyjelentőségű törvényjavaslat készült el a különböző szakminisztériumukban, Ezeket j törvényjavaslatokat részlwn már eljuttatták a törvényhozás isztalára, részben pedig a most nduló törvényhatósági munka során fogják benyújtani letárgyalása. 1
A képviselőházban már ott fekszik a mezőgazdasági egymilliárdos terv végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. A földművelésügyi miniszlé-iumban egyébként még töhh örvényjavaslal. készül. A földmüvelesügyi, miniszter az el-
múlt évben tarjött költségvetési ; beszédében már jelezte, hogy Magyarország vizügyi problé-.máinak mt-gpldására tőrvényja-vatilntot.r.yujt be. Ugyancaak\'bejelentette a miniszter az érdek-kcpviselelck reformjáról s#óló törvényjavaslat benyújtását is.
A kereskedelem- és közieké-1 désügyi miniszter bejelentette a köllségwetés tárgyalásakor, hogy törvényjavaslatot nyújt be a kereskedelem képesítéshez kötéséről.
Az,ipariigyj iniuíszlériumban előkészítés alatt áll a munkaközvetítés államosításáról szóló töi-Winy javaslat.
UMGER.UIXMAIIN t* T&TM
VASKErtB^KCpÉSE - NAGYKANIZSA. m
ttláiaiiIlM Magyar Kőolaj Réazvéeytáraeeáfl nagy-f$&kymmm*Mm r kamzaal képviselete ös blxoményl raktára
Kedvezményes adotetelü mB^Qüaztla^mio)a]ük,
Todt szervezet htdiplti* koabe»-tfoto ». D. V.)
kölön asztalokon
maradék árakon
nrubittmh
A közigazgatás reformjáról szóló törvényjavaslat\' Keresztes-F"iSeher Ferenc belügy mini sztef közlése szerint elkészült és a közeljövőben nyújtják be.
Az igazságügy min is ztéiinj 11-ban elkészült a. sajtókamara, szervezetéről szóló törvényjavaslat és dplgpznak) a.KéSftveny-jog. reformjának elkészítésen is.
íjtfman Bálját,kujhisznnwaz-ter bejplíjntette,-hogy/az iskolán kivüli népjnüvelé&nől törvényjavaslatot nyujt be;
A pénzű gyinjrtisztérinm nagyjelentőségű gazdasági és, sjwciá-íís termeszei ü tervozateiten dolgozik:
A,kormánydehát,- tekintet" nél\' kül a világháborúra, a ¦belső reformok egész sorát kószití elö.
Az utóbbi iilíílnn a magyar film-gyártfts cléfl -gyukran ki^zii vígjátékokat. Az, vgyik kevípbhé. .sitaxöM, * másik, jobban, a. mostani tito,. * »MÚrt?« » jobbak\'-kosul vató.sok ÍÜmnAi nincs n»>: «z a baOfflí\'Piaj *mtiy atítju4$tn abhq*, h^y ;i tiln. egésszé, tíVUkiksséi váljík ét< tiogf \' maradéktuhniui lii;\'ioyk&wo*Wivzu\'tlí. Ebben ->v- uj tiimben tdk^tes <.<-,-.\'.¦ hapgbu olvarl » rorfRitókőnyv, a nn: dezto és.« hzinéaiedt^téVca. A forgatókönyv*! Vasxa\'ry JáftíW, a (vifitf4t^* Gzakavaloltja,irta. \\k.\\::>.:--.M> ¦>
— pagyea, Uoljww^i-r. arra. tí-ff**^k, hogy, jnin/J «ln6t«bb, éuk^M\'h í, mo^cpöbb: i<«ye». tíi^süorüví* oeki. iSE*lvíftiiÍaa«s»oiij-ai, - aktt«MuráU- LW
sieratlyosit tnegr\' ¦ a.^Wje»«bt) mö"-líkbas- tejcotj jixlv\'kiQdé^ptat: Antal uüj\'ancsak nagyaierüea jitsió pfrlnt-re. vo?l. A két íÖsjr.^«v1ó.v Ujké-teles,:kilp)iti!.taiyíii tmu&tfelw,j^líMn kívül, meg keál mí« em|U«niusk H*h
lliussy AUklóst-íiHi :./i.ntrn .j.:u jiii^ult, \\*lamínli .Vajwary- Pítttí é»- AUWAry ZoU;,nl, I4r hj utolaó Lvtiú csata eplziM, «r«repet | aAtk^atlJ
(1% h) ¦
\'A- aM|porakoslaa*^atifew 4W\'a>.ftftmat^l|A«rté4l1\'-
1M2 fabmár 6
ZAUA\'l KOZI.0NV
Berlin és az angol alsöházvlta
Berlin, febrnar 6 A brit alsóházvita lezárása és a Churchlllel kapcsolatos szavazási eredmény berlini politikai\' körökben nem talált különösebb érdeklődésre, merttBirodalombin mindenki előre tudta, hogy at alsóház ézullal Is meghajol Churchill elölt, Azon véleménynek adnak kifejezést, hogy az alsóház elölt nem is állt más ul nyitva, hisz a Jelenlegi miniszterelnök helyét senkivel sem tudta volna pótolni. Churchill a dolgok fo\'yását ehhez má; lulságosan katasztrofális mederbe irányította. Mindenesetre klemé ik, hogy a vita és a szavazás "ögött nem nyilatkozott meg különösebb lelkes dés. Német-országban az egész par\'amentl szin játékot nem vetlek komolyan. Csupán azt a kiséri let látják benne, hogy Churchill di lator kus eljárásának tulajdonképen demokrata-parlamentáris • Bzinezelrt akart adni, amelyért tulajdonképen a háborút Is1 fo\'ylatják. A Berliner Lokalanzel grr ebben az értelemben nevezi az alsóházi eseményeket komolytalan bohózatnak. A pártok féltek a rendszer megzavarásától. Anglia vezető rétegei nagyon Jól tudlak, hogv jelenleg senki nincs, aki Churchillt helyetteiiiteni tudná. Anglia már olyan mélyre süllyedt a háború mocsarában, l hogy a minisztere nök-változásnem sokat használna. Tehát a szükségből egyszerűén nemzeti erényt kovácsollak éa a zárt nemzeti egységet kezdték hangsúlyozni. Szivük mélyén azonban valószínűleg mindannyian öiültek, hogy semmi; sem változóit.
A „Beutscbe Diplomatisch-Poli-tlschoKorrespondenz*; kiemeli, hogy Churchill, a telenteí>i háború tulaj-donképenlokozójá, azesemények to-vábbfolvüitáBátiál nélkülözhetetlenné vált. Ö az\'a férfiú, aki az Empiret-helyzelét -eddigi sikertelenségével .megingatta és iRoosevelt..személyéiben hatalmas .prolektort teremtett száméra.:- Ghurchllldelenlegl funkciójában nélkülözhetetlen Roosevell mellett Az angol-nép fatalista megadással néz hatalmában újólag megerősített miniszterelnökének további téllel és sikertelenségei elé. Roosevelt felelt pedig Anglia ma már nem gyakorolhat kritikát, hiszen teljesen rá van utalva. (UPD)
Csungklng.szAniára nincs segítség
\'Berlin, rebruAr 6 A német Hajló nagy érdeklődést tanuull. a Csungklng-kormány vezérkart MnOkénelr Hoyngchlng tábornok kijelentéseinek, amelyeket egy uja Wi-óval folytatolt beszélgetése alialmával-tetl. Szerlnle Kínának Angiiétól követelt nagy Japán elleni offenzívája és a kínaiak burmai akciója teljesen lehetetlen. Mindenek elolt nehéz hadianyag éa líglerö hiányzik. Ezzel izemben a i»pw lelsierelés elsőrendű, tehát a kínai vállalkozás slkerkilatásai nem sokat ígérnek. Ma már nincs hely, ahonnan a felszerelés kiegészítésére hidlanyegttálUtást várhatnánk.
lüfORT
| HETYEIIIRE
* márkás butorszslonjában vényen vagy rendeljen. C*«ai«ry-pt U.
A japán
A napsugaras Japán zászló köny-nyen felismerhető épp*n ezért praktikus. Hagyományos szim) o\'.um, o mely már hossza iclií óti a japán császárság Jelkepe. X«m kitalálás, v»jíy művészi ctKomlntils eredménye. I^gyszernen kialakult, mikor arra éppen Szükség volt, A császári kor-mány 1872-licn kimon loltu, hogy a naplobugó Japán lii\\«\':iloS z.ísz-laja. Ezzel csupán hiteiesitetlc és áfHafc\'uiositotta az-i u arokáit, amely a Tokiigavák aoguaaiiisálHiQ régóla fennálló U. A so^imátiis a Salaimé nemzetségiről származó akkori urai korlo kívánságára már 1833 luin fi-rendelte, bogy "» Japán kercsko-delml hajóknak ezt a zászlói kell lionl\'inktk. A rendelkezés ír-ni okozott suk ni\'lié\'Séíot. mírl n k\'fl-iftbb tengerjáró hájé már eddig is n naplobogá atatl kózVko-.b\'tl.
A iiti|.lobogó származásút tulajdonképpen 11 kiiiainknik lellCt .k;V nzóiiiií, ¦ mlv.l Jupi\'nt már Ösldök óla a i" i\'.ki\'i.i nap prsztgonOríi n vezlék, A Japán temónak a kínai császárhoz Intézett üzenetében BOT-ben o következá *or.ik;tt találhatjuk. • A 1-Vlkcl" nap\'orsz-j\'.\'ániik császára üdvözli b Ijonyugvá nap országának császárát.. Amióta Jipi\'m.a kínaiak-kai kapcsolatot tarttfőnh, n >FtffccM niip országai elnevezés állaJön >s használatra UU szert, ligészffn ter-
Jelentettük, hogy öt horvátországi lakos, köztük Sévics (S inger) Lajos zágrábi mérnők útlevél nélkül beszüremlett a magyar határra, ahol tiltott határátlépés miatt őrizetbe vették és beszállították a kanizsai kir. ügyészség fogházába.
lobogó
meszelés tehát ha « napkorong szimbólumát japánban már ősidők óta alkalmazták.
A legrégibb napzászió a tizennegyedik század eicjoröi szUrmazik. Amikor a itzenliatodik század kö/.c-pén o hatalmaskodó íotdosurnk végső leszámolásra készflttek és fegy. veres erőkkel áttoltak egymással üzemben, csodálkozással r&apitolták meg, hogy mindkét fél nupd.szUettu zászlói van magáénak. Kan harci lobncők egyike nitt is megvon. .A lift\'iihatodik századlaui Koreába kiil ilőll japán Iiadvni több kőlclvkt\' ugi-anc-Mik a n:it;z\'.s»l(\'i alili harcolt.
Osi kének szerint n korcAke \'olmi hajók, amelyek Dékin\'ivat Annimmal. Kami olsá vai, SzláirtttOA és más tcrfilcl-kkel rciidszoi«; ősszC. köttetési tartottak fenn. ; Italában nnpzászlól vontuk Arliócra. A keres, kvdoicin ícjiiiilésél icn^e cntu\'i hnjóals megtiltása ltk13-ban teljesen megbéiiüolla. Később, amikor a ha-jó formulo ni Ismét ki\'ztio\'t m«gtndu*ni, a birtokos IVjetKimek Ismét vissza-Iérlek az gal szimbólumra, míg yc-gül is a sogun, a. haliért nemesség vezérének rrnücCetóie hivatalos zászló azterapál töltötte be.
A naptobogó líhát flsi időkre visszanyúló természete* rejiődéa után lelt a Japán császárság hivati \\os zászlaja.
Az ötös-társásógol útlevél nélküli határátlépés miatt fejenként 0—0 napi elzárásra ítélték, majd átkísértették ökel a szokásos közigazgatási elbánás miatt a rendőrkapitányságra. Sévics-Singcrnél mcgmolozósn alkalmával bőrövébe varrvava-
Hév- ás axUlotóisnapokf a
alkalmi ajándéknak
oserepes es levágott virágokat, osokrokat
egész évon át vehot • rágl Petermann kertészetben
Uálharr-otca 11. 1BJS
lulál találtak. Miután alapos a gyanú, hogy fizetéseszközökkcl való visszaélés forog fenn, Sévics cselei jelentettek a budapesti vnlütaügyészsógnék1, ahonnan kél detekíiv érkezett Nagykanizsára, akik Sávies-Singert kihallgatták. A zágrábi mérnököt a budapesti vnlütaügyász-ségre szállilották a további eljárás iclolylatása végett.
Sévics Lájosné, Klek Gyula ós felesége, özv. Kfoul Sáudornó ugyancsak horvátországi lakosokat a legközelebbi órákban a budapesti tolocházba szállítják Ágy ük elintézéséig.
.\'¦ ilnuiírl mflMruiuok bétk8«jM|K>kM
Bndapeit I, mBfwráM
a tft Rbre«tő. lom». — 7 00 Hírek, közlemények, étrvnd. hjingUrmezek — 10 ftO Hírek. — 11.1(1 Nemzetközi vta-jattőKzolgálat - 12.00 Déli baraiig-wő — 12.40 Hírek ~ 1120 Idfijelzes. IdAJAráti- «s vlzAHAsíelentéa. .— 14.30 Hírek — 14.45 A rádióműsor ismert*, tése — 15.00 Arfolyarnhirek. pJSká árak. élelmiszerárak — 16.45 IdóJelzéS, Időjárás jelentés, lUr.k — 17,00 HlroV szlovák éa ruszin nyelven. — lfl.00 nirek magyar, német és román nyel. »an. — 20.00 Hírek (Budapest H.) —
21 40 Hírek. IdrtiárAsjelentés. ~ 2300 Hirek német, ola sa. angol éa francia nysJlven. — 24.00 HIrok.
*unAPP.ST Ti
17.1.") Temesvári Rácz József cigány-
emeVarn. — i7.r,n nr. ,Takáos Jőzs«f olöatlaaa. - 18 I. rósa: Szórakoztató wnckari ínovk. II. rész: /arali Leander ós Tino ltossi énokel. H«iiglc. mezek. — 19.20 Kóczé Antal clg;\'tn.v-zenekara. — 10,35 A b\'illiarmoniai Társasán ban\',f\\vr-ciiye. — A szilnollien kb. 20.30 SporlközVmények. — 22.3Ti Melles Hé\'".zenekar, — o.i.l Cz«n az
otthon.
BUDAPEST II.
18.30 Ccrgely U«Z<é z\'-ngorílzik. — 10 Mcdvecztry Bella eJijosiéiése. — 10.30 Rádlózenekar. — 20.50 ItonkiUó Sándor dr. előadása. — 21.16 OkUi KiUnián clgány/ciidkara.
Szombat
BUDAPEST I.
10.ir> Szórakoztató tene. — 11.20 K«-rinvi György i!n \'kel. — 11.40 I\'eiol-\\asés. — 12.10 Balázs Kálmán cigány zenekara. - 13.30 Ilorivéd\'iiik (\\ZCn.
mk. — 13.50 Míivészlemczek. - 15.20 iftcndflrzenekQr, 10.10 iijiisá«i rádió. 17.15 Megyeri Gyiűa tanczenelftirü.
— 17.35 Felolvasás. 17.50 Bixet: Az arlesl leány, stvlt, 1820 P*dák AgOta csc\\Te^\'ésC. — 18 33 Albert l-e-reni! hegedül. - - 10.20 HSngké|Xk, iIiUMi onnan.. 10.45 Farsangi Tar. ka-<..sl. ~ 22.10 Tánamizsika. 0 15 <zti\\ a/ otthon.
BUDAPEST II.
17.1(1 Megyeri l.ytil\' liinczviickara.
— 18 l\'urkas f-:<lit missziós alapító rönókasszoiiy előadása. -- 18.30 MezŐ-gazdaaági félóra. — m. Szórakosúitó zene. — 20.10 tiyssCa Irén éuikcL 20.35 Kósa János előadása a UákóctU liuk ncvelóséröt, -- 21 Sz\'-\'ulgyorgyi. \\-oaú^oég)\'vs.
Február VÁROSI ÍÍOZ<SÓ Csff\'*wK?\'-S-9-Íg. _ héttőig
Magyar világsiker I
As idei Svad legnagyobb meglepetése
MIÉRTl
Turay Ida és Páger Antal szereplésével Vasxary János kacagtató vígjátéka
Előadások kezdete köznapokon B, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Február 16-ra tűzték fel a csomag-fosztogató mozgóposta-altiszt bűnügyének tárgyalását
A pesti postaigazgatóság Is képviselteti magát a tárgyalásos
Madaras Lajos budapesti mozgóposta-altiszt, mini ismeretes, a csomagFoszlogatások sorozatát követte cl a Budapest— nagykanizsai vonalon, amig a nagykanizsai rendőrség kitűnő detektivjei lettenérték, amikor zsákmányát táskájába rejtve, a kanizsai állomásról a Kis-Koro-nába osont és ott özv I.ukácsné csaposnőnek megvételre kínálta.
Madaras kihallgalásn alkalmával beismerte cselekményét. Letartóztatták, mig az orgazda-
sággal gynnusiloll I ukáesnét sziilntdlábra helyezlek. Kijárás indilli mindazok ellen, akik a lopotl holmikból vásárollak.
Mukáry Vilmos törvényszéki elnökhelyettes Madaras és a többi vádlottnak bűnügyében a főtárgyalás! Február (ti-ra tüz-le ki, amelyre a budapesti postaigazgatóság is leküldi képviselője!.
A büntető Főtárgyalás nyilvános,
Nagykanizsáról a budapesti valnta-flgyészségre szállították a zágrábi mérnököt,
i többi tiltott határátlépők a pesti toloncházba kerDlaek
ZALAI K0ZLON*i_
1942. február 6.
Nincs veszéíy Nagykanizsán a fertőző sertésbénulás terén
A hatóság gyors beavatkozása és Intézkedése gátat vetett az állatbetegség tovaterjedésének
I f j i-t adtunk a Muraközből he hurcolt és Nagykanizsán is fellépett fentözö sertésbénulás eseteiről, ami érthetően nem kis mértékben aggasztotta az állattartó gazdákat és tenyésztőket. A hatóság gyors beavatkozásának és széleskörű erélyes intézkedéseinek azonban úgy látszik megvan a kívánt foganatja. Mint Hegedűs József városi áilat<-orvos velünk közli, ujabb megbetegedés nem fordult azóta elő. Az állatorvosok rendszeresen ellenőrzik az udvarokat és figyelemmel kísérik a ferlözés-gysinus állatokat Orvosi felülvizs-
gálás és engedély nélkül nem történhetik semmiféle vétől vagy szállítás. Megbetegedés cselén a fertőzött állat azonnali levágása iránt intézkednek. Minden jel azt mulatja eddig, hogy sikerüli a fertőző állatbetegségei izolálni.
Ami a zárlat alól való feloldási illeti, jelenlétié ki Hegedűs városi állatorvos, az legjobb {legkedvezőbb) esetben csak fi hét múlva történhetik, ha nem jön közbe ujabb íerlözés, illetve meg he legei lés.
A hatóság résen áll és meg-le.-zi kötelességét ctércn is.
Kleinle *utbb
iég kérdezgették, hogy Ictí-i tetőszerkezet uiban van o
faluból. Hamarosan kiderült azonban, hogy ii fal amely t gofyó-szerűen ki vágó u kockakövekből kinőtt, rövid iitö alall saját magáid\' összenőtt fölfli.
Az iglu magát fűti A hóházukiiak előnye, hogy rendkívüli takarékosságot iesznak lehetővé\' a UlzcüőanyatfffaI. Ha Q fai nyilasait ellömjük é-s a Lejárától szélvédővel ellátjuk, — Icruiászíteson itt is caUk n
¦fíűf^m éfUit <%>z> Igtu,
a nemei katonák Uókut^Uóki
Az égisz európai sajté beszáinott arról, hoö\' a német katonák ugyneve-eett IgliikJt. vagyis hókunyhókal épl lenek a keleti fronton. Dr. Alfréd liaujuner német haditudósító besiáino) arról, hogyan, lörléuik egy ilyen igTu építés*. A haditudósító beszámolójában Iftbbek között ezeket iria;
¦A ralu nem különbözött n tóbbi százezernyi keleti fMuló*\', amikor új-szagai szállásra oda hcvonuiiimk. A kis kunyhók némán fdtUak a halaftnas síkságon,. Ablakaikat .körös-körül orvon szorosan teletömték swilmacsiibikkiif, hogy azok ugy nézlek ki, mini fáradt szemejfc kótperceel a* eiafvás elölt. I)e mert a sikság rendkivúT nagy volt — halárait áll? láthattuk — állandóan fujt « szól. .Untán elkezdett esni a hó, meljcl már régen vártunk. Nem kis puha pelyhekben cselt, mint odahaza, néha \'karácsony Idején, hanem mint mittirirdiiyi apró, hegyes kristály szurkálta az arcunkat, fjs akkor jött az a férfi, aki még a háború előtti utazásaiból Ismerte Grönlandot 6s a petróleum lárrípa fényénó\'\' **z •tgtiik-ról mesélt nekünk.
A hó, mint építőanyag
Az iglu hohó. készftQ ház. Bc kell vallanom, hogy már maga az elképzelés borzongást okozóit nekünk a meleg hiánya intalt, Kddig\' nem ?<gt\'n barátkoztunk a hóval Keleten, fis most hóházakban lakjunk* S\'em. mondta a grönlandi tmler, ameddig faházakat találunk lakás gyanánt, elé. geojOTlí <snk meg vele. Egy kisérlel azonban lalán mégsem fog ártani. Igy történt azután, hogy húsz férrtu. vastag bundába beburkolva a következő reggelén a hóvihar eKfenére baltákkal és fűrészekkel munkához láloU. Meg vagyok róla győződve, hogy egtaeuen építészeti tankönyv sem foglalkozik részletesen a hóval, \'mint építő anyaggal, Valahogy azonban a kf&etl hadjárat talpasai sokat építettek és CibrJkát-tav, ami semmiféle tankönyvben nem található meg s,amiröt öle maguk .vem álmodtak- azelőtt sohasem. Vaóságöa rohinsoni ; alkotóerő elevenedéit nrcg mindegyiklcn és a régi gyarmatosító hősies harca a természetnek..
A falu lakosai csak amuftúfk és bámulnak, umilor a dobozó ember .\'k mel\'ett elmenlel;. A preniekbe polyáll katonák tű részek kel, kockuataku tvs. lékel vágtak ki a hóból és koraiakban egymásra rakták őket. Amint rnunika. közben Villák, hogy a havat müven remekül telíti lürészOihi s minden ellenállás nélkül olyan alakúm tor. mától, íini\'yínre az atnLer ukarjj egjre nagyobb szorgajoímnat do%»z. lak. Pftrószek, lapátok, balták eg.var.inl munkához jutottal; s ;iz I^flu, a kör. "laku hóliáz n maga négyméteres ál-méríijéwl szinte percről pti\\i<- uí,lt.
Festessen Tisztíttasson
\'PÓLlCSiCS-núi
hó jöliel SZÓbá. niiul építőanyag — az iglu önmagái fűti és minden ember, aki bewnc HVegtlk, szintén fül; A l«kotl térKégV.vu ledig a JTófoinak hideg dkiisógessé^e hamarosan o.lű-nik, monilr\'i gröiiUii.li barálunk. Neki pedig luduia kell, inivCf* ő hónai okon ál éli dolgozott W Igtub&n. a ia. karllna is lg.n ?.e ^yazerQsódlk, női niajdiifin szükse#lel-\'nn1 válik egy Igniban, Hiszen a lm magi a iro^lestc-¦süli llvrtaság. A piszkol n¦¦¦ni őrzi ma. ¦ gában olyan gonddal, mint egy tíiret-inrs orosz IBház, Talán még ir.cg is foguttk barátkozni vele, mondogattak eleinte,
Most pedig, mint megannyi fehér hangyaboly, á^- falunk nr-zdéa uz igluk sora. (íjsznkai Mulskénl nlnvs szü\'k-s<;g rájuk, nappal izonlan aagyon jó hasamftal \\«csiAk, Arról keszólgVljunk egymás közölt, I ogy tatán innemlék-védclem alá V.fiicnc venni ök«t. lírre azonl.an i" SCnU sem g>j«.loi. Ehe. (veit azonban néhány nap óta hatni, inas plakát lóg a h-ti beJaVatanál estél n szóveggel; \'Nagy ünnepség X. Tahi fenén KDF ünnepi termeiben. Eszkimó nópvlacAet cJónj\'btn. Jégbehütfitt itatok minden fajtája kapható a büffében. líjiéiiöi kezdve »y. IgHikba bezárkózás
inefeiip-dve. Az iK1u üUuszéiiitö egye. sülel..
Rendezik a nagykanizsai piaci árakat
A város illetékes Ügyosztálya nem csak állandóan ellenőrzi a: Üzletek és műhelyek árait, hsnen f\'gyeli és állandóan ellenőrzi a piac árait is. Az előrehaladott piaci, élelmijei-idény, valamint a mutatkozó jelenségek arra késztették az ügyosztályt, hogy. javaslatot tegyen a po\'gár-
meslernek a piaci idénycikkek éa élelmiszerek árainak a fogyasztóközönség, mint a iermelökés ámsitók érdekelnek szemelótt tartásával való megállapítására, illetve rendezéséé, ami a piacon is éreztetni fogji ba lását — a felhozatalban.
Egy optile hld (Foto il. D. v )
Festetics-emlékkiállítás lesz a Mezőgazdasági Kiállításon
Az országos mezőgazdasági MáUfUs nagy nyilvánossága » legklvníöbb alkálin*! ii>\'uj*ja o.rra.\'logy u közfigyelmet és az ország gazdatiírsodabiiánik érdeklődései felkeltse a(tnagyar gttnla-sági élei kiválóságaiirik jrfllát mutáló sz.\'iuéhci Iráni. (Ippenlezért *t utóbbi
évekl cn szokástissá váll, hogj\' "gnir.
ék-ifuik nagyjainak jubl\'-euma alkai. miil>ól \'a budai>estt mezőgazdasági ki-álHIás keretében »z érdekeit léuwíők vmiékkiátitá-si rendeznek. A nwi\'t es/. Undei WáUttás keretében rendezeti Széchenyi István gróf és TessedUe Sámurt cniJékklfttllái\'ok ulan ez évien a földnirisvléM\'igji inini.sztérhim szakoktatási intézményei a gazdálkodás terén "kiváló érdemekéi szerzett fBs. tetifs-család érdemeit leitató anúVtt* kiáliilásl rendeznék, l-rtékes szcmléj-U-lő é« tájékoztató anyaggal, szobrok és képek temuUtáaával hivja majd fel ez a kiáUjIás a ^aztlAKözon^g rigjtilmét « család kiváló férfiaira, kezds-e ű VBgjxmtzeníS .össeS, aki Mária Terézia királynő uralkodása idején * Felvidék ós Kárpátalja kormánybiztosa voll és banyák nyitásával, utak .építésével "z oltélö lakosság számára jobb és boldogabb megélliolést teiemteit.
[•; Férfiúnak kfvóió érdemeit még emlékezetét en örizle nz ország, amikor utódé, Teslclics György gróí megtcre-in-lelle (¦:11 (. | ¦ ¦\' legelső gazdasági Coíslró-lájál Keszthelyen, a >Georgikon\' n»k, vágyig Györgyiatetetnek nes»zctt g«z. ansági egyetemiébe, ameiy nemcsak to^O\' reJftlmulhatattan volt évszázadokon tít, de mai napig .sínesen, hazánk-n&k egyetlen főiskolája sem, amelynek első megnyilatkozása olt ne vr/na a keszthelyi Georgikon elHondoiasál^ Az ő agyában és teremtőerejében mindaz, amil [elsőfokú, vagy oisófokn oktatás terén madátunk, már megvolt más félszázad dai ezoMtt és j>odig olyan felszerelés1 ei és Ijoiondoxossel, liog>\' csodájára járhatim\'k azért is, mert «t egy magánember a sajátjából terem-leltp meg, minden állami lamoffUá* nélkül.
A Georgikoiil alapító Festelící Gjótgj* utóda; László. " •bíiszkf- ma-gyári Széchenyivé) együtt vett részt a Magyar Tudományos Akadémia meg alapításában és Az addigi tttin tanítási inelv helyett a magyíar njieevet sezeite be u (ieorgikonban.
Festetics Pál áidozatkészs^ébőt ¦ Georgikon átkcrtilt az áMam javai közé. Az elsők körött ltozatta l>e a mermó jiihnk\'U Spunyo4orsz;igl)ói Magyarországba és ezzel megvetette a rendkivúl értékes es a hazai gazdasngi viszonyok között sok helyen pótoiha-lallan "áKatfoj tenyésztéséinek alapjait. Az ő nevéhez füztídik az Orszfitío* Magyar Gazdasági Mgyesülot korszerű átszervezése is, amelynek eredményeként az egyesület kei«tét.on szakost lályok alakullak.
l\'tóla, Festetics Tasziló .herotg az állultenjésztésne\'k egyen ógail fejlés/, lelte birtokain ós az egész oi\'süg mezőgazdasága szempontjából értékes löizsáUomanyok-at íótesitelt M"cgrtiftt* a hia\'s fenéki ménes alapját, atnelj a ló\\-ersenysportban viiágbirnes\'ei sz** zcll a magyar lótwxjé^ztósne-k. Fia, a kó/elmuilbflu a-hunyt György berotfl a Georgikont eredeti i«ndoHetesél«i kívánta njra óljti-e iUvní és Uniíek ér-dikóien öaszégyujtstte H i\'égí Gouifií kon könyvtárának köteteit és könyv-\'ártérinél létesített, i\'ovábbi terveinek
^gaiüa*«g*.saa*okürti* m évi ki*it lim tehát so% se*psó0"t^udest IrffCI
lifuiilheiö, bogy nemcsak* pmiw dt minrlCD íá\'ogató meleg Ardeiriodtis yel snmléM végig * goorloMiji össze, bujtott nagyértélso anyagól é* (nnek pW^kiotasc után axtal u meggyó/ij. tfssel t*»7j» » kiállítás területéi, hogy érdemei volt* *zt tálal «s meg. oani. _ ír)
Rendezik as erdei famunkások bérét
\\ lörványhatóságok és érdeke* éA*-k megkapták a föMmö\\atósagyl minis* té: riiiin tervezetét az ord«i inmuakAsok . ,Éi.icíí\'.\'k\'Tíil. IM\'-mVAmIíik \' szerint erdei munkások borét fez \'gyes tfdékek, ilialvc vármegyék sajátos vs-uonyal, u munka ezftk&zempontjából tálé fontoss.lgu, osztólyozásA é-. a munkavállalók szakmai múltjának, va. iJíiíirif eaaHdi iSaobytímHt %etnt eklit i*rtí*ával szabjúa roetr.
2200 tenyészkan kiosztása az Állatállomány felfrissítésére
A földmuretoWlgYi:\' mjiikfrtérrinn * köztenyésztésben lévő muntpüicatf. ,l)f.\'.Zk\'iu.1Hüi]u\'ii.iv Mfríssllesóre i. ml nótétu nttavoojújajsk édesévé, vbJMh uitiii\'" teniseloaópwieég Oriotnisai: oé*. j.iUil ez eJőzó években* kedvet^ arad-mennyel l«á*»yoiil©tt- miSagntioa-Ut. rnéttkanakciót r.i^l/-n Is lolyiatni ttvánju. Az akció isorán fubfuirba k«. :<-i\\<\\ kioszlásnt a lenyészkaftoÉ, Ax ¦keié ^bouyoUtftSáv*. a .. Mangalica Teftj\'éwlÖk, Országos Kü>-«síUvt; t biz-IA iin\'ií, amely ÖMzweasi uHnU.\'gy 2200 dTab manmlicát o«zt szót ax wjfeyjo. urnáink között.
Na kás»©an*tostj 1
Huxái
Az Osztálysorsjáték m*i húzásán 20,000 pengőt nj\'ert az 57.255, 10.00U rxtmftt a 80.12U, 89.277, 5000 pengőt * aalö, 41.334, 78.031), 4000 p-agot a 7.455, 70.236, 2000 itfogŐl nyert a 10.810, 26.585 és »z 52-005. ezátnu wrsjegy, (Felelősség, nélkül.,)
Imagfir Ustfafos Smltroissa
Magyarországon ma az ipariéatfláeti kíjtclékbíí tartozó- ra**i*T«V száma kő irt negyedmillió. Ebből Lrfléiyr« és • keleti részekre 24.000, a iciszabadult Délvidékre 21.000 jut.
A késtoüveajpar lormelíee az •anult évbm. egyunWárdL pieogöre becanlbjsto.
A kézművesipar érdekében; a kor suny a tervek szerint az uayagi\'losz tást mqjieronnaajB, a közt* rlvekel eny kilj, a bevonult iparosok részére p«-: *« kedvezményeket biztosit.
á jelenleg érvényben levő uj adó W tljiila sorún megkövetelik tób ¦ bti között, hogy *zok a kézműves, idősök, akik koltörtéd Sjbb WkkRUna »lt*t lo^alkozta^nak, azabálywterü ^óaywk*! kőteletek vezetni. A jövő bon ezért fokozatosat) ez ósszf-^ kéz m^xaiparosoktőV ha azok nem Is log ^koitatnak a.kalmaxottakat, megko wWflc a könywczcté-t. Több iparos *^Zoiában máris arra iparkodnak bc noulezkednJ, Iiogy «\' kisiparosokkal oxgisniei tessék a konVvt-lés és IPpcsolalosan az árkalku^ció tudó ^Aayát. Az ipaitosíü>etek egymás uián \'"Kltzik akónyveiéai és kaikuláció: t*k>l)«mc4HtI rneiyetoia miatileo akut Í(I2ÍS tudnivalóra ipartodiaak megtuni «z érdeliődö kö^r*»ToaoKst.
Vasárnap délelőtt lesz a kiskamxsáí téli gazdasági tanfolyam ünnepélyes zí\\vWm$\\"Á
40 gazdát avatnak ezüstkalászos gazdává
Múcsy Bélu, a nogykanlzsa\'i . kir. téli gazdasági iskola igazgatója fáradhatatlan tevé-kenyságének eredmén-yeként Ris kanizsán Is sikerűit níegS2ervez-ni a téli gazdasági tanfolyamot, amelyen 10 kisgazda vett rendszeresért részt és hallgatta a gazda toVábbképzö. tanfolyamul. Déréit HÓsíta kisgazdáink csükemost tudják, mit Jelent kellő lulkéazilltsóggel és gyakorluli kioktatással luuvelni u földet. Hálásak is ezért a földművelésügyi minisztériumnak, amely u tanfolyam megtartását Lehetővé tette. A. 212. sz. m. kir. téli gazdasági tanfolyam vezetője Mó-
csy Béla Igazgató, aki több\'előadóval együtt látta el az este 7 Órától Íö-Jfl tartó dŐítdá^kOTt\' az oktutói tisztet. A két hÓaapos tanfolyam szombaton vígét ér és vasárnap délelőtt lesz a tanfolyam ünnepélyes záróvizsgája dr. Vadnay Jenő miniszteri vizsgabiztos részvéteiével. Röggel U órakor szentmise, utánu 10 órakor az (llvusókörbe\'h., a,\' halóságok és a nujiykőzöiisóg rúszvélelévcl u vizsga, majd; a ¦1U gazdának ezüstkalászos gazdákká való avatása. Jól teszi »a város közönsége, ha minél nagyobb számban résztve\'sz Sáskaország ezen széir> Ünflepén.
xylwrsewy . ******

<•
NAPIREND:
Sromh*ton és- vasfirnap: sertés., borjn-, marha- ék juhhús.
GyógjiBzertAri agjffiet: M" Ig\'zság lyógyszertár FŐ üt 12.
KiskanLtfidn az otliuii ayiiiö\'ssertir áTttddö ogy**e») szoígflftilot lart.
Napiár: Feöruire. PfintekHlom.kat. Dorottya vt. Pmtnetáns Dorottya. Izr. 8ebat 1».
— (Előadása Vitézi pékházban)
Február 8án, vasárnap\' défciött n órakor u Vitézt Székháziján Küronya-Islván feUőker*skedcJmi iskoíal és Kovács J. András polgári iskbtal tanárok - l.i.\'ik\'tsi turtonak. A lagok minél nagyobb számban vaiő megjéfc\' nésél kéri a w«10ség. (:)
— (Meghívó)
A Keresztény Jótékony XöegylH február 14^n, szombaton cstw1 »: órni kezdeltei u ceailriU heyisíijeil*^ fár, sangvégi lánivstí*lyt riaid^; meiyro ez egyetOlel tagjait és\'jóbaróu»tt"«>z: nton hívják mag. öltözet: nüknéi W szés szerint, fériiak sötét\' runábatt. B«lépődlj: szeméiyj^gy 2 i**i8&, csa^ ládjegy 4 pengő, a tiszta jo védetem ft¦]<\'¦! a fionton har<.olÓ katótrltztk részére szereiéladoinánykínt\' fogjuk H-julbHni. Az olnőksóg. [:)
— (Néhány német tanítványt) még elfogad, gyérig* tanuló* kouw-
petalásá! is vattaija iegjobben\' b»rá!X módszerével I\'sMos Erts*b«* rryeív-tanárnő, Nagj-kanieba, Erzséoet tér 18. Telefon «21.
— iVoroií kereszt-est)
Folyó Itó 23-án a Városi Sz\'nliázban nBgjszabásu estei tartanak n*ve* ojiö. raházi lagok. Az vst JóvetH\'Imét a Vöröskcreszl javára fordítják. A jegyek iirtisitúsát a ttelybeh vöróskwfésxtca hölgyek már ma. iheBkiesdték. Az est méltutásílra még viswtaairatiV. (:)
— (A csáktornyni\' M\'ANSz teája)
A Mftgyar ABSzonyok,,Níém\'n»tl1\'Síő\'. \\-elségfti«k csákttifnyal csoport^\'fofyó bó 84n délután 6 Örsi kezdene a Flistár-féie éller<\'[tiben műsoros lea-déluiúnt txmlez. A ttaxiéhitán tiszU Jövedelmét a vezetőség a harctéren kúzdő katonák Javára fordltjjn.
— (20\'deka tiza havonkeni es sremelyenkentj
A itmleWiósre áíW rlzsmOnnyiség arányos te- igaz^iigos [elosztásának biz-losiliisára u közeliátásrigyi miniszter agy intézkedett; lM>fó\' 11 \'wrésködöik binonkéul & szeinölyenkéttt *egM-jebb\'20¦¦deka rizst szolgáltathumok ki a vásftrltói köns-vbt való bejegyzés melleit:
— iCsMktoruya vidékén tzUnctel tnr auiö&tftzforgaiomj
A nfi\'sy liav-íiíAs éa erös szél és hóviharok mlalt Csáktornya környókín is inegíkadt az la utóbusz forgalom. Különösen a Csáktornya—Slrídóvár, Csák lörnya—Miu^szcnLaliely és Csáklomya —Muraszont marton vonalakon á*4 meg » forgalom. A lia\'ósá^k minden lehetőt megtetiok, hogy az utak mielőbb használhatók iegyenek.
- (Falusi ŐÍBJfetartáe)
Nemrégen iififl ^Vnsm arr^á a. test* estlrőj,; Ifa^kV^áíojJí^a <í-
[lúszí\'itotta Sind\'eAiwrgtr, JőfW|,.5 «y*t-im\'ke\'i szegem1 erol»r pincéjét 4*. í>eo. ik «áé*a ívi\' ntwi.-* tA/öm^Mit- A4-oltant ^bííjBoa,; uöSjí1*131 1 *ö.?^\',fc Iftzottíí pSf*áncSíiokait liog>* prób:U>. nak-egy-W i^gS^\'flsWíSednl « ká-
osult cs^ádnal, HompkWmi/oinbuti 5& l\'i*^ v*» á* 225 pengői M^ik úu«e, A lőbpl kő***, gdr K áiőöeú- M.uikoitak és ininí 500 perígói tudSott ^ értttrfintíaMft o mtTípróixüí mjígyiu* téii vM*\\t-í \'f*\'(ié»y. kénl juttatni. Nem gazdagok edalsW-lak, ji bAossag legüttgjutib [Agk\' nap számod, d>\' rwejnftfbífi- u rna«ar szivek és ijri«íWA*i*\'ií uiíüTá vidík
népe.
(Csonttollú madarak Pétiéit)
PíewtV x mlrfep-\' ismo^Ű^ rti*u>. c*f|uLiot vetihk1 ó4nw „- jáVokeítjk, »¦ melyről mé^it:*pltoiUlt( bog\\-\'i » tél ritka MtiiUjtjei, jt~ esnjjUolu aM^ak: repúlii-k Ijl- a városba. a uyo*6 midár
bőt átuí (:¦.\'¦,,¦¦•¦< -,is ugyeaofé^fo^uútt
előtt -\\í\\ó nenre^ i^ja^uya- termosel caipvkjeite. nen^eteg cfco»í.iló1a* akUU\'l a ritka vt-ndéijW\'gyfdíyoW\'ttJaa^ nak.
— (Mngyaroa laátodsiloajy
LaseSkP v^f«- HHi a ffttMjígH\'ik és
v\'le íuyiiU » iakodatuuikttnk. l-\'olust uépiünr Ígérj\' sokat\' ail a mesiyekzöre. Ott keli lenni az\' .\\sazitikoD-itIlp1ak, szomsióitoknak, barútofcaaik* ji^fciteV\', kiinlorjoyk, i>a|mftki Jőnu*k vobdé-gek. Már mjúd UüJtek, hozzák » vu-léujvk\'a\' jóizh\', lk\'krt«őn?\'Ó(\'fl
már a\' fih«st| M^-gváT^- inig-lujzTdtíaU-nuTtt ó« \'UtiUi i./vjrtM [e-lUMnek iV-(.Qlnondiák aj .Ultaíi úldá*\'. A a4I<\'*«. aki a iWjywrt rbgikl1 nVty^towf ós;-mml nagy t*j4ad- tag>|! \\áima\\* U>1»-biek. KW^.kós^efi » icik** rő\\ta\\->w\'
;,..,t,.\'.;i;!,(>L-,:\\. kúeiúníi "U Af^V; szű\'löliet, «/.\' itju\'jwi b«\'y \'ttio köMúifi meg rie\'túkl^a » tót i.u^ds%ii, m<)»-. 1>*«i leíneAíiiék ökflt: ríiiW\'véjjétr «j-)>ól int*1 köwiket\'ik Itátaad* aWlal után. S .kkor« jOWttlévő lé^án^áiUstt-kusok már tudjak, ho§jr\' beiaJraWhl a magj-ar Himnuai kúrclkeíik a Ka-kész ilvieM.- laswzfllő szavai után tót etlüÁY\' M jől iduá^tbxiV,\'\'\'moit peatg-\'kivanjimk>\'a ja- luftétól1 iiítini«i"« n"-,vedő e\\s sMJcav magyJrílMk\' liOíéUCf és jókedvei, mire ieleiSmslü?^Nl*í..-zell Ima. i ./.t;tii jőa a menydKiony, tánc, u uiiil-il-.iifi.
BSrásssf
:a.láiL0« erdl kuiaiassk beSButsíöjsa
kid^«rf,\':.\'!^jaV;"«"
flíiTdosiy I.úa2w>\'!tiiÍAls\'iU\'rc\'riöl5
m\'píímkoliíji\'tftlik. vi^;.sk(nf. f/OilMilllM .ÍLo^íiiVHin ifi besióxtct int6w«t mlnáp föi.luAa hiUJg.tóiliuz. A miiúszUitnOk
— fíürójj\'árma ?&ö^It^Á\'yíhí^•¦ rtlzza. Az európai ucnweúk Sf. Icözöllük a inugj-ar nép kejucny fü-ób\'al"illnalc: A\' vttW&Y vfál*-iníl mindnyájunk Itötéies\'sége. A \\*í\'clcltf áWoíilol^ váV Jölünk. ligyt\'Scfc\'lél\' nzt,: Kc!gj(, fiápv\'íf rjl a kézbon Vónük-.ó* életük, kockáztatásával Wttd)(*a<í att" a.
\\*szÉij-t; áiin\\faakrfi réwjw\' gcii;- masoktír itrf} HbirV\'iinnjn
idgyjéuck a iníinka, a it.litl cs a «K.V«lcm koloWí. Kfn\'..*silHU-». Usten még a feűj^verrel ütött\' Mb*MS>l»ni.vién%egvŐOTuln»k,
h«z*bD-\'tJI*v#tn. . j
19142. febniár 8.
(Bujtotta a 3 eléatrél)
len utat, amefven át Angiin a Szpvjohmióvaí közvetlen össze-kmtetésben van.
JL« amerikai szenátus megadia m pénzügyi htíeH Csungkmgnak
S Amsterdam, február 6 Washingtoni brit jelentés szerint a szenátus elfogadta azt a törvényjavaslatot, amelv Csüng* kjng-Kinának 500 millió dollár pénzügyi támogatást tesz le hetivé.
Aj USA hadihalókai küld Uruguay végeimére
Amsterdam, február 6 Egy amerikai hírszolgálati iroda montevideoi jelentése szerint az Egyesült Államok 3 könnyű hadihajót küldenek Uruguay partvidékeinek és felségvizeinek védelmére: Azonki-. vül az- Egyesült Államok rövidesen harcirepülőgépe kot is küldenek. Montevideo molletl légitámaszpont készül. ¦ •
A Japán lenlerft ¦ Jávai laaaecHNi auiyoa oaepáat tnás^t aat vMenaéflre
- Tokió, február 0 (lysT) A császári\' főhadiszállás jelenti :
A haditengerészet repülőgépei február 4*én a jávai tengeren, Kafigharr-szigottől délre, 00 tengeri mőrtőldnyire észre vettek egy ellenséges hajóhadat és •lati Ily tettettek agy .Jáva" mintájú holland Indiai olrkalót, azonkívül megrongáltak egy maslk „Jáva" mintájú holland-Indiai otrkálöt ét\'az EgyasOlt ÁlUníok tgylk „Marblehead" mlnUju Cirkálóját, végül el-sülly&tztttttk egy 6.000 ton-- nát hajót.
Ebben á csatában a hollandiir diai hajóhad csaknem teljesen megsemmisült. Egy japán repülőgép elveszett.
A »Jáva^ osztályba tartozó] cirkálók G670 tonnásak, fegyver zetük 10 darab 15 centiméteres löveg, 6 darab 4 centiméteres légelhárító ágyú, fedélzetükön 2 repülőgép van. Azonkívül " el vaunak látva nknnrakö-szerkezeltél. A »Marblehead» osztálvba tartozó cirkálók 7500 tonnásak. Fedélzetükön van 10 darab 15 centiméteres löveg, 4 darab légelhárító ágyú és ti torpedóvetö-cső. Szintén.\'2 repülőgép van ft\'délnctúkön és aknarakó-szerke zelük is van.
Tokió, február 6 A japán légihaderö szerdán a jávai tengeren megscmmisilct-le á hollandindiai hhj\'óhad\' zcV
mát. ••\' •
Hawai-etigetek lakossága a he gyekbe msnekült a Japánok elüt
"\'Lisszabon, február 6 A hawai szigeteknél a katonai hatóságok intézkedéseket lettek japán partraszállás esetére. Elrendelték, hogy a hatóságok parancsára az Összes nők és 15 évnél fiatalabb gyerekek kötelesek a hegyekbe menni négy napra való élelmi szer kész lettel, megfelelő ruhával és gázálarccal. ;
Genf, febniár ti A londonvTinies jelentése szerint a maiakkal téiszigetnck a
japánok által történt megszállása leheletlenné teszi a brit légihaderö számára, hogy harci re -pülögépckkel védelmezze Szingapúrt A szingapúri szigeten Févö :sakéh sz-imn repülőterei nemcsak u japán légihaderö
De Valera:
bombázza, hanem a maiakkal félszigetről a japán tüzérség is tüz alatt tartja. Ilyen körülmények között az angolok egyáltalán nem tudják használni rtz esetleg még rendelkezésükre álló harci repülőgépeket.
Hi valamely hatalom megtámadná Írországot, azt más államok sem néznék tétleniU
Dublin, február (1 l)< Valcra ír miniszterelnök legutóbb beszédet mondott, a melyben a lobbi közölt kijelentene, hogy még a következő ler-més előtt nagy kenyérhiány lép majd fel és ezért Írország1 földműveseinek növelni kell a gabonával bevetett területeket.
A háború egyre hevesebbé válik és a nehézségek nnnról-napra, óráról-órára növekszenek, Növekedett az Írország elleni támadás veszélye is, — inon dolla. Ezért minden egves ir férfinek alapos katonai kiképzésben kell részesülnie, Ha vnla-melyik hadviselő hatalom megtámadná Írországot, ezt más államok nyilván nem néznék tétlenül. Ebbe; azonban Írország is beleszólna;
Göring megbessélése at olasx légügyi államtitkárral
Róma, február 0 (iöring birodalmi tábornagy szerdán kihallgatáson fogadta az olasz légügyi államtitkárt és megbeszélte vele a két országol közösen érintő kérdéseket, majd
.negtekintetl néhány légügyi berendezést. Szerdán este részt vett Rómában a tiszteletére rendezett fogadáson. Egész csütörtököt Firenzében töitjötte, este elutazóit a városból.
A fapán légiflotta bombázta om uj-gaineai kikötőket
Amsterdam, február (1 Egy a meri ka i h írszo Igá lat i iroda melbournei jelentése szerint csütörtökön nagy japán léginaszádok bombázták Moresby kikötővárost, valamint többmás várost is Uj-puinea partjain. A repülőgépekről bombákat dobtak le és gépfegyverrel is tüzeltek \'
A német harckocsik Jobbak, mint ax angolszászoké
Bem, felrtTiár 6 Svájci kn\'ötiai megfigyeWk angof órtestfléiek alapján megjegyzik, r.ojry Líbiában 9 U-nteiylmtaimak harckocsijai jobbaknak bizonyultak q* ángoi é* amerikai tiarrikocsjlmrt:!. Kgyedú*
A német katona hű hajtánta (Foto R. D. V.)
DRÁVAVŰLGYI
uitiaMos Áramszolgáltató r.t.
ntkiztpfl falvlléfloaltáa minden villámot kérdéaben Csengery-ut 51, telefon 294.
Aramaxámlák flxetáee, raklamáolók, M b a bejei enteaek
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
eay blnonyoa faját ameriJttd hareknoa
hOAznllhaló u hatalmas német hani. gépekhez, feonhan ágyúja ftokkal nt hejnbben kezelhető, mint a ahtrs, harcikocsiké.
Nahasx pasa miniszterelnök átveszi a belűayi ée külügyi tárcákat
Amszterdam, Itbruftr j Az angol hírszolgálat jelentető m. rbit K«irol*n raülörtökön *atc kjjg ték, hogy Nahaü pasa miniszterelnök *z uj egyiptomi kormányban ilyen) Iwlúgyminisiie\'i és ka-fcigyniiaUzicr] luro" vezetését Is.
IPBÓRIIDETESn
Mindenes M«h«osfilft aioaaaln. Itt-veszek. Csillag, Csengén/-nt5n7*
| IRcndizerelfi be]*réa# azonnal Mit. telik Eotvos-tér 27 II. njté. Jfl
A&Aa-VÍTKL
¦éjtreHnal ven
mennyiségben. A Zalai\' Közlöny hivatala. fl 1 \'
Hiaxnilt rAal lakat magas irón veizek. DeaUch Ubxlé vblimoszagl- ét ntdtó aiakiulct. Dflktéf, . Itt
BREQMEWT
is sok pénzt: takarít mag!
ha
nyomtatiiány. •aOkaégletét •a kBnyweit lapunk
nyomdájAban, Fő-ut B. alatt rendeli meg
I 6a tmWl «mw 1»! I
ZlkLHI KOZLONT
POUTIKKI NAIMl Ml\'.
Iliill>: ,.l(liiu«.i>«l R T. M«,y«««UM-. l-\'oK.lto kl.uli,: Zalai Ktral). Nyomftlolí ¦ „KIIQ.iíaa.BI R. T-. N^ya..!!***1 \'r, j......i];;ljau fiiijykuuiíB
|H^litiiililti>al.
88. évfolyam, 30 uam.
NéjytaalM,, 1943. február 7. uombat
Ara 16
ALAI KÖZLÖNY
essa»
FeMoa oerkentf : Barbarita Lajos
Um László bit \'sitssúi
Az időpont nem alkalmas nr ra, hogy jubileumokat ünnepeljünk ós nyugodtan szemléljük a végzett munka eredményeit, mórt az események rohannak és minden pillanatnak az eddigieknél nagyobb feladatok tornyosulnak elénk. Ha mégis megemlékezünk a magyar poli-i tjkai életnek arról a fontos dátumáról, hogy Bárdossy László egy év óta áll a magyar külügyek álén, azért hivjvik fol a figyelmet, mert az elmúlt 12 hónap történelmi próbatétel volt • hazánk életében ós olyan tanulságokkal szolgált, amolyoket az elkövetkező események során minden embernek okvetlenül meg kell szívlelnie.
Attól a naptól kezdve, amelyen Bárdossy László néhai Csáky István gróf elhunytakor kézbevette a külügyek irányítását, mind máig talán egyetlen óra sem volt, amelyet külpolitikai szélcsendnek nevezhetnénk. A múlt év tavaszán közvetlen szomszédságunkban lángolt fel a háború, s- hamarosan eldőlt az angol és amerikai Ígéretekre hallgató és idegen erdekeket szolgáló balkáni hatalmak sorsa. Alig néhány hetes szünet után pedig kitört a világtörténelem legnagyobb méretű háborúja Németország és Oroszország között s ebben a küzdelembon hazánk európai küldetése tudatában egyre fokozódó erővel vesz részt De voltak ennek az esztendőnek egyéb olyan hadászati és diplomáciát eseményei is, amelyek a világtörténelem lapjain fognak szerepelni: Amerika hadbalépése, a távolkelcli háború fellángolása és az uj, kontinentális európai arcvonal Kialakulása.
Ahány nap, annyi veszedelem, annyi kísértés ós bizonytalanság. A magyar külpolitika áronban szilárd lépésekkel és biztosan haladt arrafelé, ahonnan a történelmi igazságtételt várhatja. Ez pedig az elvhüség, a hátorozottság, az igazság fanatikus szolgálata, tehát gyakran a küzdelem is, Bárdossy Uszló külpolitikáját is e* az May, ezek a tulajdonságok jel-tanzik. A közmondásosán sikc-j*8 diplomata, az izzó magyar 2 8 szó legnemesebb értelmében vett európai szellem egye-[« benne, éleslátása, kérlelhe-etlouségig következetes céltudatossága, a helyesnek felismert ^kölcsi és politikai alaptételek Minden eszközzel való érvény e-őszinteség és, becsület qs-
Véres drámát rendezett Rákospalotán egy féltékeny szerelő
A borzalmas esetnek 8 halálos és 9 sebesült áldozata van
Budapest, február 7 (Magyar Országos Tudósító) aakoe. palotán, a Kaw» utca 128. számi! házba, ahol Németh Zsigmond 68 éves nyugalmázott MAV fökakmz lakik 64 éves feleségével, László nevű MAV tisztviselő fiával, \'eányávi.l és anaalí férjével: Udvarhelyi Poreno dr. poata-lakarrjkpéniliri Usitviselőwet, — pénteken este Lekopogtatott Kovlra Jó-ZSe\'f szerelő, oki éjszakai Ixttlast kírt, mert mar nem tudott von\'lton Leutazni a fővárosba. NémethéJc lefogadták, de \'/ül ni -¦ \'ni .\'ill.í.\'• támadt, amely közben Kővirtt Józieí bicskájával meg. sel»silelt<* Németh Lászlót. A dulakodásra figyottittw lelt a szoumzéd lakásban Udvarhelyi Faron o dr. felesége, de a megvadult Kövics arra is rátámadt, ugy hogy az asszony et-nteneVntt, a Cérjct eikúldto.rnndörért. Az öreg Néméih Zsigmond: később\' kijött a zajra szóbéléből. Kövics azt 1» ossr*szurkálU, majd pisztotyáTul lövöldözni kezdett. Emtán bement oaj öregek szobájába, ahol agyonlőtte a
04 éves Németh Zsigmonduét. Németh Zsigmond is körülbelül 8 pisztolylövést kapod. Időköziben odaérkezett Udvarhelyi Ferenccel Pálinkás Albert mid-őr főtörzsőrmester, uki riadoztál la a rendőrséfjel. A lövöldözés kJOZben egyre tartott A IhldapestrŐl odaérkczvtl kh-n»Wlyos rendőrök körülvették a házal, ii.w.Uiinb/n-\'l akarták ártalmat litnaá tetiol a lövöldözőt, de lassan le,\'*! rnfg-öStat * türelés én a rendőrök l^hit toltak a házba. Hollan uhVták Kövi-cwjt, nem messze tőle liot»n feküdi Takács VII. József rendőrői-mester, haldokolt Pálinkás Al-berl rendőrfőtörzsőnnester, akit haslövés ért és esonóJjotlcnül feküdt-az Öreg Németh Zsigmond. Később értékes vallomást lett Udvarhelyi Ferenc dr, és Németh László. Megérkeztek n mentők, akik reménytelen állapotban vitték a sebesülteket a KárolyMcórhézba. A gyilkos szerelő körülbelül 4 óra
hosszal lövöldözött és amikor1 látta, hogy a helyzete menthetetlen, öngyilkos lett. A dráma hátterét a déli órákban a rend-Őrség valamelyest tisztázta. Ki-* hallgatták a kórházban a sebesülteket. A rendőrség szerint rosszindulatú pletykálkodás indította el a borzalmas vérengzést. Kövics József pénteken valamelyik ismerősétől azt hallot-Ita, hog>\' mialatt távol volt, feleségét többször látták Németh László társaságában. Felelősségre akarta vonni Németh Lászlót és szóváltás keletkezett kőztük az éjszaka. Közben pisztolyával fejboütötte Némethet, a kinek azonban sikerült kimenekülnie a szobából. Ezután Kövics teljesen elvesztette á fejét és lövöldözni kezdett. A dránuV* nnk eddig 3 halottja és 9 sebesültje van.
Ismét válságosra fordult a fülöpszigeti amerikai és filippino csapatok helyzete
A Japánok támadásra Indultak a Coregldor erőd elten — Egyiptom nem engedi meg, hogy Anglia belső ügyeibe avatkozzék — A japán haderők általános támadást Indítottak a Santung tartományban
Berlin, február 7 A keleli arcyonaí ugyanazt a képet mutatja, mint az elmúlt napokban. A déli körzetben erős hóvihar dühöng. Ennek ellenére ismét súlyos harcok folytak és több páncélkocsit elpusztító Itak. A repülök ugyancsak élénk tevékenységet fejteitek ki mindkét részről, dacolva a kedvezőtlen időjárással. A szovjet légihaderö 184 repülőgépet vatztett.
Hasonlóképpen naponta bebN
zonyítják fölényüket a német hadsereg csapatai is, noha a had viselés feltótelci teljesen szokatlanok a számukra.
A finn légihadtrő tiktrui
Berlin, február 7 A finn vadászrepülök ismételten bebizonyították kiváló luda-
sukat és hareeiszelleinüket. 4 finn vadászrepülő megtámadott 15 harcirepülőgépbölállő bolsevista köteléket, amelyet 4 szovjet vadászgép kísért. A finn repülök rövid idő alatt 5 szovjet Imrei repülőgépet és 1 vadászgépet lelőttek, mire a többi szovjet gép elmenekült.
Anglia szándéka: harcolni a legutolsó oroszig
Róma, február 7 Mint a Messagero irja, az angolok már komolyan számolnak
azzal, hogy a háborút csak a Szovjet segítségével nyerhetik (Folytatás a a oldalon!
ség, — ezek a magyar külpolitika ős a magyar külügyminiszter jellemvonásai egyaránt.
A történelem legnagyobb válságának idején ismételten szóll Bárdossy László a nemzet közvéleményéhez. Szavai mindig uzl a mélységes erkölcsi igazságot sugározták,\'amely az elhiva-. [ot| nemzetek és férfiak sajátja,
sok harcot követelő célja és egyben jutalma is. A magyar társadalom mindenkor felügyel* ezekre a szavakra, amelyek soha semmit nem ígértek, de mindig az évszázadok mértékével mért maradandó eredményekre utaltok. Bárdossy László, a politikus jól ismeri a magyarság ]ejki tulajdonságait és tudja,
hogy az örök magyar lélek erényeire nyugodtan építheti fel a jövendőt. Ö ezeknek az erényeknek és változhatatlan igazságoknak a szószólója és érvényesi-lője. S ezért érezheti joggal\'maga mögött az egységes akaratú nemzet támogatását a . keresztény kultúráért vívott harcban.
ZALAÍ.KO2L0NS \'
1942. február 7.
Erdély a nagrar
Ez-*.cime-az Erdélyi Pártor^ sz^i^\'iíözpoiitjának" kiadásában, ^megjelent füzetnek, amely ismerfteli az erdélyi képviselök-nekMt parlaaKmlben kifejteti munkásságát; Erdélyi löi*vény-hozóink most veitek először részt — 22 esztendő után — a költségvetés és felhatalmazás vi-tójában. Felszólalásaik tűkében az olvasó pontos tájékozódást szerezhet a felszabadult erdélyi országrészek összes időszerű kérdéseiről.
Természetesen a parlament! munka csak egyik része volf\'az Erdélyi 1 Párt tevékenységének. Erdélyi képviselőink a parlamenten kivül is állandó munkát végeettek a nagy erdélyi ifot-udatok megvalósítása érdekében; állandóan tájékoztatták :i kormányt a legfontosabb tennivalókról, előterjesztet lók. kívánságaikul-és JHvarslatokml lőttek a IcgliuKBiioKabí) ...^oloVási módra; "C fiijuk az volt, ,ióg)\'\'Erdély földjét inegkimél\'jék a pt>-lílikai viszálykodástólés ugyanakkor a legfiKtgorubbtárgj\'il.n-gossőg seeHemében ismertessék meR1 Erdély kérdéseit. Minden jó-sziindéku magyar embernek egyformán az a legftmtosrfbb kívánsága, hogy Erdély életének beillesztése az anyaország vér-kenngésébe minden zökkenő nélkül történjék. Ezért tüztc ki feladatául az Jirdólyi Párt, hogy a kormány melleit áll az erdélyi leendők" megoldásában és a \' legőszintébben megismerteti Erdétykívánsóguit.
Parlamenti munkásságuk so j-án az erdélyi képviselők a lör-vényhozásbau is azt az álláspontot képviselik, amely parlamenten kívüli munkásságuJul jellemezte. Erdély hangja uj hangnem volt a képviseíőház-basf.¦,. Emelkedcll szellemű és fizwrfcélyeskíerjéscklől mentes,1 ugyanakkor azonban őszinte és; a közérdeket feltétlenül szol-1 gáló.
Az Erdélyi Párt mostani kiadványa azt a célt szolgálja, hogy az egész magyar közvélemény tájékozódást szerezzen a legfontosabb erdélyi Icladntökről. Éppen ezért a parlamenti mui^ka-őassefoglalását .larialma-zó füzei - nem*\'alkalmazza a politikai: kiadványok szokásos be-oszlását. Az erdélyi képviselők parlamenti beszédeit elsősorban ebiért nem a névsor és időrend-bei! beosztás alapján, hanem témakörök szerint csoportosították. A tárgymutatóban pontosan meg lehet találni az ősz-szcs erdélyi kérdéseket Az egyes beszédekél részint ki-vo-natosau, részint a képviselőházi naplókból idézve kaphatjuk meg a kőlclbeji. A 12Ö oldalas, kétfedelű füzet bevezetője hangoztatja, hogy -a kérdések csoportosításával együtt kitűnik a párt parlamenti munkaijaitól az ;t felfogásbeli \'összhang is, mely nem a személyes -dicsőség keresésére, hanem az igaz ügyek bocsüleU\'s szolgáltára lüreke-
dell t
Mi minden történt a háttérben, amig a Deák-téri Gross-ház az uj kanizsai plébánia otthona lett?
Három ügyvéd érdekes birkózása a psragrsf utókkal a városi árvsuxéktöl a belügyminiszterig
Hm.,/fi hiiz-i muhi után, niJj11 a Z^lai Közlöny jelentette, a be\'Qííymi-nisztrr jóváhagyta ojt az adásvételi szerződést, amellyel a nauykaoizwi uj ka\'olikns egyházközség megvette 6zv. dr. Gross Dezsöné sz. Grunhut r.ucifl peak téri házát a pfebátüa (a az egyházközség hlvataDW számán, A iKliigyniinisztemeV ez a döntése egy lénkért kígyónak indult vitás úgy. után lelt -végre -pontot. A/, ügy re%tetei (ír-dekensn viláftttjdk meg Uxttkst a uelie\'z-ségekrl, amelyekkel\'* \'Jézus SzivC Egy. Jiánkőrségnek n\'.eL svliclt küzdenie éhben- a kerdestien.
A valamikor jobb napokat látott lWtk téri ház sok vihart étt ál, amióta gazdája, dr. Gross Dezső ügyvéd inilKZev«! véget \\"ttett benne é«-
lének. lígy társadalmi regény telne
ki imlidabbnl, amig az özvegy mogvátt a hajdan anyagi és szellemi Javakkal dúsan berendezett családi háztól. Az elmúlt években a nyilaskeresztes párt-nílk adták Irérbe a ház földszinti helyi-Segélt; de « i>ártéM zaja SCm sokáig serte fel a kaswjeoen is >*:átkozotl
kastély- módján pusztuló egykori urj. hátat. Ujabban akkor indult meg kft? nnV)tte metpiit a xajlás, amikor nt uj kanizsai világi plébánia otthont ke\'e. sett lés kapóra jött a felsötempioiii nt«íett\'kinálkoió*eüíd()-ms\'*atlaii, amely nagyon alkalmasnak ígérkezett — if,en alapos icndlehozatai és némi utalaldi lás, bővítés után — a második pfcbá. ola otthonául.
Ar özvegy első gendnoka fegyházba került
A ház ot-tiy*j*cad i .-.Ik-,1 volt azonban .cäo-k özv. Gros« -I Mzsőjié lukydomi és banyaiultöbbi taten« l*siy*ewi, hogy Sz özvegy Ronilnokság.-.alatt -ólt. ^mdpoka dr. UcdH-nMein Sándor ngyvíéd -volt. Ejíí a/. ótetye\'cNd ré«zt 1940 deveiuber 2i-é(i vette -mOí-ilz eg>--hizVözség SÍ.OOn poigőért. NfgJ\'ka. nizsa város árvaszake az adásvételi szerződést jóváliugs-bi. Megszí*»zi:.k a mnsodfdku jóváh«l}í>\'ásl is. már csak á mirtíszlrri utolsó hzó IuVbivzöV. líz anxKitHtn ikóüött, mert a miniszter a hét ! POsóloku lintároaaéol fóMléVw uj flfánís -\'»lWi(*ilére Utasította Ar*ta*-székel a/zal az Uidokol;\'tS-.at, bogy a
gondnokság alali álló SKmé\'y >>¦<;¦ n:\'mak eladását nem íeliet\' addig jó>*i-hagyni, mia mrg nem áfatpltjik: máért szükséges\'ann\'tk «Urf;ls« és ainjfl nem (in-itik fefa SzótM forgii inga«Ni forgabnl írtffcét. jóveoV<mét, tettieü. Kzek pótlása -\\évelf nmdelte al a mi-uiszter uj eljárás liev«..etésél.
KóXhSQ «z órvíiry gon\'lnokli, dr. IJrhlenstein ügj\'véd 100.000 pengőt meghaladó szélhámosságok miall rács muSé került azóta már el is ítélték elsó fokon hal PN f(-i esztendőrCi és óiv. dr. Gr,. . Deésoné Uj gondnok-1 dr. il.%giJ6;in Kmil ügvvéfl leli.
Dr. Bagidsán Emil rövidékjrtü gondnoksága
Dr. H."giil5á« gondnoksága is rövid, Wetü ¦\'x-olt, 1 mlndossns b"l hétig ter. tot|."Kz athttt a másíét- hótatp .uhut Ir Oli laeaklsil \' íePebb«zfa«k. ¦ Meg-
lenebbeate ugyanis az e:őz3 gondnok által 21.000 n.iiguért. lorUnt c\'Adlst
Gross Dezsóné, tie Wülvíí.sgAlati 1tft*l met l«rje.s7.ieti be loinya, Gross Edi) és Annak férje, SlamptPe) Ferenc is. lieveseTte.k » 21.000 iienav* «t*elirat,\' ¦mibe« a Jézus Szive Hgyházstöz.ság dr. Mchlensteinnel megátiapodoU. Dr, Ilegidsan> gondii ok 40,000 |.ent<o vólelái. nvejtett voli hajtandó «z adaa-*Mhnft:\' hozzája mini, de tsiv azza\' a Vllétrl. lai, bogy Stampíel és felesége ixioo
pttigós kű\\«lelést rrv,-.n>csit.seiw\\ a vételár lerhése anyjukkal szemben kár. lérilés é< üg\\véli kVJtségólfllány d-m.-\'i. StompJWék leienienlok.
A városi árvaszék (trjail a kikótéssel kapLiolalban ezcnlwn luinaiv>s*n Ktcg-,\'tliapította, bogj- Stainpfe:né cgjv.lleo
jteadványábao-íem tett emltcst arró\', lwgy ¦édeeanyíja n«W kárt okozott vokevmajd!,padig augnwlus ,9^n bás-ban-fcí- is moD(k)U \' %<sn címen ti-
masz\'ott követeléséről. Auguszlus lilén podja a gyajalialósáfl dr. Begidsán lüníl ügyvédet gondnoki niejíbiz-ttása aló\' felmentetio, \\ felmentés eHen az ózvegy és Stampfelék is rcT.cbheílek, » mmisstrr azonban nem heáyűzle visssa Bogidsánt gondnoki linziéi e, hanem jóváhag\\ta az alsöroVu í"el-íníntn lialiro za tokát, meri megálH;»i-lotfa. hjj*r llegídsán gwdnokségának róvíd ideje alali az ál!.i|-a követeli 2000 pengő értékii munkát nem végzett s rnjttinojy az jngatUnv\'-értékesf. tését címek a kö\\ete,lésének kielégítéséhez mínl fellétcliez kötötte, ezzel saj«l érile.keit n gondnokoltja érdekei elé helyezte, ami vagyont érintő ér-dekeUanlétet je\'.ont a gondnok (s gondnokolt j-t XAzótl.
A belügyminiszteri jóváhagyás indokai
likkor kapott megbízást ozv. dr. Gross Dezsőné gondsoikául dr. (iártner Antal ú©\'véd,\' aki azután " Begidsán-lólR WOO iWlgőa kövel«léa kikapcso. liisávai most már .11.000 pengős vételárral létrelTOííta a rnene^ínz^st a Józus Szive Kgj\'házközség^ei. A városi árvaszék ejt a srierzodésenééositást jó-vihagyta, az ozwgy és fcényf», vah-
punl %ej« azonban megiaiiebbezték, /.afta várm0(y,e Vözigazgaldsi bizótlBá-gánolí gyámügyi frt-e\'.)bviieli küldőit-ségc nem adoltlni\\cia Wénbeeéeek\'-iKík, niirr. fizv. (Ir. GtoSs nezirttjo ,\'-s StBmpfelék- a uubisztnr dé icraKzíot-lók1 íclüt«csí|álali kéielaiúket Ered-ményt] ül sejn-értek el. A Jézus Szive l-^O\'házlíözség tigj-anís nz tCso, még
Fthruár VÁROSI MOZGÓ CimriöhkJ^T
5-9-ig. hétfőig
Magyar világsiker !
Az idei évad legnagyobb meglepetése
MIÉRTl
Murdti Lili és Pdger Antal szereplésével Vaszary János kacagtató vigjátéka
Előadások kew&ete köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap-3, 5, 7 és & órakor.
Telereer.S-45. II«
Legszebbet :: legolcsóbban!
ilr. IJchtensietD Sándorra létie-kHl ntejíállSrodás SzeFMt, 24.000 ]*ngoórt már tulajdonoSTi volt az Ín«at\'.«o hí-tOm*iyolc»dré&séTJ<at. Az ózv. dr. Qtos Dezsoné tulajdonit képező fcrunuaradi Stet-nyoli¦fldrészerI "z írdfkiéllek\' b>-vábbi IGiOOO p*ng6t, ősszeen \'ttehjil ilO.Ono |v.ngöl szeretlek vofixx-kapni, de ebből HOOíl pengői StampMék í« dr. Begídsán km-elWlek. vagyis az özie^-igy is csak 34.000 jrmgőt kapotf ftohi». A \\-, . \'¦>¦-.-.\'..¦: véflhaiérozati ennek ajapjóil a dr. Gártwr Antal gondnok áltáj ;ü.000 pemgöbeo létre, hozott móiiosiiott arjáyviétjeti szerző-dint jóváhagyta. FJulasitottfa á huui^Z-ter a \'fel WihezólínWí azt af. HH««41, hb.íy\'a Rcauírroksáa rtlátt áPó tubjdiv bos rngationánnk\'eladáaam-nüic^ snik-sói, \'igyi-tehát az «láüe{!«niié« a gj-ám ll-\'lósagi jóváhagTiwt HZabáVytaiainil ..kaptn:meg első \'^másodfokon. Kllejtt a iiujijszler \\-égtwtámzat4, ltogy amikor az llRjluizközBég az eásö, "?4.0011 píTijji-s adásvételi Rze-rzodi^fisei a Mr eg> részének tnlajdónftsóvá\'vált, 13.109 pmgót kötött rá n ház Watotáattia ISs Htalnkilására, t rmészetes tehát, hogy h\'-t a továbbiakban .tosrn tudni (szaluid kézhiil mcgsaeiezni a ha*t, jneg fogja,ki.s,\'..ie.lni a tu\'ajdiai-kózo\'i-sóg niegszihitetését bírál árveré; utján. A gondnokolt érdekeljen teJi.it igtaiis fennáll annali s-ürgós szüksége, ho;(y szabad kézből lörlénő eladással oldódjék me« a kérdó-s. Annát is in -kóMi indokolt ez, inert az Eg,vházkó?-B*g a bcfékteieit 13.100 pW|(3 m«l! mindeneseire kóx-eleessél lépoJ («1 a véUfl meghiúsulása «%«lcn a lutajdo noasaj szemben. Ozv. dr, Gross Dezső-mnek azonljan seminijn ts!no> a házon kivül, tehát ciiv- bossz^daduos pereskedés eíetíeges költségeit tekintve, hátrányosaid) helyzetbe jutna,\'-mint ha Bi.000 pengőért szabad iSéSbot eladja mgaiaan-tulajdon ót.

Ilyen bon>-odaimak után julott most már miniszteri > véghatározatlal a Jézus Szive J^háakiizség * I>e»k léri ottbooáflkw ós a világi p1*\' bánia n hajleTkához. \'Az öreg ház ügy* ezzel — reméthetA^sg ho»m időre ¦ -n>\'»igvó pontra futott s; mihainanaW) teljcs-e.^h^i mogkezdódhetik »okat látott falai közólt u lelkeJtént való, ia*n-nok teUtző rmsnka és nmt nem f<*/J riWetni árnyékát mindaz a gond-baj. visszavonás, emberi gj-arlóság, aná sorsát kiverte, «inig a régi Kani**1 egj- íjBirabJábót a Wtan*d<5 Nagyk"1\'\' zs\'i uj ptidiáiiiájánaV\'otUíonávA Wl-Barbanti Ifije*
A k*rorakod*»i Issten é* m tÖr»énp tsOAftetH
Nagykanizsa folyó évi virilistái
Kí igazoló választmány dr. Plíhdl Viktor felsőházi tűg, kjr. fcorniányfőtanácsos elnöklete alfltl ülést tartott, amelyen az 1939. évi IV tr„ illetve az 1031 cví XIX le. rendeLkezései alapján az 1942. évi legtöbb adótfi-jtiö képviselőlcslüfeti tagok név serát kiigazitolták.
A viriUs képviselők névjegyeké ezek szerint a következő":
1. Hg. Batthyáuy-Strattmann Uszló. 2. dr. líoda Károly kereskedő, 3. Kalmár Zoltán mérnök, 4. Tentsch\'Gusztáv, 5.dr. Khuiisz László, G. Szentirmai \\ntnl, 7. ilári .János, 8. vitéz Tóth Béla, 9. dr. Itévffy Andor, 10. Dobrovíts Milán, 11, Belez-nai János,, 12. dr. Lukács BAJu U KöŐ. JAnos, 14. S*onjoIárAyi Gyalu, lö.Tiboll Lajos, 16. Unp
cár Sándor, 17. dr. bogáti Hajdú Gyula; 18. dr. Tamás János, 19, Ünger-UUmaun Etek, 20. BnbochOY György, 21. Horváth U«ot, 22. RUter András, 23. dr. Kimig .lózsef. 24. Ketling Ferenc, 25. dr. Haiszer János, 2ti. Kapóit Ferenc, 27. dr. Sartory Zsigmond. 28. dr. Merkly-Belus József, 29. Kelemen Ferenc, 3U. Bedének István, 31. Márkus Károly, 32. dr. Petrics József, 33. Baj Károly, 34. Babics LajLos, 35. Szabó Aníal, 36. dr. Fülöp György, 37. Bayer Vince, 4&. Ehiuunn Júlia, 39. Picbier József, 40. Samu. Lajos, 41. dr. Plihál Viktor, 12. Farkas-.Miklós, 43. Marton János, 44. Sze-recz Pál, 15. Köö József, 4ti SzáUnger Autal.
Nagy érdesítés mutatkozik Nagy-feiiSisái a Házassági kOlcsOn Iránt
Rövidesen megkezdik az igénylőknek a kölcsön folyoattáaát
A házasodási kölcsönről szóló kormányrendelet ismét hatalmas lépést jelent annak a hatalmas programnak megvalósításában, melynek célja a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölése és a népesség szaporodásának előmozdítása.
Az GNGSA alig másféléves fennállása óta a sokgyermekes családok ezreinek nyújtott támogatást, most pedig, uj feladatává vált, hogy életképes, egészséges és terebélyes uj magyar családok alapítását segítse elő a házasodási kölcsön folyósításával, amely nemcsak kamat mentes, hanem még a havi-százalékos tőketörlesztést sem kell megfizetnie annak, aki kellő számú utóddal ajándékozza meg a hazát.
Nagykanizsán .a házasodási, Itólcsön ügyét dr. Pálffv Gyula városi koasgyám intézi (2-ik eme
lel), aki az ONCSA-^gyek előadója. Eddig igen- élénk\' érdek-\' lődés nyilvánuU.meg a,kanizsai fiatalok, részéről.- a\' házasodási, kölcsön iránt, alúk.természetesen.fészket akaraak rakni, a kölcsön segítségével, A kölcsön-ren deaen (természetbeni) bútor (berendezés), szerzésből áll, vagy kisebb ipari foglalkozáshoz való Ivére (idézések1 beszerzésébőt, csak kivételes; méltánylandó esetekben készpénzből. Amiért\' hetö.\'.Mert,a- fészekrakás loheí-iové tétftle a cél. A pojgármeaten a l;vM\'.\'li!i.^ki\'l i>-lu!vi/>:/;\'ij . és amennyiben jogosultak, és megtételnek, utasítja az előadót.a kölcsön folyósítása végeit, amit a Közjóléti Szövetkezet fizet ki a kérelmezőnek.
érdeklődök forduljanak\' közvetlenül dr. \'PAlffy Gyula városi líözgyrtmhoz, hogy. kórelmükmielőbb elintézést nyerhessen.
Egy nagykanizsai leány tragikus halála \\\\
A hatósági orvos a holttett felboncolását Indítványozta
Tragikus hirtelenséggel hunyt el Benczc Bozália, Bcncze Gyula ny. nyomdász, a Zalai Közlöny kiadóhivatala pénzbeszedőjének leánya, aki szüleinek Kossuth-tér 21 sz. házában lakott. Bcncze Rozália tegnapelőtt este még jókedvvel megvacsorázott, elbeszélgetett szüleivel, majd lefeküdt.Reggel meglepetve látták, hogy leányuk még nem kelt fel. Odamentek ágyához, hogy
NtgykanlM* láthatja,
milyen szépen feet V4B6A.
Mei, fett, tisztit, Impregnál \' •* jól oaik Ön jár.
tlyír: HanyBál\'-Htoa l@. Sütteti Horifcy Nlklée-ut 8.
Tataié*: até. »>•
fölkeltsék. De Bcncze Rozália mozdulatlan és merev volt már. A kÖzcU kórház egyik orvosáért küldtek, ez azonban már csak a beállolt halált konstatálta.
Délben kiszállott a rendőri hullaszcmle megejtése végett dr. Bitlera Zoltán hatósági orvos és dr. HgdáJí László rendőr-, fogalmazó. A hatósági szemle olyan körülményeket észlelt, hogy dr. Bitlera, a. leány, hohv leslónek felboncolását javasolta.
Lapzártakor arról értesülünk, hogy a kir. ügyészség szivbénu-|ást.|állapátott.meg,, így . a .haját oka téliesen tisztázódván, a boncolást mellőzték. A kir. ügyészség megadta a temetési ejjge-í dályt. A temetés holnap-délután 4 órakor lörtétükt
avagy finomkodva ..kontineiitAlUMvé\'\' : ez vpit a neve at európai úri társasig szalonjaiban annak, az újfaj|a\', finom, sötétbarna ízlett* italnak, amelyet a cikória (CICÚOKIUM 1NXYBUS) illatos gyökeréből fóztek. Az, újfajta ital persze nem volt.igazá-banúj, hiszen már a középkori klasiroxaek barátlakói isiwwték és becsülték. De a világ most újr* EeWedejte.. Divatba jött, az úri népnél a „kontinentális kávé".
Araikor ugyanis Napóleon hadat viach Anglia-ellen, az európai szárazföld valamennyi kikötőjét elaáitia a tengerentúli árucikkek behozatala elől. Vén ¦ kontinensünklakanágát ezzel az intézkedésével arra kényszerttette a franciák császára, hogy úgyszólván egyik napról aj másikra átállíteák .magukat és sok minden kellemes élvezeti cikk helyébe — amelyet az európai ízlés apránkint megszokott — máról-holnapra petlást találjanak. Honnét is vegyék a dohányt, á kávét\'m\'ejj a Cukrot, Ita a tengerentúli szállítások egycsapásra megszűntek? Vájjon mivel is pótolják hiányukat?
Sok mindenféle terv született,meg akkor, nagy hirtelenjében, de nem mindannyija járt síkénél, viszont aitáo akadt egész sora az olyan találmányoknak, amelyeknek nyomán latsanként hatalmas iparágak fcjlötlfck ki. Ezek az új iparok Európa sajáío* életteréből nőttek ki és ennek a térségnek rtyctfiaiiVjagaiból teremtett élvezeti cikkeikkel mind nagyobb és, nagyoab mér* tékben látták cl a közszükségletet. Bizonyos területeútuEurópa. hovatovább önellátóvá váll: saját földje te miényejbóli.megszüli.¦[!.¦ ti a répacukor, maga termelte, a dohányt, a ctkóriakávé pecüg a polgárembernek hűséges kist ró táraivá vált. \'.**¦:
Amikor a napóleoni nagy háborúk véget értek, kemímen* tünk belátta, milyen áldás az, ha saját erejére ti maszkod hátik. Ekkor létesült az a vállalkozás, amely * fi/iy//ítíV\'ükóint..Wí \'¦¦¦<\')!¦\' i - ;;>""! 1828-at írtak, amikor ez a. gyiivállajat alakult. A vállalat abban az igaz rneggyÓzödésBetí. hogy amit készít, valóban jó áru, állhatatosan és gondosan egyre csak azon munkálkodott, hogy ai egykori „kontinentális kivét" miríél jobbá, minél izesebbe tegye. Volt úgy, hogy nehéz időket éltek át, . volt úgy is, hogy jó idő járt erre a tö>ckvé(re, ck a, végső, siker mégis csak a, vállalatot igazolta: a ¦Jfy/írA-cikória kávé tökéletesen és teljes ménekben megfelel minden vele szemben támasztott tárgyilagos igénynek.
Akár hozzá keverj ük valamilyen más k*.V*hoz, hogy teét fokozzuk cs zamatosabbá tegyük, akár pedig tiaotán-.ászuk — tejet öntvén hoizá^-, igy is, úgy is csak Körülbelülik, anaafc; kogy feltalálták a ¦//wíírft-cikóriakivct. S étoesetüsk *n*f csak aagyobb, ha ezenfelül arra, i*.gondolunk, hegy, az, a magyar íöldnek^a magyar ipát szqrgalmirwk gytinvJlcse. -
I&42. február f
KISKANIZSAI ÉLET
A MANSz
Ujj, ArtAlcw munka íadujrt meg » klfikuuksoj asszonyok kőzött, Hmtt ma-^-Usibb nr-mjmU érdek hevíteti, amikor kibontották a MANSZ zászlóját. Dr. Krátky lervánné, « MANSZ eisőkasz-.\'iim ]i irata ji fixeretet\'.ei karolta fel KWk«nlzsát. Már rétfóta vártunk falami iiyoafálát KiwksmJxsáu. A !«gan>-gyohb öröm számunkra, hogy a ml \' -ívtiunyuink . fcuiiio.lv ós céltudatos itenueU munVál Col.taiiuk a MANSZ kvitté** böloi. Oröinm»t hallottuk P. liáuae üyut* !-.¦!¦;,...¦. legutóbbi elő-\'¦.!.:¦ ui aeokatak ¦> problémáknak
» fejtegetését, nv&yak n:\\iujatt ma «ny-nyira idöaaoruek és funlosak. ümdag 4a lí*j-feiiriwi niú-wil áíiiUitl óiuli B kKk>uk*U MANSZ TWelóságc a Ui. Y**l Wúapaikra is.
Ismét ugyanaz a Polgári Olvasókör tlsiflkarn
orlati teJ**s«dév*i, erj\'hw»i(u vft> jusztAifcHi bizalmat aa.v.iaot: a Polgári Oárasokor kOftgytUosJ adatár négy é« ¦ működő tisztikarnak. A iközgyölési Aoek György elnök nyitotta mag, majU tir. Aneli .\\ytui szépen felépített ül káli Salentósét terjeszteUö elő, a mely -bt a\' Örömének u,!otl Idtejaxíet., iiogy
t> magyar icrüCetek yisaaasxerzéaélaa »i Olj-asűltór túrjai közül is néhAjivu» ki-<e(lek « részüket. nh«ércL0s volt a kar..Idei külső szerepiéfce. Tölrf>-«6-adis, ona éti \'[(•¦¦ líí- hikere ről lx«»St.» jelentés, inujl Honjai ÁVdraa IHSnitilros a 11.000 p^Ugba forgafcm-ról .Számolt be. A k-jzgyüJís Hornul |ien*lánosju\'\'i- és ötvös f 6 b - ¦
nagyasUi jotfyzököuyvi koszúneet f»a-vaanit,
Egyhangúlag mcgvá^szlalUk: a\'aftk Miik György, tiiTScánők Horváth i-e. rene, a|e%ir>k Risa László, vigalmi alti öli Imrei József, hím agy ötvös László, pénztáros Horn11! András, könyvtaros Marton Jóxscf, titkár dr. Aneli Asta!, \'JegyiÖ SzUajka I*:*» ;. azámvizagalok 4**\'"»« P*S Kla-TóHi Imre, KnfluM Jóxulf, pénztári cUcu-örök Magyar Jozaef, Horváth Gnézin István. Válsvsztmany : l>. Uáriás Gyula, Szípuctvary i;á«ztó, Major János Kuzk ner Józaeí, Török János, Hundér György, Baj Ferenc, GyergyjMc l^erCnC, Igri József, Kunlcs \'Sándor, M*jor Fe-mio, Marton József, Koszorú József, Török László, Horváth Grazio György, Kttzsncf FcreoT, Sneff Ant*, póltu. gok: Hokmaoti Jór*r, Horváth Mákos László, Varga György,-Horváth Potter József ós Marion György." Sxépudvury Luigia köszöntői*; » kftrL Snefí AlUOi köszófiílet mondott « bizaloméit- — Atijá égy perces noma szimcltnl recete W Usztfiieiadását a Közgyűlés oz egyik tnvajry elhunyt t»SÍR> Flumbort József ir;int.
rlána tisrfíVMrt érlekerhi
Levente hírek A Leiiaata Egyesnist ké^ayflíéséti nngmvyui Antal ifjusúgt sz-jiosztáiy rttiök Lejetonett», hogy-* kiskanizsai tevctiie"k aejat anyagi ercjükböJ sz^i lc\\«ritezásiiot Bzeiezaek Ua *i# meg\'¦*\' tavasz íotj-amán üao.-pi\'K-es kfietfk kör&tt átnyujtjAV nWtont-boni Vózaég t\'yiiantéittek.
Kiakaaizvi. fareaiisi sríazádójakííMt (-mjp^elik a vaslmapi nagy fars-Jigi Leventr.l;iílt, Umely í Órakor kezdődik " Levente OlthonV\'Ui\'.
Viüdinlemjíóbun fejezMa* be a vrnlók egyéni házi sakk bajnoki Iflüz-(U\'ímel.. Első lett MaJhUics György I*-\\<nt«, mtg » többi lte^vezósek: \'i. Zí-iska, 3. SzniíKtios, 4. llinder, 5. Bolf, Ö. M»gyar, 7. Tooibér, 8 Wéber, í). Geróco, 10. Horváth leventék. M*-tulle» tehctftégm, rt« jó Szmodiö és •
UVJA SZEMÉT I
íj vMnljon blaUmnal ««y \\:\\ UK nnntUvMtt látMvr-vnkQBlrtsitifceii.
ZSOLDOS QYULA
WfltHt», fttarta n látazereazraostar,
Fű-ut i. (¦ KB[«M-Ktl1*4t>ll lliML.nl
EitJriL Z«h«.l«o«t, kS«4iftk, IficiMk. ¦(*
rozsául rajtoló \'ialabér is. YaJófizánú a levaalók ín rMit versek R kicAaui-..t-^i egyéni snklrt^^kságbaA.
A jáláknaakoeztAly február Zl.« hla kl Kz wsítiöi •fctaiss verwayA.
Egyéb hírek
A X6r 13 «o Caadabátt r.«J.i. A ^raangv«»áf|i>n>i bál aagyvLk>?ruRek i^erkealk.
Hódi hajoltunk ftilépittadó háaábaz Vara* György, Kálc*lce FontOW ós Gödinek Anb4 500, Mátós Gyóruy\', Horváth György, Kajkaíc* Jóasef, Po-lui Antal, F-alöp György 250, inig plán-ifcr K,ár«iáT 200 drb. teg*ttt ínr».oaoii.
Sportetrt
ICeddtn arta a jjatenla OLibon nag\\--termitao Krlsinf Károly, « ZMNTE kltáló odzőjt tartott ató[>en siki-rtu riöadáKt a labdarugás-óJ. iUuMatrAM etóxuMftueat a tebáaruKitN lon*»eic
Festessen Tisztíttasson
PÚlCSiCS-núl
rluiena.\'ett ED»j eiófttok a« öakortój naríjíi\'iikjg. Pompás hozziórtósfr; 1 magyarázta tgyes readHzeiek, a nií^bhi V, m*Jd » magyar <s ua olisi rvud-fiaer Tódekezó éü űim»dó &>:r*pót, m»JJ az uj WM rendszert ismerW.* ón ttáoány foalosabb labdanajó kór-<H#r* tárt t-i.
_k-.a-4-
Mla»a<l wltuntlvoli hótkd»i«^«ho*
SM Ettasalö, torno, -- 7 00 IHrek köziem ínyek, i*tn-nd, h.ttiiílemezot 1P00 H;rek. - II.II) is\'flinfiköri vm fal|o*zolß«lit 12.00 Déli h*r*ng •Jó. - 12.40 Hírek -i- 13 20 il aUjáráB- ex vIzaiUijelenl.M. ¦- 14.50 Htrak — mr» A Tádtómfisor i«nwrl« faka - 15.00 m r<.iv mi!.\',,¦ v, Arak, éleinilszerirek — lfl.<5 !\'1 i-.\'-Wójariiijeietitéi, lilr,-k 17.00 Ilire* •clovák és ruszin uyelveu - 1H.09 Hírek uiLLgyer. néniét é» ronáa nyét »«n - 20.00 Hírek (ludapeil I!.; -ii 40 Hirek. klajáraajeltntéa. - nxtQ Hírek nfinei, ol-<sa. angui és fnunie ajatran-\' 124.0O Htn-k ÖUD APUST 1.
17.15 Megyeri Gyuta t;\'uK-zt»ékarű. ~ 17.33 Felolvasás. - 17.50 Riret; Az »rksl i«iny, Sivít. — 18.20 F«dák Ágota csetejjése. — 18 33 Altiért Fb-rene hegedűi. — 10.20 H>agkép«k. »Inu.n onnan.. -~ 19.43 Fartiaugi Tar-ka-osl. - 22.10 Tánomuzslka, - 0.16 Őzen «z oltUoo.
BUDAPEST 11.
17.411 Megveri Gyula táncz\'nekara. -~ 18 Farkai F.dít niissziós alapító tőnókasszony tlóadása. — 18.30 Moíó-gazdasági félóra. — 19 Szórakoztató j Ur. Hulász Gálw előadása. — 20.10 zene. — 20.10 Eysse» Irén énekel. - I IírelIbo\\-en-mév«k.
:.\'0,j3 Kós# Jilnos vlóadáiüi a HÜÓczi-fluk neveléséről. — 21 Szrntgyörgyi-vonósnijgjee.
Vasárnap
-UOAPBiT b
8 Fohdaz. Stoz*I. ílPggHli zen". — 0 Iteformálua Utenttazlelet.. — 10 Egy-liií/i ének ós szentbeszéd. — 11.15 Evangélikus Istentisztelet, — 12.15 Le-venie More. - 12,45 CaeJényí József magyar, nólákat énekel, kUéri CMah Kálmán cigányzenekara. — 13 Rádtó-króulka. — 14 Mú vészlemezek. — t3 Kristály Aladár előadáfla. — 18.45 Az l. lionvéd gyalogezred zenokara.
- 10.40 í)r. Ratíió Nándor előadása.
- 17.20 Vidám lilmlilradó. — 17.35 Itadic^.jaizzegy-allns. — 17.53 A nyul regéü>-e. Irta és owzeaUitolta Kádár Erzsóbel. Elmondja Bajo»- Gizi. — 18.25 LlfizL h-moli szonáta. — 19.20 Hádiózwiekur. — 20.30 SpOrlei*dm»V nyíí.\' — 30.43 Veress Károly cjgásíy-zeiiekaru. — 21.15 » Rózsikat. SzWjáték egy íelvonasljMn. — 22.10 Szóniozlató zen*. -\'23.25 Szabó Kat-aaa jaza-hármasa.
BUDAPEST II,
11.15 SzórukozlatÓ avna. — 12.15 IfBngversnay a Kálvin lóri m\'omultua lemp\'jimbói. ~ 15 Tánt-zene. — 10 Tánczene. — 18 \\Veidin,er Ede ez*-Waz-.tielwru. — 18.35 b\'Wolvasáfi. — 19 A Szegedi Vasutaaolc Hazánk Daj, és Olvasókörének énekkara. - 19.30
Magy áremelkedés dacára is megkezdtük szokásos leltári árusításunkat, melynek tartama alatt az eddigi árainkat jelentékenyen leszállítottuk.
Ropsleln ButorMz Hasyhanizsa
Nézze meg a kirakatunkban lévő P 650 — és P 1090.- hálószobánkat. Csodálkozni fog, milyen olcsói
Most vásároljon i
Hirdessen o Zaini Közlönyben
A íaktt Illik fordulója
Vasárnap délután ut tWi <¦. ¦.< SMknlja— Nóuuflh I„ Bőbm-Lá*2ió Baón -Keliennann, Wóbw-pinW RltZ-XÓmeth IL, K. N*gy-Gá»pár kerülnek szembe e^ymi\'issíU.
A második onatáiyli*n Kódbaum-. B<>rabde, Marbaoh— Fógnw, Barbarli» - Deulsch. Sttfnnr- Detrich, Durl«l--KomaJSi, S» «dai - Toív a nurread.
BÚTORT
¦ZKktlzlell>eti,
GÁBOR mdaagtaloctiáf
T*gVM »KT reudtljou.
IJ,¦;,,¦]=......... ,, VátOBh4l.|M)l«U
Mi ujgág a Budnpestl Élelmi-gzernagyváiártelcpen ?
A Magyar Vidéki Saitótudóailó hu-dU|>i\'«U jflloalóso fize-int a fÖYáro&i é^.ímisama^vásáruiaisnn jnnuár 30. lói február 3Jg «z élő- és vAgottba. romfl, v"lamint a tojáapísk on továbbra is váKozutbiaul a WvnzaJoft n mfgá\'ia-pÜolt tegm*gáeal)b árak voltak órvíny-bm. — A zóMaeg-- éS íözieJélkrá\'tfi piacán a . rejeskápoMla és u keáká poaxttt ára 4, a kalarábé ára. podig 0 KUóitpI emclkedatt kilónkénL A lobbi árucikknól árhullámzás a 4 fillért nem haladta me^. A gyümöicíi-]>fa(on a 37 százalókos vUátíos dió-belet tartalmazó liójasdió lngmagaeabb nagy kei cikéMnd ára az ArkOimány-biztosság 131.200/1041, számú rendé-tele éileimóLen lebruár 1-4Ö1 205.00-217.G0 jKtigd méíerm;izsóiikí-nt. A többi árucikkek ikózul ¦< ¦ \'•. , •)>: ¦< narancs ós n \'külföldi gesztenye ára 10 fillérrel csökkent, viszont a man-larui ára 20, a nomesfaniWJu körte áru nedtg 70 fiHémei emelkjadett kilónkéttt
uiUftii asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
HUi KÖZLÖNY.
MÉRLEG
i Blatles tBérelbea 1 Biakixertt |avltóB
SCHOLCZ JÁNOS
méri*akéaxltO-m»st«r
u aKy kaalaea. golvfa-tar 30 bja,
Ryti finn elnök
beszédet mondott a finn ország-évdlii megnyitó- ülésén i világos, üyilt és hátsó gondolatokat nélkülöző szavakkal számolt be u finn nemzet magatartásulról. A finn nép nem csinál érzelmi politikát, han*ra a történelem kétségbevon hatatlan tónyeihez al-katnuizkodik. Oroszországot kivéve, soha egyetlen nemzet sem uondoll arra, hogy Flnnorszá-,[ot erő&zakkal meghódítsa, az oroszok ellenben 35 izbea viwrf-tck háborút a finnekkel szemben hódító célból. Németországa nak keLeti irányban ugyanolyanok az érdekei, mint Finnországé. Finnország emellett évszázadok óta bensőséges gazdasági és kulturális viszonyban ?11 Németországgal. A .bolsevizmus elleni háborúban tehát egymás mellett kell mennie u két nemzetnek. A bajtársi rgyfiltmüködés azonos Finnország etomi életérdckeivel, mert a bolsevizmus győzelme a finn függetlenség teljes megscmmir* sülésél eredményezné.
Különösen jól esnek nekünk Ryti elnök szavai, mert a mi magatartásunk teljesen azonos Finnországéval. Magyarország is józan megfontolással a történelmi fejlődés tényeihez igazo-dolt. Hidegvért ós valóságérzó-kcl kivan népétől a finn elnök, olyan erényeket, amelyek életünk és szerepünk megőrzéséhez, ilt a Duna—Tisza táján is elengedhetetlenül szükséges. S ugy a finn nemzet, mint a magyar, megmutatta ós meg fogja mutatni a jövőben is, hogy ezek az erények nem hiányoznak belőle. De éppen a,mai súlyos időben mindkét testvér-nemzetnek tói esik és belsőéről ad az a tudat, hogy testvére ugyanúgy gondolkodik, mint ő( tehát nincsen egyedül.
Ryti elnök beszédének másik részében rámutatott arra, hogy qz első világháború befejezése után kötött békeszerződések nem lehettek tartósak, mert gyűlölet ós bosszú táplálta őket. Finnország reméli, hogy a most folyó háború után, mentesen minden gyűlölettől és bosszúvágytól, sikerül olyan *tartós jogi állapotot teremtenünk, a melynek oltalmában a kis népek is félelem és gond nélkül élhetnek és dolgozhatnak."
Ryti elnök tehát nem csak bölcs külpoütikus, hanem jó patrióta is. Külpolitikai realizmusát hazafiúi hüséfle irányítja. A finn életformát ós a !finn 6i> Állóságát védi minden szavával
cselekedetével. Tiszta, ragyogó öntudat sugárzik szavaiból, léi tudja, hogy ha egy nép tel-
LÖ&L ÓRAT. i\'lü ÉKSZERT, "^SZEMÜVEGn^MW ZSOLDOS GYULA Wtawar, tteata k Ifta^lUWrieflt, -„
**r-n km*, áj gaajwg»egafc.
adja önmagába, saját élettor-májába vetett hitét és bizalmát, akkor menthetetlenül elkallódik a kíméletet nem iaruerő törté, neiemben.
ItyU beszéde élénk visszhan* got kelteti Európaiban, Illetékes némjet hely kijelentette, hogy Hyti beszédei nagyra értékelik inint egy magasabb őrhelyről Ítéletei mondó államférfiú még* nyilatkozását-. Az illetékes nemei hely valószínűnek tarlja, íiugy Ryti nemcsak a sajátja-nem más európai nemzetek nevében is beszélt. -rAzzal a meg állapításával kapcsolatban, — folytutja tfc illetékes német hely —¦ hogy Finnország meg akarja őrizni saját állami ós alkotmányos rendszerét, a német fővárosban emlékeztetnek u FÜhrtr-
ivek ama szavaira, hogy a namr zeti szocializmust sohasem szánták kiviteli cikknek*.
Az illetékes német hely megjegyzése éppen olyan jóleső érzéssel tölt el bennünket, mint a finn államelnök beszéde. A német vélemény ismételten megerősít bennünket abban a véleményünkben, hogy a német nemzet azt a népet becsüli, a mely hü marud önmagához ós éjei tormájához éppen olyan szilárdon ragaszkodik, mint a nó-met nemzet á magáéhoz. Ném*t-orazág tiszta nemzeti öntudattal és érett önállósággal rendelkező nemzetekből akarja fclópiteníoz uj Európát ós fioJLott naciona-lista tudata éppen a renegátokat veti meg legjobban.
A hófront mai helyzete
A vonatok akadálytalanul közlekednek
A iegflBpj ujabb nagy hófúvás és *zt)l ujabb hdlepe\'be borította a\' várost éa vidékéi. N^kanlassin ina u hú magassána P2 cm. A köztisztasági hivatal mindent e-kövot, hogy oregDa.
Wö muóVuonökki-1 az illákat szaUiddA tegyék. A járda kowíjjaivel erősen megnel\',Bze<teit a köztel-edéö. Nagykanizsa vidékével szünetel.
A fiikos járdának is meg van stz áldozata. Szilos Istvánná kaniztai ojx-
hív petüli ni 0. számú ház B&ya flrtoszolt, hogy lábat tört*. Mentők sziÜlilottík he a korházba. A vusuti pályatesten « ho^kés mozdonyok és nagyasimu inUnkAsrtttpat annyira utalóddá telték u közlekedést, hogy k vonalBBCi elvonja niAndOn\'eM köz>-fcedni tudnak. A vonatok 15—30 pér-oea késessel fúlnak be a kaavzsai pályaudvarra. r
Bárczay árvízvédelmi kormánybiztos szemleutja és tanácskozásai
Bárczay János földmüvelés-, ügyi\' államtitkár, az árvizvédőiéin országos Kormánybiztosa szcmlcuton jár az országban ós a helyi hatóságok vezetőivel személyesen beszéli meg a szükséges megelőző árvízvédelmi intézkedéseket. Az első két napos ut a Tisza vidékére vezetett, a hol behatóan tájékozódott a ta-*. valy olyan szörnyű csapást szon vedelt területek helyzetéről. A kormánybiztos kíséretében több vezető szakférfiú utnzik. Kecskeméten megtekintették a ta-
valy vógzett csatornázási munkálatokat ós meghallgatták az érdekeltek kívánságait. Kiskunfélegyházán rövid értekezlotvolt ós a kormánybiztos elrendelte, hogy már most fogjanak össze teljes erővel, hogy a szükséges munkát elvégezhessék. Bárczay államtitkár ezután Szegedre ula-( zolt, ahol szintén értekezletet i tartottak az árvízvédelmi kérdésektől. Az árvízvédelmi kormánybiztos ma Hódmezővásárhelyre, Makóra, Orosházára és (lyulára látogat el.
Megkezdődött a második vöröskereszt ápolónői tanfolyam Ragykanlzsái
Az előző vörös-kereszt ápolónői tanfolyam kiegészítője és folytatásaként) tegnap megnyílt a második vörös-kereszt ápolónői tanfolyam a városi közkórházban, dr. Bittera Zoltán hatósági orvos vezetésével. A mostani tanfolyamon reszt vesznek az előző tanfolyam teljes létszámú hallgatói. A tanfolyam 4 hétig tart és sor kerül a sebészet, belgyógyászat, elsősegélynyújtás, gázvédclcm, stb. köréből való oktatásra és előadásra, amiro az ápolónőknek hivatásuk gyakorlásánál szükségük van. Az előadók között szerepelnek dr. Desseö Mihály kir. városi tisztiorvos, dr. Endrey alezredes-orvos, kórházparancsnok, dr. Bit-fisra Zoltán, stb.
A tanfolyam záróvizsgája
március elsején lesz, amikor Nagykanizsára érkeznek gróf Hunyady Józsefné clnökasE-szony és Apor bárónő főnőkasz-szony, akik rószt vesznek a tanfolyam vizsgáján.
j
H ARI S N Y A
Műselyem éa hernyóselyem
összes minőségben Karja minden üzletben, Vigyazzen a márkira:
N OR-C 0 C
A klskanlztal gazdasági tanfolyam záróvizsgája
A Vtskaniz«i m. kir. telt g**dMtágt
tanfolyam n.-ury missziót vég** « tuv
ROzdák köíö.t, ultik nagy órd^ktŐdrflsel MHgatJák u lao\'o\'.yara t«Ji eó.idáBiit. A kél b^aaroi tanrolyam február ll i./o.íit.\'ft,,;, fojezftdflt be ,\'fi i>.\'!i-ruár 15 én, viwdm.ip délelőtt 10 erűkor tartja záróvizsgáját az OivafiókörtKH, amikor a intní*zleri vlz^al>UtoA jolna-Mlében a biurolyam leVlgaldli exaut-" gaxdákku avatjAk.
Cipőt TeUlaa:4i«. csak ELEKESTŐL
(Dermata) M 15.8.
Ilovszky képviselő a záróra érdekében
A képviselőház cJtütőrtó\'i dUeoa */. üzleti záróra törvény>3vusliaáiia,k íár-gyHláBánúi ilovszky Jún >s NagykanJzNa oraxaajyflléa) képvUielőjc őrömmel ud-vözíllle a javustoiot. Önömmel lálja, mondotta Ilovszky, Itoir/ nagyj)ínt«keii is déli Htenkél órától tátótH rendel el ii törvény, ^t uzonban azt a kéréM terje^ztet.e elő, hogy a zárórát Wrjep):-f-zék ki Rg efiéM anne|«apra. Indilvw-nj-ozlu, hógy • kiskereskedőnkrr ti terjesszék ki a hétvégi szünetet. Javas-lalál Bíociulifi és eftészséffúgvi EZ»m-ponlokk:>{ indokolt:i ik&t?, ha niúu. kép n^m megy, legalább a városokba* hozzák m«g ezt aj\' intéxkrdé«t. A ti-.tiu-.i-.ult t.K,inn\'>V\'i U berte az ünnepi záréra elrendelését. Végü.1 haoijoetatu, hogy a javaafat tnvgy iépos^el vitte elfli* h dolgozók srociúlls júlötének kérdését. A j\'-fvaüla\'ot elfogadta.
a
NAPIREND:
Hétfő: marhahús nap.
Gyógyszertári űgj«Oet: M> Őrangyal gyógyszertár DMák tér 10., holnap Maffváttó ayógysj«rt4r Enffábet tér 31.
Ktskanlzsán az gllani gyógy* SiLő-állandó flgyeia les szolgák tot tart.
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, \'/|8, 7,9, VitO, ViH fnagymise), 12, d. u. S-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, <A 10, 11, d. u, b-l\'.ur litánia.
röMdz/ kápolna: %6, 8, 9. Vall, d. u. Vi3-kor litánia.
Plarlila templom: 7, l/;8, Vz9,
v.io.
Ktskanizsa: 7, 8, 9, 11 (nagy-mise), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. c. 10, d. u. 6. jf
Izraelita: pénlek d. u, V*7, iium-eat d. e. 19.
— (XI. Plus pápa halálának évfordulója)
Február jn^a, Xl. Píus pápa hu-Jáfánflk,\'évfordulóján a slxtusi kápolnában ünnepélyes gydszmlsét tartanak XII. Piúa pápa jelenlétiben. A. gyász-misén megjelennek "z összes Rámában tartózkodó bíborosok, ór*ckek, püspökök, prdhitu;ok, a pápai udvar, a va~ tíkáni diplomáciai tcstüUi ós * romwL •emesség. ; \' \'
— (Muraköz: képviselői)
Már hh-t adtunk anol, hogy a délvidéki területekről 20 képviselőt liivtak be a magyar országgyűlés házába. Muraközből három képviselői hívtak be. Pecsomik Oltó csáktomyai polgár-meslfrt, vitéz lIorTátb J-\'crenc pe^uk; gazdálkodót és dr. Országh Pál alsó-lendvai úgyvédet, líolüvásuk nagy örömet kelteti- Muraközben é-s e^ész ZOJa vármegyében, A magyarság kipróbált vezetői.
— (A Szent Vince Szeretet-agyesBlet közgytHése)
A Szent Vinc* Szereteiegyesület február 13-án, pontokon,dédután Gorakor tartja Óv! rendes közgyűlését a kórházban, Oz egyesület helyiségéLcn. A közgyűlésen megjelenik p, Köh;er p©: renc, na országos központ igJzgató-kiküijóltjo is. ... ! (;)
— (Meghívó)
a Keresztény Jótékony Nőegylet Vbruár 14-én, szombaton esie g órai kezdette) a CentráJ. heyiségeib.\'n far. sangvégi táocestíílyt rendez, melyre "it egyesület tagjait és jóbarátait ezúton hívják meg. öltözet: nőknél tetszés szerint,\' férfink Boté* ruhában. Belépódij: személyjegy 2 pengő, csa. ládjegy 4 pengő. A lísrta jövedelem Mót a fronton harcoló katon.Ün\'t részére szepetet adomány ként fogjuk el-juttatni. Az elnökség, (:)
— (Halálozás) . \' pilezer Albert 84 éve*, korában Bu-
(íapusten (II., Lupény n. 1/b.) eliiuövt. (Mmden külön értesités bclyetl.) (:)
. — (A MANSx)
szokásos havi össze jövetele február 9-én, hétfőn dólután 5 ómkor te&z. Elnök. (:)
Nagykanizsán 13°/0 a zsidók arány-száma az iparjogosltványoknál
UTORT
HETTEI IflBE
aiirkás botorstalonjábsn vegyen vagy rendeljen. Caaafcw|srt 11
k múlt napokbon lefolyt felülvizsgálás során kitűnt, hogy a nagykanizsai ipartestületen bejegyzett legális iparosok (ipar-jogositvánnyal birok) száma OyS.\'mig a járás területén Ösz-szesen 444 bír íparjogositvóny-nyttl. Ami azt jelenti, hogy Nagy kanizsa és vidéke iparostábora 1437 főből áll. Ennyinek van
— (Néhány német tanítványt) uióy.íáfe#*l, gjma* tanuk* aorao.
patáláaát iu nia«J>. legjobban bevált módaserérei psutos Erasabat ajaftv aaiAmő, Necrkfeúau Hra^ttot C«r lt. TtWuu 831. j \' . ,
— (Meghívó)
A MANSZ ifjúsági szakosztálya farsang vasárnapján, 15-ón délután 5 óna-kor a Onlnillwn rendezi m«g táncos-Icájál. A rendezőség külön meghívót ez alkatomra nem küld szét, hauem ezúton hiv és vár mindenkit szeretettől. Itendexőség. (:)
— Minden óvatosság)
és c\\f Líyázát dacára balesel érheti az emberi. Hetesen cselekszik, lia ily eshetőségekie gondol és meglevő életbiztosításához balesetbiztosítási h köt. A díj\' nem drága s u ludat, hogy bármi történjék Mz e-ml«r,ia, védelmet nyuíl a balcselbiztositás, megnyugvással töltheti cl. A balesetbiztosítás szólhat halálesetre, állandó rokkantságra, b«l<Mi,tből szármaxő munkakép to.t^i.\' ségre. Mindenféle módozat ós feltételek megtudhatók az ffisó Mafiyur Allatánoa Biítositó társaságnál. Az 1857-ben alapított legrégibb biztosiló itiagáuváltaltit, az Első Magyar Általános Biztosiló Társaság holybeü fóügy-nöksége Csengery utca 2. készséggel ad fulvBágosiiásl minden biztosítási -\\-onatkoaasu ügyben. (:)
~ (A Papp Onzkár-féle tárgyalás)
P«pp Ostkár nagykanizsai dpész me^ler Ismereinj ügyéLan dr. Hámoiy Zoltán törvényszéki bíró a tárgyalást eüuapoHta, A legközelebbi tárgyalás február 11-én, sjnrdan délelőtt lesz.
— (Szalmacslzmst ké&zlunek a katonák Bzeraára)
Danára mosonmegyel telepes község lakói Csizmadia Károly lelkész kez-demén>ezésére 5000 darab szalm«-csizmát készítenek katonáink számára.
<teáTp ÉKSZERT, tfEKál
V
i\'.\'a.
»Y GYULA
---*t«s HunrWI T>). i &-ST,
V*i*«k, íiimlWlifiKiftk okid Srbin kMiDlarlí.
anaNvar
iparjogositvóuya.
Kzzel kapcsolatban az arányszám megállapításánál kitűnt, hogy Nagykanizsán 13—14 százaiét; a zsidók arányszáma az iparjogositványoknál, rnig ajá-rásban alig imilja fetiil ¦ a 6 százalékot.
Csak néhány vau olyan, aki löbb iparjogoiitVány birtokosa.
— (Üzemi balesetek az egyea Iparágakbsn)
A aWtlsztikai összeírások \' aeriut llXO-ben Magyarországon 53.168 üzend baleset, történi, amelyből 333 rögtön halált okozott. Az iparágak kö-
zül legtöbb h-\'v.-.\'.-i volt a bánya in kohÓváHalatoltaal, ahol 11.75« bale*et
Bükk-, gyertyán-, cser hatláb- ás 41| xfff a
maximélia áron -4tv
állandóan kapható
Németh Józsefe;:;,
aSeenrar-Mten 6». Telstoe: SM.
fordult elu, 52 azonnali balátoseltit. A kózlekedásuci és száiUtmiuiyozái>. uúl 7.710 hákael1.27 lialál, a fémícl. dobjoző üzeniekbeai 49G5 bAfcael, u hálái, a. góp-, axenszám- és műszeriparban 4137 )>:¦\'¦¦¦¦.-I, 20 basái,. «z éJU\'Jmezósl ijiM-tün 3445 b«>sét, ÍM linkli/nz éplBcezósC vajlalatolaiál 28HJ baWt, lö batíál, a kö- és Wmrsw^án 20G0 baleset,\' 13 halál, a lesttliparban 23» balett, 7\' hiUát u te- (k csont, iparban, 17C0> baleset, rj .JmáU volt lD*04»en.
IFolybitás sz l. oldal roll
meg. Cripps volt moszkvai nagy-^ kövei legutóbb kijelentette, hogy a német hndscjieg^\'lqver\'Óséra ,az egyetlen lehetőséget «sak a szovjet hadsereg jelenti.
Az anQoldk ném blznsk többi hsroi kópeBséaoikben, de kevéssé bixnak már az ésxtk*
amerikai hatslomban Is.
Minden reniényüket tehát a Szovjelbe helyezik ós Anglia eltökélt szándéka : harcolni a lűg~ utolfió oroszig.
Manduláiba kőllUzik a barmai kormány
Tokió, február 7 A DomeHroda megbízható helyről szerzett értesülése közli, hogy Wavel a burmai kormány székhelyét Hangoonból íifanda-luiba teszi át. Ilangoon helyett a Bengáli-öbőlben lévő Csitta-gong kikötőjét használják fel a csungkingi kormánynak szánt hadianyag kirakására,
EistillyauMtctttth egy apányi gŐxőtt
Madrid, február 7 (NST) Az afrikai parttól 400 mérföldnyire tengeralattjáró, el-sűllyésztett egy spanyol gőzőst, amelynek legénysége" Sevillába érkezett, Ezek elmondták, hogy hajójukat kétszer torpedózták meg. A tengeralattjáró zavarta a süllyedő gőzös vészjeleit, hogy htokban tartsa a lorpedózás helyét. | ,
UMGER\'ULLMAMN ELEK És TÓTH
VASKBRESKBDÉSE — NAGYKANIZSA. l(U
Hofherr- Schrantz - Clavton-Shuftleworth
Magyar Gépgyári MÍvek Rt. Nagykanizsa és kötnyékt képviflelere.
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntatermáben M
= nagy vátatazték várja Önti Hortky M,-ut X«. Tel*fea :\'4taVf.
Amerikai élrhaják érkeztek «z uruguayi vizekre
Bern, február 7 NST Monté videóból je(enti : Az uruguayi kormány minden szabadságot véijö ország hajóhada számára biztosította azl a jogot, hogy Uruguay keres kedelmi és haditengerészeti kikötőit minden további nélkül használhassa. Amerikai könnyű tengeri őrhajók érkeztek pontúkén Uruguay vizeire\'és érintkezésbe léptek az uruguayi hudi-lengerószet jarörhojóhral.
Kanada most lépeti etőexör diplomáciai eiexonyka m Szoeiettel
Stockholm, február 7 (Slefani-iroda) Londoni tu-dös^lás szerint Kanada történelmében most fordul elő először, hogy diplomáciai viszonyba^ lépett a Szovjettol, amikor szerződést kötött.
A {•patai ¦¦háeigf h •tllsmrlásm lAsz astaitft tartják Sazltsfiaipurt
Sanghaj1, február 7 (Stcfaní-iroda) A legújabb szingapúri jelentések szierínt u japánok a tengerszoroson tulel-hclyozett nchézágyuk állandó tüzével folytatják a támadást. A lógifölónyük is változatlanul rriegyan, bár az angolok vadászgépekben erősítést kaptak. A japán bombázok általában nappal támadnak, éjszaka csnk akkor, ha holdvilág van. A védők legsúlyosabb pontja a vizzcl való ellátás, mert a vinvezetákeU földszoroson: elvágták. A repülő lereki karbantartása is igen nr h<z, mert a jarránágyukj\'szakn-
lant
ttklnlu meg ntklinmkat I
JiivIMsokiitJiiMllíwiviilliiliiiik.
gatlnmil lórik) a r»p%4ÖV»rek kifutója). (MTI)
A londoni Times a szovjet .sikerek* elégtelenségéért ax USA t teszi fehUsse
Róma, február 7 A l\'opolo di Róma azt irja, hogy Londonban kezdik belátni, hogy a szovjet előnyomulás jelentőségét erősen mcgnagyitot ták. Kezdik felismerni, hogy a szovjet csapatok által visszafoglal területek nem is olyan kiterjedtek, mint ahogy azt gondollak. Ez a terület egyébként teljesen elpusztul. Az angol és - ¦ amerikai katonai szakértők különben is mint telTeSeit bizonyos ténnyel szánlolnaíVa nagy tavaszi német támadással. A londoni rádió már kezdi erre rdőkészite-ni hallgatóit. A\'Times a\'szovjet sikerek elégtelenségéért az amerikaiakat teszi felelőssé, akik ncitt küldtek elég hadianyagot a Szovjetnek. (MTI)
fiaVIitcj^olaaaeoraxáql tár-aya.Aa.ail a teatfjaly föld-" koxltenaafi I*«lf6iényé~ nek m«ajf)HUiIt*V««Vt «rr.r! J
ményeai *iapawaajaa>
Berlin, február 7 Német katonai körök Göríng római megbeszéléseiről ugy tudják, hogy a látogatás autóinct— olasz földkőzitengeri légifölény további megerősítését és ezzel Hőmmel hadműveleteinek jelen-tős\'támogotását eredményezi. A tengely légierőinek a Málta-sziget ellem\' állandó támadásával kapcsolatban német katonai helyen nyomatékosan hangsúlyozzák-, hogy Málta már nem jatsz-hatjn azt\'a- szerepet; amelyet angol részről elképzeltek.
Megtnéitottdk a Japánok a támadási « Corregidor-eréé ellen
Budapest, február 7 Sanghaji jelentés szerint megindult a támadás a fülöpszigeti Corregidor-erőcl ellen. ABatung félszigeten az amerikai ós fUip-pino csapatok szívós ellenállást tanúsítanak, de mivel a japánoknak az utóbbi időben újból sikerült jelentős csapatokat partratenni, az amerikai ós fi-lippino csapatok helyzete ismét válságosra fordult.
Afrikai brit eáUttáborokat bombáztak a nemei repülők
?Berlin, február 7 (NST) Mint katonai részről jelentik, német harci repül 6g&j pek február G-ára virradó éjszaka herves támadást intéztek a Tobruk körüli angol sátortáborok <illen.
Egyiptom nem engedi, hogy Anglia beluS ügyesbe: bele* avatkoxzék
R-őmatíebruár 7 (StefanHroda) Nnhasz pasa, az uj egyiptomi miniszterelnök közötte1 az angol nagykövettel, hogy az egyiptomi kormánynak az á Icivánságö, hogy Anglia ne avatkozzék bele Egyiptom belső ügyedbe,;
Nagy japán támadás Santang ellen
Tokió, február 7 Sanlúiig tartományban a japánok általános támadást indították a csungkingi csapatok el-
ZAI4J iLaVaLftfg^
len. A kínai csapatokat taljeaen körülzárták. F.zek fejvesztetten próbálnak kitörni az egyre szűkülő japán gyűrűből.
Tokió, február 7 (NST) A Domei-iroda egyik jelentése szerint a japán bombavetők január 6-án a sziíínat-rai Palcmbang tcpfilötcr.c ellen intézeti támadás során 28 repülőgépet megsemmisítettek.
Naptár: Február T. Szombat Rom kat rtomaald. Protestáns Tódor. Vir. ,J-idi»t W. — FebnaérS. Vasárnap Rom. kat- Hatvanad v. Protentanii Arankn. Izr Setwt2t.
Tárgy: A Tároat AUáerdÓ 1W0: 1941. 4vt tohaaaoAlaU Isrllettn kitermelt if- ee ealejt tlzlta el-adáea.
Nagykanizsa város elad:
A mull ivi vagAsterntoten rendes ró" használattal kitermelt 120 hatom kevert m.\'iAl és 79-5 halom aelt\'it IQzlT&t 1 halmos tételekben.
A kiírás tarftvl<?EV7ékét n hivatalos órák a\'att a v. kiadóhivatalban, a kls-knnlzaal városlin?! nevelőinél, míg az anyagot az illetéken védkerülotl erdÖ-Örnól in meg lehist tekinteni.
Foltétolek: A ornali kéazpónzllzolés, elszállítási határidő 3 bét.
A nzóboll Arvpré« Idolo és hrtvo: 1042. évi február hó 10 ón koddon dólolött 10 órakor a váróul Alsóerdőn.
Találkozás: ambitevi vágtateröleton.
Alulírottak a sors kegyeden csapásától mélyen lesújtva; de a jó Isten kifürkészhetetlen akaratéban megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett leányunk, testvérünk, unokánk és rokonunk
Bencze Rozália
26 éves korában folyó hó 6 án reggel 7 órakor reményekkel telt fiatal lelkét álmában yátatlami\' visszaadta Teremtőjének.
Folyó hó 8-án délután 4 órakor a róm. kath. sirkert azer-tartásttrmíben történő beszentcíés után kísérjük utolsó útjára, a családi sírboltba.
Az engesztelő szentmisét folyó hó 10.¦ én d e 8 Órakor fogjuk a helybeli jézus Szive plébánia-templomban bemutatni.
Nagykanizsa, 1942. február hó 7-A halál ciak a földi életnek víg*, de ntm T*go a szeretetnekl
B«b«i* Gyula és neje Tóth ReiálU szOlil; Mária férj. SuVobjI jAWné, T*r*Kférj. Goidán ErnSoé és Borbála test* erei; Siak««yt Jó««f és Goiááti EraS sógorai; B«». Tálh Mvínpó niRyan>ja; Tóth Jixioí nagybátyja; Tata Aau férj. I»kár Palno nagynénje ét a kiterjedt gyáwoló tokomig
Utat épít a Todi hadsereg (Foto ft. D. V.)
DRÁVAVÖLGYI
inLlflMQS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.-T.
¦ lakazerfl feIwl lago altea
minden vlllamoa kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Aramaxémták flxetéae, reklamációk, hfbabejafantéaak Sugar-ut ». I. emelet, telefon 213.
Sattler Gyuláné szol. Waltaradorfar Marcit és gyermekei látván, Kató éa
Klára megtört szívvel tudatják, hogy a legjobb férj és apa
Milli \\ I
HÁT mozdony veaetö
szolgálata teljesítése közben tragikus hirtelenséggel elhunyt f. hó 5.-én, 43 éves korában.
Temetése vasárnap, február 8-án délután 3 órakor az lzr. temető halót asházából.
Nagykmizsa, 1942. febr. 7.
Gyászolják: Testvérei és rokonai.
Mindenei «aaiVAo««at aronnaltt fel-veszek. Csillag, C«ngeiy-t»t27/«. , 321
Bni&rónSt azonnal felvéstek. Sogár-
ut 167E tóldizlat 2. _. TBP
Beliró |akR»!IAnSI azonnal felre-azOnk. Pallói, Erzsíbat-tér 18., II. eatelet.
I N*
NllutéUatry (elvitetik. Fraak Manó. Csengery-ot S.
Elókelfi Infetti BxU1b««i*kS Hwtíi-¦ \'lfil ktiei fix és raaRas napidíjjal. AUn-IxloVat ¦ kiadóhivatalba. ; ,, j M0
Megbliható. Intelllgena, fiatal. Hattá ffSaifinflt, vu\'.\'v haivexHónfit és uaka-laényt \'\'¦<¦¦•¦ ¦>.!-. Bu(t*pestre mite. !•*>«. Jtlanlkftni lehet hfllótól: Kaalnezy-tL 21.
AJDÁÖ V*TEl.
dségben. A Zslal KOlony hivatala.
Haitnilt v>*ai6kal migas áron vetieb. Deutich UrrJÓ villamosaágJ- ét rádió iuhBzlet. Deák tér. 277
Kdogáitalan komplett •b««ílSlmtoi»
luláayoMn altdó. Clin a kiadóhivatalban.
_III
futat nöitény maMháhal vetzek.
Sztkálu labofitórtam, Ffl ut 10. 322
Qyapftibouclé abádlfiaxSnyageS vannak. Ctm a ktadóblvttálban. M7
lakás- Or» Mrntwmaa
Kétszobás maBanháa Attila u. 5 alati aioonal kiadó. 344
BÚTOROZOTT SZOBA ^
Barátságos udvart BBtarsxatt txOOa viívcietékket azonnal kiadó Csaagaiy-utt.
m
HÁZ ÉS 1NOATLAW *¦
Claalá iiI adómentei hát Siakerea jó-
zief u. 37. BÓvebbel Papp, Teleki ut 8.
Clade ¦ adómentta Ösizkomfortoi ot-szobái mtgánház, egy adóroentet kélaao-bái, kétaiáraa háihely. BóvebbEl Hoiválh, Sugar-ut 42. 121
tíOU>aWaXK
Qrarfttláaiaa-tfáfiiakéTtó. Mlndcnról Intormtlla. EflluSn-tár SS. Nngykanhaáu MHlk február IS.-ál0 !••«.
Képelt
legoloaóbban keretest
Horváth ÖtíttpStóSj
12
/.i\\l,iS.l ÍVVfaLlWW *\'
meghívó. .
1 NAGYKANIZSAI BANKlfiYÉSOlET ÉS DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
104a. tsbruir 21-én, aaombaton délután 3 urakor u|ál helyiségében Urll«
71. évi rendes közgyűlését.
•x (tasgatoaág,
Nagykanizsa, I942. január 17.
1. Az igazgatósig és telilgyelőbizotlsig jetenlése. .
2. As IMI. évi mérleg feletti hítaroiai.
3. A telUgyelöbizottosg (Illának megállapítása.
4. Igazgatósági lagok és felUgyelöbfzollság választása.
melyre a t. c. részvényeseket tlsztelellel meghltja A koxffyOIés tárával i
3 Az alapszabályok 18- és 27. Balnak módosítass az Igazgatósául és fel. UőyelfiblzollBiKl lagok által leteendő részvények száminak felemelése tárgyiban. 6. Egyéb, alapszabályszerűen bejelentett fndltvinyok tárgyalása
1041, Utletévrol.
Azok a L réuvényesek, akik a köigylllésen siavaiati iogukal érvényesilenl óhailjik, felhlvalnak, hoay az alapmbi|yok 12. fához képest még le nem járt szel-vényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az intézet pénztáránál lelétba helyezni azlveikcdjenck. . , ..• T •
VAGYON
MérlBg-sximla 1941. dscimbsr 31-én
TEHER
Készpénz ét bankári követetitek ...............
Értékpapírok .................................
VálMÍárca......... ...........................
Adótok........................................
Beszédétre érkezett villák ....................
Ingatlanok:
Intéxetl uékbii ... ......... \\.................
egyéb Ingatlanok ...........................
Irodai berendezel ..............................
Etőre fizetett kamatok...........................
Óvadék- és szavatossági adósok P 1,939.20158
280.000 36.1 SS
JA, ,f
111.020 n
199 849 OH
4.308 634 78
2,618.873 81
0.610 41
280.103 8»
1478 80
Alaplókc: 10.000 drb 80*— P n. é. réaavény......
Tartalékalap* .................. ...... :.....
Ing.ll.it értékcsökkenési lattalekslap**............
Kétca követelések tartaléka .....................
Nyugdíjalap—.......................¦ .........
Tíiitvlselöl segélyalap ........................
Hlraelilcr Ssndor Jubileumi alap..................
Welsi Tivadar tljllvlaelOl aegílyalap ............
Ertékktllönboietl tartalék ........................
Beruhaxatl hoiiAjárulas függő siámla ............
Belélek:
takarékkönyvekre ...........................
folyóiiamlan é. ciekksiamlán..................
I.elélek .......................................
Lerovandó klncslirl Illetékek.....................
Be.iedi.re étkeiéit vallók .....................
Viiulelllmltolt vallók ........................
Pel nem vett oulalék ...................\'.. ...
Klóré befolyt kamatok...........................
Ovadékhllel él siavalosaígl kötelezettségek..................... P t,*W.20lo»
Nyerelég álhoiat 1940. évról .....................
Idei nyereség .................................
TSnMBK
». A. Idd dot.dúv.l 3d0.fLd ptruröre
VajnactBiéi-nyeraiKóg satámla 1941. december 31-én
600.000 «0.000
71.800 220 288 830.000
80 000
3.182941 1.041.940
12 799 201.DOB
Pengd
1 889.089
10.04»
s.ceo
12.6ÍT 90.Í4T
;-.•.:>?
3,204.199 128480 9820 8.830 2,043.834 10611
ai.ni
JÖVEDELMEK
Plielelt kamatok ......................... ... Pengó 12.788 201 006 1 H 88 73 Pensó 180.083 70.328 9.429 29.488 89861 17.000 214.676 1 08 70 83 81 «1
Ttaitvltelo-tUetések é« nyugdijak ............... Végklclégltéa él íclmondáll Idóre Járó Illetmények Oilell költaéffek ..............................
Adók in Illetékek ...............
leiraa kóveteléaekból ........................... Nyere^g-ithoiit I04O. évról.....................

674.868 26

Nyereség áthozni >IM0. évról...
Kl mai be vétel ./............
Jutalékok és egjféb jövedelmek
Tlizln liáibí rávette lem ......
Leirt kővelctésekből befolyt ...
Nagyi mii- i, 1941. december 31-én
A« Igaxgatóaag;.
Jelen merleg-siaiiil.it, valamint a vmicscg-iiycicseg számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
J\'CMRÖ"
12 769 482 372 68.497
illír
2.090
A felOsvelfiblaoltaag.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyéra
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitUnk:
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomlatványokal, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzést és eskelésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, korleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákal, naplárlömböket, fali-naptárakat, dobozokat elb. elsórangu kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dsrvallts József
.... l.J.Í.,.1, ÍM.. I„l.,!.,, 1/0.
Nagykanlm m. várat r. b. blrSltga. 17. ksg. 1941
Árverési hirdetmény.
Közhírre teasem, hojry egy gazdátlan Imi 1648 .Hl február hó 12-ón 10 órakor a Városház. II. kapu. I. em., 42. n. a. Árverés alá kerül.
Nagykanlwa, 1942. február 3.
ki Várait r. b. bíró.
ZML*I KŰZLOMY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KlzBu4.aA,l R.T. Hagyk.!!!*-.". Felelós kiadó: Zalai Ktnly. Nyomatott • „Kllg.idu.gl R. T. N.eykanlIM-.yűuiü.jab.n N.ayk.nii.fl.
INyo.wiMrl ItiVi Halai HAM*)
B$2C
ZALAI KÖZLÖNY
"li ri á« i h « i
¦UiMhlat M^kWMklnbli Hat i, ,
FeHös BcrkettM: Barbarita Lajos
mmm hí
i (aln, mint a nemzet erőforrása
Elsősorban a falunak szólt az n beszéd, aihelyet Bárdossy László miniszterelnök a KAI.OT érdi riépfSlsiolaiattalf vizsgáván mondott! ti MMnak SWSlt s a* tfflSWta fahísí életben rejlő nft\'gtortó erőt cîîcâ\'uitelle. A (uiu a maga egyszerűségében mindig a- nemzet erőforrása voll fi adta a legjobb katonákat és a legkiválóbb tehetsége* kot. A\'váWVs talán kényelmesebb életet rtyujt, nurirTenésctrc\' több\' izgidmái\'szertf.z, mint a falu. I)o a imblszlei-ernök" szavaiból a bölcs ólcTtapnsztalat szólt, amikor arra figyelmeztette a falu ifjúságát, hogy ne csábítsa őket a viiros ragyogása, mert lehetnek magasabbak- rjóinpás pnto-lü, ui.lnt a faltl ktkl\'vís kis házai, de a magas épülctcfcí luisZ-sru Árnyékot vetnok s cze\'ktícn az árnyékokbon sokszor ott lappang a rontás ós a,bün. A város forgatagában sok eünbor él, akik természetesen nem ismerhetik\' egyniást; egy helyen élnek ugyim, de idegenekként Mennyivel kedvesebb ezízel szemben a Mil meghittsége, a hol mindenki ismrtfl egymást, mini e$y iidKV család, ahol az utódbk iiiajimern\' ítiihifen nap elmennek1 a\' t\'enleWmelle.U, ahol az apák és\' anya* roMsztiok \'s ezzel\'chdékeztethek ai elet öl\'ök Inncnyíre.\' nttiotV n\'cnlzrdékrill nemzedékre ülteti át n lángot, hogy nitiübiidó offlberélelckbôl mégis a ncmzef ffHófikóvaMsaRa hmdjon. A\' némán ragyogó: csillagok", niiielycSW a falusiak olyan sttks>oi\' fWrféinck s amelyekéi a Vífb\'slak csaknem\' el-leWtette* már; azt lurdelik, lidgv a rWddcrMápl életnél van valoiht mngnsabbi-etidu valóság; ¦illtWS rélWgy-ődik n lélek
Az élet\' róTpsa; a1 tórléiiéleui\' lukfct\'ésé. lcüIöhbBZő kdrszáko-kat oszt ki a ílOrtfaSfélíbkifok. Az Wik Hékébctt élheti le az élő-léi.\' a másiknak" az a\'fela\'dat\'jul, liofc- a lilizáí fcHyvWWl védje még. \\t elid\' vil\'áfh\'áb\'tíi-U utáli nem is 2S évvel o rtlultyárság-hak ismét\'regyyél-be kell állnia", met-r rhVtr\' keli Véfliihl földünket Wolyáft cltetíSég" ellen, anicly "a\'győz, ez hazánk pusztulását e jelentené. Szent István országnak népen b\'olsévIzriiUBssI "éitiben enfle elknáékkéttt áll-™, csak etkmtélkétlt állhal ««irlben aizaî az országgál, a *W * iSffeílá\'gadást áz állom mvatalos elvei kézé emelte és tan* terjesztését* külfln\' szér-hKWirett AtiBSf a tavSsz köteledig u\'g» kózélcdife a nagy \'«tâuioldv ideje i-l »\'J floHll-\'"ulhiitatlHn vitézségi német és "\'asz csapatok unîuctl u mi
Á japán csapatok pattraszátHak Szingapúr szigetén
3 tehcrgóiftst süllyesztettek el a japán reptllnk — A japán csapatok visszafoglalták a kínaiaktól Kclcseu kikötővárost — Elsüllyedt a szingapúri hajójávltómübely
Szingapúr bajótámaszpontfa már nem létezik
A francia hírszolgálat délelőtt 0 órakor a kővetkező jelentést küldte Szingapúrból:
Hivatalosan jelentik, hogy mára virradóra .
Szingapúr szigetének nyugati partján több helyen japán ősapátok iiáiitik partra.
A japán tüzérség a legutóbbi órákig fokozta tüzelését a szingapúri célpontok ellen. A japán csapatok tegnap a jpborei szorosban lévő Pelnn Ubin szigelén szálllak partra, amelynek főbb pontja alig egy kilométernyire van Szingapúrtól Ezt követte azután mára virradóra a jupán csapatok partraszállása Szingapúr szigetének nyugati partján.
A brit hírszolgálat , líőzli, hogy ,
• japán légi ia tüzérségi tevékenység a Szingapúrért folyó haro kezdete óta tagnap volt a legnagyobb.
A japánok bombákkal ós gránátokkal árasztották el a sti&táz-földőrt lévő\' szingapúri brit vé-dolmi rendszert.
Btrlin Urnát cáfol/a * frmcla ittültttn ál való afrikai utánpótláii ..
Berlin, február !) Az angol hirszbTgítíalnalc oz-?íal az Ismételten elhangzott álli-IBsival szemben, — amely szerint a Líbiában Rommel vezérezredes parancsnoksága alall Harcoló lengelycsapatokat fran-cia lerületen át látják el utánpótlással — német politikai kérőkben a nemrégiben VtchyB*!
kiadott cáfolatra való utalással
megállapítják, hogy az angolok líbiai kudaroaikat nyilván szépíteni akarják áa ós el akarják terelni arról a flgyalrnel.
Berlinben eléggé világokon utálnak arra, hogy akiknek —«mint a langeri angol konzul podgyá-szának a felrobbanása in mn.
tatja; - oly sók ntftuftn van" a rovásukon, éfflperisérfftcl níífp hivtffirttaK aWa, hogV e^«ffe> lükre oh\'ath cselekmérrj\'eket fe/g-jannk rá, amélj\'eKet rtefneS\'at saját katonai sikettelenségütí- lejr lezasiSro" hfl\'sználhak fel, hanem elsősorban már ország ellen irányuló átlátszó politikai inga* l tásro is.
.Angliának nem szabad azt hinnie, Hogy « süovjet legyoziteH Némdóitttákör1
. . . .Amsterdam, Pébruár 9 Cripps, volt moszkvai angol nagykövet tegnnp esti beszédé-b*en sikrászállt a Szóvjeratíiórurk nvujtandó\' további fokozott séí-gitségi mellett. Mint ihóndötta, az oro\'sV. veszteségek igen sutVr> sak lőszerben, repülőgépekben és páncélkbcsikbnh. Ha! pillíi-rtalnyiln\'g katonákkal íwftn is & gilttéíhéK az angolok á bolsevik táknak, nyersanyaggal és élelmi szerrel, valamint mindenfajta fegyverrel sürgősen meg kel! se-glléni a: Szovjetuniót,,. A , voll nagykövét ezzel kapcsolatban mVgeibltlelte, hogy Kalintn el-rtők\' azt mbiidolta- neki; hogy Angliának nem szabad Oroszország thegsegitésére irányuló erő .feszítéséit csökkentenie és nem szabad ízt hinnie, hogy a SzByjetülüő lel^Sznél! Tíémel-országot
Benőit Machtn Ifémrtorszájtl alfáról vlnzatM Párizsba
Víchy, február 9 Hivatalos jelentés szevíntBe-noil Maebin francia államtitkár németországi útjáról visSzá\'érke-zCIt Parisba, o\'ltani ta\'ríózködá-m^ii n \'..>¦ nmmi »n éi i n
s.ikbr lg«ri se* hém«t aitérHélyt-séggeii tárgyalt és atlftliW nyílóit több kérílés rehdeSéslírW
Sikerfilm angol harepüUt némtt Urűl.l fülé
Berlíu. február 9 Sémet katoriir luflyroT l»z-
lik;. .i
Tegnap délután az észalcny*!-gnll riémW páriíMCk\'faié\'tíejí-püIt kéf angol bombrizégépv Az egyil*t íelSftBk. A\' itM\'Slt aMgól i<c|)íll(igi!p> visszSífordult:
Anglia Ctnmtklninalk afándé-áexeff 3 áiíyunmtádmt
ASll8P*íkrn\'. leíírtiSV 9 A\' bVrt ferigernágyi hivatal a dsunglcingí kSiioí kormán.ynák» rfjándélíozbü 3 ágj-unaszádot, a mrftv\'éke\'t a Japánnal való hái bortl kJlőréséRor az anaololi KÍ-rtá&áif hágytálí..
U/abt parlagit csapatot inMoildk ai Aíóri-Míslekta
tiss\'zátio\'n, február 9 fjét. pfologál gózós fmlélzetén ujabb portugál csapatok indul-
iKiilvtíilA" ii/. 5 nliliilniil
országunk fiai is7abayóBb száW-ban fognak mebaWefltif, HögVott legyenek a Vag«« győzelolttítél.
Mig egy réWBlf a hnrclóbcn leijesiti kótéíésséjíét, az .itiflf aZ illhoimiararrottalöiak néni kevésbé fontos, ném ké\\\'ésl)é nií,-gbszlos kőfelességteljesité* jut osztályrészül. lizéknek idehaza almanka, a i-end, a fegyelt\'m ke-tónáinak kelf lenni, mert nemcsak a fegyver duláiától kell nlegvéderfüiní hazánkat, de, attól is. hogy a belső rendet "ne \' za-\' vai^a lUCf scuki Az egészséges
leSlefi ittéftía-reWR\'éWel títBtl sebük is kéSirtVéS be^gyillhak, de a> r"end níei^mlásSt már nehezebben lelief kilfeWriiT\' — mondotta, a mWfszterelrioii.
Olyan lanitús-\' éz ós- olyárt\' l\'i-gvolmézá%fé.s; uiiűt mindenkinek meg kell erteilt s elsősovbau netti is a falunak kell megérteni, hanehi a városnak. Antikor lrftz-delbmt>e szállunk, akkor a magyar kníónu és magyar dolgozó nemcsalt y hu^áért-fog áldozatot Inizili, hanem azéri is, hogy* olyau uj, l\'end kiulitkul/isál se-
gjlsé el», arhelvbéit rhliítfén egy«i- emWí u«éit*ny«s íleWez jüt. A-béUéü teremtő" nniiiltiilte-heíÓsét!oíírt ffctylt á kflVAMi, a meîynek a\'jutalma nem maradhat el abban uz. uj\' Európában,. amelj<et a szóvettéged ItaInlmbk győzelme megi fog tarënitaM. Merl ebben az uj\' Európában"
váK, ory«f széWp\'-aiHeiySf a\'hc-zott MoHíM- éS" toTOilelnii hfuUju révén Tnegérdwnel.
....... í.» )
\'/AlJA\'l KÖ2L6N*
lm. február f)
UTORT
hetyeii1be
mirhás buiors/nloajában vegyen vágy reiideljen. Cmftryiii 14
3 milliárd értéket termel negyedmillió kisiparos
A .Magyar Vidéki SajlóludÓBitó budapesti jelenteié uerlnt most tartotta közgyűlését a kézm A Iparosok hivatalos érdekképviselete, az Ipar-testaletek Országos KOzponija. Az elnOkség beszámolójából kiderült, hogy a megnagyobbodott Magyarországon az Ipartestületi kötelekbe tarloxO mesterek száma megközelíti a negyedmilliót, amiból Erdélyre 24.000, a felszabadult Délvidékre pedig 21.000 kézműiparos |ut.
A magyar kézművesipar 1941-iki termelésének értékét kerek egymilliárd pengóre becsüli a jelentés. Az elmúlt évben a kézművesipar általános foglalkoztatóiisága általáoan nagyobb volt, mint egy esztendővel elöob, bár a Jö vedel mezőség caOk-kent. Az építkezések és kincstári rendelések [okozott munkát juttattak a kézművesi párnak, amelyek legnehezebb feladata volt, hogy a termeld munka folytonosságai az Isméit háborús nehézségek ellenére is fentartaa. A jelenlés a legsürgősebben megoldandó kérdések közé lerozza a közterhek enyhítését, a bevonult iparosok részére messzemenő kedvezmények biztosításai, a hitelellátás javítását, a kontárügy szabályozását, az ipari továbbképzés fejlesztését, az ipartestületek anyagi megerősítését, a kézműipatosokitak a közmunkákban való fokozottabb részesítését, végül az Onáiio iparosok kOtelei.0 Öregségi biztosítanának (Örvényes rendezését.
á batáron tol szolgait bonveászemeiyek rendkívüli családi segélye
A honvédelmi miniszter 6843/eln. 23/1942, számú körrendelete pénzbeli támogatásra igényjogosultnak mondja ki annak a itós (családos) katonának legközelebbi hozzátartozóit (feleségéi és gyermekeli), akiket bevonulását megelőzőleg eltartott abban az esetben is, ha családi segélyben bármely törvényes okból (pF. házasságkötés időpontja) eddig nem részesüli, annak etlenére, hogy családjának rászorultsága megállapítható lelt volna. A pénzbeli támogatás további feltétele, hogy az Illető honvédszeméiy nem hivatásos kutonal állományban rendfokozat-nélküli vagy valóságos szakaszvezető! rendfokozatnál nem magasabb rendfokozatú legyen és 1041. juliui f-e után az oiszághalarun teljesítsen vagy teljesített katonai szolgálatöt.
A pénzbeli támogaláB a rendkívüli családi segély Összegevei azonos. PolyóaitáBa u ugyanúgy törteink. Azoknak pedig, akik eddig rendes családi segélyt kaptáit s a jelen rendelet alkalmazható rájuk, a most megállapiioti magasabb pénzbeli ta-raogatáat kell folyósítani söt a különbözetet 1941, jutius l-jg visszamenőleg meg kell adni.
160 Igénylő kérvényét tárgyai a kanizsai Közjóiét! Szövetkezet
Házhely és földlgenylés, állatok és eszközök beszerzése
Röviden már foglalkoztunk .1 kanizsai Közjóléti Szövetkezettel, amelynek szociális munkája valóságos áldás a magyar nép számára. Az idei munkaprogram 2ü5.O0O pengős költségit tervezetét !1 vezetőség már fel küldte jóváhagyás végett a minisztériumba, ugy, hogy a legrövidebb ídőn belül megindul u folyó évi nagyszabású népser-gitési munka. Készen vannak már a usaládl házak tervezetei, amelyeknek felépítésére 300 ezer darab téglát kötöttek le ós u többi nyersanyagot is bjz-losiiotíák. A" háziipari műhelyben mind több foglalkoztatási
ág épül ki. amely szép keresetet biztosit a dolgozni akaróknak. Januárban egy tehenet és egy lovat vásároltak egy-egy szegény igénylőnek. Kddig 100 igénylő adta be kérvényét a Közjóléti Szövetkezet vezetőségéhez akik családi házat, földet, állatokat vagy szerszámokat kérnek iparokhoz, hogy egzisztenciájukat biztosíthassák. A ltíU kérvény sorsa a február 18-án összeülő igazgatósági ülésen dől el, uraikor minden beérkezett igénylés felett határoznak a legraesszebbroejiű emberi és szociális szempontok figyelembevételévé!.
á Illaton tudományos tanulmányozására Balatoni Szövetség alakult
Az Országos Közegészségügyi Intézetben folyt tudományos kutatások
A Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága, amelyet néhai Üóczy Lajos, a világhirü tudósunk alap.tolt, hosszú szüneteltetés után dr. Cholnoky Jenő elnöklésével most tartotta újjáalakuló üléséi. A Balaton Bizottság munkája után megnyilvánuló nagy érdeklődésre — Jelenlelte be Cholnoky Jenő — újra Összehívta azokat, akik ma a Balatonnal valamely vonatkozásban tudományosan foglalkoznak. Ismertette a Balaton Bizottság eddigi tevékenységét és annak tudományos szempontból való hatalmas eredményéi.
A balaloni tudományos munkával kapcsolatban az Országos Közegészségügyi Intézet nevéoen dr. Tom-CBik József egye.emi lanár főigazgató, érdekes előadásban Ismertette az iniézelbeji balatoni tudományos kutatásainak eredményeit. Különösen k.emelle a szunyoj-kutatások
terén tapasztalt teljesen uj megállapításokat. Ismertette az intézetnek a jó ivóvizszerzés terén kifejteit tevékenységét. Intezetében négy munkatárs h Balatonnal kapcsolatos kutatómunkát végzi. A tihanyi biológiai Intézetben két tudósnak van állandó hely biztosítva a balatoni kutatások elvégzésere. Wolszky Sándor egyetemi tanár a Biológiai Intézet Balatoni kutatásainak ercdményeil vázolta.
Dr. Raonóthy Aladár muzeumör a Keszthelyi Balatoni Múzeum most rendezés alatt álló anyagának tudományos feldolgozásáról- és e rendezéséről számol be. Archeológiai kutatásai során teljesen újszerű megállapításokat tett, melyek bizonyára érdekelni fogják a tudományos világot. A Balaion tudományos kérdéseivel foglalkozok a keszthelyi múzeumban kutatómunka céljaira két szoba fog rendelkezésére állni. Dr.
Február VÁROSI MOZGÓ
S—S-tg.- -
Még ma héttőn
Magyar világsiker 1 Az idei évad legnagyobb meglepetése MIÉRTt
Murdtl Lili ésPáger Antal szereplésével Vaszary János kaoagtato vígjátéka
Előadások kezdete köznapokon S, 7 és 9, vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor.
A UMiahHliit Után és a ttrataf MatoUI
|RW«t nt a Todt had.ereií (Fotó R. D. V.)
Szahó Gusztáv műegyetemi tímár országgyűlési képviselő a szélerősség tanulmányozására évek hosszú során végzet adatgyűjtését ajánlotta fel. Dr. Kélhly Antal, a Meteorológiai Intézet Igazgatója, egyetemi tanár bejelenlelte, hogy Intfzelében hatan dolgoznak a balatoni tudományos kérdésekben.
A felmerült kérdésekhez tóbben szóltak hozzá és Igy rövidesen megindul a Balaton tudományos tanul mányozásának egy ujabb fejezete éi kUlOnOsen népművészeti, balneológia! stb. vonatkozású tanulmányokat taiiották legszükségesebbeknek.
á klskanlzsal levente-bál
A kiskiinizsoi farsangi sxezou kiemei-kedö eseménye volt a leventék .vasár. n"p esti bálja. A kiskanUsaí fiel\'iAtóg iiine javfi (amott az erre ei alkatomra ízlésesen frldistitett Levente Otthon n»gylerm*ben. Több eaökeJfi-xág is megjelent a báléra, köstuk vtUk Bánk)- Bertólec alezredes, a levert* d>>ndárparimcsno1tság kepviuaetáben, dr, Hegyi L«Jos főjegyző -poJ^ármcftter-helyettes, Benedek Miklós járási leven-U-purancsnok, dr. Paits Ferenc aljegyző, dr. Anok Antal «s meg sokan u városból és Klskanizsáról. A hangulatos eatnek sok vidám jelenet, világ- -posts, szé[)«egverseny volt a klemau kedó része. A szépségkirálynő Baticút Zsuzsika jctt, mig Kontor llózaJ. és Gödinek \'Derűs uz udvnrliólgyek. Jó voll a Fosxákék Jiftnguiatos cigány-muzsikája.
Sxópudvary László főoktató irányi-tása rooL\'ett ügyes levento renderőgár. du gondoskodott a jó seórakutajásroL Kovács Ágoston oktató, Ldnkovios I„ ás Farkas Jo/.scl munkásságát kúlún • kiemeljük. .; (
Abesszínia íámm
Róma, február 9 Ádenböl érkező utsok me#-erősítik azokat a hosszabb idő ióta hallható liineket, hogy Abessziniában zavargások törtek ki. A forradalmi mogmoz-dUÍásók oka, amelyek különösen az ország déli részén kaplak lábra, de lassanként az egósz országban kezdenek elharapózni, a vallásszabadság megszüntetése. Tudjuk, hogy az angolok mostani uralmával ellentétben az olaszok annakidején teljes vallásszabadságot adtak az abesszin népnek. A hirek szerint a forradalom kimondottan az angolok ellen irányul. A né-gusröl, uki minden bizonnyal akaratlan eszköz az angolok kezében, egyetlen szó sem esik a jelentésekben. Az angolok, akik egy garnízónjuk lemészárlása Után eelégté leiképpen több falut ós mosót a földdel egyenlővé teltek, intézkedéseikkel pont ellentétes eredményt értek el. A felkelés egyre jobban terjed, a hol a ben szülöttek most Nagy* britannia ellen forditják azokat a fegyvereket, amelyeket pár évvel ezelőtt az angolok Itália ellen adtak nz abesszinek kezébe.
(VPD)
kitti
Őskeresztény származású perfekt gyere- a* b-p>>-*n6«*i azonnali belépésre. Qnbonaszakmában jirtaaak előnyben. Az állásukban bevitt tisztviselőnők hsmarossn taglal lesznek s vállalat nyugdtjpínz u tiranai. Ajánlatokat .ttutoa JS*6" * Jeligére a Vidikt Napilapok Ga* \' dasigt EgyecUeM címre kiiUnk. (Budapest 1V„ Szerrlta-tér 3. sz.)
& német badtesetés mórlege
Berlin, február 9 A német hadsercgfőparaucs-uükság mult havi hadi jelent ősei Berlin megállapítása szerint jtíazolják Hitler Adolf azon meg állapításait, hogy keleten a tá* m adómozdul átokból a védelmi állásra való berendezkedés megtörténi és a\'német haderő a szövetséges csapatokkal együtt Átjutott már a legnagyobb nehézségeken. A német tengeralatt járók működésének hangsúlyozásával ugyancsak Hitler Adolf fejletcgéscit igazolják.
Míg 19^2 elején, január közepéig ismételten súlyos elhárító harcokról szólt a keleti had műveletekről kiadóit német hadijelentés és ezalatt az idő,alatt\', többször hallottunk a szovjet-csapatok helyi sikereiről, akiknek több helyen sikerült beha-tolniok-a német vonalakba, addig a. hónap második felében nagy jelentőségű elháritógyőzel-mék kezdődtek. Előzóleg az cl-, lenségnek sikerült Kertsnél és Feodóziánál partraszallnia. Január 19-én-a-német haderő visz-fizafoglalta Feodóziát és 10.000 foglyot ejtett, 85 szovjet páncélos és 117 ágyú pusztult el. A másik hagy oTháritógyőzeimet a január 3L hadijelentősben olvashattuk. Kurkstól északkeletre a német állásokba benyomuló ellenség nem tudott szabadulni a már ismert vaskarokból. Több hadosztály és páncéloskötelők szenvedett itt súlyos vereséget. A hadi jelentések a keleti front többi szakaszáról ugyancsak eredményes elhárító harcokról számoltak be. .
Január hónap fordulatot holott at afrikai harcokban is.jól-lelieí 18-án még Sollum elesté-ió: kellett hírt adni. 22-én azonban már kibontakozott Rommel cioiétörése az agedábiat tőrben. 27-én már 283 páncélkocsi, 137 ágyú és 563 teherkocsi zsákmányul ejtéséről szóltak a jelentések. Január 30-án Bengázi bevételét közölte a hadijclentés. ííengázi kikötőjének nagy jelcu-líiségót igazában csak makkor tudjuk megérteni, ha meggondoljuk, milyen fontos szerepel játszott volna az angolok Tri-uolílánia elten tervezett tárnájának utánpótlásánál. Az Itteni harcokban többek kőzött e&v hindu brigád is megsemmisüli. Rommel generális az ellentámadás megkezdése óta több mint 250 km-rel szorította visz-u„ az ellenséget.
A német tengeralattjárók januári eredményei messze felülmúlták a mult év o .hónapját. Amig a német U-hajók 1941 decemberében 23; összesen 115.700 BRT hajót süllyesztettek el, ad dig a januári eredmény 365 ezer BRT-át kitevő 58 hajó. A légi fegyvernem sikereit is beleszámítva, a decemberi elsüüycsz tési szám 7-t kereskedelmi hajó, 257.200 BRT. Ezzel szembeívja-miárban több mint 391.000 BRT lartabmi ül hajó megsemmisí-lésétéséről leheteti beszámolni.
Ezen kivül a leaigoralattjaróké* repülőgépek még több mint 20 hajót súlyosan megrongáltak. Ellenséges tengeri egységek ellen is eredményesen léptek fel a német U-hajók és repülőgépek. Elsüllyedt 1 romboló, 1 tengeralattjáró ós 1 gyorshajó, 1 könnyű cirkáló és t romboló pedig megsérült.
A német hadvezetés mult havi mérlege.
CUPD)
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics
ndl
Muraköz visszaérkezte óta 50 százalékkal emelkedett a vasúti forgalom nagykanizsai viszonylatban
A nagykanizsai MAV állomás főnökség hivatalos megállapítása szerint a vasúti forgalom nagykanizsai viszonylatban az elmúlt esztendőben örvendetesen emelkedett. Mintegy 50 százalékban a személyi forgalom és kh. 20 -25 százalékban az áruforgalom. A forgalom növekedését mi sem bizonyítja jobban, minthogy a hatalmas jegykészlet egy hónap alatt elfogyott ós pótlásról kellett gondoskodni. Az erősen érezhető forgalomemelkedés, főleg vásári napokon, Muraköz visszuérkczlének
köszönhető, melynok népe műiden tekintetben ismét megtalálta a régi városát, amellyel a múltban is annyira össze volt kapcsolva gazdasági és kereskedelmi közösségben.
Újítás a MAV-nál, hogy a MATEOSZ-íuravozást is a MAV veszi fel és végzi a (MATEOSZhszal kötött szerződése álapján, amit azt jelenti, hogy a MAV a háztól is fuvaroztat árut ős ezzel még fokozottabban szolgálja a közönséget, főleg a kereskedelmet.
Fegyházra Ítélték az országút rablóit
Molnár hajós zalacsébi kocsis deszkát szállított Keszthelyre. Útközben a baki korcsmánál megállott és meleg italt és egy liter bort rendelt. A boriváshoz társ is jelentkezett Pujsztcr Ferenc személyében. Rövidesen egy Orsós nevű cigány is hozzájuk csatlakozott és amikor már jó hangulatban voltak, egy Fischbach ede nevü csavargó is közéjük telepedett. A mulatozás után Molnár befogta a lovait és mUlatótársaival felült a kocsira. PőlÖske közelében a kocsi egyik kereke eltörött és\'a szekér téloldalra dőlt. Kzt ft kedvező alkalmat felhasználva.
Pujszler kirántotta Molnár zseb óróját és pénztárcáját, Fischbach pedig a kabátját vette magához, végül mind a kettőn elszaladtak. Molnár a rablók üldözésére indult, de ekkor meg a cigány támadt reá doronggal. Molnár hamar ártalmatlanná tette és visszatért Bakra, ahonnan telefonon feljelentést tett a bucsuszonllászlói csendőrsér gon. A csendőrségnek a merénylőket gyorsan sikerült elfognia. A törvényszék Pujsztert 3 és fél évi, Orsós Sándor és Fischbach Edét 2-2 évi fegyházra Ítélte. Az ítélet még nem jogerős.
Ne csak származási, de nemzeti megbízhatóság és a kommün alatti magatartás szempontjából vizsgálják felül a Baross-tagokat
Indítvány a nagykanizsai BarM-kerdlet elnökségéhez
Megírtuk, hogy a nagykanizsai Baross-kerület legutóbbi ülésén helybeli javaslatra országos mozgalom indult meg az iránt, hogy minden Barosstag származását vizsgálják felül, ugy, hogy csak kimondottan keresztény lehessen a fémjelzett keresztény ós nemzeti gazdasági érdekképviselet tagja. A nagykanizsai kerület határo-
zata már ar országos központ elnöksége előtt fekszik.
Ezzel kapcsolatban most ér dekes javaslat érkezett a Baross-kerület elnökségéhez, a mely utalással a Baross Szövet\' ség * fontos magyar .és;\' nemzeti munkájára, a gazdasági átálliJ tásnál való vezető szerepérc, a származás revíziójára vonatkozó határozatot azzal kéri kiegé-
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VA9KMM K1DÉSB - NAGYKANIZSA. >¦»
Cl»„alf «««« KSoH) IMwwénytárMaág nigy-¦|9teaUB" kuteal képvholKtea»blzominyl rakUr«
Kedvezményes adótételt! mezögazdaságiolajok.
sziteni, hogy a revízió terjesz-jeszlessék \'ki minden egyes tag1 nak nemzeti megbízhatóságára, illetve a kommün alatt tanúsított magatartására, mert nem lehet az, mondja a javaslat, hogy a Baross Szövetség palládiumot nyújtson azoknak, akik a nem-, zeti hűség vagy a magyarság ellen bárminő formában vétkeztek. Az ilyenek minden intézkev tlés mellőzésével nemtagoknak tekintendők, illetve a névjegyzékből törlendők. A jövőben pedig csak megfelelő ajánlás után vehetők fel ujabb tagok a, Baross Szövetségbe.
A javaslat már a legközelebbi napok elnökségi értekezlete tíé kerül. 41
Kedd <%m
AUumU HlMcnámok MtM»fh— Badapest 1. nlaéra*
6.40 EbWsiW, torna. — 100. Hirek, köilemények, étrend, hangtaMtak — W 00 HirflV. - 11.10 NOmjetkfaa tíí-fMriizotgálat. - 12.00 Dili larug-- 1140 Hirek - 13.20 tdójebsas, kttjárái- és. vWUiatolentéa. — 14.M ííkak. - 14.45 A rádióműsor ühi»rt*-sa. ~ 15.00 Arfolyamhlrtk, pé»cá ftr*lf. élalinluerárak. — 10.45 IdöJeÍBáe, iríöjárásjelfcités, Mrek. — 17.00 HimM ¦¦¦lövik és ruajDn nrslvfa. — lt.M Minek nngjmr, német és román d*-«í-tta. — 20,00 Hii*k (Budapeat II.) -31 40 Hirek, ldrtjirá*Jelenté*. — 20 M Hírek némát, olass, mafA és t*mmá* •Vetvén. — 24.00 Hfrak.
•UDAPIST L
10.15 Szórakoztató zen*. — 11.20 IU-«*! Spinyol rapszódia. — 11.40 Felolvasás. U. 12.10 II«lnem«óii Sándor tánczenekara, — 13.30 Hoorédeink üzennek, u. 13.50 Surányi Rucfi oi-Hányzt-nekara. — 15,20 Ifjúsági Ln*k~ karok, - 15.40 Felolvasás. - 15.55 UrRedus Miklós hegedűi. — 16.15 Gyermekdélután.
17.15 MeUe* Bcia-reoekar. - 18 Mnjiga Jánöa néprajzi clöÉd4*a Inag Ipincwlíkei. - 18.25 A Waiterspiel-afi. vérek kéttoogorás műsora. — 19.20 »Nagyanyó trtncrendjei.- Irta ós össt»-állltott* Szathmáry Antal. — 20;20 Kdolvasás. — 20.40 -CsáVtom;álól Uionfgi. Magyar Iá), roaRyar «ó, ma-g>ar muzsika keresztül az orsiágoo. KÓzremOkódtk Simonfly Margit ós ApAthy ;Imre. — 22.10 Iládiózenokar. — 23.25 Varga Imre magj\'ar nótákat énekel, Sárai Elemér muzsikál. — 0.15 Ozon «z otthon. BUDAPIUT II.
17.35 RjWxiii lialígatóinkuak. — 18.05 M*?U*s Belft-ienekar. — 18^5 l^Mögazdaságt félóra. — 10 Hangietne-^zek. - 10.30 Olflaz nyelvoktatás. — 20.10 Ih-ontsák: Dutnky-ü-io. - 20.50 U.-\'./k\'l az Upermház műsorából. >A fából faragott királyfi.. Bartók Bele
láaojatek*. . :_t
\\
ZADAI K.OZLONS
1948/ február 9
esnek tnAfukfca*. Az-ifju aliraiflMaát,
de s fi ont bakájának óaszcroppii l! telikéi is lefceyigázia ei az uJMehj
életmód. A nagy \'efiivásitf oroszlánki\'nl harcoló b*ka is a tebetet^séfjélefl vergődő, ifjú [lassan. metiadta magát noraána/lr, s áratflt-\' a icti is szetejnj ktoakák ktvsxohét.
A katona Maráit sapkarózsává\', az
Ifjú ¦ay/»kur»tek*ri sálíal lol.súUolt is züllött. rjí«ftf;ijt .Cftv\'l e/uiK-1-
rend hebrráilása vetn.i ugyan, dc nj- lfjus:lLpl magaraliagjtji.
.Vem ugy « régi kesejfyflk. Fz*k pillanatot sem késlekt ]js;-sar,tnk újból cs általuk sem remélt sikerre\'. (Vége kftv.)
ViMfe és Angolország - védőbástya Oroszország aHen
Egy 130 év elflttl utszátl naplóból
Iskolai testnevelés
MeakJáaM testnevelési tanár előadása a piarista gimnázium SsOlŐk Iskolájában
Feladatunk az, hogy w is-koiai tesi-n*\\eítés és «z «zz*J iesiveri kapcsolatban AH! t- .enle brtézméay célkiluza-aelvel ismertessük inéi a méhen tisztelt szülőket, hogy ezek birtokában kéltségünkre, tudjanak feiau,
N\'ézzük hát, ni>t\' «knr az egyik, mit a tneattt?
Az Iskola: ,\\/ egészséges fejlődés efcotü*Ülá*a bokában-:
a> As rgéwtyu tewl cejének, ügyességének, edrelbékénok és szépségnek arányos tafcjtaeztése;
b). . U-s delki tulajdonságok (ligye. lem, kedély; bátorság, letl*r«, kitirlás és, közösség szeJeáciánok stb.) tejtatz-tése írtján az egységű. (\'* ősszhangza-los nevelés támogatása,
rt »r. egyéni képességek kMBjtödftsO-n«k Mniiisoríi íríuyitá*\'.
f-> vildao* (\'*• ismert- nűndenki isi. hm. .\'. akt csak iskolába járt.
IW mit tebnt n\\ -\'¦ ¦tsíáói Sokai! ! utilfl. mini aondaaWtok Mindig, de
I ¦ •\' ¦ ¦;(. JZ, •1*0 ÓV**! .1
dóig*-\' legyen, értesse inej gytr-meWiel, hogy a -twWzeies la-iímvo. lésre szüksége s*a, hogy ezt imuak idején -Ó ^ftWWUWt tette, hogy bizony
>S étel ItYlfiblmlíU-Vj.ilirtr.i. nönl rK vé h,
mint o kusdclir.e*;asak*jy*aau bmo iabt,. íitelvek irh-iwíé»ér»-tejtlleg is lel keli .tuteauaaki
Huzdltsii, bá\'u.. ha kell lapánksco hiuvágám, ktséi^ ligyeSemmd haladását, érdekeljék eredményei, szereplésein i\'etniju ine/j s nrutjin \\n.< sike. r*in,
Srrkeatee «roiir«karáe*. !.©»¦ ríkar ion kulőtth, jobb-ft\'nni, Tudiajegyomi a> kénjxánWI, puliasá^ot. Tudjon Hitei, Usztcssógysl, minden erejéből kíizdmi.
íiyőéte tnéj{ arnűfl, hogy testének ca tdkenek Irülőtib feltuMlíst pihenést sehol nem talál, mint sí Wlíolai tor. natmnrlűaaa és jütókluetaBi társai kft. rében. a (ot.\\ő rxülogé vizében a sjortpákák gyepes lérségíín. a virágos madárdato* erMŐren, a hegy "Ti vén í;ii kfizott
Hívja fel rig*_eliné.t arra, hogj- a sportdtds a h-gstebb frrfieren)\'eV, mint rrndrtlwititfíesi Akarás é-s htvés, kŰCTfés és lnv«Fpasság kif^lftíének egjik Tegtágahb ten\\ Hogy ilt a reg. Kzebb •kemtttényi crénjfket Is gj*.>ko-nnhutja, mint az elmentené}\' azvmbvn türelmesnek, elnézönek. rat-Rbocsáfhí-nak \'letml, (Vnzíttenül scgttonl. bátran ki.illflnl, eszméérl harcolni, a közös, végért pgyéni érdek és tanny oélkfki h*nptíiútnál dolgozni.
Végül tegjen büsiíke, kemíny, r^r.
fias tekintetű és íueg^leiiésű, « <to\'g«s .élet niáii vágyó -s An-a riaatiáffrleJJtilcg r«Hté»zü!lt, r^Sast^aVaa-rnajteze,
Az iVkoUi Lcstnewícfi nl\'m kiv;ln többel.
Mosl Útink . 1 m.v i\'-.-\'t a !¦ ¦ ¦ ni.-iujáziitény.t.
¦fez céljál-lg)\', jc^ólipineg A mgjyar ItHisúgot a ii.u^i-.jnuin .;. magyar ka-toníti eriuyekben való iraralétt utjdn a haza .véWmétzae \'»w*í»*^Jo^ -lei-ida. tuira tcffthcu. és lcldklifti eidkészitCiil\'.
\' lltílves fesz tahinj ha rlösznr nrra KSeiek, ml-hívta éietríí é-s-itttoAjntk-í*ri--m- a levente-intóanényl 1
A hí64at egyaaeni. A ti-u-,i^,,.>.ai soha i\\ n.-ni s-csztetl húuoin utáni WízcoiulAf. ós a komimul Itnuus.
RnrMkeziúnk!
tilreő iqty^ei eküket de^nenMb\' bi-\'kinsvUák k\'zúnlikww, heiaj< seékeek
. i. 1.!..¦ .<-nek.é». kiXoriSttlis^anak léi és crkőlLai ul^\\jáinVból. \\"ahttázils, cmnpészés, isleiilagathls
lettek i\'/ egfettüt wld«ig)i«>éi Mvótdő orésQaeb:
A megnyílt li.\'ttokrós gritiek brokát és )ilíis.sfii\'í(jöjvj\'»\'i mógétti-i\'-npon ugy. mint az ulohó \'ebuji)k ajtai mögül1 a MtttltáÓTérdk és r.\'lf.mpés/i\'k a jioi gaVi c>- kawnrtt- bwtöiirflk váloe^eeH1
...j,dl)/*uti rét* i "¦ ....il ¦ . :h (\' .
IrtlHÓSoH.
A 1 i.\'i .U-i,- vwl{ •UusVuttáS ÍIjusji .gunk,,|»ídij! roi és Xuxj ut\'-lkiil túi\'einii
ij/yiiimitt S .-t »z fdő iszonviuti) a> tic*iiiiik éx ^wíil-áWimr, img>
Qayvtt ¦•¦/.írs iiieUeti u >.«ke^táLi«%k6z
13« éyrel ezelőtt Urtént, hogy egy néniét ut >aó AefiUából ¦ Svédországba hajózott és onnan U\'rl vi&sx*\' N^étmolországl4i. A i );Uuun keresztül vezető utat ugyanis r-ndkivTii \\<eszélyesnak lartoltaj m«rt.u.-d!\'nok közölt elkeaerede t unsoigyftlő;*l
uriUkodott, A ¦hraimskliv.vigi her(«a.i ezredes^. August WiUieJm von Nor-donfetsemJékirJtaibaii d ko^lketffk-ben sziunot.be erről u lielytalriü
\'— ratajdonképiK\'ii elbalánaslaui, ikUgy VsUd és sir ¦ .m:ii.|í.ji bctWJtlQl iitnzom i.\':in i..!an\',.l.i. nvejt a jden-legj |,oillikái kőrülinén^-ek közölt Dánia ériulAsúvtt .¦üigíiábó! ékező lllSfíók nTrdkivül krliriivSt\'fn hc\'y. zrli* juthatnak.
A dánok- angolgyüfŐleüifieJí mőd-jáiol uu>sncsaic: Nordon\'cte\'könyvij-D\'.li utalunk érde.cs ndatokut:
— Amilyen me^í»nó«n rnwígea Mh-átr/t<nynjt0tt KoiJpi^hiV-\'-i\' laAwll í.i].¦", éppoly ii;.- :.!iM-].¦:!;\'¦¦ ¦¦¦¦ irtm. léllúk sz angol teggert uralmn sandát pMsztitásának nyomult. Ismeretes, liogy Dánia pompás Ilonáját; aiiLpl ágyuk béke idejj^ a kikötőben láujfldtak meg, sül az itt oWott lumliottaokou kivüi a gyfoyőrü ki-kötővitoi ogy részit is fnldi\'ui igyo
Az ország hunvédcliui érdeke uiefí-követeti «7. olajoemagvak fokozat\', ter. meaetéeét. FJearS kipcsoutlmn felhrnwn a; várim-gje-gazo^özouaégiitck /igjol-ínét * in. kir. iiiiinszj/i-itfmiak n liiidnpcsli Közlöny 1012. évi február bő 1-i szátnál>«n kőzzétcU 670/1942. M. F.. sz. iiuJ.-i-.-lu--, amely az 50 kai. holdnál Waebb terűWCn tfizdá\'ko
tövé ictták. Az egykor oly gyónfförü látványt nyújtó cHiváosíromjap között jutottam <á n váixjs müsik, cp-•>égi>í« n;ara<lt n-széhe. Közbntr meg. döbbenettel szemté.tom a pusztulást. v\\ rnaasiiv épWeldk sem tudtak ai. k-náUni az nngol llotta súlyos Ixnn. bálnak. Különösen megrondlletl az (•^ykor oij szép Miass7onyujjk-U-inp-iiiin.\'iii-.; képe. llum és hamu min dmüll. Még egy u\'.ot«ő pitt-utási vetettéin ac-kikótóna, uhiii enyiiávvel ezelOU ntáa iiataímas ÍKi/ik köz.c. kedtek, Nem fclietBlt már halluui a daruk csikorgását. Mindi\'n üres és kihall. A d;hi ílortn részlr.ii u ten-g^rfenékre Került, réezbeo i^dig ei-Íia|őzoH máü viziácic. Dánia tengeri halahna talán minlöiökrr luegasiint lélezni. Ette) e,íy«zenmiiod kene«ke diumétl is. Jiniá\'ti-, cutpás érte. Az angol .kauinat neun.érasU -ezkiisuie. rttfurdaiist/Boaye\'Őzolws hadüzenet uflVü\' puszlitja cl \'egy )>ékés ország hadiflottáját, ?0 n brii miniszterinm |:olitlknsai eertl g<nid»ltak\'an-a, hogy az Oio~sxor*zág növekvő lenseri Iw-Uflma fölölt őrVödö\'dán fótta meg s^jnuiisúlé-e az gszaAci Tenger ka. jiiiil nyitja mí\'g Oioszország eáöit-
dók számára özfgélijn.vt\'nykénl, az ">u lioldun fdülí gazdák számára pedig ¦i SzjSnWfÖWI mííVL\'iés alatt álló inff-it-lafiúk r> srázalékímak ttregfe"«tö tOrüe. lrn tfOujton vagy naiirofori^ö termasz-léeét irja rfő, a iraidelet ezzel kapceo. Jallmn szigorú büntető i-endcPkfitów e| Is laitalmaz. [írre a rendelete utalással már mosl
frlhivom az érdakwH i íöhib«-toáe^,t
?9 bírtok figyelmei Pírra, hogy w ola^so vet^iis^-SzsükaéglctúkBt mór most igyekezzenek ixKtfcroziil a pulu rúlól é* saját i écdc-k-ükUtu ígjTíkezit iiek termelési szerződéseket kölni, néni várra mng az ezzel kapcáotát&s liAtj. sági mté*flL«desek fbAy*mntl» tételét Fennáll ugyanis «mi*; a lehelőséfie] \\o;iy -i ntidtilUí-x\'-^ö j\'iiió olapBn.vetó! m»g.elfogy éBM^-azokajgaiaik, ^ a h«sser? éssei; c X\\us snek,; (oiesne t-.a. - Ur. m^ósi szerződésaeJ.. Járó «»oyóklöi \'IcnneCési előleg ós:pogácK», ;és kény. tídenek íesznek- a kové-shi\'-..jővodeUnezo olajmagvak tcrn»szíésó.vei lieérni, r melye* pedig jővtdclinoző^ tckinttlé. hín nem pótolhatják - különösen- nla-vármegjoi- viszonylatban az otső helyei álló olajient. Zalaegerszeg, 1942 föhruúr 9.
Haxaflas tldvözleltei vitéz gróf Teleki Béla ZAla vármegye lőtspáujs
75 ezer vagonra akarja fokozni gyümölcstermelésünket a földnüvetésfigyl mfnltixter
A M«gy«r vidéki ¦ SajWtudnsitó je. lenti Budapestről, hogv a földművelés, ügyi kormányzat infliíérdas\'beruházási lor\\-ének egyik fontos alktlüzéM), Itogy a ma 55\' vzer -rogemna bocsüthelo gyflmök-steroíoiésujitet 75 eeer vs. gonm emeljük. Néhány év alalt 2fl millió gyümób^rát VxW cáúUelni ¦ : terv ir.eav3lósitáíii érdckéboi. A per-Mmenl elé terje^ertt trtruházási tör-vényjavaslftl sz\\\'rtnt 20—20 százalék n kajszi ós hlflglÉr, 10—10 szrizli lék\' " dió, mandula, őszibarack éS\'ez alma, 5—5 sztizaWk pedig a nwgyoré. szabta í és a«rcsarye. Ksr. sz anl«y igiií éndolueseo- megeeiyegilk iunat^az ajránnyal, amc4ybeu két ér előát ar w-szág gyüiuóli^fUíUtoinánys mtrfSf<*i-vedlc a ptibz1.Uo íagynt- Mánl isoieostes éppen 3 meggy és a kajszi fáklKo voll | lapasztrfthatő a fcifki.\'ebn kár, ezí-k bizonyullak a IcjeUenálldhb képesek-nek, -s-w is - egyik-fontos oka, bőgj- e
két iinn .\'n -h\'jt i : | ,i íi iliiv.: ! - . i|l legnagyobb- arányban rnagtalósitáarri. A kajszi-bsrack ma első - betycn áll a magyar gyúuiMwkwitolbeo. Jó l«-més esetén 2500 - 3000 vagon frisn kajuzit seáltjümk kÚllőlcTr\\í. de. a fcftl. földi piac .\'.okkAi inlih-i fftlYínnS, meri Kurópábftu a magyar Jíajaji zamatával ói magas cilloortartotmáwi csak a spanyol kajszi AvÉeksrtk. Egyéb ként teljesen téves tfe ,a:i|cdtogást nriat-ha a kajazl csak .ue Alföldön,\' vagy éppen csak Kecskemét környéki" bol- { dogulna, sell -kipróbált tény. aogy a Dunántul és a d-\'ehrTn^.iSBeUd-ilsiikáJa egéíisófie ebb és luMsxabbiélcha.« fája, mint a sivó homokon.
Még a ¦kajszinál is keiescttebh tna-g>ar gyümólvB a\'külfókKVh am*gay. i
Ma eaun^"1*W*^«t*^irar.*Wte\' \'
köíön asztalokon
maradék árakon
éruviiunk
áruház
,t\'i
Szovjolooní Imdllojoly (Folu li. D, V.)
A főispán felhiváta az olajosmttgvak fokozatos termesztétére
BÚTORT
GÁBOR műaiztaloinál
Na^ykanUM. VAreaháfpalet* UM
Megrázó gyermektragédia Zalaegerszegen
Egy kilencéves fiúcska véletlenOl agyonlőtte tizenötével unokanővérét
Iánk, holott tízszer ennyit Is el lud-uinlí adni KÓníiV(Vü.\'iTei. A. magyar meggy »tolér)ietet:«n líctékű üdítj t$*. lütfft, magas vitamin tartuJoinm. i. Kitűnő p;\'*nka, lé, dzsíta, fc*íöt*( kom: pót, folyékony gyümóic* készíthető beWie > különösen ^*íre Ik a tuira**-iparban mint u legjobb kocsonyásító uAvagot. Emer\'eU Utiiasztaliti tény az is, tiogy miml>*n évien jó üroo érté-k-i\'tfce\'l Kilünö ere;lwéjur,#l \\ejr. BjesilhetÖ bárhol, kivéve a szarai homokot ás ? ua^yuB hideg- fekvésű helyek*!.
Remélhető, hogy a fükWuuv*!é*ügyi üiiuiszté.iuin grandióiits terve rűv\'d 4vek alatt rnejvaiosul <. nemerék gyft-iuölí.sterme\'fcünk, de feldolgozó ipa-runk is bW át hatatlan iejlödésea megy in»jd át.
Az aranykalászos gazda-Ifjak támogatására
ííámcs intézkedM lef a Iöldmüv*l*4-ítgyi mmisxtenum » Magyar Vidító S*jtótudósüó bUdkpC*t! je-kaiV. • sre. riflt. Táinogatn, kívánják az IQaluit tamil Hiányaik végzóséb.!) A; juLv-mazai kívánják ókcl a/ iskola után ulllitui g;iz<iaságukbaei kifejtett szakszerű és kor-iieiú munkájuk\'rt. K ki,-/é|i- (Ss alwifoku g.uda,sjg. s/AUjkta-líisí m\'r\'üini} i>\'.. tón L i j-i !¦-"¦ t
rendszeresítetlek. Am ez méj aJ«k a keidet, mert a cél ux, hogy a nttfl-tí»zdasüg torén eg>«"tíen magyar tehetség se menjen v*siNlpd6b*. Gondoskodóit a miDÍNZIé|iuLii arról is, hogy a leli [jazlasági is\'Lolát végzett ifjakban i1- fenn L irtsa a tudás mtiHmnfl Eaée* kitüntetésben rénetÜ) a végzett ugy-ucvezelt aranykalinos gsu«ták kózui
¦\'-¦it-.it, akik otllioni gazdaságuk lyiri iépésl i;irUui;ik az Iskolában trnulUk-k«l s igyekeznek ei cd menyesen meg.
.ni mindazt u ii .-..-Dó. doi#oi, "mii az iskolában tanultak, vagy láttak. Ezenfelül gon ioskoiin.ik arról la, hogy minden lUlamí Rktióndl e\'sósor-ban a kitűnt :ie[l ajnnykutisoos gjidák ndflzesuljenek kedvez mony ben.
ámezőgazdaságiuiuüka-Merzódesek biztosítása
A kormány a honvédelemről szóló torvény alapján rendeletet adott ki a mezőgazda sági munkaszerződések megkötésének biztosítása tárgyában. A kiadott rendelet szerint minden mezőgazdasági munkás, aki március 15-ig mezőgazdasági munkára le ntm szerződött — elzárás büntetése terhével, — köteles a helybeli gazdasági munkaközvetítő hivatalnál vagy az elöljáróságnál legkésőbb március 31-ig jelentkezni. A munkaközvetítő hivatal a mnnkaszllktég-letnek megfelelően munkaalkalmat jelöl ki számára a ha ezt abpos ok nélkül el nem fogadj j, akkor a köz-Igazgatóság a honvédelmi iiiunkt-kötelez \'tként gazdáéi munkák elvégzésére kirendelheti. Súlyosabb esetekben elrendelhető ai is, hogy s munkavállalástól vonakodót katonai munkatáborba u\'alják.
Megrázó gyerraektragédia játszódott le az egyik zalaegerszegi altiszt lakásán. Az altiszt 9 éves fia véletlenül agyonlőtte Szűcs Edit nevű 15 éves unokanövé-rét, aki csak a megelőző napon érkezeit rokoni látogatásra u családhoz A leány azonnal meg halt.
A tragikus szerenc*étlenség ügyében a nyomozás még folyamatban van. Eddig mindössze az nyert megállapítást, hogy a halálos lövést az altiszt állal otthon őrzött sport-fegyverből adták le. A fegyverrel az altiszt 17 éves fia szokott madarakra vadászgatni. Az elmúlt napon js éppen ilyen vadászatból jött haza és egy töltény bennmaradt a fegyverben. Az ol liszt kisebbik fia, a 9 éves László, széparcú, szelíd tekintetű gyermek, aki egyébként minden gép iránt érdeklődik, min-
dent szétszed és újra összerak, valahonnan előkerítette a fegyvert és tréfából 15 éves unoka-nővérére fogta.
— Nem félsz 1 — kérdezte a gyermek és meghúzta a ravaszt.
Dörrenés következett, a 15 éves Editke megingott, majd homlokán egy kerek véreslyukkal összecseít. Mire az orvos megérkezett, csak u beállott halált állapíthatta meg.
A szerencsétlenség óriási ria dalmát keltett a házban. Az apa éppen szolgálatban volt, a nagyobbik fíu az iskolában. Az anya egyedül volt otthon a kél gyermekkel. Az egész családot kihallgatták a rendőrkapitányságon, hogy a tragikus eset részleteit tisztázzák és megállapíthassák, terhel-e valakit felelősség ebben a végzettragédiákra emlékeztető szomorú eseményben.
tPelytetts aa 1. ebUkoll
Hm fcáí-omkoájl
lak az Azori-szigetekre.
ír htívettég U*x Portugáliában
\' Lisszabon, február 9
Lisszabonban rövidesen felállítják az Ír követséget, amint azt L)e Valera a dublini képviselőházban bejelentette. Portugáliában igen kedvező visszhangra találtak De Valera szavai.
Írország lisszaboni követe már meg is érkezett a portugál fővárosba és napokban adja át megbízólevelét a köztársasági elnöknek. Mint a Stefaní-iroda ezzel kapcsolatban megjegyzi, a két atlantióceáni állam viszonyának megerősítése az európai egység szempontjából igen jelentősnek tekinthető.
Rangoonból elköltözik a polgári lakosság
Amsterdam, ftebruár 9 (NST) Mint az angol hírszolgálat közli, Rangoon város kormányzója kijelentette, hogy a várost a légitámadás ellen ne-néz megvédeni. Hangsúlyozta azt az elhatározást, hogy a várost tartani fogják, de szükséges, hogy a lakosságnak a védelem szempontjából kevésbbó fontos rétegei vidékre menjenek, ahol nagyobb biztonságban lehetnek. A kormányzó kijelentette, hogy azok a vállalatok, amelyek vidéken is folytathatják üzemüket, elhagyják a várost. J
A japánok vlsstafoglatták Ktiaeat
Saigon, február:9 (Slefani-iroda) A csungkingi rádió jelentése szerint a japá-
nok visszafoglalták a kinni csapatoktól Keicseu kikötőjét.
Harckocsikkal i* partrakslttk a szingapúri stigstsn
Tokió, február 9 (OFI) Hivatalosan jelentet-
Elpuiztult a szingapúri
Tokió, február 9 (NST) A Domei-iroda jelenti, hogy a japán légihaderő vasárnap a Banka és JJÍlIilon szigetek közti tengerszorosban, líatáviá-lól északre*elsüllyesztett egy nagy tehergözöst, amely déli irányban haladt.
Hern, február 9 (Slefani-iroda) Az Exh\'augfc Telegraph jelentése szerint a szingapúri tengerészeti támaszpont elpusztult. A kőolaj- és ha-
lak, hogy a SzingapurbA& part rászállt első japán hullám után tüzérségi fedezet alatt nyomban harcikocsikat tettek partra és u2 élénk ellenséges tüz ellenerő megtisztítják az eddig elfoglalt területet.
Szingapúr, február 9 (OFI) Ma reggel hajnalban japán csapatok part rászáll tak, Szingapúr szigetén. Heves tüzérségi zárótuzzel és többezer lövedékkel árasztották el a szigetet. Vasárnap egész nap he* vesén bombázták a szigeten lévő brit hadállásokat és összekötő vonalakat. Este még ennél is élénkebb zárótüzet indítottak, a mely megszakítás nélkül zúdult a szigetre, A tüzérség munkája később kissé alábbhagyott, de hét Tön reggel újult erővel ke* dödött meg.
A japán rspttlSk Marimban kihöiájibtn stittlfyssslsftek két tshtrhujit
Tokió, február 9 (NST) A japánok további heves támadásokat intéztek a barmai arcvonal támaszpontja ellen. Mig az elmúlt napokban a japán légihaderő fő célpontjai a Rangoon közelében fekvő 16-gilámaszpontok és ezen a területen lévő katonai pontok voltak, addig most nagyobb egységek a Moulmeinnel szemben fekvő .Martában.kikötővárost támadták és elsüllyesztettek kél tehergözöst. Ugyanekkor a legsúlyosabb károkat okozták a I kikötőberendezésekbem. A japán I repülök visszatérésük alkalmá-! val Martabántól északra észreveitek egy csapatszállító vonatot és hevesen elárasztották bom-! bakkal.
tengerészeti támaszpont
dianyagraktárakat szétrombolták. A nagy lm jó javítóműhelyt, amely 35\\OG0 tonnás páncélos hajók* befogadására is alkalmas volt, elsüllyesztették és már alig látszik ki a vízből. .Percival (tábornok parancsban közöito ezt a helyörséggel a következő szavakkal: »Szingapúr távolidé* leli hajótámaszpontja már nem Iclezik. Szingapúr már csakóst-romlotl erőd, amelyet védeni kell a végsőkig.\'
Az USA ketögyminisstérhim kérdést intézett a francta kor-monyhoz a Francia-Afrikán történt német ufánpátláe agyében
Washington ffhui ir 9 Budapesti Tudósítói Summer W«4-he külügyi államtitkár kij«fentein, hogy *r. EgyesrUI Aftamok kúljcigymi-nisattrtum* kérdést intézett a vichyi kormányhoz bioVb <k a biroknak lityiben, aine\'yek szerint az északntrl-kai nemei—olasz offenzívát franrin-ész^kitfrikai terú\'etm j\\ tóriín\' ¦ieW-láíok erósi\'ették. URnmüyoiia azon lífin, lio?y ain-s formális diplomád*! lépésről szó.
Nímet ewpatok alönyomeltia (Foto 1^ D.V.)38 a
1942. ftbruár 9.
NAPíKRNÜ:
rTJftia\'fi: hústalan nap.
tJ>ág&jrJÍlári í&Murt; ,\\V» Sz. Mari* fli*"rl4r KirúJV u. 40., Kl^aiiTzKiiD a» oliaal yvogyszei-tar tímtU\' .íny***- Süöi^íaloí Int,
N»ptáx: PBtíruAf 9. ItSifÓ Ftirtu. Ifit Alekezfde] i\'j.. Ahk:uii. i«r. Izr Sobat 22. ...... -Y
— (VMvnhh^, a «iteli arftobarrt
vAattiifi\' ilWMött a v\'tfid szflthar. bilikét elöadá* hitfrjzoít eí Az tíö-ad**í4 fbsytrttí\'iii <l nutf nwgVeíde\'.i rloRtláiíorozabialí. KürouyJí István feH-.[.¦.mi Iskolai tanár iMagyar-orszie" helyzete ííuróiKlban. és Kovács J. AudrjU polgárt ialtolai tanár iMa-gyorország és a nvnuetiségeác< cimmel taholni» tfagyiiri értékes és érdekfeszítő" eWaíH\'íí. A"z eWtfdasoVon a vi-
téxeWn kivtvt isoV Hvriiál\'d we. máyism ts ttt*$titfert.
— (Üj királyi Ugyéoii zTala-
Av«T\\nhí^ mt^(r>^déÍ«S<il t-s a sok ártfrtbíUd ügy miatt sxakségessó vált a DÜaíyBriwBgí királyi ügyészség-uéj a harmadik x. .1 áUás betőltívo i». Az igazsá Rügy minisi ter ©Zért dr. Morava Károly veszprémi Idr. ogy<s/t ZS^^ersjíégrc l.eljOzUj íjt
— (Iikolánhlvlll népművelés)
A n*aykaniz5ai tttfujlinkivüj Nép-niüWl*rrJlnotlsjR rendkivü,t élénk l«-vétotrysífíéi 0Jt m a uUAi falvíikVu. Bár a ¦¦©447. iffórüfás nagy jnv,téklxn akudá^oz/a u f-jlv.ik meglátogatását év ritf etd4wsoif tai fisát, énnek cQe. néreiar utóbbi ittohrrl lóbb eío-irtáSI tartó"t.,a bixotlsog és pedig1 Murate, rtvzluroii ós l\'ilyeházán. Tegnap (icUe szígctan és Újudvaron madöza t a l)i-zotság néjimuvUSsi cUVUlásokalt. ft*Í. ueszifeleir Filo Fritte nagykanlttai eicnii iskolai ig-.izf?a!ó tmtott előadást »A kontntuhlermis eVent kurdéin\', diuinti; Ujn»lv»»«jö pedig l\'erica LtózlC" várost foktrtosl tartott elő-adjUtjA gyunu\'dcsfa ápolása és don. dózisa> rimmel. Mindkét kótsVgteo szén száminál jelentek meg uc e!o-ailásókód, órejyek éi fiatalok egysráal,
— (Bencze Róia temete**!)
S\'«ey. reVzvét meSotr kisérték vaVir nap défután utoJM útjára Benne. Rú-tlíj -nairje i>áosi<, ¦ salai Kórffny ki<wtuValaÍB (jertk és hűséges pénz-
beíirVtííjéaiek tragikus luTieJCosíg^oi elhunyt leányai. Ke már a harmadik frontit, gjeiiuek, akit B*ncz« Mosi a temelölrt kiséit Az elhunyt koporsó-Jiin mirUisx koszom. MHiílt * t-opor-sót h-zárták voan*l ismerősei még eg>\'. szer megnézhetlek az cUronderíiit leányt, Valami ineginditA múidÍR C|iy ftatsü iv;iny WnsoUi. A tcnictéson ott volt a Z<u*i Közlíaiy Bzerkeaitd. &éfíit kiadoldv;ilala és a nyomda szo. mot)\'zete, iz irgalmas mvsé-rek Ós nagy száinu gyászoló k(")í6iLség, akik mind egyátt éjeztc"k ti niéJJQii sujlott éta. hiddil, A\' li\'melósi szertartást Soljijiái Islváii dr. ^jiercs-pleliános véfjoüo papi assziszniHÜivaí, aki a (SUUdi sirbolttíál mé^gyszer l*síCn\'.e.tO -¦Uiunytat ós nxutáii IcMlAk píhwo. hfáyéSe.
— (A KALÁSzleánycfEyesaiftek)
^zjn-iimcujliiUíuegyei UtWnág" a /iflet ó» ft \\UTCI{ «ranghi Ifeinykörók csdbortverelói részéio" tmirohamot dee K«nth«1?w(\\ a iMfcts«<Dar [dtéam>-«u Af.Óftszei a irah-ér K*LOT «ercerftic\\ rr)ln>tclt siVdiss t^totyauxoi Keott-
he^rm.
Bardosso nHiils»!terfltaMí i IrépvIseltfíiáE mai ülésén beterjesztette a kormányzó helyetteséről szóló törvényjavaslatot
Bevonullak a Délvidék behívóit orsiagRyflléal képviselői
Budapest, február 0 (Budapesti Ertefiilö) A kép-visclfíbáz moi ülése 11 órakor kezdfiilött. Már az ülés megnyílásai megelőzőleg megjelentek a parlamentben a MEP képviselők valamennyien fekolc, magyar ruliában. A MEP pártvezetősége értekezletre kérette az összes képviselőket; amelyen Bárdossy László miniszterelnök Ismertette a kormányzó helyettesítéséről szóló törvényjavaslatot,
Budapest, fétmiár 9 A kép viselőit flz rftfli fiU\'sÖt egyne^evd 12 órakor nvllöta meg Tasnídy N\'agy András cltf>K A kéjwife\'f\'ik l-jen n"gv ¦v.iinl :\'n j.li-jilek meg az ü\'éscm. A ké|)vivlóházba má vonultak bo n be. hívott délvidéki, az ujabb MvidOM (a kárpátaljai képviseiök.
— ÍA Harmad rend tea estje)
Szépm sikerűit leaostet ]«nde/ctt legzV>p » .fenrnclok lilik rondjónek ktxhvNU családja á feliérlonaml esi, a meljen Vida J:inós világi elnök mondott megnyitót, majd a kWIvés háai-asszotivok feLszöltflllák a pároliíó leát. A háilglUStte tiszht P. l-\'a-vkos üoi-váMi Valér MI. r.ndi igUzgAtó ibttftlle Ih-nagy tapinla^toi, A III. rendi tencsl «mugy igaziban !1 katolikus lestvóri-Ség és e^yrivótaríozás jetcólAai zajlit\' la és minden tnkaúet\'.éh sképon atke-rúlt.
— (Értesítés)
lírtcsitjük :< hnSt Vilsjírtt\') közotiJégtt, hogy a mistacon napok ked,!, szcivlü ós pénttken vannak. Húsipari Sz-ik osztály,
— (Szegény családoknak méneket ét kaptárokat ad a Családvédelmi A1*p>
A Magyar Tudósító jelcnU: Az or. szagos Nép- éa Családvédelmi\' A|;ip je\'&liw öasaegói rontit a méh\'eoyész. lés núpszerüsiléíure ós s/.imx>n^fl;iu.ik emrfóscre, Küiónös«n "z o;\'on a rab\'ó-flanl^lkodás etm %*t.« fo? a kflryól. met air aijp, ahiety eWes védékeVKn még mínlfig megtalálható és ablv\'il Ali, I.ogy a tenisztfiíc a mönet a irighdsá. ládok tekérleiíéscAei ói oV dpiiiurnv meg*Bunnisilfsf\\t4 \\-eszik ol. Kz^rl ii/ alao sokgyermekes szegény családok részre mülcprei ellátott kaptámkai id, rimelyet lermésíétl.cn, rajokkai \'kc>:i mcgfizehil, K«óUvűl rájokkm bené-liesitc:ti kapVirakat oszt kl olyan szo. Uénvsor\'su, legalább\' négj\' (O\'cr\'niekkei biró cSBMdoknak, akflt im-hiSztoi óhajtanak (ogtaikoznl.
az uj fióividéki kepvísetók nevébeta
Nagy jván údvóeóltw u házal én megköszönte an a meleg fogadtatást, a m\'tvl-en őket résnüték.
BudajjCst, február 9 A képviselőházi szünet után újból 2 óra tltlin nyitotta meg az ülést az tílrtök és bejelentette, hogy a miniszterelnök kíván szó lani". Bffrdossy László minisztei1-olnök ekkor szólásra emelkedett és ben>Tijtotta a kormányzó he-ivetteséről szóló törvény ja vas-latot.
A mlniszteieíliiók a javaslat előadá-sám piilrióTd Móricol kérte fet, akt ismerfelte azt ^ a sürgősség kimondásai kórtc n javosSatríi. A Htlzí a sürgősséget kimóudt" és a javaslat tárgya, lását lioiníi|> fót 12 órnVor lartyk facg: A Ház ülósc rói 3 olött óit vdjot.
KÖMÖnettíylIvártltáí.
MlndHzon Jóbarátok én Isnieró-KŐk, akik drága ]ó fórjom, tltatre édoapánk
laHlil> Qyuta
mit líra*
olliuiytA alkalmából fájdnlraunkat rés7.véiiikki\'i piiyhttonl [ayekeztek ^a a\' tömotéflen (rynsziinkhaii osztozni fl?.lveBek voliak, foRadják hálás kŐs7.Önotunkflt.
ösv. flattier QyulAiTÓ
4« nyufmakoi.
KÖSzÖ\'-etnyltvrtiiltás.
Mindoron jóbarátaink ób iamo-rŐHBtnV, kik teteuhawtlen drága ló tc-ritvórllnk, Hoizorunk, nagy-bát\'ánk, lllolvo rokoannk PuUtJte^k,\'pteieS
iiim:- r3niozdonr/et«(A
tmnotésén megjolenóükkol vagy bármi it/afl módon mélységes gyft szánkban osztozni szívesek vo tak, tmítulják ozuton ts hálán höazdno-tilnk kllojozósót.
A BV*s»oló oialid,
Qfcsjónésjjof szémküzfcalik
DRÁVAVDLGY1
WiWm flUa^SZQLGfttTATŐ R.T.
• »l«zerd f s I »i lága ui tds minden « Fl I am or* képdénben
Qpangery-iif 51, telefon 3f94.
Arai«isxÉntl*K fizetése, reklamációk, hibabejelentések
Sugár-ut 2, i. emelet, telefon 213.
liiríesseiri ZűIoi liszlönyben
AIsddsMbsru asgykViáé^alVljIrérigiiii,
396/1912 szim.
Tánry; Aliódonihoru iiigvköní. vadiNiall és li i,i v.ui {ódáink bérb^ adása
Hirdetmény.
I AlBódomboru rraiíykörtéf( fct) 3000 kat. holdat kilevO vadánzlera-Iclínck ndlnaH Jon« 1942. évi mirclm M 8 in délután 2 Arakor az alsódomborul (eeyzOl h|. vatalban mcRlarlnndó nyflvánoi árverésen 10 egymáauián köveikerö élre haazonbérbe lesz adva. Arve-réal fílléleleí a Jegyzői IrodJban megtekimhetók.
2. Aln\'lía-\'mboríj nfgykö\'lég halaa»»*l Jogát a leav/ßl fro-d\'i-an 1942. évi tnirclu« hó 8 írj délután S Arakor a leíyrSl Irodában nvllv\'nos árverésen b^tb^ndla A bérleti Időtartam 6 év. Klklálláii ar 30 P. Ár\'CTésI leltételek az I ódában "•e|jlel<lnthet"k.
AlsódomborU, 1942. lebrtiár 6-án. m EIOIJarfiBig.
IPBdillBETtSn
iílÖkelŐ (nfCzet üaí-toae^Ö llizlvl-selöt kefe« fix és miRBa napiJlj|nt Alín-1 a lókat a kiadóhivatalba. 310
Egy bldkll/id ludá U--líiévci hlfutó-laenyt, lehetolrg Te\'eky utón vaay Retta-ulc*bsn IsVöl, aiorirtal felvesz Schleis Teit-vérek flóktlzlcte. 2
7 ablak-roletta «tstdA Cstngery-ul 59. alatt. 373
ÚŰLOtmfitíM
HifglUy DrafolÓQuu ciak vasárnip estig fogad Nigykanfzsári, Eőrvtla-tér 28. A címre ügyelni.
Tir-i; TöÓbflzszféle\' -Jálíít\'tirgyak lö-meggy*it*iáho» 200—300 p*rtfLvel firtul-nék,. lehetőleg növel. Jii eiedtnény érhető el. Egy lérli, egy nö 100 pengő beíekie-teisti illandó foglalkoiáif kíphat »ú/i hsizonrésxeaedésiel. ügy haiznált gyalu* padot kertiek megvílelre. AUnlatokat ; Mlhalfk Kálmán hizlipiimUvei Kiskanim, Szent FIÓrliH-lír 6. 38«
araifolónun lélcklílő sok mindent megmond írásból. Fogad felárban Kinizsi-utca 39. 363
t/t" iX i^^^^^J^^
JCALttl íflIrííLÜlííV POLITIKAI HHVlLA\'l"
\\\'ad)i\' ,,^9(^4iila|lfl)i H. T. ri*\'oy-iíM/«V". l-í\'h-Iőa k\'lnrlo : Zalai Kurely
NyntnatDii
a „ftSfnalftatteo,! H. 1, NanyNunlrM** \'i, J.ii H.IJíitlRU tf»j]ykuiH*a ¦irt.
wmwftfxt; um mm
82. évtoryam, Sf nim.
N«gykinlu., 1942, február 10 kedd
Ahi 12 fiUér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
aa Uarfoklvatalt W*mt k._
•mmmmS&S.m WdÖB nefte*tó• Barbarlti Lajos ( ^^^^Jfffi
IMMII
20 fillér.
Mm M BK.
(B. L.) Ma a háborús 1942tél utója relé közeledvén, bátran fogadhatjuk eí köz-ellátási vonat kozásban kiinduláspontként azt az alapigazságot, hogy napjainkban a gazdasági élet zavartalansága ugyanolyan fontosságú nemzeti szükséglet, mint a katonai frontok szilárdsága, ereje. A kettő között ezeregy szállal egymásba fonódó kapcsolat van. A gazdasági front szempontjait taglalva, tudomásul kell venni, hogy a kormányzat minden emberileg lehetőt megtett a termelés folytonossága ós kívánatos növelése, tehát a közellátás zavartalanságának biztosítása érdekében. A nyugodt, fennakadás nélküli köz-elálás éppen olyan fontos tényező, mint a hadbanálló seregek ponlos ellátása.
Az adott helyzetben első feladatunk volt a fogyasztás terv-szcrúsitése. Be kellett vezetni a jegy- és utalványrendszer*. Elértük ezáltal azt, hogy megszűnt a gazdagok előjoga "a vásárlás tekintetében, egyenlő szintet kapott a kis- és nagyember fogyasztó lehetősége. A következő lépés a nyersanyag-kontingen-tálás volt, majd a [feldolgozó ipar és az elosztó kereskedelem közérdekű szempontjait szabályozták.
Az egyetemes érdekek szempontjából elhatározóan fontos intézkedés volt az a tény, hogy a kormányzat hatalmi szóval egyenlítette ki a termelő és fogyasztó, munkaadó és munkavállaló között fennálló magától értélődő ellentétel. Ez a probléma a közelmúltban a liberális szabad verseny telelőtlen vadász területe volt. Ma rész-érdekek nem érvényesülhetnek, ezérl a kormány kénytelen volt az egész vonalon elhatározó intézkedő-sokkéi beleszólni az árak alakulásába. Utalni kell ilt az agráréi ipari termények és termékek árainak rögzítésére, arra a tényre, hogy megszabták a bérek és fizetések minimumát Megterem födött ekként az összefüggő, egységes árrendszer. Az uj jelszó, ami a mai gazdasági magyar világot jellemzi, ez: »Ar. slop, bérstop, nincs további*
A nincs,tovább* igen fontos és jelentöséges álláspontot jeleni, amelyet bizlosit az a céltif-datos, előrelátó gazdasági és bérpolitika, amely őrzi. fenn-\'arrja pengőnk értékállóságát. A magyar pénz ma Európaszer-lc olyan tekintély, amely termelő\'és fogyasztó értékmérő.
Ez az érem egyik oldala A gazdasági egyensúly fenntartásának biztosításával a kormányzat teljesítette egyik legfontosabb feladatát. Olya* ered-
A községek a nagy hóban teljesen elvannak vágva Nagykanizsától
A budapesti 1214. az. személyvonat Baiatonfenyvcsnél megakadt a hóban ét órákhosszat vesztegelt a nyílt pályán — Csáktornya és Klssxabadb* kdzött egy tehervonat akadt meg a hótengerben — Hóekés mozdonyok Indultak munkáscsapatokkal a pályatest szabaddátételére — Ma délelőtt nem Indultak vonatok a kanizsai állomásról — Óráról-órára változik a helyzet — Utazás előtt mindenki érdeklődjék előbb a vasúti állomásnál
Az ujabb havazás, amely egész éjszakán át tartott és ma reggel, majd délelőtt folytatódott, valóságos hó tengerbe borította Nagykanizsát és széles vidékéi. Az uj lecsapódás kb. 35 ~4Ö cm, ugy, hogy a hó magassága a városban ma délelőtt 110 cm, ami a további havazás folytán természetesen emelkedik. A hatalmas hótornyok nagyban megrí éhezi tették a városban is a közlekedést. Sok ház előtt még reggel 9—10.1\'óra után sem volt a járda letakarítva. A rendőrőrszem természetesen mind felirta. Büntetőparancs lesz belőle.
A mentők a nagy hóban\\csak Iófogalon tudnak közlekedni. A távbeszélő és távíró-helyközi forgalom eddig még zavartalanul működik, azonban a csomag kézbesítés a házhoz — szünetei. Csak a szállítóleveleket kézbesitik ás a közönség kell, hogy csomagjáért a postára küldjön. A levélgyüjtés is akadályt szenved, azért jól teszi mindenki, ha
leveleit a postapalotán lévő le. vél gyűjtő-szekrénybe dobja be. A postufőnöksóg a közönség türelmét kéri.
Nagykanizsa vidéke teljesen cl vari vágva mindennemű közlekedéstől. Az utakon a közlekedés, a forgalom szünetel. Sem autóbusz, sem autó, csakegyes helyeken szánnal lehet közlekedni. Ha-a havazás tovább folyik, több nap kell, míg sikerül az utak szabaddá létele és a közlekedés újból megindulhat, mondják nekünk a főszolgabí-r ós ágon.
A vaífttti forgalomban nagy nehézségek vannak. Hóekés mozdony indult Réttey főmérnök vezetésével, megfelelő munkásokkal a pályatestet Balaton-fenyves feló szabaddá tenni. Ugyanis a budapesti 1214 sz. személyvonat, amelynek menet* rendszerűén 8.15 órakor kellel! volna befutnia a kanizsai állomásra. Balaton fenyvesen meg-akadt a hóban és még mindig olt vesztegel. Kisszabadka és Csáktornya között egy tehervo-
nat akadt el a magas hóban. Ma délelőtt 10 éra után egy
hóekés szerelvény indult Lá-borczy vezetésével az ut szabaddá tételére. Pécs felől is indult hóekés mozdony Barcs irányban a. pályatestet megtisztítani. A szombathelyi vonalon még aránylag sima a közlekedés,, itt legkevesebbek a fedetlen helyek."juniket a \\\\6 méternyiit. beléphet, ÁBalátonmc^té^ az egész vonalon magas hótorlaszok akadályozzák a forgalmat.
Ma délelőtt az a helyzet, — ahogy üledékes helyről értesítenek — hogy Nagykanizsáról nem indulnak a vonatok. Lehetséges, hogy* a hóekés mozdonyok és a munkásság erőfeszítésének meg lesz a foganatja, f és megindulnak a vonatok. Jól teszi a közönség, ha csak a legvégső esetben utazik. Mielőtt valaki utazni akar, érdeklődjók a vasúti állomásnál, mert éráról órára változik a helyzet. Egyáltalán semmi biztosat nem le. bel mondani a forgalom újból való megindításáról.
Lapzártakor arról értesítenek bennünket, hogy megindultak a vonatok Csáktornya, Szombathely és Balatonszentgyörgy felé.
mÓnyt ért el ezzel. amellyel biztosította a nemzet létét Am van az éremnek másik oldala is : a kötelességek, amelyek a termelőre és fogyasztóra, az egész magyar gazdasági életre parancsolólag várnak. Itt az első és legfontosabb parancs a takarékosság. Józan, okos takarékosság a pénzzel, a nyersanyaggal egyaránt Takarékosság ugy, hogy ezzel is a termelés fokozását, növelését, azegésa magyar élet megjavítását segítsük elő Magától érletödik, nogv a pénzzel és ,iz anyaggal való takarékosság tőkenövekedést jeleni És ez a növekvő, épülő tőke kizárólag és r*»yes cgvedül csak a termelés céljain szolgálhatja. A töke nem lehet a lelkiismeretlen spekuláció, nt uzsorázó, ániimluioürts es/.kó/e,
a löke csak á nemzeti termelés fegyvere lehet. Mindebből folyik, hogy nagyon meg kell válogatnunk a tőkénk forgatását célzó vállalkozások irányát Nem szabad olyan vállalkozásokba kezdenünk, amelyek a fogyasztó és a termelő, vagy az anyaggazdálkodásban érdekeltek között a nagy áldozatok árán megteremtett egyensúlyi károsan megbolygathatnák. Hála Isten van elég olyan kívánatos befektetési lehetőség, amely az egész nemzet céljait szolgálja és ugyanakkor tisztességes egyéni; illetve vállalati hasznot bizlosit. (
A gazdasági élei realitások láncszerű kapcsolata Itt nincs helye érzel tnességnek, pártpof-lilikának. Az adok-veszek, a kétszerkettő pozitívuma »dön-
tő. Ití nincs helye írzclmessép.-nek, pirtpoUri kának, itt a tények beszélnek. A tények szava pedig messze kiáltóan hirdeti, hogy megértéssel kell parancsként fogadni a rendeleteket, a kormányintézkedéseket, mindennapi életünk közellátási meg szorításait, mert azoknak becsületes hűséggel való megtartásától függ nemzetünk léte ós abban az életerős magyar gazdasági holnap.
A közellátás kérdésében nincs helye a m agy ar^ Temperamentum kilengéseinek, nincs helye a magyartelek fölényeskedő szempontjainak Parancs, parancs. A parancsot teljesíteni kell az egyetemes nemzeti szenv pontok érdekében. 1
2äüäi kozlöní
1942. icbrufttli).
BÚTORT
uakUzlolbfln,
«attor moautttloinai
v*ívíii <t*&f rtadtlje-v\'
AtUaáe nlfoniindk hdlkuiiuipekoa
Hud.npnri! I. «lfflOlin
O.iU [¦brösstó, L,un. — 7.00 Hírek, kóaleruönyek, étrend, hiuigleineeek. — 10.00 HirVkj\' — 11.10 Nemp\'lkoxi víz-Jalaosxo igáin t. _ 12.00 Dili b*r*ag-ma. - 12.4(1 llir«k. - 13.20 IdőjeUés, idűjárá.- ás vízállás jelenté*. — 14.80 Hírek — H.i:> A rádióműsor ismerte: MN. — 15.00 Arfolyamhirek, piád árak, áielmi&terárek. - 10.45 Időjelzés, idójártujeleatee. lúr.-k. - 17.00 Hire* Nílovák én rusxiu uyoivoii. — 19.00 Hitek magyar, néznet és rotaán nyel-vau — 20.00 Jlüek (Budapest II.) -21.40 Hinta, MSjárAsjeu-nlés. - 23.00 Hírek német, öl«**, angui 6« /rancia Dfllren. — 24.00 Htrek
budapest l
17.15 Meilen Méla-zenekar. is M*ng« János néprajzi «4ő«dáí;i \' >(-lemezekkel. — 18.r» A WMttNpM «ó. várefc kétzongorás műsora. - 19.20 -Nagyanyó táucrcnd><. Irta é* össze-állilolta Ssatbmáry Antal. — 20.20 l-\'At*v»»*V — 20.H0 -Csáktornyától Uionífi. M»2y»r táj, magyar s/«i, magyar mozaiké keresztül az ontagon. KO*r*mükódik SLnouffy Margit és Apáthy Imre: - 22.11) Rádiozaíekar.
- 23.23 Varga Imre magyar nótákat énekel, Sárai Elemér inmrtkát. -0.15 Cren az otthon. BUDAPEST II.
17.35 Ruszin baligalóinknak. -18,05 .Melles Béla-tzen«k*r. - 18.23 AVezÓgRzdswági félóra. — 19 Hanglemezek. — 19.30 Olaoz nyelvoktatás. — 20.10 DvorzsáV: Dumky.trio. — 20.50 Részltet az operaház műsorából. > A fából\'\' la rágott királvfi.. Bartók \\u\\« lánc-játéku.
Szerda
mudapestt 1»
10.15 A Hádiówttear. _ 11 _\'o Tar. lini; D-dur gordonkav*Werry. — 11.40 |"ntorv»W;iA. - 12.10 M ftvész> mezek.
- 13.30 Honvédőink úseswefc. - 13.50 Rádiözenekar. - 15.20 -W«idissg*r (ide •zajon zenekara. - 16.15 Diákféióra.
17.15 Buni Sándor cigányai«*kura, 18 Httngképek a fővárosi kisded otthrmnk életéhői. Beáié) Budínszky Sándor. 18.20 Houvédmuwír. 1Ü.30\' Ar. Operaház előadása. Bohémélet\'. palmii négy kenheti — Ax I. RÄT. után *b. 20.10 Külügyi neffvedőra
- A II. fetv Utált kb. 20.55 Sxllny&y Jenfi elóadása. 22.30 Temesvári Itárx József cigányzenekara, Sovinszky l.áStM szalonzmekara és fiiiisrpi»\' Morelli énekei. - 0.15 fzT« az otthon,
BUDAPEST II.
17.50 Francia nyrtvoklalás 18.20 Szórakoztató zene. - • 10.25\'Dr. Kai-matt MßÄ&\'dr, Ktfvtfo» Eafttro bestéi, gel a népnydv-utatátíroi. — 20.10 Tánc zene. — 21.10 Igali Mésxáros József sportelófdása, .- 21,35 A, BohéméJel. (lalmCt III- felvonás*. - 2S10 Temes. vári Ráfi József rjgaffiyz«a*kara rs Sovimzky László szatonzwiekara.
•ZiXfcÄ óbat, va.? ékszert, ^tówveget ^ävä1 zsoldos gyula tata íj iftatatm
i KoronMi4Ho<ÜYiil u.-i,u.,,,| y» mm*- ét tUM^ixU^thUr.
Ne legyen a kereszt reklám.
hanem liwteletink éi katollcltáiunk kinyilvánítása: a Credo álláspontja
Vasárnap délben tartotta február havi taggyűlését a Credo-férfiszervezet P. Gulyás Gellért" elnöklete alatt, aki részletesen beszámolt u Credo-munka legutóbbi eredményéről nevezetesen u keresztnek kifüggesztéséről u városházán, majd 48 más nyilvános helyen. Történt ez pe-1 (hg minden nyomás vagy erőszakoskodás nélkül, csupán a lelkek megértésével, a testvéri szó elfogadásával, a liitvullás melletti tanúságtétel lel. Ne a kjr rakatokba és rua reklámként, ha nem a műhelyekben, az üzletekben, az Irodákban\' Játható helyen legyen a kereszt kifüg*-gesztve, — a Credo álláspontja. .Sem lehet a kereszt reklám, hunéra tiszteletünk, nagyrabecsü-
lésünk, hitvallásunk, katolicitá-stink kinyilvánítása.
A káromkodás elleni akció terén 0 kanizsai Credo már eddig is szép eredményt ért el felvilágosító és propagandu munkája-1 val. A társadulom minden rété* ge csatlakozott az itteni mozga-galomhoz nagy megértéssel és katolikus lelkülettel. A munka nagy lendülettel tovább folyik ezen a téren. Most történik \' a karton-lapok szétosztása. A Credo fursnngi teája az idő* közben beállott viszonyok miutt elmaradt, mert együtt érez a haza szolgálatába induló testvéreivel és azok hozzátartozóival.
Majd u belső ügyekre került sor. . , 4
Megszökött a nagykanizsai internalótáborból,
Kaposváron az egyik rendőrőrszem elfogta
Az igazoltatás során kideríti! a kiléte. Kelement azonnal őrizetbe vették, hogy visszaszállítsák az intérnáloiáborba.
Amikor a rendőrségen azt kérdezték : miért szokott meg, Kelemen azt vallotta, hogy egy alkalommal berúgott és ittas állapotban szökött meg a tábor-ból.
Kelemen isméi utón vnnNagy kanjzsa felé..,
Kelemén Péter liszabodrogí inoluársegédel.a zirci főszolgabíró internálta. Kelemen a nagykanizsai ijitornálótáborba került, ahol már két hete tartózkodott. Azonban az egyik nap megszökött a táborból és Kaposvár felé vette útját. Kaposváron ismét elfogták, meri amint a KossutlHéren álldogált, feltűnt egy rendőrnek, aki igazoltatta.
Iskolai testnevelés
DeakjáBo* tustuovolési tonár c!Őadána u plariatagimnázium S/.iiioh Iskoieiatmu
i:lár.isztolták ok<-t |KXtyvaregéoyek-k<-l és kéiíeMíjságj\'úkksu, •mode.rn\' ol-rasmányokkal éi fi\'mekkej, meiyekMI " oaJádi élet lisztaságáimk gunyolásu pciiengé rezese, .iz tTköl este lenségek állandó l\'llálalási felsxizK\'nLRit.isn örvénylett " fogékony ifjú ft.kek ic\'é. P.s Vezette- őket a \'okálok néger >müvéMztöinck\' ovábos bűvkörébe.
Ifj-iink jé»résM iltilóUölte szalvul és nem szabad idejét, itt DytffU isni.\'lkut kuktéJtói teltompull ^Hryás\'-\'l a — (jon-dosan adagoll - neki szánt mérgei,
Kz a íi:ui^u\';, 1.1ii-.jbúvós társas, kór li-nycsziclle ki aj-.l az Isten és Húz* fogaimii nem ismerő, koravén n.v**gle, lisztoietlrn. tolakodó, már mindjeiken tuliévo. élősdi-i\'c eséget, mt\'Jynek nyugodtan ndamemd haljuk, Őkelme már nem -cikki tóhbé!
Nem eszménykép (Abbé a dzsesszrt ványadt tagjait idétlenül lólyógteló, a s;i\\ofonnai ejQ-üUvonyilÓ, 11. n. lárSMáglieli kivattázott jíOJáca!
Knink eszmeDykóp*1-, rnt.nk a szellemnek dobot) kesztyűi a intézmény, ezt akau-ja fogja is kó-nyörU-lenúi legázolni.
Meri » mi eszmény képeink Stent István, Imre és László. Hunyadi Já
nos és Mátyás, N"«y Lajos és Zrínyi MiUós, Rákóczi ós Kossuth, U\'beJ és Botond, Tükóry ezredes. Simonyi oU-ster és a lobbi ezrek.
lizek leié kell visszarorditani iljmnk ItlKét. li»k ébresztik fel beanűk a husi életszemléletet, elaltatott faji ön-ludaiukfll és clliivuk>tlbáj,ukal
Mert ezek és a liozzápjli\'luisonLó iw-vlolen milliók katonai é* honfiúi erényei, mini l>cosü!e( hűség, virtus és áldozatosság, vJszáiilsiig és iegye.t*m bajtársiasság é.s k\'Jki keménység szo. nv.lék meg s uiriollák fenn ezer óvfln ál ezl a Iwzát » egészen hizonyos, hogy ugyanazok az erények fogják azt a jövőben is megtartani.
a katonai erények í-s Jjősi kultusz, kimáveáésének tehát oí(ike;ü helyet keli biztosi tani az i fjuság leventélcép\' zésében.
Mula^zlásaink az nlóhhj tétin az t\'JmuU 100 év alatt tagadltat.ittanul nagyok, de nem -végzetesek. Nem. meri " világ egyeben nemzetének sjios ojy ga/dag túrit hrtsókbŰi, mini épp*1" nvkúuk. Guzdagist kúlönl) is. Kiá\'önb, meri amazok szólárábóJ hiány/.ik ez a szó. virtus! Ez, " isak magyar mi-Dérrel szú>e\'ió, cáodájatos tucajdooWig.
liz az önbizalom, a sitéaaég, a ve. lelked,, kedv, *i hefyes rátaniság fenséges eredője- Meri a magyar efiiszór a dicsőségre gondol s rsaít a legvégrö
Február
10-11-
én
VÁROSI MOZGÓ
Kedden is szerdán
2 óráig tartó szüntelen kacagás /
Mirna Loy és Melvyn Douglas feledhetetlen alakitásával
MINDENNEK A FÉRJ AZ OKA
Aktuális magyar vildghirad.6
Előadások kezdete köznapokon 6, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
BftZARÜDVrYft
T-Woa S-H. \'v«
Legszebbet :? legolcsóbban I
cselben a halaira,
a virtus és áldozatosság, bvcSíftt ós hűség, elszántság ói fegyelem, baj, (afsitissag es comonyse^i s egyen ononai erényem ugyan ejegflk «,te:t voma-C ezer éven ál a non meglarui-&i\\ru, ha lelküket nem hatjA át a család éa faj fanatikus szvrebe$o, a \\-aiíás-és hazoszeielol szentt érajsirneizi ?1?
Ez az a (itokzatoa erő, u.eJy számbeli gycngosóg&iket ©zer éven ál ki-egjciisulsozta, ;
Hzíkel a szent érzelmeket és erénye-kel akarja a le ven te-intézmény ifjúink lelkétien kiművelni.
El a lelki előkészítés.
a tesii, méltó párja ennek.
Játékokkal, testue\\elosi \'gyakorlatok, kai, különböző sportágak mü^eléaével, kirándub\'tsokkul, lAlxutwtasokJűM]. káli mai isinoietek mcgvuúlásávftl e>l<). ké-szileni »z ifjút a iiadifáiydaiiiiak c\'-viselésére s » honvédelem sz*at kóle lességénék teljes hésí.e.
in roküzza ügyességét, szivóssagá*; itl önti eröfeáosicgót küzdést*, afloi-rásb*; ili tanúi fogyelmet, kc-ménysé-H\'i. együvéiaptoíást.
]U lő céib-i, hogy minden golyój;* laláfjOii; im-iielc], hogy éllön-szomjan is bírja majd; láboroz, hogy meyta-nidjon a kénse.emröl \'(.niondani; htu*-cijálékOl az, Iwgy (ryakoiiott Kígy^ta a lennószeii akadályok *\'küzdésében, az ellenség meg\'<pósöl*n.
.í*gy yonásokban e/. a\'Testi e4rtkö-szilés.
A szülő, ki most már-ismeri a có*t, engedje fiát jó -szivvoi a Jevenle foglalkozásokra. Legjen-apostola az, iniéz. ményznik "zzal, hogj- a lurtuHanok.it felvilágosítja és mcíijjyízt, az izgalólGU tsendörkérrc adja. N« zsórtöUVÍ)ó«i, ha az ifjúságot a levente gye korlót <s-e,n játszani, sportolni, vagy lőtérre, me-iietgyiikorlatra, liarcijátókria, tdboTba-vouuhii liltja. IX- lássa el sporl és katonai UpusztuLitaivaJ, tcg>\'en veje maga is minél \'óbb kirándulást én utazást, hogy gyermeke hazáját és iaj-tájál még\' jobban megismerve, még jobban szeresse.
Adjon kezébe hós magyarok életéről, vitézi tetteikről szóló olvasmányokat, hogy ifjú JeJiw elteljen azok képe-vei éa erényeivel.. \' i
Tehetsége szerint kapcsolódjon l*1* * lovente otthon munkájába weftami, erkölcsi, "nyagi téren. Adjon a levenie
cipőt \'M»\\m-.m. csak e il eh es \'il\' ö l
(Damiate) fö-iil 13. iL
Z&UiAi K02LON»
SJév- és •MHI«téttitHPot(ph
alkalmi uj Andoknak
•strapás és levágott virágokat, csokrokat
ejfi"-iiK öven At vehet m pAqI
Petermann kertészetben
B*lk»rj-ot»* II, ltJj
otthonnak cffj-Aét Jó ^óoyvol, tarsas. alékol, * falakiB \'képet.
Tistleljo m«ií ¦ derék fíUVat aziiü, hogy uiMicpsótJelkon, mulaUdgaJJcuD megjelölik. Buzdítsa óket a további becsületes munkára, Ismerje « stke ríikot, oszlozron velük ártatlan órö-niinkben.
Kit kiváojuk mi — o> a haza is .. a srülől ¦ háitói. melynek roegOrlésiH i» szeretetét a ]r\\cn1«intézmény Dem tudja nélkülözni.
M^lc^-edjen W lull szive s zárja belő art az Intézményt, metybeta li.i »i Irtm, haza, család és fajlánitn-.k védelmezőjévé mogasítosui s itnniy Iti. vatva vuii alOhéaíitaaU min i™ í#;i/ magyar leghőbb vágyának beleljesite „ét _ u .sacbi) jövőt..
(Véjt.)
A keleti hadjárat
Boriin, tabruár 10 Német katonai köröknek a keleti hadjáratról alkotolt véleménye kifejezi, hogy a szovjetvezelőség téli taktikáira felépített offenzivelgondo-lAsa eredménytelen maradt. Berlinben általános meggyőződés, hogy a szovjettámadások intenzilása nagy mértékben alábbhagyott. A téli évszak előhaladott stádiumával kapcsolatban olyan megállapítások láttak napvilágot, hogy az orosz télhez fűzött szovjetremények már most majdnem téliesen füstbe mentek, legalább is a tél hátralevő részében nem fog sikerülni, hogy említésre méltó stratégiai eredmény kísérje a bolsevista erőfeszítéseket. A keleti elhárító harcok eddigi alakulását általában a következőkben foglalhatjuk Össze:
1. Á Jelenlegi keleti hadjárat és a világháború téli harcai közötti különbség többször megnyilatkozott. A világháborús fronthoz hasonlóan ina nincsenek kiépitelt földsáncok. Kiépített támaszpontokat kell elképzelnünk, amelyek között nincs állásrendszer. Ezek a helyek terepnehézségek miatt általában csak gyengébb katonai kötelékekkel rendelkeznek, tolu\'tt nem jelentenek különösebb defenzív erőit. Épen ezen körülményben találhatjuk annak magyarázatát, hogy a szovjetnek többször sikerült a támaszpontok közötti szakaszon áthatolnia, a német vonalba betörnie és bizonyos terep-nyereséget kicsikarnia.
2. A szovjet nagyhangon bejelentelt terepnyeresége azonban egyel-len helyen sem stratégiai jelentőségű. Német katonai körök emlékeztetnek arra, hogy a keleti hadjárat nagy német támadófázisában 6em tulajdonítottak nagyobb jelentőséget a német haderőktől birtokba vett területeknek. Csupán annyiból játszottak szerepet, hogy lehetőséget adtak nagy megsemmisítő csatákra, ahol a szovjethaderö hadosztályai, mérhetetlen hadianyaga és kiképzett csapatai kapcsolódtak ki. Itt játszódlak le azok a harcok, amelyek a bolsevistáknak pótolhatatlan veszteségeket késziteltek elő. Német részről ebből a szempontból értékelik a szovjet jelenlegi terepnyereségét is, de a mértékelésnél rámutatnak azon fordított tényre is, hogy a szovjetvezetőségnek sehol és sohasem sikerült a német erű-
ket olyan csatára kényszeríteni, amelyet akár megközelítőleg 1« megsemmisítő harcnak nevezhetnénk. A ¦xovjetfront hetekig tartó támadásai sokszor kisebb német egységeket sem tudtak megsemmisíteni. A német vezetőség minden időben, tehát a háború védelmi fázisában Is kezében tartotta a kezdeményezést és mindenkor szabad elhatározó-képeiséggel rendelkezett.
3. Német részen a szovjetvezető-ség tehetetlenségére jellemző lényként emelik ki, ho^y a Németországtói praktizált modern hadvezetés mintájára sohasem tudott szoros értelemben vett támadósereget felállítani, amely alkalmas lett volna döntőjelentóségü operatív célok kikényszerítésére. A szovjet ollenzlvák legtöbbször a hosszanti támadások merev formájához ragaszkodtak és súlyos veszteségek árán legtöbbször c«ődbcjutoltak.
4. A szovjet téli taktikájának legfontosabb karaktürísztikumit látják ezekben a súlyos veszteségekben. Német megállapítás szerint ezek felülmúlják a keleti hadjárat minden
Festessen Tisztíttasson
.Pdlcsícs-ndi
eddigi fázisában nyert elképzeléseket. A szovjetvezelőség. tehát német szempontból csupán tovább folytatta azt a szörnyű érvágást, amelyet a mult év nyarán és őszén a német haderő nagy támadásai megkezdettek. Ilyenformán a bolsevisták" a tél folyamán- Önként a németek javára dolgoztak. Ezen szovjettaktika kedvezőtlen kihatásai általános német vélemény szerint tulaj-donkepen akkor jutnak napvilágra, amikor a német keleti front ismét megmozdul — és tovább folytatja általános támadását. (UPD)
Tizenharmadik gyermekét bozta avílágra egy somogyi kovácsmester felesége
A foMdmlvelésfigyl minisztert kérték fel keresztapának az ujjszülötttaöz
Az egy kés vármegyének kikiáltón szomszéd Somogyban is vannak még családanyák, akik nem rettennek vissza a bőséges gyermekáldástól, hanem boldog önfeláldozással hozzák világra gyermekeiknek egész sorozatát.
A többgyermekes családanyák közül iskicme\'kedik Török József karádi kovácsmester felc-
j sége, aki a minap l.\'Mk élő i gyermekének ndotl éleiét. A 13 I élő gyermek közül 7 fin és (5 \' leány."
j Az újszülöttnek keresztapjául ; báró líánffy Dániel földművc-i lésü^yi minisztert kérték fel. n I ki bizony ára ürömmel fogja el-j fpj\'íH.I:ii a Miagy családból származó; karádi kis magyarnak o I kereszt apaságát.
500 helységben rádiós és távírás, többezer helységben távbeszélő levente kiképzés indul meg
Budapest Iskoláiban levente híradós mlntacseportok létesüllek
A rohamosan fejlődő elektrotechnika, helyesebben elehtromech-niká — mely néhány évtized múlva az egész világ képét átalak\'IJi — cuk azoknak a nemzeteknek hoz „Szebb Jövőt\'*, amelyek kellő szakképzettséggel íelkésiült emberanyaggal rendelkeznek.
Ez a felismerés vezette a levente-iatézményt abban a lörekvéshen, hogy a leventék országosan meg-szcrvezelt hiradó szakképzését már ez c.v¦ i\'i! megindítsa, amely tágabb értelemben lénytgében elcklró mü siakí kiképzést jelent.
Ehhez a mai nehéz nyersanyag-viszonyok ellenére is szín e tökéle-ffsnek mondható oktatéfeifterelés áll a leventék rendelkezésére, amcly-lyel mintegy S00 helys*gben megkezdik a rádió- és távirókiképzést, ezenkívJl több hely>égben lén.égésen egyszerűbb távbeszélő oktalás\'.
A kíképiési módszer (teljesen újszerű felfogású) az úgynevezett ja-té\'.os műszaki nevelésen nyugszik.
A gyárak és a posh az eddig hulladékként értékesített selejhtnya-got a ieventéknek adja1*, amelyeket szélszedve a mai kor gyermekeinek igazi kedvelt játékát, a barkácsoló foglalatoskodást teszi lehetővé a le-
venteotlhonokbin, iskolák munkatermeiben.
A hasznos időtöltés sem a szülőknek, sem a levenlékn-k egyetlen fillérébe sem kerül és mind hx iskolái, mind az iskolán kivüli fiatalság részesül ben.ie.
Budapeiten must létesüllek az első levente híradós mintacioportok. Mind az Ifjúság, mind i tanerők szinte türelm- tien\' meleg érdeklődés el fordullak az uj tanulási, illetve tanítási lehetőség felé.
Az tskolánktvüli fialatsAn lavbe szé Ö szakképzésére a XI. kerületi lfveiitecsap.il vállalkozott, n XI. ke-rdlell po!gárl fiúiskolában pedig rá-d.ókiképzó mintacsoporl alakult.
Nagy érdeklődés mulalki zik az iskolánkéiul! levernék hiradoVrépzé-nél ís. A Kegyes Tanitórendl, valamint a Cisz crcílaren¦)! gimnázium efiy-t\'iíy rádiós, míg h Vili. kcrüle í gróf Széchenyi István kereskedelmi iskola egy távgépíró mintacsoport megalakítását határozta cl.
Pélmil ió pengős befektc\'éssel meg teremtetlek az onáló levente híradó anyagot A levente hiradókép és (• mely eddig a honvédséghez tapadt önálló felszerelés hiányában) nem terheli többé a honvédség szakcsa-
patot. A kalont\'l kiképzésből ax uj rndtzer a gyermekei visszaviszi a maga körébe í az iskolást as lu kohha az iskolán klvü it a maga nevelő közösségébe, ahul legjobban é zi magát.
A hhadó fnelalkoífl* rok Ornmöl okoz maid a levente neki A Morae tudományai például hanglemezről lanu\'i-k a gyerekek, a Uvgéplrál el-•aiáiításához magyaros zene adja iz ütemet, külön eire a célrt hlvett oklalólemezfkröl, rövidhullámú rádióvevőket kapnak gazdag amatőr felszereié, ckkel.
Budapest székeslöváros jó eredményt felmutató leventéket három heti nyaralásra hívta meg Bilaton-boglárra.
A híradós leventék a hulladék gyűjtését! művészi levelezőlapokat kapnak ajándékba. Eek a lezeleiö-lapok talpraesett képekben ét ma-gy rázatokban fokozzák a híradós levente érdek\'ödésél ét tudását.
valamennyien kapnak (piciny tok-Ivm ) apró kis csíszolópspirt a hir-ndós levente nélkülözhetetlen segédeszközeként. A fémtokot. amelyet ezüstszínű\' zsinónon viselnek a két híradós levente jelmondatot irták. Ezek Igy hangzanak: „Ax áram útja fémeskölés, elszéled, ha nincs szigetelés" — „Magyarok útja a becsület, áruló, — aki félrevezeti"
Az oklalási módszer egyik ssji-to i-.v azis, hogy lehetségklválasxtó és IchelségkífejlesztÖ feladatot teljesít. A híradói levente például egyes szakfeladatul különféle nehézségekkel is megludn\'k valósítani. Ennek elérésére szo gál a golyózáuor-pró^a és a zivatar-próba. A golyózáporpróba abban áll, hogy a leventét, amli; feladatának megvalósításán dolgozik, bajtársai puha rongylabdákkal hajigálják, Így szoktatják idegrendszerét a külFÖ behatásokhoz. A ziva-larpróbn lényege, hogy l\'t vízzel \'\'nlözik, vagy zuhany alá állllják s mintha csak odakint a szabad ég alatt vihar idején lenne szolgálatban, meg kelt felelnie a kövefel menyeknek
A hhadós leventék a kötelező kiképzés egy órájában és n külön rendelkezésre bocsitott iskolai és le-venleot\'honok híradó helyiségében megkezdik tehát azt a jltékot, szakoktató foglalkozást, amely műszaki vértezelteg«l ad. Remélhető, hogy ezekután néhány év múlva vezetői leszünk az elektrotechnikának helyesebben elektrontechnikának.
í No hAr*\'jimUo"j I
tekin\'Gs meg raktárunkat!
Javításokat jótálMssal vállalunk.
mi í ^ auü Eétvén-tér 2/a
ZAUK1 KOZLOMi
amwm
Érdekes javaslat a napraforgónak és ricinusnak kö**égi és városi belterületeken való termelésére
A aomogyvármegyel Sxomajom község mezőgazdasági bizottságának elnöke a következő javaslatot terjesztette elő az Alsódunántulj Mezőgazdasági Kamaránál:
Az olajos növények sztlkségszei(1 nagyarányú termelése érdekében el kellene rendelni, hogy minden városban, minden községben, minden kerltulajdanos a kertjének mesgyé-jén napraforgót, udvarában, virágos kertjében pedig ricinust termeljen.
Városokban a polgármesteri hivatal, községekben az elöljáróság minden kerttulajdonosuak egynegyed egyketted kg. napraforgómagot és szOkség szerint néhányedkg. ricinus-magot ad ki ingyen, azzal a kötelezettséggel, hogy a kert meagyéjón a a napraforgót, a virágoskert és udvar részén pedig a ricinusmagot elültetni tartozik.
A kerítések mellett a két szomszéd kcrttulajdonoa egymáB melletti kertrészein, azaz a kertterület határvonalán tartozik 60 cm-es távolságra egy sorban a napraforgómagot elvetni: Ha a vetőmag kelésében hiba volna, tartozik a kertlulajdonos más helyről a palántát kiültetni, ugy hogy minden 60 cm. távolságra legyen egy egy napraforgó tő fejlődése biztosítva.
Minden egyes községi elöljáróság
tartozik saját tagjai közül két kisbirtokos községi elöljárósági tagot külön megbízni azzal, hogy a napraforgó és ricinuBvetést minden egyes kerttulajdonos, háztulajdonos udvarán ellenőrizzék. E célra megválasztott község) elöljáróság! lagok felelősek a község elöljáróságával szem-been, hogy a község belterületén a napraforgó- és ricinusvetés megtörtént, azoknak kapálásí munkálatai megvalósultak. Ezek a községi elöljárósági tagok kapjanak tájékoztató tanítást arra vonatkozólag, hogyan történjék a napraforgó-tányér virág-szedése, utánszáritása? A községi elöljáróság legyen megbízva azzal, hogy a kertekben termelt napraforgó-éa ricinusmagot beszedje és a Pu-fura kirendeltségnél az előírásos áron értékesítse.
Silfi IllÉÉI
!Ulloii asilalokon
maradék árakon
ilniiliuuk
áruház
Az ellen a kert- és udvarlulajdo-nos ellen, aki a megtermelt magot szolgáltatja be, a községi elöljáróság Indít büntető eljáráBt
Javasolja a községi mezőgazdasági bizottság még azt is, hogy a községi és köztulajdonban lévő erdőhirtokok tisztásain, valamint a legeltetési társulatok tulajdonában levő olyan területeken, amelyek nem legeltetési célt szolgálnak, engedtessék meg az. hogy ezeket a lerllleteket a községi elöljáróság felszánlathassa és egyharmad, vagy egynegyed részért napraforgótermelésre kiadhassák a földeket. A visszamaradó kétharmad, vagy háromnegyed része a napraforgótermésnek a község, vagy közület tulajdonát képezné, amit a Futura kirendeltségnek adnának át hivatalos áron.
Ezek a felveteti gondolatok értékesen egészíthetnék kl azt a kormányhalósági rendelkezést, amely az olajos-növények kényazertermesztése felől intézkedik a mezőgazdasági művelés alalt álló területek tekintetében. Ma, amikor Pécs város már az utcai gyepszegélyek és virágágyak helyén is olajos-növényeket akar velní, nagyon megszívlelésre méltó a fenti javaslat.
UTORT
hetyeiibre
márkás butomzalonjibin vegyen vagy rcnilcllr.il. Gaaagary ni 14.
111 község kap az Idén villanyáramot
Az iparügyi kormányzat tervel
szerint 111 község villamosítására kerül sor ebben az évben, míg 1941-ben 37, ezt megelőzőn 1940-ben pedig csupán 26 volt azoknak a községeknek száma, amelyeket áramfejlesztő teleppel láttak el, Illetve távolsági vezeték utján bekapcsoltak a már meglévő telepek áramhálózatába.
Az Idén villamosítandó községek közül 21 község Csík vármegyében fekszik, egyik bizonyságául annak a fokozott gondosságnak, amellyel az iparügyi kormányzat a hazatért erdélyi részek gazdasági érdekeit leikarolni Igyekszik.
Egy erdélyi város, BAnffyhunyad is áramszolgáltatáshoz fog jutni. A jövő évben, 1943-ban, ha a lehetőségek kedvezőtlenebbül nem alakulnak, további villamosítás várható Erdélyben, természelesen csak azokban a községekben, ahol a villamosítás feltételei megállapíthatók.
Az ország egyéb területeit nézve, az idei villamosítási programban első -helyen áll Somogy és Tolna vármegye. Somogy vármegyében, a mely villanyárammal jeleideg csak kevéssé van ellátva, 19, Tolna vármegyében 10 községet villamosítanak. A programban még szereplő Őt) község az ország tühhi megyéi közölt oszlik meg,
NAPIREND:
Matnttp: hústalan nap.
Gyógyszertári úfljtctel M« 1-eieta S*S, Ffl ii l H. száfcat
KUrttanUsao :"- ottani gyouyszertár dUnuiló üjiy«;*les szolgálatot \'art.
Naptér- l-e bruir 10. Kedd-Horn kaL Sko\'aestlka. ProtnatAna Rivira lar Sebnt 23.
Nagy Lajoa éve
ctiiim a jubUeutnolckai terhes 1012. évben Nagy Ujoa királyunk emléke is Avforduióbox érkezeti, ö alkotta mefl a megyei rendszeri s rire rpttellt! W a politikai is királyi hatalmai. LennyeioraxJgoi fi kap. i lolla Mu&Varorsxághot ideális p*r-¦¦/oiKiiinui\'i tonnájában s habár ai-
külás íjnak ".\'ni volt elé*< !>¦¦ li\'i
eieju a *xok halála után rnyéu*!-uek indullak, Alagy a (országnak. ;i magyar- |»olitikánaik fa a művészetnek nagy korszaka volt »/. amelyei az ö uralkodása betúJlótt. A nem»t i.r...m/1\'i 6t nagy királyai közé. akt ii.k emlékére bosakeségcjei gondol. KéWgasVaa, hogy Nagy Lajos k i -rAly tw>zi;ijnruit ahhoz, Itcrzy a ina;.
gyár nenizelbuu niafíerösottjún a hl valástudat, ami luBkü\' egy nemzcl .Win töltheti be midoUalésiT. S a
magába vetett bizalom nélkül min. ilt-n nemzetnek el Ikeil enyésznie! \\ magyar nemül flatében több
nagy koiszak volt, amely a- hivatástudatot telidmaaztotta óC a le kokl>c úiUltc. Uyctn vo]t u lioMfo,4luláK emléke, ilyen llorválor-\\zágn\'»lí larsoi\'-siiajy«náflit vttió megszorzetc, iiyQn N\'^gy Lajos hmyüdma, Uy«n a nd-kúrzi-korszak és ttyai a szabodság-nare,
Nagy Lajos épito IcorsxaAo! jeden. Lett, hiu-ság. sattanft. Oagyzolás nélkül és tzt sz esztendőt rí emlékének h cd* keli szenle-lni.
— (Ax uj gelael plébános)
A megyéspüspök sutámon Verme goraeteRi Wkeaxt\'galaal piabénossá ;ic-vezle ki. Salamon Ferenc Bíarhíiyé-ben « febei hvvek egy Isten szive s/o. rinli paaxtorl és vezetőt kapnak, aki teljesen híveinek tí és a kalolikus front lelkes harcosa,
— (Orvosi Mr)
nr. MoMovonyl Antai" orvos, a szombathelyi korkórbáz sebéireU osztályának évaken ál vo^l alorvosa, rendelését \\lik> k.uiizs.ii], Cseaigery ti. I. szám li. e. I. alatt meelcczdte. \'
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet)
1 i-ikl. szombati ütaceatelye tíikúi-teltel a rövid zárórára nem 8 órakor, hanem t! órakor iazdődil.. ItmleioSAff.
(AnyakSnyvI hlr*k)
Najp\'kanizsíhi rlmull tiéien a kAvetkezA onyakónyri b»Jegyx*jak tór-lénlrk Szíóotctt 10 (lu t\'a 7 leány:
váfló unió rer. és Tubo*>\' Julíaoná-nak rk. fú), l.<Skai frusztáv ós Taanáat Máriának rk. leánya, VathlXSIfl Hudoíf éA Jaakovics JuUauaának rk. lejjiya, Poca c.yula és C.stíszár HozáUunak rk. ria, Gödinek Károly és lle«e<lii% Miiriá-iiak rk. leánya, MUlei József éa MlhsV \\rm Krzsébetnek rt. fia. Mátyás Józ-.«t <.;s Mnnjak I»aiiIAnalí rk. leánya, FftlŐp , l.á^xló é« lumi MiíriAiiuk rv. leóxtyu, I dr. Hh\'dlinAyei- tttváa és Lftltocxlty Máriának rk. leánya, \'FtODUKX János & Tóth KrzScbaiHflk rk. fia, Aucr Kán»ly fa, Murtinydcs llouáoak rk. (ia. Horvátit l-Yrcuc ós l\'úlóp Julianojnak rk. ti*. Melzger Jnnoa ós lidi innánark rt. bánya, Miifiiwtli (iydrgy f* Sods Márid-nafc rk. l-\'íinya, Vámosi fiyflrgy Horváth AnnAiiiUí rk. fia, Sneff Sándor
Mttfe ÜL
Mlnéaa Baérsttaa
I 8ia»eri Jsrltés
I SCHOLCZ JÁNOS I
mirl«gke«zlta-maatar
• N"gyfcaalgaa, Bőtvta-tér 30 nAn j
(¦\'. n;\'jii KntalirmaV rk. fia. N\'éneth Antal é* KihnaV\'Ans^iUak rk. rla. Itá-/.¦>¦¦•,.i,:,hi kivid •¦¦¦<.: ¦. ! 1 fúl. — \\[ú kötött egy (idr Siukot BoUli. z»ár föklmuvea ós Tórák Mária rk. _ Itabtiozás tőrtént 13 eseti-eo: Kovács Károly kegyitijas MAV raktánnvuikás 90 éves, Kepe Anbd 2 évea. ózv. Nuzsy Mátyásne l\'ccsorulk KataDn 83 éves. Golob Jóxwr l napos. Ilagymási
István napszámos it éwi, Sánta AndrdSKté Tímár Mária 31 éves, Horváth DexSd in:(!omii[\\!it,K;is 31 evavi Páli Sándor naI,szdmos 77 eves\' I\'usofszky RcxsŐ nj-. MAV foinoziloay \\-ezeW 72 éves, örv. Németh ,Iózsern« (íerKjyi Hozdtia (J9 éves. Németti LAsalá ;l Iiont| os, ő/v. ltoii.il J\'áoosué /.aká\\ Mária 10 éves, Ikaicxe no^düa 2(1 ,*\\-ns.
— (A Ke;e»ténj jótékony Nőegylet)
1 l.lkl, szombati lánoútélye trkia. Mlol a rövid cáróráM nem 8 órakor, li»nem i\'. óiakor \'kezdődik ReSSáSaéaé^,
. (¦)
— (Hargitai arafolajiui)
isak vasárunn ftslifí toaad. KÖtVns tér Z8. Ciinro kéram iigyethi
— (Csonttollú madarak)
— "mint Barthoü r.yula her(y.í{i errliitanáoflos közli — Naffykanitsita és környékén is je.l«n1k)nziek, Így j* nuúr 11.én II drb. a A. temetőben. ng>aacaa1( ll drb. - esetleg a kanizsai csapal január Mán Csurgón, január 21 An 8 drb. Vörcstoa>pusztan. Kówmb: március közepétől április lwí i-lso napjaikig — a vtsszavonuiás aJ-kalmávai -- tohb jc\'enlkezilic számit butunk.
— (A járásbíróság! folyósé
ineldcnsérőH
holnapi számunkban közöljük a részletes járasWrósagl tá.\'űj-aiást-
— (Harnla pengősöket foglaltak le)
A pécsi kir. OgyéazséiVC ujl>ót hamis pénsok k.oífiaiáHárót érkazetl jelimi,;..
IjO" a nomesvltli, ,nia>*OTpácU, baíaton-
ujhelyi és mlháldi poatalúyataiak KzokAlia\'lak Iw jól sikcnlttt hamis pengősökéi, Bm*l>akldet isn:aretlen útr>-
relek rizet\'.ek « postán. A hamts
pénzekel íelköldólték »i állami pén/ verde1 e a csvadörscg (íOilSg majflJsgt-lolia a nyomozási a leijeszJt-ik elten.
— (Qyerekacáj a rekviráláaoknál)
A j^a onakéiszlelek atianarzósa \'-oria
lorlént. Knyik megyianaN (aiuban ajty mottói oazddhoz megy be a btoot\'aáí;. Sxélnéxndk és beszéSgelnek a háziak kai. Megrrmtaitdk a kamrát is, fé\'
kilós szatontiadarab lóg spárgán cgj\'ik szögről. — Hál bizony ebbÖ\' már min sokszor lehel vágni — nunul-ja a bizottság vezetője. VArjflattU1 ineyiLolai j,n ;i -a/.;la uá(0\'OSZUaidós
rottuncan értvUntu kisii,*; maj- vágunk abból, amalyik a szekrény mögött vtn.
A karomkodánt l»ian ém m ttts-vény bllnteti
n
HILD
lemet? exhumál, szállít.
CégtulaKlonM :
Deruallts József
(KM "li-lofíin. He., lakáai }10.
A német buvárhajók 9 ellenséges hajót süllyesztettek el az Atlanti-óceánon
A japán csapatok bekerítették Szingapúr szigetén csomópontot — Caangkaísek Indiában tartótkodtk -átkelt a Salven-folyón én Burma felé
A Doniéi-iroda jelenti a szingapúri harctérről, hogy azok a japán csapatok, amelyek teg\' nap a hajnali szürkületben a sziget északnyugati részén part-raszálltak, gyors előuyomulá-sukkal hétfon délben megszállják a tengai repülőteret és to-
vábbi előretörésükkel egészen a Tenga folyóig nyomultak előre.
Burmából jelentik, hogy a ja pán haderőknek sikerült átkelniük u Sülvén folyón, az angol védelem élénk ellenállása közben. A japánok most Rangoon folé menetelnak.
A japánok Szingapúr elfoglalásával megkoszorúzzák maláji sikereiket
Berlin, február 10 A Yölklsoher Beobaehter foglalkozik a japánok szingapúri partraszállásával és ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a japánok megkezdték a üöntfl liaílnnívie|etck(;l, amelyeknek elő feltétele volt az egész maláji félsziget megszállása. A német lap emlékeztei arra, hogy Szingapúrt az angolok hosszú éveken út a birodalom legerősebb támaszpontjává épilitték ki, Eh foglalása ujabb nagy követelményeket támaszt a japánok bátorságával és szívósságával szemben. Az a csodás lendüld azonban, amellyel a japánok a maláji félszigetet elragadták a britektől s amelynek mostuagy-
Times:
„Szingapúrt meg kell
Amsterdam, február 10 Szingapúrt meg kell és meg is fogjuk védeni, - irja az un-gol limes mai szániának vezércikkében, Szingapúr elfoglalása ha nem is jelentene feltétlenül lialáos csapást Holland-India yédelme szempontjából, mégis végzetessé válnatlk az angol támaszpontok és a keletázsiai haderő megerősítése szempont-iából. Etekintetben nem sok idő áll rendelkezésre, meri a közeljövőben támadások várhatók Szumatra és .láva ellen Is, — írja a londoni Times.
Csangkalsek Indiában
Amsterdam, február 10 Mint az angol hírszolgálati iroda jelenti, Csangkaisek jelenleg Indiában tartózkodik, ahol az angol parancsnokkal megbeszélés! folytat a közös érdekekről.
Csendssóceáni haditanács alakalt Londonban
Amsterdam, február 10 Londonban megalakult a
rscndcsóecáni haditanács,amely ben Ausztrália, Nagybritannia, Holland-Kelet-India és Uj Zea-land képviselői vesznek részt. A haditanács ina összeül.
Roosevelt tanácskozásai
Washington, február 10 Roosevelt elnök tegnap a Fehér Házban megbeszélést folytatott katonai és diplomáciai tanácsadóival, A megbeszélésen a
j szerű sikerrel való megkoroná-I zásáról van szó. bizonyosan ! arra Ösztönzi majd a japánokat, hogy a legerélyeaebben vessek magukat a küzdelembe.
Hatalmas feladatok várnak rájuk, de a japánok megmutatlak, hogy feladataikat meg tudják oldani. A japánok tudják, hogy mit jelent Anglia számára Szingapúr. Japán szövetségesei azzal a kívánsággal kísérik a japán katona harcát, bár sikerülne megkoronázni Szingapúr elfoglalásával azl, amit Malayá-bnn elkezdtek, — írja a Völki-scher Beobaehter.
és meg fogluk védeni"
többi között részt vettek : Sumner Welles, SUmpson, Marchall vezérkari főnök, a haditengerészei vezérkari főnöke és King, az KgyesTi!! Államok hajóhadának főparancsnoka.
Roosevelt elnök a kongresz-szuslól 22.889 millió dollár engedélyezését kérlc a véderő különféle ágai számára. Ezenkívül 1502 millió dolláros hitel engedélyezéséi kérte hajók épilé séfé.
Bükit Tlmah közlekedési A burmai japán haderő menetel
Na;iy a mt ,¦¦\'<,.\'.gttdés Lissza-
bonbnn Car mona megválasztása miatt Lisszabon, február 10 Lisszaboni politikai körökben nagy megelégedéssel nyilatkoznak arról, hogy újból Cnr-mona tábornokot választották1 meg az állam elnökévé. Megállapítható, hogy a szavazásra jogosullak még sohasem vettek részt olyan nagy számban u szavazáson, mint ez alkalommal.
Ha a szövetségesek győznének
Amsterdam, február 10 (NST) Az angol hírszolgálati iroda jelenlése szerint Crípps volt moszkvai nagykövet Bristolban mondott beszédében a lobbi között ezeket mondotta ; A kommunizmusban tok csodálatos van, d« *ok olyan Is, amelyet nem szeretnénk saját országunkban látni. Kétségtelen, hogy ha a szövetségesek győznek, akkor a Szovjetunió lesz a legnagyobb európai halalom. amely a háború végén valószínűleg Berlinben széJ kelne. Ha az angolok akkor nem lennének barátságos viszonyban a Szovjettel, akkor a Szovjetunió határozná meg egyedül Európa jövőjét Márpedig bármennyire is csodáljuk a Szovjetet; níi mégis csak sokkaL jobban el tudnók végezni az újjá-építést, Egyetlen lehetséges megoldás a háború után az lesz, 1 hogy Nagybritannia, az egyesült* Államok és a Szovjetunió i határozzák meg Európa jövő-
i !«i.
! Szinttnpnrnál ujabb terülstshet adtait fal az angolok
\\ . Szingapúr, február 10
! (OFI) A brit hadak a jupá-
Nómet előőrs fFoto R. D. V.)
ÓVJA SZEWfiTt
ZSOLDOS GYULA
ifiiaeííü, eJtfUf&i f! l\'itszoréBXDiftgtor,
fíi-vl 9. (« Kuturn--.(*iluJ»<sl iicmb.n) Kiidtlf Zí\'.i-ltocií*, homtiik. Utrifrik. mlú-
nok erős nyomására és az ellenséges tüzelés heves hatása alatt ujabb területeket adták fel,
Amsterdam; február 10 r.SST) Az angol hirszoltíáAatí-iroda szingapúri hivatalos jeiejjr lés alapján közli. hogy.a sxínYv gapuri partraszállás-után" kifejlődött heves japán támadást zuhanóbombázó repülőgépek, gép^ puskulüz és a tüzérség támogatta.
Tokiő, február 10 (NST) Mint a DomeMroda Johore Buhrüböl\' Jelenti, a sziü-gopttri gáttól keletre pnrtfar szállt japán csapotok rohftrrtntal elfoglalták az ellenséges kitfefÖ* dőket és \' szilárdan megvetették a lábukat.
Szingapúri február 10 (OFI) A Reuterjiroda jelenti, hügy a japánok tetemesen megerősítették a Szingapúr szigetén partraszállt csapataikat,
Szingapúr, február 10 íOFI) A japánok keddre virradó éjszaka ujabb partraszállást hajtoltak végre Szingapúr szigetén Sungai-MandaJ Kriüjl között, A brit csapatoknak elkeseredett ellenállásuk ellenerő is újból hátrálniuk kellett.
A iapánok bekerítették Bakit Timah kMslekedési csomó* pmnM
Tokió, február 10 fStefaui-irodtt) A Japán csapatok teljesen bekéri tették Szingapúr szigetének Ittgnagyöbb-falv.ít. Bükit Timah kö*leÍ«*H«! csomópontot.
Indiaiak együtt harcolnak a /apánokkal Ssingapnr ellen
Tokió, február 10 A DomeHroda johorei jelentése szerint a rövid idővel ezr clőtl még angol parancsnokság alatt álló indiai csapatok egyes részei ma már a szingapúri harctéren együtt küzdenek a japán csapatokkal. ]
A fapán csapatok elfoglalták Jaklit
Tokió, február 10 A Kínában harcoló japán csapatok Shantung tartomány déli részén elfoglalták Jaklit es Í0 kilométernyire vannak Iszulitól északra, ahol a 113. kinat hadosztály főhadiszállása van.
Tokió, fetmtár 10 A !afján rádió kftris; hogy\'a\' japátf\' rvpftlöfiépek Rarigoon rtHwSteVK és katonai colpontjait l>ombáJltAK.
Ulster miniszterelnöke Londonban
.\\m^tcntam, fcbttHf 10 KsiWriror^rdír1 niini-yrtwtíriöVe\' I;oiS-donbí^tfKcjtfit, hogy megt>os-xaé3ít
.uütagia tuunynsMSsnssssssmsssmsSm
UendóglA» íiázat vagy bueascdilA kocsmát
lnugatlannal vagyaaelkBl kenpemi-lizetétre «BNHék Nagykentssáu. Válaszokat m-
Dantos, Zalaszentbalázs,
lSjg, február lg
fbJytíaaoo tóbb sn^ol miniszterre]. Ei már » második látoflötísa ebben na évben I.onclonl)3n. \\z dísó riogatása kevéssel "z amerikai csapatok írországi partraszállása elölt lörtént
Cirenaitáhan a tenüelyctapafoh <>rŐf< nyomóit gyakorolnak az ellenségre
Róma, február 10 Strfnoi iroda A PO|<űO di Róma ¦kiemeli, liotry f\'.ireniiirdb-\'ui az olasz e> német csapatok további erős uyo-m4«t gyakorolnak * visszavenni ó ej. tr-iv-é^ir A veszteségeik után fti el emsédnek legfőbb LondJ* az volt. hogy ujabb ellenállási pontol keressen, de ugy látszik, eddig még oem latáJt.
Német buvárhafák ehMIIyesjtettek :i olleneégee hajót
Beiiin február 10 A Fühner főhadiszállásáról je\'entlk » Német Távirati Irodának
A véderő fő|>araucsnaksága közli: Kémöt buvámusxádok az Állami-óoránon elsallyefizlc.tok 8 ol\'enséges kereskedelmi hajót, amelyeknek r\\s.-z-tartulma 50.500 tonna, valamint egy gyorávftórlást. egy másik gőzöst i«dig lorpcdótalálattftl súlyoson megrongál-luk. A hajók közül Col, összesen 34.500 lonna lartalomma\' ¦ ész-liame-rikai partok elölt súlljvUíliok el.
TOz a Normandlea
Ncwyork, február lü A newyWkj kikötőben tartózkodó Normandie ncvfl nagy óceánjáró hajón tüz ütött ki. A fűst rövidesen az egész föfe-délzctrc, majd a felső fedélzetre is elterjedt, ugy hogy New-york egész kikötőjét sűrű füst borilotta. A tüzet 1 és háromnegyed óra alatt sikerüli elszigetelni.
Stockholm, február 10 (N.ST) Az angol hírszolgálat nowyorki jelentése szerint a Normandie égésénél eddig 2 em ber vesztette életét.
A koraányzóhelyettesról szóló torvéuylavaslat a Ház előtt
Budapest, február 10 A képviselőház mai üléséi 12 óra 25 perckor nyitotta meg Tiisnády-Xagy András elnök. Az ülés iráni rendkívül nqgy érdeklődés nyilvánult meg. Az ülésen Putnokj Móric előadó ismertette a kormányzóhelyet lesről szóló törvényjavaslatot.
Nyllt-tér.*)
A Zalai Közlöny folyó hó 7-lkl azá-mában valaki Jogosulatlanul és meg btzáa nélkül hlrdetmenvt lett közzé nevemben, mety azerlot fiatal nőstény macskákat vessek. A nevemben Jogtalanul föladott éa nem tőlem származó hirdetmény miatt a raogtctclő lépéseket megteszem.
Szakálas Tibor
•) Az e rovatban közlőitekért leni a izerkesilóiég, sem a kiadóhivatal nem vállal lelclöuéget.
Ofcsfínisjjot twItamcxi&M szérakoxhatih,
Nagykanizsa m-gyei v1rr>B polgárm«ieré;öl
TAr^y: A lábbell-fütd Iko <iás t\'ién a l i la-
li rJdosság érvénye illése.
Hirdetmény,
Felhívom a laipMrkrresi-tdó^ WSbel!. Résilié Ipiroxok (Igyt\'rnél a Budapesti Kö/\'flnv lehrurtr 8-án iriíglíbnl 31 lk S7t-máhsn Mii*lelt 102 520/1012 K. M. ki. rendeletre. Sa léi |M Icllogotl érde-ílfb-n taeietsrrnc* hu az enllttlt lappé\'ttinyl azonnil megveaílk a a rendeletei állandóin kérni! taitfak
Nagykanizsa, 1942. febioér hó 9 én.
r mester.
Polgár;
l7S\'Ké. 1042.
A lAbbollkéarltés és JnvIlAn u]abb szabályai
Hirdetmény.
A 102531/1642. K. U az rcndolotre, amely a lábbellaaaiHlkodiiii terén h legszigorúbb takarékosság érvényen!-téao lárgyáhan tartalmaz rcndi\'lkezó-sekot. n lAhbollkéRidló Iparn<«ik ós talpbőrkoreekedők figyelmét külön hirdetményben felhívtam. Rzuttnl a ren-deintnek n közönséget In érdeklő ren-delkezéaelt Ismertetem, nehogv a \'Ab-ho\'.lk kéazttésénél, VAgy JavltAsAnAI fólrnóitéaok fordulhassanak elö az Iparosok 4a a fogyasztók között.
A Jövőhon a talpat nem az utalványokon Irt, llletro nyomtatott Súlyban, hanem kiszabva adják kl A hzhIjAh-mlntAI a rendelet minden nagyfáim lAhra előírja. Az eddlvl utalványokat, amit: késztől van belőlük, továbbra Is felhas-málja a közellátási hivatal, de a piros utalványokra Is ráírja a tulajdonos lAhhollnagysAgAnak izámAt, az utnlvAnyok ha r kén levő mily menny In*-got pedig áthúzza. A Jövőben a to-gyanító h plrosszlntl utatvánvra a talpat közrűtlenül a tqlpliőrkeieukedótól Is rooKvásárolhatlH, va^yla. lm nknrjA. ezantul nem a Jegyet, hanem a tAlpat ndja át a lAbbollkeázttő tpnroFmnk. Talproltozáahoz és Horoktolto/A»hoz csak h ilsd^kdarAbokat aznltHö leldnl-goznl Sflr..kfelépi(óshoz tulpbört CHak
a felső inrokfolt számAra szabad tel-dolgozni, ainlta meghlcbAtó mdanya-got éa tnlpbflrhullndókot kell rolhnflí-nélnt. FelHŐsarokioltnak In raak hulla-dékderabokat xznbnd folhnaznAInl és naiflg pAronkínt fórflIAhbeltnél IohM-ebb 4 dkc, női- éa jzyormeklAhholIhöl Icgb-IJahb 3 dkg.. o.HlzmAnAI legfeljebb fj dkg. nul.bfln. A lábbolttalp orrAt. valamint a anrMt a kopástői való uieií-rédéi céljAból alkAlmaa mrtdon (pnlkó. orr. flarokvnfl, legalább háromuzoroa koptatÓszegelés, bnkancsmeg. favédők a (Alpon ath) m"g kell erŐáftflnl, Az ipnron az uj lábbelit és a Javítani In (talpalás, BArkAiAn, r^Jelés, roltor,Aal e^Ak Igy olkénzltvo adhntjA kl a keié-bői, A rendolet megszegőit, ugy nz Iparúitokat, mint a foayaf-ztókat. fi hónapig terjedhető elzárásnál büntetik A jövőben a váron réaiére az Illető talpbórinonnylségnek legalább a 8O0/o át tatpalásra keli folhasznAln! ób legtel-lobb K.\'/o-a adható kl mérték utáni uj lábbelik kéfizltéaőre. VagylH többen kaphatnak majd talpalást Ös kevcHot)-bee uj lAbbellt. Kórom a köiönségot, hogy ehhez n körülményhez alkalmazkodjék Igénylésénél. Nagykanizsa, 1912. fobruár 9.
Polgármester.
l/l/ké. 1042
Tárgy: A rlza torgalmAnak eza-hályozása.
Hirdetmény.
A 7t;u/l942. M E. íz. rondotot értelmében a. fogyasztók róczóro Kzomélvon-kAnt és havonként 20 dkg, rizst azabad klszolgáliatnl s a keroHkedŐ o rizs-üit\'iHni\'t\'i: klszolgáltatáaát ezután Is kötelcH a fogyasztó vásárlási künyvóbe bejegyezni Húsiparotok éa meleg éie-lekot állandóan kiszolgáltató vendég-lárrt tlzumek. tehát vendéglők, kávó-hAzak, vondéglől tizomet fenntartó kAvétiázak, kocsmák, kllőzéaok. kllö-Zést íonnlartó kávéházak, továbbá vállalatok, Intézetek, Intézmények által
tenniartott étkezők részérő n havonként [elhasználható rlzsmennylséget nevemben n KözollálAsl Hivatal utalja kl A kiutalt mennyiség nem lehet na gyobb a huslp\'tros, vagy a vondéglAló (Izom Által Rit ulőző óvben a oukor-iiagykereHkedőtrtl vasárolt ilzsmonnyi-ség egy hónapra eső hányadának tűié
Nagy áremelkedés dacára is megkezdtük szokásos leltári árusításunkat, melynek tartama alatt az eddigi ágainkat jelenté-" kényen lesacáBiitottuk.
Kopsfein Butorhüz liasyhanizsn
Nézze meg a kirakatunkban lévő P 650.— és P 1090.- hálószobánkat. Csodálkozni fog, milyen olcsó!
Rflost vásároljon I
DRÁVAVÖLGYI
IflliaMQS RRfl^SZQLGáLTATO R.-T.
azakaierD felnilégosiltAsi minden v 111 a m o • kérdésiben Csengery-ut 51, telefon 294.
Arsims>xaSmlAk fizetése, smklsimóolók, hibsibejelcmtéswk Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Bél, Ab érdekeltek tehát máj most azerflzeák be az erre vonatkozó Igazolásokat, de az utalványokért csat a*, kor Jelentkeznének, amikor erre későbbi htrdoiményombcn majd fölhívom ókot. A rendelet megszegőit 6 hónapié terjedhető elzárással bllutetlk. Nagykanizsa, 1942 február 9.
Polgármester.
Egy biciklizni tudó 14—15 évea UltutQ, leányt, lehetőleg Teleky utón vagy Rém-utcában Inkót, azonnal felvési Schfe» Teib vérek IlókUzIele. 2
SSaabluhntó bejáró takarítónő ajlnb kozlk. Hunyadt-n. 18., claö s|tó. 3á9
ADAB VtiTKL
fJaaott gépeonayst veazttnk nagyobb mennylaégben. A Zalai Köilöny kiadóhivatala.
Öi ctalid méh alasló. Szajkó Mikiig Semjénháia. Z. M. 373
Bgy bunda* i*bM«Ak és mtmm elidé. Csengery-ut 35. Mi
___ v&juKrtiz
Hargltay tirafoldoua ctsk vaeirnap eslig fogad Napkanlzain, fíoivöa-tir 23. A címre ügyelni.
Elv«ax«tt egy Megyeit Imre névre izóló kenyérjegy. A tulajdonos kéri, hgy
a megtaláló a legyet szolgaltasu be.
kiadóhivatalba
Szentképek
nagy választékban — legolcsóbb
Horváthnál, 1f\'.\'u7 23.
Ennyi ugye nem sokl Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletét.1 — Nem tenne Ón is egy próbát?
r~~ maim *—
| nlndenkl a helyi kereakadttafl | t* lp«rofokxál aaerasM bal
ZULAt VŰZLÓMV
POLITIKAI NAPI LAP.
Kiadjn : „KSzjaidiiáoi Ft. T. NiayM-uu\' Felelős kiadó: Zalai Karaiy. Nyotnalnti ¦ „)(Sio*íilB9ö9i R. T. MacryktniiM" «vj(..ti.i;.a\'«a Nagyka*n*iip
iHy«\':^íEtt reJ«l « Istai Kara^M
A Japánok benyomultak Saingapur nyugati réaaébe
82. évfolyam, 33 szam.
Nagykanizsa, »42. lebruar 11 szerda
*r. !2
"Ml -
ZALAI KÖZLÖNY
OUflUI HAPILJtl
I éi ttMMUvatalt M* *. mám.
FeteW» ntttoctf: Barbarita Lajos
tuuKeutf to: w IImim twojaniti.
¦muni 7 mtu auír. luTWuup ami. ¦
Xiafum:
7 ^^PST?"":
Imi totóm és hí ngiar!
f/í/í Túlságosan nem döbbent meg senki, aki olvasta minap n közellátási minisztérium egyik közleményét a napilapokban arról, hogy az olcsó nép-ruházati akció egyes cikkeinek árusilá .át a kereskedők egy része nem akarja vállalni, mert a miniszter által ezekre a cikkekre megf-szabott alacsony haszonkulcs melleit nem tartják érdomes-[iek, hogy vesződjenek vele.
Megdöbbentő lenne ez az állásfoglalás, ha már eddig is nem találkoztunk volna lépten-nyomon efajta. jelenségekkel a ke-leskedolemben. Bemegy az ember egy üzletbe, akar valamit \\e,ini ami különösebb korláto-z;í: nélkül kapható, Mégsem k .pn.i, mert a kereskedő egy idő óta nem tartja azt az árucikket, Nem tartja pedig .azért, mert az ára.mflg van szabva és olyan keveset lehet keresni rajt, hogy snem hozza be vesződni véle*.
Ma mindent nehéz megszerezni és minden árucikkel több a dolog, mi,nt máskor ós a keres kedőnek is több és bonvolufr-tabb a felelőssége. Estjfól tudja a fogyasztó közönség is. A nem közszükségleti cikkek árusításával foglalkozó kereskedő mog-\'is teheti, hogy ugy rendezze ben raktárát, ahogyan az neki is kényelmesebb és azt tart son az üzletében, amit akar. A közszükségleti cikkek terén azonban-iinás a helyzeL Itt ma nem lehet a kereskedő számítása-és-kényelme az egyedül mérv adó atekíntetben, hogy az üzlet tartson-e valamely árut vagy sem. Ma a kereskedő haszon ¦ kulcsának kiscbb-rnagyobb mérvénél sokkul döntőbb a közfogyasztás szempontja és onnok a szempontnak szolgálata ma mindenkire; kereskedőre és fogyasztóra., egyaránt kötelező, kötelező pediglen, a magyar lelkiismeret parancsával.
Amelyik, kereskedő a kerasz-lényinjagA\'ar.kereskedelem nagy építkezése üdéjén megkapott valamely.-.kijelölést vagy jogosit-vánvt; a?, egyúttal iratían kötelezettséget is vállalt, hogy keresztény és magyar szellemben ve zeti üzletet. Ez a szellem, pedig megköveteli, hogy a kereskedő Télül tudjon emelkedni az Önmaga hasznának szempontjain és a-kapott ioggrtl- ugy éljen, hogy az a keresztény vávgyar\' köznek- ts hasznára váljék, Ha nem igy lenne, akkor kárba veszett fáradság, volna nUuden, ami aZ-utólíbi években átállítás néven .történt. -ügyeseknél minden Bsetre-máris kánba veszett. Ezt .bizonyltja, a kőwllátási nii-nisater\'keserű megállapítása is,, anttly -érthet ellennek minősíti az ói-szag különböző réseiben
1 tangeri angol Bristol-szállóban nagy fegyveres robbanószer-raktárra bukkantak
A japánok elfoglalták Bükit Timah legmagasabban fekvő erődjét — Szingapúr városatói már csak 9 kilométerre vannak a japán csapatok
Válságosra fordult az USA és Vichy viszonya
Berlin, február 11 ftémol katonai körök véleménye szeriül a keleti mrc.vona-lon folyó elhasználódási csata az elmúlt héten is kedvezőtlenül alakult fl szovjet csapatokra nézve, Az ismételt előretörési kisőrletek ellenére állandó hmv-
huíás volt érezhető az arcvonal minden szakaszán. A harc során a szovjet csapatok egyre nagyobb veszteségeket szenvedtek emberben és hadianyagban egyaránt és ezt a veszteséget orő-sen megérzik majd a (tavaszi német támadás, megindulásakor.
Német rétzrfll a támadsaok fokozódása észlelhető.
A középső szakaszon minden I erő feszi tés ük ellenére sem sikív j rült fontosabb pontokat elfog- i látniuk a szovjet csapatokunk. A szovjet csapatok harci erejének hanyatlása német katonai körök felfogása szerint arra vezethető vissza, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok kö-
vetkeztében a Szovjet utánpótlási szervezete nem utüködik. A német hátsó összeköwetésí vonalakon ezzel szemben lázas tevékenység állapit/mló meg, hogy a vasutakat, országutakat és vízi utakat rend behozzák és a tartalékokat felvonultassák a közeledő nagy tavaszi támadásra
Német harcigép súlyosan megrongált egy angol cirkálót
toztalva, megkísérelte az c4me-nekülésl a boinbazápor elöl. A hajó légelhárító ágyúi teljes erővel tüzeltek.
Boriin, február 11 Tobruktól keletre német harci repülőgép bombatámadást intézett egy könnyű brit/ cirkáló ellen. A hadihajó irányát vúl-
A német bombázó azonban nagy űrméretű bombákkal több találatot ért el a hajó farán.
A bombák felrobbanása után a cirkáló megállt és oldalúra dőlve maradt.
Német haroirepülögópuk tegnap .támadást intéztek a Tob-ruk közelében lévő parti utvonalak ellen.
Olajtartályt gyújtottak M Méltán a német repülök
Berlin, február 11 Málta szigetének katonai berendezéseit ismételten támadtál; a német repülök. La Vnlella mellett egy olajtortálv telitalálattól kigyulladt és több órán ál égelt.
Churchill elnöhHtt a tegnapi cagndeeoceánl haditanácson
Amsterdam, február 11 Tegnap délután a csendesóceáni haditanács ülést tartod Londonban Az ülésen Churchill elnökölt. Jelen volt Acltlie lórcr pecsétör. Eden külügyminiszter,
a meneküli holland kormány miniszterelnöke, az ausztráliai és uj-zeal«ndi kormány képviselője, az indiai ügyek államtitkára, a Lengoraagyi hivatal, első lordja, az angol birodalmi vezérkar főnöke és az angol légierő vezérkarának főnöke.
A japánok 10 km-re közelítették meg Szingapúr lakott réerét
Tokió, február 11 X.japán előőrsök mintegy 10 kilométernyire, közelitet Iák. meg Szingapúr lakolt részét. A Mos-sagero tokiói külöutudÓMitója szerint immár kétségtelen, hogy a szingapúri gyors előnyomulás oka az, hogy az egész védőrendszer tenger felöl várható támadásra épült fel és az angolok csak az elmúlt két hónapban készüllek arra, hogy n maláji félszigetről jövő támadás ellen kell megvédeniük Szingapúr támaszpontját. Ami a johorei tenger*
szoroson át törtónt átkelést illeti, azt a japánok a legnagyobb gondossággal tervezték ki. A japánok száz ós száz tutajt rejtettek el jóval a támadás előtt a Szingapúr ©lőtt lévő sürü isza-•\\yoa vadonban. A partraszállás olyan területen át történt, ahol az angolok nem várták. A japán katonák az iszapos területeket elhagyták tutajaikkal és átküz-clötték magukat a nagy tormé-szeti akadályon. A sárral borított katonák valósággal szörnyetegekként kerültek a meglepett angolok elé és ellenállhatatlan erővel vetették rá mngukal a sziget VÓtfőtilB.
143.000 millió dollár az USA hábarus hiadána
Amsterdam, február\'11 Roosevelt elnök tagnap abér-1cti~ és kólcsöntervezet számára ujabb 3430 millió dollárt követelt a kongresszustól. Ezzel együtt a háborús kiadások ősz-szegc 113,000 millió dollár fölé emelkedett.
A washingtoni képviselőház költségvetési bizottsága 100 millió dollárt szavazott inog légoltalmi célokra. Az iudokouts azt mondja, hogy légitámadások várhatók az Egypsült Államok ellen. Ezért minden szükséges intézkedést meg kell tenni a veszélyre való tekintettel. \'
Lezuhant egy amerikai „repalSerőd"
Rio de Janeiro, február 11 A nutali repülőtéren lezuhant egy Egyesült Államokbeli »re-pülöeröd. mintájú bombázógép. A szerencsétlenségnél 9 ember vesztette-életét.
Vichv kártérítést kér
a Norrnandleért
Vlehy; február 11 A Német Távirati Iroda vi-chyl értesülése szerint a francia kormány \'kártérítést fog \'követelni az\' \'Egyes&It Államoktól a
(PoIvutAA.a 6. nldalMl
a kereskedők elzárkózását n népruházaü cikkek árusításának vállalásával .kapcsolatban. Szerintünk ez a. magatartás nem csak érthetetlen. I>»<>em keresz-
ténytelen és ¦magyartalan: Az ilyen kereskedő kirakatából karhatalommal Jooüene ellávoli-lani a kemsztóuy magyar üzlet felírású táblákat, mert meg-
csúfolása a .keresztnek ós a nemzeti színeknek az a szőrön szívű önzés, a/ a .piiplit-jzoáda|(;. az a közzel, szemben való..-fébv. löt lenség, amiről az ilyen ke-
ZAUAl KÖZLÖM
UTORT
HETTEIIM11E
márkit buloraxalonliban vegyen vagy rendeljtn. Cmmgwj^U.
reskedöi magatartás tanúságul tesz. Nem több a kereszt és a nemzeti szin az ilyen üzlet ki rukatúbun. mint a piaci árus rekedt sípja. Legszentebb jelképeinknek nincs ilyen helyen inas jelentősége, csak annyi, mini a lehet, uruk, folyvást -mik a vásári kikiáltó ajkán.
Igaz, nem sokat lehet keresni az olcsó népruházati cikkeken. I)e a forgalombahozatniuk elsőrendű nemzeti érdek, mert a magyai- vidék szegénységét cipővel, ruhával ellálni egyet jelent a magyar termelő munka biztosításával, mindnyájunk hol napi kenverével. a magyarság leslj és lelki ellenáHóerejének megtartásával. egyel jeleni a szociális igazságosztááfcnl. .a testvéri magyar gondoskodás-i nak egy gyakorlati darabjával. Felháborító, hogy amikor a kormány hallatlan erőfeszítések árán mindent meglesz a magyar vidék szegény népéért, akkor a ma szociális jelszavaktól hangos világban akadnak emberek, a kik, mert keveslik a szociális gondoskodásból nekik juttatott \'sápot, nem hajlandók a segítő \'akcióban hivatásszerű szerepüket betölteni. Fagyjon meg az. a cipőtlen. ruhátlan magyar, pusztuljon az amúgy is sok nyomorúsággal küszködő nép, hordják csak a kicsi koporsókot a temetőbe, néplelenedje-nek el a falusi iskolák és méltánytalan helyzetének gyiV/ölelté hz6 parazsa égjen csak a magyar vidók népének leikében, -mii érdekli ez a háborús kereseti lehetőségek Kzába szédüli egyeseket \'.\' Azaz hogy érdekli őket, de csak nddig, ameddig az politika és ameddig abból ki lehet facsarni az önmaga jó hasznát.
Ugyanezek a jelenségek mutatkoznak egyes városi üzletekben is. lia nem a népmházali dolgokkal, akkor más közfogyasztási cikkekkel kapcsolatban. Vannak, akik csak haszonélvező] az uj rendnek, de nem érzik, hogy\' nagy nemzeti célkitűzések jegyében kapták jogo-silványaikal. engedélyeiket. Nem érzik, hogy a kőzfogyasz. lás megnehezült rendjének biztosítása érdekéhen nekik is kötelességük áldozatot hozni s ennek egyik módja az, hogy aki megkapta a jogot a tisztes kéréseiét jelentő elosztásokhoz, az vállalja a kevesebb haszonnal járó poiiéka árusításának dolgát is
l.él fontosságú nemzeti ügy ma a közellátás kemény gondjainak megoldása s aki" ezt veszélyezteti, aki a Itözfogyaszlás ellátását aranyal érő jogai birtokában kisebb haszon esetén szabotálja az nem csak emberiden érzületéről tesz tanúságot, hanem súlyosan vétkezik na-zája ellen. Az ilyen magyar oltárokat állíthat "fel minden kirakatában, akkor sem keresztény és piros-fehér-zöldre festheti pultját, akkor sem magyar.
aktuális ügyek a nagykanizsai MÉP pártvezetőségi értekezletén
A Magyar Élei Pártja tegnap tartott vezetőségi ülésén u vezetőség tagjai teljes számban jelentek meg. A tisztikar élén vitéz Hentzik T.ajos kir. kormány-főlanácsos, társkerül elvezető. Zsigmond József igazgató, a délvárosi kerületvezető, viléz l-\'iló Ferenc igazgató, északvárosi kerületi titkár, slb. Dr. Tholway Zsigmond pártvezető örömének adott kifejezést a tagok nagy számban való megjelenésén, melegen üdvözölte Kiló Ferenc igazgatói vitézzé való avatása alkalmával, míg fia az orosz harctéren teljesiti kötelességét hazájával szemben. Kegyeteltel adózoll gróf Csáky Islvún. Magyarország nngy külügyminisztere emlékének és méltatta hervadhatatlan munkásságai. Majd visszapillantást vetett Bárdossy László nu\'nisz-terelnökségének idejére és rámutatod a miniszterelnök tevékenységére az ország érdekében. Erdélyi útjára, amely meg-nvitotta számára Erdély szivét. Majd áttért a belső szervezési pártmunkára. Itt meleg köszönc let mondott Csillék József szervező litkárnak azért az óriási munkásságéri, amit kifejtett a ! pártszervezet kiépítése erdekében
Majd Czulek titkár kifejtette a hálózat kiépítésének módozn-\' tűit, a további munkarendel. Bejelentelte, hogy Ilovszky képviselő február második felében érkezik le Nagykanizsára és itt [panasznapot tart a polgárság részére A MÉP kanizsai kultur estélyét március második felében 1-endezik, amikor kerületi értekezletet is tartanak. Bcha~
lúan foglalkozol! a púrlvezclö-ség a magasabb lakbérosztályba sorozás kérdésével, amelynek érdekében Ilovszky képviselő illetékes helyen el is járt és lejövetele alkalmával fog beszámolni intervenciójának eredményéről. Napirendre került az igazoló választmánynak liatá-z\'ata, amely az 1939 évi IV. tc. és az 1941 évi XIX. tc rendelkezései alapján igazitotta ki a virilisek névjegyzékét. Megemlékezett még a pártvezető az UJ Gnzdaság-ban megjelent »Uj ember a gáton* cimü, Ilovszky képviselőnk személyét méltató cikkről Baross elnökségének 1U éves évfordulója alkalmából. Végül pedig arra kérte a jelenlevőket, hogy vitéz gróf Teleki Béla főispán és vármegyei elnök iránt mindenkor a legnagyobb bizalommal legyenek, hűséges munkatársai nz ország-épilésben, meri az ő bölcs vezetése és irányítása mellett nagy segítségére lehetünk sokai szenveded nemzetünknek és hazánknak. Az ülés lelkesen ünnepelte a népszerű főispán, megyei elnököl.
Az érlckezlclen felszólaltak gazdasági kérdésekben vitéz Bcnlzik Lajos kormány főtanácsos, Laborczy Károly intéző közellátás kérdésekben, Viczenty Árpád fömozdonyvezető, Zsigmond József iskolafelügyelő, igazgató, Horváth József állami tanító, dr. Szilvay József postaiéi ügyelő, Molnár Ferenc és Plander László kisgazdák, akik aktuális ügyeket tettek szóvá.
Az ülés az esli órákban ért véget.
A törvényház folyosóján történt botrány ügye a járásbíróság előtt
A bíróság 200 pengő pénzbüntetésre ítélte Szigetvári Jánosnet. dr. Elek Mór ügyvédet felmentette a vad alól
A /alai Kö/Jóny foglalkozót! azzal » kinő* botránnyal, uítútöi kl tgé-sz v&ro-s b»-szélt, unű január 13-án a já-rásbiróság folyosóján, tértin*. Dr. Arató Antal kir. járásfriró elölt polgári per iolyl, amfjy«i a felperes Czimmfr-mi\'nn János, az alperes Szigetvári JA-nosnó volt. Szigetvarjáé egy pesti kalauz külön élo fe.eióye, aki ide-ggyógy-IntAretben isméte-lfín ájioiás aialt volt. A Mpcrca jogi képvisfftlőjekénl dr. Mfxti Ignác kanizsai ügyvéd jelent
incg a tárgyaláson, .amely (Oalt Sziget, viruló idegesen visC;ke-.i<Mi, ugy, hogy « tárgyalási vezetó biró ismételten kény leien volt rászóianí. Mikor u tárgyalás réuitéieUel véget éri, Sxlgetvá-riné megtagadta a jegyzőkönyv iiiairá-majd eltávozott a biró szobájából h folyosóra. Néhány pererei később dr. Mező Ignác ügyvéd is eJbagyla n biró tárgyaló szobáját. Alig jutott ki a lotyosórs, amikor
11« káromkodj I
Szigetvárlné felhevült állapotban megtámadta a gyanútlanul tova-menő ügyvádét ás tettleg bántalmazta öt,
ugy, hogy szemüvege Teesetl és ajka i A rendkívül ideges fiatalasszony uj-is vérzett, Mexó hátrálva a biró sto I hói nekitámadt Mezőnek, nkj sztróüvég bájába bekiáltott Szlgetváriné Inain- nélkül lévén, nehezen mozgott ét owk Iáit engemet. \' | táskájával védekezett. A nagy /újra
Fe^nuáfi 6n városi mozgó . "«\'*>\'>
10—11-én és szerdán
2 űriig tartó szüntelen kaeagds I Mlrna Loy és Melvyn Douglas feledhetet len alakításával
MINDENNEK A FÉRJ AZ OKA Aktudlis magyar vlldghiradó
Előadások kezdete köznapokon S, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 ás 9 órakor.
NagyktnllM IAIhal|a,
milyen szépon Int varga.
Mos, fett, tisztit, impregnál és ezzel Jól osak Ön Jár.
Ov.tr: Hunyndl-uicrt 19. Póüllet; Hoelhy MJhldB-ul a,
Teleion: 6*6 ju,o
cfl dulakodóra kijött Arató biró sw. bájából dr. Ei.k Mór agy véd, "ki lAtván ? duiütodáRt,.o4iuigroU ¦> tatlQ közé- iík igyekezett őket azétváüszlani. ILközbea löriént hogy «z asszonv iiicr tántorodott, eleseit és -\'z odii<iÍ«lb lk». zks Józ-wr lórvónyszókJ lütiszt átfogta és megfigyel mez le Öt. Silgetváriné esz. tnéletél vesztette, ug>- hogy- « itKtttSkei hh\'lák, Jkik beszíflUtorták a kórházba.
Szigetváraié, vulanünl líozioi Jó ^v\'t törvény.széki olliszl lr.uigozViH.ik. bogi dr. Kik .\\lór úgjvéd kíts«r ar^ iilútöll ¦ uz uss/onyt, mikor szél. akarla választani MmöWI. ezt vilU)U Caányl nyűg. vd\'0«l irégr,-*hájtó i;. I\'gy, liogy-
Szlgetvárlné feljelentést adott be dr. Elek Mór ellen
WMi sértés miatt, de ftájelentőt le .lr. Mező Ignác ügyvéd SzigelvárinLTt, ül éli durva inzultus inialt,ajni kétség klvfil hiválása jogszerű gyakorta áliói kifolyólag ért:\'öt.
Ilyni előzmények után lárgyU\'ti uz ügyet dr. Oik László kir. bOntetó ja-rásblró, ^ki a tárgyalás xavartniau menetének hletositátára u krlW Intéz-kedésehel megtejto. ,
A járáablróaágl tárgyalás
Szigetvári Jánosául Schfemhfcker SíépvölgJ\'t Katalin az elaöwndü In-holt, «ki jelenleg pal^ian lakik j biró kcWéáéiv ehnondvtlia m tBvl.tens előzményéi, a lárgyfiJ^M majd kije,>n lelte, hogy "zé\'t volt düho-s dr. M« xöre, meri neki tudnia Wiket- voU»», liogy uvki n«m volt juga eJadni » szóban levö ingatlant, azé 1 et már u tiirgyaláson is feJidegefJlctU: ól, axt-rt miko.- "z ügyvéd kijött a biró szobájából, megtámadta és
háromezor arculütűtto dr. Mezőt,
aki segit^égért kxáitűtt. Arra emMkszik még, mondotta Srigefr-áriné, hogy dr. Elek .Mór ügyvéd ezt követően öt m«g-túmádlK és
kétszer sroul ütötte öt.
Erre lefogták, óssreeso\'.t és BanuéMé\' vesztté t«. Másra nera emiéksiik. Tény, hogy nem kétszer, csak egyiiben lá-mOdlB meg dr, Mezól, HmJkor hánani-szór arrulülölte öt
Dr. Elek Mór kihallgatása
Dr. Elek Mór .ügyvéd, a másodrflnjdü terheli nem énei m«gál búnöanek. Elsőnek sietett dr. MeiÖ sryitsefl.^e, • Dó karmolt és kapkotfe t, dr. MecÖ tádeá-jav.\'l védekezett, müna 6 a kn^t szét akarta vákt»ztani, dc «z nem sikerült, erre megfogta Szigetváraié két falsö-karját és hátrafelé nyomta öt és eJ-lökte, hogy hátra tántorodott. Szigel-várinó újból akart támaduL, de erre odajött Bozics oltisrt, aki átfogta. A nö elleráit és azt r látszatot keltette, mint akinek epilepsziás rohamai van. nak, azért lefektették a folyosón az egyik padra.
Dr. Oik biró a terhelthez: Ndn ig»z az, hogy ügyvéd ur az assijoik)\'1 urodütölte 7
Dr. Ekk;
Én nem Ütöttem meg!
Bea\\-atkozásom nélkú* dr. Mező súlyra helyzetbe kerfilt %-olna.
[)r. Arató Antal kir. járáabiröl kv-miként hallgatja ki az eljáró biró, dr. esik,
Dr. Arató biró elmondja, hogy Szi-gelvAiiné n lárgyajás aOaitl értelmes vá-las/okat adott Az asszony mondotta neki, hogy ót már ideggyógyintézetbe kezelték. Dr. Mező úgyvéd nem viselkedett UgV, hogy a nó idegességét kJpwyokálU volna. Az iacid<uia lefo-
1948. hfeafa 11.
Festessen Tisztíttasson
PŐLlCSiCS -núl
Amiről ma sokat beszélnek
CEÜEBE5Z,
a pogány fejuadőaz tflczaek földje
lyAsat wm Járt*, emk amikor Boaica «tiszt Jöt* és átfogta az asszonyt.
Dr. Krausz Aladár ügyvéd tanúval, tornáaibati azt mondja, hogy szemtanúja volt a jelenetnek. Utta, hogy dr. El*k síélakorja választani ? dulakodókat, megtehet, hogy K\'ck ellökte magától oz arszonyt...
Dr. Oik bíró a tanúhoz: o» nem Iáit", hogy dr. E*ek tényleg bontat. mazU volna az asszonyt*?
— Nem bántotta. Az ki vau zár\\\'a| Boztca "flUszt akkor még nem tarlóz-kodott a lielyszincn, hanem a folyosóra nyitó ajtón tui tartózkodóit."
Dr. Klek a tanuhozr Ha én tényleg arculútöttem vo*na a nőt, »zt hurai kellett vobi!\' ügyvéd urnák?
I>r. Krausz Feltétlenül Látnom kel-lelt volna.
SxJgetviriné késére ^ibirlóság meg-eskettetl a tanút.\' [
SÜkkel Teréz (dr. Arató járásin ró jtgyzőkőnyvvezeliönőjfc a kóAekező tanú azt mondja, hogy megalkuszik arra, hogy "Boztcs altiad még nem volt ott, amikor az incidens első része lejátszódott. I-átta, hogy dr. E*ak az asszonyt eflókte magától.
Bozica József tórvónyszéki altiszt lanuvaVomáKában. elmondja, hogy elfogult dr. Etekkel szemben, alti az esel óta nem fogadta a kösxüaité&ét, vabo-inásáJban alátámasztja Szigetvári Já-nosné vádját, bogy dr. Etek Mór ügy véd IcétSfrr orculütötte öt. Arra Ml rígyelmes, vat]Ja, hogy dr. Mező M. aitsegért kiáltott, akkor vttle éraerc. bogy az asszony pofonvágta Mezeit,, aki táskajavat védekezett
Látta, amikor dr. Elek Mór kifőtt a b\'ró szobájából ét kétszer aroul Otdtte az a»z azonvt. Erre megesküszik — hangsúlyozta. A kút pofon ulán odaszaladt és &t. fogta az asszonyt. Stikkel Teróz csak ezután kláltotl altiszt után.
IzgaJmas szembesítés kővel kőzett Bo zloS és SUkkKil Terez közőst Utóbbi utryanis llozicslól eltérően mondott cl a tórlénteket. Bozles megmaradt lőj,-1\'-),™, is ameüett:
Látta, hogy dr. F3tk kétszer arcút, lilótto SzlBetvárinét.
Első pillanatban « nagy Izgilombun nem tudtam, mondotta. Imgy ki vott Sziget váriné bántalmazó ja, de áruikor láttam a biró szoMJában dr. Eleket, megismertem, ltogy ö volt, aki az asszonyi kétszer arcululöUe. Krausz ügyvéd nem tartózkodott a folyosón, mikor az incidens\' lezajlott, hangsu-Vyozta Bozirs. Igen izgatott sutiam.
Dr. Mező ellenzi Bozlcs megeskető, sót. A bíróság a Bp. 221. |j, .»¦ és ti. pontjai alapján elzárta a ^Jtmut az eskü -\'lói.
Dr, Kos-ács Ferenc Védő crio. s»m-miségi panaszt jcScntctt be.
Bíró Istvánné i.\'jiu azl mondja, hogy BOXÍCS nem tudta egyedül in*g* fékezni «z asszonyt, azért Arató birő még egy rpáalk attiszilért küldk kisasszonyát.
i\'.sányi \'Étik nyűg. városi végrehajtó hosszadalmasan adja elő a dolgokat. Kijelentette, hogy látta, amint dr. Elek Mér kijött él kétszer az itaiony felé oaapott, az asszony összeesett és Elek akkor még belerúgott...
Dr. Csík biró a tanúhoz Ez nóvum I Bele Is mgott?...
Csányi: Dr. Elek egy-szer ftz arcába, egyszer u mellére sújtott az asszonynak, majd KAcrugott. az asszony óf«-szeesctl... Oányi bárai itt leüJt és folytatta: Annyim rövidlátó vagyok, hogy az embereket oak a seTBin való be »élgetésflkbO), Illetve a lianguk utáa ismerem. (ÍJ
Dr. Mező ügyvéd nyele napon belül gyógyuló sérülését jelenti 1*. A tá-madó asszónv súlyos megbüntetését kéri, meri 6 nem szolgáltatott rá okot. hogy öl megtámadja, ellenkezőleg
Igen nobilisán Jirl ei vele szfrtnban az eljárás folyamán.
Délután 2 órakor hink-letl ítéletet dr. Csík [.ászló bünleiö járásbiró. bűnösnek mondván ki Szigetvári Jánosaié elsőrendű tertieliet és őzért 200 pengő nénzbüntvlé»-« Ielle öt, mig dr. Elek Mór ügyvéd, másodrendű lerliel.et 0 Bp. 326. g 2. p 1. Ütnie "tápján (mert pnrenilszcnn\'n ü\'Oís olé^g-.\' bizonyítva, (elmenteit^ az afceno email vád és következményei aioi. Az Uélet még nem jogerős, Az ürv így még a lürvi-nyszck [.1 klibvi «¦¦! ami. sa elé kerül.
A japánok áUai részben megszAUl Cetelicsz mindmostanáig orinytag a togsxerényebb szcrojioL Játszott1 Hot lajid-India másik két nagyjetenlósógü szágete, Jáva ^ Szumatra melleit, iwlig a hollandok legelső litatoka volt ezen a vidéken, A miinliass/ák, az északra kinyúló fétazigft lakn ui, már 1607-btil behivláái országukba a hoUandókat, mert nem tetszőit nekik löbbé a spanyolt uraJom< \\ Celebeutői kc;«ire fekvő Moluktd fczigvlokun, amelyek egykor legendás gaz<lagságu lelöhe\'.yoi voltak a nagy beesnek örvendd ktítolí füszenióvé-uyeknek, már 1512-ben magjeteiilek a portugálok és ir>22-bm épllették iit első várukot Tematet. Mikor 1580-ban Portug&Ua átm\'-nctilog ej. veszle\'b\' önállóságát é.s S[>anyolor. szágn&k egy része lett, °>\' OsszOs l\'ortugiU bírlokok, tehál a pár.dlaii gazdagságú ikelelmdiai. s/ig»):ek is, spanyol feMgj-elet alá jutottak. Alig uéháiK érvei I később azoobmi a hol^mdok máris kérdéacssc \'ciék gyorsan ilórelörő eredíné^y\'Olkkel ezeket a birtokokét. Kmki.ok a U-toIí szigi-lckuvk uicsóle illi*n szép földje i^-en aok európai vért ittak\' be.
Azok a ré^fj kajH«otatok. anu-h-ck " luraahasszákat Oaebesz szigetrtvek ¦aazakkrikdi yégén a ItoUaítdokluiz fúziók és •luo-lycU\'i soha konu>lyaii wiuinífélo viszály meg n<knl sz^kiblt, uagymérlékbni megkőnnylUtték itt a missziós numkiU is. Ma a mijui. hosszak úgyszólván egész neje ke-rt*zlény vallású. Az iskoláz látás ezeken az északi vidékeken ugyszólv;ui valainviinyl K>-crmokiv kiterjed.
MlrtflHflSSZrtK SZORORL-MflS, INTELLIGENS EMBEREK
Mintliogy peilig a minabnaszák külónőst-n intelligens, szorgalmas, ttsztaiágot szerető embereik (ez uiób. bil csinos kis falvaik is bizonyiijőJi\\ a fiautlok közül igin sokaknak nyílik alkalom itt, hogy Jáva nagy váro-saiita átkóllözzón, ahol tiszt-viselőként az alsóbb gyarmati szolgálat-bSttti vagy mint <kcreskcdchní atknl-muzotlak Isjcn szép jósedelcmhez is jutnak. A minahasszák voltak er«n a s-idékeii a Jcghűségesebh alattvalói a holland államnak. Meuadónak, a niüiahasszák fóliije fővárosáiiok kör. cetében a liolland zászlók ós a nemzeti himnusz, v4.ninii; az euróiioi ruházat igen kedselt voK és nag\\-teklnlclvnek örvend. A nünaliasszák előszerelő tel iteveztók földjüket Hollandia .XII.< tartományáoak.
A Közt-pa-kibeszlien élő loratljátk még ma ís legnagyobbrészl i>ogá-nyok. Európai befolyásoktól telje***) érintetlenül élnek meg m^ iá, UfOglíó-znlltítéletien erőd falvaikban, nmo-lyuk minden támadás viwzavédésére aUuUmaaak 6s menedék begyojda-laklw, vagy é]>pm a hegyek-\'\'csúcsaira építették azokat. A^-legutóbbi időkig («\'k naayotfáMBcaelAspül si-került >> holland konnanynak nzokal a rabló ós liálx>rus hndJanitokat el. nyomni, amelyekkel a torod Jaknak inegszámláIhatatlan törzse és diniek, lusokr" szakadó népe kölcsönösen
egymásnak is nehézzé lelt\' ií cüetot, Az ellenfél fejét mc^ecni, rueg--száritani és livií-leU on tartani, még mostanában ís részben a hygfóhb é>teélja ezeknek a vad ós me.,\'fo-\'gvolmczlieioilcii hegyi törzseknek.
n mrkrsszArok kitűnő
FÖLDMŰVELŐK_B8Ü 01 nézek VflKMFRÖ HAJÓSOK
OVIk\'sz dé-h" részé a buglnézoké és makasszéroké, akik egymáshoz nagyon linsonlitnnak és Jáva iikos-ságával igen közeli rokonok. A já-valaitioz hasimlősu) a imikíNszárok és búgra ezek is mohamedánok. Csodálatosképpen azonban rii-n1. ¦ tl ^\'n oi-ósszes többi motianuxlán országgal, iti az asszonyok ígf-n AnáQó éVIel étnek, <-^-oiir.ragnak a férrioki-kai, .saját üzkleket vezetnek. a"it néha még ű\'törzsfőnöki lisztség-t is elérik. A nők a s:in>ngöt. n pompás .színezésű szoknyukéntviseli kendőt hordják, azonkívül a kabátkái, mig n férfink viflAéta a rövid midrág és hozzá kis kabátka.
Amig azonban a m&kaauArok ki. tünö fóldmÚ^\'lők ,rizsi, kukoricát, szágól és kevés kávét icnnctnok;, addig a huglnéz-* isi Utőkbíl kezdve mint vAkim-rő tengeri hojóaok tették ismcilté a nevüket. KtS|ónk>fvOs és kitűnően Wtorsozo ipsnust-Ak szótes
orrukkal a JAvn-Ololiesz és a laür-nyező szigetek kőrút clierjo.lö vejá. mennyi tendert bejártak. Még BaU szigetén, vajamini l\'j (Uinical-en is találhatunk még ősi eredetű biigluéz telepeket. A trópusi tcngoic\'í röni-ejaiuak lehelne nOiezui a buglnézek népéi. Esenkcni több, min\' hatezer ilyvn praüs köl ki Ma kasszát- kikötő-jéUn és gazdag rajkoinányái a najy óceánjáró gőzösökre leadja.
Makasszár ugyaiiis lnilon.\'-/ia -\'g\'sz keleti részének legfontosabb átra. kődó kikötője. A Makasszár óvárosa ban iné.; ma is ;U<, régi liollandi t.Korl noltenfam. bizonyítja, ,hogy a váios már a legrégibb időkben nagy jelentőségre tetl szert. A liázsik rógi hollandi homlokzala a kis lemptomok é.\' az utcanevek színic Hollandiába viszik a nézőt, aki nyugodtan olt Is érezlietné magát, ha nem sülne -\'z equatori hőségü nap é>s nem láhia az Oranie szállóban a branabörü kiszólható személyzetei. Makusszor mintegy hatvanezer liko sáMl háromezer a fehér.
wk (mm.
DR. P0LTZL JENŐ
c. miniszteri tanácsost, a B1B hlpszorü vezetőjét, a Kor niMiiyzó Ur valóságos miniszteri tnnácsosgá nevezte ki. Dr. PölUl n B:il;ilon legfőbb örc, aki a Balaton igaz szcrtílmese és lelkes tevúkenyséRőnck igen sokat k<v sz5nhct a Balnton-mouti közönség.
. ... *
DETROITBAN
most Ölték meg oziistlnkodnl-mtikal H zalnmegyei TÜrje községből kivándorolt Bozsóki JA-;ios (aki a Ford-gyar elöruunká-sa) és felesége, Vincze Kovács Mária. GycrmckCik is mór ;i Ford-gyárban dolgozik1. ¦ •
DR. POZSGAI\' JÁNOS
nagyknnizsai bittimár sxép munkál fejt ki Pcrlakon. \'"Nagykanizsáról rendszeresen kiutazik és ott végzi a honvédség részére a szentmisét és egyház-szúnok latot tart szániára, a melyből lángoló magyarság su-gíírzik. Már most készülnek arra, hogy megfelelően megünnepeljék március Idusát. Milyen szép is n\'katolikus"magyar pap munkája a visszaérkezett területen í \' :
¦
ÉRDÉL?! JANOSNÉ
állami elemi iskolai tauiló-n\'flt* a közoktatásügy] miniszter á VII. fizetési osztály első fokozata szerint - sajét ;kérelmére — nyugállományba helyezte. Erdélyi* Jánosné csupa-sziv magvai- tanilónő és nevelőnő voll. aki az iskolában nemcsak *\\az édesanyát pótolta- banem gyepinek tudott lenni a\'gycnne)cKcl. Sok ezer szülő és felnőtt egykori növendékének hálás szeretet*! kíséri öl jól megérdemelt\'nyugalmába.
A KESZTHELYI KORHÁZAT jelenleg dr. Zavilla Aurél köz-ségi ónos, niütőorvos vezeti, — Írja laptársunk, n Keszthely és Vidéke.
SZÉP ÁLLASHOZ
jutott Bánki Ferenc, u Bn-loss-kcrülel lelkes és tevékeny tagja. Mintán sikerrel letette a törvényszéken a végrehajtói
UNGER-UL LMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. ,«»
Hoíherr- Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magytr OtpgyiH Minek RI. Nagylnnliu te körayéki képvisalele.
ZA DAI KOZLCW»
vizsgál, az ignzságügymiiűszter a esepregi kir. járásbírósághoz bírósági végrehajtóvá kinevezte. Az Önképzés és magánszorgalom szép pékiája.
ORBÁN .lóZSKL
hitoktató, u Katolikus Legény egylet agilis egyházi alelnöke, aki az ifju magyarság nevelése terén nagyon szép munkát fejtett ki Nagykanizsán, most mint honvéd lel kész szol-gal.it« a hazái.
A RENDÖRSÉGEN
dr. Huszlhy Sándor rendőrfogalmazót, rendőri kihágás! bün-letöbiról Kolozsvárra helyezték, az ottani kapitánysághoz. Dr, Huszlhy érdemes tisztviselője a rendőrségnek, aki felelősségteljes állásában közmegelégedésre ténykedett.
KWJb
Szerda
AlU.c» iiliiw).i>k kátk*x»-v*ka.
Beáaeen 1. métáim
6 40 Bhresity toro». - 7 00 Hir*k WetaBl<ny*U, étrend, u inglenu-.fr. -íaOO Hírek. - 11 10 Nenir\'UciMo tuj jetaoszolgáUl - 1300 Déli berang •¦a.i - 13.«) Minili - 1320 IdÖJeiréí, Idrtjúrás- «s vüsallén jelen tó*. - 14.30 Hírek. — 14.45 A radiómuBor ismerte tése — 13.00 Arfolyotnldrík. r*M érak, élelmiszerárak - Ift.45 Idrtjflr.f-ktdjátásjeietitéa, Idnk - 17.00 Hírek (Sl«vék ét ruttiti ma vuu -- tO.OO Hírek magyar, nímflt es romio nyelten. - \'?0.00 Híiek (Bnda|rfst II.) -31.40 Hirek, Möjárásjeieotéi. - 3300 Hírek német, ohM, ango1 é* francia nyetran - 24.00 Hírek
BUDAPEST I.
17.15 Bút* Sándor rtiiányacnekara. 18 H"agkép«k a fóvnro\'ü kisded-otthonok életéből. Beszél Budttttzky Sándor. - - 18 20 Honrédmüáor. — 19.30 Az Operaház ciöadása. -Bohémélet\'. Dalmű négy képben. — Az 1. fotv. nlan kb. 20.10 Külügyi negyedóra.
— A II. feév. után kb. 30.53 Szilnyny J*tiö etóadfisa. _ 2230 TomcsTÚn Itácz József oigáuyze«ek»ra, Sovinszky László szalouzroftkam és GiuGOppO Moretti éneket. — 0.15 frcüi az otthon. BUDAPEST II.
17.50 Franaa nyelvoktatás. — 1820 Szórakoztató mie. - 10.25 Dr. Kai-inán BLU és dr. Kovács Kudrc Ieizc*-gel a nénin el vku tatásról. 20.10 Tánc i«ne. - 21.10 IgaH Mészáros József anortelfiadása. - 31.33 A .Bohémétet. rWniu HI. Mvonáaa, -- 22,10 Temes-vári fiácz József cigányzenekara fs SovlnSzky László szalon zenek ara.
Csütörtök annápssT u
10.15 miok és keringik. - n,20 liangazTTSíólók. - 11.40 FWoh-asas 12.10 Orsrágos postátzene-kir. - 13.30 Honvédőink úzeiuick. 13.50 Kiss L«jos eigányzeneánra, - 15.20 Megyesj Pál\'énekei. 15.40 líhtsigi kéziemé nyek. - 15.50 J. S Bach. r-moli par Uta. L6.1.I Rímül rnttga lóin kuni.
17.IJ tenetene. 17.40 Dr. Haitrs t;éza előadása. - 18.10 Magyar népmuzsika. Közreműködik SaacefMy irfn és Sztgellvy Sándor zenekari kíséreltél.
18.40 Kark-jü /oltón előadása. iti.20 ItthUózenekar. 10.35 Köttetne-. Hj,rek prózában, elmondja Metty Mária.
— 20.10 Km*. Saok luuigveraonyénrk kCzvelitésf \'i nesll Vigadó nagyU\'niu-bút. — 21 Dr. vitéz. Simon litvnu\'r, Magyar VoroaieiIMit oAzágo* duóké-nek elAoddsa. 22,10 Bcszkárt-zcne. kar. -- 2a.23 l;ark»s JenA t igáin zvik kara. ll.tű l zvii az otthon.
BUDAPEST II.
17.40 Kiss Parane szalonzenekara. -¦ 1« 10 (ivors-tró tanfolyam. 18.40 Kádioxcnekár. - 19.13 Vitéz Berto
István előadása. - 13.25 Kamarazene.
20.10 Tere^cseaiyi Syörjy HbftEné-lése. 20.40 Lovászi Ke-enc cigányzenekara. - 21.10 Tánczent\'.
A kereskedelmi és polgári iskolákban február 16-ig szünetelnek az előadások
A tankerületi kir. főigazgató elrendelte, hogy a rendkívüli időkre való tekintettel a nagykanizsai középkereskedelmi és a polgári l\'iti-és leányiskolákban
az előadások február ll\'rigszu-net el jenek. A főigazgató rendelkezéséi tegnap hirdették ki az iskolákban, ahol nyomban megkezdték tz iskolai szünetet
A felső templom körül
Longuuer Imre püspöki biztos a Zalai Közlönyben szokott beszámolni a felső templom építkezésének állásáról, Így azután tudjuk, hogy ami eddig felépült-elkészült, ki is van fizetve, de a munka folytatásához már nincs pénz. Néha innen is, «on-nan is csurran-csen pen egy kis adomány, de mindez lul kevés ahhoz, hogy a jövőt gondmoii-tessé tegye. Pedig a főtisztelendő szorgoskodik : így az iskolás fiuk-lányok utján kétfillé-res t ég] aj egy ékből 1500 pengö-nvi összegei gyűjtött. Most az
| uj templom gyertyáin rtóihoz szedi össze kis \'tanítványai ul-ján n sárgaréz anyagot. Ezek az apróságok a háztartásokból kérik cl es viszik boldogan a kiselejtezed sárgaréz tárgyakat : karikákat, gomboka!. * törött gyertyatartókat, slb., de sok gyermek, aki nem tudót! mást gyűjteni, a .saját ajándékát telte lé az (ír oltárára : odaadta kis sárgaréz mozsarát, játékvas\'iln-
iát..
Uram Jézus ! Ne gazdagságot adj híveinknek, hanem szivei !
Zöldséges kofa leánya volt a Marikám,
aki Betly névre hallgatott cs Lilinek becézték
Attól a naplói kezdve, hogy a belgrádi rádió először sugározta szerte az éterbe „Lili Marleen" híres dalál, sajátságos és nem egészen megmagyarázható folyamat ment véghe a világ rádióhallgatói lelkében. Vájjon nz ember vérét megbizsergetö melódia, a szöveg vagy a mese okozta-e ?
áz első feladat kétségtelenül annak a megállapítása volt, hogy ki laptyl tulajdonképen amögött a név mögött. Az egyeilen hely, ahova az ember Ilyen caetben fordulhat, a rendőrség. A rendőr/ég egyébként megállapította, hogy a világhíressé leit dal hősnője valóban létezett és berlini lány volt, hogy a szerző Berlinben katonáskodott s hogy sok minden más eeyéb, ani az üggyel Összefüggésben volt. Berlin nélkül
aligha lett volna elképzelhető.
A dal keletkezését Illetőleg számtalan verzió jár szájról-szájra. A dal szerzője Hans Leip, aki jelenleg Hamburg közelében él éB a világháború Idején azonban, mini a 2, gárdaezred 9. századának újonca Berlinben szolgált és ezrede a chaussce-sfrassel kaszárnyában székelt. Hans Leip a rendőrségen írásban lett elbeszélése során több:k között a kövelkeiöket mondotta a feltett kérdésre :
— 1914 novemberében vonultam be. Nem messze a kaszárnyámtól a a Chaussee Strassen, az akkor még létező Frledrlct] Wilhelm színházzal szemben, bizonyos Özvegy Stotzen-burgnénál Klas Djter nevü bajtársammal lakiam együtt. A kemény szolgálat mellett maradt azonban
Egy olaaz Uadlbajóa (Polo li. l>. V )
UÜIÖn asztalokon
maradék árakon
árualtunk
áruház
még arra is időnk, hogy szerelmesek legyünk. M ndketten ugyanabba a leányba Jetlünk szerelmesek. Szerelmünk tárgya nz ugyancsak ebben a házban levő zöldsegkereskcdö leánya volt.
A lovábbiaVban kiderült hogy a szerelmes költő akkor foglalko-ott sokat a lelkében r-ggyéforro t leány áléival, ha a kaszárnya kapujában posztolt, ahol — a történelmi hflség kedvéért hangsúlyoznunk kell\' — valóban ott állott az immáron híressé lelt lámpaoszlop is g (alán épen akkor tomboll a szerelem legjobban a költő lelkében, amikor a parancs a frontra azólítotla.
Később, 1915 vágta ismét víbz-szakeríllt a kö!H a ..Cserebogár-kasrárnyába", a Chaussee Straasera. A kaszárnya kapuja előtt még min-d g sápadtan pistákolt a lámpa és az ezer hol bús, hol kedves emlék valósággal megrohanta s megint hatalmába kerítette. Igy szüietcll meg a Li! i Marlen második és harmadik verfszaka. A negyedik és Ötödik szakaszt még jóval később irta meg, 1936-ban, amikor a vers először jelent meg nyomtatásban.
Ennyit tartalmaz röviden a „Lilli-Marlen*\' ügy.
15 évi fegyházra Ítélték a szépeik! gyilkost
Mini ismeretes, »/. ébnuk he.ie.kbf.ii Szépeik község határában lfju Benke László s*qelki nápszámm átlalias ke. gyefieriseggel meggyilkoiia az orsrán uloji ftzv. IteeEöC Vfflidelné szepexi" lakost. A gyilkos ügyét-inőst tárgyalta
tfirvénysaék, »meey elóit »ank-i he Ismerő vtálomásl tett. Elöodb*, hogyan követte cl merényletét és loryan vág.a ál az éneiéért rimánkodó asezony tor kát. A lárgyuiás fcSdeaHalle, hogy nem is BcczÖkné jelenteié fej árdrágitáí-ért és Igy Kmimi oka sem vóil a gyi\' losságra. A bíróság n g>\'Ukost ló evt fegyházra itéllé. Az itéte\' méR \'te»l jofferós.
f|^srb
"f--^y^,„ ,.......BWW||,iii mi mii rt-rtiít-----\'
Ping-pong verseny
hXjniiir i,i éti, vMániap rWulan \'¦> iiU\'y kanizsai KAÖSz ping-pong így*-síta\'l és a esáktornyaiak kózott pMg jwng veraany lesz. A ver»coyl a KAOS/ helyiségeién IKaszinó alali tartják nreg. A iMtépóa díjtalan. A venwwyi Nagykanlzaa sportknltelo k«öa<éff\' nagy érdekiíiitéáaei várja.
1942. lebmár II
ZAUI ÍÍÓZI.6NV
Zala vármegye közigazgatási bízott-
A vármegye közigazgatás] Nrottságá. n«k hétfői ülésén a hiyaUUos ügyben BiiifapMlen tartózkodó főispán helyett Jr. Hruntl Sándor alispán elnökölt. A bizollság táviratilag üdvözölte a jjHilamintbe bevonult liárum za\'.ai képviselői. l>r. Tömbi János főjegyző ismorlaltc « bizottság múlt óvt működésének második felőröl a be.úgyi kormányzathoz intézendő Jelenttel. I)r. Kolter István ¦ rániieiyei Állal, ipnyéütö Egyesület nevélen közölte, hogy a poába t besze rzesé ve t kj»po>o ¦ írtban 151) lörzskóny vejet\' bikát jelen, lettek be Zalában. Mivel össze .eo 170 imyáSEbikára vau száláig a köaségck
rés/(\'r«, a szükséglet legnagyobb részét a vdrinegy\'áboj \'ebet telezni. Koliansa-kj\' J. Jenő miniszteri tanácsos, j-énz. ügyigazqütó érdekes adatokat terjoaz. telt elü a mull év adózási eredményeiről. Az előterjeszteti Köze .észtig, ugyi je\'ealés azerin: a múlt liöd\'ipban 17 z"Uii községben szervezlek meg u zöldkeiesztes gy^rmekálltoztolésL Meg. mdult u zü>dkeic-s/-U\'.s iiu«ka a pAcÁní é» lenti ejésxségvé lel mi körzetben, A jelentós szerbit igen nagy hiány mutatkozik orvo*jk:jan, ami nagyban megneheziti u egé^segugyi szolgálat ellátású
á mai naptól kezdve újból közlekedik gyorsvonat Kanizsa ós Budapest között
A ná0kauizstti áVomá&fánjk,;égtöl sjcrzjfctl extesfné\'sünk szerint a mai naplói kezdve ujbó1 meginJult a gyora-vonftl-közVkedés Nagykanizsa és Buda-pest közélt. Az 1\'JücW az. gyoriwonat 18 óm 20 perekor indul a Budapest Déü pályaudvarról *\'s Na.ry\'amlz*ára érkezik 22 óra .2:1 perckor. Az 120".
sz. gyorsvonat reg^l ü ófti 27 icie^o-Indul NUgykanlzsárói és 1u óra 30 perckor érkezik a budapesti Déü paly "udvarra.
Az álknnásWnókség egyleti azt is közli, liogy « Csáktornya—budaiiesli TOiiálMakaszoo semmi té-c forgabni akadálv nines.
Sok házasulandó jelentkezik orvosi vizsgálatra a tiszti orvosi hivatalban Kanizsán
Mely napokon lehet jelentkezni orvosi vizsgálatra
tette, hogy már eddig is élénk érdeklődés nyilvánult meg, sokan jelentkeztek az előirt orvosi vizsgálatra, ami valószínűsíti, hogy sok házasság készül. A házasság előtti vizsgáiul orvosi | napjai minden szerdán és pénteken délelőtt a városháza I Horthy-uti. bejárata felöl lévő I (földszinti) tisztiorvosi hivatalban.
Ismételten megírtuk, hogy február elsejétől még kihirdetni som lehet a házasulandókat addig, umig nem tesznek eleget a házasság előtti kötelező orvosi vizsgálatnak. Érdeklődtünk dr. UusseŐ Mihály városi kir. tisztiorvosnál ., mi a helyzet ezen a léren Nagykanizsán, az uj renddel óla jelentkeznek e sokan a kötelező házasság előtti orvosi vizsgálatra. Dr. Desscő kijelen-
45.000 pengőt ntaltak ki a tapolcai határ vízrendezési munkálataira
Blzoltság szállt ki a birtokrendezés ügyében
A tapolcai határ tagositási mun- \\ megkezdett mederrendezési és uJ
Utalni\' belc| rzés elöfl állanak. A törvényszék az Összes gazdákkal az i\'i elhelyezkedést letárgyalta, tízzel kapcsolatban aktuálissá vált a zsidó birtokokból Igénylók elhelyezése Is. Etcélbói hizot ság szállt kl Tapolcára és kél napig tárgya t az érdemitekkel, megrostálta az Igénylőket él megállapította, hogy az lile ók körülbelül mennyi birtokol kaphatnak. Kőzőlle velük a fellételeket, a költségeket, valamint azt Is, hogy az Ingatlanok ériékél majd később Ulapitlik meg és közlik v.luk. A tagosítás! munkálatok kapcsán
víztelenítő árkok létesítésére ujabb 45.000 pengőt utalt kl a főldmive lésügyl miniszter dr. Radocsay László Igazságügyi miniszter iir t-venclójára. Tapolca gazdái hatás köszönettel vetlek képvlselö|ak sl keres közbenjárását és a földmive-lésltgyl miniszter adományát, mely lehetővé teszi, hogy a tipolcai medence eme Igen fontos munkálatát, az érdekeltek ujabb megterhelése nélkül, elvégezhessék.
Értesülésünk szerint e munkálatokat a leghamarabb megkezdik a gazdák kivánaágának megfelelően.
Harc a tuberkulózis ellen
A magyar társadalom, íolylatja har M népet pusztító gyilkos kór — a \'\'ilierkulózis éden. Az idén l*bruár li-töl 22-ig rendezi meg nagy hadjá-«Ül u tüdőbetegség ei.en. Ebből a lu«tócmböi mindenkinek ki ke.! ven-°* részét, bárhov" is álUlorta öt a poodviseJea, Mindenkinek m«« ke/t TOiio a magáét, hogy a Fehér Halál *WoaUi kev©sbedj«nek, ho/ry nuztét \'Öbb magyart sikerüljön megmenteni * "wgyar tHeinek, « termelő niunká-
nak, a magyar hazán.it, Az egész or-szagban mintegy 4000 orvosi mozifó-silotiak a tul>erkulóas elleni védekeies frontján, "kik előadások megtorlásává\' és egyéb felvilágosító vagy propagaüy munkával veszik ki részüket a kozde-lembőt.
Nagykanizsa is sorompóim áb a tüdővész ejteni küzdelemben és kiveszt " részvjt a nemzeti mentő munkából.
NAPJKBND:
Huán\'ip sei té». *}s oiurhalius aap.
Gyógyszertári ag>«jat: M« Igaasög iryógy»z0rtár J-\'ó at ív.
KUkanjzüáo uz ottani Kyógysiertiir álbiodú .>)u\'j 0. tzolgúblot lart.
n.\'ir U. Szerda Rom. Pmteslins Bertold, lar
Naptár Fel knt L. Márta. Sebat 24.
— (SzDlök iskolája)
A piarista gimnázium holnapi, február 12-i szülök Iskoláját az iskola vezetősége ideigl«no-en későbbi időre elhalasztotta.\' (a)
— (Meghívó)
A MANSZ ifjusájti szakosztálya far-sniij; vasárnapjita 1J én délután 5 órb-kor « (\'<ntráli>an rondczi"\'m«^ tán:»a. teáját, A 1 endczöség külrai meghívót ez alkalomra nem küld szét, hanem ezúton hív é-s var mindenkit szeretet, tel. A liszt" jövedelem feéi a Vörös-kereszt céljníra fordítjuk í» tekintettet a nemes télra, felül fi zotésekcl köszönetlel fogadunk. Hwodezöség. (:)
= A Városi MozgÓ ma előadást (art. Műsoron van a „Mindannak a fér/ ax oka\' cimQ vígjáték. Két órás kacagás.
— (Orvosi hlr)
Dr. Moltíoványí AnUu orvos, a szombathelyi kózkórház siemésxe.i osz-lályánakyév*eiüon ál volt aionty*, ren-ddésél iNogykanizsán, Cseragety u. t, saám 11. e. 4. olalt megkezdte. (:)
— (Meghívó)
A Keresztény Jótékony Nőegylet február 14-én, szombaton este ü órai kezdetlel a Central helyiségeiben farsangvégi tánc-eslélyl rendez, melyre az egyesület tagjait és jóbarátalt ezúton hivjákmeg. Öltözet: nőknél tetszés szerint, férfiak sötét ruhában, líclépőilij: szemőtyjegy 2 pengő, család jegy 4 pengő. A tiszta jövedelem felét a fronton hurcoló katonáink részére sze-relet-adomány ként fogjuk el-juttalni. Tekintettel a korai zárórára, pontos megjelenést kér az elnökség.
— (Vöröskeresztes ápolónői tanfolyam)
Az Országos Vöröskereszt nagykanizsai csoportja önkéntes ápolónői tan-folyamot rendez. Jelentkezni tehet dr. Billera Zoltán városi tisztiorvosnál díQelölt 11 órától. A tanfolyam meg-nyitásának ideje n jeflontkozok számától függ. (:)
BÚTORT
azak Üzletbe a, GÁBOR műksxtaloan&l
vsüirii ngj rendeljcii.
~ A Városi Mozgó ma előadáü tort. Műsoron van a „Mindennek a férj az oka\' dm ti vígjáték. Két
órás kacagás.
— (Ax Alaálendvai Katolikus
Nőegylet)
vasárnap este erkőlcaüeg é« anyagilag iü Jói sikerült Ic-ieste: rendezeU a Korona.szál\'ó nárterükében, amelyei a közönség teljesen megújított. A Nőegylet vez«:6sége dr. Apáthy Jótsefné fo-Molgal.iióné javasMlárn eUiaUjoztM, hogy a jól sikerült est bevételéből 2U0 pengői a fronton küzdő honvéójakl javára lordiljja. Ex á szép cselekedet a legteljesebb mértékben Ufejjettésre juHátjH a Nőegylet iiiazafi;u9 és ember, baráti magatartását. (
— (HarglUI Béla grafológua)
nti\'ir hónapok óta Nogykimiesán tartózkodik. ] it ni működése alatt már iddig is sokan fordultak hozzá. Mindenkinek hasznos uU»ajgaxiiások>4, ttt-nicaokal adott az ék-téne, a jövőre nézve. Már csak ezen a héten lesz még városluikban, a hozzá lordulókat vu-:..im.ij. .;.!<¦ vi óráig fogadja, Iliért l\'écare utazik, aliol a közönség már nagy érdeklődéssel várja. HuTgilni Bent liálás köszönetei mond a váro& kónön. segéllek i>Z eddigi és az etzuláxü lu válibi lámog-ilásiéit
— A Városi Mozgó ma tlőadáü tart. Műsoron van a „Mindannak a fért az oka" cimQ vígjáték. Két órás kacagás.
— (TcitvérkOiséget fogadott Sflmeg)
Sümeg ké|lviselotestü*te elhitórozla, hojo\' Szolnok.Doboké \\ármogye községei közül egy közaéaet icsivéi-lúxtse-güi fogad ós erkc">icsi ós anyagi támo-gátasban részesili.
— (Hazaaxállitották ¦ aaerco-esetlenül járt SzötB Edit hoitteatétj
A KBlaeyej szegi gyernaBkUligédiM sa*
rem-séllA) áldozata Szöts Edit, «c iker-i-iri íojeiyzonek egj-eUeo leeanyu volt. A család kéreJmére — mivel a Katái ok« lnbizoÜjosodulUwk látszoü — a hatösa^Oh elálltak a bona>ÜU.1ól. A boJtUStúi beszentolés után Ikervárra szabi«o.Iák, «ii hcjyezték nyiiguioturu.
A káromkodást latsna ém m törvény bünteti I
MINDEN KOR MINDENKOR
ASPIRIN
I9#i. február 11,
Normandia gőzösért ket nem közöltek sem a kártérítés nagvságáról, sem annak formájáról. Eldöntetlen az is, hogy mih-eii kárpótlást köveidnek a röviddel ezelőtt . lefoglalt 8 francia kereskedelmi hajóért
Hannafíero :
Xrlpps bolsevlkiüéynők..."
Kóma, február 11
Cripps, aki azért ment annakidején .Moszkvába, hogy Angliát képviselje, mint nagykövet,
(Folytoláa ax 1. oldalról)
Részlet e-
most Moszkva képviselőiéként tért vissza Londonná, — írja a Messngero Cripps bolseviki ügynök, aki tevékenyen közreműködik Európa bolscvizáíásá-ban. Az angolok hidegvérrel számolnak azzal, hogy Európát szűkség esetén kiszolgáltalják a vörös barbarizmusnak. végre ismerjük a demokráciák háborús e.\'Ijail, amely nem más, mint Európái n sarló és a kalapács jelvényének uralma alá helyezni, irja a Messngero.
A JttpAfabfc elfögtalták Bükit Tlraah legmagasabb erődjét
Tokió, február 11
<NST) A japán császári főhadiszállás jelenti :
A japán csapatok már szerdán- hajnalban "elfoglallak Bükit Timah legmagasabban fekvő* erődjót, az ellenséges arcvonal központját Szingapúr városáét* tői a ponttól már csak 9 kilométernyire van A 117 méter ma gasnn fekvő erőd a sziget !cg-inagasftbftban fekvő pontja. Egy másik jelentés szerint a japán előőrs csapatok harckocsi-ala-Jcujatai már elérlek a Szingapúrba torkolló utakat
Tokióban meg vannak gytf-z6"(lve árról, hogy Szingapúr brfl birtöktásániík napjai meg v\'íffrnak "Számláivá.
Amsterdam, február ft
¦fN\'ST) A londoni rádió a tá-volketetí lielyzctről a kővetkezőket jelenti:
Szingapúr városában már hallják a géppuskák kattogását. A.szövetséges csapatok h.dyzele rendkívül komoly. Az \' északi partvidéken a japánok njabb partraszállást hajlovak végre. A sziget északi partjain hatalmas tüzek, pusztítanak. .
Stingapar Uorián már stmmi a«m Magit
London, február 11 ;()FI) Amerikai hírügynökség londoni jolentésoi szerint a Londonban megtartott csendesóceáni értekezleten nemcsak Szingapúr elestének hatását mérlegelték, hanem megvitatlak a hol-
landindiai, indiai és ausztráliai védelmei is.
Jólértesüll londoni körökben hangoztatják, hogy Szingapúr sorsán már semmiféle tervneiu segil, Politikai megfigyelők szc rinl Szingapúr elustc általános elégedetlenséget von majd maim után, akárcsak annak idején Hongkong feladása.
Crippa, mint a JÖV&" embere
Borit, február 11 A francia hírközlő iroda valószínűnek larlja, hogy az angol kormány kebelében történi változás csak előjátéka egy na-gyobbszabásu kormánya [alakításunk. A kormányhoz közelálló körök véleménye szerint a\'kormány álalakitása már a legközelebbi időben megtörténik. Londonban sokan azon a véleményén vannak, hogy a koi* niány álalakitása szempontjából Cripps könnyen a jövő emberi\' lehel. Mindenesetre lény, hogy az angol közvélemény cgvre hahgosabban követeli a kormány átalakítását és Churchill-nck engednie kell, ha csak nem akaraja sajál helyzetét veszélyeztetni.
Hevea harcok a Lazon-szigaten
Buenos Aires, február II (SlefauHrodn) Washingtoni jelentés szerint Mack Arthur tábornok csapatai jelenleg rendkívül heves csatát vívnak a japánokkal a Luzon szigetén fekvő Batung-félszigeten.
Szingapúr esetleges feladása halálos döfés Holland-Indiára nézve
Sanghaj) február 11 (NST) Ratáviában nem titkolják, hogy Szingapúr feladása halálos döfést jelentene Hol lanrHttdia számára.
Az ausztráliai kormány hosz-szabb ülésen vitatta meg azokat a következményeket, amelyek Szingapúr esetleges elvesztése következtében Ausztráliára várnak a Csendes-óceán védelme szempontjából. Az ausztráljai miniszterelnök bejelenttítte, hogy a kormány rendeletet bocsatolt ki a mozgósítás megszigorításáról. Közölte, hogy az intézkedés a esundcsóceáni iielv-zel súlyossága miatt vált szük-ségeWé
Brit repülők görög tahó ne-gyewktit bombáttah
rtfháu, február 11 (S$T) Brit r^íülőgápek lá-mMHtt itttézsaíf égy íthéniuiel-lett -fekvő -metfíár^uegyed ellen, ¦MHéfly több \'kilométernyire esik minden, katonai célponttól.
Az angol gépek bombákkal árasztották el az ott élő szegény görög Inkosság lakónegyedét is. Az eddig beérkezett jelentések szerint l"i személy életét vesztelte, 16-an pedig megsebesül-tck. Sok polgári személy köny-nyebb sérüléseket szenvedett. A
akóházak szétromboása következtében több, mint fiO család-ledéi nélkül inonult. A megszállt francia területen a isidák eati 8 árétól reggelig ham tartózkodhatnak a laka-aon kittül
Paris\', február 11 fX-STl Franciaország megszállt részének katonai parancsnoka elrendelte. hog>* zsidók ezenkívül este H órától kezdve i-eggclig nem tartózkodhatnak lakásukon kivűl. Megül tolta azt is, hogy a zsidók\'mostani lakó-hel vükről más helyiségbe költözködjenek.
A ímpánok ttffaffa készülékkel oltották el a jahore szoros égő ólaiét
Saigon, februári! \\ fOFÍ) Mini Tokióból jelentik, a japánok újfajta készülékeket használtak a johorej szoroson lóriént átkelésnél, amikor a britek állal a vizbe dobott, majd felgyújtod olajat eloltollák.
Norvég német békekötés?
Berlin, február 11 Küszöbön áll Quiseting norvég miniszterelnök németországi utazása. Polilkai megfigyelők szerint a látogatás könnyen jelentheti a norvég— német béke-kő lést.
Váleágoe a frnnoia-amc-rikei wlexony
Stockholm, február 11 SlefBui iioda 4a Af\'enjsehiiin\'l -on-líoiii liiuWi tójának j-.\'lrnlésv szerint a len^ety hatalmaknak fr.-n-ia trrüle-Uii ál tórttónt afrikai utái.|>oUásu íinyól.iii " Vi< tryhez Intézett kérdésre ai\'otl rranria választ amerikai körök nem tartják kielégítőnek, ami miatt a Kraiu inorszáR es az Egyesült A\'la. ir.ok közötli viszony váVkárfosin fordult.
Roosevelt a válasz után azomnl ósz-szehivia Knoxot, Stbnpnont és Sumrrer WeJcsI értekezletre, rogy megbeszélje wflftk u helyzetei,
T\'ikow angol fegyver- és lőszerraktár Tangerben
Budapest, február i( Madridi jiíentos szerűit a ffpanyoL marokkói hatóságok a langi-ri ntiiol ncgyeltcn lörirnt K\'giíIÖbb; robb;iná. sokk 1 kapesoialixut nagyarányú ház kutauVokai <a<tottak. Az on^ol liiiij. rtonltan lévő Bristol szállóban nagy
legyvc.\'- é.s rolibuiiószer-iíiklárt le-lcz lek fe, ís ez>.e. egyldejQjsg nOgy meoy. nyiségü ])iopugandairu(nL bukanlak, a melyeke! álvizsgáhiak.
nkl e helyt kereakedfilrnel párotoknál mstexsm
Mirati |
DRÁVAVÖLGYI
UILiaMOS ARflWSZDLQflLTATÓ RT.
¦ K»\'k«x«i"0 f e I «i lAgott it A« minden w 111 ¦ m 10 • kérdésben
Ár»m»aémlék fíxetése, reklaméoiók, hllMlw]alantéMk Sutár-ut 2, I. omtilot, telefon 213.
Lapzártakor érkezett
Tokió, február l( Mint a Német Távirati Iroda jelenti, a líipán csa])ntok japán időszámítás szerint délután 2 órakor benyomultak Szingapúr város nyugati részébe,
Leszállították a kenyér fe|adag|át
Budapest, Pehrtiár it A legejabh közellátási rentfe\'e, sre. rint a ken\\érPe,f.idago\' a köntiyü munkát végzőknél 1,:\'p\' dekára szállj, tolták\')?, A nehéz testi munkát yég. züknól a régi fejadag továbbra n ér-vényben marad.
Köszönet nyi l vaui t ás.
Mlndozon jóbarátoknak és imuc-rÖHÜknok, különösön a Szimt Vlnco-rpnd Iraalmas ^öv6relnok. ft Zalai Közlöny 87,erkeazlÖHÓgének éH kl-adölitvatalának, kollégáimnak, a koszom éa oaokrok k("""\'iokéi mindönkinek, akik lei., lutollen leányunk,
temetésén megjulentuk és Iáidul-munkHt bárral módon enyhíteni Rzivcsflk voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Bsnoaa Gyula én oenládja 4n a ffyesmolö rakonoág.
VendóglAs hémmt vagy beaxálló kooamAt
tiiiigallaiimit vagy anélkül kéazpéaz-t.y.otésro «enRék Nagykanizsán. Válaszokat &t
Darslcs, Zalaszcnlbalázs.
&mmimmm
Egj biciklizni ludó 14—15 é»ci klfuM-laAnyt, lehetőleg Toleky nton vaay Röm-utcában lakot, acontu! feiveu Schleu Tetl-verek ltoktlilcte. 2
mennyiségben. A zelai Köilbny klioó*
látat
Perette, Jöuet IAberceg-ul 2.
Egy leltéi lomáiitozoll. kl> tolto klljlu •Iádé). Fntnk métlegüiem, Bolvíl-W
KOUkvtu
NitrglUy prafolénus ciak vasaro» estig Togsd Nagykanlram, rUlvSs-lér 2 A clotre UgyelniT
szcttafiGzíialik)
POLITIKAI NAtMLAF*.
lílaülü : „Kiiaii«láü\'lR.T. Nigyknnl;"\'. Folfló- kiadó: í»i»i «"\'o
..Hí
iY«Uttujtttnui kl^yKaniM*
82> évfolyam, 34 szám.
NagvktnlMi, 1942. február 12 osUtärtök
ár. 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
toikiatUf m LUJÚklv.uli yiií s. imLk
» O L I T I I A I lAriliP
Feld«« sierkeaztö: Barbarlts Lajos
Tuberkulózis EUeul Het
A legkegyetlenebb nébbeteg-séjiek egyike, a tuberkulózis, a üümÖkór immár elnevezhető •magyar betegség -nek is. Iliinek rt halálnak a.kaszája olyan rendet vág évről-évre a magyar nép soraiban, hogy amikor a számadatok szörnyű oszlóiéiból kiviesorog ránk sötét szemüregeivel a halálfej, meg kell borzadnunk.
Tudja meg a magyar társadalom, hogy a napinlnden órájában kétszer húzzák meg" a gümö. kórban elhaltaknak a lélekharangot. Vagyis : minden fél órá-niiöftik egy tuberkulózis halálozás. Van-e a háborús technikának ily \'tömegesen pusztító eszköze f A betegség körokozója a Koch buelllus. Az élő, emberi szervezel Icgvcszedelmcseb, alattomos ellensége, minden légzésnél dtt leselkedik ránk, hógv a lüdő\'íjn\'pm sejtjeibe behatolva, mint kényelmes melegágyban megindítsa romboló terjeszkedéséi, bágyadt, levertté tegye az egész szervezetet, szaporítván a munkát vállalni nem tudók sokaságát és végül azoknak a fali ereszleknek a légióját,, amelyekből a magyar föld temetőibe évente tizenhét ezret szftrunk
le:
Ez azt jelenti, hogy a tuberkulózis gödrébe évente egy-egy mezőváros, lakosságát kelL cl-hnntolnunk) Ha.egy emberré lehetne leegyszerűsíteni a nemzetet, vállon kellene ragadni és Islon igazában megrázni, hogy ébredjen ludalára ennek a szörnyű vcsxcdeleomok és nyomban, percnyi gondolkodás . nélkül kezdje meg védekezését
Meri, tévedés az, hogy nincs védekezés a tuberkulózis pusztításai ellen. A magyar orvostudomány csodákat míivolt ezen a léten, mert a tüdőbajt teljes sikerrel gyógyítják immár. De a veszedelem mégis fennáll, meri uz emberek túlnyomó része nem veszi igénybe az állam által nyujtol! segítséget.
Az elmúlt esztendőben életbe lépett a »tuberkulózis törvény, amely kötelezővé teszi a baj meg előzését. Ha ezt elértük, ez a szörnyű\'. betegség sem veszedelem többé. Kel kell világosítanunk a nemzet műiden, ogy.es \'agjál. arról, bogy mindenkinek jogában áll. de többet. mondunk : kötelessége magái orvosilag megvizsgáltatni. E?t a vizsgálatot az állam áltál léfesltell egészségügyi szervek teljesen ingyenesen, minden cUeuszoIgdi-taláanélkül végzik,
Az ellenőrző vizsgálat kiler-jeti a társadalom legszélesebb körére s ezen elsősorban azoknak kell átesuiök. akik az em-\'"¦retv tömegéi szolgálva, élelmi-
Szingapúr után Szumátrára és Jávára kerül sor
Japán léglhndeiö a Pápua délkeleti partján levő Szamarát bombázta — Kelttetek az egyiptomi belpolitikai válság „megoldásának" drámai körülményeiről
— Hol tesz az angolszász hatalmak körös ellenállási központja? ..... Amerika
kétségbevonja Holland-India védelmi Jelentőségét
Salazar és Franco nagyjelentőségű találkozása Sevillában
Mint már tegnap jelentettük, a japán csapatok benyomultak Szingapúr város nyugati részé-bo. A visszavonult brit csapatok ilt Útra megkísérelték az ellenállást, de vállakózásuk most is kudarccal végződött. A mintogy 30.000 főnyi védekező brit csapatot a japánok hamarosan körülkerítenék és foglyul ejtetlek. A fogságba került angol csapatoknak a fogolytáborokba való elszállítását azonnal megkezd*\' lék. A japán katonai hatóságok a város lakosságával közüsCjiyct értésben nyomban megkezdték az eltakarítást és helyreállítási munkálatokat. 1
Mint tokiói jelentós mondja, a burmai\' arcvonalon japán repülőegységek támadást intéztek Rangoon repülőtere ellen.
Harcba bocsátkoztok 20 brit
ropülöooppoi él i hai-o torán 7 gépet lelőttek. Más japán légicgységek, amelyek a hajnali szürkületben 1 3 egymás után\' következő támadási hajtollak végre Hangoon repülőtere ellen, súlyosan megrongáltak hangarok\'nt, fütemezőket és más katonai berendezéseket. Egy japán gép nem tért vissza.
Mint az amerikai hadügyminisztérium egyik jelentése közli, uj jnpán csapatszállitóhajók jelentek meg a fűíőpszigeti vizeken.
Japán partraszállások Band/trmasinban és Celebtitfn
Amsterdam, február il 2 Mint a brit hírszolgálat Han-
goonból jelenti, a japánok tegnap este csónakokkal erős csapatokat szállítottak partra Martában tói északnyugatra.
A batáviui hadijetentés további japán paliraszállásokról számol he Celebesz délnyugati részén, Makassar közelében. Ma-kassár és Hnndjermnsin helyőrség már csak igen rövid ideig tudják tartani magukat, — je-lenleltékki tegnap este holland-indiai körökben
A hollandok Jámogaláza"
Amsterdam, február 12 A brit hírszolgálat jelentése
szerint a washingtoni külügyminisztérium bejelentette, hogy a>. Egyesült Államok csapatokat küldtek a Holland-Guinea közelében fekvő Curcauba és Arubá-bu, hogy a holland csapatokat támogassák a szigetek megvédésében.
Melbourne, február .12 Ausztráliában 45 éves korig katonai szolgálatra behívják a férfiakat, közölle Fordé ausz\'rá-liai hadügyninviszlor. ¦ ,
A |spán hajók már behatolhatnak az lodlal-oeeíera
. Tokió, február 12
A japán háború igazán csak Szingapúr eleste után kezdődik meg, \'— mondotta a Messagero tokiói kútöntudősitója tegnap esti rádiójelentésében, A háború mindaddig nem érhet véget, a míg a háriunsegyezmény hatalmat közölt nem jön létre az ftsz-szckötlelés az Indiai-óceánon út. Japán katonai körök véleménye szerint a japánok által vívott háború két hónapja alatt elért eredmény egészen bizonyossá leszi, hogy ez az összeköttetés rövidesen létrejön. Sx ngipur elfoglalásával az angolok tengeri uralma vég* eredményben Adenbe szorul. A japán hajók annak ellenérc, hogy Szumatra még ellenséges
kézben van, már most behatolhatnak nz Indiai-óceánra. Szingapúr elestének kövétkezrué-nyeit most lázasan tárgyalják indiai brit körökben, így előlór-térben áll az a\'tárgyalás, amelyei Csangkaisck tábornok Delhiben az indiai brit alkirállyal folytai. Az az angol hadászati\' helyzet, amely eddig a Távolkeleten a tengeri uralmon alapult, most Kina ellenállásán nyugszik, t\'.sangkaisek azonban most már hiába tanácskozik Delhiben! mert néhány napon, vagy héten belül a japánok végleg elvágják Kínától a burmai utat és ezzel megszakítják a közvetlen összeköttetési India
tTnlvlaUbi ix $ nM-.li.nl
szerekkel foglalkoznak, embercsoportokkal érintkeznek, de fokozottan kell védelmoznüuk a jovö generációját, a gyermekeket a fertőzéstől.
A tuberkulózis törvény- azon ban csak akkor válik élő valósággá, lia az egyének élnek a törvény által biztosított jogokkal s kötelességüknek tartják, hogy magukat orvosilag megvizsgáltassák.
A tuberkulózis elleni védekezés, mint régi kívánalom,\'nem ismeretlen a magyar társadalom elfiii, Intézményeink és or-
vosaink máris szép sikert tudnak felmutatni. Abban a nagy gyászban, amit a ruberkulótikus halálesetek felidéznek, máris vigasztaló eredményekkel találkozunk. A statisztika adatai ugyan is azt igazolják, hogy osökken-leltuk ennek u nagy veszedelem1-uck a terjedéséi. De amíg az, ország népéből évejtfe 17.000 ember pusztul el olyan betegségben, amelyei gyógyítani tudunk és a baj megelőzésével kiküszöbölhetünk nem lehet nyu-godl a lelkiismeretünk.
Február lő és 22-ik.u közöli
rendezi a Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség u Tuberku-ózis Elleni .Hetet*. Okuljon íniir denki abból, amit ez a hét tani-tani fog, mert ez az okulás nem csak egyénileg hasznos, de kihatással lesz családok) népcsoportok., foglalkozási ágak »egyben az egész nemzet jövő boldogulására is
I7Cl hál u harcra ez alllomos tnagyarirtó nagy ellenséggel széniben
t* o )
ZAUAI KOÜI-ONV.
!942. íebruár \\í.
A nagykanizsai Mária Kongregációk alapításának 25 éves jubileuma
Az Úrasszonyok Mária Kongregációja P. Bangha Béla emlékének ,
magyar farsang Légrádon
l.égrád. !¦ bcuir 1*
(SajáJ Uidositaakiol Nagy poiybek-ben hull a hó. fertői látvány * Szent-liáromság park fcnyöráiü u csillogó-v inogó hótakaró gvt\'-máulus |<OTa.
llllÚlK gOtltl i. a Dutfi * Iliin!
mint adott beuépe.$Ú\' a lehér
szőnyeggel takart útra. liyerwekek, asszonyok, apák »n*njjek * liíh b*<i zárda "íelé, aho. ma óvodások isko-lásgyermekek, fcfnótl leányok fiuk kjkAü inagym\' szó csendül fe*. liogv .\'/i\'ii;i!,ii/|:in^.i ] ,\'¦ viv.iii nagykvíziég aurJ-jűl, nagyját.
a zsúfolásig megtelt krémben *nj. loU a légrádl zárda kétórás műsoros eslje. Kis omlásuk édct szavalatai énekei, efcmi iskolások láncai, versei,
¦pro |c5*nel*i mm.l jiiiü l UpSla ktib-izerilelték a hallgatókat A Hófehérke ts a bél lörp* cimü tHiekeS mevejáté kot muraközi iiycivra ad iák. dó a kis ajíTii óvodások.
Utón" a ielu.iit«!» boltozatai követ kutek tokéktca K" ir.-v ni\'segg*. a férfikar előbb horvát nyelven a Zrínyi indulói, m»j<i gyóoyörkö4l**ő magyar
népdajegyvc^gel ajoll e.o. üiie a íiu\'isor U\'zárull és a hallgatóság Kép inugyai- t-st emlékévei in ege egedet ten láwzotl.
a szép előadási a lielybeü Isteni Szereiéi Leányai Zárda lan.tonái éa ovonoi rendeiliéh. Hálás köszönet ne kik, Iwgy az apróságok és [iatalsag ajkán oly tökéletes klej^óaacl szó altat Iák mii) a széji magyar nyedwi, Iwltv ki ekvadásoti résztvevő Idegené*: éaerc aem veitek, iwgy horvát anyanyelvű gyermekek és fiatalok a szereplők. Köszönet a helybeli határvadász-Örs. nek is Inmogutá\'&áérl. Kószóm-l a let vra-pki gárdának, akik magyaros sjlvVel lellek tanúságot arról, hogy magyarok, a rendezésbe?! kozremúkó-dött még Lukács Ajui- áll. Uul(ÓD<) é>. Vargha Bála áll. laniló
Naponta egy ós négyszer a föld korai
A némát tábori posta teljesítménye
A német tábori posta hatalmas tevékenységéről a némcl sajtó rendkívül érdekes adatokat kőzöl. Eszerint a német tábori posta naponta 15 millió tá-bori postai küldeményt közvetít, ebből 10 milliót a harctéren En nek az óriási forgalomnak lebonyolítására havonkint 7110 vasúti kocsira van szükségemé-lyck naponta 51.000 kilométert lesznek meg, ami az egyenlítő egy és negyedszeresének felel meg. A német tábori posta ezenkívül havi átlagban 50 millió márkát. Ü0.000 táviratot és 30 -10 injlliő újságot közvetít.
Ezeknek u feladatoknak megoldására Kirkenestöl Afrikáig, Bilbaóiéi Leningrádig a tábori postahivatalok egész sora működik .\\ szárazföldi hadseregnek 16, alégihaderőnek I I és a hadilengerészeinek 2 postai gyűjtőhelye van Ezeken a gyűjtőhelyeken történik, a harctérre küldött tábori postai küldemények Leleplezése-. A német katonáknak szóló levelekre tudvalévőién nem szabad a csapat-megjelöléseket ráírni, hanem a kémkedés megelőzésére minden német katona külön tábori postai számot kap. A küldeményeket a tábori postai gyűjtőhelyek látják el pontos címmel és innen kerül a milliós számokra rugó posta a harctér elosztóhelyeire,
He káromkodj 1
A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja a minap tartotta feb- i nidr havi taggyűlésé! P. dr. Pichler , Emil piéies, főiskolai tanár elnöklete a atl, akinek lendületes megnyílója ulán dr, Hegyi Lajosné városi főjegyző neje, kongr gációi pre-fekla. emelkedelt szellemű elfladág-iKüi kegyelettel áldozott a magyar katolikusság lánglelku apostola, or-szágoshiril egyház-szónok és a ma-gyatorszáei Mád i Kongregációk loyo\'ai szívű nagy MépilÖjének és megszervezőjének, a halhatatlan emlékű jézustársat*gi alya, dr. Bangha Béla emlékének. Dr. Hegyi Lajoiné a d szllngvált müvellségU nöl lélek finom érzékével és mély meglátásával végigvonultatta hálás hallgatósága elölt ezt a kivételes nagytu-dásu, szivének minden idegszálával egyházát szolgáló magasibbrendü szép leket — dr. Bangh.it — es alkotásait, munkásságál, láradhatat-lan tevékenységét, amelhel sztnte felemésztette magát az Ur szolgálatában. Meleg színekkel festene hallgatói elé egy érdemekben dús, Isten iráiit lángoló papi élet tövises utjának küzdelmét, nehézségét és diadalát, fe cjlhete\'len emléket állítván a szivekben.
Dr. Helyűié előadása nagy hala t váltott ki a kongregációi taggyűlés hallgatóságából. Majd szóbakerült a
(A m kir. honvéd haditudósító száx.iil közlése; A végtelennek Iflní ukrán tájak he tyenkénl nté\'errsné1 is magasabb ré léggel loilot\'-a br R lio, fl* az a muiv ka, amelyei a* i t \'óvd honvédcsapatok magukra vállaltak, egveilen pilla» lm
sem síünerea.
V\\ világ ülnjijtiiiiak jrfltérv.Tése folyik niiini.-iiiÉjt, amely néha lálha-lattan, másut: láthatóan «-piti. I\'j lesüli, állítja Iwlyre a" napról napra, rnidezettc.)!) kereteklx-Ji klbontiVozo emi erségesebb t\'^ei korvonalait. Az emler csak olyankor lálja m\'Jyen |cl-becsölheletlenúl nagy dolog: a iend, ümiko!" nayszóh\'án a senUnlböl ke!) azt nifsle.viiiteni. Ne\'u\'nik, euröpUl ncmzeiekiick, akik ugy lueg&zokiuk u közrendel, min! » levegtt fogalmunk nem s-ott mi ¦»/. Ita hiányzik ez ut ollhon már fel teni Iflnó étotrcitéW. J11 moM ezt I*rendik meg niftvscrü l\'oiivéd\'ink.
l.álti\'ibiiii épAbl \'k az utak, vustdik hidak, liinn^k el a romok é.s épfti lijjá sok-sok rlpu&zliloil ériéi: l.ál hálátlanul pedifi » kultúra egyéb i"
léetnúityvi.
Nemrégen vellék s/ámb-1 kij/ egészségiiuy\' ineganei-vezésáhe< •\'z ukri\'m
I ferenciek veielé-e alalt álló M\'irla Kongregációk alapításának 25 ik év-lordulója. P. Bangha Béla üt voll az Úrasszonyok és Urleányok Kongregációjának alapitásánáh O volt a szeivezö, a megindító, az utrabo-csaó: 25 esztendő előtt. Fs azóta szép munkát végeztek a két Kongregáció hölgyei, úrasszonyok és urleányok, amelynek érdemes munkáját a város belső életében is érezni lehetett. A két Kongregáció azért a nagy jubiláris ünnepségre mél\'ó módon készül, hogy visszatekintsen a lefolyt 25 eiztendöre és munkájának eredményeiből erőt mjri\'sen a további munkára, az ujabbí 25 esz-\' tcmlöre. A legközelebbi taggyűlésen megválasztják a Jubileumot előkészítő biiot ságol, amelynek feladata lesz a jubiláris ünnepségnek méltó keretek közoit való előkészítése. Ugy tudjuk, hogy írre az alkalomra ünnepi szónoknak a balhatatlan emlékű nagy P. Bangha Béla utedját fogják felkérni, mmt aki örököse az általa alapított és megszervezett nagy hilbuzgalmi éa egyházi alkotásainak A kanizsai nagy katolikus-családnak halalinas ünnepe lesz a Mária Kongregációk jubiláris ünnepe.
Az Ünnepség idejét és ügyrendjét a megválasztandó jubiláris bizottság fogja megállapítani. Ennyi) csak bevezetésül.
orvosokul, korházakat s egészségügyi intézményekéi, Azót3 már a gyógyszertárak szümlsivéleilrnó1 é* felszerelésé-hét tartanak, de eaek mellet- a jól átgondolt intézkedések egész Bora van folyamaiban u közellátás rendszeres kiépítésére is..
Már az ősszel meíkezlték a gazdák mik mezőgazdasági SMrazá^nokkaŰ való (¦Hálását, hogy » tavaszi munkák idején kellő fe\'.Szerciese! foghassanak munkához ^ gazdák.
Nem csoda, lui a gyaloáet iakolájá-I>:\'n n.\'veikedelt fiatalabb ukrán nemzedékek, búAJuiatlanságii js felenged fokröl-iokríi, a jókedvű, metcgszi\\-ú s natadonben Ke^iségre^é-sz eniberiar. sóikat kezdik látni a magyar honvé-deklwi...
a
A lalvuknn persze alig mozdul na élei, ebijén a fafO\'os. harap, zünnarás léit vÜÓHbaji.
Csak ritkán csilingel végja cg>\'.eg>\' víisla(íta3|iu szán apró, dereshasu, lo-lontas loA-acskáivai a házsorok között t»lac.napokon azonban foigaVmnsahbá válik a nagyobb falvak kömyóV.\'. llyenluii- cMpalo^tul lonogUak szúai-jujk, krumrAis.zsákjpik ós tojas-kócsó-geik kiizött,- !1 lúiessapkás ukránok.
BÚTORT
HznkUzletboti,
GÁBOR múasztnlounál
v*aren »«íy remlilji». N<>ivkanl*Ba. Varoahaa-palota
Ebben \' is bizonyos rendezettség niu. Wtkozik már, az után .« hlbntettfa szer\\eíetlenség után, amely a bo\'se, viki .-modernizálás, eredmén/üképpeo uralkodott, ezen a aferenesédfti r0j. dón.
A házak huszonótoszlendös szemét-, piszok- és pLnesz-világát g>\'ors kézní lónu-lik el a leszátláso t honvédek t az óüszed még nyomott nanguiyti vls. kokból egyre gyakrabban bangzik íet egy gyógyuló nép egészséges w(*Sasa.
a lioavódek a laűtura deritjót viszik fiiét láthatatlanul, tra ukrán falvak sotélségébe...
*
Valami liibri 1 jcKege volt itt múl. deunek. Ennek nyomaival íulálktzunlt még mindenütt. MJndeu városban van például ejtöernyiö-iigrótorooy, de a legelőkelőbb kievt vendéglő konybájd is: íflldbesüll)e>zteU, szutykos, iúülOs odu, Emilt hatemeletes, kivüiröl modem épületek sorakozjudt, mindegyik vabimi erőszakolt, nagyzoló Pote-nkin. maizni, de a lepcsűházsűk viaszbriise tó^\'n sőtétok, n szobáb füúkek és pi«. ko»<k, a vizvcíelékeli csóliálózala uiy silány, hogj\' alig egy-két Üyeffl -jaío. tál>"ni luökűdik a vizszolgátlatás s a kikásokban ciképzelheteiiea mennyi, ságbéja nyűzsóg aféieg, a,patkány és egér. Hz voll a szovjet-kuHnra Lu. egészségügye, eiitbergondozása, szocializmusa! Nem cfö ta, hu a városi lakosság"" olyan cinywnorodoti, hogy láttára ívsszeszorui az ember srivt.
Roppaut feladatai vanoik a »i iguzi kultúrának, liogy heiyretuMba&sa — egy emberöltő barbariimuíünak le-irbntauan pusititásajt és eimaradett. aágátl ¦;¦
i laglootsteppe Ha8snoslMsaroi
<* A ovájui .Zollugor Tagblalt\'-bol veaazUk iu al&bbl cikket, amely a 1Z7.uuu ba terülottl Maglaotateppe oHtzaoBllásárol saamoi be. Kél évvel ezelőtt még Franciaország reménysége volt h Maginotvonal. Ma már ki gondol erre u hatalmai erőditmeny-rendszerTO, amelynek építői Franciaprszág nagy fiáiként a l\'antheonbnn nyügosznnk V A háború befejezésének ideje még ismeretlen, de már most megkezdődik az tij élet,a *Maginot-steppének* nevezett területsávon, ahol a német fegyverek egykor bevehetetlennek hitt erődrendszert találtak.
Az ügynevezett -Muginot-sleppe. 127.000 ha területű. Összehasonlításképpen megjegyezzük, hogy Svájc gabonatermő földjeinek összege 1940-ben 101.258 ha-t tett ki. A némcl megszálló hatóságok rendelkezésere ezen vidék művelésű Iá vételét 1910 szeptember közepén kezdték meg. Ezen időponttól kezdve 1941 május,3Wg 92 ezer ha-t ismét eke alá foglak és nem kevesebb, mint 74.000 hn-l rendszeres szántóvá alakítottak.
Ezen feladat keresztülvitelére az emiitelt Időpontban ";i-
bilPÖt Tel«loi:4M. cs«k ELEKESTŐL
(Dermata) fí-at 13. n,
Februdr VAROS! MOZGÓ Csütörtöktől ,12-15- tg vasárnapig
As idei velencei filmverseny legnagyobb dijának nyertese
Örök tlmény 1
KRÜOER APÓ
l főszerepben : Emil Jannings
Előadások kezdete köznapokon i, ?8 is ?10, vasárnap f3, S, ?8 és ?10 órakor.
Mappát U&wédek
)M3 ,M)fti*t 12,
ISIM KOZLÖN*
MÉRLEG
. Diin tiértttta 1 8ukiurl jiriUi
SCHOl.CZ JÁNOS
mérlafticéeiltö-mestar
Nagy ka ulna, Botvee-tér 3» bzAw.
pori kent Átlag 13387 Földműves
és munkanélküli 16 millió órát dolgozott. A szükséges igásállatokai és anyagot a nemet hadsereg bocsátotta rendelkezésre. Az újjáépítés keretében jelentős memiviségü háziállatot, köztük eddig\' 387.720 tehenet adlak a földműveseknek. A Maginotterület tagosításának eddigi kiadásai, mínt a hivatalos német statisztikából megállapíthatjuk; meghaladja az 52 millió márkát.
Tehát ma már békés\' földművesek végzik mindennapos munkájukat azon a területen.\'a hol két évvel ezelőtt még a világ legmodemabb erődítményeinek egyike, állott és amelyet általában mindenki bevehetetlennek tartott.
Gyakorlati tanácsok
x a háztartás tzámára
Egyik Irgnagyobb gondunk ma a vip6. Az éMkort i« megliossszabbit-latjuk megfelelő életmóddal, hát még * cipőéi. Nem \'\'kéli Iwzza semmi mes. iméges. Isenvatkozás. C*ak egy kis bOranatómial ismeret.
1. Minden dpönknek legyen lwzzá-niércieuctt sámfája?
2, l[a Vhuzzuk a dpot, azonnal *ámfázzuk ki. így incgtarljn eredeti formáját, na átázott, nem ríincosodik, íit\'in törik.
.1. A vizes ,-ipÖt nem szabad kályha v«gy tűzhely köíoltSlcn RZárilanuuk.
I. A sáros cipőről a sarat jól kicsavart, nedves ruhával töröljük :e. Ha tlsrta, vékonyan temjük le zníros |>a.s/ láv*l, i\'njenletftem. Hagyjuk, liojrj\' a zsírt beigya s aztán dörzsöljük fényesre, jó puli" ruhával
5. Spoitcipönkct zsírozva legyük uL •
A so-.a háziasszony- uélkü\'öz.lretctlOfl Kgilséfco. Nem is szólva éiouzcsitÖ vótlárói, a szakácsmesterség határain kívül is nagy a jelentősége.
1. Téten a ruhaöWitő vizbe két-három evőkonafnyl sót szórunk: nem fagy meg a ruha, tehát nem törik. Egy katlan ruhára HV-15 dkg. só
VliUó|(<\'i,
2. Nyáioti a só pótolja a Jegel. Hideg sós virten hűljük or. italokot, ha nincs jegünk.
3. Mosogatásnál hu öbtitö vizbe sót és «etet teszünk, az üveg- és [orcelián tárgyak eredeti fényűkben ragyognak.
4. H* rozsdafoltra sót és citnomWvet i^egtetünk, eltűnik a fjlt. Ha régebbi a folt, többször megisméteJjíik a műveletet.
ő. Bútorról a vii- vagy más fofyn-dék okozta f0lt tisztítása: raokijijal ke-verjüit a sót, ebből a vegyületből rsópőgtetünk a foltra. 10—15 perc múlva sima rululvaJ .\'¦zarivíra lőröljük.
G. Kerliszekeket, sasból kószü» pa-pucíót, dísztárgyakat, ktnyér. és kézi. munkakosarat erős konyliasó* oldatba mártottipuha Icefévei ujjé Varázsotjluk.
7. bevágott virág hideg sós vízben sokáig frissen marad. Naponta a szárából egy , kis darabol ajánlatos le. vugnl.
* . . •
ft burgonyát K-hetótcg mindig héjában főzzük, és süssük. A tiéja utalt keményitö,.cukor, fehérje, A, II, <:-vilumin van" felhalmozva.

A száraz és száritolt főaeléket iü-ilcg vizbeu megmossuk ós forró vizűm tesszük oda főzni. Több vizel keli a főzésbe\': számítani természete hu, miut a fi-jss róltt [őzeiéinél.
Amiről ma beszélnek
Amint a japánok látják ellenségüket
Tokió német »»1*1 Írják
A japánok rddfg minden mcin-pontból csalódlak uj cltawégeik*t jiietöVjí. ifetél.es hdy«n ugyan óva* kodnak minden otliamarkov\'ott ítélettől és kijelentik, lo ry az amei-kajak gazdag H\'gélylorrásukka.i rcn-dctlczuek, az au0uUjk pedig kjlar-lóan hanoinak. A váratlan japán sikerek azonban őnkcntalenu\' ie:-vele\'ték a kérdésf; hot maradt he angolszász hard síelem. A japánok számítoltak rá. hogy must mind.il szemlyoniból oriM etCnséglO lAlál-
nak, mert a kínaiak egyrészt nem rem\'olkez\'ek megfeiblő felszerelOs.i-l. másrészt a ka oiiai K»l-enjet pár évvel eretött még uom tekintették erénynek. Knnek eQ\'enéro n-cr»l lóbb-KBör l»"l-juJt azl a mcgáltapitáat, hogy »z uj el\'eiiséí barri ked\\e még rsekűtj-ebb, iu nt u (\'.s»nkintí csapotoké.
Mulakkán harco-o japán kaUmn-lisztek róvidiel ezet» tt határon t un kijelentették, l-ogy az angolok előbb uiegliátráliiak, mint a knai katomik. A mulakkai harcokról egy japán újságíró, aki az első vortn-tUtiH hai tolt előre, "zi a n\'egjegyiéot iei:*Ho. bogy u támadó japán páncélosok körűi néltány csupán kisebb sérülést szcnvedelt- Az er,enség liaroi kedvének hiányát abban keli ke. n^unk, hogy a hindu tatooák M\'ilakkiüi. a I\'ölöp szigetek lakói pedig saját lisizájnkban Idegen uia. lomért harcolnak. A japánok eddig brit és amerikai lisztek vezetése alali majdnem mindig ilyen zSoMu sokkal találkoztak. Angol és amori-
l.aj csapatok csupán kis részét al-kolták az Idegen seregnek, A japánok azonban maguktól a britektől és amerikaiaktól is lóbbet vártak.
A japánok, mint a sa;fótuitósitus\'-IjóI kitűnik, tulajdonképpen k\'\'t dolgot inni tudnak megérteni, fontos pozícióknak komolyabb eT.enállaf--nélkíili Madását és az «)lén»ég Cgj-. szvri\'i fojísjinitiijiiti.át. .Nem szé-Hjenlik. magukúti dm akvlt cikk jfloul iue)( az egyik japán ujfágban, ahol az újságíró Min gyiVólködö, de cSodiUkozÓ lu\'iigon airúi ir, hogy a rogságbii jutót oii-oi katonák i«zz;ü a kéréssel fordultak, o.íyik uj. ságiról\'ozi hogy l\'pjábui közöljfJ b- nevűkéi, Így akarták liozzittartlo-zóík ludoiuásdm hozni, hogj\' bizton-ságban vannak.
Kz "z eljárás teljesen érilietet\'en a japán számára. Japán Katán i ril-kán jut ui ifl\'eJWég kezélie. Még akkor sem, ha súlyosan megsebesült, A japán—kínai hálo\'u atkni-inávai egy katonatiszt su.yo.siai ^olie-sülten estinéJet\'.onal maradt n csa-tatémi, aliol az ellenség rátalált. Fogságában, mimlyt alkalma nyill, őukezéSel vele t véjíCt é\'c\'ónek. Nincsen Jaiian katona, aki tfl tudná vlseml, hogy fQgságbajutásáról az újságok Írjanak,
Legrosszabb vócnnnyl azonban nz amerikaiakról liat\'h.itu.ik. I->ze-rinl ItoosevcSl katonái cgyáilalán nem .endelkeznek stratégiai átlekln-léssel, könnjeu e.i\\-o-ziiik fejüket és csekély hősi magatartásról te.z nek tanúbizonyságot.
Az nzsoralbiróság ártnllépés mlatl 500 pengő pénzbüntetésre ítélte Papp Oszkár cipészmestert,
aki ellen az Dzletszerflen elkövetett árdrágító visszaélés bűntettének vádját elejtették
A tlbbi vádlottakat Is jogerős pénabQntetéaaal Bujtottak
Röviden már foglalkoztunk l\'app Oszkár nagykanizsai ci-pészmesler, az Ipartestület alelnökének és a lábhelikészilök szakosztálya elnökének ismeretes ügyével, akit a nagykanizsai kir. ügyészség a kir. törvényszék uzsorabirósága elé állított,mert az volt ellent\' a gyanú, hogj\' a mull év nyarán .Nagy Antul
nagykanizsai cipészmestertfíl lalpbörl \'vagyis a minisztérium rendelkezéseivel forgalom szempontjából korlátozol! közszükségleti cikket) a korlátozások megszegésével nyerészkedés végeit beszerzett, feldolgozás, vagy is nyereségei célzó további eladás végett.
a hatóság roszóről megszabott maxlmállt árnál magasabban vásárolta meg,
ezenkívül több helybeli ésiWdé-ki megrendelőtől a cipőkért olyan árat kö\\-elell, amely, le-kinteltei a leihasznált anyagok beszerzési költségeire, munka* dijra, valamint az összes egyéb körülményeire, különösen a gazdasági élet viszonyaira is, — a méltányos hasznot meghaladó nyereséget foglal magában, (ízért a kir ügyészség Papp Oszkárt egy rendbeli, az 1920, évi XV. tc. t. g-ának 1. pontja, 2-ik lételébe, valamint a 2. és (í. pontjába ülköző, az 1920. évi XXvI. te, 8. §-a szerint minősülő
üzletszerűen ós folytatójaav\'-\' ssn elkövetett árdrágító vlu*-tzaólás bQntette
miatl vádolta. *
\\\'ele együtt került a vádlottak padjára Xagy Antal cipészmes-
ler is. aki a böranyagot Muraköz egyik községéből szerezte, és a talpbőrt kilogramonként 34— 1 35 [lengőért vásárolta, amit az-1 után megfelelő nyereséggel továbbadott, így Papp Oszkárnak 10 kg talpbőrt kg-ként 12 pengőéri adla (holott a hatóságilag megszabott legmagasabb ára 12.50 pengő volt).
Vádlottak voltak még Iicnczc Sándor, Sziva Ferenc. Balogh Boldizsár és Németh Fcrencci-pészrneslerek, akik Nagy Antal-lói a talpbőrt (közszükségeli cik-hfii) a legmagasabb árnál magasabb áron megvásárolták feldolgozás (tehát nyereséget célzó továbbeladás) végett.
Ebben az ügyben — miként annak idején jelczlük —
már volt egy tárgyalás dr. lláinory László uzsorabiró-
kfllOn asztalokon
maradék árakon
árasitunk
áruház
sá^\'i cgycsbirö előtt; amikor Tapp Oszkár bűntelensége!hangoztatta és azzal védekezett, hogy az általa készíteti cipőla Cgyógycipők) ortopéd készítmények voltak, egyébként ő clsfi osztályú cipészmester, akinek joí!n van 30 százalék hasznot fel számítani. 1
A bíróság akkor nem hoznlt Ítéletet, hanem elrendelte a megrendelőknek tanukként! kihallgatását.
A második tárgyalás
Kzl a tárgyalást tartotta meg tegnap nagy érdeklődés közepette dr Hámorv László1" tőr-vényszéki biró. Papp Oszkár védője dr. Vit Ferenc, Nagy Aulai védője dr. flaertner Antal ügyvéd, városi tisztiügyész volt. Törvényszéki szakértő Horváth Mihály oipészmester.
A bíróság közel 20 megrendelői hallgatott ki. akik\'cgyönJ lelően azl vallották, hogy
Pspp Oszkár gyógyolpöt készített számukra, többeknek orvosi rendeletre.
Kosa Lajos kereskedelmi iskolai tanár, törvényszéki könyvszakértő részletes jelentési terjeszteti be Papp Oszkár jövedelméről, üzleti kiadásairól, majd kijelentette, hogy Papp Oszkár kalkulációja és számításai megfelelnek a valóságnak. Dr, Vit védő bemutatta a budapesti cipészipar testület értesítését arról, hogy Papp Oszkár teljesen az ipartestület kalkulációja szerint dolgozik. Dr. Birkás ügyész kérte a soproni kamarának meg kereséséi arra vonatkozólag, hogy cl fogadja-e a budapesti ct-pésziparlestülct árkalkulációját. Horváth Mihály szakértő kijelentette hogy Papp Oszkár üzeme : clsöoszlályu cipőüzem. Papp üzemét nem lebet egy III. osztályú cipészmühellyel egy kalap alá venni, hangoztatta.
A bíróság mellőzte dr. Birkás
UTORT
hetteiimre
márkás bulorszatonJAban vegyen vngy rendeljen. Caeag«ry-nt 14.
ügyész indítványát a kamara
megkeresésére vonatkozólag,
A p*rb**x<éd*k
Dr Birkás Géza ügyész ezután elejtette az üzletszerűen eb követett árdrágítás bűntettének vadját Papp Oszkárral .szemben és csak a bőranyag beszerzésénél történi árlullépést tartotta fenni vele szemben. — Hagoz* tntln a vádhatóság IfépvísélŐje; Papp Oszkárnak tudnia kellett, liogv tilloit cselekményt követ el. ö az ipartestület alelnöke.
Dr. Vit Ferenc, Papp védőügyvédje, vitatta, hogy védence áriullépési követett volna cl, nzérl szerezte meg az anyagot, hogy munkásait foglalkoztatni és a közönségei kiszolgálni Upi-ja. Különleges cipői elkészítéséhez nem volt elég a kiutalt anyag mennyisége, azérl kénytelen voll .beszerezni.
Dr Oaerlner Aulai ügyvéd, Nagy Antul védője, utalt arra, hogy. a cipészek .kérni mentek NagyUaz. adjon ál nekik anva-gol. Itogy dolgozhassanak. Vé-denee megszánta cipéaxipanis társait és adott\'nekik kérésükre. Envhe itéiotet kért.
Papp Oszkár és a többi, vári* lolttik az utolsó szó jogán szólatlak még fel
Dr. Hájnory biró ezután kihirdette az uzsoriüüró.«ág\' itéle-léi. amely megszünteti az eljárást Papp Oszkár ellen üzletszerűen elkövetett árrtrárntás bün-lelte miatt, ellenben a\'börauyag beszerzése miatt árrullépcsben mondja ki 01 bűnösnek és 01 ezért a Í12. alkalmazásával és figyelemmel körülményeire ."ÍIH1 pengő tióíjzbüitlclósrr. Nagy Antall ái\'hillépés miatt ;itM) pengő péu/lnurirlósrr, Balogh Holdi-zsárl ITiO. Bciiezc Sándori, Szivn Ferencet és Németh rVrcnrel pcdlg\'féjónkén! és egyenként 80 ¦ (tOi pengő pénzbüntetésre i léi le
UgJK az eliléJlek mini a kir.
ügyész mcgnyugpdotl az Ítéletben, amely igy jogerőssé váll.
Csütörtök
AtltatM Mflaomimok kAtk&hupok**
9,40 BbMaaW. torai. - 7 00 Hírek, Wlleményak, étrend; hanjpemexe* — 1000 !tlr®k. — ll.LO NOüuvtkrtEi vi<-jettŐ szolgától - 12,00 HíH berang-12.40 Mutik - 1K20 Idfijeltóv MŐjárái. és vUiUUsjaíentés. — 14.30 Hiiik. — Hí43iA rádióműsor ismerte tése - (5,00 Árfolyam hírek, pléd Írek, élelmiszerárak - Iti.lS.IdőJélzé*, Idő Járás Jeten tée, hlrck. ~ 17.00\'Htré* üílovík c-t ruszin nyelvűt). — 19.00 líhrek nmgyar, német > és ¦ román nyel-»«a. - 20.00 itirek \'(Ildtíapctt II.) -31s40--4!lr*k. ldft)árá*r»leutés.. - 23.W Hitek német, olas»,. angol és fr*tn-i» nyeheu. - \'24.00 Hkek*
¦noiresr-
17.15-TáWfecne.- 17.10 Dr Haics liéajp előadása, — 18^0 Magyar nép. muzsika, Közreműködik s<e.södy Iriii é* Szic^ttrr-Sárrffrrrr zenekari kisérrttet,
18.10) 1\'nrkas. /ödtán előadóéi 10.20 UádiozeoeWr. [<ijö Kóifemé-iyv.k prózában, omiouilja ,v.e/.cy Micia, - 20.10 l\'rna SUck liajiRvvi-ienyének kiizvrtüésc •* yxitt Vijjndó iiagvtermé hol. ¦. 2] Dr. vitéz Simon ríh\'mfr, :t AtHjjjiir Yőrö^krteszi ors*ug.is cipóké
nek stóadása. 22.10 KMzkái-Ucenaa kar. — M.23 J-\'arkas.JeaHbafgtMto*.
kam. 0.15 i wn az ottlion. ¦UDAIÍEST II.
17.40 Kiss Ferenc szaiom.mekarn.
— 18.10 Ryorelrótanfolyein, ¦ ¦ 18VI0 Hádiózwiekar. - 10.15 Vitéz Berkó [StVáfl rtuarfása. — 1035 Kanunizune.
— 20.10 |Vi ¦írséityi (lyórgy OtbWté. lése: — 20.10 invászi l\'e-enr cigány, zenekara. - 21.I0 Tánczrtre.
Péntek
BUDAPEST I-
10.13 A kassai rádió műsorából. 11.20 Székely MárM Chopin-inftvekcl zongorázik. - - it.io. IMoivasás. 12.10 Hadiéi nőkor. — 13.30 llónvé itcink üzeanek. ¦-¦ I3.j0 -llnU-zlcY I.ászi\' sza-lonzcnekarn. — 1*20" Opcrellrfszte. teK és Imngszerszólók. — 10.20 Jel. olvasás.
17.15 Tánczene. 17.10 í)r, .\\\\.ir-gtU\'y-Bcrlil Dénes főorvos előadása.
¦ 18.10 Füzest IJnilit és Ve e iiéptlalfHi\'olisizisokat énekel. Felolvasás. ({1.30 Sporttá"\'z\'.eméim lít.!Ű A Székesfővárosi Zenek
i I udrí
- ig::ti\'
Festessen Tisztíttasson
n
Ptí!lC.SlCS-««fi
hnngveesenyei - 22.10 lládióienekar, — 22.Í.") llomtth Illemér \'dganyzeíie. kani. - 23.2"> Pátria¦ tánczene. - 0.15 Czeil az olili.ni.
BUDAPEST II.
18.-35 Az 1. honvéd gjaloflizi\'ed zrae-kara. — 10.35¦ Felolvasás. - 20 10 Kedveit hanglemezek. 21.10 Dr. ItarliKZ l.a/is eKye.emi tmái" \'mié: e 2t\'|e Tőrük Aurélra.
Keszthely, február 12 Dr Búzás Béra főszolgabíró elnöklete alatt most folvl le Keszlhelven a község} tisztup tás.
A váltiszlásl megelőzőleg a i*o-gi szokást."il elléröen semminc-mii mozgalom nem. volt. Általános .óhajként nyilvánull meg, hogy a mostani nehéz viszonyok nem alkalmasak nagyobb alkotásokra és a kipróbált, régi
embereknek ujakkal való\' felváltására.
A kWés\' számban- megjelent választó közönséggel egyhangú volt a választás, teljesen az előbbi községvezvlök maradiak meg tisztségükben
Községbiró : Lang József, hc-lyettesbinó : dr: (lárdonyi Lajos .szerkeiwdö. Az elöljáróságban sem történi változás.
Rendőri őrizet egy révfülöpi
Tapolca, február 12 A tapolcai járás föszolgabirá-ja rendőrhatósági őrizet alá helyezte Ivrnhéírer István rév. fülöpi Vikost. l\'-gyben elrendelte, hogy Knihéfferl a buda-pesli rendőrség fogház- és lo-loiiefigj\'oszl^tlyának adják ál.
A megokolás szerint a mull év októberében rendőrhatósági felügyeld alá helyezett kereskedő nem. tarlolla meg az elrendelt
alá helyeztek kereskedőt
s/abadságkorlátozásokal és a lakosság szorult, helvzelél kihasználva, árdrágítást és csalást kövelelt el. Az egyik kövágóörsi korcsmában ital fogyasztása közben 10 embert inegfenye-gelell. hogy végez velük. Azl is megállapította a hatóság, hogy lirnhéffer olyan kukoricatl.irát adoll el, amelyben túlnyomórészt a be.leörölt csutka szerepeli.
Ktfy német akiUkertMÓ hajó (Foto It. D. V.)
llolriupr haatalau\' uff!
(;yó(jrysa«rt:iii ogjejer!\' M» Oraanyal ü- őyytwrtár cenk\'tér-10/
Ki8k»hlzmin az ottíaU iij-ónys»erUr állandó ö-flj\'aWw szoigA*JrttítMírt:
Napt**\' Fobruir 1?. Csütörtök. Rom. kat 7 Bzerv, n. Protertine bldfi tzr. Sobat ?5.
Február 14: CsendŐrnap
a Kormányzó l\'r romíetelérr mia. dvn* évi eji CsetidŐrtiiYoa úntitfálli meg az (gst; evi III. t.-oiklel, BaWíy
- rsviidőríétet ft-tilUolta; lebrui\'f 11 én. szoinbttton lesx.ai idei (^*iaáor. nap, amikor a cseottor ti&itiJiiftf ós lt\'/on> H\'H niMi\'.i:i átoraásheiyén. isten t|sztc\'eic!en e>z ré»rt, nje^eoilékesn^k ¦> hősi halottakról, ismerWUk- a n»p >e\'eiitWjíét, kitüuU-téíCüBt és pib"n>a Ut adiukk át.
\\ nagykanizNal nK^örwUbrnypa-raacsuok&iVg is ir.\'k\'k.ipcwfódik í nseAdöntap országos n>eguuaaplésébe, Szoinlfaton 11 én délelőtt ft órakor a lnlyloii &eudőrszániy tagjai isteu-
Mszti\'eUii yc&zmk rosai S :mww
lfni]>l<)inUin. A szárny nierren \'I-zi emlék.bau kertel is, de n inai
sulyoit viszonyokra vaio t?kin:ciici tsnk «úk keielek kőzött, a szawy a tiát ornban e!eset| csendőrük bo^i emlékművét ebből ^r. alkalomból ún nepftvee teretek kVizótt\'\' nroáicoízji rate»
- (A Szent1 Vince Szeretet Egyeimet holnapiéi! ktfrgyBlísc)
Az\'oly á\'dáaoean roekőchi nagjkwil-
SSUl Szent Viwe S»ewict .Kgycsfllrt holnap, pente) en déhilán fi óiwke* a kórházban leve -egyesiDeti.heiyirftf.lte.> évi rviid«-kózayűKs^l»r«fa;:ajiW*yen a/, országos kóRpont* •teépvis»letéijen részt v«w P. KöMen Wfeite »«iri*ta. aiyu, országos: igatg9Se\\\' oki üWKpl
hfn-gflrtit iroantpi u.ó**r •atya. bttneűe mindenkor katottktise^emecr/ V nf.sk> nui.U). a közgyűlésen- niindenteii\' sií-veeen lál\'és szeio:et&»i fog«el - aifl: nókség.
- (Női gazdaságt tanfolyam Komárvárosbkn)
Mócsy ihH;>, .i iu-wk..iil/..i^.i ¦*\'...;¦> ¦ sági iskola IgatgatéfasWi WWIl^W utja alkaimárar megsrareeíre Kóinar-városhaji is a fŐlo^ottri^cléUigj\'í - uú-nrszter védunksófco aUlt áiUy.nfti-gau-da»áKÍ és liázUrtákt Uniolvamot és sz*klaii,trsedó áHorrráit: A tonfórrarn iiTdrclus 2án\' nyílik\'meg és h«t líélíü lai-t, amit záróvlzsgtt fejez be.
- (Hargita! Rrafolftgtií)
r«V vasárnap «rfg rog*t: Efttvfls tér 28. Clnili» Véteni :
— (A zalaegerszegi Kék keteszt jubllemiia)
\\ Szeoiáli»»MÍsealWá*W*at!.Tanger; ^/.rgi-sMrw.o^jiaanáVaKiV)jate~2& éW* ¦¦i-toisdttbijo- aJkaömákól iuhttáris \' Uz ti> iiléat- latitati,
1942. icbiuár 12
2ALAI RÓZLÓNV
— (Meghívó)
A RemzÚuy Jótékony xifc •gylel február H én. szombatim este Ü órai kezdeld,*! a Central helyiségeiben farsangvégi tánc-estélyt rendez, melyre az egyesüld lugjait és jóbarálnit ezúton hívják meg Öltözei : nőknél tetszés szerint, férfiak sötét ruhában. Belépődíj: személyjegy 2 pengő, csalódjegy 4 pengő. A tiszta jövedelem felét a fronton hurcoló katonáink részér* szeretet-adományként fogjuk eljuttatni Tekintettel a korai zárórára, pontos megjelenést kér az elnökség.
— (Testvérközségét fogad Nylrád község)
Nyirád képviselőtestülete e Iptározta hogy Szobiok-Doboka várm.-gyéaek :e.\' liclüieg sz«inofuJviri járásából teství. rút fog-»d *gy oidh faluban kisebbségként flri római katolikus egyházközséget, amelyei tyU; te hfot&Vjj lámo;--a\'ni is üiándékosik. Enrt a cfirJ «10 pengőt meg fs szavazott.
— (KAOSz és Csáktornyái Sportklub)
közölt vasárnap délután féJ 4 órakof ping.poDg versen v tea/ a Kaszinó alsó Itermében. Belépés dijtaim. [:)
— (Keszthely — a hosszú életű emberek városa)
Egy kimutatás szerint Ke .ztlteVy*n 1041-ben 50 és 60 éves éltkor közöli Uzenhármea, fiO és 70 év közölt harminc-nyolcán, 70 és 80 és- között negyvenhármán, 8:1 és 90 év között harmincegyen, 00 és 100 év közöli hármán Itatlak eJ. Ex ¦\' halálozási kimutatás is megerősíti Ozt u régen tudott ttényi, hogy Keszthely a lussfu. r.vl\'.i emberek városa.
— (Hogyan adózik Zala polgársága)
zatamegye adóköteles polgárai az elmúlt esztendőbe* kóxadokban 23 uúilió «jo ezer 3t>2 pengői [izeitek i*. ami uz clöz-ö evvel sj-pmben j mílüó 400 ezer 73 pengö löbble.et jeócnit.
— (A sümegi kórház uj gondnoka)
A sümegi közkórház gondnokrtvrt egyhangúlag Tóth lA&tV, sümegi lakost választották meg.
— (Szegények földhózjuttatása)
200 hold zsidóbirtokol osztotok síéi T*nol:án 115 igénylő kózó:t. a községi legeőtársu:at e\'Aöl 20 holdat,
— közjóiéli szó vei ke/el pe-hg :«l ház helyet \\etl tnejf UO^ény sokgyermekes családok részére.
— (A 48 órás munkaidő megsz In tételét kérik!
A Debrecen és Vidéke |pflr;esiúiei a káborus időkre való hivalkjzássai illetékes helyen lépé-seke: lesz azirány. I.*n, hogy az iparban sziioU-eíék meg 8 18 órás munkaidőt.
— (Rendelet az árviz elleni védakezésról)
A földművelésügyi miniszter rendeletet bocsátott ki »/. Kset-1 -¦ge-s árvii ei;eni véde\'tezés ügyében. A lendeleiben felhívja a hatóságokiit, hogy az árvizvédenni intézkedésekéi kelió Időben tegyék meg S hogy 11 hianyokM és mulasztásokkal szemben azonnal keiirt eréllyel lépjenek ítí
— (Letartóztatlak agy istcnkáromlót)
himóezy Pál máglodi kovár> svgéd agyéi tárgyalta a pestvidéki törvény-síék. a vádlott « UrgyflJás szomtíLen Iwtaanyosan viselkedett, blromkocMt. lúninil dr. Pénzes Béla ügyész isten-káromlás vétsége cimén i-. "íjárá-d mtlitolt nimócjtv elkn, "kft azonnal klartórtattak,.
- (Az Iparcikkek uj ara)
\\ krsaeHáiáfll runá-Htle\' az árftjen. őrzés .irizágoN konnánybizluta állal mull oben kiadoll az iparcikkek árára vonalközét rendelkezést hatályon kivid helje/le és a munkabér polákok é> egyéb költségtöbbletek Áthárítása le kintetéhen u[ lendeikcziM adott ki,
— tUj cselédtörvényt és ÜTI reformot kérnek a hlziartásl alkalmazottak!
a Kalorikus Háziasszonyok ors/á go» SzúveUege Sranl Zila körök r«n deiésékon » budai Vlga-donon KnoVzte meg a háztartás; ulkaiiiuoott k dl*z-gyölésót, amelyen isme tették a 23U.01» lelket azúmlá^ó magyar cselédtársa-daiom életét, szociális he\'yz*lét is
kívánságait, Nyüváulurtot kiérnek, alvoJ soámontartanák a hártart 1*1 alkjain* ioU-\'k.ii, u/onkivui arckép** szemé-iy azonossági igazolványt, a csei,\'dkönyv rovatainak mödosiláaát. &zakkéi.z II ségéi és uj cselédtörvényt, valamint ai uTI-keze\'és reformját.
— (Betollendö állésoV)
\\ földmrtveiésüiryl miniszter pályázótól irt Ki u k,-ze:ési snemólyzotének félszámúban ka^nhöző áU>máslu-lye seu belóllésee kerülő XI. fizetési osz lálylia tartozó Id-ig\'enes nún -..\'g.i mi atszleri irod-ive^éduazii, ^-.n i díj nol.i állásokra és az alti&xtl tzemélyze\' létszámában II. oszlátyu alUs^K állá-sokra 15 napos pályázati bittáridővci.
(Folytfttfto az 1. oldalrál)
és Kjna között. Kz a haditény i kaisek ügyét és egyben majd végleg megpecsételi Csang- | védelmét is.
Salazár Ssvlllában
India
Madrid, február 12 Salazár porlugát miniszterelnök Spanyolországba utazott. A spanyol—portugál határállomáson Serano Sunner spanyol külügy miniszter fogadta a portugál miniszterelnököt, ahonnan tovább utaztak Sevilla felé, ahová tegnap cslc érkeztek meg. líör viddei a megérkezésük után gépkocsin Madridból Sevillába érkezett Franco tábornok, spanyol államfő is.
Lisszabon, február 12 Kz volt az első eset, hogy Salazár elhagyta Portugáliát. Salazár még sohasem volt hazá-4 jának határain kívül. Spanyol és portugál körökben egyaránt nagy jelentőségei tulajdonítanak az Ibériai-félsziget két vezető egyyénisége találkozásának;
Ufabb Tombolátok Trantt-vaalban
Lisszabon, február 12 Mint Johannesburgból jelen-tik, Transzvaal területén ujabb romboló cselekményeket követlek el. Táviróoszlopokat robbantottuk széjjel, vasuli távlró-és távbeszélöhuzalokat vágtak szét. A rombolásokkal kapcsolatban sok letartóztatás történt.
A berlini lapok a japánok osingapari győzelméről
Berlin, íebruár 12 A berlini lapok nagyjelentőségű tényként értkclik a japánok szlpgapuri győzelmét. Áz első gondolat, umoly Németországot ézefi a nápön.áthatja, az a szívből jövő kívánság, amely kifejezésre juttatjja keletázsini bátor szövetségese iránti csodálatát, - írja a Vőlkischer Betr Inuhter.
Szingapúr elvesztése után Szumatra és Jáva megszállására kerül sor
Stockholm, február 12 London politikai és katonai köreiben Szingapúr elvesztése után most mar Holland-India, Szumatra és Jáva megvédésének kérdése kerül szőnyegre. Illetékes körök véleménye ^szerint csak igen gyors és erőteljes intézkedésekkel lehet majd ezt az utolsó ellenállási vonalat tartani. A jelekből arra lehet következtetni, hogy a japánok nem
engednek pihenőt a szövetséges védőknek. [
Cetabe»z-Hlg*téii havas harook falynak
Amsterdam, íebruár 12 A londoni rádió ina reggel közölte, hogy .Celebesz szigetén, a hol a japánok ujabb partraszállásokat hajtottak végre, jelenleg heves harcok folynak.
Nagy áremelkedés dacára is megkezdtük szokásos leltári árusításunkat, melynek tartama alatt az eddigi árainkat jelentékenyen leszállítottuk.
Kopstcln Bútorhoz Hnwknnízsn
Nézze meg a kirakatunkban lévő P 650.— és P 1090- hálószobánkat. Csodálkozni fog, milyen olcsói
Moat vásároljon I
mmmmmmmmmmmmmmMmmmm
purujic.MioKuuaK jelent meg a kJ> ízben a királyi pa-sapatok vették KÖ*
Hogyan oldódott naa aut egyiptomi hotpolltlIiBl wAlsé«T
\' Róma, február 12 (NST) A Popolo dl Rómalisz szítboni jelentése szerint \' az Egyiptomból érkező megbízható értesülésekből immár megállo-pilható, hogy az égj-iptorm belpolitikai válság megoldása, vagy is Xahasz pasának konnányra jutása :iz angolok által kierŐsza< költ államcsíny eredménye volt. A Franciaországgal való* diplomáciai kapcsolatok megszakítása után Egyiptomban belpolitikai válság keletkezett. A kairói angol nagykövet a hónap első napjaiban megjelent Faruk királynál és az angol kormány ne vében felszólította; hogy Nahász pasát bizzn meg az uj Kormány megalakításával. Minthogy Faruk király kitérő választ indott, • az angot nagykövet még ugyan azon a napon ultimátummal jelent meg
isinél és kijelentette, hogyv ha este 6 óráig Nahász pasát nem bízza meg a kormányalakítással, akkor annak súlyos következményei lesznek.
A király gyorsan koronatanácsot hívott össze és megtagadta a követelést. Az angol nagykövet erre erőszakhoz folyamodott. Este 9 órakor az egyiptomi angol haderők parancsnokának társaságában J«" rálynál és közb lotát angol csapatok • rül. A király, az angol nagykő-* vet és a parajicsnok^ze^fdrá-mai megbeszélés folyt le, amelynek e;cdméjiyekénl a király Nahász pasát bízta meg a kormány megalakításával. Nahász pasa, amikor átvette a kormány vezetését, írásban az angol nagykövei tudomására hozta, hogy az* angol—egyiptomi egyezmény értelmében nincs joga beleavatkoznia Egyiptom .belső ügyeibe. Az angol nagykövet válaszában hangoztatta, nogy Anglia tiszteletben tartja Egyiptom belső ügyeit
Amsterdam, februárVj2 A brit hírszolgálat jelentése szerint a Sieed amerikai tartályhajót az AllanÜ-óeeán parljai-náí megtorpedózták. A hajó elsüllyedt. - • \'
A Tagak-csoport katonát nyomaitok ke eléének Szingapúrba
Tokió, február 12 (NST) Szingapúri jelentések szerint azok a japán csapatok, amelyek szerda reggel elsőnek nyomultak be Szingapúrba, az úgynevezett Tagah-csoportba tartoztak. Ez a csoport Tengah repülőteréről kiindulva nyomult be a városba.
Tokió, február 12 (NST) Japán katonai körökben a szingapúri és maláji angol csapatok eredeti létszámát mintegy 1ÜÜ.Ö00 emberre becsülik. Ezeknek legnagyobb része már megsemmisült vagy fogságba eseti. A lupán -^csapatok most körülbelül 15.000 britet éshin-dul zártak körül.
Befejeződéit a nagy szingapúri emia
Toldó, február 12 A szingapúri arcvonalról érkezett legfrissebb hírek szerbit a város birtoklásáért vivott csgf
ta gyajtprlotílng befejeződött és az fgésX város a ktkölŐ negyeddel cgvilll a japánok kezében van, A foglyok száma állandóan nÁv«ksx.ik. A japán csupalokérő teljes felgöngyölítő lámadást indítottak a sziget vi?tartályakö-rül még niaguTcyt tartó ellenséges crok ellen.
Ax anáahiásx hatalmak husiin tlUrtáltánt h8ipont/a
Budapest, február 12 A Nemzetközi .Sajtóludósité jeleati, hogy amerikai vélemény szerint az angolszász hatalmak kíöKös ellepállási központja Pápua. New-Zuitland és Ausztrália laas,
lloJla.ud-Indiu védelmi jelentőségét AjaerikAhan kétségbe vonják Batáviából érkezeti jo-leyitések szerint a hoUandindiai kőolajig rrások elpusztítására a;: intézkedések megtörténtek.
Sanghaj, február 12
CoberraJ jelentés szerint japán repülőgépek bombázták Szamarát Pápua délkeleti partján pápua északi részét japán felderítők több ízben átrepülték.
A Ház ülóae
Budapest, február 12 A képviselőház mai ülését délelőtt 11 órakor nyitották meg. A konyjánvzóhelycttesről szóló tÖrvÖpv}ayaslát egyes szakaszairól való döntés szerepelt a tárgyalás napirendjén.
Könyvismertetés
Tölh Litzló: .Magyar vártán
», könyv lordttuw egy i-szívodö
négy tórtU^iiwK . s,az aíokrn kere.eiL és inegkiséieSt válaszoknak fogalatja. QlkJoelC.,*P^Í»Í*P itjíyV^rrt a, rrg»gyar emler sorsát flgye*,;*-\', útjait; kutatta.1 A uiagj-arét lós az mnlorét. Hironyára fogyatékod lMu\\sesség<,"6i, de-tiszta wáudókkcuV ke;e,szírny feikttam*--rétiek és nemzeti uiitml.\'ifu.:
KwvKhoi a sgartfny savaikat v-mti l>e uj könyve etflsigvdbán Tóthbászió,
* nagy magyar pulüeista. vá"odatolt rikV-ruík friss sorpzalai, S az olvasó léttVflWrve hajad végig a vaskos kötet oSd.ainüi, amelyek élvezetet nyújtanak, lanilinaJi és gondolkodásra készt, tuck! lígy világos iléMú. leim\'ny beisü;el» i iróeinler áll a magyar váríán, aki nem kapkod se jobbra, ;o balra: egyenesm halait a sienUslváiii Magyaror-zág utján s vizsgába lanka<lalliiniill miként állton meg.a magyar Kc>t és Nyugat kóióíl s hogyan Bérűje ki a pusztulás iiHUatl4Qy«it. Nem egyszer él a kimé. W!e.n. szókimondás Mtoi-oágával, más. szpf gi"«Anéd lírába olvad a hangja, de akar üt. akár simogat: minden sza-v^nak íjTJow ott bnjfcál a féjtó sf,uve. dé*a pajUjíért, a kllóór* ós a hazájáért, mindnyájunk Magvaror\'zágáért.
A magyar újságírás e nagynevű ve. zérajakjának uj l»ayv«:. tolt. amelyből isméi kiUeru.ll. hogy egy e^y újság, cikk nem a tüil.Ö u Ajnuk készüli ha vérbeli iréimlvész és gondolkodó véli a papü-ra. Tóth László cikkei túlélik a mu!ó.periét s rmi is a t.cto-
* lObcyliók számára Íródtak. A \'Magyar virÁfcHt méltó arra, bogy a könyvtár teafa* kerijAJöia, a a kóveJJsezo tjenuio. dék ls mpJeyedjék tiszta tuzóAéi,
i,MVS;
HILD
temet, exhumál, szállít.
CégtuJaJdonos:
Qervalita József
i«# lets.ft.ui 5W.. lakii> 1/0.
A Magyar Őskeresztény Malmok Szövetsége kirendeltséget állított fel Szombathelyen
rvk óia a vidéki inalinoknak Úgyszólván semmi érdc\'.ki\'-pviseb\'le nein voll a vidéken, ami a köUW gazdálkodás következtéién s küVn.Wn « ma. lomipar szétágazó éf Iranyonill t nné sft\'tü ügyeire nagy hiányt jelentett A Magyar Oskere-íilÓny Motniok S/ő-wlsé o retisinervén ;| vidéki malirokra nagy j enlöséH;.ei Itiró i\'» kőzxazdn-sagflug ii is ni ki vúli fontossá; oi je-lenlö hiányt :eiál\'i\'i(dti SXorobnlhelyCn klrrni\'elbé \'i irodáját, amelynek infi-ködési i\'s haláskórc Vas, /aia S\'o;r.ni és Veszprém vármegyék Urnlcté.e kir. jíd ki.
Negyvennyolcmillió pengfl fölé emelkedett a sójövedék bruttó bevétele
\\z aknxszlal^nai. .\'In su-^n\'agi ilés-\'kuni és i«rajdi sóltánydk vissza térésé vei ueu«*uk őnettátAk Icitfnk sé-l»an. hanem az elmúlt évlxm már több, mínl 1.100.000 mázsa só! külföldre is szánthattunk. S\'éhAav esz-lendővel ezelótt mór N.\'iuetorsjágiól t\'a Itomániál-ól M:elt stjsziikségielünket le-zerezni. SÓl>:Üiyáink lw.cn kediek a i-oiuagop finom asztuü só és a sajloll marhasó cJÖálllU ám Is, mrty árakul eddig szintén küiföbtrid sze:czlük be. A megnagj\'oboodott or szag cvl szükséyl-\'lc a kul«".j;böz>> vó fajiakból megkozeiili a niásfó\'jnilliü métcnuázaál. A Sójmriék bevétele •>/. 1038. Ovi 28 tuiUió |!i-ji,\'..v«; Szem. ben.l&H-befl már-48 millió i^nnü föló enwlkctteti, Sár a só U.földi fo-gyaírlási Ara lir>,"> óla vállozailmi.
\'.MVs;
Vendéglfis üiáxat vagy beszálló kooemit
InnKatlnnnHl vagy anélkül készpénz-tzetóaro vennék Nagykanizsán. VAlBBZokat m
Damloa, Zdlaszcmbalázs.
1942. febmir 12^
Nagykanizsa mv-Ryeí vAro* polnáTnifA\'e\'éifll
Tárgyi A ll«zt- ét kenyér-"I.!¦:>.\'^ mngváltoztatásn
Hirdetmény.
A 102.603/042 K. M >g> rendelell«l lehruár ll-lkévol kozdflrlóleB a h«tö-nrtitt Jeny etlenéhnn klflzolffálta\'ható ketiyérfolndesot R7, nrnzát; effé\'z terfl-letérő 20 rlke rn níáltttoltAk lo. Kay drh. 2-5 dkg-M kenvűrszelvényre tehát február 1.1-WI kw.dfldrtlpg cenk 20 dktr. kenyeret ezabsii kiadni Az összes pá-kfk a fohr Ar 10 tíz tmvAllntl kenyér szelvényekkel legkésőbb február hó 13 Iff\'elszámriln! kütolest-k. rérmészo-tesenlezek n sznlványok mög 2b dkg-mai azAmoHiMnk el.
PobruAr it-töl kordve vendéglátó Ipsrl flKamftkban az eddlai 6 dk? kenyér helyeit csak K dlcg. kenyeret sza-t\'«d pgv-épy vátléjporyro kiadni. A fobruAr 10 Ih hnvAllott kenyétvAltrtJe-írvokk\'d a vr-ndégtAIrt Iparosok leg-késöhh február hó IS \\« ntsrámolnl kötetesflk. Tormészotrsnn ezek a válté-Iorv szelvények mégfl dkK-mal számolhatók el
HárolOl 1 tói kezaiáddinií leszillitot-(Ak a 2S dkg »n kenyér-szel vényekre klndhRtö kpnvérllazt mennylságét Ii ii\'tvi 4 I.-;; ru Kogv ennek alapján március hó l-tól kezd^dAleg ojry-egy 25 dkí-os kenvér azetvényro hAnv dkg, k^nyérllsztot kell kiadni, kelló fdéhen költn hirdetőién] ben togom majd közhírré tenni.
A tcslf munkás és nehéz tciti munkás Déljoiryekrn kladtiHté kenyér- és konyérlbztf\'\'Jndngok változatlanok mn-rsrltnk. inrysílntén változatlan mindenkinek a hsvl 2 kg-os finomliszt foj-adanjH *ls.
Nagykanizsa, 194?. február 12.
i Polgármester,
835071042.
Tárgy: A házak tv (özeiének a botol valé megtisztítana.
Hirdetmény.
Fölhívom a háztulajdonosok figyelmét a hátak tdőzotén lévfl napy hó-tömegokro, melyeknek leesése súlyos buli-setekot okozhat. Mivel ezen Iml-e^e^f¦k6rt a hAztiila]donosok telolösek, fi\'üuv \'in óket. hogy n házaik tetőzetéről n Járékolokro veszélyen hótome-get hnlHdéktalanul tnkarllsák te.
A let:iknr!tásnál a házaik olőlll Járda a kOclekedéstől idzárandé.
Az ullosten való átjárásokat a betörnének Jelenleg akadályozzák, ezért az egyoldulu küzlekedíazavartalanHAgaór-dekébeo olrendolom, hogy a hötakarf-(rtfl a párna szAmu házakról délolőlt. a páral\'uiiokról pedig délután törlénjék.
NagvkimlzsH. 1942. február 11 ioo Polgármester.
ílöny Zalai Közlöny Zalai KözÉ\'iny Kőmjny
- ony WUÍÍ^1 Xllfal IxnflAny
DRAVAVDLGYI
tfllLaMOS áRflMSZOlGfllTHTÚ RT.
¦ xekezord fetvilétgoaltéa minden w illgmoi kérdésben Caangery-ut 51, telefon 294.
Áremexámláfcc ftxeftéee, roklaméoiók, hlbabejelentóaek Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Schmldt Zalgmondné
a sa|á\', valamint gyermekei, unokái, dédunokái ét az egész rokonság nevében mély fájdalommal jelenti, hogy szerelelt férje, 64 éven át hűséges hlt-vestárs*, a jó npa, nagyapa, testvér és rokon
i2si
ecetgyáios
fáradhatatlan munkáb#^ ellöl-tött é\'etének 79 lk évébéH, folyó hó II-én elhunyt.
Kedves tialot\'unkat 13-án, pénteken délután 3 órakor kísérjük utolsó útjára.
Az Ur adta, az Ur elvette. — áldott legyen >e Ö nevet
miBDETESEI
¦•JAréalt azonnal lelvcizek. Dr. Bogner, líoithy M.-ul. 30. 397 ;
Ogy« «laeianS* keres ttxlllam azlel, esetleg azonnali lelépés e. A\'ánUtokit karjuk a kltdéh\'rztalbi. 350
Megblibstó heJArenfi (elvéletfk. Su-gir-ut. Trafik. . 401
¦oeotl gépratioyot veiíllnk nagyobb mennyiség ben. A Zílal Köilöay kladó-
Káitc 750 köbem. oldalkoctlval vagy anélkül, generál Javítva, príma gumkki), uj akkumulátorral, levizsgáztatta «la44. Hunyadi suté Javító, Csáktornya. 314
Jókarban levfi irAautalt «nnílt. Clm a kladóblvaUlban, 402
BÚTOROZOTT IZOBA <r\'
Két csinosan bútorozott atoal eaebn 15 ic kiadó. Bővebbet Király u. 9. 3»i
KaXŰMPÉLB
Husltay eraffel4BaK ciak . vasárnap eatlg Togaá Nagykanlzaán, liolvÖs-Wr 31.
A cJmre OgyelníT
Haakaaélliail gépkoeslveielők, aulé-Javítok, jogászok, — ha kedvük torija — mint hattgatéaági sxemfr\'yekv lelaiijenek meg Nsgykaalztán (Töivénybái, II. emelet, 62- 03. ajtó *z.) .« bé 13 án délelölt 9 érakor. 318\'
Képelt
legolcsóbban keretezi
Horváth UJ08, W 83.
Otcspn&jjot csajtamasihan
izémkczfialik
PQmTIKAI MAflLAP.
«.iad]a „KIiflamaialR-T. asgykaslrta". -Felfllöa kiadó: Zalai Kgr\'ily
Nyomató u
• „ááiuaidatikai R. N«ny.k«ii\'JM-
ii, JM.! íl^ü,-,inl./.. • \'
íNyumdaSéil 1M»|i LtJM *.t*+%i
82. évlolytm, 35. Mám,
NigykanlzM, 1848. február 13. péntek
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
¦hrtcartmc Iteti ililf
m kwóklvauli FW i. mim.
POLITIKAI NAPILAP
Fetetós izerketztö: Barbarita Lajos
bítmi
4 kormányzó helyettese
Az egész ország helyesléssel és megnyugvással fogadja a kormánynak azt a lépését, hogy törvényjavaslatot nyújtott be kormányzóhelyettes választása -ró). Ez a javaslat közjogunknak határozott hiányát pótolja s gondoskodik az államfői jogkör gyakorlásának folytonossá-¦járói.\'Magyarországon az állam fő helyettesének intézményt; mindig fennállóit, hiszen a király helyettese a nádor volt. A nyugodt országi ás rend jót és folytonosságát biztosítja ez a törvényjavaslat, amelynek az intézkedései az egész kérdés leg* tökéletesebb megoldását biztosítják.
Kormányzó Ununk 23 eszelendő óta viseli az államfői tiszttel és vezeti az ország hajóját olyan időkben, amelyek a magyar ÓS világtörténelem legno-hezebb időszakai közé tartozunk, Vas egészsége és lelki rugalmassága \' biztosíték arra, hogy még nagyon sokáig fogja vezetni az országot. De az emberi sors esetlegességei közótui" toznak a betegségek, vagy egy hosszabb betegség által szüklsé-gessé lett pihenés, amikor az államfői teendőket tennészetesou senki sem láthatja el ugy, tnitifr-ha tökéletesen egészséges lenne. Az államföhelyeltesnek ilyenkor helyettesítenie" kell a kormányzót 8 ugy kell lielyettesitenie, hogy ez n tisztség már ne legyen ismeretlen előtte, tudjon a fel-adatokról és azok megoldásának a módszereiről. Az"államfő helyettesének tisztsége a legtöbb-külföldi államban is megvan. Nálunk is arról van szó most, hogy a kormányzó állandó- helyettesítéséről történjék gondoskodás.
A kormányzó helyettesének s/.cmérvét a törvényja vaslat •néni\' jelöli meg. Ellenben az állautf-fő helyettesének tenuészelcsen teljes mértékben bírnia kell a kormányzó bizalmát, hiszen képtelen állapot állana elő akkor, ha !1/, államfő ós helyettese között ellentétek merülnének fut Ennek természetesen nem szabad bekövetkezni, éppen etérl azokat a személyeket, akik közül a helyettest "választani kell, vágj- a kormányzó jelöli ki. vagy ha nemiéi a jelölés jogával, akkor az országgyűlés jelöl kormányzóhclyolteTt Akár él az államfő a jelölési joggal. • akár nem, a választást luiiidcn-képpen az országyüJós ejti meg, de a választás jóváhagyásához « kormányzó beleegyezése szükséges. A tön\'értyjavaslat arról uonön-ikddík, liogy a kormány-íóhelvcttesne a saját mnga.ha-¦io*li az államfő nevében jjvako-\'"Ijü a lisztét Ez bizlosilm a/l,
Vichy cáfolja a diplomáciai viszony megszakadását Amerikával
UJ-Zeilandnak számolnia kell a japán támadás lehetőségével — A szingapúri hadszíntér legújabb jelentései — Japán mindössze tlz hét alatt megváltoztatta az egész Csendefr-oceAiU helyzetet — Hull kmflgyminlsztert súlyosan érintette az amerikai vereség
A brit birodalom fekete napja
Berlin, február 13 A keleti arcvonalon az általános helyzet mindinkább a\'német és szövetséges csapatok javára alakul. A bolsevista csapa-1 tok erős támadásairól ugyan még mindig érkéznek jelentések, az eredményes német ellentámadásokról" szóló megállapítások, valamint a szovjet csapatok ujabb bekerítéséről tudósító jelentések azonban mind nagyobb terel foglalnak el a némel hadi-
jelentésekben A tegnapi német hadijolentós megállapításai újból igazolják, hogy arkeleti arcvonal helyzetéről kiadott alapvető nőmet fejtegetések helyesen ítéltek, amikor hangsúlyozták, hogy a tóli szovjet támadások döntő sikor nélkül maradlak. A tegnapi német ¦hadijelen-tés megállapítja, hogy német, román és horvát csapatok a legszívósabb ellenállás után
• Oonoo melleit nagyobb bolsevista ősapátokat vetettek vissza.
A Leningrád körüli zárógyürü megtöréséről szóló brit jelentések ugyancsak tisztán a fantázia szülöttei, Leningrád ostroma változatlanul tart és a \'bolsevistáknak ezen a szakaszon sem sikerüli átütő sikert kierőszakolni.
Eszákafrikából mindkét részről felderítő tevékenységet jelentenek. London és Washington propagandája még mindig ar-
ról beszél, hogy á francia fennhatóság alalt álló afrikai területeken keresztül szállított német utánpótlás az oka Angiin lihi.\'ii kudarcának. A tényleges helyzet ennél sokkal egyszerűbb : A német sikerek titka \'elsősorban Hőmmel tábornok egyénisége, a ki fölényes hadvezérnek bizonyult és\' akinek harciszellemeés vezéri ereje a tengely csapatokat győzelemhez segitotlc.
Szingapúrnál a britek „módszeresen" rombolnak
Tokió, február 13 A hivatalos francia hirszol-latj iroda jelenti :
A szingapúri harcokról érkezeti jelentések szerint tegnap su* lyos harcok tomboltak Szingapúr külvárosainak óvozetéhun, ahová a japánoknak meg szerdán sikerült betörniük Bükit Ti-mah felöl. A brit csapatok főként a lóversenvtérnél fej tel lek ki elkeseredett ellenállást. A ló-1 versenyteret a japánok már szer dán elfoglalták. A várostól északra van a fö ellenállási központ, a víztartályok körül, ahol a brit csapatoknak erős tüzérség áll rendel kezesükre és heves párbaji vivnnk a japánttüaép-sóggel. Ezek a brit csapatok a
japánok által tartott déli sziget-részre tüzelnek. A város felelt n felgyújtott petróleumtartályokból származó nagy füstoszlöpok gomolyognak, amelyek elveszik a látást. A győzelmei japán elöretö rós húrom Irányból oaap te. Az első. .oseakról jövő egvsé\'iek szerdAa elfoglalták Bükit Tlroah déli oldalát ós ezek n-szingamiri külvárosok északnvugatf részeben verekszenek A másik csoport Bükit Tinrahtól kelet felé támad a Víztartályok\'irányában. A harmadik csoport, amely( a johorei gál felől jött, elfoglalta a mondai dombokat és szintéit n víztartályok felé igyekszik elő-
re, ugy hogy az ott lévő briteket két oldalról támadják. Bükit Timah keddről szerdára virradó éjszaka vad csaták szánhelye volt. A japánok ember-eniber ellen harcoltak, hogy ké/.rekeritsék az állást. Mint a Nísi-Nisi jelenti, a britek! az ellenállási vonal mögött módszeresen elpusztítanak miuden katonai és tengerészeti berendezést, i 1
Japán naim mond 1« éaunsk-naoballni J-agairól
Tokió, február 13 Niesi helyettes japán külügyminiszter tegnap a szachnllni kőolaj- és széntermeléssel kapcsolatban kijelentellc, hogy a Szovjetunió az antikomintern egyezmény megkötése óta igen gyakran zavarta Japán észnlc-szachalini érdekeit. Japán támogatja az északszaehalini vállalkozásokat,* mert nem óhajt lemondani jogairól. A miniszter kijelentése szerint Japán nem tartja reménytelennek az észak-szachalini helyzet szabályozására irányuló kísérleteket. Japán hiszi, hogy a Szovjetunió magatartása a nemzetkőzi holyzetfejlődésére vnló tekintettel meg fog változni, — jelentette ki a he--lyettes külügyminiszter.
Hivatalos nyilatkozat a sevillai tárgyaTAsoki\'ól
Sevilla, február 13 A spanyol diplomáciai kabinéi főnöke tegnap este Sevilla ban bjvitalos jegyzéket nyújtott át a sajtó kípvrsclőinck Salazár portugál miniszterelnök látogatásával kapcsolatban. A jegyzék igy hangzik:
Az 1031). március 17-én megkötött barátsági és megnemtámadási szerződés és a két kor-
hogv a kormányzó jogkörén a legkisebb csorba sem esik. Ha * kormányzói tisztség megüresedne, mindaddig a kormányzói jogokat a kormányzohelyettes gyakorolja, amig az országgyűlés uj kormányzót nem választ, A koÍMnányzóhVlyolt«sjickiUigya« az a jogköre vau, mint niagá-nak a\' kormányzónak, kivéve a/;
utód ajánlást
Az -ország reméli, hogy czfa kérdést az országgyűlés abban az egyetértésben njájíkineg,\' a mely\' a- kormány ío személye iránti általános tiszteletnek meg felöl, s amelyet-szükségessé tesznek ,a jieljéz idők, A miniszterelnök Legutóbbi beszédeiből értesült az ország azokról a nagy
feladatokról, amelyek a tavasz folyamán reánk várnak. A külső\'\' erő le^míosább -feltétele a belső cgysóg, a töfcéletc* harmónia és nyugalom. Ennek ,á nyugalomnak egyik legfőbb biztosítéka éppen\' a kormányzó helyettesének a - megválasztása
iíAÜAI KÓZU5NÍ
1942. Íebru4r IS
BÚTORT
mtaküidfltben,
GÁBOR műas-taloanftl
vemen T»(J rejiJeljen. N-._Aanli._h. Váfhá«.M\'W«\' gg
mányi közötti közvetlen megbeszéléséke! tervbe vevő pólegyez-mény folyománya képen Franco tábornok, spanyol államfő, Ser-rörió Suner Spanyolország külügyminisztere és Olivéré. Sala-zár portugál miniszterelnök és külügyminiszter csütörtökön összejöttek Sevillában Az összejövetel folyamán a két ibériaj ország kapcsolatait jellemző barátság szenemében megtárgyaltuk n jelenlegi világhelyzetből adódó általános politikai ói gazdasági kérdéseket, valamint a két állam belső ügyelt. Elhatározták, hogy közös érdekek védelmére a jövőben a lehelő legszorosabb kapcsolatot tartják fenn; mégpedig a megkötői! egyezménv keretein belül. \' " f
Kongresszusi lógok figyelmeztetése az USA népéhez
Washington, február KI (SFI) Az Egyesüli Államok kongresszusának több tagja figyelmeztetést intézeti az Kgye-\' sült Államok népéhez.
George szenátor szerint a ja-pánok Szingapúr birtokában erejük legnagyobb részét Hol-1 a nd-1 n dia és H angoou e 1 len fordíthatják. Ezek fontos támaszpontjai az Egyesült Államoknak. George szenátor véleménye szerint Kina megvédhetné Hangoont, ha az Egyesült Államok a kínai emberanyagnak megfelelő mennyiségben szállítanának fegyvert, lőszert és élelmet. [
A szenátus lenge részel ügyi bizottságának elnöke megáTlapi-loüa,Lhogy a japánok által eddig elért sikerek és előny Id-egyenlilésc céljából indítandó of fenzíva előkészületeire 18 hónapra lenne szükség. Az Egyesült Államok népének — mondotta — el kell készülnie a hos»i szu háborúra, minthogy nem elég egy offenzíva végrehajtása, hanem azt követöleg Amerikának a japánokat saját otthonukban kell megverni, óva,inti a nemzetet a deffetiznmstól, amelyet a szövetséges csapatok vereségei előidézhetnek.
üi Zeetandnak számolni kell a japán támadással
Stockhol, február 13 1-eahry amerikai tengernagy átvette az L\'j-Zealandon lévő amerikai csapatok parancsnokságát. Kijelentette, hogy Uj-Zealandnak számolnia kell aj-<t-pán támadás lehetőségével.
A szingapúri hadszintérről
¦Tokió, február 13 Szingapúr egyes városrészeiben még mintegy 20.000 főnyi brit katona heves ellenállást fejt kj a támadó japánokkal szemben. A japán csapatok a külső városrészeket lezárták. A brit csapatok kisérleteket teltek (FoJjUtái az 5. oldaloa)
Kanizsai ügyeket is tárgyalt a megye törvényhatósági klsgyfllese
BNe káromkodj!
Jézus Szive-templom építési dtj gimnazista diákoknak, a
Zalaegerszeg, február 13 Zala vármegye törvényhatósági ki sgyülése most tartotta február havi ülését vitáz gróf Teleki Béla főispán elnöklete alalt. A törvényhatósági kisgyűlés a közgyűlés tárgypontjai közül 20-at készített eiö megfelelő javaslattal.
Így csatlakozott Esztergom átiratához a MABJ és OTI kész pénzvagyonának a vidéki pénzintézeteknél való elhelyezésére Támogatta Komárom átiratát, hogy a hadigondozóbizottság előtt a leventeköteleseknek a sportosztály okban előforduló balesetéből kifolyó igények js érvényesíthetők legyenek. A megye vasutközlekedési ügycinek előkészítésére szakbizottság kiküldését jayasolja. Tudomásulvételét javasolja, hogy a ludo-vikai alapítványi helyet Pék Pállal töltötte be, hogy a megyében az eddigi 2H díjnok helyet! (a hazatéri területekkel együtt) ¦12 díjnok teljesít szolgálatot, iii-zoltságol küldenek ki Gaspárich Márk franciskúnus-vértanu arcképének a megye közgyűlési terme részére való megfestése ügyé ben. Az aüspán ellenőrzi, hogy a muraközi megyei tisztviselők a muraközi nyelvet egy év kére- j lén belül elsajálitsák. A felemeli fizetés arányában a vármegyei 1 tisztviselők személyi pótléka is felemelést nyerjen A sümegi rk. aggápuldu vagyonkezelője fel-ajánlotta a megye részére — el-
uegélye, mll lenen ml ÖBZtön-varosl épületek tatarozása
lenszolgáltatás nélkül — az aggápoldu vágyónál. A nagykanizsai Jézus Szive templom\'építését jOOO pengő segéllyel kívánja támogatni a megye. Tenyészállatok beszerzésére kölesönt vesz nek fel. A milleniumi ösztöndijak odaítélésénél a nagykanizsai piarista gimnáziumban Kollár Ferenc, Kiss László, Farkas Sándor, Bogdán Péter 200-200 pengő ösztöndíjban részesült a a megye adományából. Az ösztöndíj adományozásánál a kiváló előmenetel melleit a kis-gyülést elsősorban családvédelmi és szociális szempontok irányitolták. Ezek késztették arra is, hogy a (közgyűlés utján feliratot intézzen a kormányhoz a kisegilö munkaerők díjazása*1 mik felemelésére. A kisgyűlés nem lartotta szükségesnek /ala-Jialáp székhellyel uj körjegyzőség alakítását. Hozzájárult Nagy kanizsa határozatához, 4500 í\' költséggel a városi épületeknek a tatarozásához. Jóváhagyta, hogy Lentikápolna 1000 pengővel lüzoltószertárt épít. Zala-apáti községet uj levente-gyakorlótér biztosítására kötelezte. Keszthely megfesteti a tanácsterem részére a Kormányzó IL\'r arcképét, a községi kórházat |>e-tÜg oszlott kórházzá fejlesztik és megfelelő orvosi állásokat szerveznek. Korpavár község a palin i iskola államosítását kéri. ,Majd a lobbi ügyekre kerüli sor.
Második helyen állanak a zalai vidékek
a visszatért déli részek népesedési kimutatásában
Bsraközikősiégelaak odrára! gye rése kekkel vaunak tela
Az 1911. évi népszámlálást a ,\\\\. kir, Központi statisztikai Hivatal az löl! január ;ilJ állapotnak megléte-löen, letiál még " délvidéki területek hazatérése elölt hajtotta végre, 1941 október közepén "zuuln a nvpssuml--lásnak a vííazafogtül délvidéki része-ken v«lö végrehajtása is megtörtént.
Az ezen » lerfllejen fekvő 339 város, hói é» községből beérkezett je.enlések alapján a Központi Statisztikai Hivatal összeállította a délvidéki népszámlálás előzetes erediuéayeit.
A délvidéki népszámlálás 10-11 ok-tóber 10-ére vonatkozó idegenes vt-g-cred menye szerint
a Jugoszlávia felbomlásakor visszafoglalt terület népességének a száma 1,034.876 fő.
Az iy.li január végi népszámlálás a>. országnak a délvidéki részek felsza-badtuása el.jlli területen az előzetes adatközlés szerint 13,013.620 lakost Irt össz*i e két — nem l«ije*n egyező időpontú népszámlálási eredmény végösszege "lapján a mai Mogyaror. szág népességének öseste szarna mintegy 11,068.000 16, Az toll [ebruár eleje ék október közepe kú_ü természetes- szaporulat figyelembevételévé i
ez a szám 14,733.000-ne emclkedbc-tcjl- »z utóbbi adni helyességéi és pontosságát a népesség időközi van-(toráraiiiiása minden valószínűség szerint »Lig befolyásolja. v
Közvetlenül a irianoni békekötés után, 1020 december végen az or.szág migcsonkltoll területén 7,090.000 lakos élt; a mai ir__gnng>\\>b)KHÍott hazánkban ennéi csaknem 6 és 3/4 millióval löbb lakost talált az mu. évi nép-
Február varos/ mozgó Csütörtöktől 14—10-ig ___________ vasárnapig
Az idei velencei ftlmverseny legnagyobb dijának nyertese
örök élmény I KRŰOER APÓ _A főszerepben : ímil Janninge
Előadások kendete köznapokon S, 48 és ?10, vasárnap fs, s, 48 is 410 árakor.
kutön asitalokon
maradék árakon
Árusítunk
áruház
számlálás. Magyarország nép^reje le. hál 1020 és 1041 közölt fölig a terület, visszaszerzések, valajnint — bár csak jóval szerényebb inertekben — az időközi népgyarorodás következtében igen örvendetes mértékben növekedett meg.
A visszafoglalt délvidéki lenVei lOll évi adatainak az <íö_3 szerb flúpsxáiii-lálás végeié Iményeive; va.*o Osszenvté-*éaQ ligyeemije h«i\' venni azt a nagy. urányu mozgaJinal, amely c terüld visszafoglalása a\'kjjmávil köztudomásúan mutatkozott. Az 1011 oklób.\'r kú-zt\'pi népszámlálás éredmfóyé ,ennék ellenéit- egy árnyalattal megtatladj i az 1031. évi jugoszláv népszámlálása, ib erre a tt-rűUtréazte vonatkozó \'élek-száinenedméuyél tl,02_.000—LOSaOOO fő), 1010-zei szemlén peoig, «rr_M>.- in a visszaio^lalt déli részeken 912.000 lélek élt, 83.000 fdve , vagy iá g.g százalékkal nagyobbodót, meg a íiéreviég szám3. Ugyazuz aktit a/, idő akiit az ország többi resaajn a lakosság jóv»l nagjobb mértékbon, 22 százaiék. kai. gyarajiodott <«uej-i;nii a szerb uru-Joiiumk, valamint uióK^géseúnek ko-wlkeztélxu * dátvidéki területeken u néj>csedés üteme mezjeiielősen lány. ba \\-olt.
/"la megyének elszakított réazeja 1010 december 3l-én 130.355, 1031 március 31-én 1;I1.013. 1941 október ioén hi._17 lakosa volt. a lényjegei szaporodás lehal 31 év alatt 10.892, ami 8.4 százaléknak re:el meg. Vas. megyének eiszakitoit részeiben ez ido aluli i#y alakult a i-tkoas-.lg wtánia-52.417, 51,600, 40.I_W, a fogyán 0 01-lélek, 11.5 százajék. a töbui vis_j^-csatoll részen csak Csongrád megyének 1041 oklöber 10 én 10.177 lől számláló vidékén volt kedvezőbb a népesedési mozgalom, unjenoyioin 204 százalékot mutatott, Ugyamkfl-or az 583,51)\'/ fut EzáinUUó iiáoa-líodrog me-gyében 7.8, a baranyai sztjgJeUieo 1.8 százalékot mulatót; a népszaporulat. Mivel Csongiádbau miüklossa: 10 ezer lélekről vau s^ó, er.e u*m Jgen építhetünk, ízért tehát eJmondhaljuk, liogv1 bár
i -alflinegyoi rászán
sem mutaikozotl lendületesebb népes, ségítjlödós, Hl mutatott az mégis legkedvezőbb arányt, ami -agyoti fti-tünő a zalai ré&sxel lelje, óss^lüggi-*-ben levő vasmegyei rész 11 és If százaiékor apadása mcJ>IL
Iteméljüli, hogy most, a visszatért részek vaiiás*riiólcsi, kullvuális, M«-ciátjs és gazdasági viszonyainak bís\\ms javulása révén még kedvezőbb képet Imitai Zala megye népesettéai slaU^z-Ilkája.
Számítunk arra, hogy vármegyénknek egykével íertőzőtt .vidékeire jó hatást gj\'akorol Muraköz, amely felől a visszatérés után nyomtam megáiUa-plllmtruk, hogy ott ismeretiem az egyke, meri a .ixUaktwl udvur.ii — gyer-mdkekui vannak tele,
?801
\\W htfgüAr 13
ZAJttI &ÖZ1.0N*
M
Dr.Toűt birodalmi minisztert nagy részvét mellett temettek el
Iferlin. február 13 Berlin lakosságaink és a m\'uwt hadfelszerelési lp*f munkásainak rt-wy részvéte mduelt kínéitók csütörtök délután dr. Todt 1 »ir.);j-l\\nii iniiiiMl-rt .iiuv-i\'i útjára. A birodalmi kanolliiü-l,an ¦¦ "vBti\'ido-S étet vezeti- személyi-ségeinek jfleaiV-U\'-Uoii lezajlott Qlliie-pétves McrUruih kt-re télien maga a lüíüicr udotl klfajexóst az ex&si, némtt uéj) gyászának mély inegkidulással larto\'l i\'ii.mil.i\'. .íi.h-Ím-i). Az uUtl, atiol a gyászuirael áthaladt, a birodalmi rövarot ijikoshága sűrű sorban .sz\'gé-lyezlfl.
fHO ftfcrtwtö.-tora*. — 700 Hirak, UritvmAnjvk, étrend, hwiglrmemfc — 1(5 00 ifire1.. ~ 1110 n«mseUtdH vit. )«t*t)>loigálat.. — 12.00 Déli harang, spiit— 12,40:Hirvk. ~ iz.no Idojelzé*, Idejárt* 4» vlrtUAsJtaetitt*. _ 14,30 Hlr*k. — 14.43 A ridióinnsor lim«iuv léso — (5.00 Árfolyam litrek, ,,la..-t árak. éialrnksertrak - mí. 15 ldfljelíAa, tdöJarAíjclentés, hirel. - 17.00 Hlr«k tstovAk 4« rtittiíi oy*lv«o. _ 10.00 tllrvk magyar, ném*t és román ny*l-tti) — 20.00 Illrek (Budapest ii.) — II 4fl lllrak, ldöjárasjelenléa. — 2300 Hirtk német,\' olasz, angol éa franci* nyalvaa. - 24.00 Hírek
BUDAPEST L
17.15 Tduczeoo. — 17.40 l)r. S\\w. gitwy-BcclU\' Dénes főorvos clöadAita.-
- 18.10 biizcsl EinUia én Veress Kudrc nú|hlal fel dolgozásokat énekel. — 18,35 KetoU-esos, — 10.20 Sjwrtkozleméuyeb.
¦ 19.25 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. - 22.10 Hádiózmekar.
¦ 22.35 Horváth Eleméi- cigányzene kara. — 23.25 Pálria láiicíeoe. — 015 Uí*tt \'»* otthon. BUUAPEiffl.H.
18.35 Az I. honvéd gyalogezred zena kuni. — iy.35 I-violvusA*. — 2QJ.0 Kedveli hanglemezek. — 21.10 l)r. Bsruics l*jos . agycieuit tanár ^udéke tt\'le Török.. Aurául*.
Szombat
lUZtAfEST L
10.15 Hídióieoekar;. — 11.2U Operett-részletek. — 11(40 r\'e\'olvJVis..;-.- 12.10 Mellől Béaa,»m*kar. — 13.30 Honvédetek úzonník. — 13.50 A\\uvó»zlemo. /.ck. - 15JM: Mursi Eiek. cigAtiyitcutJ. kara. - UU0 Ifjúsági rádió.
17.15 Légierők lm• iv.va.-k.u-.i. 17.45 Fek»Wa*a*. 18-10 l.\'ugvAryné
¦ j !.:..\'.>¦ N\'tlm éttokol, UAapáC
í.iijos clgátry^-nokara. — 19-2U Mar-M-halko Mignon xonsacaiik. — 19.45 Hangkepek, Innen onnan. , — 20.05.
itlaszny itéu tallgÓllaTnUHttl .1 \'..\'illü.i].
- 20-20 ¦i-íó\' Ws .senki*. VlgjálAk há-rom feivooáfcbuu^ —-2410 I\'crti*. pali liwÁny/^ixaíuU-a^. BnUoia Ede- linc^a*.-. Ura, -- 0.15. (jzxai az olthoí).
BUDAPEST* nV
17.50 I^Sgtcrők ruvószeoekiara. — 18.10 FctaivasiU.. — 18.-10 Mozart: NzcieiiAd lizenli4rom fuvóih:4jg57.orie. 19 Gáspár Lajos cigány zenekara.
- 10.20 M.\'zögnzdpsagi félóra. 19.« inasmy ISAw tangóbannoulka iziiimü.
- 20.10 Máday-kaniartihdrnias. ^1 Kiioök Enuna (iL•o\'>^é1?*t¦¦
IUTORT
} hetteiihre
* márkás bulorsíalod(4ban wgyen ?agy rendelfen. Ca—ftry-"11*
Tuberkulózis Elleni Hót
A ra*ayarsAgot leginkább\' puactiby
},.-,-:,:-r.[<\'\'.. kozűil « le^o\'.sA, u 111
.¦¦/¦¦; ni,,..:.t\\l korlátozó nkok ki\'i-rűl |>«IÍB ueui a JogutolV. bolyon ;Ui " gftmökor. Ke a nuszllio aop-betegség, nuicly u háború chilü NAgymagyojnorszúgon úvtttlc 70.000, ii trianoni or*í;\'ml)»» i\'-vnic. SUag 20.000. mi\'Jd egyre cNü.kkeilírtw 1010-brn tizeiiótöilfétczi\'r magyar idő-cluui Ualálál um;zi i, u nivHuauyub-Ixidotl búza számára eduftucclinl (ni 20.0)Kt ffinyi v6ru*zlesíí,ct jc-lent. Ki « sziiniyú érvágás, nvoiycu út szünet nélkül huyik ^ ii.mcnucl éU-U)r*-jc, r.\'c.okvtón; kóaysbriidio a iormányzaun, de a Ursadabn t K
A gümökór IstnerotosAi lertijz» Itdeg^ég, mely főként «mbcm>i om-berre t©rj«d. A ferttízé-s o>\'on \'lehal védekezni lehel és kell. T«kitt«ltel "ZOQbaji an-a, hogy hazAok jvlcii t«-rü\'.c!én mintegy lOO.lKW rc tolii-lő
azoknak a lu>nntár«itiikcak udnn, akik ferlöaö gumökórbaa szonml-nek, --kik citnek oíIquóio muuká/ii-kut vUátják, az egéwwjges*kk«l együll élnek, egyatt dotgozoík, uyü-\\anv»ló, hogy a rertözét* eUfcdnllé, ^ére "z c^>éiii védekozAs, lm. szült-¦^égcs i%, nem toljcscji ojegendó. Ezért "dl« ki törvényhozásunk az 1910. évi vi. t. e.-ct, tiwaynek tób-Irt-k kíizötl «z a fu célja, hogy ;i güinökor ullcni v6deltezí«teu min-clriiki hí^itséxérc icjjycn, Azért, liogy törvényes és az ojyó»\' vAlekezés szabályaival umidcnki lísztábau lo. H>«n, lartja a Tulwkulóiis K\'lcni Országos SzoveUég évente az ugy. ikiveeelt Tuborkulózls Kl\'.onl Hetet, melynek folyamán az ország minden egyes kflzséKél/«n és vdiosAban Szüli-emberek tartanak clöodáit mindnyájunk okulására ós eg&iséaiink. megvédésére,
A jövőben a kisiparosok maguk állapítják meg készítményeik árát
A közellátási miniszter azárellen-örzés országos kormánybiztosa által mult évben kiadott, az iparcikkek áfára vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezte és a munkabérpótlékok és egyéb költségtöbbletek áthárítása tekintetében uj rendelkezést adott ki.
Eszerint minden iparos büntetőjogi felelőssége mellett maga állapítja meg árait. Azoknak az Iparcikkeknek és készítményeknek árait, amelyek e\'sórendu közszükségleti igényeket elégítenek ki, ezután is a közellátási miniszter állapítja meg.
Az u] rendszert részleteiben az Ipartestületek Országos Központja dolgozza ki, mégpedig oly módon, hogy a nem közszükségleti cikkeket készllö iparosok minden további engedély né kül átháríthatják a fogyasztókra az időközben bekövetkezeti nyersanyagár- és a munka-béremelkedéseket.
Az Ipartestületek Országos Központja az uj árrendízer magyarázatát százezer példányban nyomatja ki, hogy azt minden kisiparos kézhez kaphassa iparteslülete uljtn.
A városi beruházások kérdéséhez
Kaptuk az alábbi levelet :
Tisztelt Szerkesztő Ur!
A tűzoltólaktanya ujjéépUé-.sének kérdésével foglalkoztak. Ezzel kapcsolatban legyen szabad a városi beruházások kérdéséi röviden érintenem.
Nincs kifogásom ellene, hogy n tűzoltólaktanya újjáépíttessek, mert ulig alkalmas már a legénység\' és tíizoltószcixik befogadására, valamint a légoltalmi hivatal és tartozékai elhelyezésére, mégis a köz fontos érdekeinek szemmel tartásával kívánnám !1 városi beruházások sorrendjét megállapítani és nem ütletszeriileg. Nézetem szerint sokkal fontosabb feladatok váfr> nak megoldásra, melyeknek elsőbbséget kell biztosítanunk.
Mindenek elölt néhai Sabján polgármester által annakidején megkezdett kórház építkezéséi kell befejezéshez juttatni és kórházunk korszerű, fejlesztéséi elősegíteni, mert a köz szempontjából felelte fontos, hogy ezen intézményünk a mai kor kívánalmainak megfeleljen. Már is mulasztásban vagyunk ós\'azl mielőbb jóvá kell tennünk. Nézzünk csak végig a szomszédos városok kórházain, majd látni fogjuk a hiányokat,
Közegészségi szempontból kívánatos, hogy a fedetlen,; szennyvizes árkok a város belsti területéről eltűnjenek, lüsz melegágyai a fertőző betegcségek-nck.
A szegényház kérdése szőnyegen van, de megoldása még ké-
sik, pedig a mai szociális világban sürgős mogpldást igényel.
Pontos kérdés a vágóhídnak sertésszuróval leendő kiegészítése, muri ezzel a város területéről a patkány fészkek betegségek melegágya kiküszöböltél-nek,
T. Szerkesztő Ur, mindezek elsőrendűen fontos beruházások, lehetőleg ezekéi oldja meg a város és aztán [kerülhet sor a laktanyára és más ijjgyéb beruházásra.
-Nagyon kérem, hogy b. lapjában e véleményemnek helyei adni szíveskedjék.
Nagykanizsa, 1012: febr. 13.
Üdvözlettel «Lateiner*
Kilépés a lagyar ¦egnlnlág Pártjából
l)uda|*at, fohni&r 13 Dáró M*jtéoyi LAszlá NaAbAxí bm. a volt Felvidéki Magyar párt egyik vezetó egyénisége, aki annak időjén a* Imvédy—Jaross rsoj>orlb4 ©gyidiilati vált ki a Magyar PM Pártjából é* csatlakozott a Magyar MeguJulA* Parijához, a legnapi napon tövéiben közölte viléz Imrédy HéMvAl és viléj) Jaross Andorral, hogy pártjuknak u kormányzó helyettesi törvényjavaslat,. Ml szemben tanúsított róág&artAsAvai nem ért ogyel és ezért « Magyar M«a ujiilás pártjából kilép.
KrQger apó
Akár a rendezését, akár aki-állításai, akár a művészi nagyságát, akár pedig a propagandaerejét nézzük ennek a német filmnek, minden vonatkozásban egy jelző illik rá : — monumentális. Hogy a szemszög, amiből a buMiábomt megrázó részletekben megeleveníti, sajátosan és célratörően német, az termé-\' szeles. Hogy a történelem tanul-ságnil a mai angol-német viszonyhoz szabja, nem kevésbbé. Ma, amikor minden nemzet minilen erejét arra összpontosítja, hogy az ellenséget legyűrje, nem vállvonogatással kell emlegetni, egy filmnek a propaganda-erejét, hanem ahogyan a nemzeti erőkifejtések , szolgálatában áll gyár. üzlet, pénzj, rádió, sajtó, ugy kell elismerni és értékelni a fegyvertársak sorában u filmet is.
Krűger apó-nak nagy érdeme, hogy n propaganda cél mellett nem sikkadel, de még csak másodrendűvé sem válik a filmszerűség, a művészit követelmények. Kz a film teljesíti a klaszf* szíkns parancsot, amelv azélet tanítómesterévé rendeli a töi^ lelteimet, de amellett önmagában is nagyszerű alkotás, iiiml film is méltó a legnagyobb velencei díjra, amelyet elnyert : it Mussolini-serlegre.
A hazaszeretet hősi eposza ez a film, amellett nyers erejű leleplezése a gyarmatosító angol módszereknek.
Emil Jannings hatalmas, megrázó alakítása önmagában is elegendő lenne, hogy feledhetet-* lenné tegye Krűger apó filmjét.
(bt)
MUAI KOZLON*
im. tornái iá
Peésornfk Ottó országgyűlési képviselő ünneplése
Csáktornya nagyközség. ln-kossága városblráját, IHícsorntk Oltói \'az-országgyűlés • házába lörtént behívása alkalmából rehidlrtviil\' meleg űimejHésben részesítette A városháza előli hatalmas tömeg gyölt össze, a mely zászlókkal vonult lel az uj képviselő lakása elé, almi !1
lömeg lelkes éljenzése közepette a társadalmi szervezetek .vezetői köszönlölték. A köszöntésre IVcsornik Oltó meleg szavakkal válaszoll és kifejezésre juttatta, hogy célja mindig az lesz, hogy a legjobb tudású szerint szolgálja Muraköz érdekéi a magyar országgyűlés házában.
u j-J~\\-\\r*-T~i\' TV i \' \'.........mim*
Hol kell házassági kölcsönt kérni
Ki Orsüíaos Szociális Kel- I Országos Szociális l\'elügyrlö-¦ ¦ ! -tehcz. hamun lakóhelyük kot-
ngvclöség házasodási kölcsönük kérelmezésére és » folvósil-.is módjára vonatkozó részletes tájékoztatót valamennyi várrom gye alispánjának is a vírusuk polgármestereinek megküldte, így Nagykanizsának is. Azoknak, akik házasságkötésük lelte-tovétótelé céljából a kölcsönt igénybe óhajtják venni, nem az
löljáröságnihoz városokban polgármesterhez) kell foi-ilulnink. ahol a szükséges kér-vcnvurlapol és lájékozlalól rendelkezésükre bocsátják. Azok. akik a remidet életbelépése, tehát 1!IJ- január l-e előli kötöttek házasságot, e kölcsönben nem részesülhetnek.
Összegyűjtik a vidéki háztartásokban a zsirhulladékoi
Szappanfőző asszonyokat /elölnek M a hulladék fetdotaozéeára
A liazisz ip|»aii[ti/**i akció im\'gindi-rásávflí már régeblicp foglalkoznak az illetékes hlvain\'os tényezilk, Tóbbfé!\'\' terv, mertül fej en* vonatkozólag te a legelső thléJtkcilés az voli, hogy chen-dőlték 11 nagyobb háztartási (tacinek. ben, íűící a vendéglők; korházak, Ma-uaioriiimok konyhiiiu óKszefryOll zstr. te faggyuluiH»dékok rendszeres ősz-"zogyüjlísét s-ippajifözé-sl célokra.
A kiselili házlarlá-soklKui óss/egyíél zsiradOk.lnilLulok inegnioiitésí 6* hasznosítsa érdvkéj Cn ozfluhaai eddig semmiféle eredményei lépoí\'ncaiii l/ir. lénli KuUnöwo} a vidéken a magánháztartásokban még a jtfoniegi állolii-nos úkorékoskoUAsi viszonyok közéit is jelentékeny zWadéktloyog jiil \\-e-szendobo.
A legújabb tervek szeriül azonban most nuir nmek megsrenetfésfia Is sor kéről. A közellátási minisztérium » [ôlilimivi-lé-Mlyi miidszterluirnvg egyctérlötn oly lcr\\0_el kivik-I.u dal. gozik, nii\'lyiMík -H ipji\'m f».ss_egvrijli\'_ u vidéki InizlHrhi.-okliitn össZvgyfiFi \'zsir és l-iggyuhulbdékol. Az fts.-«gyujlék központi nykvánla lás .1 lapján történik és a rcndeikczéSiO áHó anyagól kizárólag szippmifözésrv használják tol. Az akciói- kilerjúsiUk u kú»«égckre és falvakra is. Miudcniill sz\'ippun-lózü asszonyokat jelölnek ki, akik az összegyűli zsii atléknnyngWn há/j:og szaj>)>:ml lózn \'k és az.\' az aknóhun résztvevő háztartások k~izot aranyosan szétosztják.
A magyar gazdasági helyzet jobb, mint sok külföldi országban
A-Magyar Nemzeti Bank köz-gvillése nem csupán üzleti esemény. Jegybankunk közgyűlésén ugyanis az ország egész doH hozó társadalmai érdeklő bér jelenlések szoktak történni _ ugyanitt, mint u gazdasági élet legmagasabb őrhelyén szokás megállapítani, hogy melyek a gazdasági élet legfontosabb jelenségei és milyen Irányban kell a termelésnek, a forgalomnak és a Fogyasztásnak tovább haladnia. A jegybank közgyűlésé tehát mindenkor útmutatást s a mai rendkívüli Időkben nyugodtan mondhatjuk : utasítási jelent az uj üzleti évre. Ez az útbaigazítás az idén sem mái radt el. s éppen ezért röviden rámutatunk azokra a legfontosabb\' szempontokra, amelyekéi Rariinyal l.jpót titkos tanácsos, a Magytii- Nemzeti Kunk elnöke hangsúlyozott.
Miért drágult az élet?
A háború előtti években, u gazdasági világválság során ,1
mezőgazdasági termények ára oly mélyre zuhant, hogy a mezőgazdasági lakosság kipótolhu-lallan károkat szenvedőit. A külpiacokon kíméletlen verseny folyt s ebben a szegényebb gaz
Festessen Tisztittasson
Pálcsics nai
dnállamok, mint amilyen Magyarország, alulmaradlaki Szükséges és jogos volt tehát, hogy a mezőgazdasági termények ára egy bizonyos színvonalra emelkedjék. F./.l n szinvonalat n közelmúltban már elértük.
További áremelkedésre nlno* szűkség
A kialakulj és most már nagyjából egészségesnek nevezhető árrendszer! a kormány minden erejével fenntartani és az ára-kai, valamint a munkabérekel minden változásiéi megóvni igyekszik. Külpiacaink mosl már állandóak és állandó árakat biztosítanak, l>elföldön pedig szintén az árak állandóságára kell törekedni. Minden további áremelés esz.szeri.Uen lenne és súlyos kárt okozna. A mai háborús időkben senkinek sincs-joga arra. hogy áremelkedéssel növelje használ, mert ujabb drágulásból haszonhoz csak a társadalomnak egy kis töredéke juliiít. viszont súlyos zavarokai okozna az árrendszer megbontása. Ma |Midig a kormány megengedné, hogy mindenki\' emelje az árukai és ti munkabérekéi, akkor rövid párjiétig talán mindenki jobban élne. de elfogynának a háborús viszonyok, miatt szűkös készlelek és \'később általános nvomor következnék, \'léhát állandóságra van szükség :
Lemondás és takarékosság
A háborús viszonyok mindéit* klli\'il azl követelik, bogv az idényekéi csökkentse és takarékoskodjék Takarékoskodni nemcsak pénzzel kell, hanem élelmiszerrel. :myaggnl. áruval egyaránt Minél takarékosabban és szerényebben élünk, annál lo-vábh fogjuk bírni a háborús hely/.eleFés annál több tarlalév ka marad az egyénnek és ti nemzetnek arra az esetre, ha a helyzet még súlyosabbra fordulna.
A helyzet jobb nálunk, mint s legtöbb külföldi államban
A Tndt IuhImth: hídépítés közben (Poltf-it 1). V.)--
A magyar pengő nemzetközi értéke és vásárlóereje semmit sem változót! Az áraknakTenl-emlitetl emelkedése nem áll összefüggésben a pengő értékével, mert a lerniényck drágulása világjelenség. Ha ma átszá-miljuk a Külföldi árakat pengőre, akkor az derül ki, hogy a mi pénzünkért többet lehet vásárolni, mint a legtöbb\' külföldi valutáért külföldön. Egy eVnlaji a magyar bankjegyforgalom növekedett. Több pénz van forgalomban, mert közben megnagyobbodott az ország és igy az árak emelkedése miatt több pénzre van szükség a forgalom lebonyolításához. A krülföldi országokban szintén emelkedett a oénzforgalom, de nagyobb mértékben, mint nálunk, Ebből is látható, hogy a magyar pénz egészséges ós értékálló. Egészben véve a világszerte\' pusztító háború ellenére nálunk a gazdasági helyzet jobb, mini akárhány külföldi országban. S "ennek" az a magyarázata,\'hogy n magyar gazdasági és pénzügyi politika ugyanolyan sikerrel oldja meg feladatait, mint akár magva r diplomácia\'; vagy !1 &iség;
(S-Q-)
magyar honvédség;
Ahogy a humorista látja:
áz leánk\'ák tapasslalatl némely tántxos Iffakról
Hogy mennyi sok Fajtája vo;y « Bál Termeket lá.lpgató Férfi Né;.n-k, arról Így Farsang\'vége fetébrt Ta, .i*z-tálatokkal túr iiúnthtt l*(Vrrkn. N\'-m ártt vissza iMLautiísi\'a. méltatni it«ej, «z Tanulságok te vénása Okúbul.
Van Tiinlzos, a kinek csak az Tsuf Bí-ve légyen ez. mivel liogy egé*/ 1 jt szükilii állat ott hldörog az Terem közepln. mely inélUtn oevttEteUk M*-joih szigetnek, t>isi«flijól naiiiagja ^sebébe méU>-entl éa idftnkéot c v agy 1 .eAnkara reá vigyordid. /\\zt luszi, hogy Tekéntele meg mrWH minitoo liajadonokal, liotett az Hájidwik tsu-pón azért inoacayoflnak, mert oilysn Bz peltanlása, mi ként «t Sitit Halé.
Van, ki Majom srigelböl minden IVrlzbc neki irtrfirt, hegy Tantér* f»\' kérné az ki azenrelt é*-n?kt mód folett Iclzd Icánkat, ám boífy közeiéhe ér. Ríítorsága nvomban meg btisakük és luftba Bftdad; fijtamMo áünl
tiny liéimíVja Szive választottyát. mi kén! az Bomyu, do hogy ogy»z«i" meg láulzoltassa, ahoz nfcuts Kutái-s. Az lA.\'uika pedig, minek utána egész KjtszJkáu altai lusztajan bátorilá Szem l\'ílíantasaivnl, nem ok nélkül ttondolja, liog>- az efféle Mamlasit h-g jobb volna Láb éCeli rugnt.
Van, aki igé^z f.jLszakáJ) (ttlai lob
Vendéglfts hátxat vagy ba»xzilló koosmát
limgatlanna! vagy anélkllt kénpéDX-tizotésre uannék Nagykunl^nan. V&laszokat ***
DaMlo«, Zalaszcntbalázs.
IjUjj. február l3
\'ZALAI
Név- és *xfl lété ¦napokra
alkalmi ajándékunk cserepes és levágott virágokat, oaokrokat
egén éven at vehet m régi
Petermann kerteszetben
Qáthorj-ufc* ti. - unj
ion turl lántzoi, de bár u? lenne, lik\' bot, taktus Érzéke nullával egym-o és nagy \'framplik tsak arm valók, hogy minden I>eHJoatba 1« lapoasák jz kiuuiv iiíi]).\'iií:l M*\' lynek pedig még egétt Ara fel vagyon irva wi Botosnál.
van, klvej tánizolai szintén nem la. nátsos, mivel hogy minden Szünetbe ji Bnífet körül ödóug é» alkoholos ltulokkul liüsiti magát. Minek követ keitébc izzí\'d, mi kínt az tő 6> fujtat jz Leánka óra alá ouyan Bór *z igu párákat, hogv az lük nem *4 újjni >regín.
van, aki Éjféli Szün.-tbe ie merj\' ui Vendéglőbe és ott hagymás Lébe áztatott disznó Sajibul órjás Adagot üé pofázik, Hogy azután Supp;e TSárdAs alatt meJiy Dalok lengik köríti, Trui jobb tKm is szolul.
Von, aki jó Tantzos hírében át\' és Hl Inggya i*. Az ibyen lia tol kéx valakit, nz! hiszi, Kegyeket gyakorol
és az TánUot ugy járja, mi kínt tia órával az Plafont akarná meg kurtzol-ni. Ai efféle tsunya Féregne\'t Ing ajáu latosabb az Tyúk szemére dobbantani, de nagyon.
Van, uki Don Juamuk véb magát ín hódító [\\ssKiLasokk-u mélyedvén SWmeldbe, ugy présel magához, mi ként h« este Vészeit volna. Katóid szorongatja és Orda pirító IlMlenxé-gekel seppeg füleidbe. Az\', hiszi, Jiogy mindez ügón kellemcte. Neked, iijl.ji: -\'üiíi várod, \'hogy valaki m.i; szabadítson az Olrombátul.
Van, aki Tántz közti*\' aszongya, hogy tű heh meleg vagyon ide Lant, ki kék menni iu Fotyoíora ax ld.\\es I,evCg0t élvedzni. S Üli homályos és Világosság nélkül való Zugok felé el akar tsabii, mondván, liogy itt sokan vannak és nem lettel zavarlaJLtu l«c vegni. Álnok és gonosz liondolatok ivzérlik fts Üly fé\'e Alakot, meg érdemelné, hogy kedves Mama «pj>*u akkor loppannyon elő, a mikor Tsókol lopni kisérietezík az Nyavalyás.
Van, aki egy pohár habzó Dóriul [cl indulván, *z elsó kór Tántz a!at> Szerelmei val| és Égnek roTdétoft Sra mekkel csküdőz, mi azerent ha meg hallga Hatásra nem talál, Főbe puffan-lya magéi, Más nap pedig, mi utáu ki józanull, ugy tesz, mi UjiI lat nem
. is ösmerne.
Sok féli; fajta az Bál Termekheo lebzselő Férj fi nép. Mind a*ar valamit, la-ik ttupán egyet nem akar az *ok TfiBvargé. Házasodni.
t KISS JÓZSEF
SzabaUságveHZtések kommunista tevékenység miatt
Toulous, február 13 A loulousi hadbíróság IC külföldit, köztük két nőt súlyos Mtabadságvesz-fiéri, mert ujbó\' megkiséreitato éleire kelteni Franciaországban n kommunista pártot.
A kánromk odaát tataa *• a tArvény bünteti 1
NAPIREND:
Szombaton és vasárnap sertés. Lorju-, marha- és juhhui.
Gyógyszert ári ag>i9jet Ma Megváltó gyógyszertár Erisétet tér ai.
KískaalzsiíD nz otíunl gyógyszertár áiljodó ögyeieies *zoigáiaiot tan.
Naptar: Február 13. Péntek. Rom. kaL H. Katalin. Proteatans Ella. Izr. Sebat 20.
— (A tavaszi püspöki konferencia)
Dr. Serédi JusziiniAn bíboros herceg, prímás i\\ magyarországi latin és görög izertartásu róm. kat. püspöki kar tagjait március ii.én, szerdán reggel « órára az évenként meglartaail Mokot: tavaszi püspökkari értekezletre tiivta össze a budai hcroegprimásí paloLlba. A konferencia elé tárgyalás céljából terjesztendő indítványokat a tanácskozás kitűzött napja előtt léhább két héttel, léhát február 24-ig kell " lifir. cegprimási iroda ciiiiéie ejjutlalni,
— (A Szent József egyházközség képvibelöiestaieil ftiése)
a nagykanizsai róni. kat. Szetit Jó-szef egymUközség k*pvUel3testQie!e faobaap, szombaton délután 5 órakor a plébánia [ebértermében képviseiő-leslfuetl ülési tart.
— (Bírósági tolmácsok)
Az igazsagügyniinistter !ii!efle,s to\'. mácsokká nevezte ki a csáktornvai járásbirósjlgl.oz Behurek Károly "és Koliarics Mátyás csákiornyai magán b. t-iül. KAuk.d.
— (A nagykanizsai IparoakOr)
tt-ás lántestélyét fareang ostc tariju, belépődíj i pengő, (:)
— (Pehm prelátus lemondott iköktia tOrrényhatósáfl tagságát ól)
Pehm Józict pretátus, zidacftersuogi apátplébános lemondott örökös törvényhatósági tagságáról.
— (Meghívó)
a mansz ifjúsági szakosztálya farsang vasárnapján, 15 én délu\'aji 5 órakor a Cintriloan tendezi m*g táncos, teáját. a rendezőség külön megliivót ez alkalomra nem küld szét, hanem ezutun tiiv és vár uündenkit aieniet tel. a tiszta jövedelem KCél a Vóröe-ktreszt céljaira fordítjuk i-s tekint-\'ttei a nemes célra, felüliuu;tú*«!<el köszönettel fogadunk. Rendezőség. (:)
— (Megüresedett körorvosi állások)
A már régebben közölt zaiaszwn-grólúi klvűl móg a zalasxántéi, aagy-kapornaki, mursszernenyei és a visszacsatolt zalai ten.Vjctekcn 12 körorvosi állás %*n üresedésben.
— (Lelkigyakorlatok m leventéknek)
a nagyböjti időben, nz iskolánkivLi\'i krenleitjuság valló* szcrjj\'. ^tkigj-a. korlatkoon v«z rószt. A leven \'A\'xAbz-mény ;l »Honvédelmi tórv6iiy< idevágó lendelkezése szerint minden év tavaszán a krisztusi evangéUum akipján ábó keie<ztény Magyarország melleit v»ló ünnepélyes tiirvaJlásWnt lelkigyakorlatokra \\vieli az Ifjúságot.
UNQER-ULLnMMN ELEK És TÓTH
VASKBRlWCBDtSE - NAGYKANIZSA. .»
CAA««.H«ai4á M«oy«r KoelaJ rléwánytiraasig neoy-l}M6flIII kiflin*! képviselet® és bbwmányl raktára
Kedvezményes adótételt! meatőpazdasáfliolajok.
- (Meghívó)
A Keresztény Jótékony Nőegylet február 14-én, szombaton este Ö órai kezdettel a Centiül helyiségeiben fnrsangvégi tánc-estélyt rendez, melyre az egyesüld tagjait és jóbnrátnit ezúton hívják meg. öltözet; nőknél tetszés szerint, férfiúk sötét ruhában. Belépődíj : személyjegy 2 pengő, családjegy 4 pengő. A tiszta jövedelem felét u fronton harcoló katonáink részér* szeretet-adományként fogjuk eljuttatni. Tekintettel a korai zárórára, pontos megjelenést kér az elnökség.
- (A nagykanizsai IparoskOr)
teás tájHCütélyét farsang ealo tartja,
belé|>ődij t |*n;íő. (:)
- (Régi értékes okmányok kiesei élése)
narcsay Amanl Zoltán egri múzeumi Igazgató kérelmei Intézett megye-hea a kjmizsai várra vonalkozió 3 kötet kéziratos könyvnek aj Amao csabld címerei ue1nc.le\\«oéxl való kicserélésére. A kisgyűlés « kérelmet tejletp Uettp.
- (Uj egyenruhát kapott
a nagykanizsai tűzoltóság)
Az egész országl>an Intézményesen elrendelték a lüzoltóságri ik uj, szürke ruhával való ellátását, Ju ország cgye« városaiban már a mull évbn be\\«-zcllék *z uj uniformist, Nagykanizsán neliézsége\'i "kailályozták gyors bcve«o
léiét, kkiotMt, hogy a kMtíftsai uiabok o*ak m idén készáltek at >«Ja. Aa aj
egyenruha tzúrkr stinQ, plroi paszo-mánllül és láayéfWJpltAvai.
- (A csáktornyai MfcNSi teaestje)
A MANSZ caáktomyai csoportja na g>on jól sikerűit \'teanlét rendezett a FUszár-félc vendéglő helyiségeiben. Az est megnyílásaként pecsomlk Paula tanárnő melegen üdvözölte a megjelenteké:, majd Túrák János tinir is merlelte az ast műsorát. Utána Po*e sinszky Jenő U>ui!óké|«Zilei iga/ljaló » fZriűyl-vár története- ilromeJ érdekes előadást tartott. Fzt ki veitek a Csáktornyái helyőrség énekSaváiuzk Petőn* és katonadalai, amely ut*u dr. pfeifter Vi\'mos képzfünlézeti taaár Petőfi Urájárói tartott előadást, arait SziWgyl .Saroi\'n tanárnő [Vtőft vers szavalatai még éivoze\'escbbé é- é té-kesebbé tellek Az est a csáktomyaí kereikedelmtvták vtg je\'eturleívei fJt; JttŐdött be.
— (Baiatlncban megalakalt a levente egyesület)
Bdauno községben megalakult a le-\\-enteegyesfnet. Az alakuló gyűlésen részt vett dr. Sclrmldl István tb. föszolgatnró, Láng György Járási íe-\\-euieparanfsnok Inuertete a leven"*, mtoméayt és a ^enteegyásúiet c4:-ját és működését. Szűcs János kör. jegyző hangsúlyozta, hogy csak az erős, munkás, erkölcsös nemm tarthatja fenn magát. Az alakúké gyűlés elnökké Szűcs János körjegyzőt vá-iasz tolta meg.
(Polytatáa a 2 oltfalrml
;i metieküléstx, do a japán csapatok visszíivoflék őket.
Tokió, február 13
A Tokió Asahl Simbun szingapúri jelentése szerint n brit csapalOK ágyulüzzel árasztják el a parton levő olajtartályokat és berendezéseket. A brit csapatok minden kisérlelet meglettek arra nézve, hogy semmi se kerüljön épségben a japánok kezébe. A japán csapatok most már nz utolsó ellenséges védelmi állásokat küzdik le\'
Tokió, február 13
A császári főhadiszállás je lenti :
A japán légihnden") támadási intézeti azok ellen az .ellenséges kereskedelmi es hadihajók ellen, amelyek Szingapúrból akarták a menekülőket elszállítani.
A japán repülőgépek egy csapatokkal megrakott 10.000 tonnás gőzöst elsüllyesztettek, egy 3000 tonnás kigyulladt. Ezen kívül több találat ért 9 hajót és igen sok más jármüvet. A japán légihaderőnek nem voltak veszteségei.
Tokió, február 13 A Domeí-lroda burmai harctéri tudósítása szerint azok n válogatót! japán kötelékek, amelyek február 8-án éjfélkor átkeltek a SaIvin-folyón és elfogulták Martabant, most a\'\'visszavonuló angol csapatokat maguk előtt üldözve, gyorsan elŐro-lóilek. A Salvin-fOlyó mentén húzódó állások, amelyeket angolok bevehctetlcncknek ta; tolt erődnek nevezlek, most Kel\' jesen a japán csapatok kezében van. Mihelyt a japánok átkeltek Salvin-folyón, Martabanból a mintegy 4000 főnyi brit csapat nyomban visszavonult
Am USA-verasJjl BufyoMmn
érintrtt* Hull hüIMgyminltwUrf
Stockholm, február 13 N\'ST Hull külügyminiszter környezetéhez tartozó személyek szerint mint egy umwr-kai hírszolgálati iroda jelenti — Hull a háború kitörése éta kedvetlen és fáradt és ezért most több hetes üdülést kezd meg délen. A japán támadás és az Egyesült Államoknak Pearl Harbourban elszenvedett veresége különösen súlyosan érintette Hullt.
Egyre eeOkebbre seorul a fapán gyürtt
Tokió, február 13 A Domci-iroda jelentése szerint ii szingapúri harcokl.\'már 3 kilométernyire folynak a város központjától. A védekező angolok körül egyre szűkebbre szorul a gyürü.
MindÖMSMe tíz hét alatt...
Amszterdam, február 13 Fraser. angol rádió kinnogyaru. zója a szhigapurí esemézijTkket kbp-csolaiban ezekéi mondotta: .Mok a hírek, amelyek Koeázsiából most Londonira érkeziwk, brit szempontbői nagyon komolyak. Mmdőssie tat hét aktit Japán alakjában változiatu meg az egiéAUSBeadeáooSdni lioryzeiet. SeAé fog ^rtani ez, nagy erőfft«rté«ek»t Jtöv-etel majd, a jA|kánolaB,t isratl
elűzzék újonnan szemeit áJJaaalkbOi.
Waehtngton és Viehy köi&tt homály tiárdévak merültek fet
\\vaahington, február IS Summer WeJics kúJOgyi álUnvUkAr kijelcnielte, hogy aL 0szsk«ii«rikká
Egyesült A\'iamok és FYandaoTBtáj ka-
zott Bórtto^ kerdeSek nWruW* MJ ItiMíWlnVTl aíbrtbfltt ö*m tryHaftoroH.
vicfly cdfoffo- o> JipTomáctal vtzzony *njgz»aMtá$áí
Amvcíktiecit
Vlohy. freMtir 13 frtftrjic ^ere-Husi rtlföiJAk at wiijo* i AtlWnak -.it.\\ a itiré/t, lm irr#tta4o,idt Ainerfka fraodanraAg kv-íött » tftptoináiiai fxweéköittrtcs.
A brit birodalom fwkei* nap/a
Stockholm. február 13 Február i2« i*w,*\'iia|i » bili bi o-<«loui történetei*.. - Államija meg * fJtHty ftpnsss talotifti wwtfgje,
MAg»* jeiitt\'-im t-.-JI, ftOgV S/.ri: ..-ipn :-
eivettté*" nem vonja mtaga utón wu
asts* brit bjh^aSoai --•<» -• »v..;<
Siöiflapur etveSrtese miitione ölre
unt S&cutl, hogy \' i„
a japán hajóhad azámára most \'*„\' mar nyitva ált az ut az Imiink\') f ooöán lolé
A japánok most mar tengerzár sM tudják \\t*Anf R«tj|jo„nt A brit néptfek még további j^pífi sikerekre kW Ct-kéacúanle. Síing»piir eifog\'«rA«. Iá natry ityerpaég Japjn számára, Szttt^puritóA\' k,:ilif\'.i1 ¦.-; nagy támadásokat l,., u, .( vítíie * ."•rumafrai oiwjmezlk (s a .sz&elitf^ek Jávai ¦főhadiszállása el-\'.ert, JapAó r re.e most reodklvfd
kedvezői i ¦/ w n| támadást ti lit-
11*1 nnelkoi. hogy etVnaégej k\'onyu-swr"ie3 megtámadhatnák.
Francia t\'gyzék at USA-hoz at Norntandle Ügyéb*n
Vfcby, február 13 A franci- tengernagyi hitetni kózli: Minden feüeírlós eiiieAi esc éa bizonyos híresztelések elhallgattatása végett meg kelt Állapítani, hogy a Nonnandie francia személyszállító hajúi, amc\'v 1930 szeptembere óta ¦ newyorki kt-kouilxii venztegef, -\'/. Cüvíkononkku kormány a n.uíl év o^ilinbei Illán rtrokviráhn. A francia személyidet ufrynnakkor róvid Idfin btftP foszóü-tolták, hogy hagyja ;«l a liuijnl. A szc-méJJzcict amerikaiak váHollák (cl. A tno*f\' békú\\*;tMezett azC, wi^lfcttMégeU tehát «em « srrinetyzel, t*kM a francia tavf*r»ag)i luvatal nem viseli a .:o.e. lóttafft.
A francia kormány elvárja, tidoy áz Egyosüit Államok \' kormányé nyilatkozik a jogot kartArllönröl. "io«Jet m**>ípérl «kH»r, amikor a liajot birtokéba vette. Henry May washingtoni francia nagykovái a fran-c(J kormány ilyen ér\'emiu jegyzék*1! adta át a washingtoni kormánynak,
Nagykanizsa megyei város polgArmesterátöl.
t7H.ké. IM2.
Tárgy; A liszt- és konyér-fejadagok meg változtatása
Hirdetmény.
A 102.603/ijMZ IC. M. bz. rendelettől február il-lkével kezdódólog h hatósági Jegy ellentbon kiszolgál tat ható kenyórfejudngol az cinrr&fi eaó\'z tortl-letéro 2t) dktrra wállltottAk lo. R«y drb. ?.5 ilki: oh ken vérez el vény re léhát labruár 11-1*1 kozdfldŐloR csak 2U dkg. kcnyűíMt szabad kiadni. Ax összes pékek a Mn-ái iii.Jíí beváltott kenyér-ssélvényokkel legkAsAbb február hó 13 tg elszámolni ktStelíBoiV. rermésee-teaenlezek aszelvények még 2b dkg-mai számolhatók el.
Február 11-tfll kezdve vendéglátó Ipari üzemekben az eddigi G dkg, konyér nofyett cs&k B dkg. kenyeret szabad egy-egy vAKÓJegyre kfadnl. A
február 10-fg bevallott kvtiyérvállójc-
gvflkket a vendéglátó iparosok leg-kéadbh (ebruAr hó 13-fg elszámolni kötelesek. Turmésnetcsun esek a váltó-jeuy-azelvónyek niégO dkg-mal anAmol-
dalók ol
Marcim* Mól kezdódólea: leszállították it 25 dkg os kenyér-szelvényekre kiadható kényéi liszt mennyiségét ji havi i kg rá. Hogy ennok alapján március hó l-tól kesdfldőieg egy-egy ^5 dkg-os kenyér azé\'vényre hány dkg, kenyórlleztot kell kjadnt, kellő Időben külön blrdetmóOi ben fogom majd közhírré lenni.
A tcell munkás éu nehéz lestl munkás pótjogyekre kladtiatA kenyér- és konyérlfazt-fejadagok változatlanok- maradtak, ugyazlntén változatlan mlnden-kinok a havi 2 kg-os finomliszt-fejadagja la
Nagykanizsa, lohruár 12.
sss Polgármester
1942. tebfüjr 13.
DRÁVAVDLGYI
tflLUWOS rtttflMSZOLGftLTATO RT.
• okiierü f o I u i Itigo s i t ám mindttn vjílimoi kéi*klétben Cnengery-ut 51, telefon 294.
Ararti**4mt4b fi«et*«ii, ceklsmAcHk, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emalet. telefon 213.
Nómot kcríKpáro.í OH/.tü(í (Foto R. 11. V.)
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
S ¦„Zalai Közlöny" \'Sollllkai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
"Kéaúalttttnfc:
mfndéftfclc kereakédelmí, Ipari, pénzintézeti, "Ügyvédi, garda sági, egyházi és iskolai ¦rtyomfátványokat, árjegyzékeket, műveket, megtthrtttat. íljegyzésí^és esketési érteailéze-ket, g^ászj\'eléhtéseltet.\'ríévlígyet; talratjaszo-kat, körlevelekéi, röplapokat és m ndchfélc Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
|telefon: 78.1*
QyArtuttk t
üzleti könyvekel, Ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, ra|zfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsakcédulákai, naptártömböket, f?11\'naptárakat, dob zokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
"Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Petaiít fogadta Lornhy natív
hHuatat
Vlcfty, február u petaja Ubomagy l»in.\'t tOfadla Letthy leaiíernngyoi, az Egye-sült At^. mok víchyi nagykóvetét Daitan u«. Hrmag^¦ jelenlé:éten. Azt hiszik, bon a7. amerikai nanyk<\',\\e! látog.itási (,Í sze|\'úugésli*sn áll Ito<isc\\e:i líolnáayi! d\'.ii. Vlehyiv gyakorol; nyomása.^ és Bi é-szakamerikai sajtón k a.(dd ., h , Járat Avat, ainrty zárlattá !en>«grij ^Jntiuorszifol.
Nagykanizsa mefryci város polaár mezlerétöl.
Tárgy: A házak tetőzetének a bóldl vrtKi m«gtisztítása
Hirdetmény.
Felhívom a bAztulajdonnfiok ligvel-inét a hávnk t"trl/.ftéii lévd nauy hó-
tömegékrs, melypknek\' leesése sulyoi hnlerertnkot nknzhat. Mtvel ezen bab eftetekért n háttulajdonosok felelését, felhívom dketbogy a házaik tetóW téról a Járókeiekre veasélyea bótöm» get haladéktalanul takarítsák 1«.
A letftknrltáanál a házntk olfiltt járds n kdilekodAttól elráraudó.
Az uttestoo valA átjárásokat a hólrj. ms^ek Jelenleg akrajályozzák. er-ért az egyoldalú kflliintredéseavaHalnnKáiraér-dewban elrendelem, hogy a hMakari-táa a párra nzAmu bárakról déietótl, a páratlanokról pedig délután történjék.
Nagykanlssa, 1M2. februAr 11 m PolgArfnester.
ifiiiüiniiii
Oavc. •laMest kílci tcxUllru Uiltl, cetfeg HKonnall b«lépét:c. AlínlltoVtl líöíjllk a klailfthlVfllillbíi. 9»
adis-vSmu.
¦mH ejéeeeeáf •« vciflnk mnobb monoviiégoui. A zelel KDilfcij kWfr blTWU.
Siekrínj, íbj.miUI oladó Bllhoty-ulc« 3 , k«p« «»11 teM»t._
a«OI8tüi-liSlBl minden meonyliígto; ÍW6M » Ujudvwl Sietilözde. 4I*
takas- dzurmelyisbo
r VUisoi raktér- v«íy .leotmljl. •4« butiUllk azonnalin Urna klaií-
hkitalbío. .. - ¦ \' **
¦Otoarsui
HAIgiUy prafoléeue ciak vnaícniű
etuítogid ntgrlunlutn, "--------•»¦•¦\'
A dőre ügyelni.
estv«-ttt jí
Kcddtn csle clvciztll Idill sárolpM megtaláló luUloat cllcneüen nílJH le b:
OMKE-be. <U
OfjcsínisJjSf szcr/jkazhalik
eoLiviKMi WAP^u»••. Kisrtjn „KlffstSssáfl B T. Hagyktal. Kotcloa klBdó. \'it«< Sár*ty Nyomattiti ¦ ..SBfu.nJati.ial R. T. N«iiyk«i"í*-
(!\'.¦¦! ,.l..^:Llí.u ;i(rj-,V.flHH(r,.>
(NiowuaArl tatel < UUI Kiv«W
4991
335991
99
«im.
Nagykanizsa, 1942. február 14 szombat
ára* 16 KWér.
ZALAI KÖZLÖNY
........... 1 fal fUfaMklTalali_____ ______
j!!Smppm**t*mnm aaaaa. n. m ÜigUmm »
FfJdö» ízakaztö: Barbarles Lajos
a ára: agy hnaaprj 1 »«a*a I
amémti Mart MMlír. RltTta «i» 7a*tktoi»[> ö BI, ¦«»>««
Kfllöa nton
kivin haladni a szélső jobbol-dnl. A magyar nép zöme kitar-Hssnl és lelkesen együitnu-netel azon az utón, amelyet a világháború és a forradalmak után támadt magyar dzsungelben a Szegedről elindult Vezér vá^otl a jobb magyar jövő felé.
Ez az ut, amelyen 22 éve járunk, jónak ós biztosnak bizonyult, Nehéz küzdelmek, az elénk tornyosult akadályok elhárít átt utón, a szivünkben ápolt magyar érzéssel, büszke tierrrwri órrrnrrrrrtal klvtvtnk a belső rendet és nyugalmat, ki-lágilotluk az országhatárokat, le ráztuk a trianoni bilincseket és megnagyobbodva, megerősödve menetelünk a kipróbált uton.
A kötolességtcljesités, uz ftL dozathozatal, a munka \'utján mindVmkor példátadón előttünk járt a minden magyar Vezére, Kormányzó Urunk.
Otjrantó hőse 22 esztend ó alatt vészben ós viharban, mész s/.Cítokinl.ő szemmel és biztoskéz zel állott .az ocsz^konnánylco-rekénél és vezette a ¦nemzet hajóját az -nj ezeréves rév felé.
Ennek az útnak boldog állomásai ;i Felvidék, 1 Kárpátalja, Erdély\'6» .a Délvidék. A 8 és félmillió lakosú Magyar-ország közel 15 millióra duzzadt.
Egy újjászületett ország évek óta egyre gyorsuióbb tempóban épiti ki szociális intézményeit. Megértésééi, szeretettel munkálja a család védelmet, harcba száll a pusztító népbetegségekkel, segliö keze elér gyárakba, műhelyekbe, falvakba.
A magyar élet során soha nem tapasztalt érdeklődés tor-dul a .dctlsfozó. uiilJiók\'ffclé. nem nufíogó igenelek, hanem tettekben megnyilatkozó .segítés alakjában A mai kormányzati po-lillkn az ember szolgálntábnn áll ü nemzet ÓBdekeineif erőKitésére, Ezért fájdalmas, de csak pillanatnyi lehanp^iitságot vitt a nemzet örömébe, a képviselőház ünnepi ülésébe az a disszonáns hang, amelyet a szélsőjobból-dali pártoknak két ssónoka ütött meg a.kormAnyzóhclyette-si tisztségről szóló törvényjavaslat tárgyalása során
Mintha téegerrMH ¦ jött\'vedna cz a han[*, mintha az rgvéni érzelmek kerekedtek volna "felül n nemzeti érzésen, mintha a szélső jobboldaliak távolodni igyekeznének az egymást miegértéa,\' az cfi\\mtlhnladás nagy nemzeti jíondolatától még\'olyan közjogi Kértftfljen is. mini a kormányzó helyettesről való szükségszerű RDudoskMtfs.
Ugy érezzük, a szélsöjohhol-dali poliülíaaak. ez a legutóbbi megnyilatkozása inkább a vezc-ITk, mini ;t tuuit^tk- ioU0fft.i,ét
A felsőhál egyhangúan, felszólalás és változtatás nélkül elfogadta a kormányzóhelyettesről szóló törvényjavaslatot
Budapest, február 14 A felsőház ma délelőtt negyed 11 órakor ülést tarlott. n mely iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg. Serédi Jusztinián hercegprimással az élén, megjelentek a katolikus Főpapok, a többi ogyházakpüspö-kei. vezető férfiai. valamint a felsőház tágjai csaknem teljes számban. A kormány részeim Bárdossy László miniszterelnök és Kadocsny László igazságügy-miniszter vett neszt az illésen. A karzatokon igen sok érdek-
lődő foglalt helyet.
Széchanyl Beruiaa ftróf elnök baje. koreHe, hogy » fefconáx a kórjogl bizottság jo-íTitá-e alapján a konnány-zólmlyeue^rűi szótő törvényjavaslatot lárgyalja. EZutáu fe\'olVastik a bízott-ság jeíeolesét, majd Majzlk Viktor rio»dó ismertette a l>Í70l1?ág hataT<>*h-Iának mogokolásait. A-bizottság a tor-vény javaslatol a magi r&zéról mind ált">áno«9ágban, mind rtezáeHMb»o elfogadta.
Az eliK*dó szavat ulán az ctaók megáltspiiotta, hogy a törvényj»Vau-Mthoz senki sem kttván hozzászólni éa oís-«tuloi:o a tttetvaxánt. A faisóhdz *¦ lór^ény java&fartoi 4!taJincieKigi»an ea
részteleiben tRybangulag elfogadta.
líellümi t\'ái grúí ^zután Szakaion-kénl olvi\'ita fel a törvényjavaslatot. A feMhiz l*gfai a fcJoht*4is után u ázavázáikor IwlyíilsrVW fWállva egyhbO-
guJag :i. i-.::it.:1. lnf-(j
p«dlg a ! r,.által o\'fogadolt siövíweaéshfii, tahát \\-Anozattamtl.
A n*ptnond iuís>it,ii;n.-ií.V-;i írtán ko-zAlle az eJnék, Ivogy a fa]«ébá)r faliruár I6án, hétfőn d**eiőU fél 13 drakor tartja Issgköseiahbi ülését. NAptrsstdvii Mci-ft,n: a ndfdtztBreloók indítványa » viíiuwttaloil ke-Bti és erdélyi onu-n> réuek l„\'-]nivO)i léiwáiöátiiik ínogbi-vis utján való k^éaartéta&röi-
Zavargások tSrtek ki a keleten heroeié ausaefráilal csapatok kdzAffc
A csMtornáü clszonvcdett nagy vereséggel Anglia asját psrtjsln Is elveszítette a tenger uralmit
Mini u Német Távirati Iroda illetókes helyről értesül, német csatahajók február 12-én nap pal áthaladlak a Csatornán. Erős brit légi alakulatok támadást- kíséreltek meg a német egységek ellen, amelyeket nngylét-számu néniét repülőkötelékek ki sértek. A támadás következtében kifejlődött hevet tégl harcokban a német gépek összesen 43 brit repufögépet lőttek le, német részről csak 7 gép veszett el. A harc során egy brit romboló elsüllyedt, egy másika romboló pedig kigyulladt.
A német és brit egységek közölt a La Mancrre-csatortiábuii és az Északi-tenger nyugati részében lefolyt tengeri ütközetet nem lehet különválasztani nz ugyanakkor vívott légicsal ától A britek ugyanabban az óröban a^tengeren és a Icregöben is vereséget szesn-edlck ami különösen keaervcs számukra azért, mert egyidöbe esik Szingapúr el vesztésével. — irjjava Német Táv irali Iroda. A német hadsereg, haditengerészei-*\\s légiíegj\'ver nem összhangzotos együttrrrükö-
dése ismét biztositolra a sikert.
Mialatt a hadsereg és a haditengerészet messzehordó Ütegei a brit partot tüz alatt tar torták, erós német vadiax-kfttelékek nz angolok szeme-létttri\'átvezetteki hatflhajóttat a osatornAn. Nehéz némcl tengeri erőknek ez a sikeres előretörése nemcsak azért kínos vereség nz angolok számára. - Írja a Német Táv-irnti Iroda - inert egy rombolót elKüllyesztetU\'k.ogy pedig mogrongálódott. ezenkívül 43 repülőgép is elpusztult, hanem azért is, mert az angolok már többifcbon jelentették, hogy ezo-
kel a német egj\'ségeket, nevezetesen a Seharuhorst, GueiseHau és a Prinz Eűgcn csatahajókat már súlyosan megrongálták, sőt, in int az angol jelentések mondták, cl is süllyesztették. ¦
Egy iiowyorki jelcntósl ismertet a Német Távirati Iroda, a mely szerint a csütörtöki tengeri\' ütközetről szóló jelentés Hszakamcrikábnii nagy csodálkozást keltett, hiszen brit részről ismételten jelentették már, hogy a Scharnhorst és a Ooei-senau csatahajók már harcképtelenek. E hadihajók újra való jelentkezése csak fokozta az nmerikui nép nyomott hangulatát
Litvlnov egyórás megbeszélést folytatolt Rooievelltel
az \'általános helyzetről volt *szó. Safawar viastaiért JUesialrnnbti
Lisszabon, fehruéf 14 Salazár portugál íniniszteroi-nők a madridi portugál nagykövet kiséretében visszaérkezett Lisszabonba.
Moszkva, február 14 A legújabb rendelettol uSzovjetunióban
moagónitottdk az Össm 16^50 éves férfiakat és 16—40 éves nőket.
A fegyverkezési iparban hasznosítják őket.
Washington, február 11 l.itviiiov több. mint egy órás megbeszélést folytatott Hoose-verrfei Utána kljeleníettc, hogy
Dilamarika vezérkarai tanáeehomak
Washingtont február 14 \'OPT A dél amerikai- koetár-
iPnlvtatáa a 6. nldalfl«)
tükrözte, mert a magyarság zöme nemcsak -Kormányzó Urunk iránt érzett halából és szeretetből, de szükségességből az ország érdekében falónak is tartja a kormány zóhtetyettes i méltóság krcálösst.
Sajnálatosnak farijuk, hog>-ebben a nem politikai, hanem közjogi kérdésben nem nyilatkozhatott meg a nemzeti egység.
De ez raitsem változtat a lényegen.
A uemtel képviseletének, az
országgyűlés két házának tekintélyes többsége, csak: ugj-, mint az ország közvéleményeitek hatalmai többsége — egy csalódással gazdagabban — do annál c.i ósebben tömörülve áll a kormány én favaslata melleit.
ZALAI KOZLON*
1943. fefcfttir u
ÓVJA SZENÉT l
fl vA..W,->l|.>„ bírálómmal »4« )" »•*
ZSOLDOS QYULA
íftoBtillí. ttíiítíií h lahtxei ¦ AiviiMfllitr,
Múl 8. (a Korosa-uJltodát*! Mtniba/i) KiaJall ZiWitnoOi. hínhtt, liimMk. mhi-d»nli)U[WtUJOfc,iiWMfrailr««pUi t.».iU*e«
Taberknlózls Elleni Hét
Irta: Dr n.iui BUk Minden korunk megvolt a maga népbetegsége. A mi korunk népbetegsége a tuberkulózis. Azért borzalmas betegség, mert elsősorban a fiatalságottámadja meg, a nemzői virágai pusztítja. Az utóbbi években minden ország rendkívül n.igv erőfeszítéseket tett. hogy a népesség szociális nívóját emelje, egészségi állapotát javilsa Ma-g\\ -nrországnnk elsősorban a lulierkulózis ellen kell védekeznie és védekezik is Óriási a haladás, amit ezen a téren megvalósítottunk. De az állam és !1 társadalom mindén erőfeszítése kevés, ha maguk nz érdekeltek nem törődnek a védekezéssel. Olyan intézmények állnak rendelkezésre, amelyeknek észszerű igénybevétele úgyszólván teljes biztosítékot nyújt a tuberkulózis megelőzésére Meri a tuberkulózis tipikusan azok közé a betegségek közé tartozik, amelyek részben megelőzhetők, részben kellő időben alkalmazóit gyógykezeléssel gyógyíthatók. Sajnos, kezelés alá legtöbb* uyirc osak olyan emberek kerülnek, akiknél a baj már igen előrehaladott s amikor már baj komoly jelei mutatkoznak.
A tuberkulózis elleni országos szövetség egyik fontos feladata a felvilágosítás és a lelkiismeret ébrentartása, állandó figyelmeztetés az érdekelteknek, hogy vegyék igénybe azokat az orvosi intézményekel. ahol teljesen ingyen vizsgálják meg őket és állapítják meg a diagnózist. A kormány bölcs Intézkedése bevezette a házasság előtti kötelező orvosi vizsgáintol is. Ne gondolja uzonban senki, hogy ezzel eleget telt a maga és családja iránti kötelességének. Ha (valakit házasságkötésre alkalmasnak találnak, nz még később, házassága alatt is megbetegedhetik és a lehetséges betegségek egvi-ke éppen fl tuberkulózis. \' A TEÖSZ február 15 és 22. között tuberkulózis elleni hetet tart. 2500 orvos 7000 előadás keretében hívja fel az ország Heveimét a tuberkulózis elleni védekezés fontosságára és szükségességére. Nem teszik véka alá a mondanivalójukat Ezen kivül sajtóban, filmen, rádióban ébresztgetik a magyar lelkiismeretet, amely kötelezöleg előírja minden férfi és nő számára, hogy vigyázzon a maga és utódai egészségére, mert a több és egészségesebb magyar a boldogabb jövendőnek, országunk gyarapodásának, fennmaradásának biztosítéka.
MÉRLEG
v|/fft ¦\'«\'•» "araiam
Sigi. (M) 8uk«*erü latitai
SCHOl.CZ JÁNOS mériaskéaalto- maitar
Nflt.\'ykMil7rt«, Ktitviw (flr 30 ttziui.
leglndnlt a háziipari oktatók kiképzése és a háziipari hálózat kiépítése a Muraközben
Csáktornya. rebruár 14 /.ala vármegye vezetősége különös gondol fordít Muraköz népének háziipari szakoktatásban való kiképzésén1 és ennek révén megfelelő kereset biztosítására. Ezt célozza most a háziipari oktatók kiképzése, amely nagy lendülettel megindult elsősorban Csáktornyán, a MANSZ ottani helyiségei ben,
Muraközt különösen alkalmassá teszi háziipari foglalkoztatásra a nagy kulcoricatermesztése. A háncs legkülönbözőbb háziipari célra feldolgozható
A háziipari oktatók kiképzését a Vármegyei Közjóléti Szövetkezel végezteti, amelynek ok-Inlő kiképzője és vezetője Somogyi Marilla nagykanizsai ipannüvésznö. aki nemcsak Qz oktatást szervezi meg, hanem a Muraköz falvaiban mindenütt megszervezi a háncs feldolgozásai háziipari és különböző szükségleti cikkekre. Hogy helyes uton jár a mozgalom, mi sem hl zonyitja jobban, minthogy már eddig is nagyarányú megrendelésekel kaptak, sőt munkájuk iránt külföldről is érdeklődtek
Vitéz gróf Teleki Béla lősipán beszámolója Zala vármegye közellátásáról
A Jövőben a főispán a megyei közellátás Irányítója lesz
Zala vármegy* t&rvényhatóeáal blxotteágának
Zalaegerszeg, február 14 Zala vármegye törvényhatósági bizottsága most tartotta február havi rendes közgyűlését, amelyen vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos főispán elnököli, aki meleg szavakban üd1-vözölte a megjelent tagokat
— Legutóbbi közgyűlésünk óla ujabb nemzetek sodródlak bele a most folyó nagy élei-ha-
lál harcba. - mondotta megnyitó beszédében a főispán. — Kétségtelen, hogy a tavasz nagyarányú hadműveletek megindítását eredményezi. Mindnyájunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy a mostani harc kimeneteléiül füfí^ egész Európa és vele együtt Magyarország jövője.
Meg kell törni a kísérletet, amely • belső erővonal gyengítését cólozya.
A termelés, a munka arcvonalán nem szabad hiánynak nm (átkoznia. Többel és jobbat kéli termelnünk,
Ezek után hejchmtetle a főispán, hogy a kormánybiztosi jogkör ujabb szabályozást nvert. A jövőben ö kizárólag a közellátás irányítója lesz, mondta.
A lleztellAtas terén az elmúlt időben panasz nem fordulhatott élő. Zala vármegye területén 136.000 lélek el. látatlan liszttel, ebből 24.000nehéz testimunkál végez. Ezeknek az ellátatlanok liszttel való ellátásáról a hatóságok majd gondoskodnak. A gabonaellátás terén az ősz és a kora tél folyamán némi zavarok voltak,- de ezek azóta kiküszöbölődlek.
A ztlrellátát
a törvényhatóság területén már eius elsejéig biztosítva van. Március elsejétől kezdve a zsircllá" lés olyképpen történik majd, hogy a vármegye föszolgabirái a vármegye alispánjához bejelentik a következő havi zsir-szükséglctol és ezi a mennyise* gel a vármegye alispánja a kötz-cllátási miniszteriül igényelni fogja,
A tskarményellitás
szempontjából a helyzet nem valami jő, - mondotta a főispán. Ennek oka n takarmány neműek termésének országszer-le való csökkenése.
A talpbőrellstAi
és lábbeliellátás terén némi javulás állott ugyan elő, de le-
A Todi Imdeereg hídépítés közben (Foto R. D.
T««fe« S-H. itti
Legszebbét :: legolcsóbban!
kinlve. hogy uz ország behozatalra szorul, nagyobb mérvű javulásról még nem beszélhetünk
— mondotta vitéz gróf Teleki Héln
A főispán részletes beszámolója! a közgyűlés nagy éljenzés scl fogadta,
A telepítet kérdése
Tóth Péter göntórbázui lakos foglalkozott a telepes-kérdéssel Elpanaszolta, ltogy a jugoszláv uralom alatl földönfutóvá vált magyarok most a zalai falvakba térnek haza és ott keresnek menedéket, Szükséges a telepes-kérdés mielőbbi megoldása, ¦--mondotta.
Dr. llraud Sándor alispán Tóth Péter felszólalására válaszolva, kijelentette, hogy n telepesek kérdését az újvidéki telepítési kormánybiztosság Intézi, amelynek 2telepítést felügyelője dolgozik Alsólcndván. Azok nak a telepeseknek, akik életfenntartásukat igazolni nem tudják, el kell hagyniuk az ország területét Azoknál a telepeseknél
— mondotta - , akik zalai születésűek, megvizsgálják, hogy. nem politikai érdemeikért kapták-e a földjüket. A nem magyar állampolgárok földjeit pedig elveszik.
A bizottság az alispán jelen-lését tudomásul vette és egyhangúan elfogadta a kisgyűlés valamennyi javaslatát.
A karomkodaat léten ée a törvény bünteti I
Nsgykanlaea láthatja,
milyen sxépon fut visai
Mot, tort, tisztit, Impregnál •a eziel Jól «alt ön Jár.
OTár: Hunyodl-uloo II). rilutti: H»rtbi aaikla.ul ».
Tataion: M«. »«
iflia február U
2AJJAI k6/lóN*
Eddig nyolc ember fagyott meg Zalában
Legutóbb ZaUtárnokon egy-egy megl
Zalaegerszeg, február M A Zalai Magyar Klet értesítése szerinl eddig 8\'ember szén* védett fagy-halált az idei ke* gyetlcn télben Zala vármegyében. Az utóbbi napokban fia tcét ember fagyott meg.
A zalaegerszegi ügyészséghez, érkezeti jelentés szerűit ti mult este Zalatárnok község határában az ut mentén élettelen testet találtak. Mint a nyomozás.(megállapította, a halott Vas Péter 50 éves zalutárnoki gazdával
és OrbAnyosfán találtak agyott embert
azonos, akit ül közben ért a nagy lüdeg és minden valószínűség szerint ez okozta halálát Az ügyészség elrendelte y liolilest felboncolasál.
Szintén a hidegnek esett áldozatni Takács Péter orbányos-fai 76 éves gazda, aki a falutól nem messze fekvő magányos lukasában rosszul lett és nem tü* dott befűteni. Az öreg emberre csak a halála bekövetkezése után néhány nappal akadtak rá.
Szándékos emberölés gyanúja miatt vizsgálati fogságba helyezték a kanizsai vasöntőt,
mki reszelőt vágott felesége fejéhez, hogy az homlokába fúródott
fv\'AGY OROM
érte Ortutav Gyula nagykő-aüsai áll. tanítót és feleségéi Megírjuk, mert mindenki örül a (uyztiszt*létben álló pedagógus-házaspár örömének : - nagy. szülök lettek. Az ifjú Ortutnvt. alj Budapesten az Atheneum lektora, felesége egészségei Andriskával ajándékozta meg
VÉGELE KAROLY
nagykanizsai gimnáziumi tanár Judit leányát nemrégiben kinevezték tanilónőnek az .egyik kis muraközi falu iskolájához. Yegele Judit rátermettsége hamarosan felkeltette felettesei fi-öveimét, ugy hogy most behe tyezlék a csáktornyai állami elemi iskolához, ahol már el is foglalta u.f szolgálati heyél.
|)R. GÁRDONYI LAJOS
szerkesztő, akit évek óta [S éppen a napokban is, egyhangúan választottak meg Keszthely h. vdrosbirájávd, mondja az ünnepi beszédet a keszthelyi Levente Egyesület vasárnapi műsoros láncestélye előtt.
*
HYMEN MUNKÁBAN
van nagyon ezen a\'farsangon is. Az ü munkásságát nem állítja meg a fegyverek zaja sem. Nagykanizsán is egymás után kötődnek az eljegyzések. Legutóbb Novéczky Gizsrdlát jer
Íyezte el Balogh Árpád, (a nagy-ardzsai iparostanondsköja igazgatója, lparostanoncískolai tanulmányi felügyelő. •
KISKANIZSAN
is gard.ag a farsang családi •seményekben. Sok lakodalom volt, ki vidámabb, ki csendesebb. Szép esküvő volt a minap, amjkor a kiskanizsai társaság két kedvelt tagja, Horváth Ferenc MAV tiszt és Bogdán Klárika esküdtek egymásnak örök hűséget Az esküvőn ott volt a kiskanizsai fiatalság képviselete is. A fiatal, párt dr. Krátky István polgármester táviratban köszöntötte.

A PACSAI DALKOR
nagysikerű, színvonalas hangversenvének műsorán nagy sikerrel szerepeli Baranyai Géza tanító, a tehetséges nótaszerző, akinek szántait lelkes tetszéssel jutalmazta a közönség. Huhn Gyula bazitai igazgató tanító\'és Hajba Kálmán a magyar nóta szépségeiről tartottak értékes és megszívlelendő előadást. •
DB. STBEM ISTVÁN ,
újságíró, az Újság munkatársa, hosszú időn át az egykori «la szerkesztője Nagykanizsán, 31 éves koriban, Budapesten, hosszas betegeskedés után elhunyt. Halála előtt még meg. irta saját nekrológját lapja számára. Vérbeli újságíró volt, a kit tehetsége repített fel\'a kanizsai hetüar^ezerkeaztősógböl a fővárosi újságírás jónevü mü-"lölnek sorába. Halála kanl-rokenelge szíle* korál fs 1*48*8 kontVKa.
Még januárban törlént egy este, hogy Sátrán Emil 46 éves vasöntö-segéd, nagykanizsai lakos, Kerettyé-röl szabadságra hazajött. Ede volt, a felesége már lefeküdt, amikor a a férj, ittas állapotban, otthonába bezörgetett. SáfrAn bort követelt az
Mikor a férfi látta, hogy az asz-szony vérzik, odaszaladt hozzá és homlokából kihúzta a reszelőt és káromkodva eldobta.
Sátraimé állapota súlyosra fordult, hogy kórházba Kellett szállítani. A szerencséden teremtés azonban sérülése folytán meghalt. Holtteatét felboncolták és a nyomozás
- Már korábban jelenteltük, hogy a csendőrség Kanizsára szafiitotta Gombócz Imre 20 éves csáktornyai járásbirósági dijno-kot, mert azzal volt gyanúsítva, hogy a b untetéspón zekét felvette és azokat a saját céljaira fordította.\' (
így csáktornyai irodájában a nála megjelenő Cserép Putlolf
\'dravaszonUváni lakostól 50, Tót-falun Tmpkovics András, Trup-kovjes Antal, Topliesanecz Tamástól fejenként 30-30, majd Nóvák Tamástól 50. Soltics Jmr rétöl 30 pengőt vett fel. Ezeknek azt mondotta, hogy ezeket a
asszonytól, aki azt mondotta, hogy ne kívánja, hogy azért f Ikeljen, hanem töltsön niagánav. SálrAn azonban rátámadt az asszonyra, ugy, hogy végül It lelkeit, de az indulat fütótte Sátrán felkapod egy reszelőt és teljes erejével felesége fejéhez vágta.
eredményeként Sáfránt előállították a rendőrségre, ahonnan átkísérték a kir. ügyészségre.
Dr. Aimásay Gyula törvényszéki tanácselnök tegnap hallgat-a ki a súlyos gyanúval eléje átütött férjet, majd utána vizsgálati fogságba helyezte házastárson elköveteti emberölés gyanúja miatt,
büntctóspénzekel az ö kezeli ez kell lefizetni, mert kosébb több lesz a költség és ü van kiküldvc a pénzek behajlására.
regnap tárgyalta ezt-az ügyet a nagykanizsai törvényszék, Gombócz Imre mindent beismert. A bíróság kihallgatta a becsapolt károsultakat is. A védelmet dr. Gaertner Antal ügyt-véd, városi ttszUügyész látta el, A bizonyítási eljárás befejezése után a törvényszék csalásban mondotta ki bűnösnek Gombócz Imrét és összbűntelésül 8 hónapi börtönre ítélte Az ítélet jogerős.
OrAt. -sav- ékszert,
vfeMnnjou Maal—a—I t»a* *****
vékAst qyulm
r+*i *• ii í»*í i 1«, a m, i, mi i Tfri i ssi.
y****fk, tmntMIjtxjSk ck»» Mm k/..l!Mk. aranyat
AtWuiti ,-jiíh , ... iumli batkSvnapakeai Kqdapeat 1. miimwáu
640 líbrositő, torna. - 7 00 Hírek, költemények, étrend, hunglexneeek — 1000 Hirak. — 11.10 NeiucctkAaa tíz. j«UAuoigáiut. - iy.no ni\'ti baraoa-k«ó. - 12.« Hírek. - 13.20 Időjelzés, Időjárás- és vízállásjelentés. — 14,30 íllrak. - 14,48 A rddtótnüsur lunArtkv tísSj. — 15.00 Ar/olyatnhirek, pi*d tmk, élelmiszerárak — 10.45 Időjelzés, UőJArasjeleiité*, tifaok. - 17.00 Hírek •alovák ss ruszin nyelven. — 10.00 Hírek ra-igyar, nemet Ab román nyel. ttja. - 20.00 Hírek (Budapest 11.) — 21.40 Hírek, ¦dőjiiiajöientc*. — 2300 Hirak német, olass, angol és fr*noia oyitven. - 24.00 Hírek.
tfUR-AFBST li
17.15 Légierők fúvószenekar*. -17.45 Felolvasás. - 1810 Uogvaryai 11 j ha üy Nusi éne kai, kínért G*apár L»Jos cigány zenekara. — 10.20 Mer-sehalkd Mignon zongorázik. — 19,40 Hangképek. Innen onnan. — 20.05 il ijüiiy Bé-ta tan^óliamionika-asdmal.
— 20,20 >Egy kis senki., vígjáték liA-rom felvonásban. — 22.10 Partia Patt cigányzenekara, Buttola Kde táneáeo*-kwa, — 0.15 Ósen a* otthon.
BUDAPEST II.
17.50 Légierők tuvi>>zenekmi. ---18.10 Mo*v*s4s, 1840 Mozart\' Süenenad üs«abárom fuvóshacgsz*n*.
— lii Gáspár Lajos d^ányzKawkara,
— 10.20 Mezőgazdasági félóra. ~ 10.45 tn*«ny Béla langóliarmonlka-ssúruai.
— 20.10 Mödsy.kainamliármafl. - 21 HUoók Emma cibeíséiéso.
Vasárnap
BUDAPEST L
S Fohász. SzdrH Reggeli —
8.45 Hirak. — 9 Unitárius^stattisxt*-let. — 10 Református IsWutiszkWet. -. 11 Egyházi ének és scenihesBéd. — 12.15 Levente-fésára, — 12.45 Székas-tovarosl Zenekar. — 14 Müvéssl«in«-zek. — 15 S«a«yi István Höodifitx \' ¦ 15.45 Siörakoxtatö néne. — 1(1 Rgtnt. ségugyl Kalendárium. — 16.40 l>r. Vasa Olga előadása. — 17.20 Magyar nóiaest. — 18.15 Szilagyi Ödön ttt&-adáaa, — 18.35 UrwtAgh Tivadar hefss-dűl, - 10.20 Honvéd kivánsaghflna-vTerseny. -- 20.30 S|»ortkősloméziy«k.
22.10 li*ngké|«k n vaMröap sport-jáhol. Beszél Pluhár István, — 22.90 Filmek téj.czenéj*. 23.25 Horváth Elemér cigányzenekara,
BUDAPEST II.
11.15 Sovinszky LÁitíó s&Ue7Séa*-kara. — 12.15 Székasfővárosi Zenetár.
— 15 Tánczene. - 18.30 M«gyar aóta-eai, — 10.15 Dr. HuszU Dénes dö-adása. — 19.45 Andreics Józyef cit*m-számai. — 20.10 VAsárhaiyi Jud* előadása. — 20.301 A berlini fÜharmo-rukusok.
Ft*™dr t VÁROSI MOZGÓ csütörtökit.
ÍZ-IS-lg _ vtiárntplg
Ab idei velencei Jilmveraeny legnagyobb dijának nyertese
Örök élmény I
krOqer APÓ
A főszerepben : Imii Jannings
Elíaddsak kezdete köznapokon S, ?8 és ?10, vasárnap f3, S, ?8 éaJlQ érakor.
"stall m
\'¦ teklntne meg raktírunkut I
JaTitásokatjótáilássalTillalonk.
A retzald a azaranosétlan asuony homlokába fúródott.
Nyolc hónapi börtönre ítélték a, osábtornyal járásbirósági dljnobot,
akt k bDntetéipénreket (elvette és saját céljaira (ordította
\'/AI-.VI K021.0N\'*
1642. lebtuít U
A hlakanlzsal legelő-Ogy
Tisztelt SsBrktsttO LT<
Sziveskedje\'k soraimnak li. :.;.,>J4.bw helyei njiu.
I\'olyó ív jumu\'tr 31.ÍH • \'! eíiyószá^a-tuinkról. szóló kóílésre óhajtok rÖvt. den vAUmoIjií. Hogy ragaszkodunk ¦ hikarelekliezi Akár i:*ak busánk , haláraihoz. Ez tradíció 6s u*m «okó-nyó***g. Hogy haladni akarunk, u természete*. Vi-zont élihez nem clíg a jó nkurai. KísküHÍZ1* i ezfdeitf sokVal lóbbet adott, mint kapóit. Igaz hugy leeeidtnk tonvésztísre megfelelőek, ha kijáró Allataink számát legalább felére iM kivon tjük. Jelenleg csak jó kifutóról h<s?él hetünk. Hogy v«l;ikin"k a faj-tehene jóiukottiw jött haza, •hisz-m, inert május— június hónapokban ez ütm lehei fe\'.tund. De júliusban mar remlszeies*n kellene tak innáuyozni.
Bikáink nem elsőrangúik, de n*;n is csenevészek. Szerintem megfelelőek, ülsz már ívek óta a szaklrJíÉ^vOosí-tf utasítása szerint bzeieaük 1.« utókat. Üknzisre ovii n nedeaík fele bika LÍJilt, fje a roigárjiir-ster uc revén
valahogy «ilntézádj&it a dolog. Most
a^onJüin a felúgycJtS |W a lYukKoOniüOr kiu 4U, Nfcn sióiv* arról, hogy a iu*gn«gyolj hódolt hazában l;ev6s u ¦yáajfití, egy kis jóakardtal a t»zd\'j. i4g\\ \'.V:cliicl; is niogreíelCeJi e lehetni; iulázni. ftz %vet. Ha valaki UyájaoS] bikáinkra, í.iÍvcA%\'ti logOitjuk I ú:ui fogj", hogy min °*ro »tl<l|e\'i még SzHlámigyArtAsra.
Tl.«:e>ttei RI.AK ÜV. I«)*e*i^1ó
Ml ujíiág a Budapesti Élelml-sientagyVHHórtetepeu ?
A Magyar VltjéfcJ Sajtóin dó»itó fő-vároai jelentésű uerint február Ótól VÁ-ia *i ?10- és v;i^atli;ii\'om|i piacon továbbra is változatlanul a hivatalosan megáBopiiott legmagasabb árak voltak crvenvben. A tojás Arat u feg-ujBbh-Gs.6OO/19t0. K. . nemlétet njbtV rn«gjyt4pi:ottü a eott«k kúvikozlcim a leatojóí ládaáru etedet; A,-a kilónkon 70 Xüjíi\'wl einClkédeit. - A zftlctsáft- és lór\'clökfélék piacin " íokjiauyiua \'ars. minősig s«riiil i\'i.Hi r-*-í)íSt\')Loi 15,01 iwpgöüi cmfikedct inázsánkfbt. UgyfM c^ío? emelkedett u kúJfcáposzía te zeller ára •>, a kevert zotóSég ára 10. a sárgarépa ára 5 te a jctuv^híiiii ára, Hü fiUe>«M. kilónWnl. - A gyü-HXóUfMalík pltoán a ::c:iiCMliiUju «-ma 20, a sirgabélü naranca ári ti) és 8 kuUíildi gesgftenys óra 30 fJJlíxifil araeikadait, míg *t vorósueifi uane>«< ár».K) e*. a luaiularin ám. 40 niiersel csokkMt klMplaAni.
Aruuzlati .saitmábaa jittaa
valaoilnl 41«
gép* ésgi^ralrénöket
keiea fövároel nagy vállal ut Őskeresztények njánlutukat küldjek
Ijelwere a vmeal Nasiliapt>hi fet.it-! MB^yi tóy»üuüie.)w elmére:
, jkBaá.....
KISKAN1ZSAI ÉLET
Ezöstkalászos gazdáink
Vasárnap fiatal kiskonlzsal
t^zda vintgátik. Iiorv öVilitviítúsAn-iL
* iiiiit\'Viir fftld inrAnwikáiáf.íiuk uj IflpaazüAatalvíii megrrŐifldNe várja 1« iilci üi^v ti la\\a6tt. Ma, inUor prü&n nmünk ¦* majryar nenue; knltnrfö-kflnyfl\'Wi, kéiszeres 6r6m szAmiinkis> e-z 11 megmoztliűás. A régi roskadozó ea>lflc4enciék romjain uj vflágreaé epíd fel te el»tt*n e-ön nrst*)* !«tz a iiDiiiyi." foW ISAvelfijaaek, a in)»to\' T gazdájiak: l-.z r aazilaséM\' tutrolvam márlóidkó » viskri giudc íMetél/Si. Végre nem hullunk marudisdgo\'
rü*karos*án, tuxtv u gocdasá^i lao íolyaiiiakru mennyire szűkség líz •z eiiielt.ecífs nemcs-jk örvmde!e<, de k!o M unkt^zvrn is. Sotta jobtiknr
nem jótieteH v#ka3 u segítség.
í.j.iihiiimeg hangoztatni, in^> jobbal es mindig jobbat kfk* rloailitauia 1* magyar gazdának. \\-x 6kt-kíJ"deV» í> le;n.igiObii pTo^éMW "Ut. Áldozatul hoz * físi*ii inasywr fMitaláfSuijaletfi,
de ezt aj áldoratot *-uját egyéni íri!e. k«ln kr.Éiíh.. ne níe:.\'.nok lo/t». A
tiotszu líli e^lík leghasznosabb Mól-Iftsc u gazdasági Uuitolyuinokoi) Szebb bionyilv.\'.ny i*z ifju sásku gwt dáknak. Klsksnizsa köszönti az uj magyar ezu-ilkaláwos gazdáit. Kcssónti iikat te várjs a mogjar lf-U az uj niu-gyár layasz ItajnaUi iwdásán.
Uj tisztikart választott a Kat. ifjúsági Kíívc-íiií\'t
A Kiskanirssl Kai. Ifjúsági Hg.e.MV let jíAI.OT- iegutöbbi tisztújító köt-gyaMSijn *9H eix\'ekrs prolHemu kénül rslsamrr. ijiijek « jo>ti sontTU Ar<:« mc <g>-«Hft:«tiv«\'i iiií»<!m iet.,;tii*>gs megvan arra, hqgy értékes és na^y c^ycsulei agyeo t-«Vt*. A >>óZjoxAlA»^n N\'aaaí józ-^f világi eJn&h Isin*.-.* te «z elmúlt év esemcatytil a« e^e.siVet éle:í\\«i kapcf«liitbstl. Ki«".rr*l».lí) vj\'t «z orwágos rUron^tlban h esumeri
- \\\\ r,!."iiii-\'tii laloitu te 11sna«SlV-ue a-i.ai\'itó üuacpejy , de wiímos mái ühV •Hiá» «V< mul it\'Uü Is s/i- j/ i-;iw-.,[
ki jfwiikíiTvn.ljót^n SzabÖ Jéz\'et kor elnólr rtieieséVBl « közgyűlés eg\\liaü. Huaa « kúveÜAsá lUxtikart vAÍa.si!otlo lí>í2 évre KgyWzi etefth: p. Bánás A UytiN |i«i»*noí, íjp\'házi aienuk: p Solvmos Rézsű, világi enuk; Nád-M .ló /ver, viliid atetnúk rótti József, tit-kár. Tóth Feienc, Jefi.vi\'>: Kovács 1« reste, jiénztáro*\' BAoffwi FSatttc ház nflgy; Dolmányos Antul, kLay,v1áfa$: Kocsis György, vigriiml tttaűk Ifercze^ .ió»»et. Agyén- K. S\'^fO- LásaW. tenorok /.\'tv^t Cyorjp c>» (in « Jó zmjÍ, válasz mánvl U.ok Kovács (fiyö i« Jíuio-í. Horvá-h fásat) PtMBSc, Horváth ;Bnroi. Fo^n., KJefftrjasi Uiti\'i. Leodvat I,Aszta Antal István., t\'áiífy Józ-«f, Kocsis r«reoc, Vajda Forenc, Mil-ei Lajos Ane-. Jóii*jf. Milei LáSl\'ó, l\'olii Jóixt. SzJüáiló Ióz**(, Imrei Kenair, Imrei .Oidi; Jó-K*wf, Kocsis Antal Rlw l áirló. S«il lár lerciii-.
Klskanlzsal levrnte hírek vaairosp dfjalütt ism, t liorái. eW-
aitást reMd*z »2 e^Wüafl iroln>:ni szakotttiUya. S/\'avov.it.)k, «|0 idáso\'. ke . ,i-.:o- tniisorra. A sz iv:»iik i1- e Őatlóll kóziil nagy érdelfilódéssel várják Szmo-dit* LAííió. lloroaj Aii-Jű. Plonder Jólief te I ola. I Asz Vi eitiadásál i elve szavalatait.
Szerdán este lg ám u l.<w»nte t.t:. Ilon lUgy.s inél.en kisorsolják Kisku. nizsa 1043. évi egyéni sakk bajnok-sáiál.
l a.-Mii na\'., az asztali lenúz-wjrccay házi doniéi ¦ ki&kruiiz.^M leventék kótöU, ugyuncsnk a l.even;e Oltlion te nteiben.
dnye.b hírek
Vaaámup 1. •) oruko.- ¦.liiiicn.-
lyei szentmLéJi veszoet rfszl & vizs-Kára ké«üirt fftzilnlanfotyanilelák Kis-kámzsán, majd ulána a ii;o^j.-;.(il kaMtMtség is etöke.osét^k jeentétéi^n riiarftnak a ktakanlzeai .empikmtarl tskolftban!
i;se a i\'iskaniuuu Pomati Q\'»naák6r tart najo\' tan- iiiutelsá&ol a fiuiAMi^
im.vi «a«ámapján. a Iure,, hjijaiiatewaj
Horváfti Lajos
üveg- és por cellán kis- ós nagy kereskedő
mlnlsUrmében lf
"TT~ nagy választék várja Önti =
Horthy M..ut 23. Telefon : ©47.
r^nU.tiwJt ar nj cz\\|Sttaia«os gazdák in/\'oUiiii-c teudesi \'¦\' kor na^ldáe^-lliishofljóka lotei. a kor Sajál tagjai; nak résxére zártliórü mulatságát r^, dez, t
HörI halottunkért
\\ léglefuvarozék ktzal Kuzaner Fü. rene ;l)iszig u. 12. . Krisztián Páter
Ni\'gyrAi: u. li\'J. , Kliausi Karolj- [rj. gánv u. Ll. , Jakűbbfl JA no* \\Oj^űy u. . ,\\l«r;on C.yórgj, Marian Unt (Őrtorony ». é» Ki** Mihály {Uom^k. komáromi n. 5*0—1)00 drb. tAjdát, \\<-.].<¦-, Agosion Józhat, Mihaakz ItMm
Vanwdi u. , Kélovics, JáDaa. Horváth LáJWÜO. Siok.ji (,yjr-gy KováuS JózsV
[Cigány utiaiük./, plaadejT Lá\\»>o (iy,
gárdi Köz -250 dr!).\' taglal. Ja.
kaWfí Józ-r! Sneff Ciyorgy lig,\'jiy utt-oiak ^OO-UOO drb. téglát fuvaroztak. Az e^yliázkóaség aagílyblSotttags eztilon ifi koszüaj6U4 ntozi-1 a. u ^ ma^yur i>JsLajiiz«aÍ ^odAlot-tk.
A klskantz«al MANSi lubefkutózls ellent előadása
\'.il-éti a MANSZ kiilaniz.ai uac\\<. zcte előadás te mu~or ko c-i-.i.«a ízduv. «ti - Msk.tjijci*i kó/. ,iir,.-;,íi:. a tuboi-.
kulóziR veszélyes voltát, .u oioajárt
alWotniual az Ul vasa kor nngyier.
míten rendez, a MANSZ-
Egy neaat srttrabajó {Foto H. rt. V.)
F9 S
6» derósIAj íí, üI^líh, amelyéét. Hasztalan t«jni oyakmn csak az enáutíit z«vwoka*k kovoUinrméiifa.
PO* ^EKEEÄ
J^gkoi\'On^mérkőxés
Nagykanizsán
Az idei nagykanizsai télisport élol kiemelkedő eseménye lesz vasárnap a kereskcd\'altul vilo-gatulLé^a keszHiely lasemoiUreí Hiiiiná/.itmi válogatott csopatau Bfik jégkói\'ongniőricőzéae a nagy kanizsai ZMNTE jégpélyárr, A mérkőzés vasárnap délutáu 3 órakor kezdődik.
Ping-pong verseny
A KÁOSZ is Csáktornyái Sportklub kózult vasárnap döltitán fél 4 órakor
ping-pong verseny !te.il o Kaszinó aisó lerntéten. Belépés dijluJaxx CO
külön aazíalokoíí
maradék árakon
árusltuuk
2AÍ,Af ÜO\'/A.CiSV
S
H
sAPIKKiMJ:
HeUŐ: mW*llShuS nap.
uyáayaertAri agyelai M* saemitat.ii » Sz. Maria gyógyszertár Erzaéb*! t r 21., holnap, vasárnap a i-».o.c .>it-, ttyágysxeriár Ffl ut 8. saÉm.
Kisk«ol**ao az oltani yyo^ywejtar u-jvo«:*. w.<jijj;i-*»ttit lari,
MípiSr Febroír 1*. Szombat, Re-m. KííI. Bálint rt ProifotáiiH [lAtínt. lir. Sebet 27. — Február 15. Vittntrtap ltom hat. Fíirutnjj t. Protestáns Fáuazltn. Ixr. Sftbat 28.
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenuseknél: >/s7, \'/»8, V»9,
10, Vili (nagymise), 12, d. u. ö-kor litánia.
FelsÖtemplom: 7, 8, 8, 3/.10, ",11, »/iU, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolnai 3/.6, 8, », \'/ill, d. u, V|3*kfer litánia
Piarista templom: 7, \'/¦•, Via>,
\'/,ia
Hitkaniísa: 7, 8, 9, 11 (nagy-mite), 3 kor litánia.
Református: d. e. 10. d. ti. 3. ,
Evangélikus: d. e. 10 d. u. 6.\'
liiatltta: péntek d. u. l/,7, sinm* Dűl il. e. 10.
— (SzentBégtmadáa a kórházi kápolnában)
Farsang három utolió napján a knuÚtit aaeral i Itleok alá.otia\' \\rok-iák 1«: nruliií a smitségi Jósnil U, bog)\' ;;iengon leljék ojjkiri a bi\'uiUt-makérl, melyekké az «ni c ek fúkt* n cLvazviliüJjiolúsitkhan és kicsapongó mula uzátuikbiut eytnkább ezakr.en u napokban illetik. K mai n in/. é\'M komolyabb éelielfogást követe\' é.s bí
tonyoa, l<oj;y *z uíúii a fazsaagoló etrihciek be is üljék e«t és ezért [a. t&n ¦¦ :.11!.i4:i;j, ha az idei J.i;- iugv tzeniségttnádM a lidio u okozti «oli
•lIlbeL\'i MlliUti IÍU ll\'.UJ.MI.ill, Ml(i.\', i\'jikil
luk ín.. Kazal « iétU ii. a korházi kápolnában vusáiaapi héiíőfl és
kedden — liáromníljios — szi\'ntség. imádasunkut és podig vasárnap i -nvl lúioiiiiiv.of.t il órai MUii.iiiiséhU ade fól 7Jg, húlfon ós kedden |Alig délután NI :t tói c*lc fél 7-ig. fVUndliáiom nap eate (ól 7 órakor sz\'.\'nti.c,zódd*jt Uptsotatos uani.,i^oit A széni
Lesiéuckci jr. Solymár IsUáu espees-plebénos, dr. Birkás PetOOc kdpl.in és Scfaweuzer Jöxeef kórházi .elkéss moudjak.
— (A polgári leányiskola hhe)
A nagy kun izttai poigáu leányiskola igazgatósága Imaz érdekelte ki*!, i»ogy a jovíí hét csü ló\'tökjéig suine-lel a tanítás. (:)
— (Meghívó)
A MANSZ ifíusági szakosztálya far. t^ug vasárnapján, 15 An <U4u!« i 5 értkor a Cinli-jAJböii \'o*üd*xi m*i hlnruS-\'éájál, A randazdsés kulan meghívót « aiksaooira uam küld Mit, hanem •auWa hiv «s vér uiiadeakil sMrotei W. A liuta jnvwlelain f*:éA a Vél-óe-kw»zl (iélj»iia forrtltjuk éa taklntettai a nemei célra, feli"iirizclí**\'<a! kaswó-iwtlel íogaduuk. lt<4jnt*JiuÉ*é» (;)
A kisiparban 8 százalék a netto haszonkulcs alsó határa
DUTORT
HETIÉIISBE
D
uarkAi.buloraulonjAluiii ügyei vagy rtfröelica. Ca*ag«rr«t 1«
\\ ViMjtfai\' Vidéki SajtótudóiSiti je-iea i Uudaprrtrflt. Iioy u kisipari tt-\'.\'-in*é» \'ercn liekfrrílkózetl nj ánoidc-tA± bzó*\'. kórúka^n Általános nic^e\'é-i.e lévl váltót Wi. Az u| d rendezd; néni vonaikoilk uzokru a s/aktnákr.i, ahol fi\\ eladási áruk, \\-a^v bruttó hu siónkul sok vannak ineLUapi ru. nüq Ls ;eóksli n kidparj tenneié\\ u,ilt:.ii ágé!. Így »z uj Arrendel .ojA\'^k taVl turlozik jz á(^, háilogos, épídetasna io». ö^íEtergáiyiis szOrfizémkéfcailó. káfiii\'.os, kédúr kovács, kimiive., kí.z ponti fütéü-stereln, takutia luQaorész. nyomda, Moliafeslo. leWtWu ós u vllvOZílékszei\'tf.Ó ip.ir, 1 zek uz iparágak mos! már jogn.Ltlt-ik le.muffifiíiidi áruik ine^all;i}iitft%ám.\' aminek soi\'.\'in ¦ajiiiii^\'!-- fewdoli a feíhnsrn.^t inníi.{. a l.ifite\\>lt niunku\'.ár i\'-h a M-luerftlo rezsikóhségek.
a koie-iátáti mlnJasMriniti rftviritsen luaíiUapüJu az u) rendelés a\'.ta .\'-rin t« t ndnlégy hatvan szakmában n>l-szátuiliiíJtó rezslhányái!o\\at at>b<\'>i a célból, l:ojy » hivatalos megátlupiU sok lájékoitatáski\'iit áldanak 0"de
Lelt iparosok renlalkfttéíéie. F.zckel a lezaihányudokul ux i|>aro-uk mindan itytioláí néltul számitislin vel»\'*k, inig lK>Ryh« ezeknél nwfjasíPdi i*í^i liányJKiokal aknaoüíoak \'ervéayaMteai, uo1 ebienként szökséee^é válik sz üzlei kftnyték ahipján va!ó i.\',\'nao\'ri.s A íaakmánkénti netto Imsa nkní sok ii:e/állU|d:osa maii. rrfíSlórt\'.Sai .-• cz»k u]só határa 8 százalék, inig" u ftfsö halár e^yes kivételei e «uktv n Wérl a II) százalékot.
Annak idejéa jelen tett nk. hogy a szakmai leiárak me^Kapítá-ia a ki-s. i[iar .11 áfiában mär megtörtént (s az érvénylen levil felárakul a kisirsuosok - az épü&asjtalosok (a a fue.szici\'-Itályosok kivé\'e\'évet - lováhbrS is fel. számilhntjak. Kzen tuunon:»n a vidéki kereske.letnil fV l[>tirlrtinarák felhatalmazási kaptak a-ra, hoiy n llndépes ion érvényes szakmai felárakai u ma nuk kftrz«!él,en is éWh*épWheBSék, l-:zzei a kisipari ántzémilas mindezt líiMtíő íiértlése verlege-, megoldási inert iis a kisipari áruk nyugvó)«alru kerfUlek.
nt*MM*+t***$*r**0wis***s*0iá**^^
— Gimnazista cserkész-farsang)
A piarista ghnnázium cíerkAa-csapatáBak liolnsp, vasain ip a gimnázium lomulenuébon détutin 10 l ii órákor kezdődé nagy farsangi ünnepélye nagyon vidám, tréfás farsangi mókákból, zeneszámokból, szívdéritö szórakozásokból fog ái;ani • (*> olyan farsangi derű lesz, liog> CnniOvAl berreg és cgé.sz udV\'rlaiiása iri^vOlni fogj". Mindenki <itt k«, uki pontpásao akar szórakozni. Ami szeUkfiXd^Sak keilv«s — in. ..i.iii.- m a falatozólniu. liOiépüdij elsöhejy Li.5() pstagfi, második hely 1.5U pCDüu. (:)
— ^Hargitai grofologu I
issrk vaaámap *stíg fogad. Kitlvos tér 28. Címre kérem ügyelni. {;)
— (Szekérfuvarozók figyelmébe) a 22.800/103». K. K. M. sz rendfH
7. §a értelmeién a lu\'iykózi szOkér-luvarozó IpSios a ínvaio*jii(l»il szár. iu«zé kártérítési kf>teWzölbéK*nek fe. UczéM\'i-c mindon jármüve mán 1000 l*ngö ciojéig Szavatossági l»ixUis.taj;l köteles kélni. Kimondja a it-ndee< lovdbhá, hogy " hehyköZi szekéríuva-rozó iparos iiwrál a sza\\-.iU>v-á;fi IjÍz-lo-siiás inogkötéséig nem gyakorojbatja. Az 1867-LeO aiapitoU tegréglbb magyar bizlosiló magánvállalat, az Hfsö Magyar Általános Biztosító lársa%;ig lso:y. bdli: Csenge.y utca 2. szám alatti f<>-űgynóksége kc.szsuí(gel »d íeivi:dgosi. láhl minden biztosítási vonalkoeisu figyben. (:)
— (A nagykanizsai Iparoskor)
- (A nagykanizsai InaroskOr)
teás tán edílyít fsrsang eslc Inrijp, brié|Kidij i i*a\\&, (0
- (AzIskolánklvDlt Népmövelésl BlzottiSg záróvizsgája)
a nagykanizsai iskolánkivúÜ Nép. inü\\<!ési BíloltsAg február 12-én tir-lolti gyors, és géphn zérnvlts/jájálj \\ gópirút^iiiolyamnl 15 hallgat\'i, a g\\orsiróianfulyaniot 25 vÉgezti* sikeresen. A laototyam sikeiéí eivégzé-séi\'ül vwl-jn-.ennyiin bizonyítványt kap. lak. a kulouat aaapismeiütWrjíwlo lanfolyam és az unalf ibéta tinfolyam hajlgaiói részére 13 án tartották a záróvizsgát. Á katou u uiupismcrfi terjesztő l»nrob\'amon részt veit é.s azt végig ecJim-inCseii liallga\'ta M5 horváliijku és 2ü néinotajfo.i katona, akiknek löbbé-kevésbbé sikerűit e;sa. fálitantuk a niagyoi- nyelvet Az anui-fabéia-taníolyiioton 24 naiifabtli Kxt-lona megtanult írni és olvasni annyim, hogy a ItmuWst már saját maguk Is folytathatják. Mindkét nap záróvizsgáján képviseltette magát az ai\'otuis-pflraiu.snokság és a polgármester, mint » llizoltság ulnóke,
- (A sakkverseny vasátnipl fordulója)
IV.irudr 15-ért «z elsft osztályban a kmetkazó iMirosltássid kerülitek szemle egymással a \\eriCavzik: Nén e h [.— Gáspár, Németh Il.—K. Nagy, Pintér —Itilz, KeUcrmann -W\'ébor, l.dsr\'ó-Baiin, StekuIJa—Böhm. a másoilosai; lilyhan: Ittrabás-Tura, Koni\'o.ii-Szendrö, Delrieh—Dtirini, Deutech -Slifner, l-\'dgncr— Bartwrits, Kodbaura —Marbaih jdlszuiák kerülnek sorra.
teán IJiiceslélyét farüHug est.; tartja belépődíj l jiengd. (:
[Nagy áremelkedés dacára is megkezdtük szokásos leltári árusitáaunkaty melynek tartama alatt az eddigi ágainkat jelentékenyen lesatállitettek.
Ropsteín Bútorhoz liagyKanlzsn
Nézze meg a kirakatunkban lévő P 650.— és P 1090.- hálószobánkat. Csodálkozni fog, milyen olgsó!
•Soet váaéroljon i
HARISNY i)........im in.....awaWal
M Sselytm és heriry I y«m ösüxbs mlii(iséeb«n
*" K*rje minden BiWfbtn Vigyázaon a máiktia:
IÖi-CöC
— (A Baross SzOvetseg nagy-kanlz<tat kerülete)
folyó évi íetiruár hó Z2. nJtpjíin déleWU ll órakor tartja évi- i*»VMf kózgj\'üWSÍt, melyre « ta^okut sxéWet-!p! ezcntiei me^hlvp "Jz e^iu\'ik^ág; F«L kérjük a tagokat, hogy esctle^o, onlát-ványaikat a koz>,ryrtié.s etflft 4S Ófávni hasban nyújtsák 1«. tvmókftég. (:)
— (Az I. Országos l)lák(ot« Vándorkiállítás Nagykaúlssart)
A inufl év húsvétjait Ivoli^vinptl remizlek iríj B IV. Orstáflo.í IJIfií-rotokiúilitást, fl|«*1y mind ila\'nösi^ niiml inenayjtvd tekJuWtóbtBU tty^ses telütmulta az eddigi i^adajBW d(áV-fottikiáVitásofeit. Uzl a, kiAlJiUjöt üudar pestén is inüji keWt ismételni. A ki\'-áfli\'.ott K-ereim*k mindzét ií*iy«ö rr^fy kóz&iség- és sajtósiloere voát. Űa a oent i-eméit sikár io.iiiotu a iSpidWV séiet arra, Ii0ű>_ a kiáliiblstH- h*k»iidóít lobb mint ozér kéj) kozúi a lc^,ÖBUk és ;oj(kifej«zubLck bemutatását ^"á«-dorkiállítás bőreiében u vidéki íátytok ifjúsága é.s fényképező közönsége szg-mára is leheióvó \'Ogy*. Több vidéki város után mo.l * ittgykmbeBSu pja-i\'ista ginuiáziuni iKtn rógeji alakúit foloköréaek egy bélig reiulelkesóséie l.ocsáluttáK u vándorkiLdliliis kéjiflJiya-gát. A kiállítás február 15— \'42-ig Ifl-kiutlieto meg u gimnáZKarvb^a délután 5—OJg, " kél vasájrnap ezenkívül dái-fílótt y—12-ig. KiáUIlási kuudógu* tt lidiyfiainpii kUplwtó. (:)
— (Közei 300 pályamű érkaxett a bizttisttssi pályázatra)
Az, lüsó Magyar Altakátsss Blztosiaé Vér***t$ AJlal us 1011 évi MZbptWtilíört bndapeati biztosítási napokon ktliirdfl-leit ^Milyen eszközökkel volna *z-t$n-blztosilá,s eltcrjt\'szthelo a kiügiizrla\'lár. sadalom kúrolwiT" cimú pályázat 1«. térideje január 31-én i«»járt. A BIOSZ etnóWliez eddig "z WÓptíniJg köz* 300 pályamunka érkoaslt. A pátya-inunkálaiJk nagy száma - *wskj » iiiztositá;.! páíyá/>i ákaa-ének kéteég. Irfen j«W — olyan hauinuw nittökal ró « bíráló bizoltsdgra, mnaiyiick c«fct nótásabb idó akit tud iií^ív-Uu*-\'- A B10S-Z e*iöke eria v"id l**LÍza*ü* kéri a pályázókat, hogy várják ItSt lúne!emine; ;) bíráló líizottSág o#mká\'-jának u i eiesjazésói es a dój^lá.* iCugp. téséUíl tartózkodni sza^skaájeas*. A pályázat e edniényél unoak idején aa
Cipőt Telsloa : »8. csak Eí-CKCISTAl
(DermatB) li-il 11 e
attuti roüL-owi
1942. ttbtuár H.
BÚTORT
etakllzletben, GABOR mŰmaxUloanál
T»ijtB nur/ mdtljH. Nwwh.nl»—, V*r»iKAa-p«l*U USI
ésszw fővárosi és vidéki t»pok karolni fogják. \'(:)
— (Az uj lakásügyi rendelkezések)
intézményesen <Cajét vették -"»z «;«u
* léron még tapasztalt visszáságoknak és visszaéléseknek, Egyes Ose.ekl.eu visszamenti hatályuk va« c lOndeiko-réseknek, kivált "mikor ;i lakás, iroda, vagy üzlethelyiség bérlete üj^úbai wufjlolt perek nem nyerők még jog «rós i\'imu\'\'/.i".i, i-./ci.i.un Ui ügyökben ¦ felmondás hatálytalanná vút és a bérlők ku\'úin\'iM-n na^y izámhan az úzáethetylség- és *z irodabérlők rágt helyiségükben maradhatnak. (MY6)
— (Kelendők nz olcsó nép-ruházatl cikkek)
ám olcsó népruházail akció karóiéban forgalomhaliozolt tipusaruk tujy » fővárosban, mint a vidékem hatást gyakorollak az iUetö szakmák egész kweskedolmi forgalmára, mart azúia
* kozouség jóval kisebb erdoklfldest imiHl a drágít iiuusunyagok iránt. Különösen a cipókéit:.-.kedeüamben ós *z egyes texiiJjAk forgalmában éraalicto ea ¦\' visszaesés. (MVS)
— (UJ hazafias dalok két szólamra)
Tizenliároin hazafias nótája j*J*nt mag, csinos kis tünet bon Murgaos Kálmánnak, Hazafias és iskola^ iinnoi>é~ iyakre, a magyar ifjúságnak kéasiAta •Beket a szfc\'zö, hogy pótolja azt • nagy hiányt, ami ezjou a lérerj mutat-kozlk, Mindennél világosabban beszél a füzet tartalma, amelyben la^tóbb a meneteié*)* alkalmas csárdás. Mindmind értékas gyöngyszvmai " liazaíiau dalirodaiomnak. Az értékes fúswt « Vitézi Rand Zrínyi Csoportjának kiadása.
Rászakadt a tető egy beteg asszonyra
Marcali, február 11 Nikla községben a minap ledőlt egy háznak a kéménye, a mely átszakította a háztetőt és annak gerendája teljes súllyal ráesett az ágyban betegen fekvő Tomisa Istvanné 65 éves asz-szonyra, akinek mind a két lábát eltörte. A szerencsétlenül járt asszonyt súlyos állapotban szállították be a marcali közkórházba.
A nikkel-aprópénz elsejéig érvényes
A nikkel 10. 20 te 50 filléres váltó-pénzekel * Magyar Nemzeti Bank február 28-tól kivonja a forgalomból, tízek a pénzek tehát március 1 trtl fizetési eszközül nem szolgának, de máretus 31-ig a kózpénz tárak elfogadják és április 301« a Nemzeti Bank beváltja azokat. A vas 10 és 20 fUle. rw aprópénz megmarad a forgalom1 b*n. Vas 50 fillérest nem vernek. Az ezüst 5 peofjefl változatlanul forga\'om-t*n marad.
\\%tk\\mm ÓR*T» l\'fiU ÉKSZERT, " «gg SZEMÜVEGET v4*ttÍ3Jfel ZSOLDOS GYULA
» WsiajaiWiwi>»ij.
fPeljrtatás nz I. oldalrOl)
suságok vezérkarai március elején Washingtonban tanácskozásra jönnek Össze
Washington, február 14 Az amerikai rádióipart is-hadiiparrá állítják át.
¦ogarkadt a Charkow falé Irányuló aroax támadás
Berlin, február 14 A Német Távirati Iroda \'érle-súlése szerint cfty bécsi fhadosz-tálv csapalai a legutóbbi 4 hói alatt Charkowtól délkeletre a bolsevisták leghevesebb támadásai! verték vissza. Február 1. és 7. kőzött 6 bolsevista vadászhadosztály, 2 páncélos dandár és több sí-egység 112 esetben kíséreli meg támadást a bécsi hadosztály állásai ellen, de nem sikerült mélyebben betörniük az állásokba* A bécsi csapatok a metsző hidegben, hófúvásban, 2 méteres hóban is megtartották állásaikat és ezzel meghiusitolták a bolsevistáknak azt a tervét, hogy gyalogság, páncélosliarckocsik és tüzérség kíméletlen harcbavetésó-vei Charkow folé törhessenek előre. Ahol a bolsevistáknak számbeli fölényük következtében sikerült behatolniuk a néniét\' állásokba, a béasl ősapátok Ismét visz-azavetették Őket.
A német katonák rendíthetetlen
kitartása következtében a bol- i
sevisták igen nagy veszteséget j
szonvedtek. Eddig több, mint i
G50U bolsevista holttestét talál- |
A brit sziget partjain 1» tengr/l
Róma,februá> 14 Az\'olasz lapok részletesén fog lalkoznak a csatornái •.temet— angol tengeri ütközettel. A Stampa szerint ez a tengeri ós légi ütközet ujabb német győzelemmel ért véget és azl bizonyltja. hOgy a brit tengeri haderő inkább elszenvedett egy súlyos megaláztatást, dc nem volt hajlandó nagy egységeinek sorsát kockáztatni.
A Corriere delta Sera szerint az angol hadihajók fényes
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics
-nal
Iák meg. A bécsi hadosztály 1300 foglyot, nagymennyiségű zsákmányt ejtett, illetve semmisített meg. Bár az időjárási viszonyok a keleti arcvonalon lé_ nyeges befolyást gyakorolnak a harci cse\'okm\'éjiyck re, napról-napra bebizonyosodik a néiruer-(ek harciszellemének fölénye. Ezt még jobban mutatja az a tény — hangoztatják berlini katonai körökben —, hogy a német katonák nemcsak az elhárításban működnek sikerrel, hanem a támadásokban is. A középső arcvonalon a német egységek átkaroltak egy bolsevista osoportot. Bár a bolsevisták kiépitett állásaikban szivós ellenállástta»-nusitottak, mégsem tudták elkerülni, hogy a német csapatokne szorítsák őket egyre szűkebb területre. Még szerdán német páncélosok törtek be a szovjet szívósan védett állásaiba és utal törtek. A bolsevisták kétségbeesett ellentámadása a német tflfc-ben összeomlott.
megszűnt már az angol fölény
nappal szenvedtek vereséget a La Manche-csatornán, azon a helyen, amely évszázadokon át az angol lengeri haderő egyik legbiztosabb utvonala volt. Az angolok már a saját partjaik mentén is elvesztetlek az uralmat a tenger felett.
Hazájukat féltik és vliua-Indltáaukat kovetollk u auastirállai ősapátok
Róma, február 14 (Stefaniniroda) A Popolo di
Német msfligyelfl fFoto R. D. V.)
Róma ankarai jelentése szerint a közelkcletcn tartózkodó ausztráliai csapatok között zavargások törtek ki. Szingapúr eleste az ausztráliai csapatokat fokozott aggodalommal tölti el saját hazájuk védelmét illetőleg. A csapatok követelik és sürge^ tik, hogy küldjék őket haza. A zavargásokat az angolok gondosan titkolják
A pokol aletvariBdevtt mag szlagapur ostromában
Róma,február M A Popolo di Róma helyzetképében azt irja, hogy a japánok most rendszereden liszto gatják meg a szingapúri övezetet. A lap rámutat arra, hogy az angolok a város ¦ néhány külső részében még védik magukat, do ezek az utolsó brit eröditmé-nyek csak viszonylagos erőtjelentenek a japán hadoszlopok-kal szemben, amelyek minden irányból előrenyomulnak.
Tokió, február 14 A Domei-irodának a szinga-puri csatáról küldött távirata szerint példátlan erővel dühöng a küzdelem ós szülte a »világvége* látomásait idézi fel. A lehengerlő erejű japán előnyomulás délnyugatról Bükit Timahig haladt előre. Innen a japánok a védekező briteket oldalt és hátulról támadják,
A keletkezett nagy tüzek átterjedtek a kormányzósági palotára is. A japán harckocsik a várostól északnyugatra müitegy 3 kilométernyire lévő lóverseny pálya felé indultak támadásra. Itt voltak az első brit, állások. Szingapúr északi és északnyugati külvárosaiban fényűző ma-gánpaloták álltak, ezek most füstölgő romhalmazok. A hatalmas erejű bombázás, ágyúzás megreszketette az egész szigetet. Magában a városban heves harcok folynak. Szingapúr tömve vau sebesültekkel, a kórházakban már nem jut nekik kötöző-hely.
TflaMaitgarbem • Mtlpga-puri uioák
Johore Bahru, február 14 (NST) A szjgapuri srJflttet Johoreval összekötő töltést az angol ágyuk tüz* egy.ídőre .ismét használhatatlanná tette. A.
HILD
temet, exhumál, szállít. Darvallts József
1M2. itHrnV U.
^.iritk a^lnui aj-
helyreállították a fittéit, gms-lym ktfiittUl további tfmtgtt ctapattTÖsüéstk érkeztek a »xt-geire.
*, csütörtöki japán légitámadás következtében két 10.000 tonnás ungol hajó elsüllyedt és több más hajót találat őrt.
. Tokió, február 1 i (NST) Szingapúr utcáin hatalmas lúz pusziit. A tflzvéfcz olyan;méreteket ölt, Hogy éjszu-kn majdnem az egész szigetet megvilágítja. A város lakónc-üvexlcit és a városkörnyéki gumiul lel vényeket nappali megj-, világitással árasztja el. A Szigeten\' felgyujlolt olajtartályokból fekete füstfelhők szállnak a \'sziget fölé.
At olajtartályok egymást köveiá robbanásai megremegtették az égisz szigetet
mintha földrengés volna.
Ottawa, február U (Bud. Tud.) Kanada miniszterelnöke közölte, hogy a legfelsőbb kanadai bíróság egyik ingjál megbízta, vizsgálja meg azokat a körülményeket, amelyek kőzött a Hongkongba küldött kanadai csapatoknak harcolniuk kellett. Véleménye szerint a kanadai csapatok nem voltak keltőképpen kiképezve és nem rendelkeztek megfelelő felszereléssel.
.— mm —•
I alndeoU • Utji k«r«ak<xUkMi I
to IpcuvMlnil mm kai I
KJá p
hvdettMtljii
tmy
BfiEDHENYT
ru/<q&t /
Or iX . Ra L^rAetiAv
eredményt csel ugy ér ti, bs hirdetésért s itaponti tobbezer példányban meg-jeJenó, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja tel. Kiadóhivatal FÓuta. (az udvarban.) Td.78.
Anglia felszólította Indlát, hogy feüfdjöu képviselőt a haditanáéiba
Icádon, február I d Az angol i*jtó nagv jv^icVégat
tuíajoonit annak, bogy Angtia fe\'axd-litotta Indiát, hogy küldjön tórrlselöt • haditanácsl*. Nehru, az indiai ua-donalisták vétón kijofcmleté, hogy « CsangkaUekkcJ folytatott tanácskozások DagyjcTentOsogöek voltak és art "z állán|ionto1 foglalta el, hogy iránt
•s más íostbb ásúai ornseigokal Is be kall vonni t** irdal tömörűUfcba. VA gül kijeién ;«U» Nehru, hogy India egységesein Rtenml meg orsrága deimél,
Szóri«, február 14 Az Irádbót kiutasított 50 magyar ós 4 oHsz állampolgár tegnap este a boL gár JtQtáráUoniábra érkezeit.
„A helyzet komor éi szomorú.
Bettin, Február 14 ! ízpresa katonai munkatársa hogy a japánok még tok
A mil;
m*fe^g>\'S . .......
kemény csOpást mémek intijd a vétségetekre, a japán hadvezetés listáján SSumatra, Jáva és Dunna Ls szerepel. II" « japánoknak sikerül e/«ken a pontokon Rydmiök, nldcor a Unj helyzetük a Csendes óitdn délnyugati lésión oTyan erds lesz, hogy egy
könnyen nem foliSSt Ókat iwvui vlSa). SzasEorltODi, — Írja »z angol lap. Az a helyzet, amit ma ai ázsiai katonai liclyzetrót vázolhatunk, •— tejed be »z angol lap — u szov«tsogosstk szempontjából komor es szoinDru. Sojaálalra méltó, hogy a\'maláji és szingapúri harricrök nem tudták két hónapnál tovább iWtartSxLalni a japánokat.
/tálai KönlóHy Zalai Kózfjtay KéJfcsty
- v- iximy
ÍBTfli ICn^^^^^^^J^^^/f^^° nV\'
m. kir. Közellátásügyi Miniszter 52.826/V1I. b. rendelkezése értelmében az engedélyezett 10V0 emeléssel az alábbi
FODRÁSZ-ÁRAK
léptek érvénybe Nagykanizsán:
Árszabály; Url
A inunk* itiigntv*.
Sima borotválás
Borotválás fésüléssel
Borotválás, fésatés, kölnivíz
I liíjvágáa ollóval
Hajvágás ollóval, borotválás és kötni
Hajvágás géppel
Hajvágás géppel, borotválás és kölnivíz
Heti kétszeri borotválás,
eíy hajvágás Heti háromszori borotválás,
egy hajvágás
Vasondolá\'ás
Vaslgazitát
Vizondolálás
Hajmosás, ves- vagy vizondolálás Hajváltál
Tartós ondolálái 8 —
1.40
-.70
1.20 .80
1.20 110
Havi bérlet
Flu- és leányfca-hajvágáa Pelmoaas Pc borotválás Not hajvágás Pazan-lgazllás Ktllíln féstilöa Nyak-klgépeléa Arckrém használat 10 számú bérlet-jegy
3 30 4.40
j lletl négyszeri borotválás, egy hajvág\'s Mindennapi borotválás, - I egy hajvágái
NŐI
fejmosás
- SO
r-töi 12-
p.tg
10 ez. bérlet vtzondoláláara Manikűr Nvak gépelés Ki fésülés
ül Ktii 1.
p p
-,T0 -.60
-.80 - .70
-.no 80
\\w —\'.to
"50 -M
—.80 -!0
—.80
ISO 8 20
110 O.ÜO
1)1)0 1.—
1.-8 .- -.10
I --.70 —.80
30 -20
¦ 20 —.20
Üzleten kívüli kiszolgálás 50%-kal töbC
Kérem a szakosztály tagjait ezen rendelkezés szigorú betartására,
szakosztály nevében : Molnár István Qumllár Ferenc
siakosittljl lagyió. szakosztályt ülnök.
Vendéglős h*atat
vegy besxálló koostnál
triDgatlannal vagy anölkll kéaspéaa-tzetéara vannak Nagykanizsán. Válaszok id MS
Denlos, Zalsszentbalázs.
Tárgy: Hernyó- 4« darázsfészek-Irtsa.
Hirdetmény.
A mozof/a/f\'fiíiáKrói és mexdrendó\'r-Bégről Bzóló 1894.-XI1. t-o 50. S-a asa-rint minden birtokon n fák rQiryelnek takadása oldtt kotelfta gytlmtllos- ét egyéb fd.lt, valamint bokrait a bolaő-ségokbon, matorokbnn, eyOmölcsOsos:-h\'en a kártékony hornyoktól, lllPtvo hTnyófószkektÓI és lepketol ásóktól megtisztítani éa az ösizogyOjtHtt hernyókat, hi\'rnyóíéM/.kí\'kot és lopkotojá-soknt o\'ógetnl.
KOteles az^nklvfll minden birtokos a későbben mutatkozó hornyokat minden módon Irtani
Aki pedig M. Irtást birtokán chmt-laBZtjn, a?. 1894. XII. te 95. §ának IC. pontja értclmobon kihágást követ el és a kiszabandó büntetésen foltll a város po\'gármeetmo togja az Irtást ax Illető kóltaégóro nlvógnztotnl.
Nagykanizsa, 1942. február 13.
4t7 Polgármester.
Nagykanizsa megyei város rwlgármeaterétöl.
3474/1042.
Hirdetmény.
A v. kertésztelepen ki). 2 hold területet február 18-án d. o. 11 órakor a helyszínen nyilvános árverésen bérbeadók.
Nagykanizsa, 1942. február hó iz-cn km Polgármester.
2702/194!.
Hirdetmény.
K óvl február hó 16-án d. e. 9. órakor egy csordást fogadok fel. Jelentkezés: 1942. február hó 10-án a várost gaxdas&gl hivatalban. . .
Nagykasizaa, 1942. február hó 9-én.
m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgár meai erétől.
Tárgy: Diófa kivágásának oh-
gedélyexése.
Hirdetmény.
Kózblrró tettem már, hogy diófát kivágni osakls az erre Illetékes hatóságok engedélyével szabná. As enge-délyezésre Illetékes hatóságok liiíiici messzire székelnek Nagykanlsaálél ii az engsdólyt helyszíni szemle a\'apláa adják csak meg A kUzállAs költségeit az érdekelt gnzdánsk olflí «annle kell. Most lévón az Ideje a diófák kívánásának, felhívom mindazokat a gaaztáfcat, akik diófát szándékoznak kivágni, hogy f. hó lti-án, hótfőn délután 3 és 6 óra kü/íitt Jelentkezzenek\' a Közellátási Hivatalban, ahol közoa kérvényt fonunk szerkeszteni. Így egy klszállái l«ta osak szOkKégaa s ennek a köllsógeJt la azétoszthatjok az összes érdekeltek kunt.
Nagykanizsa, 1942. február 13.
PolgármMter.
Otcsénáji! ciáftamczibm UÓrakozhalt%
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége ós kiadóhivatala
Készítünk 3
mindenfélekereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat
pr
TELEFON:
Gyáriunk 1
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. alsőrangu kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
OalambokI Uelagyíf azonnali beléoésre két-tiárhM fléM1«»erlő o»»l»d«9 (elvesi, megszabott (testessel, Yöbb tigu canliíil előnyben. \' 235
Üjjyei, gyakorlóit •egéaí felvétetik Stó nol divatsssloafea. Arany Jinoi-u. 2/a. 400
Blztoiltári Oeletsaercé lltztvlielök fixre és jutalékra felvételnek. Clm a kiesőben. 410
Bejárónőt áronnal felveszek. Kaifnciv utca 31., földszint 2. 426
, aleJái^a>Mt,sjoiwfllíelveurJ(. Kis falu(ry-u. Stfrs. 4ZI
iweuvlrztabt.
*>ro«l«ol veszünk nagyobb i. "JTWsJ maSay kTádó-
Hárte 7ó0 \'kenem, oloaJhocftval vsgy anMktlJ, generál javítva, prima jromikkaf, u[ akkumulátorral kvltagdztatva eladó. Nii-ijadl éuIÓ jávtló, CsíHloniya. 3T4
Saaitííiíffaiíjljl minden mennyfsfgVn
stvaarafc UJudvariSzeszfőzde. 414
AagoranvaMcRvésitesre alkalmas kat-1.:..-,;!« elsdók. Lib\'iló, Ki.ii^l-u. 31: 416
ar.jóksihsa levő mély, teher «yep-feeo*)l eladó. Khüt«Vu. 24. 416
3—4 hónapot latok "
>oik é* keresztezett m>-.usztlg, Magyar-utca 136 432.
BÚTOROZOTT SZOBA s
Barátságos bartarataott -udvari szoba (olyóvlíieí, nonnil kiadó. Csengar«Mil 9.
JHwitai, liiMsIptef
Ennyi ugye nem sokl Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletét I — Nem tenne Ön is egy próbál?
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Jól bevétetett, 60 eves rítta- es *»-gy.ahare.NeclAs, müut mellett, So-mogybsn, kloregedés miatt, Alarte. Clm .1 klaöfihlvatalban. 417
Egy- vagy kátaactbda lakást keiea azonnalra vagy ms|h3 1 éte áll. alkalmazott. Címeket kereuf leadni nagytiallkna.
419
ház és ingatlan \'
Eladó ul adóirentet hí. Siekerea Iónéi ti. 37. Bővebbet Papp, Telekiül 8.
Eladó adómentet, összkomtOTios, 10 védelmeid bírliA,, kisebb adómentei css-lldlnát, Nagykanizsa közelében, vasútállomáson, emeletes vendóglöház. Bóveb. bel tluivítli megbízottnál, Sltgár-ul 42. __¦_4»
ISmaissMiataa több emeletes, kl mbb-nagyobb magán-, beiházaltat, stoMt, Ilidet íilekel ea közvetít. - Mlkó Péter. Slkilor-ulca 1. sz. 411
Ne káromkodj I
DRÁVAVÖLGYI
tfjUaWQS HRaMSZQLQHlTflTÓ R-T.
• lakliarO f o 1 «1 látja ¦ 11 ém minden w i 11 ¦ m o a fcérüéobeys
Caangery-ut 51, talafon 294.
Ai-tfmez*mlatt tiaetéae, reklasmaelók, hibabejelentések
Siigár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
MeW- éa ¦zUlatéanai|iaEaM
alkuiul ajándékaik
osarapes és lavégott virágokat, osokrokat
egt^fia óveo ál vehet ¦ régi
Petcrmann kertészetben
Bádtorjr-Bte. tJ. 1SM
esllg logad Nagykanizsán, U0lvte-té( 21.
A címre fljryelrut
Vlafaaatakat
Jeransek, Erzsébet-tér 18.
lavll 4»
Szentképek
nagy vdineztékban — legolcsóbb Horváthnál. ItfH 23.
I
ALAI KÖZLÖNY
. ZALAI KÖZtöSY
hirdetőinél
P.1..tf»/»US* I
zalai tf.0zt.tlNv
politikai napilap. I Kiadja. : „Mljazaasájl «.. T. Ratykaslzai". Pelelóe kiadó: Zslsl Kirsly. Nyomatott. a „K»i«az4as««t It T. Haarkaaltsa"
syeaBáiaslvllaoykaatzsAA. IKiwatilMtI lalsl UraW
1675295411
#4 kormányzó legfelaAbb kézirata a miniawterelnakhöx
82a évfolyum, 37 Mm.
ZmV iiiiiiiiffiiiiiiiii i un
Nagykanlzaa. 1842. február 16. hétfő iiiaaHt Ilii 111MTTilIIITlíii maiini.
ára ! 2 fillér.
COLIT II a I >>ML>\'
V.UII ít* 5. ssaB.
Pekük szakasztó: Barbarlta Lajoa
aacfaáévfa T- MaMri
Minden vonalon szünefel a vasúti forgatom
Ismét megszakadt az összeköttetés Nagykanizsa és a községek közölt
Tegnap újból hatalmas erejű szélvihar száguldóit végig a Du-ni-iiliilól). A délután kezdődül vihar a késő esti órákban érte el Időpontját. Alfg távolitolták él a nagy hótorlaszokat, már újból móleres torlaszok teszik járhatatlanná az utakat. A hó átlagos\'magassáága 115 cm. Különösen nagy erejű volt a széles hóvihar a\'Balaton táján. Mint máskor, ugy most is hatalmas torlaszok emelkednek a Halálon partján, amelyek teljesen lehetetlenné tesznek mindenféle közlekedést. Nagykanizsa város köztisztasági munkásai nagy5 erővel dolgoznak, hogy mielőbb
járhatók és tiszták legyenek a város utvonalai. Mini a nagykanizsai járás föszoJgabi\'rájátöl értesülünk, az egész, járásban megszűnt mindenféle forgalom és közlekedés. Az ulak szabaddá, tétele és a hó eltakarítása céljából a Járás összes községei hoz-/.ál ál lak t\\ iüunkáhUqklio/.. A hó eltakarítása, néhány, napot, minden valószínűség, szerint igénybe fog venni. Mint a m. kit*, posta műszaki-osztálya jelenti, a lávirö- és távbeszélő-hálózatban czideig semminemű fennakadás nincs és remélik, hf/gy ezután is zavartalanul működik. A nagykanizsai állomásfőnök-
segtöl nyert értesülésünk szerint a vasúti forgalom mindetv vonalon szünelel A budapesti szentély vonul, amelynek még tegnap este kellelt volna meg-érKcziÚQ, ezidőszerinl Balaton-bogláron vesztegel és várja kiszabadítását u hóból. A vasutvonalak szabaddátételére anagv Kanizsai osztálymérnökségtöl hó ekés mozdonyokat és. munkás-csapatokat vezényeltek ki. 1 A munkalatokat az osztálymérnökség fŐüiírnoko vezeti.
Mint a jelek* mutatják, a mni napra még1 nem lehet várni a vasútvonalak felszabadítását a nagy hótakaró alól.
Teleki főispáni:
„Ma, amikor egy uj világrend felé mene-telünk, óriási fontosságú a gazdasági termelés tökéletes munkája"
A téli gazdasági tanfolyam záróvizsgája és ezüstkalászos gszdaavatás Kiskanizsán
IMunder László bensőséges szavakkal köszöntötte a megjelenteket és bejelentette az ügyrendet. Sneff Antal dicséretes fel-
N\'agy eseménye volt Kiskani-zsának vasárnap: a téli gazdasági tanfolyam záróvizsgája és ezzel kapcsolatban az ezüst-kalászos gázdák avatása, amely a Polgári Olvasókör nagytermében zajlott le, óriási közönség részvételével. A gazda-eseménynek különös sulvt és jelentősénél adott vitéz gróf Teleki Béla főispán megjelenése. Reggel a diákmisén testületileg részt vetlek a tanfolyam hallgatói, ahonnan p. Sólymos Rezső ferences-áldozár ünnepi szentmiséje és egyházszónoklata után átvonullak a Kör nagytermébe, amely szöknek bizonyult a nagyszámú hallgatóság számára. 10 óra tilán érkezeti meg vitéz gróf Teleki Béla főispán dr. Krátky István polgármester és dr. Menyi Lajos -főjegyző kíséretében, akiket a zsúfolt, terem közönsége meleg éljenzéssel fogadott. A lúklmüvclijsugjt minisztérium\' Képvispleíéhen tu«gjeAent dr. Va-dny Jenő szakoktatási felügyelői vizsgabiztos, ott volt gróf Sornssich Antai, a járási raezŐ-Razdnságí bizottság\' elnöke, a Mezőgazdasági Kamara képviseletében ifj,. Mátés József kis-ítófto, V: Báiufs öyula plébános, P.\'Solymós Rezső, dr.Anelt György, a Kör elnöke, dr. Anek
Aulai ügyvéd,, Ivov^qs Illés igazgató, dr. Külöp György ügyvéd, slb.
Záróvizsga
A. Magyar Hiszekegy elmondása után Mócsy Béla gazdasági isko.laligazgató! a ..taitfotyam .vezetője, megnyitójában köszöntötte a megjelent eíökel^sétfekct,\'a vendégeket és a gazda közönséget. ^Ia\'jd megkezdődött a\'záróvizsga. Mócsy igazgató mezőgazdasági és állat len vesztési kérdéseket tett fel a hallgatóknak, mire azok szabatosan válaszoltak. A feleletek meglepően jók. Meglátszik rajtuk, hogy komolyan fogiák fel a továbbképzést és alaposan készüllek yi vizsgára. Meg is hóditolták a közönséget. Perjés László városi kerlészeli intéző a\'kcrtgaz-dŰIkodás, Szópudvary -László fl gazdasági számtan, dr. Szabó tl$tván városi orvos az.egészség-ügy köréből- vizsgáztatta^ őket. A Vizsga kitűnően sikerült, Minden hallgató gazda oklevelet kanolt, majd ezüskalászos gazdákká avatták őket. Dr. Vaday tűzte fel mindegyiknek a szép ezüst kalászos jelvényt.
A Gazdakör Uceálisn
A mindenben pompásan sikerült vizsga után az ezüstkalászos gazdákból megalakult Gazdakór mutatkozott b* gltzdflrliceálisá-val, amelynek szintén -méltó sí-kére voll, A Gazdakör elnöke,
készültséggel a napraforgó tenyésztés fontosságáról tartott nagyon időszerű és sikerült elő^ adást, Filák György a legelők karbantartásáról és gondozásáról adott elő, ériékes inegállapi-tásókkal. Szép sikere volt FiV löp Antal szavalatának a magyar parasztról.
Mócsy Béla igazgató ezután átadta a földművelésügyi minisz let*, a Kamara és egyesek ajándékai néhány kitüntetett gazdának. Dr! Vaday vizsgabiztos örömeitek adott kifejezést afelett, hogy ilyen értékes és" szépen sikerült tanfolyamot lehetett létrehozni Kiskanizsán. Meg köszönté n szervezőnek, mint az oktatóknak fáradságos és ügyszeretettől átiíaloll munkáját.
A főispán nagy beszéde
Vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos-főispán nagyszabá-\'sti btes\'zétíéHen kifejezésre juttatta, hogy örömmel jött el Kis-kanizsára, a derék, és szorgaL mus. nép közé. .örömmel áUapi-lolla.inuy, hogy a magyar gazda
lassan tudatára ébred annak, hogy szaktudás nélkül nem vehetjük fel a versenyt\' a nehéz időkben, amikor fokozottan képzetl íja/dákra van szükség. Ma, amikor egy uj világrend felé menetelünk, óriási, fontosságú az állam gazdasági termelésének tökéletes munkája. Kél fronton, harcolunk. Mig künn a fegyverek harcaidul, addig benn a mi gazdasági harcunk is nagy felkészültséget és tökéletes felvérlezettséget kövelet. Majd beszédének tovább* részén kitért u többtermelés \' mai fontosságára, a hasznos ós okszerű gazdálkodásra, amelyet mint legfontosabb nemzeti célt hangsúlyozott.
A minía-Razda föjspán lelkes, szívből jövő. igotrf magyar bőszedéi a közönség nagy "-tapssal és éljeüzéssel fogadta. A polgármester: a sáskákra!
Dr. Krátky István polgármester a vát\'os nevében hősnőnle meg a .főispán megjelenéséi, a vendégek érdcklödésélés. az oktatók és előadók munkáját és örömének adott kifejezést, hogy a tanfolyamotsfkwfilt megszervezni. Az ezüst kalász\' büszke jelvénye a legértőkesebh hia-gyar gyümölcsnek, a gabonának, amely a magyar gazda, főleg a kjskanizsaí sáska-gazdaifei* valóságát hirdeli. Kz a kiváló sáska-nép mindenkor helyt ál-lotl a földjén, dcazwukivül is, amikor kasza-kapa helyett fogy-verl kellett ragadni. Ma is tud áldozatot hozni, mely- áldozat győzelmünk biztos záloga. Majd rámutatott a \' tflífbtermclési lehetőségekre, melyeknek szükségessége a ktskdhízsul kisebb lerülelek. miatt\' elengedhetetlen.
Nagy leísjtés fogadta a polgár mester beszédét.
Gróf Somssich Antal földhir-tokos szintén meleg szavakkal köszöntöt le az ezüstkalászos gazdákat, arra kérte a vizsgabiztost, hogy hasson oda, hogy több téli gazdasági tanfolyam legyen Kiskanizsán.
A gazda-ünnepély a leglelkesebb hangulatban ért véget.
A gazdaközönség és a megjelentek melegen ünnepelték ti közszeretetben álló népszertl\'fő-iápánt.
A*. Nqqij László
ZALAI KOZLÖNÍ
lfttg jchruáf 16.
A vasárnapi farsangi mnlatságok
_ idei farsangi mulatságok « ko-iitoly időkhöz uu\'-iiu-\'ii zajlódat «.
I tfj-saug voli, ile mégis PgéSZWi más, eiléróen a megszokott karneváli vigas-ságtól. Mindegyik u jótékonyság, \\*gy valamely mis neznCs «él szo\'gAav tabun zajlott >e. A magyarság szí vele ik*.- olt révedt ¦ inaitokon, ahol tu lokns hideg naeVail a vitégtérléoe etn
cgnagyobli hősei vívják harcukul egy lelsxabadull pokol el hu és luiiászuk az ég felé szállóit a lejigeJy hősei iiíg,v«r*iu»k gyözeflméért, a magyar hadsereg dicsőségéért...
A Keresztény Nőegylet
¦.?oiiiI.hu farsangi táncmulatsága a Kőznöm széltoban a/ idei farsang elh-báija volt. Díszes, szép számú »u.i.\'OM;(l pompás hölgykoszorú, sok fiául] láncos * családiasság jegyében. A megjelentek soraiban ott láttuk u \\arcs társadalmának sxuj*-javát. A icn de_oség is derekasan kittit magáért, hogy mindenki jól érezze magit. Volt is kedélyesség, hangulat, ami\' a zenekar jatéU még jobban tokozott. Emellett a tulajdonképpeni cél, a jótékonyság Is •Hiyugi erOiorrAbt kujtod Farkas Vilma ügyvezető ciuóknó ii.eg.eli«! eé-ged>c »z ö és lelkes hóigygárdájának munkájával. A hmaQgf lántcsi igen szépen sikerüli. (
A MANSz láno-tea
\\*sámup délután k«zdddód u Központ kávéház lermébeu. Orveuúeles, hogy a közönség mind szivesebbea Litja és \\ew réwt a MANSZ icndezéscn. .Mosi-is szép számú közönség, lardve. fiatal ság látogatta. A IváziAsSzonyi génla, élén Felényi GyónZyoé, dr. Merkly-Uatus Jóxseíné, orv. ptaudfr Játto~«e, Felte MJryH, síb. kedve* kózvttíeu-ég. kei fogadták a scudrgt-\'ket. Iienvjsége.\\ kedves, mégliitl hangulat 1«Ü úrrá,, hogy Kantéval hercegnek is óróme leit Lk-jiuc. Sok pár táncoll és mindenki jól érezte magát, A icndexóseg szép munkát végzelt.
A gimnáziumi oatrkéazek farsangja
A piarista gimnázium uiai kozé i\'rsang utolsó vasárnapján egy kis ütőre derű, vidámság költöződ. Kedfves bevezetőül szolgait és u-igy te.szést árulod a zene. A cserkészek cs.l-ogó szemmel, mosolygó arccal játszották vidám darabjaikat, zengd hangon énekeilek a táíiortilz melleit é.s cídvurá-zsották S tábortüzek vilagjál. A nyolca-dik.iiok szép együttesi adlak és rokon-szenvel ébresztettek B LizóD-ég köré. beu. A gazdag műsor msol ludjnk — rövid idő alatt tórtéitt l*gyakorlav,i a Illik résxéXOi sainlM.ii nagyon Szép íehjtsdméuy vod. Dicséret és e.iMne/é-s illeU meg a cs*rkész-WÜők*)l, a diák-mamákat és papákat, akik a szép ünnepség erkölcsi ós anyagi sikeréi éio-inozditajii segítették. Bizonyság Oz orra, hogy az ósszeiaj-lásbau és jóakaratba* mennyi erfi v^n. Dr. Varaiídi László tanár > n*. ünnep főrendezője, r_r>. rendű munkát végzett.
Qazdabál Klakanixtán
farsang vasárnapján este a Polgári Olvasókörben VoU nagysikerű Gazdu-haj, "hoi a fiatalságon kiyül lestiueUV-\' kg részt vett az aj • ezüstkalászos. Kuzd a társadalom. A luuiguialoN mulatság á késni órákban ért véget.
UTORT
HETIÉI IBIRE
márkás butorszalonjában veiryen vagy rendetlen. Cragory-ai 14,
A Szent József egyházközség képviselőtestülete elfogadta az 1940. évi zárszámadást és a folyé évi költségvetést
Uovszky képviselő 3000 pengő segélyt eszközölt kl a kultúrház céljaira
\\ nagykanizsai Szent .lózsff egyház kucség képvi\'elótestiiietc szombai dél-uláu (i órakor Ölési tartolt P. Gulyás uetlért plebáuos e nok eia «liti, aki liangMilyozia, )iogy a képvisa!Öte&tuiai> ben nemcsak a 8ÜO0 hivo képvi.-A\'lóil tálja, hanem munkatársait is. akik i-ien járnak és iutbuzg.dini téren is eioljúr. «ak, .Az egyliazközség képviselotcslú-leiének ütgjajvai u^mt&ak a tem]>.otu L«u. vallásos kóiaiességslkstek tivégzé-.fi tu, hanem a katolikus élei t-s vl-bíguézel különböző ?ivgnyiiatko^ásJi. uU is találkozik, ezért indíttatva érd magit tiszteleléuck és megkCvSÜlesááell Lmjjlvánitására Y»luk inla\'íi. Majd bescéUl a mai kor eszinea/iajVMWi ol, * lelkek kaiolikus refteneralásáréL az A. C. vt^j«leal&4géról a elkek útaia-kulásáuál. Kmiek a munkájiak le k«s társai az egyluizk/i/ség tauác-sa, képvi-seLöieslülete. UMt a .Szent V*,nte Egyé sú!et kójigy ütéseié, aJiul iescogszték, niil.seu muukát végez .\\agykauiz.sáu a karilás, amely évepitC iegaább \'JU.Oou peugól tioz össze a jótékonyság oltárára. Orommél lueszén a nagy kan il sai katolikus férfiak ragfezkodásáró\' szent biliik iráni, a niegéitósról. amit a káromkodás ol.rjn mozg-VioJinnaI sz^m- < ben visrt.Sinek "z egé-j; vona\'on és \\ igjekeznek azt támog-itni.
1\'. (iutyás beszédeié h«\'tmui lerenc riénzintézeti igazijató n-ila.Ull, aki ki- . je^enteitt, bogyba olyan le\'kes munka- [
társai viiiwnk. miut az cgj\'l ráz község képviselőtestülete, az unnak az igazi ferences lelkületű szeilemnck luUjdu-nitható, ami a pTebános és papsága ielkéból kisugárzik, *i magyarázz.i m*j uzuláu azt, liogy hhiiviij ősszel orrot t lelkileg «z egyiiázköz-ség, a képviselő, és a hivők leiupászlonikkal, (jozdán limó ezután isjiiertcte az 11)40. évi zárszámadást, uuiil a tanács is elfogadóit, majd EcJulvusta a p:ebá-nos x-\'.-n.e -(:\\ u muH esziendei hilé.et-i-i .i. amit i^orábbau már ÍMnertettuuk. A toiyó évi Söitségveté\\t ségóssze vütó pcogo, ami a módosilás után
10.420 pengő.
A képviselőtestület s^-lianguaji meg-sza\\azla Ur. Wéber i-Uek járásbiró a rend juhi pengői segéljezésél finiu peugóre javasolja feeaie.ui, amit egy-liaagiuag eUogadtak. Viiztsnty ¦M\'ji.id-uak indítványát, liogy a lemi>iom la-tarozási lételél MO iJeugiwvi 10XX) peO-gdie emeljék, aztaj íogadjak Oii hogy-W megfvletó fejezel lesz Jiozzú.
Dr. Hegyi l.ajos vJUgi linók bojc.v-n lette, liogy llovs^ky János országgyűlési képviselő kózbeiijárására sikerűit ujabb JUüu i-wigo hosxájérulásl kapui a Kullur .nép;-liáz oéJjairu, anül anyag l.«szerzésre logaak fordituDi az épitkp. zéabiaz. A kép viselő te&lLiiet ja>gyzdkoiiy-vi köszóuetét tejtzte ki Uorazky képvi-selOnek kózbese.éoéért.
A tél két ujabb halálos áldozata Zalába*?*
Útban a szőlőből hazafelé, megfagyott két gazda
Szépeinek, február 16 Sajál tudósdón klói,. Fisch! János 48 éves szépeinek! lakos, gazda défc elöli elment hazulról a Uódihegyen levő szőlejébe, liogy Iwmi után nézzen. Mis«l délután visszaakart jWiai, családja rendkivü\' aggódott, amikor rischl még éjszakáig sem kerüH haza. I-\'etesége éniek lödül l faiubeiieknél, akik látlak férjét délután haxafe.é tartani. Itegg*l azután l\'ischll a község határa-ban talállak meg, de már unrni volt henne élet. Megfagyod ur. úton. A uyo-mozAs száriul Fischl gazda tóbbekks\'t hazafelé tartott, de a sulival, amit magávid cipelt, nem tudott a lóbhitk-keí lépést tartani ús viss/amarádt. Úgylátszlk elfáradt, kimerült és óssae-cselt, nem tudott többé feltápászkodni és ott tagyott meg a/, ntott, 500 léj>és. nyíre a községétől. Lakására ^.UÜtöttük, .ilioi feiravatalozták.
t-\'iSchí János gazda Iragédiájit a/, egész járásban nagy megdöbbenést keQ-t«lt. Míndeeütt ismerték a dolgos, ki-lünö gazdát, aki a világnáhoruban
is részt vett és töhl>szöTóseu kllúniette magát. KitunÖ li;czafi, érdemes polgár és kiváló g»zda voh, aki kózlyecsülés-nek örs-eodett. f
rilycliáz-1, február 11» (S*ját luilósitónklói) Szomorú véget éti Mntecz Jójsrf fit>-cházai gazda, aki hasonlóiul borért nveat a szöSJbe, kt\'-t súlyos .demizsoul vitt magával, otnit borral megtöltv*.-. hozott haza. Mrg.*-het, hogy Matecz a kelleténél kissé többel isott a rnnrében ós ugy jóU hazafelé a kél demizaonl dp*4v*. Az utón elesett, nem tudott többé folkeUii. mig arra járt bszaéghelick \'aJú.tik lOá. Akkor már agyon volt fagyva. Az esetet jelenteitek a nagykanizsai királyi ügyészségnek. . .
A karomkodust isstssn és ¦ törviny büntoti I
Naptár: Február 1G. Hátid. Rom- kat. Julianna vt. Protestáns Julianna Izr. Bebat 29
Február városi mozgó lo\'án _____________
Ma héttőn, csak egy nap
Ketten egy jeggyel ! A legnagyobbalkerü magyar film AZ UJ FÖLDESÚR
Jókai Mór űrökbeeaü regényének filmváltozata.
Elóadások kezdeté S, 7 ét 9 órakor
Egy fenkólt lelkülptü, nemes asszonyi sziv szűnt meg dobogni. Vitéz nemes Szécsy Imréné születeti Kekezovich Aranka, vezérőrnagy neje, életének -íorjk évében, hosszas szenvedés utún vasárnap hajnalban visszaadta szép leikél az Élet Urának
vitéz nemes Szécsy Imréné típusa volt az igazi magyar asz-szonynak. aki honleányi eré. nyelvel, szivjéságával, enielke-íit\'ll gondolkodásával méttéan töltötte be előkelő szerepét, !1 hová a Gondviselés állított... Közvetlenségével és szeretetre-méllóságával lebilincselt mindenkit. Igaz élettársa* volt fér. jenek a legeszményibb értelem-Len.
Vitéz nemes Szécsy Imréné hosszú hónapok óta beteg volt, azonban senki nem gondolt u közeli katasztrófára, amely vá-ratlnnul érte csnládjét. Szécsy vezérőrnagy vasárnap reggel neje hogyléte iránt akart érdeklődni, amikor észrevette, ln»íí.v mozdulatlan. Meghűlt. Sziv bénulás végzeit vele.
A hir vasárnap délelőtt az egész városban hamarosan elterjedt és mindenütt a legna-
Ívobb megdöbbenést váltottak!. !gész Zala megye, főleg Nagykanizsa város magyarságaegy-emberkénl osztozik vitéz nemes Szécsy Imre vezérőrnagy mély. séges gyászában.
Az elhunytat vasárnap dél-ttlún vitték ki a rk. temetőbe, a hol felravatalozták.
Az engesztelő sz?nimisét holnap, kedden délelőtt 9 órakor mutatják be a Mindenhalónak .1 Ferenciek plébánia-templomában. A temetés holnap, kedden délután ¦! órakor történik a rk. sírkert halottas házálról.
AlUmdé n.fl.or.siuiok hítkCsoapoko, Badapo.l I, Mflaeráa
6.40 fibresztö, torna. - 7.00 Hírek, közien lények, étrend, hanglezneeek -10.ÜÓ Hirek. - 11.1(1 Nemrucöas vtt-jalz1Kzolgai.1l - i_.nü Deli tiaíang-saó. - 12.40 Hirek. - 1320 Idfijelaés, Időjárás, és vízállásjelentés. — 14.30 Hírek. — 14.45 A rádióműsor isteerh-tése. — 1500 Árfolyambhek, p*M árak, éleiiniszeiárak - 18.45 Időjelzés, Uöjárasjelentés, Hirek. — 17.00 HLrtk szlovák és ruszin nyelven. — 19,00 Hirek magyar, német és román nyel-ven. — 20.00 Hírek (Budapest II.) -21.40 Hirek, időjárás]mentét. - 2300 Hirek német, ol.iss, angol és (Mcta nyelven. - 24.00 Hirek.
UUÖAJPESV b
10.15 A Rádiózenckar műsorából. -11.20 Zenekari müv«k. ~- 11,40 Ffüol-s-asás. — 12.10 Horváth Jancsi cigány-tenelcarn. - - ia30 lion\\-éde_k unnék. — ia50 líendörzenekar. — 15.20 Szabados Béta dalai Üázxíonyi Géza verseire. Énekli Szücsborus litelka. — 15.45 Gsilny-Gaitel Sándor csevrgtí*.
t.\'i.r.á Ketvinczl \'mkáes A\'ice heg.;, dftl. — 10.15 »Uábjáték*. A közvctitést a kelenföldi Dolgozó Leányok Boldog Margit köréből- vezeti Budlnsxlty Sán-dor. „löad Lakatai EmlHa óvónő.
17.15 Dr. Tóbiás Kornél eJoMása. — 17.30 Két zenekari szvit. - 18.10 Felolvasás. - 18,45 "v\'écsey Emó jaa-
1043 froruér 16
ZAUA1 K0ZL0NT
jw^raartrnai. - 10.20 .Nincs uj a nap -bitt.. Raaxiatek a Pódium-kabaré, műsorából. — 20.15 posi budai far-lM2-bc.li. A iMvCzeiÓt iifi i\'s „vszeáHüoUaAtoriin Adorján. Kimond ia l\'ngvád 1 .ásító. - 22.10 l>aiov»nrs rmvanglmrsuztatö. tuö íven at Otlnofa,
BUDAPEST II.
17.15 Ruszin hallgatóinknak, ix m Akn^Ío«Kdasági Mára, - ik;i> dük/. nvelvoktalá*. -- 1!) Mozut II. Divcrii-mniio l)-Uur . — 10.30 l)r. Madaras* Erzséfaai owosi előadása. y>.io Itacbmamnov a zongoránál. 2(1.50 boMúsár Iván e\'bevzéiésc.
Ahogy a humorista látja:
Van némi kfllömbség a felfogásokban
Az ilyesmi "kkor világosodik meg se ember ClŐlt, amikor csúszós járdán li*sra e^ík és miután saj\'íó vígfa-ttüt
itfSZOSJjedlO, Így«!iSZÍk l\'cilllllt\'.s llrlkll!
elpárologni színhelyről.
Van némi különbség a reirogásók.
Iitll.
Heggel Í6i 8 óra lájtem Indultam * szerkesztőségbe s uz utcán ogy hozzám hBwjntó korú és hasonló külsejű iijwt láttam emyekfccniii. Az aromásról sie:elt WMé, megcsúszott aktatáskája me-ssae kirepült és kemény ka inpjfi elgurult. \' í
Mindenki neveiéit, nagyon derűs látvány volL
M&gam is annak.luHIlam.
Azonban alig három perc múlva velem lörtónt ugyanez és már korául-Min tímt fel olyan derüsnc\'t.
Mert egészen inás-^z, ha vetem lör-lénlk vi\'lnnii és egészen más az, lui ugyanez történik mással. Az Cftyik mulatságos epizód, a másik sajnálatos baleset.
Aminthogy amikor valakinek a ka-hasúi ját tek-tömöm papirrei, az ré-KMiijröl egy jó ötict, de ha uz én kész-lyfnn ujjaival esüiátják ugyanezt, az - mondhatom buta vicc, Uinlában, ha én sokat viccciőiltun mások rovására, áfckor nagyszerű hu-morom van, de ha más viccelődik sokat az éti rovásomra, ugy az é;vlleii fráter.
Aki szokott kártyázni, tudja Ma ón nyerek mástól, -ízért nye.loni. mert tudok játszani, de lm más nyer én totem, «z azért nyeit, meri vadállati szerencséje van.
Ha társaságban tokát bossélek, c\'i. várom, hogy kellemes csevegőnek tarLsauuk, de ha más viszi a vezér hangol, az keHcmcüon recsegő, akitől nem lehet szóhoz julni.
Ha mindenröt tudokiés mindenkiről tudok valamit, akkor jól wtcsii.lt ember vagyok, de ha más akad Uycn, *rra azt mondom, hogy nincs ellenszenvesebb, miát o pístykás rórli.
Ha a mi lapunk ir meg mindent •hőnek, ugy szemfüles a riportergárdu lu a kojikucrcnciu megelőz, ugy az hallatlan indiszkréció.
H« soronkh-ul előléptetnek, példa-mélló jutalma vo\'.t. hu mást ér ez- a ;,dó szorgalmam és úgybuxga\'tnam szerencse, az két kóuyökktil törtető stréber, aktnak piszok protekciója van.
irj igyeksaem a saját érdekeimet mással asaotbstl meLvéj!cmi, ugy jóa»n ifi%QluUtua vagyok, ha más védi meg az érdekeit ve*.em szemben, ug>\' az egy önző disznó.
Ha uiindaa eshetőséget latolgatva cselekszem, ugy mogfiaiilfltt haladó vagyok, ha más latolgat, az maradi alak.
Aminthogy Hórüttcksiitő embernek t*rtom magnrív, ha igyekszem » njcu-voltozotl köriWméiiyeklu-z alkalnui/.-kadiii a UuiáVor ugyanaal e^eU\'kszi uníp H KéUciilacios poiitiku.
Amikor a tósrerzelt ánui hüadok, lisztes polgári hasznot kalkuláltam,\' \'lo ha iaá« cainál jó u*iet«t, az counva iissoru.
HA gazdagon uö&üUom, ug.y ueiu történt semmi különös, csak raináiuun en>\' jó pártit, de ba más csinálja s mm az én kaastnrdt üti la, az ogy Kotfnsfges hoaoeiáoy vadász.
II* sokat estem, ug>- jóetvágyam v«n hála isteanek, de ha más eszik sokul, akkor ugyebár nézni is undorító hogy mit xabál némelyik.
Csupa régi dolo^ ez már. csupa olyan régi, inán\' amikor 4 Hmcg é\'ICli a képvisulójelóllct, nz .ugyoiiár a/, is leni nép és amikor alnuiíolja, az a moh és csiicsc-lék hangja. - Csupa réni, csupa nag>\'on réni dőltig vz >ic ázórl nem árt dgoDdolkiMlni Ielette, nyájas olvasat, ha ilyenkor, .csúszós járdák idején InUtni Inlábkil «\'sni ina-n»i\\ is tű-ián ..
KISS J0ZSKI-\'
Festessen
Tisztíttasson
-núl
Amiről ma sokat beszélnek Suezi-csatorna — az Ókorban
\\y. Inditti\'ócesül és ;iz niy) ori kereskedelmi (.«111iiim, a l\'Viidkőüí l\'va Ker Közölt, mint Sl.a|;o és plinitis irásaí)>au oWáshaljuk,. I. S.e^ostds fárnó már Kr. e. !>5t)-lnil t»\'llál ke. re\';en 992 évvel eíC.!öll vizi öss7e köl-i nt«t épített. 000 énTl\'későid* I. Selhos és II. Hiiiusps uralkodása idején " Nílus és n Vfirfis Ten ;C-köíöll teiemicfiék mc; a k.íjíifola-olt, Hemdotostól sWiifidj értésülé. seink ulapján tinijük; íwgy ez a esaioma etliomoko..síHloil c-s \\t-vhu fáraónak Kr. c. IHKI kirül újra helyié Lelett állittalni.i. \\ nmnká-taiok\'d azonban várat\'aijul l«cszün-lelték, meri e/ a viziul a ImrbároW-nak -- itt !1 perzsákat ko|l érte uünk — tsTiivéié szokta!halott vo\'ni. A perzsák tOÓ évvOl k-.sdhh vtUóbun me.;í is lióditolták uz urszá^l te \' Dárius király «üu<>s szavakká,\' dio.se kedhceit az akkori viszonyok szerint — nagj\'std ásu e.s^lörna meg épitésóM\'l. A Plolcir.eusiik, ha tiizo-nyos konstrukeiólubákk-\'l is. do tovább folytatták :> munkál, később fHvIiK Trtijümjs római császár nyii tatti meg újból a Mhis—Vfirós Teii. Ker üsszekülíí i-saUj.nájál lladri.íii császár alatt mén hasznáUik. Majd hallgal a ti\'uléiu\'.ein. Csuk k&őbb,\' a hulcdik szá/.ad ko,cr0ü, a kalifák idejében állilják isme\' szoIgAfatlfii; lifljllilom gubonájál l-\'iislatliiiii ma Kajró hajózták l*\\ hojo* Kulzumoii 111« Szuitz és a Vörös \'l\'eji^Oíéfa át Aráhiáb" sziUUlsák. i:)0 övvel ké-sőbb lellóllótlék Lsatomál, 1log>\'
\'i medinai ICIkeldk szaunára e/áij.ik •!/. uláu|Mttlás lehet iséjíét. tehát a , hálorus blokádol má.\' nkkor is is- 1 merlek. Kzután 11(10 ívre kikapcso lóiloti 11 liajóforg«ÍonilMÍl, Közi en knlönfélt1 njjáépüéM \'^r^-ok nie.u lek fel. Például a ve\'cnei kózlársaság meg akarta v«V>sit,ini a nagv munkál, keicsztflrvitetére nzpnbiui nem rendelkezőn eejnild hatitmi 1:0 iti-\' kai háttérrel.
Miß uz ókor. tervei é.s ejgondaiilsvii iúiaiábnn a Situs egyik ágát és a Ke-eríi-iavakid ukiirták lelha zná\'ni. !1 mai Szuezi csätoruännk már ino-dem nagy iongerjáró hajókai k«.\'t!elt liefogailnia.
Ma isméi barbárok laitják halul inukban ezt a vizádat Itt néni a cs4itomatársas"ág felügyelőbizotlságá\' bor tartozó (rondákra hanem at. Angukikra íjondolimk, akik ICuylptom ku\'onai elnyomásával erőszakkal ina gukhoz ragadlak «z\' a fontos összekötő utat. A briiek azonban ül is a^l urallak, amit \\t!c.|l\'-\'k. A isalor-natársáságnak.a hálorus "helyzet kö-veiktvlél.on be keleti iiilemie a/ osztalékfizetést Az anj-d űzeti s/ű\'. Jenire ez önmagban véve is súlyos csapást jelent. A liákoru következtében előállóiI károk elképzeltclé-sérc niChCiuliljfik, Iíokv «z aii^rji kormány UKö-lKO a.Hii.Op.. l!Wli-ÍiüD
¦j.\'j 10.0í;j i;a7-i.cu \\M\\» i.t.c).«:*«
C^iiigő os/,1 i.ékol, tolta! az crc.leli bcie\'ccvt\' töke doi, :>.v.:. iiietöreg 18.5 szá/a é^ái Ü/vthette ki.
Nagykanizsa területén gondozás nélküli szegény ember nincsen
360 szegényt éa 11 szegény családot gondozott az elmúlt évben a Szent Vince Egyesület
A Szenl Vince Szüretet egyesület nagykanizsai szervezete évi közgyűlésén megjeleni cir. Krátky István polgármester és neje. Í\'. Gulyás (íetlért fercncé.s-plebános, dr. Solymár István esperes-plébános, az országos központ képviseletében l*. Koli-Ut Ferenc hizartsla házfőnök, országos igazgató, olt voltak az egyházközségek, a katolikus egyesületek és szervezetek kép viselői stb.
L)r. Hegyi Lajosné elnökusz-szony megnyitójában kitéri az általános helyzetre A nélkülözés és nyomói\' — mondotta nagy feladatok elé állilja a táp-
I sadalmat. Segíteni a szegényelten : emberi kötelesség. A cse-
\' lekvés és áldozatkészség l\'oko-zúsára van szükség. Hálával emlékezeti meg a hölgygárda lelkes levékenységéröl, a Xotrc Dame leánygimnázium növenflókeiről, 11 társadalom áldozatkészségéről, P. Gulyás Gellért, az egyházközség, a -Nolre Dame zárda, a Kongregációk, a Credo \'támogatásáról. Kérte a polgármestert, hogy legye lehetővé; egy második gondozónővér alkalmazását,
Szönyi Sándoraé íölitkári jelentésében rámutatott arra a csendes, de urőleljcs munkára,
UNGER-ULLMANM ELEK És TÓTH
VASKIRB8KBBÉSE - NAGYKANIZSA. ,6i,
Hofherr- Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Oépgyári MOvek Rt. Nagykanizsa is kői nyéki képviselcie.
antil a felebaráli szeretet terén az egyesüld kilejt. A katolikus ember őlcle állandó isténszolgá-lal, hangsúlyozta, élet-áldozatunk bemutatásához legméltóbb ollár a felebaráti szeretet\' A Szenl Vince Egyesület nemcsak karácsony táján, hanem egész éven át. szfufet nélkül dolgozik és segjl, Segít; és nem — ala-tni/snáskodik, mert a segítés fel emel, az alamizsnáskodás megaláz.
Nagykanizsán először megrendezlek a szegények lelkigyakorlatát, amit Schweitzer József vezeteti 200-aií járullak a szentségekhez, A hölgyek lüvel-kézzel löbb mint .1000 pengői le remletlek elő. A húsvéti vásár 5\'10, a karácsonyi vásár 252.\'i pengőt hozóit a szeretet oltárára. Meszelést és surolásl végeztetlek öreg, tehetetlen szegényeknél. Jézus\' Szive-körmenetéi tartottuk. Kgy szegény muraközi gyermek iskoláztatását vállalták. Az iskolai tejakcióban részt vetlek. Az elmúlt évben HliO szegény! és \'11 szegény családot gondoztak, 40 öreg \'szegény meghalt. 12 szegényt a haldoklók szentségének telvétfi: lére készíteltek\' elő, 12 temetésen vettek részi, 240.1. szegéuy-látogatást végeztek. A mull évben kiosztott segítség pénzértéke 7000 pengő. A gőndozóhövé-•rek a beleg szegényeket látogatlak és segítették. A város vezetőségének segítségével sikerült a szegénygondozási olyan megoldáshoz juttatni, hogy a város területén gondozás nélküli öreg. lehetetlen szegény nincsen.
Ars József pénztári jelenté-lésében a szerétéi számoszlopait ismertette,
A tiszlujitásnál Schweitzer József igazgató javaslatára újból a régi tisztikart választották meg, egyhangú lelkesedéssel. !1
m wem
Külön asztalokon
maradék árakon
áruház
ZAI.AI KOZlONjj
IMS. Wkraii 16
BÚTORT
flzak(l_1etú6n, GÄBUR műasztaloinál
évre. ür. Hegyiné közvetlen szavakban köszönte meg a közgyűlés bizalmai. Ellenőr lett Aca Józscf. szánivizsgi\'ilúbizollsáfi tagjai Barabás Kannáimé, Vörös Géborné. póttagok Takács Mihály né, Honfi Lfíniiené.
Kohler Ferenc lazarista-alya ünnepi beszédében az országos központ üdvözletéi Iplniácsolla. Rámutatott arra, hogy a nujjy-kanizsai egyesület az ország egyik legpezsgőhb életű és legeredményesebben működő egye sülele. A belső friml alálámasV.-lásáiiak szükségességéről beszélt A hölgyeknek a front ka-lonái számára a pri\'mnkríól ajánlotta figyelmükbe Az egész vonalon meg kelt indítani a női front szereiéi-munkáját és ifCy járuljanak hozzá az uj vi-. lágrend kialakulásához, amely-b.m a szerein igazságosság fog uralkodni.
Úr. Krátky István imlgármes-ler a város .nevében kö.szönelél és eUsmerésél fejezte ki* azért n munkáért, amit az egyesület és lelWes tagjai kifejtenek. Van sok ogyesölet, amely lélek nélkül működik, de a Szent Vince Egyesület tipikus példája annak, hogyan kell az egyesüíel életéi lélekkel leli leni.
P. Gulyás Gellért plébános is köszönettel adózott az egyesüíel munkájáért.
Ezután Ivőhler \'! azúr is la-atya saját kexkeny-filmjeiböl velttrtl előadást hirtott a szoiHstel-mtl érdekes és változatos életéből.
(*)
Magyar Kupa eredmények
f-\'etenoaros —Kaposvári Ujkorzi 0
lljpest—B. Vasutas 7 .1- 2:0. WMFC-Leva in 0 1:0. I-\'leklromos JCagj v.i.iui 1 \'_\' 1 ; \\ . (¦animn -HTK tJ/O (2:0,. , Beazkrl-Szeded 5 t 11. Kolozsvár -DVSE 3:0 3 :0 .
A pfng-pong verseny eredménye
A (isiklornyni S|>ortklul) ping-poii-hozAi n arányhnn iejryözték a KAO.Sz ping-pougozóll. Csák\'onn 1 Tenne .1, [.egensleiit ;i. Neumann l. Br«novirs 2 győzelem, KAOSz Sdde sirifjer 4, Fuwlnv 1. Kardos 0, Háez 0 győzelem.
A jiátosl Scltrfsiitte.\'-l-isfho\' 2 I n nyerlek Bdicze - I.t^eiisleíii rfSo,i,
\' GfcsjcrUsjjot szémkozhalik
Néptakarókpénztár Részvénytársaság közgyűlése
Lezajlott az Idei első pénzintézeti közgyűlés — Jelentés a Dunántúl legtevékenyebb parcellázó bankjának 12 éves működéséről — Ünnepelték a 100 éves Kereskedelmi Bankot
földhirfokeldaraholási tevékenységé-
A mai komoly időknek megfeleld komoly méltósággal folyl le a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank leánvín-lézetének. a Néptakarékpéntár Részvénytársaságnak harminchatodik évi közgyűlése. A trjdiciöknak megfelelően megjelent váró unk és a mcs\'ze vidék számos előkelősége, az intéz t igazgatóságának tagjai, ügyfelei. Uzlelbarálai. A megjelcn-lek soraiban ott látluk lőbbek kőzött Krenner Zoltán, a Mat<var N;m-zeti Bank fiók-Iónokét, GyömÖrey István v. orszá,-gyü ési kép/iselö\', dr. Hegyi Lijoi potgármeslerhelycl-lesl, Kelemen Ferenc igázva ól, örvös Emil ny. állampénztárt főigaz gatót, P. Ou yás Gcllérl ference -plt bánost, Kozma György récsci plébán;st, Jókuthy Béla nyűg, alezredest, Meizger István sőigyári igazgatót. Kalmár Zoltán rpitész mérnököt, dr. bogáli Hajdú Gvu\'s kamarai ale\'uököl, dr. Tnolvay Z ig mond ny. postahivatali Igazgatót, Relsch Béla, az Első Magyar Á. Biztosító helyi fö okét, Kisfaludv József posta-távirdal föfeügyelőt, T utsch Guszláv nagykereskedőt!, vit< z Tólh Béla nagykereskedői, vitéz Máirav, a Fu:ura helyi vezetőjét, Kovács ny. százados, a Fonciére hel,í ve-íetöjét, Riiter András nagykereskedőt, a közgazdasági élet számos vezető fényerőjét. CsegÖ János köz-ponli Igazba ó táviratilag kimentette imgát.
A tömör elnöki megnyitó után a tárgysorozat etárgyalására került sor. Vitéz B^nlzik Lajos kir. kormány-főtanácso.*, ügyvezető igazgató ismertelte az igazgatóság jelentéséi az elmúlt üzlelévról Megemlékezett arról, hogy az elmúlt üj lehív gróf Széchenyi István emlékének szentelt esztendő voll, amely hazánk történetében különös jelentőségűvé vált azál,tal is, hogy a tiianoni kényszerbékében elszakított lerüUeink egyrészc visszatért hozzánk. Köszöntödé a sz\'.ktb1) hazáho\', Z*la vár-mpRyéhcz visszatért Muraköz H Alsólendva vidékét.
A mindenre kilerjedő, szépen ki dolgozod jelentésből kiemelhetjük az Intézet forgalmának örvendetes fej lödését, amely több, mini 30°,\'9 kai 88 millióról 115 millióra cmclkedell. A betétá lomány 52" Vos növekedési tüntet fel közel üOÜÜOO pengőt, emelkedéssel. Az intézet a százévcf Pes i Keresk-delml Bank korátlan hitelnyújtása kövelkezlében vdiozal-lanul kielégítette a hozzá forduló összes hit ligény\'ésckct, több mini másfél miil\'ó pengő hitclnyujlással.
A beszá-iioló megcmlékezelt a; intézel tizenkét év óta folytatni!
röl. Jelentette, hogy ezen idÖ alatt löbb mint 45C0 kat. hold mezőgazdasági ingatlant juttatott tevékeny-s\'gével a mezőgazdasággal foglalkozó kisgazdák kefébe. F.z az eredmény a legszebb dicsérete annak a a nagyvonalú és nemzeti érzéstől álhalo\'t közgazdasági tevékenységnek, nmelv az intézel működését (ellemzi. Megemlékezett az in\'é\'el kez-\'lésében levő meneijegyimdi mű ködöséről és örv ndpfes lejlfedéséről Kitért arra a szociális gondoskodásra, amellyel az intézet alkalmazottaival szemben vHetlc\'ik, majd elöterjeszleite az igazgalóság javaslatát a nyerés\'g feloszlására vonatkozólag A javaslat a P 40.40092 nyereséphöl (az elmúlt <Wben P 34.78703 volt) P 6 — osztalékot juttat ré\'zvényenként a részvényeseknek, növeli r larta\'ékokat és a Hadviselői segélyalapot, több mint 6 000 P-t pedig a jövő esztendőre visz át.
A megejteil szavazások során uj igazgatósági tagként Ritter András nagykereskedőt, uj felügyclőblzott-sági (agkénf pedig Makovíczky Gyti\'a cukrászmestert választolták meg. A tárgysorozat letárgyalása és a mígejtett szav^ások után szólásra emelkedett Ritter András, aki elsősorban megköszönte a közgyűlés vele szemben kifcjezeV bizalmát. Azután az intézet nevében köszönetet mondott a Pesli Magyar Kereskedelmi Bink-nak, dr. Lamotte Károly vezérigazgató, Conrad Oltó ügyvezető igazgató, dr. Podovszkv József igazgató és CsegÖ János aligazgatónak, akik az intézet felvirágoztatása körül, hitelnyújtással, tanácsokkal és útmutatásokkal hcrvadhatallan érd\'mekcl szereztek maguknak. Megemlékezeti az igazgató ág. felügyelöbizottság és a tisztikar érd meiröl, ma|d indítványozza, hogy a közgyűlésből Üdvözöljék Walkó Lajost, a Pesti Magyar Kercskfd Imi Bank elnökéi, dr. Lamolle Károlyi, a Pesil Magyar Kereskedelmi Bank vezérigaígatóját, dr. gróf Hnnyady Józsefet, az intézet akadályoztatása miatt távo\'levő elnökét és Conrad Ol\'ót, az intézet alelnökét
A megjeentek barálságos és szl> vcs vcndéglá\'ás után, egy kimagaslóan szép közgazdasági rsemény emlékével hagyták el a kOzgyUlési termet
Csökkentlk-e, vagy emelik a vidéki malmok számát?
A Magyar Vidéki Sajlóludóiitó budapesti idenlése szerint az ér-
^^iajrx^ aÜAUÍJibZLÖMV
dekképvi^eletek kivámáfára Varja
József iparügyi miniszter újra meg-alakilot a azl a tizoltaágot. amely — miután a kormány márrtgebben zá:t srámol állapított megamalom-ip^rbm — az u|nbb malmok, darálók, frlök és hántoló üzemek fel-áililására vonatkozó kérelmeket vé. leménytzi. A bizottság első ülését az elmúlt napokban tartotta meg.
A zári számot annak idején a kormány azért hozta be, mert meg. állapitotla, hogy a malomipar Magyarországon a lulméretexelt, daráló és örlöképessége jóval nagyobb, mint amekkorát az ország tzűksíg-lete megkíván Az intézkedés tehát tulajdonképen az iptrág összességének érdekét szolgálta. A malomipar illetékes tényezőinek többsége ina is változatlan véleményen van a zárt szám kérdésében és u] malmok Uzembchelyezéze helyeit inkább egyes felesleges üzemek munkabe-azünlelésél tartani helyénvalónak.
igazságot szolgáltatni, természetesen, nagyon nenéz, mert az üzem-nyitási kérelmezők a saját jogos snyagí érdekeiket tartják szem elélt, amelyeknek szintén é*vényes(llniök kell, tertnészete<en a közérdek sérelmi\' nélkül. A szakma köreiben nagy érdeklődéssel várják, hogy fentebb említett bizottsági üléseken, amelyeket havona egyszer fognak megtaitani, milyen hivatalos ál ás-pom a akul kki és milyen ma\'om-engedélyezésckrc, illetve esetleg lo váhhi üieinbcsztlnletésutre kerül sor
NA PÍRRNI):
Hela»p hustaaaii nap.
Gyégyfizertírí ag>SOst: Ma igaasji; oyögyszsrtár FÖ ut 12.
Kiskanizsim--qz állani tfyógysz*rtúr állaadö nuysleies szelfráaitot tan.
— (Szentséglmidás a ferencleknél)
A f*i«iK«s |)!e!iáiiia.|eiiip\'omb:ni i farsang három uloho napjai j*lalt szentségimátlás van. Délután (1 dra\'or szcnlbcszéd.
— (Kinevezések)
/.ala meg)*.-alispánja ÜOdthy Rózsi\', a keszthelyi rószoigabirói hivatal gilii lisztviselönójól vánneg>ei dijaok ka. a főispán Balassa Snndor h*k-csénypélyai községi rhjnoltol a hek ¦ senypólysi Wlami anyakönyvi keni lettje korlátolt hatáskörit anyakénje\' ¦ \\ezet<i.hel>etleMé nes^lí" ki.
— (Orvo«l hlr)
ür. Moldoványi AxU"i orvos, a szombailielyl közkorház sz*m*szfii osztályának évtíam 4t veH elopnws-rendelésíH Nagykanizsán, Csebeerj- 11, I. szám II. e. 4 rdalt megkvultxi.
— (A keszthelyi KALÁSz tanfolyam sikere)
Már hirl adtunk arról, hogy K A1. ÁS/-mozgalom KaloÜkus körök Szövetsége Keszthelyien tpnfp-lyamol lende*. ,\\ laurotyamot raefí i* lárlottúk a Ruuoldcr Intézetten és az clvégzull anyag lemutatAsám a\'kalma> ünnepséggol zárták, aniAlyeta « koztíéü uv.u<m kö/.úl többen megjelentek. A ifliilolymii egynapos lelkigyokörlaHal kezdődöli dr. SzetOjz tm\'.o vczetíst\' mellolt.. Az előadások föl ft-tgl este. U 1 7 ig folytak s elméiethö! és gyakorlati
ij^ tebiaár Ifi.
ZAfcAI KO/U.ÖNV
iritalí. Előadók voltak St-jj-
vith M*"**1 wmbiUUeJye^h&Tr.eysj I, m^SZ titkárnők és K*hi«r BóVi tar. nugy. A inniolyamoti uSKW.tti I!) *unj vett ré>rt.
(A nagykanizsai Iparoskor) ^lisitánrestélyét farsang este ionja,
iM-lépoJÍJ 1 k«lífÖ. (;)
(Elitéit árdrágítók)
prímmel Jóxsef •tsölendvsí paprika-bncskfMI a birósag, mert a paprika urksjái 7 WWr My«tt * fillérén
j-ü.i a vásáron. 10 napi fogliáz^.
r;rja\\«cz AJit-ü murftht^yi [öUmuvad, inert a lorjui kilónkénl 1.12 paogd* ir helyei! 1.33 pengős ftrbAn adtj ai, 20 napi fogházra, a drágán vásárló hen.
[«l pedig 1" uUP\' logliázra — és jiltúp Istvánná l>a,uto<nyai kisbirtu. teít, inert a vöröshagyma kilóját IS |Ui«V helyat 40 fillérért adta, 100 ptngu ^énztürJteltire Ítélt* ti órókie «Hit iM!tJ o hagymaárusitáslál. — SzUkovlci Klímán és lelejéf". kiny«v4ri lotresk*. linkel, inert » petróleum literjét 52
fillér helyeit ;.ó és 36 rUójért ArusiioL iil(,,*(0*nkéo1 200—200 pengő pénz-Imutelé-M-e it«l«. I
- (kél hónapi fogházat kapott .iiolgaiaiKéiz" varrónő)
ztlko .linos :endvavásirl.e:yi fü évaa özvegy «niL«rh«z .bekopogtatott Ziseo lÜ4t« 27 éves varrónő és ajánlkozód, bofy rrndbshozzJ Mié\'nwműjél é-s »mig ű.l van, gondot visol u liáxrs i.s. M őreimbe,- megörült ^ ajádtkozás. ujL és szívesen lálUi a vaxrOnét A varrónő aioabaa a bejyetl, hogy elvé. pztt vohia vállalt munkáját & gon-iknW vobu ahéwrt, egy atkáimmal,
ifflikoi nz un\'^t-jiii uon volt odu-hasa, fdtur>c a srtk.éuyajtól, ítő p«n. íöt magához vett és olyan hirtelen, \'hogyan Jött, eltttnt- A csendőrségnek sikerült * varrótlöt clfogiuit, akinél az rtlopott 55 pengőből 51 pengő 80 fülért meg is lulAitnk. t\'gylálszik, még itcin volt alkalma cikótiome. Az alsó-imdwii jArAsbiróság most vonta fela. idiségrt* " lakáj vurróiUd és 1! hi\'.iwrpi logüázTH iléilc. Az itólft jogerős.
- (A nagykanizsai Iparoskor)
t*aS ühn*sl*lyét farsang este tartja, belépődíj 1 |>euuo. (:)
- [G20 pengőt lopott egy cigányleány)
A zalaegerszegi hetivéaár alkalmával
1 Horthy .uikiós tót*n áz, egyik lakás izekreoyéböt enünt <i2u pezujB. A teád. >"\'ég még pénz íülúnéswiek napján Uderi;ctte, boj\\ a tolvaj Forgács An-6*J kiisiahúzai t-igAiiyicúny. AiigéJa * hii cidu settenkedve ntegvArla, unig \'J riíiink «ltá\\-oztak, Bxut in a rojie.t heijrói leainelle u kulcsot, behatolt a Másba és löile^xiteite a pézuu larial-maió sjckrényt. A tolvaj a r*ndön>ég
Tozso miniszterelnök:
Ha kápomkooj 1
MAhY
bredméwt
»ff d (^gg^OAvJwjd^ /
„A japán csapatok megszállták Keletázsia minden fontos angol és amerikai támaszpontját"
Tokió még szorosabb kapcsolatot akar Berlinnel és Rómával — Japán semlegességet vár a délamerlkal államoki ól és semleges országoktól — India námára Itt ez alkalom, hogy lerázza magáról az angol Igát
Ispán csapatszállltébajdk és eltőernvósök támadása Sznmatrában
Szingapúrból jelentik
Szingapúrt a brit csapatok parancasuoka átadta a japánoknak. Szingapui- megadási feltélelei között szerepel, hogy legfeljebb 1UUÜ fegyveres \'angul katona maradhat a városban a rend fenntartására midig, amig a japán csapatok befejezik ti sziget megszállását.
A legutóbbi jelentések szcrinl a harc este 10 \'órakor ért vége.l a lángokban álló Szingapúrban, Az esti órákban az angol zászló helyét már elfoglalta a Felkelő Nap országának lobogója.
.Nyomban a szingapúri fegyverletétel Után Obira ezredes,-a japán hadsereg főhadiszállása mik sajtótájékoztatója rádióbeszédében ki jelenlét te, hogy a háború nem csökkent hevességgel tovább folyik. (
Japán mindaddig folytatja har-oát, amíg ki nem Irtotta az angol-észskamerlkal befolyást.
Ez a háborít - folytatta Obira — az utolsó világháború lesz és ezt végig kell küzdenünk. Szingapúr elestének jelentőségéről szólva, Obira kijelentette, hogy ezzel a Csendes-óceán, az Indiai-óceán, valamint Ausztrália és Burma már Japán befolyása alá kerüli. A legjelentősebb támasi-pontok mini Hongkong, .Manila és Szingapúr immár japán kézen vannak és ezzel Japán inegtámadh:itatlan lesz. Rádióbeszédéi Ohirn ezredes ezzel fejezte be : Most (Isuiigking számára is eljölt a legjobb alkalom, hogy elszakadjon Angliától és az.Egyesült Államoktól ós közreműködjék Nagy-Keletázsia kiépilésébcn. A maláji félszigeti hadjárat Szingapúr fegyverlettTi telével végeiért.
A japánok Szingapúr fegyver-leleteiével egy időben nagyszabású támadást Intéztek Szumatra ellen. A japán légihaderő és a japán hajóhad támadásának lő célpontja a Közép-Szumatráii lévő Pulombang, amelv 50 százalékát szolgáltatta \'llolland-India kőolajtermelésének. Mini az egyik legfontosabb kőolaj-központnak, különös jelentősége vall az ellenséges hajóhad ellátása szempontjából. Bntáviai jelenlés szerint tegnap mintegy 100 japán repülőgépből ercsz-kedtek le japán ejtőernyősök Pnlcmbang közelében. .lapán közlés szerint az ejtőernyősök megszállták a repülőteret és több más más katonai pontot. Tegnap reggel megérkezett a csapatszálUtó japán hajóhad is és nagyszabású partraszállási hajtott végre. A partraszállt csapatok azonnal heves támadási indítottak Palembung ellen.
Ezenkívül japán repülőgépek bombázták a középszumotrai Pütungburu repülőterét és meg-
semmisítőitek 5 földön veszteglő ellenséges repülőgépei. 10 bombázói légiharcban lőttek le.
Hatalmas robbanás Gibraltárban
Berlin, február 1(3 A Német Távirati Iroda közli, hogy Gibraltárba borutottegy angol romboló, amelyet a Fötor közi-tengeren erősen megron-gált egy repülÖgópbomba. Több halottal és 15 sebesültet szátli-loüak partra.
Cl ibi altárban tegnap este ha-lalmas robbanás volt. Vaiósjri-iiünek tartják, hogy az egyik őrhajó fedélzetén levegőbe repült egy akna. A robbanás kővetkesc-lében nagy \'tüz támadt, nmjoly ét-terjedl egy olajszállitó hajóra is.
Feszfllt lesz az angol alsóház ülésének hangulata
o
Amsterdam, február 16
Mint n Német Távirati Iroda jelenti, u Reuter-iroda politikai munkatársa azl írja, hogy az angol alsóház legközelebbi ülésén a brit kormányt kényszeríteni akarják, engedje meg" nz általános hadihélyzel azonnali megvitatását. Az angol kormány — miid a Reuter-iroda irja — nem igen hajlik arra, hogy minden további nélkül megengedje ti vitát, meri jobban szeretné megakadályozni, amig pontosabb jelentéseket kap « különféle arcvonalak helyzetéről. Valószínű azonban, ha nagyobb többség követeli a vitát, akkor nz credeli napirend módosításával azt lehetővé teszik.
Amsterdam, február lő mint a Né-arról hírt ml — fekete hétvégnek nevezte az clmull hetet legutóbbi katonai események alapján. A szingapúri és a lamanchei kudarc
Az angol rádió tel Távirati Írod;
miatt — mint mondja — a házban igen feszült lesz a han-gulat, A ház pedig a nép hangulatát lűkrőzi vissza. Nagyon sok íúgg majd attól, hogy milyen további részleteket közöl Churchill a lamanchei csatáról. Az \' alsóház tudni akarja uztis,hogy miért fordítottak olyan leevés figyelmet arra, hogy Szingapúrt a szárazföld felől védelmezzék. Churchill az alsóházban valószínűleg szembetalálkozik majd kél éles bírálattal. Az egyik folytatja azl a régi\'követelést, hogy állítsanak fel kisebb, háborús kormányt\' miniszteri felelősség nélkül, a másik magához./Chur-chjllhoz intézi a felhívást, hogy ossza meg miniszterségét, nevezetesen, a miniszterelnökséget és hadügy miniszterséget válassza el egymástól, bizza másra a hadügyminisztérium vezetését és ö maga csak a háború általános irányítását tartsa kezében.
Éppen csak, hogy felszínen tudtuk tartani magunkat
Berlin, február 16 A Némel Távirali Iroda ismertetőt ad Churchill tegnap esti rádióbeszédéből. Az angol miniszterelnök emlékeztetett a mull Óv augusztusában Roosevelttel való találkozása után mondott rádióbeszédére.
E találkozó alkalmával —- mon dotta Churohlil szerepem a szorongatott haroosé volt, amikor hatalmas barátjával találkozik. Ez a barát azonban nem voll több vagy kevesebb, nunt a jóakaratú semleges. Utalt ezután Churchill arra, hogy a Szovjetunió akkor igen súlyos\'helyzet ben volt. Majd így \'folytatta beszédéi : Saját lehetőségeink osaknem teljesen kimerültek.
Egy egész esztendőn át szaka, daílanul harcoltunk Hitler és Mussolini ellen. Védelmeztük Egyiptomot és Szuezt Gondoskodnunk kellett arról, hogy élelmiszereket és nyersanyago-
kat hozzunk át az AtlajiÜ-óoeá-non, mégpedig a német és olasz tengeralattjárók fenyegetése ellenére is Ez az állapot még ma is lart. Akkoriban, tavaly augusz tusban kötelességünk volt, hogy amennyire lehetséges, támogassuk Oroszországot. Ezt meg is lettük, hu vajmi kevés is volt az, amit tehettünk, összehasonlítva azzal, amit a Szovjet maga lett Nekünk magunknak — foly Intta Churchill — semmi lehetőségünk nem volt, hogy1 fegyverrel szembenézzünk a Japánnal való háborúval.
Churchill a továbbiakban a jelenlegi helyzetei vizsgálta. Rá-mutatotl az F.szakamerikai Egyesült Államok hadbalépésére és a Szovjclunlóban folyó eseményekre. Ezzel szeuiibon áll azonban Japán hadbalópése. Nogybritanniának\' — mondotta Churchill sohasem lett,volna hatalma ahhoz, hogy mUcŐzben a Földközi-tengeren, az AtlanÜ-óceánon kell harcolnia, egyedül tudja megvédeni még a Csehtffi^
7AÜXÍ BOgbCW*
1«U2. február 16,
óceánt, illetve a Távolkcletel is.
fipnen csak, hogy víz felett IiimuV tartani > nagy nehezen magunkat ós éppen\'csak :ít tudtuk hozni, a szükséges mennyiségű élelmiszereket és l-f egyéb anyagokat. A Foja közi- tenger ei volt zárva. Kemény harcot kell folytatnunk Líbiában is Csapatainkat szakadatlanul a Tá-volkeletre kell küldenünk. A legvégsőket meg kellelt továbbá tennünk, hogy támogassuk a Szovjetet és nem szabad \'csődöt inoiulauunk. Japán diadalmaskodik ós erősen szorongat bennünket, A eschJésóeeáni\' flottáról szólva, Churchill ezt mondotta : \'ti iérigéri hatalomnak ezt a pajzsát egyelőre földre döntötték. Nem szabad lebecsülnünk Japán hadigőpczelél, a mely ebben n harcban haláll hozó harrosnak bizonyul! Mégha jobban felkészijitiink volna is. előbb nem szállhattunk volna sze-mbe-n a japánokkal,-amig —- .vnint Churchill mondotta -a nácik és az olaszok u nyakútokon voltak.
Az angol miniszterelnök beszéde Befejező részében ezekéi mondotta : Si)basom Ígértein, hogy sima éjs könnyű időknek nézünk elébe. Ma meg kell mondanom, hogy ránknézve kedvezőtlen és nehéz idők Hé uie-gyüjik. Ez. sok hónapon át jgy les/..\' Churchill a továbbiakban hangoz lat la, hogy azok a tulajdonságok, apielyek Angliái. 10 10 nyárján megmentették, ezeken a megpróbál tatárokon is átvezc-lik,, Csákj ogy bün van, amely az egyesült, nemzeteket és miit deiie.kélőtt Nagy-britanniai is megfoszthatja a győzelemlől ; a gyengeség és egyenetlenség. Nekünk szaííiid parlamentünk és szabad- sajtónk van, - mondta Churchill. Nemzeti létünk szilárd alapokon áll Ós hozzászokott ahhoz, hogy egészséges hi-ráiatjaj a holyos ulon tarlsák.
Az angol miniszterelnök bo szedet a borzalmas szingapúri és" maláji vereséggel Fejezte be. Most meg kell mutatnunk szólott végül szilárd eJhalá rozottságunkat. amely ismét kivezet bennünket a romlás völgyéből.
Tokió, február 16 $ST) Azelső zári japán had osz\\oj>bk japán idő szerint hétfőn reggel 8 órakor vonullak be Szingapúr városkába,
Szingapúr eleste utón ...
Tokió, február Ili ,I.ap.iit katonai kórok a következeképpen, ismertétik. a kelet-ázsiai japán hadmüveletek céljait Szingapúr eleste után:
A\' burmai haderők célja Csiingkjrig utánpótlási utvonalának elvágása. Holland-Kelctin-diában a japánok megsemmisítik a holland hadsereget .\'Ausztráliával-és Uj-Zcnlanddal szemben azl kívánják, hogy lássák he \' reménytelen helyzetükéi. I%anezt ajánlják, a ésiingkiiígi Kínának ís. Japán semlegességet váL a, déjánicrikaí é,s\'i»áp eddig semleges országok részéről is. Japán fokozni óhajtja közeledé séf Olaszország és Németország feli.
. . Tokió, február 16 \'Sanghaji jeienié* szerintTho-mas flart tengernagy, a Cseiv
hajóhndának főparancsnoka a február lén lezajlott nagy ten-
geri csata folyamán meghalt, des-óeeán déli angol-amerikai
Tozso miniszterelnök a keleíázslal helyzelről
Tokió, február 10 I alkalom kínálkozik hogy az japán miniszterelnök | angol despoltzmust Itrdzza ma-
Tozso j... tájékoztatta :iz országgyűlési ; ról, hojü\' müven a helyzcl Kelet-Ázsiában Szingapúr elfdglu-lása után
Szingapúr elestével a japán csapatok - mondotla Tozso — megszóllak Kelet-Ázsia minden fontos angol és amerikai támaszpontjai A j pán csapatok lováüh folylalják Burmában lámadó hadműveleteiket és elvágják a cstmkingí Kínál az az angol-amerikai ellátás ntjailól. A japánok a leg\'ávo\'ahbról sem gondolnak arra, hogy ellenségnek tekintsék a burmai lakoss\'gol. Ma a bu mai lakosság esyüitmüködik Japánnal, hogy az évek óta rája nehezedő angol hatalmai megtörje, akkor Jarán segíti a burmai lakosságot abban, hogy meglcremlsc azl a Burmái, amely a Burmaiaké. Tozso azulán megjegyezte, hogy
India számára mosl a legjobb
Japán llo\'land India lakosságának hagyományait is tiszteiéiben lartja, ha Holland-India lakossága egytlll működik Japánnal az uj Kelcl-A\'sia felépítésében. Japán a kelel-ázsíai újjáépítésé\' Kina lakosságával egyllll akarja elvégezni, — mondotta Tozso.
Délamcriká\'ól és a többi semleges országokról szólva, Tozso kí-jclenteltc, szilárd meggyőződése, hogy megértik Japán szándékait és az Egyesült Államok és Nagybrit-lénia nyomását le tudják rázni. Szingapúr eleste til\'u Japán még szorosabban kivan együttműködni a szövetségeseivel és folytatja a hadműveletekéi, hogy megsemmisítő csapásokat mérjen az Egyesült Ál lantokra, Nagybrilániára és Csang-kalsekra.
A Ház mai ülésén a kormányzó kéziratát olvasták fel, amelyet a miniszterelnökhöz Intézett
Bmlapusl, február lő A képviselőház mai ülésén Magyarország kormányzójának a miniszterelnökhöz inié.\'elt következő szövegű kéziratát olvasták fel: ^fcüyes dr, Bátdüssy! Lbbcn
az esztendőben töltöm be 74 ik éve met s a közeli napodban immár \'l\'l éve annak, hogy a nemzet bi alma az ország élére állított. Bár szellemi és testi erő bit tokában érzem még maiamat..,az. ívek múlása mégis
Vitéz nemas Szécsy Imra m. W, vezérőrnagy fér]--, vitéz Kováca Rezsőné sz KekezfWlch Piroska m. kir.
ezredes neje, icsivé e, dr. HÖnlgschmldd Frlgyeané sz. Kovács Piri, unokahuga, valamint azegészrokonságaMindeuhalóma-gas rendelésében alázatos lélekkel me. nyugodva jelentik, hogy a legjobb hitves, testvér, nagyném, illetve tokon
vitéz nemes Széosy Imréné
szül. Kekezovlch Aranka
áldísos életének 48-ík, boldog házasságámk 18 ik évében példátfan béketűréssel viseli hosszas betegség után a hdolli szentségekkel megerősítve, folyó hó 15-én hajinlban visszaadta jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 17-én, kedden délután 4 órakor fogjuk a temető ha\'ottasházából a rÓm. kat. egyház szertartása szerint beszenlcltitni és ugyanazon temetőben Ideiglenes nyugvóhelyére helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkíüdvéért folyó hó 17-én d. e. 9 órakor lesz a szenifrencrendiek plébániatemplomában.
Nagykanizsa, 1942. febtuár hó 15
Irgalmas Jézus, adj örök nyugalmat néki I Lakás: Nagykanizsa, Fö-ut 4.
DRÁVAVÖLGYI
wiuaMos hRkMszoiGhLtatú r.-t.
szakszerű felvilágosítás rninden villamos kérdésben CBengcry-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetésié, reklamációk, hibabejelentések 3ugár-ut S, I. emelet, telefon 213.
caak érezhelövé teszi számomra annak a felel\'sséglel\'es munkának súlyát, amelv államfői fisziemhöl kifolyóig löb\'\' mint 2 évllsed éta villámra nehezedik. A kormányzó-helyettesről 6*0(0 frirvény kihirdettél-vén, annak az óhajomnak adok le. hát kifejezést, hogy az országgyil lés ko mányzóhelyellest válasizon. A törvény által részemre bíztoaitoll í-jAitlási joggal nem kívánok élni. mert azl akarom, hogy a nenizcí egyeteméi képviselő országpyn\'és óhaja szabadon nyilvánuljon meg ai arra alkalmas személy megválaszt!-sánál. re\'kérem a- éhben sz irányban szükségen íniézkedés meglételére — feleződik be Magyarország kormányzójának a miniszterelnökhöz intézett legfelsőbb kézirala.
áPRómffnmsn
Mlnrfanaa axak*oa»at *zonni|| t»l#nétre [elveízek. — Ciliiig, Cserujery-ut 27/a.
Üuiti, vdifiit tud A lanulAlaAnf nap-InnkéstlIAhrtz l«lv«t\'tlk Sfnt Imre h»i-cty,-u. 7 Ugvanott ígytol! átadd, 431
ADÁMYVtTVL
Msaolf gépponav*! VMiBnk natyobb tnniiivlsígbcn, A Zalai KöilOny kiadd-hivatala.
S—4 hAnapoi york es keraszleirtt rsi. lacok aladek Lusztlg, Msgyar-utcs Itt
. *«
BÚTOROZOTT SZOBA
Csinosan bútorozott szoba moders házban höhiy részére kiadd.\' Bövehbct: Psrlaky (llzdllilct, KliAly-u S4. 137
LAKÁS- 02XJ5TH EL YjSÉO
CfV- vagy kétaxobas likast keiéi azonnalia vagy mijui 1 ttc áll. alkal<n«-zott. Címeket kérem leadni nagy trafik hí.
Jól bevezetett, 60 évei rtftfs- él va-UVnaberaakadés, mftul mellett, S«-
noayban, klorcifedés mlalt, átnrié. Cin a kiadóhivatalban. 417
öní_
w moh piiul tofcarit meg,
ht>,,............
iiyomlaitwánir-».Ufcs4aÍ«tii és künyveil lapunk
nyomdájában, FS-ut 5. alatt rendeli meg
I— Sziiiéílttólí —|
I Mindenki a h*úji kweadtedftaal I e> tpajeaolcaal asareaae ael
VM.ii! tfÚZLÓNV
>MJLITIKAI MAetLAP.
Kladjft : „xttigttdaaagl R. T. Nigykinlm" Kelotoa kiadd: Zalai Xlraiy
Nynmnt\'iit 4 „KátqaHasnai R. I. MasykaaltiaT
........\'i ü .f,"¦>«>•\' 1 ¦\'11
INjreQyftMtfl t«l»ili (A>si «t"
88« évtolytm, 88 ntm.
piatito., 1g4g.J«bfUir |]|^fk^|dW|||r..|[|||r||[||Mt1||1
Ára 12 fttlér.
ZALAI KÖZLÖNY
> tltllltl IIFILIP
****** : B*W*Í** »1* Í^T!^^
á hadviselő államok és ellátási zavarok
B6rUn, február 17 Vezető\' német lapok fejtegetései adutokat kézülnek, amelyek szerint u katonai sikei-ek nemesnk a keletázsiai tér perifériáján lüjálszódé hurcokszem pontjából, hanem az itt fcinlat-kulóban lévő gazdasági egyséi-get illetííleg is nagy mértékben megszilárdult Japán helyzete. Ennek mértéke szerint csökkenlek, sőt meg is szakadtak az angolszász kapcsolatok. Csupán meg kell gondolnunk, mennyi cinnl, mangánt, wolframot ós egyéb fémet, fcaucsukot, kopráü, gyapotot, jutát ós selymet, teátt fűszert, olajat és *cgyób árut szállított EsBökamcrtka ésNagy-britannia a Paciük nyugati országaiból és az Indiai-óceán partvidékeiről, azonnal mfegőrt-litíljükiaz Unió és Nagybritan-nia józanul gondolkodó wl*mei-uck komoly gondjait, vajjom u megváltozott konutményöknek mnafelelően—hol -kell megszab-aiok a szállítás korlátait, hogy egyrészt maguk el nft-száiitttsák magukat, másrészt a parlamenti testületek durva kritikájától megkíméljék magukat. A közvetlen háborútól fenyegetett és a katonai síkeréktŐlizolált állam kőzvólejnónyénr-k átalakulására jellemző példát szolgáltatott Ausztrália, amely a kőzel-keleü és kelotáztriai hadsuJntérrc küldőit csapatait sürgősen visz-szarondclte és korábbi segítőkészsége helyett most támogatást követel.\' * \'\'
A teljesítőképesség körülményeire mindenkor tekintettel kellé lenni, dc ¦különösen \'áll ez arra a helyzetre, amikor\'pl. háborús időben a belső termelést át kell szervezni. Berlin és Róma nem tilkolja, hogy sok erőfeszítésbe és időbe került, amíg a korábban beszállított áruk helvét belső európai önellátás ut~ Ján sikerült pótolni. Az átm*"-ncti időszak már lényegében elmúlt. Ahol még kisebb zavarok mutatkoznak, ujabb intézkedésénél léptetnek élatbe. Mindez ¦ávol áll mindennemű ellensé-R«s behatástól és tkniftagában bordja a ja\\Mlás csiráját. Nyílt tilók, hogy nem utolsó sorban honimé] generális líbiai siKerei biztosították Délitálin és Tripo-¦fsz zavartalan 6rtfefcÖttelé«ét, de ugyanakkor súlyosan meg-aehez ítélték és veszély ez tették abrit haderő ellátását,\'Vessünk csak egy pillantást a térképre, ionnal latjuk, müven kapcsodban állanak a sorozatos japán szárazföldi és tengeri gyö-JWmek a két angolszász nagy-halálom kózópázsiai harc- és gsudasági terét illetőleg. Ma már
ilTfifiiiÉitfiiiri
USA a braziliai kikötőknek támaszpontokul való átadását követeli
Amerikai csapatoknak <partraszálIttasával fenyegette meg BrarlHit — USA fenyegetése óriási ferttátoorodást keltett — Szumatra legnagyobb réskét már mászatták a japánok — Attizifálla védekezésre készül
BerKn, február 17 A keleti arcvonalon n német haderő megingathatatlan védelemre rendezkedett "he, - irja a Német Távirati Iroda heti katonai beszámolójában. A legkeményebb téli hónapok már elmultak, a hideg alábbhagyott. Az arcvonal \'dclí \'szakaszáról már olvadást is jelentének. íla a sxoVjet hadvezetőség ki akarja használni Azokat az előnyöket, amelyeket számukra a hó, a jég és a nagy hideg jelentenek, a szovjet vezetők véleménye szerint gyorsan ¦ kell cselekedniük. Ezzel magyarázható, hogy
az egyik tömegtámadást a maszk man intézik a néniét állások ellen. Egyes helyekén kis\'jelcn-töségü helyi siker-éltet érnek el, a veszteségek azonban óriásink. Kzxel szemben a német támadások fníffd szárnb\'élilcg, mind pedig hntásoss ágúk fit tekintve, egyre jttcnlösronftk lesznek.
Legutóbb német osztagok szovjet kötelékeket kerítettek be.
Kzekét a -kötelékeket réSzhen megsemhdSltették, résziben fög»-lyul ejlették. Cenirigrád és Szebásztoőol a néihét nehéz ütegek tuxe alatt áll.
Szingapúr, mint a következő japán badine retetek legjubb tamaszponija
Takíó, február 17 A japán hadsereg sBóvívöje tegnap este rödiöbesfcédet mondott Szingapúr jelentőségéről. Kijehmtette, hog\\\' nz elfoglalt erőd a Wgjöbb támaszpontja lesz a most következő japán hadműveleteknek. A tttaiáji fél;
szigeten befejezett hadmüvcle-tsfcröT külőrtő^en azt emelte ki. hogy rrib\'st már majd\'inas térü-lélen lehet bevetni azokat az erős japán kötelékeket, amelyeket tartatokként visszatartottak a maláji hadjárat során.
Ausztráliába költözik a szövetségesek főparancsnoksága?
Batávia, február 17 I Metbourneből, hogy hz aWiztrá-Batéviát valósággal elözönlőt- I Hal parlament zárt ülésre ül ték Szingapúr és a maláji fél- I össze, amelyen főleg a csendes-sziget menekültjei Bntávini katonai körök arról \'beszélnek, hogy a szóvetségesrk keletázsiai főparancsnoksága Ausztráliába teszi át székhelyét. r
Amsterdam, február 17 A Times tudósítója jelenti
óceáni helyzettel foglalkozik
A Daily Mail értesülése szerint számolni kell azzal, hogy az a\'usztralíái miniszterelnök eV.cn az ülésén igen fontos nyilatkozatot tesz szigorúan titkos ügyekről. !
Ausztrália .bosszankodik" a katonai helyiét kedvezőtlén Alakulásán
Sanghaj, február 17 Az egyik melbournei lap irja, hogy az ausztráliaiak joggal
bosszankodnak azon, hogy a rsendesőócáni katonai helyzet ilyen mértékben kedvezőtlenül
alakulhatott a szövetségesekre. Ausztráliában nlrlozanek tÖibé bizalommal ama fariak Iráni, akik a szövetségesek háború-Ját vezetik.
rii\'e.rt ennek a vezetésnek \'tudha-tó He, hogy az egyik tragédia a másik után következik be _ és hogy a védelmi előkészületekről szóló korábbi állitások néni egyebek üres szólamoknál.
Stefwnl:
Az Uj fcend blzWMai m axellam tfrBk *8Ión*M a paiuezefi sxembait
Róma, február 17 A Stefarti-irrídn irja: Kz a beszéd, amelyet Tozso JájJán miniszterelnök a japán parlamentben néhány Órával SlM#a-pur elfoglalása után mottdott, mesterműve volt az egyensúlyinak, bölcseségnek és politikai éleslátásnak.
Tozso miniszterelnök kijeJen-tette, hogy Japánt riem a hódítás szelleme hatja át, hanem az a törekvés, hogy minden ázsiai nép helyét kiküzdje a végre fölszabadított Ázsiában. Az olasz nép lelkesedéssel fogadja ezt a programot, amely mulatja, hogy Tokió a politikai, ű"*d*slgl és társadalmi Igaziig uj rend/inak megteremtéséért ktizú, A mérték\'íarlás a ay Őzeiéin pillanatában a legritkábban gyakorolt bőlcseség. Szingapúr bevételével, valamint Tozso beszédével Japán megmutatta, hogy nemcsupán nagy nemzet, hanem a civilizáció hatalmas tényezője is. Ugyanazokban a programokban, amelyékét a japán miniszterelnök az Uj Ázsia jövőjéről vázolt, Olaszország
iFfilyttlás a 6 nldntnn)
London és Washington isinín-den bizonnyal belátja, hogy az indiai gya|K>t, juta, olájnövény, a rejloríi kaucsuk és az iráiii olaj behozatalát nem lctiet trl-jesen az angolszász cllálásiinéi-leg pozitív oldalára írni. t\'*z a veszteséglisla a niült évben de\' dember 8-án keiawött és\'talán mái a folyó év tavaszán jéfoh-tös anyagi terhel fög jelentem\' és tekintélyes térbeli növekedési fog elérni, amely könil-ujény jogút szolgáiul arra, hogy
az angolszász ellátási mérleg lökéletcs fqrradalmi átalakulásáról beszéljünk
A háborúban résztvevő aliamo! éíhSfálim csoportok ellátási helyzetéről léhát a következő általános ítéletet alkothatjuk. Japán lépésről-lépésre, alap vélő formában tökéletesiti ellátását Németország, Hália és a vr.iuk szövetséges európai ál-larnök gazdasági és ellátási tendete csak a keleti területek csatlakozásával növekedett,
azonban egyre feltűnőbb eredménnyel dolgoznak a belső európai egyerifruly mé^tereVnlé-séti. ligyedül az angolszász ál-larhök ellátási gondjainak grafikonja mutat állandó emelkedést^-akiknek hazájuk védelme és egj\' féltucntnyi hadszíntér kktőnai követelményei közöli kéli konipl-ólHisszumol keresniük.
BÚTORT
saaksaletben, GABOR mŰasarUlosnál
rtfjta íühy rmdiijíü.
Száz éve rendezték Magyarországon az első Ipari kiállítást
A Magyar Vidéki SajtÓtudósitó jelenti Budapestről, ltogy az idén ősszel lesz száz éve annak, hogy az Országos Iparegyes [II et Kossuth Lajos kezdeményezésére megrendezte az ország első ipari kiállítását. Kossuth Lajosnak ezzel, a száz évvel ezelőtt még merésznek, sőt harcosnak tp.no gondolatával Magyarország a legelsők sorába lépett azon országok kőzött, amelyek a klállitás-rendezés akkor még teljesen ujszerll gondolatát Európában az iparfejlesztés szolgálatába áflt-tották.
Az 1842. évi nagysikerű első magyar ipari kiállítást 1846-ban megismételték. Az Országos Iparegyesület pedig Őrködve a Kossuth alapitolta tradíció felett, azóta is mindig előkelő szerepet vállalt az ország nagyszabású ipari megmozdulásaiban. Kezdeményezte és részese volt az Országos lparcgyesület gróf Zichy JenÖ elnöklete alatt 1885. évi Országos Kiállítás és az 1896. évi világraszóló Millenáris Kiállítás rendezésének. 1925- óta az Országos lparcgyesület valósítja meg állandóan sikerrel nemcsak az Öt évenként megismétlődő, koszorús mesterversennyel egybekötött Országos Kézművesipari Kiállításokat, hanem a minden év szeptember elején megnyíló, az ipari propaganda és az Idegenforgalom nélkülözhetetlen eszközévé vált Öszi Lakberendezési és Háztartási Vásárokat is.
A Kossuth alapította magyar „ki-állltás-ti{>y11 századik évfordulójának Ünneplésére, de egyben a magyar ipar által e száz év alatt elért hatalmas Fejlődés egyes állomásainak és máfg Kiteljesedett eredményeinek szemléltető bemutatására az Országos Iparegyesület József főherceg fővédnöksége és dr. Varga József Ipari és kereskedelmi miniszter védnöksége alatt, czév nyárulóján Jubiláris Országos Ipari Kiállítást rendez, mely kapcsolatos lesz ezúttal is Országos Koszorús-Mesterverseny tartásával.
A Jubiláris Országos Ipari Kiállítást augusztus 27-től szeptember J5-ig tartiák meg a budapcsii Városliget tágas kiállítási területén. A kiállításon felvonul a területében megnagyobbodott ország egész ipara, hogy beszámoljon száz éves fejlődéséről. Az iparosok és Iparvállalatok nagyréste mint értesülünk — máris készíti a centennáris kiállításra szánt ipari remekeket, a vállalatok jelentkezésükkel nagyrészt már le is kötötték a Jubiláns Országos Kiállítás céljára fenntartott területet.
Égni•
ttklntsc we* riktirunkut I ihltámutpllimltillllmlt
dm, ii bus mtitfkr !/¦
Elitéltek a Csáktornya! műszerészt, all gépkocsijával át akart Haladni a leereszkedő vasúti sorompón
Még mull év novemberében történi, hogy Hunyady GézaUI éves csáktornyai műszerész, gép kocsijával a vasúti állomás \'felé igyekezett. A pályatesten a vonatérkezés jelzése miatt a sorompót éppen leeresztették. A sorompó már félig leereszkef dett, amikor Hunyady a gépével odaért és át akart hajtani a le-ereszkedőben lévő sorompó aluli. így történt, hogy neki-hajtott u sorompó egyik szárnyának és a tengelyt Is megron-
gálta. Mivel Hunyady cselelo-inényét a büntetőtörvény tiltja, veszélynek tevén ki a vonaton lévő személyeket, feljelentésre a kir. ügyészség perbefogtu és a kanizsai tőrvényszék közveszélyes cselekmény miatt felelős, ségre vonta. A tanuk kihallgatása és fi; bizonyítási eljárás befejezése után u bíróság Hunyady Gézát a vádbeü cselekményben bűnösnek mondotta kj és ezért üO pengő pénzbüntetés, re Ítélte őt.
aw ^^\'¦\'*»»yawawww*a»a*a«
1816 Januáriában országon a
Az iaei kemény telet sokan hajlandók rendkívülinek tekinteni, holott Magyarországon nem szokatlan az ilyen és ehhez hasonló hideg, csak hát az enr l>er ugy van teremtve, hogy mindig azl az időt érzi a legszígo-rubbnak, amit éppen átszenvedni kénytelen, fia különösen hideg teleket akarunk említeni, nem kell mindjárt a múlt századba menni, visszaemlékezhetünk az 1929-és, meg az 1914-es hidegre, de az kétségtelen, hogy kevés olyan hideget értünk, mint ami az 1816. évi irtóztató fergeteggel tőrt ránk.
1816. január 29-éu és 30-án
dülöngött Magyartéli fergeteg
olyan borzalmas téli vihar dühöngött Magyarországon, amihez husonlót nem jegyeztek fel. A vihur az egész Alföldön dult, Jászberénytől le egész Aradig és Temesvárig, középpontja pedig — ahol a Iegirtóztutóbb volt — Szolnok, Törókszentnüklós, Kar cag tájékára esett, Ennek a rendkívüli hideget és hóíergete-get hozó viharnak a legrészletesebb leírását megtaláljuk a Tudományos Gyűjteményben, a melynek I819-es évfolyamában egy szemmellátott tanú- : Go-rove László földbirtokos beszámol kegyetlen pusztításairól-
Szörnyű zugáariat ét flebesieggel jött
A szörnyű vihar lSlö^anuár 29-én reggel 8 és 9 őr. kőzött kezdődött, amikor sz< rnyü zúgással és sebességgel megindul! az északi szél. Rövid\'idd múlva olyan süni homály borította cl a "földet, hogy 10 lépésnyi távolságra sem lehetett látni, éhből következtetni lehet arra, hogy milyen sürün hullt az upr i\'ó hó, amely porrátört Hiveghez volt hasonló, oly iszonyúan szúrt.
A fergeteg percek alatt betapasztotta nemcsak a kivüljárni merészkedő embereknek, hanem a marháknak is a szómét,
fülét és szájal. A szélvész ösz-sze-vissza kavarta a havát ós házfcdelek és toronytetők ont lottak le. A hó az ablakokon és ajlóhasadékokon beftijt a házakba és halmokat csinált a szobában. Ez részben Szerenccsé is volt, mert hogy vízért és fáért az emberek nem tudtak kimenni, a havat olvasztották fel és azt itták. A bútorokat pedig tüzelő fának aprították feK Abony mellett a fergeteg megszűnése,, után a kéményen mentek be "az emberek a házakba, hogy a bentrekedt eket kiszabadítsák.
Az utonjárók mind megfagytak
Az öldöklő fergetegben a csikósok otthagyták méneseiket, a pásztorok nyájaikat, a kocsisok szekereiket é.s meneküllek fedél alá, Aki nem jutott hamarosan vedelt helyre, annak meg kell halnia. Ezen nap tsak Debretzen Városa körűi 11 ilyen holl testeket vitteli he — írja fjorove László. Hódmezővásárhely közelében több mint 20 ka-
tona fagyott meg lovával együtt. A kegyetlen vihar hatalmas pusztítást végzet! az utonjárók között. Püspökladányban 5 holttestei találtak a határban.. Törökszent miklósra megfagyott juhászokat, szolga legényeket, utazó katonákat, asszonyokat, gyermekeket szállítottak be a vihar elvonulása után.
A nádudvarrti postamester a
Február
17-én
városi mozgó ****
_____________ csak agy nap
Kattan agy Jeggyel I
A legnagyobbaikerü magyar film
AZ VJ FÖLDESÚR
Jőkmi Mir űrBkbfaü regényének fi lmváltonata.
Előadások kezdett f, 7 4b 9 arakor
1942. lebnUf 17
BAZÄR UDVAR,
TaUfoB 5 -M. itt
Legszebbet :: legolcsóbban!
szörnyű ítéletidőben négyfogatú forsponton sürgős ügyben útnak indult Kábáról Bárándra, hiába figyelmeztették a kabai birák. De nem messze mehetett, mert a falu ulutl egy pocsolyában u kocsi megfeneVlett * s mind a lovak, mind maga a postumester megfagyott. Megpróbálta ugyan a postamester a kocsistól erőszakkal elvenni a subát, de az Önön megtartásának ösztönétől lelkesítve, meg mivel erősebb is volt, a bundát nem adta át. A \'forspontos aztán gyalog üggyel-bajjal ráakadt ar ut szélén nem messzi fekvő csárdára. Unszolására a csárdából emberek mentek ki és ugy akadtak rá >a nvitott szemekkel megmerevedett Posta mesterre, a ki Kotstjábaii) ülve imádságos könyvöt és olvasóját kezében tartotta. A test Kábán a helység házához vitetett és falhoz támasztván, magától állót, mint egy faragott kép*.
Ezrével hulltak el a marhák
A rettenetes fergeteg dúlása idején 0 tanyákból meg az istállókig vagy a közelben lévő marhaállásokig sem lehetett kimenni. Találkoztak ugyanolyan vakmerő gazdák ós pásztorok, bkik a tanyából kiindultak az állás felé, a homályban és a nagy szélben azonban barmaikhoz el nem juthattak, de a tanyára sem találtak vissza és összeroskadva megfagytak. A szörnyű ítéletidőben a legedzettebb állatok is rakásra\'fagytak. Százával hevertek a hóban a marhák, csak a szarvaik hegye látszott ki a hóból és egymást nyomták agyon. A fegyvmieki
Eusztán 15ÍTtehenet egy csomó-an ólt meg aH-ihar. Debrecenben 200-300 barabből állo csordák pusztultak el. Csak azok az állatok maradtak élve,
M ÓRÁT.i\'iy ÉKSZERT, * "üft»ZEMÖVEGET ZSOLDOS OYULa hamm, ftnavB b hmsftnswitofh.
fSatt. (» KWw*-min«4*v»l NtrabMi).
T-i Ii« in _____ áa IHiiiilni-l ¦iillull
A nagykanizsai; járás ntvonaiainak szabaddálétele körülbelül egy belet vesz Igénybe
A vaiutl kötlekedéi helyzet*
;jM5l,.Wru».17
—Avn szcmEti ~
¦i fc»ánU*n klnlimmal •«* |dl (Ilii e.wnÜ**fl-( UH«-ar-miliU.U<arnb-ii.
ZSOLDOS GYULA
llfc.il la aunviK ¦ Mtuaréumeiter, re-«t b. í- i—__h_é\\«_i ¦jí.jw.j
amelyek fák közé menekültek, vagy amelyeket eltakar! a hú Voli olyan jAib, araelyet csak pgy hét tmilva kaparlak ki a hó
80.000-rc teszik az I Rí G-os
fergetegben, elpusztult barmok és [unok szamát s löbbszáz ember lett áldozata a legszörnyűbb léli viharnak, melyhez hasonló, szerencsére, azóta se. tört rá Magyarországra.
Szociális fejlődés
A habomban álló ország minden politikai, gazdasági, é.s társadalmi crojót természetszerűleg ;i ,hony&lcjflnv;a b^dseregfej-le_zléíi.i cédáira. kwJU fordiluni, a kormányom t mégis - uiiikJját India ejtenM«mnflw, hogy ne legyen,\'\' megállás » belső fejlődés., a szociális építés terén sem. |geí jelfenuo, és megnyugtató $ yiagyar .éjeterd rugalmassága cs sij birds ága, tekintélyben az. hogy* péJíiául a közelmúltban, a beJügy minisztérium keretében imrködö"- (*r szagos \\óp- éS Családvédelmi Alap közel; ötezerí rsaládilHizat épített fel. á földművelésügyi minisztérium a gazdasági szakoktatás fejleszté-séi"C egész sereg iskolát, internátust tud épiltülpi és hogy ép f napokban jeUmt meg a rendelet, amely a mezőgazdasági társadalombiztosítás baleselbiz-lositási szolgáltatásait felemelte.
A* OWCSá názak
A Szociális felügyelőség háromféle ONCSA-házhl ¦tervezett, illetve építtetett. Készüllek árvizes házak, falusi parasztházak és városszél,! tmiukásliázak.Az árvizes hLi alapterülete. 18, illetve 57 ujgyzttiniíloj*. köl(ségo pedig í4öOíotve 290Q pangő. A falusi parasztház 75 négy/.ct-méterre.épült, 3600 pengő íkölt-séflgej.- A városszéli\' munkáshá-zak ikerházak, (14 négvzetméter alapterülettel, felépítésük 5000 pengőbe került, Mind a három típusnál igen nagy gondot fordítottak :iz egészségügyi szempontokra, nedvesség ellen jól szigetelték„mclcgta.rtók a falak, rothadásiuames a padlózat s a nagy ablakok biztosítják a jö J\'^&gttást év a. koljíí szellöz-totós .leJirtpségéL Alindon egyes- háznál, külón-nwsó fülkék is vannak •-¦ ¦
A háziak anyagánál, szerkeze-tériéi, megépitéséTTél az 0\\C$A jfj^zfu; efsösorpaji minőségi munkára törekedtek
¦eaiuvó.
TUvtalettfl érteattjak a köztfiiva. t«t, itojry a szokasea
cigánybélt
l tánol Szép llona-tendógl-ben
IS42, fWhPMár IS-A sí (oMaka-»-utH^iö_ö„) ti.ttjuk mo„.
Tuartslattal u> a Rendezőség.
Mini értesülünk, a tegnapelőtt kojs#tydőtt hatalmas arányú hó-, és szélvihar legnagyobb a Du-nantul déli feléhen volt, amely a legtöbb helyen csaknem teljesen megbénította a forgalmat. Min^a m. kir. államvasutak ka-nizh«l főnök síétől, értesülünk, a pályaleslek teljes. fölszabadítása rövidesen- megtörténik.. A Csáktornya— nagykanizsai vonu loivmár megindult a közlekedés. KfóreiátTiatólag l.íudnpcsl felé is megindul délután a vonatközle-kedés. A szonib.\'ithelyi "vonalra hókptrjis tyunctcltf;! vezényeltek
•Ait.es". ha.,vz«k, iuunlcajuk.it el. .vég*syc megérkeznek Szombat-helyre, a vonatkózlekedós is nyomban megindul a nagykanizsai -szombathelyi vonalon. Mint az állomásfőhökség közli, a Nagykanizsa- Barcs - Dombö .vár; -Pécs\' vonalon ezidöszerinl
nífig szünetel a forgalom.
Mini a nagykanizsai járás fő-szolgabirajától értesülünk, a hófúvás az egész járás\' területén olyan nagy mérvű volt. hogy körülbein! égy héten belül számítani sem, lehet a-forgalom megindulására A vilmr olyan pjm-j COS, hótorlaszokat emelt, aine-J lyek ellakarilása sok időt vesz ¦igénybe-, De megnehezül az utak! szabaddá tétetét-aZ\'a körülmény, is, hogy a havat-mái- nem tud-ják hová rakni, uj*y hogv szük-ségessv,)vá)lt/ li lifín\'ak kocsikkal való, elfuVarozásA \',
A .nagykanizsai, főszolgabíró-ság ./elliéri a, közönségei, hogy az utvonalakon való forgalom ini.pl ne érdeklődjék nála. meri ;i Zalai Közlöny utján mindig idejében tájékoztatja a közönségei, u helyzet állásáról.
iHL?»^-
VlPQl Talt!oa:«8: cwk ELEKESTŐL
(Dermslt) lHMl.fi.
bábái, ahová Lukácsnó utána ment és Madarasí ott adta át-az asszonynak a lopott holmikat. Lukricsnénnk a szemébe |smondottakba tanuk.
A kir. ügyész etejtelte a vádat azok ellen, akik a lopott dolgokból vásároltak, jóhiszeműségük kétségtelen volt. Madnrasi Lajost folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás miatt másfél évi börtönre, özv. I^U-. kacs,. Lajosnél hdajdon elleni kihágási miatt 200 |íengö, Gossy Károlyt pedíg 30\'pengő pénz nünteló.sre. Uólték, Az^ ítélet, jogerős\'.
A budapcst- nagykatíjzsal vo-naló|ft a postacsoípagók\' meg-dúzsmálása --. megszűnt...
Toberknlózls elleni bél előadásai
Február íoén ttápfött.9. ómkor ár. , llÜUir" Zolliíu :\\ líii gazdasági ibkola-
\\tBO. .,". r.
l-elmiiirHI-öv (léldött 10 órakor dr. Bittere Zo.ltAn. :» r<-nilíirs««en.
lVl,niár.,2t)\',áa «lelcir.lt íl órakor ár. Milyent Zolfciii. n kViVskBtleliui Lvtolá-l.;>a.
Február Vft-ún tlólutOD I énkor dr. Ih\'AhVó Mihály a-tpQtlgari waiyiskoki-ISüi.
Pebrolv Wtía \'d^uLAD .iiiwtov jr. Sa-kúc^ Siímlor a potrfW - liuisb^lian.
l-\'olini.\'ír L\'üán déhilun fl ómkor \'dr. Fodor Rrzsébot /.úiiikoiBsítes anya ís caceseiüfivéíSfi i»téí«tl>on.
Keliruár ntu dílolíítl ll) dnkor jr. Híllera /oltüi \'a rínrföíséyojí díiutáu :t ómkor a\'Véesey álcái elan)l Lsl»-Iában.\'
Február 2-Jén tféküMlt ll ómkor-Ji-. Hiltcrü ZoHAii¦«\'Vitézi Székházban.
Február n én délo|fit,t\'ti óAkor dr. Xiékars Sándor « lArréayszéld fbfl-liáztmii.
.I-VWúir íjéu dérutál) féi I ómkor dr. SZ.ftho István n kiskonkwd Iskóai.-t>an.
Február H-A détulán I órakor dr. Fodor l\'rzséliol <* Hoz^onyi utcai elemi lsl;olál»(m.
A kairamkAdAni lsvfta>tt
SBljl IfilÉI
külön asztalokon
maradék árakon
árusítunk
Másfél évi, börtönre ítélték a csomag
„Kiskorona" csaposnőjét tulajdon ellejti^, kihágás miatt 200 pengő pénzblraággaí sújtották
Kínos feltűnést keltett belekkel ezelötl. hogy a nagykanizsai rendőrség Őrizetbe vette Madaras! Lajos budapesti mozgópos-laaltisztct. inert\'nz a g\\aiiuine riill Tel ellene, hogy :i" feladóit
csomagokai rendszeresen fel-hfiktjtf ésvjnegri*rísitiálja. Mft-dai nsi kihaJJgalasa alkalmával bóvallotla, bogy hónapok óla fosztogatja a csomagokat és az így szerzett zsákmányát lehozla tíTskájájjan N\'auykanizsára és a Kiskorona vendéglő csaposnöjé-nck adta el; aki\'neki részben pénzt, részben pedig itali szol-gáltutotl kj^ A rendőrség ennek al;ij)ján kihallgáfta özv. Lukács Lajosnét is. aki az,| mondta, hogy Madal-así azzal állított be hozzája, hogy részint Muraközből, részint a l-elvidékrÖHhozta az árul eladásra. Az árut jóhiszeműen vette meg Madnrasi-lól. Kgyideiülcg megindult, az eljárás\' azok. ellen.is, \'akik a lopott dolgokból vásároltak. Ma-
dai-asil lutihiózlalIák, özvegy hukáesnét sznbadlábraheKe/-
lék
Tegnap volt libben uz üjó\'ben
a hfllUeTŐ fŐfill\'gy.\'llás\'áiiirjTyk;!-
nizsai. törvényszéken. A poslii kinrsiárl dr. líaksa (Jéza(|)osta-fötiszt. főnök helyet les képviselte. A vádlótl budapesti posla-uliíszi postásegyonruhábnn jeleni meg. A pulpituson olt Voltak kirakva a lefoglalt külön-böző árucikkek, Hői alsóiie-műek, szövött án\'ik, zefirí, Stb., amikéi, Madarast a postacsomagokból kiszedett és Kanizsán elad Olt-
Madarasi a bíróság előtt is teljes, beismerő vallomást tett. Lukácsné jóhiszeműségével védekezett. Hasonlóan azok. akik a lopolt \'cikkekből vásároltak,
A bíróság számos tanul hallgatott ki. Többen vallották, hogy lálták, amint a postás a vasúiról a Kiskoronába érkezeti, ott bement a második szo-
Nngy ársmelké4é,s dacára, is mogkexdflik szokásos leltári árusitÁsunkai, melynek tartama alatt oz eddigi Arainkat jelente** kényen lesxállifottuk.
Ropsfgfn Butorltóz IfBMhcnlzsn
Nézze meg a kirakatunkban lévő P 650.\' és P 1090.- hálószobánkat. Csodálkozni fog, milyen olcsó!
Most wáaápoljonl
ZALAI
Zöldlwesxtss •gész»égv*d»lml k»l»ndárium
A s:3!d keresztes anyavédelem
Irta : Siífcáe* SauJor dr. városi orvos
Minden érdeke, liogv polgá-
rai ?1* I e rősek, egészség* sek J egyéne k r>s Ulekszámbán gyarapodjanak, meri
c*ak cz-bbdositta a neimet feoimeni. Sását. Az államnak tokkal gazdaságosabb olyan intézményeket létesíteni, amelyek inján a betegségek megelőzhetők, mint " iieto,/ emrérek gyégy-kerehetése, Ilyen elgondolások [\'topján jöitek Iftre különböző egészségvédő intézetek, Azelőtt is voltak már olyan törvények és rendesetek, rmeiyc-k az «inb»f*k egészségvédelmeié törekedtek, ezek tetsosori»nii azoknak « mcgbeiege. deseknek leküzdésére um.itki./t ik, a melyek a tömegekéi \\«*zArye«teiiAk. Ily«i pl, * himlő,. Ufusz és diftéria védőoltások elrendelése. Müve\' "z egészség véd ele ai tóséiainitése s&m-pontjából ajánlatosnak látseolt, hogy *z egyes egyének egeszséffvédebnévoi is fogV«lkozzannk. A közigazgatási ha. lóságok "z egészségügyi állapotok javítására parim essze vas törekednek, mert a közegészségügyi i érvérnek, icndeieteli kőtelező tennivalók., t vagy ti:a>makat lurtalnianiak, az ellenük vetők bün.e. lesben részesülnek. .Vz egészségvédelem srervezeiei terményei coljukat szép sióval, ne -.cttoi igyekeznek elérni. «z «mlrSiek«i olyan 6\'etmodia neve-iik, amely mered egészségesek maradnak, eresebbek, *ikmá|!óbl*>k lehelnek a betógsípakW szem bee: Ez a kélfé*e ut «o\'ühc;űn vezet j>z emberek egész-ségénck » megvédéiére és a ncmzei íietciej^aek gyuraplUsára.
A magyar á34ám egy$Űaes szervezd, btai, agységci terv .szerfalt, egységes rendszerben » ZÖtdkee-zes Egészségvédelem keretében teszi lefaáfővé a magyar családok egészségvédelme! és errfl vonatkozik áz 1IIÖ0 tlUO. Sz, [tel ügy miniszteri rendelet, binoVy kimond. j«. hogy a Zöldkrreszies Egészségvédelmi szolgáját nJoit a népesség egész-séffének bizonyos kiYlöiiósH\'u vCszélyi\'/-
teleti korosztályban, Illetőleg !1 népesség ssétecMib k\'óieil veszély ez Mi meg. 1 élesedésektől v*kl megóvására — meg előzésére - irányuló ál\'Aml tevékeny, ségetkeli érteni, A szolgálat te-vékeuy-séfli kóréhe I". tornak, az ország egész területire vonatkozólag a házasság előtti, « pályaválasztás a>0|ti umács. adás, sí anyavédelem, íi csecsemő (1 AviBS kor|(f;, kisRyCrnick (6 éves korig), az iskolásffycnnCk-védelom; a RUinökOr, a nemi be:essói,ok oVeni küz dflloin, ;<z «fjéfizsé#üKy\' H«ne«\',ek t*r-jaszlé-se — egyéni és osópeftos oKta-tás —, a hoBzálartotók oktatása «z Otthon lekvtf Ivctc^ok ápolására, az ország cgya* ríwzecn u szem és sóiöbár-tys lob, a malária elieni kűzdeSein.
Tóuiören Vi a korszerű qgeszségvé-delem, amelyiiek inejdar«nutőjc Joltan IléU belűgyJ államtitkár, a magyar köZCgóMségúiö legfőbb irányítója.
Az egészsf^vedeflem kocpoiiti m<á-gése fontos állami érdok, mart sok-sok" egészséges magyarra \\a» szVikség fi-, a statisztika rideg adatni U ezt okolják: a kázassigkötesek m-t»m »n-u,
száras lü-10/00
rlvMzDlotések szAma 44\'3°/m 20 Oo.w elhalálosások „ 3310/« 144»/« torménetes
szaporodás . 11*2"/« 5mV>w
li-\'vánkl>.ui a népesség 403 száza-laka házas, a városi háza&sagok 30 százaléka, a vkliUiÜtassságok 15 st-X-zalíka ny<irmOktul*in. fu utolsó .">0 év, de külötióson a hál»rus évek alalt és u tán a zu han t az élvtvz úlvté-sok arányszámu. A haláiozá. arányszánm ez idő alalt .... kivéve a liálwrus éve ket — 1én;e0ese« Javult. A szomszédos államokhoz vLszymyiiva a Icrmésxo. lee, szaporodásunk cnökkent, 1030-ban
UTORT
HETYEIIIRE
márkás butontulonjábai] vegyen vaey rendelten. CMttgwy-at 14.
FrsocisorszAgbaji 1.5, Svédországban 3.8. Angliában 4.6, Xémelonizáffltfr) CG, Magyarországon 9.0. Olaizorszdlwi
10.2, ItoniániábAo 14, hjlíiárfál>an 15, h volt Jugoszláviáién 1(5,5, Onoszor. szagban 23.0 száziflék a U-nnérafte* szaporxKlás. A szaporodás kétfelé ty-pu\'st mutat; a nyugati kevés szOftslés, viszont a hygienes viszonyok javulása minti t sókként halálozás, a kt-\'.eti lypust magas szflletési és haláloziisi "ráiivsziim jettemzi. A nyugati népek stagnalo fejlődési mulatnak kivéve Nemei- és Olaszországot. A termésje\'.ca szaporodás nálunk az é.szak3Le-Wli gyékb«n a legmagasabb, Szabö\'cs— l\'ng 14.3, Szaunár—Heicg 13.4, Hajdú
13.3, Zemplén 10.r>; legajac-sonyabb dél. nvugSlou és a rövárosban, Somogy :i.3, Tolna 2.7, Bácslwtrog 2.0. Baranya 2,3, Budapest 1,1 százalék. A törvénytelen születések legnagyobb számban a nagyvárosokig]) lörlémiek, az élveszil lőtteknek BudSpeateo 15, tör. vényhatösági jogú városokl>an 13.6, megyei városokban 10.5, községek! ieo 0.4, országos ártagban 8.1 százaléka törsényU-len. A nőiinunka is Lefoíyá-solja a női lesi egészségét, nmtja B ud Anyai adottsáitát és az ih«i nők házassága ueni szol(í;VJja a aíini*\'. biológiai érdekeli, mert a munka á\'tal. mainuk fa\\\\etkczlél en lelIé)KS vetyés, kor* és Iwlvá születések miatt e.hes-ségük igen gyakrin e,edinéiiy dea ma r"d, A csecsemő liaíandóság hazánk. h«n javult, mert ami tiílO-b^i 20.11 volt, 1939-brin 12.6 százalék. Üúr a csecsemő haiamlóságmvk ön-etidöe-en javult, de még az 1030-35. évek átlaga szeriül is kevesebb áldozata volt a Ilit. ;12.0001 ós a fertőző betegségeknek (11000 együttvéve, intőit a csecsemő korban elhaltak száma (23.000\'s A Icr-meszelés szaporodás nrányszáinál ;i csecsemő halálozás rontja je.
Ez a pár adat annak igazolásáru szolgál, bogy láthassuk, tnliy*\'n najry szükség van a/ egészst^*ede|ijií nnm kára, névetéSre, oktatásra, rcWilágosi tásra, l>uzditás,\'.i jótaiulcsm s végeredményben; mmdóz aa anyavédOlm»l szolgálja.
Nagjkaniuán városunk vezetőségének nagy lámogaliiMvál működik a zöldkcreszlci anya é.s csecsemővédő inlózct tejkonyhával és bölcsödével kuptMflatliaii (Erzsébet tér I, I. e., a volt Stefánia alakult át hl folyik a csecsemők és kisgyermekük réSZ&e 0 é\\es korig kedd, szerda (7,ülörlok. pén lek délelőtt fél P-fél 10-lg; « lerhes anyák részér, csúlörtök délután féi it—tél 7-ig a lanácsadás. A zöidl;cr«<zl jegyében történik az egészségséüö jnté-zellien (Krzsélct té.- i. fszt.) hétfő, kedd, rsülörtfik. szómtól délután (él ti— fél 8ig « nemil»eiegek (.ondozási, szerda és péntek délelőtt fé! 10—íél 12-ig a házassáfl előtti tanácnadás; a tüdöbetcggoiidozó intézetben (Királyi Pái utca 1.) kedd, csütörtök, szombat déhilán 3-tól a tüdöbclejjeV gondozása és lanácsadás ; a ntaláriu ái:omúson (Horthy M. u. 1. II kapu, ír. ej) a maQaria eiiejij közde\'em\' As kerfd é^ péniek délelőtt 11—n l-ig a tanácsadás folyik.
Városunkban tehát a zóldkc,e*ztes szolgálai telje.s fslkesztiltséggel végzi nagy munkáját és Ali rendel Idézésére mindenkinek, tennészotesen a tanácsadás iniridenütt tlijtalan. Min\'dr*gyik intézményben " s-ezetü, Uuiá<isadó or. vosok örödniul áUunak a twoán«tílási időkben a közönség renutíkezedére és az egészségügyi védőnők járnak, látogatnak, oktatnak és nagy .szeretettéi végzik niunkájiik"! é-« joszin\'ci irá. nyílják n hozzájuk [ordtrtókal.
a családvédelem ncmzeHneulé.s, u legszebb rriágyar munka, fotelja, liogy minél lóbb egészsége,., magyar auy*
Festessen Tisztíttasson
ndl
le.gycn és minél több egészséges ki* magyar születhessél); ezórl az strystvé-delmi munkávai kezdöVIJk nagy mtfikó-dése, mikor a |erl Bs anyákat u tanácsadás alkalmával lelje e*i átvizsgi\'iljliki — tüdői szív, hAsiszervek, vérnyomás^ meket nevelő családból kerültek ki vizeset, vér. medence, « magzat eJ. ik-lyezkeilésr- szem pont jálK>\' — 6 igy szűrő vizsgálilon esn«k át és tmácKok.
kai íjtják el, hogy mit fce\'l tenni, liogy
* kis magyarok nnm-.; uagy-obb -./íVm. han, letjes egósz-séglicu jő;jVenek a vilygra.
M« már vilán feml áll, bogy a sok gyerek a nemzet éJe\'e és fejlődése számára biologiji szn"ik.séglet. A sok gyerek azonban i-suk akkor kKz u nemre! számára \\46tian biológiai ér-lékké, ha az testben é]> er.K. s^eUemé-ben művelt, lélekben kJe^-eníiuiyoztűit I olgárrá nevelődik. Knnek uiegvatosi-lása célja mindennemű rmládvad\'\'-li\'iunek, rujvéileeninek. SzocuUst lóV-»éiiyhozásnak. A .sok gyerek nem a faji ite^cneráítsiig Crediuénve, ezt bi_ zonyilják az alábbi törtene-iuii uuetyur nui-ck, akik t gywroekoél több gyer-
1(1
Koss.th Lajos rí
Hunyadi János 0
Vörösmarty Mihály 9 Qrót Tisza István 4
Köiosey Berenc 6
Gárdonyi Oéza 7
Czuezor Oeraely 12
Horthy Miklós 7
.lökni Mér fi
Deák Ferenc 7
Urál Bréohenyl István 7 Arany JAnos 10
S*rédf Jusxttnlán II Wesselényi Miklós II
Ez s pár példa igazolja, hogy ., sok gyermekre o^Oúűok, számvajfabai való tekiutet ítélkúl mstnnyi kiváló hm. gyárt adnak u huzának. ,
Magyarországot c»ak ott egészséges magyar anyák lehelik naggyá és csak az egészséges magyar anyák teljesíti* tik szent magyar kötéséküket, a magyar ételadást és ha ez* teszik, lAüv többet soha nem tesz Trianon.\'EzM dolgozik a magyar Ztf dtoiesx\'tb Egész ségvéilelom. A kereszt jegyében Az m lézmény krivztusl szeretettefl tönoluzik iimiikálUxlik és zöld i^téayséflpt küzd és bízik a szép magyar jövöbea.
A városi és járati mezőgazdasági \\ bizottság együttes értekezlete
Nagykanizsa megyei város és a nagykanizsai Járás mezőgazdasági* bizottságai együttes érte-kezlpíel tartanak február 20-án (lólelötl 10 órakor a kanizsai városháza tanácstermében, melyen a 670/1942. ME. és annak végréíiaitása tám\'óban kiadott 72.10Q/1ÍM2. ME. sz. rendeletet behatóan ismertetik. Továbbá is mertetik az olajosnövények termelésével kapcsolatos eljárásokat. Az értekezleten a Futurn megbízottja készséggel áll 3 gazdaközönség rendelkezésére minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban.
A gazda közönség saját jól felfogott érdeke, hogy ezen az értekezleten minél nagyobb számban jelenjen meg, mert a gazdaértekezlet kizárólag a gazdák érdekét szolgálja, ahol a kiadott rendeletek és a növények termelésével kapcsolatos felvilágosításokat é.s útmutatásokat fogják megkapni.
Figyetícn gazdának sem szabad az értekezletről hiányoznia.
Balesetbiztosító*
A hrv«tnlös iap szomlxUi .számúban jeleni ine^í a\'rendeJet, ojnejy :>0 százalékkal relomci aj, OrfAÓgos Mez/Tgaíí-dflságí Biztosító Intézel balé eilriztosí-lilsi s/olgílHatárait. A baleseti uip]>énz n»i>i 1 peégö 80 fülérre csnejkedik, a szazaiékos baleseti járadék i«dig ezután havi 36 pengő lesz. A Kilesel miatt meghalt munkavállalók fc\'esége 1200 pengő segélyben részesül i ugytti-üyvn aránygttn etneikcdik az ehhez
csatlakozó és a gyermekiek .száma s-ze-rínl igazodó pőf.ék w. Az első két gyermek u!án 150-150 p"Bt>gő, * U). vábbí gyermekek u!áu pedig » Jövőben egyénként 300 peá» Jár. A >zol-gáltatások e tekmlélyes emelése Urmé-szele en maga után vonta a nals-el-blllOfilás díjainak rendezését. A io»-delet 1012 január t-től Tezdődő:*! a gazdasági cselédek bakSsethlztosltásl diját az eddigi 2 pengőről 3 pangóra emeli fel.
A tavaszi építési kampányban nem lesz fennakadás
A Magyar Vidéki Sttftótudósdó bu-dapesti jelentése szerint oz Iparkjur* rak az iparügyi miniszter megbízása "lapján relszólilották a ten\'|i*iúk.%n tuhi ködő épúJetanyagkeriKkedöket: tegye nek jelentést & raktáron itrvo készja teikröl és a mutt évben Jnlwnyoütod üzleti forgalmukról. A kitöltött kérdőíveket a napoWwm a Jounaoik feüter-jeszlik az iparügyi inndsztérrumba « igy a most xaLr rraíleiiuezésre ufíó statiszttkai adatok birl*)k4ban leheiös-í válik a kellő áttekintés, ami az épít-kezesek ós az ojiyagkiulalások térs\'-szerú irányiiásánok egyik edőfeltétsie Ezek u.án történik majd döntés Budai l«sten és vidékem a több száz ép*é\\í kéretem ugyélen. Szakkörök bizonyos-iu %*szik, bogy » tavaszi építési kanv pány ntegiudulásáig a haütbnBs stafisZ-likai anyag feldolgoz*** meírtörtéeik é.s a( (\'.pii,v.i munka további Uvánatoi-nak tekinloil üteméion nem következik íjv ifmniiféüc l\'.\'ilu.ik.ii.l:V..
|9<2. lebjuár 1?
2AUI K.6ZI.CÍNY
NAPIREND:
HoUap: husWton a<tp.
Jyégyszartárl ftgjitJvL; M« Orau^jai g*éajsz*rlár Erzsábat t«r \'21,
KiskonUsiíA 02 oltani gyógyszertár pil.iinii\'i egy»»t|M szolgálatot Uirt.
N un tár: Febiuár 17. Kedd ltom Int Donát pk Protestáns Doaát. Izr.
Sebet 30
— (Eljegyréi)
Sáfár Erzsibet (Alsódomboru) és llsrrnWin István bádogos ra*d»r(Nagy. ksnizsa) jegyezik. (Mta len kűSórj ér tollas hslyatl.) (;)
— (Anyakönyvi hírek)
sagj\'kanizsán az elmuH héten 8 leány és 1 hu sznieertt. Gorencsér Já nos szikvbgjári kocsis és Szári Hozá,-liinak rk. leánya. Vörös Ká!o,y gépész-kovács és Nédieth Margitnak rk. l«á. nyu, SZŰCS Sándor MAOItT ács mester és illés Ilonának ág. h. ev. leánya, IiaJász Károly MAV mozdonyvezető és Komáromi Máriának rk. fia, Beacze István napszámos és Tepertős Erzsébetnek rk. leánya, Anek Sándor napszámos és Málés .Máriának rk. kányu, Felső József népzenész cs Várad! Anninak rk. lánya, Gyuriéra József nap. iláinos és P»rragi Annának rk. kánya,
Kuaics Ferenc földműves és Buoccou)
Rozáliának rk. fia, Hortoványi Jcoü ir.axániiszlvM\'lö és Somogyi Magdoi-?inak rk. fia, Vagyas László m. kir. ulmeíler és Magyar Máriásuk rk, **A-uy.i. Halva sziifeie4 i fin w i leány, házasságon kivfil született 1 fiu és 1 leány. — vi;.-,t kötött 13 pár:
ötvös Perene kifutó és Toplek Pon» rk., Török György földművé* és Bolf Katalin rk., GmUío 1-ászló földműves ís DervaUcs Erzséb«i rk„ Horváth permé MAV liszt és Bogdán Klára rk., K»pF«l le.em.- földműves és Szmodlos Julianna rk„ Imrei László földműves és KrUtlfán Anna rk„ Kovács János csizmadia mester és Vugrincsics Erisénél rk., Jámbor Józser földműves és Máté-s ltotáli" rk„ Vajda József MAV órabéres és Mojzer Terézia rk., Szív* Károly MAV segéüli-act és Munu vólgyi Ikma rk., Taniís perene városi oanszámos és Polal Mária rk., Kreznúr József földműves és MiUasoca; Terézia ik, Z«U1 László magánlisziviselő és Dedovátz Gizella rk., Kutasi János m. kir. útmester h. és Bertalan Mária rk,, bognár Sándor földműves és par-r>g Margit rk, — Meghaltak r>aii: CSbrovics Franciska városi szegény rk. 7K éves, Kuzina József rk. 5 hónapos, Horváth Gábor tanuló rk. 11 éves. Schmidt Zsigmond magánzó hír. 70 étes, Varga Mária városi szegény rk. 80 éves, Olvós József városi szegény tk. 81 éves.
— (Felterjesztés a kereskedői elnevezés használatáról)
A Baross Szövetség felterjesztéssel fordult a kcieskedeimi zníniszterhez és oiy irányú inlezkedós kiadását körte, •aifl)\' szerint a jövöíen csak szakkép selt egyének lia^áihassák a keres-!*dó elnevezési, rrdg »• kere.J«dBbni V*kkcpaetUégge| n»m rendelkezők «*k egyszerűen boltosok, vagy üz*-egyenek. A Baross Szövetség 1 tanult, szakképzett kereskedők ér. étkeinek megóvása végett tartja szűk-jegesnek Uyérteimü rendelet kiadását.
Név- éa azQlatéanapokrsi
alkalmi ajándék taak 03«r»p»s él levágott virágokat, csokrokat
Háta ártó át vshet m régi
Pete rmaon kertészetben
- (Sertésvasárlas és hizlalás)
A Magyar Tudósító jeksnU AJ utób bi idulan az a t*v#i hlr kait taáinyru, truntha a térté* bevásárlását és hizlalása; ettüb>,ták Yolna. A valóság az, hogy bárki szabadon vásárolhat, ne. telhet és hizlalhat tertésL Termesze lesen a ,«rt«slarlást, Beivé hizlalást Le kelt jaenieai a köze látási luvataá-nál nyilvántartásba való véM cáijábói. ¦ - A Híd
e hej szám" különő. i\'ráekwvségci nyújt Zltabj Lajosnak .Kakind az erdöbeu. cimü elbeszélésével, •melyet oly nagy sikerrel olv-isot\' fe\' a Kis. l«iudy Társaság legutolsó ülésén. Mutatvány számot készséggel küld a kl. adóhivatal Budapest, ViL, Erzsébet kórul 1.
á megélhetési Index
A M»gyar Statisztikai Szemle 1041 évi novemberi számában közzételt "dalok szerint a megélhetés jelzőszáma Ukbér nélkül az 1930 év állagában 100.4, az lim ív október Jurában pedig 157.4 volt.
A különbözei tehát 51. Ez 47.03 százalékos eme [kelésnek fejei mpg.
¦aromkoojl
Restaurállak II. Pál pápa Bírjál
a Szent Péter bazilika grottalben
A páp-i megtekintette a vatikáni grotlákban folyó munkalatokat. Terv szerint őt méterig ásnak le és a régi, rendezciicn padlózatot mélyebbre helyezik, i;o/y igy a grolLák kényelme, sebljen megkőzeiilhetők legy-en-\'k. l\'gyauakkor rcstaurákoak számos pá. pai, királyi és biborosi sirt, amelyek már évszázadok óta rejtőzködnek a boltozatos pincékben. Az utóbbi idö-ben H régévzo;i ásatások nBaiigen Jia-ladiak eJure( meri először u tempictn ]>aillóz:itának védelmére k»: o.t meg. tenni a szüksége* biztonsági intézkedéseket. j;e máris ujabb, flgyeieniro-mélló icetekic bukkantak, Ezzel szem-b\'-Ji i gyulák újjáépítési iniiakó&alai szépen haladnak és u leglöbb sitemlé-kcl, amely eidig renílezetl-anil a bol-tozatos pincékben állotl, már oldalsó lielyiségekLe heijezték át. .\\i uj elren-dezés olyan ked\\«ző, bog. rnost a^zai a gondolaitiii fog .átkoznak az antik bazilika minden maradványai átviszik a groltákba. Ezek a maradványok ^d-dig a Szenl Péter möemiékö.íŐ nw-zeumábsn voltak. Többek közt restaurálják Giovanui Dalmata művét, II. Pál síremlékét, amelynek küiön-bözö részei jó állapotban mamd\'ak meg. Azt is lenézik, hogy IV, SUtus pápa brohz síremlékéi, amel\\et l\'ol-Jaíolo készilelt, vúáervón)een a giot-lákl>an állítják fW.
h
I Minden egyesületnek felül kell vizsgálni tagjai származását
A vallás- és közoktatásügyi miniszter nek a sjtorlszö\\etségCk működéséi tör-vényeshü rondeüete az ifjúság országos vezciöjc ;,Hii kibocsátandó >lránye.v. niCjJOjeuésél lielyezle kilátásba. Ez az irányelv mosl a 239.ÍOO/1042. V. K- M. számú lenuc.e. formájában napvilágol látóit és részleteden szabályozza ;i sportszöi-elsöíjC.; leanivulóil az cmlüeit első remié étien íoglait utasítások vég-reliajiása ügyében.
A rejuloio, az egyszerűségre és célszerűségre helyezi a fosulyl, a sport, szövetségek aía|,szabál.\\iiit .működési ezabályzaiira kell átalakilani. Ezt a szabályzatot a szövetségeknek ápriUs tőig «1 kell készitcniök és az Országos Sj>ort Központhoz felterjeszteniök.
A szövCLsógCkLO iaitozó egyesflSolck* nek \'legkésőbb 60 najwii )>01ül igazo!-niok kell tagjaikat, hogy az 1041. XV. tc. 0. %A értelmében zsidónak ncui lekbithctők, A szöv«t.ségi kózgyüléso. ken már-csak olyan egye,ü.c.ck sza-vaziminak, szhetj*kir«k elnökségei hivatalosan bizonyítják, hogy zsidónak ickbjtendö tagjuk nincs.
Az igazolást végre nem hajtó egye. süleiCket az ifjúság országos vCzetjje fel fogja oszlatni és a vagyonuk hova-
fordításáról való intézkedés is öt illeti meg,
A rendelet 6. §-*» szeriot a szövetségeknek .az egyesületeket sportm ük édesük alapján és teiácsitmenyük loko-ziisa végett iiiinősitenlők keh. A ininü-sités aiapjáui az egyesülői versenyzőinek száma, a versenyzők (cs^ipatoíí; sporttevékenység tversonyiendezés, ne. \\<>lői munkai ós az egyeiület sjwrtlé. tcsilniényej s azok jókaroan tartása szolgát. A jobban míÓosiieU egyesüie. let « szövetség erkölcsi — szűkség ose. lén anyagi — támogatásban és a rosz-szabbul iniuösiieltet szemben előnyben részcsili.
A kanizsaiak te&uap megverték CHökiomya pl«.g pongozóit
A havazás mialt itt maradt csáktornyai ping.pongozökkal hétfőn ismét játszóit a KAOSZ\'ping-pongozói. Davis Ciip-rcndszerü versenyben " KAOSz (SchH-singer—pjseher) 3:2 arányban legjözie a Csáktornyái .Sportklub (Ben-<-w—l.egensiein) ping-pongozóit.,
Pályázat ímmü- {részúBn inán-) míük jiülsiíuain.
A soproni keresheüelmi és iparkamara a kereskedelem- és kOzle-kedcidgyi miniszter ur alul, a kamara területén mdkodfi kereikedökníl, valamint a kereskedelem- és koa.ekedéaügyi minisztérium Ügykörébe tartozó iparok valamelyikét (tehát a vendéglátó-, a Itrlrill*, nonmetlka-, ¦ aulklr- es pedltur-iparokat) gyakorló lparoiokiil Hosszabb Wo óta m<c szakítás nélkül alkalmazásban álló és minden tekintetben érdemes idősebb kereskedó-, illetőleg iparossegédek részére a f. 194.!. évben adományozni szándékolt öt, egyenkint százpengönyi jutatomdijra pályazatot birdet.
Pályázati határídSi IS42. évi mároiua hé 10.
A részletes palyiiati feltételeket és a kérvény benyújtásának módját tartalmazó pályázati hirdetmény a soproni ker. és iparkamaránál kapható.
MÉRLEG
. Kuba aéretkes l Bzakaxerö Javitáa
SCHOLCZ JÁNOS I
mfiriagkéaaltö-meBtíir I
NagyltBülzim, Kőtvös-tér 30. szám. |
Ailot.Jri ntaomáMak h«UkfcD«p*k*» Badapail 1. mBj^tia
6.40 ebrssstő, loms. - 7-00 Hlntk, közlemény ok, étrend, hanglssmeBok — 10.00 lllrek. — 11.10 Nemretkösa via jalxöszolgálat — 12.00 OáU b*nwg-stó. — 12,<0 llirek - 1320 Időjelzés, időjárás- és vlsaliásielentés. — 14.90 Uirak. - 14.15 A rádióműsor Uznerte-tévö — 15.00 Ar folyamin rok, piaci árak, élaluUszerárak. — 10.45 IdőleUes, Időjárásjeieutés, birek. — 17.00 HLr«k szlovák és nitizlu nyeivtu — 19.00 Hírek magyar, német áa rrjmAn nyel-vau. — 20.00 Hírek (Budapest II.) — 21.40 Hirek, Időjárás jelentés. - 2\'J.W) Hlrak német, olasa, ungol és naQoáa uyaivsu. — 24.00 Hirek. ¦CDATSST 1«
— 17.30 Két zenelditri szvii 1810 feloH-asás. — 18.45 VAosey Ernő j«sa-zongoraszámai. — 10.20 >Nlt)cs uj a nap alatt,. Részletek a Pódluni-k»baré műsorából. — 20,15 Pest-buu>i farsang 1842-ben. A bevezelŐl uta. és összeállhottaMoriin Adorján. S^ZOODÓJa Ungvári László. — 22.10 Üítos^énés farsangbucsuzutó. — 0.15 Üzen az olthon.
BUDAPEST/II.
17.15 ltuszia liallgalómkiiak. — 18.10 Mezőgazdasági félóra. — 18 35 OJaaz nyelvoktatás. — 10 Mozart: II, DiverU-mente iD-dux), — 10.30 Ur. Madarász Krwéuel - orvotd előadása. ~ 20.10 itai-limaiiitjov a. zongpránál. — 20.á0 Boldizsár Iván albetscéiévs.
Szerda
BUUAPEST I.
10.15 Szórakoitiató zene. - tlJQ Baciunonn Góxa begsdül. — 11.40 Psi. olvJiás. - 12.10 A HádiózejftiMwr mű-soráLól. - 13.30 llonvédemk üznnak. ~ 13.50 Kiss Ferenc szakiazeDe-ka/a.
— 15,20 Országos Poslás*eo.ekir. -¦ 10.15 Diákiélóra.
17.15 Bella-nárfaegyültjeB. - 17.84 Sz^bó Sándor verseket mond. — 17.55 \'loki-Horváth (iyula ciüáoyzesiekarí. — 18.20 llonvédniüsor. - 10.25 Az Operaház előadása. iHigolettos. iWimi oá. rom fclvonásl>an, négy képben. — Az\'l. jelv. ulán kb. 20.35 Külügyi negyedóra. - A II. fwlv. ulán kb. 2L2Ű Szín észtréfák. Elrnoodja KínUiy Gj.
— 22.10 Hádiózertekar. - 23.25 Magyar nóták. - 0.15 Uren az otthon. \' BUDAPEST II.
17.40 Beliadi<rtaegy-ülies. - 17.55 Francia ny^vokutis. — 18.20 ToJd-Horválh Gyula cigány zenekara. — 10.05 Dr. Szeadröi Akos eJőadisa. _ 10.35 Morvám Jenő j^Ez-oégy«s«i — 20.10 Kél egyfelvonásos 1. >KaeoNBa vagy egy szerencsés riótás.. Kooaédia. 2. lírrassaikovica.. Vígjáték. - 21.20 StrSuss.keringok. — 21.35 Az Openthá* •hífcolcilo, cimü dalmüve III. HM-násanak közvetítése.
HILD
temet, rihumal, sxáMil
IMghsalámi:
Darvüllt« JSzsaf
1942. febmár 17.
fölismeri az Uj Európa ós az Uj Afrika eszményeinek nagy vonalait. Az.ignzságnak ezen az alapién épül majd fel az Uj Rend, amelynek végső célja az, hogy biztosítsa az emberiségnek az ól megillető igazi békét. a munka nyugalmat, a kenyér szabadságát, a nép- és a földrajzi terek biztonságát és a szellem őrök értékeinek fölényél a pénzzel szemben. A hármashatalmak győzelme kétségkívül az emberiség szellemi és erkölcsi színvonalának fejlődését hozza
(Folytaüta am 1. oldalról!
tegetéseit a Stefani-iroda. Francia kerenkvdelmi hujá-
építést tervek
Vichy, február 17 Vicby jelentés szeriül Darlan tengernagy uj hajóépítési tervet állapított meg a francia kereskedelmi hajóhad számára. A kidolgozott terv szerint a francia kikötőkben elsüllyedi hajók epy-részél kiemelik, továbbá hozzáfognak gyors leherhajók, 2 nagyobb tebergözös, ezenkívül hü-tohajók, tartálybajók és halász-
ma jd magával, --¦ fejezi be fej- \' gőzösök építéséhez
Éles angol támadások Churchill ellen
Stockholm, február 17 ÍNST) A Stofani-iroda írja
A Dagens Nyheter londoni tudósítója hangsúlyozza azt a növekvő feszültséget, amellyel az angol alsóház a legközelebbi vitát várja. A képviásclőknek mint egy 80 százaléka uj kormányt akar. 1
A Daily Mail azt irja, hogy ha Churchillt nem kényszerítik arra, hogy megossza más kormány férfiakkal a hatáskörök összesógét, amelyot jelenleg féltékeny zsarnoksággal tart kezében, akkor egészen bizonyosra vehető, hogy elveszítjük a háborút.
A Churchill clUm felsorakoztatott parlamentj közegek között van Hoare Helisha. volt hadügyminiszter is. aki haladéktalan -magyarázató! akar követelni a szingapúri szerencsét-
lenségről és a német hajóhad1-nak a La Mónche csatornán történi átkeléséről. A német páncé-
los hajók elvonultak Dover sziklái alatt — irja az egyik londoni lapban . amely a háború egyik legfontosabb és legjelentősebb eseménye. Mont már tudjuk, hoay part Jalnk nem ssbezhetetlenok és hogy hagyományos tengeri uralmunk olyan csapást szenvedett, amelyei nem heverhet ki.
A japánok megadásra szálltat-iák fel Corregidor csapatait
Tokió, február 17 Halaanbói jelentik, hogy japán repülőgépek röpiratokat doblak Corrcgirod erődjére, a melyben bejelentik az észak-amerikai csapatoknak Szingíu pur elestét és megismétlik á felhívást a megadásra. (NST)
A japán Jáglhaderö üldözi a Holland-Indiába menekflő ellenséges hajókat
Tokió, február -VP
Szingapúrból érkezett jolon-tések Szerint a japán haditengerészet a sziget körül elterülő elaknásított vizek megtisztításával foglalkozik. Ezzel egyidejűleg a japán l&Öhaderő azokat a hajókat üldpzi, amelyek kísérletet tesznek a Holland-Indiába vagy Ausztráliába való menekülésre.
A japánok .átvették a sziget valamennyi Jiadi tengerészeti bejendezcscl. Az átvélel során kiderült, hogy a szigeten maradt brit tengereszet! lisztek közölt egy HobinsoTi nevű kapitány a legmagasabb rangú.
A janim hajóhad Szingapúr behódoíáaa után azonnal hozzálátott a szigeterőd körzőiében lévő kis süigetek erődítményeinek megszállásához.
Churchtltmk le kell mondania *tgy mtnistteri egroárál
Wasbtngton, február 17 Amerikai lapok jelentik Londonból, hogy Churchillnek a^legntóbbi események miatt le
kel! mondani a 1 két miniszteri láncának egyikéről. Itteni korékben ugy tudják, "hagy Alesander, a tengernagyi hivatal első lordja és Morgessonhad ügyi államtitkár lemondásai is követelik.
USA Braxlltsi MheVtAlnok áuw—ét kH««tell
itu*ai>í <*sb*H, február 17 Az Egyesfllt WismoV tAbomokn utján kó\\etoH« Braiiitttól Jükatóin«V Sz US\\ vészére támaszpontokként való 4Wdi*át «s az anyagraktárak, űz»m-anyjjjrik ís TősjerWszíei áttttgűdósőt.
m pnterlkai tábornok azzal inm*^*. lödiótt, hogy "i Egyesült .Viamck
csapatai uartnissálhiak a kövvter. \'á maaiponlukon, ha a Icfr*eutl6 t iram leljasitik, A fenyegetés Bl*sUutuan élénk felháborodást koitett ós "z cioók eluta; lU.lii az amerikai \'ábomok kö\\e-Metél,
Szingapúri a japánok „So-rianko" nak keresztelték át
Tokió, (február 17 A rviMJn fóhadta:Ukls Közli, hogy Szingapúr a júv6t>uo inás.u>ve. fog viseml. Az egykori brit erödtlmínyt ezentúl Sonaokonak nevezik majd, a nvely japánul >vi\'á;íitó déü kikötő*.
A japán csapatok Szingapúrban M-szabadj olták a icngclyliatolmak nyok állatni olííárál, akike.t az angolok bor. lóul* vc:<ot\'ck.
Akiknek Sztálin kell
v Stockholm, február 17 EgY amerikai rádió jo.eoU, az ossses Indiai törzsek tügutóbbl osszejnwteíóii Sztálint, az Egyesül Államok. MC\\iro,
Kanada és Hórépamerika indián lör-Kötnek lÓwSMnötóvif vilasitotlásf. AB indiánok a >kivúió hadvezér- n^«t adlak 3zUdiunak, ÍCgujabb töraafonó-k üknek.
Megtorpedórolt wéd gSxBs
Stockholm, február 17 Az TngíiOn tjOvü svéd R&Eöst nie^. Ibrpedóiták. A hajó flz Vtlantlóreau közepén vnlósimütog tVsallyedl. A hajon lóvő .18 cmltfr körül rs:ik 2 emberi sikerüli megmenteni. A többi utas sorsáról semmit soni tudnak.
Szamaira olajmezőit elvágták a Japánok
Slockliotm, február 17 A bril rádió súlyos csajjosnak n«. veii palcmlwng, a holland.indtal kü-o1«j központnak elvesztését. A loUiloni rádió KözU, h°xy Szumatra löRna-gyobb részéi főként "i északon lóvö oWjmezökei már elválik. A szövetsé. RC^ek Fzámára mosl tottr csak a Jivai (WJmerÖk maiwltak m«;í. A hrU rádió hozzáfűzte, hogv \'» jávai olaiforr.\\*>k (ermtíéso ne:ii e\'e,í\'in<lő u szüksígeWki fodezésoio.
Ax amerikai közvélemény szembefordult Roosevelttel
Buenos Aires,\'február 17 A Xation washingtoni jelentése szerint az angolok és amerikaiak kölcsönösen egymást- vádolják a legutóbbi veszteségeikért. Az események miatt az amerikai közvélemény élesen szembefordult Roosevelttel.
Tokió, február 17 A Nisi-Nisi buenosairesi jelentése szerint Szingapúr eleste rendkívül mély benyomást kelleti a dólítmcrikai államokban. Stockholm, február 17 Lord Shadtfield tábornagy kijelentette, hogy Nagybritannia S-zingapur elestével még nincs egészen sarokba szorítva, de nincs messze attól, hogy egészen sarokba szorítsák.
Ausztrália általános mozgási-tás előtt
Sanghaj, február 17 Curlin ausztráliai miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy az egész kormány azzal a kéréssel fordult a háborús kormányhoz, tegye meg a szükséges intézkedéseket Ausztrália ember- és anyagtartalékainak általános mozgósítására, a mennyiben azt az ország védelme szükségessé teszi.
Húzás
Az osztdrysorsjáték mai huzaaan 70 ¦zcr i-engcM nyert a 35.153, <n fWr pengőt meri az* 3,745, 20 oz»r pengőt a 7.387. 12.220. «.4«7, 78.548, 10 eter jH*ngÖt a B9,ir», I ezer pengőt nye.t •\' 85.452, 2 ezer pengőt a 211.881 37.201, a 08.354, ílO.700. 3 ncc pengőt ,^ct 57.41$, 74.806. (Felelősség nélkül..
DRÁVA VÖLGYI
mhumqs Áramszolgáltató r.-t.
«x«k«xot*ű felvilAgositAs minden v íllimot kérdésben C—ngary-ut Sl, lelefon 294.
Aramezámlék fixeiéae, neklaméelék, hibabejelentések Suftr-ut 2, I. emalat. tel»fon 213.
meghívó.
A nuliínliill G»et«lá|l SMnfyiraaa-, S*«i*fluomltií Ri»»viaytáí*«iig», Nip.
baaiaaaa
¦i 1942. február hó 13 ára egvbehUolt kai. gyűlés halározalképtelen«é-;e folytán 1942. február hó 27-én délután 2 órakor
tartja a Nagykanizsai BankeKyesUlet ét Délzalai Takarékpénztár R -T lielyisestbta
KXXV11I. éil rendes köigjUését,
melyre t. réizvényeaeil Bzu\'on is nieghi?|i » i|-ias>t4ii|,
Tirgyaorozat:
1. Az l)taz-;atóság Jelenteié. 2. A lel-agyaié-bizottság jelenlése. 3 A lefolyt üt-letévl záraaámadáaok megáltapttata (« s nyereség felovztása frántf határozathoztti]. 4. Ax igazgatóság éa felOgyeld-bizottság fatmentvanya hántl halározath\'tratat. 3. A felUgycJÖ-bizoltság díjazásának megállapj. tása. 0. Az Ügyvezetéssel megbízott Igu. gatóstg! tac díjazásának megállapítása. 7. Az alapt ks lesxillitá&a. 8. Az alaptn-bályok 6. §-ának módosítása 9. Az Igtz-galóftág meKválaaztása. 10. A felügyekV blzottaig választása. II. Hivatalos lap kijelölése. 12 Indítványok. t||
Nagykautiaa mof-yel város polgármesicTétöl.
Tárgy 1 Tankotelea atkát-Bema gyermekek Öaazo-IráJn.
Hirdetmény.
Kalhlvom mtiidn7.oknt, akiknek hie> taftáaéban tankotelea eiketnéma ayfr-mok van, azokat haladéktalanul jo-lentaák ba a m. ktr. tíaxtlorvoaaak a hHatalt helyiségében. (Horthy lllktot-tit l. asém, ndvnr).
Msfrykanlsas. 194Z. fobruar hó 13-án.
1 Polgármester,
•u«ls*oaHtfl azonnali i\'elépétia fölveszek. — Csillag, Caeateiy ?t J7/a.
ADAft-V^tia.
JNtttt aéprongyot veazOnk nagyobb ii-ennylaégbeu. A Zalai Közlöny kladó-
Z— 4 bónapoa yoik és kcrasxtezctt malacok eladók LiiBztlg, Magyar-utca I».
432
BÚTOROZOTT SZOBA *
Két •miÖNbojai\'atu bútorozatlan u-i-uoba eaetleg konyhával la klado. Horvátb. Sugár-ut 42. 449
LAKÁS OZUtTHELYISÉO
Eenr- vagy kaVtuobáa lakást ketti aionnalra vagy május 1 ere 111. alkalmazott. Címeket kérem leadni nagyltaflkba.
Bérbeadó oeaakomtoiloa ¦é#fasaala»»
uríUkia. Bővebbet: Horválli, Sugár-ut 42.
Képeit
legolcsóbban keretezi Horváth Lajos, 23.
ZALAI RÖZLÖMV *
f outi kai ha fi lap.
KJadJa : „Ktaytttbaáal B. T. »*-jyt *«:i**" Pelöloa kiadó. Zalát iCSraiy. Nyom atou a „Klzeaidaiagi R. T. N«ovkastE«*H ayamd^íAbaa, j, .¦v.^ui.i
rnyií-M lArt taÍ*l i ZsUi tarasi
88» *vMy""» 8fl- txam.
Nagykanlzu, 1942. február ÎB. szerda
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
tüMlliK ét kJasMalvatali Nat a. nias,
teeUaauwma* »*•>*•« m, m
Fetelóa «artesttf: Barbarita Lajos
MO*Ierr* 1 pesavo 20 filler. RfTTM eaam ; UétkBaa<in fa till, ssambatoo t* fl
A pengő
Irta: felásása P«t*m
A pengőről beszélni nem időszerű. Semmi olyan ujabb kőről meny nem merült fel a magyar vuluta életében, ami indokom;, tenné, hogy nemzeti pénzegységünk problémáival a nyilvánosság előtt foglalkozzunk. Ilyen problémák különben sincsenek. A magyar valuta szilárdan állja a háborús gazdálkodás súlyos megpróbáltatásait és értékállandóságát ugy befelé, mint kifelé inindeddig meg tudta őrizni.\'
Ha most mégis szóba fhozzuk a pengőkérdést, ennek kizárólagos oka az, hogy a Magyar Nemzeti Bank minapi közgyűlésén a bank elnöke, tehát a magyar valutapolitika legfőbb őre, klasszikus szavakban mutatott ráír pengővédelem megnyugtató eredményeire.
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy miként az elmúlt évben, az idén is módomban volt ezeket a nagyjelentőségű, megállapításokat ja. Ma? gyar Nemzeti Bank diszes közgyűlési termében személyesen meghallgatni s itt éreztem újból, hogy a kimondott szónak mennyivel nagyobb varázsa van, mint a leirt betűnek.
A *nagy beszéd\', mely évről-évre pénzügyi életűnk egyik legnagyobb eseménye, a maga egyéni varázsával valósággal elbűvölte a gazdasági világ vezető Itóreiből származó, előkelő hallgatóságot s szavai ugy terjedtek szét a teremben, mint egy zenei kompozíció ritmikus akkordjai-
Fegyelmezett elme, módszeres tudás és szinte lenyűgöző tisztánlátás meftnyilatkozása voll ennek a beszednek minden strót fája. Amit az áralakulás problémájáról s a magyar árszintnek a nemzetközi árszinthez való alkalmazkodásáról mondott, az a gazdaságpolitikai okoskodás igazi magasiskolája volt.
Engem elsősorban a magyar valutára vonatkozó megállapításai érdekeltek.
A pengő értékállandóságára vonatkozó felfogásomat e lap hasábjain a háború kitörése óta ismételten is volt szerencsém ismertetni s már több izben rámutattam arra, hogy az első világháború pénzügyi összeomlásától semmiesctrc sem kell tartanunk, mert a modern pénzügyi tudomány ma már különböző technikai eszközökkel feltétlenül meg tud küzdenf\'mind-azokkal a veszélyekkel, melyek a valuták értékállandóságát minden háború során kikezdik1.
A pénz körül nincs és nem lehet baj. A magyar valutapolitika célszerű intézkedései eleiét vették a pénz u. n. megbeter ívelésének. A nehézségek iukébk-
Felhívás a magyar társadalomhoz!
A Vitézi Rend, az Országos Tűzharcos Szövetség, az Országos Nemzetvédelmi Bizottság, a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE), a Magyar \'Fa {védők Országos Szövetsége és a csatlakzott társadalmi egyesületek mély megbotránkozással vették tudomásul, hogy névtelen levélírók és. felelőtlen elemek is-
hogy a törvény szigora lesújtson ezekre a felelőtlen elemekre. Bajtársak!
A nemzet e sorsdöntő óráiban eskütökhöz és fogadalmatokhoz hiven teljesítsétek köla-lességteket.
Budapest, 1912. február 18.
mét próbálkoznak a magyar társadalom egységét megbontani.
Ezért szervezeteik révén és ezúttal felszólítják u magyar társadalmat, hogy egységes és öntudatos állásfoglalással bélyegezze meg ezt a legaljasabb emberi ösztönökre épített gyáva és1 nemzetellenes propagandát és minden eszközzel segítse elő.
Vitéz Ifjmándy Hegyessy Qáxa s k., v.tóz gróf Takioh-Tolvay József s. k , vitéz Magaaháiy László 6. k„ vitéz Héjjas Iván s. k, Kertész Elemér b. k., vitéz Martaekényl Imre s k., Mezey Lajos s, k,, vitéz Somogyi Béla s. k.
Rangoon és Jáva ellen döntő támadás készül
„Amerika partjai csaknem teljesen védtelenek*\'
Berlin, február 18 A legutóbbi német hadi jelentés kiegészítéseképpen a körvetkezőket közölték a Német Távirati Irodával:
A keleti arcvonalon a bolsevisták csak néhány helyen ismétellek meg támadásaikat, nme* Ivek újból meghiúsultak és u Szovjet számára nagy veszteséggel végződlek. Az -viszont, hogy a nemet támadó kezdeményezések során a német csapatok ujabb teret nyertek, figyelemreméltó jele a tevékeny német elhárítás hatásosságának. Ezt igazolja egy német pánr\'
célos századnak a déli arcvonalon kivívott sikere is. Ez a páncélos egység átlépte a szovjet vonalakat ós megsemmisítette a bolsevistáknak támadásra készen álló harci csoportját.\' 600 bolsevlata életét vesz tette és 6 löveg a németek zsákmánya lett. A német légihaderő a Szovjetnek a német csapatok által körülzárt és összezsúfolt harccsoportjait, valamint a bolsevisták csapatszállitmányait bom bázta és megsemmisítő találatokat ért eli.
A kaukáiutl kőolíjvldék állomásait támadták a német repülők
Berlin, február 18 Mint a Német Távirati Iroda katonai részről értesül, a német légierő a keleti arcvonalon ujabb veszteségeket okozott az ellenségnek mind emberben, mind anyagban. Az arconal mögötti szovjet csapatokra, amelyek áttöréssel kísérleteztek, né-
met zuhanó- és vadászgépek bombákat dobtak. A kaukázusi köolajterűletcken fekvő vasútvonal egyik Fontos állomásán
zuhanóbombázók felgyújtottak 4 kőolajvonatot.
A Don.cc vidékén német repülök további 4 vonatot semmisí-
tettek meg. 3-mozdonyt annyira megrongáltak, hogy többé nean használhatók. Ugyanezen a szakaszon romboló bombákkal szét ugrasztottak bolsevista csapat-összevonásokat. A német légitámadások súlypontja a keleti arcvonalon hétfőn áthelyeződött a középső froutszakaszra. A jánnücsoportosulások és a megszállt helységek egész napon ál a német repülőgépek bombazáporában álltak, összesen 336 jármű pusztult al.
A szovjet repülőtereken csarnokokat és legénységi szállásoknl értek telitalálatok.
Naigy Japán ftamadAa Jáva allan
Bóma, február 18 A Popolo di Róma értesülése szerint a japánok megkezdték >a döntő támadást Jáva szigete ellen. Tokióban hivatalos jelentések még nem ismeretesek erről a támadásról, de a különböző rüdiójelentések egybe-
ifnlvtAlás az 6 nldnlnn)
az áru oldaláról jelentkeznek. A hadigazdálkodás, vagyis a fokozottabb áruéin asznál ás és a csökkenő utánpótlás mellett ez elkerülhetetlen. Célszerű intézkedésekkel, mint a helyes árpolitika és a közellátás egységes szabályozása, meg lehet küzdeni ezzel a bajjal is, de hatását a gazdasági életből teljesen kiküszöbölni nem lehet. Az árupiac alakulása viszont szükségszerűen kihat a pengő helyzetere s így a legkorrektebb valutapolitika sem tudja megakadályozni, hogy a pengő és az áru.egy máshoz való viszonyában az előbbi rovására eltolódások ne mutatkozzanak. Ezek azonban csak azt jelentik, hogy a pengő
vásárló ereje, vagyis inkább az áruhoz való viszonya romlik, de nem jelenti uzt,!hogy a pengőt magát bármily természetű betegség fenyegetné.
És ez a lényeg.
Mert ha az áruval szemben mutatkozó diszparitáson felül a pengő oldalán is *bajok jelentkeznének, akkor egész pénzügyi életűnk máris a teljes anarchia aggasztó állapotában volna.. Anarchiáról pedig még a lej nagyobb rosszindulat sem beszelhet a mi pénzügyi életünkben, sőt az ujabb háború harmadik megpróbáltatásteljes esztendejében viszonyaink az egész vonalon a legnagyobb fokú kon-szolutaltságról tanúskodnak.
Az áru oldalon elkerülhetetlenül jelentkező kisebb-nagyobb zavarok, valamint a közellátás szükségszerű szabályozásán tul a magyar pénzügyi és hitelélel normális mederben folyik tovább.
Hogy ez igy van, azt esősorban a magyar valutapolitika legfőbb Őrének, a Magyar Nemzeti Banlvj-lenyűgözŐ egyéniségű elkenek és mély tudásra támaszkodó, óvatos, körültekintő, céltudatos politikájának köszön tietjük.
Erre, a politikára nyugodtan rábízhatjuk a -pengőt..
A magyar valuta sorsa biztos kezekben vau.
Um KÖZLŐN*
1942. februAj- \\&
Vitéz nemes Széosy Imrénó utolsó utja
Mennyire magáénak vallotta Nagy-ka nuuut ráros a Sxécsy-családot, mennyire verette ét becsülte, mutatta az a mélységes együttérzés a döbbenetes gyászeset alkalmából és a megjelent sokaság, amely ott volt a temető szertartás-csarnokában és elkísérte utolsó uljára, ideiglenes pihenőhelyére vitéz nemes Szécsy Imréné vezérőrnagynét, hagy ezzel is kifejezésre juttassa végleten becsülését és,a fájdalom és a gyászban való osztozását.
Deleiéit zsúfolt templom közönségének részvételével gyászistentisztelet voltaferenciek plébánlalcmplomaban, amelyen a gyászoló család tagjain kivül olt volt a tisztikar és a város vezetetJrsadalma. Az Ólpa-pos rekviemet P. Gulyás Gellért plébános celebrálta, aki az abszo-luciót is végezte a délszaki növényekkel körüldiszi\'eit és gyertyafényben pompázó katafalk előtt,
A temetésre a sokaság csak ugy özönlőit délután. Ült láttuk a teljes tisztikart Uji-iky Jenő dandár-parancsnokkal élén, a város v^zetö-ségét dr. Krátky István poldármes-terrel Krcnner Zoltán, a Nemzeti Bank helyi flottak főnökéi, viléz Bentzik Lajos !.;<•. kormányfőtanácsost, ott voltak a Vitézi Rend tagjai, dr. Solymár István esperes, az egyházközségek képviselői, dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök, a bíróság tagjai, dr. Zágon Elemér rendörlanácso* a rendőmsztikar küldöttségével, bogáli dr. Hajdú Gyula kir. kormányfőtanácsos, Köö János állampénztári taaácsos, tiivatalfönők, a különböző Közhivatalok és testületek vezetői, nagysxámu, előkelő közönség. A rava\'al körül égő kandeláberek. A tavasz szinelben pompázó gyönyörű élővirág-koszorúk szebbnéi-siebb virágcsokrok, mindmegannyi utolsó üdvözlet. Majdmegkezdődött a temetési szertarias, amit papi asszisztenciával P. Gulyás Gellért végzett. Léleabemarkoióan. hangzottak el a gyász-zsolozsmák, a katolikus egyház szép és felemelő könyörgései az elhunytért. A szertartás után a koporsót a gyászoló sokaság kíséretében a Gabsovics-család sírboltjához vitték, ahol ujabb be-szenlelés után, ideiglenes pihenőhelyére bocsátották.
Mikor a gyászoló sokaság hazatért, a komor téli délután hidegében ott ténylett, Izzott a temetői bejárat felett a katolikus hivők vigasza, gyászenyh itője, fájdalomcsillapítója es bizalomteli reménysége, az Iras idézete: Feltámadunk 1...
Mintha sugarai odavetódtek volna egy elfirvult meleg otthon mélységes gyászolói felé..! Feltámadunk I...
Nem lenne teljes beszámólónk, ha meg nem emlékeznénk Horváth Géza temetési vállalkozó tapintatos, figyelmes és valóban kegyeletei témeles rendezéséről. (:)
I__Nt) káromkodj I \\
Naiykanbna láthatja,
milyen ssépsn féat
Mo», fsai, tlaatit, Impregnál és H»l Jól Mik Ön Jár. Olli: Kuajadhatoa I«. Wll.leli Marth« alMáa-at a.
TtMoa: m. »u
A nagykanizsai vendéglátó iparosok évi közgyűlése
A szakotztóly nem tflrl sorai között ax egyenetlenségtt
geiken uralkodni, otthagyták a közgyűlést.
lizek után a li.sztikar beadta
A nagykanizsai ipartestület \\endégláto ipari szukosztálya most tartotta évi rendes tisztújító közgyűlést Háry .(ónos [elnöklete ;dult. A tömör elnöki megnyitó után Györgydeák Károly titkár felolvasta évi jelentését a szakosztály egyesztendei tevékenységéről. Méltatta a vezetőség tevékeny munkáját 0 tagok érdekeinek védelmében. Majd utalt arra, hogy .egyes kar társak nem tartják he a kibocsátón rendeleteket és ezáltal megnehezítik kartársaik helyzetét. De ezek figyrlrnenkivül hagyják azt,-mondotta, hogy azzal, hogy társaikat megkárosítják, voltaképen maguk alatt j\'s vágják a fát, A legjobb példa erre a rendeletileg megállapított hústalan napok be nem tartása. A jelentésnek ez a részi1 vita tárgyal képezte ezután, ugy. hogy egyesek, akik nem tudtak ide.
lemondását, nem várva bei a két év múlva bekövetkező tisztújítási. A közgyűlés azonban nem fogadta cl a lemondási, így to-vábbru ís elnök Háry János, litkár Györgydeák Károly és pénztáros Oparniczn Károly murád.
A szakosztály elhatározta, hogy a kebelében mutatkozó disszonáns hangokat leszereli és a vezetőséget a legjobb akarata J és ludasa szerint támogatni fog- ¦ ja az uj esztendőben, mert 1941KU a legjobb egyetértésben, egymás támogatásában és tisztul több légkórben óhajtja folytatni.
A közgyűlés ezután áttéri az ár kormánybiztos legújabb rendeleteinek tárgyalására,,
Pontos ára.
megbízható ékszer, alkalmi* és nászajándékok szolid árban Bárány ékszerésznél
Horthy HUdaa-ntS. (postával azembe). JFatHU- 4a kAucHS Dun,
A MjjtíI W.loii IttiuKiitii is RltUÓ RLpoolo,
„Ja sam Krist . . ."•
Hadiriport a keleti harotárröl
(ii. H) Az ügyetlen magyar uj-eaglró, ttkl a nőmet baderó kbte-lökohuu harcol a-boldogabb I] Európaért, Kaldor Hruuo. Első beontSM Afrikába aaólllolta a szazadon! rangban szolgálatot teljesítő ujsagiro kodögái, ma]d onnan magasabb parancs folytán s Keleti arcvonalra került az olasz badteat 1\'K. aiázadának vezető* jává Onnan küldte ex alábbi riportot, amely mogdobbenió «ró-vel rajzolja a szovjet elleni e«a-ták et harcok hangulatát.
Az olasz hadosztály kél gyalogezrede és tüzércsoportjn már két napja áll éles harcban, A bolsevisták szívósan védekeztek, de az olaszok lundűletén minden védekező erő megtörött és ma már a nagy kiterjedésű terület átfésüléset végzik a harcoló alakulatok. Az olaszok jókedvnek és fiatalos erővel végzik nehéz munkájukat, pedig ellenfelük nemcsak az orosz, hanem elsősorban is a kíméletlen és irlózatos hideg. A két olasz gyalogezred azonban az erős hideg, a szívós védekezés, a hatalmas terepakadályok ellenére is sikerrel fejezte l>e u terepálfésülés munkáját. Pedig nem volt könnyű, A falvakban (házat ház után, a falvakon kivid pedig crdőrészletel crdőrészlel után. tanyát tanya után kelleti egyenként megrohamozni és mindenre készen állva bevenni.
Pokol a csendes faluban
A ii adoszt áiyhoz beoszt ol l négy haditudósítóval együtt az
élcsapattal meneteltünk és vettünk részt a teiepátféSfllosmun-kájában. így volt alkalmunk megfigyelni a falvak lakosságát : miként viselkedik ez a lakosság támadás alatt és (azalatt, amíg az olaszok házról-hézra járva tisztogatják meg a fáiul a szovjetkatonáktól. <*
A támadás megindulása előtt békésen és csendesen feküdt a falu, amint azonban előnyomu-lásunk megkezdődött, abban a pillanatban1 pokollá változott és minden egyes házból csakúgy sziszegtek fejénk a szovjet-automata -.fegyverek lövedékeid T.iV
l>e menjen az ember be a | szobákba, ahol még nem voltak olasz járőrök. Mindenütt töl- \\ lényláda, heveder, géppuska és géppisztoly-töl tényekkel.
De a fegyverek 1 Sehol!
— Ki lövöldözött ezekből a töltényekből ? -- kérdezzük az elhajigált kilőtt hüvelyekre mutálva. Ártatlanul néznek végig bennünket és meggyőződéses Ártatlanság cseng a szavakból ;
.la sam Krjst. . ml uram, nem lettünk ilyesmit, a szovjet-g-irdisták azok, akik lotlek
Hová tűntek ?
— rílmenelcültek az erdőbe.
— Üs sebesültjjcik \'í Magukkal cipelték, uram...
111 láthatod, uram, egy sincs
f"""w%, városi m0z<3ó M.„«a-én,
18-dn csefe egy náp
Lilian Harvey eleő francia filmje
A romantikus Bécs
SCHUBERT-SZERÉNÁD
A halhatatlan muzeikus tündért filmje
Aktuális magyar vildghíradó
Előadások kende te 5t 7 és 9 Órakor
zérségünk rövidesen működésbe lép és a tüzelés föfészkeit hamarosan elintézi. Néhány menekülő alak látható amint a falu keleti kijáratánál futva keres a kőzcU erdőben védelnxet, de már folyik ís a roham.\'Egypár géppuskás fészek még ontja a tüzet reánk, de az olaszok ,\'erélyes fellépése után rövidesen csend lesz mindenütt.
Mintha kihalt volna a falu, olyan csendes minden. Csak lépteink csikorognak a hóban. Az utcák üresek, elhagyatottak, éppúgy, mint az a néhány ház, amelyet már átfésültünk. Csend mindenütt éstiénxastVg, elhagyatottság és egyedfiivá tó ság. Csak némelyik házban akadunk rettegő gyermekhadra és asszöny-seregre, amely sarokba húzódva emeli fel a kezét és kiált resz-ketös fétólentttfél :
— Jasam krist! (Keresztény vagyok!) i
Hogy a férfink hol vannak ? Egyet sem látni kőzniük. De falóra múlva érdekessé válik a kép. Először kőcoshrtju, piszkos asszonyok bújnak «M az ideára, kezükben vödör és-Tél én ken kerülnek ki behnünket. Félóra múlva őtíönlehek a gyermekiek a házakból, kíváncsian vesznék bennünket szemügyre, majd vidáman szánkáznák le a meredek utcán. Ujabb félóra múlva hallgutag, meszelő rudhosszusá-gu emberek kerülnek elő, valamennyien rongyos polgári ruhában és valamennyien1\'ugy viselkednek, mintha semmi közük nem lenne a háborúhoz.
Kriat!" •
közöttünk. Valamennyien békés polgárok vagyunk...
Valamennyi ezt mondja! Mindén vallatásnak ugyanaz az eredhiénye! De ha a szétlőtt gépimskflk mellött, vagy az elhallgattatott fészkekben halott és sebesült szovjetkatonát találunk,, az éppeh olyan rongyokban van öltözve, mint a falu bármely -békét szerelői polgári lakosa | Itt a nép közönséges, álnok és alattomos, tudatosan ,ka_ lonáink becsülelérzéséré épiti ocsmány terveit. Katonáink nem akarnak ártatlant büntetni, de kérdés itt : ki aziártatlan és kicsoda a bűnös ? Nem éppen ez a békét hangoztató hórihorgas legény kezelte-e a géppuskát 7
összekiötőjárőrök, távbeszélők éjszaka is kint dolgoznak. Éjszaka hátulról támadják meg és lövik le Őket. Ki és kik csinálják mindezt? A megszállott falu férfilakossága gyáván rázza fejét és ártatlanul hangoztatja a békéd... Ja sam Krist I... k«-
ÖÄffOM mdaazialoimál
vB!f fé a tútt \'rvtfSefIn.\' Ntxcyfct.nl..«. VÄro-^.-psfoU« . MH
1M3 tebcuár 16
ZAUM KÖZLŐN*
Ékszer-átalakítást, javítást és felújítást
szakszerűen végzek. BÁRÁNY éktzerész
| Horthy MlMöa-ut S. (Poitinl tumbtn.)
reszlény vagyok és békét akarok.., Igen l\'hékét, — amigszem1-től szénibe az életért reszket, de prébálj csak hátat rorditanibár melyiknek !
Abban a pillanatban a hátadban a tflro.
Meri így harcolnak a bolso-vjkiek ! Az aknamezőket asszonyokkal szereltetik fel, fiatal lányokat, gyennekeket és véneket használnak az első vonalak berendezéseihez, a férfiak j>cdig iwlgári ruhában ácsorognak a hátunk mögött, polgári ruhába öltözötten, békés álarc alá rejtik aialtomos támadó szándékukat, s követelnek emberi bánásmódot!.....
Pedig a harc igy egyenlőtlen .
Egyik oldalon a kiképzett kar totia törhetetlen ragaszkodása nz egyenruha megkövetett tisztességéhez, törhetetlen ragaszkodása a tisztességes harcmodorhoz, a másik oldalon pedig az erre a tisztességre felépített alattomos, jellemtelen és crnr bertelen harcmodor.
A harc egyenlőtlen, az ellenség alávaló, vele szemben az emberiességnek helye nincs I Ezt állandóan, ismételten meg kell állapítanunk.
Értékes XVI. századbeli freskók egy pádnál kápolnában
A píi[,.;n hadikórházban szerencsé* vetetten folytán értékes trés kosai r«
dezlok tB\\ airwh-ck\'feifieottök n inn vátMl w*k#rtök érdokiődésé*. A ká-ixiaiáhAn * eebejija\' mellett r uethvn. séflői lehámlott a fci\'ró,\' a vakolat és a lelkész észrevette, hogv a levd\'t vakolat alól élénk színek tűnnek old. A mt^rulékeke: védő hJv« tálhoz fordult. A hivatal szakértőt küldött ki. Mnn.\'m még egy daraion gcudosan IcfnjlcltiJk * vakolatot, két ángyai a\'.akja került «lö: *z egyik moly áhiiatba inerültnek tatszik, a másjk mantWaot tart a ke-zébou. Munl a ko:tüt koruJWcu stucco. keret veszi kórüL A művészeti sz-tk-érlök, akik megvizsgálták az angyal, fiffurákai, arra a következtetésié julol-Uk, hogy mindkét freskó a X\'VJ. *zá-tWb& ^ánnazik ós Giovaxmi Marta r^aconclto munkája.
A freskó festői «lj4rA*l*n. árny- és fényhatásokban, a féUortw UietaUtt két ángyai arcki fejoxéséi «u megegyeznek, a kápoliaibac talütbató több. fal -festménnyel. \\ tiszta sainek olyan freskó-stilus i« utalnak, «uncij Mjlű-t*gna és MeVozxo között áll, de nem mentes a ferrarai iskola hatásaitól
Ugyanebben a kápoiiiábaii az orgona kóaSéhen, a hátsó fai cm szabaddá tettek még egy faUtetmónyt, ainciy a SsaZAayil a gyermek Jézussal ábr.i-«Jja. A freskók jekoaléto azza^ ma-©arázható, hogy a longlssapcfl kondin a ká|»ottna a uteránJ atyák könyvtára «vjat.\', a latft-ráni atyák épitettjétk a kolostort is, aiuery ma hadikórház céljaira ssrjIgáJ, Akkor a helyiségei egé-
UTORT
HCTTEIISRE
márkás rjutorssatonjában vegyen vagy rendelten. flssssfsty^t 14.
sem m.is slBusb*n dfazitetlék, mial • kénóbbi váhoEtatasoknt, amelyeke: akkor hajtottak végre, amikor a kofc*tor a jezsullák l>ir(okóh^ ment át. A zsullák a kony^-tórtcrmel\'oratórinmhijj ajakliották át és ennek során n*orfs-Ai loztstták a fali disxi töveket is. A kerek képeket medaaionokkal eltakarták és ezekie wen\'.ek képelt f*stelték.
Altalános az a veTemény, hogy a freskók szabaddá téWo coljából 1« koU venni * tizen két medailloDt, ugy hogy \\-alobzrnflkeg még egész sor értékes falfestmény kerül napvilágra • ká|>oliiáb<m .
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics
A nagykanizsai VOGE választmányi Ölése
A VOQE (Keresztényszoci«llsta vasutasok) napykanlzsii csopori|a most tartotta választmányi ülését Aradi Antal nyug. pályamester elnöklete al.ilt. Avar Sándor főtitkár előterjesztette a központ rendelke-kezéseit, valamint a felterjesztett ügyekre leérkezett válaszokat, amit a választmány tudomásul vett.
Foglalkozott a választmány a tüzelő kérdésével és elhatározta, hogy megkéd az ors\'ágos központot, j t-jon közbe a tüzelőhiány megfelelő pótlásához a még hátrahvö hónapokra. Aradi elnök indítványára elhatározták, hogy megkeresik a központot, hogy járjon sürgősen közbe,
hogy dr. Endrei Arisztid fogorvos éi dr. Moldoványi Antal szemorvos mielőbb megbízatást kapjanak a vasutasság kezelésére. Majd Aradi felhívta a vasutasságot, hogy a bekövetkező hóolvadás alkalmával kövessenek el mindent, hogy segítségére legyenek embertársaiknak..Felkérte, hogy a vasutasok is vegyék kl részüket a töbMer^elés munkájából, hngy a leapadt baromfi- és sertéfiá\'lományt pótolni lehessen. Arany József a v-isutas bpszírrési inhVmé\'iyek bevállt ellátást munkájára mutatott rá. Á választmány ezután belső vasutas ügyeket tárgyalt.
Hegyivadászaink
Irta: dr. Botond Gyßrzy hdfry.
Két i\'rvvol ezelfttt állították fel a MatO\'aroi-szaßhoz vissracaatoít Kárpátalján az elsVi Iipíí>\'í .fsOasroiésű Iwtár-vadász alakutatoÖát. Az esztOÄn !ria-noni szerződés daiabokra srjki\'otht lormószateí hstáraiiól vtVIoli o-sz;lgii kai, az északi és koíetl batárokat ft\\«tfl Kárpálok Idegen uralom alá kerültek. Btvették ni|>ftsi jci\'cíü, magosl»g>\'i ki\' képzésre ideálisan atkalimus lo^-cinkv! ugy Iwfty hotryir^upatok szervezetsVei ü felátUtása. komoly és alajx>s, kikípzé hliftn h-h.o\'cUonsijg .vji\'t, .....
IP39 év tavaszán vomtll 1* ittadirl. inas harcok közi honvédM\'gfiuk Kár pataijára. Március végén jjirtiaik mát. a völRyekl)On rúgjezick a f:\\k és a hegyoldalakon siiatrttgdzöM ic,eloki nyujlózkodtak a ragyogó oapsútéslAii. I>o fent « i-sucsokon őlc, hava\' k<*r-geiett moga etfitf a szél és hntámnlá-szatnk dormodt kfczeVnyalrrí a hóba sünperh-c járőröztek a kélezer métocs hajasokat. RmberfeTettt cröfesztiéssd tefljesl tették nehéz szolgálatukat, silé-rek, hótairpak nótkül tettek meg néha 30—10 kilométeres utat egyetlen nap alatt.
[jegs\\>rflos*bb feladattá vált \'honvéd-ségtolooek hegyi felszerelésű és fi|ie-cdátissti képzelt határvadász aiakuta. lokkíS való kirgés/ritéso. Ls már ug>-an azon év eazén tökóletos folsnere\'és, södcek, sleípők hókóprtiyek, másíó. kóietok és a bo^vi szolgálat ezer cl. engediweHemV fontos ke\'.téke tóltólte meg a Kárpátok tövében meghúzódó laktanyák raktárait.
A Vtanfotyamokon rCndolkft/ésfC álló, kis létszámú oktatógárda vfzeléso UMásstt 100—200 katona vett részi. Ax oktatás az u. n. >Tempo-Schwungi iskola módszere szerint folyt, ennek a slilusnak technikáját, icudúle\'.oif gyakorollak, a növendékek először stléiok nélkül, azután felcsatolt lécekkel. Nap-rólJiapra meredekebb lojlőkön folylak a gyakorlatok, min o fé^iik csuszka-láslxU szilaj és biztos száguldás nem Wt, Neuetve nyargaltak a iH-gvcki-t soll» nem látott magyar paraszlfluk a puhán porzó hóbau. A l\'Ompo -Schwtuig széles, hosszú ivei SzAliályos voii-\'\'i:ikat rajzoltak aifolier lej)<ikru.
m-ijhis elméleli és gyakorlati előkészítős után kezdődött .míg » liiiajtlou képpenl harckiképzés. Sjjécoa bárdolni
— ehhez nem clé-s Jó síelőnek lenni, Edzett, mtcaii\',Ons. magas erkölcsi Stin-venakn Al\'ó leftayaég kéne% csak n.eíkiizdení a \\«d bőviliaroklsnl f ír ri\'OJ nélküiözésekacci. A 8-10 főből á lő. egymástól faggstlen faladatokkal kiküldöli rajok mind neheze >b menetvona. lakat és ezzel kapcsolatban Ofj,*éni ni-lennettséKOt és lűág nénv,-s.séí -t kö\\<c. telő harcfeladatokat k-.ip.litk, n.o:yekc-u az előirt pihenőhelye\'\'el pertaiyl |ton-tossággal keltőit e\'émi. A já.Őrfjuraiirs-
jioknk pontos vázV\'tpk-it ké^cfiettek.«
meglelt uhtmalrói. JcÖntéseikéi önként vállalkozó jcleolflfutókfcat koldtík hflirfl a 10—12 kBoniétemj\'j iá«ifa;\\g-bOn lartóíkoiíó sfosztagparanttiiotewt.
A meneiteijesitmcnyok áldandó aövo. léséwi egyenes » ránylic n 11 ftvei e te 11 az árMképesSég, « losiMás k\'z\'en előállóit váratlan problémák fi\\t> s. Inikis nétküH megoldása ás a mászás loclmi. kajának állandó foj\'öszléo.
A lieg^i h*r»- sajátosságai fotytitn különleges kiképzésien részesfil\'ek a tunfo^vam nóVendékeL A liiradóosz-közök lókéletos Isnvsiéte minden egyes ember számára eíenfjoáh*tet:eaíU fon-los, A legmodornebh k:itonii rádiókká* és (elcfonkésr tilé kekkel gyakorolták nQpnap u án a járőrök u parSmcSl ok-sággal való állandó ossSBkólMtéS ronn-tartását és biztosítását. A terep e-ösen tagolt jellegéné! fogva a rádióval vut\'i kiképzésre keltolt ft fősúlyt votui és eiczct az eredetileg aránylag kis teljesít. meu> ükkel a gyakorlatlan Mmulatos cidlméineket irtek el. Mostoha időjárási viszonyok közt, 2000 méterSs heg>-vonutaiokon keieszlüt állandó ösz-\'./ckiMU.\'té.i bfztosilotl és k".im én és g>on>oa kezeltioló készülék. A tanfolyamon minden kaiona egésziégflcjrl kiképzésiben is részesült, különös lekin-lettet a töré«e\'< o ólén nyújtandó eisó
segérynyujiásra és se: esühszá .ÜUsra,
Több napig ta\'Hó táborozásokon az máii]>óilás megbzer\\taóse, liökunyhók \' ése ós bereudezeso volt « gj-akor-t\'ilok tárgj-a. A felmerülő kezdésekéi i \\iszpnyokhoz ¦ükulinazkodvn kei lett az cg^-es alakulatkonak megoldó. nk»k, Így pl. az erősen vizazegéoy
lUizniiU (18S3 Dl.) tetején tál-orozó zászlóalj ösz\\-érckcn szálli\'otta le; magának a vizei, mOrt n források n ;«) fokéi lüdegbcü oly mélyén befagytak,
hogy a rendelkezésre álló robt>«iil(<esi. közökkel nem :ehe:elt ökei kiiazitaoi Közel ;«0 ember számára f»0 méief mázsa szalmái, naiiontu mintegy iyi0 kiló krnye;e:, SOldló husi és rengeteg I egj\'éb élelmi ó>. egészségügyi dkk fel-1 szátUtásál kellett fennakudás nélkid MiOStyoUianJi Az öszvérek nfgy óra fllatl tették mejt a 8 kjiotnéierre fekvő ( foiulói fel u tát>oriK vezető utal .-.i mAJdneni ugyanannyi időbe loiiott, mg a kiüti osnii ósvényezi teosusskakak uz országúiig.
A kiképzés cgdsz tartama aiiitt -első naplói n itcpajező táborozásokig - áUajidóan isméllödtnk a iegkü]Ön bn/nbl), egyéni és csoportos kőzeíharc.-gyakorlatok. Az r.illw vUáffhál>oRi kárpáli harcaiban mmdenrwposak voltak a súlyos áldozatokkal járó kézi-tusák. a hőslvJkü apák fiai a régi r&atatcrek me^pskadt\'sirjoi felett ké. szültek fel at Uj liábonira. 1» ka*, dóttek jeges szélviharokkal, hegyekről renmló. dübArgö lavinákkal. öss&e. fugj-va keresték az utat inlattan <wer. őiil.\\*-.u ui(»,;liiizúi|í\'i k\'hívIk\'iiti vOgy ku. \'rámlg — olyan feladatokat kellett nwg-oldaniok, méhek taljdg ferrit, hazáját rajongásig szeieiő katonát kÖ>*.etack.
Magában u szorosan \\eit tüzltar.lian kAlÓnsaflés kő^lolnnSnyekct (ájnaszta-nak a hegyeJt és a hó. A táwl-ágok pontos becsléséi lehetet\'enné leszi min. dea ismeri nagyságú, össj*:ia.n(MúUás,-u felhasználható lárgy hiánya, a césaast
niegnol.ozüi a hideg, inch\' .száí.szon)->an írezeli fájdalmas Itatását, amikor a fagyos fémrészekre lapod o hlzeUi kaiona keze. \\ gépfegyver berázódik a laza hóba és a csőtorkolatnál fel. lépő légnyomás magtsra kuvarja n Ita. vaj, \\ kézigránál befullad, a lál»á ág)iik nebézkosek és a mély hóban lébe ellenség szátptikra kilövési l»lzlO-sllnai. I)e meri ily viszonyok közt is harcolni kell, meg kell tanulói, hogyun iebei itt hareotaj. A nehéz Ie4>veie;..oi emberek vonuttják tüzBlö-átláslrf. Mászáshoz a drága fókabőr helyett hevedereit esaiolnak a silé-ziekre ós ez ax olcső prakllkus megoldás a gyakorlatVan kilön/ien beváu, Kgyetlen hátránya, hogy stklámtl le keli a he\\o.!ereket csatolni, d* ez csak minimális idöveazteséí,*1 Jelerrt.
A fárasztó kiképzésen ha, minden gyakorlat, minden |>arta)cs ós oktató szó feleit ott őrködik a mély é.s gyó
külön asztalokon
maradék árakon
árusilunk
áruház
SporlériBi SépéiIsIb!
Veraeuytárgyört, atkaimi ajándékok szolid árban
Bárány ékszerésznél
Horthy M.-ut 3. (Postával sxembon)
nyörü gondolat: a magyar katona cr. kolcsl srinvonataiiak emelése, a baj. társsiasság, a/ összetartozás érzékének végtelenségig való fokozása, A vadasz. tiszt n ,v/é szorosa értelntében egyott él és gondolkozik beosxtoUjaival, gmid-jaik, tárgyköre ugyanaz, együtt fúrnak didergetó éjszakákon és izzóinak a meredek kópiátokon, mindig ugyan azért a célért, egvídl jőliau és rovsz-han. Hl valolwwi \'nincs különbség tiszt és egyszerű bonvéd közi, FBal a ha. g>ek«i egyedül á\'l az omber, körülötte ileghatalma^abli e«ineihee. nyilatkozik meg a RTmésze! s hialia volna a jó felszerelés, hiába a \'.eglökéltfle-sebb kiképzés, ha az .Ufóidról ide s/akadt magyar legény «em kao liszt-jelöl nercről.percre erkölcsi alapot s példával való buzdítást. Itt a begyek közi nem lehet pusztán va>,y javarészt szavakkal szellemet te.wnteni. Itt példa kell, megkapó, erőteljes, azt mondhatnók kézzfjfogbató példa, a meh*! a legegyszerűbb ember is megért s íimelv után meg tudja tanulni, magáévá tudja tenni, tisztje bátorságtit. erkölcsi írSijit, küzdőkedvét é-s egé z szeJlcmiségét.
Fent a Kárpátok feltér ormain most csend v*n. A szakadatlanul portyázó járőrök ufflgábnak a r^il\'afiporm éjszakában és iircsszeaézö síemekkel kutatják keleten a iáthalárt, aho. tiUii küzdelemben hanoinak bajtársaik s Reálba formázzák az uj élettől lüktető Európát.
Ott áll az őrök magyar katona hü szövetségesei oldalán, vállveíMo küld a pusztulás, a keleti barbái-ság ojen odaadja életét, hogy a fcbedizetl föld arany kalászt tfrOntjen min lonki számára, \'aki hitével és öklével vállalja egy bomlásnak induil világ ujra-ép i léséi.
Gazdasági tanintézetek
YJrga József i{>arügyi nnnLszlcr hk (osllaiú tudia a földu 1 ílvvl&sujt>\'i minisztérium progranunjába tait>zó uj gazdasági lanwlózetok épité ének ke.. leszlülvllelét,
N\'agyilpusu középfokú gazdasági lan inlézclet és tejipari szakiskolát kap Marosvásárhely, ami a míí^,;.,^ ki. sérlcli intézménye* k»i ogyüti :; milite iím.építkezést je;eot. Középfokú gazdasági tanintézet és liozzá kapcso* lódó internátus épü\' sopsisaontgyőfl. gyón G00.000 pengő koilséggel, ne.irc. centen az [de] gy májusára lúár d is
készül a középíoku gaLda,%ági lanúité-zcl internátust is magában foglaló nyolc tantermes éjtülei.1. Az itteni mim küaink, amelyek a lanintizet mellett
liercndezendŐ tongaz.lasóg Kazdnságt epületeire is kit«.-jcdajk1>k-\'.ekeii egy millió pengő beruházás: \'kivántak
N\'ugylipusu téli gazdasáp iskolák épülnek — mindenik t\'-nulóoUhunna]
ás mezőgazdasági szaktanácsadó AHo-máss-u együtt -- Nagykanizsán, Baján, Móion. Tatán. Ipolyságon, Kiszombor. han, Orosházán. Nagyszalontán. Gyér.
gyoazeohtiiMcMD, ScrftmáznéinAUfl, l\'ö-
rökszenliniWió on. TolnAtamásin. Kis-várdán, li.vnffyliuoya<.,.o:i és Szl-loiy. hídon, líze\'í az épl\'kBzésék ámenként uiO • l.Mi.üOii pengőbe Lcxúioek. Téti gazdasági iskolát kap tanuiootthoiina.1 együtt TiszíUoU, TUzaiüred, Csorna és ü>ör, egyenként 250.000 r.cogo kőli.vg-gel. Végül kiStipUSU téli gazdasági is-kólák V|Iliinek rlnyilujSn és leüdömőt-kön, ITó\'.>bi;»k költséget ebenként su csyi [<nyöt testnek ki,
Knlmlnáoló keleten
Berlin, február IS Miller Aduit\' legutóbbi beszédében azt ti kijelentést tette, hogy !1 keleti front támadoál-lásból védekezésre való berendezkedése után mindenféle «ov jet támadással szemben mcgál-íottö a bolyát és a szövetséges csapatok már túljutottak n nehézségeken. Hasonló értelemben vázolják a helyzetei -v/ utóbbi napokban Berlinben elhangzott katonai nyilatkozatok i.i. Ezek szeriül a front Különféle szakaszán folyamatban lévő nngy bolsevista léli-offenzi-vák általában kezdenek alábbhagyni. Ezek a kijelentések nem csupán n német front abszolút stabilitását bizonyítják, amely a keleti hadjárat átmeneti védelmi fázisában is megnyilatkozott, hanem általában azl is sejtelik, hogy a keleti front harcai bizonyos fordulóponthoz jutottak, legalább is a szovjcltámadások eroleszltései túljutottak a csúcsponton,
Ezt a felfogást igazolják az ellenfél részéről elhangzott nyilatkozatok, amelyek a keleti front jelenlegi állásával foglalkoznak. Angiin katonai szakér 161 pl. kifejezetten megállapították, hogy a szovjetfronton | az utóbbi napokban semmiféle említési érdemlő esemény nem történt.\' A Szovjetunióból származó amerikai jelentések érdekes módon a szovjet \'erőfeszítések lanyhulásáról számolnak be és azzal érvelnek, hogy a bolsevistákat a nagy hideg akadályozza komolyabb operációk, keresztülvitelében. Továbbá felhívják a figyelmei azon moszkvai híradásra is. hogy állítólag nagyszámú és minden szempontból kifogástalanul felszereli német hadosztályok állanak lá-madásra készen
Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes *itz egyik amerikai hit\'-ügynökség jelentése, amely szerint a Szovjetunió súlyosan csalódott q nyugati szövetségesek hadvezetési módjában és eredményeiben. Moszkva súlyos szemrehányásokat tesz. hogy Németország ellen egyedül kell Háborút viselnie és ezzel a szövetségesekhez viszonyítva neki kell a legsúlyosabb terhet vállalnia.
Az amerikai jelentés kiemeli továbbá, hógy maga Moszkva .sem táplál túlzott reményeket, mintha a tél hátralévő részében még javára dőlhetne el a keleti hadjárat helyzete, A sem leges lapok a németek, egyre erősbödő ellentámadásaiból a Birodalom helyzetének stabilitására következtetnek Az ellenséges és semleges részen terjeszteti hjrek német megítélés szerint azzal a célkitűzéssel történitek, hogy a közvéleményt lassanként előkészítsék n Szovjet léli erőfeszítéseinek eredménytelenségére és rá akarnak mulatni, hogy számba vehet fi eredményekéi nem lehet töltik várni.
(VPD)
T5rf zriUtat régi ezüstpénzt 5 tart Tunyát
magas napi áron veszek BÁRÁNY ékszerész,
horthy mlitamt s. (pótunl mtwha.)
NAPIREND:
Szerda
attniirtn msiormátuov htrtkö.Mijipoliai* rnculmjt i. mflíoráu
ílin Rbrasjrtö. torna. 7 00 Hírek kdclemr-nyek, étr,-nd, hin>\'lrmas»k ¦ 100O lürek. - 11.(0 NeintflkösJ víz MiÓuolgálal 12.00 Oiíii harsnR
«ö - ia.4fi nirak - is.20 idője)**1
ióVirtráü é> vizái iáa jelen tél, - ií.30 Iltrek li.iri \\ rádióműsor ismeri* íé,.o - 15.110 \'rfnlynl-ireh |tlSu-! áruk Aíwmisxerársk 16.« Idftjelaé* Wöjirásjoleiit.-s. hírek 17.00 Fllrrk
q[io»ák íh russíti nyelven — io.O"
ifirek imigyai. ném*t és román. av<] r»n ~ 20-00 Hírek (Budjpe.M h* -:i <n iltrek. ldőjárás|el<;iités. - 2.100 IIírek o\'.\'rnst olusa. tttgr.1 K íraa-jJ ..yalvsu. - zt.OO üuvk
dlIDAPRST I
17.1.Í rWUi-rtárfafl>o\'úllos- - 1735 Szabó Sándor verseiéi mond. — 17.55 Toki-Ilorváth Gyula cigányzenokéra. — 18.20 llonvedmüsor, - - 10.35 Az Ojjcra. M/. előadása. >R(goletto>. Dalmű három fet\\-onásl>an, négy képben. — Az I, felv. ulátt kl>. 20.35 Külügyi negyedóra. — A II. felv, után kb. ^1.20 Szinészlréfák. Etrnondja KürUiy Gy.
- 22.10 nádiözenckar. 23.25 Magyar nóták. - o.lő Üzen oUhon.
BUDAPEST II,
17.10 Beua-hárfac^iii\'os. - 1755 l\'ranrla\'nyelvoktatás. 18 20 Toki-Horváth Gyula cigányzenekara. -iit.OÖ Dr, Szeadrői ,\\kos előadása. — 10,35 ífonáth Jenő jazz négyeié. — l\'O.jO Két egyfelvonásos. 1. >K"rolinT >*i>* egy szerenc;é.s flótás.. Komédia. 2. .(lra»salko>-ics.-. Vígjáték. ~ 21.20 Slrauss-kerüigÖk. - 21,35 Az Operaház •lligolello cimfi dalműve 111. ftívo-uásá»ak közvetítése,
CsOtörtök
?tl»aprst i.
10.15 OirereitrésZlerek. — lt.20 Mű-vós/Jcinezek. — 11.10 - leolvasás, 12.10 Az I. honvéd gyalogezred /cne. kara. — 13.30 llonvedeiuk üzen.ick. -¦ i:i.50 Vitlák Sándor cigányzenék i.-a.
— 15.20 TlsztviselŐ-teJeju énekkor, -13.15 pataky I-\'erenc előadása. — 1^-15 Ilrahms: Háiom intermezzo (Esz-dur, h-utoli és cisz -moll . 10.13 Ruszin hall-
gá lóinknak,
17.15 Peskó Zoltán orgonái 3z óbudai ev-angéllkus- templomból. — 17.40 iiagola István előadása. — 18.10 Tánczene. — 18.30 Dr. MBnninger Vilmos előadása. — 10.20 Itádlózeaekar. 20.30 »A liintaiun emb«r<, Bal>da öl felvonásban. — 22.10 Perlis Jenő d-uányzenekara. — 22.10 Szabó Kálmán j\'»zz.hármasa, * 0.15 Ú^cn az oUhon. BUDAPEST 1!.
17.10 Megyeri lánc«n*kar* — 18.10 Gyorslróianfotyam. — 18.10 Magj-ar hanglemezek, — 19.20 Dr, Goaxton.vi Gyula előadása. - 10.45 Sztára Sándor hárfa hüniiomuni-cgyúttcs. .. ^n.30 I. rész; Német film részletek. 11, rész: Dalok és lutngsrers\'zóiók.
lícsnsp: serlés. és marhahús Bip, GyógJ-Síerlárl ügJlsWt: Ma MegráJU
lOógyszerliir Krzséb»t tór 2t,
Kíffkanicsáa »z ottani győgystSrUr
állundó úgyeleias szolgálatot tart,
Naptár: Február 18. Szerda. Kom kat Hamvazószerda. Protsatáns Koorid. lzr. Adar 1.
Megindult a vasúti közlekedés
A nagykanizsai áliomásfitoökvcgiüi kaiolt értesülésünk szerint sikerűit i NUgykiiitizsáról kiinduló összes voai lakai a betakarótól megszabad itaui, ugy liogy a \\asuli kóiuekedés initn\'.«n loti\'alon ismét megindull.
— (NagyoOjtt Istentiszteletek a ferences-templomban)
A m*4 nappal kerdetet vette a nagy. bojt. Minden szerdán .délután ü ó.aiof böjti szentbeszéd, *m& P. Horváth l-\'arkas VaJér harmadrendi igazgató mond, utána áldás. Minden pénltkSn dfluUbi 0 órakor lűeresztutl ájWlosság,
— (Városi közgyűlés előtt)
A polgánnes:e,- « közeli időben köz-gyűlésre hivja össze a vátos képviselő, testületét a szőnyegen levő ügyek ie. tárgyalására. A/. 1911. évi zárszámadás, valamint az 1912. évi költségvetést egy külön közgyűlés fogja uirgyaiji.
— (Piarista egyházszónokok a terenciek templomában)
A farsang három utolsó tupjin amint közöltük, a ferences tsinpiom-ban megkérreiö szenlséginiádás volt, mely aika\'.omimal minden nap déJuün ii órakor piarista-atyák egyház-zónok-laiol tanultak. Az első napon Szikiyy F«rt»c, a második napon Medrigy Mihály és kedden délutáni df. V*rastfy László gimn. tanárok mondottak ize,tt bVszúücKe:, \\
— (A Nagykanizsai lzr. Jótékony és Kulturális Lcányegylat}
1012 február hó 22-én, határozat, képtelenség esetén március hó 1 én, vasárnap délelőtt féhtl órákor egtfcú-leli liolyíségéWn tartja é\\i reude-t kőz-gyűléséi. CO
— (Az etttst-kalásioi kanizsai gazdák)
A vasárnap ünnepé\\veen WaWatú1! ézOst kalászos gizdák névsora a kó-vetkező: Búzás József, Botf György, BoU János, Filák György, Fülöp Ah. laS, Fülöp Ferenc, Codina János, Gud-lin László, Gyergyák Ferenc, Gyargyák László, Hegedűs Ferenc, Horváth József, Horváth László, KAIovlcs László. Kangj alíts József, KOvácv Jözser, Kiw György, Kiss József, Kunics [jáSztö, liuzsner József, Liplin IJiszló, M\'jor János, Magyar Józ&er, Marton József, Maruneci József, Mátés György. Kátéi Ferenc, Mátés József. Mátés Lasdó, Németh János, Polay Antal, PlandST György, plander I-ászló. Piander Boldizsár, Sneff Antal, S-zUajka József, Törők György és Varga Ferenc
UNGER-UULMftNN ELEK És TÚTH
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. wt
))3lU»Ua koilxu! k4pvtt«l>«« é< klMmtnyl raktári
Kedvezményes adótétel!! mezőgazdasági olajok.
IJH2, iebruár !8
ÍÁtM KóZLONÍ
K#0b- 4a kardrAk nagy vAlaii/-Ukban íh azoltd árban
0 Bárány ékszerésznél
Horthy Mlklóf-ut 3 (Postával szemben)
„ (A hős muraközi csendőr emlékezete)
A rsáktomyoi cseádörnapon uluát nev-eitek el Varga Sándor cxtndorör-mísisrrÖL "ki 1918-ban a csenojűrök ki,7i"il utolsónak maradt a Mur-jMzben s j lázadó tömeggel sa#mhesiAUTO hősi li»láh bal\'. A esendöraapon hazaíias ünnepség kérőiében feAdüurilették és tntKkoszoruílák Varga Sándor, a hűs pagyar csendőr sírját. _ (Farsang Klskanlzsán)
Húshagyókedden a Missziós Leány-*g>«iiii\'i farsangi lánc-teáján kei.c ^iDís >ult a hangulat, ott volt uz egye •iáiét lauácsadója, P, Bánás A. Gyula pltbinos és p. fiaimus Fortunát. A missziós leányok öiieies rendezései, mini mindenkor, t\'z -UkíiUwiunal is a iiker Jegyében folytak \'le. Kiemeljük Magdolna nővér és Nováth Anna et. ,uíiknŐ riüádhalaltan muiikássagáz. -\\ Levente üUbonbaa a lúskanizsai layeniaifjuság rendezett mulatságot nagy sikerrel. Itt a Katolikus Ifjúsági KgyeSülat vezetősége P. Sólymos Re. ztó, Nád»i József elnökök is je*a •áltak a közös rendezésen. A levente, iljusag rtodazőgárdaja ez nlkaJonunu] is kitolt magáórt. — A Polgári Olvasó-kor tagjainak rendezett mulatságul a kor nttgytcnnéljCsi. A mulatság slk». rét bizonyltja, hogy ulig lehetett meg-iDozduuii B kör termeiben.
- (Kérelem a jószívű ttnber ékhez)
Egy beteges szegény, :> gyermekes Özvegyasszony, kinek kél leánya is
sulvos beteg és sem élelmiszere, wm
tüzelője nincs, Irtslegséye miatt pedig dolgozni nem lud, « jószívű emberekhez fordul .segítségért. Pénzbeli vagy természetbeni adományokat a \'/Mai kóitóay kiadóhivatala elfogad, nyug-liz és továbbit.
- (Oazdauágl felügyelöket keres Vasmegye)
Kendik Liszló vármegyei gazdasági j Mügyelő Vas megye közigaz^alási bi- I rottsagi ülésén beszámolt arról, hogy * vármegyének nem sikerült a járúkl oíkbeljckio gazdasági felügyelőkéi blkkni, meri: ,a földművelésügyi nui-Biutériuui legu\'tóbD egyszerre- ót gazda lígl felügyelőt is kinevezett » járások riíffi, de a kinevezetlek közit\' mind-wzc egy foglalta ci állását, a többi m^köszöntc szépen irítsb«i>, de nem érkezeti meg,
1 berlini angol légitámadások áldozatai
Berlin, február 18 Hivatalos helyréi kiadóit kőziés sze. fal Ik-rönben a háború kitörése1 óU "0 ember esett áldozatul bombatá-midiajak. Ez a sUUiszUkai adat meg-*otj« a ntwyorld rádió áuilásái, a wty állítólagos kfiiróWi megu^ryeWk "IWsiéJéia ajaitjáai közölte, liogy az **8ül légitámadások BerJinLen 1941 ¦jgttiztusában *.s októlH-réJjeü súlyos «fl>l«t okoztak és 3000 *ml)*réJ*tel *w«.eltelt. \\ valóságban azonban *W»«abban csupán 3ó liaüáteset for-*« «Ju, okiöijtirben pedií eayeti«n *»"*r mm veszieite ófctéi an^oi botrt-»Um«djs alkabnávmL (UPD)
*- k*Pomkadást latatn ¦ tOrwény büntattl I
Bendőrbézre kertm a mo*l betdrőfé
A házkutatás során mcRtalálták nála a büfTéből ellopott cukorka-árut
.Nemre; lettes I.e.. " lmfíé Az éjjel, me^lsmé: hatolt az és enne i déismálli cukorkái szemnek ban, ho; Rídik ki, ziba ós
eji lörtént hogy isme ellen űri " moziba és inégdéz-anélia bérlő iiikork-i árukészteiát, ba-.o:iiú körOlniénj-ek között Indult a beiörés. A Le örö be-ablflkon át a n:ozi balfcjébc
aikorka készletéi Ismét meg. i. .M.nlcgy I5u péngo értékű vi.lt mugtlvul. A rondörtir. icHünt a kóső éjszakai órák-y a moziból világosság szii-egyik lársávftl bcmanl a mo-Tégigktitatta a helyiségeklBi.
. A gépházban azután elbújva találti
I peil Mihály munkflnéJkiVl kan\'zsai le.
I g\'cnyt, ani beismerte liogj\' a bafíét megdézsmálta. Meg Is UUá\'.tik oá|a
, fl zsákmányt. A PfitlaW Urlot| Hz-
I kutfltás rorán a padláson megtalálták
¦ a\'z elÖzó moiibe\'ftrósbói szá>rnaz<S eu-
! korlopőfl rnarddványait. BevnA\'olta í»«
. előző .moiüáloflatását is. ßshoztak
. a rendőrkapitányságra, aliol azonuaJ
I klhaUgatták,
Yalószinfileg holnap átkerül a kir,
I ügj\'észsfgre.
iPolyla^A* az I. oldnlrnll
hangzóan arra mutálnak, hogy Jáva ellon !3 nagyarányú had-műveletek folynak. A japánok a sziget\'keleti részében szálltak partra és igen válságos helyzetet teremtetlek a hollandinctiai és ausztráliai csapatok számára. Wnvcl tábornok minden lehető megerősítés! hely szinre küldött. Hír szerint igen
heves harcok folynak ezen u vidéken. A japán hajókaraván felvonulásából azonban arra következtéinek, hogy az igazi nagy japán támadás Jáva ellen nem a sziget keleti, hanem annak nyugati részén készül. Iízt a táraadást megkönnyíti majd Pa-lembangnak a Japánok által lörtént elfoglalása.
Döntő támadásra készülnek a japánok Rangoon ellen
Róma, február 18 Rangoon ellen megindult a döntő japán támadás, amely egyben ujabb fejezete a Nngy-brilannia elleni háborúnak. Mint a Slefani-iroda megáálla pitja,
a Rangoon elleni támadó hadművelet beláthatatlan jelentőségű,
mert Rangoon India Szingapúrja, valamint védőbástyája a burmai útnak, amelyre * pedig okvetlenül szükség van, hantán pótlást akarnak szállítani Csang-kaiseknek.
Amsterdam, februári 18 Az Exchange Telegraph elmü angol lap jelenti Rangoonból, hogy immár világosan felismerhetők Japán előkészületei a Rangoon ellen intézendő tárna* dósra. Tekintettel erre a veszedelemre, Uurtna fővárosának ki ürítését gyorsított ütemben hajtják végre. A Rangoon védelmére szolgáló brit vonalakat hátrább vonlak.
Tokió,,február 18 Japán lapjelentés szerint, le-kinteltel a fokozódó britelleries hangulatra, Mouhnein burmai városban önálló burmai önkéntes csapotokat létesítettek, a, melybe egyre többen jelentkez-
nek a burmaiak közül.
A hindu füftgetlwtH\'J/di mozgalom kiáltványa
Tokió, február 18 Tozso japán miniszterelnök beszéde után Tokióban 200 hindu kiáltványt tett közzé. A ki-állványt a hindu függetlenségei hirdető mozgalom vezetője irta alá. A kiáltvány nagy lelkesedéssel üdvözli a japán,(háborut, amelyet Ázsiának az angolszászok elnyomása alól való felszabadulása érdekében folytai és felszólít minden hindut a japán birodalomnak az újjáépítés érdekében folytatott küzdelme támogatására.
Túlzsúfolt a gibraltári ktkotá és haffifavltó mÜhsly
Madrid, február 18 A gibraltári kikötő és a hajójavító-telepek zsúfoltsága, mini a Német Távirati Irodának katonai részről jelentik, állandóan növekszik. A hajojavítómühe-lyekben már hónapok óta sok kijavításra váró hadihajó és kereskedelmi hajó vesztegel. Napról-napra ujabb hajókat vontatnak be. Tegnap megint egy brit romboló futott be a kikötőbe, erősen megsérülve, fedélzetén több\'halottal és sebesülttel.
Anglia az Ibériai-félszigetet kiindulópontul szeretné Németország elleni támadásra
Berlin, február 18 Frunco tábornok, spanyol államfő minap tartotl bolsevista-ellenes beszédéről a Német Távirat! Iroda diplomáciai szerkesztője a kövelkezöket Írja :
Franco szavai nemcsak Németországban találtak visszhangra, hanem a világ minden
részén, ahol a bolsevizmust veszélynek ismerik és amelyet Anglia vezeti be politikai \'játékába. FrancO kijelentései annál időszerűbbek, hogy a brit hír verés Spanyolországot cselszö-vényei gyűjtőhelyévé szemelte ki. Nem titok — irja az NST
A német Vlctorlénak kezdőbetűje, a „V" betű, amely ma már ott lergedezik a párisi Eiffel-torony tó) végig Európa minden városának zás Iáján és ez a „V" betű r gyogja be neonlénnyel a békééit áhitozó emberiség éjszakáját.
A ,,V" betűs jelvényt minden európai kultúrember viseli, aki hisz az igazság diadalában,
Kapható Bárány ékszerésznél.
Bükk-, gyertyán-, aaer husáb- ós iH_Sfn fűrészelt ™*MTa maximális áron m
állandóan kapható
Nettéin lőttél
Magyar-utaa SB.
ka*uk4d0fl«l
Telefon; 534.
diplomáciai szerkesztője — hogy Anglia minden erejével arrp törekszik, hogy megakadó lyozza Spanyolország mog-orösödósót mind katonai, mind politikai téren.
Azl is megkísérli, hogv a kfüört-bŐző politikai csoporlokat .kijátssza egymással szexuben. Angliának és az.-Egyesült .Álla--: moknak az a céljuk — irja bfr Fojczésül a diplomáciai szerkesztő —, hogy az Ibériai-félszigetet háborús kiindulóponttá (egyék Németország ellen, azaz, hogy onnan indítsák: meg azt.a támadást, amellyel, Németországot el szeretnék intézni.
Német repülőgép megsemmisített egy ellenséges tengeralattjárói
IícrUn, február 18 Egy német tengeri foldcrítö-repüiőgép tegnap a délutáni órákban Kréta szigetétől- észajt-ra ellenséges tengeralattjárót pillantott meg. A tengeralattjáró alámerüléssel igyekezett megmenekülni a fenyegető támadás elől /Vmerülíif ölben lévő tengepiialljáról a német ifeldo-ritö-gép bombái eltalálták,, ugy hogy a robbanás után hatalmas olajfolt jelezte a tengeralattjáró megsemmisülését.
Róma. február 18 Kvatternlk táljorvnqk a Iwrvát katonai küldőtíségge), együtt tegnap este elhagyta Rómát.
Amsterdam, február 18 A brit hirszolgálat kairói ,\'mbt lentése szerint Faruk király aláirta azt.a rendeletet, amelyanár-cius 24-ében állapítja meg a kairói általános választási.
Amsterdam, februárit8 A brit hírszolgálat szerint Churchill közölte az alsóházzal, hogy megszüntetik a kőzépkcloti főfelügyelői tisztséget.
Az USA partjai csaknem teljesen védtelenek
Amsterdam, február 18 Mint a brit hírszolgálat Wa^ shingtonból jelenti, a szenátus tengerészeti bizottságájuak elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államok partjai csaknem teljesen védtelenek. Ennek következtében eljöhet az a nap, amikor szükségessé válik maid az;egész amerikai hajóhad felhasználása a partvidék megvédésére. \'
A japánok partrasxélliak JávaszigeténP
Sangháj/\'február 18 Meg ucm.jjsíés1teU hírek szerint a japánok már ;partraszáll-tnk Jáva szigetén, f
Tokió, február 18 Szerdán Szingapúr elestét egész Japánban megünnepelték. A császári palota előtti tértel-jesen zászló- és lobogóerdö\'voít Az ország valamennyi városa*
1942. február 18.
bau nagy Ünneplések voltak. Csak magában Tokióban tóbb, mint 150!000 ember vonult fel.
Tokió., február 18 A japán császár Szingapúréi-este után azonnali hatállyal általános amnesztiát rendelt cl.
Lebecsülték Japán valódi ertjét
Tokió, február 18 A japán miniszterelnök szerdán mondót I beszédében kijelentette, hogy a maláji hadjárat bebizonyította a japán tisztek és katonák értékét. Szingapúr elestével a keletázsiai angolszász uralom kulcsa került kezünkbe — mondotta Tozso — és most már ezzel megvannak az alapjai a nagyobb Kelet-Ázsia felépítéséhez. A\\ csendesóceáni háburu fejleményei leleplezték az angol és amerikai vezetőknek azt a nagy tévedését, hogy le-beccsülték Japán valódi erejét. Tozso felszólította a japánokat arra, hogy erőfeszítéseiket továbbra is < egyesítsék Németország és Olaszország erőfeszítéseivel, mig csak le. nem győzték a tengelyhatalmak ellcí*-*geit,
USA ujabb nagy koLjSne Moszkvának
Stockholm, február 18 Egy amerikai hírszolgálati iroda jelenlése szerint Roosevelt ujabb nagyarányú kölcsönt bocsátott a Szovjetunió részére. í?V keddi sajtóértekezleten Roosevelt azonban vonakodott nyilatkozni a kölcsön ősszegéről.
Tokió, február 18 I\'ercival tábornokot és a vezérkar több lisztjét a szingapúri Cun ing-erőd be internálták.
A lefegyverzett brit hadurát a Shangi erődbe internálják
Tokió, fébriiár 18 Mini Szingapúrból jelenlik. a brit haderőket lefegyverezesük ulán pi-K>ohb < topóitokban a sziget északi részébe, a Shflngierödl.e Kiállítják és olt ideiglenesen internalják. A fogügba korúH brit tisx.eknt a brit főkormányzó sxingapun hivalatóbaii hcíy«zík el, inig a i>olgári személyekéi, I^eédyé az asszonyokat es a gj-cmiekisket is, egy nagyobb szállodában szállásol-jáM «4.
Tokió, február is A japán ludügymmisztérium közölte, hogy Tsükada altátomagy he.
Ivébe T*nad aiUbomagyol ne\\«rtík Id a japán vezérkar helyed©* főnökévé. Tsukadl altábornagyot, mint Ismeretes. » csendeó<eáni japán haderők vezér-kari főnökévé nevezték ki.
De Brinon nyilatkozata
Paris. Február tg De Rrinon nagvkflv*!, a franrla kormány fóir.egbizo\'tja a megszállt idrü-leien tegnap °ste újságírók elölt ineg-idfoiia azokat az utóbbi anL>> és amerikai részről :i fr,irt\'i.i kormány ellen e.íM-it szemrahányásokat, hogy a
franciák áVitólav támogatják Hőinknél v*zórenO !©s északafrituű liadiníiv.le-leit. Arra a kérdésre, hogy l.cahy lengonoag)\', az Egyesült .Ulamok nagy-kövcio az eflrnuit napokban miért lolt lépési a francia kormánynál, Te Brinon "zi válaszolts, hogy az EgyesíVt Államok niijrykö\\cc biztos n uta«Ulást ka. I«lt, hogy léjíést legyen Vlchyl on az Angolszász rádió és aajlAhadjpmt áUilásaj értelmében. lino csuk azt tehet válaszolni monrlo\'ti Re Bri-non ui>irykö\\*\' — .hogy a tuniszi vasutak még (S)k a töredékét ttm szállit-hatják a német és olasz csapatok részére azokat az erősítéseket, amo-\' lyckte ezeknek a csapatoknak Muksé-gük van és ainehckje: más ulakon kaplak meg. I)e Brinon nagykövet beszólt IK-tain táboraw állásfoglalásáról is a tolsevizmus o;ien, Hangoztatta, hogy a tábornagy mfjy \\cszéx\\v nek iflrtja a kolsevlcmust Spm c*ért adoll felhatalmazási a tájékoztató mi-niszlériuin fötiÜcáráuak, hogy meg. nyissa a jövő hónapluu a Pariiban tartandó boUevJzrxtua ol[eoe<s kiáujtást.
Bánya-robbanás
----Vrhistcrdam, február 18 Az angliai vorkshireí grófságban tegnap robbanás történt egy szénbányában. A robbanás következtében 12-en éleinket vesztetlék, 30-an megsebesültek.
A bolgár-török viszony
Szófia, február 18 A bolgár lapok a bolgár—torok nyilatkozat első évfordulóján megállapítják, hogy a két ország egymás közötti viszonya az elmúlt esztendő folyamán tovább javult és a gazdasági ösz-szeköttetés fellendülése is vár ható, ha a vasúti közlekedés ismét helyreáll. A bolgár— török gazdasági árucsere teljesen összhangban áll Törökországnak a tengelyhat út makkal kölötl kereskedelmi szerződéseivel. A len gely ellenségeinek minden kísérlete, amely a bolgár—török viszony megzavarására irányult, hiábavalónak bizonyult. A bolgár és a török kormány éppúgy, mint a két nép, híven kitart eddigi politikája mellett, a mely a tengelyhatalmak teljes helyeslésével találkozik.
Hirdessen a Zoloi Közlönyben
DRAVAVDLGYl
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R-T.
sxakszerű felvilagoaitia minden v i 11 a m o a kérdéabetn Csengery-ut 51, telafon 294.
Áramaxamiak fixetóae, raklamAolók, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, Üzleti könyvek ás dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
telefon: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekéi, műveket, meghívókai, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk b
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfllzeleket és tömbökéi, minta-zaeskókaf. zsákcédulákat, naplártömböket, fali naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
áPRÓBIBDETESKI
¦ Indanos axakAoenSl izonuji belépésié felvessek. — Ciliiig, Cseosm. at 27/a.
ADÁS- VÉTEL
Mosott géproaayol vettunk Bagyobb mennyiségben. A Zalai KöilOny kUM. hivatnia.
LA\'US ÜZIJHTHELYISÉO
Jól bevezetett, 60 éves relSs- éj «* oyeBhoraakedai], rnuul mellett, S3.
mogyban, klöregedes miatt, átadó, Cla a kiadóhivatalban. 447
HÁZ ÉS INGATLAN
K6mnvaamaat«f több emeletes, ki. eebb-negyobb tingiti-, béflilrakat, titM Ibidet ítiéUcl la közvetít. — Miki Pétét, Sikátor-utca 1. m. 411
Ennyi ugye nem sok! Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletéi! — Nem tenne Un is egy próbál? \'
Nagykaalisa megyei várói polgármesterétől.
1984/1842.
Tárgy: Tankotele* ellet-néma gyermekek ttwfr lrasa.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akiknek háztartásában tanköteles slketnema gyermek van, azokat haladéktalanul Jelentsék be a m. kir. tlazttorvoinak a hivatali belylaéfrében. (Horthy Miklósul 1. asam, udvar).
Nanykaulzsa, 1942. február hó 13-án.
Polgármester.
Ofc&jándsjjSt
cmaamexefoffl ízórakczhaiik
XM.iU VÚZLOHY
POUTIKAt NAPILAP.
Kiadja: „Kllíyazdaaá.l R. T. NaQykaaliaa". Felelóa kiadó: Zalai Karaly. Nj ornatoti ¦ „KBigaidisagl B. T. HarjykarilrU"
ayom4A]ábu MarjykanHaaB. tNyo»4»4{l Itíal i lalai lUraiW
338991
82a évfolyam, 40 uám,
Magykanlua, 1848. február t9. oslltőrtök
Ám 12 tiHép.
ALAI KÖZLÖNY
ét UadoalratEli Wtmt 1 «Na«.
rOLItlItl MAPILÜI
PeteMS» >zoke*rtő : Barbarita Lajoa
innriitn 7 Mtl 20 fillér. B«T<. «ala : Mtk&Mip tlBlL, «¦«••»• U) rTJL
Vitéz Horthy István Magyarország kormányzóhelyettese
Az országgyűlés mindkét házának együttes ülésén közfelkiáltással, a legnagyobb lelkesedéssel a Nagyúr fiát, vitéz nagybányai Horthy Istvánt választották meg kormányzóhelyettessé ¦¦ A Kormányzó Ur megerősítette a választást — Ünnepélyes eskütétel a Kormányzó Ur jelenlétében — A választást és eskütételt törvénybe Iktatták
Történelmi jelentőségű nagy napra virradt ma Szent István birodalmának népe, az uj világrend felé menetelő, megcsonkl-tottságából feltápászkodó, területében immár negyedszer megnagyobbodott, független ős szabad Magyarország. Ünneplőbe ós ünneplő lélekbe öltözik ma minden Igaz magyar. Az országgyűlés mindkét háza ma összeült együttes ülésre, hogy kormányzóhelyettest válasszon, mert mélységes hódolattal körülvett Nagyurunk ugy óhajtja, hogy helyettest válasszunk mellóje. Ha Isten Ifi ugy akarja, — amint azt magyar szivünk sugallja — meglesz a választás közmegelégedésre, közakarattal. S ott székel az országgyűlés körében az a férfiú, akit huszonkét esztendővel ezelőtt kormányzóvá választottunk ós akiről valamennyien érezzük, hogy Bokkalta több lett nekünk, mint kormányzó urunk. Nagyurunk. Horthy Miklós, a magyar taj európai megszemélyesítője. Horthy Miklós kormányzó urunk magas tisztét nem koreste, megválasztását csak hosszabb vívódás és megfontolás után togadta el. ÖnókI köszönhotjük, hogy ma gyarapodó ország fiai vagyunk, akik bízó reménységgel nézhetünk jövőnkbe és gyermekeink biztos holnapjába.
Nagyurunknak választunk ma helyottest Szivünk és elraónk minden .erejével azon vagyunk, hogy döntésünket a nemzet magáénak órozze. Hogy mit jelent az, ha sorsát magyar vérből való vér irányítja: eddig megérezhettük. Legbensőbb magyar családi ügyünket intézzük a mai nagy napon. Illő tó, hogy Nagyurunk laradozaaai között olyan segítőtársat válasszunk mellóje, aki valóban segítség, a nemzetnek pedig igórot, hogy sorsát hű és bizton kezek Intézik. Azt a kor-
it nemzet nagy ünnepnapja
mányt, amelyet Horthy Miklós kezo azelőtt két évtizeddel megragadott: jól megbecsüljük ma és mindenkor.
Nagy történelmi nap nekünk a kormányzó-helyettes választásá-
És a magyar országgyűlés mindkét háza meghozta határozatát. Ünnepélyes közfelkiáltással, óriási lelkesedéssel vitóz nagybányai Horthy Istvánt választotta meg kormáuyzó-holyettesül, szűnni
Vitéz Horthy litván kormányzóh".lyotto.
nak mai napja. Egy nemzet egységes akarata nyilvánul meg a mai választáson. Bgy világ érdeklődése és tekintete van rajtunk...
Vitéz Horthy Istvánná gr, Edelshelm-Qyulal Ilona
nem akaró éljenzés közepette, egy ország, egy nemzet legnagyobb megnyugvására és határtalan örömére.
Az országgyűlés mindkét házának ünnepélyes Ütése
Az országgyűlés kupolacsarnokéi a Kormány zóhelyettes megválasztása alkalmából átalakították, de mellőztek minden lenyes külsőséget.
A két ház együttes ülésén megjelentek a Két ház tagjai csaknem teljes számban, a/kormány, a honvédség vezető* tagjai és hozzátartozóik, a (bíboros hercegprímás, sok más előkelőség és u diplomáciai lestül el tagjai, a neméit, olasz;, japán, fimi. román ós horvát diplomaták, valamint a belföldi és a külföldi sajtó képviselői
Gróí Széchenyi Bertalan, a felsőház elnöke elfoglalta helyét, lassan a csengő felé nyújt, hogy megnyissa az ünnepi együttes ülést, A csengő szavára
a Ház kupolacsarnokában csend keletkezik és a felsőház elnöke megnyitja az ülést.
— A Kormányzó Ur öf Őméltóságának (hosszantartó lelkes éljenzés) az 1942 : 2. t. c. első paragrafusa alapján a folyó évi február t.Vén kelt magas kézirata értelmében az összehívóit együttes Ülést megnyitom. Az országgyűlés együttes ülésére egybegyűlt felsőházi tagurakat ós az országgyűlési képviselő tagurakat elnöktársam nevében is üdvözlöm.
A felsőházi elnök ezután a jegyzőkönyv vezetésére gróf Bethlen Pál felsőházi ós vitéz Miskolczv Hugó képviselőházi tagokat hívta tel.
Tiszteli Országgyűlés I Az
1042:2. t. c. második szakasza akként rendelkezik, hogy a kormány zóhelyettes választása céljából az ülést csak akkor lehet megtartani, ha a megnyitáson mind a felsőház, mind1 a képviselőház tagjainak legalább háromötöd rése jelen van. Mint hogy a jelenléti iv szerint az együttes ülésen 203 felsőházi tag és\'280 országgyűlési képiselőur vau jelen, megállapítom, >: ltogy az országgyűlés együttes ülése határozatképes.
A Kormányzó Ur nem él ajánlást jogával
— Tisztelt Országgyűlés! Együttes ülésünk egyedüli tár-gya a kormányzóhelyettes megválasztása. Mint \'méltóztatik tudni, az 1942: 2, t. c. első szakasza szerint a kormányzóhelyettes személyét illolőleg a Fö-méltóságu Kormányzó Urat ajánlási jog illoti meg. Miután - mint az már mindkét háznak bejelentetett a Főinéltóságu Kormányzó Ur ezen joggal élni nem kivan, (itt az országgyűlés tagjaj lelkesen éltetik és ünnep* ilk vitéz nagybányai Horthy Istvánt), az országgyűlés tagjainak most elhangzott megnyilatkozásából ugy látom, hogy az ország gyűlés akarata közfelkiáltás utján nyert kifejezést. Tehát az országgyűlés egyértelműséggel vitéz nagybányai Horthy István ural kívánja kormányzóhelyet-tessé megválasztani.
Közfelkiáltással I
— Tisztelt Országgyűlés I Az 1912 2, 1. c. 5-ik szakaszában foglalt rendelkezés szerbituzon-ban az elnök az országgyűlés akaratának közfelkiáltásban megnyilatkozó egyértelműségét csak akkor állapíthatja meg, ha az általa feltelt arra a kérdésre, hogy az együttes ülés tagjai kívánnak-e szavazási, ncm-mcl válaszolnak.
— Mint méltóztatik tudni, :i szavazás írásos. Folteszein tehát a kérdést, méltóztatják-e kívánni a szavazás elrendelését ? (Fel kiáltások : Nem ! Nentil) Kérem, hogy azok, akik szavazás :clren-dülésct kívánják, erre irányuló
Tjrj MfltW régUzIst-pénzt és tBrt irnnyut
magas napi áron veszek BÁB ÁNY ékszerész,
Hi=rihr MIkMl M (Pott*«! IMB.SM.)
kívánságukat terjesszék elő. Megállapítom, hogy a szavazás elrendelése iránt űz 1942 ; a l. e .Vik. szakaszában t\'uglull rendelkezésnek megfeleTően Írásbeli kwánságol nem terjesz-
1942. február ]t)
l»t tsk elő
WWe nagybányai Horthy István urai kőzfeikiáUtassal megválasztott kor-mányzóhelyetttsnek jelentem kt.
— Minthogy az 1Ü42 2. t. e. G*ik szakasza szerint u kor-mányzóhelyeltes megválásatusához a Kormányzó l\'r Üföméttó ságti megerősítése szükséges, a megerősítés kieszközlése céléból az ülésl felfüggesztem
A Kormányzó Ur megerősíti a választást
Bárdossy LÖszló miniszterelnök ezután gyorsan elhagyta helyét, hogy a megerősíti) üzenet okmányát inagához vegye és eltávozzék. A ínJmsríeretrink\'ele kor ,< királyi palotába ment, hogy a Föméltöságu Kormányzó Ur elé terjessze a rrLegerősi-tésröl szóló korrnányzói üzenetet az országgyűléshez.
Bárdossy László miniszter, elnök rövidesen visszatért a .Várból. Utána a képviselőház elnöke I
újra megnyitotta az ülést.
A kormányzói kézirat felolvasására Bethlen Pál grófot, a felsőház jegyzőjét kérte fel, aki azt M olvasta.
A legfelsőbb kormányzói kézirat iyy hangzik :
— i\'isztelt Országgyűlés ! Vitéz nagybányai Horthy István L\'rnafc-az országgyüléiejryüttes ülésén kormány zóhely éltessé való megválasztását az 1042:2 t. c-ben gyökerező jogomnál fogva megerősitem. Isten áldása kisérje uz országgyűlés munkálkodását a haza javára és dicsőségére, t
Kell Budapesten, 1942 évi február hó 19. napján. Tltéi aafTiaiyal Horthy Hlklós s. k. Bárdossy László s. k.
A megérő sitésről szóló kormányzói kéziratot az országgyűlés tudomásul vette.
Küldöttség Indul i kormányzóhelyettesért
K*uÚn ujr» az Wfeök *nj*U»óelt
SS«H|rá:
— Tisztrti Országgyűlés! Az ((Mii. 2. l.-c. fl-lk szakasza érfeumébeu » r»«gváJasxfott és megerősített kofaJány. zóhdjertesjiek/ ~*i országgyíités szia* előtt, l«hetöíeg » konnányzoheryottmi mrgváiaMtó együttes alosen1 eskßt lűQV tennie Bejelenteni, hogy Sx eslru-tétel * mai együttes ülésünk folyamán * Kormányzó Ur OfomAésága jeJen-léiében fog megtörténél.
- - Bejenntwn, hogy inegráat-utAs-roi én Bz eskalélei idajéről a manya. |jelölt konnányzohclycitxsi az ornág. HCTiYJés kúklótiégüeg ért«MlA
lein továbbá, hogy a küldöttség ragja báró perényi Zsiaiuond es Szabó János felsőházi tagok, valimunt ivády W és Csizmadia András oreiággyü. lési képviselők legyenek. (Éljenzés.)
- Méftoztataakj; a javavtaihoz hozzájárulni 1
Az onOiiggyülés *¦» javaslatot egyhangúlag magáévá teszt. Arra az idóre, Hmig a hiiUIÖltség-megbízatásává\' eljár, »z tlléít felfuggrszrcm.
A megbixást elvégző OTSzággyü\'ésí tagok hamarosan visszatértek vitős Horthy Istvánná), akit az urszággyu: lés nagy taps***\'fogadott megérkezésekor.
Megérkezik c Kormáoyió Ur
A Kormányzó Ur is rnegerkezetl. «kit a kupolac-AírnokKui a miniszter-eJnőkj.a két ház elnöke és a kormány ragjátf fogadtak, ixlkes éJjfanzéssei kő-sioniMtéli a kép^lselőkiés a f*i\\őházt tagak egyatánt.
l**snády.Nagy András, a képviselő há>. etaöke\' az egynitot ülést ujbőí megnylroiU: ( ,
— Méty lisstakttai üdvözlöm * F6-uiéltoságu Kormányzó Urat, hogy *z
országgyűlés m»i imrjepéiyes egjfHtes ülésén megjelenni méltóztatott. Ugyancsak tiszteiénél üdvözlöm az eskütétel céljából megjelent és megválasztott Kormányzóhejyetlas Ural {lelkes éljenzés) és kérem, hogy a törvényben elöirl esküt letenni méltóztassék. Felkérem vitéz AUskolczy Hugó jegyző urai, hogy az eskü szövegét olvnass* Fej.
A kormányzóhelytttes leteszi az esküt
A i»ayzö az wkü *zó\\»gét Wól. | i»sva, amely igy hangzik;
— Én, Magyarország megválasztott Kormányzóhelyettese, esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz és Ma-gyarország Kormányzójához hü leszek, az ország törvényeit, régi, jó és helybenhagyott szokásait megtartom és másokkal Is megtartatom, függetlenségét és területét megvédem, kormányzóhelyettesi tisztemet az alkotmány érteimében az országgyűléssel és a kormányzóval egyetértésben a felelős minisztérium által gyakorlom és mindent me\'éteszek, amit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. Isten engem ugy segéljen t
A Kormányzóhelyettes Ur esküjét az egész ház tagjai lelkes éljenzéssel fogadták.
Az eskü letétele után az elnök megáll apitotta, hogy- a Kor-
mányzóhelyettes Ur Őfőméltósága a tőrvényben előirt esküt az országgyűlés- szine-előtt letette. / i A választás és eskütétel tör vény beiktatás*-
Ezután Bárdossy László mi- i helyettes metfválaaetásáWl és 3iiszterfcmök betérj esztette és eskVrtételéttelr- tórvériyboiktatá" vgyben-IsnüitaKft a \'konnáwyzé- | sáréi szóló tön-ény(fávaslatot.
A/ elnoL Irltetfe a Lárikv.1 a
javaslat ejfogarjására vonatkb-
zólag. Az onisággyülós a Wr-vényjavastatol általánoasdgbau és részleteiben is elfugudta
\'I\'asnády-Nagy András elnöktársa nevében is felkérte tv titán a miniszterelnökül, hogy a letárgyalt és elfogadott törvényt toviiíibi alkotmányos eljárás céljából terjessze a Kormánvzó L\'r Őfőméltósága elé.
A miniszterelnök a Kormányzó l\'rhoz ment, átnyújtotta neki a törvényt, aki/azt aláírta. Utána maga. a miniszterelnök is aláirta.
Lnnek megtörténts után az
elnök szótolt Ul ulra :
- Tteztelt OrsriflgyüJés ! A/ alkotott tönéTiyat«k kihirdatési záradékkal és a Főméltóságu Kormányasó Ur aláírásával.való ellátása megtörtént. A törvény az Országos Tőrvéjivtárbarrlüiz. zé fog tétetni.
Az elnök bejelentését az országgyűlés tudomásul vette
- Most felkérem vitéz Mis. külczy Hugó jegyző urat a jegyzőkönyv felolvasására
A jegyzőkönyv felolvasása után az elnök köszönetet mondott a Főméltóságu Kormányzó Urnák megjelenéséért és együttes ülést bezárta i ,
Vitéz nagybányai Horthy István
Vitéz nagybányai Horthy István 1904-ben született, Pólábon, református vallású, nős. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a budapesti József műegyetem\' hallgatója lett és itt gépészmérnöki oklevelet szerzett.
Már műegyetemi hallgató korában kezdett el a repüléssel foglalkozni. Mintán 1918 augusztusától az összeomlásig a fiumei haditengerészeti akudémia növendéke volt, tehát katonai kiképzésben már részesült, 1926-ban önként jelentkezett katonai szolgálatra és júniustól szeptemberig, majd 1927Juniusától szeptemberéig szolgálatot teljesített a magyar légierőknél. Ez idő alatt megszerezte a különböző repülő fokozatokat és mint pilóta egyik vadáazszázad-1)0/ nyert beosztást. 1929-ben nyerte el a repülőhad nagyi rendfokozatot, evenként bevonult ezután is u légierőkhöz gyakorlatra s vaclészHzáz\'adához vonult be l&Mi szepternííerébeu, majd 1939 tavaszán ét> őszén Is. 1939január óta tartalékos- repülötőnaduugy.
Műegyetemi tanulmányainak be-jejozésé után hosszabb külföldi utat tett Tanulmányútjáról vlsz-szatórve, 1930 november havában a ra. klr. állami vas- acél- és gépgyárak szolgálatába lépett szer1-ződéses főmérnöki minőségben. 1933-ban műszaki tanácsossá, 1935-ben helyettea Igazgatóvá lopott elő és még ez évben megbízást kapott vezérigazgató-helyettesi teendők ellátására íb. 1935 november havában miniszteri-tanácsosi címmel ruháztatott Tel. 1937 július havában igazgatóvá nevezteti ki, 1939 október havában pedig a vezérigazgatói teendők ellátásával bízatott meg.
1940 június hó 1-óvel a m. kir. államvasutak Igazgatóságának elnökévé neveztetett kf, 1941 július hó 4-én kelt legfelsőbb elhatározással államtitkári címmel ruháztatott fel.
1940 november 13. óta Jasz-Nagykun-Szohiok vérmegye beválasztása alapján a Felsőház tagja.
Vitéz Horthy István mint a m. kir. államvasutak igazgatóságának elnöke, aránylag rövM működési ideje alatt számtalanszor tanújelét adta annak, hogy közle-
kedés problémáinak egyik leg-alaposaot) lsmérője\'s szolgálatát kiváló hozzáértéssel, nagy körültekintéssel ós párutlan lelkiismeretességgel látta el, úgyhogy nagyrészbea az ő kiváló munkásságának volt köszönhető, hogy az államvasutak u inni rendkívüli viszonyok mellett a közlekedés terén ráháruló feladatoknak eleget tudtak tenni.
Vitéz Horthy István élénk tevékenységet fojtott ki az egyesületi és sportéletben is, elnöke a Horthy Miklós Nemzett Repülő Alapnak, a Magyar Póló Clubnak és a dlékkaptár-szövetségnek; társelnöke a Magyar Cserkesz Szövetségnek és alelnöke a Magyar Tourlng Clubnak.
A közélet terén kifejtett értékes és eredményes Tmmkrisaagáért megkapta a Magyar lírdomrend Középkeresztjét a csillaggal. Tulajdonosa ezenkívül számos magas külföldi kitüntetésnek Is.
Vitéz Horthy István 1940 április 27-én votto feleségül Edeto heim tiyulai Ilona Mária grófnőt. Edelsheim-Gyulai Lipót gróí.föld-birtokos leányát.
Vitéz Hoithy latváiiné VItózHorthy Istvánná igen élénk tevékenységet fejt ki a magyar szociális és jótékonysági mozgalmakbari. Elnöke a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége vasutas szakosztályának és társelnöke a MANsz. központi szervezetének, A vezetése alatt álló szervezetek Igen eredményes és áldásos munkát- végeznek, különösen a munkáscsaládok ós gyermekek állandó intézményes támogatása terén. Már eddig is számos Jelentős munkásjóleti intézmény létesült a szervezetek utján és szátaos munkás-szociális és gyermekvédelmi intézmény kiépítése von folyamatban. Vitéz Horthy Istvanné a MANSz. keretében folyó munkában állandóan tevékeny részt vesz és személyesen ls köt és varr a MANSz. munkahelyiségeiben.
A vezetése alatt működő szervezetek a harctéren küzdő katonák téli holmival való ellátása körül ts szép eredmónnyol dolgoztak.
Vitéz Horthy Istvánnak és feleségének 1041 január 17-ón fiuk született: itju Horthy István.
Vitéz Horthy István, a magyar sportrepülés első embere
Aug muh «1 a magyar repülés katakomba korszaka; máns oly nagy londü-lelusi indu\'.t fejlödósaelc « magyar ra-püiés, liogy *» nehéz napokat; a sok kuzdésl, a mjagprő-báltatist csaknem leäjasnn etfalejWiük.
Msgls visü«*tekíntüik »a •Traut tü
esztendőre s h»,megvizsgáljuk h meg prőbáluttások korát, mindenütt ott találjuk\'* iv|iülöe:*mém-«lLke kapcsolatosan a magy*r S]X)rtrepülAi <*ső •\'»• bérét, vitéz Horthy István iHamUtkárt. -* Horlliy Miklós N«nM»U RepüJÖ Alap-
ZAUAJ KöZLÖN*
Ékszer-átalakitást, javítást és felújítást
szakszerűen végzek, BÁRÁNY ékszerész
t Horthy Mlklós-ul 3. ÍPotttvil utmbMi.)
uBtaökét, * ma uiegvátasztoll kofkniány. tóholyetüÉst
*
Sok-sok esztendővel ezetólt, amikor meri J repülő-századost légügyi foi--ngyélőn«k, « repülő-főhadnagyot fö-•tiiaiiőrnek, ai itjpülőexiodvst\' légügyi i1{jE(íjtónuk hívták: abban az időben, amikor a :reptues. csak igen > ke vésnek juthatott .osztályrészül, a katakoiulw-korszak\'kellős közepén, fiatalon jo-ilmlkezelt viléz Horthy István repülő-órikcnU*Í>.»aolgáíatra a ez;.ei ; (jóidat mutatott a magyar ifjú-M,aáQnak.
Abban az időben műegyetemi hall-jaló volt. A kiképzést az: akkor még a trianoni békeszerződés áilai "bilincsbe veri ói lOjiett nonvétt légierők kötő ó-ikében végezte d, a harmadfokú kiképzés ulóu vadászrepülő ML. KözLOn a tnotornélküll repaléss*! is inusnzlvan toglalkozott. Mint az Állami gépgyár oserk*aics"pQta reputoowUlyóoa k ve. ietőj* ím eiöinlo oktatójn,. sajáhnaga vitte ki . tjuluíramón a. oövuidékoket ¦i repütőierepre és lenüésjaeUsen maga n résitYett a repűJésBkm.
j »32 ben váiuiw el a . Jámbora* repülő sMabüTának? pa/noc*nok^ágjii és annak nagyszabású szervezésében mindaddig intenziven vett reszt, anug a MáVAG-nái történt vezérigazgatói kinevezése visszavonulásra nem kéiry-szariielte. A jamboroe -alatt többször látogatott ki a repüJőtóborba, többször repült s minden alkalmat megragadott rrpúlöhei való kapcaoiatának \'kintóryí-lösérc,
\' \'Katonai szolgálaténak
bujtársaitói seutiniWta eömi különböző módon tett inlndou t4kalornrnal dogot simiutv vadászrepülő az idők .foáyamáu megismerkedett ininden ujcvWásztipu. sraikkak\'nspöhe is .azokat Jt.saük&éges toiskoMi is elvégezte, jgy érto el t!«0-líen a tartalékos lepülörsutnogyi ran. Koti-taajd Í93& január es^ejen-tattUé-i kos.fóhejdaagy lett.
Végre a magyar repülés számára, is felvirradt. A nagy német szomszéd is ebHr\'iiiatátunk.^tf^ntségéA\'ei szét-törtük »7. átkos,Liánom békeszerződés bilincseit s a katonai egyenjoguság megnyitotta a magyar repülés elölt » fejlődés útját. Vitéz Horthy István - Bemtewrelesen ekkoj- sem anfcradt tétlen, * fetaiössegte\'jes polgári áUú&a melietl ismét iftpülöA közé jött s
elvállalta a Magyar Aero Sxö vetsöQ vezetését.
I.\'gyanalckor érte az a bizalomteljes \'flicgtísate\'.teíes. bogy >1őroé*tóságu kormányzó ¦\' urunk Oa akkor .¦iafcrpított I \'Horthy* Mikiéi, -MemseuV lt*pü\'rt Alap intézőbizottságának etaöka tisztét\'bizta i«4.j.Mind a kéfc.pyagbizáA óriási folo-l^stégcU rakott vitéz \'Horthy Islván iwkWaira.^ fiatal ^aaagyarv.iepüléa jövő-lének megfüajxizása. bteatolt rá. Ugy cie/dük, bátran és tárgyiiatípsan úüil-..Jiatjuii ítzt.jbogy.
^Héz Horthy -látván a betéhe-^-tyMett-irlzatornnak mindenben ... megfelelt.
1939-ben polgári tfiaSábél kifolyóWg
acükeégeué vált Indiába való utsatiaa. Megtehete volna ezt ax utat, mint üzletember, mint exytk legnagyobb mHU gy»r állami intézmény vezetője, de ö ismét a7. első magyar sportropflióvó változott, ükkor, amikor mód ós nVkn-lom ny\'it "rra, hogy saját szemé-lyóti j keiesziül mutassa meg a knpgyar BpoH | rejiülo kiválóságai. Egy a gyártól ren-delkezósére bocsátott száz lóerős Ara. dó 79.
¦ portgéppel magányosan vágott neki Keletnek,
olyn bravúros eredménnyel járta m<g
a Budapest—Bombay, Bombay—budapesti utat, liogy uuinzetközi viszony-lutlían is eUsmerésl aratott. Visszatérte alkaJmdval fómé\'tóságu kűiiuliny-zrj uruitk s u magyar repülés vCxOloi fogadták nagy leikesejéssei, mi pedig «liogy annak idején mog w irtuk, it.en-igeu nagv hüszke,ié^gel néztünk rá!
A trianoni békeszerződés bilincsei lassanJasaan széllmllottak s honvéd repülőink először Cscákon, majd Keo-teu, a s-égül Itó^eu. je\'enlek inog s villogtatták a Ssenl Korona dlusöségót. Vitéz Horthy irtván, mini
az egyik honvéd vadáaz re pülőoiiütály tagja,
nünd a . háium írlkalutaúnaJ bajtársai-
Bükk-, gyertyán-, cser hasáb- és tQz|fa
fünészelt _
maximális áron **!
állandóan kapható
Mémelh iéuú vLSss&
¦aarrswsttsua M. Telefon: 534
rnl •aytttt- bwonn*, itfasjst tett honvédelmi liŐialerelUégéoek, KÖz)>en oi-íga* ál\'ása éa iok\' munkája nüalt a Mngv-ar •Aero Szövoteog vwrolésétöl-megváit, de a Repülő Abip o^ióki tisztét mn^tártotta s ma nincs az <u aprólékos, de jo\'.en lőségioljes részletkérdéssé az Alap munkájának, amiben «r ö keze ott ne voln« a ne éreztetné minden egyes alkalommal art, liogy családja » magas állása melleit liozzá legkózo, i\'-hh áll uz öl mindig &zOreíct!ol és mogbe.sütéssei körülvevő apor(rap|a ők tábora,
A repülés vitéz Horthy István csa. ládi köréi* i-í bOyonult, Emlékezetes mindnyájuuk azáinará, auúkor esküvő után a fiatal bázaspár
náazutját a Feidk&zi-tengsr körül sportgéppol tett* meg
Fiatal feíeséOB motortiélkü\'i íVpOtfi lett nemrég tölte ló vizsgáját. Vitéz llorlliy [fltránné azonban moloroskiképzésbeii Is részesül s oi>i>en férje « mestere,
VtléJt Horthy Istvánt, a bonvótl re. pírlöfőhadnngyol s a cserkészt isztet ünnOpli. a r.^erkésziepülök láliora s hálával gondol mindarra a sok s*.git-;..\',\'ív és támogatásra, amil^n a J;im boreo elölt, alatt, később az évek folyamán ökrt részeailetie.
Ilovszky János képviselő szombat este érkezik Nagykanizsára
é> vasárnap délelőtt részt vesz a Baross-kerOIet évi kOZgyÜlésén — Délután pari híveit fogadja a Kölcsey-¦tcal párthelyiségben
Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselője szóm" bat este érkezik Kanizsára tlr. Domokos miniszteri tanácsos, a Baross Szövetség igazgatója kíséretében. Az állomáson ugy a Baross-kerüld vezetősége, mint a MÉP-vczetŐséff a part-vezntóvel az élén fogadja öl. A pályaudvarról a Központ-szállodába hajtat, ahol a MEP vezetőségével rövidén értekezik.
Ilovszky. képviselő vasárnap déletölt részt Vesz a Barosskerület évi. közgyűlésén, amelyen beszédjét mond. majd délután 1 órakor a pórtbelyiség-hen fogadja a hozzáforduló pol-
gárokat, íizt megelőzőleg értekezletet tart a MEP tisztikarával.
A párlvezctő felkéri a pártvezet őség tagjait, a tisztikart, liogy vasárnap délután 1 órakor a Kölesey-uteai párthelyiségben pontosan megjelenni szi-veskedjenek.
Akik valamely kérelmükkel a képviselőhöz akarnak fordulni, előzőleg dr. Tlfolway Zsigmond nártvezelőhöz szíveskedjenek — kérelmüket írásba foglalva — fordulni.
Ilovszky képviselő hétfőn reggel (i.27 órakor visszatér Budapestre.
Több mint 30.000 pengőt fizetett kl eddig hóeltakarltásért Nagykanizsa
Elfuvarozlak az utcákon felgyülemlett hótömeget
A város köztisztasági hivatala -.- mint rinegirtuk — íiöbb, mint száz munkást mozgósított az ulóbbi napokban • a hatalmas hó tömegek? és torlaszok eltávolítására és az utak szabaddá td. telire. Volt olyan nap is, amikor 130 embort állítottak be a hómunkára. A téli hóeltakari-tási munkák.eddig több, mint 30.000-pengöjébekerüItek a vár
rostiak, amit jobbára munkai, dij fejében fizetett kia napszáL mosoknak és hótakaritási munkásoknak. Most az utcákon végig felgyülemlett hatalmas hó-tömegek elfuvarozására kerül sor, ami. még napokig fog tartani, míg sikerül az egész tömeget elszállítani. I
valószínű, bogi\' a továbbiak folyamán; végzett takarítási
*ebZuáZ. , városi mozgó csütörtöktől-
19—33-tg _ vasárnapig
i Csak 16 év*n falülitk réasére I
Karddy Katalin legújabb és legsikerültebb filmje
„UFA-
KÍSÉRTÉS hangos vildghiradó
SlSaddsok kexdete kOxnapokon S, 7 és 9, vaedrnap 3, S, 7 ét 9 órakor
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR muaaxtaloanál
r*gvM ra<j rendtljei.
NB«yk«nl«»». VárMhái-|»le4> IKtt
munkákkal és hóíuvarozásokkal a városnak mintegy 50.000 pengőjébe fog kerülni\' az idei hó eltakarítása.
Szlvhfbával ls meg-öregedhetik az ember
Éíjílnk észazerfl életet
A sziv és s vérkörök szorosan Ósnre. tartoznak, A sziv, mint o vérW>ringés motorja az artériáklirm és vénákban mozgásra kényszerül a vért. Az artériás vér oxigénndt és tápanyagokkal relKzete<ve épilöanyagol .szállít a szerkezei kötönféte rószélic. A vénás vér unalmas termékekéi vLszi a kiváiö«bö-szerveklmz, A sziv a vérkörben bizonyos erői. "z ugynCiOzcIt vérnyomást fejt ki, amely eryroszt a sziv qnojjötő*, másrészt a vérwlények e&tenállasátói függ. Ebből cgyszorsminil látbaljuk, milyen fonlos szOrepet játszik a azir-levőkenység és a n.egfo\'eiö vérkeringés az emirCr egészsego szempontjábéL sajnos azl ;i megáJtapitái.t ko]I ien-ni\'ink, hpgy a vérkeringés- és ^ztvl.e-logségek korunkban egyre nagyobb szcrejei kezdenek játszani\',
Már most az a kénlé-,, lelietsóges* egy szivbiba\'kóveikezU\'-l^Jii előálló be-legséget hygienikus utón ökikátaniT Híres professzorok igennel válaszolnak, A sziv bygleniája elsősorban incgfclolő szabályos életmódot tesz szükségessé. Azl orvos i^ak azl áUapíthatja meg mi a Ude^os jc\'etiség oka. A betegség leküzdésére tud utasításokat ailni. a páciensnok azotilwi mindenl pontosan \\yo is keli lartatűa. Elsősorban a sbb. mélycs élet foladuLa és no mindenért «z orvostudományt tegyük felelőssé, hogy valaki nem normálisan funkcionáló szívvel hosszú ideig él e vagy nem.
Ilyen Crnl er is mcgöiegedhvük. Némely c.sO\',l>en csak megfelelő nyugalorn vagy mozgás szükségeas, máskor viszont megszállott táplálkozás. Sporlo. ¦lásnái a szí\\«l orvosi felügyelet alatt keli tartanunk, lw>g>" osettegas káros alakulásokat megakadátyozztink. Alta. látian a ncgyvcuetlik ólelóv után uuir korlátoznunk kell a sportbéli tovékeny-ségel. A későbbi rlctkorb\'.\'n az ember számára bizonyos művészi tevékenység rendkívüli előnyt je\'ent, inert »z idősebb emberek fuioiábm nagy\'hnjlao. dóságot árulnak el, liogy hosszabb időt töltsenek a kártya vagy a sörös asztal melleit, ami pedig egészségi szempontból lOndkivfti.\' kedvozöticn kó-velkezményckkei jár. fí]i|ion azérl uagy örömmel láthatjuk azt a lőgujttbb törekvést, hogy orvosi felügyelet mellett már ifjúkorban (ikBZdik a művészi érzék kifejlesztését, l>.ek a gyakoiia tok lermészetAsen az individuum adott-ságai szerint alakuhiok.
A szív és a vérkeringés egészségének megőrzése lermészet szerűiig "feL tételezi ar alkohol, kévé és nikotin éhezőiének inérsáMésít. Gennyes mandula és fogak gyakran szivmegbetego. désbez vezetnek, meri rnegtásnödják a szívizmokat. Stúyos s/ékrekodéss ugyan csak kedsezölloa lutást gyakorol a sziv munkájára. A betekben kol«tkezö gázok felnyomják a mell üreg falát, amely pétiig még egészséges sziv esetén is zavarokat idézhet C4ő.
J}, ¦.irón,--]! |
Ci|)öt Te!elo:4t8. csak ELEKESTŐL
(Dennata) fj-nt 13. a.
«
i94j. torait iá
iwlh 4« fcaHteéli najy választékban és szolid árban
i . Bárány ék*zerésziiél
Horthy Mlklós-ut 3 (Postával szemben.)
Taberknlózls ellent hét előadásai
Február 20-án Riltcra Zoltán a bűn.
Február üO-án Desseő Mihály b«a,i
Február 20-án Székács Sándor i
Február 20.án Fodor Erzséhel és csecsftnÖvédö
Február 2t-én liillcra Zoltán a
Február 21 -én Székács Sándor iskolában.
Február 22-én Bittér* Zoltán a
Február 22-én Székács Sándor házban.
Február 22-én dr. Szabó István ben.
Február 22én Fodor Erzsébel a
láW
déWött 9 órakor dr, keieskedefiiii iskolá-
déhnán l órakor dr. i jiolgári leányiskola-
délután ;< órakor dr. < polgári fiuislajláWn. tlélulÁn fi órakor dr. u zótdk.e.«izte5s anya-iiiiézetifOD.
délelőtt 10 órakor dr. jeudörségea. délután 3 órakor dr. a Vécsav utcai elemi
délelőtt 11 órakor dr. Vitézi Székházban, délelőtt tl órakor dr. a törvényszéki fog-délután fé1 \' ¦Srakór a Polgári 0\'"asókör.
délután l órakor dr. Hozgonyi utcai isko-
Vigyázat I
A Darmol haahajlól utáaaz-/.ik. Üoyeljcn. mert m Indán tablettán a „DARMOL" szénák ét T alakú bevágai-nak kell lenni. Kimondottan eredeti ciomapban kérje
A tuberkulózis
A tuberculosis a! legpusztítóbb népbetegség, mély a nemzet törzsét, a dolgozó népet tizedeli. Az Országos Közegészségügyi Intézet legutóbbi adatár szerint 1910. évben 100.000 lakosra 131 tuberculosis által okozott halálozás esett. Ezt az arányszámot véve alapul, a tatai Magyarország 15 millió lakosára minden évben 19.000 tuberculosis állal okozóit halálozást kell számítani. Borzalmas szám, ha elgondoljuk, hogy ez fpgy emberöltőn — fiO éven át — egymillió ember kiesését jelenti a nemzet testéből\'és<eletéből.
A 19.000 tuberculosis halálozás a tudomány által megyllapi-tott törvényszerűség , alapján 57.000 — a halálozás háromszorosa — nyílt azaz fertőző túli erculosísban szenvedő beteget jelent. És ezen szám hatszorosának, 312.000 embernek van zárt gumós folyamata. Ez egyharmad millió ember kikapcsolódását jelenti az egészséges rsaláífi és nemzeti élet\'és munka folytonosságából.
Naptár: Február 19. Csütörtök. Rom. kat Konrád hv. ProlostánR Zsuzsanna, lar. Adar 2. ^~v
UTORT
BETTEIÍRBE
márkás bulomialonJAban vefyen «cv rendeljen Conjf.ry ut 14
A tuberculosis legíöbbnyire a fiatal munkabíró szervezetet támadja meg 20-^-\'30 év között. Ez a nemzeti munka és honvédelem szempontjából a legértékesebb korosztály
A tubcrculosist már az ókorban is ismerték. Az orvostudományok Ősapja, Hippokríales már Krisztus előtt 410-ben le-irta a mai felfogást nagyjában fedező tünetekkel a betegséget. 1712-ben a szicíliai királyságban már rendelettel védckezlek ellene. 1865-ben Parisban tüdő-vészes beteg köpetével már sikerült tengeri nyulakat fertőzni. 1881-ben azután Koeh Róbert nagy német tudós felfedezte a tuberculosis kórokozó bacillu-sál. Ez a baeJllus csak ti-700-szoros nagyítással látható vo-násTia a nagyító alatt és mégis ez a csöppnyi baeillus az afrikai őserdők minden félelmetes ragadozójánál veszedelmesebb. Rendkívül szívós és életképes ¦ beszérndt köpetben hosszú hónapokig életben marad - a napfény azonban gyorsan el-, pusztítja. Ez a tény megszabja a küzdcllem irányát is : küzdelem a por ellen és minél tóbb napfény lakásunkban és életünkben.
A Koeh baeillus állal megtá-madolt egyénben a baeillusok megtelepednek, szaporodnak, gócokat, göböket alkotnak. * környező szöveteket elpusztítják és a szervezet súlyos zavarait okozzák. A baeillusok \'által termelt mérgek pedig felszívódva a szervezet súlyos lázait hozzák léire.
Ameddig n baeillus a szervezetben clzárlari szaporodik, a folyamat zárt és nem fertőz Amint ,*i beteg ember váladékai - nyál. köpet, genny ¦ a bncil-Itisokal a külvilágba juttatják, a betegség már nyílt és fertőző. Minthogy pedig köhögésnél és beszédnél az apró nyátcsojvjiek láthatatlan tömege finom hármai alakjában a levegőbe kerül, a fertőzés lehetősége még a nem köpködő betegek részéről \' fennáll.
A tuberculosis lappangva kezdődik. A fertőzést nemcsak a beteg emberek, hanem a beteg állatok — telién, kutya, pnpa-gály — is terjesztik. A tuberculosis nem Örökölhető, csak az arra való hajlam. A kórbonctani adatok és az ujabban hatalmas tömegeken megejtett szűrő vizsgálatok szerint az emberek legnagyobb része fertőződött valamikor életében betegséggel, de a szervezet ellenálló képessége legyőzte a bajt. — a Folyamat gyógyult, elhegescdett * és csak a Kőntgen kép árnyéka -minthogy nagy sebhely forradása - jelzi a lezajlott nagy párbaj emlékét. A ruberculosis gyógyítható. Jókai Mór 79 évet, Goethe 82 évet élt — noha fiatal korukban súlyos folyamaluk volt.
A tuberculosis eileni védekezés egyéni, társadalmi és állami feladat. Az egyéni védekezés :
Festessen Tisztíttasson
\'Pálcsics-nm
tisztaság és egészséges élet, sok nnpfénv, sok levegő, testedzést, mértékletesség munkában, szórakozásban, evésben, ivásban. A társadalmi feladatot a nélkülöző családokról való szociális gondoskodás, az egészségtelen lakásviszonyok megjavítása ; az ulcák portalanítása és az egészségügyi ismeretek terjesztése
jelentik. Az állam a küzdelemben u nehéz ütegeket, harcikocsikat és repülőflottát jelenti Kórházi osztályok, szartatórh)-
| mok, erdei iskolák, tüdőgondozó intézetek sorozatát állítja fd uz ország különböző pontjain, hogy megszüntesse a 19.0o6sr>
i tél koposó feletti zokogást.
Nagykanizsán is lesz az idén fürdőügyi vándorkongresszus
A Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság a tavalyi fürdőügyi vándorkiállítás nagy sikerének hatása alatt elhatározta, hogy a vándorkiállítást az Idén is foly-ta\'ja. Ebben az évben a következő 80 város meglátogatására kerQl sor: Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kaccsá, Szekszárd, Baji, Szabadka,
Zenta, Újvidék, Zombor, Mohács, Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely, Kőszeg, Sopron, Györ, Pápa, Veszprém, Székesfehérvár, Esztergom, Komirom, Ér sekujvár, Balassagyarmat, Léva, Salgótarján, Eger, Gyöngyös és Jászberény.
A Mura partján megfagyott egy kototi gazda
Kotor, február 19 (Saját tudósítónktól) Tegnap történt, hogy Tomasics . István .\'111 éves, kotori lakos,\'gazdaem-ber. testvérével és egyik ismerősével a Mura folyón tul fekvő Bana szőlőhegyre mentek, ahol csendesen eliszogattak a noha borból. Mikor este hazafelé tartottak, Tomasics nem tudott lépést tartani társaival, azért a kotori révhez tért be, hogy melegedjen. Társai abban
a- hiszenibon, hogy haza fog tudni menni, ott hagyták. Mikor Tomasics később folytatni akarta útját, csak rövid I szakaszig tudott menni, ahol el-erötlenedett és ottmaradt. A községi harangozó talált rá reggel, aki többekkel hazavitte, de már nem volt benne élet. Megfagyott. .. , , ¦ ,.
A tragikus halálesetet jelért* lelték a hatóságnak.
Dj Vöröskeresztes ápolónőképző tanfolyam indul Nagykanizsán
Jelentkezni a hatósági orvosnál lehet
Közöltük, hogy az előző Vörös Ko-reszl ápolónő.képző tanfolyam folytatásaként megindult a második tan* folyam, littől fúgget\'.enul a Vörös Ke. reszt legközelebb megindítja további ápolónö-képző .tanfolyamát a közkórháziján. Különösen a mai helyzetijén és a mai körülmények közölt ajánlatos, hogy minél többet) >*gyenek részt az ápolónőképző tamíolyainon. Az egészségvédelem egyik legfőbb biztosítéka, ha a baj nem talál bennünket készületlenül. Felmérhetetlenül nagy-érték iejUk abban, ha a családanya vagy a ház bármelyik nötagja olyan elemi egészségvédelmi iNmerctekkei rendolkezik, amelyekkel rnegélőzhet, elháríthat bajokat, beici{séfiekBl. vagy
A német VictorlánaK kezdőbetűje, a „V" belli, amely ma mér ott lengedezik a párisi Eiffel-toronytól végig Európa minden városának zasHajin és cz a „V" betű ragyogja be neonfénnyel a békéért áhítozó emberiség éjszakáját.
A„V" betűs jelvényt minden európai kultúrember viseli, aki hisz az igazság diadalában.
topható Bárány ékszerésznél.
ha már felütötte fajét a beagség *
csávádban — az orvosi ula&Uások maiéit a legjobban tini.a e.üm beteg ápoló lisztét.
Erre akarja nOvsSnl « Vörös Karcsit ápoló-tanfolyam azokfat a nőket, skür hajlandók részt venni a iegkózeabb meginduló Vörös Kereszt ápoió-tan-lolyamon.
Akik részt akarnak venni ezen a fonlos tanfolyamon, jelentkezzenek rau&őbh dr. Biitera Zoltán hatósági or. vos Sugár uü rendelőjében déftttUt II és I óra között.
A káromkodást iettera én m tSrvéssy bünteti I
MÉRLEG
Htodra «éretlw» _ SzakiíPri jarttti
SCHOLCZ JÁNOS
mőrlogítéBxltÖ-meator
Nagykflalzaa, Efllvfla-tér W. tsAav
1342. február 1Ü.
ZALAI KÓ/Í.ONV
_ (Alsólendva képviselője)
\\ visszatért Délvidékről Lehívott .-iitfggyüiéVt képviselők sorúból k«Liö ^rpegyej. Az •gyík [¦« »oraik Ollú, \'i calkfymyai YJla.satiSkciiaL.-t képvi. grißj«, »kinek közéoii portréjál e liu-jjhűkról is ismeri már a qifigje lakos-(?(0 a másik az lósők-mlvai kerüle! tépviitloje, dr. Orszftjti Pál. Dr. Or. aiigh Pál 52 íves, ügyvéd. Gdesályja ttnitó volt. Dr. Urvzágh aisű;oadVRÍ «Oker, o.i nevalküitott. a jugoszláv ^siiliás mán ott ke; «iL hagynia «ülofiy.ljt\'l. átjött i trianoni Magyar. orsiAg\'b*. Hosszú ideig ?11 Balalon-tartJen, mujd Győrien, ahol tb. vúr. megj»i tŐügj\'éMJJffk nevezték ki. A .rturH-ridék visszatérése után azonnal tím utazott és ott faradtiauitlnnui urekanykaJeU « visssatérés árdekáLen, ttvabkéot tartalékos főhadjugy, a2 íríiiv érdemk*ieszl tulajdonos*. Th. |uügj\'6s» Z«4a v4nn«gyéosk.
- \'Kinevezés)
A m, kir. földművelésügyi miniszter Siató János okleveles gazda, városi tüntrisdőt a X. fiz«ldd osztályba m. kir. gazdasági segódl\'elfloyeidvé ne. jejte ki.
- (Halálozás)
Nagy József ny, MAV s.-liszt folyó hó íO-én Nagykanizsán elhalt. T*m«-Ka folyó hó 21-én, szombton dé\'-útin fél" 4 ómkor lesz :t temető halottasházából. Az mgOszte\'ó szentmise jjdozat folyó hó 2Ién délelőtt fél 9 érakor lesz a I első templomban. (;)
- {Értesítés)
A Vöröskereszt javára az operaházi 1^0k kózremákódésév*! len-eretl r*ó. •dis Közbejött akadályok miatt el. niuad, A megváltott jegyek árát a rmrJWoséfí Uvéniágra visszatéri ti.\'Ken-dtzőség. <:)
- (Gondozónők kerestetnek i nyári napkosi otthonok vezetéséré)
Ai 1942, évben megsnerveiendö idö-uAkos nyári napközi otthonok miui-Ujál UunogOtó z-ilavármegyei lársB-(Wmi sseryezet c napközi ottlionok ve-Ktéfére általában július—augusztus hoppokra, kivételesen június--szeptember hónapra, gondozónőket keres. Az trr« a munkára vállalkozók lehetőleg ruirriiis 12-ig, de legkésőbben áprÜJ« 10-lg jelentkezzenek " .lakólve.yük Bze. rinl illetékes m. kir. tiszlk>rvosjiaJ, \'«» további felvilágosításokat meg. Wjt. lilsösorban okJü\\*J0i tanítónak, i°gy óvónők, tanítónő, vagy or**üilő-jtWtek je.entkezése kivonatos, másodikban G középiskolát végzel! icá-njokó, vagy asszonyoké-, akrk 2U-Jk üetévúkei rnár betöltőitek. KivéWCesm tífogadltato 4 középiskolai végxöttség-pi rendelkező 2(1 évnél Idősebb, kellő ¦Wtigendíju és erre a. munkára rá-knnelt nők jelentkezése is.
- (Kimarad a cigánybál)
Cwoka csütörtök esto a Szép Ilona «udegloben (Sáncl hirdeie\'t cigány bál ^oejőlt aiűadalyok miatt elmarad. (:)
- (A honvédek részere szánt "trttetadomanyok gyBjiőhslya)
A katáioa lul működű bonvéd aM-Wtrjk részért társadalmi utón gyűjtött (n u helybeli alakuUnoknox áiadni "^Qékoli nemes adomunyokat, fö-**l*n élv*z«.i cikkekei (cigJrct.a, a*c-|* ÍM stb) a jövőben a Helybeli Vürös Kereszt EgyW fiókjához kell Ml^toi, amery a lovábbi iranyiUlfiarói EMdoskodik. Téli óvőcütltek és téU WiázatOK a gyojtés tárgyát lehetőleg * "épmék, iBkintv«, hogy téli ni-^Hul a megszálló csapatok el van. 5* Játva, uyojLotieiy; ii> WajoUti ™»«f u.öd" Uten..e^a Vilmos koiiy\'v-i**l»lés Nagykanizsa, Deák tér. — ^kanizul Vörös K>r»szt vArosi vá-«ilmiBys, j ; 14)^1
Port Darwint bombázták a japán repülők
A volt holland miniszterelnök Jáva sürgős megsegítését kérte Amerikától — A hol-
land Timor Koepang kikötőjét támadta a japán légierő sikerei az angol vizeken
Berlin, február \'19 Néjncl vadász- és harci .repülőgépek kedden az Ilmcn-ló vidékén bombákkal és a gépekre szerelt egyéb fegyverekkel hatásos támadást intéztek bolsevista csapatmozdulatok ellen. A repüjfik igen sok szovjet géppuskafészket és fedezéket semmisítettek meg. Német zuhanóbombázók a keleti -arcvonal északi szakaszán kedden kü-\' Ionosén hatásosan támadták á Murman-vasut egyik állomását. Az állomás berendezését és egy a közelben veszteglő .tehervonatot megsemmisítő találatok érlek.
Nagy az anöoleUenes hangatat t Egyiptomban
Isztambul, február lí) Kairói jelentések szerint Egyiptomban egyre jobban erősödik a brilellenes hangulat. Nahasz pasa kénytelen volt a rend fenntartására igen szigorú Intézkedéseket foganatosítani. Rádióbeszédében relhivtn a lu-kosságol, bogi* szüntesse meg* tüntetéseket a megszállók ellen. Az uj miniszterelnök szigorú cenzúrát vezetett be a sajtóban.
9 amerikai hafó süllyedt el a Karibi-tengeren
Stockholm, február 19 Svéd lapértesülés szerint a német buvárhajók a Karibi-tengeren összesen 9 északamerikái hajói süllyesztettek el.\'
A Kis Szonda színeteket támadták a japán repülák
Sanghaj, Február lí) A Német Távirati Iroda bnlá-viai jelentést közöl, amely szerint a Szumatra szigetén partra szállt japán haderők előőrsei Palembnngból kiindulva a Te-lok Bclongba vivő vasútvonal mentén haladnak előre. A japán bombázógépek egész sor támadást hajtottak végre a Jávától keletre elterülő Kis Szunda-szi-gelek több pontja ellen.
Japán osztagok átkeltek a Bilin folyón
Amslerdatn, február 19 A londoni hírszolgálat a burmai helyzettel kapcsolatban közli, hogy a Bilin folyónál su-
A német légierő ujabb
los Iiarcikocslt és 189\'különböző jármüvet pusztított el.í
Szingapúr elesésének okai
Róma, február 11) A Atesaftgero lávolkeleli tudósttója a japánok szumatral hadraüveiotairöA ir. pakinbang is ugyanolyan he\'.yf»:b» jutott, mint a maldj> fokion Szingapúr — írja. A japánok báztoxitották maguknak a légifóiényl. majd a japáfl ejtöemyóSök eziei ereszkedtek l! a leveliiből.
j:\'p;in k\'.ilun.u körökben lungoztal-Iák egyébként, hogy Jáva szigetét 100.000 rónyl Jól fel fogy vSrzeil és kiképzett katona védi.
A Mes.saoero idézi a limes sz nga purhó) eMneneküll Uidósitójánfik jp-kentésél Szing-ipur eK«sztés*n«k okai., ról- Az augo> újságíró megállapítja,
hozy
az angol tábornokok Uhttst-Ismégének és tekintétyénsk teljes hiánya végsstss bato-lyással volt a helyist aluku látára
Másik rontos okA Szio^apur elvecasé-séJick i»z volt — irja a Times tudósítója —, Itogy az ázsiai lakosság nem \\e.te kl részét cle^eniüVíértékoen a Wdelmi munkálatokról. össxe«ttKl2 ezer embert szólllottak fel arra, hogy a különböző munkálatokban réatt vegyen, -iionban csak 800«n jelenlak meg a bunka helyén. i
Japán repülők támadása a tlmorl KoepaoK ellen (
l»ntoknt toglfillusasmak «1 éa máftíítöl
|-.i.\'-.k;; bogv a legnagyobb fizabadság^ használhassák liadi- és kereakaóeiinl hajóhadukat. |
lyos harcok folynak, Még nem e\'rősitcltók meg azt a japán jelentést, hogy a japánok álkeltek volna a folyón. Azt azonban közli a londoni hírszolgálat, hogy néhány japán l\'elderitö-osztag valóban átjutott a folyón,
A szovjet súlyos vesztesége
Berlin, február \'19 A tegnapi német hadijelenté\'s hírt adott arról, hogy a keleti arcvonal középső szakaszán a németek egy bolsevista harccsoportot bekerítettek és megsemmisítenek, Mint n Német Fávi-rati Iroda értesül, más bolsevista kötelékekre is ugyanilyen sors vár. Még a bét elején a "középső arcvonal szakaszán szűkebbre vonták a gyürüt a többi bekerített bolsevista erők ka. röl. A szorongatott bolsevista csapatok ellenállását leverték és súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek. Ugyancsak a kör zépső arcvonalszakaszról jelenlik, hogy más német csapatok bolsevista erők támadását verték vissza, amelyeket ellenséges harcikocsik, tüzérség és harci-repülőgépek támogatásával hajtottak végre. A légierő "89 fogatol! szánt, 94 tehergépkocsit, több légelhárító ágyút, 3 páncé-
S&ngháj, február 1!) A japán légihatferó Timorra. a Kis Szim.la szigetek le^je-\'cntose))!) szigc. lén- is ki\'erjesztette lámndó hadműveleteit, a j-»pán Irambázok u Ilat-ívúlbvis kiadott hndijelentés szerint több hul-láinban lámadást intézlek a holland uralom aialt lévő szigetrész, köiönösen Koepang elten, a kikötő\' területén anyagi károkat okozlak.
Ujabb támadást Intéztek a japánok Soorabaja ellon li.
Szingajiur elesie után BatAviiban fokozoli mértékl.en folyik a háborús., készülődés. A város utcáin ál\'.uodóan csapatok vonulnak fei é; nnry mejuvyi. ségü hadianyago\' szál;ilanak, A város, amely röviddel Oze:ölt még igen nvou-szc voli a linlKimtói, egyre inkább h.i-lorus jelleget ölt.
Amszterdam, fObrUá, 10
Alexander, a brit len^cmagyi hivatal clsö \'ordja rédiÓbetizédében a ke:et-ázsiai belyzeitci kapcsolatiján hansoz-taita, Itogy a nagy hajóegységek el. süllyesztése után u jap;inok kjlui/col-lük maguknak azt oz előnyt, hogy egyfelől lovábbi területeket és támaez-
A csáktornyai csendőrség is bekapcsolódott a márkacsalás bűnügyének kinyomozásába
jon be a nyomozásba. Aszom-bathclyi rendőrség feltevése szerint ugyanis az állitólagos Kovács Sándorról tudniok kell azoknak a csáktornyai kereskedőknek, akik egy Schwarlz nevű kereskedővel megjelentek annak idején Nagykanizsán Sebőknél és érdeklődtek nála, nem tud-e számukra márkát szerezni.
A csáktornyai csendőrség most széleskörű nyomozást Indított ebben az ügyben.
Csáktornya, február 19 Mintegy három hét előtt történt, hogy egy magát Kovács Sándornak nevező férfi nagy-szabásu .szélhámosságot követelt el. Az állitólagos » Kovács-Szombathelyen ötezer márkát csalt ki Sebők Antal nagykanizsai ruhakereskedőtől, utána pedig gyors iramban — eltűnt. A szombathelyi rendőrség minden kutatása » Kovács* kézre-keritésére eddig meddő volt. Azért felkérte a csáktornyai csendőrséget, hogy kapcsolód-
SÜllyedőben egy ujabb amerikai tartályhajó
Newyork, február 10 Az Allnnlióieónon, az am«rikai i»r-lok közelében e^v 19.400 tonnád kő. olajszállllébajÓI a iejíénysegp. kónytrtco vol! elhagyni, mert ü hajó süllyedőben v»n. Kgjelöre nem tudják, liogy lor pedól^Iátat értee vagy pedig aknára fuloli. A i^traszáBl legénység el. mondott\', hogy 3 robbanás tetta lönkie a liajőt, andkor mentöcaóisücba szálltak. A közel 20.000 tonnás hajó még nem (OKyedt «: teljesení\'.
Vlchy, felíruár 10 tVtain tábornagy oliendote, hogy a hadifogságból hazaiérő francukat ffltéllcnül munkához k»:i jutlatní. Minden hadirogtyot tovább ke*l Éog. laikozlatni abltan az özemben, ahol a in\'iMni] elölt dolgozott.
Segítségei Jávának/... Stockholm, február 19 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy a volt holland külügyminiszter a londoni rádióban az Egyesült Államokhoz1, intézett felhívásában kórte.hotfy juttasson azonnali segítséget Jávának, mert Jáva csak: akkor
Pontos óra,
megbízható ékszer, alkalmi-és nászajándékok szolid árban Bárány ékszerésznél
Horthy Mlkláa-mt I. (postával atarobta). Javltá* ** kéaxiM la»
tudja tartani magát, ha a segítség idejében megérkezik.
Oslo, február 10 Quisling miniszterelnök berlini látogatásáról visszaérkezett u norvég fővárosba.
Stockholm, február 10 Az angol hírszolgálat szerint az ausztráliai miniszterelnök közölte, hogy Port Darwint bombázlak a japán repülők
Tokió, február 10 BflJvito jutottén \'.nsn.it u Gftspar
MOnishJn mi áll 1 OOlbd ló.,-; ni iflk
•UfU!>*i o «;y e:hus4ge-is roinlm-lót, egy indsik romboló |Altg 7. itouj r" Mlű«.
Berün. f«l>mir i«j Német Iwmrepuiijgópek február hó 18 úit Angiin keleti partjai meni u regzetl fegyvere1; feldVrittsilk -órán. egy figyolidrijó! le\'ü.e Utállak ős cl sóiUi-ezteiék. KgV 0000 toiluás ke r«-.ke .eltni hajét is taW\'at ért. Való-szinóleg mr^iui> ¦,1:iV! ,;! egy ,\'1\'. (.!¦.\'\' tuU uás hajó is.
NAPIREND:
Pénteken limitala» nap. Ityógywlárl ag}«W: M« Sí- Mirla iró?y«*»r,?J\' Kíriűy u. 40.,
Kiek>v*tMa «2 etiaul gyogyizei uu-íon\\$H agy**;*. szoigiíalot tart.
HILD
temet, exhumíl, szállít.
CégtoIijdonM :
Dervallts József
t«g T.l»fo>> 7M labi.< 110.
huitín aaitalokon
maradék árakon
áruiilunk
áruház
Nagyktniua megyei viro» polgármetterétól.
i991/1m2.
Tárny: Tankötolos alkotnám* gyermekek öne/o-Írása.
Hirtfetmény.
Felhívom mindazokat, akiknek báz-ifirtftbáhíin tanköteles alketnéma gyer-mh\'k viiii. azokat haladéktalanul Jelentsek no h in. klr. tlazUorvoanak a hivatalt helyiségében. (Horthy Miklósát 1. [\'?(\'111!, udvar).
Ncnykanlzaa, 1942. tebruái hó 13-án. 01 Polgármeeter,
i— SlMilltíll —»
I atade-nbl a fcaryl kar^skwlfliail I éa ipereeokaál eeateaae tel I
& bOrzOncel leventék szlnlelőadasa
A börzöncel levenle egyesület nagysikert! szórakozlalócslet tarolt.
Az előadáson szlnrekcrüll egy vi dám kis szlndara-*, amelyben a szc rcplök sikerrel álltak helyt A d.irab a közönség nagy letszésével taláiko-zotl. A Bztreplök közül Tóth Józsefet kell e-öször megemlíteni, aki különösen a részeg szerepét adla szinte élethű alakítással. Semmivel lem maradt m\'gölle Herle Teréz, aki hizlaló Ígéret a műkedveléi le-rén Szabó Annával együtt, aki igazi urikisasszonyt adolt és kellemes hangjával aratóit szép sikert. A kisbíró szerepében Kósa Kálmán jeleskedett, id. Tóth István a nagybá-c-it, Báníl Lijus ped\'g a feledékeny szerelmes fanárt adták igazi rátermettséggel. Sza ai Mariska a pró a-hetes cselédleanyt adla nagy sikerei. Telszelt míg: Büki Terka a vén leány tzerepében. Császár Ferenc mint amerikai fialalember aratót! szép síkerl; Igazi műkedvelő. Pál Anna, Tóth Mária, Bertalan Anna, Bárifi Anna és Herle Anna, mind rátermettséggel szerepelek. Tóth Ferenc, Pál József és ifj. Tóth Ktvón játszoltak még, akik vidám jelenetet adlak igazi hangulattal.
Különösen meg kell dicsérni a gyermekszereplőt, Tóth Lajost.
A dicséret legnagyobb része Gonib-koió józs:f tanítót Illeti, aki fáradságot nem ismerve dolgozik ebben n kis magyar faluban, ahol a nép várja a szebb magyar Jövőt.
Előadás után nagyon jó hangulatú bátyus bál volt, attól jól érezte magát a falu fiatalsága, de az öregek sem hiányoztak.
*
Börzöncc: egy kis e\'dugott magyar falu, jelenleg hófúvásokkal cl-, zárva s világló!. Tavaszt várnak, hogy megkezdhessék a szántás\', a vetési, az ösl munkát, amit az apjuktól örököllek, de ez a tavas/várás is tele van félő aggodalommal. Nagyon sok a hó itt a hegyek kőit, amikor kevés volt, akkor is árvízveszélynek volt kitéve ez a kis falu. Az egyetlen utja járhatatlan, ha felfakad a fagy, pedig már é/ck óta olt van a kö felhalmozva az útszé-
len és lassan benövi a gaz. Silv-szorongva v.\'.rja ez a kis magyar falu, hogy az illetékes halóságok megkönyörüljenek rajta és megépítsék az utat, am ly éleiét jelent ennek a kis színmagyar falunak. Reméljük, hogy ezek a leirl szavak nem lesznek a puszlába kiáltó szavai és megérti* az illetékes tényezők egy kis falu harcát az életért, Lenkoviís József
Állandó waeoruáuiea l.étkt>i»«poU<
ílud>|,Dlt I. uiiir-iiiii
MO Hbrextó, torna. - 700 Ilirek, koiieméliyaa, étr-mt. h ing lemezek 1000 Ilire*. 11.IO Neu.p\'tkc\'izi víz jeiaoiMlgAlat - 12.00 Déli harang. 1*.. — 12.40 Ilirek. - 1320 Időjelzés,
Időjárás- ön vízállásjelentés, - 14.30
Hírik - 14.45 A rádióműsor ismertetése - - 15.00 Artolyiiinlilrek, piaci árJk, élelmiszerárak — lft.15 Időjelzés, id.íjárásjeientós, lür.k 17.00 Híre* sslo.ák ós ruszin nyelven - 19.00 Hírek iiMgyar, német és román nyel-ven. \'.!0.00 Ilirek (Budapest II.) -21.40 Ilirek, WfljárásjeleatéV - 23 00 Hírek német, olisi, angol és francit nyel ven. - 24.00 Hírek
PUMPBST 1.
17.15 PMbé Zoltán orgonái az óbudai evangélikus templomból. — 17.40 Iiagola István előadása. — tB.lll Tánczene. — 18.30 Dr. Maunliujer Vimos
előadása. 19.20 HádiózOnckar.
20.30 -A luntaiaa ember*. üaüada ót
felvonásban. — 22.10 perüs JtoÖ ci gány zen okára. — 22.40 Szabó Kálmán jazz.hánnasa. 0.ir> tízen az otthon.
fifudapest ii.
17.40 Megyeri iám-zenekar. — ts.io C.yorsii-ólíinfolyam. — 18.10 Magyar hanglemezek. — 19.20 !>r. (loszlonyi Gyula elóadáta. - 10.45 Sztára Sándor liárfa-luiniioniuui-egj-últes. - 20.30 l. rflbx Német film részlelek. II. rész: Dalok és ruuigszerszó\'ók.
Péntek
BUDAPEST II.
i0.15 Szórakoztató zene, . U.20 l|aiuiszersz<\'Mk és dalok. 11.40 Kej-
1942- február 19^
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mintaterméban „ - nagy választék várja Önti =
Horthy M.-ut 23. Telefon : «47.
DRQVAVDLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.T.
¦ KaksserO f e I vi I árjo a i * áa minatoti villámáé képdéaben Caongery-ut 51, telefon 294.
ÁramaxAtnlék frxataae, reklamáolák. hlbabejelentéaak Suetár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
otvasés. — 12.10 Ridióaenekaf. _ 13.30 Honvédeink ézeanek. — 13,50 Az Ujneatl P«rmonIa Oalkór. — ¦i\'ijj Vivaldi—Bach: a-moli veri*nyma négy rongoram é.s vtmószcnekafra, — tS.ao Székesfóvirod TOioUtóienokar, ^- ifii5 Bidióiiosia.
17.15 Néj.essY Luna é» P-lagyi |S|-viiji inaiar nót.-ikat Cucirti, kisód sdr«i Bfcmér dganyzooekara. — 1755 Scése Karo\\v «W»da*e. - 18.15 Szén». koztaUi zftne. — 18.35 Dr. vitét N\'agy Ivan elóadiisa. — 10,20 Mei «5 \\^ zenekar. — 20 SportoretlmCójek, 20.20 lllyés GyuIH cses-«géi«. — 20.55 Tantzene, — 22.10 W\'c\'dingcr Eda szaionieaiekara. - 22.35 Fo.-kn.s Jend cigruvyxeuekara. — 23.25 Scliumann: a_moi< zougoraverseuy. - 0.15 Orai «z olthou,
ntlpAPEST u
18 Sirai Kleuiér cigdnyzenakara, l8,ao Az Operahaz elóadosa. .Wolkor,, > A Nlebeiung gyuruje.. Zeocxlnlrii*. trilogia eJso résra hdroin [e;vonAsban - Az I. felv. uléit kb. 19.35 HlrOk. M"jd az opertieloadas folytatisa.
aPlOHIRDETKStl
Ogy», varrni tudó tumi Id Uany pip-lankéutlflhOz felvétetik. Sztnt Imri k«-ag-u. 7. Ugyanolt ágytoll «lado. 40
Mosott gépponajrol veiztlnk aagyobb mcnnylségoea. A Zslnl KöilOny klade-hlTítili.
Versenytárgyak, alkalmi ajándékok szolid árban
Bárány ékszerésznél
Horthy M.-ut 3. (Voetávnl szemben)
is sok pArtxt takarit meg, ha
nyomtatva ny-szOksógletót
és könyveik lapunk
nyomrJájábani Fő-uü 5. alaft rendeli merj.
Ofcs?n?sjjot nafta mezthrn szétakoznalik;
i-=ollclkrtl íja im lf\\k .
Ktad]n : ,.K«XB«4uági H. T. HagyK»«li""-Pelelóa kiadó: tatai Kt™iy
Nyomatou « „KSigiiduagt il. T. Nsjy»\'"1\'»"
iiH).\'nMj-.;lij»\'i H*i|ylLtimL«UB
iHiewtUn telel 1 iaW lUratjsí
00216193
82* évfolyam, 41 Nim,
Nagyinnizu, 1942. február 20 pontok
Ara 12 niMp.
ZALAI KÖZLÖNY
SainliiljléUlillH\'nll Shi ars
abadjüSsews SBtstffSJi prfHkfafflnp dátatAa.
MLITIMI i<riL<r
HátaMéáet see \' sav IiiÜiíi ifipini X Mit^f M) Mi
Fetetóa txcrfaetitf : Barbarita Lajos s-tyeáém73« *o ffiier.
A leningrádi front
Berlin, február 20 A leningrádi szovjet csapatok eredménytelen kitörési kísérleteiről kiadott német hadi jelentések ismét a Leningrád körüli harcokra irányították a figyelmet. Mint ismeretes, a Szovjet kísérletet tett, hogy u Ladoga ló jegén keresztül támadást in-lézzon Schlüsselburg cllon és ;i partmcnli német gyűrűt kívülről szétugrassza és ezáltal a Leningrádban állomásozó erőknek tehermontesitést hozzon. Erek a próbálkozások az előbbiekhez hasonlóan súlyos véres veszt ősegekkel - csődöt mondottak.
Roi\'Iinben eze.n harcokkal kapcsolatban felhivják a figyelmet arra. hogy a leningrádi tétben folyó operációk egészen más jellegűek, mint a keleti front többi szakaszán. Arra is emlékeztetitek, hogy német részen már Leningrád körülzárásakor utaltak ama lényrc,-hogy .! német vezetőséget nem presz-tize kérdések sarkalják, éppen ezért a város bevételére\'nem is lórekedik. A német hadvezetés formája lehetőség szerint mindenütt arra lörekedelt, hogy a kitűzött célt legkevesebb áldozat árán érje cl és Leningrád hadfelszerelési ipara a körülzárás által amúgy is kikapcsolódott az orosz termelésből, tehát a német vezetőségnek semmi oka nem volt arra, hogy különleges katonai intézkedés sekkel megváltoztassa a város körül folyó harcok képét.
Német részen természetesen számoltak a kemény tél különleges feltéleleivel. Az a tény, hogy a Ladoga tó jegén keresztül bizonyos titánpótlási (éhe. lőség nyílt a Szovjet • számára, a német magatartáson egyáltalán tteir változtatott. A gyürü változatlan maradt. A német légi-haderő tevékenysége keményen közbelépett az orosz utánpótlási vonalak megzavarására, —¦ mini a német hadijeleiitések\'ismételten hangsúlyozták. Emellett a lmdwf főparancsnokság Leningrád ós hadfelszerelési ipara ellőni hatásos német tüzérségi tevékenységről is beszámol.
A bolsevisták csak az utóbbi hetekben kíséreltek meg gyengébb kitöréseket, amelyeket az ellenség súlyos .ember- és hadianyag veszteségével sikerült meg hiúsítani. Ha ujabban erösobh szovjet csapatok támadják ".i nénjei gyűrűt, berlini vélemény szerint csupán azt bizonyítja, hogy a Leningrád körüli ínén) et taktika helyes alapon mozog. Szovjet részen nyilvánvalóan felismerték, hogy a Ladoga tó jegén át történő utánpótlás nem
STEFANI:
A magyar nép lelkesedéssel fogadta
Horthy Istvánnak kormányzóhelyettessé választását
Róma, február 20 Az olasz sajtó igen nagy figyelmet szentel Horthy István kormányzóhelyettessé történt megválasztásának. Az olasz lapok .hasábos cikkekben, vastag-betűs cimek alatt számolnak be a magyar országgyűlés tegnapi ünnepélyes illéséről és részletesen ismertetik annak lefolyását, különösen kiemelve azt a lelkes hangulatot és a nemzeti egységnek azt a megnyilvánulását, amely az ülést jellemezte. A lapok csaknem kivétel nélkül közlik Horthy István kormáuy-zóhelvettes arcképét is. Több olasz lap hozza a kormányzó-hclyctjes nejének fényképét is.
Á Slcfani-iroda budapesti jelentésében a többi között ezékcl irja :
Az egész magyar közvélemény és az egész magyar nép egységes lelkesedéssel fogadta Horthy Istvánnak kormányzó-helyettessé történt megválasztását. 1
A magyar nép meg vart győződve róla, hogy a kormány-zóhelyettea, akit egyhangúlag választottak meg, mindazoknak a reményeknek megfelel, amelyeket beléje helyeztek. A választás tigyanakkor aínetnr zet hálájának kifejezése is Horthy Miklós kormányzó szőrméivé iránt, aki a legnagyobb lelkesedéssel végezte és végzi ma is államfői\'feladatát, amelyben most fiában odaadó munkatársra talált. .
A Messagero nagy részletes-
séggel ismerteti a kormáuyzö-belvettcs élctrnjzi adatait és a többi között ezeket irja:
Horthy István Magyarország egyik legnépszorübb egyénisége, nemcsak nevénél, hanem képességeinél fogva is, aki mindig azon volt, hogy atyja példáját kövesse. Az olasz lap ezután Horthy Istvánt mint kiváló katonát, mérnököt, sportembert mutatja be az olasz közönségnek.
Budapest, február 20 A Magyar Élet Pártja tegnapi esti ülésén hódolatban juttatta kifejezésre szeretét és ragaszkodását a Kormányzó Ur és a Kormányzó helyettes Ur őfőméltósága iránt
A japán csapatok partrassálttak Timor holland és portugál részén
Az Indiai főparancsnok szerint lehetséges, hogy a japánok partraazálloak lodta terOletén — A Karibi-tengeren elsüllyedt egy panamai tartályhajó — Újjáalakították az angol kormányt
Ma reggel ujabb támadás éri® Port Darwint
Berlin, február 20 A Német Távirati Iroda ugy értesül, hogy egy német ^tengeralattjáró parancsnoka a Földközi-tenger keleti részén perosz-kopján keresztül megfigyelte egy olasz torpedóvet Q-repülŐgép nek egy brit cirkáló ellrn végrehajtóit támadását. Az olasz repülőgép mélyrepüléssel több Ízben meglámádla a brit cirkálói. A német tengeralattjáró parancsnoka látta, hogy az olasz repülőgép egyik torpedója eltalálta a cirkálói, ugy\'hogy annak fedélzetén heves robbanás következett be A brit\'hajót hamarosan sűrít füst borította el,
ugy b°gy negyedórával késöhb lehetetlen volt a további részleteket megfigyelni.
Berlin, február 20 A .Német Távirati Iroda je-
lenti, hogy egy német őrhajó lelőtt egy brít repülőgépet, a mely megkísérelte a berepülést Norvégia partvidéke fölé.
A Japánok 30 kilométernyire közelítették meg a rangoon-mandalal tr-aí
ségét, uuiidön közli, hogy az angol csapatok 18 Órán ál erejük utolsó megfeszítéséig szeiube-szálltak a japán gyalogság, tüzérség és légierő támadásaival. A japánok átkeltek a Bilin folyón és folytatják elönyomulA-iPnlyUtAn a ö oldalom
Saigon, február 20 A Messagero jelentése szerint néhány óra óta rendkívül hevességű csata tombol Burmában, ahol a japánok általános lámadásba kezdtek Burma fővárosa, Rangoon ellen. A ran,-gooni angol főhadiszállás elismeri a harcok rendkívüli heves-
kielégítő. A téli időszak előrehaladott stádiumának pillanatában a szovjetorosz erőfeszítések arról adnak bizonyságot, hogy az ellenség a német körftl-zárn front hatásosságát a tél idején is felismerte és attól tart, hogy "a tavasz beköszöntésekor a Ladoga ló felől ivyitvaállő utánpótlási útját is¦ elveszíti\' \\ lobbi Pro útszakasszal kap-
csolatban illetékes német bet Íven kiemelik, hogy a legutóbbi\' offenzív védelmi harcok fcere-liki. olyan vállalkozásokat hajtottak végre, amelyek (aktikai szempontból a múlt év bekerítő csatáihoz hasonlít auak. Mindenesetre most újból találkozhattunk a német támadómozdulatok eddig is jól ismert módszerével. Több ellenséges kötelék
került a német vaskar szorításába, a hot-a végső megsem&tr űlésl jíem tudta" elkerülni \'tletékes német körök véleménye szerint elhibázott itólet lenne a német eíháriló taklika eredméjij\'eibdl a keleti front téli harcainak uj fázisára irá-iivulö következtetés.
(UPD)
A város vezetősége mindent elkövet a lakosság közellátásának zavartalan biztosítására
Taberknlózls elleni hét előadásai
Február 2t-én íítciÜtt 10 ór-kor\'dr. Biller» /.ültáu a ren-örséetii.
rtbruir 21-én düvláo 3 órakor dr. Székács Sándor » V^csey utosl elemi iskolába*!. *
Kebtttár __:én úeWöil l! órako;- di\', Miller* Zoltán n Vitézi S/ckliázUan. ¦ Február 22-éö dflflö|l ll órakor dr. S.él—< s1 Sándor * luryéoyszéki log-uázban.
r\'-bruái \'JJ-éu délután lé\' < órakor dr. S^bii IStváu » Polgári 0\'vasó kör. Leo,
február u i-u délulan i urakor dr. I-odor Rrziébei J Hoagouyi ubai iskolában.
A koton nők levente egyesület ík«i jól sikerült műsoros délutánt rendé zetl. A muraközi nyelvű, kotori kis noí leventék . RoLecs*. szoknyában inely muraközi népviselet olyan lelkesedéssel láncolták álmagyar csárdást, hogy 8 néző közönség li-utiagyubb megelégedését és tetszését nyerte* meg. A levente délutánt kedvessé t»t|<" a magyarul beszélő, horvát kislánykák előadása és kisebb boltozatok, Nagy munka volt ennek |az eredinénynek el. érése, de példa lehel sok-sok mura. közi község női k-ventéi számára. Hft. lel, szeretettéi és J_ke_*dés_*i mindenl le iehei győzni & *xt mutállak mea; .i kolori lnn-vúl uóí Idventék.
¦
A Csáktornya! l^ürtv-SOtÖk Kora jó\' sikerüli tsm*rkWési estet nmde_e|l. A iii&gyarda hangulat és farsflBig-teanetés csak a késő reggeli órákban én vejjel. *
A |*rlaki Tirsas Kör táin-ca» egybe, kötött teaest*; rendezett a Kaszinó helyiségében. A tiszta bevételi a fronton küzdő katonáink Javára fordítják.
Az iparügyi miniszter rendelkezése •Hapján u muraközi járásokban ca*k *(0 ipartestület lehat és így a Kotor és Vidéke Ipartestület a kozeti napokban meg fog szűnni. Ezen intézkedésnek az. a célja, hogy minden egyes járási ipartestület a fösaotgabirói wk betj-ekjen tegyen és igy közretlOjebb az érintkezés az elsőfokú Iparhatóság., gat. Az 50 éves múltra visszatekintő Ipartestület megnyugváson Tette tudomásul az intézkedést, mert a ientr»-lizálás és egységesítésben rejlő nagy erőt felismerte.
e
A kotori sportegyes utat Vass ..látlos községi irodaiiszt elnöklete mel.\'etl iar-lotta első közgyűléséi. A lll igazoll játékossal rendelkező egyesület nagy igyekezel le, készü\' a tavaszi bajnoki mérkőzésre é.s ennek érdekében lkokat gyűjtenek és UncmuBalfláRot ren. dezt*k. fjra feléJed a régi magyar idők sport szelleme Kotorban és n lángoJó lekinlrln, hor\\-ál iljak tanulnak magyarul és sóvárogva várják azl az időt. amikor újból meguidu\' a spOTtéVi. A Déldunáatuli Labdarugó Als/úveuég ér\'esrtése szerjnl « muraközi csapatokon kivül a nagykanizsai és Kanizsa környéki csapatokkal V>7. nek beosztva a taváéi fordulóba. •
A kotori komp egyáltalán nem közlekedik, m«rt a Mura még most is be vuii fagyva. Az utazó közönség nem használhatja,
e
Iliász Sarolta kotori állami tanítónő állásáról lemondott.
e
Almos László kolori segéd jegyzőt a [i«rlaki járás főszolgabirájp. sxolgá-lail érdekből ? perlaki jagyzQséghéz rendelte ki.
l)r. Itejtó János kotori körorvos és Bóxiyei Margit állami lanitónő inoal tartották esküvőjüket Budapesten.
" ¦* r4i SÉMI
Ajácsy Alfréd Wsodomborui községi irodaüartet a rjen-^ü^nuxújízte,- u mezőtúri m. kir. adéhK-aUIhoz nevC/W ki gyakornoki mtaőségbeo,
Zulu vármegye törvényhatósági közgyűlésével kapcsolatban közöltük, hogy a megye vezetősége „ I örvényhatóság ierülelén a lakosság zsirellálását március elsejéig biztosította. Március elsejétől kezdve a zsjrellátás oly-kép történik, hogy a vármegye íöszolgabirái a megye alispánjához bejelentik a következő havi zsirszükségletel és ezt a megye alispánja a közellátási
A Mura-vidéknek állandót okoz a meglehetősen rakoncátlan folyó. Hol part-sodrásaival veszélyezteti a határvonalak állandóságát, hol áradásokat zudit széles vidékre, hol meg a jégzajlás okozta károk kapcsán jelent komoly gondokat a hatóságoknak és az érdekelteknek,
Jelenleg a Mura jege még áll, de itt-ott, egy átmeneti megmozdulásnál marii károkat okozott a jég a murai vízimalmok torában. Legutóbb a megmozdult jég elpusztított a murai német határon egy német tulajdonban lévő malmot es azt elsodorta.
A hatóságok éppen ezért már most gondoskodnak megfelelő intézkedésekről a jég megindulása esetére.
A napokban nyilt meg a nagykanizsai piarista gimnázium rajztermében az I. Országos Diákfoto Vándorkiállítás, A kiállításon az 1941. évi, Kolozsvárolt rendezett IV. Országos Diákfoto Kiállítás válogatott képanyaga látható, amely ugy érlek, mini mennyiség tekintetében messze felülmúlta az eddig rendezeti diákfolokiállilások nívóját. A száznál töbh szebbnél szebb fotokép cgytőTegyig az izlés, :i szellemes tárgyváiasz-tás ós igazán magas>niv,óju kép-kompozíció tanulságos példái. Tanulságos a kiállítás nemcsak kezdő fényképező diák számára, hanem a haladóknak is, de felnőtt, gyakorlott fényképező-nek is a legmagasabb, legtísz-
minisztertől igényelni fogja.
Miután Nagykanizsa megyei város zsirellúíá\'su a város külön gondoskodásának tárgyal kér. iiezi, érdeklődtünk illetékes he lyen a kanizsai közellátási illetőleg Azt u megnyugtató választ kaptuk, hogy a város vezetősége mindenl elkövet a Hl ÜUU főnyi lakosság közellátásának zavartalan biztosítására.
A német határmenti hatóságok kiküldték a leibnitzi folyamméruök-ség vezetőjét, aki a muraszombati föszolgabirósagon folytatott ebben az ügyben tárgyalásokat, megbe-1 szelték egyben a tavaszi áradással kapcsolatoan szükségessé váló közös német-magyar intézkedéseket. A nemei kiküldőit tájékoztató jelentése szerint a Mura a német szakaszon is teljesen be van fagyva és komoly jégzajlásra van kilátás. Eddig még nem kellett ágyúzni a jeget.
A tanácskozás eredményekeni a parividéki magyar hatóságok Is felszólítják a murai vízimalmok tulajdonosait, hogy még a nagyobb arányú jégzajlás megindulása elöli szereljék le malmaikat.
lább képélvezetet nyujlja.
A fényképezés lOU esztendőre visszatekintő múltja ulán -sok technikai akadály leküzdésével végre megtalálta önmagái. Nem akar a icslőmüvész-el-tel versenyre kelni, hanem önmagáért van. A festőművészei is akkor talált önmagára, amikor szorosan, szigorúan megmaradt a számára kijelölt utón és területen, a kifejezés, az anyag és eszközök tekintetében. Minden művészetnek meg van a maga kifejezés módja és területe, tárgyköre, amelyből kiindul és amelyben mozog. így a \'fényképezés mesterségének is. Maga az elnevezés igen találó. AlfÓnyés árnyék formai megrögzítése a körülöttünk lévő élőlényekenés
1542. február 20
tárgyakon- a törekvés azonos az alkotó művészek munkájával és ez a körülmény hozza a fényképezés mai törekvéseit oly Közel a képzőművészetekhez, de talán legközelebb a sokszorosító művészetekhez, ;i rézkarchoz, ahol a fény és árnyék csodálatos játékát legszebben tudta kifejezni Rem> brandl [A három fa. A száz forintos lup, stb.,;. De. nemcsak fény-árnyék van a tárgyakon, hanem reflexek, azaz visszavert fények is. Ezeknek szerepet már Leonardo da Vinci, a reneszánsz művészei nagy gondolko-dója, a festészet utolérhetetlen elméleti tudósa is megáliapilot-la és tudományos alapra helyezte. A reflex-fények érvényre jutásai a fényképezésben az úgynevezett derítéssel érhetjük el. A >sfumatot., a lágyitást pedig lágyító előtétekkel. Ezek a fényképészel legújabb törekvései.
De vegyük sorra u legsike-lebb képeket. A 11. kép Csendes Zoltán (kolozsvári ref. koll.) Téli napfény- c. fényképe. Egyszerű léckerítés veteti árnyéka a kert hóval borított virágágyaira. Előtérben egy Aga-ve bokor néhány levele látszik ki a hóból. A tárgy megválasztása kitűnő. Egyszerű és kifejező. Igazi téli napsütés. A fehér hófelületre simuló vetett árnyékok átlós iránya a kompozíció és elgondolás nagyszerűségéi igazolja. A 24. sz. henyves Zsuzsa (6p. áll. polg. isk.J »Ave Maria- c, fényképéi nemcsak a tárgy kiválasztása, hunom a szép fényhatás is érdekessé teszi. A. 30. sz. Hajdú Tamás >Mfigy a gözösf cimú képén a teljes gőzzel haladó vasúti mozdony kiáramló gőzfelhöit örökítette meg felülnézetben. Kiváló liutásu fénykép. A."34, kép Héjjá György (Bp. piarista ginin.) »Téli nap* cimü.képe. A középtérben egy szép öreg fűzfa, mögötte a lenyugvó nap, a Iának messze az előtérbe nyúló vetett árnyéka finom tónusaival igazait hangulatos téli tájkép. Szépen sikerült genre-kép Molnár Mária (Bp. polg.) 5b. sz. .¦Kísérletezünk\' c. felvétele az osztályban. Bátor fényelleni felvétel és mindenképen elsörnngu kép. A sok szép kép között szerényen húzódik meg Oraelka Györgyike (Erzsébet Xőisk.), talán az egész kiállítás legszebb ós legjobban sikerült csendélete a * Reggeli napsütés.. Végtelen lágylónusu képe a finom női el. gondolás százszázulékos kifejezője. Végül a 74. sz. Retchart Gyula, a Verbőczy gimn. tanulójának Box géppel készült "Nénií tó- c. képe. JU láthatjuk bebizonyítva\' azt, hogy a szép és értékes fénykép készítéséhez nem kell drága gép. Az olcsó Box gép is birja, csak meg kell látni a természetben a szépet ! A felsoroltakon kívül még számos képen megtalálhatjuk a szerzőknek kiváló tudásai, képességeit és értékeit.
Reméljük, hogy megfelelő vezetés és útbaigazítás mellett a nagykanizsai piarista gimnázium tanulói is rövidesen hasonló, igazi műélvezetet nyújtó kiállításokat fognak rendezni.
(n).
Ne káromhoz*JI
f\'\\P*& , városi mozgó csütörtöktől-
19—22-tg ____________ vasárnapig
Csak 16 éven falültek réazére I
Karúdy Katalin legújabb és legsikerültebb filmje
KÍSÉRTÉS
„11 FA" hangos vtldghiradó
ElSüddeok keidet» köznapokon S, 7 éa 9, vaaúrnap 3, S, 7 é* 9 urakor
Az első Országos Diákfoto Vándorkiállítás Nagykanizsán
-------- Pillanatfelvételek a fotókiállításról
A jég-veszély miatt leszerelik a murai malmokat
Magyar-német tárgyaliisok a Jégzajlással kapcsolatos határaiéul! Intézkedések ügyében
Ita temuto jO,
Plllanatfelvótelek a kormánysóhelyettespár életéből
Horthy litván gépészmérnök mint gyári munkás doleozolt a Ford-gyárb™ — Tempót diktált a MAVAG-özemnek -Felejthetetlen a MAV. elnöki és munkásjóléil tevékenysége - Horthy István szülői szeretete — Nászút repülőgépen — Ilona grófnő szociális munkássága — Horthy Istvánné kisfia
ZíVL\'AI KOZLON1"
Lapunk szűk IwjCirelmc miatt syy-iio*. tegnapi számunklwn nem volt tnt\'>. dunkban a -innílnyzóholycilos és nejének .személyiségével és munkásságával ugy foglal kőzni. aln»u> szerettük volna, azeri mai .számunkban vissza-lérunk reá. annál is inkább, hiszen az egész ország ós az Cj-ész magyar nemzői még teljesen a tegnapi nairy történelmi nap és annak ünnepi Ikiq.
giűaiának hutása alati -á]l. Atiudcu magyar hazafi ma egy szívből jövő kívánsággal lolmácsolja órzehncíl Is-len tartsa meg a (kuni konnAnyzóhe-lyclles.párt, bőgj- Nagyurunk és fen-kötl fómagasságu nejo nyomdokain haladva elvozessék a magyar nó[>e1 boldog N\'ugymagYanjrszág Ararál-hc-gyére.
Festessen Tisztittasson
Pálcsics
-ndl
Vitéz Horthy István életéből
Vitéz Horthy István ~ akinek szc. mélyi tatait tegnapi számunkban csak röviden volt iuodunklH-n közölni, középiskolai tanulmányait Bécsben és Radenben. végezlo. Már ifjúságától krzdve erős hajlamot értett a léch-uikai tudományok iránt, ugy. liogy 1918 augusztusában
a tongsrósHotl akadémiába
lípelt, amit azonban nz összeomláskor el ker.ett hagynia. 0 is a tenfiere-szeü pályát választotta magának, ami-li*m az összeomlás megakasztotta. Műegyetemi tanulmányait a
budapesti műegyetem
Ké|M>sz.u6möki karán végezte, ahol csakhamar kitűnt kéT*\\s5égej,veX Részt veit az egyetemi ifjúság minden társa, dia mi ,*.s .sport imvhiozdulásáu, kíilö. oöscn a Hunuia.korporáciolian, alioJ lúbbfélc tisztséget löltőlt be. A. mú-fg) elemi sportrepülőknek, az atlétikai fs futhaH-klubnak ifjúsági elnöke volt. Vitéz Horthy István nemcsak végzettsége révéaü hajjem tehetségei te kinti* is
eltörendő műszaki ember.
Kisfiú korában tuár feltűnően érdeklődött a mechanizmus iránt, övkor pe. diH mint egyetemi hallgató riszt vett egy európai autóturán és ennek során meglátogatta az egyik legnagyobb autó párat, a gyárvezető\' mérnökhöz a fiolái technikus olyan kérdéseket toll fel is olyan megjegyzéseket fűzött a lá. lottakhoz, hog>\' a gyárvezető mérnök »zt kérdezloaifiatal Horthy társaságában levő egyik urat:
— Milyen gyárúzcmet vozel a -mérnők urf — és me^rjogyBzte, hogy inegállapilásai egy kipróbált, régi szakember tapasztalataira vallanak.
Mikor azután tanulmányait ehé-gezte .vitéz Horthy István pkleveies mérnök.
oaepeli gépgyárba
lénelt mahelygyakorlatra, ahol -több hónapot töltött . a Jupiter-osztályon. A fiatal mérnök i-end*ivüi szorgalmas vorl, reggel 7 órától délutánig, sokszor ¦z esti órákig is dolgozott. Üzemvezető volt, de részt vett minden munkában, *őt a motorszerelésben is. Ott elkezelt a gyárban, ahol közvetlenségével, baj-lirsias modorárai mindenkit mSghódl-lott,
.Horthy Pitit-
\\ munkásság is nagyon szerette, sok izor cjryült dolgozott velük. Munka. *°k és tisztviselők ma is büszkén Om-fegeiik, amikor velük együtt volt és *S>"fltt dolgozott. A gyárl>an annyira megkedvelték, hogy csak por •ilorthy iHsia hívtak. k .
\\ < seperi gépgyárból Amerikába uia-«>tl, ahol a világhírű uearlxyumei
Fe>rd-gyárban
¦kágozoU. itt ntógfesziüoit munkává wdvmoUe ki mérnöki oklevelét, mte-t mint egyszerű munkás ttwodeu mölio-sV*n végig dolgozóit és ennek a sok •lázezcr, a vrtág különböző országaiból úwzcsereglett egyszerű munkások iz-s^KOs \\erejtL-ke-s é»tút éll». Meg n
cipőjét is maga Uszlltolia- Anaviboii különbózólt talán á löbbkktől, liogj-többel igyekezett dolgozni. Mindig csak a maca erejéio és mimkabírására támuszkodntt. Mikor a traktorsecrejosi osztályra kcrfllt, négy magyar mérnők-társat laláU olt és az oszti\'ilyfímókc is inagj-ar mérnők votl. ottléte alatt koIű-szor beszélt Forddal, aki istoéto:ten megliivta. A nyári szaladsága ulatt aulón liejárta az Kgycsüll Áramokat cs soklQ)Kisztalatot és ismeretet szerzett.
1030-ban tO/i vissz* Buda|>cstie Ilorthy istváu és
a M\'AVAQ tcolgélatéba lépett,
mint szerződéses Mmémök és oszlAíy-főnők herjelles. Három évrot késflbb a-z üzem \\«zéirig!~zgalója mexluztji a \\«zórigüzg.uó-hel>eUosi loondók eJJili"! sá\\-ai. Mint ilyen sok üzleti
külföldi. Utat
tett meg és nagy telel megreaK-iésia. ket l-ozolt hari a kül/őtdről. (Isakhu-i_ar elöiépcit műszaki tanicsoasá, IfWE-gniób«l>-eltessé, 1037-ben fgWgaióívá, majd Í938.ban pedig vezérigazgwló-IwlyeitesNé nevezték kJ. Azonban a MAVAG úzáfimcneto is uwgérozte vitéz Horthy István zseniallitását, iiiCil hatalmasan feliondült vezetése alatt.
5.000 rfll 21.0O0-ro emelkedett a munkások lótaxáma.
N\'egj\'szerüen lelóiéúkiill i)z üztolmcuet, a lialal mérnők diktálta, a gyors tempót, fiatal leudüiettel és inunkalürás.\'-il. 1030.1»eii az egész világ bOtzéK arról a leljesltinényröi, amit Horthy István végzclt, amikor eg>- mcgitmdelést sür. gőseu lekólerido,
100 lóerős eportrepülőgépén ogyadül útnak indult Bombayba,
aliol mindanl a loülökélotosebbi-n el. vcgzxítl ós utána ki.s lé.lokvosztőjén visszatért Budapesti-o. életét áCaodóon kockára lése. 19t0.bc_ Horthy István
a MAV étére korült,
mint igargntósáffi elnök. Röviden rá megkezdődött a magyar—rofaáln határ. küRazliási tárg>\'aLis, majd autnisztus 30 án me^törtont a bécsi dónlé.s, mely 2300 km. Iiosszu vasútvonal űsembé. laflj-ezésének feladatát rótla a MAV ra. Horthy István itt emberfölötti munkát végzett é-s
minden problémát közmegelégedésre megoldott.
Horthy István emőkségo alatt a MAV különös súlyt fordított a mimkássáaj szociális helyzetének javítására. Korház, rendelő stb. léieutéve, szanatóriumok, balatoni üdültetés. \' füredi gyófíyliáz, árvaház, stb., nz erdélyi egészségügyi szolgálat és amulk. korszerű ollátásn, mind Horthy István nevéhez fűződik. Lehetetten szűk ,-orok közé szorítani mindazt, amit a M :."\' >_ dlkalmazoltaiért teli Horthy\' István elnöksége ftlait. a m»#értö és nagy szociális érzékű elnök a lűvalalon kivül is állandó érintkezést tartolt feim a vnsutasság nagy családjával, akik rajonglak érte. Nagyon sokszor fogadta a vasutasok küldöttségét és különösen a munkásság nagy niCg-nyugvással foff-ulla jóléti mt.\'zkcdé-seit.
Horthy látván — a flu
Horthy István kedves kózwUcuvégét ismeri mindönki, aki csak elszór Ls találkozott s«;e. Megtett ember létére is kezcsókklfl üdvözli édesapját. Szinlc haiártalan az n tisztelőt, amellyel édc-s-atyja iráni vivcltciik. Mcgkapóan g>-cii-géxf szereidet tanúsít édesanyjához. Kz n gyengéit szCiOet kiskora óta soksok figyelmességben nyiIalkoz;k iiH\'g...
Valóban méltóbb munkatársat, oda-valóbb rérlll, kitartóbb és eróseho k»zü magyar bánost, megfojelöbb kornnuiy-zólwlyo.teH az ország nem talált \\x>lnn viiéz Horlhv Istvánnál, a Nagyúr fiinál...
Vitéz nagybányai Horthy Istvánné
Vitéz Horthy Istvánné sz. Kdelsboim Gyulai Ilona Mária gróínő lludapesicu 1018 január hó 14-én Szúletelt i-\'dcs-aiyja; gróf Kdelsliiíim-ílyulai Lipót, édesanyja: pejachevich (iubrMUá grófnő. Alyní nagyanyja: Odoscaftchi Inna hercegnő révén Ilona grófnő a XI. Ince pápáról híres <> hercegi család magyarországi ágának leszármazottja.
Ilona grófnő gyermekkora
Ilona grófnő gyermekkora nagyrészét falun lóllöttc, ritkán jöttek Buda-pestro. Erdő közepén áUó, régi kolostoriul átalakítóit, l>olt)iajtásos széles [olyosójii feMdéki ka»téJyl»nu nőit fel.
(iyJkorlatios, házias ós s|K>rtszen"i novelésbfln részesült és már legfiuta. labb é\\«il)en is szociális gondolkodásra ós tevékenységre szoktatták. A faluban nővéreivel résztvettek a nép
minden ünnepségén. Resztvettek « falubeli esküvőkön, kercszto\'őkón, sokszor a .szegényebb sorsú családoknál kcroszlanyavágol vállaltak és Hona grófnő ma is figyelemhiet kiséri, ta. náccsal és anyagilag is sogili kereszt-gyermekeit. Karácsony előtt nagy kötés-varrás volt odahaza és végű\' u falusi iskolában felállitott karácsonyfa-ünnepéi)\' tetőzte be uz ünnepi napokat. Ilyenkor sok meleg ruhát, játékot, édességet osztottak szét rendszeren Ikra* grófaőék a falu gyermekei közölt.
18 éves korában került huzamosabb időre pesbe, ahol ,údo szépségévé1, szerény, szeretetreméltó modorával mindönkii megnyert. Férjével\' kí>ze-lobbi ismeretségbe a téti s[>ort által került. A budai hegjekbon Járlak együtt sl.turákra, megszerelték egymás 1
UNGER-ULLMAHN ELEK És TÓTH
VASKBRBSKEDÉSE — NAGYKANIZSA. m
Hifherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Gépgyári Művek fit. Nagykanizsa éfi köiuyékl kápviaelele.
és 1040 tavaszán, Ilona grófnő 22. é^et evében inegiórtént ;,z rtjegyzéa, majd nemsokára rá az esküvő ls, áprJpVi 274».
EgyOtt-repatét
Mini jegyesek, a fiilal vőlegényt bemutatni Horthy István ki^ sport-rcpülőgépén lOpű\'lek W N\'Saiera, Horvátországba, hol Ikma g,ófnö ungy-anyja, pejáchevleh I.itUi gtófuő él. FIső kísérteié volt ez az .cgyűtt-.epü-lésnek..
Majd nászúi jukal is rcpülőgépea tették meg. Az \'utvonul Velence, Capri, C.atanfa, Tunisz Trijolisz. RíHgáz^ Kairó, I>amaszkusz. Ankara, Budapest volt. Zavartalanul szép tavaszi időben folyt to uijuk, egyet\'en kisebb Jj«ti seggel, mikor Hona.grófnö briiliánsok kat díszített knrpeie órája a római repülőtéren elveszett Megtalálását síin te reményteionnek tartották s úgyszólván csodál műveltek uz ir.etéke< olasz hatóságok, inert már nvlsnap ujnót Hona grórnö kezei közi volt iu é.tékeí ékszer.
Szoolálie tevékenysége
Horthy Istvánné már leAnykorrthen is nagy szereieltei veti részt a szociális és jótékonysági szervezetek mim kajában s mióta férjhez mOnl, férje oldalán Igen intenzív Icvé^onységH fejt ki szoi-iáVs téren. I^kiőkuóji: a MANS? V-iüutus .Szakosztályának, amely két áve alakult és azonnal Ö álll annak irz élére. i;z a szOneuM azóta is már sok szép eredményt ért oi.
Az clmuM évben 11M» csecsonioke-lengyel készítettek és osztottak ki, löbbezer pengő összegű segétyl juttat, lak a rászoruló vasúti munkásoknak, v*jy.\' bojbajutott csaSádjaiknok. Buda-pusten 800, vidéken 700 szoretet-cso-magot osztottak -zél karácsonykor: m. hancműek, uj cipők és puMovOrek juloltak így a munkáscsaládoknak.
A l\'Viméitóságn Asszony akciója kap-csán a Horthy Istvánné vezetii.se akit álló ziilkoszlály 1Ő00 pár érmelegilot készített a honvédeknek.
1\'ioiidoskololt a szerveset a vasutas családok üdültetéséről is. liammköve.,. den IMII július clojtui 21 személyes üdülői nyüotiak meg. nmclvt*ta * csonka év dacára 91 anyát és leánygyermeke: üdülésben ré.izes!tettek; "z üdüliire mosi emeletet cpiteock, ugy l»gv\' őo személyes \'esz. Keszthelyen most van bcrOodezés utalt «gy vusuiav üdülő, amelyei nyáron üdülés céljaira léten pedig vasutas íeányárvaház «é] Jatm fognak íTaiszniuni, ez uz uj \'épüld Ki szeméyie van tervezve.
Hcbnl.énl kétszer a ,vosulas hói-gyclikel együtt cbiók«.\'»jük Ls munkanapot bírt, ahol együtt varrónk, kötnek, vándorkciengyéko: állH»uak osvza ¦l vasul) munkás: sal.\'idok repcére. Vidékre, fiőkegvxssüle\'.ok alakulására, hacsak leheti, leutazik. így járt Vácott, Szombathelyen, Cébiecasben, Szolnokon.
A liarclé.111 k.lzdó honvédek el iá. lásánuk munkájában Ls serényen közreműködik. MmdOu .se\'o,vrtlsrái\'.itó vonat év repülőgép nregérkMeséné\' jo len van, segédkezik s rövidesen nz ápolónői lanro\'yuinol is elvégzi.
1041 karácsonya eiill önkéntes
BÚTORT
Bzakflzletban, GÁBOR műasxtnlesnál
voEvcu »»fy randetjM.
Nüíykonl.bb, VÄfwi>hA«-pa(0la Ut)
1942. íebniár 20,
UTORT
HETTEIIMRE
mirhás bufomulonjAbin vényen vajjy rendelten. C«Bjr**Y-*\'t Í4.
mimkaiáTsníiisv-l egyOM lóhb c*<v s*e-reiet-rjajnijíkftt alüloll nsaae harc-léten levő katonák nSre\'O.
Naav segiUíRfro van anyósának, « Fömérlöságu Asszonynak minden sm-dftUs tevíkcnysi^iOn is.
horthy istvánná: li édesanya
t^WWlfjrohb öröme Horthy Islváaní-n*k Wcsi fis. irj. Horthy István, aki
IHQ január 17Vti 0nn«pMia eKö szül*-({•atyját, \\ kisfiú már egyedíí? st*. ind és kirí karokkal, örömében ka. cagva ful anyja karja} kvy^tf, ha meg-látja. Annál nagyobb; u szomonisáB. ¦miikor ;> iFWtaöiteaV elviszik wie. Szeren « termeszeiéi, a virágokat,
¦SObaJAl mhldifl fris-j vinig dítiXÍIl ás
legnagyobb boidogsága, ha tokswr « MlonhUe munkájától fáradtan kicsi
Mánál iite^ibetihe:.
]»Ílloua|(e:v«lle elv a kurimui\' znl le\'vet lesi |-ár élolébW.
,\\ tnagyaiság (»*r*.*te ís nagynba-cvnlésc úv*zi körűi a it it.il kormámzo-hclyei les-párt.
Nincs helye a békekömtilésDek
S Berlin, február 20
Berlinben a portugál minisz-I ere In ók állítólagos békeközve titási. kísérleteiről, mint n YA\'ilhelmsIi\'nssen-kvjelenlik.scin-mil sem tudnak. Ezen kitalálás nvilvánvnlóon ama kombinációkkal kapcsolatban merültek fel. amelyek a sevillai spanyol portugál találkozó Hátterét bizonyos bókeköavetitési tervben akarják keresni. Berlinben esetleges- spanyol -portugál közvetítési óhaj lehetőségét annál kevésbé vitatják, mert a\'két ország - akár Timor. akár Fcr nando-I\'nn esetét tekintjük Anglia és az Egyesült Államuk háború kiterjesztési (erveivel kapcsolatban eléggé kínost\'tapasztalatokat szerzett. Mindemképpen! érthető lenne, ha e két ország hó\' óhajának adna kifejezést a háború mielőbbi befejezését illetőleg. Berlinben mindamellett kifejezetten hangsúlyozzák, hogy ilyen közvetítési akció a jelenlegi katonai helyzetbe egyáltalán nem illik be. legalább is addig nem, amig a bolsevizmus és az angolszász imperializmus elleni harc be nem fejeződött
Határozottan megállapíthatjuk, hogy n háromhatalmit egyezmény államainak álláspontján a végső győzelem elötl semmiféle békítési kisérlel nem változtathat.
(VPD)
A kér*omkod*at 1vf.cn ém* t&rveny bünteti!
Bükk-, gyertyán-, cser hasáb- es ají "i-
fUrószelt maximális áron w
állandóan kapható
1 kermkedflnsl
maflyacutcb AB.
Knriai ítélet a szülök és az líji Hasasok együttlakásáról
Krdekcs Ítéletet hozott a Ku-i\'iu válóperes tanácsú, amennyi" ben leszögezte, hogyha a fiatal házasok a szülők lakásában kezdik a házaséletet, meddig kötelesek velük együtt maradni, ha a házasfelek közül valamelyik n szülőkkel nem akar .továbbra is egyúttlakni. A megállapítás i.i az a per adott alkalmat, amelyet egy tisztviselő indilotl felesége ellen.
A liszt viselő ugyanis amikor megházasodott, u felesége szüleihez költözőit és a lakásukból kapott egyik szobában laktak. A férj és az anyós között azonban gyakoriak voltok a nézeteltérések, ugy hogy az ifjú férj kijelentette, hogy elköltözik és máshol vesz ki lakásl. A felesége azonbau nem. volt hajlandó
követni, mire a férj hűtlen elhagyás cimén válópert indított felesége ellen.
A perben a Kúria dr. Kerekes Isiv;íii tanácsa a felmerült problémával kapcsolatban a vetkezőkéi mondotta ki:
Abban az esetben, ha a házasfelek megállapodtak abban, hogy az egyik háza társ szülőjével fognak együtt lakni, ez a körülmény nem zárja cl a fér jel nilőli hogy a megállapodástól eltén-e családfői minőségéből kifolyóan más lakóhelyet válasszon, ha erre a szülő személyében rejlő, vagy más fontos oka van Ekkor is köteles azonban feleségének méltányos e-ljem éléseit lehetőleg figyelembe venni és felhívni, hogy az ui lakásba kövesse*.
vsmm
Gróf Somssich Antal és Barthos erdőmester felhívása a kanizsai és járási gazdákhoz
Mint már egy ízben közöltük. Nagykanizsa megyei város és a kanizsai járás mezőgazdasági bizottságai február 2(i-án délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében együttes értekezletet tartanak, amelyen a 070\' 1012 ME és annak-végrehajtása tárgyában kiadott 72.100 1012 MI-. sz. rendeletet beltalóan is nierleelik. Továbbá ismertetik az olajosnövények termelésével kapcsolatos eljárásokat. Az értekezleten részt vesz a T\'ulura helyi vezetője, aki minden felmerülő gazda kérdésnél a gazda közönség rendelkezésére áll
Gróf Somssich Antal, a járási
! mezőgazdasági bizottság elnöke, | valamiül Barthos tíyufa her-| cegí erdömeslcr, a városi mezőgazdasági bizottság alelnöke, a Zalai Közlöny utján felhívják a gazdaközönségei, hogy saját jól felfogott erdekükben ezen a rendkívül fohlos értekezleten leltét!viiül jelenjenek meg minél nagyobb számban. Ez az értekeztél kizárólag a gazdnközön-ség érdekeit szolgálja, amikor ;í kiadott rendeletek és a növények termelésével kapcsolatos felvilágosításokat és útmutatásokat meg fogják kapni
Egyetlen gazdának sem szabad az értekezletről hiányoznia.
Kormányrendelettel juttatják üzlethelyiséghez a keresztény kereskedőket
Az uj keresztény kereskedőknek egyik legégetőbb panaszuk az volt. hogy. nem tudtak üzlethelyiséghez jutni. Különösképpen a texulszaktnában voli szembeötlő ez a helyzet. Ennek oka abban rejlett, hogy a ki nenr jelölt textil nagykereskedők továbbra is folytattak üzleti tevékenységet bizonyos import árukkal, amelyek nem tartózlak, kijelölés alá és igy az üzlethelyiséget nem voltak hajlandók átadni.
Orvoslást1 jelent ezen a térén az 590/4942, M- E: számú rendelet A rendelet\'szerint a bér1 beadói az elsőfokú iparhatóság az üzlet, üzem vagy általában
a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének megszüntetésére és az általa kijelölt személy részére való bérbeadására határidő kitűzése mellett felszólíthatja, ha az üzlet vagy üzemhelyiség bérlője olyan kereskedő* vagy tparosj akit kötőttfor-gnlmu áruk árusítására nem-jelöltek ki és üzleti tevékenysége körében kereskedők kijelölését követő évben a megelőző üzleti év eredményéhez viszonyítva 00 százalékkal kevesebb üzleti- forgalmai ért el. Ha n ¦bérbeadó a helyiség bérletéi a kitűzött határidő alatt nem mondja fel és nem adja bérbe a hatóság állal kijelölt személynek, a ha-
HiÉ a.
jovioW.^»^ a2ALA1 KÖZLÖM)
tóságts elrnadélheti a helyiség nek az altara meghatározott személy részére való, igényrjevae-
iél. \'
Az uj rendelet intézkedésig alkalmasak a keresztény keres-kedögeneréeió üzlethelyiség g()ndjaiiink;inegsziuitet6sére.
Péntek
AjUná* mtM-uáraalnMlklsaafMiitm Bváapwt I- «boria
f. 40 äbrsmstfl, toro». — 7.00-Hh*tT koslfménytk, étrend, hanglem*!»« J moo Hírek. — ii 10 NemselÍAsa »it IMBffswlRlIal - 12.00 061! htrtnfl. •ao - 12.40 Hírek. - l\'i20 idftjels«. IdilJáFái- ¦ é> vízállásjelentés, — 14.3*1 iliiak ~ 14. ifi A rádióműsor limertc ««• - 15.00 Arfolytunhlrek. phri íi-ii; élelnihiAfirak ifi.4.» Idöjeiiéi idrljArisjeleiités. hlrck. - 17.00. Hírek\' •.slovlk o« russin aytjlrea . - 19.QQ Hírak ni igydr, ntiiuol ís román n^i v«n. - 20.00 Hírek (Budapesl if.i -31 40 Nirek. időjárás jelentés. - zjon Unok mmiiot, olntiK, sngot é* franci* tL/U^-sn -- J4.00 Hírek
11IBAFB3T 1.
17.1S Népessy Lucia és paUjyi tsl-van magyar nótakúl énekel; kísért Sárai Elemér cigányi«oeJou»,r „ 1755 Sri« Károly eityadWsa. — I8.tr» Sséra-koit\'ito itti». - 18.35 Dr. vitéz\'Nagy Iván rtowása. - 19.20 m«Tj*i tiLz-
zcnok.tr, ~ \'20\' Sportercdlníiiyek. 20.20 lítyéa Gyula CKvedéi». - 20.55 1ánr«sr*o/ - 22:10. WTJldlugcr. fos yzalonzorteknrft, - 22.S5\' Farkas jc^iö elBánysenckara; 23,25 Schümann -ajnoli sonuorawrMíoy. — (1.15 Üxea az ottllou. BUDAPEST II,
18 Sárfli Klemer ciitju^iaiiOKara. 18.30 As Operaliáff! előadása. -Walkur.. >A MelXJluUft Rvnnij\').. Z%u«dráin<t. triloBia eisőírossc három ferfonásbM,
— Azi. fohr. ulán kbp 10.35 Hhek. -Majtl a^>ora>rae1Öadás.[o\'ylalása.
Srombat
öuj.M\'i-..vr 1.
10.1» Széroawrtatrii »no. - tl-20
Egyvebgek? - n.10 r-ateivaunV. —
12.10 V 2. honvtíd- ffalr>ganr«d»i*nti karn. 13,30 Honvérfekak ütHniok;
— 13.50-. MúvesilBtnea«k. - 15.20 Ta mesvárt Rács Jóis«f cisány*errjek*ra.
— HU0 IfjusáíP\' -rádfö.-
17.Ij Mai-.-magyar saseraok. — 17.40 iMeg W háíssodni\'. titaondj-i\'MIMi-ros Agi eV Köpcczv-Roócx" hajo.v. --18 BSZKHT-zenckar. - 18.3-V t*hn Jenő 11 épdu] telórája. - 19,20 Inn«, onnan. Hangképek. - 19.15 Rtul Ma rieiW énekel • IrióWsítette*. -- 20.10 Minden veréb asi,-i|>eU rW*m .., 0% kti.kcaé* réAsleUik 0 Boroiikay-Unyok cimo operettbe!, — uo.io- .-Hisusa* [ium, htsxernv. Mviejáték \'«gj\' foHo-
násban. — 21 Bura Sándor cigaiiv-zenekara. — 32.10 Rádió/ftiekai-.,
23.25 Tánczene. - 0.15 Üzen *i oli hon. A Vöröskertezt bájtéra! rádléswl-tiálaia.
BUDAPEST II.
IX Mezög-V^nsági. lélóre.-. - \'18.40 BS/KBT-zerrtk»r. — 19.151 felolvasás. -- 19.10 Littt: Tassait sámfuniktu kolicmény, - 20,10 >B«jajiűJa. Drssni kél [elvonásban.
Név Ám sxaietAsMfipolira
alkalmi ajándéknak
cserepes ás levágptt virágokat, csokrokat
iii{i..s/..öv«n át ve-litít\' u r*«1
Petermaon. kertészetté
tflri. (ehruár io.
ZAIMI KftZUfNV
NAPIREND:
Si«mli"lon ós vasárnap: iert«v, lo\'rjii-, marti»- é-s juhhús.
ijyúnjs/citúi-i ugyeaét .\\ia Kekett 5», Fu ut C- «Ab*
Kjskanlzsún az ottimi gyógyszertár íil.iínJc öityeiailea »zoJg.itatot lari.
Napin: Február 2$, Peutek. Rom kat Aladár pk. Protestáns Almos, Izr. Adar 3.
_ ^ miniszterelnök édesanyja Balatonfüreden)
Bdrdossy László miniszlerelnök édei-anyja, özv, Bárdossy Jenőné- * bula-loniüredi gyógyfürdőn üdül,
im (Dr. Brand Sándor alispán I zalaegerszegi Kaszinó elnöke)
A százéves zalaegerszegi Kaszinó niosl tartotta Ovi rendes közgyűlését. Su«ter Oszkár alelnök \'kegyeletes szálakkal emlékezett meg dr. Udvardy Jeaöríl, ;l Kaszinó ueinrég elhunyt dnokérfii. Utána Tivoli Elemér Utkér i zárszámadási terjesztette elő, majd litkos szavazással megválasztották a IMtlkM, Elnök tett dr. Brand Sándor alispán, alelnök dr. SÜJ1 EiDö és Suszter Oszkár, üitkár Tivolt Elemér.
- (Kinevezés)
Háromszék vármegye föisgúnja dr. romka Jánost, Z*ü« vármegye főjegyzőjét Háromszék vármegye ttsitelei. beli főjegyzőjévé nevezte\'ki zu\'a vár-megye főjcgyzöjénox «j. a kitüntetése i.iüiiCrO-c annak »¦ inuukás.ságiiuk, a ineiijei Háromszék aniegyében «z uj m*IO\'ar közigazgatást |j«szerv«ztu a Múabadull l\'rdélyi országrészben.
- (Blttera Zoltán dr. előadása i Vitézi Székházban)
A Vitézi Székházban folyó évi peb-ruár 22-én (vasárnap) déleíoll 11 óra-tor dr. Blttera Zoltán várow orv:is Uil előadást a tuberkulózisról. Kérjük \' inul társak minőt nagyobb számban flló megjejejiésél. l
- (6000 pengő tagdíjhátralék
i zalaegerszegi ipartestületben)
A zalaegerszegi ipartestület ax *lmul| «ben 10.000 pengő forgalmat csinált, rtvégi pénzmaradványa pedig 129 \\r*a (6. Az ipanestQletnek jrJonleg 27.G09 ptügó vagyona van.,Az 1942. évi költ-¦ejwlési levételben legnagyobb ősz. Fl * lagdij hátra lék szeiepel, közel 6000 pengével.
külön asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
Sternberger Gyula ügyében az uzsorabiróság a bizonyítás kiegészítését rendelte el
Márciusban tartják meg a legközelebbi tárgyalást
Még a imilt érben történt. Iiugv Sternberger Gyula nagykanizsai festékkercskedöt a rendőrségen feljelentenék, mert a kence ktlogramjáérl 8 pengőt kért. ezenkívül a kence minősége ellen is volt kifogás. A rend őrség heteken át folytatta ebben az ügyben a nyomozást. Kihallgatta a festömestereket is és eljárásának eredményeként az egész ügyet áttette a kir. ügyészségre, amely Sternberger Gyulái perbefogta.
Az ügy dr. Hamory Zoltán uzsonv-egyesbiró elé került, aki december 3-án folytatta le ebben az ügybon a tárgyalást és számos tanút hallgatott ki. ítéletre azonban nem került sor,
mert a bíróság a bizonyítás kiegészítését rendelte el.
Most volt ebben az\'ügyben a második tárgyalás, Dr. Hamory bíró először kihallgatta a védelem, majd a vád tanult. A vegyvizsgáló intézet csak azt állapította meg. hogy az eladásra kerülő kence milyen anyagból állott, azt azonban, hogy milyen kence (lakk), nem állapitolta meg, ugy hogy a kencét eladó gyár szakemberének kihallgatása vált még szükségessé és nzért a tárgyalást újból elnapolta a további bizonyítás végett.
A legközelebbi tárgyalásra most már csak márciusban kerül sor.
Félholtra verték a házigazdáékat a kotori farsangbucsuztatón
Kotor, február 20
Muraközben ugy .szokás megülni husii agyókeddei, mini pirosLetüs ünnepei, \\em is dolgoznak őzen a napon, de annál több a vigasság " legkisebb faluban Is,
így volt húshagyókedd éjszakáján Kotor községben is.
Sznopek [feienc gazda vendégekéi hívott húshagyó estére. Ott-volt Stejkó József és « felesége, Mallár Vid és Maitár István kotori lakosok s a jó-PJta noha mellett még hajnaltájt is nagy volt u nótaszó Sznopekék világos ablakai mögött.
Végül is n kél Mallár ugy berúgott, liogy már világítkai sem tudták, kloO-
lózlék a i-ort, l>ora?ii vegekkel céJdo-bási rendeztek n házigazdára, oki fej. szóíilolti a két fiatalembert,- hogy-masi már menjenek Isten hírével haza. A kél részeg erre az üvegszilánkoktól már inegbeLesoTien vérző házigazdára s«-kercét fogott ós ugyha-főbe ve,ni kezdték. Kijutott az iiUegelobitf. a szorongatóit házigazda segiiségérc siető Stefkó JózsefnénCk is, ugy hogy az asszony is, a házigazda Ls véresen, eszmélet, lwiüi estek össze.
A klslcjszc csapásoktói súlyosan sérült emhcreklicz orvost kellett hivői, az úgy pcílig ar. alsodomborui csönd-örörs Kezébe került, «mely szigoru nyomozást inditeti.
A férjére váró fiatalasszonyt darabokra tépte a belato vonat
Kaposvár, február 20 Megrendítő szerencsétlenség történi a napokban az általai vasulállomáson. Egy keresetik gelí fiatal asszony haza várta férjét Budapestről Türelmetlenül várta, mert a\'hófúvás miatt a fiatal férj napokon át nem tudott megérkezni a fővárosból és felesébe hírt sem kapóit felöle. A líudapesl felől befutó első vonat azonban órákat késett. A fiatal asszony a nővérével vára-
kozott az állomáson. Eközben befutott egy olajos szerelvény. A sötétben várakozók azl hitték, hogy a pesli vonat érkezett meg, elébe szaladtak. Mire észrevették a tévedést és visszafordultak, addigra a másik Vágányon befutott a budapesti vonat. At akartak szaladni előtte, hogy a leszálló férjet mielőbb megtalálják. A nővérnek sikerült is átjutni a berobogó
|Rommel vezérezredes látogatása egy olais azradael (Poto R. D. V.)
vonat előtt, a fiatalasszonyt azonban elkapta a mozdonyf és darabokra tépte. Mire a többnapos beha vázasból megérkezett ifjú férj leszállt a kis állomáson, már csak fcleségc>őssze tépelt holttestével találkozhatott.
A vizsgálat megindult.
— (Meghalt Szakáts Andor volt sajtófőnök)
Nftgy gyásza van az egész magyar sajtónak. Szenlerasébeti Szakáts Andor, « Magyarország, a Mai Nap, a Virradat, a Magyar Újság cimü napiUpok volt felelős szerkesztője, a Függct\'eo Kisgazda felelős szerkesztője ós kiadója, régebben a Budapesti Hírlap beJsŐ munkatársa, a Friedrich-kormáoy volt sajtófőnöke, volt államtitkár, n*int*t. gyűlési és országgyűlési képviselő ele. téuek iv.. évében Budapesten maghalt. Temetés* előreláthatólag február 22-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a Kera. }K\'si uli temető halottasházából.
— (A honvédek réazere szánt szeretetadományok gyűjtőhelye)
A haiáibn Mii működő honvéd rUa-kuluto\'k részére társadalmi uton gyűjtött és a |-,e.lyi,e.i ;ii;lkulalokhoz áladul szándélvoh TwJiiio, adományokat, főképen él\\-eze.i ctkkeket (cigaretia, a»s-szes Hal sth) a jövőben a JffliybaJi Vörös Keio^zt Egylet fiókjalioz koü. \'juttatni, atiwiy a további iranyitáaaról gondolkodik. Téli óvócikkok és tét ruliázaiok a gyűjtés tárgyat khOtőMg n« képezzék, tekintve, hogy teli ru-Jiá/.ait.n a megszálló csapatok el van-n"n .atv«. uj u,~>..-*y . ,j. uujUiW Jóssal u.oaa u.tuii-e^. Vilmos leónyr*
kau«ak«i6> .\\^L<uui.:i, 1 jVjIí Lér. — NagywiiizAai \\uró> h-erSszl váiosi vá-i«4Ziuiánya, ; t j ..i
— (MÁVMtezelésbtn a vusutaaság közellátása)
A MAV-a vasutasság ellátását saját kezelésbe vette át\'és-ezért vaiamTOoyi üzlelvezelóseg kebelében feláHitoltAki a kózeUátási hivatalt.
— (Megfagyott ax anya és a fia)
LlUnopp István kebeleazenlmártoni fótdműws a község északi kijárójánál a hófúvásban megfagyva lüilAUa Bugo-\\ecz Józaefné 33 éves kebedesH»ünár-lonj asszonyt és annak in éves fiát, A csendőri nyomozás megAJLtepitoUa, hogy az anya és fia a hegyre akartak menni, de a nagy hóviharban cuLévesz-lelték az utat. Hófúvásba keruliok s onnan nem tudtak kiszabadulni.
— A rohumcaámik
a mai háború egyik legérdekesebb
eszköze. Erről ín kimentő cikket Horváth Zoltán a Búvár februári szamába. A Tudomány toülw4yének népszerű apró cikkein ktvűll a Kis Búvár friss rovata gazdagítja a lapot. Itt euililjúk nu\\í, hogy \'\'- tobstam -¦aámá-l>a« uj rovatot nyitóit a Búvár Kér-dés-relea)i elmen. Ebben a rovatban minden tudományos kérJésri: lelcJe-. lel ad a népszerű folyóirat szerkesztősége. A Búvár a pranklio-Társuíat kiadásában jelenik meg.
A Pesti Ujsag megjelenését március 7-ig betiltották
Budap&l, febnuir 20 A beKuryrru^iiszl<Y a psjsti Ujsag c. nyilas najiüap-\'\'további nyigjeúBnését\' «z l939«g^Cc. 15. paragrafusának 3. bekezdés* alapján, utkintve hogy u újság a vonatkozó törvénycikkely szerint a köz érdekeit vasiéirj*zSetö magatartásról tett tannságot, 1942. évi március 7.i« betiltotta. u
«ik,at. - W
Sanghaji jelpntós szerint
Banoppnban mér lehat hallani i japán nqh6ztpi<"rs6g ütegeinek dörgését
Egyes hirck szerint a japánok már 30 kilométernyire megkö-zeljtelték a rnngouh—manuálni utat, amely első szakasza a híres burmai útnak.
A Domei-irodn jelentése szerint a japán repülők ismét egész sor légitámadást intéztek Isszák Burma hadászatilag fontos pqntjni elten és bombázták az ellfinség katonailag fontQS betűnd fizuéit..
Wavel tábornok meüsubesilU
Tokió, február 20 A Domei-iroda jelenti, hogy az egyik amerikai rádióállomás jelentése szerint Wavel tábornok az egyik légitámadás ^alkalmával megsebesült. A tábornok cxidőszerint Soerabaja közelében tartózkodik, Jáva szigetén.
ám uf angol kormány minisz-tonht&g ismit Churchill
Amsterdam, február 20 A Német T. \'rali Iroda jelentése szerint n.z angol kormányt átalakították. Az uj kormányban miniszterelnök, a kincstári hivatal első lordja és hadügyminiszter Witson Churchill,, dominiumügyi miniszter és\'á rruniszterelnók helyettese Aettle főpjecaétör, az alsóház vezére Sir Strnford Cripps, külügyminiszter Edcn. Lord líea-werbrook, mint a kormány tagja megvált tisztségétől és az Egyesült Államokba utazik. Egy másik hir szerint lord Ilcuwer-
íPolytatia is 1. oldalion
brook egészségi okokból elutasította azt a kérést, hogy lépjen be a kormányba. Mint egy későbbi német jelentés megállapítja., a hadikormáuy száma kilencről hétre csökkeni. Német jelentés szerint Aetlle lord pe-esétör bejejenietle, hogy az angol alsóház legközelebbi ülésén sor kerül a hadihelyzet, nevezetesen a lávolkeletí helyzet még" vitatására. Zárt ülés " tartása mutatkozik szükségesnek, hogy a kelclázsiai helyzetről teljes részleteket tudjanak közreadni. A vitát a második napon a nyilvánosság előtt folytatják;
A pánamerikai unió székhelye Montevidea
Montevidco, február 20 A pánamerikai unió a nyugati félteke politikai védelmi bizottságának székhelyévé Monté* videót lette meg. Ez a bizottság, inmelybc Brazília, Chile, Cos-taricá, Mexico, Paraguay és az Egyesült Államok küldenek képviselőket, a riol értekezlet hoJ tározmányai értelmében elsősorban az úgynevezett ötödik hadoszlop elleni harc kérdései" vei foglalkozik.
Ám Iránból kiutasított magyarok a magyar határon
Belgrád, február 20 Mint közlik, az Iránból kiutasított magyarok 52 lagu csoportja, akiknek hazautazásáról már megemlékeztünk, Szófiából jövet mu reggel 9 órakor ál-lépték a magyar határi és délután 11-15 óra közöli érkeznek meg Budapestre a Keleti pályaudvarra.
A japánok partraszálltak Timor holland és portugál részén
Tokió, február 20 A japán császári főhadiszállás tokiói időszámítás szerint délben l órakar közölte, hogy uj^pán szárazföldi\' és tengerészeti haderő ma reggel a legszorosabb együttműködésben sikéres partraszállást hajtott végre\' Koepáiig Holland-\'Iimor fővárosa és Diliy, Porhigál-Timor fővárosa szomszédságában.
Tokió, február 20 A japán tájékoztatóhivatal ma a japán kormány következő nyilatkozatát közli:
Az elmúlt év december 17-én angol ós hollandindiai csapatok szálltak partra Timor szigetének portugál részén. Ettől kezdve Anglia és Portugália között tárgyalások folytak a csapatok íkivonására vonatkozólag. Japán önvédelme következtében szükségesnek látta, hogy Timor sziget portugál részét megszállja Ős az angol és hollandindiaí csapatokat erről a területről elűzzék. I
Á Karibi-tengeren elsüllyedt egy panamai fialó
Curacau, február 20 (OFÍ) A. Karto Hengeren, az Áruba sziget közelében elsüly-lyeszjetteíf egy panarnaí köolaj-száll^ó hajót,
Részletek Pori Darwin bombázásáról
ü^arlírtj február 20 x Német T4vir3li íróija az a^ztri. H«i légiérő ma reggel\' kiadóit \'kőzte-
mérnél Ismerteti. A kőzlé-s a japán feriliaderőnek tegnap a Tort Darwin eilon InléMÍt támadásával kajvoo\'át. I>an azi jclorjtl, hogy Port Darwint htayi idöszárniUts szerint 10 óra körftl vadászrepülők védelme alalt 72 kVt motoros\' repülőgép lámadta. \\ japán repülök különböző hejjektw támadtuk és értek el találatokat. A második légitámadás alkalmával a déU órákl)au 21 japán Lombázó intézett lámadiisl. Bombázták a repülő te i okot és géppuskatűz alá vették a helységeket.
Uj támadás Part Darwin •listai
Stockholm, február 20 A brit hírszolgálat jelenti, hogy pénteken reggel ujabb repülőtámadás érte Port Darwint. Az ausztráliai postaigazgatóság közölte, hogy azt a kábel rend-
el francia-amerikai viszony
Washington, február 20
A helyettes külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok kormánya a lépésre adoil francia választ a nénietek észak-afrikai megsegítése ügyéhen nem tekintik kielégítőnek. \'A francia kormány washingtoni nagyköveié utján tudomására hozta az Egyesült Államoknak, hogy a tengelyhatalmak nem támasztottak semmiféle követelést .Madagaszkár átengedésére vonatkozólag.
Indiának fel kell készülnie a japán támadásra
Istambul, február 20 Kalkuttai jelentés szerint az indiai csapatok főparancsnoka kijelentette, hogy a hajózásnak és magának Indiának is fel kell készülnie repülőgép- és hajóágyú támadásra. Lehetősége van annak ís, hogy a japánok partraszállást kísérelnek meg India területén.
Pépen a törtik külügyminiszterrel tárgyalt
Ankara, február 20 Papén német nagykövet megbeszélést folytatolt a töröl* külügyminiszterrel, utána Isztambulba utazott.
Az iráni sah felesége Kairóban
Kairó, február 20 Az iráni sah felesége, leánya, a sah két nővérének társaságában repülőgénen Kairóba érkezel! A sah felesége fivérének. Karuk királynak lesz a vendége. A repülőtéren megjelent ttiő-
vere fogadására Faruk király is
Az angol tengernagyi hivatal elafi lordjának beismerése
1942, febmirju.
Róma. február 20 A Sic ftau i- i rod a szerint Alexandernak, az angol tengernagyi hivatal első lordja legutóbbi nyilatkozatának három megállapítása van, amelyre érdemes rámutatni.
Ezek a megállapítások a következők : (
Kijelentette a tengernagyi hivatal első lordja, hogy makaos as nehéz az a harc, amelyet az angol flottának az olasz hajóhaddal folytatni kell.
Elsöizben történt, hogy Alexander, aki a múltban .sohasem helyezeit oly nagy\\ súlyt az olasz I hajóhadra, most mégis ilyen j nagy elismerésre kényszerül, szert, amely Port Darwint ösz- | Másodszor kijelentette lord szekőti, szétrombolták. I Alexander azt ts, hogy
DRÁVAVDLGYI
HILLhNQS hRAHSZQLGrLTATÓ r-t.
¦ iikizorO f elsllégoaltée minden villamos kérdésben Ceongery-ut 81, téléfon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések
SucSr-ut 2, I. emelet, teleion 213.
Angli* «link rokonszenvvé kíséri ¦ bolMVIlmut küzdelmét
és mindent meglesz, hogy Szovjetuniót me, elleni harcában
•rópa
Lord Alexander végül azt u kijelentelte, hogy a prarlmrr-bouri szerencsétlenség, amely az angol hajóhad atlanlióeeáni föld közi tengeri és égeUengeri súlyos veszteségei után az angol szász tengeri hatalmakat érte Telforgatta az angol birodalom és az Egyesült Államok ten-geri haditerveit.
I Lapzártakor érkezett
A japánok ptíriraaiálUah BatiniaeUn?
Sanghaj, február 20 Hivatalosan jelentik llalíiviá-1)61, hogy a japán haderők partraszállást kíséreltek meg a Jáva
sziget mellett lévő ten.
Bali
szigiv
Elslnger és Flachtr. cég, valamint személy.
zete megilletődötten jelenti, hogy hűséges alkalmazottjuk, Illetve kartársuk
váratlanul Budapesten elhunyt.
A megboldogult mint alkalmazott, hu ragaszkodással, példás szorgalommal, lelklism-rc tesüéggetlátta el feladatát és ffinokel mélységesen megrázva sajnálják kedvea munkatársuk elvesztését.
Kartársai mindenkor őszinte és megériö barátjukat vesztették el benne.
Emlékét kegyelettel megőrizi Ok I
legyei polgármesterétől.
ad mt hm* XII. Felhívás a fűszeresekhez és a pékekhezI
Nyomatékosan figyelmeztetem a lőszereseket ea a pékeket, lioiíy n floom-liszt ós kenyórlegy szelvényeit osakU azokon a napokon szabad beváltani, ami rajuk van nyomtatva és sem elébb, sem utóbb nem válthatók be. Ma ecy tllszerest ea egy pókot feljelentettem kihágásért, mert elébb szolgáltatták ki a finomlisztet. Illetve a kenyeret, mlot szabad lett volna.
Nagykanizsa, 1912 február 16-án.
„, Polgármester.
¦Halónak ajánlkoilk 19 éra «•¦
Címe: Kinizsi- és RakóczI-utcal miíJ-trafik. **
ZoagsF*-4r*kat vállat |«tányoa >•; b«n, kezdőket, balsdókat a Itf nana* ktképiáalg háznál éa házon klvüh fllia* Hermln olt. zenetanárai, Zárda o. 6. Bt
ARAaVvSrn.
Vaaaék tuizaált pádtól. Clm a kli* hlvatalban. *
ZRLttl KOZLOHV
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „KlieazSaaáa! n. T. MaivkaiUK\' Felelős kiadó: Zalai Kárai,. Nyomatott ¦ f a „KlzgaziUsáil a. T. Hanyk>n!l««" ayomd.ijab.a NnUykanK«.i»
6
82a évfolyam, 42 tiám.
Nagykanlwi, 1842. február 21 szombat
Ara 16 niter,
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Pífeiö* azerkratíö: BarbarlU Lajos
Horthy István i katona
Horthy István eredelfleg a m. kjr. 1. Jaszkun huszárezredhez jríenlkrzWi ónkéul katonai szolgálatra ós műegyetemi tanulmányúi közien, 1920 augusz-lus 13 én vonult l>c Uz ©ziedha/..
Miután azonban már egész fiaül i rendkívül élénken érdeklődött u c pÚMJs iráni. — a motorkezeJó.si már regen jól ismcr.c, lúszou kitűnő motorkerékpár versenyző volt —fa ezért aii^. hogy levonult katonának, azonnal jo. imtkezett pilóiakikópzésre. Jelen llcezé-sét olfo/akták s. a repulőgépvc/rtö iskolát^ vezénvcllék. A. pilóta kiképzésen gyorsan haladt eJöre és kiváló mű. repülő érzékről lelt tanúságot,
A turt.iTékos tiszti vizsga cJméldi részéi kitűnő minosiiéssvl leue lo 1U2Ő októl er 18 án és ^inek (lapján kar-p»siományos cimzeics tizedessé lepett elő.
Fegyvergyakortntokra önként jeteot kezes lolvtán a kövelkező évekl en is löhbszór bevonult, így 1927 nugusztusa. han és 1028 májusában is.
Már "i eQsö fogyv-ergyakoriat alatt clietto a in. fokú pilóta vizsgál és j 192? sr*piembcrél.«n lOputőgépYCx\'tövé | nevezlek ki s cányerte a koronával diszllett hJM, a repülőjelvényt,
Második h-gyvergjakortatanaJí sikeres elvégzése után 102!) október 1-óvc\' kinet érlelett einléklapos repülő hadnaggyá.
1932. évben 6»jál költségén a vízi-rcpűliigópvezetöi tanfotyaiBot is olvé-gtzie és .uiogszeroztc a viiflrepCuögép-vezciői képesítést.
További fegyrergynkorTatai során, *meiyekre 1935-l«t, 1936-ben és 1937-ben vonult be, a katonai gépek eaze-lésélKii nyert kiképzést és OzoJtítt az idő alatt végezte el a főiskolát is.
Horthy István kiváló mocirtaikai és repülő érzéke folytán a rcpűlögépve. zetó iskolát igen gyorsan végezte e\'; hajlamai és rátermettsége aiapján a kiképzés után a \\«dászrepulŐkhóz nyert beosztást.
A vadászropülöknéi olŐszór mint be. osztott pilóta, később mint rajparancsnok, minden ajkaimat miegrafiadott, hogy a korszerű gépek \\.-ezetéséheu icljcsen lókéletcsilsc magát.
Igen vállalkozó szellemű vadászpilóta.
Kitűnő, te^ryelmczelt katona, ügves és liálor repülő, nagy szaktudássá) és alapos szaklűépMttséggel bir.
A HyAvidek viusaosatolása aikalmá-v*l rendkívüli fog>\'\\«i^alíoriaüu ónként jelentkezett és a ni. kii. 1. houvéO vadász repülő ezied II, osztályánál teljesített mint beosztott pilóta szolgálatot 1938 irreptembertői decemberig,
ImilékiíiposTepúlŐ-Mhndnaggy\'á eV folyam társaival egyetemben 1939 január elsejével ueveztetett ki.
Kárpátalja visszacsatolása alkalma -v*l, 1939 tavaszán, ismét rendTtfvflli fegyrergyakorlatra önként jelentkezelt és előbbi csapattesténé\' Iftíjesilelt szol-uálatot.
Ujabb 17 hajót süllyesztettek el a német tengeralattjárók az Atlanti-óceánon
A japán kormftny jegyzéke a portugál kormányhoz -r Ma délutánra rendkívüli üléoro hívták faszé a portugál országgyűlést — Japán hauMhttjóU fctentek meg a burmai vizeken — A szingapúri hadjárat $rlási zsákmánya
Ostromai lapot Port Darwinban
Amsterdam, február 21 A Német Távirati Iroda ismerteti a londoni rádió -egyik jelentését, amely szerint tengeralattjárók és bombavető-repülőgépek megtámadtak egy angol hajókaravánt A támbdás/ körülményeitől további részletek ínég nem érkeztek.
A U\'is/.íibanl japán hiivat Salátáméi
Lisszabon, február 21 Sala/ár ixíi-taiijál miniszterelnök tegnap kihallgatáson fog-adta a lisszaboni japán\'kövutet, a kivel hosszasan tanácskozott. A\' diplomáciai megbeszélés után a portugál kormány tagjai minisztertanácsra ültök össze.
A Stéjfani a parlugáliimori /apán paritamálláurál
Hóina, február 21 A Slel\'am-iroda Timor-szíget portugál részén történi japán partrasrállással foglalkozik. Mint a Slcfani-iroda írja, — ez természetes katonai következménye annak, hogy ezen a szigeten előzőleg ausztráliai és bollandindiai csapatok szálltak partra, a nemzetközi jog rendelkezései ellenére. A japánok jogosan torolták meg ezt a lépést. Portugália, amely a brit támadás után Londonban csupán diplomáciai lépésre szorítkozott, Tokióval szemben is
szerű oknál fogva, hogy az alítok partraszállása előtt nyilatkozatot telt, amelybon biztosítja a portugál főhatósági jogokat abban az esetben, ha Portugália megmarad semlegesnek. Japán jóhiszeműségét bizonyítja az a tény is — irja a Stof^ni-jroáii —, hogy például Hongkong tarlókéban sem háborgatta Macao portugál birtokot, annál az.egv-
golok ott-\'ittm tettek semmiféle
lépést. - ¦ ."
Ujabb nirttttt t«nao>ra1at<-
Íávó-«éi««ctáa Srle fáruhát
Amsterdam, február 21 Ainér[kai rárii^jelentés sz,e-Aint ajjinejt tenéfjr^íaUjárók ujabb támadást hajtottak vé^rer | Arulia kőpiajfiultmitó e^icn.
Felfegyverezték a brazil kereskedelmi hajókat Elsüllyesztettek egy brazil hajót
Rio de Janeiro, február 21 A brazil kormány elrendelte a kereskedelmi hajók felfegyverzését. A brazíliai kereskedelmi tengerészeti bizottság elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államoklííd eddig fenntartott ixujóŐBSzcjkóttetés inegszaííadl. Rip de Janeiro, február 21 A riodejaneiroi külügymiiiisz-
téritmi közlése szerint azOÜnda nevű brazil gőzöst elsüllyesztet-lék. A közlés csupán azt állapítja meg, hogy a \'hajé az Egyesült Allamokv partjai memtén süllyedt el.
Washingtonban is közleiuény\'t adtak ki, amely szerint a brazil hajót német tengeralatthjró süUycsztettp el.
Megélénkült a légi- és tengeralattjáró- tevékenyaég Auöztiália partvidékén
Aui,sterdapi, febmár^l
A londoni hírszolgálat jeJen-tését ismerteti a Német TáviraU Iroda. Eszerint a japap iéjgüiad haderőnok Port Darwin cllon végrehajlott 2 légitámadása teljesen megzavarta az ausztráliai közvéleményt és ez a két támadás, mini esemény messze ki-
diplomáciai uton maradhat meg. \\ magaslik a többi között Az Japán egyébként a japán csapa- i ausztráliai kormány legnapmi-
nisztpj-tanácsra ült össze.
Egy később érkezeti hír szerint az ausztráliai miniszter tanács még ülésezett, amikorihire érkezeit, hogy
hatalmat japán légikötelék pántekert harmadszor !• megtámadta Port Darwint.
A jelentés szerint a legutóbbi 18
iPnlyUlAa a 6. oldaloa)
Hasonlúképptiii éi iiasonlő beosztás. l*ut, de uuosl már imin* rajparancs. "ok 1939 őszén Ls reudkivüli fegyver-fakorlátra vonult bc.
Amikor Horthy István k-itomakor,,. bán 1528*80 Szegeden szolgált, a \'i\'Jgyar légi baderö még rejtett aki-kutat volt. A tisztek, a parancsnokoik, L,z iskola tagjai iwlgári ruháben.Jártak I"1 magától érthctöfüi -i rangok megje-IiHísi- sem kaiouai, Jianem |toigáru
volt. lerniészfaeson inudeuben a Xeg. szigorúbb katonai iend és fegyelem érvényesült, hiszen itt kellett megala. pozni. a íiatal magyar légiei-ő kenieny fegyelmét, katonás bajtársi szellemét.
\\ repülőkiképzés kemény pióbára lalie a leendő pilótákat. Nem kényei mos míaierség volt ez. Minden áldotl nap hajnali 3 órakor már kezdődótt a foglalkozás « rejiülóté-t-n. Kimenő i s^k szoml>at délután volt, egv-ébkt1!!) •i repülőieret ercein lehWl hagjiiiol. a pilólajeiölfeknck, Horthy István baj-társai köxöU is kit unt poutosSi^ívaL, kalonás l\'c^clinezeltségévv.t.
Az elméJeii okUtáson kivid iiiota iskolában aiaiws gvakorbti, műszaki kiké])Zésl is kaptak a pilóta jelöllek, akiknek maguknak kellett Javban tar laniok, lisztogatni gépiket. Hortli.v István mindezt -\' munkát m>iiidig pon Insait, ren.leseai. a legjobban elvégezi*\'.
Jtorihy Islváii pjUótákiképiését .é-*z
¦niniuiu ,ii iMUUJ.m WWWW
n«n a ./.), n i::i!r,r,\\i pilótaiskoláb.ii] kapta. Hl paranranoka a most elhuu>t Kenete waldemár i*pü\'őtál>ornok volt. Síigo.niságáiól híres, kerueny .katona, aki vaskéz/el tartotta lúlgtáil. Kbbm n szigoni, kemény iskolában kapta kiképzéséi Horthy István, a pilóta.
Persíf a ,épülők, elé« fiyaknui kaplak apróbb fegyelmi büntetésekéi. Nem mintha nem lette\', vo\'na jó katonák, vagy mubis/toUak volna bármit is, hnnem éppen elenkezóen a/ért, mert líd vaknicröck voltak, a pa.aursol a s/ó szoros ér-ielmóbcíi hüazám;ay, mö\'ioii igjekcziek teljcsittn:. K fi-Ualos lulbiugóságot azonban rékezni k-\'iiett s bizony a |>üólák gyakran rnegjismci*. kcdiek B Küszagolás oroméival, fez a bűuletéa abból Állott, hogy rtein volt SXRbad a repüiőtc,el elliagyniok.
Horthy lixedes minden jól>*n-rossi l.an eayüH élt bajtársaival. 6 is igj-a. kezeit minél kiválóbb leljCMliuéuj\'ék-
kel lucrdcmeini .feljebbvalóinak m«g-Vlége<jé,sél s ezt pontos, kitűnő mun-kajával el is érln s vizsgáit a legjobb credmíjnnjel telte le, \'t>e tig^,arm^,en lutúnoen "állta meg a helyét dí cleUien is, mint repülÓ. mulatja Czl sazípzációs Bud^nett—hombayl re|)ülése" ki, ki. csíny, 100 lóerős sportaLpen-
A szegedi repülőÍskolál>ól cs-»k lre-lenkéol egv\'szer, szombatoo volt ki-nrejiö. .irilemzo ;1 repülök uagy ós>zft-tarlásaiU, Jiogj\' h sipmj>ali Ivirucc^üi -oknu inindig testületi?8 véltei részi, de jcl\'eiitzo -\'z ós"sicl3rtás.-it a» is, hogy Szegeden sokáig senki m>jii tudott Horthy ii/edésröl.. Talán még öt m.i gát is megkérdezték " váiosban, liog.v Iga/j-, húg)\' a Kornwuyzó l\'r fia Itt
H repülök kózótlí. A kemény iskolának mfg is volt ¦* Jtasznu és az ereit menye. Horipy István kitűnő piLőla leti és később v.t. dász.S4á|H(tba kapott boűaztnst,
ZlVCAl KÖZLŐN*
1943, lebruHr 21.
item
Kísértés
Ext*. " fiimj-Sv*\' meghuitalla a avar fim gyártás, hojry jó fUme.i lehet készíteni. A Kísértés inassze tufaneikedik u/ átlagosan jó maflvar fQmek k*ie\'oin és ae eigy.két valóban jó film rrtcit:«)t foglal l*-met. atnriyet v*laha is láttunk. Az ejféNMéxje-. niwe középpontjáig e«y törvényszéki bíró si»zilUüit elité1! fiatal férfi U\'aiiytftsivé r* Jil, aJtí a bíróit at-U-k i#azsáfr.„a:-g_rt*tasa miatt loy\'ul j^í .Altul c4y-képpoi, hogv a bJrot el akarja, szakid tani családja UU, felCséKi\'-tö-\' és ki.se.i-nyától. A bíró, aki az\' a FeJ-datot lózt* ki m««a ¦*\'*. hogy a bún ke!«tk*. /.é-riiek kórttmé_yaiU\'ii .kísértést. Ú-liulniáiiyozza, i>mu;t;.;j U belekerül kíiértéai örvényébe *Vs már-uiár *Li-nierül, -\'iink,!,\' a I.dwuátló ".nwiii szándékáról (luitaiiltik MókózlK-irbele. szeret » bíróba és visszaadja a i ¦ Móljának feleségének és kis Goyának.
F,z! «• film in«t<iusilattá, iiogy a, mu-íjyar filmgyártás is ért a komoíy, tfrá-mai téma fraiiTeviteléhez, inúvésti fel-rfolgoiázáhoa, elrcaiiméaórwr é% a sze-replők mFgvilotf\'táíiahoz. KArády Katalin mostani aJ-kitásávaL, remekBlésé-\\*rt eddigi filmjeiben adott nríivészi tfij^tinenjét tóval f-lülmulta. Xagy Islván néhol kL,sé síJBrtarfásos volt, de ezek elteaéi-e is művészi teljesít, ményl nyújtott. A többi azereptök erintért jó aJakiUst nyújtottak.
A mm moséjének, a te_de_ó mxm-kajáiiak és a szrroptók e-sónoigu. p ¦ tékának harmóniába okádása tökéie-lrs kifrjezöjtó volt a fUm értékének,
(**• I.)
Taberknlózlg elleni bét előadásai
Kehrtiár 32-én délelőtt tl órakor dr. Bittér* Zoltán » Vitézi Székhizbao.
Február 22-to déV-lőlt 11 órakor dr. Székács Sándor * törvényszéki íúg-
háaban.
hebruir __en délután ftSi A órakor ér. S_»bó István a Potgáa OlvasóW-b*_.
Február 23-éll »MiH.ui I órakor dr. I\'odor Mrzsébei a Rorgonvi utcai iskolában. • , . •
Japán légikfitelékak hatalmat lamadáaa Searabaja
aflaa
Tokió, februéf 21 A császári főhadiszállás közli :
A japán haditengerészet repülőgépi még szerdán hatalmas támadást intéztek a jáva-.szigeti Soerabaja ellen. 1.1 angol repülőgépet lelőttek és a kikötőben tartózkodó 5 brit rombolót súlyosan megrongálták A japán haditengerészeti egységek a szumatrai vizeken végzett hadműveleteik során el-snllyeszlellek egy ellenséges haditengerészeti őrhajót, továbbá elkoboztak egy tengeralattjáró-vadászi, egy aknafelszedö hajót és egy-egy angol, illetve holland kereskedelmi hajót.
Német tengeralattjárók ujabb 17 hajót aflllyea» tattek el
ttcruii. I--Iml.ii ,\'| v t-iilircr lüli\'iditzAUásiVri\'il i^eniik
a Néniéi Távirati Irodi\'uvak
\\ védem .li>)>;i|-.iiiu-tiM)kMiK>< közli Nénjei ICmerU lati járók m Vituiu
<>i>\'.inoii i.iváhbi 17 li-\'i ii sulu-\'s/.
Klick; til \\/ eKtitiycMitt\'ll lmjuk m
A minapi hóviharban szerencsétlenül Járt egy vasutas a kotor! állomáson
Kotor, február 21 A minap dühöngő hóvihar* buti kötelességteljcsitésénck áldozata lelt egy kolori vasutas.
Este féi Írt-kor érkezeit meg Nagykanizsa felöl a budapesti vonat, nagy késéssel, kegyetlen hófúvásban. A vonat kisérö személyzetéhez tallózott Geday János 38 éves zárfékezó, aki, mikor a vonat megállt, leugrott. Alig tett azonban pár\'lépést a magas hóban, a mozdonyvezető, nehogy a kerekek lefagyjanak, liirtelen indított Geday" fel
akart gyorsan ugrani a már mozgásban lévő vonatra, a\'fékje, mellé, de a nagy hóban nem sikerfüt a lé|>ése, a vonat utolsó kocsija elkapta és maga alá gyűrte. Gedayt kartoréssrl és súlyos, de nem életveszélyes zúzód ásókkal szedték ki a vonat I alól. Kihívlak azonnal a csák-, tornyai mentőket, de azok la behavazott utakon nem tudtak eljutni Rotorba és mivel vonal sem volt, Geday csak másnap délben kerülhetett a Csáktornyái kórházba.
Sebesüli vasutas utazása egy teherkocsi alatt
Hogy milyen emberfeletti hősiesség kelleti az elmultfkegyet-lcn időjárás napjaiban a vasutas szolgála! teljesítéséhez, igazolja a következő eset is.
Ujdoiilbovár felöl Pécs felé haladt egy tehervonat a behavazol! pálván, dermesztő hidegben. Tüske Kálmán 33 éves fékező az egyik állomáson a teherkocsi síkos vaslépcsőjén mea csúszott ós a mozgó vonat alá került Volt annyi leJrkjelen-
léte. hogy elkapott egy láncot, amj a teherkocsi alján szabadon lógott, Bár a lám- arcán és fején súlyosan megsebesít el te. a vasutas három kilóméiért utazott így. a kocsi alatt, a láncba kapaszkodva. Az egyik őrház mellett az őr figyelmes lett kiáltozására, megállíttatta a vonatot és igy mentették ki szorongatott helyzetéből n szolgálata teljesítése közben hajba jutott vasutast.
Elítélték, mert becsmérelte a leventéket
„A leventeintézmény minden tiszteletet és becsQIéflt megérdemel"
Egy vasárnap délelőtt lörléntr A leventéit jak zárt sorokban vonullak le az alsótcmplompa a vasárnapi islcntiszlclutre. A Központ-szálló előtt többen nézték a kedves magyar fiuk menetelését. Ott volt Goór János újságárus is, aki egyik ismerősivel nézte a fiatal magyarok tovavonulásál. Mikor már iz utolsŐ szakaszok is odaértek, ahol Goór állott, az újságárus odaszólt ismerőséhez : Mosl jön a csőcselék \'
Az ismerős figyelmeztette Croórl, hogy ilyet nem szabad mondani n leventékről, de hallotta Goór kijelentését az éppen arrajáró Horváth István tőit vényszéki tanácselnök is, aki megnézte magának a leventér ket becsmérlő újságárust, majd odament hozzá és megintette, hogy ilyeneket np mondjon a leventékre. így nem lehet nyilat kőzni, ha mindjárt zsidó is. (Horváth tanácselnök ugyanis azt hitte, hogy az illető nemke-reszlényO Goór erre kikérte magának Horváth figyelmezte-lését, majd rászólt, hogy otthon zsidözzon és olyan tónusban l>eszélt a tanácselnökkel, hogy az, nem akarván a dolgot az utcán kiélezni, tovább ment.\'Per-
sze a dolognak folytatása leli. A levcntobccsmérlí: újságárust feljelentették.
Ogyél tegrap tárgyalta a kanizsai törvényszék, a tárgyaláson a tov\'.hteintézmény képviselője is jelent volt. Goór a bíróság elölt már halkabban beszélt és azzal védekezett, hogy amikor látta, hogy a levente* menet vége közeledik, ahol a legkisebb korosztály van és azok rendetlenül meneteltek, nem wgy, mint a nagyobbak, azt a megjegyzést tette : Most jón a csőcselek! Ezalatt a rendetlenül menetelökcl érlelte. A tanuk azonban vallomásaikban meg-erösitetlék a vádat. A bíróság Goór Jánost az 1041. évi 41. te. 2. jHba ütköző felhatalmazásra, hivatalból üldözendő becsületsértésben mondotta ki bűnösnek, de figyelemmel ideges állapotára, szegénységérc és testi fogyatékosságára, mindössze 50 pengő pénzbüntetésre ítélte. Makáry elnök ezután komolyan figyelmeztette Goórt. hogy tartózkodjon leventebecsmérlő kijelentésektől, mert a leventein-mény a magyarság egyik fontos intézménye, amely minden tiszteletet és megbecsülésl megérdemel,
Fe$ruíro , VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől-
19 ¦ 22- l g _________________ vasárnapig
Csak 16 éven felüliek részére !
Karády Katalin legújabb és legsikerültebb fi lmja
KÍSÉRTÉS
„>JFA" hangos világhír adó
FIőarttlsok kezdete köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Telefon S-M. l\'.d
Legszebbet :: legolcsóbban 1
KUCSlVUrt,
KISS ISTVÁN,
a jónevü kanizsai fakeres-kedö. aki mint honvédtiszt az orosz harctéren tcljesíl szolgti-latol. Üdvözletét küldi a kanizsaiaknak. >< *
BABOCHAV gyöhgy
várost képviselő néhány hét óta btieg. Jelenleg a\' kanizsai kórház sebészeli osztályán fekszik. Tisztelői aggódva figyelik betegségének kimeneteiét, mielőbbi gyógyulást kívánván neki.

SAMU LAJOS
ipartestületi elnök is rövid idő óta a kórház lakója. A bel-belegosztályon ápolják. Állapota annyira" javult, hogy rövidesen elhagyhatja a kórházat. •
HAHN LASZLO
nagykanizsai hölgyfodrász \'a Vfunánluli hölgy fodra szverse* nyen, amit a budapesti fodrász-ipartestület támogatásával Győr ben rendeztek országos érdeklődés mellett, megnyerte a második dijat: ezüst érmet, dicsérő és elismerő oklevelet cs ¦pénzjutalmat. Ami ujabb dokumentuma a kanizsai iparosság első rendiségének. Hahn Laci mosl az országos fodrász-versenyre készülődik *
C0YVEDI ÉRTEKEZLET
volt Nagykanizsán, amelyeit foglalkoztak a megüresedett kamarai elnöki szék betőllősének ügyével. A többség dr. Szalay Gyula ügvvéd, vármegyei tiszti •főügyész mellett foglalt állást
UTORT
hetyeiikre
ruaikás butorsxalonjábon vegye" va_y reodcl|cn. Ciouyery-at H
gAljrVj KÖZLŐN*
Hogyan lőtt Horváth tizedes Armasenko Eggyi keresztapja Oroszországban?
A bolsevista Oroszország első hittérítői a magyar katonák
Főtisztelendő Ur! 10\'pen- Beszéljenek iti Horváth göt hoztam, a katonaijain küld- des sorai : t-j Oroszországból a IVlsőtemp- Tegnapcste sokat
lomra\' .....;\'\'
Sok meghaló élményben volt már részem a felsőtemplomra való gyűjtéssel kapcsol a to.».m, de kevésszer voltam annyira megilletődve, mint amikor Horváth néni beállított hozzám, hogy Jóska katonafiának a kérését teljesítse.
— Mit ir a jJóska lelkem ?*. Hogyan érzi magát (Oroszországban ?
Elkérem a tábori lapokat, sőt a fényképet is, amit. küldött, jjóska lelkem nem egy orosz leánnyal, hanem szöszke, 7 éves orosz fiucskával, a keresztfiával van lefényképezve. Kicsiben elém tárul a bolsevista Oroszország egész tragédiája.
Armasenko Eggyinek hat testvére van, az apja autószakmun-liás, de a kivonuló oroszok magukkal hurcolták. így azíArma-senko- gyerekek kenyérkereső nélkül maradtak. Az édesanyjuk betegen fekszik odahaza. Aimar gyár katonák szive megesett a családon. Ki a kenyerét, ki az ebédjét osztotta meg az éhező Armasenko gyerekekkel. Kisült, hogy a györmekek még nJncaenek megkeresztelve, »mert itt nem volt sem<Itten, sem vallás.* A bolsevista Oroszország első hittéritői most a magyar katonák.
így történt azután, hogy Horváth Józsfcf tizedest, aki civilben kereskedő segéd Nagykanizsán, keresztapának kérték fel. A 7 éves Armasenko Eggyí a keresztségben a József nevet\'kapta. Igen ám, de a keresztpapának illik valamilyen ajándékot is adni a keresztfiának. Jön Kanizsára a tábori lap s a keresztpapa azt kéri a szüleitől, hogy küldjenek a keresztfia ré-srere ezüst nyakláncot, rajta kis kereszttel. Ar ajándékot Armasenko Jóska már megkapta. A jó kórházi irgalmas nővérek még sok szentkepet és órmecs-két ia küldtek a tábori postával. Volt nagy öröm a ^winnicai gyerekek között.
— S milyen volt odakint a karácsony ? — kérdezem tovább Horváth nénitől
jond oltani
magukra, akik otthon tölthették el a szentestét. Elmentem az éjféli misére, pedig nagyon messze van a szinház, ahol a mise volt. A nagy\'színház megteli magyar katonákkal. Nem gondolta pár hónappal ezelölt senki, hogy ott, ahol egykor uz oroszok Isteni gyalázó előadásai hangzottak el, karácsonykor a magyar katonák részére éjféli miselesz. Aki ott volt ezen a misén, soha az életben nem tudja elfeledni.\'
r Amikor mentünk misére,egy civillel sem találkoztunk. Hideg volt nagyon és minden orosz behúzódott a vackába. De itt is, ott is egy-egy magyar sietett a misére. Amikor a mise végén felhangzott az 4sten áldd meg a magyar., a katonák szeme megtelt könnyel és mindenki hazagondolt ebben a havas éjszakában az otthoni szeretteire.*
íSokat kell dolgozni, irja tovább »Jó«ka ledkem« — de boldogan tesszük, mert tudjuk, hogy azokért is dolgozunk, akik most odahaza vannak és mi itt kint, messze idegenben, vigyázunk örömükre és nyugalmukra. Ennél nagyobb és szebb karácsonyt senki sem tehet, mini mí mi itt kint a hazánkért teszünk.*
íme, ilyen a magyar katona lelkülete. Köszönjük Horváth József tizedes a templomra küldött 10 pengős adományodat. A magyar gyermekek, diákok százezrei, az édesanyák, édesapák és testvérek imádkoznak értelek. A felebaráti szeretetből egyesre vizsgáztatok, amikor a karácsonyra kapott szaloncukrot és más édességet az orosz gyermekek között osztottátok kí. Köszönjük a névtelen kato-lonának az orosz légvédelmi ágyú töltényhüvelyét, hogy az abból készült kis táblákra a lemplompadok jótevőinek a nevét véssük bele. A Zalai Közlöny utján bajtársi szeretettel és meleg hálával köszöntünk titeket Winnicián, Kievben és .a többi orosz városban mint a keresztény magyarság és a „keresztény Európa úttörőit.
Zalában Is megtörtént a nyilas párt ketté válása
Az * egyesült j szélsőjobboldali pártok egyesülése, mint ismer©-r*s, nagyon rövid életű volt, addig tartott csak, amíg a vezetés körül ellentétek nem merültek W a vezéri polcra pályázók között A személyi érvényesülés okozta ellentétek csakhamar pártszakadásban robbantak ki s azt azóta sem tudták helyre
Clpöt te-*fM:4M. tsak ELEKESTŐL
(Deraata) M1]. H
egyengetni.
A pártnak ilyen körülmények közőrt megindult bomlása a vidéki nyilas szervezetek éle. tében is érezteti természetcsen hatását.
Egy ilyen vidéki jelenségről számol b« a megyeszékhely lappja, a Zalai Magyar ¦Élet, amelynek értesülése szerint gróf ipál-ffy Kidéi, az egyik nyilas pártvezér, minap Zalában járt, hogy az országos különválásnak megfelelően vánuegyénkbeai is végrehajtsa a nemzetiszocialista és az Imrédy-féle part-frakciónak a nyilaskeresztes párttól való különválását.
ígéretével kecsegtető falragaszok állították meg must 156 éve Európa-szerte .1 járókelőket, földrészünket 1806-tól fogva a szá. ralföldi blokád elzárta .1 tengerentúli terményektől. A külön* böíá tudományos társaságok tehát tekintélyes dijakat tűitek ki olyan íeltaMtók számára, akik magából *c európai talajból tudnának éppoly jó és lehetőleg még jobb anyagokat kitermelni, mint aminőket eddig a tengerentúl szállított. Vén földrészünk elekben m esztendőkben újra egyszer ráeszmélt a saját erőforrásaira : bámulatos találmányok ég felfedezések bukkanlak fel akkoriban a blokád v.iskénys:ere alatt. Így pl. akkoriban találták fel a répacukrot, amellyel egyszeriben pótolni tudták a •linte már megfizethetetlenül magasára tengerentúli nádcukrot. Így alakult ki Európa festékipara, amelynek termékei messze meghaladták jóságban az addig tengerentúlról szállított festék* anyagokat. S akkoriban kapott lábra Európa selyemipara is.
Azokban az években született meg az úgynevezett ,,konti» netitális kávé" is. Az a fínomíllalú, zamatos, barna ital, amelyet a C1CHORIUM INTYBUS nevű növény illatos gyökeréből keed. lek kéiziteni. Nem kellett hozzá falragasz cs nem kellett jutalom* dijakat sem kitűzni, mett maguktól támadtak ennek a nemes italnak rajongó hívei. Az űri renden lévők magából a kávéi pörkölésből tanulták meg, milyen is lehet a jó és gondosan kezelt ponsolt ital ize. Nagyműveltségű kereskedők és technikusok, felelősségük tudatától hajtva, nekiláttak, hogy a cikória gyökéréi bői előállítható italt kifinomílsák és tökéletesítsék.
Egy szép napon azután megszűnt Európa beokádja. De aaiikor 1828»b.m megalakult az a vállalat, mely s^Franck *CÍ« kóriakávet gyártja, ez a vállalat már jól felhasználhatta mtndazo< kat a javításokat cs tökéletesítéseket, amelyek a blokád évei alatt a kül. és belföldön megszülettek. S ez a vállalat azóta is megszakítás nélkül, jó és rossz időkben gondos szeretettel H nagy szakértelemmel munkálkodik azon, hogy ezt a jófajta belföldi kávépótszert minél ízesebbé tegye.
A t-Frnnrk•cikóriakávé ma. az egész világ szakembercinek egybehangzó véleménye szerint, minderí tárgyilagos és joggal támasztható igénynek tökéletesen megfelel. Örüljünk hát, hogy van ilyen kávépótszerünk. Es örömünk még nagyobb lesz. ha arra gondolunk, hogy az itt termett hazánk földjén s hogy t;yártá<át a magyar iparnak köszönhetjük.
2*11*1 ko*î:tjv*
194a. Icbruii 21
KISKANIZSAI ÉLET
A tuberkulózis elleni hét
r^hiiau ft MANSZ dét
uflfci\'rHMaVibVo s*fr*p»l keni. S\'^•szedatrne.sfbb Pl.fusé8u" * *z u b*.agieg, «ni«iy eddig roskaiuYsúQ is sokjaidétól koverill. \\\'é<i»k*7iunk rs \'t^rce-tinn* eJIcne\' Minden e. óadJs, laioAu s/aimuáes nimcsak hss*noi, dV szukié\'isverft L;. Birouy sok tanulni v*lónk vau a bctpiít «IharitAaavai k^rjjtóbiaiosaii. németjük, hogv dr. Srabó 1kIVu.ii városi ifsztíorvos vasár. 11"]) d^Tuláai eladása isinél hasznos Ifs/ a kí.slÍjTriJtsai afcp számára can J. it\'-reu. Ki}lónösien fontos mméi tob-íVknok j j«f#nfA.e az előadáson, mert ¦•Ok. otyftn p7o*>\'Lma karút felszinie eloadá,^ keirié&fcn, ami látszólag eJwtfAJi f^^.mu,if»:, da a tuberkulózis RJjpSagyobb láfjesztőja. KlvUtaizsán ezrb. a ifid, sok javltaai vafej Van és «efl ríúlásak i<h*tftak a MANSZ ki-lfiiio .VÎnokWzônyanak, dr. Králky Int \\TOÍietiVr(és a kj* ka nizzai r*/td»iöif:i.--duuak, f:ögy ez a városrész s*m maradt ki a luberkulózts rr.aui hét har. cából
A MANSZ « alkalommal a* Ovasó-kőr nagytermeién reolazi az előadást, amely titánja alán, fél i órakor kezdődik. A vezetőség ez alkalommal »/. összes kiskaiuzsai MesatMakel külön meghívta, hogv vegyenek részi a? ír-lékes előadáson.
Dr. Krátky Istvanné felhívása: Klskaniztat várjuk a vöröskeresztes ápolónői tanfolyamra
A mlrfhós |e*ny«^iU*il*gcitóbbi
övszej óvárién őrömmé hiCoUuk, hogj dr. Kiátky lstyonné Wfiée Urneçe\'r-v jelénlkw.Uk ""leányok a YöVoaYe-s\'s-zl kétlielfs áj\'ötánői tmfo!y.tiriára, »ine. lyei ku\'ön Klsk*ntzsan rendeznek. \\ia ¦ megmozdulás igazolja, bógy KJs\'.a-idzsa mJtuden !éte.i előbb e akar jutni. K MANSZ énn\'ólta»!tórji 11 kíilóii súlyt trtl«l arra. h050* a "MstbniZ ai\'íendrzes lökeTele* es pontos legyen. F.zé>l a legkiválóbb •Jőadófc.il küldi KUkaui-/Sára, hogy végpl a kiskazUZiWi vörós-k-éreszle^k is fcile-iifjertek \' "z \' ellet lakottjába.
klsknntzna! leventc-hlfek
A"îleçutb*bbf ^l«SVnta jícaáiis, amely « lemploaitéri iskolában zai\'olt li nagy sTkárrel -\' gazilag\' é.s \'WtoWos\' mii-\'OTt adott. Külön kiemeljük PtundCr József előadásai Aa 11J magyar keres-kcd&emröl, a réginek a hibáiról beszéli. Az ^UfácUs érték* ás Xllnvanala Itmin y \'ev\'enle liieá.is leiétén, [¦> !eg-szebh dicsére e fiatal "ieí-entéink iro. dfllmi működésének. \' Ilornai Anlm, S«i:odÍ(s.J.ás-eló Vj-os.il O\'VMU fel si. kerrfl. Az.előadás dm*: >A :event\'e tííeá\'is ejöBoasok céija-, majd Polai I^sZló relöfi- fîofvok süvile)i»k .... Hmü verséi O\'dtS \'flíő* le.lkr^zvVJtsftwei, inig Szmorlics l ás/tó Vóróamailv Vén
külön asztalokon
maradék árakon
árusltunk
áruház
cigány, T-dauér Alajos Pelőft und\' cimü véneit ndldk\'OÜ sikjtrraf, Rttáke.s ^¦olt \'r^fub\'r^\'.ya^bß\'j>^ltm4i)a A ma-üyNi oovrtla l«ri<rt«tes- k»retéb*B Mórk)- Zsigmond Székely a börbaa cinui mürénet kiroarto\'-éí ». A ncoáíis a Hinmuss/ni i\'irt VÄel.
Vaaalroap 0 drwkbrÍM»g> sxaraJoVN-seoyi rend»/ a LaMnitri Egyesülői i-o-datmi szatoo.«tárya. A si»Tttlűv«r\\»oy»u MOk v«rweny«ö Indtfl.
„t-a-4- -
Festessen
Tisztittasson
I
Gróf Somsstch Antal és Barthos erdő-mester felhívása a kanizsai >fárási gazdákhoz
Mini \'mér \'egyizben közöltük, Nagykanizsa megyei véros és a kanizsai járás mezógazdasdgi bizottságai február 26-án délelőtt 10 órakor a városházata-•\'ácslermében együttes érlekez-iciet tartanak, amelyen a 670/ 1912 ME és annak végrehajtása tárgyában kiadott 72.100/1 !14 2. ME sz. mulelelel behatóan is-rtlei-teetik. Továbbá ismertetik az olajösnővények termelésével kaj>cSolatos eljárásokat. Az értekezleten részt vesz a »Fulura helyi vezetője, aki minden felmerülő gazdakérdésnél a gazda közönség rendelkezésére áll.
Gróf Sbmsslrh Antal, a járási
mezőgazdasági bizottság elnöke, valamint iíatthos Gyula hercegi *erdŐmester, a városi mezőgazdasági bizottság alelnöke, a Zalai1 Közlöny utján felhívják a gazdaközönséget, hogy saját jól felfogott érdekükben ezen* a\' rendkívül fontos értekezleten feltétlen ül1 ijalerrjenek meg minél nagyobb számban. Kz -az-érte-kozlct kizárólag a gazdaközön-sóg érdekeit^azolgálja,: amikor a kiadott rendeletek ós u növények 1 termelésével kapcsolatos lelvilágositásokíit és Útmutatásokat líwg fogják kapni.
Egyetlen gazdának sem szabad tíz értekezletről hiánvomia.
Rendelet a mezőgazdasági munkaszerződések biztosítására
Háborús viszonyok közöli élünk, kóteteu^gének leíjc^ité-éi meg kejl követelnünk tehát « nemzet minden egj-es (Agjátol. Ilöltvódeink sokszor &en\' nehéz heXVzetl>en vítézü\' meg-állják helyükei, önfeláldozóan lelje, sitik hazafias kóteteatéguket, ;«x ő péi. dájukat követnie kelt ároknak is, akik ilyen rendkívüli áldozatok nélkül ve-Kentek részi a békés"tennelő munka. \'iMi. Ig>\' el-sösörban a mezőgaedusági munkásoknak, mert mezögar/lasáfli termelésünk foíytono magának fenntartása é-sfejlesztése ma a legfontosabb közérdek.
Étek a-szciri^óiitok* \\«aették a kor-mányi, "mikor uMiomVédt^rnirÓl szóló törvény atapján most" rendeletet adolt ki a mezőgazdasági inunká.sszerződfrek mrgkólésenek blztdáitása lárnyálsin. A kiudoll\'reiitfelet"fzérbsl min len roexó-güzdosági mmikíls, oki márciui 15-ig mrzogXdavági munkára W nornl szer-aórJött, köteles a helybeli gazdasági munkakvlzseiilő Idrataínái,^ vajgyis az elöljáróságnál legkésőbb március 31-i^
jeArnTkezni. A murtknkőnetflő hivatal a ThunkttsnlksécrHnek "n*freíeWen ntwMriktfimat Jelöl kluezikttViu »¦*« ezt Híi|.<r. ok-nélku] el nem/ogadja, akkor a közigazgalási lutosáfl honvédelmi numkuköie^zeUként ){axdusiigi munkák végzéséru •kirOndalheii. Súlyosabb *sé;«kbeu eIiend.cJbetö a/- is, hogy a ruunkaválialástól vonakodól ka:onal nmnkat;ilvorlKi utalják. A hazafias mcafigazdaíági munkásság l\'.ersfde. lesen dolgozó tagjai\'nem ¦azonosíthatják magukat azokkal, akik köteoossé. gükröl meg leied kezuek. n« aktul lak ilyenek, most azok is bizonyára 1«. látják, hogy a munku readjy-Jit\'z .a-kujinazkoilniuk ¦ kelt saját maguk és üz ország érdejiében.
BÚTORT
azukUzletben, GABOR muasztalosnA^j
veaynrt nű rüiiileljeii. NagykttnlSU, Vdiuiihda-piilolti .
A német Vfct<trMnak"1t«a6bdüJc, a „V" beia, amely ma már olt lei\'gedeiik •""liftlsi Eiffel-toronytól végig Európa ,\'\' mlndin városánatr-ita»"t(íján és ez a v,V" betti r.-gyogja bc neonfénnyel a\'békééit áhítozó\'emberiség éjszakáját. \'
A „V" betűs Jelvényt minden európai kultúrember viseli, aki liísz,[ az Igazság (diadalában.
Kapható aárérty^ ék«»8ré»xaél. i
UNGER-ULLMAÜN 1ILEK És 1ÚTH
vaskwbske»ÉSt;---\'NAí)ykanixsa. muk
..CLfiUfluad r^iH M«ta)\'IM«r«é«y«árnwáf>tM«y-•)9IBBUa lnnbWi H,*n.....> tfniHujntrtiri
Kedvezményes adotételü mezogaadaságioiajok.
Böjti rendelet ,1942:re
A folyó esztendőre.a veszprémi egyházmegye területére a kővetkező böjtivend van érvényben :
I. Szigorú böjti napok,>sqw-lyeken ihusféiókiet nem szabad t-nniés napjában cMki-efrysBer szabad jólakni: nagybójub#n minden péntek, kántorbétben.a péntek, nagyszombat .délig, karácsony, ijüiiIcÖmI ós N,ag\\\'bol-tlogasszony vjgiliája.
II. KnyWtelt*böjti.napok, a melyeken hustéJéküt „szabad ugyan enni, de napjában csak egyszer szabad,jólakni ; péntek kivételével a nagyböjt minden hétköznapja, a káutonhét (fger-tlái és szombaljai,! niiudeuszpu-lek vigiliája.
III. Megtarlóztatósi napok, a melyeken csak a ihusfélékrélvezése tilos : az év fenUnairb omli-letl péntekjei.
Xagyazojnhat. déli 12 órakor megszűnik i u ,böjl és ti .:buslól való meglartóztalás
.Szigorú, vagy enyhitett. bojlj napokon csak egyazeri ^ójakás kötelezettsége terhel mindcuka-lolikns hívőt a 21-ik ólelóvlól ii ineg kezd olt üO.ik éitítévig szigorú böjti:napokon,és a. ineglar lóztulási.napokon a UusféléklóT való. ittcgtartóztalásra Jíöioies minden katolikus hivő a>bvtól-tött 7-ik évtől étele vegéig.
A szigorú és-tenyJutelt böjti napokon a. fisak...cgyszeri jóJu-kásru köteJezicUek a rendesééiben tartott főétkezésen._. kivítl rciggcl.és este js:CbLlüek( kevé-scí; az .enyhitelt bűjti.iiapökon tt tőélkczésen.kivüt\' este,\'(*evés) husi is. A déli és lesu.étkezésblír mikor fclcscrólhető. Az éynek bármely böjti, vagy.jnegíarlóz-tatásí. napján, í szab ad az.-él«lckcl zsírral elkészíteni.
Vasárnapokon ésniíarancsolt j ünncjMikcn.sein a böjtiem » | megtartóztat ás nem köteler.
Minden bőjltöl és hústól való mcgtartóztalás kÓtelezeltséfs,e alól fel vannak mentve karácsony vigíliáját és nagypénteket kivéve : a katonaság, a pénzügy-, a csend- és rendőrség, fog-házörség működő tagjai.
Felmentést íllelölcg a hivők forduljanak felvilágosításért illetékes lelkészükhöz.
Ne {cAromftnaríjl
ÉÉpt
¦Miit -
BHKa\'BÍ?aíB^il
flW,
tekintse me|.r«ktimakat I
JavttasokatjótdllasseLkTálIaioaEc.
Tsiehn IVanlr méri jíSíwb-km. CZaOH utt&jftér l/a
|tU2, Itbmar ül.
NAPIREND:
114\' tü inarhfllms oap. ilUatlo ű8y0^i#*.íí«»J*yaíot fan.
Vasárnapi Istentiszteletek
Ferenceseknél: 7»7, »/»8, 7,0, \'/jlft Vi11 fíVWyniise), 12, d. u. ü-kor liianía.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, YtlO, \'/,li, |/4I2, d. u. 6,-kor litánia.
Kórházi kápolna; %6, 8, 9, »/, 11, d. u. 7,3-kor litánia.
¦Wüf/s/fl i"emp(om: 7, 7,9, 7.9, V.10.
KiskaaUsa; 7, 8, 9, 11 (nagv-mÍic),13-kor .litánia.
Református; d. c. 10. d. u. 3.
evangélikus: d. e. 10, d. u 0
Izraelita: pénlck d. u. 7*7, szómba l d. e. 10.
zalíai rozloní
Hat hónapi börtönnel sújtották a feleségét zsaroló férjet
Életveszélyes fenyegetésekkel követelte vissza a vőlegény korában ajándékozott két arany-gyürüt
Hegyi (Hopár) Pál nagykuni- 1 meggyilkolja, nem bánja azt zsai lakos és felesége évek óta i sem, ha felakasztják ezért. Az
Egy templom küszöbén
Kutyagoltam ttktrvényea utakon. Keresztül városokon, falvakon Inntn tovúbbüztek, ott befogadtak, Mti megálltam, YJcíO(gó ebek ugattak. Mtllre kókadt fejjef íhsqkodlam tlőie, Stámban Ima voft.\'.Rtm keserít IfireI egyflíi haladtam a.sz,«nvedö Krisztussal: Golgoldúam, tűrtem mennyet virtussal Igy dv4qok élettel, vj}ajlgatjó\\bdriye Ü ha nyavalyáimban ólommá h\'ehc\'zÜttem, Érét, gyűjteni, műviig..oda menekültem : AJtfnplűinjfpszöbére.
Útközben csodáltain n Mont-Everest ormát, HgloJ/nas .tengereket végtelen síkokat el Idlföm magam kfcsiséges voltát.
Uram! Én nem akarok hozzád hasonló, Sem másmiiyen Isten lenni, Csak terhekkel megrakott .életem lojall szeretném küszöbödön kipihenni. OUárod elé guriiom a szivemet, M4,ftl, Mtp MgktuiWt/iekMi. Hatalmas hegyeid gyomrában, tudom, Több kincset lelsz, mini e szívben. Apró Jószág. Nem bővelkedik aranyban, Gyöngyökben, sná^Mtvány. kincsben. Qyengt, halk u dobogása, Túlharsogja a Niugarq csobogóin. Uram l Miért qem. tudok éh ts Ily fenzéges, vad.is mégis Sttni ütgmeket kilökni magamból, Ami káprázatos^ óriási\'és szia ts? Miért nem tudok Rólad dalt zengeni, Meglepőbbet, hatalmasabbat és szebbet: Vagy csak olyant is, mint a folyók, erdók és hegyek ? Uram, ló itt ütni a küszöbön És elfeledni, hogy van gond, éhség.
különváltnn élnek. Az asszony természetesen magával vitte azt a két aranygyűrűt is, amit férjétül menyasszonvkorában ajándékba kapott. Ügy látszik a lovagias gondolkozású fárj nem felejtette cl völegénykori ajándékait, azért egy napon felkereste különváltan élő feleségét n lakásán és visszakövetelte tole a két (gyűrűt. Az asszony természetesen vísszausasitotta az ex-férj különös követelését Hegyi (Hopár) azonban nem tágított, követelését megismételte, ugy, hogy az asszony, hogy szabaduljon férjétől, azl mondta neki, i hogy keressék.fel az egyik ügyvédei, aki az Krzsébet-téren lakik, azt majd megmondja, ihogy köteles-e az ajándékba kapott két gyürüt az ajándékozónak visszaadni. Az ügyvéd felvilágosította az asszonyt, hogy nem köteles visszaadni Térjenek a két gyűrűt." Több sem kellett He gyrllopárnak. Indulatosan ki-fakí^dtj &>gyha az asszony mem adja vissza a gyűrűket, akkor
Palota, viskó és,szegénység. Hogy ^yan^ezer.sfenvsdéty es van bűnöm, Hbgy a upesok mjait vár a bánat. Hogy mások bő asztalnál zabáinak, Hogy minden állatnak odúja van, fészke, IjpLmeghuzza magát, ha.leszakad az este És ,4lom, IfJepedilc Jóllakott. szemére. Hogy itt, van a, csóknak, Ingert a, patyolat testnek. Hogyr az ólmok, btíritikjefktresnfk. Uram. Jó itt Tenálad, Hol csak Téged látlak Suntstg-Uialu cse/idben, Mírrhás nyugatomban, Amlnt-otfátlasia*Ut. végén Kitárt karral, mártírlatd Jlén
TBrt ezüstöt régi ezDst-
pénzt és I5ri aranyat
magas napi áron veszett AjF» A nv»
horttijr *uicio»-ui a. fJfoillTtj. iw">m.>
asszony félelmében odaadta az egyik arany pecsétgyűrűt, azonban első dolga volt a lovagias férjet feljelenteni. Hcgyi-HOtiár rövidesén a rendőrség kefére került és a kir. ügyészség zsarolás büntette mian perbe fogta.
ügyében tegnap volt a\'büntető főtárgyalás a nagykanizsai törvényszéken. A nagyhangú Hegyi Pál nagyon kis fiu lett n bünletötnnács előtt és azzal vé-dekezetl, hogy\' ö nem fenyegette meg feleségét, hanem csak íin nyit 1110 ndo 11, hogy ra-gnszkodik az általa ajándékozott gyűrűkhöz. A panaszos asszony és a szem- és fűit ami ügyvéd vallomása azonban cl-dÖntötte a peri. A bizonyítási eljárás befejezése után a bíróság bűnösnek mondotta ki Hegyi Hopár Páltalitk. 350. §-ábn ütköző és a JJtk. 35Í. 8/a szerint minősülő zsarolás bűntettében és őt ezért a S)2. §. alkalmazásával ti hónapi börtönre és 3 évi jogvesztésre. ítélte. Az ítélet jogerős.
- (GWéjRett tanítók)
. Aiiyfrtjáa. é-s közoktatásügyi miniszter pataki István . bánokszcnt/yórgyi köz-íe^i, Sxeiiil.jános tornarváiosi, it«i-za Béla jjarabomi, Varga Károly fclsó-rf*jtii, Jaiiij Káioly sümegprágai, Nemes Imre .jAseni-eistváiull, . mesznios-László badacsonytomaji <* „Nemes IjlnlinAa kíkikuli, róiu:\'j kotolikus e;emí iskojlái lajiitákirt a Vll. liz*-t6si aszály 3. fokozatával fgy^jck-.\'il\'otl i!;e\'niVhyek ét\'ye^be léptette e|ó.\'
— (Vannay-mü a rádióban)
.Budapest r. Iiétfin 3 óra 20 perckor ke^dűdÖ. ;nü,\'.or,ibun íizakmáry, Atagda fcYy^éki^i(ek.e,sj)ö Vannay Járó, egyik djíuíl .éfiékli) mely inár cs-iknehii luiu-d*li e\'urói^i adó mü;oiába_ szoicptát.
\'.úbbnylio\' tidkrekadítlxiit U íioktok síonvodnl. Vigyázzunk Ilyenkor a rendet cmcszlétie. Bet.nUgben--^-— siük»dgt>i ,1 V*11
— <UJ zalai éllomáRtónÖkT*"
Síirányi Antal MAV föinlczol Ajka állomásról /.alaszcntgn\'jtra helyeztél; állomásfónóki minosógben.
— (Visszavonták egy muraközi körjegyző klnevezé«et)
Do1k>s Sándor \\xtl\'szácslsaigeti jeg>-T.M - Felvidék vissz*térésekor ktlte. vezlék imirjejrj\'zónCk Okóriiie-óre. A Délvidék vissznt érése kor a belÜgyml
niszicr a muraközi Rottomyára ne\\ezt« ki kérjcgj\'zonek Dobos Sándort. Mo.d o bclüíominlizier Ozl a kincv*/é.st visszávonla ós Ik>ttornj\'árB körjcgA-ró. n«k I-\'óldes (iábor d«brunci .se^ódjegy. rőt nevezte ki. (
— (A nyomdn gyásza)
a Z*laí KÓzióny nyoindájál>an ma reggé1! " n cgszokolt inujifóiidöbén Idú. b>< várta az egyik szcdös,jbkn:rly gazda-ját, ahol hosszú évek óU iiarniat sán. ilor végezte nap ynp melleit osendes, lulkUSrilVre.es mUOWiáf., liaifcnlU Sándor betűszedő, az ólotnfi\'ont katonái. U\'k derék, szoryalmas munkása meg.
Tegnap még jókedv\\-ei végezte nuuikájái, senki sem gondolt arra, hogy 11 Nagy Kaszás már kitárta csőd. los kezeit legujatít) áldozata fejé. Nyn. gOitan lefeküdt ost<\' Zrinyi Miklós ut-e-U lakásán. Nem jokkaí utóbb aiv-bénulás ó\'te meg, a z«jbL Kólföny nyomdájának egyik d^\'réJt, szorgUmos munkása kjdölt u dotgozók lia jserego. hői. a csáktomya\'i .szíiiviésű. Hannát Sándor u szerb niegsziHIíis e;ó! jóit el Muraközből Nagylaatüzsira, Muraközben síijál nyomdája volt. Több mint busz éve bct^üie^tel dolgozott a Zalai Közlöny liyomdájálöo, aliol pyOlndásztársainak |»<ildáu\' szolgáit. A /.»iai Közlöny szcrk«\\,zlösé{,e, kiadóbi-vá(ala ós nyomdává tudata sz.\'Mcitcl és Iwcsiiléssci gondol clköllózöll mim-kasársám, akinek emlékét kegyeletiéi őrizni logjS. 59 é^-es volt. Temetése vasárnap délután t órakor loitézilk;
— (.dl. dcsseő Mihály cióadána a poigátl leanyiikola szOIÖl értekezletén)
a i»lgári leányiskolája tegnap dél. illán t órakor Szólói értekéiétől\' tar. lottak. Az ériekerlc.oi potónyi (lyórgy Igazgató nyitotta meg \' ós srcre^ttél üdvözölte ar ott megjeiont dr. desi,eó Mihály városi tiszti főorvost. I)r. Desscű Mihály »z iskolások nagyszámban meg jelent szólói eiólt tanulságos, értékes elóadásl tartott a tuberkulózis e;lcni
.......\'
-Horváth Lajos
üyeg- és poicejlán kis-és nagykereskedő
mintetarmében „
=, nagy választék várja Önti=
h e r n y 6 s e I y • m
N 0 R.-C .0 L
üapaaimc
ignzgaiójit köszönetet mondott a ttszti-fdorvosnak rtlöarlá.náért, Hndjf\'lMBbii ismére ekkol gazdjgllotta az érlekezLe. len megjelent síüKÍtójÉ.\' u ™ *
— tOrvo\'l líirv\'*\'
Dr. Atoldoványí Antai orvos, a szombatliélyT közkorliá!! \'szemésreti dstlatvtóak é\\-eJaar íl yofVlí^ía, ri-ndífftsét ríáwkaaltsatí, Cséngbfy* \'u. 1. kzím II. e: f.*ttAt*\'(¦.)\'
— (A zeneoktatás melyreható
reformla>
A hivatalos \'ap egyik legutóbbi stá-ina n vafíaS: éi ifflíöwéíMm Vitbéte-ier réztonetét k\'ÓÜft; mbly-Híj álaórníni heavczt\'a\'zerieokVitá\'f; * ttnt\\ta$rrrrt«-zctek és a tenoiskolák dgydt: •*kti\' a kir. föig-iz^atók hatáskörébe utaflja és rendsze.e.ii a [nii>erTildti \'zezrefelűgve-liikel, kiknek ineglizása adoHe^nxn a zene iskola \\oyn kívül a nój>, Edxép C* középfokú iskolákra és tanlaitoietekre is i,i erjed. A rendetet eok údvóA intézkedési é.s ujüást liiruamaz, rjjóJyek a zenookiaiás és Q ze»okultiira ügyét szólalják. u\' * *****
— (* azeuénv csaladok részére)
lapunk\' kjadóíilváia\'ál.a fAftflíe\'aCU adományoR:\'TIbo«,4<!>«Jos WTW*t\\ Kovács József 3 kg. kenyér, 10 kg. Iiiiigonva; \\otrC Daihff\'iarda 2^kg. la], é-s M rWngfl, b. JTTöf T: lt: t*. T. I>. II. 10-10, N. N. 5,-LicJttscheindt I\'ál 3, Hirsi\'hi Henuiii tjfflWfi-
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
dervaliís JóxsqÍ
, Tr).foai H9-, laká.. itt.
— (A kftteletó ^ftkftrfuffíTtwial bhtosltsara vortatköió)\'\'
22.800\'1030. K. K."M. az. TCcjjJe