Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.83 MB
2019-08-26 15:40:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
47
161
Rövid leírás | Teljes leírás (1.3 MB)

Zalai Közlöny 1942 272-295. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Fel aio:
Ola:
Bondlokoiat: \'íáiiuri pusla:
a «Vf., S72. az. Nagykanizsa, 1842. deo. 1. kadd
Ar. 12
fillér.
mm
LO NY
POLITIKAI NAPILAP
szerkeiiWaíR *» kiadóhivatal: Főút fi. nzám. BzorkeHtóiCffi kiadóhivatalt lelolon 78. sz. Megjelenik minden hétköznap dólutan.
Felelős szerkesztő : Barbante Lajos
Előlizeléoi ára: egy hónapra 2 pengő SO Itllar,
negyedévre 7 penso 20 tlfiör. Eftyes izaoi : hétköznap 12 lill., szombaton 16 UH.
Összeült a rögtönitélo bíróság a csáktornyai betörés ügyében
A nagykanizsai törvényszék rögtöni telő bírósaga ma * délelőtt 10 órakor kezdte meg a csáktornyai Zrínyi-szálloda betörési ügyének tárgyalását, dr. Horváth István jártlsbirósági elnök elnöklése mellett. II agyikán István vádlott szuronyos" fog-házőröktöl kisérve jelent nrég az ötöstanács előtt.
A tárgyalás megkezdése elöli dr. Takács József kir. ügyész adta elő a vádat. Tekintve, hogy H agyi kán elsötétítés ideje alatt tört be a Zrínyi-szállodába, volt gazdájához, bűncselekménye
rögtönbiniskodús alá esik mondotta.
A vád elhangzása után az elnök a vádlottat hallgatta ki, aki részletesen elmondta betörésének körülményeit, egészen addig az időpontig, amikor a csendőrök a baranyai fMáriaké-ménden elfogták.
Kihallgatása után a tanuk kerültek sorra. Először Németh Győrgyöt, n Zrínyi-szálloda tulajdonosát hallgatlak ki, aki rész letesen elmondotta, hogy Ha-gyikán többizben volt nála alkalmazásban, dc ö elbocsátot-
ta, Klsöizben azért, mert nem akart dolgozni, másodszor pedig azért, mert egy helyen topolt. A legutolsó elbocsátás alkalmával veszekedésre került közöltük sor és Németh u szó szoros értelmében kidobta portájáról Hagyikánt, aki ekkor bosszút forralt és elhatározta, hogy betör Némethez és meglopja.
Lapzártakor a Inhallgatások \'még folynak. Ezért .részletes beszámolót csak lapunk holnapi számábaii hozhatunk,
A keleti harctér minden szakaszán rendkívüli sikereket ért el a német elhárítás
A hétfői hadijelentések, mint már a vasárnapiak is, a német és szövetséges csapatok sikeres elleni ám adásairól számolnak be. A Kalmük-szteppékcn hátába kerüllek az orosz iitánpútló osztagoknak. A szovjet a keleti arcvonalakon ujabb tartalékokat vetett be/és elkeseredett közelharcba küldte csapatait, de a német erők állásaikat minden számottevő helyen megtartották és számos ellenlökéssel nz ellenséget több helyen visz? szavetettök, A középső szakaszon, la. harcok kiterjedtek.
A (Uornalc d\' Itália berlini különludósitója jelenti, hogy
Rztev környékén
jelenleg heves hóviharban fol\\> nnk a harcok. A bolsevisták llzsevtől délkeletre és délnyugatra két erős páncélos had-oszloppal támadtak. A délkeleti hadoszlop támadása Zsubkov ellen irányult, de a heves ellenállás visszatérésre kényszerifelte a támadókat. Nem járt több eredménnyel a délnyugat felől megindított szovjet támadás sem
A szovjet, front középső szakaszán Benjanszktól északra\'és délre
a szovjet-ősapátok minden tá-madása Összeomlott, legnagyobb részben a német állások előtt,
bár a szovjet sok gépesített és páncélos erő bevetésével támadott a némtet vonalak ellen. Néhány helyi betörés területét a német clieutáradások lendüle-
tével hamarosan sikerült megtisztítani.
Berni jelentés szerint fa szovjet a vasárnapi vállalkozásai során nagyon sok löveget, anyagot és 135 páncélost veszteit.
Sztálingrádból
érkezeti legújabb jelentések szerint a német csapatok ott mindenütt győzedelmesen harcoltak a hétfői nap folyamán és többezer foglyot ejtetlek.
London nem hisz európai Invázió lehetőségében
A londoni Times közlése szerint...