Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
356.28 KB
2014-06-24 15:06:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
312
1980
Rövid leírás | Teljes leírás (79.96 KB)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: 2014. május 22-én a Nagykanizsa, Erzsébet téri Plakátház földszinti
különtermében
Tárgy: A Nagykanizsai Városvédő Egyesület éves közgyűlése
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Napirendek:
1./ Beszámoló az egyesület 2013. évi tevékenységéről.
Előadó: Cserti Tibor elnök
2./ Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról
Előadó: Cserti Tibor elnök
Tima Sándor ellenőrző biz. elnöke
3./ 2013. évi Közhasznúsági jelentés
4./ Javaslatok a 2014. évi feladatokra és a 2014. évi költségvetés elfogadása
5./ Alapszabály módosítás
6./ Vezetőségválasztás
7./ Egyebek
Az ülést megelőzően Baj Bianka, a Batthyány Gimnázium 9. osztályos tanulója
Váci Mihály: Ezt itt most – című versével köszöntötte a megjelenteket.
Cserti Tibor elnök a közgyűlést megnyitja, üdvözli a megjelenteket, az ellenőrző
bizottság közreműködésével – a jelenléti ív alapján - megállapítja, hogy az
egyesület határozatképes. Javaslatot tett a levezető elnök személyére: Dr Varga
Endre , továbbá javaslatot tett a jkv. vezetőjére és hitelesítőire. Jkv. vezetőjének
Juhász Katalint , hitelesítőknek Kiss Györgyöt és Deák-Varga Dénest javasolta.
Javaslatot tett a közgyűlés napirendi pontjainak megtárgyalására a meghívóban
feltüntetetteknek megfelelően és sorrendiségben.
A közgyűlés a javaslatokat elfogadva az alábbi határozatokat hozta:
1/2014. évi közgyűlési határozat:
A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért.
A közgyűlés a javaslatnak megfelelően a levezető elnöknek Dr. Varga Endrét, jkv.
vezetőnek Juhász Katalint, hitelesítőknek Kiss Györgyöt és Deák-Varga Dénest
megválasztotta.
Az elnök indítványozta az 1-3 napirendi pontok összevont tárgyalását mellyel a közgyűlés
egyetértett.
Ezt követően sor került a napirendi pontok megtárgyalására.
1./ Az egyesület elnöke részletes tájékoztatást adott a közgyűlés részére az egyesület által
végzett elmúlt évi szakmai munkáról, kiemelve az elmúlt év legfontosabb eseményeiről és
eredményeiről. Részletes tájékoztatást adott az egyesület pénzügyi helyzetéről, az éves
bevételek és kiadások alakulásáról. Részletesen ismertette az éves pénzügyi beszámoló
tervezetét, valamint a vagyoni helyzet változását ( A beszámoló a jelen jkv. mellékletét képezi !)
Az elnök részletesen ismertette az éves közhasznúsági jelentés tervezetét.(Az éves közhasznú
jelentés a jelen jkv. mellékletét képezi!)
Ezt követően Tima Sándor az ellenőrző bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést az
ellenőrző bizottság tevékenységéről és a beszámolóval kapcsolatos megállapításokról. A
bizottság elnöke a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását javasolta.
A közgyűlés meghallgatta a beszámolókat és ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
2/2014. évi közgyülési határozat
a./ A közgyűlés az egyesület 2013. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló jelentést
tudomásul vette, elfogadta.
b./ A közgyülés – figyelembe véve és elfogadva az ellenőrző bizottság jelentését is – az
egyesület 2013. évi beszámolóját a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített
beszámolási formátumának megfelelően, mely tartalmazza a közhasznúsági mellékletet is az
előterjesztésben foglaltak szerint: 266 eFt bevétellel, 127 eFt kiadással, 139 eFt töblettel, a
vagyonkimutatást 4.256 eFt záró egyenleggel tudomásul vette.
c./ A közhasznúsági jelentést a közgyűlés , ezen belül az SZJA 1 %, valamint az
önkormányzat által nyújtott céltámogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót
elfogadta. Tudomásul vette , hogy az egyesület 159.771,-Ft –ból tárgyévben 38.000Ft-ot
használt fel és a maradvány felhasználása 2014. évben üt...