Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.05 MB
2009-08-24 16:37:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
805
10430
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zalai Közlöny 1944 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Föladó :~-
(Ita:
!Icmlhikoat :
Tábori pos n:
84^ évi., JTs*.
Nagykanizsa, 1944. Január 3. hétfő
Ára 16 fillér.
•OLI
TIKAI NAPILAP
SzorkMatfiflóff éa kiadóhivatal: Fö-ut 5. szám. \\ f \'
SMSS2!V!*c,í\'6p,kiacl\'i!!Í\';i!L"ll\'t0,S!S".I8-M!- \'J1 Felelős szerkesztő\': Barbarita Lajos
Mtgjelenlk minden hétköznap délután. ..
Elflllzotésl ára: oj?y hónapra 4 pengő 30 filler,
negyedövre 12 poneő 40 tlllér^ Egyea szani: hétköznap 16 fili., szmritmton 301I11.
Befektetni!
A pénzügyminiszter fontos fi-gyolmoztotést intézőit atgazdákhoz. Ez s. Xigyolmoz totós talán nom uj, hiszen az1 utóbbi idöbon a földmü-volósügyi minisztor ós sok más fo-lolós gazdasági vozotő iff fölhívta a figyelmet arra, hogy fol koll kékülnünk a háború utáni viszonyokra a ezért ma, amikon a gazdának több pénze van, min^volt nó-\' hány osstondővol ezolótt, valami módon nlog koll őriznio ozf) a1 fölös vásárlóorőhok novozott tökót,-amoly-ro később míg igeri nagy szüksógo losz. Ha nom in uj a fjgyolnioztotoa,, do időszerű marad ós napról-napra égotőbbó válik, hiszon a háború után totjoson uj gazdasági holyzofc-tol, uj nohózsógolikol állunk majd Hzombon.
Számolni lohot és koll miudonok-olőtt azzal, hogy a világverseny ismét inog fog indulni, fóliát a tor-monyok árát a kormányzat nom tudja majd olyan mórtéklwn szabályozni és tartani, mint ma, amikor az országok közötti szálliti\'is ogy-két kivételtől ollokintvo, úgyszólván teljesen megszűnt ós nnii- ( dón ország, így Magyarorsüéfr is" Tőlog a maga határain liolüI gazdái-, kodik. Számolni koll tohát azzal, hogy lótkórdés ós megmaradás kór-dóso lesz a gazda szempontjából annak1,. hogy a háborús áru- ós anyaghiány miatt elmaradt bofokto-tésekot pótolja, folszorolését kiegészítse, szövai tormolősót kedvezőtlenebb viszonyok között is jövő-delmozővó tegyo. Ez azonban csak ugy lohotség08f ha elsősorban is most fizetjük vissza á mezőgazdaságot lorholő különféle adósságokat é» ugyanakkor a ma meglévő — ós a háborús áruhiány miatt sokszor fölösön meglövő — megtakarított tőkét biztonságos óe ertekállandó módon áttesszük a várható bofoktó-tósok időjére, V \' \\
Eppön Őzért iniwlon előrelátó ós haladó magyar gazda számára idó-szorü őlotkerdős az, hogy özeimképpen lohotsógos. Mit vásároljon, m&o loktesflo pénzét, hogy anfiak idején majd logyon ologondó tókójo? Bizo--nvoá, hogy oz a kérdés igon sok ofórolátó ós józan gazdának komoly Ktmdokat okoz. Ha a ma fölhajtott áru is mogdrágitott értókokbon, ék-szopbon, vagy más holt vagyonban liolyozi a pénzét, sulvos voszteségo-\' kot Bzcrivedhol kős/íbb, hiszon\'- az\' árijliiájiy miatt valódi értékén fölül fizeti meg azokat. Ha olyan hőfok-totóst tíszközöl, amoty nom kamatozik\', meging csak veszteség óri, hiszen kény tolón lomondari i áz elég lekintólyos kamat ¦ jövodolemrŐl, Mindezeken fölül podig az som valószinü, hogy a mai magas árak örölAA megmaradjaniik s akkor a soMibomeBzköznlt liofoktotés mogint csak kari ós bosszúságot okoz, Mindent egy bevet vo tohát nzükségo van a gazdának olyan hofoktotelH lohotó-ítfgro, nmply >áí«árló,"rojót\'\'mogi)rzi_, még podig\' utry, hogy. az kósőhhi időbon renllolkozósóna ájíjon.
Beért bocsátotta, ki a kormnjrr se ügynevezett . biwakötvónyqkot. .JSfcok .» kötvények niuonyoH mennyi-
Tegnap is, ma is bombázták Berlini, az tnvázlós hírek ldegkábtraja, de Németország J minden arcvonaléi készen áll
A görög ós a jugoszláv király Törökország fetó" tapogatódzik,^, lengyel ^ \'&& *2Á miniszterelnök Moszkvát fenyegeti
Nék&oy nappal ezotótt n német had osztAlyok mefrbluflltottákedy brit kom-liinnclóiink a Ctiatoroa egyik Bzlgete ellen végrebajtolt vállalkozását. Bzzel-kapeseiatbaii a találnatisok
¦ pirtraszéllás
kérdéséről lsvét megélénkültek. Az lnvíi/.liH hírek kétséKtfllentll az Ideg-lmbnrii cnvlk nlkotérészét képezik. Berlinben ugy vélekednek, hony eszel a támadással a mostkval szHveiBéges-ni-k 1b tsriozqak, miután a szovjet nz oIbbz hadsslátéren hsreba vetett 25-80 Imdos/.irtlyt neM tojclnti tehermentesítésnek. Német Illetékes helyen tovább foglalkoznak az Invázió, valamint annak elhárítása kérdésével. Németországban ugyanit meg vannak győződve, hogy a britek és az amerikaiak belátható Iddii belül a dleppol és a tóbbl
kudarook ellenére Európa valamelyik részén nagy partraszállást kísérelnek meg, sőt a Dél-Angliában álló elözönlő htidBeregnek politikát okokból talán még előbb kell működésbe lópbte. mint ahogy katonai megfon tol A Rokból cél szert) volna. Német részről éppen ezért a megszokott alaposságnál és azervező erővol folytatják az Intézkedéseket elhárításra és az ellentámadásra. A délolaszorsxáKl eredményes harcok alakulása Is Időt adott a német hadvezetésnek arra, hogy tökéletesíthesse és l>i\'!i\'ji\'y|i"-ni> erfldltéuek klépltéeét. A leKmodernebb fegyverek állnak részben, még épliés alatt, részben inni- el Is készülve. <W. éta egy, a kQlÖnÖeen bevált keleti hadosztályból átló had-sereKet szerveznek, amelynek mlndoo eszköz rendo)kc/,éfiéro áll egy gyors
és ruganyos vídelml bevetésre
245 halott, 275 elpusztult ház a Szilveszteri bombázás jután Piriid KOrnyékta \'
A decombor 81-ikí brit ¦ nmorikai lógi támadáa kövptkoztóbon a párizs-környóki közsógókbon-az áldozatok száma l245-ro emelkedett. A kórházakba 278 súlyos soboBÜltot fizaJli-tottak bo. A \'francia sajtó-275-ro toszi a toljoson olpusztult lakóházak
szárnál, inig kólszáz ópiilol sitlyoi^in mogrongálódott. A lapok különoon olkosomdóHwil állapítják mog, hogy a brit—amorikai lógi orö ismét hatozor \'motor magasságból oólzás nélkül (lobüi lo bombáit- a francia polgári Jakosságra..
tegnap reggel éR ma reggel Berlint.bombázták, Londonban tegnap este volt légiriadó
angol gép zuhat le. ¦
llorlinból jolentik, hogy brit bombázók jhnuár-.2-án a kora reggeli órákhan\'ismA támadták^a Nómot-birodaloni fővárosát. Nómot vólo-móny szorint a támadás tisztán m»g fólomlitó akotó, mórt a /Öldot og>\'-általán nom\'-lntták fta az angol re-IjMlogóiiok zárt fol hő laka ión át dobták lo liomháikat. Kőkónt lakónogyo-dokot talállak bl s-a lakosságnak voezlosógoi voltak.
A Birodalom toríiléte folott SOnógy motoros liombázót lőttek lo. Eljogo-• sodós ós más rongálódás miatt 1B.
Az angol fővárosban tegnap\'késé ibsle ismét nuigszólaltak a lógi vo-szólyt jelző szirénák. A yiadót rövid ÍdÓ múlva lofujták.
* \'
Az NTÍ jelenti, hogy Boriinbon ma iiil kora roggoli órákban ismét Iólíí riadó volt. Egyes külső torülo-tokhói még a lógi riadó tartama alatt .több jolontés érkozptt nÉfn\'-motoros"bombázók lolövéééről. Kő-zolobbi részletok hiányoznak.
Nagy hajó-gyltekezés Olbraltárban
Mint. a spanyol sajtó tudósítói Algooirasból jolontik, a gibraltári -kikolóbon -és öbölbon most mintegy 65; szövetséges tohorhajó éa tartály-, hajó\'tartózkodik/ Gibraltári jolontés szerint hajókisórotot állítanak összo,. hogy azok részint a Földkőzi-íoil-
gerro, részint az Atlanti-óceánra kifussanak. A Wordspid mintájú csatahajó, amoly Gibraltárban javítás alatt, volt, már" elhagyta a.javité-dokftot 6n og>\' cirkálóval,Aöbh rombolóval, valamint korvottol együtt a kikötőben horgonyoz.
TOrObország készen áll a háborúra, de nem fél tOIe
A török sajtó közli a török mi- I kímélték mog a háború borzalmai, nisztorohiök nyilatkozatát, lunolybon mort nem fól n háborútól és mindig mpgi\'iÜHpilja: \'Törökországot azórt 1 koszon t áll. A (háború borzalmai
azokat pusztítják ol, akik mogijod-nek tólo. Törökország az uj övben is ragaszkodik ohhoz a politikai fölfogásához líefojozósül a miniszterelnök hitet totfc Törökorazag történelmi nagysága mellett.
„Hiicsülslboll kötefeBhégo fifirSg-oruBáRDnb, hogy mfaden erőjével «BBiubfl m\\ 11 jon a bolmiaBttWal
Athóni jolontés azorint a görög minisztorolnök az athéni rárlió köx-votitésóvol az újév oikalmából bor szódét intézott a görög néphoz. Beszédében a többi kőzött hangsúlyozta,: Kötolosségénok \'"tartja . mint görög annak hirdotésót, hogy Görögország számára liocaülotboli kötrhísség mindon orővol szombo-Hzátlni a holsovízmus támadásával. ¦Mint görög ember, mog van győ-\' zódvo arról, hogy a kultúra ujabb korszakában, nmoly a liolHovizmus! mogsemmisitéso után kozdődik maid! mog, Görögország folytatja utjat sorsának nagyszorü böteljositésőro.
Koiel 40.000 parihánt Bitek mog 4 hónap alatt a beustal tisstogatö Iud]áratbiQ
Borlini jolontés szorint az 1048. esztendő végén egész; sor hatalmas .tisztogatási akciót, sikerült a Balkánon, különösön a boszniai -ós a volo határos montenegrói, valamint albán területen bofojézni. Ezekről a harcokról .most záréoredményok\' közölhetők. A nómot köhólókok a nomzeti önkéntesekkel og>\'ütt a ham dák maradványait ogymásütán katlanokba szorították és mogsemmisi-totték. Összefoglalóan megállapítható, hogy a banditákat az olőblí emlitott\'területen sikerült kiirtani. Szoptombor oiojétŐl az óv végéig itt mogszámlált olosett banditák száma »7.700, a foglyoké 40.659Í ¦A nómot hadmüvolotok megBoiti-misitó jellegét bizonyítja, hogy csupán a Kz ara jövőért vívott \'\'\'rcokban .SyS2C> bandita osott ol éa\' ,?96 ke-;, rult • fogságba. Szarajevótot ószakr nyugatra M olosett handiták száma 2(tf)7, az olfogottftkó 700. A zsákmány négyszáznál több mindonfólo ágyú, llOOyiál több nohÓz önműködő foíTyvijr, irránátveté stb., valamint körülbolür 6CHJ. páncélos fol-doritő óh harci koesi. A; zsákmányolt! fogyvorok- és jnonüvfck csaknem mínd olasz crodotíió\'k\'. (
BÓgü; btizaórtékro szólnak, a búza, mai, 40 pengős Ara mollott. Ez más szóval annyit jolont, hogy kósóbh, amikor majd a buza ára a világvor-Bony miatt megint csökkenni fog, a gaz\'da bu zakót vén voiórt mázsánként nom kaphat koTosobbot, mint 40 pongőt, mort ei alá az állam ko-zosségo folytán a kötvény, értéko
nem oshot lo. Ezzel szemben a bu-zakötvóny kamatozik, még :pedig évi 8 százalékkal én mind a kuniatokat, mind a törlosztósro kisorsolt részvények ollonórtékót napi búzaáron váltják Ih>, tohát a buza OHO^ogos drágulásából is részesedik a gazda.
Az uj kötvények kiadása közvot-lonül karácsony olőtt kozdődött mflg,
nz érdeklődés azonban máris ritkán látott arányokat ért ol/ ami azt bi-zonyitja, hogy.ft buz\'akötvénylKin n>. ol óro látó gfizd* mogt ál ál hati a éa -meg is találta azt a bofoktotési lo-hotÖBÓgot, amely bíztositókot jolont számára lm olkovotkozé idők gOpd-jaifal szemben.
ZALAI KÖZLÖNY
1SH4.január 3
A Jugoszláv és a görög király levelet küldött a títrök államelnöknek
a számíizotéshon ólé kút balkáni királyt, akik jolonlog Kairóban ólnok, nom korost? tol, liánom lovolot irt nekik. Brro a lovolro válaszolt Péter ón György király uhukkal a sorokkal, amolyokol a kövotok moBt átnyujtot-tak. Politikai körökbon azt fiiszik, hogy a száműzött királyok ozzol á
léjpésükkol fel akarják költeni Törökország érdeklődését országuk sor-sa iránt.
Itztanbúl, január 3 (J)N1») Dócombor 80-án lnőnü iörök államfő fogadta-a jugoszláv és a görög kormány ankann kÖvo-tél. A kövotok, akik kö/.votlonül egymásután jolontok mog kihallgatá-Bon, uralkodójuk sajátkezű levőiét adták át a török állam fonok. Tudvalevő, hogy az olriök Kairóban tolt látogatása alkalmával csupán Karuk egyiptomi királynál lőtt látogatást,
A elrejtett lengyel fegyverekkel fenyegeti meg Moszkvát . a longyel miniszterelnök
New-York, január 3 (Bud. Tud.) A New-York Times hosszabb cikkben foglalkozik Miko-lajciik lengyel miniszterelnök küszöbön álló amerikai látogatásával kapcsolatban a lengyel-orosz kérdéssel. «, Elérkezett az idö, hangoztatja\', amikor az oroszoknak nagy vonalakban tisztázniuk kell a Lengyelország Irán\'i politikájukat, mégpedig teljes összhangban az Atlanti Nyilatkozat szellemével. Az a holtpont, amelybe
az orosz-lengyel kérdés az utóbbi időben jutóit, veszélyt jelent, me t ha addig a pillanatig nem tudják ezt a kérdést megoldani, amikor az oroszok a régi lengyel ha á\'okat esetleg á lépik, könnyen megtörténhetik, hogy a lengyelek elrejteit fegyvereiket ulyan védelmi harcra ragadnák meg, amelyei az uj invázió elleni küzdelemnek tekintenének. Az amerikai lap szerint ez előidézhetné az első szakadást a szövetségesek táborában.
Eredményes német vállalkozások a Gnrlgllano és az Apenalriek vidékén
patok jolcntéaoit fölhasználva, orod-ményoson tűzoltók. Az angolszász canjMitok nz arcvonal orosz. szélességében tol jóson tartózkodtak a harci tovókenysógtöl, némot vélemény szerint valószínűleg a hóviharok miutt.
l)ól-0 Ián/.országban a Gariglíano folyó vidéken, továbbá a nyugati (6s a magas Aponhihök több pontján némot rohararajok eredményes vállalkozást vittek véghoa az angolok ós- amorikamk támaszpontjai, valamint biztosító csapatai ollón. A német nohézütogek, a foldoritó csa-
Az idéjárás raegszQntette a harci tevékenységet az olasz iroiiton
Alexander tábornok lohaaMszátlásáról lelailtlk, hogy eztddszflrlut Olaszországban oly vuhha az Időjárás, mint noha a szövottégesok narlrayf állasa ót". A né-hány napig tartó bldeg Időjárást havas eaózóa váltotta Tel Ós az Adrián órán-kónt 80 kllomét-res bora duhOng. A hadszíntér kapa 24 óra óta taljosen megváltozott. A keményre lagyatt utak, mocsarakká változtak, aiuolyokea min-
den Jármit meulbetstlenUl megakad. A tájai átszelő lövészárkok öntözficaa-toraa reudszerhuz htiaonlltanak. A/, Apennlnekben tovább havazik, ás a hótakaró bolyonként három éa fél méter magasságot ért el. A rondklvtil kedvezőtlen Időjárás következtében a harol tevékenység csaknem teljesen megszánt.
Keresztény - mohamedán ölelkezés- Libanonban
A keresztény ós mohamedán
Ián pa-
l»ok Libanonban szövotségot alakítottak azzal a collal, hogy jobb egyetértést érjonok ol a két vallási hivők között — irja a flvonska Morgonblndod ankarai jolontós alapján, A szövetség a korosztény co
mohamodán politikusok gyakorlati ogyüttmüködését is oló akarja moss- . ditani Libanon véglcgOB mogoókéléso erdőkében. Boiruti politikai körökbon az uj szövetségnek nagy jolon-tőségol tulajdonítanak, ,
Betiütották
az ajándék-kalendáriumokat. — Vegye meg Barbarits Lajos Jiépes Szent István Naptárát a Zalai Közlöny kiadóhivatalában I
Újévtől gyorsaiban törtéiül; a hadfgotdazottak Járudóságaliak kifizetése
Kiépítik a hadigondozás nzoclAila áganMt Is
i iillveuter-éjszikal silélbtm egy társasÉget akart klkerfllil ás az ítaeill árakká íutoU a neitóaité
SzilvoBzíori gyűjtésük alkalmával a nugvkanízsai niontók, hogy a város külső részeiben hamarabb vógoz-zonok, autójukon kujosték fol az OgVOS utcákat. A közönség mindenfelé nagy megértést tanúsított dőrék mentőinkkel Bzombprii
fíjfúl lohütolt, amikor visszafelé tartott a montóautó, amit Keszthelyi Józsof városi tűzoltó vezetett. A hö-tötsógbon Ctíuk lossuu tudott olóro-iiitiu. Mikor a Magyar-utca 70. sz. Iiáz oló őrt, egy haza igyekvő\' táfaa-sággul találkozott. Kosztholyi ki akarta korülni ókot, azéijj^* kissó szóin) kanyarodolt, oközbén nom votto éssró a sötótlxui, liógy esak coutiiuóleioki-o van az utszóli ároktól. Az autó hirtelen mogoBuszott
éh a Bzélvódójo Ijoleitkadt a villany-
oezlopba, molynok huzalait tizótsza-kitóttu, majd az árokba csúszott. A társaság tagjai tolofonútlak a tüz-. olt ólak lanyáhiv, \'ahonnan Vocaora Antal parancsnok vozotíaóvol siettek a balosod sziriholyóro, de nom lolia-tott addig hozzáfogni a munkához, mig a leszakadt villanyhuzalokat ki nom kapcsolták. Meg kollott várni, raig a Bzorolők ozt a munkát elvégezték óh azután hozzáláthattak a montóautó kiemolósóhoz. Az autó megrongálódott. Keszthelyi Józsof tűzoltó soffőrt a Bzélvf\'Kió öBszotőrt fivogíónck szilánkjai arcán solxisi-lottók mog, oIhó BOgélvnyujtás után beszállitották a kórházba.
A Hzemtanitk igazolása azorint a bnlosotot a sötótsóg okozta.
Hajdanában — danában. . .
R szavak elrepülnek, de a bikák-m^gmaradnak...
(Nngyembcrek bogarai)
társaságbeli fór/i is ¦ közkodvolt-ségnek örvendett. A komoly, nagy államférfi,.Foronc Józaof kedvolt mini az torol nüko, olthfin, ha a vttsáio-gyoi liátóton, öai birtokán tartózkodott,,a legbájosabb s logvondégázero? tóbb magyar nemes ur volt. akinél a vendégek számára a kapuk .mindig, tárva voltak. Amikor otthon volt, mogszünt a politika, ha lucaljáYul jöttek is a sürgönyök ós nom ordo-t kelte máSj mint családja ós a bikái. IOz volt a szonvedélye. ö tenyésztette lOurójHiban a legszobb bikákat. Fpjosógó, Vörösmarty Mihály ogyot-lon leánya, minflöhbon hüsógas »0-, gitölársa volt férjének. Bzéll leá-\' nya, egv csodaszép toromlés, líorn-
Az OrszAKts Hadlgandozó Blsottság lanu&r clv<jtn muekezdte mtködset. Dr. vtté«í %>ioios Mlkloa IgaisAanryl ^Mamlltká hatóság oluoke. nagy kö ¦ raiteklntéait«l azerveste meg a kor-nányrendeleltel ótotrealvoU uj Intex\' Hiányt, amalyoal «x egyoa ügykírök el-látáaát a tagkitüoöbp szakemberekre bízta, At Qrezdg** Itadlttondozó Ulzott-aág kladváayalnak olsó ftlsetokóat iueg-Jelerit 16]ekoz(ató a hadl^ondazottnk ellAUel tgáayének tArxyatSBihsz éa maRálIxallisához nso.ks^gtw\' JsgszabA-lyokat taglalja ösase) egybon gyakor-.
m(amta(Ásókat ad a Bsdlgondas& Blzattnág STAmira. A Járánl tladlgon-dbza Rízott*Auok ugyanis Jmniár 1-tdl In\'/dvi. a hadirokkantakat. Ima\'la\'zYO-R/«kat *« hadlArvskat llletfi ]Arai«kut-látia tekintnlékaa (abbé boiu k^MzIlo-n«k Javaslatát, hanam ér«em|ega« v6g. hatAroint«t ksiaak. línn.\'k aln»iá;ri as ndHitiló lira«*kot iívdiiitmu lulyasitják. A katóaág av ltl«luényel|Atist csupán a hidlgondoiAs egyik rászónek teklatl és azeel párhtizaaaoBan kl akarja ópl-tant az ügykör azoaitll* . ágazatát la, A hadlgaidazoKak azalleaii Tnleoialáta éa gaziTauágl talpra ál 11 (Akii agyanla aiég •b llliitöiéiiy- uüAtAmiAl h slsnroBdflbb késHOz<taságt áa nemzed órdek Addig
Is, aattg e szaolálts aaunkakHr lztőzmé-nyesen ktáptl, a,most megjelent tájékoztató léayegeaan mag tagja kttanyl-tant a hatóságok munkáját és az «¦ dokoitek eligazodását. Snnok ersdmá-ayeképpoR a ttadlgaadazattak sokkal gyorsabbaii fognak hozzájutni Járadékukhoz.
Minden nagy államférfinak vannak szokásai, kodvtolúsoi, mugya-rán : bogarai, akárcsak a mnidon-napi ólot krs gondjaival küzdő nyárspolgárnak.
(.Ihulstouo, az újkori Anglia egyik legnagyobb államféríia otthon sussexi kastólvábai\\ abban lolto öiö-mót, ha unokáival játszadozhatott, Bement a gyormokszobába, ott jiégykózlábra orcBzkcdott, unokái ráültök a hátára s hajtották az örögöt a. szobán koresztül.- Napóleon csendes óráiban ólomkatonákkal játszadozott, Nagy Frigyes gyormo-keU\'el bújócskát játszott a parkban, Bismo-rk k\'/ityáitidomitotla, Ferenc Józacf krajcáros alapon tarokkozott, s ha egy forintot nyort, úszott j a bo\'.iogsá^lian, II. Vilmos voi\'so-kot;. írt éa zeiiomüvokot kómjwnált, 0y\'öigy angol király a Hydo-parküH mont és a ringliBpilre s hullámvasútra ölt; a tragikus sorsú IV. Károly királyiunk a gazdaságába mont S a* tehén- és lóistállókban fízorgos-kodotl, Tisza István vovsenylovakat tanított be akaclályversenyivi, Wo-korlo Sándor dobány.Ucrtészotlil, Darányi Ignác s/.ólójével feg^alatos-kodoK mig Széli Kálmán bikákat tenyésztőit, Vaszary Kolos biboros* horcegprimás ohótl után )oÖlt udvari papjaival s vondégoi.vol az öv-dög bibliáját forgatni, azaz !1 hazai csöndest, a forhlit játszották nasty »szenvedéiyeHsé^gelö, Ónál (Jászlon fákal szeinzelt, szólót oltogatolt, Csákv\\\\grof ]>0spö)t biciklizel t, Batthyapv gróf ói-sok lovagolt, Pro-bászka Í\')tlokár pedig órákig magánosan sétálgatott.
Széli Kálmán, a nagy magyar miniszterelnökök közé számit,- aki ugy pénzügyi tudásával, mint államférfiúi bölesoségévol sokat lon-dított a magyar állam-.korekén. Szorgalmas politikus v\'oltj szinto ag^-ondolgozla magát; kodvos, kőz-vöflon magyar ur volt, aki — mint
liiinuált
lilÉISIÉÉl Mg,
iiliiitiin alataiHiiÉEiíliíiil tisulilltilji
P«t6 taijas és SaimH Lejoa vaskara»skf>ajéaél»aT
Magykanlzsa,- Er7sébet-tér 1.
Ujrs égetott, vadonatúj, tiszta zominoadényt adunk I ,
rieder János foloségo lott s ogy bú-, joa unokával ajándékozta mog éxles-iipjál. I0z az unoka házizsarnok volt s minisztorolnök nagyapjának bizony sokszor kellett a u)adstono példáját követni.
Kacziány Géza professzor, a nagy historikus, mondotta egyszer Szélinek :
— Kegyelmes uram, látod köny-nyebb egy országot kormányozni, mint egy Ilyen három óvos zsarnokkal élbirnf.
Nagyobb kópvisolóesoport loplo meg egyszer szabadsága alatt Széli Kélm&iit, liátóton. Kormanypártiak és ellenzékiek vegyesen. Ahogy éile-nt vámnak, László Mihálynak elbeszéliWdiól tudom, yolo Ogyfitt (atyám akkor ellenzéki voltl voltak ott, Szentiváuyi Arjiád, Boksics \'(lusztáv, Werner Gyula, Kolosvári Kiss István, Visontai Soma, Major Foronc, Kondor Aurél, líartha fcíik-lós és Dévaványai Nagv Sándor. Széli . Ignác, bol\'ügyi ^államtitkár, a minisztorolnök bátyja, szintén vo-tük tartott. A kiíünó ot>éd után, amikor a háziasszony maga kínálta vondégeit válogatott rogalía medía szivarokkal (a kogyolmos nssisuny maga is azt azívotl}, Széli Kálmán leinvitálta a ! társaságot a bikaistállókhoz, olt aztán\'büszkén mutatta bo saját tonyésztésü bonyhádi bikáit, köztük a Szultáni, amely Igorok tíz mázsát nyomot és fajtájának: megbámulni való remeke volt, A többi bika nom maradt fhögOfat.,
Széli elóvott egv vaskos «ánff» noteszkönyvot és abból magvarázta ol minden bikának a curriculum vi-
Üínden muiahdá — t
a hu*a értékes állandói
Fektesse tökéjéi buzakötvénybét
95
1944. január 3
Hóját* sőt jogydzgetjott in ixiuii». Hartlia Miklós nagyon figyelt, pgy-seofí csak novotvo mtfnuja Szénnek; T
To Kálmán, ón ismorem -ozt a noteszt. To obtxí jegyződ Iwlo, amikor ft Házban ülés van, a szónokok mogjógyaésoU.
Erro a miniszterelnök is olnovct-to maiját :
— Ti ollonzókiok, ha ongom támadtok s én előveszem ozi a sárga noteszt, s abba jegyezgetek, azt hiszi tok, -hogy Polónyi, vagy Forster Aurél beszédjéből csinálok kivonulót. Podig a fonót. A bikáim adatait nézegetőm h hasonlítom üsszo, mire idojövök gazdálkodni, minden rendben legyen.
— No lám, vágott közbe a néppárti orvos, Majoi" Foronc — mindig azt hittük, Iwgy ini vagyunk u fon locali bak s most kiderül, a bikák azok.
— Ugy bizony, —- válaszolta Széli — a szavak olröpponnok, do u bikáim mogmaradniik. Ti megbuktathattok engem, .a bikáim mog-tartanak.
Ma a sárga notesz története.
László Zoltán dr.
Aradi Antal nyilatkozata
a büntetőjogi beszámíthatóságival kaposolatos Ügyben
\' Zalai Közlöny tekintetes özor-kes/.tóségo!. Nagykanizsa.
A b. lapjuk 1048, docembor 81. számában saemélyoiiuiok hitohonto cikkel kapesolatosaii törvényben bisz.touilott holvroigazítást kórok az lUlíB óv óta közserolemre huzodo bitnpalástolásokból, predö panaszomban.
Valótlanság, hogy ón panaszt kültem a bíróság ollón miniszté-riumba. Ily panasz bírósági, ügyészségi jogyzókönyyi kihalgatás nincs, loliút ón nom vágalfmisziinttnm szo-uiólyekot meghátrálásom nélkül.
\'lény, hogy on nomzet romboló áramlatok sorozata niiat azon hi-szombon, hogy egy helyi vozotó ui* sogitsógomro losz a nemzőt közjóiét védőimében, clpanuszollum, 1 hogy tónvként megállapítható a magyar jogtVsznomzel jogszolgáltatásának serolmét visoló láthatatlan, lol-kolton, különhözó roszszollommol sújtott bünhálózatba sodrás. Moly közórdokvódohnol gátló- panaszomra fölhívtam szivos fig^olmét, mort már senkit som órdokol, hogy a köz-jólótlH\'ii 101 fillér a kór, vágy egy millió, v. 10 sonki som kívánja\' kivizsgálni. Kz a tény 11)8,8 óta!
Tóuyvt hogy . közórdokvédohnoin miát titokban honomszámithatóságo-niat follétoloszhoté félrovozotŐ bizonyítványokat küldtek az illotékcs fórumhoz válasz adás helyet közva-gyón károk mogtéritósí eljárások moggátlása céljából. Moly hünoaó-lokmény miat Dr. Krátky István nagykanizsa |>olgármoslont, l)r. Rit-tora" Zoltán városi orvos ollón több-rondlxdi foljolontést tottem ós fe-gvehnikot kértom már 1948. októlior hónapban, az 1020. XXX. tc. 80. §. sértő indokból. • "
Ténykónt bizonyítom, hogy nagy őrségváltásra van szükség panaszaim tanúsága szorint.\'tiittgdöbboiit\'őon ismétlődő közjóiét rombolás, képviso-lótostülotí hizalijiatlánság szavazás, zárszámadás elfogadásának megtagadása, képviselőknek a hizoftságok-bó) való ol maradásával, amit a köz-érdokvédolom rendszoros mogtorlása, oikölchi és anvagi tönkretételí áramlat, már mindenkit olrómit minden közérdekvédelmi tisztség válalásától, felolóség viaolósétól. *
BzQkaégnólküli hitelrontásomban kórom <v.on soroknak szóról szóra való leközlését, okozót károm ony-hitéso coljából.
Nacykanizaa, 1944. január hó 1-4».
Havsllsa tlwtelettel
Aradi Álfái v. vér. kipv. ttst tag-érétkképvltelcU ftlttitiigiboi
ZA|;Ai KÖZLÖNY\'
Három hónapi fogházra Ítéllek a tolva] cselédlányt, aki tfltbe akarta ixéral a lopott holmit
Rövldon megírtuk azt a vakmorő lolvajlást, amit Tompa Ilona, dr. liertin József caáktornyaí kir. közjegyző nagykanizsai lakásának háztartási alkalmazottja olkövolott. A leány hosszabb idő óta valóságos hóBiszarkáként "lopkodta a kozo-ügyébn korült dolgokat és azokat egycKoknél ojrojtottó. így karácsony-estón, a ktiajegyzó által nozott ajándékokat is;megkaparintotta és amikor korosií\'i kozdték, tetten érték, hogy Tompa Ilona éppen a, tűzhely Int dobta a női naríanvákat, hofjy tettének tárgyi bizonyítékait oltiióU\'sso. Szoróncsóro a logtöbb holmit átkerült móg mogmonLoni. Mikor^iXBondőrsógen kihallgatták Tompa Hóira azt vallotta, hogy egy-másik leány biztatására kövotto el a lopást. Ott is házkutatást tartottuk, valamint azoknál, akikhez a fiatal lolvajnö zsákmányát különbőzé ürügyok alatt olYi\'lte és ott olrojtotto.
Most tárgyalta ozt az ügyöt a gyorsított oljáráa alapján a nagykanizsai törvényszék ogyosbirája, dr. Béres Sándor." A lofoglalt és a rendőrség által előkorilott lopott tárgyak halmaza korült a hiróság oló.
Valóságos kis kelongyo ogy háztar-táai alkalmazott réazóro. Jobbára női dolgok, molyekból jiem hiányzott a karkötő som, noha onnok ellopását a loány tagadta.1
Tompa Ilona nagyrészt hoismorto a lojKill dolgokat. Kzok olŐlt Tompa Ilotta azt mondta míndig. hogy a kelengyéjét viszi hozzájuk\' apránként. Mivel Tompa Ilona árvaleány, nagyon sajnálták ós innét volt a részvét iránta.
Az eljáró detektív elmondta, hogy a közjegyző karácsony napján toltÓ mog a roljolentést a kapitányságon. A loány ol akarta tüntetni és a tttabé szórtan lojiott dolgokat, okkor érték tetten. Rögtön lxivallottA olőttilk kittét. Tompa Ilona azolőtti nagyko-nizsai munkaadóját is moglopitai.
A hirÓsáií Tompa. Ilonát folytatólagosan olkövotott loj>ás miatt három hónapi fogházra itélto. Az ogyik leányt, mint másodrendű vádlottat, altihoz Tompa. Ilona lopott holmit vitte, bűnpártolás miatt 50 pongőro Ítélték, do azonnal kimondták volo szómban a rehabilitációt. A hasonló módon az ügybo keroro-dott két asszonyt a hiróság folmon-tetto.
HsTOita öt lélekkel gyarapodott az olailt Mm Nagykanizsa lakossága
Amit az anyakönyv mond el ue 1043. évről
Az óv végén mindenki számadást szokott v,\'ií\'!/nl MegallBpIlJs a U/.loll ereilndnyót, etámbaveszl Ingfi éa Ingat\' lan vsgysnát «s meeclégedée tölti el YHKYuuAimk gyarapodása vagy Üzleti nyeresége felett.
A közönsögítel kösvetlen kttponelat-ban állék la uioJduBm mind szoktak VhlnmlFéle aiAmvetéit véffezul. N/itn-bavwsflk — ha pónzsel dolgémsk — a klndafiokat és. bevételeket, ha pedig conk mss niédÓD, Bzemnlyesén vagy írásbeli beadványok formAÍ&ban fig-la\'k*anfik a főiekkel, az Igy keletkezett llgyforgal bist.
A nagykanizsai anvakbujvb hivatal Is elvégezte azokAsos óvl kfmutntást iiiiiuk/í|át. Ha ozt vi/htfAljuk, néhAny adstnAl lótasS érzée tölt ni bennünket, míg masnAI hanyatlAut kell megAilaat-taaiiBk.
A születések
HiMK.\'IIkftJAt rV;/./ilk etda^ör, ií szerint az 1942. évken fi54et tett kt a Nagy-nlzsán születnünk száma, alg n« elmúlt óv lolyamAn 616 Ilii- e« IMny-gyortank kelletett, lehat Uftes| kovn-sebb. mint lMü-ben. Az 114» ban snü-letett 616 gyermek ktiztll 307 flu. 2S3 leAny, hatva er.UJe.tott 16 Ifues6 leAny. Tekintélyes Hzáraot tesznek kt a kA zauágan klvlll a/.UIot-éttek: 27 Itat du 30 lesiy. 1943 bau )i6t IkerazOlós lér tóut. A réüobbl évehhez vlaionyllva a srttlfltósök egyre ungyobb mérlókben a kérbizban történnek. Az elmiilt ey-bns 2Q2 niíon gyermekek szima, akik a „fehér tnlak" között lAttak nípvfiá-i;oi. A\'- esszes sztllelóaböl -iiu voll bsly-bell, 125 vlatékt. utóbbiak nagyobbrészt i\\ kerhftzbn» történtek. A sztiletott gyermekek tulnytméróazt r fi nini kntollka.-sek v(ii[ioi(n-/.ftmuk 858 at tett kf. Raen-klvili reterniAtis aiflletett 10, Ag. b. ev. 9, Izr. ugyancsak 9 es g. kat. 4.
A \'kázasságkötéaek számAt 0Bszeksionlltva az 1942 évivel; tfrv*DdBtas, — kabér klost — Javuliat állnplilidluuk meg. KlliönöHon az év lüAmdlk tslébnn, még Ink&bb nzonban ¦telsé ksraiadébai emelkedtek a há-aassAfckétesek. Bz a sokaknál Meg]a vutt éjtslkérllnényekben leli magyarázatéi.\' Izt tapasztalbatjuk ugyanígy világaiért*. Itt csak Amerika példájára utalnak, ahol — a közelmúlt adatai szerlit iiftcy mérlékben emelkedett a hátaasAgra lépek szAnis, akiknek asgy része katonai szolgAlatot tallesit Ulg lt^f-tea KagykanlzaAn 732 bA/aa-ságat koiöttok, addig az elinutt évben 23f pér lépett sgymassal bázasságl kii-Ulékb*. Valláir*iekezetek sierlnt 3tl tlaits kaloilkiui, "*\' tiszta avangéllkiis, t tlscta sslé\'é hAvassAg tórtént. A ve-gyaskásaiaAgek szama 17 volt, snsly-bél a réual katolikus fél javara a4tak
reverzAllBt.\'S, n ríformAtus (él Javára 1, oz Ag. h. ev. fól JftvAra pedig ugyancsak ogy eselben, mlg 9 hAzasságnál reverzAtlal nem kiitíittoX.
Az 1942. évivel szemboi omolkeilolt ,, a halálozások hzAihh. Mlg 1942-ben 546, az elmúlt évben 558 személy halt mag Nesyksat-n/rtn, tebAt tízzel tobb. Az nlhunytak kö/IU 238 volt a n6 éa 773 a férfi, log-aagyotib rószllk természeteaen helybeli: Mi), mlg a vUékl 107 volt, nkllc nagyobbrészt a vAroal köxkőrhazbnn köl-ttíztek el az él#k sorAból. A magyar ,népbetegség"\'bea. a todőtuberkulozls-inni »9 siemóly halt meg, kevosebb, mint az «|lzé evekben A talán legve-Bzedelmesebb betegségnek, a ráknak 47 egyén esett Áldozatul. Legtöbben kUlonböző BZlvbetegségekbea haltak mar. amely ugy látizlk, a két előbb enlltett betegaég mellett ~ korunk len-elterjtdtobb betegaöge. Végelgyengt-lésben 70 Idésebb kora féri! én nti halt jaeg OugyilkosaAg: BtérgozéB stb. folytán 15 szemóly vált meg Jobb sorsra érdemen életétől. A sok baleset 19 esetbon okozott balAlt. (így óven aluli — cHROBSHékorban — Ol gyermek balt meg, mlg k&löatéle, Más betegíégekben 199 térít éa nő. Az elhaltak vallasfole-kezetl ssegoszIAHa így alakult: r. kat. meghalt 498, ref. 4, Ag. h. ev. 6, ierae-lltn 44 g. kat 4.
Hzokbél tebAt láthatjuk, hogy a születések bzáma osökkoat, viszont ¦ neg-haltaké növekedett: Egy Örvondstes tény a házasságra lépők sxamAnak fokozódó eMelkodese.
Siessen niogv&tttil Barbaríts Lajos 1944. évi Ktpes Sttnt litván Naptárát! — Itt oldal. — Ára 3 P. Kapható a Zalai Köztöny kladáhtvaialábam.
Valtad nincs rendben tlagtkiBlzsáii
13. KI tag|a és kl nem tagja a közellétét! bizottságnak ? \\
(hl) Nagy visszhangot költött minapi cikkünk; amolyot a közellátási bizottság ama elmaradt üléséről kapcsolatban irtunk, amikor a tíOO sertés megvételéről kollott volna határozni, lízzol kapcsolatban a bízottság tagjainak az az álláspontjuk, hogy ugyanabban a.?, ügybon volt már ogy* bizottsági ülős és a tagok már akkor leszögezték, hogy az adott foltétolok mollolt nom tartják a város részéről mogköthotónok az .üzlotot a mort oz volt a véleményük^ azért nom jolontok mog a inásodizr Ihíh összehívott ülésen.
Ugyanezzel kapcsolatban fölhívták a fígyolmünkot arra is, hogy a köz-ollátási bizottság ogyes tagjai volta-kópjien nom is tudják, tugjai-o még a bizottságnak vagy sem. Antiuk időjén ugyanis a városi képvisolótes-lülot szabályosan kiküldött ogy közellátási bizottságot a saját köböléből és a bizottság szabályszerűen működött. Időkozbon azonban a 1»-szolgoltatásos pontrondázor hovezo-tésokor a minisztérium olrondolto egy közellátási bizottság alakítását a beszolgáltatással kapcsolatos dolgok hatáskörében. A város meg is alakította ozt az utóbbi közellátási bizottságot ugy, litjgy a mogvolt közolb\'itási bizottságba behívott uj tagokat viszont másokat a régiók közül kihagyott. Minthogy azonban a változásokról a tagok hivatalos értesítést nom kaptak, bizonytalanság állt be atoktntotbon, hogy ki tagja és kí nom tagja a bizottság-n\'uk, illotvo ki molyik köaollátási ügyekkel foglalkozó-. bizottsághoz tartozik. ,
A város áilás]k)ntja szorint caak ogy közellátási bizottság von. Viszont a képviBolőtostüloi által ki-
küldött; régi közellátási hizott-
sági lagok arra hivatkoznak, hogy kiküldotéeükot sonki nem sommiiti-totto mog tudtukkol, tohát jogszerint lefőzik az oredoti közellátási bizottság ja.
Növolto a tagok zavarát áz is, hogy a városi képvÍHolőtostülot ha-táskörélio tartozó közolláfási üg>\'ok-hon rendszerint a városházán szoktak ülésozni, míg a minisztori ron-dolot szerinti bizottsági ülésokot a liozgonyi-ulcai közélolmezesi hivatali holyiséglwn tartották, amiből ugyancsak arra kövotküztottok, hogy két különböző rondolletősü, inlint kót, az altCOtmáiiyos rond szorint is különböző bizottságról lohot szó. így aztán, amikor egyik bizottsági tag újságolta u inásiknák, hogy meghívót Kapott bizottsági iilósro, akkor a másik, aki nőin kapott nióg~ hivóf, mogsértődölf a\' mollózóaórt és csak tormóazotos, hogy ilyon-foriuán a zür-zavar arra vozotott, hogy a bizottság ogyos tagjai olvo^ szitotték érdoklődésükot ós kapcsolatukat a .város közellátási ügyeivel szóm bon.
Az a panasz is elh\' tzotfc e. bízottsági tagok köréből > azonhait\'-a többi bizottságok tagjai részéről ís sokszor hallható panasz), hogy a délután 5 órára szóló moghivási ugyanaznap délutáni órakor.kózlio-sítik, amikor a bizottsági tagoknak
Január
3án és 4-én
vArosj mozw) tt&*t,. ^
-.--és kedden
Óriási siker I
MA8TAX ÍITÁNSAQHANOVERSENY
Mltadásek ktidate: fd, #6 éa 4» érakor.
ZAJJÁI KÖZLÖNY
1944. január
már nincs módjukban i» \'délutáni idóboosztáinikat mogralloxtatnt. A hivatali óa üzleti élet rohanó iitomóhoti ez nőm melléken kérdés, hiszen mindönkinek minden időjére, minden onlbor minden munkájára tizszoroHon van ma szükség az ólot-mjndon órhotyón.
Nom nagy dolgok ezek. Bgy vá-i „otiozofés nnjry gó[iozotél)on olonyé-BZŐeki De oppon mert nom nagy dolgok, a legkönnyebb ttogitoni rajtuk. Róndezni koll a közollátáai hi-üottság tagsági viszonyait, hogy no legyehok ekörül alkotmányos sérolr njok és az alkotmányos sérolmok miatt no azonvodjon^kárt a mindo-nekfolott való, ma százszoros oróvol parancsoló közérdok. Etnbori gyönge, jól tudjuk, hogy egyéni sérelmek kedvéi szegik emboroknok, ol-aősorban a közért önzotlon lolkoso-déesoi munkálkodó közéleti szorop-lóknek. Méltányolni koll ezt az emberi gyengét, niholyhon ha vannak is az alkotmányossághoz való szigorú ragaszkodáson kivül bizonyos kis hiusági szempontok, mégis: oz a hiiiBág alkotó, munkás tényozöjo, hajtóorojo, olajozó üzemanyaga a közéloti szolgálatnak. A rendhez való ragaszkodást podíg iiem lobot zokon venni sonkitól.
lljzonyosra. vosszi\'k, hogy\'a nagy Tárospolitikai zajlás napjaiban is jut figyolom ezokíiok a kisebb kór-désoknek olyan olmndozéséro, ami mcgliékiti a nyugodt közéleti munka monotét zavaró hullámverést és lo-hotövó teszi, hogy mindon orÖ és minden jószándék ér tökösül jön ab- j ban a becsületes törokvésbon, amely-j nek \'cgyotlon colja van, hogy o rovat utolsó cikko fölé minél olőbb odaírhassuk: — minden rendlwn van Nagykanizsán. \'
m ? z i
Kívánság hangverseny
A háborús évek egyik legmegindítóbb kezdemónyezíso a klvánságbangver-seny. A szív, a szerelőt tolmácsolta moadnuivalóit a segítségével a hősöknek. Osztatlan elkér Övezte a kezdn-inónyezéBt. mely alkalmnt nyújtott mű-vészeinknek is, bofty tudásuk és tehet-: / hittük leajavál nyújthassák. Azok, akik oaak a radló közvetítésével hallották, azoknak Is megdoboglalta, egy hullani-lin\'i-j/rH hnngolta n lelkét.
örök emberi a legnemesebb érzésekben, a legönzollenebb szándékokban (ízleli le he tőségeket keresni. Az elröppenő sóhaj a mnga som min égé ben Jelentés sokatmondó, mlg csengj pénzre váltva kiábrándító 4b mflhazall-asfiág határán mo?o.\'. A mozi vásznán a klváusAghangvernouy a káprá/atea kiállítás ellenére Is, a legjobb színészi HJüsltmények dncára Is egyhangúnak, olyan üzletszagunak érzik. Megunja a
¦ sézó la a aok alágert, táscot és szavalatot. Ezt maga a rendezi Is érzi, amikor az egyes Bzátuak tnrtalMát kép-
\' HzeríUllt és Így vetíti elénk.
A Bzlnósj v teljeeltmónyolaek oasze-haeonMtásA \'zonban kiválóan alkal-taáa a Ilim. szalsczky Zita rövid szavalatán megérzik, mcgláts7lk, hagy \' fnílvvel és szóval játssza meg a mondanivalóit cs átéraéaének öBziiteBágö megbirkózik a felvevőgép Iviesájánok hl-.
, *.iegség\'óvel. Jávor Pál l)b.toa és fölé-nyuH. Pár perces Jelenete a nagy kala.-dásról győzött mag. melyet a hangos-
\' Ilim máalél óvtlz\'d alctt megtelt
Bizonyos mértékbenjiábonie Jeteaség az .élvezet hajsialás, iml a mozi tát*-gátasában Is megnyilvánul. Az Uurio-puk alatt egyetlen Jegy nem mar«0t eladatlan Egykek kérik a máiadlk pénztár mognyiláHát, hagy a sorban állást ozzcl Is ceökkealkassák. Az újév alkalmával pedig le koll s/ögezaünk,
\' hogy a mozi I «ii a g« lésága, fővárosi nívói tart, gandoKtni iaszeválogatett magyar jniinirt ml és tőle telhetően minden ok/.közzel, még áldozatok átán Is, a közelség érdekűit tartja szem előtt. ¦ , •¦\' \' J fvj)
Bérauté és aoltrkerékpár egymásba fnloll
Kv-gslhely fönfeátan
Keszthely, január 8 (Tudósítónk jelentése) A koszthelyi Amazon szálloda előtt, ahol a főútvonalak korosztozik egymást, siilvos kimonotolü közúti balosét tör Iónt délelőtt it órakor. Az útkereszteződésnél összoütközett egy lwly-boli bérautó és ogv vidéki motorkerékpár. A bérautót Horváth János vezotto, a motorkorékiMiron Papjj józsof nagyradai ordóor Ült. Az
ÖSfizoütközös szenvedő hőse az ordö-őr, akinek oltörött a bal fola\'Őkarja. A motorkerékpár valósággal összo-lapult. Nyomban a holyszinon tor-r mutt a holyboli .csendőrség egyik járőre, Őfl uomsokára megérkezett az egyik\' közlekedési járőr is; ozok közösön folytatták lo a nyomozást. Az eddigi nyomozás Szerint gondatlanság sonkit se torhel a bitlosotort, azt a vélellon okozta.
4 ^>0tt0tmM>00tM^>0iY>m0^»t^M*M\'f
HÍREK
NAPIREND:
*ij*li tyógyszerUri ügyek*: Ma •mrujvat gyógyszertár Doák-fcéai 10.
Kiflkanizsán az ottani gyifj»a»at>-tár állandó ügyeletes szolgálatét taaa.
Naptár. Január 3. Hílfö. Rám. kat. Genovéva. - Protestáns Benjámin.
A GOZffOBDO nyitva van reggel 7 órától Bsto 6 óráig. (Hótfó, szerda péntek délután és kedden egész nap néknek.) Telefon: 660.
— (Nemzetvédelmi Karesit)
Hcrbr.lv Magda Lenke muracs.inj i m. kln-posiakladé a megszállt Erdélyben nehéz ktrSImények kőzött leljesllelt értékes szolgálatokat a magyar Ogyaek és mindig lelkesedésnél izolgálla a aemzcli e»J¦ cnyt. Most pedig Murakőiben végil hazafias munkáját. A Kormányzó Ur hioróbllt neiiuethíiscgéért a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki.
— (Őzen a honvéd)
Lenkovih /¦Vrt/icTlrvezetö dec. 25. kelettel írja a K. 131 taborlpoita számrál: .Kérem :< Zalai Közlöny szckesilfisógél, közölje alábbi üzenetemet: Kellemes ünnepeket éi boldvg ujcsztindét kívánok édes, kicsi családomnak, pipának, mamának. Rózslkínknak és az NVTIi vezetéségének. sp0rtlár«aimnik és mlodcn isme-rósnek a wessze orosz löldrál —Karakay János BzakaazvezcIŐ a B. 186. Idborf-pnsla szárral december 20. kelellel Üzeni; „Innen messze Idegenből kívánok feleségemnek, Linky Islváaéknak és a Zalai Közlöny minden alvásijának baldog Onne-péket és »zép, boldog magyar u|c8itendit*.
— (Mészöly Qáza contenárluma) Tudósítónk jelenti: Meszely 8éza, a
legnagyobb balatoni testő, azaz óvvsl ezelőtt született. A keizthelyl Ménzöly üéza Társaság, mely a nagy len tömít vész emlékét ápolja, móltó mádon Ünnepli meg a centenáriumot. Juhlleuvl emiókklállltán keretében gylljteménjea klállllást rendfr* Meszely Oéta lextmé-nyelhól. A művész közismert kóiel köztll n .Balatoni táj\', az .Akait partok", a „KalMon" én több tanulmány, mint a Szépművészeti Muzoum letólomé-nyi\'h\'\', a keBzIhslyl Balatoni Múzeumban van elhelyezne. Az cmlékklállf-táera még 40 mövószt hívtak meg; ezek balatoni képekkel azerep?|iiek a jubileumi kiállításán.
— (Nem azonos I)
A lelenyel gállc-ügyben egy Algner Géza ntvfl vádlottat la elitéltek 50 penglre. Ezzel kapcsolatban Algner üéza ny. Máv. főintéző annak megállapítását kéri, hogy nem azonos a gálíc-Ugyben szerepelt névrokonnal.
— (Klakanlzsai műkedvelő élőt) Vidám Szilvcszter-esiet rendezed a kls-
kanizsal Levente Egyesület a tevanték részére, valamin! az egyesület pártelóliujainak A leventék szép müsarral kőBzOntöt-ték az ujcszlcndöt. ™ A Polgári Olvasó-
kör saját tagjainak rendezett a KŐr nagytermében vidám Sillveszter-eslet.—í Vasárnap este zsúfolt ház clSll Wtsíoltak újra Kádár: Hát az Islei *. nzlfmavét a Segilybizotlság wAkedvelfti. líféíyl UJos rendező Irányítása mailéit rzalkalommal Is nagrszerueu szerepellek a\' mlkedvellk a nemes célra readezett eláadáson.
— (Az Ipari oktatás)
terén tovább balad a modernizálás munkája- A Jövő tanévtói kezdve ál-lan\'iÓBltják a Iliinek bekapcsolását a tanítás menetébe. Ktllöaesen sokat várnak az egyea munkamenetek lovoiitó-eétől, főleg ¦ lassított filmektől, amelyeknek segítségével nz egyea munkamozzanatokat pontosabban leket a tanuló Ifjúság számárn rOgzttanl. (MVS)
— (TÜZ a aOmoijI állomáson)
A minap tüz (Itött ki a sümegi vasútállomáson. Az állomás mellé épdlt mosókonyha tetőzete kigyulladt. Az éppen közelben tartózbodé Sass Vilmos tályames-ter azonnal riadóztatta az állomás Itlzöltá-ságát, majd a kttzségi ,ttlzoltóság segitsé-géval sikerült a tizét eloltani. A tüzet kéménylDz idézte el!. —\'(A Kaievala)
finn iiópi hósköltomény magyar népszerűségét mi som bizonyítja jobban, mint oz, hogy Vikár Béla irodalomtörténeti jolontóségü fordításában, immár negyedik, — ezúttal Magyar í3lot — kiadásban joloiit meg. Az uj kiadás mellé Gulyáa Pál, a kitűnő költó és esztétikus, á Kalovala Szaktudósa irt pompás ki-\' BórŐtannlmányt. \'Gulyás Pál érti a módját, hogyan lobot kézelhozni a magy\'ar lélokhos! n rokon finn rtóp sajátosan gazdag és szinos képzolot-világát. * Y \'
— (Hervoy Allbn: Az utolsó oaato)
• Az amerikai Irodalombaz iBmét polgárjogot nyert a romantika. De ez a reneszánsz már mnnáu vlsolJ a ml korunk leBzUltségót. Kiuiek a vonzó Irodalomnak már Jolenlékeny klasszikusai vannak s talán legr\'okonBzenveBebb ke-zíitltlk Hervey Alleo; KkJ.óvekkot ezelőtt „Antoriy Adverae" olmü regényével egyszerre nyerte el a világhírt s az olvasó szeretetét. Nálunk azéta nem Jelent meg más regénye, de az- Egyesült Államokban ujabb regényel 1« a legolvasottabb könyvek közé tartoznak. Az Anonymus könyvkiadó váltalat kiadásában most megjelent regéoye: Az utolBŐ csata talán legjellemzőbb müve. Bszak és Dél híres küzdelme ez az om-heri Jogokért és szabadságért. Szép regény. Valami sajátos, csöndee humor és nagyon tiszta emberség lebeg a történet fölött.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák thntéae, reklamációk, hlbajelantéeek, txakzzarO felvlbbgeartás mlndun vlilanioa kérdaabon \' ¦\'.
déhalftU 8-iól cféfutatn 18 óratig. C«ttwgary-ut 51, tolclon 294.
Az Erdélyi Nyeremény-kölcsűn húzása
Budapest, január 3 A négysTázalőkkal kamatoz^ Erdélyi Nycreménykölcsön húzásán egymillió pengőt nyert n 245—874, kétszázezer pengőt a 445 — 19 az. kötvény.
Hogy megbizható és jó
BÚTORAI
legyenek, rendelje meg
Sümeghy Gyula
möbutorasztaloa-mesternél Nagykanizsa, KInlul-nte« 15. «tn
APROBIRDETbSEH
14—1« éves, lehetéleg négy középiskolát végHtt flnt kirei&ak altisztnek. Je-lonikezni lehet Néplakarékpénztár Rt.-nél, Magyksiilzsin. -1603
GrtltiégIzetl fiatalembert jouvöbvö kaimoht illáim, Nagykanizsához közel sió Talnban, elhelyeznék. Cím s kiadóhivatalban. ^ 4GK
Siabadhegy h«giaiáavHtat>l keres, fii-deklódók kérésiek (el a hegybírót Szabad-hegyen. 8
FflMlmlNeWaaai azonnalra felvétetik. BAvebbet Rablnek butatesarliok. 7
Jó állapotban levó oy«fwakkoonl!
\' \' ¦;. PoTgif\' "\'"
megvételre bcreiek. ut 6.
tezlllttílcl, Fó-4666
Kllogáalalaii Ukcte bektbsll télikabát és 46-es (írilclpök eladók. Eölvös-tér 2. 1
Fekete lérfiSttfliiTl keretek megvételre, köiépterntelre. Ctm o kiadóban. 5
Szép nöi Buttveti\'utm eladó. Báron vansda, Horlhy M.ut 11. 6
Két pár fápfloIpA eladó. Cím : Adria Biztosító, Eizsébet-tér 18. 8-
Kiálló angora-larm felszereléssel, la-kaiminnyal; 40 drb nyúl, ketrec, kártoló,, lokka, tetováló — vagy hellyel rendelkeifi lökés társat keresek. Érdeklődni: Kulcsár Magyar-u. 20. 2
Japán plncst-faölyök ét fénybepezégép eladó. KAhóczi-u. 29. . 10
Mindennapi leveleséiből összegyűjtött »M«««áry*B*« bályeggyUjteal célokra nisartMok. Barbarita, Zalai Közlöny iswiaiitistgc, naponta délután 6—7 óla között. Es a Midéiért mhaaTtg éivAnyej.
Nagybanlzia aiomszédslgában, vasul meeten hérbnadá-dJ magyar hold ta-ny.liblrtok, vciciekké^szántáaakkal stb. Saját patakja van. Rákóczi u. 25, 11
Vártja látván fuvarosé elvállal inlndanfílc azálllláal ugy halybtn, mint vidékre. Brzi4bet-tcr 21, azAm. Lakís; Rákáczl-ulca 49. 4661
Kanaataaafcal, aBellag diákokat felvesz Kiss Brnfné, Telekl-ut 7. 4644
BwlatommávlufliYalfli blrtoklulajdo iioiolint a hígyközség felhívja, hogy gytl-nölcafálkai ternó éa fiatal fajták ozerlr, feliorolva, rézgállc kivételével, öiszes permetező, lyélözóanysg szttkaégiettlket egy Jcvtlezölapon a htgyíöiiég einötéaek aür-gisen Jelentsék be. ,4
űaaiiul. SzÖke\' angyalnak ü/.enem, Siilve»ner>Eíte, Szever étlercmban fekete ruhában, villgoikék (Bibe valók kai, kilo-gáilalan magaviselettel, szerelmes vagyok belé. Doktor, mérnök, 9
ZALAI KÖZLÖK?
POLITIKÁI NAPILAP. SkMtJa: ,,Kll|u«-aiáil H. T. Nagyt(aa«ssa*V. Palaiös kUdó: Zalai Király.
\' Nyomatott! ,\':
a „Xlz»aiaasáp.l K. J. Nagykaalzsar*
.\' aysudájábau MaiykaBlzsáa. (Wyowdáért felali ZálaJ Urtlyg
84. évf., 2. sz. Nagykanizsa, 1944.]anuér 4. kedd Ára 16 fillér,
ZALAI KÖZLÖNY
p o L
IKAI NAPILAP
SzerttOHJrtÖBCK ós kiadóhivatal : Fö-ut fi. sxAm. tíRwketíKtíseti én kiadóhfvalali telelőn 78. az. jkUgjolenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klőttzotésl ára: egy hónapra * pengő 30 fillér,
negyedévre 12\'peiigŐ 40 fillér, ligycsszam: tiétkflznnp 16 MII., s/yinlinion 30 filli
Ha megválasztották a felhatalmazási javaslat ügyében bikAldött egyeztető bizottság tagjait és elnökségét
JO-
A Magyar Távirati Iroda lonti:
A felsőház közjogi 6a penzQgyi bizottsága koddon délelőtt ogyütlos ülóat tartott. A rendkívüli fölhatalmazás további meghosszabbításáról* szóló tör vény javaslat felsőházi m6-doBÍtását a képviselőház nem tévén magáévá, a javaslat a két ház bi-
zottságainak ogyüttes ogyoztotŐ ülése* ele került, fi colból a felsőház közjogi és pénzügyi bizottsága mai ülésén megválasztotta, az együttes egyeztető bizottságba küldendő 48 felsőházi tagot. Az egyeztető bizottság olnökéül Balogh \'Jonőt, helyet-
tes elnökéül Ozoilloi- Jenőt, jegyzőjéül Uiró Síollánl és olóadójául Bőéi
Kleket választották meg.
A képvisolŐliáz közlogi bizottsága szintén ülést tartott. Megválasztotta az együttos ogyoztotó bizottság helyettes olnökót és jegyzőjét. Elnök-holvcittoB Mocsáry Kálmán, jegyző pedig Oajzágó István lott.
Péter jugoszláv király Jugoszláviába repül, ahol találkozik Mihájlovics tábornokkal ¦ x
Elkeseredett harobk keleten, az olasz harctéren az időjárás megbénította a hadmüveleteket
Berlinből jelentik: Az arcvonal déli szakaszán »\' Szovjet nagy számbeli íölőhybon lévő páncélos éa tüzérségi orókkol folytatja a téli offenzívát. A ])nyo-ixír alsó folyásánál, mind a nikopoli liídfűnél, miiül /juporozsjolól nyugatra az oroszok csak kimhli orők-kul támadlak. A Szovjet som déli, som nyugati irányban nom tudta kiküzdeni a szabiul mozgást, amelyre;-^töröködéit. A Szovjet ebbon a téli csatában minden áron át akart törni. így azután a csata természo-téból folyik, hogy
egyes helyeken tekintet nélkül az ulójárá*i helyzetre, példátlan \' elkeseredéssel folyik a küzde-lem. ¦
A német olhántó harcmodorral ismét
sikerült feltartóztatni a Be fái\' csev felé irányuló orosz előretöréseket. BordícsevtŐI délre és délnyugatra a német páncélosok
magukhoz ragadták a kezdeményezést és ezzel megakadályozták a szovjet támadó hadműveleteket. /ísítomirtól északnyugatra hoves küzdőimet folytattak a német csapatok az orosz szárny-támadások ellen. Koroszton vidékén, a téli csata északi szárnyán az orosz támadások nyomása enyhült.
Viz alá került ittbb angolszász tábor a délolaszországi harctéren
Tegnap az egész olasz arcvonalon igon rossz volt az időjárás, a havas osÖ és a jég állandóan váltakozott
egymással ¦¦— jelenti a szövetségesek főhadiszállása. — Különösen hovos volt az esőzés a R. hadsereg arcvonalán. A jeges koloti szól még csak súlyosbította a holyzelet. Több híd megrongálódott és az erős hul-
lámverés kővotkoztélíon néhány katonai tábor viz alá került. A parimenti szakaszon, Ortonátél 6 Kilométernyire hovos harc zajlott lo egy 60\'motoros magaslatért, umolyot a németek alaposan ni ego rósi to ttok és védolmoztok. Az (í. hadsereg arcvonalán csupán járőrtevékenység volt.
Londonban összeül az Invázlós vezérkar
Az Espsnol clmU tnndrfdl hetilap hoBtíznhb cikkbsn tojtlalkoalk az ani<ol-, amerikai InvAzlós elé^és/OIot^kkel és a némrH elhárító Intézkedésekkel, Jo-lend a Névét Távirati Iroda Nem kétséges. Írja a lap, hegy az tavAalÓB hadsereg kiképzése én lclszerslfse a legjobb talán, aminővel Nngy^ Britannia valaha la rendelkezett\' Az \\* mindenképpen világos, hony Niuty-Hrllnnnlft teljesen tudatában vau »z nlfitle álló feladat komolyságának. MAHréazt a lap a német olébésztíícLckfil nagyvonalúaknak és hatalmasaknak mondja. Nem Vonható kétgéiíbe, balrj az ejréaz európai tengerparton nagymórettl éa legkorszerűbb erődítményeket léteslteUek. amelyekben\' 08 amelyek mÖRÖtt hr.bn ¦ rus tapasztalatokkal lendolkező katonák milliói vannak.
Az angol .hlrszolfrá\'atl Iroda közli, hngy Montgomery tábornok, az Etson-hower lábornok pnrnnosnoksflga alatt álló invázlós badssregpk brit csiport-InnHk parancsnoka LÖndtmba érkezett hogy Átvegye csapatai felett a para ncí»nkfligoU
Zürichbe Jelentés érkezett, hogy a Dhlly Mail szerint Londonban a leckö-lelebbl nnpokbnn öesznni az nlözonlesl h\'iriJArnt vezeléséro kinevezntt amerikai i\'it aoRol paranesnokok hadlta-
Péter király haza repül
/sztanbiil, Január 4 Itt-nl hírek Bzerlnt Péter Jugoezltv király Szerbiába repül, hogy találkoz-
zék Mlbajlovic* tábornokkal
Egyre sflrgetöab a lengyel-szovjet kapcsolatok Időszerűségen;
London, januái
(Hud. Tud) A Üsi\\y \'Tcle\'cr.iph foglalkozik o loni"yel-orotz kérdéssel 4s azt írj*, miuél jobban közelednek az oroszok a lengyel határhoz, aanál sürgetőbb a lengyel os orosz kmmány telje" é» híté-kony CíyUltmflkodíie A liagyel miniszter-
elnök és a lengyel államelnök elismeri a jószomszédi kapcsolatok fontosságát LouuyolorBzAfí blzionaága és Jóléte szempontjából és Sztálin Is Ismételten kljoJentelte. hogy Lengyelországnak látást fl\'.abftddá M lÜKKOtlonuö koll vAl-nls. Teljesen ellemorl a lengyel elnök
ama. kova telesének JoqossAgAt, hogy LeiiííytílorezAp nemzeti egyónlsoRél biztosítani kell. OrusAorsiAií a többi egyo-itiiit nemzettel együtt erős Lengyolor-BzAgot,|(lvAn szabad Európa Uerotóbeu.
súlypontokon folyik a keleti arcvonal elkeseredett iüli caatéfa
\'i Berlin, január 4
(MTI) lllotókos némot katonai körök szorint
ti keleti arcvonal súlypontja ezidöszerint a zsitomiri terület.
A várostól dólro és délnyugatra a> nómot csapatok feltartóztatták a Szovjet hatalmas áttété kísérleteit, északnyugatra azonban a* bolsovis-táknak sikerült tórot nyerniük. A némot hadvo\'zotés "taktikája ezúttal in ugyanaz, mint az arcvonal előbbi nagy hnretoroin.
Ha sziÜuégai, kitérnek a támadások eiiii éa mearövidítik. az * arcvonalát; vagy pedig ellr.ntá-madáttal tartoztatlak fel az ellenséget és vixszanzerzik az elvesztett területet. fOzzol a nómot vezetésnek kottóa célja van: megakadályozni az áttörést és oz ellenségnek a logsulyo-sahb veszteségűt okozni. A Szovjet taktikája som változott, amennyiben az arcvonal egyik vagy másik szakaszán nagy tömogok bovotésévol kísérli mog az áttörést. Ha oz nom nikorült, upry rövidesen ujabb ho-lyon" .próbálkozik. Ezúttal Jósitomín nJakult ki sulypontkénti\'do r lehet, hogy néhány nap múlva \\már T\'itebszk, illetve nevelnél 1
kisjjrlik meg az áttörést: Az idoí tél nom állitja a némot hadsore^ot olyan emborfeletti fol* atftitok elé, mint a két elŐzÓ féí — jelentették ki némot katonai körök. —"A. havazás és a fugyás ollon6.ro összohasonlithatatlanul enyhébb ajj idéí tél, mint a 40 fokos előző két tél.
Támaszpontokat kflzdétick le u németek az angolszászok báta mflgfitt
Az olaszországi arcvonalról jelentik Mtirlinból, hogy a harci hely zetet a német rohamcsapatok éjjoí-nanpali tovókonységo jollomzi. Sok helyütt megindult a havazás ós ozt küíönöson a nómot hegyi csapatok használják ki. Némot harci különit-ménynok sikerült az angol amerikai csapatok hátába jutni és ott támaszpontokat lokiizdeni.
Melyik oldalon van ,
Liddoll llart angol katonai szak-
A Neue Zürichor Koitung jelenti Nápolyból:
OlaszorszaEiink a szövotségosok által megszállt torületoin foytatják a fasiszta tisztvisolők elUWnlitáíiát a logiontosabb állásokból. Ekldíg lóhb mint 000 fasisztái függesztettek fel hivatali állásától. Campagnában végül is mintegy \'?000 fasiszta tisztviselőt bocsátanak el.
ha\'rcl erók fölénye?
ben,
nem érték még el azt a viszonylagos fölényt, amellyel a németek rendelkeziek*a háború kitörésekor^ Némotország szárazföídi hadorőí ki tudják használni azokat az olőnyó-nyökot, amolyokot a korszerű védelmi technika nyújt. Liddoll Harb azon a véleményen van, hogy a «ó-motok még mindig megtehetik azt, hogj\' a Szovjotumóbun megszállott torülotek nagy részét föladják. I.
Az angol munkássóg kOldOUsége Moszkvába utazik a kommunista; párttal vwió tárgyalásokra
lom ügyoibó. ,
A svájci láp jelenti továbbá, hogy a szovjet kormány most ídószoriuiok tartja a háború utáni együttműködés kéiuésénok tanulmányozását. \' szovjet kormány külön nivatalt lótxí-sitett e kérdés tanulmányozására. A hivatal élén Molotov áll, de munkáiban fontos Bzorop jut Ijitvinov-nak és Majszkinak is.
iró — a Nya Dagligt Allopanda jo-lontéso szerint — a háború kimeno-tolóvol foglalkozva megállapítja, hogy ha csupán a katonai tényezőket vesszük számi tusba, akkor inra a kérdésre,
mikor végződik a háború, csak azzal lehetne fölélni, hogy a háború nem tolódhatik ol határozatlan időre. Bár a szövetségesek csapataik mennyiségét illotőlog fö-\' lénybon vannak a nemetokkol szom-
A Nationalzoítung londoni tudó silójának értesülése szorint az angol munkáspárt négytagú küldöttséget indít Moszkvába, hogy tárgyalást kezdjen az orosz kommunista párttal. A News Statesman szerint a tárgyalás főpontja nemzetközi tanácsadó testület létesítése. Az angolok azt a megoldást ajánlják, hegy ogyetldjf párt so avatkozzék bolo var lamilycn Külföldi szocialista mosga-
ZALAI KÖZLÖNY.
10-M. jnnuflr 1
Zala vármegye üdvözölte a Mária Terézia Readdel kitünteteti vltés Oizláiyt lantéi merérnigyet
Mini ismeretes, u Kormányzó Ur őfőméltósága vitéz Oszlányi Kornél vezé róni agy ot, Muraköz \'közbiztonsági parancsnokát a Mária Torézm Kend jelvényével tüntette ki. liss a legmagasabb kitüntetés, amolyot a FomoltÓságu t\'r a háború folyamán adományozott. Vitéz, Oszlányi Kornél Mtunlötéao osztatlan örömöt költött ogész Zalában, amoly szivébe zárta a hós katonát, aki mini a zalai honvédok parancsnoka nmlt év jn-riuál\'jáhan a Don partján e végsőkig kitartott az utóvédok utővcdjo szerepét játszó magyar csapatok élén.
Kitüntetése alkalmából dr. Hrand Sándor aliapán a yármogyo nevében táviratot intézőit hozzá, amolybon a vármogyo minden becsületes, hü fia nevében büszke örömét fojozto ki a katonai .orényok legnagyobb megbecsülését jolon\'tó logmiigasabb kitüntotés felelt. Vitéz\' Osslényi Kornél yálasztáviratában a molog, olismorő Bzavakat mély hálával köszöntő inog, .valamint megköszönte Hala fiainak, az utóvédok utövédjoi-nok dicsőséges helytállását.
A vármogyőn kiviil még sokan kerestek fol üdvöalőtávirattal a ki-tüntotott vezérőrnagyot.
Szilveszter éjszakáján kifosztottak egy lakást laerkanlisáB
A rendőrség egy flatalkarut őrizetbe vett
nálta ki valaki, aki a kürti Imények-kol ismerős volt, hogy kifossza Lászlöékat. Az osotot jolentotték a rendőrségnek, ahonnan nyomban do-toktiv szállt ki Lászlóék \'Vnaudvari lakosára. Több gyanúsítottat hallgattak ki, majd határozott gyanú alapján Őrizetbe voltuk egy fiatalkorút.
Lászlóék kára jolontékoriy, niort kb. 5000 pengő készpénz és minl-
Izgatmas szilvosztori hajnala volt Nagykanizsán László Bélának, az BtZBobot-téri »Vukán«-\'üz6rn tulajdonosának; Szilveszter este feleségével a Pannóniába ment, hogy olt
várja ho az uj osztorídŐt. Alikor reggel lakásában körülnézott, meglepetve látta, hogy a ruhaszokrény, nmit olőző este lozártnk, nyitva volt és ogv doboz, amolybon több-ezer pengő készpénz volt, valamint nz é és foloHi\'iíónok ékszerei oltün-tok. Nyilvánvaló volt, hogy a házaspár bzüvosz tor-esti távollétét hasz-
ogy\'8000 pengő értékű ékszor tűnt
I (llllin/tn\'il.
TI/, vagoa BTHiHayag irkáiéit Nagykanizsára n| ONCSa-bixak építkezéséhez
Bár az \'Országos Szociális TJol-figyojóség mintegy fölére szállította (lo a nagykanizsai 0NC8A idol költségvetését, a helybeli ONCSA-vezo-tésóg mindont elköveti hogy az idén
is minél több családi házat bocsós-son ismét a sokgyormokos szogény-családolt rendelkezésére. A torvbo vett Sóndor-félo szabadalmazott lég-lagyártáshoz szükséges mosott pala és szénpor több mint tíz Vagon mennyiBogoon futott Ik> eddig Kanizsa ia.
Idóközbon a város érdeklődött egy hasonló és Olaszországban rendkívül
bevált más rendszerű építőanyag iránt, amelynek \'nyersanyaga fillér rokbo koriil és rendkívül tartó.* téglákat lobot belök) égetni családi házakhoz. Mussolini házépité/i akciói során is ezt a téglát használták fol, amely rendkívüli olcsóulga- mnl-lott igen\' időtálló. Egy üvon tégln-prés 1000 pengőbe koriil. Est igyekszik olasz földiéi megszorozni a város illotékoa ütrvoszlálva, hogy a Sándor-féle téglák mellett M olasz rendssort is Kipróbálja és a nemes cél szolgálatába állitsa.
Szerelem .és szovjet-csillag a tiltott határátlépési ügyekben
A nagykanizsai törvényszék dr.
\'Almássy-lnnáesa oló egyetlen dél-
olótt 27 tiltott határátléjtfai Ügy került, atnelv mind Ítélettől végződött.
Tóbbok között SEOnli István ka-tonakötoles egyen többször horvát és német torüíetro mont át utlovél nélkül, majd visszatért Alsólondvára. A törvényszéki tárgyaláson olmond-ta, hogy Mflaiphenben dolgozott, ott
-menyasszonya van, akit ol akar vonni, do iratok hiánya miatt ezt még nem tudta mogtonni. Jegyese botog volt, kiutazásra engeaélyt nem kapott, igy kiszökött nemet torüíetro. Figyoíombovotték a körülményeket és 200 pongó pénzbüntetésre Ítélték.
KÍbb József bolgradi ]>éktiogéd a némotorstági kapfenbergi munka-
táborból megszökött., do olébb lovolot irt a munkavezetőiének, amolybon iromba belükkel jofozte, hogy, majd visszajön a partizánokkal és akkor »a foio loosik« a niuukuvozotónok. Aláírását két azovjotcailiaggal toldotta meg. De nom volt már idője a lovél elküldésére, mort amikor Felsöradn&l magyar területre lopott, olfogták és megtalálták nála a német iminliaTezolőhöz Írt fonyogoíö levelét is. A törvényszék tiltott határátlépés miatt 0 napi fogházra*
iléíte, amit kitöltöttnek vett, és átadták a rendőrségnek, amoly közigazgatási elbánás alá vonja. \\.
Tropnor István alsópuszlafaí -ia-kos júniusban átment Horvátországba Zrinyifalfánál. Egy napon gondolt egy nagyot és Vrbaneeon lakó szüleit akarta meglálogatni utlovél nélkül, do olcsipték, 00 pengőre büntették.
Amíg a muraközi disznó eljut odáig...
Képek és tanulságok o Dráva-parti csempész, él étből
Dráván, a batár (ellát a mezőn és a kérlek alatt húzódik . van olyan hely Is, ahol a csempészéshez nem heti egyéb, minthogy, éjszaka .a zsák lisztet a keiltés egyik oldaláról a másikra dobját át. Persze nem mindenütt laknak horvátok a Diáván Innét esó részeken. Vannak pár-százméteres sávok, amelyek olyan senki földjei. Ilyen például Dráva magyaródnál a hármas határnál. Itt a horvát rész közel
(Muraközi tudósítónktól) A határszéli lakosságnak mindenkor mellékfoglalkozása volt a csempészés, míg a régi Jé békeidőkben Is. Hogyne lenne hát az uioal, a háborúban, amikor egyes cikkekből ugyancsak kevés akad és épp ezért helyenkint az orvosságnál is drágább portéka. De talán sehol sem divik annyira a csempe* szel, niat éppen Muraközben, ahol még könnyít olyasmit találni, ami a szomszád-hau már régen nincsen. Vagy ha nincs, hát idehozlak a Jáneolók és fckelízók.
A terén rondklvtll alkalmas a csempészésre, iínnek féoka, hogy a Drávii rendkívül kanyargás és sokágú s sok helyen ma már messze folyik alléi a helytÓI, ahol régen halárként folyt. így tucatjával akadnak az olyan helyek, ahol a határ jóval a Dráván Innét húzódik. Zrlnyifatvánál például két teljes horvát kézség Ináét esik a
300 métert átnyúlik Murakazbe a magyar-német határig, de a horvátok nem ellenőrzik, viszont a német ób magyar határőrség is csak Baját határzónájáig megy. Az ilyen ^s.
.semleges* zónák a legveszedelmesebb-^
csempész-fészkek. No de lássuk, mit in csempésznek manapság ? \\
Fél disznókat Is leijet találni a Drávaparton
Szülte azt lehet mondani, mindent, ami eluiaitiltható és tiasEiiálható, Ltgfóképp persze élelmiszert, KÖivellcn karácsony, elélt a miksavári határvadászok például két klzott dlsinól fogtak el, négy megtisztított féldlszuó formájában, aníi 260 kiló fUiioltbust és szalonnál eredményezett a katouáknak. Mert dr. Vlda Percuc, a Csák-tornyai járás fÖBzolgatirála ai esetben megengedte, hogy az elkob\'olt árut az Ors hatásági áron átvegye. Ennek a csempészésnek hasznát tehát derék határőreink
látlak, mlg a tetlesek eldobva a íél dlsz-x nókat hanyalt-hpmlok Igyekeztek kereket oldani.
Ne gondolja azonban senki, hogy az eset inló például szolgált. Alig pár napra az eset után a csempészek újból próbálkoztak egy disznóval, de ez a harmadik dlszné Is a határvadászok éléskamrájába került. Iz, amiról tudunk. Persze legalább eanyl disznóaallás slkerUI is. No és azt mondanunk sem kell, hogy etek feketén hizlalt éa feketén vágott sertések.
Kiskanlzsal és somocjyl fekete cukor Horvátországban
— És odaátról, mit hoznak cserébe? - érdeklődünk.
— Horvátországból lóképp ruhaneműt, vasat, vagy gumiárul. A pHrlizánok által felégetett vidékeken akkora az élelmiszerhiány, hogy a lakosság utolsó jobb ruha-ját Is odaadja a zsírért, lisztért, cukorért, amit Innét visznek.
— S annyi liszt és cukor van Muraközben ?
—¦ Nincs — mondja informátorunk. — De a csempészet szoros kapcsolatban áll a fekete-piaical. A iíncoték és feketézők1 gondoskodnak arról, hog/ legven. A kis-kanizsi \'
Somogybél esszeszedik például a cukrot fektléa, a elhozzák, mert tudják, hogy itt még drágábban megveszik a csempészek.
— S nem fiiclnck rá ?
— Caak ha \'elfoglak ókel. Nemrég történt például, íioay Jaluslcs Bálint dráva-magyaródl gazdit éppen akkor csipték el a csendőrök, amikor Csáktornyán 100 kiló eukrot akart átvonal 9t0 pengót olvasott le, amikor a cicndirok közbeléplek. Az eredmény: 8 hánapl borion. De egy hét múlva, mint már megírták, két métermázsa sóval próbálkoztak ugyanott a közvetlen karácBeny elolt Diávacsanynál közel 300 kiló cukrot csempésztek.
asszonyok messze Zalából
Jó Üzlet a tangóharmonika is... ¦ „ .;.
Hazafelé tartunk már, amikor egy ma-cy.ir halárőrrel találkozunk, hóna alatt katonáktól szokatlan batyu.
— Hál maga mit cipel ? —érdeklődünk.
— 10 kiló zsiit fogtam. Csak ugy kapáiból! — mondja Heveive. — Már .éppen bevonulásban voltam, amikor msgpll-lantoltam. A pasas ugyan meglógott, de elszórt c-iomag|át megtaláltam s most azt viszem beszotgáliatnt.
Hát Ilyen a csempész élet Muraközben.
(g. g. e)
Megtudom még, hogy a csempészet Németország felé Is -ettnk. Csa< minap lóglak el a hétvezérl határrés cn egy csempészt, autó- és kcrékpárgumikkal és két pompáa langoharniomkav.il. Disznót akartak éile áthajtani.
Végül megkérdeztünk magát egy csempészt íb. Pillanatnyilag u.y.m rzabadon van, de nem csinál belőle titkol, hogy a csempészéssel rendszeresen foglalkozik. Már többször voll büntetve Is.
— Hát árdemcs? - kérdezzük,
— Kérem, ez Ib tlzlet — mondja vállat-voava. — Kissit nagy a u\'ziké, de hacgy-¦zer sikerül, behozunk két rajtaveszlésl.
A büntetés valóban aránytalanul kicsi.\' A 60—«0 pengős pénzbüntetéseket kőny-nyen kifizetik, hisz egy éjs ak* tltszer-annylt karesssk, A naiykanlisal törvényszék azért van tele csempész perekkel. Pedig a magyar belüó forgalomból elvont élelmiszerek vaifon tételekre ingnak egy év a\'alt e jelentéktelennek látszd csempészetből, értékben Is jelentós ?3 százezrekre rug. Hisz csak a közelmúltban tor-U nt, bO|y egy Csáktornya! kereskedő 12.000 ptnaÖ áru harisnyát, pulóvert és egyéb textilárut akart kicsempészni egy tételben.
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
| Toieto..- 505. | NagyUcmiszsa
uj kezdá és haladó
tanfolyam kezdődik
lálOB ÁKOS
gyorsíróiskolájában
/kantzsa, Szent Imre horcog-u,
Érik a, érik a búzakalász... Benne BrSkérvényil értéket találsz!
Fektesd töködet buzakötvénybe!
1234
0518
1044. január 1
ZjVlai közlöny
A belflgymlalszter elismeréséi htUtáaltotta a vidéki rendőrségnek
Vitéz Korosztoa-FÍBohor Forono holügymitüsztor a kövotkoző loiratol intézte filiásay Sándorhoz, a rendőrség budapesti főkapitányához ós Oroszlány Endréhez, a rendőrség vidéki főkapitányához:
»Az évforduló küszöbön indíttatva érzem magam arra, hogy a tn. kir. rendőrségnek ozokbon a nohéz időkben t&nusitott holylállúsáért köszo-\' nütomot éa elianiorésotnot kifojoz-xom. A rendőrség oddigi magatartásában biztosítékát látom annak,hogy a viszonyok bármilyon súlyosbodása
esetén is rendőrségünknek minden egyes tagja hasonló helytállással fogja-kötelességéi teljesíteni. Fölkérem Főkapitány urat, hogy a íon-tíokot a vezetése alatt álló főkapitányság egész szomélyzotónok megfelelően hozza tudomásárai
A budapesti és a vidéki főkapí-\' tány a belügyminiszter elismerését napi parancsban közölték a testület tagjaival s egyben a maguk köazö-notét is kifojozték a rondórség lelkiismeretes kötolosségtuibússal kifejlett eredményes munkásságáért.
Az egyik keayérgaboaa-jegyet, a másik szabadságét levelet hamisított
Lobár Mihály bolatinoi földműves a zalaegerszegi törvényszék olé korúit, mórt hamisított kenyérgabona-jegyet használt fol. A_, rózsaszín jegy ílletto volna meg, áronban egy fiatalkorú áltat lopoty és Lobár nővro bamisitott szürkcaVinü jeggyel jolont meg a községilázjni, hogv gabonát Azorotno vonni. Á jegyző azonban észrovotto a csalást. Lehár a bíróság olé korült, amely 200 pengő pénzbüutotésro itóllo.
Farkas Géza (Hajgatő) zálabol-idogfai földműves katonai szabadság-
levelébon kijavította, nz évszámot és a helyneveket s így a kincstárt megkárosította. A leszerelés után is magánál tartott és meghamisított szabadságolási igazolvánnyal Zalaegerszegen a vasúti pénztárnál kedvezményes katonai menotjogyot váltott és azzal utazott Budapestre, ahol ujabb kedvezményoa menetjegyet váltott a hamisítás alapján. A celldömölki állomáson azonban Icszálli-tolták a vonatról, mivel a kalauz észrovotto a csalást. Jogerősön..hatheti fogházbüntetésre ítélték.
Betiltották
az ajándék-kalendáriumokat. — Vegye meg Barbarits Lajos képes Szent István Naptárát a Zalai Közlöny kiadóhivatalában !
& rengeteg anraközl 6gy miatt ezentúl két bintstőlsiáos tárgyal hetenként
a nagykanizsai törvényszéken
Ismételten rámutattunk arra az Óriási munkaszaporulatra, amít Muraköz visszatérése a nagykanizsai törvényszéken és a kír. ügyészségen előidézett. Főleg nagy u többlet bűnügyökben, tiltott halárát lépésekben. Az Álmássy-tanáes a múlt héten egy délelőtt 27 tiltott határátlépési bűnügyöt tárgyalt. Jolenleg az a helyzet, "hogy a nagykanizsai törVénvszékou több mint 450 kitűzött bűnügy vár tárgyalásra.
Az óriási onyagazapornlat intézkedésekre kéözlelto dr. Ilaám Kmő kír. törvényszéki olnököt. Még ogy büntotÓtanácsot állított fol, amely jobbára a muraközi ügyeket fogja tárgyalni.
A törvényszék\' teljes üléso is foglalkozott ezekkel a kérdésokkol és özeknek szomolótt tartásával az uj esztendőre a nagykanizsai kir. törvényszéknél n Kövotkoző beosztást eszkozölto:
Az első büntetőtanács olnöko dr. Almássy Oyula törvényszéki elnökhelyettes, tagjai dr. ltévffy Andor és dr. Gáspár Zoltán törvényszéki bírák. A második büntotőtanáes elnöke Horváth látván tanácsolnék. Tagjai az Alinássy-ttanács hiráí. Dr. Almássy tanácsa a hét minden kedd
jén és csütörtökién, a lloiváth-lanács minden hétfőn és pontokon tárgyal. Horváth István tanácselnök mini egyesbiró is működik. A vádtanács olnöke dr. Ilnám Ernő törvényszéki, elnök. Dr. Ffámory Zoltán ezentúl polgári ogyosbiró losz. Dr. Almássy Gyula tanácsolnék uzBorabiró. Dr. Béres Hándor a házasBágperok bírája. Dr. Knnusz László, tőrvényszéki bíró továbbra vizsgálóbíró marad a. katonai szolgálatot teljesítő Ür. Stur Dénes helyett. Dr. Knausz László és dr. BőfoB Sándor polgári bírók. A polgári fellebbviteli tanác* olfiökö dr, Tinám lOrnó kír. törvényszéki elnök, míg a büntető follobbvitoli tanács elnöke továbbra is dr. Almássy Gyula tanácselnök, aki a fiatalkorúak bírája is.
Újra szabályozlak a badlkOleiön-káreinltak segélyezését
A belügyminiszter rondololol adott ki OZ 1814—18, évi hodikölcsön-kárOSItltak támogatásáról kiadott 240.000 1Ü13. sz. rendolot ogyos rendelkezéseinek módosításáról. Az uj rendelet értelmében támogatásra utaltnak kell tekinteni azt a természetes személyt, akinek bármely forrásból szánnazó összjövedelmi) az éví 2100 pengőt meg nem haladja. Ez a jövedelmi határ a közös háztartásban élő vagy eltartott gyermek után személyenként évi COO pengővel, a közös* háztartásban éle vagy eltartott házastárs, illetőleg egyen tartásra .kötoles hozzátartozó után pedig személyenként évi 1200 |wm-góvcl növekszik.
Újra szabályozza a rendelőt a tá-
mogatás összegét is. Ka a flcgélyozóa alapjául szolgáló címletek névértéke meghaladja az 1000 koronát, da 1500 koronánál nem löbb, a támogatás összege legfeljebb éví 20 pon-gö, 1(500-2000 korona után évi 25, 260Q koronáig !10, 3000 koronáig 35, 3500 koronáig 40, 4000 koronáig 50 pengő uz évi támogatás, így emelkedik a támogatás mértéke évi 150 pengőre, "ha a címletek névértéke 10.000 -12.000 korona, \'évi 200 pengőm, ha a címletek névértéke 100.000—120.000 korona és évi 1100 pongóro, lia a támogatás alapjául szolgáló liiidikölesönjegyzés meghaladta az ($00,000 koronát. A rondolol 1-én lépőit hatályba.
I kmskölTéay a legjobb slleaszere az ártalmas baxaipeknláoléaak
Ki no emlékeznék azokra az idők-
re, amikor a magyar fejd aranya, az életet adó finom magyar huza a tözsdoi Bpokutáeié olcsó íátékszorévé süllyedt. A magyar gazda vorojtók-kel öntözte az anyaföldot, míg az mogtormolto az acélos búzát, hogy azliiu néhány tucat tözsdoi spoku-lóns külföldön és Budapesten köny-nyű aranyat facsarjon magának Ihj-lolo. Egy-egy sikorült tőzsupi manőver után a liuza-spokulánsoknak nőtt a bankbefétjo; de u magyar gazda egzíszlonciája, jóléte mindig csak egy bajszálon függő következménye volt annak, hogy milyen manŐYoro-ket határozlak ol a csikágóí, a londoni, a hamburgi és jwslí tőzsde urai.
Akik uom csupán tŐzedoi játék-szornok tokintik a huzat, valósággal föllélegeztek, mikor a magvar kor- . meny most, a karácsony előtti napokban kibooaájtotta a buzakütvényt. l\'3z az újfajta értékpapír alkalmas annak megakadályozására, \'hogy a jövóls:. ridog spekulánsok a miza áringadozására való játékukkal megkárosíthassák a nagyközönségül és olBŐsorban a magyar gazdákat. Különösen á közeljövőben, a háború vauén Iobz majd hatalmas szerejK) a huzakötvény mérséklő és biztosító tulajdonságának\', hiszen háború után a terményárak a szabad gazdálkodásra való áttéréssel cgyidnjülog nyílván bizonyos árhullámzást mulatnak majd. Nom kétséges, hogy ezt az eseményt követni fogja a s)h\'kuláció jolontkozéso is, do a s|»-kulánsok majd acél falba ütköznek, hiszen ötmillió mélermázsára szóló buzakölvény lesz majd a közönflég kezében s mivel az ennek megfelelő 200 millió pongŐ névértéken alulra nem eshet, az olyan tökét jolont, amely feltétlenül ollenaulyozni tudja
1 Elkmiilt ioiíieiííIiIH tan éö na liiiii
2 PetÖ és Samu vask«raBkcdéaében
E>x»4b«t-té> i„
hogy minél elAbb felújított zománcadényhaz Juthasson.
az üzérkedés!.szándékokat. Iía nótán pedig átmenőtilog áresés kövot-kozno bo, a huzakőtvény-tulajdono-sok kényelmesen kivárhatják a manőver végét, mért az .6 kötvényük névértéke ogy fillért sem csökken és nz évi 8 százalék kamatozás is a névértéknek megfelelő összeg után korul a zsebükbe.
Egy kis elektromos szem
ügyel az ogy gépen gyártott napi 3 millió olgarotta minden darabjára
A cigarettagyárak napi termelése csillagászati számokat eredményez és ilyen tömeggyártásnál nem fordul elö sohasem, hogy a dobozok vagy csomagok töltésénél hiba történik és a húszas csomagokban huszonegy vagy tizenkilenc cigaretta keiül. Ilyen csalhatatlan pontossággal természetesen csak gépek dolgozhatnak s azok közül is csak a legérzékenyebb : az elektromos szem,
A clgarcltakészitő gép akkora, mint egy kisebbfajta ház. SzédilÖ sebességgel dolgozik, szemmel szinte alig lehel követni s munkáját Sodorja, válogatja, csomagolja, leragasztja és szállításra kész állapotban ontja magából a cigarettákat. Az egész hatalmas gépezetet egy kis számláló mozgatja, amely villám* gyorsan számlálja a készülő cigarettákat. N\'pnita 3 millió cigaretta fut rajta keresztül és ha a legcsekélyebb hibát észleli (pl. a cigaretta nincs egyenletesen töllve vagy simán leragasztva), leállitje a/, egész gépezetet.
A kis elektromos szem működése épolyan egyszerű, mint amilyen szellemes. Minden készülő cigaretta átfut egy hajszilvékony fénysugáron és egy pillanat tört részére megszakítja. A fénysugár megszakadása kikapcsolja az áfaapol, az áram kikapcsolása viszont működésbe hozza a számlalökészlléket. A huszadik kapcsolásnál önműködő kar összemarkolja a cigarettákat én dobozba csomagolja. A másik elektromo* szem
JTfnrés4-én "ÁROS! MOZQO »é»%kcdden
Óriási sikár I MAGYAR irrÁNSAaHANOVBRSENY
Sieaattsck ketdeta: f*. i« és ?8 órakor.
Kivánsághangversenyt
holnap szerdán
a Nép-mozgóban prolongáljuk
ZALAI KÖZLÖNY
4
a cigarctfílk minőségét ellenőrzi. Ha a cigaretta nincs eléggé megsodorva, vagv kinyi\'t f, ragasztása, vagyis vas(ag..\'öb az e Öirt méretnél, megszakítja a fénysugarat, ezáltal az áramkört s ceengőjelzéat ad, hogy a felügyelő kiszedhesse^ sérült cigarettát. A i\'várias minden pontján\' ilyen önmflkrdö ellenörök ügyelnek és fényjelekkel vagy cscngöjelzéssel figyelmeztetik az üzemvezetői.
Hl R E ri
NAPIRKND:
Éjjeli gyógy szertári ügyolet:: Ma ii Megváltó gyógyezortár Erzsébet-tér 21. szám.
Kiskaaisaáu az ottani gyógjeaae-tár állandó ügyeloton szolgálatot tart
Naptúr. Január 4, Kedd. Rém. kai. Titusz pk. - Protestáns I-ecna.
A GCZtfÜítDO uyrfcv* van k#&A 1 órától ontó 6 óráig. (Hétft. ***** péntek délután éa keddeo ogéna nap uók.wA.l Telefon: 660. .
— (A nagykanizsai rof. egyházközség) J vasárnap détolött Iktatja h« Ünnepé- ;
lyea keretek kőzett Irlt&í&il hivataliba , Fomólhy Uozsót, az egyhangúlag raeg-választnlt ref. Jclkéií.t. A belktalAat , "Sxabé Bálint bedreho]yLesperPslelké*z végzi, iiki n azent m-oigálatot la tnrt]n. Réazt veszne* a kii ünböző u-^tüit-t-k. az c-\'\'./, vidék rof. gylilakezotelnek küldőikénél éa lelkészei.
— (Rendör-mt-nza nyílt mog Nagykanizsán)
Szerencsés gondolata volt a nngyka-nluai reiidórkspltányság vezetőjének, vitéz dr. BÜky Jenó tanácsosnak, ho»{y a anal m-l!"/. bfaxeriésl vbtxooyok mellett, könnyítendő uz érszemélyzot ÓL«1-mezéaél, menzát Alll\'ott M >. kapltAny-aAg épületében. Az u| rendé rlegényséu.1 étkező ni/u éa abban eddig
mintegy 50 rendór kap naponta három-azorl étkezést. Hűiért havonta US p-n-pél fizetnek. Olyan aaocIAIIa Intézkedés ez, nmlért riiuk elismeréssel adézhu-(mik a kapitányság y] vezetőjének
— (Eljegyzés)
Unayhó JuóIkAt eljegyezte \' Jakah Ifitvaa. (Minden külön értesítés helyett)
C)
— (Márta-lelnyok ünnepsége Homok-ko maromban) ,
l-nlkt\'t .-nirlA ünnepség keretében\'újították meg a homokhemáromi kegy-r\'iHplouii\' ii a Sztlz Mária Teher z&szln JAra.telt fogadalmukat és vott fel több u| tagol Homok komarom és Hobbzu-vtllgy leány Ifjúsága. Fehér honeynr-kendóben vonultuk be n harangok zn-gáua mullett a kegytemplomba. Ror* mén Alnjoa plébános meleg Bzavakkal özeit li0\'zá]uk, tvnjd mlae alatt megál-do/.ink a Ithórbe ültéicOtt leányok. A Mária-leányok hAsnsságHk kötésekor a téhbl leAny\'ZAkzIÓ alatt felvonul, leAny-tArsnitól egy Bzép kereaztat kap ajáa dékba éa arra tesil le a azont eakttt a volt leánykori tag.
— (Halálra tapoata a bika)
Tatai Lajos 36 éves pásztort Balaton-azárazé községben follikte egy niegvn-ctult bika éa Megtaposta. Mire a kÖsel* bei lévé gatdák jegltaéféro siettek éa a bikát megfékezték, Tatai sulyoo aé-rOlésekot axonvedott. Egy napig a lakásán ápolták, majd amikor az állapota súlyosbodott, beszáll! tottAk a flzo-keslehórvárl kórházba, iUa«onban már nem tudtak rajta segíteni, beleanlt né-rflléselbe
Hogy megbízható és jó
BÚTORAI
legyenek, rendelje meg
Sttmeghy 6ynla
mlbutoraaztalos-meilernél Nagykanlua, Ktníul stc* 15. aézi
— (Pásztorjáték Homokkomaromban)
Nagyon n*ép erkülcsl és anyugl sikerrel JAtfixettak a bontok kora A roatl kin InkolAxeK. ur. Kimúlt Uniiepitk alatt 5 IoIvobAboh pásztorjátékot h falit ue-pónnk. Három ízben került e)6utfasraa Hzépeo. hiba nólklll betannlt éa Jé modorban előadott tzlndarnb. Minden bbo-
replő kitett magáért. Mégis kl kell emelni: Czlmmerrnann Márlo. Sohwortz Rozália, Tomaelts Anna, Bükök Mária, Nómelh Mária, továbbá Bognár Fn-reiic. Slncula Ferenc Jfttókfit. Kozmán AIaJoq plébános. pUsgüKl leuáesoa köszönetét fejozte kl Bone Vendel kAn-tortauttó óh Intcsége Buk fáradtsággal
1944. január 4
és odasdíBsnl Járé munkAJAÓrt. ÖvUkó az érdem a szépen Hlkorult sxlndara-hért. A bevétel ogv részót az Iskola, felszereléflére. sgegéDy gyerinekok tan-kíinyrolre ób a Katolikus BIAkoltlionok Javéra fordítják. — (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán nz elmúlt béten az alAbbl anyakönyvi bejogyzések történtek : Született 4 Ilu éa 4 loAny: Féder-csát Vladimír Állami tnnltó éa Kzalay Margltnnk g. knt. Ils, Qyurloa JÓT.fiei napszámos és l\'nrrngl Annának rk. leánya, Németh OySrgy lrtldműveBnap-azámoB éa OhAI MArlának rk. leánya, Mórllz JéiB«l várenl kocflla éa KzlMor Máriának rk. tla, SknrnyAk JAaos hentes- és ntós7AroB éa Horváth AnnAnak rk. leánya. Kujoxy LAhzIó MAOttT mU Biakl tisztviselő éa Llbay ltonáaak rk. 11a, Baranyai Ferenc aznbóeegéd ée Nagy MárlAnAk rk. leánya. HéiABBágon kivül szUletett 1 ilu. — HéziH»Agot kötött 3 pár: MrIIbzb Tibor BarbonáB Ittnáo v. adéllazt és ¦ ni; v MAgdolna MArla magántlnztvlBelö rk., ZachemBkt Fereno gépészmérnök rk. és Gasnor Iza Néra Ag. h ev., Bedenok Sándor rzobésegéd én ferger Mária rorrénÓ rk — Meghallak nyolcan: Fokete\'Lóra rk. 01 éves. Bedének MArla rk. 2 héna-
ROB, Stróbl JA/m\'t föMiiifi .\'t-ít rk. 77 év.\'n émelh Jézsefnó Dénes Terézia rk. 77 évcf, Borbély Erzsébet rk. 1 hónapos, MnszoyAk MArla OApazátnos rk. \'8 éves, Mátés József IfJldmflvoa rk. 83 éves, Géber László rk. 16 napoa.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, édesapánk és testvérünk -
Polal 8y5P0y
temetésén résztvettek vagy bármi más mődon enyhítették bánatunkat, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Polal család.
ÁLLÁS
Greltiéglzctt futaiembert joDVxBflVB-atatptiDkl állatra, Nsgykanlzaáhoi kfiiel osó Mluban, elhtlyunék. -Clm a kiido-htvatalban. 4te;>
BsJArénAl keroack azonnali belépéire. Clm a klartéhhuuiban. \' 14
uiffutóiiu leivéuilk Szlklay ftttter-üzlelbeu. EetvOa tér 34. 19
Dokiéit 3 órai munkára awjárónil keresek kéttagú culádhoz. Kélcsoy-u. 12. l\'eiiyvttl. 17
Fiattal sonéa! és ügyea klszolgálft-Itány azonnal™ felvétetik Kelemen Rezsó cégnél. 2?
% ADAS-VÉTEL
KtlUnö tllipolbin Icv6 ziakclt ksbft •lad* Klnüil-u. 17 lUtl. 18
líüy IlUti tllllil IcllZUCléBttl K»laey u. 12. uluúő. K
KxtrahBpaay, íéiü uüikt elufó Alany JAnofl-u. 4. líllluMI H
¦t 37. T Telikl-22
KÖLÖNFÉlk
SchlihtaRcz fogorvostól 7-8 bálig fedi sál •Ueaxtttt. BeciHleles megtaláló Jutalom ellenében adja le Magyar-utca 98. se. alá. 15
Elvasaatl szombaton este egy Jobbkezes 3 éves gyemiekkesrlytt Telesi-nt és I Magyar-utca kö/öti. Kéram a exciOletes I megtalálót, adja le a Zalai Közlöny kiadó-hlvntaiában.
ZJklJII KŰZLŐMV
f>«JLITIKai NAFILAP. ltt*t»|a:,1RtJxa«idaíáBIH.r. NaavtuUSZf^-Folalca kiadó: ZaJal Károly. Nyomatott i a ^gli|azdasi|l U. T. Nafvkanliaa*
ayaaiáájában ttanykaalisásL. IHvöi.dáéi-l tel&l. Zalái KArohO
Alulírottak fájdalommai megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen drága jó hozzátartozóiuk
özv. Kumin Ferencné
sz. Qrabant Katalin
életének 65-ik évében folyó hó 3-án délulán l/il órakor az Úrban elhunyt.
Felejthetetlen halottunk földi maradványát január hó 5-én délulán 4 órakor kísérjük a temető halottasházától a róni. kat. vallás szertartása szerint örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmise-áldozat január hó 5 én délelőtt 8 órakor lesz a szenlferencrendi plébánia-templomban az Egek Urának bemulatva.
Nagykanizsa, 1944 január 4-én.
Áldott legyen emlékei — Nyugodjék békében I
Várkonyl, Gáspár <s Borsónyi családok.
Ahojty n hamaritta látja:
Lepel az Ünnepek alatti héjutazásról
Kedves Barátom!
liocisúss mtg, hogy ilyen sokára irok, (i késedelemnek azonban — minit alábbiakból ki fog derülni — oka van.
Ünnepre szerencsésen hazaérkeztem, itt fekszem a köxkúrltázban. As orvos nagyon kedves, az ápolók figyelmesek. Tegnap is aoronkiviU kaptam jcgcsborogalást. Sérüléseim lassan mar gyúyyulyatnak, felfillemre a hallásom is visszanyertem, eaak persze még szédülök és hosszú idő fog beletelni, amíg balkaroM ismét használni txulom.
Az ugyanis ugy történt, hogy Hu-dapesten az állomásra vonatindtilás elolt két órával kimentem. Elkéstem persze, a szerelvény- zsúfolásig volt, mert a többiek nem két órával, hanem- két nappal előbb mentek ki. Volt olyan vagonlakó, aki már december elején beköltözött, /izektől aztán azt a tanácsot kaptam, hogy a külső pályaudvaron magam in foglaljak el egy üres vagont, az ugyan majd esak húsvétkor indul, de legalább jó helyem lesz.
Tiidod, hogy javíthatatlan optimista vagyok végigsétáltam a vonat mentén , hátfia mégis fel lehetne jutni. /?» palában, a 13-ik vagon balhál só ütközőjén csak nyolcan álltak. Ao. mondok, ez egész kényelmes, feltolom hát magam. Egyik lábamon álltam, a másikat magam, alá húztam, jobb kezemmel belekapaszkodtam a szomszédom szemöldökébe, bal kezemmel pedig egy tátott szájú iir alsó fogsorát ragadtam meg.
így kezdődöll aZ utazás és kalandosan folytatódott. Amikor (a vonat megindult, rr jogsor kilazult. Müfo-gak voltak. Miután igy az egyensúly veszélybe került, sürgöstu cse-
lekednem kellett, felkúsztam a kocsi tetejére, de mivel ott tilos az utazás, hidegvágóval kibontottam és bemásztam egy 11. osztályú fülke csomagtartójába. A polcon három urat találtam. Egymás fiilén ültek és preferánszoztak. fippen hiányzott a negyedik, aki sir és nevet. Beszálltam hát a partiba és hazáig sírtunk és nevettünk.
Alattunk^ a fülkében három társadalmi réteg utazott. Az clsö réteg a padlón ült, a második az elsőnek a fején, a harmadik pedig közvetlenül a talpunk alatt. Mi voltunk a felső tízezer. A hegypárt. Hogy a /társadalmi rend fel ne boruljon, ülőnként megtapostuk őket. Egyszóval nagyon családias volt.
Nem mondom^ a kiszállásnál /or-dultak elő némi zavarok. Aki megérkezett, azt az ablakon dobták ki. Egy urnák fennmaradt a bőröndje, a másikról a nadrág szakadt le, a harmatliknak pedig a jobblábát csak a következő állomáson tudták ki-adni. Azóta remélhetőleg, már ösz-sze/alálkoztak.
Tagadliatatlamű mozgalmas utazás volt, de azért mindenki szerencsésen hazajutott. Kit a rendőrök szedtek le, kit a mentők. Bn az utóbbiak közé tartoztam és éppen a kórliáz karácsonyfaünnepidyérc érkeztem. Rögtön meg is ajándékoztak. Tiszta gyapotból készült steril pólyát kaptam a tagjaimra, a tamponokat tegnap szedték ki. De hogy ne sirjak miatta, adtak helyette gumidominót s azóta is jáccok, jác-cogatok. A doktor bácsi aszongya, nem baj kis bogaram, majd lesz egy kis hidegzuhany és attól aln~ csilcál a babuka.
Már alig várom, hogy ismét vo-S natozhassak .„
\'KISS JÓZSEF
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
AramuámMk HmMm, raklamáol6k, MtMJaUntéaak, BialtsiorO felvilágosítás minden villamos kardésbsn ri6téi8*t 8-tal délután 16 érsU«.
rolad*:
Ola:
* Hwífekwat:----_----- 84. évf., 3. sz. Nagykanizsa, 1944. január 5. szerda " Ára 16 filies-.
Tto,lp,8ia;--1.-1 \'- mm \' . 11
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szwkttctóseg oh kiadóhivatal: Fó-ut 6. nzaui. 6z«Ií««rt*B«fí 6a kindóhlvatall toloíon 78. bz. Ma!rjclcn(k mimimi hótköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ii\'gyedóvrc 12 pew Egyen iizáni: hétköznap 10 int, »;/nmlifitnii 30 Ml.
Az invázió körüli találgatások és a nagy zsitomiri csata kötik le a világ fővárosainak figyelmét
A lengyel-szovjet kérdésben tegnap ülésezett londoni bizottság lépések megtételére utasította az emigráns lengyel miniszterelnököt
Zürich, Január 5 (MTI) A Svájci Távirati. Iroda londoni tudósítóin illetékes lengyel köröktől rósz Jeles tájékoztatást kért Lengyelország és a Szovjetunió mostani viszonyáról.
Tény az, — mondották illetékes lengyel körök — hogy Taaaránban megneszellek a lengyel-oroüz prabiímai, de semmiféle megoldásra nem Jutottak és Indokolatlan az az állitás, hoty közelebb jutottak a megoldáshoz. Oroszország magatartása Teheránban a lengyel kérdésben elvileg nagyon merev volt, do helytelen lenne az ai állítás, hogy a Szovjetunlóvlsszavonhatatlanul ragaszkodik az 1943. évi Ribbentrop-Molo-
iov vonalhoz. Ezidőszerlnt orosz-lengyel vonatkozásban
semmiféle tárgyatások nem folynak, mint ahogy itt-otl állítják. Teljes viláttoa-sággal kllflnik, hogy a Szovjetunió ra-
Í-aszk-dlk a rigai szervedé-ben niegállapi-ult halatok felllvIzsgáláHához.
Amis lengyel . kormány magatartását Illeti, állapítjuk meg londoni lengyel mi: nekUlt kirök, a lengyei kormány hajlandó lenne a szovjet, kormánnyal felvenni a kapcsolatokat, tgmttéÜ a békeirtekexlellg nyílra hagyat a Határok problémáját, A lengyel kormány nem érzi magát jogosultnak arra, hogy a h»iárkérdésben en-
gedjen és engedményekhez hozzájáruljon mindaddig, amíg idegen földön tartózkodik éa nem kérdezheti meg a lengyel nc-pel. Mlk»djíczlk miniszterelnök január vége előtt semmi cselre nem megy Amerikába Látogatása nem lengyel, hanem amerikai kezdeményezésre történik.
Ami Oroszország és Lengyelország viszonyát Illeti, arra az esetre, lui a vörös hadsereg lengyel terDldre lép, londoni körök utalnak arra, hogy k londoni lengyel kormánynak képviselői vannak Lengyelországban, akik nevében szólhatnak, további arra, hogy
a lengyel kormány utasítását követő \' ellenállási szervezitek azt a parancsot kapták, hogy semmi körülmények között se kezdjenek ellenségeskedett az oroszok ellen. Ez más szóval azt Jelenti, hogy minden további a szovjet csapatok magatartásitól füfg Vctttil megem flhelö még, hogy a londoni lengyel (ényezök azzal a számukra nyulloit lehetőséggel kapcsolatban\', hogy csattakftzhMnak az orosz—csehszlovák egyezményhez, felvetették egy általános egyttmény és biztonsági rendszer létesítésének gondolatát Európa, különösen pedig Kelet-üurópa számára, amelyhez Anglia Is hosszú
Időre csatlakoznék Az angol vlsizahatás czldeig -még nem Ismeretes erre a javallatra.
A Szovjet nem számit biztosan az európai Invázióra Berlinben Is nyílt kérdés, hogy lesz-e, vagy nem lesz invázió
Zürich, január 6 A Dio Tat cimü svájci lap borlini tudósítójának jelentéso szorint a keleti arcvonal minden szakaszának eseményét háttérbe, szorítja a zsitomiri küzdelem. Borlini érdokolt megfigyelők ritkán tokintottok nagyobb ffgvolommol a koloti arcvonal felé, mint ősökben a najKikban.
fiorlinben a koloti arcvonal Iwly-zotévol kapcsolatban számolnak a brit—-amerikai invázió lohotÓsógó-vol. Boriin nézoto szerint Londonnak és Washingtonnak kót lohotő-sógo van.
Vagy megkísérlik a második arc vonal megteremtését és ezzel katonai vereséget szenvednek, vagy lemondanak az Európa elleni nagy támadásról és ezzel megszegik a Szovjet-Oroszor-sszágnak adott szavukat. Tekintettől Dzokro a szempontokra, nyilt kérdea a WilhelmBtraseo számára, vájjon az invázió mogíörté-
nik-o vagy som. Tájékozott Bzomé-Jvlségek nem tartják kizártnak, hogy bztnlin, bár kövotóli a második arcvonalat éa kÖtolező Ígéretet is kapott az invázióiig mégsem hajlik arra, hogy katonai torvoit az invázióra éjiitno fel. Ez azt jelenti, hogy a Szovjet téli offenzívája nom iiuiiíl ki foltótlonül abból a föltevésből, hogy az invázió valósaggá válik. Rztnlin ugyanis, aki eddig kénytelen volt háborúját egyedül folvtatrii, bizonyosan nom mond lo arról, hogy ozt a háborút, ha arra kényszerül, egyedül is fejezze ho. Kzzol a fölfogadni kapcsolatban hivatalos hot lyen kijelentik, hogy
a szovjet hadseregnek sohasem lesz lehetősége arra, hogy in-vázió^nélkül eredményt érjen el. Berlinben mog vannak róla -győződve, hogy Sztálin élelmezési ős technikai okokból a háborút nom tudja Kígyódul tartósan folytatni, anélkúl, hogy Tíatonai összeomlásra no jusson.
Súlyos légi támadás érte Kiel városát
Tegnap a déli órákban észak-amerikai bombázó kólolókok az orőa felhőtakaró védohno alatt bombatámadást intéztek Kinl ollón, mintegy ÖOOO motor magasságból. A f*ok lodobott gyújtó- és foszforos bomba különösen a lakónegyedeket és az egyotorai negyodot sújtotta. A gy^\'jtwombák súlyos károkat
okoztak a történolmi novozotésségü városi kastélyban Ín. A légvédelmi ágyuk és a nómot vadászkötelékok az oddigi jolontésok szorint 18 négy motoros bombázót lóttok lo.
IJfUrtvclA Londonban
A brit hirszolgálati Iroda jelenti,^ hogy Londonban ma kora roggoW
légi riadó volt. A kmdoni körzetben ágyutüzot lohetott hallani. A légi riadó rövid időig tartott.
Növekedett a harcok heveuége Vitebsth körül
liorllnbŐl jolontik:
Vitobszk környékén a harcuk több szakaszon a némot ollonváltalkozá-Kok, valamint a szovjet orők"támadásai kövotkoztébon ismét -hovoeob-bok lottók. A némot Qlórotőrésokkol
több szovjet helyi betörést jtí-
került ismét kiküszöbölni & a
német altosokat, megjavítani. okbon a harcokban felmorzsoltak.
illotvo foglyul ojtottek egy szoyjjít zászlóaljat,, amely, elvágva mögöttes összeköttetéseitől, az arcvonalon mív-
radt. A Hzovjotnok uzok a kísérletei, hogy betörjön a némot védelmi vonalakba, meghiúsultak. Deconilion 18-a óla a némot csapatok eddig 800-nAl tőbh szovjet páncélost, 180 ágyút, ltí nehéz gránátvetőt vü igon sok Önműködő fegyvert semmisítettek inog.
A harctér éxzaki részén a német biztosító erŐk ugyancsak vis8Z<tverték a Szovjet ájtőrö kísérleteit és súlyos veszteségokét okoztuk az, ellonségnok. Ezek\' a kísérletek mér a német állások előtt reszoomlotlak. A középső és északi arcvonal többi részéről csak feltloritÓ és rolíam-ipat-tovékenységot jolontottok.
Eredményes légi harooí az olasz hadszintéren
A dátolaszortzágl hadszíntéren a német légi ei&, elsősorban a csata- és vadászrepülők, az angolszász csapatok Össze-kőlő útjait és a csapatok elhelyezését lámadták Mlgnano és venafro köcUt. A bombatalálatok és a fedélzeti fegyverek tüze
kltllnő hálást értek el. Igen sok jármtWel esket Bátortábort elpusztítottak. A német repülők a légi harcokban, valamint a légvédelmi tüzérség az arcvonal közeliben 8 brtl-nmerlkai repülőgépet pusalitot! al.
Szövetséges tiszteket kOldtek Jugoszláviába
A bejrúti rádió jelentése szerint I ily módon erősítsék az ellenállást a Közel-Keletről szövetséges tiszte- a Balkánon, ket küldtek Tito csapataihoz, hogy |
Tegnap Szófiát és más helységeket bombázlak Bi ily ár iában
Szótiáből jelentik; u HélíÖn délelőtt II őra 20 perckor, bár fsllrü köd volt, légi riadói Jelezlek és közöllek, hogy ellenséges repülőraj szál! Szólia felé. Fél óra múlva a ködben láthatatlan, ellenséges repülőgépek siálltak cl délnyugati irányban a főváros felett és hallani lehetett a robbanások kőiben a légvédelmi tüzérség működésbe lépéséi. A riadó 13 óra 45 pékkor írt véget Mint
az MTI jelend, a magyar hOVClíÉgei í» szcniélyzeMt nem érte kár.
Szófiából jelentik:
Tegnap ellcnsÍBcs\'rPotlIögépek repüllek át Bulgária területe fajejá/és néhány helyen bombákat doblak le. A polgári la-kosiíg körében áldo/alok vannak. Néhány épülői megrongilódolt, köztük egy kótnAz és egy iskola,
Brazllláipól légi haderő indult Európába
J
lilo do Janulréböl JelenllL;" iiu*Ry a brazillal légi orő első koottagenue Európába utazott. Egyelőre nem közölték, hogy melyik harctéren vetik harcba a brazillal repUJflket.
A BzVvetségea reptttőgépek a-Riviéra
nyugati részét táraadták jnnuár 3 An. A mllinél lapok ezerlut több lakóhézat találtak el a bomblk. A
Torino elleni támadát • néhány percig tartott ós attllső ne-gyedokben karokat okozott. A brit és
amerikai repülÓKÓpok Termit is bora-•báztAk.
Pislola bombázása \'alkalmával a váios belsejében, különösen a dómtércn okozlak a bombázások súlyos karolást. Azáldozatok szama a hírek szerint Jelentős. A brit amerikai r«jsülök
SplU városát la bombázták. Az Áldozatok ezámAt még lU\'in AltspltOttAK meg, mm-t a mentést munkAlntokát nem fejezlek be.
Az angolszászok elismerik, hogy Németország és Japán nem szenved hiányt hadianyagban és élelemben
A brit hírszolgálat washingtoni jelentése szerint az Egyesült Államok tájékoztató\' hivatala közleményt adolt ki, amelyben hangsúlyozza, semmiLMe Jel sem \', mutat arra, hogy Németország vagy Japln liiján voina a hadianyagnak, vagy hogy a két országban hiányoznék a harci szellem a küzdelemnek még hosszú Időn át való folytatására. Németországnak hatalmas a légi ereje s a kőszén-, gumi-, kőolaj- éB a rcptltögépbeiizia-lermelése Is igen kie-
légítő A némot lakosság táplálókban is megfelelő mennyiséget kap és az utolsó év (crméae a legnagyobb 1939. óla.
A washingtoni jelentés közli, hogy Japán csak 1/20 .részét\'veszítette ol azoknak a k>rületeknek, omolyekot ogy óvvól\'\'ozolŐtt megszállt. Nincs hiánya om bor anyagban ós nyora-anyaga ologondö arra, hogy a háborút még Iiobbzu időig folytathassA.-
ZALAI MZLONY
Ifllf. január 5
Ahol nom dloseretert ós elismerésért, baaém magáért a lóoselekealetérl folyik a szociális raaaSa
A Veszprémi Hírlap eímii laptársunk tudósítója beszélgetést folytatott a veszprémi »zókeskáptalun egyik kunonok-tngjával...Minden újságírói kéixisaógél öí»szo kellett szédít io, hogy szólásra iuija az olökolú papi személyiségűt, aki igazi krisztusi Bzoróuységgol csak noliozen volt hajlandó nyilatkozni a lap munka-, fcarsánalua veezprómi székeukáplalun Bzociális munkásságáról, abból az clvhól, kiindulva, hogy a jótett önmagában honija gyümölcsét és nom evilági külsósegoKOrt történik.
Ebnél a Iwsy^hjwésból közlünk az alábbiakban néhány dolgot.
A káptalan gazdaságai a Stefánia Szövetségnek
évente 1825 liter tejet juttatnak a kiu emborcsomotók táplálására. Nagyarányú szogényakciót főit ki. Alindon heten gyűlést tart n káptalan ós a hivatalos ílgyok\'letárgyalása után indokolt osotboii mindig pártfogóing intézi ol a kérelmezők dolgait. Nagyon magasra in-, coll azoknak a száma, akikot 10-1 :í folyamán segély nzésbon rószositot-tok. Ezenkívül maguk a kanonokok egyénileg is belek ni>csolód lak a jótékony kódosba. Volt\' köztük olvunj oki
egymaga több mint 20 fiatal
magyart lanittatotl éhtfU\'n át. Sokan A kanonokóknak köszönhol-tök, hogy a közéjuskolát és az ogvo-temot üivégoalwtléík. flok káptalan-boli tag ogvliázi célokra: tomnlo-mokra, iskolákra adakozóit, sokan közülük alapitókként szoropoltok.
fgyokoztok a szogényok lüíógond-
jnit csökkenteni. Az elmúlt oszton-dólion
2968 móternuizsa tűzifát ajándékoztok. Nagymennyiségű burgonyát, babot, loncsót, ötb. osztottak ki az arra rászorulóknak.
Nagy gondot jolontonok a káptalannak a kegyúri torhok. A káptalan 12 plébániát tart fenn, azon-\' kivitt íl templomot és 18 iskolát.
Ezok ollátását olyan nomoslolküon, bókozüséggoí végzi, hogy az az egész országban kőzismort. . Tormészetos, hogy a köz erdőkét is mindig szem olőtt tartotta a káptalan. .A-közórdokot szolgáló kiadások, köztorhok, kulturális kötolo-zottsógok alól sohasem vonta kí magát, sót ollenkozélog, tagjai mindig jó [Wíldával jártak olö. A Közelmúltban indított
Katolikus Diákotthon-mozgalom
céljára a káptalan W.OQO pengőt ajánlott jel.
Szociális gondoskodása kitörjed a birtokain dolgozó csolédség gyor-mokoirn is, akiknok novoléséhoz jolontés ndományaival járul hozzá, módot adva arra, hogy a szuronyok is tanittassák gvormokoikot.
A tudósító Itefojozésül még fel-omliti, hogy csak nagy általánosságban ismortotto a káptalan szociális, kulturális tovékonységót. Ezok az adatok is elegendők azonban ahhoz, hogy némi bepillantást nverjünk a veszprémi szókeskántalan "Krisztus szolloniélxm folyó omWlmráti nnin-kájába.
MAGYAR HONVÉDEK NYOMÁBAN A SZOYJETFRONTPOKLÁBAN Igy harcol egy orvlövósz-tulerővel körülzárt magyar felderítő osztag
A felderítő osztat; ott monetel n | san Momügyre veszünk minden ~lX Prlpjet- mocsarak erdei utIAu. BsrAtsA-gos wend pihen köröskörül.
Olyan ártatlan ez az orosz erdő, mlut orv kisváros parkja: senki sem gondolna Itt leselkedő orvlövószfészkekre, véres ós puskaporéit napákra, ha nem lAtná az fllea honvéd^zem mindenütt a letört gallyakat, a nn-jívagolt fatörzsöket: az óvatosan rejtőit ós elhelyezett
tort, megnéznek mlndeu bozótot, minden lOrflt
A felderítő osztng azzal a-feladattal indul uniti az erdőnek, hogy a napokban többizben éa több hülyén fellUnt
Zalai nyerte az Erdélyi NyerenéBykölcson egvmlllló pengős fínyereményél
Mint jolontottük, az Erdélyi Nyo-roménykötvény olsó sorsolása mog-ténl. Kisebb nyeremények mollolt kihúzták az ogy millió pengős és a 200.000 pengős főnyereményokot is.
Érdekes, hogy mindkét főnyóro-mónyt vidéki kotvonytuíaidonoflok nyerték meg. Az ogymüliÓM köt-
vényt zalaiak nyerték, mort — bár szentély sttorint a nyertest nom sikerült ódáig kinyomozni, — a szo-, rencsés számú köivényt a\'Tapolcai Takarékóénziár adta ol annak ít\'j-jén. A 200.000 pengős nyureménv-nvol kihúzott kötvényt az\'OKH ailta el Szolnokon."
orvlövész leieket.
Mert Ilyen orvlövész nyomon halsd a felderítő osztag. Hajnal óta. A» orv-iöTAseek néhány órai egérutat uvoriet-nük csak, itt koll msnekuinlök ejAtlObc. Nyaaiuk, „üzoaetük". ott van mindenütt.
Fiatal hadnagy, a [ölUerltőosztsg pa-ranoanoka, lépked ott az éles. Gondo-
Igy törtónt most is.
Hirtelen körös-körül héven puska-éa gópplsztolyttlz fogadja a honvédeket. A hadnagy nyomban felismeri a holy-sotet: hekerílHtlék őket uz orvlOvA szek. A konvédsk gyorsan vágódnak lo a fák inügé, fedezéket keresnek oa és már meguyltottAk a tüzut. A bal-¦zárnyoo kelepol n golyószóró s a raj-saranosnok géppisztolyai In beleszél-imk. A bolsevisták heves tüzéből arra lohot következtetői, hogy sokszoros túlerőben vainmk. Pillanatig nem n/.Unetel a tttzllk, szerenosóra honvédőink ptfm-pAean fedoatók magukat egy kiugró dombhát mögött, Igy a vörösök lövésül csuk felettük vágóduak bo u fák tör-"isóbe.
így tart a haro fálórán keresztül. Az
nagyobb orvtovosz oaoponoi aernseiei. A környéken egyébként In sllrfln akadnak bandák, a Prtnjet ós •» Dnyeper-hAromszög a moszkvai orvlövész bandák kiinduló központja. Az erdő és a moosAr eredütlleg tele volt bnndafész-kokkel A feldorlló osztagnak éppen ezért nagyon koll vlgyAznl. Kt as erdei harcnál aosem (utlhntja a honvéd, honnan, melyik bokorból kap gépplsztoly-lUzet.
Nubóz halyietben a kis magyar osapat
Járja a (UzolŐAllAsokbnn embnrolt ói észrevétlen alja kl az utasításokat.
AzutAn a dombhát lehajló axélnlhes kúszik és egy heves kózIgrAnAt öasz-dasAn fUaljébon nekllendlll az ellő rajjal. A többlek ezalatt veszetlfll Hízol-nek, Jobbról l-i felcsattan « kózfgrAnAt-ÖsszdebAs robaja, magasra felvágja a
fdszkos sarat ós a szélső raj i Illat epte alatt az olsó raj utAn lendtll. üe közben egy pillanatra som szünetel a (Uz, a kózÍKrAnAtok rolib-mnak, a go-lyészéró egymaga kötötlu le a hAtban tAm.\'idókál. És Áttörnek.
A felderítő osztug néhány Jelentéktelen sebnntllósael került kl a veazednl-meo gyűrűből. A honvédok az erdőből M. fatu Irányába húzódtak vissza, azzal a oél\'ai, hogy itt töltik azAJssakAt. Do nom i korült. A banditák nyomukban voltak óa mielőtt a falut mvgkö-zolllhettók volna, ujnbb gyürtlbe bzo-rltották okot. Az erdő nekik kodvez. M\'ndon bokor, minden m. mlndon csapás Ismerős ós szerto-azót szórva tA-boroznak nz e^yos caoporlnk, amelyek a legkülöDbÖzóbb utakon éa IrAnyból ószrovóllonül lephetik mog az erdóbe-szorutt csapatokat. így történt most Is.
A Szliveszter-élszaka Hfesitott kaalisai lakás Hevében n| syoaoken folyik a nynisazás -•!
A Szilvosztor-éjjol Nagykanizsán történt nagyarányú\' lopással kapcsolatban a károsult László Béla.. a Vulkin-üzom tulajdonosa a rendőrségen elmondta, hogy a pónsbóli éi\'tékokné! nagyjbhb kár is érto őt. A kifosztott dobOMban rendkívül főn tos Okmányai, igazolványok, jogosítvány, Btt). voltak, amikot a mai körülmények között CBak nagyon nehezén tudott mogszorozní. Elmondta, hogy a több, mint fiOOO
pongŐ készpénzt lienzin szám Iájának kifizotésóro gj\'öjtötto és éppen ozt lopták ul tólo,\' mielőtt föladhatta volna a postára. Bzoroncso a Bzfr roncsétloiiBÓgbon, hogy egy nagyobb flsszogot már két nappal előbb\' ki~ vott a sárga dobozból és csak a benzinszámlára tartogatott összogot
Hogy megbízható és jó
BUTORM
legyenek, rendelje .meg
Sfiaiegbv Gvalit
mQbutorasztaloB-meaternél Negykanlua, Klulul-utoa 15. ián
hagyta henno. Az olvitt ékszerek
között szerepel egy nagyórtókö női
arany nyaklánc is.
A rondőrség ishiétolton kihallgatta az őrizetbe vott fiatalkorul, aki ártatlanságát hangoztatta. .Miután bizonyítok nom volt ollono, a rondőrség szabadlábra holyozto.
László tegnap ujabb fontos nyomot adott a rondőrség kozébo a Valószínű tottost illotólog. línnok alapján a nyomozás szálai vidékro húzódnak.
or»l?vószok többizben megkísérelték, hogy Öuseiszurllsák a Kjürül, d ¦ a felderítő osstag tüze valamounyl rsotbou vlasz&vuri Őket.
De a hnatoagy Jól tudln, végletekig nem tarlhat|Ak magukat. körUI vannnk zárva, pétlAsról, vagy klrvivő Vlltsa-kOldéséröl szó aem lőhet, a bolsnvlHtAk pedig sokan vanuak, mnberrel Is meg lőszerrel Is tovAbb bírják. Át kell torol, kl kell vágni magukat a gyűrűből. Kz az ogyetlon mogeidás. Kua/.va körba-
Fogytán a lóozer., •b estu rnAr InazAllolt a Iákra, gyönyört! oslllugos eatu volt. A nzől ogÓ-. H\'cn elállt 1*^ n napok óla tarló BzAraz IdöJárAs fe!s/Arllott>\\ a taiujt Messziről égő tőzvg Hzagn úszott a lovegőben éa kelet folől tUeek vllAgltottAk meg az ójszakAt.
A felderítő osxtsg eay kis llsztás körül Alit fel, az emberek a fák törzse éa a hevenyészetten összttdobAlt galy-lyak mögött lo/laltnk tü/elŐAtlAst. A lőszorHk már fogytán vott. ezért .spórolni" kellett a tüzzol A eütotboo neay-szorden látták a folvilinuú orvlövóaz , Inrkolultlzeket éa ilyuaker tüzeltek. ["Tudták, houy egész ÓJsztika kl kell tar? tanlok, a vílAgoiodAselötl semmi esatru som tudnnk kitörni a mAsodlk gvflrü-ből Most még sokkal hevesebb és bü-rabb töiiel lelték óket a beUevlaiAk, tehAt vuióv.lriH sokkal nagyabb azám-hím Is voltak.
A BBbasűItok Ram vonták kl magukat A harohól, ett feküdtek ők ts a fák fogott és eogltottok, nn.lt tudtak. ÓrA-k ni át folyt a tüzbaro, as orvlövészek több Ízben megpróbAlt betörését heves tkztol és kAzlgrAaátokkal BioritottAk vluva. As éjszaka zengett a robbaaa-soktól ateg a heves tazharotól, mintha •gy hitalmaB zárt arAna lott volna, vlsszbaagzottak a IAk es a mély osend-
Reggellg kitartani I
buu kólazert\'sot dörrent a legkisebb durranás in.
Így tartották magukat egész éjszaka a bonvédek. Egy Bzukasz, körülbelül IÖÖ főnyi bolsevistával szómban. De kitartottak másodszor ls, pedig reg-getro már fogytán volt a lőuzer ós halálosan kimerült volt minden ember. Az arcokra vastagon tnpadt a sár, a ruhájuk piszkosan tnpadt a testűkre.
l)u érezték, vagy tartják magukat, vacty elpusztulnak.
Ivi reggel, ahogy kivilágosodott, egy utolsó összeszedett erőfeszítéssel, másodszor is kivágták magukat a gyűrűből. Szabó Sándor zls.
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
umo.: 505. | NafjyUanixsa
Jmir Ilii
uj kezdő és haladó • r *
lÉlliSi
tanfolyam kezdődik
íaiob Ákos
gyorsíróiskolájában
MnnyknolMB, Szent Imre horceg-u. 5.
E;*«sb» év magyar aranya a buza...
Vásároljon buzakötvényt!
7234
10U. január 5
ÁMgyarbua v
A mi népünk áhítatos tisztolottol üvozi a konyorot. Minden buzaszo-luon ott látja az laton képűt, Nom búzának, vagy rtfzanak nevezi, --élotet vet fia élotet arat. Milyen büflükón állapítja inog, mikor azt mondja valakiről; — a magú kenyeret őszit Monnyi sajnálkozás vegyül n hangjába, mikor !eszögozi: — u iiiiíh konvoréro szorult I
— Affd meg a mi mindennapi kon/vorünkot. konyortimk napi imáinkban az Istenhez, mert a korner a logfŐbb táplálékunk. Ahol kenyér van, ott szükség nincsen. A régiek azt tartották, bárom félét fogyaszti aki kenyoret eszik: —1ko-nyórot, bolót óa a hóját.
A faluban ma isaz a legény, aki p,1 legszélesebb rendet vágja aa életből és akkor érdit a férjhozinonésro a ma gvar lány, ha jó konyorot tud sütlii. \' UrŐt, megújhodást jelent az uj. kenyér. Az évnok mindon gondja, ¦ baja éa szüksége eltörpül aratás után, mórt van kon verünk. A votéa marék reményo vékányi, áldássá duzzad, mert a magyar föld fordított uzsorás, ozerazores kamattal fizeti vissza a bolévetott illatot.
Van annak valami joloiilőségo, mikor nyáron másodmagával HÜt a nap az égőn éa mi városiak az árnyékos holyro menekülünk, az uszodák langyos vizében hontbrgünk\', vagv fagylaltot simogatunk a nvol-, vünkkel, n magyar paraszt ott* áll n tüze nap hevébon izmos karral\'és , arat. Teljesíti az laton . parancsát,. yéros verjtékóvol koreai mog iv ko- . nyciét. Szinte gyökorot ereszt a ¦ \'fötdlw, melynek szerelmese. A paradicsomból kivert Adóm marad, hiába multak ol fölölto évozredok. Szembenéz n nyári tikkasztó hőséggel, az őszi\' esővel, a téli faggyal, moly arcán keményro eserzí a, bőrt.
Rzer évó forrni a magyar föld a búzát. Ezer év óta acélozza az éghajlat, n magyar- föld és nom utolsó sorban a magyar gazda szivo. Aki\' mar látta éa hallotta a búgó cséplő-.\' gé|H)kot, mikor hajladozó lányok\' adogatják az örökké óhos dobko-sárha a kévét, mikor hull ós poreg a magyar piros buza a gazda kezébe, annak hittel és bizakodással tolt meg a szivo. Mikor a gazda bolo-markol a tolt zsákba és az ogyík kozéból átporgoti az acélos szemo-kot a másik tonyorély*, ujjai szoro- , tón végig simogatják fiz élotet.
Volt idő, mikorra loffiHotéKcsob- . bek kongatták inog fölölto a halál-Imi angot, moi-t messze, az uinorikai főidőn traktorok vontatta votégé|xik vógozték léloknélküli munkájukat. .Mindegy yol(, ha kilométeres sávokra bedugult az egyik yotőkanál, Olt nratott, cséjH-ll ogyszcrro a gép és arra törekedtek, hogy minél iö-lósloccsehlié tegyék az.omboi\'i őrét. Búzát tormoltok\'olyan árán. amivel a mionk nom vorsenyozhotott.
Sohaflom hittem, hogy a gépek vorsonyébon a magyar buza alul marad. Folvotto a harcot a gépekkol és legyőzte azt mirtőséeóvel. Magyar sorsot\' látok abban íbA hogy a búzánknak verednyoznio Kell a fűmaggal, az olaioa növényokkel éa a takarmányokkal. VorsQlnyoznio koll egy ala\'cBonvabb rotíBüvel, hogy az élen maradhasson. Öh, hányszor kondult meg véazos halálhaiang nemzőtünk fölött ozor év alatt? Wíiifí törotlon, bizó hittol nézünk a jövónkbo. Mert tudja meg a világ, , ha eddig nem tudta: — a csapósokban edződik, nemesedik a magyar, mint nz olvasztó tüzében nz arany. A buza pedig1, a mi búzánk, melyet ha eltemetnek ifl, élotro ko! a zöldolŐ Yotésben. hogy konvoret biztosítson \'iáinknak és unokáinknak.
Hazánknak nincsonok hatalmas nranvbánvái, gvémánt mezői, de vannak ringó búzatáblái.,Pipacstól pirosló, búzavirágtól kéklő, hullámzó buzatongoro. Kz a magynr valuta, ez az életünk alapja.
Vandra Jenő
ZALAI KÖZLÖNY
filiirásra Ítélték, mert felfigyelet
peko Jőzsof zalaszonlbaláz»i lakost a mult úvl>eii közrendollonos
magatartása miatt a nagykanizsai főszolgabíró internálta. Az íntoijiá-lás letölti) után a belügyminiszter rendőrhatósági folügyoloí alá helyezte, amelynek módozatait dr. Bo-liestvén József, a nagykanizBaí járás tb. fószolgabirája állapította meg. lí szerint liokénok nom szabad nyíl-
megszegte a rsadörl feltéleleit
váuoa bolyokét, igy kocsmát, fölkeresnie! lkiko azonban mit som törődve, a nmdolotfcoL. régi, a közro nézve káros életmódját kezdte ujro folytatni és koosmázott. A csondor-öégnok tudomására jutott oz és Bókét előállította a nagykanizsai fó-azolgabiróöágra, ahol dr. Sobostyón\' JózBÓf th. főszolgabíró jogorőson ~80 napi elzárásra itélto.
Kis képek az életből
Az elet apró eseményekből néha semmiségekből áll, mégis ezek az a-pro események, ezek a semmiségek az élet tükrei. Ezek a kis események rávilágítanak a mai ember gondolkodásmódjára, rányomják bélyegüket a mai emberek életére.
A JÓ ASSZONY . H A jó asszony krumplit hozott egy házba az egyik lakónak. Meglátja a szomszéd nagysága. 0 is venne. Mennyi fér abba a vékábat
— Huszonkét kiló — mondja a másik nagysága.
— Biztos ez!
—1 Hogyne, — mondja a másik nagysága — ez jó asszony^ nem csal, már többször vettem tőle.
— Hát hozzon nekam ti egy vékáival! — kéri az első nagysága..
Másnap ideghozza a »jó asszonyi a krumplit.
—* Biztos, hogy ez Hü kilói .— kételkedik a nagysága.
— Egészen biztos — mondja a jó asszony. ¦— Mit tetszik gondolni f Egy-két kiló krumpliért nem érdé-mes csalni.
A nagysága kifizette a krumplit, de fúrta az oldalai a kíváncsiság, mégis megvan-e valóban annyi, amennyit az asszony mondott. Aznap nem ért rá~de másnap konyha\' merlegén pontosan lemérie és- - & és negyed kilóval volt kevesebb. Haragudott, hogy mégis becsaplak. Pár napig kereste a jó asszonyi a pía7 con, mig végre megtalálta. , — Nézze kérem, — mondta neki
— maga két kilóval kevesebb krumplit hozott, mint amennyit én kifizettem, Utána mértem, maga elölt is lemérhetem\'. \'
— A\'íí — felelte a jó asszony — egy-két kiló krumpliért nem koc\'o-lóiluuk, pétiig a oótos úgy mérte le, hogy 28 kiló.
— Nézze, — mondta a nagysága
— megadja, nem adja legyen a magáé, de magától- többet semmit nem veszek. Szólhatnék a rendőrnek, de nem szólok, vedig ismerem. (Pedig nem ismerte!)
Másnap a »jó asszony* meghozta a hiányzó krumplit... De közben hányat\' rövidíthetett meg egy-két kilócskávall
KOLOSON KENYfiP
Egy fiatal leány, kistisztviselőnö évekig tartozott egy helyen 30 pengővel. Kérték tőle, követelték. Nem fizetett. Ö nem tud, majd ha több lesz a fizetése, maid igy, majd ugy. így fnént ez körülbelül 8 évig. A pénzre már nem is száinitottak. Pár hónappal ezelőtt a kislány egyik elsején meghoz 5 pengőt. ígéri, hogg a lobbit is meghozza. Apráih-ként 8-4—2 pengőjével le ís törlesztette az egészeit Mikor végzett és megköszönte a hosszú várakozást megkérdezték tőle, hogy jutott eszé-
be m\'ost mégis megfizetni f
— Férjhez megyek, — mondta egyszerűen —\\ s a házasságba nem akarok tartozással belépni, sem a férjem előtt lítkolódzni^ hogy adósságom van.
Sokat beszélünk a 7nai fiatatság sokszor ferde éleinézetekől, mégis ^vigasztaló, hogy ilyen is akad köztük. . S ,
Egyszer igen megható történetet olvastam egy erdélyi menekült családról, özvegy anya\'és lányáról, akik nehéz sorsban, kézimunkájuk után éltek. Egyszer a leány hazavitt valahová munkát, de a pénzt útközben elvesztette. Nem tudott élelmet venni. Letíágták egyetlen lyukjukat, sójuk sem volt otthon de- nem mentek kérni a szomszédba, sótla-nulctték meg a levest és a huat. Később újra jómódba kerültek, de erre a sótlan levesükre mindig visz-szae.mlékeztek, hogi/ ez milyen önmegtagadás volt Szamukra s milyen lélekedzö a maguk lábán élni, senkitől nem kérni.
Mi sem sokan olyan könnyen, kérünk kölcsön; egy kis liagymát, ¦ egy kis paprikát, kis ecetet, vasalót, deszkái és- toronyórát lánccal, ha éppen lehetne. De utóbbit nem lehet, ellenben sok mindent nem kellene kérnünk, ha kissé előrelátók, vágy önmegtagadók volnánk, mint az az erdélyi asszony és leánya volt. ÚJFAJTA KOLDULÁS
A koldulásnak uj fajtáját üzí egy furfangos öreg falusi axszony. Bemegy a lakásokba és két kockacukorért könyörög.
— Hát maga nem kap oukrott — kérdik tőle. , Y\'
— De igen, — feleli — de már elfogyott, beteg vagyok, szeretnék teát inni. .,
Adtak is neki egy pár helyén de aztán kiderült, hogy a kapott cukrot összegyűjtögette és eladta. Azóta nem adnak neki.
Lám még a jótékonykodás is elősegíti a feketézést. \'
A SZEÚENY NAGYSÁGÁK
A Zrínyi Miklós-utcában két asz-szony beszélget
Hát igen, az ugy van, hogy most a nagyságáknak is nehéz. Ok ts sokat dolgoznak, meg gürcölnek.
Nem szabad olyan sokat kérni mosás fejében, mint néhányan megteszik. Nekem nirtcs szivem, hogy többet kérjek, a nagysága úgyis megadja amit lehet, meg enni is Ötször kapok naponta.
— Bizony, bizony most a szegény nagyságáknak se jó — felelt rá a másik asszony.
Na végre akad munkavállaló, aki belátással van-a munkaadója iránt,\' Talán m égis vt rrad az cgyfo rma szociális megbecsülés terén/
HULL CILI
ZöácÉi«oiljai[»hztóil isi, tnUb íelijtjsri aititus jiémüitiü tanliiltaiji
Petfi Lajos és Samu Lajos vMkarssksdésébsn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. ws
Ujrn égetett, vadonatúj, thaite zemáneadéayt adunk I
Dr. Knaúsz László törvényszéki tanácselnök
A Kormányzó Ur Ofőmólt^ágat dr. Knausz László nagykanizsai tór-vényszéki birót törvényszéki tnnácfl-olnökkó kinovozto. A jól mogórdo-molt eíőlóptdtés annak a kiváló\' munkásságnak olismoréso, amit dr. Knausz László tanácselnök kifojt. Az olőléptotés alkalmából a nagykanizsai bírói és ügyvédi kar ma dél-olŐtt szoroncsokiváiialaivttl halmozta ól a köztisztolotbon álló uj tanácselnököt.
A ml torpyunk
A ml tornyunk
nem elefdntcsonttorony,
hol magát öleli sok mesés titok
s keresztülnézve embersorsakon,
nem (r fel hozzá hozsánna és szitok;
ahol a szív rejtett kincset babusgat,
dédelgetve a Jelent és a thattat.
Templomtorony
csak messziről köszönnél, ,. ha ftlszátl a köd s látszanak a Jatvak; bús őszi homály üli meg a völgyet, . nagy. fehér fátylak minden/eltakarnak; magunkban mondjuk csak el az Imánkat és templomot nem látunk, csak vasárnap.
Még messzebb van
a nagyvárosok tornya,
a modern Bábel, az újabb nyelvzavar.
mely zsolozsmát és szép titkot sodorva
zúg, mint az örvény és új ritmust hadar;
fény már ott sincs; éfjal szirénák bőgnek,
bombák esnek s a tornyok összedőlnek.
A mt-tornyunk
nagy, mag.is acéltorony,
a mt titkunknak: munkánknak szülötte,
Bábtltoronnyal és templommal rokon,
ríiagyar meséknek lelke jár fölötte,
hogy erőt vegyen a régi átkokon,
a mi tornyunk: nagy. acél fúrótorony. .
Dr. Sxollir László
Hám lesz naptára 1944-re, ha nem siet msgveanl 3 pengő hl Barbarlts Lajos ISO oldalas Kipte Szent István Naptárát a Zalai Köttsny kiadóhivatalában.
Aradi Antal nyilatkozata a fogalmazásról
Igontisztelt
Főszorkosztó Url Zalai Közlöny Nagykanizsa.
Többon szemrehányást tosznok, liogy a t.- szorkosztóség a nh. lapjuk 8-aii megjelent soraim iráshibáit nem holyosbitoüo.
Mogisuiétlcin ön olótt tett Hzóbeli kijelentésem, hogy tudva hagytam meg az iráshibákut és azért kértem szóról szóru való közlést unnak bizonyítására, hogy hibákkal is meg-loimt írni az igazat, a mi caak annak lehot eltnohai aki u panasz kivizsgálásától évek óta rottog a rémbunöB közismorotoktól.
Az, hogy épeszű ember, vagy beteg tesz panaszt, foliolontést a kivizsgálás nem mollozhotő. Iíat a világ törvényoi már rég eldöntötték, de azt is miért nem morik kivizs-gálni,,-a mi már" tényleg valami elméloti bajt jolent.
Tény, hogy ugy nemtud jóformán 2 ombor holyoson irni, hogy a másik (egymást) fogai:názásával azonosítsa magát, azt teljes ogószébon elfogadja, azért is kénytelenek a jogászok egymás írásait szóbelileg megvitatni, és nem azért mert elmebajosok. \\
Nagykanizsa, 1044. január hó 6.
Hazafias tisztelőjo ARADI ANTAL
Dr. Karcscaa IKexstf
KönyvBZtkértS
Nagykanizsa
Roigonyl-u 9.
ZALAI KÖZLÖNY
•19-14. január
H I RE K
NAFIHI\'NU :
rf\' T .....ff
töjjoli gyógyszertári ügyeiét: Ala, .szordán az Qrangyai gyógyazertár; Deákf-tér 10., holnap, csütörtökön a Fokolo Bas gyógyszertár FÓ-ut 6.
Kiekariiseán na ottani gyé«ye«**-t&n &HaudÖ ügyeletes Baolgálabot ta í.
Naptár. Január 6. Szerda. Róm kai. Teleszfor/- Protestáns Simon.
Január 6. Csütörtök, Húiu. kat. Vízkereszt. - l\'roiesuíis VUkereszl.
A. GGZFÜKDÖ nyitva van rt^A 7 órától este 6 óráig. (Hóifé, aaeráa péntek délután é> kedden egésg nip ?éknek.\') Telefon: 860.
Nagykanizsa üdvözülte vitéz Oszlányi Kornélt
Nagykanizsa vAron közönsége nevó-bea dr. Hegyi Lajos polgármesterbe-ívelten, főjegyző táviratban üdvözölte a MArfn Terézia Kenddel kl Hintetett vitéz OszlAnyl Kornél vezérőrnagyot manae klltlntctése ttlknlrnAhól. A vezérőrnagy iurvancsak táviratban mondott köszönet1 -v meleghangú üdvözlésért.
— (Törvényszéki szünet)
A mofi tolyó íwípj agyzArlat és statisztikai feldolgozás miatt a büntet*tárgyalások a n.ij;>\'kanizsai löi vényeteken szünetelnek Január lü-lg. Az első idd btln-lelö tárgyalás Január 17-ín lesz, amikor elsöl/ben az uzsorabiroaág Ül össze.
— (Áthelyezés)
Vitéz gróf Teleki Béla, Zala vármegye főispánja dr. Mestcrházy \' Islván siiolga* bírót a perlaki léblréi hivataltól szolgálattételre a perlaki községházára helyezte At.
— (A nagykanizsai MÉP)
vezetőién1-\' a/- újesztendő alkalmából ine-lcghaiiRU üdvözlő norckat Mlldötl viléz Lukács tléln miniszternek, o Mt-P úrvezető országos elnökének, valamint vitéz gróf Teleki Béla léKpáu, vármegyei cineknek, úgyszintén llovszky János országgyűlési képviselőnek, aUkkek az egész nagykanizsai Ml\'il\'- kerület legjobb kirána-tait lolmíc.olla Viléz Lukács Béla ml-nisxler, viléz gróf Teleki Béla főispán és Hoviiky János országgyűlési kepvIielA most szívélyes és mclejthangu levélben köszönték meg a megemlékezist.
— (lakolagondnokságl íilús)
A na^ykanliaal állami elemi Iskolák gondsoksága Január 7<én. délután Ö órakor Illést tart a Rozgonyí-ulcaJ Iskolában.
— (Meghívó)
A Keresztényszociálls Vasutasok Országos Gazdasági hgycalllctének .Nagykanizsai lk-lylcsojiorlja tolyó hó li-An 15 érakor larlja közgvSIését a pályaudvari tekepálya helyi Bégébe u, melyre eiulon (s szeretedéi niegntv mindért vaButastesivért a veVetéség. (0
—¦ (Szivárvány Januárban) ,
Vasárnap délután 4 éra lift Kaposvár lakéi ritka terméateli löneménynek voltak lanul. ;A keleti egálján (obh színben pompáié szivárványt látlak. A város „vénei" a tüneményt Jé Jelnek (ártják az ország jövője szempontjából.
— (Az otrantő! ütközetet)
és a haditengerészet dicaáségas szereplését mulatja fii Január 16 án, vasáreap délslétt II órakor a Várod Színházban a Magyar Haditengerészek Egy esd lel ének nagykanizsai csoportja, (Hmtléadáa keretében Az országod kSzpont kiküldöttje Íj leérkezik Nagykanizsára. A matiné megnyíló]^ dr. Ttiolway Zsigmond elnök mond a. Reaéklvlll érdekessége a Ilimnek, bogy a Kormányzó Ur dicsőséges hősi szereplése vonul végig a különböző tengeri csatákon, a hajak, melyek teleli
Rarancsneknlt éa ahol a volt nagykanizsai adltengerészek is szolgállak. — (Halálra forrázta magát) Sebők Mihlés 3 éves zalaegerszegi kisfiú a konyhában lábatlankodott. Kgy óvatlan pillanatban beleesett a konyha imllé-zalára helyeiéit lonúvizcs déí.eábi. Súlyos égétd sebekkel szálliUllák kórhdzha, ahel rövid Idő alalt meghall. A hatóságok a felelősség kérdésében vizsgálatot Indítottak.
A fizetőpincér elkártyázta a. napi bevételt
A rendőrség őrizetbe
Emor Béla budapesti. pincéi-Nagykanizsára jött és itt 11« egyik kávéházban fizotépinrérnok , alkalmaztok. lOmor a legutóbbi papokban nom adta lo a napi bevételt főnökének, hanem magánál tartotta.-Mikor. , aztán főnöke követelte az olBzámo- i lást, a főúr bevallotta, hogy a bevetőit elkártyázta.
vette tiikkaszlás miatt
limert sikkasztás miatt feljelentették a rendőrségen, ahová oiőálli-tották. Bevallotta tettét. Örizotbo vették. Az összeg mintegy ,8100 pongó, atnivol nem számolt ol..\'
A rondőrség kikutatta, kikkol kártyázott a fizetőpincér és őzöktől az eljátszott összeg nagyobb részét síkor ült visflzaszorozni.
Betiltatták
az ajándék-kalendáriumokat. — Vegye meg Barbarits Lajos képes Szent István Naptárát a Zalai Közlöny kiadóhivatalában 1
- (Megöli* ujeiOlött gyermekét) Szekeres Bmebr-t zalaegerszegi has-
tartAsl alkalmazott egészséges gyermeknek <- tinit életet, akti nzonbaa megfojtod. A gyomokét beszélIIteItAk a kórhAsbo, abel a boncolás sorén kiderült a lelkotlen leányanya eseleka-dele. A gyermekgyilkost letartóztatták.
— (Klabund: Borgla)
Kiahtiiiti talán a leglclcnlékenyebb expresszionista elbeszélő. Az eseményeket a sodré szenvedélyeken kérésziül ragadja meg. Történelem ca egyéni sorsak gomolyoglak cgyctlea káoszban. Nem is Ulál-Mloll volna (ehetiége S7ámára i aftyobb témát, mini a Borglábat A réncvárisz kor u végzetes családjának n történet* már magában, minden kötiőf síinczci nélkül Is sorsirafjédia. Heikerlelelll ucave-délyek éi emberféléül akarások mt»gst-JAW a család életét a a család nagyit it Irnu tagjain kercszllll egy egész kor lármáimat. Róluk szél KInbund Icgjelui lé <e nyebb regénye, mely most Jelent meg az Anonymus kiadásában. Rendkívül! emberek, reudklvBIf regény. Nem hideg történelmi adatok gyűjteménye, hiteles adatokat aligha kapnál belélük az olvasé. 9* megismer egy kerazakot, amikor ax em-bed lélek újraszületett a középkori merevségből s azt hiti.\', hogy minden az övé. Tudomán\\es ndatok ntikül Is a reneszánsz hiteles képe ci a könyv.
Nagykanizsa mog^ed^ város
Tárgy: A Januári 2-ei isimelvé-nyékre 20 dkg. margarin kiosztása.
Hirdetmény.
A zslijegyek 1944 január havi 2<ei si. aielványclre a henttse\'i. 28 dhg. margarint (.dlelesck kiszolgáltatni; a margatlr.ból IS dkg iz 1944 évi elsé negyed 13-lk heti adag|t.
A henttBCk kötelesek ezen hltdetmé-nyemet |.iiiu*r ti tói 15 lg llzlelrlkl.cu Jól láthaló helyen kltiiggesztenl.
Nagykanllss, 1944. Január 4. *5 Polgárraeater.
Ütó»i tartóit a londoni ttngytt amiürária bhottvág
Amsttrdam, Január f> A londanl lengyel emlgráas blzotlság a loadonl rádió szerint — keddea tllést tartolt. A bizottság elnöke Ismertette a helyzetet, felhívta a lengyel mlolas-terelnököt, legyea további 1Ap>eeket Rövid Idán belül ByMvAnossAgra hozzak a blzetteág AlléspontJAl a lengyel-szovjet tervek t«klnietébeu. A lengyel emiarAnu blzottsAic washingtoni kép-vlseTóje tárgyalt Hull Államtitkárral.
Kormdnyválüáii miatt elnapolták a portagál nemiét-KyBléFt \'
LisHzabonból jolontik:
A portugál nomzotgyülée olnöko tegnap közölte, hogy a nemzetgyűlés üléseit fobruár 18-áig olnaj>oIták. Az oIna|>olás hír szorint a portugál kormány esetleges átalakításával áll kajKsolatban.
A brit hírszolgálat jolontéso hzo-rint az algíri francia szakadár bizottság moszkvai és washingtoni képrisolotoibon változásokat torvoz-nok\'.
A kommunizmus polgárháborút kéaxtt elő Francia-oranágban
Vichy, január ö A franciáknak ma az a logolső kötolosségük, bogy támogassák azokat, akik a bolttovizmuu ellen valamely jelentkezési formájában harcolnak, állapítja mog hivatalos francia állásfoglalás. Hozzáteszi, hogy a kommunizmus máris bűnös merénylőtök ben nyilvánul .francia földön. Arra törekszik, hogy polgárháborút robbantson ki, amely vala-
mennyi háború közül alegbprzal-masabb. Holnap már, ha módjában állna, olyan kormányt kényszofitone Franciaországra, amoly » végét jo-lóntoné inindon szabadságnak és civilizációnak.
Nagykanizsa megvet varos polgármeotorcWl.
Hirdetmény „
A vásártér! szeméttelepen levá kb. 40ü kscsl irágyának a v. közlegeléltte valö kIluvarozAsára lfMé, Január íi-aii délelötl 10 éraker a v. gazdasági falcalat hclylié-gében (Városház, I. emelet, 13.) átlejléit
láttok.
Nagykanizsa, 1944. január 3. ar Polgármester.
ÂPROHIBDETESEK
AixAs
Siflbadhcjíy hQsvpAaxIort keres. Ér-deklöddlc keresték (el a tirsybhől Szabad-hegyen. 3
HlfuMflia (ílKilelIk Silklny lüner-Iliiéiben. EblvOBter 34. V>
B«JAr*n6l kelesek seonn.ll beléb<tre. O/.v. Beck -Celant, Eiistbtl lit t. 34
Kar«klia|l4 eyerekekel felvess Tltioll kOlele». EOIvbs-ler 33. 30
Január
5-től 1Ug
VAR08I f10Z<3Ó
Sxerdiitől
kedd/g
Hatalmas érdeklődést vdltott kt országszerte s Nagykanizsán is Budapesttel egy-idSben kerül bemutatásra a ,
rAkőczi hót Aj a
olmü reprezentációs film. Vtldghiradó
SICaddsok kezdető: i4, ?6 és |8 érakor.
DRAVRVOtGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fia*ts*«, roklamaolók,. MbafelenUsak, szsksxsrfi folvlléaesma m Ind an villamos kérdétban dëletatt 8-MI délután m 6rá>0. GBfjngary-ut 01, telulon 294.
Uritvánv elmenne egy kis csecsemő mellé, ahol családtagnak tekintenék. Clm B kiadóhivatalonri. 2&
ADÁS-VÉTEL
Haaan&lt ruhát magas áron veszek. Máikns, KlrAly-ii. 31. 4487
Magas termetre extra zubbony, nadrág, cipő, szurony, kard. simoklng-öllöny ¦etó. Clm a kfadoMvitálban. 20
ZDHgarát vagy planlndl sllrgősen vennék kp. Közvetltlr díjazok. Ajánlslo-luit gyártmány és ár köslésável kérem a -----köretiező címre gelsenleltiier Amalne Budapest, III., Usrály-n. 14. 30
Egy pár u) oalamai eladó. Arany .Iá-nosutea 2. az. 33
Jókarban levő nfii karékpárl veuek. Gumi nem számit Molnár György cipész, Szenl\'KÓkue ulca 47. 37
Modern r*dfA eladé. Honvéd-ntca í>3.
ligy pár Jókarban levő 42- 43-ai tiszti oslumai eladó. Csengery-ut 18. Házmesternél. 40
JP KÜLÖNFÉLE
A nagykanlzial rendőrség feihlvja azon egyén flgyrlmét, aki elveszített egy ariny karlko.rsjarat, melyben HIrén 19011/11** felírás vai, a rendörkapltáayság I. emele 34-ei számú helyiségében jelenjék meg.
Elsötétitéshez
papiros
kapható
ZALAI HOZLÖHT
POLITIKA. NAPILAP. HMIn : . Ktigaidi•«,! ti. T. NsirUiUU\' • Ptlelóa tMt: Zalai ftsr.lv
n.voiqaiou:
a „Klieuliaeaei «• T. «afyt.e.-l.«r-ay..lt)A»u Hsiyknaliwa.
Ili viíjHiiK.i i Ie4el ¦ Zalai Kárára.) .
rolado:
Ma:
\\ HwMokoiat:.,---- 84« évf., 4. sz. Nagykanizsa, 1944. január 7. péntek Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szei&MxMteeg to It indótti vaiti) : Ká-m 5. szam. Sz#«k#*«t4«é*l tm kJswWklvntali toldo» 75. az. ftfaeJeleaft ratad«n hólktítfaup délután.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizet*"! ára: egy hónapra * pon-ö 30 fillér,
negyedévre 12 ponpó 40 tiller. Bgycs szóm: hétköznap 18 nil., innmhainn M till.
A íyagatl lofáslé osak késleltető hadművelet lesz él a döntés FraaciaorszAg belsejében történik?
Hfr szerint Churchill átadja helyét Henderson pénzügyminiszternek ós visszavonul a politikai élettől
BerlIuMI jelentik; A »ayeper-kanvaru-ttban a azovjet erék nagy támadó hadműveletei újra megkezdődlek. Különösen eresek voltak a támadások Krtvojrogtél délnyugatra, de tlhb más ixakagzon Is Az orosz oáactlosok nagy rohama már az elió (ámadá»nál megrekedi a nemet veas-lak elolt. A oroszok egy nap alMt 93 páncélost vesztettek Krivojrog kSrÚl. Estig a németek az egész vonalon megtartották állásaikul, megakadályoztak minden betörési khi/lettl, egyes klsebti helyi betöréseket pedig azonnal elreteszeltek. A harcok még tartanak. lijeiovo Ctrkovnál az oroszoknak egyes pornókon lehint előretöréseit a nemetek meghiúsították, arcvonal rövidítéssel állásaikat mcRitlritcItck.
A kaicok súlypontja Berdlcncv kHrnyí-kín van, valamint Zsltomirtol délié ós délnyugatra alakullak kl súlypontok. A szovjet áttörési kfaerleltl hallatlanul au-lyoa harcokat vonlak magák után. Hcrdl-csevlöl délkeletre és dfilnyugatra a nemetek helytálltak állasaikban.
A Btrdlcscv város nyugati részét védő " német kötelékek lehetővé tették a Jő*
erők elszakadását a várOilől is biztosították a leoéiro-lépésre történő viisiavonalást az előkészített uj állasakba.
Zsltomirtol délre és délnyugatra a német ellentámadások (elfogták a azovjet támadások erős nyomáaát. A szovjet páncélosainak négyttod részéi ezekben a Harcokkan elvesiltette.
Lopalazk körül nagy hevességgel dúlnak a harcok. A délnyugat fcfé elórctoró lámadó ekekel sulyOB harcokéin Itlíog-ták .
Négy napi síünet után megkezdődött a vilebtzkt csata második szakasia. A németek az ettó napén nagyjában megtartották állásaikat.
Néhány betörést helyen a heves közelharcok eredményesek vollak. Német créaáto-aok heves kézilueákbíii helyenként javukra dönionék el a harcQt, ugy hogy a szovjet hadászatilag értékes lerDldnycn.\'Síghcj\'. lein jutott
Tetőfokon i.,7. Inviti lós propaganda
Nyugateurópa inváziójával kapcsolatban az angolszász hirvorés már alig fokozható mérteket öltött. Általában azt a hírt terjeszti az angol hírverés, hogy az invázió most már a közoljŐVŐben, do Jogkesőbb bárom hónapon bolíii megtörténik. Az orro vonatkozó birokot az egész angol sajtó csak ugy\' dönti magából. Eddig eltaláljon az volt a fölfogás, —¦ irjúk, Vii.r^il értesülésekre támaszkodva n töroi. .sajtóban —
hogy nz olözönlé.\'i Kuróiia nyugati pattjain, az Atlanti-óceán montón várható. Most. az angol hirügynök-ségok ogyik-máeika azt a valoszinü-ségot ígyokszik oltorjosztoni a közvéleményben, hogy ezek a boigórt atlantióoeáni parti hadmüvolotok csak hátráltató hadmüvolotok lon-nénok, mig a döntő Összecsapás Franciaország belsőjében, egy ott ulőkésxitott vódohni vonal montén történne
lengyel kormány vonakodik lemondani keleti lengyel területekről.
Céfolfdk fagosxláv katonai hizotinúfi Londonba árhexáaát
Milojovics alozrodos, aki egyik
vezetője volt a docomborbon Alexandriában járt Tito-fólo katonai kül-döttségnok, most mogérkozott Angliába, hógy ott magát orvosi kozo-lésnok vesse alá. A küldöttség ugyan is annak idején légitámadásba körűit ós bomhatalálut órto, minők követkoztébon Milojovics fól szőrnél olvoszitotto ¦ most tartani kell inog-vakulásától. Milojovics Londonba őr* kezemével ka|»csolatban az a hir terjedt ölj hogy Tito katonai bizottságot küldött az angol fővárosba. K» a hir nem felöl inog a valóságnak.
Erő-pótlást jelentenek a Zsltomlr és Berdlcsev vidéki terfilet-átamgcdések
A NTI jelenti katonai szakértője magyarázatát, amely sprint az a tény, hogy a szovjet hadvezetés "j súlypontokat akar elérni, legjobb magyarázata a némot hadvozotós rugahnus taktikájának. A szovjot itt-ott ólért torüíotnyoreségoi csak abból a szempontból bírálhatók ol;
hogy a némot hadvoBotóség minden lohetósóget mérlogolvo ad caak utasítást terÜlotek átongcdóaóro és hogy a némot hadvozotós ozon az uton erő-pótlásokat szoroz. A védőiem, móg podig a rugalmas védolom a némot hadvíi ölés jolszava az idoi téli bá bora bari.
Berlin higgadtan ítéli ,mtg a keleti helyzetet, de nem Ismert léire a (eladatok fontosaágát
Burepa tOldkOzltsngerl pariját Is megerésltették az Invázió ellen
líorlini jolonlés szerint a föld
közitongéri partvidókot éppen ugy mogerősitettek inváziós hiulmüvolo-tok ollón, mint Európa északi és ószaknyugati partvidókot. A föld-közitongori térbon rengeteg aknamezőt Yiolyoztok ol azokon a parti vidékokon, amolvek az ollonség partraszállására különösen alkalmasak lohotnok. A partokon\'.orőditesok,
l>eépitott lángszóró állások ,orős ol-lonállási fészkek sorakoznak a log-különbözőbh móretü lövcgokkol. Európa nyugati és délnyugati\' részén hatalmas oród-rondszor áJl szembon minden inváziós kísérlettel. Norvégiától kozdve végig mintegy 6000 kilométer hosszúságban kiserődök és\' lmrciállások láncolata sorakozik a lövogök -ezreivel.
Berlinből jelentik: Zsitomir és Boidjcsov környékén, ahol a haycoló némot hudoszlélyoK egy részó kapott\' parancs szorint kitért a tömegtá-t madésok elöl, a szovíet nagyobb-I arányú áttörési kisérlotokot orosza-\'ko!,. ezek azonban mindeddig nem vezettek komoly sikorro. A
¦német ellenállás, éppen a kitér5 mozilulatoknál fogva, olyan erőt képvisel, hogy feltartóztatta az ellenséget és a harcok ezidosze" rint stagnálnak. Foltétolozhotő azonban, mondják Berlinben, hogy uj harci súlypontok Kolotkeznok, amolyok alakításával a szovjot ogyolóm más holyekon pró-
Churchlll lemond, utóda Henderson?
ándékoüik tervét
Stockholmi híradás arról tud, hogy Churchill angol minisztorol-nök, miután a Németország olloiű badmüvtletok tcrvoit rfiezJotoibon ki (tólgózía, vissza akar vonulni a poli-tikKÍ?tovékonvHéglől. A.hir washing-.ftni\'értosülésból származik és amo-•\' rikii lapok is közölték. Ugy tudják, ,hugy ClWrchill talán már
:óg ráhajtani politikai,"életből való kikapcsólódásájli. illetőleg. Azt is tudják, hogy Chur-ohill nj?m Kdön jolonlogi külügymU nisztorf.,\'hanem Hondorsont, a\'z angol kormány mostani ¦\'pénzügyminiszterét szeret né-utódául a miiiiyz-torolnöki szóklwn.
Y EdenNtegnapI rábesiéléaének sem slkerfll^ hidat verni :- a lengyel—oroBZ ellenietek között
Mikolaiczik emieráns lengyel mi- I is lesz nehéz létrehozni a megegye
. \' - .7* . ...____,í í, ..11 l „.(,.1 ., ]„.,...,,.! |-1f Al-.lltl.llll»
niszteretntJk amerikai r.togaláeit ott növekvő érdeklődéssel várják Biztosra veszik, hogy erre a látogatásra január második felében sor keMU A legtöbb illetékes hlyen egyetértenek abban, hogy <t miniszlerelsök amerikai ulja és a reá olt váró tárgyalások fellétlenüi előmozdítják a lengyel-orosz közeledés problémáját, sőt egyesek véleménye szerint nem
zést a lengyel-orO\'Z halárkérdésben.
Zürichi értesülés szerint Edén kulügyminlszicrcsütörtökön Londonban Romer lénnyel külügyminiszterrel folytatott megbeszélések :t az orosz-lengyel ellenté:ek áthidalása kérdésében, Eden fgyckeiett megfelelő nyilatkozat megtételére rábírni a külügyminisztert, aki azonban erre nem volt hajlandó, mert a londoni
bál Bzoroncsót. így két uj súlypont van kialakulóban. Az egyik Vitobazk hét, ahol a szovjot á log^hlgyobb orőfeszitéssol igyekszik áttörni, om-litósro méltó siker nélkül. A másik Krivojrog éa Kirovograd vídéként ahol az olsó nagy csata máris a hélllöt fogyVóiuk gyÓBohnévol végződött. Vuroszinünok tartják BerTirh ben, hogy ,
a harc rövidesen fellángol a krimi félszigeten is, majd kiterjed uj arcvonalszakaszokra is.
Boriinlton higgadtan néznek szom-bo a helyzettel, do nom ismerik félre a feladatok salyosságál.
Nflin érték el célokat ni oiux baretiren ax aagolsKásx tianidások
Délolaszország hadszintorén nz angol amerikai támadási olőké-Hzületok az arcvonal koloti szárnyán erősbödtek. Mignauo, Vonatro kör-nvékén és az Adria partján hblyi támadásokat kistíroltok mog. JXufun, do csak helyi jollogü harcok alakultak ki, anélkül, hogy a, támadások céljukat elélhetlek volna; A némot
Komoly a helyzet Rabaul kOrül
fejlőik ki, az ellenség mogazoro7.to
ellenállás és ollentámadósok rond-szorö követkoztébon az ollonség su- \' lyos voaztuségokot- szonvodott, különösön a nyugat folé olynyomuló amerikai egységek veszteségei voltak súlyosak. Az Apenninck vidékén dúló Wvjharok miatt özeken a fronti szakaszokon csak kisebb vállalkozásokra korüthetott sor. \'* ¦\'.
ÜJ-Guu
Tokió, január 7, jai>ánok által .megszállt részól«m, Kinshafontól északra a japánok elszakadtak az el)onBéfftŐI é:i öb kilométerre északra uj állásokba vonultak, ahol készülnek az uj hadinüvolótokro.
A délnyugat-csemle.siKK>áni . harc-területről \'érkézé) legújabb\' jelentés rémiürat a\'helyzet komolyságára.; A Marcim-foknál, Finshafpnnél, ii Olaslor-foknál és a Gambi-foknál folyamatban lóvé hadműveletek ömz-szoíÜggŐ egésztit alkotnak efl úrra
vozothotnok. hogy Rabaul .Voszadd-rotnbo kerül. A japánok á Marco-fok vidékén ogy oílenségCK 1 KÓpÜtŐ-torot \'elfoglaltak1. .A Ql&W-fokttál a japánok egy magaslat^állást t/ibj>-szőr megrohnnioztak ,az állá.i kétszer cserélt gazdát.
Uj-(i{iincn keleti tuirlvidékén is \'egyre, súlyosabb küzdelem
ahnat és- elég ropülótoro ia hajózási utvonalak ellenőrzé-
légi van séru.
Német gyorsnaszádok 6 hajót elsüityeazMtek
Tegnapra virradó éjszaka némot gyorsnaszádok á cornwalli jüvrtok illOlitéli saját veszteség nélkül f>l-snlly(\\sztott«k Ö ollonségos hajót és* qgy őrhajót, ÖssZoson J7.R0Ö¦. tonna-tartalommal.
A nemét haditengerészet: oxidig .1174 oUenségoS mpülógópet lőtt lo,. nagyrészükot liombatorhükkol ngyútf még a lengorfolett, rmolélt boértok; volna a szárazföld fölé. Az Atlanti--Óceánon működő némot buvávnaszá-dok által IdIúU repülőgépek oblwn aí számban nem foglaltatnák.
zalá; közlöny
1844, január 7
KULCSLYUK MELLŐL
V15C8EY BARNA
nagykanizsai várnai műszaki tanácsnok is rcsat vott u BudapoHton építendő uj Korom- automata távbeszélő központ terveim hirdetett országúti torv{KiIyáitaton. Véesey tor-voii, mint n rádióban hallottuk, u bíráló bizottság megvételre érdomos-nok ajánlotta. A szop sikorbon osztozik VócHoy tanácsnökknl Kulicz Lajos iongyol monokült őpitósiunőr-nök ifi, akí jelenleg a MAÜltT tervezési irodájában dolgozik, Volo ogyiilt dolgozta ki Véosoy a nagy .munkát .igénylő a mogvétolro érdemesnek tartott lorvokot.
SBfil\'IHWAKY LA fi KLÓ
nagykanizsai áll. tanitó, aki hosz-biu katonai szolgálat után csak nom régiheii tért vissza polgári hivatásához, az ollón forradalmi időkben n Haza szolgálatában tanúsított igaz magyar magatartásáért megkapta a \' Nemzet védol mi Keresztet.
DR. MERKLY-ÜKLUS
nagykanizsai gyógyBzoresznok, a xalamogyoi gyógysxorész-korülot érdemes elnökének arcképét közli címlapján a Gyógyszerészeti Bzomlo logutóbfii Száma ós hosszabban méltatja Morkly-Belus közhasznú hivatott-közéleti munkásságai, abból uz alkalomból, hogy a délnyugati gyógy szorészíjközösség készül dr. Morkly-líolus éves gyógyszerészi jubi-loumára j
*
BENEDEK ILONA
magyar királyi gazdasági tanárnőt, Benedek líozsó nagykanizsai szorkosztő leányát, a földművelésügyi miniszter a Hzombatholyi ku-rülottól Dobreconbo helyezte át az ottani m. kir. háziasszonyképző és gazdasági iritózetliea, .
*
SZILAGYI MIHÁLY
számvevőségi főtanácsos, sok évon át Zalaogorszog város, jolonlog podig Szolpok városi szátnvovöségénok főnöke, aki prdélyi szivo-lolko mindon lelkesedésével szolgálta magyar- hazáját az ellenforradalmak időjén is, e* Nemzotvédolmi Koresztot kapta hazafias érdemei elismeréséül.
S/essen magvánál Barbarits, Lajos l\'Ml évi Képes Szent István\' Naptárát I — 169 óidat. Ára 3 P Kapható a Zalai Ktalöny küidéhivataltibw.
Tibb miül 30.000 anyag-ntalyáa?t adott ki az eiranli órtea a nagykanizsai lparteslfliet
Számok beszámolója az Ipartestületi életrél
Az uj óv olojén minden hivatal, minden Uitozmufty mórlógat koszit uz elmúlt óastondo munkájáról, akár csak a gondos-köniltckmtéssol leltározó kereskedő, hogy leszámoljon egy év munka teljes Un lényéről, eredményekről.
Az egyik ilyen jelentést a nagykanizsai városi ós járási ipartcutülct adta ki. A szűkszavú jolontés ls>-ható botokitttöst ongod abba, a munkába, amit az elnökség és a testület irodája a másfélezer főnyi iparoa-tábor erdőkében kifojtott. Aki ísmorí az iparosság holyzotét, az nnvng-probíéinát, a rendolotek és korlátozások utvosztójét, amit a háborús helyzet tett szükségessé, tudja csak igazában méltányolni azt az ido-gokro menő munkát, amit a testület kifejt. Az iroda minden tcHtüloti tágnak .mindenkor rendéi kezesem áll, ügyos-Jiajos dolgokban eljár, tanácsot ad, útmutatást, sőt segélyez is, li.-i bajbajutottnak szüksége van i rá. Emellett bokajH-solódik az orszá-j gos hálózatba, hoffy mindig szorosan I együttműködhessek egyetemos ipa-j roskérdésekben, sót akárhányszor j éppen a nagykanizsai ipartestülettől , indultak ki országos mozgalmuk és állásfoglalások fontos iparoskőrdo-sokl>oi>. Mozgulmas, elővon volt a nagykanizsai ipartestület ölető, jóidat adván tovékonységóvel az ország többi testületeinek. Muraköz vitjsza-. kapcsolásával az oltani iparossi\'igra j is jótékony befolyással van.
Míg 1042-ben 08 ipar jogos ítvt\'üiyt adtak ki, 1048-ban csak 63-nt, ami a korlátozó rend el kezesek bon leli magva rázat át,
ltf-12-bon 200 tanonc szabadult fel, addig az elmúlt esztcndól>on 17».
Összesen 1800 ügyet intéztek ol nz iktatókönyv tanúsága szorint, do óbbon nem\' foglaltatik bonno az anyagkiutalási ügyek sokasága. — 1048-ban az ipartestület különösön foglalkozott az anyagkiutalással, a mit bizonyít, hogy az egyes anyagok beszerzésére kiadott utalványok száma meghaladja a 80.000-ot.
A hndbavonuttak sogólyozéséhoz inínd többen járultak hozzá, azok is, akik eleinte tartózkodó magatartást tanúsítottak. A ¦ tagok kpzött mindjobban kialakult az együvétar-tozás érzése, nminek csak az iparos-(ábor látja hasznát.
Az uj esztendő küszöbén, a nagykanizsai városi és járási ijíarteslüíot nyugodt lelkiismerettől tekinthet vissza a múlt esztendőre. Bocsülotes. munkát végzett és ha mindenben nom volt módjában ologot toniy .a . kívánságoknak, oka a mai sulyoVj körülmények, amolvok sokszor om-l>erfeletti munkát követel tok elnökségtől, adminisztrációtól\' egyaránt.
A nagykanizsai és járási ipartestÜlot és a inásfélozrca iparostábor becsülettel állta a polgári front holné vártáját.
(B. II)
Négyszáz méterre a föld alatt
a fahete gyémántok birodalmában
auar m-ii
uj kezdő és haladó
\' Killiín vilitjí az, ametre most Járunk , az olomBzürke toll égbolt nlntt Aulánk raftr elhagyta a várost, keletnek tartunk, a hnjdokió erdő felé, amelynek viilgyA ken évtizedek óta zugnak. znkHtn\'unk a gépek. ÓlJ«l-nnnpa! dübörög n föld és exar és ezer raónkás fear.01 n hegy fa-| láiak, ölének és belsejénok, hogy fel-1 hozza clvlUzAolóuk hHjtóerojót, Jókai \' fekelegyémámJAt: a stenet.
Az országúttól balra kanyarodunk, hogy megközelítsük az egymásbaésifllt két kis bányakorséget Külön világ ez, amerre Járunk, a szén birodalma, Min den órte éa miatta történik. A szénért épültek a hatalmas, égnek liiré, akna-| hasak, a munkástelepek, drólsétélpA-j tják, vili a mos vasutak. HegymagassAgu , salakbegyek tűnnek fel, szirénák bőg-! nek,\'vasasIgAk oslkorogaak ós siAifsl-: hók hazánk el Aszsk felé. A bAnyász 1 cHiik ebboa a környezőiben érzi eletné-\' hsa magát. Itt, akel mAr nz apja ée a aagyapja ls muukAs volt.
Zmhanla a Mélybe
! — 8iép mesterség ez, uram -mondja tstaelllaué azemmel Agy flHtal bAnyász, nkitei a legközelebbi at után érdekiö-düuk MehUnkban az eDgedéllyel, hogy lesmállhataak a béayAba éa megteklnt-hetjdk a féld alatti ütemet, leaa a
tanfolyam kezdődik
MAI0S ÁKOS
gyorsíróiskolája ban
Nngykanlzia, Szent Imre ttarceg-u, 5.
mélyben, lábunk alatt 400 méterre.
Az akna hatalmas épUlotosonsrtjal közftt lAzssIrsmu Minik- fogadja az Idegent. Vast»Iilék esanédunk ewywAK-hoz, é\\m vezényszsvak pattannak és reltORfö energíAk teszaiéflét érezni a levegőben lí^y helvl^ógben fAntssztlkdH rr/^Aba öltözünk. Vaitair, esuklyssKsrU kabAtot kapunk, BséleekarlmAtu kalapot és egy DAwy-IAmpAt Így Indulunk a méhkasként zugó aknahAzban a szál-Illógépukhez BesiAlluak éa a UftnzerU akna <» következő pillanatban süllyedni, kord, u napfényt pedig vaksötétség vAitjf* fel. MAsodpnraenként hat méteres aabességgel zuhaiuok és a gyomrunk tAJAn enyhe émelygést ériünk. Majd hirtelen zökkenés riaszt meg. MegAlluak. A kas Hjtaja felceipndlk és OUT földalatti alagút lAmpAl világítanak lalönk.
— Kz az elsó azlut. SzAstlzenhat méterre vagyunk a töjd alatt mendja a klséróuk. Egy muukAs baszAH és stlllyedÜDk tovAhb. A harmadik szinten stAllünk kt. A látvány lunyllgözöen ImpozAnn. Hatalmas földalatti pAlya-ndvaroa vogyunk. Sürltttt levegővel hajtett mezdonyok kosszu, szénnel rakott pilléket vontatnak. Ilnpárok futnak 4asze. Valahol távol halkan daru-ssolnnk a láthatatlan gépek.
A legnehezebb munka névtelen hőaainól
A mlg a alnpAr mentén befelé Indulunk, a tintát mérnök magyaráz. Útközben betekintünk a aüvatlyunAzha, ahol a motorok nyomják fel a kiu-szlare a bAnyAknak Állandó veszedel-mot jelentő talajvizet. Hatt mAr óvnto-aabban haladunk elóre, mert BZüktHnl
kezd az alagút Acemeatboltesatst ge-rendnácsolatek vAHJAk fel.astAn ellítu-aek a villamos! AmpAk la ée ssak a hA-nyAszlArapálnk kis fénykürAbea haladunk előre, lassan betorkAlva.
A levegő sem olyan friss, mint előbb és szaporábbon lélegzünk. Jobbról iVi
Elhisziilt xasiáicBlsifBit mim még m lulii
Pet6 és Samu v««k»rask«désében
Erx*th«MAr I.,
hogy minél előbb felújított zománcadényhtz Juthaaaon.
balról sötét üregek torka aéz felénk massslrél kepáeeelaa uja kallatazlk! Uost már Bíéaben JArank. A fekete gyémiat oslllog tempAa az Acsoktok köiött Meleg ós hideg Áramlatok vált-JAk egymást ós lábunk alatt viztéceék tröocseusek szót. A waslk oldalon sár-gasainö bányavíz esobsg halknn éi eltűnik egy keresttvAgat nyltAsaa.
Elórkezttlak az első muakoheiylBégfg. Aflsolatok moggöroyedá bottezut alatt, ¦ DawylAmpAk fónyéaól tstylk a maoka. A réselŐkalnpAna remegve farédlk a vastag Bzénrétegbe, amely darabokban bulilk a bAuyAssek Inba nIA. Nem beszél senki. A muakAaak minden Ideg-szálukkal figyelnek, areukea a munka verejtékébon fürdik a fekete Bz4npor. Db még (evAbb ategytlnk. Rgy rézsut felfutó feJtAabea már nauyatlfekve, ké-zIcsAkAnnyal dolgosig köt bAnyAas. PelBÓtestUk meztelen Karjukoa megleszülnek az Izmok, mulat birkóznak a szénnel...
Ét ebben a pillanatban ezer éa ezer bAnyAsz ugyanígy dolgozik Itt lonn a mélyben, ahol a munkahelyeken ott ólálkodik a eujtélég reitju. az omlás, a robbanás, .ül/, és vls halálveezélye tízért valóban a munka hőse! ezek a félmeztelen, verejtéktől téayestesttl emberek, amint életre- halálra hlrkéanuk minden darabka szénért, hogy ull\'ló és millió embertársuknak mflU\'K legyen az otthona, hogy vasatok kattoghassanak aoálsInpArekoo, hogy bajok szelhessék felyök és tengerek hullAmatt, hogy a gyárakban düböröghessenek a gépek és vIlIsmoalAmpálnkból eoha kl na fogyjon a lény.
És mindezért a sok ajándékért htrte-lenébea bem tudunk mással fizetni, mint azzal, hogy amikor albuosuzunk a bánya aévlalen hőseitől, nem ls a torkunkból, hanem a azlvünkböl tör elő az Ösl bAnyaszköszöutós:
— Jé szerenosötl
Karnis Béla
mozi
Rákóozl nótája
Aki olyan gazdag volt, hegy pataki vArAból mindenütt a saJAt birtokán utazhaiott Béusfg ór nkl ezt n gazdag-sAgot mind kockAra tette, mert az ón zetlen hazaszeretet nagyobb veit a lelkében, — ax. a aagyaAgoe feledalern, II SAkóoil Pereno. Nevének fénye an-»A! ragyegóbli, minél Jobban a múltba vész az alakja.
A film nom az egész szabndsAgkar-eot, InkAbb nnnak ellndulAsAt mutatja be nagy hűséggel, gendo* rendezésben. A pesti kritikák egy része az égig magasztalta, a máBlk része túlzott kiest-nyoSRéggu) liriTPAlta Az IgatsAg kii-/.épen víiu v>\\ -i, a fllmnak, hogy iiüjilk az opotc\'.t télé, mert Bok benne a nóta és a táno- Még n kassal tAma-(Un i>i téuo közben születik meg. Nem azabnd elfelejteni, hogy aoél a Hákéozl-nóta HzUletéBénsk a bemutatása, amit költői lendülettel, uj rendezőt meglA-tAssal művésziesen mutat be a Ilim. tlákéozl és szabadsáv ha rea a háttér ennél a szerelmi történetnél, mely olyan, mint a hajnali pirkadás, mikor a körvonalak részletek nélktll bontakoznak kl.
Annyi tény, Ilyen fejedelem él a lelkinkben, Ilyen személyekkel vsgyssk lBmerősök, mint amilyenekkel mogla-merkedbak a filmben. Kevesebb a szó, kevesebb a hasatlawág hangoztatása és aanAl több a saelekvés és &s egyéni áldozat.
HAla Isten, van már néh&ny Hímünk, mely a magyar multbél merül téraáJAt és ezek között rangsorban a legelsők között áll ez a gyorsan, Bzsrveaem pergő film ls, mely a kurucok Idejét eleveníti meg. Kétségtelen, ha ntnosW utal liAiioru, a tömegjelenetek népe\' sebbek lettek volna. A kfteös nsgy sikerben egyaránt osztozik a szereplő gárda, a rendezá éa\'mlndazek, akik kösremüklátsk. Egy lapja a történelmünknek a film, melyre Igazán és mél; tan büszkék lehetünk. N)
Ne rejtse véka alá pengőjét - -.
Vásároljon buzakötvényt!
4234
1944. január 7
ZALAI ICoZI.ON.Y.
kOzbazdasAq
10—12 százalékos batét-szaporulat mutatkozik a vidéki bankoKnáf
A fővárosi bankoknál már botok óta folynak a nagyjában már bo is fejeződtek a zárlati munkák, nme-\' lyok végoztévol áttekintés Bzoroz-luiló majd a nyorsmőrlogokről, Any-ivyi már is kiszivárgott, hogy a zárlati orodroónyok szerint a fővárosi |Wíiizintózotok üzletévo kedvezően alá kult ugy a botot, mint a kiholyozési állomány tókintolélwn, ugyanis az olébbi óvhoz kéjwst mindkét vonalon mórsékolt omolkodés mutatkozik. Jóval nagyobb\'üzleti orodmény konsta-tálliató a pesti biuikok ogyoa üzlot-ágaibau, mint például az áruüzlót-bon, mint az -ezzel kapcsolatos finanszírozási müvolotckbon.
A vidéki pénzintézetek lognagyobb részt már szintén elkészültük a zárlati munkákkal. A pesti pénz intéző-tok vidéki fiókjaitél és affílieióitól olyan jelentések érkeztek, hogy az előző évhez képest átlagosan 10—12 százalékos botótgyarapodás mutatkozik. *,
Kgyéhként ugy ,8 fővárosi, mint vidéki bankkörökhon érdeklódóssol várják a közeljövőbon megjelenő osztalék rondó lotot, amely eldönti majd, hogy a bankok\' mekkora osztalékot nyújthatnak részvényeseiknek. Pillanatnyitag érvényben van az az osztalékrögzitő rendelet, amely meghatározta, hegy a pénzintézetek 4 százaléknál magasabb osztalékot nem téríthetnek a részvényeseknek.
Az egész európai rizstermelés
íiOO.ÜOO ttmnir voll a háború előtt évente, hololt az európai évi rizö-szükséglot 8 millió tonnát ért el. A legnagyobb rizstermelő állani Olaszország volt,-moly 800.000 tonnát tormolt. A háború kitörése után, 1912-ben már 1.1 millió tonna rizst sikerült termelni Európában.-A világ rizstermelése évonto 150 millió tonna körül mozog, aminők tohát körülbelül csak 0.75 százalékát tormol i Burópá. Itt természetesen to-kintotbo kell vonni azt is. hogy Európában a rizs nom fóólol moziéi (tikk és mig példáid- Japánban az ogy főro osó ovi rizs fogyasztás 126 kg., addig a németországi békefo-gyasztúk csupán alig 2.5 kiloiíriimm.
MI újság a budapesti Élelmiszer nagy vósártelopen ?
A Magyar Vidéki Bujlótudoaitó fővárosi jelentése szerint december 80-tól január 5-ig az élő- és vágott-.baromfi piacon az árak nom változ-ttak. — A tojáspiacon a logmaga-tak. — A tojáspiacon a logmaga-A zöldség- és fózolékfélék piacán január 4-től a kávázta és zöldség-fólékro nézve a kövotkoző hatóságilag megállapított nagy keres kódol mi árak érvényesek: Eojeskáposzta I. rendű 50 pongő, II. rendű 34, kol-káposzta 1. r. 00, II. r. 40, sárgarépa I .r. 86, 11. r. 25, petrozso-lyom I. r. 70, II. r. 50 pengő mázsánként. A tibbi áru k^ziü a fi-jes saláta 10,\' a paraj ára pedig 40 fillérről csökkent, inig a kalarábé 10, a tisztított karfiol 40, a sóska ára pedig 200 fillérrel emelkedett kg.-ként. — A gyümölcspiacon a no--moafajtajii alma 80, a szőlő ára pedig 120 fillérről omolkodott, viszont a körte ára 150, a gesztonyo ara nődig 240 fillérről csökkent kg.-
Előléptetések és kinevezések > aagykaiiual
poslahlvatalokaál
, A Szokásos évelejl kinevezések, illetve elö éptetések sorában a nagykanizsai postahivataloknál az alábbi előléptetések történtek: \'
Az I. számú postán: dr. Baksa Qéza postaföliszlet postafelügyeiővé, vitéz Szabó Istvánt poslsföllsztté, Csikós Sándor és Páár József II. oszt. postatiszteket I. oszt. postatisztekké, Döme.János, Zental Józretés Horváth Jenő postafor-galmi gyakornokokat II. oszt, posta-tlszekké, Balogh (lyula. Balogh László és Ujváry Géza postadijno-kokat postagyakornokokká, Csele József fóellenört valóságos fóellen-örré, Döme Károly ellenőri valóságos ellenőrré, Oytrgyák Jánost és Sülé Kálmánt tizenii gyakornokokká, Molnár Istvánná poslasegédtisz et segédellenőrré, Sió Gizella és Hág-ner Jolán kezelőnőket postasegéd-
tisztekké. Herendi Ferenc műszaki segédlisztet műszaki segédellenőrré, Vásárhelyi József I. - o. vonalfelvigyázói 11. o. vonalmesterré léptetlek elő, Illetve nevezlek ki. .... AH sz. (mozgó) postán: Láng Ferenc postafelügyelőt főfelügyelővé, Lehotzky Antal, és Kár-páthy Ferenc I. oszt. tisztekel főtisztekké; Bőrondy Gyula, Pintér László, Persovics Qyula, Várhelyi László és Kaszás József postagyakornokokat II. osztályú postatisztekké, Harcz Lajos, RaffayJ-nőés Németh I.tván postadljnokokat forgalmi gyakornokokká, Vörös György segédtisztet segédellenőrré, Tamás György és Kránitz József üzemi dijnokokat postagyakornokokká, Mikó József II. osztályú altisztet I. osztályú altisztté léptették elő, Illetve nevezték kl.
i vonat mindkét lábát levágta a vélegiaya látogatására ntazó meayasszonyaak
\' . Keszthely, január 7
(Tudósítóul; jelentése) Megdöbbentő szórom sétlenség áldozata fok-szik súlyos állapotban a koszthelyi kórházban.
Konráth Jolán 22 éves szontpétor-fai leány, Aki menyasszony, édesanyjával látogatóba ment vőlogényé-hoz, illetve omlok szüloihoz. Anya és leánya llalatonmárián szálltaklo a vonatról, amikor az még mozgásban volt. A. loány leszállás közben
megbotlott s a vonat alá osett. A kerekek átmentek rajta és mindkét lábát levágták. A szoronesétlonség színhelyére a keszthelyi mentőket hívták ki, akik a súlyosan sérült leányt beszállították az itteni kór-házlla, ahol nyomban műtétet hajtóttok rajt végro.
A I ragikusan végződött háztüz-nézó menyasszony-áldozatát a leggondosabban ápolják a keszthelyi kórházban. : ..\'.\' ;
60.000 teayészallatot osztott kl\'ai ONCSá két év alati a törpebirtokosoknak
pillantásra hihetné\' valaki. Hiszon sok esőt hon a juttatott haszonállat rendes olholyozésérŐI ís nekünk kallóit gondoskodnunk, sőt néha még az állatok takarmányozásáról is mi gondoskodtunk. Számtalan esetben nekünk kelleti boállitáni a törpo-gaztbifáglia\'ii szekeret,\' lőszorszámot, ekét vagy boronát ia. Do arra is ügyelnünk kollott, hogy az állatok szakszói-ütlod gondozás miatt ol no hulljanak, adott esetbon Vissza is kellett vonnunk a haszonállatokat. ))o ozt csak olyankor tettük, ha teljesen kilátástalannak bizonyult a juttatás sorsa,
Az elmúlt két esztendő folyamán 0064 szarvasmarhát osztottunk szét kb. 7 millió pongő értékben. Természetesen ez az akciónk különösön népszerű volt, hiszen a tohén gon: doskodolt a sokgyonnokos családok tojollátásáról is. 2058 lovat különösen olyan lörpogazdiiságokba juttattunk, ahol igavonóra föltétlen szükség volt. Bármilyon nehéz is a sertéstartás a megnehezült háborún viszonyok miatt, 7546 darabbal láttuk ol a törpogazdaságokat. Ugyancsak tőbbozor kecskét és juhot ad-tunk oda, ahol a tehén júliusáról kollott gondoskodnunk. Baromfijut\' tatásunk csak egyéves múltra tekinthet vissza,, éppon ezért ogyolőro csak 40.000 darabot osztottunk szét.
A haszonállatjuttatások végössze-go közöl 12 millió pongőro rúgott. Az ONCKA ozt a munkáját a közjóléti szövolkozolok sogitsógévol fokozottabb inertekben kívánja folytatni. El koll érkoznio annak a nap-
ontói
sagnak mog lesz a mogfololÓ óilat-aUomanya, Hogy oz aztan mit\'jo-lont a tulajjuvitas és a magyar neinzotgazdasag Bzem]K)ntji>ból, azt tabu) noni ia koll hiingsulyoznunk — fojezte bo\'nyilatkozatat Informa^ ter unk.
Az ONCSAi mely igazi hivatása Hzcrinl a magyar néj> szociális fölemelését szolgálja, különösön értékes munkál végzett akkor, amikor megteremtett.} a haszonállat juttatásának gondolatát. Különösen az Alföld sokgyermekes családjai kerültök olyan heíyzotbo, hogy még az egyetlen .családfenntartóit tehéntől " is meg kollott válniuk, hogy" olólcromt-hossők a mindennapi botovó falatot a sok éhes szájnak. A Magyar Vidéki Siijtétiiiléisitó budapesti munkatársa felvilágosítást kért a huszoii-állatniitatások ered mén véről az ON-CSAPÍAL, ahol a kövotkoző ,Lolvílá-gositást kapta:
Alapolvünk, u Bokgyormokos családok mogsegitéso, illotvo a gvor-meksza|ioiiilal előmozdítása. Olyan törpogazdaságban, ahol valóságos harc folyik a mindennapi kenyérért, különösen fontos, hogy az igavonó állat, vagy a tojoló tohén no hiányozzék. Sajnos; szomorú tapasztalatok bizonyítják, hogy sokszor oz a loguélkülözhetotlonobb jószág is
kikerül a sokgyonnokos család közéből. Ezért mindennél fontosabb, hogy ilyenkor mi nyúljunk az olszo; gényedett család\'hóna alá és [letoljuk* azt, amit a mostoha sors megtagadott tőlük.
- A mi munkánk azonban korántsem olyan egyszerű, mint olső
i testeiéből vitt sírkereszt kOrnl dorbézollak a koosaábaa a lalalovól legéayek
Felháborító ügy bon folyik nyomozás már két" hoto Zalalövón.
Egy társaság 10 litor borban fogadott, hogy mulatozás közben támadt vcszott; jókedvükben elhoznak ogy sirkérCHztőt a falu tomotójéből. A fogadási tett kövotto, Az egyik legény kimont azon nyomban a, te-motőbo és ott az egyik nirról kiíé-
pott ogy koroaztot és azzal mont viHsza uuh&jkodO társai közé a kocsmába. Ott aztán folytatták a mula-, tozást.
A jókodvükhon minden ombori érzésből kivetkőzött társaság ollón följelentést tottok és a csendőrség megkozdte\' a nyomozást, ániely még folyamatban van.
vásárollak a bnzakOtvényt
k legkisebb falvakbaa is aagy kedvvel
Erre se volt példa, miójta, viliig a világ: részvényt vásárol a falu népe\', A városi ombernok — leg-alánb is egv roazüknok — mindig volt órdoklődéso az értékpapírok iránt és olég jól kiokosodtak a tőzsdén, történő eseményekről.- Doafalu, a tanya magyarjai nem\' értottok az ofajta dolgokhoz, do nom is voltak
Január
5-től 11-ig
városi mozqó \' sztrm%ddig
Hatalmas érdeklődést váltott ki országszerte s Nagykanizsán is Budapesttel egyidősen kerül bemutatásra a
RÁKÓCZI XÓTÁJA
című reprezentációs film*
Vtl\'dghmiradó
Előadások kezáete : +4, ?6\'és #8 órakor.
rájuk kíváncsiak s ha újságjukban ahhoz abroszhoz értök, hogy mi újság a tőzsdén," mognyálaztak az <¦ ujjukat és lapoztak ogyot.
A Kállay-kormányt. illoti a dicséret, hogy sikerült ogy olyan újfajta, tóidén is jogyzott értékpapírt kifundálnia, amolv nemcsak a városi lakossal\',,előtt vált népszerűvé, do a magyar föld néjwSt is megmozgatta, Es\' ha .magyarázatát korossük a bu-zakotvény óriási nópszerüségónok, ogyszorro rájövünk, hogy a BUZA az a varázsszó, amely a falusi társadalmat is az uj értékpapír mellé Állította. A magyar búzát ismeri a magyar ombor, ha tohát buzakőt-vényt vásárol, nkkqr érti. tudja, hogy olyan értékálló papírba fekteti fölösleges tökéjét, amelynek jövője folől biztosnak érzi mas;át. A buza-kötvény ogy mázsa huzat 40 pengős alapon számit és oz a 40 pongő mindig 40 pengőt ér majd a oiiza-kötvény tulajdonosának kózébon, mert ozt a névértékot a\' magyar
1044. Jnnuárjr
illáin biztosítja függetlenül\' attól, hogy a jövőben miként hullámzik majd a buza ára. fts az ovi fi százalékos komat is mindonkor a 10
Íiongós névérték után jut majd a ülvéiíy birtokosainak a zsebébe. Tekintve,, hegy o? az, uj rt knapír a tőzsdén is .jegyzésre körül, akárki megszorul időközben, bármikor el--.JÜatja buzaketvényeit.
HÍREK
NAPIREND:
Ejjoli gyógyszertári Ügyelat:: Ma az Igazság gyogyse»riar Fi-ut 1%
KUkamasán az ottani gyóeysswc-i&x állandó ügyeletm szolgálatot tart
Naptár. J.inuár 7. Pintek, Róm. kat. Lucfáll. - l\'ro eJt.ins Aitila.
A ÜOÜKOBDO byhWa na 7 érától Mte 6 óráig. (Hófctó, szerda, pestek dölutón ós koddeo egóaa nap nékiwk.1 Tnlofon: UGO.
Leventetisztek lettek a leventeoktatök
UJ rendfokozati elnevezések a leveatelotézménydél
A Levento Jlirkozponl jolonti: A lovontcoktntoi kar hosszu\'idÓn at kifoj\'tetl orodmóiiyos iiiukódésé-
nok ohsmorésoképpen vitéz liéldy
Alajos vezérezredes, az ifjusóg Ifon-védehni nevelésének és a test novo-lésnek orszagOS vezotójo toljositi a loventoparancsnoki karnak azt a regi óhnjat, hogy u jelonlogi roml-fOKOzati olnovozésok helyott uj ol-
nóvozesokot vozossonok Iw a lovonto-
intézméuyné!. Az uj olnovozésok al-knlmasak arra, hogy a lovontopa-ranesnoki kar sznmara széloskoru mogbccsLilést és tokintélyt biztosit-son. «,
Az uj elnovezésok a most inogjo-lont 188.1120/oln. -10. o-1948. sz. rendolel érteimcbori a kovotkozók:
Lovontooktató helyott levante so-ségliazi, fóoklató helyott lovonto tiszt, vozotó fóoktato holyott lovonto fótiszt. Uj rondfokozatot is
bovozot ft rendolot\', oz a tovento vozotó tiszt. I
Ugyanez a rendelet megváltoztatja ük itjuvczotók rendfokozati olnovo-•zésoit is. Az uj olnovozésok a kövot-kozőki\'játékvezótő, raj tisztes (a raj parancsnokának holyettoso); rajvo-zolő (a raj parancsnoka), szakasztisztes (a szakasz- parancsnokának helyettese}, csapattisztéé (a szakasz parancsnoka) és a most rondBzoro-sitott »fólovonto«. Ez kivétoloson csapatonként 1—1 lovento lehet, aki megbízható a szolgálatvezetői toondókkol és a esapát parancsnokát holyoltositoni tudja.
A leven toparai ícsnokok mogszóli-tása: »Parancsnok Ur!«, az\' ifjuvo-zolőké a feljebbvalók részéiről: »Ifju vezetők, az alárendelt leventék részéről: »Vezető Ur!«
Az uj rendfokozati olnovozésok azonnal hatályba lépnek. (LHK)
gép-\'és gyorsírót (nőt) keres délelőtti elfoglaltságra a Zalai Közlöny szerkesztősége.
Rádión és telefonon leadott hireket kell gyorsírással levenni tudni.
— (A polgármester Itthon)
Dr. K\'átky litván kir. kermAnyfŐlaná- j czes, Nagykanizsa polgármestere néhány napos sz-ibadnágáról Ko\'ozHvárról hazatér-vén, ma átvette bivala! i .neléiét.
— (A hodosányl Iovoihj ifjúság) L.zsalk Pcreac állami Iskolai faulté, j
levente csapat parancsnok ve/elfisével lökb \' mint 300 pengét gyűjtött essze karácsonyi ; segély a l a köz>égból liadkavonultak ess- • ládtaglalnak támogatására. Az ösnegyüj- 1 tölt pénzösszeget Almon Látuló körjegyző \' -adta át a frontszolgMalot teljesítik család- , tagjainak.
— Az IBUSZ szlovákiai (tátrai) utazásokhoz fttidó- éa készpénzcsekkekéi ho-/olt forgalomba. Aki nlazni óhajt, mielőbb forduljon felvilágosításért az IBUSZ Irodáihoz. (:)
— (így jrtr aki kapatosan megy haza...) Tudósítunk irju : Az ujbor mceárlotl Kii
Varga Qábor cscrsieglomajl » földműves-neic, aki kapatos állapéiban tért haza a lakására. I\'elesége Mérgesen fogadta a beszeszell embert s megmondta neki a magáét. Válasz és vlszonvilasz röpködött a levegőben, 11)314 komolyak* álra (cre-lóiiail a családi perpatvar. Az asszony felkapta a vasvillát és férjét a ]ob» kezén alaposan megszúrta. A sekesült férjet kórházas kellett szálllputi.
— (Leesett o kazal tetejéről) :
^ Tudósilónk Jelenti: Kránkz Gákor 62 /:\'^vc3 sármelléki íöldmavea létrán felment a szénakazalra. A szénával egyllt azonban Ómaga is lecsúszott a kazalról. Az öreg gazdát bordatöréssel n mentók szállilotlák be a kc:;/tli«iji kerkázba.. —¦ (Megjelent a Magyar Múzsa)
U\'«u|(ilili h/ánid. Oaztcrháfl lnlvnii nm-gd" szIuvoohIu ós mávészell lolyólrutA-nak, a Magyar Mu/sának 9. saáma mást látott niiavIlAget. A vaskón füzet gazdag tartalmából kiemelkedik Oraay Tatre poétikus regény részlete, tovóbbá (icdén> 1 UlbAly „Pesti úuck" olmü most uiogjelent reKÓoyó^ak egy kdlónilió része, Tamás Mlkály, Fehér Tibor, As-gathy Erzsébet, Szltnyay Zoltán elbeszélései mellett Korok b\'ereuo és Létsy Iíodrti késsUló reftésyelból közöl vég a lap részleteket. Igen érdeken foztorhas István „Ceglédi százak" clmil, Kossuthról szóló filmregényének részlete és a gazdag kritikai r*vat.
— (Uradalmak vaakiutalásához szOkaé-gas adatok bokOldése)
A löldmOvelcsUgyi éa közel látasUgyl Biinle/ter az uradalmak vessnysttgal való ellátását a Mezógezdasági Kamarákra bízta. Kzen mvgblzás értelmében az uradalmak részére juttatsnt\'A vas-ulitivíiiivokut a kerületi mezőgazdasági kamarák fogják kiutalni közvetlenül az aradul máknak. Az uradalnak bniadék tnlanul jelentsék be az AlHÓdunáuiull Mezógazdaaágl ganinrának az alábbi adatokat: l. Az uradalom neve és lak-kelye (pontos alm toltllDtetésHeli. 2. Igáskooslk ezárnn. 3. Jgásazekerek száma. 4. Vasal! lovak száma. 5. Szántóterület nagysága, 6. Kiivemit mellett fekszlk-e a gszdaság? 7. Vasutállomás-tól ¦\'mekkom a kovebut távelu^ga. 8. Saját Bzegödraónycs kovács Iparossal
dolgezlko a gazdaság. 9. Községi ko-vácatparoaRAl dolgoztat-e a gazdaság, ha Igen, mely községken ób kivel V
— (Ételmezés-teohnlkal tanfolyam)
A m kir. BelDgvmlaiszter Ur tnárcígs hó l.-f keideliel 6 hóaapot élelmezéstechnikai tanlojyam tartását rendelte el. E tanfolyamokon nyernek kOépzést a zöla-keresztes népélelmezési lat folyamok eló-adéwéi. A tántűtyamra 1944. évi február hé 28-ig lehet lelealkeznl, felvételnek IS évet batatlöir, 3ü évcsaél nem idósebk. feddhetetlen erkölcsű magyar állampolgáritok, akik Ic^alábk 4 kSiápiskotai vég-zellséggel bírnak és r t-felei*\' bázl^itás-gaidasági Ismeretei ,.c! éa gyakoi lattal rendelkeznek. A jeleni kezeseket az E»ye temi Diatletikai intézet lcazg.itéságához (Budapest, Vili., Üllái-ut 6€/c.) kell Intézni. ItAvehh fclvlláfosilás a vármegyei liBttlorvo&i hivatalban (Zalaectrazeg, Vármegyeháza I. e. IS.) nyerhcló (:]
Nem /*sz. naptára 1944-rt, ha nem siet megvenni 3 pengőért Barbarits Lajos 160 -oldmlma Ktp<s Szent István Naptárát a Zalai KősMny kiadóhivatalában.
— (Fouohé emle.klra.taj),. .
Stúfan /welg világkltü regényes életrajzi áfa aligha van elvatá, aki ne (adna egyet s mást Feuckérél, a readárnilniazterrol, aki a forradalom, a oészárság és a restauráció zUrzavaros karának valamennyi rendszerét egyforma lelkiismeretesség tel s egyforma ItBtleaséggct szolgálta. Zweig főforrása cz ni emlékirat veit, amit a francia politikának e nagy kaméleonja vetett papin-.i, amikor kieséit kezékll a cselszövések mtndan fonala s hidegen, tárgyilagosan, semmit sem szépilve, leg-kevosbbé a maga lokkulacxos szereplését, össiefeglalla a lezárt ker sovtéle eseményét. pokché a felvilágoiodáB gyermeke volt. Veit érzéke a közérdek iránt. Nem volt annvira kötet Ugara, mint alngy a kö/tndatbin él: ludolt tekintettel lenni a kSzösséi;re, jé munkása volt olykor a közérdeknek. Ni:ti» eszméket szolgált, luneni a fennálló rendal, akármilyen Is hz. Por-radHlom, cslssár, királ/, iatentagadaa, vallásosság, szabadság, jegmegszorilás mindez mlntfegy vdH neki. A fontol cuk az: rend legyen Pária mcáia és a francia vármegyékben. Csodálatosan idászerQ cz a könyv. Egy nagyon okos, minden eszmén, szenvedélyen, csaknem azt mondhatnák : minden érzelmen tul levé aSlcs, a kortárs éhuónyszerfUégével elmondja azt a sokféle eseményt, amiről azóla könyv-Urakat irlak tele. Jellegzetesen francia könyv, mentes minden kSdlál és zavartál, a hagyományos gallus világosság Iskolapéldája A Fordítat Salgá Ernőnek, a francia könyvek kipróbált tolmácsának munkája iAiiu r, klUtl.\'i.--.)
Köszönetnyilvánítás.
Mlndezoknok. kik felejthetetlen nővérem
6xw. Kumln Ferencné
temetésén résztvettek, vogy lajdol-iiiiintiil bármi módon enyhíteni szívesek voltuk, ezúton mondok hálós köszönetet.
Várkoayl (flrabant) JókiioI
ót családjai
Fesroár Mg behívjak a 17-37 évet olan férfiakat
Ax IdSiekbekaek ko kell lépulOk a kőxtáriaaáft ¦omseti gazdába
Az NTI jolonti Míláhóhói: Hivatalos hirdotmény jolont mog, amely szorint a novembor közepén Veronában tartolt pártértokozlot és a faseista köztársasági párt többi gyűlései egyetértőleg inogáliopi tolták, hogy Olaszországnak sürgős feladata elfoglalni bolyét a háborúban. A pártfőtitkár éppen őzért olrondolte önkéntes totmrzó irodák fölállítását minden kerülottwn. A 17—87 éves férfiakat fobruár l-ig mind behiv-ják. Az idősebb évjáratokat a bolsó folópités munkájában használják fol s özeknek bo koll lépniük a köztér-saságí nemzeti gárdába.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen dróga jó férjem, édesapánk
Herinfjh >iáe,*»">\\;
temetésén megjelenésükkel, vagy bármi míis mödon mélységes fajdalmunkban osztozni szívesek voltak, logedják ezúton Is hálfls köszönetünk kifejezését.
A tnra»xe>tó oawIAal. MMMaMMMMiM
o MEGHÍVÓ.
A VI-VII ker. Keresztény Fogyasztási Szövetkezet
45. évi rendes közgyűlését
1944- január 16-án delitii 2 árakor
a Nagyrác utcai Iskolában tartja meg, amelyre a t. üzlettulajdonosokat tisztelettel meghívja
az Igazgatóság.
Tárgysoi ozat:
1. Igaigatőságl és felügyelő bízol tilgi jelentések.
2. Az 1943. évi záraiémiíisoL clőter-jesztéie, mérleg megállapítása, ai fgaiga-tóiig él IclUgyelöbiiottBág felmentése feletti határozathozatal.
3. Kél Igaigatótági (ag választása 3 évre.
- 4. Öt tagból álló felflgyelóbliotliág választása egy évre.
B. A izövclkeiet hivatalos lapjának kijelölése.
6. Ksetlegea Indítványok.
A zárszámadások megtekinthetők a szö-vetkeset pénztáiosánál (Vajda Peranc. (Peltőtemetó-u. 5. sz.) 4j
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Ar»m«Mm«k Itectii., n.Mumíolóti, hlbojulonliSeűk, uikaz.ra lolvll4,iO!:H4a mlndmi vIUlRK» kórdiiobon
délatött ti-Söli délután IB óí-raifl.
Cg<jK»gBlry-ut 81, toMon ZQA.
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS v!
KHmUAh felvételik Szlklay Ifltzer-llzlctben. Eötvös t«r 34V. \' 1!)
Mfikft és cementárugyártó Illemembe tnnohool vagy Sgyes miHHkávI felveszek. MankovTla, Tetekl-ut 13. 15
_ADÁS-VÉTEL ^
Modern rácllé eladó. Honvéd-utca 53.
_8»
Villanymotort vennék, 3 és 5 lóerősei. Mftiikovfls, Telokl-ut 1Í 50
Eladá egy wm-i-ópap és egy Jókaiban levő oirarniaaikatfial, Horváth Lalosaé, Hutzll-tér 6.
Egy dib modem réalié eladó. Pitóll-ul BO szám. 41
Itl«la1aonb«rát vagy planlnól vessek. Címet kérem a klsdóklvataioa. 43
Kifogástalan fekete békebeli léit] téll-kabát, 4« ez féillcipó eladók. Eöivös-ter 2.
fia
Használt va^ró^aVnakat vc« Brandi, Deák-tér 2. Tcietoa V- 52
Sölélpej heréli ló aladó. Megttklnlhető Kiss fatelepen, Efzsibet-tór 13. 53
BÚTOROZOTT SZOBA
¦mtorvaott szobát keresek azoaaalra. Cimi Szcvcr¦ étterem, Erzsébet-tér. 44
KÜLÖNFÉLE
éa IL.
Doktor mérnöknek Üzenem: .... Találboaia Vlg cxpreuoban szombatoi) este \'/z7 óraker. Szőke angyal 46\'-
Olmnázluml és polgári isk. maajan-lanulók letiltását, rendes tanulók elŐkó-¦zltéiét egyei tanlárgyakból, I IV. oszt. elvállalja gyakorlott tanerő. Klslaludy-ulca 9. 4ÍP.
KALAS KÖZLÚdT
politikai napilap. Hhvdja: „KfliBaiáaiá«IR.T. NaDykaabMA PololŐa kladn : Zniti Kárely. Nviitnauitt t _K*inazaaaagl il. T, Nagykaatzaa"
ayemdijábai Niiyktalisaa. (Nromdaári fotel, tatai KireKü
rilWO:-
íliu:
Houdlotaiil: Tábori posta:-
84.
eyf,, 5. si, Nagykanizsa, 1944. január 8. ssombat Ara 30 finir.
pql\'it"! k*i rf\'l\'MlVJN
SzorkesztAsótóo\'kiadóhivatal: Pö-ut B.-nzám 11 Szurke-sztíaAgl és kiadóhivatalt tolefon 78 bz Megjelenik minden hótkézimp dólután
Felelős szerkesztő: Barbarita\' Lajos
-fitóflzetesl Ara: egy Uó<iapra\'4 pongo áW fillér, -negyedévre 13 pernio 40 tíni-f, \' Egyos számi hétköznap IBRlli. szombatim\'30 (Ml.
Az újesztendei ünnepek alkalmából a magyar belpolitikai eleiben ünneplő megnyilatkozások hem történlek. A súlyos időkhöz mérten az események feleli elhaladva az elmúlt esztendő tmagyar telteit és eredményeit mlérlegclvc tekintetün-Het a inagyar jövő felé fordítottuk, amely jövő az 1911-ik esztendőben nagy külföldi vezető politikusok és államférfiak megállapításai szerint, súlyos, dönlö jelentőségű 6v lesz az emberiség szániára.
v Ilyen kilátások közepette tartót! úgyszólván .minden magyar ember terepszetrnilél a saját kor-nyezetében, \'hozzátartozói körében, számba vott ük nemzeti értékcinkét, megvizsgáltuk azokat a ¦gondolatokat, amelyek részünkre a Duna medencéjében eddig életet biztosilotlak s megerősödtünk azokban az eszmékben, amelyek vezetni fognak minket továbbra is\' a világkőz-vélcmény-előtt a becsület rnte-zejéBN
Araikör az óra mutatója éjfélre lendült s az újesztendő küszöbének pillanatát éltük, felcsendüli a magyar rádióban egy mélytengésÜ, szép férfihang, vi* téz nagybányai Horthy Miklós rendkívüli- követ és .meginttat* mázott miniszter hangja, a harc mezején vértanúhalált balt Kormányzóhely éltesünk testvéröccsének hangja. . Kormányzó Urunk fia, aki tudvnlcvőlcgbrni-ziliai követ volt. rádjóüzonelet küldött a Délamcrikábaa élő magyarokhoz. Bár ez az üzenet messze az Óceánon túlra irá-nyiltalotl, idehaza a területében és lélekszámában meggyarapodott Magyarország is felfigyelhet rá. Mert az üzenet sok olyan verdes igazságot tartalmaz, amíl ércbe leltet önteni s nVár-vátiyba vésni. Egyedül állunk a népek tiagy óceánjában, egy-más kezét keresi minden magyar, egymásra kell támaszkodnunk...-"A világ \'hépel közül kevesen értik rriej* a im\'ngyar lel-külclet\'. A\' magva?-bbvagiasság és önfeláldozás \'sorozaitos történelmi etapokai lud felmutatni s úgyszólván abban merüli ki ezer esztendős "történelmünk, bogy önfeláldozónk\'és lovagiasak voltunk, amit\'alig méltányolt a világ Ezért\' fontos a magyarság, számára s talán nunderi\'más néptől megkülönböztetetten fontos, hogy szorítsa mog egyltnláS kcz\'ét\'vésztérhcs időkben, mert a íriagyar- lélek megtartásáért, az önálló magyar . állami lét és,alkotmányos berendezkedésnek fennmaradása-.
Az angol közvóleuióüy elutasító áíláspoafen van a Csatornán át vezetendő hivázió tervezel szemben
A harcterekén, északon is, délen is, élénk a haroí tevékenység — Tegnap Eszak>Franoiaországot ós Délnyugat-Németországot bombázták o
Kevés remény van, hogy Lengyelország lemondjon követeléseinek töredékéről!*
¦ BorlinhÓl jelentik: Csökkenő hőmérséklet, jogos időjárás mollott folytatódnak a harcok a koloti arcvonalakon. ^
Zaitomimál az elkeseredett har\' cok keméni/cn tovább tartanak. Az oroszok súlyos támadást kezdtek Kírovográd ollón. A délkolotl szakaszon a némot állásokat a Tuguj folyó nyugati partjára vonták visz-Bza> mlg északon a németek ogy Szoviot készonléti állásba vonultok be. Mola vidékén a németek hatalmukba körítettek ogy fontos utvonalat. Mindomo harcokban az oroszok omborvosütoségo rendkívül sdlyos\' volt. A
llcrdicsev vidékén folyó harcok során néhány holyi tolontéségÜ ollonségos betörést a nA-inotek a szovjet súlyos veeztoségoi-vol fizettettek mog. Egy teljesen elhamvasztott váront kiürítoltok. Vi-tobszk vidékén a azovjet-orók mog-ismétolték átkaroló mozdulataikat; azok sikorct azonban meghiúsították. Az északi szakaszon londületes néinot támadások megolőzték a szov-jot támadó Aadmüvolotoínok kífojhV dósét, n némotok betörtek támadásra késsen álló szovjot-kötolékokbe; tpbb harci csoportot n/.étszórlak, illotve mogsemmiAitottok. ¦ " \\\'-
liclaja Ccrkovnál tv/, oroszok\' több irányból ogyidojfl támadásokát indították nagy számbeli fölényben a némot állások ollón, fcle a némoleknok sikprüll a támadási gyújtópontokat olkülönitoniük. Hovos harcok nbikultak ki s azok még folyamatban vannak. Kiov- Korosz-
ten—Zsitomir között a németek négy ollonségos, megrakott tehervo-
natot légitámadásokkal megsemmi-sitottok.
Ninos remény megegyezésre Tito és a jugoszláv kormány között .-• í-j" ,
Kairóból jelentik : v
Rendszerint jólértesülI politikai körök ugy. ,vélekednekv hogy nem mutatkozik semmi reménye annak,- hogy a menekült jugoszláv kormány és THo között jelenleg valaminő iniegegyczésl lehelne létrehozni. \'..>.\'
A partjzán-harcok közben a iíaivjnluftát njévkor megrohanó csapatból 208-at megöllek Más
helyen 104 halottjuk van a partizánoknak, köztük egy dandár-parancsnok. Zágrábtól keletre vívott partizán-harcokban is eleseit egy dandárpara.uc-snok. Összeütközések\' volt dk- Lika vármegyében is, valatmftrtt Dalmáciában. Utóbbinál 50 halóit maradt a- csatatéren és rengeteg fegyver valamint lőszer.\'
Amerikai és angol hangok az invázió túlságos kockázatáról Az angol nsgykövat Hull külügyminiszterrel folytatott megbeszélést
egyike azoknak a szenátorok -
A brit hírszolgálat washingtoni jelentése szerint lord Malifax brit nagykővet bosszú-megbeszélést folytatott Hull amerikai lífiiügyiiilnisztorrel. A tegnap reggel történt megbeszélés után az ufjságlrók kérdésére a nagykövei csak enuyit mondott :
— Az értekezlet, a. két országol érintő pénzügyi kérdésekben la-nácskpjsott.
Londoni híradás szerint Albert Shaller amerikai szenátor,
nak, akik beutazták az európai arcvonalakot, kijelentette, hogy az inváziói feleslegesnek tártja s ez a kísérlet nem lumic mjis, mint töitWíggyilkosság az angolszászok részére. Az angolszász-közvéleménV elutasítja a csatornán keresztül vezetendő üivázi-ós hadműveletek gondolatál, mert tulnagynnk látja ahnak kockázatát.
Folytatódott a német és francia területek bombázása
Tegnap délolőtt 10 óra 10 porctól 10 óra \'20 percig légiriadó volt.
ZÉgrábbin. A horvát főváros légvédelmi ütegei megszólaltak. Az ollonségos repülőgépek több hullámban húztak át a város folott, néhány hullám észak-kolct irányában repült tovább, több
gép azonban, vfldássropÜlóktél ki-sérvo a főváron folott körözött, bombákat azonban som Zágrábra, sem környékére nem dobtak., Tegnap éjfél után rtom sókkal Bszelben is légiriadó volt.
Ma éjszaka rendkívül sok nehéz
ért csak ilymödon tud eredSnféf-iiyes.cn szikra szállni.
A délamerikai magyarsághoz Intézeti rádióüzenet tájékoztatta a tőlünk elszakadt testvéreinkot Magyarország mai belyzeléről s közölte, hogy mi nom kerestük ezt a háborút s \'mégse^v térhettünk ki előle. A körülmények kényszerítő hálása manapság oly helyzetbe hozza a-kis nem-zeleket, hogy talán éppen azzal mentik meg puszta létüket, amit fegyébkénl legszívesebbe rültck volna. A magyaft \'a. sors kényszerűsége folytán v á 11 a 11 as;v*é StÁ te k* iga • m eg*, bozln^az ^rfoimftkal!\' K«zí^ Is* hÍaWayaVtWrfdlu,,Vo^
nemzet, hü mfaradt ezer esztendős tradieióiboz,
Tisztában vágyunk azzal, bogy ebből a nagy világégésből uj világ fog megszületni. Hogy milyen lesz az; ki tudná ponlYi\'-san körvonalazni. l)a egylbizor mos. hogy az egyfjs, népek>,beivel é:; i in^l\'il buh>o .tirjnk ^jv kölesi éi;iékVÍk és. az e/\'nberiség szempontjából értékes UCm\'zefi tnlnjflontagntk fogják mejíálla-\' pilani Kzttket ^itvgojudolatokát
rokfSrl iii^t^r^m^iöVen^TÍ\' a konkluHÓra jtUotl : ttr,\'Ezérb, Uirtrvk nii^ta(r*>k>^l \'«isnaV-n rftdVr»i<f
tását. Meg kell óy\'ínijiíí^^ cr-! köles, a jog éK igajís\'ág tiszteletéi. Hz anind.l^zzátaríozik a iiemzell b\'CesUlélhé\'z! , "\'
: tWéijük, i,őg\\- riőtWMik-
l:;::M|
szAnl\'A, ,»ig<lk • íi^i/dolííthlíat tarftlmifíd\'l\'ádiúOz^K\'lt\' átjulótl ;,/. .Vic,.íi)«ri Xbtffllftíf \\n»Wűr.
^Rhóür\'eail>VéÉí \'tepföfc.
K Es főkéit clvjltc
Uwen a szí-
21
ZAJL\'AI KÖZLÖNY
\' biil boaatáaé repült «1 \'
, London felett.
A MtfcMk aurákat ugy oYáii M hal-
lották. A gépek déli irányban repültek.
Zürichi hir szerint német és francia megszólít térülőtök ollen u légi ¦ támadások tegnap folvtatédtak. Dél-
elótt Hzuvetaégea légi alukulatok lrn*n#iaorazág északi rászébon, dél-után délnyugat Némotorszagban huj lőttek vóéro bombázásokat. Német torülot folott -több bolyon heves légi harcok fojlŐdtok ki. A nóinot légol-háritás rendkívül orős volt. Kduígi adatok szorínt 12 bombázót és 7 vadászgépet löttok lo.
Nem mutatkozik kivezető ut a lengyel-orosz feszültségből Az UMHA-tól várják a megoldás klkánysxerltéeAt
I\'aíoii brit külügyminiszter Komor lengyei kulügymiiiiuzteiiol megvitatta a lungyol kormány szerdai nyilatkozatát, A Timou uzl írja, hogy a lengyel kormány nyilatkozata némileg kétértelműnek tekinthető. A nyilatkozat valószinülog kompromisszum volt a lengyel kormány kebelében mutatkozó kétféle follogú* között Az ugrópont a kérdésben & határok problémája.
Genfből jelentik; Londoni hír szerint
a lengyel miniszterelnök nyilai¦ kozata kiélezte a feszültséget Lengyelország és a Szovjet kőzött.
A lengyel . kormány kijeién tol to, begy tenylogos\'együttműködés csak lengyel—szovjet megállapodás esőiében lohetségos. Addig pedig a lon-gyol ellenállási mozgalomnak szigorúan alkalmazkodnia kell a londoni lengyel kormány utasításaihoz. A longyol konpiny mogjia roncsolta, bogukerülni keli mindont, ami len-gyei lÖldÖl) bonyodalmakhoz vozot-
hutne. Mindenki tudja, hegy a lengyel kormány számúra egy u log-lonlosabb, a megállapodás megkötése Moszkvával. Londonban ugy hiszik, hogy kevés a remény ahhoz, hogy LÁrjgyelorsság akár csak töredékeiről is lemondjon követeléseinek.
A JJio Tat cimü svájci lap wu-shlugloni hírt közül, amely szerint amerikai diplomáciai körökben ugy vélekednek, hogy a longyol—szovjot közelodés ügyében megtörténik a döntés, mihelyt az UMKA megkezdi tevékenységét a felszabad itumló lengyel torüloton. Amonkában és Angliában hajlandóság mutatkozik úrra, hogy
u /talárok rendezésinek kérdéséi a háborít utáni értekezletre i bízzák.
Az UMItA, amelybon a szovjot és a lengyel kormányok képviselői is részt vesznek, hamarosan kikényszerítheti a megoldást az orosz— lengyel kapcsolatok kérdé&ébon.
Jelentós a keled harotór súlyos harcairól
Berlinből jelentik: A harcok Zöito mír videkón a logorósebbok. A rossz utak, a torülof hatalmas arányai a védőknek kedveznek •¦ a támadó szovjet-haderőt akadályozzák. A németek arru számítanak, hogy a támadások ezen a vidéken tovább tartanak s ennek megfelelően megtették intézkedéseiket.
A szovjel-nyomás logerósobb liordi-csortól délro és líolaja Corkovtól délnyugatra. Mindkét helyen uj szov\' jut hadosztályokat votottek harcba. Az ellenség célja: tovább vinni a támadást déli irányba. A súlyos harcok folyamatban vonnak, l/ro~ poliszktól nyugatra a szovjot-orók több bolyon indítottak támadást, azok azonban véres fojjol összeomlottak. Kót helyen az oroszok minden fegyverük és haroigópük hátrahagyásával monokültok. Vitobuzknól
a sötétség beálltáig újra meg újra lúiuudluk az oroszok* do az átkarolás* nem sikerült. A németek kemény harcok árán megtörték az oroszok súlyos \\ és elkeseredett ellenállását. A német támadó ékek egymás mellett hatoltak elóro és három esetben elválasztották u özovjot-ékokol mögöttes összeköttotésoiktől u nagyiészt megseininisitotték ókut. A német Tigrisok Bogitségóvol \'19 szovjet-páncélost elpusztítottak. A Nevei-Kanyar északi részében három bolyén rozotolt a szovjot súlyos támadásokat, azokat a német főállások előtt mindenütt véresen visszaverték. Azután a német ellentámadás a kiinduló pontjukig korgotto vissza az oroszokat.
A keleti front északi ós többi szakaszaim csak tüzérségi foldoritő ós roham-tovókonység volt.
»wwisAw^wwaAasaa^^
Szélesebbre építik ki az iparfelUgyelet szervezetét
Az iparügyi minisztérjiMUiban unnak a régi tervnek a meg valósításával foglalkoznak, hogy az Iparfelügyelet szervezetét az eddiginél szélesebbre építsék ki. Az iparfelügyelők és ipurfel-ügyeleti hálózat létszáma súlyosan tul vau- terhelve azokkal a feladatokkal, amelyek a nagyipari fejlődés során az ináriel-ügyelotrc hárultak. Mindezekét a tennivalókat már csak az eddiginél lényegesen nagyobb személyzettel lehetnetejjesen lebonyolítani. Éppen ezért, minthogy elkerülhetetlen az iparfelügyelők, valamint az oda beosztott tisztviselők létszámának
jelentős emelése, egyben viszont racionalizálni is Kívánják az ipurfclügyoletlcl kapcsolatos összes munkakörökéi. Ezért a munkaügyi kódex kidolgozásával párhuzamosan, amelynek elkészítését líornciniszn ílézn Iparügyi miniszter a költségvetés és u vita során bejelentette, hozzá Fognak annak a tervezetnek a kidolgozásához is, amelynek alapján a kibővült ipnrfel-ügyelettel egyesítik a munkaügyi felügyeletet, sőt lehetőség szerint a munkaközvetítés országos hálózatát is ugyanehhez a szervezethez kapcsolják.
Az elemi iskolás gyermekek légoltalmi biztonságával és az elemi iskolai írástanítás zűrzavarával
foglalkozott a nagykanizsai állami elemi iskolák gondnokságának ülése
A nagy k un i z sai állumi elemi iskolák gondnoksága dr. llaidu üyula kir. kormány főtanácsos oinökléaóvol ülést tartott. Az ohiüki megnyitó kegyolotod szavakkal omlékezott mog dr. Meinl István tiitoktató haláláról, akinek emlékét ób érdomoit jegyzőkönyvben megörökítettek,
LlnÖk ismertette az iskolák lég-oltalmával kapcsolatos különböző ronde Ikozésokot. Általános kívánság, hogy íi gyermekek légiveszély idején tit tartózkodjanak csoportosan egy helyen, hanem még a riasztás előtt, amikor a ráttió megszakítja műsorát, bocsássák őket haza, vagy a távolabb lakókat osszák be a közelebb lakók házaihoz. Erro vonatkozó rendelőt is van a azt Zalaegerszegen végre is hajtották, Nagykanizsán azonban a rendelet mindeddig végrehajtható nőin volt. Kenedi Imre .mérnök javasolta az elemi iskolákban ráilió figyelés megszervezését és folaján.\'ott egy készüléket orre a célra. A rendelet is lohetévé toszi, hogy az iskolák o végből rádiókészülékeket igényeljenek a minisztériumtól. Az erro vonatkozó intézkedéseket a gondnokaiig elhatározta s igy remény van arra, hogy a kérdés a rendőrséggel és a légoltalmi parancsnoksággal is ogynovozőro hozható lesz és az apróságoknak nem kell az iskola pincéjében Összezsúfolódva vagy kapuk alá betorolvo tölteniük u légiriadó ideiét. A cél: • a gyormoksereg inkább szóródjék
szét a városban légivoszély időjén, nehogy komoly \\ veszély időjén egy csomóban érjo ókot u baj. Az iskolagondnok ságnak minden errovoimt-kozó intézkedését a szülők ós a legszélesebb közvélemény ciak hálás helyealéssol fogadhatja.
A kanizsai elemi iskolák összesen 8880 pengőt kaptak légoltalmi célokra. Bőből nz összegből vajmi kevés biztonságot lőhet ma elote-remtoni az iskolák számárai
A gondnokság vitéz Kiló Foienc gondnok előadásában ¦•elfogadta az 19-12 évi
zárszámadást 8407 pengő végÖsszeggol és az 1948 évi s jóváhagyva most megérkezett
költségvetést 8867 pengő kiadással és ugyanannyi bevétellel. A költségvetés esszogéhöz 80 százalékos emelést engedélyeztek.
A személyi ügyeket Ortutay Oy ula gondnoksági titkár referálta. A gondnokság jegyzőkönyvi olismeréssol omlékozott mog Kovács Illés kiskanizsai igazgató nyu-galoinbavonulásáról, akinek körzete vitéz Kiló igazgató folügvoloto alá került. A nagykanizsai iskolák fölügyelője, Lipponefeky Árpád lemondásával helyebo Nóvák Frigyes, a sümegi elemi iskola igazgatója lé-jwtt.
A gondnokság jegyzőkönyvében Örökítette meg a hivatalosan most eltűntnek nyilvánított l\'ádár Károly tanító hazafias érdeméit Ós a hazáért meghalt Kemenesi István tanító hősi omlókét.
Ahány Iskola, annyi föle Iras-tanltAs
Kenedi Imre felszólalása nyomán foglalkozóit a gondnokság iz elemi iskolai uástanjttás íc-lellébb zavaros kértlésével. A jobbradülő írás tanítását ugyanis, mint ismeretes, teljesen kiküszöbölték az ország elemi oktatásban s helyette bevezetlek a zsinórirásl, de engedélyezlek ezenkívül az álló irás tanítását is. Nagykaiüzsán a kél belvárosi körzet ál is tért a zsinórirás la-nitására, Kiskanizsán azonban nem. Két év múlva a zűrzavaron segíteni kellett. Különben sem bizonyult jónak a zsinórirás ta-\'hilása, ami valóságos rajztudást Követelt meg a kisgyeitoiiekektől. Ékkor nniuíliárolm kanizsai iskola tantestületei közösen hozott elhatározással az álló Írás tanítása mellett lörtek lándzsát. Igen ám, de (bár ez az egyik tanterv-szer Qen megengedett írásmód) állóirásu tankönyvek egyáltalán nem léteznek. (1!) S hogy intég teljesebb legyen a zavar, a középiskolákban viszont kötelező kizárólag a zsinórirás tanítása. Hogy mindebből egy év alatt micsoda káosz keletkezett, elképzelhető. Másként tudott írni a polgáriban vagy a gimuáziutmj-ban, aki egy óv előtt került ki az elemiből, tojásként, aki egy évvel később. Isméi irtásként, aki az egyik vagy a másik kör-
A takarékosság tőkét teremt, —
buzakölcsónben aranyat jelent!
zet elemijéből került középiskolába s másként, aki vidékről került akár elemibe, akár kostán-iskolába Nagykanizsán. Ez a zavar mindmáig fennáll, semmi gyakorlati haszna nincs, ellenben a tantestületekre szinte megoldhatatlan oktatási nehézségekel ró, az irnitunuló gyermeket pedig t- bocsánat a kifejezésért! — megbolondítja. A gondnokság most elhatározta? hogy. az Írástanítás egységesítéséi legalább egy város iskoláiban szorgalmazza és kéri a minisztériumot, hogy ebben a kérdésben országos viszonylatban is teremtsen rendet.
Jamar Ilii
uj kezdő és haladó
\' és
I8PIF1S1
tanfolyam kezdődik
MAIOR ÁKOS
gyorsíróiskolájában
Nagykanizsa, Sient Imre harceyu. 5.
1234
INO.
ZAXAI KÖZLÖNY
Aivirőí*az „apróhirdetés" beszél
Érdekességek ámult és jelen hirdetéseiben]^^
^Mutassátok újságotok apróhirdo-(ésoit, mogmondom, kik vagytok!« Bevallom, ozt a közmondást ón találtam ki az ismort klasszikus köz-\'mondás analógiájára. Do a Baólás-inondáfl találó, Mog)- mennyire, az alábbiakból kidorül.
Az újságok egyik legolvasottabb rovata az npróhirdotés. Utolsó oldalakon holyozkodik ol, az érdeklődés szempontjából mégis igon gyakran uz olsó. Bokán, ha kezükbe\'voszík a laiwt, mindjárt az apróhirdotésok rovatánál kozdikV
Bátran mórom állítani, hogy az apróhirdotéflből a leghűbb korképet
lohot ogy-egy váron élotéhől kapni. Az apróhirdetés történelem. Az újságok olsó oldalán közük ugyan a történteket világviszonylatban. Évtizedek után mégis újra irják én pok mindont más szommol látnak akkorára. Az apróhirdetés azonban kor-tolés nélkül, Őszintén, nyíltan visz-asatflkrözi ogyr ogy vámson, társadalmi rétegen boltiI az omlwrok életviszonyait, az viszont, rávilágít
az egyéb oseményokro.
Keressük fol most az apróhirdotésok rovatát és beszélgessünk ol velo bizalmasan.
1907: Eladni való és vevő akad bőven, de senkinek sem sürgős
Találomra kiömöltem egy régi uj-ságkötetot a könyvszekrényből. Ezer kilencszázhotes évfolyam." Bőséges npróhirdolés rovata van. Néhányat kapásból kijogyoztom:
•Méz I. r. porgotott korlátlan mennyiségben kapható 1 korona 40 f.« Az egyik vondégló itt hírdoti, hogv nála 10 pár virsli 40 krajcár. »Most érkezett 5000 darab játékbaba 10 krajcártól 10 fonntig«. »8 darab tiszta sólyom nyakkondó 1 frt«. — hirdeti egy koroskodŐ. Mollctto né-hrtny sorban azt hirdottk, hogy ki-(iniflitják az összos visszamaradt
Őszi éa nyári divat kelméket. Lon-tebb szerény sorokban . fölhívja valaki a közönség figvolmót, hogy pártoljuk az itthon készült cipőket. Az már nagyon kiabáló hirdetés, amikor vastagabb botüvol szedve itry reklámIrozzs cégét,orv kereskedő: Mskolás ruhákat, felöltőkot 16 to-rinttól kezdvo készítek...a
Általában pincsonok türelmetlen hangú, siránkozó, szánalmat keltő hirdetések. Vonni ős eladni szándékozók kiogyonlitottnégét mutatja az apróhirdetés oldal.
1919: mindenki munkaerőt keres; sok az eladó ház, birtok
Az 1010 esztendő rokonságot mutat napjainkkal. Kommentár nélkül felsorolom az ÖsszegvüjtöU apróhirdetések címszavaitt^tortészt korosok, Tanoncot felveszek, Üzlótholvíséirot korosok. Mindenest korosok. Háztartási alkalmazottat korosok. Rzénszü-not alatt középiskolás diákokat csoportosan, is íanítok. Használt gyógy-Bzeres üvegeket magas áron vonzók.
Néhány apróhirdotés azonban manapság nom található. Például: »flr-(eeités! Tudomására hozom a nagy-
érdemű közönségnok, hogy az uj lisztjogyokot hozzám íratni bzívos-kedjonek. Kiváló tisztelettől. Aláírás". Vagy: »Fatolopről kiutalt fát gyorsan és jutányosán házhoz szalutok ...« »Burgonva 1 korona fiO filléres maximális áron kanhntó«, »Sok a bankónk- — vásároljunk!* Ilyon cím mellett hirdotí magát ogy birtoltközvótilő iroda.
A kort igen jellemző hirdetés: »Magyar—román tolmács ajánlko-zik«. _
1935: jelszó: munkát keresek I Nagy az olcsóság
apróhirdotés kiabálja majdnem minden nap, hogy 2 .filléres kífliániso.-kat korosnok. Még Ilyen hirdetés bőségesen van ebben az időben: »Karikagyürük olcsón kaphatók«.
1035. esztendőben egymást érik a munkakorosők apróhirdetései. Számtalan ilvon hirdetést olvashatunk: Joghallgató ollátántt vagv kosztért tanítást vállal. Háztartásban olho-lyozkodne inbolligons nő. Érdekes
1943: a csereüzletek kora
Néhány példa: »10 mázsa tűzifát ¦ ajándékozok annak, aki 2 szobás lakáshoz juttat*.
»Rtrapa csizmát kukoricáéit olcsóról nék«.
»Jó állapotban lévő, középmagas termetre való" télikabátért kukoricát adnék csőrébe*. >.
Hogy milyen hü korképet nyújt az apróhirdotés, azt az itt fölsorol-
tak igazolják: »K6rem a becsületes egyént, aki rózsaszín gnbonáio-Kyemot megtalálta, adja he a kiadó-ba«. sGramafonlemozt, használtat, töröttet magas áron veazok«.
Igaz tohát az a megállapítás, hogy az újság loirérdokosebb, loelartalma-nabb, legváltozatosabb olvasmánya az npróhirdolés.
Tassi 7#íwfí(
Tolvajok dézsmállak sekrestyéjét és
Az utóbbi Időben mind gyakrabban fordulnak elő széltében élelmiszer lopások, kisebb-nagyobb biízi betörések, így van ez Sümegen is. A legutóbbi időben a tolvajok ucm kihíélik már a tdmiplomokat sem. Sümegen a szcntfcrcncrcndi barátok templomának sekrestyéjéből vlf-lelt cl ismeretlen teltesek n*. gyobb mennyiségű tyertyát, azonkívül a barátok éléskamráiéból is iöbb izben tftntck cl különböző élelmiszerek.
A ferenoesek zárdáján kivül más sfun|egi lakosok liázaléján
a sflmegl barátok éléskamráját
is ismétlődtek\' a hasonló pana-\\ szók.
A nyomozás most eredményre vezetett. A tolvajokat elfogták. Az egyik Magyar Ferenc sümegi cipőfelsörészkészitő segéd. A másik egy rotnáiA katonaszökevény, Harcsa József, aki jelenleg taliándőrögdi alkös. Helye-sebben jelenleg az ügyészségi fogház lakója Zalaegerszegen a tolvaj-paj lásával egyetemben.
Egy sümegi orgazda ellen is eljárás ínjult, aki Büchlcr Já-nosné szombathelyi lakos.
Fogházban lévő Ismerősétől lopott és abból Küldött csomagot a fegyházban ölő másik Ismerősének
Poc.ző Mária nagykanizsai, Magyar-utcai lakos nem ismeretlen a bűnügyi hatóságok előtt. Mosl, —- mint a feljelentés mondja — míg egyik ismerőse a fogházban töltötte napjait, Poczó Márta többféle ingóságát eltulajdonította\', azokat eladta és ,az érte kapott pénzből egy, a kőhidai fegyházban büntetését töltő kanizsai ismerősének sze-
retetádományt küldött. Persze csakhamar kiderült, hová tűntek el az ingóságok és Poczó Mária a rendőrségre került. Ott az is kiderült, hogy a Magyar-utcai nőt a veszprémi törvényszék is kcresW-A, nagykanizsai rendőrség elöször^lcnyompzza az itteni feljelentést, azután átszállítják őt a veszprémi fogházba. ¦
Érdekes számok a nagykanizsai közkönyvtárak multévi forgalmából
A szellemi élet terén a könyv a legfontosabb nevelője és szórakoztatója a városi lakosságnak. Egykét számadattal megviláglljuk a két legnépesebb kanizsai közület könyvtárának a Városi Könyviárnak is az Iparoskör könyvtárának évi forgalmát. v
¦ A Városi Könyvtár, amely na-ngyobb részt tudományos munkákkal áll az olvasóközönség szolgálatára, már régen túlhaladta a tízezer kötetes állományt. Utána az Iparoskör 1910 kötetes könyvtára következik.
A Városi Könyvtár olvasóközönsége túlnyomó részben középiskolai tanulókból áll. 1943-b\'an \'1227 egyén kereste fel a könyvtárat és az Igénybe vett könyvek száma lul van a 7000-en. Legfőbb cselben Irodalom- és művészettörténeti művek, utána szépirodalmi könyvek kerültek az olvasóközönség kezébe, de keresettek voltak a néprajzi, jog- és bölcsésztudományi müvek, valamint archeológiai szakkönyvek is. Érdekesen fejlődik az Idegen-nyelvü művek olvasóközönségének statisztikája. Előző évben csak hót olvasó volt kíváncsi a könyvtár C. sorozatába osztott Idegen nyelvll művekre. 1943-ban már 22 olvasó, közel 200 Ilyen könyvet vett Igénybe. Nyelvek szerint így oszlik meg az olvasóközönség létszáma: németnyelvű művek olvasói 163, francia könyvek 9, olasz könyvek 5, horvát könyv 4, orosz tárgyú könyv 3.
Az év legnépszerűbb könyve volt Hitler Mein kampf-ja, uláaa Her-czeg: Bizánc, Qulácsy: Fekete vő-
legények, Jókai: Uf földesúr, Gárdonyi: Az én falum, Oonászy: Buda hőse.
A Városi Könyvtár az elmúlt évben különösen a háborús szakirodalom és a történelemtudomány néhány értékes példányával szaporodott.
Felkerestük az Iparoskör könyvtárát Is, ahol a lelkes és szorgalmas Hűlsz József könyviáros elmondja, hogy már 7 éve irányitja a könyvtárt és az akkori 736-os kötetszámot azóla 1910 kötélre sikerült emelni. Ennek az eredménynek külön értéke, hogy az olvasóközönség kölcsönílllérclböl érte el a f\'Jlódésnek ezt a fokát a könyvtár; meit az Iparoskör költségvetésében nem volt tétel erre a
GVÓGYSZWr-ifieAN KAfHAtO
ZALAI KOZLONYi
1943. január 8
eélru. Elmondja még, hogy 1943-ban 346 olvasó 5000 kötetei vitt el a könyvtárból, ahol a legnépszerűbb müveknek a sorrendje a következő: H.irsAi./i Zsolt: ílni jó, Lewelly: Hová lettél drága völ gyünk, Knlttel: Via Mala és Tlifresc, Molllnáry Olzella: Betévedt Európába, Howard Sprlng: Szerelmetes fiam, Hilton; Megtalált évek.
1943, évben a könyvhasználat! dijakból .38 magyar és 24 külföldi iró művét vásárolta meg az Iparoskör könyvtára. -
A Polgári Egylet könyviára évről-évre fejlődik a tagok Igényelnek s az Egylet szűkös anyagi viszonyainak megfelelően. Ez a kisebb létszámú társadalmi közösség arány-. lag nagy forgalmai bonyolít le könyvtárával.
A közkönyvtárak fejlődési lehetősége a legnagyobb Nagykanizsán. Reméljük, hogy az illetékes vezetők továbbra Is kellő mértékben támogatják a szellemi kincseket gyűjtő és a közönség érdekeit szolgáló intézményeinket. ~ft—-n—l
á IáNS2 25 éves
lafuíenma
A Magyar Asszonyok Nomzoti Szövetsége-\' január 11-ón tartja 25 óvos founiíllAsút ünnepié romikívüli közgyűlését Budapeston o városháza, közgyűlési torniólxm. A nagy- és kiskamzsai MANSZ képvisotíitélvn töblien utaznak fel orro az\' alkalomra.
Huszonöt év nagy idö\'ogy egyo-sülot történetében. A MAfs\'SZ a Haza iránti szorototból, kötolesség-óizésből alakult akkor, amikor 1018 után az alélt magvai\' Haza lassan ocsúdni kezdett kabultságából. Eb-bon az időben nemcsak jó magyar hazafiak álltak újra síkra a magyarságért, hanem dőrék magyar asszonyok is szövetkeztek, hogy a magyar igazságéi-1| o magyar ipa fórt, a iliagyar-házüparért álljanak sorompó-\' ha és megmutassák, hogy mit lehet és\' mit kell tenni akkor, mikor az ország bajiján Van.
E huszonöt év alatt sok határköve van a MANSZ munkájának.
1010 novombor 10-án a MANJ3Z tagjai először szorepoltek nyilvánosan azzal, hogy a Budapestre lwvo-nuló nemzeti\'hadsereget rfiT Országház előtt várták zászlókkal, bokrétákkal. A nomzoti hadBorognok 10 ozor 700 darab fehérneműt 8 hét alatt gyűjtött összo a MANSZ.
A Nyugat-Magyarországért folytatott liaichan is\' mozgósítva volt a MANSZ. Tormay Cecilé a soproni megyeházán zongzotos olasz nyelven kért ignzsásot az olasz katonai mog-bizottól, akinek szemében ¦könny gyűlt a beszédre. A csüggedő magyarsás szivébe pedig tij \'reménység. A \'MANSZ jolontós szoropet vitt Sopron mogmontósében.
A bókorovizióért is fáradhatatlanul dolgozott \'a MANSZ. Olasz és angol- sajtóban és társadalomban folyt a munka kitartással szóban és Írásban. A MANSZ fogadta és gondozta s hadifoglyokat. \'Pártfogásába votto a főiskolai ifjúság- gondozását. Egymásután jöttök lótró: Horthy Miklós Kollégium, Snrolta Leányotthon, a Horthy Miklósné Leányotthon. Szegődön pedig: Atmonoti
PANNÓNIÁBAN SJÜS 8ZAM088Y BABA
n.űvóaztilója mellett
Banáthy Maya
(3 Hunyadi Mimi
* iickmü víiiuSK víüdígtMr epeivé v.
Sxonibiat-vas^rnnp tánc.
Leányotthon létesült,
Szorepelt a MANSZ háziipari munkájával a milánói kiállít ásón. A magyar csipkének, hímzésnek ogé-szon Amerikáig életerős piacot teremtett, A soproni csoport vozotésö-géhez ogyotlon ét\'bpn 10,000 ppngő folyt he "külföldről magyar hunVé-sokárt.
Folytathatnók avval, hogy. hány embort, gyormoket ruházott fol e\'z titatt a 25 év alatt a\'MANSZ, hánynak törölte lo könnyeit, hánynak szerzeit állást. Hány anyának küldött csocsoinő-kclengyét, liány ezer kiló élohiiiszort osztott ki és hány mázsa tüzolószort adakozott. Nem sorolhatjuk fol mindazt^nmit iskolai lioiratásókra, tankönyvekre fordított.
A MANSZ, az elmúlt huszonöt év munkájával nem akar dicsekodni, CBnk bizonyságot óhajt adni arról, hogy az asszonyi munka és kitartás áldozatos úttörői mennyit dolgozrittk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö-votségó célkitűzéséért. Tormay Cecil, aki jiz egyesületét életre hívta, nincs többé, do a MANSZ büszkén, tekinthet múltjára ¦ és reménnyer a jövőbe, Megmutatta, liogy a magyar nsszouvok összefogása nem szalmaláng, hanem a magyar családi tűzhely állandó, biztos tiho. amelynek melegénél pihenést, enyhülést,* so-gitséget talál a magvai: Haza bajba jutott kicsi és nagy gyermeke egyaránt
norx CILI
Egyetlen csőd, BónyizeregyezBéa sem felt az elmnlf eistendőben a kanizsai tOrféayszék terflletén
Számok a nagykanizsai törvényszék elmúlt esztendejéből
A nagyklnnizsai törvényszék segédhivatalt! most állította ö.sz-sze az elinalt 1913. év staliszli-káját ügyforgalmáról és munkásságáról. A nagykanizsai törvényszék áll 9 bíróból, 7 fogalmazóból és 9 Igazságügyi liszt-viselöböl. Ezzel a esőkként hi-vnlnli Iétszámlm\'al á következő immk;íssájíol IVjteHe ki 19 Cl. esztendőben r \' v ,
Házasságbont ás történt 73 esetben az elözö évi 79 házas-ságbonlássnl szemben. Polgári per volt 210, az előző év 207 polgári perével szemben. Hün-lotöpor zajlott lo (101. az Mílzfl esztendőben 1217. riatalkoruak ügyét tárgyallak 503 esetben, az
elözö év 121 cselével szemben. Vizsgálat volt 2fi. elözö évben 29 cselben. Polgári és- büntető ügyekben hozott iléletek száma 1913-ban 1720 voli, iniji 1012-lx;n 1-I53. Sem esőd, sem\' kény-széregyezTiég nem volt. ami az üzleti \'viszonyok . kétségkívüli iobbrafonlnlását (olenti. Iktatószám 1013-bnn 3071 voli. 1912-ben 3117. Kisajátítási eljárás 1913-ban mindössze 2 esetben folylaltitlolt le.
Egy hutai inas területnek ügyeit intézte el a nagykanizsai törvényszék. A számokban nem foghi 11 a l i k benne a k i r. j á rá s-biróság teljesítménye".
KISKANIZSAI ÉLET
Élikanitaa la rétzf venx a MANSZ országos klh-gyntétén
A Magyar Asszonyok Xenizell Szövetsége ez évben január 11. és 12.-én tartja országos nagygyűléséi, ahol az egész ország kiküldöli nsszonygárdája részt vesz a seregszemlén. Ivts\'kni:iv á ról dr, Szabó ístvánné clnöknö, Szollár Józsefné ügyvezető\' és Doroghy Kálmánné alelnök vezetésével népes küldöttség vesz részt az ujonnn felszentelt zászló alatt első \' ízben az országos nagygyűlésen.
Leveritek szinműbemutatóia
Csütörtökön este \\ij népszínművet láttunk a Kiskanizsaí Polgári Olvasó Kör színpadán ,a levente niíldck velők előadásában. Tctl ház közönsége tapsolta végig az elevenen pergő, humoros jeleneteket. Bősze Ferenc Haragszik a ptisztabiró c. három felvonásos népszinhvuve a nmlt század bctyárromanlikájúrí
keresztül néhány egészen nagyszerűen sikerüli népies ábrázolást hoz színre, ami a szir/inlfi-nck meglepő eredetiséget és különleges értéket kölcsönöz. A szereplők a várakozáson felöl miilatkozlak be, könnyű, DDégis alapos készültséget kívánó szerepeikben. Külön kiemeljük a Sárbereky csendbiztosi ábrázoló J:imbor Lászlói. A hti\'mor nagymestere, Lendvay László egy nmlt századbeli n cinről proresz-szort alakított tökéletes eredetiséggel. Czifra Bandi Perkó László daliás alakjában jelentkezett élethűen, míg egy fiatal földbirtokost Rózsa György tolmácsolt eredetien. Poíay László Peti huszárja, aratott még nagy közönségsikert, mig a női szereplők közül Godinu Erzsi, Kis-gergety -Mária, Mátés Teréz, Gazdag Mária jeleskedtek. . A többi szerepeket Magyar László, Simon\'fá József, Herczeg József, Varga ií,ároly, Horváth Károly, Vlnczék Imre, Ferk Elcünér és
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
Telefon: S05.
Nagykanizsa
Fürjesi Boldizsár alakították.
Meg kell emlékeznünk a szép betétdalokról, valamint iSzépúJ! vory László föoktató. irányítása mellett, a rendezői munkáiéi melyet Tóth Ferenc és Perkft\' Lás\'zló végzelL,dicséretesen. Az előadást a nagy érdeklődésre vitló jjekintolteí vasárnap esti), megismétli.*. -.
X/aftaníísaf mÜhedvelöh S*epefnehen A legutóbb- nagv sikerrel előadót! Kádár: ítél az Isten c, szinmü ¦mükedvelöjíárilőja meg. hívást kapott Szepetnckre, hogy az ottani Kultúrház színpadán harmadszor előadják az értékes színmüvet. Az előadás iránt Sze-pelneken is nagy az érdeklődés. Adományok a hadbnvnnnUoknak Sneff Anlal Xagyrác-u. 7. .sz. 50 kg. burgonya. Szimnüelö-adáskor felülfizettek: Anck György (Szent Flórián-tér) C pengő, Plánder László (Zsigár-di-köz) 5 pengő és Horváth Köles, József (Cigány-utca) 2.50 pengő. •
—k—n-l-
A magyar katolikusság , . gyásza
Xagy gyászax vati li ¦ magyar líaloliktissáfTiiak. Gróf Zichy János, a magyar katolíiiz&u\'us,|ialí einberöllőn ál törheletleu és láiifílelkü vo^érí\', visszaadta fen-költ magyar iclkél az Örök jglci Urftnek.
Gróf Zichy János -nemcsak mint politikus, nchuíí-sak mini .izzó lelkű magyar, a szentísl-vání Magyarország eszméinek reprezenl.-ínsn volt tekintély Miliőn cs külföldön, hanem mini hitvalló, bátran kiálló, meggyőződéses katolikus férfi, eszménykép a mngvar • katolikus férfi számára. Gróf Zichy János, akinek neve összeforrott a magyar kalolicizmussal, munkásságával és apostoli lelkületével megbecsülhetetlen szo\'gátalot lett nemzetének és egyházának, amelynek réndithcletlen, hii-valló fin volt mindig. A magyar katolikusság gyászolva áll ravatalánál. • " \'\'
NAQYKANIZSÁN kitűnő helyen, két utcára néző
EMELETES HÁZ
ELADÓ
250.000 P-ért .
Átvehető 150.00Q P.vcí „Óriási borpince is van", jeligére Bopoa hli-dai6b*
Hii,Iíi|iűbI, Au<:rA»sy-ut K . , v
*uAk, kendéi*-éti lenwániinali béir>Bzfi«éaál
RÁKOS
szQyOirjcstelr -.\' sr
Cscngery-ut 13.
legpontosabban készíti.
1943. január t
HÍREK
NAPIRKND:"
Éjjeli gyógyszertári ügyolut: Ma, zonibaton ai Őrangyal gyógyíjzer-iúi- püák-tór" 10., holnap, vasárnap -, Megváltó gyógyszertár Erasábot-lét 21. itzám.
KiskaQizflán az ottani gyogyszar-tár állumló QgyetoUw szolgálatot Un
NapUr. Január 8. Szombat. Róm kat. Szörény. - Pretestáns Storány.
Jinuif 9. Vasárnap. Róm. kat. Szent cjalad - Protestáns Maicell.
ZAL\'Al KÖÜLÖNY
A GOiSFOBDO nyitva vau reggai 7 órától sete 6 óróig (Hélfó, szerda péntek délután ée kedden egóoz nap aéknok. i Tolofon: 660,
- (Kinevezések és címadományozások)
A Kormányzó Ur dr, Kohánszky\' János Jonó zulacgorszegí pénzügy-igazgatót miniszteri tanácsossá, Ur. kováts József zalaogerszegi pénzügyigazgatóhelyettest ós Futó Kóla nagykanizsai pénzügyi tanácsost pénzügyi főtanácsosokká nevozto ki, dr. VorosB Miklós zalaegerszegi pénzügyi titkárnak a pénzügyi tanácsosi ofmot éa jelleget, Félezer Zoltán zalaegerszegi pénzügyi szám-ellonőrltek a pénzügyi számvizsgálói, Wagner József állampénztári főtanácsos, keszthelyi adóhivatali főnöknek az állampénztár! igazgatói, l\'araios DozaŐ állampénztári tanácsosi zalaegerszegi udóhivatali főnöknek az allampénztári főtanácsosi ciniét és jollegot adományozta.
- (A klr. Ügyészségiül)
Ur. Garády István klr. ügyész, akit már korábban Balassagyarmatról Nagykanizsára helyeztek (a Szombat hely ro útholyozott dr. Birkás JÍih^a kir. ügyész helyérő), hazafias szolgálatából bevonult és átvette hivatalát u nagykanizsai kir. ügyéssBégen. 1
- (Igazságügyi áthelyezés, előléptetés)
Dr. Klausz Pál kosztholyi kir. júrásbirót I\'écsro holyozték át. — Bánké Ákos nagykanizsai törvényszéki irodafótiszt az irodaigazgatói címet és jollegot kapta. Csík József törvényszéki segédhivatali gyakornokot segédtisztté, Paulovics Ferenc kisegítő altisztet II. osztályú altisztté léptették oló. . , - (Tiszti értekezlet ¦ városházán)
Ma dőlolótt a nagykanizsai városházin a járás jogyzóí órtokozlotot tartottak dr. Lontay Alán főszolgabíró elnöklete alatt.
- (Credc-gyölés)
Holnap, vasárnap délelőtt fél 12 órakor Crodo gyűlés fess » fehérteremben, <
- (Eljegyzés)
Némoth Mancikát eljegyezte Tóth TtoíBŐ. (Minden ktitőn értesítés- he-lytT) L\\
CO
Angolszász repülőgépek tegnap átrepültek Magyarországon
agyar Távirati Iroda
je
A Mi lenti
Folyó évi január hó 5-ről G-ra virradó éjszakán néhány ismeretlen nemzetiségű repülőgép szállt át országunk légiterén. Az ország területén bomba n«ra] eselt.
A Magyar Távirati Iroda je-
lenti :
Angolszász gépek január 7-én a délelőtt folyamán az ország délnyugati részén több hullámban berepültek és a Dunántúl nyugati részén átrepülve, az ország légiterét északnyugati irányban hagyták el. Bombázásról és károkról czideig jelentés nem érkezett. .
Svájo felett is idegen repülők jártak
Bernből jelentik ¦ Tegnap délelőtt 10 órakor Engndin felett több\' repülőgép repült át, Déli 1 órakor egy négymotoros amerikai bombavető berepült Svájo
ba. Svájci vadászgépek üldözőbe vélték. Az anwrdkni bolmtbázó Bern felett körözött, majd Jh-dendorf felelt leszállásra kény-szej-itelték.
Két kotori asszony és a jövedéki főellenőr ! esete a „fekete" libákkal
Legény József né én Szilágyi Mártonná, kél kotori asszony elhatározta, hogy libájukat »jó pénzért- eladják Nagykanizsán. Amikor a kél asszony a vasuL-S ról a Horthy Miklós-uton befelé ballagott, sokan érdeklődtek a libák ára felöl. 10 pengőre tnr-lotlák kilóiái. A megállapított ár viszont -Í.8Ö pengő. Arra járt Schiller János városi jövedéki főellenőr, aki szintén \'crdcklö-dötl a liba ára iránt. 10 pengő
— (Házasság)
Wítzénetz Jolán zeneiskolai tanárnő és Ivánkovita Forono \'zeno-ibkolai lunár Szögeden házasságot kötöttek. (.Minden külön értesítés helyett.) (:)
- (Kitüntetés)
A Kormányzó Ur zotelaki Tóháty Maiíannu azociália védőnő, zalaegerszegi lakosnak nomzothüségééit u Nemzetvédelmi Keresztet adomá-Invozla. Xetelaki Tóhúthy Mariuntiet sokan ismerik Nagykonizsáii, a Kotró Damo karolta fel, édesapját, a vitéz magyar katonát meggyilkolták. Sok szenvedésen mont át magyar-hűségéért, míg most a , logillotéko-sobh hely is megjutalmazta a dőrék magyar leányt büségos magyarságáért. . .
— (A haditengerész matiné . programja)
A Magyar Iladitongorészok nagykanizsai csoportja január \'10-án, vasárnap délelőtt IV órakor a városi színházban matinét rondoz a követ-közé műsorral: lliszokogy, játssza a honvédzonokar. Megnyitót mond dr. Tholway Zsigmond olnök. Visz-szapíllanlás a haditongmész.\'t történetére, előadás, tartja Skripocz De-zsó nvug. fótörzskapitúny, országos titkár! Tengerészindulót játssza a honvédzenekar. Qyóry Lajos, a debreceni főcsoport titkára voíilóképok-ben bemutatja haditengerészeink di-
Január
5-től 11-ig
vArosi nozoó *****
keddig
Hatalmas érdeklődést v/ltottktorB9dJh szerte s Nagykanizsán is Budapesttel egyszerié °t«avvn kgrüJ bemutat*sra a
\' sAkóczi hót Aja
című reprezentációs film.
Vildgktradó__
Slffaddeok kezdete: i*. te »• t» urakor.
válaszolta a gyanútlan \'kotori néni. Schiller szólt az éppen arra menő rendőrnek, uki a kél Itbás asszonyt bekísérte a rendőrségre, onnan az ügyészségre és egy fél óra múlva már ott Állottak libáslól dr. Almássy Gyula tanácselnök, uzsorn-egvesbiró előtt, Fejőnkéül 100-100 pengőre itéiték Őket árdrágító visszaélés miatt ós u két libát is elkobozták tőlük. Jogerős.
csóséges harcait a Horthy tongor-nugy parancsnoksága alatt lofolyta-tott gyózolmos tengeri ütközőtöket. Elnöki zárszó, majd Himnusz. Január 17-én, hétfőn délután 3 órakor a filmelőadást megismétlik u Nlil\'-mozgóban. (:)
— (Szent Margit-bélyegek)
A koreakoílolom- ós kőzlokodés-Ügy.i minisztor január 19-én, magyarországi özönt Margit szentté-aválásának tOinlékéro, 80 filléres címletű pxííta bélyegeket bocsát forgalomba. A meggyvörös-sziiiü bé« lyogképon 0 királyi koronáról a kereszt javára lemondó magyarországi Szent Margit alakja látható. A bélyeg bárhova szóló posta küklomé-nyok bórüiontositésóro az óv végóig használható fel, a bélyeget azonban a postahivatalok csak június végéig árusítják.
— (Csáktornya! hírek)
Tudósítónk jolontí: A csóktornyai MANtíZ műsoros délutánt rendezett a Levente-otthon disztormébon, a moly megtolt orré az alkalomra. A műsoron budaposti művészek is szo-ropoltek. A tiszta jövodelmot szo-gónyok«« felruházására fordítják. — Csáktornyára órkoztok s ogyolóre ott maradnak a szombathelyi hon-véd-zenészok. Mindon vasárnap játszanak a katonamisén is. — Feren-csina ItozsŐ pénzügyi irod&fótisztot állampénztári tÍBZtto minósitottékát. Bóeze László, Lakatos L. látván éa Szilágyi Lajos adóhivatali gyakornokok állampénztári tisztekké léptek oló. \'. , ,
Oörrrvot a lebehOQecItebb ] ás legrégibb csokoládés hashajtó. 3S öve milliók \' hatznáfják, mert tejesen megbízhat
mm
— (Szerencsétlenség éri)
a családot, ha annak fojo olmu-laszlju, hogy idejekorán gondoskodjék hozzátartozóiról. MüiQonnap tegyünk félre dnitylt, amonnyit tudunk, hogy az apránként összora-kolt fillérekből életbiztosítást köthessünk. Az 1857-ben alapított legrégibb Első Magyar Altalános Biztosító Társaság holyboli: Csongory-ut 2. sz. alatti fóügynöksógo az életbiztosítás minden formájáról fölvilágosítja Ont. (:)
— (Államsegélyek népfifiz-
épltésekrt:)
A föhlniüvolésügyi minisztor 4000 pongé államsegélyt ongedélyozott Báloznak község részére ,ujahb 2000 jxuigőt, összoson 4500 pongŐt a ne-nienirulácBÍ gazdakör, 5000 pengőt Tihany község és ujabb 2000 pengőt a bocföldoi gazdakor részérő gazdasági népház céljait szolgáló épület létositése céljából.
Dr. Karcxag Rescsö
Könyvszakértő1
Nagyksaltaa
Almát
siálllllh 20 kg •• IMlbai hull* luly ib Mlilglt. I. re.du tatalma vesyeaen fiú f, II. mtlo 90 P. Tlaita laluT I. t. 69 P. II. o. 65 P. Ulimillel.
Medgyassy Gyula
Báramaroi>il(et. Poilallok 13.
I. osztályú
szőldoltvánvt éS
avümőlcsfacsemetét
szállít 10% bcHldése Után, felvilágosítást és árjegyzéket kívánatra kuid
GAÁL SÁNDOR
sxílöojtvlny- és gyamölcsla-
kénvlselete Ksszihsly. Hi|du-utca 9.
ZBBálHlÜMHljlitil XZaMlI IH.
m üiiiiiMit ís \\mm úéu mmum ktuiiiiititii
Ptj|5 Laajsa és Samu Lajos wa«kurosfcosl*sélM»«
Nagykanlna, Erisábat-tér 1. ma
UJra égatatt, vadonatúj, tiszta lomanoadényt adunk I
ZALAI &QZHONY
Élénk harook az olaszországi angolsaász támadás felvonulási területein
A délolaa/.országi arn-ontdon tovább tart az angolszász erők támadásának előkészítést\', melynek felvonulási területén helyenként élénk harci tevékenységre is sor került. Alexander tábornok seregeinek arcvonalán \' de rendszeresen ismétlődtek a tá- \' \' mAdások, uhuiből nrra lehel következtéin!, hogy ezek a támadások már a küszöbön álló általánosa támadási tervnek a ki-
bontakozását jelentik. Az amerikai hadsereg helyi tájékozódó vállalkozásokat kezdeményezett csupán, ezenkívül csak\'egv helyen, a Gallióno folyó hitíjii ellen vezettek nagyobb, de erethnénviolen Maradt -/A Inlkozásl. A folyón lulrn gvobb erősítések érkeztek, nano vidékén a németek
sil nn-Mig-több
nmeríkai elörctörísi kísérletei visszavetettek.
Sikertelen amerikai támadások a dólolaszországí harotéren
ra mindent elkövettek cgv szakadék vissznhóditása érdekében. Három kdnvány támadás" után
Berlinből jelentik :
A délolaszországi harciéi\' északi szakaszán az amerikaiak egy kisebb jelentőségű betöréséi a németek ellentélmudássnl elzárták és szűk területre összeszorították. Itj.szaka az amerikai csapatok Víttorc várostól délre j meglepetésszerű táJmadást inléz-tek a német állások ellen, a támadás azonban összeomlott. Vittore romjai körül azután is egész nap heves harcok voltak, melyek során több amerikai támadási csirájában elfojtottak. Az Vnerikaiak Vittorelól észak-
j Ugrásra készen a japán hajóhad
ál.menelilcg befészkellek magukat, de a német ágyuk , pergő -tüze és erős ellentámadás visz szuvelette őket kiinduló állásaikba. Venntrotöl északra és a felső Apenninekhen az erős havazás miatt csak tüzérségi és felderítő tevékenység voll: Az adriai part mellett brit roham csapatokat közel engedlek a német vonalokhoz, aztán kellő pillanatban- íVKu/scinfinisitn tűzzel szétszórták őket.
fstambuli hír szerint Knox. amerikai tengerészelügyi miniszter kijelentette; hogy a japán tengeri haderő csak az alkalmas pillanatot várja, hogy harcba lépjen az Egyesült Államok tengeri erejével
— Ostobaság azt áliilaní, — mondta Knox anjiniszter. hogy a japánok félnek tőlünk !
A Kínában küzdő japán csapniuk főhadiszállásáról jelentik,
hogy a kinai. japán expedíciós hadsereg rőparnnesnoka 12 napos szomleutjáról visszaérkezelI és kijclenletle, hogy a japán szellem dacéi minden nelu\'zséií-.gcl. A japán légierő nagy erővel vesz részt a hadműveletükben. A mezőgazdasági torhtolés fokozása jó eicdniényckkel halad, a kiimi nép, hála a jó teiv> mésnek, megelégedett.
Hirdetmény.
A Zalivárncgyei Kö/joléti Szővstkezst, zalaegerszegi btj. c\'g a tulajdonában levő és az 1941: XV. t.-c. hatálya alá tarlo/.ó 5 holdon aluli zsidó Ingatlanokat nyilvános pályázat uljln kívánja értékesíteni. Értékesítésre kerllliick Badactony-tomsj, Bilalonfürtd. Balaionszölös, Csácubojsok, Csopak, Cserszcelo-maj, Díszei, Hévizszenlandrás, Rév-lülöp, Sümegcsehi és Tihany köz-Bég határában fekvő siőlö- és szántó-íngathnok. Az eladásra kerülő Ingatlanok közelebbi leírása, valamint a pályázati feliételek megtudhatók a Budapesii Közlöny 1943. december 28-án megjelent 291. számában, valamint felvilágosítással szolgálnak az Ingatlan fekvése szerint illetékes
Az ajánlatot mellékleteivel együtt pecséttel lezárt horitékban kell benyújtani, a borítékra csak az ajánlatnak a pajyáiatl hirdelményhen említett megjelölisst lehel rávc elni" más adatot — ideértve a pálya.ófc | nevét is — fel ünlelni nem szabad. Ha a pályázató? pos!a utján küldik be, az azt tartalmazó pecséttel lezárt borítékot külön búiilékba kell zárni.
Pályázati hatáiidö 1944 évi Január hó 25. déli 12 éra A pálvázatok f (bontásának ideje 1944 január hó 26<án d. e. 10 óra. H.-lye Zalaegerszeg, Vármegyeháza. A pályázatok falbontásánál az éldegéltek, megjelenhetnek. M
községi elöljáróságok és a köziéiélt szavetkezet, ahol a pályázati nyomtatványminták is kaphatók.
A\' meghirdetett pályázati** hirdetményből, a pályázóból kizártak közti! az f) pont kimaradt, mely kimondja inéi, hosy nem vehetnek részt a pályázaton önkormányzmi testületek^ li\'zlvlsclöi törvényható \'sfigtik területén, valamint házastársaik, egyeneságu rokonaik és oldalági rokonok másodfokú unokatestvéri,; bezárólag, Apályázó sze mély! feltételeinek igazolásán szolgáló okiratokra vonatkozólag a Buda pesti Közlöny 1943 évi 140. bza-miban kihirdetett 3 600/1943. M lí sz. rendelet\'inlézkedik
Bánatpénz a vé\'elár 10%-a, mely minden egyes birtokra tet1 ajánlatnál kttlön-külön leteendő, illetve be-fizethe\'ö a szövetkezd 52 838. sz. postalakarékpínztári csekkszámlájára.
Köszöhatnyilvánitás,
Mindazon jóbaratokuak, Ismerőseknek, or Irgalmas Nővérüknek és a kórház személyzetének, akik felejthetetlen Jó (érjem temetésén megjelenésekkel vagy bármi mns mádon Fajdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, emlőn mond hilas köszönetet
Lengyel-család.
KöszÖnefnylrtTánltás.
Mindazok, kik felejthetetlen drága Jo édesanyánk, testvérünk, anyósunk és nagyanyünk
6 tv. Htloc L»J*«sné ..UI. TVo|kÓ Mária temetésén megíclenésllkkel, vagy bármely -mai módon métyaégea fAJ-dalmunkban osztozni ízlve-iek vol-lak. fogod[ék ezúton Is hálál köszönetünk nyilvánítását.
. A av*a*o\'A oaalód.
Alulírottak mélységet fájdalommal, de- Isim méftváHozlalhatal\'an akara-lih.in vatd alázatos meRnvuavásttl leírni üli;, hogy forr Ah szeretett drága |é leányunk, testvérünk, menyaíezanyom, ségornónk, Illetve rokonunk "
HORVÁTH K&T4LIK
eletének 33-lk évében rövid szenvedés után, a belesek szentségével men-erősltve, folyé hé 7 én éJlel rltszaf adta lénágns Hkét Teremti [ének.
Drára halnllunk h\'ilili maradványait tolva hé 0-én, vasárnap il. u. lé] 4 érakor (<>*luk a temel* haloltanká\'á-li 1 a rém. kat. effyhlz szarlarláta *rerlnt hparenteltetni és örSk nyugvé-lielyére halyeznl.
Az en«e**le!Ó szentmi<e-áldazat a meabo\'dngult IdkiUdvéórt folyó kó 10-én d c. Tél 9 érakor a felsélcmp-Itmban fog a Mfndcnhaténak bemu-tatlalnl.
Nagykanizsa, 1944 Január ké 8.
A Te jó Itlkad mlndla korillliink éli
Uoru.Ml. Mir\'c-n cs neja szol Mnl<ó K«tallnszHlel,Li]»S.Am>*fér| Nyílra! Zolii (iné. I\'--piic Mártó.., QjaU leal-vérei, T«tn«*ljóu«f vőlegényt, Hvrválh Lajosáé sz SiaU A1....1, HorvAih Fer*»cné az Fliehar Rriaébet ¦ ícir-Jiil, Nyllral Zoltán séKora éa a gyéaxoló i«kon>ao;.
í» sok pénzt t«karit megv ha
nyomjtalyé ny-ezllkaégleftót óa kSnyveii lapunk
nyomdájábanv Fő-ut 5. aSatt rendeli meg.
Efcötétitéshez
papiros
kapható
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁL !ATÓ RT.
Áramszámlák lizetass, raktamioiök, hibB)»iú.ntásskt azakazarO lalvllégoBitis minden villamos ssrdasb&n ¦iélolntt B-tól dAlHtén 16 ói-*i0. Ca>owa;ery"Ut pl, talitej] 2»^-
1A43. ja,nnér 8
ALLAS
Mft\'\'rt éi címeaMmgyárt* fliemembe vspy »«y> m«n|iAat W-Vfaxek Manknvfta Telakl-ut 13. jl
«.i-hii«í»a gyerekeket riMlt, Rrttvfl^.tér 33.
telveizek
rt«»M brlér4la«nyl telvnzek. Oki
Qyai**- éa gépIMnB állást keret dm a kiadóban. «g
Rflvldíiu azakmébaii eyakorlott hlanol. aáiAi«?nft id veri/. Elsinser et flicbrr. i î-Ak-idr I. «S
¦•|Ar<tnSt azonnalra felveaiek. Hottlív Mlkléa-u. 17. ir. Í3
rénatAmaanSl keretek azonnalra. IJuger vaikereakedét. 81
Qép|pA«hMH fárlaa tUztvltelfindl. k| OnAliéan kíinvvl azonnalra lalvui Panp hornájtvkereikedfi. 79
fi-it.lm h AëaW an A dal telveszak koait és lakaatal Llnhart hldir, Uclac. »3
SaffSr ét Mia«««p4aa Alláat kerea. Némát Béla OSntérháia, u. p. Lcndva-vátíthely. 84
ADÁS-VÉTEL
HjiHxnNII ruhét magas Aion vcazfk. Máikul, Kliály-h. 31. 4487
Magái termetre extra zubbony, nadrág, clpé, Aniwny. kaid, axmoklng-ÓNÖny alíale. Clm a kiadóhivatalban.- 20
RSwldÍKoHaarál vaer planlnót «-aiek. Címet kérem a kladóblvataloa. 43
Egy dib modern radié ciado, i\'clód-ul 0 tiánt. 41
Saiélpel béréit ló ciado Megteklnlhelö Klti lateltpen, Kruébet-tér 13. \' 53
Haiznált wa>>rdBép«li«l veta Biandl,
Deák tér 2. Telelőn 12. 52
Villanymotort vennék, a ?a 5 lóerrt-aet. Mankovila, Tejokl-ut 13 50
Kiiiluó állapotban lévő aaalon-Oarnlturai eladó. Clm a kladdban, 4S
42 ta férlt esltma, laketa buudaluiiat eladó. Ctengcry u. 7., 1. era, 58
Lgy gyapjú férfiruha
tnos-u. 2.
eladó Arany
J»iiilnőüLi;ti bohakolanovét vetzek,
Clm a kUdOban. 6]
Ebédlonaxtal, ebédlösiákek kárpl-zva, virágállvány, hangulatlántpa, csillár eladdk Radica Ilona, Horthy-ut t. bfir-dlszmaáru-Uilet. 77
EtariA 16 kalapáctos veraeny-botond gumlBziJlal, ciklon tiansimittzfé, vagy kl-aebbéit cserélhető. Szeiuélyctea tárgyal Szollal Károly, Sand\'."^ 63
Eladó egy fekete téill télikabát. Clm a kiadóban. 82
1 drb YtX\'ífü-ctí almtéttlH. 1 drb konyha««xialf 2 dtb hokedli eladó Atlila-u. »4. 67
2 dib használt vaskályha ctövckkcl
eladó Rákóczi-u. 49. 80
HÁZ ES 1NOATLAN
Bérbaadó Nügykanizsa txomaxédsá-
gábnn. vatut mentén 31 magyar hold li-nyátblrtok, vctétekkel, azánTltokkal slb. Saját patakja van. Rákóczi o. 25. , 11
Eloaarélnóm Keulbelycn lavó adómentes házadat kanizaai házzal, etetlcg rátizetétael. Morlhy M.-ut 11., papIrüzkL
Eladó villa Baialonmárlafürdön. Me«-bízott : Horvllh, Sut-ár-ut 42. \' 70
ZAUII KÖZLflRV
, v >-Jt.lilKftl NAPIUlr.
Uaá}« : „KlZfluáaaáll il. T. Majykkwv^\' Pelaloa kiadó: Zalai Káraiy Nyomaiou ¦ „Klisuaatail H. T. Na«yk«Niu«-
¦ytaiáájáaaa ttagykaalitáa. (NrsaadAárt Ma), Zalai Kirab^
049547
«•oliiiln:
ita:
« évf., 6. sz. Nagykanizsa, 1944. január 10. hélfő Ára 10 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Ára 16 fillér.
StorkeKtíÖHóg co kiadóhivatal: Fó-ut 5. azám. SzorkeaztÓBéRl 6» kladéhlvatall toleron 78. bz.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
Klólizstésl ?ra; egy hónapra * pengő 30 mér,
negyedévre- 12 pengő\' lillér. Bgyesszóm: hótközmi|i 16 lill, s/mi!l>nl»ri 30 (III.
Az európai invázió időpontja az amerikai hajógyártás
ütemétől függ
A német hadvezetés fölénye az egész olasz harctéren biztosítja a harci tevékenység Irányítását
Uj helyzet állt elő a jugoszláv politikában
Berliniét jelenlik:
A keleti horotéren a nagy toll csata nem esikkenö hoveiweggol tovAbb lart. Szombaton 184 orom harckocsit eem-mlaltettok üií\'g. !Lh)í magában jellomzA a csat* mereteire.
. A nimet etapotok hetek óta a legsúlyosabb ktizielrntket vívják, de a szovjet kttdneietésntk a legnagyobb erá-Jeszitésekktl sem sikerlitt a nimet arc-vonalat felgöngyölíteni és a német ellenállást össmnut. A keleti harctér dúli szakaszán KI-re-vegrA* éa Berdlaéev körül femet erő-uödült a Hámét kezdeményez* levó-kenyeíg, mintán éjszaka a némotek
Kirovsgréd városéi kiéritetlék. Kroa kstelékek Aliink szettbe a szovjot témndAsokkiii. Klllflnbfl érővel folyt a karc orv mBgsHlAtl áHaaért; nmlt szenban a ném-lek minden témáit A;-^i\\l szemben megtartottak, rendkívül véres veszteséget okozva az ellenségnek. A váltnkozé és Bzekntlnmtl eb keeen il<-it harcokban a nómetok veszteségei aeei voltuk Jeleatóktelenok.
CaárkaaHzltél délre érákig tartó pergőtüzet /urlliuiiiik bz oroBzek n németek ájtal mór előzőleg kiürített Adásokra. \' -
A Brntolel erdős vidéken a szovjet csapatok helyi előretöréseit véresen vümavorték.\'
Vltf-bnzknél n támndAs harmadik napján az oroszok minden ereinket latbavetették.\' hogy klkényszerűnek a
Zürichi jelentés beszámol arról, lioa^y Fiumét az elmúlt napon heves légitámadás érte, melynek igen sok áldozata van. A légitámadás nagy karokat okozott.
A szövetségesek rombolói légitá-
Ixmdonból jelentik: Az amerikai tortgorészoti államtitkár tegnap esti kijolontésél)eu hanga ulyozta, hogy a csondesócoáni ós az európai inváziós támadások határidojo már meg Ín van állapítva, do a kérdés megoldása a szállító hajókon múlik. Az
német arnvenal AttörAhét, do törekvé--¦iiK.\'t órákig (artó Igon nehéz harcok uiAn meghiúsítottak. Az oreazak leg-alAbb dol felél axerették volna az At-karolAat eléről, de kisebb és
nyomban tlrettsxtlt helyi bttáréseken
tul egyebet nem értek el. KlevWl délre nnflyoba Bzovjot-erok Inhbsierős tAmadAiuit fo^tAk (el a némot vonalak, a helyi holöréaoket Itt la elzárták.
I\'oglevlaóló\'l délre Is megkísérelték az eléreté\'rést hz oroszok, kereaztöl HkArlAk tűnd nyugat és délnyugnt felé In a német vonalakat, azonban ez nem
stkettlt
IlerdlcsevtAI nyugatra á némotok egy elóid napi betörés helvét kiegyenesítették és megsmmiiitttitk egy tgisz siovjet harel cssportot A németek ilt inbb kilométert előrehaladtak észak felé és túlhaladták eközben a régi arovo-aalat Is.
OomeltÓI nj ugatni uj sznvjet elére-torést tartóztattak tul. Rocicn vidékén az örömök betérést nksrtak elérni, de lArandásalkAt erőn német ellenAllAa fogadtál ugy hogy az oroszok, etckély u\'i iili\'iiiyi-n sí¦!;!/>! eltekintve ueni tudtak n klbonta^ozAshoz ezökfléges toro-aet szerezni. Tiz helyen tAroadtuk egy szerre de cenk ft helyen ertek el kisebb ln\'i.vl bít\'lréseket. ezek köitll In n\'zoQbnn három bnlyról estig vlssza-BzurltotlAk óket.
Súlyos léRitámRdás érte Fiamét és tQfcb déleurópai várost
mállást intéztek Dél-Európa ellen. Ezzel a támadással knpcsolatbnn W-madáfl érte Warburgot t\'a Mostart. A támadás eredményeiről részloto-BObh jelentésok hiányoznak.
A szállító hajók építésétől függ az Invázió hutárdlejc
1044- év támaalásai aa amerikai hajóópitó programmjának koresstül viteleiéi fagg- A tavasszal 65 ozoí partra BzálTasra is alkalmas hajét kell építenünk. A mult évlxin 20 e/Atr partraszállási baját építettünk, molyok már a harctorokon bo -Tannak vetvo a Rüzdolombc.
A Rómába vezető országút szakaszán ntm érhetnek el az amerikaiak jelentősebb siketeket
QSud, Tud.) Clark tábornok fó-hadiszÁllásárói jelentik: Az amerikai hexlnorog otórto a San Vittotioba rezetó ut mentet és őzzel olórték a Rómába vozotö országutat. A tudósító rmaróllapítja, hogy sb amerikai csapatok eszel még a felét nem oldották meg feladataiknak, mert au ut két oldalán hóval fedett hegyek
vannak, molyokben a, némot csapatok kitünóon megépített ós mogoró-SÍtett állásokkal rcndolkoznok. Á német állásokból az országút állandóim hatásos tüz alatt tartható. A harc rendkívül fáradságos és olkosorodótt ós nem lobot arra számítani, hogy az amerikaiak ezen a azakaszon jelentősebb sikereket órheseeifek^bl.
Anglia aflrgetl az or«iZ—lengyel megegyezést
kor cikkében azt Irji, hogy amikor a szó-vi-tsépcselt gyengék voltak, nz Atlanti Cartabsn garantAltAk a kis nemzetek sza-bídságil és most, amikor a eiSvelsége-suk eresebbek, azt egyszerűen semmlinck tekintenék.
Snadek Imiik képviselő véleménye szerint a háború utin a világot újra\' fel kell
A loRdonl hlrnrelgAht idenléne szeiint a lengyel t-erütnyank fa a Szovjetunió nak a halAr kérdésében mep, kell epvez-nlök. A Szovjet nsm lehal) k«ckAra Ilyen aránylag kisebb kérdiís minit Nagybrilanitia ée az Kgyesátt Államok rokonszenvét és kapcsolatait.
Iluel a kérdéssel foglalkozik legutóbbi —-\'—u----ii-.ji, rlmA lan. ami-
éplleni és ez csak a béke és az emberileg ügyének szolgalatában lehetséges.
KllciiIannido hírek Giano gróf afas
Iliikül.villául psránek tárgyalásáról
Zürichből jolontík, hogy Veronában összeült a fascista párthoa hü
törvényszék, mely
tagokhól
hivatva van gróf Giano fololt kosni, Ciano gróf tagadja, hogy árulást akart volna elkövetni, hízott olyan mogoldásban, mely a» ország katonai Cselekvési nxabaiiangál mog-hagyja.
Eszol & jojentessei szomlwn homlok egyonoflt ollonkezó jólontés érkezett, moly * sor In* a Ciano és "hat vádlott társa ügyénok tárgyalásait elimpolták, mort az ítélkező törvényszék Veronából Cremonába tetto at székhelyét. Az olasz lajx>k nem kö-zölnok részlotokot az ügyről 6« általában az a vélomény, hogy a tárgya-nagyon rövid Ic-
It\'lS l;iil<iiiln\'ii
folyású lösz. Fordulat a jugoszláv politikai helyzetben
Kairól)ól jelentiki hogy ott nagy figyelműt költött az a hír, amely szorínt a menokült jugoszláv kormány újból megvizsgálja a jugoszláv helyzetet, f&í kairói körök vóíoményo szerint fordulatot jelent a jugoszláv politikában, mort hiszen pántokon még azt jo[öntettek, hogy nincs remény a .Titóval való megogyezésre. Most ugy vélik, hogy Kuhcs jugoszláv miniszterelnök mogkisérll kormányának politikáját szelesebb ala-
SvédortisBg tiltakozik az érdebteraletlelv és ¦> mosskvai egyoldalú döntések ellen
pókra fektetni és mérsékelt liberális horvát és szlovén-ólomokét is folvosn kormányába, akik jolpnleg kösép-keloton tartózkodnak.
Mihalovics tábornok üzonebit intézett a jugoszláv néphez, amely bon azt mondja, hogy a horvát, szerb, szlovén nép sznliadHágáért folyik a küzdelem s hogy azoknak Itt uj Jugoszláviában tökélotos demokráciába, egyenlő igazságban kell ré-\' Bzesülntuk.
Svéd lapjolentésok azorínfc aggasztó Moszkva magatartása a longyol- orosz határ-vita és a Baltikum tokintotélxm. Moszkva magatartása Svédországban is nyugtalanságot kelt. A teheráni nyilatkozat kifejezésre juttatta a nagyhatalmak közös akaratát., hogy a világ ron-dozését a háború után az összes néjxik ogyütlmükodéHéro építik fel.
A félhivatalosnak tekintendő moszkvai Pravda közíéso után azonban másként áll a dolog, ila egy nagyhatalom egyoldalúan akarja eldönteni a kérdésokot-, abból sommi jó nem származik a nomzotok együtt-működésére. Svédország, irjaaüvéd, lap, semmi esotro som fogadja ol aa ¦ érdekterüloti olvot.
Ncui elkerült rést vágni a délolsszorszégl német arcvonalakon
hadsereg helyett két páncélos hadosztályt tartanak készenlétben. A émet Iioí{\\
ltorlínból jelentik
Mignnno és Vonatro között széles arcvonalon többnapos áttörési kísérlet során intéztek támadásokat az angolszász erők a német vonalak ellen. Ezek során
iS\'íijj Villanónál nagyobb r.rök-
kcl támadlak, de csak kisebb
terüleingereséget értek el. A
többi arcvonalakon észrevehetően iartózkodó volt az angolszászok magatartása. Csupán kisebb, legfeljebb századnyi őrével végrehajtott támadások voltak.
A legújabb angolszász offenzíva orodményo annyi, hogy mindeddig nem tudták Barkáiból kiomolni a német védelmi rendszert a cassínol utbojárat kórul. Most San Vitlorto-nal szerotnénok oldal bo járatot biztosítani a síkságra, hogy biztosítsák maguknak a mozgási szabadságot. Ecélból a meggyengült umerikni
A keleti hadszíntéren dől el az európai hábnru
iMtéi azonbón felkészüli az elleneid stándékaival szemben.
San Vittíiriii mellett olyan szívós német eHenálláara találtak, hogy nem.-sikorüU a német vonalakon rést vágniuk. Veualro környékiéi kisobb erők Iwlyi olŐroUiréHekknl indított támadásai megnja\'stiltík.
A német luidveít.tés IVs.nyc az egész olasz hadszíntéréit kezében tartja a harcok vezetéséi. Az Ajionnínok hóviharom vidékén háropi folderitő osztag Vuuadásait verteik vissza. Egy német rohamcsapat az Adria mentén éjszaka\' át-törto az angolszász vonahUiat é» Ttoscíinoíg tört olflro, majd foglyokat ejtve visszatéri .kiindulási hídverő. Tomasonál indiai raapatók támadása ("ísszeomlott.
Berlint január 10 A keleti arcvonalon folyó azovjot-táma<tások most már általános of-fonziva jellegét öltötték, amely az utóbbi napokban egyre ujabb front-szakasxokra terjed kí. A vasárnapi jelentések szerint német katonai körökben az offenzívát a Szovjet rendkívüli erőfeszítésének tekintik, a melynek célja a keleti némot arcvonal Bxétvoréflo.
Ha egyszer köztudomásra jut, hogy a BzOvjot milyon óriási ember- és hadimiyagmennyiséget vetett
bolo az .offenzívába, kétségkívül csodálkozik majd mindönki, hogy a Szovjet még mindig milyon erófe-szitésokro volt. képes, - mondjilk német katonai kérőkben.
liorlinbon leszögezik, hogy kclc-ton most már a döntésért folyik a harc és az irt kélsógtelon - ^íjapit--ják mog - hogy a» óurépW habom a keleti arcvonalon dől oL nem pociig a légiháboniban, sem flfasz-országban, sem podíg az invázió
scgwégóvo].
ZAJDAl\'&oglflNTi
jnatiér U
Tibb mint 3000 bold birtokot Jnllatott a magyar kormány 16 délzalai község népének
laki és benunooi bekötő ni, fölépült !1 sormás j, bocsohnlyi ús kiaróesoi ¦ iskola, u korülot kózsőguilíon sorban 6pQ(nok az ONOSA-házak a, sok-gyonnekos szogény családok 6a miui kánok, földművesek leszóró, több mint 3000 kut. hold térülőtől zsidó öa\' ugyéli nagybirtokból osztott ki a magyar kormány a nagykonizeai ¦kerülői 10 közsőgőnuk nópa között, Míndozl a községi MI3P szervezőtek kezdeményezésem, vitéz gróf Toloki Béla ÍÖispúu, vármegyei ]n\\ri-olnök és Ilovszky János országgyűlési kópviaolfi hathatós közhovotéV-vol és támogatásúval sikerült elérni. Hogv pedig a nagykanizsai korülot mii Dunámul egyik loglobban kiópi-lolt 6b megalapozott nlRP-korüloio, nz annak n cóltudatofl munkának orodinónyo, amit dr. Tholwny Zsig-mond jjnrlvozolövol uz. ólon a korülot leikos vozo tősége ős Czulok Józaof keniloti titkár végoz.
.Az n j ,csztoiid«bon « MEI* nnpry-kunizsni korOloto még az eddiginél is fokozottabb mértéklx\'n Veszi ki részét a nemzeti énitö munkából.
(li. R.)
w>^t»aaaaa»^aa^ljj«t^^
- Felakasztotta magát egy nyugalmazott kalauz Kiskanlzsán
Vasárnap dolutali litánia után nagy riadalom voli KisKanizsán J» Hunyadi-tőr 8. Bzámu ház \' olétt, ahol Imroi László 52 óvos nyűg. MÁV kulriiiz lakik családjával.. Az törtönt, hogy míg u házban lakó .hozzátartozók—távol voltak, Imroi, László valnlioimnlKí-gy ruhaszárító kötelot koritott ós hátúi a gazdasági épületben felakasztotta macát. Miro a hozzátartozók ós szomszédok rátaláltak; már halolt volt.
Imroi, aki n kiskani/sai közólel-beo is\' jelentékeny azoropot vitt, az
•* Aíi elmúlt esztendőben a Magyar filot Pártja, dacára a mognolwaodott viszonyoknak, bocaülottol votto ki részét mindenből. A nagykanizsai jiártkerülol obho a nemzotópitő muri kába loljps orojévol bokapcsűlódptt. Fáradhatatlan lolkos tovokonyaögö-vol, állandó fel világosi ló munkájával, korülotlátogatáaaival,\' tagjainak ügyeivel vaiö íöréilósóvel, folytonos épitn munkájával hatalmasan megnövelte ós. kiépítette táborát. lOrós, Öntudatos, fegyólmozott szorvozotho foglalta össze mindazon orőkot, u molyok az uj Magyarország fölépítésének\' nagy- munkájában, mogfo-szitelt erővel akarnak dolgozni. A párt a szociális ős éj)itó munkából is nagy mértékben kivotto részét á lofolyt osatondőbon. Községi szorvo-zotoi mindoiiütt részt voltok a Haj-tárai\'Szolgálat munkájában ős mindent olkövrltok, hogy segítségén* logyonok \'i bizalommal hozzájuk fonluló magyarBÚgnuk.
Közbenjárására megépült a hagy* kanizsa hájcBa— murnkoicszturi ut épités alatt áll a fűzvölgy hosszúvölgy honink komáromi, a zalauj-
utóbbi időhon búskomor volt és ltóha egészen znyurosan vistrllfodolt. lílózö napokban a förhőnei hegyen\' volt — mint a hegyközség olsó elöljárója —\'• ős csak szombaton osto tőrt vissza családja körébe,, Vasárnap délután, valószínűleg hír-\' tolón olmozavarában; köyotto ol végzetes tottét. Imrei László, valamint egész családja köztisxtololnok örvon-dott Kiskamzsán, ahol murv niog-döhbonóssol fogadták » tragikus oao-ménv hírét.
MAGYAR HONVÉDEK HYQMAB\\N A SZOVJET-FRONT POKLÁBAN „Jól vagyunk és sokat gondolunk rátok!"
(itonyéd haditudósító sxd) Ugy fogfidtak bennünket, mintha otthon tővetftnnk volntv bn ti Ka\'amb-duoos kink>i|iiiii, valamelyik Hrirgltn-nljal faluba. Appea regeel volt. A forró tfk^te kellomoA illalot araszt r fenyőfára RzobAkbim A fáinkon türóarelt dAszkakrn „plniiélt" rajzok, valamelyik katoaa csinálhatta. Délre kiállt a nap.
A riatalaroö BáttlÓB\'parancsnok levelet Ír, vrflahova a Maros-mentőre, nóbanynn kértyAznak, a nzohAban mér .loterftlk\' nz as/lnir, onaJkAkat .azorvl roMink", meg .kulncsfodőket" öh az egyik aarakzHgbél előkerül a Jófajta marosneitl bar In. Valamolylk Ilunak asomagja jött. Hét mikor bontkatj&k aaag Jobbkor, aalnt atost: amikor von-dógeket kapott az arűd.
Hányszor olvadék odnhaza a zttld-aalull lébori lapokon ezt a rövid mondatot. Sokszor i\'Bak "Ozt t-a sommlmant. Mlntlin feleslegesnek tartnaék ttt künn az orooz falukban elszórt honvMotnk, hogy tübbet Írjanak, hiszen ebben az egyetlen moodatban elmondtak min dent.
Talán Igazuk la van.
Legalább In ez Jut az eszembo, amikor valahnl ott az ordővldék gyomrA-baa, o kötio^envlrradó hatanlon betó-vedltlnk egyik erdélyi honvédozred .Caaba" eródjebo. Köröskörül még ezürko kfd ül n gőgösön égnekraeredó vSröatenyők körönéin. Keletről a l\'rlp Jet naeg a Dnyeper bAromaztlg felől már Untai; a félve kolő oroas nap kezdte azéimorzaolut a ezéleare terpeezkedott kődoaomókat.
Az erőd ott Ali az ut meg a patak kereszteződésénél.
Körülölt.) kiirts hz erdő és a ledtn-döit fatönkök fölött húzódik a kótflerofl, azögea drótakadAly. Kgy két raegha-gyalttatörzaro a batArJelző óriás bptUk hinl-.iík: ezen túllépni halált Jelent. Az erőd előtt vezet a megrongyolódntt ut; ¦lásik oldalon mélyrevAgott medróben ballag ti IhbhuvIzU folyó
A téiapoul dombtetőn áll. Községnek, vagy valamiféle településnek nyoma sínes. Exyedtll élnok bonvr-dflnk. Vö-rosteayű törzsekből Aoaolták nz erf-dót, magasfaépltott támfalakkal, körös körül klvAgett lőrések, a hld lrányáVtan ki-Apltott aarokb&stya. Ott áll a géppuska, Bátorlappal betakarva.
Az erőd udvarán áll nx egy ISmbben Apült klaerőd, gyeplő*Iával körülrakva, formássá, gondoaan ee Izléaasen, föbe-
^rátánál egy fehérbőrű fonyőtörzsek-I ácsolt székely kapu, égetett hetikkel ráírva: ,CMba királyfi erőd*.
Huszonnégy azókely-honvéd harotőrl otthona.
Három hoto nem láttak Idegent.
Hont rslndenkt örül. Mindenki mosd valami kedveset, híreket adunk nekik, képeslapokat meg nóhány nálunktalált njoágot és ők ls beszélnek, megered nek a szivek, valamonnylüknok van valami elateaólnl valójuk és mire /fel-
ax elhatmált KRYRTON lámpákat? Add elő, új TUNGSRAM lámpa) ve-sxolt, a régit pedi^ a kereskedőnél beváltom, pémt kapok érte.
kolünk n Jólztl gulyás-ebéd mellől, már tudluk, hogy Ilalog Péternek most született meg a haruudlk Ila, AdAm lett a neve, a eslki Porlik-házhan mog Inkzl volt: férjhez ment a legfiatalabbik Portik lány.
így tart egéiz f>stlg.
Odakinn nz erő,1 előtt Alinak nz őrszemek.
A kályMban JólzUon pattog ;«. halogatott fenyőfa, kollnmiis melog Arad szél a uzohAlmn, az nmherek demku-Atryakon ülnek, kigombolt 7ubhonyban, kényelmesen plpáznuk ós sürün fújják a fiistdt.
„Kiindultam szép hazámból, szép korok BrdolyorstAgból.. Ezzel kordtek.
Lekerültek a fal\'ikról a bogodUk. keltő van, a liarmoaikn In hullámzik m\'ir ós h7. egyik flu n karcsú bnlalaj-kaii kíséri n zenót.
Csupa Jókedv és faangalat lelt a .Csaba királyfi támpont*. Az emberek könnyebben viselik az egyhangú, Ideg-klmerllö és fárasztó orö\'t<szalgálatet, gyorsabban múlnak a aapok ás a hetek és ttrelraesebbea várják a nnbezea érkező postát.
Azután a ml nótálik kUvetkezaek: „Hullámzik a buzateager..meg .Édesanyám kösso fel a kendőt n fe-Jére.".»* és .Nincsen anayl tenger csillag az ógon..." Ugy elnmk a nóták,
varos! MOZGÓ Szerdától —" ¦ . ----- keddig
Január
5-től 11-ig
Hatalmas érdeklődést váltott kt országszerte s Nnqykanlssán is Budapesttel eaij-időben kerül bemutatásra a
rákóczi kótáj a
olmü reprezentációs film.
\' Vlldghiradő
SIÓaddsok kezdete: j4, ?6 és j8 órakor.
hegy boleköunyozllnk valnmonnyfon. KínértMlen mi mély ccud van a fedezékben, a sovány lényü vlaszmécses pislákolva ég nz asztalon, odakintről Hálianéha belesir a nótába a nekivadult szél
Do csak néhány porcig tart ez a oeklbuimlt csend..
Pillanatok alatt klpsrdül egy táncoló listai csíki logénv s már Járpi Is a :.:!r,Ui..l..irV a többiek körülállják, tapséinak u-kl. C-y kivirágzik a ban-gulal, mint egy t-zUretulánl bueaun.
így korlMUnk a deszkákbél asazerölt ágyba ^
r-i ¦».-¦«- ¦ - a osond laaaan ráül az eredre, arra gondolok, Igazuk Is van a rövldsoru tábori lapokban Mit l«lrtmi-nának mast. ¦ i >¦ » nöláa este atás, á Csaba királyfi l&mpenlrel.
.Jól vagyunk és sokat gondeluik rátok.*
Sxabá Sándor uU.
Naptár, janair 10. Hétfő. ííó VIImoi. - Protestáns Melánia, \'
A aOZn\'OKDO nyitva vao oaggvl 7 órától iwf.i 6 Óráig. (Hétfő, saorda péntek dolutati 6s kodden eeéea nap nőknok.) Telefon: 6(K).
FUTÓSZŐNYEG,
zsák, kenderéi, lenváunak bérszBvésél
RÁKOS
szövőmester sr
Csengcry-ut 13.
legpoiteiakbu kénttt.
1M4. január 10
Harmiaoéves háború?
Irta: Kelemen pereno
Aa ujosztondő, molvnnk küszöbét most ta|XW)suk; pár hónap múlva uz oIhó világháború kitörésének luu-nincadik évfordulójához vozutí ol az ninlwriséget. Kzzol a novozotfts lortónolmi jellel induhmk útra ItM-l-lwn. . \'¦¦ \\
lígy amerikai közíró szerint ez a nnmzödók ti tizeiiliotodik Század !10 óvtw háborújának. roj)rizét szenvedi végig. Igaza losz-o ennek a különös uiciíállapitÚHiiak? A jolok szerint: Igen* . \' ¦
Nem vitás, hogy a. legutóbbi hii-sr.onkilonc óv » világháború jegyetion tol ol. 1914 óta »állig fogyvor-l»n« áll a vílíít/. Tölib, mint négy óv az olsó nagy mérkőzés harcaim esett, amolyokhól nem béko, hanoin ujabb háborús viharok születtek, liiort a párizskörüli bókok nom a világ megbékélését, hanoin ujabb kaüwzlrófák magvai hoztok. A nép-axóvctsóg nom az ígazsá\'/, hanem a halalom eszményén épült- s igy önmagában hordái a bomlás eleijeit.
Csak az igazságra, a kis éa nagy, győző és losrvőzött népek Uirtőnohiii jogaira és hivatására épitott békemű leitol alkalmas arra, hogy a világ uj rendiét megalapozza. Kzl -i kiinti tétolt olhömálvositolU Vorsuilloslwii a gyűlölet, a bosszú sötét szelleme. Noiii csoda, hogy az oinborisőg nom tudott felszállni a háború siralom-völgyéből iiz igazi Rlet napfényes ormaira.
Az effiboriseg sorsa 10H óta: a háború, a háború \'terheinek áldozatos, vállalása, a társadalmi én gazdasági következmények robotja s az Igazság keresésének elszánt akarása. A nag\\ összecsapás ugyan négy és. negyedévi viaskodás után nií\'ítszünt,. de a háborút lappangó veszély váltotta fol, amelynek komor hangulatán nem tudott áttöntí a nópok annyira óhajtott megbékélésének fénye- A háború szelleménok kisérto-. ties árnyéka nebezí\'ibtt a világ köz-: \'\'véleményéro, amolyol nemzetközi izgalmak, hntárvillongások, utazó diplomaták aknamunkái szünet .nélkül a. feszültség állapotában\' tartottak. Voltak pillanatok, műikor már-már "könyökünkkel súroltuk a háborút*\' .s az uj nagy mérkőzésből valóban csak.a csodu mentett meg bennünket,
-Kéke volt ez?!.
Nem. Igazi béko csak a nópok jó-íiidulután épülhet fel, az állandó háborús veszély, a tömegek fojtott izgalma, a lufitok rejtett félolmo, aggodalma rosszabb a tényleges háborúnál,
¦tíz volt a helyzet az első világháborút követő súlyos, kél évlizer
dbn ál.
Azután bekövetkezett a lappangó háborús veszélynek ujabb véres kirobbanása az emberiség legnagyobb drámájában, melynok tüzesójo most égeti fol szomünk előtt a világ log-drájfább kincseit, logszontobh omlókéit, magát az, cinbori kultúrál s évszázadok büszke civilizációját."
áii lobot mindoz, ha nom a har-mineóves háború \'ujabb, véros színjátéka V Az örök emberi sors: a rombolás ós alkotás kogyotlon törvény szerüségo talán?
Mogórjük^oa\'-v^gót óbbon a most induló osztoudőbeh, molynok olsó napjait - oly szokatlan pompával árasztotta ol a tavaszias napfény, mint valami biztató égi jol, moly megnyugvást, hitot és békét igér a *zonvédésekben meggyötört emberiségnek?
Vógo losz-o hát a tőrténolom második harmincévos háborújának?
A választ meghozza oz a sorsdöntőnek igérkoző év, molynok minden napja, mindon órája a lognohozobb emberi sora torhőt rakhatja vállainkra. KI" koll készülnünk arra is, hogy oz az óv a mai nemzedék log-iwhoaohb osztöndojo lösz.
Csüggodjünk omiatt? \'
No üaüggodjünk. Legyünk mel-
lek arra a föladatra, melyet a sorav számunkra kijelölt. 8 bár itt ombor-felelti örök végzetszerű mérkőzéséről ván szó, omolyoknok titkos rugóit omhori értolom fol nom fogja, szilárdan koll állnunk helyünkön, .anijt n Sors jolölt ki számunkra és szembe koll néznünk az oljövondó eseményekkol, (alán mindon idők
legnagyobb voszólyoivol.
Hinnünk koll, hogy óbbon az uj osziendőbon. ha szenvedésekben telik is ol, eldől az ui harmincévos háború s bonno a világ sorsa ós a döntés meghozza végrö valomony-nyiünk számára a mogváltást, az örök pmborj eszményok fényében felragyogó bókét. \' •;.
i kuiflis katolikus csalid i belső frmt biztos támasxtéka
A nagykanizsai Credo egyesület 1044. évi etső taggyűlése
A nagykanizsai Credo férfi ogya-sülot vaséinap délbon a Szent Józsot plébánia iohértormébon szépen látogatott taggyűlést tartott P, Oulyás Gellért plébános, ogyházi olnök elnöklete alatt, uki megnyitójában lo-szögozto, hogy a nagykanizsai Credo már őszi taggyűlésén" magáénak vallotta az Actio Catholjca 10-14 évi vezérelvét és niunkatuograminját. Az AC nem akái\' inast, mondta I\'. Gulyás, mint u magyar családokat\' mognomnaitóni és életükbe belevinni Krisztust, a királyt. Hogy hazánkat, nemzetünket, ogj házunkat, a magyar társadalmat még erőteljesebben tudjuk szolgálni. Hogy közelebb hozzuk Isten országát,
Viléz Kiló Porene igazgató, a Jézus Szive egyházközség vilpgi elnöke (arlotta meg ozután elóndásiit a családról.,! \'iszorü volt a kérdés, meri a katolilfus egyház épp most vasárnap ünn ímIIo a Szent-családot. Azzal beüdto l.\'iadását,"hogy árharcok öldöklése már odáig fajult, hogy a küzdő felek nem elégszenek meg a harcosok kíméletlen irtásával, hanem a békés esaládok, az otthonok, könyörtelen pusztítását végzik. Az illetékes világu\'ivyozÓk is fnlfigyol--nok már ont) a szomorú ^ólonségnu. így él\'thotő, hogy a szociális gondoskodás ínég nugyphb inertekben kiterjed a családra ,az otthonból kiűzőt tel; re. Állam és táfsadalom igyekszik mindent elkövetni,, hegy segítsen a családon. A magvar kon-mány néhány esztendő óta ONCKA-íhtézinényévol bámulatos munkásságéi fejt kí ozon n téren. Tízezer számra siet segítségére a rászorultaknak és segít rajtuk hathatosán. Majd ismertelte a családapa, mint
családfő és a családanva szerepót a családban. Míg a családfő a boldogulás anyagi - teltétoloit és biztos bázisát teremti elő és biztosítja, addig. az asszony n család lelke, óiuíőangyala. A családapának élóté-vol koll jx\'ddát mutatnia, hogv \'milyennek koll lennie n IxwsAlotes, hazafias és hithű katolikusnak. A családfő önfegyebnezettségö kizárja adásiadban a széthúzást. Mag^-ar "nemzeti érdek, hogy minél ifibb kiegyensúlyozott, igazi otthont élő magyar \'katolikus családok legyének. Ezen a téren a Credo-tagok végezzenek missziót a magyar társadalomban, lxigyenek példájukkal hatással a többi magvar családokra, hogy minél\' orósobh legyon a magyar csnlád, Mert oz biztosítja a bolső front Hzílárdságát. Kundon család cgv kis vár a nemzet élotélxm. Minden családfő legyen hűséges parancsnoka • ós sáfárja onnok a reá blzuir kis erŐHséyiípk. Krősilso, ved- ¦ jo, oltalmazza.meg azt, hogy mind eresebbé ,legyon- a nemzet, hogy rneu tudjiik állani holyünkot, ahová a Gondviselés állított\' bennünket.
Dr. Wőbor Klek kir. járásidra, világi éliiök nz életből vett példákkal illusztrálta fentieket. A családból koll\'kisugároznin a szeretetnek mindenfeléi A szorototlonség ásta meg l\'luróp\'a sírját, hangsúlyozta. Ha szőre tot uralná a világot, mindon máskép állana.
P. Gulyás hojolontotto még, hogy magyar Szent ^fargit ^tisztoíeléró január 17., Ifi. és 10.\' napjaiban nftgy. ájtatosság lesz a feroncoetomp; lomban, kéri a tagok minél nagyobb számban való megjelenését,
Beiktatta nl lelkészét a nagyfeanlssal reformálns egyház
I^lekometó íiinicpn volt a nagykanizsai református gyülekezetnek Jauuár 9-én. Kzon a nipon Iktatta bu pö\'dáa egyhangúsággal és nagy sznretettel megvélssztott lelkipásztorát, 1\'ocaotUy lia/Krti, akt a fiatalabb lelkésznomzedék-nek egyik legképzettebb tagja. Tbooló-gtal tanulmányait Papin és Kampea-ben végezte.
Az Ünnepélyes beiktatást Tóili KAI-máa, a belsésemogyl egyhézumgyo lelkészi főjegyzeje, esperesl megbízott, eeirgél lelkfnaailer végezte. Belklaté beszédében kérte az uj lelkipásztort, kogy Isten tgyéaek a esolgálatabaa félretéve mlndea embert boiosességet ós érdeket, egyedül Krisztusra kallgas-son. A beiktatási azertartés után Po moihy Dezsó lelkipásztor Igehirdetésében szólott nrról, hogy IbIoq őt érAllóul rendelte a kisebbségi sorsban ólő nagy-kanicsal gyülekezett és batvanhat szérványkorség élére. Feladata nekéz, do hlBz abban, hogy Aki elhívta ét, erét ad néki a feftlóségteljes azelgá-I áthoz.
A beiktatási Istentisztelet után az a] lelkipásztort a meghívott egyházak, ha-tésAgok és kezüiHiek közül tőbbea (UI-vü/.diték. A nagykaalzatt preabltériam ós egyházkozaég, valamint az elJSvetel-bea akadá\'yeiatt Btrozny Ferono, egy-hAzkfizaégl tégoodnok kSiztlatéiAt ma-
gas BzArayaláBu beszédben Zeitén Gáspár egyházközségi gondnok tolmácsalta. Ugyanó olvasta fol Qyőrl Elemér püspöknek meleg hangú levelét, amelybea örOméaek nd klfejszésb hogy az egyházközség Ily síép egyhanguiággal-víí-\' lasitolta meg piszterAt.
A belsésomegyi református egyház* ¦egyo éa a kaposvári egyházközség üdvözletét dr. zilahi Matoltay Sáaáar egyházmegyei gondnak hozta ol. Beszédében többek között arra kérte aa ul lelkipásztort hogy a klsobbaégbea élfi gyllekezet jövondőiót úgy munkálhatja legjobban, ha aaáa felekezetekkel szemben az Igazi krlaztnat szeretetet ápelja, mert eaáftal a magyar testvéri együvé-tartozást la előbbre viszi.
Aa evangélikus ogyliAzközség részéről a testvért salv tudaté szeretetét Horváth Olivér lelkipásztor Juttatta szavakban kifejezésre Biztosította aa el lelklpásitort, hogy amilyen szeretettel Idáig la együtt igyekezett mun kálkednt Krisztus ügyéért, ugyanolyan aseretettel fog az evangélikus egyház a református egyház mellett állani.
A rondérkapltányflág részére*! dr vitéz Jónás Károly, rendőrkapitány koszán t üt to meleg szavakkal Pomotby Dozsé lelkipásztort,
A zalaegerasegl\' refermátoi egyház-közsóg részéről Boriba Ferenc lelki-
pásztor kívánta Isten áldását az nj lelkipásztor életére éa munkájára.
A nagykanizsai ref*rm4luN ntfegyo-otllol nevében Pál IstvAnné olnéknökö-HEüatiítio az u) lelklpáaitert.
Pemathy Dezaé lelkipásztor az ««-vaatésekre válaaselvs, meghatóit szavakkal késsöate meg a jókívánságokat éa kifejezésre Jattatta, bogv lelkipásztori hlvatáaát nem anyagiakat nyújtó állásnak, banem szelgalatnak\'Iogja fel. meljet mindaddig végezni ktván, mlg munkája erédméayes \\t>?z, de félreáll, ha fliemtlye Krlazlia ügyének bármilyen tekintetben la kárára lenne.
A boazédek elhangzása után a ni. kir. ttttvényazék kiküldöttje, a helybeli m. kir. pesté főnike, a helybeli áll, polg. leányiskola Igazgatója éa sokan mások üdvözölték ós halmozták el jókívánságokkal az uj lelkipásztort.
Az ünnepély után a Centrálban köz-¦ eb*d volt, amelyen a jolentévék közül sokan vettek részt.
Pomothy Oezaő munkába illáaAval « nagykantzaal gyülekezetnek uj felezeta kezdődik. Mlg Kádár L«Job lelkipásztor négy évtizeden át mlndea Igyekezetével munkálkodott az egyhá/kÖMég ktiiHŐ éa belsD épltéBén, megépíttetve az eg)bázktfzség ;¦¦//-p toraplomát éa lelkéazlakát, addig Pomothy Dotat lelki-páaztorjra á belrfi lelki <-pltéa mankftja vár. Ebnez a munkához a gyülekezet mélté 4a alkalmas munkást kapott, akt már eddig Ib bebizonyította, hogy Istennek hűséges szolgája.
Mihály bácsi \'tanácsot kér
Mihálu bácsi egyqnesderejcu wa-gyár, Kgyenes a tartam, nem Iái-szik- meg rajla\' hogy. hatvanadik évéhez közel jár. JJo egyenes a bcszéile\' im ami a szivén az a-tzá~ . ján. . .
Megy a latyakos \'utcán, Csoiláía-iosan tud menni: cjjy sárcsepp se fröccsen a csizmájára. Befordul a főutcára, már messziről szemügyre veszi az emeletes, szürke épilletfit. „-— JUajd meglátjuk, vgy van-e, \' ahogyan mondják... — gondolja mayában.
ítelép az üvegajtón,.egyenesen az igazgatót keresi. Ismeri már évek óla. Kölcsönös bizalom filzi őket egymáshoz.\' fia bonyolult pénzügyekről ran szó, Mihály bácsi mindig felkeresi Kovács ural, a la-tarékpénztári igazgatói, aki minden kérdésére tud válaszolni, aki mindig óvatos jó tanácsokat tud adni. ¦ - }fl járatban van errefelé/ ¦ fogadja szívélyes mosollyal Mihály bácsit és már tessékeli is heteié.
Az Öreg leül. Nincs bentjé semmi félszegség, dp semmi okfaltín gőg sem.
—- Tanácsért jöttem, igazgató ur — ¦ mondja. A: idén, Istennek legyen hála, jó! hozott á föld. Sem panaszkodom,- pedig, tudja, volt olyan esztendő, amikor estéiig se
\'leli volna elég idő a panaszkodásra. Most, minden sikerült, van egy kis vénz^gt. Megvallom, szerettem volna fciesil megerŐsHéni a gazdaságot. Annyi minden kellene. Egy Ma építkezés, néhány fettzerelés állal, ez-az. De. ugy játom, nem jó az idő erre. Drága ára van mindennek. Mit gondol, mit tegyek! Van ötezer pengőm. Sok pénz. Nem akarom elherdálni. Hiszen ismer engem.
, _- a/de tizenőt éve — vág közbe az igazgató —\' ismerem és becsülöm. Hat mit gondolt f
— - Szeretnem jól elhelyezni a
I pénzem. Szeretném akkorra eltrmm, amikor megvalósíthatom régi terveimet. Mondja meg őszintén, igazgató ur, mi a vélemény a bueidtői-vényrÖtf
Kovács igázgaló, elmosolyodik, ée nem válaszol. Várja, hogy Hiháty bácsi végigmondja, amit akar.
\' — Olvastam erről a buzakötviny-ről. Srtem, hiszen nem vagyok W*-
A buzakölc&ön:
íöJkGbisíasiíás !
Mkkl K02I.6NY
ketátÓJI, hogy wt e», w.<ymo*-W«m, fiatVi tudom, helyes-e, ha e»t ősérőliií\'k a pénsement Srre gondoltam ugyanis - teszt hozzá kín-tartatva.
— Mondja,, Mihály báoei, agy-e mmga vásárolt annak idején az er~ dilj/i nyereménykötvényből is, em-léhtaik-et Mivolt aszalt
Vásároltam, hogyne a nem béntam meg. Jól kamatozik, nincs ••Át lemmi baj, Olyan ea itt \\
- Olyan, olyan bólint az igaz-foíú b mztán tüzetesen f.lvmgyarázza Mihály boáéinak; mit jelent az, ha bnsakötvényt vásárol. Az öre-g fi-Htfhntten hallgat, látszik, hogy Tittindenben helyesel és különösen megkapja figyelmét, amikor a» igám-fali elmagyarázza, miért buzaér-téúre szól a kötvény ét mit jelent «• tM, a gazdának, hogy mindig hit tálan számolhat.
..... Aztá% még valamit szeretnék
mondani, Mihály ftÚcsi folytatja «e igazgató. Hallottam, hogy T éránkat agy-e ez a legkisebb lényat - most akarja férihe* adni. Mit itd.-ai neki hozományult
— Hát az igazat megvallva, bi-*ó}m/ ezzel is nagy l)ojl>an vagyok. A föld nem olyan, hogy abból le-otipheinék. l)c nincs is rá szükség. Tithéknak van elég. Nem is várnak arra. Viszont egy nzál- ingben migtétn küld/tetem- el V^.rünt. Arra
Íondoltatlt, talán pénzt, adnék nekik, áttsék el a városbany ha kedvük van. \\
"\'— Hál ezt nem iól gondolta. Ha elhatározta magút cs bizhnyára már elhatározta, hogy buzakötvényt vesz mdjon belőle hozományul Veronnak. A pénzt talán elköltenék hatzonla-lanságra, a kötvény megmarad. Min-de-rt félévben kamatot hoz. A köt-nt.uyt kisorsoljuk, vagy ha majd \\ kelt a pénz - ki tudja, talán majd « ki* unokának InttKikelengyére —¦ [ el ía adhatják. Meglátja, hálátok lesznek a fiatalok.
Mihály btícsi kévét szóból ie ért. ¦ igaza van, igazgató ur. fíttza-kötrfíryt veszek, az oítzér pengőből, fitt gondoltam in már akkor is, mmikor idejöttem, de most már bizonyosan tudom, hogy jól ceélek-.tzem. Oktalan voltam, hogy eddig in otthon tartottam a pénzt.
Aj igazgató előreengedi Mihály bÓQttt, aki felszabadít örömmel Írja alá m jegyzési ivet.
Sgivély esett elburmznak. —¦ A hozomány gondfái in elvetettem gondolja mayában, miközben erőteljese lepési\'kkel befordul mz Utcájukba. - Az asszonynak iröme he*.. E* majd a kh unokának ...
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik ft;lejthételien drága Jó ifnnyenk. testvérünk, menyasszonyom, sogornónk. illetve rokonunk
Horváth Katalin
temetéién mcg,|clenésQkkr.l, v<igy bármely m&s módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek vol-tak. fogadjuk ezúton l> hálás köszönetünk nyilvánítását.
A uyáakritá oaa.la.al.
Nagykanizsa mogret vá*r©a
rxjlgunncetoréWt.
Tatgyt Dugtiigyma-Igénylésck bejelentése.
Hirdetmény.
Akik dughagymát igényűnek, legkésőbb f. hó 14-ikéig, pintekig je lentkezzenek a közellátási hivatal petróleum oszlatván (Hunyadi-u. 11.) maiakkal kell hozniuk családi igazolványukat éa, ha van, a gazda-köiyvflkel. Elkésett igényléseket nem vehetek figyelembe.
Nagykanizsa, 1*44. január 10. m Polgármeattr
hírek
napírknd:
Kj/oli gyégysmrtári ügyelet: Ha a S«. Mária gyógyanartár ííitély-utca 40. aaára.
KiskaahiBán oa ottani gyáfflrji*bb»-léi: éltandó QgyeleUwBiHUgálaSattaii.
- (A Szoo. Mlsizl* teaeilje)
A nagykanizsai Siiciális Missilá állal rendezett eHth/eit mindig nagy k«*>sl|nég-aek flrvL-HiK iwk családias meghitt lámfi-laiMk iiu-ll Ilyen veit * sianbal esti jea is a RM\'anyl-ulcai székházban, akal Szépszámú ksilasf\'gsl láttunk, él«n ár. Krátky litván paifánnea térre). Oll volt ¦ Leányklub kedvei gárdája is. A kékk-retnea nivérek Mandakits Celeiilin féafkaávtl, valsminl a siervtitt lelkes liSliygárdáji Stávx Nindorné eln#kas«i«ny vezetétéval nagy Bxtretetrenéltésiggal löllltlék ba a háiTassionyl lisztet.
- (Hazatság)
Szép eíkii* vall vasárnap délbaa a nsgvkaniisil rerancistenipluMbaa. Akkor vezellc altárbai dr. I\'aüor Krlgyca -sia-bidkal rcadátfoealmaié Mulkár Marlka pestatltzlvltcllnf. Muiikir Viaca (akiité-lyes nagyiiBnirsál Iparas és elOljdróaigl laf lein/át. A templémul tbliél si Alkalomból Hagy ti k.-ir.A(iltSII* m«jr, IÓI«g a pasliiiszlikar, elén Klsfalndy jéiiel ki-val>1i|a<ftaiávil A Heayassiany pi\'ystári-nél, a Leanyklab tagjai mind Htj-Masltk az i^ni..",u. Az egyliáii szananlil I\'1. (iulyás Qeliérl plébános vé.czle, mlkSz-iU-n a Uiiisini agykáil énekektl adlik el|. A plébános megkalé beszédben fejleila kl a kalalikus h.lzisság Jelenté légét
- (Halélozés)
Üaán Jeaé ancyknnlzaal m. klr. m ¦ henvéd alhAdnngy Sf) óves korAiMO, lávjd eienvedéH után olhonyl. Buenzcn halálaik lelkiismeret\'« hurgófáughl eit blvHlánáUHk és OKnládjéink. FJutoatolsó percéig dolgozóit, áluie utalsá barcéig nnigyiir intőim volt. mfodlg blria leljeblivalól lilzsltBát ÓR mi-gi.ocstlléií«t és Mim .„-ívicki. nklk hosaA tar-
toztak s i.klk Ismerték át. .Szerdán délután 3 árakor lesz a lenutéae. ¦ (A Klskanlzial Polgári Olvasókör)
évi rondts tisztújító közgyűlését lW-t. J.-imci- liú Hiún, d. u. 4 órakor, katá-lasntképteleiség cselén 30 án, d. H. 4 érakor fogja anegtartail. Vesatóaég. (:) — (Napy István : Boldog utsán tul)
KlheHzéléBsk. Budapest, ifi-tl Magyar Elet klndása. Nagy falván, mint rsgéay-Iró ]6 tievst Biarzstt már nagának. „A szoaasiédsáu novébna", ai nOltyáa*k unakál" fgynránt Igazi frél alkart Jelenteitek. Most albe«záléseft gyOJKIts kötetbo. Kzck az Irásak kevéssé Ismert, érdekea világát táraak fel: a váras alaá társadtilml rétegeinek éleiét, aaulybll magn ez író Is kiemelkedett Nagy Intvén minden Borában olt lüktal a aae-múlywi megáléa rltausa. Má( bIhob ezekbsu ni el beszélések ben semmiféle Ura, vagy rtmsillkn. A válásig ssem lólel Jellemzi tt rajiakat. A faluról jött gyári mtnikás, a kOlvárMl praletár népe, a városi hlspelgár nlasa, tarka változatbaa bullámilk elénk a k«telbea.
4 57/1944
Tárgy: Tavaszi minőségi vetö-mag-akcló.
hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a gazdák minőségi zab, sörárpa cs takarmányárpa vetőmagot igényelhetnek. Zab mázsánként 47 pengős, a sörárpa mázsánként 47 p*ngö, takarmányárpa mázsánként 43.40 pengős áron kerül szétosztásra,
Jelentkezni január 11-én délelőtt ki-tői 12-lg leheta v. gaidasi*gi hivatalban. (Városház, I. em., 13.)
Nagykanizsa, 1944. január 8. ss ^olgármeater.
Alilirottak mMys/ges fájdalommal, ile Isten \'mcg*állozlathálaltan akaralabnn valá alázatos megnyugvással Jelenlik, hegy a forrán ateretell drága jó fér), a lep|abb édesapa, apás, testvér, sógor, Illetve rokon
Baán aJeitö
m. klr. süihíiv. honv, alhadnagy
életének íö.-lk, boldog liázassáfáaak 31 -Ik évében röyjd .*/cnvédés ulán visszaidla jóságos, nemes lelkét Tercmló|ének.
Urága halotlunk földi maradványait folyó hó 12. én. szerdáit d. u. 3 órakor fogjuk a lemat* kaloltaabAzábal a rém. ksl. egyház szertartása szciint beszenteltutnl tt orók nyugváhelyére kísérni,
Az engesztelő szcnlmlsc áldozatot a megboldogult IclklUdvéért folyó hó 12.-én, sicrdau d. e. 9 órakbr o feltétemplvniban mulattatjuk be a Mindenhatónak.
Nagykaniziii, IQ44. január bó 10.
A Te jó lelked mlfidlg közöttünk éfl\\
Ozv. itiiAn Jenóné bz. Forrny Anna ne|e. * Haán Zeltnn, Jenó, Julla fért Szcrdnhelyl Qyóxöné gVermekcii SzerifaX belyl OyózÖ vejo; Baán Ignác,\' 0|z«, Julla. férj Méizáros Kórotyné, Matild térj. Ohr Józsctné lesivércl; Baén öézáné sz. Kántor Irén, Mé-szaros Károly, Ohr József, Bustyahá/y Béta és neje sr. Forray Julla, ^)zv. Bogdány Ouiztávné »i Forray Mária sócorat és (ógornál; Stampf és Méger ciatádok, valamint a gyászolá rokonság.
l\\\\mü\\[ MimUwW siu mw m Isiéi
Pe»ö és Samu vaskerettkedAkébén
hogy mlnál *l<bb fslujltoit zománcadényhsz Juthasson.
DRAVWOIGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLOALTATÓ RT.
Aramaximlak (Izetáaa, r«klamáotök, lilba^ltíiitéaak, •SMktuartt fatvlligosrtaa mlnd*h vttkttntya ka^tAtban délc4&U 8-tól dmVutmn 16 ÓPétg.
G»srmtrté-y^ 51, flsHow 2t>4.
Nngyknninsa mogyel viroe polgárinoat«rétél.
Tárgy; HnrCíttfO éleslövészet tártára.
Hirdetmény.
A helyfrség csapatai folyó hé 11-én ;i TőIgyes-eralel ii rcszertt letérni éleslövészetet tartanak.
Szépeinek községtől bérelt terület lezárás alá kerül.
A lövészet robbanó lőszerrel Is folyik, miért Is a fel nem róbbam lövedékekhez nyúlni életveszélyes.
Ebből eredő károkért a honvéd-Kincstár nem felel.
Nagykanizsa, 1944. január 8. IH Polgármester
Nagykanjsa* megyei váron pulgérinejj toré tél.
Tárgy: Lábbeli-készlet btjelealése.
hirdetmény.
A 204,300/1941. K. M. u. ic.rf. 11. § 1. bek. értelmében minden Ipaxoa éa kc reékedfi, aki lábbeli készítésével vagy tor-gslombahotalalávat foglalkozik, ktTtha a december 3í-tn készleiében Uvö tébbeft-ckró) éa jtóidBilnii italványokról bajelen-téli lenni. A bejelentést legkésőbb jmit.ii hó 13 lg n városi köicllátáil hivatalhoz kell beadni, ugyanott kell elézéleg kárai a bejelenléihei siOkiégts nyomtalvényl d. A bejeknlétbá felaxarjadllott Ubbetirajlá-kat nem azabad belefoglalni. Aki a bije-lentéa megléleiét elmulaiztja vagy vaiöt lan adatokat vall, hat hónapig teíjcdé elzárással lUlntcUeiik.
Nagykanlxia, 1944. Január 4. M PolfiáVmetiter,
apaállatok árvarése.
3 selejt bika és 2 kan ánerés utján lesz eladva a Homokkomáromiutcai pásztorháznál l&-éas uar-dán slélutan 2 érakor.
Bikagondnok.
APRÓHIRDETÉSEK
Rövidáru Bzakmában gyakorlott r-tY.*.--**!-¦áMlatAHrrl (elvesz Eislnger és FJscber, Ueák-tér 1. 66
¦•Jár4aiftl keresek aionnalra. Dr. Qarádl, Só-utca 14. 87
SxftkáaanBt Jó fizetéssel fcIveizBnk. Jelentkezés J>vsef-lflklanya, llizihel;elt«i
elkezde vezetéiénél. ; 6(1
Jénázbül vaie fiatal (Jut klfMloaak felvesz Oangter Etnfi fogtechnikai labori-tórlarfw, Erzsébet tér 16. fll
Megblihztó IIUI blfutúnak kiveszek. Muuel cscmegeSsltt , 104
Vennék méikaa beépített hál óra II rádlát. Címet kiadóba kérem leadni. .
Standard rmatlaV, régi llpusu, 3-H lám-páa eladó Kliiiisi-ii. 2«
Cseiigeiy-m 21. alatt egy diófa-uektéay •ládd.\' Ugyanott egy dnpta ágyterlió megvételre kerestetik. 98
Kttebb iiőlól, vagy szánlót magvé* lolra keresek. NitgyKanizsa, I\'cloii-ut
Körtllbelm két hete talátlaiti egy jobbkezes léilUeztyÜt. Ixazoll tnlajdonosa átveheti Csengery u. 80, Vargánál. 97
ZJÜLJII atöZLÖaw
i-öuvikai NAmuar.
Kaaé>: „Kffitudasáil U T. heqyki......
PaltJos kiadó: Zalai Kársty Nyoouton i a „Klzsuáaae+I R. T. Kasyktaii**-
¦YBMfAIábM llatvkaaaxaáa. (HrawUárt felel. Zarnl Kár*Uyü
Fui*:
Sia:
Bettdfoisoaat: ,^-;- 84. évi, 7, s»,_Nagykanizsa, 1944, január 11, kedd Ára 1.6 fillér.
\' Tábori ias»a- TmmmammmmmmmmtmmmmmmmmmMMmKMK^mKmK^mmmmmmmmmmMmmmmm^azmmmmmm
—-- \' I §§
ZALAI KÖZLÖNY
Ára 16 fillér.
«r.«ritwiWttóK 6h kiadóhivatal.: FÖ-ut fi. ástam Bzee*«e»tŐBógl és kiadóhivatal! telefon 78. ez Ité&folonlk mindon hétköznap doluta»
POLITIKAI NA P I L A P
Felelfís szerkesztő: Barbarfts Lajos
[ilÖHzctéel ara: egy hónapra 4 pengő 30 fillér,
negyedévre 12 pengő 40 fillér. Kgyesszám: hétköznap \'6 fill,, szrmitmton 30 fill.
Figyelmet elterelő badmüveletoek tartják az njabb olaszországi támadások megindulását
A londoni lengyel kormány összeült az uj moszkvai javaslat tárgyaláséra A keleti hadszíntéren a helyzet lényegében nem változott
nőimből jelentik:
k keloti harctér középéé nzaka-uzán • két uj hulypont körül súlyos hareok fnlylatodnak.
A helyzet nagyjából változatlan. ItjRflic* nyugati torébon a hovon ol-k\'iinégen iiorgőlüz olloném som aiko-litlt az áttörés. Az oroszok a kisebb holyonkónti botörésokot igyokoztok kitágítani, do a német ollontámadá-uok nyomén
szohatlamd elkeseredett közelharcok alakultak ki éa % témadók súlyos veszteségeket szenvedtek. Az oroszok estig említést érdomló terüfotnyorceég nélkül ÍA harckocBÍt vosztottok. Vinica körül a hovoH
hóviharok és jeges nzél kóoet-
ketHben a harcok hevettége miamit csökken f.
A délkeleti szakaszon ogy orosz dandár mogkisórolte lerohanni a német vonalakat, do a németek fölismerték as ellenség szándékét, 12 páncéloBt szétlőttek, mire r. többi visszavonult. Más helyen az előző napi ktsobb szovjet-1 >o törést a németek ki igazították, az ollonségot egy holységból kiszorították, átkor-S^jttók a folyó túlsó partjára és .\'illá-saikat dühös támadások ellonéro is megtartóitok. A Rzomszédofl szakaszon egy falut visszafoglaltak az oroszoktól. E torület északnyugati részén szétszórt támadások voltak, do egyik som jutott tul a német állások olőtoropén. Egy tó jogén átvonuló szovjet-alakulatot elvágtak és felmorzsoltak. A harctér\' többi szakaszain,
Nevel környékén sem volt nagyobb harci tevékenység.
Az 5. hadsereg ujabb támadásba kezdett
Btrlin, január 11 Dél-Olaszországban a helvl tevékenység wegélé«fcfliéséről számolnak be a legutolsó jelentelek. Az 5. hadsereg ujabban Ismét UMadásba kcidetl. Római tliplomáiiai és katonai bérekben ennek nem tulajdonítanak nagyobb Jelentőséget, mert addig, míg az angol-s\'ászoknak Dél Franciaor-
szágban nem elkerül a parlraszAUAs na-gyokb mértékben, az olaszomig! harctér csupán a német crók lekötését célozza. A most megindítóit harci tevékenység ezt a szándékot óhajtja leplezni és er.zcl a szövetségesek igazi célja felfii akarja a figyelmet elterelni.
Amerikai magyarázat az angolszászok lassú olaszországi előnyomulásának okairól
lotoi továbbra is sikortolonok. A német ellenállás ujabb változást idézett elő, amonnyibon Clark tábornok
Az Egyesült Állomok hadügyminisztere kijolontotto, hogy az Olaszországban lassan észak felé hátráló német csapatok visszavonulásuk során rendkívüli mértékben elpusztítottak mindent, elsősorban vasutakat, utakat, kikötőkot, ainolyoket mind leromboltak és oz az oka annak, hogy az angolszász hadorő aránylag csak lassan tud előrenyomulni Óéi Olaszországban.
*
A dólolaszországi harcokról Boriin a kövotkozőkot jolonti: Az arcvonal nyugati szakaszán az angol éa amerikai csapatok áttörési kisér-
esapatai csak kisebb erőkkel indulnak a harcokba, melyeket a németek elhárítanak. Az angol—amorikai csa fiatok az áttörés orőszakolása holyott csupán rohamtovékonységro\' szorítkoznak. Ortona vidékén a szővotsé-goaok páncélos erőkot vonnak össze. A németek veteménye szerint Clark tábornok nyilván kitart olődjónok fölfogása mollott, hogy csak szám és anyagbeli fölény esetébon indit támadást.
Súlyos bombázást élt át tegnap este Szófia
A szófiai rádió tegnap osto bojo-lenfcoHo, hogy a bjttlgár fővárost angolszász repülőgépek ismét bombázták. A bombák lakónogyodokbon
toltok károkat, templomokat, középületeket, műemléküket pusztítottak el. Kiég nagy veszteségei vannak a főváros lakosságának is.
Uj helyzet a lengyel-szovjet viszony terén
London, január 11 | vatalos szovjet nyilatkozat tévosnok
Az angol hírszolgálati iroda külön jelontiést adott ki a hivatalos szovjetnyilatkozatról a lengyol— orosz határ kérdóeóbou, a longyol kormány nyilatkozatával kapcsolatban. A hi-
raondja a longyol kormány nyilatkozatát a határkérdés bon, amonnyibon Fohór-Oroszországot és Ukrajnának egy részét nem lehet Lengyelországhoz csatolni. Amennyiben a longyol
kormány elfogódja a szovjot ismételt ajánlatát, még\'tengeri kijáratot
in kopna abból a területből, melyet a Felbomlás után Németország kapott.
Ezzel a hirrel kapcsolatban Londonból jolentik, hogy a menekül* lengyel kormány tagjai tanácskozásra ültök ésszé, hogy megvitassák az u j holyzotot. Tárgyalásaikról mindaddig jelentést nem adnak ki, míg az be nem fojezódík.
Gróf Cíanót és társait hatálra Ítélték
(NTI) Január 8-án folyt le a vo-vonai rendkívüli törvényszék olólt azok pere, akik aláirtak a Grandi, által megfogalmazott napirendet, Valamennyi vádlottat, Canotti kivételével halálra Ítélték, Canotti 30 óvot kapott. A halálos Ítéletet a vádlottak javarészének távollétében hozták meg. Jelen volt a tárgyaláson gróf Ciano, Do llonó és meg riégy
társuk. A zürichi jolontéa cáfolja azokat a biresztolésoket, moly bzo-rint Mussolini tanuként jolontkozott volna. Ezt Mussolini ogésaségi állapota som ongodi mog. Mussolini jelenleg a Garda-tó partján levő villájában- tartózkodik és itt állandóan három orvos folügyoleto alnt$ áll,
London aggódik az invázió sikere felett
A Baslor Nachrichten londoni tudósítása alapján Xxjndonbaü tisztában vannak azzal, hogy az, olözönlés mérhetetlen kövotluizményokkol járhatna. A/, olözönlésnok orodményro koll vezetni, különben meginog a
hite nemcsak a közönségnek, hanoin a dél-ourópai szövetségeseknek is. Ezért az első és második hullám sikertelen támadása után addig koll folytatni a támadást ,mig az eredményt nem hoz,
A szövetségesek már a harmadik világháború elkerülésén törik a fejüket
Az Exchange Tolegrapll washingtoni jelentés alapján írja, hogy Co-nplli szenátori az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke kijolontotto, hogy
03 Egyesült Államoknak mindkét világtengert védelmeznie, keli, ha el akarja kerülni az nj világháború kitörését. A Cnrailü szigetek támaszpontja nem elégséges, Franciaországot is rá kell hívni, hogy Martiniuue szigetét ongodjo át támaszpont gyanánt az amerikai tengeri haderő számára. Uj-Galodoniáhan és a japán szigetvilágban is kell amerikai
támaszpontoluiak rentlolkozésro álln A Daily Express nowyorki tudósilója szerint jól értesült diplomádéi körökben az a vélemény, hogy orosz amerikai sze.rzódés létrejöttére, lehet számítani. A szerződés célja egy harmadik
világháború megakadályozása. Az ennek a gondolatnak a jegyében rendezett rádió előadás-sorozat egyikében elhangzott kijelentés szerint .Moszkvában megállapították, hogy. a békebistosité tervek a Cordell Hull által bonyajtott javaslatokon; \'alapulnak.
Női csapatokat szerveztek Horvátországban berső rendfenntartó szolgálatra
\' Zágráb, Január 11
A banjalukai Ütközet után ujabban Ismét nngy veszteség érte a partizán csapatokat. A jelentések szerint 300 partizán balt meg. Spalaté közelében egy nagyobb fégyverraktart zsákmányoltak csapataink. Uj Gradfekánál, Daruvár környékén kétszáz partizán eaett el a harcokban.
Zágrábból jelentik, hogy apoglavnlk rendeletére először alkalmaznak a test-
érségen kívül női ősapátokat a belső7 rend éa biztonság fenntartására. Stoekbelmból Jelentik, hogy
a kairól jugoszláv kormányt meghívták a földközi-tengeri bizottságba. Kg a tény azt bizonyltja, hogy a hivatalos angol ós amorikai körös: még ma Is a menekült jugoszláv kormányt Is-murik el a törvényes Jugoszláv képviselőnek.
A részvétlenség jegyében nyitották meg az amerikai kongresszust
negnyi-nátiodik
Washingtonban tegnap megi tották a 78-ik kongresszus ülésszakát. A megnyitó ülései 480 képviselő közül csak 100, a 06 szenátor közül csak 51 ielont mog.
Washingtonból jolentik, hogy most történik meg olőször, hogy Kooeo-volt elnök nom szomélyonen adja át a szenátusnak üzenetét, hanem küldönc utján.
Koosovoltndk a Fehér liánhoz intézett üzenetét koddoii olvassák fol, mert lioosovolt orvosa tanácsára elállt attól, hogy szomólyoson részt vegyen a kongresszus Ülésén. Rooso-volt keddon lói órás rádióboszédot intéz Amerika nópÓhoz, molybon a kongresszushoz intézett Üzenetét ismorteti.
2AJJAI KÖZLÖNY
1944. jaiiuár u
„á Magyar Élei Pártja nem akar mást, mim bogy Magyarország a háború utaa olyas legyen, mint volt a világháború eléír
Ilovszky János képviselő január 23 án érkezik Nagykanizsára?"
Tegnap osto 7 órakor ült óshho olsóizben ebben, nz esztendőben, a nuiry kanizsai . \\\'. .\'OP-korülot pártva-eolóségo.tlr. Tholway Zsigmond párt vezető elnök loto alatt, aki rószlotus visszapillantást volott a* elinült i»o-litikai osztenődrn.
¦ - Mindonokolőtt úgymond\' — öleljük keblünkm azokat a magyar tostvéroinkoti akik inéy mindig ai elszakított területen sínylődnek és
fejezzük lü testvéri szm-ototünkot
irántuk.
Mindenki felállt én lelkesen éljenezlek idegen járom alatt nyögő ma-var testve minket. Majd dr. Tholway kitért Kállny Miklós kíH oaztondei kormányolnőki munkásságára, vitéz IJiikács Béla és Antal látván minisatoivik toyékonysotjeno, Beszólt n knruii\'inv szociális alkotásairól, így a lindliavoiiultak hozzátartozói, n liudiséniltek, özvegyek és árvákról való "ondoskotbiaréh a liszt risolőkérdéa állandó napirenden tartásáról, nz. ogyos társadalmi osztályok megsegítéséről.
A Kullay-kormány teliét igenis törédik a magyar néppel, törődik nz egyes osztályok sors-kérdéseivel.^
azért legyünk hálásak a magyar\'\' nemzeti kormány iránt ós tegyünk 1
ígéretet, hogy inindonkor ott losatihk Kállny miniszterelnök raollott,
Rámutatott Kállay kíjolonlÓHérxi a kianoinzotokot iljotőon:-\'i-r\' kis-nomzotok nélkül nom lohot uj Európát teremtőm. A magyar mini.skto.r-olnöknok ez a kijtjlentéso ourópui visszhangot költött.
Majd hangsúlyozta, hogy fel koll készülnünk arra, hogyha üt nz éra, indnIhassunk azon .az ntoii, nniolyot Kállay Miklós és kprtnánya kijelöl számunkra. A Magyar fiíel Pártja nem akar mául, mint hogy Magyarország a Jtiáboru után ismét olyan legvon, mint volt a világháború előtt.
Bojolontotto. hogy
flovszky János
országgyűlési képvisoló* január hó Sfi-áil évközik Nagykanizsára. Majd köszönetet mondott minden M Főmunkatársnak, tisztviselőnek önzetlen és lelkes fáradozásukéba keresztény óh nemzeti gondolat . érvény roju.ttatása érdekéhen, majd a
buza-köt vényjegyzésre Jbjivln fut a páilvozotóség figyelmei. A magyar hazának tesz szolgálatot, aki buzakötvényt jegyoz.
Egy és más a divatba Jött kanizsai mezi elmúlt és Jové eszteadejéről
— üa még egyszer szUlelek, nnzllgaz-Ható leszek I - hallja az ember ama osy Bzcr, amikor félnap-szám ácsorog mostanság a tömeg a ni07.l elölt péuztarnyilasra várva.
Azt persze elfelejtik, hogy a mozinak sem mindig papsajt, hiszen nem nehéz, visszaemlékezni evekre, amikor a Uguagy-szerübb filmekre sem lehelolt er«y telt házat öss/cliozni a kanizsai moziban.
Ufzonyos, hogy rtftnl majdnem minden Üzletágnak, a mozinak Is ló esztendeje voll 19*13. Az irigység mégsem egínzcn Indokolt Meri rűlg majdnem minden üzletágban az árak az utóbbi évek alatt nyakló aélklil cmelkcdlck, addig rí mozijegyek ara, tehát a mozi egyetlen Jievétele, miadösize 39 o/o engedélyezett emelést ért el mindamainaplg. Pedig a mozi Üzeiukftllsőgc ugyanúgy emelkedett, mint minden más az eleiünkben, AzI pedig jól tudjuk, hogy életünk
Üzemköltsége nem 30 °/o-kal léptei . békebeli színlel. Azonkívül a raozi-||zemti minden egyéb állami és községi adón tí vili 37 o/o különleges adó terheli a bruttó bevétele uláu.
Az csziendS fordulóién megkérdeztük Magyar Jánosi, a nagykanizsai mozi |gai. :¦: tógái a múlt év tapasztalalalról és az ui eszlend* terveiről. ¦,
— Az elmúlt év, — mondja ai igai. galó — nagyon szép eredményt hozati a lálogalottiág szcmnontjából, Átég ttzebb lett volna, ha a légoltalmi intézkedések kényszere folylán nem kelteit velua -. jálék-ldórciidet megröviditcnl Ar esti előadás nagyon hiányzik a közönségnek, smclyaek számollevó része nem tudja inuukáját, életbeosztását a korai mozlcló-
dásokhoz igazllanl. Vidéken ahol kevesebb a délután ráérő ember. Mire jó, hogy drága a bor?
A Kilronya ütiy n párfvexétőségi étiithéifoi előtt
A párlj/ózoló Ixwzödo után Balogh-1\' Nagyon József .\\IAV fóinlézó b;\'k:iiK\'Sob dott t najiirt\'iul dr. \'fiTCltf.iy boszídéimk abba a i\'ószébo, amely a had isér öl tokról való gondoskodást hangnnhoztit ófi utalt a nagykun izsaiak meddó Küzdőimére ogy sobffsült frontharcos katonalisztnok az iskolaigaziralói állási);! vuli\'i hi\'lyczi\'si\' i\'-i-iicla\'lv.\'M. Táv--|-irat inont - a vánisi köz\'^fitosból a minis/.lorhoz n frontharcos soljoaült erdőkében,\' do -válasz~ som érkozott wldiff. Javasolja, hogy a kerület képvifH\'lójót kének meg: togj-o inog a Bzökflégos léj/éfíokot odIkui az üiry-bon. Fájlalja, hogy ido kellett hoznia özt a kérdést, do nem látja azt o kozot, amely a frontharcos és í*obo sült hós érdekébon határozott volna.
Laliorczy Károly MAV fóintézö, vitéz l\'íló Ferenc iiraztrató hozzánzé-lásai után vitéz Tóth BÓla társ-kerülotvezoté.-szólalt fel. Jotros az itt olhaii^tt^birálát --¦mondta. — Knnok -fivokíS\'iTiikiliató vissKhatusa less. -Mert mi uj snolloniot\'aknrunk látni a hósók, a .kipróbált rwinthar-cosok inogbccaülesének ssollomót.
1 annak, hogy u párt
piirudr«\' ttlztu ostt a kérdést,
Milgykaníasa város |Mhlát akar álli-lani, amikor\'-haretorot járt, sobosült hősi akar a kereskedőimi iskola igaz gutái Hzékóbon látni, aki már mog-mulntta ii/arostanoneiskblfii ignzga-lói minósé-rélK-n, liogy ignnÍH értle--lues és inélté arra a holyre, ahová Ka^knivizsa .téblwégo nkarja öt he-, lyezni.
Czttlok Józsof koi\'Üloti titkár mondott ezután tömör Imszámolól a holyzotról.
Majd . belső ügyek, helyi unni kérdések kerültek megvitntás és fai-gvalás alá, amikhez főleg viléz Viló Foronc igazgató szólt hosszabban hozzá. Beszóltok - még vitéz Tóth iíéla, Jlalogh József, Oadányí Miksa. Horváth Józsof, Lftborozy Károly, vitéz Kóvárv, Viezonty Árpád, Oozdáu Ernő, fiáfráii Forene ós mások.
A MÉP nagykanizsai kerületi l>ártvuzelóséi;it a komoly munka Je-
gyébon \'"kozdlo meg uj esztendőiét.
f/1. B.)
Megkérdez lük Magyar Igazgatót, aki lelkiismeretes löródéssel él a Szik\'\' ájá-¦ak és ül országos szakkörökben is elismert tekinlély, hogy iniben lálja okát I a (Hm llSgy túllendülésének i — Részbea n pénzbőség az oka,. — mondja, — meg nz, hegy ma a mail a legolcsóbb szórakozás. Békében azt mondták i Akaii, ningy a mozijegy áráén inkább meglátnak egy liier bort Ki mondhatja azonban ezt a inai 8—10 pengős borárak mellett?
— Másik ok pedig az, hogy löbb lelt a magyar ftlm.
Uj tümoaok jöttek MInthegy az utóbbi évek uralk\'edé piá- i nélája az álállilás voll minden vonalon, | átsckélrJaalOk a/. Igazgatói a kttzöntiég feiól is Válasza ez voll:
— A mozilátogató közönség nacy mér-tékbru kicserélódátt az elmúlt években Máskar clól tömve volt a ruo/i és a liAlsó. drágább j. megmaradlak
Ma a drágább jegyek mindig előbb • fogynak el, mim nz olcsók és az űressfig inkább van Ilin van) a tnozl etllsö-felében A ko^oiisíí: Össztkévern-dett. li\\r,y uj moziba járó réteg la nevelő-dtílt azokból, akik jobb anyagi viszonyok közé jutván, uiog mert más szórakozások ma nem if«-;ii állna\', legalábbis semmi-esetre sem mozijegy áráért, rendelkezésre, rájöttek a mozi nyújtotta szórakozás Izére, kulturális cs nu-viS/i inrtaliuns-
legia! ráfizetett a műkedvelő „fóhadnagv ur"
Btixek Tibort felvidéki csendőrök hozták Nagykanizsára
Elégszer Hzoropoll már o hasábokon bűnügyekkel kapcsolatban Búzok Tibor neve. Folog amikor a lipétmezei intézetlxjn egy inükcdvolö olóadás alkalmával főhadnaírj\'ként szorepolt ,orról fényképot készitto-tott éa azt fölhasználta; arra, hogy főhadnagynak adja ki magát.
iBuzok "ozután ismételten könyör-adományfryüjtő lovolok miatt is a hatóság kozélw korült. Volt még ogy elintézetlen ügyo, ami miatt a nagj\'kanizaai kir. ügvészség körö-
zést adott ki ollono.
Buzok loarutóbb a felvidéki Oalán-tán fogott hozzá régi mÓdszoróhoz1, ogy báró Fokoto novü gyárost igyo-kézolt könyöiadomáJiylovélloI mog~ vágni. Fekote feljelentést lott Buzok ollón, a galántai csondÓrség nyomozott és akkor dorült kí, hogy a régi ismerős a téltos. Egy járói-azonnal útnak indult volo és kétnapos utazás után átadta a nagykanizsai kir. ügyéazségnok.
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
f^F°"-\' sós. | NagyUaniszsa
— Olyan jók állalában a magyar filmek? — velcllük közbe a kérdést. .
Magyar igazgató mosolya mulatja, hogy megéMelte a kérdés éléi és kfléroleg Vi-I aszol.
— Az emberek nagy része szívsebben hallja, mint olvassa a film s^övegat. Az ¦ -.::¦ - -1 beszéd és magyar s/öveg zavarja sok mozilátogató élvezetét\'Kényelmesebb szórakozás a magyarul beszélő film. Kiéri is vau, li \\:y még a {ryengébban mkerllll magyar filmek is jót mentek az elmúlt évben.
rá a mozi Izére
aápára. Ei. a mozi-konjunktura erkölcsi bajina ¦ tömegek szempontjából.
A háhoiu ulán nem Imznek-emoginl Üresek a mozik? - kérdezlük. ¦ - Nagy visszaesitre a háború után sem számítok, ¦-- válaszolt Ma«yar igazgató. — A kozűn-:ég most megszokta a mozit és najty rí-., szűkben megmarad a mozlbsiárAs igénye továbbra la Meg\'azlán a f bn-leettnlka bravúros fejlödésu is egyre ujabbat, ogyre töliliel fog nyujlaai a kÖE\'insítínek.
A plasztikus film már un;g van üldvs. Amtrikában ma már
csak szl/ies /Ilinek készülnek a legiök^ielftcbb színekkel, Hz és sok ¦.-yen, mind csak a hábaru után kövelke-. ik ej hozzánk.
Több mint mógegyszor annyi mozi játszik feleannyi film-másolattal
— Aru-nctiézségck vannak a film-piacon Is? — tctlilk fel a kérdést
-— Bizony vannak I — adta meg . laszl az igazgató. — Gondoljunk csak arra, hogy azelőtt 40*. mozija voll Magyar-országnak, most, az országnagy-obbodás folytán — hala Istennek I — mégegyszer-annylnál la több: 867 moil |MStTa ha zánkbau. ES ennek mind film kell Viszont a nyersanyaghiány miatt ogy-egy (.ím a békebeli 8— iD ináuolut helyet! ma 4-5 bépla készSl és forog az országban.
— Hogyan, hogy a kani\'sai moziban mégis mindig a legjobb filmek jönnek és sokszor szinte lühelcllen gyorsan ide érnek.
— Hja, itt dói cl a mnzivezetés rátermettsége, mozgékonysága, hangzik a válasz. — Mostanában blzoay
éppen ugy kell tllltkctini egy Hímért, mint a pénztárnál egy jegyéri.
Htércu nem szabad sa|nálnl a fáradságot. l:s ami a fő. összeköttetések kellenek, régi barátságoknak mindenüvé elérő siálal a szakmában. Es nekem ezek, hála Ülésnek, megvannak. Ez a tilt a mesietaégcm-iiok. így szereztem meg a közeijövíben < ledékes bemutatásra a MünchatiseHl, a K\'alolasrogi MirPinoál, amelyei vagy Buda-poal elölt vagy azzal egyldöben fugunk pergelni a- kanizsai moziban. Míg ezek .tóit hozom az Aranypávái, Hossin Zoliin Ét a vakok Iáinak c. filmjét.
— Milyen lesz — kérdeztük ax idei iilmtcrmes ? «
— A szflkmnl bemutatókon már b^hl láttam és ugy látom, hogy
az 1944. évi filmek színvonal emelkedést mutatnak es ez az év fokozottabban ki fagja elégíteni a közönségei.
Átalakítják a Városi Mozi eldot\'rnokát
ÉrdektédIÜnk még, hogy a mozi irány-zott-o elő 19M-re a közSnség kénveimét szolgáld beruházjsakat. Ürömmel hatottuk hogy kivetkezik a Városi Mozi előcsarnokának kibővítess és olyan átalakítása, hogy az érkező és lávozó közönségnek nsni kell majd egymáson közelharcban állörnle. Megoldják ezzel kapcsolatban a ruhatárak
kényelmesebb al helyezés ének kérdését éa lesz dohányzója ís az előcsarnoknak. Azonkívül már 19«-ban- Is történt jelen-tős és fontos beruházás, amikor a mszi két legmodernebb leadogópet és hangos felszerelést szerzett b*. t- Nekem — fejezte be a beszélgetést
az Igazgató — nemcsak Szletem, kenyerem a mozi, hanem minden törekvésem oda irányul, hogy a közönséget kiszolgáljam, a ieglabbaí a legjobban adjam és szolgáljam ezzel nemcsak a szórakozás igényeit, hanem a magyar kuliura és míveséét szempontjait Is.
Mindahhoz, amit Magyar János Igazgató almando!!, nem sok Tiozzátenm* valóak vau. Kevésszavú embernek ismertek meg, de amit mond, az magyar férfi-szó. A kanizsai mazikultura szolgálatában töltotl esztendeinek eredményei szavaknál bizonyítóbb erejűek, mert cselekedetek, amelyek mind ennek a városnak életét és kultúrája! gyarapítják. ^- f>íl
Pata Lajos éa Samu Lajos waakaraakadaaéban
Nogykanlzso, Ernébet-tér 1. m
U)r« égelell, vadonatúj, tiszta lománoedényt adunk I
H44. január U
ZALAI KÖZLÖNY
lét a bura áresése esetéi lg jól jár az a gazáé, aki bozaifttvéayt vasáról
Mindon termelő üzem már most gondoskodik arról, hogy n hábóru [Mifojozosót követő és u békegazdálkodásra való áttérőat megelőző ugy-novezolt átmoiwtgazdálkodási idő-.H/.altia\' gondosan előkészülhessen. lOnnck uz átmeneti időszakink Ulr-tama pontosan mog nom\' határoz-liató ós Süt som mogröviditoni, sem meghosszabbítani nem áll módunk-lian. Hajtunk kiviil álló U\'inyozölttöl íűgg, hogy meddig fog tartani.
ltondkivül fontos hál, hogy mindon tormoló üzem alkalmn-zkodui tudjon az adandó ós olúro nom látható gazdasági holyzothoz, Bármiként is alakuljon oz a helyzet, az kétaégtolon, hogy a termőié üzemeknek, tohát a uu;zógaz(hoiúgnak talán h legel HÚsorbun, pótolniuk kell állatban, oszközíiklien, gé]Hikl>on, sth. előállott hiányokat, aifielyoknl a háború okozott többnyin! azért, mert nem lévén olegí\'iidö nyersanyag, minden pótlás, kiegészítés, t:>mM-azetes avulás miatt szükséges tatarozás lehototlon volt. Vagyis a gazdának .őniKjQ ugy, mint mindon lorineló üzoínnok, .pénzre, tőkére lesz szüksége, lízt a tőkét osotlng: nem fog azonnal rendelkezésre állani. " ¦ ¦ , ¦ v
Kzéll kuli a gazdának az úline-notgazdálkodáa idején fölhasználásra
szánt pénzét olyttn módon bofok-letni, hegy az kamatozzék is és bármikor fíliyósiWiató logyon, Erre a célra a legalkalmasabb a b\'uzuköt-vény. Etiiiok az értékpapírnak árfolyama a inai 40 poiigós búzaár alá nem eshet le és Ijo lévén vezetve a tőzsdén, bármikor készpénz-zé tohutó.
Azt mondhatná Wro Valaki; hogy igenám, de mi történik, ha a buza ára esni fog? Erre számítani is kell, háború után állandó jelenség az, hogy a háborús búzaár lecsökken. Kz azonban a buzaköivénylu-lajdonos azemijonljából nemcsak, hogy közömbös, de talán még előnyös is, Tegyük fel, hogy a buza ára 20 jtongóro esik, egy szekérnek az ára pedig 120 pengő lesz, vagyis-a uazdumik 20 pongős áron 1i mázsa búzát kell adni egy szekérért. A huzákötvónvtutujdonos csak íi mázsa buza névértékű kötvényt értékesít, őzért mogkiijija a 1*20 pengőt és megveszi a szekeret. Ha |>odig 0 mázsa értékű kötvényt értékesít, akkor megveszi a szokorot és még mindig marad időnyi ,t pónzo. hegy 8 mázsa jó votoinagnnk alkalmas búzát szorozzon,
A gazda tohút(i ha buzakötvényt vásárol, a buza árának oséso OBOtén is jól jár.
/ároson, falun, még az elhagyott hegyek kitet is munkára készen áll az első segélynyújtásra kioktatott mentő-hadsereg
A nyugati ICgfháliaru borzalmai^ hall. komoly tanulságul szolgálhat mindenkinek az a fontos tény, hogy\' a szoronóttéllenség igazában csuk akkor hat niog.->,!!iijiiisitó erővel, ha a\' háborúba került lakosság elveszíti\' a fejét, tanácstalan tolKitotlenséggo! szemléli az eseményeket, lázokiion az idölítxm tűnik ki igazán,-milyen óriási- jolontősége van annak, hogy egy nemzői ídojekomii fölkészül a háború kemény csapásának • kiküszöbölésére, vagy legalábbis elvísov lésére. Kzbn a térén a Vármegyék és Városok Országos MontÓogyoáü-leto óriási munkát végzett, ami kor az fttsópegélynyujtásia kiképzett ol-sősogólynyújtó tömegének szorvozo-tét megalkotta. Dr. Kovács János egyetemi professzor, iguzgalő-fóor-vpfí a* következőkben számolt l>o a Magyar Vidéki Sajtóin dúsító büda-pesll munkatársának erről a mőroV tőiben valóban óriási arányú nemzetvédelmi munkáról.
1927-lmn csak 37 tanfolyamot tartottunk, 1933-ban 70-ol, 1939-bon 18Q-aí, a mull évben pedig 225-öt! tízzel párhuzamosan a hallgatók száma is 2237-ról l9-t1-ig évi 20.0O0-ro omolkcdott. Az 19-18 év olsó fölében -11.000 orribort oktattunk ki. Kz igen nagy tömeg és igon nagy mojííóhadsei-og. Ehhoz csatlakozik >terméuzot.)Son a fővárosi monték/ által kiképzett olsősogély-nyújtól \'" , - i. i...: ........
vek se kúntos
röskore^zt"köpŐzett kí. Torméazoto-«on a nagyvárosok montőhadsorogón kívül mogtoromtottük a legkisebb falvak, a logelhagyatottabb bolyok, a Iwgyok között is az önkéntos olső-
ntöitíaíttti kiképzett oisosogory-íjtókí tömege, a légoltalmi szer-segölynvujtói, valamint az ön-itó segély nyújtók, akikot a Vö-
scgélynyujtók^szervezetét. Olyan helyeken, js, íduíKsom orvos,-sem kultúra, sóm [Kidig ogyéh egészségügyi tényező nom volt,
- Hl kell mogemlitonöm, \'hogy az Országos Montőegvosülot. valóságos kulturális missziót fojtott ki, inert a lakosság szakszerű kiképzésével a szomorú multu kuruzslós lassanként teljoson háttérbe szorul. Hiszen régen az volt a közfelfogás, Fia valaki súlyosan nioghetegrSdott, Úgyis meghal, kár kórházba vinni. Az omlwiek valósággal rettegtek a kórhiíztól. Hála a mentők kulturális és felvilágosító előadásainak, ma már a hozzátartozók nom a kuruzslókhoz fordulnak, hanom a montő-inlézménvekhéz. A mentők á-iársa-dalotu. minden rétegét a földniüves-osztálVtól kezdve az összes foglalkozási ágakig szakszorüou kiokáitták.\'
..... Ebből kövotkozík, hogy egy\'
háborús temogszoroncsótlonség esetén milyen, nagyjelentőségű honvédelmi vonatkozása ós nomzotguzda-ságí iolontŐségo van a jól megszervezett; meiitóügynok. Azok a katonáink, akik még a béko óvoibon megtanulták a szükséges olsősogély-nyujtási szakísmorotokot, a harctéren mint kiképzőit szakemberek nemcsak fegjvorrol, hanom orvosi alapisinoiMtekkol ts szolgálhatják a hazát*. Es oz már csak azért is jelentős, mórt a nyorsorő egyedül még nem ad orŐt a hadfwregnok. A minden szempontból kiképzett katonaság többszörös orŐt képvisot* és mi montők, a mi montőmunkánk-kal teljes mértékben fokozni óhajtjuk azt az orŐt, amolyro a dicső kmagyar hadsorognok szüksége van.
(Z.. I.)
álmát
szállítok 20 kg.-os ládában bralto súly ab Msilget. I. rendű fajatina vényeién 60 P. H. rendU 50 P. Tiszta Balul I. o. 65 Pl U. o. 65 P. Ulánvéllel.
Medgyessy Gyula
Ráramaromlget fostaflék 13.
Naptár. Január It. Kedd. Rém. kat. Híríii p. vt. - Protestáns Agota.
Lefoglalták egy bfsszabadkal kereskedő
egy Tagén fekete kukoricáját
Alaómuraküz népe nem tesz eleget a tengeri-beszolgáltatás! . . kDtolezettségénak
i\'fírlak. január 11. (T-udóaitánk jelenti) Muraköz nom ogy kijelölt kereskodójo él vissza azzal a bizalommal, amellyel ko-\' rcflkodővó kijolölték.Az ityon.korbb-kedók árdri\'tgiló, Tekotézö manóvo-roik esetleges kockázatát, rajtacsipés esetén a ráfizetést ís szívóson vállalják, mert amit egy kklorüll osot-nél büntetésként ráfizetnok, azt sokszorosan * megkeresik egy másik, jobban sikerüli fekete üzlo\'to osotó-bon. Btóron a Iduraköziioii orélyos intézkedésekre és példák állítására lenne sürgős szükség. - \'
* .
MuhvicH Antal kiaszsbadkai kereskedőt a porlaki csendőrség tetten érte, amikor egy vagon tengorit akart feketén olaílnj. Amikor Muh-vics megtudta, hogy a vagont a nyomozó közegek Budapesten már
yái-ják, táviratilag miíshóva irányította a küldeményt, do a-csendőrség uk egé.sz árut még idejekorán lefoglalta. Az eljárás a koroskodó olloa megindult. . •: V
liolics Forono\'porlaki koroskodó-lől az. áruforgahni köz]>ontok viasztv-vonták a tí-nuénykoms kodén re jogosító kijelölést.
*
A perlaki járás főszolgabírója ór-tokozloiro hívta szerdára tv járáa összes kiielölt koroskotlŐit. Az értekezlet célja, hogy kidolgozzanak valami tervet a tongorilwszolgállalt\'ui oredményosebh lolwnyólitása érde-kétien. Az a helyzet ugyanis, hogy Alsómuraköz népe vonakodik ologet tonni « tengeri l>oszolgáitatására vonatkoző, kötelozeltsé-génok.
Lelkiismeretlen telefonálók késéi érákban nemlétezé esetekhez hívják U a mentéket
Az utőhbí tvapokboii egymásután megtörtént, hogy lolkusinoietion Omliorok a késői órákban csupa kédvlolésliől ki hívogatják a. nagykanizsai montőkot ncmlétező\' esőtekhez. . . .;..E.\'.:
l\'!gyik nap a Bugár-ut vége felé társaság volt együtt az ogvik házban, ligyszér csak tneguflt\' ÖagV sziiénázáasal n mentőautó a; ház előtt. A jókedvű társaság huiigulala. pillanat alatt megdermedt, amikor, a \'mentők egy öngyilkost kerestek, aki állítólag ott elvágta volna a nyakút. Csakhamar kiderült, hogy n házban nom történt\'. A menlők hiába vonultak ki,\'a társaság hiába ijedt inog, hiába koplalták a mentőautó gumiját, hiába fogyasztották az amugv is szűken mért benzinjét, a mentők pihenéséi hiália zavarták mog, — valaki rossz tréfát csinált csupán.
¦ A másik osotbon a Vöröemarly-utca sötét mélyébe hivMk ki ugyancsak a kései órákban a montekol. A megadott házszám alatt azonban olyan novü ombor, mint akit a titok-
bzuI lelt, nem is lakik a olyan nevűt
a környéken nem is ismornok.
Akárkik legyenek a li.-éfacsinálók, a tréfájuk buta és lolktismoreitlon. Megzavarják ogy csomó\' omlwr nyugalmai, fárasztó nap után a nyugalmai, nzoukiyfil az anyagul karókos-kodús hazafias kötelessége ellen is ¦vétkeznek. Mi som \'könnyebb, mint efajta vakhtrmával félrovozotiii a köIoloHségükot első hívó ^»zőra mindenkor, toljeeiló mentőkot. Yk> annál otrombább dolog .ostoba viccet csí- ¦ iiálni az embormenlés nuinea köte-losségéhól. Akik nem találnak jobb szórakozást -maguknak, Csak a saját lolkiimnoretlonségükről állítanak ki bizonyitványt s ha, ők nom szégyenük magukat, szégyonlí tettotkol punok a városnak egész jc\'h-rzésü tái1-sadalmn, amely mindenkor mogtio-csülto a mentők és hasonló intézmények munkáját.
Ezután figyelőmmel fogiák kisérni a montok tolofonjáiiak hívását és valószínűleg az ölmult napok trőfocsi nálóinak neve is rövidoson ído kerül o hasábokra^*
Magyar zenei őstehetség egy kis zalai faluban
ösí Zala nemes földjéből nem egy óstchelség bontotta ki már szárnyait és találta meg boldogulását a magyar élollioii, megértő jóakarók faj-Hzorotolből sarjadzó tániugatása inel-lott.
Talán akad, aki szerény sorainkat ugyanezzel a magyar kezességi érzettel áthatva olvassa és megfogja annak a fínlal magyarnak a kezet, aki most még bizonytalanul, félénken tapogatódzik uz v érvényoeüléa tövissel kirakott utja felé, do akitől nem lobot ol tagadni, hogy a múzsák \' homlokon (.-Bókolták.
Síi nap történt, hogy dr. Laurontzy Oszkár nyug. főszolgabíró jó mélyen benn ián dalában, Szontkozma- > dombján. Itt lwtóvodt egy iamorósé-hez, Gerencsér Foronc kisgazdához, akí szűkön kimért gazdaságában éli kis családjával szorénv, csendes előtét. Mialatt a család két felnőtt gyormekővol és vendégével hozzá-
látott a szerény ollódhoz, a házigazda ogyik fia, ifjú Gerencsér Korodé, eltürit az asztal mellől. Egyszer csak orőtoljos öím balom játék hangzóit fel.. Szobbnél-sznbb magyar nólák. A kanizaai vendég éppen meg akarta-dicsérni »a rádió kitűnő műsorát*, amikor a Jititat Gerencsér két cím balom vorói ével mosolyogva állott oléjo és inogkérdozte, rrtj\\j&t-ozoii még. Ekkor tudta meg "tjau-rontzy, hogy nonl rádiózonét .hallgatott, hanom a szoba háttorében a gazda 19 évos legény-fia .cimbal-mozott. Aztán Daukő-nóta kövotko-zett, meg Bándor Jonő dalai. Igazi zenoi élvezet volt, amit a föld ogy-szorü g>\'crmoko a, hurokból elővarázsolt."" , .
A 19 éves szonlkozniadombjaí legény ezután elmondta, hogy mindon szivo-vágj-a - a zene. Soha soíiki nem tanította semmire. Ugy Üött a dolog, mondotta, hogy mindig hallgatta a rádiót, különösen a oi-gányzonét, magyar nótákat és megkérte édesapját, vegyen neki agy
Nemcsak a buza,
abuzakötvány is aranyatér
1944. ja unto fi
•isabalmot, mori Ó muzsikálni akar. Útig in kapta, ami* kéri. És amikor a mcaóról hazatért, ahol édosapja aicllott tlolgOüoHj a rádió után pro-kilkOKott ezt-azt .kiverni\' a cimbalmon. Addig próbálkozott, amig sikerült. Hosszú időbe korült, do egyszer «aak ugy ment, hogyan n rádió leadta, mondta \'a fmtaLfloroncsér. Ila már a község intelligenciája in felfigyelt rá, hiszen mindent cwik la iontól nyert tohotsége ró?én Iti •Inti elérni.
¦gr salai óh lobot seggel állunk Mambón, aki megérdomli, hogy fölírniuk reA azoknak a figvolmét, akiknek módjuk Tan ix fiatal tchot-sag további boldogulásának útját |«V iteni.
Kozbon botért GoroncsóréklíOB a koisBétf <jjB6moa tanitéje> Major Inorane. Ají?i5 tanitvánva rolt ifjú On-rencsór, aki az iskolában is tnnulé-konTságával én gyors felfogéképoa-.áagóvel tűnt ki.
A nzen (kozmadombjai őstehetség egyetlen vágya, hogy tovább tanuljon, hogy a zene birodalmának titkaiba beavassák.
Mog vagyunk győződve, hogy leszűri Zalában, akik Bogi tőnek egyen-fotni ifjú fjoronesér Fterone — a sene szerolmeséivok - útját a továbbképzéshez.
(B. R.)
SPORTÉLET
Az NB III. Iiavaszi sorsolása
Afdrefiu 19: P. Zsolnai SE—Nagykanizsai Zrínyi Kaposvári Turul-Pélmonosforl CSB Qsaktornynl Zrlnyl-Nwryniányohl Sí Bonyhádi Zomána-PVSK Nngykanlzs-f Vaautas—PBTC Bareai LE - Rímontnmyai BTC Dombóvári Vusutas szabad.
Március 26: Kb bob véri Turul —Domb. Vfls Csáktornyái Zrínyi—Nagyk. \'Zrínyi Bonyhádi Zománo—- Pál monostort CSB Nagykanizsai Vasutas— Nagymány. 8K Baresl LE-PVSK : Slrsontornyal BTC-Pr3TC F. Zsolnai SE szabad.
Április 2: PatC—Bonyhádl Zománo PVSK-Csáktornyai Zrínyi Nagymánv Slí—Kaposvárt Turul FÓImon CSE -P. Z«ninnl SS Nngyk. Zrin\\l~-Dombóvári Vssutas Simont. BTC-Nsgyk. Vasutas Bérest I,E szabad.
Április 9: Dombóvári Vasutsa-Péln,. CSE 1\'. Zsolnai SE-NagymAnyokl 81! Kaposvári Turul -PVSK Csáktornyái Zrinyl-Í-BTC Bonyhádi Zomáon-Simontornyal BTC Nflgykaulzsal Vasutas—Baresl LR Nagykanizsai Zrínyi szabad.
Április 16: Barcsi LE— Uonvhádl Zománo Sfaontornynl BTC-Csákt. Zrínyi PBTC—Kaposvári Turul PV8I$-P. Zsolnai 8E Nagymányokl SE—Dombóvárl Vaautas Pálmonostori C8E—Nagyk. Zrínyi Nagykanizsai Vasutas szabad.
Április %3: Nagymányokl SE—Bonyhádi Zomaoa Pélmon. CSB— Csáktornya! Zrínyi Nagykanizsai Zrínyi-Kaposvári Tural Domb. Vntmtss—P. Zsolnai SE PBIC-Barcal LK pySK-NsgyknoIzaal Vasutas Slnwaternyal BTC szabad.
Április 30: Nagykanizsai Zrínyi— Nsgymany. SE Dombóvári Vasutas-PVSK P. Zsolnai SB-PBTC Kaposvári Turul—Straonlornyat BTC Csáktornya! Zrínyi—Barcsi LR Hőnyit. Zománc~-Nagykanl*sst Vasutas PÓlmonostorl CSE szabad.
Május 7:
Nagykanizsai Vasutas— Osákt. Zrínyi Bai-esl LE--Kaposvári Torol Slmootornyal BTC—P. Zsolnai 8K PBTC— Dambóvari Vaautas PV8K-Nagyknnlzsai Zrínyi 1 Negymányoki SE-Pél monostor! CSE Bonyhádi Zománo szabad.
Májas 14: Csáktornya! Zrínyi—Bonyh. Zomána PÓlmonostorl CSE-PVSK Nagykunnal Zrínyi PBTC Domb Vastiiss-¦ölmoiitoniyut B1C P. Zsolnát Sg- -Barcsi LE Laposvári Turul-NHgykanlzsal Vasutas Nagymányokl SE szabad.
Mdjus 21: Bonyhádi Zomáua-Kaposvárl Tural Nagykanizsai Vaautas-P. Zsolna! SH Barcsi LE-Dombóvár! Vnautns Simont B1C-Nagykani»saÍ ZrlDyl PBTC-Pól monostort CSE PVSK - Nagymányokl SE Csáktornyái Zrínyi szabad.
Május 28: P. Zsolusl SE—Bonyhádi Zománo Kaposvári Turul—Csákloroyai Zrínyi Nagymányokl SE-PBTC _
Pélmonoslorl CSR-Simontornyai BTC Nagykanizsai Zrínyi—BsresI LE Domb. Vasutas—Nagykanizsai Vasutsa PVSK szabad
Június 4: Csáktornyái Zrloyl-P. Zsolnai SE Bonyh. Zománc—Dombóvár! Vaautas Nknnlzsal VnautsB-Nkanlzsal Zrínyi Barcsi LE-Pélmonoalori CSE Simont. BTC—Nagymányokl SB-PBTC-PVSK Kaposvári Turul szabad.
június 11: Nagykanizsai Zrínyi—Bonyhádi Zománs P Zfolnal SE—Kaposvári Turul Nsgymányekf 8E-Barost LE Domb., Vasutas—Csáktornya! Zrínyi PVSK—Simontarnyal BTC Pélmon CSE-Nagykanizsai Vssulsa PBTC szabad.
Apaállatok árverése.
3 selejt bika és "> kan ár eréö utján lesz eladva a Homokkomáromiutcai pásztorháznál 12-én, suter-dán délután 2 órakor.
un Bikagondnoh.
Nagykanizsa megyei váron.\' poi gármes terittél.
Tárgy; Dughsgyma-lgénytések be-jelentése.
Hirdetmény.
Akik dughagymát igényelnek, leg-kéBöhb t. hó 14-lkéÍg, pintekig jelentkezzenek a közellátási hivatal petróleum osztályán (Hunyadt-u. 11.) magukkal kell hozniuk családi igazolványukat és, ha van, a gazda-könyvüket. Elkésett igényléseket nem vehetek figyelembe.
Nagykanizsa, 1944. Január 10.
Polgármester.
HÍREM
NAPIREND :
Éjjeli gyagyszertaVi ügyelet:: Ma a PeWáe Sas gyefyseertér Fé-at 6.
Kmlwawaaa az ottani gyógyrwtir-tsx álkutdá AgyeloteanaoIgAkiketUrt,
A UOZFOHDO uyitvs »an reggel 7 órától esto 6 óiéig. ( Hétfő, szerda péntek dolutali és keddeu egaaa nap níknek.1 Tükofou: RtMl.
- (Elöláptetásek a randórkapltányságon) Az uJevl olöiópifíióíiek éa klnovezé-
B*k a nagykailssal rendírkapitásysA-
Eta Is étimet okozlak. Két árdames és iváló rendőrtisztet léptetett aaegérde-BtlteD eláie a belUgyMlnlsater. Szaké Zoltán reutlörknpitflnyt, a kapitányság vezetfjének helyettSBÓt és a kapitányság btlnügylasztályának vezetfijot, uny-azIatéB vitéz dr. Jónás Károly rendfr-kapltéayt a kihágás! os/tály vezslólét a belügy miniszter valóságén rendir-tanáeiesokkA léptette eti. Ab Órsze-mélyaet AlloaiAnyAban Majsr Jánta 10-tdrz sár mester tiszt belyetf ssé, Szemére *y József, Blszé Dozhő, Mékelfy Iiaro, Karácsén János és Tóth Mihály Oytirgy in klr. i-tíiidőrökot (rmesterekké láptették elé
- (A 4. llsaátla alfisdáa Klskanlzaán) iámét \'/Hiifoit teremben znjioit le a 4.
klskaalisal lloeálls előadás. A Kiska-nizs&I llluság! Egyesület kelyságe képtelen, mar az Összes aaltgatókat beto-gfidnl. OréaiBiet állapítjuk mog a nagy érdeklódést és s^Okségesaek látjuk, hogy az egyesület mielóbb olyan Im-lyfsaggel rendelkezzék, smely mindenképpen meglelő) unnak a kulturális óa nenxetnevelf célnak, amire a Klska-nlxani ltjuság! Egyesület hivatva van.
E lleeális esten Nagy Miklós áll. tanító Nagykanizsa város törtónetét le-mertetto alapes telkésxUltnéggel.
Az érdekes ?8 értékes elósr\'Aet P. Sólymos Rezsó\' Ügyvezető elnttk k»-f./önte meg im-íí\'g BZAvakkal, hnngsu-lyoavB bz ésí tradíciót, mrlykoz mIb-denkor hlin.vk kell lennie ailnden aagy-kíiulzsulir.k. Majd bejelentette az eh-rt lumyknr.iz»al neiazelvídsiml akadémiának, a Klskanlzsal Itjuságl Egyesület kare\'.ében való megrendezósát.
- (Halálozás)
Nagyknnlzsn regi. tlHZteletroraéltó pol-
Eáral kozfll Ismét kldált egy léigy. [uzlkár Vince iisztnlosmesler, szakmi-jíliitik kiváló képviselője, aki csak nevűt és diszt hozott munkájával városának, áldásos, tevékeny életének 78 Ik évében visszaadta lelkét az Élet Urának M*rfkar Vince bosszú évoken át az Ipartestület vezetőségi tagja veit, egyónlségéiek mi&den flgyazeretetével szolgálta n helyi Iparosság ügyoit. Becsületes, szorgalmas, dórák Iparos volt. Minden hazaíinsón katolikus moígaloin-ban tevékeny részt vett. Csnlftdját Is ebben a szellemben nevelt*. Leánya csak vasárnap tartotta eBkttvéjét egy
Január
5-től 11-ig
városi ticmö
Szerdától
keddig
Hatalmas érdeklődést váltott ki országszerte s Nagykanizsán is Budapesttel egy-időben kerül bemutatásra a
rákóczi ff ótája
cimü reprezentációs film..
Világhiradő
Előadások kezdete: $4, ?6* és $8 órakor.
DRAVNOIGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Arswntutémbik tUetése, raklaaateiök, m^aHantések, anktxarü f«M>vll*Qosmts minden vtUsKttM kéi-déshan c«els3l6U 8-tol sM!astata 16 árét*. Csgirisiffryut Bi, WtrffKi 204.
ronddrtlaztiel. Flsl postatlsztvlselók, az; egyik mint főhadnagy szolgaija hazáját Muxlknr Vince ha\'ála s/,ólun kerekben osztatlan röszvf\'tft váltóit ki. C*ö. törtökön dóiután 3 ór-ikor kísérik ki plhfiiíkelyóre u rk. sírkert Bzertarláa-torm^iifll.
— (Pénzügyi klnavezósok PorlakoN)
A pánztlgynilniszter Murányi Láizló
rrlakl adóhivatal vezelésóvet megbízott 0 állp. lisztet, fólNvtté, Meggyesiy Ödön és Bacsó Bené állp. gyakornekokat pedig II. o. állp, lisztekké nevezte ki
— (Egy llatelasszonyt agyonütött a kidőlt (a)
Oltó Inuénó 27 éves alsósegcsdl lakos férjével RgylMt az alsósegcsdl érdében (ál Irtod. Délfelé leütlek ebédelni. Az egyik fa, Melynek gyökerei már ki voltak váf>va, a nagy szélviharban) kidőli ós a (itat asszonyra zuhant. Oitóné oly Bulyos sárilléseket szenvedett, hogy a htlysalnen neghall.
Harmadik blsárlotre tudlak csak angol katonaságul párta tenni flakaalnsJ
Tokióból jeleni! a Uomcl Iroda, hogy » Csendes óceán délkeleti részén az ellen-Bég arra törekszik, hogy Rabaut szigetet elfoglalja. A legújabban kiadót! japán jelentések arról számolnak be. hogy az amerikalak három partraszállásai eddig u japán csapatok és japán légleré eddig sikeresen megakadályozta Az utolsó parlra-stálütáBnál elsé Uben teltek partra angol katonaságot.
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS
Budapesti nagyvállalat felvesz kirendeltségéhez, azonnali belépésre keresitány, gyakorlott fcflnyvelSt. A ánlatokat „Nyugdíjas" jeligére a kiadóhivatalba kérünk. 105
TaknirltA asszonyi ktrcaek délelólt 7—1 Mg. Csengery-nt S., L bal. 111
ADÁS-VÉTEL
Deák-tér 2. Telefon 12
Vennék mátkái beépített hálózall rArilet. Címet kiadóba kérem leadni. 88
SűrgösaiM eladó 40 drb. amgórat-
atyail ketreccel, takarmánnyal, felsurelés-scl, kártoló, rokka, tetováló, az tgtax négyezer pengó. Cina : Kulcsár, Magyar-utca 20. 109
Kifogástalan fekete békebeli fárff lélIkaiBÍAt, 40 cs féificlpé eladó ESIvíU-!ér 2. 11»
Egy jókarban levo mély fehér gyet" mokkoosvl eladó. Vörösmarty n 60 112
Hmm**)* lóit szarvast és vaddlszndt jo-
f;os vadásaoktói magai napi árért. Simon Btván bentesmester, Kiikanlisa. 113
ei6«a«bafnagy lükör, vasaiztil, vlifl|}iilvánv. C|jíll szekfány. nagy uzek-tény, fúifi e:iüuy eladók Kiefaludy-u. 2f.
116
BÚTOROZOTT SZOBA
Szerényen bútorozott udvari bHIÖii-bajérattn azuba egy személyre Klidó Siekerta József u. 3«., elsé ajtó. IW
HÁZ ÉS INOATi
ídBL
Kiiebb ufilfil. vagy széntől mmgvt* tale» keic.df. N.gyKanUsa, l\'ctoll-ui ^0.
II»
kOlönfélb
Kéli négykerekű lapoH koc«lm ¦tv*\' Benti. Nyproravexeléaek 100 pengd Int*\' lom. Meleier ö^gkereskedéa. II*
Z*L*i KtlZLÖHr
rWLITtKAI NMPIkAI.. KM)* : „Kll|ll<«lé|l a T. togytaiaWV F.loltte kl«<in : lalal turar, Nyomatott :\' a .Kli,u«.ii,i n. T. «w>..i.-..-
•yaaaéilaku Hxykuluéa. lrt,.ada.t,i (»1,1, talál UrakD
feladó:
Ma:
84 ¦ évf., 8. sz. Nagykanizsa, 1944. janníir 12. szerda Ara 6 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szorkeeztősóg és kiadóhivatal: FÖ-ut 5. szóm. SwrfcosztŐsógi és kiadóhivatalt telelőn 7H. sz. kátelolenlk minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: Barbarits Lajos
Klófizetési ara: egy hónapra 4 pengi 30 fillér,
negyedévre 12 pengd 40 fillér. Kgyesszám: hétkfiznnp 16 fill., winnthnten 30 till.
Péter király \'parancsnoksága alatt Tito és Klbailovlcs hadseregeinek egyesítését tervezik
Keloton alább hagyott az orosz támadás lendülete, megszilárdult á német ellenállás A tisztogató csapatok kiverték a partizán-kormányt Jajce városából
Baaiinből jolontik: A koloti téli csat* uj szakaszához érkezett. A nagy Dnyopor-kanyarulatban a saov jot aj oldal-támadásokat kozdott. Unyopropotrovszktól délnyugatra aa ollenség uj áttörést kísérelt mog. Itt is azzal a módszerrel, hogy a támadási- Tíerülotet- oldalra akarja kitorjosztoni s ozzol tohormontosi-¦toni a fé támadási irányt. Az ollon-ségos orók fő nyomása a Dnyopor-iv koloti szádén mutatkozik, míg ICiro-vográd szakaszán a támadások orojo osokfcont. Egyes liokoritő kisértotok súlyos vosztoségok árán meghiúsultak. Progrobiscsotől délre újra megkísérelték a szovjot-orók az olónyo-mulást déli irányba, do a támoiló ékeket a némotek hatásos ollonlö-késokkol fölfogták. Bordicsovtől nyu-
gatra és délnyugatra, valamint Zni-tomirtól nyugatra az oroszok tartózkodnak a támadás-sorozat .folytatásától. Az itt harobavotolt szovjet-kötelékek ugyanis nagyon meggyöngültek és az utánpótlási nohézségok is ogvro nagyobbak. A szovjet-vezetés Sísitomirtól és Novográd Vo-linszklól északra uj ősapátokat-irányit olöro a Pritjop-mocsarak vidékén harcoló csapatok mogorősitéséro. A. keleti harc tor egyéb-- szakaszain a szovjet-vezetés hosszú harci hzü-not után a keresi félszigoton uj nagy támadást kozdott. Fokozódott az ol-lonségos nyomás Gomeltél nyugatra és Viíobszk körül i» változatlan a csaták hovessego. "Nevol vidékéről csak helyi jelentőségű harcokat jelentenek. "
Súlyos, de kissé enyhülő harcok a keleti fronton
A Bud. Tud. logujahh jelentése szerint a koloti arcvonalon a harcok némileg enyhültek, bár kétségtelenül továbbra is súlyos harcok vannak. Az oroszok két súlyponton kezdtek ujabb támadást Kirovográd és l)nyopropotrovszk körzetében. Ki-rovográdnál Ősz óta a szovjot ogy kis hídfőt tartott, melyet ki akart szélesíteni, de eredményt nom ért el. A második nagy támadásnál,
melyet na oroszok nagy erők Iwvo-tésévol kezdtek, az aránylag koskony szakaszon a német ollonállás kibírta a tohorpróbát és a támadás-sorozatokat fölfogták. A némotek különös figyolmot szontolnek a Száminál folyó harcoknak, oz a holység külön-bon a legnyugatibb pontja az arcvonalnak, molyot a szovjot csapatok elértek.
A nómet ellenrendszabályok éreztetik hatásukat a keleti harctéren
Berlinben megállapítják, hogy a szovjo*-fámadás az arcvonal minden, szakaszén tovább tart. Némot katonai körök véleménye szerint az oroszok támadásának olsó nagy lendülete alább hagyott, ami a némot
elionróndszabályokóak\' és ellentámadásoknak is orodmónyo. A szovjet-ősapátok lassan, do nem esökkonő szívóssággal igyokeznok olóbbro jutní, amivel szemben a német ollonállás megszilárdulása észlelhető.
123 amerikai bombázót lött le tegnap a német légeihárltás
Berlinbél jolontik: Erős ószak-aiuorikai bombázó kötelékek tegnap * déli órákban ¦vadászkisórot nélkül (ilyen formában már októbor óta nom történt légi támadás) mélyon boropüttok Kolot-Németország területé fölé. A ma hajnalban kiadott német különjelöntés szorínt már kora reggel is megtámadtak néhány kolotnémotországi holységot. A némot elhárítás azonnal \'működésbe lopott, ugy hogv a támadás összefogott hatást nem tudott elérni. A birodalom és a nyugati megszállt
területek felölt eddig megáll api lettan 128 ellenséges ropülőgépot, logr nagyobbrészt négymotoros bombázókat, lolöttck. Ezzel szóm bon a némot védelem 2 vadászgópot vosztolt éa még 7 gép nom tért vissza kiindulási helyére.
Légitámadás Pireus állon A (ind. Tud. Jelenít, hoity kedden reggol sz annoi ri-utlliuiombazék súlyos támadót Inlé/tok Plreu* kikötője wllen.
A ískc-áaégoak nagyobb vpsztcséuol vannak. A bombák nem talrtltak kntn-
ijlOMlliktlI.
Előnyös állásokat foglaltak vissza Dótolaszországban
németek
Wtolsszországbah az angolszászok mogkisórolték a Monto Cassi-noi aikságon a» elónyomulást. A némot ütogok Mohte Portia és Via Casaillía környékén ozokot a táma-dásekat visszavetették és rugalmas hadvoBotésükkol előnyös állásokat foglaltak vissza. Az egyik holy-
ségot az amerikaiak dőlfolŐl akarlak megtámadni. A némot biztosítások itt is visszavototték okot. Az itteni előrotörés némot vélomény szorint a figyelem ol terelése.
Boriinbői jelentik: Az olasz had-szintéron lényeges változás nom történt. Némot tájékozott körök Mont-
gomery tábornok ama nyilatkozatának szentelnek figyelmet, amely szerbit
a németek ugy harcolnak, mint az ördögök. Figyelmét érdemlőnek mondják Bor Uniton az egyik amorikai tábornoknak az olasz luirc téren szerzett tapasztalatai alapján tett ama nyilatkozatát íh, amely szerint-
az imxízió rendkivid nehéz vállalkozó* le.dz az angol szászok számára
és rengeteg emberéletet fog áldozatul követolni.
Roostívult a biztonság kérdéséről beszált a kongresszushoz Mézeit üzenetében ,
Lisszabon, január .12 ltoosovelt a kongrosszushoz hité-zott szózatában kérte a nemzotí szolgálatról szóló törvény ol fogadását, majd a moszkvai, Kairói és a teheráni értokezlottol foglalkozva közölte, hogy az Egyesült Állomok ezeken a bolyokon nagyszabású és súlyos kérdésekot vitatott mog, melyeknek nem voltak titkos, vagy ]>o-htikai megél lajiodásai, sóm jieilig pénzügyi kötelezettségei. A jövővel foglalkozva ezokot mondotta Roosevelt: - - a jövő legfőbb célja egy szóban foglalható össze és ez a\'biztonság. Ez nem cöak fizikai biztosságot jelont, hanom anyagi, társadalmi és erkölcsi biztonságot is. ltoosovelt ezután a jövő békéjéről szólott. Ezokot a kérdésokot a múltban nem vitatták inog és ennek eredményeképpen a béke ttom is bizonyult igazi linkének. Tárgyalásainkkal ezokot. a hibákat akarjuk elkerülni.
Berlin véleménye Roosevelt üzenetéről
Az NTI jelenti: Roosovolt kongresszusi üzenete kétségkívül csalódást okozott azok körében, akik közelobbi felvilágosításokat vártak iittól a tohoráni és moszkvai határozatokat, illetőleg. Igazolása az üzonot annok,\\hogy az amorikai népnok uj terheket koll vállalnia és hogy az eddigi orófeszitésok nom elegendők a háború mognyorcséhoz az amorikai nép számára. Kiviláglik az is, hogy Moszkvában éa Tohoránhan az Egyesült Államoknak bizonyos tekintetben In kellett kötnie magát. Berlinbon megállapítják, hogy az aztán Némotország szempontjából már közömbös, hogy valamely titkos megállapodás jött-o létro vagy nom, mert Anglia és az Egyesült Államok nom teszik vita tárgyává Moszkva számára a Roosevelt áltól meghirdetett biztonságot.
rPolvtutáf a 4. oldalt-"\'
lamlaiizsa város itsépfe a statisztika likról
Irifc\': Dr. Hogyl Lajos
A Városok Lapja legutóbbi száma statisztikai kimutatást közöl a magyar városok i948. évi kormányha-toságilog jóváhagyott költségvetéseinek fentosabb adatairól.
Mivol a keltségvotés a városok önkormányzati gazdálkodásának a vetületű, bizonyara nem losz érdektelen, ha a kimutatásból kiomoljuk azokat az adatokat, amelyeken keresztül a magyar kultúra és haladás o legfontosabb tényezőinek\' az élo-télie lütokintést nyorhetünk s amelyekből a saját éríékünkro és jolon-léségünkro is követkoztethotünk.
A megnagyobbodott • országnak. Budapest székesfővároson kivin \'20 törvényhatósági jogú és 70 megyei városa\' van. A miíU évboA.törvényhatósági jogot nyert Szombathely éa Kaposvár még a megyei városok között szerepelünk.
Budapest évi költségvetési szük-ségloto: 278,1150.71)0 pongŐt, bevétele: 280,859.700 pengőt tott ki; a hiánva Urnát 42,000.000 penge volt, amolvot 50 százalékom iKiludóval és 5 százalékos kereseti adóval fedezett.
A 20 törvénvhatósj\'igi jogú város ogyütles szükséglotu 128,089.786 l\\ bevétele 100,301.265 pengő, hiánya pedig 10,505.520 pengő volt, amoly városonként 60—180 százalék közt vállakozó pétajdébéli Valamint 5—T százalékos kereseti adóból nyort fo-dozotot.
A 70 megyei város 111,162.045 pengőt kitevő szükségletére 02 millió 878.101 penge volt a bovétol a , igA\' a hiány 18,78Ü.7fi4 pongőt tett 1 ki. E városok potodója 45—180 százalék között, a -kereseti adó podig 5-7 százalék között mozgott.
Nagykanizsa mult évi szükségloto 8,059.000 pongőt, bovötok» ped\'g 2,587.865 pengőt tett l<i s a -112.194 pongŐ hiányra 75 százalékos [lŐt-adó és Ö százalékos kereseti udé-nyújtott fedozotot.
Nagykanizsának ozt a költségvetési keretét csak Békéscsaba, Kispest, Ny i rogy ház-;,\' Postazontorzsó-bol, Szombathely és Ujpost haladta tul, még iwdig oz olsŐ öl város mind Össze pár százezer pengővel, TJjp/wtj pedig több mint 8 millió pongoVol.\'. Rrdokes, hogy a 20 tíirvónyhatósági jogú váras közül Baja, Ungvár és Zombor 2 r400.000 jwngővol, Komárom jxxlig 926.000 iwngővol mögötte marad a nagykanizsai költség-votési keretnek, bár o városok mindegyike Nagykanizsánál valnmivol népesebb.
Az Önkormányzati tohnrvisolés mértékét lényegileg a városonként változó pótadó és az általános kereseti adó százaléka határozza mog. Lássuk tehát, inilyon Nagykanizsa helyzoto óbbon a vonatkozásban.
Pótadónk 75 százalék, koreBoti adónk podig fi százalék. . A törvényhatósági jogú városok közül ötnek Nagykanizsával azonoson 75 százalékos, őtnok 50—74 százalék közötti, tiznok podig 76— 180 százalék közötti a pótadójn. A
ZALAI KÖZLÖNY
1944. január lg
kereseti adó ül városban 5 saázalékj tízben o százalék^ öt bon pedig1 7 ázásaiéit.
A megyei városok közül lizonogy-bon Nagykanizsával azonosan 75 mulék, li/onhótbon <15 74 Bíé-Eiitt\'k közötti, nogy von Roltólxm taxiig 76 ¦ -180\' százalék közötti a pétadó, A kdivooti adó tizonöt városban f> százalék, 82-ben ü százalék, 23-ban pedig 7 Biáxalók.
l ír. szegezve a, törvényhatósági jogu óv mogyoi városokadalait, a pótadó kilencven város közül huszonkettőben alacsonyabb, tizonhatban azonos, ötvonkottóbon pedig .magasabb, mint Nagykanizsán, inig a kórusuli adó husiiban alacsonyabb, negyvenkettőben azonos, huszonnyolcban nődig magasabb.
Száz száz a lóknál magasabb i>ót-adó majdnem kizárólag a mozógaz-dasngi joljogü városokban található, ínim Iíóumezóvá.sá.rÍioly, Kocskomél, Gyula, Jászberény, Karcag, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisújszállás, Makó, N* agy kőrös, Turkovn,
Zonta.
Külön érdeklődésre tarthatnak még számot a szomszédos városok adatai. Zalaegerszeg költségvetési keroto L487.058 pongó, hiánya jxi-dig 240.9GG pangó volt, tnolrot 11 ti Hcazalék {útadóval és 7 százalékos korcsoti adóval fedezett. Szombathely és KajHisvár helyzet¦> í:iár sokkal szerencsésebb, hlóhlö oótadöja 68 százalék, korosoti adója fi száza- . lök volt, utóbbi pedig Có uzázalók
pót-adót és 5 ur.ázalék korosoti adót vololt ki.
. Mit iolonjonok esők az olsé tokin-totro óíolLuluimuk IúIskó számok?
Országúé vonatkozásban élotet 6a\' haladást, amolynok Inndülotét még az óvok óla tartó és mindinkább súlyosítódé háborús nehézségek som tudták megbénítani. Hitet a magyarság történelmi kűldotósébon és fólsóbbrandflségélwh. amoly a kp-rOszUuiy kultúra áhíjlsait a városokon keresztül hivatott kisugározni a Dunavölgyo különböző fajú ós nyolcé nópoi között. Nemzeti öntudatot és áldozatkészségül, amoly csupán ugy esztendő alatt félmilliárd 11- \'iigót meghaladó áldozatban jutott kifejezésre. Szociális inogór? test, amoly a társadalom logroászo-rultabhjainak és oleaottjoinok íntos-ményoH segitségot nyújt és a jövő nemzedékek számára meleg otthont h nagyobb konyorot biztosit.
Hoíyi viszonylatban pedig azt igazolják n számok, hogy Nagykanizsa polgársága az önkormányzati terhek szempontjából a magyar városok
többségénél előnyöseid) holVZOtlwil van, nődig a legutóbbi két*évlized-bon elvan értékes ós mJMWXtapó alkotásokkal gyarapodott, amólyokkol a városiasodás és jövendő Fejlődén szilárd alapjait toromtotto mog,
Hála és olismeros mindezért a
trianoni s zen védések I>oii mogodső-dölt áldozatos lelkű névloloii adó-zójiak!. ..
Változás a Néi Önkéntes Honvédelmi Iilka-szolgáíat kanizsai Yezetósegébea
Többször igazolta már omKÓgoH oli.imorés is, nogy a Néi Ónkén tea Honvédelmi Munkaszolgálat, nagykanizsai szervezető ogyiko volfc-xíia-oáiikban a logmiinkásabhaknak óm logjobban mogszurvozottobhnok. Knnolí a munkának alupvotó részét Farkas Vilma végezte pl; aki egész életét u köz szolgálatának szonlolto s ahol munkába állt, ott az eredmény BöbaSOtn maradt ol. Farkas Vilma a napokban lemondott a Nói llonvédolmi Munkaszolgálat nagykanizsai szervezőiének vozotésé.ról. Lomondó levelűm vitéz Balásfalrí Kiss liászlóné, a S. kerület munkabizottságának olnflkasszonyá Bkom-hai-hnlvrő! mologhangu lovolnt b4fó-A\\aé^p%Jarkas Vilmálioz s abban többek között a kövotkozökot irja: »Nom mulaszthatom ol, hog/ ozal-
kalotmnal ismétellen hálás ée asiv-b<51 jövő köazönotoraot no küldjem azért as önsotlon. Lolkos ós fáradságot nem isiimre hazafias munkájáért, amellyel a Nói Onkénto» Honvédelmi Munkaszolgálat ügyét Nagy kanizsán megindította, mogalapoztn és cg\\\'óiiiségoiiok súlyával olyan foj-lóilé:,lié])OHSii totto«.
Farkas Vilma visszavoniili\'tsn ob-höl » munkakörből :u. ügynek min-douképjxm Hiityos voszUwégiit jolont H nagy Toladatot ró a vozotóségro. A kipróbált kosok, .umdynk a BzOr-vozot niimkássagában oodig is osztoztak a vozotéslion, Haám Frnónó és Helz I vánné Hzomélyélxiii jolontik a biztositéküt, hogy a Nói Onkónlos llonvédolmi Munkaszolifálat tovább fog virágozni NagykailizHán.
Iára kiderült, bogy s uűkedvelé „tohadaagy" Időközben „századossá" Is előléptette magát
A nagykanizsai törvényszók vizn-gálóbirája lognap kihullguttu a bűnügyi hatóságok rógi ismerését, a Felvidéken kérrekorült Búzok Tibor mökedveló-föhadnsjgyot, oki otointo tagadott, do csaktiomar a iárgj\'i bizonyítékok olébo \' tárása után bevallotta, hogy most mér ríom mint fólinilnugy, hanem mint századosként »Hzoropolt«. Vagyis közbon előléptette magát. Elmondotta, hogy bcezallitották a veszprémi kórházba, onnan rövidcson mogszökött. 151mont Oalántára; aliol báró Fekete likór-gyárosnak lovolot irt egy- ozrodos norébon. A levél a gyárosnak figyelmébe ajánlja az ozrodos wgykori dőrék katonájátfl, Varga Pétort, aki most nohéz körülményok közé körűit. l\'orMze Varga Pétor nem volt ¦más, mini líitzok Tibor. (Hvon ixíii-gőt k»[wtt a lovélro a ükőrgyaros tol. Mikor a báró rájött a szélhámosságra, foljolontoltó »Varg» Pó-.tort«.
Elmondta Búzok kihalltnitása sorén azt\'ÍB, hogy hazajött Nagykanizsára, m^rt hozzátartozói itt laknak. Karácsony után Szokol Jánoa kia-kanizsai lakosnak ogy hamisítvány gyüriit aranyként adott ol (6TJ pon-
giVüt. H/.akórlók szerint a hamisítvány \'20 pengőt ha ér,
Kihallgatása alkalmával gazda-lisztnok vallotta magát Búzok, aki mindig magénál hordja a gyógyintézet egy igazolványát arról, hogy őt ottan közölték és amikor a hün-ügyi hatóságok kozéro kerül, előveszi a lipótmozoi igazolványt.
Most azonban pórul járt, mert letartóztatásba helyezték. Közlxm érkozotl mog a nagykanizsai törvényszékre a galánlai kir. járásbíróság mogkoreaéso, hogy intézkedés történjék Búzok Tibornak olme-gyógyinlózotl)o való utalása iránt.
A mogkorowéfl ügyében valószínűleg ma történik döntés.
Beményl Scbnoller pinilirsdnlszlsr lemosdstt a gazdaaágt oiSGisilBlsxtBrságröl éi sít Kállay ¦iiisztereiBÖk valta ál
A MTI tegnap jolontoltn, liogjf lleményi-Sclinüllor Lajos pénzügyminiszter lemondott gazdasági ÖBUCS minisztori tisztóról, amit három éven ál töltött bo rondkivül odaadással és szóleakörű gazdusági tudással. A esucsminisztbri mogbizsr-tásl Kállay Miklós minisztorolnök vállaltu magára, azzal, hogy óbbon a munkuköióben továbbra is értóke-sitoiii kívánja a ]>énziÍgyminiszl)or lehoiségét, tapasztalatait
Kállay .Miklós miniszlorolnök OZ-zol ka]x.\'Solutbun nyilatkozott a-sajtó munkatársai olőtt.
A pénzügyminiszter ur már ismételten kifojezto kívánságát, ltogyi ?suesminisztori mogbizatása alól fol-1 mentést kapjon. Kunok a kívánságé- I mik eddig nőni lőhetett ologol bonni. \' Most azonban, amikor nomzoti lé-tünk és haláraink védőimére kell j minden erőnket konemitrálmmk, a hadsorog szükségloloi tojpmoléaünk mind nagyobb rószót voízik ígónylx* I
éti mind ki^bb rósz marad nel^Ari szükségletek kiológitésóirt, araikoi-ennok folytán már nemcsak a gazdasági, hanem az összes tárcák között nagyobb Összefogó orónok\'koli őrvónyoöulhioj ongodtom kivansega-nak; A változott körülményok kózöU oz az ügykör alkotmányunk értelmében ía csak minisztorolnöki luttán-körbon látható ol, Kz torméazotceoa nem jolonti azt, nogy akár a pénzügyi politika, akár á gazdaságpolitika irányában változás állana he, A feladat toljositésébon sziimitok továbbra is a pénzügyminiszter «r gözdas^gi ismorotbiro, loghutható-sabb köz romüköd esőre, ami ogylwi bi«tositani fogja a folytonosságot..
— A magam részéről mograga-dorn az alkuimat, hogy hangsúlyozzam: A pénzügyminisztor ur mükö-dóso mind az én, mind a kahinol toljos bizalmát bírta és bírja a jé-vőbon is.
MAGYAR HONVÉDEK HTOliBM k SZQ7JKT-FR0HT PÓKLÁBAM Dolgozik az üzemhelyreállitő század
(Honvéd haditudósító txé)
villsnymuvet azonban rbmokbin luigyák vissza a vöríh;íik. (iy rs\'n helyre kell ádttani azt, amit, lehel I Nagy felsdaf, mert időközben a lakosság a falakról mé/ a villanykapcsolókat is leszerelte. Estébe mégis ég ü villany, a legtöbb- h:lyen ablaktalan helyiségek — már tudniillik hiányzik nemcsak az üveg, hanem az ablakkeret Is - várjík a CBapalOt, Megint it üzhea-emberei azok, akik segítenek A központi füiöiestcket hozzák reiidb/i ök a villanyszere ök, az asztalo.ok és kárpilosok, ök készilik cl a hősi emlékmű kőLl u/a-tát slb.
Mindezekre a munkáktn sok ember -kell, gondohatns valaki, ezeket a férfiakai pedig a katonai beosztásból kell elvonni, ez tehát a szolgáját kílrára m-het. Nemi Itt a nagy kiiloiibié ¦ I Az (I emliclyreálllió században csak olyanok te jesiteaek szolgálatot, — néhány tií,zt, tiszthelyettes és lisztes kiv telével — akiket másféle beosztásra, fegyvcrszel-gálatra nem vehelnek igénybe.
Még csak ennyit: — felsőbbmá-szakl parancsnokság irányitju a asá-zad főként műszaki iráf^u munkáját. Fiatat hajtása az üzemhelyreál-Hó század-a magyar ha dl őriének m-bt.n olyan sok szép hagyománnyal gyökerező mQazaki szolgálatnak. A szintén mflszaki csapatok: utászok és vasutépitők által az.orosz földön vert hidak és más építmények két-ségkivul nagyobb alkotások, az „dzliea" tevékenysége azonban aem kisebb jelentőségű I
Nágyrévt OyBrgy fkégy.
(Valahol Ukrajnában) Egy vtferán lengyel tegonáclussal beszélgettem itt a minap anól, mi a Jellemző külömbség az első világháború kö-¦vös hadserege és a mai tUigyar honvédség közöl? Az öreg különben az egyik galíciai gyalogí-zred tartalékos tisztjeként vonult lic még 1914-ben, végighatcolta. az cgi?sz világháborúi és egészen 1923 íg szolgált. Látta a magyar honvédség előretörését 1914-ben éí szemtanúja azóla is az ilt működő biztosító csapa ok rendfenntartó munkájának
— A legjellemzőbb külömbség a feltétlen korszerűség — bólintott elismeréssel az egykori katona. — Amit látok, mind nzt bizonyltja, friss fiatal szellem jellemzi a honvéd haderőt...
Mindjárt példákat sorolt fel. Az egyik: — a sok gepesllett csapat. Nem utolsó sorban megemlékezel! a magyar »Üzheá"-fól. Kérdezte, milyen furcsa magyar szavak .rövidítése ez a kifejezés? Ez a veterán kaiéin külömben üt civilben gyáros, Ő maga mérnökember, Talán ez a körülmény is hozzájárult, Irny az „üzheá*-ról olyan elismeréssel emlékezzék meg.
Az üzemhe\'yrcál\'itó századot egy kicsit a kilünö német Todt-szerve-zeitel lehet összehasonlítani. Feladata : szakmunkák elvégzése, épületek, Üzemek rendbehozatala, természetesen a katonai vezetés szempontjainak megfelelően. A faladatkör tehát óriási. A rendelkezésre álló eszközök és anyagok viszont korlátolt mennyiségűek, sokszor teljesen hiányoznak, ilyenkor pótobi kell őket. Az ötletesség és a jellegzetesen magyar leleményesség azután valóságos cso-\'ákat varázsol,
Milyen feladatokat lát elazílzem-hclyreálllló század? Néhány példs.-
Megérkezelt a magasabb parancs nokság, efcte készítik a tovfcbbi tervekel,, ehhez jó vdágilás kell. A
Naptár. Január 12. Szerda. Rám. kat. Ernő ap. - Protestáns Ernő.
A GOZFORÜO nyitva van nseaal 7 órától eeto «Arfig. (Hétfő, saerda Ileniek délután 6s kedden egénn nap nőknek.\') Telefan: 560.
A legjobb pénzelhelyezés —
lfl-M. január i ?
ZAXAJ KÖZLÖNY
Vadász kiskáté
Hallom, ulra beszélnek réla, hegy a Ttdásxengcdélyeket szakvizsgáim kellene kitol Helyca: elvégre llt árlalhm nyulak ?1 bajték életéről van azé. Orvosok a meg-„uHxiiiaiéi, mily kezdetlegesek a koca-vadászok lőtlc sebképek ég uilly élvezetes. , iiikVodasz által léit sorútokét — ha nem ii bekapni, hanem — kioperálni. A szakvadász sörétei valahogyan rendeletien, szabályos lőképszeiüen vannak elhelyezve a riajtóban; a azaktalan vadász sérítel pedU össze-vissza hutádnak meg a bájté i/dinrü-ijai közölt: orvos legyen a talpán, aki azokban inasát kiismeri.
AUbb — csak ugy kapásból- — néhány kérdést és feleletet gyttjtOttém össze, nme lyek az elméleti vizsgánál sorra kerül-helnek.
— Ml a vadászat?
A vadászat a legnemesebb sport, amely nem ailndig az állatok megöléséből, ha-Hetn gyakran csupán azok jóindulatú raeg-ijesziesébót áll és aminek következménye-kínt némely vadászt n* állalvédöegyesllet diszlagjává választanak.
— Milyen embert kivan ez a sport? Bt a sport egész embert kíván. Akinek,
teszem azt, a vadászkalandok meggyét* előadásához hiUkscgea .orgánuma hiányzik, abból tekintélyes vadász sohasem lehet.
¦ Ki n kezdő éskl a gyakorlói! vadász? Kezd* vadAsz az, akiről a gyakorlati vadász azt hiszi, hogy füllcnféselt elhiszi; gyakorlott vadász a?, a*I már annyiszar meséli el bizonyos .velctflrtént vadászregéket, hogy végül maga fs clkiszl óket.
— Mikor remélhet a vadász felesége biztos zsákmányt ?
Ha vadászurának az utja vadkereskedés elélt visz el, mert.cz határozottan sieteucsét jelent.
— Bajt jelent e, ha az ember öregssz-sionnyal találkozik az erdőben?
Ei babona ctupánl öregasstannyal la lálkozal legfeljebb kellemetlen, különösen ka egy llatal lánnyal való találkozás eshetőségeivel vetjük össze
— Mire kell vigyázni éjjel ?
Őjjel tudvalevőleg minden tehén fekele és ezért óvatosnak kell lemithik, ha star-vaitekenet vélünk látni, Igyekezni kell tisztába Jönnünk, van-e kolomp a nyakén. Ha van, akkor várjuk meg a derengést, mert nincsen kizárva, hogy a szomszédoknak a fejőstehene. Ha nincs rajta kolomp, akkor própáljuk megteini; hi hagyja magái, akkor biztosan fejőstehén, ha pedig hasbarug és elszalad, akkor alighanem szatvasiclién\' volt. Er. cselben semmi érlelne nincs: ii. in öklünkkel meglcnye-getjHk, mert a szarvistellénnek halul Ilikre van, de szeme alig.
— Hogyan számltjuk ki, hogy egy elejtett szarvasbika tényleg hány éves volt?
Vgy, hogy a szerényen dlcsckvó vadász által bemondott agancsok számából 50 százalékot levonunk, a megmaradt ősz-szeget keltével elosztjuk és egyel hozzáadunk. A legtöbb cselben az eredmény ax, hagy a szarvasbika még a legjobb egészségnek örvend és ükapa lesz ?
— Ml az sgancí?
fejdísz, amelyet mindig csak más fején veszlnk észre.
— Ml a különbség a véletlen találat és a klISnécn célzóit .hlallaussz\' közölt?
A véletlen találatot óriási szerencsével mindig más lövi, mlg a Bzlvlövést mindig csak ml magunk, fölényen tcrmószelszerü-séggel.
— KI alapos vadász?
Aki, ba ragadozó madár repül el telette, elébb megnézi a .Vadászok Zsebkönyve* ínegfelolö tábláján — esetleg a Brehm megfelelő kötelében, — kárlékony-c a madár avagy hasznos és aszerint nézi ac\'áa
I elégedotttn vagy bosszankodva az eltűnő
f madant.
— Melyik vadász beszélhet szeren-\\ cséréi?
Aki békésen gombázó szerelmespár-moigalla bokrot vesz célba és két, a fa tetején ves/ekedő fajdkakast 10 le.
— Mlkzr mondjuk, a nyúlról, hogy szénen sörétezett?
Ha az ebédnél a söréitől kitörik a\\hl vatlan vendégnek a foga.
— Sgészséges c a vadászsporl? Nagyon, mert a bosszankodás és akár*
örvendés szabad levegőn történik.
— Ml az a double coup, migyarosan .duoliku" ?
Bz a Itlzérségtől álvelt vlllabelövési ¦lódszer, amikor az első lövést a nyul elé *<ljnk, mire a ayul csodálkozva elkapja * melsö lábalt és nehézségéből keveset vcsiii; a második lövési pedig anyui mögé kii diiik eltol a nyul kissé megij-d <s iégl nyugodt lendületével fut tovább Azt, hogy a nyul ilyenkor bajusza alatt kajánul mosolyog, sót hegyesei köp, cjak
a rosszmájú szomszédok ráfogása, - drága sporté a vadászai? Hát amíg a vadkereskidónél aem lehel
trakéjH* igazolvánnyal féláron vásárolni,
addig kétszer o\'van drága, mintha lehelne, ~ Mikor löuénik a .peini" kivétele és
a bér letiyuzásít ? .
—Ez & vndászat utáni kártvapartikon szokott történni, amikor az áldozatot a szerelemben valé szerencséjével vigasztalják.
— Mi az a kímélet! idé i
P.z tisztán csak a vadáss javát szolgálja. Kezdődik aznap, amikor az asszony elutazik nyaralni avagy rokonaihoz és tart mindaddig, aijjlg az asszoay ounét visx-szaváll,"
-fordulnak-e elő a vadászattal kapcsolatban szomorú dolgok is? Oh igen: humoreszket imák róla.
(Buktotd)
Elismeréssel adAzott a zalai, elsősorban a muraközi adózóknak a Vármegye közigazgatási bizottsága
Zalaegerszeg, január 12 Zala v&rmogyo közigazgatási bizottsága vitéz gróf Toloki líóla főispán oluöklésévol ülóst tartott. Az ülésen dr. Kohánszky pénzügyigazgató összofoglaló jolonléat atlott a zalai adózásról. A pénzügy igazgató elismerését fojozto ki a vármegye közőnségénok, amoly az elmult súlyos esztendőben talán logbŐvobboh adózta a drága magyar vért s amoly az elsék között van akkor is, amikor
a kezterbok az anyagi orojét veszik ¦igénybo. Külön elismeréssel omlé-kezott meg a muraközi lakosságról, mort ax adózás olt otérlo, sót részben tul is baladta a megyo többi járásaiban olúrl orodmónyokot. Mu-
raköz népét nom tudta mogronditoni áltamhüségébon, állampolgári köto-toBsogoi teljesítésében Bemmtfólo propaganda.
A mezőgazdaság állapotáról szóló jelentés kapósán Bzioborth Qusztáv gazdasági folügyoló beszámolt az állattenyésztési alap mull évi működéséről, Az alap birtokában van 627 tenyészbika ós 109 kan, összo-son 770!000 jmngő órtókbon. A zalai állattonyósztós fejlődése olyan mérvű, hogy "már az állam is vásárol innét tonvósz ós kisérJoti anyagot.
Kolszólnlások történték a takarmányozás kérdéseién, amiro a főispán közbonjárást igórt. ,
2336 i>ár fcakftnesot kapott Zala Támegye a mezőgazdasági urakink részire
2000 párat Irányoxtak elft ÍJIagykanlzsának
dalában i:, mint másfelé, egyik lognagyobb gondja a közöl látásnak a lábbeli. Zulu vármogyo főispánja a közigazgatási bizottság ülésén kö-zölto, hogy a mezőgazdasági csoléd-ség restore a bakancsutalványok mogÓrkoztok, azoltat a munkaadók-
; nnk kiküldték. A mennyiség egyharmada a tavalyinak. A bakancsok
i a jövő beton mogérkoznok.
I A főispán a mozógazdasági mun-
j kásbnlcancsjuttatás coljaira az alsó-lóndvai járás rószóro 17, a balaton-fün-rli járás részére 82, a csáklor-
* nvai ji\'nás részére 1, a Koszlholyi járás réesáre 289, a lonti-járás ró-
| Buznbér és buzakötvény
Aki tagadja, hogy a magyar gazda ! buzavalutáltan is számol, azzal \' szoinlwn elég bivatkozni arra a köz-ismort lényre, hogy Magyarországon igen sok földbirtokot nom kész-pénzórl, hanem luizi\'tért ailitak lut-szonbórls\'. A bérbeadó nom megbatározott iMinzöHSzogot," bánom holdanként mogállapdett búzát, vagy euilOX mindenkori piaci árát kanja haszonbérként.
Mii minden bórboádé igyekszik tőkolnrtalékol gyűjteni a háború utánra az átinonotgazdálkodás Időjére. Mort akár maga is gazdálkodik, akár ogj\'ób foglalkozást üz, a hálioru
ulán sok kiadása.lesz, hogy boezo-rezzo azokat az olsŐrendtl sziiksi\'tg-loti eikkoket; amolyokol ma nom tud boszoroeni. A barbeada dohát tartalékolja a ina knpptl liaszonbő-réii<-k azi a azázidókát, ainolyol rendszerint Ixíszorzósokre, jtólbísok-ra, tatarozásra szokott fordítani.
Az a bérbeadói aki buzakötvényv ben tartalékol az átmeneti, időre, föltétlenül jól jár és helyesen cso-
Bzéie 76, a lotonyoi járás részérő 221, a nagykanizsai járás részén) 277. a novai járás részérő 102. a pacsai járás részem 270, a porlaki járás részére 1, a sümegi járás részére 168, a tapoleai jarás részérő 276, a zalaogorszegl járás részén) 886, a zalaszontgrŐti járás részére 207, Zalaegerszeg város részem 30, Nagykanizsa részérő 27 [>ár bakancsot utalt ki.
lízoken kivül további 2000 pár bakancsot irányoztak elö Nagykanizsának részben erdői, részbon mozógazdasági munkások részére.
lokezik. A ma buzakötvénybo fok-lotolt -10 pangás buzaórtók ugyanis egészon bizonyosan legalább. \'10 P marad, tollát értékálló is, kamatozik is. Míg ha nom tartalékol, bánom ugy gondolkodik, hogy az átmeneti idobon marii a haszonbért teljes összegben .fogja beszerzésükre), pótlásokra torditani, ruogtörlénhotik hogy — osvén a buza ara ~ csak foto összeg fog o célra rondolkozésro állani, mint amonnvit ma tudna ugvanozért a buzabérórl kötvénybe foktotni.
Kzérl igyokssik ma mindönki lm zakölvénybo foktotni az átmonoti idé alatt felbasználásra szánt pön-üét. Ix^gyon bár valaki gazda, Íim-ros, koroskedŐ, vagy laUnner, » buzakötvény mindenki kozélwn azt jo-lonti, hogy annyi nogyvenjjougős buzai\'irlékKel ronuolkezik a jovól>on, ahány mázsaértékü buzakötvény tulajdonosa.
fís oI)Ihs a kötvénybo fokletvo negyven jxsngó losz a buzaérték akkor is, ba a tőzsdén majd csak 80, vagy 20 pongővol jegyzik a minőségi buzót. (8)
J12u*ir, VÁROSI MOZGÓ Szerdától 12., 13, 14-én--1 péntekig
Aranyierüs, eBer ötlettől sziporkázó filmi
Kirobbanó siker 1
VAL AKIT SZERETNI KELL
Vilaghtradó. Részletek napjaink kiemelkedő" eseményeiből.
Előadások kezdete: ?4, ?6 és fa tyakor.
HÍREK
NAPIREND:
Kjjoli gjófcynsoíáéri ügyötot:: Ua
az Igazság gyógyszerrel Kó-at 1L.
Kialcauizaán az ottani gyOgynmar-Sái; alkudó ügyolotoa Bnolgálatottart.
— (A legfiatalabb kanlzaal máltóságoa ur) A Kormányzó Ur ÖtőméltósAga dr. CaerfŐy iHltzeibsrger) Séndor azek-Bzérdl kir. Járésblróségl elnöknek a kir. téblaalrák és ügyészek 3. flzoléal csoportjának pillogó t adományozta. Vagyis dr Gserfóy 8ándor járásblrésAgi élnek, akt hosszú éveken At a nagykanizsai kir. törvényazéken tett siolg&la-tot mint fegyzö és titkár, 43 öves korában méltóságos ur leit.
(Ktnovozéaak a nagykanizsai torgalmladóhivatalban)
A migykwdwrt forgalmladéklvatal főnökét, Weotzelly Dénes taoAeaeat forgalmladóhlvatall\' főtsnéosossá ae-vezték kl A kinevezés a hivatali ügy-buzgóság, szélctkortl hozzáértés és példás kötelesség tudás megérdemelt ella-merése. A nsgykanlzasl fűrgalratadó-hlvatal következő gyakornokalt; Molnár Sándort, Bíró Frigyest, Polké Józsefet, Horváth Istvánt, Klgyóssy Lisztét, Szánvl Istvánt. Laki Zoltánt, iiohuh Oyózőt, Oláh Dénest, Haluinl Istvánt, Puskás Sándort. V^rhágo Károlvt, So mogyl Jánost II. oszt. td>>lgiont>s for galmladóhlvatdli tisztekké uoveztek kl. <Ax IpartottQlot folhtvámi) A nagykanlzfiat IpnrteetUlot elnöksége kórl a tagokat, hogy Muzlkár Tlnoe Iparostárnuknak temetésén való részvétel céljából oHlltörloköa délután Begyed 3 órakor nr. Ipartestületben gyülekezni szíveskedjenek. C)
— (Ktskanlzsal műkedvelők sikere Sxopotnaken)
A szepetnekl KulturházbtD matat-koztak be a Klakanlzsnl Egyházközség SegélyzóbleottaágAnak mükedvelél az ítél rfz Isten o.\'szlnmllvi\'l. Az előadásnak hatalmas sikere volt Uozdáa József ügyvezető elnök köszöntötte a Hatolt ház közönségét, aklknok olsó soraiban ott láttuk a község olőtjArésá-gát, élén dr Horváth I.ajoa körjegyzővel, az egyházközség vozotőlt, a leventék és más egyesületek kUldAttségOt. valamint a község bíróját, Pfelfler Andrást. A szlntnU nagy slkorét ez alkn-lotnmal la a szereplők szorgalma, ügyessége éa rendBzeretnto hozta létre. Megemlékezünk a helyi egyosUlotek vezetőinek Jóindulatáról, akik kézséggel Igyekeztek a nemes oélra előadott színmű sikerének előrqozdltAsára, adományokkal ós közroniilködéallkkol. Rü-lön kiemeljük FiabJ Kerekt a János és Ipolyi Lajos rendezők áldozatos munkáját.
(Közgyűlés)
A Vendéglősök és Korcsmárosok Szakosztálya 1944. Január 1» án, délután tél 4 órakor az Ipartestület tanáoater-aaébea tartják évi rendes közgyüjéstl-ket. melyre a t. kartérsakat mogalv-tuk Kérjük a tagokat pontosam Megjelenni szíveskedjenek. A kttzgylléa foatesabb pontja a záréra kérdése. VezeWoég^^ (:)
— (KúszorumsB váltás)
Sörlel Gyula nagykanizsai vaskereskedő Itaán Lajes lioiiv. albadaagy elhányta alkalmával kaazorutaegvéltAa olmén 30 peagőt adományozott a Vö^ rös Keresztnek, amit köszönettel nyugtáz az Apolénöl Szakosztály. (->
— (Sárgasig-Járvány agy zalai járásban) A vármegyei na, kir. Uezllfóorvoe Jelentése szerint a műit héDapban Zala-halápon lömegeaekhen lopott tel a ka-fllhagymáz megbetegedés, amiért az allapáu az egész Iskosság kénya&erel-tésát rendelte el, A betegség megszUat. Tapolcán azonban sárgaaázban vató megbetegedésük fordultak elő. A betegek Bzáma 70. A betegség okát még nom sikerült kfkutuiul. Qyulakeailboo ós Pölöskén Jó eredrnéonyel zöldkeresztes élolmezésl tanfolyamokat tartottak.
— (Hőst halottak emlékónok mog-ÖrÖKltése) ^
A belügyminiszter rondolotot adott kl, amoly szerint oz 1S38. óta hésl ka-Iáit halt magyar honvédek emlékét meg kell örökíteni a maglévő hősi emlékműveken a akol Ilyen nem volt, olyant létesíteni. K/, a rendelet 1912 hi-ii Jelent meg. Kzt követte a Kor-atáuyzéaelyottes emlékének raegörökl-
1944. juittiau 12
téaét elrendeld 1942 XX. te. Minthogy asellkhl renielct az utóbbi törvény végrehsjláaával szűrőit ÖKazetüiigéshen van, n in-ltijj> mm<ii>./u-i- most cirenduiie, hogy a inoaisnl v|]AirhAhoru hrWtiiok ralikéi Ih hz ih2 XX le végrehsjiA-Bával ürfkltaek meg s exerl a* évi »Milton ívniririH httnlvon klvtll he-lyoaie én telhtvfn n polgArmeHterfkef, hn(j h I.\'úío h ¦¦ uti\'ik emlékének meg-nfOkni* -l (ovAbbl th(v/k- iK\'k!,: ItirtflAk Fdggéat ii
— (Nagy Imro : ŰsaiegyAjtött versel) Budupral, 1933. Magyar fret kladAat
A kor^n elhull lunniHii ló verselt Iuglnl)rt nirtgAtisn e/. n kötet Ntigy\'raro mih uh (iiiiiiIi,j\\i:iih fiíüit i rA : li(\'t;yun lobot bcuno ölni » legnehezebb fenti inankábnii b ugyanakkor tennlnrluil a kBBtuolatnt ii í. clU\'iii vllf-gAval agy I árének nem volt síeléskor Ü müveit-fégo, keltumciiyvl hadi Árulnak el klllnd halául. A maga uiJAn JArt. n. ranga él-iitéuyli beazctt", ii maga hnnujtn szólt. Ukolá i nlAlrAcuk. ,il p n [lAhlák nein hetVIyAm luk. Kt merte bátran innii¦ dall. amli IoIrvuI\' fiuilAziAja tt öhzIÖ-noa azépénéko dlklAlt. A kötet elé Veres Péter\' Irt linóm, olomzó tanulni Ad yt
— (Sohenzlnger: Anllln)
r í 1 l ¦!¦-¦¦. in i.......reUlil j- -..¦\'(! ( .i\'rin "ii\'k
lehetne mnndniil ezt « könyvet, amo* lyet ii¦ v.. ¦¦ i¦ .k iirftr világ minden kul-lur-nyclvén h uemrc.\'lben megjeleni n magyar ferdlciHH Ih. IlegAnyes elt>e«//>IŰ forti\'Abnn. érdekesen Ah változatos ho-nyodHlmuk sodrAbsh l-m* Null meg az nlvaaét s. technika és iml-unnny érclek-li\'Híli" harcával, sin ir MZ emberi tika-i.ilcin eljutott Mllllill tllkállOZ A
titok kor. i ,-oiMík fordultak meg, hatató." S érdesek tltktt/tck meg. emberéletek in. iiti\'i. reá Áldozatul, i,\':i.mIii.-\'||;í liAhenik Bujtottak- MlDdoz megelevenít-Ult*. Hrbenztnner könyvében, mnely nem h ikdoa száras adatnslinnaalval, pesti slaiVvutÖ Ismeretek tömeget li-liarv* Ismertei niey * mesterségen festékanyag
fi\'Sl.i li.V. n .-. . kUtj.IAfOk IzgSlmi Ivftl,
a relhn^/nnlár) fej\'édesével. A könyv nem cenk McórnkoztalVa, hnnmn indo-inAay tört.\'m\'ml adataiban meghízna
Mini la n.utp Iihhziioh fs nl(i.-/,.| !1 ].,-mereteket s amellett ezi irodalmi kíín-lÖHlen h-i-ZI. Az Unió kiadó iKhWÖf-( ényl It-rls l-\'eretie) egy vtt óhmi érló-
i eoköayvvel guadeKhotta « magyar könyvpiacul
Suttog a lomb...11)
Suttog a lomb és
reám várva
álombéli
kis tanyámon
nótáz a nyárfa...
Vasárnap lesz, ha
odaérek,
a lócákon
üldögélnek
lányok s legények ..
Ls egy leánynak nincs még párja, hozzám lép majd halk sikollyal karjait kitárva ...
Lecsókolom majd forró könnyét, tőle többé egy világért ¦ ó, el nem jönnék /¦¦¦
Versek...
Kócosak vagytok s fésületlenek?!...
Sebaj/... /Ízért csak így is menjetek.
Költői átok :
Ruhát és nemes külsőt
Jövendő ed majd rátok!..
Tegzes Lajos
*\\ Mutatvány a szerzőnek sajtó alatt álló \\cr«eí-novcllAs költdéból...
Fiandín éa társai felett Algirban Ítélkeznek
Zürich, Január 12
Algirban kalonai törvényszék fog ítélkezni l-\'luiui n volt miniszterelnök, Boanon nyugat afrikul főkormányzó és a volt vichy-i légügyi miniszler felett.
.M\'fná-^ *z 1 oioinroit
Clano grófot és társait tegnap kivégezték
szék, mint a fancinfA iiiu^ytanAes tagjait balálra itélt, a római rádió még a küvetkozókot jnlonti; Aa alitóltök utolsó éjszakájukat két lelkésszel együtt töltötték, akik olóké-szitotték okot utolsó ti íjukra. A kora roggoli órákban kivozntték Okot a kivégzés helyére, ahol a két íol-kásBze] együtt elmondták utolsó imájukat. Kantán mogtörtent a kivégzés.
Veronából jelenti az NTI ; A külön törvényszóknok a fascista nagytanács tagjai fölött hÖZOtl halálos ítéletét röviddel 0 óra után Do Ilonon, gróf (\'ianon é.i a többi négy jelenlevő vádlotton golyó által vég-n diai tolták. A hivatalos kőxlomóny megállapítja, hogy Mussolini ogész-aégi állapotáról a világsajtóban tor-jc^zlott birok nem felelnek mog a valóságnak, (MTI)
/tóma, január 12
Azokról, kiket » külön törvény-
Láatas tanácskozások a lengyel-szovjet ügyben
Zürich, január 14 Hivatalos angnl körökben még nem log-laltak á Iáit a szovjet kormány leculóbbi nyilalkozalával kapcsolaiban. Minden jel arra mulat, hogy a lc\'ngyelcknek kell keresni a-mcgoldái módját. A Szovjet nyilatkozat a szovjet állá.sponljál foglalja magában A meneküli lenével kormány legnap két i\'bcn li tanácskozott, de döntést nem NCZOll i
Az AmrrlkAhnn éló lenuyol enyesü-
letek elnöke nyilatkozatában ezt hangsúlyozza, hogy a Hzovjeti\'ek ezt a nyl Inlkozatát (Argyalásl alnpul egyetlen lengyel kormány sem fogadhntja el, mert az kész Öngyilkosság* .
Az amerikai kormány és külügyminisztérium AllásfoglnlAsa Is Ismeretlen. A londonbnn tanAcskozÓ lénnyel kormány mlnlszterelnöko ma Eden külügyminiszter kereste lel
Moszkva kimondta az utolsó szót a lengyel kérdésben és fenyegetődzik
lla a londoni longyol kormány nem talál megoldást, okkor majd a Ik)r-ling tábornok parancsnoksága alatt álló longyol csapatok toromtonok rendet Lengyelországban.
Az orosz újságok foglalkoznak a longyol—orosz kérdésben k iadott. közlemőnyokkol. \'Rámutatnak arra, hogy ebben a Itérdésbon a s\'zovjot-nok oz már az utolsó szara volt.
A világhelyzet veszélyéről beszélt a svéd király az országgyűlés megnyitásán
Stockholm, január 12
(MTIi Az országgyűlés uj ülésszakát Gusztáv svéd király a szokásos ünnopségok között nyitotta mog. Trónlwszödóbon rámutatott arra a pusztulásra, moly világszerte bekövetkezett. Rámutatott arra, hogy Svédországnak sikerült távol tartania magát a háborútól. A világ helyzet sok bizonytalanságot és., vo-
szélvt rojt magában. Az ország ébor-segónok ób fölkészülIségének nom szabad lankadnia. A svéd országgyűlés uj ülésszakának megnyitásán, moly a birodalmi történelmi teremben zajlott lo, a \'külföldi diplomáciai kar tagjai íb helyet foglaltak. Magyarország részéről Reviczky Ul-Icin követ volt jolon.
Az OaztálysorsjAték húzása
Ab Osatálysorsjátók mai húzásán* a fóbb nyereményekét ft köveéhozí, számok nyerték:
00.000 pengét nyert a 07.74«.
20.000 pengéi az B7.628.
10.000 pengét a 42.881, 6í.M«,
5000 pengét a 6.1IÖ, f)l.9ÖS,
3000 pengét a 8.Í68, 17.256, 20.300, -12.805, 76.204.
1000 pengőt a I0.3fi0, 18.600, 24.401, 29.682, 76.103, 1)0.38«.
A velünk közölt számok holyoe^é-géért felelősséget nem vallanak.
mindenki a helyi koreskedéknél és Iparosoknál szerezzo
ííknéi be!
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
Budsptsfl nagyvállalat felvesz kirendeltségéhez azonnali belépésre keresztény,, gyakorlott aSnyvalfit. A\'ánlafoKat „Nyog-dljas" Jeligére a kiadóhivatala kérünk. 105
ADÁS-VÉTEL
HaaxnAlt ruhát msgas áron veszek. Márkus, KIrály-u. 31. 4487
Eladó lUévcs aAtga balcja mén engedéllyel ellátva. Wall nei Mihály Kaaoslé (Szouisjom) Somogy vm. 0*v
Etaddi egy kis Philips rádió Klslalndy-ulca 38. 12»
Horvátország választrit királya — lemondott
Zágráb. Jh.«uAj Í2 I latol 0!-\'HzorB7rtKgal megazüntek, a
A horvát kormány tnlnlsztoretnöke megválaSltOtt király lemondott, A pog-
btTStalöS nyilatkozatában \'csvögezte, lavnlk élet fogviiglHn a horvát Állana
hogy mivel HorvAtorazágnsk a kapcso- 1 szuverén Államfője tolt
Átalakítják a menekült Jugoszláv kormányt
Zuric/i, jamtár 12
Londonból jclcn\'ik, hogy a kairói jugoszláv kormány elbocsátottá lisztje, boni követél, mivel /í követ Tito melleit foglalt állást.
A Bud Tud. érlesü\'ésc szerint a meneküli jugoszláv kormány átala-
kítására tervet dolgozlak ki, mely egyesítené a Tilo és a Mihajlovics hadseregét. Ezzel a tervvel kapcsolatban Péter király venné\'\'át a fój-parancsnokságot. Az értesülés szerint Pé\'er király személyesen szeretne Ti tóval tárgyalni.
Alig használt nfit fcarékpir eladó Levente utca 6. 124
Jókarban lévfi fírll és nöl Singéi varré-Otpak eladók Csengeryut l3.Sztankovlls.
123
BÚTOROZOTT SZOBA
Ktil6nbnjaratu bútorozott szobát keresek egy személy részére. Címeket a kiadóba. 122
HÁZ ÉS IN ti ATI, AN
Kliebb s«öoi, vagy szántót magwé* tálra keresek. Nagykanizsa, PetÓII-ut 20. ¦
Sxenlgyörgyvárl hegyen 4V> hold axfllB-blrlok «4uiiii.il eladö. Cím a kiadóhivatalban , 117
Hirek a jugoszláv partizán-frontról
Hivatalos horvát helyről jelentik: A német és horvát tisztogató egységek a Banjaluka alól menekülő partizánok üldözése közben Jajce városába Is bevonultak, ahol a partizánok kormányának és parlamentjének székhelye volt. A partizán vezetők a városból a környező he-
jgyekhe merektlltek. A tisztogató \'jctapalok Kmppálg hatoltak előre, j Eközben 461 partizánt megöllek és 190-et foglyul ejtettek, összecsapások hite érkezeit Zágráb környékéről is, ahol Ivanecné! és Daruvárnál vollak ütközetek, amelyekben 48 partizán vesztette életét.
ÜMflVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaaamlák fhtetása, raklamáolók, hlbajslontások, azakazarü talyllágosltie mlndan villamos kirdésban délalöü 8-tól délután Ifi óréífi. Ctt«ing«fy ut 51, tel «fon 594.
Hirdessen o Zaini Közlönyben
im sok pénxt lakarit mag, ha
nyamtatvAny-¦zOkaéglatét éa kBnyveit lapunk
nyomdájAbaii, FŐ..UÜ B. alatt pendali meg.
MUl KOZLŰBV
POLITIKAI NAPILAP. <
. Mi«»i««.«„l H.T. Mny>......\'•¦
F«!«I6« kiadó : Zalai Kánt,
. vyjiiiil.u \' ¦ _Ui|aid«M)l li T. wairkMUpr" i.ynwüí.|p.h.n HujyKí.iiI...b
INa»m(l**n I«lrü . I.t.i Ha^MrJ
(In:
relítt:——
Bendlokosal:-Tábori pus\'a:
84.
évf., 9.sz. Nagykanizsa, 1944. január 13. csütörtök Ára 1.6 fflíér.
NAPILAP
Szerkenztösóg ön kiadóhivatal: Fö-ui f>. azam. Szerkesztőségi óa kiadóhivatalt teleion 78. sz. atofrjelentk minden hótköznap délután.
Felelős szerkesztő: Bárbariís Lajos
Kiőltzotésl éra: egy hónapra * pengó 30 fillér.
negyedévre 12 pengő ?0 filter. > % • , •tycyesasajn: liótkiíznanlSím . s/«m hu i«>n 30*11.
Epltö kormánypolitika
Olvassuk a majdnem kétszáz oldalnyi terjedelmű Tettek-Tervek ciniii könyv második kólóiét, amoly n Kállay-kormiáiiy 1942. október 1-től 1913. szeptember ÜO-ig lefolyt munkásságát Ismerteti. Nincs ebben a könyvben egy betűnyi propaganda közlemény sc(ml Nincs nb-ben inas, mini szaraa és tárgyilagos felsorolása amtaK&jmin-kánnk, amelyet Kállay Miklós ¦kormány* hí ebmfult egy esztendő hlall végzett, fís talán ez a kömWnek a legnagyobb értéke, ézoh a beszélő adutok bizonyltjaik, hogy a kormány há-bonis Blöbcn, nehéz viszonyok között /is a legtisztább és .\'legteljesebb épitfi politikát folytatja. Természetesen ,u tettek kétfelé ágaznak. Az egyik a magyar honvédség korszerű foj-l\'esztésc, hadseregünk átütő ere jenek a lehető legmagasabb fokra való emelése, vagyis o\'yan munka, amely háború idejében a hálmrunnk is szól, do békeidőben a békének is egyik legnagyobb- biztositékát jelenti. Olt találjuk a munkásság egyik részlet mezején a báborus erőfeszítéseket Olt találjuk a másik mezőben azokat a nvuuká-lalokat, amelyek Icgelsősorbap szociális jellegűek..
Mindenekelőtt • azt látjuk, hogy Kállay Miklós kormánya külpolitikai szempontból az egyedül .járható magyar ujon babul. Azoir az tilon. amelyen elindult. !•>. a külpolitika minden bódító szándéktól távol áll va, n tiszta jogszerűség alapjára helyezkedik. Együttműködésre törekszik minden békés szándékú államknal, különösen pedig szomszédainkkal, abban a szellemben, .amelyben első szent királyunk ezt az országol a keresztény kultúra és a nyugati műveltség részesévé telte.
Amint taondottuk, a kormány minden intézkedését áthatja a szociális gondolat. Igyekszik a szociális ellentétek elsimítására, igyekszik omolni a dolgozó rétegek életszínvonalát, de különös gonddal fordul a háború áldozatainak és hozzátartozó, i-nak\' gondozása felé. Ebbe a gondoskodásba illik bele a kul-tnszkormánynnk a nemzeti mü-veltség terjesztésére irányuló Ic-vékcuysége, az. iparügyi kormányzatnak az a ténye, hogy létrehozta az Ipari munkakódexet, idetartozik a közellátási miniszter népruházati akciója, » pénzügyminiszter szociális adópolitikája és idetartozik mindenekelőtt a belügyi kormányzatnak az a nagyarányú szociális munkássága, amelynek legfőbb célja a közegészségügy gondozása.
A negsillardnlt ellenállásból a Keléti harctér több szakaszán nagyarányi ellentámadásba mentek át a németek
Ortona felé tolódik el a megmerevedett délolaszországi harctér súlypontja
Ma hozza, meg döntését a lengyel kormány az ujabb moszkvai nyilatkozat Ügyében
¦Berlini ülotékcH katonai körök szerint a/, angolszász lógiorőnek azt, a tegnapi kisérlotót,. hogy Boriint tömeges föléropülésael mogt ám adják; nagyon súlyos áldozatokkal kollott megfizetnie a/, angolszászoknak anél kül, hogy Boífínt ogyáltalán- olér-hotték volna. Az első jolontéaek óta a lelőtt ellemtégee gépék meg-állapított nzáma 130. ebből 124
____ négymotoros. .
A tenger fcjlott lezuhant vagy jegyzőkönyvileg meg nem ál lapít hatóan olpuszlult angolszász gópok ebbon a számban nem is azoropolnok. Hogy az angolszászok maguk ie milyon súlyosnak tartják a yoajdosé-got, mutatja, hogy sem London, som Nowyork nom jolontotto még a veszteség adatait. Szákértők . n rendkívüli eredményt a némát lés/védetem tökéletességének tulajdonit jók, amely téren mérföldkövet jolont a
180 gép lolövéso. Essél több mint 1000 embert ia voszitotlok az angolszászok. i\'Igy* 100 génből álló csoportot ugy körillvottók a német vadászok, hogy már Osnahrűck felelt le kellett dobniuk bombatorhüköt, A nagv légi esata tv csatornától egészen Közön-Németországig torjoclt,. Az eredményt a némot lőgvédolom a \'kézbúJ kézlww taktikával értő el, a riasztási körzetek ni|gynzeivü meg szervow•nevel, ami megakiulályezzn, hogy a támadó kötelékek együtt -maradva elérhessék céljaikat, *
A keleti harctéren
Vítebtzk környékén a szovjet-erők megrohamozták is-métolton a délnyugati német arcvonalat.\' A támadásokat az ollnnség súlyon vesztoségoivol visszaverték. A harcokban 66 szovjol-páiH-ólost mbgsemmisitottok,és H> löveget zsák
mányoltnk. Jelentós a koletl arovonat haroairól
A keleti arcvonal koreai szakaszán a német örök a támadó szovjet csapatokat kisebb torülolro szorították összo.. A szovjet támadásait mindenütt nehéz páncélos támadások jellemezték. Kunok ollonéro n szovjetnek nem sikerült toro|»t nyomi. í)nyoprx>notrovazknál a szovjet páncélos támadását » német ellenállás sikernsen leküzdötte. A némot ol-hárilö urnvonal kitnrtotj éra valamennyi áttörési kísérlet.>t meghiúsította. Kirovográdnál a szovjet fölényes nyproáaa ellenén; két helységet foglaltak vissza n németek. A szovjet vezoíöség a súlyos helyzetben még egy eresebb csoportot vo«
Naqyarányu aa eredményét német ellentámsdá* a keleti fronton
(MTI) A beérkezett jelentések \' szerint a keleti arcvonalon az utóbbi 24 érában a németek ellenállása jelentősen megszilárdult. Több fontos ponton a német tartalékok, nagyobb páncélos értik1\'támogatásával ellentámadásba mentek át. Vinnyieu térségében nemcsak a szovjet
Jelentős német el.lerálláa A délolaszországi harctéren Zürich, január (!1 I metek ellenállása jelentős
Alexander tábornok főhndi- arcvonal\' moglmere vedelt, szállásáról jelentik, hogy ané- | hogy uz 5. hadsiveg csupa
tett harcba. Bzon . az arcvoAalon összefogott gyalogsági éa |)áni;él(»s kötelékek ladíatoltak ;i néhiot véderő gyuriiiébpj de ko2dotí sikoroikot nem tudták értékesiteni. Cs-\'rkeszi ós Kiojí között nagy átkaroló ruoz-dulattalkörülzártak"egy néáiet harci csoportot. A néiiiot tartatékok. egyes csoportjainak bovolésével és a körülzárlak elszánt támndáaaival sikerült a szovjot orókot toljoson folmor-zselni. A német orék a körülzártakkal együtt ezon a részen elére nyomultak. Vitehszktól nyugatni géjtí--sitett szovjet alakulatokat szónak szét, molyok- 18 óra óta támadták a német csapotokat.,
erők nyomását srtnimisitelték meg, hantim he is nyomullak a szovjet .vonalakba, és clŐrcuyíj-múltak. Svájci laptudósítók értesülésé szerint a Moszkvában tartózkodó angol laptudösiték is, közlik, hogy;-a német elleu-lámadás milyen heves és milyen nagyarányú.
helyi jelentőségű eredményeket ludoll elérni. Azok n jelenlések, melyek Cervarri bevélelérőí szóltuk, niegelőzték n valóságot. A helyiségtől északra küzdő né-" et óflcnállAst elhárítani iietrá si\'erüll. Cervarri község maga teljesen romokban^ hever. A mosl akcióba lépő tüzérség és a légvédelmi br)lrn(l>ázók láinudá->¦ sútól várnak komolyabb eredményekéi, de m\'ég liét kilométernyire vnnnaka Cassiuobn vezető or.szágultól. Alexander Iá-boritok jelenlésében örtonu vá-rosra terelte a figyelmet és eb-litíl arra következtetnek, hogy a város hadszíntérré válik. Orto-nábnu minden ház erőddé vál-Lozotl és minden ház. ablaka géppuskás fészek. Néinel részről\' ntogállapitják. hogy Üt nagy-erejü, jól kiképzeli uóiik\'I csapatok küzdenek.
^Irek a Balkánról
Angolszász repülőgépek bombázlak Dalmáciában Makarska kikölőjót. Három haloltja és néhány- sebesüli jé van a bomliá-zásnak. Hombalálnmdás érte Melkovic kikölőjót ís, abol 40 ház a ,községben roinbudült, 12 ember a polgári lakosság köréből meghalt. ö0 megsebesüli,
• A londoni •kormány szóvivője alaptalannak mondja, hogy a görög nemzeti felszabaditVi arcvonal Moszkva támogatásával Títol akarná követni és külön kormányt akarna alapítani Görögországban. Megbízható körökben nyert értesülés szerint a célzatos hírek nem föleinek meg a Valóságnak.
A török nagy vezérkar főnöke, miután .elérle a korhalárt nyugalomba vouull- Utóda az eddigi hélyeltes vezérkari főnök. Tnonü államelnök meleg hangú levőiben mondóit köszönetet . az együltmüködósőrl, A. vezérkar
De védi a kormány épitőpoH-likája és gyarapítja is a nemzcli javakat. Bár háborús világot élünk, minden megtörténik a mezőgazdasági és ipari lermte-Ics emelése érdekében, ebbon az országban ugyanakkor, amikor a honvédségei fejlesztjük, folyik az útépítés, a hioTépités, tehát teremnek olyan értékek, amse-Ivekre béke idején is igen nagy szükségünk lesz. A háborús szükségesség meghozta ilt a köz-
ellátás uj rendjel, meghozta jr\'-díg ugy, hogy biztosítva van a nemzet létfenntartása. Ugyancsak a háborús szükségesség hozta létre a nemzetvédeJluÉ-propugandamiiHsztériumol., És öröiüimol kell lálnunk, hogy ez a minisztérium megkezdte a társadalmi egyesületek egységbe tömörítését, lüjti egyenértékű azzjatl, hogy hatalmas lelki és szellemi erők fognak állani a nemzet szolgálatában. Betelje-
sedhet ik a miniszterelnöknek az a kívánsága, hogy ez a nemzet :egységöbcn és nemzeti őrzósé-beu, amelyben m>ár ma is sokkal erösebb, mint valaha*;\' azúr. százalékosan tökéletesebbé vá-\'
ük.
Ezt a reménységet iraaritjük a Teltek-Tervek \'második kötetéből ós ha az eddig elért ered-\' méhye,ket latolgatjuk, bátran ál-lapithatjuk meg, hogy ez a reménység alapos. (s)]
ZALAI KÖZLÖNY
1^44. január l;j
főnöke Ö.rböy tábornok nem téveszthető össze Orbay londor-
ni török nagykövettel, akivel még csak rokonságban sincs.
Hagy veszteségeik alatt átcsoportosítalak as elaszorsxagl aagolsiáas csapatuk
Dél-Ol a szórsz ágban az 5. hadsereg folytatta áttörési kísérte*, léit, amelyek nagy veszteséggel járlak ás sehol sem hoztuk orett-ménvl Az a<m-.;rikaiak a Garig-liano völgyében előre törtek, nu-ly azt a célt szolgálta, hogy Cervorionál két oldalról intfit-hassanak támadást. Eredményt
nem értek el, Monté Mainonál sem sikerült az áttörés. Az adriai szakaszon mindkét részről csupán felderítő ős tüzérségi/tevékenység folyt. A német jelentések "arról adnak hírt, hogy ;iz amerikai és angol csapatok átcsoportosítják kölclókeiket hogy nagy veszteségeiket pótolják.
Morn virják a döntést a lengyel-szovjet határ-kérdések ügyében
akkor a szovjet neíiéz helyzetéi és a rigai cgyczniénybon miás határvonalat kény szeri lett ki. Ezt 1939-ben orvosolták, amikor teljesen demokratikus nép-szavazással Uj lengyel -szovjet határokai állapitoltnk>meg.
A meneküli lengyel kormlány hivatalos válaszát ma délutánra várják. Londonban a lengyel kormány tegnap délelőtt is, délután is ülésezett és ülést tart ma (iélelŐH is. fídmjálik beava-lott helyen, hogy a.döntési ma meghozzák. A tárgyalásokat ez-időszurinl a legszigorúbb titok-tarlás veszi körül.
Éhínség fenyeget a Szovjet egyes vidékein
az emialt hiányos belnkarulás-ban keresendő. Azonkívül a SZálliló eszközök hiánya miatt nem sikerült a léli szükséglelek kellő felhalmozása és tárolása
Az angolszász hírszolgálat jelenti Moszkvából : A szovjet főváros illetékes helyei uj állást foglaltuk cl a szovjet lengyel határkérdések ügyében. Az erről szóló moszkvai nyilatkozat ismétli be vezető j él nm a január 11.-i szovjet-jegyzék megállapításait és ismerteti a Ghcrson-vonal eredetét és mibenlétét, A lengyel kormány állapltja meg a moszkvai nyilatkozat annak idején nem értett egyel ezzel a halárntegoldássnl és 191« ulán is tovább folytatta a háborút / szovjet ellen. Kihasználva a lengyel kormány
A szovjet-sajtó közleményeiből megállapítható hogy bár a szovjet területén a mull évi termés kielégítőnek mondható, mégis nagy területeket fenyeget az éhínség veszedelme. Ennek oka részben a munkaerőhiányban,
Gkyozy kttlfigymlalszter ma mosdja el lálékozlatéját a tBrvém hozás házalnak fellösyS bizottságaiban
(MTI) Politikai körök nagy érdeklődéssel tekintenek Ghiozy Jenő külügyminiszter mai tájékoztatója elé, melyet a képviselőházban délelőtt és délután a felsőházban tárt a külügyi bizottság olőtt. Várakozással lokintonok a MfíP ma outi boti klub-napja elé, melyon a kormány több tagja is részt vesz. Kz lesz újév óta az olsó alkalom, amikor a,klub-napra a Mííl\' összejön.
A felsőház igazságügyi bizottsága csütörtök délelőtt 10 órakor Ülést tartott, molyon a kormány részéről- líadoesay László igazságügy-miniszter vett részt. Ismertették a családba fogadásról éa tartásrólBzólÓ törvényjavaslatot. Többek hozzászólása után Hadocsay László igiizság-íigvminiszkír válaszolt. Az első és második szakaszt módosítással elfogadták.
A letenyei szerjényház Ugye foglalkoztatta Zala vármegye kisgylllését
ZalaegersUcg, január 13 Zala vármegye kisgyülése tegnap ülésezett víléz gróf Teleki Béla főispán elnöklésével. A tárgysorozaton 313 ügy szerepelt és 167 ügy a i>óttárgysorozaton. Túlnyomórészt községi és városi határozatok voltak,, amelyeket a kisgyűlés jóváha-
...... . • \' | sürgette s hogy a holttesteket
Rigyác község harmonnijrnjot \\ M ~ WiiAluU( _____xu L_,„i
hogy régebben tervezik a szegényház l>ővitését, de az épület cgyÜzedrésze egy leány tulajdona és nen) lőhet a tulajdonközösségei megszüntetni. Egyebekben a remt mintaszerű a szegényházban.
Dr. Pozsogár Rezső kir. közjegyző a konyha elkülönitésót
szerez be iskolája részére, ehhez a község 1300 pengővel járul hozzá. *
Balatonfüred 3000 pengőt .szavazott meg járdaburkolási célokra.
Tapolca község karácsonyi segélyt szavazott meg a r. kat, iskola tanítóinak. A kisgyűlés a határozatot nem hagyta jóvá, mert a község csak községi iskola tanítóinak adhat segélyt.
Gróf Somssích Antal a letenyei szegényház ügyében szólalt tel. Kifogásolta, hogy a 20 szegény között elkülönítés nélkül vannak fertőző betegek is.
Dr. Szalay Gyula vármegyei tiszti főügyész rámutatott arra,
ne a folyosón helyezzék el halálesetek alkalmával.
Dr, Thnssy Gábor ny. főorvos, d. Takács László vármegyei tiszti főorvos, majd lirand Sándor alispán szóllak hozzá n kérdéshez. Utóbbi kijelentette, hogy a tulajdonközösség meggyőződése szerint nem lesz akadálya az apácák vezetése aluli példásan működő járási szegényház javasolt átalakításának.
Internáltak egy légrádi ló-csempészt
Lég rád, január 13 (Saját tudósítónktól) Az itteni határon már hosszabb idő óta figyelték Lobinssky István légrádi lakost, aki tŐbb ízIkuiJogtalanul átlépte főleg osto a magyar határt Horvátország felé. Nomrégon tetten érték, amikor két lovat akart engedély nélkül átvinni Horvátországba. Akkor I.ebinszky 50 jxíii-góvel meg akarla a Imtárvadászokal vesztegetni, csak ongodjék át a két lóval. A határ-közegek sziiüog bok>-
montok a dologba, do amikor a* üo pengőst átadta .lefogták ós a tárgyi bizonyítékokkal együtt ideállítottak, Most hallgatta ki Lobinszkyt dr.\' Solmslvén JózBof tb. fószolgabiró! aki olott a terhelt mindent*tögaílott azonban a nyomozás adatai,a csend\' őrök törliolo bizonyítékai eldöntötték Ügyét. Mint a közbiztonságra nézv* veszélyes és nomkivánatoe olomct dr. Sobostyén főszolgabíró Lebsuc* kyi azonnal internálta. ^
Nagymennyiségű fehérneműt loptak el a csáktornyai ferencesek zárdájából
Csáktornya, január 13
(Tudósunk jelenti) A Csáktornyái szontfóroncrond szorzotosok * zárdájában történt nagyobb arányú lopás foglalkoztatja n nyomozó hatóságokat.
A zárdafőnökség bojolöiüotto a esondŐrségon, hogv az elmúlt napokban a zárdából eltűnt nagyobb mennyiségű íehérnoniü, ami ma és
még hosszú időig pótolhatatlan Miket „jolont. Hogy ki volt a tetfcfl, arra vonatkozólag " foljolentés lam-ponlot szolgáltatni nem tudott. Valószínű azonban, hogv a zárdáim bejáratos, tehát a helyszíni viszonyokkal ismerős egyén kí)vutlx>tto el a tolvajláat.
A csendőrség » nyomozást azonnal n legnagyobb eréllyel l>orozott».
Már a mult év elejétfii kamatot hoz a buzakiftvény
T
A mai háborús gazdálkodás mellett a társadalom\' minden rétegében adódnak pénzfeleslegek, amikét a gazda, az iparos, a kereskedő vagy a tisztviselő megfelelő áru hiányában neknj tud felhasználni. Az ilyen felesleges tőkék számára legelőnyösebb befektetés a buzakölvény, amely már ez óv február elsejétől három százalékkal knmju-íozik és a kamatot évenként kétszer, féléves időszakonként fizeti ki az állam. A kötvények visszaváltása a jövő év február-
jában kezdődik és 25 éven keresztül tarl évenkénti sorsolással. A visszafizetésre kisorsolt kötvényeket és az esedékesre vált szelvényekét mindenféle adó, illeték, bélyeg vagy más közteher levonása nélkül váltják be. A kötvény tulajdonosa mindig számolhat azzal, hogy a kötvényeket üzleti biztosítékul és bánatpénzül is elfogadják és :i tőzsdén jegyzik s így azok bármikor \'értékesíthetők és újra pénzre válthatók.
Egy nsmesdidl asszony mén szekér élelmiszeri akart elfeketézni Budapestre
A nagykanizsai járási főszolgabíró erélyes kézzel igyekszik rendet teremteni a fekcle-dzsun-gelben és nemcsak példásan bünteti a visszaélőkel, hanem minden esetben a fekete-árut is nyomban lefoglalja és hatóságilag megállapított áron a közfogyasztás céljaira kiárusít tatja.
így járt Karády Györgyné, született Szabó Rozália nemes-dédi asszony is, aki Telpakkolt szekerére 38 pár csirkét, tvukot, 3 hízott kacsát, 1 hizotf libát, 213 drb. tojást, 5 kg: füstölt-szalonnát, 5 kg. füstölt sertéshúst 7.65 méterjEDjázsa árpát, sok burgonyái és minden szállítási és egyéb engedély nélkül Komái-városon keresztül Budapestre akarta szállítani. Nem tehette, azonban vonatra, mert elcsípték és lefoglalták az egész szállítmányt. Dr. Sebestyén József főszolgabíró Karády Györgynél 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte, a lefoglalt árukészletet pedig elkobozta.
A csendőrség Feljelentette Vu-klcs János szépet neki- lakost, hogy Sii\'kovics Györgvnélől en-
gedély nélkül egy sertést ittt rolt, azt levágta és az előirt kötelező z síri Kiszolgál tatást nem teljesítette. Dr. Sebestyén főszolgabíró Vukics Jánost 500 ston-gőre ítélte.
I\'ai\'kasSLmon, Horváth János és BjÉfoze István csapi-öreg; hegyi lakosokat a kiskomárohnii csendőrség feljelentette, mert Gsapln november és deeoralwr havában 1 1 sertést engedély nélkül leváglak és a kőtelező zsirbeszolgáltatást clmulasztot-ták. A főszolgabiróság fejenként 300 pengő pénzbüntetésre ítélte Őket. I
Varga ísfván kómárvaVost lakost, mivel a községbőí engedély nélkül fi kg. füstöltszalon-nál és 1.70 kg. finomlisztetakart elszállítani, 200 pengő pénzbüntetésre és a lelbglnlt cikkek elkobzására ítélte a főszolgabíró-Ság.
A GŐZFÜRDŐ nyitva ran raeirsl
1 órától ente 6 óráié. fHfttfó. asaros oéiitek délután éfl kedrien i-.uón;< nan nAVnntr.1 Trtlofoo ¦ KSO
Ne a pénzt,
hanem a buzakölcsSnt tartsuk a ládafiában I
\\»ti. január ta
?alai kozlovjí
Czaplk érsek körlevele a szélsőségek ellen
CMpik Gyula cgrj éöak, .mint
veszprémi cgyházjmcgvo apostoli kormányzója, nagyfontosságú körlevelei bocsátott ki.
A lelkipásztori kötelességekről szóló soraim kapcsán ii-jn az egri érsek u veszprcWi egyházmegye papságához nein hnulnszthatom el, hogy leikelekre ne kössem hazafias fcl-iidulliitok okos teljesítését.
Mi lelkipásztorok népünk élén állunk; föladatunk tehát, hogy Hőre nézzünk ós készüljünk. Hiszen : praeesse esi prae\\iií-To K \'jövőre való készület jegyében arra kérlek valamennyietekéi, liogy ép hazaHassaglok\'érdekeljen semmiféle szé\'sősége! irányzatot se\' pártoljatok Még azon a címen se keveredjelek ilyenekbe, hogy majd ti helyesebb irányba lerclilek. Krisztus erkölcstana szerint: in medio tjsl virtus ! A tapasztalat is azt mulatja, hogy ii szélsősét; hozhat bár pillanatnyi előnyöket és alkotásokat is, de huzamosan tartani magát njmi tudja és a reá követfroző helyzet túlságosan" (fráeán fizeti meg és nyomorog-ja ki számlájukat.
Arra is intelek benneteket, hogy nagy óvatossággal viseltessetek azokkal .szemben, akik uj világot és uj berendezkedést igémek. Tagadhatatlan, hogy nagy megpróbáltatások után.— mint oz a míostani háború is -mim marad minden a régiben. A baj azonban olt van, bogv czl az uj világot és uj berendezkedés! hirdetői elsősorban a saját fantáziájuk ,s jóakaratuk alapján akarják megcsinálni, -it*m pedig az élei alapvető követelményeihez igazodva. A U.r-mészeltörvény (ami szintén isteni törvény 0 és a kinyilaíkoz-latott istoni tőrvény ezek az ala|»vclő életkövelchnények. — ICzok tekintetbevétele és érvé-nyositése nélkül világbcrcndez-kedést csinálni részben sem sza bad.
Lássuk be mindannyian. Írja körlevelében az egri érsek liogy ezt a mostani szörnyű viaskodásl mi el nein) dönthetjük, sőt érdemlegesen bcfolyá: solni som tudjuk. Azt azonban nteg tudjuk tenni, - és ezt kell megtennünk -¦ hogy rendet és fegyelnwt tartsunk idebent; hogy magyarok és ónállók akarunk maradni. Hogy aztán a magyarságunkat és önállóságunkat mint szervezzük ifleg, később vitatkozhatunk róla. Amikor a családi házat tüz és árverés fenyegeti, őrült dolog arról vitatkozni éVelőkészülni, vájjon sárgára fessék-e, vagy zöldre ? Mi papok azonban a fegyelem-vállalásban éVtíy-tásban, egyetértő polgári összefogásban elsők legyünk, akik kezet nyújtunk és honfitársaink kezel is obhen összfi\'ogjuk. Létfontosságú, ho\'jy ugy önmagunkban, mint másokban clcsititsunk mindent, —• fo-jezi\'bc nagyfontosságú körlevéléi uz egri érsek ami fórra--dídmi jellegű,.de jegyezzünk is meg mindent, meri egyszer majd el kell szálmmllatnunk azokat, akik ilyen időben nem tudnak lemondani, akár az anyagi, akár a pqzieiőfoglalási előnyha-lásuásról.
MAGYAR HONVÉDEK HYOMAByi A SZOTiBT-FRQHT PÓKLÁBAK A „portyáizó vonat"\' közbelép
. \\ (Honvéd haditudósító ad)
!,\'.!, a fáraflztóan\\bl|KlS és szót-tor])OH/.kt\'(U)lt fehérorosz pusztákon tu\'óg a BZOiQ !8 kimorül a nézésben : ameddig (illatunk a szürko ós unalmas foltiőtlon óg alatt, csak sárga-porus földök, mog szélszórt oruó-roiiKeUígok, Faluk csak itt-ott vaunak, félszázkiloinótorokro egymástól, odaragasztva lonrongyos házaikkal a pusztaság kollós közopébo. - A sztalinkövot), panyofogalos utakat mélyon kikozték !1/ évok, a köz-lokodés \'iHtoukisórlÓM rajtuk.
Az orosz nép életének vórkorín-gése a vasutakon, a féiiyoilrftYort, vasta"; a in párokon lüktet.
Hz a magyarázala annak, hogy a moszkvai orvlövész küz]>ont olyan.
különös »ol08zorotűttol« utasítja a fohóroroaz orvlövész bandákat a vas-utvonalak robbantására, a közlokodés éa i>ótli.H mindennapos zavarására. Itt nomcaak a megszálló magyar orók ós a némot csapatok ellátásának elvágása ÓS mognolioidtoao a bandák célja, hanem u kolhosz-uralom alól felazabadult és 11 j életviszonyaiba liorondo/.kodö orosz, nép nyomor i tusa <¦¦¦¦• viflazaYotéso a régi nyomor ón igénytelenség rondszorólio.\'
A magyar csapatok, amelyok száz mog azaz kÍ80rődhoii sorakoznak fol végig :i in vasútvonalakon, pótlás biztosítása mcllott a Imlsovizmus »161 fölszabadult nép újjászületését io védik.
A „Flaokzug* At 1 pesti tüzérek
Kz a vasútbiztosító szolgálat: az I mögött, szombon az orvlövész-rojUi-
idogok harca. Hótokon óh hónainkon gotő ordókkol és mogvivni ugyszöl-
élni ogy azük öródbon, drótkorilős I ván mindon éjjel a vaautroliban,ó
Az év története sajtóhibákban*)
(Ijév táján mérleget készít a lelkiismeretes ember^ ha vájjon ba elmúlt év folyamán liaszonnal. végezte-e munkájú .
Minden 1 (tágultságtól mentesen állapíthatjuk meg,.hogy mi az újságírók és nyonr.\'ászok remije jói dolgoztunk. Mert ha visszapillantunk se szeri, se száma azoknak a sajtóhibáknak, amelyek annyiszor és oly váratlanul varázsoltak mosolyt a nyájas olvasó gondterhes arcára. Már pedig a váratlan öröm a legszebb ajándék. ./¦ .
Januárban irta az egyik lap, hagy a: illusztris színtársulat, amely der-¦mcsztó hidegben utazott, szerencsésen megérkezett s a művészek szem* méltathatóan élvezték az állomás jól hűtött éttermét. (»Fütött« helyett.)
Ugyanebben a hónapban dicséretreméltó önvallomást tett ismert irá. Kivesztette aktatáskáiul és az újság utján kérte a becsületes megtalálót, hogy az abban lívó kéziratot származtassa vissza, mert pótolhatatlan veszettség.
Februárban Békéscsabáról jelen-tétU\'k.Vtogy ott rendszeres éheztetésben részesitik az árvákat, (fit-kcztclés\'\' helyett.)
A cserkészek márciusi portyázását iga jelentette be egyik lapunk: Vasárnap potyázást rendeznek a. cserkeszek.
Májusban közölte Churchill az alsóházzal, hogy az UHÁ 200 kereskedelmi hajót Hzállit Angliának és azok mongol zászló algái fognak közlekedni. (»Angol<\'- helyett.)
Juniuslian szomorú gyászhír adta tudtul egy derék asszony ha\'álát és a kir azzal végződött, hogy férjén és két gyermekén kívül gyászolja 7 9 éd es&nyja. (A 79 után kimaradt az Hves« szó.)
Ugyanebben a hónapban olvastuk
*) fl Szegedi U| Nomzedékból vettük út !1 fenti érdekes gyüjtoményt. A magunk sa|lóhlbAlt úgyis ismerik olvasóink.
\' (A szerk.)
valahol egy másik megboldogultról hogy egész életében hűséges és ravaszkodó volt. (»Haga*zkodó\'- helyett.)
Júliusi részlet egy drámai falár-gyalusról; . I
Mosl pedig arra feletjen szó\'! kemény ¦ fiangon az elnök — miért tette f
A vádlott így tálaszol:
Hadd mondjam el méltóságos ur sírjában. (*8orjában* helyett.)
Augusztusban irtózatos méreteket öUhetetl az éhínség abban a tárosban, melynek lapjából a piacrovatban talált következő sort jegyeztük kí: ¦Minden sáskát megvettek a mai piacon". (Alighanem "sóska-\' akar tenni az ártatlan.)
Szeptember izgalmat váltott ki &zófta\':an egy kommunista sajl leleplezése.
Októberben a pesti bankvezérek megbeszéléséről e. címmel számolt be az ismert pesti lap: »Ilanda-v ez érek találkozója*. A pálmát azonban az egyik szomszédos város sajtójú vitte el. Díszünnepséget rendeztek és a beszámolóból ez a mondat ragadta meg a figyelmünket: xA polgármester beszéde u(án a függöny felhördült*.
November leghatásosabb mondata egy thj. közgyűlés beszámolójából kívánkozik az év történeiéhez. A szónok, miután tüzetesen ismertette terveit, e szavakkal aratott általános tetszést: »Kérem a tekintetes ftÓar=\'l gyűlést, hogy ve.gye fontolóra telveim e í«.
December a dátumok elkeveredi? sének liava volt. Egyik számunkban megjelent hogy Erzsébet angol\'hercegnő J994Jten lesz nagykorú.
Egy pcstí lapban viszontláttuk az Ősi sajtóhibát, amin már egy egész generáció mosolygott, de amelyik makacsul vissza-vissza tér. Egy szerencsés emberről szólt a kis írásmű, akinek kihúzták a sorsfcgi/él és —-mini a közleményben állt — 100.000 pengő ütötte a marhát.
(K.J.)
Háry János ,
rum-, HkŐrgyir és bornagykereskedés
Telefon: 505.
bandákkal.. Do dorokaaau állják aaur . bolyukét an alföldi mog a dunántiiC fiuk, a vaaiitrobbantáwjk oróson l«-csökkonlnk, amióta magyar caapatek votték át itt a biKtoaíláat.
Peraxe igy ia történltok rombolások: ur, orvlövész cHOiiorlok ar. éjszaka leple alatt sok különböző\' h->-lyon közolitik mog a közöli urdukból a vonalakat ós aknázzák alá a sínpárt., A fokoto orosz éjszakában a nesztolonül dolgozó orvlövéecok folfodozé*) nagyon nőhöz, mort a legkülönbözőbb [ólroveeotesokkol dolgoznak. Krfltt ogyaégokkol támadják a támpontokat ó» amíg ar. Őrség fi-gyolmo ós orojo ia a támadás víhíirti-voróséro irányul, aknarakó csoportjaik már ol ia végozték munkájukat. \'
- Ba ilyonkor lép közbe a "jKirtyázé vonat«, rajta gépágyú, géppuska én gyalogsági tüzrogyvorok. ráncélmoz-uonya olólt aknukoresfi kot\'Hik futnak.
A aportyásÓ vonat/t nzakadatlanul járja-a vonalakat, különösen ójsEaka. Kmboroi aknákat szednek fel, felrobbantott részek javítását biztonit-ják. BudnixMi lüséiok ülnök a gépágyú mögött ón alföldi fiuk a gyalogsági tüzgépoknél. Keménykötésű legények, sok vérea és vakmoró orv-lövés ztámodás Iióhoí.
RepOIÖbombék a ainek alatt
Az orvlövószok igen roH)v>ktálják a >»portyázó vonatot*, A gépágyú puszta niogjolenóséro viHHzahif*:ódnak. }).:¦ nzórt akadt ooot, nmikor megpróbálták Bkísiklatniu a halálvo-natot, ahogy viszont aa orvlöréawok jiovczik a portyázó vonatot,
Valamelvik aürü és fokoto éjszaka törtónt a bnyopor t\'w Dnyeasna között, az orvlővess tanyák közi«nt-jában. Portyázó utján futott a m»-/olvóny, amikor az ogyik kanyatr\'idó-bau iszonyatos tüz fogadta. Ilonra-aaoktak ohhez már ozok a fiuk, pillanatok alatt szórta a gópáiíyu * tűzőt, a géppuskák is ropogtak.
Az orvlövószok páncéltörő á<ryiival lőtték a vonatot.
De a magyar gépágyú pompás telitalálata véglog elhallgattatta aa orvlövészek páncóltörójót. A bolrw-.visták orre hányat-homlok visena-húzódlak.
Számtalan orvlövész halott foküdt a vonalat szogólvozŐ ordószélon, szót lőtt jiáncóltörójük is ottmaradt: én azonkívül nógy darab 60 kilón vo-nülóbombát is ZBáknulnyoltak/TTgyan Ss a sin már alá volt aknázvií ropülé-bombákkal. A páncélvonatnak mán-ták ozokot.
Csak ogy kicsit olazániitotlák magukat az orvlövószok; a portyAzó vonat közbolépott...
Szabó ffándor stx.
Négyszeres böntotós lett
a fellebbezésből
Annak Itíéjén nw^rtuk, hoffr Dnkász Lajos nagykanizsai él-latkenjskodö, mert a jtrAtlt *r szepteiiúSeról)en az országos rasaron lovakat vásárolt ős ártott cl, noha arra engedélye nwm volt, a nagykanizsai rendőrkapitányság kíhágási osztálya 500
Gengfí pérzhftntctősre itólte. Ou-ász Lajos megfelleblKizte az elsőfokú rendfírbirói ítéletet. A vidéki főkapitány hozzfitárult az . elsőfokn iléletlicz. Dukász *o-vályl> fellebbezett. Most n mi-niszlőrmni kibágási tanácsa cXé került az ügy, amely jóváhagyta uz első ős másodfok nvegálla-pitásaii a bűnösség tekintetébon, de tncg\\\'áUoztalta a btlntetősél, anteiinyibcn az elsőfokon ktsza-bplt\'500 pengővel szemben 2000 i>engőben állapitolta, mefl Dukász büntetését. Ez az itólet jogerős.
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK
NAPIRKND:
*íJ«H Kyógyflaertéri üfT»ki*:
•faOfval gyógyszertár !Wk-Kr 10, ö. iBK.au u!Ban aa ottani gyűgyözer-tar Miando ugyeíou» aaolgAlatot uri.
Napldr. Január 13. CíflleriöX. KOm. kat, Verumtm. - Ptoicstana Vuíor.
— (Kinevozeaek)
A bcdügyminimilor Dezső József ¦ajükaiiiznai e. számvevőségi tana-atoat számvevőségi tunáesossií. Lámáért Imro ti. számvizsgálót számvizsgálóvá nevezte ki. - - Nyorky László volt nagykanizsai városi tiszt viselőt, aki jelenleg az újvidéki városháza néimtozgaimi nyilvántartója, .•¦ bolügymiiiiszter az OTl-hos száiu-allonórré novozto ki. — A belügyminiszter dr. tíclunidt Imro iiagy-l itn 1/ uti urvos-segéd fogalmazót or-vos-fogalmazóvá, lladnagv látván biztosítási ollonórt lőollonőrré, Ilar-aay Lászlóné koxolonőt segédtisztié Mcvtv.U- ki.
— (Áthelyezés a varmegyén)
A főispán dr. .Kodor László tb. főszolgabírót juuuúr lö-i hatállyal Csáktornyáról a tapolcai fÓBzoIgubi-lóeágho/. holyezte at szolgálattételre.
— (Árpádház! Szent Marglt-•nnepeégek)
Mint ismoretes, az Aetio t\'atho-lica műi; korábban Imtdlmas moz-
i thiüil indított ;ti |>.ulh;i,:i . l)oldog k\'aigit szent téavatása érdekében, a míjynok megvolt a foganatja. Mint illejtékes helyréi közöltek, 11)44. esztendő folyamán tÖrtóník a magyar királyleány szeiittóavatása. Síivel boldog Margit emléknapja jailüéí lü-én van és minden valószínűség szerint erre a napra is tűzik ki az uj magyar szent ürmopót. azért iw. , Aetio Cathoüca rendel kezéwü hoz ké-\'.j [iCst Nagykanizsán a feronerondi plóbánla-templomban január .16., 17. és 18. napjaiban triduum lesz boldog Margit tisztelőiére. Január . 16-án délelőtt fél 11 órakor űnnopi egyházszónoklat, amit I\'. Gulyás Coliért plébános mond. Majd szent-mise a szont tisxtolotóro. Január 16., 17. és 18-án este 6 órakor ogy-házszónökíat, majd ájtatosság, lu-én délelőtt 9 órakor ünnepi szentmiso, délután ogyliázBKÓnoklut és Tcdouui, A különböző hitbuzgahni egyesülőtök, főleg a Kongregációk diszgy tiloson üilneplik az uj magyar szentet,-\'
— {Balatonfüreden emléket áWtansk Cséplő Ernőnek)
Dr. Gosztolyi Nagy László egyetemi tanár; országgyűlési képviselő, a Duna Tisza-közi Mezőgazdasági Kamara igazgatója a »Bölaton« c. folyóirat legutóbbi számában vezércikket irf\'Cséplő Ernőről. Cséplő Ernő, mint a .Balatoni Bzüvotség igazgatója, óvtizedokon át eszményi lolkesedéHaol ós határtalan önzetlenséggel dolgozott a Balatonpart\'kultúrájának megteremtésén. Nevéhez a .Balaton környékének fölvirágzása és számos alkotása fűződik. Closz-folyi Nagy László felhívására a Hatatom Szövetség gyűjtési indított\'Cséplő Ernő emlékónok mog-örökitéséro. A Balatoni Szövetség, amoly 1944-ben ünnepli fönnállásának 40 óves jubileumul, emlékbizottságot szervezett; s országos gyűjtést indit Cséplő Ernő emlékének meg-örökitésére. ¦ . *. :
— (Magyarul lehet levelezni hadifoglyokkal)
A Magyar Vöröskereszt hivatalos lapja útbaigazítást közöl a hadifog? íyokkal való \'levelezés loliotŐsógóről. A Vöröskoros/.lhoz érkozó lovolot eljuttatják a hozzátartozókhoz. Yá-laazlovolezólapókat is küldőnek, a inolyokro cirill botüvol elére ráírják a megfelelő címzést. A választ a
hozaálartozók magyarul in megírhat ják, Ar, oroszországi magyar na-, difoglyok tovoloi Törökországon át \'érkeznek a Nemzetközi Vöröskereszthez és onnan Budajwstro a Magyar Vöröskereszt irodájába. —(A Klakanlnal Polgdrl Olvaiókör)
évi rendes ilsalujitó kösgyülesát IMi Január hó ISán, d. u. 4 órakor, háta-reznikeatciaaaég esetén 30 nn, «\\ «. 4 érakor fogja Megtartani. Vezetóséjr. (:)
— (A hajózás története)
firdokes könyv hagyta ol a sajtót a napokban. lefordították magyarra II. \\V. van Loon-nak a világot bojárt könyvét, »A hajózás történe-té«-l. A könyv kollomes, szép stüus-ban, könnyed olboszólq modorban, a szerző saját rajzaival élénkítve vezet végig az emberiség kultúrájának azon a nagy forradalmánamíg megtanult »a vizon járnia, kozdvo az ősember és a mai primitív nőpok kezdetleges, kivájt fatuskóin, egészen a világóceánokat szőlő, csodálatos úszó városokig. Ismortoti oz enfberi akaraterő éa bátorság sok kockázatos, merész hősi tettét, az ész és sziv harcát a nagy elemmel, az embor boldogulásáéit. Haüdmaa kuHurtőrténolm(, kirándulás ez a könyv az olvasó számára. Stilua-kiadás. \' .
1ÍI44. január 13
mozi
Valakit szeretni kell
Gárdonyi egyik rogónyúboii arra mutat rá, liogy a legtöbli oinhor a izonvodélyoükok, vagy a szokásoknak 1 rabja. A logtöbb szülő a gy;?riilo-iiéuek rabja. Ez tormészetoH ós értető. A szülő isteni adóhiánya, hogy Őtanulmányok nélkül is, egyike legjobb novolóknek. Az édesanya szive megérzi, amit a tanult nevelő tud. Mig a szülő novolése közbon Uyoaogeti gyormokénuk rossz szokásait és fej lesütöm törekszik jó hajlamait, addig a nagyszülő csak sze-i tudja az unokát. Gyormokot gazán szeretni csak a nagyapa ós, nagymama tud. Nekik meg az ;.i fáj. hogy a szülő javítási szándékból ráüt a gyormoko kozéro. Est az igazán önzetlen nagyszülői szerc-totot megőrzi a gyónnék fa a iga módján viszonozza. így ta-
lálkozik a gyermok én a második gye rmok korba lépő nagyszülő ,ogy síkon. - \\ 1
A film ennek a tőrtónotnok nyújtja az iskola példáját, amikor egy családi haragot, óvok óta tartó bé-ketlenségot old fol a kis gyermeki kóz és..mint aki megtalálni a gor-diusi csomó nyitját, azt szóport kibogozza. Gyönyörű jolonotokbon, festői környezőiben jwrognok a film osoményoi ós a létekhez szólnak, annak húrjait ponditik mog.
Ajuiyiszor hallottuk, hogy a gyei-mok nem kin fölnőtt, nom az éndi. emberek logikája szerint gondolkozó kis embor, hanem gyorolt, akihok vannak eszkozoi és módjai, hogy a saját érdekét megvédje és egyéni ólotét boldoggá tögyé.
Dorüs humor vonul végig a fil-¦mon, mort amilyen a tavaszi nai)aü-tée, mely ogyro jobban orÓro kap, hogy végül eloszlassa a follogokot és mogórlono a votést, •
Br^pfilm, kodvea, tartalmas film revűsTíoFrí táncok és énekbetótok nélkül is. \\ 7\\ \'
niuliroltak mélységes rAjdelom-mal, de Isten megvAltoztatnatollan okaratAban vnló nlftzotos mcgnytig-vAssel jetentik. hogy a forrón szeretett férj. a legjobb édesapa, apót, nagyapa, Illetve* rokon
Flumborí György
ayaf. mAv. fdutosdonyvttttS
AldAsúi, munkís élelí;nek 68-lk, boldog hAznssAgénak 43-jk évében Bn-latonederksen vAratlanul elhunyt.
OrAga halottunkat NagykanlzsAra szAllllluk és folyó hó 14<én, pénteken d. u. 3 órakor (nofek a temcló ha-lottBshAzAból a róm. knt. enyhAz szertartása szerint beszenleltetni és a csalAdl sírboltban örók nyugvóhelyére helyezni.
Az engesztelő szenlmUe-Aldozalot .1 megboldogul! IdkludCcéil fulyó hó 14-én d. e. 8 órakor az alsó-templomban mulaltal|uk be a Mindenhatónak.
nagykanlzsn, 1944. |onuAr hó 12.
A Tb Jó lelkad mlndlrj kSiüttQnk éli
ötv. I-iiiiiiiiDi i Oy&riyné >i, Ooldtlnirer OlMtlKfiel*; Eri»Í6*n«rÍ. Pihy K«faetn« kánya: l\'iihy iíuIüfi vöjo ; Mtrla unohpja tt ii nyiiiulá rokonáig.
Még ma üa le
PatS és Samu waakeraakedéaében
Er,stbat.uP |,, hogy minél alfibh felújított xománcedényhez Jutha««on.
13., 13., 14-én -_- péntekig
Aranyderüs, ezer ötlettől sziporkázó film/ Kirobbanó siker I VALAKIT SZERETNI KELL
Vildghtradó.
Részletek napjaink kiemelkedő eseményeibBI.
Slőaddsok kezdete: f4, f6 és f8 órakor.
DRAVAVOltiYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramajutmlák flzeteae, raklamáolók, hlbajelantiaek, suksierQ felviligosttis minden vHlamoa kérdáaban délei&tt 8-fól délután 18 óráig. C»«n««jry-ut 51. f ímfon 294.
A jspáuok viüsxavert^k bi asgohiii, támadáíokát a délbmrmal határildíkti
Tokióból \'jolontik :
Burma Mangdnr nevű vár#>sj. nak vi.ss/.avélelére az angolssáai crök nagy er(ifcszilé.wkel ieltok níonban minden kiséríetük rjjjao. hiúsult. A város japán hely. őrsége az ellenség támadásán visszavelelUi, már akkor, ;Unj. kor azok kísérletet teltek eJk*-serodcU harcok árán benyomul, ni n délburmai határvidékre.
Férfiak ?1 nők álialáaos mnokakstt-lfy.ettsÁKót voKctib bfl Amerikában
Roosevelt elnrfk ujőví ilzenolAbrn szót emelt a nemzeti miinkaszolgi. lat hővezetése mollott. JavaslátáíiBn, melyet a Fehér Házhoz ínlózrttl, azí javasolja, hogy a férfiakat Ifi ívtől CO-ig, n nőket ÍR évtől 40-ig |P. heason munkaszolgálatra kötelexai. Berlin illetéken köreiben arra mutatnak rá, hogy a szövetségen államok a totális államoktól vették ,ít ozl a gondolatot, melynek ségitoégé-vol meg lohót akadályozni n sztfaj-kokat és biztosítani lobot a termeló munka folytonosságát.
*
Amerikai híradások alapján kon-lik, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió között egy három éves kereHkedolmi Hzorződés tárgyalásai feiozödtek lie, moly 0 -Ifi milliárd dollár árucseréről szól.
Az OuMlyBOcsiéttk húzása
Az OsztólvsorsjátŐk truíi húzásán a főbb nyeremónyoket, a következő számbk nyerték:
20.000 pongót nyert a fiő.fifil.
in.000 pengőt a 41.707.
5000 pengőt az 50.847, 60.302.
1000 pongót a 28.310. ¦82.406, 87.OO0, 78.B82.
A velünk közölt számok helyowé-giV\'rt felelősséget nem vallanak.
ÁLLÁS
Budaptsli nscyvillHijit fílvcszXrcndclt-sígéhex azonnali bclépéare keresztény, gyakorlott hSnjrrattt, A íinl.itokni „Nyűg-díjas" felígére a kladohlvHalba kérünk. 105
E{íyéve» kórhDzl gyakorlattal ápolai nanaik vagy iiia«iirioa!ior hAaveK«li< nOnek elmenne 30 évee, eeéazBéget, lüg-geltcn nő. Clm a kiadóhivatalban. 128
Komoly misUaakál felvesz Pétaics fnnailfstőKyir. Jdentktml lehet tolyó hé 17-töl Msgyar-u 86 134
_ADÁS-VÉTEL
Vennék )<aaba{i*pfcl, haizníllít, m Lr*>eueticf 20. ii, I. em., 3. l»
rtlfugiBtaian (aBr\'*>>*u«p( kompiét gyttmekhlnla, kénzcmélyt) lódli éi vss kneiia eladó. Clm a kltdéhlvatilbaa. 127
Haunift kombinált ixckiény elaalá
Caengery-Bt 15. alatt. 13»
Használt clpök, fakete fírflkabát, pií-uiek, dlótaagy, virágállvány, laggOaytadilí, izegeidrót eladok: Sugár-ut 1 , 133
HÁZ ÉS INGATLAN
Szcntgyörgyváit begyen ¦Vnho\'.ú uflld-blrtok azonnal eiadű. Cím a tlndJUvs-lalbfln \' - 117
KÜLÖNFÉLE
Jó hasik-oaxtot kéreg, k Clmakltdó-hlvatalban. •! 1»
atALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Ekvna: „KiifluaKiéaiR.T. aiaaykaa#>r\\ Paialóa kiadó: Ztiai Karary. SyonwtoOi ¦ a „tttiiaiautil H. T. kaiykHiiea\'
¦yaaiaalaaaa MaiykaaliaajL (HyaiadAArt telel > Zalai KéraHg
Ita:
lloiiillotoit ;
Tábori pos\'a :
¦ évf., IO. sz.
Nagykanizsa, 1944. Január 14. péntek
Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sw»JMgfflég c» kiadóhivatal : FS-ul 5 ízírn^"""""~mm~mmmmmm*m~á^^~~~*—*
S^ai?oari^S:JS:- ¦ Felel6s ****»»:¦ Barbari!» Laic
I ! c, 11 /1 ¦ iAs ) ára: egy hónapra 4 pengő 30 filler,
nogyedóvro 12 pengő 40 tiller. \'•¦ KirycKszam: hélknznap 16 fill., k/nrnlmmn 30 fill.
Tetőponton a keleti nagy téli csata
Dólamerikában az Egyesült Államok elleni -blook van kialakulóban Megtalálták a megoldást (?) a lengyel-orosz kórdósben
BerllHból jeltntik.
A Prlplat Járhatatlan és lakutlan vidékétől délre heves 6a váltakozó har-cok valtak. Szaruitól nyugatra a né matek
két támaszpontnak klipitttt helységet elragadtak az ellenségtől, amelynek tároadáani aorra öenzeoinlot-mk Tltabszktől nyugatra az ellenség erős k*lelékek harcba vetésével u| Uv ráadásokat Indítóit azzal, a céllal, hogy atlKrJo a német arovonalat. A nemet védelora nzonban
az összes kisérttteket Jöltnytsen visz? szaverte.
buldftyott tó legén át oluallámadáal Intézzenek a német állások ellen, de a néraot tüzérség a te jenét összetartó, ugy hogy az ellenség gyors vlawavo\' iiulánra kényszerűit Délután nz ellen\' Kég egy büntető zászlóaljat hajlott tá m uiA\'.rK egy fontos útkeresztezés el\' len. A németek átengedték záróvena-lukon az nlakulnlot, umjd elzárták aa útjukat éa U! fogoly kivételével vala-ateanylt megsommlnltlu>llék. Egy német kötelek szólszért egy áttörésre készon álló szovjet hadonziftlyt. -seveitől északnyugatra az oroszok támadást kísérőitek meg, a német vonalnk etíteret néhány U-\'lv \'ii ulérték, t\\a egy behatoló klnehb síovjet páncélos csoportból 14 páncélost i iiíiu.i..
Az orOHZŐk luegklajrelték, begy egy
Ma adják át a lengyel választ a szovjet-nyilatkozatra
Stockholm, január 14 Londoni hjrok szerint a monokült lengyel államférfiaknak ICdonnél tett látogatás után az a vélemény, hogy mindkét fél részére olfogsdliató megoldást talállak. A lengyel kormány a válasszal oIkészült,"do közzétételét technikai okokból elhalasztották,
A lengyel válás? engedékeny én m*t kerül álnyujtásra. Svájci lop-tiidósiték arról tudnak, hogy a len-gyol kormány kebelében jelentős nézeteltérések\' moréitok fel. Se elvi, ne taktikai megoldás tokintotében nem tudtak megegyezésre jutni. A Ion-gyol kortnáhy egyik csoportjának vóloniényo szerint az orosz javaslatot teljes Dgószébap ol kell fogadni,
mivel az utolnó alkalmat nem szabad elszalasztani a itxovjoltol való mog-e-gyozésro. A tnáeik csoport lohoto-nok tartotta a választ a moszkvai vádakra és azok mogcáfolásám. -Ugyanosok a körök hangoztatiák, hogy »ü eresebb fél nyomása kövol-kezlélwn a gyöngébb tárgyaló fél kói/vtolon lesz alávetni magát az orősohh önkényének. A másik csoport szerint nincs választás,, mert a szovjot tárgyalások nélkül is érvényesít) akaratát. f!supán abban,egy estek meg. hogy Anglia és az é\'gyesült Államok sz<i-mtolják a lengyel halárt. Bí a kérés Amerikában éppen a lengyel jogok leghuzgóbh vedolmo-zóiuél nem népszerű.
i lengyel kérdés politikai kulcspont lett a szövetségesek eiiyütlmiikililóTébnii
Lisszabon, január .11
A jelontésok arról számolnak be, hogy a lengyol kormány miniszter élnöko, külügyminisztere és a ¦ lengyel kormány londoni nagykövete kihallgatáson jelent meg Edon külügyin mis?, törnél. Az orosz kormány nyilatkozat vnlószmülog kívánatosnak éa aürgósnok tartja a mielőbbi ogyozeégot. \'Lehetséges, hogy a lon-gyol kormány javasolja majd, hogy terjesszek a* határozatot n londoni
bizottság olé, moly a moszkvai ór-toknzlot uhin alakult meg.
Svájci híradások szerint nnm ia várják, hogy az amerikai kormány akcióba lón. Bizonyos részről a kór-dóst ]K>litikai kulcsiwntnak tekintik. Az amerikai kormány nom tagadja meg a támogatást a lengyol kormánytól, íioosovolt elnök boldog volna, lia a novombori elnökválasztás elolt kiolégité módon moglohctno oldani a kérdést.
Az eddigieket túlhaladó mórotokét öltött í
keleti téli osata
Berlinből jelentik:
A ll;igy mű;;/ U-\\I ti 11 r 1 ill 1 !1 az
eddigtokoi ifi túlhaladó méreteket •ItÖtt. Az egész koloti fronton, Nv.-voltot délre osŐ szakaszokig, mindenütt igen súlyos harcok vannak. A szovjet-ojfenzira teljesen ktfejlodőtt, annak egyik legfőbb súlypontja és donte" jolontéségü pillén- Vitebszk körül alakult ki. Az ellenségnek azonban éppen itt
nem sikerült elérni célját, ley-koptebbé a német arcvonal fet-bomlasztásét.
(lései áthúzták a szovjot-tervokot. Az ollonállas szilárdsága feltartóztatta a szovjot erők előrenyomulását. Ahol mégis sikerült az ellenségünk olé nyom ulást elérnie (ez csak Szarni szakaszán történt meg), az is csak gyengébb erekkel történt.
Az orosz és az angol sajtó derűlátása a keleti harctéri helyzetet illetőleg lényegesen alább hagyott.
Főleg- az angol lapok hangja elővigyázatos. Hivatkoznak arra, hogy Monnstoin tábornoknak sikerült mop erősítéseket liarcha rotnio. A moszkvai 1» veszti ja a déli szakasz harcairól irva ugyancsak Mannáiéin tá-Iwirnok erős támadásaira hivatkozik.
A támadások tovább folytatódnak, do a némot hadvezetés nllenjntexko-
A német kitérő mozdulatok jelentősége
BtrUnbU jelentik: i Olyan mozdulatokra kénysspritik a
Ma.nnatoin tábornok merészen és flzovjot hadvezetést, amelyek nem eredményben tárnaíló hadoeatalyai I illenek bele annak hadművelet, tor-
;aak ott is
voibo. így a szovjot-orók mái Szarni vidékén haladnak elóro, azonban csak feldorité kötelékekkel Tévédén azt liinnl, mondja a berlini jolenlés, hogy a nagyobb kitérő mozdulatok gyöngeséget jolentenek.
A német hadvosetéa ezekkel *<rzí meg teljes cselekvési és moiwam hffaliwlságát. Kngcdi, hogy os ollon-sűg hadd fojtse ki Ingnagyobb támadó erejét ós végiil in kifulladjon.
Légiriadó Londonban
Az angol hírszolgálat jelen téso szerint tegnap oste Londonban ismét megszólaltak a légiveszólyt jelző s«i-iV-nák. Közelobbi jolentésnk még nrm érkeztek.
Jelentés a dólolaszországi hadmüveletekrfil
.Dói-Olaszországban folyó hadinii-volotoknél az 5. hadsereg igyekszik olóre törni és ezt toliormontosilo támadásokkal támogatják. A néiiujt csapatok, hogy jobb kilövést biztosítsanak csajmtaikiiak, a folyó déli partját-elhagyták. Via Casolina irányában folfojlódő ollonségos "csaixv tok a némot nehéz fogyvorok hatásos
tilzkniélx) kerültek. t!ervano falu romjait csak azután ongodlék át nx amerikai csapatoknak, miután azokat Ötször elűztök. A némot repülé-gójHik hatásosan avatkoztak belo a KÜzdolcoibo, Kzonkivül támadták ax angolszászok oliatali központjait. Ak adriai töngorparton köleso/ioa tüzér-sé^i tevékenyüég volt."
Londonnak ia lassú az olaszországi ejönyomulis
. s London, január 13
Londoni sajtó körékben egyre nagyobb a panasz, hogy a* olaszországi hírek alig tartalmaznak a katon.l híradásoknál többet ea altg lanalmaznak híreket a polgári éo gazdasági vonatkozásokról. A Times vezércikkbea foglalkozik sz olasz makin\'
esek B0iflávnl. Nagybrltatinia egyik ismert archeológusa van megbízva a műkincsek védelmével, de a lap rámujal, hogy ^szövetségesek lassú előrenyomulása megbé-nll[a a munkáját és-a tawu ¦ haladás következtében egyre több templom és má-klnca itlegy veszendőbe.
Egyre válságosabb a partizán-alakulatok helyzete Boszniaben
íésoikot- a Dráva és a Száva közötti (orÜlotón működő ogység<!Íkknl. A kolothoszniai harcókban ujabban 226 partizánt ölt/\'k meg, 86 fogságba oSott. Az nfélibi két nap alatt szerteszét folyó kisebb hadműveletek során ¦ ÍÍHl partizán osott ej. Naponta adják meg magukat fegyvoros partizán-alakulatok. Az Adria felső vidékén folyamatban lévő tisztogató had mii veletek köiibon 8 németek no-vonullak a kis Karlovac kikötóvá-reaha.
Horvát hivatalos bolyról jelentik: A horvátországi partizán-alakulatok helyzete nanrél-napra súlyosbodik s immár válságossá válik. A sajtó naponta közli a partizán-soregokot ért súlyos vosztoségokot. A l\'ilo-léle rádió leadóállomások elismerik, hogy a nyomás, ami a jiarlizán-csapatokra nehezedik, ogyro fokózó-dik.A fölkelők zömo visszahuzóílott Nyugatljoszniália és Hercegovinában a Narcnta folvó tájára, A partisánok nem tudják fönntartani összeköti;!-
Északamerikai megtorlások délamerikai államok ellen II
Washington, január Corílor. Hull a sájló-órtokozloton a hozzá intézőit kérdésra kijelentette, hogy Dél-Amorikában az ICgyo sült Államok elleni hlock van kialakulóban. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a szövotségesokkol együttműködő kormányokat megbuktatták. Kijolontolto továbbá, hogy Argentinéval szoniben gazdasági megtorlást alkalmaznak. Hogy ez
milyen lösz, semmi olyat nem mond~ hat, ami nyilvánosságra, kerülhetne. Az KgyösuJt Államok kormánya á jelek szerint urra az álláspontra ¦ nelyozkodik, hogy a gazdnsági megtorló lépésokot Bolíviával szonilwn is érvényesíti. A külkereskedőimí hivatal. Tioliviával szemben az olkni-őrzést mogorőst tetto. L«hétseíSOfl» hogy az Egyesült Allamoklmn a í>o-livtai hitelokot lefagyasztják,
Rövidesen döntést várnak Rabaul körül
Tokió, január 13 Egy japán Őrnagy, aki most jött vissza Rabaul szigetéről, mondotta:
— A légi harcok az utébbl napokban éjjel nappal szakadal la uul folynak, Csapataink állandó riasztásban élnek és s»k száz repülőgépünk több mint száz légi harcban veit részt. Az ellenség ujabban
taktikái változlaloil és nagy magassagban-repülve dobja le bombáit. Mindezek ellenére légvédelmünket ugy szerveztük aiee, hagy a támadókat Idejében fogadni tudjuk. A Csendes-óceánnak ezen a szakaszán nemsokára sor kerül a döntő légt csalára a japán csapatok és az ellenség k(>/.ölt.
Száz milliárd dolláros háborút költségvetés az amerikai kongresszus elfitt Lisszabon, Január 14
Egy jelentés Roosevolt elnöknek kongresszushoz Intézett költségvetési üzenetét ismerteti. Az elnök a százezer millió dolláron költségvetés megszava-aasát köri RoosevAlt kijelenti, blstoa abban, hogy a költségVetéol év, tehát az 1945. Júliusig terjedő Uift válságos Időszaka nem csak az amerlkaiakoak, hanem az egéaz emberiségnek és eors-
dontá cselekmények történnek alatta. Az 1943-as óv termelése a legnagyobb-volt Amerika történelmében. As 1944-es esztendősek sa ólelmezéa kérdésevet kell megblrkétala ée a mezégnidasast termelésnek kell nagyobbnak lenni, Befejezésül az elnök arra matatott rá. hogy a katonai győzelem nem elegendő, meg kell oldani a raáelk > lela* (Intőt la, a gazgaságl újjáépítést le.
naoy-
A város és a MAORT tárgyalásai a Szent íoreiii; i renddel a Horthy Miklós-uti ingatlan ügyében
kozó tervek raár rjógon koszon Yan-iiak. Nemrégen óbbon u kérdéshou. a tárgyalások folytatódlak. Az átadott ferences-ingatlan nom iié.nzért kerülni* a MAOlíT tulajdonába, liánom móg/ololő borházát épitpno fel a rend részére. A tárgyalások már liosszabli idő óla folynak, de niiud-
oz ideig ncTii sikerült inogogyozósro jutni. .Mont ugy értesülünk, hogy a tárgvalások kedvező modorho terelődlek, ugy hogy rövidesen sikerül a Szent Ferenc-reniL a MAOKT és a város kőzött a mogogyozés. ¦
Mint isniorótes,. a MAORT kanizsai é|.itkoz>:üi)iivl kapcsolatban tár^yaiásokat kezdett á Szont Fe-lent-ronddi\'l egyrészt n lJrágot\'-ház fulvtnfásaként szereplő cinktéríumi l)c járati rész, másrészt a cmktóiiimi tél a Horthy .Miklós-úton\' elterülő ferences kert megszerzése érdekében. 1 rodúénüjptf stb. építéséről van szó. iOzzel ka)H.\'Solalb:üi a város városrendezés coljaira a einktériumi részből kb. jttfJO négyszögölet igényel, nmekből 60 70 négyszögöl a MAOJiT "folytatólagos építkezésére Tonnt! felhasználva. Az ono vonat-
Az Egyházat Intésaényesen bekapcsolták a leveate-ievelésbe
Rändelet a leventelfjuság lelki gondozásáról
A Levente Hírközpont jelenti;
Az ItJusAg honvédelmi novoléflénok Országos Vezetője ronslelotot adott kl a leventéi fiúság lelki gondozásáról. Az ifjúság nevelése csakis valláserkölcsi alapon vezet eredményre. A folyton változó koreszmék és IdÓt nem Allo egyéni elgondolások nem blztoallhajlák a Magyar lljuság és egyben a magyar nosázet zavart-í-í.fejlődését Az egyedüli biztos nli.poi a magyarBílg ezeréves keresztény hitében és hagyományaiban.-- amely Islen, Haza ós Család hármas fogalmával nzoaos — kell , keresnünk
Köbön a szellemben Intézkedik a leventeiotézményt újjászervező 1939.
II. te. Is. Erre támaszkodva nz Országos Vezető történelmi TontossAgu rendeletével intézményesen bekapcsolta a levontenovelésbe az F.sryház erőit. Megszervezte a Levente Központban működő Lelkészt alcsoportot, amelynek széles körű éa igen nagy tftntnsHágu teret Jelöl kl a leventék valláserkölcsi nevelése terén.
H központi szerven kívül bevonta az egész\' ország lolkészkedö papságát, hogy mind n csapat megkapja a maga hivatásos lelki vezetőjét
A hivatott neuizelnevolók e klasszikát összefogásából meg kell BZÜletnle annak a magyar lIJiiHágaak.\' amely BlUzkén állhat az egész világ elé.
MWMMMM..uwaaM
Sebesültje és halottja is van már a horvát határon át történő féktelen csempészésnek
(Muraközi tmsitónktöl) Csak a napokban julontottük^hogy a csempészül a muraközi magyar - -horvát os a magyar—nóinot határrészén sóim nem. látott marotokét öltött; Különösön a szomszédé* horvát részen olyan nagy az ó!oli;mhiány, .hogy barmüyon árai megadnak az ályseinpészoU\' élolniiszorokért. Közben, a csempészők is nem egyszer élül veszélynek tesxik ki magukat, de oz som riasztja, el őket a usom-pészéatóL •
Minap is ogy nagyolj bárányé csempészetet loplo^tok le u dráva-amiiyí határban. A határÖrtóg tudomást szorzott úrról, hogy egy \'?0 főtivi csempész társaság indult át a Dráván többmás sa cukorral, sóval ás liszttel. Mire „ drávacsányi és a pusztafai örs emberei u holyazinm értök, ii csempészek már álért/ik Horvátországba. A li átér vad ászok azonban I\'shoálltak és amikor a fiatal logénvekből ős leányokból álló csempész társaság hazafele igyekezett, rajtaütöttek a társaságon. Az egyik cfloport a szokásos :>Allj!<; kiál-
lásra vonakodott megállni, miro «
egyik határőr fegyverét használta. A golyó az egyik cseiujxVsz, Sísnida-cics Antal 1.0 éves diávacsányi legényt találta el, aki n karján sebe sült\' meg. A társaság ii lövésre
:.....¦;\'.<), |i,int és igy nagyrészüket hí
került elfogni. Az átcsempész-ill élelmiszerek fejében vászonnomüt, szeget és ]>atkóvasal találtak náluk. Az elfogultak kihallgatásakor megnevezték megszökött társaikat is, !¦:> valamennyi .\'Neu megindul uz
ITgyano najxm Németország felé is történt egy csejnpésséfA amely halállal végződött. /Kgy drávavásár-helyi fiatalember-ládiót 60 élolmi-szert akart a drávamágyarodi hármas halár közelében Németországba csempészni. A némot határőrök figyelmeztetőjére azonban nem álll bieg oá Így uzok is^fogYvoi ükei használlak. A csempész azonnal meghűlt. Minthogy igazoló irás nem volt nála, egyelőre csak azt tudják, hogy drávaTasárlinlji,
A zalai IskeláaklTlII íipaúrelás kitalaas ¦úkaterrezellel Iiinlt az nj ¦likaévbe
\'^ala vámegye Törvényhatósági, Is-kalasklvtlll BIzottaAgA az 1943-44 évi rtflnkaévben 60\'3 népmflvolésl és köz-Mfávslődés! előadást, 1019 wűsnros délutánt és alkalmi ünnepélyt, 415 mű kedvelői előadást, 21 népművelői hnng-versenyt. 833 mezedéi utáni. 127 tamil-atáDyl kirándulást. 4B6 rédió elóedast, 4 anallAbóta tsnlolyamot 420 óraszám mai, 49 alRpIsraeretterJcrizió tanfolya-aaot 2010 óraszámmal. 40 itcd-\'-lyképző tanfolyamoB 904 óraszAmmsI, 13 nép-mtvelést éa nemzetnevelési tnnlolya-nol 605 óraszámmal. 6 fértl Jellnmkónzö tantolyturiot l?2 óraszámmal, 26 nőne vsléat és uőf Jellemkőzző tnatolynmot 887 óraszámmal, 7 egészségügyi tanfolyamét 192 óraszámmal, 6 gn7danAnl tuiitölyamut t;>ij óraszAmmal, 9 kín-gazdsas8zonykép7Ö tanlolynmot 640
óraszámmal, 20 népéiolmoréul főzó tanfolyamot 4 heteseket), 38 ju«f;> arnynlvl tanfolyamot a Muraközboa és Muravidéken 2150 Óraszámmal, 2 idegen-
nyelvi tsníolyamot (német kezdő éa haladé) 80 óraszAmmal, 1 muraközi nyelvi tanfolyamot (magyar közalkalmazottak részére) (10 óraszámmal, 2 kézimunka tanfolyamot 54 Óraszámmal engedélyezett. A falusi lakosság szool-álls éa gazdtstgi helyzetének\'JAvltásn, vslamlnt gyakorlati ismeretelnok kf-Mvllése oéljábél a Kerületi Háziipari Felügyelőséggel, valamint a Közjóléti Szövetkezet Iíázzlipa\'rl vezntőségóvel karöltve 12 háziipari tanfolyamot Bzer-vezott.
59000 zalai IgéByléaek 60.000 darab niokás-
ráhat nialtak ki
Adatok a vármegye sertés- ós burgonya-ellátásáról
Zulacijeruzeg, január 11 Vitéz gróf Teleki Béla főispán n törvényhalósági közollát/wi bízott-si\'ig ülésén iK\'j(\'lontntU), hogy %ala varmegye ezidén
tSOO i/űr munkásltakancnot kujMitt -a munkásláhlK\'li-jultalás ke-rotoboií. Kzt a csekély nwnnyiségot iánVsoiikéul a inozógazdaságí iniin-káaök közt osztják szél. A fnkitor-niolésnél foglalkoztatott urdógazda-ságí munkások 1682 párat, kannak. A mennyiségből csak a munkások negyed részének jut. Tartalékoltak Ő02 párt hadviselt aratóknak, akiit egész idényben vállalnak munkál.
Oróf Sonissich Antal javaslatára az internált erdőgazdasági munkások tériúís ellenélKin 8 ¦\' hónapra köl^ csöiibon fognak InkaneHOt kapni.
fíojelcntette a főispán, hogy a niunkásruházali juttatásnál a gyár-
tárt lassúsága késést okozott, do már folyamatbán van a szétosztás. Zala, ban a- keret; 60.000 darab, az összeirt igényiek száma podig\' 5D.OO0, tehát mindenkinek fog jutni valami.
A sertés-ellátás kérdi\'wéjmn a fó-ispán iolontolto, hogy 12.ÍXX) darabra KÖthotott volnn a vármogvo szerződést, do cflák, mintegy 4§Ö() daralsii tudtak lekötni.
A főispán Irójóloritöttö, hogy n haiibamnultak hozzátartozóinak kenyérgabona dlá\'ásnrti l\'iü vagon gabonái kért c« ka-pott.
A, Í)ui\'gonya\'-ollátás a lolMJtíyolitáe-han mutatkozott zökkonöktő! ollo-\' kintvo. biztositva. van,
Sagtlkanizsán is fedezve van ti ttziümégen burgon)/á-inenhyi*égt
csal; még nincs egész UloimyiségÓ-
1h»i leszállítva.
A nagykanizsai vendéglátó szakosztály llszlajlté évi kizgyllése
Étlap-bemutatás, berrnvnló-kórdós, heti szünnap és egyebek a közgylllós napirendjén .
A nagykanlzsni Ipnrlcstület Vendéglátó Bzakosr.tálya tis/tnjltó közgyűlést tartott Mankevltx jhívad Ipartestületi elnök kii:i/ii!i!üuc n szakosztályt
Hotfor Viktor elnöki maxnvltója utAn Györgydeák Károly szakosztályi titkár rövid vlBBzaplllnntást votett az elmúlt esztendő küzdelmeire. Is\'uürtette a legutóbbi két tuggytllés bitározatnlt. A záróra kérdéíóhon a heti egy -züanan mellett foglaltok állási- A (audijaK fel emeléséhez hozzájárultak. A titkári Jelentés rövid [oglaimja volt a miöt esz-tendő érdemes azakosztályl működeié nek az egyetemes érdekek védőmében.
Opamlnea Károly a pénztári jolen-tóst terjesztolte be és jelentést telt « tagok létszámának asaporodásáról.
A MBztiknr — amelynek mandátuma lejárt — vlxoznndta megbízatását ,lc lüiöblzollség á\'lltotla össze nznlaökBég i\'évsarát a Jtövotknzflkbon: "— qlnök Halleí Viktor, társolnök Szever .lóíüof, alelnökök BarbnlltS Antal és itju iioth Ferone, titkár OvörgvdcAk Károly, pénztáros\' Kollár Oyörgv, számvizsgálók Vida Endre, Blzzer \'inltán, nioslör-éatstaencvIzsgAztHtó bizottság tagjai: HoIIer, SzBver, Hordós, Bizzer, Bárba-lila, Vajda éa 1IJ. Rotb, választmányi tagok: Pnps Péter, Markon. Dáza! Li-joa. Szaké Péter, Szever. Jóíset, Vid«, Töigyszékl Papp, Kanizsai. Barballta, Vajda és lfj. floth. X közgyűlés égy-bángtllág megválssztétts a jelölteket . Mftnkovlta István meleg Bzavnkkal keezöntötle az uj tUztlkart, kérve,
hogy fogjanak östze ét dolgozzanak egyetomiB sínkérdnkelkért. Hotfer Viktor székfoglalóiAtuVc ígéretet tett, hogy még fokozottabb ia vlékben kívánja az u| sHzteudŐbea a knrl érdekeket szolgálni. *
A továbblak folyamén napirendre korült az a rendelet, amely kötoleal a vendéglősöket nz étlap hnmulatáBára. Ezentúl minden csütörtökön be koll mutatni az étfjuml üzemeknek ós vei-dógtéknek étian|ukn( a Inarbatóságnak. Az ellenőrző kö jegeknek Joguk vai el-li\'iir\'.ri/.iii az étlapot. Az árakat kl kell fUggesztont az üzomkon. :,
A kamara véleményt kér a borravaló kérdésbea. Mivel még nílndlg vsának, pikik borravalót adnak a ptiiuér-nok. Sokan hozzászóltak, Az az álláspont győzött, hogy függesszék kl ta-vAbbra Is az Uzninnkben n táblái: .A borravaló mellőzéNft kéretlkl"\'
Ahol nddlg aeui Atlssltojták meg az esti 10 órai zárást, Azokoan a városokban keti szünnapot \'kell a veaáég* lőadkn\'ek és koronnároBi)knak bóre-zotnl. Kimondotta a közgyűlés, hagy a hull h/.tliiiiaii iiinllolt foglahmk Albint é» pedlu az Üzemek egy része héttőn, másik része csütörtökön tartja meg bed szünnapját, amit esetről esetre a Zalát Közlönyben közzé fognak tenni a közönség éa a szakma tájékoztatására. - .
\' Bibátározták, hogy a szakoantály mludeu hónapban összejöa valamelyik tagtárs üzemeben a napikérdések mog-boBzéléBÓro.
12 évi fegyházra Ítélte a Eurla a ¦saesráé\'61 asszonyt, aki arzáaial akarta kiírttal a ségora oialádját
Zalaegerszeg, január 14 A közös családi hajlék, okozott tragikus GBoményokol a zalai Nhmos1-rádé közsóglien. Itt lakott kozüs födél alatt a két Korcz-fivér, Ijajoa és Imro, mindketten gazdálkodók. A férfiak megfértek ogyuiással, annál kévésébe azonban az asszonyaik. Korez Imre felesége egyszer már a sok veszekedés miatt öngyilkosságra is elhatározta magát. Valami pormotezósz\'ort veti bo és napokig nyomta tóio az ágyai, líközben jutott eszélnj, hogy kevesobb kockázattal járna, hu önmaga liolyett sógornőjét, Korez Lajosnél mérgezné meg. Az elhatározást tolt kövi:luj.
A padláson talált pormoTc használt arzénos port, abbéi agy nagy ntarékra valót bolokovoríj* ao-
Íotnójo lisztes zacskójába. ;Sore-\'. dijos, a felesége és anyóesV egj szop nyári reggel tojfisrántottót:reg-gohzlok. A ráiiloltát liszt hozzAie-verósővel sütötték és a liazthon ott volt az arzt\'ínea por. Kzoroncééty meg sem ették az egész tál rántottál, mert különös izét érozték. efégis mindannyian lietogok lottók ári\'az orvosnak is gyanús volt az eeet. >lég~\'gyíniiisab\'b lett, amikor \'\'pár nappal kesébb a ltuslovodbon DUO-
gvaszlolt levestésztától ka|X)lt kinzó görcsöket az teg^tj/. esalati. Mikor az
A buzakölcsön nem áldozat,
hanem jó Üilel!
m944. január 14
zalai
<>M>t ; rövid pár nap inulva hattuad-jiZíir is ismétlődött, Koros limo, fo-leségo és anyósa kórházba koi ültek. . lu aztán kÍdorüIt,\'hogy idült arzén-inérgozóHlioii HKonvexlnok valamony-nyiou.
, * A-zalaegerszegi törvényszék K évi fegyházra ítélte szándékos cinhorölés kísérletéért Korea Imrénél. A tábla n/. itólolöt holyhonhagyta. Hóin ugy azonban n Km-in, amely az asszony hűnél négy rend beli gyilkosság kis^r-Icténök rainóaitütto s ezért bűntetteséi ¦ amely most már jogerős 1 1*2 évi. fegyházra omolta Tol.
A haditengerészek
nagykanizsai csoportjának vasárnap dél-elolt 11 órakor kezdődő matinéjára legyek eiövóteioen kaphatók Szabó Antal Üzletében és vasárnap délelőtt 10 órától ,i Városi Színház pénztáránál. A vöröskeresztes és levente jóléti célokat szolgáló, gazdag műíoru matiné a legnagyobb érdeklődésre érdemes. (:j
á gazda buzafeölrátye
Minden termelő üzem már mostgan-doskodlk arról, hogy a háború bel íjo-zését követő és a békegazdálkodásra való ittóróBt iiiegiílözfj úgynevezett át-aionetff uzd Alkod AhI Időszakra gondosan idŐkészfllhessnn, finnek az Átmenőt! időszaknak tartama pontosan raog nem határozható ób azt Hem megrövidíteni, sem tnegbostzabbltant nomAlt módiink-Imii- Hujtunk klvUlálló tényezóktól függ, hogy meddig fog tartani, Elsősorban a bökeszerzódóaek gyorsabb, vagy több Időt igénylő megkötésétől, másodsorban a vlfAggazdasagl helyzet kialakulna! folyamatának ugyanujak gyorsabb vagy lassúbb . ntemMöi függhet. Kitelhetik tehAt egy-kól vsztondő és ml még mindig az Átmeneti, Időszakot log-|uk élni és »/. AtmeuntgazdAikodAa számos szerteágazó problóiuAjnnak helyes megoldása Iömz a kötelességünk. Mindenekelőtt az, hogy a munka és a (termelés folyamatossága minden körül-niniiyek, kii/ött megmaradjon
Kunok a folyamatosságnak elengedhetetlen föltétele viw/.iü\'i az, hogy minden termelő üzem alkalmazkodni tudjon az adandó és előre nem lAthato KardasAgl helyzethez. BArmlkent la ala-\'ííuijon a helyzet, az kétségtelen, boRy a termelő Üzemeknek, tehát a mezőgazdaságnak tilftii a legelsŐBoroan, pótolniuk kell Állatban, eszközökben gépekbea Atb. előállott bláDyokat, amelyekét a bAboru okozott többnyire azért, mert nem lévőn elegendő nyersanyag, miaden pótlAs, kleRÓszftós, természetes avulás miatt saUkeégos tatarozások lehetetienok voltak, i Vagyis a gazdAnak éppenuRy, mint minden termolő üzemnek, pénzre, tőkére lesz szüksége\' Ezt a tökét keli már most megteremteni tervszert) tartalékolással, az üzemterv szerint befek-le-lésre ezáot, de must fel nem használhat* t bevételek ÖHSzegylljtósóvel. Szükséges ez annál Inkább, mert kölcsöntőke esetleg nem tog azonnal rendel kazésre állani.
Bzérl kell a gazdának az- Atmenet-gasdAlkoaás Idején lelhasznAlásra szánt pénzét olyan módon befektetni, hogy az kamatozzék la és bármikor folyé-sllbaté ÜY Tegyen. Erre a célra a legalkalmasabb a buzukötvóny. Ennek az értékpapírnak Árfolyama a mai 40 pengős búzaár alá nem eshet le és bu lévén YozMvo a tőzsdén, bármikor kéas-péoxztr teheti.
Azt mondhatná erre valaki, kogy Igenám, de ml történik, ha a buzi ára esni log. Erre számítani Is kell, háború után At\'andÓ Jelenség az, hogy a bábéra* buznir lecsökken. Ez azonban a buzokitvónylüüldonos ezemooutjából nemcsak hagy neavközönbös. de talán még előnyös Is Tegyük fel hogy a buza Ara 20 pengőratealk. egy szekérnek az ára pedig 120 pengi* leaz, vagyis a gazdAnak 20 pengős Áron o tnázaa hnzát hell adni egy szekérért. De nem a buzakötvénylulajdonosnak. A Im/nkHlvónytnlajdniiOH OSak 3 mázsa buza névértékű kötvényt értékesít, «zört megkapja a 120 pnngót és megveszi a szekeret. Ha pedig 6 mázsa buza értékű kötvényt órlékeslt, akkor megveszi a szekeret és még mindig marai\' annyi pénze, hogy 3 mázsa Jó vetőmigank Alkalibaa búzát szerezzen-
A gazda tehát, h* buzakötvóoyt vA-sárol, a buza ArAnak eáese esotén Is ! 161 jár. fi)
Mg áladig alaes magagyam a ksszthalyl klkáté tsrllatera vsiatfeazóiag
A mlnlszterközl bizottság aO
Keszthely, január 14 (TuilónUónk irja) A balatoni kikötök őszi bejárasáról készült jegyzökönyvei a koroskedeloműgyi miniszter most küldto meg a« érdokol-toknek. Koszthelyro vonatkozólag tv. jegyzőkön vv legfontosabb adata, hogy a keszthelyi kikötó kotrási munkálatainak tanulmányozására ós így előkészítésére a fold in üvolés ügyi minisztérium 1044-os költségvetésében tizezor pengő van elő irányozva.
rgetl a kórdisben a döntóat
Az uj kikötő ügye lassan halad előre, mert a azüksógoa torülotro nózve még nőm jött létro mogogyn-zés. A. kiKőtőbojáráSt végző miniaz-totközi bizottság megkeresi a vármegye alispánját, hogy sürgősön to-gyó meg az elhatározó lépcsőket az uj kikötő helyének biztosítására. A balatongyöröki kikötő mellett mintegy Kzáz méter hosszú partvédelmi mü épül 1944-ben; a költségok biztosítva vannak.
Évi 70 lélek természetes szaporodót matat fel az utolsó hat esztendő aayaiiayvl statisztikája Nagykanizsán
Érdekes népmozgalmi kimutatáit állított össze dr. Ilaba József nagykanizsai váron aljegyző, anyakónyvvezclöholyellQB. A ki mutatás nemcsak a hivatalos tényezőket, hanem a várost itcretó laikusokat is érdekelni fogja, mert visszapillantás n leg-
utóbbi hat eiztendft nagykanizsai népsza-porodid idalaira. Oclőlük tiszta kipet nyerhetünk Nagykanizsa lakonágáaak a aztlieléack, halálozások és házastiágköté-sek terín évenként váltakozva hullámzó elitére.
2ll-yyol kevesebb leány szülatett hat óv alatt
Születések száma . Elve !./illetett flu Élve szlllotett leány Halva született hu Halvn született leány i lA/.r.-.i-oii klvsi született Helybeli izUlöktil szüleiéit Vidéxi színiktől stOletett Kóih.i.-ii.iB szllletetl Ikers/iués volt Rom. kntii. Ref. " Ag. h. ev. U. kath. "
O. keL . Izr.
Felekezeten kívüli Unitárius
Ezek szerint Nagykanizsán az ulelsi 6 év alatt összesen 3671 gyermek született és abból 1041 volt flu és 1730 leány. Ha aaak a puszta számok érvényesülnének, akkor az utolsó hat év alatt 211 leány
9.18 1939 1940 1941 1942 1043
980 580 630 601 614 620
212 2HI 323 311 337 309
2»» 1W 21.-J 201 286 285
17 12 18 12 16 19
13 13 20 14 13 7
73 77 62 94 76 57
451 <67 487 478 528 495
120 110 143 123 126 125
239 31)4 2G6 268 283 265
13 III t 13 12 1
530 531 -56í 531 .184 560
4 K 8 14 11 12
7- 0 .10 11 13 9
! — — 1 1 4
S 7 11 6 | \' 13 ~ 9
_ 1
született volaa férj-jelilt nélkül. A szüleiének közül minden 7—8 Ik volt liázamí-Ron kívüli és körülbelül minden 58-lk volt ikcrszülés. Az ujszüiailek közül minden 21-jk szüleiéit halva.
1843. ritka esxtendft : — több no halt meg, mint férfi
1938 193» IMO 1941 1912 1943
üasicscit elhalt 545 545 558 501 540 558
Hlliall lírli 307 217 301! 261 276 27S
Blhalt n6 238 25« 252 240 270 283
1 éven aluli elhalt 81 71 17 80 67 62
MelyhnJi 437 435 446 409 441 461
Vidéki 10S 110 112 92 195 107
Elhall Tóm. kath. 477 483 401 428 472 500
, ref. 8 V 8 7 > 4
. ág. h. ev. II 7) 11 8 13 6
. g«r. keleti 1 12 2 —
, fi»r, k.lh ^~ — I 1 4
. uuilArhu 1 1 i- —
. Itr. 47 50 48 44 4S 44
„ mthiwedán 1 _ — ; 1 fm
Kórlia/baii kait iikk M9 19« 215 160 189 186
Tbt-hen 47 56 30 49 1» 39
Rákban M 40 44 34 58 47
S.I*ba{ba!l 31 45 79 73 71 106
Vci;u!gyüfl|iül63liüii ö.ftyllkofl vall 61 6 5« 10 60 7 62 7 01 1(1 71 15
BalesatMI 19 18 19 23 15 19
Kinnlélo ka|bin 331 309 310 262 271 261
A Nagykanizsán clnaltak száma az utolsó hat év alatt összesen 3253 volt. Az •inaltak kSzolt majdnem minden évben több a férli, mint a nő, A hat esztendő alatl 1712 férfi és 1541 n6 hányta le örök alomra a szeméi. Mig tékát a hat év
alali 211-gyal több ni szüleiéit, addig tt-gyaaes alatt as tdi alatt 171-gyel keve-ssbb ni kait meg. A pusita statisztika szerint ialini hat év alatt a nil lakosság száma 312-vel emelkedett a férfiak száma filé.
A háború éta felfelé megy a házassági statisztika
Házasságot kilitt Tiszta r kath pár Tiszta ref pár Tiszta ág. h. cv pár Tiszta Izr. pár Vegyes pár
Rever/álls költelett r. kath.-ra ¦ , ruf.-ru
ág. h. ev.-re , izr.-ra Egyik fél mar volt házassági
kötelékben Mlndkél fel voll házassági kötelékben A számok tanúsága- szerint Nagykanizsán az elmúlt hat év alatt 1381 Bár kötőit házasságot. Mialkogy az előzi kimutatásokból megállapíthatóan hat Av alatt a születések száma 3871, i halálozásoké 3253 voll, a hat év természetes szaporo-
1938 1939 1940 1941 1942 1943
259 209 216 231 230 241
215 177 186 198 198 213
3 1 2
1 1 2 2 1 2
1/ 14 II 12 10 9
23 16 15 19 21 17,
12 7 9 i 12 6
3 — 2 l — 1
2 1 2 1 1 — 1
30 25 30 37 34 31
9 10 12 11 8 13
dása 418 Vagyis hat év alatt minden tíz uj kázasságra oslk a lélekazám egy fényi
Íyarapodása Ha pedig a házasságkötések s srftjdések számát vetjük össze a hat év utalt,Videriii, hogy minden uj házasságra 3 gyermek születése jut átlagban.
Bonyodalmak az Írástanítás körül...
Irtu: Noll Józsot glmn. titnAri , A Zalai Közlöny folyó évi januári R-iki számában örömmel olvastam egy, az iskolai munkába mélyen belelátó és az ifjúság tanítását ezivó* viselő ólomi iskolai gondnokáéi tagnak jogos és minden szülőt érdekla felszólalását uz iskolai Írástanítás tárgyában.
Legyen szabad nekem is, mint-a szépírással én grafológiával évtizo-deken. át szakszerűm feglalkozé ogyénnek a tárgyhoz hozzászöla-nom.
A zsinorirást külföldi iskolákban már évok óta tanítják és nagyon szőjt orodméiinyel. Onkéntolonül fölmerül a kérdés, miért nem vált l->« nálunk ez az irt\'ismód?
A zsinorintst a közi\'minkotáklMin vezették\' l>e olóször lí)Ü7/ílH-b:tn. A középiskolai szépíiáslanárrs kottő.\', nehéz munka hárult. 1. leszoktatni a tanulót a már iK\'idegzelt é« "az elemiben tanult régi irúsról, \'2. mog-tanitani az uj Írásmódra. E kof!<">• követelmény mditottn mvg a zűrzavart. Kvok multán vezették 1.« végre az elemi iskolákban is a zsi-Uiirirást, orrű meg a középiskolákban szüntetlek niog n szópintakutt-táal. Bázel aztiui\'. Uj.\'H btt a zlp-závar. Tíz utiibbi volt azonrwn a ki ,Hobl> hiba. A\' zsíuorirást olsŐsörhaa a tahilóképoxdékboh keltett Volna levezetni és n középiskolákban -heti pgy órában továbbfejleszteni, Mert L zflinorirás InnihiHa nem merül ki magával az irás olsnjátitásával, ha-
¦ nonr magasabh fokon tovább fej-loszlhető: az inisfelület \'helyes h azép kihasználásával, a dolgnzatok.
- lövői vagy feliri\'is atb. szép én mü-vószíi>« kiállításával és boosztáaával.
Azsínorirás tanílását hosszú idois? tarló és g\\\'akran megismételt hn-idogző gj\'akorlattal kell olkiwdeni.
Itt kapcsolódom Ma a cikk ama rószólio, hogy a aftúioriróa "valóságos lajzludtist kővotol a kisgyermektől !« Milmn áll oz a rajztanítón? A helyes, ritmikus vonalvezolőflbeíi. A lotidülotes tonaliráa alapja a hmuor-irásnak. Az eláhbiakhau kifejtem, miiven kezdő, Inivozotő gyakorlatok biztosítják az orodmónyea tanitáat. Rajzoltatunk szines, vastagbélÜ <¦¦•> ¦ rüzával fehér csomagoló papiroti körökéi. De nem pengős nsgyságuakat, mórt őzzel nem érünk célt. Ijogalább 10—15 cm. átmérőjű köröket. Onkéntolonül felmorflf az a kérdés, miórt éppon ilyen nagyságú körö-kot? Azért, mert az ilyen nagysága kör folytatólagos rajzolásánál nem tud a kózfoj a papíron nyugodni, hanoin a kézfejnek a pnpiro\'n oansz-va, kör mozgást kell végezni. A* ujjak csak tartják az íróeszközt. A nagyméretű körök rajzolkitéíiávnl kényszeritjük a tanulót, hogv. n* t^ak az ujjak mozgatásával rajzolja a körtj darabonként, hanoin a« e^m kézfoj, folvtonos, mogszakitáfl nélküli mozgásával^ képezzon körvonalat. Ha most niár riíkózfejet ifk)m ogylielylxm mozgatjuk, körben, n»-nom jobbfolé vizszihtos irányhaa vésetjük az íráseszkőzt, akkor előáll az irásuak mogfololö jobbra
mozgó lendületes, ritmikus vonal és
már le is irtuk a ysinorlrás kis »o<(
botüjét.
A logholyosebb és legeredményesebb a körök rajzolását (a boidogző gyakorlatot) nom a padban ülve, hanem állva végezni. Amikor már beidegződött a körök rajzolása-(ezt arról tudjuk m\'og, hogy a tanuló kezo simán végzi a körmozgást, nem hillon ki a vonal iránya), akkor ugyanezen körökbe ugyanozon lon-düleles mozgással belerajzoljuk a zsinorirás kis betűit. *
A zsinorirás minden kiaboiüjo\' körbe foglalható, kivévo a vja-őa.tut »f« betű, Mólyobb módszoroía\'taglalásba nom tKM\'sátkozhatom, mert nem tartozik eikkom keretébe. A tanítás eredménye ós sikoro, a\'ko-
ZA LAI «MZI.eNY
1944. jami.gr M
l»*va alkalmazott kezdő, al;i|>tí\'tó ggrakorlaton múlik.
Mi ni elönyo a zsínorírárumk? Ab olvashatóság. Könnyön és minden Ijiu.i-ü/i\'.* .néiigéazéstoi mnntos ol~
TSMUtatÓtiág. Kunéi az Írásmódnál ol-űrsL ttx a aégi Kö/iimiidáíwzorü kije-louüifl: SjSn megtanultam inii, más tanuljon meg olvasni*.
;-\'¦*>Laktéi uzi in lialtottam, hogy - zaiiiorirás nagy hátránya\', hogy a<MB < n( i <!i na egyéni iráskumktort kifajlödni. Ka a vélemény 80TU állja ttirg u holvét. A zsinniirásnál is ki-fejlődik időről az egvéni irásjollog, persze nem serdülő korban, hanem később. Az írási nem lohol "uniformizálni*, móri az itúsmód mélységesen össz.\'fiigg az ügyén karakterével, Tollát ez alöl még a Sflirtor-innn egyén sem mentesül,
Nem hallgathatjuk ol az iráaoez-köz ntilus alkotó szerepét sem. Régi, középkori íráaoezkős a lúdtoll. A
középkori okmányokat, kódexeket, ¦emiosi okkiveloket hidtollal írták. Ha tan oasköa ogy különleges, az/in, ¦ tiluaop írásmódot fejlenztett ki. ha Tolt a lúdtollal írott l>etük stílusa, A kiuaiuk, japánok ocaottol írnak (ük aeéltollai nem Ismerik). Itt in m mzközzel kapcsolatban kifejlődött stílusról bősből hetünk. Az »ár-avyékólU ugvnovozett &baroek*. irás •iakőMi a cM\'tovsvi\'ttü avulton. A vgömbvégü* toll, valamint a »Pen-kala* én a »Tintentkuli« töltőtoll ti aainonrás eszköze. A ferdén rágott BMelee acél tolt nz úgynevezett srondd írás eszköze stb.
Végül bűdig azt ajánlom, maradjunk csak meg a nb!norÍrásnál éfi m elégeljünk meg félmegoldással: a\\ t\'dlö tengelyű, írással. Az álló loiigelyü irás tlOVOZotéso, amnty BSSV-bátyhez 6a rondfiKorlioa nincs kötve, mag fokozkh majd n xuraavart.
A eOZFORkV) nyitva van 7 órától ente 6 órák*. (Hétfő, essoré* pántok dólután ás kedden egóan nap níkoak.1 Telefon- BfiO.
Hirdetmény.
Zalavártnrgyel GyflmolcatcrMe tok Egyesülete 1944. jamwár hA IB-én, •xordsán délután S 4r«l kezdettel a\'váreshaia kistanácstermében t.r\'ja korgyii lesét, melyre felkéri tagjait: minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Nagykanizsa, 1944. Január 14.
Dr. Krátky István s. k.
140. c({ytnlllr.ll lltlnAk.
MIREK
— .íi(i.u Forano — meghatalmazott miniszter)
Dr, Lnltor Ferenc pápai prelátus, voll balatonfüredi plébánost, a Kormányzó a readkivlli bOvell és meghatalmazott Miniszteri t-im adományozásával egyidejűleg I. oszt. követségi tanácsossá nevezlc k|.
- - (Szfborth Qusxtáv — gazdasági (öfolOgyolő)
A Kormányzó Ur Szlberlh üuszláv m. klr. gazdanári felügyelőt, a zalaváraaegyei gazdasági fel (ijiy eleség vezelöjét a IV. fizetési oszlályba in. kir. gazdasági f*fel-gyclővc nevezte ki. Szibert Gusztáv kinevezése mellé elismerés azért a fáradha-latlan buzgalomén, amellyel évek éta szivén-lelkén viseli a vármegye gazdasági érdekeinek elóbbrcvilclét minden téren
— (Vármegyei értekezlet az egyke ígyábsn)
Ismeretes, hogy Zala vármegye legutóbbi kőigytllésén határozatot fogadlak ela várraegyében járvány gynnáat terjedő egyke ellen való köidclem eszköreinek tanulmányozására. A határozatból kifolyóan most tilt Össze a megyeházán az ela* értekezlet, amelyen resztvettek mindazok a hivatalos tényezék és szakértek, akik az az egyke-kérdés megoldása tekintetében tanácsadási-al szol gil ha Inak, másrís i In-telkedéül lehelnek.
- (Uj káplánok a Mura-vidéken)
A szombathelyi egyházmegye íiposloli kermányzéja Nemecz Máiyáai BeLiímcra,
Laircsek Lajost pedig Muranzemenyére kllldlc káplánnak.
(Buzek Tibor megfigyelés alá kerÖ.1) Megírtuk, hogy a galánlai járásbíróság megkérésié a nagykanizsai tőtvényszáfcci fiuzek Tibor műkedvelő ,(őfaarina|/\'-nak valamely elmegyógyintézetbe vaté utalása végeit. A törvényszék vlzsgálobirája Hazek Tibort letartéztaláiba helyezte. Idikőibtn a klr. Sgyéazség indítványozta Bazek Tibor clmeállspolának megvizsgálását abbéi a szempontból, hzgy bBnletljoglIag fele-t*sségrc vonható-e. A törvényszák olrex delle Buzek elmeállapotának meg figyelését.
— (Znlal kOxsigek *pltkezésol)
Légrád község elhaiározla, hngy a meg-épilendö Diáva-hld megépllésért *s fonn-lartási költségeire évi 10000 pingál ad FclsáőrB a jegyzői itodák épltéséro ujabb • (* (\'. üyenesdlia és Voayarcvashejiy pedig baionl* célra 60 0S0 pengős hosz-Bzulejáralo kűlcsSnt vesz fel. Zánkn pedig MABI kfllcsSnb*l 10000 pang* biztosításával épll orvoslakésl.
—> ic>.43tae9*wkiltak ogy szabadságos rendőrt) . .
Tudósítónk jeltnlh Marton Uézi 31 éves rendőr szabadságon voll Holládon. Ismerősei látogilására átment a szomazé-dos Versre, ahol kártyázás lett a látogatás vége Kártyázás kOibe* játékosok OsMCBzólalkozlak, ms|d összeverekedtek. A verekedés áldozata Marton Géza lett, akli inegsiurkáltak. Az összeszurkált rendőrt a keszthelyi kórházba szállitolták be.
8000 pilóta, 2 millió liter benzin, 6 vonatrakomány bomba, 12.000 műszerész
kelt egy-egy ezer repülőgépes bombatámadáshoz
A letenyol klr. járásbíróság, rolnt telekkönyvi hatóság.
4C02/I943. (kas.
Árverést birüalaiÉny klvuuaí.
Br. Pozsogár Rezső végrehsjtatőruk Nikii UyörgyBé sz VUsIcs Teréz, Matola Vincéié az. Vlulcs Anna, Kollár Jézssiné st. Vlailoa Katalin, Andraaek fstvlnné ss. Vlaiici Máris, Viaslca István végrtbsjtáit Bzcuvídőí ellen Indított végreha)tásl ügyében a ItlikkOnyvt bat&ság n végrehajtást árverést 99 P M I. tőkck«vctelés és Járulékai behajtása vegeit a Semjénkáza községben fekvő a a 807. u(|kvben 379T2 hrazám alatt foglalt szőlőnek és kaszál*-nak i Qynrgyánron Ingatlannak B. 7, 9, 10, lt, 12 alait végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségére 1600 P kikiáltást árban elrendelte.
A tkvlhatóság sz árvetésnek Molnári községházánál megtartására 1944. «>| február hó Ki. iiapJAnnk d. u. 3 ór*J*t tuti ki *s az árverést feltételeket az ISSI : LX. I.-e. 150. 0-a alapján megállapítja.
Az áívcrés alá cló Ingatlanokat a kikiáltást ár kélharmadánál alacionyabb áron cUdnt nem lehel (1908 : XLl. t.-c. 26. $.)
Bánatpénz a kikiáltási ár Kft/s-a, amelyet a ma ii-.ai)l) igeiti ugyanannyi s/s ára kell kiegészíteni
Lettilie, 1913 évi október 2(1 Ah.
Dr. HUkl s. k ktr. jbirő
A kiadmány hiteléül : Balassa a. k.
U UltkkBRT »\\ti.i
A Hio und lír svájci kép.\'ölap legújabb nzi\'uua órdokos ludesilás-ban meglepő adatokat közölt arról, hogy egy nagy bomliiizás, amoly több mint ÜOOO tonna bomba ledobásával végződik, rondkívül költségoe vállalkozás.
Ilyen arányú hatalmas bombázásban először is 8000 pilóta vesz réaat. Bgy-ogy brit vagy amerikai nagy bombázó nyolcfőnyi személy-setot visz magával. Nagyarányú l>om házas hoz tonát igen bőséges, pilótatartalókra van ssökség. Ha \\x -dig azt olvassuk, hogy »ÍIÜ saját re-íiüiógéji nem tért vínsza<t, oz/azt jelenti, hogy kereken íü-10 főnyi repülőszemélyzet elveszett.
lizer repülőgí\'mre van szükség nagyarányú bombái!ásóknál. Értéke 1500 millió Bvájöi aranyfrank.\'. Ha ebből 50 repülőgép elpusztul, akkor 75 millió, svájci aranyfrank értékű anyag meni. vosaendőbe,
lOgy* modern nagy bombázó motorjai óránként !100 liter bonsint falnak fel. ICgy repülőút Anglia és Ikirlin közölt .oda-vissza korokon (> őrét vonz igénybo, tehát ogy-ogy repülőgép \'?000 liter bonxint kény-
telen magával vinni. Ha pedig 1000 bombázó* votnek Ik}, okkor a laikus is könnyen megérti, miért habul a ropülőetratégia legtöbbször külön utakon, ámolyeket csak kovosen tudnak raogmagyurázni. Ezer bombázónak ugyanis \'2 millió liter l>en-zínre van szüksége. Márpedig minden esopp hónain íongBrentuíról érkezik. Khból a szemszögből ite/ve^ ítészen uj megvilágitásba kerül a tíuigeralattjáró náborii is.
ila ogy bombázás alkalmával két-oztirnégyszáz tonna bombát dobnak le, ez.iiat teljes vonatrakomány bom basulyt jelent. A roriülőgépökitek bombákkal való megtöllésiVirt a repülőtéri foldj személyzet felelős. A mai nagybombázők rendszorint H tonna bombát szállítanak magukkal. A távolságnak megfelelően termesze-teson es a mennyiség csökken.
Maguk a pilóták a fiőppol egyáltalában nem foglalkoznak. Egy-egy repaies után a ronfllAgépot a" földi
személyzet veszi át. Ha egy mpn-lőgéji az előirt repülöörákat elértő, gonoráljavításra van szükség. Bgy-egy repülŐgőphoz a motorok karbantartására rendszerint 4 niuszorész,
¦7fS"« ia* VÁROSI\'tJOZGO *««\'\'•"/,.,
12., 13., 14-én -_ péntekig
Aranyderüs, ezer ötlettől sztporkdző filmi Kirobbanó sikert VALAKIT SZERETNI KELL
Vildghiradó.
Részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
Blőadúsok kezdete : -!4, ?6 és JB órakor.
DRRVAVÜIGY1
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramazámktk fizetése, r«MMi*o4ók, hlba|olont4V«t>< sxakuaríl lalvlláyoaltáa minden villámot kérdeaban darlailfitt 8-««l eMImiáii 1« ora^. CasiirigTy-m 51, fosfori 294.
a többi alkatrénBÓk karlmntaravt^
pedig 8 müszorész vim beoflatva Minden nípülőgéjKit nnjKinta átViaa-gálnak, függollenill attól, hogy pül-e vagy nem, Kgy modern bein-házé litvizBgáláaa ogy eg/-sii wm^ vess igéiiylsi a l>ooaztett egész fölüi személyzet köKromük(Vlé«i! rnojkrH. A repülésnél tehát a jelszó: mélvzet, személyzet, személvz^l
Bpy modern repülőgépbe huax kilométer hosszúságú elektroinon tczo, iélc van hoépitvo. Hwollutt am\'^a sor eleUrotnoa segé«lesakn» kapJu\'-lyot a repulŐg()j)ori, Így pl. minltyT Ötven konnektor, rádió, tekifon, világítás, nth. axáruára. iRzonkivül :i bombázók eg^-éh különleges foW-relémkkoj is ol vannak létvtv, ttfca gépezet u kioltó mechanizmus. \\h ezeket a g/tpoküt generáljavitén nlá kell veipii .ogészun raffínált spr*iu-lislákra van snükség. Ezeket viasont elósKÖr ki koll képozni, miután vég-orodménybon az összes modern nagy bombáüók már a liáboru aktt azn-lottek inog.
Egy nag^\'aranvu Iwimbázán való ságon"kiwibt) hadjárat elők/nzitáWnl ér fel.
SPORTÉLET
Tornászaiét
A Doso-Zrinyi hölgy éa- fácft tornaszak\'osztálya a karácsonyi szünet után ismét folytatja működését.
A hölgyek-kodden este 6.....8-íg csü-
iörleltön 7.....9 óráig a polgári iskolában, a férfiak lietfón, szerdán é« poritolton 7- 0-ig a gimnásíum tor-natormébeh gyakorolnak. Fölhívom a tomakodvolÓ ifjúság figyelme*, hogy mennél előbb és mennél nagyobb számban jeloptkezzenek a fenti időbon, hogy a február 26-án sorra kerülő Motesz jolvénysznrzö versenyen a toljoscn kezdők is elindulhassanak. Tornacipőt vagy tb-Hzonnamieftot mindönki hozzon magával. TornasKakosatúly vezető. f>
APRÓHIRDETÉSEK
_AlXAS
Komoly munk*a«liait felvesz Páktics lonalfístflgyár. Jelenlkeznl lehet folyó hó 17-tét Msgyor-u. 86. 1,14
Kezdő ll»«t*l»»l0net, aki a alszol-gálásbsn Is segédkezne, mielőbbi belépésre keteB Ország magkereskedés*. Erasébet-tér 10, 142
ADÁS-VÉTEL
LMiintU wsii-r-df|*aBk*t vciz Biaadl, ><M-tér 2. Telelőn 12 52
Használt" kombinált szekrény alad* CBcngery-nt 15, alatt 130
i Egy aazlal 4 székkel wludú Klslalady-Utea 14. 1*5
HÁZ ÉS INGATLAN
Clatal* házhely termő gylmőlcsSssel, egy kold rét éa szantétöldT Megbliott : Horváth, Sngár-ut 41. Ml
Ëgy Jókaiban lévő haVai megvételre kerestetik. SidcklÓdés Kelemen Rezső ceg-
KÜLÖNFÉLE
Könny 11 h*xlkoaatol ktrcn-U. Clm a ktidóíilvaUlban. 132
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI StariLAF. aiaája: „Kli|nzSas4|lH.T. ttaa^sste*-.. l\'slelöa kiadó: Zalai ftánry. Nyomatott -t „KSifuéasnal H. T. HaryissiiM*\'-
nyssiáájábaa Hagykanltsia. Otromdaart tol*) • latsJ KAmsjJ
évi., ti. sr.
NaayKanlt8B,-1844.i«iWa»\'1832om|jat . :; máp«»3Q«irfÍté-.
POLITIKAI NAPILAP
SterkentSste 6s kiadóhivatal : Fo-ut 6. szám ¦mWI fukladóulvalall Mólon 78™ MoSjeibDlb mlndon hétköznap SélutAn.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos K
rítaílzctősl Ara: egy hónapra 4 penErd\'aQ (Illőr
tó nejryodevro 12 penati 40 fillér......
hií.Vfs srnm: htHkrtzn\'tn 1Qmt.\'..»«(i>iK4Hbrf$»nil
^Megkezdték az angol inváziós terület lakosságának
elszállítását
A lengyel kormány Nagybritánia ós USA segítségével kivánja rendezni ¦ a szovjethoz való viszonyát
Enyhülés állott be a keleti harctéren
A* NT! n keleti arcvonalról megállapítja, hogy !1 szovjet téli támadásának első lendülete szü-nöben van. Az a körülmény, hogy a- németeknek sikerült hatástalanná tenni az idei téli lá-mndás rendkívüli erejét, beszédes bizonyítéka a német csapatott nem gyengülő\' harci szellemének és a uéjmicL hadvezetés fölényéinek. A német vezérkar köreiben az a fel fogásurnlko-dik. hogy az ellenség támadása még ncím merült ki és már ta-
lán a legközelebbi órákban ujrn kezdődhet, amelyen éppen ugy úrrá lesznek, mint étidig. A németek rugalmas és különleges haremodörukkal azt célozzak, hogy tartalékjaikat akkor vetik harcba, amikor az ellenség már felhasználta az erejét.
A keleli arcvonal déli és középső arcvonni szakaszán sem csökkenő hevességgel tovább tartanak a harcok, annak ellenére, hogy az előző napon a szovjet több mint 330 harckocsit veszteit.
A déli szakaszon. Kéréstől északra létesitelt hidfőtőt n szovjet támadást a ntfrncick el-báriiották ős egy helyi betörési 0 harckocsi megsdmjmisilésévcl elsimitottak. Az osti órákban a német tüzérség Ős a nehéz lég-elbáritás több támadó egységet szél vert, hogy ujabb támadásén nem is került sor. A ni kopói i hídfőnél a szovjetnek a némot vonalukba való* behatolását sikerült- meghiúsítani ős 12 pán-
célosukat megsomlmisitclték. • Krívojrognál a szovjet támadás nem jutott tul\' a jiélmct előtercperi, A németek itt bezártak egy előző nap nyitva maradt hézagot. Cserkas-szi környékén\'több szovjet harci csoportot elvágtak összoköltetéseilöl és elzártak. Voronvitától keletre a szovjet előre haladást telt. A lendüléTes és merész nennel kötelékek szétverlek egy erős szovjet csoportul és 30 borckoesil zsákmrl-nyollak. Berdicsevtöl nyugatra
két szovjet hadosztályt és egy pánoólos csoportot morzsoltak fel.
Az oroszok megkísérellek arevonaj d,éK részén az Összpontosított támadást és páncélosokkal le. akarták rohanni a német vonalakat. A kísérletek összeomlottak a néjni^fek elhárító tüzében. Egy másik berlini jelenlés szerbit á szovjet átmenolilog betört a Pripjef mocsarakba. ]lz alkalomflcnfal az egyik szovjel csoportnak sikerült a német tüzérség magaslatáig jutni, ahol felfogták és megállitolták a
szovjet előretörését. Mintegy 10 páncélost mr.gsrím\'misitetlck és lövész egységeket felmorzsoltak. Neveitől északnyugatra az oroszok ,megisímétellék erős támadásaikat, melyet, tüzérség Ós csalarepülők .támogattak. A németek állásaikat teljes terjedelmében megtartották. A szovjel erőknek csak egyetlen helyon sikerült helyi betörést elérni, az esti órákban azonban ezt is elreteszelték.
Ortonánál a német csapatok behatoltak az angol átlósokba
Délolnszország nyugati szakaszán csütörtökön Corvai\'onnl korült
nagyon snlyös harcokra. Az amerikai 5. hadsereg nagyon orós téma dást intéző ttr*a tüzérségi előkészítés után, de csupán ogy helyi botőrÓBt ért ol. Aqua Fondantanái több Órás "Ikosore^ett . harc ¦után a \'francia "•\'."apátok éj>k rWiamát a londületn.i "\'ómét támadás mogállitolta, Csak uz esti órákban szakadlak ol a né-
met csapatok az ollenaégtéji hogy kedvezőbben fekvő ós megrövidített állásokba helyezkedjenek el. Az 5. amerikai hadsereg (ániadó rész¦» létszámának legalább Í10 százalékút ej-voszfc.tto. Délolnszotszág .nyugati, tengerparti, szakaszán nz .amerikai rohamcsapatok kísérleteit meghiúsították; Ortonánál \\a nemet, csapatok behatoltak áz angol vonalukba és ott pusztítást okoztak. ¦ \'•¦-,
A lengyel válasz a lengyel kérdést nemzetközi fórum . elé kéri utalni ...
Zürich, január 15 A lengyel miniszterelnök usü-tórtökön hosszabb megbeszélést folv-tatott Kdén külügyminiszterről, d«
ujabb uúnisatovtaiiácabt a várakozás oUopére seni hivjak,ó8820| A .bírok Üzoiint á loügvel kormány- Válaszát nagyjából kidolgozták ás legközeíobb
ayilvánosaágnt ¦ hoznák. A lengyel kormány hivatalon lapja »A közős ílgy« cimö\' cikkébon hangsúlyozza,, hogy a lengyoi—óVpsz kérdést nőni lohot\' csupán kétoldalú ügynek tekinteni, hanem az.
¦ szövetségesek közös Ugyéve nőtt,
mellyol a világa békéjét kell biztosi-. taniok. A lengyel válaaz nem tartalmaz határozott elutaaita.it, se annak olfogadását, hanom a"kérdést egy nomzotközi fórum, illetőleg a Londonban levő bizottság oló kéri utalni. Edon külügyminiszter azt a. kívánságát tolmácsolta a\'lengyel kormánynál és\'Moszkvánál, hogy az ügyöt véglegesen rendozzék.
Zürich, január 15 Az angol \'hírszolgálat- ugy tudja, hogy a longyol kormány megfogalmazta a azqvjotnok adandó vélasz-jogyzéknt, melyet tegnap este átnyújtottak én ma honnak nyilvánosságra.
Japán, még ha egyedül marad, akkor is folytatja a háborút
Berlin, január 15 Az N\'l\'l jelenti Tokióból, hogy fttoiner némot nagykövot .folkoresto Sigemicti japán külügyminisztert, hosszabb eszmecseréi feltátott a nemzetközi Helyzet foilciíiényeiról.
Aü: MTI ugy Őrtoaillt egy Lisz-szabonhól érkeze jólohtésholj hogy a Japánból Moszkván keresztül Tö-
A török főváros lakossága
hlanbnl, január lő . A törők \'lapok nagyarányú sajtó hadjáratot indítottak, hogv a főváros lakossága minden eshetőségre számítva, vidékre köl-
rőkorazágha érkező diplomaták a kö-vetkozó Kijelentést lottók a török újságírók olŐlt: . _\\ . . ,
\'.. 7- A japán—orosz visseny\'szerencsére nem rossz, kijelentették azt is," hogy Japán a háborút* még abban az esettan ia, ha egyedül marad, szamuráj szellemben tovább folytatná.
minden eshetőségre" számit
lözzön. Az egyetemen és az iskolákban minél ,hn!m\'aráb!> befejezik a tanítást, a vizsgákat — a\'hirek szerint; — már ntárcius-ban megtartják.
Nagy repülőtámadás Rebault ellen
Tokió} január lő A japán főhadiszállásról jelenlik, \'hogy a brit és amerikai repülőgépek január 14-én, mintegy IfiO repülőgéppel támadást
intéztek Rabaul! sr.igete letten. A három japángéppel\'süliben 65 gép az1\'ellenség VWfttesége. Fonta pálvaudvarát súlyos tahi-latok érték.
Hiábavaló angol támadás német hajókarávánnollen
/Jer/m, \'január lő Xorvégia magasságában torpedóvető angol repülőgépek lá-mádást intéztek egy német hajókaraván ellen. A torpedók a szárazföldre estek és a hnjóka-
Megkezdték az Inváziós terület lakosságának elszállítását
statisztikát, készítetlek; a,rendelkezésre álló lakásokról;-ahová
ravánban senisnv kéri nem teltek. V második izben végrehajtott támadásnál esak az egyik hajó eleje sérült meg. A támadásban 26 ellenséges gép- vett részt.
Stoc\'kholm, január 15
Londoni jelentések szerint megkezdték az inváziós területen élő lakosság elszállítását és a lerület kiürítését. Londonban
be fogják fogadni az elszállítottakat.
Ellenséges bombázók Németország/felett
dalom félé pllflnBégefr gépek érkeztek. Tegnap szokatlanul nag)- élónk-ség uralkodott -a eastoi-ná-felett. A támadást állítólag 1100. \'líotnházó hajtotta végre. A IxMuházókat erős vadászgép rajok kiaérték.
\' Stockholm, január 15 ! Mára virradó éjszaka iámét angol-
aWrikai bombázók jelentek meg Né motország felölt1; M\'egerésiti o/.l a hiit az a körülmény, hogy Stockholm és Boriin között a távbeszélő forgalom ÍVÍ óiánáf sWlnotelt. Kz általában annak a jolo, hogy a bire-
(FolyUtáa a 6 oldalon).
ZAL\'At KÖZLÖNY
Lesz-e gázháboru?
A Magyar Tartmüfios Tisalek lapp "•>*•¦
A IlOUlMtkÖzi jog Hltja harci gázok alkalmazásút, mégis aunuk időjén a vili^imboi us oltuufutok, « franciák kezueuiényezéséro, megkezdték u harcot ezzel a logyverrel is. A döntést kereső fél egeszun tor-mészeioson lűindou eszközt ioliiusz-nal a győzoloinre. Hogyan no használná lel a liarcgáz pótolhatatlan olouyeit háború* cwljawak elérüjwn»!
A világháború alatt a gáz fciter-jlüiou alkalmazott, maga* tokra fejlesztett harceszköz vuit, moly a többi fegyver balását olc-nyusou egészítette Jíi. Különösen alkálinas volt ú tábori erődítések ellen. Az uj loj-lódcs u batásl csak kiterjesztette. A repülők már távulubbi célok megtámadására ukkuluiusak, a yy a polgári iakosuág erkölcsi erojenot inegturé-aebeu is szerepet játszik majd a gáz, lennek valóságos halasa csekély ieai, hiszen\' iu-iij gazdaságú* az alkalmazása, de u küllőképpen lel nem Világosított );ii."¦•<¦¦¦¦ kOtt^Hin mát u gunuolut is vukrcinülclct okozltat, uiui .uuiuii uii\'ijwi u peiul l-. anyagot. . !
.Már ezok után tű megállapíthatjuk, íiugy a harci gazuk ulkuimitzá-sával Hüm sokáig lúgnak késlekedni, mert noui mondanak le u hadvisoluk a vegyi liay.\'ijiiyuguk olunyoirol.
A iiurei fázott iiasznuiuta u uioz-góharcban noui iug kutuiioscbu szerepet játszani. A guztáuiauus hutása
Ull)U>;ltn\'[lll\\ lKugUCIi Vall, UZ SZÚi-
lituHi uunozscguKkui jur, uiui u moz-gu liauuiuvoluiuEueu eiegenuu mos megoiuunuu kurdéul okuz. Az uiluu-Uíl pedig U gUZlumuUu* elol klturüot b így a ..!¦.(.¦! reménye aimui kiaouu, iiiinui uagyouo, lutorjoütoou a iiaie-teiuiut. dioagouarubau legioJjuuu tüzérségi gazluvcMsui ea ropuiuk guz-luinauuaatui szuuiuuiuiuiih, uelu-eriva a ^itatm*uYgpn4k uihaiuiu^u-:iui, melyük tiorszonl gái^uiuu. Aa wiiMiHui utuuyumulÚH guilusuru a uiiiuiuki láraitou t>uiui u luiupiuruj-zwut in alkaiuüuui lugju. o^uiuollia-luiik u iijuiujuk eiztuuitasuiu ulyuu teruittltvi, moly poruiotozutt uijau iwrtoaott. A pyrmow/xui kosi vagy jáuuuiu aüuivü kuuziuukkol, osutmg gyuiit ^áráara gúpjuruiuvul vagy re-uulog«pp«l logjtut vogiüliajtaiii.
iiyiyun az ollouioi üuiubau is uiegakaUitlyuzhuip a inozgoa köz-ívkwüwn utvouulakf caouiópoutok uiustargáiau lortozusúvol, ropulugop-roi. A gaDonaioiüokf bozótok, ontok ailiatolüatutuui akouányu vulluztut-JiatOk /pontiul. A loriózúuru vaió-a»iuúlog¦ nuui tlalta yperiuit íoguak iiubziiiiiin, nuiiuui vuiumilyuu ulüu-bzvrrti, \\azolinnol kovorvu a így u iuinabj(iidlaaut gazduauguysu úa Ku-veubüu lultüiióvu lehelik.
A nagyöbű lortozúlt torülulokun kaput kuii nyílni, inni tortotloniio csapatot igéu.ul, iiosszadaloias olju-lús ws az olionscg tuzut vonja magura. \\ iszont n;.;y a foitozüulioz, unni a gazuionU3»iuJui)oz igon nagy-mennyiségű anyagra van szükség, ivorszdrü olküpzoics szorint az ut-Uatotási liarcKocsi alakulatok l-s ¦<n<-kat kovoto puncolozott gépkocsikon í\'/íillnou gyalogság lógja vogrohuj-taui, özek guzveüohntíioi gondoskodni koll. tűssel .1 mozgói taréban alkalmazható gasharoeljárusokat kimeri toltuk.
Az állásharcban a vegyi liurc-anyag alkalmazásának töbu módja toea, mort a mogmurovoüolt arcvonalak mugongodik a hosszadalmaa elókéazúloioküi, az anyag lollialmo-zását. A gazharcnak uiiudon alakját várhatjuk: a gázíuváat, vetést,
lüzórsegi gázlövéíit, röpülő gáztúnia-dást, poruiotozoöt ro\'pulágéprál stb.
S/íumtlai koU a muszaiu zárakou belül gázfortózóssol, valamint kódő-sitéskorgáztuvussal. A döntő támadást minden bizonnyal gaatémadaa-aal- lógják összekötni, nogy kierd-ssakoljak ae átm0n«t«t a moegó harcba.
„ A giahnbora «ll*ni f«)ké4RÜlt«ój|«t
ma olyauuak moudhutjuk, hogy a kél aljarát ogyonaulybao van.
A gázharrra vaió félkészÜJtség a kiilónbözó liadttrók szorvezCMtáboii is uiulatkozik. igy pl. miudon oroea gyálogosrodliea szorvozotszorüouegy ogy vegyi harc-szakasz tartozik. .Minden nílam gondol orré és védelmi eszkösoit a logtökólotesobb fokra gemoli ós ezek kiszolgálására megfelelő alakulatukat sxorvés.
láízel kapcsolatos a mOtorutélás kérdése is. Ismorótes, hogy u ló sukkal érzékenyebb a mustórgászal szemben, mint az ember i Így lor-tézőtt tcrüloUin megfelelő védelem híján lovuk alkalmusása igen nagy veszteséggel jár. A legjobb, hu ilyen terepszakaszokon nem használunk lovat. Az ypoi .t tehát meggyorsította a tüzórség motorizálásut, mert a gépkocsi, a vontató érzéketlen a musüírgázzul szemben s igy egyetlen eszköz a fertőzött területen való áthatolásra.
A gúzharenuk a vezetésre való hutását nehéz megállapítani. A világháborús gázlLarucliáráuűkat a fejlődés túlhaladta, illetve u bunne lejiű lehetőségeket nem használta
ki teljesen, liisaen csak 1U1H Táyóu emelkedett fol a te«flelés olyan má-retekrt, hogy az U8A pl. napi több-száz lonna nnifliárgázt gyártott egyéb rogyiharcanyag mollo.tt. Ha ilyen mennyiségben került volna felhasználásra, elképzelliotctlen lo-betéségoket tapasztalhattunk volna.
Azt mondhatjuk,\' hogy a harcigáz még kihasználatlan technikai loiio-iúségeket rojt magában s Így várható alkalmazásakor döntő fegyvernek minősíthetjük. Azonban nagy hatása, megfelelő idújúráei körülmények között csak akkor lesz, ha óriási mennyiségekben körül felhasználásra, ami szállítási előfeltételekkel és megfelelő vegyi iparral, mint alappal jar. Neveli a sikert és a döntő eredményt, ha meglepetésszerűen alkalmazzák. (¦,/ utóbbi \' azonban már elesik.
Igy levonhatjuk a következtetést és inegttdliatjtiK a fololetet foltott kérdósünki-o: gázháboru tesz. Ebből az következik, hogv fol keli készülnünk. Ez a honvédség gázvédó eszközeinek tökéletessége mellett csupán kiképzés kérdése.
Hamvat József szds.
Kedvező mederbe terelődött a „Küronya-ügy"
A mull napokban beszámoltunk arról, iiugy a MÉJP nagykanizsai kerületi pártvezetösegi első idei ülése u lukozott munka jegyében tilt össze, amelyen napirendre került a *Küronyu-ügy«. A partvezetőség az ülósűöl kjiolyólug megkérte llovszky János orszuggyulési képviselői, hogy lekiuteltel urru, iiugy a pári teljesen magáévá tette Kü-roiiyu István, u Harctér hősének ügyét: u nagykanizsai kereskedelmi iskola igazgatói állásba valé kinevezéséi — járjon el sürgősen u uagykunizsiu pártszervezet megbízásából illetékes helyen és eszközölje ki, hogy Nagykanizsa óriási többségének
akarata ebben a kérdésbeu ér-, vényesülhessen,
Ahogy Uudapcstrül érlesü-súnk, iiovszky jáíios országgyűlési képviselő azonnul üteget Lett a megkeresésnek, tuuucuuyi-ben több képviselőtársával uz országos pártértekezleten az Illetékes tényezőknél szóvá tetle, hogy ilyen kinevezéseknél elsősorban sebesült frontharcos bősök részesilesseuek előnyben.
Amire nézve intézkedés történik, j
A »Küronya-ügy* — bála a M12P erélyes állásfoglalásának — most ntár u legjobb utOU iiu-lad...
6870 ONCSA-házl
Az Országos Nóp- ós Családvédelmi Alap három évi munkája — Decentralizáljak a Szooiálls Felügyelőséget?
A szociális problémák mogoldásáru a legjolontúsobb és legfontosabb intézménye a magyar államnak uz Urszágus Nép- es Család védelmi Alap. ttgy liMU-bon hozott korot-torvuiiy alapján szervezték meg ezt a sajátosan magyar intézményt, u mely a magyar szociális fejlődésnek egyik legjelentősebb állomása. Az aiap ugyanis azt a szociális goudos-kuuási valósítja meg Magyarországon, amely a/, egyén helyett a társadalom sojljét alkotó családot állítja á középpoallm és emellott szerves megoldásokra\' törokszik a gondozásban, tohát pillanatnyi nyomorenyhítés helyett egzisztenciát igyekszik torom toni a megél hetes ük bon ve-
szélyeztetett családoknak.
. Ai Alap szorvozoto „lónyegéuon két részre oszlik, a központi szervekre és u külső szervükre. A központi szervek: az Igazgutú llizott-ság és az Országus tizeeiáüs Felügyelőség. A szuciális felügyelők kerületekben működnek. A külső szervek között loglényogosobbok a törvényhatósági közjóléti szüvotkoxe-tek, amolyoknok ügyeit többnyiro a törvényhatóság oisó tisztviselője mellett levő közjóléti előadó intézi.
Itövid idő alatt hatalmiis munkát valósított meg az UNCtíA. Az ország minden réazébon feltűntök a pJXOStetojÜ UNCSA-házak az elmúlt nárom év alatt.
43 millió pengő házépítésre
Eidomes visszatekintőin önnek á három évnok orodmónvoiro. Megállapítható, hogy \'225 millió pongöt fordítottak esaládvédolmi célokra. Évról-évro ogyro emelték a kiadásokat. Ebből a hatalmas összegből házépítésre és iiázvétolro, vagyis ház hozjuttatásra 42,000.000 pengőt
fordítottak, 6870 hasat építettek fol. A hazák torvoi központilag készit-tetlok el. Nemcsak az ogéazségvó-delmi és korszerű gazdasági célokra voltak tekintettől az építkezéseknél, hanem a magyaros külső formára is. \'J\'alarozási kölcsön formájában kb. másfélmilliót juttattak a rászorul-
taknak. A földhöz én kiehaszonbérlet hex juttatna céljából kát év üIhm tulajdonul 07.12 holdat szorzett m,T na 0NC8A, haazonbérletül p»di„ 14.800 holdat. \' R \'
1942 január l-e óta az Alap tevékenységű uj feladattal: a házasodási kölcsön juttatásával is meg-»za|íuiodott. Egy osztendó . alatt :\'t\'. r; párnak csaknem két és félmillió pengő kölcsönt folyósítottak.
(Jondoskodtok arról is, hogy a* falusi Bzegéuy családokat\'a közjóléti szövetkezetek utján haszonállatokkal is ellássák. Kamatmontea -kölcsön foimájábnn 2053 lovat osztottak ki két év alatt 1844 cöalád részére \'JSU\'J családnak 0D64 szarvasmarhát juttattak. A kiosztott sertések értéko jóval meghaladta az egymillió pongöt. Emollett kecskét, juhot, baromfit is osztottak szét a megszorultak között.
35.000 család toll keresete
A különböző háziipurt támegutu m... között, logjolentóaobb uz, a mel : k sorún u közjóléti SSÖVOt-lun ¦¦ ¦¦ egy ev uiatt ilő.OUO csuladut jut ak teli kuresethoz. A házi-ip; szövotkezelak utjun lebonyolítóit értékesítés sorún uellöiuuu mint ogy \'JtXJ.uou pongó, kúllulduu pedig . .I..II.ÜL úuniiiiu pungú értékű názi-ipari készítményt hoztuk piucru.
A lelsuruitukun kivul meg rengeteg más leludutut is erodméuyoseu Ieuunyulitutt u Nóp- úu CsaladYÓ-Uoluii Alap, xÍllotolog végrehajló szerve, a bzociális l^olügyolóscg. Így intézte a bajtársi szolgalatot, a nudvos esztendőkben az aiviz- c*t belvizkáresullaknak segélyozését, stb Uundoskudutt emullott urrul is, begy u falusi kisiparosok kumalmuulus kulcsunhüz jussanak.
Toi\'uiéttzo,*o»QU a segitésbon és tú-mogalásbuu kizárólag a t>okgyermu-kes családok részesültek. lg.;n érdekes és jellemző urro az az adut, mely szerint u sző vet kőzeteken keresztül juttatásban részesített ö-I.uixj csalod körébe U14.00O gyerek tartozott. ,
A .Magyar Vidéki tíajtótudósító budapesti munkatársának jelontéso szerint az Urszágos Kép- és Csalad-védolmi Alap bolnó szorvozotébou adminisztratív jollogü átalakítások vannak folyamatban. Az átszorvozóst kizárólag technikai okokból végzik. Egyik léinoogos intézkedés állítólag uz lesz, hogy a szociális folügyolók kei uleteik központjában fognak székelni, vagyis oxzol a HzociálÍB Eul-üg^olóséget mintegy decentralizálják.
• M (Dr. V. r.)
-w|L_-
A haditengerészek
nagykanizsai csop»rtjiaak Vlftintap titI¦ cl6lt 11 őrikor KtídMé mailncjtra je-gyak elővételben ktphttók Szabó Antul lulcicbeii cs vnsAfiiap délelőtt 10 Órától a városi S/lnti,v peaztáráaál. A veret-keresztes ca levente Jóleu célokat »zol-eaió, ttaidag niűioiu matlnt n tasna-g>\'«bb erdekfédeere érdemes. / {¦!
Vasárnap
Me hevertesd a pénfct kamatozatlanul,
vásárolj kamatozó buzakötvényi!
, ZAUA1 KOZLWÍ
1H1 itMlitr 15__
KI9KANIZSAI ÉLET
Magyar asszonyi
kötelességeiknek* tettek eleget;a kiskanizsai asszonyok, akiknek első útjuk — a1 MANSL hucla-pesli országos táborozásának alkalmával — amarpüszigeti honvédkórházba vezetett, hogy nclp-manyaikon keresztül a délzalai nép szerető ragaszkodását fejezzék ki azok iránt, akik a lc;ma-övobb áldozatot hozták ebben a nagv világrengésben, odakint !1 harctereken. A 20 kjskanizsai •asszony közül sokon voltak, akik súlyos* csomagokat, talán ezzel súlyos anyagi áldozatot is hoztak, midőn sajátjukból, a hozzátartozóik ^adagjaiból- juttattak igaz inagyar szivvol, lestvéri szerek\'tlel a sebesülteknek Midőn a MANSZ 25 éves ju-lúlctinri ünnepségéről, aimnk országos viszonylatban is nevezetes mertmlo zdulásáról szólunk, órönifrnicl emlékezünk meg arról a nevelőhatásról, amit nz? ország legnagyobb női szervezete plántált asszonyainkba. Külön Örvendetes esemény szántunkra, Kogy a budapesti ut alkalmával — nemresnk teaestek, ünnepélyek tés szórakoztató ösz-szójövetclekről kell bászámol-nunk, hanem a mttgvar asszony ipl\'évIékesebb erényéről, a szociális ügybuzgóságról.
*
Az elmúlt héten dr. Szabó Tst-vánné, Dorogby Káhránn^Tjnr-vátb Jánosné . kiskanizsai MANSZ vezetők irányításával, nz ni zászló alatt minteoy 20 laffu asszonyküldöttség vett ré zl a budapesti országos MAN\'SZ i seregszemlén, ahol a 25 éves jubileum, az nlapitó TorfcninyCe-cjJJinl alának érfordulója alkalmával fényes íinnepséfíck zajlottak le. Asszonvaink Doroghv Kálmánná alelnök\'nő vezetékével meglátogatták a margitszigeti honvédkórházat, ahol sebesült honvédőinknek szeretetadományokat osztottak ki.
Vitéz Rió Ferenc
lart vasárnap szülői értekezletet Kiskanizsán a Templomtéri iskolában, ahol két magasabb osztályhoz tartozó tanulók távolmaradásának okáról tesz fel néhány kérdést a szülőkhöz, Mi is tudomást szereztünk arról a szomorú jelenségről, hogy n két felsőbb osztályt a kiskanizsai fíuk és lányok indokolatlanul nem látogatják. Megdöbbentő ezaz Umak 1944. évében. Bármennyire súlyos akadályok tornyosulnak a háttérben, ennek a szomorú jelenségnek sürgősen
meg kell szűnni.---.....
Kiskanizsai hírek Kivan sághangversenyt rendeznek leventéink az Olvasókör színpadán febniAt 12-én és erre az alkalomra — Hiskanizsa is mét gyönyörködhetik a honvád-zenekar pompás muzsikájában, »¦
A téli idény legnagyobb sikert
avltáwkat, Itrdllá-sokal, alakításokat
olcsón éa léi vállat Pe ger IóksoÍ szabómester
KliilyTitca 32 _ M
aratott iimhatíYalfl *löadá> Kia-
kanizsáról a szepetneki clőadős után 24-én a Városi Színház színpadán bemutatásra kcrflrl.\'
Ilt említjük m-eg. hogy a kitűnő szereplőgárdát, amely a nemes cél érdekében dolgozott, a Segélybizottság vendégül lálta csütörtökön este az Olvasókör nagytermében, ábol P, Bánás Á. Gyulfl plébános köszönte meg a rendező és a szereplő odaadó munkáját. Erre az alkalom1\'"1* önzetlen anyagi támogatással
Az Aetio CathQÜca már korábban hatalmas mnzgahunt indított árpádházi boldog Margit szenttéavatása érdekében, melynek megvolt a foganatja. Mint illetékes helyről közöllek, 1944. esztendő folyamán történik a magyar királyleány szent tóaVa-tása, Mivel boldog Margit emléknapja január 10-en van és erre a napra is tűzik ki az uj magyar szent ünnepét, azért az Actio Catholica rendelkezéseihez képest Nagykanizsán a fc-roncrendi plébánia-tcmplok\'nihnn január 16., 17. és 18> napjaiban triduuni lesz boldog Margit .liszteletére. Január 16-án, vagyis vasárnap délelőtt fél 11 órakor ünnepi egyházszónoklat, amit P. Gulyás deliért plébános \'
Egy-egy állam . pénzének sorsa mindig összeforrt az illető nemzet sorsával. Ha jól megy az országnak, ekkor a pénzének is van értéke. És a pénz értékének megállapításánál a bizalomnak nagyobb jelentősége van, mint aranyiede-, zetnek.
A kincstár által a közelmúltban kibocsátott buzakötvények iránt Igen nagy bizalommal fordul a nemzet közvéleménye. Ezzel magyarázható, hogy a társadalom minden rétegéből tömegcsen jegyzik ezt az uj értékpapírt, és a . közönségnek a buzakötvény iránt mutatott bizalma azt igazolja egyúttal, hogy a közvélemény a nemzet jövőjében is bízik. A bizalomhoz a lelki felbuzduláson kívül az a reális tény is hozzájárul* hogy Magyarország a háború ellenére sem tuladósodolt állam, sőt aránylag kis adósságterheket visel ugyanakkor, amikor minden más országban súlyosabb kölcsönök terhelik az eljövendő nem-
Zícglau- GjOtr-gy. Kapóit Pvcwt\\9,
Tóth Lajos, Bukovics Sándor ¦ hentesek, Péntek József pékmester, özv. Anek Fercncné, Plán-der László és Anek Sándor né segítették az Egyházközség Se-gélyzőbizottságá\'t, ¦ •
Most kezdődött meg Kiskanl-zsa 1914. évi sakk egyéni bajnoksága a Kiskanizsai Kat. Ifjúsági Egyesület székházában. A versenyen a legjobb kinkunizsai
j sakkozók szerepelnek.
1 _k-n-l-
mónd. Majd szentlmjise a szent tiszteletére. Január 16., 17. és 18.-án este 6 órnkor egyházszónoklat, majd ájtatosság 19-én délelőtt 9 órakor ünnepi szentmise, délután egyházszónoklat és Tedeuin.
Ugyancsak három napos egyházi ünnepség lesz a Jézus Szive plébánia-lemplotmban. ¦Vtít sárnap, hétfőn, kedden este 6 Órakor liláhirt és egyházszónoklat lesz árpádházi b. Margit szenttéavatása alkalmából.
A kórházi kápolnában vasárnap, hétfőn és kedden litánia lesz. Vasárnap dé\'után 5 órakor, a többi napokon pedig 6 órai kezdettel. Vasárnap a fél 3 órai I litánia elmarad.
zedékeket. De sokat nyom nálunk a mérleg serpenyőjében az Is, hogy a hábortis áruhiány miatt sok helyen tökefelei\'eg mutatkozik. Az értelmes, józan magyar nem szalad a feketepiacra, hogy feleslegcsen. tísszezásároljen tücsköt-bogarat s elherdálja a pénzét olyan holmikra, amiknek nemcsak holnap, de már ma sem tudja hasznát venni. Akadhatnak megbokrosodott emberek, akik ostoba pánik-hangulatban az j ablakon .dobálják kl fölös pengőiket* szükségleten holmikra, de a megfontolt, körültekintő magyarok jn-káhb buzakötvény! vásárolnak s így a ládafiában heverő holt tőkéjűket élő tőkévé változtatják, mert tudjak, hogy a buzakötvény névértékét és kamatozását maga az állam biztosítja és nincs a gazdasági életben sehol megnyugtatóbb és becsületesebb garancia, mint amit a magyar kincstár képes nyújtani az ország fiainak.
K0Z6ÍZD&SAG
Allataink takarmányozása
A Magyar Me/őgnzcják Szövői-ke eb\' (Budapest V. Aldo\'mány-uteu 29.) és vidéki szervei 0 mai nehéz .takarmányozási viszonyok közölt is arra törekszik, hogy a gazdák súlyos gondjain enyl itsen Nemre" körlevélben tsmcrtetlo n \'M-m1-nok fontosságát az ál\'atok léli taknrmá\',vo-\'átá»ál Közismci, hogy a téli időszak nap- és lc-eelő hiánya kodvezőtlenfll befolyásolja az állatok erőállapotát és fejlődését. A zord idő hatására csökken nz állatok ellen-állóképessége minden ferlőző betegséggel szcml>en s különösen a fiatal állat áll meg a fejlődésben. Vitapiinbiánvra vezethető vissza n télen tömegesen fel\'énő nnaolkór, csonti árt v.ul 3 s s bizóállaloknál a rossz takar-mánykibasználás. A mai takarmányozási lehel ősegek mellett hatványozott érdeke ¦ minden gazdának, hogy az állatok vitaminhiányát rendszeresen és okszerűen \' pótolja. Erre a célra gyakorlatilag-is kitűnően heváli s*er a 150.000 nemzetközi D-vi-f tnmin egységet. tartalmazó BÍODIT taknrmánykiegészitő. Rendszeres alkalmazása nenv csak a különböző betegségek megelőzését eredményezi^,- hanem lényegesen jobb fa\'kar-mány kihasználáshoz Vezet s fokozza nz állatok teljesítőké"i>es-ségét Szabványos hasznainto rendkívül hatásosan biztosítja többek között a vndállomárv jgészséöi állapotát is s növeli nz érzékenyebb vad ellenálló erejét, m
A nversanyngbiány egyre fokozódik, ám a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének nmégis sikerüli blynn BIODIT készletről gondoskodni, amely a gazdák szükségletét előreláthatólag biztosítja. Tekintettel azonban a BIODIT iránt mutatkozó nagy-
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
T ah fon: 505.
Nagyjkamixsa
nuoykanizsAn
kllfinfi hely n, Két utcára nlzö |
EMELETES HÁZ
ELADÓ "
250.000 P-ért
Átvehető 150 000 P-vtl „óriást borpince is van" \' Jeligére válaszokat Boroa hl«*detfib«
Bndapcit, AndrtMT-al II hérjlk küldeni. 1
A ládafiában heverő pénzt élő főkévé változtatja, aki buzakötvényt vásárol
Vasárnap kezdőinek Nagykanizsán az árpádházi Szent Margit flniepl Istentiszteletek
Nagykanizsa magyarságának hádoIaU a magyar királyleány Iránt
Amíg Ön alszik.
DARMOL
*: dolgozik
, ZALAI KÖZLÖNY
Mérvű k*u-**l*ii-«. ajánlat** a
szükségelt mennyiséget mielőbb megrenddelni, hogy a leszdHi fást idejében s sorrendben eszközölni lehessen. Azoknak a gazdaságoknak, amelyek még nem kapták meg a\', BIODIT használatára vonatkozó részletes Ismertetőt, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete | Budnpo.sl, V., Alkotmány-u. 20.) póllólng készseggel elküldi. (:)
Nagykanizsa város folyó esztendői országos vásárai
A poUráruiostcr most adta ki és ,t«(te közzé Nagykanizsa városban ,194-t-ben tartandó országos vásárok jegyzékét.
Eszerint a követkézé hónapokban tart jók meg:
Fobruár 1.
.Március- 7.
Április f.
Május !9. . Június. 6.
Augusztus 1.
fi/optomber 5.
Október 8.
Kovcmher 7.
Ttocomlter 5,
Az ors-\'.ásos vásárok szarvasmarha .és- lóváaái-bissal vannak otrvbokótvo ós csak egv napjg tartanak. \'Kzon-kivül minden ssordán marba- és sertésvásár is van. Az állatvnsár-tórre csakis Bzabálvazoriien kiállított V firánvitolft marbalnvolckknl lobét ,. \'felhajtani, még akkor is. hofirha i azok netn eladási szándékból hajtat-) nak fel.\' Iparosok és kereskedők igazolványaikat hozzák magulfkai, hogv ollonórzéfl alkalmával magukat kellőén igazolni tiujjók.
Mi u|ság a budapesti Élolml-szernagyvásárteleren ?
A Matryar Vidék) Sajtét ndősi tő •fővárosi jolontéw saeeírjt január 7-tól 13-ijr az élő- és A\'áoottbaromfi piacon nz árak nom változtak. — A tojáspiacon a leginagnanlib hatósági árak voltak örvényben. — A zöldség- és főzelékfélék piacán a sóska ára 200 fillern.il csökkent, viszont a paraj ára 40, a fojcnsnláta ára 50, a leveles karfiol-ára 1.00, * tisztított karfiol ára pedig 110 .fillérrel omolkodetS, — A gyüjnölospiacon a körte ára 100 fillérről omolkodott kg,-ként. A többi árak nem változtak- - * ¦
Nagykanizsa megyei város
pol(,\'ármo-\'i torétól,
80/ké. 1944.
Tejutalványok kiosztása.
A tejnek házhoz szállítására jogosító tejulcíjvá" yokkioázlása janu-V 17 én. kezdődik. Most a januárra és februárra szóló utalványokat adjuk Hl- Az érdekellek családi ígazolvá-nytik\'-.al, a decemberi- tej utalványuk l-es szelvényével, e szelvényre untával irt sorszám szerint az alábbi
napokon jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban;
1 lő 210 sorftzánil* jan 17-én, 211-1ÖI 420 „ „\' 18 én, 421-\'öl 630 „ „ 19-én, 631-tÖI 840 „ . 20-án, 841-1ÖI 1050 . „ 21 ép, 1051-töl 1160 „\' „ 22 én, 1161-1011370 „ „ 24 én, 1371-tíl 15#0 „ „ 25-én, 1580-on felllli sorszám „. 26-án.
Az utalványokért darabonkliit 10 fillért kell fizetni.
Nagykanizsa 1914 janu*r 12. t« P.QlgáíaAtaUir.
Az idén fokozottabban kimunkálják a háztartási alkalmazottak és ipari munkások kereseti adóját Nagykanizsán
Az a háztartási alkalmazol! vagy ipari munkás, segéd, slb.. akfliavi 80 pengő vagy heti 20 pengő fizetést kap (ellátásáuki-vül) kcrescliadó alá esik. A lefolyt esztendő sok.személyi változást, nitinkásnővekedést. slb. hozott, azért a folyó évben a városi adóhivatal "revízió alá veszi az összes eddigi kereseti adózókat, hogv minél jobban kimunkálja nz\'ndózást. Tegnap,
pénteken délután ebben az ügyben érdekképviseleti ülés volt a városházán, amelyen a város részéről dr. Borsa.nyi József vett részt, miß előadó Nagy László volt, ahol ugy a háztartási alkalmazottak, mint kisipari műhelyekben dolgozó és egyéb munkások, keresetiadó ÍJ munkálásrn, illetve újból való összeírására megbeszéllek a szükséges leendőket.
A Gráner-cég hérpBla\'ál, a Klnggyár villát vásárolt Budapesten
A Pesti Tőzsde értesülése alapián kcízöljük a következő érdekes hírt.
A Gráner Testvérek Textil-gyár a napokban megvette az Ahtiássi-lér 19.. a C$eugcry-u. 1. sz. narívkilerjedésü saroklel-ken fekvő bérházat 900.000 pengőért. Ugyanakkor az tsittcrt-nevü kitűnő konszernhez tar-
, tozó K ing-gyár a Rózsadombon | egy villát vásárolt. A Gráner j Testvérek budapesti Itözponti
irodája Is terjeszkedik, miután I exhügi helyiségei szűknek bizo-i nyúltak. A központi irodát, . amely a Béesi-u. 1. sz. nlntt mii-j ködik, megnagyobbítják és m<>-
dernizálják. .
400 ebet tartanak nyllváa Ragykantesán,
melyek után evt 3778 pengő adót .fizetnek gazdáik
Mimiden elitaríó gazda illetve I tulajdonos január 3 l-ig köteles | írásban bejelenteni ebéi a vá- j rosí adóhivatal illetékes ügy- i osztályán. PontoS\' hogy a lulaj-dopos az eb legutolsó oltást\' h-f- j zonyitványát is hozza magával, i A szükséges űrlapokat a városi adóhívalal bocsátja ryíiilol kelésre. Kérdést intéztünk ebből az alkalomból az aigyos/.tálv ve-zetőjéhoz, aki kijelentette, hogy Nagykanizsán az elmúlt eszh\'ii-(löben több mint 100 drb. ebet larlotlak nyilván, rnitjt umHv ulán tulajdonol a adót fizet. ílt persze első helyen állnak aj,ölebek, melyek után 2.r> pengő
adói kell Fizetni a vármegyei eb-adóalapba Ivekből van nínlegy 30 darab. Azután jönnek a többiek*- A -vadászkutyák után A pengő, o kültelken levő obek után 2 pengő adó jár, ezenkívül még 1 fillér bélyeg. Az elmúlt esztendőben Nagykanizsán összesen 3778 pvngö adót fizettek nz ebek után. Nyomozáshoz ós egyéb szolgálatra - beállított kutyák ulán természetesen netml keli adót fizetni.
Az általános helyzet folytán még az ebtartás is visszaesett.
Aki állatját nem jelenti be, bírságot fizet, sőt kutyáját is kiirtják.
ElbésEllt Hagykaifzsa háztartásának íolyé ófl költségelőirányzata
Mint ismeretes - - a belyzolls.il adódó körülmények, ¦mcgesíífj-pant tisztviselői létszám, stb. Késleltették a város folyó évi költségelőirányzatának rendes időben való elkészítését, sajló alá rendezését és a pénzügyi bizottság elé terjesztését A városi számvevőség esökkont lélsssálnui tisztviselői valóban emberfeletti munkát végeztek, amikor a nehéz körülmények dacára sike-
rült u teljes\' költségelőirányzatot a mai helyzetnek ímegfeielő-cii összeállítani és teljesen elkészíteni, ugy hogy már sajtó nlatt van. A folyó évi városi háztartási költségvetés összeállítása valóságos mestcrtnlü, mert az általános helyzettel, az ebből eredő és adódó kiadásokkal és bevételekkel kellelt . számolni. Tény, hogy a város vezetősége igyekezett legjobb lelkiismerete
J""íí\'«, „ ¦ városi mozgó s">m*<"\'<?\'
IStől 18 ig .___keddig
Kirobbanó siker I Ah évad legmulatságosabb magyar filmje ARANY PÁVA
Vtldghiradó. Részletek napjaink kiemelkedó eseményéiből.
Elóaddsok kezdete: $4, ?6 és iS órakor.
hűlni, fokoroi, eztrX Jtemb«n nzonban itt van a tóbb aniks^n. let, amit egyrészt n tt&ztviseiúb H alkalmnróltak illehniénvtóbh. Icte, í-álamint ciíyébb rendki\\-uij kiadások idfclok M. Ezl o|v párhuzamba hozni, hofly mtnfi kevesebb pótndót jeh-nlseti j|. letve a .polffáraáR minél kevo-sebb íneftternelésevel járjon, va. lólv.nn nem csekély munka. \\ sajtó a latt lev« koltsíKelölrány. zat ezt mutatja. Minrlon eseli-f az a cél lebexett a város vezeifi. séae elötl. hoijy lPhetölec n, 1043-as pétndó és keresetiadó kulcs ne emeltessék.
Mihelyt a koltséRelfiiránvzal a sajté alél kllrerOl. a vüroj nvomban megküldi a pénzűéi bizoltsátri iátoknak és a városi képviselőtestület mitid«n ta^. jának, tamilinányozás és hozrí-szélns végett.
Hentncrt Károly számvevőségi főtaná-osos, hlvntalfíínok. més beteRséRC alatt is dolgozott és ismételten átnézte a költségvetése- csakhogy minél elrthb le-tárgvnlásra keröljön a plénum elé.\'
Hallotta már...?
.hogy a régi spártaiak csak telihold idején vonultak.hadba,-,mert abban a hiedelemben, éltek, hogy a hold kedvező hatást gyakorol ai emberek és népek sorsára és hogy telihold est tón ez a hálás Is na-gyobh? Hol vannak már azok a boldog idők, amikor a háború móg\' nem lomholt éjjel-nappal, • ftliíRclle* \'iiUI minden íd-ibulí akadályoktól.., *
.hogy a közkelelü felfogással ellenlétbt.\'ii nem minden cselben áll az, mintha a primitív emberek igen csekély szókinccsel Is beérnék? A Tógában és Dákoméban élő eve töws szókincse például 16—18.000 szóbót áll és ezeknek a szavaknak legnagyobb részét az egész -törzs nemcsak ismeri, hanem használja is. Érdekes, hogy a nagy szóbPsé-géröl híres Jókai ezzel szemben ssak 16.000 szót használ regényeiben;
«
. -. hogy a teve nemcsak minden káros következmények nélkül két hétÍR is klhjrja víz nőikül, hanem még a sós jslzzel is csillapítani tudja szom|uságát, míg az embernél és az állatok legnagyobb resténél a szomjusási érzést csak még klnzóbbá teszi? Ennek .ellenére a gondos tevegazda nem sésvizzel és kótbetcnklnt Halja állatait, hanem naponkint;
. ¦. hogy az ausztráliai „galléros gyík" (clilamydosaurus klngl) nemcsak négylábon tud fürgén szaladni, hancin;kéllábra: emelkedvemég gyorsabban menekül. Másik érdekessége a különös állatnak: feltűnő hasonlatossága a vizözönelőttl maradványokból Ismert, dynosaurussa), mely hasonlóképpen kétlábon szaladt; •
... hogy a mai mondás: sok van a rovásán, valamikor kedvező jelen-
Olcavó ágyiolJ.
Tarka foszUtit való 1.- !>, jobb pubi latkatoll 1.«, Mkmi jobb 380. SsBrke pdialr**
í.- íilOP. r(h«rpehelr«l«.-,2r._í»u-P-Sill1ll|t S kn-oi cionugoUibíti, potlln iitAnviurf bcimeolve. KOtllKtvIielSkoek :i: > cá^cim**?-
Öm. I1ÓBY 14108KÉ Aívlollvóllalala
KljkiiiilílqiyliJí.,, Uíjjs.í lí, 26 II
1044; jjttuár 15
ZAJL\'AÍ KÖZLÖNY
túhu volt- Valamikür ugyani! az «1 számolásra farudakal használtak, amelyeket az összegnek megfeleljen rovátkákkal véstek tele, Ez a ladarab helyettesitette tehát a mai özietl könyveket. Ugyancsak ilyenmódon számollak el a munkateljesítményt és eonek megfelelően fizetlek a munkabéreket. A munka-bérelszámolás esetében egyszerre mindjárt kit ilyen fapálcát rováaol-tak, az egyiket a munkaadó, a másikat a munkás tartotta magánál, így tehát az elszámolásnál nem fordulhatott elö sem tévedés, sem nézeteltérés. Ez a \'szokás\'különösen észak-Németországban volt elterjedve, de nálunk Magyarországon is használatos volt. így tehát köny-nyen érthető, hogy minél több vult valakinek a rovásán, annál jobban
járt;
... hogy a jegesmedvéknél lutaj-donképea csak a nőstény alszik igazi téliálmot, miután párja segítségével erre a célra alkalmas ké-nyetmes pinceszeri! helyiséget ásott magának. A férj azután asszonya hálószobájának bejáratát tökéletesen elbarikádozza, azután folytatja útját a kemény télben és csak tavasszal keresi lel ismét asszonyát, aki már legtöbbször uj csemetékkel várja az ifjú apát;
*
¦ ¦ ¦ hogy az első házassági hirdetés 150 évvel ezelőtt jetent meg a hamburgi „Unperteiischcs Cörrcs-pondenzblatC-ban. A hirdetéssel valaki feleséget keresett magának. Az Illetőnek annyiféle kívánsága volt és Önmagát is olyan kimerítően jellemezte, hogy a hirdetés nem kevesebb, mint négy teljes nyomtatott oszlopot telt kf;
...hogy a holdév, amely szerint a mohamedánok az időt számítják, mindössze 354 napból áll. A nap-évvtl szembeni különbség tehát min-din évszázadban kerek 3 esztendőt tesz.
¦ • ,
...hogy már a régi görögök is használták a trágyázást talajjavítás céljából. Trágyául legtöbbször már-gánnak és szénnek a keverékét alkalmazták. Míg abban az időben Egyiptomban az Öntözés jelentett nagy problémát, addjg a görögöknek Igen sok gondot okozott a csapadékbőség és a talajvíz;
.,. hogy a bolhacsipés alkalmával is kerül egy kis méreg a sebbe. Jóllehet e- a méregmennyiség oly csekély, hogy csak másfél millió bolha rendelkezik abból egy viz-csöpp térfogatának megfelelő meny-nyiséggel, mégis elegendő ahhoz, hogy a csípés után viszketést Idézzen elö.
Dr. Karcscaa Jlexsö
h«0> kfiithsn roigonyl-u !>.
400 pangd fixetésssl
sikeicbiléuy perfekt
gyen- és gépírásét
•teásaira kcrei Lakéstél gon dobódunk. io HuumV,Hi. Ciáktoraya.
Nagykanizsa város szociális ügyosztálya á szegény-agy reformján dolgozik
Nagykanizsa város polgársága megelégedéssel vette luuomíá-sul u városi képviselőtestület ama határozatát, írtively szerint u szegény segélyezést korszerű alapokra fekleti. A polgármester intézkedésére a város szociális ügyosztályának vezetője, dr. Huba József városi aljegyző január elsejével megkezdte azerre vonatkozó előkészületi munkálatokat. Mindenekelőtt revízió alá kerülnek az összes városi ellátatlanok, mert a képviselőtestületi határozat értelmében közellátási csak azok kaphatnak, akikről senki sem gondoskodik és akik munkaképtelenek: A revízió során minden egyes köz-ellálásl igénylőnél meg fogják állapítani, van-e olyan hozzátartozója, akinek módjában van az illetőt segélyezni, fenntartásáról gondoskodni. Amennyiben van, ezt kötelezik fenntartására. Közellátásra csak munkaképte-
len tarthat igényt. Lehetetlen ól-lapol\'az, hogy rannak munkabíró, egészséges emberek, akik közsegélybőt akarják magukat fenntartani, amikor drága napszám és munkabér mellett sem lehet munkaerőt kapni, A sze-génykönyv intézménye teljesen meg fogja szüntetni azt nz állapotot, hogy valaki több helyről kapjon segélyt vagy bármi féle juttatást. Figyeleinknél kiséri a szociális ügyosztály azokat, akik nem akarnak dolgozid, ezek munkatáborba vagy rendőrhatósági őrizet alá kerülnek.
A város szociális ügyosztályának vezetése a legjobb kezekben van, mindenki nyugodt lehel, minden intézkedés, eljárás a szociális érzés szellemében kerül végrehajtásra, csak a visszaéléseket kell kiküszöbölni és a szegény ügybe is rendel és rendszert belevinni.
HÍREK
NA PIRKN1):
Éjjeli gj\'ógyasortarí ügyelet: Ma, szombaton a Mária gyógyszertár Király-utca 40., holnap, vasárnap * Fekete Saa gyégyssortár Fő-ut 6.
iiiskanizaan az ottani yűgy :w.ül :&c állaudó ügyeletei szolgálatot tart,
naplár. j.iimár ló sioiiiual. róni. kai. rém. sz. t .u. - protestáns lóránt, jar.u H 10, v....,ini.i]>, rom, kit\' marcell
Vl. - l\'lUiL\'.-l.lllS (.JllS/l.tV\'. . l
A UÚÍjI1 UitiJU uyiu* t«ij r«m(tti i óraiúi 03u.) o o*aig. íllihlu, Büüiü*.
péauai aeluiao e& tmuuoii uyu» u*\'j tiáuuou.i \'ieleíoü; öbo,
— (A Kúria Ügyvédi tanáosának zalai tagjai;
Az .igazságügyüliniseter a Kúria ügyvédi Uimieaubn 11)44 január hó i-íól kezdődő három évi időszakra kinevezte dr. Kovács László nagykanizsai és dr. Lénárd János keazt-holyi ügyvédet. »
— iLeventeleikóizl kinevezések) A veszprémi ogyliázmcgyo apos-
tob kormányzója egyházmegyéje zalai részére a tcövotkozó lovontolol-készi kiuovozésokol oszközolio: Vármegyei tovehteleikésá dr. Szervez Imre koszt-hely i apátplébános. Járási lovontololkoszok: Balatonfüredi járásban Qubioxa Antal balatoniürodi ós poros-plébános. Keszthelyi járásban Végh Józsoí püspöki tariaosofl, hévizszontandrűfli pléoáhos. Nagy kanizsai járásban Labor Miklós zh-lameronyoi esporoe-plóbános. l\'acaai járásban .bárdos Józsof pacsai plébános. Sümegi járásban dr. Anty\\lllós püspöki tanácsos, osperes-plobános. Tapolcai járásban líóaniczky Lajos
káptalantóti ooporoo-plób*ino&. znln.
egorszogi járásban Kauzli Dozsó csatári osporos-plébános. Zalaszont-gróti járásban dr. Poidl Béla zala-szentlánzlói plébános. Nagykanizsa
rri, Tárosban Vajuy Józaef eaporoa-
plébános.
— (Vaaírnap délelőtt 11 órakor)
tartja nagyszabású matinéját a. Városi Színházban a lloditongoró-szok Egyesületének nagy kan íiísai csoportja, amoly iránt az egész városban óriási órdoklódéa nyilvánult meg. A matiné miisora nagyon gaz-dag én válogatott. Dőrék .haditengerészeink mogórdomlík a váron magyarságának legszélesebb körű támogatását. Legyünk ott mindany-nyion. (:)
— (Január 19. — Iskolai szünnap) Abból az alkulomból, hogy XII.
Pitit) pápa árpádhúzi boldog Margitot szentté avatja, a magyar püspöki kar közös körlovolot bocsátott ki hívóihoz. Borédy Jusztinján boroog-primáa az összes katolikus iskolákban január 19-őn, amikor a szentté avatást kihirdotik, iskolai uxünetot rcntlolt el.
— (Kinevezések a keszthelyi akadémián)
A Kormányzó Ur a korsztholyi gazdasági akadémián, dr. borkő Pó-tort az állattonyésztéstani, dr. Tamás Ferenoét a közgazdaságtani, dr. Kulin Sándort a mezőgazdaság üzem tani tanszakon mezőgazdasági főiskolai nyilvános rondkirüli tanárokká novozto ki.
— (Jegyzél kinevezések)
A belügyminiszter Egyed Károly kittgörhói segédjogysŐt a kisgörbói körjegyzőséghez körjegyzővé, Mészáros László nyűg. körjegyző, mura-szerdahelyi lakost pedig Csáktornya nagyközséghoz községi \'közigazgatási jegyzővé nevozte ki.
— (Zalaegerszegen elfogták, Nagykanizsára szállították)
A nagykanizsai törvényszék nyo-mozóloTolot bocsátott ki Mihalicz
hiiidor oronalooyi lukon ollnn. Mont a zalaegerszegi pályaudvar III. osztályú várótermében a csendőrök felismerték és beszállították a nagykanizsai kir. ügyészségre.\'
Még ma alja le
Petft ós Samu waakeraafcédesében
Erx»éfc-«t-tér I.,
hogy minél elébb felújított zománcedényhez Juthasson\'
— (Leltározás elmén sem tarthatnak zérva az üzletek)
A kereskedelemügyi minisater ki-jolonlette, hogy leltározás ciméa az üzleteket nem lobot zárva tartani, mert -uz uj zárórarondolot és a hétfői egésí napos zárvafartáa módot ad u köroakedőknok a loltár elkószi-lésóre.
— fAz életblztoiltée)
elsősorban takarékosságra serkent. Másodsorban a súlyos gond elhárítására szolgál, moly a családapa hirtelen történt elhalálozásával a családot éri. Forduljon aa 1667-ben alapított ElsÓ Magyar Általános Biztosító Társaság helybeli: Csengery-ut 1. ss. alatti fóügynöküégőhoz, ahol mindon/folvilágoflitást megkaphat. (:)
— (Az önállósítás) alapot)
nz uj tervek szorint bekapcbolják az átmenotffazdnságí olőkószitó munkába. Tavaly az alap mintegy Ö.B millió pengőt.utalt ki öuállóaitáiira* amelyből egymillió pongő jutott főiskolát én középiskolát végzettek üa-Icti hely tál láaának támogatására, a fonnniarudó ÖBBzogot pedig kiaobb végzettségok önállósitasára fordították. Az uj elgondolások szerint az alap 16 millió pongős vagyonát lényegoson fol kollono omolni, mort
\'a háború után szükség lösz majd arra, hogy fodozet nélküli hitelekkel nocsak a már meglövő vállalkozásokat támogassák, hanem olősogitaék uj, ólolképoh gazdasági egzisztenciák kolotkezősét abban nz időszakban, nmikor a magán tevéké nységnek na-gvobb losz a fontoaaága, mint
\' moBt. (MVfl><.
(A BIOSZ fokozott tevékenysége a buzakötvények elhalyezésa
•körül)
Rendkívül értékes megegyozéu jött létro a TÉBE és a BlOfciZ köaött. A megog.vozés értolmélxm az országban működő biztosító magiul vállalatok vozér- és főügynökségi irodákban iu (ehetővé válik a buzakőtvónyok jog>zéso, ami azt jolonti, hogy a megállapodás nyomán a1 buzakötvőny olhclyezéaéliók munkájába bekapcsolódnák n biztosító vállalatok kültiszt-víselőí, iizlotszorzői és holyi képvi-solói is, akik biztoeitáH^nzdasági tovékonységilk soráfX/.a lockisobb éa logtávolabb fekvő, kőzségoKbo is ol-iutnak. A biztosító szakma Vidéki hálózatánál; bokapcsolődásáTal tol-iosül a pétizfig^\'miiiisster olgondo-lás\'a, hogy a buzakötvőny-jogytés lehotővő váljék a falvakban* is, módot adva a lakosságnak nz otthon tartott és ezért a nemzetgazdaság szem pontjából kilmhználatlanul hovorő tőkének n gazdasági élőt vérkoringé-sélio való visszatérés re. (:)
— (Az Ipari anyaghlvatal)
mtmkamonolét ozév élőjétől lénye* geson ogy s zorüsi lottók. Ab anyag-iiíóir.\'lésok kozeléso eddig osztályonként történt, ami külön-külön ikta-lólí, nyilvántartók fönntartását kívánta meg. Most már központilag intézik az iktatás, az igénylés és kiutalás munkáját, ami nagy feladat, mort ma már közöl kótezor-főle anyag forgalmát ollonőrzí éa irányítja az ipari .-anyaghivatal. Jol-lomző a hivatal teljesítményére, hog az-elmúlt érben egymillió aktát intéztek el. (MVS)
— (A mezőgazdasági gépek)
iránti koroslÖt állandóan fokozódik. A mái viszonyok közt az egyre nagyobb koreslot nohéz feladat ©16 állítja a mezőgazdasági gépgyárakat, minthogy a kivánalmaknak csak mogfelolo sorrendben és hosszabb időnaladékkal tudnak elagot tenni. Az illetékes ezorvok bírállak el az igényiésok alarjján a száliitási sorrendet. Ab előjegyzésben levő rendelésállomány hassBU időre hiztositia a mezőgazdasági gópg^éiiik foglal* koztatéBat, (MVS)
ZALAI K&ZLONV
1844. jtMUár 15
MagykanLiia síUÖU
^IgánuMteiMft.
Hl/ki 1844; \'
t rtrüy : Burgonya vásárlása kfs
/tílílbetl. ^ v
Hirdetmény.
A rásmrulfsk vitéz Tólh Béla Sugár-uli üzletében legfeljebb 5 kg*Oi tételben burgonyát vásárolhatnak.
\'.. Nagykanizsa; 1944. Jaftiiár 12. m Polfcármeater.
Nagykahixsa mairvöi varos poIgaVmos terétől.
Titgy: A« oritiággvölfal képv\'n*\'fl-válni lök iiév|egyiókÉii(k kiigazítása.
Hirdetmény.
KOibliní i>wm, hogy hx 193«: XIX. I.-C. m §. 7. twk., valamlat a 372*00/ IWé. R..M. rendelet éitelméten a tüivény S3 fi-ában togialt icb dél kezesektől ét-térden az 1944. évben li kiigazítás ul|ín kell ekWnltcnl ss oisifqgynlisl kípvt-lelívilasztők név{cRY«ékét
Ajataiágavli/. . -.i-viuelavaUHxlaV 1944. évi. névjegyekébe fuvstalMI kell lelveiml aiindmokal. ,»ktk a,válásitól jogosultság egyéb kel lékeim* k Mrtavtbaa, a.MIgailtáa ÉMben elérik a vá la iitojogoiulti ághoz megkívánt eleikort. Árokul, akiknek a név-(cpyxéidie valft (elvételére bliwTty Mán dawn nylük meg a Joguk. kéiéBuVrc kell a.n4v|tgí*ékbe felvenni, ha válm«tó|ojto-*u1íiítiit!l»t h -»-oljftk. Aíok, akiket a kl-lííSíit-íü évében kiréstlkre k<ll Mvennl a révJfByaéfcbe, kereküket (anuár 3Mg ter-|cíLilictti( fia nllnrír, Üklve a V- gondnak! hivatalban Roigonyl-o. 27. ix, alall.
Aiokrs, nWtk a vátaax\'úl jógotulttághoz megkívánt 2«. Illetőiig 70 éves életkort a kjlgúllát éviben írik eí, >tonban « nftv-legyxé*nek a kllgaiiiás évét megelőzően l«gulo1|íia törlénl összeállításakor mis kDxirgben, lile Őleg váiosban Inklak atgy u] laliitlyllk a névjegyzékbe való felvétel Iránt hivat«!b(M nem Intézkedhetik, sxln-téfl az elözo bekezdésben foglalt rendel-kezéiek fráa«sdÓk.
A névlegyzék hllgnaliáRáia a 284 300/ 19?8. HM rendelet kiegészítve a 320 290/ 1P39.-.B. M. térdeiét 1. él 2 bekezdésééin Joglalt rtudelkeiéackkel nyer alkat-tusaást,
Nagykanizsa, 1944. |»nuár 4. M Polgármester.
Nagykanizsa megyei vároa •\'\' polgármefl terétól.
mi/**. ¦ 1944. \'
T/álgy: A tejutalványok bemutatlia pontosai végett.
Hirdetmény. ,
Több alkalommal közhírré tettem már, hogy a házhoz szállított tejre szóló utalványokat a tehéntarló gazdák a 111.200/1943. K. M- sz. rendelet értelmében pontozás végett mindig a szálli ást kövelÖ hónap első 5 napján kötelesek bemutatni a közellátási hivatal lerménybcszolgálta-tásí, osztályán; ezt a határidőt igén sok gazda nem tartotta.be s amikor elkésve jelentkeztek, a hivatal kötelességszerűen . megtagadla a. pontozást. Felhívom rzeket a gazdákat, hofíy f. hó ,8 án, kedden¦ a novemberi és decemberi be nem ponolzoll teju\'alványokkal jelentkezzenek a közellátási hivatalban, ahol a pontozást kivételeseit végre fogják hajtani, a jövőben .Azonban ily kh/éte-!es.elbánásban sohasem lásiesttlhct-nek. A lövőben tehát 5-Íké!g\'mindenkl untassa be a teju\'alvlnyait, mert különben elveszti a pontokat.
Nagykanizsa, 1944. január 18. i». Polgármester.
Ifjú Horthy Miklós a Kormányzó Ur mellett nyert szolgálali beosztást
Budape.it, ja\'nuár 15 ("MTI1 Uj.: • vitáz nagybányai Horthy Miklós, aki mint rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Braziliában képviselte Magyarországot, hazajövotoK óta nem toijoaitott tényleges szolgálatot. 1044 január
elsejétől kozílvo ismét esolgálatíatba lopott; A miniszterelnök ÓS a külügy miniszter\' egyértolmü intézkedésére a .Kormánynö Őfőméltósága log-innsrnsahb szentélye nujllatt nyert szolcAIatilns; • beosztást.<.
Német bombavetők váratlanul meglepték Londont
Stockholm, január ÍK Londoni hirok szerint kél német botojbavetö repülőgép váratlanul meglepte Londont, A légvédelmi szirénák1 nem\' szólnl-tuk meg és a légvédelírná tüzér-
ség sem lépett működésbe. . Az egyik bomba egy mozi épületére I cselt. A robbanásnak 7 halálos I ós 37 sebesült áldozata v;in. \\ sebesültök közül 15-nek ux ál-1 lapota súlyos.
Sikeresen folyik a hajtóvadászat a partizánok ellen
cl. Szövetséges bombázók isméi támadták Spalntó kikötőjét. Ot ház rombadült, áldozat nem volt.
Zágráb, január líí A németek sikeresen folytul-iák a harcot a partizánok ellen. Csütörtökön és,, pőnteken Boszniában 2.19 partizán esett
A németek az egész Dnyeper-Ívben támadásba kezdtek
pókban ujabb szakaszokra terjedt ki, Német részről megkezdték a visszatartott tartalékok be vetését, akik az cgósz Dnyeper-ívben támadásba kezdtek, ller-linhcn a német küálásoknl kedvezően ítélik meg, hogy sikr-
Berlin, január 15 ¦ A német fővárosból érkező logujahb jelntések szerint a keleti arcvonalon az általános harci helyzetben enyhülés állt be, a holyzet azonban továbbra is igen feszült Az «gyc$ front-szakaszokon sikerült \'íiz orosz elönvomnlást fcltarlóztatni. A szovjot támadásai az utóbbi na-
riilni fog az orosz, áradatot feltartóztatna.
Közzétették a lengyel kormány nyilatkozatát
Zűriek, január 15 1 ¦Tofíiiap kőzzótotték a longyol kormány nyilatkozatát, melyben ¦ Wla-szol a szovjot kormány jofryzókéro. A Síioíjot kommünikó Oíjén/, aorát tarlalmszts azoknak er, állitiisoknaV, molyro\'a választ a lengyolok harca megadta. A longyol kormányt ar, a cól Tozotte, hogy\'biztosítsa az egyo-süH nemzőtök küzdőimét a közös ollonaőa ollón ás obbő! a eélhól a további nyilvános tárgyalásoktól oltokint. A longyul kormány nom ismerhet ol olyan egyoldalú dönté-sokot vagy bofojezott tónyekot, nw-tyokkol a loiifzyol köztársaságot suj-tartt akarják, azért a longyol kormány Nagybritannia és as ÍCgyosült Államok kormányáboá fordul, hogy a tanácskozásokon kápvisoltosaók ma gukat éa garantálják as ott látrojövő mogállapodasokab. Azt meg kell tenniük azért is, mort Közép-Európában a békét másként biztosítani tartósan nom lehet. . Washingtonból érkötő jelontósok szerint-ós íígyosülfc Államok külügyminisztériuma tegnap este a londoni monokült longyol kormánytól jogyzékoí kapott, hogy Vegyen részt a Bzovjetunio és Longyolorazág közötti határkérdés-elsimításában. Az amerikai külügyminiaztérmmban ez idő szerint tanulmányozzák a longyol kormány kérelmét.
A londoni ma reggeli sajtó órümlmel üdvözli a lengyel ker-mány válasz jegyzékéi, mini az állaiiiludoimány bölcs müvét és rámutatnak a mielőbbi megegyezés •zükségszerflségére. Emlékeztetnek arra, hogy Anglia igérelet lett. hogy a lengyel ba-lárokal nyugat felé kiterjesztik. Ez gazdag területet jeleni, miáltal a lengyelek kárpótolva lesz nck a nagyobb, dc hasznavehetetlen vidékekért. Londonban bizonyosra vöszik, hogy a szovjet kormány készen áll a rendezésre.
Hirdetmény.
Zalavármegyei Qy Omfllcs terme-lök Egyesülete «844, január hó IB-étif szardán délután Sópal kezdettel a városháza kistanácstermében, tartja közgyűléséi, melyre felkéri tagjait: minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Nagykanizsa, |944. január 14.
Dr. Krétky István s. k. :t«r.\'.~>x \' egyeatllell alelnök.
DftMMIOtGYl
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOI.OALTATÓRT.
Aramatámlák tbtatása, raklamáolók, hlbajatantiaak, sukazarü ttlvllioositás minden villámon kérdisban dételtt«ft 8-t6) délután 16 óráig. Cttftflftlalry-uf 5i, tvi&hM 294.
Intessen n Znlni Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
Ta«*lk*x4tl Ivaxata rénére llx-stat fa \'¦lilébkil MMl*l«M*>oa«-llaart«laaMU t<«í falvasz Fs"«léra. C<»nfftrv-ut 1 io
Weyiveu kórli*/l í/vl-orMM Af}.»i.\',„ MSn*k vnrfV micrínnsbot h*»woa<ottí,
n*n*ft elmenne 30 é»ea. eirémégeí, t\'lo-getlen nő. Clm a kladéhivalalban. 128
Kérdi ílw«Suiiifi!íSHÖít aki a kt*znt-liUiban Is segédkezne, mle\'íbbl heléoéiie kereB Oiszig magkereskedése, Erxsébff-tér 16. 142
llítttc 4ves leány viRvok. banxAinV, ü*k és olvaiaV néwietllt él hnrv&tul. Alliit deresek Jo\'jIi némtt nnvanvelvtt csal(4iil av*rmakn*«al6«ia\'nalc. PH4 Kltlca Cflktornys, Molnár tábemoVu. 7. 115
MffblxhatA ba|4<*Anai felvesxeV. Ra-dlsi Ileni, Hotthy M.-ut 1. bflrdlizmfilru-Bxiet. 1«5
Ax rniébat-tér 18. námn háxbox (volt Sííirvaa) attfblxható h*«"«»Ur felvétetik, Or. Hafthta Jen«í Sgyvéd, Erise-bettér IS. W
©isiiíitií kafaa* kSiépkoru *< |A
fizetéssel (elvétetik. Klifaludy-u. 28/s. 146
KiftBKötil-fn\'sBoiá privitmunkákat vál-[nlhst. SxegŐ, Királya. S."_ISI
esMlc 44ÍT
HetSKnAll ruhát magas áiuu Márkus, KIrily-u. 31-
HRfxa&lt wurvAo^Dakal vesz Bran<tl, Dt4k-t6r 2. Telefoa 12- S2
E!a44 tlxéves «*rRa beiam min enge-déliyal ellátva. Waltner Mihály Kaposfé (Szomajom) Somogy vb. 99
Boy taxtal 4 ezekkel alasló KisfaTudvl utca 14. 14»
KSienféle bútor a!adA. Sugár-ut 34.
Megvételre keresek egy tó állanotban 1«v4 mélv n»ep«t«\'fsfL«oalí, csakis url
liázkól Clm a kiadóhivatalban. 157
Ma|4aani u| rvkamlA eladé. DélalAtt asgleklnlhelA. Plictter, Ciengeryut 1S/A.
El*ú6 250 en I). K. W. siótó motor, karékpir 900/oos gu«lkM, 16 009 ka-t Inlolt. prlms állapotban, ^ctdeklódal a Zalai Kizllnynél. 152
Jókarban levő flaavMaukhalA vaságyat vinnék Clm a bltféhlvatalaan. 13«
Krresok megvételre 27 ea gyermsk hó-•IpSt vagy oalamát. Cím a kiadóhl-vitalhan. 135
Jó karban levó férll télikabát, agy
fekete térfl hossiu nadrág és egy diinyln tállal iladó. Rákócslu. 4. ISO
Motarkair\'aktiAFefc eladók. Szemére-utca 4. Kafegyár-udvar. Varga Ssetnveulő.
\' ügy pár !i évtig&arAft tá eladó. Clm a kiadóhivatalban" 196
SArpItoxott ehédleszök, ebédliasztal, esillár, gyctaelikocat eladó. Skerlák és Radlcs bórdiizmOÍruUilct, Morlhy M.-ut 1.
SrentgySrgyvIrl hegyen 4Vi hild bhöiíí-birtok azonnal eladó. Clm a kiadóhivatalban \'-<tl7
Elaidó háthely termő gyümölcsössel, egy hold rót éi uxAntófóld. Megbliioll: Horvilh, Sugár ul 4.2 Í41
KonnyB tiAxIkoutot keresek. Ci.n a ktadóhlvjilaiban. 132
etvasxoli csUtOrtekfin este a V:6 órai moxl előadás, elitt a csarnokban egy pár fekete bőrkesityll. Kérem a megtalálót, silvesked|en leadni iulaloni ellenébea a kiadóhivatalba. 155
Ká?!-r.*gykerckU lapos kocitm •!««• uuMlt. Nyóiiiravezetőnek 100 pengő jutalom. Melccer llvegketeukedés. 162
ZALA! KÖZ^LdHY
POLITIKAI NMFIUIP.
tavija : „Mi|uátiá|l R. T. Nagykaafaű*" Palalöa kiadd: Zalai Zár»iy NyoniEi! tt ¦ KKSigaxáui|l H. T. Nagyhaaijw"
ayiHááJábaa HasykiaUi*» (Ifraadiart falai > Zalai Kar*>>g
<Ha:
hümiliiikuznt: Tábori pos\'a:
84.
évf., 12. sr.
Nagykanizsa, 1944. január 17. héttő
Áfa 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-ut 6. szAm ÖBorkcBztőöégl és kladóhivnlnll telefon 78. bz. Megjelenik minden hétköznap délután.
politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbárits Lajos
Előfizetési áva: ejry hónapra 4 penitf 30 fillér,
ifirys^#wo 12 jtttngfi 40 riílér. Kayv.s«zAm: héiktannr" 1« HU. wninha\'en 3D till.
szovjet elutasította a lengi el kormány ajánlatéi
Berlin nagy búvárhajó győzőimet jníonl A Badoglio-kormány áttelepítette székhelyéi
Lettország üi karoizlályt mezgSsltott a sievjet ellen
\'Berlin, január 17 A keleti arcvonalon már három bél óla tarló .súlyos harcokban a szovjet uj módszerhez folyamodóit. TáJmiadásnit igen keskeny arcvonalon indítja meg, hogy a/.t készen tartott csapataival kiszélesítse. A szovjet csapatoknak sehol sem sikerült eredményt elérnie. Az oroszok ezzel 11 módszerrel súlyos ember és anyag veszteségekét szenvedtek. A veszteségekéi fokozzák a hatalmas erővel meg-indilott német ollontáím\'adások,
(rielyck mindig ott indulnak; még,, ahol a szovjet legkevéshbé várja azokat Az észoki szakaszon tovább tartanak a Súlyos elhárító harcok. Novgorodná! 17 páncélos! tettek"., harcképtelenné a németek. Nagyarányú tüzérségi előkészítés ulán, v>án^ célosok és csatarepülőgépek támogatásával isdi toltuk támadást1 a leningrádi szakaszon. K né-melek idejében észrevették és mindén intézkedést megtettek ennek elhárítására. Oránicn-tmrgnál
a támadás mág a német állások elélt összeomlott az elhárító tűsben.
A Krim félszigeten a szovjet folytatta támadásait. A keresi hidfölöl kiindulva, páncélkocsik és lángszórók támogatásával hi-&n rohamozta a nőimet állásrendszer!, A német (ürackok a szovjel kölelékckcl, súlyos veszteségél okozva nekik, visszaverték és készenléti állásokat és páncélkocsi gyülekező helyekéi szét szőrlak. Krivojrogná! 11 lövész hadosztályt indított a szovjet harcba. Sikerült is az
első lámadásnál néhány kilóiméiért nyerniök. A nemét csapatok és a némul légi erő később a stovjel támadást visszavetette és IS páncélkocsit harcképtelenné lett. A német páncélosok összefogott támadással egy, az előző nap nyitva maradt nyílás! bezárlak. Ezzel több szovjet köteléket elvágtak utánpótlási vonalaiktól és összeköttetéseiktől. 58 nehéz ágyú került némel kézre.
A horvát hadsereg megszállta Zágrábot
kodnak-e a rendőrségen be nem jelenteti személyek, vagy egyéb nem kivonatos élelmek. A rend-örbizoltság egy rendőrből, egy usztasából és egy-egy tisztviselőből állott A főváros utcái teljesei) kihallak. Nem vonatkozott a rendelkezés a német hadsereg egyenruháját viselő tagjaira. A razzia alatt, délelölt 11 óni 55 perckor légi riadót jelezlek a szirénák. A rendőrség ez nlatl is folytatta munkáját és és 0 riadó befejezte után, mely kél órán ál lartott, a rádió bejelentése után a rendes forgalom helyreáll!.
Zágráb, január 17 A horvát fővárosban te napra virradóra és tegnap délelőtt nagy razziu volt. A rendőrség rendeletet adott ki, melye! este 11 órakor a rádióban olvastak fel. Minden zágrábi lakosnak tilos volt az utcára kimenni. A horvát hadsereg egyidejűleg megszállta a főváros! Ős minden ellenszegülővel szemben utasítást kapóit, hogy lőfegyverét használhassa. Kikapcsoltak a telefon vonalakat. Tilos volt az egyik házból a másikba átntf\'ii-ui. A rendőrség ellenörizle, hogy a lakásokban nem larlöz-
Az adriai parton a németek meghiúsítottak minden \' ellenséges támadást
Dél-Olaszország fő arcvonalán helyi támadásokba kozdtok az angol-szászok. Cassino területétől kolotro és az északra lovŐ szakaszon, valamint Corvarönál késé délutánig nem támadtak, viszont Casolinonál a fölényben lövő ellenség olöl a fővonalakba vonultak a némot csapatok. Carveronál a némot ütegek és rombolók az angolszászok olÓrotÖiését a némot fonalak olólt mindenütt vísz-
swivotottők és Jí amerikai ropÜlŐgé-i«il lolőttek, Végül a némotok meghiúsítottak az Adriai-tenger partján az angolszászok mindon támadását.,
A nJmef villémbembifzék ittoktala* feltűrt***
. Némot katonai körök még nem nyilatkoztak aaaal a Koutor-jolon léssel kaiK-solatban, amely szerint pén-
teken niogtopotésszorüon két tmmha hullott londonra anélkül, hogy re-
pOJógép közeled esőt figyelték volna meg. Arra a kérdésre, vájjon iv titokzatos néniot «villaml/om hozók* első BsoroplésAről lehet-e hzó, illo-t/tkns némot bolyon csak vállvonogatással válaszoltak. A ávillámbohi-bázíV\' elnevezés nemrég morüll fo| a nemzetközi sajtóvitában a liémot légierő legújabb fégyvtoreivnl kapcsolatban, dd természetemn eddig semmi közolobhit som tudnak erről nz iijtipústi repülőgépről.
Az USA rószlvesz a szovjet-lengyel tárgyalásokon
Washington, január 17 Corden Hull amerikai külügyminiszter szofcnibaton fogadta a lengyel nagykövetet és elnyújtotta az ..Egyesült Államok válaszjegyzéket. .A menekült lengyel kormány arra kérte uz ügyesül t Államokat, hogy ve-
gyen részi a szovjet ¦-lengyel tárgyalásokon, A válasz kedvező. Áz ügyesül! Államok és Nagy-Hritanin felajánlotta se-gilö közreműködéséi az orosz és lengyel ellentétek kiküszöbölésére. .
A 0adogllo-kormány áttelepíti székhelyét
ÍMiuion, január ií j szág középső részének helyiségébe való áttelepítését megkezdte.\'
í A \'Ttans- Nápíílyból kelle-zett jelentése ul apján közli, Imgy a Badoglió-konnány Ohtszor-
Eisenhower feladata, a partraszállási kísérlettel kapcsolatban
Némot szakértők véleménye szerint Kisonhowornok hatezer vadas/. -ropülőgépot kell harcim vetnie, hogy a partraszállási hadműveletek alatt kiharcolja a légifölényt. Essol uz inváziói egyik iénycgoa pontban ekj-vo bolyhoz kölik, mivol a fő partraszállás Hzcmpontjáből csak olyan partvidék jöhot tekintetbe, amely az angol amerikai vadászkötelókok »k éiosugnrába esik. Az eddig\' tapasz-
kai együttműködő vadászrepülők feladata koltŐs lesz: ogyrészt védelme?, niók kell a homhavotőkötotékokot, másrészt ol koll háritaniok a némot bombázó- és harci repülőm jókat, a, molyok a partraszállási flottát óh & pariraszálló csapatokat támadják. ají utóbbi feladat. különösen "fontos, 11 agyméi\'lékben ettől füge «¦ pnrtra-szállús sikere.
Ujabb német tengeri győzelem
17 j
Jlerliit, január A némot buvárhajók ismét nagy koroskodohni hajót süllyosztot- \\ tok el 85.000 tonna tartalommal i Megsérült három ellenséges torpedó romboló és két búvárhajó. Kzonki- !
vül két. ollonségch bombavotőt lelőttek. A némotok özeket a sikereiket az Atlanti-óceánon) Földkőzi-tonge-ron éflCö Fekoto-tengeren érték el. A BBŐvoteégosok január hónapban oddig kilőne rombolót veszítettek.
Lettország válasza: mozgósítás a szovjet ellen
A rigai rádió tegnap közölte, hogy Lettország arra a szovjot nyilatkozatra, hogy a Balti Államokat be-kobolezi - tiz korosztály mozgŐoi-
támtt rendelte el, A rt\'wlió közölte, hogy a lett nép ol van ssánva arra, hogy hazáját fegyverrel » Iteséhon védolmesi meg.
A szövetségesek expedipiós főhadiszállása megkezdte működését
Zürich, január 17 A londoni hírszolgálat hivatalos közlése szerint a szövetségesük nx-pediciós főhadiszállásán a Íőjhi-rancsnokaág mogkeadlo működését. A kommüniké hangsúlyozza, hogy Imm\'iiIiíwüi- tébornok. a iiagyhriUu.i-niaí főliwiiszállásra örkbzoít és ok előtt közvetlenül Koosevelttid ^1 Chuichiliéi törgyult. Ezzel Icapcso-latlmi4illotékea bolyon rámutatnak
arra, hogy KísenhowoH dr/emlw1!\' 24-én novozlék ki a szovetöíigpü hadorók föparanceaökának & a KŐlrf közi-tongor .vidékéről kellett Nagy-brifanniábtt otabnia. Fol kel! tó*e-lez;iii, hogy mogláfogatta roowitiiu elnököl és Churchill miniszterelnököt,
(Fn^rtrtá* a A, "Melon*.
ZALAI KÖZLÖNY
I1M-I, január 17
Az otrantol hés és kailtoigerószetflnk dicső malija
t\\ nagykanizsai haditengerészek vasárnapi matinéján a Városi Színházban
Vasárnap a Városi Szinlr.iz-líau rondi\'zte meg ú Magyar HadllíingorésZeti Kgy^-sület helyi csojjorlja ünnepélyes, értékes összejöveteléi, ahol uz állatunk útidig ritkán hallott, és ismeri haditengerészeti történelmünk képei jKírogtok \\c olöndá-son és vetített képeken keresztül
Az előadáson ott vqll ;i honvédség képviselőié, a város részérül dr. Hegyi Lajos ]x»lgár-nieslorhelyetles és mféa sokan az élűn járók közül. Hiszekegy után dr. Thohvay Zsigmond, ininl a Haditengerészek Kgyc-súlele helyi csoportjának elnöke, iga/.j magyar szívből jövő beszéddel üdvözölte a vidéki és helyi vendégekéi. Utána Skri-
Iiccz DczsŐ ny. m. kir. fötörzs-.inpiláuy. a. iVíugvar Uuditeuge-részcli Kgyesülel országos főtitkára szépen lelépj teli- előadásban ismertette haditengeré- -| szelünk törlénelinói.\'Ujiwly visz-szanyulik"it 19-ik század elejéit\', ahol clős/ör. mini közösük\' a császári Vlengerészekkel \' szereljél lünk \\\\ császári és királyi ha\'lili\'iigelfcszek nagy vezetői közül ragyogó pályufulásánál és és dicsőséges hadilelteinél Kormányzó Urunk szerepel, a legendás olrantói hős; aki világ-törlénelmi viszonylatban is halhatatlan nevel szorzott dicső
haditengerészei! sikereivel, gyö-/.eliiu\'seii vivőt 1 csuláivul.
fírdekcs történelmi képek ke-"üllek a mozi vásznára Győri I.ajos voll haditengerészeti szül-lásmesler előadásán, ahol különösen 11 kék Adria csodálatos szépségű partvidékének kíkölö-városui kerüllek a néző szeme elé. Kzek a felvételek a magyar haditengerészeti nvu-zeuin féltett ereklyéi. Érdekes eredetÍAégében látjuk Itiros lm-dikikölőnket Pólát, Hnguzzál, Fiumei és a töltbi adriai kikötőnkéi. A 19-ik század elején ínég az AdYia kéklő vizeire meredezik Diocletián állni épített liutahnas aréna. :miKíIy most már csak a rirulló és, egv-két régi kép emlékeztet rá. Hajó-csoportok," ugyne.vezcll írogatlak\' kerülnek ;i intiguk eredetiségében u vászonra, majd a haditengerészetünk múltjának néhány érdekes néma fölvétele kö-velk\'ezik. A tengert csaták, a kínai boxe.rlázndás a imilt hagyományaikéul beszédes bizonyítékai vitéz és dicső hadilörlénel-mi "multunknak.
Az előadási nagy érdeklődés kisérle végig. Megemlékezünk a boiivödzenekar lendületes zeneszámairól, Hering Vilmos kae-in-esler jnttinkájáró 1, aki az egyetlen értékes kanizsai zenekart országos hírűvé fejlesztette
Mintegy 100 uj lakás épült 1943-ban Nagykanizsán
Szomorúan közismert, hogy Nagykanizsán a lakáshiányon jelenleg csak az segít egy-egy esetben, ha valaki meghal és megüresedik a lakása. Megnehezítik a lakáskérdés enyhitését az anyaghiányba! következő korlátozások. Igaz, volt némi építkezés, MAORT- és ONCSA-há-zak, de ezzel szemben áll a folyton növekvő Igénylés.
Nagykanizsa műszaki hivatala most készítette el a kimutatást az elmúlt évi lakásépítkezés! engedélyek kiadásáról és a megtörtént építkezé-
sekről. Ebből megtudjuk, hogy a városiéi az elmúlt esztendőben 85 építkezési engedélyt kértek, bennfoglalva a MAORT és ONCSA építkezéseket is. Építkezés történt 33 esetben. Az ennek folytán keletkezett lakások száma egy év alatt több mint 100-ra tehető, ebből 25 MAORT-lakás, 18 ONCSA-lakás és 14 iker-barak. A város a lakáskérdés! állandóan napirenden tartja és mindent elkövet a lakásínség enyhítésére.
A hahót! öraspecialista Vörsön került ismét csendőrkézre .
Beszállították a nagykanizsai törvényszék fogházába
Annak Idején jelentettük, hogy Horváth Józseí fonyódi születésű fiatalember Hahót községben vállalta a polgárok óráinak javítását. A javítás ugy történt, hogy elfogadta az órákat, de sok esetben a tulajdonosa már csak a törvényszéken látta viszont óráját mint — bllu-tárgyat, mert az élelmes Horváth eladta és ekként tartotta fenn magát. Néhány hónapi fogházzal fizetett manipulációiért. Mikor a nagykanizsai fogházból kiszabadult, tigy-
látszik nem javult meg, mert egyre-másra jöttek a feljelentések az egyes Őrsökre külömböző szélhámosságok miatt. A gyanú ismét Horváth Józseí „óraspeciatista" ellen irányult. A vörsi Őrs egy járőre elfogta és beszállította Nagykanizsára. Kihallgatása alkalmával beismerő vallomást tett.
Ma dönt további sorsa lelett a nagykanizsai törvényszék vizsgáló-blrája.
^mtPBrzsaszSnyeg-tulajdonosokat,
hogy nagykanizbal iöv>d tartózkodásom alatt szak-" szeiüen vállalom kalertl auAnysgek javítását.
TötOngyán Pál tiSBŰtftSZÍS.
nagykanimi .elmein: 8«r« happltoa, Horthy Mlklóe-Mt 6.
Nagykanizsai zenaszerzŐ fogja tanítani a szentkozmadombjai őstehatséget
A minap röviden foglalkoztunk a fiatal Gerencsér Ferenc szentko/ma-doitibjál lakos, a zene szerelmesének ügyével, akit dr. Laureritzy Oszkár ny. főszolgabíró fedezett fel hivatalos vidéki\' utja alkalmával. A „Zalai Közlöny" cikke széleskörű" érdeklődést váltott ki szakkörökben, akik kérdezősködtek szerkesztőségünknél. Időközben levelet kaptunk a .fiatal Gerencsér tanítójától Major igazgatótól, aki mindenben uem-csak mcgerősili a cikkünkben foglaltakat, de közli azt is, diogy minden, / a fiatal zenekedvelő Gerencsér továbbképzése, kitanít látása illetve boldogulásának egyengetése érdekében történt eddigi kísérletezései hiábavalónak. oiminyultak és ezért közbevetésünket ésfántogatá-stmkat kéri. Örömmel kell megálla-
pítanunk, hogy a Zalai Közlöny cikke ifj. Gerencsér Ferenc érdekében nem volt hiábavaló, a számos érdeklődés mellett (a fővárosi sajtó is foglalkozott Gerencsérrel I) Király-falvy Tibor, a neves nagykanizsai zeneszerző és márkás cimbalomművész felajánlotta szerkesztőségünknek, hogy készséggel vállalja a fialal őstehetség tanítását és továbbképzését, annál is inkább, mert a zeneiskolákban cimbalom-tanszak még nincsen. Királyfalvi nemes elhatározásáról szerkesztőségünk azonnal éftésltette a zene szerelmeséi, aki rövidesen Nagykanizsára jön, ahol szive-vágya teljesülni fog.
További pályafutását szemelőtt tartjuk és magyar f a jtaszere tettel figyelemmel kisérjük.
Kimutatást kell késziteni az alkalmazottak fizetéséről
Január 31-Ig mlndtn kereskedj a tk be kelt fizetni az alkalmazotti fizetések után a nyugtsllletéktt
járandóságot kaptak és egy összegben fel kell (Öntetni, hogy a félév folyamán bármely elmen összeg fizettetett ki részükre!
A nyugtailletéket a kimutatásban felsorolt valamennyi személy részére 1943 július l-lól december 3l-ig kifizetett összes járandóságok együttes összege után kell 1944 január 31>ig az illetékes m. kir. adóhivatal postatakarékpénztár! csekk-\' Számlájára befizetni, Az 1943 december 19-i, 285. számú „Budapesti Közlönyében megjelent 5530—1943. M. E. szánni rendelet 3. §-u az előbb emiilett nyugtailletékre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kivül helyezte és a nyugtailletéket 1944 január 1-töl beolvasztotta az alkalmazottak állami pótadó összegeibe.
A kereskedő minden olyan járandóság után, amely az alkalmazottak kereseti adója alá esik. 0.75 szazalék uyugtaillctéket köteles pénzben fizetni. Kivételi képez és nyugtailleték alól meules! öra-, napi-vagy hetibér esetén az a hetiflzetés, a mely 48 pengőt, havifizetés esetében az a havifizetés, amely 200 pengőt, egy\'hónapnál nagyobb időszakonkénti fizetés esetében évi 240O pengőt meg nem haladó járandóság (193.000-1943. P. M.)
A kifizetett járandóságokról a kereskedő félévi klmiitalásl köteles készíteni., amelyen fel kell sorolni azekat a személyeket, akik 1943. Juliit* december 31-lg heti 48 pengőt, vagy havi 200 pengőt, illetőleg evi 2400 pengőt meghaladó
A gazda megmondja: — miért kell buzakőtvényt vásárolni?
A háború utáni átmeuetgazgálko-; dás"*ícfcjére minden üzem, vállalat, | háztartás, hőt minden előrelátó ember igyekszik tökét gyűjteni, tarla-] lékolni. Ez érthető, hiszen a gépek-! tői kezeve a ruhaneműig minden ] kopik, avul és ma alig, vagy cgy-! általán nem pótolható. Az előrelátó ! ember Hibát félreteszi azt a pénzt, amin ma ruhát például nem vehet. Igyekszik kis tőkéjét kamatozóan elhelyezni, mert tudja, hogy a fiókban Összerakott heverő pénz csak a bankjegyforgalmat duzzasztja oktalanul, egyébként azonban holt tőke. És hogy ne legyen holt tőke, arról ma könnyűszerrel gondoskodik az, aki kamatozó és névértéken alulra soha nem csö buzakőtvényt vesz.
A buzakötvény en való tartaléko-
lásról, az átmenetgazdálkodásnak esetleg hosszú hónapokig tartó idejére való gondos felkészülésről sok szó esik ma foglalkozási ágra való különbség nélkül az emberek között. És sok megfontolásra érdemes véleményt van módunkban hallani. Igy például egy jó és tehetős gazdáét jegyezzük fel. . Ezt a gazdát megkérdezte valaki ilyenformán:
\'¦t-t Mondja, gazd\'uram, miért vá- 1 sárolt maga buzakőtvényt, hiszen búzája mindég volt, van is, lesz is, ha valamire szüksége van, elad annyi búzát, amennyinek árából megveheti.
A gazda így válaszolt:
— Hát ez igaz, búzám mindig lesz, a buzakötvényben azonban olyan búzát raktároztam el, amely-
/arosi mozgó Szombattól __,__ keddig
Január
I5től 13 ig
Kirobbanó siker I
Ab évad legmulatságosabb magyar filmje
ARANYPÁVA
Vildghiradő. Részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
Előadások kezdete: ?4, f6 és +8 órakor.
1944. január 17
ZALAI KÖZLÖNY
nek métermázsankénti ára -10 pengőn alul nem szállhat le. Vagyis legalább olya értéktl marad, amilyen értékben vásároltam. Ölvén mázsa buzn árán vettem kétezenpengős buzakotvényt. Ha ezt az ötven mázsa búzát a magtáramban természetben raktároztam Volna el a háború utáni átmenetgazdálkodásl időre, nem lennék biztos abban, vájjon egy szép napon nem fog-e nz igy tartalékolt bu/alöke kétezer pengő helyett csak ezerötszázat, vagy ezret érni. fis ebben az esetben nem ötven mázsa bnzát kellene eladnom, hogy például gazdaságomba elegendő műtrágyát vegyek, hanem hetvenöt vagy éppen száz métermázsát. De, mert búzámat kötvénybe fektettem és nem búzát adok kl természetben, hanem kötvény árán vásáro)pk, megszerzem a sztjkfleges műtrágyát azon a tartalékolt- pénzen, Ami ötven mázsa huza mai ára. Ezért vettem buzakotvényt! És nem veszíthetek, hanem csak nyerhetek rajta!
Hogy. ennek a gazdának Igaza van, azt ceruzával és papirossal a kezünkben mindnyájan és könnyen megállapíthatjuk. (s)
, Urlüányok M ária kong regác lójának előadása
hwlics oslot* rendezeti vasárnap ii\' luigA\'kun\'ízaaí llrloánvok Mária Kiiiigrogációja a* Kai. Legényegylet niigytíirmólwti !1 közönség nagyszámú léazvéUikr molkstt 1\'. Labanc/ Medárd prézes fŐrendokésóvol éw irány Hasával, az Ildikó mirkész^ esiui! kis lúgjainak tovókony közm-m.ÜKÖtlósévol. Nagyon sokan voltak tilt a katolikus táborból. Öröm volt nézni u meghitt, nagy katolikus családot. A bejáratnál Harsány i Kiu« orofokia és Huhlögl llö*siko plőljároségi tag\' fogadta nagy sze-reUilmméltósággal táhorkaráviil a vendégükéi, akiknek sorúiban ott láttuk szép számmal a |Ujwúg0t is kt\'priaolvo. 1\'. .Labancz próaos bevezető bosz<xléU»n utalt a hotük frontján dtiló harcra, az egyik Krísz ¦ luw\'iii harcol, küzd, fárad, a másik a destrukciói terjeszti,\' mérgezi a lelkokot, kiöli az érKŐst a^magasabb esjunényiHégórt. A koroszUiny ¦ magyar jövőt szolgálja az, uki a keresztény magyar-sajtot pártolja. Itt rámiibi-toti a magyur foroneps hitbtizgalmi sajté missziójára és, unnak támogatását ajánlotta a hívók figyelmébe. Kunok jegyében folytatódott a-műsor többi része. Kndrődy Anna kon-uroganista Hzathmáry: »Magyar könyve című versét szavalta Ikiiiső átérzéssel. Malmos Irma .swrkcea-lotte aSzenl Antal hirnölaw cimü jelenőt következett ezután\', wnibon Vacsora Mária, Eákboly Györgyi, Morandini Tamás, Menyhárt kis-caerkőflzok joleflkodtok. Zeifkovics Airi BlaskŐ; »Kősz1kla« cimü versét adu elő kedvesen. Rzokűroa Irma szerzeményét, »KAOH7j« o, monológját Hzokores Magdiit* adU elő leikas líördülélumvHéggoI. Csorkész leányok negédes táncát .Horváth Anny és Kraicsovics f.vi lojlették Gálosy Ha-faolla lendülnlos zongörakíséroto mol lett. Malmos Irma saját szorzomó-nvü »Máradj velem, Tíram!« cimü vontét .adta elő finom előad ókészség-tcol. P. Tóth Kde: »Köszönöm, I\'ram« cimü kólteménvét sok köz-vi>i.l«.n^>(r,,i Kosa lOrzHikn szavlilta. Oálosy Rafaella több zongoraszámót adott\'oló rutinos toohnikával. Majd Ülaskó Mária: »Elvarázflölt kastély*
vunü ifjúsági színdarabot játszották. Minden szereplő holyos volt éflsdo-reknsan kitett magáért. Kaptak is sok tapsot.
Bemondé szerepét Bzekorea Magdim töltötto lw .elővon színnel, a táncot Brónyat Teréz, a töbhi részt Ingái\' Kató, Hajnal Margitka és
Görög Annus tanította be sok fáradozással.
V. LuhttlKsfi Medárd prózes, nr, Urloányok Kongregációja, nemkülönben" Ildikóéit meglőhetnek olö-gedvo munkájúkkal, mert\'rajta kérésztől egy magasabb eszmét szolgálták.
Árpádházi Szent Margit
A püspöki kar pdszlórlcvele íulia hírül a magyar kaiulikus •,:ii\'öknek én az egész Magyann-szagnak, hogy amire a; egén: magyar nemzet közel kétszáz c$&cn7 d&n kere.KZlii1 epedve várakozott, Xll. l\'ius )Ai\\>a július \'4-i-án jóeá-. hagyta a szertartások szent kou-\\gri\'gáriájáiiak azt nz e.lóterjaszté- " wi, hogy magyarországi lioldog Margit a szentek sarába iktnssék. Magi/arország minden magyarja baldog áhítattal fogalja e.zl a htrl iiinzen a szent királgláng a\'akja egyike a magyar história leijra-\'/yof/óbh nővszményrinek. Királynő lehetett volna és a Nyulak szigetén alázatosszívvel c.itgelntc*k<\'-detl az isteni parancsnak, ap«i-gálta a szegényeket, az elesette-¦\'kel. Tökél/h*\'volt az State, az inteni- (4m»triHcUfbc mMt feltétlen bizalom1 an. Is/cn és felebarát ii/az szeret í */»«», királyi atyjának és testvért Ü\'/jának arszápmeiilö kihékH\'fisét a betegek mrggyó-gyitáátiav hatollak felttimntztá-sá\'id-i és i-n •¦\'¦>,¦ csodáklmn.
A "ia> I \'\'>>rus időkben, amikor
oly nagy szükség van a\' magyar
szt-reteAre, az .-gyrneket, lársa-d (dm i osztály oka t egybeka pexoló inteni és \'krisztusi erőre, a íiuigyttr nép valósággal isteni jelnek tekinti d kétszáz év után megtörtént szentiéamtást. Talán Szent Mar- ¦ gil csodája-volt, hogy a talárdulás után Magyarország oly hamar "épült\' njjá és foglalta el helyét ismét az európai nagyhatalmak közölt.
Az alázatos magyar szivek azért kön görög nek. hogy Hze.ii-\' Margit n Nyulak szigetének fehér királyi szentje őrizze mea a: Ar/tád királyok magyar népét most. is, amidőn égy. a talár járóinál in nagyobb veszedelem orkánja kavarog Magyarország ha\'ár-iinnk közelében.
f/a nmek a nemzetn.-k társadalma követni ludfa ftzrnt Margit péhlá\'á\',* megi/róMl mí\'ltú lenni hoz\'\'A Isten félelmében. szerény-ségbílt. igi\'iu/trtfínségbcn és a sze-r\'rtr\' tiuakor\'áiáhan akkora szent kin\'d i\'ány hófehér lil\'tamkezc meg ¦fnoi\' védeni és, meg fogja\'tártain ezt n nemzetet.
ht Ipari leraelés stbt nm átaoiutt ma*ns szlüfiialra Melle sok nfeer óletszlnvoialál
Hibortt után 100 millió pemtft kell előteremteni az Ipari gazdálkodás részére
lejátszódon ós amely sok száz-millió ttnber< életviszonyai! soha no 11 árftimdolt mágus színvonalra emelte.
Jelenleg ötezer gyári üzem dolgozik Magyarországon. — fejezte l>e fejtegetéseit Knob vezérigazgató, amelyből 1100 részvénytársasági formában működik. Tagadhatatlan, hogy e hllo\'szérvezctck crőtoljos lámo-galá-sa nélkül elképzelhe,ellen leli volna a magyar ipar nj ágazatának kiépítése. Ha a most folyó háború \'.Végetér, |>ó-tolndi kell a háború alatl felemésztődött ipari tökét, maiit ahogy pótlásra szorulnak a háború alalt elmarad! telujílások ÓS modernizálások.. Ugyancsak jelentékeny tőkére lesz szükség a hazatért országterületek iparosítása során. Végeredményben 1800 millió pengőt kell majd előtcremitcni az ipargazdálkodás érdekében. K feladatok megoldása során döntő szerep vár a magyar hitelszervezőire, amelynek kapcsolatai az iparral szükségképpen még szorosabbra fonódbak majd1.
A Magyar Vidéki Sajlólndó-sitö budapesti jehmlése szerint feltűnően érdekes előadási Inptot! (h*. Knob Sándor, a Gyáriparosok Országos Szövetségének nagynevű vezérigazgatója, a magyar hitel szervezel ős nz ipari termelés kapcsolatáról. ~ Hangsúlyozta, hogy az erőteljes hi lel szervez el elengedhetetlen ^előfeltétele az iparfejlődésnek, hiszen minden, ny munkahely beállítása az ipar számára incg-fclelő nagyságú tökehövilésl igényel. Bornemissza Géza "iparügyi miniszter szerint a magyar iparban egyetlen uj munkahely létesítése, jelenleg 8-9000 pengő UJ tőke befektetését kívánja meg és ez nz összeg a tőkeinlenziv Iparágakban egészen 110.000 pengőig emelkedik. Sok -túlzó, és téves kritika hangzott el amiatt, hogy a banktőke érdekeltséget vállalt az ipari finanszírozás terén. Aui ne feledjük, hogy szerte a világon, de Magyarországon is a hile-lszervezct és az ipari termelés kapcsolatai nélkül elképzelhetetlen lelt volna az a nagyvonalú ipari fejlődés, amely az elmúlt évtizedekben
HÍR EK
NAPIRMND :
Bjjeli gyégyeaoEtiri ügyeM:: Ha
az igazság gyógyszertár Fó-ut is.
Kiskauizsán as ottani gyógyssee-tur állandó ügyeletéé szolgalatot tari.
Naptár, január 17. Ilílfó. Rom. kat. Antal ap. - Protestáns Antal.
A buza a magyar „ÉLET",
A IjO\'/ii\' OJIDO nyitvu .an raggaj 7 órától eete 6 öemi;. i Hot,fé, agenta péntek délután és koddeu esaaa nap nékiiek.) Telefon: ftftO.
het bmákoivényt veszel,
életbiztosítást kötsz.
— (A hliegységér.t)i
Holnap, január 18-tól kozdvo január 25-ig mindkét kanizsai pléhá-nin-templombiin délután ö árakor a bitogyaegérí is tartanak könyörgést.
— (Elhalasztódon liovszky kápvIseléNagykanlzsára jövetele)
Mogirtuk, hogy a MRP |Wutvozo-tősi\':gi ülétk\'-n hejolontették llovHzkv János országgyűlési képvisel ónok 2Ő-ára való Kanizsára jövetelél. Most illotékos helyről értesik-nok, hogy liovszky képviselőnek január 28-r\'n torvoKotl loiővetólo loiinmr eUjéro oíluilasztódott. .- (E\'j-gyzéstk)
Horváth Klárikat oljogyozt« Jáaa Gyula zi\'iszlós. (Minden külön értesítés helyolt.) . . •" (:)
Berlin Margitot eljegyezte dr. Kollai Miklós m. kír. B. rendőrfogal-mnzó. (Minden külön értesítés Iie-lyelt.) : (:)
Bzakácsics Margit és Jakab Jóvaof iegvesek. (Mindfm kíllön érU-sltéa bolyéit-) (:>
— (Nagykanizsaiak a MOVE közgyűlésén)
A MOVE országos jubiláris kon-grefszusán a nagykajiiüsai MOVI\'] feesopoH részéről Sármány Antal, Háfián KOronc, Horváth (lyula é« Popovi.ts Lajos vezetőségi tagok vet-tok részt.
— (A Magyar Nemzeti Bank melléhhelyet létesített Csáktornyán) : • \' •
A Magyar Neirtzotí Biuik\' ünlot-vozelÖHÓg\\> a nagykanizsai korüliflte tartozó Csáktornyán va a szombat-bolvi korOletbe tartozó Murnasom-batban meUékholyot létosiU»tt.
— (Pályázat zalai állásokra)
A belügyminisztor 15 napi hatér-idŐvel a nagylongyeli kórjegyaói Al-Taara, az alispán a damásai ltörjogy-zŐBŐgi írnoki, az orlaházai körjegyzé a kisszigoti körbábai állásra, február 16-i baláridővol pt\'dyázatot irt ki.
— Vásárt hír)
A nomosvidi 1044\' január 32-Íkl országos állatr-ásár zárlat miatt nona lesz megtartva. (:)
— (Általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadónak 1044. évi kivetése)
A m. kír. pénzügyigazgatőfléfcnak az 1944. évro szóló általános kereseti-, valamint a jöYodolom- ós vágyói ladólievallások beadására vonatkozó fölhívására á bevallást február végéig koll benyújtani a városi adóhivatalnál. Illetve az adózó lakóhelye szerinti községi elöljáróságnál. Azok az adózók, akiknek a inult évi általános kereseti .adóalapja « 10.000 pengőt; a jövodoloma<lö alapja- rtsún-tón a 10.000 pengőt, vagyonadó alapja a 200.000 pengőt még nem haladja és az 1043. évro megállapított altalános korösOti, jövdolom, vagy vagyonadót, jövedelmi és vu-gyoní viszonyaikhoz képt^t soknak tartják, csak folyó évi január 31. naj-jáig kérholik* szabályszerű ndó-hevnllás benyújtása molieU « folvő évi általános kereseti adójuknak, ilio tŐlog a . jövodolom- és vag>*ontMló-
/,A1.A1 KÖZLÖNY
1944, jajmár 17
jaknak uj kivotéa utján való moe-í\'illajjiliiHiU. A január .Ht. napja után
[lenyújtott kóralmokot tárgyalás alá>
nőin\' veszik.- A fi,rimui(lHH it kit\'-, adi\'iliivnfiiln,\'.\'. nytijtuunYi bo, I in vallási nyomtatvány n várnai adóhivatalnál, illotvn kűzHí\',«..,)iliiíii n j^yíiói hivatalául szoroxlioto bo. — (Tojás, mint orvosi
honorárium)
Az egyik alföldi városban történt, hogy orvost hívtak a gazda íoloaógé-boji. Az orvos homiráriuink.\'nl 20 tójául kárt, u gmadaassxony ki is íisotlo, a gazda axohban foljolontoUo az Orvost árdrágttásért. A?. usaora< bíróság olötl n gazda hangoxtntta, hogy ugyanazon a hapöri 1.20 pon-gOCfl adta ol a tojáa darabját, igy 24 jX\'tigot íizotott ii honoráriumért. A biro megállapította, hogy 20 tojtÍH .hatósági ára fi pengő, Így árdragifna mm törtónt, el|onbqn az ügyén/, rudat omolt a gasda ollón 6s saját vallomása alapján 200 ponifórn Ítélték a/. 1.20-as tojúu mintt.
Földet kapnak a VIII osztályos elem! Iskolák
Érdekes és nagyjelentőségű leiratot kaptak a belügyminisztertől n törvényhatóságok clsÖ tisztviselői. A leiratban foglalkozik a belügyminiszter a nyolc, osztályos elemi iskolák rendeltetésének megfelelő gyakorlati •\'•kltttás végrehajtásának kérdésével. A törvény érielmében a nyolcosztályos elemi iakolu két utolsó évében kifejezetten a gyakorlati oktafason van a hangsúly, mégpedig aVidéken n mezőgazdasági tudnivalók megismertetése a föérdek. Mindehhez feltétlenül szükséges mezőgazdasági müvelésre alkalmas loldterülei. A területekről az iskola közületének kell gnndos-kodniu az iskolát fenntartó halósággal egyetértésben. A gondoskodás történhet akként, hogy külön\'területet jelölnek ki erre a célra, vagy pedig, uhojl gazdasági továbbképző iskola V van, az állnia használt földből kell és lehet átadni a kérdéses területet. Végül íelhivtu a belügyminiszter a fígycftntet arra is, liogy ti nyolcosztályos iskolák gyakorlati oktatását anyagi erűjükhöz mérten támogassák.
Alii-irrifliik ruélységrs fájdalommal, de Isten niegiáltoztaihatailan akaratában való atáratns megnyugvással Jelentik, hogv a forrón szeretett drága jó féij, leatvér, vöm, sógorunk illetve rokonunk
Gerencsér János
ki. klr. p. ü. fóvlgyáxá
életének 48-lk, boldog házasságának 14-ik évében homaa szenvedés uian a betegek szentségével mepcrö-itvé, vísszsadln jóságos lelkét Tcie\'iMÓ-jenek ¦ (
Drága halóttunk földi maradványát folyó hó Ifi ón, kedden délulán 3 órakor fonjuk a temető halottasházából a róm. kath. egyház szui tartása szerint beezenleltetnt és örök nyugvó-helyére kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelklOdvéérl folyó hó 18-án reggel 7 órakor lesz az alsó-templomban a Mindenhatónak bemutatva.
Nagykanizsa, 1944. január hó 16 Á Ta jo talked saladig kihűltünk áll
Anna, JómcI iciívftci; G/v. T«k*cs Andrisa* íiiyűüí^ iiöjtoral^ só|ornOI tt a
m ? z i
Áranypáva
Fordulatos1, osómányókbon gazdag a film. Rendezni megoldásai gyö-nvőrküdtotiiok, mis\' a Bsiiiéssok já~\\ téka régen volt olyan gondosan ÖM-szé válogatott.
Egy eaapásra lobbot akar ütni a film írója én lélokrajzaivnl célját ol i« éri.
Am igazi boldogságnak nincs krónikáin ,az ogyssorü, osoniönytolon, .szinte köznapi. Gbbon az állapotban kovörodik fel az egyik szereplő lolkó és niógojii u látását RsipoH világa. Monnyi ember álottrágócliája fordult 6s fordul \'még* mög a lővőbon, hogy Hzobbnok, johlmuk látják az ittmo-intloni, n meglevő ismertnél. Az. arany páva axinoivol ékesített csalóka világ sokaknak tették már tönkre
nz éleiét. Erdőmön olgondolkosní rajta, hogy u mulatók, a színházak, az orfomnok miért nyitnak ontó, mikor az omlwr már a napi munkájában elfáradt) agya kfmorfilt, Mórt számítanak1 órro/hogv a fáradt om-hor, a kimerült valódinak hiszi a noonfényos aranyfüstöt ás örök Ik>1-• dogságot lát a fontolt arcok mosolyában. Ha reggol hyitnánnk oxok az üzemek, amikor frias az omltarok íoje, dobogj\' in tolnén.-ík mcir any-nyira a tág un termők, A film fó-Hzeroplújo íh olindul a fostott világ után, hogy hamarosan esnlodjon, Rzoronosáro van visszatérés van megbánás é« van javulás: K«\\ ilyen kirándulásnál azt nyeri az .ímhol\', hogy\' mogbocsüli és értékeli a köznap iáé, esendőn Iml/logságot. ni -Iv-boj. gondok vannak, mogfoszil tt munka tölti bl éa h vállán ás a bo-i\'sülof alapjain épül fol.
Púgor egy nézése, egy mozdulata beásol, Igy alakítani szerepet csuk hivatottak tudnak. Sulyok Mária eziíol a RsoronéVól kicmolkodett és bizonyára magára vonta az illetékesek és a közönség íieyi\'lmét. Bzol-luv Aiico törékonv oládo lánya, Mi-hályf.v Bortóskoroakodőjo is olyan-alakítások, molyok túlnőttek a megszokott korotokon.
llíiszkék vagyunk a magyarthun-1 kára, u ttüigyai\' író müvéro, caak azt sajnáljuk, bogy 16 óvon aluliak tényleg nem nézhetik m»g.
m)
Nagykani»aa megyoi vároa polgérrnostorétől.
939/1M4.
Táigv Az 1944 évben Irányadó gazdasági munkabérek mcRí ,V ,i.
Hirdetmény.
Ax 5510/1943 M. II. sr. rendelet alaptan tudomásba hotom aa érdekelteknek, bogy ai 1943. évre megállapított mezőgazdasági munkabérek a< 1944. évre Is változatlanul maradnak.
Egyúttal felhívom a meiAe\'idaságt raun-kiaokst srra, bogy az 1944. övié roező-gazdasigl munkára minél előbb szerzAd|e-nck le, mert azon mesügazdaságl munkás munkahelyér, aki február t-lg le nem szerződik, hivatalosan loeják kl|etőlnl. Az Ilyen munkás teljesen cicáik attól, hogy munkahelyét maga válassza kl, mert a kormány a munkára filó hatósági és katonai kirendeléseknek a folyó évben fokozottabb ménekben kíván érvényt szerezni.
Nagykanizsa, 1944. január 12.
itt Polgármester.
tfoiytaiaa az 1 ouinifüh
A szovjet nem fogadta .el a lengyel Jegyzéket
A brit hírszolgálat jelentése szerint a Tas-irodát felhatalmazták annak a hivatalos hírnek u közlésérc, hogy a szovjet-kormány n. menekült lengyel kormány jegyzékét rj0m) fogadja cl tárgyalási alapul, mivel a Cerson-vonal elvetésén alapul. A válasz jegyzék, amelyet a lengyel kormány január 15-én adott át, lényegében a Corson-vonal elvetése és ügyes megkerülése a szovjet lengyel határkérdésnek.
A szovjet kormány azon a véleményen van, hogy a lengyel kormány a közvéittinlény félro-vcúsclóséjx: törekszik. Ez kflny-nyen érthető és a szovjet kormány nflm kezdhet tárgyaláso-
IhwvkaawM atafr*^ váava
\' polRirneetorétAl.
Tárgy : Burgonya vásárláaa kis feletekben.
Hirdetmény.
Akik rá vannak srorulva, vitéz Tóth Béla Sugár-uti i é* Pörzse-György Csengery-uti üzletében leg-fe\'febrv 5 kg-os tételben burgonyát vásárolhatnak.
Nagykanizsa, 1944. január 17. m Polgármeater.
f
knt egy olyan kormánnyal^ mellyel mfegszakitottn tt diplomáciai kapesojatokat, éppen ennek a kormánynak n hibájából. Mert a mostani lengyel kormány Jevék myen réj^t vélt a" németek által l\'ellárt kalyni események feltárásánál, ami an-tiszovjet propagandára vezeteti. Ez ismét azt bizonyítja, hogy a lengyel kormány nem áll hivatása magaslatán és nem szolgaija a jószomszédi viszony figyel.
FStdnngé* puBiiHoUa tt Som Juam városát
Az angol hírszolgálat, érfesi-tése szerint az argentínai San-Juanban borzalmas földrengés" ptisztitottu cl a várost. 21 óra 50 perckor kezdődtek a földlökések és 55 percig tartottak. Magtik a földlökések egy-egy percig tartottuk. A város ösz-szes épületei romokban hevernek, az utcákoiV nagy repedések tátonganak. Szerencsére a íaklanyákat nrtgyohb. csapás nem érte és igy n katonaság rögtön első segélyben részesíthette a titkosságot^.. .. .
Nagykaniaa* megyoi varos polgármes terétől.
937/1944.
Títgy: A« orsaággvBIÍs! képvfaelí-vílaaitók névjegyzékének kitgajllSía.
Hirdetmény.
KOxhhré iMzém, hogy az 1938: XIX. t.-c. 225. §. 7. bek., valamint a 372900/ 1940. B. M. rendelet éltelmében a tOtvény 33 fi-ábaa Inglalt rendelkezéaektól eltérően az 1944. évben Is kiigazítás utján kelt elflkeurltem cs országgyűlési képvl-selfiválasztók névjegyzékéi.
Az oriaággvfliéai képviselÖválaazlók 1944. évi névjegy/ékébe hlvataloól kell (elvenni mindazokat, akik a választó! Jogosultság egyéb kellékelaek birtokában a kiigazítás évébea elérik a választó Jogosultság hoz megkívánt életkori. Azokat, akiknek a névjegyzékbe való felvételére bármily más elmen nyílik meg a joguk, kérétflkrc kell a netjegysékbe felvenni, bi válasitólogo-sultságuhat Igazolják. Azok, akiket a kiigazítás évében kétésUire kell felvenni a névjegysékbe, kérésüket január 3Hg ter-[einiieiik elő ntlam, ilk\'ve a v gondnoki blvalalban Rr»gÓnyf-n. Tt &z. alail.
Azokra, ahlk.a válaaztúf jogoiulliághoz megkívánt 26, lllelfileg 30 éves áletkort a kllgazllát évében érík el, azonban a név-Jegvzétnek a kllgailUs évét megelfiifien leguloljáia teriént összeálllláukor más gOzságben, llleiöicg városban laklak i Igy iij lakhelyük a névjegyzékbe való felvétel iiánt hivatalból nem íntézkedbetlk, szintén az elózA bekezdésben foglalt rendel-,keze*ek iiámadók.
A névjegyzék kiigazítására a 288.200/ 1928, B M. rendelet kiegészítve a 320.200/ 1939. B. M. rendelet I. és 2. bekezdésében loglalt rcndelkeiéaekke! nyer aikal-nutást. X.. v
Nagykanizsa, 1944. Jinuír A. im Polgármester.
DRflVnVOLGYl
VILLAMOS ARAM-_ SZOLQÁLTATÓ RT.
Ar.muimlik fl»tt»», reklamációk, hlb.l.l.nti.ak, BMkoiorü <>)vi)<go.ilá. minden villáma, ktrdé.b.r. riél.lAtt 8-<M *Umtém 18 éréig.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejlhetetlen dréga Jó férjem. Illelve édesapánk temetésén résztveitek, koszorúkkal eihntrrmztak és mély fájdalmunkat finyliileni ;.zlvesok voltak, eauton mondunk bálás köszönetet,
Öst. Hoslkár Ttacóné
ób oyormokol.
APRÓHIRDETÉSEK.
AixAs
TanMoüak flut iSMtill felvessek. Kaulmami Károly r^gykeitaketM., Pë-ul 4, udwbtn. _ IM
adÜ-vétei.
Elméé 250 es D. K. W. móló mtor-Itsr.hpár QQe/o-os guüllkkM. létéé km>t Jutott, prlum ill.pott»D. Erdekiednl a Zalai KOitónyníl. 1«
•>i>tort<.r.l.p.r«l> eladók. SutaeK-
utca 4. Kcfegyir-adrar, Varga u.emv^elö.
Egy lókarban lavi nói m>rraV(*pí al-
adó. Clginy tt. 12fa., Klakanliaa. {"»
VsrroB.r>.tt, bármilyen roaaa all.Wt-ban la, klIIOn (elttóríiil Tag, állvínyl va-azek. Ilonát mfluer6*z. 171
hAz és ingatlan
K.r.a.k a kóiell hegyan kUebriKÓló-birtokot bérbe, plncítal. Clmtkal wtlarl: Garaxon Bstorrualoa Nagykaalaaa, PcVat 7.
zjkuu aSzi-oav
r^SLtVlRíll NAVrutr».
aucun. :. Miatia.»,,! n T. taana.aau.-, raJaU. kl.dó: lalal rUra«>. NyoBMtott i a ,aaia.i<».|i ». T. MaftVaMaa**
. ay&aájáau KaayUUtw. lrtrN.at.H teJeJ i lalal I1.M.I
reluit:
(la:.
BeadfOkMat:
Tábori pos\'a:
84
¦ évi., 13. sz.
Nagykanizsa, 1944. január 18. kedd
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPI LA!
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-ut .í. szám. Sierkeaztfieéni én kiadóhivatal! teleion 78. sz. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesütő: Barbarita Lajos
Flóllzet*,! «Fa: eiry hónapra « pi-ncó 30fllt«r, negyedévre 12 penco 40 rlllér, !u tX\'vpfi minmvhétkfcinap 161111.. */.íimltat(m SOr^y,
London cáfolja a német-angol különbekéről terjesztett híreket
A németek: két ellenséges lövészeíredet teljesen felmorzsoltak — A Japánok sikeres harcai Rabai.lt szigetén Churchill hazaérkezett Afrikából — Naranososládákban időziteit bombákat szállítottak Angliába
Rendkívül heves harcok fejlődtek kl a keresi szakaszon
Stockholm, január 18 Az angol alsóház rŐTidoson újra *ssz©ül. Ak alsóház tagjai arru ezá-mitaiiak, hogy Churchill nagy bo-száiuolöt mond a háborús helyzetről. A minÍBstorolnöknok betegsége kövolkoztébon nom volt módjában a kairói ós a tohoráni ériokozlotokról személyesen boBzámoInl. Arm ín «zámítanak politikai körökben, hogy ax alBóház logközolobbi ülésén Kdön külügyminiszter jelentést tesz a km-Syo\\ szovjet ügyről.
Némot páncólo* alakulatok tat-lycs behatoltak a vörösök állásaiba
* Zürich, januái) 10 Kvójci jnlontóaok beszámoltak V.isonhowor Londonba érkozésóról. Bbbon annak igazolását látjnk, hogy az ourópai etózónléa olókészülotoi hofojezéshbz kó/.oiodnek. A» ameri-kni fópitrancsnokon kívül mindon fonlosahh parancBnok mar a helyén ran. lOisonnóirVor ma órtokozlntot tur-tott u szóvetségefl paraircBnokokkal, molyen az angol tongo\'részoti hirn-tal !b képvínéltotto magát, majd Montgomery lábornok jolontráét fo-gadta.
A - koloti arcvonal doli szakaszán a szovjet esapalok Korcstól fazak-koletfcv fol akarták göngyölíteni a némot állásokat, do-a-német csapotok »edokozeso és el Um ü\'un ad usai megakadályozták az oroszok próbálkozásait. Súlyos és rendkívül hevea harcok fojtod tok ki. Az oroszok egy helyen tizenkétszer rohamozták meg a némot vonalakat. Knnok nz arcvonalnak ngy másik bolyén sikorűlt a szovjetnek betörni, ríó a bovotott némot tartalékok olrofcoszollék. Kri-vitjrognál több páncélos alakulatot vetett a szovjet harcba,- hogy egy keskeny szakaszon megkísérelje a
döntő* áttörést. Eredményt most sem érlek el. Omántól észaKkolótroés Bordicsev vidékén német ptacélos Alakulatok mélyon behatoltak a szov-jot állásokba. Kát lovészezredot any-nyrra felmorzsoltak, hogy abból rs:ik néhány fogoly maradt meg. Itesizá-lól nyugatra lovó területen uj súlypont alakult ki. A szovjot itt is körötte <uj mÓdazerét, hogy ombor éa anyaf? fölényével érjon ol eredményt. Sikerült átmenetileg holyi betörést oWnio, de a német tartalékok a nap folyamán felmorzsollak a támadókat.
á leningrádi arcvonalon roiirlkivill hoyos karcok folynak
Vííobszknól a szovjotnok sikerült némi tompot nyorni, do a német védelmi rendszer mélységébe a támadás hamar összeomlott. Az északi szakaszon ,;i neveli\'és :t leningrádi arcvonalon rendkívül heves harcok folynak.. A szovjet csajmtok lövész kötelékek és pjCncéloB csapatokkal -támadnak. Az Union-tótól északra
szintén súlyos- harcokra kor-ült sor. Itt hét lovashadosztályI indítottuk küzdelembe az oroszok. A több óráig tartó kemény küzdelenibou sikiirült támadásukat elhárítani. Áttörést néni is tudtak kikényszeríteni, londülotös előretörésük csupán csekély torülot-nyorcséget ért ol. ¦ A dél olasz front harcai
A dólolaszországi arcvonalról némot részről a kövotkozőkot jelentik: A Öarigliano folyó és a hogy között lovó arcvonal ezakaszon tovább csökkent a JtSrci tórékonység. Clarck táíwrnok kötelőkoi toraap csak földerítő\' és robnm tevékenys\'-gre^zo-rílkozlak és az áttörés meghiúsítása
(NTIi Franck főkormányzó a len gvol lakossághoz kiáltványt jntézott, moly szerint a keletről fonyogotő ressély minden embert kell, hogy talpra\' úllitson.. A fölhívás után a lengyel lakosság minden rétegéből érkoztok levelek, amelyek elismerik.
útán a Cassiuoi \'megrövidített ós sűrített néjnet állások olótt vannak. Rión a terülelon kisebb torülelnvo-reségek nem hofolyásolják a ha\'roi tevékenységei Az Adria partján a 8. hadsereg helyi támadásai a birodalmi \'csapatok átcsoportosító lové-konységét igyekezett sikertelenül 1 megzavarni.
A lengyel nép maga akar dftmen! sorsáról
hogy nom u moszkvai lengyel kormány, vagy a londoni monokült kor-itiány képviseli jogaikat. $orsukrél ók döntonok. A Juligyol sajtó megkezdte ezeknek a Inveloknok tolje« terjodolméjtwn való közlését. A szövetségesek kufmérgezése Berlin, január 18 i származó jolontéseket közölnek arról, A némot külügyi hivatal mai saj- hiw Némotország rajtaütésre ké-"ynrtokojilotén hivatalos közleményt | ss.ül Üiíanyolország é> Portugália ¦flott ki. A svéd lapok Iyondonból I ollón. Lzok u jolentésok mondják
Berlinben nem felölnek nung a valóságnak én azt csak bizonyos stéd liipok gerjesztik. Aa ogéa*,,aji-gol. amerikai kia/:rlet sírra, hogy
egyonétlenaéget asiteen Németnnísaf és az Ibériai államok között.
Narancsok helyett időzített bombákat szállítanak
Zürich, január 1E A mudridí brit nagykövet közölte a \'Spanyol kormánnyal, hogy ax angol kereskedelmi forgalomban megismétlődés osetől) sulyos kövolknz-méhyokkol járhat az, hogy a narancs szállítmányok ládáiban idóxitott bem bakát szállítanak Angliába. A nagykövet azt is hangsúlyozza, hogy, n legszigorúbb rendszabályok alkalmazását kívánja a bűnösökkel HUimhoiij Az angol kormány megvárja a nagykövet jolontését, miolött végleges lépési tenne,
„ás európai Jövőbeni arcvonal bllátáiai"
TAtttzahon, január M< Churchill angol mÍniszUirolli\'>kt aki Francm-Marokkó kis városában, Muraközben toljoson meggyógyult, a jövő hőt végón érkezik honoonlia, (\'hurchill találkezott itt I)o Oaullo tábornokkal. A Times ozt á találkozást szigorúan gyakorlati találko/,:is-uak novozí. Clmrcbill és De (latillo DlOffUOSxélték azokat a kérdés,-k.il, nielyek azegyesült m^mzisUik együtt-müködéséro vonatkoznak. lOhhe/. m kérdéshoz hozzátartozik a francia csapatok fölhasználása Kurói>a el-özönlésénél, az ídeiglenoB francia kormány létesitéae partraszálltVa, után és az a )>er, molyet l Afrikában Klandip és társai pilon moginditOttak. (Iburchill I\'Iísenho-wor ós Montgomory táhornokktd -a birok szerint - ¦ megljeszélte az európai jövőbeni arcvonal kilátésait,
London cá\'olja a ném^t-angol külőuboko híreit
lJondonban,on\'dyoBen é* nyomaté? leosnn cáfolják a moszkvai Pravdának a- némot—angol béketárgyalások ról terjesztett hirét, mory «z<n;int Rihuontrop német külügyminiszter rövid idővol ezelőtt az ibériai-part egyik kis holységébon két angol vozotő. férfival a némot -angol ltokéról társait. A moazkvat Pravda ezt a liirt ^Kairói hirosztoléwk« cim alatt jugoszláv és görög források alapján közölte január 12-én.
PoiylntnB a 4. imIkIod.
Fizet a gazda...
Irta : Kelemon Forano
A gazdanágí élei eseményei-ncK krónikása, a világháboríii klegfeszilfí iagahnai között, örón.lDQlel állapit meg egy olyan örveq^tes tényl. mely ugyan hón;í|>ok ölű nem jeleni máv meglepetésig de önwugáhan ennek dacára is unnál jelontösóíf-tejjesebb, ncvcze.teson «7,1, hogy ;i itingyar gazda egyre sürüblyen jelentkezik n-bankok pénKlárai előli, iiogy adósságai! teljesen, vissziifizesse. Fizet a gíijafaj-;.
li\'/. !1 té.nj\' azt jelenti, hogy az a magyar gozdntársVidalom,, mely u hanmíínoes évek agrárkrízisének k&vetkoinnénycké|v-pen már-tmtár a legsúlyosabb válsággal küzdött s portájn\' f(? lelt egyre sűrűbben szelniI\'meg n baljóslatú dobpergés ne-mesökl lií.etőképes lett ..ujru, hanem\' n; liálKinis konjunktúra sógitségé--vel óvlizerfek óla huzórlŐ fájdíil-tiuis í*rnjlökü ndósságíiil lelje~s egésxélx\'ii is le.lórleszlení képes.
A\'inagyur föld újra megindul a "lehermenUís C-lojiok felé, nmelyek nz clstí világháb\'oni után m\'itjfJn.ctm; teljesen megtisz-lultjvk, hogy anillarí égésken i"ö-vid idn alatt ísmél megléllod^k a biiuktarlozások renyegelö^nil-
liÓÍVUl.
\' Mosi, hogy Fortuna istennő kegye megint :i kérges" lenyerü gnzdn sorsa felé száll, jó lesz vissza gondolni azokra i»..terhes időkre, n int kor n míngyur föfd ^rhTilo.s imádói vérük verejtékével .kereslek .meg azokat, o1 pengOkels^ nudyek n larlozás K,i<i.iul;iinnk rendézéséro szükségesek volbtk. * -
Milyoit önnegl;ig:idú.sá"íi, mily jifizkéUkus takurékosságra s . mennyi, megftíszitel I muiiká r;i volt szükség, hogy a kétsógbe-cjlŐ gyorsasággal.,ismétlötfö búrom havi megb<>s<i/,;ibbilások súlyos kamatai .bíztosilva U*-gyene.k. S mennyi faMalofrv*-sokszor bizonyos megíilázotlsúg rejlett. uzo.kUan |> leyelekbtm, amelyek a .kiírnotok fizetéso helyett, türelmi időkért könyörgg-leX Mevt tií\'ip kclkim\'es dolog lípiífi fizetni. Kissé cinikus szóbeszéd szerint nálunk nz ur nemi, fizet-. .A ,r/ilu egyszerű népe nzonbun innidig jó .fJtzctŐ voll addig amiß"U\'helte. Wert könnyű ám annak beesujetcs-nek, "jófizctÖnek lennie, aki teheti, de akji minden erőfes^itése. melletI sitin boldogul, ak-\'inck • állatja entilil, gubonájáJi^k Ár-tékc nincs, bizony keseryos önváddal szemléli a. ftankbfrl j\'ölt felsz/diló leveleket, nielyek
zalai közlöny
1ÍM4. január IS
ujabb és ujabb fizetést kérnek. . S a tnugydr mezőgazdaság kialakulása olu és ideje alatt, hányszor kerüllek jobbsorsra érdemes kisgazdák, de maga az egész mezőgazdaság önhibáján kívül olyan helyzetije, hogy Valiul ( köleJezettsegeinek a legjobb igyekezel mellett stótn -tehettek, eleget.
A magyar, agrárterfliiolós évszázadok óta súlyos megpróbáltatásokon ment Keresztül. Maga a másfélszázados túrok nusgs állás valósággal a tönk szélérc jutlatla a gazdákat. A napóleoni \'háború után egész Kurópában s igy nálunk is pusztító világválság jelentkezett, amelyenk kővelküZtében a búzaárak fokozatosan leestek s ezzel együtt az egész termelés válságba jutott.
Az, 1811. évi devalváció, a szabadságharc eseményei, az 1873. évi krach mind, mind ujabb és ujabb megpróbál Intá-sokal hoztak a magyar agrártársadalomnak, mely,azonban a legválságosabb időkben is ipar-. kódolt eleget tenni kötelezettségeinek. Csak szórványosan tudunk olyan esetekről, amikor a magyar gazda tudatosan ncim, fizetett volna hitelezőjének. Még a legádá zab IX bankói lenes demagógia sem tust a szélesebb rétegekben\' mcgffligalin a -Hitel szentségén . mapuló hagyományos adósmoráll.
A legnagyobb elismerés illeli meg tehát a.magyar adós gazdái s hu jó viszonyát hitelezőjével szemben az utóbbi tiz évben nem sikerült fenntartania, az kizárólag a gnzdavédeJmi intézkedéseknek volt tulajdonítandó.
Most, hogy a védettség intézménye is megszűnt* illetve jogköre már csak egy elenyészően csekély adósrétegre terjed ki s a mezőgazdnsági tertnények, állatok és ingatlanok magasabb árszintje a gazdát abba a rilka helyzetbe juttatja, hogy adósságait teljesen visszafizetheti, a bank és gazda a hagyományos sorsközösség jegyében kezet fognak egymással, ínfűit két jó barát s biznlomlmal tekintenek a jövőbe, nmikor uj feladatok bizonyára uj kapcsolatokat fognak létesiteni nkél érdekelt fél között.
Addig pedig őrömlmel üdvözlünk a pénztárak előtt minden visszafizető gazdát, bár ezekben o kölesönökben kihelyezéseink egy jelentékeny és értékes része szűnik meg, mert meggyőződésünk, hogy csak a tehermentes magyar föld lesz képes megküzdeni azokkal a nagy feladatokkal, melyek a háború után erre az országra várnak.
Bárhogy alakuljon is a; háború sorsa, a magyar sorsnak mindig a magyar föld lesz a hordozója. Emeljük le tehát vál-\' Iáiról az őst terheket, melyek alatt évszázadokig roskadozott, szabadítsuk fel minden adósságtól, hogy magnbizó bittel és büszke önbizalomkníal végezze történelmi szerepét a saját és nemzete érdekében.
Örüljünk annak/hogy végre fizet a gazda 1 * \' S bízzunk benne, hogy a. háború végére-csakugyan megtestesül a pénzügyminiszter szegedi < álma: . ,
\' — Tehermentes lesz az egész magyar föld, mire elhallgatnak ez ágyuk...
Az Ipartesteteknek alios jogok nj munkabéreket megailapitaul
Az Iparügyi mintatér leirata a rögzlleii munkabérek megvéltozUtasírAI
¦Ügyes ifi.ü i szakaiákban a mun-knaok részéről ujabban olyan kiván-ságok morülnok fol, hogy az iparlos-lüloti szkaoaztályok tt saját hatáskö-iűkon belül emeljék fol a tnunka-Ih\'irokol. Több ilyon irányú konkrét kérehiid terjesztetlek az ogyos ipar-testületek szakosztályainak vuzolór* uló. Esek viszont nem ónuzlék nuiim-kut hivatottaknak a döntésre és őzért a kérclmokot feltorjos/.uuiók az iparügyi minisKlorlioa,
Hornom isza (ióza ÍiK»rüiryÍ miniuz-lor most loiráthan válaszolt az ilyen irányú kórohnokro. A tninisztori lo-irat inindonokolótt megül lapítja, hofrv a mait évben kiadott rendelőt t\'ntohui in ii fizethető munkabérek fotomoléséro \' vagy a legmagasabb l>érok megállapítására az ijiarloslü-lótok ttzakérdokoilaégei nem jogosultuk. A inínisztor inagyarúziitkőp-, pun közli njég, hogy a tnult év júliusában az Iparlostülntek Országos Köz|K>iiijúho/ intt\'zeti leiratában arra hívta fol az iparlostülcaokat, hassa-nak oda, hogy uz ugy*ogy ipart üzó
vagy egy-egy iparcsoporlhüK tartozó kézművesi párosok u kirívó aránytalanságok utktMtiléso éa u mogfoJoiiS iiuiiijüiln- rck kialakulása érdokébón egymás között léienilsoiiok niogúlla-iKxláal arra né/ve, hojry a jövőben a nájtik\'foglalkoztatott munkásoknak a 8680/10411. M. 15. Hztímu.ro.ndo-N\'Iím\'d biztosítóit loholóségok között egyaégos olvok szorult fízeasonbk munkabért, ri:tk u riiinisztar loira-lábaa arra is, hogyha az ipartestületek ugy találnált, liogy a munka-bérok valamely iparban vagy üzemben magasra ctiio lkod tok, togyonok orról előterjesztést, hogy a miniszter
szükség esetén aj^jÜÉ^pbói^ legfelsőbb
haláról megállapíthassa.
A miniszteri leiratból tehátkiM\'t-nilt, hogy .os ipartestületek nok vagy más szakmai érdekeltségeknek ninoa joguk n munkabérek uj megállapítására. Ilyen irányú javaslatot azon* imn telu\'inok az iparügyi minis/.törnek, akt a saját hatáskörében hivatott ii kérdésben tlönloiií.
a telató moUmy elkapta és a kerekek alá lökte a vasnll hordárt
Az Kimaradt egykori orosz hadifogoly halálos tragédiája
- Még az első világháborúból maradt Keszthelyen egy Balacalnkov Van/Ily nevű orwz hndtfogolv, aki azután Itt megoŐBÜit éa családot alapban. Közben mindenképpen magyarrá Igyeke-zolt vnlt07.nl 8 nevét la megraagyaroBi-lotta Balatonira. Még az a vágya la taljaaedett. hoiiy állandó éa biztos megélhetéshez-Jutott; vaautl hordir lett. S mint Ilyon mar több mint maatél év-Usede véKeate doígAt h keszthelyi A\\-lanáson éa méK kla vagyont fa gyü] tfltL
Caak egy volt a baj; ar. egykori orosz fogolyból lett Balatont Vazul vasat! hindiir nagyon rákapott az Italra, fiz ükozts a veaztétls. Szombaton eate,
amikor a 9 érAs vonat moidonyá tolatott az állomáson, a hordár taligáját talvti haladt a tiüiparok között. Mivel Balatoul Vazul öpp*n abban az állapotban volt, amelyben • az egyenes irányt és az egyensúlyt nagyon nekéz megtartani. 6 1» elvétette a lépest, a tolaté inozdtniv a v&llán&l elkapta és a kerokok at& lökte. A hordárt véresea és ttsBzotorve vt*Uék kl a mozdony alél. mely bal karJíA tétiöl kialakította és a bal tábAt bofcá felelt levágta.
A mentők azonnal bevitték a kórházba, otí- megprébaltak rajta segíteni, do hiábavaló volt minden. Balatoni Vazul »v./kori oárl katona, azután maRyar vnHiill horriiir vasárnap reggel 52 óves korában meghalt a kárházi ágyon.
MAGYAR HOitfDBI NYOMÁBA A SZQYJET-PR8HT PÓKLÁBAM
Félóra alatt tizenöttel több
a halott szörnyeteg a harGkótísi-temetőben
(Hmm;! h.ulHiiiMsitó «<0
A- IiúIhuii nyomai szanáítzél ho-vornok az orosz földökön, liongyosm topott, füstös Iwtonorődök a domb-vonulatokon, térésükbon gaz, bombáktól fölszántott liarc kocsiárkok cikk-cakkban, főnökükön az/ őszi osók felduzzadt vize, szétfohiuuiioit hidak, öshzozu/.oU házak, folégotott faluk, repülőgéproncsok, autóvázák a különösen sok-sok harokoosihulla. Dgy toküszhok ozok a páncélos ször-nyotogok, mint az ósrilági állatok mogseeiiOSodeU hullái.
Az omhorok ma niár ügyöt aom Totnok rájuk, hozzátartoznak a szürke mindennapok képoihoz. Amikor ozok a roljogo gépesodák átdübörögtök a Bztannköves orosz falukon, láttukra a szakállas muzsikok a kalapjukat is lovotték t!8 összekulcsolták a kozükot, most rájuk som néznek. Ugy hovornek ott, mintha már óvlizodoK óta itt rozsdásodnának. A mocsár murához húzza ókot, lelapultak jó mélyro az iszapba, sokszor dőrékig olmorültok. ¦
--- HarukooBi tömetek, . Igy novozík okot.
Azért la...
¦ Az ordók közötti földúton caipoaon
huznuk vúgig a kclotról beszabadult szolok. A huszárjárör fol stím volto a szólfuvt\'ist. Fütyüllek rá, ahogy a huszár szokott. KüjkMVyük nallér-ját folgynrték éa fütyörésztek. Do ¦a szoiniÍk\\Türké8zvo kémlolto az erdőt.\' ^ ,
Harmudnuifja hajszolták a Niki lin-osoportot. Az orvlövészok a mocsárba szorultak, do a Tégtolon mo-csárutveaztókbon, az iszapos talajú ósordókbon szinto románytolon volt az üldözéBük. Do azért huszár a huszár, hogy csak ugv ogykönnyon no tflródjék bolo a BÍkorlolonségbo,
— Azért is elkapjuk okot!
A nap már délutánba hajlott, a szél hovoschb lott és csipŐBobn, nyugatról felhók sodródtak. Az éjszakát a századnak ordóben. koll töltőnk;. A járőr talált is erre alkalmas helyet. Egy dombháton. Miro a nap lohukott az ég nyugati \'poromén, már készen álltak a tarka sátruk, a lovak részérő külön alkalmas hely volt, ÓRtok a rögtönzött logónységi tiizholyok, sült burgonya kollomea illata áradt szét.« hedvesszngu lh-vegóbbn.
A jókedvű huszárjárör pedig; to-
vább inni,!
Föl költött doritonio a környéket, nehogy a ködös éjszakában nz err-lüvészek rajUüssonok a századon.
Fólolmataa halottak
Kgy szük csapáson Ibkanyorodtak
;iZ . ..li\'.U\' A .a földúltál piti
huzamosán haladt. Az ut utentt\'n kilóit Páncélosok hovortok, közöttük ,101)1) T-84-oa.-
Az orosz harökOCfli-óriások. Héj így, holtukban i^ félolmotoaok t\'^ le-nyügöz(5ok. Oldalaikon olt tátongtak a nóuiot páncéltöróktöl ütött stíbho-lyok. A huszárok továbbhaladtuk. Néhálíy" kilomótornil juthattak tovább, amikor ogyszorro tüzet kaptak.
Villámgyorsan lová^édíak a nyo-rojrhfil, tüzoiö állást foíílaltak el.és vártak. Kehei semmi. Mögőttök « fák sötétedő rongotooo, olőttük alig száz métorro az út. Rs az úton oíty tucat kilőtt T-84-OB, 8emmi. setii mozdult. IV? nem sokáig tartott n eWind. A T-84-oaok hiri\'l-.ui moir-űlovonedtok. Az órit\'is harckocnikhau moghujt orvlövészek elánrtták ina/.\'u-kat. A büszárjáror aolyóazóróáa \'ttiz nlú Vetto ókot. *
Csak egy félóráig tudjak tartani ókot.
A hírvivő huszár már ott vágtatott az nlon, vissza a századhoz. Az orvlövészek érezték, hogy bin\'okha keriilnok. idejébon ki nknrták közdoni a kis huszártisoportot. l>t> a »jók(idvü huszárjáról^ remekül tartotta magát. A bolsevisták hiáhi ki-sérlotoztek\', hogy- kitörjenek a hatc-kocHÍkhót. A\'huszárok jól iiáhyzolt tüzükkel a harckocsik gyomrába űzték vissza okot.
Mint a forgatag...
Közben megérkezett a s»ázad. Mínt a forgotogí ugy jöttöké Három nap elkeseredett harci vágya lobogott Ixinniik. I,c../..\'illtak és kúszva közelitottök meg a bolsovistákat. \'I\'i-zonöt harckoosii fogtak, közre. Oép-puskúk ós golyószórók tilzúvel füstöltök a banditákat. De a vastag ráncéi falról csak ugy kopptnluk I* a lövedékek.
Az esto meg közojodott. BiotniÖk kellett. A huszárok ntlnuntávola\'urra közölilöltök inog u liaickocaikat. Kézigránátok zátwra hullott aharckíf)-csik selwzhoto rószoiro.
Ez már használt/ Félóra múlva minden .harckocsi csöndes volt.
A T-34-osok mó{*int ott maradtak egyedül yóroson, füstösön, némán. AlástKlszoV is »kivéguztók« őket.
Szabó Kámlo? stu.
Mennyi Időre terheli a oselédtartó gazdát a kórházi ápolási dij
\' A i-wiIi\'xlUiitdvjfBzdt\'ik kürúbttTi hí-zonyos oltöivsok mutatkoznak w) oae-lód után fizotondó közkórházi ápolási díj fizetésének időtartama tokinteté-ben. MobI aztán az 16ÜO/1U43 K. otri jolontó^égü döntés a különbőz* fölfogások tokintotébon rondei t»-n-iiU éa a kÖvotkozÖkOt tartalmacza: A caolódtartó\' gazdának a 6000- -1DS1. M. K. aa. rondolot 8. g-ában foglalt 80 napos közkórházi ápolási dij visolóséro vonatkozó kötöKwotl-sóko mindannyiszor újból kozdődik, valahányszor a gazdasági esőléd lő napi\' szolgálat után közkórluízi ápolásra szorul. A gazda folelősacge szomiwntjából közömbös az a körülmény, liogy a esőléd 16 napi uzolgá-lat mán olyan botogség miutt körül ujabb közkórházi ápolás alá, amaly-lyol ka|k\'solatban a gazda kotiU)baii már 80 napi ápolási költséget auog-lóritött.
Kötvényben a buza
nem veri el a légi
1h4.jam.ar is
zalai közlöny
Nagykanizsaiak a MANSZ jubiláris közgyűlésén
Minni> tartotta Budapesten a • MANSZ 25 éves fennállásának ünnepét. Kz ttlkulomböl, a távollévő dr. Kráíky Jslvánnó til-nökiisszony helyett, -Vegeié Ká-rolytié MANSZ alelnök vezetésével kisebb küldöttség UlazotJ .fel Budapestre, hogy Nugykn-, nizsa képviselőiében részi vényen az ünnepségeken. \' Délelőtt, n MANSZ-Ingok részére nz \' összes felekezetek lé\'inploinMibuii iste.nlíszlelet voít, majd- utána a Károly-kertben gyülekezés, ahol megkoszorúzták Tormuy\' Coeile szobrát. A nagykanizsai MANSZ szép szn-lagdiszes koszorujál. Nóvák Annit tanítónő helyezte el. A szo-Iwr előtt lírosehek [tudóimé az iTjusági csoport elnöke .tartott nngyhulnsu enUékbeszétlel Tor-niny Cccilyőjl \'és bu/.dilőltu u tagokat, hogy nz ö nyomdokain haladjanak továbbra is
DúlulAn u MANSZ .székházú-bnn látta vendégül n vidéki csoportokat. A .felszabmlitolt lertV letekről, különösen Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről reugo-leg asszony -jeleni meg, akik sorrá elmondták Mimiik n vidéknek gondjn-bajál és leszögezték, hogy minden Lilíiban :i - pap, jegyző és •Umiló munkájú segít a U;gtőbl>ol u magyar érzésnek és szellemnek és ezen erőket jól kell ellátni lakússiil és anyagiakkal, hogy a gondoktól mentesül) tudjanak dolgozni a hazaéri.
Másnap it InidujK\'sti városháza díszes, gyönyörűen kiyilá-giloll közgyűlést lenuélK\'ii znj-loll le n MANSZ 25 éves jubiláris közgyűlése. A lercin zsúfolásig meglelt MANSZ hölgyekkel, előkelő urakkal, vezetö személyiségekkel. Olt volt Antal István propaganda miniszter, aki élénk érdeklődéssel kisérte a gyűlés menetét, luttrédy Ilélá-né nyitotta meg a kőzgyüléíst, utalva a 25 év .előtti történtekre, ormikor n MANSZ Toifcntay Cx-cil kezdeményezésére - útjára elindult..\'
Utána Cslky .láiiosné beszélt, aki kezdettől fogva alapi ló tag volt ós u szervezőbizottság elnöke. Ö mnjdiKÍm minden vidéki kör alapításánál.személyestül közreműködött. A szervezőbizottság munkájáról részletes l>cszámolót adott.
Ezután Észak, Kelet. Dél és Nyugat nsszony-kiküldötlek hitel tettek a MANSZ-eszme és annak célkitűzései mellett.
Majd.vitéz Keresztes RLséhcr M;erencné, a belügyminiszter iieje, az Egyesült Női Tábor nevében köszöntötte á jubiláns MANSZ-ot.
Az elnóknö zárőszavaival a közgyűlés véget ért.
A. nagy nsszonytálwir sokaságii esseó.1 a közgyűlésen bizonyságot teli nvról," hogv tud és akar Tormfty Cecil szelltúvDébon s közért és a hazáért dolgozni.
Este a Nemzeti Színházban a Kaméliás hölgyei nézték meg a MANSZ tagok!
Másnap pedig elszéledtek a szélrózsa mi\'tden irányába,hogv a szürke hétköznapok munkáját folytassák, otthon, a családban és ahol ncmzetmvntő munkájuk -rá éppen szükség van.
(h. c)
A községi elöljárók továbbképző taafolyamának
záróvizsgája Nagykaalzsáa
Minap zajlott le a nagykanizsai m. klr. toll nn/aVi d;í Iskolában a Zala- ós Vaa vármegyei községi gazdasági elöljárók továbbképző tanfolyamának záróvizsgája. A tanfolyam Móeay Béla Igaz-Kató vezetése alatt két hátig tartott. Előadót voltak NovAk Zoltán vaavár-mogyoi guzdasAgl tő felügyeli, dr. Kö-veudy Viktor zalavárraegyel törvény-liritósftjíi Idallatorvoa ós a nagykanizsai télt gazdasági Ixkola tanárt kara.
A vizsgán a löldzatvelóBtlgyl miniszter kiküldötteként Elekes Imre kértl-lell gazdasági [Óle-ÜgyetÖ elnökOU- A vizsgázó 40 gazdasági elöljáró Igen komoly liiikéH/.iiitnéRrrti tett tanublzony-nA«(it, amit az elnöklő vlcaRfthlztoa oríim-mel állapított meg.
Vizsgabiztos zárószavaiban buzdl-telta a gazdasági, elöljárókat, hogy el-
méloll tudásukat Igyekezzenek a gya-karlati életben meg valóul tani. A gazdasági elöljárónak példát kell matatnia a gazdálkodásban a többi gazdának, mert csak így leaz meg a faluban a kívánt tekintélye ós tanácsainak kellé aulya.
A vizsgán megjelent Slberth OaBztáv
. 4(jj . ...
gazdasági Mfelügyelő, Fereaazy látván zalavármegyel áUfttteayóazt* egyesületi Igazgató éa az, érdekelt Járások
A nagykanizsai téli gazdasági Iskola \'mludjoíbau és Intenzivebben kap-ceolódlk be Üélnvugat mezőgazdasági életébe ós lendületes munkájával nagyon szép magyar missziót végez. Nagy nyeresége a magyar gazdasági szakoktatásnak Uócsy Béla, a kanizsai gazdasági \' takola Igaznattijd, ,akl példás tevékenységet lejt kl űrállomásán.
Eeeskaütólea fogták el a nagykanizsai bnidás lől, aki Szilveszter éjjel kifosztotta volt muakaaáéját
Valószínűleg rügtönltélö bíróság elé állítják
A Zalai Közlöny ismételten foglalkozott azzal á vakmerő botörésoa lopással, ami Szilveszter éjjolén Nagykanizsán az törzséből-lór egyik házában . törU\'n\'t. László (Liohl-maun) Hóla, n Vnlktui«-üzem tulaj-iégü lakásukból oltasz ilvosztort az egyik
donosa fel ¦ voztafí, hogy a vondéglőlíon fö!
Ie|xitésük,\' ai;u jöttökVh lalié> tál;. Az egyik lyezett ilohr
sók. Nagy volt mog-ha inaiban hazá-
nkat kifosztva találtok rény ük ben ulho-amolybőii készpénzt ékszereket, tartogattak eltűnt. A kár igen érzékenyen érintette Lászlót, mort a több mint 5000 iiengó kéazjiéiust bepzin számlájának fcifizetésére tartogatta,-inig az ékszo-rek, jobháia folesésjo úkazorói, nyak-láuea, stb. voltak. László az oihű döblxmottól magi\'ihoz térve, SzohnaJ a kilpitáiivHágra siotcit\'ós megtoLlé folji\'li-nti\'-sét az iiimorotlon, vakmerő botoré tolvaj ellen.
A rendőrség széloskörQ nyomozi\'ist inditott. Őrizetbe út veitek i>gy gya-mií! fialalonilwrt, do ennek sikerült alibit bizonyítani. Kiengedték. Minden jel arra muLatotl, hogy h letlr)s csak elvan egyem loliotott, aki a báz-beliokei éw a lakást ismeri, Kzon a nyomon elindulva, csakhamar végig vették; a dótoktivük a volt háztartási alkalmazottakat, míg egy Lenkei ltozália novü 4\'2 éves nagykanizsai lakoshoz értek, aki hat hónapig állott hászlóék szolgálatában, majd onnan kivált. Lenkei Rozáliáról csak hamar olyan adatokat szoroztok a detektivek, anuil^ek valószinüsitottók hogy jó nyomon haladnak. Mcgállu-pításl nyert, hogy lx>nkoi lióza a botörés után rövidesen eltűnt Nagykanizsáról éa Kecskemétre költözőit, aliol ogy férfi ismorőso lakik. Nyomban táviratoztak a kocskomótí rond-órw\'igre, hogy kutassák kí f/onkoi ltozália lakását és vogyék őrizotbe, A kocskoraóti rondŐrség emberei lakásán érték Ijonkoit, aki ologáns hundában, prémlioi) ug>- nézőit ki, hogy senki a világon nom tartotta voma háztartási alkalmazottnak. A dotoktívok házkutatást tartottak nála és találtak mintegy 2600 pengőt, a Lászlótél ollopolt pénzből,, valamint különböző ruíianoniüokot, amiket a loiKitt pénzen már vásárolt. Meg-állapitásl nyert, hogy Lenkéi Kocs-kométon folkoroste n\'ari férfi ismerését, llollaemler Adolfot, akinok riiliát vásárolt »a bundás no«,
Ilgv Lenkeit, mint Ilollaomlei-t Iwvilíők a «md ér kapitányságra, ahol a volt háztartási alkalmazott boval-lotta, hogy ó volt a szilveszteri éjszaka betörője. Kimondotta, hogy álkulccsal nyitotta ki a lakást ós miután tudta már korábbról, hol tartják értéküket, ogyonoaon ahhoz a Bzokrényhoz mont, -^molybon a sárga doboz volt, azt magához votte és a sötétség loplo alatt lakására illant. Senki nem votto é^ssro. Be-
vallotta még azt is, hogy öt év előtt már Nagykanizsán fogházat ült. Azelőtt Is többször volt már büntetve hasontó hüiiCBolokményokért.
Mikor a kecskomőti rendőrség minjlezokqt közölté a nagykanizaai
kapitánysi\'iggal, nyomban detektivek montuk ol a humhw nőért é» sza-relmoséért, akikot lieszállitotlak a nauvkanizaai rendőrkapitányság fogdájába. Kihallgatásuk után Lenkei Hózát egy delcktiv a holyszinro vitte ós .ull oJj\'áUzatta vele esetek menyét. I - -i .i mindent inogmutátott, \'hogyan követu* el a botőréaos-lopást. Mivel alapos a gyanú, hogy a bundás nő loikiismorotet még más htiu-oaolokniény Íb torltolhoti, a rendőrség tovább nyomoz nagykanizsai to-vókonyHégo után éa ig\\okszik ósa/x*-állitaui bünlajslromaí, Ilollaonder Adolf ¦ i ¦ }¦ ; is most bogozzák dótok livjoink.
Atiholyl a nyomozás teljesen elkészül, a rókáin indás nó é-s Hzerelmeso átkerül n kir. ügyészségre.
Tok int vo, hogy a liolön\'w Szil-vcsztei- éjjolén, tollát a légoltalmi elsötétítés alatt történj valamint Lonkoj ltozália U\'ibhszörös bünezó, azonkívül már nem mint Lásztó-\'tk alkalmazottja követte ol U^tl/it -jogászi vélemények szerint a bundás nó ügye a nagykanizsai rŐgtóni^tŐ bíróság elé kerül.
Jogászok és érdeklődé köflöUHóg ógynránt izgalommal várja a bűnügyi IjAtÓHÓL: döntését: vizsgálóbíró vagy statáríális InróaHg elé kerül-e a nagykanizsai \'liiiiioá-- nő«,
(B. fej
Egy nlliláriail tibb levelet hordott szét a magyar posta 1943-ban
Hatalaaasan nieguCvaktelett az elmúlt évben a posta forgalisia
Most, jelent ineg a \\mla érdokos statisztikáin az elmúlt év forgalmi orodményoiről. A statisztikáf nevein-Iwr végén záriák le, ugy hogy 11 hói.ap forgalmáról ml eredményt, azonban így is megállapítható, hogy a mull esztendélK-n a postai ujvö-kenységni\'k majdnem minden ágá* bari emeíl-eilés mufaflfozik, ugy (la-raliszámra, mint öss/egszerüon, Az eluiult esztendő 11 hónapjában elözé év hasonló ered inéi íyoi vei Ö8Z-szeinérve különösen nagy az emelkedés a levélpostai küubmó-nyoknél, a ixístaiiüilványoknál és a csekkIxjfizofősöknél. Amíg 1DIÜ Imn a feladni! közönséges lovelok szi\'uua 021,181.000 volt. addig 1848 novem-bor végén ez a szám már tUlhaladU az egymilliárdot és iMjntos&n ogY milliárd 072.86ft.000 darab volt. Az ajánlott leveliik száma 1042-lion 18 millió 2-PI.000, a mull évben |>edíg már 20,000,000 volt. Az érték lovelok száma 528.000-ről ő46.(XX)-ro emelkedott. Csomagot 1042-ikui 24 millió 17Ü.000 darabol, a múlt év-bon 27,450.000 darabot adtak fel. A íHÍslaulalvánvi ttefizotések száma 1942-ben |B 01\'5.000 volt. órViko |io-díg 2 milliárd 238,847.000 pengő. 1048-ban ez a szám 20,551.000 darabra és 8 milliárd 188,108.000 pengőre emelkedett. Jolentős emelkedés! mutat a posta utján közvetítőit postatakarék pénztari illetve cnekkforgalom. A befizetések száma 1042-ben 81,414.000 darab volt. öbz-szogo pe<lig 5 milliárd 05fi.377.000 pengő volt. 1043-ban az összos be-fizotésok száma 88*,037.000 darabot, összogo pedig 8 milliárd 834,200.000 pengőt tett ki. A postatakarékpénztár! kifizetések darabszáma 1042-ben 9,050.000 darab-volt, összege két milliárd 520,742.000 y, -ngó. mig 1013-ban a kifizetések száma 10 millió 820.000 darabra, illetve 8 milliárd 788,087.0O0-re emellcodett. Jolontés emelkedést mutat a táviratok száma is az 1042. évi 0,078.000.
darabbal szombon a múlt évben hót millió 080.000 táviratot adtak fel.
firdekes a telefonforgalom alakulása, A számlált helyi Íx>szé!gotéftok száma 1042-bon a hudatiesti egységes hálózalban 100,302.000 volt. mig 1013-ban 208,408.000. Az ujahlian kiadott korlátozó rondolét azonlwn már\' érezlelí hatását, meri amig
1012 no\'voinlieréhön a budapoatilhár lózalban még 20,604.000 hel.vi \'te-lefoniMtszólgotést kajM^HortakíCo\'/ a szám 1048 novoraborébon marxlfl millió 44fi.000-ro csökkent. A vidéken számlált helvi bőszéIgetésok száma 1042-lH-n dífH8B.000Jal kitt kí, 1013-ban 50,141.OO0-el. Vidéken no-VVmborbon sem csökkent a korlátoz* rendelkezés kiadása óta a helyi l»-szélgotétiok! bzi\'mia, aót ielentŐfwn Olriolkodott. Ugj-anesak k:Klvozó emel kodést mulat a kozdemén>T>zntt távolsági Is-rtzélgotések Hzáma in. .Jolontés mértékben onwlkodott a rádié előfizetés száma. 1042 novomberéd>oa> 805.000 rúilíó kóflZÜlék volt forgalomban az országban, 1948 november végén ez a szám már fi82.000-r» omolkodotl, tehát iolonlőwu mogkö-zolilelto az ogyinil nőt.
Nyilt-tér.*)
Felhívás.
A Magyar Film iroda R. T.\'a Városi- és Nén-mozgők hirdotéei jogát folyó óvi fobruár l-iki hatélv-lyal kizárólagosBágí joggal bérli* votto.
Fellliyjuk a mozgókban hirdetni szándékozókat {hangos reklámfilm, diapozitív), bog-,-\' onboli kiTánBikru-kat a Városi-mozgónak ftelefon 600^ jelentsék bo sürgősen, hogy a IIFI jelenleg Nagykanizsán tartózkodó tisztvÍHolőjo Őket folkorealioefii A> folvilágosilással szolgáljon. Kebraác 1-tÓl a mozik közvetlenül nem vmz-nok fel hírdotésokot.
Városi- éj líép-meigók
lg ü igatósága.
\') Ai t rovntbiin fceitfSlt**kért itm m tznktsruW.s sem * lii.t-1fVilv.ilni nem v*llal (etelfinét!«r
Ejjoli gyógyszertári ügyelőt:: Ma 1 Megváhó gyógyszertár Brzsébet-tór 21. szám.
Kiskanizsán az ottani gyógyasaB-tác állandó ügyeletes asolgálatot tart.
Naptár. Január 16. Kedd. Róm. kat. Piroska vt. - Protestáns Pimska.
A*XiA.l &OZLON Y1
1.J44. jumuái. 1«
TSrSk Boldizsár, JómcÍ Ferena
gyermekei, valamin! aluliroltttk i. »t Összes rokonság fft|dalonilól waecfil seivvul jelenlik, hogy a V jobb édcs-anya, Icslvór, anyós, nagyanya is rokon
Tői ők Boldizjárné
ttfll. Polay Katalin
áldásos éleiének 5H ik évében rövid szenv-cJés é» a haldoklók szerűségének fetvélelc ulan visszaadta jóságos leikéi Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát (otyó hó 10-én déluian 3 érakor fogjuk a lenicto szertani, alcímében a rom. kai. egyház szertartása szerint beatentrlletnl és örök nyugatomra helyezni.
Engesztelő szent mise áldozat a ateg-WcMocii leik Idd véé/t folvóhó 19 cn délelőtt 8 órakor log a Jé<us Szive plébániatemplomban az Egek Urának ijfü.ll\'.\'llliltlii.
Nagykanizsa, 1911 január 18. Áldott emlékedet loha el nem múló iieretottel fi. int tilt !
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jobarátalnk és Ismeró-:eink, kik lelejllieletten drága jó
I(érjem, édesapám, apósom, nagyapám, testvérünk, sógorunk, Illetve rokonunk
Fiúm bort György
nyug. fomozdonyvezető (emelésén megjelenésükkel, vagy barmi mos módon mélységoa fap dolmunkbnn osztozni Hívesek vol-"^ tak, fogadjak ezúton is hálás köszönetünk kifejezését,
A (ív-\'";«"1" oa-nlád.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnk és ismerőseink, kik felcjlhelellcn d<ága jó férjem, édesapánk, apósom. Illetve rokonunk
B:hüi Jen5
tn. ^ir «iímv. bonv. ilhadnagy
temet i-sén megjelenésűkkel vagy bármi más módiin mélyxégés gyászunkban os/tozniBzivcsch voltak, fogadják e<uton is hálás knsztinetiink kifoje-
A gyászoló család
Nagykaahaal Polgári Egylet oluokiégdtol.
meghívó.
A Nngykaufzaal Polgári Egylet íolyú évi Január hú M-én aata B ú.-u-
kor tartja sajál helyiségében (PÖ-ut 5. sx,, I. emelet)
8-ik
amelyre az egyesület tagjait tiszteleltei nicghivoíii.
Halirazatképtclcnség esetén a közgytt-léat ff. éwl lebruar h6 2-*» d*S-ulfiii II .4.\'iilit;i\' tarlom meg.
Nagykanizsa, 1944. január hó 17-ín.
Elnök.
Tárgyioroxat;
1. Elnöki megnyitó.
2. Széchenyi scrlcgbcszéd. Tartja dr. Motaár Antal Icánygimn. igazgaló.
3. Titkári Jelentés.
4 Tagdíjak felemelése.
5. Az 1S43, évi zárszámadás, az HM4. évi kOltiégvctésl előirányzat eléterjeszlése.
6. Az alapszabályok 20. § áriak mód, -
,&ltáU
7. Tisztikar, választmány s számvizsgáló-blzottság víftszlása.
8. Eselleges indítványok. Indítványok a közgyűlés elótl 4 napsai
az elnöknél Írásban bcjclcntcndék. n,.-i
H I R E H
- (A nomzotl hűség fémjelzése) / A Kormányzó Ur ö(émí!itóm»gfl Mörk .László badacsonytomaji Igazgató tunl-tönhk a forradalmak Idején tanueiiolt niftgiivlBaUttr (•llhmfréflílii n Nemzetvédelmi Keresztet adományozta.
— (Kirendelés)
A belügyminiszter dr. Gréaz Jené orvoHt a lornylszenimlklósl köre-rvool teendók ellátásAra kötelező munkaszolgálatra kirendelte.
— (A nagykanizsai MOVE polgári lakolal magántanfolyama)
A nagykanizsai MOVE, hogy lehetívé tegye fzokaak js az életben valé kaanyebb beldouulásál, akiknek iem volt Módjukban magukat az (Bkolákbai tovább képezni és lakolázlnliil, elhatározta, kegy polgár] iskolai magántan-felynmet rendez ugy nők, mint férfiak részére. Az Ugyot n tanerőkkel már le is tArizy/iliak. kik kószsfiggel állottak a MOVE némee törekvései segltapgére. Akik ezt a rendkívül kedvező lőhető*-Béget Igénybe Óhajtják venni, azok ]e-lentkezzenpk Jízabó Antal spertüzfeté-Imii, összeírás végeit. A tanfelyam e hó végével kezdődik.
— (A magyar haditengerészek dicsőséges múltja).
hí\'itóu Ismét szerepelt a Nagykanizsai | Haditengerészeti Egyesület folytatólagos előadásában, a vasárnapi siker után. A Nép moziban került d u 3 órakor az ItJusAg rÓB/ére és későbben a honvédség részére előadásra. Mlndkut elfl-ndáenál többszáz főnyi halIua\'óaAg nézte végig a szép tlimtelveieleket. Dr. Tholway Zsigmond megnyitó he-ázédébnn külőnöaen rámutatott a Kor mányző Ur logendáB hősiessé} őre az edrlal csatáknál, az otrantét ütközetnél, melyek a litulttengoréBZctÜi k len-ragyogóbb Ispjalt képezik. Közn-n U-küdőli még u leventezeneknr kjtiíuő játékával. Mindkét nnp előadusiinót betolyt tiszta Jövedelem egy részét a fiztígényf,orsu leventék segélyezésére, máMk részei n Vöröskereszt céljaira fordítják. - A rendezés sikeréért dr
Thelway ZRlgronnd1 nlnakát és Fülöp Lajos egykori b ad I lenge rónz. varos! váaarblztoHt UleU teljes dfcsaret A magyar hndltengerészek nagykanizsai csoportja mind erőteljesebben kaprsalódlk l.n- u varos kulturális és Iin/nllaH magyar életébe.
— (BuoiuzAs)
Nyugdíjba menetelem és Nagykanizsáiéi való elköltezésünk alkalmából in ind/l/un kedven bar/itnluinnk éa jó Ismerőseimnek, akiktől nzenélyeaea in-in vehetlllnk btieaut, ezyton mondok szeretettel „ ,.\';!(¦ n hozzád" ot Káiár
Lajóa.ny. rer. lelkipásztor. (:)
— (Szerkoixtöl Ozanat) .Oyüuiélcatermelék " Miért mélléz-
tstnnk ine»t hozzánk fordulni ebben a kéidíshen ? Hulnnp dciutan .5 érakor kttzgyülése lesz a x>UmölcHtermulök-nek.a váronhárán. méltöz.tasaék közvetlen oda fordulni és egyben Int^rpel-láoiójsl meutennf, mint egyedül Illetékes tén>vzókhÖz fidv!
Folytatás az 1. oldalról.
A japán csapatok sikeres barcni Babaalt-bülgatén ,
Tokió, január 18 (NTIJ Rabanlt-szigótőn szakadatlanul folynak a heves haicok. januál 17-ím külöiuison ssép orcdinóuyokíit értök cl a japán csapatok. A 200 támadó ollensegcs bombavotó mpii-lógóp közül 10Ü-őt lelóttok, 17 ellon-sóges góp mogwnyniBitését még hi-vafalosan nem állapították meg. A császári főhadiszállás azt is közölte, hogy az előző napon közölt 88 elten-bóges bombavetón ki\\-iil további \'2R ropttlőgópot lÓttx\'k \'le légi haivok folyamán.
Amtierdam, január 38 Ijó.ridoni hivatalos jclonu\';s(?k szerint Churchill brit miniszterelnök visszaérkezett Ixuidouha.
Háry Járna s
rum-, Ukőrgyár és bornagykereskedés
sos. l Nagylcaniszsa
Még ma adja le elbasznÉll zod
fett é» Samu waskereakedésébsn
E.-kȎbfit.t*r I..
hogy minél elCbb felújított zománcedényhax Juthasson.
Január
15-161 18 ig
uaros/ mozgó Szombattól ----- keddig
Kirobbanó atJcer I Az évad legmulatságosabb magyar filmje ARANYPÁVA
fíRANYPÁVA "erdán a MÉP-M02IBM lesz műsoron l
Előadások kezdete : j4, j6 és fS órakor.
VILLAMOS ARAM-_________ SZOLGÁLTATÓ RT.
ArwiuxamUk «klimaolók, hlba|alontink, lukuarO
\'•hílligoiIUa mlndnn vlllumoa kirdiaban délo\'iett 8-MI atelutao 16 oráio. CmvnKtwy-ut 81. telajfon 20«\'.
A lelsöház gróf Zichy János, emlékének
Hítcíapenl, Jamiftr ]R (MTI) A tolBÖhAx m« délelőtt rendkl-vili HBgy il k i AcU-m mellűit U1M !nr-
tott. melyei negyed 12 6r.nkor ayltntt met/ Peretiyl ZsIpmODd einttn. MeRnyl-tólAbitli keiíyelettfll ÓmlAkftKAll HJeR Hi alhunvtnl. r/.l, ktixtllk «rA! Kloliy .IAiioh-rol lH. klhnek emléket ietíyzőkflevvi. let; e.ükltettók meií. lí/.mftii a gazda, aattl - ¦ hitelelet éa a/ AllamkA7.iiirla, ek\'y-\'iiHUtyarel aintó 1831. évi tftrvény íí ftnrtk inódoRltA.Aiól «íé ó tíirvény-JaVHBlat tArgVMlABAha f"t!tak. 7őhl) 1)1-zotluAlí lolontését IddomA.ul vették.
A UOKKOHDO- nyitva nn raÍB,,| 7 órntól eats 6 óráié. (Ilélfí, amtds péntflk délután aa keddou efi-ó.* nau níknok.! Telefon: 660.
APROHIBDETÉSEK
ÁLLAS
Komoly munkásnőket felvesz Páleiici íonaltestőgyár. Jelentkezni lehet folyó hó 1T-IÖI Magyar-u. 66. 134
Parfahl mapjyatr-aioraol Iával*.\' «61, (nfíij, t.líl agyban pénitár-kaxalft la lannai karaa halybalí lanfwailalfil. A|ánlaloka« pontaa áaamályl adalohltéf, addlal mO kSdéal hatyek lamarlaláaevet «« flaatáal Igány maaJaiaiéaaiifli „tparvélíalal" jailaáireín kiadóba .186
Hrtinieitcr felvétetik febtuár l-re. Supái-«t 2. 195
ADÁS-VÉTEL
Eladá 250 es D. K. W. stóló motorkerékpár \'900/o-os gumikkal, 16 000 km-t luuitl, piima állapotban. Érdeklődni a Zalai Kózlűaynéf. 152
Hrtizuált «arrogépakal Veit 111.i,.,ii, Deák tér 2. Telefon 12. 52
TOxifa eladó Magyar-utca 79 » 169
Egy jókarban lévő lapoa kooal eladó Petőn-ut 54 198
Egy pár 43-as blrgarll oalatma és
egy btlciesz-nadrág eladó. Klnlzai-utca «. sí. \' 191
Samoltal bélelt, Jókaiban lévő vas íüiiíli.tttviili láia-sténie. ciévnkkel áladé, Megteklnlbetö délelőtt folyamán Sugár- ut 41/A. 198
Közóptcimetre egy Jókiuban Uvö csikós -nadrág eladó. l\'UIóp szabó, Szent Imre berce(i-u. 9 199
Mindennapi leveleiéiből ömegyti |tötl tfimogbélyaget bélyef-gylÜtést célokra maqvniak. -iiiibiini., «1 Közlöny s.-i ¦ ..- naponta déluian b—7 éra
k- Ez a .-,,-.( iíh mlnrltg érvén>ea
7 BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroxotl axobál kerca jobb háznál AEO villanyszereié. Cím: Szókc Sándor MAORr-gyár. 185
HÁZ ÉS INGATLAN
Somegy\'megye Sxabáa községben a Vog-lonlca-féle vendéglá, mészárszék és In-szetUzlet háztal, 120« [ j-öl beltelekkcl, leigzereléBekkel egytlit Jutányoi áron eladó. Érdeklődni lehet Anck Lástló méhéiinél KiKkantzaa. Templom tár 1/0. !8T
KÜLÖNFÉLE
17. •¦\'•¦«tal* lasaled van.
194
ZALAI &OZLÖHV
rOLlTIKAI NArtLÁr. Ija4}« : „XlzpaJtaasáil tt. T, Nagyi Fatales kiadó: Zalai Káraty
Nyomaton;
a ^üiymuuat.ul ti, t, mojj/nmn^.-.-1
¦yaadájábu NaaykaaUaaa. (NyaMdaart total < lalaJ Karok^
Foladi:
|ia:_,-\' ¦
BearKobesat: 84, évi., 14. sz. Nagykanizsa, 1944. január 19. szerda Ár» 16 fillér. _Tábori pon\'a:............., i_\'. ^^Hm!mmm*,lQ\'t^^r,m9!!P*!\'**\'mm*a^rmmmP**l,mil\'\'^ml\'\'^m\'\'m™.....*aa»>BÉp
ZALAI KÖZLÖNY
fcactwatAség éa kiadóhivatal : FÖ-ut 5 szara Saarlwgyae« é« kladóhlvatall toloton 78. az!
¦ mlmten hétköznap délutaa.
politikai napilap
1-elelás szerkesztő: Barbarita Lajps
RfŐfizeMBl áaa: egy hónapra 4 pongß 30 fillér,
nçMMHfwe 12 peagó AO íillór. lígycs szart: Eéifc«cnapi6ilitM szombaton 30 Uli.
Roosevelt: „A legsúlyosabb napok előttünk állanak!*\'...
Csak sikeres invázió esetén választják újból az angol parlamentet A nómet páncélosok megszilárdítják a keleti arcvonalat
A kcloti hadszíntéren ifimét nagj haioi nap volt. Valamonnyi szakaidon a némot védolom órojo bizonyosodott bo. Ab elmúlt 24 óra Kuiyoe páncélos cpatái a németek javára dóitok ol. A nómotok a fol-ricriuVihon javított eszközökhöz nyaltak, amonnyibon mlndon szovjoi |Wiic/\'Iok támadással szemben erős riómot páncélosok sorakoztak tol. Megállapítható, hogy a nómotok sokkal több óe nagyobb páncélé* erókkol
a sz«vjat semmit sem ért el.
Az llmen-tétél a leningrádi aza-kaszúr, bizonyos holyi betörést tömo-foivol mindig ol tud órni, do a komolyabb orcerhényoknok nincs niog az olŐfoltótolo ós ngy látszik a\' né-mot vozotén ínkáhh a szilárdságra, mint a mozgékony harcmodorra törekszik. Mnnnstoin Tozértálvornagy mindén szovjot törekvést meghiuni-lott. A Bzovjel bekorltA igyekezet mogwommÍBÜlt, mort Mannstein caa-
a támadás nagyrészt a németek elotrrepén megsemmisült.
rendelkeznek, mint amennyit a harctéren oddig alkalmaztak. A tavalyi nyár ¦ óta tartó szovjet támadások nem rotttik igénybe a némotok tol-jos orojét. Ebből a körülményből kövotkozik, hogy a bzotjq? páncél-kocBik voaztoségo számszerűit is növekedik. A Bzoviot vezetőségnek az a kiindulási célja, hogy a némot vonalakat- felszakítsa és felgöngyölítse. Meg kell állapítani, hogy mind ezekbei
pat*i helyenként védekeannk éa kitérnek, másutt azonban • támadnak ós ezzel az arcvonalat .kiogyonsu-lyozták. A keleti arcvonal déli nza-kaBzán, Korcstól északkeletre Itité hidfóálláflhól kiindulva a Bzovjnt hosszabb tüzérségi előkészítés után isméi megrohamozta a némot vé-dolmi rendszert. A szovjot támadó sok hullámai a sürüsttott ée egymást korosztozó némotok \'fogyvnr-tüzón áttörni nem tudott éti
NikOpolnél a^idíovjet nom tudta foly-tatni támadásait, inkább arra szorítkozott, hogy mégtépázott csapataiban jolontősohb átcsoportosítást végezzen. Omántól kclotro a német gránátosok a szovjettől olragndtak néhány szivósan védett helységet ós
több fontos magaslati pontot. Három lövészhadosztály jelentékeny részét és ogy páncélos dandárt majdnem teljesen felmorzsollak, fizok között sok réc;í amerikai páncélkocsit fölgyújtottak, vágj\' megsommisilettok.
Az angolszászok tehermentesítő vállalkozásai • az olasz hadszíntéren
a éervarroi szakaszon. Ebből a eél: hói az angol-amerikai nagyobb •rók olóro tortok, amiro a némot \'csapatok a (Inriglíano alsó sznkaBzán uj állásaikba vonultak. Ilyen körülmények kőzött élénk ronamésápat tevékenység volt várható. A támadás veszteségei már.az oIbó órában joloníős volt a flürü aknamezőkkel olboritolt olŐtorepen.
A délolaazországi főarcvonalon kedden változás állott be, amonnyibon Caasino szakaszán tartózkodó magatartást tanúsítanak az angolszász caapatok. Hogy egyrészt a figyoltnot eltöröljék, tehermentesítő vállalkozásokba kezdtek. Clarck tábornoknak az a szándéka, hogy lop-Iczzo u uj támadó olőkéflzülőtöket
tízes a szakaszon ulsOlzbon vetettek be fraada csapatukat.
Az angolszászok ezenkívül Mttók Tari kozBégot, melynek\' lakossága voaztoeégokot szonvodott. Az Adriai-tongor kÖzolÓbon a fótoropön a né-
mot csapatok felfogták én visszavetették az angol csapatok előretöréseit.
A nómet haditermelés tízszeresére emelkedett
B\'f\'i", január 19 (NTI) Az utóbbi időbeli jelentékeny módon fokozták a néwekfegy-verkezési ipar teljesítményét. | Az ágyú és puskacsövek gyártását az uj eljárás a termelés llzszcrezésérc
emelte. Az acélból készült hüvely függetlenné leszi a sárgaréz hüvelyek alkalmazását. Széles körű kísérletek következtében sikerült olyan acélhllvelyt előállítani, mely sok le-klntclben különb a réginél.
Mi van a „Pravda" hírének hátterében
Ankara, január 1" A tőrök\' lapok véloményo szerint » l\'ravda moftéjo tulajdonkóppen egy Iwt, mellyel rá akar ütni a hriftek főjére, pvwvatott helyen ogyállalán nom órtík, hogy kerülhetett ilyen
hír a szigorúan ellenőrzött moszkvai lapba. A lengyel nyilatkozatot állítólag a brit kormány tudtával közölte a l\'ravda. A lengyel kormánynak cimzott nyilatkozat után közölte a Pravda a különbéke hírét, mely
a téréit diplomáciai körökbon nagy feltűnést költött, mivel köztudomású, hogy Ríbbemrbp nőmet külfigyfni-niszter a jolzott időben el sóm\' hagyta Ikirlmt. Minden esetre figyo-
l*io í* Méltó, bagy a masalrai kar-wiánv üZtwI a vandal illeti ajtgol sző-
1 vcWgeseit, hogy tárgyalások** ÍSm
| ^tnak a néraeíekkel.
Livs.Bhort, jatteúi- 19
UoBzkTából jelentik, kogy a aaoszkvai angol üryvivó me^jolent a Pravda swirkoBzfeoségébon és vize--¦álalo! kért an ügrybon. A megboBaó-lés a brit külügy] hivatal cáfolatánaÜ mogjolonéan előtt történt. Bolfour ügwivó iolentése szerint a külön-\' belto ügyéről hozott jolontósből sern-mi wm ígaz.
Moszkva még nem válaszolt az USA ajánlatára
L\'sszabon, január líf New Yorki jelentések szerint a Szovjet még nem válaszolt Amerika ajánlatára. Hull külügyminiszter a keddi sajtó értekezleten kijelentette, hogy a légköri állapotoknak tudható be, hogy a lengyel—szovjet viszály ügyében az amerikai ajánlat csak
hétfőn reggel érkezett Moszkvába és ezidefg válasz nem is érkezhe*\' tett rá.
, Tito mejtaebetÜtt?
A kairói rádió meg népi erősített Imi közölt, hogy Tito táburnagy a ihontenegröi harcokban megsebesült.
Angolszász és német sebesült hadifoglyok kicserélése
S\'ockholfii, Január 1^
^Hivatalosan közlik, hogy Bemard gróf á svéd vöröskereszt alelnöke a jövő hét elején Londonba utazik,
hogy a súlyosan sérült angolszász és német hadifoglyok kicserélése érdekében folytasson tárgyalásokat
Roosevelt USA súlyos napjairól
ák az EurÓT)
Washington, január 10 Az NTI washingtoni híradást íh-mortol, moly szerint ltooeovolt olnök a negyedik háborús kölcsön jegyzésének megindítása alkalmával » következőket mondotta:
A legsúlyosabb napok előttünk állanak \' és nem phdig ihögöttiiükV^ ltoosovelt elnök a) brit hlrázolgálat orteeiilése szerint az elmúlt héten Eiftonhowor tábornokkal, az amori-, khi- angol nrők cstnidçHOeeiini pa-! rancsnokával,\' a délnyugati szövetséges légierők iiarancsnoKÓval tíuiáes-kozolt. Ezek a férfiak a világ négy Karkából jöttek Össze. — hangnu-. hozta Roosevelt kíjolenté^étxin — liogy összehangolják hadrniivolétei-
éi leni
kot és fokoz; támadást.
Washington, január, 10 Tímson, az Egyesült Államok hadügyminisztert\' élrondölte. hogy a\' vasútvonalakat visszaadják a magánvállalatoknak.
\'A brit hírszolgálat jolentéso bzo-rínt az l\'^gycsült Államok képvisolő-, házának katonai ügyökkel foglalkozó bizottsága határozatlan időre olha-laszUiita ltoosovelt törvényjavasla-1 fának tárgyalását, molyhen a nnm-zcli munkaszolgálat Öeyozetését tervezte. A bizottság elnöke kijólon-. telte, hogy a törvényjavaslatot füg-. gÓbon \'tartják, mivol jelenleg további fejleméiiyok várhatók:.
Moszkva és a lengyel kormány között súlyos fffif^jSS\' nézeteltérések vannak °
zöli olyan súlyos különbségek vannak, hogy a megoldást nem Is le-. (het addig várni, míg a lengyel kor-iiiány hivatalában marad.
Stoctholm, január 19 A lapok moszkvai tudósítói jelentik, hogy a moszkvai kormány és a menekült lengyel kormány kö-
Elköltóztettók San Jüan életben maradt lakosságát
Buenos Aires, január 10 ¦ ítainiroz elnök szomloutat tett a földrengés által sujloU torüloton és San Juan város lakosságának ulköl-töaését rendelte ol. A területet ka-
tonai övezetnek nyilvánította. A halottak száma oxidoig 1500. Ivugatáhb 8000-«i teszik a romok alatt fövő halottak számát. \'
Svédországnak ma már erős nemzeti hadserege van
Stockholm, január 19 A svéd nemzetvédelmi miniszter a svéd képviselőházban a következő kijelentést lette: Svédországnak ma már erős nemzeti hadereje van. Ez ^ körülmény tette lehetővé,
hógy hajthatatlan magatartást tanúsítsunk. A rhult. években erős védelmet létesítettünk, mely valóban biztosíthatja szabadságunkat.
, Folytatás a 4. oldalon.
ZALAI KÖZLÖNY
11M4 január IQ
Munkás magyar testvéreimnek üzenem
\'hl/-lAaapyolvek nyaldossák líurópa onuniialt, közöli tuomszédafnk lintár-mesgvójöt Szirénák liAtüorzooKHtóüvöltése, bombák robbanása és ágyuk pokoli dörgése (épl, utnria, BzoratizAdos orr./.-\'u\'cik népolnok, orősen meRvIselt [degrondBzerél A Inni: országokat, egy-k»r uyflnyöril városokat peresei lel. fivazáindoH ilui• >i>nI kulturAnkat dönti romokba, pusztítja tomploma(knt, Inko-Iáikat, kórhazai kitt szomszédon embertársainknak. A kiontott emberi vér boMEUÓrt klAlt. megtorlást kivan.
Bennünket immynrokat a lángok és
{iui7.iltó tüzek Iston végtelen Jósága olytAn ozldelg megklméltok Családi féaiktlnk nyngalmát és béké]6t neai Mvar]a bombák robbanása, ágyuk dörgése. A nagy háború ötödik óvétion, a legleljeseim rend éa (egyelem biztosítja ezoretoll hazánk, hajlékot adó áldott meleget Kegyelom éa keresztén} I összetartás az, amely beiitillnket o vóeztosoes, .borús Idflkhon oggyó kovácsol. Szorgalmas munka, bocsülolea helyiállás a poszion, bárkova Ib állit . kennünket a «ors Irányító keze. A Jósak politika ós atyai vezetés nz, amely számunkra biztosíthatja a JÖvőbon Is a Mllermtartási fia firvónyesülöat a lángoló Európa közopfin.
Belső frontunk tartópillérei vasbetonba Öntöttek Erősek fia megbízhatók, mégis meginoghatnak Idivol, ha azokat aljas merénylctnkkel orvul, aláaknázzák.
fippsn, o t\'irlóplltfirok Bzllárdságánnk érdnkóben kei. !ioi;y vlfjA/.a vigyem as egyetemes magyar munkásság gendo-latvltágát, a mostani vLághábamt Vt-bat ivvol moiíciő\'ott Időkhun. Sajnos vannak kÖ7ölitlok mii is Bokán nklk elö*
rlödellensWjükkeJ, örökös siránkozása-kknl. hogv Iw „nincsen ez. nincs amaz" hintik JK*f<«Af>tfi1nnul és Jogtalanul a gazt tarstoj konkolyt. Kevésnek találják rmnikabéi-tlkH fis soknak a rá-
Iuk hízott munkát. magam e koa-olyklntő, vfiunnnrony módra aápltozé-kat a tisza ellenpont*! nek, belső rendünk hámlasztóinak tekintem. A nagy \'¦ háború ötödik óvóboii Járunk, nem lőhet 1 nálunk som IcaóklR tojlel. A háború aflhéz«figelb9l kell, hogy részt vállal-Jaak, Áldozatot borzunk a keresztéay Eirépa közön órá\'ekfihon. De ez az áldozni, ez n lemondás miben (a áll a múlthoz viszonyítva. Gyero munkán testvér, keazlts voleni együtt mérleget, isaiobnnoal(tn«t n Jelon fis múltról, a „Jé békeidők* felejthetetlenül szép korából.
Emlékezzünk csuk 1 a plaotéren vö- ] ros\'arka lehenecske, csenden kéred- : séabe mltsera nejtvo eljövendő sorairól. Mellette napsütötte, szIkárképU, merészei hngyes baJusTU, azlttya- magyar emberke. Szemének gyilkos pillantana a ftlskn tehenet árverezd haténál! végrehnjlórn szegeződik. Ha pll- -laaUUni ülni ludnáank. szegény haté- \\ sági közeg rég a temetibeu pihenne már. Viszik már a ltl»kát, viszik áz adéUn. lijíy káayatolt élet ángy tragó- ! dlija ez az árvorée. Elment az adó nemfizetés miatt egyetlen tehene aa otgyermekos. hárem nigyaoldaa f\\-raastaak, kl verejtékezve, az ÖrélÖfl Uldmuakától kérgen kezeivel iem aa]-tolhatotl már kl többet megélhetésén klvOl, az áldott du klasl nayaföldhől.
Szójuk nsak tovább, távolabbra a vlatnaemtikezéB sziláit Tél vai, zaz-marás lekér tél. Az égi páráikéi alá-aiálé kitakar* vastBRea kerít] a firi-roBuak koraijait, tarolt Szorgos mii-kiakeaek takarlljik el éa tosilk Járha-tévi azáaiunkra azokat. Nézzünk eaak ]él azét, e dolgos éa sxóttan, nemem embereken. Itt olt, Imavrlseket tede-ztak tel közöttük, akik areukat kakát-
tak Eallérjával igyekeza^k eltakarni, .ntntú Dwaelok elél. Az a Bzókn, len-gyelkabáteB audár aövéatl tlu, Székely Qye>gy a Jegász. Az nz ataeaenyabb, kerekarou mosolyrís \'fiu padig egy hittel .-ifibb a Rikusbaa aanzlsitált. mint gyakorló orva*. Igy tovább, tovább ; Jegászok, \'érettségizett állieaé> koll mng&ntls\'tvlseldk éa még aokna mások, az letoUgtna köriikhrtl. Nima eaeodbei, Mtiirt kabátgallirban dol Ho\'"«k, takarítják a havat óh ezemotot a főváros házrengetegjei keztttt, nap-ekámohekkal, keblkoaokknl vegveaea. ¦lelek kik élni akartak, akkori ma-gynrsAgunk nugy ayomornsAgAbaa
Munkaii TeRtvérem I Engedd, hogy rólam éa rólad la szóljak, engedd, hogy ldSzzek vele l a vlHazaemlékezée por oelben. Velem egttitt dolgeztál aap-azámoB oiunkiB, köziptskela! végzettséggel. iBkoláld mállott, egy viharvert Iparos mull, dicsőítette Jelee Bzomólye-
lyedet. Napszámos munkától feltört kezünk, kfirgoa (enyerUok, görcsdacu markolta a csákány vagy lapát nyelét, félvo. hogy uiuJIJIIk azt, a mlndoaaanl kledre szabott kenyérrel együtt. Nohez óa n/iiimii n insfigakolóB Idők voltak ezek, tule nyomorúsággal fis sok, aek kestírllsóggol. ftnaöcósöbb avnozaáUam éa a Jav .ilntuil hivatalhoz kerültem szellemi szilkségmunkAsn«k (borkukao-nak). Emlékezz csuk; ho -y Irigyelted tfllem e kllUnő pozíciót Sifip volt ez Igaz és mollolto Izgalmié Is. Dljjazá somról csak nnnyit, tlznnÖ-\'.-husz pengő lm\' onl\'i, (•!.¦>¦ liArom tngu OBaládra. flzencm neked c-n mindnyájatoknak,
kik akker velem én mellettem éltetek aiükbuú a aze\'moru, munkanélküli Idók-ben. Üzeaeat. hogy ue zúgolódjatok most, mikor emberek százezrei válnak hajlóktalnnoKká és vlsollk megváltói Hl roiomnel sorsukat, tán fii tlink. nz cnéH-Rurópáúrt. Ma kell is nélkülözni, ha kamrád tán Ürcsnn áll, ne küldj mind jári Alkot fia Bzldalnnt közeilátástmk buJadoEijntra vagy a/.ok tolottOBolro. Mielőtt Jobbra-balra sopánkodnál, gondolj a múltra. Ma tnMeiikfint tátink a kUlönbözó yzórakozóhelyeketi, moziban, veiidóglöklmn, pedl\' mindez lóaycRO uon megdrágult. Hí vIss/.HKOBáolsz arra az hlöre, amikor kint dolgoztunk
jMikolaj, a-ki valamikor hadifogoly voit: .
Magyarországon, megmentett egy égő orosz falut a bölseviki banditáktól
Vörösen ÓH tolíou kolt fel a hold, Ugy ült a fehóroroszoraztigi hegygerincen, mint ogy furcsa, JKigaiiy korona. Nagy volt. .Szokatlanul nagy. Megnyújtotta az árnyakat, különös,* szűrt fényi adott az ősinek és mindönki megnézte.
Boros-Cser Gergely is.
Ott állt a drótakadály mögött, a csipÓK szélnek felgyűri köponygal-lérral, mosl váltották, tizohogy óráig ó állt ért itt a sztolinküvos nt mellé ragasztól! fonyőbunkór olŐtt, M\'áHOtf-niagával, Kaluliólivol.
- (Jsijjós hideg lesz az éjszaka!
líoros-t\'Hor (lorgely nem válaszolt rávflommit, csalt visszanózott holo a" vöröakópÜ hold kellős közopólje. azután rántott ogyot a vállait lógó puskáján.
Mlköla] j Amióta idekerült a támjwut, hat kilométerre a legközolobbi őrödtől, boörósolvo a mocsár meg az ordö-vidék kelhet kŰKopébo, a sztalíukö ^iros ui mellé, amely a csapatok,egyik fó (dlátó vonala, nu\'gszokták az éjszakánkénti »ria.sztásókat<;. flozzá-azoklak, hogy igy alulijának a amikor a röggel mar kivilágosodik, akkor kozuonok »lovotközvo« aludni.
Boros-Cser Gergely inog a társu ott alrázsáltak a drótakauúly mö-
Írölt. Jól jósoltak: csíllós éjszaka ott. Amolyan októbervégi orosz éi-szaka. A Dnyeper tolói, ölsz aljadu it bzóI csipkodlo az arcukat bobujt a kÖponygallér mögé) do azért még olvisolhotő volt.
Allj, ki vagyl Valami zörgésre kiáltotta el magát az egyik ör. Yalaki kÖzolodott az uton, már egészen odaért. Ti\'unoly-gott. lioros-Osor Gergely mógogy\' szór rákiáltott az idegenre, do amikor látta, hogy az föltartott kozokkol közeledik, lurotto ujját a ravaszról.
iHonvidl hadUudástló sut)
Odabent a földoródlfon nltgy. est volt most. lásemóny. Sídahadsngwtok érkeztek vissza délután és a ki» zsákbavart csuuiagok, inog a ládák, meg a megtömött kenyér tarisznyák kikerültek a fenyőfából áesoll asztalra.-Az < miiének körbeülték, nem kínállak senkit, do nom is kináltattá magát senki, ettek jóízűen, hosszan és nagyokat, azután u kendób.\' csa-varl fiaskót is »kidugúzlúk« és lo--ilililelték a jéi/.ü hazai vacsorát, r - Maradjon a kintieknek is! Fölösleges is volt ozt mondani, abba is hagyták, azután szed.\'ló/lek. ledőllek a UK almával borított fa-ágyakra, a fuggyuiuócaost is elfújták éa megpróbáltak aludni. Ituhr\'uí-lól. Ex igy sszokáa« orrofoló. elentkezlk Odabontl\'ól. ís kiszóllak már a többiek, amikor az idegen botámolygolt :i kinyitott drótkapun. N iliolaj volt.
líozonlos szakálla vóroaon caÜn-gött, a rutiá|-.Vii is vérfoltok látszottak, csak fáradtan ós nehezen tudott beszélni, egy-két «zót magyarul í» mondott. MogsoboaOH. Töubliolyon. Kojérv mog a mellén.
— Cb. falut inegliimadti egy orv-lövész-csoport. Vagy liz bandita, Felgyújtották a falut, elhajtották az oinborokot, minden állatol, a gul>o-
nát is kacsira rakták_____
Cli. falu ott.van két kílomótorre a támaszponttól, iíékés unjsz \\ki-
raszlok ^ikták, amolyan telsxtoj-inii/.sikoHTa mocaérvidók nyomorultjai, akiket a vflágon semmi sem érdekelt, csak meglegyen a/, a min-donuupi sovány »kü|nskása«.
A szakaszvezető, a kísorÓd jmi-raucsnoka nom sokáig gondolkozott.
í\'3gy golyószórós rajjal olindlllt a faluba.
Már az utkanvar mögül feltűnt a falu. Rgolt. l\'ornyós fQatasag úszott a loTOgóbon. A lángok iwészou bOTÍlágitották a környókot. Később már a zajt íh hallották, kiabálásokat, kocsik zörgését) allatok bógtok és a tüz pattogása is idohallatszott.
A raj gyorsan olörlo a falu szélét, a falu oldalán látták az ÖsSZOtorolt tako.siitVgot, luiszonyokat, fiukat, mindönkit, aa állatokat néhány férfi törölte ós ott sorakoztak egymásután a megrakott panyofogalok is. A banditák már készülődtök. Felgyújtották az egész falut. Hetek óta ilyen tüzek világították ki az éjszakát a környéken.
Az összeverődött nagy tömegben caak itt-ott tűnt fol ogv-két fegyveres ombor. Aa orvlövészek.
A szakaazTozoté tudta, nem lehet tüz alá vonni a bandát, az összeterelt tömog kitűnő védőimet nyújt nekik; Vérfürdőt podíg nom rendezhetnek az orvlövész csojiortért. fís ilyenkor-mutatkozik mog a magyar katona leleményessége és bátorsága.
f\\z utolsó pillanatban \\
A golvóW>róral és a géppisztolyos csatárokkal ogészon mogközelitottÓk a Inkossáuot és tnintogy KÓtszéz méter távolságban erős ós váratlan tüzel nyitottak -- a lovogÓbon. Néhány kézigránátot is kihajítottak.
A megriadt omlHirok között kitört a pánik, az állatok megvadultak, a panvofogatok szerteszét szaladtak éa a kitört riadalomban monokülŐ orvlövészek közül hármat kilóitok,
A falut már nem letudott mog-menloni. l)o a lakosság ,\\ tormés, az állatok megmaradtak.
Nikolaj mogmeniotto okot.
Amiro vísszatörtok Nikolaj már csak alig lélokzotl, vértócsálian, maid nem eszméletlonül foküdt a kísorÓd olött. Hallotta a lövöldözést <\'ia ahogy olmondták,\' hogy a falut megmon-totlék, mintha fölragyogott volna a szemo és tört magyarsággal susogta: - Nikolaj valamikor hadifogoly volt és Brdálybon járt.,.
Ugvlátaiik, ezzel akarta mogkö-
Rzőnni a segítséget.
Szabó Sándor ztsi
a töltésen óa mlDdketlÖak száraz g«. góje, m-iid eiunedt ogy pékár bore-vlu^káért. Nem futotta akker »\\\\Any kfí-rcsotÜHkból másra, mlut egy üveg ]e. gelt Btódára. No olögedoilenkedj ft kouyérjegy én a kooyórsdng ahártyaága miatt. JÓI latiam éa látom ma Is, becses BzemÖlyedot a pfikufig előtt ácsorogni nnpontn, négy darab háremde-kiiii, tlzIIllóreH sAp.\'idt zsemlyéért. A konyór kevés Bz»rluted, ISSmlyéra mégis Jut, pedig sz a kenyér adaged (erdőre megy, a váltójcgy köz vetítési ve), Goudol) a múltra, mlelAtt a honteBBz-li-ivk kUszöbst át\'ópnil. Ma h liAbont ötödik évóbon kiló, Böt több húsfélét Is váeárolhataz. iíí/el szemhoa n nu|| Időkben silány k n koreselndból nem futgita soha töhbro fól kilónál.
Kérdem vórUI azt is, lAlnz-s reggelenként Iskolába menet annyi mazldá-bas, őezl fi" téli hidegtől plreiraeslpett gyermek Iá bit, mim a featemlltett Mvyö-nydrU békeidékhun"? Ugye nem látod meg To mindezt, pedig ma Jegyre adják a lábbelit. S/erlntcd nincs s» cipő, bo ruha ós nincs főleg ölelem. Látod mógte mindnyájan sokkal Jebban élünk, ruháak és cipőnk Is van. ha n/t Q fekete-pUo knhr] litim la szeried ho Ha lem írnae lényegesen Jobb nr. anyául hely. zeted, képtelen lennél a Ickutoefnc lé-luktulon kutárjnlval vors"n*rekelnl
Ü/enem nektek magyar munkA-ttest-vérelni, álljatok a hec«tllotus ktíartáa vártájára. Üzenem éa kérem Is mindnyájatokat, hogy o hazának legyetek mlndonn«áuü munkában, e»etlt-g aélktt-lözéaekben Is hü katoáál. T-trlsAtok szem elélt fontos uurfiptl hivstatisá-guakat és ne á"Bátok alá örökös Jajgatással, alráokozással belső trvatunk szilárd eszlnpalt. Legyen Jelsunvimk e vesztei! időkben; az egység, uaaka, fegyolem.
régül, hngy s7 0inélyomet Kérelem no érje, az esetleges .könnyű neki* aiegjegyzésekre csnk annyit, howy ma-ffam egyszerű munká»i<mbiir vagyak. Ötöd m iga mm ni élek fix Mz-k-h ¦m\'.öl, H legnaDyobh heosztássnl. Pamtszra ét etégedetU-njégre semmi okom Az életnek csi\'k a rosszabhlk oldalát Isnio-rem, nióyls teljes erőmmel helytállók, mert tudom, hogy ui elai és leglonto-sabh köielességem. E he\'y(AIIArhiiI Ur-to\'/om Hizámnsk, Családomnak fisem-bertársslmunk.
Muukáe (eptvérek, üzenem néktek I Mielőtt a Jelent idézitek, gondoljatok vIhs/.i h mullba, Idézzétek lel az akkui! íiohózsngoket én IinKonlltB.Mok azt össze ii Jelennel. Ha talán Itt ett találtok kisebb nsgyohh eit-irfist. ne-feledkozzetek meg a inat hAberua Idők-rdl. (njiidu\'jiiV\'.k >i vérzé Buióna nagy sebeire, gaodoljatok axomszfid nCpek-óriiküs baiálveszedelmóre fis mentsetek erőt kitartást uz elkövetkező esetlege* veszélyekre, az eljövendő líókre.
Munkáalcstvórl szeretettel:
Pilóta-igazolvány átadás
Itövid, de bonsóségeu ünimjwéj kendóbon nyújtotta út FwyBlínuor Gusztáv lovonto parancsnok BaboB l.i\'wzló óh liali Ferenc keroakedelnii iskolai tanuló lovontókn.ik a ritor-lúzó repülők nomzotkŐ.ai pilóta igazolványát ós tüzto uiollükn) a ná-romsirályon vizsga jolrónvókel.
lU-lii husrótján ogy kis U)k<t< diákcsoport érkozott valahora egy ropülótórró. Valamonnyion akkor láttak. olőször közelről ropülőgépot.
Ami eddig vágyaik horizontján köd-lölt csak, ott volt előttük. Félvo simogatták, ismerkedtek volük. A merev, őlottolon vászon madarak lassan ólotot kaptak a kanizsai fiuk keze nyomán.
\'Tompa orruk liuuosan lört a kóklé magasságok foló s hogy lobullt a kábel) engedői mosón rótták a köre kot, nyolcasokat ós enyhén simultak a reptér zöld pázsitjára. A kormánynál kanizsai fiuk ültök.
Sok nehéz, tlo Vidám nap telt ol azóta. A ropülőélot katona élet. Előfoltétolo a fegyelem. Bíznia kell sajátmagában, bíznia koll a göpél-.m. A ropüló más ombor, mint a többi. A fialni diák mog novotvo csatolja 1)0 magát a »Vöcsök« orrálwi, uo amint a startzánzló loonait, birkán oiry más ombor ül a kormánynál. Mogfígyoltom: furcsa omlxír, mintha nom is ombor volna. Arca megmerevedik, Szemo a horizonton, karjai.
1»44 január Itt
üALAÍ KÖZLÖNY
Iáin,, összonónok, összefolynak a szárnyakkal csillapító síkokkal, már .nem lobot látni, in olyik- a góp;-melyik un oiuImt, inert ott lolkx; a Miii\'mibon az omlwrmadár,
Amikór leszállás utAii jolonli, hogy .^Tisztelőitől jolentom egy repülés¦<, *kkor ismét kis Un,, Ofryszorü km levente, do |mz valamit magával onnan fölülről, lioz valaniit iw ég tisztaságából, rtz ég^ kékségéhól, az \'óií szóosőgóliól, ahiil talán nem is Iái mejr mindenki, oHuk aki szintén ¦» repülős ós u íelliők szorolinoan,
Az a 22 fiit, aki 1948 tavaszán ehnonl repülni, ma iriAr.mind -i-opülö. Sok kálié Ivón tatás, sok rbpft-léa után hullottak az »Á«, »13« és >(> vizsgák. Ez komoly dolog, A v Szaga még csak hagyján, hunom ami azután következik. Mint az eap* inónyok hü krónikása elmondom azt is, hogy jól mogrópüit vinsgaropülóa ulan hatalmasan én s/élesen lehull az oktatói, tóhyór, utána a többi. Est pwlig türni\'koll; Jlololmtm nnm lehel, nem is szokás, do ülni un lohol utána három napig, nem is szokás, x
>(V vizsga ulán a logjohhnk; Telkit Jóska, iíulms Laci i\'w Hali Feri, motoros vontatásra kerüllek. 1000 motoron -a motoros góp lokaiH\'-solt, síitán barátságos szárny hillenósso] ott hagyta őket egy jó kövér- Ctim-mulus folhóhon, lingv éljenek, ahogy tudnak. Mát a fiuk éltek is ós mindhármuknak sikerült a szakszolgalatot megszerezni, .
Valamennyien kiérdemelték a i«-pülőtér parancsnokságának hozzám eljuttatott külön dicséretét, molyol oxülóp tolniái\'Huliik nekik, megköszönöm\' szop munkájukat éa kivánem, hogy tovább nőjjonek, izmosodjanak ünániyaik, merj soha lobban, mint most nem volt még szükség komőny-
tokJntotQ, monlszhiplü ijfii m«-
jfvw sasokra.
;«wi Fékein ímszIÓ \'szakosztályi elnök
Tanügyi kinevezések
A közoktatásügyi miniszter Nyor-,-gos Gyula, Havas Erzsébet nagykanizsai, Körmendi Angyalka \'keszthelyi állami polgári\'iskolai holyottos tanítókat polgárt iskolai rendes tanítókká kinbvozto.
A közoktatásügyi miniszter Itot-\'tegi Miklóa zalaegerszegi, Kopiiioza" György zalalövői ós Kropaz Arnold adorjunfalvai állami népiskolai tani-lókat a VII; fizoU\'wi osztályba sorozott állami tanítókká nevezte ki, Wéllovflzky- Ernő zaluazonllórmui r. kai. .LőpJHkulai tanítót a VII. fizetési osztály 8, fokozatával egy bekötött illclmúnyok élvezőtől*) lópiotto elő, Kerekes Margit drávayásárholyí, l)ol-inányoa Lonko murarótliáti, Dornor Ágnoa drávaóhidi, Fadoa Irón lóg-rúdi, Szombati Pélnó Itaka Erzsébet vidorlakí. Tamás Kálmánnő Sági Ibolya zalaujróri. Kalmár Irón Iwt-tornyaL Somogyi Lajos dróvaóhid-édoakuti, Mágoesi Ilona ós Zontaí József viziszoutgvöigyi, Gazdag Ot-tilía zalogalaai, Tóth Erzsébet drá-vaszontiváni, Lovohyók Imrónó Hegyi Mária bagonyai, Kiohlarooa Ist-vánnó Fülöp Mária murasiklósi, tsányi Ktofka ós Juhász Alajzia •drávaesányi, Cláspár Jolán murasiklósi, Sulyok Erzsólwt londvurózsa-v°lgyi, ílorvátli Margit lótfalui, ilaky Etalka és Hpffmann Teréz kisszabadkai, Horváth Magda dráva-nagyfalui, Nomos Margit ós Kussui Klára muravidi, Nyilas Balázs ós l\'atatin Gyula dékánfalvni, llalkányi Sándor zorkóházai, líriski Johanna, IJolmanáez Gvörgv, Nagy Margit niuraesáuyi, Hindii (Ivergy szonl-"targithogyi, Perlaki Kriio azolonco-pogyi, Pontok Ferenc drávaszont-ifltvani, Szollo Mihály murag.\'irdo-"yi, Kiss Lajos murarétháti, Lnck* \'wr Kálmán és Laeknor Káltnánné Hzabó Ktolka lóinádi, Somlai András belieai.. Timschina Antal és Tóth Rtol- muraazontmáriái, Jenkoi Kr-
zsélwt ós Wágiior Máriai tüakoaront-
gvörgyi. Kocsis Kndro bolioai, Ér-fahii Zita drávafüredi, Itóiui flóliort nó lialiniisi lírzsébot diávauagyfa-lui. Kút*/ hm.- d.-zsérlakai, dr.\'Pfoi-fór Vilmosné Ahwyar Margit szoiH-ilonai, Kollár Katalin alsóforono-fnlvamikéfai, Mósor Krvin dráva-Óhldl, Siáj Józsof ¦ belieai. fiznlay József al»óilomliorui, Morkl Fcrotic pnlni, Szonto Ilona boHornyái, Kiss József zoikóházai, Füfiodi Imm lis-isii, Budai Valéria porluki, Ruzsies Piroska londvarózsuvölg^\'i, Szigeti Rrzsóbót zalalmksai, Príklor Briáó-lx«t niutaertánvi, Horváth Ilona strh dóvári, Lakatos Torra dráTtt|i»gy-
,fa.lui. Zalai Honn ós Molnár Zau-zsánna belieai. Varga- Hona murtv-boiuiteieei, Rzahó András bakóhnki, Finla Ilona stiidóvAri, Zsiray La-josné líakonyi Sára dókanfalvai, Kiss Anna lendvivhidvógi, Hottyóssy Magda , tüskuszontgyürgyi, \' Pftucr Szabina - kismiliúlyfalvai, \' Szomos Ilona alsódómhonu, vitóz Komkay István bolicai, Kállai Sándornó Simon Margit maróéi, Sztankni Klára kerkafő-m árok rét kültortdoti, Almási föva kismihályfnlvai,\'Ágoston Lajoa palini, Nagy\' Angola vlziszontgyör-gyí, Varga Magdolna hi\'uiyavárt állami népiskolai helyettes tanítókat rendes tanítókká nevezte ki.
láron évi íegykizra Ítélték a kispesti szobrászt , a BBgybaslzsal tirvényszéken
Boncz Béla 31 éves kispesti szobrász már. ismételten szerepelt a líllnllgyi hatóságok elölt és azért elég szép múltra tekinthet viasza e tekintetben. Most is azért gyanúsították, hogy Hévizszentandráson szolgálaladójának házához tartozó BenkŐ Istvántól ruhaneműt lopott mintegy 500 pengfi ériékben, ezenkívül Keszthelyen Kálit Ferenc birtokából annnk KK) pengői érö kerékpárját ellopta és Zalaegerszegen is Kohn Józseftől 1 lópokrócot lo-
pott. TToiicz Bélát a csendörök el fogták és beszállították a nagyka\' nizsai Ügyészségre. Ügyében most ] volt a főtárgyalás. A vádat dr. Ga- j rády István kir. ügyész képviselte. Boncz csak a kerékpárlopást ismerte be, a többi lopások elkövetését tagadta. Ez már nein is, igen számitolt nála. Mint visszaeső bűnöst a\' törvényszék dr. Ahnássy-tanácsa 3 évi -fegyházra és 5 évi jogfosztását Ítélte.
A vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte a hahóti „órást",
aki számára a faglióz csak áldást Ós hajlékot jelent
Mogirluk, hogy a csendőrség ismét lefogta Horváth Korono (ilónás* fonyódi születésű fiatalombert, aki logutal)!) Huhőt közst\'sgbon órákat jnvilotl, eközben átvotie uz órákat es azok egy részét eladta ós a kapott poiizhi*! fenntattotla magút. Fmiatt i elitéi!.\'!;. Alig hogy kikerült, ismét a rég\' 1 i| arához\'.! iolyamo<lott. Ismét órákat javított, persze hasonló prod-.mémnyol. Ismét eaondórkózm került éts igy a nagykanizsai fogházba. Tegnap hallgatta ki a szoronesótk>n fiatalembert !i vizsgálóbíró. Se cipó, so alsónemű, esak n eigáityokénál is "Vongyosabb ruha volt rajta, A szánalom ké|H-. Kihallgntása alkat-
mával olniondta, hogy átvotto javi-túsra a Tulvakban az órákat, szétszed U), »kilx?lozto« azokat, do visszahelyezni már nem tudta a finom ntkatréazokot. 101 is adott Imlólük. Kközlxm útjában ha akadt ogy »kis lopasAga.- inert hát élni kell mondta. \'Saoroncsótlon omlwr,- hi-szou maga megfagy, szólt a fogyatékos ruházatú emberre a bíró. Por-szo letartóztatták. Vahisáuroa jótótömény lesz számára a fóghaaban való kitololós. Melog ruha, ftxlél ,ó(ol vár reá n fogházban.
Podig hu komolyan dolgozna, miiven hasznos tagja lőhetne á társa-datoiniutkr.
Eléreláté saber bozakotvvivbea tartalékol az ét Meneti Kért
Aki tagadja, hogy a magyar gazda btizavalulúhan út számol, azzal szemlwn ológ hivatkozni arra a köz-ismort t/myie, "hogy Magj\'arbrszrv-\' gon igen sok földbirtokot nem kósz-jwnxórt, hanem buzaórt adnak lia-szonbőrbo. A bórboadó nem mec-határozott pónzÖBszogot, liánom hol-dankónt mogállapitott búzát, vagy omlok mindenkori piaol árát kapja haszonhórkónt.
Ma mindon \'bórbeadó igyekaaik tőkotartalékot gyűjteni a háború utánra az átmcnotgazdálkodiVs idejére. Mert akár maga is gazdálkodik, akár ogyób foglalkozást fiz, a há-Imrti után sok kiadása lesz, hogy beszerezze azokat az olsŐrondü azfik-
sógloli cikkokot,\'amolyoket ma nem tud lioszemzni. A bórboadó tohát tartalékolja a \'mit kapott hoazon-bfjrónok azt a százalékát, amolyot rondflzorint Iwazorzóflokro, pótlásokra, tatarozásra szokott fordítani.
Az a bórboadó, aki huzaköiróny-Iwn tartalékol az átmeneti idŐro, foltótlonül jól jAir ós holyosob cro-lokazik. A ma buzakötvónybo fok-totott 40 pongős bnzaórtők ugyanis ogószen bizonvoann logalább 40 P marad, tohát órtékálló ía, kamatozik is. Móg ha nom tartalékol, hanom ugy gondolkodik. Hogy az átmonpti időbon majd a haszonbért toljos ÖsHzoghon fogja Iwszorzóaokro, p&t-lásokray^orditáni, mogtörtónhotik,.
Január varosimozqo
19 23-ig _--1—
Szerdától
vasárnapig
Budapeatt premierrel egyidőben /
Ar legnagyobb\\magyar filmsiker!
KAL0TASZB9I MADONNA
UFA vtldghtradő. Részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
Előadások kezdete : ?4, $6 é-s f8 firakor.
hegy — eevón a búza ára — ömüi! folo össaeg fog o colra rondolk*-zósre állojii, mint amennyit in* tudna iigyanozárt a huzabórórt kat-vónyis; löktotui.
K/ért. igypkszik ma mindönki bit-r zakötvényho foktotui az átmonoti. idő\' alatt felhasználásra szánt póa-zéi. Logyen bár valaki gikzdo> h>anu, kereskedő, vagy iátoinor, a inua-kötvóny mindenki kozélHm azt ja-lonti, hogy annyi negyvonjtmgóa buzaortókkol nmuolkozik a jövőben, ahány mázkaértékü huzakötvény ta-lajdonosa. \'. i
És ebbe a kötvénybe foktatra negyven |»ngő losz a buzaórtók akkor is, ha a tőzsdén tunjd esak MÜ, vagy 20 pongővol jegyzik a minőségi búzát.
VARROM
f-\'gylior: büszke erősség,
délceg Őre a tartománynak,
ma: csak lezárt szemű halott
s emlékköve egy rég leiünt világnak.
Egykor, nagy csaták színhelye, tanuja véres harcnak, vésznek, ma: meredek hegyoldalon Jámbor juhocskák legeiésznek.
ügykor: riasztó kOrtök űzték cl. itt a ritka bé^él, 1
ma: egy templom szelid harangja kondul meg a síkon esténként
1 Tegzes Lajoa
KULCSLYUK MELLéL*
Dlt. KNATS/i LAtíZLO -
nag>\'ltatiizsai törvényszéki bírónak törvényszéki loitiu-selnőkké való eló-iéplolésBO alkalmával u kitűnő nagykanizsai jogász-család ozoinkilo* cwU* 8 órakor a Polgári ÍSgylotona meleg üunoplésbon v\\-wr. müí a kö«> lisztelelnek örvondŐ uj tanársotnfi-kót.
Dli. (iUltlíNOSfíli ISTVÁN
nagykanizsai kogyesnmdi gininá-ziumi lanúr, honvéüllelkt\'rsz, hazafiaa szolgálatából loszorolvén, január há 27 ón, :Ktitérl)kon délután 6 órakor ismét folytatja férfi teológiai oü-adáaait a kogyoarondi gimnáífium-ban.
HKMMKKT-KARí>LY
városi szanivofóaé-gi fótaniiesoa ogóflRaógi állaiiota annyira javult, hogy már napok óta otthonában tartózkodik. Tuijos folgyógyulána azonban szükségessé toaz a«Wi*ra egy budapesti utókezolúat, ¦
WÍTZKNETZJOLÁN
férj»z- (t fvénkovf\'rf Feronen" vá i-osi zonoiakolái tanárnő, fobruar •!-aojóvol foglalja ol i|jból állÓBát a nagykanizsai városi zeneiskolánál.
.Dlt. HALAZ8 GYULA,
a kosztholyi zonoszorzó éa zoa-goramüróaz ujabb aikorót jelenti, hogy január 20-án feozdik meg Bu-da(Kíflton három órás moflofilmjónelc forgatását, amelynek szövegét Babay Józsof irta »A három kóró« cimmol. Ugyanakkor a kolozsrári NomMoíi Színház -bemutatja dr. Balázs aj ojiorottjót. Dr. Balázs a nómot rádii sokszor kitüntetett mflvószo.
DANIS JENORöL, r
a kanizsaiak r&ykori kedvonc. éa kitűnő jollemszinészóról ós földijóról
az utóbbi illőben ke vénet- hallottunk,
l>edíg igon eredményesen és lolkoson dolgozik ma is. Kovoaon tudják róla ugyanis, hogy a budapeati Madách Színház holvottes igazgatója lott ós legutóbb, az\'1ÍMSZO által rendozott kulturvozotói, azinirondozői óa bzíi>-júfszó akadómián »a hivátáso» 6b a mükcdvolői szinját8zás« tárgykór előadója volt. Közlwp szinmüirással is foglalkozik, a Lovonto Müaorköz-I>ont kiadványaiban is találkoztunk néhány átdolgozásával.
1M< jajair I»
fi I RE K
NAPIRKND:
pégjflMrtári üm/aJal: rf* ¦ fi. Mária fejógjtMriSr Kwálry-uwa 40, e»BJ».
tér \'il. üaiini.
Kiafcanizeán az ottAni gyógyiwafr-
Ur állatidé Úgyedotoa szolgálatot tart
Najiár. Január 19. Szerda. Rém. hai. Ii. njirgfl. - Prttaatáni Sára.
a gőzfürdő nyitva van Higg*! 7 óráftoi Hto b óróig. (HMM. awwtia |)4wW délután is kedden etfua nsn-uaWdO Tolofon: 56(1
— (A naovkanbaal MOVE közgyllétt)
A MOVK ii.ii\',kámzsa! lécstpertja va-sártap larija éri kSzgj Iliiét,
— (Qleaawaln Sdudor omlékoxttt)
A budapesti La Kent.int Irodalmi Tár-átlag és a Magyar Goethe Támiág Január 22dn, szombaton délután fíl halkor az Oilhoa Karben együttes íelolvaié-Illési rcidHfitk, amelyen dr Lakáéi György megemlékezik Qiesswcin Sándorral, halála évfor .tilója alkahaábél.
— (Befagyott a Balaton)
Az egész viitikör befagyod, de egyetért vékony, 3-4 cm-es légréteg l.•-¦\'•¦\'.[Y* a ¦alalanl s igy téli spoitokra, liléit* kalászaira niili: nem alkalmas Néhasy me-rész gytrek a sekély partékén mar korcsolyázik. Kar, hogy a beállás szeles 146-betA lerténi, meri a jfg Igen gőröngyks.
— (Iskolaorvosi és ogésatégtantanárl tanfolyam)
A m. klr Ferenc József Tutltmáavegye-tem etVfSiudtmányi kara 1943-44. lantv II. feléhen lakoatrvcsl (t egészségtan-tanári tanfolyamot tendci. A tanfolyam 1944 ápiill*. 12 én kezdad\'k és Juiitt 7-én ér véget. Az előadásokat elérelálha-lólag kelenként ot dtlatán, kettő, Illetve hárem órában (délulán 5-A-lg vagy--. 6-1 ig) larljak meg.
— (A nagykanizsai MOVE polgári Iskolai magéntanfolyama)
A nagykrinl-ssfll MOVE, hogy lékeiévé toityo r/okutk Is nz Műiben való könnyebb ktldoguláBát, akiknek nem volt médjnkbnn mngukat hz lekolákbna továbk képelni fs iskoláztatni, elhatárolta, bogy polgári likolal tnngántnn-folyamii rendez ugy nfik, mint férfiak rónrére. Az llgyet a (nnerókkel már le is (árnyalták, kik készséggel Állottak n MOVB nemis törekvései BCgltséKóre. Akik ezt a rendkívül kodvezö loholó-aéget Jgínylm óhajtják vonni, nzok ]b-leatkMKWtk Szabó Antal BportUzlotó-bén, eV«í.élráB végett. A tanfolyam o hó vógóvel kezdődik.
— 1000 alpot orgonát kapott a bagonyal katolikus templom)
A Muravidök legkorszerűbb orgonáját állították tel .-, hivők áldozalktsziégébél a bjgonyíl katolikus templomban. Ax orgona JttSO eipos és mfadet ttkfalelbea a Muravidék legkorszerűbb tigonájának itlafslthelÓ. Az egyházközség villanymotort 18 tzereltelelt az orgonához arra ar. cselre, ha mijá bevezetik a templomka a villanyt.
Hafrfcftniiaa megyei várna poi garri uiaUrMöl.
Tárgy: Az 1S44. évben Irányadó gazdasági munkabérek megállapítása.
Hirdetmény.
Az íiülö/1913. M, E. az. rendelet alap Ián tudomására hozom az érdekelteknek, hogy ai 1943. éne megátlanltolt mezőgazdasági munkahetek az 1944. évre ia változattanul maradnak.
Egyúttal felhívom s mezőgazdasági munkásokat arra, hogy az 1044 évié mezőgazdasági munkára minél elftbb szcizöd|e-nek le, mt:t azon mezőgazdasági munkás munkahelyét, aki lebiuár l-ig le nem szer zódlk, hivatalosan fogják kijelölni. At Ilyen munkát teljesen elesik attól, hogy raanka-helyét mdga válassza ki, niert a kormány s munkára vsl "> ti^\'i^sagl ía katonai hí-rendeléseknek a folyó évben fokoiottabb "körtékben kivan érvényt szeretni. Nagykunt*--. 1S44. Január 12
i7T Polgármester
Tipisárakea leket ísrgaloiuba hazai a régi
gyerlntflsyB bértuisn elpákit
A kormány megoldotta a régi gyártmányú, bőrtalpú cipőkkel kapcsolatos legsúlyosabb problémái; az árkérdésl.
A közellátásügyi minis/ter ugyanis egyik legulóbbi rendeletében kimondotta, hogy a régi gyártmányú (nem típus) bőrtalpú cipők a legújabb tipusaraknn hozhatok forgalomba.
Ezek a régi gyártmányú lábbelik alléi a perctől kezdve, amint a cipőkereskedők megkapják a törvényhatóságtól az erre vonalközé
értesítést — ami napokon belül megtörténik — nem adható.el többé zöld utalványra. A régi gyártmányú bőrtalpú lábbelikre ugyanis a mei-ejtendö ujabb készlelbcjelentés alapján külön utalványt bocsátanak ki, amelyen fclIUntctik annak a kereskedőnek a nevét is, akinél beválthalé. A lábkell utalványuk szétosztásáról a törvényhatóságok gondoskodnak.
Az utalványok bevallásának végse* határideje február 29-én lesz.
folytatás az 1. oldnlról.
Az angol választást a katonai helyzettől teszik függővé
Stockholm, január 19
Az angol alsóház tegnap tartotta karácsony után első illését, mely az utolsó ülésszak. A jelenlegi alsóház az 1935. évi választásokon kerüli be. Igy lehetséges, hogy a most megnyitott ülésszak az utolsó félév az általános választás előtt. Az esedékes választás megtartását a ka-
tonai helyzettől teszik füuövé.
Sikeres invázió esetén megtartják a válaszlásokat. Az alsóház bizonyosan többet foglalkozik a háború utáni kérdésekkel. A közeli napokban több pétválasztásból ra közönség hangulafára és állásfoglalása óhajtanak következtetni.
Churchill: „Olaszországban igen kedvezőtlen az időjárás..
A tegnapi Ülés meglepetése Churchill megjelenése volt. Villiam C. képviselő felszólalásában kitéri arra, hogy Montgnmery tábornok legutóbbi nyilatkozata, melyben azt jósoltai hogy a szövetségesek haimi-rosan bevonulnak Rómába, nem volt-e túlságosan derülátó ? Churchill válaszában hangsúlyozta, a legutóbbi napokban Olaszországban igen kedvezőtlen az időjárás.
Churchillt hazatérésekor a pályaudvaron öccse, Attlee helyettes-miniszterelnök, a kormány tagjai és a vezérkarok képviselői fogadták. Cliur\' chili Eden külügyminiszterrel és az admiralitás tábornokaival beszélgetett el. Churchill ma az alsóházban kijelentedé, hoRy a közeli napokban hosszabb nyilatkozatot tesz az általános háborús helyzetről és az olaszországi eseményekről.
A szófiai magyar követség halálos áldozata
(MTI) A január 10-én Szófia ellen intézett légitámadás alkalmával a szófiai magyar követség épíi-íeto in elpusztult. A támadás időién az\'épüloibon tartózkodó dr. KiUits András ólétól vesztette; az irodatiszt
és egy altiszt megsebesült, A magyar követség többi tagja sértőt Ion maradt. A szófiai magyar kövoLség radnóthi Juugort Mihály kövot vezetéséivel a flzófiai külképviseletek részérő kijelölt helyro költözött át.
Valláserkölcsi előadások leventék számára
A Levente lllrkftípont jelezi!: Legutóbb jelentettük, hogy a lovrnte ifim Aj; lelki g-\'mlozáiát n»gytonio\'*águ rendeletben szabályozta az lljuiáe: Honvédelmi Nevelesének Oraiágos Ve/eiőJe. Most további lépés tértént «-zen a lLren. A leventeifjusig valláserkölcsi nevelésében |i| korsvaknt nyit meg az a kÖnvv, amely az 1NH0V intézkedésére Jeleni meg .Segédlet a levenleiliuság vallástrkolesi, okin Iá iához" címmel.
A mintegy ín oldalas kiadmány az ifjúság valláserkölcsi nevelésének egységei szellemét szolgaija- A ktlISnbftzó korcsoportok, s 12 1&, 15-18 éa 1 i 23 éves ifjak számára. 9p elóadás-vázlalol tattal-ma/, s ezek az eléidásek az ifjúság valláserkölcsi magalarlás mak ezy- egy kérdését tárgyalják. IsleH, vallásosság, Ci» ládi élet, s/Ulói é* testvéri szerétül, bajtársiasság, hősiesség, küzdéket\'v, önte-gyelem, tettrekészség, a házasság, vagyonszerzés, & káromkodás ktlnc, a dohányzás: ezt és mé>! sok más nsgylctentlségB és érdekes kérdést vetnek fel az előadás-vázlalnV, miielyeknek segítségével bármely leventevezeté, illctéleg levtatetiszt — Ickál laikusok ia, nemc-tak a lelkészek — eléidásokat tartanak az ifjwág számára, (LUK)
Nagy kan iKsa mogyoi város polgá rmofl torétél.
Tárgy: Az országgyűlést képvlselő-válasítóknévjegytékének kiigazítása.
Hirdetmény.
Közhírré leizcnt, hogy az 1938: XIX. t.-C. 223. §. 7. bek., vafamlnt n 372 900/ 1940, 11. M. rendelet éltelmében a tőtvény 33 §-ábái) foglalt lendclkezéscktól / eltérően nz 1944. évben Is kltgsiltás utján kell előkészíteni il otBzággyIllési képvN se ló választók névjegy sé két.
Aíorsziggynlésl képvIsélöválaRztók 1944. évi névjegyzékébe hivataláéi keli felvenni mimlfzokat, akik a váhnttél ioznauitaág egyéb kelleHtinrk biiltkábao a Mlgaöláa évébenelérlk a v*l«»ztőjogoiultiághoz megkívánt életkort. Azokat, akiknek a név-IrgyiéVhe való IcJvílelétc bármily máa elmen nyillk meg n j..>..tik, kérésdxie kell n névjtgyiékbe felvenni, ha válas\'tólogo-sultiágukM Igaiolják. Azok, akiket n kiigazítás évében kétesükre kell felvenni a névjegy lékbe, kéiéatiket ^nnuár 31 ig ter-
teiithellk elő nálam, Illetve t v. gondnoki livstalban Roigonyl-u, 27. ez. alait.
Azokra, akik « választól\' |ogosulls»ghoz megkívánt 26, illetőleg 30 évei é elkort a
DRflVAliÖLGYI
m
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
ArareaiáifiUk flzetéte, roklumÉolók, hlbajelanUtek, axakssertl falvflágoalUt minden villámon kérdáübun délmjftit 8-tél délulsin IB éréig. Cswityawry-ut 51, tsHéHon 204.
IHIgszilái évében érik el, azonban a nív-Jegtzíttnek a klfgaillás évül megelőzően legutoljája történt ÖsizcáHi táiaker más kezségl>en, llle.öleg városban laktak e így uj lakhelyük a névjegyzékbe való felvétel Iránt hivaUlbúl nem Inlézkedhetlk, szl». tén az előző bekezdésben foglalt itndel-kelések liáaiadék.
A uéviegyzék kiigazítására u MS.^OO/ 1938. B M tendclct kiegészítve a 330308/ 1999, B. M. rendelet 1. él 2. bekrraKié. ben (oglnit lendelkeiéetkkel nyer alkal-maiást.
Nagykaniisa, 1944. Jinnsr 4: ím S. Polgármester.
A képviselőház január 24-én Ülést tart
Budapest, január 1?, (MTI) Illetékesektől veti értesülés szerint a képviselőház január 2<-én fél 12 órakor a felsőház üzenetének átvétele céljából ülést tart.
APRÓHIRDETÉSEK
Raktárkezeié mvMfcAat felveszek Qép-BUkmában Jártai előnyben. Klrály-u. 2. 2ét>
JdlfAxA mindenes felvétetiki l\'ő-nt 10. héztulajdonosnál. 205-
ADÁS-VÉTEL
eindd 250 es D. K. W. szóló raotor-karáhpAr 900/o-os gumlkknl, 16.00« km-t futott, prima állapotban. Étdek\'ődnl a Znlal Közlönynél. 152
- Egy jókirban lévő lapom kooal eladó Petőn ut 54 ISO
Jó állapotban levő Biodarmayar vitrint én siatongamlturát vennék. Címeket a kladóhlvataloa kétem. ve-
BÚTOROZOTT SZOBA
¦él aMamAlyra elsejére bútorozott szobát kétesek. Clm Szabó István fodrásznál. 204
HÁZ ÉS INGATLAN
Somogy megye Szabii községben a Vog> ronlca-fcie vendig!©, mészárszék és lu-b/.ciitzlet házul, 1290 U-öl bcltclekkel, (elszerelésekkel együtt Jutányos áron eladó. Érdeklődni lehet Anek László méhéiznél Klskanlisa, Templom-tár l/o. 197
KÜLÖNFÉLE_
CIwaaataH légiriadó alatt egy drapp barna kesztyű. Kérik a LecaüUtei megtalálót, adjs le Eötvös-tér 30., I, KndKMI.
Klaaaaail iehér-fekele, tarka fiatal macika. A megtaláló |utaÍotn ellenében édeilisen. Cun^ery-n. 6. 299
-M-
NAM
írt- eí Rá
BREDMENYT
ZAUII KOZLOHV
t>ÖLIVIKftl NACM-Al-.
Owvdja : „MtiaaiJaiáil H. 7. Wâ0ykMln ¦% raJdóe-Utdé: Zalai Urtiy Syomaton a „Xlisazaasaal Ft. T. HafyltaBlito*\'
¦ysnitjábta Htiykaalitas. (Mytmdáán lol»l i Zalai KárthU
Feladó :
(In:
íí|l(ok»nl:—...... 84. éyf„ 16. sz, Nagykanizsa, 1944. január 20. psOt6rtak Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sr,mfc—*<W\'K és kiadóhivatal.; FÓ-ut ő. szám. SaoriiiawHiBet;! óh kiádóhlvatalj telefon 78. az. IMMaouc mimten hétköznap délutón.
Felelés szerkesztő: Barbartts Lajos
KlőflzcMs) ára: egy hónapra 4 pengő 30 fillér,
negyedéwe 12 nengó 40 lillór. ligyes szám: kátjjftznap *.Ö UH.. sKotnliHton SO «II.
tfemetarsiag Európa ¦lidei elképztlketö poitján teljesen felkészülve várja az Inváziót
A leningrádi arcvonalon a véres tusa egyre nagyobb méreteket Ölt Anglia és Amerika a szövetségesek közös ügyének tekintik
A daloló*/országi hadiutintóren a Tirróno-tenger partján legutóbb igfiti hfTrvwr! váltak a harcok. Clarek tá-hnrnok csapatéi harapófogóba akartál; fogni á nőmet csapatokat. A német hiztositó \'csapatok a tengerpart óh a Via Appia közölt a táma-ttftat fölfogták, ugy hogy az ollnnfól kőnytolon volt beásni magát. Különösön atilyoriak voltak a harcok Tufa községnél. Az angol amerikai csapatok a nőmet nehóz tüzérség tüze alatt áll. Az ujabb és ujabb invá-ziós caapatok felvonulásából arra kövotkeztetnok, hogy Clarek táhor-nnk mindenáron ki akarja csikarni a
a lengyel-szovjet viszályt
győzőimet. Oldalazó hadműveleteiről tohorment^flitoni akarja a Cassino vidékén levő csapatait, Agriano körmökén tegnap a nóntot csapatok és csatarepülőgépek igen nrooményos támadást hajtottak vógro több ízben. Az arcvonal középső szakaszáról ór-koző jolontésók szerint az invázióé csaljatok , támadása Kmicento ollón irányul.- Három izbon megindított ,i száradnyi orÖvol végrehajtott ki-sóelotük megintisult. Az Adriai-tenger partján kölcsönös tüzérségi zavaró .tüzelés (\'•« rohamcsapat vállalkozás volt.
Németország hidegvérrel néz a nagyhangon beigért invázió ellen
Zürich, január 20 Kooiwrolt elnök kijolontotto, hogy a legsúlyosabb napok még a szövot-fiógoaok olőtt vannak. A lapok nzzol kapcsolatban arra mutatnak rá, hogy a Hzövoteőgosok-^ozórkora a törtóno-lom lognagyobh invázióját készítik elő, molybon nzázozrok ós később talán milliók in azoropolnnk. A hzö-votaégosoktől a hálwru további áldozatokat kivan.
Valószínű, hogy az invázió nem \'"^yotlen roham "én rajtaütés loaz, hanom a part mentőn sok támadás vozoti majd be.
\'Berlin, január 20 Göbbols némot miniszter a -Das lieieh logutóhhi számában cikkét az invázió kérdésének szón tói te. Rá-nmlatott arra, hogy az angolszászok részéről a sejfotósok egész tőmegot
hoztok forgalomba azzal a szándékkal, hogy Németországot idogossó tegyék. Fjk nem fog sikerülni. A német hndvezetés minden további nélkül elfogadja, hogy az invázióra sor kerül. I)e várja ozt és Európa minden elképzotliotó [xmlján fogadni fogja anélkül, hogy Németországot többé meglehetno íopni.
Az \'angolszászok éppen olyan jól fcudiák, hogy vállalkozásuk milyen kockázatial jár. A szovjot arcvonalat ezzel tehormontesitoni a logkisobb mértéklxm sem fogják. A kockázatot nokik kell vállalni. Az angolszászok tudják, hogv ők mivnl ronrlolkozimk, do nem tudják, hogy, mivel rondol-. kőzik Németország. A német birodalom teljen hidasprérrol nör. ar, 81-jÖTondő kérdés elé, mely majd mog-mutatja, mi van a németek kesében.
Rengeteg veszteségébe került a szovjetnek a keleti hadszintéren megakadt támadása
A ketntl arcvonalon Megakadt a szsv-Jet erők téli támadása ]¦]¦/. az offenzíva « szavjot hadvezotóiiégaek 1 ezer »*¦ cölOBáan, I5S0 Irtvejeéhe nngyszámt re-ptlK gépébe, tömérdek emberes anyag-veszteségbe került. A dőli és n kozéps* azaksuzon a támadás terJeHelme efl hevessége énükként, a szovjet bsdvc-MtOSftg kőnytolen volt a támadás diiy-pontját Áthelyezni A* északi szakaszán heves harcok vannak nsp, nap u\'An, Ht három sulyponl alakult kJ. Ofanlsn-haitm, Ldnlngrad es az Ilmán-tó környékén, nfaol a szovjet azon fáradozik, npw támadásaival oKre törJörr^Az •18» törést a némot ősapátok felfogták.
fíovgorad vidékén Is ez toriént. 1« a némot caapatok a szovjet támadást
meghiúsították, bór kénytelenek voltak a tömog-főlény következfőhen néhány kilométerrel hátrább vonni vonalaikat. A szavjetoek a két átesik súlypontnál Is nagyok a veszteségei. Kénytelenek valtak olyan erlket harcba vetni, melyek nem régen még délen hnrcaltak. Néhány helyon sikerült a szovjetnek helyi betörést eléről, melyet a német csspatok olreleszeltek. =*vagy . vissza vetettek.
Stockholm, jnauár 20 Az angol hírszolgálat Jelentése szerint Hull kfllfliryMiniszter közölte, hogy a Szovjet Unlő még mindig nem válaszolt arra a Jegyzékre, melvhen. az FgyesÜlt Államok a azovjet—lengyel ügyben a közvetítő szerepét ajánlotta fel.
Eden a spanyol-angol „helyzetről"
Stockholm, jaauár 20 Ghurhlll annál miniszterelnök hondonba való visszatérése uláo, tegnap elsőkben elnökölt s báberus kabinet ülésén, abol a ezevjot lengyel (Így Ib szoba került, Eáen külügyminiszter as alsóház ülésén válaszolt az egyik képviselő kérdíaéro a spanyol—angol helyzetre!
Eden aüerlnt a keleti arcvonaloa egy
hudonzt&ly és blzanyos IŐrI kötelékek még moat Is résztvesznek a néatetek oldalán a küzdelemben.
A németek óriási kárt okoztak az ellenségnek Bari klköifljóbeu
A kanadai aajló egyik döJelaszor-flzágl tudósítója ezeket írja: A németek december 2-án két szerencséi támadás-
tini 17 rombold hajót süllyesztettek el. ¦alkui- éjBzaka megtámadták Bnri kikötőjét. Az arról szőlő közleményt moat engedte át a Bzövetségce cenzúra. A németeknek fogalmuk aem voK arról, mekkora kárt okoztak és annak Idején mindössze három haja elpusztítását le lentették. Kzek a hajók lőszerszállító
hajók voltak és amikor a levegőse repüllek, további l.\'- hajót oleüiryeaatet-ifk. a támadásnak ezernél több áhto~ zata volt. Több ható megsérült.
\' ¦ ZBrlcb, január 20 Az amerlknl képviselőház törvéay-Javastalot fogadott ct, hogy miérten le-s/.cr. |.\'. amerikai kutoos, as»^rlnt hegjr milyen hosazu ideig volt katonti, 100-300 dollárt kap.
Zürich, jHiiuAr 29 A angol ..fővárosban nsgy flgyelraet kelteti, hógy a szöveln^ilesek olaszországi tanácsának Nápolyban tarlóit legntchli] Uiéfére nemcsak a Badegllt-pArtl képviselőket, hanem az eili\'n/ékl Oh a demokrata-pArtl képviselőket |» mogtilvtAk.
*j ,Dltmar birodalmi vezető nyilatkozata
A keleti arcvonal holyzotónok u\'a-gyurázatéhoz Dilmar birodalmi vezeti\'* íh hozzászólt és azt hangsúlyozta, hogy a keleti arcvonal csalói erős próbára teszik ugyan a német orókol, do énhnk védekező harcnak kell lenni, mért nem várható, hogy*
A németek messzehordó ágyukkal lövik a doverl partot
;ovjöt csökkentse támadó erőiét. Fontos és méfj fontosabb területelait is fol kell adni azért, hogy az el Ion-sé-got felőröljük. A nómot támadásoknak csak annyira kelt motmiök, amennyire azt az ollonBÓgos erßk inegsemmisifóRi\' megköveteli.
Ma Céggöl a csatorna partján lévő" messzohordó német ágyuk hajnali f> ór» 12 perckor megkezdték a do-.wnri part és a katonai Ófi hÁdifon-
fossagu célpontok lövéséit. Az öllen-sógoa \'parti hajók a tüzelést viszo-no/,(ák.
Mindjobban fokozódik a leningrádi küzdelem hevessége
volig szintén fokozódott a harci tevékenység. Az arcvonal doli résziui Novogródig ogy erős támtulás vau
A kelel szerint a küzdelem ölt. (Igya
Ztiricft, január 20 i arcvonal külön jolohtéaoi leningrádi arcvonalon a egyre nag%ro|)b arányokat iákkor az Ilmöii-tótól N<i
fol va ma tbiin.
A szövetségesek közös ügye a lengyel-szovjet ügy
Stockholm, január 20
Eden külügyminiszter1 az angol alsóházban, Hull amerikai külügyminiszter Washingtonban kijelentette, hogy a azóvjot- lengyel kon -fliktus uj stádiumba jutott, hogy a szöTotségósok közős ügye kitt. Kdén az alsóház olőtt ktjotojitette,\' hogy diplomáciai moglwszólések is folya-matban"vannak és ebből azt követ-
koztotik, hogy Moszkva magntartá~ síit nem tekintik véglegesnek. Edon kijelnntőaoiMI »!s amorikni kollégája véloményóbÓ] az viláilik ki, hogy az ügyet nom tekintik Oroszország 6s IxHigyoloiszúg kizárólages problémájának, haimm váliunonnyi ogyo-sült nemzet közös ügyének. ílyón körülmények között még mindig le* hotsógosnnk lartják a\' vita elintézt\'-sót. ^_
Churohill bizalmatlan Edennel szemben
Zürich, Jaimér 20 Churchill éa de Gaulle markezai találkozójától berlini vélemény szerint míg ü-gyelcmbc kell venni, hesy P-4*ak-AtrÍkabuii a de ({.uillislAlt és kommunisták köztttl éles clleatét vst), melynek ulslsó elsimítását kisérelle meg Churchill. A Wlllteim-
straasén szokatlannak mondják Churchill-, nck oly i;y"i\'s megjelenését Londanbaa. Ezl pi-ilip, a/zal ma^yaTázzák, bog) bizal-1* iniilliii Hdennel szemben. Berlini kllptli-tik«i vélemények aaarjnt Churchill sem l.nij.i Bdcnt alkalhihsnák a döntésekre.
Zárát és Szebenikot bombázták
Zégpub, január 20
(MTJ) k-i angolezász ropülŐgópek 10-án Kárát érf Rzelténikót, 17-én Omia kőKSégót liombázlák. A részletek még nom inmoroteook.
A némot ós a horvát csapatok január 12—17, közéit a partizánoknak 1100 Halálos éa 8500 sobosült vessteeégot okozott, A tisztogató ha/l
műveletek során igon sok repülőgép, páncolkóosi, autó. fí aknavoto, 5 maá agyú és na*ymonnyÍBÓgű tuidlszór jiitotl isapalfiink birtokába. A/, utóbbi hotókhon a partizánok különösön hadianyagban oly nagy yeez-tosógot flMhvotltök, hogy omhonoifc\' rntszcrolését csak hiányosan binte-sifhalják.
A kommunista bandák olasz áldozatai
Az olaaz köztársasági kormány hivatalos közlése szerint a dalmáciai kon-munlBta bandák 461 ols»z álla«polgí
jolgáfl
ayllksltak-meg. A/ Áldozatok papoki tanítók, kereskedőkön munkások, akik ko/oti eok nő és gyfrmek van. A lil-
vatafoB közlés szerint a hsl&los áldozatok számának növekedésével lekét számolni, a Duce elrendelte, hogy Január 30 An Ünnepi gyász letenUazteleteket rendezzenek az áldozatok emlékére.
ZAÜAI KÖZLÖNY
Monstre árdrágitási-per a nagykanizsai törvényszék előtt
15 gyanúsított ellen megindult a bűnvádi eljárás — 13.-«*. a vádlottak padián — A vádi Közszükségleti cikk Jogellenes elvonása és árdrágító vlssaaélés — Franckl Dénes leteuyel hizlalót 5000 pengőre, többeket fs magas pénzbüntetésre, egyeseket pedig fogházbüntetésre ítéltek
A nagykanizsai uzsorablróság példás Ítéletei
Az
utóim! osxtoudék egyik lógna-gyohb árdrágítási büiiiuiöjwrét tár-gyalui most di*. Almússy Gyula tör-
réuysséki olnökhülyoit>H, mint e^ytw uzsoráimé, lö gyanúsított ellen indult meg a bűnvádi eljárás, amely nok oix;dméiivukéiil miudogyik a vádlottak pattjára korült. Azonban a>x . egyik időközben moghall, ogy inti¦¦ i,k npm jelent inog a kiiünútt fótmgyuióson, ugy hogy a tárgyalú-moii í8-»n ültek a vádlottak padján, A vádhatóságul dl. Longyol Károly kii-, ügyészségi olnök képvisolté. Folyosó és tárgyalási torom csak ugy uyÜxsgÖtt ii sokaságtól. Ii^-izi njlonstrerlMr \\ olt, annak iggalniaival.
A vád
\' A kir. ügyész rádőlte /.sidov. Vál drávalürudi, Visnies .János monla-kai, Franckl Dénes lotonyui, Puncs
Sudolf, Ozsurn Antal, Vidovics IJú-)r ós S/al)ol Monyhórt hódos ányi lakosokat közsz ükség loti cikk jog-olh-iio. elvonása óh árdrágító visszaélés vétségével, mig Vadlva .Mátyás és .Magdal onics András liodoaányi, Dokuioci András muimesúnyi, T3ra-\'htlevica Menyhárt tüskosK.NitgyörgyiJ Kolo kivan ós Halassá Korona n- \' gyári lakosok ollón közszükségleti cikk jog&llonos olvonása miatt, -mórt Ksidov ftl augusztus havában l>rá-vnfűrodoíi Puncs líudolf iórnolniok levágás coljára (szómra) 1200 pon-géért eladott egy kb, 200 kg. sulyu ¦hízott Bortóst. - Visnies János torholt Csohlakun szoptombor havában eladott Onsun* Antalnak levágás coljára (szemre I 8GU pengéért 2 darab kb. 40- tó kg. sulyu javított .sertést, Frauckl Dénes torholt Ix>-tényén augusztusban Vidovics Oálmr és \' Bsabol Monyhórt torholtoknok iszomroj !1700 pengőért eladott 18 darab wyonkónt kb. 40—45. kg. aulvu sovány Bortóst (noha azt maximális ár mollott csak 1118 Dongóért lett volna szabad eladnia!) közszük-Besieti cikket, Puncs Rudolf pedig a ZbÍÖOV Pál lerholttól megvett ós Hodosányban lovágott ós a köisóg-beli lakosokiudc kimért hízott tíortes, OzBUia Antal Viflnics Jánostól Hzop-torolwrhon megvett ós Hodosányban lovagolt óh u iiuuál kg.-ként 8 pengőért uludott 2 darab sováuyaortés, Vidovics Gábor Óa Szabói Monyhórt • augusztusban Franckl Dénes tor-lielttöl 8700 lengőért asomru\'megvett 18 darab sovány sorton, amu-kokból Hódosánvhan 1 dámbot 82fí pengőért eladtak" Vadlya Mátvásnak, 2 darabot G25 pengőért Magdalomén Andrásnak, 2 darabot 600 porigőórt /.sorjáf Györgynek, 1 darabot 850 poi\'gőórt tlrunilovíoa Györgynek, 2
darabot 800 pengőért Kelé Istvánnak és 1 darabot Balassa Foroncnok
tovább eladtak, uoinkölönbon Vadlya, Ma/dalonics, Dolenoos, Zsorjáf, Branilovics, Kolo és Balassa az általuk megvolt no vány Bortóa — közBzüksógloli cikkot —, nmollyel a szabad rondol közöst a minisztor az 108Ö. évi II. to. 118. $-a alapján a 2670/1941; M. K."W. rendelőitől korlátozta, háború időjén iogo)Ionoson ós padig: Zsidov Tál, Visnies János, Franckl Dános, Pu-ricfl Rudolf, Öasura Antal, Vidovics Oálior ős bzabol Monyhórt nyereségvágyból az Iginybe-vótol alél elvonták azáltal, hogy Zaidov, \'Vinnie* öe Franckl torlioltok mogfololŐ ongo-delyokkol nem rondolkozőkivok ol-adták, Puncs Rudolf, Ozsnra Antal sertés vágási utalványok nélkül még-vottók, levágták és a községboli om-
boroknek a tnist os szalonnát kimérték, Vidovics, Hsabo), Vadlya, Mag-dalonics, Dolonocz. Zsorjáf, Branilovics, Kolo és Halassá megfelelő ongodölyok nélkül mogvotlék, Vidovics és Sxabol az áltáluk inogvott 18 darab uortóubÓI ll-ot tovább eladtak vételi engedéllyel nem rendelkezőknek, ozOnfölül Zsídov, Visnies, Franckl, Vidovics, Szabói, Purics ó.s OzHUra a/, óllahik oladott sertések, illetve kimért sertéshús T-s szalonna köz-HRiikíuiglöti cikkokért a megállapított maximális árnál magasabb arat követeltek és fogadtak el. Purics, Ozsura, Vidovics ós Kzul«)l nz általuk megvett ItöZHXÜksógloti cikkeket nynii)Ht\'\'gol célzó tovább eladás rúgott * a maximális árnál magasabb áron vásárolták, a korlátoz unok mogszogÍ!sé>vol é« ki-jútszásá-t al nyoM:s-/.kodéü végeit lr-szoroztok.
Hosszan tartott h hatiilmns vádirat felolvasása.
A vádlottak Iwismerték a vádboli cselekmény ölkövoteuót. Legtöbbjük édekezott, hogy nem hizotl \' tároltuk, illetve adlak pl.
sertést
adóhálralókban voltuk, nogfizotni. Franckl I>ói)o
akarták «1 mondta,
Uogy I .előnyén nagy bórgazdtungu volt, amit kesébb a MAOKT igéliyfx! volt, amellyel ablmn áJlapodott inog. hogy n* átlatálloniányat rangéval vihette, összoson 800 darab állatot iitt\\|iiagával Utonyóro. lObljŐI 18 darabot lovábbtartásra neiji alkalmasat adott el.
A bizonyitási oljárás során becsatolták a Hortésrorgalom azabályo-zi\'isára kiadott mmiaztori rendelet végrehajtási utasítást, moly szerint saját háztartásának HZÖkséglotéro bárki vásárolhat sovány sertést.
Knuek alapján dr. Lengyel Károly ügyésiíHégi elnök I\'Vanckl Dénes, Magdalonics, Dolonooz, Zsorjál, líra lUlovies, Kolo és Halassá ellen
etajtelte vádját kö/sz ükség leli cikk jogellenes olvo-nása miatt.
A bizonyítási oljárás hetojezéso után a hatalmas anyagú Inmperben mogho/.lák a kövotkozó itólotol:
Zsidov Pált közHaükBégleli cikk jogollenos olvonása óa árdrágítás miatt köt hónapi fogháara ési egy évi jogfosztásra;
Visnies Jánost árdrágítás vétaúgo miatt 800 ]K>ngö pönr.bünU*tésro (nomfizetós osotón 80 napi foff-háxra) és 1 évi jogfosntásra;
Franckl Dénesi árdrágító visszaélés miatt a 02. 8 alkalmazásával 5000 jMíngÖ j>ónzbüntotésni (nem fizotés esotőn mogfololŐ napi fogházra) 6a 1 éri ¦jogfosztásra;
Purics Rudolfot közszükségleti cikk jogollenos elvonása és árdrágítás nyalt 8 hónapi fogház éa l évi jogfosztásra;
Ozsura Antalt közszükségleti cikk olvonása és árdrágítás miatt 6 boti fogházra ós 1 évi jogfosztásra;
Vidovios Gábort árdrágításért 1000 pongő íK-nzböutotéHro (nemfizetés oaoton 8 hónapi és 10 napi fogház) és 1 évi jogfoHKtáa;
Szabói >fonylKírtet árdrágításé-1
1500 pongó penftbontotósn> (nomfi-
zolőa oaoton mogfololŐ fogházra) és
1 évi jogfosztásra ilólto./ .
Aa tizBorabiróság egyben kötoloztü Zsiílov Piíltés Puncs liiidolfot, hogy
fizessen meg\'a klnostárnak a már meg nem lévő óa igy el nem kobozható bűnjel fejében 5HÍÍ [X*n-gót, Visnies Jánost és Ozsura Antalt együttesen 172 pongőt, Franckl Dénest, Vidovicsot ös tSzabolt köto-lozto, hogy 070 jxmgőt fizossüiiok
lofogjalt
„ ... , 1044 januái- op
MAGYAR HOH\'/ÉDEKNYOMABAN A SZ0YJET-FR8HTPOKLÁBAN
Magyar robbantó kölönitmény
vizbe fuilaszt egy orosz páncélosrohamot
Éjiéi ktirül lelteiéit. Vaksötét volt, a karóra számlapját sem (állam, csipősen nyargal! az or^sc scäl ás a mely vla néha megcuűbban alattunk. A üödór, amelyben álltunk, ott lapult a viz felen, at anyagos pnrion, csenevész bodrok meß (öldh.tnyá-sok közöl. Egy vorflhíényü Sítalln evcrlya a? flotih ív^üóíl* ol-íú ;» -.i/bt, iiiajdiium a hid mellűit A sM>v]et uoinbáíók erre a hidra pályának. Csak nem sikerüli nekik. A vusiultUI puffogó K- \'.i-ükUüó lövegek nem hagyták „stóho; jutni" ókcl
Csak néhány pillanailg, meri uira nKK-eievcncdeil ai ul. ott a Uhidon, Emberek> bújtak r-in a vízparti bokrokból, Cilkorgd-
(Honvéd haditudósító ssd) kerekű panyelo^tok zörögtek, kanált zagyva bestéd knveredett flssze, valahonnan messziről éhes gvermcksirá* Is h ijlal-szolt. AkaravAn folytatta az útját. Oóir-orsiQft menekült. Nyulainak, mim egy riadt, rongyos és éhes népvándorlás egásieii "i\'nesszlrfll i:gv-e«v pillanatra rel-leklorlény villant: t^apatsitáiliió Képkocsi-oszlopok (hiuiiro.;i.-k b NÖtéibsn a kiWcj utón, végtelen hosszú sorban,
Igy ment napok óla: éj jel-nappal. \\ zítiii már átlépte a Desinit.. nélia érkoiell még lihegve egy két kliebb munekltió cm-tfircsopofl, meg az utóvédek.
Ma reggelre Ideér a vörös páneélosrohem
Kelet felöl lonipa dörejeket hozott szél éi köröskörül, amere csak láttunk, víiiűsea lángolt a tóid. figy valló Molo-tov kosarat akssztotlak kl megint a bol<ik olt egeszén elöl, ahonnan a lomba robbanások (öltek. Aztán bombák robbanlak ós megint légclhinlók. A nchét bombázó gépek veszettül búglak. Olyan volt ez a sölít éjsraks » lurekkel mep a rohbaná-Wknl, mint egy örtlll fcitó keze alól kikerült kép.
Nehezen viláEosodolt. Köddel és sze-mcrkélÓ cióvel jóit n hajnal.
A gödPrlöl. ahol álllunk, lalán s/á\'. mi-lerre volt a hid. Már kibujt a kodból, látszattak a CÖlOpJél, meg a pálya Magasan nyúlt a viz felett és alatta isssan és pl*\'.\' kosán ballagott a Dcszna. Ilit a I inldal kellett fclrobbantaai a magyar roubantó
különítménynek. Az eligazítás sicrinl, halhali Öt órára az utolsó ulóvédoszlagek Is v.ss/.avonuliiak. a\'iil.oi .rcptllhet* a 1114.
Most már térfeleit valamit látni. Néty óra volt. Az allöldl uiátzok — a robbant* különítmény vakmerő utászai — már *ii> hagyták éjszakai szállásukat, ott delgoilak a hid ni. Sz elóre kidolgozott robbantás-terv szerint sierelték fel n hidat Oyersaa dolgozlak, nyugodtan es higgadtan, biizen iii-w az cl-ó or«SL hidat repilik most » levegőbe. Feleltük még néhs-néhá meg-dllhóreöll a h\'dpíiya, viBSzavonal* né«ct grAnálosok, meg- tiarckocsik, meg páneél-lórö lövegek vonultak vissza ¦ nyugati oldalra.
A ködtől még nem lehetőit messze látni, Inkább hallani leheléit a hemyóhlpak zörejét.
Indulás a .hajnali csomagokkal"
A k&tös levegőben molorzugás baüat síoii lekiiUnk, a német stukák Indultak a .hfjnall csomagokkal\'. A (oiyó menten rvzilig tempósan dolgoztak az nlóvédek, páncéltöri lövegeket ástnk be, lóálhtiokat mélyítettek a vizea földben. A bodros és dimnei-dombos paitvonulat kitünö leiictó ségeket nyujioll a védelemre, hogy ha csak egy napra Is megállítsák éi rajtaüssenek a bolsevista páncélos rohamon. A viz ciendescn ballagott, a kÖdVgtószen rálllt, belenyaldosott a teVele vi/be. mint n szom[as lenne, aiután laasál felemelkedeti, elváll n vU Bzinélól és elszakadt a sáros ÖWtrturt. vizes földtói la
A Slu.ák elérték a célpontokat. Ebben a pillanatban egymásután robbanlak a .csomagok* neaS ia messze elöltünk, talán csak néhány kilométerre, még a töld
Is remegett és a vizén megriadt karikák Jelentek meg. üe csak ezt éreztük ís semmit sem láttunk, pedig oszlott mar a köd. érezni tehetett a nap birkózását vele.
Egy német páncéltörő ág>u robogott még kérésziül a hídon, mögötte egy sáros Cs füstös gránátos csoport Egy sebesült katonái két társa cipelt
Möjiötlilk már feltűntek az elsi orosz páncélosok.
U.*y szakadlak kl a kádból, mint a lm-postesttl hernyók. Csámcsogva tiporlak a aaral, egymásután meg egymás mellett jöttek, statca vonalban. Aztán megszólallak a páncéltörők is littulr. ahogy egykét gépszöriyeteg megálí, lustöl is olt nnsrad a sitban. nc B többiek csak jöttek, másztak, causitak eüre, egyenesen
neki a hídnak.
gyújtózsinór meggyullad... a támadásnak vége...
Ot óra (elé járt.
A robbanta kUlÖnlliaény már veftetl a siereTéhsel, hátrább egybimbataicsérben hasallulk, csak egy maradi ott clil a kid lába ai.itt megbújva. A leire várt, hogy Meggyujlia a gyujtózslnórt
MeggyMltolta.
Kúszva irl hozzánk, lihegve és sárosan A zsinór pedig igeit, egészen vékonyan láttuk a gyujtózslnir gyenge füsljét is.
A köd már egészea falstillt, a Deszna vígig klbait a szürke tlaegbil is elink-támlt a lulo\'dal. Amedellk eltátluak nyit isSgiek az Oioaz tankok, egészen hátiul lehetett a gyalogságot is meg lovas cio-porlok i-: fellUalek Itt-ott a gépszörnyek kSztlt É* a Stukák-szakadatlanul huzlak el leleMUnk, verték, paskollak a táraadi-kat, a bombák recsegve csapódtak be és egy-egy telitalálat után csak páncélroncs maradt a harckocsi helyén.
De a még ép tanko* egyre jeliek. Már elérték a hid lábát. Azután nekiváglak. A dcszkapálya rcc*egelt a dmva hernyótalpak alatt, de csúsztak egymaa után. mint éhes oroszlánok, neki a másik partnak, azgláa, amikor már ugy a kozepéro étiek, Iszonyatost reccsenve, felrebbeni a hid
Fröcsögött a aok szilánk, deszkadarabok
repüllek a levegftbeu és a behamittestü gépszöiiiyck, mint élettelen ballik, ugy hullottak bele a vízbe. Egészen mélyre süppedtek az iszapba, a viz is átoupatt raRak.
6s ebben b pillanatban B\'átpttak mee megint a pánciitirók, a hídnak saaladt páncélosokat ülték, kegyetlenül, Irgalmit-lanal éa vadul, — micsoda tdi volt az — aztán a Stukák 1b leesastak, az «sszttor-lódolt harckocsikat ugy szórták síét, mintha aehelykinnyüelc lellek volna.
A táma«u megsiakadt.
A magyar robbanta különltminy vízbe rutlBsztotta a bolsevista rohamot
Sxmbi Sátuhr. ah.
Ejjoíi gyógyBM»ta>Í\'ügy«ak*i:: Ma a Fekoto Sas gyógyszertár IW-ut 6. tói: 21. szám.
KiskanizBán aa ottani gyóttyssez-lic állandó ügyelebiie szolgalatot tart.
Naptár. Január 20. CaUprtÖ*. Rím, ka Ráb, ia Sub. - Protestáns Fáb. és Seb.
Minden postahivatalnál jegyezhet buzakötvényt!
u kinostárnak. Klromlollo ot^boir Qzsür-ónál lefoglalt 15 kg. VidoviüBiiúl és Szabóinál \' \\l4-1 sórtcu olkobiiáHát.
A fogházra Ítélt vádlottak seüniij. ségi jtaíiasszal öltöt, a többiok aiog-nvugodtak an itÓlOtbon, lízekiníl a klr. ügyész is mognyugodott ós igV a-A ítélet jogerőssé vált.
Óriási anyagot dolgozott tél a porban an uiaaorabirósúg. (fí. R)
ZALAI KOZLON*
mgzi
Kalotaszegi Madonna
Mióta a magyar filmgyártás, orom ka|jott, ogyró több filmünk készül a stúdiók áporodott lovogőjo holyott. kint a. szabadban. Knnél a filmnél ia a gomolygó,a futó felhős ő^.atil-|iig fönyoa ördók, rohanó patakok: augő yjMJaósok és vadvirágos relék fogják meg a néző lelkűt. Ila nem volna háború, ha a iinpi munka üteme mogongedné, milyen jó ia volna az onló 03 a patak lau-beszédes meséjét- hallgatni én a fel hók rejtelmes üzonotott megfojtom.
A szilimütrodnlmuiiknál is volt ogy kor, amikor a gombhoz, varrlak a \'darabot, lOzek tömegáruk voltak, futó azulagon készültök, kól órán út szórakoztattok, de utána nyoma som maradt ae az eml>or omlőtcizotőlxm, som a lólkölion. Kz a darab is nagyon hasonlít az Így készült opo-rottokhoz. Van egy íxaiipás 1>óIu)Ik)IÍ gomb, amihez oda lehel varrni mü-itwlutf cérnával a/, egész darabot, Lapos, unalmas, eseménytelen a darab, hiába u szereplők minden bn-vsülotefl igyekezete. Ma Hárdy néhány énekéi ós az üdo fiatalságai Adorján f?va kergetőzését leszámítjuk, nom marad más a termÓHzoti a*\'tp»égoko)i kívül, esjik a tisztába <illöztetett hétköznapi paraszt. . A ioihIozó elfeledte, hogy az élotnok, még a boldogságnak is veríték szaga van és frissen mosott, köményre vasalt ingben a magyar\' paraszt nem igen szokta a kutyáját fésülgetni. \'
Ma igy is megnézi-a közönség a filmet, inert mán választása nincsen. Különben azt a kovoaot, amit a film tartalmaz, olyan üiryos csomagolás-bati nyújtják át, hogy nom tudja, mi az igaz ós mi a hamisítvány.
A rendezés., a fénykóixizés, a szereplők játéka elsőrangú, hanem maga a cselekmény fonala nagyon vékony, mert ológ gyakran előre tudja
a nono, hogy mi in fog következni. A film liudapostlel ogyidólxin lett
.Nagykanizsán műsorra tűzve. Köz-bon Poston technikai akadályok kő--v<ilke*tébo)i nem került bonnitatásra. Itíy aft országl>an először Nagykanizsán kerüli vetitésre a magyar vidók szépségeiért gazdag, a magyar \' tárgy u Kalotaszegi Ma-
dtofiM,
M)
SPORTÉLET
Juhász Kispest és Ráoz BLK játékosok kerültek a ZMNTE-hez
Mmt már jéteztUk, az MLSZ Január iO-tg engedélyezte » vUlAnilgsJOláasKat a labdarugó egyesületek részére. A két kanizsai vgyosülot (éli alkonljét arra kasza ált* fel, hogy erősítések utján nagyobb képességűvé növelje csapatai-aak játékerejét. Értesülésünk srerlnt az NVTK Mttpán. néhánv helyi, tlatsl te-hötaéggel erősített, mlg a ZMNTE-nek »fkerl.lt Hegsioreznl a Klsseat kitOuő balezálaŐJél, Juhászt és a BLK ban a belaíeeatár helyén Játzzó Ráotsl. Né-hiny fiatal Játékost is sikerült a ZMSTK-nok .villáin" nélkül leigazolni. A két ostpat vasAronp kezd) edzéseit, — a kodvezfl Idljárás miatt — bár a Mnokt hsjrá csak márcléH 19 én kezdődik.
áz alia» miaun körülmények Űzött visszafizeti a bnzakitvéay Arat
Manapság gyakran törik a főjüket azok, akik pénzfolwle»tikkel rondol-koznok, hogy niiro költsék fölös to^ kéjüket. Sajnos, vannak olyanok, akik - nagyon helytelenül » minden áron szaljadiilni kívánnak pénz-feles lóriktól a minden lim-lomot fölvásárolnak, hogy »áruhoz« iussa-nak. Poraito az ilyeti erőszakolt vásárlásuk gyönge eredménnyel járnak, mert n pangó elfogy ugyan, d:t csóró bo olyan mérogdrága és gyakran teljesei) \' használhatatlan himmi-hummi körül, amiből aztán csak lom lesz a lakásban, vagy a gazdaságban. A pénz "megmentésének « ez a legügyetlenebb és legkártékonyabb módja, l
Azok, akiknek van manapság any-nyi1 pénzük, hogy a tőkéjük több. annál, mint amennyi rendes élot-
módjuklioz, vagy ínüíiolyük, üzlotük, gazdaságiik sima továbbviteléhez szükséges, kétségkívül a legjobban járnak, ha huzakötvónyt vásáréinak. l\'Jz az ui értékpapír n búzára támaszkodik s éppen őzért tökéJoU>s biztonságot nyújt. Az állam ugyanis mindon körülményék között visszafizeti azl az összeget, amit a buza-kötvóny ^5uot)óboh l*:s/j*d. Még ha esnék "is/h buza ára, a kincstár a kötvényeket én a szelvényeket 40 (xsngös mőtormázsánkénli áron.yált-ja bo. Az évi 8 százalékos kamatozás és a 28 éves torlosztóa-torvo szerint való visszafizotéa feltételei is általában olőnvösek, de nom vitás, hogy a bnzaköívénv igazi olónyo éii|x<n abban a tényben von, amiről elnevezését kapta: búzára szól.
Milyen idő lehet még januárban?
1921-ben volt utoljára Ilyen enyhe telünk, mint ¦ mostani
ránk, amikor a középliŐmérséklot -l-f) fok volt. Január 1-tóJ 25-ig. nem süllyedt a hőmérséklet a [ags | ont alá.
A régi időkből számtalan igen énylin januárról tudunk. L189 januárjában virágoztak a fák, líiHÜ janii arjában szamócát lőhetett szedni, 11)02 januárjában az esz Bzod gyümölcsfák virágban állottak slb.
ls!)3 januárjában időjárásunk Szentpétervár időjárásához ha.sun-litotí, míg l»2.1 ben Madridéhoz, sziilsősó^ekre számítani In-orméeeotoaon a kilengések gyik, akár másik végletbe »\'k, kedvozőllonok ós halába koUuíztröfálÍH lehet. Na-leg január ál la Iában min-
A tolót január jellemzi. A hó-raórséklpt évi járásának legmélyebb pontja január ló., 21Í. éw 26-óro esik. Az átlagos havi kö-zéphómóraúklot -1 és —2 fok között von (1000 m. maftasiui
-ö fok). Ilyon hÓmóreéklet oloes-lásnak vau a legnagyobb valósai-nüsőgtt, de óriást kitongóaok ldhot-nök. amolv.k a január szokatlan zoHiHagdban, vagy foltünó Ónylio-
si\'gélten nviwáJiulhalnak meg.
A lo^hidegtjhb januárt 1808-ban éltük al, amikor a havi középbó-inórxéklol HudaposUMi - 0, az alföldön 11 fok volt. Kgé.sz hónapon át fagypont alatt maradt a hóméiHéklet.és a déli órákban sokszor. -10 foknál hidegebb volt. A nagy hideg hullám bél-líuró-pára is kitérieaxkcdett. Fiumét |iéldáit| a hó es fagy uajjdcig td-vi\'igla a külvilágtól. Orezágttzorto
rengeteg áldozata volt a kegyetlen, hidegnek, Sokáig omlékozeU\'s vidt az 1893-ikl január. Ugyancsak rendkívül hideg volt 1901, 191-1 és 1020 januárja. A nemrégen átélt 1040-oe január in kitűnt zordságával. A hidog akkor mosz-azo iMl-Rurópában is éroztotto hatását. Kóma lakosságát ámulatba ejtette a nagy havazás, A Szent Péter templom olölti téren sivorsonyokol mndoztok. Vigasztalásul szolgálhat azonban, hogy nom a nagyon hideg januárok vannak túlsúlyban, hanem éppen
ellenkezőleg, a szokatlanul me\'le góbitok gyakoribbak. A logmolo-gobb január 1021-lwn kóasóntött
Egységes állami zslrjegvet vezatntk be az egész országbai
llátáai koiniányzat a liaat-
II ven
bot- \'I akár i törten suk tti gyon> hi
den évtizedlsm csak ogvszer fordul elő, Így 1H88, 1808. IflOl, 1911, 1929, 1910-ben. Rrdokos, hogy nagyon hideg januárok voltak lHOI-\'löl 1911-ig.
Január idóján\'isára az alacsony hőmérsékleten kívül íMlomzó még a gyakori esés északkeleti szél. Sok a viharos napok Hzáma és gyakoriak a hóviharok, hófúvások. 1940 január 28-án oly hatalmas hóvihar dühöngött, hogy az or-s\'zágutak hetekig járhatatlanok vollak Óa a vasúti közlokedés is megbénult. Az éazakkoloti szél Síibéria hatalmas hómoróJről szál litja hozzánk a kogyotlon száraz hideget. Ilyenkor mondja lalúlóun a szakoly, hogy ^Ilazájábul fuj a szók.
A ki
ie, cukorra .konyőrre ék polroloumra vonatkozóan tiiuvaloTOlog fokozatosan ogysóges jegyeket voeotett bo. Most ugyanilyon formában A
Most ugyanilyon tonnaoan os rendszor alapián boroRotik az ogjta\'i-goa zsirjeg^\'okot is.
Az erro vonatkozó .readolkoeéaok hamarosan n\'>szloteikbon is uyilvá-
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
Tehtoo: 505.
NagyUanissa
nosaugrá körűinek, végrohaításuk po dig iuőjóbon megtörténik. Az ogysó-gos zstrjogy sok anomáliát szüntet meg, do azokban a helységoki bon, ahol oddtg nom volt a zsirjogyrond-szer Ixwozotvn, tormószetesoli megmarad az eddigi állapot. , Szó van arról is, hogy a .kőzöllá-Uisí kormányzat az ogész ország térülőién 11 j nyilvántartásba voszi az összes fogyasztási háztai fásokat, a melyekről a közígazgatOHi hatóságok fogyasztói tÖrzsla(»kat állilanak. ki. A lörzslaj>ok alapján országos fo-
gyasztói törzslapot fektetnek lo. Kanok a rondazornok olőnyös és sokoldalú jolontóftógO van, igy .töblxik között Uiholővé teszi a kettős ellátás megakadályozásai. l\'Jnnok kaix-sii» a munkakerülők és jegyüzérek moj;-rókozésóró is aor kerül, llir szerint a megrögzött munkakerülők é.s jogr-ü\'/,ér(ikti*>I megvonják a niaáodi\'»tig» jegyre kiadníl éleimiszí?i>r>ket.
A Csáktornyái -róm. kat. egyházközség költségvetési közgyűlése
Csáktornya Január 20 (Sajtit tudósítónk) A Csáktornya! rém. kai. egyházközség mlaap tartotta rendes évi költségvetési közgyűlését, amelyen Kropek Rezső volt egyházközségi világi elnök lemondott, lemondását elfogadták és helyébe Maszten Miklóst választották meg egyhangúlag. Szter-bát Fersiio Is lemondott titkári tiszterői, helyébe Márofus Mikiőst választották meg. Az 1944 évi egyházközségi adó kulosát — tekintettel a nagy drágaságra — 10 azázalékban Állapították meg, a fejadónak pedig az 1043. évlaek a dupláját vették. A legkisebb egyház-köiségl adó nem lehet 2 pengörél kisebb. A közgyűlés határozatát az adókulcsra vonatkozólag a templom ajtajára 15 napi közszemlére kifüggesztették, majd as egyházi hatóBAghoz jóváhagyás végett lelterjesttelték.
Könyvismertetés,
Gedényl Mihály: Pesti ének
Kg]j nagy pesti bérház óloto ole-vonódik meg (lodényi Mihály uj rogónyében. A kiváló iró könnyből ós mosolyhói szőlt$La regény gazdaf-áramlásu mosójót, amoty\'.hol drámai lüktetéssol, llol epikus szoi-tcágay.áa-sal hömpölyög a könyv lapjain. lA rogóny hármas orónye, hogy mindvégig szórakoztató, érdekes, omnllott költői magji^aágokba ragadó iráa éw végül orónyóül számítsuk, hogy a szerzőnek volt bátorsága a mai, há-lionia Budapestet mogiyK>kolni.
Olyan-ez a regény, mint egy érdekes, izgalmas francia film. Aü örog llodó János levélhordó nyomán egymásután tárulnak fel s szoba-konyhás lakások, az olöszobák, as albérleti odúk, meg a légvíVlolm i óvóhely különös, furcsa, izgalmas titkai. A macBkabolond vénpaubor, a rosszhírű Hanácsos ura, a bolondos művész, az elszáradt vénkisasszony, a Tocsogó artista, a süllött konyoroaloány, a gyortnok bolond könyvkötő, a-púpos vodházasUu-s, a csapodár pincér ós a Wbbi szerepi* mind, mind rógí ismerősünk. A as-gőny Ixífojozósn költői auimfóni* Ba-dapost szópségéről, Ar, öreg postás omlókozcsór-\'konwBtű.1 c4vonul irföV tünk a főváros utolsó évtiRodoioek löi\'lónete. Valósággal pesti kavalkád a regény bofojozóao.
A MZFVHDO nyitva van i
7 órától este 6 óráig. (Hétfő. «zord* péntek délután és kedden wM" usn ntknak.1 Tolofon: Ó60.
Mai tt&-\'S *
Még ma adja le eIbaszná 11 zoiáncÉnyeit
PetS ém Samu vaakereskedésében
Ent«ék*t-t«r 1.,
hogy minél elSbb felújított
zománcvdényheaE Juthasson.
î»44 jaauác
Kelemen RexsöfQtvzer-| és gyarmniáru ..agyke-I resketlfi cé( ugy a maga, ;nlnt alkalmazottai nevében I Őszinte fájdalommal jelenti, : hogy hü alkalmazottja
szfil. Mozsetlcs Mímel
rövid szenvedés után elhunyt.
Nagykanizsa, 1943. évi }an. hé 20-án.
Emlékét kegyelattal megőrizzük I
Naftykani/.sa megyoi váaos
I io I v n io b k- i I tői.
Táijiy \' Az 1944. .V\' IrAnyndó gaz-¦:!.-¦¦.¦, I munkabérek i.iegá lapiiása.
Hirdetmény.
Ai !<>»:*. M. fi. Bt. rendelet alap JAn tudomásáia hozom az érdekelteknek, hogy ai 1943 éne megállapított mezógnz-daaáRÍ munkabére¦( az 1944. ívre li vál-toimanul maradna*.
Egy óllal (elhívom a mrrAgazdaságl mun-kásokal nrn. d >.;y be 1944 évre mező-gazeaiAjtl munMra minél el*.b*> azerzidie-nek le, ratrl azon tnezögv.daiigi minis mwiVahelyét, aki lebmtr 1-1« tc nem azcr-zödlk, hivatalom fogjik kllelíllnl. Ai Ilyen munkán irijr elesik atlól, hogy munkahelyét maga vSUstza ki, mart a kormány a munltira való .hatásági f-n katonai kirendeléseknek a folyrt évben fokoioltabb ¦értékben kíván érvényt szerein\'.
NagykanfiR\', 1944. január 12 u; Polgármester.
Nauykanissa megyei váron polgármestoretől, ;
Tárey: Az orsiipgvuh\'sl képviselő- 1 vái,ibztók névjegyzékének kiigazítása.
Hirdetmény.
Közhiiré trizem, hogy nz 1938: XIX. 1,-C. 221 §. 7. bek., valamint a 312900/ IP4P. B. M. rendelet éitelmOen a törvény 33 § ában foglalt icndclkczésektól cl-Itrflen iz 1944. évben li kiigazítás utján kell elókéBiltenl az ois/ággytlléat kepvl-selőválasztók névjegyzékét.
Azarszlggvlllési képvíselőváisazlók 1944. évi névjegyzékébe hivatalból kell felvenni mindazokat, akik a választól jogosultság egyéb kellékeinek blitakában a kllgaiiláa évében elérik a válaiztojugosulliághoz mrg-kiriat életkori. Azokat, nvlknek a n.cv-jegjiékbe való [elvételére bármily Más , elmen nyílik meg a Jogok, kérésükre kell a névjegyzékbe kivenni, lm válssztó|ogo-suttiiguKAt Igazolják. Azok, akiket a ki-Igazltáa évében kérésHkic kell felvenni a névjegyzékbe, kérésüket |anuár 31-ig ter-ieiiltaetik elö minin, llleive a v. gondnoki hivatalban Rozgonyl-u. 27. az. alatt.
Azokra, akik a választól jogoiullsighcz megkívánt 26, Illetőleg 30 éves ételkort a kiigazítás évében érik el, azonban a né* jegvzé>nek a kligailtás évét megelőzően leguloljáia történt összíílliiisakor mái községben, lllc.öleg városban lakiak s Igy u| lakhelyttk a névjegyzékbe való lelvékl iránt hivatalból nem Iniézkednetlk, szintén az előző bekezdésben lüglalt rendelkezések IrinuiácV
A névjegyzék Idlgszilására a 288 200/ 1928. B M rendelet k egészítve a 3M.WW 1939. H. M. rendelet 1. cs 2. bekezdésé btn loglolt rendelkeiésekkel nyer alhat-ntfzást.
Nagykanizsa, 1944. jinuár 4. ím Polgármester.
Iával az állapota az Összeégett aaikásnak
Mint lam\'eietes; Kooiegl J6>sel 31
(¦¦v. i- znlhs/enlbnlnzhi lakus, » iita\'yka-nJzsat MAORl\'-telepon dolgn\'oti es liSr-tent, bogy gazolfn tArsIAs -kft/.tien, ed-tllg meg aieg nein Alln-pliott morion a ¦ravoltn kttelyi. Iftngragyult e* aiog-egi\'tte a kOzoluegben lovo Kuczoglnsk
mind a két kezét ía lábAf, ugy kogy miivob égési kerüléseivel a mentők autón befzálliotlAk u nsgykanltSBl korház sebénzett oszlAiyArs, ahol azon-nnl Ápolás alá vették. Orilmmel értesü-itlnk. ho«y a b7.eróncsétlenlll ]4rt mna-kás állapoln a javulás utján van.
& kereskedők Miién Illetve keddea Is kitelesek átvenni a vasntl szállllmánfrtat
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter uj rendelete
A kereskedelem és kfizifkcaéaügyi mlnlszl\'t k vsBUb én kÖiUtl fuvnrozAs zavartalan lebanyolttáen, illalvoa kl\'de-mény giors kézbBsitésée^k olflntoidt-tásn a gŐrdniA anyui-ok tejhs kihsDZ-néiáhii, a raktárak keiió Idebeti törtéuő kltlrtléae\' érdekében »z ország egész n rtl\'elére kiterjedő hulálljfl n kftvet-kezőket rendeli rí: Azok a kereskedők, skik ivllt AiuHllAau ll7lctUki.it a hétfői, Illetve\' keddi nspon zárva IsrtjAk, a zárva imiflsi köielezetthég meieiégéíe
léikül kötelesek gondoskodni arról, hsgy a vAFWtnn. vagy (-zAHIiniAn>c7é uijáa közvutUa olmQkre érk o?Ő ktlldemőnyek, illetve Ilyen küldeményekről szóló értesítést hétfői nspsa reggel 0 éráiéi délután 4 oralg lerjedő Időközben rés/ükre kezbfBlihető legyen. Ugyanez a k*lelo-zottség terheli a kereskedőket, a hét többi köznapján a nyílt ArualtAei \\\\/\\v tek lyltvatsitABára negállsiiltott Idő alatt.
Baivlznek, vagy pcímctlének alkalmai nordAb eladók Horthy Mlklóa-at 25.. eeefgyár. 207
Jó állapotban levó Bi«da>rmay»r vitrint éa (zalongarnllurát vennék, Claaeket a kUdéhlvataloa kérem. 2M
Eladó ó-német ebédló, egy keajha-beretidezéa éi máa háilartási largyah
Óm: Fő-ut 23. Reiner. 213.
UAZ liS INGATLAN
Eladó háromszobás adómentM ház Érdeklődni Papp. Telchf-u. 8. Teleién s7».
Vároiay Deiaj mélységes fajdalommal, de Isten meflvAllozlottia-tntlan akaratában való nlAznlo^ rneg-nyugvflssnl jelenti, hogy nagyon szerétéit felesége
Varossy Dezsőne
¦z, Mozsollca Mária
életének 21-lk. boldog hAzas^Viíi-nak 4-lk éviben, rövid IWnvedéi utAn. a betegek szentségével rnea-erósllvr. fulyó hó 19 én délulAn 2 órakor visszaadta jóiago* lelkét II-rcmlójének.
Dréga linloltunk (öld) maradvA-nyAt folyó hó 21-én délután 1/(4 órakor fogjuk a róm. kat. egyhez szertarlAtn szerint örök nyugvóhe-lyére kísérni.
Nagykanizsa, 1944. január 20.
Mititi miettllH fggjok uigtriiai I
Oyászelják: Monollaa latvánné sz. Seffcr Tarét, MousIIm Islvan szülei ; Brziábat, látván testvérei, Goémá az. Vireaay Jolnnin .mvós.i ; Goér Tiboriógora é»a gyáazolé rokontág.
APBÔHIBDETÉSEK
AllAs
Parlata* ma gyár* né m al lawala-xSt| (t)51)i stai agyban pénatAi* heacalS Is tanna, karca halyball ipa rv ól la lat. Ajónlotoant pontos aacmélyi adatokkal, «ridlgl mű kAdéal halyak la m a r-t a! éaé val ém liaatAel Igény megjalóléaéval „Iparvóllalat" Jeligér«!a kladóbn kéri. • ¦ ( 186
Fiatal aa|éd aionnalra felvétetik Kelemia Rcwő cégnél. 21Ü
ADÁS-VÉTEL
Eladd 250-es ü. K. W. szóló motor-karékpór 90</o-os gumikk.-;!, 1S.0O0 km-t futott, prima Állapotban. Érdeklődni a Zalai KözlOnynél. IŐ2
Varrógépet, bármilyen iosse állapotban Is, külön felaöréiit vagy állványt veszek. Donát móizerész. . - 179
Modarn angoranyul-kctiecek helyszűke miatt eladók. Kostuih-tér 8. 318
Tisztelettel
értesítem a
perzsaszűni eg-tulajdonosokat
hogy nagykanizsai rOvid lartózkodáf;om alatt szak-szeiUeii vállalom keleti szőnyegek javítását.
s*8nyaQÍU"UÓ»maa1«r
sxoiukatholy, Királya. 14. arA kérplloa, Horthy Mlklúa-nt 8.
Tötöngyán Pál
Nagykanizsai elmem
JV^x .„ VÁROSI mozgó &*dim
19-23-ig--vasárnapig
Budapesti premierrel egytdSben I
A legnagyobb magyar filmsiker !
KALOTASZE&T MADONNA
ufa vildghiradó. Részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
Előadások kezdete: ?4, f6 és f8 órakor.
DRÁVAVÖLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
AramaxámlAk fixates a, . okkmáulók, hlbajaientéiak, tzskszarQ (olvllárjouitát) mindan villamos kordéiban j déleldit 8-tól déluten IS ó«-áiB. Oj4^iHf4»ry-ut 5I, f IffOB
- Somogyn.egye Szabii közsegbta a Vog-ronlcs-félc vendéglő, méazáfizék és In\', ¦zeilzlct házral, lí« [J-01 beltelckkel, felszerelésekkel cgyflil julányoi arsa etadó Brdeklodni lehet Anek László méhéaznél .\'ihí ,i, rempldin-lát I/o. 197
San Jüanban újból megmozdult a fűid
fitiéMfís Aire* limitai -29 Sun -Inanimo a log/tőbh ritrai u BiotitÓSMol gálát már haaználhaUnú tolto. A tolofon én lávliosxétá forgalmat i« ImlyroáJlitották. A villani-vila-.;i!ü." blsiositására nocúdinmVnro kat állibitlri! Uaombo. A lakohsiig <:\\iAu\\f/.t-ji a katonásig látja ol. A vasitttársnsi\'ifíok sok háló és i\'.ikcxí kocsjl irányítottak orro a torülotrey ahol azokat élotmenési i-s DfcsMlás-Kolyként hasKtiálják. 1850 halottat bamvasntottak ol nzUloíp. liiunir\'\'x olnők bosKÓdol intózott nr. argi;ntiit néiihoz, moly/bon bojolontette, hogy a kormány, tekintet nélkül a pénx-
áldnzaiokra. inindon bliotöt olkővct a baj ony ni tesero. Hessédo vúgi\'-n rcy poréra hallgatásra «nólitotta fel a népét. Ugyan óbbon a piljaiwthan ujabb földlökést éreztek Ban Jüanban, do pnrtok n. földlőkősnok mar nom voltak áldoKstai.
Kafrykanixsa megyei varos po I jrirmoe tőrétől.
27831/1943
Tárgy: Onibl bélye^lapok benor-Káltatáta.
Hirdetmény.
I\'r hl.¦(.,!! a mezőgazdasági munkaadókat, hogy alkalmazottjaik (gazdasági cselédjeik) (Imiit könyvét az 1943. évi járulékok lerovásának cllcnör/ése és a bélyeg-lapok bevonása végeit haladéktalanul szolgáltassák be n városi izallanmeiterhez (Városház, loid-./iiii 33. szoba, régi adóhivatali helyisig)
Azok n mezőgazdasági alkalmazottak. Idénymunkások, kiknek á\'landó alkalmazásuk nincs s a bélyegek lelrsgasz\'áiál inaguk stoktak végezni, Ombl kSnyvilktl lenti /íi\'i.rn izenielyescn köteleseit be*
¦zoleiltalal.
Nav ykanl/.-, 1944 |anulf 12. 314 s fk Poi (Tár mester.
311 1941.
láigy: Köleséi\'árimulmlálú átlráia elköilOzes cactén.
Hirdetmény.
Köshlné. teszem, hogy a DrávavÖlgyl Villamos Afamszoigiltflia RÍ\'. kÖltSskfljes cselén, amennyiben ugy az u| bárlének, ugy a régi, vr.iirtil.it eltalálandó lakási-bsn az eléírt szeiclékkel cüáloll, beksb-csolt kölcsönáramszJmlSlók vasnak ii-sauelve és a régi, valamint az uj béiló\\a fogyasztott Aram megszakítás nélküli fr zetéae, wittórssiámiató és tsrtozékal, valamint a lakaihoz tartozó csatlakozó vcic-lék épsége és atrlc Iciwégc tekintelér»ea a UtavdVOlgyi tltal ne. un uyllatkozatoluti aláb.ák, az AramszSniiaió álszerelésátöl es iiiA.siic.-i>1; -.hói eltekint éi semmiféle dijai sem izámlt lel.
Nagykanizsa, l! 44. futtuár 10 ée.
sis^ Polgármester.
ZMUII iXÖZLÖHT
POLIVIKAI NaatLAP. Bad]s: „KliiMÍtSáflUT. Waaykaa*- ^ Kololfta kUdÓ: Znlnl Karoly Nyomaton • a .Unwauagl fi. T. ttatykaalsav-
aytariájábas Isatykaslzsas. QljraBsaiéri lti«J < Zalai aartájU
46
r,.ln(6:
lla:-
hondlukoíal ; tábori pos1»:- .>,.
84-. évi., 16. sz, Nagykanizsa, 1944. január 21. pénlek \' «»¦.••¦» hi fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szorkaaatosog 0« kiadóhivatal: FÓ-ut ». «zara Szerk^ntósógl és kiadóhivatal! telefon 78. bt. UecMonik minden hétköznap délután
POLITI KA I NAPILAP
Pélelos szerkesztő: barbarits lajos
FlolízeWsl ára: egy hónapra * pengő 30 Hllér,
negjwdóvrc 12 ponso 40 illler. KtTVcsBzóm: hót köznap 16 fill., w/ojiihiiinn 30 fill.
áz olasz hadszíntéren a németek lerohanták az amerikai csapatokat, az angolokatpedlg visszavonulásra kényszerítenek
A törők kormány Istambul kiürítését Javasolja
Sigemicu japán külügyminiszter rendületlenül hisz a tengely győzelmében
A keleti arevonalod a szorjot támadó tevékenysége a rjeenieától északra öWzpontosul. Kiér környékén csak helyi jolontösógii harcok voltak »*nap folyamán. Az arcvonalon ozidöazorint oeyrésst Itjecsicá-líái.n z llmon-lónáí óa a leningrádi szakaszon vannak igen súlyos harcok, molyok nek honsMége tovább fokozódott.
Az éozoki arcvonal offonzivajának első, komoly nikoro - állapítja, meg a német jolontés Novgorod föladása a német csapatok által. A koloti hadszíntér csütörtöki eseményeiről jelentik, hogy a déli nzakn-BBon az utóbbi napok egyre nyu-
Íalmásabban (eltek el. Az ottani arci esolokmenyek kivétel nélkül
helyi jollefpmk rolbak. A koeépsó szakaszon a szovjofc ViVebozk környékén szenvedőt* súlyos vnrcnég után kénytelen volt lemondani nagy támadásáról. A decombor 10-án megkezdett csata elsó SKakassa a szovjet még ssorény síkért no tudott elérni, azzaj a 200 ezer fényi tosz-toséggol, többozor hndifogollyali melyei a neműtek ojtottuk. Az oro / szoli a nagv csatában 1200 páncélost és :I1H lövogot veszítettek. Ezokkel 0zömben nommit sem azámit az a rsokóly terülolnyoresóg, mellyel a !»Kovjet vállalkozások jártak a déli, vagy a középső arcvonal szakaszon. Ellenkezőleg német bolyon
kialakult meggyőződés, hogy a szovjet hadvezetésig harcaiban kénytelen volt felhagyni • imi\'v támadásával
orosz hadvezetéséi; láthatólag nem bízik saját magában, ezzel indokolják német részről, mikor kijelentik, hogy a szovjet tóli offenzíva második szakasza nem in kezdődhetett volna kedvezőbb előjelek szerint-, mint ahogy megkezdődött.
A szovjet gyalogság tömeges levelesei, a tüzórnégnek nzovjot viszonylatban is nagyarányú felhasználása Novgorod elfoglaláfiáf eredményezte csupán. Némot részről vámolnak azzal, hogy n támadások ezen a szakaszon toTáhb fokozódnak.
és csapatainak némi pihenőt adni. A főcél a német vnna\'Iak áttörése volt és a SHOVJot tömeg lám adásai val csupán helyi oredmőiiyokot hoztftk fn nem az áttörést. A némot had-rezetos frugai mai volt, de a kozde-ményozéa mindonütt a kozüklxm tartották. A szovjet venzioségok indokolttá tették volna az áttörési,
do csak legfeljebb az arcvonal bolü-lemlénéről lehet szó, hogy ennyit elérlek. Novgorod éfl Rarnyí vidékei csak érintkező pontok voltak. Az
A szövetségesek repülői ismételten megtámadták Rómát
harcok fokív
Míg e hónap fóharcni jnnuár S, és 15. között Migrmnotél északnyugatra, főleg a fontos Monto fas-sino elfoglalására irányult, nhol alapos tüzérségi olőkéazitós után a flarigliano montón is megtámadták a némot csapatokat, «i amerikai 5. hadnnmg mindonütt súlyosabb veszteséget szenvedett. Némot részről
megfigyeltek,--hogy /.ódnak.
lióma külvárosát szerdán ismét légitámadás érte. A városnak külső korülotejbon estek lo a bombák és a lakóházak súlyos károkat szenvedtek. Csütörtökön a szövetségen repülők ismét megtámadták\' á várost. A lakosságnak sok halottja van.
Churchill fogadta a lengyel kormányt
lengyel nagykövet
Stockholm január 21 Churchill fogadta a lengyel kormányt és megbeszélést folytatott velük. A megbeszélésen részlvett Eden külügyminiszter és a londoni
Churchill
visszatérése után most lépelt először érintkezésbe lengyel illeté kes körökkel.
USA nagy -írat fizetett az „olasz vállalkozásért"
ZflrW/^amiAr 21 Slimson, amerikai hadügyminiszter most tette közzé az amerikai hadsereg veszteségeiről szőlő kimutatást, melyet az olasz harctéren
szenvedlek. Az Egyesült Állatnék hadserege eddigi vesztesége az olaszországi vállalkozásban 29.853 halott, 12.546 sebesült és 372! eltűnt.
Az invázfós előkészület végső szakaszához érkezett
Stockköljfí, január 21 I szerve/.elet létesített;" melynek az a ElBenhower tábornok, az elözön- feladala. hogy a sajtót és a közöil-lési hadsereg főparancsnoka külön I séget tájékoztassa elsősorban az el-
özönlési kérdésekről. Ez a szervezet is azt bizonyítja, hangoztatják egyes oldalon, hogy nz invázió előkészületei végső szakaszába ért. A tudósító szervezet élére Róbert Mecklu dandár tábornokot nevezték ki.
Iatambalt MBritik
l»9t0*bid, jaauáa 21
A fcprök kormány törvényjavasla-tet terjesztett elő, melyben hatan-hul kiöntését egészségügyi As gawlá* sági oliOkhöl indokolja meg.
Jól értesült politikai körökben kitalálásnak minősitik azokat a birokot, begy ÖrbaJ londoni török nagy-köket azért tartózkodik Iszl.iiihulhuu, mert a terök kormány átalakításáról van szó. Tény az, hogy a nagykövet otthon tartózkodik és\' fontos meglsj-szélései külpolitikai jellegnek. Csütörtökön annak is híre járf, hogy a volt/tóiök külügyminiszter ismét tevékeny szerepet vállal a politikában.
A víchy kormány véget vet a terrorcselekményeknek
íi francia kormány tényleg veget kivan vetni nz elég sürün előforduló terrorcsolokmenyeknek. A hadbiróságok íizokat a merénylőket, nkikct tetten érnek, agyon lövetik.
Vichi/, január 21 A Irancia kormány hivatalon közleményben a terrorcselekm éjnek leküzdésem hadbiróságok felállítását lépteti\' élotlie. A hadbiróságok fölállítása tényleg azt bizonyítja, hogy
A német ellentámadás visszavetette es lerohanta az amerikai csapatokat
A délolaszországi hadszíntéren az amerikai 5. hadsereg a Tiréni-tcn-ger partján folytatta áttörési kísérteiéit. Különösen kemény harcok fejlődlek ki Castel Forte hegyi szakaszán. Clark tábornok ember- és anyagveszteség árán el is ért egy helyi betörést Rotadónál. Azonban csak néhány óráig tudták tartani magukat, mert a német ellentámadás visszavetette és lerohanta őket. Az amerikai > csapatoknak csak a töredéke maradt meg., mlg a németek az eredeti állásaikat Is visszaszerezték és az előteret is megtisztították. Az angolok kénytelenek voltak mögöttes területre visszavonulni. Élénk harcok voltak a Via
Appia menti hcgöoldalon, hol a németek Minimnél feladták, A németek jelentős veszteséget okoztak az ellenségnek.
Cassinótól délre Clark tábornok sitik területen heves támadást indítóit és megkisérelte a Rapidé patakon át az átkelést, amely a kemény -és elszánt német támadáson meghiúsult. Egy. német roham kötelék Alfederna mellett rajtaütésszerűén megtámadta a 78. angol had-oszlály. sátortáborait. A 97 foglyon kiviil nagyszámú és érlékcs hadianyagot zsákmányoltak. A felderítések alapján közlik, hogy az angolok folytatják lámadásl előkészületeiket.
Sigemicu: Jabán szilárdan áll német szövetségesével
Tokió, január 21
Sigómieu japán külügyminiszter elmondta olső bowsédót a japán parlamentben. TicBzédébon rámutatott arra, hogy Japán szovotségcsével. a némot birodalommal szilárdan áll, mig Anglia és az Kgyoaült Államok lélckzothoz alig jutnak a keletázniai kérdésekben. A szövetséges államok
ím .megpróbáltak értek üzleteket tartani Kairóban és Tohoránban, ami zűrzavarnak ^és a káosznak a bizo-nyiléká volt.
Sigemicu külügyminiszter rendületlenül hizik, a tengely gyówdmó-Iron, melyet kemény és szívós harccal érdomel ki.
Ellenséges repülőgépet lőttek le Berlin felett
fíerlin, január 21 | másik terület felett szintén
több
Tegnap az esti órákban a bíroda-¦lom fővárosa ellon intézett légi tárna-1 dánnak mór az első porcoibon kilenc, j angolszász bombázót lőttek lo. Két \'
bombáJtőt vesztettek. A ledobott bőin bák a város külvárosainak házaiban* lakőnogjyodében okozott kárt.
Angol bombavetők támadása egy német hajókaraván elten
Berlin, január 21 12 angol bombavető megtámadod
egy német hajókaravánt. A bombák közül egy sem talált célba. A német hajók légvédelmi lüze két angol bombázót\' lelőtt- A/ egyik har jón néhányan megsebesültek. A déli órákban Norvégia magas-
ságában 8 angol torpedóvető repülőgép megtámadott egy hajókaraván!. A torpedókai sikerült a hajóknak kikerülni. Hgy hajó talajától kapott, azonban továbbra is menet-képes maradt és a közeli kikötőt sikerült elérnie. 3 angol torpedóvelő repülőgépet Időitek.
ZAUAI KÖZLÖNY
11)44 jmilUu- 21
1 Zrínyi Ii odaírni Kör liceali» előadása vasárnap delntan 6 órakor a vőroaháaátí
1
Előadó: Kelemen Ferenc igazgató
. A iiuií.vkanizhiii Zrínyi Miklós Imbibili ua Müvőszuti Kö7 idői idső liwíálls előadását január \'iíl-iin, vagy is vasárnap délután fi órai kezdőitől s városháza diszlonuóbon rándoaÍ, amelyre t.v.uiuji ia mogbivja Nagy-knni/sit váron közönségét az elnökség.
Műsor: 1. Eliuzokegy. \'J. .Ytéoa László: A paraszt ciruü Hagyhat.iau kűilimőmél Horváth Kálmán fölső óv/, gazdasági iskolai tanuló Bsaval-ja. 3, Kólómon fotone igazgató rendkívül időszerű olóudasa: Mi Lato a limitül? oimraol. 4. A kogyos-
| rondi gimnáziumi lovon ussapat rögös •rsoportja népi »«l ládákat ¦ "d oló. ő. Siklósi János saját költeményeiből ad «16. fi; Magyar Himnusz, Közős ének. Ikdépödij nincs.
A nagy kat n\'urtai ü rinvi Miklós Irodalmi ós Művészeti Kör mindenkor a nemzeti összefogás erős kapusa voli \'Annyi Miklós városában, » kuli urálid fejlődés zásxlóhonlozóju ős fáklyavivőjo, ozi szolgálja a Ii*» -lís előad asso rovatai vai is,
Logyünk ott ininői többen ;i vasárnapi előadáson!
Háziasszonyképző iskolái a MgykaHlzsai . gazdasági iskolához
Nagykanizsai képviselőtestületi tagok mozgalma
Nemes gesztusa volt u földművelésiig i kormánynak, amikor Zala szivében, Nagykanizsán nagy anyagi áldozatokkal gazdasági iskolát és szaktanácsadó-ál loiiiást lotosi tott és a íáros díszét kéitozó palota építéséi fél millió poitgpvol loliolóvé tutto. A gnzdaiíjutc kiKÓpzóso raöllött haj léket nyert még sok egyéb a földművelés ügyét szolgáló intézmény, a kitüiió Mocsy 1161a igazgató vozo-IónV mellett. Az uj intézmény lor-voziVii\'\'"! a budapesti kiküldöttek\' szóvá totték, hogy az intézmény Iti tosihwo után a második lépés lo-sz-párhuzamban a téli gazdasági iskolával a háziasszonyképző in tézet fflíillit.\'isu. Most, hogy a téli gazdasági iskola teljes inodorilo» működik, a városi képviselőtestület egyes tagjai visszatérve a régi igé retro, mozgalmat indítottak, ííogy a meglevő gazdasági iskolával ka)>cso~ lalhan. vagy külön feláll itlassék a második itugyfontossagu intézmény,
amelyre a magyar gazdasági szakoktatás rendkívül súlyt helyez a leendő magyar háziasszonyok és anyák részérő megfelelő modern háziasszonyképző intézőt ós gazdasági szakoktató felállítása, amely Zala
megye központi fokvésénél fogva noinosak fwlölslnó Zala mogyót, ha-
nem Somogy és Vas Zalához eső
közelebbi részét. Délnyugat nlsó ilynemű intézményei lenne ez, amely iiomesak Zala, de Vas ós Somogy női nemzedékét is szolgálná.
A városi képví.sol ölest ü let tagjai-liól kiindult komoly mozgalom a legnagyobb rokonsxonvvnl találkozott és ugy tudjuk, legközelebb a kérdés a városi közgvülése n napirendre korfll.
Nagykanizsát komoly iskolavárosnak szántak, Azzá is igyokoxneH kí-fojloszloni. A város vezetősége mindéül elkövet, hogy minél .tőlili intézőt, iskola, kulturális intézmény korüljön falai kőzé. A in.\' kir. téli gazdasági iskola mollott most a házi-aKHzonykópző intézői ős íiói gazdasági iskola fölállítás* a törekvés.
Hisszük, hogy Zala váinii\'^yo olso férfiúnak i\'\\s a yárOS VÓZOtwtégi^liok
\'•Jiíizrcmiikislóso ós" segitsége mollotl ez sikerülni is fog. A városi képvisolótostűlot tagjai, akik o mozgalom sikeréért síkra szállanak i^iranuia arra nézve, hogy Nagykanizsa ngy\' ujabb taninWzotUd szaporodni íogí A női gazdasági ós háxinsszonykéyf/ő iskolával. «.
Nagykanizsa iskolaváros program-jához kúpost.
i ZaliTárategyalfiTlmilosterBesilök nagykanizsai körzetének taggyllése a városházán
A nagykanizsai gyümölcstermőiére legnap délután ősszojüttiík gjülésm a városháza t!UiiicstormólK>, hoj^y megboszóUéh idÓszorQ kórdéaoikov. A gyűlés iránt élénk órdoklódi\'w nyilvánult meg. Részt votl azon líor-sányi mogyei intózó, valamint Koiih József városi főkortósz ís. Krátky Isfcyán dr. polgármoutor olnőkiinog-nyitójában ismortotto a gyűlés célját: a nagykanizsai f/yüinölcstormo-lők működését aktívabb munkába állítani. Kitért a gyümólcstormolők fontos föladataira, miket szolgálni kívánnak. Itojolontotto, hogy a kör-ztitrozutó Ix\'vunulván, lomondott. Córzotvozolóül folkórto Kotting J\'^o-rono polgári iskolai igazgatót, akit lelkes élionzós közopotto választoltak meg; Ponztáros lott Nag-y Antal, a Hangya o^nlmölcsesomagoló IÍsrV TiselŐje. Ellonőr Somogyi Imro ny. polgári fiúiskolái ifrazguió lott. Nagy szükség van ogy spoelális nagykanizsai szakközoéro, aki a bolylmli Lryümölcstormolőknok mindonkor kéa/ségtíol rondolkozésóro áll útbaigazításaival ós szaktanácsaival. Krro Koeh József városi fókorlészt kérték fol, aki vállalta, is a moghizatóst. Koeh fókortész a Hangya gyümölcs-csomagoló holyisógélnín, meiíállapi-tandó idÓhon mindig a közönség rondolkozéséro áll. Ott lösz a lefizetés, a tajísági ügyök intézéfto, stb. Elhatározták, hogy február folyamán Nagykanizsán tanfolyamot tartanak
az időszaki tfyümöli\'sészoti munkákról, a liárlovók ellőni védekezésről, taiiáesadással kajM^olatbiui. Kiskani-zsa is kért külön tanfolyamot, tokhi--tuttol a kiskanizsaí gyumöloator-, mosstÓk nagy számára, amit Bor-sányi intózo meg is ig"\'\'rt. Majd u
védekező anyagok Ixwzorzéao é.s több ügy korült napirondro. Sok tag még mindig nom fixotto Isi Útdíját. Az ogyoflülotí knflvnsmónyok-
bon csak az részosüíhot, aki tag-dijával nom maradt hátralékban,
llorsúnyi íntóső ozután hosszabb előállásban foglalkoaott a gyümölcs-tortuosi\'.tők ügyoivol, időszerű kőr-dősoivol <\\h igon hasznos ós snak-szorü titmntatásokkal és tajiái^ok-kal sBolgáH.
Kéllay miniszterelnök:
„Minden ember a gátf*al"
Az ogÓJZ ország érdeklődése moiled tartotta mei; az idén is a Ala-gyar fílot Pártja s^emináiiuinát\' IjÍI-lafüroden a korrm\'iny laifjai és több ii/int másfőiszáz Ujivónyhozú s politi kai olókolősófí iésHvéi,t|i;vel. Kallay niiuisztorolnököf vitéz Luk ács lliílu örazágos ügyvezető üdvözöl to. Többek olóadÚHa, utón Kúllay Míklús keniiányolnök bósBÓdólxin kifojtotto, hogy elve az, hogy óbbon az ürszáff-r bau alkotni ős vezetni csak Uffy lohol, be:; i niíndon lőttünk, sziuidé-kuuk és elhatározásunk ennek az.
országnak adottságait, lehetőségeit,
különle»i>ss<:jíoit, ngyéni kaiakturét tükrözze. A magyar fennmanuhis
titka nom idogon példáit kövotóso, hanem az, hogy a magunk módja szorinl, önmagunk osxköxoivol és bi-hotŐ.HÓuofvrl— - jgjtikrízzünk olőrni azokal\\az i^ttdniényekiil, amo
Iveket mások más adottságok között, liagvobh lohütÖsógok mollott sokszor kőiVnyeblKsn érnek ol. Különösön vonatkozik ez mára, amikor nagy hullám közolog országunk haUirálrsz.
Most in a tórké|x)t koll ni\'iznünk.Ji Iwszódót lolkoa óljonzóssol fogadták
mint amikor az árvizek ellen akarunk védokozni. É8 hit köWlogM ér, nincs más mottó, mint rnindoa enilMU- a gátra! Védokozni koll, mert külőnbon oíörtt az árviz, amolynok az a tulajdonsága, hogy mindig a legkisobb ollonáJlás vonalát, korési. Gálon, koll lennünk, minden oróvul védekeznünk kell, do ugyanakkor vigyáznunk kell arra is, hogy ^ talajvíz fol no törjön. A part minden oldalát védjük ávószedolom ellen. Majd bőszéit azokról, akik nom méltók, hogy magyaroknak nevoz: xük Őket, mert csak kihasználói u mai vagy az olmult világnak. Arr» gondoljunk, hogy fordul az. idó, amikor azt, amit vagyontól az a. a. pozíuiói olfíaráesoltak, azoknak adjunk, akik szonvodtok, áldoztak t\'» küzdötlok. M«jg kell találni a módját annak, hogyan dolgozzon össze ozor i\'is millió éa millió magyar, mert lm mind ott áll a gáton, még uz árvizet is mogiudja akasztani! Y>o - csak akkor! Kállay iníiiis/.Uimlnek nauyhatásit
Rendet teremtenek a „fekete" kereskedelem dzsungeljében
A törvény szigorn ozentttl a yevíre Is tesojt
A "fekete-kuiosliislolonic iiL\'gmnd-s/abálvoz;\'isáióI szóló lörvényjav;udat most járja i\\t alkotmányos utakat,
A boiiiin lefoklototl alajKtlvok kü-lönöson\' három irányban tartalmasnak fontos újításokat.
A közszükaoglotj nikkel cjfi t ;kin-let alá vonja bárki részérói u kí>z-
szükségloti ciKli fuvarozásával inig
csak ii\'itri vagy kereskedelmi vállalkozás részérói tekinti a közszükséir-|i\'|i cikkel cu;yonlűnok ;i közszükség-loi kiblégitésóre vúyzutl munkál,
egyizben már jogerősen elitéit visszaeső bflnös teljes vagyosának elkobaását
vatfy másnemű azolgáltutást, Ami t«-lu\'il közönséges nyelven azt jelenti, hogy az előzőkig alkotott jogszabályokban ús a most lotárgyalt javas-laílian közszükw\'^leti eikkekkot olkö-vothotó vétségokjot ós büntottokot köz-sziiksé;rleti cikk fuvaroz,Vsával, továbbá kez»zü*ksé;;|.\'t ^ki.dégitéiiére vonzott munkával és másnemű szolgáltatással ía el lohet kövothi;
Talán a loghutásosabb :lz az uj rondelk.tzé.H, amely bűntett mialt ti óvun belül
- mint mellékbüntetést — imjjora-tivo olÖirja, ha olŐzŐ inogbünv)ti\'iao alkui mával «no a következményre a biróság fiiryolinoztotto. líz a fi-
figy\'olmoaiotós a bíróságnak kötotes-
SÚfíO.
Móiíís a lotúru-yalt törvé«nyjavaslat lógnagyob^ érdeklődési, sőt vitát is |^ kiváltó rádao az, amoly a vevól bizonyos orfotokUm akkor is bünloti, ha kÖ2SZ,Ükségloti cikket nem \'tovább-eladás céljából szorzott bo, haiuun saját házi, ^azdasiV-i vagy üzemi
BBÜkséglptoro.
A vovó vonalán a iavaslat vótaég-ért ogy évig torjodnotó fogházzal Kbüntotl elsősorban azt, aki bosznrzi\'wi \\\\ogostiHsá<40t csalárd módon osz!;;.iznl
<i\\, vagy: a boszorzósi jogosultsággal üzérkedik. (Például két hol von jelent bo lakást, enhek alapián kó\'tsznru.-vn eszközöl ki magánaz ólolmjszorjo-gyokot, risiont a jogyok ogyrósiiót eladja.)
Büntetni kívánja azt a vevőt,
aki közszükségleti cikkot — oaotlog tiltott, vagy korlátolt forgalmú áriit
— jogszabály tilalma ollonőro (j>ól-dául arra vonatkozó jogosultság nól-
Január
19-
23-ig
\\\'aro$l MOZQÓ Szerdától
vasárnapig
Budapesti premierrel egyidőben !
A legnagyobb magyar filkstker l
KALOTASZEGI MADONNA
UFA vildghiradő. Részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
Előadások kezdete: +4, $6 és $8 órakor.
kül, mort önálló vagy általábua vásárlási engedély nőikül) a maximális ár \'tullopéaövbl olyan mnniiyitt\'t;-bon szerez be, amely nélkÜlóZDBtot-len házi, gazdasági vagy üzemi szük-BŐglotét aránytulunul meghaladja.
A maximális úron felüli vólol tehát csak azzal u korroktivununal büncsolokmény, ha a vóW-l bizonyos, monhyisógot moglmlud. A lwtósagi ollátáá a legjobb igyokozol mellett sem kóiM>s mindenkit é.s mindonliol egvforiuán ellátni közs^üksógloti cik-kéjckol ós a vevó sokksor konybaon a besserzésro maximális fcroh tolul is,\' ha magát ós családját nulyoH nélkülözi\'jsnek nom akarja kitenni. Az áruhalmozó éa úrurojlngoló kapzsi eladótól ugyanis nem tudja másképpen megszorozni. Az így kiasol-gálUtott vorŐt, aki a* oladúnl aaeni-bon alárondolt holyzethon t»b, » tnnitimális áron fölüli boszoraésért nem volna móltányos rnindoa kor-roktivum nélkül büntetni.
Azonban, mort a hál>orus liolyzot társadalmi különbség nélkül mindönkitől ogyformi\'ui áldozatos, lemondó magatartást kóvotol meg, az mladenkltál meirttlvántiató, hogy régi meg*zok«tt ólet-txlnvoaatát leszállítsa
ós más ellátatlanok rovására ás s
saját r<«;i őletszinvonaláifak biztosítására no szorozzon Ik) ós no halmozzon fel közszükségleti sikket olyan mórtőkbon, amoly nélkülözik; tetten házi, gazdasági vagy iízvini Bzükságlotót meghaladja.
Méltán sújt 16 a törvény aziz>>rs arra a vovŐro, aki ozt a mérVki-t sem tartja mog ós nem törődik azzal, hogy másokat súlyos nélküki-zásbo dönt azáltal, hogy olÖíük * közsr.ükKégtoti cikket nagj-obb wiyag\' orfl birtokában indokölt.szükség nél-
I IH 4 Jan mi I- 21
zalai -közlöny
kOI í«lféáárol|»>
A törvényjavaslat in intim nwolm jelentós lépés !1 »fokote piaé« leküz-dóso felé. Nom loneVoa nőm szabad azonban figyelmen kivOJ hagyni,
Imgy büntető szabályokkal a !/fe,kote piae« garázdálkodásul teljesen kiirtani nem tudjuk, morii a 4ekote piac* leküzdése termelési, köznllá-lási, közellátási, ántolnsHási óh legnagyobb mértékben mérléklion —
V\'ikotnd kérdés.
A »fokolfl piao* tökéletes kiirtása csak akkor sikerülhet, ha a torrno-lísl tokosszük, az áruolosatéat raeiu-lu\'dj.sai) én lehető igazságszolgáltatás* sál szabályozzuk, foképjsni pedig, ha orkölcsi kérdési csinálunk abból, hogy a korlátozó rendelkezésnek magukat áldozatos lemondással és fo-gyelmozottséggol alávetjük.
Vöröskereszt ágyalapityányoK létesítése
A bolyáét mind intonzivobb tevó-konYHÓgüt követel a Magyar Vörüs-koHWiittól, amoly póldásan dolgozik \\ magyar ügy roá osö föladatán. Mindon igaz magyar csak hálával ő» olismorésHol tokinthot a .Magyar Vöröskereszt tóvftkOny munkájára. Azért a magyar társadalom most is * legnagyobb mogértéssol fogadja azt a mozgalmat, amój^ azt célozza, hogy az áldozatos magyarság még oddigíokflól is hulvúnyozotlabb műitekben vegye ki részét a Vörös-. kereszt munkatársi munkájából és létesitson minél több ágyalapi tvú-nyokal. (íondos blŐrolátáá ez, amit .* magyar lársadalom csak logmosz-ilzohbmonöon honorál, amikbrorÖtnl-joscii bolokapCBOlódlk a mozgalomba és miniient elkövet ennek sikere órdekőbpn. Hadikórházi ágyalapilvá-nyokat a Magyar Vöröskoroszt köz-i»nti igazgatóságánál lehet lőtesi-teni 500 jKuigö összeggel. Az adományozó nevét az alapítványi ágyon táblával jelölik meg és az illett\') részére ágyalapitvényi oklovolot állit ki a?, igazgatóság. De lehel ilyen hadikórház ágyai api lyányt a Vöröskereszt vidéki fiókjainál vagy hadikórházaiban is jegyezni. Nagykanizsán is van ilyen hadikórház és Vöröskereszt-választmány. A mai ke-\' i-eseti lehetőségek\' időjén ne fqkd-k\'ezzünk még a hadikórházak Agyalapi lyányáról. Nemcsak egyesek, magánosok, de közületek, tosiulolok, ogyoaülotok, slb. is létositliolnok ilyen hadikórház \' agyalapitványt. A sorsköxössőg érzete nyilvánuljon tltog minél több hadikórház ágyai*-pilvány léUssilótíóboii
A pofon
kiuta/ványozását fs vállalta
a texasi posta
Svájc egyik legteklatfllyeaebb képes hetilapjára, a Hahwelzer Illustrlerte Zeltanjra hárítjuk a felelősséget nzért, hagy valiban megtörtön te ez a ktllö-jiOs esőt, (iwnlyrill legutóbbi Bi&raAbnm hírt aa
Texaa állam egyik tAvIró hivatala, nz áuallnt .vAlaaz fizetve" Jelzéssel táviratat kasait az ugyancsak *«xaa ft&a fekvő íandhandle váraakábél. A távirat eajyeaesen az atullni tAvirébt-vatalaak szilt, ezzol s szöveggel:
„Adjiiunk tlumuak, Franknak, aki Mnluni.id 126. szám,alatt lakik, nfi-iiAuy alapos nyaklevest, mert csnlAd-lAt már hetek óla minden értesítés aélkfll hagyja. Stop.Hownrd Mourner." Még aznap este megkapta Mourner ur I\'andbnndiaben a válnmst&vlratot: .Legerősebb, tagbaszakadt sürgöny klhorfánk a legnagyobb lelki-tsmeretwséggel eleget lett a megbízásnak. Si«p. Kérünk után tize test. mert a ölj négy dallár. Stop. További szolgálataira mindenkor készen. Az HUstlnl távíró tőnóke "
Buzaérték mint életjáradék
\'"\' . A (MZJTOBIX) nyitva van raggal \'< órától asta 6 óráig. (Hétfő, szerda párnak dératée 6a leoddon egísa nan níkWk.1 Telefon: 560.
Huda|KMtten az utóbbi na|>okh;in köt Qalotomnor a következő formában kötött egymással adásvételi szorzódéul, ainelyot már Ik; is mutáltak az illetékes \'hatóságnál illetékkiszabás céljából.
Az egyik üzleteink!!1 eladta a másiknak telkének egy részét és pedig nem készpénzért, hanem élol-lögytiglani életjáradék ollonébon. Ka a havonként fizetendő életjáradék pedig mindenkor liz métermázsa szokványlnizának hatóságilag megállapított vagy a hó utolsó napján tőzsdén jegyzett ára, tehát tna liavi négyszáz pongö.
A vevő, akinek a telekrész teljes forgalmi érteke késspénabon rondol-kozi\'mére állott, a szerz<Wés megkötése után ötévi járadokn\'szlelnok\', vagyis hatszáz métermázsa huzának megfelelő hiiszonnégvozor pengő értékű huzakőtvényt vásárolt. Az ügyletkötéssel ugy az eladó, mint a vevő mog van elégodvo.
Az eladó azt mondja, hogy ozzo) a rnogállapodással biztositolla magát minden áringadozás ellen, háztartása életfogytig el van látva, mert negyven éven ál szorzott tapasztalatai bizony itják, hogy mogul heteséhez havi Uz métermázHa búza\' érléko mindenkor olegendÓ roll. liiztoa ab-
baji| hogy ugyanannyi havi járaxlék a jövőImjh is ologouuő lesz.
A yovó viszont azt mondja, hogy Imznkötvénvoivol a remélhotőlog ót évnél tovább nom,tartó álmonoígaz-dasági időszak áringadozásaival szem bon van biztosítva, ötévi járadékot minden eshotőségii\' tartalékolt. Ha szükséges lesz, kötvényei megfelelő részének értékesítése révén fogia fi/elní eladónak ti havi járadékai. Amíg megmarail a mai maximált huzaár,/Vagy esetleg enuilkodik. kamatozó kötvényei a járadék részletek teljés összegét fedezik. 11a pedig - - ami a valószínűbb esik u búzaár, az átmeneti idő alatt kötvényeivel nemcsak fizetheti a járadők-részlefekel, hanem marad annyi értékű értékpapírja, amennyi a mai és az esed ekés s*;gek napján jegyzott búzaárak közötti különbözőt tel egyenlő. Tehát a fedezetül most liofoklolett huszonnégyezer poiigóvol nomcsnk fizetni ttul, hanem ennek egy hányadét esetleg mint üzleti nyereséget el ís könyvelheti. ¦
íme egy telekvásárlási szerződés, amelynek megkötésével a buzaköt-vény révén mindkét szerződő fól jól járt.
(*)
Eltűnő magyar árnyak nyomában.,.
f\\ kozákok magyar hetmanja
A psknvl vaBUiI állömáera lónyesre lakkazolt nehéz szerclvóoy fut bu. A kora reggeli órákban VHgyunk.. A vonat nem állt meg a pályautfvnfon, kanom nagy nehesaógffel vóglgduborgött a álnokon.. Uttyaanzn\'ip délután a vonat visszajött á psknvl állomásra. Megállt a hatalmán AllimAaépU\'ot otótl. A Ing-tflnzos\'-hh kocsi altn|lban megjetiuitn oAr. Az ó vonata volt a r*gKHI szerelvény Is. a IrthadlszállAsról Jíitt a iiaöy veszedelmek kftzepén Alláhogy befutott a pálvaudvarro, inegjóttck a tóvá-ronliól a lornnliiliiil hlzetlsAic küldöttet ós II Miklós, az utolsó cár szalonko títdjn-\'i\'u. ott a pályAUdvaron atAlrta n lemondó nyiJRtk\'azHtot A cár lemna fjáaát nzonban táboraakai nem vették tudoniAsul. A klkónys/:orlto(t l^mendAs ellenére sem adiák fel a harcot fii uj ölten-ív M Veii lellek el a központi ha talmak ellen.
líltrtl ke/dve n hatalmas orosz hlr«" dalom vdres belB^ húrnak szintem lett. Éveken At Irtózutns keménységgel toni bolt »1 Imre a két tábor kiiíölt fis Orosz trazAtfoak vo lak olyan tBrlomAnyhl, taalyek JótoruiAa havonta cserfiltek gazdát Hgymasután alakultak meg a fekórorosz hndseregek a kozákok or-ezAgAlínn
A kozákok vezére ebben nz Időben ugy magyar Kzórmazáau tábornak vo t 1918. JnnuArJAban Ulvatalosan vezórtlkkó választatták ert a kalandaa sernu honfitársunkat. Kfdfiiyl tAlmriiok eny 48-ns Hngyar hridlíogaly fia volt. Platnt korában bokerSit a oárt katoaalskolába. \'Irhetsógóvel és BzorgftlmáVRl csakha-mar elérte, hasy ft" ílstitképzö bkolAt «7, t>lsflr«ntiu linziek között li n;yli-itt,u el. Zöniak, lératermett. magyaron niak-JAval csnklinmar anev karriert futait be. Mlndnntltt att volt IAiliat-> a aagy carl parádékou kozAk ezrede óléa.
A pukoví tróaloMtndAti n kuhánl kozAkvIdáken érfo Brdólyl tftlmrnakot. A kozák iovtitisAg nladlg hlrcB volt
arré\', hugy a lesforradnlmlbb hifikben le hll»AKeaen kitartott n dinasztia mellett. u-,1 tehu)tllfi«i h.-Kiikon. a KuliAa folyik kanyargó" mentén oIbö vezérük, YlBoovlRozkt OlHltrl óta féltékenyen őrködtek előjogaikra, melyeket a cAr-tól kiiptak.\'BAr 1775 bnn, mikor Nugy Katalin cárn* oKylk vAroBukat földig leromboltatta, néhány tltr/s elszakadt n cArtól, a kozákok zöme tnfigls legerősebb támasza volt a királyi háznak az összeomlásig.
Amikor 11. Mikifis lemondása köztu-dománuvá vált, a kozákok egyik vezetője JCulóiyl tábornok von, mslk pedig egy Kan>cyln nevtl orosz volt. Kale-Kyln is híres ko7.Ak vezór volt. aki maga Bzorvozte meg a kozákok fntiór hadtestét. A Biavjnt egyre erőxebben (Amadta a kubánl kozákok hadueregót\' Hlointe hóslesen- vfidnkeztek Jekaterl-novábnn a kozákok, do ndvel nz nn-tantseiiliség elmaradt fis a muníció elfogyott, elvesztették n osstát. 1918 márcitinában tttétént, hogy esy kétsóg-hecjto cHKtaveaztéa után, Kalegyln tábornok öngyilkos lott A kozákok hetman nélkll1 maradtak. Rzokben a drámai percekben ragadla magához a hatalmat Rrdélyi Pál tábornok, Knle-gyln utóda. Erdélyi mag egy utolsó kísérletképpen osatnaorha állította nz önkéntes hadsereg maradékait, de a végzetet fel (ariáztatni non ludta. Ulábs volt a vezér mlndea bátorsága, példamutatása: nz ogyro hatalmasabba váló szovjet e\'len nom tndott helytállni a maroknyi koiAk haddal. Krdélvl Igazi hlsi tuBák közben ott pusztait elncna-tAbua. Haláláról rÓBzIoteket nem tu-dunk, vsléaalntl, hoj*y a* véres oeaták líf-lnwulylk rolinmattan léksizaboltAk. Taláa eicyszor mi\\ű, hn az Idlk Ismét lehotfivé teszik, több rósisetet tudunk meg kalandos sorsú vitéz honfltársMnk életéről és drámai kalálárAI,
Kerekesházy József
Egyre Iával az ország szappinllátása
Egy Mázsa tikmagárt 10 kg. szappant kapaak a gazdák
A szappaanyersanyagok helyos tartalékolási politikája ait oredméiyeate, hogy az újév ktlu/Sbón az orsz*K ¦osó- ós plp«reS3appan ellátása a rál tosatlas mliifiséíbue es mennrlséKben blztoBltottaak teklatbstő. Ma már nemcsak a főváros és a kézellátási övezet ellátása zökkenésmentes. haa?m fokozató* \'Javulást mutat a vidéki városok fis községek ellátása Is. A lagkőtorgA lom felszabadítása különösen a falusi lakosság srappanellátáBában érezteti hatását: a háztartásoknak is módinkban áll az ősazuayüjtött zsiradékot házilag kifőzni. A házi ssappaatőzóa
mellett továbbra Is mlködiok azok a körzeti stappaatózá állomások, nme-lyok mog tudták szervezni körzotükbea a zsiradék beszólgAltutAst. Minthogy a kötegek és a kisebb mezővárosok önmaaakról gondoskodaaic, Jelentős monnylHÓgÜ gyárt szappan Bznbndalt tel oa aa tetto lokaKvé a vidéki városi polgArság oltátásának javltáBát.
A Bianpangyárak nyarsanyagellátása klnlÓKltó. A gyártásnak nagy lendületet adott nz a körülmény, hogy a föld-mávoléBÖgyt miniszter a tökmaggyllltéa és beszel gáltatás fokozása érdekében elreadelte, hogy a gazdák minden be-
szolgáltatott 1H* kllogram tökmag után 10 kllogram egységes szappant kapjanak. Tíz a Juttatás fokozta a beszolgáltatást ugy/ hogy az érdekeitek inlnt-ogy MM) vagon tökmag felvásárlására számítanak. Eoneit ollenéb(>n a gyá-. raknak körüllmllll 50 vagon mosesaap-[hiiii keli kladnlok Ugy tudjuk, hogy ezt a mennyiséget teljes mértékben til/.tiiMitoitftlj. A tökmsgol beszolgáltató gazda BZHppanutalvAtiyt kap. amelyet bármelyik kereskedőnél i.ev.ilUe.t A . falusi Bzsppanhlány, amely ktlidnhen hi javult, ezzel végleg megsíünlk.
HÍREK
NAPIKNND:
Bweti gyógyszertári kgyolet:: Ma a Kokiste Sas gyógyazertar Fó-ut 8. tér 91. szám. . ,
KiskaniEsáu az ottani gyógyaiatt-tár állandó üo\'oioteo (izolgálatot bari.
Naptár. Január 21. Péntek. Róni. kat
Agnca sz. - Proicsi.íns Ágnes.
— (Egyházi hlr)
A főpásztor NovAk István klskomá-roml káplánt a Bzenlpólerurl plébánia vezetésével mogblzta. — Borsos Bálint káplánt Zalas/.egvárrdl K lika maromba helyozte át.
— (Harctéri höi dioséró elismerése) Annak Idején megírtuk, hogy dr.
líoltuy Miklós nngykatiUsal rendlrlo-galmazó, mlutáu leszorelt szorosa hadszíntéren hosszabb Időn At teljesített frontszolgálatáréi, Ismét átvette réat állornáRhelyAt Most a vezfirkarl főnök dr. Kolinv Miklós hadnagyot külön dl-csóró elismerfinhen rfin.Kesttette nxorooa hadszíntéren a vörÖHÖkkcl szembea tanúsított bátor és honi magatartásáért Ós kiváló hirctóri icllesltmónyelért. - (Áthelyezés)
A belügyminiszter Jnknb Ferenc m. klr belügyminiszteri Bzámltsxtet a oaot-gálat érdekóben vá>megyei ezámtiaati mlnőöégben a zalavArmegyol BzAmvo-vóBéghez helyezte át.
— (Tanügyi hlr)
A klr. főigazgató Jóváhagyta Baranyai GórAnó Sneff Margit tanítónőnek a muraezentkereszti Alisml népiskolától az nliiórnjkl községi népiskolához rendes tanítóvá (örtóat At választását.
— (Pályázat)
Az IgazságUgymlnlszter négyheti határidővel pályázatot Irt kl a nagykanizsai törvéayszókhoz egy törvényszéki orvosi állásra.
— (UJ postaügynöksóg)
A poBtalffiizgatfisfig közli, hogy Kor-osellget kösségben 1944. lebruAr oIbo-|én .nz Idelgleaesen Bzllnetolő posta-Ugyn^kaég megnyílik.
— (00.000 pengő stgélyt kapott a Mura SE)
6S.0C1 pongŐH OSK segélyt kapott a marnezombail Mura SK a valláa- óa kÖzoktatáBUuyl mlaleztortől az OSK útién pályaépitósro és fojlesztésre. A Mura ÜK a 22 éves Jugoszláv wauRnsál-lás Irtujn alatt Is a nagyar gaadolat végvára volt.
— {Február 15-Ig bo kell tojóiul a haszonállatok Oasxolrátát)
A fÖldmUvelésUiyl mlalsattr «lrou-i\'olt\'t. hagy a haszonállatokat Tárme-gyéakfnt és törvénvkaténAgoakAol «««-u/.\'i kuli tral. A lörvényanté«At;ok vo zo\'él oiszAgszerto megtették as olősé-Bztlleteket az öaszelrAs vágrehajtáaára, mert azt előrelátkatókg fabraár 15-Ig kell befejezni. ^
— (A belBgymlnlsztor (atomolto a log-klsobb orvosi dljszabáa tételeit)
Az Országos Orvnál Kamara már régebben kérte a belügyminisztert, hogy & változott viszonyokra való tekintettel emelje fel a legkisebb orvosi díjszabás lételelt. A bolügynluUzter most döntött ebbea a kérdésben. Eszerint az orvos lakásán a rendslőóráhnn történő) ngyszertt rendelés legklsobb díjtétele Badnpnatea fis n törvónyhatéságl Joga városokban nz eddigi 4 pengő helyett b" peng*, fgyób helyeken az oddlgf 1 pengő helyett 3 pengő lesz. A beteg lakásán történő egyszeri lAtogatAs legkisebb díjtételét n belügyminiszter Bndnposten ón a városokban 0 peagf-rii| H pengőre, egyéb helyeken 3 pengőről 5 pengőre emelte. A többi orvosi díjtételeket 30 százalékkal engedte emelni a belügyminiszter.
1044. jaJa.ua> 21
Köszönetnyilvánítás.
MfotiaiPn jé Rarálekmk, a város titxtvlsrlái karának és isaierésíkBek, akik Mcjlbeteltert édcMnyJJnk, test-vdr, anyós, naggyá és rokoti
Török ftotdi*«flm«S
sf8l. ÍM.iy Katalin Itwsüi it mi.,.i ¦mt.iüUfi vagy \'karmi nai ri\'i-riií: fájdalmunkat enybi-Itai ura t-lek, ezuion nini.áunk hátai köszönetet.
A gyászoló cs;.líd
Köszönetnyilvánítás.
Mlndoion jóbarátalnk és Ismer*-seink. kik felejlhelellen drago jó j férjem, lestvérünk, vöm. illetve ro | konunk
Gerenesér Jénmm
i.i. kit. p. ö. fövlgyáző
íetésén meajelenésökkel. vagy ml mas módon mélységes (almunkban osztozni jjívesek vol-
Íiok. fogódják ezúton is hülés köszönetünk kifejezését.
A hvmwkuIA cbíjlí\'.d.
Nünkiaia^ megyei vivos peltfáu.uu, -il.
Tárgy : Ombl bélycglspok beszól-gálUtása.
Hirdetmény.,
Felhívom a mezőgazdasági muri\'-*.v\'a km, hogy alkalMazat-íalk (gazdasági emeletijeik) Ombl könyvé) az 1943. evi járulékok lerovásának ellenőrzése és a bélyrt;-lapoh bevonása végett haladéktalanul szolgáltassák be a városi szállisHeskrhez (Városház, földszint 33. szo.bs( régi ado hivatali h:lylség).
Azok a netOffa*daiágl alkalmazottak, Idén votali kasok, kiknek állaadó alkalmazásuk nincs s a bélyegek lelrsgauias.il mawuk aieklilc végezni, Ombl kBnyvIket lenii tichcn személyeseit kötelesek leszolgálta tal.
Nagykanizsa, 1944. január 12. üt Polgármester.
ürvgykanin.ia mogvoi váras polgizróas te iától
mnm.
\\jc\\ Tírpy: Az országgyUUst képviselő-választók névjegyzékének kiigazítása.
Hirdetmény.
KÖzhbré Istteoi, hogy ai 1938: X|X. l.-c. 71%. $. 7. bek., vslsmlnt s 372.900/ !"!\'\'. n. M. rendelet értelmeién a töivény 33 § ábao foglalt lendelkezéaebtöl eltérően az 1944. évben Is kiigazítás utján kell előkészíteni ax oiszággyfllest képviselővel asztok névjegyzékéi.
AzoisiA^gvUlc*\' kép visel őváMiiz lók 1944. évi névfe^y/ékébe hivatalod) kell felvenni M ind azokat, akik a választól \'Jogosultság ttjék kellékeitek biitshában a klfgaiiMs évébe* tlérik o vlM.zlf J <goiuin*ghoz megkívánt életkori. Azokat, aldbnex a i-t.-jegyzékbe való letvételíre bármily \'mas elmen nyílik meg a Joguk, kérésükre kell a Mévjegyzéhbe ííl vermi, ha válás/lójogo-sultiágu«at igazolják. Átok, skUet a Kiigazítás tvébta kéfésIkM kell kivenni a névjegyzékbe, kérésüket január 31-ig ter jcttthellk elő nalan, lllewe s v. gondnoki hivatalban Rozgonyl.n. 27. sz. alati.
Azokra, akik a választól jogosai faághoz megkívánt 2«, Illetőleg 30 éves életkort a kiigazítás évében érik cl, azonban a aév-jegyzébaek a kiigazítás évét megelőzte* legútoljlia törtónt összeállításakor más községben, llic.öleg városban lakiak s így uj lakhelyük a névjegyzékbe vsti .elvétel iránt hivatilból nem intézkedhetik, szintes sz előző bekezdésben foglalt rendelkezések, fráatadók.
A Bévlegyzék kiigazítására a 26S.3«0/ 192*. B M rendelet k.egéizftve a :iV*2#*/ 193«. M. M. rendelet 4. ea 2. bekezdésében fsglalt rendelkezésekkel nyár alkalmasait
NcSjkanizsa, 1944. jinaái 4. im Polgármester.
A honvédelmi miniszter köszönete a\' Magyar Vöröskeresztnek
Bydaftesi, január 22 j Csatay Lajos hondédelmi miniszter, vezérezredes köszöuelet mondóit a Magyar Vöröskeresztnek a |
karácsonyi szerctetcsomagokért, mely a honvédeket emlékezésre késztett* és lélekben egybe kapcsolta a hazájával és a .családjával.
Angolszász repülök átrepültek a Vatikán felett
bjómo, január 21 A Rónia elleni támadásoknál az angolszász támadó repülőgépek ismételten átrepüllek a Vatikán felett.
Hz a körülmény a vatikáni köröket élénken (oglalkoztja. Valószínűnek tartják, bogy a Vatikán tiltakozni fog az átrepülés miatt.
MEGHÍVÓ.
A Letenyel Takarékpénztár Részvénytársaság Lctenyén, 1944 évi február hó 3-án délután 4 órakor az intézet helyiségében tartja 51-Ík évi
restes fcözgyfiiését,
melyre a t. részvényes urakat tisztelettel meghívja
az Igazgatóság. Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és leliigyclóíiizollsig évi jelentése.
2. Az 1943-lk évi mérleg megállapítása. Határozat a liszta nyert-ség Icloszla^.uól és a felmentvények megadásiról.
3. Elnök és 01 Igazgatósági tag választás 3 évre.
4. Feltlgyelóbizollság válaszlása egy évre (3 Ugj.
5. lisetleges indítványok.
Jetyiot Aki szavazati Jogával élni akar, kötetes részvényét legalább 3 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál vagy a Nagykanizsai Takarékpénztárnál létéibe helyezni.
MÉRLEOSZÁMLA 11143. december hó 31-én. VAGYON: Készpénz és binkkove-lelések p 41.397 01, Értékpapírok P 13.349-GO, Vilink P 235.53008, Adósok folyószámlán P 1/4H.Í1HÖ, Heti kölcsön P 859*30, At-alakllott.kölcsön P 5.237-81, Berendezés P 6t0 , Ingatlanok l* 28.8Ü0 20, Almcnő kamaiok P 233-16, Összesen P 500.685 02.
TEHER: Részvénytőbe P 75 000- . Tartalékok P 11.500 . Belelek könyvecskére és folyószámlán P 324.497 32, Vlswlesz. villók P 81.944 , Engedményeseit kölcsönök P 2.736-68. Oizlalék P 7740. Ál-menőkamat P 1.825-28 Nyereség P3.10434.
EREDMÉNY-SZÁMLA 1943. decemherhó 31-én : Vesiteség : Uzlell kallség P 5.52574, Elzetések és lakbérek P 10.260.60. Nyugdíjjárulék P 551G4. Adák és Illetékek P 4.457-84, Bclélkamatok P 7.85671, Kamat-Illeték P 786--, VJiSzlesz. kamat P 4.26ÍW4, Leírás P 149-60, Nyerciég P 3.10434, Oiz-szesen P 36.967-41.
Nyereség: Athozolt nysreség P 1()9-12, Váltókarnál P 19.061-15, rolyóizámlnkams-(ok P 5.42887. Értékpapírkamat P 667 04. JelzAloRkamst P 11730, Jutalékok é* dijak P 9.04303. Ingsllan jövedelem P 2.480-, Összesen P 36.967-41.
Leienvc, 1IM3. december )i6 31-én.
As Igaxgattsag.
Megvizsgálta és rendben találta 31i a FelQgyelfibhottiig
Tovább foly mik a tisztogató hat/mtígeleieh a partizán
vidéken
ZéaMb, jsmi.iv 21
yjágsábból jekintik, hogy • di.ir.to-frató hadmüvolo(<\'kbon X\'ah partizán csotl cl és nagyon sokat foglyul nj-kottok. HogsüuiitÓtták Var«/.«<! -liród —Petrinya ridókót ós a Lika vármegyében Otocsoes közsógot. A nőmet lógioró a Spalotoval szcmbon lóvó fcót kis 8zig<tt4-i bombázta,
Zi\'ifrrábból jelentik, bogy a nómot hatóságok elrondoltók a ronatkisórŐ parancsnokságoknak, íiogy az illotók-tolonüJ utazó polgári szomélyok ellen a badijog alapján járjanak el. Az utóbbi idótwn gyakran i-iófordult, bogy polgári egyének a szomóly- és teliervonatokra lopakodtak utazás cél jóból. A paranctoiuknk minden előzetes fölszólító* nélkül lőfogyVOrÜkot banználbatják.
Berlin cáfolja a hülőn német futár meníjét
Berlin, január 21 Illetékes német helyről közlik tájékoztatásul :
A WIIHelmstrassáh figyelmet keltett a Sulsse Baselből keltezett jelentése, amely löbbek közt ¦> állítja, koiíy .egy német kíllünfulárt Ankarába küldtek" fontos utasításokkal Papén nagykövet részére, aki egy német diplomata állítólagos kijelentése szerint ;tnoslantál. kezdve a Birodalom félhivatalos képviselőjének tekinthető a szovjet kormánynál".
A Wilhelmslrnsséii ezzel kapcsolatban megállapiij\'ik, hogy ez a nyilvánvalóan angol forrásból azár-mazójelentés annyira áiláiszó, hogy jiémet részről tulajdonképp semmit sem kell mondani. Ugyanebben az irányban haladnak azok a híresztelések is, amelyek szerint Papén német nagykövet Törökországban bárminő javaslatokat terjesztett volna elő.
Uimer-Ullviann Elek viskereskedfcáberi
sin-, rud- és patkOVas-, továbbá szeg-
ufalvényetfc bcválthaték
ém »l9(«gyesha\'ÖhU____,
_HoWierr-aépak elo^eg»^salia>t&k.
nROVQIfiil GYI VILLAMOS ÁRAM-MWHWfWfW,mi SZOLGÁLTATÓ RT.
AramaaámUk fizetés*, rsklarnéotók, hlba|*t*nt«sak, szakexsrű lotvllágositas minden vfllamo* kárdáib*n dér«IÖtt 8-tól détiiián 16 óráig. Csen<r»>ry-ut 51, Nitwfon ?94.
A csendőrsóg fegyverhasználati jogának kiterjesztése
btutapes), lausar 21 (MTI) A kormány a eaendírség legy-verbsaKBálsli Jogát a rendkívüli láhe-rus vlszsoyokrs való tekintsttsl a ke-Iszsvárl és a marosvásárhelyi esen-dőrkerülot fgyes Örseinél klterjes*tctte. A i,-fiiilfin.>yi ulsaltás nlepjána»*t>nS-Örség fegyverét köteles használni özeken a területeken inlndi-nkl olles. aki Kagat gysaubsá teszi, vagy hloléglt* válasz nélkül efRzalad. Akit n csendőr meg-szólllt, az álljon meg, mert noiekülé-sővel kiteszi magát annak, hogy a •aendőr lelövi. Flgyolmeztesao erre lsmerősöt.
áPRÖHlRDET^ES
ÁLLAS
—.....w-—-
Komoly munkásn4hcf felvesz Pálcslc* fnnalfestlgyár. Jclentbezni lehet folyó hó ÍMÖI Magysr-u. 8S. 134
Megblzhaló fclf HMttáatl, tanulóteányt szenédéssel felvesz: Wfndlachné, Eő ot G 224
¦¦jár* mindeneit kéretek. Szabó, Kinizsi u 2/a. 230
ADÁS-VÉTEL
Használt varrógépeket vesz Brandl. Deák-tár 2, Telefon 12. 52
KéUilói, fehér, akasztós «Ifiaxah)». ms«kr*hyl keresek megvételre. Sugárút 26.
Eladd 250 ea Ü. K. W. bíóIó motor-kerékpáp 90*/o-os gumikkal, 16.000 bm-t fuiolt, ptima állapotban. Érdeklődni a Zalai Közlönynél. 152
Maatarn angoianyul keliecek lievszBhe miatt eladók. Kosau:h-lér 8. * 21»
qumlpelenkát cserébe vennék, basa-náltat Is. Clm a kiadóhivatalban. 227
Jökaibau levő - mély qyermejfcfcooei eladó József löherceg-ut 24. 223
Fehér asztal, kársftozotl lebír azek 4 drb, 1 f<hér éjjeliszekrény eladó. Kinlzsl-mcfl 2/a 238
50 cm. paplrazéleaségtl „Unttervood" fpűoáp 2000 éit eladó. Bangó Oviira, Paoaua. 229
HÁZ ÉS INGATLAN
Somngymtgye Szabás községben a Vog-ronlca-féle vendég.ő, mészárszék és fü-szeiuzlet házzal, 12H ÍJ-öl bélietekkel, felszerelésekkel együit jutányos áron eladó. Érdeklődni lehet Ancit László méhésznél Kükanlzsa, Templom-tér i/o. 197
KÜLÖNFÉLE
(főgépet Jutányos ar.M Cím a biadóhivaloibau.
ÍEÉI
1
béfb* veszik.
211
Jíklkll ny. {Tulv. 51) 1,0 ivt. urini élaltAro* kerei, kinek M|át iú/s vagy 2—3 Itooa, lóbécJetl lakiu v.n. .Kíl jövedelem Ubliel il" a kliiUlilvalalba. 222
Elsötétitéshez
papiros
kapható
ZALAI sxöztöh^
f*Oi.iriKí\\i MAPI LAI* ií-íaájB : ,,Ktz|azdaaá|l n T. i.j . < • Puinlóa kiadó: ZalaJ «í, Nyomaton s „KJzH>áaia|l ü. T. Nagyaa.iuv* ayanáajáhaa Ht|ykaafi«*/
lüvuunn\'i..\'-: {nini : Zailll Ujj
MM:
Km:
84.
évf., 17. s?
iNagykanizsa, 1944. január ZI. sxombat \' : Ára 30 -ftWér,
Sívikei mosók erf kiadóhivatal: FÖ-ut 5, szóm. SzerkPsztőBóKi 6s kiadóhivatal! toleton 78. az. MéirJeloolK minden hétköznap délután.
Felelős szcrkes/.tr) : Barbarita La)os
i\'.lőtbtefósl árát cay hónapra 4 penso* 30 tlliér,
nogycdóvro 12 penso* 40 tillér. uftyee K\'/óm: hétköznap MS (ili., «ronihaton 30 Tilt.
Az angslik Neptnnoiil és a Tlberls torktlitáiál kísérelték Mg az nj partraszállási
A szovjet visszautasította USA ajánlkozását a lengyel-szovjet kenfliktus Ügyében A keleti hadszíntéren a bolsevisták minden támadási kísérlete kudarsot vallott a német ősapátok éfcfalán
Több mint 40.000 halstt, 1200 páncélos és 350 ágyú a szovjet óriási vesztesége
Japan kansaysi, atagtarolia a Eslat-ázslát ért liaita-aaiásskat
A keleti arcvonal északi szakaszán a\'szovjetnek n támadás ¦*. napján sem .sikerült.\'áttörést elérni. Hár állandóan szállítói! friss erőket erre n sznknsjr.ro és még n keleti arcvonalon ts szokatlan hifi szaki. felszerelési völ
harcba. Minden eszközt bevetnek a \'harcokba, a hajóágyutói kezdve a lángszóróig és mégschi tudtok sikert elérni. A szovjet kísérletei meghiúsultak á nétmTt csapatok ellenállásán. A harcok lanyhulása"ti\'em állapithaló met!.
A küzdelem éjjel-nappal tart rendkívüli hevességgel.
Mint mindig, n szovjet propaganda- most is • riogy anyag- és fogoly zsákmánnyal dicsekszik. A vniftJények azonban egészen mások. -A ropnrnricsnokság jelentése szerint n szovjet töbh mini .40.000 halottal,\' 1200 páncélost, és 850 löveget veszített, anélkül, hogy többször bejéleit-. telt áttérését elérté vohiíi.
A Krihi félszigeten a szovjet csapatok a kremenesiígi hidiö-
nél egyik régi betörési helyen tovább akartok lerjeszkednirRo-liíini csapatokat és pán célos okát vclcllek a küzdelembe, molvoket a német tüzérség szét vert Nikopol és Krivojrog szakaszán csu-pún helyig harcok folytak, fiién-kebb harcok voltak Omántól északra, Egy páncélos bndosz, lály harcbnyetésóvel próbálko-xoít á -szovjet, amely a szívós néniéi ellenálláson úreghUisull,
A német csapatok ellentámadásba mentek át, több,helységet elfoglaltak és ..Állásaikat lényegesen megjavították.
A német légi érő nagy támad í-sttival szovjet vasútvonalakat lá-mndolt, Dnvcpropetrovszk—Me lilopol szakaszán hat p%audv»rt és kót szállító, - vonstot bombáztak szót. Hjecsicálól nyugatra a szovjet csapatok nagy túlerővel folytat* ták ¦ támadásaikat, de a m\'itm\'l bizlositó kötelékek elhárították lám adásaikat. A néartct csapatoknak, sikerült néhány, nz ctö/.ö napról származó betörési helyei
elreteszelni. Kgy orosz harci csoportot a nérict \'tartalék zárt körül-és felmorzsolt.
VÜebszk környékén szórványosan kisebb erők próbálkoztak. Az Umen-lótól északra és Leningrád tét délnyugatra tovább Inrf az orosz offenzíva. Neveitől.\'északra <egy -szovjet páncélos kötelék lámádása a német elhárításon szintén ineg-hiúsult.
Öt milliárd font az angol kormány háborús hitele
cvjt pedig ezer; millió font jutna. Az. angol kormány állnl-eddig igénybe veit háborús hitelek összege ezzel ól milliárd fontra növekszik.
Az angol kormány fehér könyvel, adott ki,\\nölyben 17O0 millió font tovább\'k^áborushi-tcll kért. Az: ez év. infcrciusáig terjedő .költségvetési év,re, .750 millió, a kövclkezö\'költségvftési
Japán a közeljövőben megtorolja az angolszászok ¦ " ¦ légitámadásait
2\'2 l iiftlak ö.ss/elíötteléajil me:Z.i\\ar-lék! A közönség minden tekintetben fokozta a háborús., ern-l\'esziléseil. I.eszállilollák »u ku-lounl szolgálni első haláról. Kpy év alatt a repülőgépgyártás több, mint kétszeresére emelkedett. Miudeti japán iparág, ke reskedeleni ¦negtotk\' a maga kü-
Tokió, január Tozso japán miniszterelnök és Sigemicu jap ín.-;külfig\\1tu|i-niszter beszédet mondóit a japán képviselő házban. * Tozso míniszKireInők kijelentése sze-i\'inl az \'angolszászok\' előre tudtok \'törni a súlyos veszteségek ellenére\' és az utánpótlási v\'o-
teleaségét. Az önellátás egyre javul, Németország harcáréi szól-
va Tozso kijelentctle, hogy értékelni tudja azokat az erőfeszítéseket és nehézségeket, melyeken Németországnak át kellett \'mennie. Ez mogtenní számukra a csatatér-győzetraél. Sigemicu kúlügyjmliniszler is foglalkozóit beszédében az európai harcokkal és rendületlenül hisz a nőmet győzelctmjben. \\ japán mlniszterlenök még kijelentette a japán képviselőházban, hogy a közel jövőben nagy Kelct-Azsin ellen jntézett légi támatfá isok. miatt n rhegtorló intézkedések megindulnak.
Roosevelt nem Interveniált a lengyel-szovjet kórdósben
Washingtoni jelentés szerint a Fehér Ház titkára kijelentette, hogy nincs tudomása arról,\' hogy Roosevelt elnök közvelle-nül Összeköttetésbe lépett volna
• \\
Az olasz harc toron az angolszászok a Garígliano túlsó partjára menekültek
Sztálinnal a len jjyet— szovjet viszony rendezése ügyében. Roosevelt elnök nz elmúlt két napon megbeszélést folytatott Venezuela elnökével.
A délolaszországi harctérről a következőket jelentik :¦ A Ti-: ;\'m-lcnger partján a hogy-. onplalnál a német elborító csapatok több ponton mamikhoz ragadtak n kéV<íemÍnyWcsf Ennek követfteZtében c egységes, összpontosított eftcníám adást indítottak és az inváziós cahpútokat n.Gaidglinno partit sikság-ru szorították vissza és elreteszelték az angolszász csapatok egy részét Casio)\' Forte melleit sikerüli az inváziós csapatokat a város területéről kivetni. Az angolszász csapatok a várost1 körülvevő magaslatra vonulták vissza. A német csapatok Monté Rotondéból kivonultak. Clark tábornok csapolni ilt az előző.
napi veszteségeket is. meghaladó komoly csapást szenvedtek. . A német siker a pontosan \'együttműködő gránátosoknak\' köszönhető,\', hogy az angolszászok kénytelenek voltak a Garígliano t\'ulsó parijára menekülni. Tiz órás tüzérségi előkészítés után az angolszászok megkísérelték/\' az átkelést, de u német: tüz, á német ellenlökés visszaűzte őkel. A 46. angol hadosztály egyik százada teljesen felmorzsolódott. A Rapido pataknál nz\'átkelés háromszori kisérlet1 utá.r is^jlif^lUusult. Qassinolól délre és" keletre az inváziós csapolok csupán \'felderítést, végezlek, mivel csapata\'ik , csoportosítása most folyik u nagy rtéJrnwriásru.
Az angolszászok ujabb partraszállási kísérlete
Berlin, január "22 (MTI) Tekintettel arra, hogy az angol «s amerikai csupnfok nem, tudták áttörni és\' triegVövidítfeni a! német1 ellentámadások következtchen a délölaezorezágí arcvenalnt, szom-f"*tmtra virradó éjszaka iemét A\'megszokott partraazúlláíii niódszeihez folyamodtak ós jel Sqtétséff leple\'a"fatt
sikerült Neptuno kikötőjében és; a Tilwrís torltglatáná) paitrassállajii. Ak angolszász csapatot hidfót alkottak és Meptuno kikötőjében sikerült megvetni ideiglenesen, rnaj^ikal, Ezea h pontén szombat rofiíícl óta .liev-en harcok" vannak, luelyok tefolyasáról közelebbi üzletek m^r nem érkez-itek." \' \'
Moszkvának nem kell USA közreműködés a lengyel-szovjet ¦ ellentét elintézésénél
;iökben ¦méj\'kazzáíünték,1 hotjy eb-bon a keedésbeti nem V?hht- oeAíélni szovjeir -leo*T\'e! > Tiazalyrol^ioafyaze-vüen, eaeli attól az etlentéti-ól, mely \'a ;menekült dengyel Veinniiiv én a crovjet ker.ölt ran.
flttcel. január 22 |
\' Nemei diplomáriaí körökben ny. a Hfoiíáa uralkodik, hogv Molotov hi Aatalohsii\'kozoHe áz USA moszkvai Iképttsbléjóvélt honv a Rzorjetunió iBzauíasitjs az Egyesült Államok
ajánlatát, )<<
üködik a len-
ii, lati\'y kö/romukf jj.\'öl -szov^ft viszály elintézésénél. Molotov kö/.ölte, ho^y a szovjet kormánynak az a törekvése,\'- hogj\' fel-vegyé az együttműködést a ténytegea ioii.ryol«kkol. Sso.vjet diploatáewi ki-
A szovjet „fetszabadit"
\' MeiBkvából éitwíé, jetputéaek közlik, fcogy a nr.ovfot keiawány lengyel
Folytatás az 5. oidnlen,
ZAX\'AÍ KÖZLÖNY
\'ÍM. jaaaár 22
Bényészkikópzésre toboroznak levontáket
A lsoü*«iaWi «,»t(Ur*>r » knltett, őa iparügvi muiiiatarsklul •jfv»t*r-
tóabou a Sátryász-Bzakmunkáiüz utáu pótlásának biztosítására egyelónt UÖÜ ifjút kíván bányász-szalon IU1 kássú i .,\'uiiniak i kiképezni. A le-ventoiijusag körébon megindult- a\' toboraajl 6a a fürieisátfOt fakuólit-ják, hogy julwtkezaák « bányás/ati pályára.
A jelantkoaési íaltételek inagkűv»-telik, bogv ifjú legalább abban aj évben bwtölts* lö-ik életévét. Továbbá foltétolek a magyar állampolgárság és u népiskola 5. osatályá-nak elvégzése, testi ós szellemi ol kalmaiaág> Jelentkezési határidő feb i\'tiár 15, A jelentkezés önkéntes, de u julontkezéai nyilatkozat és • saülói nyilatkozat aláírása után visz-szalapni csak kiüőn ongodóllval 1« bot.
A jelentkezők ki választásánál al-BÓsorban a hadiárvak, másodsorban hadigvámoltak ós a sokgyermekes i\'Saládűk fiai jöiuiok tekintetbe. Azok uz ifjak, akik Budapesten, a fóvároa környékén, nagyobb ipari L[ócpontokban, vagy okok 40 km-es körzetén bolül laknak, nem jolont-kezhetnok. Ez a korlátozás uumhan nom vonatkozik a eafltőtlon hadi-árvákra, mert- ők Ukóholyükro való tekintet nélkül jolontkozliotuek. A bányász-kiképzés Dorogon, Te-• tabányán. Pécson, özdon, Diósgvő-rött «s reropUBztán történik és tát évig tart. A kikópzéaro jolontkouők az előirt műszakos tuljesitóso utáa tanfolyamra mohotnok ós vájárvizs-eát tohoíjiok. A banyánzrsisakmán kívül mindönki más 1 gépkocsivozo-téi, traktorkozolÖi, cseplogépkozelói stb.) kiképzésből, is részesül.
Az oda bolépőkot a honvédelmi munkakötelazűttség alapján igényi** vosaik 4b szolgálati- vagy munkaviszonyukban megmaradásra kőtole-zik. Szolgálati vai:.\\ munkaliolyükot csak a vállalatot oltonőrző katonai közeg ongodétyével változtathatják" meg.
A bányászati kiképzésre jolontko-/.di teker a bányaüzemek ópüloteibon helyesik el, toljee ollátást és orvosi kezelést kapnak* felügystotükot, gondozásukat, erkölcsi novolésilkot ós szabadidejük holyes fölhasználását a lovantotntézmóny irányítja. A teljes ellátáson fölül a tanoncok mog-felelö zsebpénzt is kapnak. A kiképzendőket olaő felozoroleaként ruházattal, lábbelivol ós fehérneművel a szülőknek kell ollátniok, a továbbiakban a hánváaaellátásbaii részoeül-nok. (LHK)
Csáktornyán szépen hátad a buzakötvény jegyzés
C»éktornt/al január 22 A r^éjiBÜgy\'minisztérium állal \'kibocsátott buzakötvónyok iránt a muraközi uáp körében is nmgy órdoklő-dés nyilvánul mog. A csáktornyai pénz intézetekben a jegyzések szópon haladnak és a kisgazdák kisobb tételei között komoly jogyzósok is akadnak. A jelek szórim Muraközben kb. 10 vagon busát jegyosnek.
Kóménytöz elhamvasztott egy lakóházat Perlakon
Perlak, január 22 Perlak nagyközségben minap éjjel leégett Perkó Jakab szegény napszámos lakóháza. A tüzet kémény tűz okozta. A helybeli és környékbeli tűzoltóságnak sikerült a tűz tovább terjedését megakadályozni. A lakóház teljesen leégett és nagyobb mennyiségű füstölt hus, kolbász égett meg bonne, melyet perlaki lakoeok adtak oda füstölni. A kár 15.000 P-re tehető, az épület km veit Matesttva.
á BigykMlHll MOTÜ jlllár 30-Éi mieil libllárü dlszkizgyttlesét
Ír. fiwaj Zilpidei
A nogykajaizsai MOVE főcsoport elhatározta, hogy 25 esztendős jubiláris közgyűlését január JO-án, vasárnap délelőtt 11 órakor u városháza tanács-tei-jiióliea rendezi. A jubiláris ünnepségre az országos közpt>nt részéről Boros* .fenő központi titkár érkezik Nogykaniziára, aki az ünnepi beszédet fogja, mondani. Sárrnány Antal nagykanizsai pénzügyi tanácsnok, u nagykanizsai MOVE ügybuzgó és lelkes pénztárosának az országos díszközgyűlésen átnyújtották ünnepi keretek kőzötí az OSK disz-sportérmét, míg a nagykanizsai díszközgyűlésen kiosztják Horváth Gyula főlövész, Sáfrón Ferenc és Popovits Lajos választmányi lúgoknak a MOVjE díszoklevelét ügybuigó tevékenységük elismeréséül. A diszközj/y ülésen Ungor-UIlmann Elek kereskedelmi tanácsos mondja a megnyitót, majd az ügyrend többi számai következnek, amit mosl állit össze n ve-
zetőség.
A nagykanizsai MOVE rendkívül tevékeny munkásságot tej-tett ki az elmúlt esztendők folyamán a hazafias magyarság tömörítése és a nagy aiapiló, néhai Gömbös Gyula miniszterelnök szellemében! való. őrtállás érdekében. Á nemzet megpróbáltatásának súlyos napjaiban a nagykanizsai MOVE őrtüzei mindenkor bevilágítottak tt sötét magyar éjszakába és fontoi, szerepet töltött be olt, aliol nemzeti hűségre, őrös magyar ságra, becsületes hnzufiságrn és józan, felelősségteljes, kiállásra volt szükség. A nagykanizsai MOVE a nem.zetj gondolat hatalmas roh fiúcsapata volt, amelyre mindenkor Ttzániitnni tehetett: 25 osztendei jubileuma alkalmával az egész nagykanizsai hazafias magyarság kiveszi részéi a MOVE ünneplésből..
Az elkövetkezendő nagy ui:i-gyai\' munkában nagy feladat vár még a MOVE-ra.
A nu^rykauisaai .Zrínyi Miklós Irodalmi ca Müvészoti Kör idői ulsó líceális alóadásút január 20-áii; vagy is vasárnap délután G órai koadottol a városháza diuztermébon rundozi, aiuaiyra ezutou is móghivja Nagykanizsa város közöuségút az olnvic-ség.
átusor: 1. Hiszekegy. 2. Mécs László: A parasst ciinu nag>iiutásu költeményét Horváth Kálmán fölső órf. gazdasági iskolai tanuló szavalja. Ő, Kolomeu Foronc igazgató iwinlkivitl idŐBSorü aisadása: Mi lese a pénaael? oiaamel. 4, A kiarjas-
A Zrínyi Irodalmi Kir lioeálli tldaiása Tasárnap délatái 6 órakar a ráraihaián
l-lőadó: Kelemen Ferenc Iguzgutó
trendi gimuásíumi levuitocsapat ra-gŐs-csopórtja nópballadákat *i sli. ó. Siklósi János saját kőitíiintiuyóiból ad oló. Ö. .Magyar Ilimmé./, j Közös ének, Bolépódíj nincs. \'
A nagykauiztiai Zriuyi Miklós Irodalmi ós Művészeti Kór mindenkor a nemzoti öijszefojfás orőa kup-L\'r.i volt Zrínyi Mikióa váro^ábau, a kulturális fojlódős zászlóhurdozoja ős fáki/arivójo, ozt szolgálja a liceá-lis ol,óadassorozatairal is.
i.et;yiink ott minői tsbksu a va-sár\'uapi elÖadasoQl
(logy jotkit a gizii a hákorn ntii MgklDByibbei forgátikiksz?
Még senki sem ludja, hogy milyen messze vagyunk a mosl dúló uáboru végétől, ám uz bizonyos, hogy mar nem tul Uosz-szu idő választja cl a világot a békélni. S ha egyszer a béko fehér galambja megjelenik n láthatáron, áz eljövendő uj viszonyok alapos próbára to*/.tk majd a gazdasági életei. Ma ugyanis u gazdasági elei .szinte teljes ogészébon a iubjiaho/ alkalmazkodik, viszonL a háborús gazdálkodás és a békeguz-dálkodás között egy bizonyos időL — s talán nem is nagyon rövid időt — igénybevesz majd az úgynevezett átmenetgazdálkodás. Erre az átmeneti időre jól teszi mindenki: üzetm, vállalat, háztartás, sől minden előrelátó magáneknber, hn igyekszik tökét gyűjteni, tartalékolni. Ez érthelŐ, hiszen a háború végén sok mindent kell mttjd újítanunk, olyan dolgokat, amelyek ma alig, vagy egyáltalán "nem pótolhatók. Célszerű léhát ma olyan értékekbe menteni azokat a pénzeket, melyekkel most bizonyos holmikat nem\' tudunk
vásárolni, — amelyek annak-id-ejtm majd megint vásárlóképes lökéül szolgálhatnak.
Ahoz, hogy a mai töke ne vál|ék iiolllókévé; a legrövidebb és legegyenesebb ut, ha buzakölvényt vásárolunk, meri az állandóan kamalozik és a nóvétúókeu alulra soha nem esik.NÖ hogy ez igy lesz, azt magír az állam garantálja.
Érdekes, de nem véletlen, hogy a falusi magyarok értették m\'cg legjobban a buzaköt-vóny nagy hasznát és jelentőségéi. Arra a kérdésre, hogy u gazdák miért vásárolják oly szívesen a buzakötvéhyt, hiszen búzájuk mindig volt, van is, lesz is, azt válaszolják, hogy bu-zakötvénybe olyan búzát raktároznak cl, "amelyek métenuá-"zsánkénli ára 10 pengőn alulra nem szállhat le, tehát legalább olyan értékű marad, mint amilyen értékben vásárollak. Es igy biztosítják magukat, hogy a háború végén a gazdaságuk továbbviteléhez és modernizálásához szükséges forgótőkék rendelkezésükre állnak majd.
Döbbenetei; csapás ária (jr
Tbolway Zsigmond nugyk&aj! zsai ny. poslaiüvatuli igazgató u Magyar lilét Párlju eraeinei jiagykanizsai vezetőjét, l-eleséjje Slerba joián, tragikus ln\\rtuteg. seggel mu bajualban visszaélj nemes Iwlkát az lilét UráuUk Ur. \'l\'bolwayué uz utóbbi időben sokat bcLeguskedelt, régi szívbajával sokat tengődött, uc senki sem gondolt arra, hogy ily váiallanui leje/ze be áidásus, néiitus életét. Tegnap reggel férje, dr. i\'holway Zsigmouo Kolozsvárra utazott. Fetesége még kikísérte a kapu elé és érzékenyen elbúcsúzott tőle. \\e szontiAtásra : — mondoltu a távozó férjének. Utána az oli-honkorüli munkával foglalatoskodott, amikor lürlclcn rosszullét Jiugiu u\'l| majd ágya előtt esz-mélclleüül összeejiett. Így laláll rá később a iodrásziioju, aki u \'.segítségére siclü ll^tnznerl Ká-iJiyncval együtt ágyba fektet-lek. LsaKhamur ju^gérkezlek ?11 orvosuk, dr. liajittr István, dr, Uotla Lipót, később dr. Hitlera Zoltán, akik nanduul elkövettek eszméletretét\'ilése érdekében. Mivel a nagyasszony állapotú egyre rosszubbodoll és az orvosok lálták, hogy közeledik a Vég, végigtelefonálták a vusuu állomásokat a vonaton utazó dr. Tbolway után, hogy azonnal térjen vissza, sulyo.an beteg fcieségélioz. A vonat mar Budán voil, umikor az üzenül elérte ür. Xuoiwuyt, aki, a legközelebbi vonaltai hazuutuzoil. tegnap este érkezeti meg és uzoimal feleségű betegágy ánozj sietett,a hol a missziós nővérek buzgólkodluk és voltak segítségére a még mindig eszméletlenül fekvő nagyasszonynak, aki persze nem ismerte fel férjét. Az , orvosuk órákig tartózkodtak a nagyasszony betegágyánál. Dr. \'Tholwayné mind inkább elcsen-dcsudcLl, míg hajnali hárosnne-gyed 1 órakor nemes asszonyi szive megszűnt dobogui...
A megboldogult igazi magyar asszony volt, annak minden nemességévé), fenköltségével ós finomult lelkületével, a szó legszebb és legkifejezőbb értelmében. Mindenütt ott volt, ahol bármi liazalias, nemzeti mozgalom megindult. Jóságos női szivének melegét áraszlolla maga köré és szolgálta minden erejével a nemzeti gunddolutoi, férjével együtt. Betegsége és súlyos \\ szívbaja még onnan eredt, amikor férjuminl a székely hadosztály századosa rés/.t-> vett a háborúban és ö otthon egyedül maradt, a románok két ízben is otthonába törlek és csak a Gondviselésnek volt köszönhető, hogy életével nem fizetett magyarságáért.
Dr. Tholwayné tevékeny vezetőségi tagja volt a nagykanizsai MANSZ-nak a Szociális Misszió szervezetének és számos más egyesületnek, ahol gazdag leikének kincseit szórta "széjjel, a magyarság szolgálatában.
Nagykanizsa magyarsága és az egész nagykanizsai MEP-ke-
Minden postahivatalnál jegyezhet buzakötvényt!
Mái jmiuaV at
rAlet községeinek népe megrendülve áll dr. Thotway Zsig-rnondní — a* tragikus hirtelenséggel elhunyt nagyasszony ravatala u ál, akinek életű példa-, képe volt az igazi magyar asz-szonynnk.
l\'őldi maradványait hétfőn délután 4 órakor kisérik ki pihenőhelyére az egész város és u szóles vidék osztatlan részvéte mellett.
Adjon neki csendes pihenést a megszentelt kanizsai föld.N\'e-nics asszonyi éleiének emléke sugározza ki a bibliai erős asz-szony példaképét az uknűi nemzedékre.
(B. R.)
KÖZGAZDASÁG
Uj alelnök a Néptakarékpónztár élén
C*egÖ Jáno* ¦ P. M. K. B. Igazgitóját
váluzlották alolnökko P 0. oaztalok kUlíotrtsót határozták ol
A Neptakarék igazgatósága folvó hó 20-án tartotta niórlemnoKállapité ülését, melyon olhatározta. Iiogy, oz-évi közgyűlését íobruár hó 12*-éro hívja Ö8BÜO és hogy a közgyűlésnek V ö.— OBztatók kifizotésóro\' teáz ja-vaslatot, ami 0 százalékos kamatozásnak folol iiíog. .
Utryanezon az igazgatósági ülésen löltöttók be a mogüroBodott alolnőki állani, melyre ogvhnngulng Cflogó Jánost, a P. M. K. K igazgatóját választották inog. Piacunkra a megejtett választás azért bír örvondotes jelentőséggel, mórt Cscgö igazgató már évtizedek óta irányítja a P. M. K. 11. leánvintézotein\'ek hatalmas szorvozotét. Jórészt az ó munkásságaink köxzönhotó az a korlátlan hitelnyújtás, mellyel a Kóplnknrék a piaöot mindon időben ellátja és Így remélhotö, hogy - az intézeten keresztül még szoionabhan\'.kapcsolódik be piacunk gazdasági óletél>o.
Ml újság a budapesti Élelmi-szernagy vásártelepen ?
A HM Vidéki Sajtótudósité fővárosi jolontéao szorint január 14-tól 20-ig a zöldség- és fózolékíélék piacán o hó 17-tól kozdódólog a röröshagyma és fokhagyma hatóságilag mogállapitott • ícgmngnHnbb nsgykeroekedelnu árai métormázsán-kén\'t a következő: vöröshagyma ílS pengő 16 fillér, fokhagyma 116.56 pengd. A többi árucikkek közül a sütőtök ára 5, a parajé pedig 80 fillérről omolkédett, viszont a kalarábé ára 10j a sóska, óra pedig 500 íillfirrol csökkent kg.-kónt, — a gyümölcspiacon a körte ára 50 fillérről emelkedett kg.-ként, a többi gyümölcs ára, változatlan.
A GözVFOTtnO nyitva van rt<rga: 1 órától aoto 6 óráit;. (Hétté, nsorda péntak délután és kedden efféat nap néznek.) Telefon: 660.
Balatoni tlnldbelyei
\' nagyobb
nyaraiéi, va«v villát
keretek megvételre.
Válaszokat levélben .Kész-eénz" jeligére u kladöhlva tálba kérek. a>
ZAX\'Al K©2fcöNY
A. miniszter egy negyedik ügyészi állást szervezett a nagykanizsai kir. ügyészségnél
Az uj állásra már kiírták a pályázatot
Közöltük, hogy a nagykanizsai kir. törvényszéknél annyira megszaporodott a munka, hogy dr. Hoám elnök megtette a szükséges intézkedéseket, ennek a hnlnlmas anyagunk normtflis lebonyolítására, amennyiben még egy bflntetőtanácsoti álíiloll\' be. amelyik kizárólag a muraközi és határátlépési ügyekkel foglalkozik. Ezen felül is meg-lÖTténtck a megfelelő Intézkedések. Alig van nap. hogy no lenne főtárgyalás, sőt vannak napok, amelyeken két teremtien is folvnak a tárgyalások. Mint* eirv 500 kitűzött tárcvalássnl.tn-dult meg nz idén a kanizsai tör-vénvszék u| esztendeje. A törvényszékkel parallel megsokasodott óriási mód a kir. ügyészség munkáin, amit megnehezít, hogy Pelz Ferenc január elsejével nyugalomba vonult titkár rövidesen végleg megválik iró-nszlalálól. most ugyanis még utódja számára készíti elő nk-láit. A három ügyész képtelen
a felszaporodott munkát elvégezni, miért is dr. Lengyel.Károly kir. Ügyészségi elnök nrrn kérte az igazságügy-minisztert, hogy Pctz Ferenc titkári állását minősítsék illetve szervezzék át ügyészi állássá, moly esetben ez lenne n negyedik ügyészi állás a nagykanizsai kir. ügyészié gen. Az ignzságügymlnisztcr elfogadta dr. Lengyel elnök felterjesztését és Ügyészi állássá szervezte át a mostani titkári állást és erre a tegnapi nap már ki is irta n pályázatot 8 napi határidővel.
A-ncgyedik klr. ügyészi áfásra elsőnek beadta pályázatát a kanizsai fiatal lotfász generáció egy naivon törekvő és érdemes képviselőié, aki évek óta közmegelégedésre működik a na öv-kanizsai törvényszéken és mun-J kássát\'ával méltán megérdemelné, hogy más városbeli pályázókkal széniben Őt nevezzék ki n nagykanizsai negyedik kir. ügyészi állásra.
Csak cipöqvártásra alkalmas b*rt szabad cipökészitéshez felhasználni
Minden olpészmesfer köteles klfUqgeaztenl a javítási munkák legmagasabb árát
Sok panasz merült fel r.z utóbbi időben a ei]MÍk minősége ellen. Na\'-gyon splt esetben a termelók dissmü bőrökéi én ei|)ó céljaira ¦egyáltalán nem alkalmas más bőröket használtak fel cipőgyártásra, A közellátásügyi minisztérium most szigorú intézkedést hozott özeknek az anomáliáknak a megszüntetésévé, JClren-delle, hogy a cipőtermelők a számlára ozontul kŐtoteaek • rávezetni, hogy a számlázott cipők cipógyár-tésra alkalmas borból készüllek éa amennyiben n bór külföldi eredetű, azt is\'fol kell tüntetni a számlán, hoirv a bórt melyik külföldi cég szállította. Azt a cipőtermelőt, aki a jövőben alkalmatlan minőségű borokból kétízit cij>ókot, a lógszigombban megbüntetik.
ICgyos ipartestületek- tudomására jutott, bopfy a píros sátnü lábbeli utalványt a fogvasztóközönség kóréból gyakran lábbólikészifésro"" és javításra nom jogosait egyéneknek, u. in. kontároknak adják át. ftzzol ItapOBolstosan a Kereskedelmi
ós iparkamara felhívja nz érdokol-tek figyolméfc a\'48.087/1048. K. M. számú miniszteri rondoletre, amely kimondja, hogy a fogyasztó piros szinü .Utalványt csak lábholikéazi-tésre, illetőleg javitáara üzlotkörépól fogva jogosult iparosnál vá\'thatia lw. A rondolet ellen vétók a 200,800/ 1041. K. M. «z. rendelet\'4, §-a szerint minősülő éa 14. §-a azortnt büntetendő cselekményt követik ol. lÜppon őzért a Kereskedelmi éa. Iparkamara fölhívja a foírvnsztóközönfléír; fitn\'olmét a hivatkozott miniszteri rondelotro és mindon érdokellet arra kér, (nrtózkodiék a ltifogáaolt cselekmény olkövetéaétól.
Tíayhon tudomásul adja azt is, hoirv\' n közellátásiUryi miniszter fiS.OOO/1048. X. 8. a. számú rendeletében 1Ö48 doopniber ,16-án mog állapította a cipész- áfl caizmn<lia* ipari javítási munkák locrmnL*nflabb árnit s hogy az orról szóló rendolo-fet minden cipész- és csízmadiaina-ros műhelyében kifüggeszteni kö~ toles.
Letarliilattik a IsostemMrdl Ktnlzgira szállított rokiboidát tilvaiidt és ftifl línerését
Lenkel ííozállu azt vallott", hogy nem Szilveszterkor, hanem Újév daluláajáa követte #1 a betöréses lopást a Vas Udvarban — Eddi? hátszer volt már büntetve - Férd Ismerése „gyümölcsöztetni0 akarta a lopott pénzt
Mint közöltük, a rendőrség bűnügyi osztálva, miután rószlotescn kihallgatták Lenkei Rozáliát, »a róka-bundás« tolvaj háztartási alkalmazottat, aki botort volt munkaadója, László Béla Vas-udvari lakásába, valamint férfi ismerősét* Hollaondor
Adolf foglalkozásnélküll kecskeméti lafeost, mindkettőt átkísérték a nagykanizsai kir. üpyészségro. Itt nyomban kihallgatták Lenkeit, mort arról Yolt szó. hogy a tolvaj nő Szilveszter éjjelén hntolt bo ogykori gazdájának lakásába és fosztotta ki azt.
Tiszteletiéi érlcsitem a
perzsaszőnyeg tulajdonosokat,
hogy nagykanizsai tövd tartózkodásom alall szak-" szeiüen vállalom keleti Sjeftnyvfjek jn«il4aét.
Tiitüngyán Pál JSSSLVwSSSv.
NagyiTanliaai dmem: Qoré héralfi, Horlhy aHhlo».wt 6.
Vagyis a légoltalmi elsötétítés ideía alAti ős Igv üjíyo rőctőnitélő bíróság oló tartozik. Lonkoi uovallotta, hogy ö követte ol a botöréat. Álkulccsal hatolt bo Lászlóék lakásába, do cselekményét nom Szilveszter éjszakáján, hanem Újév napján délután .6 órakor követte ol. FIzt az állítását Ogy tanúval is igazolta, aki a kérdéses alkalommal a liáz folvosóján tartózkodott ós meglátta Lónkoit ott settenkedni. Így\' megdőlt az a vnló-Bzinösités, hoirv a tolvaj nÓ ocrvkori gazdájának szilvosztorozése/ alatt tőrt bo hozzá. Ennek alapján nem történt intézkedés nz ötös-tanács összehívására, hanem azonnal a vizscáló-.birÓ oló vezették, aki péntok délután mind a két fryanusitottal hosszabban kihallgatta. , * . Megállapítást nyert, hogy Lonkoi, amikor bo törései-lonripát elkövetto, gsákmánvával err^\'ütt sürtrósen eltá-vozolt Na\'íykanizfimói, ahol nemcsak az ülilö\'és miatti íóln\'em, hanem oirv Öthónapos \'fo«há* koMemefen emlékei in nem lakottak kívánatosnak a további íttmnMiHását. Kecsko-métro utazott, ahol lnkása ve\'t Majd felkoresto férfi ismerősét, Hrtl\'aon-der Adolfot, akinek elmondta naírv-lymizsai szoroplését A*! odaadta neki a pénz- és ékszorzsákmánvát. Hollaondor, aki mnidnem eervkom a 44"óve» T>enkeivel, a lonett értékeket Qffves érzőknkkel mindiárt »(rvfl-mölrsófitetni* akadta, réei nihákat vásárolt, mert tudta ho-rv ezeknek .u ŐHóke fels\'ókik. Szőrv>n folvt a Tá«árla*. ewvik sem (ronrtnlt arra. hoTv idAVflTbon n kltílnő na\'t\'kftni-zpai detektivelf már WÍnvr)mo»ták az uiesztondei betöfö kilétét és távírnt mftut.fl Wskemétl k.AnÍtánvsáTra a tolvainó letnrtó-»tntósAt kórve. TíOnkol Hozá\'Iá l&Vábáhan larlózkodett, rnl-kor knneirtnk általán é» csnkhnmar meffpillnntoHa az áhrilá th^ÓI inrnort két "a\'nkftnizsni delektlvfdTx,
yillárnszerfl e^\'orsn<\'á\'T"a1 nenrett. le most már a hünü<rvi film további része. A detektívek házkutatást tartottak linkel Pózánál, aki bevallotta, hocrv a zsakmánv nnerv része ott van TTellnender Adolfnál. Meíf is talnltálc ná\'a a pénz nngvobh rés/ét, valamint n tícTÖmöIesözteté ho-fektetősre« vásárolt iira^nráktól lövetett nihnkat ós efn-ebeket, liífy hopv a méc nem érlókeaíteft őkszo-rekkol oc^iltt a lopott dolcoknnk fér-téklien>\'natn\'obbik része meckerült. Iíenkéí Tíózn beismerte, ho»n\' eddig már hétszer volt büntetve. fTePnen-der is beismerő vallomást tett. Beismerte, hogv a rókahnedás Tíonkol "Róza hoztn lalfáoára a lopott PŐnTit ős ékszereket. Hollnender Adolf ellen a kecskeméti rondőrfÓT más urn-ből kífolvé\'air is megindította a hflnflnrvi nvomozást. TTollaonilor Is volt máf büntetve.
A bundás nÓ ős férfi ismerősének\' srerepe most mar Míe«ton tlattán áll a »sTvknn!zsnl bűnügyi hatéflá-eok előtt.
A trtrvénvszék vízsTÍlöKlráía kl-hftUi\'ftíásiik után mindkettőt t°fmnri .dőtulán I«ta^"i\'tn*A"»if> hn\'vovtn, mrAv llntA>¦ni¦a*,,\', n>í"\'Uf«tM mév-nvn<wv<e*t és VédŐfurvvéd klrondelé-aét kérték.
Példásan adózik Muraköz népe
Csáktornya, január 22 ¦ A muraközi nép mindig hálásan gondol a magyar kormányra, amolv a visszacsatolással a rendét, békét és a nyugalmat teremtette meg o vidéken is. A muraközi nép hálájának legjobb kifojozóio az a készség1, a ¦ mellvol a muraközi nép ndÓfizotésí kötolozottflócénok igyekszik ólomot tenni. KtŐftn szinte pőldátadó orod-tnényt tud felmutatni Muraköz két járása, mort január közo|)óiu; a nu\'dt év! adóhátralék mindössze 14 százalék, ami jóval alul marad az országgá átlagnak.
KISKANIZSAI ÉLET
INemzetvédelrni akadómia
előadássorozata kezdődik a papokbari mintogv 50 résztvevőről a Kiskani-uaai Katolikus Ifjúsági Egyesület székházában. A foílóclésnok egy iij álloiiiásán elgondolkozva megállunk. Vájjon mi törtónt volua, ha a békés időszakok korábbi óvei hasonló megmozdulásban bóvolkodtok volna Kís-kanizsán. Mert nőni szégyen boval-lanunk, Viogy bizony, nagyon lemaradtunk. A kiskanizsai nép életrevalósága, eleven lüktotó- orojo ma már közmondásos. A magyar faj ön tudatossága, tormolö orÓ, kötoles-ségórzot hajtja ezeket a hlkcs vezetőéin boreket. akik tudják, hogy kell adni KisKnnizsa népének, ami eddijr hiányzóit: értékes szellemi táplálékot a nehéz munka fáradalmai után, derűs BzÓrakozáat, rftort a test és n lélek harmóniája a munka és a szollém i élet közössége.
Kiskanizsai hirok
Szombaton, 29-ón a Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesülőt 5-ik Mcoálinára egy kiváló előadót sikerült megnyernie az ogyoaülot vezetőségének dr. Kortav \'György MAOHT-geológus személyében, aki az olajki-tormelésról tart olősdáat. Külön oso-mény losz sáska koltór! • Dani Fo-rene\' első kiskanizsai liémuUtkozása versein keresztül. Tóth Foronc ta-nitó á só és szénbányászatról tart
\\ előadást. A liceális iránt nagy az
v érdeklődés.
\'•
Br. Krátky István polgármester is részt vesz n kiskanizssi katolikus egyházközség segélybizottságának január 80-i nagy évi beszámolóján, ahol a vezetőség az olmult év munkáját ismortoti ós uj tisztikart választ. ,_^
\\
A kiskanizsai Missziós Loahy-egyesülut idei nvilvános első megmozdulása február 2-án lesz, amikor egy tarka est keretén belül mutatkoznak be loányműkedvelőink a kör színpadán.
Uj népszínmű IwHnutntóra készül a segélyoizottsáfr mükedvológárdája február 6-án a kör Bzinpedán. Dr. Borka: -Karikagyűrű ciinü 8 folvo-násoa népszinmüvét\'adják olŐ a műkedvelők Ipolyi Lajos rendező irá-
Hatalmas síkére volt Kiskanissáii é« Szopotnekon a segélvhizoüsáff mükodvolóeáríláiának Kádár: ítél sz Isten ciinü szinmüvávol. líétfőn esto 6 ómkor a város közönségének mutatják be a pompás színmüvet műkedvelőink a Városi Színház színpadán, ahol megnyitóbeszédet mond dr. Szabó István városi orvos.
A , szegény sorsú hodberonultak hozzátartozóinak a jajára rendezett hétfői városi színházi előadásra már eddig felülfizottek: Kovács József kőfaragó 20 pengőt, Lukács László -kereskedő ,5 pengőt, Bzoraolányi Gyula kereskedő 4 pengőt, OyÖrgv-deák vendéglős, Horváth László kőművesmester és Vojnits alezredes
NAGYKANIZSÁN kitűnő helyen, két utcára néző
EMELETES HÁZ
ELADÓ >»
250.000 P-ért
AtvehetO 150.000 %vel „Órláal borplnce Is van" jeligérc válaszokai Bora* hl«-üo«öbe
l!u,W,>0. ,\' An.fr..«»y-„t II. UrjHt, l.iilrf.n!.
MUil K0ZL0M»
Kik részesOlnek a legújabb textilakcióból?
Még a nyáron kidolgozott lervek alapján a tcxti\'gyárakban elkészült a uépruházntj. anyagok egy része. Az akciós árut_a mezőgazdasági lakosság részérc gyártották és szóiosztását egységcsomagok forímájában erre a célra külön kijelölt textil nagy- és kiskereskedők végzik ulaíványozás alapján. Érlesfllé-sünk szerint majdnem1 valamennyi törvényhatóság területén megtörtént n vásárlási utalj ványok kiosztása az igényjogosultak közöli. Ezek n beszerzési igazolványok a textilkercske löknél válthatók be. Az Anyoghlva-lal az egységcsomagok elkészi-tésébez biztositolta a szükséges burkoló papíranyagot és fonalai. Az egységcsomagok bekocs-nnyagot, vagy ruhaszövetei, megfelelő mennyiségű bélést és a megvnrráshoz szükséges cérnái tartalmazzák. A nők részére többféle cikket hoznak forgalomba.
Ezzel az akcióval párhuza-
mosan, de ettől függetlenül folyik a hadiüzemek férfi és női munkásainak\' textiláru ellátása is. A minőségileg ebben az esetben is ellem\'íizölt anyagokat és konfekcionált cikkeket á Magyar Tcxlilgyárosolc Országos Egyesülete keretében létesített Aruclosztó Iroda juttatja el az egyes hadiüzemek e célra alakított bizottságaihoz. A bndiüze-mi munkásság toxtilanyngokkal való ellátásába a kereskedelmet nem kapcsolták be.
A harmadik texlilakcló keretében, amely még csak most bontakozikx ki, a kormányzat a legkisebb fizetésű tisztviselőket és alkalmazottakat akarja megfelelő minőségű és mennyiségű lextilanyagban részesíteni. A szükséges árumennyiséget a gyárak népruházati és más tartalékaiból veszik, Az árut megállapított tételekben, megszabott batáridőn belül hozzák forgalomba.
bAtaüt Autóbusz-menetrend 5Í!Í5?
, lírvíuyua 1943. novomdor 1-tSl vliíinvonáiilj;
Vasárnap és flnnepnap az Összes társulom szünetel. \' --. Zalaavatbar—NagyhanlMaa—Oar^iboiid—ItaatoavAr
540 1. Zalaszabar é. 19.10
5 58 1 Oarabonc 1 18.53
6.50 é. Nagykanizsa Korona szállód, 1. 18.00
710 1. Nagykanlzaa Korona szálloda é. 17.25
8.16 1. Inka i. 16.14
9.02 6. H»hönye pu. 1. 15.23
903 1 BOliOnyc pu. é. 15.07
10.25 6. Kaposvár pu. 1. 13.45
c d c
Nagykanizsa pu. 1. 5 30 7 35 10.15 11 45 14.45 18 15
Nagykanizsa Korona eza 11. 1. 5.45 750 10.25 1200 1501) IH.30
Lelenye 1. 6.39 8.40 11.19 12 50 15 54 19,20
Atsalendva Korona-szálló é. 7.45 —•— 12.25 ":~ 17.00 ir
Alaólendva Koionaszálló 7,55 8.50 ¦ 17.10 17.10
Lendvaváaártiely !¦ 8.50 - .— 1807
Bclatinc 1 —. ¦- 9.45 -- mos
Muraszombat Korona az. 9 3S 10.CS 18 5. 18 25
Muraszombat pu .0. — -¦— 1905 18.3:,
Mucnoitambut --<-Alttáf«mdtfH -Ltííiantfa-NM^fflsaiilaoa
c ; C d
Muraszombat pu. 1. 7.18 --
iv.llt Koioni w. ..... — 7-00 7,25 14.01 14 \'0
Belallnc 1. 7.47 — — 14 57
Lendvavásárhely I. 7 49 —.— 14.52 _
Aliol*ndv, Koron. ... (. 8.40 8.40 1545 IV45
.l.olMd.i Koron. ,1. 1 8.50 12.35 15.55
Lctcnye t. 6.05 850 1000 13.00 13 45 16.00 17.05
Nigykuii.. Koron, .1. 4. .6.55 9.40 10.50 13.50 14.31 16 50 1755
Nagykanizsa pu - i. \'7.05 —- 11.00 1400 14.45 17.00 mos
Strldé.ár- C.llrl.r». .....oa Pa+lak \'
.4 é , ¦\'. é 6
4.50 1, Strldívir 4. 18.10
5.14 1. Muraazentmárton i. 17 49
6.- é Ceáklornya, ZHnyi-ter i. 17.-
6.05 é. Caáktornya pu. 1. 16.50
—.— 1. Csáktojnya pu. i. .-- 16 43.
6.30 12.30 1, Csáktornya, Zrlnyi-lir t. 9.50 16 35
6.49 12 49 1. Bellca 1. 9.32 16.17
739 1339 é. Murakirály ¦ l\'crlak pu. 1, 8.41 15 26
7.39 13.59 i Muraktrály-Perlak pu. i. 8.21 15X16
7.50 14.10 8. Perlak 8.10 1455
MoöÍ"BV*á«»öt* i
c - - Csak szerdán es pónteken kSzlekedik 1 d —Csak héttőn és szombaton közlekedik.
é— Caíklornya—Perlak közein etak-héifön, szerdán és péuleken közlekedik.
Uneer-Uümann Elek vaskereskettiéJwn
sin-, ruci- és patkévas-, továbbá szeg
uialvátiyok beváltkaték
•* •IAJ»ar«ahalSk. Hofhaen-aoéaMlt •IftjegyezhatSIu
Hl RE H
NAPÍRFND:
Ej jeli ógy szertár i ügyelőt: Má, szombaton az Igazsng gyógyszertár Fő-ut 12., holnap, vasárnap az Őrangyal gyógy nzortár Deák-tér 10.
Kískanizaán aa ottani gyógytitr-tar állandó ügyaletea aaolgálatot t«rt.
Nnpiiír. Jaauár 2?. Szombat Róm, kai. Vlnco vl. - Protcatáns Arlur.
Január 23. Vaairaap.Rom. bal. Ra)mut,d. • Prolealáni Zeima.
— (Bif léptotés)
Weinrieh Vilmos m. kir. vám-szaki főtisztot m, kir. vámszaki ellenőrré lóptettók olŐ.
— (Karttiss-niaak Nagykamlssin)
A nagykanizsai Szent Vinco flzo-rolotegvosülot nagy olókóazülotokot tesz Nagykanizsán lof oly falandó nagyszabású »Karitász«-napokra. A Karitáflz-napokat február 4., Ö. ós 0-án rendezik a városháza dísztermében éfl azon országos novü előadók szorop^olnok. Az ügyrondot most állítják össze.
— (A borgazdasági tanács tarjat>
A földmüvolésügyi miniszter az Országos Szóló- és Borgazdasági Tanács rendes tagjává a zalavármo-gyoi hegyközBógi tanács kíjolöléso alapján dr. Thassy Kristóf országgyűlési képvisolót, póttagjává pedig vitéz Koma István garabonci gazdálkodót novozto ki.
— |EIJi«vs<s)
Németh Hona és Czégényi JózBef jegy\'eeok. (:)
— \'Légó-purancsHOkok eskütétel..)
Porlak nagyközségben a légó parancsnokok most totték lo az oloirf esküt a szokásos koretek között.
— (Uj árak a borbély Iparban)
A horbélyipar le^magaflabb kiszolgálási dijait a közollátáöi miniszter újra megállapította. Ezok a dijak február 10-én lépnok élotbo. A rendelőt a kiszolgálási dijakat a azorinl Állapította meg, hogy a borbély iparosok melyik díjosztályba soroltatják magukat. A rondolet a Budapouti Közlöny póntoki számában jelent meg.
— (Felhívjuk)
a Oyfimölestermelíjk Országos Egyesületének tagjaitl^hogy a tóli-ponnetezésltez szüksóces védekező-Anyag monnyiségót Ország József magkereskedő üzletében sürgősen jolontsék be/ Vezetőség. (:)
— íA MANSZ1
fölkéri tagjait, hogy sneretett sl-olnöknójük, dr. Tholway Zsigmond-nó tomotésén minél számosabban mcgjolomii szÍ\\-eskodjonek. Gvtlleke-zós hétfőn dólután fól 4 órákor a temotó ravatalozójánál. Elnökség. (0
— (Biztonságba helyezte lakását)
Ez nem elég, mert a hetőrésás-lopás ellon csak a biztosítás nyújt védőimet. Koresso fol az Első Már gy.ar AltalájnpV Biztoaitó Társnaág lu>lylwlir"Csengí«-y-ut 2. az. alatti főügynékségét, mérsékelt díj ollené-lx>n megkapja kötvényét, amolynek alapján osotloaes kára megtérül. (:)
— (ZÖldheresates élelmezési tanfolymunk Zalában)
Fobruár hónapban Babosdöhrétén és Alsólondva—Hármashalomlwn zöldkéresztos élelmezési tanfolyamot rendesnek;
ÍM. január
ZALAI KQ2LÓNY
- (Az hj vatömagársk
IIK\'káilhpltfl8b)
t*f. sWaklídéasal várja ¦ miagkereskedalsus. Értoü\\líoüuk *u»-
rint n Tctómogárak megállapításira napokon belül §or kerül. (M.V8)\'—"
— tCsek mar leseerzétött gazdaság l cselédek kaphatnak ruhftt és bakancsot)
A közellátási hivatal nagyjában tiiái\' szétküldte a mezőgazdasági osa-lédok és alkalmazottak akcióu okító ruhaneműit és u bakancsokat. Tübb tör vény hatón úg közellátási bizottsága, moly végső fokon u szétouztás ulapelvoil kimondja és a végrehajtást ellenéi /], kimondotta, hogy az akciós ruha és lábnomü elosztásúiul cuuít olyan gazdasági muukavállaló-kut részesít, akik az 1UH. ávrs uiúr leszóraódtok, vagy munkában \' vannak. Azokat, okik saját hibájukból nem kötöttok mag Boimuifile munkavállalási megállapodást, neiu részesítik az ukuióu ellátásban.
& iargalaai érákbaa •IT részét
Budapest, január 22 . A 111. kir. posta ismétellen figyelmeztette u. lelefonclörizelöket, hogy a forgalmas távbeszélő időszakban csökkentsék beszélgetésük időtartainál és a lehetőség szerint halasszák azt a délutáni és a késő esti érákra. A figyelmeztetés nem Járt eredménnyel, mert n forgalmas órákban nem csökkeni a beszélgetések száma és\' idötnrtarnjn. Mivel a gépi berendezések megnehezítik a teljesítőképességet, az államigazgatási és közgazdasági tevékenységek biztosítására a budapesti és egyes túlterhelt
a táfbaszelókészBUkek kikapsstllák
vidéki hálózatban a forgalmas órákban a távbeszélő készülékek egy részét kikapcsolják, ugy a helyi, mint távolsági forgalomban. Hogy a kikapcsolás miikor kezdődik, arról a m.\' kir. posta - ujabb értesítést ad ki. írásban érlesiti a távbeszélő előfizetőt készülékének kiknji-csolásáról, amely ellen a m, kir. kereskedelemügyi miniszterhez adható be halasztás iránti kérelem. Amennyiben ez az intézkedés sem hozná meg a kívánt eredményt, magasabb érdekből még súlyosaim korlátozásokat fognak bevezetni.
Folytatás az 1. oldatról.
A Szücs-társulat befejezi előadásait Sopronban
Most kaptuk- kézhoz Szűcs László bopron—-kanizsai színtársulatának műsorát, amelyből megállapítjuk, heg}\' »\'¦ társulat utolsó hotót tölti Sopronban, ahol a síkor óe közönség támogatás jegyébon szerepel jó házak mollott. Műsorán a titambul rózsája, Mária főhadnagy és Marica grófnő ropriz-operottok szerepelnek. Stambul rózsájában l>. Kovács József, a Fővárosi Színház v. bonvi-vánja lép fel Aehinod bej Bzoropi!-ben. Hétfőn Hauilot, mujd Kiss Manyi felléptével a Kókoto I\'ótorl játsszák. Ugylátszik Szűcs igazgató ; nagykanizsai szoropléso óta mind , többször szoropoltot fővárosi és egyéb neves cSijiuiüvészekot és igyekszik több szint, nagyobb londülotot és pezsgőbb művészi életet botovinni társulatába és játékába. Szűcs László \' társulata nagykanizsai iáónyjútókó- \' nak pontos idojo még nincs uiog-batározra. Annak időjén közölni fogjuk. Baivooon látjuk viszont tizü- \' csékat Nagykatiizeán. |
Br. Karcatag Resső .
nemzeti .>folüzabadÍió bizottság« meg szervezésin dolgozik. A bizottság a/, algíri francia felszabadító bizottság mintájára alakulna meg és magába olvasztaná a lengyel egyosillatokot,
malyek .Moszkvában székolnok. Erre a bizottságra hárulna a feladat, hogy kidolgozza az uj longyol alkotmányt. Moszkvai körök már csak a megszor-vozón alatt álló bizottságot ísmornók ol a lengyel nép törvónyoa képvísolő-
mcgfigyelök a teg-sftjtóértokozloton Hull külügy-
jéuolí.
Washingtoni napi »ajtóértofc
miniszternek nyilatkozataiból nrra kövelkoztotnok, hogy a szovjet elutasította az Kgyosült \'Államok ajánlko-zását a longyol—szovjet ügyben. Hull kijolontötto, hogy állandóan órintkozésbon áll az angol kormány-nyál és HarisBon moszkvai nagykövettől.
Szövetséges bombázók francia és német területek felett
Zürich, január 22 A szövetséges bombázók
inig az angolok három gép elvesztéséi ismerik be.
Ma délelölt észak franciaországi és nyugatnémetországi területek felelt jelenlek meg a szövetséges bombázók, o részletek még istme rétiének.
északnyugat franciaországi területek felelt jelentek meg. He-\\es néincl elhárítás fogadta őket. Nyolc bombázót lelőttek,
Az amerikai csapatok eddig osupán 105.220 embert veszítettek?
Berlini körökben a kimutatással kapcsolatban nrra mutatnak rá, hogy a tuniszi, szicíliai, valamint a Csen-
Stockholm, január 22 SiiuiKun amerikai iiadögyminiaz-ter közzétolte az amerikai csapatok összes veszteségeiről szóló jolontését, moly szerint ozidoig 105.220 oinhort voezitottek, Ebből 16.881 oloaolt, 88.916 . megsobosait, 24.007 eltűnt és 25.-115 fogságba korült.
dos-áoeáni vősztoség ft közölt adatoknál jóval nagyobb. A közölt kimutatást az amorikai hadügyminisztérium alapOBah átfésülto. Az köziémert, hogy a sebesültök
nagrkanltaa
RoiQOnyl-u í).
Háry János
.rum-, fíkőrgyár és bornagykereskedés
T*Moa: 505.
Nagykanizsa
Nagykanizsa magyoi város jHu«amMtt***l.
Tárgy: OmbI bélyeglapok beszol-gáll*tiia. x
Hirdetmény.
I\'elhlvoaa a meafigazdasagl yiunkaadó-k"l, bog; alkalmazottjaik (gazdasági cse-léa|elk) OmbI könyvit >i 13.5. évi (*¦•¦-lakok lerovásának ellenőrzése 0. a béiyeg-lapok bevonása vegeit haladéktalanul szolgáltassák be a vároal szálláBmclíthcz (vátosház, földszint ija «zob«, ré^l adó-blv.1,11 lulyl.íj).
Aztk a Mexögaadasági alk.lmMollak, máuyaiiitkáiok, klkn.k íll.ndó alkalma-záittk niiicu a ¦ bilyegrk lelrígaizlázál ¦tagak ittalak végezni. OmbI kinyiket lenn hal,an .zeatelyeaea kot.lMeu ke-.íolgáltatal.
Nagykanliaa, 10«. |uuál 12.
!11 ÍPolgármetter.
j"nu*^ „, varos! mozgó SaMui
IS 23-ig----vsirntplg
Budapesti premierrel egy időben !
A legnagyobb migyar filmsiker !
KAWTASZSII MADONNA
UFA vtldghiradá. Résxlettk napjaink kiemelkedő eseményeiből.
Előadások kezdete : fi, fS ós órakor.
nnÁumifii LVI VILLAMOS ARAM-UHIWIImnM.UTI SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák lizatésa, raklamáotók, hkbs4«taftt*aak, szakszerű falvllagosrtás mlodse vlllsmoa kérdésban á«H*l6«t B"*il áéMkém 16 M»iq».
»4,
bammiiu a iMgittbgvubb .uz ily«n kimutatásokban, li^gaTább a kótazvroaa az utána közölt legnagyobb adatnak. I\'gy látszik, hogy az amerikai had-iig\\niinÍBztérium csak a súlyos ao- . bee ül tokot szerepelteti óa azokat a sebesültjeit, akili hosszabb vagy\' rövidebb, idóro váltak harcképtol:i 11116, a kimutatásban nem ezoropoltoti. Tnl alacsony a caondoaőcoání, ,a Földközi-tengeri vősztoség is, mikor tudvalévő, hogy\'ozokon a tengereken u katonák tízezrei pusztultak el a hajóaüllyeaztésok követkoztébon.
Churchill i$méi áiveile ax ti&yvk vázai énét
Zürich, január 22 Angolszász politikai körökben megkönnyebbülést vállolt ki, hogy\' Churchill mJníszterelnöK isméi álvelle az ügyek vezetését. A londoni lengyel menekült kormány is bizalojnumal vad Churchill\'iráni, akit ^kipróbált személyiségnek:- ismernek, akinek rokonszenvét élvezik, amit különböző beszédeiben kifejezésre fs juttatóit. A lengyel kormánykörök minden bizalmukat Churchill személyébe helyezik.
17. millió pengőt gyűjtött a Fomoltóságu Asszony akciója
Budapest, január 22 őfőméltósága vitéz nagy- -bányai Horthy Miklósué által 1912. év decemberében megindítóit segélyezés a hndbavonuM tak és hősf lialotlak megsegítésére a szegények filléreiből, a gazdagok pengőiből 17 millió pengői gyűjtőit össze. Ezen hatalmas összeg felett a hadügyminiszter intézkedik és a szoloszlásra Ő kapott megbízást.
Nagykanizsa megyei ván« po 1 g ár moa terétől.
112/K*. 1944
Targv : Bab ít borié- ktutillu az ellátatlan lakoilág réiííio.
-Hirdetmény.
A llizIKggyel fciidclko/fl cllitallin )•-boiág I. ha 27 tői február 4-lg terjedd ItjOtíni BiemtlyeRkéni 75 dk|. babot i* 115 dkg. hórsút vásárolhat. Ai tlőfrliUl ksveaeSSct va^y mindkét cUkoól kírliota t«fyaiztó, lüblííl aionban cgyikbll Km háTnet ea kashal, meg akkor ura, ha a mífifc cikkből mcglfieirtfin koveicbhci ví-lárolna A babot Ci bot$6\\ mindenkinek abban a llsilUilctbcn kell mcgvátlroInlB, ahol a tlnomltflzlel «iok<a váBirolnl n » IlulUttctek csakft a mc^aiokoit llntváuti-lolkat Btolgálhaijik kl 11 Utivclyeiekkch A babot í.ií eoiBót s ciaiádl igazolvány fei-mamélS-él a liiiljeuyckcn levő ^H" e«l« víny levdgáta slltntben szabad kltiolgál-tatul, a likreakedfik uiyasekhor a családi Igazolványtól a ttiuaTgáittk ruládl sor-Btánátf astáii a kiuolgalt caalád siQiaé-lyclsak siámit • s klszílj(dllatott baa- ea botső intnnjfíífiCt egy nyllvánluiálfta lel-Itgreznl s tit a nyilvintailáit a levágott ,Ha sulványallkel egyUH február bő ö ?11 ca 7-éa euedtnep liazteiaiámolia alkalmával aiámadáikcnt beadni kötele-ick, lelUlnleivín a nyilván tar liaoa a kl-szolgáltató\'.! manayiséget, a bevóicU ?9 a marsáványt. Sem oabor, sem borsót sem kaphaistk 0 llsitjegsycl nem rendelkesö termelők, a Miort, a Mtv 6a a posta alkalmazottai <i caaladtaglaJ, n bsavédság llizllil, slllaztlel, aiok csaláStagtai, cscndérsei éa rendáraeg litazámába tollak ío családtagialk, valamint a " átoltak. Mlndczeknc-ailáiáiárúl máiként gondoikodsl mány, A kéteibcdőnet, 1 uugsiskatt liszt vá ián ói ktti jkIko lamerriek, IcletÖaM" * lelaoiolt kategéiiákvr> uilatakien a hl^tiyh iics aiánudáisAtliaí
is«: yiVtttt 28
MEGHÍVÓ.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
1044. évi február h* IZ.-én déli 12 ómkor ,iíkhAiáb,n tirlji
38. évi rendes közgyűlését,
amelyre a t részvényeteket meghívjuk. Tircyio roiali
Nagykanizsa, 1944, január hó.
Az lgaxBatdaá(.
1. Az Igazgítóiág jelentése az 1913, üzlclcvről.
2. A felügyelő-bízót ttág Jelentése, a mérleg megállapitása és a nyereség feloszlása
3. Az BgyvexclŐ 1943. övi szolgálati Illetményeinek magilliplllit.
»_ 4. Határozat a lelmentvény tárgyában. 5, Az Igazgatósági tagek választást.
6 Fclügyeiöblzolljág válaixláia és dljazáiának megállapítása.
reményeiket i VÁGYOM
FlgY«íméxt«t4« 1 Felkérjük a I. réizvéiiycielnkcl. hoKy amennyiben a közgyűlésen résxlvcnni kívánnak, sxlvcikedjenek ti alapszabályok rcnelelkezéie értelmében a közgyülé* napja elölt az Intézet pénz Iáidnál vagy Hud.ipeslen, a Pesi! Magyar Kereskedelmi Banknál letenni, /
Lipcsten
Mérlegeié mia 1943. december 31-én.
TEHER
Kttipéni ét bankáit követelések
Értékpapírok...............
VáltéfáÍH ...............
Ebből Jelzálogllag ledexve Adéiok: .
Jelzálogfedezettel ......
Aru vagy egyéb fedezettel
Ktllón fedezet nélkül Atalikllott törlesilíscs kölcsönök
Kúeiaéfek ... ............
Átmeneti téttlek............
Berendezel ..............
Ingatlanok!
Intézeti ník- é* bérház ...
Egyéb Ingatlanok ......
U: Értékcsökkenés alap ......
... P 8744-79
39721 1,242.092 765,443
97.000 8.800 9S 900
373 319 496.78! 3.372.733
1.037.267 9.919 !80
19S S.320
ré\'n^EK
Részvénytőke .................
Tőkeiarlalék ............í......
Tartalékalap ..................
Nyugdrjtartalék ...............
Tlsztvlselúi stEeiyaifip ... ......
Értékkülönbözet! tartalék-^ ... Belétek:
Takarékkönyveeskékrc ......
Polyészámlákra ......... —
Vlmleszámllolt váltók ...... ...
Enged nényezett átalakított törlesztései
KczWgak ... ...............
Fel nem vett oizlalék .........
Átmeneti tételek......... ... —
Nyereség ..................
köíesonok P 28.7JI5-
146 000
"\'36.000
2.684714 3.065.704
\' 430.000 109.000 14.000
23.322
6,660.419 30.970
138 26.014 43980
Ered meny-számla 1943. december 31-én.
JÖVEDELMEK
Személyzeti illetmény .....
Üzleti költség ...........
Adó éi Illeték ...........
Leírások...............
Nyereség:
1942. évi nycreségálhozat
1943. évi nyereség .....
... p \\ 149 997 1 82 37.S87 I 69 36.166 1 66 602 ! 37
S.990 J7.890 tl 69 43.980 1 90
1 1
p 164.S14 143
Beszedett kamatok:
Váltókarnál ..........
Folyószámla! adoskam.it ... .
Jel/Alogkoksankmn.il ... .
Tulékpaplrkamat...... .
I.e: Kltlzctctt kamatok:
Takarékbetélkamat .......
Folyószámla! betétkamat ... .
VIiMlewAmltolt váltókarnál
Fcíyészámlíit hitelkamat .... . Tiszta kamatjövedelem . Jutalék és ktilönlélc nyereség ... .
>r?atlanjovede1cm , ... .......
¦^ytteségátliozat wz 1042. évroi
193.869 113.0I8 817 11.493
52.426 98 88 453 " 1B.180 I 28 2.811 13
138 641
180.659 ¦ 86.388 21.260 5.990
284,2.14
Nagykanizsa, 1943. december 31.
Ax IgaifRtéiJg.
Megvizsgálta és helyeinek talarla: A f«ltlgy«llb!ioltiág.
vilé« Beatalk Ujea
Ugyvczoli Igazgató.
APRÓHISDETÉSEt.
ÁLLÁS
Komoly munkásaikét felvesz Pálcafei loHalíiitíjiyár. Jelentkezni lehet folyé hó lY-tflt Migyar-u, 8«. 134
P«rfefct líijaoyai-Hémwt lawala-küi, (nöt), aki •gfb*n piactér baüttlft In tuí-ino, karaa halybaü Iparvállalat. HJinlatuhn. piintn» aaamalyl atfat>kkal, addlpl hM«fl holyak laniarta" tfaatéal iöénV ,.l|M.Pvá|lail«H\'
kéri.
ADÁS-VÉTEL
¦atorkarakparok eladók, Saeatere utca 4. Kflfcg;Ir-ndvar. Varga Oteravezeté,
Használt varrógépeket vesz Brandl, Deák-tar 2. Telefon 12. tl
ban (a, külön felaórétit vagy állványt vének. Donét míitereto. 170
Jéks\'ban levó kétcalvU t* os vadáax-
t vennék. Erteiitéit: Hoisetzlw, . 8. sc. 229
flizea uj nyulkatreo eladó. -, 132. «íinci;l. 193
»j 42-ei ledi fél takkolpS
\\ ktaddhívalalban. 216
vala-kutya elide. Horthy szint 4. 231
lárallozell lehér Bték 4 lekrény alado. Kinlztl-
230
\'ességü „Unéeivood" lado. Bangó I Oyula,
. 229
\' \'bónel bélelt rövid 4ucipÓ, 1 pir bór u aöt bokavédt. Meg-¦ -ti •íiibótncitírnél, KÖlcaey-
.< alatt 233
. tlzévei sárga bála* man. *nge-cl ellátva. Watlner Mihály Kapoifö ímiajom) Somogy vm. \' 99
Eladó 250 ea D. K. W. siÓIÓ molor-kffrékpAr 90*/«-os gumikkal, 19.000 km-t futott, príma állapotban. Erdeklódn! a Zat.it Közlönynél. 152
ClatfA egy »zehreny, egy ágy, etry i|< Icllszekríiy Kluiial u 2« sz, ajtó 9. m
Trágrai eladó Emébat-tér 21.,
Varga, 243
Jé éllapolbnn levó Bla da riti aya i* vitrint é|/iialongirnltiirál vennék. Címeket a klidóhlvalaloa kérem. . StS
Kéutjtói, fehér, aknztói alBa«oba. aaakrényl keretek megvételre. Sugár ut 20.
BÚTOROZOTT SZOBA
II fi i «11 baj árat i* butoroiQlt eaabál keretek egy némely réizére. Címeket s kisdóhlvaialba, 122
HÁZ bS INGATLAN
Eladó háromszakáa adementes híz. Érdeklődni Patía, Tctek|-a. 8. Teleién 678.
Samagyincgye Subát köztégben a Vog-lonlct-féle vendégü, méazattzék ét fí-szeiailet kázuil, 12*9 n-il .keltelekkel, felszerelésekkel cgyü-t jmányot árán eladó. Érdeklődni lehel Anek Léstló méhéiznél Klakinlita, Teinptamlér 1/b. 197
Haaat, szólót, Ilidet közvetít : Telekiül 8, felelőn: 670.
Papp,
fiaal* bétlakiétzet ház kertlel, toiizit-mas útvonalon Ozlelbiz, ezerhéduáz négyszögöl tülck tcimó gyllmölciössel. Mee-Wlolt Horválh, Sugár-ut 42. 240
KÜLÖNFÉLE
Jólelkg ny. (lazlv 59—M éves urlnÓ élatláraat keres; kinek\' t^Jt hizrvagy 2—1 fiortái lébéilett laklta van „Kél |ö-vta-elem tabbat ét" i hlidéhivatálba 222
Elwaaaatt Jtbbkézre va\'é fekete bét keiztyü. Megtalálót jutalmizom. Nculeldné. Maayar-u 19. 244 - i
Úrhölgy két hdnapptl eiclólt keietke delim hKola uávaráa tfgrlt oloéját keretié, ott mcgkaaWaijs. 241
Eisöiétííéshez
papiros kapható
-OUTtKA, NAPILAP. DM). : ,.KIl|Utalá|l H. T.KagyKuua-fulolft. klédá: i.ui Kém,
, • NyonjAirn,
• .KlXfUéuéfll H. T. H.(fyK..,..w
¦y«Héá]ibu N,|yl(,ili,i& (Kruidtéct <M i Zilil
ZALAI KÖZLÖNY
HT.<uAntM*étit« és kiadóhivatal : Fö-ui 6 szám. tüe***s*t**iw é* khuiAlitvatalI toleton 78. ax. Bfctfjftlenlk nladtea hétköznap délután
POLITIKAI w a t* i i
Felelés szerkeszti) : Barbanti Lajos
Rlőtlzetésl ára( egy hónapra * penati 30 ff]tér.
negyedévre 12 pene? 40 filler. KfjyítSHzóm: hétköznapié fili.. s/<nj unitoti 30 fili
tógépek knatbákat doktak te Dtmaulnl egyes részéin
Kesselrinfc tábornagy riern (á római síkságon, hanem a környező dombvidéken veszi fel a haroot a partraszallt angolszász érőkkel budapest, január 24
A Magyar Távirat^ h/fda jelenti:
Ángmlszász repülőgépek Jmnuár 23-án, vasárnap este nyugat felől a Danántat egyes rászetbe berepültek. Egyes helyekre bombákat dobtak. Károkrél eddig nem érkezett felentás.
\'/Ahrdb, január 24 Tfdnap este negyed 9 órakor légi riadói jeleztek
j a horvát ffioáj-os szirénái. A riadó két órán ál, tarlót! es-íél 11-kor ért véget. A riadó alatt ellenséges repülőgép nem tartózkodott u főváros felölt.
A németek szilárdan tartják Garigliano-mentl állásaikat
, ,.., , [| ,zilricji, január \'24 | nómdt opységek állanak szem bon.
A beérkezett tofrutóbbi jelentések b^orini Kesfiolrinff tábornagy rwm a római niksápm, hanem a környonó rfowhridékon veszi, fel a, nagyobb barept. a,. parti-aszóin uiigo] szász *rottel. fiz a szakasz Colli--Albano és Bnamati között Poíhitriíj* tnrjoil. k/. angol Hzás/ i Kapátokkal nuiryohh
A moszkvai angol nagykövet megszakítja londoni tartózkodását
, ; JRóma, japtiár 24
Angolszász bombázók inrnót /ryujtó in nunboló bombákat dobták,középe olaszországi |»Iypéf$őkro, Kaik között a helységek között szerepel (\'anffil-OontloIio Városka in.
« pApa >n/amlóhr/i/f A .városkában súlyos károk kelet-kantok.
¦A parfrasaáílási mütolot ülőjében Clark tábornok .általános tÁmadásl intézett a Garigliann mentén.. Az ellenséges csapatoknak íukorüjt u német magaslati illanókat megközo-liteni, de a németek szilárdan\'tartják állásaikat.
, : Genf, január 24
. A .tjíoszkyai angol nagykövet, aki ;íplenleg Londonban tortóz-kmlík, ,a paily,i\\tail .jSMrkesító"-séaéue.k é^rlesulés?. szerint haladéktalanul visszatér állomáshe-
lyére. A nagykövet egy hónapig akart az angol fővárosban maradni, de a legutóbbi események kö\\*l kéziében kény beír n szabadságát megrövidíteni.
Jelentés a keleti harctér haroalról
4 kileli
sokat nrtxlruénv nólkül. Vifehsitkiiól a harcok Mífénkülték. A várostól déhvyugafra., egy régi botóréni bolyból tndiiotta mnr kísérletét, a szov jot, mo|y mér az elótérbmi fenn akadt. A n&nol gránátosok több be-törésí holyoi k\\ogyvu«vüMtnk, ngy szovjet csoportot olvadtak öpfez-nkfif-totóséitól m meókozdték oiinok megsemmisítését. Az (\'-szaki s/akaezon két- milyrpont rnlt. An Ilmon-tótél ószjJcra volt az fpyik, hol több szovjet, kötelék örÓB páncélos túmofíiitíV-súval t.uiKulüti. Stilviís, ráltakozó Irarookra korüJtsor. A nómot orók-nok fii&nrülí ;i fóarr.TOiiaJat mogtni-Ijuií ós tnipden óítoróst niofihiimir lani. A míisik suly|v)nt Lorunar^f) alakult ki. A nónintnk a nagy luloróvnl támadó snovint. jrjutogos ós páncélos kötelólcok náUlmafl tá-maeósuif hárítottak el.
Angiiéban nem rajonganak a mielőbbi európai partraszállásért
lőrés veszélye nólkül. Ez sok vi-Iítu adoft nlkalmat a teheráni értekezleten megáltupitott óra-
cronnlon, a Krinj .\'ól-izi^saon a, ,fcör» reeg^li órikhaji.a «zovjet n\'agy orökkol támadást indítóit a Korostól ésaiítkiilotra levÓ liidf*állü«hól. A tArnadas rhóg ai *\'IA»)it»pon r.Össrxwmlott. Rjssaka Kcmaa városét hOreB1 pongótMzz*! áraajitották ol. Néhány órával kósóbb » MKQvjot .támactáat iinrtitotj; t^s itt It\'^nap rog\'gol óba hoTOs harcok folynak. A. tiuyopor alsó folyásánál ós Ihiyepi-opotrOTnzlt körwtóVh általában nyiip^lofn volt.. Krivojrogiiul á harébk mogéfénkúttek. Uniftntól északra csupán holyi csatározások folytak; KpfY azovjot harci csoportot cUájrtalc, ein)teszolti>k ó« mf»gtiz:v-dolb%. Uogélónkültek - liánok a \'\'npJM és a Borezina között. Az oro w^tohl ^lftifsiti i\\ Vr-t?l\'jkkpl ki «¦•rette inoi? »z, élörtí^öróst. Széles arcvonalon rohamozták\' a nómet állá-
A Tribüné l\\ tíiigol újság írja : Németország nagy erővel és nagy elszántsággal védekezik a keleti arevomilon, minek következtében egyik szakaszon sem sikerOM a szó katonai érlelmtV ben vett áttörést elérniük" a szoVjpet hadnnivelcteknek. Németország ugyan visszavonul irtonként, do rendben és az al-
rend tekintetében. Több katonai iró, elsősorban azonban az amerikaiak azt a téves eszméA sugározták az angol közvélemény itilé, hogy pár bélen belül meglesz a második európai arcvonal. De látjuk, hogy ebhez még
csak Iritost szedik össze a tábornokokat, tehát a tervek kivitele és gyors .sikere megvalósitha-tatlaxi álom egyelőre. Lcgcéisze? rubí> volna, - irjn az angol i;ip arlrlig várili, amig a Szovjet eléri a balkábl hulárokTtt. mélyen behatol I^üigyelországha, esetleg a balti államok leri\'de. tére. Nernt lehtd a keleti és nyugati haümöyclctekct raölieíVegy-nevezöre hozni, hanem keleten kell, dönteni és nyugabm csak aziili\'ui, ha mát; n, wmif.etisr-o-eiaUsla.lellxnplás teljes nvérték-Don rolyamalban (esz.
Viflsxuv.:rtfik a Iv.crbiabu betört kotomanlíta bandákat
Nmrlíoti íiiwfjfídlinl ttröklMflteHok •
nameteknek aUsilDgatóhntlmavelctekbon
A nénfOt i:sa[ialoli nlfcd\' folvtutólt tisáfofVÉfó bádmtiwb\'lok tíz Utóbbi nafKJkbun ktilnnösnn iMudinóimisen folynak a délkolotoillópnl büületo-kon. lloszniában a aómotok, ujabb, órzóken.v csapiísokat. thórtok Tito bflfi [\'j.Uíii.i, .arouvok .többnapos,-uhlözó harcokhan jjXp haloifat jfl 450 foglyot vfflzh-tUilí. A . iiiuí.v hadizsákmány között voh. 4 lóvég. Hl) ^;p-piwka,-\'20OÍ)-nél több kézi tiizfotry-vor, kórba/i és ogyéh fotnzorolrai tárgyak tomögo.
az a londoni ohitüdma, ¦ fioyu tito. pmrtizári-tábornm/fft ¦ jajie.
városai, a fpiiiaán-fóvárosi visKMfoalatía tudatos félreccze-%
a város ma is Kzíláidaii nemei ké-zeri fán.
Az Adria parti karK/.l -viilókni is 4!ii:duj(innyel járlak a tiszto^otó^ IukI-múvoletek, A Kojicát/il nyugatra lóvó területim fl |wirtizi\'ui\'ik -J6;» hit-Idttet & 2<)H íóglyb* Vesztettek. .A killőnfiseii értól«*s ItadizHákpiúiiylíon van 0 ratÜókónzülék, oyy litítdóállo-más a hozzávaló áramfejksztókkel. Kgy. kiépik\'tt partizán-tábor is a németek koxóre jutott, Í2 teljt-Mjii nuu<iött(jtt, anyagraktárral.. Hl is éa a (lélketelí terület más rvAZ.\'in is.» norófiett önvédelmi, brők ogyiv, ,UV (ívobb résat. vesznek a tiszfo\'pató \\állalkoaásoklan, hogy wgítf*enjik hiatositani az ország nytigabnát. Ix\'-gnapyohb rószlxm t-ííek-a ni;inzeti iin^éíjohni orŐk/.ojtotíók fpguácba a Tladoglio-párti,flOO liarconút, akik u t«Vrlizánok oldalán harcoltak. K«y killön alakulat a gorÖe-botgár határon balalmálía keritott ejry partizán-tóborf, rtwV ólelmisM>r-ráktái-Hkkal.
Flgy 2fi00 fónví kommuotota banda rrmRkisérolte HoszniálnM lietörnj Szerbia MzfiJetéro. Az áltamórsétr a nftítyrtuloró elöl kónytiibm vojt viw)-szavonulniaj. do, haniarosan mogorór sim^iKafiMk ^nm rmm vitákat
kiüzv\'o ,000. ÍKilyHÓgel . (\\tfoR|altii1í. A fizorhiéba való bntörés tehát meghiúsult.
fl UIMlDi-edi besséd
A magyar politikai életnéír komoly eseménye az a bvaiíSA, amelyet Kállay Miklós miniszterelnök Líllarüreden mondott el egy élőarfÁssorozalba iklatvá poliliknsí)k előtt.
\'l\\irtvíilevölég már a/, éimtttlt esztimtlfihen szemináriumi előadásokat tartották f.iílaffiredcn Uígkiválóbb száftemberéfc bevonásával törvényhozók Szajnára, uinikor fontos rrtagvar problémákról fejteilék ki felofgásbkat.
Káliay Miklós a most folyó szeminárinyni előadások alatt végighallgatotl egj- fejtegetést, ami Magyarország \\ izga/.dálko-(lásáról es a lisz.Vnluh öntÖzö-niflvek\'rfil szötoll Kapói\'a jött a léhiá, nrerh mint Umorebfes, tni-niszterclnöki hivatala vállalása elölt, élén állt az Országos On-tözékúftyj írivatalnak, annak funtlamentutmrakó nniköifését. kiváló munkáját séJér.t ered-menyeit pontosan tud\'ja ha igy a szakeThiMír beható ism\'erétéivel kapesolöffíiatott az cdÖadYi beszédébe Igen ám, KáHay Miklós ezidös/erint elsősorban felelős miniszterelnök, az ország íszá-máro irányl^ntitató |íolitikus Érthető féhát,. hogy amikor árvizekről, br.lvizj ve.sz*dVdmekrÖl s azok ellen vnM- vévfekezésdnől szóloll, mindig éreznünk kellett, hogy beszédének mosszerntetiö nérrtzélpolitikni htíltere vomsí-n szakember m\'egállapitásni ftnp-csoló<hiak a politikai éleslátás figyoHneztefő szavával. . ,\' > \\ *¦:
Káliay Miklós miniszterelnöknek líllafürefM WéSKéflf1 hosszú ideig, kell hogv fé^IulKoztassa u magyar közvé|frrh*nyt, rnertah-niíff egves RifÓtelei .sorsílönl/i je-lentöségíiék Ritka, különös érr téké etineK á beszednék aW,;bogy l>ár Képletesen nyilatkozott.még a legsúlyosabb prv^rfftnrtkVól, mégjs annyira értheW, voV^zjö-és szintérr-agával rngarfó volt rníu-den kitélehtlien, ho)?V nz nemesük n legszerényebn rKiJitfkat islíolá/oHsáVgal rétKT\'lkVíé íViá-gvar testéérünk előtt Ml\' ítlfte-tővé, tie lcndfdet^sségl>en niflt|Qs stilü Írói képeivel, • veretesén szép stihis-hasV.nálatával a ttiü-gyar közéleli férfiak politikai megnyilatkozásai közül, is kiemelkedő érlékiY Valósággal sni-gárzik és óvantlik ebből a b*?-, székből a magyar lelkiség -Sokszor felvetették tnár a .rtwifívar jjóliükai életbe\'* ezt a kénlyst : m\'t az, rná\'gS\'arnak lenni ? Rál-lay Miklós ez!" most ticítrr b\'tte. ( Dc.niinden nioruíata és in\'egaini-pitása feleletet jpjput e.r^e a kérdésre s mi ózt mbndjúk :. ,ino-gyavnak lenni annyit jelent, mint ugy ére/.ni. ugy m«\'gnyilid-
ZALAI KÖZLÖNY
1944. jauuár 24
/kőzni ós olyan szándékokkal állni a nemzet elé, itri.nl ahogy ezt Kállay Miklós leszi Jólesik tudnunk, hogy egy ezeresz-tcmlös magyar család közöltünk élő értékes pajtása irányítja az ország ügyeit olyan időkben, ntnikor valóban fölvetődik a kérdps : ludunk-e magyarok nva-radni tovább?
Mert a lillafüredi beszéd többek "között ezt is mondotta: >nagy hullám közeledik országunk határához... A térképet kell néznünk, mint amikor az árvizek ellen akarunk védekezni.- IIu jön az árvizek szennyes, elsöprő hulláma, neon lehel a Tisza középére állni egy einl>cr-nek és azt mondani : megállítom az árvíz pusztítását, inert a hullámok a szétforgácsolt erői kegyetlen könyörteleuséggcl sodorják el. De ha közeleg az árvíz hulláma s a határ minden harangját leheverik, otl kell hagyni házat, állatot s mindéül, ami a mienk : fel a gátakra. Fel, talán a falvak, városok apraja-nagyjának. Meri az árvíz r- éles meglátással állapította meg a miniszterelnök a leggyengébb lcg|ruhább |>óótokat keresi. De hu a nemtel egységben,
egyetemes elhatározásban áll a gátakon, nem járhatunk ugy, mint a Tisza sodrában álló jó-szándéku, de egyetlen eml>er. Egyoldalúsággal, egység megbontásával nem lehet vizekéi szabályozni és árvizhullámokat fellartnni. Ma eddig soha nem tudta volna a magyar ncirnttcl, hogy miként kell megtalálni a módját annak, hogy összedől- V gozzon millió és müllió magyar, ha czl soha nem is lette volna, mos) életérdeke parancso-lóau kötelezővé teszi számára.
Ezl az egy gondolatol ragadjuk k> csupán a miniszterelnök lillafüredi .beszédéből, amely témákban gazdag megnyilatkozás voll. Nem kételkedünk abban, hogy a magyar nojmzel komolyan felfigyel a figyelmeztető szóra s nem enged feje felett elrepülni egyetlen napot sem, amil ne féltveőrzöl! ériékei jövője és boldogulása, függetlensége, sznbaddságn és keresztény kultúrája, védelmére fordítana.
Ha a iiuwyar nemzet osztály-és bánni elkülönülés kikaptso-lásával cgvségesen ÁH, erői mutat és azt ha kell, ki is fejli, a gátakon puha pontokat nem la-lál semlmifélc hullám. (s)
A pengő egyik legfőbb pénze a világnak
A Zrínyi Irodalmi és Művészeit Kör llceálls előadása
Vasárnap délulán liecális előadási rendezett a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór. A városháza nagytermei ez .alka-Ipntinal zsúfolásig megtöltölte a közönség. Szólott ez iV^zokatlaii uagy érdeklődés elsősorban Kelemen Fwcnc bunklgnzgatő előadónak, aki niinl országosan ismert szaktekintély és író arról a ma mindenkit érdeklő kérdésről beszélt, hogy - Mi lesz a pénzzel f
Kelemen Ferenc bankigazgató először az aranynak, illetve a jiénznek múltbeli szereinél világította meg és a inindciikori csereeszköz élő organizmusai viz.s-. gálta, milyen körülmények kö-/\'Ttzött marad az egészséges. A békeidők aranytermelése, pénzszűke zavarta azt meg, mfig Princip golyója el nem indiloUa a háborút. Ez a golyó halálosan .megsebezte neto/csak a monarchia tróörökősét, hanem a péii-zünket is. Az első világháborúban elvérzett a pénzűnk, mert szakembereink a hadsereg szükségletét bankóprés utján és ha-dikölcsönök segítségével vélték megoldhatónak.
A pénznek nyugalomra és bizalomra van szüksége, amiben nem kis szerepet játszik a politika. A második világháború adottságai -.egészen mások\' — fejtegette az előadó. A háború ölödik évében vagyunk, de ténylegesen csak a második éve vagyunk érdekelve és nem olyan mértékben, mini az első világháború alkalmával. Akkor másfél milliós hadsereg szükségleteiről kellett állandóin gondoskodnunk, ma a kiadások .jóré-. szét a korszerű felfegyverzés kiadásai adják. i Bebizonyította az előadót annyira jellemző fölény-.\' nyel és világossággal, hogy ma csupán olyan jelenségek vannak, . melyeket a háborúval együttjáró áruhiány és a közönség áruhalmozása okoz Az államháztartás egyensúlya bizü>
silva van és az összes kiadásu-inkat majdnem teljes összegében az állam bevételeiből és csak nagyon kis hányadát kőlesön-mü veletek kel fedezzük. A rnfeg-nagyoblwdotl pénzállomány mindig a lermelési szükségletekhez igazodik ós mii a magyar pengőnek a belső értéke aranyfedezet tekintetében is a világ egyik legjobb pénze. Minden há-
ború veszteséges üzem, — hangsúlyozta az előadó, mely csak akkor válik nyereségessé, ha a győztes a legyőzőttre hárítja át kiadásait.
Tömörség, világosság jellr-mu2té KeloWn Keréno bankigazgató előadását, melv egy iró választékos szavain keresztül megnyugtatóbban hangzott egy orvosi Konzíliumnál, Mindnyájunk aggódására voll ez balzsamcsepp és a ntugyar pengőbe vetéli hitünknek u megerösi-lésének a szolgálatában állott. Az egy órás terjedelmű beszéd Utolsó percéig megőrizte magas szinvonalat és lebilincselte a hallgatóság osztatlan figvclmél. Az ériékes előadást dr. Molnár AntnlH^ üirnn, igazgató, a Kör elnöke köszönte pár szóval meg.
A gimnázium levente regős-csoportja népballadát átlóit elő
Az első bemutatkozó uj szellemről, \'uj irányról tanúskodik, me,ly a- magynr értékel a rmuta nemes egyszcrüségélM-n tökélete-seu tolmácsolta. Gerencsér Isi-ván dr. giimi tanárt illeti az elismerés a sikerült szereplésért.
Siklósi Jáltos néhány küllőmét.yét adla elő. Uj hang csendült meg a tercfmiben. A váloga-toll magvar szavak muzsikájának uj ritmusa törte át a megszokott formákat, hogy azokon kérésziül meiívilátíitsa egy Önmagában vivódó köllÖ mondanivalóit. A közönség szívósén fogadta az első hallásra merésznek látszó köll(.-menyekei és megérezte a szivével, mit akar mondani a költő.
Mécs László versel szavalt Tlorválh Kálmán önludalos ál-érzéssel és jó kiejtéssel.
A Zrínyi Irodalmi Kör első liceáltsát a Himnusz hámíliii zárták be. (vf.)
Zildbttelt Is biztosíthat a
\' A\' bnzakőlesön kibocsátása óla elteli több mint négy hé* elegendő volt ahhoz, hogy a magyar társadalom a buzakölvény jelentőségét, előnyeit teljes mértékben megisbntftrje. A kipocsá-toll buzakölcsön összege, az 5 millió mázsa huznérték az ország állagos évi buzalermésének mintegy hatod részét, az évi 150 ezer métcrttníázsa búzát jelentő kamatteher pedig az.átlagos évi búzatermésnek mintegy fél százalékát teszi ki. Kamat fejélKín évi 3 százalékot, tőketörlesztés fejében pedig évi 2.8 százalékot, tehát összesen évi n-8 százalékot vállal magára az állam, ami. 5 millió métermázsa búzamennyiség után 290 ezer mázsa huzal jelent. Ezek a búzamennyiségek minden nehézség nélkül bánóikor rendelkezésre állhatnak, tehát a buza-kőtvények fedezetét az államkincstár minden nehézség nélkül biztosíthatja.
A kölcsönkonstrukciónak leg-lényegesebl) része az, ami a kötvények iránt a bizalmai még jobban megerősíti az, hogy a visszafizetésre kisorsolt kötvényeket, valamin! az esedékessé vált !1 százalékos kamatszelvényeket az azokon feltüntetett búzamennyiség pengőcllcnérté-jkének megfelelő összeg történő kifizetése utján vallják l*o. A kötvénytulajdonosok szempontjából az a konstrukció kétségte-
gazáénak a búzab itviay
lenül rendkívül értékes -^prémium,, ele egyúttal azt is jelenti, hogy az értékpapír belső értéke teljesen védeti a buza esetleges árváltozásától.
Igen nagyjelentőségű\' és szerencsésen incgváliiszloll a kötvények kisorsolásának. valamint a kamat kifizetésének időpontja is. Á kötvények kisorsolását ugyanis minden évben 20 esztendőn keresztül november második felében tartják a következő év február l-ig beálló esedékességgel s ugyancsak február 1-ón válik esedékessé a kamat első része is. Ez az időpont a gazdn szempontjából igén fontos és előnyös, mert február l-ig a lcglöbb gazda terményfeleslegéi többnyire már értékesítette, viszonl a tavaszi munkálatok megkezdéséhez jelentékenyebb összegre van szüksége. Ez oz aZ\' időpont, amikor a gazda pénzt hajszol.¦földhitelt keres. Erre a célra kitüiiö.. tartalékolási mód íi buzakölvény. Ha kisorsolják a gazda kötvényét, ezzel el is vétellé magától a hitelkeresés gondját, ha pedig nem, megmarad w/. értékpapír, az bármikor érlékesilhelö. mert a kötvényt jegyzik a tőzsdén, tehát ott bármikor eladható.
Sok más előnyön, igy a kisorsolt kötvények és az esedékessé vált szelvények, adó, illeték és bélyegmenle.sségen kívül van még a buzttkölvényjegyzésnek
egy különleges előnye is, nevezetesen a jegyzési időszak ttarta--ma alatt; léhát 1944. január ;íl-ig történő befizetések alkui-mával a jegyzett kötvények névértékéből a befizetés napjától 1Í14I. február l-ig, vagyis a kötvények kamatozásának megkezdéséig terjedő időre számítva li százalék levonásba hozható. Végeredményben jelentéktelen összeg az, amil a kötvényjegyző-ut\'k a pénzintézet visszaad, de ez a csekély összeg is növeji a bizalmat a kökényekkel szemben, (aj
Szülői értekezlet a Rozflonyi-uteai iskolában
A -most duló háborít minden eredménye, a vérrel és áldozattal kivívandó gvözclem. a gyermeknek érleli a jövőt. Új emíx-reket kivan a magyar holnap. A j száraz ósz+ember, a csupa sziv / ember, a kisportolI izom-ember egymagában nem alkalmas !1 jövő feladatainak elvégzésére. Harmonikusan felépített és ne- ; veit embereké a magyarság jövője. A Hozgonvi-uteui iskola* tudja, hogy ezt\' a magas célt csak állandó munkával érheti el. Az iskola erre. fel is készüli, de munkája nagyrészt hiábavaló, a család meiíórlő sewilséye nélkül. A szülŐHneJí nem egé szén\' mindegy, hogy (\'vermekét mire és hogyan tanítják az iskolában, .loga és . kÖtelcsm*fle, hogy ezzel törődjék. Minél nagyobb álilozaltaí neveli fel gyermekét, annál inkább.
A Itozgonyi-utcai népiskola igazgatója, vitéz Filé Ferenc uj megoldást vezetett be a szülői ért ekézte toknéT. A régi műsoros értekezletek beívelt az osztálv-értekczlet megoldását hozta, mle-lyel már ax első alkalomfnnl igen nagy számban látogatlak meií a szülők.
Vitéz Kiló Ferenc igazgató rá-mulatott, hogy a falvakban nincs lilok. A földszintes háznk. a nvilotl udvarok, a tágas határ rossz búvóhely a titok számára. A tanítót liiindcnlíi ismeri és a tnnitó is mindenkit ismJer. Szülelés, halál percek alatt lejárja a falut éscqv-ciív esküvő a falu ünnepe lehet A város más. A bérházak etívtuAs nihilé éa ugv-más fölé zsunfH családin el-sziipdclve élik hajszolt ütemű életüket Akadnak 10-15 éves szomszédok, akik.nem is ismerik és-nem is köszöntik egymást.
; A Rózgonyhttcnl népiskola tanítói kara mecértve az klők parancsoló szavát, bajtársi szolgálatot lát abban, hogy meglátogassa tnnitvánvait otthonukban. A testí és lelki veszély mft, különösen natrv n írvermok számára. Vinszpuhn íclkűk rredii! issza a benyomósok özf\'nél Fzl nem lehet csak a iólelküség álarcába burkolt fillérekkel mieg-oldani, ide a lanílóí lelkek megértő s-/e.rctele kell. melv knSz-tusi"jósátfgál hajlik le tanítványához. Oi*ön\'|m"l rcrisztráliuk, hogy városunk Innitósága ni -d-kon dolgozik a \'magvar jövőért.
* <#0
. A nOlíFnRDO nvltmi Tan I 7 órától «wtw * ÓKáür. rHétfS sn»rdo pántwlr dölután <wd,diT> n»n
104*:;-január 24
SALTAI KOZJJONi
fi felszabadított Csáktornya
uj arculata a magyar uralom alatt
Muraköz Ismét teljesen bekapcsolódott a magyar éleibe Omktornya, lü-tV-jauunr I Kiküldött tudóBitóiiktól) Néhány hónap inulva húrom oaztondojo lösz, hogy w évszázados íák hatalmas koronát mögül olölünó csáktornyai vár üreg tornyára ismét folkorüllyttolt a litiiviiitwinii inagyar lobogó. Akkor is
Üyon oiiyho, meleg szél lotigotUi a rúsidóV, csakhogy ükkor ax már a tavasz loholoUi volt igazán, uioal niog hiába ttü egybe, iwpauténOH,\'tavaszia*
időnek, olŐtto vagyunk m% a lél-tiok. iíj;,hiába süt ugy a nap, Csáktornya ké|x) ma imíat mutat, mint három Óv olőti Akkor az öröm és lolkcsodés, a zászlóordö és az Ün-fnoi)ló tÖtnog tüntotto ol a város külső kój)énok zavaró foltjait, azóta « magyar uralom vóglog megterem-tette a rondot a külsőleg is szoblié, órlékoeobbó fotte a /irinvwik ösi fesz kut,
Virágágyak, fásítás, bérpalota-.
.Már a pályaudvar kó|xi ih ntáat inutat. Kibővült, kicsinosodolt, környékéről eltűnt a szeméthalom és ¦a bűz. Szabad tereit virágágyak, fák nr,ogúlvozik, H ha megindulsz a váron felé, csodálkoznod koll, hogy ott, almi a Tornává inonti réteken nemrég ínég ttzabadon süvíthetett a szél, ma mái\' hatalmas, inodoni borpalota uiiiojkodik s körülötte annyi épitá-»zúti anyag, mintha nyoma som lon-n<- az anyaghiánynak.
ltont a városban ia oltüntok a csupasz torok. A rógi piactól\' kopaszságát a szép országzászló és a mőgüHo kiképzett park tftntotte ol
niég 1042-bon, a plébániatemplom elóLti téren púdig Gaspariuh Márk Kilil, u muraköziok magyar fran-oiokanua vértanu-papjának hatalhiaa szobra áll tavaly nyar óta. Már ozok a külső jolok ís biztatók, I»>gy Csák-tomya \' íojlŐdóso, amióta házalóit, nem állt - inog, hanoin a magyar élelbo bekacsolod va szinte zökkenő nólkül folytatódott. Még világosabbá válik a fojlódéa vonala Pócflornik (>ttó országgyűlési képviselő, Csák-j tornya volt városbirája óh Kopjár Ferenc, az uj városbíró szavain ko-
ifmzl\'ül.
Pecsornlk Ottó képviselő Muraköz haladásáról és fejlődéséről.
politikai célnak mogfololt. „
IVesornik Oltó kópviflolővol Muraköz olmult három osz tömlőjéről Ik>-azólgotúnk. Klaósorban azt szorot-iiénT tölo mogtudni, mezőgazdasági téren történt-e haladén, fejlődés az iiraluiu változás óta.
A mozógazdasáií a jugoszláv időben- teljesen elhanyagolt volt Tololi Pocsornik, képviselő. — Akkor ,i hangsúly a, jwlKÍkáji volt. Történtek ugyan kísérletek mezőgazdasági cjiyosuíülek fölállítására, do a cél ni is politikai,térro siklott. Általában minden mezőgazdasági intézkedés\' csak addig tartott, ameddig a
Ma a hnlyiat agátzen mit; \';
A mezőgazda -ági oktatás, a gazdatársadalom i.dvilágoaitásfta magyar csapatok Ix\'vonuláaa után* szinte azonnal mogindult. . Porlakun ós Stridóváron mozógazdasúgí szakis-kola nyílt inog, a gazdatanfolyamok látogatottságát az ogyro több ezüstkalászos gazda mutatja, akiknok ludasa nyomán tormészotoson a haladás mezőgazdasági toron a falvakban is meglátszik. l>ogközolnhhi tervünk etéren egy téli gazdasági szakiskola felállítása Csáktornyán.
Hogyan tünt el a hires muraközi lóéllomóny SzÓbahoÜzuk az állattenyésztés kériiétót is. Az őszinte válaszból kiderül, hogy hogyan tünt ol a hírős muraközi lóallomány: olcsó bécsi virsli loít a muraközi esikók-ból! . ,
A muraközi állatállomány a jugoszláv időkhoii annyira loromlolt, hogy a- harmincas óvok végén maga * jugoszláv állam is kénytelen volt belátni, hogy politikája elérőn is toljon romlást hoz,\' a sogítséglx>k aaonban olkéstok. A fiatul muraközi csíkókat ugyanis vagonszám vitték ki [wtom j)énzért Itécsbo a lómő-szárszékokbó! Hogy a magyarok
mennyire másként gondolkodtak, arra mi som jollemzóhh, mint az, hogy a hires muraközi lovakat a Kanizsa melletti palini inéntolopei^ a régi inuraközi esikókbó) növelt apaállat()kkal U\'liyitsztotték továbli.
Az apaállatok kiholyoxéao már ró-gobbon megindult, ma is folyamat-baii Van, Így inindon rorriény megvan, hogy a n\'igi hiros muraközi lótenyészetot a régi nívóra lehet majd visSza^VIliUun. A bosnyák to-bouék b>\'hozatalával lorontott marha állomány fol javítása is szép eredményt mutat a magyar uralom óta a törzskönyvezett magyar tenyészbikák kiholyezésóvol.
h\\ muraközi gyárnk fokozott teljesítménnyel dolgoznak
Kt koll ismorni, hogy.az iparoeo-dáa torén Muraköz n jugoszláv idó-bott óráson\' follondülí, hisz textilgyárai Európa hiroeokkó váltak. A magyar uralom azonban o fejlődést uom törtp kotló, niort a nagy anyaghiány és a hálx>ru ollonóra is, a inuraközi gyárak mind toljos üzom-tuet, sót hülyénként fokozott loljosit-
métinyol dolgoznak, sőt uj vállalat ia alakult, a Muraközi Toztilgyár. Már a. magyarok építették meg a Csáktornya—mnraszprdaholyi villamos táyvozotékot, ami azért is rond-kivíll fontos, mort lehetóvA. tetto .az ottani szénbányák fokozott üzombe-állilását. . . . .
\' Hogyan fejlődik az Ipar ,«
A kisipar, mint mindonütt. Mura- , gunk is csodálkozunk, hugy nioniiyi kuzlxm fs anyaghiánnyal küzd, do ismét szép fojlófléat. mutat a házi-i|ar. Klőkorültok a^gi Hzövőszékok7, rokkák s a inuraköziSvkszon ismét otthon\' készül. Az agya$ ós csorép-ipar rondkívül fojlott, mollottük ínég » t.iraárok büszkélkcdhotnok országos, komoly sikerről.
A caondofl boszélgotésbŐI lassan egóttz számvotés lösz: s szinte ma-
¦ - A Csáktornyái vaautallonit\'is «olla-vágányát, amin a jugoszlávok bárom évig tanakodtak, a magyarok ""gcainálták hat. hót alatt. Tíisko-^wiitgyörgyön uj\'vasútállomás épült. \\ aUtuoimyí vasútállomást taturoz-
on epidt Muraközbon és Csáfc tornyán e két ás fél év alatt. Nem csodálkozunk most már a csáktornyáinkon, akii,- azt .mondják: mióta a magyarok ismét itt vannak, Muraközben több történt, mint jugoszláv tdÓbon 22 év alatt. Pecttnuk Ottó képviselő, uz ügyek logjobb ismo-róio, szinte usak ugy kapásból so-rolja fol a következóket:
Vasútállomás, vágány, hídépítés
ták, kibővítetlek, csínosilották. környékét [wirkoaitották. MouépQÍtok a lotonyoi és muraszordahoíyi ÍVTura-hirlak és a murakoroszturi vasúti híd. A szerdahelyi vasúti híd ópí-lóse is- folyamatban van. A Ixjkötó-
utak egész sora\' épült és épül s a meglévő utakat is mind rondbohOB-tát hongérozték stb., stb. Csáktor-nyán olyan könyolmos és modorn szegény ház ópüjt, hogy bárki megirigyelheti a bontlakást. B hány holvon épült modorn, uj iskola, községháza, jegyzői lakás.... ,. . , llucsuzas olőtt uiég a további tor-vokró) boszélgetimk a kópvisolórol. Tulajdon koppon rövidon ősszo lohbt
foglalni a hallottakat. Azt is noataV liatnánk ogyszohion; ezen az utoa haladni tovább! Mégis me^mlitjük. hogy három uj vasúti megálló lóte-sitéso van torvbovévo: 1. Csáktornyán, 2. a (Csáktornya miksnrárí vonalon Drávaóhid és S. Drávmrá-flárhpjy Pusztafánál. Amennyibea az anyaghiány"\' mogongodi, további villamosítási és, útépítési terveli is készen állnak.
Mit mond\' Kopjár Ferenc, Csáktornya uj városblrájo
bon legyózhoHao.
Ami magát Csáktornyát, \'a muraközi fővárost illoti, azt Kopjár Po-reitctól, az uj Csáktornyái város-hirótól magától tudjuk meg. Csendes, halkszavu, "szerén) hivatalában is, akárcsak immkabolyén. Mort tudni kell róla, hogy acívilbonii sza-bömoster, akit Pecsornlk I Utó lemondása folytán valóban ti kőz akarata állított oUisztaégro. A űsáktor-nyaiak ugy emlegetik, mint a lxx:sü-lotesség\'\'mintaképét. (*i mondja ol- a Csáktornyára vonatkozó torvokel: / — Tervünk sok van ,\'de hogy monnyit tudunk Iwlöle niogvalósitani a közeljövőben, az nem rajtunk áll. A tavasszal sor kerül a már készen álló SÜriiiyl Miklós szobor\' folállitá-aára. Az .uj toníotóbon uj hullaház építéséi tervozzük. A torvewítt uj vasútállomás épitéaóvol uj utcát is koll nyitni, ami által n vaHiilállomás lényeiícson közelebb körül a város ezt véhez. Szeretném ezenkívül megváló.itani a /iriiivi-vár környékónok rendezését és parkosítását, rfe a lóg-nag\\\'obb U\'ivom: a város csutorrm-há\'ó/atának kié]íitéfto.
Csáktornya tehát az uj rámsblró ala\'i is további fojlŐdéanok néz olé-bo: Adja Isten, Hogj\' a U-rvok elé tornyosuló nkadályokaít a csáktor-nyniakat Is\'-kés, összofogó munkája, az uj rároBbiró vozotéaévol mindon-
Mialatt az uj köntöst kapott Csák-tornyai középülolekot szemléljük Aa az uj gyalogjárókon járunk, a horvátországi "hooyok fölél\' ágruezót hoz át a szél a Dráván. A déli testvérnép szomorú példáját látva ¦ muraközi nap k6tsx«r«aen tudja arttkelnl a békát, rondot, nyugalmat ét hl«tori9i1got Jolonto magyar /tintát, amely osak boldooulast aa t«j-Ifidátt hozott neki Trtíütha a Szentilonán foltárt \'Ai\\-\'nyiok sirjából Zrínyi Miklós szelle-:.mo. áradna Bzót o vtdélírp. S hoaa; oz a szollem diadalmaskodni foj a régi ós Csáktornya \'lelkiségének i* idogon szollomirtég folott, abbaa niiics semmi kótsí^g. Csáktornya arculata nemesnk ¦ most, három év után mutat magyar kéixif. Magyar volt az már a-lxivonul.\'is utáni ölsá napon. Do ózon norü szabad csodálkoznunk, hisz nem kellett mást tonni, mint lövetni ogy *22 évos álarcot, S Csáktornya boldog, fölszabadult örömmel tötte ezt. Azóta csak tudatosabbá, toljesohhó vált nr, a kép; kitörölhotetlottül boloolvadt a magyar élntbo. > Nem is tehetett volna mást, hisz Csáktornya — a Zrínyiek váróaa! QATBl-GIUF ERNŐ
Farkas Vilna ktnáoTZél elismerést kapáit
A - hívottdos la]), vasárnap* számában jelent meg a kormányzói kézirat, amely tudtul adja, hogy a Főméltőságu Ur a minlszlerelnök elő terjes/, lésére megengedte, bo\'gy Fnrkus Vilti>a hyug. tanítónő, nagykanizani lakosnak a társadalmi élet terén szerzett érdemeiéri elismerése tudtul adassék.
lígész Nagykanizsa, az egész vármegye/ oszt atlnn önipnímel fogadta a hirt, mert olyan közéleli vezetői ért a legmagasabb kegy, aki egy egész élet példájával mulatta meg, hogyan koll odaadó, önzetlen lelkesedéssel állni a legszentebb eszmények, a magyarság* és éanJ>erszeretet szolgálatában. Farkas Vilma valóban az, akire el lehet níon-Uani: - mindenütt ott volt és ott vau, ahol a köznek fáradat-lan. hozzáértő szervező erőre, kifogyhatatlan nrunkakedvu vezetőre van szüksége. Ügyvezető elnöke a Keresztény Jótékony Nőegyletnek, társelnöke .« MANSZ nagykanizsai fi ók iának, alelnöke az Országos Tüdőbeteg
i Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókjának, valamint a Szociális Missziótársulat helyai társadalmi szervezetének, o szervezte meg Nagykanizsán ía rjői honvédelmi iminkaszolgála-tol. Hész tvett, mint választírnfá-uyi tagjtz Irodalmi és Művi-szett Kör>n Keresztény Tisztviselőnők Kgycsülete, a Társacfal-mi lígyütümükörtés znltü. szervezésének munkájában. Már az előző világháború idején polgári hadi érdemkeresztet kapott /a hadísególyezós munkafrontjáal végzett erodm\'énycs nninteafáért. A Yílczi Szék a hndi-órciiain(el ismerte cl kiterjedt hazafian munkásságát. Hoiivédekniti ós kultuszminiszteri kitüntető eiás-m*acéjS<!Íről okiratok tanúskodnak S. most,, oirmkor a Kormányzó Ur öfóWéltósága is lel-(liszltctle eit a ritka közhasznú életei a közösség elismerésének legmagasabb jelével, a város és a megye társadalma szeretettel és örőmlrrtjél: kívánja Isten alifását továbbra\'Is Farkas Vilmára és mindén munkájára.
Tlfabiaios mtrénylet egy kaiizsal soffér alias
Vücsek Géza, a MAORT fintal gépkocsivezetője tegnap két barátjával Surdra ment egyik ismerőséhez, hogy u hegyen elszórakozzék. Már sötét volt, mikor fo!szedelőzködtek es\' hazafelé indultak a hegyről. Útközben egyszerre dörrenés hangzott cl és Vilcsek felkiáltott:
Jaj, meglőttek Társai segítségére sietlek, majd bevitték a községbe, ahol bekötözték Az egyik irodából telefonállak n mentőknek, hogy
a súlyosan sérült so"ffőrt szállítsák be a. nagykanizsai kórházba. IdőkÖzbcli azonban az esetről értesült u MAORT is, autót kerített és erre. tették fel Tücsökét és lx-hozták Nagykanizsára. Útközben találkoztak a kanizsai mentők kocsijával, amely felvette a sérült soffÓrt és behozta n kórház sebészeti osztályára.
Megállnpitam eddig esak any-nyil lehetett, hogy a sötétséSg leple alatt valaki rálőtt a haza-
Z.ALA1 KÖZLÖNY
Í9U. január 24
i«4á igyekvő kis társaságra és a eoivó Vilcscket találta, okl-Veáéféb* hatolt. Aliartela
skffr.s.
A csendőrség szigorú vizsga-lalirt intuititi a lilpkzgaos lövért tettane m-k kiderítésem.
M I R\'E h
NAPTRKN1):
Ejjoli gyógysaertári ügyeket:: Ma a Megváltó gvogyatertár Briaébet-
KiMKii" iííiiii ti ottani gvónyaaar-tár állandó titr-"»1etwu»olgálatott*rt
Naptár. J.inuar 24 Hetié. Kt„i Tiniét pk - Proleítnna Tátié
kai.
Ma közvetíti a rádió Oszlányi vezérőrnagy avatását
Budapest, január 21 MTI jelenti, hogy a magyar rádió helyszint közvetítést ad; ¦mesle 9-kor. arról, rrjjkor vitéze nagybányai Horthy Mjklós Ma-i gyarország kormányzója a Má-\' ria Terézia rend lovagjává avat-" ja vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot,
(Névmagyarosítás
Őzéiig í.ajofi ni. kir. ál lámpám tári tiszt, núo\'kanizaai Uikon nevét bel-kjjT miniszteri engedéllyel t>Rimay<«-111 in agya romlottá.
— (Rekviem alr. Tnoiway Zaienionáaéért)
léo, reggel 0 órajcor volt *i jjagy fvánármíso a (orwie.jísk. plébánia templomában a hirtelen elhunyt di. TI tol vay !ónigmondné lolkiüdVéért, amelyen részt vettok a város tártba aláírnának élenjárói, az egyesületek képviselői és a Tholway-milád n;igy-szama tisztelői, A temetés délután 4 órakor történt a rk. sírkert SBOr-ta^lústennébő], ahonnan dr. Tholway /sipinond .édesanyja niollv helyezik a rMwyöeíizonyt pilienore.
ITartaJékns tiszták mj«I»» . íeívátele heáeránklvHIÍ klképz* ssakntába)
" A tLéxtnte Hírközpont jelenti: A kohvttdclmi miniszter felhívási intéz a hpp/édség lartok-kofl, tisztiéihez, tiuzMlölijeihQZ é*i hadapród nrmoe-terawajii, hogy a lionv(«r^»f hivatásos ánómáuyábk, a honvéd nzoi-nzolgáliitoa tisztek állom ányciio port ja liaderjJiiiivüli liképzŐ szaimájobtt tv&mWínA jkírMit. Alklábanaaok pálrázhalnak, akik S"5. ékVtévüíel ml nem lépték f!909. születési Év-folvam),, uagyezülókig tiszta keresztény származásokat igazolják, teMi-lr.g vsapvjezpígálatra alkulmoeak, ma \' •yrar, államitolgórok, büntetlen és fadflfeiutleji előéletűek. ÍWbivjék* Urwlékos. lisztek (tisztjelöltek, hadapród őrmesterek) figyelmét, hogy ¦*ot is tóiyáuhatnak," karpusxoma-¦yos évfolyamra váló tekintet nólkül, A részlete* pályázati foltétolok, to-táhbii a kórr .\'mek összeállítása én az. azokhoz Mattolandó okmányok ügva-ken fcdvilágqaitáat ad minden áílo-aiánvboat, csapattest, lionvéd kíogá-azín ím járási terénf^iaraiícnoó&w. A kerrjényekot 1014 február .SÖJ-ip Ml s±A elöljáró paionssnoksáffbo/.
iwii^aj^atií.
— (K*sz*rNmegvá1táa)
A fm- hl -család dr. TltolwAy iísia> aioiidné elhunyd/dkalmáhól ,59 (Kínját küldött a Mieszióshúz Napközi Otthona részér* koszorú megállásul.
— (fnrré vlzne ölt, meghűli)
Loiinpr l^éjros buzai (Öldmüv/siy.o éve» fiacskája a Voivybábáéi játww,-dozotv flzüloi is ott voltak^.jEirV ővatWi pillapalba/i, a koi^liábari levő fOrrpviws fazékba ült, Annyira. aaMBljMfti hogy LŐrházDaszállitása
atán rövidesen meghalt.
Anofty a hnmoritría látja:
Az ajándéhcBikó foga
iUa,-,/.a. uifij tolt, bojt/ évtizedes mdósaag*tinae krávtat Mőriilménf/ek foh/td/t k*669ttké.nt lektfilteUm én mttj/moilff rendbe jövök. TávoibaniwC taemerm előtt e^y kie^yenauiyoSKitt wihtut* hdroomalai rajzolódtak a jóvá Aedó* horizontjára és látni »eU»m m mimelégedett óreakort.
Mindez must kártymiárkeitt militi össze.
Az omlás eyy tmóáva\' kiadódéit.
uAfacianp spetti fxtéjéii /iMta\'a •öntés. Nagy faláda vo#, távoli vá-rc-stwn adták fel és ez a felit** állt an/av: ¦¦Törékeny-\'. UtiU.lt» pádig egy odarajzolt üveg szemléltette a törékenység fogalmái. , ,
--ive - - mondok Misa b»ré~ lom tneq valami jóféle ilókát kÜi-dőld.
A város nevéből ugyanis, ahonnan a küldemény jött rögtön (nullám, hogy\\a Misa (ep meg karácsonyra. Felváltva ssaktunk a nagy ünnepre küldeni valamit egymásnak, tavaly én voltam a soros, most a Misa, ,
Nekiállok és bontogatom n ládát hál gyanúsan sok a forgács. Forgódé forgács, mentül bentebb hatolok a ládába, tiniül többa forgács.. Végűt-«atón- előkerül a ládu magva, egy eléggé terjedelmes papirrsomag. ae már a, aulya eláruljn, hogy urm ilóka. Könnyű.
Tovább bontom, isméi forgáes, forgács és középütt műtárgy, Ugy arany, penészeszóld és kék szinek.t ben játszó, marha nagy ,ibrik. Illetne tál vagy mi. Scéléu gedainh s a galamb egy kút csigabigát fix/röf. Mert ae is rqn a /álban, csigabiga gyere. .ki.
T- A\'o. j t.mondok.
New- így a feleségem.
Összecsapja a két kezét és mszén-mi/» mz elragadtatás felső foltén: Hát -nem látja Dehogynem mondok én
mit.\'
ffoey mziu\'. Mit \'cshál.\' ¦ khzin. Zsolnay-enxinH
No és ez bmjí • 1\'gyeni tf^f/mt b*a3Jil$*>l ¦¦-
lUsnéh huhrim, hogy vikiemMrkm. spe
riulitéet, egy fiihorm pflMfiy meg egyenesíti müAinss!
Ajfú,; cfttf) telkífnde^ik, htlhntdt-zik is aszonpym, uiil érhet fát
Ajéndéhesikonok -nem nénik * fogai, - vétem én, de mz/Vhi • kér-dh.^ioget -*f\'í * fejembe.
Akár ÍW%\\ .mklkr nem. meg kelt tuéni az értékét, jövő karáesomfra mttzonojtni Jtetl és lm m Misa küldött e.gy 00 60 pe-ngös dolgot; in sem mUia.;ol hatok •/r.iÓftW. MeHhoyy uóv\\ŐO 6Q.fenyőre becsültem, az ibriket. főképp m-ivel rógtón látni réjtm, hogyya festése nem sikerült, sé nem arany, se nem zöld, exak "hogy m fir-Ámszból. futtáta.
Ekeittern hát á poreemnkereskedő-hóz. hagy becsülje meg. &s azóta se éjjeieia ,n« tHtppmlom. A keres* /fepfa ¦ugyanié ránézett,, füttyentett egyei és azt mondta, ltogy testvérek közt,is megér 800 piitdot, de oda ne adjam aimyiérl. Ilyesmit mar nem lehet kapni és az óra hétről-hétre emelkedik.
Szédülve indultam haza, illetve hogy szédülni se inertem, hátha elejtem az ibriket. Odafelé csak ugg félkézzel lóbálva vittem, visszafelé a két karomba zártam és az •utcai torlódásokat messze elkerülve, hazáig a fal melleit mentem.
Mivel azóta éjszakánként feh-\'-tdr.k megnézni, nincs-e valami baja, tegnap rendőri átlittáitam melléje, s ma tárgyaltam a lakatossal. A szekrény ami résééhez, ahnl a műkincs áu, körbe va9rársnt_ huzatok, hogy védve legyen a járókélőktől: figyidejülrg bejelentem a Jfüe-mlékek Országos Bigott tagúnak, hogti vegye, katalógusába és rahámi állami támogatást utáljon ki. Mert ha a jövő karácsonyra saját erö-mbil keV> biizo-iioí*ai. hajlei\\unkba beköszöni a uél-k időzés.
KISS JÓZSEF
miké, 1944
Tlrgy i Bab ís bors\', ktitaiaaa az alíátatlan lakosság fenéié.
Hirdetmény.
A llpitlefífo-fl rcadclkcro ellAlathn li-kektáÉ t. bd 37-IA1 febiVái -1 iK tcleM Idábca- aieméljcakénl 75 dkg. babot ts I3S /Ikg. boraót vliéralhat. Ax r\'ólrt-aál se, ceylk vagy ralnrfkcttóból heve-ateket vartv mindkét tlkkbol kérhet a (oavatité, ltokét uonben egrlkbot «eat keiket ét kaabat, maf akkor sem, ka a atiaik dkkbőt /aegideltkri toeveacbbet vi-sírolim. A tjíitiyt óa boitot ralHécnklnek abbati s lliKlHltetbtn kell wirgvAííttátnií, Bhul a tlnonillftilel noktk vájtírolul u a llMttlIetek, ífMkls a (ilr^rtrokotl ll»jtytHá(-lélNat siolKálhaljik kl a liUveljeKkkel. A
babot i» borsót a caalJal léamlvásy (cl rantatasa ét a 1i>tt(egyekea levő „H"siel-vény levágdaa ellenében szabid kiszolgaltától a.kereakcdók ugyanekkor a caalldl IfazaMayról a k íiaqiftiltak culidl sor-¦limit, UtAn a klsiolgftlt cu!14 wené-tyclnek Biimát a a hlazolgiitmtott bak- és boiaó weaiijiséíi*: egy nytlvdntaiUtba fel-iegvnnl a ezt a nyllvinlartáit a leviutt „H" azetvényekkel egyUlt februír hó 5 én í3 7-én eaedékes li«;(M«4i-o!<i al-kaiaiavai ,stámadltként beadni kotele-ack, Icltflntetvén a nylivintiitifon a kl-¦aotcinatott meanytaéRd, a bevétett e> ¦ maradványt. Sem babot, aem boraót vem kaphataak a Ilatl|egjtve1 nem icndtlkeai teimellk, a Maori, a Mw éi a aoeta al-kaiwizoiiaf és ^:iiáatn,:!«í, a h*nveaség, titüi^i, aiiliíijei, flink catládtajrjal, a ssesdtraég ée lendirség létnáárába *»-róttak éa ouUdUKlalk, nttuatal A k4rhiil iaoltak. Mktdezckock klvelv«Mkkel való ellálAiáríl misként gond04kofto|t a kor-taAiiy, A keretkcdökel, miathogy ceak
IktBir-Üümanii Élek vaskereskedésébért
sin-, rúd- ós - paikővas-, továSbá sxeg-
utalványok raéváltliaték
urvwwHwumia szolgáltató öt.
Aramuámlik fi»t«a», rokiamiolok, hlba|»ioi,ií,«.k, liakiiarD
«lvll»go.ltt, rnlndan jOfynibi jjtraSt*» r-nrtij.
*egniokul| l|sitváiAr!é!kíl étolgálhitjik kl akiket Ismernek, leictotse trattai, hiVy i felsorolt knlcROrifili SS tulbagMaik a uni. tlclatcktaen a [hflvclyesekhez ¦ e lakinlct-ben aiámadisalkat ellcnidjuil logaai.
A liszt kereskedők utalványaik itvéieJc végett |anuár 24-én kötelesek lelcKtkcui a kozeiiitáil hlvsUIbao.
NaRyknalisa, 1944. Január 21.
ni Polgámieater.
Brit csapatok behatoltak Észak-Burmába
llónajwikig tartó elfikészüle-tek titán a brit haderő áz astiami arevonalon az eludili 24 érában támatrást inteseti il japán állások ellen. A bril osdpu-iok három e^sopo\'rlbap 4 kilt,-méteres szélességlMui bejialelltik ^szak-Burmába. A. harcok a Vi> folyó környékén Folynak,
(MTI; Toy,so japán minisétrrr elnök a japán kér)VÍsé3Öháá)aá a délviflék védelmi .iiite^kwtóséi tárgyaltán hozza intéjetl kéHÍes-re kijelentette, hogy a deli olaj-niezök fontosságának megaVle-löcn megtették a szükséges in-tézkedéseket, melynek részteleiről értiietfí okokból többen nem mondhat, ^yugodtaji várja a támadást akár a leyeafuwSI, uk;ir a tenger felöl v>rkezik.
Nflgykaniis* megyei város adóhivatalaiul.
Tárgy: felhívás az 1944. orninola ábalános kereietladó, valamint |Sve-delem- és vagyonadó bevallások beadására.
Felhívási
Hlvalkoiásaal a zalaegerszegi m. ktr. pénzegylxaxgalöaág folyó hó iB én kelt 32.50*71944. II. az. éa a blrdetfitáblán, valamint nagykttnlasti keteskedók kirakataiban klflggeaztett fclktváara. ahillrt hivatal Is felhívja az adizok figyelőiét ai abban foglalt rendelkezések pontos bcuuUiára,
A bevallás céljaira kéiléie ktvalalea HyomUlvány van. egyik aa iltaUaoB kere-setiadi, a Másik a |ovedeleai- és vagyos-Ué céljaira azolgál. Ezeket a nyomtatványokét u eloillltitl kolltég rneajtedlése mellett a városi adóhivatalnál tekét bt-szereial. mely divatai az adiktvallávek klállilásánáh módjára neive la tahdlágosi-tiaael azolgál.
Nagykanizsa, 1944. i»llllfii \'n-
v,m Városi Adóhivatal.
Bah nata l**nyafeu*i felvesaSak. Oya-korlatlal rendeUcaok eldnybcn. KnngárU kei-gyár, 2áfl
„Feketete Sas\' gyógyizenár keaas meg-bbüiató, szorgalmáé sót lalwt-ainili.
_ »*
fiatat eM#ad steanalt belépette (elvé etlk Kelemen Rezaf cégnél. 357
8raia}v naalneainlrjái éetntaa-Iei-
kar* eladó. Kölcsey-h. 17, .1. ajt*.
Perli IcVcte kábát és rnhik aMfk. Clm a kludóban. 35»
Siombslhelyi Ojazkomforloa cgya«oüás lakíisoniflt olrasar-a Inéra nngyKani/.Bíi lakásra. Cim a kiadóhivatalban. 251
Taiatlaei 1 dib nehéz testlmunMi részére kenyér Jegye\', fgaiolt tulajdonosa átveheti a kUdahivatalban. 205
e«UTIK*t NAPILAP. Kha«>: „Kllgeaaiiaáa.1 H. T. N«gykeee»<A
1\'v:.-tifiti kiadó: Zalai karéi, ....^^ Nj^omatóU; if„ _ |t » .Káisazaaeevl *- \\ j»My.»a»\'«ee^
>yaaeá|á*«» Neaykeetju» OXrendeert talál, Zalai n
¦ évf., 19. sí.
Nagykanizsa, 1944. január 25. kedd
Ara 16 filMr.
ZALAI KÖZLÖNY
\'OLITIKAI NAPILAP
iég é* kiadóhivatal; Fé-ut 5,- atam. Wwéftl ód kiadóhivatalt telefon 78. aa. teáik aúwém hétköznap detutaa.
Felelés szerkesztő: Barbarita Lajos
KlöIííeWW ára: egy hónapra 4 tH-nt;6 30 Hllér,
itmUm 12 periító 40 fillér. Kgyeaazam: hftUíórnsnieftli . «/omhuton 30 flll.
Mannstcin tábornagy támadásba mént át Vinicánál a szovjetfronton
Kesselring csapatai is támadásban vannak 24 óra óta az olasz harotéren és visszavetettéit az északamerikai ősapátokat
A katati arcTonmlen uralkodó
juloatéfcen.Twn bofoiyáaolja a harei aclTiantit. A Krim-féJsutgottóI egé-iwi Ijoningródip oBidóncorint majd aiindenütt olvad ón nürü mélvon-járb felhőzet takarja az eget, ilsak néhány helyen éarloltak fagyot. En-nek köTotkézté^bon a nehéz lÖTwek óm a léffi oró tévékenységn in korlátozott. Nagy t-orüloton ar. nlínzapo-uodáa énzlólhotó ón «ak néhány nr.ilárdan mogópitott ut járható. A folyók nafryrÓMÓn ninen hnrdké|ies jégtakaró. A hó a logtfibb harcj amtewon mmjdnom toljosrn eltűnt.
A f-7.(ITJI\'l
timsdéank f&teg *b égaaki sza-k+tvom i>oltak nagynhbak. Az llmen-tótól északra. Irfiningrád-lól délnyugatra a balti államokba roboté utat akarta a ntOTJot mindon-Aron áttörési ki«érlotÓTcI moeniio-reani. A nafry támadást a nemet esanatok vinszautasitolták • •«¦ súlyos veélteeégot okoztak az ollrnsófrnrk. A hámok fólog a szilárd epitéfíji utaknál én köalekedósi gócpontoknál fejlődtök ki. A Pripnt és a Bérééi ha köíiott már fenyeget M eliszaposodás.
Fiume, Raguza, Tienna városok ellen súlyos légitámadások történtek
Zürich, január 25 Tapaan súlyos nzöroteógrn hom-batánjadis értő Sionrm Tarosát. A 3500 ÍTcé fárns toló van" műemlékekkel én mükinrtmkkel.. A hőnyi lkomba támad ái a váron központjában voli, melynek háuai századokon ko-roesM] Toltozatlanul mofíóriitu\'ik kö-. répkön jollogót. Kok ház romba dÓU. Rombadóit többek kör.ött Bien-na kéaelébon lóvé történelmi - iíotvj\'-
zctosséfiü bazilika is, amely az óban rriu soknak volt az otthona. A bazilika pótolhatatlan mukínc«íÍTol romokban herorv A Táron lakosságn kóréhen is nagy a TOBBteaég.
Zégréb, január 26 Január 22-én levitám adást intéztek »• szöTotsé{j<*sok Kiumo elten, A támadásnak számos áldozata tan. To^nap támadást intéztek lhwruza ellen 1«.
A németek tegnap egész nap sikeresen verték vissza az orosz támadásokat
IJe-rlinbÓI jelentik: A német légi fefypertteM légiim* mz ffitz kelfti arcvonalon,
fnUf tt déli nzakatzon egész nap l,u«aiúihrt,i volt, linthatasnn olÓsogitottn a hadsereg kömény elhárító harcait. 48 ellenné-ffk\\nú pusztítottak el.
A» elmúlt napon jolontón esemény aont Tolt az orosa frontop. A harcok inkább helyi jotlogüok voltak. PJgóflz nap támadó és véuokoxó harcok váltakoztak. Nagyohh szovjet támadások \'aa llmon-tótól éezakra ón Ia-u\'ui-
«radtol délnyugatra Toltak. A némo-!\'¦!< im itt indított
fátmaaWiqhat egéitz ttaf likőreié* mf$pavt,ré*k. A Pripjet-Tidéken én Bei-onina körül indított BKOrjot támadásokat, Korcn-nél én Nowiltól énzakra a raorjet vállalkozásait szintén viimuRvorték.
vetette és a súlyos küzdelmek szünet nélkül tartunok Az amerikaiak kénytelenek voltak a Ra-pido patak másik partjára Visszavonulni. miközben szokatlanul súlyos veszteségeket szenvedtek. A Oarigliano mentén a németek öt ellentámadást intéztek az ellenséges csapatok ellen. Az angolok még tartják állásal-
«** \' »
kat. A kdzdclembcn francia csapatok is részt vesznek.
zui !1 ím ;.J.- ni\'-.-., arról ud naámoa. b»Ky *árfé tieatgel éta Nertunonál an amerikui <-napatr>k Littorio laté vonulnak. Két oskiod ko^dio rruir m* eMnyomnlant a város Mlá. f.rin iií!ípn-!\'.!-,;i -- bombázók »uíyo« láma-\' Hánt irltéxtok a váron kóímvékén. Itt
hevet Imrénk jntynak TAtt&rio repülőteréért. K. ¦ ¦ ¦ !¦ mf- enapatai firófliténcket ka|H tnk ón az olmidt 24 ára óta támadásban vannak. Maokkol a tórnadá-ttóíikal az olózó napon átkelt ésxak-amorikai r.napatokat vlnneavTtotték és hétfó dél óta az angolok álláimit támadják.
Miért van a nagy propaganda-zaj a nettunoi partraszállás körül?
Az olannornzági bwlraÜTohiktkkol kapcnolatban a nettunoi partraniáV-láa korült az általános érdeklődés bomlokterébo. Tájékozott néiöet kórok mofíállaiíitják, hogy a partnv-Bzállt (fajtatokkal eddig harcok nem fojlódtek ki. A WilhülrnntrftftHon l»o-litikai oldaláról in foglalkoznak a kórdénwl é* mogállapítják, llogy ay.
:iii;:n!si\'it\'-..-ot. ígOn etön nn;:v i1h[t
tásba helyezik a nettunoi partra-BZállásukai .lulméroto/.ik annak arányait propajíaiulájiiklmn éti túlzott kövotkeztoU-wiknt fil/nok az eseményhez. Általában Ugy te^zru-k az
angolok, mondják a Wilholni-
«trn«Ron mintha Itónia birtokba-
tétoU\' m/ámukra máris bÍStO»ltva Tolna. .
As auffolnk a nr.Hu.noi partr 11-jtle*t6négénfk kidombo-rité*4vál mej/lépéssott kmiouai hírnevüket .urr\'.ntl ,.¦•.>.&¦< lm. ,-n. De meglehet az í*, hogy emelteti a mfanéiih front kér-tiésérfit szrreJnék eMereHi a fi-ftftirnet
ón biatoáilanj otómn a visiuavoáuláa lohotősófíét. Az bizonyoH, hogj\' a parlraMíállá« körüli nagy propuga/i-da-eaj az oroszok miatt vártónik, akik továbbra Ín erélyoson kóvotnlik a mAMíHiíK^anvonaJat.
Rettin, január 25
Vaduzban sem tudnak a pápa odakölfözési szándókáról
.\' ^ Bem, január 25
Napok óta azt terjeszti az angol hírszolgálat, hogy a pápa Lichteu-stein hercegségbe. Vadaiba költő zik, i10i a hercegi kastélyban m„;u | meg is kezdték fogadására az elö- \' készületeket. Az angol hírforrások hirét a német távirati iroda azzal cáfolja meg, hogy sem a herceg,
csupán koholmány. Rendkívül sajnálatosnak tartják, hoj;y a pápa személyét ilyen híresztelésbe vonták be. ...
madását Vinicánál Katyíu oropz tá bornok csapatai nllou
Kemény harcok egy uj kerasf hídfőnél ós Kirovograd vidékén
Berlinitől Jelentik: A keleti haratör déli iiakasx&n az orozok a/, entt f"rákban Kvroa Tarosától énznkra «réaharot csepartokát azilltthttak partra í* u] hldMt létealtcttak. fteadklvBI plkes-re-dott harcok IftJlÓdlok kf. A n^m«-thP\'yl tartalékok bevet^TPl a aldFít nlkertflt IftayeRtsea o>8iPH/.oHlftnl. Az ellensoii kótszer In magklaéralteiS vAroaia való bpny»«tulást, de mliidkfetMer vt-H/a veriák a támadásokat. Az uj kldlótól ^H^akra Indltatt lAmndá*\' awzroailott még a ifMot fAAlláaak etótt.
Nlkapnl Aa Klrove«rád kítrayákén az oroazak nafryOb eróket rátették hare-
aa,\' ie azok táaiadáaait mladentltt mejz-aiUNltottAk. :<•¦¦\'.í.,n \'I vidékén frlxa
8iev|et tartalékok es nasy páneéíoairfl
hnvniéaévet uj nnfíy tátnadAn Indult nytiiiatl Iránybap, Itt a harcok méfr tar^ tanak
B]e\'a]a Cf>rkov(*l dótktletre fel akartak aiabadflnnt <¦>:>¦ bezárt szoTlet-fcirení\'eporfet. de a kísérlet\'aem sikerült.
BVrdlcsevtól nyugatra aiPKBPmmUI-tetlek (-tv szovjet harcesoportot, lébb s/Az foglyát ejtetlek ef aak aebóa legyvert valdatlat 7 páneélkocalt »nák-mányaltnk.
Két oszlopban nyomulnak az amerikai osaaatok Llttario leié
Bettin, január 25 1 műveletre. Egészen más^ a helyzet Az angelszász partraszállás Óta
háro* nzp telt el" és mindez ideig »ein került sor nagyobbarányti had-
az 5. hadsereg arcvonalán. Kesselring tábornagy a három hadosztály egyrészét már harcba
erről a szándékról és az egész hír
A római könyvtárak legértékesebb könyv- és okmány-anyagát 250 ládába csomagolva a legalóbbi napokban Vatikán városba szállították, ^köt-a háború befejezéséig Óraik. Oda szállították a mpnte-cassínoi apátság 2f)^ezer értékes könyvét is.
A londoni szovjet-külpolitika Irányváltozásáról kapott tudósítást egy svéd lap
Stockholm, január 26 Az Aítonbladed londoni tudósítója azt írja, bpgy aa angol najtó hangja az utóbbi idóbon jolentéko-nyen mofrráltnaott a Kzorjotáít ázom boíl. A saovjot-.barátságnak hónapok óta hanznált hatujjú eltűnt a RgóVr
jel .-);> pókból, amolyoknek ha/i(íj» egyrci erÓteljeeebbó válik a Hisovjot-uA s^omhen. A brit propaKanla és ptiblíeisztika., dc még tafán a külpolitika terén is irány változóéról lehet boazélni — jelenti a svéd lap lonckoni tudóaítója.
Szétvertek egy légitámadást Szófia felett
Tegnap délben észaluunorikai bom bázó Kótokikok ismét támadást in-téztok a bolgár fóváros ollón. A bolgár és némot légrédoiom én ra-dánzropülók szoml>onzálltak a támadókkal, ugy hogy azok Hzófia légi-terénok oíéróso «lótt n//:tforgw\'Holod-.tak és bombáikat kénytelenek voltak lognafryt^breazt nyílt tarfuetoken ki-
dobni, Kzófia környékén csak kifloblí kórok koUitkoztek. A mcghitisitott hifii támad ásnak sok angolsáása ropü-lógép eeett éldoaatul.
Bém, januái1 25 TofTnap oatn Iíazelbon megezólAl-tak a léfiivosaélyt jolsÓ BairÓnák.
Z,AJJAJ KOZLOMV
1944. január
Tiltakoznak!
llogdöbbonvo olvastuk iuhu is óival) régen, a r»i»anyul polgárháború idején, hogy u kommunista hord* IfiUO apró, Dovoletlon gyunnok»t, ki*-! fim és kisleányt hajor* pakolt «j
Szovjet-Oroszországba szállított. Sajnálkozva fis mogülkózvit mondott iu\'- ; letet akkor még az ogóa* Hitropu uj aauinyü\'tény folutt Azt hittük akkui, vaj0- caak rűméltük,-hogy soha; több ilyen dulon noiu fog raogtörH
tenni méiiegvs/or KuiójNÍban. Annál 11ll ,obb a iéssvótüuk ÓS sajnúlku- j fásunk must, amikor alig néhány < évvel a fontiok uhui, hattunlókmik vagyunk tanúi. Sainui mogrondülünk foii\'non hirdetteti ourópai kultúránk ; létezésében, midőn szt olvassuk, j hogv a szövetséges angolszász ha- | tahitiiktól elhurcolt olsss szülők 1 jQt ¦ nuikeinuk ezreit. 10 12 éves 1 ki\' Hsinilis kikötőiben hajóra rakta és olszáilitOtták őket ftK ottMa |N i ildii i :nil.u
-Vártuk a cáfolatul a vilúggúrüpi-totl hirre, hogy majd csak rauoUaft-iiak, kitaláltnak luinósitik s dolgot. I)c mindozídoig hiába vártuk. Ugy látszik, tényleg igás. Jia padig igás, akkui ozokórU az ártatlan gyormt-kokótt valaki, \\w faiakik fwolöaok! iiu.i:,\'). ogrkui a* ikaaságo* latén ítélő széke előtt. Folyósok, akik
Wtték ós mogoiigudték őst fonni 1
A bün ojindoukor. maga ut&ll vonja a bűnhődést. Ki uniton vél kőzik, ablian bűnhődik, mondja a Közmondás.\' É8\' uz Isten malmai lassan őrölnek, do mindönkii meg ta\\áh>ak. A természet löivónyót lóim pillanatnyilag negligálni, do \\ lauii büntetlenül. Aki a termesz >t : törvénye ollón caolokazik, vagy ró- \' szene az isteni akarat le romi tolására iránvuló ilynoinü törekvésnek, annak előbb vagy utóbb, do felelnie koll ezért. Senkit nem tnout "iog az a körülmény sem, hogy háborúban teasi ezt. Nem ment senkit * felelősség aló) az som, hogy hadiuzo- *, roncséjo fohnenólxsn, avagy lótna • nőben van, mórt a tbrmóssoti türvé-nvok mindenkit, győzői ós legyőzöttel, mindenhol, tegnap, m* és holnap egyaránt köteleznek.
Tiltakozunk ezért o barbár- tör-vénytiprás ellen a komsztény világ--nézet heVóbon, tiltakozunk uz isnbn-i HíSség nevében, tiltakozunk a megrabolt szólók nevében, az elhurcolt gyermekek nevében. Uo tiltakozunk a magunk és u sok millió uu^yar gyermok nevében!
Hiába propagand áznak egyelőm Kuró|>a-szorto az orosz páltordnlás-ról, hiába utazik a szakadár vallású horeogórsok moszkvai toslvórláloga-f.i-i i s a kölcsönös vallási moggvó-zódésok kiesei éléstlri.\' (ti az együttműködés elauUyitöaéro, mert ogyo-löro nom -iív. aa mint vállá-
ailag édositott politikai maSKlaguláa, amil nem mindenki vess hu. Gyermekrablás és mogtórvs hoU»rog>\'\'n dolgok. Amig a/ istonttdenség szol-lométól ÜRÖtt iennész<iti törvtiny-tiprásnak vagyunk a tanúi, addig sem miféle méaoa-madaag huüogatá\'ia ol-lenémsoin loluílünk volük ogysikbaj).
Ha tehát elgondolásaink es ólot-elveink, vilájíiiezetünk homlokogyo-nest ellenkezik, akkor padig azon kell lennie minden magyarnak, Hoppy ex az (dlentétes világnöjöt urrá no lehessen felettünk. Ami tegnap •Spa-nyelorszá,»íbau i ma t)laí.zormíiVgban, ihi\'ihan törtónt sokezer gyermekkel, holnap Magyarországon is megtörténhetik, ha nom leszünk résen. Azért a minisztorolnök minapi ttée vai szerint ma minden magyarnak a gátra koll lépnie, hogy az a szony-nyes áradat, amely kowleg az ország határai felé, rést ne variiaaaon és urrá no lehessen Dzoréve^ koiwz-témv inagvar élotüukön.
igenis tiltakozzunk! T>o no csak tiltakoüRunk, hanem lá-isnk fis órt-BÜk is át, hegy miről van s/.ó a U> gyen meg bennünk az olhatároaáp, n°fíy gyormekalnket caak ékítünk 6« vérünk árán adjuk ki kezeinkből De még Íg> so! P Sulymos Hettö
A Főméltóságu Kormáflyzó Ur a Mária Teréaia-rend lovagjává avatta
vitéz Oszlányi vezérőrnagyot
\' fél értiaoddal
Kgésit Nag>kaníksa univo ott do-bogolt tegnap deleiéit 11 Órakor a-budai várban, a királyi |hUoW tui lólielmi levegőni, pazai féuyi\'ub.tji USzó HabsburK-termédxtn. Omiét kéz u\'lilutte a rádió vi»---I.\'üi ¦¦\' atlásbati OSto U órakor vih\'-z Oszlányi Kornál vezéiöinagj iiak a Mária IWúaia -iv-nd lovagjává avalítsál. Nemcsak Nagykanizsa, aa ériekéire büsüke város ünnepelt, hanoin a büssko magyar kaUma lélek ünnepe is volt az a nogyodóiH, amikor lorU^nehui (nuii)i.i kei óléin\'ii Magyaiurszág Kó-méllóságu Koruiányzó Ura ódatüxte a li\'gritkább magyar kitüntetést u hőh kaiii/..-aai katona mellóni.
lOddig \'.!in> magyar liszt voli a Mária Toré*La-rend Ugja. A kétsxá* órea ltondnok ma a Kormányzó Ur a iiagymcatntvj éw ,JóK**f föhoroog a
kancellárja. Alikor a 1 i-n . ur
DiogórkoKott, már ott voltak a llalta-burg-leroni csilláijai és kajldoláboroi alatt, a koronaóiök, lovas és alabárdos tcatérök festői sorfala kózölt érkezett elökelősi\'-g-\'k, a polgári »\'« katonai élet nagyjai, vaiamomiv ipu toljoa diiovU-n. "¦\'!! volt a miiiisztor-nék, a houvisleJmi miniszter, » lutd-noicgparant-nnukok, a vezttikari (6-nek helyettese, a vjtéaok kOldöttaéJÉp A kormányzói emelvény¦ kórul a lö Mária Toívzia-rendos magyar liszt.
Amikor n PóraéltóságÚ Ur kis.\'-ie-tóvol megél \'kokott, Joaaol fóhereog köszöntötte a |„>gfólili Hadurat, aki a .Mária Toréaiit róudot a« HUH-as mil.\'i . után megmentett" az elmúlástól. Méltatta a Hetid jelentő segél, majd Oszlányi vezérőrnagy hősi érdemeit, aUiclyokkol
•ir tyy év előtti doiunonti ttarookbail különösen kitüntette magái.
A Kőinéllóságu Ur mogkÖsKÖnto
üdvözlési, ké lou tokot.
ntotto a Uiogjo-
Amikor köt tizelött fölbomlott az osatrák -ma>-g^ar monarchia, mondta meg-NHÜllt u dicsó badttotUikbon gasflag magyar hadson.\'g és baditongon\'tsait is. A Boopfaeil ntegtarlOll utolsó
rendi káptalan kijolontoftíj. hogy müködásét Örökro befejezi. Miuthog} azonban a .Mária Torézia-rendet annak fonkölt óletrobivója, mint szu-venín magyar uralkodó alapította, kivánatosnok tartottam * líend fenn maradását a magyar honvédség B«á-mára bizlositani. Most az el só itsot, hogy a legmagasabb elismerés ontó jolvényót as olsó magyar káptalan agy hangú véliuiiéiiveíésü alupji\'ui ál-nyuitom vitéz Oszlányi ye/énírnagv-nak. K,.i a ltondet csak az uverhotí el, -nín-TBtÓbiUjirászolgált. A kápb-lan mindáit alklihujinial a legtUxoto-sobb kivizsgálás ós az i\';rdemek felölt való ítélkezés alapji\'ut alkotja meg véleményét. Oszlányi vezérőrnagy, mint kénnvü liadsenigünk parancsnoka islaadó bátorsággal, férfiiül, kemény küzdtilemlxm, a :;\\ lui\'.i\'f \'\'i viszonyok között a viU-zi hol>tálláÍ!-nnk, a voxotói .rátoriuottsiígnok, a bölcs megfontoltságnak ragvogö [tól-dáját adta. Kzért ót a Itond tagjává avatom.
A Kormányzó Ur ezután feltüzto vitéz Össlányi inottérú á Mária Terézia-rend jelvényét, majd kézfogással a ltend lovagjává avatta ól, át-nyujtván a IrinowkoarAI szóló okmányt. Utána Józs<if fóheroog fogott kőzet a Mária Terézia-rend uj lovagjával, majd az összi\'S megjeleni rend társak fogadták Ixt maguk közé kézfogásukkal vltfix Oszlányi Komált.
A Kormányzó Ur és kisátoto ezután elvonult a történelmi hagyományok elóinWai abipján törkmt ünnepség srtiihelyéróll á ezzel az avatás .\'zortartása vépit ért.
Zalaegerszegen Ssázeli a rögiialiéiő Wr*aág
Rágyújtották a kunyhót a klskaosat clgAayokra
f^Uafigerseeg, január ?5 I fogtak a cigányokra ón kiirtással fo-
A bucsuszentlászlói cstíiidőrsi-g nyegottók azokat. Minthogy «r, ÓSot
táviratilag JoloiltOttO a zulaogorszegi I vásárnap osto juísölótité-s. után löi-kir. ügyiVazsr-gnok, hogv Kisbucsu ¦
..... Ugyeszsi\'giKik,
községlx>n Oyutai Károly é-s t&ra*i>*| felgyújtották" Kalányos Sándor kis-bucsui cigány knnylióját, puskát
Iónt, a zalaegerszegi kir. ügyóaaség olllöko azonnal inlózködott a rögtön itéló bíróság összoülését iUotóleg.
Elsötétitós alatt betörtek a tapolcai ipartestületbe
Ugyancsak a.z elsőiétitt\'w alatt történt egy oelörttí Tapolcán is. Itt aa Ipartestület ilajmörési hely ist\'-gélxt törtök ho a ké-sö esti órákljan és a " söntés molli\'tkholyist!giMl>on kutatva, a azok rémekből és fiókokból, különböző ruhaneműket vittek\'el, azonkívül az olt talált penai is magukhoz
vették. A nagy oróllyol mogiudult csondóii nyomozás gyorsan orod-mónvro vezetett éa a betörőket ol-A fogták Komiáti Qyulu ós társai szo-]))niótyében. ValószÍUÜ, hogy óbbon i
! Ivében sottxi] bíróság.
összeül a rögtönitélö
Isar atag azer ataakatábarkaa 10-12 atlllló enbar atlgazlk „élattagytlglaa\' SzovletaraszartiÉKbaa
Az c^yik\'\'kvh)kinté1yoi»bh angol folyóirat, a »Ninnteenth Oonlury und aftor« főszerkesztöjo a szovjot-orosa külistlitikával foglalkozva feltűnő megállapilásokat tett egyik log-utöhbi ctkkéfwn. A <ikk tWogálla-pilja, hogy az egykori loágyol határoktól nyugatra is más kultúra van
ós keletre is. A kettő egymástól gyökerébon- eltér. A Szovjetunió tudatosan elzárta magát a világtól. Kai az izoltUtságot a háltoni ugyan bisonyos mértékig megszakiUilta, a kéjt világ gyökerébon való különbözősége azonban továbbra is fmuima-
szabbilani, az áldozatnak általálwa igen kovés, vagy egyáltalában aouuiii i-oményo nincs, tAQgy a társadalomi* visszatér ion. Márcsak azeri mert a kényszermunka iWoit rend. saorint nom éli ml. Az élo^körüktiá^ nyék tninilen.\'sotro olyanok, Hogy semini kiláti\'ta pincsen arra, ko , tuióljók.
Az ilyen módon elitéltek sziütiil illetőleg\' becslések vannak turgakmi-ban, amolyek a 1U -12 miluó között váltakoznak.
A mtinkutáborok száma ezrokr* megy. úriási ho^záfórlioletlon tura, lekikun foküsznok ezek, umulyok a menekülést teljesen kizárják. A saorjot kormánynak tehát itt hatalmas munkaerő mennyiség áü ren-uolkozoarű, amolyot csatornázási i« utépitésekro használ tol.
A legcaokólyobh politikai véttH\'\'v\', vagy unnak legcsekélyebb gyanúja is eiég ahhoz, hogy egy ember ölető egész hátralévő részérő ilyen munkatáborba korüljön. A megfélemlítésnek oz az eszköze példa nélkül áll. » világtörténelemben. Alig van Szovjotoioszorazágban olyan család, ahonnan az apa; vagy\' valtunolvik közeli rokon, esotkig burái no voliiii ilyen munkatáborpap. Minden olinoti tudja, hogy bármikor ő is aurra korülhot.
radt. Mindonesotro arra jó vol^, hogy némi boníllantást nyorjünk a Szovjot bölaŐ elotóbo.
A . szovjot állam hatalma három fő alapon nyugszik. Kzok az NKVV1) (a régebbi QrU), a hadsereg és a munkaláltorok. Az utóbbi az OflÓSK világon egyedül áll a maga nomobon
Férfiak és nők vannak ebbou, akikot valamilyen valósi\'igos, vagy csupán kitalált politikai vétségért ítéltek arra, hogv ozokbo a táborokba sztillílüák őket. Az itélot rotidszorint nyolc évre szól. -Mintliogy azonban
ezt automatikusan meg lobot hosz-
A ruházkodás biztosítása buzakötvénnyajl
Mu a buzu ára 1" pongó, a ruhu-szövot inútore padi^ ennek az árnak jelentékeny többszöröse, ozunkivül iniihHeVilog sem olyan, mint a réín Inkebeli szövőtök, arról nem is beszélve, liogj nem is olyan tartós. Hasonló az eset a fehérneműnél is. líubázati cikkek IteszorzésM ezen-kivül ma igen lielyes-tn usak n hatóságilag tnogúllapitotl szerény korotok között ioluitségos. A rendes polgár ezért gondosan kiméit régi ruházati cikkeit és ujat úgyszólván csak végszükség oholén vásárol. Varia a bÓKoidót, amikor bisonváiD aoK-kai jobb minósí\'ígü anyag \'áll majd rendelkezésre. Am hogy a mai helyzet ntegválto/\'usa után |>ótolni tudja a ruházati cikkekben előállott hta-nyokal, már ma fólrotrtszi azt a jn\'mzt, amit riihá/kodásrn szokott költeni.
Ha pedig ilven gondnsati és elői": látóaii jár .oli akkor önkénUdoniil arra is kell gondolnia, hogy a ruházati cikkek a háború, után ul-csóbbak lesznek, az a pénz uzonl«»n amit ma hu zakót vény okbon helye* el, v&ltOzatlánul egyenlő manid a 40 pengős buza árával. Akkor is egyenlő marad, ha nemcsak a szőve*, bánom a buza ára is esni fog. Iv.-jegyez a városi polgár is buzaket ¦ vényt. Do különösön ezért JflÓ0-huzakötvényl a gazda, aki helyréén kalkulál, amikor azt mondju, laugy ma M) mázsa buza okulása joannt annyi ltovótolt, amonnyi béke idején körülUdül egy öltözőt olsénmidű .ruha árával lesz egyonlŐ. Teháb mn tiz mázsa buza árán szoroz bo bu-zaköt vényt, amolynek értéko válto-zatlauul lt X) pengó marad. Ha aaon-ban a ruha ára például 800 [wngő lesz, a buza ára pedig 20 |x*igő. akkor lia nincs buzakütvényo nem 10, hanem lö mázsa huzat kell eladnia, hogy egy öltözőt Vuhát esi-náltasaon. Már podig akárhogyan alakuljanak majd az árak, a gazdának nem mindegy, hogy öt inótor-mázsa búzája lisztnek, koraiak, vagy darának mogmarod-o a ruha-vásárlás utá t, vagy pedür nom. ¦ (*)
Minden postahivatalnál jegyezhet buzakötvényt!
|?m. január 2.">
Óvóhelyeinken helyezzük el ¦ Krisztus kópét
Nap-nap mellett||azánkban is felbúgnak a léglveszélyi jelző szirénák ?8 a riadó szavára a városok lakói óvóhelyükre sietnek. Ott a föld alatt, a légoltalmi helyeken, a veszély perceiben ezer gondolat marcangolja m klegháboruban amúgy is meggyötört lelkeket, Milyen sorsot szánt nekünk a\'- Úristen? Lcutöbben erre z kérdésre megnyugtató választ keresnek és a bizonytalanságban az imádságban találnak enyhülést és vigaszt. Hazánk fővárosa a magyarság kérelmére az összes budapesti óvóhelyeken elhelyezte Krisztus Utunk képét a tökéletes bánatot felindító szavakkal: Jézusom, irgalom! A magyar fővárosnak\' ez a gyönyörű példája kívánatos, hogy a vidéken is megvalósuljon.
Az Aclio Catholica ezúton is felhívja az óvóhelyek tulajdonosainak figyelmét erre a falragaszra és arra kéri őket, hogy mielőbb helyezzél: el azt az óvóhelyeken. Ezek a falragaszok az Aclio Catholica Központtól (Budapest, IV., Ferenciektere 7.) kaphatók.
Lényen minden óvóhelyen Krisztus Urunk képe, egyetlen szilárd punt a világban és hirdesse a megpróbáltatások perceiben.csalhatatlan igérelét: „Bízzatok, és veletek vagyok!"
A KALÁSZ Vöröskereszt-tanfolyama Palínban
Palin, január 26\' (Tudón Hónk jrfruiéuc) Vaaárnap toíl Palin községben » KALÁSZ által mndozolt kéllímVs vöröakoretífc-les tanfolyam zárÓTÍ**iiájii—S«uiogYÍ (ivula földbirtokólf, filáUai lovat; ól-nökluu\' alatt. A tanfolyamot Somogyi lídit Bzervozto mog nagy ügy-huzgásaggal ón Jolkoaodéeaöl, a község KALÁ8ÍÍ tagjai vut, akik HKÚp Hrámbaiv vottok\'azun részt- Ott volt . a Vöróakuroszt uiogyoi vezetője, K™f •Tok-ki llélánó MayTáth Márta grófnő iuint fÍKSgabiztoe. A vendégek soraiban ott volt Kekote Kiüt báróné, Somogyi Ovuláné földbiriokosnó, fiichr Torén grófné, P. Gulya* Gellért Jliohy grófnő, P. Oulyás Oollőrit ptéliHjioB, foronoes házfőnök, dr.. wmó Mihály \'járási tisztiorvos és inasok. A tanfolyamul gróf Boinsaich Katalin vezette » Vöröskoroazt rostéról. A hallgatók a záróvizsgán tomwigot kittek arról, hogy feladatukat komolyan fogták fel éa a bo-legmiolásból szakszerű és góndoe oktatást nyertek. A tanfolyam éa a íárórizsga várakozáson felül sikerült. A tanfolyamon réssl vettek Somogyi Ilonka és ¦Edit !8.
"afcái ffrógyfl*>rtári ü#y«e*at: M* » Se. Mária gyógyszertár Királyuk* 40. smiua.
Kisfeanjaaán aa otUm {^ógyaaae-tir áltandó ugyaletoaaolgálatottart
Naptar. Január 25. Kedd. Róm. kai. Pál taegt. - Protestáns Pál (ord.
leutkelTM na reggel felakasztatta Magát tgy járáiblró
KtKzthrly. január 2fi (Tu<tó*itóuk trlcfnnfciemtétc) Tragikus öngyilkosság történt ma reggel Koaztliulyoh. I)r, Kumisz Pál kir,
járáshíró, akit annak ideién knr-mánvzói gyürÜTol aratlak ua akinek kiváló ludasa miatt a loguznlili jövót jósolták, ma iwgel lakaién felakaaz-totta magát. Mar holtan talállak rá. Több lovelot hagyott hátra, amelyek kuszált vonásaiból és szt^ególiól mogullapítható, hogy ári Klanaz
ióVwóaszeroapaíuVBáqan kóvothetto »1
tettél. Csak nenirégrti saját Vérei
mérő\' IVesre helyezték .át, ahol hoe-záUrtozái éa aaütoi laknak. Mielőtt átköltözködött volna, végzett magával. A/, osotot azonnal jolontették a nagykanizsai törvényszék elnökének. .Valószínűleg bizottság száll ki a tragédia színhelyére.
A szomorú hír percek alatt eltol-jóut Nagykanizsán és egész Zala mogydbön; ahol mindenütt ismerték a kltünŐ és kedves inodorti fiatul járáshirót óh tragikus halálhíré mindenütt ii legnagyobb döbbenetet vál totui ki.
Hajdanában danában...
M különös balatoni emberek irójáhak esete az ősmagyar muzsikával
Ahagy emlékezem rá, atR|d elmaadoat.
A vájd*, akinek most Ismétlődik századik müli¦(,\'¦..(.¦ napja, a legnagyobb magyar koponyák egyike volt Smégla romul csík hallani, bogy Kötvén KA-reléről, az atolsi magyar nemesi tábla-blrarai, a Jeles IrórAI, a kltrmrt Jogászról a politikusról ma már alig emlékaz-aok meg. Padig Ilyen polyhtstora a Hala tan vidéknek nem volt h aligha lesz többe Mezakoinároraban, Lepsény mellett szQletett. famlltá|a ma Is ott el. Jegáazf tanulmányai bolojuzoae után Ilakus (Ugyioz fett VeazpréatbeD, otajd képvisel*, ihjv. Qgyved éa politikus, de valódi szerflniet a Balaton óa m. irodalom v»Itnk KülOiitűgea mfitsjt to-ronitett mog a rogényalaku rlpnriakat. Kkbeo utaílrbtttnllan moatar vult. Politika cink ¦allekeaea érdekelte, fugwt-lpaaAfil 4rzé«U vett, du minden Itóbaa a róni nemea magyar ar maradt A nv muHxógben látta a maityar fajla tnkaraA-•Uját
Stólrs látktlrü, nagy móveltsÓRU. osl-azolt koponya volt, in lóayeglleg a Balaton vidéknek kurtn-nemesl vltáfíából sohasem Hznksdt ki Iráanl Is mind ezen a, nlkon aowgaak ¦ LuKtíikfllote-aobb itiiJvii at l ¦ (\'i-i a Hsinton körlll", amttl.vnú klIIAnbet oiíyntlea Iró snm alkotott a klltönóa emborokuek erról a ktPönos világáról. Mtndenhoz órtett óe []iipi(i"\'iln\'.\'. hb*rA titdott azelil a mikor egy Interpellációjában egyszer e\'ra-«a\'ta a P>gaLtisK a nzt vágta ad a\' Wo-kerle SAndor mtnlazterelnöltnek, Ii.K\'y : ,eat podlg mafta a tílrVAny lr|a olÓ". a mlnlsztendnök mosolyogva vA(tta vlsz-bza : „Kerom, képviselő ur, Ilyen tör vóny mó({ ezIdÓBzertnt nlnosenl\'1 Mire a vsjd*. anélkül. Hogy zavarba Jntt volna, Igy replikázott: ,Hát bizony er átég iii) mlniaztorelnok ur. Bizony, azt ktttem, á ttirvóny regen megysnl" Kedves dsrülltiég omlett át a tisztelt ilA/uii b a vita haMarosaabeteJozódtftt. tlyeu volt a vajda.
A renéboz m\'nt aokat értett, bár ony-kót népdalt azért eldudelgatelt, ha aas Bcekurültflk a róni barátok Paál Döaea-aél Aráoaon, Maréaza Kálatáonál Le* vasort vagy Lé^zló UlhálynAI Alaeorsla. Kültlnosen, mikor a ((tiartett 1b nn^jott Veszprémööl: Kedor (lyula tlHkálls, Kaves Miki tablablrá, Takáli Adám sr vaszékt eladk. Laozkó Dezs* piarista tatár, vagy Magyar Hanti stí-íokl plo-bAnos éa képviselő. Be a vsjrt* csuk • magyar «atAi. a clgAnyt tOrle meg, pedig azért néaáoy VfaKner, Blzot vagy ]i-\'cl!iuvi.;ti-öíiii»b«t la megbatlgatttl eletében.
Fejébe votte, hány megírja az aema-gyar zeae tortéaetét ét kitulboa. 3a]-¦es. es caak óba] marad e nébáay pa-plrazeletre lellrt legysset. S ogyazejr majdnem, hnj-y knrmesler lett buldlé. ba csak etty i-stóre In. Hegen volt \\Q maga metiéltu ol tífiy lovaal azüreten.
Háry János,
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
[r505. | HagyKcinixsa
Adva v»lt egy JétiaaKU, de egyébiránt laikus éiekaa és zenész Uffyvád, valabol a Nagy alföldén, uzt hlaaem Üebreaeaben ea orv impressaárló. Az Ügyvéd InkAbb a vadonába) élt, (i»b-bot feglnlkozatt a zenévol, mint a e«r-pux larlsazal ea a fejébe vette {<¦/. már a dilettánsok makHosaá((Anak a követ-kezméaye), bogy 6 Budapaaten, a Vigadóban országsa hangverttenyt rendez, amiben Ö — ralat otty rallodezet-laa Caruso - tellép a meRkédlt|a a világát. lUt azenbaa le kellett ad«lalBz-trAiui. Illetve uioKrendeznl, ebhoa pe-dtg ImpraBszArtö kellett. A/, anyaalakan nem inult. RéMavőlgylék nem vállalták, az amerikai Hlrakassb lovag som, végre LarU vAllatta, de azsal a leltétellel, hogy Oebreonnbfo lasz az otaó lellá-péen az ügyvéd urnák. Heuy blnméza mt legyen, az élelmes readeaö ui:v valto, begy 1o« agy aevea pallltkast, miat kaateraaBslét s azatáa lesz, ami 1 Mft. így Is történt. A kallsazatltkekat nem Ituuorjiík, do a vajda elvállalta, itok\'v egy hlrea magyar takstaéget be-koutKrAI a pódiuaiaa. A va]da, mint konteransslé. Ollataek Is kalossaálls. lihböl i\'íMhi telt biz labot éa orsságoa oredntény.
B«[v»u Kárai? állta Igeretftt. l.-ul-i zott hobreoeabfl. frakkét ölttlt, bár ulAlta ezt a .német ruhád arabot" ós nnj:y láiupalázzal «daállt a karmesteri dabeKÓra. Kenterált, de bagyaa? Las-hiúi belemotegedvé olmnadta a magú kedves, osovogd. balatenmellékl tAJszó-lAsán a magyar Ős aeae tartéaotét és beszólt két érAa át, a publikum laaaa-flgy^lommcl kallgatta. Bga«/. Dabreaea ott vall a Bikában. Az Ugyvédot la, az ImprcHszArlét la majd a gata áttStto mog. lila/.en, ka Bdtvts Így beszél, az roKgellg Is eltart. Tégre (atettak avaj-dáaak a é szellemesei agy tajeate ba érdokea eldadaait, begy a magyar zeaa egy uj zseaijét fedaate Hl, egy magyar Caruaét a azt must kaltgaawák nag. Magkatlgatták, megtapsolták. Lett aagy erkalasl is kauzaalker. Mtvda boldeg volt, a fb.Utl.rf trubadúr is, az Impraes-Bzárlá még Jobban. A vajda a aaaarA-rlamrdl lemeadptt, etyaa baldag volt. tfa^kédit^tta Oebreteot
llyea volt Ő, értketatlaa éa kiUtaSs, azekaak a kUtonea balatea^ emberek-nok zülönöa vllágábél való.|
UszH Zotldn dr.
— (A Bányászati és Kohászati Éfyatület) daaá\'nlalt olaJTídéki, ontilya Nagykaai-
xsán a Maert rendetésébea 13. rilaazt-másyj és eléadé iléiét tartja január *7-ée, caüléitokan délután 6 órak«r, a Maert Vái - mi iredájában. Bxutlal dr. Palk Rkkárd egyetemi migáatanár tart oléadást s/erke-zuttanl éa fitemlaal kérdéiekrél a Rotary-faráa kkrébdl.
— (Pénziliyl blzottaágl Blóa) NagykaniiM váres képvlasléleatUIétének
pénzügyi bizollsiga ma deistán fii 7 Arakor Uléüt larl a várasháia lapácatermebea.
— (A vámazakl klaevezesak) sorában mhinp közöltük Weiarloh
Vílmas m. kir. vAmazakl lAllszt kln*i-vezéaét. Bet a híradásunkat helyesbítjük : — Vrelurhih Vilmost vámmaki felügyelővé uevuzték kt
(Dr. Tholway Zilgmondnó Htelaó utja)
Bazlendik óta mar aesi volt olyan ben-aáiégbee és tgylllériíaben, valamint ari-nyalbaa na|v leacléi. nnat amikar teg-sap délután liraadalitta az 6
pihenő helyére kitérte ar. Tlielway Zatg-meadaét. *lt láttenk mindeakll, akit a nylEvánes élet aiiaieii larl. A honvéd tisztikar kltld*ll*ége, a hivatalos város, a vitézek, a papáig, a readlrkapitáeyaáj:, a Levéste Bgyesllet dlszszizadai aáailék alatt, a Magysr BM Pártja kerfllctl v«e-tlaégel a pesla iis/ti- és altiszti kar xAhiI* alatt, az Iskolák tasári kar.i, a MANSz, a Keresztény Nécgylei.a Saociálla Misszl*. a Cen-üitény TiaztviielAnék tLgye*flle(e, kUldélliégel, >*zhivital*k, lestUletek. péazlalézelek, ezyeatllelek vezetői, a gyászoló KŐztaség beláthatatlan sekftsaga. akik mind eljltlek szivük sugalatára. heuy Ut.\'.j.i.. kegyelclük adé|át annak hitvesével széniben, aki annyit Fárad, kllzd, delgeiili élt ii.ii.il..iü (éve a magyarságért é> akit Nagykanizsa szivébe zárt Inzellcii és Hűséges Magyarsága miau. A kepénél levente diszirtéf kíséretében vitték a Hzer-turl áttérem be - Az^ulvenalen mlsdenltt embersekaság lépettjei ^minden talpalatnyi keivel Egyesületek, magánosok koszsrait helyezték a ravatal elé. A temetési sortartást I\'. Gulyás Ue.lért plébánoa vé-gazle papi segédleltel.
— (Etjeflyaéa)
lleaioiAua Annit eijegyozte Croma K. Dozk*. (Mladuu külön értoallúa be lyett) (:)
— (Nyugtázás)
Dr. Tholvfay Zalgmaadoé elhuaytá-val koszéra meg vál taaul UÜeblerMér Aa saaládja 15 pengét a Varsáké resztnek adoiDAnvozott, amit kaazőouttel n;u-tiz az AoolAuAI szakosztály. (:)
— (Szerkesztői Izenet)
Z3aü. ülóllzetö almóro. A magyar piazreadszer egységéül tlt2bori vezették be a koránál, az etfdlgl egysóg, a larlat helyibe. Az nranypéuiek azln-aranybél kéazttltek, ltXs) gr. aranyból 32SI karóim értókü péizt vertek.
— (Előadás a Barosa Szttvelaigbea)
A nagykantzaal Baross-kerület szépen látogatott Ismerottorjesztő és szakelőadásokat tart. Az első előadáson SarzA Pál takarékpénztári eégvezető, több mint egy órAa eldsdiaban szakszerű útmutatást éa lelvlligaaJtAat adott a kereskedő éa iparostársad a] ómnak, amit az adózás labirintusában a mai
Sxomtoaithetyi *\'
asszkemlartes egyszabás likasamat
oIoaterélnéKés Nasykanixatai
hikásr.i. — Cím a kiadóbivalalbaa.
sAROS/ MOZQÓ "eM\'sc?artföölr
Január
25., 26., 27.
OyOnySrü I Reixek I
Maroal Patnol vtlághirü regénye filmen
A KÚTÁSÓ LEÁNYA
a vildg leqhutalaasabb filmdrámája I
rildghtrade
Elüadások kendet a : f4, ,!tí és f8 órakor.
19«. janua» ff,
Blioiytalan iiére elnapalták a kipvlaalénázat
ldőbaa mtndenkliek tudnia kall. Aa értéke* lanitaok és hibaigazításokért vitéz Télh Béla élnek moadstt ktfaz*-aetot tiarzéaak. ~ <a Csáktornyái adóhivatalhoz)
MlaaMBvCHzlarl fétiszlté saioaaileltek át Fareaasiai Rezr" pta/Uivi ir«lal4lUzl«l.
- (Moglopta a gazdáját) lakler Lászlé fouyádl péknél szolgált Latkai látván, tgy napea 19J kg! k«-ajraret ke-Holi száthordanla a mcgre-a-delekké;, emellett 1K) pengőt is kapott blxaayos dolgok »A«ArlAaAra. A pék-lUi.-tii-r hiába várta viasza alkalmazottját, inlAa uí\'i\' inast la várná, ha felje-laatésér*. ldőkozbis a asoidérök el iaaa lógják f-ntknlt, akinek 4 héaspl fogháxba került a kaland.
— (.FIzoW voodég 1843-ban)
¦ -\'(;>¦ tarthat a dolog, hagy Z*Ü«l«Iyea> iiii./iíui hf sllit.iu KaláiyoH tábor hsj likába o.hvAl Kwi\'fíir. A gazda kis tes-laaJávHl vacsoránál tilt. mikor Oav&t nagkérte, hogy mivel távolabbi községié igyekszik és ráestéledett, eagedje ¦tg, nugy ott aludhasson. Kulányosek ii l vesén fogadták a k.A ni veidéget, ¦tetívnawráztAttak, majd szállást sdtak nakl, később azután nyagovórn tértek. Nagy volt meglepeléaUk, mikor röggel liult helyét találták titokzatos éjjeli ven-dégtkne*. sklvul együtt elttlnt n gaz-dáaak >¦).•>\' il tizet ruhája Is a f»..\'ii:.iVii Nyomban jelentést teltek a cseadőrfir-sda, SlkoruTE is egy járóitok révldesen i»m kijjaégben Oaváiot elfogat, aklaél még megtalálták \'t ;ollopot ruhát Is. Azzal védekezőit, hogy nem valt pénze és Így akart néhAay aeagdhtíz Jutni. Négy kéaopl fogházzal fizetett érte.
— (Aktntik az országul az otthona)
Vii\'i-\'iu József &5 eaztancés elmúlt és még táladig az országul ottboaa. l»kliszor valt büntetve apróbb lovasak és aaavargAsok mfatl. Legutóbb karácsony alán került kl n nagykunban! foguázból. TavAtili rétta az országutat, a községeket, tnlut inunkállaa, dolog \' ktrtlő csavargó. Mikor Nagytm]oui községbe ért, a ctendfirjnrőr Igazoltatta, aaert kolduláson értek Mikor kihallgatták elmondatta, kogv ínég ncn lakott egy helyben pár hónapnál to-vsbb. Hajtja. kergeti a vére. Most K aailkor kilépett a nagykanizsai fogház kapuján, utuiidolta, Biegaézte merre lul a szél. A szél skker épp Somogy felé lajt. így arra vette, atját ea ellatolt kö-nyilradiimAnyokkal egészon Nagybajomig. A kfr. JArAnbiró hegy Állandó Jele loaedéabez szoktassa, dologházba utalta az orazágnt farknaAt\',
— (A lértl mindig visszatér)
Rákosi Edit. a két tAbor közötti nól goaeriafé problémáit tárja fel megltt-péoa .Őszintén és merészen A regéay íjjj faöZHÖJa elvált azulfik gyermekeként. Intézetek és luxas szállodák között bányátok. Nem kápráztatja ül a vldAro, lelelóUen élet. twadea otlhtnrs vAftylk. üe éppaa ez a Icünebezubbea elérheti vágyátaru, mart n mai MzsusAgnk »!¦-denask teklnlheték, caák nem éppen eaaades xtkét«kn»k. A férfiakat elragadja oltkaauktél a munka, az érvényesülést láz, a kalandok. Kesébb agyas, visszatéraek, kltársdva és klábrándvl-tsa. Érdeiiea-o ezt klváral ? Krre tü választ s kftayv, aal lAtuzélagos kony-¦ytdsége mellett Igen zaély iKazeáge-kat hirdet. Takács kiadáa.
| «h» hakpomacQdjl |
Nagyaoukam nkajjai váaaa paljateziMbaraMI.
ad. itt/íhi 1944.
Tárgy : A bab éa borié kiszolgáltatása.
Falhivás a fQszarasekhez!
A bab és borsé kiizolgáltatiia tárgyi-baa a lap szombill éi bilié! stluiiában 119/aé. l»ié sa. a kaaiétctt bírd el meny cm naAiodik atondalába értetemzavaré hiba kcilll. A mondat kelyesan Így szil: Az eioiitnil kcveicbbet cgy\'k, y mindkét cikkből, kéiliet a togyasrté, t*bbet aion baa tiylkbél sem kenut é» kapbat, még akkor sam, ha a máilk clkhbol megfelelően kevuebbet váiiiolna. :> Nagykanlua, 1944. jaauir H.
ím Polgárai eattr.
Budapest, január 25 MTI. a képviselőház keddi Ölesét 10 óra után nyitotta meg TaBi nádi nagy andrás elnök. kegyelettel emlékezett meg a képviselőház legrégibb tagjának elhunytáról, gréf zichy jánoiröl. ezután a ház eltagadta a kormánynak adott felhatalmazás meghosszübbilásáról szóló törvényjavaslat egyik szakaszát, mt-
Firmország nyugtalan, d«
Svad ujeéghirek aaerint Finnor-azágtjan nagy nyugtai a nniifrgwl követik nyomon a szovjot-front északi azakaszán mogindult szovjet nlö-nvomulánt. Finnország tisztában van azzal, irják a svéd lapok, hogy » balti orosz előrötöró* súlyos követ-
A aagykanlzaal klr. lAráibtróaig, mint tttekkőnyvl batóségtól.
2t*]944 II. iz.
Felhívás!
Dr. Oézony lalvártaé sr. Kollcr liabella nevén állé és a s;r-i-.í-.w.iE.:ii 105. ait|kvbea 321/0. a. 1 , 326/2. 1. faraz Ingatlaaokra Hohl Jéittcf éa neje az. Scbvarcz Etzsébct, llj. Hohl Mihály és Hohl Jáaoa .^852 P 34 f.-et 326/2. 2. hrai. lagatlamn (he-R»f J*aai éi nele az. ftsdi Teréz 687 P «2 t.-ea, a 32S/2. 3. Inai. ingatlarna qyet-kos Baláts Fereac éa neje sz. ü\'eger Juli* dVi P-őa, n 321/2. 4. hisz. Ingat-i\'ui.i Gyorkcii Laloa é», aeje sz (ircgof Mátla «ö P és, a 32W2. 5. bnx ltgat< lania Balogh Imre 4i ne|e ai, Vargi Anna CM r-öa és a 3EC/2 tí. hrti. iagailaara Tálosl Fereac (néa Schelber Cristbeltel) w. P 90 f ea vételi ajánlatot tett.
A tkvi baléiig telekkönyvi (ulajdtuosok kéaelmérc a 14 IM.IP.\'l M E, reade-let 11. .Anik 2. bek. és a lOMO/iaia. M H. sí. rendelet 31. §-a alapján elreu-dal a n lent nM^jeloll iagaiiaanak árvetés Joglt,itllyaval laabidkéiböl IcendC < a<11$ai,
lyet a felsőház és képviselőház egyesitett bizotlsága terjesztett tl* ¦a családba fogadásra! és gondoskodásról. megválaszlollák a 42-es országos bizottság rendes- és póttagjait. Eiatán az interpellációkra adott miniszteri válaszakat olvasták fel, melyeket tudomásul vettek. az .¦inuk javaslatára a házat bizanyta-lan időre elnapalták. "
bízik a németek erejében
kesimén^akai jetanthatt l\'iniioiWtg-saámára, kfitönönen az élelminzor-cliátás taltinfcríérwn. Disnak azonban abban, hogy a ném«t hadoró távol tudja tartani a naovjot ampátokat a fimi iarükfckM).
Felhívja egyben ai Ingatlaa talajdeno-sit éa a Jeliltogos hlteletlkel, hogy t felhívás kétbetltéiélél számított 1» nap alalt észrevételeket lerjesalhelnak eK.
Ügyben a Ikvl hatótág az átadás áa*a-nateBllásárs határnaoil 1944. évi február hó 21. napjának d. e. 11 Óráját tlzl kl exea blióaág elé.
figyban a tkvl hálósig kOzblrré (eszi. hogy a vélcll ajinlat in> M khevö bá-nalptnz blrél leletbe helyezéae mellett legkésőbb a targyalái eléltl napon déli 12 óralg bárki tehet a vétaliral ligalibb l*/tkal meghaladd vételi ajánlatot.
A lelhlviit kéielmező a Zalai KOíllay íiiiih helyi lapban egy ízben köuétcctdé s ennek fogBnatosltlsa végzlt a felhívást a tkvl halóiig dr. Kováia,Liszté nagykanizsai Ügyvédnek kiadni rendeli.
A tkvl hatásig a felhívás egy példányát kilHggesztés végett Qclse, aelaeazlgej, Znla-stentbaláts ét Kacotlak köxaégek Ttoijáré sigának megktlldl.
A vételár :ta. fit, Illetve ÍK) nap aUtt kl-lizelendé.
Nagykanizsa, 1944. évi január hé 13-an. Dr. Weber Elei s. k. kii. jblró. A kiadmány hiteléül: Sárdyné
Köszönetnyilvánítás.
M11,-i11, i-.hü-i (imjk és a kedvti nővérek, kik felejthetetlen drága !6 hitvesem
varoatsy dez«5nc
*z. Uoxaalloa Márfa
beteqágyfl melleit és a tematéstn mei)jelcntek. vagy bármi más „k, don nnfly lájdalmunknl enybitenl igyckeitek, fogadják ezúton h,<>.:<.
!¦.!\'•.¦..... I\'tllU-l
Külön hála a MRORT gépkocsi-ve/etöknek.
A gyászoló család.
ÁLLAS
Fiatal aagérf Biennali belépétre lel-véietik Kelemen Rezsé cégnél. ?7
Azonnali belépésiét atraAacwlaAayo.
hat Blkalntaa : Szikonvl JAnefné Marc« Szövődé Nsjiykanlzsa, Kfzsehet-lér 18 2ftl
HajApólaányt felveszek déleMtlre Cicngeiy ut 5, emelet 2fl?
RikMrmtki, pénzbeszedo, maglarrai vagy hcsonlé AMaat tiaraaak jő blzonvávt-nyokkal. Clm a kladóhlvalalnan. 270
Mi.iiíjii-.i!6 üzembe munkaanftkat felveiz PAlcslca lonaKtBlögyár, Ma^yai-ulca y.g.
_^ ADÁS-VÉTEL
MutovkarékHAriik eladók. Swmere-utca 4. Kefegyinud/ar> Varga UacmvezciA.
Httznált warrdtgdaiakat veaz Brandl, Deák tér 2. Telefon 12.\\ 5Í
Qf«BJu k*xlMtinka sazdlok<ta-karo eladó. Kölcsey-u. 17, I. ajai.
Varrógépet, bármilyen ressi áflapol-ban 1b, veszek, ML**ckse legedet felveszek. Uonit misaeréiz. 2W
Szép, fekete férfiöltöny alaale. tun a kladúhivatalbsn. 252
38-88 nj barna attiolpfl eladó. Batt-hyiny-u. 10. 2(4
Labxeak, bundás, alkalmi áron eladé Szabó Anlil ipoitUzletében. 268
Eladé i könyvszekrény, Iréasital, kon-
zollttkör, szalongarnitura, üi.mm\' >v, lédl-
héeipő, kemény kalap. Cscnueiy-ul lö/b.,
fWduiat. 271
« Sötétkék nói kieppszatln ruha éa eRy ItosiEii nélkabit aladd. Báion-vauoda,
Horiby M.-hI 11. 2f»
ház ES ingatlan
Saruffaan eladó Bilalonfenyvesen a patton, köicl a kél iílamSaboz 14*0 Qölct, nemen faJsiölíVc-t beüllrtett fl azobái, ema-Irlca Wuri villa I7&0M P-ött ; saját Itrand. .Érdeklődni leheidaídroly i. ny k*r|egyié Kií.itólagGu nirf;ijRitt íngillntuoigslml lio-dajaban Balatonlenyvesén. 259
KÜLÖNFÉLE
Vaaárnop esle elveszett egy zold\' féiflkalsp az Eötvös-téren. Kérem a becsületes meglalitöt. adja le nlalaa* elle-nébea Honvéd a 31. 2f»
1943. december 2f-in Szcaelnaken el* vesieit egy vezér 24) as harnaatilka.
Aki meglaialla, vagy tud róla, SO P untaimat kap BodcogUtde vendéglőben Jtienl-.kezzen. 262
Mindennapi levclexélbot összegyűli olt tam«oba>ry«gat bélyeggylljtési eélokia raeyvasnak. B.ubnnls, Zalai KoiWny mikcaztÓBége, naponta délután 6—7 óra közölt. hi a hlulctéa mlndln érvdaye*.
atALAI KdZLÖHY
MIILITIKai hapilaf.
¦aadja: ,,Kiia«idaaá|l R. T. Wagytnitm r-Palalöa ktadö: Zalai Király. N yomatott : a KK«Zflaiaaa«al B. T. Itafrtuulzaar*
ayaaidátábM laagykaatiaam. (Mr»wdM(t tal«4i Zalai airaaü e
Ufifjer-Ullmanfi Elek vastereftttttsében
sin-, rud- és patkévas-, továbSa szeg-
uialványok beválthatók
éa «lfij«uv«»»tatait.
Hofhcvir-gépvk alojrgyexbsiBk.
Zalai Köaltny Zului Közlöny Zalai Ké^löny Zalai KóxUny \'\'\'Xalai Kjklart.v Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai ííédRwy Zalji Ijffclény Zalai Közlény Zajai Közlöny Zalai KőJlény
DRAVnVQlGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Arumuztmlik llzel»5o, r.KlamáOlók, hlbl|glnnl«..k, izikliarO >«lvlliao«Hái mlnd.n viliimen kérdtaban délal&H a-tól rfélutén 16 6*éiu.
C»tms«ry-ut 61, találón 294.
Cím:
Tábori pos\'a:__ j§*-fe 5 E
ZALAI KÖZLÖNY
RzorkeaztÓBűg és kiadóhivatal: Fó-ut ö/uzára. BzerkesztösAtíl w» kiadóhivatal! telefon 78. ax. Wegjelenik minden bélköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KlőfizetéaJ ára: egy nőnapra 4 ptmcő 30 finér, tnlHtliin 301(11.
negyedévre 12 penaö 40 fillér, Kgyeaazani: hétköznap 10tlll
á németek megkezdték a támadást a szövetségetek nattunoi hidföállaia ellen
Á keleti harctér északi szakaszán kialakult ellenséges támadási súlyponton folyamatban vannak a német ellenintézkedések
Zürich, január 2C> Kómától keletre a német fédoró a leggyoraahhhan rhogtotto a szüksé-gea rendszabályokat a ttaörotBágoaek part rászállt csapatainak foltartózta-tanár*. Klsósorhan meghiúsította nz 6. angolnáéi hadsereggel való ngyo-líülée kisórlotót. Azon nom loimt caodálkozni, hogy a partraszállás fli-korült, mert a hosszu parti arcvonalon az orda ellenőrzés nom kilmlsé-ko*. Mindazonáltal
Ntttuna heh/őrnégét csak a túlerő győzte lei A ecöwAeég^eck-nek sikerüli LiUoriot elérni. Ez azt sojtoli, hogy az alhani ho-gvoktől dóim lövő német oróket akarják hokoriteni. Eí B hadműveleti oljáráfl sejteti azt in, hogy /téma kivüi marad a harcokon. Alozandor tábornok főhadiszállása jelenti, hogy Vrllotri irányában na-
gyobb német erők tűntek fel, amelyeit páncélosok támogatásával megkezdték a támadást a azövotflégoí*nK hidfó állása ollón. A nagyobb össjie-tüzá« vasárnap este kezdődött. Hétfőn Kosaolring tábornok kivonta vsa-patait. A hétfő általában nyugodtan telt ol.
Kedden kezdődtek n nagyobb arányú harcok. Kcxxclrmg MA homok az alítani hegyekről \'/v gye.zőazerüen nyomul előrv. A németek több\' hadim ütálynyl erő-re] rowlelkeznok. molvot ogy hadosztály páncélon kötelék in támogat. JSzoket ar, orőltot a fi. hadsereg arcvonaláról vonták ol. Az alhanoi hogy vidék kiválóan alkalmáé a\' védelemre, Melyet a lőhető legkorszerűbben erő; aitoitok mog. Innen n nériietók három oszlopban indították meg a különösen súlyos bmmdfoukat.xmnly Velloirínej volt a Icglievesehh. ¦
Útban van Moszkvába a brit kormány üzeneté a lengyel-Ügyben
Zürich, január 26 i Churchill személyesen
Karr Viliiéin a brit kormtátiy fontos üzenetét viszi magával Moszkvába.*
volle
kezébe a ¦ lengyel-szovjet ügyet, hogy azt mielőbb döntésre ér lelje.
Péter király mielőbb vissza akar térni Jugoszláviába
Kaira, január 26 Péter jugoszláv király a londoni újságírókkal folytatott beszélgetése során kijelentette, hogy legfőbb kívánsága, hogy mielőbb\' visszatérhessen\' . .Iö-goszláviába. A jugoszláviai belső harc, né|>c legnagyobb tra-
gédiája. Péter király további súlyos problémákkal találjn mm-gát szemben. Állítólag ujabb bizonyítékok merültek fol arra nézve, hogy Mihajlovits tábornok, hadügyminiszter a tengelyivel volo megegyezést szorgalmazza és szukitimi akar a szövetségesekkel.
Uruguay megszakította a kapcsolatokat a tengely-államokkal
Buenos Ai résből, hogy Bamirez államelnök tegnap este 15 per-
Lisszabon, január 26 A brit hírszolgálat jelentése szerint Monté videóbán Szlebert külügyminiszter közölte a diplomáciai testület tagjaival kormánya végleges határozatát, mely szerint Uruguay megszakítja a kapcsolatot a tengelyállamokkal.
Zürich, január 26 A brit hírszolgálat jelenti
ces rádió beszédet intézett népéhez, libben a beszédben nem, tett .említést a tengely hululfnwk-kal való diplomáciái kapcsolatok megszakításáról. A beszéd nagyrészt a snniuahi szerencsétlenséggel foglalkozóit. Az ehíök ezen kivid éles lámadásl intézett n kombntiní.slák ellen.
Arcvonal kJe^yenesitóssel ós kitéréssel válaszol a német hadvezetőség a leningrádi szovjet-támadásokra
méretű.bevetése következtében. Az oroszok célja a néniét nrc-\'onal áttörése, ami sem! a déli.
Berlinből jelentik ; A keleti arcvonal leningrádi szakaszán van a legsúlyosabb harcok színhelye Az orosz harclér küzdelmeinek súlypontja áttolérjtfoll az északi sznícaszra. A harcok tO> Viibh erősödnek. Kélségtelen, hogy a szovjet offenzíva ugy a leningrádi, valamint nz Ilmwn-tó vidéki szakaszán bizonyos sikke-roket ért ol a szovjet tüzérségnek\' eddig soha nom lapasztalt
sem a középső szakaszon nem sikerült, fiiért kisérlelezJiekfc most az áttöréssel északon. Az áttöréssel nemcsak; a balti országokhoz, hanem a Néfcnlet Birodalom határaihoz is köze-, lebb jutna az ellenség. A német hadvezetőség a leningrádi offenzívára egyelőre arcvonal ki-
egycnesiléssel, illetve kitéréssel válaszol, de egyéb ellenintézkedések is folyamatban vannak.
A diplomáciai front hírei
Londonban elkészült annak nz értekezletnek » tervozoto, melyre minden brit domínium miniszterelnökét meghívják. Az értokezbil idó)iontját tigy állapították meg, hogy azon minden\', brit domínium mífuVtforoj-nőko részt vehessen. Az értnkoZlpteh Churchill\' elnökölne. A brit miinW
Island «\'s a Szovjet kögött tárgyalások voltak, melyek i\\ dipkwKná-Ciai .kapeantatok felvételéhez vewd-tek.\'Az ialandi kormiüiy ax eddigi londoni megbízottját nevo»t» ki olwS moszkvai követévé. A« uj isliuidi kötetnek még a nnvét M)m ismerik^ •bár útban van állomáshelye felé,
A brazilwi kormány nem ismerte •el a bolíviai uj iTindazort és utasította diplomáetai képviselőjét, hogy. ejérjnn vissza Karakasba.
Az angol Ujaik szorint a londoni avéil követ Moszkvába utazott, hogy ott ^taiiácskozásokqn vegyen részt az ¦ ^gyiittmiiködóa érdekéhen. Arról be-szélnek, hogy uj tervekot dolgoztuk ki a szovjet ávód . kotoakedelmi kapcsolatok fejloHsteaére. Lengyelország után Finnország az érdeklődés homlokterében
torelnökök hasonló értekezletét I,on donhim lH:t7-lnMi tartották.1
A keleti liarcli\'\'r iSzaki szakasza-mik hadműveleteit most már neui nnnyira politikai, mint inkább\' katonai sflimppnlbó! kitéri orós figyo-lommol D finn közvöl.-ini\'ny. A finn najló nllftiulóan tmpironden tártja * Hzovjet-offenziva (Vdjaira viuiutkozó fejtogol^\'seket. Keltiinö, hogy íl mmzkvai rádió rt/i/re eriinabh hangot hangnál l<\'in nnr-maggal tizemben.
Finnországban azt hiaajk. hotry ez a sajtóbadiárnt előkészftojo mnH-nemii (ám ad ásunk Finnország elion. Ainü.i" a Szovjet haderői átlépték a véli lengyel határt^-MoHxkvn rögtön hozrál&kMt nz önluttolmu hatérren-dezésltef i\'tt bizonyos, hogy
n balti álftttnhk kérdékéhe.n is
ténynk rie. akarjn allilaai a ril\'dqnl Az angolexAsz nópnk kósótt sok Ugyunis a n&rtfogóm a baiti óllainok ffiggetlenségéni-k. rJzok a jekinat\'-gok idfaertivo tt\'xzik a finn ailé*-jwaf viegrissgafatdl i$. Hir *ze-rint n kérdéa a februar etejhn osazeiitó finn ¦ftaria\'ni\'itt rie
keré.
Kzt a liirt nem orósitették raog, do nem is ci\'tfoltak. A némot sajtó is (oglftlkozik itgvani\'zekkel a kérdéook1-Icol s a^\\rolkisi\'her Ileol>aehter meg-alfnpiijiv* hogy nem latszik^ kizArt-itiik, ho;.ry I.vn;:\\elorsztig utftn mo*$ Finuorazag keru) l nemzetkózi ftV^
(leklód.\'s kózi\'p)vuitjabn. A nómet sajtó ellsmori a find nemzot tóké-lotcs nyugftlimM ezekben az idÓkhon.
Megkezdődlek a harcok Nettuno vidékén
Berlini jelentés szerint a nel lunoi partvidéken parlrateltangolszász erők és a partvidéket védő német csantdok közöli eddig még esnk előőrs csatározásokra került sor. Az nngolszá-
Istambul kiílritésónek magyarázata
S7.ok míg mtn- tcjezlók be h. csapafok és hadiilaíszerelás 1>art-raszállitásál, bár a esapnloK zöme síüár a szárazföldön van A németek részéről ez ellenin-Al^kedések folvamnlbnii vannak.
A török sajtó ,flz Istanbul ki-, ürítésével foglalkozó híradásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy nincs szó rendkívüli kinri-tésí intczkedésekről. A török közlekedésügyi miniszter kije-IentetU\', hogy egyes munkanélküli elemek vidékről nagy számban özönlöttek be a török fővárosba és olt megnehezítették
nz éjetet; különösen közélelmezési és közlekedési tekintetben. Ezeket a beözönlőt! dfötnegeket inost visszaküldik a vidékre ls/-tgnlwl kormányzójának kijelentése szerint csak a száinbelÍleg rondkivüli módon nwignöve-ketTelt isztunhuli lakosság számának csökkentéséről van szó, mert a főváros 1tilzstir<»l*ságát meg kell szüntetni .
Dühöng az pgvetértés $t angol és amerikai mnakáiixeneKélek bösÖtt
Lomtunból jelentik Miamihói I rések kiélezésére. M-mtmímt az származó érlesülé.v alapján Az | angolszász nemzetek munkássága között az összhang és-egyetértés megBrősitésére..Bizonyos nemzetek, mondja a visz-szaulasilés indokolása. n»m képviselhetik szabadon munkásaik révén a szabad és (ntanokraüktfs rmtnkás-elveket, Mert "árokban a nemzeteklxm dcknlokráciu és nutnkás-sznlmdság nincs.
amerikai ínfűnkásszövetség visz-szaittasitotla az angol nmnkás-szervezeleknek június 15-én Londonban tarlando érlckezhs lére kapott meghívást. Az amerikai inujikás szöyel.ség végre-hajtő-biz<dtsága megáll a pjtotta ugyáius, hogy á tervezett érte-kezlew sokkal inkább alkalmas lenne az ellentétek és nézelelté-
Zala! ko/.iaw
_1944. iaiiuái-
Belpolitikai hírek
\'liuUupífsi, január 26 Kgvelőre ncan töltik be a Ko iVs/lény Néppárt elnöki lis/Jsé-g*\'1 "\'elv gróf Zichy JáftOS halálával megüresedett A pártot gróf Kszlerházy Móric vezeti ideiglenesen A pártot erre az »lhatáio/ásra elnökének elhuiiy-ta rdett érzett gyász Indította
Kedden délután 3 órakor a kormány tagjai Kállay Miklós imutszterulnök elnökletévéI mi uisztyrtanácsol tartottak. A nii-nis/U\'i\'tuiiáis időszerű kormáuy-Kati ügyekkel foglalkozott és « k\'ásö esti órákban árt végei
Itól az Isten
\' kuHI ! I 1. \'jí/i\'lti.kluli .( tillllí,
hug) a kiskaiiiami műkedvelő górd* aa etthuni ttoroxatos előadásuk után •bejön a Városi Szinháaba, hogy m .ígérne* nagykanizsai köaónsóg iJőtt niogórtloniclteii liabórokat sznreiizon. Bebizonyítja oxxol is, hegy a imít kilométernyi távolság «*ak l* - i -a választ].i el n vámostól, de i mláshun és haladásban egysainteii kiváu maradni.
i kei u munkájukat a város azzal Humora) tu, hogy a hótfói előadásra lejeiden jegyük elkelt ós !1 buvéUdük, niollyol utolsó fillérig honvédelmi botokat szolgálnak, meghaladt^ az ezer pengőt.
Kádár Lajos; Ítél az laton einiü Jlógy folvoniaos sztnmÜTÓt olovoni-tettek meg, mely ím mi fogságban maradt magyar honvád sorsat világította mog. V
A darab ulósMianu kottóá nein .-. .1\'*¦ ¦ ii állította a rond\'WÓt óa a azorctpla-kot. Kőzöl ötven szerepleje van a darabnak és ilyen nagy gárdát ÓHz-azetai Laui. mikor ouak a napi munka utáni idö állolt rendel kozéaro, olyan teljesítmény, ami legjobban rávilágít itzergalmukra, kiUrtusukru és ->#¦ iv aágiikra. A másik logyőahototlon i*>-hézségot a tömérdek kellók okozta. A szépot szépen akarták nyújtani éa tuen a tó ma iu figyelemre inalta onxlnlényt értek el. A kritikát korlátozó lapterjedelem nem engedi int-;-, hogy » uejroplókkol, akár Ogy-<vo mondatban ia, ugyánilef futtát-* kőzzünk. Érté ninca is szükség, mikor a* domborodott ki Appen a játékukból, hogy kőztük prímadon-11.!.\' sztár niuuimmi. .¦,,!,,!, 1.,, i.it tik a púi szavas saoropot ugyan ügy, mint a főeáomntók tolioaiUné-nyét, A cél usomolott tajtáaa volt eléltük 11 vezető axompont. Otthonosan mozogtak a szinikid dmxkáin, kinőtték a tuhnaszkiroeás időjét ugy külsőleg, mint lelkileg. Folyamaté-aan pergő volt az előadás éa a szüneteket is pompásan kitöltették. A*
előadás uiogkoidéao olótl felhangzott a magyar Hiszekegy, majd dr. Szabó István lépett a függöny pjé,
hogy köszöntse » közönséiíot. Ipoly fj&jös randazóaíiboii, Qosdán Feneoo mindenre kitoriodo figyelmével a kískaniiaai m üköd volo gárda egy forró hazafias oetót ajándókozolt Nagykanizsa közönségének. Nemcsak! tnv:uilisi<". munka volt, hanem művészi munka is, moly ólött tisztolot-tel hajtjuk meg aa 01 ißmoréfl zászlaját.
(vf>-
Horgolónőket
Mvessiak. ܧÜÚZ|M
m kézlmunba-szakOztet
Ai eléző oviiéi lét is lágyai allllé imával tllb aiét fiaeltek bt 1943-baa á lagykulzsal ido-kertlat adéflxalél
Minap a/ egyik megyei bizol ^ági ülésen áilelékesck elütirerés-s,-i nyilatkoztak a xalni adózókról és az adózók elmúlt évi teljesít menyeiről. Hogy UKUinyi rósz illeti nivtg ebből a dicséret-Ix\'il Nagykanizsa város adózó
i>ui;;.11 ¦..!¦;.ti mennyi a kanizsai
adózási kerület 47 községének né]>éi. arra kivannak rámutatni űz ilt követ kőző beszédes számok viilékünk polgárságának adózó készségéről.
Hogy párhuzaiiMíl vonhassunk az elniutt és az előző év adózásn kőzótti különbségrőI, (ailbeJybeil a mérleg HM 3. év javáraUl\'en) tudnunk koll.hogy
1942-fcea Nagykanizsn megyei város polgársága 11,022 IMK) pengőt, a nagykanizsai ndózási kerület községei 1 értjük cznlatl a nagykanizsai járás 30, a pacsai járás íl községét és l.ihrrád közsé-getN 2,225000 penffflt, vagyis az nagykanizsai adókerülel összesen í>,247.000 pengét fize teti lx-
Kzzet szemben
1943 ban Nagykanizsa megyei város részére előirt adó volt 4,707.037 penflé, amilu\'Z hozzá íkdl száditi-tttni az előző évi bátnilékol, 861.360 pengőt, vagyis 1943-ban fizetendő vqltőassDSen .r>,fS2«.40(l pengő, A kerület községeinek előírása volt 3,01X1.505 pengő, éhhez az előző esztendő adóhátraléka 125.900 |wngŐ, va-jpíls Összeseh 3,12(5 (05 pengői Erre befolyt Nagykanizsa vái-o-aában 4,923 1 90 pengő, a kerf-lel községeiben 3.057.000 pengő, összesen tehát 7.980.190 ptfffő. \' Eszerint az\' 1912. évi befolyt adó 5,628. t0fi"|Kmgő összegével szemben 2,251 fiKt pengő a
lobbiéi 1943. javára.
Nagykanizsa városánál az adóhátralék :i mult évben 15 százalék volt. n kerüt-d közs\'g\'í-bon 7 százalék, n nagvkanizsai járásban 2 3 százalék. Véfc-eredménvben az előirt átlónak 100 101 százalékát Tizeitek be Nagykanizsa polgárai, mig a kanizsai kerület községeinek népe jő 102 százalékban tett eleget adózási kötelességének j A »névtelen\\hos*, nz adózó polgár melleit kétségkívül része vau a kitűnő eredményben az adóhivatalok érdemé* és s^ergos Usztviselőinek, akiknek körülle-k itt ton i ü nií á.s s ága. lelküsani\'ri*-tos buz^ságuin|.hdLig figyeUnni-mel volt n kincstár őrdotroire, de egyben a polgárság lehcrbiró képességére is.
érdeklődtünk Köö .lánös.m. kír. pénzügyi főtanácsosnál/ 0 nagykanizsid m. kir. adóhivívtaI főnökénél, aki rámutatott arra. hogy az elnrult esztendőben megnővek«let 1 az adózók száma. Sokkal löbb uz adózó, mint az előző években és igy nagyobb is volt az előírás. Nagykanizsa és a kerüld községei adófizetés tekintetében más években is ve* ze\'tek, különös™ a nngyfeftn.á) »; járásé nz elsőség, mint a sz:VmJ-szerű adatok igazolják. A javulás óriási uz adózás terén, hangsúlyozta KŐö főtanácsos.
Ami azt jelenti, hogy mikor illetékes helyen diesérőleg emlékeztek meg a zalai adőfizető-í-Őt, akkor Nagykanizsa városa, a járás községet és íiz egész kerület elsősorban lehet büszke arra, hogy megtette a nvugyar polgár kötelességét.
Nagykanizsa ezen a téren is vezető helvét foglal el...
(fi. f{.)
Vidéken is segítene a lftkáshiinyoii a padlást^.tjk beépítése
A budapesti lakáshiány enyhítése céljából hosszú idő óta akciók folynak kfilűnbözö városi pártok részéről, hogy minél több padlástér alakittassé k át lakások számára. A szakértők szerint 20.000 uj lakást\' letetne beépíteni az erre alkalmas budapesti padlásterekben, már pedig ez a szám kamolyan enyhítene a fojtogató fővárosi lakáshiányon. A szakértők szerint megfelelő adókedvezményekkel, olcsó épitésl anyag biztosításával és az építési szabály-
rendelet megfelelő módosításával lehetne gyors és jó eredményt elérni. A vidéken nagy tlgycltunmel kísérik a pudspesti padlástciek beépítésének problémáját, hiszen számoa vidéki városban szintén rendkívüli lakáshiány itiutatkexlk és ezeken a gőcpontakou is jelentékenyen enyhülne a fojtó szükséglet a megfelelő padlásterek beépítése révén. Helyes lenne hát, ha az érdekelt vidéki városok maguk Is akciót kezdeményeznének ebben az irányban. (MVS)
20 deka zsifért hat havi börtönt kapott egy muraközi asszony,
aki gyernekével metzhaMlatttatta a zslrjetyét
Erdeke* ügyöt tárgyalt a nagykanizca# törvényszék büntető-lan ács a. Konlreez Mihályné zülctott (".lát Julia 38 éves mura csányi lakos, három gyeitnvk unj ja Került a vádlottak i>adjá-ra. Kontreozné egy alkalomjm(al zárjegyét akarta beváltani a kőzsé-gbeli hentesnek éa kis le ánykáját arra birta rá, hogy a zsirjegyen foglalt ¦ 1;> di-ka zsír nyomtatott szöveget >35»-rc ja-
vítsa ki. A 10 éves leány eleget tett anyja kívánságának, és az Így ineghaánfisitott jegyet beváltotta Begovec János hentesnél, ahol éppen sokan voltak és nem figyellek a jegy megliiwnisitását. A szelvények ellenőrzésénél azonban a dolog kiderült és így kellett felelnie Kontrecznénck közokirat hamisít ás vétségééit. A tárgyaláson az asszony mindent beismert, azzal védekezett,
hogy sokan voltak a kevés ^
hoz...
A törvényszék figyel e*n*Mj volt h fennforgó úyoinaták^ enybitö körülményekre, rtoya. lemkniel volt az asszony e*^. dos voltára és azérl hal hóuatij börtönre itélle togerŐsen &ánta. te.vr.iu-k kitöltésére halasi ^ íjolt, hogy kegyelmi kérvénnyel földúlhasson Mugyareracaf Kormányzó Urához.
KULCSLYUK MELLŐL
VITÉZ DR. TAMÁS ISTVÁN, Zalaegerszeg megyei város gármestere, mint tartalákos tiszt, most lépett elő századossá.
DR. VARÜHA THBODOR1CH
ferences tartományfőnök, Nagykanizsa volt plébánosa, akire ez a város mindenkor szeretettel emlékezik, a napekban titkára, P. Bajor Auszlrik kíséretében rövid időt tól-tött Nagykanizsán, ahonnét lovibb folytatta vidéki útját.
CSAJÁOHY ANTAL
minisztériumi főmérnököt, aki Budapesten a minisztériumban teljeolt szolgálatot, műszaki tanácsossá léptették elő. Az előléptetett dr. Navai Imre nagykanizsai városi tanácsnok feleségének fia.
VITÉZ AKAY LÁSZLÓ
ny. vezérőrnagy, aki hosszú időn át teljesített szolgálatot Nagykanizsán, nyugalomba vonult Szombathelyen, utalsö tényleges szolgálati helyén telepedett meg. Most éitestt-tQnk, hogy a szombathelyi tűzharcos főcsoport vitéz Akay Lászldt a Budapestre távozott Vértessy Vilmos miniszteri tanácsos, MÁV igazgatóhelyettes utódául, a főcsoport elnökévé választotta.
*
TANÜQV1 TANÁCSOS
lett Angyal Béla tanügyi titkár, a zalai tanfelügyelő-helyettes, akit i kultuszminiszter a VI. fizetési asi-tály 3. fokozatába nevezett ki tanácsosként.
«
A BALATON-KÖRNYÉK
összes műemlékeit, köztük 42 templomot felvételezett Choínuky Jenő egyetemi tanár. Husz várnak a romjai is benne vannak a feldolgozott anyagban, hogy ezek, aakii Arpid-kor] kincsek a Természetvédelmi Tanács védelme alá keril-jenek.
BJtaai gyearyaaertari agy*!**\'.: Ma a Patate üas gy*gyaa*rt*f F4-«t 6. tár 31. aaiei.
Kiakaniaaán a« ottani gyógyaaeB-íár aitando ügyaletna aeolgálatot tari
Naptár. Január 26. S-u-rila Kóm. kai. Pollkárp, - ProtMtins Vanáa.
a üOziVUKiK) uva»» »»o caggal I órától m<« 6 Ofálg. t Métta, awiroa .tautak itölutaii as ca<inn:> mamt* u*v attbUMk.\' Ti Ilim ¦ *4U.
Szombaiihelyi *\'
äasikemfartaa egysaebai lakiaoaMt
eloéerélném ¦aajiyltaiiiixMi
kiadó hivatal bau.
HO. január 26
ÍAUiYl K.OZl;ONr
A kútásó leánya;
A nto«imklámok és \\, oloVotCM l ihiibeiuiiUtök nem >U.il. elárulni a fik" gyártásának idejét. Kz ért-belé is, hogy mind meg akarja Urizni minél tovább az idóüulóságát. A francia filmeknél m a kérdés annyiban \'fontos, mnrl ctgúszeti más »/. a film, amoly az összoomlÚH olólt és más, amoly az össKoomláa után készült."
A f\'l.n ¦..\'¦!\'¦.> rendezői uorsuakti-.,iu kövutkoztében sznmti a néxöt, lia Ni\'iii ia az álomvilágba, dn az nuiiopnapuk világába .ringatni, Minél |tazan»bb kiállítás, minél szokatlanabb a történőt, annál Jobban fol-. .igúaxa az ombori képxolotnt.
A francia nemzet össz<\'omlá.., illán a mÜvészoUikbon a hrtkö»na]>ok kora következett bn. A munka, a veriaik, ax emésztő gondok, az om-latrt annyira jellemző kicsi hibák kitoregeü»éboi] ia megvan a uiüvó-ha azt aratott kewik válogatják ..¦.v*. I\']/ az uj iram nu^kottázi i színészektől vári teljesítményt, d\'- amit nyújt, uz a tökéletesség na tárán mozog. A francia könnyedség azonban nom tudja megváltoztatni a nagy nemzeti összeomlás Imii ssm. azt, hogy a francia tudatlanul Ím nu rundot jón arra u jő magyar közműn-liánra: nem i*szik a levest olyan forrón, mint ahogy megfőzték.
A film bizonyos aiompQntból a törvábiytolen gyorok felmagasztalása. Kzt aa ö szisnüvogükön nézyo nem íohet tulságo ..ni saigoruail nézni., iiH-rt ló^orodmonybon ntindorrál a gyetek te hot a ngkoroabbbot.- Sót *\'/. egészséges folyamat kiindulhat innen in, aJnikor a gyormokben it jövőt látják im»( és azt állapítják meg, hocy csak an a nomzot élotzé-jmsí, moly áldozni tud fin amelynek ])<>,¦¦. vannak. A gazdag csaliul fia, amikor folesógül veszi a kulá.ió lóri-inát .mintlia azt jolenumé magyand \'Ailahi Köt a riapjálmn használt szavakkal, hogy: keveredünk, mórt mélyen fölszántott bennünket az élőt idxéjé. Mii; ZHahi oat tisztán ragyogó légkörl>on osolokaai, addig a film megmarad franoia fölfogást!-nak.
~ (Veress Qábor: A közlekedést versenyről)
liendkívü) érdekes és nagyon ta-HulsagOS könyvöt Írt a közlekodési vorsenyrÖl dr. Vorosa Qábor ogyo-t«ni tanár, az Ibusa slolnök-vozér-igazgatója,, aki nemzetközi Viszonylatban is egyik legképzettebb szakértője a közli<ködéai problémáknak. A mü olaján történelmi viaszapillau-táüt voi Veress Qábor a közlekedés viliiTfonlossi\'uíára, amoly már az ókorbaji is olotkérdés yolt a foltö-ívkit icápok, uomzotok számára. Mujpantorjük a pompásan mocftrt könyvből n hahyloni korszaktól kt\'/dvű napjainkig mindazt, ami o tArejra vonatkozik. Mogórtoti Tőlünk: a közlokodöiu vornony üzloti, kstooai, kulturális háttonU s látjuk, ttom ogyszor háborút kavart tol u probióma oldöntöso: Megtudjuk, hogy »z igazi közlokodeai roraony «lso-.(xi-Aii a tongvmm iádul inog, nn-it Armirika folfodozéso inojrindilotta a vilaafhajóxást. Mcgismorkodünk a világ csatornahálózatával is, mint a kOzlokodósi utak logjolontósobb ti;-uyozÖi o^yíkövol. Vi\'giil arra a kövot kostotósro jut, hogy a mostani há-iKiru után halalnuis változások, najöT n/itások kövotkoziiok a közlokodöa f\'\'rún öa Ufry vóli, litHíy a közlokodoa fojloaatáso & bixtositása a/, oljövond »í világban igon nagy holyot kap umjd az autontativ turvgazdáikmbW-haii. Külön dicsérőt illoti az illusz.-trúj Bzorzöt, amiért könvvánok su-l.voa tárnáját oly könnyödön, világosan, tómöron fogalmazta mi% hogy >ülÓ8ágos »tankÖnyvot« irt íolnőttok >záaaára. (MVÖ)
& péMlirl Miattiig násaátk aap|a tiriyalla a kanizsai varasi erdik fiértikeilléiiiik agyét
Pelemelték ;
városi lakaiák taaatljalt
N.ijiyk.uii.\'s.i város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága . vitéz lientzik Lajos kir. kormányfötaná-csos elnökletével Ülést tartott tegnap oste a várasházán. Az ülésen szép számban jelentek meg a bizottság tagjai. Tárgysorozaton volt a városi erdőkben kitermelt fa értékesítése (Igyiben beérkezett ajánlatok elbírálása. A kérdéshez a bizottsági tagok mindegyike hozzászólt, tárgyalásával azonban nem végeztek, hanem a pénzügyi bizottság ma este újra összeül és folytatja a faértékcsités ügyének tárgyalását.
Foglalkozóit a pénzügyi bizottság a városi Iskolák tandijának felemelésével is. A zeneiskolánál már az iskolaév elején a polgármester áltat életbeléptetett emelést a bizottság jóváhagyta. A most kezdődő második iskolai félévtől kezdve felemelték n városi középkcreskedelmi iskola tandíját évi 200 pengőről 300 pengőre, a gimnázium tandíját pedig évi 130 pengőről 240 pengőre.
A tanclj-flgybeu hozott határozat is a legközelebbi városi közgyűléseié kerül. A képviselőtestület elörelátha-atólag február első napjaiban ül össze.
¦•(.adták az eagadilyt az öngyilkos
keiztkfllyl láráiblré nolttoatéaok altamatásére
VáfinegyestcrUJ megdöbbenés! keltett « 31 éves keszthelyi kir. járásbirö. dr. Klausz Pál tragikus Öngyilkosságának hi re.
Az öngyilkosság okát illetőleg csuk (oltóvások vannak. Miniteli jel arni vall, hogy a gondtalan, uri ólulet ?16, fiatal bitó elméjének pillanatnyi elborulá-sábiin vcl\'-ll végot etetőnek Mosi, hogy önkezÓTtd ponfot tett eletti «t\'iti I6s keresik a vég-Zetea \'eljialározáa indító • okait, ásóba került egy UiveUr is, amit nemrégen intézett lüvatali rclet-teaáhez. Már v% a levél is oly un zavart volt, hogy hu bár Jierni is engedett következtfAást a telkében incgfognfcnizott tragikus el-haláro/ásra. mégis n levél már nkkur fi\'ltúnl és goutfolkiKlóba
ojlő voll annak kusza szövegezése.
Az öngyilkosság okánnk kiderítése végett átvizsgálták dr. Klausz levelezését, könyveit,, de sehol semfmi olyan határozott nyomot nem találtuk, ami ma-gynrázatul szolgálhatna arru, Hogy miért kellett a széles körben kedveli fiatal bírónak eldobnia magától az életet.
Kgyolöre nincs más míigya-rá/nt nz öngyilkosságra, mint írbgy Út, Klausz Pál idcgössxe-ro|\'p;tnásl szenvedeti s ez kergette a halálba
A nagykanizsai kir. ügyészség elnöke a temetési engedélyt kiadta A holtleslet vnlószinü-leg Péesre szállítják, ahol nz elbunylnak hozzátartozói élnek
Már csak néhány napig vásárolható buiakötvény !
A buzakötvény jegyzése néhány nap múlva, január végén, lezárul. Bizonyára ez az oka annak, hogy azok a túlságosan óvatosak, akik eddig a fejüket törték, hogy vásároljanak-e httzakötvényt, most a jegyzési lehetőség utolsó napjaiban tömegesen döntöttek. Ez a magyarázata annak, hogy az ország minden részéből egyre-másra érkeznek a jelentések illetékes helyről arról, hogy. az elmúlt héten rendkívüli mértékben fellendült a vásárló kedv s máris lejegyezték a buzakölcsön legnagyobb részét. Feltűnően jelentékeny összegeket jegyzet az Ipar, hogy ezáltal felújítási és utánpótlási tartalékokat képezzen a saját részére, dc hasonló célból sokmlllló pengős jegyzések történtek az agrár gócpontokon is, ami azt igazolja, hogy az ország gazdaközönsége Is teljes megértéssel fogadta ezt az u] értékpapírt. Ugy tudjuk, hogy a kereskedő és tisztviselő társadalom számtalan tagja is buzakötvénybe
helyezte pénzfeleslegét.
A bitzakötvény nagy népszerűsége teljesen érthető. Tudjuk, hogy a magyar állani 200 mílli* pengő névériékben bocsájtotta kl ezt az újfajta kö\'caönt Ezt az Összeget Ötmillió métermázsa buza fedezi, világos tehát, hogy ezt a 25 évre szóló kölcsOnt egyetlen évi átlagos búzatermésünk sokszorosan felülmúlja. Természetes, hogy az ilyen, a legtökéletesebben, vagyis buzaér-tékkel biztosított kölcsönt csakis olyan állam bocsáthat ki, amely elsőrangúan buzatermö ország, mint hazánk. A magyar állam, ha akarna, a jelenleg kibocsátott 200 milliós buzakölcsönnél sokkal nagyobbat Is kinnyen elhelyezhetne, de ezt most nem látja időszerűnek, hiszen több, mint 95 százalékban rendes bevételeiből fedezi eddigi legmagasabb háborús költségvetését és csak alig 5 százalék erejéig pótolja kölcsönnel roppant kiadásait. A mostani buzakOlcsönnck a magyar állam
Január városi MOZQÖ H*d<l>
25., 26., 27. csütörtök
Qyönyörü / "Bemek !
Maroe.l Pmgrfl vtldghtrü regénye filmen
A KÚTÁSÓ LSÁMTA
á Világ leghataImuambb filmdrámája !
Vtlághiradó
Slö\'aádaok kexdvte : ?4, 46 és ftí órakor.
biztos anyagi teljesítőképességéhez arányított! csekély volta a legmegnyugtatóbb biztosíték ;irra, \'hpgy a lehelő legalkalmasabb .vastartalékot" jelent minden kötvény tulajdonos számára ez a kitűnő, kamatozó és a tőzsdén bármikor értékesíthető értékpapír.
Ady ós a vidék
11 ii-./.niin térő mont fUlalrtváat atwzonyáral •fökoto pillangók fnflat pin . utolaö csókra a magyar költőóriás, Ady Kndro. A könyvtárnyi Ady-irodalom hoz cgyru jönuek »< ujabb emlékezések. Kzek közo koszom kegyelettől éa sze-mtuttol -* alábbi sorokat:
Kokan megírták már, hogyan in-morkodtok meg Adyval a mi volt oIhó Ivnyomásuk a költőről, akibea komoly érdoklódösaol kózolodtnk. láá sokkal együtt én is ta]*s/.lnllaoi, hogy különöoobb melegséged fogadja a vidékről azánuazó uj ÍHiuotont; ó oxl nyomban észreveszi az itrlhe-ron. Kjrjik közös barátunk elmondta, hogy ogyaxor nagy lárua-sáírbsn ki-lálúí Adyt a Központi kárwiásban, amelyi»>k faláról omléktábla Ady-verse «zól Ztlbolyról, Ady egyik tog-olsá megártó hódolajáról, nz olsi rilágháboru i«1hö ujaagirá hősi halottjáról. Ady olólst aiótott s lwtá|>á-nck, »Jó, hogy jösHz. mondta telo vagyok máj\' ozokkiM a pesttnk-kol. Üljünk másik asztalhoz, mintha bizalmas megbeszélésünk volna*.
Ik* azért nagyot tévedett Adynak az a tudásban, d» USvediVuiklion is gaztlat; birálójn, amikor Adyt ugy tünteti föl,- mint akinnk "lhidapost mindvt\'tgic idegonu. <*Hisz én tdo nem knllottorm, idézi ennek hizo-nyitására, pedig ha\' Atokvárcouak nevezi is egyík>Vorflbon liud»i«wtot, a másikl>an viszont azt mondja-•Kgy városom van: szegény Boda-pest. Máshol keserű borom és si\'inmi. Itt számba ömlik aj. édes öröm». faak az dolirosik egyoldalúan az idézőtökkel, aki egyoldalii akar lenni, vagy akinnk tekintete nem ér föl a zseni uiHgasságába, mert a zseni lolkúbnn a logszólsó ellentétek vibai-zanak s verstu mindozok kifojozá séni törnek. IIÍBKcn ostorosza. tá-madíja Ó a falut, ac egész hazát ia; do csak azért, mert nem olyan, * mityoniiok ö látni szeretné. A próféta szól így, hogy sülyedt aéfiéi fÖlemolje.
Józan ésszel, tiav.ta értelemmel nem lőhet félreérteni, bún fétndna-gyarásni azt az Adyt, aki mindig hazatér, tlohull a porhs, amelyből vétoUHtc u igy magyarázza ineff ok értetlenek vagy rosaühiazomüok által item-MihryaláHo\'kiuik bólyoffwtt »r-seit: i>TÍi*tl vagyok én nagy luu-a-gomban. Nagy hüllenaiígben, aiaV rolmoi gondban Hzontoruan magyar. Kól fölhajtott kÓ, bilU okarnUan. Kicsi orazágom, |>.\'\'idfi- alakban !\'•
orcádra ütök«.
hagyjuk a vitát; kótségtuteii, iwfrv Ady 6fŰ6 kullurvágya, mely Ót Nyugatra üzt<t a a városi óloihoK fü«U\\ nem csökkontotto sem bjwav-szoretetéL sem szülőföldjéhez, falujához s ahhoz a két városhoz, Zilaii és Nagyváradiéi í-agaszVodását, ahol \' szelleme fojlódésnek iríiJuit.
•Hazamegjek a falumba*, irio, mikor1 városi bujdosónak érzi magát. »H mint kit az édes anyja vert meg. Kisírt, szegény, olfáradt gyónunk, ügy alszom el örökre. Kgy méhoa-rol álmodik: »l\'áris hoiyotl falu esöndjw. Az ónnindszontí kortlto vágyódik nz élet-kort rossz rírág-asHzonyai után: »Fodjük bo a rózsáig Ódoa aj)ám!« Ugyanott méri tidí-o-apiával a sirkertot is, az Ady-magvak hideg átrját wházközolca, fokosé földhonu. Áldottnak érzi a fény, a nagy világi ölöt után a falusi ködöt: ». ..én érzem iái. Hogy biztos vagyok o szent ködbon.« A hó aJatt eoöndbon rettegő falut hizlalja: "Holnap már derülés jöhet.\';
Párizsból küldi a vén diák üdvös-
lakot Zilahi* jó, böles tanárához, akiovk áldott tekintetét érzi az árosak; vinoxaHáhojtj.. /Hahón töltött ktyavagát: latenom, cnak egyswu-Ifuurák Csóké;- ifju, boldog ih.i.\'iL\' . Wlahon boldogan mutatja a Tisawp ¦lógott /.ásalúl »Innon vittem és »w»;j«vi ti\'in, (lozdug roll, furcsa ée. kaja, IV itt van. elhoztam íehéirm*. Halárai, s;*oretoltol üzrn a zilahi lakottnak: >>Táplált4d tovább fonnom ajH óról, Wwrulut eintort én küzdeni % Inni .illni inog lttUm ¦ ember •lőib. Hüszkén vallja: ó must Íj* Wim.i, küzdő, \'szahadlelkü diák". Nagytárad nem sokszor fordul "lé t*i -iIm 11: de nagyon szerethette ezt a váiaMtt az, oki »A hosszú hársfa-zott« megírta. Aki ősök egyszer járt Váradon a hársvírágxás időjén, erzi, koar eá a von szerelmi vallomásé a költőnek a záros tele, melyről •C-ulkague vén csatolorak* voreebon »zt irja: \'>Szoht salak voli m akkor... hogy tétovázva útra költünk S betettünk, mert igéivtek valánk-. Hogy atonnyire becsülte, értékelte, azt Vöhh cikkben hangoztatja. IflOtMsin irt önéletrajzában: «Ék a n.nurtalan, z*idós, intelligens vÁrXMkBuk mindent átformált bennem, atuít a Tnlu, Nagykároly, Zilali és Dohrocon, i>-hál a futu formált inog. Kár vitázni: 1 irue, a költó higgadt prózában meg-mondja, köszöníj Lj.uk ól a f.ilun:ik is,-a. városnak is,.ezek formállak é> formálták át olyanná, a mily fül lőtt. Két liagy szerelnie: Léda és
(Csinszka. A szerető ós a feleség, így\' vonulnak Ih> Adv falu-verdéibe, KlVíszl licdái szülőfalujába: S\'li höicsÓhelyein körül. »Rz i(t a Tahi, az én falum. Innen jötlem és ide térek*\'. Hosszasan kellene mairya-rázni, miért csap reá itt a logsöté-tehh tragikum, a leKszélsósőrawtltj érzések vihara: >.. .fölöttühk végzetnél fütyöl, Szaladj .Vdem. átkozz, X.vülölj, \' Avagy légy pám ujjongva lmn/!ke«. Milyen más, ra»yoKŐ»n derűs vers örökíti inog a boldog óiáknt, amelyeke! Csinszkával töltött A Ka-lula partján. A jegyespár végíg|áto-ft\'atja az Ady-ruk/uihágot\'. Itt ütődik föl első\'hangja a Vallomás a szerelemről ciklusnak\', a\' menyasszony oh feleség Csinszkához irt verseknek. \'Pompás magvnrok, templeml)öl jövet Mentek át n Kalota folyón R a hidat fényb\'ti majdnem felemelte Az öleié iuuúiwi nai)..;. EKQfl párták, leepni Aliitok.., Biztosság, nyár, ¦.zépség és nyagalóni. S reám nyilaz a nyugtalanság: Ijeánysznmok, Sorson) (szemei, Szemek; molveklsin rózsás, húszéves. Vidám kamasznak hitein magam, Szebb nxoinok minflen volt szemeknél S honnak végkép megpecsételtetett Az én örök-hus ifjúságom...«
OffMOB EDE
Nyílt-tér.*)
Érteattéai.
FelMÍf;f>m(*l hfllInvAltan\' élek, lakik Ptttti-iil &>.. ftcaimiféle adássagatért fele-Ifisséitei nem vállalok.
• kaivatlu janf.
•) Ai, e rovatban közlőitekért «m a awktsitheK, seai a kiadóhivatal nem villa: fRttliueiret.
Felcsavart egy munkást a szivattyú gépszija
AUórajI:. január íiö (Twloxitóith jfltnii) Munkáa-sao-ró\'ncáétloiiaég tortónt kedden esto Újudvaron. A naoronorátlonaég áldozata egy alaórajki munki\'w-em.bor.
Tegnap\' áz esti órákban Horráth I^áazló Síi éves alBÖrajki MAOKT-inunkás Uj udvaron dolgozott. Kilőne öra tájban a gépházlmn volt dolga a vízszivattyú körül. Munkája közben Horváth László olyan közel lépett a szivattyú lnnditökerokénok gepszijához, hogy ;v teljes üzombon
mun-fel-
lévé gép hajtás a íja elkapta a r káí lábát és az embert derékig írsavarta. Horváth olyan súlyos bolsö zuzódásokat szenredott, hogy ki kellett bívrfi a nagvkaniKsai montókot, akik taszállítottak még az oati órák-han a nogykaníwui városi\' közkór-házha.
Megindult a vizsgálat ,terhol-o valakit fekilósmg a szerencsétlenségért, vagy a munka* saját vigyázatlanságából került-c a gápezij alá.
A„segAd\'-csampiizektelizikkel ¦egrahaaaitek és fctfssztattak egy kagyl tanyát a íarakfizbea
WagyWaniae» monyéi város palgármesterétél.
«d IK/M;, 1 44. «
Tárcy ;> Bat-ul.-.ltíny. k átvételt
Hirdetmény,
Mindazok a fűszeresek, akik még ncra jelentkeztek bab- és borsó-utalványukért, holnap, csütörtökén okvetlenül jelentkezzenek\' a Közellátási Hivatalban, inert különben :^megtorlást leszek kénytelen alkalmazni veink szemben.
Nagykanizsa, 1944. január 26. in Polgármester,
Céáklornya, január 26 (\'.)/ Hf»kózi tudótitónklól) Nem mindennapi\' érdekességii flgy foglalkoztatja a drávavásarhelvi esend-órségel. Történt ugyanis, bogy minap ismét
egy ?00 kilón hizót akarlak át-rnempészTti .Vúmelornzágl>a. A felpucolt féldisznókat kocsin két fiatalkorit vitle el Hétvezér községlm egy ismeri c nem jászhoz, akiis>k o disznókat Uivábbítania kellett volna STémetországba. A csempész féllíter pálinkát adott a két fiatalkorú legénynek, akik azonnal alanoéan felittak. Hazafelé menet akkorn bátor* sá«uk kerekedett, bogy önálló vállalkozásba íh kezdtek. Az egyik hegyi tanyát Híioiuollék -ki ,és s/ubálv-szorti táiuadás utiin a háíibnliekit foiszé\'kkel elkergetve 80 Jiüó zhírt, több ponyvát éa uiryéli olom.lh.>tót pakoltak fel kocsijiutrai A tanyáinkról kiűzőitek a forkashogyí bonhoz szaladtak, akinek vezetésévol
több ember H/dözöbe rétié a-
rablótámadást végrehajtó duhaj legényeket. Krizsopataknál sikerült in utóiérni és elfogni őket, azt még^" elérték, hogy a rabolt holmikat visszavitet lék a károsulthoz, do utána a legények koreket oldottak. Az időközben értesített esondörök azonban már szerenesésebbok voltak, mi>rt nem-esakhogy a két garázda legényt fogták cl, hanem irtjuk során néhány camnpuBBt is. Kzek közül kettő
egy-egy dohánnyal megrakott bőröhiktet igvokozett a határ fobVegy haiina-dik podtg négy pár
kcrékpárgumieal megtömött hátizsákkal i érkezőit már a határtól.
A garázda logényokot boszálütot-ták a nagykanizsai üjiyészségro, de megindult áz eljárás\' a három carom-((/¦sz, sőt afokéten ölt és Németországba szánt disznó gazdája ellen Is.
HÍREK
(A Fétfiak Teológiája: Istenkereséa)
cimü elÖadás-sorozatnnk második része a jirogratntn szerinti időben
és helyen inosl csütörtökön, január
27. napján este 7 órakor a piarista niiiiuájsiumban lesz. A most következő előadások célja az Istenfognlonv,
tatonkép minél mélyebb kifniteBo és
IxKO\'ökeroztotése ti lélek és élőt k/;r-dém\'ilie. Az első előadás címe: Ko-
reíisük Istent az (gaz latont: A vílág laton láhanyonia. BzOrotottol várja a piarista gimnázium igazgató sága a Kiinizsni \'férfitestvéreket az eloadás-sorezat^jjiáiiodilí Vészére is. - (A tO/eltósá-rél
A nagykanizsai tűzoltóságon ís megtörténtek az évetoji kinaveAsok.
\'Pétit Brná psövozotn tüzinrmtorré
léi«ill elő, Mátyás llélli lüzolló caő-vozotővé, Varga hVrene éh Kantó |,ászló kisegítő próbnszolcálatos tűzoltók hivatásos tűzoltókká. .Mindegyik derék tűzoltó a legérdemosebb arra, hogy pályáján előbbre jutva logyen Őre a városi lakosság vagyou-biz.tonsái;ának és az azzal Jkapcaolá-toa felelóaségteIjed feladatoknak.
- íA MOVE polgári Iskolai tanfolyama) J
A nagykanizsai/\' MOVE polgári iskolai tanfolyama eisŐi/.ben nyílik meg hétfőn a polgárj fiuiskolálmn. Az iskola igazgatójalhft dölután hat óráig még elfogad jolentkjzéwket.
— (Tlí éves a Búvár)
A magvar műveli közönség népszerű tudományos lápja, n Búvár januárit számával tizedik évfolyamába lé]»tt. Egy éviizeddel ezelőtt alapította l<antltrochl Kálmán, & kiváló tellu és jónevü terniészottudös. Kinő felelős szerkesztőjének híríelon ltok" •
Ik\'IíövoIkőzett halála után Cavallier: József dr. főszerkesztő vette át a lap irányitását.\' K\'ze alatt felvirágzott a láp és előfizetői tábora sok-ozerro nőtt. fis nemcsak Magyarországon, do külföldi tudományos körökben is általánosan megbecsülik. Jelenleg a Búvár fololós szorkosztőjo dr. Covallior József, segédszerkesztője pedig Qáspár Gyula középiskolai tanár. A szép líiállitásu lap 0 Franklin-Társulat kiadásában jolo-nik mog.
(NeMZetaevalésl tanfolyam Csáktornyán)
Tudónit/ink jelenti: Zala fii tnrw\'-Jtyliatesági inkolánkivüli nép, nniveli\'-fii bizotteágának murakózi ki. randeltaáge e hó 2r>-tól kezdt* Éthv den kedden és péntokeit homieonavo-U\'ui tanfolyamot, rendez, a anáktornyai állami polgári fin- és btány-iskolában, amofynn,ii követkozók üm ják »z előadásokat tartani: Mikk Károly, Kovács J. András, dr. Viöa Peroné, Csonka István, dr. ttágh-várv látván, Héry Józseín\'¦, dr. Antal Pál, dr. Caortó Károly, Apáihi Jálina, ilr. Wélsir Mihály né .rtr. NcH-sov János, dr. Kovára l(:ia/ló. di. (losutonyi Ferenc és dr. Úavteft László. A tanfolyam í>lőreláthalóhig kél és fél hónapig fog tartani. — (Az eszményi vO)
Régi htmeroaOnk P 0. Wodehouse a vllánrflrU szerző, a hámor nngymeitore. Legujnbti rsKényének nzereplólt: a esstln-tintlé, balkezes udvarlót. » tüllit nzerelnies klsiényt, a kételhfttetten apvt Íz ]\' : lsmer|(lk és nem Ideftsn flttlllnk NawYork fslhőkhrcolóktíil rsufolt. tempós éii\'tti vpAgs nom. Az utolé\'rhuttit-len hnmurrsl megírt unilatssuos kalandok láncolata szopban pératiao hlkurtl re«ínvt ereditifinyea, amely a kritikusak eáyönlfltll DlefFáfflpluUa «z;!rlnt kl-válri aikotáa Areble, a vrtjelÖlt. olsÖ bemutatkozásakor meftnyerl tet8z<\'-i-itn-K>t Az após rldcR masatartAoK ellő-nere In rokonszea\'es Mire a bonyda-inni hnlyzetkorolkuinok. toulattttó Öl-ii-i\'k láneolnláo kon hmin rncKoliiást nyer. azzal h jóleat\'.érzésnel : m.- .-. n-a i ..mii-i bogy i.\'ii\'jüintfiiriiiii vidáro órAkiti szorzott azAiaunkrn. A cmlns fordltáH TAborl Mihály érdoma A azop ki-idA., TakAcs könyvkiadó Ülését ni csArl.
ÁLLÁS
mutiiiicíiirt tlzemae mttahaanakat íelvtii Palesici lonaltcalögyár, Magyar-
ntca 86.__
Rzktátneki, pénzbeszedo, roagUroal vagy
utatMlllmanti Elek vitskerefkedéfében
sin-, rud- és patkévas-, tov\'áMtá szeg-
utalványpk beválthatók
aa aiaHtoyaahatfili.
Hoffhaipr-fjépatk elatjegyexhatÖk.
DRÜAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Anmuimlák tl»»li.s», roklomíol.jl, li!ba|«lonliaok, «ai:iM\'..(!
t*Wlli90ilUs mkidwi ylílamoi ktrdéibin , .\'.úMuH 8-4Ó1 Miután 16 óráig. Cswwwry\'ut Sí. tmémHm 294
ketonli MU.I karaaek |6 Uwwlln nyuilul, Clm a liladéhlvu.lHin.
270
BahusAUAnyekst (elvestUnk. Ovi-korlatlal icndelkelfik elfinyben. Hungilia ktltliyál_.__M»
Flalal aagad aionnill beléptire (el-ví ellk Kelemen Reitd céRníl. • 25T
At> ÁS-VÉTEL
Byaaji. kaalmteaka aaatoa-1a-karo elido. koktuy u. IV, I.
Egy dib aaatall Ittahal, el,í4. Mv gyar-utca 96. Jlü
Amarlkal iróasiUII venntk. KIIU.6 400X14 SemfMít molorkarékpa. küleö Kunil eUniOCIm a kladbbitt. 27f>
.lindenlú.e uwaaaket, KedK.lieiUve ael it. a legmagMabb nran vásárolok. Teulich Ouutáv. -, "l
Kgy vericny karakpár eladó KUkinl-uán, Sxeoelaakl-ot «7. S**
Jenalhka Lond»n.pepl alma olcio árban k.phito: Klnli.l u. lí. .. 286
LAKÁS, ÜZLETHELY]
Egy ize, azobá,.konyhái !akásoraat\\inln. denkor aloaarainéai hasonldvál Clm a
kiadóban. - ¦ 2*>
KÜLÖNFÉLE
Egy 11.1; v .ii aeegeny tanuUleány al-waaxlatt egy lekelt .toknyát Horlby Miklói.uttol Erziábcl téieri ál a Ktaltai-aM ,i utca laixátg fiecUlelea
megtaláló ad|a le n kt.dóhlvatalba 083
ZJH-AI sOzlAkv
i\'OLír 1«ai Hni*n.*^ ttlaatta : <li,.«_ T. m,y»i aa -Falalóa kiadó : ZalaJ (Ural,
Nyomatott\'
a .k,t,H. T. kaajrfcaabma-ny.aáalák.. «.„>..!.u..
[«r.«s.w latol 1 lalal Unbu
rulado:
(fa:
Eeadlososat: Tabori tos\'a:
84a ,,»!., 21. si. Nagykanizsa, 1944. január 27. csütörtök Ára 16 «Mér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Bzerkeeztöaég és kiadóhivatal: Fű-ui 6. azara. Sxerbwítóaégl és kiadóhivatalt telelőn 78. es. Meuj\'iicrdk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KWtlzetéel ara: egy hónapra 4 peneó *0 nUér,
negyedévre IS-peetÓ 40 ilitér. Kgyea azam: hétköznap ifi ílll.. izomhaton 30 lill.
Berlin nagyobb harcokat vár Nettuno körül, de a hídfőállást nem tekinti veszedelmesnek
Elkeseredett harcok vannak folyamatban az orosz harctér több vidékén
Argentína megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a tengely-államokkal
Berlinitől jelentik: Keres vidékén tovább folynak n nehéz harcok. A szovjet hadvezetőség bráa tüzérségi és légi előkészítés illán első folton indtilt támadásra Keres város területén a németek által elreteszelt a re vonni ollón. A támadás londütotét nagyjában sikerüli elhárittni. Kelet felól sikerült ft szovjet alakulatoknak lienyomiilmuk ti német fő harci területre, d\'» mélységben uzt a nagy-erejű támadást is fölfogták. A harcok ezen á torüloten inéig tartanuk.
Kirovograd vidékén a németeknek lendületes rajtaütésükkel sikerült lerohiuiniuk n szovjet Csaj w tokut. A várostól észrtknvutrutrn n szovjet erők folytatták áttörési kisériotoÍKöt nyugati irányban, iiondkivül olkose-redott harcok fejlődtek ki. A szovjetnek nagy összefogott páncélos
U,ból bombázták Fiumét
erók támadásával sikerült átjuínia az elttó német vonalakon. A szovjet hadvezetés célja kétfelöl felszakítani a német arcvonalat, do a hé* inot olháritás az áttört szovjot éket felmorzsolt a. Sikerről jártak a né-mot - támadó vállalkozások tíniun északi vidékén is, nemkülönben l\'ogroviscotóldélnyugatra: A német csapatok Zsiukevtöl délnyugatra ós Pogrovisootól délnyugatra is tovább folytatták támadásaikat ós tovább törtek előre .eközben 208 páncélost és lu.1 ágyút megsemmisitottok. Ixiguagyobh részt I hnun vidékén összesen 46B nehéz szovjot páncélos pusztult ol és Knnvognul vidékén 12. Az llmen-tó «\'s \'l,oniugj»íd vidékén Hit oromi páncélos^semmisült meg.
Jtóma, já|tgár 27 ¦ A brit bombázók. ismét, inogta-madták Fiumét. A lakónegyedekben károk keletkeztek és a pnlgásMákos-ságnalí vosztőáégoi\'vóllnk. "\'"\'¦ *
Hivatalos argentin közlemény a tengellyel való szakításról
Zürich január 27
A Tirréni-tonger partvidékén levő Pisában az angolszász lMimbázások kü vetkőz télien megrongálódott Galilei, a hires csillagász szülőháza. Ugyancsak elpusztult uz Umborto színház és töh\'b más épülőt.
Az argentin kormány hivatalos köxltnnényt adott ki n Németországgal én< Japánnal való diplomáciai ka|Ksolatok megszakításától. Argontina szerint megsértették azokat uz olvokof, melyek uz 1080. és 1041. évi dekrétumban foglaltatunk. A hi-uttaloa közlemény hangsúlyozza, hogy Argentína suhanom hnlnsztotta «\'1 tettekkol Ixdiizonyituni azt a felelősséget, melyet az amerikai szó-velaogos államok túmadóivnl szoin-hoá éreznie kell. Az amorikni köz-( társasági kormányok veszély ez toté-sél>en a maga veszélyeztetését is
látja. Jnpánnul egyetlen mondatban foglalkozik a nvilatkoznt\', amikor csupán annyit állapit mog: Jajián-nal a diplomáciai ku|H\'Solatok fenntartása Hzinlén lehetetlenné vált;
Tokió, január 27 Higomini japán knlütr.vminiszfor a kópviselóliázbun kijelentette, bogy •tapint hivatalosan még nem értesítették az argentin kormány lépéséről Mii i\'uaz a Irí)-, nagyon sajnálatos lenne 0« azt bizonyítaná, hogy a «sövotségések milyen hatalmas nyomást gyakorolnak az államokra, hogy rávegyék őket a hozzájuk való csatlakozásra.
Változatlanul szilérd a dólolasz«rszági arcvonal KciialrisK táfcoraok flll«órz«e alatl tartja mindkét tltaiiégu arnoiilit
noi hídfőállást, llerlinlton arra számítanak, hogy Nettunonúi rövidesen nagyobb harcok indulnak meg. Ké-niot részről hungsulyozzttk, az ellenfelek fölvonulási idője a vége felé közelodik. Kdditr csak földerítő vókonység folyt h ennek az a magyarázata, liOffy a két ellenfél nincs teljesen tisztában a másik liudműve le ti szándékaival.
Kivetették azangolszászokatanettunoi mocsaras területekből
ménytolenül ássak fok\'- laíxtgutózó hadsereg páncélos kötolékolcot vont össze, do » felvonulás uz eredményes német tüzérségi támadásban megakadt. A németek egy holya.\'gnt\' •y- leromiioláH után "kiOi-iw ti-^k-
Berlin, január 27 A délolaszoiíjzági «revoluti változatlanul szilárd. A nottunoi szövetséges partraszállás iiem volt hatással a dolólas zorszi\'igi arcvonal helyzetére!.\' KutonaiTífitók azt a kövot-keztotést vonják lö, Jiogy Kessolring mindkét arcvonalat öllonórzéso alatt lartja. Ugv látszik német részről nem tokintik vessólyosnok á nottu-
Az olaszi hadszintériui a szárazföldi erók Bontini vidékén fokozták folderitó tevékéin scuMÍk^t. Helyi je len\'óségü harcok* voltak (Vissinonúl és Oarígjionúl. Clark tábornok oió-sitésokot vont ősaze og\\- .döntő támadásra. Notttmo píirtvidékén az ellcnw\'ítr ínegkis/iWto az jlórotöivst. A némolok a mocsanis torülotből kivetették ókot. A napnk ótu oied-
A Nettupo és Arpilia közötti íitvo-eloször fejlődött ki
nallól keletr járőr tevékenység, finné Morfah-nűl
Az angolszászok
•szh\'Hi\'U\'^t szen-
vtxlü\'k. Clark fálmmok csapatni lényegesebben gyengébb kötélékekkel vettek fel a harcot-és (StMlnOná), K.
Aiifíellonúl kiwihli erők kiaéirletet. lettek a/ áltöróam, A kia/;rlel a nemet elhárító in.-, miatt megakadt. S. KIíánáf orÖHohb köUdékeít mng-akadtak a német tűzben. Fígy ho-infi ulroteszoltok. A [fanidó íMtak forri\'is-viilókén szintén fellángoltak a hevén harcok. A német támadás ösz-üii\'i.-i a tiimsdókut én veszte-aáget okozott nokik. A többi arc-\' vonalról ogáaáen az Adria-tenger partjáig csak roham és felderítő csa|iut toyctconvtágel én tOaéraéjgij tűzd jcl.\'ittott"k.
Amerikában karácsonyi vásárt rendeztek az olaszországi műkincsekből
yorki múzeum igazgatóját meghízták egy bizottság vezetésével és azzal
Stockholm, január 27 Azokból a műkincsekből, amelyeket Ol szországból Angliába és Amerikába szállítottak, a hirek szerint a világ három leggazdagabb kereskedője karácsonyi vasárt rendezeti. Karácsony etfllt megrendezték az első szükkörü árverést aszlJ ciltal világhírű műkincsekre. A new-
Lehetöség a szovjet-lengyel viszály elsimításéra ?
a I. ...\'i .t"... hogy gondoskodjék » történelmi értékek megvédéséről. Ezek kö/ött a mükíucsi-k közölt van a catánlai székesegyház kinoa-tomege. Műkincsek, könyvek, kéiiralok sok-, száz láda mennyiségéről van ehhert> az Ügyben szó.
kiegyezést, hanem Orosiország komoly engedményét Lengyelország, részére.
2. Öroszoraiág nom szándékozik lengyel ellenkormányt alakítani.
3. Moszkva nem emel kifogást a jelenlegi lengyel államfővel szemben.
A Londonból érkezeti svájci ér-
A Neue Zíificlier Nachrichten londoni tudósító).\'! jelenti :
Churchill miniszterelnök erélyes | kézzel nyúlt bele a Icugyel kérdésbe. A svájci értesülés szerint jelentés i érkezett arról, hogy Moszkvában | Harriman nagykövet és Molotov kül Ogyi népbiztos hosszabb megbeszéléseket folytattak a kérdésben. Ennek eredményeként három elvet szögeztek le:
I. A Clierson-vunal nem jelent ]
Moszkvában még nem látják etéy érettnek a szovjet-lengyel kérdést az amerikai beavatkozásra
Washington, január 27 közvetítő szerepéi, de kilajezésre
testllés szerint ez a formula bizonyos Tehetőségeket nyújt a lengyel-\' szovjet kérdés ellentéteinek elsimítására-
A Szovjet Unió nem logadta cl az amerikai kormánynak azt az Indítványát, hogy. közvetítsen a len-gycl-szov|cl vlfizályhan, Ujaob Washingtoni jelentések arra mutatnak rá, hogy a Szovjet Uniő valóban.
juttatta a szovjet válasz azt, hogy Amerika ajánlatát igen melegen értékeli. A szovi\'.\'t kormánynak véleményű szerint a szovjet-len gyei kérdés még nem ért meg annyira, hogy Egyesüli Államok jó szolgálatai
nem togtfdta él az Egyesült Államok finis íiiostt hat ók lennének. Ujabb szigetek kerültek német kézre a dalmát partvidéken
A dalmát tengei|»rtOn ii némót , tisztogató lindmüveletek során ujabb j szigolokot\' foglaltak el á néniét \'csapatok. Korcsaiu saigetét még do-
umlair végén votték birtokba, in liuár olsó fotóbon Bratz..éa Bolto szigetét, most pedig Koa ssigetot ia elfoglalták n komiiHinistáktol. A Tusla ellen meghiúsult partizán támadás alkalmával az elmúlt hét két
napján 222 tiartizánt Öltök mog, IfiS-át niogsehesitotlek.g Kzekmik
partizi ¦át niogsenesiiot w bandáknak uz volt a parancsuk, hogy Tuslát minden körülmények kőzött foglalják ol, hogy élokmhoz ós ruházati folsserolésrWK jussanak u partizánok rósaóre. Otocsoc város körüli harcokban él partizán esett ol, 221-ot elfogtak. Jajce, iíreko és más városok körül is súlyos voee-Uwégoík voltak a partizánoknak.
Az angol kormány minden partizán-mozgalmat támogat
nyuk elismer. Edeh \' válaszában ki jelentette, hogy a brit kormány minden lehető alkalmat és módot megragad segélynyújtásra a partizánoknál, akik tevékeny ellenállást fejtenek ki. ,
Amsterdam, január 27 Eden kflltlgyminiszteihezáz alsóházban kérdést intéztek, vájjon az angol kormány segélynyújtása kizárólag csak azokra a partizánokra vonatkozik-e. akiket a saját korma-
Bulgária minden erejével megvédi Maoedónutt és Thráolát
y év-
Kzófiúls)! jelontikt: A Isilgár tór-viínyhoztui kedden (r.\'-lután öwszeült és i$A> törvényiuvuslatot tárgyalt. Kxek ogviko volt az országgyűlés mandátumainak moghossztibfntásii. í sobranje elfogadta u jelenlegi or-
arúggyülés mogbizatásának egv i \' viiló moghosflííabbiUisát. A vita . képviaelók holyortáték a küi|rolitíkáját és hangoz-
koi tnánj
uttták, bogy minden erével mog védelmezik Ma edóniát és Thráeiót.
ZALAI KOZLQjNV,
1913. január 27
i magyar aéa és a magyar (814 ra)za
Kálluy Miklós itttiusztorohiflk lillafüredi boszédéiwui egy előkeli) vízügyi szakom IkmtóI esiB-lŐkezell inog, aki uminkidojéfl nálunk az öntőzésügyet tanul-ina nyomta. Ez a szaketml)>or megcsodálta u mugyar .földet s azt mondotta, Imgytmiégö ilyen földel sehol mun látott, hiszen ennek minden kőhajításnyira uras us más a tulujtuni ké|*e. A sziket homok váltju fel, nvujtr megint
UgJ U Vizet áteresztő talaj
pedig vizet át nem eresztővel váltakozik. De még inkább cs*> dálkozotl, mikor megszemlélte az alföld. tanyarendszert. Azt mondotta, ő jrwíg ilyen individualizmust niiin látott. Nem is értette, hogyan akarják ezt a tanyai népet tömöríteni, társulatokban, szövet kezetekben ösz-szefogm, egységes termelésre szoktatni, hiszen itt minden egyes külön kis világ, külön
aulaivhia
Amikor a külföldi szakember ezt mondotta, Kállay Miklósnak V- amint a lillafüredi l>eszédl>on Is kijelentette uz vult az ér> zóse, hogy ez uz idegen ü magyar népies o inagyar föld hü rajzai mltti meg, megrajzolta a magyar föjld sajátos képét és a mugyar embernek minden mái jietnzotbclitöl elülő \'különleges lelki habitusát. Olyan képet vázolt tehát, amilyent a miniszterelnöknél jobban és alaposabban aligha ismerhet valaki. Hiszen ennek tökéletes megismeréséhez olyan családfa kell, amely mélyen gyökerezik ebben a különös magyal\' földben, sarjai pedig ugyancsak ezen a földön élték a maguk sajátosan, magyar* életét, amely bizonyos mértékig csakugyan mu is külön kis világ, külön uutarehia.
Ám ennek a külön kis egyéni világnak zártságát már a m-m! zet történetének kezdetén, a honfoglalás idején megbontotta és ha le nem is rombolta, de kapukat nyitott rajta ti nemzett egységnek az a felismerése, amely * évszázudok során kötelességtudattá izmosodott. Az egyént\'elzárkózottság kőfalán az első kaput tulajdonkeppen még a vérszerződés nyitotta, az a történelmi esetmjény, amikor a hét vezérek Árpádot pajzsukra emelték és egv vezért állítottak a hét törzsből álló nemzet élére, hogy iizt egységessé, erőssé kovácsolják Össze.
Ma már nincsenek is büszke törpe királyok, akik fügét mutató hatalmas kőkezet faragta*-nák portájuk ormára, alá pedig felíratják, hogy fütyülök az egész világra. Nincsenek ilyenek, hiszen minden elérni veszély, a portán kiütő tetőtüz, vagy más egyéb bebizonyítja, hogy .azoknak segítségére vagyunk utalva, akikkel sorsközösségben élünk, azokkal komoly időkben vállvetve kell küzdenünk, hogy eredményt érjünk el. Ott van az egyéni elzárkózottság büszke birodalmának határa, ahol a közösség érdekköre kezdődik.
Igaz, hogy erről sokszor meg-hányszor ínegf eled keze tt, meg feledkezett a magyar. De vala-is bűnhődött érte. Megbűnhődött Muhinál, mert ueknt állott
egységesen Róla király oldaláli a tatárok ellen, megbűnhődött Mohácsnál os megbűnhődött UM.K-bun, Az utóbbi keserű izét még érezzük, akkor szerzett sebeink még netm gyógyultak be Nincs is ma már józanul gou-\' dolkndő magyar, aki ne tudná, hogy egyéni külön kis világunkat csak addig élhetjük, amig onnan a közzel szom)>eu tartozó kötelesség el nem szólít De tudja mindenki azt is, hogy ez n
külön kis világ egy nagyobbnak, ! egy hal almásabbnak szerény al-, kotó része. ítésze az egyetemes magyar világnak. Része és sorsában osztozó függvénye Saját portánkon akkor élhetünk magyar éleiét, hu saját hazánkban biztosítva vini :i niagyiir nemzeti élet.
EZért siet minden magyar u gátra akkor, amikor hazáját fenyegeti, akár külső, akár belső veszedelem. (a)
Átalszunk a auuraMil tuilók taaalaiáayl
segily-alaaltttava lávára I
A m. kir. vallás- és közoktatásügy* miniszter ur ffltlí, évi július hé 21.-én 9216. VII. 3. ü. 0, sz aluli jóváhagyta a Muraközi Szövetség álltíl muraközi születési és származású, szegén ysor.su, szorgalmas és tehet-»sége.s liiuulók jutalmazására és tanulmányaikban való lámoon-tására létesített »Alapítványi . A Muraközi Szövetség az Alapítvány kezelésére Zulu vármegyéi kérte fel, mely a kezelési hazafiam érzéstói áthatva, el is vállalta
A Muraközi Szövetséget nz Alapitváuy létesítésénél az a meggondolás vezette, hogy u magyar érzésél>en 1000 év óta hűséges, de sajátos egyéni nyelvet beszélő muraközi köznép fiai magyar iskolákban képeztessenek ki, elsősorban tanítóknak, pakknak és jegyzőknek. r.s|>eijig azzal ii céllal, hogy ezúton magyar gondolkodással teliive, de muraközi nyelvüket
sem feledve, saját szülőföldjükön :i magyar áiltfmeszmc megbízható xáfáj\'-i.ükéiit u lakosság vezető tényezőivé válhassanak.
Erre a körülnléuyre iNMuru-közi Szövetség felhívja a búzában szerte élő muraközíek figyelmei és meg van győződve arról, hogy minden muraközi származású, de Muraköz sorsát szivén viselő bármely más magyar ember is, a neanes cél minél fokozottabb mérvű elérése érdekében az Alapítvány növeléséhez a maga részéről szintén hozüá fog járulni.
Az adományok, a rendeltetés világos, megjelöléssel ("Muraközi Szövetség Tanulmányi Alapja részére;), vagy közvetlenül, *Zalp vármegyei kisebb alapítványok 63.524 sz. csekkszámlára, vagv pedig dr. Csurv Jenő 37.10(1 számú csekkszám-lájára )>ostatakflrékpiénztári befizetési lapon, esetlég az említeti eimek bániK-lvikére postautalványon, Szelhetők be.
Nemlétező árukat „szállított" előleggel egy nagykanizsai fiatalasszony
tSi*dokofi hiinügyben inti itoti nyo-nu!.\'.,.¦! a iiagykanisBai\' rendÖraeg
Kg)iv-máara érkozlek feljelentések egy cainoa külsejű, jól öltözött nagykanizsai fiatalasszony oltón, aki a loKagvafurlabh móoou károsította mog kiszemelt áldozatait. Az egyiknek rétgálte szállítását igórto, a niá-aikiiak mlui lioszoi Kését, stb. és mindegyiktől mogfololö összegben pénzt Vett fel a eelra. így az ogylk-tól 800, a másiktól 540 pengét é* igy loviíhh. .Mikor a pénzt xsobro-vágts, áldozata nem látta ót löblx\'. Az egyik károsult azonban wályoaou
léjwtt fol volo szembon és Tisaxa-kövelelto u pénzét. Rrro a szélhá-mosnö sürtiönyt küldölt neki, hogy a pénz már útban van. Porszp a károsult még mindig várja a postáHt a pénzzöl. A rendőrség a fiatal nőt kin^pinozta egy nagykanizsai két gyermekes anya szomélyébon, aki most a lumuauík gyermekét várja.
A i-endórség ezúton fölhívja mind azokat, akikot n fiatal asszony bármi módon megkárosított, hogy sürgősen Joloiítkoawnok a rendőrség bűnügyi osztályán, ahol most állítják a-iszu a bühlajstromát.
„Is aiyák toljál mtpyiril «11 kihint"
A Balatoni Társaság III kivárna* haagveratayéaek anlsorákól
A. Balatoni Társaság vasárnap
este tartotta meg idei harmadik
hangversenyét Budapesten a
Magyar Művelődés Házában. a hatalmas nézőteret a tőbb-
ezer főnyi közönség zsúfolásig
megtöltötte.
Az ünnepi előadást izeri Izsák
Gyula, a Balatoni Társaság ügyvezető elnöke nyitoLta meg a következőkkel:
— Társaságunk a nagy világégés közepette a luwliavoiuillük hozzátartozóinak gondozására, a liad.sérültök szórakoztatására, a hadiárvák meg-HOgitóaéro, gyámolitására, folnovolé-sóro három szakosztályt: gondűző, gyámszülóí és nemzetfenntartó szak
| osztályt állított fol. Eb utóbbi magában foglalja mind a hármat, mort
a nemzetet az tartja fenn, aki küzd, harcot a hadiárván keresztül a magyar jövőért, a gyormokért. Ha folnó ,a sok őrös gyermek, orős tosz a nemzőt, a Haza. Csak az a nemzet erős, ahol a gyermokot, a jövő roménvsógét, mini laton különös ajándékát, áldásnak tokintik, szeretettel veszik körül, ápolják, nevelik.
A múlt\' háború után sok országot, világrészt bojártam, sok népet, azok szokásait megismertem, liáltatn mint novoli gyermekét a finn, az orosz, a japán, a koreai, a kinni, ii hindu, AfrlKában Masszává Kritrea tartományában a négerek. Sehol sem láttam ugy sz.irutni és bocsülni a gyermokot, mint a finntnk uól és iapanoknál. K/. a két nemzőt áldoz legtöbbet a noinzot sxomo-
fényéVet\'»n ¦ guinuokm. l\'gy-í), «1-dig is cstHtákat olvautunk a kút n,\';% vitéíiségiíröl és hősiességéről?
A francia anyák nem akartak gyermokot adni, novolni l-Vanciuo]--szagnak, nem fogadták n) |„Umi ajándékát, . bünbeoatok. /Kranciaor-szág oniibtt majdnem oIyoszoU. Kinnországhiui és a felkelő m\\)> bírod almában, Japájibun » imgy jnéikőz„ésl az anyák\' kószitotték elé, a háborút a t ínn áa japán nók fogják megnyerni, mwrt ők imvoltók liíttel, fanatizmussal u most küzdi férfiakut, katonákut.
Magyar Asszonyok, Anyák én IxHUlyok, imádjátok latont, ot ne vosxitsőtok és inog ir> tagadjátok, szeimsótek magyar hazátokat, azt a földöt, amelyet apáitok sok vérrel szoroztok s amolyert annyi \'drága magyar vér folyt most is.
A körülöttünk éló népek ter-mészotos »za|X)rodása moghaludja a \'^i százalékot, inig u magyaroké csak az 5 százalékot üti meg. Magyar anyák, ifjú asszonyok, menyecskék, \'leányok!\' Kélitek Tstont, szorotítok hazátokai, büszkék rogytok arra, hogy magyarnak szülötté? toki Adjatok sok, nagyon sok nui-gyw gyermeknek életet, nevoljotek gerinces, szótartó, jólloinea, hős-lelkü, Inmondaui, küzdoni tudó é* omollott Istenfélő magyar gyorme-kokot. , \'
. Krisztián Márta, és Hadíy\' Hermáim vid\'áím niüvész-eslje li következő kiváló művészek közreműködésével teljes sikerrel zajlott le : Bordv Bella, Hadty Gitta, Nagy Izubella, Bal\'fny Erzsi, Rácz Vali, Szabó Ilonka, Csel én vi József, Palló Imre, Ig-náth Gyula, Homoluy Béla, dr. Mindszenti Ödön. Nagypál László, Weiganü Tibor, . Hegedűn és zongorán kiséri lHillien Klára és í.isznyni-Szabó fiál>or.
A m kir Honvéd\' UVrierök Zenekarái vezényelte Dóroszlay Károly.
Konferált és maga nj elei üde-kel adtak ölő Tolnav Gusztáv és a Pécsi Öregdiákok.
Szarb kommunisták síkortelonül ostromolták meg Jalovica községet
Zdgrdp, január 27 (MTI) Titó csapatai január ö é* 18 k volt megkísérelték délkelet Szerbiába behatolni. Tito csapatai három dandárral, mintegy 2500 emberrel Arangyelovácnál tettek kísérletet, mely az államrendőrség! csapatok ellenállásába ütközött. Súlyos veszteséget szenvedtek és a községből kiverték őket.
Szerbiában felbukkant 200 főnyi kommunista csapat behatolt Jelovica községbe. A helyőrség tagjai addig tartani tudták magukat, rmg a környék államörsége meg nem érkezett, a küzdelemben a támadókat leverték.
A Münchhausen
plakátján sllrásl hiba történt :
az előadások kezdési Ideje
•/a3, 3/45, \'US óra
Percnyi nnnlo»9*gg»l keldOn*
Minden postahivatalnál jegyezhet buzakötvényt!
II) KI, jiuimir 27
A lazsiiaki nagy szegény-gondoró telep megvalósítása felé
Hasznos aaunkát végzett a várost szegényügyi bliottaág
Nagykanizsa város szegényügyi bizottsága ülést tartott ür. Krátky István polgármester elnöklete alatt, hogy a legutóbbi városi közgyűlés
határozataihoz képest gyökeresen megbeszéljék a városi Izegéuyügy rendezését és újjászervezését. A polgármesteren kívül ott voltak az ösz-szes eladók, a bizoitság tagjai, a Szeciálls Misszió, a Keresztény Nőegylet, a városi szegénygondozó, slb. A polgármester napirend előtt köszöntötte a megjelent
Farkas Vilma nŐegylcli ügyvezető elnöknőt magas kitüntetése alkalmából. Rámutatott arra az áldásos. Önzetlen tevékenységre, amit Farkas Vilma egy emberöltőn át a szegénygondozás és jótékonyság társadalmi munkaterületén kifejtett. 1 hogy minél több könnyet lehessen letörölni, minél több jót nyújtani a bajbajutott és szegény .embertársainknak. Farkas Vilma flgybuzgó és lelkes munkásságával az egész város becsülését érdemelte ki. Farkas Vilma meghatva mondott köszönetet a polgármester elismerő szavaira és a bizottság tagjai lelkesen éljenezték.
A polgármester ezután Ismertette az ülés célját: -.\'
egységes tervet készíteni a szegény-gondozás terén, más városok bevált mintájára, az előző városi közgyűlés határozata értelmében. Az uj szegénygondozás az igazságosság alapelvén épül fel. l)r. Buda Károly elgondolása volt: adjunk minden szegénynek könyvet,\' amit a közellátásban részesülő szegény mindenkor felmutatni köteles, hogy a könyvbe minden egyesület beleírja, amit ad. Ha elkészül az uj rendszer tervezete, összehívják a nagykanizsai Összes jótékonysági és szociális egyesületeket, hogy az egész társadalom bekapcsolásával megvalósíthassák a modern szegény-gondozást
A polgármester ezután bemutatta az úgynevezett
pécsi kartoték-rendszeri. Nagykanizsán Is fel fognak fektetni ilyen rendszert és bevezetik a szegénykönyvet. ^
Or. Boda Károly hosszabb hozzászólása nláii dr. Poltyoudy József tanácsnok egyszerűsíteni kívánja a rendszert nagykanizsai viszonylatban. Dr. Palzs Ferenc aljegyző is tuladminlsztráltnak véli a rendszert.
Dr. Boda szükségesnek tartja az előadónak Pécsre kiküldését az ottani rendszer, a nagy szegénytcle-pUIés, a foglalkoztatás, műhelyek slb. megtekintésére és tanulmányozására,
Krátky polgármester is kivána-twsuak tartja, mihelyt mód adódik, egy nagy
szegénygondozó és foglalkoztató lelép
létesitését, egyelőre 100 ember szá-mirát Lazsnak egy része beleilleszthető ebbe a tervbe.
Bibáné Horváth Mária speciális esetekhez szólt hozzá. Dr. Boda hangoztattál hogy megfelelő munkát és keresetet kell a gondozottnak biztosítani, hozzá keli segíteni, hogy OnáHÓ legyen. Bizonyos próbaidőt tart szükségesnek a gondozott számára erre a célra. Lazsnakon építsen a város nagy szociális telepet, ahol a szegények a maguk munkájából tartják fenn magukat.
Krátky polgármester kijelentette, hogy minden törekvése ennek a a tervnek a megvalósítása, azért kívánatosnak tartja bizottság kiküldését, mely a tervet kidolgozza.
Dr.. Poltyotuty rámutatott Pécs város különösen kedvező körülményeire,\' amire dr. Boda klicleutelte, hogy Nagykanizsa semmivel sincs hátrányban e tekintetben.
Dr. Haba József aljegyző, előadó elmondta, hogy Nagykanizsa évente 46.000 pengőt fordít a szegényei havi segélyezésére. Ebből az Osz-Szcgböl
290 szegény kap havonta segélyt A segélyek összeged. 10,
15 pengő. \\ Gáspár József szegénygondnok 1
Ismertette a Bzegénysegélyezés eddigi módszerét.
Boda soknak véli a kiskanizsai segélyezettek létszámát.
Vitéz Fíló Ferenc i,gazgató is amellett vau, hogy
Khkaniisdn rendet kell teremteni e tekintetben. Krátky polgármester is a reviziő mellett van. A bizottság kimondta, hogy a közsegélyezendöknél környezettanulmányt a helyszínen le kell folytatni, annak körülményeit felülbírálni és minden esetet revízió alá venni.
Dr. Boda rendkívül alacsonynak tartja a segélyezés összegét. Dr. Pottyondy rámutatott arra, hogy hány tehetősebb család rázza le szegény hozzátartozójával szemben való segélyezési kötelezettségét.
Az uj rendszer bevezetésére valószínűleg március elején kerül sor.
(B. R.)
fiMI az oka a fa-hiánynak ?
Rablógazdálkodást űztek* megszállás ével alatt a magyar erdftkaen
Iniull kai
Ax sen n lénia, líz lémát oki
hián
isouyt mogloliotá-\'g/ararla a\'karácaonyfa-prob-\' ......k egy hétre, való proliit, de a tüzolóanyag-...iiál súlyosabb közöl látási föladat elé állította a kormányzatot. A Magyar Vi;F.ki %ajtGtuáÓ8itö fcu dajieati munkatáras a tüzifaollátás egyik felelő:, tényezőjéhez fordult azzal a kérdéssel, hogy valójabán mi az oka a famizénáimk akkor,
amikor a közvélemény szerint több erdőnk van most, mint elrabolt területeink\'égy rászánok visszatérése olötl volt.
Először is azzal koll kezdő nem, hogy igaza volt a közvélo-inéitvnok. A helyzet ugyanis uz, hogy a trianoni Magyarországon kb. !ü százalék erdő volt, míg most kb. Üt százalók erdó van. l)o tekintetbe kell vennünk, hogy az első világ
A DON HŐSE
diesfiséyel huzalt u magyar fegyvereknek, uj fénnyel ytiza\'agüotta a magyar honvéd hírnevét émiuutxzsiij. becsülttel- n magyar névnek. //Ősi tettééri n legmagasabb tiszti kiliiit-\' létén érte.. Magyarország Kormány-zaja, mini a Katonai Mária Tarézta Idead nagymestere, a Mária Terézia Rend loragjám-aintl > vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot. Hgy esztendő pergelt le az idó rokka ián azóta, hogy a Don vnna\'án thzlányi Kornél hadosztályának a vég/tökig való kitartóan lehetővé tettft a voronyezsi htdfö telemen német erőinek rendeseit elvonulását, A legnehezebb körülmények között többszőrbe túlerővel nzemben szerezte meg a hősi ellenállást s az 5 hadosztálya hagyta el utolsónak a Don vonalát. Az \'elszánt én merész hadit&itnek kihatása\' és jelentőségét alig tehet felmérni. A személyes bátorságon tul, a hősiességnek olyan teljesítménye, ameh/re csak olyan erős és ¦ nemes lelkek képesek, akiket megrendít hetetlen hit és önfeláldozó hazaszeretet irányit és vezet, gondolataiban és tetteiben. A lh\\n hőse ezzel a fegyvertényével bevonult a nemzet történetébe, de honvédéi élén bevonult a nemzet szivébe is. Büszkeség dobogtatja meg a kefile-\\ kel és hitünk, bizodalmunk uj erőre kap, a nemes példaadás követésre lelkesít. A magyar hősök díszes serege egyre növekszik. Az 1788-ban alapított Mária Terézia Rendnek az
•¦hő világháború régéig IttfíU H*zt tagja, flott s ezek kózt lí\'JÓ magyar. A t első világháború a\'a\'t Bű magyar honos tiszt nyerte el ••zl a legmagasabb kitüntetést. Kbbr a hÓní gardába emelte a kormányzói kagy a rendi káttala-n javisla\'a alapián vitéz t)sz\'áui/i Koméi vez \'•rórnaggot. Unnék :i magas kitüntetf-snek fénye megvilágít ja a magyar hőst, a kötelességtudó /tarauránokat, de ráitu-gárzík ez a féiiu azokra a névtelen hős honvédekre /a, ikik iMranesno-kuk szarára még crösebben ragadták kezükbe a tagi/pert, még több elszántsággal r« vitézséggé1 állták n harcot i túlerővel szemben. A huda; k\'tá\'gi tárban lezajlott iin-nensén, a magyar hősiesség ünnepe volt. Biffomitáqa annak, hogu a ma gi/ar a legnehezebb viszonndk kőzött is vitézül helirí tud állni, Bizonysága annak, hogy a magyar honvéd f.aranctnnkaimik helyén ean az esze és ii színe, d* bizonysaira annak is_ ho/ry a f>őlc* megfontolás, a férfias pálor küzdelem mindig meghozza a sikert, az eredményt. Sem a kishitűek és gi/árák, hanem a bátrak és az okosak győznek. A Don hősének haditényéből gazdag tanulság kínálkozik számunkra: hinni és bízni kell tudni Istenben és erőnkben, sohasem megrettenni a kötclcHségtctie.sité* -elől, hanem
"kar és győzelem titka.
Január
25., 26, 27.
VAROS/ mozqo
Kedd, szerda, csütörtök
QyfJnyörü l Remek l Marcal Psgntfl vildghirü regénye filmen a KÚTÁSÓ LEAMYA a világ leghatalmasabb fi Imdrdmdja t rtldghiradó
Slőaddeok kesdete : $4, +6 és 48 órakor.
álsiru előtti Magyarország zavartalan faol látását elsősei han az a lény biztiisitolta, «bgy akkor bizony ü() százalék erdőállománnyal rendelkeztünk. Szlovákia, l\'Irdély ós Horvátország kezére jutottak ezek a sűrűn Hidóa (örületek. Ma kb. Itat millió hold erdőterülettel r^ndolkezünk, ami elég kiesi Magyarország több, mint Ifi millió holdjához viszonyítva. Ha pedig tekintetbe *ohk-szük, hogy a megszállás évei aluli u magyar fái valósággal rablógaz ilálkodással irtották, akkor ilgyán-ttsák meg kell értenünk, hogy álmagyar faguzdálkodás még mindig nincs olyan helyzetben, mint éy^-retnánk, A Trianon olŐlti magyar ratormolÓS 17 millió köbméter fával difsckcdbetett, optimista szántiIán li/erint egvik kiváló magyar tudó snnk megállapítása értohnébon. 7,\'i millió köhmóter fánk van ma, cimi vagonra átszámítva 111.000 ragon lombszorfánakt 74.000 vagon fa-nyÖBzerfáriak és 888.OÖ0 ragon tü-zifájink felel meg, ha egy ragonl 10.000 kg.nak részünk. Kelttlnó a fenvőfatermelés ahuisony merteim, aminek magyarázatát a román moc-szállás tárolásaiban lalúljuk; a románok ugyanis 60 - 100 éves fu-őriásainkat csaknem töljoeen kiirtották. Hu mindezeket meggondoljuk,
akkor könnyen megértjük, henry lahli\'igjízdálkodással suniini esotro
sem puBztithatjuk tovább erdőinket,
A tüzifaliiánvnak tOrmésZOtoMII ol-sösoihan szállít/isi neliézségT«kln>ii
kell koroanünk az okát. i)o im a probléma sem olyan egyszerű, mint a nagyközönség hiszi. Mert áa igaz, hogy Kényazervagáaok elrenaelésével
közelebbi U»iületi>król is szerezhet a kormány fát, de ezzel olyan útra lépne, amely folytatná a\' magyar oraógasdaaág lassú, de biztos |misk-titáaát, IÍ|im»n ezért órakodik a kormány minden erőszakos lépéstől, hi Hzen a fatormolusbon műiden az utánpótláson fordul meg. Igen fi-gvelemr.i méltó ebb.\'n a kírdéwboij báró Waldbott KelemeniK\'k az Ki-dáaioti lígyesületlK-n tarlott elé lulása, ahol a kény szerv ágasok céljaira a külföldön annyira bevált fasorok létesítését javasolta. KsKol
80 -40.000 vagon olyan fával ron-delkezhelünk olyan torületekon Ím, ahol a szálKtási nehézségek miatt mindig baj v<ilna a fmillátás kerül.
- A fiiellátás problémája tehát sokrétű ós annyira szétágazó kérdés-tömkeleg, hogy a ii agy ¦tűzőre, amikor csak egyik oldalát nőzi, éfí hiszi cgvazorü, mint a Kolumbusz tojása. BajnOB* a megszálló államok nem gondolkoztak igy és a magyar erdőgazdaság és fatorniel.\'w fokMÓa
tényezői nem köretlietik őket ezen az uton, mert a magyiir erdőknek évezredes gazdasági ixililikúja van és nem olyan kérészéletű, mint az
utódállamoKé volt.
Kétségtelen, hogy a kormány-zal megtalálja a helyes középutat a magyar erdőgazdaság és a fűtőanyagot sürgető közvélemény kívánalmai között.\' Mindenesetre a magyar or-dőgaxdaaág nagy nemzetgazdaeéffi érdekei éa órtókoi