Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.67 MB
2009-08-27 16:51:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
456
8165
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1944 025-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


l\'nlado :
Gia:
¦Mifokmt : Tafcorl posta:______
84» evf., 25. sz. Nagykanizsa, 1944. február t. kedd Ár* 1 6 fillér.
-mm mm
ZALAI KÖZLÖNY
SzeriteazlAség é* kUdóhívutiil : FÓ-ot 5. nzám. BawifcmiTttoért iá kiadóalratali telefon 7a ax Me«joleatk ralndea hétköznap detataa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KJÖflzetésI sva: egy hónapra 4 pwu^íi 30 fíHée, negyedévro 12 pengó 40 fülét. ,„> K^es szara: h^tki>?,iitin 16 till . s/ttmtwiion 30 Üli.
teiraiföldöri és levtgöben egyre élénkülő iramot vesznek a háborús események\'.
A diplomácia frontján a spanyol-angol viszony további kiéleződése* és Róma|sorsa áll ez érdeklődés homlokterében t
A keleti harctéren a szorjnt to-rnhbmvin széles •revonaJon fejtoH ki élénfc harci teréketi^Bóget « Vi-tcfcaatkWl északi éa nyugati irányban támadott. A déli pi re kW win
a krimi «rcvotutloit enyhüli a fioriti teoéhfmyuég.
[\'nvopropotrovsaktól délnyugati irányban mogtopoUW,ei ii támadán-na! igjoko»ott a szovjet orodmónyt elértig do német tartalékok foltartóz láttál; a támadókat. Kirovogrédtól és»***tnyu calili ismét olkosorodoít )»n*>V folytak. A németek ogy helye**
b«ni/o/Hulimk « lámadók állásai-hu h súlyos veszteségei oUoe-
h\'.k ms ellenségnek. ,
lijolaja Cerkomál a azovjot nagy
IÖt&k hadosztályokból ée páneéloook-ból á]I6 bokentó orókknl támadásokat kozdotft. Az olhárifcó harcokban a támadókat visszavorték. Progro-bicosénól a három nap olÓtt bokoritett szovjet harcceoportokat majdnem toljoson- mogsommisitotték.
A kozépsS arc.vonmlszahasxöH a» oroszok tegnap roggol ismét megkezdték átkaroló támadásaikat észak-nyugati irányban. A támadás nagyságáról és a harcok lefolyásáról eddig npm érkezett jelentés. Neveitől Afinakra újból fölélénkültek a harcok. Ah arcronal északi asakaazán a szovjet ismét mogki sorolté, hogy a némot állások hátába kor üljön. Otavssktól nyugatra aikorült a?, ol-lonscgnck tejrt nyerni, do átkaroló kisérlotoi mcsrliiiimilUk.
Varazsd, Belovár, Daruvár, Le,ngg vidékén folynak / a tisztogató harcok
A jugoszláviai tisztogató némot I ban rannakVaraesd, Belorar, I)ani-
hadűiürclotok során némot csapatok i vár én Kongg Tarosok kornyékén. A
bortmultiak Otamar, tarosába, ami partizánok halottainak szám*, tokin-
/iárríbién Bolovár kösott ;foksr.ik. Klyes és sok eeott közülük hadi-
A tifimtogsló liarcok még folyamat- \' fogságba.
Tegnap este) újból bombázták Berlint
A* atigalszást linieri fegnfcp este ismét istallasi Intézel! Berlin ellen. Bambák hullottak Beili» iiifaáay kerületére.
Svid |«ltalés szerint a távira- ét telífaa-fn\'ni)k>tíi It-üii\'if-f Kslf ní)iíny érára meg-8íak.iü( Himtitruxigéi S»í*jriiig klialt.
Zégráb, február I Tegnap deleiéit 11\'25 arakor légiriad* volt
\' Zágrábba*, aataly egy ira hómat larlntt. Ttaaliaen r<»«figépck repültek M a »varoi felett
Róma sorsáról tanácskoznak a Vatikánban Bembázták Bolognát, Veronát, Udlnét
MetfAa nehéz hombánók táma^lták líoioffaát és Veronát, torébbti lidi-ttot, tfj»mint töbh olasKOrsr.agi holy-sój ellnn intéiítok légi támadást, Tóbfc lakóhás olhamvadt és a hom-bAíjéap*] sújtott lakón ogyodokben nagy túrok kolotkoí^k.- A laltosaág álaomtiinak u»ájna jolentélcony.
HómikiU jelesük ;. A habom eseménye következtéken Ráma aelyxelében aekövet-kc/.heW v.\\\\u»A* élénkéit f*Llalkajtatja a
Vatikánt Is. Illetékei helyről számai* ér tcstilét nzerint az elmúlt na)K)kan a Vatikán államtitkára tttibizaen (anácskoivtt a diplomáciai teslutet laf-jairal, elsAsorhan a badjriielö államok kéaviselaivel. Feltí--(eltzheló, hogy a megheazélés legfabb tárgya Ráma sarsa tolt. Vadkan) érfesfi-tés szeridt a pá^a.azon ákaját f«jezle hl, htígy Róma megöri/.lcísék a ktmitényiég és a ciillizáclá Riámara és ax arak .vártat agy a bs4mflYele(ekt6t, mint a aáit-hírcaklál megárja.
Á madridi angol nagykövet Franco tábornokkal tanácskozott
Hali fax angol -nagykorét ranárnap Imssíabh mogíxiSEéléflt folytatott t«\'r*jMö tábornokkal. Kddig réatloto-kot f»m kör.őIU>k, do a két ornniig kősót*, olöfordult minden fontosabb kérdést megtárgyaltak. Azt híwjíík, liogy *í angol nagykoréi Francoral riKonrben ngya»a»i » .rádnt hangom-totta,, amelvot &r, olajsxállitas bo-Krantotéséró"! sV.óló hÍTÍt»1iW amori-kaí nyilatkozat is folhorott. Windon-onotra solyti holvoetett azonban a (libmltár torüíotnn működd ellenéé-
gos kémok totékenyaégére.
- Káén külügyminiszter nyi latknzott a« angol kormánynak Spanyolorsság^al ssombon tauiuai-tandé magatartásáról. A nyilatkoaat-ban szóba került as elajauallitas kérdi\'-so is.
A tipanyolorflzágra gyakorolt nyo-másröl a«í jolontik ilorlinból, hogy Span vol országnak Talósr.inűlog ugyaqj az a sors jut, mint Argontinának, így mindkét osotbon terra sorú oljá-raáról van sxó.
Mozgalmassá vált a délolaszországl harctér
Bailinbdl jolentik: A Tíontini-ino-\'¦Haoak vidékén alkotott angol- amo-n\'kai hidfóéllaa körül aa arurnlsKasi\'. tám\'aVJoBoV súlypontja tórénbra is Arírilia és Cisínrna kfiniyékén ran. A némot csapatok az ésaak folé irányuló áttöréai kisérlof/ikot mind
visa ran! tették. Apriliától délkolotre 70 ellenségéé páncélost oommisitot-tok mog. A norea támadás nom tudott niflt ütni a némot vonalakon. Egy páncélos dandár támadásait is moghuiaitották. Az albanoi hegyektől tnoBSDO dólro is foltartoatatták az an
í;olszász orók támadásait, Cistonm olÓtt két orófl ollenségcs tóma^ás nljutott a német állások olótoféig, a támadó élkötolékok átmíinotilfjg egé;-szén \'Cistornáig nyomultak oíoro, de néinoj kötelékoknek oldalról intí^zott oilcnt\'ámadáaa a bonyomult olkinsé-rob eiéket elvágta öífs/«küttoU}WÍk-Wl. Kközbon a némítok 600 foglyot njtottók. A némot ellentámadás iy-után csakhamar vinsttaátlitotta \'•\'<\'¦ qraootí arcvonalat. A Nettuno-Anisio hidffinél németek olflüllyoeátotfok 8 toljoson megrakott páncélos hajót, »;gy légvédelmi hajót és két hajót olyan súlyos találatok értek, íiogy mindkqttó kiégett- A Tirréní-tonKor partvidékén is nulyos harcokra kor rült sor. A támadásokat a németek mindenütt visszavj-rték. f\'-iustell Kor-totói kolo.tre a nénjotek otlontáma-dáswal újra mogHzálltak egy niaeaii-latol. PJlknneiKHkitt Iwreok vnltiut Cássinotól ésaakra Öan FJIiató, északnyugatra, ahol az 6. anpol hadsereg fokozott orórol folytatta áttörési kisérlotoit. Az ellenség csekély térnyerosfigot a Iogna^yobb áldozatokkal (izotto meg. Az adriai szárnyon Caatel) Fontano környé-kén voltak súlyos harcok, amelyek síirán a támadó ellenséges nlnkiilntokét s/é1 szórták.
Kezdődik a támadás ., az applai szakaszon
Berlint Jeleotés szerint az aogolazáaz csapatok a nstlunol hldtfltol a Tirrooi n-ncoi1 menti Állásokig teljes erAve) tA-tnadAnt Indítottak és ezzel a harctér mlndfui síüknsza moz^AHtia jiitt A * A\'\'ria pnrtJAn a támadásokat « némf WÖk mindenütt vlaéiavetették, ugy\' hogy aa eliensAR o^ak kisebb ternysrf ségot ert el. A? amerikai csapatok tul *>r«)ével pzomhen a oémpt veazteaégek sem voltak csekélyek, t
K% Exchange Telegrnpti Jelenti WII-saa tAbernak !ohK«tl»eAlla»«4ról: Mln4en Jel arra Mutat, ho^y az. amerikai oaa-
Eatak a NéttaRO\'Aasle vi(Iókivfiltaaek\' ól támadásra ké"*tliuek aa applal ö*-aaet állasak elleu. lírrn niiitatnftk az élénk JArŐr-eaat&razAaak la. A szörel-segesek siPsszAiitak kétMosaaiInl á|ta) léteeltelt \'minta községet, amelyeket « németek va!*»ftgefl er*d«kké építettek kl. urji hoRy ezekért « harcok ttulyo-nak voltak.
Szigorú intózkedósekethozott a franoia miniszertanáos
Vlohybfll jelentik: Petsln marsall elnökletével összeült a ír uncia miniazter-tafiáos, Lnval mlnlsziorclnek Jelentést \' tett a nemet hatÓHágok kópvisel4ivel]| folytatott mtiKbesxélCHekrfll. A belügyi 1 Allantltkár beazAmolt a kíí\'oktatABtlayi ¦alnlszlorrel egye tér lesben sózott lnté%-keálóaekröl egye* veszélyeztetett terfl-lotekaek eokéntes kiüritéfio tArgyAban. A mlnlaztertanAca jóváhagyta azt aa intézkedést, amellyel törvényes büntetés var ezután minden Iranela Állami tisztvinelére, aki ellenlétbon jár el a kormány utasításaivat. Ha az Ilyen eeelekmönyok veszélyeztetik az AUara blztonsAgAt, akkor vétkeuck, nz állami tirvényszék elé kerülnek és büntetésük) haiAl la lehet
Valami n\\nm rendben ííagykaníZHan
14. Aa alsötAtltAs körtll
{(>!) Nehogy azt higyje ax olvasó, hegy Csak a várospolilika kerül nincs valami rendben s hogy ez a rovat csak ötéit sxületett, hegy szórakoztassa azokat, síik mlattlg sziveiért olvasnak, hallanak arrét, amf ninc§ renrifeea —- a más portáján.
Kerül kelt néxnl a magunk portáján Aki ezí tetkllsmefeteacn megteszf, tsafeBS\' mar rá fog jflnni, hogy a siját ajtónk ílfttt Is van mit seperni Sokszor talán lobban (ár rá egy Ws1 takarítás a magunk ajtú-elejére, mfnt a köz-porláéra.
Ma etvilathatallanul égetőbb s süigés-sége például a magunk portáján való rendcsinálásnak — az elsötétítés terén. BT ér nem is csak magánügy, hanem mindé* más elé .rangsoroló" kÖ<Ugy.
A háború ötödik esztendeiében, amikor „protlmus ardet OcaieKon", amikor a .ka-nizíat házak falain és ablakszerűéin raeg-lobbant már a Sztálin gyertyák kísérteties fénye, meg mindig vannak, akiknek az el-sálétítés csupán rendén kérdés és csak annyiban veszik komolyan, amennyire léim kell attól, hogy becsenget a rendőr, vagy ae mih csenget, hanem egy szép napéit ¦IrV\'*Ht kapunk légoltalmi klliágás váí-iotljaként.
PeatJg amikor a fejünk felelt egyre-másra zúgnak át a rylál és pusilclis apokaliptikus légi svadron{«Í, mégis csak ilt lenne vCgrc az ideje, TOgyj mlndcaki tudomásul vegye: — nem a reo9Jrság**k Hötélttjük el esténként az ablaka inkát, sj-talnkat, hanem Önmagnak nak, a siomísí-dunknak, a városunknak, a magyar hazáak-nak. fia ezt mindenki bétáin* és átérezmí, akkor nem Fordulna elé lépten-nyomán Nagykanizsán, hogy még légiriadó iáeje alatt is vígan világítanak az udvarok felé esö ablakok é.i ajiók, inegvllágitva a üStét estében nagy faltételeteket, megcsilfop-talva távoli sötét ablaküvegeket. Mftvelt, diplomás emberektől hallottuk az elmalt he}l nauy riadó ulan, amikor ilyesmiért^ azOmazedok felelöiségré vonlak flket;
— De kérem, hiszen az az. ablak udvarra nézi
Az ember kísértést étet nevekel megemlíteni, mert igy, név nélkül nehéa ís elhinni, hogy vaiftbsn komoly éa valóban Józanésszel rendelkező embef adhat ih/en vAlsszt, olyan veszedelem .idejön, rá)nt .-iiniiiii ott lebecelt a város felett az elmuli hétért Is és amelyen mlnttep nap, mindén éjszaka meglsméllödhctik, még pedig a minapinál-sutyoiabb formában la.
Hát igen, — ez niacs renáaen Nagyka-nizaAri I Itt még mlatiig nem azért saléli-topák « emberek, h«gy megellxzenek egy nagy veszedelmei, hanem azért, hegy a rtailér ne lassan világes ablakai. Itt még mlnttig nem a leikiísmcrsl, nem a közösségért valá feldlsségénet. nem a kéxás-; öég életasztanénck legyeimé aaraaéjot; hanem csak a faihágásr kiró cemzdjátét valá félelem. Hogy egyetlen világos akl*k miatt, nézzen az akár utcára, akár uú-varra, akár kertre, akár a legelnagyoltabb pusztaságra, — elpusztulhat az egész váras és emberéleiéken kívül a nerozc|t erö-Jeszllésben pátoJhstattan\'sok érték, -ene \'nem gondolnak úgynevezett uriosztályaak taglal sem, akiknek {joálg valóban-\' íaté-tességük lenne jtpeialával elA(|árniuk * hatósági reaáalkezések betartása: é> \'a/, egyetemes érdekek kötefes "védelme teréa..\'
Aki megérkezik az esti vonalak ralft>. melyikével Zalaegemeg (elél, nézzen csak: ki a ranalbál a Magyar-utca alatt I Hány meg hány kertrenp/íT ahlsk "ragyag teHf* tényben, mirelhagy a frlndpá Iá meatéfi Hüm Járnak rcadérfik még hí |ámá»ak sem fndnák megállapítani onnét, hogy ase-l)ik ház melyik ablaka hány fittyet az el-satétitési rendeletnek. ^
. város perifériáin aztán egészen zűrzavaros állapotokat találhat,esténként, aki régig Bélái a külső utcák he»e-hupáia. Láttunk kí-Ki egyszer nagy középBleteker*
ÄAL\'AI KÖZLÖNY
1944. február I
Hvilijitott ablaksorokat (a a keael órákba!. A kis külvárosi házak ablakainak
ofsJitifii.Sc pedig minden krtiJUn aluli. Porait, minden híz ele oew leket rendArt ál H la ni De ez nem is a inul ír dtlca, hanem mindenkinek az öiimígatfít csaiád-jáírt, «1 CRem váróiért érzeti lelkji«mc-retót. A rendőrség dolga csak az cálcnór iáa h li.i cloren ujabban nagyobb sxijfo-nrtánol ei/lcltink, ennek csak flivendenl lehet Más.
Letflriadú ilall futott be legalább lobt> V»aat, gyora es Sieittíly a kmifMi Allo-utasra Ott pediit az állomásépület dölti ftnllalatl árkokba terelték a vonatok ttta-lalt is ott kelleti kucorogniuk a lefu|á"ig.
Miért fut bc egyáltalán vonít riadó alatt ekj itagváltomásra? Tudtunkkal meg az áitsials\').! vesztegli vonatnak Ti ff kell fatála rfadó alatt nyílt pár/Art, aJiaí mtgis csak nagyabb az utasé* aiefelvény biztonsága. S ha már keíutott, okos dolog-e ép-mi ai állomásépületközvetlen kötelében férő árokban íis-ueiBufolnl egycsanióem-b«rt. amikor a vasuii berendezések köztu-Jö». • • szerint legkedveltebb céfjwnljil a légllám adásoknak?
S ha már a vasútnál tartunk : — a késő este befutó vonalok elölt miért áll egy IdO ota mindig Nt ehó vífijányo* vtfami végtelen szerelvény, amelyen a sötét ál|onA-csomagjaikkal kell álbukdáciolníak a» utasoknak, vagy a sttétWn megkerülni a fél pályaudvart? Igy volt az utolsó légiriadó ciupsizgi)om esléjén Is a c*ak csoda, hogy senki kezét-lábál nem lörte, mig átkepeszlelett az etsó sínpáron álló l«|ervon«lon.
m» ¦
Aki kis zseblámpával Jár este elsötétítés «14u aa mcin, no a szemébe világítson belé a aiemkózlióvonek, hanem a Kaját 14b* elétt a földre vlláglUon. Akinek" a szenébe világítanak, aj megy neki leg-blztesabban a másiknak Aki pedig (áh, mart ilyenek Is szép számmal vatnak) csupa „heccból* világit bele a szemközt 1 jö-ék képébe, annak lessék kimérni a sö-tétfétí eM-W lólirányaótt pofont. KÖz-érdekból. llocy elmenjen a kedvé másokkal is ugyanő! a stllellcn .heccel* csl-uálal és incgneliczílenj vele a sölét utcá-koi amugysem könnyít Kyalogos közlekedést.
S^nyilvános óvóárkokat ne tessék nyilvános zöldházikók gyanánt hasiníf i. Micsed i balkáni komiszság kell ahodi, bagy egyesek bepiszkítsák aiokat a hegyeket,-ahol riadt) cselén blrkanyájkénl Osz-attzsufolt tömegnek kell a puszta életét raejticnio I ?
Lám, ennyi minden és még mennyi mindé* nincs rendben a minden közéleti prob léMáfiál Ijeazióbbeo időszerű légolialml elet- és vagyonmentés körül Itt rendel teremteni percnyi hilanztásl sem flli. Csupa •Jyan kérdés, amil mindenki Önmagával, vagy saját hatáskörében el lud intézni Hem kell hozzá más, csak a közösségért érzett felelősség, egymással szemben való tapintat, egy kis gondosság és köraitc-klatéa.
Több mint másfélmillió pengőt gyűjtöttek a Vörös-Keresztnek a leventék
Ai orsiá«<M lyfijle* 33 uixa.Ukát lovaaték gytJtSMk
A /.(\'i-. ura Hírközpont jelenti:
A Magyar Vöröskoroszt központi igazgatóságának folkórésóro a lovon-tointósuióny tavaly ia lolkoa toré-konységgol kapcsolódott bo a Vöröskereszt országos gyűjtésébe.
A. boórkozott jolontésok részloten feldolgozása alapján kitűnt, ltogy a gyűjtés ored monyokén! hofolyt öt millió -150.01)1) pengőből a leventék gyűjtése 1,76-1.732.97 iwngÓt ért ol. Ab QSBZorodnióny 82 százalékát tollát levontok gyűjtötték.
A gyüjtöivekkol és i»raolyokkü] való gyűjtésen kivül a lovontók számos bolyon a gyüjtóurnák mellé állitolt (lis//>rrtiV»>kkol, hirvoró zonía fölvonniilsokkul ós a gyűjtés toclini--kftí lolwnyulilasáhoü auott ho^íW^-gol nauy iDÓrlókbon hoKKájarultak t\\y oraitogos Kyüjtéa flikorélioz.
Mindoe ii/.t bi/.Dtiyitju, lim-.y a lo-vouteintóitniÉiry mai BZorvoxottHÓfíó-vol n tnacyar ólotköziiasog jolontó-kony 6fl tgun órtókoa tériyozŐjo, a molynok Itkzafiaa nninkaHHágám ópi-tant tohot.
A QOKlfüUDO uvitva rui mggMl 7 órától ui.i ft ofAú;. ( Kótti, ssertti pAntok .lólntftii *• kmááfíX\\ nap
«*knM. ^ T«l*(on 6(K;
RiKTkailzsa iemali a lária Ttréila-rciiii yiléz Osaláayl Ktriél TMéréraairtf
a fŐ-ut h Doik-tér wlwpnjyri
Na0k»niaaa magyw-öwía. l.cgoniJ.íw j li.^iiWfjn\'i kaloiiájat, Oaalányi í
Koi nói vonórónu^pűt a Mária \'iém- | /ia mndtkH va-liV-kjtüntotówi alkulmú-! val, « inai: komoly idöktióii itióitóiin. j *ártkürü!ü)uiopHÓg k«ix)U\':boxi űniiopli Iwlllftji. A jk)ls;ármfíBUt|- óbból az »1-ÍÁlouibiü\' fill lu vú.sKal fürdtil \' a vóios iakoHttAgáüür; ós kóri, ;&off/ » SSriuVi MiklÓH-ntca 25.,m. 42., 44. ujfcnu,
a Sujrar-iit, JóüSof fÓherCiHí-»E 62-Wi\'m 7Ö- ^A"111 l»A«ak tulajuo-noaar\'iiúi\'.wki.t iuipkoltét;á.l naprtyüjf-táiK íolloboííos\'.hi iwivt\'sMilji\'iwk. ¦ NagyirinSsa, Zrínyi jMikloa ou városa; ü»orotottm zárja feblókö Oaalányi Kórnól rexárórnugyot, » Mária TeföíÍa lovag^nd\'hô;» tatfjftt.
,LONGAUER TISZTELENDŐ UR"
(7o««2*t, mrgfe.nziteti nmnkáról, O lehótemplom mcaépitéiérol itzámol m\'Jtftus mm KffyhAiksmg duzközgyiUtghi Longa*tfr »<wif«-lendó nr;. Sí¦/..¦».¦- iiitm Ín tMd;ÍL rtiío\') hont/ pSipóki lanácRoi HÜíifíewfö ur^-mk ismerik a U tiÓttm ii\'w gyyekhk kSzkéúvcH fax-tdi-Adő iHicüijót. MÍ \'amin merjük mánkéul titulálni, mert tudjuk, hogy haragszik minden aimfrt és ünnep-lenért. Azt azonban mígnem enged\' jiik titagui\\kttak megliuani, hoyt/ a mai napiin mikor pontot tmz niftut-n&junll htU-kföttú kifejtett Aáp munká/óta. ne\'köizöntsüp ininqen kanizmti kaiuíikun nettben. \'RostáAt-jitk 6t, min\' a (•hytiifviéelh émbcrM.
fígfo? élete/ inititim\' munk\'4fi .0 (londviselés jegtjébrii ált." fCAvéncn tudják ráta, hngy távoli róftona Don Uafáéio. tiki Htin fíÁadot tanyai fWíj-oányábM ,-liitditofta fa atyai jálxirát kínt rhrgitiÜir mfágmnzóío nagy jnUiié.urk \' meuulkofámhoz, \' Mintha entiek a jólelkű\' olmz építik, á tó-l*ö/t rojcqném a szelleme ihlette. . iWrw meg a mi tisztelendő untnktü j i\'jf. 0 1> rendülctícnml tud bírni a (iandviirfíí Istenben nagyon közel áll a Hzlvébez minden s.-crtMYő .\'m-ber. Mintlut viták a tmyi (<jiiLílíxLn^-nyal, Don floucoeal együtt\' wfwíwii Úon t\'afa<un lehatnál. Ihn Hosco oxltzftzrdte váróvá zlílUinrk induló ¦irdrait, hogy munkára nenejje, hk~ estileten kcnytehnis juttassa fis Itten boldog gj/ermekeipé tegye xzcgfnye.-kei. Nemexak kenyeret, Kiiaztwit is jutott nekik o\\ert tudta, hogy Oták M* teheti okéi boldogokká. A mi tisztelendő urunk is krjfldtoíxt hozta közelebb hozzánk- Nekt fpifett gy/ö-nyörii hajlékot.
Pedig nem gazdag ember <i tisztelendő ur. Közismert arról, kotty pénze soha^sitiis. Mert ha van neki azonnal odaaifja ivitakinek, akinek még kenrsebh mn,mint neki. Akkor
sem volt pénze, mikor eVctedte « iemplvmépitést. Kikezdte, miffis, * nehéz idők ellenére\'™, m&t\'-iMgm m őgött tudta m világ legnagyobb hatalmát, a (iOfiifviseló Itcttnf. Az eredmény hr/uzurtyitófta\', "h*gy "* iiszfrltndő urnák tgaztt vott. iieiga-aófódbtt "hitifit a thi igazság. Mjfe o\' uondviselésbé vetett hitünk csak addig lehet fázékony és vérszegény, ont tó nem kvzdiínk el rá éptleni. !Am int azonban rá in erünk hagyatkozni, rnegrendithftdfl^nné izmost-Hik bizodalmunk, \'mért elÜbb vtfgy iitóbfi tatxiítydni fogjuk, hogtf nem hányja el a- Isten nílenne oizókát, \'J.ohgautr tisételrtul5 «f templom-épitb"munkája ing nagy tanítás Ív xzámnnk\'ra. Olyan lanitái, melyre a mai rá\'sáüóx idCkben kettőzdtt xsűk&érfüiik ríni. /fiznunk kell a Gondviselésben, de iiern ölbe!ettíkH-zel, hanem olyan 6izo{farpinmot. a milyen í.ongane\'r tisztelendő ur hi-zodalma colt. (hnk, i\'kik kötetről nézhették mvuk\'á-fö, látták, mennt/i álmatlan éjxzakdpUxi mennyi vaÍ6-bari \'cmherfe.(ett) er6fe\'$t$tábe került templomunk megépítése. A fa\'* zs\'úifáh inéli\'séors (lonilri^V^-hUH meg előttünk; ug-y\' ráha^i/atközött Ifétenré,\' mintha 5 nw/tt ne.m-mire sem lenne képes, de luji/an-akltor uify dolgozott, mintha minden as ó m unkáidtól liíijg n e. /lát ran elmondhatjuk, hatni qfi ó nagi/ Génd P\'srlé.i-lt/tére épiilt ... m> sz&i> templomunk, llti öltem lett vo\'na, mi tahin még ina, iem vierfiik wlnu elkiiztteni a templomépitiH.
fipjjcn ezé; t má, mikor l>es-ámal nagy munk-ájáról, az egész kanizsai katolicizmus nevében mélys^aes szeretettel í\'s haitiről köszönjük. Köszönjük neki szhp istevh6:óf melyben oly kok elfárad\' kmhet talált mtír eddig ís vigaszta\'ásf, me.g-nmuiráit és u) bátorságot az élet-, küzdelemhez.
Hogyan lett „tengerészkapitány" a balatow-lellel panzió portásából?
Egy vesiedelmes házasságSEédalgi tllndOkléso ?8 bukása
Nornrógibon az ogyik balutonlollci l>anzióban toljosított amlgalut^t, mint portáa, a 40 ÓToa |uÉ:; Józaiif biKlapouti tako». Hogy JSislor Jó-üuofnok hívjak, azt okkor még aonkí sora tudta róla Balatontollén, mort Tarnay Bont nófon foglalta ol állá-aát. Nom sokáig; maradt azonban óbbon az állásában. Zöobrp gyÜrt 800 pangót,"uni\'nem Tollait övé i^s nyomtalanul oLtünt. Annyit tudtak róla, hogy axolótt Budapesten volt
szállodai portás.
Ijollóről újra Iiudap<»stro t»tk> út fóliádiszállását Kmlor-Tarnay Boni. Bt) olőbb a lolíoi panzióporiási\'Ogypn ruháját álnlaki Itatta, arany ssinór-siet varratott rá, tongorósüsapkát vott óh ottól íogva mint tongoVósK-kapítány szoronolt, a novó ptVlig Bancsa Józseffé változott. így ment\'1 ol Szögedre\', ott szállodában )akgto: ós isinorótKÓgokot kötött a szálló\' vondógoivol, Bgy aaök közüli ogy mórnők, amikor "bo koUott> Vonulnia, értéktárgyait ós ruháit a "kapitány-
Január 28— február 2-tg
Világsiker /
\\/AROSt MOZGÓ Péntektől -
...i . - szerdáig
Ne Befaßt lie szinas film / MŰWCHUAÜSEN \'
Minden id6k leggrandiósusabb alkotása, Vildghiradó
Rendkívül td6pontban kezdődő előaddaok : naponta L3, L5 és ?3 őrakor.
r*« binta. A »b»pítány« eladta »1 (mtotí bóröndökot én süjrgóaoa Un-nintulra totio át azőkholyót. tj. poavárra utaxott. Itt megismoikiMlo^ Kadgyas Ilona magántia«tvisdónóL yoI, akivel haoiaroaan oljogyeBkojl u-k. A leány mivel a »kapitá»y uriiak«-ttNn <to\\t tfif\'ú ruhája^ átadta H$lei Turiuiy-Bont-HániUt * kaját iri^úivitl e-ívyiUt bútvjiinak t%j rond oakuvói pofjjit\'i ruháját? 15, muri ki VOlf \'riláj tÜKTÚ un <wk\'ÚTÓ in. A vólogÓJiy uzoriban ímtokkaj t« ruhákial\' BucU^jeatrté utatólt k Ht már mint Padgyao Imre 1. hajóskapitány jgiuolta magát. Hajón kapitányi igftaolTáuya itt voAt okkor már, aminők ürlapjuit állitója^r « poatí l)uiitt(wrton találta. A; Kftaga kiállította íífuzolvannyAl Gvórbcu jolontkoíwtt u/« illotókou hatóHágokMl a akkor már pocaótok, míndon »rond-bon« volt az igazolvány körül U Ciyórlion « %johtí szállodáién lakott ,V január \'0-ftii báwssúgot kótóft Mikys Jlonával. A tompjombap in sza.Mlya/ori\'U\'ir mogöskütltuk. A vó-logóny az eaküvŐn a volt kaposvári monyasszonya irutaival snoropcill, óp pon csak nómi javításokat os«kö/,őlt azokon. A rnéwahotokot arra használta fel, hogy minden, órfeókot-kk ** cflftlt a fojosógiítói a natán iub [a fa-kppnó] hagyj^ és JJudaixíB,tp ^|a-koIí méjg /iiindigi iiiinl hftioalpjpi-tány. Pesten - \'azonban utó)ó>tp a vógzot, EffiR HieWlfMlai portás ismo-rŐsö a vasúton foíismóríó a kap\'itAny •tirban a Hiállodának\' aiit- a yondí^i\'t; Wri\'egy álkaJomrríál távozása koi\' a azobá)» Összes á\'rynerfjöít is elvit te. maglWál. " vr \' v •
pár jw<: múlva a. kalandos Jfályn-futásu li\'ajóskapitúny ;i rotid,ir«!g»\'ii volt ós miíulont Ixnsmoít- At^\' i,i, hogy már 8 izbon volt bűnt^tvo fa hogy olaóizlwn ia azért liarryta oda budapíwti szál löd aport^si álláötit, mort kezdett ógnT a\'\'talaj ii liba alatt a vondégek péhittircájából, bó-röndioitjól hiányzó pénz én órtúkok . miatt.
KISKANIZSAI ÉLET
Dr. Krátky István: .A nagyars^g ereje mindig a nehéz időkben mutatkozol* meg a legjobbaa"
A at\'l.k...Í.Mt S«x*iy«>4kl««tt.ig IUm
Vjuiártiap délután a, kiaVaflussai
Loyonto-Ottíiou nagytenflo meftolt ordoklödó/kkoh akik az KgyluUkóMég Sogillybizottságának óvi l«\\síy\'unoIó-jára voltak kivó-ticuíiik, A vón»a jJol gárfriostoro, "dr. Krátky Istvivn is részt vott a nagygyűlésen, ahol 1\'. liáni\'is A\'. Gyíilá oíjyHt\'tói -nlnök rá- • mutatott a segély bízottság atfük*\';-:nr(*sséiféro, unnak nehéz, áldozalos nitinkájára, amíórt utjha köaníiict nom járt, hunom inkálib stköVol haji1 \'-•álási;. A plébános megnyitója uum K. Nagy László pónzWri jnltMitóso követkozott, amolvból kitűnt, bpgy U müködós óta közöl 27.000, 104«-ban\' ptídig közöl 1G.000 pengős mérleggel Kantit az osztondö. Utiána Gozdán József űgyvezotói IjoszánHi-lója következik, niaitl a tiszliijitás, amotvnek során néhány uj tággal uöyüit a segély bizottság vezérkara. Az uj iiszttkar: ogvhází elnök P. Bánás A. Gyula, világi olnök dr. Szabö ístvánj ügvvozoto elnök Goz-dán József, vigalmi elnök Karkas János, pónztóroH ,K. Nagy Lnaalé. iogyző Hzollár József, pénztári! ol-loiiórök Horváth János és Baticzu József, a szűkebb bizottság tagjai: a három elnök, a pénztáros, jogyzé, a két pénztári ellenőr, Szépudjrary László, PlAndor László Ós Hortalh Köloa József. A vigalmi bizottság tagjai: hivatalból a három elnök, vo/t-löjo Farkas János, tagjai: Bzol-lár Józsof, K. Nagj- LaHtlö, Ipolyi Lajos, Ötvös László, Dolmányos József, Gproncaér Pál és Imrt)i );V-rxjhc. A tagok létszáina, 108.. ;
A tiaztikar niíYfrálaszt\'Uvii ahüi dr. Krátky István polgármoator ipo» dott beszedőt, moly bon megköszönte
1 »44 fébtuAr 1
a wavtóség, a tagok ixlnadó és önzetlen munkáját, buditt* okot — az -irigykedők ói askáJódék aknamunkája ellenére in a további munkára, amelyre talán i\\ jövőben lesy. fü^oKoMahb mórtékben wzükaó-güpk." , 1
— A magyal- ember mindoukór kAlor rolt, sisomtfl-éiuímbón którotto felroani a harcot dloriJetóreí; tle most onnan ja órhot bennünket vo-azély, ahol aa-nyiltszivü,\'bátor fel-Jóp kevésnek mutatkuz hátik, o^Órt nimdon eshotöségni .fel kxJl kosmt-aünk. A magyarság; orojti mindje; a fejttfttsjiyobb veszélyek közepettö, "ru>-hec időkben mutatkozott mog féltőbben. Ha tolájgasaunk, no higy-jiiivk" a mondó-mondáknak, liánom dolgoisaunk éa készüljünk a nehéz napokra,
Utána iiagy ulimnoréssel szólt a kiateriisaéj nép ¦ rohamos aaollomi f(\\jlMÓHÓröl. A polgármester beszédét nagy tapssal fogadta a rrjrűtée.
IW. riüdbó István világi elnök zárósaavai után a közgyűlés véget éit.
0r. Kerfaty flyttrgy előadása a Iwtutilk kiskanizsal Uceátlsen
Setotnbaton oste ismét tolt haeeal uvitótts üiog P. Sólymos ltostsé a^Kaf.\' ifjúsági Kgyooíllot székháiiár ban avhatodik kiskanizsai licoálíst, jMfloWon V. Bánás A. Gyula plébá-eojt én KiakaniEöu- számos közéleti vezetője volt Jolán, / fcllöször Tóth Ferenc tanító előadásában hallottunk * só- és a szénbányászat érdokos foi máiról, majd K. Nagy László egy ík tohotségos kiskuniztifti költé, TÍaní Koront\' vijmuból adott elé a 1 balIgatóság nagy érdeklődése mellett. A liooális nagy moglojntése volt df. Kortai György előadása az olajkutatásról, amolyol a kískanizsai közön-w\'fr a legnagyobb érdoklö^léssol hallgatott végig, sít ujabb előadásra kértük tel ott nyomban dr. Körtei <iyörgyőt. akibon a fiatal magyar tudósgárdának egyik logtohotaégo-lasbb előadóját iumortük meg.*
\'Utána P. Sólymos liezsé ügy*. ^ni"*k bojolontíittó, hogy február hó 5-óri a templomtéri iskola nagy toraiéinál megkezdődnek a
nemzetvédelmi akadémia ¦i :.(ír";i:, ahol néhány tohotsógoB Myi előadón kívül,a főváros legkiválóbb szakom l>orői oktatják a több aiint 50-ch létszámú klakaimaai egyfttteat.
Viharos közgyölés a Polgári Olvasókörben
Vaaániap délután tortorta mog a KislutaiMun Polgári Olvasókör m idiíi ÜaztujJló\' közgyűlését, amoly a tisztikarban néhány változáson, kiyül — nem húzott moglppoijáflt. A tiaatikaj- megválasztása után a mindon évben felszínre vétódé tag* dijkérdés azonban kirobbantotta a vihart. Idősb Papjp Péter, majd Ipolyi l.ajos folszólalá-suklnui ar.om-rohányáat tettek a tagoknak, akik; nem akarnak anyagi áldozatot hozni, nőt nem is dolgoznak az Olvasókör erdőkében. Igv a aulvoa adiiaság,-amely a ¦vozetósiV vállait nyomja, szinte már olvisolhatottal. A nagy viharban Anok György olnök és vozet&égcnok indítványa hangzott el, melynek oredmónyoképiibn néhány kínkanizsai gazda 100 iwiigöa\' adomájivokkal járult hozzá a terhek rsökkontéléhez. így elcsitultak a kedélyek és a közgyüláa megszokott niederbon haladt tovább.
A Missziós LeányegyesQtet fftraaaigi tarka estjével kapcsolatban otiras történt szombati rovatunkban. A tarka oat február 2-án, szerdán oato 6 órakor lesz a Polgári Olvasókör písinpadán.
Í5jjeli g>ógyszertári ügyelőt:: Ma az Icaaaag gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiskaniatán ¦,-.¦» ottani gyógy***"\' ; Hi- állandó ügyeletes szolgálatot t*iV I
¦•falakalt a lLP karatékéi Magykailita város kipTtielilastflletáask pzáasáa! biakkla
A nagrtanizsai varo»politil»i élet
nok-az utóbbi idóbeo Upaantelhaló mütf^l.nküléae uj fcjtiö>tho« érko zeli. A .Magyar Klet; Pártja ken)té-bon nmgafakuit a párt városi képvi-aatfitoatületi tagjaiból yttgykiiniusa váras kéuviöolőUwtülofcmok gazda-aiigi blokkja. A blokk tBráéifcotcflon nem [ölitikaí jellegű alakulás, oaak a sztirvezkodéae indul ki a. Magyar
Klot Pártjából.
1 A blokk elnöke vitéz, Tóth Béla kormány tanácsos, a iiugyVaíiizsuJ líarosB-iiók olnöko. Ugyvozetóje\'púdig dr. lioda Károly nagykoretrkeafi.
A siíorvozóií még folyajpaí,ban van. A saofrTOXu bizottság a napokban ösuaeül éa kidolgozza réealotoson a blokk programmját^ aminek ÍBiuer-totésérw visszatérünk.
Nagykanizsám 500 igényjogosult részesül az olcsó népruházati akcióból
Nagykanisaa viroa közdlátájíí bizottsága togn a p osto a városfctoa
tanács termében ülést tartott, amo-Ijon réazj voti dr. Krátky íslván |wlgánnt>títí>r i*. íjába 3ÓKt|qf aljogyzy jsuwf>rtíe a kormáíjynn^ az oksó népruhaKati akeíora vonatkozó romlolkozéa)it> a^ igényjogosult katocóriakat. Klao^ban igéuyjpgo-aulták.a konvonciós csolódoK » som-máa inutikáftok, majd *K etiflöj idénymunkáitok, stb.
Több hoszászótás történt a biaoti-t)ág tagiai r^ateéról.
Nagvkaniza&n mintegy 500 igényjogosult van, aki a* olcsó ruhaakcióból kaphat vagy egy pár bakancsot, \'«ter öltönyt, nadrágot, infi?^, síT
Dr. ilaba aljogyzó most az igény-jogosultai\'igot állapilja mog. Mintegy 1000 igényié jelentkunvtt >akiknok dKOinéiyi adatait, körülményoib, igényjpgi)sultságftt kell fölülbírálni, mielótt a Hzétoesttást végroliajtják.
Uj űgybeosztás lépett életbe a nagykanizsai városházán
Dr. Krátk\' látván polgámiöAter, mint minden i\'-vbon, ajridén\'is m adminíöztréció nagjaránye megriö-vokodóao fol> ián,.annak kiíognaialan lelKíiiyolitáfiá érdokéhen aaükségtW\' nok tartott^ ft>bruár olseii\'md a kö-votkeaó uj ligybooszVwekat eszköz zülni: i • I \' •\' 1
Dr. Potiyphdy József városi t»--nácsuok, u városi közellátási hivatal vozotöje meghatalmasást kaputt a
seki\'i " I)
C|
mini
Outi/.\'
Ügye ¦ t)i digi
ilg.V".!
irraestei\'i aláírásokra, jogyzA-
r. l\'aiüs "Kerone városi aljpgyKö,
írmostori titkár a mai naptól o anyáköhy vvowitó-I)elyetíos s ilyen végzi a párok anyakönyvi -adását. hgylsMi intézi ac iparkot, iparbiztos minóségében.
Haha József aljogyzo — od-;inyakonyrYozí)tó >— az ONtlHA-kot, a lakftshÍTatalt, népjóléti,
Ahthf g hmmmriaiet látja:
Tudományos felderítés a hadarka-fronlon
Felületei antiéikoholisfiáli ttcriní kttfíii; borivá van. Az egyik tsódá-uaf fogyasztja, a mmik tagién.
Aki azonban mi\'lyebbcn Bzntíott a pohár időikére nézni Jttídja, hoijy a borivóit fajtáinak száma pontonon anni/i/iuint amennyi cnitlag iyih az igeit: iJlorivók fajtái* - - ez a mfe-jezéti fteM fíil élo fogalmat. A ftor-ivú otnbcr nem sorolható fajiákl>a_ tipuüotiba, meri a borivá az meg-amti/i egyéniség.
Komoly és nagy dolog a boHyÚ-vZttí, könyvtárt leJwfoie teleírni vele s <i kériíisut\'k csak egy paránj/át tár-g\'iuljuk itt, amikor arra próbálunk fehíeUt tnlvi: Miért isszák tisztán, aJiik tisztán isszák f
Sfilltó oka ran.
Az ejjycfies ember szűkszavú és álláspontot szögez\' le, amikor estik annyit mond, fia boiát aZÓdázni akarják:
Soha.\'
Körülményt* ember ugyanezt oiár hjy fejezi ki:
- Hzó>lm-a*szer nem igényeltetik.
Se.mzeigazdasági alapon áll, aki ekként indokol:
— Spóroljunk a szódával. Álláspont a bor védelmének jegyében :
Nem rontjuk cl. A házigazda védelmében;
A szóda pénzbe kerül. OldahágáM a kartel felé:
— - A szótttísokai nem gazdagítjuk! A házigazda bosszantására:
Vizet? Azt otthon is ihatok. Vannak azán igen komoly egészségi okok. Mint véldául;
— A szótl.i feleslegesen terheli a vesét.
Vagy például:
—- Jttjaj fiem kérek, én a szófiától nagyon csuklóm.
De ilyet is hallottam már:
— Köszönöm Józsi bútyém, nekem a szórtától könnyezik a sze-
X
Aki borszakértői mezbe, öltöziépi:
— A\'« igen. igen, de ehhez a borhoz ~- speciel — nem való szóda.
AngoUzáaz hlubgÓg:
- Szódával csak vishit iszom. Kgy kecskéméikor nyéki lakodalmon jegyeztem fel:
:- Sem kívánja a tentőrnj /\'etzéradae.son ütötte, meg u fülemét:
- A szódát azé nem kedvelóm, mer\' birizgájja a ZÓromal.
Az undor \'megnyilvánulásainak jelenebb formái:
¦-- A víztől én kuruttyolok.
¦ ¦ Vizbe.u csak mosakodni szok-
tttm. »
— - Szódát mifelénk nagymosáshoa használnak.
Amióla a szomszédunk cselédje szódéi ivott és habzott tőle a szája^ nem tudok ránézni.
A vagylagos vendég:
-— Nézze atyus, vagy vizet iszunk vayn bort.
Van, aki azt mondja:
— Osak jHir-alaklktn.
Akik felsőbb tilalomra hivatkoznak:
— Tiltja az orvosom.
— TUtja a vallásom.
— Tilt\'áJ: a szüleim. Zenei körökben:
— Trisztán vagy I -»¦ rolda i — kérdi az operabarát.
A felelet:
— Nem kérek bele. Hont ja a hallá-iomat.
Reggelig 1 \'folytathatnám. \'Millió oka van. Az egész abból az alkalomból jutott eszembe, mert tegnap egy társaságban valaki így indokolta:
— A nagyaj/ám abba halt bele,, hogy sok szódát ivott.
— Hány éves \'volt a megboldo* gult? — kérdezte valaki.
— Kilenc venhét.
KISS JÓZSEF
hadiaogéty, utisegély, stb. ugyekfci* mie*!. \' f ¦, ¦
Polgarmeuteri titkéi- Hittaaié H«c vath MAria. Hel^iue fójogyzÓi tit-karnékérrt Ambrus Gabriella kariiti aa adóhirataltól, onnok helyér* pa-die Agoston Ilonat holvoaték.
I*ob*i JózHef garosi adóhivatali fi-nók, vaiesi azuinvevÓ hoadta nyuf-dijaztati\'isa iranti kórelmét, tokintet-tel atra, hogy szolgéluti ideja la-
jarl. Cgjo l(\\;kó\'-/j-l:\'hli a nyugdij-iigyi hizottsttg fté koryl. J\'olaj Jozauf ntodjóul dr. lioreanyi Jórzwef al-jegyzó vati kinzomelw. Pelai ti raro* egyik le^kititnébb ,lfglelkiismet^t«-sepb és legMzorgalmass.bit tisztvir^-léje, ak-Miok lavoaAsét a vjiios Ar»a-keflTen érocni fogja. Dr. liorsnnyi Józaef aljegyzé a vnrosliAta fialsd nemzodék egyik locjobb minéaitfiefl kép?iseléjo, aki eddigi miikodéflévol bobiz«m»itotta ratonUfittaégét a va-zetéi élléara.
tllejékoe helytiii nyeil értnauli-siink szorint a rarOS kéi>vIHelóto«tfit-leto jové hélen kóztrjnléttt tari.
A logtóhb adót fizoti>k nóvjogy/é-két 0Hsr,eallItó bizottsag ii\'^ivi]) osto ulést tartott a varoshazan .aineayea mogéllajtitotték a virilis névjegyzS-lmt, amit egyik logkézT\\lobbi »za-raunkban kozólni fogtmk.
H I R E li
Naptér. Fi\'brnar 1 Kedd. Rém. kat. Jcnic pk. Prolettína fgnAc. — Februif 2 Siedi. Rom. kat.. Oy. ar. 8. A. — Prote\'stans Karolina.
- (Lapunk lagkovelebbl száma) a holnapi ünnepnap mlait csUiflrtftk dél-tilan a renáea fdében jelealk nuv,
- (Egyházi hírek)
Htlaap, szerdáa a kalollkus ctiyház Oyerlyaazcntelá ¦oláOKasszony Ünnepét uií a lemplomokbaa a sz\'Aaaes Snnepi isten -llszlektJ aerrenMel. — CsHianabdín Szeat Ralázd egyházi (Jnnepén a (empTomákban Minden aientmiae elán Szent Baiais áldást aazlanak. — Ugyancsak csUlerlIkari hIAd 6 órakor a tereacesalékanlateiaplom-kan szenlóra, aicrilaégkítétellcl és gyónáat alkaloniimal az elsó aenlekre.
- (KltOntetás)
HaloKh lózsef nagykanizsai MÁV főintéző j-f/sef nevű (tát, aki mint hsnvéd fá-tiadiüiiiv szolgálja hazáját és aki birtokosa a Nemzetvédelmi Keresztnek, a Vas-keresztnek, a finn Pehér Rózsa-readnek s ktrom megszállási éremnek, a kárpátaljai harcakban (anusitotl liésl magalarláaáéit atár wenkapla a Slenuai Laudlal a tar-dokkal, most a Kományzá Vr Ofáméltá-sága Ismélclten h Slgnuin Uuáls-al (Un-tclte kl a hadléreai scalngján, a kardokkal.
- (EakOvŐ)
A nagykanizsai uri társaság szép eic-méayc volt vasárnap délulaa Uadányl Miksa glmnázluMtl lanár leáHyáaak, Mar-gltaak cakkváje Sálysavárl OyOrgy m klr. honvádiákiánaiiiyal. A fereacosek pléknniakttiRl>ma IfllJeHcn megtelt a koz-tiszlelctbea állá iralák és a rnkoss\'.eaves ilja aír társasági és barAii H.évrl, a Hiz-Icllk Hokaságíval. A hanvéü tlaziikar nagy száatkia jelent meg a díszes eaktlráa. Mindünk) sseleg szívvel sietett sek aierea-eiét kívánni az Ifjú párnak és az 0r*m-szUluknek. Az eaketéit Mladszenly József zalaegerszegi papai prelátus végortc.
¦aKói dagkigyoiaí
akármilyen mennyiségben, a/oiuiali vagy késülibi szállításra aprósz^oaH hossiukást t* 100. , imgyob-ti-s/tíu.flt P «0.-, gAmbOiyOt P 140. 100 kg-ként. Továbbá garaa-tált csiraképes 1943. évi termést hagymatnagotP 14. , Sftrg/répu-mHgo1 IM2 —, petrezseiyem\'nag\'<t P 10 - 1 kg-ként utánvéttel ab
Makó szállítunk. II kg-t: ¦atrufeltntl W* iwmm w*ú.
Nagyobb véleluél kéffen kUlttn áralnnlitot. Stuhl 6» Tarajat, Waká
zai;ai KOZLON.*
1514. fabiuir 1
¦\\KMft«äj tsveasl
kalapok t lurbáisk
miniteli Minta*, natjy valaax-tikban, jutányos áron
Hóth taururtál
Két hónap alati 23.636 partizánt öltek meg Szerbiában
Vitézié avattak
agy nagykanizsai főhadnagyot
Zala vám egye Vitézi Síékkapltanya ma avalts viieizfi Zalaegerszegéi •auepílyes karstak kszftlt Tasniév l\'area* nankanf-zaai tókidnagvot, akit az elteastg tllll {Matrilatt kiltnöíeii kilát és vitéz saga tarttaaérl ncMríuen a lovagkereaztiel tan-lettek ki. Vito» Taanidy Pereac ezaMa letette a nokasos vitézi cflkflt.
— (Er<áo-lagelÖUgyl bizottsági fllaa) Nagj küni/Mi tiinB hépvIselileMklelénck
erÉa-lt-geloiigyl bjiotlííga ffttivar 2-án dfiaiűii Üésl tart, amelynek naplientlin a sertfs legeltetés txai? In letété sietepel,
— (Elauradnak a nagykanizsai kultarntpok)
Megírlak, hogy a Sxent Vlace Szerelet-effyatltet rendezéseken Nagykanizsán kul-turaaaokat rendeznek ftvámi egykixszó-Ht-kakkal. A kullaraapok idejét Is kitlz-ték már. Azeaban lekfnleltel a légoltalmi iuttVOedérH-kre, a rendeltség a térteiéit kiílUiiii.i|iu4 meglaruUat biíonvtalan időre elb«l*«ilolU.
— - (Mognyflt a MOVK polgiHIskolal tanfolyamai
A nagykanizsai Mdvii leadBlates éle* léaak egyik szép sikerét jelenti a polgári-Iskalai tanfolyam, ami tegnap csie nylll meg; a pol.ari isbelAhaa Eddig tobk- mint 30 rff. tMvfl jelenikeietl.
— (Holnap nyuik meg a levente Jatékvexatő tanfolyam)
Negv érdemen vall a leveale jitékviteln laafolyamol rendem!, mutat ja u nagy érdeklődés, ami eddig megnyilviniilt nemcsak Nagykanizsáról, hanem a kömyékról la. A tanfolyam holnap nyílik meg a aag^-k a., hsai Levente-oHhonban. Aki még réazt akar venni, je\'entkeízék a helyszínen, -t (Uj vÖr«sk«retiUa kélyegek)
A kereslcdetemlcyt mlniazler a Magyar Voreskercstl fimogalésára raájua elsejével sídz azaralékos felárral 20, MJ és 70 fillérei dnilelü poslatuilyegeket becsit ki. A bélyeg bármely pos<ahi*alal»ai ntmeaak saroxataan, hanem klllön li kerlállan «eay-nvWgfcen bexzetezhetAk. Az u| bélyeg májas elsejétől I évi december 31-ig hasznaikat© hérmeniesilésre.
A balkáni hadműveletek januári mérlege fetiltinríset. timulsAsori. ,\\ nemet tenpntoknak eddig kereszifilvlll nagy tisziogataitl mdvelfté utan a nnmnt In-téakedésekaek mér «ssk tallózás jellege van\', mart a diatö karesk org tartáatek, a kantákat felsszlsttsk, végy oiegeeaioilsitették óa elfoglak a a&rtl-zánakat Otak klsobb csoportok ns rmUfik meg és ezek In megaeanixiialtfi veszteségeket szenvedtek. A bandák deoeaaberl és Januári vesEteaőge 23.636 ember volt. A tisztogató hareek kivet* keztéaun nagy tertletek ma hadiutak
lei, melyeket átadhattak a Jugoszláv ¦önvédelmi szervezeteknek, Így nagyobb nemet arík szabadullak lel.
Nenemek k4mai9TV4x*te van JwgoMiiávfában
Az Kxhange lelegrap Jelentése szerint tény, hogy a menekült esek kei Hiány Jugoszláviának azon a területein, amelyeket Tito banditái tartanak b (almukban, politikai óa katonai megtl nyeleket tart. <
Nincs életveszélyes sebesültje a szombati garázs-robbanásnak
A nagykanizsai MAORT*f^r«fcifl-bari történt kettős robbanás meg mindig oróaon foglalkoztatja a vá-ix» és környékének lakossága* ós ahogy ilyenkor szokásos, a logkülön-bósóbb én erősen túlzott birok kaptak ezárnyra a Hol>osülósekot illetőleg. Módunkban van közölni^ hogy a kórház eobószoti osztályán elholyo-
aoti li sebesült, akik jobbá** arc, nyak és vógtag sérüléseket SBsnved-tek, a javulás utján vannak. Vannak másodfokú és harmadfokú égési sérülések in. Gyógyulásuk 8—6 hétig tart, dió ezídószorinfc egyiknél sincs komoly ékitreeaély.
A rendórsóg folytatju a nyomozása a robbanás kelotkeaóse óa a fokrtőa-HÓg tárgyában. ¦
Esküvője előtt szivén szúrta magái együnket gazda *
Földrengés
A iimliiii\'Ml metcerologlal intézet töfdrengCHji\'lzÓ kis8ziuckel ata bálnáiban 4 irn 2A perckor 120) km. iával-ságkál pusztító erejU földrengést ]e le\'/tvk. A rengés 65 poráig tartott (•>* n \'i t)a/isrek legnngyohb klleng^sa Bada-j»!-;i\'iun tobb wint 200 mm. volt.
Nem mozgósítottak Norvégiában
A Német Távirati Iroda saegoá-folju haí n hirt, moly szerint Nor-váfiában niOKgósitást rondcltok volna el. A ítfod lapok putint a ludügy-aiüitíiJrtcr egy emlékiratáról ran szó, amely propaganda tonnószotü ós aytlván az a colja, hogy a norróa; itjasagot soroziinra hívja. Sem a. Morvég, nom a nóniot hatóságok nera aiíándekoanak mozgósitást ólotbo lÓp-totni. Fegyvorsaolgálatra csak öa-kAitkta jelentkezés alapján lia;ianiü-jak n norvégeket.
Gladio
•<7íf!,l talfljdantaial képező .Karaa" nert Ulto, évi száletésl
¦agyar félvér
ÍM cm. taagás, VI?, cai. #v-wérett, at cm. atárvastagtlga, arknysárga ailuft m4*«ri, ^. laaleg auiBIJ P -H-t. B«eefca-
A mim »>slekli)lWi :
SalaSvsakat, Vaa mgya 174 öfíií Hoyea QySrggRé.
Inkr,. fohtiuir 1 (Rajéi fúdÓHttónk/ól) Megrázó esőt tortént a csendes Inke, köy.ö-\'gb-\'m. Tüske György .\'13 éves kisgazda családjával, illetve kót nővérével lakik egy födél alatt. Tuskó jegyben járt egy jómódú inkei gazda loányával és az csküvó ia ki volt már tüzvo GyortyaazontolőlioldogaHHzony ünne-twro. Tüske György két növero azonban ugylatazik más leányt szorotott volna atszonynak a fivérük molló és emiatt napirenden volt köztük a szóváltás. Tegnap este is, amikor" Tüske György már megkiizdtu elŐ-
késRületoitia szerdai oskövóre, nővérei ismét saomrohányást csináltak neki. Tüske ezt annvira szivére volto, hogy olŐkajrta kesét és szivon-szurta magát. Kgyik novero ki akarta venni fivére kozóböl a kést, viaskodott ia1 vele, do közlwn maga is megsérült. Tüsko György a szúrás után vérében összoosott. .A tolofonon kihívott nagykanizsai montók az elsa segélynyújtás után rendkívül súlyos állapotban az éjféli órákban boszál-litották Tuskót a nagykanizsai kórházba.
A vizsgálóbíró kiszállt a kór hasba hogy Tüskét kibaUgaeoa.
Háry János
rum-, likőrgyár és bórnagykereskedés
TelctMi : SOS.
Nagylcaniszsa
TiMltlrltel
értesítem a
pe rzsaszf ny ig-tulaldinosokat,
NacylianizMi ««Ha
hojy nagykaüizeal rövid lartrjzkodásom alatt szak. szerűen vállalom kaleii sxSnyegek ja«lUsAl
TDtüngyán Pál
fk\'mr\'b kArtvltos
BaiBnyaoJavMd-maalar
Stoaikatbely, AUály-a. 14. H«rthy MiMómmt 6.
Ünser-Ullmann Elek viskereskeáécéfaeii
sin-, sud- és patkävas-, továfeaá szeg-
utalványok beválthatók és elíjipiiiil
HofHwr.-gitkiblt:, gépiazíj, -m«B|idjgyféni és golyós osaas^fasjy ieienyj^sM elintéatam.
DRWMIDLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Araim samlaK lií-mi,,, reklamációk, hlb.jul.ríttuk, tzakanrO tnlvlliiiosiííi, mlndan villámon kardéiban
Caang^yut si, tote*on
tí. Ur. *ll»mí,li»««l Mmtal. lalnn">ui.
l».liog/i94a 5z,
taiitíniÉsi iiinlin.
Alulírott hivatal a *\\»gytént\\ körjegyzői iroda és lakás
ópitéati munktaira
1944 évi február h<V 14-én versenytárgyalást tart. ¦
Bővebb telvilagositás és ajánlati iratok ugyanott kaphatók. ,
Állam ép ítészét, Zalaegerszeg.
APRÓHIRDETÉSEK
ALLAS
Klftiialaényi asoiurall Mlepeirc tej. vesztnk. Btrcay áksxeréiz. 3)4
MeiWikali fc.ji.-a»«! IctveKcb. ita. dici Itela, Hoilliy M.-iit 1, MrdlsulUro-kilét. , ,........3íö
Jól »«• aitailtatlt, leket btlÉió Is, |,i kleeajltvánayal felvési Msteaer, Hertky M -
«t S. *" 382
Retercacliklut readelkezö Jdmea[eIeaésB nlfldeaea aratarkAeflaifts keresek tinik-peslre. N«(;y Uuteat, Erzsíbtt tir 19. I.
ADÁS-VÉTEL
Hderjonal ntnesta, mert vei fosas. atlllí, ponty, eaalia bövlrjee Töryeayhiz eliti Herc7lrríl.
Miodeatete ¦eeejaket, gyógysatrave. get It, ft legnrsaaMbb áron yáeájrotok. Teulsth UuiiUv. »t
Klient állapotban levS keaualsHai f. átmeneti kaikM, Italai teái; attitré, "Iá Ktlltaey-ii. IT. I. allo.
Alig bassntlt arMkerakpO Ktrily-,r 4. ss. alatt elrte. 348
Pebér mely ofaraaakkeoal clede. -Cseagery nt &!). 357
U) trontbarcos sokbony és IckDte asdrlg líiioiíi aayagMI, egyearahára la aleklliiatrr, alaM. Telt ion 619, 36»
Bear aagy u) haraaHaltóa atekráay
eladá Jdisef fóherceg-nt 12. 39t>
LAKÁS, ŰZLgfaiELYtSÉO
Saalwkaarfka éa melKkkelyhKyk bál állá lukiét keres Iebm*r l-re vagy 15 jkére bts családu tparosstged. Clarct a k sdába ktr. • •
Egy szeba-konybás lakásomat, aaclyhtr nagy kerthasználat. áUattartáa is taztesIK, etoaerélnám kátszebás, eartlag egy sroba elŐBrebái lakással. Hslmoi, Migynr
utrn 34. 35?
BUTSROZOTT SZOBA^
KitiakteJÉpatu bolertuott aseba egy vagy kit lárll resláre bástkasilUI kiadó
Zrfnyl M-ulca 37. 3Í3
HÁZ ÉS INOATLAM
Magyar-ulca 34. aiána hsa */a aáasbea alaaa, a bázbau vcudigli Is vari. 31»
KÜLÖNFÉLE
Fa- ea ee«Mkere»keddet avftell* m Horlby M.-ut 55 ai. alatt. Silvca alili-gist kér Tanoly Islván. 364
Eloaerálnám budapeitl Oelataasei kisebb ültettet. Clo a kladotrltfatalbjia. 316
ZALAI KtZLÔBV
eeH.iTia*i MAaiLaia.
Baá|« : „ktlaaiaasáil B, T. KagykaaaaeA reteláe kUdá : Ittel Urei». Nyomatott; a .ftaiealáaisgl H, T. Ikazrkaalaaa"
ayaaeéjáaee Isaeykaataaaa. Otraatláart telel, leu láveejj
FelBda :
Cím:
BendlokOMt:. ---84-. év)., 26. sz. Nagykanizsa, 1944. február 3, esdlörtdK Ára 16 flll*r.
Tábori ^sm^mmmámtmma^mmtmmmmm^mmmmmmmfgg^^
ZALAI KÖZLÖNY
T I K A 1 NAPILAP
fi^riíeaatosóg és kiadóhivatal : Fé-«t 5. szam. BáejmWgWfi *a ktadohlvatall telelőn 78, m. maiivafk t» iti don hetkfitaan délután.
Kelelős szerkesztő : Barbarita Lajos
KIötlMstéíii ara: egy hónapra * pontto" 30 tmér,
negyedévre 12 pengi! 40 filtfr. Keyes szara: hótközmm *6 fili.. ^.o\'orMttort 30 mi.
MmíiAwm m ibókefárgyülAttokra mmmw&imm dffntfi s^étLibbaéghe% jutni aac alkotmény-mAdosifással
Az olasz harctéren áttörésre irányuló támadások váltották fel az eddigi felderítő vállalkozásokat A keleti harctéren tovább fokozódik a nagy téli csata hevessége
Akt a koloti hadszíntér mostani alakulását tanulmányozza, képet ttl-\' kotbat magának a némotók akarata ée a szovjot szándéka fotói. Szommol I átható, hogy
« német hadvezetőség keleten mé.f mindig nem tátja elérkezettnek az időt a nagy döntésre.
L\'gyláíszik a nómot hadvezetőség most az előkészületeket végzi, hogy önnek az óvnok a csatáit átütő erével vívhassa mog.
A Szovjet tái n hí lám inak főereje még mindig északra nohozodik, a harcok nioBt ott a legsúlyosabbak, ugy látszik % Gaovjot ott tüzto ki magának mélyreható céljait. Szakról dél foló ós Luga irányában, valamint NovgorodnáJ a harcok arra ongodnok kóvotkoztotni, hogy őzökért a célpontokért Í8 a legnagyobb hevességgé] dúlnak a csaták. A Szov jot nfigy csapatosai rotott harcba és minden törokvéso arra irányul, hogy csapatait mozgásban tudja tartani.
16 köztársaságra bomlik fel a Szovjetunió
Visszaállítják Oroszországban az arany pénzegységet
A Szovjetunió legfőbb .tanácsa az nlkotminy módositafláról szóló ja-vaslatot egyhangúlag elfogadta, moly Hwjritlt a szoviot-köztórsaságok és a báron} bulit állam saját véílorŐvrjí
ós külügyi képviselőitől fognak ron-delkriyii, A vita nég
; óra hoSjSjtaj) Sztálin is loton Szovjetnek a háború után ségfJBÉ 16 szavazata losz, 08 azt jelenti, hogy a Hzovjot 16 államra oszlft M.
át tartott é* azon Hztalin is lek volt. Arról boszólnok, hogy a 8»q i a Népszóvoi-
IIni! külügyminiszter egy sajtó-értekexloten arra n kordéere, hogy Oroszország egyike murád-e a négy lUtgyhatolnmiuik abban aa>eaotbon, ha 1(5 köztársaságra Ixmilík, azt válaszolta, hogv nom törődnek azzal, mit csinál a Szovjet saját kormányán belül1\' Ka a Szovjetnek kizárólagos jogi ügyo.
A szovjetorosz állami bank elnöko hir szerint elfogadta, azt a tervet, hogy állitíiák helyre az arany pénz ogy5égot.
Moszkva igazi célja : — diktálni a szövetségeseknek
A Szovjet terjeszkedési szándékai a háttérben
kivül azoknak az államoknak, melyeket a hatalma alá akar vonni, bi»onyos önkormányzat tótoditésévei körmyoblwégnt kivan adni a sötét-bfWgfásra es egyszersmind arany
Elcrliai vélemény saérhit abban, hojja a Saovjotuniő 10 államra fof> szofaeraani, csupán látszatról von szé m nem a hatalom tényleges üzMoéktásárói. A valóságban a Szovjetunió köl- ós holyto3itikaj! balalmát »k#r» erősíteni. T.«gn«»giwbhmenfi-Icg tehetővé akarja tenni,, hogy majd a békotnrgya)ásóknál minden fontoa külpolitikai és. gazdasági döntésnél, melyokot a azövotséíjosok szó-tötrhíegÉvjl tárgyalnák, a clöntÓ fizó többségűvel lépliossonok fol. Do ozon
hidat épitoni Angolország foló, moly ,-lelmtÓTÓ teszi a Bzovjotnok, hogy a :-ző vétségének boáz áj árulása nílkül szabad torét kapjon terjeszkedési szándékaihoz, anélkül, hogy a nyilvánosság elótt magukra keltjén vonni, hogy vétottok az Atlanti Charta elvoi ollón.
Rendkívül heves harcok Cassino körül
Clark tábornok főhadiszállásáról jolontik, hogy angol—amorikai csaptok néhány óra óta Cafiflino torü-totén rondkiviil heves harcokban állanak német csapatokkal. Minden talpalatnyi földért vfiros küzdclom folytfc. Ciásinotol 3 kilométer távolságba* néhány helységet a németek
erős támpontokká ópitottok ki. Itt hatalmas baro dui, amoly még mindig nom dóit el, bár a harc nonóa tüzérségnél folyik\'. Ugyanez az olko-soredott küzdelem állapitható meg a harcvonal többi szakaszán. A nó-metak rendkívül őrös eftenálléfit b9J-tonek ki.
Sehol sem sikerült az angolszászok áttörési terve a délolaszországi harctéren
líoilini jolontós szerint orós ait-solawárjz kotolékok támadásai a not-tunot hidfÓnól és az attól északra lová terüloton áttörési kinérlotno mu-tatrttüt, A támadáeoka* az angolszáíz hnddt€ vosztoségTo való tokintot nélkOt hajtotta TÓgrc, vaJóazinüleg nem" a hidfŐ kibővitiinóro, hanem hogy erőinek szabad kibontakozási területet biztosítson. Cisternálól délnyugatra néhány kilométernyi torü-ietr* szert tettek\' ugyan, do ennok
ellenére wm tudták nohol áttorni a mélyen tagozott német vonalat. A németek olkcsorodntt ellenállást tanúsítanak. Jolloniző, hogy az angolszászok Anziotól éflzaknyngntm ófj Apriliától\'nyugatra a telderiiyi lámndfiíínkról áttértek a nánttélofiok által vógrohajtott tóniadósokra. A nfimotek azonban a brit orőkot az elÓtoropon megáll i tották.
Ciszterna ollón a támadások a helységtől ntfgj1 távolságra össze-
omlottak. .fJgy összoszilkitetto az áttörési torűkotot. CittWuájiál u németek kezdoménye-
uésbe hí * mi fal; át ób az amnrikaiakaf nyugat foló visszavorték. Wéjaek erók eliontóké»ekk»l két ma^tstatek ell<^laltak, ogy harmadikat kiftti-tettek. Az aponnirtokbert sikerült egy 6 kilométeres távolságban áttörni ilí olkmoógoti vonalat és aa angol— amerikai állásokban és rak-kárakbatt károkai okozni. A némoteK teglyokkal tértek vistifta a kiindólft pontia. Az Adria partján gyöngébb aoKolftzéíiz támadási kísérletekei aa olóterepen visszawjrti\'k.
A neveli szakaszon szétverték az orosz támadásokat
A nevoli térségben a 14-ik szovjet hadoró ^megtámadási a szovjet vezetéséé; erős tüzérséggel és csatarepülőkkel támogatta.
A németek a támadást, az are-iHtnnl egész azétfisségében szét-verttM.
Az oroszok 41 ropülögémjt veszítettek. Különösen nagy vervoBlib\'ségdt jelentettek az oroszok a Novoltől északra lezajló banxikhftli. Itt csupán jelentéktelen lwlyi betöréat
kénvHzeritettek ki, amit a nemetek el- ih roteflKltek. Az ílmen-tetót dólro heves hartokban toiétvortek a* oroszok kisórlotoit, sót el is retexM^-fék a ixitörést.
Jamburg helység ityaradvéittjitit a német Mápatbk napokig tárta sikeres veUieiem uJ4nkiüritH\'ék.
A néniét kötelékek harci ereje orós ellenállást tanúsított a támadókkal szem bort.
Ukrajnában heves harcok vannak
A keleti kndszlntír délnyugntl ro-azében a Szovjot u] tüntef(tA«íBdAet Indított, ami n nlkopolt hídfőállás elótt összeomlott Nettet pánodlos k«te!ékek
a nlkopclt hídfő *// részén visszaszereltek egy elfoglalt területet.
Heves h«rookban Rfkertllt anórootpáa-nöloa crriknrk lovAbbl tAámdA8oka,t In-ditnnf. Szovjet erőknek a ktrovoRradl tórHÖi.btm a Menüit állasok ellent honi-lekiámadása nly«n erös volt, hogy ezeket az átl&«okiit a nóteieteknok réazbea ifi kellett rulni és ufabb állásokban heiywíkedlek el. Az uj nemet állásokon a Bzovjst mlrttlen támadó késznógc megtört, B]ela|h (lierkovtol délkeletre a uzovjet u] támsdsflt hajtott vó^re. Umartól nyugati irányban nem tud a szovjet áttörést ttieríszakolni
Ah a nemet p&uaáloaok viwzaCBtpáeal több helyen nikert értek el.
Ukrajnában
a Bzov)ct eréa harcoAalopokkal támadott, ttl at i-uf-i-" vonalon trn eraes elöiétoróaeket tflltartóatatiAk. Kovnetél (tálkoletre es ÓAtaknyORalrs kieren harcokba bocsátkoatak a lio^nvlAtAkkml, do a Bzevjol acti.\'-z vcNsleaAgeket axea-vedfltt. A hsreftk ni^ií tirliilisk, Ur náruet Intézkedések több helyen vlaz-KKanjoinlAk a tmnadókat
Vottnsxktól nyugatra
t\'-\'i ilí\'lrr. ilí\'iitr ii H BZOVJet rmH.\' BTflmMl
fölényben vnn. Itt a Biovjot töblitrAnyu viltalkDnat kezdett, hojií NovoRraíot megszerezze, valamint nllnndó láíia-dáaok Idulnak Nlkopol ellen.
Churchill szerint nem indokolt az angolok derűlátása
1/ondoni jelentés sserint Chinchill minisztorehiek nyilatkozatában utalt arra az indokolatlan derűlátásra, hogy a háborúnak most már hamar vége lesz éa mintiia azt már ní<>g
London „más intézkedésekkel
A spanyol lapok BZomboflxáJIn&k Angliának Spanyolországgal szemben tanúsított magatartásával. Kije haitik, hogy fonycgut&wkknl és erőszakkal saomben, bármely oldalról jönnek in, a spanyol nép elszántan ösBsefog. Kmlékoztotik Angliát arra, amikor Spanyolország hadbatépéso kollometlon lott volna Angliára né«-vo és Spanyolország semlegoft maradt. Bizonyára nem Spanyolomnak au oka aJinak, hogy a swivotoégosek 9/t óra abitt slvosatették a spanyol nép kftrébon korábban szorzott bará-teikat. Hangoztatják, l«)gy Spanyol-orSHÉ(í Bomtegos én wirnkgoeségílk fenntartásáért minden áldozatot meg hoznak.
Londoni jelentés szerint Spanyol-
is nyerték volna. Az angol amerikai hndoróro kemény harcok várnak h második arcvonal mognyitása után, A» ajigol király kihallgiiláseii fogadta t\'h\'senhower tábornokot.
fenyegeti Spanyolországot
országból jelentést várnak Spanyolország magatnrtásanak alapvető vál -tozásáról, melynek kihatásait egy honápoii belül akarják látni, fxin-dotlbmn olrárják, hogy Spanyolország szakítson Németországgal, mert aaioreteéfBMek semmi kibúvót nem fogadnak el és ki riom olégitó vá-lass osotén kénytelenek tesznek Hpa-nvolnrszaggal szemben más ínléake-déwket élotbe léptetni.
An Alcnznr c i^panynl Inp írja : Akik bennünket tuny^eet^Bekkel. "rrJozakknl enfredelmoMéfire akarnnk bírni, aiok nem Nmerlk a ap&nyoi nfpat.\'Hl őwln-t«n semlegeseit vn^yunk ét «9iole((e«-¦ iVu\'ií. reimtartAaH érdekébeu Uajlsn-dók Vnyyynk moííhoznl mlndeü Aldo-%alOt. i\'fini nem vni^yunk tiH]lsndók feláldozni a npnnyol nép meltóesK^t
ZAJUAI KÖZLÖNY
1U44 február 3,
Nagykanizsa díszpolgárává választja vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot
A Maria Terézia Rend lovagjának ünnepélyes fogadása Nagykanizsán
Február 2-án h József királyi herceg laktanya udvurált » mai komoly időknek megfelelő egyszerűséggel, do mégis aa ÜJinoplondő katonai sKoméiyjsógot mogilíotő pom pávai fogadta Nagykanizsa helyőrségéi tok tisztikara, a volt harctéri p/aivéd könnyű hadosatály tiszti és logiínvHÓgi küldöttsége, a kivonult diszaíakubtok, valamint a város vo-xtíU\'i polgári előkelősége inuk joton-lótélwn
vité . Oszlányi Kornél vozérÓrnagyot, a most folyó\'világháború olaő Maria Teréain Hond lovagját.
t\\í órakor a Jóasof királyi horoo*r laktalna állomáaóraégo kurto^iok figAehíiozUitó kürtjoio jolosto vllóis Oszlányi Kornél vosórornagy érko-üéflét. X kivonult csapatok parancsnoka lóháton vágtában jelentós* adott be. A jolentés fogadása után végigjárta a kivonult csapatok arcvonalát, majd üdvüzölto a megiolont polgári olókolöriégoket ós fölállott a kivonult csapatokkal saemben.
A disüszázad ós disiütog parancsnokainak ^[inához, Puskával tiat lelógj !n vezényszavai végrohajtáaa ¦tuti a .jjalogosrod ze-
nekara a 11 iszokogy«-ot játszotta.
X" ;.dliszol;ogy« o!hangzása után a diszalnkulatok arcvonala olé küép-tok a nagykanizsai volt Ő. honvéd Icőnnvü hadosztály tisali és logény-wSei küldöttségei a
akiknél; élén vitéz Oszlatni Kornél vezérőrnagy a téli Don menti Bulvoa ütközeteket végigküzdötto, moly alkalommal két isboli mog-öébéaült,
A gyalogezred és
tüzér oastály parancsnokok *iKa|)2taik novéiMJii szorencsokivána-toikat jolontotték.
Vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy megható szavakkal köszöntő meg szerencsékivánataikat.
Utána az ezrodüonokar a »Him-OU8Z«-l játszotta.
Kzután a csapatok a laktanyát elhagyva, diszmonothos. megalakultok, majd a főbejárat olŐtt fölállott vitév: Oszlányi Kornél vozérÖrnagy •lótt diszmonotbon elvonultak.
Elén \'.\' i gyalogezred
díszszázada Szít/. Máriás lobogójával kömény, dübörgő diszmonotbon, utána a dis/üteg Jövngeivol és gyö-nyörüon összeválogatott ^ lovaival, majd egy levente diszszaknaz,
A diszolgés után a moghivotl katonai és polgári olókolőfléjíok bevonásával egyszerű társasebéd volt a gyalogezred tiszti étkezdéjében.
A lársaschédon a harctéri tiszt-helvottefli .tisztesi és rendfokozat nélküli küldöttségek is rósztvottok.
A díszebéd alkalmával pohárköszöntőt mondottak:
Nemes Alsókománai Algya-Papp Zoltán vezérőrnagy,
l a Kormányzó ör öfőmél-téságára,
vitéz Kolczváry Béla oziodos,
köny-
nyü hadosztály volt parancsnokának, vitéz Oszlányi Kornél vozétórnagynak harctéri érdomoit méltatta s a bolyőrség szoroncsekiváúatait juttatta kifejezésre.
Dr. Krátky István, Nagykanizsa város polgármoatero méltatta a pol-gárság és honvédség közötti egyetértést, melyot a katonai parancsnokok mindig á|)oltak, majd kifojozésro juttatta a polgárság abbéli örömét!, a kormányzói logy oly órdomekbon dus férfiúra cselt, mint vitéz Oaas-lányi Kornél vozórőrnagy.
A polgármester beszedő során bo-jelontotto, hogy Nagykanizsa város közonségo a hós katona mogbocsü-léso ioléüt vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot a város díszpolgárául választja, miro vonatkozólag ma ér-
kezett lx» hozzá javaslat, amelyot ő
lelkesen lett magáévá. *)
Vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy válaszában mindenekelőtt mély kogyeloltol cmlékozott mog a hősi balált halt bajtársakról, a súlyos téli csatáról, a hadosztály minden egyes tagjának hősi boly tál lásáról, valamint arról, hogy az ót ért magas kitüntetés mindaxoknak is sxól, akik velo ogyütt harcoltak.
Megható szavakkal kösaöntu inog
a szeioncsokivánatokut és a diw.pel-gárul való mogváJ ásatás kilátásfia
helyezését, megígérvén, hogy Nagykanizsa városának mindig hü fia fog inarsdui.
Ngyszorü, do nagyon lélekemelő tiiinopély volt, muly megható módim kifojozésiv juttulta a csapatok tisztelőiét és ragaszkodását vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy személye iránt, akit zalai honvédői élén végrehajtott kimagasló fegyver lényóért a Kormányzó Lfr ("tfÓinélté sága u legmagasabb kuton.u kitün-tolés adományozásával tüntetett ki.
A kfizépesztálynak az i] korszellemhez mié alkalmazktddsát hlrdelte a pelgárnister
a nagykanizsai Polgári Egylet 101. évi k«zgyMesének elnöki székéből
Biáaeyoloodik évi közgyűlését tartotta meg Gyertyaazontelő hagyomá-nyas napján a Nagykanizsai Polgári Egylet. A kÖsRyöles népes volt
A Magyar Hlazekegy elmondása után dr. Krétkj Intvén polgár mester, a Pa) Rád Egylet elnOke mondott mogayitó beatedet.
— A kOzepomttály — mondta a polgármester -- aa átalakuló u] világban megtartastja Irányító, vetető szerepét és a múlt oioRazentelt hagyományaiból A!nuinlli\'\'il mindazokat az értékekol. amelyek a terméatetea fellddés törve eyel szerint ns uj világnak ts pillérei maradhatnak, ha alkaluiaskoáva n kor-szollenatiez. ogyrészt Igyekszik a ma érvényesülő kötöaaágl gondolatnak Is öntudatos és áldozatkéaz részesévé valnl, máaróast pedbz levonja e Rondo-latkor konzakvenoláit és előharoosává lesz annnk a staotálls iRatságnak. miiciy vllágsterto ddngett a régi társadalmi rendszerek kapuit.
— Ebben a hatalmas küzdelemben ezeróvos történelmi rendeltotésUnknek moRlolelően helyünk atomnak a hstal-mnknsk az oldalán v.m, amelyük keletről Jövő vmzedüicmmul szonilinn a keresztény európai ulvlllzáclót védelmetik. Valóban .izeréves tfirténolml tradícióink nyog\'in Járunk, hiszen olyan vészedéininmrd Állunk Bzemben, amely sárba akar taposni mindent, ami előttünk eddig stent éa értékes volt és velük együtt a dolgozá polgArl társadalomnak azt a rendszerét és gondolatát, aaolyaek egyik régi őrhelye a ml Polgári Egyletünk.
A PolRári Egylet eléggé őiénk éloUV-nek Ismortotéae és a programszerű bővítés báboruB akadályaira való utalás utánjB polgármester Így folytatta:
— A niaj haro kimenetelére hatása és fontossága van a belső front alakulásának ts és at 1918 uh példa nyomán nem lehet eléggé hangsúlyozni a belső Iront konstruktív erőinek sértetlen fnnnmnradAsához fűződő őrlési érdokO\' kel Azok az Intézmények, amelyek ezeket a konntrukliv erőket ápolják és ezen erők érvényesülésének utjat egyengetik, a háború győzelmes bolejpzéffét munkáló bolső Irontnak őrhelyet, bszl-aal. A Polgári Egylet ennek a belső frontnak egy Ilyen őrhelye. A 108 éves Polgárt Egylet akkor len Időtálló, életképes a változott helyzetben, ha taglal a fejlődő élet követelményei előtt Meghajolnak, az u] korszellemhez alkalmazkodnak, a múlt nemes Irsdtolélt megbeoeQWe megnyitják lelküket azok előtt az eszmék előtt, amelyek Jegyében ai u] világ kialakulóban van t — a keresztény valláserkölcsi gondolat, a nemzett eazma kiteljesedése ós a széles tőnegekot (slőlelő ezootálls Igazság követelményei előtt. így fog azul vllAg a réginek Időtálló alapjain felépülni, minden régi és mlndsn uj érték együttes bekapcsolásával.
A nagy tetszéssel fogadott elnttkl megnyitó után dr. Molnár Antal, a leánygimnázium Igazgatója mondta el Széohenyl\'serlegbeazédót. A klassszfkus veretű, mélyen ssántó, a Széouenyl-gondolat kJ alkjait feltáró beszedet egé ezében kiJ/.ölnl fogjuk.
A más hivatalos elfoglaltsága miatt távozó polgármester helyütt dr. Kováos László alelntfk vezette tovább\' a közgyűlést, amely lelkes egyhangúsággal kfmondta dr. Molnár Antal beszédének ugész terjedelmében Jegyzőkönyvben megértik Itését.
Dr. Palzs Fereno titkár évi Jelentését terjesztette elő.
— A polgári front tagjai — mondja a Jelentés — ma éppen olyan katonái kell legyenek a kllerjrdt hsrűtórnok. mint az arovonul harcosai Ma nincs békés otthon és nincs ayugalmss hátország. Ma csak. harobaa álló nemzet vau, amelynek további ul évezredre szóló Jövendője függ az elkövetkezendő időkben tanúsított magatartAsMól i — vagy tovább ól az európai életközöa Hóiítji.m, vagy pedig nyomtslanul eltűnik a történelem süllyeszlájéhen.
A liüentés megemlékezett n PolRári Egyletnek a magyar [őritkötelesség mozojén, a ksrotáren eltűnt tagjairól, inald az Óv halottairól.
Az rlmutt évben belépett a Polgári líg»lRtha Ili uj tag; kilépett, elköltözött ü tag. \'faglötizátn 267 és 2(1 killtug.
Polal Jázaot, a Polgári Egylet pénztárosa, aki lisztét átmenetileg vállalta, litlsÖRtis sátArkodássál teljesítőit inun-Msaág után megválik tisztötöl, a Kii/. Kyüléa Jogyzflkönyvl kösíöuelot szavazott számára.
A közgyűlés a (ngdljat évi ^0 pengőről 21-re emelte.
l\'oiai József beterjesztette az 19-13 évi zArazárasdAat, amelynek végösszege 8214 P volt ős az 1911. óvl költségelőirányzatot, ami 8526 pengővel Hzámol. Tiszta vagyon az év végén 10,100 pengő.
A közRzÜlés Jóváhagyta az alapszabály módosítását egy alelnöki, egy se-gődkönyvtárosl és iü választmányi tag-Bágl hely Bzervozésére vonatkazólag.
A titkos szavazással megejtett választás agvhangu valt. Blnök dr. Krátky IntvAn. lArenlntík Kelemen Ferenc ós dr. KovAcs I-á"ztó. titkár dr. Palzs Fs roao. hAznagy Relaah Béla, gondnak dr. Tholway Zsigmond, iiéaztárnak Fo-
SaraBl József, elloaár vitéz Fllá Ferenc, gyész dr. Tamás János, könyvtárnak Horváth József, aogődkönytárnok Gáspár Antal. Ezenkívül 40 tsgu válnszt-náoyt, aégy lagu pótválasztmáByt ős öl tagu számvizsgáló bizottságát vá-Issztattak ugyancsak toljes ogyhangu-Sággal.
Sokan jelentkeznek a választói névjegyzékbe valö felvételre
A városháza illutékns ügy«e^tH. Iván nagyban folyiuiku nninkék in^zággyiulétfi választói névjegyzék kÜLrazitása vt\'i^ott- Dacáru a bábomnak, általunos holyzetnek, még soha rtetü volt olyan érdoklődéa, mint az idén, a polgári nos tori hirdetményre és folszólitáara a válásaiéi névjegyzék iránt. Hok av, el-btiuyt, olkölVizött, idegenbon laU volt nagykanizsai választó, akik most mind kiesnek u listából, azonban ezzol szemben van sok uj inkó, igy olsésorban a MAOBT alkalmazottak akik nogykaniKoai U-koHok és most felvételüket kérik a válaaatók névjegyzékébo. Oáspár József gondnok- - aki ozokot az ügyöket intézi inindon osotben pontos adatokat vesz fel a falstól (unióktól és megteszi a szükséges intézkedéseket. A batáridő leteltével azonban a jelek szerint - ~ nem lesz lényegesebb saámbnli eltérés a régi és üj névjegyzék kőzett, inert a kiesettekkel szemben az újonnan folvottok kiogyonlitik a véglegea lét-
aaámot.
Eijoli gyógyazortári ugyolot:: Ma a Megváltó gyógyszertár Krzsébot-Kislcanizsán as ottani gyúgystar-állandó ögyalabea atolgálatot tack
Háry János
a
rum-
Telefon: SOS.
likőrgyár és bornagykereske.dés
Magylcanixsa
PzdaUL Uíuk
(Ttdosltánk irjü) Bálint Elek perlaki ardőfir a Bráva perlaki szakaszán
33 kg.-os luilút fogott. Ezen a vidéken ezt afajtabslat azom nak hívják. A legidősebb periakt lakosok sem emlékeznek arra, hogy Ilyen hatalmas halat, lóglak volna a Srávában. Már 3 éve aem halásztak a Drávát és a most megindult halászat Igen bőaógea eredményt mulat tel.
Perlakon Bztntn házssadásl ós férjhetmenéil Itiz urnlkodlk. Már rőgóta nem volt Ilyen sok eftkűvó, mint ezen a farsangon. Itt aaóg mindig a Jó vflég Járja, mórt minden lakzlt bclköíBi]) trirtanak és l«g-alább két nap tart A lakodalmi In-népség ebéddel kezdődik éa aiatán mennek a/, hju párok az anyakönyv-vezetőhöz és n templo\'nba. Ez a felvonulás színes külsőségek közepette zajlik le, elmaradhatatlan a cigányvagy fúvós zenoknr. A lakodslmus menet mlndon esetben a mnayar nemzeti szinti -/A-i/lő alatt menetel. Az esküvő áláu minden esetheti elónzör n leAayoa háznál kezdődik a végelálhalatlan evés éa Ivás, majd ójfól körül a legény házához vonul a lakodalmsa n-\'p. ahol másnap dMIg vigadnak. Mulattató ]o-lenetek bőeégeann fordulnak elő. A templomba vonuló házaspárt kót kardos legény vezeti és a rokonság fiataljai csépiével mennek a lányos házhoz az esküvő titánt nHpon As ott kfl-lönböző felkÖHZÖntőket mondanak, természetes biséges torokÖblttgetés mellett. A menyatszony holmiját mindjárt az esküvő ulAu zenekíséret mellett hozza al a násznőp néhány tagja és ogy bohóo Is megy velük. At orosz falu hangos az ilyen menettől., mert akkora a hangadat, hogy még a szomszédos faluba Ib áthalltk.
*
Jól Blkerült
Regós-eslet rendezett a Regfis osapart Poriakon pénteken 6e atombaton. Az ezelőtt két évvel Itt szerepK Regősöket meleg szeretettel fogadta Porlak nőpe.- Pénteken délben az elemlBták részére, este pedig n meghívottak réBzére tartották meg előadásukat, Az előadás előtt a haly-ÖraŐR parancsaoka mondott magas aaár-nyalásu beszedet Stáaa mAafŐI ára hosszat tartott a gyönyörű előadás, melynek minden egyes szanát elragadtatással fogadta a köiöiség. Szombaton délután a katonaBág, majd este a ¦ngyközönség részére tartottak aaeg folejthetetlim elŐadAsuknt a községháza tanaaatormében. Minden egyen perlaki Bafvébe sárta a aoggyalros rahábna szorepló regáaiket, akik vaaárnap vettek buoaut Porlaktól és Alaáooaaboru községben gyújtják meg n szivekben a magynr lángot.
¦ UOZKOHDO evirvatai, 14^.., 7 ftrótóí äste é or.-iig. (flótfá. axaroa • éutafc délután Jí«d(i»*n aoáas nap nóimat.í TaUrion: 61kl.
IV**\' foüruár 8.
Megtörtént az elszámolás a nagykanizsai felsőtimpíom negyedmillió pengős építkezéséről
A Jéaus Szive egyházközség díszközgyűlésén M egész város ünnepelte a lempUmé.ttő Long.uer Imrét
A nagykanizsai Jézus Rzivo K
házko^zaÓg képviselőtestülete kódúin délután díszközgyűlés nyitvánusriúga .ölőU számolt ol azzal a negyedmillió pongóvol, amiből felépült a moguj-hodolt\'fölsőlomploiu. Meghívót kap-lak mind a szokásos,hivatalon kö-zülotck, toatfilotek, ogyoaülotok in. ¦Ott volt a városháza tánáestorniébon . a honvéd tiszti kar küldöttsége élén vitéz líánky Hortalan ozredos*,!, a posta küldöttsége Kisfaludy József hivatali igazgató vozotésévol, a rvo-rosztóny Jótékony Nőegylet tagjai |\'\'rirkas Vilma elnökkel az ólon, vitamint a Szent József ogjháxkozaog képviseletében P. Gulyás Qollért jjlébáiios-óa dr. Hegyi T^a-jos világi elnök, toljos számban a világi papság as az egyházközségi képviaolo-tnstülot tagjai.
Vafay -uőssof esporoa-plébános
Az 53 év előtti 100.000 koronáiéi
Az olnöki megnyitó után porcokig zugó taps közben állt fol a templom épttó íjongauor Imro püspöki tanácsos, hogy ulmondja, hogyan iu iSjjüH fol a nagykanizsai Jézus Szive felső templom.
Már ÍHDO-lion 100.000 koronái" gyűjtöttek orro a colra, dr obitól nem templom, hanoin hadikölcsön lőtt. Ití.lH-ban Gazdag Forono pÜH|»Öki biztos óh dr. lírátky István |joluármoator vozotésévol nj tomplotn épitó bizottság alakult, össze is jött 28.000 pongó az Eötvös-téron ópi-tondó nagy kéttornyú tomplotn ópi-téwéro. lÓ-tO-hou a pÜM|x")k boruntuor Imre hittanait no főzte ki a bizottság ügyvezető elnökévé és megszületett a háborús akiuiályokni való tekintettől a terv: nj templom építése holvett kibővíteni a folsétorup-lomot. Kráz ós száz nehézség leküzdésével megkezdődött az épilési anyagok összegyűjtése. 11)1,1 angusz-tus \'ifi-én végre megvolt az építési ongedély és megkezdődött a bontás. 1042 november 8-ún megtörtént az ujre^pitott templom íefeseiitolóso. íflindoz a világháború borzalmainak ós anyaghiányainak kollós közo|>én. Mindez a társadalom ogyeBoinoli ón
megnyílójában rámutatott a mai élőt bizonytalanságára, az idók komolyságára, auii közoiobb viszi aa ombort Istenhez, mégis módot ad nagy, sokszor évszázados alkotásokra ia, hogy aeok kéaÓi nomzodó-kok lelkét is Istonhor: omolják.
- Ha valamikor, —- mondta Vajav esperes - ugr óppoii óbbon a korban van szfülraög ilyon maradandó umlókok emelésére.
Aki kitti ad tus emtbemek, tus kötelességre U neveli és a hitből élá nemzedék értékeli Íf»-zen azí, hogy mit jelent « IIaz* és lm kell, tud a Karéért küzdeni, ha kett, érte a legdrágábbat adni. .Minői mélyebb hitot az crnkmrekiu^l, akkor óznál együtt fog járni majd a boldogság is,
a 240.163 pengős elszámolásig
egészének áldoKalkóae épitó akarata-\' ból és .(amiről nem szólt Ixmgannr \\Imro jelöniem?! ogy fiatal, laton szíve sKorint\'i ]mpnak, egy ritka szorvozó\'oroiK\'k ém apostoli lóloknok: Longauor Imivnok nmnkájából.
Az ópitkoz^ 240. t63 pengő 61 fillérbe körüli, ami az utolsó fillérig ki van fizoh\':-. »
Az olszámoMs a kÓTotkozó kia-lá-aokat tüntotl fel:
Tégla 11.Ü06 P, homok ós kavioa 7179 P, s/Jnos lüilakok 84.106 P, anvagbeszoizós 07.7R1 P, ácsmunka 58ÍS1 P, asztalosmiinks 17.127 V. IsWogos munka 88ÍJ8 P, lakaton munka flUlíJ P, lorvozés és inünzaki ellenőrzés 2621 P, komimé inimka S7.H1Í) I*. külőnfélu kiadi\'vsok m ln>nTn(lez»>s.l4.86í> P, viztzikapsolás 878 P, tetőfedő miuika 612 P, vil-lanvszoivlős 710 P, festő t\'» mázoló nmiika 8080 P, kőfaragó munka (oltárok! 11.180 P, üvegozó munka 887 jiengő. ;
A számvizsgáló bizotfság jol.Mi-téaót Gráf János tericsztotto vjlő h annak elfogadása uuui a díszkőz-gyQlós a lelkek mólyéról fakadó őszintow\'iggel, himzau üliiiepoKo l^ngatier Imrét.
Az til templom és az egyház kapuit donpetfl áramlatok
Dr. Krátky István polgármester .
az ünneplő egyházközség diszolnöko mondott oztiián beszedő*. Méltatta Nagykanizsa város társiidalmiínak aktív katolicizmusai, öntudaton magyarságai és áldozatkészségét, ami
a templomépítés körül megnyilvánult.
; ¦- Templomot építeni - mondta —- annyit tesz, mint országot építeni. A díszközgyűlés közönségének fel-esatlanó Uuvsvihara közbon méltatta I-oug\'auor Imro tonitilomépitő mtm-kájat, ajjostolkoili\'iwil. omlKtrfolftti agilitását, csodálatos akaratorojót. Hátnutatott a templomépítés gondo-UtálMui olmult fólszibí osztendőnok ativagiakban nehéz körülményeire, az utóbbi idők szinto loküzdhetot-lonnik lálszó akadályaira, amolyok közt, az Kuchariszlia" Mttendojőhon a Uirvok konkrót formát öltöttek. A Hzámok meggyőző erőjével bizonyította s tomplömépilö szándék Bzük-ségOBSÓgót, a katolikus ogyaőg és lisszefogáH kölolossógót.
Ma - - mondta a iKílgáinioHUir a világnézetek harnát látjuk mindenfoló, Miiulazoknak, akik Krisntussal kivannak haladni, ko-niónyen összo koll tartaniuk, mert a nehéz viszonyok közt sok a szegény, bajbajutott omhor, akik köny-nyon bajlumotiak mrn, hofrv egyházunktól, Krisztustól elforuuliaiiak. Szakot majíunkhoz omolni, a Krisz-tusban való ogyüvétaríozás érzőstít
és az egyházhoz való ragaszkoihuit lolkiiklx\' \'inteni minden jó kalolikus-n:ik fokozott köloioSHÓgo, mórt ezek a rétegek könnyen dahják oda mai/ukíit a Krisztustól val4 cl{»rdntás< hirdető áramhitok-nnk, ameli/ áramlatok ma -¦¦ amikor egy uj vitái; alapjait kell lerakni — a hitélet re-¦ neszánszti dactira is szakadatlan erőfeszítésekkel igyekeznek az egyház kapuit ddn\'gefni, sarkaiból kifordítani. Ik\'széde további róozélxin a ix)l-gármestor Ijongauor Imro Hz*iniótyÓt jelülU* mog tuna lolkototlont nom ismerő akamterőkónt, amoly a tor-voknok- a mogvalósulás loudüliitót megadta ós tolmácsolta a díszközgyűlés leikos holyoalóíto köabon a város és a társadalom háláját, ke-
özÖnotót, elismoré»ót és szorototól.
Megliatóan bájos jolonct volt, amikor a boszód olluuigzása után Veosora Mária III. oastáljos elo-
mÍHla olmondta Vandra Jonó tanít* költői Hzópsógű köHEöntójót éa viri-uokat nyújtott át »Iíon(rauor tiszfa-h\'iidó bacsüiakc*.
Az egyházkttzség iijAutléku Longauer Imrének
Vitéz Kiló Foronc igazgató, aa ogyházközseg világi olnöko szólalt fol. Ismortotto a tomplomópitéa olőz nióriyoit, majd vázolta LfOngauer Imro tettoróe muukáját a tomplom-ópitósok torén és az ogyházközsi^r novébon mondott korosotíon, do Őszinto lótokból s a közősség érzéseiből fakadó köszonotot órto. Bgy-bon átnvtijtotta Ijongauor Imróiiók ax ogyházközseg ajándékát, ogy .mi-
sekönyvöt, egy ¦ gyéaz\'miaokö*y,v»t, > ogy BwrUrtaekönyvet, egy fijaau-luLot ós kőt gyertyatartót.
Az ünnepim ismót elemi érával zengott-^ugotfc a város Unácatot-até-l)on.
Vajay József oeporoa i-,árósiíaavai-ban a »to saxa loquntnr« idózetóval iiióltatta még egyszer Ijonffauar Imro iuinopkssónok jolimtóaófát. majd a diszkózgyülést l>ozirta.
Egy muraközi iskola eltűnt pénzének ügye a törvényszék előtt
Érdekes tárgyalás pergeti le a nagykanizsai törvényszék dr. At-raátsy tanácsa clőit. A vádlott Ur-iián Qyula jelenleg bzí lágy somlói lakos, akit a klr. Ügyészség hivatali ¦ Ikkaszt^o gyanúja miatt fogott perbe. Urbán ugyanis annakidején Bécsben filmoperatőr vált. Mikor Muraköz visszakerült a magyar édesanyához, Uibánt — aki egyébként tanító — kinevezték állami tanitónak Dékánfalvára, ahol 1941 Őszén el is foglalta álMsát. De hsü.iik magit a filmoperatör-tanlíót, amint a bíróság elötf elmondta dékánfalvai szereplését.
— Öt larillóklsasszony volt mellém beosztva,—^mundla — de ezek elfoglalták a Inkáit és én a padlásra mentem fel lakni. Dolgaimat az iskolában lévé egyik szekrénybe zártam be. Olt volt a hivatalos pénz Is, amit kél darab borítékban helyeztem cl. Egy alkalommal felmentem Pestre az Egyetemi Nyomdába, hogy olt rendeléseket eszközöljek. Mikor visszaérkezleM és be akariam menai az iskolába, az ajló zárva volt Mikor végre kinyílt az ajtó, revolverrel kergettek ki engem. Mikor lementem megnézni a holmimat, a szekrény fel volt törve és elttlnl onnan a hivatalos pénz és ehUnl az
én pénzem is. Mikor később a tait-felügyelö ur kijött, mcgmondlsM, hogy ml történt, nem tudtam a rám bízott pénzzel elszámolni. Nem ér-zeni magamat bűnösnek. Sejtem, hogy ki követhelte el a dolgot, de nem akarok gyanúsítani és azért nem is mondhatom meg a nevét.
Mijd elmondta a vádlott, hagy sohse kezelt pénzekel, [nem végzett anyagi természeltl Ugyek-.t. ö csík az iskolát vezette. A pénz hiányának az leli a vége, hogy felfüggesztették állásitól.
Dr. Rhosóczy RízsÖ kir. tanfelügyelő, mint tanú elmondotta, hogy UriiA.niak ellátmányt hiánya volt, arról Jegyzökönyvet vett fel és a vádlóit elölte is tagadta bűnösségét és ugyanígy védekezett, ¦ hogy kt-kifosztatták szekrényét 450 tanítója van egész Vas megyében, hangSK-[yoita Rhosóczy, de egyik sincs kényszerülve, hogy a padláson lakjék, c-iak Urnán lette,
A törvényszék ezután meghozta határozatát: Függőben tartja az eljárást mindaddig, míg a vádlott katonai szolgálata tart, lllctvéf annak megállapításáig, hogy Urbán cselekménye is a.Kormányzó Ur kegyelmi elhatározása alá esik-e i
Egy tánc miatt halt meg a muraközi tollfosztóka áldozata
Muraszerdahely
február 8 (Tudótilónk jelenti) Röviden jelentettük, hogy a muraközi Bocs-kaihety községhoz tartozó Kopasz-hogj\'on Vurunica István folflÓhidog-hogyí legény leszúrta Vurunics .Iii-nost, aki riorook alatt olvórzo\'tt és mogltftlt. Viirunies István lotle nti\'üi oltnenokütt az ordőbö, u caondórök Muraszcrdabolyról flidözőbo vették, majd elfogták, A 20 éves horvát legény kihallgatása alkalmával elmondotta a csondóröknok, bog>\' Csanádi Mihály hajtékában volt tollfosztóka, ahol megjolont Csúcsok Katalin novü leányzó is, akivel ti legények később láncoltak. A is több ször táncolt volo. Később ogy lo-génv olkórto tólo a "leányi. Mikor utóbb kimont a ház udvarára, ogy-szerro a sötótból rárohantak logó-nyok, megtiimadták ós megtörtek.
Február hó
3 6/g
VAROS/ MOZGÓ
Csütörtöktől vasárnapig
Nagy siker !
Emil Janings egyetlen idei filmje
KIVIRUL AZ ÖREO SZÍV
UFA vildghtradó, részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből*
Előadások kezdete: ?4\', +6 és tfe? érakor.
0 elfutott, azok utána. Ifikor titói-
órték, ő elÓvoUo kósót és hogy távol tartsa Okot mag ától, késével ífeléaük bökött, eközben tör tón holott, hógf ogyikükot megszúrhatta, \'do ő hmm látott senkit, csak amikor boninit ismót Csanády lakásába, akkor látta, hogv Vtirunics János holtaji foksnik ott.
A nagykanizsai törvényszék vír.a-gálóhirája\'vatószmülog ma dönt V« runíos István további sorsa foledá.
KÖZGAZDASÁG
A kanizsai országvs vásár
A február elsejei ruurykanizaai országos viísár — a zárlat után az első vásár — iránt olég élénk érdeklődés nyilvánult meg. Nagy volt a vidéki forgalom, főleg Muraköz községeinek né|iét láttuk nagyszámban a városban nemcsak mint tor-moló-eladókat, hanem mint vásárlókat íh az üzloteklien. A vásár moz-galmas képet nyújtott mindenfoló. Felhajtottak az állatvásárra 370 drb szarvasmarhái ós több mint 6BO lovat. A takarmányhiány miatt nőm-volt olyan nagyfokú érdeklődés n
ttazdaközönség részérói a lovak iránt, mint a felhajtással szombon várható volt. Sikolt 210 nzarvss-marha és 162 ló, ami a kőrülmé-nyoket fitryoloml» vóvo közojiosiaik mondható. Az árak lőjivogwácidwn nom változtak a rógteknoz vís*o-nvitva.
l_19« lobra* 3.
ri I W 6 fi.
Az én szavarii..,
Az én szavam gyenge ex szegény... Un meg ttm hallót!, külfínb hangok, melyekre felfigyel füleit; mégam is halk vagyok, igénytelen, csak fúszót ii lóbb: kózl, nem virág, hogy Irtíaphtiíion rám kezeit.
Máit, hogy ¦szemedben vágyak lobognak * "j gyönyörre ébredsz minden regf-rlen, engem ne hull/, ne láss. De ha kihunynak belóled á fények, fövik, hogy én ítgytk hús fejtdn, é lágy. l.ihitfi simognds...
Halmos lfinn
NipUr. RöbíUil 3 CftOMM. lírtni Balén pk. - Proiettarti Balázs.
— (A tanárhiány minit)
a vall&s 6« k öí ok tatái ü^yl miniszter megengedte, liouy alaavhiagát tett tar »A/je léiteket ír beosztnARannak polgári Iskolákhoz a gyakorlati tanlta^ elesjá-lltáaárn. Közben Á7, II,en Isiíér]el Öltek termesze teBeu kéBzülnetnsk a kepceltfi-vlwgAlotra la.
(A rendöraégröl)
Itgy smberoliön át teljesített htlaé-«68 HzalKAlatot a rmsykanlzuai rendőr-kitallAüyauKan Hervatb. VUl. József roadérlolör/BŐniieflter, aki 43 évig és \'Fakétá Ferenc rfliémőrroeflter.akl több ailit 30 enztéridelg szolgait Most, hegy Hzeljralnl! IdoJUk lejárt és egyenroaa> jitkat Jelesére! lek a polgári ruhával, derék, hrentlietes és hűséges szolgálatukért kljnr mindkettőjüknek a város l&koasAi^áaak elismerése és kecallléBe.
CUSpjáglró íi rádtéh&n)
Hoeazubh ft/fJnet után fuatet halljuk a
rAdléMn H zalaiak KedvíH luulértüét, H n(\'Vi-aftjiy,.r(5.-ilf* nie/iíüliuii OrflíAfJOS-íiűvö rii\'kftrcftfiát, Hnátody Istvánt, a Magyar Távirati Iroda mtmkatájrsát. Hnattat Hzo«ba\\oa S-IB órakor Budapest II. ^¦llainhosazAn Alpesi képeskönyv
clMOtt tárt. dlö\'iili\'mt ü/.eine.lyen élnló-
nyoffót. éjry sí-trirn kfilaBdiaíról ás ór-diíkt\'H tarlft/ttkMl tn psaz fala tál rél Sn-niuav husenló tAigyu e\'óadásalt folytatni regja a Svájci-Alpok, aiajd R Kár-patak tarfökerébol.
— (Törvényszéki bizottság szállt kl Ugródra)
Kedden délután törvényszéki. blzolt-i-f.if i\'/Ailt ki l/\'fírfiá !.ö.\'iu\'\'i;hi\', dr. KanuBü Láazló (*rveiz».zékítanácaelaik vezetésével, Uiii-y Szabó Katalin iBoaert iiryéetifl a helyszínem nyemeaioa és * kaxcalAiit mt.\'jíejiiM\'. Szaké. Katalin upyanls tnegöitp ajHzttitittlét. A bonén-láa ategál lapított*, bnxy az u]«zllrjlt élva ]filt a .világra Méxallapilftsi hyerr. bopy.S\'/aiirt Katalin Ky^i\'ge el-éjt nó éB tgy fiam 1« vettet. Stízatbe. Ügyében az eljárás folyik.
— (Kbkanlzsal mlsszlóslányek tarka aatjo)
S/t\'i-ilftn esto mutatkoztak be első ízben * kl.-l-.i-.rilvi.iii mlsszliatáoyok at WlviiHAkiír wliiptnláii. A Jól kfválnü/.totl ogylélveiiásoesk és üteBuléink oredatl ée öUe.u-H asródtAhat f-n taaltóhntánii Jeletiotukot nyújtottak Klskanlvsn ke-•/.•asédének, ft tehelBégPB leápyáárdfl kíjial a bcmonaó, Hor«zcft i\'.trM Alisa déau nok dtírÜK pereut szerzett. Üata-iio.\'í Tarus <¦¦< Herbslyt Ilbn monológjai vihara* Ufrtfot iMrallák.. A szerdal* gArdáöól litifldtftíz Mária, tlerozeg Rr/pl, Kaiovlc* Kftlö, Szakai Margit, Saelt Knal, Rerbalyi llari, mtp Mariska, Kálovtes Maruft és PardáB Mária tüa.
tek ki. Az flffyos és gondos rendezés a MtBazlésláayok ve**tfltflMWk, Mandotea tU)vérnok és Síollár Joznebiáriek ari &t~ deme,. RlemelJStS rué\'K Novak Anna «1-uéknö inunkássáRát a rooúV/éa,; körűi.
Í6 apáim hitt meg
típj tenUlfrnéhltűi kőlétftr
remféi áí&tt A Caatel Goaalolfét, a aá»s aysraló-kolyét ért bo»batánnidAs alkalaiával bornkáV! boliaitek aa raylk- a,páeakor lOHÍbrrá, amely mia hadait íh a romok itlS\'tt lt*> iipsVrt linliteHlct -(iilAlták meg. A a\'ápal rtllnm terfllölérí heiOi 4 D«Hf debtsk le s hritamerlkni\'reaibelé ^é-¦ík. K hrtmbák k*?l)l Iretiri fflrsbbazt oh pápai korépaierekben\' okozott károkat. ki.iMO dobi tobkust tel.
SwSwtáégktU bonyodalmuk a tn<mxt>!ku*i munhaértekezUteM körül
Aa^rlksl Jelentés szerint nagyon kiesi a lékelflíiéjfe siinsk. ho«y « Szovjet i ¦;.;> i-u a Pollads ólában tartandó ueá/elkfi7.1 munkaértekezleten. A szovjet ftzshBzerver\'etfk kijelentették, begy wiaden körfllménvSM között leiulvIzrttftMftk Hzokst a hntározslokst, mnlvek\' klráonctjá\'\'. hogy részt yfB7,tiek sz erfékcxleiei). |1hllaVe\'phl<il Je\'cnjé* \'"¦r írn tw. értekezletéri AHItÓIn? linn kOldötiifíg la rfsíf Kzrei S7t>mberi NBKyhrltsnla kijelentette, hogy l-lntH orszáRgal JelonlSí! bBdlállarmtbui! y«n( lei" "•/. USA munkiiOájl htv«i«lAn<ík kell döntenie, hogy Wrinorszáíi res/.t vt\'bul-e eisn át értekezlelon.
Pk. I622/1M1. viblól 1N/IMI.
Árverési hlrdefmény.
Ib, dr, Kirarlfllh Jena hudape*!! ngyvéd .iü.il Upvlerlt l-ondíie AlIalSnui Blzlositó Inlí/rl tavára 50 pengő lóké ét tShb kfivelcléí Járulékil crrjílo a vaaváii kii. járáshlróiifi 1Ö4I évi (177 nému yét> xéitvcl elrendelt Kfétéfttéal véfrríkiJtA folytán vémhijtáal Hcjivedfttfll 1941. «vl ápil-lln hú 2»én\' útoclil\'f 1X0 peagíte be csfilt In^iífjokrá a v«Hvá<l bír Já-ráBbiróirg testi száma n\'v/i ívd st ér-vtréi álrendellálVéfl, anrták &i 1908. evl XLI. tetvfnyclkk 20. V-n lUpján a fent mtjtneveiett s a fot>lal^il jegyi\'" könyvbó\' kf nem tönö más foglaltatóii javtrn Is ai Irveiás megtirlViM elrcndeltm, «e csak ana az cicire. Iid Ideléalléaj JDp.uk\' i:\\s h lennnU tu ha cllcnUk h.laniló hatálya \' Igény keretet folyaróalhait nloca, végr. !¦¦.¦,-.-v. lakááJn, Pusrta\'n.egrnrod fcfti-flígben, Mező Kálmán hailtiál kcndo nie^ tarláaira lialaridniil 1844. évi február ho 14. aavjának délnláa 2 érája (Űzetik kl, amikor a hlröllajj lefoglalt bika ét HMn n egyéb lngn»ijokat a .legtöbbet ij^rő-nek kífiipénillzttes mellett, etetle* b*ct-áronitnlis — de a kllliálláal ár kíih. i¦¦ dánAI aluctonyabban nem -cl íh;oiji ml.il. meg akkor ha n beJelcnlA a helyail-néa nem ftlenaék meg, Ha csak elles-kezS kfvJniáfíot Irisb\'an irm nyllváp|l. -Azon Ingóiágokia, arnelyeknck » kllrtálUsf ára egyezer pengőn fcllll v.-n. bi 2.610/1*31. m. B. Is. rendeld éilelmebert cáax azok ítveíeihcínck, akik » kiklilláal ár c.v-íl-edrísíít Uoátpénzlli Icleaifk.
Letcnye, nUí. évi junuár hó 26-án.
Hol tíz AT I.flrfiiL-l\'o kb.nu. (*vr«Wt(i). hiI.,i bhin,\\ uhaianit.
Pk. 769071943. iz, vghtól 31I/I&43. bz.
Árverééí hirdetmény.
th. OaUmboB Mihály bud^peill így véd által képviselt Ifj. Julián András és Tárw Budnpe»ii bej ctg javára I5Ö3 peaga 5t f. töke és löbb kSveteléa Járulékai arcjélí n. bi»iapull klr. \\^h-.uuó,:w 1943 évt 36a37\'5\' azá\'nm végzéeével elrnideit Melégl-ttai végrehájlás folytán vécreh-Jiist s/tn-vcdítól 1944. évi Január htf 5 én lefog, lalt 2060 pencÓic becsüli InRéBágokra a nagykanUbnl klr. JiiásMrósáj; fanll sz. vegtíBCvel wi árveráB elrenUeMct*én, \\ ém, Bzenv l!(kaaan, fj\'úmnnk k\'-ijégoen ietaaé inegtirtásán halárlíottl 1944. évi íébrüar kó 19. napjának délután 3 érája tazellk kl, amikor a btroHlac i tlnék. Hi-
tesek slb ét egyén Ingéaágo\'xat a legl&rj-fcet Igétíínck liésípénzltxíif* melktt, .esetleg bcc*áign :\'.ltH la el IOüdiii tdnl.
Nagyknnlzna, 1944. évi január hé 24 ín. Elek László 371 ktr. bit. Wjti*lu)tA. .:.ifit.r= =«.-¦-. = _:í
Köszönetnyilvánítás.
Minslaion ióbáfátalrik és isme-réseiak, Kik fciejth elei len drág« ió lérlím, édeíapinb, apásunk, te leérünk, nagyapánk, sógorunk ilietve rokonáhk
Baji Janna
tcmeléién Mc^jelertéttlMíet vágy bármi mái módon méiysegea gyászunkban on.leznl nzlvexek vol\'ak, fogadiák ciulon íit háláit kttBrorielUnk kl fejeíésel. ^ gfMp«ié oaal44.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátpknak és Ismerősöknek, k\'k férjem
VarftA István temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk köszönetet.
özv. Varga letvánnó
Mély megdöbbenésí-ef vettük szeretett bajtársunk,
Weisz József
váratlan tragikus halálhírét.
Mindig a legjojbb bajtárs és önfeláldozó barát volt. Nagykanizsa, 1944. február 3.
Tiszteletiéi érteaitem a
perzsaszfnycgtulaidinosikat,
hogy nagykaiiizsai tov^d lartózkodésom alatt szak-11 szeiűen vállalom keleti aueAltá;d»f|eli: jawlftésát.
Tflttítigyári Pál ÉS^\'ÉÉÍ^
N»tyk««lmi émtm: kár»ltos, Utlrlhjr álkM*-al C.
Unser-Uljmann Elek ^stterMktiéfatsn
iim-, rud- és patktvaS-, toviMMtá azeg-
ulálvanTok beválthatok énliiWfEÉlili.
Ho<lian-flé|Mik, gépuiij, mmmpémlé— *» salsa»
HDíVfiaUfMfiYI VILLAMOS ÁRAM-"""ttT^SÜ.!! SZOLGÁLTA lÓ RT,
Armm**mWt llicMkt, r.klímaolóli, hlbajelantéank, anksnr-d l*lvHáooilt«> .iilndani vlltomoa k#rdétb*n «él«"oH 8-<él tWaifc. » ár*)..
Ct*n»Ty-ut sí, SrnaHwn as».
esigilo
a tulajdonomat képező ,Kuir*c" nevű 194« évi születést!
magvár félvér
IÖ0 cor. wagas, 172 cm. öv-iftér<;tö; 20 cm. szarva s Ugíágu, aranysárga szinti menais. Jeleni ck 90U1» f-érí. ttMe«ha-gySsí engedéllyel" Cl van látva.
A mén mcRtekíntfieté :
Salkevetkat, Vau m»gyo
áPROHIHDETÉSEI
Állás
Családon altiOBH*rl keresek márclui 1 i belépéire. Szabd István tanító, GelRt-stlget. 3S7
FTatal angétf azonnali belépése U\'-
v éteti k Ktlemea Rezsó eégaél, 372
Klfnlél vaev flaauloIaAns/t felveax Wlndlschné, Pö nt é. 369
ADÁS-VÉTEL
Mindenféle Ovagakat, gyógyszetüvé-get li, a Icgmngisabb aron vásárotok. Teutteb Ouaitáv. 281
KllünÓ állapotban levfi kaowtisíó ét ASmnnatl fctflrtt, fiatat leány fétafrt, aladA. Kötcsey-u. 17.1. ajló,
Oyermck sparlfeooaU venaék. Omer bet a kUttéhlvatatoa kérek. 868
}ókarbán levő kézzel hlmiett hosszú oyermchvunlio. eladó. Cint Petőfi-nt 44. si. 375
LAKÁS, OZLETHELYISéO
¦-íaolMi\'>kunyhw ét incllékhelylsegek-bél álló tabást kétes február l-rev»^y lkére kft caaládú IparosMgéd. Címet a kb adéba kér. *\'
KOlÖNFÉte
\'Mindennapi levelezéiból ósuegv-^ltöH 8Ötfieyfa*%aue9 bélyeggyüjtést eélokia me«s>*á^alt. BaiDarita, Zalai Ko^ony szcíkeiztésége, naponta délután* u--\'í 9it kWÖtt. Es a hirdetés Mnindlfl évvéayes.
r** laMtttltt
mindenki n helyi kereakeabSknéJ és iparo«oknril szerezze be
s? I
Ckoaio : ..«latatoasaf I 8 T. llaiyliaá nu*.. f.,,w6i» ktaáió: 2alal aarort.
\'i-öisis-ií\'.iit
s HKb««iá*sk«j k. T. ëatyttosHnnr
eyoaiaájáaaa lltfykaatts** fftyotadAáH falai i áalaf ÚraaU
rulado :
Ota:-
limidlokuMl : \'fullmi puii\'n:
m
eyf., p7. sz. Nat^kanficsa-tfej^február ^.péntek. Arg $L> SfiJT;
POLITIKAI NAPI LAP
lég én klaaóhlvutal: F6-ut 5. bzAul „.„.(?tfi«(\'-.gi (Vi klndóhJvatall íűlfilon 78. n, fcge&jeleiilk mlnd-öH hétköznap délután.
r- . , \' l_ Klötlzeléal firn: egy hónapra a pjmgő 30 tlllor.
t-elelos szerkesztő : Barbarita Lajos negyedévre 12 nonio ao tlii«v. i»-
; U . t U\'yeanzáip;,halkAr^ap 10011. */ómon inn 30 |fll
H keleti harctér kBftépteft és déli uxnkÁ&xÁm is nagf erővel kiújultak » harcok
Semleges megfigyelők szerint a Szovjet már Teheránban felvetette az alkotmánymódosítás tervet, hogy ezzel biztosítsa hatalmi tervel megvalósítását
Rallini Jelentés szerint a Finn len-geríbaiWl egészen a Fekete tengerig tovább tartanak a súlyos elhárlté karcok, h&r az enyhe lél(jdóJarAs nagyon megéastfizllt « hadmüvbtoteket A súlypontok továbsra Is az arovonnl szélső szarayá\'n vannak, különösen
az tewki szakasza*, ahol az ertszak terHktet nyauk, de döntő sikert ntm tudtak elérni. Az északi szárnyon a Berezlna egyes helyolo a* átkelénl klnérleteket a németek awghmsttotlAk. A Trlpjet éa Bere-zlna.közaUl leiületen aa oroszok 13 he\'yen tAmedtak A harol cselekmények az előző naaok harcainak méretett aem haladták meg. A szovjet elő< reWrésok Mindenütt Meghiúsultak. Azt a szándékukat, kegy « Bernina* étkeidnek, * németek meghlHsiiwtték.
Vltebszktól északra Is támadtak, azonsa ez a támadásuk Is a németek erős elhárUó tevékenysége következtében meghiúsult. Neveitől északra a szovjetnek elkerült erős csatarepfllőkkol és páncélosakkal a német vonalakban rést ütni, do Itt Is
sikerült ellentámadással vissza vetni °k«- .
Dnyoaropetrovszktól délre megakarta-lyaztAk a németek, hogy egy betörési ríni klbőviisenek, Nnvográdlól énznkra az állörésl kísértetek meghiúsultak. Cserkaszttő délre súlyos hurrák vtlfak, etörettrt péntétös erők terMttttt nyertek.
A Prfpjot-mocsarak tói délre nőmet ossi-alek táraadásoknt Indítottak eiov-]ot támsszpObtok ellen.
A németek elérték az eszt határt
A 1 doti hadszíntérről jejnnfcik: Az n.kors* órában .ooijfflwn-kiujol-tak a harcok a középső éa a déli arAaAnmn is. A logsuryosobh harcol a\'oVffii szakaszon voltak Cserkasszifél délno Ománig, liten a szakaszon Manryitnin tábornok csapatai állanak harcban a szovjot örökkel, molyok
Kirovográd én Biolnja Cerkovh;il dél ra\'nagy tartalékok bovoíftiaor* készülnek. Lúgétól a némot isaapatoV ellentámadást kezdtek csütörtökön reggol. Egy mánik híradás szerint a némotok által végrehajtott front-rövidités titán a némotok elérték az oszt határt.
Igen nagyméretű támadások fejlédnek kf a Dnyeper középső szakasza vidékén
A boloti arcvonal december 24-én mojiarfult nagy csatáját
tétnélküli tfti csalinak
lőhetne nevezni, mivel az időjárás kjiwJMott mndeltonrwíiéget mutet. A strros terop rendkívül megnehezíti a .hadmüvel eteket, « harcok fie-ve«afl(jo önnek ellonéni is fokozódik.
Oserkasszi viéfkén a asovjet hadvozotéség ismét kísérletet tett arra, hogy az egész arcvonalai mozgásba lioisza, a Dnyeper köKépsé- folyásától nyugatra indítottak oldalazó támadást a némotok rónaiak ollón. Esőn a szakaszon
igon nagyméretű oiés támadásra\' lehet számítani. A logbrófiehh Vámadós aa arcvonal két szárnya eTláh Irányul. Krasunogardoiszk és Omníon-bauín \' irányában is támadnak az oroszok as egyik közbeeső, földrajzi fekvésénél fogva is iolontős város ellen. Lunga város ellen in megindultak fámadások. A támadók áttörési kísérleteit a németek mnfaka-dálvozték.
Tîerlini katonai körökben hangoztatják, hogy
r&ivtl a harcok még moPfVshan Dannati, azok kimeneteléről nem lehet jelentést kiadni .
Msokba bne.KÓtUoZni.
Ma hajnalban légiriadó volt Londonban Meglát 12 bombii hullott a pápa nyári saettfcetyére
Az angol hírszolgálat jelenti, hogy ma hajnalban Ixindonban légi riadót rondaltok el, Bémai jelenté;
angolszász, lepiilőgépek iijra íWztáJt Cnstolgandoltót, a pána nvári székhelyet. 12 bomba esett
álfnl használt f>ejárftt volj. Egy óm-bor, élehU Vosztottb, ténben megi«)-Iws ültek.
Szollakán
szerdán este fél 8 órakor légi riadó volt, amely 2R pereia; tartott. Időnként ropfliógéTRik buíiiWil leheteti a város ffilőtt hallani.
molynok követkéz lében összeomlóit ir, a ffil, métyen kizárólag a pápn
Civita-Vecchia vidékén ujabb partraszállásra számítanak
Az ola;
o ál
hadszíntéren f\'iszteinii-
iiel- (Ánc.éloKok beiotfek az n\'vi erikahk d\'iasaiba óh a legaulyosahb . veszteségeket oknztájí nokik. A/, angolssássok he-»c« tárnadása Via Ápmátél délie janiét csökkent. Alexander, .tájioruok kötelékoinek nagy \\eaztoségoi sem -miképpen sem állanak arányban az
elfoglalt sáv megmaradt részeire]. Az arcvonal többi részén is tovább folynak a hadműveletek az áttörési kísérlethez, molvhez ologondő harclia nem vetett ÓrÓk állanak az angolszászok rendelkezésére. A pontini hídfő harci tnüvelofei a nemétek orÓit nom csökkontelték. Az olasz harctéri eseményok abban a szakaszban lehelnek, hogy a hrit had-
sereg egy másik partraszállást kísérel mog; és j»dig a f ibcriUsMl éflaak rá, Civita*Vecchi* vidékén. A pon tini harcászati vállalkozások azt bizonyítják, hogy
a németek az inrdziós tervet
rivid
idén helül ellenÖrzéttUi aM vonták ,
és *»am«nkai erők bármilyen iwrtd-saabályhnz nyulnak\', orínvi hizouvoa,
a rámát ut el van tlÓUik sterra.
IrTönUícaasinonáJ, bár hatalmas an-gelsnás« erőket vetettek küzdelemWL aa itWrés nem aikerült é« a tiérhe-tekneli a védetem npéaz riindsaérét
-i!< rei\' .i ,i -li......!» t
A lébbi fuakaason kelcsdné» in ¦ sérségi érs felderítő tevékenység Tolt.
Göbbétá: „Az fon győzni, aki méltó a győzelemre"
Ilorlini jokin&és, szerint (lóbbels mimsBter a felelósw\'g nélküli bad-viselésről irt a »Iias lloiclm című német hetilapban. A német nép kéjt* ezért a lé*V-rt folyó küzdidern ben mindent oda adni, omit a sors
Husz abesszin hadosztály is harcol Délolaszországban
A fttampa olasz lap közlése szerint a szövetségesek énzakafríkni és
követo.1 tőle. ttindezárt olleiUiWítgál-t»|áBoka/t kiv^n h (fi a győzelem lehet. Egy némáét <-sak h inaga n*é-nyéből ornőljodhet é« a maga hibájából tűnhet el. A gVőSxilmet az topja kikíizdeni, aki metió rá.
föld közitenger i tervet dolgoztak ki ószakafríkaíak és nzemígálek lm relut -Verséről í( déleliiM/.oisAtlgi harctéren. Húsa abesszin lu«Iosz(áÍy áll készem ezen tervei: mogvaléajtálára. Ennek a tervnek a megvalósítását B néguft
dolgozta ki éi vitUs keresztül, mert az Hzeiinte biegfelol az abesHainiaiaii közöfi kivánságáriak. Az abesszirÜsk o(asáors)iag\'i pártra.tzálláKával OgJ-idóben két tíőzÖs hadifeglyokj&f UiOgrakéidva haladt át a HaiKiai-rsa-tei rián. Ewikct ufak javifáflára és elmaradi moxógazdnfiágí iniinttúk ol-végaésére tioöználjiui fel.
Semleges vélemény az oroW^alkotmánymódositásról
A tohorádi értekezlettrd l;a]>csolat-ban rendkívül jól tájékozott somiegon megfigyelők azon a vélemérijfbn vannak ,liogy as uj inosnkvai határozatok nem jelentenek léjiyogos vAl-lozásl Mzov.|elproszorsziig nolitikájá-han a hogy ftléldWf nyiiatk\'éztitát mágábar) Oios/,orszí*gban is nagy ezabáMii pie|Hifíandára valló feltalálásban hozzuk nyilvánosságra. Min dohoséira bizonyára fennáll óz u belpolitikai szándék is, hogy ax egyes
ssovjot k<iztártiasáf;ekut,\' húhririift szenvedéseikért ós a sxovj«ittoj s/em ben tanusített hűségükért bi/.on>o-mértékig kárpótolják és julalmn/.zált ízzel. íJyákorlatilag eBiilőttzerinl első sorban a haiti államokról van szó, továbbá vAloSzlnUleg Ijongvelországról és Flnnbrszágrél, vagyis általá-
nosságban mindazokról a térülőtökről, amelyekre a ssovjot igényt emelt.
Av. hii.\'lk. I..„,y a l.-.\'il lülni.mti kír-desénsk, vnlsmlni a keleti lengyel kér-
doslláflHul raei;könnyíthetik, mart.látszatra megtartják az AtlnnH Charta alapelvét, uuy atODbao, hogy n vaw-Háabao a Szovjet álláspontja érvényesüljön, ily módon «ek«n felteszik, hogy Moszkva már lehcránljsn közölte a nyögnil hátairtiakknl ^zAédfkáí, hKy llyéh megdlitAsl ŐBÁlt A nyllvápoo-i\'.i i.; bopttiilal Azonlmn ¦.\'/unt kellett a inf-KteletÖ Időpontra. Az nlkolmáay további klhatássl tckint-itébtrii » i^eg-Ilgyeíők tartózkodó állAsponfra helyez-kedrink. A bntározntot azonban ujabb éa netri i\'gyetlfii litzeiiíltoknak tekintik arran&ve, aio\\i Sztálin pragmatizmusának neveznek.
Teheránban még sz$ $efn volt az orbsz alkotmány-. módosítástól
mennyire noot
vissza tudok emlékező
\' A Magyar Távirati Iroda jelontí Stockholmból:
A washihgtoni sajtóértekezleten HriUlíoz azt a kérdést intézteik, hogy az orosz alkotmány megváltoztatásának\'terve szóba került-e a (teheráni értekezleten. Hull azt felelte: "A
Dr. Ney felhívása a mozgósított eszt néphez
A Német Távirati Iroda jelenti:
Dr. Ney, Baltország vezetője fölhívást intézett a néphez, melylien hivatkozik arra, hogy az ellenség az ország határait áll s mivel létérdekük közfis ft nemét néippol, azért Esztoinzág eln-ndolte az ál(alánot) mozgostlást. Dr. Ney aí. eszt nóphes iilté\'/ott IfWiíé^éboA rámutitíett a holyzet komolyságára s fothívta fl lakosságot, hrtgy őrizze meg hidegvérét éa tegyék rrh*g kötelességüket. Klérkezelt a pillanat, mondta, amikor az ország minden férfiénak VO-
A londoni sajtó hoílgaiásqut WU-lőzí a balti állmmik ügyét, bájr.pli^-níeri, JtOfry a kaukázusi fárgyrilasok cjjiik jé eredménnyel & hétnek a balti államokra.
dolmoznio kell az országot. Diçaérô-Ibg szólt az üzém.ek mintki^sáVárVii, akik mjirjkahelyükrei nyombiirl iiz arcvonalba\'akarták sietni. N\'drrtaJaJc az arcvonalnak van szíiksége bátor esijt férfiakra, hahem a \'iafly Ö*o-ifioknok is mógsKakitas nélkül kell qolgozniiík. bogy gondoskodni tyd jwak-a kftíoná,kr61 -fie aa országéi látaaárél. Í\\>|«isélitotU a/, .oszt «6>ot, hogy ft férfiak tv.ínv.ása foi " \' lotkezett hézagokat lÖÍtsék f
hOÍíy á férfiak behívása folytáli \\o-tkezett IWízagokat (öltsék % jiítU míiveseket é-a az éWinisznnize.méííel; begy töblxjt tormoljonok a katonaság; és az otthoni élet céljaira,
zalai kozlonv
Uj adók, nj terhek
Irta : Kelemen Fareno «
A közönség nagy része h napi sajtó utján bizonyára értesült már azokról «* ujabb adókról, amelyeket a pénzügyi koitikány az államháztartás egyoiisulyá-iiuk hiztosdiásu ós u rendkívüli hadikiadások fedezete céljából a Legközelebbi napokban publikálni fog. .
A jövedelemtöbblet adóról s a háborús kiadásokhoz való hozzájárulásról van szó. Az előbbit, az 1937 ^os evek átlagjövedelmét muglutladó UN>b> letjő vedelem, az utóbbit pedig egy bizonyos határon tul oso vagyon fogja viselni. Mindkét uj ¦adó kimondottan háborús adónak számit \'s szerves része annak a pénzügyi politikának, smiely a háború- rendkívüli kiadásait elsősorban a közterhek fokozatos emelésével kívánja ellensúlyozni. Ennek az elgondolásnak_ köszönhető, hogy a, háború ötödik esztendejében ál-lnmházlurlásunk bevételi és kiadási oldalai egyensúlyban vannak 8 hogy honvédségünk korszerű felszerelésének rendkívüli tételei mindeddig nemi\' vezettek súlyosabb állami eladósodáshoz.
Ismeretes, hogy a háborús kiadásoknak löbb mint 75 százalékát sikerüli eddig adózással biz-tosilaiü. |Kidig a [xuizügyi kormányzat mindeddig nem mentette ki azokat u lehetőségeket, amelyek a fokozottabb közteherviselés céljaira még rendel-kezesre áilanuk. A győri programinál kapcsolatos milliárdos vngyonváltságon kivöli igénybevételre pedig a bábom tőlünk is egyre növekvő ujabb és ujabb pénzügyi áldozatokat kövelel.
Előre látható volt, hogy erre rövidestül sor kerül.
A most bejelenteti nj adók az lelsö lépés*a bábom rendkívüli terheivel aránybanálló közteherviselés felé, s esak egészen természetes, hogy a pénzügylnii-niszter elsősorban a hálmru Konjunktúrájában megszaporodott rendkívüli jövedelmekre leszi rá o kezét.
Minden háború egyes rétegek jövedelemtöbbletéhez s a noiny zeti jövedelem eloszlásának megváltozásához, valamint sznmjnl-tevŐ pénzforgaloni-eknielkcdés-héi vuzel. A közteherviselés érkötési, pénzügyi, söl szociális szempontjaival teljesen megegyezik tehát, ha a kincstár elsősorban azokat a jövedelmeket kívánja a fokozottabb adóztatás köréhe vonni, amelyek a há-, bont gazdasági lohctőségeil>en keletkeztek s kimondottan konjunkturális jellegűek.
A vagyonnak a háborús kiadásokhoz való hozzájárulása mindenképpen indokolt és érthető. A honvédelem a neanizet ember- és vagyon áUtmiányúnak védelmét szolgálja 8 igy \'a vagyon szükségképpen vállalni kénytelen azokat a terheket, amelyek a hadbanállással együtt járnak. Igazságos volna azonban a háborús vagyonszerzést, a jövedelemtöbblet analógiájára, fokozottabb mértekben igénybe venni, mert itt is kimondottan konjunkturális gyarapodásról van szó. Uj adók jönnek tehát és ezzel uj terheket kell vállalnia a háborúban álló társadalomnak.
Nem lehet vitás, hogy ezeket h terheket minden érdekelt adófizető a nagy időkhöz mért meg* értéssel és komolysággal vállalni fogja, annyival is inkább, mert hiszen itt olyan köztcherválla-lásról van szó, mely elsősorban a háborúval együtt járó konjunkturális haszonra épít. Aki periig háborúban rendkívüli jü-vedehitekhez tudott jutni, az bizonyára készséggel fogja azoknak jelentékeny részét a köz coljaira adó formájában felajánlani, hiszen a háború jóvoltából még igy is jelentékeny többlet jövedelme niarad
De megértéssel és jószándék-kal kell vállalnia az uj adókban érdekelt adózó rétegeknek ezeket az uj súlyos terheket már csak a szociális kiegyenlítődés érdekében is.
Mert ne felejtsük el : van a nemzeti társadalominak egy hatalmas része, amely a háború anyagi megpróbált utasaiból nagy részt vállal, anélkül, hogy a hálwru konjunkltirájáhől barmi haszna is volna.
A magyar középosztály s általában a fixfizetéses réteg a fokozatos drágulás folytán napról napra ujabb áldozatokat kénytelen vállalni életszínvonalának süllyedésével s szinte uélkülöz-
hetetlcn sí ükség le telnek megszorításával.
Mindez u negatív adózásnak olyan mértékét jelenti, tímfi máHmár felér a »tehetős^ osztályok pozitív adózásával.
A középosztály fizetést! ma már csak a mindennapi élelem-ellátáshoz elegendő, ruházkodti-si, társadalmi és kulturális szükségletekre ezekből a jÖvodeTiek-böl már jóformán semmi sem jut.
A frontok vérző katonát mellett ennek a bábomnak igazi hősei azok az anyák, azok a családapák, akik a fix jövedelem sorvadó vásárlóerejével panasz és zokszó nélkül állatink azon a poszton, ahová sorsuk állította őket anélkül, bogy a hábüruS konjunktúra terilett asztalának morzsáihoz is hozzájuthatnának.
Az uj adók és uj terhek az államháztartás egyensúlyai s a háborús pénzügyi gazdálkodás szilárdságát s ezzel a pengőnek értékállandóságát is szolgálják, amely értékállandóság n\'taistgyar középosztály emberi megélhetésének legbiztosabb záloga.
Vállaljuk léhát megértéssel az uj adókat, inert ezzel niimlcsnk kincstári érdekeket, hanem nagy nemzeti célokat is etedméaiye-sen szolgálunk I...
Tatánál érkezik Iletszky Umu Hagykaalzsára
Vasárnap délelőtt 10 óra 13 perékor a budapesti sinautő-bussznl érkezik Nagykanizsára [lovszky János országgyűlési képviselő. Az állomáson a párl-vezetöség fogadja. Utána a Köl-csey-uleu 2. sz. alatti párlhelyi-ségbeli fogadó napot tarl, IlUfjo
fél 12 órakor vezetőségi érly#e&-let lősz, amelyen Novszky I.ájé-kozlatól mond Délután I -órakor Kiskanízsán a Polgári Olvasókörben vezetőségi értekezlet
lesz, majd utána Ilovszky fogadja a polgárságot ügyes-bajos dolgaikban A képviselő még .aznap, a 7 órai vonattal visszakér a fővárosba.
A pártvezetőség felkéri mindazokat, akik kihallgatásra akarnak járulni a képviselő elé. hoev legkésőbb holnap, szombat déli 12 áráig jelentkezzenek dr. Tol-vviVy Zsigmond városi pártvozc-tőuél a Kőlcsey-uteai párlhelyi-S égben.
llért nem adiak kl ajakat az elveszített vagy ellepett éMnlszerlegvek helyett ?
Kurlsl döntvény: — az élelmi szer jegyek a pénzzel egyenlő elbírálás alá esnek
Amióta Magyarországon is bo1
zotték az élelmiszer jogy rendszert,
ugyszólváii állandóan napirenden
szerepelt síi a kórdós, hogy viijion loliot-e kitulni uj jagúokol uz olló-i»tt, vagy olvoaxtoH ewlmiszerjegyok helyett? Kddig is az a gyakorlat alakult ki, hogy az ólolmiszm-jogyok nem j>óu>lhalok, most ixxlig, amint a közellátási ininisutóriuin hivatalos lapjában, a Közollótasi BrtositÓlxut olvassuk, mát kúriai döntvényt is hoztak az ólolmiszorjogyokról, amelyeket
pénzértékkel biró tárgynak kell tekinteni, tehát már ezért sem jiátolhatók.
Kzórt a hatóságok a legnyomatékosabban fölhívják az ország lakosságát arra, hogy élolmiBzerjogyotre mindenki saját órdokólsin a loiiolö leggondosabban ügyoljon, azokat lakásában mindig biztos bolyon elzárva tartsa ós küluii\'JHon a Ikív.-,-sárló asszonyok ó« háztartási alkal-imi/otlak no teg>\'ók azt vásárlási kosarakba és kabatzBobckbo .ahonnan Ogy részt könnyön ellonliatják, múa-rés/.t podig.el is voszithotik.
Vátárláa közben ne he.lgeazék le a pultra a jegyeket és ne. azt
üggdiék. hogy a másik vátárli mú kap, vagy mit nem kap, hanem inkább jegyeikre ügyeljenek,
mivel a legtöbb panasz a pultra letett ólolmiszorjogyok ullnpása álta\' történik. lízenkivül
kis\'koru gyermekekre sohasn bízzák a bevásárlást, mert oz a könnyelmű oljáráa már nagyon sok családnál 8 hónapon át tartó koplalást orodményozott.
Már hosszabb megfigyelés leszűrt gyakorlata alapján mogállapították, hogy nz élchuinzerjogyoknok olvosz-téso, ollöpása, vagy ¦ barmoty módon vidó megsemmisülése
tárgyi bizonyitékokkal úgyszólván soha sem támasztható alá. A visszaélések felderítése, nnnek folytán alig lehetséges. Mindezek tigyolombovétolévQl ezúton is felhívják "az ország lakosságát arra, hogy ölolinibwirjegvniknok pót-lástv. iránti kórolinükkol som szo-mólyoson, sem pedig iráslwli boad-ványokkal vagv osotleg prolokció igénylxjvétolévol no iolontkezzonok, mivel azokat Bominifoloképpon nom veszik figyolembo és csak elutasításra számit hatnak.
Az életmlszerjegvre agy kelt vigyázni, mint a pénzre
Kgyóbkónt* ífl a Kúria jogogyBÓgi tanácsa svf. 19-13 június 7. ós 16. napján tartott üléséit 42. számú büntető döntvényében kimondotta,
hogy
M hatóság által kiboosMótt élelmiszer jegyet és általában jegyet, amely birtokosának arra
ad jogot, hagy ,annak ellenében ! olyan közsziütaégleti cikket, m melynek szabad forgalma karié- \\ . faz-ixt tton, a Itatóság által meg- : állapított mennyiségben és ir*n
váiárothoÉson, a llTK 46V. és ¦ttVl. paragrafusának alkalma--zésa szempontjából pénzértékkel bíró tárgynak kelt tekinteni*. Az indokol&sb&n mog kifejti a döntvény, hogy a bábom alatt élotbelé-i«\'lt közoUútási szabályok szoritvt « közullátásru utult egyen csak kóz-ellátási jogy ellenében jogosult biao-nyos kötött forgalmú köMzükségleti cikkekből a hatóság által meghatározott inonnyiségot hatósági áron vásárolni. A közullátíisi jogy tohfit alkalmas arra, hogy valamoly emberi szükséglet kielégítését olötw-gitso, ennélfogva annak értéke van.
Minthogy pedig az ollátási jegy ellenében megvásárolható közszük-ségloti cikknok pénzértéke vun, ennélfogva a vásárlási jogot igtuoló jogy iB\'pi\'nzbon kifojnzt\'tö értékot kónvisol.
Kboöl látható, hogy a\' Kuría fent közöli döntvénvn minden vitát kisá-roan megállapította, hogv az élolmi-
szorjogyokTít uónzórt\';kk?l biró tárgya nak koll tekinteni ós hogyha azoú ktivesok közül azok, akiknek téríyteg elvesztek, ellopták, vagv más módon megsemmisültek az óblmiszerjeg>ai és az üzlotszerüon üzérkedők miatt rideg olutasitásban részesülnnk, m kosoregjonok, hanem gondoljanak arra,
hogyha valaki eloeszf lydamit, l . . vagy ellopják a péézél, azt se pótolhatja sem a hatóság, sem \\ pedig nemmiféle pénzinfézel, Kzórt tollát mindezeknek tudatában a boesfllotos és jóhiszemű ombemk saját éidoküklxm ép|wn otvau nairy gonddal és elővigyázatossáirjral óiiz-
/.ék motí élelmíszorjogyoíkat, mint egyéb értékcikkoíkot.
\' ¦•- .¦¦^~*-j-/vwmiwAiwwww
A Magyar Élet Pártjának nagykanizsai gazdasági blokkja
első, hetimlittkozó m^gmoztlulá-sával ti hazafias liónvéd-esz-uténynek hódolti ittnikor (Wer-tyasztmlelö ünnepének dólelőlt-jéu egy sor aláírással arra irányuló javaslatéi nyújtott át di\\ Krátkv István polgármesternek, hogy Nagykanizsa város válasz-sza meg diszpolgárnj sorába vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot, az első magyar hőst. ilkil a Kormányzij l.\'r CíföJnéltósága u Mária Terézia líend lovagjává avatott. A polgármester örflgiv-mcl lette magáévá a javaslatot és mint tegnapi tudósításunkban jelentettük n vitéz Oszlányi vezérőrnagyot ünneplő Fogadtatás keretében már In* is jelentette a javaslat érkezéséi és Nagykanizsa városának azt a szándékát, hogy vitéz Oszlányi vezérőrnagyot diszpolgárai sorába kivánja iktatni.
Nagykanizsn bfísi multn városa önmagát és harcos irrtdtját tiszteli meg, aniikor büszke örönrnud készül ennek a javaslatnak végrehajtására.
DnainhiHflazdanágl Szsiizgyáreiek Szomtílnomllá EiisveMtaraftiiK«
NAGYKANIZSA, Erzaikat királyné tór IX.
Bor- ria ayBrnttloiaretifSide Rum-éa IlkSrsyir. Szeaintgykereakedís.
Amaltuuk nagyban és klcslnybon: faarpárlatet boileljavttsnra és ko-ayskkészltéare; valódi aeprfl- és tarkStypiltakát i raatat, likőrt éa kataerai-ailiakékat! flaamneaxt éa daMataráltsxAast KtlIÖQlegcsségt gyértmány: Saanl Demenko* SyaoyhaaarB
1044. február 4
falául nincs rendben Nagykanizsán
II. 1 karesitaRy HSKjai- koxélot kfiril
(M) Most már — post fwita <— Meui rontunk.Tele Qnnopot, do talán
mufflp^oieatoUwtüiik pár wcivbuu «gy tanulságéi, ha eláruljuk, hogy a moyb minapi nagykanizsai jubiláris díszközgyűlésén .bizony levente kkol kollott »kivattazui« á városháza közgyűlési termének székKu-iait, mort külön bob á pár «1bó sort leszámítva, üresen murudl volnu u törjem.. Akiket tottlálni .szoktunk, tehát a hivatalos uruk, szép szám-h«n jelentek meg. Kz »x a névsor, amelyik minden OnnopéJn-ii, minden társadalmi uiogmoedulásnúJ azonos. Kzok azok az urak, akik jelentik mujdnom az összes társadalmi, egyesületi, éa egyéb közéleti érdok-lödést, tagdíjakat,; adományokat, u közért való munkát\'. Kzok azok, akik nem loliotnok olyan fáradtak és olyan elfoglallak, [iogy no lonno idejük törődni a közzel. Kzek azok, akik mindenütt ott vannuk, minden-\\tí>\\- kiteszik a részüket, ök azok, akikre minden nemes, jú ügy mindig számithat. Neveikét már régóta nem soroljuk fel a rendezések alkalmával a beszámoló tudósitáaaiiikbun. Nem jogyouÜk fel, mert az a nóv-aor érek óla inindíg egy és ugyanaz. Moh azért sem jegyezzük fel! muri azégyeljük magunkat a többiek, a musik száz í» még sok ozor kanizsai helyett, akikot sóba sehol nem látni, okik soha semmiből részt nem vállalnak, ukik csuk a miagiik önző éleiét élik éa egyesülethez, kereszténységhez, magyarsághoz csak olyankor tartoznak, amikor azért kapni lehet valamit.
A MOVfi-diszküzgyülés elnöke maga is lehangolt szavakkal lxilye-gezle meg záróh\'szédéli m "a kanizsai társadalom közömbösségét a keresztény magyar gondolattal szemben\'/ A szavait követé némaság nlyaj). ypií, rpütt, a vádbeszéd nyomán Uiniuuó, ítéletet váró Csonti. IVi a vádlottak nom voltak ott. A vádlói lak korzóztak a januári tavas/ vasárnap délelőtti napsütésében, mondván: hogy az is bolond, aki ilyen kék-arany ragyogásban beül egy torombo szónoklatokat hallgatni. [Ha rossz idő lőtt volna; ugyanazok a keverik, a kÖ.tokí8s6got és közösséget érző magyarok ülték volna ott a széksorokban, a sok-sok többi |xnlig arra hivatkozott volna, hogy >kí bolond csőben, Ridegben: gyűlésre monni?«
Kereszténység ... magyarság .. Kí gondol ilyesmii\'e, amikor esik az
-osó? rw ki gondol rá akkor is, ha
1 Miit a nap?
Kereszténység és magyarság csak
1 olyankor kötelez, amikor a kötelezés
¦ (Ku-Hucsát az Önérdek n\\ju ki. De akkor aztán tűzön-vízen keresztül. Kereszténység és magyarság ... legtöbbünk számára csak annyi, mint a jegy, amit meg koll becsülni, mert kapni rá zsírt vagv oipétalpai lkdéjjöjogy a több jog, a több jó, a több haszon, a több elérhető vágy kapuján, I)e csak semmi kónyolmot-lenségl Csak semmi áldozat! Az a keresztény magyar Haza csak adjon annak, h."ki igazolja papirosokkal, hogy keresztény és magyar, de no merjen olyan valamit is kérni, ami az élőt és csolokodetek bizony-aágloTelóvol igazolja valakinek a ko-resKtéJivuégét ójiiagyariiágát. Ptf-
pir-k<5iwztényoFes papi r-m agyarok vagyunk! Csak pöcsét legyen rajta, mog aláírási Hogy. kaphassunk rá árul, meg engedélyt, mog rangot, álláat és mindent, minél\' többet, minél hamarabb, lehetőiéi,\', mielőtt még más kereszténynek és más magyarnak is jutna belőle. Igpn, ilyenkor és ennyire, mindnyájan ko-reszamyek és magyarok vagyunk! Hanoin aztán lm dgy hazafias Ogye-Hület nem is tugdijat, hanem csak ogy éraí figyolmot kér tőlünk, akkor készenlétben kell tartani ogy sereg leventét, nohogy Szent Antul halai
módián az üres szakokét és a dísz-emelvény pábualevoloit kelljon tanítani kereszténységre éa* magyarságra,
Ismerjük a védekezést:*--- »nnm volt elég phiiíagáudá«, Hát Igenis volt! A MOVK-gyüléáni meghívók montek azét szazával, falragaszok hirdették az utcán é* kéthasábos közloméiiyok az újságban. IXí különben is: ki ka|x)lt uiegbivót egy-egy állásért való pályázatra, szőlő-igénylésre, sok egyéb ofnjtura? S lám, mégin százával, oarével voltak, akik pályáztak és igényoltok a kereszténységük éa magyarságuk jogán. Honi illenék ezt meghálálni annyival, hogy érdeklődést tanúsítunk a keresztény magyar közélot iránt és legalább meghallgatjuk, hogy másokmitdolgoítaxértn?!
Ugyanígy volt két napjwJ a MOvK-gyüléii után a Jézus fizivo Egyházközség templomépitéséról lw-számoló diszközgvűlésou is. Kiküldtek 140 meglevőt. Kunok eltanéru D honvéd tisztikaron kívül csupán egy-két jwlg&rí közület képvisoitottn • magát, a keresztény magvar társadalom többi élenjáróit hiába kerestük a mogjolontek soraiban. Vagyis a koroazténység a vallási élet síkján som érdekli annyira a kanizsai társadalmai, hog>- meghallgasson egy negyedmilliós tomplómópitési dszá-mníáal, ami peditf van olyan jelentőségű ügyo ennek a városnak, mint, mondjuk, egy fiimelóadás, amiért naponta százuk és százak töltenek e| akár órákat is, csak hogy jegyhez-jussanak. Kmltorok és főként egy emlmr, Longauor\' Imre, a lelküket adták, hogy fl semmiből előteremtsék azt a negyedmillió pengét, abba).
|>odig a város díszére és Isten dicsőségem szolgáló, szop, uj templomot. S most, hogy a templom áll és a keresztény társadalom fii ImoiU vényét és köszönetét kellene megadni az alkotóknak, akkor nincs korvsz-tény társadalom. Akkor 100 hivatalon és társadalmi címokre szétment moghivóbél 08-al-liriindon érdeklá-diís nőikül papírkasárba dobták!
Nom! Nom így kell kereszténynek és magyarnuk lenni! Teamek kisebb kereszteket akasztani a nyakakba ! Tessék kevnsehbet handabandázni a ekoresztény magyar* szavakkal! Tessék azonban mélyob-bon érezni, belülről meghallani, propaganda nélkül is telkíismoroti\' parancsnak venni á korosztény és magyar voltunk szavát. Teaaók a születésnek ozt a két gyönyörű és magasztos adományát, kereszténységet és magyarságot az önérdeken tul is megbeeaQlni, vele asomben elkötelezettséget is orozni, érte áldozatra is hajlandónak lenni, ügyes-bajos dolgaiban koreaEdényBégiiók és magyar-ságnak az oldalára állni,, érte, ha kell, harcolni, áldozatot hozni. Ke-roszténységot, magyarságot nem vi-solhetünk ugy, mint ogy alkalmi díszruhái, hanem együtt kell élni vele, öHflzoforrni vele. KoreszUúiység és magyarság no mindonrojÓ formán legyen a zsebünklxiii, hntu>m az életünknek vérünkké vált lényege, tett és szó mozgatója.
TlvVn kereszténységre, ilyen ma-gyarttágra és csak ilyenre lobot fölépíteni azt a Magyarországot, amo-lyik fölé tiszta tolkimmorottel irhat-jul maid oda: »knrenztény magyarok hazájaf,
lit lelet kani hitfii a IlKerkeraskfUsrtkM?
A 168.500 -1913, K. K.M. sr. rendelőt íncgjeleiié-se óin egyre erösebben" nyilvánul ¦nreg nz a kivánsúg, hogy jMiiito.snn ti.sz-Ift\'/zúk !1 lulnyom/mn éleliTLisze-í\'i\'kol ííinsite kereskeflOk dniki-atlúsúnnk körét. A rendelet ér-lelniéhen kizárólag vttgy lulnyo-inóiin ólelmiszereK ániattÁKára beremlezelt li/.lelekbeii :i reggél 9 órai nyilas előtt és r rWlutfin
I ór;ii Zárás lllíin es;ik ék-lini-sz^rckel szabad kiszolf\'áliii. Ktíyés kereskedők megsze-dék a rendelet ézfrányu elfíirásíit s íyépiMin okért a Kereskedők Or-^stógos EgyesOlotc térzslngjn, a i-\'iisze.rkeri\'skeilök Or.sz.ígos Egyesülete körlevéllel fordult a kei\'eskitlőkliö/ éa a viís.Írlókö-zönséglu\'Z, liflgy niinden kélelvt és bizonytalanságol eloszlasson. F, kúrlevé! szerint fűszer-, cse-mege- és szalót-siizletekben liél-
ffín egész naivon, a többi kör,na-pokon 0 óra elölt, valamint (lélulén i óra ulán a következő cikkek nem .szolgálhatok ki :
C.ipö, rllvntáru, ecsel, wlény, es\'emyO, festék, külnp, késztyil, készrului, kézmü-íru, lugkő, meszelő, mosópor, pápír-i részér, portxjllán, rövidáru, sapka, seprő, szajipan, niiiiilenncfm\'ű lex-Hlanvíig, (lvegáru, vasáru, vilin-mosségí é.s villany felszerelési cikkek.
•Mivel az ilalárusilö üzletekre nem vonatkozik a hétfői ftzlcl-zárás, uz élclinisKérkereskodők hétfŐu, is árusíthatnak italárukat.
Hasonló a helyzet a cigarella-papir, valamint a gyufa tekintetében is, ugy hogy ezekéi a cikkekéi és őrusilliatják béllöi napon u l\'üszrr és vegyeskereskedők. • \'
Kaayérlaevre Irta vigrtiislslit íagvkaílzsal sétakari Saarllkasa
Togiiüi) történt, lioífv NaRyk\'a-nizsíii a városi sSakcrtmk <> lemetü feli csö részén egy Mra felakasztva talíltak ogy rérfit. Ertesitelték a mentőket, akik kimentek, de níikor latiák, hogy már halottal van dolguk, Jelen-lelték az eselet az illetékes ható-
ságnak. Csakhamar ott toraiért a rendőr, akinek intézkedésőre a holttestot beszállították a tc-nictS hidegházába. A rendőrség megállapította az öngyilkos kilétét Po\'ai Ferenc MAOHT mun-k\'ás-csoportvezcfő személyében, aki örtorony-utca 35/b. sz. alatt
Február hó VÁROSI MOZGÓ Csütörtók\'ől
3 6-ig ™--vasárnapig
Nagy siker I
Etiil Janlngs egyetlen idei filmje
KIVIRUL AZ ÖREG SZÍV
UFA uilághtradó, részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
t;llíadások kezdete : ?4, /6 éa fS órakor.
lakik. Ruhájának zsebében eg^ kenyérjegyet találtak, anvelyr* ráírta végső akaratát, hogy a csomagját kinek adják ki Kg,-, nála talált levélben i>cdig elbúcsúzik egy nagykanizsai lánytól, akinek azonban nem irta ntfeg, miért válik meg az élettől, lízt nyomozni most a rendőrség.
mozi
Kivirul az öreg szív
Aranyon... Kzzel az egy szávai legszívesebben be is fejezne az em-bor a birálalot orról o filmről, mart hiszen minden más, amit Írhat rabi, obbo ós hasonló jelzóklw lerknU-batna csuk. ¦
A német filmgyártásnak ezen a termési\'-n nem látszik inog, hogy a háború ötödik évének forgbtofn tombol kőrülőtto, amíg elkiíszült. A háborúból éppen csak annyi vaa benne, amennyi frissén időszerűvé teszi a cselekmény elindulását A* megadja sz «idó: mai és »l«vogó:, Németországa jelzését a forgatókönyv elé. \' .
Maga « történőit a tartalom az örök cmberszivliöl fakad. Ha ifjúkori könnyelmű bűnökre utaló is a kiindulása h hn könnyed mosollyal legitimálja in az ofajtii bűnök létezésének tényét, de o»t íb olyan ktxlve-íicu, olyan ki nem sikló Ízléssel, olyan mindent inog bocsáttató jővá-tovéssol \'teszi, hogy nom szabad a morál szigorú mértékével sem kákáa csomót keresni honrtn.
A meeeszévéfl mindvégig érdekes, lüktetőén oloron, át mog átcsiltof rajta a sziv melege és a dnrii napsugara. Nom egy jeleneténél szint* felujjong az emberbon a vágy, hogsj megtapsolja Emil Janningaot, ezt a belenyfójü, embernek éa szinéae-nok egyaránt óriást, aki OgT-egy nyers hangjával, gesztusával eppcia ugy megtölt színpadot, éppon uaw elmond nyomtatult oldalakra valót, mint ahogyan bűbájos benne a hzív lassú, bátortalan ,do feltartóztathatatlan felelvadása, a hatalmas üm-me|{ vftr.érigazgatójából nagyai^vá, a magányos Ön\'glegénvlwM is nagyapává, a zord családfőből is nagyapává, a színié mozdíthatatlan azTk-la-emís-rbŐl ís nagj-apává, ngész ön-magából csak nagyajvávó. Mellett* egy bájos Hzer.\'Iem tiszta, szép szálai fűződnek. Mögötte emlxsri ia-diilalok kavarognak és válnak mulatságos lionyodal makká.
Kitűnő szinéaz-együttes mozog a gazdag ófl szép környezetben. Nagyszerű einlHu*-ti)>uriok alakítására ad alkalmat a szinészí játék. Gördülékeny, ötlotOH. művészi értruombesi is Hzép a íendozés.
Arányim.. mondja az ombec, amikor vége szakad a filmnok éa logKziveseblwn boüíno a kövotkes* olóa\'dásra _(bl) _
gvéo-szertári «gyel«4: Ma a 8s. Mária gyóc^szortar K irály-utaa 44V szám
Kiskanizaán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotes szolgálatot tart.
A G0ZFÜRDG nyitva van röggel 7 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, pántok délután és kedden egész nap nőknek.) Tolofon: 560.
lakói daghagymat
akármilyen mennyiségben, azonnali vagy későbbi szállításra aprészemfl hossiukást P 100.-, nagyobb-sTemBt P 70.—Í gfimbfllyDt P 130. 100 kg-ként. Továbbá garantált csiraképcs 1943. évi termést! hagymaoiagotP 14. , sárgurépa-magot P12 —peirezselyemtnagot f* 10 1 kg-ként utánvéttel ab
Makó s/állítunk. II k|-tl MfftMtlbiil Wi btiii.iityt íjajMÉ. Nsgyobb vételnél kérjen kttlSn ársjanlztot. " Stuhl é« TAr>at Műkő
CAL-AI KOZUONffi
194:3 lebruár 4
HÍREK
Nantir. Február 4 Péijick. Róhi kat. Ki\'U\'ndrás. - Protestáns tfah\'el.
\'Özén a honvéd)
rtanló József szkV. az K. 3ö8. t*. Hwriposwrűl üzem jaiitiar- »7. kaleriel iuciiva»tizoiryáu»k, Horváth .laliának: \'Ozunctot küldök ¦ie«z-ar.« távolból mvny asszonyom vigasz-talúsi\'iiu, H ;-ac!vjct piiiudn-\'-ombi\'il. N<
aggódjék irtom, jó az laton, huu f-íjit. Minden mudar luuatér a t,i volnál.\' Az akácfa is lehullatja viri-
m
a egy idö múlva újra kinyílik, balok ós biz-oui a magyar katona-Mamérrvben, hogy haitasogit szüló-:ij.\'j.inb.i |ryÓMHleluictwn.< - (Iluiokfii kertit a sármelléki szatír) Nanírégibon történt, begy n zalai Sár-¦tetlék község hit I Arában Antall r?Andor aagyazénósl lakos durván megtámadott egy leányt. Aot«ll a kővotkozménynk elél kereket oldott. A rragykanhanl lérvéDjaiék nyomozó levelet bocsátolt kl tllpne, Moat budnaest re-ndöraég-nek Blkeröll A; miognl én az ügyész\' •égQfjMtsdal Antalit Imállltotlák Nagykanizsám.
— (A Magyar Muzia)
a loKllHílébb Tdi i..: 1.1 i hitvallásául azUetett WÍ* cs hllvsllásánnk.töretlen. b«Mület«s mjAn jutott el » Itl Ik stám-¦pa, líalrrliCa István, n loRlzmoanbb éa ok l»lnk (lüiíjmbö\'ó akavát legmnlyeb hes k,tc]f//> listai songyar Iré neve ts elblv»(ott*Afra Jelzi a mijeimtől éa hlz-ttaltjn apri k mprozbíilallv joleiiiŐBrV gét a Magynr azépIrAsrink mn jitlrza varon lertlli\'tén. Az «| szadi Ih, mint s Mü!,<> ,ü Muzrs 1111;-11¦ -1¦¦ Bzáná, vnAken-könyv, ne regszem I éj o a mai magyar tizéaltcdalnm ismert éa m>g kovfabbó lAMert leifjdhhj ablak. A lurtHlanaJegy-zék Áttekintése elég napák magállasl-tAeáli"\'/., hogy a Magysr Múzsa nem megy el n inflgyjir Irodslml közélet egyélten jelensége melleit sYm AHA.-toglajárj nólkljl. A niOWHzeipfi\'I(lka minden AiMbnn ogytigynitaz á\'/es/.mónylen is iijliidenekfttleilvnlflAn ningysi és on-cólu erlékliélet vezeti a Musyar Mu 7ss szerkesztő] én ftk és minden munka-t ¦uhuink tollát, amikor a blrAlst ÓS ál lásfÉzIalns nji-i zaJlÁbAbnu nyilvános Hágaiji<". AUslIPg"! és bírál. A Ma-Kyariíuísi uz. Irodalom, képzűnjlvé Bzái iainden vonalán li>gjiieghl?lintnbh vezetője a magyar kuHuremberónek.
— (Fjíii Cog a szú)
A (örök iilókiüi napjainkig dolgoz/a tel halálom regénycikinsabsti Kosáryné Réz Lola r .imgyar aasrony élclíl. A nagy mii clsft rísic, iz Asííánybcsrírl, a niull Év mik li-cklmamslihlj (rodalml eseménye, a török bóetattaáe korát állilollft elénk, negmulalla, hegyan élt ebbe* a kojaaa, XTI. srázadkan, kunyhóban és palotában az aíszotvy. — A regényciklus miesaik része,, Herceg a siú m,OBl jelent mcjc.íEz is iiíkv.. ne\'iánflékcl, aráz esztendeiéiül tel. l?MÍ.lél l^tfrlg. A második réáté asak annyibaa IDeg ö^aze az elaévcl, kagy hósei mjaé az el(6 azáz év dső rcfiénye héspö-jénck. Falócay Katalinnak ulédal. — De bUlanbtn leijezen öaállé rrRénv. Nm asszeav löníneie, kállérben Rákóczi fK renc, Mária Teréria. II. József Mflíyírar-s>ágávat. Az Asazanykeszéd H máUdik réuc. a Perceg a sin, mint nagyszabású rrukf muíaija elmúlt karok asszonyele léi. az asszonyi, ,anya( czlve). a\'sazoiiyl sarSQl, ami alig faltereit a zzizadok folyamán. Uj lilék Irodalmi Intézel lít (Sin-Rer is W Ifner) Midásában jelent meg.
a tulajilanoiiial kepezö .Kuruc" nevű )(M«. évi szllletéflü
magyar félvér
16* cm. mfgas, 172 cm, öv-mérelfl, 2S cm. szarvaitagaagu, araiiyaarga nzlnil mitiam, jelenleg rooo p-érl. „Mceha-gyási cngeuéllyer l-I van látva.
A mén meglekitilhelô:
Salk3ve«kut, Vai megye
374 grot heyoa byargyna.
Két évi fegyházra ítélték a damassi tölgyfakarós párbaj tettesét
Hónapottktil ezelőtt, n muraközi Dnmása községben, egy társaság a korcsmában angila-tott.. Az alkohol feszltÖ rrtje végűi is kitört a társaságon, aiiielynek tagjai ké.sóbb kkVonuL tíik az udvarra és ott az elsoté-lijiós alatt folytaft\'wlotl a .barátságos eszmecsere. . Eközben Pet-rácz Józscí előkapott egy tölgyfákéról és azzal olyanl sújtott \'t^ovák íános frjére, hófry a síícrenesetlen ember koponyája, betört és sérülésébe belehalt. Pctráezot a esendőtök beszállj-lotlák Nagykanizsára >fost voll
ügyében u büntető főtárgyalás A vátílott töredelmes beij^rterfí vallorrrást tett. A btzonyitáöi eljárás befejezése után a törvényszék eitérŐJeg a vádtól, hálált okozó súlyos testi sértésben mondta ö*t ki biuiösnek éa kél esztendei fogházra ítélte. A bíróság inrlokolásában kifejtette, hogy tekintettel volt a Vádlott büntetlen rlVí életére, esalártos voltara, torctlelmes twjsmierésé-re. tibgy,ittas voll és így beszá-mithatóságn caökkenl. Áz ügyész mcgfnlk\'bbczte az itéle-
Na^ykan^^ra^jgw vitae 239/ké. 1*44; Tárgy: Kitt vásiiUti.
Hirdetmény.
P. évi febmír bú lolyamán minden cia-ládbél egy, de ciakli egy saamély n február 1 llaomlliilsztlvények közül, egy dura-bot Tiare vallhat, be. A bevállhstii ^ny drb flnomllsziBzetvényie a 70 dkg. Unom-Iliit belyetl 35 dkg. rlrit kell kiadni. A filtre bevallóit flnomllar.lizelvÍnyck\'t a keréi\'kett&k a llnotnlliitte btváliilNklól elkOl&nitvc tartoznak keiclnl és rlazá-molnl. A rcedclkcicsrc éllé mennyiség cáékélysege miatt ilzit ciak ¦ kő eui-rö lílazerüiletckbcn tehet vátáiolni: Bele/nal Joxiel léheiceg-ut, Dtdováte Mágyar-H, flder Pelöli ut, Kapoll Honhy Mikin ul, Köctlazlvlielök 69 an fiókja Etzséorl ter, Muston KojsíiilHíf, Polal Horthy Miki.\'^ut, vl*Z Tóth Supárut, Törzs Cwageiy-ut,
Gidélyiaé Klsrác-u. Imrei V(uaadi-nlc« és Oí4c Orizag u*. Annuk rneíakidályoíisíra, hogy egy mlddból ne többen ne vásltol-hassanak rliai, a l<ntebb kijelölt kereskedők a llnontlltztsteivé»y levágásén felni meg egy nyllvinlaitáit Is kötelesek vezetni a klíjplgálás náp|a, a kti\'olgált családi sotBiima rovatokkal, lova"SÁ. ¦ családi Igazolváoyon az elaé oldai clsó, kockái részén a ,lisit|eRye<t megkapj*" JelzéltJ vimintes aor S o.i k\'ckA|áif« jswy „i*. beint kölelesck tlaúval beírni, nehogy bárki la i*bb Üzletben próbílKiuhaBBÍk. A vevók tehát a váiárláakor családi Igazolványukat felmutatni tartóinak.\' |
A várnöilésre |ÓgÓíul flk ugy Jothatnak rlaiher, hogy cislndunkini 7Í dkg. tlaom-llizlet beszolgéltataik vitéz l\'óth Béla KI-nlrstutcai raktárába s ez ellimeivéqy ellenében a köiellátásl biv.iiüi rlaaváaárláHl ntalvátiyt\'ad nekik. Nyomatíkostn tigyel-taeztetem a kereskedőket hogy vámflrlé \' családoknak .i>«a> ilzaváiáilátd ulalvánv I ellenében adhatnak kl rizsi; bogy Ki a
Kauffar Sandám* sitii. Dana Saraira. Farkaa Lásxiónö s/üi Otíiiu Crzsábet, Dana MArla, Dana JÓxaaf, latvan, S*n-cfor, Béla, JArtö* ^yettaékél lájdalcralél meelört szívvel, ffc a Minden-baló szent akaratában tálé Mtegayugvással jelenlik, hogy a legjabb edes-anya, testvér, anyós, nagyanya Illetve roken
6iv. pene Béláné
®*ül. Milialowiása Erztaébet
áldásos éleiének 67-ik éviben r*vid szenvedés után folyó hó 3-án visszaadta nemes anyai telkei Tereailéjének.
Drága lialollunk földi maradványát f. kó 5-én d. u. >/i4 érakor fogjuk a rém. kat. sírkert szertnrtáBlérméken a rém. kat. egyház szertartása szerint beszcntellclni és örök nyugvékelyére kisírni. ¦
; Engesztelő szeiilmise-áldezatot a mrigbaldcgult lelkiü4véért f. hé 5-éa dclelUtt 9 érakor foguck a Szenlferencrend plébánia-templomban az Egek Urának bemulatlalni
Nagykanizsa, 1044. fet»ruár 4.
BBarks voltál hóa fiaidra, kik almaid faliH nz »r.iz háneiikbn éri ál.tak,
ml aedlg soha el nem aiulé tierattttcl arlirBk esslákedetl Klu.Jánnsné nztll, MlhálnvIlK Mária, Suba Jánosné sz Mlhálovils Anaa, .Mlhtlovlts János éa Mihnlovils Béla testvérei, Dene Józsefné rJlOL Némelh Mária, Dene Istvánné sitii. Komócsin Mária, Dene SMqmé s/UI Herbiy Erzsébet, Dene Béláné s/tll. Papp Mária é& Dene Jánosní lilll llerváth Erzsébet menyei; Kaufer Sándor en Farkas Láazlé veiéi; Dene Jolán, Oyörgyl, Babi, Bözsi, Edit, Eva, Tivadar, Dezső, László unokái és az Összes rokoniig.
vámőrlÓ, a családi igazolvány tlit oldalának bal leliő sarkában van bebva h akli ci a rubrika vámőilŐnek tüntet fel. finom-llaaUaelvéuy ellenében nem kasaat ilztt, meri az Ilyen vevő vagy a ti*omtlsz(szelvényhez vagy a felmutatóit családi Tgazol-ványhor lllegiljm uion Jutotlt. -MlsJei: kiszolgálásnál tehát először a családi Itarúi azt kell mcgéllapílatit, hogy vámöilö-c vagy sem az lllelö vevő családja. tAa árasltásia kijelölt kereskedők uUlványalkétt f. hí> 5 én 8 tt 10 óra közt jelentkeetenek a kozcllátáil hivatalban. Nagykanizsa, 1944. lebruár 3.
Polgármester.
m
íJiigrfiíMflíi Bek ytiskereskeéé&éfeen
sin-, rúa- e» paskevas-, továMiá szeg-
DtalVáityok bftvtttkatôk fa iüiprlili.
iluíiiu.\'i\' tp.:tx-u, gépaxij, caap*BÍr\'6m ^> golyós csapágy igénylését elintézem.
VILLAMOS ÁRAM-SZOLOALTATÓ HT.
Aramaaamtai. fixstaaa, rakiamáoiok, hlbajaiantéaak, szakazarü lalvlltgosltaa mindan vlllamoa kérdésben délelőtt 8-Sol délutnn 16 orata,
CtiingT^-ut dl. tettiton 294.
ftafiy\'keiriize* mogyet varon polgána-ee torétól.
2515/1044
Tárgy : A lebrnátl „B* jegyű «ir-szelvényekre margarin kioaztlai.
Hirdetmény.
A zsirjrgyek 1944. Munir kavl ,,ir legyll szelvényeire a hentesek 20 dkg. margarldt kötelesek klizolgáttatnl. A „8-jtlll izelvényckte ztlrt nem acibitl klazol-gfitalnl még okkor nem, ha az Iilelö üzletben ellogyolt volna b mugiilii\'.
A hentesek kötelesek ezen btrdctménye-nct lebritái 7i6i 19 lg üaleteUben |öl látható helyen kifüggeszteni.
Ni^ykanliss, 1944 lebruár 3. iiS Polgármester.
APROaiBDETÉSES
ÁLLAS
Fiatal aaijad azonnali beléptire fel-véleUk Kelemen Rezső cégnél. 372;
Megbírható bejérónő felvétetik Sugarat 26. alatt.
fctejéróne felvétetik KOnignél Klniziy-ulca í.
Egy oiaoaemi napi 3 vagy 4-azeil azoataláiát vállalom. Klafalucli-utca 21. 379
ADÁS-VÉTEL
Mlndenlék avegekal, gyógyszerüve
Îet U, a legaiagaaabb áron váatrokik. éulaah Quntáv. 281
Koutlm llatal leány tessete eladé. Bóvcbbet Kölcsey-u, 17. 1. ajtó.
Lendamaart araatMlnemU eladó. í-\'ol-deaay Tátház-utca 5. 384
Mély nagyL ¦yarmekkieoal eladó. Bátbotiulca 8. 38Î
Költd/ködts miatt kifogástalan keteazt-hnros fekete Ehroar aonyarai eladó. Cfai a klndóhlvatalhan. 386>
LAKÁS, OZLETttELYtSÉO
1-loapcélrnérm PestBieuterzaébcU 3 szobáa ösazkoniloiioa lakiaómBl tnsoalóal esetleg kétszobássáI. — Érdeklődni lehet Wlasslcf tlyula uu-.!i 4. 3*3
Saali«-kény hai éa raellékaclytoégck-ből álló lakást keres február l-re vagy 15-Ikére kU caaládu Iparwiegéd. Claáét a ki-aaéba kér.
KÜLÖNFÉLE
Faliere\\eJtedéat nyilalUin Horthy M.-ut 55. «. alán. Taiioly István. 387
Mindennapi levelezőiből össze gytljtötl tÖrv,»uli*\'V«U«* bélyeggyü}tétl célokra Mi*e««»»í«K. BarbaiilB, Zatal Köilöny szerxeittÓBégc, naponta délután t>—7 ót"-között. Es b hirdetés mindig érvényes.
HALAI KOZLÓinr
*>«t.tTiKAi ssamLap. Drs4»a: ..KIi|u4at«filLT. I
PaUiőo kiadó: Zalrü lukrarr. Syetaatou i a ^titwrtmsáfi st. T. slafria->taa»-
•yaairJáláaaa Haeyfcaataaia. rjrjeeúáért r*W. Xafaü gárataJ
(ha:-
Sa»4íok<Kat:_.
Sm^mm:--
84. ovi., 28. st. Nagykanizsa, 1944. («bruir 5. szombat Áf*v 30 «iilér.
••LITI KAI M A P 1 L A P
s7.1-ftwMrtg.t1 MiidiiMvatai: i-\'ö-ut 6. «zarn B/i-rk^uteéri ?8 JíladolUvatali lolelon la. «. l^ccJelonfik mindéuhélkSauip dolman
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
iK\'Ryprt*»rn 12 pt-miíí 40 nil(tr:
! pefTRíi1\'-
Kasselrinq ujabb erősítésekkel meiin-ditotta ötödik allentámadását
A ,Q|*alnpba tőbbizben betört angolszászokat a németek minden esetben visszaverték
A spanyol kOiUgyminlszterrel folytatott tárgyalásokat Portugália |mínlsztorelnőke
Berlinből jelentik: A keleti arcvonalon a canta
Neveitől északra ismét.fölélénkült. A Szovjot azám-l»li,föténvl>en lovó c^ar^tokat-vetott küzdelembe. A nóraot védőiemnek sikerült az áttörési kisórlotot juoij-liiupitfliií. jNehAny helyon. a* Atto-rési kjaórlatnok a nómot. csapatok klinolóWVzomumt iából utat. ongód-tok.Kéaóhb sikerült a támadó szov-jot csapatokat oly súlyos tűr, alatt tártain, hu/ry a Morétti helyet nem tudták kiflzéioaiteni éa a betonéi helyeket sikerült olrotoszolni. A/, olezánt MO)et.otlontámadáa Novgo-rodtól nyiijratra veszteséget okozott az ollonaégnok. amely több sikorte-lon kiáérlot után lomondott a további támadásokról.
Lúgénál éa Nervánál !1 nómotok több sikeres holyi vai-lalimzáfit hajtottak Végre. Folszaba-ditptiakogy vasútvonalat, több szovjet, csapatot.körülzártak éa mogaom-niisitfttek. A .német lógiorÓ 11 ro-. pülágéppt loJőtt.íSa ö*ft?oaon 43 azov-jftf, .páncélkocsit nnjgaommisitott. . \' \'A,\'fírim fé-lszigctcn. Korcs környékén, valamint öttől .\'•rtzak fölé nom toltak eraliiósrű iiltifjó haqM^- A pprekopi szakaszon \'olöroUJréa « német vonalak élótt
összeomlott az eros némot tüzérségi t üii bon.
Nikopólnél
újból megtámadták a német hídfőállásokat és az attól északra olro-toszolt arcvonalat. A Nikopoltóí dól-rn indított támadást a némoloV ¦nagy .vórvoszteséfiot okozva, visszavetették. Különösen súlyos harcokra került sor a várontói északra óa északnyugatra, nhol szovjet páneé-losok naphosszat rohamozták a né-iriet vonalakat, dó szándékukat, hogy a Dnyeper folé törjenek olóna, nike-rülí meghiúsítani. A harcok másik súlypontja
Kimiográ-f és lífelaja Charkev
körül
volt. A .Szovjet uj páncélos \'erőltet vetett küzdolembe. Az egyik liidfé-áj Iáénál tombolt legjobban a harc, de az olnrotóréai kísérleteket meghiúsították. Itt 44 szovjet harckocsi semmisült meg. Az ide csatlakozó arc vonalszakaszon is voltak súlyos küzdelmek, de a németek visszaver tók ós 18 páncélkocsit semmiii-tottok meg.
Rnvná kornyékén
uírvanusak eredmény te lenek maradtak a Szovjet fáradozásai, bot? ujabb területet nyerjenek.
Berlini és washingtoni vélemény a spanyol semlegességi döntésről
Berlinben bizonya*, mértékig viaszaoonulftsndk tekintenek. Tisztában vannnk azzal is, hogv a foszüHséar látszólagos enyhülésének szünote után
angolxzAtz részről ujabb nyomást gyakorolnak Spanyotor-sragra.
A spanyol miniaztertanVa állásfoglalásából következtetni l<uVt árfa, jhöffv Spanyol or«átí imindon ujabb döntésében csak olyan elvek által vezetteti inasát ..melyek változatlanul érvényesek Franco Spanyolt,i-bzáca szamára.
Washingtoni jelentós azeiint Kou-nevelt ki jelenlétté a sajtóérlokezln-ton, hogy Nafiybritanhia ós nz USA kő«öaen: őrködik sfötfttt hu$? Spa-nyoloinzáe valóban inogÓrizze aem-lcgeaségét.
A\'í/íl tudlak azonban, hogy sikerül-e ez a törekvés. ¦ l\'j fejk-tnémok n?pi adódtak, da\' ti helyzet sókkal jobbnak mondható.
A Bpanyol miniaztartanAcanak azt a IjíttArQzatát, liógy Spauvolorsziic lovaimra\' in niogórzi a legstíison\'jbb twrdlé^flétfét; jiómot politikai kö-rőkhen olván döntósnok tokintik, amit nem\'\'kell meglepőnek tartani, i\'mlékeztotnok, hojn; S|ianvolorszáfí történelme folvamán mindig bizonyos törvényt Követett óa oz a "törvény Franco korjnánya ezAmAra sem változott mep;, mórt ez a törvény a<i nomzoti. lx>c6ülot éa móltó-sáR, A spanygl sajjró\'"AllásfoRlalá-sát az angolszász nyomási kísérlettel kapcsolatban nómot körök bizonyítóknak tokintik arra, hogy a spanyol vozoiÓB ozpket az alapeh-okot tár-lotta szom olőtt. Nom ismerik fóltvi Borlinoón azt a holyzotot som, moly n, hivatalos Sraru\'QlQt:fl(:ájiot
arra késztette, liog^\'"a nem hat sotóejj ":61lapotAból á seinlogessógro lerjon nt. Ezon tulmonöon az an-golazáaz nTomáa ujabb sikert nem tudott elérni. Kz
kifejkqésre jut\'Hoarc angol ziagykórCt kijelentéseiben, amit
Tegnap két súlyos légitámadás érte Londont és Anglia délkeleti részét
líeji\'Iini jelonltís szerint tegnap I repülőgép Nagy-Kendőn és Anjí-\'¦jszaka és n kora reggeli orík kin déTkeleti része elleti két imK bah lobbszáz nénjei botwázd | Iámban tAmndésI hajlott végre.
\\?.\'nngoi elhárítás mindkét al-kalontöjnl léggömb zárakkal, a légvédelmi ütegek zárőtügéreléa éjssakfli varlAszokknl igyekezett a zárt német kötelékeket Céljaiktól eltéríteni. A brit légvédelem.fokor.ása kétségtelenül annak tulajdonithatÖ, hogy a já^-nuár 21, és 20.-Í nagy német lá-madások olyan pusztítást okoztak, hogy annak hatását a legszigorúbb cenzúrával sem tudták elnyomni. A két részre oszlott néincl repülők ügyes taktikát alkalmaztak s fíikenilt ész-
revétlenül elérni eélftikat\'éstobb ezíir nytijtö ók\'roinnolé b\'oknlbát dobtak le\' Az whligi jeleiitéKrk BzeHnt már az első huUáJmi bOlhbasoroKatai nagy tüzékel és robbnnásnkut okáztak, S\' uiogy a késfíbbi hulláimik Uiaiibáikal Iwlbbták, tovább iMtt a robban ások tél keletkezeit tilzek. 14 német gép iiftirj tért vissza.
¦Eszokamerikai bombáitok február 4-én nagy mflfffisságbril támadást intéztek
Tottlan ellen.
Sok bomba lakott területekre eseti és a polgári\'laUéssájí körében okozóit károkat.\'Rkeiiki-vül\'ellenséges >tárrt!iYT.\'ísok; irá-nvultak .
íi Lignitri-nheil phfltmttékf ellen.
Neme] v»dAsg>e]V&lök fi hégy-
ntotoros botmoázót Inttrk le..
Váltakozó harcok Céslsino birtokáért
Londonból jelentik; Az Exchange Telegrapb liaditudrtsiló. ja jelenti, hogy péntek esté megindult Tíesselring csapatainak 5-ik ellentámadása a nettuiioi ,hidrő állás\'ellen. Az elscV négy ellentámadás csutörbÖJctŐl pén-tfk délig folyt le. Az eljcntáma
dások stiK\'pontjn Padiglione tói északra rejlfidott ki Ciszterna és Anzio, között.-Pénteken késő es-te< tüzérségi párbaj volt. Kessel-
ring vasúti koraikra szerelt ütegekkel rrndpIkezífevéH.ugylátsrtk Eszak-Olnszorsziigból további\' erösitéseket kapott. A németek maguídali állásokkal tartatlak\'éa nagy előnyt , jelent szániiíkrn, hogy a Ciszterna és Róiun közötti út birtokukban Vart. Heves csatn \'folyik ÍKassirio birHrtkáért is. Az nurerfkai o.sapfttiík.bftrom" szór betörtek a város \'központ-iá oa, de a németek mSndetfteset-ben ^\'isszavetették őket. -
AihioI parancsnokság alatt harcolríak a balkáni osétnfk-haclak
Zágrábi jelentés szerint a tisztogató hadműveletek . Btkerescn tartanak tovább. Jnjee, Dobolj és Kos-tajnica\' környéki harcokban 100 por-ttnán"*sett «1. MBijkísÓroK-\'-k Jajcci-nak, « Tito-kormáiw ós a partizán pariatn*nt azókhelvettek viriszafogtk-láaát. A partizánok rajtaütése1 kn-dawba fulladt, A német —hörvAti csapatok Kelet-BoscniAban íelöre-nvomnlásuk riorán Bjelitiáb
vonultak, valamint Konilj és\'^Caéliű községekbe, is. A dalmát partvidó-# ken elfoglaltak e«y nkí(f»(ot, ahol Jegy motoros hajót és 30 vitorlást zsákmányoltak. A zágrábi Nova ITrvatska cimü Jap azt irja, hotr>\' » balkáni csetnikek angol katonai parancanoksAg tdatt állanak ós tii-lAjdonképpen »e angol yódolemlíon \'szervezik éket, iay nem Koryátor-- \'szájrórt küzdenek, hsném aKíföT érbe- ¦( \'dfkckcti NYinctorn^ág ellen.
Visszavont szovjet-magyarázat a visszautasított jugoszláv ©gyazmény-iarv ügyében
Mint ismeretos, a Szovjat eluta- tábornokkal, cnajd felvefeftók siló választ adott a jugoszláv kor- nak gondolatát is, hogy a ÍRirAly hiánynak kölcsönös nególynyujtási iitazKÓk JutjoszlAviálm ,do.ezta ter-cií_\\ezmény mntíköt/\'sét felajánló ja- vét részint annak veaí.éiyKaaógéro vaslatára. a Svájci Távirati Iroda hivatkozva, móginknliVákbtaari po-tájékpzott HxrtTjo- körökből s/ánnazó jífikai tucggnndoUsokból olnjtettek. órUrsiilérUköz\'ól, amely szerint ID t\'2 tavaszán Vfíwzltva hozott jaVnHlatha ejfy ilyen" eiíyözniényt^ ákkoi azonban a jugqizlávr kormány az.t cluta íilotia. \'l\'ájéko^ott Époiiff körökben hozzá fűzik, Uo&v u Szovjot a -ojult év vé^fii11: jaín, hogy Páter .volt jiio\'tisz|áv király Iwküljön ki Tita
a fenti jelentés kiadását a hiva-hvlos szovjet\' nirücp\'nöksé^ ms\'fiaj-iiálban 8 órtttior visn.ravólitn, üjí.v jiögy az orosz sSjtó n jelehfcai írom iiízölhotta.
rolytataa az 5. odaloa,
ZaL-Al KOZUWV
ML t«l»ruilr
KISKANIZSAI ÉLET
• t iie/.iti a vu
A m«(
sárnapi
MÉP\'besztímoló
kerüli uz érdeklődés központja* ba rÚskunizsán. Ugyanis holnap, vasárnap délután -1 érakor képviselőnk, flovszky János tart beszámoló és pu na szint poi az 01 vasékor nagy termében, ahol néhány kitüntetés is kiosztásra*) kerül a MEP vezetők között.
Ugyancsak nagy érdeklődés nyilvánult meg a
nemzelvédclfréí akittfémia Iránt, amely értesülösünk szerint február végén, március eleién kezdődik meg. Dr. Antal István nemzetvédelmi miniszter nagy súlyt helyez arra, hogy u déli végeken sorra kerülő akadémiákon a legjobb előudógár-da szerepeljen a fővárosból és a vidékről is. így a négy kanizsai előadó mellett több fővárosi előadója is lesz a 30 órától álló akadémiának Egyik élő-adásra leutazik dr Antal Islván nemzetvédelmi- és propaganda* n iniszter is. , .
Nagy érdeklődés várja a Kis-kanizsai
Kat. Ifiusáf/i Kgyesiilet idei közgyűlését, ahol az év beszámolói mellett uj tisztikart is választ az egyeseiét.
A februári vasárnapok zsúfolt programjait töltik ki a műkedvelő előadások, melyek közül először említjük meg a Segélybizottsúg műkedvelőinek uj szLmiulbMroAtlatóját, amelyre már a második előadásra is elkapkodták a jegyeket. Dr. üorkft: Karikagyűrű c. uj színmüve kerül betmfututásra, Ipolyi Lajos rendezésében. Február 19-re halasztották a leventék Ki váttBághangver senyét a Kör színpadán, ahol a kiskuni ¦ zsai szereplők mellett városi szereplők is szóhoz jutnak és ismét halljuk a kitűnő honvéd-zenekar néhány szép műsorszámát.
Farsangvasárnapra vidám egyfelvonásosok töltik ki a Se~ jélybixollság farsangi estjének műsorát.
f
languiate)» «steli
PANNÓNIÁBAN 1
Vámos Mária
népszerű jazz-ánekaíná
Horváth Rózsa
legfiatalabb magyar nótáén eket né
Gyenis Jancsi
Budápeit kedvenc énekese
Horváth Géza
mattért hegedűs
a zeagerinál Sz6I L.ACÍ
Megindult a vizsgálat
a nagykanizsai „fa-figy"-ben
A belügyminisztérium ós órdőigazgatóság kiküldöttei Nagykanizsán
A decemberi városi közgyűlés vizsgáiul megindítását kérte a felügyeleti hatóságtól a nagykanizsai -ÍK-ügy-ben . A polgármester akkor telefonon kérte u megyéi, vizsgálóbiztosnak kiküldésére. Mosl érkezett Nagykanizsára vitéz Vitézy László miniszteri tanácsos, erdőigazgató Szombathelyről, Galambos József erdőfelügyelő tss dr. Schmidt Jenő vármegyei fő-
jegyző, akik megkezdték az ügynek minden részletében való felülvizsgálatát. Ugyancsak -Nagykanizsán turtózkodik Balut Ion számvevőségi tanácsos, Ed-dey Józseí bclügyminiszleri miniszteri lanicsos, Szuppán Gézu belügyminiszteri miniszteri számvevőségi főtanácsos, akik a város egész ügymenetére vonat-, kozólug végzik a szokásos vizsgálatot
Kétemeletes beriáz épül NagykaiIzsán a Sngár-uü Babácbay-telken
A maga népit kezesi tevékenység már az előző világháború óta gyenge oldala Nagykunizsá-
k. Kevés város van, ahol elérőn olyan kevés történt volna, mint Kanizsán Üppen ezért fokozott a jelentősége ma, az uj világháború ötödik esztendejében a.magán építkezési tevékenység minden megmozdulásának.
Ezullal egy jelentősebb építési engedély foglalkoztatja Nagykanizsa város képviselőtcs-lületének építésügyi bizottságát. A Sugár-ul 2. számú, volt lía-bochny-lctken szándékozik egy kétemeletes bérházal építtetni a telek jelenlegi tulajdonosa, gróf Henyovszky Móricné. A terveket bemutatták és azok alapján az építésügyi bizottság megadta az engedélyt az építkezésre.
fogós SnvMelmet állapitól* meg a nyomozás a bers&ii erdíörrel szemben, aki lelőtte támadóiad
Hetekkel oaelótt történt, bogy Szopotnoken a Batthyány-Stratt-mami hercegi uradalom erdejében Varga János erdóór tetten ért cigányokat falopásnál. Orsós l\'ál cigány a kötelességét toljesitó urdóort megtámadta, mujd előrántotta aaobkúsút, hogy loszurja." Varga gyorsabb volt. lxikapta aaolgálati fogyvorét és le-létto támadóját. A lövés halálos volt. Mikor Vargát kihallgattak, rósz
jelesen vlmuudotfca, hogy tetten érte \'a cigányt falopáson, síire az megtámadta, ujíy hogy nem tudott mást tenni, mint-limit a szabályzat, ilyón osotbon számára oléir: fogyvorét hassnál>;>. Mogindult u nyomozás, amoly ioljobon tisztázta Varga János erdóf\'f oiwropét oa jogos önvédelmet állapított meg.
A nagy kan iasai kir. ügyészség Varga János ordüórrol szemwu mog szűntettw a/, eljárást.
A balatoni nyári lakás is ^közszükségleti cikk
Elitéltek egy villatulajdonost, aki tulmagasra szabta a kiadó villája árát
Az elmúlt nyáron, egy bude pesti gyáros kibérelte Vozer Ká-rolyne balatonmeutí \\illajat bárom hónapra, azaz június-július augusztusira 1500 pengőért. Ugyanakkor megállapodtak abban is, hogy u bérlőnek jogában áll szeptemberben is igénybe venni a villát az eddig fizetett bérösszegnek megfelelő áron. A bérbeadó azonban szeptember hóra már a havi 500 pengő helyett 1200 pengői követelt, mire a gyáros árdrágítás miatt feljelentést tett ellene.
A kaposvári uzsorabiróság lengyeltóti egycsbirája tartott az ügyben tárgyalást, amelynek során o villatulajdonos azzal védekezett, hogy a nyári lakás jiem közszükségleti cikk és annak bére nincsen korlátozva. Az ügyészi megbízott,el is ejtette a vádat azzal az indokolással, hogy a szóbanforgó nyári lakás a gyáros szempontjából luxus-lakáénak tekintendő, tehát a vádlott a magas bérösseeg kibe-ftséval nem követett el árdrágt-
Dr. Hubertb Gusztáv ügyvéd, u panaszos jógi képviselője azonban átvette a pótmagánvá-rjal és azzal érvelt, hogy a nyári lakás igenis közszükségleti cikk és u, túlzott béremelés az árdrágításról szóló törvény rendelkezései alá esik.
A bíróság végül is\' megállapította a vádlott villatulajdonos bűnösségét és árdrágító visszaélés vétségéért 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte, a büntetői végrehajtását azonban próbaidőre lást.
teltüggasztette. Az itélet indokolásában megállapította a bíróság, hogy a nyári lakás köz-szükséglcli cikknek -tekintendő. A városi embernek egészsége lesli, lelki ereje fenntartása, il-lelve helyrehozása céljából általában szüksége van arra, hogy időnként vidékre utazzék( hiszen orvosi tanács is javasolja ezt
Az ilyen szükségletek kielégítése körében sem cngedhelö meg, hogy a méltányosnak .számító hasznot valaki kirívóan túllépje s a bérlőt kizsákmányolja. a*j ítélet nem jogerős.
1,000.000 az idei „nyui-szüret" — 400.000 kalap lesz belőle
Az idei jól sikerült vadászait szezon nemcsak a húsellátás területén hozott némi könnyebb illést, hanem a feldolgozó ípart is jelentős nyersanyaghoz jut-Ititln. Az illetckkcs szakemberek véleménye szerint októbertől mostanáig, a szezon befejeztéig, összesen körülbelül egymillió darab mezei nyul került terítékre. Ez pedig ugyanannyi nyul-bőr igénybevételét, illetve feldolgozásai is jelenti. A szücssxak-nin várt és rctmjélt igényeinek teljes kielégítése mellett u kula-posipar ebből a mennyiségből mintegy négyszázezer darab nyulbörre számit tamipkészités céljaira.
Az ujabb időben u háborús anyagellátás megnehezülése folytán a kulaposipar nehéz helyzetbe jutott. A régi békeidőkből még jól ismert és kedvelt nvulszörkalapokhoz az ujabb időkben a közönség már alig tudott hozzájutni. Most egyszerre megváltozott a helyzet ezen a téren. Többezer kalapgyári munkás és kulupostniestcr jut ezáltal tartós munkaalkalomhoz. A nyúlszőrből készülő kaluptombok gyártását mér megkezdték és azok szétosztása az ország területén lévő összes kalaposmestcrek között rövidesen Kezdetét veszi.
Ezt nz akciót is, mint maridén kisipari anyageloszlást, a közellátási és iparügyi miniszterek utasilásni szerinFfogják lebonyolítani az ipartestületeken keresztül.
Olcsó ágytoll-
¦emun (ontani vnii l.- P, Jobb,»ubi tarhatón 1.14 P, I0kh*l lobb 3 - P, Bjf |obb J.M P. BiBrkC
v«bt<i, a.-, t.- «• lö.- P. r#Mt loiitatt p«b«lyti 18__, »1.— u.~ é«W.~r.
Blillll B kg-ai iiOBHiíCiUOnn, pa*Uft ult.víiltl
b*mfotv«.K0ill«itrtMUfca»k 3*;« «*í^iHí»y.
örr. B0DT UIOBIÉ ágytellfilUlita
Ktshuntélegyházi, Brssté-u. *%. \\P
ÜZLET-ÁTHELYEZÉS. ¦
.orenciem a.mélyen tisztelt vás*rlóköiÖnsíg silves tudomísiir*
TEXTIL-DIVATÁRU
flxlaiamat iijbél masnyUoíiara. \\ Sxluat - taljam > Kánon - DUaláru
m IfJ. Ssabi Kálmán textilk*raskad«
"lll H.rtk, Uklfanl 12. M».l b(,k»..
8
5*áz eve született a legnagyobb N magyar festő, az asztalosinasból nagy művésszé lett Munkácsi Mihály
A kis Leib Miska csodálatos útja
a magyar vidéktői a párisi luxuspalotáig
Móg földrajzi értelom ben\'is\'hatat niaa ut a kolotmagvtirországi határ széltől, Munkács várának tövéből
fény városáig: Párlzöig, Ha pedig a geológiai távolsághoz hozzávesszük azt a messzeséget, ami egy kis asz-talosinás olindulása és vilaghirü beérkezése között nyujtózik, egyszerre nlszÓdülünk a karrier csodával határos\' perspektívái olött.
Ezt a szinte folmérhotetlon, káprázatos utat futotta végig egy kis asztalos inas, aki midőn ói} óves korában elpihent a mindonnot való megbékélés örök nyugalmában, roppant \'hírneve ós hatalmas vagyona mellett fojodelmek, arisztokraták, milliomosok, nagy művészek és Világhírű szépasszonyok barátságától vált*mog őrökre. Olyanokétól, akik között é volt az ogyik logolBó, a logkülfinb.
Uoib Misi, a kis aszta losi mis 18-14 február 20-án sz.ülotott Munkács városában. Mint a világ zsenijeinek tulnvomö részben neki in nehéz, küzdolmcs ifjúsága volt. Szegény szülői nem sok jót adhattak néki és egy könnyobb, érdemesebb férfisors felé-som egyengethették a fin titját. \'Apja, I.oih Loó Mihály, Miskolcon szolgált mint szoróny só-hivatalnok. Misi ogv időig volo volt és óbbon az- időben kezdődtek a család hányattatásai: a 48-as \'szabadságharc \' csatazaja az állandó muzsikán kis Misi fülében.
Korán mesterségre adták Misit, hogy tisztességes ipari tanuljon, amibÓl majd eltarthatja magát, no mog hogy n, szülői ház reménytelen szegénységét a\' maga kérósotévol
segithoBso.
ÉJdesapja nemsokára moghal és az Öt győrinek egyedid marad. A kis árvák elszélednek az országban szoi\'tessét élő rokonság között. Misit Békéscsabára viszik anyai nagynéniéhez. Asztalos inas lesz, vizet hord, gyalul, festéket fóz, füróazol ta-Hcskát tói, »liforál« ós osténkónt holtfáradtan, félig álomba szédülten zuluin szogónyos vackára, Do néha felrázza a dermedt álomból valami lebirhatatlan ösztökélés, valami brutális hatalom: rajzolni Makókat, vonalakat torom toni a fohőr papirosra-! Ha nincs papír a kéznél, a simára gyalult deszkákra rója ékombákomos rajzait. Do reggel ijedten legvalttlja a ké|X)kot ós figurákat, amolyokot éjjel lázas fojjol mogálmodott...
Kőshon a moatorsóergol oerütt-járÓ durva festőmunkákat teljesít: utcai körítéseket, hidkorlátnkat mázol, néha vad hidoebon, néha áj altató kánikulában. Do n gyötrélmoa robolmunka mollott nom fernjti.ssi-noa álmait: folytatja az éisziikai raiü-kÖltomónyok olórarázaolásét. A mikor fölszabadul és az akkori idők szokásainak moírfololron vándorútra kell indulnia, első állomása Arnd, ahová ió Végzete vezérli. Ott botlik összo életének első fő irányítójával, akinek talán \'egész későbbi sorsát köszönheti — és köszönhetjük valamennyien magyarok. Mórt nélküle, az ó éles szemének felismerése nélkül talán ellobbant volna ez az üstökösfény, anielv ttodig most már mindörökre világítani fog a vílá&tnÜvésKot hatalmas- monnybol-tozatán.
Loib Mihály asztalossogéd ur Aradon megismerkedik Szamossy Elek fostőmüvésszel, Szamossv a fiatal ij>aros rajzaiból rögtön felismeri istenáldotta, robusztus tehetségű, nagy művészi Ígéretet óh segíteni igyekszik rajta. Magához veszi, rajzolni tanítja és tizoimvolc hónaljig oktatja nugv buzgalommal és szorotetrol. Elkészül a-é* olső kép: egy fiatal leány kozdotlogos arcképe, MagaszŐtto vásznon, magakészitotto koröttel, ahogy Szamossy tanította. A kép még bizony nőni sok jóval
Az elsé jé amber
biztat, do Misi a belülről fűtő láz ösztökélésem tovább dolgozik. Mindig jobbat, hibátlanabbat akar alkotni.
l8fl!i-ban végro olég 0résnek órzí magát, hogy tnüvoit bemutassa a fővárosban. Felveszi a Munkácsy Mihály nuvot. Budapest lázba esik az olső kép, a Rogéló hón véti láttára... Es MunkácBV Mihály novo ogyszoVro, hirtelen országos . név l\'1:!.. A Ida asztalosból az ország ogyik remény toljon, alkotómüvéazo,
Bécstől
Most változ-afos, külföldi állomások kövétkoznok. 1865-ben Bécsben, 1866-ban Münchonbon tanul, majd\'.Düsseldorf. Párizs ós liarbt-zon következik. Megfesti legelső nagy müvét: a Siralomház-at. 1.870-ot írnok okkor. Noki itélik az Akadémia aranyérmét. Világaikor, a kritika őrjöng, a műkereskedők közelharcot vívnak érette. Majd n Hilton óriási sikere következik. Sikerei
Parisig
ettél fogva világraszólók: a föld minden kiilturorazágából érdeklődnék müvei iránt és fólog Amerika dollármilliomosai igvokoznek megszorozni egy-egy Munkácsy-képol.
Közbon megismerkedik egy ro-mekazép francia arisztokrata-hölgy-gyol, do Marchea báró dúsgazdag özvegyével, akinek fojodolmion bo-rendezett, fényűzésen márváitypalotája van a párizsi Avonno de Villiers-on. Az ismeretségből; rövidesen boldog házasság\' lösz. Ab egykori aaztalosinas hovonul a bárói palotába és öttől kezdvo ÍŐuri, gond-
talan életet él a hatalmas vagyon langyos fürdöiábon. Most már csak a müvéazolnck ól, nincsenek többé pénzkérdései. Foloségo hatalmas társadalmi összeköttetései révén a Munkácsyrpalota csakhamar a párizsi olőtcolö társadalmi élőt kőzóp-ponlja losz. Egyik estély, irodalmi Összojövetol a másikat éri. Munkács? szalonjában fojodoltnok, ki-
rályi hereogok arisztokraták, aagy
müvészok, írók, Bzinóaznók, politikusok/ katonák és ogyóh előkelőségek vondégeskednek- Liszt Ferenc, Wa-nomakor, Daudet. Reményi Ede, Rippl-Rónai József, Szomori Dezső, Pékár Gyula, Türr István, Sarah líornhardt, Justh Zsigmond Stb., stb., hogy csak néhány novot említsünk a sok ezer nóv közül.
Munkácsy Mihály oközbon azéi-t lankadatlan orővol dolgozott. Egvik halhatatlan remekművét a másik után alkotta meg, 1871-ben olkó-Hzüll a Téj>éscsinálÓk című nagy vásznával fa fóti Károlvi-kaatély-banl, 1R81-ben-pedig olkésníti Ólo-tének főművét: a Krisztus Filétus előtt című monumentális kénét, a moly olyan hatalmas, megrázó erejű műremek, hocrv a műtörténeti tanulmányok ogész sorozatát írták azóta róla.
T/Ognatrvohb művet — sainon — tutnvomórészbon külfö\'di, leeinkáhb amerikai muzeumokba vngv mngán-jrvüiteményeklxj kerültek, do szerencsére a budauesti Szépművészeti Múzeum képtára és nébánv maTvar műgyűjtő család is őrzi néhány vásznát.
A letrnaírvohl) magvar festőművész nárlsSÍ sikerét közepette sem -feledkezett mes azonban fiatalkori nohér esztendeiről és szívesen támogatta fő\'oír a magyar \'e«t^müvé-S7ek"t nnvasilarf én erkölcil\'eg is. Vendé-rlátó asztalánál mindírr volt nébánv szívesen látott Bwwénv ma-g\\\'ar inüvésji, akinek nehéz nái-írsi tartózkodása Munkácsy jóvoltából
A s\'kar cur^tM
mindig elviselhetővé vá\'t, mert a festők titánja diszkrét támoeatáshan részósitetlo nélkülöző honfitársait.
Munkácsy művészetét rövidon a következőkéül>en lobét körvonalazni: a kompozicióban utolérhetetlen művész, aki tudásban a régi nagy klasszikusokra emlékeztet ugvan, do témái foldoleozásában már tolio-son mo<Iern volt. Bár BÍkemit Párizsban aratta, szívvel-lélekkel min-dior magvar maradt és valahányszor egv-o<rv müvét bofoiozto, azt olőször mindig idohaza mutatta bo.
A siker csúcsán, amikor minden emberitog elérhető ko\'lomea élet-ftiándék ráaugározta derűs fónvét, 1000-han hnnvta le örök álomra szemeit Munkasáv Mihály a Bonn melletti Endoniehlxm.
Temetésen, amoly ogy szuverén uralkodónak is díszére vált volna, ott kőnnvezett az egés?, világ minden k"lturnomi\'ete, de elsősorban a marvarsá" kiküldöttei, akik a nemzőt e^-Hí lerrnn-vnhb órt^k^t Vi\'órtők örök nihenőhelvére: örök hiU?kesé\'»fl"It^t, n mn^nr rféníiinz titáni oszlopát, fénvló fároszát...
Péchy-TIorváth Iien6
a robádhegvl halA^os horfp?t^s
Még a mU!t évben történt, hogy Nóvák Antal robédbevi lakost egy kis »borfpitésre- hív-Iák meg\' Gor|báékho7 TöMir-n ^lentek meg a vldőn* borfeít" tiimepen. A hon (ni Int, upyfátsffk ¦nár kissé emelkedett lehetett ¦nert GorTba Antnl mcglánindtn saját \'édesanyját, kést fogott rá. líovák látván a veszélyes hely-ze\'et, védelmére kelt a megtámadott asszonynak, átfogta knr-iávnl n késelni oknrrt Godbát. Tznnlmas karbirok támadt a kettő között, nniélvnéft bevéljen mindke\'ten a kemény kőpadlörn zubantnk, nhol foif\'ket alaposnn beverték. A főldöif tovább folyt
n ná"ba\'. Wftvflk e íi^ebbn k\'"u-tatk«zo\'t TAbblzhen a na\'lő\'tov verte . ellenfelének n fei-^I A fíftrélbnvr .hefnie\'tA\'el -"(nd-,rtvlk bnftéi\'rf\'ia. v\'«s*n"orm\'t rle másnap Ondba m-errbnlt. ,\\ rtyo-moráa szerint Oorlbn n kanott sérülések következtében halt meg. Perbe fonlak Nóvák Antalt, aki a törvényszéki tárgyaláson elflantö, hogv nz asszony vé\'Vméhen akarta l«ro\'<yvcrezn? a tárnádé enrljer. Több tnnu kihallgatása után a birösá<? is ngv látta, bogv Nóvák a jogos védelem határán morfrott, azért felmentette őt a szándékos era> berölés vádja alól.
Külön bolsevista osztagok szántják fel traktorokkal a német katonátemetöket
A hadifoRlyíik és átszökötlck clbeszéldseibfil Igen sok részlet kerüli már napvilágra arról a súlyos bánásmódról, melyet a németek állal kiürített területeken , a szovjetlakossággal szem-hea kifejtenek. A további } nemző részletet mondott el a gomeli térségben német fogságba került
Február hó
3 6-ig
VÁROSI MOZGÓ csütörtökiéi
._w_vasárnapig
Nagy siker f Emil Janings egyetlen idei filmje KIVIRUL AZ ŐSÉG SZÍV
UFA vtlághtradó, részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
—.--- j
Előadások kezdete : ftf* j6 és i$ Őrakor.
szovjet egészség:":gyi liszt, Vladimír-Jakolov. Mint elnvondotta, szemtanuja volt annak, hogy \'a hátrahagyott német katonaternte-tőket \'rendszeresen szétrombolták. Jakolov tudomása suerint ez a rombolás vezető szovjet-belvek kifejező parancsára történik és ttogy külön osztagokat alakítottak ebből acélbél. Ezeknek az volt a parancsuk, hogy a katonatcnietőkét traktorokkal felszántsák, a sírkereszteket elpusztítsák és a sírhelyeket nyomtalanul eltüntessék. Jakolov fcjhnondotta, liogy a front felé vezető utjn során Brjnnszk-bn, Dubowkába, Roszinvjvban és Szniolcnszkbcn az egykori mintaszerűen ápolt knlonntemJo-tők helyén már csak rotmJlial-mozokat és főldhányásokat látott. A nylrfakcreszteket tüzelő-
Amíg Ön alszik,
PARMÖL
dolgozik
BMlXi ILOZhOm
II«. M*ruár S
Agyonütötte a kutásót a kútba visszazuhant vizesvödör
SPORTÉLET
Athléiák!
n»k ;)prit»Hik fel in a kmtiís*.
k«t is felégették.
A.Szovjetnek ez az\'eljárása teljesen megfelel a kegyeletnél-kuli beállilotUágnak, amelyet sajál elesettjeivel szemben tanii-silolt. Emiékezeles, hogy annak-KtejéíV a nemei csapatok • elo-nyoniulásakor az óriási kiterjedésű fronton sehol sem talállak egyetlen katoniitemelőt semi (KKK.Í
HÍREK
Naptár. Februar fi. Srombat. Róm kai ágait szv, Prolrstáns Agni». —- Ptbtuár 6. Vasárnap. Róm; kai. Hetven cd vasi map. ProletlánS -Dorullyn.
fijieli gyógyszertári ügyelüt: Ma, szombaton a Peketo Sas gyógyszet-tár Fó-ut 6., holnap, vasárnap az Igazság gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyolotcs szolgálatot tart.
— (A keresztény férfiak theeteglai estje)
során caütörtökö*" - ssto dr. Gölöncsér István kegyójrendi tanár »A lólok Isten kápm4sa« címen folytatta mólvon járó fojtogotósoit arról, hogy milyen utakon, milyen mód* szerokkol keresi ós találja inog önmagában »i» ombor nz latonhoz vezető utakat. Jövő csütörtökön nem lesz thoologiai olÓadás, hanem február 17-ón les* a következő.
— (Üzen a kanvéd)
Többen üzennek az F. 753. seámu táboripostáról január 29. kolottel. Kálovica László honvéd üzoni édoa-anvjának, testvéroínek, ismorósei-nok, hogy jól van és zalai bajtársaival együtt mindig szeretettől gondolnak a drága zalai földre. A tá-pori lapot aláirta móg Fali .István és Szeli Ist-án órm. - Ugyanerről a táboripostáról január 2i. kelettel üzoni Pókecz Ede honvéd szüleinek, testvéreinek, rokonainak és ismerőseinek, hogy jól van, csókolja őket ós kéri, többször Írjanak. ;
(A Szeretetegyes illet kttz-gyfllése)
A nagykanizsai Szorototegyesülot folyó hó 6-án, vasárnap délután 6 órakor a kórházban levó gyüléator-móbert évi rendes közgyűlést tart ¦ dr. Hegyi Lajotmé elnökletével. Ezen közgyűlésre a tagokat és az érdeklődőket ezúton is meghívja az Elnökség-. - (:)
— (A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők)
ismét dicséretes ^segítő munkát vállaltak.\' Egy hat gyermekes, na-, gyón szegőnysorsu család gyermekeinek felnevel totósé re és gondozására megismétlik az oly pagy sikort elért "Bolond Asvaynó* előadását a Városi Színházban.\' Az előadásra már most fölhívjuk a közönség figyelmét.
— (Keresőnk)
jólelkű nevelőszülőket, akik 6 hónaptól 1 éves korig vállalnak gyermeket gondozásra. Jelentkezni lobot a missziós nővéreknél Roz-gonyí-utca 7, (:)
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol 7 órától este 6 Óráig. (Hótfó, szerda, pontok délután és kedden egész nap i nőknok.) Tolofon: 660.
FOGLÁR
Bélyeg-üzlet 2
Budapest, IV. Városház utca 6. Kérje logajiilib árjegyzékemet I
Horváth József csurgói kútásó a faluban tisztította nz egyik kutat. Horváth leim dolgozott a kut fenekén, s amikor a vödröt tele vízzel felhúzták, a kőtél elszakadt s a vizzel telt vödör visszazuhant a kútba. A vödör
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 0 gvormók szülolott, 6 fiu és 8 loány: Tiecze László artista és Horváth Erznébotnok rk. leánya, Halász árpád m. kir. pénzügyőri azomlész és llálint Etelkának rk. fia, Károlyi György\' alkalnn\' napszámos, és Pon-cz\'ingo\'r Margitnak rk. fia, Burányi Károly m. kir. postaaltiszt óh "Molnár Máriának rk. leánya, Pungnr Ernő igazgató-tanitó ós Tóth Innának rk. fia, Varga Lajos üzomvo-zetó 08 Szakolczav Margitnak rk. fia, Vörös Imro kárpítosmoator éa Keszthelyi Teréznek rk. loánya, Oombor Ferenc eipószmostor és Hanrz Katalinnak rk. fia. Házasságon kívül született l fiu. Házaa-ságot kötött 12 pár: Nagy Ferenc kómüvofltanoiK és Proszenyák Mária, Szerdahelvi László földműves és Mujzor Mária, Hocedüs Géza földműves és Korpics Mária, Vido-vics Ferenc földműves és Andri Rozália, Sólyomvári György m. kir. bt. főhadnagy éa Oadánvi Margit ponlatisztviaolőnó, Horváth Ferenc cipéazaogéd és Balogh \' Erzsébet, Billegő Ferenc kőmüvessogód én Billogo Katalin, Böröndy Tibor i,job-tai II. o. szakiparos "és Marton Magdolna, Szmodics Forene földműves és Horgnsi Ida Rozália, Stróbl Lajos gépkocsivezető ós Morrz hrzsóbet, Kuglor Imro s. jegvzó és Szalav Margit, Tíí>rkcsi József MAORT-tisztviselŐ és Szabó Sarolta Erzsébet. ¦— Meghaltak ti-zenlteten: I>o/,só Pál szobafestő ref. 25 Óvos, Felső Péter Ifi éves, Mez-riczky Gézáné Iliit Mária rk. 56 óves," Farkas Lajos rk. 4 najjott, Lakatos József napszámos rk. fifl ÓVOS, Vajda Eva rk. 2• hónapoa, Scboller Mária szakácsnő rk. 8Í1 óvos, Horváth Sándor gazdásági CBoléd rk. 64 éves, Bettelheim Adolfné Koson-borg Róza rk. 82 éves, Tlojt János bankaltiszt rk. 66 évoa, Gmndadam Porta nvelvtanárnő rk. 72 éves, Farkas József piaci árus rk. 60 éves, Varga István róföakoreskedó rk. 48 éves, Horváth Faies János nvng. iskolaszolga rk. 79 óvos, Ta kacs Zoltán ág. h. ov. 6 óvos, Kocsis Vince rk. 8 papos ós Orsós Ferenc rém. kat.
— {Tarka est Pallnban)
Kápolnaépités céljára nagyaikorü tarka-est volt Palin községbon Ágoston Lajos áll. tani tó rondozésébon. Az előadáson megjelentek P. Gulyás Gellért nagykanizsai plébános, P. Cirjék, a helyőrség több tisztjo,
Koron tav Jonő áll. iftk. igasgtvtn,
a MAORT tisztviselők és a környékije] i falukból sokan. Nagykanizsáról is sok vendég érkezett. A község lakossága teljes számhan mogjolent. SzeroplŐk voltak: Mocsok Manci, Német Edit, Vincze Baba, Pék Anna, Dttrgó Iliko, Purgor Magda, Varga Ferenc, Pogány Ervin és Kárpát László, akik nagysaorü fej-kójízültség\'űkke! közöl 8\' órán keresztül szórakoztatták a közönséget. .Nagy sikort és tetszést arattak. Meghatóan kedves volt, amikor az olomi iskolások énekkara ^Mooszo Oroszoraságba* c. dalt énokolték. A szólót Németh Gyöngyi IV. oszt. tanuló, » kisórotot* Bakonyi Etel, Gerencsér Mária, Varga Rózsa, Tí-zí*des Teréz, ixivoli Margit, Szolm-rcs Mária, Erdődi írén és Ilona, Bedé Teréz, Horváth Julianna, Hali Magdolna, Iván Teréz, Píll»r Itúzsi
Horváth József fejére zuhant s a szerencsétlen embert agyonütötte. Társai már csak holtan ludtflk a kútból kiemelni. Megindult n vizsgálat, hogy a halá-losvégfl szerencsétlenségért kit terhel felelősség. \' \'
és Baksa Annus énekelték. .P. Gulyái Gellért szép heszédbon üdvözölte a megjelentokot. A szoroplókot buzdította és megköszönte közreműködésüket. Meleg szavakkal foiozto ki köszönetét Ágoston Lajos állami tanítónak és további munkásságára Isten áldását kérto.
— (Az egész világ közgazdaságán tk)
fontos tényezőjű a biztosítási Jfiri-den Országnak legfőbb érdeke, hogy polgárainak minél nagyobb Bisálttfl biztosítva logyen. Tohát a közösség érdekébon esolokszík, ha biztosítást köt! Az Első Magvar Altalános Biztosító Társaság 85 óvos munkássága zálogé annak a bizalomnak, moly a közönsée köréből feléje árad! Helybeli; Csengorv-ut 2. sz. alatti fóügvnökf«\'\'géhozi forduljon, minden felvilágosítást megkaphat. (:)
— (Magyar tavasz)
A serdülő ifjúnak nehéz olyan könyvet adni, amolv amellett, hogy nevelői szempontból kifogástalan, órdokeljo is az olvasót. Csűrös Zoltán könyve ilyen könyv. Egy gimnazista fivi arról az esztendőről, amikor a magyar tavasz derülni kozdott. Erdély visszatérésének tolkos Ideiéről mesél ez a szép, érdekes Ifjúsági regény. Erdélyijén járnak hősei, azon s földön, amolynek minden darabja S -mult dicsőségéről mesél. Örökké emlékezetesek lesznek az akkor történt események a magyar fiatalság eléli s a magyar érzés friss melegét, a szivek földobbanását újra és újra visszaadja oz a könyv azoknak is, akik majd csak később olvassák. Az Uj Ttlök Irodalmi Intézet Rt. (ftingor \'és Wolfnorl kiadásában jelent meg.
(Kij-ttilii|dnnosok, figyelem í)
A földművelésügyi minisztériumban uj ohtartáai rondolot készül. A rendelettervezet ogyik pontja arról intézkedik, hogy a jövólwn a kutya farkát csak állatorvos kurtíthatja meg, ezenfelül, hogy- a kutyák csak bőrből készült nyakörvvel járhatnak és végül,\' hogy az ebadóbovétellol a jövőben a vármegye nom toljes egészéljen rendelkezik.
Dunántúli Gazda sági Szeszgyárosok SzeszlliiüiaÜó Bészvénytársaságs
NAOVKAHIZSA, Erisébet királyné tór 12.
.--Telílont SS. ———-—
Bär- 68 nyiiiiüIosoícBiráíiitf. Humes IlkSrgyar. Sicsinagykeretkedéa.
AhiiUubU nagyban óe kicsinyben: borpáiUtot botfeljavltásra és ko-nyakkós/ltósre; valAdt aeprü- «a tBrkWypillákat i mmol, likőrt él komoru-p ti inkákat t flnomixaizt éa d u ii ii t u i AI U i e t i t, Különlegességi gyártmány: 8x«nt D«rnonkaa Sydoikvaara
Folyó hó íl.-én, szerdán ír órakor az NVTE helyiségében, a vasutí kuglidéban értekezletet tartunk, melyen minden \'atltle-tikéval foglalkozó leventét, diá-kol szívesen látunk. Az értekezlet főtárgya az ezévi verseny műsor megbeszélése lesz. (;
Aszlalltenlsz-vorseny
Vasárnap érdekes sport >cse-magében lesz része Nugyknn\'-zsán :tz aszlnlileniszt kedvein sport közönségnek.
A Katolikus I.cgénycgylei nugy termében a Logényegylci csapata n városi kereskedelmi iskolával méri össze erőjét Érdekes küzdelem lesz, hisz lud itivnló, hbgy c két egyesületből kerülnek ki a város legjobb nS7 1ulileniszez\'"\'i .A kél CSOpal ösz s/eálltlása valószínű ti következő lesz. Kereskedehlil i Tura, Juhász. Fcntös, Szhjbodo. Szer-lit\'s Legényegylet: Hncsi. Deák. Körös. SzŐcs, Hering A mérkőzés délc\'.öll 10 órakor kezdődők
Nagykanizsa megyoi város polgár mestereiéi.
?48\'kc. 1044.
Tárgy: Vánifitlést t..);r.if. lyek ktsdésa
Hirdetmény.
Akik vámörlésre jogosullak és a január 1-töl július 3i-ig szóló vám-örlési engedélyüket még nem váltották ki. legkésőbb f. hó 7-én okvetlen Jelentkezzenek a vámörlési engedélyért a közellátási hivatalban, mert különben elvesztik őrlési jogosultságukat és 8 án Ily Ügyben már tenkinek sem állhat rendelkezésere a hivatal.
Nagykanizsa, 1944. február 4. «m * Polgármester.
Nagykanizsa megyei város pol gármea terétől.
l463/k« m%
Tárgy: A suppinttusltás seabályozáta.
Felhívás a szappankereskedőkhöz.
A közellátásügyi miniszter ur rendelete alapján kötelezem a szappan árusítására kijelölt kereskedőket, hogy ugy a mosószappan, mini a plperc-szarpan megérkezését mindig kötelesek bejelenteni a közellátási hivatalhoz és csak e bejelentés megtétele után kezdhetik meg az árusítást. A pipereszappanról ugyan-o\'yan számadást kell vezetni, mint a mosószappanról s ezt is mindig a hónsp 10-lk napján kell a közellátási hivatalhoz benyújtani.
Nagykanizsa, 1944. február 4. 40i Polgármester
2^ LENDVál MIKLÓS —-
Slnger Varrógép képviselet
kézimunka szaküzlete
fahér és sxlnai hímzést, andllzést.
Ssate százalékosam lajaaayezték a buzatrSIcsBnt
Budapesti-fii jelenük : A buza-kőlcsönt teljesen lejegyeztek. Min! ismeretes a buzaííölcsön jegyztísi határideje janu&r 31-én járt le. A részletes adatok most futnak be. Illetékes helyről azt a (clvilasositast adták, hogy az eredmény teljesen megfelel a
várakozásoknak. Az 5 millió métermázsa buzu jelenlegi pénzbeli ellenértékének megtelelő 200 millió pengő névértékű kölcsönt 100 százalékkosiui lejegyezték és azok ellenértéke február 4-én már be is folyt az állampénztárba. \' ($)
Nagy érdekfődós fogadta a tőzsdén a buzakötvényt
A Magyar Vidéki Sujiótudó-sitó fővárosi jelentése szerint a tőzsdén február 1-én indult meg biu a kötvényekben u hivatalos forgalom. Már az üzletidö megkezdése előtt rendkívüli érdek-
lődéssel várták a jegyzések meg- kg-kint kezdését. A tőzsdetanács elren- -dnlte, hogy a kötvények egy métermázsa \'búza névérték szerint pengőben jegyeztessenek és 100 métermázsa ouzti névérték legyen egy tőzsdei kötésegység.
Érdekes és jellemző, hogy már az első napon nz érdeklődés kizárólag az újonnan bevezetett buzakötvények felé fordult, amelyeket jelentős tételekben vásároltak, még pedig névérték szerinti áron, vugyis mázsánként 40 pengős árfolyamon Tőzsdei körök véleménye szerint íí buzakötvények premierje kílúuevn sikerült.
élő- és vágót tbaroni fi piacon az árak nem változtak, — a tojáspiacon is a legmagasabb hatósági árak voltak érvényben. — A zöldség- ós főzelékfélék piacán a fejcssuláta ára 3Ü, a tisztított karfiol pedig 10 fillérrel emelkedett, míg ti paraj 50, a sóska ára pedig 200 fillérrel csökkent
A munka-piac Az elmúlt év utolsó hónapjában magyarországi munkftköz-. vetítő irodáknál közel 24 ezer megüresedett munkahelyet jelentetlek be, ami november hónappal szemben 21 százalékos csökkenést jelent, az előző év hasonló hónapjával szemben pedig 6 százalélios emelkedésnek Telel meg. A munkakeresők száma decefmlberbon az ország egész területén 2Ü.U00 volt. (MVS)
A szeg-ellátás
biztoaitása érdekében az elmúlt napokban az iparvállalataik megbeszélést tartottak. Ennek ierexl-ményeképpen a GYOSZ most arról értesítette a tagvállalatokat, hogy a jövőben a szcgellá-tásra vonatkozó anyagigénylést lapot nem kell benyújtaniuk, hanem a megrendeléseket közvetlenül a nagy- ós kiskereskedőkhöz kell eljuttatni, akik a megrendeléseket továbbítják a szeget előállító gyárakhoz, illetve a vaskereskedők központi irodájához. (MVS)
Mi újság a budapesti Élelmi-azernegy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Snjtótudó-siló fővárosi jelentése szerint január 28-tól február 3-ig az
A tavasat
kuaiak fi lóriink
wlaataa aalnkaa, nagy válaac-HM>«n, fatáayaa áraa
Róih Lauránál
SaaáMMtf*c.
- A
az árak változatlanok
cs pia con
A gabonakereskedők részére 40 millió peng* tárolási hitelt folyósítottak a bankok
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó jelenti Budapestről, hogy a gabona- és magkereskedő cégek az idén is nagyobb tárolást Ili-teleket kértek a jxmz intéz etektől, amelyek uz elmúlt években is részt vettek ebben a célhitel-akcióban. A tárolási hitel feltételei azonban az idén lényegesen megváltoztak, mert csuk olyan hiteligényeket elégitettek ki, melyeknél kétséget kizárólag kiderült, hogy a tárolások nem áruhulmozási célt \'szolgálmik, hanem elsősorban a készletek igazságos elosztásút, A hiteligények szigorú felülbírálása ellenére nagy volt az érdeklődés. Az érdekelt kereskedőkből,, pénzintézetekből, valamint u mezőgazdasági érdekeltség tagjaiból alakult iütelszétosztó bizottság befejezte munkáját, amely után 12 országos és 10 körzeti gabonakereskedő 10 millió pengős közcélú tárolási hitelben részesül.
<-> A IIOSZ jubiláris tliu-Mxgyulése
A Biztosító Intézetek Országos Szörotségo február 7-ón, hétfőn dólolőtt 10 órakor a Koros kódol mi és Iparkamara diaztormebon jubiláris díszközgyűlést tart. A lil08ü-t 2ti esztendőm] ezelőtt ozon a napon, 1Ü10 február 7-ón alapították. A nogyodszázados fönnállásról mog-onuékozé díszközgyűlés moghivójat a\' ItlOBZ irodái most küldték szét.
Mlad»iki a aslyt kmm és ItartHaltaál mwm
Okos háziasszony
tudja, hogy olcsóbb a
Diana sósborsz«sx,
Öa az Urea Üvegei ifsszeayUfMl és abban az Üzletben, ahol vásárol,
- pénzért visszaadja.
Folytatás az 1. oldalról.
Megoldás Jött lótre a spanyol-amerikai olajszállítás Ügyében
Madridbó, jelentik : Csütörtökön ujabb jelentések érkeztek arról, hogy az amerikai-spanyol olajszállitási ügyben sikerült megoldásra jutni. Hordana spanyol külügyminiszter ujabb megbeszéléseket folytatott az amerikai nagykövettel. A tárgyalások után mindketten an-
nak a véleményüknek adtak/ kifejezést, hogy a kérdést sikerült mindkét félre nézve kedvezően megoldani. A megbeszélés eredményéről Washingtont is tájékoztatlak. Madridi vezető körökben ugy látják, hogy hamarosan sor "kerül a tárgyalások folytatására.
. A portugál miniszterelnök Spanyolországban tárgyalt
Stockholmi hir szerint Saln-zar portugál miniszterelnök .látogatást telt Spanyolországban, ahol fontos politikai megbeszéléseket folytatott több spanyol
politikussal, köztük a külügyminiszterrel is. Salazar a m»:ibe-szélések befejeztével visszatért Lisszabonba,
Argentína megszüntette a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal is ,
szaggal, Bulgáriával, Romániával és Magyarországgal. Ezt a hírt Buenos Airesben hivatalosan is közzé tették.
Az angol hírszolgálat jelentése szerint az argentin kormány megszüntette a diplomáciai k!x\\y-csolalot a Vichy-i Franciaor-
Jelentós a dólslaszorfzági harcokról
IVrliui jeloritéa uzorint az 5. amerikai I adi oi >.¦:[ Ottan ino tél északra uj erőkkul fulvtalta áttörési kisór-lotoit. Jellemző, hogy a nottunoi partraszállási liidlónok uz angolok már mm tulajdonítanak olsőrondü jolentőségot. Apriliától északra és l\'istornától nyugatra az ollonség csu bán holyi olöroiorésokra szorítkozik, tlo a nénotok kine>lotoikot moirhiu-bí tolták. Több csapat partraszállását a pontini hídfőtől koletre és északkeléire meghiúsították. A hídfőnél mozgalmásság észlelhető, Alexander tábornoknak pibont ás uj csapatok
átlunak rendel kezesre. K kötelékek nagyszámú bovotéssol som tudták az áttörést végrehajtani. Az angolszászok a pont mi parti .sávban, Ap-ril iánál előretörtek ás tovább nyomulnak kolet fotó. A C&séinotól északra fekvő súlyponton a nómot ellentámadások rlaay károkat okoznak az uinerikaiatiiak. A német védelemnek mindon áttörést sikerűit megakadályoznia;\'1
Az Apohninok északkeleti részében Formo mól lett az angol elóro-töréa már a német előtérbon összeomlott.
NainkAnixAa mmmteú Táa#a
23s/ké. IMf Tárgy! Rfii vásárlása.
Hirdetmény.
í\'. évi február hó lolyamén minden családból egy, áe cukit egy asamély a lee-iu\'iI tlnomlliztazelvenyck közlll t-yy dtra bot luie vallhat be. A beváltható egy dib finotnliBZtszeivényte a 70 nk:;. finomliszt helyett 35 dkij. rizst kelljű"adnt. A rizsre bevallóit finomllszlsxelvényeket a kereskedők a ilnumlltttre bt véltol laklói elktllOnilve Urtomik keseint és elszámolni. A rcnücikciezce in* mennyiség csekélysége miatt rizst csak a kávetkezá fugzerílilettkben lehet vátáralnli Btleanal Jéuet iéheicag-ut, Díáoválz Magyar-u, r"lder Pelöll »t, Kepoll Horiby Miklós ut, KtJallBxtvisalőx 89 oh líökjíi Eriiébet-tér, MubIub K«ss*ihtér, Palai Horthy Mlklói-ut, viií* Táta Sugár-ut, Torza Ctengtry-at,
Háry János
rum-, likörgyár és bornagykereskedés
I
eos.
NagyUaniscsa
Etáélyloé Klatác u. Imrei Varasdl-ntct ás Orác Ortzág\'Kt. Annik moftakadityoiaaára, hogy egy csalidból többen ae váiársl-baiaanak rfxit, a lentebb kfjelélt kerezke-dók a Itnomllaztsielvány levdgiiín felül még egy nyltvéttlsiUil U koteltvek vezetni a kltiolgátáa napjn, a kii;.8lgált azetaély cai-ládlaotszéma rovatokkal, továbbá a culádl igatolvdoyon az tltó oldal alaó, kockát itizén a ,llait|egyeil megkapta" jelzéaa
vlmintcs sor S ös kockájába egy „r" tut kfiteiesck tintával keírnl, nehogy r la lább üzletben próoilkoihassék. A vevSk
tehát a vasáriéikor családi Igazolványukat felmutatni tartoznak.
A vámórleare Jogosullak ugy Juthatnak mihez, nogy cialadunklnt 73 dkg. llnam-lisztflt beazolgiltálnak vitéz Tóth BéU Kl-alzaJ-utcal raktárába s az elismervény elleneben a közellátási hivatal tUgvásfttlasi utalváQyl ad nekik. Nyoraatébasan (Igyel-¦icztctcm a kereskedA^et. hogy vámorló asaládoknak cukIi rlxavasárlásl utalvány ellenében adhatnak !<i rlzat; hogy ki a vámérll, a csaléaH Igazolvány elsá aldalá-nak bal leltő iáikéban van beírva a akit ez a rubrika vámöriönek lltnlet fel, unom-lltzliiclvény cllenéuen nem kiathat rizi), mert az Ilyen vevó vagy a flaomllsztazei-vényhez vH,;y ¦ kimutatott culádl igaaol-ványhoi. i!ie,\'jilin mon JutDttt. Minden kl-azolgáléatiál tehát cIOasOr a család] lapról ast kall mtgállapllaal, iieyy vámérlő-a v«ry ¦•ai aa tiletó vavö csaláaja. Áa értiitáüa kijelölt kerukedök utalványaikéit I. ko
én ¦ éa 10 éraf keit Jalaatkanaaak a közaltéUil blvalalbaa.
Nagykaauua, 19é4. fabruár 3.
mí Polgármester,
"Röíiönolnyllvánllés.
Mintátoknak, kik falijtr-etctleill arága gyermtklnk, eayallan
Zalikánk
temetáaén részt vetlek a ezzel mély-aefl*a fájdalmunkat enyhíteni azlve-sek voltak, ezulon mondunk\' hálái, köazé-nelel.
* Takácsi Eleméi*; éa oaalaalja.
». klr. illaaéplUaztlt hivatal, Zalaegerezeg.
i9U> í^lttfcj
U.I59/1043. sí.
Alulírott hivatal a ragyiícsel kOrjegyzul iroda és lakás épitéai trnunkaeara
1M4. évi fekruár hő 11 ín ver-senytargyalíSÍ tart.
Bővebb Ictvlláüositás és ajánlati iralok ugyanott kaphatók.
AilaniépliészelA Zalaegerszeg,
Ennyi ugye nem sokl Pedig csak ennyibe ker(ll egy apróhirdetés a Ztlai Közlönyken és egész nap. jó időhen, rassz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletét! — Nem lenne Ön is egy próbát?
APRÓHIRDETÉSEK
állás
Meghiitnló bcjm-rtui. felvétetik Sugar ut 26. alatt.
Caaládo* vIito« II •>--*- keretek márclui l-l belépésre. Sub) litván istillo, Qelse-ailget. 367
Fiatal mmaéá aionnali belépésre felvételik Kelemen Reisö cégnél. ¦ 3T2
Temetkezési ágazala részére llx-izeir.és jutalékkal Qxl«ta>ati<*«-tIaiaitNÍa«IA-
kat felvesz: Ponclére, Cacngery-nt I. 10
Varratt.t.nyt, férfi-MUfiétlat <¦ tanuletlaanyt fizetéssel Itlveaitek. Párkai Dlvattzulon, Szt. Imre hg u. 4. 398
Négy középiskolái végiéit fiút tamsno-nak felvesz: Vlrjg dívaléruUikt. 393
Beláró aaakaosHAl keres Vermes Aladár, Kisfaludy u. 17/c. 404
Tanulolaanyt azonnalit, leíveszün <¦ Jelentkezés nfiifótól: Caonddr és Szabó foiiiáaitUlet, Maortbérház. 407
KMntdlaany*. azonnal lel.eazek. lény éksíciía*. Pó-ut
hnppull ttarUat • • éjlali ftrt kara*a Páloaloa tonutteciieayái-.
489
Klfut«l»*nyt vap.y lamilólcinyt vesz; WindlíCbné, í\'ó-ul Q. 390
*LM Autóbusz-mcnatrypcl
írveayM 1945. november 1-lüt vlaaiavoeialf-
Vasárnap és ünnepnap ttz összes forsnlom szünetel Zalaaaabar-aagaaanlaaa^Garatianc.—Xapeaaaér
í 6
4.50 1.
3.14 1.
6.- é
6.05 é.
—--EB" ___\'.
030 12.30 I.
6.4» 12 49 1.
7.39 13.39 4.
739 13.99 1.
7.50 14.10 é.
5 40 1.
5 53 1.
Ö.50
7 IÓ 1.
0.16 1.
9.02 4.
9 »3 1.
10.25 i.
Zalaazabar CI arsitone
Nagykanizsa Korona szálloda
19.10 18.53 1Ü.0O
Nagykanizsa Korona szálloda I é.
tnke I t-
Rlhlnye pu. I-
Bahönye pu. 6-
Kaposvár pu 1 !•
I 17.25 16.14
I 15.23 I I5.0T 13.43
Hagykanlxava—LataMya—Aladl«ndw.«--«ura».»iomfctat
Korona száll.
Nagykanizsa pu. Nagykanizsa Kor Litanyt Altalenava Korona-aialló
ATtélendva Korona-szálló, Lendva vásárhely 1 Belatine
Muraazombat Korona sz. Muraszombat pu.
8.45 10.C5
I —
i 10.15 10.25 II.I» 12.21
14.44 15 00 1564
17.00
11.15 11.511 19,2(1
18 5) ISI (15
a^«fti»iyy,apl \'jgyujliiafta UU>^--W««i}j»j[Ug
Mura\'./ombal pu.
u.r.u , .il kofi .1 .1.
Baiatine
Undvavásárhely
KíVt.h. k..w1. ...
(I.üji.i.í Kor.n. u Lelcnye
!l,S,|j.:i.i Koron, ti Nagykanizsa pu.
1.

1. 790
1.
1. 7<9
i. 11.4-1
1.
1. 6.05 950 10.00
í. 0.55 ».40 10.50
.\'. 7.05 — 11.0»
7.U " 0 "d ¦
7.25 m\'.oj 14.30
7.47 —.— 14 52
__ 14.52 —.—
R40 15 49 1145
12.35 15.55
riso 13 45 16.00 17.05
13.50 14.34 10 50 17.55
14 00 M.45 17.00 11,05
Strldavár-- OaaMornya—Palloa-
Strldév.tr Mutaazentnlárton \'Csáktornya, Zrinyl-lér Csáktornya pu
Párak
%
Csáktornya pu. Csáktornya, Zrínyi tér Belici
Murakirály Pcrlák pu.
Muraklríty— Rílak pu. Perlak
IB.10 17.49 17.-16.50
10 4TT 1(1 35 10.1/
15.26
Í5"Ö6"~ 1455
¦•BMoyaiaaaa i
e.» Csak srerdán és pénteken, ícözlekodlk. dwCaak héllfin és szombatot, közlekedik.
é—> Caáktoínya—Perlak körálll csak héltén, sierdan éa péutekcn közlekedik
\\
B » perzsaszönveg tulajdonosokat,
hogy nagy kan izB.ii röVid tartózkodásom alatt szak-\'> szeitlen vállalom k«le<l MtŐnyegek jawltés-at.
Tütüngyán Pál a^S!^:\'\'l
Nagykanizsai címem: QarS kérpltoa, Horthy Mlktaa ut 6.
Ünser-Ullmann Elek v^skereskedésében
sin-, rud- és patkóvaS\', továbbá a^afu-
atalyányok beváHbi Wfe és JjepÉi.
pék, gápsxij, •üaapágyfém és golyós apágy igényesét 0H*tiéit<irri.
Hofhe^p-gépek, csap \'
VILLAMOS ARAM-m pZOLÖÁLl ATÓ RT.
AVamaxtmllit\'fizatiísa, rekUmaaióli, hiba|«lantéa*k, txakszarO talvllágosltti minnan villamos kártféaban * délel&M 8-.1SI délután 16 éráiig. Csongery-ui! Sí, Mmioti 2Ö4-.
lif liisffi i Ilii lizlinsiíB
Hu.lap««ln» urlesatíd wMaa«-t keres. Hívebbel: fltern IgniMlífil, Huszli-tfrT.___J1«
Mln4«n«ia-a>iaiká)DanSl kereiek parfiipeilre : Nagync^Itrfsébcttéi; J.5,1. 415
Jól izárrtoló gyoi-ai*ijÍ*plt**ilS áronnal elhelíezHedne. Clia-feet a kiadóhivatalba kér. 4|f.
Mindenféle nuugohet, Vl-
Bct li,\' V leiliIBftalabB áron Jeutw Qujztáv.
gyó^Jszerüve-
m\'átoiok. 281
KoaxtOm fiatal leány részére eladó. Borabbat Kólcsey-u. 17. I. ajtó.
Kaltszka.éa miatt Iflfogástalan kertazt-Iniian fekete Ekrbar aongora eladé. Cim a kiadóhivatalban. 3««
Mély nagv oí**"*"*1,1(00clac,rt Etithorl utca 8. 3«í
Junathán al Klnlsal-u. 15.
¦ már 3 50 (0! kspbató: 406
iViij\'yfn urísioba, lakkcsiazoll konbtnáll szoba «iado. Dr. •rostáé, ErzaébcHér 1 408
Eladó fehér, mély gyarmvkkan-il.
Vfl(»imarly-u. 60r h w"\'jT>\'396
Egy diód aiekrény, gyermek*sziaI aték kel, dívány állvány ruídk-\'ál és etjy pár 31 aB ..ól cipó oMdó. Klnlaslu. 03. Ml
gxHrme, belessek eladó. firdeklÓdnl lehet KlMlov!ci,VzüCimél, Ealvó» tér2. : 411
\'Dwa .
tefckkbch vételi jegyre, a gazdakOnyv l>c IrtaAv\'al hai- és Hvéraertésckcl KÖzvetl-iflf dljaíak. Alinlafókat\'kérek: Simon Ist-váa hcfllM, Ktikanlífca. \'v 1 \'412
LAKÁS, OZLETHEtYlSfeQ
Sxaba-koMirhu és melíékhelyiaégr.k\' 141 éllé (ahátat kerei február l-re vagy 15 ikéie\'kla csalidu Ipáröiiegéd..Címei a kK
-dóba kér. 1 ^ \'
UAZ ÉS INGATLAN
\\iay.nt, »4101, («Idei kdzvetll : Papp, raaleUi ut S, te|etoni 678.
Egy naajylakéaaat kit béihéz siólé-birlakkat. cteiélhCI* vagy eladó. UÓVcb-iiel: Vir«srairty-o. 46. 390
Efadéara kdzvetlt hirom éi kéttzo-1. er leali lui, nagyobb telltet termo gvUmOjeBósscI, bérhaut hézhelyca terU-letiet, kiicbb széntélaldet. azólói uj pln-cével Horvaili Iróda. Jj^r-iil\'42. .^flo
^unyadl-utcéban keltA Jajtéaoa hAar He) Ite) clad*. Bévebbet : XC|t|iaiarly u, "46
3 0
V«nn4k lehelólcg város bellertllclén jó állapulbon levi, lebctilec Iteitea házat Alánlatot leiratáéi,\' áímbgfelóléasei Bemtnv János névre ki aderta Iba Vjérek. \' 414
KÖLÖNfÉLE
eieaarétrKim budapesti U«iaíemsí* klietib Uzteliel. Clm a kladóhivafalbán. 315
Mindennapi leveleiésból ,oasiegyitlltni íöi«tybály«yet bélycggyUjtésl . céiokm mMfiuUiHV* rJarrwritftT affl KoJlöny szeíkesztóbége, napfórtfa délatán 6—7 (ira kózen. Ei a hlidetés mlndlfi éivényea,
.... ki- ¦lii.r.a.l. mi .1(1...
CULAI KAzLSarc
raiLITIKAI NMHáJO". Palaloa kl«44 lalaj Karai, a .UiaajáeeMI 1- T- H?;,,.... . ¦ OJjaauUVttt Vi* • Itial lu.e...
felad* :-
Bendlokotal : Tnbori po«f« :
84. 9yf,, 29, sz, Nagykanizsa, 1944. tabruár 7. hétfő Ára 16
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
gwrkeeztásóg oh kiadóhivatal: Fö-m 6. szán. gaartTMztteéet és kiadóhivatal! telelőn 78. n. ttsgjeleafk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő; Barbarita Lajos
KlOtlzetesI ára: egy hónapra a 30 rlller.
negyedévre 12 pongo 40 ri)|cr, lígyesRzám: hétköznapiam?., nzomhatnn 30 ftIL
Ukrajna és Fehéroroszország további követelésekkel lép fel Lengyelországgal szemben
Minden eddiginél nagyobb erejű légitámadás pusztított tegnap este Helsinkiben
A papa írja i „EabJöazarlnt lehetetlen bármii tenni a béka érdakéban"
Berllal Jelentés szerint a kelotl ar«-
vonal téti oaatAJAnak hevesaéso nea hagyatt alább, bár az uUk, íokéut a déli nakaazoB nagyrészt el Iszaposad-luk avl a karai tavaszi. IdőJarAsra matat. -
KMÖttosrn elkeseredett haretk dúlnak az urtvonalnfík m Nikogtl, Ktr\\nogréd i* Bjclija-Ctrktv közötti szakaszén.
NarvAtól a PetpuGztóIg ollanyhültak a haraak. A németek h középső én déli szakaszán erlsebb Jj.¦ l kötelékeket vetettek küzdelembe és eze* beavalke-zása Berezlnatól délre Igen jo eredménnyel jait. A szovjet ti fehruArltől Mg tané haroekbun 112 repOlógOpot veszített, ugyanezen Idd alatt 12 német gé» nem tart vissza Neveitőt étzakrn a német fapatsk el-HirHó tui/fnkban jelentós eredményeket értek el.
A szovjet pAncólesok Wmegea aareba-vetésével helyi betöréseket ért el, de azokat a nemetek azonnal alkalmazott ellenlekésekkel megszüntették- Az It-men-téiól északra szamoB helyen elkeseredett helyi küidelmskre került sor. Az oroszok erős páncélos és levawagi erőkkel tkbb ízben \'etOreuyoaultsk. Céljukat, hogy a\\németek hátába kerüljenek nem tudtak elérni, mert a német hndvozotéa lekötötte a szárnyak ellen Irányuló inozdulalekat. A Pet-puaztó koletl parlJAn előre tapogatódzó •reiz erflkol bekerítették az az utolsó emknrtg (elmerznoltAk. A Prinetmocsa-raktól délre kemény harcokban felfogták elérnnyeMulé szovjet alakulatok minden (AtiifldAsAt. Gyors német kötelékek az wosx esapélokat messze keletre vetették vissza,. n lovaaségl .felderítőket pedig eivAgtAk és megsemmisítenek.
Egy török tábornok írja: „Nem lehet nagy szovjet-\' eredményekről beszólni"
VCurnhuriót c. török lap katonai szakártŐjo, ogy tábornok kiemoli cikkéhon az orosz hadvozotóségnok a legutóbbi téli támadás alkalmával elkövetett hibáját, molynek orod-ményeként a némotok az Ilmoh-tó vidékén, hadászati visszavonulást hajthatnak rógro és ugyanezzel ogvidöbon nagy vesztosógot okozhatnak az ollonsógnek. A Novol-ivbnn — irja a cikk az oroszok nem
rendelkeztek elég friss r.fapáttal. A török katonai szakérté véloményo szerint ogy, vagy több város kiüri-t/tiib éa amink atongedóso vagy azok iHivételo a flzovjot részéről nem nagy hadászati jelentőségű, mivol a szovjet badvozotőség tulajdonkápponi colja a néiuot hadsorog toljos megsemmisítése. Minthogy oz nem st-korült, nem lobot boszélni nagy szovjet eredtnényokról.
A madridi angol nagykövet oáfalja, hogy a szövetségesek \' meg akarják szállni Spanyolországot
adjon át Amerikának. R hiroaztoló-sok egyike som igaz. A szöroteógo-seknok ogy kívánsága van és oz az, hogy Spanyolország valóban somlo-208 magatartást tanúsítson. 11a ozt
A madridi brit követség tájékoztató labjában Hoaro, Spanyolország nagykövoto állást foglalt a Spanyol-orssáirról torjosztott hirokkol szom-l>on és rámutatott arra, hogy téves az a- hrrofiztolés, moly szerint a szöváteégoaok ¦ mogazállni készülné-nok Spanyolországot, vagy hogy Spanyolország harcbalépéiót kövo-tolik a tongély ollón és azt,
hogy támaszpontot
megteszik, nem lesz semmi baj. Vi azont a Krauco-kormány jolonlogi holyzotébon minden remény inogván, hogy az összes nózotoltérésok kiküszöböl hotók lösznek.
Spanyolország* több
Tagnap újból légitámadás érte Lartdont
Szombaton délután Párizs ogyik külvárosát angol—amorikái légi kö-tolókok bombázták. Egy árvaház is olptuwtult; Tiz polgári személy meghalt., A. touloni liomhatámadás haliloft - áldozatainak szimia 70-re. omolkédett.\' l
Amszterdam, február 7
Mint az,angol hírszolgálat jolonti, vasárnap hajnalban Ixmdonban ló:
giriadót rondoltek Ól. Nomsokkal utána megszólaltak a légvédelmi ágyuk.
A hivatalos jolontés szerint ne-mot repülőgépek szálltak át Anglia, délkolotf és keleti partvidéke fölött és Nagy-London torülotét is elérték.
A német repülők l«mbákat dobtak, le, do közelebbi részleteket a támadásról nom adtak ki.
Móg súlyosabbra fordult a lengyel-szovjet viszály Korneicsug kinevezésével Ukrajna clnBke régi ellensége a londoni lengyel bizottságnak
támaszt Lengyelországgal oBembon ós Moszkva\' csak a közvetítő szerepét játssza. Ukrajna újonnan kinovozott
Korneicsuif Ukrajna külügyi nép biztosává történt kinovozóeo ós az Ukntjne számára biztosított külpolitikai önkormányzat kövotkoztóben i»ja egy finn újság. — * sMvjet—lengyel kérdés uj szakaszába lépett. Ukrajna.moat fokozott követolóeokot
köztársasági oln.oko kijokmtotto^ hogy \' \\ . Ükraina nem elégsoH *t«0 uj itafJroként a Curson-vonallal, hanem *z 19.19. ívi Hemarká-,
CÍÓ8 rniittkit követeti hlfiérául. Fobóroroszoraság hasonló követoló-«ikot támaszt natármegállapitását illotően. Mossikva látazat szerint kívül áll a,vitán, do nem nehéz észrevenni, hogy hogyan áll a játék.
Stockholmi jolontés szerint Kor-peics\'ug kinovoz/óao őrös nyugtalanságot keltett Ix)hdoiiban a Iengíel
Borzalmas erejű légitámadás volt tegnap este Helsinki ellen
nemzeti bizottság köreiben. Fimló-koztetnek ayhl, hofff
Horneiesin/ mimlig ellenségei mmgmtartAst tanmitnít a lou • doni lengyel bi*olt*agg«l s»em-
im
és vozető BZOnSpot vitt Rnnea niiwzk-vai túrgyaláaai körül, (ükke/ett a lengyeloKnek Kolof^legyein rsaágris vonatkozó igényei ellen is. Folosógo, Vanda Vaaiilovask», -i Moszkvából megszórvezott lengyel ollenbizrdft-ságnak elnöke. Kornoicsug kül]K)litl-kápi nem lesz. ónálló, alkuikoaÓUifr, még az eddigiektől is masszobhmení kévoteléHolflOt fog témas rtani f*n-gyelot >zácrgal szemben.
legsap esle erós ellenséges repülók kevés lágiadAst Intóztek a ttna fÓvAros ellen,\' A (óváros különböző részeire
Syujló- és robbanó bombAkat dobtak, iegrongálndott a ltnn nemzett bank. a roltsznkl főiskola, tt podtablvatid, n pA-lyaudvar. Találat érte n szovjet kiivej-séget. A» ójszakt.1 órAkbsn\'a vAros
nagy része lángokban Alit. Az első légi ilhdó alatt 15 halolt volt Ós 30 sebest)-
IC-s történt. A tAmadAsban J00, mAs hírek szeriét 10U K7ovji>t g(<p vett résrt. A tAvlré és iHlelonófiszekÖtletes megszakadt. meitHítlnt n vtllnn.vv|:Afillái. Egész utcnserok romokbab hevernek és óriási tűzvész pusrtlt. A finn tóvaroa mén soha nem élt At ilyeu ruóretl) IórI-tAmadAst. \' KJtél lAJImn \'Valíszfnüleg ujabb támadás érte a llnn fővároöt.
A pápa most csak imádkozhatik a bókéért
(¦hiassoi\'értosüiós szerint a pápa Sehustor biboros, milánói órsokbez lovolot intézett, melyben boismori, hogy ozidószorint lehototlon bármilyen lépésokot tenni a béko érdoké-
bon. A mostani viharban, írja a pápa, nom tehetünk Bommi egyebet, minthogy kérjük a nagy Tstont, kónyöiilTjön mog a papság és birok kínjain és szenvodésoin é.n adjon nz omboriségnok fartós és szilárd békót.
Moszkvai irányítással nagyszerb álmokért pusztulnak a partizán-harcok áldozatai
ZAgrAbbót Jelentik: Állandón nzn porodnak az esetek, amikor az amaesz tla AlHpján piii-iL\'Ainik Jelentkeznek a horvAt bslósAgoknAI.
A tiazloiiató hadmttveletek. Várasd, Knipa, Jajoe, Rogatlu" vidékén tovAbb t\'«rtsnak. A priliAnok 200 halottat veszítettek. flrlnlAnAt mi\'gsouimlstlK a 13. prlmurjHl partizán hadűsztAly.
A zAgrAbl lapok Folto Konslsntinnak, f a menekült JunoBzIav kormAny washingtoni követének Tito mellett tett nyllslko?ntAI)aii ujabb bizonyítékát lAt-Ják a íolkelők ntigyB-ierh törokvéael-nek. Ez a Jeisnséjr arra .mutat, — Írja tt Hrvalaki Nnrod —- bogy a moszkvai frAnyltáa mögött iiagyszcrb törekvések leiimtuunnak
Török-bolgár határzárt rendeltek el a drinápoíyi pestis-járvány miatt
llolgár jelentések szerint a török-bolgár határtól 60 kilométornyi távolságban levő Drinápoly tőrök város torűlotón veszodolmos arányokat oltó pestis járvány tört ki. Eddig 6000 mogbotogenéat jolen-
tottxik és a járvány egyre térjed. A bolgár hatóságok a legszigorúbb rendszabályokat rondoltók ol. A lift- . tárnionti forgalmat betiltották <« veflztögzórt álUtotiok. foi a Drinápoly felől érkező utasok számára.
Á Wilhelmstrasse is cáfolja a pápa alkölt^zésóről terjesztett híreket
félgömbre helyezik át; A Wilhólm-strassen oazöl kap(;solutban omló-\' koztotnek arra., hogy a pápa mái" ismétolton lofizőgoato elhatározását* Iwgy Tíómót nem hagyja ol. Német részről sem gondol senki arra, hogy befolyást gyakoroljon a pápáru, szók helye inegvaltoztafáflának kérdésé-bon.
Ilcrlin, február 7 Boriinbon némi figyólmot keltett a Küriohor SSoitong washingtoni tu-dósitójának jolontése, umolv washingtoni körök véleményérő*! számolt l>o a jiápa székhelyének kérdését illotően. Washingtoni körökbon nzt ti loholóségot mérlegolik1, hogy ti pápa székhelyét n nyugati
Sok bolgár hivatalnokot elbocsátanak, mert nem jelentkeztek szolgálati helyükön
Szófiából jelentik: A bolgár kor-
mány erélyes késsel akarja biztosi-táni a rund bolyruállitáflát, azért a hivatalnokok \' munkahelyükre¦ való visszatóyéstinek időpontját legkésőbb január. 3ft-ra jolölté-mog, Ezon fel-
hívásnak nom n>indonki tott ulogot.-Eddig 17 egyéni bocsátottak el állásukból; köiiök a kereskedőlojrnjgyi minisztérium államtitkárját. Jól értesült bolyról közlik, hogy még több elbocsátásra Bjtám ithatnak.
ZAUA1 KÖZLÖNY
gondoskodás kizszik-
ségletí ctkkflkrél
A kormány szakimé szterei szokásofe havi gazdasági tájékot-tató űriek ez léten jelentek meg &zukeibá>eiH>k körében, hogy* felvilágosítást adjanak a népesség leginkább ráutalt részének köz-szükségleti cikkekkel való ellátásáról. Az értekezleteu a nemzetvédelmi propaganda«ndniszter elnökölt, ő nyitotta azt meg, unnak hangsúlyozásával, hogy az uj,.esztendő köxgazdusági , életünkre: is súlyos megpróbáltatá-. sokat fos jelenteni és számol-iiuuk kell azzal, hogy az összes gazdasági funkciók, a termelés, az elosztás és a fogyasztás egyre nehezebb leiadutok «ló kerül.
A tulajdonképpeni lájókozta-tásl statisztikai adatok felsorolásával az iparügyi és n közellá> íásügyi miniszter végezték Megtudtuk az áltuluk nyújtott felvilágosít ásókból, hogy elsősorban u mezőgazdasági űzettfek-nek üzemi jpumkkekkel, má~ syÁlsorbaii :¦>¦ mezőgazdászban foglalkoztatót laknak ruhanemű/ vei és cipővel való ellátásáról gondoskodik u kormány. De külön gondoskodás történik a vasárukkal való ellátás terén is, ahol eddig igen nagy volt a kérésiéi és bizonyára nagy is marad. Viszont az is igaz, hogy a inai háborús helyzetben a mezőgazdaságnak e\'/.t a Tokozott vas-igényét nem lehet kielégíteni. Ennek ellenére az 1911esztendőre íi kormánynak olyan programot sikerült kidolgozni, amely lényeges javulást hoz a múlttal szejmpen. Köriilbelíil háromszorosára etrcélkcdik a me-r-ző#nzdaság rendelkezésére álló " rudWts, keréksinvas és patkóvas mennyisége. ,
•Bizonyáru őrómknjel veszik ezt tudomásul a gazdák körében, hiszen a legnagyobb! panasz eddig az volt, hogy a, szekereket megjavítani, korekekre ráfot veretni és lovakat patkoltatni súlyos nehézségekbe ütközött.
i Elmondotta az iparügyi, rni-niszler azt is, hogy a ruházati cikkekkel való ellátás terén a legteljesebb igazságosság.mellett mindegyre á hatósági ellátás alapjára kell helyezkedni és pedig függetlenül a mai. pontrendszer loi, hanem sokkal inkább bizonyos munkakötelezettségre illetve nninkflteljesitímíény-re kell fig^elenijrnftl lertní.
A közellátásügyi miniszter elsősorban a mezőgazdasági bakancs akcióról adott fclvilágosú-tást. Ez; az akció 150 ezer párral indult és ma már 300 ezer párral tudják kibővíteni Megkezdődik egy talp-akció is. Ennek keretében elsősorban ü mezőgazdasági munkásságot látják el bőrtalppal Ugy a cipő- mint a talp-akcióból részesül a mezőgazdasági cselédség is és az Öt holdnál kisebb törpebirtokos is. Folyamatban van a mezőgazdasági munkások ruha-akciója,, is lés ennek kerete ötször akkora tesz, mint az cUmfult évi akció
TOlt.
A közellátás hámrti foglálko-aíáai katógöriára gondol elsősorban és pedig a mezőgazdasági munkasságettr. az ipari jjjauikás-sáRra és a kistisztviselőkre. Az ukeió tehát nem szorítkozik csak
á mezőgazdaságra, folyauiíuibim van a hudíűzotni munkások lábbelivel és ruházati cikkekkel való ellátása és megkezdődött a kisliszlviselöknek textil anyaggal való megsegítése is.
Hangsúlyozta a közellátásügyi miniszter, hogy ük iparcikkekkel való ellátásnak bizonyos kapcsolatban kell lennie a beszolgáltatással, mert hiszen ennek ténye mulatja azt, hogy a mezőgazdaság elvégezte felad alá l.
Még egy igen fontos bejelentési tett a miniszter ós petiigazt, hogy a kereskedői árrést maximálni fogják. Annak ellenére, hogy ez az árrés nem kereskedői haszon, végre kell hajtani a niaxignálást, hogy a közszükség-
leti cikkeket fix-árhuz köthessék.
Végül kilátásba helyezte a miniszter azt is, hogy rendet kivan teremteni a lexlilkore-sko-doi fronton,meri ez az ország a mai áruviszonoyk miellett, de a normális viszonyuk között senfc tud 25 ezer textilkereskedőt és 2500 cipőkereskedőt eltartani. Itt azokról a kereskedőkről emlékezett meg, akik tulajdonkóp-]>on nem is kereskedők és ncM is akarnak azok lenni.
A sznkértekezlet tagjai helyesléssel és megnyugvással fogadták a szakminiszterek felvilágosításait és bizonyára megelégedéssel veszi tudomásul a tcrye-zclt intézkedéseket az ország to gyaszlóközönsége is. ($}
____1944. február 7
:i képviaoiő az utóbbi idóbon ismét láhiakaiwü, nagy összogokbon folya1 kártyajáték ellen. Be kaszinóban., se kávéházban, . só ^nmgánhLdjfsVín nem szabad laegmifipdm a ftamá-játéknakütis/.tiJs, uri nmgyarokJiua nem méltó könnyelmű elfajulását, mondta.
.A magyar győzelem nem vitás l"
Hátért azután a háború kiuM»»-telének kérdóséro. A háború elvenz-tófiu vagy moguvoró*), mondta, nemcsak katonáink harckópow>ógétŐI függ, nom is csak a belső front HKÍlardságától, hanem u nemzet telki készségétől, hitétói, az osomórivek tárgyilagos mórlogo lésétől és óráink tudatától. Ha összefogunk, mondta, lia lólokbon egyek vagyunk, ha a hazáért minden munkái Udjoerjteni, minden áldozatot vállalni kéének vagyunk, akkor nem vitás a magyar gyózolom. Mi nem akarunk idegen ui-azágból egy darabot ttom. IXs megbékélt Magyarországot addig olksp-zelni sem tudunk, míg a szontiet-véni birodalum határain l>elül teal-véri kézfogásban nem élnek ogyütt a történetim i Nagyniagyörórázój nemzetiségei.
- A rógi liborális korszák, mondta, annak gazdasági iöiTÓnyej is, Örökro a múlté. Uj rendajakul ki, uj lóhotóeógnk tárulnak fel * világon. Minket obbŐl ogy érdokoi: — a régi, boldogi NagymugVHj-orssíójg. Nom szabad kishitünek lenni, "lie-hott, hogy még az odüiginél több áldozat vár reánL do a hazáért hűsölt áldozatból él éa áll talpr»>{Ra ország én obbÖl fakad inindon wgyes-nek is a boldogulása.
Boazédo vógón Ilovszky .János át-nyujtotta
fialoi/h Jósssef jrotoi Mfil\'-veze-tbnek a tizéoett hűségen i/mih-/(átlaggal megérdemelt elismerő .. disz-okiratot
Rálla; miniszternlnök és liutme.i líéla mininzlor aláírásával...
Az értokezlot vitéz Tóth. 861a zárúszavaival órt végot. \'
Nagy érdekIMés kísérte KIb-keelssón Ilovszky betetmaléját
A várakozást is tulhala(léí(4--deklödés mellett tartotta \'«#g az idei.első értekezletéi ytísjr nap délután a.MEP- kiskunttarai lie.lyi vezetősége, umoly ialkia loirtal meglátogatta Klstaaft-zsát n kerület ké)>vi.sel0^c. ilovszky János, hogy panasz.napol tartsiűn Kiskantzsa hépftsüá-mára. , 1 v
Délután 4 órakor vitéz fI*ótli Béla és Thqlway Zsigmond* vá rosi MEP-Vöíetők ki^érxtujljpíi érkezett meg Ilovszky .íánírw üz Olvasókörbe; ahol zsúfolt terein íogíúlla ti vendé^ket.. Aj»k György és Horváth Forene.. » Kör, Gozdán József a Seffélyr-zőhlzottság, P. Sólymos B«zső és Zíegler György a ívaüi. JIj. Egytisület képviseletében vettek reszt a beszámolón. . , > ..-
Dr. . Szabó Istváh elnök1 köszöntötte a vendégeket, elisőfíór-bari a képviselőt, aki a k^W-tény Baross-eszme harcosa fc országos elnöke is. Beszéltében a magyar összefogásról szó^/,,
Ilovszky János nagy érdeklődés közepette mondta el beszámolóját Beszélt a rendbontók, a méregkeverők ellen, akik naín-d\'enütt ugyanazok és akik 1918 ban is ránk akarták szabadítani a pusztító vörös veszedelmei. Majd kitért a töhö.letlenul al^s agíláéiórti, amely az utól>l>i na iwkbat; a rádión kereszt fii akarja inej^nJótcly.ézni áz .önfudíatos és józan .magyar nő|wjl. ;>(ii!i
Mi magyarok niontttá — meg tudunk állni saját Iában-
¦agyar helvtaJlásrél, a biztos aagyar gyizeleH-rói, a habéra itáai gazdasági felkéizUésréi
beszélt Ilovszky jánes prszáKgyQlésI képviselő válaaatékeruletéaek nagykanizsai MJÉP-vezetéségl értekezletén
Valahánykor ilovuüky János, a
nagykanizBiii választókerület ország-
gyuTérli képviselójo Im-gtátogattl* ku-rülótét én a maga közvotldn, lelkes módján szól intéz a város ós atkör-n\\ ók lakosságához, mindannyiszor uj Orűt öntonok szavai a vidék népének lelkébe, :..¦¦) ];-.\'dtik i\'hí acélozzák további kitartásra, magyar hitro, magyar holytajlásrá. Hangja sohasem itsendüi el a pusztába, honom önkéntotonül i» gyokorot yor a lel-kokbon és útmutató losz a mai élőt sok nehéz porcé.bon azok szarnám, akik megérozt\'\'\'k" a Szavakból a beesőiéi és magyar szándékokat.
Vasárnap u kerülői szívóhoz, Ka-tiizaánoz jött el Ilovszky János. Itt montiolt iMíszt-dnt, délelőtt Náirylui-nizsán, di\'dulán Kinkajiizsáit. A ka-
nizsai ós lotonyoi járáa 10 községiH a jövő hónapbun fogja moglátogatni.
A Magyar íllot Vártja kerületi vezetőségi órtokozloto a magyar,Hi-azokogy fohászával koadődött. Utána
vitéz Tóth Béla kormány tan ácsos,1 lárskorülolvozntit\' mondott megnyitót, a moly részvét hangján einlókozvo inog a vároái púitvezotö, dr. Tholwuy Zsigmond gyászáról.
ICIérkezott az idő, mondta vitéz Tóth, amikor minden inugyariuik egy utón kell haladnia, mórt lia nom, akkor lolkílog szétfoszlik a nemzőt és lolkílog szétfoszlott nemzet katonáinak kezéből láttuk" már kihullani a fegyvert. Hazánkat, füg-gütlonsőgünket, jövónkot caak b\'J-les magyar összefogással tudjuk biztositani.
.Mindenkinek helyt kell állnia IN
SzerCUUtoljeH ünnoplés közbon llnvazky János képviselő állt fel azólásra. Kállay miniszlerelnök log-utóbbi iKís/i\'-déből kiindulva a magyarság minden rétccóliok Öassefo-gását hirdette nomcaak }>olitikai si-Wn, hanem <>gyK<\'tg(;huiík koll lenni a mai idóklxm az ogyótomou nomzot minden Hzivdobbanasí\'uiak. Mindönkinek helyt kell állnia, esak.így Ui-het viharba _ időkben biztosi tant uz égés/, nemzőt fennmaradását, ltú-mutatott a nemrotközi élőt hazugság gokkal teb; voltára. Az erkölcsi alap
földjére idegon katona többé no to hesHo a lábát. A magyar nemzet lolkisőgónok nom szabad önérdokü atomokra humlania, hanem mind annyiunk legfőbb érdekét kell hzoI-gáhii. Egy kicsi, do ogészsógeö, ogvforma\'"\'gondolkodású lióp csodákat toluit. Törlietotlonül állunk » Bxontistváni magyar birodalom gondolata alapján, A magyaraágf amely ezer évq harcol, áldoz vért anyagiakat a keresztény kultúráért, nem azonosíthatja többé, magát a vörös eszmékkel.. Távol kell tartani uz országtól az istontolonség birdotóit, a polgári ólot eltipróit, az ozeréveu törvényoket mogszontségtolonitŐ bol-sevizmust.
soha nem volt, mondta, a nemzető1 közt annyi megrázkódtatásnak ki: téve, mint ma, Kzt a Bséltomot igyekszünk távol üirtaiií az orHZi\'u; határaitól^ hogy MagyarorHzág szont
„NagykaalzsB a Dunántúl legnagyakb jKvíJQ városa
Szólt ezután a kópvisolŐ arról, hogy a mandátuma átvételének liaj-
nalán kijelentette; — liatalmaH ox-
port-im[>ort vároaaá fogja fejleszteni Nagykanizsát. A holyzetok sziszto-maiikus kiliasználásával — mondta most — nom oz kövotkozik-o bo? laton inogadt* o vidéknok ,aa olaj kincsét és ma Nagykanizsára vár a legnagyobb jövő a dunántúli városok sorában. Utalt ozután Muraköz visszatérésének jolontóHégúro a város szempontjából ós mindarrav amit akkor uzérC mint törvényhozó.
tett másokkal ogyütt.
• Nom az a jó kópviaolő, mondta, aki oljór ogy omoor itaJnióxéai ügyében, liánom alíi égéSz órázágr résznek igyekszik és\' tud jobb jtjTpt biztosítani. Politikánknak óéginéi mágasságlKin kell iárftiá, ainlkor Ijoldogulást korosunk ogy ország minden lakója számára.
Emlékeztetőit árra, hogy 6 lopott föl a második balatoni sínpár érdekébon és a háború után sörrondlioli a harmadiknak torvozott beruházás a kanizsai vonal második vágányai nak mogópitéso.
A termelötöke\'felaelatal és ¦ kártya-szMvedély
Kzután gazdasági kórdésekkol foglalkozott. Gazdasági élotün.k pri-m\'adómiája, tnoridta, a szón. Az iparban fogbUkofetatótt magyar mon kánok szólna nioghaladja az^ egy qiiljiót. Ezek háború utáni foglalkoztatásának tervei készen áJhiiik. ipâri vállalktainkbah a tiohuíoti vagyonból 3.5; milliárd. pen|i[ó fok-Bsik, a korpákodolembon ennek 2 8 ötodo foltélolozhotő. Együttooon Ö
milliárd pengő. Vagyon azemnont-jöből legbiztosabb a föld, Uo ktunn-tozás szomJKintjából áz ipari éa kereskedelmi tóronelliolydzttOíbtt tőke, Pókdürii kell mezőgazdasági wír-stuiykéjxjssógünkot.\' Bürgotte a mezőgazdaság érótóljOHobb gépyaitíWit. Mezőgazdasági iparunkat bo koll állítani ugy, hogy a föld népének módot adjon gépek Ixwzerzéséro. A tőko feladatairój szólva kikelt
19-iJ, február 7
kon és nincs szűkítünk nemzetközi .szellemei valló nép ta-*á«ára. Orflinjmfel tapasztaltam, folytatta ~~ hogy IUskanizsu uéjje mindenkor dolgos és szór ?almas volt, ezen kérésziül megőrizte rajísagát is. És ahogy Kis-kanizs» inog tudta őrizni fuj-lisztuságáí, szenibcálUtom a várossal cs azt kell mondanoitnt, hogy ;l liberalizmusnak levelét hullató fája ebbon. a tiszta, dolgom népbfen elvesztette gyökerét, 1 litert a ÜőT) « keroszuSny magyar erkölcsiségnek talpköve. Hiszem, bogy a terímiókony olaj-vidék fővárosa lesz Na^kánizsu é* ükkor nagy szűkség lesz a
.kískani/.sui nép póldátmutató vasszorgalmára.
A képviselő beszédét nagy tábsvihar rogatila, Utána vitéz Tóth Héln szólt A kisknnJzsaí népbe/, kiemelve annak értékét és szavaiban a magyar föld. és a magyar gazda me-glHícsŰlésc csendült. Beszéli a magyar gazda szorgalmáról ós Kískanizsát, mint a város ac^luüiterlandját emlitette.
l)r. Tholway Zsigmond szólt ezután még az Olvasókör szerepéről Kiskanizs\'a közéletében, ntajd IMándcr József társelnök zárszavaival ért véget a beczá-moló.
Elsejéiéi Démet helyett mmkM nyalva! tailtaiak az isszei niraklzi UxaiMnlákhai
Csáktornyát február 7 (Tudósítónk jelenti) a Csáktornyát tanítóképzőben és kfe-ixudtedehui iskolában már ré-grjbben bovezellék a muraközi nyelv tanítását, á kultuszminiszter rendeletére. Most azonban február i;-évol a polgári iskolában iskÖUíIezővé telték a műi-akttá nyolT tanítását a néinct
nyelv helyett így most valamennyi csáktomyai kőzéjV- és középfokú iskolában tanítják már a iiíuraközi nyelvet (a tanítóképzőben . ezenkivül a, vend nyelvel is I). hogy e népnek a jövőben is legyen elég olyan vezetője, akik beszélik a kisebbség nyelvét itt.
Mégis megépül a keszthelyi kikötő és az egészségház
rí*Wig azért nem lehoíott szó az u( keszthelyi kikötő megépítéséről, inert nom állt iondnlki>zéwm a meg feleli- lorülot. Most Ín, mint Díac annyiszor, a hercegi uradalom sietett a község segítségére. J)r. Lénárd János hercegi főtitkár kijokm-totfcan képviselőtestület \'előtt, hogy á\'aaűkaógra\'-mintogy íi holdnyi területet uj kikötő részén) a horoogi uradalom minden kikötés nélkül nmdelkozésm bocsátja.
N«oi régiben közöltük, hogy a biíügymiiiisxtor jóváhagyta Kcszt-k^nképvisolőteat ületének mindazo-
kat a határozatait, melyokot m
egészségház építésem nézve hozott: ("avultai közölto, hogv az ÖmULOsca-hez 35.000 I1 államsegéllyel hOBBá-járu). Hozzátette azonban* hogy ennél , többel nom ad s 0!it in caak abban az oaotbon utalja, ki, Jvi az (Ttíész építési költség. ForJIoanjvan. Á fontOH érdekre való tekintettel, moly az egészségházhoz fűződik, ol-haláiozlii Keszthely képviselőtestülete,, hogy a még hiányzó 47.000 Poiigőt kölesönnoí fedezi. Ar. elvi határozat felhatalmazza »/ otóljáró-ságot, lujgy u kölcsön tárgyában tnogbogyo a özükBÓGJQS lépéwutot.
SU haszia, kára vai a gazdiiak, karaakaióiik, Iparssiak a tavaszias leiből?
Az utóbbi napokat leszámítva Iiuumkh érek óla nom volt még olyű., onyho a tél, mint Az idén. A közönség hi/oilyOb aggótiiihaá.1 la ih>.í""» téli tavasKt, kíváncsi, inilyon liatfNbai lehet a mezőgazdaságra, a liáktartáara. Megkérdoztünk azért néhány uzakerfibort. Imo a vájoiszok.
A jíaVifs/ íjazdaiát/i felügyelőiig ráwéról Kendek póza felügjwló kiio-Iwifotb:, hogy a szokatlan téli ido-!.-11 iái dacár.. a korai rc»tóHok a tutgy-buiiiitiai járás területén kiolégiteok. Ha igy tovább marad, akkor jo kilá-tanok vannak a termést illotolog, de ha leöaói fagyok jönnének hó nélkül,\'akkor félé, hogy bajok lesznek-lígyoa helvokon joL)iitÖH ogérkárok varrnak. /alnszentbab\'tzH határában l>l. 30—30 HzázalékoR n kár.. Vrui-nak vjdékok, ahol csak nagyon c.m-kély, ragy egyúllabui nincs ogórktu*.
\'¦•*-A asaklanácsadóállomás yeMaYjo, Mócsy Kóla U-W gazdasági iskulai igazgató szerint az idójáriú* vidólián ubnormális. OsatMaiék ia ko-fagy "ím kovés, do íia így rau-\' i\'ad, nom lesz baj. Csak \\m hotuílküli fagyot kapunk, ükkor az ttiár baj. Mollögazdasugi szemiiontbél nem bilvH. on az envlio idójáráa, a volÓBok ¦x(Suou állanak.
K6rd6at intéztünk
a Futura kirendelttég ^\'gvezetóiélioz, aki kijolontötto, hogy a mostani Idfljúrás aií elmaradt őazi *iíhuitáa pótláaárft nagyon alkaJmaw, azonban a kéeői veté«okro nem mu-tatkoaik jónak, mórt uoni tudnak kotloen oiogorósödni. Az eddigi idő-
járási tajiasztálatok \'álapján 0.86-nyos (kifagyásokra lolH>t azámitrüii. Különös veszély mindazonáltal nincs
Kgy gyakorlati gazdát, Szoinolányi Gyulát kérdeztük ez-ptán, aki szerint á grtlKiniinotnüok-ro eddig még semmi baj. Nem voltak hidog, száraz fagyok, tehát nom Volt szűkHég hótakarón.. Do ez t* tQlonyho idő veszélyéé a gyümölcsfákra, ba t\'.il korán Indul mog a hodvkeringes. A votésok állása kü-(dnbon mindonült nagyon szép és a Ingjobb roményokro jogosít. Az időjárás olyan volt, hogy minden gazda elvégezheti nwzoii munkálatait. *
:őgazdasági
A palini Rubint-gazdaság tulajdonosa szorint a mostani idójáráa nincs rossz hatással a moző-gazdaaágra, lőhet-jól dolgozni, ha nom jön egy áprilisi tél. Most szántottak a gazdaságban. Egérkár nin-
csen, do a szóm Hódságban *nn nők. Igen széi*m IwkroHodnak a voteseli. l*éló azonban, hogy rovarkár loaz, nvort i. rovarok, lárvák nem tudtuk elpusztulni én a föld nem lesz eléggé ondós.
fiemskedói n?etajvaniból; mondja vitéz Tóth líela uagykoros-kixlű, fűtés, vilúgitás ,stb. szóm-
^mtjából torménzoU>aon nom jolent irt a kereskedőn- nézre az onyho léli időjárás, do üzleti szomptintbél igen, mori n tnli cikkek forgalma
visnzaeaott és azt nom ogy Üzlal jolontékenj-on meg is érzi.
Az iparotok szempontjdbót, mondja líazsó József ipartoiítüloti je^zÖ, ninca egy iparág, tHtnalyra ez az idő káros kihatással fonna. 1 iogfeljobb C8ak a fává) doboza iixiroaokra, például kádárokra, >óa»* ez az idő mognetioziti a fakitermelést. A közgazdasági életre, ipari szempontból, az időjárás káros ráta-tód áat nem okozott-
Íz ElBk-blrtak 18 haldjáiak szétaastásat is bakiti atát ilrgat Kacarlak felség
Kacorlak község MfiP SEerTtv zíeléifek választmányi ülésén Balázs István községi elnök köszönetet mondóit az országos elnökség munkájáért, ;«nil különösképpen a házhelykórxlés körül teli Orömime! jéleulclti; be, hogy c régóta huzédó ügy megoldási nyert és ennek credmé-nyeképpeJi 27 igényjogosult- jutott családi házhelyhez Kérte a páll vármegyei elnökségét, hogy az Klek-féle biMok s/.élosztásn-kor a község lakéi részére fenntartóit körülbelül 18 hold szántóföld minél előbb az igényjogosul! gazdáknak osztassék szét. vu! v adassék kishaszonbérbe.
Szűcs .lálios igazgatótaniló a rossz útviszonyok miatt cm*\'!! panaszt és kérte a várnio.gvei elnökségei, hogv a másféj kiloanjé ter hosszú bekötő nJ kiépítését süigesse illetékes helyen. (A tervezeti útépítések vagon- és köhiány miatt maradtak el. Mi-
helyt mód nyílik*, a tervwatt útszakaszok kiépítése aznwai megindul.)
O.utck József kerületi szervező titkár az időszerű kéxdé-sekről tárgyalt és rövid áttekintést adott az általános kül- és iv.lpülilikni, valamint a gazdasági helyzetről.
Közellátási ügvoklwn felszólalt Stampf Mihály és Magyar Antal választmányi tag.
A pölöskeröi Mr;!\'-s/.erví*zrt választmányi érlekezletet tartott. Tóth Wrinc községi pái-t-vezető is*inerteHe a pártsr.erve/.rl wldigi működését, majd a házhely kénléssel knbesolntos panaszokat lelte szóvá. Czulek .lózac/ kerületi szervező titkár a )>árt tiz éves munkásságának eiM-iiiényéiöl beszélt. Végűi ar. fifS-terjesztelt panaszokat és kérelmeket hallgatta m»g.
A nagybakónaki temetőben elásva találtak egy ujazOIOtt ctecsemSt
yagylmkénaki M>már 7
(Tudósítónk jelrnii) A csend-őrség rövid jelentése szerint a nagybakónaki temeti gycpüjd-ben elásva taldltak eRy újszülött csecsemő holttestére. Miután vti-löszimlleg bfmleuy rorog fenn. a kii-, ügyészség a kicsi holltesl feUxmeolását indítványozta, ami
ma, hétfőn rtélntan a tm*Í(S l#-degliázáuiiH meg isJ\'og törtélmí. Törvonysiíéki hizollság száll ki Niigybakónalá-a, hogy » lyes tHMa a Irelyszini vizsga-latot incginditsák. A lioneras fogjn megállapitani, hogy nrs szilte.letU\' a csecsemő.
A nyomozás határozol! irányban folyik.
Mályvából ola], szójababból tej. öszibarackizO paprika
és erylfc közellátási „pÓUnyM\'-ktsirletek « mez*«ardaséfban
hasonlít a paprikához, visxonl a paradicsom és az oszibiirack
Az európai mezőgazda ságiján nagyszabású kísérletek folyunk a termelés fokozása érdekélnni. Ar, egyik dunántúli uradalomban igen szép eifdmíny*1^1 értek él egy uj gazdasági kultúrnövénnyel, az olnjtextiimályvá-val. ligy bolgár mérnök jó eredménnyel ki^érlelezést folytat a tejnek\' szójababból való előállítására, amelyből Ugyan cukor hiányzik, de különben igen értékes ős élvezetes tápszernek bizonyul. Németországban kisér-letcznek egy uj gyümölcsfajta kitermelésével, amely erősen
Február hó
7 8-án
VÁROSI MOZ0O
Hétfőn és
kedden
Világsiker I — Corinna Luohaire, a híres franata filmaxtar felejthetetlen játékával
ELHAGYATVA
(A trtniáadi leány) KIxgalmas filmregény. — Magyar világhiradő
Előadások kezdete: ^4, ?6 és +8 órakor:
izeit cgyesíli. Kiderült, hogy az uj" gyűniölcspaprikn igxm tápláló; egészséges ós különösen ihagns a í^vitnftnlln tartalma. Ezeilklvűl liclintó kiséH<^k folynak Németországban a áző-lővidékeken fűszer- és csemogc-papríka termesztéséré Is. ¦ U(íyanc^ák Németországban egyre szélcsebl) körben hasáiSl-ják & szarvasmarhák otct&sár a kalarábé leveleit, amelycW több tápértéket tart ni máznak, mint a tnkarimány- és cukorrépa levelet. Szerbiában különleges füstölési ós keverési eljárással sikerült n Szójóból igen izlctes kolbász-féle ternteket előállítani. Dániában uj, meste>rjM*í-ges édesítőszer olőállitiisával k> sérlelcznck\', amely sokkal éVie-sebb a répacukornál és nincs senrtrri mellékíze. Ugvancaak tn-kannánypóllékot állítanak *A6 bnromfiak számára, amclrrte* alapanyaga tengeri-csígál>ó! \'hrr rűl ki^Tgen nagy a vitárhiij, tartalma és a tytikok tdjásle\'Híü(fett> kéiJességét is feltűnően fokorca. (MVS)
EAÜV1 K.0ZU0N.1I
1944. fíbruír 7
HÍREK
Naptár. PebruAr 7 Héti*. Róm kat Rvmuald. Pro(e»(ani Tódor.
¦tjj»ki gyóirjtsAVliri iigy*>l«t: Ma • NHiMfal KyojryiÉerteir l>«»k é«i tt.
Kiíkttni/sún az Oltani jíjófynwr-tér iíliuiiilw ii-Ypblt\'H i>/.i\'l|íftbH>tKn\'í.
— (Tat Ügyese pályázik Nagykanizsára\'
Uv>m járt k) » pályáaai a negye-. diL nagykanuwai lur. ügyészi ál 14* i*. (Sflseeon 10 pályázat érkezett, köztük olyanok, »kík áthelyezéssel k«jwRolatban awjratnék elnyerni az étláet. Voltak titkárok \\s a pályázók között. Nagykanizsáról egyoden pá-a/á*. adta Imi kérvényét. A jelöié-••kat tognap ojtottók inog w ma torjafíztik fel a miniszt/irinmhii. A fWrlUki kir. járásbirói állásra négy pályázat érkezett.
— (A Nemzwtvá\'t\'dml Kcrcazteaakl
aisatátwrozását február 20-án dói-•lati 11 órakor tartják Hiidu|WAten, a. |>vnti Vig»<tóbaii.
— (Orvesi kirendelés)
A bvlügyminisator dr. Simon Lift** taantaréri orvotrt Htridévár köz-•ighaa a községi orvosi toondók el-Iásáséi a houréaelmi munkára kötelezte, \'. \'
(NövenrféktlBngvcrnrny)
lesz aiíenÜm 17 árukor a nagykanizsai aownskolában. Ik\'lépódij »«•\'¦ (\'¦)
— tBnross hír)
frtesitjük fuazerazakoeaiályi tagjainkat, hogy bab, borsó és Mázt
kéezk\'tükkeí a közellátási. Iiimtnl-»»« fi-an és Ó-én áramoljanak «1. (:i —- (KlsknalzsHi műkedvelő
Uj uépHzmmüboinutató rojt vasár* aan oflto KÍHkanizsán, ahol a ríogély-kizoitság mükedvelógiírdája játazott iaiiuH tolt ház elótl. Az előadás •lőtt Oozdán József, a bizottság lelken ós fltsorgalinaa űgyvezetóje köszöntő meg Kiskanizsu nénénok a támogatást n nemes oél érdokébon. Dr; fiorka\' (léza: Karikagyűrű c. Iiinuiiifettmiiisgs jiójwziimtüvo nom tOr el a szokásos hetótokkol óa bonyodalmakkal felépitott szimnüvok-től. JÓ adag humor mollolt erkölcsi tartalom is kitöltötte u daraliot, a melynek nagy sikere volt ügyea ¦znroplők .toliiiikHolásátiiui. .Bár a •reroplók - együttoson kitettek ma-•;iUoárL mégis meg kell euilékoznünk K ist »1 artska, itohriányoa Józnef .
finom alokjtáaáröl, Nágv* István iól-lemfeató képességéről. A humor kót nagymester© Szokol János és Parti József volt. Knausz Károly Höcsü/i gazdája, Horváth Irma kényem kín-asszonya, Goz.dáu Jánosné szakáca-nója\' éa "Náiry Lajos postás alakítása sikerült, inig a többi szoropokot Öoidán János, Hajnali József, Káló vies János, Pókoes Tibor, Tóth Lajos, llillegoi.i\'tszló éa Szilajka Antal alakították. A rendezés Ipolyi Lajos gondos és körültekintő munkája volt.
— (Ismeretterjesztő elfiatlás-aerozat Csáktérnyán)
A Csáktornyái Iskoláokivüli Nép-•liivolési Iiiz,ottHi\'ig rondezésébun Csáktornyán a polgári iskola rajztermében nagysikerű ismerettár-, jeszté elóiuláa-aorozat kezdődött. A megnyitó előadást Mik Károly nóp-aiüvolósi titkár tartolta, aki a nép-aiüveléfl foladatniróllíeszélt. A min-ilen \'csütörtökön és vasárnap-\' tartandó előadásokon Kovochích Ella, «lr. Webor Mihály né, dr. Meleznor (lyu|a, P. líakoHS Gáspár, Méry Jóaoefné, iíodó Sándorné, Hajnal Ernő, dr. 1/lok Sándor, dr. Wohor Mihály, Potósiliszky Jonő, I\'eeeornik Paula Rodo Imre, P. llokor űftáh-gor, IV.hv István l—l, Mik Károly én Kovás .1. András 1-2. Gáihi-örof Kritó padig ü olőadássaJ-\' B*ii*)pel. Az elöadua-fiorozat március 1Ú-jg tart, amikor is Mindszenthy .lózaef pápai prelátus, zalaegerszegi mpót-plvliáiiiw niund záróbeszédet.
Egy halálraégett muraközi gyermek édesanyja a nagykanizsai törvényszék előtt
\'. vitték, majd! másnap » csák-nyai korházba, dr hiába volt
Egy év előtt történi, hogy Krajesics Györgyné szül. Novt> 9z«l Mária gáborvölgyi lakos, két gyermek anyja, mialatt a* udvarra ment fáért, k;is gyermekét magára hagyta. Néhány prrrig rakta csak a fát, amikor velőtrázó sikoltás és segitségki-áltás fagyasztotta incg ereiben a véri. A halálra ijedt anya besietett a konyhába és látta, hogy ;i éves Mária nevű leánykájának ruhája egy Lángtenger. Mig Ő az udvaron volt, a gyei^ me-k játszadozott a takaréktűzhely körül, amelyből kieső parázs lángcalobbantotfn a Kisgyermek ruháját Halmar orvos-
— (Kőszinet)
Tea - esté lyünkön közreműködő kod voa hölgyöknek és uraknak szivoe fáradozásaikért és adományaikórt hálás köszönetet mond az Ipartestület o Inöksége. (:)
— \'Nyílik m hóvirág)
Az idoi tavaszias tél a hóvirágokat in előbb kicsalta. A muraközi hogyekbon már hó holyoK hóvirág fehérlik a ini|isütéi«\'s domboldalakon. Még az öreg omborok aom.om-lékeznek rá, hogy február oíojén ennyi hóvirág; lelt volná, .mint az idén.
— (Só csempészeket fogtak a Dráva-parton)
A lakocsai csendőrök oluvl-ik Varga IrTih&ly-éS Si|ios István dni-vafoki lakosokat, akik közöl egy : métermázsa sót akartak a határon átcsempészni, azonban tervük a csendőrök kőzbolépéso miatt nom sikerült. Az eljárás megindult a csempészek ellen.
(Herom gyilkes belép) A bűnügyi regénvnok nagyszerű iwrsziflássa prahk llollernek, a hallatlanul mulatságos és fordulatos detoktiv-regények Írójának ok. a. könyve. Izgalmas feszültség, gyüte* szatíra, és bizarr humor jollomzik ezt az uj regényét, .amely Vidámságban és ötlotlx\'ii méltán sorakozik Erank Heller többi magyarra már lefordított müvei mellé. StÜus kiadás.
Eladó
a tulajdsnvTTiat képezd „Km-ne* ncvll 1940 í-vi szülelésU
magyar félvér
160 cm. magas, 172 cm. 0v-nióreltl, 20 cm. szárvaata){iigu, aranysárga szinti m黫mf jelenleg SOOQ P-ért. „Müiilia-i;y-Ui cHfitdíllytl4 el vaa látva.
A men megtekinthető;
SdlküvoüUiU, Vaa megjt
a* Gröl Húgom QyArgyné.
lwz
kirnyai
minden, a gyertniek annyira ősz-ezeégett, hogy meghalt a kórházban. Megindult ,az eljárás és u gyermek édesanyját gondatlanságból elköveteit emberölés miatt vonták felelősségre. Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék Almássy-ta-iiáosn. A szerencsétlen édesanya sírva montfofta el a tragikus csel minden részletét. A bíróság bűnösnek találta gondatlanságban és rzérl 300 pengő pénzbüntetésre ilélte, de végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Az rfélet jogerős.
Athlotók!
Folyó hó 9.-én, szerdán la órakor az NVTK helyiségében, a vasúti kuglizóban (\'\'rtckezlelet tartunk, melyen minden atble-tikávnl foglalkozó leventét, diákot szívesen látunk. Az értekezlet főtárgya az ezévi verseny műsor írjjegbeszélése lesz. (:*)
Nyílt-tér.*)
A íizlaveotn budapesti cégtől szállított 60 drb HZÓkaiés és 20 drb széktámla ügyében leatvőrem, vitéz Orbán IstvAn nagykailzsal lakos szÓkeBmestor ellen tett teljeleutésom miatt testvéremtől, vitéz Orbán Ib(v&d(ÓI ezennel becsánatot kórelc.
BmU* HtbAlyud «. 0>lin BMR».
•) Az e rovflthan közlötukeo It »*eike8*t6i*i;, sem a kiadóhivatal uíitíii telelöwíífet
KÖszönetnyilvónltás.
Mindazo^aak a jóbarálvknak, la> mcf*i*k»ck, Maori ta rtndArsejtl tiszlrlselihnek, akik felejthetetlen drága jó Ecknanyánk,\' testvér, anyós, nagyanya ?8 rokon
lav. Dana »*t*Hé
•«01. Hlhála«lU ¦m4b«t
temetésén megjelenéitlkkel vagy bár-Mi má* aiódn i nagy lajdalMunkal cnyhllcnl igyekeztek, ezúton mosdunk koaienelct. ,
9**rulB gy«Piai«kal
KöszÖnetnyilvánilás,
Mindazon ismeró"t!nk én ióbará-talnk, kik retejttictutK-n jó fiam
Weiaz Jdxaef
ICmelésín megjelentek Vaev bármi más módon részvéiükkel \'fajd;dimni-kat enyhiteai igyekeztek, fogadják ezuten hálás kaszenclunket.
Özv. Welsz Adolfné
o*alátljai.
Unier-Ullmann Elek vaskereskedéiáben
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ataiványok beválthatók
Hofherr-gépek, gApBxlj, csapAgyfém éa eolyóa caapágy Igényléaét alintézem.
Ili DBÓWWÖ16YI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Ar«>n»«ámlík llntéla, roklamiolók, hlba|(lanli»k, ,ok,nr» lalvlligoaüéa mlndmi vltl.irio. kérdmbtm
délalBtt «-»ái déiatén IS oréifl. Q—n»fy-ut 81, trtaton 294.
po]K4rn»fltontől.
251 A* 19«.
Tárgy: A buwlLáilal&.l k«l.lcng,e nii\'isí.lfwc katosil IZOlRillI cim^H.
Hirdetmény.
A 1©2.SM)/I943. K. M. sx. rend. 12. *}. 3. etk. értelmében ha a gazdálkodó vagr a\'gaidatágában állandóan foglalkoztatott családt«g|a bidbavonult, az 1649. január 1-1ŐI 1943, december 31-ig; baiunai >,<ii-gáltlban cllöitotl minden hónap után a kenyéigabona- is isIrbeizolKáitatáil kBle-leaiéget 10—10 buiaegyiégttel, a atabad-vilasiiáiu terményekre vonalközé bcsxol-gáltatáal kOlclesaeget pedl|( 30 ou/aegy-aéggei ctokkentenl kell, (eltéve, hogy a gazda kodo máa icántó területénak katata-terl tlaita jövedelme a 100 átany koronát ,irm halad.a mrg.
Az 1943.44, évi beazolgáltatásl kőleln-Kégct ct>tk olyan katonai saolgalat alapján lehet csŐMkentenl. Melyet 1943 jindár 1. én urctmbtr 31. napja itOfött tcljeifiet-lek. Pelbivora mindazokat i besaolgálla-táera- köteleielicket. akik 1943. évben tel-jctltett kaional izolgálatuk elmén beizol-uáltatási kötelességük cieköenteiért: latt-aainnk Igényt, hogy legfaéaöab l. évi feb-tuár 2t-lg gazdakönyvUkkel és katonai okmányukkal Jelentkezzenen a kozellátáií hlvalsiban; akik méz ma is kaiun^x, azoknak a hozsálattoxól jelentkezzenek. A katonai Biolgálalból 15 nappt éi annál tioax-szabb idot kell egy hónapnak venni, 15-nnpnál .rövidebb Időt figyelmen kívül kell hagyni. A csökkentést abban az caet-ben la végre kell hajtani, ha a beszolgáltatás! kotelesteget már teljesítenék. A-csök ken lésnél mind az országhatáron fal-vili, mind az ornághatárofl bclfll iet|c»i-teti katonai szolgálatol, valamint a kOz,-Crdcktt munkaszolgálatot figyelembe kel) venni, nem szabad azonban llgyelenibe venni a blvatáaoa katonák, valamint a sor-kalonatág tényleges szolgálati Idejét.
Nagykanizsa, 1944. február 5. «19 Holgármeeter,
áPHOHIHDETfiSEK
ÁLLAS
Megbízható ¦BJáröaÓ (elvetetik Sugárút 26. alatt.
Klfutdlaányt aaonnal felveszek. Be-rény ékszerész, I\'ű-ul. .1íü,
Munkénok és mmikásrrlk (elvitetnek.
Hajdina bántoló üzem, Szeaitre n. 4,
ADÁS-VÉTEL
Mindenféle tl«aa«*\'">ti gyogyizeiüvo-;ct It, a legmagasabb aron vieárolok. reutsch Uus/.tav. 281
KaMiana Hatni leány részére eladó. Bővebbet Kölceey-u. 17. í. ajtó.
Férfi laiihHbai, átmene lika bal, ruhák.
IsllAra eladó S k;Amu 8. W
Lólröof* eladó Hákéctl-ulea 45 »,
LAKÁS, ÜZLET-4ELVLSÉ0
Sx a ha-konyhai éa mellékkclylségek-bai nne laktat kerea tebruár i-re vasr/ 10-ikérc kis családu Iparossegéd. üimti a ki-aiiébs kér.
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi levelezésból össze gyU líölt" tOmHflMlyaigBt bélyeggyUjtéli CClOktB m«a««SKtih> ziaibarits, Zalaf KOzlÓny szeiKetzlŐBége, naponta délután 6—7 óta kOzOtt. Bi a hlideies mindig érvénves.
mindenki a helyi kereskeaMknél és iparosoknál SKerczxe bé!
ZAUki KOZLÚHT
IladH: ..Ktatutatáfl fi. T. %*t)immm\\
fel siói. kiadó: ZaltiUrtty. NyoaaatoQi a JUrztuSaMfJ R. T.. HnfriMinar
¦yméijáMUi iNarriiailiaaji. atrewiáiM Mai ¦ Ulai Uftuj
391747
Feladó :
Nagykanizsa, 1944. február 8. kedd
Ára 16 Nile*
POLITIKAI NAPILAP
öze»a»«ztó»og 6« kiadóhivatal: Pé-ut 6, R*am lUuMmiAtaägl ea kiadóhivatal! telelőn 78. aa. Wkjjjelern\'k mta4en hétköznap dóhitaji.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lilrjtizetftsl Ara: egy hónapra * pongo 30 Hilar,
negyeié vre 12 pongo *o íiiicr. KeyeftszAnii: Itetkftxrtnn tanti . <¦<.....»itmi 30 1\\h
Hivatalos amerikai kSrtfkr® Is átterjedt a kézWéle-m<®mw nyugtalansága a Szovjet magatartása miatt
A dólolaszországi harcokban ismét a németek oldalán van a kezdeményezés
SzovJ«t-repOlők megkezdték az eszt főváros bombázását
elfoglalták Vinovgrad helyiséget.
Berlinből jelentik: A német csapatok a léli csala valamennyi haicában helyi álltak az oiosz\' tömegtámadásohkal szemben. Az eddigi meleg időjárás hirtelen megváltozat! és tt fokkal a zérus alá sullyadt. Ezzel elien\'étbeti a Krím-félszigelen 16 fok me egei mulatott a hflmérö. A krimi arcvonalról különösebb eseményeket nem jelenlenek. Nikopol vidékén a kora reggeli óráktól estig a német csapatok kemány harcókbin állottak. Szétverték a szovjet több áttörési kísérletét és rohammal elfoglallak egy helyiséget. A szovjet igen súlyos veszteségeket sze-ivedcll Kirovottrad és Bjelajs-Cerkov vidékén. Ilt megkísérelték a dönifl lökéfit a németek ellen. A németek megtarlollák állásaikul Páncélos kők-lékek
Pripe tál délre otdaliámadással m g-hiusitoiták a sz«v|et erőknek azt a szándékát, hogy a német vonalak bálába kerüljenek, Btftezlnától délre é« Vliebszknéi elháritá harcok folytak. Itt az ellenségnek az a szándéka, hogy egy* harapófogó moidu-lattal áttörést kíséreljen meg, meghiúsul\'. Neveitől északta a szovfet nagy páncélos és gyalogos erőket vont össze és
kora reggeltőt késő estig rohamózták a német vonalakat. A német retesz alhisok etólt azonban a Idm\'adds fennakadt. Itt a hatcok még (tfjes erővel tovább . tartanak
Lugálól a Finn lenguöbölig terjedő állasokat a németek mimicn orosz láma 1 saal szemben tartani tudlak.
A Szovjet maga akar maradni a „csárdában"
A íívenaka Dagbladed értosüléeo szerint ugy vélik, hogy aj oroszországi alkotmány módosítás ogy ré-¦zóben szó van ogy törvényről, moly Hwrínti a Szovjet nemcsak Kolot-l\'lurópét, liánom Euráziát és más államokat ia ó rdokkörébo vonni
szándékozik. Oroszország nyilvánvalóan kísérletet tosz^hogy az amerikaiaktól ós angoloktól 01 távolodjék. Oroszország, ugylátszik, magára akar támaszkodni éa ogyos dolgok amellett szólnak, hogy az oroszok bizonyos amerikai külügyi körök iránt bizalmatlanok. .\'
Amerika meglepetéseket vár a Szovjet,, felől
Sfockholmi Jelentés szerin1 Amerikába n ujabb meglepetésekre szá-milanak Oroszország résziről az ulóbbi eseményekkel kapcsolatban, A közvélemény nyugtalansága most már a hivatalos körökre is alierjed, ami kitűnik abból, hogy a sendus
ktlUtgii bizollsáíífi nyilatkozatot kért Hull külügyminiszterlöl a szovjet-polilikí tekintetében, Politikai körökben azt hiszik, hogy Hull,errevó-natkozóan nem sokat mondhat, mert a Kreml minden \'áistntszerlnt nem tálé-koziaija Washingtont szán-\'éráiról
Bombázták az eszt fővárost
A moszkvai rádió ma bojolontotto, hogy\'azovjot röpülő orók bqmbáztiik Tallínt, uz oszt fővárost, amely ollón oxidén aa volt az olsÓ nagyobb légi támadás,
"\' * ¦
líovaiiíqlontés szerint ogy egyetemi tanár, aki utolsó miniszfor-ulnöka.Tolt Észtországnak áz orosz megszállás előtt, nyilatkozatot olvasott fel a rádióban. Hivatkozott
arra, hogy soha ilyon komoly boly-zot előtt nom állt Észtország, mint ma. Ha ebbon a harcban 11 bzovjot győz, akkor Észtország inogsommi-flűléso biztos, lakóit pedig olhurcol-ják. A logkisobb népnek is joga vanv miondta — a YÓdokozéaro. Fölhívta a QépÓt, hogy vogyen részt sorsának eldöntésében és föltétlen akadályozza\' meg az orosz betörést.
Angol-lengyet ellentétek a brit biztosítékok kérdése körül"
kot, A lengyelek mindig azon
Siockhotmbói jc\'entik; A lengyel-brit szerződés február 2ő-én jár le. Ha egyik fél részéről sem lörténik felmondás, akkor a vzerzQdés fél évre önmagától meghosszabbodik. *z angol kormány a fehruár 25 i halárrapot valószínűleg felhasználja arra, ho.-y közelebbről megielölje a L«figyelo(bzíguak nyújtott biztoslté-
állásponlon vo lak, h,\'gy. Brítanía ezzel a szerződéssel kötelezettséget válla t Lengyelország iníégiitásárá vonaikp?ólag,: Ezzel szemben, az an-gol álláspont pz. hogy Anglia ezen szerződéssel Leneyelof ftzág függetlenségéi, nem pedig a bábont -előtti hatirat biztosítót Iá". * \'\' ;;V
Hatalmas arányú hadmüveletek kezdődtek Távolkeleten
A a6ondoflóroá\'ni háború uj szaka- |; fölényben lévő erőkkel olóször Bzáll-»*áb» érkozott, jolorfti a szövetsógo- tak meg olyan térülőtöket, amolyok »ok hírszolgálata. Az amoríkaiak \' a Pearl Ifarbour ellen intézett tá-
irtitdús előtt japán kézben voltak. Megszállták Krajiloin M Koy Már-Hhall-szigeti kikötőket és több más ezigilton is megvetették !1 lábukat.
A hadműveletekből hatalmas arámii vállalkowiri bontakozik ki. A hadmÜ-wi le tokot irányító wzérkari Mnek\' LijehmtettP, hagy a szfiv«lBégeíif4*
L3p mí*ú^^3i~^\'*—mí!iiíi was
l^ót<jrér*öfi!iKp<)n toni tot t-ak "a vállal-i kizáshon amerikai éa más esendea-öceáni kikötókbon anélkül, hogv aa fflleiiKég" arról tudomást szeren he (.ott volna. Iiehötíw\'-gofmek tartják, hogy \' a japán flotta már a- Tronfi-Rabauí* Krupdoin háromszögben tartózkodik, hogy ott vegye fid a harcol- -
Jeleiités a délolaszországi harcokról Cassino vidékén ux amerikaiak további területeket veszítettek
ltorlini jelentés szerint a déíoliisz-országi harctéren az amerikai csapatok (\'assinntól északra és észuknyii gátra uj támudáeokat. indítottuk, <\'«¦ n nrmr.t rltr.nfámaftásnk kővel-fietMbnn nz afiterikafak ujabb ierulttt.i rf.nsitrtiek.
Az előző napi harcok stilyös vés/.tr\'-ségo miatt az íi ngolszáazok már ke-\' vesebh embert és anyagot! vetettek harcba. Erről tanúskodnak az elesettek ^záKfll é\'asnitH) élÖl*>rélien. A !14. és 3G. amerikai gj\'ulogos hadosztály a sulyn-n veszt<;s<\';gek követ kor,tőben harcképfiejorniu vált, A Terel la környékén hurcoló f rajiéin csapatok ivicy veszh^ségei következ-tébon 11 1!. tnarokkói luulosztúly teljesen elveszletto Imn\'képawgét. Flzen a szukaszon franciii csajiatok egy magaslatot elfogkdtak, nébánv helyi vállalkozáKiikal a némotek visszaverték, A délol aszó rezegi iirc vonal sz^mszétdos szakasziiirol csupán a megszálló csariiitok linlyi vállalkozásairól .érkezőit jelentés.
CiudeHfortét<)!.\', észíikkptete^ .:tz amerikaiaknak \'több fáhiá\'diWrftieg-* liinsnlt a Mente Ovidé lábánál. Az
Adriai-tinypr azakaxsáit Inméfertn/trr fíansnnit/d mettft elfoglaltak egt, w tot. \'
iriglipnál német csapatok megtiv-
,S ki.
imidlnk egv bi\'ii elfVirsf.l és foglvul ejtettC:k.
Noitune vidékén. Costernate) é« Apriliiitól északra !1 német caapatok helyi faivékonvsége ugyanolyhn v<*rtz-tew\'rgektit ok\'ozott u« \'óllojisV\'gnok, mint f\':iasinoiir\\l: A nettunoi hidfé-ttllnanal a némotek sok paric.Hor* és felderHl/j koctiil semmisilettek meg. Kgv
néturt rbhémtUttkitbit miti/cu l\'i-1 t;n>,a brit lilidnfikb*; oro- v bei mr(/t in chiotta a: {•ffrn*é<f-
és 102 foglvot ejtett.
A prilii\'ttól OKKukra s német csa-palok- olv batasosan vr-rfék szét a luitek készenléti alllisaif, hrjgy on-nok kóvetkóztóbon itt ujabb i^annl-gVulokezéH nem tórtént. Izola itel-lanal a német nohéz iltegok luzo és az aknaz\'Ar meghiusitetfn az el-lenw^ges vslbilkozi\'isokat.
Netliinoruil és Ancinnal német ropiilógé[Mjk i!gvuttmiikó<lve a ttizér-séggol sikoresen bombnztak a ki-kótnt, anvagi-akfarakat é.t kufonai szalhisokat. A bombiizi\'ismil nagy tiizek kolotkezfek.
Cassinouél ismét oredflB^.veseJl uvatkozott n harceklm a német tii-zérséig é-« szélugiJiHztott egymmori-kui idcazoit i-sapal gyulokozési he-Ivot, Tohb |»\'incélost és repillÓg^prrb lóléttok. -i
A német ellenállás meghiúsította az adriai ut átvágására vonatkozó szövetséges terveket
Londoni magas katonai személyiség nyilatkozata szerint mcgálía-pilhftlo, hogy á Nettuno körül irart-
izÖYolségos csapatok hely-zeto csalódást okoz a szőyÓlsÓím^K köroilxui. A némotok itt joléntékonv erőkkel rendelkeznek éw a megszilárdult német otlenálláa moghhisi-
tojta ti szí\'ivetV\'geseknek az adriai n\\ átvágására vonatkozó terveit. A kezdemonyozés, mondja a nyilatkozat, pillanatnyilag a némot Kattyoze-t<?fí\'oldalára csuf\'.ott át és az események nom haladnak \'olyan sikerrel, mint ahogyan azt Virít részről -varr ták.
Hesselrlng a tengerbé\\szoritja Alexander tábornok csapatait
Kesselring tábornok ellentámadása egyre közehbb hatol Anzióhoz, a szövclségesek egyik ffi fámaszprnt-Jához. Alexander\'1 tábornok nebéz ü\'egekct helyezeit el a dombokon,
Anziot nagy gyorsasággal erőddé épileite ki és csapáfokai vpnt össze Netlimo felöl. Egyre több jtl mutat arra, bogy Kesselring csapatai meg kísérlik a szövetséges csapatokat a lengcrbe szorüani.
Kelet-Boszniában felszabaditottáK Zvornik városát
A partizánok clIeM h82ioga|ó liad-müvetetek eredményesen larlanak tovább. A legutóbbi harcokban 362 halottal, ugyanannyi s.bcsüliet és 38 foglyot veszteitek a partizánok. 472 partizán kegyelemre jelentkezett
a hatóságoknál Német éi horvát, csapa\'ok felszabadítónak Kelet-Boszniában Zvpnlik városát. Megadta ínag-t a felszabadítóknak dr. Smolic,\' aki a pariizá.nok vallomása szerint a horvát paraszlpártot képviselte a partizánoknál.
zajuai közlöny
1814, február 3
Buzakötvényjegyzés után
irta: Kelemen Ferena
Mlutli ..ry a buzuköivéayek Jegyzési határideje Január lió végivel lezárult a szóld inegtudlufc, hogy a tel]es kót-tv/A-\', millió az állampénztárba már be la li.lyt. semmi akadálya anaak. hogy Őszintén foglalkozzunk azakkal a Jelen-aéíekkc), amelyekkel ^a Jegyzés ldele alatt többször In találkoztunk.
A pénzügyi körek várakozásával el-leatétben minden felvilágosító prega-ganda, népszerű Ismertetés, rádlóközlóe •Uenére a nagyközönség bizonyon rétege nem fotrndta ezt a kUlönlegose* mag var állampapírt azzal a megértés-«•1 és jé Indulattal, abogy azt a papír kitti hü fundáUaAga és a nagy nemzeti 0*1 alapJáD Joggal elvárhattuk volna.
A pónzOgyuitiilszter expozéjában világosan 6a őszintén augJeJ#lte azakat as okokat. ami)] vek a bazakÖtvéay< klbocsátáe alapjául szolgáltak a nem <«l)i-;it titkot belőle, hogy merész elhatározását egyes elfogult körök félreérthetik, vagy szándékosan íólremagya-rázzák.
- A magyar pengő értékállandósága-wnk dogmatikus hangoztatása mellett, valóban kissé kUlönÖanek látszott, hogy a pénzügyi kormAnyzat ktaegitő valutára épített Állampapírt szándékozik klbucnAianl a ezzel tulajdonképpen az\' értékálló magyar tervőayes tlzetéal eez-köz mellé Idegen bálványt Aliit.
A pénzll?".miniszter szánban már a buzskölvóuy ..sudolat első publikálásA-mAI minden kétséget kizáróan bejelentette, hogy ezzel az u] fajta .állampapírral hozzá akar lérnl a magyar tála. a magyar mezőgazdaság póaifeleslegéhez s a búzának ralnt évszázadok óta bevált, nem hivatalos, do ainál nagyobb JelentŐBégÜ számolási egységnek révén be akarja kapcsolni a nemzeti társada! innak ezt a hatalmas rétegét az állami hitelekben valé részesedésbe. Kizludomásu tény, hogy a Magyar gazda általában lAvdl farija mattat nr. értéktőzsdétől. A spekulatív papíroktól Irtózik, mert a föld szellemében kiforrott lelkisége, konzervatív goadolko-dása csak gazdálkodása körébo tartozó reális Javak iránt tanúsít blzal-mot Az első világháború hadlköloaen jegyzéseiből ugyan a magyar falu le kivette a maga réazét. de ezeknek a papíroknak szomorú aoraa csak elmélyítette vele született fial Ösztönét, a reális Javakhoz vuló hagyományos ra-gaoikedását. i
A pénzügyi kormányzat számolt ezzel a ténnyel s épp ezért olyan állampapír klboorátására határozta el magát, melyek valutája közel fokszik a nép gondolatvilágához. Kóteénteleu, hogy a magyar gazda legszlveaabben buzAban gondolkodik, ezámit a igy feltételezhető" volt. hogy a búzára szóló állampapír megtöri onl eHenazonvót minden állami kibocsátás Irént.
UV. a feltevés azonban nem vált valóra.
A magyar falu nagyrószben (ávol tartotta magát a buzakölvények Jegyzésétől s Igy szoknak felvétele elsodor-bán a vállalatokra és a középosztályra hárult. Széknek a rétegeknek közgazdasági Iskolázottsága a magasabb gazdasági éb\'trtzlnvonata megértéesel fogadta azokat az előnyöket, amelyeket ez a tipikusan magyar állampapír a Jegyzék számára ígért és pedig értékállandóságot, ttezteaiiégea kamatozást butiban és könnyű értékealtósl loknto-oóget a papírnak tőzsdén át való érté-kestteee utjin.
Kgy peréig sem volt vitás, hogy ilyea klttlnő állampapír a kibocsátott mindössze kettöszázmIIIlóa keretboa ekv*t-lenftl teljes összefben lejegyzésre köríti, de sajnálatos, hogy elsősorban a magyar falu, másodserbaa a vidéki társadalom bizonyos tőkés réteget nemcsak ellenszenvvel fogadták a pénzügyi koroiAayzatnak ezt a klbocaátáeát. ba-nem meggondolatlan, sőt sokszor rwsz-hltzemu véleményükkel egyenesen deatruáló hatást váltottak kt a Jóhl-szemfl közönség korében le.
Ez a magatartás sok eöotben már-már a belső front érdekeibe Ütközött a alkalmasnak látszott arra, hogy a magyar háborús államhitel preatlzsét is kikezdje
A legáltalánosabb érv a basakötvények ellen az volt, hogy ex a papír la csak hadtkölcaön és aoraa bizonyára azonos leaz amnzzal. Hiába hangsi lyoztuk, hogy a nyolcmilliárd koronára BZÓIó hadlkölcsün helyeit Itt eeak kettő százmillió pengő értékt és buxavaln-tára axéló kibocsátásról van aüshogy bárhegy alakuljoo la a habom pénz öayt mérlege, ez a tétel a hatmilliárdos állami költségvetés mellett Jelen-
téktelen h kizárt <elog, hogy Ilyen kisebb államtiltel teljes értékU visszafizetését nz állam ne váltja.
Ismételten la hivatkozhatunk az u. n. kényszerkölc«öukötvéoyekre,amofyehet a háború után a vagyon váltsággal kapcsolatban bocsátott kl annak Idején a kormány s amelyet a nagyközönség a legnagyobb bizalmatlansággal fogadott a a tizedén a azon klvdl la értékének alig egy töredékével árusított, ma mégis egyike a \'ogszllárdabb állampapíroknak, amelyeknek napi árfolyama a békeévek legfundáltabb állampapírjainak árfolyamszintjén mozog.
Minden Jizan érv, minden azakszerü felvilágosítás, minden Jóindulatú tanács hiábavaló volt. az elfogalntlan közönséget meggyőzni nem lehetett 8 mindig ugyaiaz az ellenérv Hadik öles ön, hadlkalcsön, hadikölcsönt
Hát Igenl Mladaz, amil a magyar tőkés társadalom a badlkolosánök kerül tapseztalt fájdalmas és nemzedékeken át éreztetni fogja hatását. í)a hiszen az első világháborúban nemcsak a lm dlkölcsőnök értéke pusztult el, hanem elveszeit az ország ezeréves birtokai-lomáuyának több mint kétharmad része la.
A háború mindig kookázattal Jár s nagy és hemoy áldozatokat követel. Igazságtalan dolog volna, éppen osak a hadlkölcsénök devalválását emlegetni. Mennyi emberélet pusziul ¦¦! abban az első pokolban?! iu a sebek latnán-lassan mégis csnk behogedtok az érdekelt családok szivében.
A budi kölcsönük katasztrófája nom állhat uijában ai uj nemzeti élet-halál haro pénzügyi erőfeezlléeeinok.
ül/ni kuli abban, hogy a mait tragédiája nem fog megismétlődül. Az Al-tHwpóaT.(lgyok vezetésének nttvóozele meg fogja találni a niidjit aanok, hogy no joJisn egy mAsodlk péizügyl 7rl«-non. Allambáztartáaunk helyzete nz a) világháború ötödik eaztendojébon megnyugtató képet mnlat
Hrőa hittel blnui kell abban, hogy a magyar pengő vásárlóerejének Ingada zása mellett fa meg fogja tartani mostani pozioióját.
A pénzügyminiszter mondotta egyszer, hogy a peigő legnagyobb ellen-aége az a kishitűség, amellyel a magyar közönség a peigé háború ana-ropét kíséri. Le kell számolni a mnlt klaértetelvel a a hatzas ivek péaBttgyl öisEflomlásának árnyait el keU ünftak maguaktél a tiszta ítélet, a Jezaa megfontolás s a tárgyilagos szemlélet világító fényeivel.
A huzakötvény sorsát bizonyon rétegekben ezek a mult habomból Ide settenkedőit kísértetek befolyásolták Ezekkel egyazorsmladonkorra lo kell ezámolnuak, b akkor bizonyos, hogy n legkezolobbi állami klboaaátáa olyaa helyeken is felvételre talál, amelyek most a tomegpszfhézla hatása alatt ti voltartották asgukat a kitűnően fim-dált a mladen más (őkebefoktetésnél follétlenm Jobb t.uzakütvönyek Immár lezárult Jegyzésétől...
i lagykailzsal KCzJélotl SziTilkostt elBilt esztendei mkája és Idei ttrvol
Kél iwztondoje, hogy u iwlgármofl-tor megalakította Nagykanizsán nz (1N(!H;\\ testvér i nU\'«mény ót, a Közjóléti Hzövetkozotet. Azóta egyro-niÚHra épülU\'k a iiokgyermokixs/Hze-
jjénv miuikas é-a fölumüvos családok részérő a kis családi házak, sok (egzisztencia teremtődött, sok kisen liternek Hfigltottjokj Iwldogiilásáji. Most készült el az 10-18. év mérlege a Közjóiéli Szövetkezel működéséről.
Noha az rjlőáő oástondö .\'IHÜ.tXX) jxnigójévet szoinben a mult évlwn csak \'287.000 pongé állt »1 Szövelko-ztit rendülko/jwéro, mégis a jó eredmény tudatával tekinthet víshzu 10ÜI. évben toljosifott munkájára.
Ház-juttatásokra a Szövetkezet 11) IJt-tian nogytxlmillió [xingéuu\'-l többet fordítón tó előző évl>on mog-kezdetl házé])ité»)kknl együtt. Osz-szesen lí) házat épiUHt 10-l!i-b:u), az elözó évben 10-ot, ugy hogy eddig Nagykanizaáa 20 aokgyormokos
Családi szörotkozoti báa épülb mmn, Mezógazdasúici ingatlan juttatáaokra 10.000 pengőt fordított a Szötotko-zet, gazdasági folszeroléöD) 10.600 iK\'iigől, 68.000 pongőt ixxlig házi-iparra, ami sok csaladot foglalkoztat hetenként. Hogy a visszafizetetteket az igénybevevők milyon lelkiismeretesen teljes i tették, mutat ja, hogy mindössze 2.5 száxalók a háhaték. A Sámlor-féle téglagyártás inunká-latui\'a tavaszi fo()iusz,nábV.Hhoz enw ütőmben folynak. Az a cél, hogy minél több családi házat lőhessen épiteni, de hogy a iiagyközönségiipk i\'. jusson tégtij inolynok gyártása minél több munkásnak adjon rnog-.Ólhctéét. Térvbo van vém az ordo-kitermoloa átvótolo, a Icitormoli fának saját ütembon Yaló földolgozása.
Nagykanizsán nem tesz em-bor, akinek nem tudnánk munkrvd-kaimal biztosítani, — mondja Tóko Jelió, u nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet fárad hatatlan igazgatója.
Átalakítják a periakt iáránklriiág isiidél
• Perlak, fehrulr 8.
(Tudósítónk jelentése) Perlak község képviselőtestülete a régi járás-biréaági épület teljes á\'a\'akitásál határozta el és méltó helyiségei kivn létesíteni a régi elavult épület helyett a járásbíróság részére.
A szomora emlék!) jugoszláv megszállásának harmadik évében már annyit építettek éa alkottak, hogy a 20 éves Idegen uralom alait szándékosan elhanyagolt épületekre rá sem lehet ma már Ismerni. Ennek
az alkotó, épít" munkának legnagyobb harcosa és csendes munkása, Virágti Pál vezetöjegyzö, aki éjszakot feláloazva küzd a község fejlesztéséért. Hozzáértésének és lankadatlan munkájának. eredménye, kogy egész Perlak külső képe ilyen rövid Idő alatt szinte megváltozott és már a JegvzOl hivatal la komoly, egyemeletes épületben végzi munkáját a közért és minden hivatal és egyesület ma méltó helyiségben van elhelyezve.
A nemzetiségi kérdés megoldásáaak El ;uj utjai ^LWmW<W
Kászoiiyi Ferenc szerint a neauet népközSssőgo aeu a nyelven, hanem a UÖzös történelmi élményeken alapul .,^< l
Szakkörökben rendkívül nagy föltűnést koltott az az érdekes olínélot, amit Kászoiiyi Forouo fojtott ki több folyóirat hasábjain s amelyről néhány évvel ezelőtt német nyelven kiaobb könyvet is\' irt. Kászoiiyi aki külÖnbon \' miniszteri osztálytanácsos — a nomzetiuégi kérdésről alkotott ogy rondkivűl ujszorüon ható éJméJotoV araoly lényogélxm ug)an a uzontistváni gondolat alap-
ján áll, do oszközoibon a modern dok Irina és a korszerű politikai alatKilvok folhasznúláHával kéazült. A Magyar Vidéki Sajtétadósító bu-daposti munkatársa busásabb Ixwzéi-getést folytatott Kászonyi Porooo clr.-al hazánknak orról a somdimtő problémájáról.
Kászonyi kifojtott fölfogása szerint a no^zétiségi kérdést oddig: vagy egyoldalú aduiiniuztrációu kér-
désként fogták, föl. líhhoz járult az alapvétő hiba, nogy sokan a nemzet-azonosságot a nyelvi elkülönülés alapján próbáltak mogállapitaní, vngyia a nemzeti közösség kiuaróla-gijü .kritériumaként »z »ogT uyalvot DosséléS* tényét lokiiitotték. iVali^ üs-ogváttalán nom fülel mog a valö-súgnak. Svájcban például bókéttoa megfér egymás mollntt a néuiot, fianciu. .i.\'i olasz, a nyelv csuj»4n közigazgatási probléma: minden kantonban más a. hivatalos nyolv, do összefoglalja valsmonnyit a ava|ci neraaeti öntudat. Az irok viszont annak ellenerő, begy ugyanazt a nyelvet beszélik, mint az angolok, mégjti külön nemzetnek tokintik magukat az angolul Ix\'.-izéló tmr.*V-amorikaiuk külön amerikai luuiuwrti öntudata is teljesen kialakult. A hi))-]>ok nroblémája Svédonixagbaa ary-üzerü gazdasági probléma. A külón-b\'j/\'j dóUmorikaitáliumok a apmiiyi)! nyelvközösség ollonéni is küíöu nomuitokként tömörülnek, lía bizonyítja oiinok az álliti\'tsnak igaaaágáL :i legutóbbi magyar népanámláláa is, amelynok során tízezer számra akad tak idvan idegen anyuu.yidvüok, akik magyar i]nijiKotÍHégüiir>k vallották maglikat. A kérdés mosl már magyar viszonylatban akként foat, hogy a Kárpálok inednncójébfHi a szímtistváni (tatárakon l>elül A\\6 kü-lönljöaó nyolvol Ix-széló nemzatisé-gokot fuji, népi - éa ami a legfontosabb: a történelmi sorakőzös-ség füsi összrt. Kz a közösség; év-azáxadokon keresztül békés ogység-bon tartotta ossz,\' a nemzetis,!gukot, ilyen fennún az egyetlen nlválawstó eleninok, a n\\olvkülönbÖzósiigoí\'k hatását kéli igazi értékre leszállibani s akkor rnogkexdódh<it a módorh ór-tolernlK\'ii vett szentistváni magyar birodalom újbóli kialakulása.
Kúagonyi arra hivatkozik, hogy a?, itt élő néjKik Ogymással ixwzo-liázaaodták a biológusoknak nem kerül különösebb nehézségéticy nny-állapílani azt, hogy uz egy oh kár-pátmodencei nnrnzotíségok i snlová
kok, ruszinok, HZiflxik ÓS bizonyos fokig a románok) ponlosan ugyanabból a fajta-elemek kevenvliWilx\'d állnak, mint a magyarok. Fokoz/a még azt az azonosságot az is, hogy bebizonyít hatóan linfalmas töui(«gt)L románosodlak el évszázadok során ogyszerűen csak azért, mert elfelejtették a magyar nyelvet. Akkor azonban a nyolvváltoztatús nnr, iun> jolentelijo magyar nemzetiségi hidaink ollionu\'dyoHodi\'ittát, Még a uadáágluircokaf is (együtt vívták a n\'omzetiségok a magyarokkal.
Kászonyi fogahnaziWdian a nora-zot népkör.össég, még jx-dig olyan
népközösségi nmoly a közös történelmi élményokon fejlődtek ki u a közös élményokot lutébon érzolmilog nyilatkozik meg. A közös dolgokat, a közös élményokot koll tehát kada-tositani, annál is inkább, mivol a nyolv nom az ogyotlen döntő tú-nyoxő unnak uiogbatározáaábaii, hogy valaki molyik nomzothoa tar-tozik.-
(Dr., Y. K.)
Eladó
a lulajdonemat képező .kuruc" ncvU i\'JVi. éri utlcléslt
magyar félvér
!«• cm. magas, 172 cm. öv-tmeredi, 2i cm. szárvaslagtáKU, arsnysárga szinti mjelenleg SOOO p.érl. .,\\U-,-M-<-gyisl eagedellyel* et van látva.
A mén megtekinthető 1
sülküvc.luit, Vu nsgyo Vt Oraf Hoyoat Gvlí,-liVná.
X9AÁ. február 3
CjUgM KU-S-JUlXa
A krisztusi szeretet mu«ka~fr«ntjáról
A nagykanizsai Szent Vince S.eretet Egyesaiet évi kíifj-aiése
A _wgykanl_«i Szent Vince Szerelet Bcyeiil*! évi közgyűlést tartett dr. Hegyi Lifesae elnektete alatt. A megjelent dl-ttt* közönség soraiban ott látlnk Ur. Králky latrán polgármestert, dr. Takács Zoliáa korházi fgazgaló főorvosi, dr. Mol-aár Antal leánygimnáziumi igazgatót, a napság képviselőit t,tb. Ott voltak a katolikus egyesületek kiküldiltel fi.
Dr. Hegyi Lajosné elnöki megnyitijában visszapillantást velelt az egyesUlel fennállásának bat esztendejére forröl-évre Hulyosabeik lettek a feladatok, de a nehézségekkel egylllt gyarapodtak éráik la, At. Aclio Catbotlca szellemiben az egyesület mfadent elkéret, bogy a liadbavo-nidtak hozzátartozóit Is segélyezze, anya-glakbaa, lelkiekben, erkélcal támogatásain,
A legnagyobb hálával emlékezett meg az elnöki megnyll* arról a lelket és űjry-tmzfíó hitgygárdáról, amely nöl s_ÍTé_ek minden melegével szolgálja a sxentvlncéi eszmét. Mnjdnz elnöknt kitért arra, begy soha nem volt oly nagy szükség a karitatív arankára, mint manapság, amikor szaporodna* egyre n fájdalom kílnnylti, emelkednek a sírhantok és sok baj, nyomorú-»ág sajtja az emberiséget fokozott. Mértékbe! van szükség a Karitász-ra, mely nemcaak anyagi segítséget nyujl, hanem a szeretet erejével gyogyil, a fájdalmat eay-iiiti, a könnyeket térít és beleviszi a szenvedő támadalom lelkiségébe Krisztus ar-csUttt,
Vöies Űáborné a tllkári jelentését ler-jeaztetle be, amely felsorolta az elmnlt etztendi egyesületi eseményeit, tevékenységét, a lelklgya-orJaloktol kecdvea néma, senkiül sen tudott segítségig. A szegények részérő tartott „hnsvélMftl a harctéren küzdik hozzátartozóiért végzett szereid-munkáig, a húsvéti éa karácsonyi ké-lmnaka- és játékvásárig. Az «i<yea«let belső eletének színpompás és mégis szent vlitcéa szerénység!) soklclo állomása, eredményei, munkássága tárult fel a jelentésből. Mindmegannyi aranylégla a nemzed epilÖuiKakában — a magyar Holnapért. Szólt ;i Jelentés arról, hogy Vajay József vrpercs vélte át az egyesület1 egyházi vezetését, akinek lelkes apostoli munkája
biztosíték az egyeaaiet tenrUleles tavibb leüeeitésére. Ktllftn mcgemlllctic tarákat Kilraásnít, akinek fáradhatatlanul lelkes aai-édése messae kimagaslik.
AM Jozsel pénztárosi Jelenteiében száw-oszlupok vonnlnak fal a Jótékonyság birodalmában. Mintegy [§¦.()•_ pengi értékben oazlellak szét ruhát. Blelmlszérokre kezel 40*0 pengll fordítottak. Kézimunka eladásból 12.000 pengi folyt be, petaelye-ztsiol 3t0ft penge, egyéb adományokból 5t30 pengő. 1942-ben csak 23.243 pengi volt nz évi forgalom, 1945-ban már 41.900 pengiaét lébb.
Dr. Vajay Jéaset esperes, egyesületi Igazgató Ünnepi beszédeién tcs-ége-te, hogy a nagykanizsai Szeal Vlacc EgyesO-let fetenlis tényezi a város gzecénjgoa-dezása teré>. Hálás készflnelet mondóit éifetáláozé, bazgi mnnkájáért dr Hegyi Lajosáé elnékasszonynak, Ribáné Horváth Mária titkárnak, Aca József pénztárosnak. Teréz Oábornénak, a holgygárdi minden Névtelen ninkásának, a kedves irgalmat-nivrreknek, akik Szent Vince nzellemébon mindi*\' névtelenül végezték munkásságú-kat. Köszönetet mondott dr. Crátky István polgármesternek támogatásáén
— A ma logttgyobb problémája, mondotta Vajay esnarei, a szooiálh probléma. Minél kóieiebb kell vinni az embereket a siegány ügyhez. Sokat pribáltak ezea a férea, de mlndenekelitt elólérbe került KrlailMi szelleme. A Krisztusi Szeretet térvénye, Itngy sfgilsttnk a szegényeken. Minél több szoctálln érzést kell belevinni a társadalomba Lelkiséget kell belevinni a szegénygondozásba. Intézményesen kell a szegényeken segíteni, nehogy egyesek tibb helyről kapjanak segítséget és egész jnmódban éljenek n ráoiomll szegények rovására. Ha mindenki Összefog ebben a városban, nkbor nem lesz Nagykanizsán gondozatlan, ellátatlan ember.
Králky István polgármester a város nevében elismerését fejezte kl a Szent Vince Egyesületnek és lelkes gárdájának azért az ügybnznA és számottevő munkáért, amit nagykanizsait kifejt s amihez a város további támogatását igéii.
(B. R.)
MAGYAR HOHgDBj NYOMÁBAN A SZQVJBT-FRIHT POKLilAN „Halló... itt Csaba... Réka nem válaszol..
(fonréd hadlUtdé**H mii
A liaUtlmus orosz tórsóobeii uomz-tiHonül óbrod a iwpnl> Az ilnneiH KWMidot 4-;iak nóha-néna zavarja vad-«iil»nl> tnrN\'íkolák.
A hiradé-ugyoloios felveszi a halliritlót:
Itt Csaba, kéreiu a Békát! Sooinű v.\'vl.i •/ A túloldal némán hallgat. VonaUzakadas. Az r\'tj lople alatt, az .orvlövészek olrágták a v\\»-^.i\'b\'ikil. Gyakori oirot.
Úttalan uuikou, sürO óaordék kó-zütt koll biztosítani u |>ótlánt, a hadao<Dffok álolmozéeét, a hadianyag azriksógletet. Ekkora terülptpn a íur-
!»(liü-i biztoaitása ínég akkor is i-m borfolottí munkát kövotolne, ha tör-ténotoflon ax, orvlőrósaok noni rongálnál: meg a vezetékiokot.
Váratlan
A görónfryöö utakon óvatosan halad olóro a kót gtipkooHÍ. Minden owbor ogy-*^y »fülolókÓHzül6k«. A logélKirobb figyelemre van szükség, mort mindon bokor moglopotóet roi-tqgothot. A kocsik gyakran mogáll-iialr. At. ut montén futó kábolt sok holvan meg koll vizsgálni, itákap-caoimgk az em borok é« jolontkozvo
hivjak Békát
A nap sugarai most szárítgatják a*r ttrdó harmatját. A sürü ordosé-got óriási kitör jodésű napraforgó táblák váltják fol. A kót métoniél
A Héka« nom válaszol. »IIang-
sxá)áit« elvágták, l\'odig fontos Ion-ne az iizmiot. Itt, kint az\' nrevonalon mimlnu szénák, minden üzenetnek fokozottabb jelenlóaégi\' van. I/Ogró-
videbb kémonlem is emokbo korül-hot. „
A biradó század (htrunchnokn kiadja n narancsot:
Vizsgáié járőr állapilHa meg, bol történi a szakadás óh a liíbat javítsa ki,
Két gépkocsi előáll. Két zaazlÓH vozotósévol 80 főnyi legénység indul a inranca vérrrehajtáaárn. Kzen a vidéken még nappal sora indulhat ol bároin-nógy főből álló járőr. A moglOpotések hazájában a IcfrkÍHobb vállalkozáshoz is legalább egy meg-orősitett raj szükségeit.
tDzraJtniltés
is magasabb napraforgó kórok még kopaszon is rujtokholybt rvyujtanaJr. emlxirnok; állatnak egyaránt. , Félóra múlva a vizagálójárór mog-loli a hibát. Az orvlövéazok drótvágó ollóval vágták ol a wzntófcofcoi. A járói (.^jy-kölWre boiyru zUIiija. a vonalat s már ís indulunk risaeav-foló.
A HÓ))kocsik most már gyorsáéban robognak olóro. A hoíivéd élos szo-mo rtlótt az ogyHisorjárt ut iu már
ismerős táj.
Az őrvezető feltalálja magát
l\'lrdó átvágásában górdülnok a iiumikorokok. Az egyik kis tisztáson váratlanul megszólal egy golyóazóró, majd kolemlni kezd egy géppuska. A járór ollonHÓgea tüzrajlaütoflt kft-|»tt. Mint utóbb kidoriilt, mintegy tó fényi orvlövész banda húzódott
meg a fák kőzött, í&dboéaoit fe-dozéklx)ii, hogy megakadályoaza járőrünk viiia/Atorótíói.
A géj)koc8Ík csikorogva fokoznak. A honvédok gyoroau leugrálnak éa folvottzik a lutreot az orvtámadók: ollón. Az erdő osoudjót pillanatok
alatt vad harcizai váltja fol, Az orosz géppisztolyok ropögáaára magyar golyószóró pattogö hangja vár laszol, líét aáazlósiink in ind járt a
harc olejíin súlyosan mogitftbeaül, majd a saikaszvozotÓt is lövr\'-h éri. A parancsnokságot ekkor az ngyik őrvozotÓ vuazi út.
Ilaláltmegvelő bálor^ággal küzd a kis - csapat. Az orvlövészek azonban ffldozókükböl egyre közjolobb kuki\',-nak hozzájuk. A bokorités veözodel-mo fonyódi járőrünket. E pillanatban éloH roecaonés hallatsíit Kitalálták egyik lőszeres reánaszunkat. Sikorült találat, a járór egówa löazer-
kónzletét pusztulás fonyrveai.
Az őr vexoté-parancsnok a rrnre othatározáaok emlninv Ké«ir;rnnái-dobásl ós rohamot réaényel. Bonva-dolnk, mint a vihar, ráoaapoak *4 ollonségm. A merész váraalaa fellótuVi moglopi a banditákat. Ila lotlaik éfl selxwültjoik liá(r«li.i-y-i.i vai mogftiUmodnák.
Kz csak egy ki.- mozzanat kis
híradósaink arovonallxdi nlr*H>fl. Ifíy küzdenek ők valamennyien ampliali után, begy nohóz műszaki fal adntaiknt hősi hnrcok, állandó\' HRf-li \'l-\'fiV,.-!. köxejiotte Íh hí*/\' t« ^Ülettel, kitartaatjai t.-Ji.-j\'illi.-utMh
Kihallgatják a naiykanizsai erd0-UgyLi0n a panaszt tévii városi képviselőtestületi tagokat
Mogy.oszortB ólónk érdoklődée ki-
mSri annak a bizottságnak munkáját, amoly mint jelentettük megérkezett Nagykanizsám, hegy felvegye a vizsgálat fonalát a város erdőiből kikerült fa-mrHinyiség ér-tokeeitóso és az ordőkozoléa körül olbangzolt panaszok dolgában.
A bizottság ogYÍk réuzo az oIh<> neatok munkája után visszatért afcék-holyéro, de holnap újra Nagykanizsára érkeznek ós folytatják a munkát.
Minthogy a bízottiúg zárt ajlók mflgutt delgozik, megállapitilsairól.
a vizsgálat eddigi ered menyei ral kar-mosgms«m (KJdif nem lehnt (ndai semmit.
A na|iokban megkezdik ar^ikaak
a rárosl kópviselótemtülcti tagoknak a kihullgafáaát, akik a *\\\'.•<¦;&\'*i m(«ginditósát kérték a szitVnaáHori
omléketcétna vánwi kőzgyüléHNt öa
akik tagjaiul küldtetek ki az ebbna az ügyben ugyanakkor dolAfáH hi
zottnágnak.
A rizagálat mófí 11 kihallgatások után is napokon ál fog tartani í» az annak folyamán felvett j^r^\'ZÓkrfciyT-tömognt jolontásS hd fogják bar-jeszUuii az ilIoU\'duwt rolBÖbrwógTwwt,
A vízimalmokat fosztogatta egy kis muraközi bűnszövetkezet
Cnáfilf)riii/ai február 8 (Tuitóftitóiik jelenti) A magántulajdon tiazt/doto aoliaHom állt valami magas fokon a Muraközben, do az idők jánwának megnoliozül-tóvol még több ügy, foglalkoztatja a hatóságokat, amtdyeknek vádlottjai mind murakőziok. \\
Most egy 2í) évrw dráradirVii gyo-rokombor korült csendőr kéz ro.
A logénvko kiszomolt magának a Dráva pariján egy bezárva álló vízimalmot. Alkalmas időben kiment az olhagyatott folyóprtra, bemá-szolt az üroson álló Ovollek-fök\' vízimalom ablakán ós kiumolt onnét
egy vísák kilkorloallsxtot és a M kilós toborrol ugyanazon az ntna távozott, FelbiiKdiilv* a nikerm, hasonló látogatást tett a Marktniirs-féle malomban is. Amikor aertán harmadszor indult ugyaner.zí\'l » nióda*»rrol sm^née kiranduláaray oleaipték a oaendérék,
A nyomosa* során kiderült, hogy társa is volt a mtűom-lKtUirówtfchoii és orgazdájuk ia volt, ukinél a lopott dolgokat értébwiitotlék. Kzek étlen "eljárás indult, Dojcsies Kermeet podíg átadták a nagykanizsai kir, ügyészsr\'ígnek, ahol lotártó/.iaiáslia holyeauyc.
Internálták a 23 éves pö\'löskefrji munkakerülőt
A nagykanizsai jSrSiÍ! f oszol gabi-rósiig orólyoa irtudót tart járásának közflógoibon, különöaen most, amikor a háborús helyzet folytán minden egyen ornbor munkaorojóni szükség van. Mikor mindönkinek ki koll vonnio részét \'» közös munkából^ nom lohot töhbó tűrni, hogy akadjanak, akik dologtalan életet ólnok, kivonják magukat" a munkából ós a kőzro nózvo voszélypsok. Ilyen osot voHj PölöakofŐn. Pap Józaof 23\'óvos
zalaszóntbalézsi szüloU\'síl, rVilöttlWói lakost a csendőrség már arjetteah* idő óta figyolte éa mivel roogállapi-Uitta róla, hogy kőzveazólvoa mtm~ kak<)rülö, tehát » kőzro és közga*-,da-HÓgi ólotro nésTO káros, jelentntferi *» osertot a nagykanizöai járási fnevaíl-gabíröságnak. Dr. SoiwBsyón Jóeswrf tb. főszolgabíró azonnal inU*iiái»a és lK>nzállittatta a nagykaJiiKaw rendőrségi fogdába.
kbruirhio vAROSIMOZQÓ Hétfl" ÍíHdrn
7- 8-án _________——-— kedden
Világsiker ! - Cori une Luehm tre, «Aires franata filmsztár felejthetetlen Játékával
ELHAGYATVA
(A trtnldadt leány) Izgalmas filmregény, - Magyar vlldghtradó
SlSadáeek kexdete : ?4, fS és órakor.
Unier-mimann Elek vaskireskeiéiibeii
sin-, rud- ók patkOvas-, továbbá szeg-
ufüíváuyuk beválthatók ii ilíjiptitü.
Hot^esrr 0e>a>ek, géptsxij, oMpégyféjm *• golyós CMsapAgy ig<»tiyie«ét elintéacem.
euau Htwruo.N*
1944. lebi-u*- !
HÍREK
Naptár. Pehruár. * #Ktdd. Rohv hal. M. Sz, jáit.. Protestáns Aranka.
tipli nyögj aaertári ügyelet: jkfa * y&tgiúlti> gyógyszertár Knwábot-nV 9i, utam.
EHhaiüenúi) az elinni s»é|Mjr.r-fcái Akfendé üj veletta sHolgaraMt tart
— (Br. Schmlea* Jeao — Kem\'iniui vármrgya alispánja)
A helügyiuiniaater dr. fkshmiod .lati*, Zala vármegye fójegjaójét [omároui vármegye, alispánjává ne-í*:-tv k; A hír ejutnteti őrömet kelt
•««04 Zalában , ;¦! :ii ¦)>¦!>; \'V i! i.¦.-(\'•>;.i ¦}¦L!,
hogy toliotaégéa fiai közül immár a
¦Ithaodík koiült alispáni rvrktw. I )i .
¦lohmidt Jené a közigazgatás min: #>n agunak kitűnő ismorőio, irom-•ooA j központi szolgálat bán szo-nearM meg széleskörű inmorDteit, de átint hosszú érőken ájt a balutonfü-i*di járán féezolgabiráju in növelte a aaemélye éa hivatali működése iránti tisztuletet.
— (Etlegyzéal
Maiidén /.suzsku és gáesi Korgnch blándor jegyesek. (Minden külön ér-tasité* helyett.) {:)
— ¦ (Missziós lelklrvskarlafak)
k Szociális Misszió Társulat nagy kanizsai szervezetének elnökség* ezúton értesíti kedves tagjait, hogy március líi-án este kezdetinek T. Viimner Anzelm által tartandó három mutos lelkigyakorlatok,- melyekre V kItOS tagjoinknt és ismoró-•eiket Hzorwtottol, minél nagyohh számban » írjuk. Khiökség. (:)
~ (Halálára**)
f. UngYáry Antal kiérdemesült, lertuiees,. tartománvfenék, teológiai tojiár, neves liturgikus iró. Pécsett,\' (iC éves korában elhmvyt. Tegnap tüntették el egyházi és világi körök, itatry rúasvdto inellt\'tt, A imiotéaen a nagykanizsai ferences rundba/, kf>pvÍMlotébon I\'. (lul.vás deliért plébános vett részt,
— (A Magyar Szent Kereszt Egyaatltan
nagykanizsai caóportjának nlap-¦/abuhnii az alispán jóváhagyta. Ab egyoflül.-t első nyilvános gyűlését tegnap este tartotta" a fohérfcjrom-iwn. A reroiHXH papság én Intmis-
jalml rvíAnsületck képviselői szép számmal jetentok meg. Világi elnök, mN Oyózé nyug. járfahiróaági elnflk megszokott közvetlen me\'eg
\\hangoiV megköszönte a bizalmat. Vu-italia utána a célkitűzést. P, Tóth l.ukáw, ar. egyesülőt egyházi elnöke
. előwrijósztotte a nmnknpnirrrninmot, A hivatalosanI távollevő plébános helyolt 1*. K irály-fair i Jené köszöntötte az\' egyosülotet.
— (Nttveatlékhangverseny)
leea S&rojtn 17 órakor a nagy-kauiznai zeneiskolában. Tkdépódij ¦mn». (:)
— (GyljtÍB a paliul kápolna-építésre)
Zala vármegye alispánja onge-délyt adott, hogy a palíni Szent Antal rém. kat. egvJiázközség a vármegye területén írvüjtést indít-, baeson n Patinban építendő kápolna •aljaira.
— (Záréra-enyhítés PerlHkaa)
Tudósítónk jelenti: Poriakon ai attdig elrendelt oato 7 órai közlőké-dóai tilalmat feloldották éa a záróm itt újból 11 éra a szórakozó Itelye-
A<">«"uit, tavaszi
kalapok l! tuDasss,
m Imlftii sí inban, nagy vátesz-ttkbsn, julűnyosáton
Róth Lauránál
Baxlr-ns*Hr.
A perlaki Vörös Kareszt jól sikerült "műsoros estet rendezett
Pt/ht/c, február S (ludiménk jtttntérf) A perlaki V#r#a 1U1 • /( aaendes, do. agoAI tevíkoayebh nnnkát fejt kl ós mlat n.Ar lebbutlr, abbea >w. évben la példát Miitatart, hagy aa Idlian lévék Aldezniáhól sekat >lehet és kell tanul a henvédektrt éa saak fllkda maradt, aéllttlaző\' kazzá-tariizóléri Számtalan szt-u\'tetcaaaiflKat kaidon liadmüveletl terhletru és az Itt óilémésoí* kaionafrtg ríssére la karA-osanypstci rendezett, amikor az #bpz»s honvédeket uJAndékok tbategével. lepte meg-
Ueat vasárnap la ennek, a uuig.t»zt»s célnak érdekében rendeate aiex aa-gyeo jól. sikerült mUseres teaeatélyét.
A kllÜnŐ honvfdzenckar mér reggel a kézségbe érkezett és egész nap . tor-zenét adott a község lakoanága részére. A tlszlikur pedig délolön fel>amén a ftöieég vezetőit tátta vendégül.
A Vörös Kereszt teacstélye dólatáa 5 érakor kazdődftt a knszlné helyiségébon. Ott volt mindenki, aki csak számit Parinkén és az edakc/AsSOkft sasa intőit mért-leket öltött. C-mk a helépf-ill|iik hatalmas ebeket (ettek kf. A perlaki ftsazeayok pedig annyi mladent készllettek a Veres Korcs?! részére, hogy abból eg^az kewely összeg jatt Öaaze, mert olIWyatt minden.
A hartvédtlaztlknr íeljea számban Jelent meg az Uinepségeni
A MaVédzanekar RZtinctnélkíil ját-szelt. Igy nem lebot rsodAlkeiif, hogy n liangulat iiiíi-vun Jé volt.
Az eatély hangulstát dr. Doniján Gyula kenferAlásn, H\'ihigh József vAr-iai\'tiycl tisztviselő mókáx elöndáNU\', Karanyal lliiji\\kn én B-i«aé Henő, valjiinlat Vnesa Jánosné nok sikert arattuk sze* repléaelkkel.
A-reiidezéH legaagyobh resz-i dr. Sebestvén Mát vésné, a Vörös Ki-cizt elnöknője, dr. foilntas Oézáná uh Karanyal [.ajnflnfi végezték,
lga?l magyar tlnaep volt. Megnyíltak b Hzivt\'k éa mindenki áldazott a V«ria Kereszt részére. Kétszercsen szükséges, liiii\'.v 111 u hntárazélon ösazefogatt erő-vo! meuniu.tassa a ningyarság és a hll-ségos. m-igyarnl érzó muraközi h\\h-x-fftw, hogy egyek, voitvank, erőseVj\'Ós Jöhet bármilyen vihar; az tn-i^örlk erős magyarsígiinlifln. Rigya^tok a szemek éa b#(douar dohogtak A BZlvok, mert érezték, hogy most á magyar honvédírt szórakoznak é.í körtének, mért a magyar honvédért, melyik mindnyájunk blziosaAgAéft, Magyar Hazánkért n Muraköz földjéért áll Őrt a vég vérnkou.
Ezen a mulatságon közelebb Jutott egymásain a (fariakon élő magyarság, eggyé forrasztotta a htiíös oél.aSzehb Magyar- jövőért hoíeit áldozat és őií-állAs Itt. a gráaleoB !
¦ V«sj János
— (A szürke enslnenclás)
TitokzaloB m különös élotü férfiú volt Holstein Frigyes, aki közel négy évtizeden át gyakorolt hatalmas IxifplYást a Nemet 11irodalom külpolitikájára anélkül, hogy :v né-mot nép tudta és ismorto volna a kulisszák mögött mogliuzódó, mély tilokkal körülvott nagyurat. Különc
ambe\'r tolt, d» wndkivfili koponya is, /,f*»ni a maga neméhon. Kaonia-Ittasára rg/itránl nnükaé^w voU lb> mart-kTiok, Uolienlohenak Ín TlíWov nuk, akik n/ilkiikishetotlonnok tartották flölatríiíi Prigyefit: Bnríoi a furcsa, titokzatOR nagy elmének élo-tef\' irta inea Joaclnm von Küran-borg\'»A waxk© eminormiáas oinu\'i könyvéhen ,amt)ly most jokmt meg a Sfilun kiadáaaban. Aw nlvasó be pjllantaat nyer a politika kiiBmerhr-tellen bonaorkinYkonvhájába én Ifól eteiu íkito mógöVl kitárni agy egéaz, kotauak lővtánelmo.
SPORTÉLET
Asztalitenisz-verseny
Nagykanizsai Kereskedelmi--Leaónyegylat 18: 7
Vasárnap délelőtt zsúfolt nézőtér •lóit bonyolították le a nagykanizsai IjtígényegyJot nagytermében a Ke-roakedelmi é.i rjogónycgylet csapata közölt az asztalitenisz-versenyt.
A vorwmyen mogjekmt *tr. Birkás Ferenc hittanai-, a Ijogénvvgylnt ro-zetóje, dr, Borsa Déla koroskedelmi iakolui tnb. igazgató én Holló János tontneveléfli tanár.
A versenyt fiílor László szakosztályvezető nyitotta meg. Üdvözölte a vendég kereskedőiminta csapatot és a« Iliszdkegy elmondása után inogkezdődött a verseny.
A két csapat folálliiásn u krivet-kezé volt:
Kereskedelmi: Juhász, Tnra, Szer*\' lics, Fontos, Rzlobcxla.
.líOgényogylot: Kőrös, Szűcs, Ko-fács( Doák éa Hering.
A mérkőzésen számos szép játékul láttunk. Különösön nagyvoiialit\' volt Túra és Körös játéka. Ezenkívül íj mg a hatrdmus iramú Szlolmdn és Hermg réérkőzéw volt kiornolkedŐ.
A jáU\'\'kosok tudásuk legjavát adták, igy -a mérkózés ogtazon végig nagyvonalú roit.
lí<tsz!ot-orod menyek a következők :
Koroskodelno: Tnra nyert 4, vesztett 1 mérkőzést. Juhász nyert 4, vesztett 1, Szertíes nyort 4, vosztett l, Fentőíf nyert 3, vesztett 2, Szlo-boda nyert 3, vesztett 2 mérkőzést.
iJegényegylot: Kőrös nyert fi mérkőzést, nem vesztett, Hering, Deák 1 mérkőzést nyert, -\'Szűcs, Kovács nom nyert mérkőzést. • Egyénileg kwmelkjwlott Kőrös (Ixigenyogvlot^ és Tura, Jubúflz (Kereskedelmi1!.
A mérkőzés\' végig Bpórtézériton fdlyt le.
Tjtíktítt* Púi
rum-, likőrgyár és bor nagy kereskedés
.... SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák tlaoteae, rokleniaosók, hlba]elont*i«k, «xakax«rü fimtaobtiltia minden vlllnmoa í*rd»»pen
Bose kiáltványa
szabad lpd|a harcáról és a győzelemről
A Domci Iroda jelerí\'i: A Delhi elleni előnyomulás megkezdésének napja alkalmából Bose, a szabad India ideiglenes feje kiállványi adott ki. Ebben :y/A mondja: „S ilárol meggyőződésünk, hogy ugy fogunk cselekedni, mint ahogyan clhaláoz-luk és clsó alkalammal bevalljuk a haza felszabadilátia érdekében ünnepélyesen adolt szavunkat. K< rlát-lan biia ómmal-viseltetünk szövetségeseink Iránt és ugyanakkor határ akin bizalommal várjuk yégst győzelmünkéi. Harcolni fogunk és minden mhéiséget legyőzünk mindaddig, mlg szabad India zászlaját ki nem Klzzük Delhiben."
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a Ismerősöknek, kik lelejthetetlen dröga
LmolkAnb
elhuny hí &S temetése alkalmival fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, eiuton mondunk hálás ktsiö-nütet.
Mamtuamó Jóat«a>ff éa oautádjn.
áPílOaiaDETÉSEa
ÁLLÁS
Klfutáleénst azonnal [elveszek. Be-rctiy ékszeréaz, Pd-nt. 4tl.v
FSunltAnob és munkáenők felvétetnek. Hajdina hántoló utam, Sicmeraa. 4. 41/:
Négy középiskolát végiqtt llut laao«(e-nak felvesz: Virág divatáruüzlet, 393
Fiatal aogéBl azonnali beléptire lat-vételik Kelemen Rezső cégnél. 432
ADÁS-VÉTEL
Mindenléle Qvagakati gyógyzzerüve-;ct ii, a legmagasabb tron vásárolok, rcutsch OusztAv. m
Laii-ágya eladó Rákóczi-utca 45. »1.
420-
Egy fatéaxCnyaoi 3 néler, alig használt, eladó. Kliály-u. 4. 430
3 drb uacil •ftkimi, Bzerszárnmal *l-
Mit .. Paleifp, Vár-ul 6. 433
lUüi-iu-ii^\'-é, 6 wa*gon részére elaüó.-Bhrkáíz í\'eiaiic, MlgyaT-a 183. 428
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Sxaha-honyhu és mellékaetylsígck-bél Allé lattast keiéi azonnaha vagy 18-Ikérc kis családu Iparoíteaéd. «lmet a ki-adéba kér. *
KÜLÖNFÉLE
ifArjápat ><ö\'c8ön beibe vehet Szabó Anlal apoitüiletében. Wj
Mindennapi levelezésből összegyUjtOtl tQmatlbálvag«a bélyeggyUJtésl célokra mwgvBBKek:. Baroailts, Zalai ííö*lflny wejKcwtósíge, naponta délután ti~-7 ór« koxOft. Bt a hlrdeiee mindiaj érvényes-
LALAI sXOZfudKT
!"©l,lTt«AI NAPtk*l>.
i »»kn« : ..Káifaiaasáft K T. H^^.^-., P*lalőa kiadó: Zalai Kar*t> S vontatón ¦
! a „XtXyUtlUtl! R. T, Hagyn&an.^*
ayoaidáidbaa\'aanrkanW I i íikr*m>áUr< f«l«|, Xai«j
rulado:
Cin:
Bendlcikozat: Whurl polla:
84 ¦ jévf., 31. sz. Nagykanizsa, 1944. tabruár 9. szeríja Ara 16 fillér. im-Mnniiniiimiinil.......¦¦......wM—twin——¦............Wl-lliriniinmiii.....l—Minin...............¦..........i..........>......<«............mm-l
mm
8*uit«aatŐség én kiadóhivatal: Ké-m 6. rzAul fcullpWTtánfgi «« kiaii6hivHiali teleion 78. u. !AftjUisleBik runistön hétköznap délután.
r-\'elelős szerkesztő: Barbarltts Lajos
lílólizeteái Aia: egy hónapra a penad 30 fillér,
nngyetitvK 12 pengrt *0 rillír. KKywmaámr hétktehanienii --".«•.....•«» 30 MIL
Nagy bizakodással figyelik Berlinben az olasz barátéin helyzet kédvezft alakulását
Nevelnél a németek mélyen behatoltak a szovjet-állásokba és megjavították fö ellenállást vonalaikat
A loVaic sajté szerint a nMgybatalmak versengett*, ax oka m balkáni zílrza varnak
tettek harcba ée
Berlinből jolonlik; A keleti :ire-Tdiial déli szakaszán a Krim félszigetnél némot rohamcsapatok «jr oroszokat jól \\ir<rerÖ8Íiett állásokból vetette* ki, támadást indítottak a Várostól északkolotro lévő szovjet tamaszixm-. tok ollón éa eredményoson bombáztak lőszerraktárokat cs csapatgyüle-kezl holyoket, A j Dnifépet alsó folyásánál, mindén) lényegese.bn esemény nélkiii folytattuk a németek arcvonaluk
megrövidítését. ZsAskovtól kolotro az oroszok több lövóer.hadosztályt és páncélos dandárt vetettek haroba, azzal a szándékkal, hogy lerohanják a némot állásokat, líz a torvük meghiúsult én a nemotek egy orosz páncélos badoaetályi megsemmisítették.
líordícAov vidékén helyi jelentőségű harcok fejlődtök ki. Itt a németek orés páncélos, kötelékeket vo-
mifaen behatottak az-, orosz vonalakba
Az arcvonal középső \'szakaszún hoh\'i jolontöségü támadásokról érkezőt, jelenti*.\'
Vitobszknél a azovjot.minden áron ki akarta kényszeríteni az áttörést és őrös tüzérségi támogatással három lövész hadosztállyal támadásra indulták. Csupán helyi jolontöségü sikereket érlek öl. Szovjet orók ogymáat kövutó hullámokban támadták a nó-rrfot védelmi rendszert éa a némote-kot állásaik feladására kénv\'sznriuJt-frik.
A Szovjet ebben a csatában több mint 200 harrkoc&it veszített,
azonkívül óriási » vesztesége omhor-borr ós anyagban, megközelíti r*a>-kat a veszteségeket, mnlyekot az olső vitebazki nagy caatálmn szon-Tedtok.
Az olasz hatóságok visszautasították a Vatikán tiltakozását az Egyházi Állam területén történt letartóztatások Ügyében
Rómából jelentik: Az Ossev- |,nz Egyházi Állam terűlctenki-vatore Romnno közli, hogy n Valikán tiltakozást jelentett ho a/, olasz köztársasági rendőrségnek ama ténykedése ellen, hogy S Szent Pál Kollégiumban letartóztatott több magnsrnngu tisztet, köztük Moti tábornokot, í) zsidót és -18 katonaszökevényt. A Vatikán a rendőrség eljárását
vflliségü joga megsértésének tekinti. Az olasz hutóségok a Vatikán tiltakozását visszautasították, mert szerintük a területenkívüliség nem jelent mentességet olyan esetekre,, amikor az Egyházi Állam területén törvényszegés miatt üldözőitek táléinak menedéke,!.
Védelemre rendezkedik be az amerikai hadsereg a Garigllano felső folyása mentén -
szenvedett súlyos veszteség következtében szintén harcképtelenné Vált. nfár csnk Monté Cas-s inon ál tart az aiuerikni nyor más, Imagát a\'támadást in-ár ezen az nre vonalszakaszon sem. vitték át nzzal a lendülettel, mint az első esntáhitn. Alexander 1ábo*rnok csapatni most a (larigliano első folyásánál fedezékeket és aknamezőket létesítenek. Ugy látszik, itt hosz-sznbb védőiemre rendezkednek ;bo az angolszászok.
Berlini jelenlés az olaszországi harctér jelenlegi helyzetéről a következőket mondja: Az angolszász hadseregnek a., a kísértete, hogy a német védővonalot -Nettunonál áttörje, teljes mértékben meghiúsult. Az amerikaink a nétmet incssze-hordó ütegek tüzével szemben a legnagyobb passzivitásra voltak ítélve. Az utolsó három 1mn harcaiban nz 5. amerikai had-sereg nem tudta a Iám-adás nagy lendületét toovább tartani és a francia zsoldos hadsereg az el-
Adriai) középolaszországi és délfranciaorszégi ujabb partraszállások terveit latolgatják Berlinben
vagy Orhotollo vidékén toropnohÓKsé-gok miatt csak azt célozhatnák, hogy a\' némot kötalókokot Olaszországban a legnagyobb mérttikbon kikössék. Erro vall oz a köviilmény, hogy az angolok oj len támadásokra ronaózték be és orósifottók meg magukat. Több partraszállási lobotoség kínálkozik nz Adria-vidékoh. olsősorban Pos-coná, Ahcona ós Himini környékén.
Berlinből jolontik:.-; »
Miután ar, angolszászok nottunoi vállalkozása meghiúsult, közöl fokszik az a feltörés; hogy az amerikai badrOBotőaég uj partraszállásokat készít iolő, még podig Közép-Olaszországban Civtta Vecchiánál vagy Or-botollpnál, vagv Dél-Franciaországban a Teuton* Marseille szakaszon. Kzek a vállalkozások Civita Voccliia
A paitra száll ás Aneoná környékén kisebb értéküj volna, mivel a torep itt sem alkalma* nagyobb arányú, hadművolotokro. \'Bitriini inkább csá-bitó\' volna az angolok partraszállási kísérlete számára, ugyanis Rimini
földrajai fekvésén kiviil fontos vasúti ós német elláíóai csomópont, azonkívül « Po-aikság Irigdélibb bejára-, tánál fekszik. Kz kéíaégtolonftl ja-kmtós lenne nz angolok számára, tekintettel aria, hogy itt sok páncélon rró l>«rétéBéw>| tu]nagy terep-néliézHÓgeknf som knllene leküzdf-n: Hu a brit hadserecr mesr tudliá sav reani aa uralmat Rimini térné felett, talán elérheti azt a cél amit egy angol tábornok fejezet\' amikor wrX mondta, bogy n ¦ 11M4 ószón n szóvefnégesek az I lábúnál állanak.
L i-

ját, i ki,
írnél i\' Alpoki
Netlunonál az ellenség megszüntette a további tárr klsérleteket
uiaiiáflia kövMkozV.ttflk.
(adó
A Fost jelentése Hterint n Nottu-nonúl partraüzállt (iHíipfttok » legutóbbi ÍM órában niindeú támatláai kieőrlotet megszüntetUik. ós. an?ioi árovonahikát drótsövényókkel; lövi\'-sz árkokkal és at-ólbunkorokkol erősítik mog, mort a. nómót ¦ mesazohordó ágyuk tevékenységéből általános tá-
tÜKéraáfii yéa légitámadn: igén nagy mértéket öltő mol- páncélosok és repül rendkívül erfisok és a óráktól fi sötétség t\'h-ál A harcok Iökozfldátíá
„A szövtttsógesftkRómátóldélreBlszölasztottak;
"K svájci lapok szerint az tele -azonban hil Olaszországtól, érkező hírek ki--^-Ciszlornától ábrándító matassál vaunak, az bent
i námotok ir kedden ttok. A né-Ök támadásai ¦kora- raggoli Míg tartottak, ra számitnnnk.
izalkalmat..."
angol közvéleményre.Igttsn^ ad nak annak az amerikai, uj^ág-irón\'ak. aki már ívyóle. /nappal előbb jfgfontette, hogy a1 szövetségesek Kómától délre eAazrilosztották nz nHatlimd n további eredményes táJn^d^sö/ir/Á. Elismerik, hogy n neltuiuoi rpartru-iSZ^llula* terve kitűnői völgy ki\\i-
/ahhajk ai
sokhnn, aliont
igy az ¦áU.és0*. visszavonulás\' kaiak szám hogy Késsel\' dia tulajdo (fást a szöv az nngolf I rilsa.
2a> A németek yun»trn isméi «khan nz !illá-iét kiűzték őkef _> megszilárdítása \' * jelent, uz amerj-M\'\'-. Az is hdiét /mg.ezuhín megkez-nképpeni eítentáma-«tségesek eiien, hogy a tengerbe szo-f
ákijl
Még jobban öi iszezsugorodott ? , nettunoi arcvflna\' /a
szövetségesek
A [flasolor NachrkshtO1 .i értesülése szerűit néinet körökben ezidysJíorint foltiíjió hiz^bhattaausil ainak a Net-tnno körüli hnreok feji eméiiyeit il-lotöhig. Vi\'/X azzal indr .kolják, hogy a holyzot azelŐz<5 bétlv.sy, viazónyitvo tol jóson a némntok jav ára és a hző-vets^\'gesok hátiáuvura fordult. A
kezd* boiv i
"!*.tu*iaoi hídfő körül ••"!«•.««iiBoroííntt >V<>lfti , mivól iíí kV/él
V» Jöljoaen -„émot k.V.-ftnnok eredmérm,ként a mt\'iti jobban szövfi(H(*^- nrevo-némntok táiieidáaa izás« föhb.
Jelenti ís
Aíi keleli jelenük
kíséri.
harc árán behatod «yS segbe, ífc a német gr^Sk hamarosan kiűzték ¦ b
mintí 2000 fo^iJoTojtitlík.
keleti arcvonalakról
arcvonud \' helyzaifóröl néuiW védéleiuj ezeket a k BerlinlnöS;: Neveitől ^kot ineghiusitotía. Nagy ós ei-némot ri»ljniift*npnltfk szu^UJ harcok folytak az íImon mélyen behatolt*.& <így Szovjef fótól .^zakru e-ső területen ,\'s hndijszlály vom¦ilaiba ununk Az oroszt?*. [öbb órás nehé szánnynin, ami ál ital lényegesen i Imre i\'n-^r megifcivitotlák ;i G ) níknk-t olUTU-állási vonalakat J*«z oroszok kemény- és véres \'küztlelelnillwn minaent nneíkiJSéi;\' eltek, Iiogy
visszaiiéKÜLsák álhi\'viiukati de a < neves orosz fáimidások Finnország elirtastltó választ adoft Hull ujabb követeléseire
A\'.wasbihgtoni Ibin követség szó \' vivöjo h-/. úllitólug. ílu\'tl kfllügymi-nieStor á!Uü átnyuitírtt ultimátiimtii kijelontette, hoípr- Kitmnrsaág maga-tartása váltosKdlJin v& * fumok akkor st)m adiúkmeg mogukjit, tia Holsinkil a feldde! teszik Ogyonlóvé. Fjt i nvilatkozjit Hullnak Finndr-szágboz" intézett ujabb ultimátum-
segbe, f/c a nétn mirtarosarí kiűzték gket A,
lleves orosz MmiSMíLt?"*"»1\' •»
zalai közlöny
1941. február
katonai, hatósági Hzooiétyoknok éu a légoltalom, y izdasági ótól kórul nálkülnzhotetloiioknek nom ttzahad elhagyniuk Helsinkit.
Churchill klhallgatásonaklrálynál
Stuckhuluii jelentés axorint VI. György angol király kihallgatáson fogadta Churchill minisjrterolnökát.
Légitámadás Franlifurt ellen
[vedde\'n u déli órákban erős bombázó rajok lűtmjadásl liiij-totlak Végre, u rujnumculi Frankfurt ellen. Az elhárítás nagyon erős volt. Sok gyújtó\' fe robbarté bombát dobtak a városra.
Angolszász repülők Franciaország északi partvidéke ellen intéztek több támadást. . \' A szövetségesek a tegnttpj nappali légitámadások során a szárazföld teleti 25 repülőgépei veszítettek.
Újra kérdésessé vált a londoni lengyel miniszterelnök amerikai utazása
Rerh\'nbél jolontik, hogy iondoni jól tájékozott körök- tudomása szerint Nikolajcaik oinigrána lengyel miniszterelnök amerikai utazása ismét kérdésessé vált. Hu kimegy íh mostanában a miniszterelnök Áinc-rikába, látogatása csupán Wuuhing tonra\'korlátozódik és ott nom fog érintk(fzént keresni Amerikában élő umjrynl körökkol, inert a látttzatát is kerülni nkarják unnak, mintha Im>-uvutkuzást gyakorol hatna amerikai belügyekre.
Japán kézben van a]cse/ekvés a burmai had-mÖveietekben
Tokióból jelönti a Domei-iroda: Burmában u japán csapatoknak fob-iiair 4-én az jclllonségos támadást megelőző ujabb liadmüvololei HOn\'ui tovább tart a japánok olónyomulátta, <fgYÜltniüködésbon ux indiai jiomzeti hadsereggel, amely megindult rúg óhajtott célja, Dőlni felé. A jelenlegi hadjáratot a japánok azért indították, bog}\' az ullenség terveit megelőzzék. Így a cselekvés ismét japán kézbe korült. Az oltonségnok az a terve, hogy a Csunking fölötti burmai utat ismét mognyithassa, ogyik logfun-tosabb tényezójo a Burma ellőni támadásunk, do ozt n japánok megelőzik és megakadályozzak.
Hallotta már...?
hogy az első piaiinát a 18. század első felében a kolumbiai Plnko folyó aranytartalmu homokjában találták? és ezért kezdetben „platina del Pinho" néven nevezték. A platina szó a spanyol „plata\'-bél származik és eztlstöcskét vagy ezBsthöz kasonlót Jelent. Az első kolumbiai platlnakészleteket az itteni spanyol gyarmati ható ágok rendeletére, akik attól tartoltak, bogy a platinát az arany hamisítására fogják felhasználni^ a tengerbe vetették.

... hogy a salétrom szó a latin „Hal potrae", azaz „a szikla sója" kifejezésből származik.
*
... hogy a Kolunibus előtti Mexikóban a háziállatok és a nyájbon élö kérődzők még teljesen ismeretlenek voltak. ,
¦
... hogy Európa első kőszén-bányáit a 12. században helyezték •icmbe? I
Hagyják a Balkánt, hogy maga intézze ^ eí népeinek egymáshoz való viszonyát I"
A török sajtó egyik tekintélyes orgánuma feleleveníti a török külpolitikának azt a régi tételét, hogy a Ihdkáii a balkániaké. A lap szerint a Halkánon tapasztalható [totiUkai zűrzavart nem a balkáni népek egyjinjás közötti viszonya okozza, hanem a íutgy hatalmak versengése. Ma a "nagyhatalmak valóban liékét akarnak a Balkánon, akkor tartsák magukat távol a Balkántól ás hagyják magukra a balkán népeit. Az a baj, irja a török
lap, hogy a nagyhatalmak im^ perhdislu törekvései mindig D llalkánon mérik össze erejűket. Csuk ugy képzelhető el a béke\' u Hnlkánon, ha a Halkánt átengedik teljesen a balkáni népeknek, hogy azok szabadon ók függetlenül rendezhessék egymáshoz való viszonyukat. Nem is kell éppen balkáni konföderáció tervére gondolni csak arra, hogy a Balkán népei szabadon élhessenek és ne legyenek kénytelenek elfogadni bárkinek u támogatását.
Csak négy-gyermekes szfilők hagyhassák egész vagyoiiukat gyermekeikre
Indítványozzák az eheti megyegyaiéien Mlndszeuiy prelátus és dr. Zsldé Sándor képviselő
\'/jalaegerszrn, február 9 Zala vármegye törvényhatósági bizottságának ezen a héten tartandó téli rendes közgyűlésén értlekes javaslat kerül szőnyegre. A javaslatot Mindszcnlv "József pápai prelátus és dr. Zsidó Sándor országgyűlési képviselő nyújtották be. A javaslat a Zalában is egyre veszedelmesebb méreteket üllő gyOflrnicktcIonség leküzdésére és az örökösödési, jog megváltoztatását kérik o következőképpen :
Kívánják az örökösödési jog
megalkotását nzznl az alapgondolattal, hogy a szülők csak 4 gyermek esetén örökíthetik át egész vagyonukat gyermekeikre. Ahánnyal kehesebb i-nél a g e -mekek száma\', annyi egynegyed-rész száll át az államra és jxxlig sokgyermekes szegény családok felemelésére. Az így tulajdonjogilag korlátozott., családoknak biztosítandó volna az örökös 4 gyermekes családi kijelölési joga és a vagyon egy részére közérdekel szolgáló jótékony alapítvány letételére a szabad rendelkezés.
Klskanlzsa ptlgársags strgell a kfllOi eiil-járésag felállítását
A Polgári OfvdflókAr saékház-ariássigánsk rendezése
Klskauizea polgárjaira már hosz-Bxáub idó ötA szeretné, hogy a közel 10.000 lélekszámú városrész külön elöljáróságot kapjon, hogy. minden ügyoHrbnjuH dolgaikban uo kelljen mindig Nagykanizsára bejönniük, ami sok időveszteséggel és niuuka-mulaaztással jár! Most, hogy Movssky János vasárnap künn járt Kiskanizsán, a kiakamzsaiak fölhasznállak az alkalmai és kérték Ilovszky kópvisolő támóirittását, hogy Kiskaniztta iK>lgórsága megkaphass* az annyira óhajtott külön elöljáróságot. Ilovqzky képviselő magáévá tette a kérést es az dlolékesokkol együtt el fog járni ebben az Dgybón is.
Mint ismeretes, a kiskuni/ttai Polgári Olviuióker székházát néhai dr. Habján Gyula polgármester közhon-járásával ópitotlo foi a földmövoléa-ügyí minisztérium. Az építési költségekre a kiskamzsaiak még mindig
\'-26.000 pengővel tartoznak. Hogy w. adósságiéi végre megszabaduljanak, mozgalom indult meg oly irányban, hogy n 470 tág mindegyike fejenként 50 pengővel járuljon hozzá a tartozás törlesztéséhez. A mozgalmat sok kisgazda magáévá telte, volt olyan, aki egymaga őOO pengőt aián-lotl fel orre a célra, do voltak, akik nem lanusitoltak megértést az élot-rovnló óa a tagok erdőkéit sxomolétt tartó mozgalom mai szómbon, ugy hogy vasárnap rondkivüli közgyűlés <;lé kerül a dolog, amely dönteni fog a Polgári Olvasókör tartozásának törlesztésé kérdésében.
Csak helyoftolni tudjuk a komoly elhatározási, umoly önkéntes hozzá-\'jtirulásnal kívánja megoldani n még fennálló tartozás rendezését. Hiszen végeredményben egy-egy gazda ina legfeljebb 15 liter bór áfát adja erro a célra.
40.000 pengős ékszert veszített el Budapestea herceg Festetics GySroyné
Herceg Festetics Györgyné, a keszthelyi kastély umöje az elmúlt héten Budapesten tartózkodott. A minden szépért lelkesedő heroegasszoiiy Fővárosi tartózkodásinak napjaiban
meglátogatta a Széptotfkveszeti Múzeumnak n napokban raeg-nyill Dénczur-kiállitását is. Innét a Marin Valéria-utcába, szállására ment. Eközben 10,000 pengő értékű, fehérarany
Február hó VÁROSI MOZQÖ Szerdétót -
9~13-ig —...............— vasárnapig
Szivbe markol! Megrendít l
A legújabb magyar film:
ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők; Basenyt Olga, Ta^nádi Ilona, Nagy István, Hosszú Zoltán.
UFA világhtraáó a kiemelkedő eseményekről. Előadások kezdete: ?4, +6 és ?6* órakor.
csatja, mely a ruhájába volt tűzve, kikapcsolódott és valahol az útvonal forgalmában elveszett. Patkó alakú, gyémántokkal kirakott, reiidkivüli azép_ ségü ékszer-darab volt. A her-cegasszoiiy a kínos felfedezés után jogtanácsosa utján azonnal jelentette az ékszer elveszítését a budapesti főkapitányságon, ahol minden! megtesznek az elveszett ékszer Felkutatási) érdekében.
KULCSLYUK MBLLÓL
VITÉZ "ÖS7XANYI KORNÉL
vezérőrnagynak a horvát államfő a Zvdnifmdr-rend I. osztályát adományozta a csillagokkal és kardokkal a horvát-magyar együttműködés körül kifejteti érdemes munkásságáért. Itt említjük meg, hogy vitéz Osz-lányi Kornél testvérének, vitéz Oszlányi József nv. alezredesnek leányát a napokban vezetle oltárhoz Szabó László százados Budapesten a Kálvin-téri templomban.
VITttZ TKHUÓCZ MIKLÓS
miniszteri osztályfőnök, Muraköz szülötte, látogatási tett Zalaegerszegen Brana Sándor alispánnál annak vetulégekúiit s eközben n városban és a vidéken is telt néhány látogatást
DK. LENGYEL KAROLY
nagykanizsai kir. ü<ryészségi elnök fia, Lengyel György m. kir. hadnagy a minap eljegyezte WnHcr Etelkát Mezőtelcgdröl.
DR] HALASSÁ LÁSZLÓ.
hadapródőrmester, dr. Kovács László nagykanizsai ügyvéd irodavezetője, aki nemrégen érkezett haza hazafias szol-gálal teljesít őséből, az ellenség előtt tanúsított vitéz umgntartá-sáért ,n nagy ezüst érdoinéifnftd kapta
EGY NYOMDÁSZ
harctéri hősiességéről is meg kel emlékeznünk ebben a rovatban. A Kormányzó Ur őfőméltósága n kisezüst vitézségi éreii\'ímel tüntette ki Majorosi Géza tnrtalékos szakaszvezelöt, aki ;i polgárj életben hetüstofltlő Keszthelyen.
IIYMEN-IIIHT
i\'s* közölhelünk ismét. Vaskuti (Wolff) Sándor volt nagykanizsai m. kir. főállatorvos, később a székesfővárosba helyezett ál-látegészségOöyi felügy-elö Marika leányát, a nagykanizsai Notre Damc leánygjjmináz^uni volt növendékét eljegyezte keszi Horváth Ádám mstgy. kir. hadnagy Budapesten.
BALOG JÓZSEF,
a polai MfiP-szervezet eln<">-ke rendkivül buzgó és dicséretes irmnkát feltett ki, nhn&éri az Országos Pártvezér díszoklevéllel tüntette ki, amit vasárnap nyújtottak ál neki Nagykanizsán. Minthogy vasárnap az autóbusz nem jár, a nem éppen levente-korban lévő, szép szál magyar gyalog telte meg az utat a ke-gyotlen szélviharban Nagykanizsára, csak hogy időben érkezzék meg a MfiP-értekezIctre.
T 194-i. február 9
Eltűnt magyar árnyak nyomában,
Akinek kedvéért Bismarck is megtanult pár szót magyarul
„mlók
i, bogy egyes türléimlmi éloto milyen hiányosan uiaracU meg ii mai ombor umlókoaó-lóbcm. Rlotük egy részét mindönki ismeri. Másik teásétól azonban sokakor senki som tud. Iskulapólihtju o téves történelmi értékelésnek Iv lapLu György tábornok esoto is, akiről mindenki tudja, milyen vitéz hon-védgonorálía volt 1848-ban, do már jóformán alig tudják, milyen jelentős iwlitjkui Hzoropot játszott Iioshku óvti/odokig: 1h4ö-iő1 lHu\'2->a. Ila Klapka, ó« Bíamarck toriéi sikerül-volna, égési máskép alakulhatott volna nemosak MagYarortízág, do uk ogéss DunsATiodonop lörtmoímo.
Klapka György egész élete csupa yzélséseg és ellentét volt. Polgári sor ii:ui úllo családból Hr.armuy.oU. Minden vágya hk udvar volt, a testőrség okiréso volt. Apja, Klapka József azogúaiy ember volt éloto elejón. Később jobb módra totj. szórt év polgármester lott IkjIőIo, Csakhumuj-noaiosloyolot szoroz magának s így fia időit nyitva áll az udvarbu vezető ni. Még alig száradt meg R tinta Klapkáink ujaülutü nomosi levelén, Klapka (lyőrgy már Bécsben hordja a nemem uárduekaeagúnyl. Tüzér, .uuijd »bomI)áss« lott: igy novozték akkorihun a nulláz lüzórHÓfí cg)\' ré-azól, régül íh, mint fiatal tiszt, valamivel IMIK időit nyugdíjba lépett.
Klapka 48-éa Bzoropléwi közismert. Az első ixtrctŐl kőzd Ve Kossuth- zászlaja alá állott, HúroinKzur mogverte már mint magasraitgu liaustti ogpazéncsnok Bchliok
uszl rák gonorélist. Később Kossuth luulü"vminÍHzUtni lott és Komáromnál, Haynau előtt, mint utolsó honvéd \'totto lo a fagy vert. Azutáu TönikországlHui, majd Svájcban, végül f^ndnnban élt. Bismarck ós Qa-ribaldi u>rvo akkoriban az volt, hogj *f. osztrák esászárságol belülről és kittiből egyszorro robbantják fel. l-üilio/. kellett az olaszországi magyar légié és Klapka ázonrozŐljoliotségn. étig Itáliában Türr éti Tüküry Hzer-vírzkodlek, Bismarck különös bixal-maaa Klapka tábornok lott. Moldovait át fegyvereket csempésztek bo az országba: idehaza pedig egy Al-máaay novü földbirtokos szervezte meg » honvédeket. Nedeezky. novü tárait vitte a hírt Kossuthnak Olaszországba: jöhotnnk a fegyverek Itá-Iiából Is! Azonban a regyvorokot rosszul csomagolták. így a rendőr-l»ég rájött a dologra: az összücakü-vókot elfogták 6a súlyosan el is Ítélték ŐkOt.
Klapka továbbra is ötfazeköttotóa-Ih\'ii állott Londuuliól ÓS Genfből Bismarckkal. Bismarck tudta, hogy olóbb-utóbli le kell számolnia a Habsburgok hatalmával, ha Porosz-orsség vezető sserOpét bistoaítani akarja. Bismarck Ottó olőbb az ÓHzaki dán szomszédot intézte ol rövid háborúban, majd Béccsel kezdett torvoibon foglalkozni, emlékirataiban bevon megírja: milyon tervei voltak Magyarországgal én a Klapka légióval. Járt is Budapesten, sőt pár szót még magyarul is megtanult.
Amikor azután Olaszországban stv-bogyoom akartak előbbre jutni a magyar lógíó ügyoi, Kossuth is egyre roraénytolonobb kitt, « magyar
marcia» 6-tt
uj kezdő és haladó gyorsírás!, gépírás! tanfolyam kazddrflk. Beiratás egész nmp.
KaiTkuIua, Szaat Imre h«rc«j{-". i
emigránsok már csak PorosBorsaág fölé tektutottok. Bismarck és Klapka nagy reményeket szóltok, egyazon© akartak Ausztriát megtámadni. Do nem így lett, Klküvntknxett 1866 és Aiiszli in KöniggiiitznéJ mind járt a háború kezdőién döntő voreségot szenvedett Bismarck éa 1. -Vilmos HorogoitŰI, A bécsi caássát\' békéi kért: a magyar fölkelésre tohát már nem tolt n*üknégo Poroaxerazágnak.
Ilyen körülmények között Klapka is kemény levelekéi váltott Kossuthtal, Kesébb, a kiegyezés után, hazajött úk BudapeHton telepedett le. Fnrenv Jéxsof amne»izliát adott neki. B.iamarck ogykori barátja föladva a lemónytolón harcot, a kiogyöaés
Takarékos háziasszony,
ha
Diana sösborss^sxt
vásárol, ast Üres üveget viasxaatya kerttskedőjönek, \' * -— alci penaci adi é
mellé, állt én még országgyűlési képviselőséget Í« rájlalt. Illava válasz-tolla meg követének az egykori negyvennyolcan hadügyminisztert. Csendben", békosségbon hull meg lS02-bon. »Kmlékeimből« eimü Önéletrajza egy Iniles omber élottapaaz-talatail tarja (ol olŐttünk.
Kerekeaházy Józnef ¦
Btizéiss sziaek a osáktonyat liRSi étetekéi
Csáktornya, február 9
(Tudósítónk fetenti) Lelkes, hazafias és szociális munkásságot fejt ki a MANSZ Csáktornyái szervezete. A munka lelke Kovaesics íiahriella tanítónő, aki mögött segitő mfunkára kész hölgy-gárda áll.
Novemhev és deeetmÜMM* hónapokban ;iM öltözet ruíiát és 24 tételben 2:18 méter fehérnemű-anyagot usztolt ki- n Csáktornyái MAiVSZ. A legtöbb ruha\' és lehórucmüt az őzv. l\'eisz-tetiz Ignácné vezetése aluli működő MANSZ-varróUmfolya-nton készítették el.
Karácsonykor a községi szeretetház lakói közt osztottak ki szerclcladíimányokat, 50 darab kalácsot; 500 darab cigarettát, 15 pár harisnyát, almát, kekszel, befőttet.
Az állami közkórházhak 10 pár pnpticsotsés 600 darab ci-
garettát adtak. A polgári fm-ískolának ruhaneműt és 50 P készpénzt A honvédségnek 11.400 darab cigarettái. 1000 darab szaloncukrol. 2.láda\' almát, stb.
A MANSZ állitotto fel a Min-denki-karécsdiiyfájál é.s alntla kiosztottak lő pár cipőt. 15 20 pengős tételekben 1685 pengőt. 4:ili darab kalácsot, 1000 darab szaloncukrol és rahnnemüekjel
A január közepén elvonult honvédek számára 13.500 drh cigarettát mltnk.
A Vöröskereszt 500 pengővel, a (Csáktornyái ftőzmaloW. a Csáktornyái Takarék Pecsonük Ottó országgyűlési képviselő 100 100 pengővel járull hozzá a MANSZ kiadásaihoz. A Grá-ncr gyár 24 pár férfi és női harisnyát adott a MAXSZ kiosztá-tásálmz.
A rádió nyilatkozata az esti magyar hírek zavarásáról
\'Budapest, február fi Néhány nap óta a magyar rádiónak BftdApCSt I. Iiullám-hoszán különösen este 21 óra 10 perckor közvetített magyan-nyclvfj hírszolgálatát egy külföldi rádióállomás oly módon zavarja, hogy azonos hullámokon a magyar rádió hírszolgálata idején nyilván znvartkellö célzattal különböző becsmérlő közbekiáltásokkal igyekszik a magyar közvéldmiényt félrevezetni, illetve befolyásolni. Illetékes helyről ezért felhívják a magyar közönség figyeümét erre a körülményre és megállapít-ják, hogy a Budapest I. Inillám-
hosszán különösen este 21 óra 10 perckor a magyarnyelvű híradás idején hallható szintén magyarnyelvű közbeszólások é.s htrbemondásók kizárólagos rél-ja, hogy a magyar közvéleményt félrevezesse és hamis hírek terjesztésével n közönség körében zavart keltsen. A zavartkeltő törekvés abból a körülményből is kitűnik, hogy ezeket n liircket nem hivatalos rádiószoli/álatn keretében sugározza a külföldi állomás, bamtnv csuk a fenti ellenőrizhetetlen módon. A közbeszólások kiküszöbölésére irányuló technikai intézkedések folyamatban vonhnk.
SPORTÉLET
26
mérkőzésből megnyer\' mérkőzések száma 10, eldöntetlenek száma 6, elveszítettek szánta 10. Gólarány 58 : 76. Pontszerzés 26. Tizennégy csapat között a CS-
A Csáktornyai Zrinyi Torna Egylet közgyűlése
Csáktornya, február 9 | nyek a következők voltak (Tudósítónk • Jelentése) A csáktornyai Zrinyi Torna Kgy-Icl mosl tartotta meg a rendes évi közgyűléséi, mciyCn szép számban jelentek inog a tagok. Dr, Antal I\'ál elnök megnyitója után FtlOhS József olvasta fel titkári jelentését, amelyből a kö
vetkezőkről éi-tesülünk:
A CSZTE első csapata az NB III-bnn jálszotl. A múlt tavnszi idény befejezése egyúttal az 1942—43, évi labdarugó-idény végeredménye volt. Az erodkn\'é-
ZTK a 8-ik helyet foglalta rf.
Az 1943. évi bajnokság őszi fordulójának eredményei a következők : 12 mérkőzésből a megnyertek száma li, eldóntelle* 1, elveszített 5. Gólarány 27 : 33. Pontszerzés 13. Tizenhárom csapat között a 7. helyen áll a CSZTE.
1943. évben Összesen t.\'l liaj-nokí mérkőzési játszóit, ebből megnvert mérkőzések számé 17, eldöntetlen 7 és eh-eszitott 19.
Barátságos mérkőzések száma 5, mVgnyerl 1 é-s elveszített 4.
Továbbá kilünik a tilkári je-lcntésból, hogy a CSZTK-nek összesen 48 igazolt játékosa van, ezek közül 28 szerejjelt, 14 pedig katonái szolgálatot teljesít.
A pénztárnok jelenlésélWíl kitűnik, hogy az 1943. évi\'bevétel 14.824 pengő volt, ezzel szemében a kiadás 14.428 pengő, tehát az egyletnek készi»énzbrn van 396 pengője.
A pénztárnok jelentése Után az elnök a tisztikart feloszlatta és az uj tisztikar megválasztásánál a következőket választották meg :
Tiszteletl>elJ elnökök : Dr. *Yidn Foronc. dr. Kapossy Béla, SHrahonvu József, Mogyoréwlv Islvfut ós Becsornik Ottó. Elnök: Dr. Antal Pál. TárseJnő-kök : Murakőzy Mihály. Hnm-pam|mer János. Sáfrán Oszkár. Ügyvezető" elnök : Kákossy Győző és\'Sáfrán László, I.alKlarurfó szakosztály vezetők : Tamás Kálmán. Helyettesek : Kovacsies István, Miinczi Antal, Jánics Viktor, Ovárv László. Főtitkár: Mayercsák " Alfréd. Titkár ¦ I^uchs József, helyettese\' Videe Ottó. Jegyző : Varga Viktor. Pénztáros\': Martisek János Tle-Ivcltesck : Bicsak János. Munczí József. Tenisz és aszlalitenisz szakosztályvezetők : Kopjár Ferenc, Pnncsees Ferenc és T.e-gensiein Géza. Teke : Bélavén* Alajos. Sakk : Bodó Sándor, Mü-kedvelő : Kovács .1. András, Dudás Kálmán, Hajnal Ernő, Hanrperer László é-s Hindcr Lajos. Télisport : Ivacsics Fereno. Háznagy : Kovács Pál. llgyósz : Dr. László Béla. Orvos : Dr Bu~ janics Sándor. KMenőrök: Polgár Lajos, Beimnek Károly és Kaciin István. Szertáros : Kol-mnnics Sándor. VálasztiiiFÍnyi tagok : Apáthy János. Antono-vics István, Antonovics Lajos, Ambrus Lajos, Bányni János, Hehojnik Mihály, Dopsa Kálmán, dr. Csóka Ferenc, Fussz László, Miholcsok József, Mof-
Vas-. szeg- és drótjagyeit
azonnal beváltja
n,»„íb,Mé, í. I*ETÖ és saHU vaakareahedéss
5*5. s K F golyéicnpítyak, tépMzlhkt
«AL\'Al KOZJJON.*
10-14. február 9
w;íb Sándor, Nagy Ferenc Po-
lesim/ky Jeni!\', Sznhiy La siló, lüjdti István, Vwtnnyj Lajos, p% Wohlsein Károly és Zsni-•fariis Tamás. Pólingok : Oson-ka István, Kirehfehl Koroly éa A Zan»l l\'Vmii\'. \\ Az 1944. évi tisztikar megvá-litszlásit ntén I Iimipnfrrtinrr .lá-mm indítványozta, hogy vitéz Kallióy Antul ezredes fényképéi ás Vukovica József fényképét, aki a harctéren esett cl,, meg-¦agyítva örökítsék meg az Egy-I«I Otthonában. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta. _
A Nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet választmányi Ülése-
A Zrínyi Miklós Nagykanizsai TE T. lió ll-én. pénteken este tt órai kezdettel n\' városháza tanácstermében válasz timrinyi iílést tart, I\'Vlluvjuk a választmányi Ingókat, hogy \'nz idft-sücrQ és halaszthatatlan Ügyek megvitatása érdekéién pontosan megjelenni szíveskedjenek.
(0
HÍREK
Naptár. Február í) Szerda. Róm hal Al. Çlrll, Proicstíns Ablgaíi.
ftijoli gyósry szór l ári üeyoiot: Ma a Mária gyógyszertár Király-u. 10,
Kiskaiii/sán az. ottani gyógyszor-lár állandó ügyeletes szolgalatot tart.
Morvay-estet rendez a Zrínyi Irodalmi es Művészeti Kör
A nagykanizsai /rinyi Irodalmi és .Művészeti Kör idei li-eeális előadás- sorozni óban a most következő vasárnap, február 13-án irodalmi estlel kedveskedik műsorul közönségének. Ezen az előadáson Morvny (\'yulít nagykanizsai polgári iskolai tanár, n tősgyökeres kárpátaljai iró mutatkozik he n helyi nyilvánosság előtt. A Mor-vay-est\' megnyitóját a Kör főül kára. Szunyj László piarista lanár inontljn. Morvny »Kárpát-nlja, a legendák földje (föld, nép, kultúra, felszabadulás1 ("iitijrífcel lart előadási. Morvny <vii|a k()Íte.niín\\íil szaviija h; I gimnazista diák. N\'épi dalokat énekel a Nagykanizsán szolgáló kárpátaljai hunvédek kara. -
— (Kereskídtilmliták látogatása a wuzfuaifcaa)
Kedden délelőtt Holló János ke-, reaködolmi iskolai tanár vezetésével a nagykanizsai koros kilelt ni iskola 3-ik évfolyama tanulmányi látogatást tett a városi nmzoiimban, aíiol megtekintették B múzeum Itákóczi-kori és a 48-as emlékeit. K. Nagy László múzeumi tisztviselő és Holló János lanár kiaórőraagyaxásatával u diákifjuság értékes ismeretekre tett
MXOI\'t. > ,
-- Üzea a hanvéa*)
Német tábori[Hwtútúl, Kniuciuor-azágbúl, január \'29. kelettel üzon a, Tialai Közlöny utján.Oabai László, ifizt üzeni: : Miután más uton nem tudok érintkezni az otthoni ifjúsági vezetőkkel, » /ndai Közlöny utján kQVosok ÖRafflkÖttotéet velük, üdvözlöm dr. Tholway Zsigmond elnök •lat, Ki;ey«liníer Ágoston százados •rwt, JÍé«*eth és Kovács fóhud.iitigv •rakat, régi tanítómat. Nádor György arat éa szak asz jva niiiennokomot, Sípon Istváö fóo\'ktatot. Üdvözlöm lo-vábbá azokat nz ismerősöket, akik
Alkalmazottakat sem szabad foglalkoztatni hétfőn a zárva tartstirfn üzletekben és irodákban
A kerrskwteleinügyi, miniszter a kereskedelmi és markanua-rák javaslata a lapján" körrendeletet intézett a II. fokú iparhatóságokhoz és a rendfirkapi-lányságokhoz és abban több vitás zárÓkérdést lisztózott.
A renddel szerint tilos hétfőn az alkahnazollak foglalkoztatása azokban az üzletekben, ahol hétfőn zárva kell tartani, Az üzlethelyiségekben ezeken a napokon esnk a vasul i küldemények átvételével megbízott személy tarlózkodhal. Ahol kedden vtin üzleti záróra, nlt érre a napokra vonatkozik a lilalom.
Az íródni munkát végző* alkalmazót lak foglalkoztatása ügyében a rendelet a következőképpen intézkedik : lm az irodai munkát az üzlet helyiségében vagy azzal közvetlenül összefüggő helyiségben végzik, hétfőn egész napon ál é-s a hét többi napján nz üzlet kötelező zárvft-lartásának időtartama alatt az irodai alkalmazottakal berendelni, vagy azokkal irodai munkát végeztetni nem szabad. Ha az üzlethelyiségtől elkülönített helyen végzik az irodai munkát,
akkor nincs akadálya annak, liogy a saókósos irodai órák alatt végezzék az irodai munkál
A kizárólagos nagykereskedők hétfőn is nyitva [árthatják üzletüket éppen olyan keretek között, mint a hét többi napján. Nyitvatartási kötelezi Itség ózonban rájuk sem hétfői, somi más napon nincs.
A vegy*skier<skí(lők. szatócsok minden további vizsgálat] nélkül is a túlnyomóan élelmiszert árusító üzletek közé tartoznak, tehát hétfőn is nyílva tarthatnak és a hét más napjain akkor nyílnak és zárnak, amikor a kizárólag éldtorsze-rek árusításával foglalkozó üzletek, Vagyis délelőlt kilenc órától kezdve az esti záróráig kötelesek nyitva tartani.
A nyitvatartási kém szer nem vonatkozik .sem a vasárnapokra, sem a Gergely-naptár szerinti ünnepnapokra, sem nagy* nagypéntekre. Másvallási ünnepeken (görögkeleti, stb.) a kereskedő az iparhatóságnál való bejelentés alapján üzletét zá.va tarthatja:
emlékeznél; ratM_.es kén\'tn ékel, liogy Írjanak. Ígérem, hogy egy lov\'l i<\'m marad válasz nélkül. Külön örülnék, ha a leány-loverltf! egyesülőt írna levolet. A sorsunk jó. Ciméni Pold-iKist B8.280/D. Proiwitligen AHS Ifi-Po.« ¦
íKMliurhAr ínOl Mlhfllyfáa)
Mihály fa községben korssorü lo veiitouttnon építését kezdik mag a kíizeliayőiwn 54.000 pengő költséggel. Ifibből It.OOOet az állam,,10 ezret |KHÍig Zala vármegye sególyo cimén sikerült megszorozni. Az építmény a község által lulott telken, a község lakosságának fuvarsegitsé-gévei, a község építkezési anyagának igónybovótolével létesül s magába foglalja a lovontootthont, "guzdakört éa művelődésházat.
— ÍA vasútra Indult, kórházba kerDft) ,
Ma reggel líátkay Józsefnő nttgy-kaninsai állami tisztviselő\' uoje hozzátartozóival kiment nz állomásra, hogy elutazzék. A Horthy Miklósát egyik háza előtt azonban elcsu-szett és elvan szeronuflétlonül esett el, hogy lábát bokában eltörte. Telefonállak a inontőknok, akik Itát-kuynét beszállitotWk a közkórházba. Senkit felelősség nom torliol a szerencsétlenségért.
- tHalál a* tlfcaa)
Tegnap -dólután telefonon hívták kí a nagykanizBiu-montŐkel az Ifii-
z»éM-tér X6. szánni ház elé, ahol egy idősebb embór ósszeosott. A mentők a nvilván szívbajos embert beszállították a kórházba, amol megállapították, hogy ax illető MonoK Ferenc lielvon éves, !óalatárnokra vato alkalmi munkás, jobbára von-déglókbon dolgozott. Mikor a műtőasztalra tették, kiszenvedniI. Iloteg szivo ölte meg.
- (Dr. Nástas Zoltáli nő Is S7pnved - ."1
címmel könyvöt irt a mai idők IcgaktiiáÜHabb\'problémájáról: a szen védésről. »A FÓhéV Barit« felelős szerkesztője, a iónovü ogyházi iró
é„s szónok a Hit és a bcesulot acélos Igazságaival, komoly lélok ismerettől mutat a szenvedés legkülönbözőbb forrásaira és ezek közös céljaira, egyszóval: a szenvedés értelmére, Ugyanakkor az isten közelség világítótornyának fénykévéjého sogitve a flzon^edéa-hulláiniíkkal küszködő lol-j(Ot, a nap-nap után való eiöfeszílé-wikhez, nohézKr\'gt\'kb »z s/.eiotette! nyújtja az elviseb\'s krisztusi módozatait ík. Nádas ZiiltSn iráita mintegy árasztja magából e meg\'ryézó-dé\'st, hogy á mindennap verojtékea, könnyes és véros |)oroeit is csak Krisztus formálhatja n megváltott emlwr boldogságává. Ehhez a minden izébon modorn könyvhöz dr. fiobofflor János szatmári püspök irt előszót.
Unier-Utlmann Elek vasktreskclésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók ii iliiipkiiik.
Hofti«pp-gép«kt ajépaxij, eaapáajyfém és golyós oaapaSgy igányteaét elíniézem.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
AramaaamlAk tíaatéaa, raktamiolók, blbi{aiantéaak, szikixarQ \'alvllágoaltás mindan vlllimoa kérdésben dAI«löt« 8-«ol éélután i(S áréig. CWgggry^rt 51, jftjjjjHPB 2Ü4-.
M. klr, illaatiillíaitll hivatal. Zaia*far)ie|.-11.859/1943. sz.
Alulírott hivatal a nagyi ícsel kérjegyzői innia és lakás
ópitési murtfcAlra
1944 <vl február hó 14-én versenytárgyalást tart.
Bővebb felvilágosítás és ajánlati\' iratok ugyanott kaphatók.
Átlamepitészet, Zalaegerszeg.
APBOHIBDETESES
állás_
önállóan dolgaid HBIItalapk4ajillfi. nttt íclvo/.ek. Clm a kliáóbán. 447
Fiatal eagáiá :uomiali brlöpísic tel-vetetik Kelemen Rez»ó cetnél. 432
Mttnkdaok is munkásnők felváfetnek. Hajdina hántoló Ütem, Szemére u. 4. 418
¦flatakopti nfit kelesek pjreimekleien hltaiparboi házimunkák elvegrésére. Cim a kiadóhivatalban. 44$
Taaanaol 4 keiéplakolával (elven Unuer-Ullmann va (kereskedése. 439
ADÁS-VÉTEL
Mladenlélfl Hvaojaket, gyófrjazarüve-
fet li( a legmagasabb aron váaárslolc. culscb Ounláv, m
Jókaiban lévő 100—1&I ke.-os mér-laejal veanék. Kinliey-utoa 16, 44»
tílaóresdlt angorafonát kapható: Kfsfaludl S.-u. 17/c. 437
¦anyaaaxoByi kelengye at| leánynak, á&ynemO, aiitalneml, kcxltnunbák eladók Iiih*z-utca 5 at. 446
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Sxoba*kanfhM éa mellékbelyiae|*ek-bői álló lakást keres azonnalra vafty 15-lkére kft caaládu Iparosieeéd. ütmet a ki aaéba kér. -
Alhérlatl HHíiüát kereaek azonaalra
Clm a kiadóban 438
HÁZ ÉS INOATLAN
Etádé Innaltan. Nagykanlisa köie-lében 21 m. hold pilma aiíntó egy tagban vagy kisebb réstletekben eladó. ír-deklfldel lehet Pauk Vllmoi mérnök ho-dAjftbnn, Horl\' v Mlklós-ul 59. 445
KÜLÖNFÉLE
írógépet kölcsön bíibe vehet Szabó An\'al apohüiletében. 435
Cyakotlott kartéas kertek ápolását, cyllmölcaták gondolásat vállalja. Clm \' Batlhyány a. 12. 436
Fakaraakedéat nyitottam Horthy M.-ut 55 li alali. Taisoly litván. 317
Ctvaaaatt ma reggel Atany Jánoe-ulca Magyar-ulcéit át a Ceatrállk ISO pengt. Akt tud róla vagy mectalalta, ad|a Ica \' Steikcaztóségqr, tekintettel, hogy a károsult fiatal, szegéiiyts kía plncéigyeiek. 443
Mindennapi leveleióaból öaizcgyügötl tflm«abét]r*a*l bélyeggyUftéil céloktn magvaaatak. Baibaiits, Zalai Kötlflny szerkeiztősége, naponta délután (i—7 órl között. Hí a hirdetés mlndio érvényei.
ZALAI fcOZLUtffT
PVLtVlKAI HAP-ILftf.
KkMH: „Klz|uámaá«tR.T. I
*e4alóa kiadó: Zalai Kárát*. Nyomaton i i vZaa«airiBJuifft ft. T. amtrkajiitav*
•y*aaá]ákaa Mf^ykaaiuaa. mrtiaáárt tatai. Zalai tátatjM ,
Bendlokosal
Tábort posta:-
84.
6v(,, 32. sz, Nagykanizsa, 1944. február 10. osUtörtök Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZL
POLITIKAI NAPILAP
BzoKkaaztáflég 4a kiadóhivatal: Fó-ut 5 stóm KuulKUtfaetl es kiadóhivatalt tetoftü 78 sx Hciíjdonik minám hétköznap délután
Felelős szerkesztő: Barbnrits Lajos
i\'.i<rti/„i*>.l in: ««y hóaapra 4 ptns^ SO Mór
«\'\'WH*»|ra,ta MniiO.4a.anur. U Kjrypi B/.Am: hctkto*ap18ml..-rt7ninrmtnii 301111.
lerlli kattnal kireiien ¦» már sokkal bizakoáólbii meg a keleti harctéri hslyntet, mint az elinni! naiikbai
A linn félhivatalos oáfolja a moszkvai ajánlat híréi a finn különbekére vonatkozólag — Tőrökország a szövetségesek ós a Szovjet bizalmi válsáaaban a következő világháború , • elejeiét látja —
lierlinböl jelentik: A -kelőti had-szintéron,
Dereeinától Hétre n nőmet fegyverek ismét teljes el-hárftó sikert értök el. A fizovjot széles arcvonalon folytatta áttörési kisérlutqit. Több himtotő zászlóalj éjiel \' meghiúsult előretörése után páncélosokat vetettek harcba, melyeket szintén visszavonulnám kénvaze-rileltek. Több szovjet-kisértot, hogy ;i mocsaras térülőtökön nagyobb csapatokkal áttörjenek, meghiúsult, a németek a körülzárt éréket felmorzsoltok.
YHebtitk harci területén az oroszok átkaroló támadásait csak gyöngébb, érékkel tudta keresztülvinni, azok legtöbbször már a némot vonalak előtt összeomlottak. Aucto-kély""jolnnlőaégü helyi betörések után a nórholek\' azonnal oltonláma-dást indítottak a szovjet rónaiak ellen. 1
A Krim-félseigetett f
és a Dnyeper alsó folyásánál nem fejlődtök ki említésre méltó harcok. Több napja folytatott orodménytelon
kísérletek után, hogy az ellenségnek a hátsó német vonalak ellőni mozdulatait meghiúsítsák,
at óiisca katonai ét gazdasági berendezettek elpufítíiána után kiürítették A nikopaH hidf6*á2-lásakat.
A várostól néhány kilométerre nyugatra ;a némot biztosító kötolékok olŐre jól kiépített állásokat foglaltak ol és innét Bjovjot páncélosok támadását viaszaverték. A visszavonuló hadosztályok magukkal\' rittok minden anyagot, felszerelést és sobosül-teket. \'A hídfőt addig kellett tar-tafTi ,mier a nagy Dnyeper-vonalon,
Caerkassitél nyugatra átmenetileg
csökken a harcok hovességo.
Zsaekovtól keletre ismét igén xiityan harcokra. kerUlt a *óki •, észak és kelet felét súlyos támadásokat intéz a szovjet a némot kötelékek ellen. A németek meghiúsítottak minden áttörési kísérletet.
Pripettól délre csupán helyt harcok voltak éfl itt a Szovjet minden t ám adása mnghiu-sult.
A német ellenintézkedések hatása mutatkozik már az orosz harctéren
Zürichből jelenük: Berlini híradás szerint német katonai körökben mn sokkal biznko-dóbbnn ítélik meg a keleti har?-lér helyzetét .mint az utőhbi ni-polcban, bár nem tévesztik szélit elől ,hogy az ellenség változatlanul nagy túlerőben van emberben és hadianyagban> egyaránt. Ránjutatnak német katonai körökben árra is, hogy a néniét
részről foganatba telt ellenintézkedések most már minden szakaszon éreztetik hatásukat Xikopoltöl nyugatra heves csata van folyamatban s németek által elfoglalt uj állásokért, A ke-lelj arcvonal súlypontja • most kétségkívül Krivoj\'rog környékén van. ahol az oroszok nngv erőkkel fnlvfatják támadásaikat.
tlémetorzág felkészült minden lehetőségre Az fiTI tudósítójának érdekes helyzetképe
A Német Távirati Troda katonai tudósítója helyzetképében ramutal arra, hogy a némot csapatok tövé-\' kenységében az arcvonalon belül bizonyos eltolódás mutatkozik. Arra a kérdésre, hogy a nottunoi hidfő helyi fontoeságu-e, várnunk kell a válasszal, vájjon az ottani események olsóbhsegot jolenlonok-o a keleti háború osomónvoivol szómban. Némot katonai körök érdeklődése inkább Európa déli és d.\'-lnyugati rÓszóréj irányul. íjár a1 barrr tóvé-konység súlypontjának eltolódásáról ninci szó, a, nemet hadvezetőség olókéazité intézkedéseit mái* jóolóro megtette, az erők széioazlását tm-inészbtoB.m homály födi. Nem lehet szabadulni\' ntté! i\\ folft\'fósboT Ibotóf német régről\'olyanarányit felvouu\' laa ment i végbe .amilvonre eddig nom volt i\'vhU. A nemetek jelszava, »Ofry;nViníléiV lehetőségre folkériul-jonelc, A koloti ó*i olaszországi e»a-
menyeket j is óbból n ar,emszn>bél kell megítélni- A németek feladták Niknpolf, hogy folealogcsen ne használjanak fel erőket. Ha az ellenséges akció az elért területi nyereségből mór a fsalav síkorét biztosra veszi, az olkövotkezondó katonai fej-loményok megtanítják a világot ennek ellenkezőjére. Erősnek lenni a döntő pillanatban, oc jellomzi a német hadvezetőséget. OíaszorsznV Imn is az angolok hosszú várakozá--sából német katonai akció született ós jelenleg Kesselring tábornok uralja a katonai helyzetet.
Állítások ós cáfolat Oroszországnak a finn különbéke érdekében\' tett lépéséről
Svéd lapok Helsinkiből származó tudósításai szerint Hull külügy mi-imzlarnek íimtratas figytámtettv*-
holmba. További gyeneekszállítmá-nvok nuigflzerTezésot most készítik sió. \\
Svéd- lajwk közlése szerint az Orosz kormány a stockholmi orosz kövotaég utján tudomására adták a finn kormánynak,.hogy Oroszország hajlandó lenné kőzvotlonül tárgyalásba liocsátkozni a két ország külön békéjéről. K«t a bejelentést egy svájci lap híradása szorult vasárnap juttatták el a finn kormányhoz. A F;inn Távirati Iroda szerint ez a svájci hir valószinütlonül hangzik annál is inkább, mórt a"Szovjet hivatalos hírszolgálata, a Ttó-irőda megcáfolja az ÁltitólaL0fl HóVe tapogatózás hírét.
sét január 31-én a helsinki amerikai * ügyvivő szóbelileg hozta, a finn külügyminiszter tudomására. Kzulán a közlést írásban is megerősítették, „j
Helsinki önkéntes kiürítése folyamatban van. Kzidoig mintegy Í50 gyermek érkezett repülőgépen Stnck
Uj támadáá Indult Casslno eMen áprllla vláákén a namoí csaaatok elAre nyomultak
Berlint jelenlés az olosVx)r-szájii arrvonalről a következőket közli : Cassinotél északra angolszász kötelékek széles arcvonalon ismét táSm\'adásra indullak.
A pontini partraszállási hídfőnél a harcok továbbra is helyi jelcalöségüek marndluk A cassinol harcokkal , kapcsolatban jelentik, hogy az aiíicrikai támndás .főiránya a helység északi és északnyugati külső kerületei ellen irányult. A lámadók jelentős ..mennyiségű anyagól vetnek harcba.
.1 német védelem az iinte-rikai gyalogdág és páncélosok előretöréseit mind elhárította, illetőién ellenlóké-sekket visszavfíteth. Az amerikaiak vesztesége igen nagy. Vcllelrinél német támadás leljesen felmorzsolt egy amerikai alakulatot. A helységtől keletre francia csapatok lekötő támadásai a német magas-
lati állások lábainál elakadtak.
A nelhinoi hídfőnél, Ciszternától nyugatra két északameri-kai zászlóalj a német aknazár területén megakadt
ApríUtt melleit német rn-hamcsapatott a helységtől keletre és mngntra nyomultak előre és az első angolszász gyalogos hadosztálynak ismét nagy veszteséget okoztak.
A netluiloi part közelében a partraszálló katonai\' köteleiteknek a német tüzérség állandó veszteségeket okoz Német nehéz ágyuk és boinbásé gépek, működése következtében Xettu-nóoair és Anziobnn a katonai raktárakban nagy tüzek keletkeztek. Anziobnn a bombázás következtében
- (óbb szállító Injó elsüllyedt és megrongálódott körülh tnl ÍS.OIIO tonna íirttrtn-i lommal.
Elkeseredett harcok Nyugat-Boszniában ós Daruvár vidékén
K?pbb harcok. A partizánok halottai között ran egy d and árpára ne snolc\' ét, két osutaifpaVancsnok is. Szerem megyében is h\'.rcoV vannak folyamatban. A. legtöbb parti tán a Drávától délre eső vidéken adja meg magát a kegyelmi rendeletre, lit ujabban mintegy 1000 partizán jelentkezeti a hatóságoknál.
Eloszlottak a moszkvai ós teheráni értekezlet után támadt remények az angolszász-szovjet viszony tekintetében
Ankarából jelentik : Törökországban feszült érdeklődéssel kísérik azt a bizalmi válságot, amely a teheráni értekezlet óta
A horvátországi partizán-fronton a felgöngyölítő hadműveletek nagy eréllyel tartanak tovább. Most Nyu-gat-Boszniában vannak a legelkeseredettebb harcok az Un.a folyó vidékén; Krupa ós Knin városok körűi, Szlavóniában is erősödött a tisztogató művelőtök irama. Itt T)á-iiivár, környékén vannak a logha-
mtitátkozik az angolszászok a Szovjet között. A moszkvai éi^-tekezlet után azt hitték, Hogy a négy szövetséges külügyminiszter tanácskozásainak eredményeként\' sikerült kikiiszöböl-ni a harmadik világháború fe-
nyegető rémét. Kérdés azonban, irják. a törők lapok, hogy-valóban ádmult-e ez a veszély ? A moszkvai és teheráni értekezletek után keletkezett remények a török közvélemény mogiléíése szeriül eloszlottak, mert ; kiderült, hogy egyetlen kerítést sem sikerült rendezni az angolszászok és a Szovjet között Folytatás az 5. oldalou.
mi. február lü
RendkivMli megyegyűlés elé kerül az örökösödési jog megváltoztatásáról szóló javaslat
Kivizsgálják a komái-városi cigány-település Ugyót
Zalaeyerszny, február 1U
Zala vármegy* törvényhatósági kísgyulésa tegnap , tartotta ülését vitéz gróf Teleki Béla főispán élnöklésével.
A kisgyűlés egyhangúlag javasolja Zalaegerszeg Kórliázá-nuk a vármegye birtokába való átvételét. .
Javasolja u kisgyűlés, hogy a vármugye költségvetésébe lO.i\'OO pengőt vegyenek\' fel többgyermekes vártnegyei lisztviselők se-gélyezésére.
Tárgyalta a kisgyűlés Mind-szenty apát és Zsidó Sándor képviselő javaslatát az örökösödési jog megváltoztatását illető felirat érdekében, amelyet a Zalai Közlöny tegnapi számában már ismertettünk. A javaslat azt kívánja, hogy egész vagyonát csak az hagyhassa gyermekeire, akinek legalább négy gyermeke van. Ahány gyermekkel kevesebb van négynél, annyi negyedre; i az öröklött vagyonból az államra szálljon át, amiből n soklgycrmekes családokai segélyezzék. A javaslatot a vármegyei cgyke-bizottságnnk adták ki részletes kidolgozás végeit Azután rendkívüli megye-gyűlés foglalkozik a kérdéssel,
A vármegye tisztviselői és al-
kalmazottai részére önellátási szervezetei létesít és evégből 2Ű.00U pengőt bocsát a beszerzési és elesaté osoport rendelkezésére.
A kisgyűlés újra kívánja rendezni a bábák illetményeit és célirányosnak tartaná minden egészséges újszülött után a bábát jutalomban részesíteni.
Jóváhagyta a kisgyűlés (!súk-tornya ama határozatát, hegy a szegényház egyes helyiségeit tü-döbeteggondozóvá alakítják :il s m költségekből a község 11.000 pengőt vállal.. . .
A gyűlés végén felszólalt gróf Sonissich Antal és elmondta, hogy évekkel ezelőtt Komárvá-rosban összpontosították a környék teknővájó cigányait Körülbelül 300 cigány szakadt igy a község nyakába az illetőséggel járó minden teherrel és minden bűnügyi kellemetlenséggel együtt. A komárvárosi cigánytábor a lelenyei után a legnagyobb a vármegyében. Ezt a központosítást, ha közigazgatásilag érthető is, a terhek szempontjából mégis sérelmesnek kell tartani. Az alispán kijelentette, hogy nz ügyet megfogja vizsgálni, inert a törvényesség sérelmének gyanúja jorog fenn.
Éjszakai razzia volt Nagykanizsán, négy előállítás történt
A nagykanizsai rendőrség közbiztonsági és erkölcsrendé-szeti szempontból razziákat tartott Éjjel átfésülték a várost, a nyilvános helyeket és három férfit és egy uöt állítottak elö további eljárás végett. Az elfogott férfiak között egy bűnöző is volt, akit a rendőrség kere-seLt.
Ugy tudjuk, :i nagykanizsai rendőrség az eddiginél fokozottabb mértékben figycleinlnej kiséri azokat, akik nem (lolgbz-nak, hanem a közzel akarják magukat eltartalni. Ezeket mint közveszélyes munkakerülőket munka- vagy internálótábórek-bu szállítják.
Felülvizsgálat a nagykanizsai internálótáborban
Révész József rendőrfő tanácsos, u vidéki főkapitányságtól, l\'urgách József, aWidéki főkapitányság őrszemélyzetének főparancsnoka, Huba Ernő belügyminiszteri sz.imvevőségí fütini csos és Bencze József, a vidéki főkapitányság számvevőségi fő-
tanácsosa Nagykanizsára érkeztek, ahol felülvizsgálják a férfi és női internálótábor vezetését és ügymenetét A bizottságot vi-téz bűky Jenő dr. rendőrtaná-esos, a kapitányság vezetője fo-\' gadla. A nizottság több napon al tartózkodik Nagykanizsán.
A vasattél a vaaktreikaiéilg iltint 22 csoBag fasizeg
Tólli József nagykanizsai vaskereskedő egy vagon vasárut kapoll Budapestről. A vagon szabályszerűen le volt zárva és leplombAzva. A kirakásnál minden számlázott áru megvolt. A vasúti állomástól az üzletig az árut az egyik helybeli szállítócég szállította. Mikor Tóth a házhoz szállítás után átvette a szállítmányt és ellenőrizte, megdöbbenve tapasztalta, hogy az árukból 22 csomag vas-szög, mintegy 65 kg. súlyban hiányzik. Minthogy « áruval «1 kell számolni ar anyaghitttalriuk is, a 22 asomag vassaai elmiasse
rendkívül kellemetleji. Tóth József azonnal feljelentést tett a rendőrségen.
Az eset fokozottabb óvatosaágra intse kereskedőinket a szállított áruk átvételénél és ellenőrzésénél.
83.000 pengőt utaltak ki a nagy. kanizsai ONCSA részére
Az ONCSA központi főfelügyelősége ¦ a nagykanizsai OWCSÁ folyó évi szükségleteibe* való hozzájárulás fejében agyelőr* 83.000 pengőt utalt ki. amelyben benn foglaltatik 1U.000 pengő házasodási kölcsön is, A kiutalt összeg egy részét képezi a folyó évi szükség-
lethez való Hozzájárulásnak. Miután a házasodási kölcsön iránt meglehetős érdeklődés mutatko-. zík, u polgármester további-köl-csön folyósítását fogja kérni. Nagykanizsa ugyanis az idén a múlt évinél is fokozottabban kívánja kiterjeszteni a gondoskodását az arra valóban rászorul* lakra.
Aki saját használatra vesz drágábban valamit, azt nem lehet megbüntetni
Az uzsorabiróság elé állítottak egy asszonyt, aki kakast vásárolt a piacon a megengedett árnál H pengővel drágábban. Az uzsorabiróság bűnösnek mondta ki a vevőt is árdrágító visszaélés vétségében. Az ítélet ellen a vádlott semfm\'iségi punnus/.t jelentett be a táblához, azt hangoztatva, hogy ő a háztartás céljára vette mag a kakast, aknie-lyérl valóban magasabb árt fizetett, mint a hatósági ár, átm; az eladó ragaszkodott ehhez az árhoz.
A Tábla a vádlottal bűncselekmény hiányában érdekes megokolással mentet tfel a vád alól. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság tévedett akkor, amikor a vádlottat bűnösnek mondta ki. mert a vevőt csuk tikkor lehe t megbüntetni, ha nyereségei célzó továbbelndás végett fizel a hatósági árnál magasabb árat. Ebben az esetben ez nem forgóit fenn, miért is a Tábla az első fokú bíróság Ítéletét megsomtmisitve, felmentette a vádlottat.
tnazi
Es a vakok latnakj
Megint egy olyan magyar filin,\' amelyiknek nieuuanivalója van. Az ujabb oámot íilniekou uivstus tör—, vunytelon-gyermek-problóma az események magva. bar a törvényes lituusuuguLbuu született és nem született gyormokek problémája sokkal iiujijuuii us táubrciubby ?1 Hím igyuk szik. megadni tárgyának uz erkölcsi uiuiumatiztust is. túrósén uluhuzott tartalmi es formai idealizmus ad aluluu.ni a tertenetuoky amelybun a, íalu romlatlan gyurmekónek a luiiiuon loiolusaégoi vúlluló saora-lembe vetett Iuuj győzedelmeskedik a nagyvárosi luvogv szorulmi leiolut-leusego letolt. A gyósoleni jalvéuyu: — a szorulóin gyonuoko. Közbon megküzd egymásául bűn és jóság, indulat ós erzoloua, rak végzőt tm hivő akarat es mindenütt gyoz uz erkölcsi uiugasubbrenriuseg parancsa. Kgy kicsit niorúlis Un i tófűm, egy kicsit az ólot utúu szabadon Éukültött szórakoztató színpadi jutók.
A koakodvolt Hosszú Zoltán elaó filmjo ez, benno ó uioga is egy tóriümutszutt fuluai magyart játszik. Csupa lostói kóp, amii a tahiból meglát és lencse elé viaz. A vároai élotuol való joionotoí js gondosan kiválasztott, elotizü báltérben játszódnak le, városi tipuBai jobbak a lalusi álet alakjainal. A lószoropben N&gy latrán, alakítása is sokkal maradandóbbat nyújt a szoroló-legény nyársén emberi ligurájóban, mint a. kissé mükcdrelóo kaiona-Bxorupóben. A háborús jolonetok egyébként is arósou kikofelt, kivasalt sziupadiaa-aággal hatnak. Erdokos a falu lelkének, szájúnak, a komíazságig és umboriolonoegig maksea elveinek mórkózéso ogy kicsi emborbimbó mosolygó gógicsélésóvol, ami körül tortáink maidon a amiért mindent
Unier-üHroatin Elek vascveskeiéftten
sin-, ruS- ob patkóvas-, továbbá szeg-
¦Úri?iiyok ibetíisíiiii is.ilíjiiiuiilíL
Harftiavrp-fjéiMk, tjépsxij, oupagylAm *¦ aolyés _—t»*gy igényi—ét «liateMin-
érdemes. A városi szereplők második gárdájából nagyszerű Dajbukét Ilo-nu mesteri szaká^snó-alakitása, u fulusiuk közül a kis Pothes pompás parasztgazdájaj Kszenyi Olga aiép és kedves jelonség a Jupiter-lámpák elótt is. Ismerősöket is látunk a filmou: — Danis Jenót a» Orbán Violát. A filmnek Nagj\'kaniisán is nagy közönség-tnkvrt júnolunk.
(hl)
Hallotta már...?
... hogy a nép nyelveljen míg mindig elő régi ménékek, a láb, arasz, ujj, a ró,;i egyiptomiaknál már ötezer évvel ezelőtt nasz-nál&tban voltak és gOrOg kOzveti-téssel onoan terjedlek el az egéfz világon ?
... hogy az első tzeliditelt papa-salyt Oneslkritos, Nagy Sandur egyik hadvezére hozta Európába ? Amerikában a bennszülöttek ezzel szemben már a fehér emper megjelenése elölt is ismerték a szelídített papagályt.

... hogy kakaó és csokoládé szavunk, bar már alig hasonlítanak egymáshoz, ugyanabból a Bóbol származnak. Mlndkettt közöt őse a .cacahuatl\', a kakaócserje azték neve.
Pélt.m.5iM)lH;-t3.
¦trolis 6-ii
u) kudA it haladt Lkí gyorslráil, (épirátl 11 tanfolyam koKdtdik. . Bairatáa egéazt nmp.
N.»li..l,.a. l...t laut kmf->. S.
19?71824
BAIMI KOMÜON*
Hogyan, mikor, kiknek született meg a Mária Terézia-rend ?
Mont, hogy a Kormányzó Ur gyakorolta nagymesteri toomióit ea" a Mária, Torőzia-rond lovagjává avatta vitéz Oszlányi Kornó! vozé .-őrnagyot, ii donmenti hónt, méltó alkalom nvi-Ijkeinlékozolho idézni a rond rauít-ját és történőiét.
Milyen órdokos, hogy az egykor inkább osztrákoknak adományózott rriidi tagság intézménvo ma már csak Magyarországon virágzik.
A. monarchia összeomlása után Ausztria és az utódállamok oltöröl-tók a romlókét, így n Mária Torézia-rondot is. Amonnyiro olvárta ós szi-voson volto igénybo a régi osztrák ármádia a magyar katona Európa-szerte ismort vitézségét és vérét, épp annyira szükkoblü volt az olis-moréséhon és a hősi érdemek mcg-julahnazásáhan. Hajdanában, amikor a magyart Bécal>on »rotiolÍs«~nok tekintették, inkább »gntgosinnt« idegenek kapták a kitüntetést. Ennek tulajdoniiható, • hogy az 1069 rendi kitüntetett közül mindössze 290 a magyar. Minthogy azonban a közös Imiltiorog tisztjei Között, kivált n régi idékl>on, nngyon kovós volt a magyar, oz a szám is olónyösen tükrözi vissza a magyar vitézséget. A hagyományok Összo ia forrasztották n rendet a magyar vitézség törtünőiével s óbból orodt az a kormánvzói elhatározás, amoly 1931-bon a Mária Terézia-rend magyar rendként való fenntartását mondotta ki.
A rondbo való folvétóit függetbn guilokozot véloményozi: a rend káptalanja biráljn ol a kérolmozö vitéz tetteit. Javaslata alapián a rond nagymestere, a király dönt. A rend alapszabályainak 198fi-han kiadott pótléka szerint azonban »mindaddig, ainig Magyarországon a királyi ha-lalotnha foglalt jogokat n fennálló lörvények értelmében a kormányzó gyakorolja, a rend nagymesterének teendőit az ország kormányzója látja oK
A Mária Terézia-rend a legmagasabb tiszti kitüntetés s az n linzi nyerheti ol, aki öntevékeny kezdem nvezésból szomélyes bátorsággal nlynn nagy hordorojü tegyvorténvt hajt végro," amire nőin volt parancs, illotvo amit, ha elmulasztott volna, amiatt szomroliányás népi érhetné, A kitüntetés tollát morészség és lolo-mány jutalma. A hndvozéri kőposeég elismerése.
A rond múltja 18G éves. Mária Torózla nSoSban a kolini gvózo\' lom után, a hétéves bábom omlékéro nlapitolto. A rond három olaó nagy -koresstjót a kolini caala bárom győztese: -Lothnringjai Károly horcog, Dami lábornagy l.adRorogparancsiink és a magyar Nádnsdy Foronc gróf lovaaaági tábornok kapta. Nádasdy akkor Daun .visszavonulási parancsa nllonére mogrohamozta Nagy Frigyes porosz király hadsoregének jobbszárnyát s hótodik rohamával győzelemre vitte a vesztésié állt csatát. A kövotkczó magyar nngv-koresztea gróf Hadik András volt, aki Boriinbon való, rajíoü télével nyorte ol a kitüniotést. Mind a koyó még az alapítás évébon kapta a nngvkorosztot. Azután hossza időig nem diszított mag\\ar vitézt a kitiin-totés. 1794-ben Alvintz.v Józsof táborszernagyot tüntetik ki volo, aki hollandiai hadjáratáért érdomli ki. Azután magyar több mint egy évszázadon át nem kapta mog a nagykorosaiét. Ezalatt, jóllehel a korszakot bábonik nlapoaan telotüzdolték, lóhát a magvor vitézség ismét tündökölhetett, lióca mégsem talált ki-tüntotósro órdomes szomÓIvt. Annál inkább botlott azonban n kitüntetés * hírhedt 48/49-ea osztrák vozérokm. Haynau 1849-bon olnvori a nagy-korosztot. Jollasioh, ílrban, Schlich, Puohnor, Ottingor, fltmunich pa-rancsuoki és lovagkéntzlot kapnak. Bizonyára- azért, mort a gyöngén folszerolt, alig kiképzett honvéd-so-regok alaposan elpáholták éket.
A legtöbb Mária Torézia-rondjolot a masryarok közül Alvintzv József kapla, még pedig hármat. Lovagke-resztet, paraiiCBnokí keresztet és nagS-lioresztot. Az utolsónál már tá-Ijorszornogv volt. Kéazor tüntették ki Mária Torézis-rcnddol gróf Hadik Károlyt, herceg lÍKtorházy Miklóst, báró Splényi Oáhort, gróf Karacsny Andrást, gróf Sutárny Antalt, báró Mészáros Jánost és báró Ott Károlv Pétert. Egyéhként 8-R Mária Terézia-rend esik a Hadik. Esterházy. Cíyulay és Alvintzy-csámdokni. 2—2 Splónyi, KaraQáay, Vócbov, Szláray,.
Méflíároö fs Ott nemzetiségre. Báró Simonyi Józaof, a napóleoni ..idők legendás Bimonví óbestero szintem a rond tagja volt. Hadnagy- korában szerezte meg a lovagi keresztet- A világháború alatt 86 magyar honos tiszt jutott a rondbo, köztük a Kormányzó Ur, József\' főherceg, 8zur-mav Sándor, Jánkv Kocsérd, Lu-kaohioh Qózn, Wuíf Olnf.
A rond tagjai a múltban a felavatással egyben a nemességet is elnyerték és a báróságot kérolmozhel-ték. Fórarigu családiunk között több van, amelynek óso n Mária Terézia-rend lovagjaként szerezte meg a báróságot — buBzáros husi teljesítményéért.
magyar homok mtim t szoyibt front mtim
Operáció a soosárkan, larinkia, rőzseláas m«He\'
Mocsárvidék.
Sokat írtak már a mütókés katonáiról, do BOhnso Írhatnánk róluk olegot.
Olt vannak ók mindenütt, ahol füzesednek a fegyverek csövei, ahol megfeszülnek az izmok és karok, ahol gépflzörnyotecmk néznok egymással tarkaságomét. Do\'nom géppisztollyal harcolnak, hanem mütő-késsol. Rok bolvoiv találkoztunk már volük, znuntetófl, félig mognórköU orosz viskókban, (éldbévájt kiseré-dökbon, sátorokhan, a végtolen orosz ég alalt mog gőpkocáikban. Most:
a pintzki mnemrak \'keUöa kő~ topén,
Mzen az ázott, nedves estén. Két nap óla áll már itt a huszár-
szárad, beágyazva az erdószogólyro.
Iry riolpnvlb a i
Dr. K. 11. orroszászlóa dunántúli finlalember. Fiatal mé<r, de a nso-< inében ni orvosi bivafáR mógszállott-jalnak férfitüze óg. Mog sem látszik rajta, hogy.
napok óla iti/i/azólrdii f•\'•tórára nem hunyhatta le, a tzemH. A heteírekot, a lázasokat és néhánv sebesültünket nem lehetett mindjárt hátraszállitani, mert egyidóre ol-voltunk vágva a világtól,
ciak ráitóÓsszcköttett* nfirhi ielaztilk, ha/iii vagjfttrift, étünk h harcolunk. Jónéhány kilométert kell még megtennünk elére, amitr olyan területre érünk, nliol lonzáMhat a. bétramzáliitó renülógón és kórházba viheti a hófogóit. Addig itt kell ápolni ókot.
A mocsárlázban szenvedőkkel könnvü n munka. De van itt néhány aebesült, őzökkel nem lőhet sokáig vární.
OpeMtni kell okot .ntielStíb. Ke/tót azonnaK
Rb a finfal orvoflzászlós operál.
A mocsárra már ráborul a sötét este, a felhős égen egyetlen kósza csillag «em mutatkozik. A sürii fokoto homály ugy szorult bo a fák közé, hogv metazoni lőhetne. Körülöttünk félkörben állnak a logénv-Bégi sátrak, a fák törzsén) kifo-Bzitvo, mort csak nz esó ollón koll
(Uenvtd bnHitndiitaé >;nl)
Pa két nan óta szakad az obő. Hü-rün, mintha Öntenek. Egv órára sem tisztult ki az é^, fnkéfen Hiinoa, fellióket hajt az erdő fái Matt n szél a Dnvopor felől. A mocsár félméternyire megdnazadt vizo mindent ollop jCsak néhol, ágaskodik ki a sáros. vízből egy-két csenevész liokor.
Hajtottuk a~ orvföoj\'nzeket. Napok Óta/ffá/-. . Hízok a moc«ácliarcok knménv pró-bá\'-n tölték a honvédeket. A aznnyo-gektél hemzsegő mocsár, u zuhogó esó, n leselkedő orvlövészek ..yakori. rnilanlése nemcsak az ídegoKét viseli moar, hanem az oírészfléírot is. ¦-\' Ttt láttam pi »mütökós katonái-nak« munkáját.
fltsfca, katenáfa v ,
védelem, aludni ugvíieiio. lehet. A nedves inzni» mhvdéfit wtÜ\'zfát és millió sztinvoe kőválvog m nirdwiroÜ körül. A lovak odébb állanak egy rögtönzött karámban.
A kin ti*riá*nn, kidóntÓtt fn-rönkfin frk*~ik már n hnnrArf
a halenmh-Aha fúródott ornM-vhazgohióval RH ojáált hntnU mas rőzaemd\'tlifa
15* adja n mütéthoz a snjfloktor-fénvt«. lífl egyúttal haHja a szúnyogokat is, A azázadrmmncftnok s eir^\'-két tiszt ott állnak nz orvos kozoügyébon, ők segédkeznek,
így Operai a honvédor
Epyfolvláhan ogyi ol a műtétet a két selwsüllön. Mba> állás • nélkül dolgozik. Elnézem, Mintha Cflak valnmilven fehérfalu mütÓBzolíá asztalánál állna asszisztensektől és ápolónőyőrekfői körülvéve, batalmns reflektor fénye nlatt. Nvntfodtan, hiztós^kézzol és gyorsan dolgozik. Látom a Bzemét: ég. íís az arcát: valami furcsa tüzes pir ült ki rája, A szája körül kömény vonás merevedik.
Síkdrült.
Reméljük* hogy holnapután\' láz-talanul és nyugodt állapotban szál-
jgédjooznett, k mvédorvos. ] ryniáantán végzi\'
Február hó VÁROSI MOZ<3Ő Szerdától -
9-13-tg ............------i- vasárnapig
Szívbe markol I Megrendít t
A legújabb magyar film;
ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők f Eszenyt Olga, Tusnádi Ilona, Nagy István, Ho&azu Zoltán.
ÜFA világhiradő a kiemelkedő eseményekről. Előadások kezdete; ?4, ?6 ós ?8 órakor.
lithatja el Őket a repülőgép a. leg-közntebbi tábori kórbázha.-
NiucsXpihenés 8<$ nappal,
BU íj /iika
Ezután kezdődik a »roildos mun- . ka*. Virrasztás-egész* éjszaka. Végigjárni a hftiyolóorsr\'kot. Az egosz legénységet. Ellenőrizni: liovetto-o mindenki az esti alebrin-adagot. Megvizsgálni a lázasokat, fijfélro íár, mire végez. Az ég kitisztult kisáéi néhány csillag is eSÓbnjt a fák között, íigvlátszik. nyugodt és szép hajnal o lé nézünk. v Fs ebben o pillanatban mcifHZÓ\'.tihiak oz elSŐrsök goli/6-1 szórói. Síegfdma/ttak bennünket.
Pillanatok alatt talpon van a Bzá-zad. Fs kezdődik a megszokott éjjeli hangverseny. Az orvos, aki most tudott volna kicsit pihenni, talán eay kidöntött farönkön, vagy egy fának dőlve ,megint csak »szolgá~ latba« keiül. Oda kell állnia n kf>-tözőholyre és várja a seb-sijitekot.
Rzoroncsóre nem sok dolga akadt, néhánv kisebb Sérülésen kívül semmi siilvosabb selwsülés nem történt. Do reggel volt, miro véget ért a harc.
, Talpán.kisüt a nnp. fenve befurakodik a fák kö\'é. F« k-\'dő.lik a nnni munka Hőiről. Bekötözni n naónal sel>08ültieit, AtkOtüZnl a régebbieket, megvizsgálni az összes betegeket, mart
r.n\'i óra múlva to>áT>h indiil a n-ár\'iil a ifilnnt kell mn/fúnkkaA mindenkit, n tegnap esta tneg*
npcrd\'ttifcaf is. Es ez igy. megy nap-nap után az öthotos vállalkozás egész ídejo nlalt.
Miro véget ér a hadművelet, csak az arca tetz vékonvabb a kis. orvos-Záazlósnák. és n szórna alá áójétedik egy kékes esik. De n szeme bizonyosait ugyanúgy eaillo^, a hnn«ia ufn-an))!yftn meleg\' és emberi lesz, mintt azelőtt.
A két opdrált honvédot kíllr.nben csakugyan laíi*n^te8fio, (nvn Iában tették fol a rooűlőgéplto a többi l»-tcgokkel etrvütt.
T(r\\- dolgoznak mindenütt, és mindig a magyar/ műt\'kés k^topái.
Szahó Sándor zU.
a* Idén ?
A h&borufl viszonyok miatt a béke visBzatér\'tóig mindon ország mog-szÜntotto az időjáráBjulontésok kiadását, nehogy az ollonségnek adatokat szolgáltasson. Ilyen körűimé- , nyok között az időjárástól leginkább fiiggó gazdáiéi eadalam a tudományos jolontésok és jóslatok holyott fokozott órdektódéssel fordul a jó öreg népies i^ölérásjolzések foló s azok flogilségével próbál kjokoskodní. Elószedjük hát szezononként nagyapáink, ükapáink hajdan\'való időjárási tapasztalatait, liölcaoflségüít, liogy asokltól*\' moritsünk tudoin\'áat a jövőre. Es bizony sokszor kiderül, a szollomi lomtárból előszedett é>c«ka népioa szabályok gyakran kísérteties pontossággal beválnak a gyakorlatiján.
Nyomatékosan hangsúlyozni koll, hogy a népies sv.ahal.vok egy rósaót a tudomány ellonörízlo óa részben vagy ogészbon boly bon hagyta. Az uj tavasz küszöbén, az alábbiakban felsorolunk egy Csokorra való népies szabályt, amolvoknek ogy részit tudományosan ellenőriztetett, más része nőin,
A tudományosan ellenőrzött szabályok közül olaónok azt jegyezzük fol, hogy amárctus 9-én as idő a mili/on, negyven napig ili/enR.
A 40 nap\'itt bibliai rcminiscon-cía. Az özönvíz tartóit 40 napig és a nogyvon nap a népies szabályokban csupán a hosszú időszakot jelölé kifojozés. Ez a szabály bová-
1944. Müvét 19
lik, ka i kÍM«M»kl**i «lt*rw *!«f
*^hi/Órffy*a>> (április 24.) tik.
flott,
utána majd sok ii
hn nem
e*ik.«
F,r. o szabály ót eset kézül csak egyszer vált be.
^Aprilistiaii, hogy ha dánig, nem lesz többi deres a rógs Kz asza-Iiályót óvcií át mindig bevált ós így az snnvirs fontos fagymentesek májusok jolzéséro használható.
•¦>//* az idő ánritisban igen kellemes, rossz május szokott következni.- El a szabály in órvónyos.
ijfárciu-iban a Ixirányok táncra kerekednek, áprilisban újra akolba rekednek.*
Miután arra, hocrv mikor volt márciuflban \'>bársirytánc« foljojryzé-
aimk nincs, as icen meleg maroiuso-kat vottük. Feltételezve, hogy ilyon-kpr kihajt már a íü éa a bárányok legelhetnok. Kz n szabály nnm íát-Hzik érvényesnek.
N\'sra sllsnárzntt népies szabályok a krtvrtkozók:
¦Márciusi por jó esztendőt jeleni.* \'¦.Vedres tél után száraz tavaszt várj."
A vadgalambok korai visszatérése korai tavaszt jelent.
IOz tavaly bevált. -Koiai tavasz** enyhe februárt jqlemv
¦Télutónak légy rajzása, tavaszkor fiilek fogyása.1\'
\'Vadlúd jókor visszatér, meleg tavaszt ez iaérJt
Ha április 9-én a vetés akkora, bogt/ a varjú megbírjliatik, gabona* bőségre mutató
Kórjuk az olvasót, hogy az idői tavasz időjárási fordulatait maga is figvolje ós ellenőrizze, vájjon menynyire lobot használ vonni ősapáink föntebb Összegyűjtött időjárási szentenciának.
SZOLNOKI IMIIK fizikus
Készül az egységes világnaptár,
.....v-
amely szerint minden év vasárnappal kezdődne és minden ünnep mindig ugyanarra a napra esne
Illetékes szakkörök kusza naptárrendszerűnket abba a harmonikus formába akarnák öltöztetni, mint ahogy az n mérték- és pénzrendszernél van. A reform : Gergely pápa kalendáriuma helyébe olyan uj és egészséges világnapiért vezetne be, amely megszüntetné a naptár legnagyobb hátrányát; a folyton váltakozó évkezdet és állandóan mozgó ünnepekel.
A Simái terv szerint, az év mindig vasárnappal kezdődnék és 301 napra osztanák fel. » A 304 nap négV, egyenként három hónapból álló 01 mi|>os évszakra oszlanak. Az évszak három hónapjából az első 31 impos, a következő 30 napos volna. Az év 12 hónapjából tehát nyolc hónap 30 napos lenne és csupán négy, január, április, július és október volna 31 napos. így minden évnegyed kezdete és az .újév is mindig vasárnapra esnék. Minthogy azon-
ban nz év 30! ik napja mindig szombat volna, a 365-lk nap problémája Ugy lenne megoldható, hogy e nap ünnepi szombatként\' iktatódnék az évbe. Minden év végén tehát kél szombatunk lenne. A második szoonr hat az óévei buesuzlalő ünnepi szombat volna, mert utána nz újév vasárnapra esnék, uihi szintén munkaszünet.
E bevezetésre váró uj és egységes világnaptár társadalmi, gazdasági, sőt állami szeinonnt-ból is a következő előnyökkel jár:
Minden esztendő naptára teljesen egyenlő, a nógV ovnegvod pedig pontosan egyforma időtartamú és mindig ugvnn;/.on napon kezdődik. A hónapokban egyformán 2flníuiik;inar\'vun és nem 21. 2ő, 2fi vagy 27. mint n Gergely-naptárban. Az uj rendszer szerint az egyházi ünnepek mindig ugyanarra a napra esnek.
(Jjév márciusban... 13 fizetés minden esztendőben
Másik terv szerint az esztendő 13 négyhetes hónapra oszlana, az évkezdet pedig nem január, hanem miárcius ,20-ról 21.-ére virradó éjszaka lenne, mikor nap- és éiegyenlőség van és hal órakor, illetőleg éjfélkor a nap hossza egyenlő az éjszakával, mert ekkor kezdődik a nap növekedése és az éjszaka csökkenése.
E roudszer előnye, hogy minden hónap 28 napból áll. Ez egyszerűbb is, mert minden hónap 1. 8, 15 és 22. napja mindig vasárnapra, minden 2, í), 10 Ós 23-Jka hétfői napra esik és igy tovább.
Más előnyei: az uj naptár nem áll összeütközésben a hitfelekezetek napbeoszlásával, mert éppúgy elhelyezhető például a negyedik hónapban a húsvét, a hatodikban a pünkösd és a tizenharmadikban a karácsony, mint a 12 hónapos rendszer mellett. Az uj rendszerben tehát rÖgzitvt- lennének a mozgó
ünnepek.
Gazdaságilag is előnyősebb volna ez az uj naptár, mert a munkaadóknak a mtmkáshoz való viszonyát a tervezett évbe-
osztás nagyon leogyszcrüsUoiuV A havidíjasok pedig évente tizenháromszor kapnának nvajd fizetést Különben az ipari és gazdasági Siet kerek számhoz igazodik, azaz a héthez és a pontos négyhetes hónaphoz.
Terv szerint a tizenharmadik hónapot az év közepén, június és július között helyeznék el, a Sol (Nap) 12 bis, vagy trezem-ber elnevezést kaimé, mivel 13 franciául ; trez, .
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 \'Órától este 6 áráig. (Hétfő, szerda, pontok délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 560.
Két gyermeket kikerült a teherautó, a harmadikat halálra gázolta
1000 pengő pénzbüntetésre Ítélték a soffőrt
Hónapokkal ezelőtt történt,, hogyMolnári községben Szlojka Anna ottani lakos munkára ment, ö éves kislányát pedig édesanyja gondozásáru bízta. A kisleány kifutót! az utcára, ahol két pajtásával jálszadozolt az ufón. Egyszerié .mlőszíréna lűl-kölése hangzott fel. Egy teherautó haladt ál a falun, az útjavítási munkálatokhoz kavicsot szállított, A teherutót Sinko Antal sofför vezette, egy kecskéméi] útépítő rég nlkutonlazollja. A három gyodratek közül kettő nz auló közeledtére felugroll és fúlni kezdett. A sofför, hogy kikerülje fí két gyermeket, kanyarodét csinált, de.ebben a pillanatban az auló élőll termeti a kis Szlojka Sárika. A sorrör nem tudóit már fékezni és igv történt, hogy a teherautó el-ütölle a lánykát, borzalmasan összeroncsolta u fejét, úgyhogy az árluttau apróság oll a" helyszínen , kiszenvedett
Megindult a nyomozás. A csendőrök kiszálllak a halálos gáüotás szinhclvérc, kihallgatlak a tanukat, akii; azt vallották, hogy a sofför gyorsan hajtott,
Inkotl lerülcten nem lelt volna szabad olyan sebességgel hajtani. A nyomozás adalai alap. ján Sinko Antalt a ktr. ügyész-ség gondatlanságból okozott emberölés miatt fogla perbe.
Most volt ebben az ügyben n főtárgyalás a nagykanizsai (őr* vényszék Almássy-tanacsa előtt. Sinko Azzal védekezett, hogy gépével éppen azért kerüli, hogy kikerülje a kél első gyermeket, mikor a kis Szlojka Sári feléje futott és már hiába volt a Tékezés.
A lörvénvszék l -hl) tfinuthallga totl ki. (Őbbek között a kis áldozat édesanyját.
A biróság bűnösnek mondta ki Sinko Anlal sofrörl gomlal-hinsú\'-ból okozott emberölés vél-ségélvn és öt ezért 1000 pengő pénzbüntetésre ilélle, de mellőzte mellékbünlelés (a vezetés-löl való eltiltás) kiszabásai. l)r. Takáls József kir. ügyész su-\' lyősbiláséli fellebbezőit, a vádlóit a bűnösség kimondása miatt jelenléti be fellebbezést
A kis áldozat édesanyja az anyagiak ügyében polgári kéréseiét indít á sofför ellen.
SP8RTELET
A Nagykanizsai Vasutas Sport Egyesület választmányi ülése
ködése várakozáson felüli voll. A kiesésre álló Vasút (meg kell jegvezni, hogy a kiesés nem azért történi, meri a csapatnom volt jó, hanem a rendkívül erős csoportnak volt betudható. Az első helyen álló csapat pontszáma pl 20. a 10. helyen álló Vasúté pedig 20> mé^is bekerült az \\n II Mm. Ilt a Zrínyi mögött a második helyet foglalta el, csupán pontszámban. Kitűnő
A Nagykanizsai Vasutas Sportegylet székházában választmányi ülést tartolt
Megjeleni AralÓ Károly főtanácsos, a fűtőház főnöké, mint egyesületi elnök, Szakács Lajos állomás főnök és a választlmlányi tagok teljes számban
Az ülést Arató Károly hyt-lotla meg. üdvözölte a ralogjer leuteket.
Horváth Lajos szortári f>-UÖk, főtitkár. Telolvasla főtitkárt jelenlését, részletesen foglalkozón az egyes szakosztályok működésével.
Az alléiíkai szakosztály az 11) 13. évben említésre mVMlú ereilinénvckel éri el. A szakosztály a délnyugati osztályban 3. helyezési ért el. Ez az eredmény kiválónak mondható, meri a szakosztály csak a kitűnő PAC. és pEAC csapata mögött maradt le. ,
A birkózószákoszlály csak az év második felében kezdte el működését, nagy eredknkmveket ért el. Az október 9-én tartott MTE versenvén Mózsi első helyezést ért el. A szombathelyi hadtestbajnokságon Mózsi első. Gviniesi második helvezést ért el\'.
A labdnrugószakosztály mű-
Háry János
ifi |liiilllililMW«l«WMIMMilMMIWilW>lllllll.lgi mimi i imiilMUMIW
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
Telefon: 505.
Nagykanizsa
en szerepelt a Vasút a Magyar Kupában is
A lövész egylet is szép fejlődést mutatott.
A pénztári .számadások tárgyalása után szó volt a pálya füvesítéséről és a nézőhely tető alá hozásáról. Arató elnök bejelentette, hogy inindkél munka tavasszal megkezdődik
Ezután n közgyűlés határidejét állapították meg.
Az ülés a késő esti órákban fejeződött be. K
(L. P.)
ZAÜA1 KOZLÓNV
H I R E H
N.piár. rebruar 10. Catllöit. Kom kai SKOliBlt. Prolealána Klvira. \'
Éjjeli gyógyszertári ügyélet: Ma a Fokolo Saa gyógyszertár Fö-ut Ü.
Kiskahizaán az oltani gyógyszer-tár állandó ügyeletes Bzulgúlutot tart.
. ¦ (A főispán Nagykanizsán)
Vitéz gróf teleki Béla, Zala vár-megyo fóiBpánju végnap délután \' Nagykanizsán tartózkodott, ahol ióüíI vett a városi zonoiökoíu nóvon-liékhungvoraonyón. A hangverseny műsorán ugyanis a főispánok Tibor hu, a zeneiskola egyik logtohotsé-gt\'üübb növendéke is szerepűit.
— (JcKyxék intézkedési |ogu a beszulgaitaUsaal kapcsoiaioaan)
Aa Alaódunántuli Mezőgazdasági Kamara javaslatot tott, hogy min-d«n olyan esetben, amikor az egyéni gazdaság viszonyaival legjobban is-uiorós községi jogyzó a hőszolgáltatási ügyekbon dönthot, a gazdák no legyenek a közellátásügyi kormánybiztoshoz utalva, hanoin az adminisztráció egy szór üaitéuo- éídokóbon a jügyzókuok legyen intézkedési jeifuk. . j
— {aá Iden nem lesz uj telefonkönyv)
Az elmúlt évokbon a tél végén lezárták az evőnként\' mogjolono w-lulonkönyvok névsorát és uki azokból kimaradt, csak n nyár vegun kiadásra kurüló pótfüzotekbo korul-hetott bolo. illetékes Jiutyon közölték, hogy iv, idi-n u postu num ad ki i\'ji-i kiadóim Távbeszélő Névsort. Nemcsak a papirhiány niUttt, hunéin azért is, mivol uj olőtizotők alig vannak, áthelyezések, számváltozások csuk ím..ni loiduluuk oli>, az elvett kényelmi toleloiiok podig 1 amugysom szüiopolnénuk az uj kiadású névsorban. Az időközi vullo-üúsokat valószínükig a nyár végén kiadásra kerülő, az oddiginél lényegesen vékonyabb pótfüzeiben közlik.
— tUiuamit ¦ gazdátlan csomagiMn/
A pécsi ügyészségro jelentés érkezeit, üogy u 7681, ss, vasúti kocsibuti guzUátlan csomagot találtak. A csomagot a kalauz beszolgáltatta, amelyet utána fölbontottak. Alogio-potóöro a csomagban 6 darab 6—10 (iwkáa dinamit oa ugyanannyi 20—y \'2ö cm.-os gyújtózsinór volt. A folo-dókony. tuiujdonout korosik.
*- (Michel Home\' „A lélek ft^ui elrejteitk")
cimtl igon érdokos regénye a mai világháború egyik távolkototi szinto-róro viszi magával az olvasót. Lybia sivatagjának földjén vagyunk, hol éppen folyik az Afrikáért vívott nagy küzdelem, ügy angol röpülő ós az mlulligonco Service Kern szervo/el egyik tagja utaznak át o íöld fölött, moly éppen a világórdoklódéa középpontjában ált. A sorokból mcgolovo-noüik az a világ, amelyet ouuig az európai ember logfoljobb a lilni-világhiradókból, vagy podig a napilapok hasábjaiból iemort. A nagyon időszerű és érdekes müvet az unió adta ki. ,
— (Léglriadé alatt kifosztottak egy templomot)
A tolnamogyoi Kalocsa községben a legutóbbi éjszakul légiriadó alatt ismorotlon betörök buiiatoltak álkulccsal a tomplomba s onnan egy teinotósi köpenyt, két értékes oltár-terítőt, egy oltár drapériát, két ulbót összecsomagoltak ós korokot oldotok. Amikor a légiriadó véget ért, a Uluuiak látták is a két batyut oipolÓ síubartv azonban azokkal sanki mm ürédött. A kar »000 pangá.
FolytatáB nz 1. oldalról.
Vita az angol alsóházban a német városok embertelen pusztítása felett
Lissabonba érkezett londoni jelentésből kitűnik, bogv u winchesteri érsek a lordok havában vitába szállt uz angol kormánynak polgári területek ellen folytatott bombázási politikájával. Kérdezte, vájjon tisztában van-e a kormány azzal, milyen helyrehozhatatlan károk keletkeznek ezekből a rombolásokból és avval is, hogy milyen eredménye lesz azoknak Anglia jövő európai kapcsolatai tekintetében. Ráumlalotl az elpusztított értékek erkölcsi kihalásaira a szövetségesekkel szemben. Megértein, mondta, hogy a hadi ipartelepek bombázásának polgári áldozalai is vannak, de meg kell vonni a különbségei a használt eszközök és az eléreiulö célok között.
De egész városokat elpusztítani egyes katonai berendezések mi-alt, ezt a háború ténye sem igazolhatja.
Lord hang volt contorbury-i óraok megállapította, hogy a Hamburg, Frankfurti Berlin ollón lezajlott tá-mudások tul mennek azon a hatá- i ron, amit a kormány és a katonássá^ háborús politikája kővotelt.
C\'rainborno lord a kormány részéről adott érélyéfl válaszában utalt arra, hogy az angol légiorő sohasem VOXOtott puszta terror-támad ásókat. A némát haditermelés csökkonlését nem lehet más módon elérni, csuk ha a munkások lakásait ós az üzemeket, valamint a közlekedést és középületeket Összerombolják, még pedig az eddig alkalmazott módszerekkel.
Magyar csapatok nem harcolnak a keleti arcvonalon
Illetékes magyar katonai hely nyilatkozata .
magyar mcgszállócsupntok a vn-sutvonalak mentén kisebb támpontokban biztosító szolgálatot végeznek. Az utóbbi napokban egypárszor előfordult, hogy ilyen támpontok bareérinlke-zésbe kerüllek az arveonal hézagain átszivárgó, orosz lovasélekkel. Számottevő veszteségeink azonban nem vnllak A több magyar hadosztály szétveréséről és többezer magyar fogolyról terjesztett hírek léhát teljes egészükben valótlanok,
A Magyar Távirati iroda jelenti ;
Az utóbbi napokban néhány külföldi rádióállomás olyan híreket közölt, i,iogy az orosz hadsereg arcvonalban kttzdő magyar haadosztályokal vert szél és ezekből löbbezer foglyot ejtetlek.
Féntl hírekkel kapcsolatban illetékes katonai helyen a következőket jelentették ki:
A keleti hadszíntéren magyar csapolok nem küzdenek nz arcvonalban Az olt alkalmazóit
Megszakadtak a katonai tárgyalások Törökország és a szövetségesek között
A .szövetségesek és Törökország közt folyt katonai megbeszélések félbeszakadlak. Az a körülmény, hogy a szövetségc-sek katonai bizottsága elhagyta Törökországot, nem jelenti azt, hogy a fegyverszállításra vonatkozó tárgyalások holtpontra jn-
lolluk volna. Sőt bizonyos körök azt állítják, hogy n tárgyalások jó eredménnyel jártak, A tényleges helyzetet nem könnyű megállapítani, mivel a bizottság tagjai a tárgyalást többször is megszakították, hogy kormányaiktól ujabb utasításokat kérjenek.
Vas-, szeg- és drótjsgyelt
azonnal beváltja
v..,M-u, I. PETŐ éa SftHU vaskaraakedéaé
T.l.l.n 59S. s, Jf.\' K tfulyótciapégynli, tfouilakl
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaiimiák tl»til«, raklamaolék, hlba|alantaiak, sukaiarű falvUagoahai mlndan villamo* k»rdéaben alélaiatt 8-tól délután 16 Apáig. Caangary-ut Sí, találón 294.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Müvészestra készlll Nagykanizsa
Pu«ta Sándor az est főszereplője
Mindenki előtt feledhototlon az a gazdug művészi élményt jolentó kultiirost, amit budapesti művész -gárda nyújtott egy évo az Urloányok Mária Kongregációjának rondezó-sébon. 1
Kz a vozotójébou, P. Labanc/ Medárd prézosbon és minden tagiá-bun szociális ós lolkcs egyesülőt ozidén is megismétli, sót — hu ugyan lobot — móg ragyogóbb műsorral mogrendozi a muvészostot, a Városi Színházban, február 21-én.
Kzidén ogy hadiárváért rondozik a leányok ozoatot, hogy az \'erkölcsi siker mollctt n tiszta bevételt ogy hadiárva novoléséro fordítsák, ukí-nok növelését az cgyosülot vállalta.
Az esten Puszta Sándor, az or-Bzágszortc közkedvolt fiatal költőóriásé a főszerep, uki költeményeiből ad elő. A tehetséges költő és előadó istnoretes mindönki előtt ródíó közvetítéseiből és stúdiói szavaló-ostjoibél. Az 0 személye miatt is máris óriási órdoklődós olŐzi mog a muvészostot.
Rajta kívül neves operaházi énekesek működnek közre a tömegokot mozgató esten.
így Tóvizy Irén, a M. Kir. Opo-iiiliáz koloratarszopránja és Horkay György, uki ugyancsak az Operaház fiatal," reményűkre jogosító tagja.
A rendezőség változatos műsorról és zonirorakisórőtről ugyancsak gondoskodik.
Részletes miisort hamarosan közölni fog. Jcgvok a Toutach Gusztáv cóg omoloti irodájában olővételoz-hotők. . (:)
Saját kaultménya
hálószoba, kombinált szoba, konyha- és egyébb bútorok M*
nriiiy vilaixliVibaii kaphalok
SÜMEGHY GYULA
Kintiül u. 15. iuöbuturai.iíl«l«ilial
— (Ruháért élelmiszert ígért, csaláséit fogházba Került)
Burka Brzsóbot nagykanizsui, Magyar-utcai leány Sároca Krzaóliet nóvon olmont ogy liolybolí tiaztvi-solócsaládhoz és-ajánlatot tott, hogy ruhanemüekért mindonfólo élelmi* szert szoroz nékik\'faluról. At ia vett különféle férfi és nói íuhanomüokot, aztán többét nem látták. Följelentés folytán Burka Brzsóbot a hatóság kozöro korúit és csalásért jogerősen ogy hetí fogházra ítélték.
Az Ojutálysorsjáték húzása
Az Osztály sors játék mai huiásan a fóbb nyereményeket a kfeatkezó számok nyerték: *
5000 pongót nyert a 82.240.
4000 pongót a 32.476, 86.097, 88.568.
?000 pongót a 8000, 60.060, 55.410, 60.882, 82.780 és 97.627 számú sorsjogyok.
A velünk kó-iÖH Barmok helppaRögéért felolósaóget nem yallauái.
— (Csonttollú madarak Nagykanizsa környéken)
A csonttolu madarak jelentjkezó-sóróh napilapjaink gyakran tosznok omlitést. Az európai ÓBzaki Barkkőr erdőiből »invá/ió« alakjában a log-több tólon hazánkban is mogjolono, kedvos, jámbor madarak kisobb-na-gyobb csapatai érinteni szokták Nagykanizsa vidékét is. így oszlóitok egy 27 darabból álló caoportot Nagykanizsától kolotro is a tol folyamán ób romólhoté, hogy visszavonulásuk alkalmával, a tavasz (olya mán, április hóig bezárólag, méj; Ulilkozni fogunk v«lük. (B.)
ZA1.A1 KQZLONT
1944. fibruir 18
MEGHÍVÓ.
A N46YKANIZSAI B4NKEGYESÜLET ÉS DÉLZáLál TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
% 1944. fabru&r hó 19.-ón, saombaton dálut&n 3 órakor székliárában tartja
73. évi rendes közgyűlését,
Nagykanizsa, MM l. február hó 9.
t. Igazgatóság is felugyelóbízotíság jelentése az 1913. uzletévről, \' 2..Az !943. évi mérleg (eltilt hatirozal és a nyereség feloszlása.
3. Hafawial a félmenlvény tárgyiban,
4. A feltlgyelőblzollsái; dijának megállapítása.
iclyre.a l, részvényeseket tiszteletiéi meghívja A kox*yOléB tárgyal :
ax iga igatóság.
5. Igazgalósánl Ingok választisa. ti. 1\'elUgyelÖblzifiliAg válaszláss. 7. Egyéb, alapszabályszerűen bejelentett Indítványok.
Felkérjük t, részvényeseinket, hogy amennyiben a közgvulcscn h.hmh |uiu«.i wicujv^^h járt szelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlés elölt legalibb 5 nappal az Intézel pénztáránál letétbe helyezni
VAGYON
izall jogukat érvényesíteni óhajlják, szíveskedjenek az alapszabályok 12. §-a érteliiiében még- lenem tézcl rténztáránál letétbe helyezni.
TEHER
Pengő 39.306 f JL Péngó 1 1 Pengj\' 1
Pénxtárkeaiiel; készpénzben ..................... .>¦ Idegen pénznemekben .................. 21 Alaptőke ........................... Tartalékalap ........................... 600.000 490,000 -\' 980.000
fi 250 34 44.584 66 Ingatlan értékcsökkenési ladalék............ " 85,000 226 28» 911 29.291 31 07 97
Glrúszimláii fennálló követelések : t Magyar Nemzeti Banknál ............... a Magyar Kir. Postatakarékpénztárnál......... 3 b 914 13.696 62 B7 49 513 28 Kétes követelések tartaléka ............... Valuta és deviza érlékklllönliflzell tartatéit Értékpapír értékklllOnbOzell tartalék ......... 340.100 29
Pénzintézeteknél fennálló követelések: a-Pénzintézeti Központnál ............... a Magyar Leszámítold és Pénzváltó Banknál ... egyéb pénzintézeteknél .................. 292.634 30.602 6.216 67 04 47 328.262 10 01 Nyugdíjalap ........................... Tisztviselői segélyalap \'.................. Hlrsclller Sándor jubileumi alap ............ Welsz Tivadar tUztvtielól segélyalap......... I^wcnalcln Emil alap .................. 20.000\' 10.0911 10.000 10.000 L 490.000 60.010
Értékpapírok.....> .\'.................... Váltók ...... ........................ Adósok ... ......... r................. fígyéb vagyontélclek..................... 197.123
4,683.333 3,884.433 129.418 69 19 06 Belélek: takarékbetétek!..................... ... folyószámlabetétek ... ................. 9.893:297 1,200 046 09 44 •1,854.142 63
ngátlanók: * inlézetl székház ..................... egyéb Ingatlanok..................... 260.000 36.193 i 2S8.I93 00 Vlszontlcszámlloll váltók .................. Egyéb tehertételek............... ...... Beszedésre érkezeti váltok ellen számla ...... 2,108.341 , 209.250 29.994\' 69 49 20
Berendelés ........................ — Beszedésre érkezell vallók ... ...... ...... Előre fizeted kamatok ............ ...... Óvadékok- és szavatossági adósok P 3,279.546\'5<3 1 29.994 B.205 20 93 Fel nem vett osztalék .................. Lerovandó klncljirl Illeték ............... Lüórc belolyl kamatok.................. Óvadékok és szavatossági adósok P 3.279.540-50 Nyereség: 1012, évi nycreiég-álhozat ............... 1913. évi nyereség.......„ ............ 28.6W 434.303 10 04 4.817 9.1 «7 02.999 499.019 12 S3 60 14
9.967.834 66 9,837.934 60

Nagykanizsa, 1913. december 31,
VESZTESÉG
ai IgaSgaloság.
Megvizsgálta és helyesnek találta ; A felflgye.oMi*Ma4g.
* VesztesóK-nyereség számla 1943. docember 31-én.
Dr. Uvay Bála
ügyvezető Igazgató,
NYERESÉG
Kamatkiadások:
Takarékbetét-kamui..............
Folyósra mlabel él-ka inat...........
VlsszonlleszámUásI kamal ........
Folyószámla hitelezői kamat........
TIsíU fizetések, nyugdijak és segélyek:
Tlizli és szolgai illetmények A. ...
Felmondási Időtc járó Illetmények
Nyugdijak és kegydíjak............
Tlszlvlselól segélyek ...........
Üzlcll kOUségek ..................
Adók és illetékek ...............
Egyéb veszteség ..............
Nyereség:
1942. évi nyereségálhozat .........
1943. évi nyereség...............
Nagykanizsa, 1943. december 31.
_PC11RÓ
108.761 40.738 82762 30.278
66.674 2.400 32.0 D5 18.707
28.86« | tO 434 363 ( 04
gV Pengő,
69\'; 119.837 09.847 90.580 400
Nyeréség-áthozal 1042. évről ......
Kamat-bevételek:
Váltókamat ..... .........
Folyószámla adós-kamat ......
Érlíkpaplr-kamal .... ...... ...
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék I
Jutalékok és dijak ......-.......
Házbérjövedelem ............
Ggvéb Jövedelmek ............
beirt követelésekből belolyt ......
Pengő
9.618
ím
fi Pengő
28.858
ax igaagalóság-
Megvizsgálta és helyesnek lalálta: a folligyolőbltotlióg.
Dr. Livay Béla
ügyvezető Igazgaló.
APRÓHIRDETÉSEK
alus
MvnkianBkat felveszünk. Hadlgon-
dozoltak előnyben. Hungária Kelegyár.
Sír me re-u tra 4. 459
adás-vétel
Négy középiskolát végiett liut tanoncnak felvesz: Virág divatáruüzlet, 393 Fialat aegád azonnali belépésre felvétetik Kelemen Rezsó cégnél. 432 Mindenféle tlvigakat, gyóg>,szerUvc-gel is, a legmagaaabb áron vásárolok. Teutsca Ouiztáv. 281
Taaoaaot 4 középiskolával lel veti* Unger-Ullmann vflikaTtBkedése. 436 EUdA teljesen vaj, finom lekefe szövel-nadrág, keveset használt krém szővclnad-rág és 40 es fekete férii félelpő. Megtekintheti délután 4—lg. Sugárút 33. 458
Megbiibaló bajáróuót keresek azonnalin. József főherceg ut 60. 455 .
Fiatal b»i*t-ónö« felveszek liére. Keresztes, Teleki ut 4. 464 Háromciöves Philips rádlo eladó. Magyar u. 30., udvarban Jobbra. 457
Kandó Irodista, [elvétetik, gim a kiadó. tHi » \' 409 NÓIknbát éa zulroibödön aludó vagy kölcsönadó. Magyar-u. 10. 458
_UAZ ES INGATLAN
Eladó Ingatlan. Nagykanizsa közelében 21 ni. hold príma szántó egy tagban vagy kisebb részletekben eladó. Érdeklődi I lehet Pauk Vilmos mérnők Irodájában, Horthy Miklós-ut 59. 445
különféle
Bírna bőr karókpár szerszámtartó láaka fele elveszett Honvéd u Ica táji... Megtalálót, esetleg nyomravezetőt Jutatom* bae részesítem, Clm a kladúban. 450
Mindennapi levelezésből Összegyűjtött tömeg bélyeget bélyeggyűjtői i célokr* magvaaxak. Baibarile, Zalai Közlön) szerkesztősége, naponla délután 6—7 óri közolt. Ei a hirdetés mindig érvényei
Olvassa a
Zalai mm i
StAUtl stazlttktt
rs-sLlviKAl NAPILAP. :.:«í)íi : „f.íísmiisifttji K t. n*.jf-. ralalóa kiadó: zalai
nyoma;.\'ti ¦
* .Xt^KUSMail RJ r. Hítt/u;..\'.^
•rvaaaijaau ktiyuaii4Uft (hrwtdaárt tála) I zalu
Feladó:
Clm:
linnrifokoznt: _
TíMrlpoita:.--...
84.
évf., 33. sz.
Nagykanizsa, 1944. február H. péntek
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: FÓ-m 6. ksAi SzöTkewítoseffi ás kiad óul VRialí telelőn 7H, ¦ Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Éiőh\'zetési\'ára: ogy hónapra * pengd 30 fillér.
h \' negyedévre 12 néntrrt 40 !iltilr. líeyesmam: hft(kft>/nnpiol
.\'H\'ii\'nio mf:
Vitéz gróf Teleki Béla főlapén:
„Nincs más ut számunkra, mint minden áldozat árán helytállni a keleti veszedelemmel szemben"
Zala vármegye törvényhatóságának évnegyedes köxayftléM
\'Zalaegerszeg, február 1t Zulu vármegye törvényhatósági -bizottságának tegnapi közgyűlésén vitéz gróf Teleki Béla főispán megnyitó boszéxlélien leszámolt a vármegye közellátási helyzetéről. Utalt a fokú* zodó lábbeli-hiányra. A rendelkezésre álló -1680 pár bnkanes-|>ól 2185 párat utalt ki mező-gaftfaaégf cselédek részért-, Hi47 párat erdei munkásoknak. 47R további párat osztanak ki
leszállítás után mezőgazdasági munkások részére. Reméli a fő-ispáiij hogy a kilátásba helyezett ujabb b-őranyng és bakancs kiutalása során még ez. év fo-lyainán módjában lesz n lábbeli-hiányt enyhíteni. A tervezett uj intézkedések életbelépésével a gazdák Iw\'ir, ruha. és vas ellátása javulni fog az uj beszól1 gállalási évben, mondla a főispán. A népniházali cikkek kiosztása folyamatban van.
Hogyan tett eleget Zala gazda-társadalma a beszolgáltatás/ kötelezettségnek?
Vannak azonban rosszul kezelt gazdaságok, amelyek ellen szigorú eljárási kell indítani; A z ntsólendmi, Csáktornyái \' ts jterlaki járásokban olyan,mértékű-volt a beszolgá! tatás kimaradása, Jiogy a főispán kénytelen volt szigora intézkedéseket foganatosítani. Azóta a helyzet itt is javult. A hddbaáoniílthk családfái-,nak
teljes-szükségletét biztosította a főispán az 1044. év első félévére 0870 métermázsa gabona kiutalásával.
A beszolgáltatás! kötelezettségeiknek
a 101) holdon alidi zalai gazdák
kenyérgabonában 10 százalék többlettel, zsírban • 74,\'" szabad terményben ifi százalék hiánynyal tettek eleget január 2íHg,
A 100 holdhát nagyobb gazdaságok kenyérgabonát őfi százalék többlettel! zsirt 41. szabad terményt tl százalék hiánnyal szolgáltatlak be. Az eredmény országos viszonylatban . elég kedvező.
A társadalom kötelessége a hadigondozottakkal szemben
kell karolnia. A Szövetség zalai
Krlhivta a főispán a vármegye egész társadalmának figyelmét arra, hogy a haitigT/mríizás leréh szüksége van az egész társadalom erkölcsi és anyagi támogatására, (ízt végzi az Országos Hadigondozé Szövetség, amelynek zalai tagozata a közeljövőben nagyobb arányú munkát imfit meg a járási\'lmdigon-doző tisztekkel karöltve. Ezt az emlMjrbaráti, szociális és mindnyájunk szániára erkölcsi köte-¦ezeltségel jelentő munkál nvár-niegyc egész., társadalmának fel
lagozata 220 hadirokkantat, 2Ő8 özvegyei és 335 hadiárvót tart nyilván. !¦>. niinlegy fele a tényleges helyzetnek. Közülük a rászorultakat a Szövclség anyagiakkal is lámogntla, pénzzel, kölcsönnel, ruhával, karácsonyi segéllyel,\' stb. Az országos hadiáriKt-gyüjtés-ből Zala* megye területén 21 Itadiáfva kap havonta 30- -H0 pengős nevelési hoz-zájá/ulást\'.
Utalt ezután a íőispái n arra, hegy n háború tetőponthoz érkezésének évében is elkerülte eddig hazánk a legnagyobb megpróbáltatás és áldozni lerhé* de.
A főispán: „Más ut nincs, mint amelyen járunk"
nyáVá legyünk. Az ellenséges hírverés legravaszabb és legtetszetősebb hírei is egy forrásból fakadnak, abból, amelynek 1918-ban felült a nemzet és n mélységbe zuhant
A keleti veszedelem étlen minden áldozót árán helyi kell állnunk, h.i a magyar jövöl bizlosjlnni akarjuk. Más ut nincs, ajínint amelyen járunk. Ha erről letérünk, a legsötétebb jövőnek nézünk elébe. I.elkj és anyagi meg-
helekfíi-ültünk mi is az ideghdltoru központ falta. Az ellenséges hírverés legkülönbözőbb eszközeivel igyekezn ek megbontani belső arcvonalunkat, megfélemlíteni a lelkekel, hegy gyengévé és kistül tűvé vájva gyávák és \'árulók zsákmA.
próbáitatúsokkul kell szembe néznünk. A lelki erő, nyugalom megőrzésének, a-hit és bizalom megtartásának, a legnagyobb egyéni és közösségi áldozatkész-
ségnek igen nagy szerepe lesz* Hajlunk áll, hogy Fegyelmíczcu egységben sikeresen vívjuk inieg a Küzdelmet *
A főispán magyar büszkesége gel és örömmel emlékezett ine*4
vitéz Osztányi Kornél vezé r íí r nagy Már i a Te rézia renddel történt kitüntetéséről, u közgyűlés lelkes ünneplése közben. \'
Dr. Hajdú <5yu/a és gróf Somssich Antal vitája
Az alispáni jelentéshez Horváth Gergely és Szereez Janón szóllak hozzá Klöbbi n zsir-bcSZolgáníttás mérséklését, H fa-beszolgáltittás egyes nehézségeit és ii 1ejl>eszolgáltntássnl knpcso-Intos jpnnaszokut telte szóvá, utóbbi az állatbeszolgáltutás terén kéri enyhítést és n 10 boltion felüli gazdaságok számára olcsó munkaerő biztosítását
I)r. Hajtfu Gyula (Nagykanizsa) elisnwróssel, szólt a közr ignzgatá.s munkájáról, hangoztatta a közszellem erősitésének szükségességét a belső arcvonal egysége érdekében. KlnVn mondta támogatni kell a kor-mányi és a közigazgatás vezetőit nehéz feladataik ellátása terén. Majd kitért gróf Somssich Antal felsőházi tag országgyűlési beszédére és bírálta annak egyes
részleteit Nagy zaj tört ki dr. Ilajdu beszéde közben a peremben.
(Írói Somssich Aulai felolvasta a fölfhnüvelésügvi miniszter levelét, amelyben köszöuolet1 mppd költségvetési beszérféérl, melynek alapján hathatós intéz-kerteseket lépteiéit életbe. Hangsúlyozta ,hogy, felszólalásával tárgyilagosan lárla fel a mezőgazdaság bajait 6s ezzel a vármegye közönségét kívánta szolgálni.
I)r Hajdú Gyula személyes meglánSadtalás cimén állt fel\' szólásra, Ismét nagy hangzavar következett, végül is a főispán berekesztette a vitát azzal, tíógy a mai komoly időkben hincsj helye n törvényhatóságban személyes vitáknak.
A kötelező áldozat elvén belül orvosolják a panaszokat
Dr. Ilrand Sándor alispán n | háborús áldozat mindenkire kö- ¦ telező elvét hangoztatta és kijelentette, hogy ezen belül minden méltánytalanságot orvosolni kivan, elsősorban a zsirbrsznl-gáltalás és ;i - mezőgazdasági mnnkáskérdés terén.
A \' pénzügyigazgutó, tanfelügyelő és erdöfelügyelö megnyugtató kijelentései után a főispán bcjen\'íilctlc, hogy kísérletet tesz a 100 holdon aluli gazdák szántára köny-nyitást etetni az olafösmag-iHik termelése terén.
Adatokat sorolj Tel, hogy az ál-latbeszoigáltatás leién enyhült* tt helyzet.
A munkaerő\', kérdés ff inler-ríálhkhal ixtgy más\'nninktt-sz4)lgálatosokkat igyekszik rendezni.
A közgyűlés az. alispáni, jelentést egyhangúlag elfogadta.
GasfKtrich ftfárk falit ferences szerzetes, Muraköz vértanújának képének a megye számára vá\'ő megfestését a\' közgyűlés Nómelby Béla budapesti (muraközi származású) rajztanárnak adta ki 4000 pengőért
A vármegyei tisztviselői beszerzési csQpbrf megalakilásáhuz s écólra 20,000. pengő adományozásához a közgyűlés hozzájárult,
Az időjárás miatt csökkent az orosz támadások ereje
Ukrajna nagy részében és ettől északra már beállott a tavaszi időjárás, vagyis két és fél hónappal előbb, mint rendesen. Ezzel bekö-vefkezélt az uitalanság Időszaka. Visszaemlékezés óla ez a tél volt Oroszországban a legenyhébb. Két
nap óta szünet nélktll esik az eső, az utak teljésen járhatatlanok,\'áriii zavarja a badmGvcIelefcet Emiatt a szovjet támadások eieje az utofsó 24 órában csökkent, Nagyobb Harcokat csak Kanjev, valamint tuga környékéről jelentenek.
ZAL-AI KOZLOMtt
19«. fobruár 11
Fontos döntések érlelődnek Finnországban
Mannerhelm tábornagyot a főhadiszállásról Helsinkibe hívták — Riti államelnök a finn kormány átalakításáról tárgyal — Kessefrhig még tömegeket tart készenlétben a veszélyeztetett olaszországi, arovonalizakaszok mögött \'
Az otfösz keleti arcvonalon, a Krim kivélelévul, ti legutóbbi iiapok-hmi ismét hidagro fordult az időjárás..
\'.I huirok\' tutu pouf ja Vitebuzk-iiél van.
Jtl már u kora reggeli órákban tol-job orŐvol lángolt a csata. Az uj
UZOVjOt i\'il \':ililllUii.i:ili;t Iil:i24
km^zhadtwztályt vetetlek bo < al i repülök és tüzérség támogatásával. A Ilare a várostól északra, koleira ív-. északnyugatra dult an/.uJ a szán-áék\'nd, hogy a KzoYJot kierőszakolja a döntést, liár\' sikerült az oroszok-aak az-otnó vonalakba behatolniuk, a némot. tartalékok hamarosan kivetették őket, Az oroszok igen súlyos *TOHKtuaúgv.\'kut itzeiivodtek iw egyolŐru felhagytak a tuvahbi támadásokkal. A vitebsaki csatalian a námotok 248 MZ(>vjet-|)áncélkoesit pusztítottak pl,
Az Ilmen- én Pvjpmz-tofidl élénk,.bár helyi jolnutőségü harcok voltak.
Lue» környékén in sikertelenül. támiuIUk az oroazok.
Svettisi eazakra a iiéoiotok néhány nap óta tartó aróu loliamozia ui in kb. öt kilomé-
tornál hátrább holyozjitk Ezen a szakaszon 111
állásaikat, páncélost
pusztítottak el. A koloti arcvonal fogak\' $zérnyán tovább folyik ,az arvv-onal megröviditése. Ileívzinálól délro a työkw are vonalion tovább tartanák az áttörési kisérlelek, anélkül, hogy sikorühai a néniéi védelmi vonalat megingatni. A krimi* arcvonalon és a línyopor alaó folyásúnál ¦ love \'harcokról nem iolen tőnek különösebb esoményt..Ni-íto|K)ltél nyugatra több szovjet tátua-dé> meghiúsult. • Kirmogréd tlhn
OrÖ* oross kötelékek dél és délnvu-gut felél támadást indítottak, Néhány bolyon ;t német vonalak hátrább Iwlynaéaévol » támadásokat kf-kuazölxMték. /saskovtól keletre a némot arcvonalra gyakorolt erőn nyomás enyhült,
PrijwttÓI délro élénk helyi jelen-tósegu harcok folytak.
A Ihirnulól keletre fokvó vidéken német egységek feltartóztattak erö-sobb szovjet kőtelékokoi, molyok nyugat fola próbálnak olóronvo-miilni.
Helsinkiben az amerikai javaslatot tárgyalják
Staokholmból Jelentik : A Ilim kor--tiiAny tsgjnl és többolrfnll finn politikai voietök megbeszölént toytattak a teg-aapt Dnp folyamán \\:>. egyallen, amit a nagy titokban tartott tárgy al ásókról tudni lohot az. hogy a lina kormány
alapos oa panlus vlts«álat atá Teszf az amerikai Jvaslatct. Világon, mondja a avM Jelentés, hogy a helyzetet réezle-teasn meg kell,,-vitatni ás nem tehet arra számítani.-\' hogy egyik napról másikra loltOnö döntések történjenek.
HelHlnkihfit érkezett hlr szerint Ma>-¦trtaelm tábornagyot fdhsdlszálláváról a Mitu fővárosba htv.lák, hogy megbe-tzéljók vele az ujabb. Mlomények to^y-láa előállott helyzetei. Mannerhelm elvitatott a ÍÖhnduraállá-rói
Mannerhelm Helsinkibe utazott
Stockholmi blr szerint Mannerhelm, mielőtt fflhBa-Isxállasáról He)sin}y/0o Indult, fogadta a demokrata iv< szoolAI-demokrata balszárny k(in;;Íaotál( és azokkal megk-eazotéat fo\'yíatbt.
Átalakítják
Az orosz Tass-iroda jelenti Hol-HÍnkjbél: A finn kormánynak az amerikai válaszra adandó válasza már nom várathat soká msgára. A finn sajtó jelentései utahiuk arra, hogy FinnorHzág sérsára nézve nagy foivtosöágu tárgyalások vannak fo-lyamatban;
6toekboImban ugy tudják, hegy líiti finn. államolnök a kormány iX:
finn kormányt
alakítására vonatkozó mogboszéhsw-kot folytat. Ugy tudják, hogy a washingtoni jegyzi\'ikro adandó válasz hangBulyoxni fogja Finnország bé-kokéNzaágét és ragaszkodását az ország rűggotlonségéhox és szuvon\'iui-tásához. övöd körökbon ugy tudják, hogy oz n hétvége elsőrendű fontosságú lesz a finn kérdés tekintetében. •
Tetőpontján a nagy küzdelem .Anzio körül
Zürich fobruár 11 A brit csapatok auziói féhadiszál-lúsáról- jolonti az -Exhango Tolo-graph hadi tudós itéja. Csütörtök óta uzüntolouül tart a némot gyalogság, utásxcaapatok. vahunint a némot tu-zérBég támadása. A 10 nap óta folyó küzdolom olórto tetépantját. Carro-cotonál brit ollón tanúul ás irulult, A CistornStól nyugatra fokvé szakaszon amorikái csapatok a válságos
|iii!aii!iti>;ui tehonnontosit/\'st hoztak és igy tiikorült a szövetséges haderőnek némi, do nom nagy • torülotot olfoglalui. A sötétség beálltával mesazenordé. ötogok rnogkozdtók a tüzelést az albanoi dombok egész vonaláról. Koesolriug a rondolközé-sóro álló tömogoit még nom vetette harcba, bár uzok a veszélyéé arcvonal-szakaszok közelében készenlétben állanak.
Lelőttek Németország felett 49 bombázót
BarliibAl Jelentik - Amerikai bomba-/ékünk Németország északnyugati területei ellen Inlózett nappali légitámadásai alkalmával a oom^t légvédelem újból kitüntette magát oh slkerMt 4» angslszász n^plllögépet. legongyobbrészt ségyMOtoroi bombázékat lelőni. Már a
berepülésnél azétszórták nz ellensögea légi abkalatok nagy réH/ét. Ennek következtében az ellennéges repUlék a kltflxött katáat sem érték el. Német bombázók egéazen a tenverlg üldözték Őket Braunschwelg léglteret a támndó gépeknek csak egy réexe érte e).
Nagy pusztítás végeztek vatikáni területen angolszász bombák
Teljesen elpusztult a Propaganda Pide kollégium
A vatikáni radié jolonti, hogy ^luip, brit— amerikai ropülóKépok ismét bombázták Oastoll Qunuo
U-^iuip. bri*—auiorikai ropülógópok " tuet bombáztak Csatolt Oandolfét, _ pápa nyári tartózkodási bolyét. A római rádió közli, hogy »x elfon-séges ropüL6gópok több hiülóml>aii érkeztek és a ledobott nehéz bombák pápai terülotro estek. Néhány Iximlia a Propaganda Pido kollégiumot ta-
épülot ogybo villával, áttol
osuttat és monokültot Ite-
lálta ol. Eh
ópitvo
l)Oinbakárosul
lyeztek ol. A Vatikánvárosl)ól nyom^ ban légoltalmi szomélyzotót.és tüs-oltókat küldtek Castell Oandolfóba az oltási munkálatokhoz. Sok bomba esott lakott terülotro és a halottak, valamint a sebesültek száma is ígon<
nag>\'. A Pro|Mgaud« Kido kolliígiuia teljostui elpusztult. A Vatikán tilta-kozi\'ist jelentett bo a szövetségoHok-nél a vatikáni birtokok újbóli bombázása miatt.
Usztasa rohamosapatok alakulnak Horvátországban a fosztogat ók ós rombolók ellen
Zágrábból jolontik: Napról-napra ifilih azoknak u ptirtizánoknak a
száma, kik u po^lavnik kegyelmi rendelői ón\' mogadják magukat. Kgy nap alatt Uunjaluka vidékén lóOO-an
jelentkezU\'k. Sziszok, VorÓeo vidékéin ugyanekkor 100, Varuzsdon 78, Kri/otinlxm 20 )>artizán jolontkexett a liátóságoktlál,
Az ország különböző iisízeilkm a tegnapi nit|Kjn folyt hurcokbiui ÍIH iiartizán esett ol, 110 került fogsiígba.
fizlovéuiiában a Kuk uk-hegy aég-beu két partisan csapat igen eulyon harcba kovennlott ogyul:issul, mert az egyik cKujxit meg akarta adui inugát á kegyelmi roildnlotro, a másik nem. Több mint 600 halott maradt u csatatéren;
Megkezdték Horvátországban múlása rohamcsapatok szervuzóuét, a melyekbe belépésre szólítanak fel mindenkit, aki nom tagkaa fegyveres orönek. Az alakulatok célja a sajáLiorölétükön fölvonni a luweot a ifimbolókkal és fosztogatókkal. Az ólső ilyen alakulat Itanjaluka kur-nyékéu kezdto.meg működését.
Aprtlia kőxelaben iijból szilárd német vé\'nlmí rrndsxur alakult
Pontini\' btrülotén á; foglyul\'esett angolok é« aniorikftiuk száma 4000-re emelkedőit. Kz a legutóbbi !10 órában ugy következett Iío, hogy a német rehamesáiiatok Apriliánál ujabb brit állásokat és csapatokat keritottek bo. Aa osután kialakult
harcokban 1.100 anool katona aactt
fogaágba. Ezek a legválogatottabb angol amerikai csapatokból körűitek ki, igy a Hzövotséges eaapatok e-jészen szokatlan mén?tü voszkisi\'-gel szénvodtök. A némát haderőnek Apriliu. közolóben sikerült ujbót szilárd védelmi reodszort alkotai.
Casslno szétrombolt külsé részeiben mó§ tartanak a harook
a reggeli órákban kezdődött, az ol-lenség< kudarcával végződött, mivel estig az állások mind újból a némulok birtokában voltak.
Monté Jugotél i\'iazakkolotiw varos veszteséget sztmvedtek az amerikai csapatuk.
llorlini jeleníts szerint Poritini vidékiül a helyi jelentőségű harcokon kívül nem voltak fontosaiul események. .A nottunoí ós unzioi ró-UHokro kiioi jnszloU tüzérségi harcok a szolmltnál nagyobb erővel tovább tartottak. A németek kél csapatszállító hajói elsüli vesztet tok és több égve maradt a kikölóbon, Cassino vidékén tovább tartanak a szövel8<V gea csajiátok áttörési kisérlotoi éh a francia esu|Kltok tehorinontositö harcai. Itt a tüzérségi tüz nagyon ho-vosaé vált, A szétrombolt helység külsé részeiből) u harcok még tartanak. Ammikai csapatok mogkisórel-ték, hogy a helység bolsó részei M6 ulórouyomtiljanak, u támadást a németek vísszáTorték. a csata, moly
Az Osztályftorsjáték huzáaa
Az Onztályporsinték. mai húzásán a fóbb nyaraniéiiyoket a körettaecé számok nyerték: 20 000 poncát a 6t.6ö8. ^, 4 ro pcuf\'t « 13.053; 27.JM, 3u.iu.fl. 300(t pengőt a 4hiT. 14.771 S7.I89, 3H.854 «?rtnnt •ora|*RV*V nvfrtiív
A velünk kobalt aaámok holyossé-géórt fulelő^aúget nem váil»ink.
Egy tátikái amti? is SS-kattia Hátak Igya • a íagvkailzial tirvtiyszak elélt
VVeltstéin TjŐrinené sz. Szcitz Katalin hajmoki (báeskalV asz-szony és pnnek 2!i éves Vilmos nevif fiának ügyéi lárgyalta a nagykani/sai lörvénysz\'ék dr, Alinássy-lanáesa. Wettstein !;e-rene fiatalos lelkesedéséin;!) bevonult az SS-gránátpsokhőz, ahol hosszú hónapokon ál szolgált, majd részt vell a keleti nagy csatákban, ahol .annyira megbetegedett, hogy hazajött szabadságra líajmokra. Itt azután sürgönyt kapott, hogy siessen szolgálati helyérc.\' El is ment, de betegsége annyira elfajult, hogy leszerelték.. Édesanyja elment fiáért német főidre, hogy hazahozza. JJIcjii volt magyar útlevele, csak egy irás n Kullurbund-tól. Mikor azután anya és fia hazajöttek, magyar földre. Dráva vásárhelyen a tna-
gyanr határőrök útlevelük iránt
érdeklődtek. Mivel nem volt. kt>-Iciességflkliöz hiwn elöálKtol-lák Őkel az őrsre. Olt, hogy a Ulloll határátlépés köveíkez«jé-nyeitöl szabaduljanak. Wetl-steinné egy 50 pengőst atlótt ál nz egyik magyar határőrnek, hogy „eressze el őket". Persze il magyar határőr más fából van faragva. Kivette lötűk az 50 pengői, de csuk azért, hogy mini hüntárgviil a feljelentéshez mellékeljék\' Anyát és fiát pedig bekísérték.
A. határőr a tárgyaláson elmondta az asszAny tagadásával szemben, hogy először 1 kg. szalonnát, majd 30 iwngőt kínáltak fel neki, ha elereszti. • -
Dr. Hajdú Gyula védő utalt arra, hogy az édesanya f:«lyos*n
Február hó
9 I3.ig
MAROSI MOZ<3Ö Szerdától
-1--vasárnapig
Sstivbe markol ! Magrendit !
Á legújabb magyar film;
ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők: Benenyt OJge., Tosnddi Ilona, Nagy István, Hobsssu Zoltán.
ÜFA oildghtradó a kiemelkedő eseményekről* Előadások kezdete : ?4, ?6* és }8 órakor.
\\9U. február 11
vaimi MIÜJUW
Jji\'log fiát hozlu haza és ezt a lelkiállapotát Kérte enyhilö kö-rOlinénykéut figyelembe vcinii. A törvényszék- ezt magiévá is lelte, taort bűnösnek mondta, ki \\ifí.V:in Ilií WWyít niogvesztogelés )fe» és kétszeri tiltott határátlépésben és ijzért összhxlnletásül ,il két hónapi fogházra ilélte. de n btfiitetés végrehajtásai :t t-ví próbaidőre Kdfügm\'sz.tclle. Az ügyész megfellebbezte az ilé-lelel. A beíetí fiu ügyét elkülőni-tcliék és\' inaskor kerül tárgyalásra.-"
Másik eset
Zadravelz István 20 éves mu-
raszentmárloni legény hónapokkal ezelőtt Ráckanizsánál tttle-vél és engedély nélkül német területre lép II, majd később visz-szajöll onnan és egyenesen a magvai-határőr karjaiba futott. A legény erre elővett 10 p>mgöt és a hulárőrnek akarta . adni. lioyv, engedje Öl futni. T\'orsze ö is tapasztalhatta, hogy mii jelent a bccstllct a, magyar liatá-ron Zadravetz az őrsre került. Most tárgyallak az ügyéi a nagykanizsai törvényszéken Beismerte tettét, amiért egy hónapi fogházat papolt.
MAGYAR WYOMÁBHW k SZQYJET-PMNT POKLtBAH
Asszonyok furcsa Robinson-faluja az orosz mocsarak közepén
Rádióállomás tarvei egy méhkasban — A vörös körömlakk elárulja a rádiózó orvlövész-psranosnoknöt
Ik\'ilfolé járhatott az idö, .ninikor ax erdőség bolsojébon egy ismemt-\\im fuJuliíi érkezünk. Nagyon sok ilyen óismbraiton tolépUlékfl van itt » mocsárban, Ay, ormr. léi ké[x>k iii".\'hi/li;itallüni)k. -Töhbizbon ulő-foidulf, ,högy
nagyobb községet, amit a térkép »iwe>. tüntetett föl, nehat sem találj; A iórnyékb.di lakossá); azután Ikí-rallotta, hogy Valiimikor volt ilyoii fahi, do meg a Itábotu kitörtök) olóll rölpnrzsolték ii/. oroszok.
Kz L J! ¦:!..! i¦. mogtÓYOS/.lö ItlÓdHKOrO n iiulM/isláknak.
.fagyon tok ilyen települést
töröltek\'e{.a föld »:inéról (•suk a térkó\'iók beszélnek róluk. Viszont több olyan tolopülést it. találtunk, amelyet nom tüntetlek fid u tórképoki rwlig ózok, mint ti
:.:.¦..-.\'(\'; irr ¦\'¦:! j\'.;-i, 111Mr flYtizodok
óla itt állot\'ak.
Kz ulólihiu ltom is csodálkoztunk tiifCtoii. A végtelen orosz ordóeégok--hon nem egyszer akadtunk olyan oidiiyult községekre, atuehek még onuz katonát sem láttak soha. Adói ltom fizettek, \'-városi\': Cinbort nem iitmortek. iskolájuk nem volt. Ugy éllek, ínyit a rolmuránok: az ordo-vitlok mostoha önollátásáből:
Kz is ilyen >dtobinson-faluoaka ¦ v.at. \' •
Ár ilyen oldügölt loloisokbt hasz-náJiák föl az orvlövéazok támpont-iiak, ido\'járlak aludni, itt tárolták a b\'di élelmüket és özekbe a tanyák* ha húzódlak vissza, valahányszor csapataink megindultak ártalmallan-nátutolOkrc, .
KuroBa volt <w a\'líuiynHep,
á.va lelket nem latiunk. A W-
menyek iiMÖltrk. A", altlakok deszkákkal vol\'ak beszegezve. <\'bánnak látszott nn\'ssziiől; mort csak meflflzetátóval kémloUük - -mintha halott lonne. flféff állatokat win fodoztiink föl lx>nno. t\'üak orozták, itt valami nincs rendjén. W ¦ami titkot rojtegot cw a néma .tolop.
A iratán in\'ijöttünk.
A házakban olhujva Uiláltnk a UkosBODOt: do csak aessonyokat 6a ^\'(•rokokót. Tiz óvon aluli gyoroko-kiH. Senki máét, A/, astfxonyók kö-
»H1 voltak íiatilahlwík is, 30 86
\'¦v körüli(.k, do tognagyobb réfnfük itlóaobb, oliiy(imnrodott toromtéti vhlt.
\'U, Oroszországban ér<ioko« móh-k»- okat használnak. VasragtörzHii fik bclMi részét kivájnák éa óitokat * kiTftjt, fonyÖtiordókni aknimtjúti föl » fákra ¦ -¦ méhkasnak. Kny ily<"i iiióhkasra bukkantunk. Csak ugy vé-jotlon kíváncslaágból moRnéatflK.
•iát máhnok Inrediamva hoiii v(á*t [x\'iiuo. Ktlonben itmdkivül érdoktw iiaforJosóBro jutottunk. \'I faUregbő egy paranctnokno-
(Honvéd tmditiídnsitó síd) frte nó-orvlövcMZ elektrotechnikai följegyzések voltait belerfü-oe. A rennetag jegyzet között ráakadtunk egtf om\'övéiK-rádiá-¦ átló ilizlatára ÍY. A (oIo|khi, vagy a köntlélíoii tollát titkrjs rádlóííUoraásnak kell lotmioj niindou valónziiiuaég1 nsorint a falu taJioaai kö^i U lösz a nttfry olfktro-IpchnlkáN tiiit/issal rondalker.ó orv-loyóaa piuanrsnok-lnilffj is.
lltánaiióatQuk. Az öa««sja.kltlott asszonyok mind i^iszkosak, rorUTfO-aak vullak, <*gyü(^ü koppal háinuftak ránk. [jógtöbbio: u a.íimyt "sUialü, vézna, fé4moirtoloti p^rinokét tartotta a karján.
Mi>l\\ iluik lohol orYlfjvász-pa-lauttsnokoű?
ViilaiiK\'lyik hon Védnök íyantis leli ii^. <".;yik asszony vörásiti körmO. Az luiszonvl elövozctlilk, kíyn\'t jól moffnéztítíí. Valamonnyi körmén valóban ott láttuk a körömlakk nyomát. Mos! már\'nem kolh-tt koroanl az iirvlüvéax-panuicanokniii, Néhány kárdéfi alán
belezavarodott v(il(omá.*á/xt Lx mindent elmondott. Maxzk fátum xvaeztf az orvlóoész-ieko-lá\'. « radióparaiícHnokt kikh\'pxitt hajtott.
A villitnvniüs^díi rdljogyzoaek az övéi. Do\' azl a loglutározóttabban tagadta, Iwgy a tolopon rádióáJlornéa volna.
Arra a kérdcsro, mit \'koros itt, nom volt pHJIandú válaszolni. Arra som, ItOgy b"l vannak a férfiak.
Átkutattuk :i háaakat. Semmi kü-lönusot nom találtunk. l)o o«y két-aágloloil volt: a férfinélküli tolop av. orv lövés zok titkos táuiiisziKintja. Tollát nem hagyható/. Így tovább. A lakosok ö»hz<>Hzá>lték vagyonkájukat a ol kollott hagyniok házaikat, hogy ájtolopitaök óli.\'l. Pillanatok alatt lánghaborulttik a tetők, recsegve égtek a kiszáradt de.szkaf<dak. A kis asszony- és gyerekkara-tannal pedig megindultunk visz szafelé.
Nom jutottunk mowairo, amikor ha-talmaa robl^anáa reMkóttotto mog az ordót. ...
A telep elrejtett lónzerrak\'áia \' fölroblmnt.
Másnap még többel is mogtud-tunk. lágy földoritéjárór a lotijrolt lativai\'snpiu i ogyik há/a alatt hatal-maa ürogol fodozotl föl. Az űxogbon
ládiúalkaliészek, lámpák, huzatok. a furcsa Urog toljoson körül volt aknázva, lízok az aknák robbantak föl tegnap;
Mégis csak volt rádíoatltntáa a tolepen.
Smabé Sándsr nls.
4 ravasz Hirakizl mmftai Ini akart jiral a magyar katárér ag^éo, de — ráfizetett
Ravasz észjárású ember lehel Skore .lózscr drávaollári lakos, lígy alkalommal fogla szekerét, alul :i zsák kukoricát rejtett cl, fenn )>etlig trágyával rakta tele Igy indult a tehenesfogat lassú cammogással a iniksavári határ felé, hogy oll átmenjen idegen területre. Alii á magyar halár-közegeknek gyanús volt a trá-gyás tehénrognt és piszkéim keZílték, inig rá nem Imkkantak u löhh mrjzsn kukoricára. Skörc előadta, hogy tüzelőire lévén szüksége. Tára szeretné becserélni *\'a másik oldalon^ az igy ótésentpészetl {cukoricát. Persze visszalessékellék. Skore ekkor
gondoll nagyot és merészW, áf-küldle a haláron a komáját oda, ahol már várták a kukoricát. A koma azzal, hogy »baj van , pénz! kért lölük. Mikor meghozlak a pénzt, Skore a magyar határőr kezébe nyomót) egy szá-zasl. csak engedje őt .szabadon. Hiába volt azonban minden, a határvadász behozta Skorcotte-henesfogatával együtt. Most kellel! felelnie alúróság előtt. Morf-vesztegetés kisérlele miall ©gy hóna|ii fogházra ilélték.
Mennyi tandíjai kell még fizetni MuraközlHm, nitg megtanulják ; magyar határőrt nem lehel megvesz leget ni I..,
Halállal vigziiitt az nkkl sógorok borozása
Í7WÍ, fobru&r 11 | hogy ötwaoverekedtek. A korcanatból halálos ]X>rpatvaráról i olszaládtak a csöndörsÓRre éa effak u kakimtólla-sok mefflólonéflO rétet* véget a zajos családi idillnek. Ax utcán azonban a két ombor .újból összeakaszkodott s okkor már olyan komolyra fordult a verok\'dés, hogy Nádatftlil súlyos Bobosíiiton Uollott a öuniogi kórházba szállítani, aJipl sórüléseilio bolobalt. Bolla n rala-ogórazogí kii*, ügyészaég fqgjiáÉába korült.
Két , .
érkezótt jolontéa Ukk közsógbél; liiolv logTilkábban suoropol a wilai liiiiüiíyi krónikákban.
Ilolla István ukki földműves és ic; iihodaValó sógora, Nádasdi Kérem\' kisíriizdai cirvütl tortok bo mi nap a község ogyik korcsmájába. Mikor már foázítotto okot az alkohol gŐze, a kél rokon összoveszott. Naaty vitába kovorodtok ós a végo az lott.
Az ideges gyermeket nem lehet f,nem"-me! nevelni
Beszélgessünk sokat bizalmasan gyermekeinkkel
Pigyolomromélto 6fl ison nagy-muniu ssuiét órdoktÓ olóadas hang-zott hi a napokuai) PócsotfciAz oló-adi\'ist Csó)kui> t ly ubi, podagó^iai szakférfiu tariolLi a sziilék iskohiji-t)»n a/, idoguu gyormokról. ,
BlóSZÓr 18 arra iniiUdotl io, ho»y
az, idogOHségót kétfóleképpan Bzerei-hoti u gyorinok: urokléa utjim éa a kiilsó ingoroknok az idogrondszorro vaio Aliando hatasa aitai. Aa idoges-si\'g olóidézó i>ka rondHzorint ogy mélyhataau artalmaa élméiiy. Ma az
oinlier igon sokszor tflbbot kiv:m il
gj\'ormoktól, mint arnonnyiro a tmr-méa/.ol a Hzorvozotét elékésziUdtOj oz i:>. hozK&janil az idogosséa otóidé-zéeéhoz. Im ezokon kiviil még sok roszlogoe oka is loliot:
ni a kiaobbórtéku^ógi érz/w folob-rodoBOf kfllOnoson . :i tnsti-lolki fo-, gyatékos gyermokbon;
h) a kornvezot helytelen rahaUisa, a OSal&di éfol kórulménvoi. Mogfi-gyolhotjult pi., hogy kulmióson az apttlantil imuadt, tflbb toslvór kó-zotti logidÓBobb ¦fini és ii jogfiatalabb
gyormokol toszi idegossé a tostvérok-kél vaio orokós Imre. Még nohozohh az ogyotlon, olkónyeztotoit gyormok holy/x\'b\', hiszon amikor az élotlw lóp, kétszoresen kollomollonok noki a szokathm nohésséffok. Az idogos-sóg ogyik forraaa toliót épjxin a gyormok olkényuztotéao.
o) A »nom« kérdi\'wo is honhat ido-
TARJÁfV-PALCS/CS
textilipari da hereshedalmi vállalat 11 Natiyhantxaa. J|
Gyár: Magyaru. 86. Jélefon: 3-44.
Városi főőz/et: Fő-ut 14» (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
oo9 problémákat a gyenhekiiél. A
Itftthyók sokszor hátrányban érzik magukat » fiutoatvörokkol saomboii s ox váltja ki náluk n, "vihanm vní-lalkozasok1*; korát; a fiuk viszont sok szoc fór/iaaságukat látják vouzély-Im-ii, lm Cogyolmozik okot s or<ért lesznek vadul voreke<Iók, zsarnokok, tokíntélyt noni tisztelek.
a) Igen sokszor a szülök kényol-mó vagy az édosiuiyák hiúsága\'níi-voli a gyormok idogOftBégót. Iliswvti a szülők gyakran saját mog nom növeli ólolinódjukhoz kényszerítik gyor meküket. A hin anyák i>«lig nom egyazor boesvágyuk kiolégitésíiro felfokozott igényekot támasztanak a
gyormok ole s ezzel toszik idoaoss\'-.
\'Az ideges gyormok riovolosélnu eljárásunk solinso kígyón negatív, tiltó jollogü. »Nom«-mol nem lolml növelni. Inkább magyarássuk meg a g>ornleknek, hogy mi a jó, győzzük mog, hogy az ó Önöfl »én«jonok használ u jóletto. Tegyük az ide«o«-ségot kiváltó okot közoinhössé, azáltal, hogy nuigniagyarázziik, megvilágítjuk. I löszéi Kiesünk sokat hizalnui-sjin gvonr.okünkkel, mert az ilyen
közvetlen lxw?,C;Igetésok nagy onyhii-lóst hoznak. Tóhát szorolelleljes kö-lüllekintóssel gyógyítsuk 0 botogaév got. Neveljük az i(feges gyoroniok \\v akaratát, még podíg előbb kis. majd nagy dolgok elvi\'igeztütést\'tvol. lCiigyxl-jük (ryonndkóinkot saját korának megfelelő tihsiisi\'igha, mort oz jó ó!ol iskola. Kerüljük azokat a módszetn-kyl, amelyek az idegességi okot a figyelőin Központjába állítják. Vagyis "lehetőleg toromtaflnk a gjorrnok köm ídogesBég-menleB lovogöt. IIo-lyozzük magunkat a gyermok gondolatvilágába és ligy igyokozzünk vozolni.
No féljünk túlságosan az idegességtől, mert sokszor óppon oz sugiti az ombort gyönvörü orodmónyek oi-éréaére. A novoiésen múlik, hogy \\r. idogesség előnyei vagy hátrányai korulnok-0 túlsúlyba. A Irolyoaon
6AJJAI KÖZLŐN*
19-44. február 11
utfTfli ideges gyormoknél ugyanis ax ideges túlfeszültség a uTunka •Ivég\'xésélion teljesen lovo/Aitődik.
I kifejezésében as előadó rávilágított arra, bogy an ideges gyermek ¦areklsóbeu is elsősorban a jé példa a legnagyobb hatású. Neveljük tehát elsősorban önmagtmkat, hogy ideges gyormokfinkot öntudatos, magobizó, ¦rvúhyosüloi tudó és nemzeti érzés-aeibén rendíthetetlen mafyar ein-aerré formáljuk.
KÖZGAZDASÁG
A 25 éves BIOSz cjiszköz-gyülóso
Alapításának nogyodnzázados éjr fordulóján, február 7-én a liuda-iiesti Kereskedelmi és Iparkamara •inztenhélion r-oridozto a biztosító Intézetek Országos Szövetsége jubilál in díszközgyűlését, amolyeu dr. Reményi-Se li indiar bajos [lenzügy-aiúiiszter képviseletében dr. Cztzik
Ik\'lu iviizügyi államtitkár jolont aiog. Á magyar társadalmi közgazdasági oltil számos kiválósága
veit részí ;i biztosítási élet nagy •soménvén. A diszközgyülésen íleb-hardt fmmonkofe in. kir. kormány-fötailácsoH, a lifUKIó elnöke elnököli. Megnyitó löszödében a Szövethetnek ii biztosító vállalatok és u t«.\'\',i/.etgazdasaííi élet érdekében ki-tolfcett t \'vékonysíéről emlékezett aióg, majd üdTÖxölt\'; a mogiolonto-kot. Az undbpi lieszédot Bálában Imre tri, kir. kormány főtanácsos, az Hlsé .Magyal- általános liiztositó T*\'imijág vezérigazgató ja mondotta. lClőadii-a rövid trisazft|>illantás volt a magyar biztosítási életnek és Ixm-n* ;i \' IH()S/,-nak hegyodAzazadoS működésére. Megemlékezett az alapítókról, az ólmait két és fél évtized alatt működött vezetékről és n Szövetség jelenlegi vezetőségéről, majd a termel zsúfolásig megtolta hallgatóság teiszésnvílvánitiWító] kísérten, meggy ózó mi fojtegotte. liogy il bi/.lositás\' 111*111 Üzleti öncél, hallom küldetés és hivatás, A jubiláló Szövetséget elsőnek Csizik Béla Államtitkár üdvözölte, majd a vezető gazdasági érdekképviseletek reprezentánsai szólaltak fol és hangsúlyoztok azt ;i közérdekű tevékenységet, ftmit S IIIOSZ a közgazdasági élőt javára kifojt. A tárgysorozat
következő txintjíiként dr. Gosztór
(IdÖn titkár felolvasta A III08II vc\'í--lohaitóhizottságának n díszközgyűlés ¦elé nírjoszteit javaslatait, mehnknl n köigyiilÓH ogyhanginm elfogadott. A határozat szórínl a IHOBJí alapításának 20. évfordidója alkalmákM
kiváló szakírók bevonásával mog; Íratja és kiadja a magyar biztosítás ügy legutóbbi "?0 évének történetét, továbbá közhaszna és karitilir cé lokríi 60.000 pengőt.adományoz. A díszközgyűlés után Kállay miniszterelnök fogadta {Tchlnnlt Domonkost, a I1IOS/, elnökét és a juhi-loiiini bizottság tagjait. A miniszlor-elnök nagy érdeklődéssel haltgalta (iehhardt jelentését s örömének adott kifejezést, hogy a Iiiztosilásí ég a salvos viszonyok ellenére is megerősödött, végül jókívánságait tolmácsolta a további fejlődéshez.
A Magyar Nemzeti Bank közgyűlése
Dr. Pőscb (ívnia elnöklelúwl most tartolin XX. rendes éyi illéséi a Magyar \\emzeti Marik. A közgyűlés Quandi llichard vezérigazgató elül erjesztése nhi[> ján ugy halálozott, hogy (i és fél százalékos osztalékot fizut ki, vagyis 7i53 pengőt ré-szvé-uyenkint, ezen leiül a nyereség* séglwíl jelentékeny összeget. 5 millió jm-ngöt jutlat a nyugdíjalapnak. A közgyűlés után a liank fötanársa" ülést tartott, amelyen dr. Thaly Zsigmond tÖ-laimáesnsl újból ti Bank alelnökévé választót la (MVS)
45,864.000 pengőre emeli fel alaptőkéjét a Salgó
A Xalgó-Tariáui Ro szénbánya Itészvénylársulat igazgatósága a napokban lartolt ülésén ugy határozott, hogy indítványozza \'majd a később\' összehívandó rendkívüli közgyűlésnek, hogy a társulat alanlökéjél 251.800 drb 30"pengő névértékű uj részvény Kibocsátása által 7,6-11000 lengővel t5.8fil.000 pengőre emeljék. A régi részvényesek 5 drb régi részvény után 1 drb uj részvényl vehetnek ál. A tőke-emelésl a lársulat és az érdekeltségében levő vállalatoké egyrészt jelentékeny üzeni fej-lesztésrc fordítják, másrészt folytatni kívánják (I munkás és Üsitviselői lakások építését, továbbá a vállalni alkaliiiazoHjai-nak és családtagjainak, ¦ mintegy 72.000 léleknek élelmiszerekkel való ellátását.
A háború kitörésé óta most már másodszor határozta el a Salgó igazgatósága a vállalat alaptőkéjének felemeléséi. A gazdasági élei czl a tőkeemelést nngyon is indokoltnak tartja, meri egy ilyen hatalmas vállalni igen nagy összegeket kénytelen lekötve tartani termelési és szociális célokra, de kell a pénz majd a háborúi követő álme\'m»t-gnzdálkodás idejárd is, amikor az üzemek és a IwronuVzfr\'ék fein jitása lesz a legsürgösrbb felatlat. (MVS)
(—\\ A Budapesti ÉMéktirsdsa)
február I. óla, amikor a buzakőt-vénvek InvAtblos forgalma megin-duli, állandóan nagy forgalmat bonyolítanak le ezen uj ért\'\'kpapírban. 10 hót olojo óta is nagyobh igények jidentkoztok, uny liögy n korosloC van állandúun tulsiilyhan. (MVS)
( ) A keresztény kereakedeteai
hitelel látásának előmozdítására 1041-bon húszmillió dongót szavazlak mog, amit idóközlsai két izbon is további liz-tiz millió pongévol pótolt az akcióban résztvovő négy
fővárosi pénzintézet, líir szerint a
liittolok olbirálására hivatott bizottság 1948 végéig :M millió pongót meghalarló hilel^ folyósítását ongo-
délyoztn. A hitololrrn oszközlondó törlesstosek a bankokhoz rendbon folynak. (MVS)
(—) A világ cellulaze termelése
1937-hen \'M millió tonna volt. A legnagyobb rellulozetormolé állam as USA, majd a brit birodalom következett \'21 százalékkal. Svédország a coll ii loze termo lés 14 százalékát adja évente, utána Németország köretk"-zott 2.Ő millió tonnás termolÓBOrod-ménnvol, ami a víhkrtürmoh\'snok 10 azázaféko. (MVS)
Hl rTE~rT
Naptír. Február 11. "éulfk Róm. kai. I.urdi M«r. Prolestrtiu; Bertold;
Rjjeli evógyszortári ügyelet: Má SS Őrangyal gyógyszertár Doák-tér 10. szánt.
Kiskanissán az ottani gyógyszertár állandó ügyolofoaszolgálatot tart.
- (Egyházi hlr)
Dr. Czapik Qyula ^grí órsok, a veszprémi egyházmegy apostoli kormányzója Osztormann Istvánt, kegyúri pemotaté alapján, zahiszontmi-bályi plébánossá. Nóvák Istvánt |Xi-dig szontoétoruri adminisztrátorrá novbzto ki.
- (LelHlgyakerlat)
A Szent Józsof ogyhaaközségbon az idei hnsvéti lnlkig>akorlatok a következő sorrend hon jesznok: március 22-tól 2ö-ig nők részérjo, amiket I\'. Csiszár Th<y>dóz, pécsi szonlfo-roncrondi házfőnök tart, férfiak részéire március 80-tól kezdődő három napon dr. Gorenes*V István nagykanizsai piarisUi gimnáziumi t-már VÓZOtéséveJ. Ezofc a íérfi lelkigyakorlatok lesznek a csütörtöki teoiógitii
plóadás-flOrozat boföjozéfle.
- (Gyászhír)
Súlyon csapás órlo Kiss Érne* v. Korona szállodást, Novero, I\'arrngi ímréné (Oroszlány) rövid botogOS-kodés után elhunyt. Temotéso Napy-kanizsán a családi sirlioltba I Dl 1 február 12-én, szombaton délután 8 órakor lesz. (:)
<Cred»-fapgyDIéR)
Vasárnap délelőtt fél 12 órakor a foronciek fnhé.ilenin\'lion a nagykanizsai Orodo-egyesülol fobruári tag-fn\'ülésél tartja. lOIöadó dr. Almássy Gyula törvényszéki elnökholyotlos. A tagok minél nagyobb számban
Unter-Ullmann Elek wskereskeriéséfetn
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
otaiváayok beválthatók
Hofherr-fyépek, flépwxij, ttstupágyfém e* golyós caapAigv igénylését eliwíéwrm-
fiiiistai Eíemér
cégnél DaAk-tér S.
Vai-, szeg- és drótjagyelt
azonnal beváltja
c.„.íb.i-ií. í PETŐ és SAMU vasheresb a\'déss
T.l.fo.. m, S. K. F. iolyótcsapáiyah, tfpniU-hl
VILLAMOS ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák tlzatésa, raktaméolók, hlbajalentásek, szsksxarű (éivIliQosltás minden villamos kérdéaban tféUloU 8-tól /délután i% óréio-
való mogjolonését kéri m elnök-sóg. ¦ (:)
— (A Szent Józsel plébánia kántora)
tA nagykanizsai Szent József pli-bánia megüresodotk kántori állására a polgármester Németh János kanizsai iparinkolai főhivatású Wmiiót alkalmazta, amit a plébános tttdouiá-aul volt.
március 6an
.uj, kozdő és halsdó gyorsírás!, géplrá^sl tanfolyam kszdédlk. iBéirsetaMf nap.
NagyhsnliM, S/cnt ]mia heioey-o 5.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 .órától osto 6 óráig. (Hétfő, szwrdu, péntek délután és kedden egész mi* nóknok.) Telefon: 660.
F«nr*d v;isulAllrmiAs kjzr.léticu tiíy 3G0 éa egy 4M néfrjuOgBlu
TELEK
niftysKOgotcnktat 40 P«erl eladó. Ritka vitali lehatóiAgf
Közvetlll :
Broitsubaeh |. (urdfiliasgaté
IradAJn Bidntotifíiwyve». 4tl
4PBÓBIBDETÉSEK
ÁuUs
t-hiii.il waBéd azonnali belépette fr.I-vetcllk Kelemen Rextfi cí^iíl, . 432
Mesblthntd ba|ár4a0t keresek aion-
nalia. Józsel fóherci^-ut 60. \\ 45S
Ulnoölló.-a kisebb ti/Ólólittz BaUton-lenyvesre lelveazek. Lakást, liictest adok: SzsbÓ Antal BpnrlOiklóbcn, 4R2
ADÁS-VÉTEL
Fekete létlaeib*tf többféle Unom cb cgyiieiUbb leiliólttfny migasabb lerraclie éi lóbb 43 ng ii/Aiim Joüb cipó eladó — Teleki-ut 6. «. alatt. 472
Egy lekete nól tellkaséYi eladó. Mc::-teklnilictó vafliínap dilelftlt: Balthyiriv-UtCa,21. . v J*7
0/:i"»<iiíiiii| azonnal felveszek, (ii-boí butormnhUdrt, Hoilhy M ut I 4SS
tiumljavt^o-tainuló (elvétetik. Vulkán üitmiti/.f.o . f.rznébetlér 1. 469
Alig haBznfiit Unom íóríft\'ut-ia, koaep-lermette,,eladó, Clm a kiadóban. 470
HÁZ ÉS INGATLAN
EladA Ins»*l«n> Nagykanizsa kwc-lébeo 21 m. hold príma szántó egy tng-ban vagy klBebb rcsiletekhen eladd. Érdeklődői lehet Hauk Vllmo» mérnök irodájában, Horthy Miklós-ut 59. 445
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi levelezéiból Ösiiegytljtöit Iflmogbetyngct ticlyeggyüjtéll célokm meijjvcBtoh. li.niiarits, Zalai KözlOny azeikciztŐBége, n«punta délután ü—7 ón kOzOtt. Ki n hirdetés mindig éivényci.
CALAI atöZLÖaTT
P*i,ITIKai HAPll..ftf.
Daaba : .,RöfB«*da.A3l H. T. I
FaJalÓa kbutó: Ztlal t*r**v , Nyomaton ¦¦ t .K»Tffu#au|t a. T. Ra*yttcir«r-
¦ya««a|áa«a aafyfcaalaau OrmtiUrt falai i I«J*J iv^ajJ
0217?835
Feladó :
Cin:
Iradlokozit: tábori po«la:___
84« év(., 34. sz. Nagykanizsa, 1944. február 12. szombat Ára 30 fillér.
POLITIKAI H A P IUP
Szerkesztőség ée kj&doblvaut : FÖMit 5. aAm. ftwrkemouegl éa kiadóhivatalt telefon 7a n. Megjelenik mínüen hétköznap déluian.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
I 30 lillcr.
Blottzeteal ára: egy hónapra 4 pengő- 9t negyedévre 12 pengő 40-tlJI6r. Egyeseznm: liétlil>zn,inte 111!. Monihntnn 30 flll.
Törökország nem bocséit támaszpontokat a szövetségesek rendelkezésére
A zsaskovl szakaszon a németek megsemmisítették a körülzért szovjeterőket és sok foglyot ós hadianyagot zsákmányoltak*- A szovjeterők nagy nyomása daoóra sem sikerült a nagy hevességgel duló harcokban a német vonalat felszakítani
A török közvélemény a háború után erős és független Magyarországot kíván látni
Berlin, fobruár 12 A Krim-fólflzigoton és a Dnyopor torkolatánál a csütörtök toljos nyugalomban tolt ol. A Szovjet az alsó RKakaázon nyilván összovonla kíito-lékoit és északon indított támadásnál metdcisérolte, hogy a némot kötelékek hátába korüljön és elzárja a visszavonulás ütiát. Jéllohct aikortilt néhány kinobb hidföt alkotni, ozon szándékát nom sikorült mogoldani. Nikopolnál ós Krívoj Bognál is
a némot csapatok hátába akartuk korülní, ozon torvük azonban inog* hiúsult.
Cporkaszitól nyugatra nz oliazapo-sodás bofolyáaolta a hadin Üvoletckct. Ettél ol tekintve változatlan erével tart a szovjot orŐk nyomása. A nngy hovosséggol duló harcnak som sikerült a német vonalat felszökj-tani. A némotek ol Ion támadása nagy veszteséget okozott nz oroszoknak.
A németek megsemmisítettek egy több nap óta körülzárt ellenséges harcosoportot
A Prjpot mocsaraknál a Szovjot lovassági kötelékeket vetett i harcba. Égy némot páncélos kötelék behatolt az orosz\' vonalakba és nagy pusztítást okozott nekik.
Tloroziuától délre a szovjot törékenység ; átmenetileg csökkent. Néhány támadást a némotek még az arcvonal olétt szétvertek.
/".anekovtól koletro megsemmiai-\' tettek néhány nap óta körülzárt vörös harccsoportot. Sok fogoly és hadianyag korfilt n németek közéig, fízopotovka vidékén német gránátosok éa tüzérség, valamint páncélosok azótvortok egy orosz támadást, több betörési helyet megtisztítottak az oilonségtél. Itt 2fl páncélkocsit zsákmányoltak.
Tovább tartanak a súlyos harcok
Vitebszknól tovább tartanak a Súlyos harcok. A Szovjot tovább folytatja bokorilÓ kisórlotoit. A harcok már a kora roggoli éráklian follán-goltak.\' A Szovjet ©rés páncélosokat votott küzdolombe. \'A két nap óta duló csatában a helyzet lényogélión nein változott. Mindkét hadvozotéaég
gyújtópontra korlátozza. Az ósral nyugati szakaszon szintén ádáz kílz-dölom fejlődött ki. Itt egy keskeny sávot Iwtortok a némot védelmi rendszerbe. Némot ollontámádáa az olhöditótt területet estére vigszaiza-lozto.
A német csapatok sikerei az olasz harctéren
kísérletet tottok bokoritett csapataik fölmentésére, azonban ozon kísérletük kemény harcokban Összeomlott. A hídfőnél a németek 4100 foglyot ejtettek, 95 páncélost zsákmányod ták. A nottunói partraszállási lud-főnéf nom jolontettek különösobb harci esolekinénvt.
Az olaszországi harctérről jelentik Berlinből: l \\, .
Aprillánál és Aprilia közelében n nemet csapatok befejezték tisztogató műveleteiket. A helység vasútállomását némot gránátosok rohammal elfoglalták. A német . rotoaz-állások olétt angolszász kötelékek
Az angptok veszteségei felülmúlják eddigi veszteségeiket
Cajssinonál továbbra is heves el-bárjtó harcok vannak. A
varosnál
és ettől északra fekvó lojto a németek közén van. Elfoglaltak egy- ma-Kiisratot és- ozzol sikerült rt német csapa tokBzámára ió állásokat biztosítani. Az angolok voszlrségei tul
Inaljak az eddigi veszteségeikot.
Monté Jugotól északkeletre a- némátok Visszaverték a brit támadásokat és ozzol a német állásokat előbbre tolták.
\' Az\' adriai parton német csapatok aikoroson támadták a 8. angol hadsereg mozdulatait.
Berlin figyelemreméltónak tartja az olasz harctér eseményeit
lkulini jelentés szerint, az olasz eiszági harctér eseményeit katonai részró) figyolomrp méltónak tartják, áz a körülmény, hogy a. némotek a nottunói hídfőtől északra hajtották l%ro támadásaikat, az arcvonal foj-
leménvoiro nézve kiolégitÓk.\'A mostani holyzetben ogy ál tálában . nom lehet sejteni, hogy miként szándékoznak az angolszászok céljaikat a nottunói hídfőnél és Gassinonál inegvalósilani.
Amerikában nem látják tul rózsásnak az olasz\' ¦ . harctéri helyzetet
Berlini katonai részről figye- I a német erők a nellusoi hidföt lembe veendőnek tnrtják, hogy I északról támadtak meg. Az
olasz harctéren — mondják — n fejlődés a déli arcvonnlon is kielégítő. A jelenlegi helyzetben nem lehet sejteni, hogy nz angolszász . erők hogyan szándékoznak elérni céljaikat\' Cnssíno és Nettunó körül. ,
Petterson, az amerikai hadügyminiszter hun\' államtitkára a sajtéértekezleten kijelentette, hogy óvn inti a közvéleményt
600 halottja van a pápai nyári épületek bombázásának
attól, hogy nz olaszországi súlypontokon íolyó h mim ővele lek cl korai és túlzott derűlátással itéljc meg. Az angolszász erőket, — mondta ~- komoly veszélyek fogják majd fenyegetni és "ezt nem szabad szem elől téveszteni.
FNagy hajókaraván futott ki Gibraltárból
Más jelentés szerint tegnap nagy hajókaraván indult el Gigrnltárből a Föld közi-tenger felé. Az angolszász karavánban 60 kereskedelmi hajét és 5 tartályhajót figyeltek meg. Védelmüket 2 cirkáló, i romboló és több kisebb hadihajó látta el. A kíséretet Gibraltártól keletre ágyunnszádokkal erősítették meg, amelyek angol kikötőkből futottak ki.
do azt hiszik, hogy még legalább 100-ra téliétŐ á halottak száma. Légiriadó Londonban
IjOndonból jolonti az angol hírszolgálat, hogy az angol fővárosban ozon a héten először ismét megszólaltak tegnap este a légivoszéht jolzÓ aprónak. A riadót oroVlégvé-dolmMgyuzás kÖTette.
Barnából jelenti a NTI: A pápa nyaralóhelyet, Sastoll. Oondolfót ért tegiiani angolszász légitámadás igen sok áldozatot kövntblt. Különösen nas:y az áldozatok száma a pápai palota holyiségoihon és a korti épületben, ahol mintegy 15.000 menekültet helyeztek ej a harctorok kö-zolébon lóvé vidékokröl. A romok alól eddig 500 holttostot húztak éld,
A japánok makacsul ellenállnak a Marshall-szigeteken
A japán féhadiazállásról érkezett I ollenállnak. Az angolszász erű]; az
hir swrint a MarsliaU-szigotekuóI I °.mu,tL,y^L Airom jjj?
i *# -m,,, , . , , ollón többizhon intéztek támadáso-
klfejlÖdÖtt szérotsÁges támadásnak kat( do n jRpBnok minden támadást
a japán eiók továbbra is makacsul \' vísszavortek.
Edén az elkövetkezendő idők súlyosságáról
ezért a nagykövotot elismerés illeti meg. Ami a nagyköret által Spanyolországban követett politikát illeti, az nom Hősre, hanem a brit kormány politikája b ezért nem » madridi nagykövet, hanom 6 és a brit kormány fololóa. A további viták során kijelentette, hogy a nom-zotközi holyzot óppon olyan válságos, mint a mtilt évben vollt, Az elkövetkouondé - idő éppop olyan kemény lesz, nflnt az Hmnlt ¦év volt. . .
liertin, fobruár 12 A Német Távirati Iroda jolonti: A brit, hírszolgálat közli, hogy Edon külügyminiszter sjs. angol alsóházban, válaszolt az egyik niuiikásis\'irti kénvisolénok Cburcnill miniazteml-nók és az angol kormány ellőni támadására. Főképpen Hoaro madridi nagykövetről volt szó. Edon küolohtottc, hogy, amikor Hoarc-t Madridba küldték, nom számított arra,-hogy még 6 hónap múlva is Madridhaii/fog-maradni. Azt hiszi,
A finn-amerikai viszony alakulása
A Magyar Távirali Iroda helsinki tudósítója kérdést intézőit illetékes finn helyen,, hogy pillanatnyilag milyennek látják a fiuu-amerik.ii viszony alakulását.
Illetékes helyen kijelentetlek, hogy Finnország nem parancsuralmi állani, ahol egyetlen személy határoz, honéin alkotmányos ország, éppen azért időt vesz igénybe, inig a kormány kimondja á döntő szót. Ha tíz. amerikai felhívásnak nem tesznek eleget, számolni lehet n finn-
amerikai kapcsolatok elégtelenségével, ha pedig eleget tesznek, akkor a kapcsolatok kedvező brr ben alakulnak. Az egyik finn lap vezércikkében -annak ,a reményének ad kifejezést, . hogy az amerikai felhívás őszinte jó-akaral a háborúból való kisegítésre. Feltehető, hogy Amerikát azért is érdekli Finnország sorsa, mert igy meg tudhatja, hogy a Szovjet.milyen politikát ökur folytatni BuropábJan és von-e remény az atlanti-elv betartására. : . ¦ .
Törökország nem ad támaszpontokat a szövetségeseknek
Kairóból jelentik ; A brit\'ka- I zolt. Az elulazást hivatalosan is tonaí bizottság, mely 5 hetet I megerősitik. A tárgyalások nem
hetet
töltőit Törökországban, elutiv-
l\'oli\'tatán az \'.)¦ oldaloD.
1944. február Ili
Dr. Szász Lajos közeilálásügyi miniszter nyilatkozata a gazdák beszolgáltatás) kötelességének jutalmazásáról
A beszolgáltatás) kötolezett-ségmk az előirt ^mértékben fe-liif eleget tett termelők jutulom-ban részesülnek. K fontos kér-tlésbeO dr. Szász Lajos m. kír. titkos tanácsos; közellátásügyi miniszter az alábbi nyilatkozatot udta a magyar sajténak :
Amikor u kormány uz elmúlt gazdasági évben olhutároz-tu, hogy a közellátás biztosítása céljából egységes és minden részletre kiterjedő rendszert vezet be, amely a mezőgazdaság adottságainak jobb küiasználá sával megoldja az ország élelmezésének termelési és eloszlási leiadatait, egyúttal elhatározta azt Is, hogy nem kivan csupán u gazda hazafias kötelességére hivatkozni, hanem gondoskodni fog u jól végzclt munka megér* demell jutalináról. lulézkedós történt tehát az iránt, hogy az a gazda, aki a hőszolgáltatási kötelesség meghatározóit mer-lékéh felöl szolgálttil be termé,-nyékei, a többlet beszolgáltatásáért jutalomban részesüljön.
- - Az uj rendszer alapvelő rendejete] megemlékeztek a Ju-liihmi nagyságáról, meghatározlak uzt is, hogy kit illel meg ez u jutatom, azonban a végrehajtást, a kifizetést s annak lelni-, hyolitását gyakorlatilag nem szabályozlak. Az eredeti elgun-\' dolás az voll, hogy a többlet beszolgáltatásáért járó prémium megállapítása csak a bcszolgál-tatusi időszak végévul kezdödhe-lik meg. Ezt az eredcli elképzelési változtatta meg a hivatalos lap vasárnapi számában kózzó-lell rendeletem, amely részletesen szabályozza n boszolgáUu-tási jutalom igériyjógösültságlit és kifizetési módozatait.
Szép száminál akadtuk ugyanis gazdák,\'akik beszolgáí-latási kötelességük kötelező mértékét meghaladó módon ajánlották fel már is lormónyejr ket a közellátás céljaira. ílu, u termelők részéről a kötelességen felüli teljesite>t eliogadjuk, gondolkodni kell arróJ is, hogy ez az önkéntes felajánlás megfelelő viszonzásra találjon. Nem volna tehát, méltányos az ilyen gazdát várakoztatni az öt megillető jutalomért addig, amjg a gazdaságok leszámolásával a kifizetendő jutalmak összege általában megállapítást nyer S annak kifizetése esedékes lesz. A nehéz viszonyok közölt Inutt-.silott áldozatkészség azonnali méltánylása és viszonzása csak erösiU a hitet és a bizalmat a gazdákban a kormány gazdaságpolitikája Iránt, másreszt a jutalom összegek kifizetésével mód nyílik számára, hogy gazdaságát n jobb termelés érdekében erősítse, fejlessze. Az a körülmény tehát, hogy a gazda a löbblol beszolgáltatás fejében járó prémiumokhoz már a be-szolgáltatási időszak vége előtt hozzájuthat, a kormány részéről munkáin és kötelessége átlagon felüli teljes|téséüek clie- l mérését jelenti, amely elismerés nem csupán szavakban, hanem lettekben is megnyilvánul. w — A rendelet megadja a lehe-
tőséget arra, hogy még június előtt bárki kérhesse a prémium kifizetését, aki a kötelező mértéken felül többel szolgáltatott be. Az a rendelkezés, hogy május 31-ik után a jutalom kifizetése iránt kérelmet előterjeszteni nem lehel, csupán annyit jelont, hogy ebben az időpontban megkezdődik az egyes gazdaságok, beszolgáltatás," kötelességének elszámolása s Így, aki mindaddig jutalmat nem kért, uz őt megillető összeget már a külön kérelem nélkül hivatalból történő megállapítás során kapja meg. Ugyanezt jelenti az u rendelkezés is, hogy- u 100 bu-zuegységért járó 13 I1 33 fillérnél kisebb jutalom kifizetését
kérni nam lehet. I- zuluiul u ki~ aabb összagü jutalom iránti igé-uyéknek elbírálása i*. a végleges
elszámolás folyamán történik meg, színién hivatalos megállapítással.
- A vasárnap megjelent rendeld azonban a jutalmazáson kivül.iiem feledkezik meg nbün-lelésröl sem. Amilyen őrömmel jutalmazom meg a kötelességét odaadással teljesítő gazdát, ugyan olyan szigorral fogok eljárni azokkal szemben, akiket hiába kértem kötelességük léi? jesilésére, akiknél hiába hivatkoztam a haza és embertársaik iránti kötelességükre és akiknek hiába helyeztem kilátásba a jutalmat is." Ezeket újból figyelmeztetem arra, vessenek számot lelkiismeretükkel s teljesítsék mielőbb hőszolgáltatási kötelességüket, inert egyébként ők kényszerítenek arra, hogy éreztessem velük a közhalalom szigorút.- (s)
Két átutazó albérlő nő kifosztotta a keszthelyi ipartestületi elnök lakásai
Keszthely, február 12
(Tudósítónk jelentése) Kút étidig ínég ismeretlen nó vakmerő módún fosztott ki egy keszthelyi lakást.
A kút nó azzal állított be Üolon Csór l\'oieíio szubúmestor, ipartostü-leli elnök lakosúra, hogy egyik hoz-záUnitozójuk - a kórházban fekszik, annak meglátogatására úrkoztok s néhány napig Keszthelyen akármik maradni. Mivol pedig az étkezdében hallották, hogj- Cl e lene sereknek van kiadó szoba, szüretnek azt néhány napra bérbovonni. Mivol Gölöncséreknek valóban van ogy uteui szobájuk, niolyot nem használnak most, szí a két nónok átadták.
A esobabérlék este ö-kor bezár-kóztak és lefeküdtek.
\'Koggol nem akarták záratni a nőket és csak 10 óra fo lé topogtak,
Im> hozzájuk. Válasz azonban nem érkezett a kopogásra. Gölöncsérek csak akkor néztek jobban körül s ipoglopetvo látták, hogy az utcai ablak behajtva ugyan, de nyitva van.
A kolloniutlon inoglopotús ozután kövolkozott. A szobában olholyozott ruhásszekrény toljoson üros vuit, a szobabérJŐk mindent elvittek belőle. De magukkal vitték még az ágyhuzatokat és vánkos huzatokat is. A tolvaj nók gazdag zsákmányukkal az ablakon át távoztak el.
(.leleiu\'sárék kára többezor pengő, A csendőrség keresi a tetteseket, kik közül az egy;* 45 úr körüli, a másik 30 úr körüli volt. Az egyik nó foltüuóon uzólea karúuáju zöld kalapot viselt.
A bórszántásra kiutalt két hordó petróleumot át akarta csempészni a határon
Perlak, fobruár-12 (Tudósítónk jelentéle) Bztubicsár lgnáo jómódú perlaki gazda és csép-lógóptulajdonos két nagy hordó pot-i\'óloumot akart a határon ogyik Uegbizottja utján útcaom posztolni. K/.t a potróluumut a hutósag utalta ki Sztubiesór részérő a traktorához, liogy a bosszantásokat elvégezhesse.
Ki is váltatta a potróloumot, azonban a. fuvarosnak 200 pengét fizetőit azért, hogy a határon átvigyo. A csondórség tetten órto a fuvarost^ aki aztán mindonro kitorjodó vallomást tett.
ügy látszik addig nem szűnik meg u csempészés és árdrágítás Muraközbon, míg orélyesobb kössél nem törik azt lö.
A havazás a vasúti forgalomban nem okozott zavart,
csak a falvak egyik-másikával akasztotta meg a köziekedót
Mintha csak egyszerre akarná pótlóim o természet az idén el-máradt telet, tegnap és egész éjjel szünetnélküli viharos havur zás egészen beborította Nagyka-
nizsái és vidékét. Mindazonáltal eddig még nagyobb: ¦ forgalmi akadályokról nem kaptunk hirt. A város köztisztasági hivatala azonnal intézkedett, hogy meg-
Mátry János
[rum-, likőrgyár és bornagyr\\ereskedés
felalő számú munkásokkal eltakarítsák a havat, elsősorban a forgalmas utvonalakról.. Remi-őrök végig járják uz utcákat és ellenőrzik, hogy B háztulajdonosok eleget tettek-e az előirt hó-takarítási és járdalisztogotási követelményeknek, llizony sok név kerüli a rendőr noteszébe.
a vasúti forgalomban tegnap estig nem volt semmi akadály. Több mint 150 pálynimmkássu! megkezdték a ho eltakarításai a sínekről, a pályatest mentén, Ügy hogy ma nincs semmiféle forgalmi akadály. A vonatok késés nélkül közlekednek.
A városi és környéki telefon hálózatban semmi komolyabb zavar nem fordull elő.
A járási föszolgnbiróságra még nem érkeztek jelentések az egyes községektől. Érdeklődtünk n j.-gvzöségeknél. A pnlini körjegyző szerint Nagykanizsa-Pulin Között a hó teljesen befújta az utat, U hó olyan magas, hogy az autóforgalom teljesen leái-lotl. Két autó érkezett a községbe még reggel, de nem tudtak tovább menni, Közmdnkukiren-dclés iráni történt intézkedés.
Somogy szen tini kioson nincs baj, noha ilt is magns.uk n hótorlaszok az erős szél következtében. Inkább liagolávul nehezebb a közlekedés.
Nagybakónakon sem lehet kl-.lenm a községbői, egyes helyeken 1 1.20 méter magas u no. A lakosság uzo.n fáradozik, hogy az utat szabaddá tegye.
Nagykanizsa városban a hó legkisebb magasság.t 14 cm., a nagy hófúvásoknál azonban 120 < m. magasságot is elér.
Tény, liogy - eltekintve kisebb-nagyobb zavaroktól nagykanizsai viszonylatban a vasuli forgalom mindenfelé rendben lebonyolódik. Nehézségek vannak azonban a falvakkal való közlekedésben. Az autóbusz-forgalomban zavarók mutatkoztak a befujt utak miatt.
Ax ttutéfergülem azQneiel a nugyauiiijhui jatM területen
A nagykanizsai főszolgabíró-ság köztese szeriül a ját\'ás egész lerúietén minden irányban szü-nelel az uutó-lorguloiu uz utakon keletkezett houkudályok ini-ult. AMiúullukurüás ós az uhtk szabaddá léteiének munkálatait folyamaiba telték.
A hercegi erdöör izgalmai kalandja a fatolvajokkai
, Ketzthely, február 12
(Tudósítónk jelentése) A horeog Festetics uradalom u. n. battyán-tóti ortiórészóben Mandli Károly or-tlöör (otton érte Üenyai Uúbor Kwazt-holyi kocsiat, amikor az fákat vágott ki és ol akarta száüituni. A kocsis az ordőór lolszólitáaúnak nem onge-dol mentődött, ellonbon volo birokra kolt.
Közben odaórkozott FÍ Viktor keszthelyi lakos, a. kocsis gazdája is, aki ulúazör csak párharcot vívott az oidóorrol, majd elvette tó.lo a fogyVorét a azzal bovorto a fojút. Mivol ugyanakkor a kocsis fojazevel táutadt az ordóórro, ennek inuno-külnio kollott.
jb\'j Viktor a fogj\'vort 2 darah U\'il-Uainyot boilOzta Keszthelyre b átadta az itteni rondórórszouáu.
A nyomozás erodmónyokóppen a csonduraúg órizutbo vette ifi Viktort ás kocaisai b Nagykanizsára kisórto. Fi Viktor azzal védokazik, hogy az ordóór rá akart lóni, dt» puakája nem sült el.
•«MB KÖMB8N»
AjjlgOpjtjjTig HOHVtD UOSZ FÖLDftN\'HIRCOLT \' \' Átfésüljük az erdőt
Haro az orvloveszekkel és i te
Fa, bozót, páfrány, amerre csak nézünk.
Két Óráin hajadunk mér ebben az istentelen dzsungelben. Odahaza csak filmeken láttunk ilyen őserdeit. A magasnövésü fák elveszik a napfényt és áttetsző félhomályba boVilják az erdőt. A fák közölt cnrbcrmn-. gasságu bokrok, folyondárok teszik járhatatlanná az utat. Az erdőt környékező mo sáréslá])-vidék nehéz, fojtó szaga ül az egész lájon $ ha ehhez még hozzá vesszük az erdő .döbbeni halálos csendjét az az érzésünk támad, hogy nem is a földön, hanoin valamelyik elátkozott bolygón vagyunk,
A zászlóalj csatarláhcbaú halad, előre. Minden bokrot, cserjést\' átkutatnak s a lánc csak akkor indul tovább, ha már minden talpalatnyi területet gondosan átvizsgáltak. Különöl-sen vigyázunk a földdal alti rcjL teklielyekre. Az egyik fogoly vallomásából meglüdtuk ugyanis, hogy
az orvlövészek a haftóvadá-\'szal elöl a föld alá ássák el i magukat, űten-halan egy-egy földalatti \'állásban húzódnak meg s ha az elő- i nyomulók áthaladnak ráfiak, ismét előbújnak ós hátba támadják őkei. Azonban honvédőinket nem kell félteni. Nem ijednek mog a saját árnyékuktól. Olyan gondosan végzik a fésülést, hogy a bogár sem bújhat cl előlük.
— Aáállj ! • hangzik most az elnyújtott kiáltás a zászlóalj balszárnyáról. A lánc megáll, a géppuskák azonnal tüzelőállásba mennek s a felderítő" honvédek erösebben markolják a karabély agyát. Amikor a zászlóalj megáll, mindig történni szokott valami. S valóban az Ötödik század emberei földalatti erődöt fedeztek fel.
— Golyószóró ! — Rövid sorozat ! — adja ki a parancsot S. hadnagy, a század parancsnoka. A kővetkező pillanatban hangos kelepeléssel szólal meg a golyószóró. A golyók átülik a mellvédet. Csend van.
Előkerülnek a gyalogsági ásók s
felbontfák a földalatti erődöt. Négy orvlövész hullája tűnik .elénk. Az egyik még most is görcsösen szorítja kezében a kézigránátot. Volt egy golyószőrójuk és há-i\'oni géppisztolyuk. Azonkívül rengeteg lőszerük és élelmiszerük. Még napokig tudták volna tartani magukat a föld alatt.
Ahogy- beljebb\' haladunk, egyre több ilyen földalatti erődöt kell megsemmisítenünk. Közben az idő is elromlik, elsőiétől ez óg és esni kezd az eső A niocsurns talaj cillanalek alaft felázik és cuppogunk fl vizben és sárban. Szenvedünk\', a szúnyogok Ós legyek milliárdjaitól is, azonban a kedélyünk változatlanul jó. Figurázunk a saját nyomórusögunkon s az idő igy észrevétlenül telik felettünk. Hét óra som volt még, mikor
rméaaot ezernyi nehézségével
(fionvid haditudóttió szd) a zászlóaljparancsnok közölte velünk, hogy az első nap uti-cólját elértük. Tisztás szélén állunk, tőlünk 150—200 méterre folytatódott tovább az erdő. Ez jó védelmi vonal lesz éjszakára, mert orvlövésztámadás esetén, nz orvlövészeknek keresztül kell haladni a tisztáson s mi az erdőszélről védekezhetünk.
Megkezdődött a rendezkedés s R. hadnagy n géppuskásszázad parancsnoka géppuskáit iránvi-tolta. Még e! sem kezdhették azonban az emberek az állások ásását, amikor a tisztás túlsó oldaláról ro-pogvű megszólaltak a gép-pisztoluok.
— A nyomorultak! — szisz-szent fél R. hadnngy — azt gondolják, hogy azért, mert most rendezkedünk, meg tudnak zavarni bennünket. Na megálljatok csak !
Az emberek akkor már a fák mögött hasaltak. Sürün ropogtak a fegyverek, R. hadnagy géppuskát pillanatok nlntt tüzelőállásban vonultak s megkönnyebbülten sóhajtottunk fel, amikor felhangzóit jólismert kelepelésük
— Hadnagy úr, ne mutatkozzam be nekik én is ? - ¦ kúszott oda S. hadnagyhoz Hull.iy Mihály .szakaszvezető, a század gránátvetője S amikor a századparancsnok engedélvét megkapta, csillogó .szemmel állította be kis masináját. A rövid csőből tompfl csattanással szaladtak ki n gránátok, hoirv utána néhány másodperc múlva a tisztás másik szélén robbanva elnémítsák az orvlövészeket. Mert a géppuskák-hangja és a gránátok robbanása percek nlntt elhallgattatta őket.
Azóta zavartalanul folvik tovább n védőállások elütése. A terepkutató járőr pedig jelenti, hogy.
az erdő szélén, ahonnan az \' orvlövészek fáníadtak, tíz
hatott fekszik. Nekünk wjtti mit veszteségünk.
Lassan besötétedik. Áz eső vigasztalanul ver tovább bonnün-ket. Mi is .pihenni térünk. Csak az őrszemek virrasztanak égő szemmel vigyázva az erdő túlsó oldalét.
Gercndi László
Éjjeli\'gyógyszertári ügyoksb! Ma az őrangyal gyógyszertár Beák-tér 10. Bzám.
Vasárnap a Megváltó gvógvezertár ErzsébeMér 21.
Kiakaniza&n az otbani gvógvszor-tár állandó- ügyolotea szolgálatot tart
Mindenütt kellemesebb, ha velünk az ORION HÖPALACK
Egy kanizsai hivatal, amelvben megszűnt az öfiívfirgalom
Nagykanizsán nincs mu k*ke
az nlU Inr
Nagykanizsán is van mu.nka-közvctilő hivatal. Hosszú időn át szünetelt, míg most ismét működésbe lépett, hogy megköny-nyltse a munkaadók óa munkavállalók egymásra találását A mai konjunkturális időben érdeklődtünk n városházán, hogyan- működik a munkaközvetítő hivatal. Az ügyosztályt vezető városi aljegyző, akinek a munkaügyek mellett még sok mást is kell elvégeznie, kényes helyzetben volt, mit válaszoljon kérdésünkre. Ugyanis téhv, hogy van »münkakőzvctitő hivatal* Nagykanizsán, donincs aki Igénybe vegye. Kínálkozik munkaalkalom, van kínálat, de nincs jelentkező n munkára, nincs kereslet. Hosszú idő óta senki munknvállnló nem jelentkezett munka után, ami kétség-\' kívül azt a látszatot kelti, hogy nincs munkanélküli Nagykanizsán. Tény, hogy n legtöbb ember elhelyezkedett. Aki dolgozni
v7"
e\'Ő \'a u*aer»árakst kérnek munkSink
akar Nagykanizsán, mindenki dolgozhat.
Azonban nincs rendjén, hogy pl. nz egyik hannszcrkeszltönok sznksé"c volt alkalmi munkásra és azért felkereste n Sugár-ut -sarki •munkás börzét-, ¦ hogy né"v fé\'"fil szerezzen, etry zongorának az állomástél a Horthy Mik\'ós ni! öz\'ell" vn\'ó beszálli-lásáboz. Mit kérnek cz^rt a munkáért ? -- kérdezte. Fejcn-kénl 25 pengőt, volt a válasz. A kereskedő erre hazament és otthagyta a zongorát oz állomáson, mig módot talál nnpak beszállításához.
vEz nz! Ha kell munkásember. Tőleg alkalmi munkás: nem lehet kapni embert, csak uzsora-áron. Itt kellene rendet teremtenie az illetékes hntŐsártoknök.
A városi munkaközvelitő hivatalban nyert tapasztalatok valóban meggondolásra és ínt\'zke-désre kell hogy késztessék az illetékes tényezőket.
Zalában a legnagyobb a mezőgazdasági munkás-felesleg
A szeasszéd Somogyban legnagyobb ¦ munUshlány
A Magyar Statisztikai ^Szemle legújabb számában dr. Mozo-lovszky Sándor tollából érdekes cikk és annak keretében statisztikai kimutatás jelent meg a magyarországi mezőgazdasági vándormunkások 1942. évi .számáról.
Február hó
9-13-fg
VÁROSI MOZGÓ
Szerdatót -vasárnapig
Me grandit !
Szivbe markol! \\
A legújabb magyar film: ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők; Eszenyt Olga, Tasnádi Ilona, Nagy István, Hosszú Zoltán.
ÜFA vtlághiradé a kiemelkedő eseményekről. Előadások kezdete: #4, $6 és 48 órakor.
Megállapítja a cikkiró, hogy a mezőgazdasági vándormunkások száma 1942-ben 171.034-re emelkedett az 1011. évi 108.239-rőJ. Vármegyénkint feltüntetve a legtöbb mezőgazdasági vándormunkást; számszerint 17.964-et. Fejérmegyében alkalmaztak. Utána Somogy megye következik 12.818 vándormunkássnl. A harmadik helyen fekvő Veszprém már csak 8482, a negyedik Baranya 8418 és az ötödik Pestmegye 8114 vándormunkást foglalkoztatolt. A felsorolt vándormunkások közül Fejér megyébe 16036, Somogyba 9333, Veszprémbe 7850 és Raranvába 7020 idegen vármegye\' területéről érkezeit munkahelyére, míg vármegyéje területén belül el-helye/.Kedelt: Szolnok megyében 3693,1 leves megyében 3623,
1944. homár 1?
Fesl megyében 3615. Sémtgy-
bon 3515 vándornrunkás.
Érdekes megemlíteni azl is, hogy. vándnrimmkások melyik várhegyéből kerülnek ki n legnagyobb szambán. Első hetim áll Zala megye 20 117 vándor-munkással, inig után a sorrend a következő : líorsód 10.500, Heves 15.301, Vas 10.205, Békés 8001, Nyílra-Pozsony már csak 5510, Bihar 2814, Bcreg 2552, Hajdú 2177, Szabolcs 2M7, Má-ramaros-Kis-ICun 2335, Csimád-Arad-torontál 2317, Pest 2213, Nógrád 2158, Csongrád 1977, Szolpok 1803, Gvör-Moson-Po-zspnv 1190. Bors-Hont 1388, Máríonnros 1150. Bécs-Bodrog 1120 ós a 14 vármegye.
Mindezek alapján nuígállnpil-balö; hogy a szomszédos So-mogymegye az ország egyik legnagyobb iiumkáshiánnynl rendel kező vármegyéje. Ha viszont azt nézzük, mely vármegyékben volt immkástöbhlcl. akkor azl látjuk, hogy Zalából ! 0.509, Borsodból í 7.176* és Hevesből 13.600 iminkAs yojt kénytelen idegen\' vánnegyékben mint yán-dorniuukás megélhetést keresni.
. Halálra iteli a nyomdai szedögépet a fénysredögép
A tengereken tul táviratom! lehat majd az ujiágha«áb»kra kosz olkkeket
kímam&sAg
3 vagon cementet és szt|-" gyártó-bőrt kap a kanizsai" Járás Iparoséága
A nagykanizsai iparlostüiell elöljáró sági ülésen legutóbb több fclszóllalás hangzott el a nversnnyng-cllátás kérdésében. Mnnkovits István elnök az ülésből kifolyólag felutazott Budapestre, és az ipari nnyaghivutnT osztályainál eljárt a kanizsai és járási iparosság kívánságai érdekében. Tárgyalásainak meg is. volt ya foganatja. Tgv sikerült kieszközölnie, hogy a nagykanizsai járás részére rövidesen 3 vagon cementet utalnak ki. ugyancsak a szíjgyártó iparosok részére megfelelő bőranyagot, Nehezebb kérdés a tégla és-zsindely igénylése, meri itl csak tanáccsal szolgáltak, hogy az Ipartestület \' hová fordul ion, anyag-kiutalás végett. !\\fankoyits czttlán még több ipari szakma érdekében eljárt, amelynek efecnnénveíről a legközelebbi elől járósági ülésen fog részle* tcscnybcszámolni.
fejit kéiiilmíoyŰ
hálószoba, kombinált szoba, konyha- és egyébb bútorok *
imuv válaictikttaii kaphatok
SÜMEQHY GYULA
glahal-w, 15. mflbntor«»t»]o»n*l
Ml újság a budapesti Élolml-szernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtóludó-sitó fővárosi jelentése szerint február -l-tő 1 10-ig az élő- és vagollbaron.fi piacon az árak nem változtak, — A tojáspiacon a legmagasabb hatósági árak voltak érvényben. — A zöldséges főzelékfélék piacán n fejes-sulátn ára 50,\' a sóska ára pedig lÖftftíUérrcl csökkeni: viszont a leveles karfiol ára 20. n paraj ára pedig 100 fillérrel emelkedett. ¦-- A gyümölcspiacon n kó-zöiisőgesfajtáju alma ára 10 fillérrel esőkként, mig a nenicsfaj-lájuahna 10. a szőlő ára pedig 200 fillérrel emelkedett kg.-kíul.
A gépibot üszodéa foltalálásn annak iiíojén forradalmat jolentolte a nyomdaiparban és óriási lénésok-köl vitte olfiro*az binhori kultúrát. A régi, kezdetleges módszereket fölváltotta a Typograiih gép, azután pedig — mini a kéziszedés — ez. is n imiltté lelt és jöttök a bvnotypo mog nz Iritortypo 8zcdőgé])OKj nmo-lyok most is üzemben viinnak. Bzek már komoly, nagyteljesítményű gének, a technika csodálatos alkotásai. Ha elgondoljuk, hogy mit végez a gép, amikor a gépszedó cs:tk loüti nz írógépszerű billontvükot s a sok-ezor alkatrészhói álló goplány sok-sok ombor munkáját végezve" pillanatok alatt ólomba Öntött sorokban adja vissza n kézírat szövegét.
Az emberi elmének valóban csodálatraméltó yiviiiánva a mai modern szedögép, nmelv előtt háinu-
laffal állhat mog » XX. század technikai csodáihoz szokolt ember.
fis mégis. Még ennél is többét akarunk, még önnél is gyorsabbat, gazdaságosabbat, a követelményeknek megfelelőbbel szerel nénk produkálni. Kire hívatott a jövő SZcdÓ-gé|)o: il fénys/.i\'dögép.
A mai szodógépok nagy hátránya, hogy egész séff le lenek és gazdaságilag már nlig mcgfololook, l\'lgészség-telonok, mert agy órával üzemidejük előtt ólom fon- kazánjaikban és ennek gőz;* súlyos wsz élelmet jelont az emberi szervezelr >, még akkor is, ha elvezető berendezés áll a BZOHÓgé|ien, Jíóm eléggé gazdaságosak, mort az ölomanyag folytonos olvasztása kovotkoztében e
drága fém ielcnlékony elpárolgóéival koll számolni. Ezért\' foglalkoztattá a nyomdatechnika sznkcmlwroií hosszú időn keresztül az 8 gondolat,, hogy az ólom kÍka|W8olásával kellene uj "típusú szedögépot konstruálni. Igy született meg a fény szedögép gondolata, amoly a fotocellás eljáráson alapul. Az olsó kísérletek Anc liában és NY-mot országban indultak meglehetős nagy anyagi áldozatok árán. Nom sokkal utóbb Magyaror-sxágon is alakult ogy tókocsoportj, amely gólul tűzte ki a fényszodögép létrehozását.
t\'her Ödön nóvofl pesti fényképész és foloteehnikus kapta a megbízást még 1920-hnn, hogy a rbilrJolkozé-BÓro\' hocsálott 100 millió koronn felhasználásúval kozdjo meg kísér-leiéit.
A Magyar Vidéki Sajlótudósitő hmlnpüsti munkatársának alkalma volt bcszélgelést folytatni Toliai Szabó Istvánnal ^Kolozsvárott, aki egyik anyagi támogatója voll ennek a nagyszabásu vállalkozásnak.
l\'hór kísérletezései során négy fénySZcdégépot szm-kosztott ós .ezeket bemutatóra Svájcba szállitotii. A Daily Mail, Nowyork\' Herald, Chicago Tribuna ön a többi nagy inamul-lnpvátlalat üzeiudirektorai tol jes számban inorrjolontok a tochnjkai hmmitntón, amely mégsem hozta meg a várt oiedményt. A géjxík tökéletesítése nem értő ol azt a fokéi, hogy világszerte üzemire hozható legyen. Pedig az ólom teljes kiküszöbölésével tnüködöft," helyéire ii celluloid alkalmazása lépőit, A (o-
Áhetív a humorista látja:
" Nagytahariiás az irodalomban
Igaza van a szakmának, amikor panaszt emel az iró és költi) ellen. Lehetetlen az, hogy színpadra vi* gyének egy gyenge patikust és a\'ak-ján keresztül megsértsék az egész
gyógyszerész társadalmat. Vagy melyik kettős könyrclntÖt tehet rossznéven venni, ha egy pellengére állitott kettöskönyveÜt - rassz néven vesz\'
•Sajnos, i-t a jelenség -nem4 mai. Ha az ember csak ugn. futtában végignéz- irodalmunkon, Upten-nyo-mon beleütközik meg nem engedhető dolgokba. Az irók és kÖUók nem kímélik a polgári érzékenységet és már Petőfi azt áUitja nz \'egyik társadalmi rétegről, hogy fogason filyg rozsda marja. Arany János beleavatkozik a Uárczy lieuáék családi ügyeibe és Vörösmarty valósággal rárivall a vén cigányra, hogy megittad az árát. Olyan szinben tünteti fel tehát a népzenészt, mintha az potyázni szokott volna. A\'c csodálkozzunk ezután ha az egész Fáraó-nemzetség felhördül és ekként vakéitól:
— Nizsd má, nizsd! Jáj. de oda van! Még hogy én lóga\'om a labornál!
Ady Endre a Zongarakészitő ipart hozza kellemetlen helyzetté, amikor azt mondja, hogy bolond hangszer. Ki vesz nyugodt lélekkel zon-gorát, ha fennforog annak a veszélye, hogy egyik-másik sir, nyerít és bugt Adyra joggal neheztel a bérkocsi-ipar, Is. Akinek a "konflis ócska és döcög, ar ne üljön bele, nem igaz? Van /ví pasas annyi,
int a poloska
ÉRTESÍTÉSI
Jogon a szélmalomi par felszisszeni se. Minde\'nki axt hiheti, hogy frketézésen kaptái;, azért nem forog a dorozsmai.
A -Káka tőrén\' kezdetű winöxif-hetetle.n támadásban az áll, hogy de ahol a hií lány terem, "zt a UV.def-nem ¦ ismerem ... Sértettje minden lisztes hajadon.
A esongoráii biró lánya, Mariska, az szintén teljes .joggal követel erkölcsi és anyagi kártérítést. Az az \'állítás.ugyanis, hogy az általa főzött kása megposhadt, kétségtelenül csökkenti férjhezinenesi esélyen.
A-mai világban kétszeresen raifi. nya dolog, amibe a közti\'sztehrl\'«:n a^ó Calcitane és három lánya keveredi tt. Manapság- nem olyan nagy szégyen az, bogii egy szaknuájuk van és mindenképp \' elítélendő, ha ezt az egyébként sajnálatos köriil-mé-nyt gúnyos formában világgá kürtölik.
Az ablakon igen sok lánuos anya ki szokott kiikueskd\'ni, ezért il\'ef-len és otromba kijelentés az, hogy de az anyái vén boszorkány. Ami pedig a •^sárgalábút nótában foglaltatik, eayrnese.n nyomdai\'rstft; et nem türó megbotránkoztajás.
A vénképn elirfandó pletykák birodalmába kell sorolnunk a kisasz-szonu gulyájáról kitalált mendemonda\', amely szerint már messziről kiált iq a gulyásnak, Jancsi szi-\' rem terítsd ?c a sutiadat. Feltűnően d urva becs n! et sértés m iati pöröl h ét minden olyan kisasszony, akinek gulvájn van.
K188 JÓZSEF
Tisztelettel értesítem a nb. vásárlóközönséget, hogy KAIceey-utca 4. alatt
rfividárn- és texUlkereskeiést
nyitottam.
Szíves támogatást kér PARTI KATALIN
Amíg Öh alszik, •
DARHOL
. dolgozik- \'
vábbi kísérletezést podig \'megakadályozta nz ujabb háború, TŐny, hogy a Svájcba vitt négy gép nom volt tökéletes ós lónyogo az volt, hogy a kézirat szövegét fotocellás oljarás.sa1 celluloid szalagra szedték ál. A kivitolozós sok kívánni valói hagyott maga után. Angliában már valóságos irodalma van n fényszodögép kísérletezésüknek. Mog koll említeni, hogy még "\'Buenos Aircsbon is felállítottak három ilyen gépet, de tökéletlenségük ulíftU nem sókra montok velük. Ugyanakkor az augs-hurgi gyár négymillió márkát Ölt liele kisérlolozésekbo.
Tudatában annak, hogy minden hiury ,os korszakalkotó találmány óriási áldozatok árán születik, hisz-szüt;, hogy a fényszedŐgóp valóra-válása nem utópia; lOnnok « gépnek segítségével lolwtÓvó válik a modern uiságiráfinak az a formája; hogy például a fiidneyhól Rómába rádiózott híranyag azonnal a fónvszodó-gép celluloidszidagjáva korülvo fél óra mulva már százozor számban kinyomatva kerüljön az újságolvasó elé.\' ¦ . -
Vasárnap délután 4 órakor lesz a Kisknnizsai Knth. Ifjúsági Rgyesülel liszlu jitó közgyűlése, ahol ui vezetőségi tagokkal bö-yíll a legnagyobb kisknnizsai egyesület.
*
Vasárnap a Scgélybizollság műkedvelői > szinészkednek*- :iz Olvasókör szinpatrán, ahol \' a legutóbb sikerrel bemutatott dr. Bórkn : Karikagyűrű o. népies színmű kerül műsorra.
Szombaton este ti órakor lesz a leventék idei kivánsághang-versenye az Olvasókör színpadán, ahol sok ériékes műsorszám közül kiemelkedik u hon-védzenekarunk néhány száma. . a
¦ Fnrsangvasárnapján a Segélybizottság és a Polgári Olvasókör \'mükcdvelőgárdájn áll nyilvánosság elé néhány mulatságos vígjátékkal. .
A MANSZ ez évben ~- lekiu-tetlel a nehéz időkre — nem rendez vigalmi esteket, csupán egy későbbi időpontban szerepé! a kiskamzsai asszonygárda egy kulturális délutánon," melynek műsora változatos lesz.
FOGLÁR
Bélyeg-üzlet 3
Budapest, IV. Véroshsz u\'ca6. Kérlo legnjubb árjeiijüékemell
1144. jjfoa&r 12
él I R E K
ttiplar. Február 12. Szombat Rém kai 7 szerv. al. I\'rolwlána Lídia — Febiaar IX Vasárnap. Róm. kai. Hatvsnadvasáru, Proíeitiás Ellái
— Áthelyezés}
|>r. Caanyi Józwf perlaki kir. já-nisbirót -Kosztholyra heh/oatek 4t. Porlakra-még ntom naveatők ki dr.
tCaáayij utédjat.
(Csfndomap Nagykanizsán)
A magyar cscndórsog - mint minden évben -- na idén lé február 14-én tartja meg országos ewndor-nnnját. A na^iuinizaíu caoudóf-ttíirny iö kivoazi bolöto részét. A mai komoly időkhöz méltóan, délelőtt ünnepi iatontiaz tolót loaz u feioneiék plébániatoihplornában, a melyen aa egésk szárny részt vűsa, utána a laktanyában a caetídőr-(;salAd beiiBÓaégös Ünnepe következik.
¦v- (Lelkigyakorlatos hlrj
Az idei nagykanizsai lelkigyakorlatukat az Urloányok Mária Kongro-gáeiójo nyitja inog március G-tól 10-ig. A lelkigyakorlatok vozotőio dr, (lorencsór látván kogyoatondi tliuináziiimi tanár. A lolkigyakorlu-tokou nemcsak tagokat, liánom vendégeket iá szívóson látnak.
— (Néhai ér. Theiway Zsigmondul letkIDdvéérO
folyó hó 24-én reggól 8 órakor a foronciok plébániatemplomában rekviemet \'mondatnak az Uruszonyok Kongregációi áuak tagjai, amolyon s Thofway-család tiaztolói íb részt vusftUek.
— -..A nagykanizsai reloimátus nöcgyesQiet)
február 13-án, vasárnap délután ő órai kezdettől a Kölesoy-ulca. 22, s/iim alatti gyülokozoti torom bon h/.crutotvondógBégot rondez, aiuolyiv a gyülokozot tagjait és az erdoklodŐ-kul ezúton is meghívja. Előadást tart Uuitha i\'uieuu zaluogtMBzuyi lolkipásator, (:)
~ tjaicmkezés ittzer hadaprőel-Is kel ara)
A nagyváradi tüzérségi hadapród-iskola 1Ü44/45. tanévi ví. óvtdlya-niára a honvédelmi minisztor pályázatot hirdetett u 1\'. ó. a. az. Honvédségi Közlónyben. A kérvényekor apuim l-ig kell bonyujlani az euiütatt iMkulaparaiHisnokságiiüZ (Nagyvárad, postafiók $$.)\'. A pályázati teilóUflolt közulubbi ituuueuLu\' végett a hivatkozott Honvédségi Közlöny bárinolyík katonái púnmesnokaágon rondolko-zesro áll botokintés végett.
— (A Nagykanizsai Keresztény Társsts Temetkezési Egyesfiiu
\\ 1044. évi február hó 20-án délután 8 órakor tartja XXÍV. óvi ron: (tea közgyűlését a tfpzgonyi-utcai t\'leiuí íakola tornatermiben, molyre «z Kgyoaület tagjait tisztelettel mog-lnvja a Vozotéség. Amennyiben a fent jelzett idóro Hirdetőtt közgyűlés nem volna halározatkópos, ugy az ujabb közgyűlés u. o. 1U44. óvi március ho 6-én délután 8 órakor lesz megtartva. (:)
— (Ademany)
Varga Ferenc Balaton boglárról 10 pongót küldött a Zalai Közlöny szór-, Kcsztóaégo utján a Vörös Korosstnok11 és 10 pongót a Bajtársi tízolgálat-nak, Rendeltetési helyére juttattuk.
— (A technika vlvnányalrelj
ball minduntalan az ottiber, de enzel párhuzamosan növekszik a
balesetük száma íb. Legyen óvatos! figyolmoztofik uton-uttélon. — Kössön baloaetbizíoaitást, tanácaolja az lÖ7ö-boa alapitott legrégibb bllaó Magyar Általános Biztosító Társaság, molynok helybeli; Ceengary-ut 2. be. alatti fő ügynökségéhez bizalommal fordulhaTtanaoflért. (;)
ZAJjAI KUZU0NY
— (A magyar népdal kistükre)
M : uiér es«kut«n minden aena-kexlv.-IÓ ember tudja, hogy nem minden dallam, amit magyar szövegre szólaltatunk meg, magyar dallam íb. A mi népdalainknak ősi, sajátos törvényei, mogszólaltatáai formái vannak. Éteket a formákat kell fel kutat mmk, mogisruornünk, mogözorolnünk és elteriosztonünk\'. »Az" igazi magyar népdal apostolai között \'elékolö boly ilfeti meg Ballá Pétert. Könyvo tanulságos és ólvo-zotoe útmutató a magyar népdal mindon fontos kérdésébon. Cgyoson, szemléletesen mutatja bo a külön-liözÓ népdaltípusokat, azok lolÓho-lvoil, dallainlürvéiiveit én formáit, népdalokon és játékokon szomléltöti, mi az igazi magyar dal a hogyan koll azt tanltam. A kis könvvoen egész sereg dalszöveget és kottát
Gondos ;hésiassiony
jóizüen nevet, mert
Diana sósborsieszt
-Uvegcserével
olcsóbban v e $ e t~
talál az olvasó. A kőny? i I^let kiadása.
Magyar
A.GÖZFCRDÖ nvitva van reggel 7 ólától eato G éráig\'. (Hétfő, szerda, péntek délután ?9 kedden egész nap nőknek.) Telefon: 560.
Folytatás az 1. oldalról vezettek eredményre és u katonai ^bizottság nzo\'ii reménye, hogy Törökország támaszpontokat bocsát u szövetségesek rendelkezésére, nem valósulhat meg. Az utóbbi időben a szövet-
ségesek imgymeimyiségü lutdi-anyagot szállítottak Törökországba. Illetékes körök- szerint egyelőre be kell várni, vájjon ezeket a szállítmányokat csök-kentik-e vagy sem. \'
A török sajtó a magyar kérdésről
Az, »Akszan« cimü török lap írja, hogy miközben a koleti arcvonalon a íiolvzol a végklfojlődcS folé halad, a Bzovotségesek cgyro siirübb és orésobh fplhivást intéznek Németország szövőtaégosuihoz és azti várják telük, hogy a háború utáni bűntudat ólkorüléao végvílt a caolok-vés toréro lépjonok.
lízok közé az államok közé tartozik Magyarország is.
Nehéz" volna olkéj)z.olnÍ, hogy oz a Bzorototromélté orazi\\g torjoazko-dósi vágyból léjiott volna a tiáboru-ba, .Magyarország abban a ineggyé-xédéslton, vau, hogy az előző háború után igaztalan bánásmódnak esett
áldozatul és holyzotét a trianoni szorzódéa határozta meg. Magyarországra az olasz hnlvzot gj\'akorolt döntő elhatárolást a háborúba való t bolépéséro. Abban a kérdésben, mikor Némotország lovonult a Balkánra, hogy lőhető lott volna-o más mogoldás, a történőiéin fog itélkoz-ni. HisBÜnk bonno, hogy a jövő Európában a Balkán és a Dunavi-dék érintkezési pontján Magyarország szakavatott és fontos tenyo/.ó lesz. Kívánjuk, hogy Magyarország minél gyorsabban átessen ózon az ítélkezésén, mert a háború után mi is erös éa független Magyarországot Hzorotnénk, - fejozi bo cikkét
Amál uiiulszter: „az ItlhsBi kelytállás Is
a döntó Rzakanzba érkezett"
Antal István nemzetvédelmi és propaganda minisztor a Folvidókon tott körútja alkalmából mogBzorvoz-ték a társadalmi munksközösBégokot. Beszédébon o minisztor figyohnoz-totto hallgatóit arra, hogy nemcsak a frontok üfközotoi és az Idegháboru mozzanatai őrkoztok a döhté szakaszba, hanem az itthoni holyt-állás is, moly a gyüzolem egyik legfontosabb tényezője.
Jurcaek államtitkár ég}\' gazduér-tokezloton közölte, hogy az aranykoronás buzakötvénvok Iwazolgálta-tási búza értékét 6u aranykoronáról 40 aranykoronára csökkonti. Ugy-anakkor "a jövÓbon n szántók óh legolók ímjszo Igái tatás i kÖtolezott-ségo torholi a gazdákat. Kddig három kategóriába voltak sorolva a beadandó termények, jelenleg négy kategóriát állit föl. A negyedikbon a húsellátás kérdéséről van szó.
Ma éjjel egy társaság kifosztotta egy kanizsai hadirokkant főúti cukorka bódéját
clmenc-
Nugykanizsán a FŐ-ut 23, sz. ház előtt van hosszabb idő óta Kovács József volt 20-as honvéd hadirokkant cukorka bódéja. Ma éjszaka egy társaság,Kovács bódéját feltörte. szekrényeit, amelyben löbb mint 2000 peu ¦n" értékű cukorka volt teljesen kifosztották. Még egy-két szekrényt is elvittek magukkal. Szerencsére voltak, akik dacára a késő óráknak; mcgFigyelték a nyolc főből álló társaságot,
amint zsákmányukkal kültek.
Kovács ma reggel vette észre a fosztogatásl és feljelentést tett. \\ A rendőrség kiszállt a helyszínre. Az elsötétítés alatt történt fosztogatás letteseinek valószínűleg röglőnitélőbiróság elolt kell felelniük cselekményükért. A detektívek olyan adatok birtokában vannak, hogy á tettesek elfogatása már csak órák kérdése. . j
TARJAN-PALCSICS
textilipari és kereikedelmi vállalat Nagyhanixta.
Qyar: Magyar u. 36. Telefon: 3-44.
Városi föMzfet: Fő-ut 14. (FfsŐ Magyar Biztosító Mézet palotájában.)
Telefon: 5-33.
Felemelték a kisipari és kiskereskedői kölcsönük határát
Az iparügyi miniszter a kisiparosok és kiskereskedők hitelakciójának kerelében folyósítható kölcsönök felső határát a pénzügy miniszterrel egyetértö-lcg az eddigi H00 pengú\'helyetl 1000 pengőben, egészen kivételes és rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben pedig 1500 pengőién állapította meg.
A kölcsönt igénybe veheti minden olyan kisiparos és kiskereskedő," akinek önálló ipar-igazolványa és műhely-, jllctvc üzlethelyisége van és aki olyan közüiel tagja, amely közület a hitelnkeiébit\' bekapcsolódott.
HludÖHluUcUiIndenkl u légoltalmi pincében köteles tariézkodnl
iiuthtpest, február 1 í A Magyar Távirati Iroda jelenti : A iegujabban kiadott rendelet szerint a légoltalmi őrség köteles a légvédelmi riadó elhangzása után meggyőződni arról, hogy a gondjára bízottak u légvédelmi helyen vaunak-e. Vagyis az őrségparancsnok a leérkezel teket számba veszi és hn a lakók közül valaki hiányzik, azokat felszólítja, hogy riadó ulatt a légoltalmi pincében tartózkodjanak.
Rúvld táviratok
Kolumbia elnöke má elindult űz ligyehUlí Államokba
A bolíviai kormány három tagja, a földművelésügyi,\'a íiolügyminiaz-ter és a kormány mellett működé fótitkár lomondtak tisztségükről.
Lopoz, Kolumbia olnöke kijelentette, hogy a kolumbiai zavargások olcflitultak: Véleményo ézorint a jo-lontésok ozokrúl a zavargásokról tul Betéten tüntették fel. Azt a torvót, hogy Bogotából az Egyesült Államokba utazzék, nem változtatta inog. .Ma indul el útjára.
A Oalkánl szerződés évfordulója
Tegnap volt 15. évfordulója annak, hogy a laleránj szerző désl" megkötötték. Kbből az alkalomból a Vutíkán városban valamennyi épületre kitűzték a pápai lobogót, b\'ellobogózták u Vatikán Romában levő épületeit
A szaúd-arábiai kőolajmezők
Roosewelt elnök brit hírszolgálat jelentése szerint-pártolja USA azl a tervét, hogy a szaúd-arábiai kőolaj mezőket a Földközi tengerig vezessék. Ezzel kapcsolatban "megjegyezte, hogy az USA csökkent kooluj larta lékuj nem adhatnak\' viszályko-dásra -alkalmat. Kijelentette, nincs tudomása arról, \'nUszerin\'t angol küldöttség érkezne Amerikába -abból a célból, hogy; ezen ügyel megtárgyalja.
zajúi Koziv&N y_
AUá. Ukmét 13
ÁLLAS
Temelkcrérl ágazata ré«*re Bx-tttt él JuUtévttat f|*lat«ar-*MlaxtitlaalB-Iciftt felvesz; Fondere, C«in*ry-ut t. It
Pfatal aaaaH aiannaH belépésre f.-i-vételin Kelemen Rezsó féltnél. 432
Tsn-iiioal 4 kftlénlskolával lelvén Unger-UHmann vaikereakedésé. 439
Vli*o«iU>-l klltbh MAlAhRi Balaton fenvvesre \'elvének tahiti, liielésl idnk\' Szabi Anlal kb^iiUrletében. 483
¦aakaanBkat felveszünk H-dlRon-doxoltak rlönyben. Hungária Kefrgyár, Szemére utca -i. 459
MepMibatA baiUranAt keresek aion sálra. Jóiul főherceg ol 60. 4S5
á\\f>aa*fri*v«* tHiml\'n-V |ó kéz-llBve^eaü leányt vagr llut heil 10 »•«• u*« (imniiiii felve»aek. H*
lAny éklieréiz, 491
Bw.«ljn»l*rt-fiinuia felvétetik Vulkán gu milliom, Etisébettér 1. 409
űülotumoiíjái atonnil lelnwtk. Habot batotszaküilel, Horlhy Mut 1 468
PKercick kanva*>al4a kanalat éa
pa-kánj-ozó kutyái. Migyat ulca 25 482
MSI ftifiul kciea Llstlák Rókus perlaki bchély és fodrász Peilakon tevfl liléiébe Olyanok (elent késre ne k, akik |o* állom tudnak ddcoinl ét van mái nagy gvikorlatuk. Flietéi a követkeiö\' leljea ellifát küloobejá\'a\'u siobá\'al éa \'fliéiwl. továbbá megegyeréa aieiln\'l havi (belén H a borravalók. Petiik fárásl székhely éa ciak egy nfil \'odrá<iat van ai evétz )*-ráibtn Kt érdeklődök ¦ionnal lelmlkez-¦enek Munkába lehet á\'lnl tebrulr in én.
_480
¦•l*rá«at lelvesiek. Kaxfnciy-U. 31. Iflídazlnt 2, 414
RaI*raaSt felveszek Sügir-ut54. 486 Ktfuttflat felveszek. Krauiz Nindm
4Ö7
Qyora- és goplrAaban, könyveiéiben él kvcleutbcn láflas tisztviselőnő március 1-éie állást keres. „19" Jeligére a HidihlvaUlba. 490
Klfutalaányt azonnal (elveszek, tény ékizeréi/, Po-ut.
ADÁS-VÉTEL
LAbxaAh, bundán, alkalmi áion eladó Siabó Antal ipoliliilelétwn. 268
ügy hagodd eladó. Érdeklodrtl leset Vöiösmiily-u. 54 a* alati, Nagykanizsa.
Jó állapotban nöliuhák. pullover, gyer-nekmackö aladt>> B*iilij*it> uica 2ü., Wldiibil. 451
lv(-y iiriaaanko eladó. Sikátort
Magyar-utca 155. alall tianltoit titako eladó nagyban Horváth Józsefnél. 475
Ejarié egy alig használt tekete ftifl-min közép teimetre. Sugárút 20, udvarban. 47/
~ Hadi* eludo. Csciigery-ui 109. Szálai János. m
••Irma bunciabélémek eladó Érdek, lódul Ktndlovlcs sallcsitéi, Eötvös-tét 2. 488
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó Ingattam. Nagykarnisa kője-lében ai in. nold príma iir. c«y tag Imii vn^y klacM) réazieteküen eladó. Ér deklód I lehet Pauk Vlltnoi mérnök bo dijában, Horiby Miklós-ut 59. .446,
TAaleiAasl6 cUdó lakainál ói fellze-reksscl. Kr.lclíMilfli lorduljanak Uelsen íiiv. lílikt Jóieet.iáboa. 479
KÜLÖNFÉLE
AtvtmnAfc kisebb tUazer- vauy vegyea-ketcskedést. Címeket kiadóba. >á 441
Síombatvaaáinap dlasnatoraa *«•
avara MaikÖ Vendéglőben. 479
Elvaaitatl fiatal, fekete maoaka. melléit éa lábain fehemßiu Mtgtaláló|il meg|ntatniBizuk, Sient Imre hg u. 10. 4HI
Sif yocJli
granili! Kemér
cégnél Oadh-IAr 8.
Vas-
. »zeg- és drátjegyelt
azonnal beváltja
&rx.ib.l-t4r 1. T.l.fon: 5M.
PETŐ éa 8IMHU wasbereskedése
S. K. F. j(oíji(SK««p<fjfyaft, gilpsil/ahl
Tiszteletté] érlisilcm a
perzsasztnyeg-fülajdonosokat,
hogy nagvkanizsai \'<W\'d \'arlózkodásom alatt szak-n szelt len vállalom kellő ti vzőnyegek jawitáaát,
Tfltüngyán Pál ^Zffár\'ÍÍT.T/r\'Ii
nagykinilüil ciniem: kárpl«»«. Horlh, mivia.ui 6.
IJiiiar-lNImann Elek vaskireskeáécében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntaiváiyok be?álllifék és elijiifiniii.
Hofhai*i*-gépak, gépnxij, ctaapágyfém Ám golyóa osapdgy igényl«>aé4 alfntéxem.
1
l
ORMMtVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
ArimanimMk llltliM, roklaiujilók, hlbil«ltnlé»k, iiakiurll (•IvlIigosMl niiiidoi »lll.mii. u-ji dáuliuii délalBH B-I6I MhiUn 16 Aráin. C»»n<»ry-u> ff i, tyjsjon 294.
Mm nutábusz-mstietrEnd bavact
Érveaysa 1943. novemby/ 1-lül v I taxa vonási»
Vasárnap és flnnepnsp *k összes forgalom szDnetef. ¦
Zalaaaaliar NagykKtilx*.* Oaf»hen« Kapoawár
540 i.
,158 1.
«50 t.
7.18 1.
a.is 1.
11.02 é.
0 03 1.
10.25 ¦ é.
Zalaszabar Qaraaonc
Nagykanizsa Korona szálloda
Nagykanizsa Korona szálloda Inke
Blhanyc pu. BSbOnye pu.
Kapoarir pu._
1. 1. ra.io 18.53. , IW •
t. 17.25
1. 18.14
1. 15.23
é. 15.0!
1. . 13.45
Magykaalaaa -LalaMjra—AloMilanawa—Murauombál
c il C
N.KybaiiIza. pu. 1. 530 ¦ 7.J5 10.15 11 45 14,45 18.15
N.gykanim Korűna átáll. i. 5.45 7.S0 10.25 120g 15.00 , IlUO
I-elenyo 1, 6.39 8.40 11,19 12 50 1554 19,20
Alaálendva Korona-a^lló é. 7.45 -¦— 12.25 -¦- 17.00 |—.-
Alsólondva Korona-málló 7.S5 8.50 17.10 17.10
LendvaváBárhely \' 8.50 - .— 1807 —.—
Belatinc j\' —. - 9.45 — 18.05
Muraszombat Korona ix V 9.35 10.CS 1,855 18.25
Muraazombal pu. t. — 1905 18.35
Murationtbai- AJaalaad«\'»—Lalanya—Hagykanlxaa
Muraazombal pu.
Uurtiionibit Kocmi ti.
IJelalinc
i.endvaváaárhely
K\\Uítr4n Kifon* it,
Ü.Ütvl.j Korom il,
Letenyo
Ni|ykmliti Knront tt. Nagykanizsa pu.
1. c 7.1» C d
i. 7-00 7.25 14.00 1430
i. — v 7.47 -- 1452
1. 7 49 —.— 14.52 —i —
6. 8.40 »40 15 45 1545
1 8 50 12.35 15.55
1. 6.05 850 10 00 1300 13 45 18.00 17.05
f. 6.55 9.40 10.511 13.50 14.35 10 50 17.55
é. 7.05 —.— 11.00 1400 14.45 17.00 18.05

¦1.50 5.14
"ÍTÍO" 0 30
7 39
Strido var Caaktornyu—Ballo»-- Parink
Stridóvár
Muraitzeiitmárlon Csáktornya, Zrinyilér Csáktornya pu.
12.30
12 49
13 39
Xüklornya pii. Csáktornva, Zrbiyllér Belica
Murakirály Perlak \\íu,
I 18.10 17.49 17.-
; 16.50
9.50 1035 !\'.H2 10.17 8.41 15 26
""7.39 118.59 I i | MurakiVdiy-"Verlak pu. * I é.í\'5.il ITftW 7.50 114.10 | é. i Perlak. . | |. | 8,10 11455
ModJsBirjcéaak i c — Csak szerdán éa pénteken közlekedik, d — Csak hétfőn éa szombaton közlekedik.
é — Csáktornya -Petl«k közötll csak hétfőn, s/erdán és pénteken közlekedik .
Uutiilulull fiaxdtiságl Sxnsz gyáros ok SnoHüllnomlto Bészvéaylársssága
MAÖYXANIZSA, Erisébet királyné-tér 12, Telefon
Bor- ás gyDntBlosszeaifézdB. Rum-áa llkfirgyár. SzeainRQykflreakedéa.
Atunltiink nagyban és kloalnyhon: borpárlatot bortelJnvitáFirti és kn-oyskkéexltésre; valódi seprű- éi
törköly pálinkát 1 rumot, likőrt él kontrás-pállakákat i finomaxent és Ó HUtaráltAsaaal. Klllfitiipgeartögl gyArtmAny: SaaMi Daratatibaa Oy«avM«a«ra
A • Fólg.ar. 53I4M942-43.
Gyorsíró » GÉpiróiskolábao
márolis 6-án
uj koíilfi éa haladA gyonlrid, (éplrísl tanfolyam kudMIk. Beiratás afjésiT. nap.
K.,yk.all... S«Mt la». [iuio»ü-ii í
HÁZA Pl VER ESI
Frinir 16 ai 9 Órakor
a nlgylranli.al llrisbiroBágpn árvotétre kcrdla
Nagykanizsán
a Klralyulca 3«. ala» levo
eHOletts kérkáz.
Mugyar-uica 43, számú Iiáz havi 100 P bérjövedelemmel
szabadkézből eladó
¦Óvebbet Frlad Jóaaafnél Zala-
Munkácsy-ulcs 9. azárn.
Fanyd vasulállnmáa knielében egy 300 és egy 4M né^ytiSgöles
.TELEK
iiíny»ioEolti,kíiil 40 f-i i-t eladó. Ritka v6 t11 l.h.tfi.ágl
Kbivillll\'
Brrilesbaob I. Illrdólgatgaló
hódija BaUtonfenyveL 4*1
M. kir. állame,ilégiell hivatal, Z.laeger.teg.
18.859/1943. sz."
Alulírott hivatal a ttagyrtciel
körjegyzői Iroda és lakás
építési munkáira
1944 évi február hó II ín ver-senylárgyalást tart.
Qfivebb felvilágosítás és ajánlati iratok ugyanott kaphatók.
Államépltészet, Zalaegerszeg
isuii kózlAbv
OMH ..K4l,.l...,|l » T. Nagy. k.\'.... hUH .1.46 Zalai «... ¦ Ny«n*ton i <iiíuí„.(i h r. ».„...
sy.m.íl.^d K.,,¦¦¦,,..>
rjtiMlim y.. Uim lUntM
33
Cím:
BeiHttokozat;----=_ évi., 35, sz, Nagykanizsa, 1944. február 14, hétfő Ara 16 fillér.
Tábori pon\'a: ^^\'^™™"™"""""""\'""^JJ1^""""^^JS^\'^
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI H A F I L A P
SzeikeaztöHfiir és kiadóhivatal; Fö-ut i>. szám. Bii.Tk\'í\'i./.ióHi\'i;l éa kladóhtvmali teletoa 70. ax M«cji\'it;iiik minden hoikóuiap deluiaa.
Helelös szerkesztő: Barbarits Lajos
Klótizetésl Ara: egy hónapra * ptMicd 30 filler,
ii^)íyedóvri> 12 penilo 40 lillér. Kií.voti szám: hetkfízn tn 16 fili,, paoni hmon 30 tlll.
Meszkvában lengyel nemzeti tanács alakalt
Az Egyesült Államok minden más országra való tekintet nélkül semleges a feszültség uj állomásához érkezett szovjet-lengye! ügyben
Gyékényessel szemben Kapronca felé verték vissza a partizán-alakulatokat \' A keled arcvonal tlszaki szakaszán
afból felélénkültek a harcok. Az erős számbeli fölényben lévő erőkkel Indított támadások, melyek* kel a szovjet az Ilmen-:ólól északra Ismétellen áltörést kiterelt meg, meghiúsultak. A német gránátosoknak egy kilométerre vissza kelleti vonulni\'és állásaikat ezen a részen megerősíteni.
Az Hmen-tótól nyugatra és északnyugatra változatlan erővel tart a szovjet nyomás? a fő nemét arcvon.I előtt áronban valamennyi orosz támadás összeomlott.
A Finn-őbSltől délre erős faarcok fejlődlek ki a túlerővel szemben.
A vtíebszkl nagy csata szombat óla változatlan nagy. erővel tart tovább A várostól északnyugatra az oroszok gyengébb5 erőkkel támadtak, mi« a várostól délkeléire több hadosztályt vetetlek
harcba, hogy a Vitebszk körüli vé-dőlvct fel Rongy öl itsék. A német véderő tartani tudta magát két betörési hely kivételével, melyért még az éjszakai órákban fs harcoltak s amelyeket sikerűit bereteszelnl.
A Krím félszigetről és a Dnyeper-torkolalvldékérÖl nem érkeztek J lentések. Erős német támadások megakadályozták az oroszok kisérletelt. Imgy a kcicsi hídfőállásokat megerősítsék. A német páncélos csapatok üt jelentős területet és állásokat nyertek, melyek ebben az övezeten fonlos szerepet töltenek be A késő éjszakába benyúlt harcokban 56 harckocsit semmisítettek meg.
A Prlpet mocsaraknál Dubnólól keléire élénk páncélos harcokra került a sor és átmenetileg az oroszok a város széléig előrenyom multak. Német pMi\'célos kötelékeknek átkaroló mozdulattal sikerölt a szovjet páncélosok hátába keiUlni.
Ujabb meglepő bonyodalmak a szovjet-lengyel ügyben
Moszkva támadásba mont át a londoni lengyel kormánnyal szemben
arra, hogy más államok milyen álláspontot foglalnak el ebben a kér-dénbon. ¦ ¦. \'
AniAxtordamhóI jőlonti a londoni brit hirazolgéJat azt a moszkvai hírt\', hogy a fiznyjetorofixorazagba moiwkült lengyelek csoportja Tanárban azzal a híradásnál lopto inog a rrydváiiosHágot, hogy Moszkva ri^kfáillynl mognlakitották l-ongyol-ország mlszahaditásának nemzeti tanácaát.
Amerika aemfogea
Washingtoni hir szerint az Unitod f\'roM beavatott forrásra hivatkozva közli, liogv az Kgyosült Államok teljon scmlogos magatartást kíván tanúsítani a szovjet- -longyol bonyodalom ügyébon, tokintet nolKUI
/
Amerika fél
Hullit, az" lígyosüll Államok volt moszkvai nagykövete nyilatkozatában óra int a longyol orosz válság kiélnzétsétél. Ha lustrini tortónik, mondja arra, hogy a londoni longyol kormányt, amelyet a lengyi.il nép logális kép\'visoloténok tariwiak, kiüssék a nyorogből 6e ha kisérlotek történnek tangyolország folUmiadá-sánnk megakadályozására, akkor "ea a mai háború etink tilr^jAtóka Iosa egy harmatlik világháborúnak.
A Dráva-vonaltól Kapronca felé nyomultak előre % a német-horvát tisztogató csapátok
Zágrábból jolontik:
A Horvátországban folyamatban lévő .tisztogató hadműveletekről kiadott jelentés szerint a néroot és horvát tisztogató csapatok Gyékényessel szemben előnyomultak Va-
közben erős part Ízűn-egységekot vor-tek lo. Krizsotj, KrIH ős Darnvár környékén is voltak harcok, arrío-lyokhon 50\' partiseli fogságba körüli. A Drávától délre ösö vidéken Ujabban 1080 partizán adta mog magát !>¦ kegyelmi hirdotménym.
razud irányából Kapronca felé. í\'
Lényegében kikapcsolták az uj, hatalmas szovjet-támadás veszélyeit
A nemet hadvezetésnek még erős ütőkártyák vannak « kezében
A Német Távirati Iroda katonai tudósitója a keleti arcvonal holVzo-tévol foglalkdsva megállapítja, hogy lényegében ki vannak kapcsolva azok it főbb VoszélyoV, amikot a szovjet hadoró ni, általános támadása a né-mot védelem számára magúban roj-tett. Ak óriási támadás a Finn-Öböl-\'tél á ^okoto-tongoríg valamennyi
akaazra kitorjodt. Est a támadást iigyanaw>kkal n némot orőkkol fogtál fol .amelyek már 1043 óta állnak harcban b molyok a támadó szovjot-erőkhöz himonlitm, csekélynek mondhatók.
A nemei luidvezcióaég kovetftc--zetesen ttlrehajt ja nzándéknt pk ii szovjet hadigépezet knpta-
(ásái-íú ézemhen a nérttéteknek »</!/ Ht.ámhnu, mint. katonai fel-szerelésheit folyton gazdayódA katonai erő áll rendelk\'^énrf. rOzok harcba vetésére u német had-vezotÖH/íg ngylátszik móg nem látta olórltozettnok nz idol. Hat bizonyítja az a biztOnSÚg és megnyugvás, moly
tyoÍ a kodrst\'i
émet nép dé tekint. azok
vezeték intéz-"ORV
melt/ek azok az Intézkedések, r.gyelbrn mén tatdlqatasra ,tvi-!ft/uiik litutm. A njimet Hődre-Seténvrk rrva íitiikárh/ftk van -nak m kezében s nemcsak a nngy tartalékok tartoznak ide, hanem olyan ujitáaok is, melyek a szövetségesek műszaki előnyeit vannak hivntvn mogSzüntofc-ni. A,
liádihel.i/zrtr.t továbbra is az jf[-lemzty Imgy máról-hnimapra aJa-/lo.iau mej/ráltozkat, ha a német hadvezetőség feladja, mostani tartózkodási álldspontját.
Orosz bombák hullottak északi svéd területre
bombali miatt.
Hvéítországból érkezett hír szerint a» ország északí réssébon bombákat dobtak lo » a ledobott i>ombákon orosz felírásokat találtak. A svéd kidügyinmisztériurn az illetékes államnál óvást fog emelni a ledobott
Vasárnap is oalt légiriadó Londonban
Londnnliaji tegnap est*\' légi rítul6 volt, A riadó titán hdvofc olháritA hllíelétít lehetett hallani.
Hónapok óta nem érte olyan súlyos légitámadás Londont, mint tegnap este
szombati légitámadások.
A London ellen intézett fegnap esti légit-lmadás alkalmival több helyre tomboló és gyújtó bombákat doblak le. A kcleianglial légvédelem parti ütegei már több hónap óta ntm működtek Ilyen trösen, mint | a legutóbbi támadások alkalmával. Legsutycsabbak voltak a pénteki és i
Cassinonál észak felé .hátrább szorították az amerikaiakat
az erős havazás miatt nagyobb harci csolokményok ntmi idakultak ki. A netlimoi IiídfónóUi iiémot.ok hatáson támadást Intéztek orSfl vadász t*
Franciaarazágban
angolszász repti^k tfbb megyében hajtottak végre bombázásodat. Az egyik francia kisvárosban .30 -ház és egy templom összedőlt. Hl 50 ember, halt meg és sokan meg-s bedőltek. . .,. ..\'
írópult
Berlinből jolontik: Oaaainonál a hét koüdotón is tovább tartanak a harcok. A holység éezaki Ixijáratá-nál aü ainorikaniknt, akik a külvárost rohammal közelítették meg, si-korült észak íok\'i hátrább vetni ós álláwtik.n német tüzérség tüzo alatt állnak. \' ¦
Az apenninek középső szaknszán
Németország az ihváilós \'tervekkel szemben rendelkezik bizonyos eszközökké/
hai i jók, kikötő ninzdiilalok
védolmo alatt" álló ha-\'nerondozéfiok, csapat-s k\'atoitai nikiárak ol-
A Dentseho Allgomeinfi Zeitungban egy magdbrungn katonai\'szomo-lvitWrg eikkot irt, raolybon bohatóan foglalkozik az invázió folté tőle i\\-el ós kdátásatval. Bár u 8ZÖvotség^>sek kijoltintóHeitMii sok tartozik az ídojj-hábornhoz, ogy bizonyos, hogv No-motország nlloiiHÓgoiiiok támadó akaratában nem leltet kYitolkodni. Kérdés, hogy hol\' és mikor következik be a roham. Sok jóiból arra lehet köYotkoztetni, hogy oz az északi és nyugati francia íwrtvidéken lesz. Irfihiit, hogy ozokoi a Ijojelonb\'sokét az airmrikat. hadvezotösVig csak meg-tévéSKtés miatt vezotto Iki. Kigyo-lembé jöniíok móg a-délfranciiiijr-szíigi iitalások is a Törökországgíil folytatott tárgyalások, yalnmínt a Portugáliára és Hpanyolországra gya kbfóU nyomások. Némoterszág mín-don esliotÓséggel szérrilwm felfegyverkezett és az eiifépaf arcvonalakon mindenütt a logiiagyohli mogpróbáU tatásokon átesett néniol katoniik állanak. A német hadvezetőség hall-
gatá-slia burkolódzik, do megállapítja, hogy; ropdolkezik biaonyos oaskö-zöííkel. Ifogy ozok áz Mvá :é ofótt, alatt vagy után órvényosülnek, :izt a jövő mutatja mog. A jövőben vúlila el az is,\'hogy a szovjnt liadoró keleten tudja-e fokozni DrAtessHéeVH és vájjon a Földközi-tehgoron is össze tudják-e Harigohii ii: hadmü-volotekél \'a szöí-ntfiégosek\' \'táiiiádó terveivel! Annyí \'bnsönybs, liÓt^y\'hít. Némétoi MZi\'ig ollonségei most olin-dulnak ,a legfontosabb ütók\'árf.yái-kat . játszák ki és \'-kudarc\' osotjéu döntó fordulatot- idéznek elé ti. háború lefolyásában. Minden ok megvan arra, hogy "Németország a tnbat kővetkoző idÓszakbán" mogfoszitstt minden fizikai\'^.szolltirni ti raj ét, állapítja inog a Dentseho Allgomeino Zeitung cikkírója.
• ZALAI KÖZLÖNY
1944. február U
;:A. vasút, a közönség ós a légiriadó
Szakáls Liljos MÁV főintéző, a nagykanizsai állomás főnöke a "¦\'¦A-aianii jűiics rendben Nugy-kámzsán - az elsötétítés körül-c. cikkünkkel kapcsol :ítban a következők közlését kéri.*
A Zalai Közlönynek ValauU nincs rendben* e, cikke, nűut a .többi hasonlók, ezuttál is tele vai,i igazsággal és jótanáesokkal vasuli vonatkozásban is. UtóbiH részébe azonban tévedés is csúszol i s ezért kívánok utbaigazi-tásl adní az utazóközönségnek a felinuri.lt panuszokk;d kapcsolatban, hogy tisztái) lássák a helvzelel és\'a követendő maga-
teiilSt.
Légi riadó alatt fenntartjuk a forgalmai Induló vonatokai szükség esetén 30 perccel korábban is elküldjük ; tanácsos idő: ben kijönni az állomásra. Aki a korábbi indulás miatt mencl-jogyet nem tud váltani, az nyugodtan szálljon be a vonatba: pótdíj, nélkül kap- a kalauztól, menetjegyet \' Rfkézö szomély-üziilliló vonatokat várható támadás esetén vagy visszatartjuk a " szomszéd állomásokon, vngy fóogadjuk. <le az utasokat a vonul egy alkalmas pontján (helyéi .nem közölhetem, kiszállítok, lehal nem hozzuk be ide az állomásra. Így volt ez a panaszolt najxjn is Január 23-án, amikor az esti budapesti személyvonatot az egyik őrháznál megállítottuk és ott szálltak ki az utasok ; az 1206. sz. budapesti gyorsnál (melyet panaszoltuk) már lilás volt az eset; a vonat több mini egy órát állt Nagyrécse állomáson, ahonnan 22 óra .\'10 perckor fogadtuk, mert a vasút légo-parsága a riadót már megszüntette, viszont a városi lőgo-parság csak 22 Óra 45 perekor szüntette meg, ezt a kis időt kellett a gyors utasainak a futóárokban tölteni. ¦ Az, állomás épületében egyél>-kérit már elkészült egy 100 személy befogadóképességű óvóhely, ahová a vasúti személyzet inelló a gyermekes és gyengélkedő utasokat szívesen befogadjuk.
A vasul rendszerint előbb kapja a Légi riadó\' elrendelését és annak végéi, mint a városi légo-purság; megegyezés szerint a szirénát ;i városi légo-parság működteti.
A panasz másik rész© az, hogy a budapestról érkező esti gyorsvonat előtt állandóan . égy szereivény áll és azon át tutinak az utasok a kijárathoz jutni: Ott a Budapestről érkezett személyvonat áll elől néhány -poggyászkocsival. Ezt a szerencsétlen menetrend okozza; o személyvonat érkezik 21 órakor az első vágányra, utána a gyorsvonat 21 óra 14 perckor mögéje a keltő sz. vágányra, ha a később jövő gyorsvonatot engednénk a korábban érkező személyvonat elél>e, az az elsőtéti-tett téren veszedelmes dolog lentié, mert a rendelkezésre álló vasul! és hatosain- erőkkel som-ttuf-fuk megakadályozni,.hogy a he-hnbuló gyorsvonat előtt .valaki
•vtArMfl Közölt nyilatkozatot mff> a* eailiteU dkk meejolenéae utáni nanaktian rf^,.í:,de köz\'ése — a mcrkesitaséaeit kivtllá 16 okból - csak most vált lehetővé. {A sze/k)
u mellette álló személyvonatból vagy abba be ne fusson. Az ilyen helyzet már sok balesetei okozott,
SziveS figyelmélM! ajánljuk u utazóközönségnek, hogy a sze-uíé/yvonat a kijárattal szemben meg van osztva, kérjük a t. utazóközönséget, hogy ezen az uton át távozzék a gyorsvonattól. Sajnos itt más okosabb megoldás ncitf lehetséges, muri az állomás i. és II. sz, vágányai, me-
lyekre Budapest felől bejárni lehet, rendkívül rövidek ós más vonatfclállitást végezni nem le-hot.
Bemeiéin fejeződik be ae állomásfőnök nyilatkozata ezekkel sikerült az utazóközönséget is megnyugtatnom, luigy minden erőnkkel azon vagyunk1, hogy testi épségüket megóvj út s a rendel kezes i-e álló háborús eszközökkel lehetőleg závartu-i lati utazásukat biztosítsuk.
Mára megindult a vasúti forgalom, a járás utjai még járhatatlanok
Vasárnapra virradóra hirteleo.
QiOgint megváltozóit az időjárás és reggel valóságos bő orkán száguldott végig Déldunántulon, különösön, a Dalatonujontén, amely egyes bolyokén, főleg az utak, vasutak bevágásokban más fél méteres hótorlaszokat emeli. A hóvihar a szó teljes érted tnóbou SKtbcriai volt. Nagykanizsán isegyszorro kihaltak lottók »z utoák, a vasárnapi istonlisztolotokm ía kivül knvoaen luontuk el, az ogyosü-loiek kénytelenok voltak gyülesoikot elhalasztani. .Minden valóságos Iió-ti.\'h"ci i é vált, az utakat Ixílopto a hó, a városban is nohoaen loholott közlekedni. Az autóforgalom teljesen megállt.
A vasúti púlyaUwtokon magas hó rakódott 1« mindenütt végig. Nagykanizsáról reggel hóekés mozdonyok, munkás-osztagok indullak a pályák megtisztítására. A pécsi ro-lial Harcson akadt mug a nagy hóban.. A siófoki motoros megakadt Nagy ívesénél és délbon mé(g-mindig Ott vesztegelt. Nagykanizsáról a pa-lya szabitudáUítoleni délben ujabb lióokés mozdony indult munkásokkal IjüIkuczv főintéző vezetésével. Az állom ás főnökség katonaság kirejido-lésél Kértei a bcliavnzott pályiszaka-szok kiásására. Az lArpáa* sin autóbusz, amelyünk negyed 11 órakor kollett volna .i nagykanizsai állomásra befutni, dóiban még mindig Oldaton boglár alatt cammogott Kanizsa felé a magas hóban, v!*gül is olrckodt Nagy ráesőnél. A szombathelyi vonat, amolynok 11 órakor kellett volna megérkeznie., csak 50 percnyi kéuéssol érkezett meg. ezen a vonalon u forgalmai nem kellőit iKWEÜutelni.
A Nagykanizsáról Induló reggeli pcíiti gyors a tomboló hóviharban nagynállozen eljutott KiscsérípuBi!-táig,ott elakadt és csak scgályraoz-donyokka! tudták \' nagynoíiozon átvontatni » torlaszokon ,ugy hogy 10.80 holyott délután \'2 órakör futott Ihj á rcggoli gyors Büdapostre,
Az esti gyors Budapestről csak Halatonszontgvörgyig ment, csak órák múlva állítottak üsszu egy pár
kocsiból álló szerelvényt, amely aztán a közben kiásotl réesoi Ixivágás fölszabadítása után ujfólkbrSlwhozta a gyors utasait Nagykanizsára. A vonalon és a kanizsai állomáson még akkor, is katonaság és (vasulasság dolgozott. • . \'
< A vasutasság az időjárásnak ebben n kegvetten viszoutagHágában eso-dálatot érdomló erőfeszítéssel, állta rendkívül nehéz holvét mindenütt ii vonalon, a szabad dátétoll és az összekuszált forgalmai irányító hi-vatalokliau.
Az oszt/dv mérnökség, álloniásfö-nokség, fűtőház megteszi lett munkájának tudható Imi, hógv az éjszakai budapesti személyvonat már elindulhatott és ma, hétfőn ti vasúti forgalom isihét monntrendszerű. -
A távbeszélő hálózatban, eltekintve a szél okozta. moUékhallásók-tól, komolv zavar nem fordult elő.
A fóSKolgnbiróság ártositése szerint n nagykanizsai járás községei teljesen el vannak vágva a várossal való forgalomtót. Az uton több nutó behavazva várja kiszabadítását\', Ixsg-alább 48 óra tolík bolo, inig ismót szó lohol a forgalom inogiiuhilásáról, Á főszolgabíró mindonütt intéwke-dntt, hogy közmunka utján takarítsák el a hóakadályokat as utakon. .
EltMrrfl magyar árnyak uyamábsn ..
az első magyar ember, aki beutazta a világot
Nom nagyon tartják számon idehaza, hogy ki is volt tulajdonlóimon az első magyar ember, aki u világul beutazta? Nohéz is erce:a kérdésru válaszolni. Csak a legújabban fel-szinro került, érdokos múzeumi lole-tok alapján tudjuk mog, hogy Há-lóti, .máákónt Tar Lőrinc volt az, aki először járta bo honfitársaink közül az akkor ismert világul.
Hu az ember ma Budaposton vonatra ül va mintegy órácssál utazik észak folé, olérkozik Vácrátót és Oyulufirátót hatarába. Vidékük nem csak ma a bőség\'földje, do az volt mái azolótt sokszáz évvirl is, amikor Úag^\'^rbrszágun Nagy Lajos király halála után Zsigmond uralkodott. Ez a romantikus, egész nyáron ál pazar zöld szincklxm virító dombos vidék volt a IkjIcsőjo annak a férfinek, aki először kélt ulra l&urópa, Ázsia és Afrika folkutalására.
Már akkor is, löbbszúz év óta le-
telopndott "isgyar família volt a
Ilátótiak nomzetsóge. Tulafduiikőp-pem Apuliából, Olaszulszágliól szár-maatak ide. Valamelyik királyné ki-RÓrotébon jött Magyarországra két olasz lovas, Katót és Olivér, akik itl földöt kaptak adományba. Ebből a családból származott Rátóti Lőrinc is, akit kopaszsága miatt »Tar« Lórincnok novoztok. A sors őt szemelte ki, hogy az olsó magyarként útnak induljon a nagyvilágba.
Valami olthatatlan láz hajtolta Tar LÓríncot a világba. Kiotót Po-sOiiyi lírzsélwt, a kiváló író földolgozásából iBinorjük. A magyar írónő szorgaiinából kerültek ueniivg napvilágra azok a kéziratok, amelyek a Hrilisch Muzoum egyik rojUitl irattára őrzött. Tar Lőrinc ugyanis Angliában és Írországban is megfordult.
önkéntelenül is fölvetődik a kérdés, mi hajtotta ezt a régi magyar
Vas-, geg 6a drátjegyelt
azonnal beváltja
ErwA.t.t&t i. PETŐ és SAMU vaskereskedése
Telafoa: 595.
S. K. F, ftnlyÓHCttapá/lyah, gépszifah !
ombort a világ látására? A Tallilsoe-sága. Egyéni keresztesiíadjáratoty zarándoklatot akart tartani a (AtoIí északra. Itt nyugodtak ugyaniH csodatovő véd szentj ónok, az ír tuwnt Putriknak csontjai. Ez u rabszobm. ságáhól.Írország .püspökévé éa ml-szontjóvó lőtt történelmi személy iség inintegy.ozer évvel Tur Lőrinc elüti téritotto meg a jwgány íreket. Azóta is. szuntként tiszteltek IjpufitárBai, do a távol nemzytok fiúi ís. Ulst\'r-Ikiii, fiszuk-Irország vidékén ülőit valahol Szent Patrik sírja, melr különleges novezotosségo volt u Zöld. Síiigotnok. A^\'Zöld Szígot \'vagyis Írország - északi fölének o tájékáa ugyanis nom ritkák fa kénköves, forró gőzökkel, párákkal tolt hőforrások, tavak, barlangok. Szent Patrik burlungjámik bojáratánál is ihci kénköves forró gőzük törtek elo u földből. Ezoknok a gőzöknek a balé lokzéaekor eb. omborok sajiUságoii transzbu {>stok. Ezt a legundós Ic-lyot akarta megjárni Tar Lóriin-ós kalandos utju sikerrel is járt. 1408-bun inditju utnnk JÖsignioiid király Tar Lőrincet Magyarországból, pár hónap múlva meg is Birkózik sok kaland után •Írországba, Miklós érsek, Írország prímása fo- \' gudja és vezeti ol a Ixiugh-Rodg-hoz, a hiros Vörös Tóhoz. Az ajanhV levél, umulyel /jsigrnond király ailott Tar Lőrincnek, máig is meg van.
Itátótí Tar Lőrinc végig is járj* a hiros Szout Patrik zarándoklatul. Maga ís csodákat lát, víziói vannak — ?w a logérdokosobb uz, hogy még
százötven évvel Tur Lőrinc halála után, Tinódi Lantos--.SebusLyitn in mogirta: »Tar Lőrinc vándorlásátw. Ilyén mély benyomást tolt az akkori magyar szellemi világra Tor f^rini utazása. :
Írország azonban távolról sem jelentette Tar Lőrinc kalondvágvájiak végét. Dublinből, Írország fóvf\'uwiú-bél visszutórt líélro, Spanyolországon ót Afrikába. Sajnos som aTriksi, sem ázsiui uti kalandjainak mofa^rő-Ititéso nem maradt ránk, pedig pótolhatatlan kulturkincfl lőhetett volna egv XV. századbóli foljegyzi\'w őzökről az oxotikus vidékekről, éppen maervar ombor tollábó!. Tudjuk, hogy a Földközi-tenirer afrikai ixirtjain, a maí Marokkótól ogész Tumsnig és Líbiáig akkoriban a barbarosatok-éltek. Tgv nevezlek Európában az ulgiri bej és fojodolbmtársai knlóz-népét. Egész Olaszországig feimo-részkodtok villámHorxhiségü dnrog-iyoikkel és bizonytalámuv k\'ttók a közlokodést a Völdközi-tímgnnan.
Micsoda kalandjai loholtok itt Tar Lőrincnek! Valószínűnek tartjuk, hogy Tar Lőrinc az, ázsiai Trapo-ztmton át tórhotott vissza uzülá-főldjéro, ahol csak halála után ?00 , esztendővel bukkantak izgalmas akiiének kalandjaira, \\ * KtsrekeahÁzy J4g*cf
Saját kéaBttaaaayB
hálészoba, kombinált szoba, konyha- 6s egyébb bútorok 441
¦>xy vitawtikku kapbatik
JSÜIvlEGHY GYULA
KIbUsIh. 15. Mflb>t«r«Ml«lMÍl
A GŐZFÜRDŐ nyitva vau raggal 7 órától aula ti óráig. (Hétfő, aaor*i, I»:htok délután és kedden ogész »«[> nőknok.) Tolofon: 560.
Ifcl
muroiis 6 «
uj kozdő és haladó syorslrási. gópirási tanfolyam kazdAdlk. Beimtás egéax nap.
Hagylinnii,«, Si.nt Im.n fa««|., 5.
?4641864
l!Mf. február II
ZALAI KÖZLÖNY
KflZgAaiSAfl
A Nagykanizsai Takarékpénztár 99. évi közgyűlése
A mitonnárium küszöbén, ÜO-ik ¦évi közgyűlését tartottá szombaton :i nagykanizsai Wiivglakarék«. Hogy mennyire becsülik obbón a varosban ,V n messze kornyéken a Nagykanizsai Takarékot, megmutatta^ a köz-gv ülésen megjelentok, dísze* ogyfit-\\vm\\ amotyben a részvényesek nagy azáman kitül jelén voll a jiolgánnes- j torral .«z éJtüi a város hivatalos í TeaoMiBwki h liatösági és társadalmi, ! raJamint egyházi ólul élenjárói, a Nemzeti Bank és a Uraintézotok |
képviselői. Kbbon az ogyüllfsUin
\\n megnyilatkozott az n szorolottal-jos figyelem és bizalom, amivel a rarna éa a vidéke kíséri a törlőnél niévol ösazoíorrott jiénz intézet életet és uiüködéaét.
Ujr. Lénárd .fáma; koruiányfóta-nneaua, a herceg- Festetics-uradalom jiVszáfíkonntuiyzéja, a Nagy kanizsai Takajrukpénztár igazgatósági elnöke, akinek rokonszenve* és ratprmott «gyéniaégo nemcsak díszt jelent az
infézűt élén, liánom komoly kéz-snzdasági súlyt ófl> tokiuLőlyl íh, nyitotta meg a közgyűlést atuagjo-leutak üdvüzlés/itol.
Knlemoii Fóron c iguzg»lú botor [oaztette jolontosét az ustotévról, Mcgem lakozott h. jolenl/w a magyar honvédség hési toljesitmé.nyérői a l)on-mo|ite egy év előtti harcaiban* majd a háború kihatásúiról h köz-fscdaaági életre. Utalt az árukész* • lelek ii]muíasávul a feketepiac aggasz-\'tó jelenségeire. A megiiövobőaott i ¦ ii/iut giiiriin éii tiza]>orodó vásárlóerő -jellemezlek az Üzleti évet, minek következtében a hwaögaxdaaági ügyfolck joluntékony visszafixoléso é« QzemoK és korowottolooi ugráa-nzerüon emelkedő hitaligőnvó johnt-kezctl a takarék üzleti életében. A Iwlélállomány 88 százalékkal emel-kedott. Különösen kifejlődőit az o] mull. (jkzlQtéybon a Nagykanizsai Ta-\' karékbau a folyi\'wniunla-üzlotági,
aminek elsósorbati köszönhető, hógj
a lakiuék évi oiodniéJivo meghaladi-i az előző évi oredménvt. 80,490 P az éivi nvoroség, amiből 80.000 pón-gös dotálással 200.000 pengőre emel ték a nyugdíjalapot, 80 pengős tészvényonként 1.20 H osztalékot fizettaik, jótékony és közhasznú bálokra fordítanak 4000 pengét.
A felügyel óh izolts ág jolonlésál annak \' ülnöke. Kenődi linni mérnök lerjoaatotto elő.
a takarók váltótárcája 3.U millió ]K^igó, folyószánda-odősaiuuk Vitele
meghaladja a 2 miJIiófc « botátok
östfXOgn 2.8 millió pengő.
A válaaztmánvba uj tagokat is válaaatollak bánfalvi József és Fai kae. Károly azoipólyébon.
I>r. bogátt llajdu Gyula kormáuy-fóUiiacsVts felszólalásában utalt a Kiutazótok mcgnohozült életére, a pénzintézeti igazgatás felelősségteljes munkájára. Részletezte az üzleti ós magasabb nemzetgazdasági *«\'iu]wntok rtessoogyeztot^senpk izülwúgosscgijt a pénzintézeti vezetésben, s megállapította, hogy a Nagykanizsai Takarék vezetése 0
asemppntból is a legjobb kezekben
van Kólómon Koronc igazgató közében, Kólómon Forenc igazgatói működése niogyeezorto mogiaivolto z bizalmat és ragaszkodást az inlé-zotlioz, üzlolvozotcao gondos, körültekint óh invenciózus. Kólómon Ko-rohfl példája annak, hogy nem a hivatal teszi !1/ embert, hahóm az egyén.ad sulvt és díszt az állásnak,
~- mondta dr. Hajdú Gyula a közgyűlés lelkes holyosléso közben. Ez a tolszészaj igazolása volt annak az általános megbocsülásnok és nagyra- |
Magyar-utca 43. számú ház havi 100 P bérjövedelemmel
szabadkézből eladó
Bővebbet Frlait JAxaefntl Znta-
•BarsaAB, Munkácsy ulca 9. flt*m.
értékelésnek, ami Kóloimm Keivnc szomélyét és működését, országos szakmai hírnevét veszi körül Nagykanizsán és megyeszorte.
A Néptakarókpénztár 38. évi közgyűlése
Szombaton tartotta Nagykanizsa és a vármegye egyik jolöntQS pónz-intézoU\', a Ni\'mtakarék|)éi)ztár ÜH. évi rendes közgyűlését, amelyen a város 6a megye sok olÓkolósÖge jelent meg, élén a polgármi\'slerKjl, a hivatalos ós társadalmi közéje* vozotó Kxeinétlyiséfnjivel,
Gróf Zichy Aladár, a Nópbikarók igazgatósági elnöke nyitotta inog a közgyüli\'ist, üdvözülte a mogjolontp-VüL majd vitéz Henlzik bajos kormány főtanácsos, as intézet Ügyvezető igazgatója torjoszwtto be az igazgatóság jolentéaot az \'üzlotóvról. A jelentós* uaorotottol köszönti az igazgatóság újonnan megválasztott alnlnűköt, Cftógő Jánost, a Pesti Magyar Kereskodelmi Hsuk osztályigazgatóját, akinek az intézottol okként létesített szorosabb kapcsolatához nagy roményokot füz az intézet ós az egész piafl további fejlésléso érdokélwn, KofO^iletea szavakkal em-lok\'ozott inog a közobnúltbaji elhunyt Bojt Jánoa intézeti altisztről, aki az iníézót alapítása, tohát 38 óv óta szolgálta az inl ¦zotót odaadó buzgalommal, A további részében a következőket mondói ja: - amely pénzintézet szem lőtt tartja, hogy a mai időkben hz eredményes üzletvitel nielleti ii >m fi\'jcél a mlndau áron profitrti törokvéa, hanem to-kintetüd van a mindönki számára egyaránt kötelező nemzetgazdasági érílokokro is, az Ixstőlti olsőnmdü szerepét évi fennállásai biztosítja; a Neptakarékpénztár az elmúlt év-\' lion kifejhítt működésével minden tekintotbóri igyokozott ozoknuk á követel ménvoknok mogfololni, így nvu-gisll lelkiismerettel állíthatja ovi visszaleliintésokor, hogy jó munkát végzőit, jó szolgálatot lott ügvfoloí-nok ÓS h\'i.i ¦ik.\'ü tényOBŐ|e .a rnnffy.w vidék gazdasági éleú\'vnek. Ezt áintja :i közvélemény is a Nóptnkarélqiénz* túrról, mert a hosszú évek folyamiul rendkívül helyes és körültokiutó üzletpolitikát folytatott, azzal üzletköréi ii logszélesoblmn kílorjosztotto, az uj gazdasági átállítás alkalmával pedig ott\' volt az uj egzisztenciák inollptt és igyekezett inegfololő tó-kévol segítségükre lenni.
A Néptakarékiiétnztáj- minden oldalon erőteljes fejlódéai\'tról számolhat lm, a kihelyezési állomány flr. elmúlt évihez k\'épwt Ö7B.000 pengővel emelkedett, ami közel 12 szár-zalékóa szaporulatnak folol meg. A város és vármegye közön bégftitjc. az intézet iránti bizalma különösön .iblniii nvtlvániil meg, lwgy áz intézőim botétként bizott tőke csaknem 2,-100.000 pengővel multa, fölül aa ólmait évit, nmi 78 százalék emelkedésnek folol meg.
A Falura fóhizományossági\'it a Mezőgazdasági firtékositő Hzövotko-zotot az olmull óvbon nusgint offiflO dül finanszirozta 6» a gazdaközönség .•rdekében a ^zövotkezíd a legjobban felöljön meg föladatának. Az intézet kozelésébon működő MAV hivatalos menetjegy iroda is mogelégrmli*aro szolgálja az utazóközönség kényol-mét fa az elmúlt évi forgalma lényegesen oinolkodott.
Az alkalmazottak iránti megértő
gondoskodás mindig egyik legfőbb felildata volt n Néplaksrékpénztár-nak és. az elmúlt évlsin in továb fejlesztette szi^-iális téren mogkoz-dott\' ténykedését, hoaegeeon dotálta a segély és jóléti ala)>»Kat. Az intését elmúlt évi összforgalma 110 millió pengőt lett ki, az üzleti eredmény az elmúlt évinél magasabb: Ul.ÜRO pongo. a IOO pengős rÓHX-vényok osztaléka fi (tengő.
A feliigynlőbizotlsiigi jolotlféet annak elnöke. Kalmár Zoltán építészmérnök torjesxtolto be, A kilé|>ő igazgatósági és fnlügynlőbizollsági lugokatl ujból mogváloaztották:
Itaft István ny. m. kir. százados
a részvényesek uovóbon emolkiKluit
szólásra évi mogkimzönto ar. intózat igazgatóságaiuüV, ¦ folügytdóhizottna-ganak és tisztviseló karának azt aa odaadó gondos munkát, amelyet aa inU\'izot ordokélmn kifojtottok éa kulim köszönetet moudotv a Pesti Ua-gyur Koroskodolmi Hank igazgatóná gáuiik, különösen dr. I^amottó Ká-mly vezérigazgató óh dr. Qrjnaaui ügyvezető igazgató, dr. lovag Pa-dos ki Jözsef és Caegő Jániw igazgatóknak, hogy az mtózovbt a« ol-mult érbön is nagy szaktudásukkal és lanácsokkal t/unogatták. A köz gyiiléw őszinte, lelkes belveab\'^e kötlbon omléknzott meg iiito lkmtmk Ijajos igazgató kiváló i\'igyhuzroai-gáról, a tisztviselői kar n)Ocg*>unaa, lelkiismorotos munkájáról.
A kőbgyüléa gróf /lirhy Aladár elnök zárőszavaivaJ nyeri lh>fejez/*t, aki az igazgatóság, felügyelóbizott-ság és tisztviselői kar nevében nwg-
kiMzőutu a részvényesek bizalmát.
AMIKOR A IMIIK HOHUtD HŐSI FOLDOK HARCOLT
Hajnali zuhanó-támadás a brianszki erdő
bandatábora ellen
osztály vezérkari fő-már- kora hajnaltól dol-
A
nöki
gozik. Ma indul a támadás erdőkben gyülekező orvlövészbandák ellen s a pontosan kidől; ozidl haditervei még az (iloi.\'ri\'j pillanatban is ál kell vizsgálni, hogy a hadtnüvelel meg-bo/za a kívánt és vári ered-méivl l.egelíiször is a magyar zuh inó bombázók indulnak támadásra.- hogy a gyalogság számára megpuhítsák az elszánt un v&i -kezö o rvlővészekct
A futárgépeu végigkísérhetitek ti táiuadásl. adja nieg az engedélyi a vezérkari főnök s máris sietünk a repülAtéft&i hogy a hadosztály kis kétszemélyes fulárrepülöjévél, u "Gólyával a zuhanóbombázók nyo mába értődjünk. Hat óra sem volt még, amikor dél felől gyenge, motorzugás hallalszott. Távcsövön
ntíír kivehetfi volt a kéklő énen uszó hat pont. A i gólya motorja felzúg, beszállunk és a karcsú gép rövid nekifutás után elhagyja a mezőt Kél kört irunk le, hogy magasságot nyerjünk és elindulunk aJzubók felé. Ezer méterre lehetünk, amikor elhúz előttünk a vezérgép. Mámoros öröm dobogtatja meg szivünkéi, hogy a ragadoz/i madárra emlékeztető, gépek farkán megpillantjuk a piros-fehér-zöld szint.. Magyar zmbanóbombázók. Most mindjárt szemtanúi lehetünk munkájuknak.
Erdős tisztás közelébeérünk, A tisztáson orvlövészektől megszállt falu áll. Ez lesz a bombázás célpontjai S valóban a vezérgép ráfordul a filiara ?a széilülí\'.tes gyorsaság- l f/al zulumni kezit lefelé. Amikor nem leheteti a földtől
TARJAN-PALCSICS
textilipart és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Qyér: Magyaru. 86. Telefon: 3-44.
Városi főtziet: Fő-ut 14. (Első Ma-
fyar Biztosító intézet paiotájákan.) eiefoe: 5-33. . .
tffanvid baáUudéwtíé tol)
lébbre 300 mélernél, n gép tr»-i\'ekeí alól öl bomba váll le, a gép pedig terhétől niegköny-nyebbüllcn orrát a magasba fúrta és emelkedni kezdeti felfelé. Odalent tompán dörrentek a bombák. De időnk sínes arra, hogy á lxirsnpődások hálását fi-gyeljük," meri már zuhan a második gép is veszett gyorsasággal a célra. A robbanások megsokszorozódnak s a falubői a felszálló sürü, fekete füstoszlop tói semmi sem látszik.
A vezérgép isinél zuhanni kezd. Most sokkal mélyebbre ereszkedik, mint az előbb. futószerkezete majdnem -súrolja az erdő fáit. Aztán diangos tabto-gásl hallunk. OssZssgépptiskai működésbe léptek, OÍmJeiil * földön,
az égő fáin szélén feltorlódott kocsiosztopot látunk. Az orvlövészek; most akartak menekülni az agyonbombázott és felgyujlotl faluból. Okét flé|>-puskázza valamennyi gép, A bombázók miután a gépimská-zásl befejezték, délnek fordullak és elindultak visszafelé
-- Három óra uni Iva újra jönnek - adja meg a felvilágosítási jzilófánk.
Hogy mi is hasznossá tegyük magunkat, a monckiilú oszlop fölé repülünk én hat\'iltnax kótetff«\\ röplapot szőrünk kózéjiik. Az orosz nyelvű röplapok az ellenállás iM-\'szüntetésére. szólítják fel az orvlövészekel. Két napi türelmi idői kap mindén orrlövész. Ezalatt az idő alatt megadhatja magát. Bántódása nem lesz. Visszatérhet földje mellé és nyugodtan, békességben élhet. A két nap \'elmultával azonban nem lesz kegyelem az orvlövészek számára.
flz utolsó csapá^ .. Gépünk níost visszafonbul, Néhány kilométert repülünk csak s máris ereszkeilúnk aLá. Odalent zöld mező integet Iiíto-gatóan felénk. Leszállunk. Pillanatok alali honvédek tűnnek elő a bokrokból és körfilveee-ncK bennünket, Postái hoztunk nekik. Hangos örx\'nurivalgásiSíiI szedik le\'a.gépből a jKistacac-magokat s viszik a parancanwlc-ságrn. Ma sok embert boldoggá
ZALAI KÖZLÖNY
1944. február- 14
téliünk. Meri van-e nagyobb «j\'tYiii tís boldogság u harcoló honvéd számára, míill hirl ka|>-ni az otthoni kedvestől.
A /ás/.l(\'»;itj|>ai\';tiU\'.siLuk, \'1\'. nl-i\'/.redi\'s rövid lájékoztatást ad a hrlvz.rlröl. Könnyű hadosztályunk (íyudógonrodpi körülveitek egy hatalmas erdorészt, amely--heti töbhezer orvlövész bujkál. Az ezredek iiégyszügalakban !111 lak fel és ma reggel megindul-lak előre, hogy a gyűrűt összeszorítsák az orvlövészek körül. Tánuigatjn a gyalogságiit ebben a harcban egy tüzérosztály, amelynek megfigyelői :i zászló-
aljakkal nyomulnak -előre és szükség esetén rádión keresztül iiT:ín\\ilull tüzérségi tüzet ztuli-lanak a/ átfésülendő terűidre.
Az utolsó esapásl mérjük ezeyi íi hét«n ez orvlövés/.vkre niontlja T. alezredes s azt hiszem ezután u vállakózás után a brjnns/ki enlö területén jóidéig csend és nyugalom lesz.
Ebben a pillanulban tomptt moraj rázta meg nz erdőt Távolabbról robbanások hallatszottak. A tüzérség ülegri munkáim léptek.
A támadás megindult
Cerendi László
Elütött egy pályamniitEást a hóeke a tegnapi hóviharban
Mint részletes jelen léseink hói is-rnorotos, ;i vasárnapi hó-orkán okozta vasúti forgalmi akadályok leküzdésére hóekéi vezényelték ki a nagy-kanizsa bildaposti vonal több ho-teutetott szakaszára. A ltoítijt vonal-részekon mindenütt munkások is dolgozlak. (Sávoly és tézegtolop között dolgozott\' a dinek kisznlKiditá-uán társaival egyeteml>on Szabii bajos 20 éves balatonszentgyörgyi vna-uti pályamunkáa, A tomboló hófor-.fetogben inÖtorekro som tehetett látni. így történt, hogy egy közeledő hóeke Szálai Lajost, aki li hé mélységét mérté a farkaserditó idő-Itoíi, oliilötto. Ösalai a vihar súrolta |
hangzavarában nem hallotta, a hó-okc vezetójo pedig a szélvihar által felkavart, átláthatatlan hófüggöny miatt unni láthatta a rOSSOdolmes Itoiyzotot s igy történt meg a sze-roncsét lenség. Szálait :i hóeke ol-kapta és messze kidobta. A pálya-munkás eombtörést Ós külső rüté-aokot Bzenvodott. A vonalról éFjél-kor lioörkezo.lt Bzükaég-vonattril i adták csak bohoxni a swroncsétlonttl járt munkást Nagykanizsám, nhoj 0 mentők azonnal bo8a4ÍÍÍtntták n városi közkórliázhá.
nekcl És az ósszes rokonság nevébe*
etett feleség, édesanya, anyós,
megrendelt szívvel jelenti, hogy o (orron nagyanya, tnstvér és rokon
Szabó Istvánné
s*ül. Reltar Etáik* Marcit
eletének 64-lk. boldog házasságának 46ik évében\' lolyő hó. M-,in -délelőtt 7 órakor a betegek szentségének ájlalos (elvétele ulün .fsszaadta lelkét Terem lőjenek,
Drágn holotUink klbült tetemét (eorué-r hó 15én déjutőn 4 órakor fogjuk íi temető Imlotlashdiábót a rom. kot. egyhez szertartása szerint beszentelli-tnl és Örök nyugalomra helyezni.
f\\i engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkifldvééit február hó 16 án délelőtt 9 órakor lesz a s/entferencrendi plébánia-templomban ?1/ Egek Uránok bemutatva
Nagykanizsa. 1944. február 14-én.
Emiakad valúnk marad, nyugodjál békében I
vitéz Szabó István, Júlia férj. Ptrlly UJosné. Józitef, Oyula, Béla, Ferenc irreritickci, Adarttccz Józsetné síül. Relter Aranka tesirere, vitéz Szabó Istvánné r7 Rlndlnger Teréz, Szabó Józsefuész Kumanovlcs Teréz, Szabó Béláné sz. Wclnccht Erisébet, Szab* Fcrencné sí. Sátrán Irma ax-nyn, Plrlly Lajos oaje, István, Gizella, Erzsébet, Miklós Katalin, Ilona, Juliska, Margit, Mária, Teréz, Sándor, Edit. Erzsébet, Béla mókát éa a gyáazolé rokonság.
Oroszvári Orosxváry Gyuláné / RAtz Aranka
saját, valamint a RátK és Mállta családok nevében Is fájó szívvel Jelenti, hogy felejthetetlen jó nővére és rokon
Málits Józsefné
•?01. Rát* Ilona
ni klr. karaiiayfótanáoioi, Zalavárataaye árviaz^kl elaOkínek Qzvegya
életének 77-ik évében folyó hó 13-án d. u. 6 őrekor hosszas és kinos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele utón vlsszeedto nemes lelkét Teremtőjének.
f\\ meriboldoijult hült tetemét folyó hó 15-én délután >/j5 órakor fogjuk a rém. kat. egyház szertartása szerint bc-szenteltetni és o családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni-
fíz engesztelő szentmise folyó hó 15-én d. e. 9 órakor lesz a szentferencrendl plébánia-templomban az Egek Urának bemutatva.
Nagykanizsa, 1944, február hó 14-én. Béke hamvaira t — Az örök fUágoiiág fényeskedjék 11UI
Siratják régi hQséfta alkalmazottjai Margit r-. Jullskn.
Tiszttletlel. értrsitem a I
! pírzsaszfinyog tulajdonosokat,
hocv nsK/kauiztai rOvid larlőakodásom alall szak-n szeiüen vállalom keleti ex8n»e0ek Je.lt«.**
Tütflngyán Pál
NaRykanlzsal elmem : 6«r0 k * r p I io a
inDnyagiaallé-maalar Sximbatitaly, KícAly-u. 14. Horlhv Mtkloa-ut tj.
1s ¦¦ il. ,|,,,;. ,li..... ét ko)I«fU
1, ii.,-,\',.\'1 ktrjqh)
A niai csendőr-nap
n m, kír. csendőrség megalapításának, vagyis az 1081. 3. t.-c. szőnie Hitesének évfordulója, Országasorto a háboms itlők komolysápához méltó csendes, de (nna&égtoljos Qnnop-
léasol Ültő meg n csendőrség az évfordulót. A kemény ÓS fololossógtol-jes hivatás őrHelyén kemény magyar öntudiitlal és példás magyar őrével álló inb\'iztnényünk tagjaival, lélekben vole üimejtel az egész magyar társadalom, amely a liolső rend és biztonság megrendithototlon liadso--rogét becsüti a ésondőreéffbon. A nagykanizsai csendőr-nap alkalmából uz itUnii parancsnokság tisztikara és ogéss ögyutteae résst iv\'tt a fortsneo-
RÚK ttmíiilomában tarli tl ünnepi is-lontiszteleten, amelyét ilr. Horváth I\'. Atlianáz ferences jolkt\'atz-asáitndos tartott.
A Zrinyi Irodalmi Kör Morvay-estje
A nsKykaDlaanl ktJzönHég selvehfln \' f"« di-i a Zrínyi Irodaliul ós MUvéK/etl Kor slöftdrth horozalébnn Mnrvity (lyu-Iának vawArnnprn beiktatott estjét, II-letvo » Jóuevo kárpátHijni Író, Jelenlet; \' nnkykanlzfia.1 nelgári l»kolhl tniár be-i mtitntkozáhát. - A r*-nrthIvllll kfdvezőt-\' Ipti Időjárás elteiére, díszes ké\'éabég ¦atofintih n szépen i\'lk- mii lroduliiil-es-ict. k meRjelentek sorabna ott ISIIuk dr. Králky ImUSii pojhárnipatcii. a llsz ilkun, élén Uher Eruó erreJcsoel, ott valtuk nz Intózetek Ikhzk"\'óT- a tnaárt kar iih:]hI. n város élenjárói. Dr. Malnár Antat Jcanyfz!m°ftztumt Igazgató, a Kör flnik^nek ra-gnyiiójri nláo, Szényl l-i./\'ii plsrlatfi uhun. tanár, n Kór tij;vinr/Ki\'» lólltkárn bevozutöjében be nuitutta muivnyi. K^rpátu1|A szerelme sál, «-ímueJ( réJ umaytír •razaar^zDek nlopóa baaerőlAt. Na^iy érdeklidcs le Kfuli"- Marvny OjiiIk flóatlását. A Kis alibid m/il-ölli\' k1ili-hiii;-/.ki>)).\'./i*iili-.i wi niiiiiiiiíi tnl llfvi*i>tiplit nepe «l4tt sz orazáiz északi réazón lakó nép ttirténel-m«t, tóldjét, kulttiráját. HatalDtasanys koi éleit fel elóínlásábiin, nmely alapos felkAerUltaénre vallott, \'lelöki silnlazter-elnók lameretes kljolentéae n népek nieKÓrtéséről és nyugodt, beles vozete-\'¦ítíii. valt eléadásának vezérmoUvama. Küiinyril, lalyékeny clóadánábho, |{4r-dQiékeny flllunálmn elvezette hrtllgnité-siKAt n ruszin fnictre. ahnl tojszéve), fából csinált templomok állanak, amelyeknek mÍK iminlnil 1b tulmzóvul bii\'ti^irtk, a friss fonrtnu/tík vldókéte, ahol a J-akni p./i-nvi\'ii-u ruszin nép éli eRyksDKU életéi. 82 a nép, amely egykor rákéozf fejedeli\'m htlHéges népe óa kutenája volt, \' Ismerteim Kárpátalja aaultját. nyolvét. Iradslmát. mtg Ismét visszatéri n magyar I-ldeHnnyAhaz, inert n tértinelein hozzánk forras/loim. Mnjd t\'lónéásAbsa kitért a nemretlbégl kér-déare ih miirvny, aki ieM*sak lenul-nftiyovta, hanem megszerette Kárpátalja népét, elfladAsában a tárgyilagos kutniú szemüvegén át 4lóhéjbai képet sdett mlndarrii, sál a naaykézoihéget a visszatért Kárpátaljáról és népére,! érdakll, májé egy ruarlibil fordított aovcllát oivuBott tel „Az anyakényvt blvntulbsn\' oimrael, amely termóazetkU KyaralényVép „ ruszin nép előtéttől. Londvay (iyulh és ZAJor JózslI ir„:: tanulók Morviiy nemesvereto k4Itt:mé-nyélből adtak olö, arrjehok Verhftctaá-rál az ólnak ós a nép lelkét lükrftilk *lsnza A NsKjknnlzaAn t.zo!gai«iot teljesítő kárpAlnlfalak kma ruaila aépt dnlokni ndolt elé szép u-srlui;ikiill.\'.A(\'-ban éa flgyeltiinremóltóan. Az Irodalmi estét dr. Myluár e\'nílk /.árészaval to-Jezték be, aki a köíén^ég flgvelmóbe alanlnlta Mervay 6vu!i tanár sajté alatt lovfl mövéL (/i, fi)
Pljieli gyógyszertári ügyolet: a Maria gyógyszertár Király-u.
Ma
gyógyszertár Kírály-u. 40. KiüUuoiiáwán !1/. ortani gyagysi tár áUaod^ ^ek^tveazaa^tatat tart
Naptár. Bálint vt.
Február 14. licité. Rém Protestáns Bálint.
M I R E h
— (Egyházmogyol hlrak)
A veszprémi e|tyházHicuyc aposloli hor-nianyzója O^ztcrmann hív.ni zalaszunt-nihi.ilyi plébAnossá nevezte kl, Nóvák Istvánt pedig megbízta a síenipöieruri plébánia ieagalásával. A bcr/encel elébánla iavadaiinait lóih tmre igali plébános nyerte Cl,
(A piarista tomplom hitel)
Vasárnap délelőtt n nagykanizsai p] srlata teniplombiin tlnneiiéiyoaen fei-szcntelték azt \'n Szent Antal rnllfel, amit tlr. Oercnenér fBivAn tanár hozzátartozót mlományoztak u tmnploainak. P. Gulyás Oollórt plébános szentmisét mondott, mnjd a ssenteléol vóKezle. mlg P. i,-ii"iiu: M\'-ii \\ it\\ szem neszedé-li-\'ii Szent Antal knltuszAt iiiéltattn.
- (Etfiadás a Katolikus Legény- - > agytolban)
A N isykanlcsal Katolikus r,egény-egylelben ma. hétlŐD c-te tói 8 Órakor
imiesetelbarltasról leás veiitettkepeB i\'léndás, Hmeiyrti n tagokat és nz ér-d«k;ódókel ezután Is meghívja BI M BOksétf. RolépŐdiJ nincs. (:)
(Adomány)
Golerissky Kerenc nagykanizsai kereskedő törvényarttkl szikértfll diját. SOM pengót ti Zata) KözK\'ny 9Mh ket-ztésége utján báborus Jólékony>ágl célrA ndomáu uzta Eijutlnttuk a Haj-(Arsl Szolgálat vezetőségéhez. - (ElosusaoH, lábát törto)
Jukab liAHzlónó, vármeií.vei bzAmvovó neje. aki Sopronból veiid^geéKb^ érkezett NftgyksnbsArii, Kisfaludy- utcai ¦¦¦\'.i- hóval bebordott. síkos előszobájában, a kévezeten elcsúszott, olyan M/.eroncHéilcnOI, hogy bhl\'AiiAt eltérte. A niunték seAllltoltAk A városi közkór-bázba.
âPBOHIRDETÉSEU
Allas
Megblsható faalAréwAt keresek aion-nalra. Jéiaef ífiiirrccg-ul (30. 455
Klfuiaiaányl azonnal felveauk, B>-ríny ékíieréaz, Pő-nt, 40Î
TakavHáMSt sxonnalra MveszBnk. Fonciere blxtostló, Ciengery-ut t. át. 493
Ba|*f6it6t azonnalra felveszek. Hotlhy MIUos.nl 17. hk. 49K
r ilal. Joilóió baJéráMA ajánlkoilk Joob urihizhoz. Clrn: Föut 24., I. 9.. Ml
Ögycs hlfMtéflnt sionnafra tc!vr:¦.:<•\'•<. Vitéz Sóváry István, Kfrtly-u. 2t. 500
AX)AS-VÉTEL
Holnap friss éa élő hntak Törvényblz elölt Berciinél. Lakás Bizaébetléi 2. Telefon 857.
3 ciévea Pblllpi rAslld eladó Msgyá\'-itttvi 80., udvarban jobbra, 496
, " HÁZ ÉS INGATLAN
KaaMlhalyan lévő családi házamat
elcserélném Nagyktnlzsán, vagy Klakanl-
zián lévé házzal, lehetőleg násy telekkel.
Eidaklődni : Sugár ut 42 497
KJUJM KOZLUHT
pOLiTtaat iíiafilat*. Mkt : ,,X«xf«taa«a|l ft. T.
raiaioa klaéé : latit Kaw> Nyassatoat • .Atzoajoaaaal t, T. (aaayaaai ¦yazasktjákaa Waaykssltoai
Minin:
Cím:
iluuilluliiMai ;
Tábori po»>a:
84» évf., 36. si. Nagykanizsa, 1944. február 15. kedd Ára 1 6 fillé-.
KOZLO
POLITIKAI NAPILAP
tjzetk esz tőség éa kiadóhivataf: Fő-ui 6. t*zam. 8«>rkeaztööégl ós kiadóhivatalt telelőn 7B. az. kfegjelenlk minden hétköznap délután.
l-\'eieíős szerkesztő: Barbarita Lajos
fílötlzotófll ára: egy hónapra * póngo 30 llllér.
negyedévre 12 peiiprt 40 lillér. • Kevés szám: hotkoznaniflrtll. N-mmlm m 30 üli.
Finnország keresi a béke atját, de Inkább a végsőkig harcol, semhogy lemondjon függetlenségéről
A nagy veszteségek miatt gyengültek az angolszész támadások az olasz harotéren 50-60.000 emberébe került a Szovjetnek a berez/\'nai csata
Berlinből Jelentik: A keleti arcvonalon it nagymérvű ellazapoBodás ellenére Is
minden arcvonalon súlyos harcok folytak.
A legutóbbi napok veszteségei ugy emberben, mint anyagban bizonyítják, Ih.i;v rendkívül nagy szovjet erek nior-zBoló\'Mnk tel. Klrovográd vidékén bx orosMik erós harci eszközök bevetése vei Igyekeznek sikert elérni. Ugyanez vonatkozik Cserkunzl vidékem Dutiné-nAi a szovjet csapatok bekerltfi (Ama-dAflíit következtében csupán néhány helyi JkIIorU betörést értek el. Zsaa-kovtól keletre nem csökkend hevessóg-Kol lalyt a csata. A szovjet csapatok a németeket oldalba skarták támadni. SiáadékukM a nemetek Idejében észre-Telték és magakadalj ózták Vitebszksét dalnok a tegsutyosstib harcok.
A azovjet csapuiok a kora reggeli éráktól kezdve toiyton támadnak éa hevei elórelörést kíséreltek meg az aruvanol északi és nyugati részén. A támndások elkeseredett < b v&itakoió küzdelemben kivétel nélklll a német állások elélt soramlsüllek meg Maji a támsdáa az ésanKkelutl Bzakaszra esett és SeuraBsnái kisebb sikert ls érlek el, szoaban aa elkeseredett német védelemmel szembek nem tudták a beié-rési helyet kiszélesíteni
Neveitől /szakra a német elhárítás és ellentámadás erős szovjot nlóretöréseket szétszórt.
^ Az Umen-tótót nyugatra ós északra Ideiglenesen alább hagyott t a szovjet njomás.
A Pejpusz-tőnál nagyobb szovjet kötelékek, ayomulnBk a némut hadmozdulatok után és több helyen betörlek a német biztosító osa\' patok vonalát)*. A németek ellentámadással visszavetettek az előrenyomuló csapat részeket.
A Krim-jelszigeltn erfltt német kötelékek, tüzérséggel éa bombázó ropUlékkol a Keresnél pnrtra-szálló szovjet csapatokat támadták. A Dnyeper alsó folyás mát a legerisébb a szovjet nysmás.
Kzen a szakaszon az iilolsó napokban a németek erősítésüket kaptak s tnoBt azou Igyekeznek, kotty páncélosokkal, valamint tüzérség és csauirepllók be vetésével a azavjet haderét íe-llarlóz-tasaák. Az ádáz szovjet támni\'áunkat néhai közelharcban kellett elbailtnnl. Az uj neMot csapatok, melyeket ez ul kaleztm.) először vittek bareba,\' on gyan Jól bevnitak Nlkopoiiél északra több órás mii\'.vus tánadó harcok után slkerUlt a támadókat visszaválni.
Voft és jelenlegi finn áliamférfiak Stockholmban Cáfolják a német-finn jegyzékváltás hírét
Az angol hírszolgálat jelentése szerint I\'aasakivi volt finn minisa-ley ón rOhronroth finn bolügymi-niástor Btookhóimban tartózkodik. Oda érkezett Virtanon Atos is, a (inn képviselőház külügyi bizottságának tagja. A finn voltos jelenlegi államférfiak svédország-i utja u koz-vólemónv- é.rdeklódésénok homlokto-rábon áll, de közelebbit megtudni tárgyalásaikról és stockholmi tartós-kiwliiauk tulajdonkéeponi céljairól a nyilvánosság Bzámára nom lehotutt. Az MTI jelenti: Helsinkiben nem meruit fel korm\'dnynUto-rás kérdése. Politikai lényozÓk őzzel a kérdéssel nom is foglalkoznak. A Dagens
Nyheter helsinkii tudósítója .hangsúlyozza, hogy egyelőre nom leltet kormányalakításra számítani. Helsinkiben ngy Imijük, hogy « kormány jelonleg tájékozódást igyekszik szorozni a Rzovjot békofolíéto-loirÓI. \'
Illetékes nemet helyről közlik: A YVilholmstrnssen egy kérdésre kijelentették, hogy ott semmit som tudnak Finnországhoz intézett német, ÍUotve Németországhoz Jntézütt finn jegyzőkről, Hangsúlyozták, hogy ogy svájci lap orro vonatkozóan terjeszteti hirosztoléaoi az idogháboru-ban érdekelt angol—amerikai, forrásból származnak. (MTI)
Paasaklvi a béke feltételeiről tájékozódik Stocnholmban
cg is
Xüru-hhól. jelentik: Helsinkiből ér kezelt hírek szerint Paasakivi stockholmi utjának kizárólag tájékozódó* a célja. A finn komtány me.g akarja állapítani, hogy milyen feltételek mellett fejezhetné be az egyenlőtlen harcot a ftzavjetuniónd, másrészt Washingtonnak é$ a szövetségeseknek tudomására kivonja adni o finn kormánynak azt a xzifárd ellmtáro-aí\'iíi, hogy a finn név ezt az egyenlőtlen harcot is inkább a végsőkig folytatja, semhogy lemondjon füy-getltntigérSl. Olyan megoldást Finn trtzag semmiképpen sem fogad el. mtíy fís Ország területét csatatérré
tenné és ezzel kapcsolatban tetteit minden intézkedést.
„Finnország minden tehetőséget mérlegel"
fírko volt finn külügyminiszter nyilalkozoll újságíróknak ana a kér-dé-re, hogy milyen ha\'ása van Hull amerikai külügyminiszter nyilatkozatának.
— Biztosíthatom, hogy igen jól tudom, mit mondok, — válaszolt a finn politikus. Finnország minden lehetőséget mérlegel, hogy ulat ta-láljon a békébez, még pedig Hull
külügyminiszter tanácsának megfe-l.löcti. Egy alapfeltétele azonban van ennek és ez annak a jognak elismerése, hogy Finnország eletét saját módján élhetsc és szabad demokratikus államként hozzájárulhasson a népek együttműködéséhez. , ?1 \\ir, -> \'-a <¦ •
A londoni hírszolgálat közlése szerint a brit kormány teljes mértékben tájékozott Finno szág magatartását illetően. Angol illetékes kőröst véleménye szerin Faasakiví nincs tisztában Oroszorszá/ magatartásával és azzal sem, hogy Németország hogyan reagálna Finnország e;hdá\'ozásaival kapcsolalban. Mindeneseire e kél tényezőtől Idgg Hel-linkl magalarlása, mondják Lm-donban.
Igen nagy a* oroszok karaimat vesztesége
ltorlinból jelontík: Dubnó vidékén a szovjet csapatok előretörtek h Imly-siíg nyugati szólén.
A Ikirezináíől délre vívott nagy elhárító csata figyelemre méltó Mi-kert hozott a nőnwtoknnk. Kz kitűnik nbliól is, hogy a Hzovjet !10 hadosztályt veled harcba és nalóttaklnth mintegy lö.OOO embert voaaitett, a sebosültok száma .10- 40.000. A csata lievesnégóro jellemző, hogyj a foglyok száma csak 1800. A németek 111 [páncélost, 110 lövegei és nagyszámú fegyvert pusztítottak el A németek vesztesége 7000 embei\', közlük UtHi halott.
A helyzet az olaszországi harotéren
Az olaszországi harctéren a le utóbbi \'?\'1 órában a Cnssinonál a neltunoi hidfónél nagy heves díiló csata nem volt luigytörjed Amerikai kötelékoknek síkörii\' rehatolní a város közepéig.
Bár Alexander tábornok\'; HOi hidfónél 7- 8 hadosztá pontosított ,még sem tttdts a nemetek légmeatoson z
jót, sót Apriliánál kény tak egy fontosabh toruk s igy ki voltak tóvo a dözö hatásának. A b ahoryzoto arra készfr kat, hogy a Tirreni: kén kénytelenek v
Szorítkozni, A Nef
Iákból megállapít\' rikaink sóm a tudták beszuk erői szettorgáf
& bolgár példa...
Irta: Kelemen Fercna
A világháború gazdasági joiensé-goi közül a fokozódó p(\';nzforgalom mellott a legáltalánosabb és a tömegek széles rétegeit.! ig/rn közelről érintő jelenség az u. n. fnkot\'ijttuc, , mely a törvényes árszint kijátszásával s rendszerint büliös sjiekulác.ió-ból zugban órtéketiiti » törvényes^ forgalom elöl kivont kőzszüks \'gleti cikkekot,
Már az első világháborúban i* ta-. . lálkoztiink vele, akkor azonban in--kálit- a láncolás jelzővel illotük ezt a közre oly káros \'gazdasági tevékenységet.
Amit mn fokntowae\'néven euile~ gotülik. az lényegében azonos ft lán-cólással, mógia\'ajníal ». különbséggel, hogy annak idején ez n manipuláció ¦fökjg n honvédség céljait szolgáló cikkük kézról-kézro arbuiát jelenUittfl, míg ma a fokotn^tao u láncolás, ¦ ropdszontnok fenn\'a\\i-tósa mylloU az étet. egi\'ísz torülofr/ín joleritkezó igé-nyiik kielégitéHélif szükscgOH árukra vonatkozik s igyJ kiterjofléso majdnem föléri , a ( /írvónyes piacot. A hulxnuB gazdái\' indásnak ez a kóms tflnoto termés totfinerüleg rendkívül káros köveiké\' oriényekkel jár s elsősorban a pénz t vásárló erejét, másod-sorhan podíf > a speciálisé rétegek fl* látiÍBái nriu\' ?1 ij,,,n hátrányosan, fíit-hotó, hogy ;i háborús gázdnHágptdi-tika cgyi ^ logfnntesahb folwlata
uiegkiizdí ,nj p^BoJ a hétfojü hiiliávat s valóbp j, nontesak nálunk, hanem az ossz* w „nrópfti államokban az ér-,, dekolí kei-máiivzatnk állandóan szőnyege\' n tartják ÓBt " kérdést anél-kul,,.\' ^ .umBk t-djes és végleges meg- jifiasát eddig nlé.rniök sikornlt vob y.í
zabá-
¦;r.r\'d ilmü. elé-
,Iyt ÖSSZ-, széttörni áró gyürü-íplenek vÓU jtot kiüríteni , németek ül-adsorogriok ez jtto az .amerikain ¦tenger partvidé-óltoU vwlokozósro ,timonál vi voti csft-natő, hogy az amíi-iéli arcvonalat fiera Láni, sem a néniét Bolni.
feketepiac a hatéság oz.ás kis/trő jelensége s révshen az
(HÓ Világháború l:i [..!.\' /.I l !.:1 :í lln it ,
rés\'ztien a lóniegok halmozási őszto-néhől és egyesek nverÓHzk"dési vár gvából sarjad ki.
A hot a kormányzat a knKSZÖJtség-leli cikkek árát hármily okból biva-talosah inogállapitja h ezzel kapcsolatban na elo«ztást. bizonvos adagn-h\'ishoií köti, ott tapaszUlat szerint kikorülllototlenül megjelonik a fo* kotopiac\'s vele <>g>iltt a közbataloiu-u.ik az a foludatJi, hogy ezzel az élóskojé jelenséged a loli.\'lé leghatásosabban küzdjön meg. Az eddigi megfigyelések s/xirint a fekiftepiac-cal teljesen leszámolni nem kdieU untig hatósági árszabályozás és jegs -
rendszer lesz, addig- fnketepiae is less.
Mindennek dacára\' küionnőxó ni-.szagokban különféle kísérletek folynak ana nézve, hogy a háborúnak ozt a rákfenéjét kiirjsák. y
Nemrég UulgAria szánta el magal, hogy a foknu»piaccal leazáoiol, Ott pár héttel ezelőtti a kormi\'myzal i>]-natározta, hogy a legfontosabb közszükségleti oikkokot folszaluditja a lealáiozás alél s hogy fokozafoHaii a tŐbbi cikkeknél is áttér a teljesen szabad forgalom ni s ezzel az árujuiuí toljon szalwlsagáia.
A uiult évben Román iában is történtek hasonló, bár csak egyes i\'ikkekre koilálozoti intézkedések, a
ZALAI KÖZLÖNY
1911. február 15
molyok azonban érUwüUósüuk, szerint noní voznltik a kívánt oreduiónyok-hcz.
Nagyon érdekes losk megfigyelni, lm:*v ezúttal I1ii1jLúu\'ÍúIhui a nagykő-/hőség\' és az árupiac, hogyan fug-ruiti reagálni esukrn ;i fölszabadító inié/kodesekm. Kétség utbn, bogy a {fokol»|iiai! foWréséa*ik legbiztosabb eszköze épjxui a piac teljes Mszulxi-ditú.sa volna, tmuok előfeltétele azonban ;i nemzeti fogyasztással arányban álló kt\'wxlotok biztosítása. I)e ;< tjormotés *\'\'!* iiti\'niijótliis ogvonsul;yá-nak felborulása, valamint a fokoznt-bibit iiéjizfurgalouuiud együtt járó nagyobb vásárlási kedv miatt éppen a megfelelő kéflxlotuk hiánya s a meglövő áruk igazságos és egyenlő elosztása éi dokelxm van szükség ezen u téma hatósági I "Hivatkozásra, vagyis árszabályozásra és hivalalos
áttl\'lagulásill
Ma megfelelő készletek volnának, akkor valóhun a legcélszerűbb volna a fokolojiiac letör/wéhez az áruforgalom to.tjoH fölszabadítása, de hol, melyik országban illának ma arányban a meglevő a napról-napra fogyó készletek H tömegek fokozódó fo-gyasztási Igényeivel?
bohót, hogy líulgáríébaa a fet-aza hadi tolt kő/szükségleti cikkokbon mogfoleló áru »11 iendolki«\'/«rr> a akkor notu lesz semmi haj, do ha eiinek az ollimkeírrjo kövotkozik be, ekkor ;t kormányzat kénytelen Umr. ezekéi a jőszándókii londolkozéae-kel tagadhatatlanul sürgősen visuza-vonni.
A boltfi\'tr példún mégis gondol kőzni koll.
Altalánub folturéu sioriiit, ntelyoi a .tapasztalat út aiátámaaat, tiáhuik aaak a nyílt piaoou »nn ogyoa oik-kokben áruhiány, zugban azonban majdnem minden, saintn korlátlan mennyiségben boszi irozhotő. Kétségtelen, hogy ólaim iuikkok bon Magyar országon nem lehet hiány, de nők egyéb közszükségleti ajkaben sem! fia igy van, akkor nálunk is meg lehetne kísérelni a fokotopiae réail-
beni kibontását egyen sikkek fokozaton felszabadításával. A piaei bz«-\'badvorsonynél foltótlenQl érvénvn-sQlne a kemslot és kínálat árszabályozó YasUirvényo. ffohot, hogy ez kezdetben a jelenlegi hatósági árszint folott jóval magasabban alakulna ki, de hát a fokotnoiac árai nem haladják meg sok esotlxm több-Hzáz százalékkal 8 hivatalos árszintet? A piae felszabadítása bizonyára még nohozebb helyzetbe hozná a szociális rélogoket, dt) ezen is segíteni lehntno azzal, hogy a fölszabadított áru egy része acélra biztosi -tandó volna napi áron,\'az árkülöu-bözotot ixxüg ogy országos szociális alapból kti\'lono fedezni.
A gazdasági élőt megszabadulna a\'feketepiac polip-karjaitól, a pongó vásárló ereje megreiilárdulna, a közerkölcs a tömeges árdrágitáai bün jtfrek loállásával megjavulna s a tizociálts néprétegek is hozzájuthatnának olyan cikkokhoz, nmolyokról ma már álmodniuk som lohot.
A kérdés csak az, hogy ogy ilyen kísérlot osotlogoa kudarca nom jn lentoao-o nagyobb bajt, mint az egész fokolnpiao?
Várjuk mog talán a. bolgár példa kövotkoBmónyoit s jó magyar példabeszéd szorint iparkodjunk a más kárán tanulni..,
narclns 6*an
\' uj kezdó és haladó gyorsírás), gépírást tanfolyam kezdődik. Beiralás egea* nap.
Naejykonlioft, Suat Imre hvreeg-a. 5
Vitéz Oszlánvl Koriéi vuéririagy Miila az inopi banéiit
. nagykanizsai Urleányek Mariaksng«gasiőjássk ¦ultvr-astjös
Nagy eaeménye lese Nagykanizsának február Sí-én a Vároei Színházban. Az utóbbi idők egyik log-nagyobb kulturális megmozdul.lhíí, amil a nagykanizsai t.\'rleánvok .Mária Kongn!i{áf!ÍóJa, TárudliaUthui pi-ézesük, I*. Labancz Medárd 111. rendi igazgató vosotéBÓTol noiidés, A kultin -Ostóly szereplői OrosagOM nevek birtokosai. A cél a logiMMiio SObb, li".;m:i;;> ;-n nhb : az oloselt lllil-
gyar hon védők árváinak folnovol totósa. Hogy minél több hős tttnimad! ÖxrOgyo inéJtó ellielyozést, az életi:;
való bokapesolódást. égitisxteiivíát
nyerjen. Hogy minél több magyar liadist\'uült éjTMizo a Magyar Kdefi-anya, u .Magyar HuS siiaugató. virrasztó, áldu, sogitií koaóti itogy érezzék a liánok bozzálartűzói, llOgjr
n Magyar tlaaa nem felodktvák meg azokról, akik t\'dotüket adták az itl-honinaradottakért, a magyar )>,v!sü-letéil, a magyar szent földért, a I la/a oltalmáért, lliroii a !. -;; 11 ii..i< Iladur kijelentéséhez: hivon a ini-
maetnrelnék: nyilatkozatahoa: elio tieni a magyur honrixlérl, hoiiia-lattozóiért.
A fobruar 21-iki Kultitr-esU\'dv lut/.iifiati ineginozdulaN, u legszeh» és legnomoaobb akció. lOnnél a mog-iim/diili\'isii.il uz ugéuz inagyar b\'irsa-dslom egv. l-lbbul mindunki kivetizi ré M/ut, aki igL\'iiyt ,tart a inagyar né vie.
A Kultiu-eslédy miisoiiit most éi-lilju óssze u rentliuést^g. Mólto leaz ahhuz a gyónyórii gondolathoz, a melynek Hzolgélatéha ar. Urleaiiyok .Maria Kongregóciója azegódólt, hogy a magyai\' nói sziv azorotót-suganii-val sranyosau lx» asoknak élulél, ukik \'slo.saiijakut, caaladfójuknt, ko-nyérkorosójukot ^veszibslték ;» rérds [wkalban rirort tusébaii.
Az ostély kimagaaló euotuéiiyu: vitéz Oszlatiyi Kornél Tozéréniagy, a Maria Torasla katonei lovagrond
logujabl) :.i ¦ ri1 mi iiniK-1ii Ihvszi\'mIu és Puszta Siiiidor, az taszsgow iuitu pap-kolLó azuiapJaa».
A jegyző- és tanitó-fciany kérdéfl«)vet
foglalksxott ZsU vármegye k^zlgaigfitas! biKotfe^a
ZeCmeameea, feérair 10 /.ala várningyo köKigaxgatáai bt-
znllságánnk hétfői ülésén a rasuti forgalmi akadályok é* a megye Iiavazolt utjai miatt piindöstizo ogy bizottsági tag jolonl meg. Az üléflou tir. Rrand riandar alisjián elnökölt. Az albJKOttségolí tárgyalásait ezért (dhalaszlotláJt.
Az olőadók ismertették amkásos jolontéaelkot.
Joloiiloe .\'tu segédjogyzői állás lw-töltotlon Kall virinogyébon, vagyis Ifi sziiznlékoa a hiány.
A közigazgatási utüoKatíg lián\', hoi-v ,i lakások igény Imi v>\'-teléről szóló
rondolkoKÓst torjésszék ki a visszatért zalai járásokra ia.
Kéri a bizottság, hogy feíuatban kérjék a főldaiiivoléaügyi minisirUut, hogy a kényazorvágoll állatokat a kiuköKségekhőI át iohosson SRállitani városokba iu.
TaniLóhiány miatt jelenleg 21 iskola llrtm működik a vánnegyéixMi. Ötödéves tariitói^wóaök wcolgálatba
állitásávnl oldják meg a kérdéat. Azt az- indítványt, hogy a tnniló-hiányt munkaszolgálatra kimódolt oki. tanítókkal oldják mog, a tanfelügyelő nem tottn magáévá, nioit ílvua alajwn oradményos t-n ni tói munkát elérni noui leltet.
A fegvelmi uljárás moginditásút mondta ki a közigazgatási bizottság Sziránvi József muracsányi Unité ollón. Hzininyi a *24 tunorös 111 unt-usányi iskola igazgatója volt. iiün-esttlokménvok olkoTOtéaérel gyanúsítják uz iskola fájának oJodásn, ar. iskola ingatlanának bórlxuidrisa, a
furái dijak elssátnolása körül. Ssí-
ríijiyi lemondott állásáról, ozl azonban a hi/ottság nom fogadta ol, ellenből) fölfüggesztették álláaált>l. Klleno már az ügyéazaégou is folyik az oljáráa.
A íuezégazdaságí helyxoijotentéa n lóhoréaokbon azámbttevŐ »»g\'\'rká-rokról számol be. /aláhuii Ö() q árpa éa 900 q zab került kiosstásra.
Tainlságok mindenki siámára a vasat yasáraapl nekéz éráikéi
(hl) A magyar állam raautaa-had-serége a Dunántubiv szakadt vasárnapi ítéletidőben ismét tnéJtónitk-bizonyalt arra, hogy valóban második hadseregként becsülje mog a társadalom a vaatltaat. Aki — mint o sorok írója — úton volt ózon a vasárnapon és hajnaltól éjfélig mtíg-i\'igyelboito Nagykanizsától Budapestig, állomások irodáitól a nyílt pályák hótorlaszaiig, várétenríektól & vasüti kocsikig a vaautaeflág azol-gálati magatarUisát, csak a tisztelet minden jolévol éa érzéséről állhat meg főnök olőtt ós távirdáaz olőtt, kalauz olőtt éa pályaőr olőtt, tiszt olőtt és munkás előtt. Aki nom utazott végig a Balatonparton és a vicinális vonalak vihardulta zeg-zu-gain, fogalma BÍncs, mit jelenbitt a vasárnapi, Szibériában som mhi-donnapi hó-orkán a vasúti forgalom lebonyolítása szempontjából. Ernbor-feleltit teljesiúttt a. magyar vasutas és szembe szállt a lohototlonnol is, e~-uik hogy a forgalom fenntartása nak, a vasútra bízott életek,-őrtékok és gazdasági, mog ogyóni érdekek biztosításának, a megyoszott ólomok minden pokoli tombolása kösópottfl is elegét tudjon tonni. Ma, amikor nem jiuszta szó, hanem nagyon szomorú s tígyro több komoly gondolkodásra kényszerítő jelenség a muh-
kn-^ukölcs hányatliWiról széló ]-a-nasz, a magyar raautas w. ogész társadalom szarnám jx\'ddát mutatott, a helytállásból, a kötelességtőlkwi-tósből, minden erőnek egy célért való raogfoszitéaébőL Vasuluaok minden szolgálati ágban álltak idogfo-szitö munkában percnyi pihonŐ nélkül 24 és 48 órát. Nom kértok érte több fizetést. Nom számoltak különórákat. Nom türelmetlonkedtok, nom ideíniskedtek a közönséggel. Dolgoztak minden izmuk, "minden szál idogük, minden agysojtjük mogfoszi-tóséVol. Eltűrték a vonalakon mindenfelé összetorlódott, megrémfllt, tanácstalan,, a vasutasokat ezor kér-déssol ostromló közönség idegességét. Dolgoztak derékig hóban, fákat tördolő széllien, arcot, szomot vé-rosro paskoló, liavas forgoteglxíii, vak éjszakában.
Sokan, nagyon sokan tanulhatnak ma a magyar vasutas példájából! A mai magvar élet sok-sok munkahelyén volna szükség arra a kötelos-ségtudó, önmagát a köz Ördqkóbon -áldozni tudó, a biztos kon vérért toljosilolt munkát nem éramutatéval mérő szollemro, aminők megtosto-sitőjn n magyar vasutas. Sok hivatalban volna szükség iirm á ni\'intlig fegyelmezett, mindig szólgálatkóSK, mindig udvarias hangra, amit Qzok-
Ix-n a noliéz szolgálati órákban is lapasztnlbiitott a kÖzönaég a vasút részéről. (Aki azon panaszkodik, hogy S tolefon-érdeklődésem kurtán válaszoltak a vasútról, az xm feltídje ol, hogy a vasul tolofonjáu szá* éa száz kérdésre kell ogy nap választ adni és a rövidség és Bzabatoswág éppen a közönség érdekében szükséges. A panaszkodó maga som jutna hozzá, hogy beszélni tudjon a vasúttal, h» a Vasút mindon telefonálóval peroókip tartó udvariassági szőUiuokban érintkezne.)
*
A fonti tanulságok taegAzlvlelAeét •!¦ aönorbnn ajánljuk a ponti gyoravtnat etkezlkoc8l-8iem*!yzatenek.
A vasarnapeBti ptwtt i;ym\'a magirke-?,ett Bal«tati8zentc;yörgyre. Kanlraa, fttáktarnya fsl6 nincs tovább a/ ut ajry anani itaa ott rekedt ax 6J»znkAbnn a azpntgyargyt Allaaássn. A vaeali nal-lutiabim hely ainas. A vonatban kell maradni. A vasat, mint mindig, elózA-keny. füttstl a kaoslknt. világítás la van, mindenki ott töltbetf az őjszak&t. Igen Ani, de az utaook egy róoze i\'hvn. Akik arra számítottak, hegy otthon va-caaráziak, sem hoztak raauukkal ¦amialt IVstoii. ulkü/.bcn tiKyébkónt hi-ui vrtun rollt attak volna, uiert va^áraap távén, az üzletek zárva voltak. l)o íil-Bzen Itt az Mk*ző kocsi!
Igon, az étkező koual ott volt. Dí> mi v«l az élkezőkocal rrenbályzata ify szél, kogy a Hzeaólyfet osak a vAgAU lamáalg köteles az utasokat klarelgáloi, ezúttal a budappsl—osAktoraya! nyara-vonal étkezökaoalja már Balatonazant-líyörgyiin, 0 őrskor zárérát oalnátt a nábány\'étleaezomjaa titazá utaH(egyik e surak írója voll) lilába ktvatkaiott a rendkívüli karülm^iivtikm. blAbit kórt kivételt az éjnek Idejön, hibáján klvlil elakadt utas vMmniar helyzetének. — a kadélyesen vuoaorázó étkoznkoaal-alkalmazettak kéruaaati [rtlentették kl, hou\'v .ez a izabáty", meg bnuy .tetszett vtiin-i korábbaa vacsorázni*, aeg még azt la, kugv nekik már „ptken-nlbk kell".
líu clblsíek mindon azabMyt éa tlaz-tolem la nzakat. Oa a bótuváa, aul egy országrész forgalmát megbénllatta, az elének auszlitó düh", ami embare-kd VASutlkncsIkban valá éjjelozáare kéoyszfritctt nem hajlandó szahályok-boz igazndul A». sem öapun lldomo*,. hngy it/. éttermi nlknlnmzalt n plhoné-sét einlt\'i/i\'nsc, Hwlkor nem plhaa a viiBiibtM, nem iilbcn na után, nem plken a vonalokon dolgozó munkán és nam pllinnnck nz illan lévő kaEzátartozélkárt aggód* családok Kz raár mégis tank aak egy klasit a szociális Önérzetbe), kedves étkezőkooal-alkalmaíottak I ¦* •
Vasárnap éjfélkor még ott flolgo-zolt a magyar honvéd a beharapott
vi\'igányek mentén, az eltorlaszolt állomáson, csikorgó hidogboii, szél-fujta hóban és ott dolgoztak még a következő nuji is késé estig, hogy u polgári. élet yérkoringéso a szüksé-gosnél tovább meg no álljon, hogy a forgalom,1-, munka Qtetne míűMbb meginduljon^ hogy emlxu- é.-i javak njra hiztonságl)an indulhassanalc az élni ütemére az étet parancsolta utakon.
Olyan jó lott volna mindegyik lapátot, csákányt szorongató honvéddel kozot szorítani és olyan jé lott volna az országútainkon hasonló munkában dolgozó lorontofiuk kipirult arcát megsimogatni és honvédot, lovontét felmutatni az ogész ország nyilvánossága elé: - »iríe peszetek, emberek I Ez az egymáson segítés magyar sxollomol Ez a hénréo ét» polgár^ ogy azon rérségel Ez a testvér magyar kezek útmutatása arra, hogyan koll ogynok lenni bajok idején, hogyan kell bolyt is állni a sok.szóval szavalt belső arcvonalon olyankor is, amikor az kömény munkában való áldozat magjarüjigát követuli.«
*\\tmoneti, tiwaail
kalaosk tl tirkákok
mindon aalnboa,\' nagy válaaz-tűkbmi, Jutányos áron
Róth Lauránál
UuiAr-iiilviir.
81541864
li)\'i-i .február 15
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK
- (A főispán Máram árosban)
Vitéz grát Teleki Béla (éigpán\' Mára-Tniros megyébe alázott hagy az oltani Jöispflu mcgniváaára farkaavadáaiaton vegyen részt.
__(Aranylakodatom)
Szállnger Astal nagykanizsai sziiáimca-ter, aki a nagykanizsai ipari ís közéletben Jelentékeny szerepet játszott éa munkásságúvdl közbecsülést érdemelt hí, minap Uanepeltc Meg csendes csalási körben házasságának 50-ik évíordalóját.
- (Úrasszonyok lelkigyakorlatai)
A nagykanizsai Uraasznityok Mária-kongregációja Idei húsvéti Iclklgyskor-latát nárdus Ö tói márolus lOIg larlja a (ercoolekaél. Bttvezetőt mtnd dr. flobler Emil prézes, a lelkigyakorlatokat vezeti dr. Gerencsér István kegyesrendi glrnn. tanár. A tagokon kívül vendégeket Ib azlveaen látnak a lelkt-gyakorlatakon.
- (A Szoolalls Missziótársulat) nagykanizsai szervezető családias
nlsor keretebea nyujlett alkalmat tagjainak, hogy a kék-kereszt loslvérlHég-aek Jegyében pár kellemed órát együtt töltve, leledheasék a nnpt gondokat éa előmozdíthassák a Mlssztésház napközi-otthonában gondozott gyermeksorcg ellátását, nml ma rendkívüli nagy gai-dokat ró a kedves mlaailósnő vérekre. A\' Misaztósház termében telt ház volt a kedves éB mntog elkerll Összejövelol alkalraábél A megjelentek díszes együttese la hitelezője volt annak az általános tisztelőinek, szeretetnek éa megbo-osfllásnek, ami Nagykanizsán övezi az önbsIA\'dozó munkával osnk embertársaik azonvedéaőnok enyhítésén fáradezé kékiátyolea nővéreket, A jmssoron Sólyom Kálmánná a gyermekről szélé verset adolt elé kedves, meleg szlsek-kol. Igen nagy Blkere volt Oabrlelll Bé-láné nagyasszony mngyar dalainak, amiket Siaváryne éa Rmllin leányának zöngére négykezese . követett értékes zenei élményt nyújtva a hallgatásáénak. Knlaroár Aranka és NAday Margit tánooa jelenete nagyon helyen volt, sok topsot kapott. A kbiéretet a közkedvelt Ilonka néll látta el. A bemondó tisztségét Ügyesen látta el Baltavári Irén. A Missziósnál; bálás a megjelenteknek éa hálás az adományozóknak, akik mind a szegénység npró gyermekein segítőitek.
-¦¦ (Maghalt ogy zalai nagyasszony)
Mábta Józtel m. klr, kormányfőtaná-ohos, /.uja vármegye volt árvaszéki elnökének özvegye, az. Rátz Hona, 77 éves korában Nagykanizsán Átköltözött az élők sorából. Egy Ignzl magyar nagyasszonnyal megint kevesebb van. Eltávozott elfáradt testtel, de mindvégig töret\'en létekkel Elrendezett mindent Hj\'dl életében, hogy megnyugodva keidhaaRH el Ökök álmát Nem^s, pél dáladé veit ennek a mHgaskoru, de még magasabb tntal\'lgenoláju és főnkéit szellemű asszonynak egész éb\'te, aminek legékesebb hivonyltéka utolsó akarata: — vagyonának tetemes részét nemes alapítvány™, egyházi célokra és hüsAgeanlkalrnrtZOttiilnak Jutalmazására fordítatta. Emlékét nnmnank az a to-ány, nemcsak az n szegénysorában élő özvegy fogja áldani, aki n nememlvü ¦ Trngyamrzoey által létesített nlft\'pllvAnv gyümölosét togja élvezni, hanem mlad-azok, akik öt ismerték és szerették. ,
- (3ü*/o az adóhátralék Zalában)
A pénilgyigazgató jelentése szerint Zalában a helyesbitett mutt évi ndéliálralék január vígén 1 millió 73« ezer 119 aesgé. a helyubiirtl folyó évi clAiris 15 «!111* 551 eztr 388 pengő. Januárban befolyt 43517 aenge Az esedékessé váll téay-Icfes hátralék 5,574.446 aengá, vagyis K-M százalék.
- (Libát kOldölt alma gyanánt a postán) Kla* Imre slmegl lakás cflOBUget adatt
fel a postán és a csomag tartalmát ugy jelölte mag, hagy alma van benne. A poMán gyanút íogfak, mert nem gyümölcsillat, hanem libazsír szaga áradt a cae-raagbál. Felbomolták a csomagot éi kiderüli a turpisság. A sümegi járás fiszol-Rsbirája nem jogerősért Irt pengő pénz-blialeléare itélle Kiss lairöt.
- (Valami olosébb Is lett I)
Ezt a csadát Is megértük a világba-horuhau, hogy valami olcnébb latt és pedig még hozzá a villany. Sümeg nagyközség dicsekedhetik ezzel az örömmel. Az történi ugyani", hogy a Vaevárrao-gyrl Elektromos Mévok Rt ez év la-f«ár I ével a mull évi 142 7 fillér helyett 134 3 llllérrel számlázza kilövellőnként a villanyáram árát.
Egy murakirályi legény leszúrt két másikat, akik Menekültek előle
SíuroKíeUly, február ifi (Tudósítónk jeltmtfte) Véres vasárnap délután tolt Murmkirály községben, 1 résnlotek és háttér kilúgozásán még most fáradoznak a nyomozó hatóságuk.
Vuk János és llartovics llalázs, iniudkotten tK éves murakirályi le-
gt\'mvkék, mindketten rMpesámos foglalkozásúak, vasárnap dohi tán >ni.i voltak egy háznál a náluk mind-össze két évvel idősebb lllacakó Int v&nmtl, aki ugyancsak murakirályi legény és foglalkozására nézve fülrl-müves. lllaoskó kötekedő tormérszot, liirlelon haragú is, így nem csoda, hogy a három fiatalember összeakaszkodóit. Hogy mint a miért,
még ,ntnC8 tisztázva. Már-már vorti-kodoaro került volna » sor, azonban Vuk és liartovics okosabbnak találták, ha faképnél hagyják a már kös után nyúlkáló Btacskót. El is iramodtok a hol ysz inról, de Blacaké utánuk sietett éa kését olőhh az egyiknek, majd a másiknak a hátába mártotta, liartovics hátán több szúrás van, az egyik olyan mély, hogy a tüdóleltony szakidon maradt » sobon át. Vuk sobasütóso is eléig súlyos. A nagykanizsai mentők az éjszakui óráknnn szállították l>e mindkét sebesültöt a városi közkórházba, A csendőrség a nyomozást a Kzurkálái ügyélsMi m\'eginditotta.
Ittj Malattia il hit mlyai isbiiflltl» vai a taaslttl tshsranl* áj vaaatiaaialtkliáaaak
ütközésnek négy halálos én héti «a-lybsan aobnSÜiV áldozató van, három kónnyohlien Hubeaült meg.
A tragédia szinholyém kiszállt a csendőrség t\'w lutlyszíní fénykejilöl féllelt kószifcott, majd tÓbbokfái ki-h.ill.-:»loti Szigorú nyomozás folyik ánnnk inogállnnítáaánt, hogy a súlyos sztmmcséttlonHégérl tnrliot • va lakii felelősség.
A MÁV réezórŐI bizottság szállt
ki ll helyszínre a-vizsgálat lefolrU-tá>*ái\'a.
Tapolca, fobmar 14 Kgy munkásokat muuksJioljükro azálhté nagy teherautó .eddig még meg nem állapít itt módon boloara-hull az egyik vonatszerelvény, mozdonyába. Ar összeütközés lutgy ijo-dolmot okozóit. Az autó toljeuson összezuzédött, de súlyon rMSrüléaoket nzonvodutt a mozdony íb. A gyorsan ott teimotl va^iitasaág éa a lioly-szinre érkozo községbőlk>k sogitst!-géro siettek !i tömök között negitség-érl kiáltó stda-sölkikiiok.ajAz össwo-
árdrágítás alatt alltéilak tgy ksssthilyl kiaBvut is kát gywa«4iást társát
Amióta ar épiltmnyagok hiánya
liiill ,sok !;ond es sok jiansaz hang-ik ol országszerte, nagy a k;ibto kiiliinbezó, bontásból kikonüli, .¦alta téglának és lolöft«lő csorépnok i. lizt a konjunktúrát használt: ki \'t gyomtfwliási lakos, név szorint iitlö Kálmán t\'« Pál György, vaiati ni Ktsiaia János ktwzthelyi kő-tüvosmoator, akinek közn-mük.kiéivel (ós Icrinéazoleaoii li.w/.n.iva!) bonUwbóL imármiwó tégbv ée ssin-
dolj otadásra korült. Az éx;ska anyav-i^ot mogazoriilt é]áttotoknok adták el jóval drágábban; mint amennyiért szabad leli roma/Árdrágítás vadjával mindhártrran a zalaegttrszegi törvényszék olé kerültök, amoly bü-nösKégtiket iiut/jállajiitolta éj \'I Ültöt, yalamtiit Pál Oyörgvöt fojonkónl *2tXX) liongó. Kocsis János komüves-móstert bodtg 200 pengő DórubÜn-totésra ítélte árdrágító visszaélés miatt. Az itéjet jogurós.
á hsiréialal alnlsiisr raadslstc
U8zteletball lavsitssarantinokak klssvsiáaéril
A Ijtivénto IIÍrkör,]x>nt jelenti: A ltonvédehni miniszter a telotboli loveulo |Mtraiicsuokiu rmid-fokozat rondszorositeáéról rendeletet adútt ki.
A rendelőt értolmébon (isstolot-beli ti^eiiloiiaiaucsnokká a miniszUir nevélx\'ii az Ifjusi\'ig Monvttdolmi Nevelésének és a Test nevelésnek Országos Vezetődje novozhol ki azok közül, akik n lovontoíntózménylxjn kimagasló orodmónyfl hivatalos vagy tn agán tevékenységet folytatnak, vagy felvtattJik, vágy a levenU>intézmény fojlosztéso lerén olismorésn) méltó orodménnyol közreműködtök, hajlandók a loTOiitointézmény további támogatásúra fogadalmat bonni és elvállalják egy általuk szabadon választott lovon tecsapat, vagy lovon to-egyesülel pártoló tagságát,
A lisztelellxili lovontoparancsno-
kok kinevezt\'isük alkalmáraI fogadalmat tesznek éa egyonrubát visidltot-
\'1\'iszttiletlMdi lovontoponuuwnok ki-ih-.. i /..\'.i.\': javaslatot toliotnok a lo-
vonte kürzotparanesnokok ós annál
magasabb tovontojiatancsnokok, oson kivül a levontuugynuülntok t>lnókoi. A kinevozt\'isre a Lovoitték Országos Parancsnokas tesz olótorjeszU\'^t az Ifjuságv.Henvédolmi Novolétf«\'Mii>k és a Tostnovotésnok Országos VezotőjtV-1k>z. Ha egy tiszteletbeli lovonto-parancsuok fogadalmát megszegi és méltatlanná válik a cim visoléséro, az IÍINOV a cimot megvonhatja, A miniszter rendelete értőimében
március 31-ig hadtestenként összo-gyüjlvo felterjesztik a tiaztelotbeji l(iveutei>aranesnoki cimre javasoltak névjegyzékét.
TARJAN-PALCSICS
textilipari éé hertffiUedtílmi vállalat Nagykanizsa.
J
Qyár: Magyar u. B6. Telefon: 3-44-
Városi főit/et: Fő-at 14. (Lhő Ma-
frar Biztosító Intézet palotájában.) o/efoa: S-33.
Pár perc földrajz
A Szovfatunié 16 tagállama
A legfelsőbb azavjet tanácn slkat-Mánymádoalt* határozata atillán Irá-nyltatta alosakvára a világ kszvélemé-ayéai\'k Ilgyolmét. A határozat, amint már joleiumtuk. IS sesvjnt köztárna-sAgot rakázott lel az önálló külképviselet és kndBereglenntartas jogával-Bár Malotov ayllatkazata \'a kataraaat aaoaaall végrakajtását jeleatatte ka, ulSrelátkató. kagy csak fsraaautásrál van szé, kétségkívül Ugyas dtatsraá-olat sakkkazásrál. Bzutlal nsaa téraak kt az alkataáByaaádasltás kBIpalltlkal kövotkezaéaretre, a^Upáa tájákoaiatá-sul közöljük a IS tagállam nevét, tért-lett nagyságát ée takosaluak saámát, Krro már axárt Is ezHkségkok van, atsri az earáaai közvéleaiéiy alig tid arrál. lailyt\'h részekre asalett bein* köalgar-gatás Mzemjaantjásél a Bzavjetial*. Kek ¦m agvnevezett tagállamak eddtg Is megvaltak, de esnsáa közigazgatási ogységakiiek, legjobb cselben tartama-nyaknak lehetett tekinteni. Az alkat-iNánymádositás mast — egyelőre *a-rtlrsHoji — öaállésággat raházla fel kilóié Is a tagállamokat Meg kell még legyezőink, hogy a Szovjet hároia olyaa országot Is tagállamiak iitand, amelyek eztdöszeMBt nőmet megszállás alatt vannak. Bzek a balti államok, Mtvánla, Lettoraztg és Asztoraság, A moldovai köztársasághoz csatéi! teoca-táblában Is németek móg nz arak.
A szovjet Jelentésekbon umllictt azo-olallata köztársaságok n h\'ovjet atkot-aáayban foglalt hivatalos sorrend sio-rlat a következők:
> Orottéftatg, területe 1« mllll* 378 ezer négyzetkilométer. Lakollak axánta as 193». évi néotzámlálás idején lOf mtiltóSU eaar volt Kövároaa Moszkva. A taaáoekas-társasáKok között agy területi, miit Béocsségi szemaoatbél vezető helye* ált. Ukra/Ma,
tfJvárosa Klnv, torltlete .s:.s.»M aégr-zetkllométor, lakálnak Bzáma aégy évvel ezelőtt 41) mllll* volt.
Ftkértmtarizég, magában foglalja a legutóbbi hadlje-lentéaekben oly gyakran szereplő vé-rosökaijjmint Vltobszk, Gomel, RJeosl-oza, Uegllev, ttraa atb„ 226.ÚH négy-
f--\\
II J MJtOYftR
kAnvvbiker
Szántó György
1» m
A ,,Ha|dutAnc" szerzojánek uj nagy li\'ir siiilíilnii rítgAnye. rtra 17 peagó.
világsiker
Kenneth Roberts
r\\i északarnerlkal flggetlenségl ktboru hatalmas regénye. Bendek Marcali rpüvászl forditSsa. 927 oláal. Ara 24 pangö..
bibliofil újdonság
Omár Khájjám
f\\ perzsa csillagász-költő vilA^bfrü négysorosai, Szabó LArlnc mesteri fordltAséban. Beró Romaszkan fMke rajzaival, Csakis szánio/ott példányok kerülnek forgalomba. Amatőr kötésben 00 pengó.
Kapliató minden könyvkereskedésben.
ÜJ IDŐK IRODALMI IMTÉZ&T (Singer és WolfneM
ZALAI KÖZLÖNY,
1914. Icbruir 1.1
A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte a keszthelyi korcsmárost és kocsisát
Szombati számunkban közöltük, hogy Fi Viktor keszthelyi korcsmáros óh amink kis-sisa, Henyni (láhor mogtAmadták Mándti Károly hercegi ordoór, esorszegtoinnji lakost, amikor az fakivágáson érte őket. A nyomozás eredményéképpen mindkettőt
a csendőrök lies\'zállitottúk és átadták a nagykanizsai kir. ügyészségnek. Dr. Knausz László törvényszéki
tanáesolnök, vizsgálóbíró ma maga elé vezettette mindkottőt és kihallgatta éket. Mindegyik azzal vődoke-zett, hogy az ordóőr támadt rájuk. Miután szökésüktől nom kell tartani, a vizsgálóbíró szahidlábra holyozto őket. Ugy Ki, mint Bonyai azonnal olhagyták a fogházat. A bűnvádi oljárán azonban tovább folyik mindkettő el Ion.
Nómet ellenőrzés alatt az egész nettunoi angolszász haderő
xetkilonuMernyl trrlllet. Inkóihak száma kevés híjái! 1U mllló. fövAioaa Minszk.
Örmtnytríaég, Tarökorsaágctd és IránÓHl hatAra»: Te rOloto 3J.00O néK>v,uikllo\'iiétcr, lakóinak száma I millió 2H1.60U, lÖvAroea Erivan.
AsitrbtidsaH, a bnkul olajtorrásnkrél nevezet^a. De-rületo 8öC0ü néfíjzctkltoméier, 3 millió 21U ezernyi lakossal. FővArosH Baku.
\\ OttrgU,
Sztálin aííllaiolrije, szintén a Kaukázus ban fekszik. 70.1*1 nóny/etkllomélerovi terülni, (óvárosa Tihlsr, lakéinak száma 3 millió 542 ener.:
Turknitnisitéu, a Kaspl tooner éa az Aral-tó kornyé kéa. 443.60(1 négyzetkilométer Lakóinak száma 1 millió 2U ezer. FővárMH\' Asabad.
Özkegisatdn, Pemlával határom. terUlete 878 3*0 négyzetkilométer, takélnak száiia 6 mllllo KOJ ezer. Fővárosa Taskend.
tv Tádzsikisztán, fővárosa Kziallnabad. Területe H3.S0" négyzetkilométer. I.skoBeAga 1 millió 485.100.
Koxakltitdn, (Kazaklöld). területe 2 millió 744.500 négyzetkilométer, Orosrorszáp után a legnagyobb terlllplíl tngAllani Lskólnak száma 6 minin nr.\'iim Fővárosa Alma-Atta.
Klrgizisttén, * területe 11W.TC0 eégyzetkilométer. La kólánk szama máelólmlllló Fővárosa Prunze. -
Harella,
a Finnországtól elveit (erUlolekkel ki egészített karnlolíiin köztársaság, terü-lota 174.400 négyzetkilométer, lakóiunk ¦láma 46U.300, fővárosa Polruzavudszk, llnu nyelven Aaaanldlnna, az Oooga-ló/ pariján.
Moldvai kiitérsartg, a roaaAolol Brsszarábla 1944-es elfog-Islá-a után a Dnyeszter és a Prolii k« roll) lerllbdet n szovjet a Dayeazter éa s Iliig közeit fekve rao\'dvel tanács-kaztársasARhoz csntolla Ktinek a köztársaságnak terUlete 33 700 négyzetkl losaéter. l. ikóhmk nzáma 2 millló3S5.«0. FétAroan a jelenleg román kézen levő KlBeneV.
Utvúnia,
terBlete 61.300 négyixdkllométer. Lakéinak száma meghaladja a 2 millió síi > ezret. Fővárosa Vllnn.
Lttttnxég,
6r>,*00 négyzetkilométer. Lakainak szA ma ktzel 2 midié. FóvArosa Riga.
Ésxttrszég, torlllete 47ti00 négyzetkilométer. La-knsaága i millió 131 ezer. Fuvarosa Talilo (Revall
NA PIKK IND:
ftjjeli gyógyszertári ügyelet; Ma a Fekete Sas gyógyszortur Fő-ut 6.
Kiafttanhtean am ottani gyésjyw tár állandó iigyelöt<íbs»i*4WMr«rt.
Naptár. Február 15 Kedd. Róni. kat. Kol. Kolos. - Prolesiana Fausztin.
A OOZF0KDÖ ayirra vaa raggal 7 éraHól tat* 6 óráig. ( HóiM, aaaacta, péatek délután és koddeu egész aaz hékiuík.) Telefon: 560;
... hogy a régi li inai ceásiárok a fénytörő prizma birtoklásai kizáró lagos felségjoguknak tekintetlek. Erről a lányról szinelmélelébeii Goelhc is megemlékezik.
Olvasna a
Zalai Köilíny-t!
Berlinből jelentik: A d&tataszor-szági arcvonal helyzetére nagy hálást gyakorol az a rendkiviili nagy veszteség, amit az amerikai erők a nntlanm arcvonalon szenvedtek és ami az f>. ahorikai és 8. brit hadsereg támadó kéjiességét is moggyen-gitetto. A nettunoi angolszász hadsereg ma a némot örök ollonőrzéso alatt\'áll. Kz annak tulajdonitlmtó,
hogy a német csapatok az albauoi vidéken olyan kitűnő állásokban ho-lyozkodtok ol, hogy figyelőmmel tarthatják az ogósz hídfőt és azt
állandóan tüz alatt tudják tartani. Knnok tulajdonitható, hogy a németeknek Apnlio környékén véghezvitt legutóbbi vállalkozásai is toljos sikerrel jártak.
Világító rakétától kigyulladt a pipál palota tetőzete
Hunul, fobrnár 1 fi A viront ért* legutóbbi éjszakai légitámadások alkalmából egy vilié gitó rakéta a pápai palota tetejére esőit, moly kigyulladt, de a vatikáni tűzoltóság gyorsan eloltotta a tüzet. Az eloltott rakétát u jiiíjki is megte kinlelte.
Nem sikerült a partizánoknak több dalmát sziget ellen intézett támadása
Zágrábból jetentik: Partizán bandák az utóbbi napokban isméi megkísérelték, hogy tőbb dalmát szigeten\'\'megvessék a lábukat, A német és horvát hatóságok a parlizánokat megsemmisítenék és 30 motoros vitorlást zsákmányolok.
Kairóból jelentik: Péler volt jugoszláv király környezelébc n helyre-igazitólag közlik, hogy nem igazak azok a híresztelések, amelyek szerint a volt király lövlddei ezelőtt Olaszországban találkozott Tttóval vagy egyik képviselőjével, hogy politikai téren kiegyenlítést hozzon léire. (Bud. Tud.)
Az Outélysorsjáték húzása
Az Osztály sora játék mai hutásán a főbb nyereményeket a kővetkező számuk nyerték:
20.000 pengőt nyert a 88.6W.
4000 pengőt a 4JJ.yr.4j 85.060, 94.008. . - ; \'
8000 pengőt a 21.157.
2000 pengőt a 16.BH0 számú sorsjegyek.
A velünk közölt számok hok/ossó-géért felelősséget nom vállaunk.
APRÓHIRDETÉSEK
áh Am
McgblibatÓ baJArdraat keresek aion-mlrs. József főherceg-at 60. 495-
jőmodoru, képzett ••b**\'*\' szennait belépésre felvesz: Kspoll Istvín (ihuer- éi csemege kereikedó, Horthy M -u. 2.
kUvutdflu éa segéd felvéletlk Kelemen Rezaö cégnél. 51»
ügyet atlfutafltil sxonnilia felveszek. Vitéz Sdváry István, Király u. 20. 500
adAs-vétel
I\'-\'iíi léllJnibát elsdő HákőC\'l-uio 40. bz. 502
T«1j«aan u] hdtóizoba és konyhibulor eladó. Cím Sinodlca Pdrenc, Balcssl-ul 44.
509
Rekeu gyarmak-IArdltAI vtuek
ró-ut 10., fényképén. Ugyanott lékarban levő mily gyumckkoCtl eladó, , .507/
Mindennapi leveleiéiből Ossregyflltöit lOmegbályaoét tsílyeggyUJtéli célokm n»B«u»k, BaiDadtB. Zalai H0/.löoy ueiHeutÓsége, naponta délután 6—7 ón közölt, i\'i b htrdeies mindig éryéoyci
LAKÁS, ÖZl\\iTÜELYISCO
Egyszobás, konyhás lakásomat alaaa-r*lnéni egy ngyanilvan izobá-koaybás lakással, a vasút közaeben. — Bővebbet CBengery-nt «6. szám. ajtó 1. sz. altit. bOi*
ealai köxlöbt
IHILITIHAI HAflIJtr.
Ztkat>i: ..Kintwd-saflla. T. Kaqyft*—.... ¦. t\'öítóAa Ua4é: Z»löJ
H rásütött i
i .XZrtautuAal t T. \'.í..ö,,(..-.;....
av*ai«ajái«a Ihsiytaalzaaa. mqmiiiti UUi i z*w bámtju
Unaer-Ullmann Elek vaskereskeééséBen
sin-, rud- ók patkóvas-, továbbá szeg-
atalványok beválthatók ii Blijgpiítii.
hofhcpr-gépek, gópszlj, »«ipé(»lém ém golyós tmapagy iq^nylését «lliit*it«m.
4-----1--
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
Jeltttn: 505.
MaQyUmniszsa
Vas-, szeg- é» drét|agyolt
azonnal beváltja
Knuébet-tév 1. PLTŐ éa SAMU iraakereakadóae
T.i.f*. 5»5. & K F_ ntíyimop^íyali, gjpsti/ahl
Febr\'?J: „i városi nozoó K°dd<" 2
15. és IS-án----is szerdán
Ittlllős kidllltásu kalandorftlm I VIHAR KAPITÁNY lélekssetelállitó izgalmas kalandok A legújabb Mmgyar vildghtradó,
Hlőudduok knxduta : $4, !6 és 48 őraltor.
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Arimutmllt flntiu, raklamáoták, hlba|>i>nMaik, izikutra
^ l^lvIligoaíUB /ntíidan vlllamoB k*rd*«b*r
iiémían 8-tal daluidkn. 16 órái^. Gaangary-ut 81, találón 29«.
BirtusHi ololoi KfizIOnylien
(Jim:
Hcndiokoxst : Taborl yosia:
84-b óvf., 37. sz. Nagykanizsa, 1944. február 16. szerda Ára 16 fillér,
tőség éa kiadóhivatal: Fó-ut 5. szám. teáért éa kiadóhivatalt teleion 78. as. Hbgjelenlk minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
FJőftzetéei ára: orv hónapra * pengő 30 filler,
negyedévre 12 pengd 40 lülér. , \' Krtyr-s szám: liétkn/nim 16 fiit. kzoriibui.ui 30 tlH.
Moszkva csak követelései előzetes elismerése árán kajlandé targyalal a finn békéről
Paasikivi legközelebb Moszkvába, esetleg Londonba is utazik A cassinoi apátság lerombolása után Rómára zúdult erős angolszász légitámadás
A keleti nrovonal ésvakl és középső azakaazAn a-z eddig fokozódott hideg nóhAny nap ótá enyhült ós a középső szakaszon 4. a déli szakaszok romun 2 fok a hőmérséklet. A déli szakaszon a hovea havazás még nnRyobb s&rt oke zott, jen! a hadműveleteket még jobban megnehezíti, mert
. néhol Jilmiteres az iszap, ugy hogy Itt a harcok enyhUlőao erre\' vezethető vIbszb Natvtt körlU nagyobb harcokra került sor, Ht a németek egy partraszállást megakadályoztak. Vllcbsikn^l a németek n szovjet átkn roló kísérletét elkérésen elhárították, moly Alkalommal n azovjot Igon súlyos veszteséget szenvedett. A várostéi óaxakuyugatra n németek egy Uutnréal vállalkozást mégsemmlsllettek\' \'Sok zsákmány krrtilt uómot kézre. A nevóll harook kisebb Jeltenlörtégttók voltak. Viiebszknél német ősszintositott tartalékuk nagyobb erőket vetettek vissza, melyek átmenetileg behatoltak a német vonalakba.
Luga környékén sikerült fels\'nbndllanl
egy aapok éta körülzárt nómat Imrei caoportot. Narvánál erős psnoólos tüzérségi kötelékeket vezényeltek elöro éa ezzel területet akarták nyerni nyugat felé. A németek erős és ailvés harcokban valamennyi oaapatot visszaszorították. A Dnyeper alaó folyásánál éa a
Klrtvográdtól; délkeletre lekvö terUlofon egéaz nap élénk hírei levékenység volt. Az oroszok ennek a harci szakasznak valn-monnyl pouftAn lámadtak, hogy a harcoló csapatok el len ál lóerőiét megaom-mlaltsék, de ezt a arándékukat a németek meghiúsították. Csupán kisebb helyi betöréseket értek et, ezeket a betörést helyeket a ntmtttk megtisz-/ titottdk. Kóroczteri torülotén egy német \\páneó-los csapat erő* szovjut ktttr-lékeRot ve tett vissza, súlyos veszteséget okozva nekik. A
legsúlyosabb harcok Cserkaszt vidékén Zsaskavtól keletté dúlnak. Sir; mii tözéraégl Ah pánoéloa csatában a szovjet-erők: minden kísérlem meghlu-Miilt. hogy a uétnot vonalakat áttérjék.
Kapronoa teljesen a kormánycsapatok birtokában van
•Zágrábból Je\'entlk: A poglavnik\' kegyelmi rendeletére január 26-tól február 10-lg 8057 parlixin jelentkezett keuyc-lemre 18 vármegye területéről. Az ossze-számlálás 9 megye Icrtlletérót még nem törlént meg A ií;.íIo,\'..i!ó hadmflveklek tovább tar*
lanak. Gyékényessel szemben, Kápronca teljesen a kwmánycaapatok birtokában van. A lakosn-íj; lelkesen fogadia a horvát felsrahiftilA c*as-alnkal. A Lika megyében és Boszniában folyamaiban levő harcok során tegnap b\'ti partizán! illek meg, sok megsebesült éa fogságba kerüli.
Ryti elnökkel és tlannerheim tábornaggyal tárgyalt a helsinki német követ
lolontés szerint a b
Stockholmi rók, amolyok Virmországnak a l>é kérő irányuló erőfeszítéseiről szá-runlnak Bo, kozdenok ellentmondani egymásnak. Ar, orosz követelések mogogyoznok azzal, amit néhány nappM ezelőtt » Daily Telograim közölt, moly szerint ugy tudjak, hogy Moszkva hajlandó közvotlonül tárgyalni Paasikivol, foltévo, hogy
a finn kormány mogolózóon formálisan ol ismeri az orosz. UUvotolóflokot. A helsinki némot nagvkóvot moghn-azőlésekef" folvtatott "Ryti finn államelnökkel f\'* Mannefhoim tábornaggyal. Helsinkiben diplomáciai körök ugy tudják, hogy Puasikivi legközolobb Moszkvába, osotleg íxm-donba is utazik.
Londoni vélemény szerint sem köt minden áron békét Finnország \\
A News Cronicle szerint\' Finnországnak ugyanúgy, mint Olaszországnak számolnia kell azzal, hogy a fegyverszünet után az ország csatatérre válik: A nyugati hatalmak tar tózkod nnk m i nden boavatkozaa-tól. A finnek remélik, hogy mog-
l.ondoni jolontós szerint az angol főváron külpolitikailag órdokolt köreiben az a Iwmyomns alakult ki, hogy Finnország most tosz olsÖizlton konialy olókószÜlotaknt arra, hogy Uvoiíótő utat \'találjon a háborúból. Ka azonban - mondják Londonban — aligha jolonti azt, hogy Finnország a harcnak mindon kö i ülményok között való feladására bármely foltétellol hajlandó volna.
Órzik függőt le nségükot, aminek lé-hetóf-égo Összefüggésben van a gyora ós elhatározó cselokvésaol.
Újra folynak a tárgyalások a szovjet-lengyel ügyben
Az angol hírszolgálat |e\'entése szennl « londoni mcackltll kormány a hót eleje "la ujabb tárgyalásokat folytat a szovjet-len^ d tlgybea. Ha hilelt lehet adni nz «fíYlk angol lap közléseinek, akkor a len-(tyel kormány magatartását megmerevi-letle, mely szerint a menekült leneyel kormány nem rendelbertk fethalalmarrtfisal arra, f|ogy hatátváltozásokról tárgyaljon. A aroWéma magva állandóan LemberR,
erről azonban a londoni menekÄlt kormány hír szerint egyáltalán nom kíván tárgyalni.
Pokoli iilugüráui\'nnk mosdja a iiániul sajtó as olatisorflxjigl uurookitt
A némot aaitó közléso szerint a döntés Anzionnl a britek éa amerikaiak kudarca után is nyitt; Utál-
nák és terveiket meg kellett változtatniuk. A Síwplfuhr libiti «z olaszországi harcokat* rendkívül kesoru-nek és keménynek mondja és inog-álhipitja, hogy a harcok ilyen kiélo-/ódéao még a koloti csat-\'tban -som volt íajuisztalható. Az ellensé-ges tü-z/irwégi füzet j>okoli ídogprőbánák mondja. Amit a német katona teljétől ezen a harctéren, az már a mesébe illő. A hritok é« amerikaiak ké.nyUdi\'iUik <iz utájipőtlá«nak szi\'int anyagot n tengerparton elholyeznL inert iiz anzioi én nettunoi kik\'Hők teljesen ropiokhnn hevernek.
nnk a nemet lapok az amerikaink aggodalmas nyilatkozataira, de tartózkodnak attól, hogy- ezzel kaixiso-latban állást ífiglaJianiik. Mogüló-gednok annak mogáliajnUituVval, hogy a HzÖvctaógeaok védekezéare szoriil-
Pusztitó erejű bombázás négy hulláma sepert végig Róma felett
Megint bombázták a pápai nyaralóhelyen elszállásolt menekülteket
céljukat .mikor közolixloH a második lioinbáző hu 11 i\'un a város fölé, A gépkocsik utasai idojélsm egy árokóvóhelyen húzódtak meg. A bouibá-zások folyamán bomba esett a pájiai menők üllek szállására, ÍŰrf hogy Jiz épülőt egy része Ix-ondott. A j;é|)k<Ksikat géjtpuskákkal tűz alá vették ,és erősön megrongáll/ik. .íól-lehet a j)ápai állrun kérte az angíd-sz^szokat, hog> (\'aNteKíondoifót. no lámadják meg, mig az Üllővé menekült »wizonyokat és gyoimekekot mastltt elholyozik, mévris boinbiika« dobtak le. Egy bomba a lliirhorini villára ásott, amely romba dőlt, ecy a villa közolébon esett le. Róma tegnapi bombázásn négy hullámban för térit.
Rómában\' tognai> délelőtt 10 é-j-11 óra között sok angolszánz lioin-házó gép erős vadászrajok kiséroU\'s-ben több hullámban támadást intév-zott a \' város közj>ontja fs egyes k\'ülHŐ városrészek ellon. MindéniiU nnnlKiló ÓS gyújtó bombákat dohlak le. Kgéáz épület tömbök rlőllek össze és a lakóknak százai kerültek a romok alá. Több kórhúz ia áldozatul esott .i Jégitáruadásnak. Mikor . a l-ombázíia első hulláma megszűnt, több géjikocsi indult ol a Vatikán-városból ,hogy a pá|>ai torükiton kolotkezott károkat megvizsgálja én Bogitaéget vigyori a jiápai éj)ílE)tok-ben elíielyezidt monokültoknok. A gép\'Rocsi Utasai között volt Carlo Pácol li, a pá]>a unokaöccse is. A vatikáni gépkocsik még el som érték
Teljesen elpusztult a cassinoi apátság hires kolostora
A déli nrcvotialrév1 nom jelentenek külünöeobli harci csekikménye-ket. A nettunoi oá anzioi hidfónél csuk kisebhlwilyi jolóntíW-gii harcok voltak fuldufitó csaiuvtók kci/ött. Némot moKSZoliördó agyuk éx DOpfllÓ-p/-[)nk eredményeaen" folytatták Iá inadásaikal a megélénkült paiti hadmozdulatok ellen.
A cassinoi bőneés kolostort, me-lyot némot részről Bom leges i tettek, az angolok és amerikaiak bombáztok. Amszterdami jiilentón szorínt tegnap délután ótaáz apátság lángokban
áll és az ápülotot nem lohototl mag-montoni. Minthogy az. apátság teljesen elpusztult, ki lm flott vonni minden intézkedés hafaskörél)ől. A némotek ellonálló enijo legcaoké-lyobb mértékben som függőit a Ico-budorlól. Egyébként a német\' állások a városiéi északra és északnyugatra válto\'zatlanok. A német hadvozetőség az angolok kérőimére B órás fegyverszünetet on gödölye zott, hogy öp-besültjoikot elvihosséik ós a halottakat eltemelhossék.
Partizán-harcok a zágráb—budapesti vasútvonal mentén 1
Zágrábból érkezett birok ar számolnak, bo, bogy küíöuösou Dráva montén voltait nagy harcok, molyok során sikorüjt a jiartizánokat kiverni Kali helységből és Szlavónia felé szorítani. I-udrognél 450 äparti-zán esett ol. Zágrábtól délkeletn^ szélverUik egy partizán bandát. A
reguláris csajvatók oUogl^iták Uuko-Tina városát. Harcok voJtaJt íóóg a Kágráb -lludapost felé .vozetŐ.va#ut-\\onal montén levő KérusJiél, ttÜJí-mint Bródnál. PartisánOK mogtiV-madtak a zin\\onyi vasútvonal .men-tén két községet, de támadásaikat visszaverték.
Meg van pecsételve a keletindiai brit haderő sorsa
A Dómoi-iroda. jolonti, hogy a\' hurma-előindiai támaszponton lövő 7. .brit haderő ollátása csak\' nagy nohézséggel lé^i uton történhet. A hiKlorő több mint 10.000 emberből
áll, különböző fegyvernemekből ösz-szeállitva. A hadsoreg köteégboBeerrt .kisórlotot tosz az áttörésre, azonlxm a japánok uralják a .helyzetet és a vi-wzavonulsr\'s semmi remény nine*,.
Egyre no a Szovjet étvágya
Hornból jelentik: A Rzovjotunió ujabb terűloti kívánságot támaazt Kololjxiroszország, Pornoránia és Szilézia felső részeire. Ivleg akarja
szegezni Königjsbergot l tájával uralkodhassék : leli-tengeren.
, hogy flot-Ipt Ke-
Mit jelent a visszatért tél a mezőgazdasági termalésben?
Csúnyán mogtréfélts as időjárás
földünknek ozl a részét, amikor a rüg>ekol csalódó jjini.u után föb-rutu közopéro ídu varáasolU a Du íuuiliiim az ugész Szibériát. Igaü, csai. égy nupia, de akkor aatáu mintáért. Szibéria is hozzánk jöhe-toll volna!
WugS uá i\'UjIji:j- pár N.tp időjárási
tíhzoii tag ságait kónnj űszorrol olvi-aoli. Kjfészou tuás azonban a mo-
ZÖgU*dujUgÍlujJ fontos nuTi\'iíi; ril.\'i^
•gyotőro még alva képriaolőüttik a viszonya az időjárás oluj\'ta kilongé-saihoz. Megkérdeztünk azért tfrv gyakorlati gardát, a közöli környék egyik földbirtokosát, aki a kövoUuj-
KiA i..... tájékoztatta, munkatársunkat
az időjárási kaland mezőgazdasági joleiilőségérói:
Az elmúlt napol időjárási fi szunyni, boloértvu a vasárnapi héfor-goüjgat is, a rotésokbao nom okozlak kárt. A gazda - késői fagyokra számilva aiivosou látott volna betakarót a vutésoi felnit, du m a vágya njout seui teljesült. A szél nagv rész bon losouorte a fuldoklói a havat. SaerouesAra aa idéu uona tíi olyan fonlus a mezőknek a hótakaró. Kddjg ürü; volt rá üíutiv,; éa reméljük, hogy inoal már, február kőzoprr • lévőn, olvai hidegek nem . lesznek, hogy a betakaró hiánya veszedelmes lonno a votésokro. A májusi fagvok állon meg úgysem véd ii téli Jiótakaró.
Vidékünk búzái folytatta informátorunk külöpbou is jól akkumat izálódolt fajtájúak, láttuk, hogy fi\' H fokoi. hidegot is elbírtak mai hótakaró nélkül, most podig a vasárnapi hóvihar időién som aüly-lyodt a hőmérő 1 fok alá. A lián kúti Márki-buza mogbonositása mínilouosotro olőmozdilotta ridékünli votésoinok fagyai lóságát.
Annyiban nóoi jó ez m idófá-
rás a mor.ógazdáiink, IttOrt akadályozza a munkákat. Most illhet a gazda összetolt kézzel, k\'gfoijobb hányhatja a havat a befújt útidról, amikor podig mindeu gazda joghőbb vágva ilyenkor már, hogy kimolios-sou a mezőm és minél előbb nekiláthasson a munkának, hogy uiinditn-nek meglogYon a minél baljosóbb
tonyészidojo.
Nem örül enuok az időjárás-\' illik az állattenyésztő, állattartó gazda ftoiu. Alig vártuk már, hogy ki tavaszodjék és a« istállózott állatokat.,- amelyek mindig, mogsiuylik a tolót, ki lehessen hajtani a szabad lovi*göro, zöld takarmányia. Kzt az időt uz idén a szokottnál közolobb éreztük uiár, de hát ugy látszik, igaza van a muudásnuk: a farkas nem otto meg a telet.
Nagy hátránya ez az idő az eidögasdanák. Amíg a mosókról (lágyrészben leberetválta a havai a rihsroa.széli addig az ordókboii, mog az ordőkböz vezető utakon össze hordta. Most a hótorlaszok miatt, azután meg majd az olvadás saru miatt, nem lobot az erdőket mogkö-zoliloni s így az erdei termőién és szállitáii mtiukája .bizony alapos risszaiuaradásl szenved.
QsszogOZTÓ uifoimáloniiiknuk a fentiekben visszaadott nyílatkozutáí, a közönség megnyugodva roszi tudomásul, hogy a termelés lényeges fennakadást imhi] fog szenvedni elő i\'oláthatólag a szeszéjyearu fordult időjárás miatt. Aliul podig munkában zökkenőket ukuzult, ott nyugodtan bizhatjuk rá a tormolés és az ország érdekeli a magyar gazda lelkiismeretére. A magyar gasda föld-szorototo, munkás szorgalma ki fogja pótolni az időjárás okozta álé veszteséget,.
43.000 darab növényt litetaek ki a tavasszal a nagykaalEsal parkskba és közterekre
Nagykanizsa város kópviaolótestü-ieté.nitk kortészoti bizottsága ülést tartott líobruvics Milán olaöklolo alatt, amelyon a bizottság tagjain kívül részt vett dr. Krátky látván twlgérmostor, dr. Praek. István és Vécboy Barna tanácsnokok. Koch József városi főkorlósz botor jiwz lottó a tavasai város-szépítési, parkosítási tervokot, molyokot a törokvó szakember minden igyokoxolévol éa ügy-azfirototévnl állított összo. légyben rámutatott a közönség íogyolmozot-lenstigére. A virágokat letapossák, a tilos utakon kerékpároznak, stb. Megfelelő intézkodist kért. A butor-josztott terv végrohajtáaára összoson 4S.000 darab növényre van azükBég.
A bizottság sajnálattal állapította meg, hogy az olózó esztoudők fujtott kanizsai virágkultusza után a közönség érzéko o tokintotlxíii ogétsnon elromlott, a virágok és növények iránt a legnagyobb közönnyel visol-setik. Megkérték a polgármostortv
hogy ogyrószt s rondőrkapiláuyság-gal vegye fol ez ügy bon az érintkezést, másrészt az iskolák vezetőit kéresse meg, hogy fígynlnioztossék á növeiidi\'dtokoL, szülőket egyaránt a növények, fák, virágok wSdolmérn.
Dobrovics elnök a mologágvak és üvegházak, rendbehozatalát aürgotto. A városi koi-tészotnok jövodolmozóvt\' való télelét tartotta \' kívánatosnak. (faiskola, stb.).
Dr. l\'raek tajiácsnok folvetotto a kérdést, nom lehotue-o a vártisi legelőből néhány holdat^ gyümölcs-tórmosztésro kiliasitaiii?"Iia. faiskolát létositünk, akkor azt o. saját liasznunkra létositaük — mondta.
Dr. Krátky polgármeator kijolon-totto, hogyha lösz faiskola, lesznek csometéinkV akkor lobot gyümölcsös lótosítéaérol beszólni.
A bizottság végül egyhangúlag elfogadta a főkortész beterjesztett tervezetét.
á lagykiilml Jírái ItrlMéa \'nliiti ímwlm mímlú Bt mhb bavasis Miatt
Szflaetelaek az autóbusz- járatok Is
Február VAROM MOZ<30
15. és 16-án--és szerdán
Mtlltöa ktdllttdsu kalandorfilm ! VIHAR KAPITÁNY Lélegzetelállító izgalmáé kalandok A legújabb Magyar vtIdghiradó
A tél bosszú idoiir várutott magánt az idén, de most aztán makacsul tartja magát. 1\'cgnup üstétől kozdvo újból hullik a hó és vastag takaró alá buritja u zului utakat, u városi Utcákat. Nagykanizsa köztisztasági hivatala a IcgSZÜJUalgOSObb eltakarítási munkálatokia munkásokat vezényelt ki.
A vasúti közlekedésben ujabb zavarok nem követkuztuk be eddig, A vasul készenlétben van urru az esetni, ha ujabb hóakadályuk merülnének fel. »
A jár/is utjai legnagyobbrészt nié.g járhatatlanok, u hóakadálvok oltávolitása folvamatban vau. l\'a-linig már el lotiot jutni Nagykanizsáról, tovább egyelőm műn. Ho-mugvszeutmiklÚK mié az ut járható, aulói; számára Íh.
A imgykauiKsai fószelgahiróságtól kapót! érteéités szeriül u járás egész
területén toljes mértékben szűnatol a közlokodés. Ahol az utakat tegnap megtisztították, a ma éjszakai hava. zás és szél kövotkcztébón újra minden járhatatlanná vált. Klórolátha-tÓlag] további 48 óráig minden forgalom szünetelni fog a járás.\'utuin.
Zalacgorsztigi órtosüléso szerint • a hómsgáSSág u vasárnapi hófergo-tog után sok helyen olérto a ii raó-tort. A iiiigykunizHa — lőtoflyoi útszakaszon is voltak egy . méternél inagasabb torlaszok, legkisebb hó eeen az úton 40 f>0 contíméter. IjOgnagyobtiak u torlasicuk Zalabér és Sármellék köaött.
A MA VAUT keszthelyi fónökBégé-nek közlési) szerint uz autóbusz-forgalom a főnökség öaszou votialaiu további jutézkediaiig szünetel. Non járnak lobát a kanizsai autóbuszok sem, »•
Mintegy 60 utas szarongott a tapolcai vonat által elgázolt autóbuszbun
A atégjr baletten kifli tébb sebesült állajaata életvosaélycs
Joíanteite a /.ulai Közlóiy, hogy u hétvégi hóviharban súlyos Skeron-e.siitlensúg löru\'uit Tapolcán, \'négy halottal és sok. seboaülttol. A szórni ícsét lenség ró 1 u Zalui . Magyar fiiul a kövotki-zó részleteket jolonti;
Kule ii óra tájban közvotleii Ta-jxilcánál tragikus baloeot (örU\'mt, KgJ ottani üzembon dolgozó BZumlÓ éa egyéb munki\'isokal a :t kilómó-torro fokvó Tapolcára napoiikúnt délután fi óra után az üzem tulajdonát kópozó tehergépkocsi bél átalakított, vászonná] fedett autóbusz szokU haznuzátlitoni.
Pántokon már oróson elfajult a hóvihar é.^ fujt a szól. A munkájukul abbahagyó munkások tolultok
a várakozó autóbuszra, do helyet foglaltuk abban a községbe szándé kozó egyéb személyek és ogy női alkalmazott is.
A tolopről kivezető ul a taftoh-A -kiísztbelyi inüutra
az nkk tapolcai r.a$uivo)ia!<m
vezet kerfnztül. Az átjárőnaft 7n\'/ic« sorompója, hanem a .gyakori autó-, kocsi- és gyalogközlok\'edés ollonőrziWuii az üzem állandó ért vezényel ki.
Az uutóbusz kijárt a telep kapu jár). Az őr u hóvihar miatt valószínűleg nem vette észro a vonatot ívt annak fültyiolzéaét som luűlotla. Amint az autóbusz u sintik olé ért, ugyanakkor futott keresztül a?. IJkk-ról Tapolcára 1B éra 6 porckor érkező személyvonat.
Kikapta az autóbusz eltó sor-
kát, felborította, -majd oe muté-bus3 .íriegfordulva, a hátuá sarkával is nekiütközött a n-niiii nak, A felborul\'- autóbme résa-bi\'n kidobálta, rémben rarn^n alá leinette a benne ülŐ öttwn-Itatván személyt, Krtli Mihály szerelő és Csuha .József üzemi munkás a hely színen meghalt, Oyőrffy István üzemi altiszt és Kovács Mihály Minién\' súlyon si\'aitli\'-.\'iekel. amnvedott, Ót, valamim l\'ötördi János, Horváth Lajos, Ke-dor Imre igen súlyos sérülésekét, Bogdán bajos, Polán Károly, (l«!eu-esér Viktor könnyobbon sérült szemelveket, Szeghalmi Jíuios küny-nyobbon sérült najxizámost nyombas a tapolcai Krzsebet-kórházba szállították. Győrffy latrán 1« Kovács Mihály sérültökön műtétet, hajtottak végro, do rÖvtd idő \'múlva kísarn-vedlok. A súlyosan sórülU-k között is több élűtvoszélyhon van. Az élotü kőt vosztottofc közül talán logHze-renesétlonobb Krtli Mihály, alti -nemrégen vesztette el a fimttA feleségét, vioet pedig teljéién \'árwfrf haa-i/ta 10 éves leányát. Továbbá GyŐrffv Irtván; aki két árvát hagyott hátra.
Az üzem yozotÓsége nyombao orvosi segélyt kért. Dr. Fábry Alajos üzemi holyettos orvon Tapolcáról azonnal a nolyszinon lonnott, a ué-rültokot olsé\' aogélybon részosátatta éa lx)kÍf»írto a tapolcai kórházba.
Az üzem vozetóségo -a sa,át hu-lottait a megillető diaszol vwaet ¦ totto ol.
U\\tmt Hifr>> Hik a legkaraitttabb tlkk a lalal batlré-froatai
A zordra fordult téli időjárás mogduzzaaztotta a bűnügyi hatóságok dolgát a botöréaok,\' lo|)ások lo-rülotén. Ix-\'gnagyobh koloto van a tolvajok világában az ólolmiszor-fé-léknek, az utóbbi időbon azonban vetekedik ozokkol a Iwtörők érdoki-lódéso a lábboli, ponyva, zsák és ofajta zsákmány után.
A kis zalai őhid kósségbon iSmo-lotlon tOttlOB álkulccsal ogy éjszaka négy házba tőrt bo és mindenütt csizmákat, cipókot, nuhanemüt, ponyvát, zsákot flzedott OSSZO, Az éjszakai tiotörésok azóta is napirenden vannak, ügy\'hogy a falu népe mindon osto rottogvo hajtja álomra főjét.
A sümegi járás Kisvásárhely köz-
ségébon magát az éjjolí Őrt rabották ki hnsonlókoppon ,&mfg a b\'di éjwa-káhan szolgalatban a falut korüliu és mások házatájára vigyázott. Ott is a kamrát törték fol és csizmákat, zsákokat vittek el. A Iwtörés ott is . álkulccsal történt. A osondőrsóg nyomoz.
Saját kéixltMányO.
hálószoba, komhlnált szoba, konyha- és egyébb but«rok **
n»iíV vátasstákkaa kapkaták
SÜMEGHY GYULA
tlttlmt-a. 15. mfllmtor««»t*lftiaál.
1.144 február 16
ZALAI KÖZLÖNY
Kar voll a*\' ion a falragaszra, hogy knlanéerfllm". Nem Is lehet más ez a .ilnózilé*. mini levédés, aminek következ-[ítien azonbaa a mj/iközonsé.\'í egy része, éppen az. amely pedig leginkább mélfá-tyolná az olasz filmgyárlásnak ezt a ha-lilmas. Izgalmasan érdekes történelmi (ilmjél, elmaradt az első előadások rél. Kalandokban, lé ckzctelá.liló |elenclckbea ,iiih:í hláuy, ezek azonban mind nagyon-nagyon távol esn.-k alléi, amit a -ktlzn-4*«\' mezjeJÖléz igér. A velencei köztársa-tág éa Törökország ir.7« évi mérkőzése Cyprai szigetéért ad|a az eicménycK mag-fát és hátterét. A lovagkor külső és belső pompája egy nagyizcrö. helyenként monu-Me<dáll9 arányú rendezésre ad alkalmat, táljuk az ostri\'iiilutt vár éleiét, a harc «ödszerelt. epizódjait, a lavagkor hősi eszményeinek levegőjében élő és halé em-kerekei és látunk emberekel, akik ennek az ellenkezője. A romantika-! irodalmi te-MtetlségcTÓsellentéteiből rajzolédnakmega lilm alakjai, azokból táplálkozik a film meséje, ami mindvégig leköti az érdeklő 4ést éa aera veszíti el klemét és fokeredő fesztltaéeél. Külön érdemes megfigyelni a lőrlézeliHi Ide két különböző világának, a velencei kultúrának és az ottomán vhág uyerseségében is clpuhuli keletisééinek találkozását nemcsak ember-llpusokban, jellemekben, hanem a lilát külsőségeiben, épilésKotf, beentlezésl, ruházati éj orna-men<ália részleteiben Elekinletben is a (cfiuaudoii-ibb rendezőt figyelem és iz egész filmen végigvonuló festői kén-izlég ¦//eaförbödlcli a stílus-Igényes nézői. Tar-talmllaK. éppen ellentétben a kalandor-Hímektől várnátokkal, Magasrendű eszmei világol tükröz a fiira, a hősiesség, a ha záért valé helytállás, áldozat axellemiét, a lovagiasság eszméayét, amely önmagát az dlentéghcn is meg (adja becsülni éa a ttixla uerelemél, au . áruláson, bödönök Wnzókamráln, a ^btbájosabb oda-liezk-zzemek csábításain keresztül Is litícn és tlzzlén győzedelmeskedik. (hl)
Nagykanizsán és KiskanizsáH életbelépték az uj borbély és fodrászárak
Az 1944\'. évi Nagykanizsa városi sakkbajnokság
1 kifejeződött a nagykanizsai Ma-rócK* Hakk-Kör IŐ44. évi bajnoki ós Kalomon-kupa összetett vorsotiyéi uíölybón NagYkanir.sa majdnem ..min don jobb játeiosa részt mit. A verseny komoly, omolkodott\' stiluau volt, számon tanulásra ia érdemes játssmát orodményuKott, aöl némo-Ivik játáznia BZÓpaógévol a inegörü-Vitéaeo in érdemei. Bajnok a igy a Kc4omon-lmpa IÖ44. évi védője Hamburg Miklós hőrcHssmüiparoH listt voroség nélkül. Játéka óllOsotOB, saoUomeeon fordulaton, alapon cA-méJeti tudással van alátámasztva, Támadása ólon, furfangos, védelme alaixm. A mozŐnybori fölette állolt üSSZeja tárnáinak s igy méltó, érdo-nio» az olsŐ holyre. Különösön üdvözöljük az ismeretiéi iKéjdiől folfo-dacott Vanits bWnc OTI főtanácsost, aki a II.- -III. bolyot sse-roztq meg. llár a több évi gyakorlat hiánya miatt oloiuíe kis«ő tulíartóz-kodóan játszott, de általában mágia higgadt, megbízhatóan felépített játékot mutatott, moly tudásával i^yikn lotl a legjobbjainknak. IJöhm Jozaof többszörös bajnokunk családi bajai miatt átmenetileg némi visszaesést mutatott, de biztosan tartott* a II.—III. helyet. Ar. öregük <«yotlon kópviHolŐje, László Imro caak\' az utolsó pillanatban csúszott le a II. helyről a IV. holyre. A a^ongébb kezdők között meglepően nívósán játszott Doutsch László. —
.Végeredmény: I. Hamburg Miklós 7 éa lel-ponttál, vereség nélkül. II.
IIJ. Bohm Józsof, Vanits Foronc 6 6 ponttal, IV.—V. Ijássló Imro, Némot h Koronc fi -fi ponttal. VI. Doutoch László 8 ponttal. VII. Vé-káay Károly. 1 és fél ponttal, VIII.
(X. Baán Lajos, K. ISfagy László 1 1 ponttal. v
A vorsonvbirói ÜBZtot Zoltai Mihály kifogástalanul látta ol.
A közönség nagylelkű adakozár Hóitól összegyűlt nyoromónytárgyíik ünnepélyes választmányi fllésbon adattak át a boldog győzőknek. A A Vókásv-aorloggnl összekötött II. oszt. eaa\'iiftt vorsenyo még tovább Ma-ik.
A nagykmnizaai Ipattoartüloe >>or-boly 6a fodráaiipari Bzakoszlályíi
Rózsás János elnöklete alatt übst tartott., amolyan kimondottak, hogy az uj ¦.; ; . vIi.WmI kapcs4)lathan a nagykanizsai fodrász és borbólymtt-holyok :t II. dijcsojwrtha gdroztaa-sanak. A határozatot IwtorjosKU^tték az Ipartiwtiiletlioz, an«dy azonban
azt visszaadta. Erre tórosvényt i»-
caátottak ki, aniolyon ujliól egyban-Kula« a II. dijCSOport mellett fog-
íaltak állást. Ar, iparhatóság ügy döntött, hogy Nagykaninea 1. es IL korfllotében a II. dijcaofx>rt, a III.
(KiskanizHo.) kerülőiben « III« dij-csofxjrt »razabiuia lépjra életbe. Kszorint:
Naiykaaliséa Klskaaliláo
horotválás —-70 P — 60 P
hajnyir&a 160 „ 140 ,
géppel 1 »\' ., 110 .
Inzonlgazltáa - 90 . - »0 „
hnjmosán 2 M „ 1SU ,
k*lrri víz — 30 „ ¦ JO H
tósQlés — 20 _ — SO , f
vlzho\'lám 2 20 . I «0 „
vashullám 2— , I«0 „
tartóshullám 17— . 15-- „ Aií vij arak már érvéaybo la léptek
Elttnft magyar árnyak nyaraábaw .
Eqy magyar mérnök hőstette a szuezi csatornánál
Egy világjáró magyar mérnök hístettér*! elmosta az emlékezést a feledés. Az o\'e-dcil katonai aaplék és azeattanak alapján azoaban elmoadkaljuk az eseményeket,
Kc-djük z Urtéaotct a világaáhsoimeg-ladaliaaknr. Ktztulomás aaeriat T*rttor-tt*Z ekkor még nem Hzeat hadat. Hónapok tellek el, a nyugati hadszintérea. Szerbiában és az orns7 fronton már folyta nemei, francia, magyar él orosz katonák vére. Törökország még ailadig. feltckcayea
órinlc aemlegesaégét. Végre, koasin kósia-pok nlán Tlrtrerstág, Enver pata Ösz tönzéoére, meglsoste ac ailailnak a hadat. A török flotta Konstantinápolyból klfatott a Fekete tengerre oo olkemtlo bomfeátai .¦. szemben lévő oroiz partokat, Szebanto-pólt, tfovoroizljtikot oo a ktiareee part vidékei.
Bzokben a napokban érkezett Koaitaati-aánalyha egy halandói véri, az egéac vi-láfon otlkososaá mozgA, fiatal aaéraök
Utcák... nóták.,, gondolatok
Sok inu-ii. -.,n uóáa mégis beftŐ-itzCiiíötl a haixis tél ét most el lehet énekelni a bánatot betyárnótát; liefútta ae vtat a M Céltalanul, fut á foké. Kieresztve a kantárja, Rultánattn a gazdája-
A: irók én a költők még nem \' éllapitoUák me-g pontosan, hogy ae érző és vérző $ziv hol fáj a legjobban. Igy felteheti, hogy a betyár a havin ttton voU banaioa, mán entber. <me4lcg más uto» lehet szórnom, inert ae érzelmi folyamai mindig bizonya* mel&nkóltdwU jár.
Minden embernek non a maga városában, vagy altot htusamo$ahh Uleig Lírlózkodtk, «fy-*gtí "Oioája, ami kedvesebb a többinél. Nem 1ceU, hogy óppeji atomom emlék füzzr hozzá, lehet ez az emlék édesen borongó Az egyik vtca arra emlékezteti a deresedő ural hogy ebben az •utcában nőtt az az ablak, amely alatt órák hosszat álldogált, ahová e,gypár$zor odavezényelte a cigányokat azért, mert:
Wsak egy kisláni/ van a világon<!. 8 ebből, a házból jött ki sdkizor büszkén és öntelten ét husvrti locsolások idején vígan dúdolgatta a kapun kifelé:
\'"Szagos le$Z az ut, amerre járok, Szeretnek is engem a leányok*. Az utón, az -utcán jobban ráérnek emlékezni az érzelmes embereik, ahol esetleg tárgi/i bizonyilék is alátámasztja az emlék jogosságát. Még ha az emlékezés nem is végződött házassággal, de. szép voU, mert benne volt a fiatalság, az élett aiatvisz, az Ígéret, amiHGnditUtet adhat az ifjúi törekvéseknek: — küzdeni a oelért.
Mostanában keeetebb idejük van a fiataloknak ablakok alatt álldogálni. A lányok sem érnek rá na-
gyon kinézegetni. A létfenntartás gondja iifhetiedib mtndvtyájukrn. Nehezebbek lettek az élet utjai még ha n magyar lélek oly ozépen is beszél a nótában az •utakrói, szagon uttákrál. Az élet vtja, « magyar élet \'Hja más. Sok kötelezettséggel jár. Kz a kötelezettség, elsősorban a Haza szeretete, a hazáért áldozatot hozó készség, hivatali heU/en a becsületet rpunkateljes r$m íny. Otthon a szülői tekintély tiszteletben tartása, társadalmi téren együtt j dolgozni a felnőttekkel mert hsak vállvetett munkává\'- ft&ozhatpil: a magyar ut simább járhatóságát. \\
A Sors gyakran betaszít minket magyarokat gáróncsös, nehezen járható utszétefere, azért hcU felvérteznünk testiünket, lelkünket erős elhatározásokkal, hogy a göröngyös ulról visszajussunk a simább feleire.
A göröngyös ut által leszünk iob-Itak, kitartóbbak, mert a sftenve dések nemesíti a lelket.
Az ember életének sok utja iwi és sok utcája. Ad utak nem kendőd\' ncJc mindig jól és nem végződnek mindig rossBul. Az utcákon zajtik az élet. A történelem rohanó sze-kerr robog mostanáltan végig n világ majdnem minden -utján utcáján. Mi magyarok adjunk halat a Gondviselésnek hógy utcáinkról és utaink ról még énekek nyomán tudunk emlékezni, fis talán, az utakat meg-é.neklő nóták közi a legszebb az, hogy:
Szeretem a széles uícát,
melyen Hozzád járbltj
Szeretem én körülötted
az egész világot. Kedves Olmsó, sok szép inagj/ar utat és sok szép magyar nótát ki-tánok Néked.\'
TWT.L CILI .
¦oados Lászlónak hlvlik, magyar liu volt és a maga erejébe! végezle «1 az egyetemet ; ezután kiképezte magát egy különös szakmára: naflamémök lelt.
Akkoriban Igen já és ujszerN pálya volt a naftamérnökv pilyá- Nemrég fedezte fel Ktiot d\'Arcy kanadai mérnök Perzsiában és Irakban a pelroteum forrása kai. Az a mérnök, aki a benzinfeldolgozát szakmájában járatos voll, vagyont kereahetelt azokban az Időkben Egy baj volt: ol kellelt utazni a tróputokr-t, mert a petro-leumfnrrások és feldalgezólclepek mind a forrö égöv alatt feküdtek.
Qondoa László nem Ijedi meg a1 trópusi klimálől: diplomája után les/erzödöH az angolok tulajdonában lévő egyiptomi pel-roleumleldolROió telepek egyikére, a tfagy kiterjedést! dzsemsakl olajtelepekre nafta-mérnöknek. Itt dolgozott két evig, az angolok, főnökei, meg vollak vele elégedve éa Qondoa is jól kereaelt Esvlplomban.
Amikor a hábora kitör*. Uondos beállt a monarchia hadseregébe. TSzérzáattoe lelt A török hndUzenct ulán vale napokban pedig belliit az osztrák magyar nagykövetség konslanllnápolyi palotájába egy fiatal magyar lüzérzászlés, aki Pomlaa-kovazky altábornagyot, a katonai attasét keresi.
Ooados elladia a picltermelü altábar-¦agynak, hegy Bécsből nyilt parancsot kapott: robbantsa fel a Szaec melletti dnenisakl pelröleumkalakat és beazia-gyárakal, ezzel a szuezi csalona tzeme magáénál, aiert (II látják el a brit osapat-szállító és üzemanyagot vivő hajókat hajló anyaggal.
Uondos előadla az állasénak, hogy neki személy szerínt semmi buja nem volt az egykori angol gazdáival, jó soria vert Oaaomiákban, de most, miután itaraaeaot kapott Bécsben, mint a hely egyekan Ismertje, erre a hadltettre, jé katonához II-lőao, habozás nélkül vállalkozni és csele-lekéitől akar; Pomlankovizky, mint maga Irji, azoanal meeszerezte Enver piaa beleegyezését is. Uondos 6« török katoiál kapott és másnap atnak indult a kia csapat Sznez felé.
Stlrlán áthaladva — ez (örök terhiét volt akkor — elértek a tengerig Szembea már Hgylptom, a szuezi öböl lulsé partja fekszik. A Szlaal-télaziget homokot part jáaál kis oMmekba izállva é«zrevéUea!ll sikerült atjulaiok pár *ra alatt a ceeaaee ogyipleml padokra. Ott nekivágva a he mokslTalagnak, mehközelltettéh p alzsem-aakl első angol előőrsöket, akiket ártalmatlanná leltek. Megkötözték őket ei szájakat -íelpeckeKék. Azvtán Nekivágtak a hlleŐ drólkwltooekaekVálmáiiuk rajta és egyizerre bent vollak a pehőleumforráaok kellős közepén.
Az olaő leendőjük az volt. kegy aékáay kézigránátot dobtak ítél Az égő pitröleam éa benzin hataluua lánggal égett pár perc múlva. Ai angolok erlsoV^zoltok. — Oandeiék meiektltck Hat török katona elesett. Gaaáts -- arab ruhá}ibai — agyaaarra szaladt, amerről (Oltok. Köabeat még elhajigálta me«mara4l ké.(gránátjait — liz elborította az egfez letépet. Sikerült öléiniök a vitorlás csónakokat, az aago-laknak ezen az oldalon, csadilatoaképpen, nem voltak odakészített vlzljármivelk. Mire az egyiptomi és angol katoaák csanakot kerítettek, Qondoiék már meitze jártak A zászlósaik még arra li volt ttfew, hogy a csóaakből lefényképezze az omefe-tea lánggal étö beazlnkutakat. Sikereié* elének a (ulaó partot éa a török paraaca aokok Itt egetverő éljezéaael fogadták a bátor katonákat.
Qondos megkapta az araay vilézséfi érmet, soronklvül hadnagy lett és a lapok tele voltak bátorságával. Qoaöoa mlaollg kangsalreila, hogy katonai kötotetoéftel-jeiltésböl CMlekettett.
A vhiz magyar liszt rövldeaea hősi halál I hált; valahol Uaeeöőnlában, egy ktf rohbanláiaál, a Vardar folyő mellett mail-betalálta egy eltévedt golyő.
Kervkethiiy Józtef
A QOZPORDO nyitva vom ce>m*i 7 órúlal est« 6 ériig. (Rémfé, saetla, aéozosk .léiután éa kedd** egéaz aap ailoaek.) Telefon: 660.
TARJAli—PALCSICS
III textilipari ón hereshtáalml véll.lat !1 Nmaykanizia.
Qyár: Magyaru. SS. Virosl főMet: FS-ut 14. (Első Ma-Telelőn: 3-44. aiar Blztotlti Intézet pahtijákan.)
TeleUn: 5-33.
uarclns 6 an
uj kezdA és haladó ayorairásl, a*P\'rL*. tanfolyam kazdód.k. BeiralAs egész nap.
Kagykanfu., SmbI Imr. bn«,-«. S.
?1941864
ZALAIKÖZLÖNY
1044 fcbiuáa Ifi
Nagyk&aUaa magvai váras po krá miee torétól.
Hirdetmény.
Nagykanma megyei *árnsban a itrtél-i mngál .!,.;[¦ .1 nyíl I hó 12 OS,
A nergíég rllnjiátának lovaié, fedése i-n íliri, elienitelein az alábbiak u iSt trfléetk mi> dcnnemü megbetegedés\'
és rllimi.v 1 Ciri l\'h.t!\' II kimfum\'ii\' i-h
-¦ A srrieeck klbsjMs.it Kis-
kanlua valamennyi (atká|sb\'» megtiltom.
FtlhJvoqi » »eití\'.nr(A nazd»i Ihjtyclruei air». hojy a betegség ellen hiiünúcn bevall oltAsiai crcuményeimt lehet védt honi. ezen a|ánlmoi aci\'éaelk peé
olisma a hMósv I es a .yukocalol f iiy^ tairt aasgii állatiKosoknál minél lObbcn Jelentkezzenek. Meg|egyzem, hogy állami pn\'i1 ¦imh\'I 1 ollóanysg betreríé\'ére álltt-egéutégíigyl köieclm .1 sxUkaíiiei jépé ne kel meglepek i\'/ ai. ullétnyg «ionban csak ai nem rászoruló ndák seiléselnek beoltisáia Ji 1-,-v.*-ii¦ ia iri
A lér ali helyeiét! udvarokban s senét-trágyát kUlo.i kell gyűjtési éa a mezóie alvtve .hi\'ma ü -ni. Az ólakat többaior meg kell Itutltsnf és frissen oltott mésszel ki-incji ¦ cl il. Fertőtlenítő anyag (méiH a városi ni. kír. állalur/otnil Igényalh .16.
Nagykinhss, 1<H4. február 14. alá Polgármester
H. klr. rendőrség saaykanlraai kapitánysága
234/8-1943. klb. srám.
láljy I Nóvák Pál hlb. ügya
Ítélet.
Novak Pál földműves sandl a-kost a nagykanizsai rendörkapilány-h:i i ¦. mim elsófom rendőri btlnle Ó-bírósag. mert beír , ece e6 bori iio zolt forgalomba. 1936. évi V. t.-c. 13. § 2. p.-bá lilközö kihágás miatt 100 P pénzhflntelesre, bchajikalat-i..iu.esetére 10 .-.in elzárásra ítélte s a bűméiként lefogblt 57 ^ liia bort elkobozia. — Kötelezte továbbá nevezettet 20 P állati I ellenőrzést díj és 6 peng* vegyviis-gálall díj megfizet\'(;<-» és az ítélet kivonatának a Borászati Lopok c. szaklap és a Zalai Közlöny cimlt napilapban, valamint a polgármesterj hirdstöiáhlnn saját költségén valú kozztlélclére. — Az ítélet jogerős.
Nagykanizsa, 1944. január 22-én. Dr. vitéz Jónás Károly m. klr. rendőrkapitány, sn rendőri bilntetflhlró.
N. klr. rendőrség naaykanlisal kaslldnysáaa
1427/4-1943. kth. biA n.
Táigy: Üáepár Itlván kih. Ugye.
ítélet.
¦ Gáspár István kocsmáros, nagykanizsai (Csengery-ut 87. sz<) lakost a nagykanizsai rendőrkapitányság, mist I. fokú Himlőn büntetőbíróság, mert borpincéjóben ecetes bort tartott, az 1936: V. Ic. 11. § inak 3 bekezdésébe ütköző kirúgás miatt 50 P pénzbOnteiésre, behajthatatlanság esetére 5 napi ebárásra ítélte. Elrendelte a lerhelmel talált 40 lile. bor elkobzását. Kötelezte a terheltet 20 P állami ellenőrzési dij és 541 P eljárást költség megfizetésére és az Melót kivonatának saját költségére a Zalai Közlöny cimtl napilap ;ea /> Berászati Lapok clmü szaklapban, valamint a polgármesteri hirdető lábián való közzétételére. Az ítélet jogerős.
Nagykanizsa, 1944. január 31-én. »r. vitéz jóflfts Károly
ni. ktr. rtnddrkapitány, mi rendőri bUnletöbué.
NAPIREND:
fcjjéli jryogyéitertóri ügyelőt: Ma az Igazság gyögysaortór Fő-ut ,12.
Kuhuitseán az ottani gyógyszor-fafe állaedé Ügyototos azoigálajat tart.
Naptár. Február 10 S-érds. Róm hat. Julianna. - Protestáns Juliánra.
(Engosztolö szantságlmádás)
Vasárnap, farsang vasárnapján a katolikus \\ is?ei>legyház mindig engesztelő knnvArgcsfket latt u faisangi bfinek cn-jítszicléséru Nag)kanlrsán a ferences p-é-bánia templomban vasárnap, hclfón és kedden RrcníscgiiuádáH lesz. Mind -\\ háiom napon reggel 7 órálól eslc 7 öiáig. Délután it óinior (g>háisiónuklat, amil az i-l*ö nap P. Ilanas Üyula kihk<inizsai ferences plóbánoi, niásadik napon dr. VaUy István cfpces. a harmadik napon pedig Longauer Imre ptlspbki lanácos mond. A Jíius S/lvc plébániatemplomban vasárnap reggel f órától ette 7-ig sítnlsigimádás lesz, az egyluVsténokla-toi di lulán Kasza Imru káplán inumlj.i. (A piarista tamplomban)
n napokban Dnegéldolt .Sient Antal dnjubormüről széle hirönkkot kapeao* latban kÖzŐljtlk, hogy az Szokol l-o renoné kiskauizsal lakos 7Uü\'ptugŐB fogadalmi ajéadékből létealllt A dom-bormlvet Koosla Lajos rajztauAr, ipar n>üvcHZ tervozt© én kéazitettB, nkt (tr. Gerencsér lelvén piarista tanár s>gora.
— (Uj tsxlllas Nagykanizsán)
Meik Já\'nnunagykanizsai hoi !>;¦\'¦,.....¦!-
lexlllkeieakeilöl jagositványi kapott ti Uilttét a Kpluey-utaában már Ü ég is nyllalla.
— (A Férllsk Tooléglája: Istankoiosés) clmtl clőadássorozalnnk legközelebbi
clÖKdáaál .iiujüt csütörtökön (febr. 17 in) este J őrákor tartja pieg a nagykanizsai Diaiisis glnináilurnkan dr. (Jercntscr István tsnar. Az eléactán ríme: Kcrciatk Istent —- az Igaz Islcnt I Nagy wagyarak tanúságtétele. — A magyarság litctiélmé-uye. — Istenre találás a tlrlénelmen ke-rcazlll,
(Halálozás)
VUgulücz István nyűg. vAltókezel* Ndgyk»j(b!sén JlÜüt Temetése lolyá hé 17-éu délután 4 órakor lesz a teaieto hnluttas liázából. f:)
— (Eioadáa a baleset-cihádtáaról)
i-rti\'kf.. baleset nlliArllö vulitcttképes, IllűlŐlüK beugoalllin előndés volt a Knt. Logényeajlethcn. Dr. Birkás Foreno az bgylct vfietéjfl tldvöifllle sz OTI kikül tlöttolt: Steincrt Ferenc ndlUŰd ta-nAcseai ós VIda István blzt. (oitlgyelőt, kik aizal a céllal iriiieh. hogy bamu-tncsák azokat a inódozutokat, melyekkel a hslcsetokot id-k leUct slfiznt. Nemes éa azép szAnduk - mondta mert nemzeti erőt gyarupllrt törekvés, amollyel —- inlni uiegolóző mods/ur — a lefiJobb pedagógia. HtisznossAgat és aTflksAgszerÖaégót pedig indokolja az, bogy h\'-ui Hiulleml, som fizikai vonat-kuzssban >ohn uiógké óvatessk nem le-heitlnk. EeutAu Stelnert Ferenc nidtzakl tanácsos mutatott ré arrd, bogy a baleseteknek csak \'¦\'¦> százaléka gép baleset, a többi 75 s\'á\'/álék az alkalmazottak vfgyazal Is nyugatink, güiidatlan-sAgénak köveiké/monya. A veszély nicgsgokAsánsk; ém\'to v.v. eltompuláflK fajulhat, ennek tutlhalö be íz évi 4000Ü iiíiicht-t. Ezt nkarja a már tíz óvórend\' szeresitott előndáfabrozat a lehotő leg minlmAllsabbra csökkenti. Négy élve zeies, gyakorlall. kulliirfllmet mulntelt be ezután; az olsŐ a/, élmniezés szeles kmét mutatta elónk: a máHOdlk Rlő Innal clmrael a Kim. hatalmas Ólamét mulstta he mecb-iHo konimenlAr-ral; a barrandik AetMuluk clincn az ózdi gyArOzenicl szeinlr-lii-ito. vógUI a/. „.\'¦.II éves a TAraafthlainliIztesltA" meggyőző oróvel imiirur- be sok kiizluiA^nti intézményét bőséges statlitzUkal \\.d<\\-tokkal. Az élvezetes, ti-iuilfágos, nsmes cíit szolgáló éa közlirmziiu előadásért dr. Hlrkás Ferenc momlntt kaiironalet.
(Gorulntlamíuúi t olltölt édesanya) Müllcr JőzsetHéBuilnfnpUH2lán tyúkot knpHKz.tott. eközben a forró vízzel telt edényt lelotto a konyha padoaalára Mlg nz asszony nuuikéJAvul el volt Ing-lalvn, gyormekn a \'.forrévlzes edényho esett és uiA&odtaku ég^al pebeket a^sn vedelt. IleazAllttoltAk a kórbrtíha, nhol slkcrlllt a kle áldozatot meggyógyítani.
Vas-, aztjg- é% drsjtjogyelt
az.onnai beváltja
T.l.lon: 595.
PETŐ és SSMU vaakereshedáae
S. K. F. flyótciapiíyaji, tipsxilahl
A Kissörhaz vendéglőben
Eger M8ry
dobosnö
yemíégsaerepel február
iipr«niami Etek vastereikeátfiátan
sin-, rudf és p?tkévas-, továttSá szeg-
maiványok hevaltkiték és slsiinfeüi.
Kofhcrr-gepek, gépmxlj, caapÓQyfém tVa riolyón cmapAgy Igényléaiét «lin1éatem.
VILLAMOS ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
AramazAmlék fLzatésa, raklamáolók, hlba|alantéa*k, nxaktizarO talvllaeoattAa tnlndan vlllsmoa kardiában délatl&tt 8-461 délután $ áréig.
Az anjAI most vonta fel ti lé s» ég re g0n-dntbinHágőn a unuykaulzHttt\' lörvéay. szók. 100 potigő pénzbüntetésre UOit^h de annak végrehaJtftRM fcItügBesaiatiöii!"
— (Internáltak egy Iszákos asszonyt) SnbJAn líerencnó 30 év(«fl -zalaegerszegi asaronyt IszAkoM életundj^ cH y\\. uebb lopAeok miatt Inltinialtak.
— (Laégett hét hold ordó)
A zalnt őhldt hatArbiii kigyulladt | Berlha AladArféle erdft N—10 éves can-motéso, A nagy Szélben a lángok :gea gyoraau barapództak el. ugy begy a ttVíoliésAy é« a Inkns-ág eréfflSzftéae «]l lenére Is hót hold nagyba róvid idó aintt a tüz martaléka lett A tüz-t j\\z erdő melletti utón eldobott cigaretta vagy egrt gyufa okozta.
— (Ész ós bűbáj) \' Szabadi Lá-aló, ¦• halai enlélyi Írónemzedék eRvík legkitűnőbb tagja. Nrmcsak mint költő árul el eredeti teliehcgei, ha-nem mini laniilniányiré is. Könyvu bevezetésében Írja: .a nemzet sorsán aggédó magynit m:i minden oldalról bllbájok kl-sétllk." Sxabédl ezek ellen a böbájok ellen veszi fel a harcot. írásait j zanvág, l«.:ik;ii tisztaság Cs széteskörU mövellség jellemzi Szabedit nem tudta megejteni korának semmifüe. böbájosségs, va^y ro mintlkája. Napjaink szellemi életéhen valóban sok a kod gőz. \'....u-Ji síelők, lóri n>3ga vniii! a ködöt és a górt és tiszta, ii.ipliV-ytávlatokat nyit elénk. Szabédi különösen is nagy szolgálatot tcljesit a mai népi ébredés és művelődés ir blémáinak, fogalmainak, kalcgóii;iinak tisztázása körtll. Siabédl könyve bizonyára vilát ide/, töl meg, dc ket-églelen, hogy jelentésen hozzájárul majd korunk legizgatóbb művelődési kérdéseinek üsz-lázé ához (Magyar ÉM kisdia).
-X-
Fizessen elő a
Zalai Közlöny-re
IPiÖHIRDETÉSKS
Ai i A\'.
Jómedoiu, képzelt sagéalat asonna\' belépéare felve»z: Kspoli lalvén lüsier- \' csemege keieskedö, Hotlhy M.-u. 2\'
ti
MuUHu és segéd felvétetik Kelemen Rezaö cégnél. őlr
Qéplráaban U }árlas keieiz.lény hflny-walAI vsgy ilsztvlaelöhöt alkalmazok. Kirily-u. 2 , Szegő. :Klt
Kepzett, JímegjelenéáU faaxarkapa*-hadI6ai«aáil ssobnall belépéire (elvíte tik, Chfl a kiadóban. 5tö
rtiítif \'^íi\'.i tlanslalaaiat-nét fixre Í8 Julal^krrt (elvesz a Mnijyai—Hollandi Blityslió Rt, Ciengery-ui Ö \' ?I3,
Idősebb Apolétitt aionnall bclépésrt (elvétetik. Clm a .kladéban. Ö15
KlfMtO (elvétetik IZOllZlI belépésié. Clm: Jancsi Lajos (usxcrkereikeda, Arany Ji-os-u. 2. 1&
KÜLÖNFÉLE
Elvaaxsill kedden dőlt 1 és \'/a\'J óra
közölt ilunyadl-utcii 41. Számtól Kolctcy-nlcsn ál l\'ő nt Ö. számig egy siign cioitt-kctetll szemüveg. Beealllciea megt«lá,ló adja le « ki.uhblv:itii b.-.n, illő jutalomban létttsOt. _
GundoxÁaroi azoiulö anyánkat elbe-lyeznfiák Jobb családnál. .Pizelé* meg-cgyeiés szerint Cím a kisdúbán. t)21
KAUt) KÓXLÖGIY
mm*** : ,,kaifai«*saal H. T. Maqfiu-. /.-.-••j ktaéó: Xalal Urm
\'.¦ vifjlhull l
i vZSi«ai«as««i tt T. (Saajraaiiaa^-
\'ayaataaJakM Kaajyaaatiaaa. mwmmiáét* latal i Zalai MrtfcJ . , j
PeladA i___
(!ta:
Huultoliozul: Tibori po«is;~
8<4. evf., 36. sz. Nagykanizsa, 1944. február 17. csütörtök Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
tőség és kiadóhivatal: Fó-m a. nzam, \'"Bééi éa kiadóhivatalt teleion 78. na. iiik minden hétköznap délatáa
POLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: BarbarJts Lajos
Klőttzetéai ara: egy hónapra * penan 30 finer,
"Ogyedévrc 12 pmiíiö 40 Tiller. Kgyeastánv hétköznap 16 fill., szombaton 30 ffll.
A lirctirel kissé elcsitultak, de a dlplemáclal csatatereken nagy küzdelem folyik
A finn kérdés és a lengyel probléma máris előre veti a Szovjetnek szövetségeseitől független, öncélú Imperialista politikáját
Moszkvai lengyei báb-kormány létesítése esetén Amerika elszigetelődik ^ a háború utáni kérdésekben
a laaleti hadeaintóren a mélyen Misrm^oeodott torop nom bottá itthe < tóvéí * kiterjodfc harcokat, igy
c?ty szakaszon *em történt említésre, méltó változón. Az északi szakaszról ujabb hidec-botörést jolentunok ós a hőmérő sok bolyon bolyon 10-18 fokkal siily-lyoclt a fagypont alá. A középső szakaszon csak foldoritó éa roham-vállalkozások voltak. A vitobszki arevonalon is kénytolon volt az oJ-lonaéc a* orős támadáaok folytatá-uánMl o\'mondani, az elmúlt támadások során szonvodott veszteségei miatt. Az Ilmon- és Pej puaz-tónál vállalkozó és olkosorodott harcok voltak. Itt a németek ogy támadó haréosonortot teljesen felmorzsol tak. Narvénal a csata oröa szovjat harci-kötolékok odavitelo után tovább tart. Az oroszok egész nap rohamozták á némot állásokat, de nom tudtak sommi teriilotnyereségre szart tenni. - Hzon az arcvonalon 1
napról-napra erősbödik « ni-wf/ ellenállás. A némot erét növolik azok * bare-csoportok .molyok a ezerjót gyürüból áttörtök ós a fő arcvonalhoz csatla-foztak. Kirovograd vidékén olkeaore-rodott haréfflk dúltak. Sztaraja Bus-Ránál az ollonsógnok kisebb. boforó-sokét sikorált olőrnio, de a németek a támadókat részbon visszavetették, részbon a betörési bolyokat elreteszelték ég & záróroteszt az oroszok nnm tudták leküzdeni. (
Zsarknv és Oserkaszi hareterii-letén szívós ellenállás ellenére a németek ujabb területet nyertek, több helységet elfoglaltak és több páncéltörőt mogBonnniáitot-lok. Nárvánál a Szovjet több páncélom csoporttal próbált előretörni, fíó-mol rohainosztagok és páncélosok megállították szándékukat. A harcok n« éjszaka beálltáig tartottak éa legnap ujra teljes mivosaeggol fölélénküllek\'.
Moszkva imperialista politikájának előkészületeit látják a finn és a lengyel kérdés körül
lelamball nemzetközi körök figyelmét ekösotbai a lengyel és a finn kérdés köli le. A Pravda cikkébe* visszavonhatatlan jeléi látják annak, hogy a Szarjet elvon s%nva á lengyel kérdésnek kizorólag saját szempontjából veti megoldására, tekintet nélkül a szövetségesek szempont-iáira.
HP szerint a moszkvai lengyel (elszaba-
dító bizottság megalakulása küszöbön áll. Islanibtili nemzetközi körökben élénk
ligyetem tárgya a finn kérdés atakalisa.
Ugy vélik, hogy a finn kérdésben a Szov-
lel által elfoglalandó végleces magalarlás
fokmérője lesz annak, hogy vajten Moszkva hajlandó lesz-e a háború utáni együttműködésben részt-venni, vagy pedig tisztún Imperialista politikát folytat.
Paasikivi még Stockholmban van, Erko visszatért Helsinkibe
Stockholmból jelentik: Paasikivi átég mindi* Stockholmban tartózkodik. Megbeszéléseiről részletek nem szivárogtak kt.
lírko volt finn külügyminiszter Hel-slaklbe érkezett és azonnal felkereste a Hun külügyminisztert, majd a vele folytatott megbeszélések után ösazebiv-ták a parlament külügyi bizottságát, amelyen beszámoltak a külpolitikai
leg-
helyzetről. Ai értekezlet körül nanyobb a titoktartás.
Német lllelókes helyen kijelentették, hogy a külügyi bizottság ülésén Még nem lehetett tárgysorozaton a finn-orosz tárgyalások anyaga, mert hiszen az még egyáltalán nem érett meg a tárgyalásra a törvényhozás szervei szamara.
A békefeltételeknél is keményebbek lesznek a német—orosz háborúval kapcsolatos szovjet-feliéielek
Stockholmi hir szerint az orosz követelések, amolyokot a finnek tudomására hoztak, a legkisebb kővo-toléanek tekintendő, amelyek olfo-sadáuától teszik függővé * további megbeszéléseket orosz részről.
Felmerül as a kérdés is, milyen
föltételeket Bznhnak a finneknek a hékokötés esetén tovább folyó némot - orosz háború tekintetében. Angolszász értesülés szerint ezek a feltételek sokkal mosseohbmonőok éa keményebbek, mint a tulajdonképpeni hékefel tételek.
Töbh mint 100 repülőgép bombázta ma éjszaka a finn fővárost
Helsinki ellen azeltaultlja«haujabb fa a ledobott bombák na* lőgttámanás történt. A támadáaban több károkat okoztak. A légi t mint itt szovjet repülőgép vett réazt két érakor még tartott
f tüzeket éa maa\'áa éjjel A lakoaáág
vesztesége aránylag eaekély
A Helsinki ellen Intézett légi támadás híre nagy meglepetést keltett Stook hóimban1, á folyamatban lóvö (árgyalá-sok miatt A támadás liten heves volt, a halottak száma 1 nem olyan natty,
iiiliit az einó bombázásnál vou, .....i4.
oka a lakosság magatartásában rejlik
A Szovjet biztosította
a* amerikai kormányt a lengyel ügyben a moszkvai eeyezmény betartásáról
Washingtoni Jelentés szerint kiválá szovjet személyiség hiztoaltotta állító\' lllólag az nmorlksl kormányt, hogy a szovjet kormány beutrlja a moszkvai megállapodást és eloszlottá azokat az aggályokat amelyeket a szovjet politika a legutóbbi megnylIvánuláBávat kapesotatoBan támadtak. Iteméllk most már, hogy az oroszok nem akarnak bábkormányt felállítani, mivel ilyen kormány felállítását Amerikában a moszkvai magállapodás megszeKésénak tekintenék, ami azzal a kookázsttal Járna, hogy Amerika megtagadná részvételét bármely, a háború untul rendé* zéflbeq.
Törökország hadbatépésének feltételei és a bizalmi válság
oka az volt, hogy nem tájékoztatták Törökorazágof arról a stratégiai és iHilitikai szerepről, amelynek vállalását .tÓle kövotoltók. Eh igen kényes kérdés, mert az angoloknak éppen elég tapasztalatuk tiulácsolja, hogy no közöljék olfire katonai titkaikat. Viszont a törökök azorotnék
Ankarából jolontik: A Daily To-lograph Törökország hadhaléjiefli fol-tótoloit a kövotkezóklHUi határozza inog: Törökország területi függotlen-ségQ. Teljés együttmüködéao iörök-orseággat politikai és gnzdnsági vonatkozásban ii sxövotHégottok réazó-ről és végül Törökország részvétele
a liéko-\'-rtekozloton a ipfinjg^jMg * tudni, hogy miiven szerepűk lesz alapján. Azonban ezek a kérdenek , . . „ ,
non. kövotolnok azonnali megoldást. » hatoruhan A lurgyah^k
Illetékes körök szerint a mefrfwezé- | wbut re^rcdménybpn htzalmi vál-lésok zsákutcába jutásának legfőbb ságba jutottak.
Ellentmondó híresztelések egy ujabb argentínai katonai puoos körül
fitookholmhól jolontik; A/, ószak-amerikai lapok közlósei szerint az argentin\' fóvároaban loját«/.ódott oso-ményok, amolyoknok ; során fiatal tisztek a külügyminisztérium ópü-lotét hatalmukba koritették, hogy ezen az nton kikényszerítsék a kül-
ügyminiszter távozását, -Vpltakéii-pen uj katonai puces volt. Az uj urgontin politikai mozgalom tulaj-dónkéjlpóni indokaira vonatkozólag\' a hirosztelésnek egymásnak ellent mondanak.
fiem voltak nagyobb ftarcpk az olasz hadszintéren
Az olaszországi harotéren földerítő és rohamcsapat vállalkozáson és szórványos rajtaütéseken kívül nagyobb harcok nem voltak.
\'Monté Cossino bencés aiiát*tí-
gát
éa az apáteág (őrületét 200 négymotoros bombázó repülőgép támadta és amerikai nehéz tarackütegok is óráson tüzeltek m épülotokni, aliol a sxerzotoHoken kirul nagyon sok menekült ia volt ollzolyozvo. A Iwm-bá«á8 rombadöntötte az épületeket. Tognap az angolok ujabb tüzérségi tüzet indítottak az apátsitg terülo-téro, amoly a montési munkálatokat még inkább lehetetlenné tette. A irmotoknak csupán a kolostor 80 esztendőn apátját sikerült néhány szerzetessel mogmonteni, akik nom akarták elhagyni a kolostor területét. Ksflk bizonyították és írásban adták, hogy
íií apátság területén sciq német katonák, sem német fegyverek , nem voltak, A kolostor! romjai alatt sok száz ino-nokült ős szorzotos holttestét .talál-, ták meg és. attól tartanak; bogy a romok alatt még sok halott\' van. f Német, vadászrepülők és tüzérség erős támadást indított a }>arti bidfba^tások e%«, töhh repülőgépet lolőttok a az anzioi hídfő ellőni támadásuk alkabnávnl súlyosan mogi-ongáltak két eaapat-szállitó hajót ós egy koreskedVilmi hajót. Aüonkivül lángokba borítottak ogy üzeraanyagraJctári. Az ea(i órákban megtámadták a nettunoi hídfő csapatait s az amerikaiak jelentós vosztoségot szenvixltok.
Hull külügyminiszter a győzelem bizonytalanságáról és a háború végső céljáról
Washingtonból Jelentik: A képviselőház péuzügvt hlzotlsátrának Ölesén Hull külügyminiszter kijelentette, bogy még nena nzabnd bizon> esra venni a háborús győzelmet, amelynek vésaö eélját n tartás IgazeáRoa éa szilárd vlláKrend-ben Jelölte meg. Minden világrend
alapja a kölcsönös egy Üttm üködéa. va-iimlnt a helyes kereskedelmi politika,. Ha Amerika és a világ többi Jelentős árazása olőre akar haladni, mondta Hull,, ngy fokozni kell a termelést ée lehetővé tenni annak helyes exétositánát
ZALAI KÖZLÖNY
1D44 február 17
látogassuk hz influenzás betegekét!
Hint olőroíátható volt, » sr/4sósé>-go»w fordult időjárás meghozta a . vele lormösoetöXiJrülog együttjáró téli l»logBÓgot,( % uiughüleaoH, iu-f líioirkás1 osotokot naífy számban, \'A betegség sokszor jelentkezik magas - ii\'ií{\'!í(tÍ7*cIo nom .voszedolmes lefolyású. Mégis uiindonkinok önmagával é* umlx-rtáriMMVal, Uiunkahol yé ˇol azótiibon tartozó kötol<wségt», bog) ovis öjunagat ós környezetét a betegség lorjodésótól. An influou-K* turjOSZtÓSÓnok legbiztosabb módje a betegek látogatása, a velük ófl lK>zzáUti.\'toz óikkal való köarotlon érintkezés, kézfogás, összecsókol ód-aás, koséiról való bc^y/Jgntés. Köhögés, tüsszentés közvetlen\'órintkozés uólkiil is terjeszti a kórokozókat, fiz/rt : bármilyon kedves ornbor-bar.di cselekedőt a botogek látogatása - - ettól mindönki taitó/koit jók, mort oson az uton csak a t*>-togség csiráinak szétliurcolását mozdítják ..lé.
Akit kdröznek, ne menjen a törvényszékre
Érdekes fogás a nagykanizsai \' törvényház folyosóján
Uúnupokkal üzoIó\'\' Uirtóut, hugj lialatongyürők községben iwnoretluu tettesek behatoltak ogy asszony házába és onnan rulianomüt /ss egyebet loplak. Az okozott kár, a károsült bomohdása szerint, több mint 1000 pengó. A nyomozás >a bűncselek-
meny elkövetésétől Farkas István és hW^áes István zalaogurszogi la-kosokat gyanította Farkas Istvánt elfogták és beszáll itotrták: a nagykanizsai törvényszók fogházába, mig. ¦ a másik gyanúsított ellon nyomó-zólovolot bíicsátottak ki/
Időközbon megtartottak a tárgya láat az ügybon es a bíróság Farkas Istvánt vonta felelősségre a botö-résért, aki azzal védokezett, bogy nom ó, bánom Forgács követte pl n loiJÓLüt. így itélotot nem is telnrtriít hozni, ruig mog nom kerül a körŐ-zött Forgács István.
Hosszú idő mult ol azóta. Tegnap dúlelólt azután Forgács István kijött Nagykanizsára és fölkereste a törvényszéken az egyik irodát, hogy ott ogy ügyben érdeklődjék. A folyosón meglátta dr. Null László tör-vónyszóki jegyző, aki emlékezett Forgácsra ós íudú, hogy nyomozó-levél van olloiw kibocsátva. Azonnal betessékelte Őt az, egyik üres írodábí ós besietett
ax ügvőszsőgro jolonteid, hogy Forgács István, a hosszabb idő óta körözött gyanúsított bokorült a harapófogóba. Azonnal fogháxőrárt küldtek ós Forgács pór porc múlva már a vizsgálóbíró ómtt állott. Kijolon-•totto, liogy 4. békés zalaegerszegi lakos, ott van háza is, olég jómódban van, tehát ő nom az, akit a törvényszék koros. Miután azonban a UVvényszőken megél lapították az azonosságot, Forgács Istvánt mindjárt ott marasztalták a törvényszéki fogházban. ••>• - ¦
Puszta Sándor a nagykanizsai Kultureste»
Puszta Sándor, a \'2I-iki nagykanizsai flíárta^konijro^áoioti Kuftur-esi Lui lő-a zero pl ője ismorotes uiin-donki előtt, A megújhodott magyar költészet egyik vezéralakja egész sor kötettel gazdagította a magyar irodalmat. A magyar rádió egyik legélénkebb én ünttenélyosohb hangú bemondója. Ilyen m hasonló sze-
repben, megfordult Rómában* PA rizsban, Berlinben, Budapesten s egyéb külföldi és magyar városokban. Félévig volt az orosz fronton, ahonnét számos magas katonai ki-lüntotéssel tért hasa.
A fiatal és lelkes költőt egész Nagykanizsa nagy érdeklődéssel
várja.
Ujabb zavarokat eksaatt a rasili is kízitl forgalomban a havazás és a saét
Amint Nőre volt látható, mm ajabb
hófúvás iámét zavart okozott a
vasúti forgalomban és a közüli köz-lokcdénUm. A tegnap osti szélben újra mintegy 80-- 40 centiméter magas hó lejito el a vasúti pálya-ic-.ii-i, iijjj hogy a nagykanizsai vasúti állomásrólhóokés mozdonyok indultak ki a hó eltakarításom. A hófúvás Nagyrétsso Komái-város szu kaszán ismét forgalmi akadályt uko-zott, ugy hogy a tegnap esti Árpád
uinautobusz, amely Csáktornyáról
ltudapest felé indult ÓS lö.Öö órakor
érkezett Nagykanizsara, Nagyréesén lui noni tudott tovább menni. A nagykanizsai állomás erre víaszudiri-gálú Nagykanizsára és holyotto ogy mozdony két kocsival indult torább az Arpáa utasaival. Bz a szorolvéiiy 20.86 órakor indult el és mindén akadály nólkü! érkosett mog Huda-postro. A tehervonatok nem köz le-keltek az éjszaka a hóakadályok miatt. A siófoki iiiuloro» .szinten
mozdonnyal folytatta utjai. Külö nósou orÓs volt az akadály Sávoly szakaszán. A tegnap délutáni buda-pOSti személyvonat ós a ma reggeli oudaixisti gyorsvonat olátt ís hooki\'w moxdonyl indítottak a pj\'dya szabadd ótótoléru. Jolonlog a forgalom ismát menetiéiidszorü a különböző irányukba. A vasul kérésére dr. f.iinluy Alán főszolgabíró Kiskomá-rom és Kom ár város közs*\'jgekb(>l 100 főnyi kóxmunkaerót rendeli ki a hófúvások okOXta vasúti hótorlaszok idlukaritásáru.
A járás községoílxm a forgalom a közutakon terabbru ít> ssünoUd. Az elüikarítá-sí munkálatok mindo-nütl fulyamutbau vannak.
Vármogyoszorte az utak nasy ré-nze járhatatlan, kirendelt közerő íá-radozik a hótorbiszok ojtakaritasát), Még előreláthatólag kút nap belo-l\'dik, mit: aü utak újra j írhatók loeznok júrmüvokkol ís.
I drávadiésl mainak ttlvajal a lirvéayuik aliti
Mogjunlékeztönk azokról az elsö-tétilérs alatt. elkövetett loi>á.sokról, lunolyek károsultjai a muraközi Drá-vadiós község két vízimalma volt. Ismeretlen tettesok behatoltak m éjszaka leple alatt az egyik malomba, onnan több zsák kukoricnlisztot loptak, majd a másik majomból \' emeltek kí egy zsák lisztet. Folytatódott a dolog Magyarícs István-ni\'iiiál, akinek óljiVból egy kakasf vittek el. Csakhamar kinyomozták, hogy ii tetUw DojesicS Kenun; diÓSI lakos, aki Korosstes Ferenti ik»vü társával végOlsto az éjszakai látogatásokat. Dojnsícsot a esenilórók elfogták éa Ixdioatak Nagykanizsára,
mig Keresztest illotAkb« liatósága fogta |ierb<-. Megindult a bűnvádi ol járás [Joicsios Ferenc, valamint éxtesapis ofion, Utóbbival Bzembou az voll a gyanú, hogy padlásán iDjtetto ol a fiu által lopott lisztel, Dojcsicsné jxídig megfőzte az éj-sraka ssztit\'xetU kakast, A tárgy\'a láson ii uyoinozús és tanuk bizonyi-tották a vádat. A törviVnyszék bűnösnek mondta ki mind a liánnal
és őzért Dojcsics Foronóot hamm hónapi fogházra Ítélte lopás miatt, apját orgazdaság miatt fiOO pengére, Dojcsicanót tulajdon olleni kihágás niiutt 00 pun^úi i\'.
Eltanö mmiyar árnyak nyomában .
Egy bécsi magyar diák és a „hirtelen tűz"
Volt egyezer eey magyar diák, akire az sgész világ aahátiyz* embere na-poata hússzor, harmincszor la gondol-natna. Mert abányszor a dohányos ember algarettára gyújt, a háziasszony ételt főz, vagy melegít, — ugy volna illő, bogy magemlókez^IInk Irinyi Já-aaarál, aklaeka világa .hirtelentttz"-et kaazauUette.
Irinyi Jáaoa, ez a Bzeuzáelófl tehet-aégfl Magyar vegyóez, találta tel a faez-loras gyatát — w. utébar pedig vaU-ktgy Mégseiai volt bálás Iránta. Még (dekaza a saját náirlájában sem.
Tésgyakeres magyar birtokos család aarja volt Irinyi János. Apaikor 1817-bon megazaietatt, a azentszövetségi
Rurépa éapea rendbebaznl készült axi. amit Napóleon csáazár évtizedes bábu runágal leikavartak, Magyararsiágnn Fereno király óh császár uralkodón, akiről egy okos amerikai író azt men dotta, hogy .(eketségtelennek teketsé ges, maradinas: meg ujlté szellemR". Csakugyan, ay akkor már Idős arai-kodét •rszágánao, ahol a reakciót en gedta tilsilyra Jutat, hot viszont a leg-ategleaább ujltisokkal azalgált a népnek. Kazépszertl kénssaégeraaellett volt annyi Ügyessége, hegy a Motternlch-rendszer párteiása mellett la néjHrzsrl-eégre tndott azért tenni. Ott telta n bécsi Práterben kis unakája, Ferenc Józse! tökeraeg gyermekkoealját a oaá
Február VAROS! MOZQÓ Csütörtöktől^ 17— 20-ig................. .—,-.-- vasárnapig
Az tdat évad legnaqyobb magyar fiJmstkeret
Huszka Jenő tündér-szép melódidi filmen
ZENÉLŐ MALOM
UFA híradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Slőadások kezdete : ?4, }6 és 48 órakor.
száméval együtt. A néz meg éljenezte, mért a polgárlrahás esászár nagyapa látványán elfelejtették a császári titkos rsDdérsÓKOL
Ide, Bécsbe került, mint fiatalember Irinyi. Vegyésznek készült Ós a sara ugy akarta, hagy 1836 ban, még mint diák, a világnak ajándékozza a világhíres találmányát: a foaderos gyufát A bécsi egyelem bálás lehetett nagyhírű hallgatójának. A világon ugyan addig is használtak valami gyulatélél, ez azonban távolról sem voll oly tiasznáibaló és praktikus, mint az lrinyi-*éle feszfaros rudacska.
Kéneseit végű gvu[lópálcák már a XV. században használatban voltuk. A aép zöme azanban mégis kitartott a kova és a laató mellet). Olcsó, vihető és veszélytelenül gyula gyufa kelleti volna; ezt találta fel Irinyi. Az addigi, káliumklorálos gyufaféle akkorát lobbant, — ha ugyan valaki meg merte gyújtani — hngy aobtzer megplrktlle még tt gyufagyuitő mtllettáilé embereket is. Irinyi jött rá, hogy szálom-szuperaxid aevl anyagot keltene a htoál-cikák végére eröiiteai, mert ez a foszfor •xldálé anyaga Az Ilyen gyufa lassaa égell, nem robbant és főleg nem volt vészelvén a meggyajiójára és környezetére
Irinyi valaboey mégsem tudta ezt a rövidesen -elterjedt találmányát kellőképpen klhaszaálnL rialal 1* volt meg nem is na. gyon értett az (liléihez. K\'i-i-iöl sorban BÍakallak meg a gyufagyárak. Amikor már Irinyire ia rámosolygott volna a szerencse - közbejött 1848. ¦ és Irinyi kezdhette álra ott, ahol évtizedekkel ezelőtt veit. Kossuth zagyra értékelte ugyan Irinyi fá-radhatatlaa vegyi tudását és szargalmál: mégsem basználta kii kellőleg Irinyi gyu-tajryárláal szakismeretet
végkl is - már a szabadságharc vége-felé — 1849-bea Kossuth megbizte, hogy Irányítsa ezentúl Irinyi a nagyváradi — ló-nerftyárláat.. • "\'.y l\'-U a i\'.yait tőkélelesl-té|ébél — kalauai s/aketnber. Világos alán \'aztán egyelőre blnyliiek is beatko-nyiili. A liíicli- és a Suliiiicrlini; ktirszuk lioasj.uérf lihegő németéi nem akartak túriul Kossuth valt .forradalmi" löszarké-szitöjéről és ágyuönlőjéröl. Az IdÖ pergelt Irinyinek padig nagyobb Boadjai voltak, mini fiatal,: kezdi egyetemi ball-galó korában- Az évtizedek. iaunwá|« az elfelejteftség fályolával Voata be lassan áz egykor olyan híres magyar feltaláló nevét. Amikor 1895-ben Kossalhot is túlélve meghalt — alig emlékezett a világ a nevére. •
Kerokeshizy József
Ujabb módosítások a hadisegélyezés terén
\\ A hivatalos lap közli a honvédelmi miniszter resdelotét a hadi segélyesééről szóló eityea Intézkedések további kiegészítéséről és módosításáról. A rendelet kimondja, hogy a hadlsegély egyéb teltételek fennforgása esetén Is csak akkor állapltkaté meg, ha a be-vonalt megesakllás jnélküli szolgálata n 14 napot meghuladja, Bbben an esetben a bevonult szolgálatának minden megkezdett naptári\' hénsplára a korábbi rendeletekben megállapított na-dlsegély összegét folyósítani kell.Ujból szabályozza a rendelet a Jövedelmi lm-\'ár megállapítását s kimondja, heiry a hadlsegéiy a hozzátartozók részére a postatakarék vtjáa Is kifizethető. A roííizhut/.piuui\'ii felvett hadlsegélyek behajtása közadók módjára törtéatk- Az olyan boveaull kozzátartazól réauére, akinek eeyhuzambsn teljesített sxotgá-lata az DÓ nnpot megbaladja, a kadlse-gély a leszerelés után még egy hónapig Jár. A rendelet vtaazamenőlofes hatállyal február olsején lépett életbe.
fijjeli gyógyözortári ügyolftt: Ma xy. őrangyal gyógyszortái\' I>*é*-»ér 10. szám.
KiskanizBán az ottani gyóga/szor-tár állandó ügyeletes szolgálatát tart.
Főig, gz. 53U\'l942-43.
raarclBs 6«
uj kozdö és haladó syeralrásl, géplráoi tarif oly «m kexdAdlk. BcMratiáis egész nmp*
Nagykanizsa, Szent Im>e herosg-a. S.
72
11)44 foluuAr 17
ZALAI KÖZLÖNY ¦
Hogyan tehát védekezni > a 30—50 fokos hideg ellen?
Itt » téli Ha késén in, do itt van; Küíö írdtíklcdon beszólni a hidegről, «k ojnbbr nagy ellen sógoréi, amely megbénítja a munkál. Ij^y momí-jAk, !.\'«> a nwwtí ogoivk ar idén "íieiíyos halmokba fiók eleséget raktár mztak ol fi* óbból arra kövotkoctot-itjk, hogy nió" kemény léli nupok következnek.
A tél ollón ¦ az ember mindig vódokiwt-t és igyokoiwt) uWtrnoa-állutUirökljól kószitíMii iiiliázalot, hagy loalót védje a hideg puaztilá-ütiitól. A tapasztalat során bebizo
itvotwdott, hogy a prémea bőrök a nagy hidegben nom felelnek mog
¦slr&n jól, mint (inldául a gyapjú trikók. vagy a posztó. Azok h\'4Ú 50 fokon hidegek .amelyek a koloti liiiicok során az ólníult télén loptok inog katonákat, bizonyították he, hogy » prómoa holmik már nem felninek mog a védekezésnek, a 80 rokon hidogbon már nom vódonok lükéloüwen. A teatlK* simuló gyapjú vokkat jobb védokoEéal julent. ..\\ prómkoszlvüvel szemben jobban vó-d * hideg ellen » kötött kesztyű. A bóraipobon, különösen ha az szoros iv, feltétlenül megfagy a lab, de nem fagy meg a posEÍócsizmáklian é* a hóméi alncHonyaíili liörozntöhől készült anyagukban.
A hideget közömbösíti la nagy hidegről van wsó) a fehér híd. Megfigyelték, hogy a nagy hidogbon a fekete ruha alatt, viselt kék, ,vagy
zöld minO fehérneműnél a fagyási toíkóIy olyan nagyi hogy kisebb hidegnél i» bekövetkezik u fagyási *6rilóe. Kohér alsóruliánál oa a vo-ízóhr már nom fenyeget. A szűk ruha is veszélyes. IVldául a sulik Lit«tyü az tijiak ízületidnél fagyási okon. A túli üitöxködÓHiit\'tl logjobbwi bevártak a hó kezes-lábas ruhák, amelyek alá mogfekdúon loliot öltözködni. A kőt ruházat köz,\'* -./.mull leVotfórótog közömböaiti a hidogot, A bóroipőket, csizmákat, lia szalma-boritáaml sUtják ol, mint azt a harctéren eainállák már, nom íftirjr mog a láb. Nagyon jó a |iídog .Ilon ii papirbuntás. » s
Av. ernbor a 20 fokon hidegben már fázik, jó ruházkodás centin is » 80 fokon hidegben bizonyos megkönnyebbülést érez óh nom érzi annyira, a hidegei, inort a fagy majdnem a tűz. erejével flrvéjvyoajul volo szemben. Minél iiaWohb a hideg 30 fokon tul, annál hajlamosabb az ember az álmosságra. fízért van az, hügv a nagy hidegben fáradtan lepihenő omhorvdt" elalszanak Aa nies; fagynak\'. Kegyron fokon hidogbon már alíg (•Ivimilhnt/j fáradaáfr órzósn TCgz nröt az nmbomknn. A nogyvnn e> ötnrnn fok közötti hidoglun nom KOgU a rtiliázat, Cflünán a mmr, hó-niBotAlí\' halmozása, póldául, azóna-öa aKalmaknzid alá való rojtózóa. A földbe nom lohot Ürogot ásni, mivol Vót napon 40 fokos hidogbon annyira átfagy a talaj, hogy robbantani is *lig loltot. ötven fokos liidoggol az »*nbori azorvoznt már nem tud mog-mogbirkózni ós bekövotkozik a hideg álom, a halált Ilyen hidogbon az •a árvíöfl, hogy a levegő ia szilánldá fagy. Bbbon a hidogbon ogy lőn.vo-rití\'wo irtózatos fülroposztÓ üvöltőit-in\'k hangzik, egy szokór zö,rgóao CorJig b monnydörgéasol aaonoa.
A garabenci rémhírterjesztés ágyé a törvényszék előtt
Qarabónc közaógben tílrtőnt, hogy az asszonyok ogymás közöU beazói-Kottok, amikor odament hozzájuk Táloa Mihály kÖHBŐgbtíli gazda 08 valótlun kiiolontííat tutt olőt: tiikj liugy Kiryod János alóórajki t\'anttó hogyan halt inog az oroaz harcteron. Kzt ahirt » jolonvolt ödv, SzQt\'a Lajoané továbbitótt* lámeró-aÓnok, Pókí Jófiaofnőnek. Peraze :i liir gyorsan szárnyra kelt a köe-ttőgbón. A dolog azonltaii a csondór-
fAlóhOK Íb p1 jutott ós a három font azeropls gambouci lakoa róm-hirterjoaztea miatt a nagykaniz»ai löivónyszók élé korült. Táloa Mihály
ős Pók* Józaofnő tagadtál, hogy ók ilyen kijolentáarjket tettek volna,
ollonbon özvegy fízücs Iiajoanói bn-íamorte. Így nom lóvőo bizonyn-ható a kőt oIkő vádlottal twomlxxt a eaolokménVj a törvónyazisk feí-montotto őket, ollonl>en Bzücs La-joiiiiót römhirlorjoHztón miatt ae onyliitö Hzakfc*^ alkalmazásával \'?00 poiigőrB itóltók, do miről fia hóai halá*it iialt és • annak kőt árvújót tartja ón nevelí, a hünt»tós vógrw-hajtását !i óvi próbaidőre folfüggiéa?-teltók. Az itélot jogoróá.
Eliysaja-e a asivetksssll ¦•nalaa az sfyéat vülajksiiit?
A klagyar Vidéki ¦ fíajtótudósitó budapostt joloritt-sio szerint foitü-llóon úrdokséj előadást tartott a napokban dr. Wünachisr Frigyei felsőházi tag, a Hangya ol nők-vezór igazgatója arról, hogy mi a MÖvotkoito-bik uziiropu a L\'rouztóny gazdasági rendben, Dr. Wünsohor azoi\'int a liborulizmunnak , azért kolltitt megbukni^ mort nem tudta megakadályozni, hogy ii gazdasági versunybon no mindig a kinióloÜonobh vuruony-tára győzzön n gj\'ongobbol azomboj.. Ugv vóli, hogy a holsovizmtiH som tud u bajokon ft^gitoni, mort amikor a tormoIŐ tókót olvoenik az ixldigi tulajdonostól ós .az álbún rcndolke-zónóro iKícaátja, nom kúpos ¦mogvál-tóxtatni »zt a BZollOmot, amely a tókónok a köz őrdbkótxwi való fnl-Haaználását totto loliototlonné. Wün-aolior Bzórínt cnak a kóroáatóhy gon dolat óh, orkölnK toremtbot- igazi rendet, mort oz intózMenyoawi biz-tositja az igazaág (-x sxonttnt i\'irnV nyeaüiőHÓt. Pii éppon óbból az ol-gundolá,shól BXÜlotott mog a uzöv(>t-kozoii yzuirozkodéti. A magyar azö-
votkozoti mozgalmat kozdetrben eaa-¦pán xaidóolloiuuj azorvozetnek, majd állami támogatásból élő üvogházi növónynók WinÓsitottók, holott nom a tóko ós n magántulajdon ollón loptok fel, hanoin a kapitulizmuis túlzó módjai ollón. Üyakori jianaaz volt, hoy\\ a azörotkozoti mozgalom elnyomja az egyéni vállalkozást., Kz nom igaz. innrt a koros kódolom nnk azViinoa olyan ága van, amolyokbon a Hzüvotkőzot tormószotónöl ft^fva nom válhat a tiiagónvóllajkozáa vor-senyjurnává\'. Alaptalan az u vád ín, höup y azövotkozot nom élhot állami támogatás nőikül. Az, államnak a HZ<"tv!\'lkozotok munkájában való rósz* vőtolo (mm nemmisiti nu»g a sitöyot-kezoti ffondolatot, aót arra/ in fol-ha.sinalható a BzÖvotktViot, hogy azt az állam HZÜkttősí oaotőn sKoeiális iovélíónVáógóbo óllithaHna bn. A nzö vetkezőtök igazi colja, hogy ftttHw-foírják n kÍHoml>orokot, töhhvánárló-erót biztositaanak, omoljók a .fogyasztást, a forgalmat a eszel lük-fotó gazdaáágl ólotot alakítsanak ki.
Uj adóalap rneyíllapitást rendelt el a pénzügyminiszter
Az lilll évi .utók kivotéaéről
azordáii jelent? mog a p&izügymi-niaztor rondolcte. Az áiíáláitos1 őb nugyrÓM/t változatlan intÓzkodÓHok mollott a píuizügyminisator az 1044. valamennyi .adózó általános keroöoti adóalapjának, ¦¦ valamint - jövodolem-éa viigyonadúitapjának uiból való mo^áliapitását rondolto cl. KIiIkm kóiKíHt azoknál az adózóknál, akiknek adóalapja 1044. óvro változatlanul fönntartható loil volna, az adóalapot boTatliis nóikül is uj kivetés alapján akként koll megállapítani, hogy az 1044. óvro i-győbkÓnt változatlanul fomttarthaló adóalapot az általános koroaoti adó alá oaó baez-uotlmjtó foglnlkozii80k jövedoltno to-kintoftbon 90 -50 h Kazalok kai, a földbirtokból származó jövedelem to-kiiil<ib\'\'lK!ii ál tahiban 2fí százalékkal fel koll omolni, a házbirtokból éa a tókovagyonból, valamint az ogyáb jövodolomforráflhól Bzánnazó JÖve-dolrnok tokintolóbon ha attól eltérő adatok nom állnak romlóiké-zóaro — változatlanul fonn koll tarUni n ac/tlgálati viszonyból származó járandóságokat v. 1043. óvro
TARJAÍi-PALCS/CS
textilipari is kereskedelmi vállalat 3 Nagykanizsa.
Qyár: Magyar-u. 86. Jeféton: 3-44.
Városi főttztet i Fő-ut 14. (Első Magyar Biztoaité Intézet palotájában.) Tele fan: 5-33,
alkalmazottak koreentiadói* alá vont
összegben, u tantiémado alá eaá javadalmazásokat podig az 1041Í. órv-Ihíii tantiómadó aló vont öaszegbod koll számitáaba venni.
Azzal a kormányrondolottol kap-caolatban; amolv az ogyházi javadalmazásoknál ós a magánszolgálat-ban állóknál a szolgálati járandóságok j ö vodo lom ad ómon tos h atárái 8600 pongőról 6000 pongöro emolto fel, meghagyja a pénzügyminiszter az adóhivataloknak, hogy az ilyen Hzomélyoknét, akiltot az 1018. óvm kizárólag 6000 pengőt mog nom haladó járandóság után adóztattak mog óh akiknek oz 1043. óvi szolgálati járandóságáról a munkaadó^il-lotményjegyzékot nem ad, az) 1044. óvro a jörodolomadó kivotógót .mol-lőzzo. abban az osotboh is. ha azt az atiózó nom kérto.
Amonnyibon az ilyen adózónál az 1048. őri jövedelem adó-alapjában nemcsak a szolgálati járandóeág, -hanem! más jövodolom forrás jővo-dolmo is foglaltatott, az 1044. óvi jövodolemadő-alap mogállapitt\'iaáiiál a szolgálati jánindóságnak az 1043.
©ASPIRIN
óvi jövodotomadóainp seorinti ösaKa-gót adómontoa jönídotorakőjit ball számításba vonni, a máu forráaok-hól Bzármaxó adóköteles jövődet ma-kot Jiodíg w. omohisrÓI szóló rondaí-
kozoaeknak mcgflelelÖBn koll aaeg-áUápitani.
Összeírják a Romániából menekült személyeket
Hudapesi, fobniár 16 (MTI) A külföldiokot ollooőizé országos központi hatóság feJhirju mindazokat a BKomélyokiot, akik Ko-mániiIlTól lÖító január ol^oje ósa mnnokültek Magyarország torülotára m a határt«tlovől, illotro haaatéréei igazolvány, vagy utiokmány nólktil lopták át, hogy ösazoírásuk oéljáböl ar illotáketí óisőfoku íxindőri hatóságnál a rondolkozOHÜkro álló ősjráDea szomólyi okmányukkal jelentkezz-hok. JolontkOzni kötolcHok a mbtra-kültoki-n kívül » katonai szólovró-nyek is. Az öflszoiráa alapján ar. Óv diikelt flzómélyrík tlj \\bizotiyitvanyl, kapnak. Aki llyim igi«í«lyányt fel-mutathat, azt állainjwlgáröagli Ü0*~ bön történő döntőéig a magyar ,illa mpolgárokkal egyenlő olbanáahaa koll reazeaitehi.
Figyolmortoti a hatóság a« árda-koltokot, hogy ax oddig kiállitott igazolványok Arvőnyeaaógo folyó óv március 81-vel megszűnik. A viáa-kon lakólenak az illotékoH olsófofca rondőrhatóságnál fvároeokban a nMidÓrkapiUnyaagnkná), kőzaó^ok -lien a főszolgabírói hivatalnál toll jolentkozniük a* utóbbiak által fcrin-aétett időpontban ós. sorrendbm.
Nyomatékosan felhívják a hatóságok ar. érdekelteket, hogy jotontfos kó*í kötálrwttwSrtnX^\'k saját jót fist fogott érdekükben feltétlenül tagj» nok nlogot, mort a mulasztók eáleai eizárásáal hüntotondö kihágás «ia4* eljárás indul.
Naptar. PebruAr 17. Csötartak. Rém. kat. n#nAt ak. vt. - Protesfána Donit.
A OOSSF0KD0 nyitva van reggot 7 órától nste 6 áráig. (Hétfó, srwrda, péatek délután ós kedden ecész nap iialínek.1 Tolofon: 660.
Háry János
rum-, /íkőrgyár és bornagykereskedés
| r«fefr»: sos. | NagyKaniszsa
ZALAI EOZI.ONY -
1044 lobniár 17
fi I RE ti
- (Blról-clgyvedt vizsga) l)r. Ábrányi Jenő nagykanizsai JArAs-blrAságl titkár, sikerrel Wta le a bírói óa Ügyvédi eg\'flttes vlztgát. (A cfclal iMlté-hlény) Xaln vármegye területén ezldőazerint tanito-alány miatt 55 Állani), 2t> kaloll-kHB éa i református felekezeti elemi lukéiul tanítói Alias van (IrtiMedéBhea. Vagyis 83 tanító tnunkHhelyén helyettesítéssel, vagy «ebagyau alnca bizto-eltva az elemi oktatAa. A kuliuszmlnli-z tor niOHt Ötödéves tan Ilók ápzosök ni un kAba AllitAsát rendeltn ei ph,Z»Íbíh ettól vArja a tanító blAny orvoslásai.
— (A 2l-i Kulturett)
laudezőnőgn közli, hogy moghÍTÓ-
kat lU\'in boCBájl ki. linóikul in igyekezzék mindönki mielőbb jegyét a Tl\'uIni\'Ii-drogériában DOBlO-reil)ij \' (:)
— (Halálozás)
Ozv.\'Seylor Vilmusuó az. Lóay Qi zel\'a. m. klr. gazdasági iótnnácaos, fő káptalani jószágig-izgatő Özvegye 85 i\'vi H korában Esztergámban elhányt. Olt helysfelek örök pihenőre hétfőn délitán. Öt gvorinoke, kilenc unokája és két dédunokája álta körül a nagy-assTony ravs(*l"-1
(A Gyümölcstermelők) Ornz. EgyesületéncK tngjul szivpsked-jenek ma, csütörtökön e*(« hAromno gyed 7 ómkor n púig, Hulskolában fnutss mr: "\'¦\'\'¦¦¦i végeit megjelenni.
Vozetőség ()
— (A kulturoatst)
liélfén poiitonaii este 6-kor kezd-jük! (:)
-i (Az ukkl gyilkosság)
ágyőben Jelentettük, hogy Bella lat vén gazdAlkodét sógora meggyilkolásának gyi-aujával a csrndórség letartóztatta és bi-szAllitotta a zalaegerszegi kir. tlgvéfzségre. A vjzsgAIöblrA viza-gAlati íogpégba helyezte Bella Istvánt, de folfolyamodáKára « győri tábla elrendelte azabadlAbra helyezését. A nyomozás tovAbb folyllj «z Ügyben.
— Összeégette a felrobbant lámpa) Varga Ferone 20 \'eves háznkeretlyol
lint ii. dili i vlgyázntlnnul nyelt a put-roJeumtAmpáhoa A lámpa felrobbaal ós a BzéttrdccsenŐ ógó ola| eulyounu összeégette a lialalembor nrcát és kezel. KArházba szállltotlák.
— (Dante hitveséről)
az ÖröKPleill Beatrice vetély társnője ró], Öemui* Donátiról aról Mohácsi Jené regénye, amely a SlUun klridáfAbsn bngyla el a sajtót. A líMna Commedla htvhatatlaii bójának bárnsélem körül clciirél ós Irodalom-tiuvnrnk sokat vl-tnll:aztsk. Tilók fedi nagy részben Dante életének ezt a részét s erről a titokról Igyekszik a fátylat fellebben leni MeháesI Jenő az Iroda\'om llszta-atáudáku médján éa eszközeivel A sok ÓVHzflzadoB kérdés: -- Jó (eloség vagy ros\'z szellőm volté flemma Dsnte élo-tehén\'.\' A, könyv drámai lüktetés!! ro gó»>.,. keretben abba a vár érAba sü-rinóBsze meaé-Jét, amikor Dante az Iró szerint o\'htlwyja családját ós bucsut msad a nzoretett éri gyűlölt szülőváros nak, Flrenr.énak. Kzekne.k az óráknak drámai fardulata pecsételi meg a költő és flcMsiíi sarsát.
— (Anyakönyvi hírek) KagyksnlasAn fehruAr hénasbeu a
kévetkezd aayakenyvl klrekről bzAmo) be az Anyakönyvi hivatal. — HAxbbsA-gat kiüstt: Kugler Imre s. Jegyz* pm aízalal Margit, Berkes József MAORT tisztviselő és Szab* Harolla postatlBzlvK Belő. Rlgaez MlhAly fodrAszsegéd és Viola Krzsé\'ot vArosi tfuz.tvlRe\'ő. Nelmh-Jer János földiül ven í« Bof MArla, Vadász György löldmíivo* éa Sneff MA-rla. Fluoibori Jóístel MAORT munkái) es Bitütt Jiitlsnns, Sri JAk fliörgy föd mivpN pb Bodrai Maria. Vlgmong Géa» földműves és Mnjzer Erzsábei, Magyar Ferenc földmlvea. rk és Felni M«g-doln» Julinnn-i rd, HnlAsz PAter Pál löidictiven rk. ós Ivuaza Mária gyári raaukfl-BÓ rk , Ntgy Józstjt m. klr. tsz. szakaszvezető rk 6-« Kovács Rozália gyári munkA«nő rk . Rftbáes Gyula fold inives rk és Polat Julianna tk . Marké Jáaus t* dmüvca rk. \'n Fark™ Brrné bet rk. — Szeleteit; Bakonyi öéaá MAV aaozdoiin "/eirt óh Gnngler Hona rk fin. Sznbé J*¦ os MAOltl munkái ó- Takács STArla rk. Ha. nehAl Kovása Kálmán miinháH és Po7sgnl Mária rk. leánya, Kullez Ala]as MAORT míruök és Rtehorzek Zsófia rk. Ha, Kiss talván
ny. áll már éa Ba] Jallanna rk. tla. JiitnsI Béla MÁV mozdonyvezető ós Wagner Klára rk. fin, Zlegler JAnoa htvntalszalga és Zaaldss Krzsóbet rk. tla, KomAnovlos István éjjull ór c» Ha-nodek Katalin rk. leAnya, Baj isiván felekezeti tanító és PMcecz AmAlla rk. fin, SlaioDgátl KAroly aarlalos segéd és Mfirlos Anna rk. Ha. Szedő PA1 na11 számos és LAzAr Terézia rk. fia, dr. Kaka MlhAly orvasezázados és MéezA-ros AuguKzta kereskedőim! lek. tanárn* rk. fia, Horváth Ferenc ácsmester ós és Vetlák Anna rk. fia, Bellovlta KAroly MAV órabérea teke/rt és Szmo-dics Anna rk. fia, Soóa Elek MÁV óra-beres és Büki Erzsébet rk fia, Rajnai Ferenc m. klr. hopvéd fegyvermester és Gujás Erzsébet rk. leánya, ZsehAr Vendel városi pásztor és Kőbőr Eivsé-bet rk. leánya. Marosa György MAORT munkás és Hóbnr Anna rk fia, Vlncze OAbor körjegy?* és MolnAr Id-t rk. Ha, Valentin JAnoa cslzinadla segéd és Deák iMrtzIá rk. fia. Viola Kálmán iroda-tőtlflzt éa Farantal Anna rk. fia HA ztitiíág«n kívül született 1 flil. — Meg-hmtnk1 Horváth Fales JAnos rk. 79 evew, Tikács Zoltán ág. h. ev. 6 öves, Kocsis Vince rk. 3 nnpos, Orsós Ferenc ik 15 hénnpsB, Kovács Kálmán rk. 42 eves, Mlllel Gvörgynó Czimmer-mann KatHlin rk. 70 éves, Polal Ferenc rk.í32 óvpb, Rohwoltzer Istvánná Itfilázs Maria rk \'i7 éveii, ö/.v. Horvát b Jánnsnó Bicskei Józeflnn rk. 7fi öves, fizv. Huszics Mihálynó Takács Knialln rk. 74 óves, özv. Deno Bela litvánná Mlhálovlcs Eresóhet rk. 77 óveH, M»n-tuanó László rk. 2 éves, Beoze Fe-rnnené SeŐB Mária rk. 3Ü éves, Jaknbtl
Gy#rgy rk. 69 éves, |iv. Pukmnn Fe-rcucnö Falca Borbála rk. S0 óvts, Tính Katalin rk. 17 éves. Msnok Fotoné rk. 69 éves, Lörinez Jézsetné Szabó Jallanna rk 37 éves, Pintér Lajos rk. 1 éves. Özv. Maliin Júzsefné Ráez Mena rk. 77 óvea -
Köszönetnyilvánítás.
Mindazsn lébarátalnk és Ismeréseink, kik . fele)theletlen drága jé névérem és rokonunk
MálHs Jóxsefné
temetésén nnegfeleRésükkel, vagy kár-mi mái méden mélységes fájdalmunkban osztazni szívesek voltak, fogadják eiuirn is hálás klszene-ilmk kifejezését.
A oiráBxofd oaMládok.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejlkeietlen drága Jó feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk, lestvérem és rskanunk
Szabó Istwánné temetésén megjelentek, vagy bármily más módon mélységes fájdalmunkat Jóleső részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton standunk bálás köszönetet.
*• A oryáaatoló cented.
Alulírottak mélységes fájdalomnál, do Isten megváltoztathatatlan akaratAban való nlAzntos rneirnyugvAssal Jelentik, hogy a forrón szeretett drágít Jó édesapa, Bpős, nagyapa, dédapa, Illetve rokon
Gubfcza József
ny. MAV. fömozdonyvezető
éloténok :-i ik óvébon hosszas azenvedéa után visszaadta JósAgos nemes lelkét Teremtőjóuok.
DrAga halottunk földi maradványát folyö bő 18 án, pénteken d. u. léi 4 órakor fogjuk a temető halottáBhAzAböl a róm. kat. egyház szertartása szerint beszenteltetni éa örök nyugvóhelyére kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lel küld véért folyó hő 19-én d. e. 9 órakor fog a szentforenorendlek plébánia templomában a MlndenbstAnsk bemutattalak
Nagykanizaa, 1944. íebnAr 17.
A Te jó lelked mindig kftzftttBtik élt
Gublcza Róza (érj. Pcncz Jazsefné, Gublcza Gizella férj. Iharos Istvámié leányai, i\'fiu ,¦ József, Iharos István vejei, Pencz István, Iharos ftva (írj. Uárándy Imréné. haros Lászté unokái. Pencz Islvánné sz. ösy Mária unokamenye. Bárándy Imre unoksveje, Pencz Marlanne, Bárándy Klvánka ocdunokál és a gyászoló rokonság.. ,
A Kissörház vendéglőben
Eger Man
dobosnfi
vendégszerepel február 17-től
Ikiier-Ullmann Elek vaskereskedésébeti
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntalványok beválthatók és ÉjgpAÍöl.
Ho«hap><-0«peii| gépuij, caapágyfém és golyAs _osspégy igénylését elintézem.
nQuIflaUfílfiVI VILLAMOS aRaM-UWHtHWVLUTI SZOLGÁLTATÓ RT.
AramnámMk lli»i«t«, r.klimiolók, hU»|al<nlé»k, uakMarO lulvilauoiiitau miiidon villamos kardsában déleISH 8>«él délutás Ifl Arétg.
G»»nia>sii-y-ut 81, fl«ion 294.
Otonkatobol Vloenty Árpád ugy a mega, valamint az alulírottak\' ne-vÉbcn la mélyaáuej fájdalommal »u. dotja, hogy szeretett édesanyja, aayái, nagyanya ós dedanyu uriokateitvér és rokon
in. [soitaleliti Ütti 1,118
iiíiil Sehnstsr Lujza
93 áves korában, hosszas szenvedik után. n betegek szentségével megerősítve, visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát folyó hö 19-én d. u. l/24 órakor fogjuk a temető halottasházából n róm. kath. egyház szertartása szerint beszenteltetni és a családi slrbeltba helyezni.
Pi7 engeszlelfl szentml^eáldo/atol a megboldogult lelkllldvéért f. hó 19 én d.e. I/j9ófnkoraz nlsótcmplom ban mulattatjuk bc a Mindenhatónak. \' Emlékét briikre őrizzük 1
Csaakatebel Vlccnly Arpidné u Vfaktav Margit menye, Nemes Manrlcló Itenrlkae ii. Vlccnly Elia. lesnyo (Uíci). •¦¦fal »lr
Íönrl é* feledne Mfll. Vlccnly fl.lkí, taDTiclolten\'IkCstclet/iceeMCrna.VIceNty Tlhnnifr f IckiCEe KSldea l.lly unskll. Man.kló KrUittnka. dírfunokAjj, val.sn.t a Píllty, lotcavalTürJíii, Ssalay ti tolc.vi) Saltay ctaladok.
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS
jómödoru, képzett ^aknéslfi azonr.nlK helép^ie lelveiz: Kapoll István ffls«r-íi csemege kereskedő, Horthy M.-u. 2
KlfuldllH és segéd feWíletlk Kelemen RezsÖ cégnél. 510
Idősebb apoléatt aionmli belépésre lelvéleilk. Clm a kiadóban. :>];,
•fényképéwanak tanulót telvesz 1 tiltó-fotó, Crtngery-u, 2 525
Gép Iré aban jáitaa férfi kliegllé mun-kaeiőt felvesz a II, toloncnáz. Jeleatkezés köznapokon 10—12 között. .32»
Azonnali belépéssel felvéstek mindenei «aatkaaanSl. FÖ-ut 23. I. jjpelet.\' 539
NeeiblKhaita perfekt főző mindeneit kérésen. JelenlkezéB d. n 3—6-lk Csen-uery-ut 5., I. emelet. 335
Bmjarúi.8. (elveszek, délciőtll órákra. Balthyáay-u. 1, Beuttch. 532
ADÁS-VÉTEL
Traijtiaara UJ hálószoba és konyhabuloi eladó. Clm Síijiodlca Ferenc, Bsjcsal-ut 44.
- 5C*
Többféle lehérnemU, férfi öltöny és bőrkabát aladó Rákócxl-u. 4. 524
RAdlé eUdú Cicnuciy-ut 10í> Szálai
ánus. 531.
KÜLÖNFÉLÜ
Kaposváron téglnguy tsArbaadé^ Sehleilnger István Kaposvár, Fö-ut 84.\' .512.
Elsötétitéshei
papiros
kapható
ZALAI Bt ŰZ LÓ RTF
•*sH.iTiaai fciaf ilaf. Barin* :\\.x*ttaiaaaáfl a. T.
raiaiós UadA; «-.,..,
^racaaion. a .XBivuaa*Mi *• T.
*T*aiaajaaaa MatvkaalWM-
feladó :
Cin:
BoadlokoKat : Tábori poM:
84. évi,, 39. S2, Nagykanizsa, 1944-február 18, péntek Ára 16 ílllér.
ZALAI KOZLO
POLITIKAI NAPILAP
Bxejkwtztoflfiíi cs kiadóhivatal: Kó-m & szám. S*oík(w/.i(M)<*\'iíl 6a kJadóhivaiall teleion 78. *x Mtegjelenlk minden bétktYuiap délután.
Felelés szerkesztő: Barbarita Lajos
tflfltlzetésr ára: egy hónapra * pengő 30 fillér, negyedévre 12 penge 40 llllor.
Bgye*sxám: hfltRoZnanl6fm., nznmrmton40tllL
A horvát miniszferelnfik és külügyminiszter a FUhrer főhadiszállására utazik
Teljes erővel megindult Kesselring támadása a nettuno-anziol hidfő-állások ellen liem történt érdemleges lépés a finn-szovjet különbéke ügyében
A kalnti hadszíntéren az északról áramló hideg betörés a többi szakaszra ia kiterjoszkodott egészen a Dnyeper kanyarulatéig, Rszakon 15 fok hidogot ,is mértek, a Dnyeper alsó folyósénál 6 fokot. A fagy halasa azonban az utak állapotaién még nem érozhotŐ, mért csak az iszap folssinéro húzódott vékony jégréteg. Khhez járulnak az erós havazások és hóviharok. A
hereok egt/ik súlypontja Cnee-kasai és Zsaskov területin van. A németek néhány nap óta tanainak és elképzelhetetlen ne-hézségrk ellenére, in jelentékeny területet nyertek kelet felé. Vitobszknél az oroszok, miután az olózé napok voszleségilikot átcso-nortoaitáasal ugy ahogy kiegyenlítetlek, újból támadásra lendültek,
oaek a támadások azonban nem tor-jedolembon, som hovwisógbon nem érték ol azt a fokot, melyet na első két csatában kifojtettek. A támadások még- a német állások előtt ösz-nzoomlottak.
A Dnyopor alsó szakaszán északra éa Kirevográdtól kolotro a németek visszaverték a szovjet o^v áttörési kisérlotét.
A? Ilmen- és a Pejpusz-tóuá! az oroszoknak csak néhány holvon b iker ült1 a némot vonalakba behatolni, do ezeket a ősapátokat ifi a németek mogsemmisitotiék.
A narvai szakaszon
ifi megkísérelték, bogy a német vonatai átszakítsák és visszanyomják. A támadás a németek ellenállásán
az oroszok legsúlyosabb resztoségé-
vel omlott össze,
Döntő jelentéségü lesz az enzíoi küzdelem 48 órája tartó harmadik menete
A brit főhad ír/állásról inlontik, hogy Knnsolring tábornok teljen erő vei megindította a támadást, moly-ja az anzioi - nettunoi hidfŐ telje* likvidálása. Kilenc hadosztály, páneéloeok, messrehordó ütegek én a légíoró vosznek részt az anzioi liarertk harmadik menetében. A har-cok Kétségtelenül döntő jolontősó-güak loüznok.
Ab Exchange Telegraph jelentess szerint már 48 óra óta tert Konsol-ring táliornok támadása. Gyalogos és páncélos cfiapatok szakadatlan hnrontn állanak egymással, Kddig
mindkét félnek sikerült veszteségeit a tartalékokból pótolni. Az angolszász csapatoknak még noha nem keltett ekkora tüzérségi tüzet átszenvedni, mint az olmult 48 óra óta. A támadások és nllontámndáriok nagy gyorsasággal váltakoznak egymás után, irjn az angol újság - -Ogy hogv tehetotlon tiszta képet alkotni. A támadások Oaroccotol az anzioi ut menten tartanak a legn.-v-gvobb nrővel. Ah angolszászok remélik, hogy a hidfÓ állanék elég erősok és ellent tudnak állni Ki-snolring tábornok támadásainak.
100 bencés és 600 polgári ha/ott Monté Cassino romjai alatt
A római rádió jolonti, hogy az angolszász ropülŐgépok által elpusztított montecassinoi boncés apátság romjai alól eddig 100 boncés szerzetes holtteste került olö. A polgári halottak és súlyos sebesültek száma 600. A kovésbbé súlyos sebesültek ¦zárna hozzávetőleges mogállapitáfi szerint 1000-ro tehető.
Angolszász ropülŐgépok tegnap ham lfAzIák. Verona és Hresria oUliz városokat.
A ledobott bombák sok kárt. okozták és a halottak szama is nagy. A püspöki Bzominárium romjai alatt a szeminárium rektora íb halálát lelte.
Római joiontés szerint brit" és amorikai. repülők tegnap
ismét megtámadták Casiel-gon-dolfót és környékét. A támadás alkalmával sok bomba eseti Ír és károk keletkeztek.
Horvát politikai vezetők utaznak Hitler kancellárhoz
Xáfcrábból jelentik: Mandie horvát miniszterelnök és I\'oric külügyminiszter több szakértő kiséretóbon a Pűh\'rer moghivása folvtán a vezéri főhadiszállásra utazik, fiogy ott tár-
gyalásokat folytassanak a két országot érintő kérdések folott. A horvát kormányférfiak elutazását minden pillanatban várják.
Kibővítik a német-horvát gazdasági kapcsolatokat
ZáWáí,hól jolontik: Fobruár 7-én német gazdasági bizottság érkozott Zágrábba a német—horvát gazdasági kapcsolatok kibővitóso erdekében. Az albizottságok már megala-
kultak és megkezdték munkásságukat, K bét végén megíartják a tárgyaló bizottság második toljos üló-aót is. A horvát sajtó közloményoi szerint a tárgyalások eredményes
lefejezése fontos érdeke Horvátországnak, mórt tudvalévő, hegy a horvát kivitel csaknem teljes egészében Némotország felé irányul, viszont Horvátország bevitelét is majdnem teljes ménékben Németországból kapia. fizámifcuink arra, hogv a tárgyafások a jövő hét végén enni menyesen befejeződnek.
London p->shztmi*ta a finn \'¦¦iiUutlwln- tehintvteben
Svéd lapkazlftnénvek szedni n*
ujalih bőnin\'áiasok csak m-ii-rflsltlk a timi nép eilirnáthsni az orosz követe-
lésekkel szemben.
Ugy Londonban, mint Helsinkiben euyre peMUliotszUkusimimn ítélik ztag Finnországnak a háborúból vnlö kiválásának lehetőségét A togoksaalib az, amit as ember tehet, —, Írja egy svM újság — ha nem számit ezenzáclékra.
Az orosz sajtó meg sem eunlfU a Finnország éa Oroszország körottl fcé* k etapod stozásokat.
HeislDkl Jelentés Bzerlnt I-iniioináa lemonduit a nemzetközi munkaügyi hivatalnak PhlladsIphlAban tartandó értekezleten vnló részvéte! rfll, mivel Finnország részvétele azon jelenleg nagy nehézséget okozna.
A Stockholm Tidiilngcn Jelenti Hel-•lukibél\'. Hu-\' pízteholOKUs az, aki azt hlszt, hogy *\'gy népet, amely St esztendein minden megpróbál tatáshoz i-\\ uélkUIrJzéslinz hozzAs/okolt, légltá-mndAt^okkHl lehet befolyásolni. Plnnor-"/\'¦ii:, mint fUgttoth\'n ncp (ovSbri nkar élni Az ujabti afOvJei-bnmbAzásóknt coek kísérletnek t«rl|*k arra. hosy ezen az utón nyomást gjakurol^nnk FlnnorszáRra.
Elsüllyesztettek egy amerikai katonákkal telt szállítóhajót
A brit hírszolgálat jelontéso bzo-i\'ínt európai vizeken elsülyesztettok egy amerikai katonákat, azállitó hajót. A szövetséges hajó éjszakai ol-
lonséges küzdolem következtében Bfillyedt el. Az nlnüllyesztes alkal-mávnl a tenger viharos volt és több
mint 1000 orriher vesztette életét,
Szlavóniában visszaverték a Száván Juli partizánok áttörési kísérletét K ,
Zágrábból jelenlik: H írvátország egész területén tovább tartanak az t*ré yes lisztogató hadmllvcletek,
avoniábm a Kakuk-hfg\'ségben a Száván (ulról áttörési kíséreli meg egy !1 öli/.An c^araf, d • a kísérletei meghiuBitotlák, Brod kórnyékén a harcok Éoria .200 partizán eseti el, ezenkívül még 60 lialoljuk és >ok sebesültjük volt ilt. Lyka megyében a Kapella- hegységben a tisztogató csapatok 28 géppuskát, 3 gránátvetőt, 3 é elmiszer.aktárat zsákmá-
nyollak és 128 partizánt mcgültek-Itt egy kozák dsndlr is harcolt a partizánokkal szemben, akik iuO pariizár) él tél ..botiak ki. Konstal-nica kornyénén 80 parilzán megadta magát. Kelet- és Lszsk BoszniábaR is tovább tartanak a lisz\'ogató hadmű v letek. Ezekben ti harcokban 129 partizán esett el. A partizán" alakulatok, egy német kézbe kertit psttizán Irada adatai szerint, nagy lőszer-hiánnyal küzdenek.
Az angolszászok saját erőiket forgáosolták szót olaszországi támadásaikkal
A nettunoi hídfőállások ollón intézett némot támadásoknak nem ez a célja, hogy az angolokat és amerikaiakat\' kivesse íprrŐI a parti bzh-kaszrói. hanem, hogy ezon n területen folyó harcokat minél kisebb területié szorítsa össze. Amerikai csapatok már nógy bét óta állanak a nettunoi parti szakaszon és eddig még nom HiKoríilt azt a szándékukat keresztül vinni, hogy a német vonalat áttörjék, som azt, bogy n némot csapatok összeköttetését elvágják és Rómát olfoglatjúk. Megállapítható: tehát, bogy a nettunoi vállalkozás nem hozta mog a sikert az angolszászok részérő. Az
óriás erejű támadásakai nem a német e.röket, hanem a saját erejüket forgácsolták szét. Kessolríng nyugodtan nézett szeblbo e helyzettel, mely valójában kedvezőtlen volt az ollonnég számára. Klsőízbon nom is akadályozta az ellenség szándékait és hadmozdulatait, hanem hagyta, hogy megtöltsék a hídfő területét s csak akkor fejtette ki oredményos működését, ami-
kor az nllonség támadásra lendült. Kessolríng még a nettunoi |»rtm-szállás alatt sem gondolt az arcvonal . hátrább holyezósóro, som na angolok és amerikaiak kiszorítására anottunoi hidfó területéről. A németek részérő olóoyös, hogy
itt folytonos érvágást véj/ezze-.. nek az amerikai esafxitokon és az itteni folytonos harcokkal te-het-mente^itsék a tóhhi olaszországi nrevonalat. •
N"tiy támadás van folyamatban Ttuk sziget ellen a Csenden-
óceánon Az USA csendeséceáni flottájának kn-lén csoportja azerdán hs|nalban megindította támadását a Knrolln szlKet-csonorthoz tartozó Truk srluet. Japáa támaszpont ellen. A hadmflveletbea tóiiii aráz amerikai reptllrlirép ta részt vett Az ölkflzet részletel még nem közölhetek.
A Csendes óceán déli részén ax uf-brfianl.l vizeken Japán repülóaépsk szerdán reggel ellenséges hajókara-vanra bukkantak. Egy nagyobb fxállt-lóhaiót felgyújtottak.
-ZALAI KÖZLÖNY
1u-í4 február 18
Jövő hónapban uj rend láp életbe az üzleti számolólapok toron
A hivatalos lap köxli a uiúiiszto-
1\'ÍIMÍl IUÚÍC1UK iÜ-Oil élolbolépó uj
rendelőiéi a aaáwl ülőlapok iílotóktt-ról, uraeiyQt a múlt hűtőn isuiortoL-tlink uiúi. A m-inidut szaruit a, von-dögnek nyújtott uáriuilyou szoh/ál-tjaiiisóri tía a vájárlóknak eladott áruért fizetett öasiiogról szátulálóla-poi kuli kiállitani; fogadókban Qizaí-lodtikfiati, porud ókban;, vendéglőkből (vasúti étkez ókooslbaii, hajóvondég-lőbeii), büfében, kifózúsbon, fizető TWidó^látú házban, koreamóian, ká-vaháahan, kávémérés bon, e^préssó-ban, i\'uktásitdíiban és eukorkfaüxiot-bun, mulatóban kozmetikai ipar-.iüaoiubeu. lioiról, sörről éa egyéb .Meszesitalokról, továbbá cukrász, ou-.fcoi\'ku vagy csokoládéi pari türmúkiől aki. ¦! ia i-coll özáiuotólajJOt kiállitani, ha az üzlet vagy üzem noui tartozik a felsoroltak közé.
A számolóJapol az üzem vagy tiz-lot liilajdoiiutiuawk, illotúleg mogbi-Kottjánuk koll kiállítani, függetkuiül zol \' ha
ngodályo. A számlálólap kiállítása
attól, begy van-e iparigaaolyánya, \'ípareiifíndélyu, vagy más liatósá* vhgixle.lyt). A számlálólap kiállitá; függőt len attól, hogy a vendóg asztalhoz ülve, vagy maskónt fogyaszt-e vagy a vásárló az árut nem a helyi-aégfxwi fogyasztja ol, hanem elviszi. \\ kozmetikai \'iwruxomoknok akkttr is kell számlálólapot kiállítaniuk, ha a vendég által rondolkozéaco bocsátott anyagokkal és eszközökkel, vagy annak a lakásán szolgálják ki vendégüket. ... Nom kelt száuilálólaput kiállitani a vi ..•üiitiilüilú réasóro^iagyobb szil* líteit áruról, a kávúméréabon Vagy klfézésbon otthoni fogyasztásra eladott konyój lót, péksüteményről, tej röj, tojUirmókrói, zöldségről ért gyümölcsről, valamint a vendéglátó\' fto-lyen külön alkalmazottól árusított és nyomban kifizetett kenyérről, pé-ksiileniényrql vagy dobányáruról.
Nem kelll kiállitsiii azáirilffiőlapöt . a. kib- ós nagykösst\'Kben füiizer- • vagy vegyeakmeskodó , által eladott eukorka- vagy csokoládé ipari termékről, vasúton éa hajón a halottikéért, turista menedékházban a hálóholyért fizetett összegről. Pályaudvarokon nom koll kiállitani sná-inolólapot a váró- ós éttermi helyiségeken k iv iil kiszolgáltatott ételért és italéi t, vagy ha azt a vendég a perronón állva fogyasztja, nemkülönben az olyan III. osztályú étteremben kiszolgáltatott ételért j, és italért, \'amolybon nom kapható meleg étel. Szabadban, sportpályán, hajón vagV Vasúti kocsiban kíusol-»;áltatott áruról som kell számolé-Inpot kiállitani, vagy lakásról és étkezésről olyan intézményben (ideértve a diákmtornátusokat éa üdülőket isi, amelyekben csak, közalkalmazottakat, a honvédség tagjait, a* ugyanazon munkaadó alkalmazásában álló alkalmazottakat vtigy °sak tátijukat szolgainak ki. Hzeszosi tálról éa\'rukráfiz- vagy cukoripari termékről ilvóp jntétráőnYoXboii is kötelező n HzáYoololap kiállítása.
A azámolólap illotéko 5 pengőn alul ÁO fillér, 5—10 pongŐ után 20, 10—20 pongó után 50 fillér, 20— után ti, 100 pongőn felül minden 50 jxmgő után 2, 50—100 pengő teljes vagy mogkosdott 50 pengő ttán 5 p^ngő.
Ia reggelre wegiit fergaJni akadályt* velta* a vasitti és a kiintakei
mardos 8-an
y] kezdő ós haladó gysrslrásl. Képírás! tanfolyam kezdédlk. BeáVatás egész nap,
Nafykanliia, Ssant Inra kerc«g-B. 5.
Nemhiába sokat váratott magira
aZ idei ii\'-l, de ibost aztán kilom-boljji magát alaposan. Vasárnap óta nap-nap után ismétlődik, nogy egyik nap kiássák a vasútvonalakat, országutakat, \'másnapra ujabb szél és bófuvis Ixileuieli a kiiiaolt ívsze
kot.
Ma éjszakti a szél ujbol lióvál fujt-H be a nagykuuJKSu budapettti vasúti vonalat úgyannyira, lioi{\\ U személy vonat, aminek rogt<ol 7^10 órakor kellett volna iuogúrluv.ubi, elakadt. A legmigyobb hólot\'lasK NagyrécKO éw Nagykanisáa kőíÖtt kolotkozott a pályán, ugy hogy katonai erőt kellelt kérni s esak ennek óh a vasul mogfoszitolt munkáéinak niodményekéJlt sikerült a pályát annyira szabaddá tenni, hogy a személy vonat végre délelőtt 10.10 őrskor befutlistott a kanizsai állo mariin.
A pécsi gyors raggal mindössze 28 bore késessel érkezett NutrykV 1 nizsái\'s. j
A szombathelyi szcmi-lyvoiiat már : Sopron és Szombatholv közölt e|- I akadt, ugy hegyközei 4 tfráa\'kójtétr- i
sel tudott rsak eljutni Katusaiig.
A vonatok további indítása ós -érkezése pillujiatiiyilug biztosítva van, de az időjárás szeszélye mellett nem luhot tuuni, útikor én lm! fuj össze a szél megint olyan hóakadályt, hogy a közlokedésbon további zavarok ailnuk elé, *
A nagykanizsai járás területén a
körutakon ugyauuz a bolyzbt. A napok; óta serényen folyt Jióoitakuri-i Mi\'eii munkálatok kárba vesztük. Ma \'íjs/nks a.mór felszabadított útszakaszokat ujru befújta n hó éa jofou-iog ,i járás ogéaz.torülotével lonutot-lenné vált u közúti közlokudi\'>ii. Nagykanizsáról el lőhet nitni Pa-tinik, do tovább\' nom. Nagyrécao és Bormáa felé vozotó utakon Is megállt ismét a közlekedés. Az utak fols/aliadit/isáni vonatkozó munka" latok és intézkodóaok folyamatban vannak, de jövő hét eleje előtt aligha sikerül u forgalmat újból biztosítani. Alialábon orrú koll szá-miUmi, hogy minden hófúvás ubui ujabb két napra van azükséif, amíg az utakat szabiiddá teázik. »? n
Huszonhat-rendbeli csalásért egy évi börtönre ítélték a szenvedélyes órajavitót
Horválh János (Bónás) fonyódi szüle\'éflü. \'?6 éves napszámos vé-gig[árt több zalai községet, miiukuilit órásnak adta ki mag.1t( elvitte a javilás végeü átadott, ó-.lkat, azokat eladta és az Igy attfrzett pénzből élt. A nagykanizsai törvényszék ezért hat hónapi börtönre ítélte. Június 24-ón szabadu\'t ki. Abghoíy kiszabadult, folytatta o\'t. ahol abbahagyta. Véggjára, Kisrécse, N\'igy-r^cse, Slvoly, Szökedencs, Hölád, Somogyf«híreRyháza, Vörs/ib. köz ségckci. Ismét csak órát.íí«k adta ki magát mindenütt és ;j. neki ..javítás végett"\' átadott órák tulajtlo-uosai mai nap g Is várbaiják éráikat, ha időközben a csendőrség rajta
nem üt Az órák szerelmese cylk-másik órai próbálta u^yan ,,ki[avi-taiii", szét is szedte szerkeze ükei. de öss\'erakni már nem tud a. Legnagyobbrészt azonban a jávilás cellából kapuit érákat- vai.>y elzdloo sitoiti \\ va^y e\'adta és* a k.ipon pénzt felélte.
Igy került a „tonyódi órásmester" ismét a nagykanizsai iörvény-szék elé, amely az összes károsultakat is beidé/te. Horválh \' »z eléje tárt összes bűncselekményeket míntí heifunerie A törvényszék 26 rend h\'-ü csalásb.ii moodolta ki bűnösnek éá ezért cgv évi börtönre és három évi jogvesztésre ítélte. Az Ítélet jogeróft
AMIKOR A MAGYAR IjOHYiD 010« FÖLDÖM HiROLT
Magyar vasútbiztosító szolgálata az egykori
Halkan, voiuamu.m lolylk a társalgái. Ölen ülttnk egy kis szobábnn, üüszkAbói ÖBlzctikatt asztalon vacsorázunk... Kortyolgatjuk a mpleg feketít cs valamcny-nyiünkigotiíialatíi valahol arfakaza )ir ...
A IcgUtsBekk tiszt dr. P. alezredes ugy fsaykípet vesz el5. Nagy kÉk; szemekkel szike syemektej aevet rám tfvla: 1 — Látat! ez a Ham — manója — a legkisebb... >
KHnn dUbÖrafve zag cl egy vonat. A kel(«sv,1ganya palyia Mlag tlzperccnktnt alksrogaek it a szertlvéayek.
Magyar cmpaltk hixlt&Hjúk végig *
vonalat Apré timpontakkiuódntk mtg a vasútvonalak mentén, amelyek közölt állandéan járőrök cirkálnak. Nekez. felelöaaégtelies cs veszélyes ázol gátat qz A Szovjetnek foslos Lntcke tazUlk akboz, hogy itt tebetellenné fví\'.ve a kezlekedesl. Moszkva kKlönerre a aélra kiképzett szabstaiQi ólálkatinak állandóan errefelé és Wtéfty a legéberebb elivieyá-zatÁsaág ellenére ia aUriln etaloraul a
rtMHtntia, A vörös, aorkslonaság is itt van a kö-
csapat éjszakai j"árőr-iengyel-orosz határon
(Hwié hméttéitító szil) zelkeu. Csapataink nincsesek ugyan kSz-vetlenüi érint kutsakén valÜK, éo áltandá harcai kell folytatótok az élőáraként jelentkező orvlövész kandikkal.
F. alezredes, ezredparancsnok iaatertctJ (IMfiak a kaloaai helyzetet, de k*akaa állaadi témákéul folytan felvettalk az att hea,. .¦
Igea, vaiakol a Balatan fslött is Igv ra-gyagaak aiast a calllagak. iaaiét egy\'féay-kép keiül elő Néz/iik. PaketekaJH. teker-bébilás lakéatea á»»l*na. Tlienayolcévas lékel. Az alezredes buga. Kék sasáé vas Tsláa ez a két kék szeM-a cslllaaakat kémleli most, vagy egy, ssJKaktt főié kajálva b.iloriiii vlgasxklissal masaiysg egy lázas hiMvéibc Bériiíki»a vau, hí ra-ganrfolaak és é is ráaktaaslal. Ba mi la-sen klizeijik ezt, k«sz»H|ttk neki és mindenkinek, akik adakaza agg4<tá szeretettel gaadulsak r.Snk éa lesik a rólunk érkezeit híreket...
; A gyertyák alig pislognak már, pihesal készülünk, amikur tompa íttrrtKés rázza meg sz ablaka-
kat. Robbantottak az, orvtivéuek.
Unser-UDmann Elek
sin-, rud-\\ós patkóvas-, *ov;it»b.\'i szög
utalványok bevailkatók és
Hofherir-oétWsCi flépszíj, aaapágyfém és golyós csapágy igénylését olínftézcim.
E%y Jitér éppen indulásra készül a Um-¦aatakbaz. Csatlakoiunk hozzé, megaéi. zOk aii tírtént. Velünk jön az alezredes 1«.
Arcunkba mar a mocsárvidék felöl viharzó szél, lassab, óvatosan baladunk alőre. Vizsgáljuk a síneket és slkutatjak kétaldait a hófogó 4i3krokat. Egy jararrei taléUozunk, majd elzúg melletlünk a se-gétyvanat. Munkásokat vls^ a robsautát szlnk\'elyére, a munka vürgös, a fOigalam.-kan nem lehet zavar. Éjfél felé járhat az idő. Az alezredes odaint magához. Megállunk. Előliünk a süuk mellett négy fölfelé áVttott tulpft. Itt volt oz tgykoit leitgyei-orost határ. Sekszar keresztül ha la dtaui már ezen a vonalon és mégis valami furcsa, megille-tSdöit érzéa vesz érát rajtam mast la, éppen ugy, mint először
Orúszorszáii. Mindig tilkakat rejtegetell, mindig más vall, mint Európa lobbi része A két háború közeit is, as első vilázhá-buru elölt is és monl Is, a aiásodlk, az igazi világháború zavaros forgatagában is.
Elmélkedésre axsjihan nem sok idfnk van. A feUdatsnk sokkal fonto-abn, A
tárír már halad is tovább.\' Apró vonal-ií/.ti>.iiió támpontok maradnak et meliet-lilnk. Parancsnokok les?nek jelentésekéi, rivlden, kntsnásan ... Kézét járunk a robbantás színhelyéhez. Vörös fáklyafény mellett dolgoznak az emberek, \' Mire odaérünk, niAr majdnem \' készen ja vannak a munkával. A robbanái csak az egyik sfst téple fel, a kicserélése gyors üteaibao folyik\'... ¦ .\'. •;• .
Jobbra mígöllünk erős iövöldözéi hallatszik. A holdat felhők takarják el. mind sólétekb és sötétebb lesz Indulunk visszafelé.
Ahonnan az előbb lövöldözés hallatszott most váratlanul pitos langyelvek csapnak fel.
— Talán egy ház gyulladt ki — találgatjuk A lángnyelvek mind magaaiphra nyumak, mind szélesebbek lesznek. Ugy látszik, egy egésx falu ég ©II. Nem ithel mess*- KVilrik, mindössze négy-üt kilométerre. Kfvánc-iak vagyunk, ugyaa mi torténhelík olt. de a mi feladatunk más, a vatutl biztosítás mindennél fontosába. A javítással már teljesen készen vannak. Az daö szerelvény lassan át is gurul rajta. A forgatom megindult.
Még eey óra és ml Is lepihenhetünk. Klv.unn ja már az ávyat minden parzl-kánk. Hiába, ezek a hosszú teli éjszakák itt 9roüxor*rftgban néha nagyon rövidek is ludak lenni...
Koncz Antal haditudósító
Zenélő malom >
A fojtott filmművészet éa tilm-teubniku világában ís jól esik tudni, hegy u magyur filmkultúra ma olyan fokon all, mint ahogy a »JLe-indó mulum« U);;nuj)i ulŐud.iaúliail alkalmunk volt latin és gyönyörködni. A iZenéló inaloni« .iiioaéjo csupa báj, esupa kedves, finoni romantika, ötletek éa derűs fordulatok, bájos jolonelek: magyar élothon,, magyar löVogőbejfófl magyar szívvel. A darab mosója nom ujvágányu, nem is vindikálja rnsgának hatalmus alkotáa fémjolzéöót, ele amit wl éa amit \' nyújt nézőközöns^nek, rnolüg lé.toKsimogatás. A HZÍvrlogfi-nörnaob érzelmi húrjain játszik és azokat rozdití meg nagy emlweiamo-rottol. A mindent átalpVró, bűbájos, fehér szemlém szépséges apotooziaá-nák is lohotno nevezni lalre Bzepaéggel, érzolmcsséggol. Khhtu Huszka andalító dalai, fülbíimóezó hangulatos zenéje, nmoly az egésa darabban végigvonul. A .saiuéauMtk szép, érzolmoa jétóka, amelyben Szeleozky Zita ennivaló kedree»ég-gpl, fiatalsá»áníik caábou varáastival és természetes bájával, mint müvóazi játékával messze kimagaslik, méltó partnorével, Sziláaay Lászlóval, .aki-ndk\' »komornyikjáliól« is kitör a magvar ur és\'gálííns világfi. Jíájos duójukban ott zong a fenaégee s»-rolom éjiig törő himnuRza. Lataliár mókáival sokat któaghit, Csortoa a többi kedves ismerős is mind" azon vannak, liogy minél bensősé-pfoaobbon kifojozósro juttiweáfc vaz iró intonoiéit. Magyar filint.\'aaie}v amúgy igazálíftn szivilnkhözi fwkn-zik és; egy nagyon kedves estot eso-roz kézÖnségének.
19?71864
___Z\\I,ai KÖZLÖNY__-
Vah-e és mit jelent a „magyarok Istene*?
Dr. öwéMöáár István th»l*siai &\\M&m
\\U4 február 18
Nagykanizsa művészi amatőrfényképészeihez
A külföldön iy annyi »tsé|* Híkoi\'t álért magyar auuatórféüyképWa ugy szólván minden aüámóitoTá városban megépítette ;t maga kiw körét, móly-uok keretéiben öasKofogla legjobb oréil a egyik sikert s> másik titán aratta, Csodálatos,\' hogy Nagykanizsán ininden amatőr csak önmaga" unk dolgozik, kerül minden nyilvánosságul, nem gondol arra, hogy «vto.I gátat emel aajál- fojlődéaéniik, leiidöloUwebb tonipojának és. városunk nevét engedi Viosiii az országos kiállítások katalógusaiból.
A sKisfttludy,, fKároly« íéificsor-kós/.t)SSipat a mozgalom..uj iramának niogfelolöen elindul, hogy elfoglalja holyótr Nagykanizsa azollomi ótótfi--bcti. Klsó lép.\'soként ollmtói-uzta, hogy ű^wzofogja azokat a lelkes Fény képozéket, akik nbm sajnálták it fárad taágot, komot^vtanulárjt ós len faéjükkel felkészülten kendik a tiszta mű vés cetet. Kz év május h»-válMti csapatunk megrendezi az első, egésd város fényképezed liivó fény • képkiállítás! *s ozérfaz alábbi felhívást intézi a fényloúpezés szerol-Hieueihox:
Fölkérünk mindenkit,, akí ugy érni, hogy munkássága megfelel annak a színvonalnak, moly hó! egT\' kiállítás semmiképpen sorú ongoa-hol, sziveskedjék velünk cimét közölni, oHetlefí az időpontot éa bolyét, aliol voló a/, érintkezést folvebetjük. Mi magunk nem tekintünk soínmi fárádftágot, mindenkínok holvébn megvünki Itogy a szervezés idejét minél rövidebbre vehessük. Akik mái eladták magukat ennek a mü-vémuití ágnak, o fölhívást niog-győződéflünk szerint uirvis jut-ráncának veszik, vngv legalább is kö^olosségiiek, Okét szeretnénk lefí-először is megnyerni törekvéseink számára, hogv - mojrazervozheseük pártatlan bíráló \'liizottsáuuiilmt.
Felkértük azokat a fénvképozókel is. akik szivükkel elindultak * művészi fényképezés utján, keresik a litüvéHzi azépot, de érzik, hogy fel-kiVizült-sétrük hiánya miatt nem tudják megoldani művészi problémáikat, ék szintén |olontke«z»nek, mindenkit azorotottel segítünk annál is inkább, mert sokszor körülük, kerül elé váratlanul egy-egy komolyabb telietHffe.
Komoly és szép föladatok állnak előttünk. Csak egyet-említek. Vámsunk ról méa egvétfen el fogad liati\'i lo\'iiot nen\\ láttunk. Más városok a#. idegenforgalom nzntgá\'atÁban álló művészi fónvkopokkol, ifafuag ia-mertétéiiikkol fogjak B magyar sziveket, mí peditr csak ülünk csend-l*n, mintha bizony nem is lenne fontos, hoTv kenessenek bennünket. \' Wíráilsá\'röt, munkát szívesen vállalunk. Munkánk erodmónyo meddő nem maradhat, mert caerkóazkozok-be*i van éa mórt bizunk abban,.hogy akik erre munkásságuk és orodmé-iíyoik alapján hivatottak, az elsők kösött lesznek, akik szívvel, lélekkel mögénk állnak, hogy áteogitao-nofc a kordot nehézségein.
Jolontkozéankot kérjük fotósaak-•sztályimk! vozotőjélioz (Balogh Gyula, I\'Jrzaébet-tér 18.) cimoani.
Elsötétitéshei
papiros kapható ,
laissl iiiiSíiii.
Dr. aaraaoa*r htváa piarista táaár tognap fala folytatta tatsnkurtiső előadás-sorozatát a glmnAziumk-aa. A magasságok, amikbe eaek az olóadásak emelik a keresztény térti lelket, a ball-líatsaaR kozdatl töaaeRÓböl inir nagy részt kltéraaztsttak, ae a iuefirasradt i\'inl\'-klőd \'.k tábara aauál lolkeaebb el-mélyUléaiicl járja tavább az elŐaaávAl az fatoikorssá-oiek komoly azelloral erőleazltösaket ÍRÓay]« utpiit.
Az elemié ezúttal még a (Sprengás, tcrrongáa átlaaotákaa lévő ganáslatalt saztoita meg hallgatósAgával ¦ arrél, kegy falsat aoaiasak a vltág téayatben, aeiaosak az eaiber lelkében, hunom a történelembea ts fel leket találat, Így a magyar töriönoiuumok la ateg :van a maga Istenéiméayo, a „magyarék la-(eie*. ami azanaaa nem egy köiSa váló Istent jeleot, kaaem Isten killaa JeteatAstigát a mafryar né» Bzántárz.
Mlttésa\' uóputík uiAr a keletkezésénél jelentkezik az latenélméay. Minslea ní\'ií valamely termésseltölötU hatalem \' tél !i/,Arm lziutjh magét (a rontat farkna, az őamngyai tarul ó* Brness^aieada). Az un\'iiüt mlteazeh Uvill rntnaea napkén telébred a rendeltetés mltasza. Az adáig vegetatív óloietéló nöe az eredet és uél mttsszéank kialakulásával lép kl a pssita létoBéskol a törléneleoi ¦zlnjiadára. :
A tsrlí\'nnloni maga a folytanoí val-ts/ái. Mégis boiiiiíí vaa az Srék vátto-lattan, az \'alen, Jövő és mait a ]etea éhnényőbeu találkozik. A tétea MasA-kan hordja a vuiahelnét Íh*>ias, erődet élményéi, -i ijyekór érzést, vagyis a türtéaelem b\'hérásara véró multat. !)a beiun) van a JelenkáD a valami d\'líi tartád,\' vulnnil idlfetetttre valé ta-rekvéa Óiiuényo la. -Az 145 problémájá-kan tehát ksnne vau áz örök kezdet és iifök vég, mtiga a/. Időlléasög, áz irökkővatősag, íekát áz tatén,
A magyar náp eredatábeu Ós aólki lüíéüébmi Is oií vad az istea. @tt van ázármszasénuk természetfeletti elgea-dol&s&hnn (uitul weudt). Ott vaa az dsinagyar hlvalA* tudataaa (a raagyar-k&g „lütiin ostora") A sámán-hit gon-doialkörn ts a magasabb réglakba tarekv>->i bizonyítéka. Az öamagysraAg vllágn num volt egy rideg, raclsnAlla vilAg. Talé volt szőve mély őh misztikus vni\'aif elemekkel. Az alkotó ós árié <Ték (démonok, varátalat) Ultöbnn Jiinv-koiédott a magyarság lelke, ezek harcában kereste Istent. ;Ez a keresés kitisszikUH nagoldasAt \'találta meg a magyar középkér Isteaélatéayefeen, a kereszténység Iatepóbao- Ulvat azt men-ibuii, hegy a mngynr közéikor egy Idegen ptpok\' által kezoft Idegen kul-lurAt hnnoattott meg a magyar néikon.
nz AilllAs naiv lrodalomlürtéaeszek ugyAbau legamzolt, akik osak egyoldalú Irodalmi szemlélet alaplAn értékelnek és Ítélnek. Magyar Irodalmi kul lum nélkül ts. a krúnfkAk egyszerfl, dadogó szavaibúi Is meg kell látni, hogy a magyarság okkor találkozott stennel, ekkor lett a tdsámáu helyeit
Satuit lutvAuja, a magyarság ekker ta-tátkezoK dssze az Istenaég mélytkk, egyetsmea étményéken^ lateu Szeat István kiválasztásával ¦ztvetaégst kdtNIt á áiagyarsAggal. Mélyen ólt a hit, kegy inig a azeat klrAly sarjai élnek, ét a magyarság, a ha nem étnek már, a magyarság ts elpusztul. A középkornak ezt a hitét (hogy miért: Isten tudja) a történelem igazolta.
Szólt ezután az előadó a magyarság hivatás-bitének Istennel telítettségéről a kereszténységért hitrcolA magyar királyok példájában. * van mélységesen élte át\' a magyarság az (stea-élaiéayt, hogy azt saját Istenének; nemzete Is-teaépek érezte, mert érezte, bogy lé-rödlk vele az Isten és knleszötte fsteut minden alkotásába. A középkornak erről a raályaéges, kollektív magyar Isten-hitért! tanúskodnak Irodalmi emlékeink, httunuazek, legendák kemény, egyszorll szavat. Termáazettelottt légkörben ólt jobbágy ós főúr óa ez áter-mészelteletllsög ezer szép vonásknn, mozzauatban kivirágzott Termése ka-lUkeen alig maradt meg, hlazen lsüü— 1Ö00 körlli koleatoralnkkal, templemH-fnkkal egydtt azek u eipuaztulták. da ami msgmaradt Is elég látni a 12. század magyarjának osodálstos mélységit és veretű Ialen-élméayét. A páleiak alapítására és a remete-élőt nyomán a magyar tájak\' szentségi telítettségére mataioit rá. majd arra, hegy a kipusztult pspság pótlása már Szent Iatvái alatt a magyar aépbét tVrtént, tékát nem Idegen kuliura a magyar középkor vallássá élete, hanem sajátos Magyar latén élménye egy népközösség-aek A protestantzmus puritanizmusának bakatAsa alattaz ősi Istea-hltszo-kttníilval seemben némi közanbessóg kelutkezett. dn a magyarság Isten-ér-zésc nem lanyhult el, sem a szentségi tájak kultusza nem hanyatlatt. Az a kellektlv élmény élt és títme^eket mozgatóit a 18, rt/.Azad elejéig. Itlvatkcketl azután az eliadá néhány nagy magyar (Kaplsztrán. Hunyadi, ftákáezt, 8/.é-éléuyly Prokaazka, Ady) egyéni latea-élméayélaek megnyilvAnulasalra, anaak blzekyaágAul, hogy a magyarságban mtudea korbai élt ez a történelmével ttsssiflorrt ós\' tdrténelmét termálé eráj. A. legnagyobb magyar történelmi korokban a bázaflsAg aekkal mélyebb ós keményebb volt, mint ma, mert a magyarság szövetségben lévőnek érezte magát Interntől. Ma ebköl az érzésbőt nem sok marad. van böiéges, sőt túlsók, Bekazor már gloosea. és (UlstszerQ, kölsőaégps ktizöflaag, rsolonálts, hltto-uni ólat és van egyes emberekbek Aki--tatos kilo. de nincs kollektív hit éa nem irányllja a msgyarsAgot az isteni eré érzésé. Pedig a tdrténelem ut tatenhez. A magyar törtónelnm fa az. S ebből a gyakorlati koakluzló: — laton kiválást adott mluduH nópiisk. Bzt a hivatást át kell élit. Ha ezt átéli a magyar aem-zet, ugy érzi azt is, hogy Isten, amellett, bogy mindenek lateue, a .magyarok Istene" az egyén és a közösség számára egyaránt.
8
tukat és alkalmaaak-o, képzettok-a ruigy föladatok elvógzéeéro. ílppem most szorvoBzük a kultiir-technlkai (aiiszékÓt, amelyen az Öntözés, c*a-tornáziás, tagosiláa ón a mozóganda-aóg hasonló, korszerű kérdéawrvel foglalkozunk maid.-MoggyézÓdóáesM, hogy a mai fiatalság.aaívvel-létekkel átérzi feladatának nagyságát. . .
lloItorjoH, a minőségi és a kar-tóazoti gazdálkodásnak akkor vaa különösen nagy jelentősége mondja a profoouzor --, hogy ka megfelelő piac érlelődik o terményak iránt. Magyarország azoroncsés hely te te egyben válasz ia e kétdéam. Hogyha sikerül az ország területinek jelentős róezét é^ a lakosjság inngfololö hányadát minőségi, terma-lésre átállítani, akkor Önként jelent kőzik majd a piao is a tőlünk keletre és délre fnkvÓ területek rászé-rffl. Ami nekünk volt Kvájr, az lehetünk mi az említett terül\'teknők. Hvájc a minőségi termeléasol éa a minőségi állattenyésztéssel fifaKda-sági (^gyediirahnat és jólétet teremtett maginak. Példáját követnünk koll és a goofiolitikai tényezők mind kedvezéVín hatnak egy ilyen nwő-arAzdasáai éw áltattenyésztóei központ kialakítására. Tíetet-ICiirópn, «?1 egész- Nyiiííiit-ABsia »flvájea« lehetünk és smink Íh kell lennünk, hogv int életünket meg akorjillc tintám,
Nem adom fel a harcom!
(Teazee LbJqs könyve)
Klsó izlxuí. jelentek meg könyv itlakbuu a nagykanizsai Togzeg lk-jos vt\'rsoi és novellái "Nem adóra fol a\' harcom!" cbninel. A kemé-nyou hangzó, Öntudatos cím mögöH oiiy mndkifül érzékenyt mi ütteti na visazbangzó lírai .lélek bontakozik ki, javarcdzt rímekben, kiaobb részben pedig prózai írásokban, lleesii leU\'S, tiszta levegőjű poézis, an élet joleuwípoinek omolkodetton fira i Bzemióiote, mélyen és makacsul rná-gyur és emts»rí osziiiovilág n Tegzíts Ijajoa verseinek vihíga. Általában a halk, finom hangok jellemzik, de sokszor tud azokba is orót önteni, amikor a csigabiga szemlélődő érzékenységével figyoli az élet fonákjait é.s nemes hevület belső fűtéséről, de mértektartó széval és hanggal hadat üzen azoknak. Ijegfizivenehhon az Önmaga világának ezer rezdülése között időzik, saját élet kérdéooivo! vív csatát rímben, szóban, önmagát erősíti hittel, önmagát bátorítja dac-cal, önmagának hirdot derülátó bi-zakodist,. érdemes harcot, jutalmán holnapot i*« tiszlultabb emboraéget a világnak. Bzinos, moleg n nrnrwnii lirája ,ami ttokat foglalkoztatja, főként a család prohléirjn-körében,-. A ma szociális hangja sok vonatkozásban csendül meg Tecrzcs Lajos miseiben, olykor a tulérzékeny Iflek Minderwertiííkeitsgorühl-jŐne\'k, vagy a szegénység .csetides gŐTJélM\'íi lázadó, léleknek ki«erü haiigsulyával. Hazafias lirája ahőni magj-ar élet jolenségoinek nd lelkes hangot.. Vor-mailag^ szeszéi vénség, a venifarmgó játékos Ledre, rétázó esetlegeaflégak, onmagaszabta wrvény és a mondanivaló lendületében a formák Áttörése jellemzi ezeket * vorsekot. Technikailag a csiszolás, nyolvenoV ben a muzsika hiánvossáíát elfő-\' lodteti a költői látás és képfínM szingazdagsága. <W)
mjjoli gyéiiryazertárí ügydet: Ma a Megváltó ^ryógvazertár lírr.Bébeá-tér ?A. sicáin. \'
Kiakanizsán az ottani gyÓKs/atxxr-tár állandó ügyolotea SBolgiílalottart.
Naptár. Február 18 Péntek. Rém kai. Simon pk, - Protestálta Konrád
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 órától este 6 ériig; (Hétfő, szerda, péaatek délután és kedden ogéak nap néknok.) Telofon: 660.
„lati iikhk f#lt Srálo, az lehatlak al Íslit-Bitépáaak, >il lyniat-Auiáaak li"
^fozőgazdaaagi termelésünk log-égolóbh kérdéaoirÓl nyilatkozott Groffils Gábor, a magyaróvári mezőgazdasági főiskola, dékánja st-töb-Ijek kőzött ozokot mondotta:
— A jövő fojlÓdóflo a minőségi tormolós foló mutat. A hatalmas versenyben csak minőségi ánival lohot moírtartani a piacot. Hőt, olyan terményokkel, amolyok határozottan belterjes művelést igényelitek. Gondoljunk elsősorban az ipari áövó-"
nyökfo Ós a zöldBÓgfélékm. A riagy tuozógazdasági torülotek inkább ga-bonanomüok termolóaóvol foglalkoznak, inig,a kiBobb torülotek, mínt Magyarország ia, csak minőségi és Mtorjea tórmeléssol számíthatnak fennmaradásra, életre és boldogulásra.
- Magyarország sorsa, a politikai rozotés mollolt elsősorban azon múlik, hogy a mezőgazdasági szakom-berek, iiolyoaon értolmeí:ik-e folada-
TARJA/V—PALCS/CS
textilipari <íb hereBkedelml vállalat ||j Naftykanirsa.
<3yir: Ma/yar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi tölzlet: Fö-ut 14. (Első Magyar Biziealté Intézet patotijában.) Telefan: 5-33.
ZALAI KAZLONY:
•a
KÜ2GAMASA6
4 millió méter gyapjúszövet a közellátás céljaira
A gyapjuárak tagutóbbi tárgyalásai -jran az a vélemény alakult ki, hogy » közeljövőben nagyobb mértükben kell belevonni a közér-•lokü ellátási szolgálatba a kisobb
L>a|\'JU Földolgozó vállalatéiul unnál
ii inkább, mert ezeknek tormulérűt eddig nom ellenőrizték: 11» u kisebb gyárak termelését ia bizonyos mértékig, igénybo lobctno venni, akkor a közöl látás céljaira kb. t millió méter gyapjúszövetet lehetne biztosítani. Vaíószirüi, hogy változón áll be az áruolosztán torén ia, mert a kormánvzat a» ipari toimoléat éa az ároóloaztóat ugy akarja mog-szervezni, bogy az egyszerűbb es harmonikusabb legyon a jövőben.
Megalakult a Zalai Szónmüvek R.-T.
Az elmúlt héten a buűsiirsti tör-vaayazékon bejegyezték a italai Wzénmüvek Ut. megalakulását. A a uj vállalat báró Bumdó>-2ichy Iván lendkivüli követ és meghatalmazott miniszter tulajdonát képező\' és a vek* kölött bérleti ézerzódés alánján kiaknázásra kerülő Hudafn ét Müra-rátka határában oltorüJÓ szón terület föltárására ért a kitermelt szénmony-iiyte^fíorgalombahozjitalára és földolgozására terjesztette ki üzletkörét. A vállalat főrészvényese lAirkas l\'ál oki. mérnök, vállalkozó, munkatársa Aíjdriska István. Az alakuló közgyűlés az igazgatóság tagjaivá írgróf Csnky-Pollavieinl László föld birtokost és gőzfürésztulaj donos*, l-\'arkus Pál mérnököt, Andriska Ist vaut, az BlsŐ Dunavtdéki Takarék-júnatór igazgatóját válusxtottu inog.
Javul a lámpaüveg-ellátás
A sxéliollátáshan bevezetett korlátozások következtéiéin az üvr^ijjai bizonyos gyártóianyaiból kövesebb került az üTuiult liónaiiokban. forgalomba. Így történt az ősz olojén a lám paü vegekkel is, amelyekben álruonetileg hiány mutatkozott az 01 ^zág kütönböjió részoihun.
Most, az illetékes tényezők részvételével, külön megbeszélés volt a lámpsüveg előállítás fokozását szolgáló intéz kod .\'nőkről. As Órtokezloton bojelpntotték, hogy októbertől kezdvo a lám|>uüvegek forg;dniuhahozn tálát meggyorsították. Okióborbon, no-voniDorbon és decemberben az olőző iw.tendökhőz mérten a lámpoüvóg-el látás kétszereseié errwlkcdolt.
A most Blrondelt intózfa^ésokkal tavaszig omelkodő ütombon biztosítják !1 lám pnii vegei látást, na illetékes tényezők ívdig elhatározták aa értekezlet után, hogy a tavaszi és nyári hónapokban, amikor ogyro kevesebb lámpa világításra lesz nzük-négy az olkövotkczondő télre ulogundÓ mennyiségű, \'lámpaüvcgct gyártanak éa tartalékolnak. Intézkedés törfént az irányban is, hogy a lampaüvog. uzótosztásának oddigi rendszerét mogjavitsák.
Hogyan születnek ujjá a zománcedények?
A zománcedenyekIkui tapusztal-kittó hiányt ötletes módon igyekee-nok áthidalni a hatóságok. Engedélyt adtak ócska zomaneedényok fchiiitására és újból forgalombaho-zatalára, Sok vaskóroskodésbon éa háztartási cíkkok áruaitásával foglalkozó üzletbon mór kaphatók aw ilyen folujitott zománcodéiiyok. Ezeket a rcgenorált odényoket azonban asak használt edények ellenébon szolgál lat ják ki a kereskedők, mert igv akadják biztosítani a folyamatos ollátást. A beszolgáltatott ócska edényekből ismét ujakat gyártanok és ezzel mások szükségletének kinlégi-tósét mozdítják ólt}. Az ócska ódé-nyak felújítása különleges szabada-
lom felhasználásával történik. Az edényeknél a tulajdonképpeni értek a jómínőaégü vasfomoz. A knreske-•ók által összegyűjtött és gyárakba boa/ál titolt ócska edényeket mindenekelőtt fortóflonilik, azután oltö-Tolitjók róluk a régi ntítnancot. Utána a vaslemezt pácolják és újra zománcozzák. Hogy a felújított edényekot a teljesen uj adényaktél
— (Kinevezték Zala uj löjooyzöját Vitéz Hunyadi Láizló dr.-t. Kamárom
rinatgye főjegyzőjét, a belügyminiszter Zsil varmegye féjegY/ö|évé nevezte ki.
- (A kulturaatat)
hétfőn pontosan oate 6-kor kordjuk! (:)
(Légoltalmi rádió elöadái-soroxsl a rádióban)
Február 22-éa megindul a rádiéban a honvédelmi minisitcr légoltalmi rádió a!A-adássarazata. Az előadások minden hétfőn, kedden és csüiör Okon 18 és 21 óra mi.oii- időben lesznek Illetékes helyről felhívják a közönség fegyelmet ertkre az előadásokra, mert árokból a légoltalom ii\'Citj.dib tapasztalaidról tájékozódhatnak Ar. előadások mindenki rcxilrc hat>znosak. Különösen a ház-légoltalmi ór^ég parancsnokok, híilomb parancsnokok, énvcdclml alköizel stb vezeték részfre hasznosak, mert a lakók negyedevcnkénli ulónhépzé-séhez kapnak megfelelő anyagól és lám-•ontekat. Bizel a munkával az Am6iiviml kiképzés lényegesen mCKkömtycbhlM F*/fn a fetsarollahra nézve at rlöa-ííok hallgatása kölcleió.
(Mire teloa a háború költségeiből ?) Egy amerikai nenizelga7dász rot^A.l.fpl tolla, kngy abból a pcnrhÖI, aniibe az uj világháború került, ar iigycsfJlt Allamek, Kanada. Anglia, Autztrá\'f*, Irarszág. Tran-ciaoraztg, NeMeloranág, nolgium e» Orosz-•razág minden c^aládjar.ak 75 tOO frank érlektl házat ajándékorhnlntl v*lna, 25.000 frank ai«kö ingÓHájig.il egyiill. EienklvSI misdeo család «/. államtól 100.00« Iranknyi ajándékot kaphatott volna és a megmarad! pénzbél aedig minden 20fi.üW) lakosú varoa a fdxorolt ortzágokban 125 millió frankal fordilhaliiH kárház és 125.000 miilló frankot egyelemek céljaira 1 V még i-ilurli,- maradi volna lóké, amelynek 5 száralékas kamalaibél 125.000 (anilót él I25.GO0 beltgápolónöt űzethettek volna
(A 21-1 Kullurosi)
rondezősógo közli, hogy moghivó-kat nom bocsájt ki. Knélkül bb igyekezzék mindönki niiolőbb yt-gyat a Toutach-drogériában bosza-rosni! \' (:)
mogkülönböyteiliessék, a legonerált odényoket fekete alapú, fohorrol spricceli zománccal látják el. Mos* már az egész országban folyik nz ócska oflonvek iryfljlésc. A koieske-dók lyukas, fűtetlen edényeket ia elfogadnak eserébo, mert ezeket a hiányokat, ilfctve hibákat a gyárban kijavítják, pótolják.
— (Miért tOnnok el 8 macskák ország-¦zarta?;
Az Országos Allalvcdó Liga beadvánnyal fordult a csendőrség országos felügyelőjéhez az ország területén tömegesen észlelt macskalopás mei-akadályozási érdekében. A beadvány kőzü, hogy Nagykovácsi kőr zségben kél Ismeretlen ember a henvéd ség nevével szélhámoskodva macskákat gyljtöll, kérZIbeltil 50 macskát szilllUttak el a kixiégból. Fényetlltka kózséghea ugyanllyeh jelszóval háram cigány zarát-dálkodolt és alaposan rnsgrllkftatta a macskaállemányl. Kesébb Maglód és Qyál-ligel kézségben Is lellünó módon fogyaft a macskák száma és ugyanakkor a rossz liusviBzonyokkal küzdó kos Agben feliünkén Ízlelés falalok kerHlitk a fogyasztókhoz. Kiderült, hogy egy srcaz származású asszony rendszeresen kél bórt karolt te a gyilligeti macskákrél. A bőröket jr. pénzért eladta, a húst pedig feldolgozva lékeién mérle ki. A macskagyüjtés divntja Csoagrád vármegyét is elérte. Uyöri Mihály és Győri jozBef az egyik újságban siég- hirdetés ubán is felszéll-tolla a l.\'ikesságoj a macskák beszolgáltatására. Vátátnelyen Szirom Mihály ba rondikereskedé vásárolta telepén a macskákat a bóii - feldolgozása végett, de a hatóság ezt ¦egtlltoita. A beadvány a rendőrség közbelépését kérte a macska-fusztilás megakadályozásara.
-- (A magyar felvilágosodás breviáriuma)
Hiánypótló fontos in1 nkát végzett Ko-ruda Miklós — Revlozky éa Batsányi ó\'ctregényeinck ismtrlnevü írója — amikor kőtetbo gyüjtölto a magyar ísl-vllágododAs Irélnnk legetevennlib. leg-Idds7erükb IráBalt. Nem ntloiuzcrfl szemelvények gyűjteménye ez a könyv, am\'oly nz Anonymus kiadásában Jelent meg, liHiicm egy korsznk Igen bz«m-léltetó ké»e, azoknak az íróknak, tu-désoknnk, ábrándozóknnk vnlIomáBain kérésziül, sklk minden hnlndó szellnnll mngynrnsk szellemi elődei voltak. Dávid Forsno. Apácrul, Oere János, Des-sonyet György. Kailnczy, Martluovlcs nevel az olvasóközönség szemében az Iskelás emlékek óla ugyancsak elhalványodtak. Pedig emberség és magyar ság Horskérdésel éppen a Mvtlágoso-dáH íróinál fogalmazódtak meg először magyar nyelven, az rt vnltoniásslk mHga a megyar hagyomány emberség-rfíl, azabaRságról, miigyamágról.
_1044 február I ft
Lapzártakor érkezett
A némelck kiürítették Szfariia Roszíszkajal. (M.T. I.)
Igy hat mx angol amerikai
axŐveMgaa taatvértaég Kv h\'HA AsgHa Itöaötti aalift-w«*-k nagy issaben aa Kg.v«üH
Államokból erednek, irja na Obser-ver és a News Cronicle. Aa aaa<t-lokkal snembon a hangulat mindennek mondható, csak barátságosnak nom és;az nagy gondot okoz Hali-fax angol nagykövetnok. Rgyes lapokban olyan állitások jokontek megr\' hogy Roosevelt és Churchill között Kairóban nézeteltérések voltak, mert Churchill nem solt hajlands indiai csapatokat adni Hnrma vtaafcttg-lalésára.
Az OíztályHorsiaték hu<áaa
Az (Jaztálysorsjáték njai húzásán a főbb nyeremónyokot a követkeaó számok nyerték:
20.000 pengőt nyert h 24 902 , 28 52) 77.598, 24829.
10.000 pengőt a 29.974, 09.597, ujj 016
5000 pengői a 23.1)18.
3000 pengót a 47097, 75 336 A vetünk keialt saámok hekyessé-géért febdóssi\'ígot nem válhumk
APRÓHIBDETESEk
AUjU
Jómedora, képzett aaaárlnl azonnalC belépésre lelveiz: Kspo\'l István IBsier-é* csemege kereikedö, Horthy M.-u. 2
Képzett, j\'megjelcnétu fO«xerk«r«»-kndfiaaBéd szonasü betépétre kivétetik. Cim a kiadóban. 51Ü
Gáplránban jártas férfi klieglló munkaerőt ttlvesz a II. tolonciáz. Jelealkesés köznapokon 18—12 közölt. 326
Fiatal benntlakó ¦¦a*<*al felvesz Kovács-intődé, NagyksnlxBa. \\., 537
LAKÁS, 0ZLETHELY1SÉO
0st«1h«IvlaégeM«« beépített kOtl-nég meglérltéSRcI átadom, Bővebbel Turt dtvatHzIct, Migysr-\'n. 9. 540
Szép egyszobás konyhás lakásomat «1-o««i-«la4fn kétizobái-konyhás lakással. Ugynnolt gycKnckláoy lelvcleitk. Clm: Peióil-u. 42, Balogh. 5«
HÁZ ÉS INUATLAN
Claoló egy magyar hald szántó mélyvízi diiiöben. Megtudható Dénes, Csányi Uszló-u. 13. 5»
KÜLÖNFÉLB
Kaposváron téglagyár kérbaarfé. S^tiJager litván Kaposvár, Fó-ut 84. 512
Találtaik tegnap egy balkézre való férfi bőrkesztyűt. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóhivatalban. 539-
Mindennapi leveletűiből Össze gyü|l0t1 iflm»gb6ly*B»< hélyeggylijtési célokil m«Bvan<cb. BaroarltB, Zalai Köifőay ueiKeutŐsége, naponta délután ti—7 úti között Ba a hirdetés mindig éivényu-
CJU-IU kAzlAktt
PSnJTIKai MAfMLAf.
mm>: „KtatatatsáftlLT. fmoraos**^ Vtaaioa klaaé: Zalai Zár**. - NyamaioKi • JUb*a**aaaal tL T, tsnpimJnaw*
«y«HéaJábta lla«yluati*nu. tWj—iiáait baati IskW lar»«a-> i
Február \'\'ARQ&f MOZ^Ó CsűtörtÖktőí-
17— 20-ig ,, , m.m., ,, . ——- vasárnap/g
Az idei évad legnagyobb magyar filmsikereI
Huszka Jenő tündérszép melódiát filmen
ZENÉLŐ MALOM
VFA híradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Előadások kezdete: $4„ $6 és fft órakor*
DRflVttVOUiYI .satti»*y»:
AramuámMk flutéu, i uklnmíolák, hlba|«lint*wk, lukiurO (•l»H4(lo»llá» mlndsn vlllimoi kérdéab»n déleiatt o.tól MIhUh 16 ói-4i,}. G»ane«ryvit Sí, f Irton 294.
iiríessen o Zolái Közlönyben
tllREK
Mudó:
Ola:
Hen<Hüli08«t i.........
Tábori pila;._
84« *»<; 40. sz. F Jagykanizsa, 1B44. február 19. szombat Ára 30 fillér.
et»
\' O L I T t K 8 , I NAPILAP*
bV.erkeriZtaaeg ta kiadóhivatal : fo-ut 6. szam g*aí*eKstc*éei ta Jdadóhlvatalf teleton 78 sz! y ei-jelenik mtndeo hétköznap delatan
Felelős szerkesztő: Barbarita Utile
Eiőfrzelésf Ara: egy hónapra a pengd 30 fllléf
negyedévre 12 ponnő 40 filler, beyes szám: hótgöznapietlll.. szomb.itoo *0 TtlL
A háború egyik legpi isztitóbb légitámadása érte ma éisi taka Londont
Heves harcok vannak ismét az olai ,z harctereken
Bulgáriában nincs és nem fesz kom \'á/tyválság Sem a finn, sem a lengyel ügyben nem t örtónt változás
A keleti arcvonal közópaó szakaszán csütörtökről p.\'-ntokro virradó éjszaka a némotok elhárítottak a szovjet támadásait, lízonkivül említésre móltó eaomény nom törtont. A csütörtökre .Imállott harci szunot-tol lozárult a Tcbruár fl-a óla toni-, bolo vi.tphB7.ki canta. A
vítébszki aaia -német részről teljét sikerrel ért véget. A szovjot, bár Növelnél harcba vo-1 toltok oroikot, nom tudták ViUáW.k fole azokat előretolni és mogsommi-\' ni Ioni n némot orŐkot.
A koloti arcvonal északi szakaszán a némot hadvozetóaég, hogy az.arcvonalat megrövidítse és még jobban kímélje a tartamokat,
Sztaraja kiissza városból visz-
szavonta e.sajHttait a. már előre elkészített állásaikba, a városban lóvé mindon \' gazdasági borondozéa éa egyéb fölszerelések
tervszorü olpusztitáaa után, anéllcü.\' I, bogy az oroszoknak sikorült volnt a a némotok torvszorfion végrehajtói ."t liadmozdulntait megakadályozni, Kimvográdnál az oroszok megkezdték rcgóto tárt nagy tárna- , dásukai
az iparváros ollón. Mát napok dl a sok páncélos kötolókokot, tüzérség »t és gyalogságot vontak itt összo a n áttörés érdokélvon. tíikorült ugyat \'n nokik a várostól dólkolntro bonyd múlniuk, a némot tartalékok azon -han flzivés ollonállással visszaírta k a támadást éa néhány kisobb bow i-rést-helyot elreteszeltek.
A déli szakaszon visszaállította k nt Összeköttetést. ogy már íégót a bokórított harci csapattal, moly* -t még fohruár olojén vágtak ol ösaz*j •-kot totós ük tél n bjelsjn --cerkorí hat r-cokban.
azokat.
Az Bvenmg Standard diplomáciai munkatársának értesüléso szorint a rongyol kormány közölte, hogy olv-bon hajlandó tárgyalásba bocsátkozni a határok kórdésóbon, azonban nom fogad ol diktátumot ós semmi onotro som nyugszik bolo bofojtííött tényokbe: ;
Jelentés a horvátországi
partizán-harcokról
A Magyar Távirati Iroda jelenti Zágrábból : A poglaviúk testőrsőgének usztasa csapatni 5 napos harcban átfésülték a Várasd és Krivcsci között levő hegységet. Ezen n hegységen át vezet a zágráb—gyékényes, vasútvonal. Székben a harcokban eleseit 350 partizán, 700 megsebesült. A horvát csapatok vcszlcségc 14 halott és 20 sebesült. Horvátország; egyóbb réazc-in folytatott tisztogatások alkalmával elesett 120 partizán, fogr ságbn esett 116, 110 pedig, hivatkozva a poglavnik kegyelmi rendeletére megadta magát.
Badoglio átalakította kormányát
A német légierő egyik legsúlyosabb támadását Intézte London ellen j
Kelet- ét Délkelet-Angliában Is hullottak német bombák
A brit hírszolgálat jelentése szerint Kelet- és Délkelet-Angliában tegnap este történt német légi támadások során több helyen súlyos károk keletkeztek és sok polgári szemelv életét veszítette. \'
RcrlinbÖl jelenlijc: Mára virradó éjszaka a német légierő ujabb nagyarányú légitámadást intézett az angol főváros ellen; ó lámndásban többszáz német repülőgép vett részt. A résztvevő Képek nagy számához mérten nom érte el ugyan a . támadás egészen az eddigi nagy támadások terjedelmét, hevességben azonban nem maradt el ezek mögött.
\\ támadás 1 óm és ?fl percen át tartóit. A célpontokat világifó bombákkal kivilágították, azulán minden oldalról intézett támad ássaJ
(öbbezer gyújtó- és roinbjoE 5 bombát dobtak a kijelölt célút rületekre. Az első támadó hui l-lám alacsonyan szálló ropülŐg^ s pciből megfigyelték már egéa z sor nagy tüz keletkezését a vjti, ros nagy területén. A kora neí f geli német repülő , j felderítők hatalmas tüzeket állapítottak nteff, áfítétffí*ket tWfí nem tudtak ehlMní. Az angol légvédelem nagy eriível lépett közbe a támadás cgófiiz ideje alatt, de a\' német támadók taktikát ; változtatoá támadásuknak pusztító hatását, rénakipüli mértékben felfokozták. Ez volt az egyik legsúlyosabb légitámadás, ami Londont vá- , laha- is érte. A német vesztesé" csekély, .mindössze 7 gép tért vissza.
A Cerrlera delta Sera bivn Inlos jelentése szerint a fasiszta köztársaság haderői az olaszországi, német cstiöatok oldalán Rómától délre hiir%olnuk.
Chiassoból jclcrítik : Bádog-Uo tábornok megváltoztatta kormányának összetételét és a változtatás a következő : Miniszterelnök és külügyminiszter Bfldog-Ho tábornok, hadügyminiszter Tades Orlando, a nagyvezérkar
főnöke Messe lábornok, (Amb-rpsio tábornok helyett) helyettes vezérkari főnök Orlando" tá-bernek (Rnltn tábornok helyett),
Svájc ronifli köveié lemondott állásáról. A Bond és rmís lapok ezzel kapcsolatban közlik, hogy a követ csak egy évre vállalta a római megbízatást.
Ramírez tábornok lemondott
Montevideoi joleutés szerint Ramírez tábornok lemondott és biztosítékot kapott, hogy nom alkalmaznak BOnypifAjo mchgtorlM* vagy rondszahályt politikusok éa
tisztek ellen, akik ugy mint 6, támogatták a tengely ellenes lépést illotvo meg is tették azt. Ramírez utódja Nikola Repoto. Ezt a hírt még noni erősítették meg.
Bulgíwa esak egy politikát l«mer, » egyesült Bulgária politikáját
Oífoljík „ b6|í4r kvrmtnyvil«éor4l «614 hlr.kít
nem
^t,.\'ÍBol6jc a
boltar poIiirF\',5,l»\'l foglalkozott » P°nto« -i\'lotvo annak
\'ojlomt,Saoík;„ rP?M iv»l. A sióvití
n<,»\' >« vS.\'k\'- *>m változik S politika V .natik, mort a liolear Ultof .aírólac l nomzoti órde-.íoÍbüó politi\'.k s kikrmtilyoao-y,. Ez a politika, pom uj kolotu. mort\' végoredménybi »1 1848 óta »11 fönn orazóla tóría pílkfll folyt..tó-dik. Rz az ofrvcaUll i BulgSrií politikája.\' N\'om orzolml |, hanom esziBZ-
A lengyel kormány hajlandó a haláról/- .v--\'\'
de nem fogad el kési h"\' tárgyalni.
A Kov.» Croniclo itja: A longyel liatárok kérdésében Moszkva maRa-tai-taa» tovább merevedik. Kí^teógba-vonbatatlanul\' hitóles fovráa ért\' . \'Oso szoiint az oroszuk az 1\'" *An-ino{rállapitott némot—ov .*00-lion liis? torjodő torülot^\' hatero-
orosznak ttkinti\' l,Pl»n os,
-*> mint Hokttn
• ^lyielet
** é« nom in gondolnak, a/rrá, ?* W»!«Mkl* bwjaéibínaícr,.
tonciálÍB politika ez éa cssk egv kérdés lehotséges, az egyesített, vagy nem egyositeU Bulgária. Az ejgjssített Bulgária politikája egy-szorü és,kizárólsgos bolgár politika. Knnól a bolgár politikánál nom óhajokról, hanem minimálta létkö-vetolményskrŐI van szó.
A továbbiakban a bolgár kormány képviselője a logerélvoBobbon megcáfolta azt a külföldi híresztelést, amely szorint!bolgár kormányválság van küszöbön. Kijolontotto,* hogy bolgár kormáóyváleág nincs és Ixi-tálható időn belül nom is lesz.
Továbbr. i Is mozgalmas a fin* politikai élet
A fimi politikai \' ólotot továbbra is mozgaloménak, ?»h»t.íI?n.\'J!|"\'
I t«k«;uf ¦ At,lo< fi, jn korokben kS-"n itó.rt. Inak » titoktartó;
Ji finn.rf"
nem : W01"i azok!n ek.a lohotosL«e«-
»m0,\'knUrSett* *»^w* íiioiínjin**
zódve, hw kormánja nem mulasztotta ol Hull nvilatWatanak moí;-vizacálásAt éa azt som, hogy » ni** «ém folviláfiositésotat megszorozze.
A.z MTI tudositéja ugy Arteaul. bogy a timi kormány az Kgyesult Államok kéréeéro határozott .ugy, hogy a nemzetkőzi munkaügyi hivatni phiUdolphiai értoVezlotém
FolytatAs az 5. oldaloa.
1944. fabruar 1»
kulcslyuk /m&llöl
\' lskcvök
Vitéz nemes SzőilŐsy Sándor m. kjr. ezredes és felesége, Sülé Clarisse leánya, nemes .HzüHÖsy Kiére, valamint Tószegi Imre földbirtokos és feleségi*, néhai Ozsvár Mareelta ffa, dr. Tószegi Imre m. kir. állatorvos főhadnagy I. é. február 19-én este 7 órakor tartják esküvőjüket Budapesten, a Ludovika Akadémia kápolnajóban. Tanuk lesznek : Dr.Tiesler József ny. orvos vezérőrnagy és nemes Szöllősy Ervin postatakarékpénztár! tanácsos. Az esketési szertartást Berta Lajos tábori föesperes végzi,
Yértessv Vilmos mifíiszkTi tanácsos, MÁV igazgatóhelyettes felhagyott a legényélctlel. Felo-ségül vette Ákosi M:ikoldv Józsid székesfővárosi műszaki főtanácsos és nejé született Fiain Tiln leányét. Veronika Zsuzsannát. Az esketési szertartás n budapesti Szilágyi DezsŐ-téri református templomban tőrtént.
- ,. + SZABÓ ANTAL
nagykanizsai kereskedő, a Jézus Szive egyházközség gondnoka másodszor is nagyapa lett. Az első unoka, Péterke utón Mayer Frigyesné, Szabó Antal leánya, most egy egészséges Pálunk adott életút.
KITÜNTETÉS
Tánczos Ferenc tart. őrmesternek, a nagykanizsai hercegi uradalom házfelügyelőjének a Kormányzó l.\'r Őfőméltósága az orosz harctéren az ellenség elüti tanúsított bátor magatartásbéli a magyar bronz érdemkeresztet adományozta.
Harcias fi-án
uj kezdő if. halidó gyáraira*!* ajéplráal tanfolyam kazdódlk. Buirutáa egész nap.
NairkáBiua, SmbI bar* haraa«;-B. 5.
4-
Hangulaton estélt
PANNÓNIÁBAN t
Vámos Mária
népszirü. Jozr-éaakesnö
Horváth Rózsa
legfiatalabb magyar nóta-inakasnö
Gyenes Jancsi
Budapeit kedvenc énekese
Horváth Gé?a
marttal hegtdűs a 2«H«aránál S 2 é I L&GÍ
T Ancit
A hawatiAa éa aM*ii*»a«aák
A h( mi kuli ürest műsora
Vitéz Oszíényi Kornél vezérőrnagy fővédnök; •ji\'-Re alatt zajlikj le a hétfői knltu Best Xngykanl-zsán a Városi S: jjnhazhim pontosán fi órai ke bdettel. Azt est műsorában ki\\ *áló operaházi énekesek szere) jnelnek, így Tó-vizy Iréti és II jorkuv György, akik közismert < >pera-rész leteket ŐS áriákat ének\' »ínok. Közreműködik a honvéi Izeneknr is. Az est műsorán ni iegnyitót mond dr. Krótky Istvi üt polgármester, Hubay, Erkel számokat énekel
légpipf legk
Mint ismére\' nos, a nagykő rület országg\\ megváltoztatta legközelebbi illetőleg. Hovs március hó 1 érkezik Nagy
is lesz Iíevs fcselebbi ke
U-s, Ilovszky Já-nizsíti falásztóke-ffilési képviselője korábbi tervét kerületlátogatását zky legközelebb i-óii, szombaton kanizsára és itt
Tóvizy Irén. Cnnepi beszédet mond" vitéz Üszlányí Kornél. | Költeményeiből ad* elő Puszta ] Sándor. Poldini, erkel számo-| knt énekel llorkay György. Záróbeszédéi niond P." Labnncz I Medárd, az Urlcányok Mária Kongregációjának prézeae. az est főrendezője. Jegyek még a Teutsch-drogériábaii és hétfőn délután i órától a színházi pénztárnál kaphatók. A kultiir-esl tiszta bevétele hudiárvu nevelésére szolgál. • (:)
zky János képviselő rfiletlatogatása
teljes négy napig^og maradni és Nagykanizsái ól kiindulva meglátogatja kerületének községeit. A mostani programban szerepel I.etenye és környéke is, ahol az egész vidék bevonásával nagyobb szabású pártvezetői értekezlet van tervbevéve.
Három it lázsa sót és ah art átcsempés egy hattagú
(Muraközt i vároagyaródi i vút nórmaaha nagyarányú c tértéül. A nii egyik júrőro ugyanis észre tngu társaság Minthogy mii
zsák volt, m. közvetlen kö; előugrott és Kiderült, hog Őt más ilráv.
Wikiavár február 10 \\udótitánktól) A drá-flagyar— német—mor-itárasögíotnél ujabb Bompéazot leloplozéso kaavári határvadászuk mogf így elé hely éréi vette, hogy egy hu-közeledik u határ \'felé. hdugyiknok hát\'.ii teli behúzódott éa ^amikor íolébu értek, tárnával ) valamennyit elfogta, y Szklepica István éa junagyaródi fiatalkorú
Érdekei! javaslatok
A Balutoi vétsége legu Kultsár Istv ző Bizottsá. programját, tőrvény hat icszteni a 1 vásárházak toni fürdők versenyek, egyetemek s zésével fejle Kcnforgalmal
Több érdi nyújtott be fejlesztése é; tok szerint balatoni fö volna kitüi
íj. Egyesületek. Szú* tóbbi tanácsülésén án, a Balatoni Inté-g elnöke, ismertelte
A városrendezési Üyál is ki fogják ter-jniaton környékére, at építenek a bala-.Őzpontokban. hang*
kiállítások, nyári jC >rozatának remlc-s ztik majd az ide-
5 kes javnslatol is i i Balaton-környék r> dekébed\'.-A javasla-í t legjobban fejlődő tfiÖtelep pályadíjjal ítélendő. A diploma-
három mázsa lisztet zni a határon társaság
táraa UÜO kilő finomlisztet és 300 kiló sőt akart Horvátországba caem-¦ pészni. A csempészeket az értékes . zsákmánnyal együtt\' bekísérték a ; niiksftvárt" haláívadász-laklunyáhii.
Kihallgatásukkor elmondottéit* hogy l b szomszédos horvát vidéken — minthogy iv zágrábi vasútvonal egy része még a partizánok közén van, — délről nem kapnak élelmiszert, igv a sónak is tízszeres ára van odaát. A csempészáru elkobzásán kívül az eljárás is megindult . ellenél,.
a Balaton körayók érdekében
l cini kar lúgjait fel kellene kérni, szabad idejüket a Balaton mel_
. lelt töltsék. Egyes alkalmakkor a minisztertanácsokat tartsák a Balaton mellett. Filmet kellene készíteni, mely szórakoztató, regényszerű tartalommal népszerűsítse a Balatont.
Az orvosi kart kérjék fel, ne állitsu azt, hogy a Babilon nem
. itcsz jót a gyermekeknek. Nagyobb mértékben kell fejleszteni a balatoni sportot. Segítsék elő hétvégi házak épitésól, melyek használatát hosszabb időre en-jficdélye.zzék. Szükségesnek tart-lja a balatoni népművészet tá-ímogatását és fejlesztését.
Hí iry Já\\nos
ffied uJUnáf,
, vagy
Utazni nem könnyű dolog, ktiiló-nősen ¦. napjaink hun nem. Ma az utazóit inkább müvhzctnek lehetne nevezni a e téren mindenki Helyet iu\'zvkétU függ, hogyan irány itta ebbeli miivész. tehetségét. Igazán azonban akkor válik művészi élménnyé az utazás, fut zavaró események, légi riadó, vagy hótorlaszok gördítenek váratlan akadályt az u/«. sok elé.
¦Az elmúlt napokban olvastuittiek, hogy a pesti gyors nem messze Nagykanizsától hófúvás miatt ott rekedi as egi/ik állomáson. Az utasok közül tökben éhesek voltak s mert nem volt náluk semmi enni való. az élkezftbe mentek, de ott aem adtak nekik temihii, mert már y záróra\'1 _ volt.
S most következik a mese hasonló élményről, ez is megtörtént valóság, a fan ni vágót tetxzcse szerint felhasználhatja bárki.
Iiffy menyasszony hnen Zalából a Felvidékre utazott vőlegényét •hicg\'d\'ogatni Y a jövendőbeli fészkét azt, a bizonyos, >két k\'S szobát megnézni, mert úgi/c mégis\'^-más az, ka az cajber sa;«i szemivel látja bár papíron megvannak a meretek, déhal így és ngy és régen látták egymást s szóval jobban megbeszél-kelik, hugi/ milyen ttzahásH bútorok felelnek meg a hrlynek. A mktíy-á<tszoni/ fel is készült, az útra, vagyit még inkább a-kedves mama, aki \' mindenféle jókat csomagolt be a \'vőlegénynek külön és külön a kislányának, hogy legyen elég ennivaló a? od-i-.-e.s viaszauta-asnát is. KI is utazott a^ntenyasszony. Pesten tul valamelyik állomáion\' egy nagynénje fnathiközott hozzá, nki az illem szempontjába\' kísérte d húgát abba a bizonyos faluba, hol a vőlegény vszplgáJtK Igen jól érezték magukat, csak a menyasszony saj~ nálta nagnon a vőlegényt, hogy olyan sovány, persze szegényke »kosztra járt és az kevés, meg a falusi üzletben nem igen lehet kapni semmit, szávai a nagy szerelem arra késztette, hogy még azt az ennivalót is ott hagyta a vők-génynek, amit az édesanyja a visz-szautra neki szánt.
— Nem kell nékem, majd Pesten veszek valamit, vagy az étkezŐkocsi-ban, — mondta, mikor vőlegénye és nagynénje btZlátfáfí, hogy egy keveset vigyen mégis magával. — Nem és nem, majd ő segít, magán. KI is utaztak. A nagynéni a saját faluiánál leszállt, a kislány Pesten nz állomáson nem vehetett semmit mert gyorsan át kellett szállni. Á másik vonatban szintén nem vehetett semmit, inert nem volt ttkrzf)-kacsija, kérni restéit bárkitől is s Így félig aléltan vánszorgott be-otthon az álfomáson, meri hajnal öto este 8-ig nem evett.
A tanulságot ebből mindenki levonhatja, hogy milyen kiszámitha-tatlanok az utazás eshetőségei * mennyire fel kell késziilmink, hogy ilyen s ehhez hasonló baleset ne érjen bennünket. Még ha nem is vagyunk menyasszonyok.
Krről jut eszembe szegény jé anyám, ki már gyermekkorámban arra szoktatott, bárhová mentem, ha
rum\', , bőrgyár és bornagykerGskedés
TefeJm > SOM.
inu
Nat lytcaniscsa Hí
?2041864
1044. Ubraár 19
Mijór\'ái u*ra is, mindig adott velem, valamit, kenj/eret és gyümőlcaőt, vagy kenyeret és két, szám kockacukrot. Később ,mfkor már nagy íJky lettem és a szomszéd városba utazgattunk bevásárolni, akkor magam is hozzászoktam, hogy hazulról vigyek valami kis falatozni valót, fiz arra is jó volt, ha az ember valahol tovább késett és ne.m volt \'idő eitkrászdába, vagy a henteshez menni, akkor az á\'tomáson vagy a ronatlmn elfogyaszthatta. amit vele hozott és nem kellett sopánkodni, »M de éhes vagyok 1«
Ezt a szokást megtartottam és a legrövidebb útra, példán\' Kanizsáról Keszthelyre.i» viszek valamit velem. Szentgyöray felé én már éhes kezdek (enni a nem szégyed\'em elővenni a kia dobozt, amibe néhány falatot az oda- és tnaszautm elkéazi-tettem, sót egy lapoa iivegbon teát is. Van eaet, hogy ninca is szükségem semmire a haza hozén az egészet, de volt rá esed, hogy Szent-guörgyŐn kétórás várakozás folytán elfogyott ntinden, de nem is szorultam senkire.
flábortt előtt nem volt Ul$ dolog <\\ vasúti korai fülkéjét aS étteremmel tiősazctévetztnniv\'. Ma már ezen tul vágnunk a örülrnünk kell. hajain mit elővennünk". 8 _ ezért észszerűi minden útra vinni\' valamit, mert az ember sohaaem tudja, mih/enkó-rülmé.nVfk közé. kerül utazás közben Mananráq egyébként utnzás nélkül is ajánlatna felszerelni táskánkat nfhány darab keksazel, egy-két koe-kac.ukorral. mert ném tudlinthik. hol ér bennünket a légi ria-ló fis meddia tart. Jó ilyenkor a táskába belenézni. ;.v ¦
Az ember néha knnutelen elszakadni az otthontál, útra Meinl. de. talán soha ugu nem éreztük, mint napiainkbtn, hogy: mindenütt jó, de legjobb otthon\'.
HULL 01 Lt
A honvédelmi miniszter szabályozta a városok légoltalmi riasztás alatti r- forgalmát
A\'honvédelmi nümszler szabályozta a tömcgforgalmnt lebonyolító heti- és országos vásárok közönségének mozgási szabadságát légvédelmi riasztás alatt. A városban, annak bejáratainál tömörülő közönség, járó-müvek, állatok nz ellenséges repülőgépek figyelmét magukra vqnhutlák, ezért célszerű eme tömegeket szélosztani. Hetivásárok közönsége sietve hagyja el n piac területét és vonuljon vedelt helyre. Kis készlet esetén ugyanígy járhatnak el a piaci árusok, akik áruikat is magukkal vihetik. Bódékból árusítók vagy nagyobb készlettel rendelkező piaci árusok áruiknál maradhatnak\', azonban ha közelben oly védett helyen van, ahonnan áruikat figyelncük, célszerű irtó elhúzódni. .
A város külső részén tartott országos vásárok közönsége — különösen vidékiek — célszerű, hn a vásár területét mielőbb elhagyja, természetesen nem a város irányában, hanem áltól eltávolodva* A rendészeti közegek n közönség szétosztását nem fogják akadályozni, hanem inkább majd támogatják.
ZALAI KÖZLÖNY
Saját kt-sltatéava
hálészoba, kombinált szoba, konyha- és egyébb bútorok \'<?
nagy vataMtakbaa kaphatók
SŰMEGHY GYULA
Budapesttől Murakereszturig hidraulikus hóekével tisztították meg a pályatestet
Három sebesültje van a murakereszlurl vasúti állomáson\' történt balesetnek
Az ujabb hófúvás folytán a vasúti forgalom biztosítása végeit tegnap délután a budupesl-ferencvárosi állomásról hóckés mozdonyt indítottak Nagykanizsára, majd innen tovább egész Murakereszturig, hogy ezen n fontos fővonalon a pályatestei teljesen megtisztítsák a hóakadályoktól. Ez az egészen uj. \'Klíma* rendszerű hóekésmoz-dony hidraulikusan végzi munka ját és nagyszerűen bevált :i gyakorlóiban\' A mozdonyt a székesfehérvári fütőházi főnők vezette. Sikerűit is az egész pályatestet szabaddá tenni, ugy, hogy. legnap délutántól ismét zavartalan a forgalom a különböző irányok felé. Csak az »Árpád* sín-autóbusz hclvett indítottak mozdonyom szerelvényt, valamint a lobbi motorosok is mozdonnyal közlekednek.
A nagykanizsai járás községeivel még szünetel az országúti
forgalom és valószinülcgl még vnsfrt\'nap is szünetel. A takarítási munkák miudcnűtl teljes erővel folynak.
Érdekes eset történt a nagy hófúvásokkal kapcsolatban Mu-rakeresztur állomáson. A jeges vágányokon nz egyik mozdony, amely vizet ment felvenni, megcsúszott a vágányokon és belefutott cgv olt veszteglő szerelvénybe. A hirtelen összeütközés folytán ártható\' ijedtség támadt az utasok közöli. Pétervári Lajos <12 éves kalauz, Ország-u\'i lakos lábán és feién, Kele János :i2 éves vonatkísérő, Teleki-uli lakos fején, azonkívül egy asz-szonv a lábán sérült meg könv-, nyebben, akiket a mentők szállítottak be a kanizsai kórházba. Téliesen légből knpottnk tehát azok n birok, amelyek Kanizsán elterjedtek és nme\'vek sok és sulvos sebesültnek kórházba szállításáról szólnak. ,
A tolató vonal Csáktornya közelében balálra gázolt két eabsrt
Csáktornya, február 10 (Tudósilónk ie\'enti) Megdöbbentő szoroncflóllonflég történt csütörtökre virradó éjszaka Muraközben. Csáktornya közolélwn a vasutollonŐrzó járőr két emberét elütötte egy tolató vnnat. Arf esetről a követkézé részleteket sikerült megtudni;
Szerdán pata 6 órakor a v:iaut-ollenőrzók miksavári szállásáról VO-nalboiárásra indult Farsang György és JEakub Pál, két 23 éves honvéd. A vasúti sinok mentén szorencBésen beértek Csáktornyára, majd o szokásos igazolás után 11 órakor indultak vissza Miksavár folé a behavazott síneken. Minthogy orős szél fujt, nomcsiik fülvédöjükot tellek fol, hanem gallérjukat is fölhajtották, így nem hallották, hogy mögöttük a Csáktornyái kitérőnél, az úgynevezett rónatforditó-deltánál egy vonat közeledik háttal tolatva.
Az utolsó kocsi olütötto a két katonát b egyiknek főjét vágta lo tőből, másiknok pedig dórokat. A két honvéd a hrdvflzinon azonnal meghalt. A járórökkol mont ogv fiatal vasutas is, do az valamivel előbhro mont ogv lámpával és még idoiél>on félro tudott ugrani, Így az ijedtségen kívül más lmja nem történt. A bolvszinro csütörtökön bizottság szállt ki s a vizngá\'nt megindult, kii torból a szerencsé tlonségért a felelősség.
A szoroncaétlonül járt honvédok közül Farsang György eeztcrgálvi, zalai legénV volt a Özvegy édesanyján kívül fronton lévő bátyja és monvasssonya gyászolja. Társa, Jakub Pál ungmogvoi ruszin volt. Mindkettőn pár,héttel ezelőtt önként ielontkoztok a kolotí hadműveleti to-rülotro.
Intézkedések készülnek a bábom utáni . olcsé lakásépítkezésekre
A Magyar Közgazdaság jelenti: A háború utáni lnkaser.it\' érések terveit n Lakásépítési Állandó Bizottság irányítása mellett most állítják össze, hogy az. átmenet-gazdaság idejére már teljesen kész tervekkel lehessen a mucikat megindítani. Hír szerint az építkezéseknek olyan rendszerét akarják megszervezni, amely lehetővé tegye, hogy az országszerte érezhető lakáshiányt rövid idő alatt letudják küzdeni,
egyben pedig sfeéles körben biztosítsunk munkaalkalmakat ami az álmenetgazdasági terveknek legfőbb\'célkitűzése.
Elsősorban az olcsó építkezések előfeltételeit kell megvalósítani, mert másképp lehetetlenség volna a hiányzó lakások tömegét akárcsak néhány év alatt is pótolni. Az olcsó építkezések érdekében — az elgondolások szerint — intézményesen gondoskodni kivannak arról, hogy
TARJÁN—PALCSICS
textilipari 4a hereakedeimi vállalat Nagykanizsa.
<Jyár: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi fôuztot: Fő-ut 14. (Első Magyar Biztotitó Intézet palotájában.) Telefen: 5-33.
a lakásépítésre kijelölt területek
ne jussanak a teleküzérkedés sodrába. Másik fontos követelmény, hogy a különböző drága épületszerkezeteket egyszerűsítsék és szabványosítsák, ami azt jelenti, hogy többé-kevésbbé tt-pusházak építésére lehet majd berendezkedni.
Valószínű, hogy a Lakásépítést Állandó Bizottság kész terveit az érdekeltségek bevonásával már legközelebb részletesen megvizsgáltatják és egészen kivi tel esésig kidolgozzák.
Honyan 6! a bUlftilH?
A Közollátási fîrtosité legutóbbi száma irja:
fíULGAIUA
A bolgár polgári mozgóaitanról szóló tfirvénv. alánján kibocsátott rondolot megállapítja azokat nz elolt miszormonnvíflétrokot, amelyeket a lonlormolők háztartásukban tirta\'é-kolhatnak. Az olyan háztartásban, nmolvbon a konvnret mnguk sütik, személyenként 60 kg. lisztet lobot tartani, ellonkoző őseiben a legmagasabb kéazlot szemelvenként csak 1 kg. lohol. Ezenkívül nzomólvon-ként 8 kcr. zsírt, 2 kg. sajtót.\' 1 kg. vajat, 10 kg. babot, 1 kg. rizst, 2 ke. cukrot Ős 1 kg. moflószannnnt lehet tartalékolni. — A közoUlfttáB-ílgvi államtitkárság egységes- von-dógléi étlapokat rendszorositott. A rendelet 11 húsos és 10 hústalan éleit iolöl m ojt. Más étolfajták a jövőbon nem szerepelhetnek a vendéglők, étlanján. — V.trv uj rondolot értőimében moaéazannant Hulgá-riáhan csupán 280. grammos dnra-hokbnn éa 46 százalékos zsírtartalommal szabad ezentúl előállítani.
8PÁNYOWBSZA0 .
Már meg lehet ál\'anitaní, hogy a snanvolórflzátrf széntermelés as 1912 .évi 10.8 millió tonnára rugó .t\'gen jó trmést is felülmúlja, miután nz 1042. év havi termelésének! középértéke alacsonyabb, mint aü 1048. évben, noha az ámmazolgál-tfltáai zavarok, a nvárí hónapok szárazsága következtében, többizbon zavarták a bányák tormoléBŐt. 8VA/0
A Bvájci loxtíliparoaok kongresz-sxtisán Svájc textiliparának háború utáni kérdésoivol foglalkoztak. A háborús evőkben Svájcban a ruházati ipar a kötóazövéazot és a haríanva-ervártás jelentékenyen megerősödött. Rzok n kongresszus mogállanttáaai szorint a külföldi íparrnl is fól tudják- vonni a rorsonyt. "Viszont az 1«
bizonvos, hoga/ a tengerentúli országok, különösön pedig a délamo-rikai államok saját textiliparukat la jelentékeny mértékben fojleazfotték árháború alatt. A svájci szakkörök arra azámífcannk\', hogy a hnzal írar elsősorban mindenütt a tőmognzfik-sóglot kielégítését tekinti föladatának. A svAici te:dilíij^rt tehát főként a minőségi és a \'különlegességi ter-
Amíg Ön alszik;
DARMOL
dolgozik
ZALAI KÖZLÖM*
tel tokintotébon később so támadhassanak nehézségek. Ebben az irányban- a magasabb árakat biztosítani lehet. " - l ; .„Ul
HORKATÖItSZAG Horvátországnak 10 millió hektárt meghaladó torhlotéból 50 adalék mezégazdasági éa ^ordógaztlnsági szemponthói hasznosított térülőt. Htmok a hasznosított terülotnok 70.5 százalékán gabonát, ö.6 százalékán takarmánynövényokot, \'7.2 százalékán zöldségot tormolnok, míg a többi parlagon maradi terület. A gabonával hovotott torülot fölén tengerit tormolnok és csak a tengeri utón kövotkozik n huza. A tongori n legfontosabb kenyérgabona Horvátországban és ogybon az állatállo-máuv orőtakarmányát szolgáltatja. Fóként a 8zoréniKÓgl)OU. Szlavóniában, T!szak-Hi)ivátországhftn tormolnok tengerit, amelynek termésátlaga hektáronként .mintegy 12 q. FRANCIAORSZÁG .A földművelésügyi miniszter határozata szerint Üzemi konyhák addicionális liiis és liszt kiutalásokban lószeaithorók, amennyibon az üzomi munkáidé hot!\'64 érát meghalad. A többlet élelmiszer kiutalásokban csupán azok a munkások részesítbotok1, akik "heti 04 óránál többet dolgoznak. A töhhletadag heti 160-gr. hus, 100 gramm\' liazt.
KftKaBASÁfl
19 központi sertósvágóholy lesz az országban
Tizenkilenc helyen állítanak fel központi sertésvágóhelyeket az ország térületén n hus- ós zsircllátás rendezéséről szóló ujabb rendelkezések szerint. Ezekén a helvektin intézik ezentúl a vágást és a feldolgozást. A hadiüzemek részére hizlalt sertések is a központi kitermelés keretében kerülnek levágásra, illetve szétosztásra. A közellátásügyi minisztérium ezzel kapcsolatban belliivta a közigazgatási hatóságok vezetőinek figyelmét arra, bogy a körzeti kereskedők munkáját a lehető legmcsz-szebbmenően támogassák.
(MVS)
A kisiparosok ós kiskereskedők
hitelakciójának keretében az iparügyi miniszter uj rendeletével a folyósítható kölesönök felső határát az eddigi (iOO pengő helyett tOOO pengőben, egészen kivételes esetekben pedig 1500 pengőben állapította meg. A kölcsönt igénybeveheti minden olyan kisiparos és kiskereskedő, aki-önálló iparigaznlmámryal és műhely-, illetve üzlethelyiséggel bír és aki olyan közület tagja, amely a hitelakcióba belekapcsolódott. (MVS)
Mi újság a budapesti Élelmi-azernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudn-sitó fővárosi jelentése szerint február 11-töl 17-ig. az élő- él vágoltbaroiuíi. valamint n .tojáspiacon, az árak nem változtak. --- A zöldség- és főzelékfélék piacén a leveles karfiol ára 100. a fcjessalátáé 150, a tisztított karfiol és paraj ára 200 fillérrel emelkedett. — A gyümölcspiacon a íie.mesfajtáju alma ára 10 fillérrel csökkent kií.-kint. — A többi árucikk ára változatlan.
(_) Rendkívül érdokos vállalat
alakult 200 ostor pengő alantoké* vei abból a céltól, hogy Szontgyör-gyi Albort Nöbol-dijaa egyotomi ta-
nárunk visamin-kisérletoit folytat-
hassa és nz eredményeket gazdasági célból kollékóppon ki lőhessen-hasz-nábii. Az nj vállalat nevo: Paprika-vilamin TormolÓ- éa Értékesítő Itt. A vállalkozás célja czonkivül vitii-minlnrtalmn paprika növények mag-termelése * azoknak Magyarországon való racionális termeszt liotóaé-genek tanulmányozása éa fejlesztése. Foglalkozik a válbdnt C-vltamin tartalma paprikapor előállításával, valamint o cikkel\'\' való koroskrxiés folytatásával.
(-) Feiték, háztartási és piperecikk kareikedők
az Iparkamara legújabb tájékoztatása szerint nem szolgálhatok ki vas, fém, stli. árukkal. Ezekből az árukból csak elvan vegyeskereskedők kaphatnak, akiket valamely közszükségleti cikk (szappan, jwtí\'óloiuu, atb.) árusitására kijelöltek. (MVS1
KISKANIZSAI ÉLET
Viharos közgyűlések
jelzik az 19-14. év társadalmi éleiének kezdetéi Kiskanizsáu. Megmozdul! minden erő a régi, pislákoló zsarátnok alatt és mindenki a benne k(burjánzó életerő teljes fergetcgével indul rohamra. Helycnkint késhegyig menő Imre és küzdelem dul, de1 csak pillanatokig. Később a józan belátás és u köz érdekeit szem előli tartó szempontok érvényesülnek, így is van ez rendjén. Gyakran beszámoltunk már arról, hogy egyesületeinknek óriási feladata van Kiskanizsa közösségével szemben, a szellemi élet és fejlődés bizonyos szükségszerű és időszerű mértéke szerint. Ez szinte feleiösség-szenT kötelessége. az egyesületeknek, helyesebben nz élen iáró vezetőknek. Tehát legyünk félre\', minden kicsinyes önzést, mert ez nem magyar ember — különösen, nem a szorgalmas és önérzetes sáska - tulajdonsága.
Bennünket meg kár is vádolni. Mindenkor !1 legjobb indulat és a jóakarat vezet bennünket, mert ha ez nem igy volna, akkor igazán elhallgatnánk a hibákat — és _nz erényeket is -ami végeredményben ¦ emberi, de nem Örök, viszont mindig javítható.
Szépudvary László \' kltüntetáse
Egész Kiskanizsa nagy örömmel vette tudomásul, hogy-egyik legtehetségesebb és legkiválóbb vezetőemberét Szépudvary. László leventefőoktátót, a levente hadosztályparancsnok a levente intézmény keretén belül kifejlett értékes munkájáért dicsérő és elismerő oklevéllel tüntette ki, Jelzi ez n kitüntetés n
Jön ¦ tavasz!
A ZRÍNYI SPORTTELEPEM
20-án, vasárnap d. u. fél 3 órakor
MZS E—ZRÍNYI
Zalaegerszeg Nagykanizsa
labdarugó csapatai között edző mérkőzés.
kiváló leventevezetön keresztül a sáska leventeifjuság kiválóságát is.
A segélybízottság műsoros estje
Vasárnap este ismét nemes cél érdekében műkődnek közre az Egyházközség Segélybizottsá-fának mülíedv >IŐi az Olvasókör szinpadán. Ii>olvi Lajos rendező Irányításával hatalmas tarka műsor kerül a közönség elé. A műsorból ktgtirelkftdÜC Barátit : Agglegények főző vizsgája c. bohózala, a kiskanizsai agglegények . közreiivü köd ősével, K. Nagy László konferóldsa. Nyári : Finánc c. humoros felen ele és ifj. Dézsa : ("igányle lenit és CsörögeF alván c. kacagtató vígjátéka. A tiszta jövedelmei a hősi halottak ős hadbavonultak hozzátartozóinak felsegélyezése javára fordítják,
Honvédeinkért
A Segélybizotlság legutóbbi szinclöadásán a hősi hajollak és hadbavonultak szegény sorsú hozzátartozó Ittak segélyezése javára felülfizettek: Szépudvnrv László 20 pengőt, Tóth Péter fi pengő, Kellermann Ferenc 5 pengő, P. Bánás A, Gyula és Tóth Lajos 1—4 pengőt,
Ejjeü gyógyszertári ügyelőt: Ma; szombatoh a Mária gyógyszertár Király-utca 10., holnap, vasárnap a Fokete Sas gyégystort&r Fó-ut \'6.
Kiskanizaán az ottani gyógfsr.or\'-\' táV állandó ügyeletes szolgálatéttart.
Naptér. FcbruAr 19 Szombat. Róm kai. Ken rád hv ¦ Protestáns Zsuzsanna
Február 20. Vasárnap Rém. kat. Far--Snagvasárnnp Prolesláns Almos.
__lg<4. rabmar u
HÍREK
— (Szentségletfdások)
A farsang bárom utolsó napján, vasárnap, hétfőn éa kedden ogész ¦nap ¦ezentségimádáa van a nagykanizsai ferences plébániatemplomban délután 6 órakor, mindon alkalommal ogyházszónóklatíal. —* Ugyan-esak szontséglmúdás vau vasárnap a Jézus Szívó tomplomban. —- \\ kórházi kápolnában vasárnap reggel három nogyod 6 órától osto-6 óráig hétfőn és" koddon délután 2 órától esto \'6-ig\' szontségimádás. Mindon alkalommal litánia éa .szentbeszéd.
— (A 21-1 Kulturált). rondezŐségo közli, hogy meghívókat nem bocsájt ki. Enélkül is igyekezzék mindönki^ mielőbb jegyét a Toutsch-drogériába* bssze-rounil (:)
— (AtUülyoaések a pétizacvnél) A pénzü^rymmiszter dr. Eszéki
Jenő pénzügyi titkárt a novai m. kir. adóhivataltól < a zalaogorszcgi pénzügy igazgatósághoz, dr. Gáspár László\'pénzügyi fogalmazót a Csáktornyái m. kii*, adóhivataltól a nagykanizsai m. kir. adóhivatalhoz, rá-pay Károly állampénztárt tanácsost Tapolcáról a keszthelyi, Patty József állíimpénztári I. osztályú tisztet Tapolcáról a keszthelyi, Paaka György állampénztári i. osztálvu lisztét Lotonyeről á sátorai jaujlwki in. kir. adóhivatalhoz- holyozto át, A pénzügyminiszter Miké István forgalmi adóhivatali ii. osztálya lísztot Ki\'sokujvárról Nagykanizsám holyozto át,
— /A MiHavlóahlz lelki-fyakerfarnh
A nágj\'kánizBaf Missziótárnulnt ozidoi lolkigyakorlatait ismét P.
Wimmor jezsuita atya tartja, akinek beszedőire ma is élményként omlók* szik vissza a kanizsai hölgy-társadalom a tavalyi lelkigyakorlatok után. Nyilván ugyanilyen Ólmény lesz az idén is. A lelkigyakorlatok március 18-tól 17-ig tartanak." (:)
— <HaM!exlt)
Ozv. Jaegor Foroncné iwslafol-ügyoló özvegye folyó hó 18-án Hu-dapoeton olhunyt. (Mindon külön értoaitéa nélkül.) (:)
— (A ena1édvédclem>
a mai kor jelszava! Do ha azt akarjuk, hogy nocsak jolszó maradjon, hanom meg is valósuljon, kössünk élotbjztositást! Az 18S7-br>]) alapított, immár 86 éves múltra büszkén visszatekintő Első Magyar Általános Biztosító Társaság helybeli: Csongory-ut 2. a?;, alatti fé-íigynökségo megadja Önnek a köllá útbaigazítást.
— (A Mugyar Ogetőverseny
Etryesfllet)
n hudapostí ügotévorsony-pályán minden hét szordáján, szombatján és vasárnapján tart ügotővorsonyt. Loirközolobb tehát 16-án, 20-án, 28-án, 26-án és 27-én lösznek ver-sonvek. ,\'
A Kissörház vendéglőben
esténként
Eger Mary
dobosnö vendégszerepel
Szombat-vasárn ap disznótoras vacsora
ZALAI KÖZLÖNY
Akkor került csendőrkózre a grazi csempész, amikor meglopták Dravavasarhelyen
Kukotics Jájios dráva vásárhelyi1 lakos még l?3flrben kiment GrÓzbn, ahol munkát talált Azóta is künn dolgozott. Kukotics most hazajött, hogy iioglá lógassa Drávavásárhelyen lakó feleségét és hozzátartozóit. Azonban ezt arra használta fel, hogy mintegy 6 darab motor-kerőkpárgunut csempészeti ál a határon és azokat elrejtette otthon, lakása konyhájában. A napokban Kukotics arra ébredi fel, diQgy valaki jár a konyhában. Felkelt és legnagyobb megdöbbenésére biilt helyét találta a gumiknak. F.lsŐ útja a esend-
örségre vezetett, ahol előadta, hpgv ismerellcn tettesek megloplak. Honnan szerezto a mai zárolt világban a motorkerékpár-gumikat ? — kérdezte tőle a csendőr. A kutyaszorítóba került ember erre kénytelen volt bevallani, hogy bizony útlevél nélkül, tiltott módon \'jött ót a magyar területre és a gumikat ís átcsempészte. Most feljelentőből egyszerre terhelt lett. A csendőrök behozlak a meglopott Kukolics Jánost Nagykanizsára, ahol tiltott határátlépés és csem-pészés^miatt fogják felelősségre vonni. •
Fogházzal fizet a rigyáci gazda, akinek a „pénz nem számit"
Alapos leckéi kapotl Iíurusán József rigyáci, 42 éves gazda. Egy napon Burusán behívót kapott. Burusán nagyon szeretett volna szabadulni a szolgálattól, azért egy alkalommal felkereste Somlai Árpádot, hogy amennyiben módjában van, tegye lehelövé, hogy békességben otthon maradhasson a polgári foglalkozásában. Hogy szavainak a kellő nyomatékot adjon, mindjárt kijelentene, hogy ¦pénz: nem számit* és kijelentését egy 20
pengős felmutatásával illusztrálta. Somlai Árpád felháborodva utasította vissza a rigyáci gazda megvesztegetési ajánlatát, majd jelentést tett nyomban fellettosó-uck.
Most lárgyalla ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék, amely a bizonyítási eljárás befejezése után Burusán Józsefet bárom hónapi fogházra ítélte. Burusán \'megfellebbezte az ítéletet, Így az még nem jogerős.
1500 feljelentés és büntetőparancs a kötelező tejbeszolgáltatás mulasztói ellen
(A kulturáltat}
jaatfaa pontosa* ö-k*r aue-
.- Üzen a hoevéd)
Donunké\' István nagykanizsai
honvéd a B/6u7. sz. táboriposláró! február 10. kelettől üzeni a Zalai Közlöny utján édesanyjának, hogv jól van, nincs semmi baja és üdvözletét küldi Mátéséknak éa Fiiszár Katónak. — Zsuppán Józsof számv. órm. az F/880, az; táboripostáról február 11. kolettel foloségíboz irt versét küldte mog a szerkesztéséi; eiméro. A táborilap átvehető u szerkesztőségben.
(A Mlyegkereskedók)
nyilvántartását rendelte el a kereskedelmi miniaztor az Illogálin bé-lyögforgaloni megukadályozása céljából. A nyilvántartás összeállítását a koroéködehni és iparkamarák végzik olymódon, bogy u bőlyegkerea-Uodó.knok részlotos adatok beszolgál-. tatását kívánó adatgyűjtő iveket küldenek szét. A boszolgáltntott adatgyűjtő, ivek feldolgozása folyamatban van. A rendelkezés kizárólag a hivatásos bélyogkorcskcdőkro vonatkozik, tehát 9 trafikok, bizományosok éa papirkoroskedók ez alól mentesek. Hir szerint a budapesti iparkamara \'körzetéből 142 bélyegkoros-kedó szolgáltatta be adatait s ezek közül 182 a főváros, területén, rendelkezik üzlettel. (MVS)
- iTefaxteJ: A Kreuuer szonáta) A keresztény erkölcsiség regénye
— igy novozhotnénk Tolsztoj halhatatlan remekművét. Az európai irodalomnak oz az, óriás alakja mindvégig izgalmas meseszövésaol, borzongatva ?8 szórakoztatva bizonyítja, hogy elpusztul az, aki ollóid ul az evangéliiunok krisztusi erkölcsétől\'éa modern korunk éppen uzért balálra itélt, mert nem vagyunk erkölcsösök, mort nem vagyunk eléggé korosztényok. A regényíró művészet éppen abban nyilvánul meg, hogy egy hosszú ofbo-szélésbon, nmolybon kizárólag orról nz alapvető problémáról van szé, sehol egy hosszadalmas elmélkedés, sehol egy lankadtabb részlot, mindvégig állandóan feszült cselekmény, ragyogó om bor ábrázolás éa az cs-j-mónyok regényes fölépítésének biztonsága. Ketsógtolon, hogy oz utóbbi évszázad egyik legfontosabb kőnyvo oz, amit magyar nyelven most az Anonymus könyvkiadó vállalat nyújt az olvasóközönségnek.
RonaaveU nem tud a Tmh •Zlgéftn történt partraszállásról
A brit hírszolgálat Washingtonból közli, hogy Roosevelt elnök a sajtó értekezleten kijelentette, hogy semmit sem tuti azokról a hírekről, mely szerint amerikai csapatok szálltak volna partra Truk szigetén és a sziget ellen inditott amerikai támadásról nem kapott ujabb jelentéseket.
Duáitali fliiuiágl Szeszgyár o/ok SuiiuioBütó Hémeajtáriiiágt
NAGYKANIZSA, Ertitbat királyné tér IX
-¦ Taltfoa* 33.-
Bar- él gylnllsmiaifértlt Rum-é» llkírgyár. 8miaagyk«r«»kadéi
Árultuk nagyban éa\'kJcsisyben: borP*ii«t»i bortelj a vlt&xra ö« ko-Dyakkáflzlteare; val*dl -pra- <* tlrkUyeáumkiti nmoU IIUM *» k*M«m-|iaUakU«ti fi l *.
iaMterAltMMart. KftltalegeMt gt gyártmány: •<TNt D«aeeakea aytgyfceaart)
Mint ismeretes, szigorú rondol-kezésok vannak élotben u tohonon-ként bizonyos mennyiségű toj"~bo-szo Igái tatásra. A tohéntuitó gazda egy telién után évi üOO litor tojót kötoles beszolgáltatni. Igázott tehén után ennek a fölét. A ¦ beszolgáltatás ellenérzése alkalmával a nagykanizsai járási fÓHzolgahirósághoz egy re-másra érkoztok a följelentések, hogy o toron sók a mulasztás, azil azután a közellátás, fólog a városnak tojjol való ellátása szenved, meg. Innen van az is, hogv.nemcsak az orvosok által megállapított botegek részérő, do még a csoeso-móknek sem tudnak hozzájutni sok-
szor az olóirt napi tojmennyiségltoz, hanem annak csak kis részéhez, Dr. Sebestyén Józsof tb. főszolgabíró erélyesen kozőbo votto. a dolgot és a járás térülőiéről boérkozott közel 1600 foljolontéa alapján meg-totto intózkodésoi.t. Dr. Sobűstyén büntotőparnnesot l ad ki mindazok ollón, akik toj hőszolgáltatási kötelezettségüknek nem, vagy hiányosan tottok olegot. A büntetés fojonként 800 poii(rotól 2000 pengőig torjod. A megbüntetett gazda foliubbozhot éa tárgyalás kitűzését íb kárboti.
A büntotóparancsok rrfár a jövő héten szétmonnek a mulasztók eiméro a járás különböző községoibo".
néniét kötelékek megszilárdították állásaikat. Később az angolok ellentámadásba lendültek a német állások ellen, az azonban már az előtérben véresen összeomlón. Apriliától nyugatra ,n németek erős rohamcsapat vállalkozással megtisztítottak egy szakadékot, amelyet az amerikaiak (ártottak megszállva. Az éjszaka folyamán a németek a nettuho-anziol térségben csapatszállításokat és hn]óg.vülckcz$-seket lámadtak nagy sikerrel. Délolaszországban ismét csak a Cassinotól északra és északnyugatra fekvő területre összpontosultak a harcok.
Az a tény, bogy nz angolok csütörtök óta mar a negyedik gyalogos hadosztályt vetették harcba, jellemző azokra a nagy veszteségekre, amit az amerikaiak ezek! ?n a harcokban elszenvedtek. Tegnap a reggeli órákban Cassino és Aprilia körül teljes hevességgel fellángoltak a harcok.
London mag aem Upldütt ai argentínai ntmxetiah államctinyfe Mtti
A Journal de Gencve azt Írja, hogy a legújabb argentínai államcsíny Londonban nctn kel-, tett meglepetést, mert uz argentínai nacionalisták csuk kellellenül viselik nz Egyesült Államok nyomásai. A helyzet azért nagyon zavaros, mert nem tudják, hogy tulajdonképpen ki tölti be a köztársasági elnöki széket. Az elnökségre két komoly jelölt van, az egyik Knmircz tábornok, másik pedig helyettese, Gilberlőrnagy. Ha RamirezJönne a köztársasági elnök, ügy ujabb áliarn^síny következne be, azonban montevideói jelentés szerint Ramirez lemondott a jelöltségről.
A keszthelyi kir közjegyzőtől.
Kjö. 528/1941. lajstromszám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző ezennel ködtirré teszem, bogy Sármelléken elhalt néhai . . \'
özv. Matyi Pálrió »01. Iker Rozália volt sármelléki lakos Örökhagyó hagyatéki ügyéből kifolyólag, annak Saraedék, Szerttgyörgyvár, Zala-ncmetfalu községekbe i ea szók határában fekvő hizbe\'söségi-, »zÖIÖ-éa egyéb mezőgazdasági ingatlanokból álló hagyatéki vagyonát az összes érdekeltek megbízásából közbenjöttömmel .
Sármelléken, a szövetkezeti kocsmaépület helyiségen
1944. évi február hó 28-án és esetleg az ezt követő napon délelőtt 9 órai kezdettel nyilvános mfgánár ve résen a legtöbbet Ígérőnek el fogom adni
Érdeklődök az árverési feltételeket a hivatalos órák alatt (reggel 9 -2-ig) Keszthelyen, Georglkon-ulca 9. szám alatt levő kir. közjegyzői Irodámban bármikor meg-tekindteflk és ugyanott bővebb fel világositásl is nyerhetnek.
Keszthely, 1944, évi február hó 14-én.
Dr. Bernenyl László sk,
•»•\'•.. kir. Uajtgytő,
Folytatás aZ 1. oldalról.
nem küld megbízottakat, mért azok 1 át, ami azt mutatja, bogy hasonló
részvétolo Ixmyodntmakra vezotno. terrorcselekmények éppen az ollon-
A finn közvélemény a legutóbbi | kőző hatást váltjákMo, mint amolyok
bombázás óla nagy változáson mént I lehetővé tennék a tárgyalásokat.
Az olasz harcié en tjra felélénkültek a harcok
4iA nettunoi hidfö körül a hai- | néhány állást elvettek az
cok ismét felélénkültek. I angolszász erőktől.
. Apriliától délre a németek Bár az angolok az egész táma-
- \'megjavították állásaikat és | dós szinterét tüz alatt tartják, a
Ftbrui,í nn, VÁROSI MOZGÓ Csűurtí/rtői-
17— 30-lg--vasárnapig
An idei évad legnagyobb magyar filmet/teret
llusxka Jenő tündérszép melódiát filmen
ZENÉLŐ MALOM
OFA hiradb. Aktuális részletük a világ eseményeiről.
BIOaddsok koadete : f4, ?6 és ?8 urakor.
ZALAI KÖZLÖNY
1944. («bruir 18
Felhívási
Felhívom a Nagykaniisa (Kis-kanlzBa) lern\'f\'én lakd osazei m un kunéi k 011 hadirokkant-kai, hadiözvegyeket, hadiárva>at, vapjy tűzharcosakat, hogy áll.-sba, mun-k-\'bahelyczé ük végett nálam f. hó 21-én, 22-én, vagy 23-in a dél-ciotti órákban 8 h-tól 1 h lg lelent-\\kezzenek Városház, 11. cm. 16 sz. alati,
V n. Fiktte László fhdgy s. k. ut hadlgoadoió tiszt.
Nagykanizsa menyei vitos adóhivalitátói.
190,1944.
Tárgyi A Jövedelem- ás vagyon adó, valamint ai általános ktie-icti adó ,1144. évi kivetéio.
Hirdetmény.
A m. kit. píningymlnlszter ui »5 000/1944. aiAmu Lönei. deleié re hivatkozással Nagy-kinliaa in. várói adóhivatala kCihl\'ie ttwl, hogy l rendelet alaplán az 1144 ávre ralamennyl adózó iltalénos kéretett adóalapjának, valamint jivedttem- és va-
S*nadóalapJ<mak újból való mtgéllapt-ia van tlrtndelve.
Ehhn képest azoknál ai adózóknál, akiknek adóalapja az 1144. évre váltctit-laiuil Icnnlirlhitó lelt vom<. az adóalapot btvalláa nálkll la ><j kivtlés atján ugf ktlt mtgéllapitant, hogy ttt IÍ44. érre egy/tikéiit vlhoxtllanul ítnnUiilutd adóalapot ai 4ltal4aoa kcieieli idi alá eafi bmoflhij\'ó foglal koiáink |ftvcdelme tekintetében általában JO-Sfl+kat, a JOldbtr-tokokból ttdrmaxó jövedelem tekiuielében áiut4b*n iPI+kai jel ktll emilnl, a híi-blrtokból ?8 a töke vagyonkái. valamint az •gyeb J#yedeltmltmáíl)*\'l siáimazó Jöve _dalmek tekintetében — hí abból ellérŐ a4atok nem illának rendelkezőire — vál-toaattanal fenn kell tartani, « stolgtlall vliaoayhól szánwtzó |árandéiánokaí az 1643 évre alkalmam! lak keretet! adója alá vini őmeshen, a t:mtfrcn ali eiö javadalmazásokat pcdlf, az 114i. évben taatlemadó all vonl iuze^ueu ktll e*á-iiiiliJili.i venni.
Ai.\'k az adóiók, akik az adóalapnak ¦ rendeletben meghitározott mádon történt u| megálltpitiiát helyei mcgállipllásnak «lf«gid|ák, bevállalt nem ktleleiok udnl.
Ezee rendelkeiéilől elteiden bevállalt kötelesek adni azok
1. aklkaek tlizta Jövedelme, llletéleg vagyoaukuk Uuli titéke az 1943. évbin a váltoiatlanil lenntarlott vigy megálla-pltott adoa|appal siennen tiob mint 50 aiauléklul\\cmelkcd«ll,
2. akiknek 1943. évben olyan Jövede iemlorráiuk", Illetőleg Vigyontirgyuk ksle<-kezeit, amely ulán nem adóztak,
3 aklkntk tltits Jövedelme ai 194.1 évben 10900 pengő KM.1, vagyonuknak llazta éiléka pid,lg 200000 pengő fölé emel-ktdall,
4. akiket a m. klr. adóhivatal bevallás beadására 1941. évi mlrclm hó 31. napjáig végiéiül Klizóllt.
Ai ii. pontban említett adézók m bllyeteiüen klálllloll bevallásukat 1944-évi mdttlut hó IS. napjáig, azok pedig, ¦kiket a m. klr adóhivatal a 4. pjnt alapján bevallli beadásaié írásban btuzólir, a íelhlváiban kitiltott halárldön beltll köie-lesek beadni.
A bevalléi beadéiinnk elmulaizléi* esetében nem az 1910:XXll le 40. § énik 12) bekeidéiében, htnem « K. H. ó 41.
^nak (i) hekezdífléhe-i, llltlóleg a J V. . O. t>4 §nak (I) bekezdésében azabá lyocotl bírság itn- klve.ve.
Azok az adózók, akiknek tlstta jövedelme at 1943. évben kevesebb veit, mini amennyi a Jelen rendelet alkalmazása sze-rlnt az 1944. évre kivetendő tenne, !944. évi ftbrudr hó 29. napjáig szabályszerű adóbevallás benyu/ldsa mellett kérhetik az adóalapnak a rendelkezéstől eltérő megállapítását. Ezt a kéiclmet a rendelet szerint tOnént megállapliátról azótrt llzeléil meghagyat ellen benyújtóit fellebbezésben li elfl Tehet tet|esaienl, amely raetben az eaólokon megállapított adóalapét — ameny-njlben ¦ bcvalláa adatat elfogadhatók — at adók.vétó halólég eajál hatáikOiébcn helytsbithttl. \'
Sittkaégei lelvtlágoaltáit a vátoii adóhivatal ad. hot a bevallási nyomtatványok íi mellékletei kéizpénzl\'zeiei cllencben beauitihttók. Nagykialzaa, 1944. évi febiuir (Bán.
âPBOURDETÉSEI
ALLAI
lómedoru, képretl aiaaAaat UMRall belépésre Wvei*: K«no\'l litván Hl«er-éi csemege kereikedó, Hoithy M -ii. 2.
Temetkezel! ágaeita rétiére ffx-«el és Jatatékkal flnl*t«««i-»«-1lBKl«I«alA-
k«l (elvroz: Pondere, Cstn([cry-u! i. 19
KIlMi^flu éa aegéd felvétetik KeTemin Kan* Cégnél.__l|»
Képlett. |flmeg|eleaÉaB flu«rk«i>aa* k«dtta«g*Bl azonnali belépátre felvág tik. Clm a kl«d«ban. »i*
Idiiobb ápotantl azonnali belápíarc (elvitetik. Clm a kiadóban. Sió
Pillai btintlakó a»«4dit \'iivsm ^
víraiMtíSde, Nigflrtnlasa.
Fanvh4páe*n«k ttnulót felvesz T(l(\'« felé, Ciengery-u. 2.
ADAS-VéTEL__.
Ptkele í*HI*f.bú , tóbbléle finom éi esyszeiübb liViifii flny maf;aiibb le\'melre éi tObb 43 ai tzému jobb ciao elido — Teleki ut 9. ti alatt 472
T*n>**« "I hálószoba ei konyhibutar e\'idó. Cím Sitnodíci Ferenc, Bajcisl-ul 44.
899
Qéplritmhun láilas téríl klirgltS mua-kierót felvesz a ii. toloneház, Jelentkaaés kóxaapokon 18 18 k»zOU. «0
Rektai gyArrnak-Járókat veitek f\'ö-ut 10., (ényképéiz. Ugyanolt Jókarban levO mély gveimekkocsl eladó, Bt7
Hyapfit nói kólfltlruha, izUtke lédiol-\'ö(iy aelyemiuhf, tlb. ¦ludo Cseng*ívűt 27/a„ IfNjobb. 842
Egy tirl.Kénko elide SHifÖMÍ; 3. " 474
Unger-UJimann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és előjeiplieÉ.
Hofherr-gipek, gépsalj, csapágyfém és golyós osapágy igÉnyli.\'sét elíntéacam.
DRAVAVGLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák flzetáse, rakiamMok, htbalaiontAsak, ízakizarű\' (•ivllégositát mlndzn vtüamos zardézben délslöit B-tól tíéluián 13 áráig,
C«4tngTv-tit fii, Wfjjog 204
aAvAPT Autóbu5z-mtenetrenci
SrvéHyee 1941. november 1-tól viaiiHVonáiljt
Vasárnua é» Oanoptiap oz o:;:-/.i:;> forgalom szünetet. Zalaasabar~\'NaiBykiinlKim---fJkarabűno - XopaawAr
BiAVAllI\'
S<0
119 1.
\' 0.SO i.
7.1« 1.
«.n 1.
t.ot i.
»63 1.
lo.aj é.
Zalaazabai •arabonc
Nagykaniisa Korona szálloda
Nagy kani zíi<\' Korona szálloaa Inka / . Bthtnye pu. lAhOaye pu. Kapoatir pu._
t. 19.10
1. 18.53
1. 18,00
é. 17.25
1. 16.14
1. 10.23
e. 15.0/
i. 13.45
NagykanliM pu. NagyhanllH Korona s.íll. Ltltnye AlB41i[idva Koron.,-k,álló 1. 1. 1. ó. 5 30 5.45 4.39 7.45 = 7.35 7.90 H.40 d 10.15 10.25 11.19 12.29 c 11 45 12.0() 12 50 14.41 1500 1554 17.00 18.15 18.30 19,20
Alaolondva Korona-azalló Lendvavasárliely Belatine muims/ombal Korotia tt. Muraszombat pu. 1. i. 1. i 4. 7.S5 8.50 ?35 8.50 ?45 10.05 ¦ 17.10 1807 1855 1005 17.10 18Í15 18.25 18.36!
SlMMissomhiit< - Aluóla.ul».i L.ittf.iyn M!!rjykiitiix >!i
c C ll
Muraszombat pu. 1- 7.13 _._
H.ini.K.rM. .1. 1. 7.00 7.25 14.00 14.
Belatine 1. — 7.47 14
Lendvavásárhely Allolo.-.J.a K.rM. *!. 1. 7 49 141.52
t. 8.40 «!40 15 45 li!
l\'Ml.i-idi. KorMt. .1. 1. 850 12.35 15.55
Lelenye . 1, 6.05 850 I0O0 1300 1345 16.00 17.05
Nyykulii. Koron, >r. i. 6.55 9.40 10.50 1350 14.35 16 50 17.55
Nagykanizsa pu. é, 7.05 — 11.00 1400 14.45 17.00 18.05
SII
Városi Adóhivatal,
t é
: 4.50 1.
5.14 1.
6.— 6.
6.05 é.
TJ18 —.— r
630 1230 1.
0.4» 12 49 i.
739 13.39 4.
739 1359 1
7.50 14.10 é.
Bti-lddvár - ca.iM.>t-nya -- linlltm PaHak
I é Strldóvár ;* é.
Muraszentmárton ! i,
Csáktornya, Zrinyl-tér | i.
Csáktornya pu.
i I
1749 17,-16.50
"Ciiktornya pu. c.l--lé 43
Csáktornya, Zrínyi-tár 6. 9.50 1HS5
Belica i. 9.82 16.17
Muraklrály-Perlak pu. i 8.41 15.26
Murakjrály-PerUk pu. é. | 8.21 ITÍ7J6
Pcrlak I. 8.10 14.55 McglugyatAtiCik i cwm Csak szerdán és pénteken közlekedik. dwCsak hétfőn és szombaton bötlakedik.
é— Csáktornya--Perlak közöttt eiak héltón, szerdán és pénteken közlekedik ,
Londortinn vixettétfék n ytÁ„a nyilathmtaiái tt Cmatelgandélfo
vlpmxtiiáta ügyében
Stockholmból jelentik: A Valiitón tudomására hozta oz angol kormánynak :i pápti cnatol-gnndólfoi villájának elpusztitá-sót. valamint azt, hogv a vilin zsúfolva volt incnokriltekkel és osyétlen német katona som tar-lózkodotl a vilMb-m és annak közelében. Hasonló nyilatkozatot nyújtattak át Washingtonban az ottani nuncins utján. A pápa nyilatkozatát Londonban vizsgálat tárgyává teszik
Anq4i>a-kabát eladó. Steiner, MstrvMr jtoa 8. 5«
Vad**»pu«fca* vennék, kekaiaóika-llt. Pálciicsthlet, Kell. — B4g
VarPÓa4p ét bútorok eladók Király-utca 14., földszint bitra. 64|
Téliesen n| könnyít 40 es oalatna fiado l\'ó-ui 17., emelet. U| ,
eitdai Ontöttvaaiiád. térti nihák, kabátok, fallór\'f. 5>ugái-ut 8 559
M Ih di\'! i LenabrrME rfzatvétákkal, mcv lUkör, «i\'krény. éJ|ellszeUrónv, VldíáH. vány, léiliöltöny, székek. Ktifiludy-u. 29.
558
Jók*tban kvö seKédmotoroi kai>«tk-víAi-i kerceUnk megvételre. Hangya k\\. lendeltaéi;. &S7
1 drb 1043. Ilinim atlgt haaanáK Standard radia elido. Megtekinthető Alsó-rine 120. sz.
buroRO/orr szoba
Míganos nö létzére but<v\'oaiot\'
•«v •\' .........
aioba U\'d*. Clm a kiadóhivatalban.
LAKÁS^OZLETHELYIŐÉO
6xlalhatylaaa«mat beéplleit kottáéi; megtérítéssel áladnám Nyílra! Józut. Bővebbet Migyar-utca 9., ~ ben.
Szép egyszobás konyhás lakatomat al-oaarélnam kéltzobéi-konyhás lakással. Uoyanott gyermoklány (elvétetik. Clm: PetfiH-u. 42. Balogh. üli
ház és ingatlan
Turi dlvatUtlet-54«
Eladó kólszobás éi kétsier egyszobii hát, adómentes és egy hold föld. Papp, J elekl-ut 8 , telefon S70.
Elad a egy magyar hold azánló méy-viil dlllóben. Megludhaló Dénes, Cié.iyl Láizló-u. 13. 534
Ihaiosban eladó egy 854 négysittgölci háxheily. érdeklődni Kossuth-tér 6 II., Híjdunái. 847
Eladók mindenféle kisebb, nagyobb Ingatlanok. Vitelre, cserére állandóan köi-vetil Horváth Ingatlaniroda, Sugár-ut 43.
R-uícs műveiéire elfi-, holltelszeralésiel kiadom jöi termo 10 holdas nőlö, szinté, tétből .ni., gazdaságomat, bekaltöihcló in-nssii, ketltel, vagy abbi éves alkaltna-xottit keieiek. Cim: Hangya, Dobrl. 550
_külOnfélb_
Kanosváron téglagyár bérbaadeí. Schleainger litván Kaposvár, FŐ-ut 84. 513
A GflZFORDO nyitva van roggs! 7 órától osto 6 óváin;. (HétfÓ, ssordn, péntek délután és koddon oRésr. nap nóknok.) Tolofon: 660.
UUJ.I KézLtor
P4UTIKAI MAPI LAP. : „ K«xiai«i«sájl a T. akHrytaMw** Tedaioa kiadó: Zalai KâW*v
Myeiaaiott t UXfU«as4|t kV T. tóecvsí-i¦ -a^aAáJáaaa! Itafyluuitiau rat <UM larvW
84. évi., 41. sí. Nagykanizsa. 1944. február 21. hóllő - Ára 16 fillér.
ZALAI KOZLO
löBég és kiadóhivatal: Fő-m a. szám. xoaéái én kladrthlvnihli telelőn 78, m el coli minden hútkózaap aslutSa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Bárbarits Lajos
FJdtrteteei ára; egy hónapra a p«i>Kff 30 lütsr.
negyedévre 12 jku)»íó ^O mlar. Kfryufasám: hétköznap leim., szomin: >n no ím.
aus^XMSKiiBraMan
/viz/ay miniszterelaök:
„Amíg egy katonánk van, minden ermnhkel megvédjük határainkat és erre mindig lesz kmtonánk11
Kiiltíiy Miklós miniszterelnök I Uánséggel szemben megvATjük és nagf beszédet mondott tegnap biztosítjuk az ország belső rend-a Nemzet védelmi Keresztesek 1 ¦ előtt Budapesten. Beszédében hangsúlyozta, hogy kettőt kell megvédenünk, határainkai és a
jónek fennmaradását.
Ez nem jelent kihívást senkivel szemben sem, Itgke-
visbbe. felen\'i Kihívást az ország határain túlra. Békés nemzet voltunk, a revíziói Is békés eszközökkel hirdettük és valósítottuk meg.
nemzet lelkének tisztaságát. íí-a- ! tárainkat fegyvereinkkel\' ¦ és munkánkkal védjük, a nemzet lelkét a magunk lelkének erősségével. Amíg egy katonánk van, minden erőnkkel megvédjük ha tárainkat és erre a feladatra mindig lesz katonánk.
Art nem tudjuk megakarja-, lyocni, hogy a magyar lelek ki-kezdésére ne Induljanak kísérletek. Ezekkel szemben őrködni mindenkinek kötelessége.
Ami az országban történik, mondta n miniszterelnök, azért én vagyok a felelős, a külpolitikai és katonai elhatározásokért is. Elhatározásomnak és akaratomnak minden erővel és mindönkivel szemben érvényt fogok szerezni. Az ország ma súlyos napokat él, de feltétlenül bizik barátaiban. Biztonságot azonban csak az nyújt, ha elsősorban magunk állunk ki a gátra.
Országunkat, folytatta a mini szhcrelnök, minden külső cl-
„Békét és kenyeret ón akarok adni a magyar népnek"
Mostanában gyakran hangzik - békél és a kenyeret.és hogy
felénk a -bókét és kenyeret jelszava a propaganda szólamaiban. Békét és kenyeret én akarok adni a magyar népnek és nem azok, akik ezt röpeédu-lákon hirdetik s akiknek nem béke és kenyér a céljuk, hanem az, hogy felborítsák a belső rendünket é.s ezzel kiszolgáltassák ¦at országot az ellenségnek. A külföld felöl egyre halljuk a
Radikális Intézkedések a közellátási vlsszaélésok ellen Snólt a toválibiitkb.111 11 miniszterelnök !1 közollátással kajKsolatttan visszaélésekről elhangzó panaszokról és kijelentette, hogy fokozott mértékbon tesz radikális intézkedéseket a visszaélések üldözésére.
Hogy a világtörténelmi osoiné-nvoknek milyen eseményei zúdulnak ránk, annak mi nem vagyunk urai, do hogy a holysotot hogyan álljuk 1 meg, azért mi vagyunk a fololós
lenyesek.- Ml vagyunk fololósek
I azért, ha a közös ellenállá* szelleme I meggyengül, aholyott, hogy erősöd-
l<\'{l!/iik le a irr/t/vert. Drvaj-, jón miért kivájiják ext éppen tfiiünk, a békés kis nrmTftlt\'rl, akik cxrtk a halárainkat akarjuk megvé-detme.zni ? Ezek nem adni akarnak Irékél és kenyerei, hanem el akarják venni n békénkel és kenyerünkéi.
nék. Amig az ellenség messze van határainktól, lobot sorainkban egye-notlonkodés, de ha knzohidik, mindenkinek ki kell állnia a gótra. Amig minket nem bántanak, mi nem lantunk senkit. De lia minket bántanak, mi nem tehetünk mást, mint hogy minden erőnkkel szembe .szállunk azzal, aki hozzánk akar nyúlni. A miniszterelnök beszédét sokszor szakította féllxi az együttérzés lelkes megnyilvánulása.
Paasikivi Mosikva válassával és feltételeivel Helsinkibe utazott
A németek ma hajnalban Londont, az angolok tegnap Lipcsét bombázták
Cserkaszitól nyugatra és Zsas-kovtóí ímlelre az oroszok uj páncélos, tüzérségi * gyalogos csapatok harcba vetésével
Berlinből iolonti a Német Távirat Iroda: A kofoti arcvonalon Kirovogréd vidékén a varostól délkeletre és északknlotro tovább tart a azovjotorők nyomása. Az oroszok súlyos tüzérségi és páncélos harc után két helyen kisebb Iwtórést értök el, do a nématok ol-lontámadásaal hoves küzdntum után visszavotetlék Okot és a botörési helyeket elrotoszoltók.
Valtezatlanul heves harcok dúlnak
A* nettunoi hídfőnél szombatén , triótok kétszáznál több foglyot oT-a kora roggoli óráktól az éjszaka be- , tettek, lí) páncélost mogsommisi-álltítg változatlan hovesflécgol dul- ! tettek, illotvo zsákmányoltak. Az tslc a harcok. A némotok olinn tárna-
folytatják támadásaikat. Német gránátosok
Szepetavszkától délnyugatra eredményes támadással fotazabadi-tottak több holységot.
taraja Ilus szánni szintén hoves harcok dúlnak.
nettunoi hídfőnél
ollenség bár ombe
, és anyagban
dással a legerősebb tüzérségi és pán- | nagy vosz tősége kot szonvodott,
i\'óIoh ttiz ellenerő további tért nyer- 1 " .......
tok\'Április mindkét oldalán. Nol-Umonál az angol és amerikai páncélosok és tüzérség ismétolt ollon-lökésoi na oltonnég snlyos veszte-séLei mellett moghiusultak. A né-
lyen tagozott védelmi rondszeróhon továbbra ia olkaiorodott ellenállást tanúsít. \'.
A cassinoi arcvonalon a szövetséges csapatok szombaton tartózkodtak a harci cselekményektől.
PaanihWi HttMuhibe vitte a szavfetvátoezt
zolja az a tény is, hogy illotőkes körökhon a korábbi Ulálgntások és biresztolések a foltétolokrfii és a Szovjol álláspontjáról teljoaon megszűntek.
A finn sajtó kommentárjai igy foglalhatók össze:
Stockholmból Zürichbe érkezett jelentés szorint Paasikivi visszatért Uolainkibo, hogy a finn kormánynak iolontést togyon. Paaeikivinoz
már birtokában van a finn javaslatokra adott szovjot válasz. A hxöy-jot-oVintésrÓl szóló hir valóságát ig»-
A keleti front osomónyoi úrtho-tövé teszik, hogy Finnországot bé-kevágy tölti el, do a bábornt csak akkor fojozhotjük 1*>, ha \'Finnország szabadságát és önállóságát biztosítva látjuk.
A Lipcsét bombázó angetszász gépek ötödrészét elpusztltetták
Ilorlinból jolontik.\' Ejsaakai légitámadásban a brit légiorő liiposóig olőrohatolt. A német légvédelem az ellenséges Iximbázőkötolékek több! mint \'20 százalékát megaommisitelte, súlyos harcok utáii.
Hétfőn hajnalban Ixindon területén újból légi riadó volt. A szombat roggoli német légitáinadások őtt sw. angolok ismét elözönlik az Óvó-holyoket. Ivondonban H uj légvédelmi óvóholyot épitottek, mintegy 68.000 ember l>ofogadására.
Vóroíi összsütközós jugoszláv
pgrtizándk ós talszabadltók vszórkaral között A száváig qpltlk mar a zágrábi vasútvonalat
Zágrábból jelentik ; Horvátország területének a partizánok1-\' tói való megtisztítása tovább folytatódott Szlavóniában ismét 69, Brótmái 29, Nasicénél 14
partizán esett el. Az ujabb harcok alkalmától elesett a Zágrábiéi délnyugatra fekvő területen folyó harcokban 230 partizán. Bjelovárhál Bclatüie-nél 16, Crkvcnicánál 9, az Otl> szág többi részében 111 partizán cselt cl. A Zágráb környékén folyó harcokban január 1-töl február 10-ig 2160 partizán adla meg magát \'
\'A jugoszlóv partizánok és a nemzeti fe.lszabuditó hadsereg legfelsőbb vezérkarai között ájJö-moly nézeteltérésekre kendi a sor, amelyet véres leszámolás előzött meg. A vita hevében Bo-rovics parlizán tábomokJot agyonlőtték. -
A Zágrábtól északnyugatra fekvő Kanyev hegységben any-nyíra előrehaiadtflk a tisztogatási munkálatok, hogy a műszaki\'csapatok hozzáfogtuk a zágrábi vasulvonalnak a Száváig való helyreállításához.
Uj¦¦itib tárgvahisok indulunk sk orosx--lesgyel hntur-feltéfeíek felelt
[jpnabni int^bizhstó bolyról nyeri értesülés nlapján n londoni lengyel emigráns kormány miniszfeorolnöko, Mikolajcik, közölte a hrit miniaztor-nlnökkol, liogy hajlandó tárgyalni a Szovjetunióval a« uj kiugyob -szovjet határokról, csupán azt a \'folU\'i-
colt szabta, hogy jejenleg csak idoig-
krne.s mogálla|xidásról kunit saó, mely a fölszabadulás után ujabb mégboszélés tárgyát ké|»zi. Hivatalos helyen a tárgyal ásókról hallgatózásba burkolóznak\'.1
Más forrásból nyor^értosülés szári nt a menokült Tpngyioj kormány nem ilyen formában kivábhitotta Moszkvíilm kérését .1 brit miniszterelnök utján, hanem Churchill, Gdoii, Mikolajczik és Roorner nagykövet rósz vételé vei ujabb inegljeszé^éffket tartanak, melyben M.ikolajczik nem véglejies, hanem demarká/\'íós határ-vonáfat javasolna. A ffzóVjot idoig-lonoson mogszállná !1 demarkációs vonaltól koletro eső tornletet. Véíx-logos\' határokat csak l«ngyolorszi\'«^ felszabadulása után hoznának.
Tengelykarát intSzkedések Argentínában
Nem szakad Tnoq a dlplaiv.aolai viszony Argentína ós Spanyolország .•\'ivíitt
Madridból jolontik: Az argentiuai k ü lugy 111 i n Í sz tor fogad ta Spanyol-orszag buonos-airesi nagykővobH.,é» barátságos lx>s?élgQtén sorait krfé-jezto az argentínai nép őezintvo barátságát Spanyolországgal szembtin. I\'Izzol kapcsolatosan\'-az egyöí argtih-tinai lap irója\' megcáfolja \'azokat a külföldi, lapok által torjoasttott hi-roszlelésekDt, iiHjJyok szerinti Argentína Spanyolország között H
aiplomáciai kapcsolatok nie^fszünto-
tésél tervezik. Az argontinai lap ozokiot a hirosRtoléeokrjí a íotolÓtWn konzolodén szülerriényoimik \'mórtrljá..
Buonos-AiTOHben a v^lrt \' btsmeX katonai attasé házi őrizetét ismét megszüntették, a japán katonai attasét szinten szabadláhra holyo:itők..
ZALAI KOZLQNY.
1944. február 21
Jövő hónapban lesz a nagykanizsai Ipartestület
tlszfujitasa
A nagykanizsai városi és járási. lp;frH?sütlet elöljárósága, irta* iélezer Ing képviseletében rűvi,düsen Összeül, hogy előké-szlVsc\'a jövő hónapban esedékes kö; yítlós!, :n.icy azért bi;- most nagy fontossággal, mert ezen választják meg az elnököt, alelnökökéi és ;i riimidálumok. lejár-tAvnTiiz elöljáróságból kieső tagokat
A/¦ iparoslábur nagyban készül az elnökválasztásra. Man-kovils István egy évi elnöksége alatt olyan munkát fejteit ki, ami minden dicséretnél szebben beszól Mindent elkövetett az Ipa osbéke t\'ciyrv\'A\'lilásárii, aminek szép eredményei vannak?. Mankuvils vérbeli iparos mester, mindenkor síkra szállt az egyetemes íparosérdokekért, a béke. és komoly munka férfin, akii illetékes helyen is mindenkor rokonszenvvel Fogadtak, Újból való megválasztása nem lehet kétséges.
Nem Aruelvonás a törzsvevők kiszolgálása
Sok vitára és különböző- magyarázatokra nyújtott alkalmat országszerte a ti /.vevők\' kiszolgálásának kérdése. Ncin egyszer megtörtént, hogy nemcsak a magánosok, do mag egyes hatóságok is áriielvonással vádolták és felelősségre vonták \' azokat a kereskedőket, akik törzsvevőik számára félretettek bizonyos árucikkeket ugyanakkor, amikor ugyanazokból az árufajtákból a csekély készlet miatt a \'futó vevőt nem tudták kiszolgálni.
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó budapesti jelentése szerint az ország kereskedelmi és iparkamaráiban a tapasztalatok nyomán egységes felfogás alakult ki, amely szerint a közellátás érdekeit egyáltalán nem\' sérti, sőt kívánatos is, a törzsvevők szám-ára való berendezkedés, ám persze csak akkor, hö íl kereskedőt nem vezeti meg nem engedett mértékű nyerészkedési szándók. A kamarák ugy vélik, hogy e nézetüket csak megerősíti a vásárlási könyv első oldalának hátlapjára vezetett Finvelmieztetés", amely első bekezdésében >a ixmdkivüli viszonyok által indokolt* körül-, menyekre való hivatkozással az áruklszolgálás mákéntjét valójában Ji kereskedőkre ruházza át,
Nehogy a jövőben e kérdés körül ujabb félreértések és kellemetlenségek adódhassanak, a •kereskedelmi és iparkamarák most arra kérik a kereskedelmi minisztert, hogy a törzsvevők kiszolgálásához fűződő fontos közellátási érdekekre tekintette! magyarázó rendeletet adjon ki, amely a problémát minden vonatkozásában alaposan megvilágítaná. Hir szerint ezt a kérdést illetékes helyen megértéssel fogadták s vnlószinülog hamarosan napvilágot lát a rendelet, amely a törzsvevők kiszolgálásának dolgát véglegesem szabályozza.
A QOZPORDÖ nyitva van reggel 7 áritól este 6 Óráig. (HétW, saeria, péntek délutón éa koddoa o^óse nap V) Tole/oo: 660.
Sierdai «litis viiaullik neg laiykulaia dlaipoigirává vitai Onliiyl Itritl raarénagyet
Mint ismorp*o8, a nagrkanutBai
Magyar lílnt J\'ártia "árotu gazdasági blokkja lx-udványí inuwetl « várOs polgárniostoréltoz, amolybon utaláa-»jd \'vitéz Oazlányi Kornél vozórór-umjrv,\' a Mária Terézia líend lovagjának legendás vitéaaégéro és hor-vadhautlati katonái éruomoiro, azt javasolta, hogy Xrinyi Miklós ősi varosa, amol\\ mindenkor a hósük városa volt: "Nagy kan inna, válassza diaapu^ársi turaba vitóa Oazlányi
Kornél vezérőrnagyot. Ah iudítvAny
az egész városban osztatlan együttérzést váltott ki. A polgárin ostor onnok alapján február 28-án,- Bssor-dán délután A órára hivta tafeo a város képviaoiótoatülőiét dlffzközgyü-léaro, amolyon Nagykanizsa disii-polgárúvá vála»/,lják vitán Omdónyi Kornélt.
(Iróf Apponvi Albert, gróf Jíioby Náutjor uiollú...
fármegyei HÉP lagyválaaitaBiil érteieilat leii vasiriap Kanthilyn
A Magyar Élet Pártja zala-vármegyei szcrvozble február 27-én, vasárnai) délelőtt 11 órakor Keszthelyen a Hungária szálló nagy lennében kerületi nagyválasztmányi érlckezlelot tart. Az értekezlet tárgya az általános kfll- és lKdjM)litikai helyzet, valamint az időszerű kérdések ismertetése.
Az érlokdzlelen megjelenik vitéz Faragó Kde országgyűlés! képviselő, a MÉP országos el-
nökségének képviselete, valav-piint a párthoz tartozó valamennyi zalavármogyei országgyűlési képviselő.
Az értekezletre szóló meghívókat már kiküldték. A főispán, mint a MfiP vármegyei elnöke felkérte a Keszthelyhez közel eső kézségek szervezeteinek vezetőségéi, hogy az értekezleten q tárgy fontossága miatt jelenjenek meg.
AMIKOR A MAGTÁR H0HYtD 980SZ FÖLDÖK HARCtLT Az utolsó éjszaka és egy meghiúsult áttörési kísérlet
- * WotwM hadlUt(tést% mi)
Csendes eső veri a hevenyészett védőállásokat. A méter mélységű árkokban már locsog a víz és az emberek fázósan húzódnak egymáshoz Negyedik napja tart az orvlövészek beké rité-se Négy jiapig szakadatlanul esett az eső. Mindenki csontjában érezte már.a nyirkos nedvességei s ugy vágyott egy kis meleg napféJiy, mini néhány órai gondtalan alvás és pihenés utján.
- Van-é valami mozgás Mihály V. moccan-egy árnyék és hangzik a rekedt kérdés a sötét ben
Az őrszem, Szalté Mihály tizedes a kérdező felé fordul, falubelijét\', N. Tóth István szn-kaszvezelöl ismeri fel az árok alján gubbasztó sötét alakban.
- Az előbb láttam valami mozgási cmill jobbról, azt hiszem nemsokára gyüiinck, jó lesz, ha csendeden riadót csinálunk, hogy készen várjuk ökel No, akkor megyek és előkészíteni a fogadtatást I — emelkedik fel Tóth István. Hangjából olyan nyugalom árad, mintha nem is a közeledő veszélyről, hanem a .másnapi ebédről volna szó. Végigballag a század védőláncán, sug-bug az emberekkel. Aztán visszamegy századparancsnok ához s jelentést tesz neki.
— Hadnagy ur, alázatosan jelentem-, minden rendben van. Az emberek ugy viselkednek, ahogy
kioktattam ökel. Mindenki színleli az alvást; bóbiskolás^ hadd higyjék ezek a banditák, hogy ilt a legkönnyebb lesz nekik a lógás, bgész "közelre engedjük Ökel, aztán kezdődik a cirkusz...
Közben a géppuskákról lekerülnek a sátorponyvák/, a gránátvetők beállítják kis masináiultat és feszült figyelemmel vár-mik.
Az orvlövészek pedig gyanútlanul jönnek, A tisztás lulsö szolón megzörren a bokor s kúszás zaja hallik. A század minden tagja helyén áll és egy emberré feszülten várja a parancsot a tüzelésre. Mindenki tudja, hogy iná éjszaka nagy és döntő lám adást kell elhárilaniok,
- Muri,.,, huri!... hangzik most fel a tisztás széléről s alakok emelkednek fel ós rohanva közelednek az állások felé. Csak ugy rajzanak, özönlenek, lehelnek vagy Ötszázán a lámadók. Parázs géppisztoly tüzet zúdítanak ti század \' arcvonalára.
A tűzparancs még mindig nem hangzott el.
Ideglépő pillanatok. A kezünk görcsösen markolja a fegyvert.
Amikor száz méter távolságra jutnak a magyar állásoktól, éles sivítás hallatszik. A századparancsnok fujt jel/.ősipjába. A föladással egyidőben fehér vi-lágilórakéták emelkednek a magasba és nappali fénnyet árasztják cl az egész tisztást. Nyom-
A ZENELOMALOM
ma prolongálva a NÉP MOZGÓBAN
Imn rá : mintha a pokol szabadult volna ki.
A géppuskák golyószóröfciYa-
dul dadognak, kelepelnek, De a puskák is kitesznek-magukért, Á puskaropogás egybeolvad a fülsikeütően működő tűzgépek hangjával és fortyogásszero wij dobol ti dobhártyáinkon ! Tóth István az árok szélén áll és kézigránátokkal "igazgatja* u oV-bolávolságba köve\'ilő orvHjvé széket.
Ne sajnáljátok őket fiuk | Töltsük ki rajtuk a négy uap minden keservét! kiálteaza az emberek felé Tóth s az eapik orvlövészt, aki néhány méternyire megközelitette, géppisrto-íyával intézi el.
" A rakéták fényénél kiaérle-lies látványt nyújt a"dörgő, ropogó tisztás. A magyar védtiál-lás elölt hullaesoiwrlQk söléllr ue-k. Az ej őre törő orvlövészek a niegleiKílésszerü fogadtatásra már nem húzódhattak vissza éa valamennyien olt vesztették életüket.
Tüzel szüntess ! hangzik el a parancs félóra inulva s az arcvonal isméi csendes. Pirkad.
Járőrök mennek előre.., Mire a nap felkelt, az elönvo-. múló század lí)2 halottal, 331 küIönböző fegyvfrt, egészíiég-figyi felszereléseket, térképebei,\' okmányokat talált a tisztáson.
A század vesztesége hárem halott és egy sebesült volt.
Gerendi Lőstíá
Egy 19 éves zalai hős életrajza
ifutatom titka a azéiototo cimmol Szombatlioljvn jelent mog Vcae-kényi Kiulro élotrsjza. Ak ólub;ijj a lialaUin mollott Hüülotott pApai diáknak a kél világháború raja kö:-.1, lopwgó halk, tiszta, IstOJlbe mornlt élotót foglalja i"jssz<!. Tizenkilenc év ológnok bizonyult az ideália blkii ifjúnak ahhoz, hogy maradéktalanul megoldja örök problémáink logne-mosobbjét, \'a megvalósított ovangé-liuiní IsUin- a cmlxirazorDtelut. IsfLuta ;\\/. öntudat olsó fukadusaitól kozdw a doriis ppizódok ÓB a nehéz köttnW-sííítoljosiÚ\'Hok lánca, moly tovább-fii/ódik a kisdiák kitartó azorgnlmá-
han /ís bofojosódik a tizoonyoícóven
ludovikás kialakult szilárd jellomé-l>on.
Vozokéjivi ICudrét, a kiakomároini itrar.irató fiát, a zalni táj adta slw zának, innen indult, hogy példAiil , szolgáljon nemzetünk ifjiiHag&nak. A magyar gyonnokok köKött flolan indulnak majd ol oz ifjú bAsök általa megjelölt utján.
Lapzártakor érkezeit
A német buvárhajók az AIU«H-oceánon 1! eHfioséges\' haj.M fllljr-lyenzlctlck el az uló!-bi napoabm.
(M. T I.)
Barcias 6 !h
«i dudó «• hilad* gyorslráal, giplrisl tanfolyam kczdédlk. Boirnláa egéss nap.
K*cyl..al... Sl.nl lo.,, heic^a-v. 5.
i?44. február. 21
/AI,AJ KÖZLÖNY
Nagy sikere volt a klskanizsai - kivAnsághangversenynek
t ia mérföldkövet ütöttek le a kiskanizsai leventék szombaton 0LtQ haladásuk országútján ki-
vánsághangverseny ükkel, amit •nvugodtnn-mondhatnánk\' -óján dekhangyersenynek\' is: Valóban értékes ajándékkal loptok iiu\'-íí a közönséget.
l->. alkalommal is zsúfolásig meglelt az Olvasókör nagyíer-ím- A legelső sorokban olt voll ér. Králky István polgármester, vitéz Bánky Bertalan.és Uher Krriö ezredes, P; Bánás A GjjraÜBplébános, vitéz l*\'iló Koréul* igazgató és még sok lelkes levente-barát és műpártoló. Sok sebesült honvéd is volta közönség soraiban.
SzópuüVnry l .ás/Jó. ünnepi megnyitójában a haza szeretetéről,"a leventéi fjuság elhivatottságáról szólott, majd a Himnusz után honvédzenekarunk.nyitotta meg a műsort Erkel : Hunyadi I,ászlÓ nyitányával. Első pillanatban furcsa érzés fog el bennünket, Önkénytelenül keressük valahol az elrejteti rádió hang aíóróját. De- a srinpadon eseng bong a csodálatosan- szép daliáin és a végén a kiskaiiizsai közönség tapsvihara fogadja Hering karmesterek pompás telje-silniényél
¦\' P&lffy JÓZSÖf nagysikerű katonanótái következnek a levente énekkar közmnüködé-sével, nr;iid az ötletes bemondó, ugyancsak Páifíi József jelzi Tóth l-e renc prózai magánszámát, melynek szintén nagy a közönségsikere.
Első énekesnek Bakos Márta jelentkezett Ízléssel kiválasztott magyar műdal óval, a hon véd zenekar, fúvósainak szép kíséretében érdemelte kí a közönség nagy ünneplését.
Polay László kuruc nótákat tárogató/olt síkerix:!, majő a közönség zajos 1etsze.se mfcllctt Kískanizsa legügyesebb * szi-uészjiöje\', Kiss Mariska énekelt szó]) magyar nótákat.
A honvédze.nekar mjelle.lt az est kiemelkedő pontja volt Bó-zsa György és Kovács Magdus |K>irvpás magvar tánca A számot megismételtette a közönség és hosszan ünnepelte :> két ¦ ügyes táncost.
A lenvenlék énekkara után újra n honvédzonokar kitünő játékában ^önyörködtünkj. Hu-szinkó Námior : Magyar népdal-egvvelegét hallottuk finom előadásban. A siker olyan nagy voK, hogy a karmestert ós a zenészekéi ajándékokkal leplek meg. Polay László és Kőrös Ká-roly humoros .tóth atyafiak* jelenete nngv derültséget okozott a nézőtéren.
\'Külön fejezetet érdieméi Tas-*f Klára láncszeme. Elragadó volt a klasszikus táncművészet magaslatán. A pompás teljesítményi n közönség úirázása és ¦tojwvihara fogadta. (Betanította fiibor.)
Kieiiwlkedell még a műsorból Balogh Gyuszi cserkész raando-Ünzenekarának élvezetes száma, vaiízmdnt az énekkar komoly ér-likét képviselő nótakincse.
Kencssoy Klárika ós Vugrin-eaica György énekszámai gazdagították még a műsort, majd l\'átffy Józseftől hallottunk kél
romok verset (Mécs I Királyfi 3 bánata és Végvári : Csak egy éjszakára) kitűnő előadásban, végén a közönség együtt énekelt szép magyar dalokat a nagy ünneplésben részesült honvéd-zenekar muzsikájával.
Szépudvary László, I\'álffy József; Hérkó László, Tóth P\'ereiic ós n többiek, akiknek köszönhetjük ezt a nagyszerű estei, érdemes munkát végeztek. Ez a munka tul van a kötelességteljesítés határán. A magyar lélek muiikáj.i i*. Nekik óz azoknak,
akik közreműködésükkel adták Kiskanizsának ezt a szép farsangi ajándékot 1944. téléin, köszönjük igaz meleg .súska-szc-retettel.
Tekintettel arra, hogy a kis-knnizsuj közönség hely hiányában kiszorult a legutóbbi előadásról,\' a Kivan sághangver-senyl február 27-én, vasárnap este 6 órai kezdettel megismétlik, a hősi hatollak, hadbavonultak és eltűntek szegény sorsú .hozzátartozóinak javára -Jc—
Rögtönitélöbiróslg elé kerül egy nagykanizsai fliatalemfcer,
akit a csendőrség egy söjtlrl korcsmában elfogott
Zalát zent Italoz », fobruáf 21 (Saját tudósunktól) Kitünó fogást csinált a golsoi csendőrség. Ugyanis Mészáros László nagykanizsai, \'?!1 évos fiatalom bor szolgálati helyéről megszökött és elfogatása elől elbujdosott- Mészárost ól-fogták ós átadták az illetékes liaíó-ságnak. Mészáros azonban most ia kijátszotta őreinek óborségöt és iámét megszökött. Elfogatása iránt rnindoli intézkedést megtettek.
Időközben egym-máara érkéz kok a foljolontósek a zalai csondérör-sökro, valamint a , nagykanizsai ügyészségre, hogy egyes községekben, fölog u hegypincéklmn fosztogatások térté i .-k a légoltalmi olsö-lÓtités idojo alatt. A jolek szerint
valószínű, hogy a \'f osztaga tanokat a szökésben levő Mészáros László Lajos kóvelto ol valamely társával. Körözést is adlak ki ellene.
A golsoi csondörörs egy járom az egyik sőjtörí korcsmában a közölt személyleírás alapján ráismert ÓS elfogta Mészárost, otcít bo-szállitettak az illetéken bűnügyi hatóságokhoz. Volo együtt elfogtak a csendőrök egy férfit, okit Mészárossal együtt találtak és akiro az a gyanú, hogy Mészárosnak bűntársa volt. Valószínűleg még a mai nap _ folyamán beszállítják a nagykanizsai kir. ügyészségro. Mészáros bünlaj-Btrotnat most állítják össze Szombat bolyon.
líögtönitélobiróság elé kórul.
Egyszerre «siptik ti a butirra így 27 lap cieaaisz-baiüt
OéSk\'tomya, február 21 (T líd ót itónk jelenléte.) Csak minap jelentettük, hogy a mikaavári hnlárvadászok a drávamagyarodi határrészén \'VT)\' battagli só ("ti líszt-CHöm|it>.iz-társaságot fogtak ol. Ha-i-uiili\'j esőt történt most Drávavúsár hely min aközi község halárában, ahol az <ddigi legnagyobb uiérelü j aócsom|)észotot ItfplezteK lo. Az éj- j szakai órákban Ugyanis Drávavásár-helyról egy \'27 tagu, főképp fiaiul legényekből álló csoport indult útnak a Dráva folé. A csoport mindegyik tairjának vállán 00 kilngnimm hó volt ogy-ogy zsákban. A eaom-pészoknok azonban nem volt szeren-
cséjük, mert éppen ogy határol bn-őrző mogerósitott járőr karjaiba futottak, Mind a 27 csempészt elfogták, a volük lévő IS és Tél motor-mázsa sót pedig lefoglalták. A csempész-társaság tagjait hazaengedték a kihallgatás után, minthogy Dráva-vásárhelyen bojolontoU lakásuk van,
do az eljárás megindult ellonük.
Ugyanekkor Hétvezérnél a német határon szolgálatel VdjesilŐ lialár-vadászok íh olfogtak e)C csemix\'utzt, aki azonlmn már visszafelé tartott és 87 kilogramm rézgálicot hozott magával. A csemi^-sz-rézgiilicot itt is lofoglaiták óh a munpéaz itllon megindították az oljárást.
Hol s hogyan üdülhetnek ingyen iparosok és azok hozzátartozói?
A magvar iparosságnak Balatonfüreden, Borszéken, Hajdúszoboszlón és Hévizén van üdülőháza. Az üdülőházakban az iparosok és családtagjaik kétheti vagy négyheti időre fizetéses és ingyenes kezelésben és ellátásban részesülnek. Budapesten a Szent Lukács gyógyfürdő ad kedvezményt az íjmi-rosoknak és családtagjaiknak.
Az iparosok üdüléséről a legszükségesebb tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük.
A négybeles üdülés elsejétől 28.-áig, a kéthetes üdülés 1— 14-ig vagy 16- 29-ig tart
Az üdülés az Ij>artcstülotek Országos Központjától kell kérni. Az erre szolgáló nyomtatványok az ipartestületeknél kaphatók. A kérelmekét az ipartestületekhez kell beadni, az ipar* tcstülel továbbítja az IPOK-hoz.
Mikor kell a kérelmet besuhii? Kél |>élda minden szónál jobban mtegmagyarázza. Ha májusban akarok üdülni, a kérelmet április 10-ig és ha júliusban akirok üdülni, a kérelmet június lö-ig kell l>eadnoin. Csak olyan családtag beutalását lehet kérni, akit a családfő tart el. A családtagok beutalására csak ar. ipa-
TARJÁN—PÁLCSICS
111 textilipari 4a kereskedelmi vállniat § Nagykanizsa.
Gyár; Magyart!, 66. JeJeton: 344.
Városi föffz/et: Fö-»t 14. (Els4 A/a-qyar Biztos/tó intézet\'palatájikan.) Telefon: 5>33.
re-sok beutalása után kerül ser.
Azok, akiknek kórházi vnujjf szanatóriumi ápolásra van azzuh ségük, nem kaphatnak Inmta-lásl. : •
Az ingyenes beutalásra haté sági orvosi bizonyítványra is ujkoletü vagyontidansági (,sks> génységi) bizonyít ványra ssut szükség. Ingyenes beutalásnál csak a vasúti kölLséget kell iraeig-fizetni. i
Azok nz iparosok, akik a mai háborúban részt vetlek, azonos feltételek melleit előnyben részesülnek it fizetéses és az w--gyoncs beutalásnál is. Ingyenes hmitalásoknál hatósági orrosi bizonyítványt ós ujkoletü vagyontalansági (szegénységi) bizonyítványt kell beszerezmök.
/ír/ laton f ikreden az üdülőházal egész éven át Üzemben tartják. Ide csak sziv-betegeket utalnak Iw. Az ellátási díjért hikás, kiszolgálás és rztjpi háromszori étkezés jár. Az vn-gyelies beutalások csak áprilisra szólnak. Az ingyenes beutalásra szóló kérelmekéi március HMg Ml beadni. Ingyenes beutalások októberre vagy novemberre csak igen kivéleles ass~ tekben történnek.
\'Borszéken az üdülőháztd június l-től szep-tomber 30-ig tartják üzemben, ldo azokat utalják he, akik «ncj-lenij vagy testi kimerültsögben, ideges szivzarnrokban, neurasz-léniában, gyomor- és bélhurutban, epe- és vcsebántalmakban, légzöszectfi báulaluvakbau szenvednek. A beutaltak itt csak la-kásl és kiszolgálást kapnak, We ingyenes beutalás nincs.
Hajdúszoboszlón az üdülőházban jelenleg honvé-j\' dek üdülnek. Ezért ide n beutalás szünetel. A második üdülőházat most építik. V Héttizén
az üdülőházat május I-^l szeptember 30-ig tartják üMjjabeii. Ide rcumás, csúzos, ízületi gyulladásos slb. betegeket utalnak be. Az ellátási <Bjórt lakás, kiszolgálás és naponta háromszori étkezés jár. Ingyenes helyre, csak május hónapra történik beutalás, a kérelmet ápr. lö-i* kell beadni. Ingyenes belyro szeptember hónapban esak ig^n kivételes esőtekben adnak beutalást.
\'Buáhpesten a Szent Lukács-fünlő ez nz iparosságnak kedvezlitéiiyt. A vidéki iparosok és családtagjnik a fürdő társas roumaosztálvára kérlietik felvételüket A kénelmet négy-hat héttel előbb kmll beadni az IPOK-hoz. A napi ellátás jelenleg 9 pengő 40 fillér, amiért lakás és gyógykezelés « jár.
Magyar Kapa és eáifimirközésok
Az elmúlt vasárnap labdtam-góinérkőzéseinok érdekcssogw a Ferencváros -URAK 6:2-cs, a Csepel -Szabadka 4 : 2-cs eredményű Magyar Kupa irrórkőzé-se, Kzcnkivül az egész országban komoly cjlzőniérkŐrAieJrjól tartoltak a csapatok.
Nagykanizsán n ZalaegcrsixMá MOVE I :Oás gyŐz^mz*ar«*oft a ZMNTE edzésén, egy ve^\'yws ZMNTE csapat elbán.
Ar. NVTE szintén eáréat tartott. (
ZJLLAI EoaLQNV
1944. februAr- 21
A BankogyssQlat 73. ovi közgyűlés*
blajrjkaniwut város egykori koa-
yuddKÚgi jtllotltOttÖgl [Mik bizonyítéka
«jg i". hogy routotuwiumhoi és lm
íojauh^msI éíSzáíadofl fennállás év-r«pd(tlójÚI.OX kÖKOlt\'do. púlxintézotúi Y*mmk (I UOIIk\'Hak nmnuk. lianrlB TUillh.lk. i Vitj.ik U |XtflZÚ]
ttaatl t\'trlkuriuL ozok a számai azt i». hujry bármilyen mostoha sors
kv utói na| ¦* »aroi -t aa utolsó fél* ávatázadban, életereje gazdasági fiouton ín töretlen >• OS ad reményt •nut>k a zalai gazdasági központnak, kugjr minden nehéz időket a jövőben i» a helytállás ón fejlődén jegyébon fog átélni. Kunok a városi életerőt iowjutű 6a inúr történelmi idók pré-ÍKiirul igazolt hitnek egyik loiáto-íi"[iviv.i. iv Nagykanizsai Hnnkogyo-uülot és Dal zalai Takarék ix\'mz-tár lí. \'I\'., amely szombaton délután tartotta 7íl-ik évi közgyűlést an b»-kaatit székházában.
A közgyűlésen dr. Krátky latrán [¦olgúrmostorrel, a Nemzeti Itank o:i a tArnintözofk feZOtőiYOl élén
»okuii jelentek mog n város 1« kör-iivók kos- Cfl gazdasági életének ólon járói, jeléül annak a mogbocsülés-nok, amivel a rúrofl és vidék a lWiki>;wfülőt működését kiaóri,
Ur. Kollor István földbirtokon, a liaiikogyosülot igazgatósági elnöke megnyitójában QoVOZÖitO a mogjo-loiikttk.it, majd dr. UmU Béta, a/ intését igazgatója torioaitotto fd6 aj igazgatóság éa a folugyolébisottáád iokmtéeét, Tőmöreogöoon in átfogó képet a<lott » y i lúgháboru öiöd ik twalondojéiiek közgazdasági h-.ily tótéról és a iáim intő/.eteknek Dbbon botöltött szerepéről. A jolontéa adataiból kitűnik, hogy a IW)kt>gYeeö latnck koziFiuorUm konzervatív Ü»-Inti politikája, anélkül, hogy a ki-uállooxó konjunkturális lehetőségek kihasználására gondolt volna, rugalmasságával kitűnően én orodniőnyo-aeh idomult a aiai idék szabta fia-Inti Vüvetolményoklwv,. Krról kü lödben n mérk\'g adatok mindennél móggyézóbbdu beszélnek : —• A
IWiilft^ot»hliU>t 5.8 millió pongó uj
hitolt folyóeitoit ax olmuft fivbon/ ebből 0.7 millió íolvöszámlakölcsijn, 1.4 millió koroskodnlmi táreaváltó-leszámitolás ÓS Ogak 800.000 pongó az egyéb váltókölcsőn. A magángazdaság kisxolgál&sában tehát a llank-•gyesület nemcsak a köteles óvn-loflaágot lanunitotta, hanem mndki-Tiili nazné^ot 1» a gazdaisági vúr-Lor injfin uliiuontáli\'taa torén, do ugy , Wui ¦ nagy kitiolyoKéüi állomány inolkdt ritka mobiFitá.Ht ia tmtoai-i\'iít önmagának. Az ulózó évhea vi--/.onritr;* a kíllolyXfZf\'tk^k n,\'..i/.rK»> t.\'i millió |x)iufévol unwlkodott. A bank •ulóxai l\'Jüt b:m 4.6 millió poiu^ót íi,. tU\'k liattza, ami 03°/<}-on viunrA-
t(>rfilé»t jotOnt. Hu a visszafizetést az 1942. dboiiiriburrégi állományhoz viaxonyitjuk, abból mindöanzo *k uom folyt vinHHO a biuik pőnjt-unába. A takitrékbutútok öaazogu a folyÚBzámlalxitútokkul, ogyütt tu alÓKÓ évi li.i.i millió íwngtírol 6 millió pengére omolkodtuk. Ex a :> í <.v nál ütagaaubb IxitéUímolkodén a llankogyoHülot iránti bizalom log-bonzédoaobb bieonyitéka. llyon adatok után nom cmxia, hogy a líonk-ogyotiiilot évi forgalma 205 millió Pangóra rúgott, az évi nvcrowégo pedig 4GH.000 pongó, amibél 14%-Oa osztalékot fizot rén/.vényenoinek.
Knnok a hatnlman arányú pénz-tntéwti munkának, amoly ritka a magyar vidékon.lolwnyolitása nom-•«« iw. évtizodok folyamán jól mog-alapozott pónsintózot nirnovcriok ér-domo, liánom igazolja dr. l/ivav
Béla igazgató, rátormottségót at, aa igazgatóság okon flzlotpolitikáját, va-lammt a tiaztviaolékar. Inlkiiamoro-tos, H/xirgalniaa muukáiíságát. amiről a közgyűlés dr. KOHoi (Ütván, a nagytokmtélyü olnök szavaival kü-
lön ia oliomoréSBol riyilatkbíofc.
A váhwztasok Borán váltoaáa eaak, annyiban történt, hogy oj tgaBgato-náci tagul ogybangimn mogválaei-tótták Skolák Krnéi, a Uszámitoló llank vidéki osatályának igaagntójót;
Nemsokára már hazudni sem lehet.
Besiamoló az orvosi technika két uj csodájáról: az autotonográfról és a eaplllormikrobloskopról
Az ugyik bóoai klinikán ninat két gép koidto meg működővel, a kar-diufon mollott. Mind a kottó cao-dája az orvosi bxihnikánidc. Mind a két gép oddig mogoldluitatlannak hitt orvoai problémát old im^;. Aa egyiknek uz a novo, hogy uutotono-gráf. Nom mán, mintegy tuanzaotta, amit n\'u>ftatohiak az omíxu- karjára, a manzaottát zsinórok 6a caövok kötik óhhzo egy RÓPOZOttul, a gépnzut-bon SZOrkozet dolgozik úh oz a azor-koxot pontosan, porcról-porcra fnl-jog\\zi az i-üiUn vér nyom áaát.
így magyarázza móg a gépet aa pgyik Uinur:
Az orvosi tudomány mai állása mollott az orvos csak akkor tudta megmérni a páciens vórnyo-mását, amikor a pácíonB ott ült
volu azombon a rondplóbon. A mó-
réa 1--2 poroíg tartolt éa mindig c.tak azt az állapotot mutatta, amoly bon a páoioná egy-két páréig volt. Kz a kóHzillék, az BUtotonOgráf órákig figyeli é* ón/A\'!/ jeoi/si a páoiént oérnyomáéát. Használni tudjuk iiarkóziBban, műikor igon fontoti tudnunk azt, hogy a vér nyomán omol kod ik-O vag_^ HÜly-lyod a gyógyázorak vétőiénél, amikor a készülék íiajazál)X)ntosai\'ifrgiil mog-mututja, hogy a gvógyezorakuok mikor évi milyen hatásuk mutatkozik. Használni tudjuk, ha frvógy-fiirdÓt mndolünk éa ellenőrizni UD-rotnók, hogy a (Ürdóbon üló botog vérnyomiisára a gyógyvi/.irok milypn hatá>a van. l)o használni tudjuk
ágában, olyan torületokon, ahol eddig mmmitélo támpontunk nom vol* arra, hogy milyen, a vérnyomása annak aa ombornok, akinok vórnyo-láaát csak egy percig tudtuk moij-
fiíryolni. Tr\'ó
röasztálának ftókjából titokzatos rajnokot hua elő. Olyanok ozok a laikus számára, mint oz oloktrokar-diográf vonalai, vagy a statisztikai évkönyvök foltölő és lonüllyodő görbéi.
Mosotvogva mutatja aa egyikot: ¦ ¦ I/átja, - mondja novotvo — oz egy ismert filmsztár O&tfiyo-másgórbéje. A müvéssnŐnok nincsen semmi haja. A vérnyomása 150 körű! mozog. Kz normális, Amint látja azonban, a vérnvomásgörbü hirkilon kiugrik) majdnem eléri a kétszázat, ami abnormálisan magas vérnyomás. R a müvésznönok még sincs semmi baja. Ex a vémvomusgörbo beazélgo-U> közben készült.
A kiugrás akknr történt, amikor indiszkrét módon a müvésznó kora iráni kezdtem érdeklődni. Az arca nom árult ol semmi izgalmat, a« autotonográf mogmutatta azonban, hogy a művésznőt k(dlomot kmül érintette a kérdés. Általában as autotonográf, ha t>osz/;d közbon készít ily folvétolt, a legkisebb kilkimegrázkódtatást in mogul utat ja és
ebből még azt is ki tutijuk ol-ttWtti, hogy ki mikor hazudik és mtkor mond igazat.
autonográfot ft gyógyi\'iazat minden
Gép, amely filmet készít az ember vérkeringéséről
A mádi\'k gél
i a novo, hogy
.. 1>i
capillarmikroskop. l\'Jz a gép nom maa( ..hint égy különleges borwnde-zésr. Diikroezkop.
Caakhogjy ,amig a mikrosskop lon-eaéjé alá üveglapokra rögzitott anyagát holynxtiok, addig a capillarmik-robiüHkop ozorko/.oU> olyan, hogy Dl az ombor toeténok úgyszólván minden rószéro ráillesztiiotó, koraflEtül-hatol a bőrön, ais izmokon és nem mutat vidst, csak aa ember ereiben a vér lüktetését. A készülék jolontösúgo fölmérir»<teV len. •
— Tudjuk jól mondja , hogy a nziv munkája nonicsak abtian mórul ki, hogy útjára ongodi a vért, honom maga ia abból táplálkozik. A sziv munkája a véredények önnz-munkájától függ és ha a.vérodény-rondHzorbon hiba van, akkor nemcsak as ütóór hibás, liánom a log-kiaobb liujszál is. Nokom tubát a logkiaobh hajszálorot kell alaposan megvizsgálnom, hogy nyomban tö-kólotofl kúpot kapjak oz egész vór-odónyrandazer munkájáról. Az om-ber injainak hegyén a bórnok azon roszoihon, amit a manikürkinasz-szony vékony ollóval szokott lovágni, húzódnak mog
a legfinomabb hajszálerek. Ezeket nyolcszázszorosára nagyítja meg a capillarmikrosz\'kop éa özekből a kis hajsz álorokból pontos körotkoztotóst tudok vonni as egész vérodényrendszer munkájára.
Olyan vizsgálatokat tudok elvégezni, amikre eddig képtelen voltok az orvosok, hiszen nom volt borondozó-sünk hozzá, hogy a szemünk előtt lássuk a lüktető vér munkájának útját a* omlHír őreiben fa mogfojt-hossünk rejtélyokot, amólyok most már nom is rojtélvok tÖblxf.
10» a gép azonban nemcsak orra kíipos, hogy megmutassa az orvosnak aa ember véredén veinek elképzelhető legpontosabb működését, hanem
U is fotografálja, ha kell, filmet is készit róla éa akit délután öt érakor megvizsgáltam, már hat órakor filmont láthatja vérének keringését az őreiben.
UratdoiB, kípittt uugédat »%*wtA\\ ¦eléatire klvuz: K»»-H latvAn tttmtír- éi mmegc k«R>kctié, Hartky M-a. 2.
ünter-lHímann Etek vaskereskeiésében
sin-, rúd- óa patkóvas-,. továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ÉjepliiiÉ.
HathttPr-ca^p^k, gép«xl|, os«|iáeyfém éa Qolyós ¦¦ _o*n*p*fjy igényléacrt allnt«Vxem.
FénvliS|iésBH«k tanulót felvuz T«tH lete, «tenicry-a. 2. PS»
TtiilcuéKU bsiépOHO «élelltUc ho
lyct hcrti. Címeket klidúba kit. 565
Fiala) belarono! te Ivem Hah MAOItT-kizbi. Clm a kiaddbu. S4S
Ma«b1ahalé Mtfckt Ifiírt mindeneit kerenrK Jikiitkcita d. ti 3 «-lk Csen Stry-nt 6., I. cwelct. 536
l\'.ty pár )a (flíicielíssi\'l uniunnl eladIA. MaitYit-ulc* 80. 540
EftV jékaikaa lavi alitali tQahai* si tu*. KlnUtl utca SI. 546
li«y htrom Umpii Phi.lpi radio eladó. Eötvös-1ér 2. Kasra. 547
Szop tgysXObil konyhás likiiomat ?!-eaarAlaém kíliiobia-konyhás lakAssil. Ugyanott eyermtklány lelvelellk. Clm; Píiöll-u 42, Balogh. \' » Hl
Visliaap este (?1 8 «irai clOadlson |obi) 2 (I pikalykan alwaaxait egy fehér -inaura sii. Kíi|(ik a bíottlcltfl megtaltl«i jntalom elleniben adja le Tó nt 2, üveg Balel. 5M
HÍREK
- (Felhivás)
Fölkérjük a vaaatlókÖaőnsagak, hogy fejlapjával nürgósen*jolontkrx-aéic annál a kereekodóiiél, aliol «ik-¦ot vásárol. Uaross-elnöhsif. ¦ ;~-
— (Tmku «st stlskaalzBaa) Vasárnap csto a Kiskaniatfai r0;
fari Olvasókör ssinpadán saerspnl\' ¦ok ismét a kiskaniznaí egybázkoii-»ég műkedvelői nocuos, hazafias vél érdokétxin. Klóadás előtt (Josdun ,H-zsef ügyvosetö elnök üdvözölte a jolonlóvó dr. Krátky István potjiAr-mostort, valamint a st^élybiztatsa-got nagy mértékben támogató kia-kunissai ¦ kör/msógot. Bí alkalommal is zsúfolt ház tapsolta éss kaoegu régig a humoros ogytolvonúsosokai, molyok kösül ifj. t>ozsé: Cigáe\\-tolojiilcs t.\'sörögofolván, Nyári: \'A finánc és Harátb: Agglegények fo-sóvizsgája cimü bohózatok erjptak nagy sikert. A szereplők ogytól-ogyig kilőttek magukért, mégis ki kell omolnunk Gerencsér l\'ál, Ká lovice György, Szálai Jené, Hzalai Ottó, Nagy Lajos, Imroi Forenc, Anok József, Magyar Jfmos, Szokol János, N\'agv István, Kálovics János, Knauaz Károly, Magyar Jánoenc, Somogy vári Krzséboi, Bomogyvári Torna, Németh \'leréz és Major Anna alakításait. Ah ügyes rendosés l|»ulyi i-ajost dieaóri,
- (A „Bor" GyótaausztAn
Karsangvasárnap a gyÓlai (Sfen-teifjuság rendozoU jólsikorült szin-olőadást hazafias célra OK iskola nag>termél>oii. As olt\'mdáson aeulolt ház tapsoltív végig Gárdonyi Qéaa
Örökbossfl népailnmüvét, a »fki»u.
A szereplők egytŐl-egyig jelnwii oldották mog a roájuk bisott fetada-tot. Az-ügyoa rondozés llaa llormku tanítónő rátermotÜH\'^ét ós hTonzá-órtését dicséri.
— iTüriébetirg leventecaapat
alakult;
. A levente Hírközpont jelnaii: A jövő ifjúsága élni, dolgozni és alkotni akar - niég botegon isi Hu-dakofiain az Brsaóbot tüdolx)tog szanatóriumban ápolt fiatalok aurt a kívánságukat fojozték ki, hogy résst szorotnénok vonni a bn\\entemo(nkában. Klnónok a fiuk, majd hamarosan a leányok csapata in megalakult A két csapat tagjai különlegesen szigorú orvosi folügvolot alatt élik levente-életüket. A titik kiképzéséből hiányoznak a megorŐltetó katonád elemek: könnyen, szobában \'s olsajátitbató anyagot tanulnak, mindonekolótl elsóm-gt\'lynvujtóM é* híradós klképzóát, ammok maid Pl.\'óssségoíion, mint honvédek ík htiaz.net voliotik. Klsőse-gélynyujtiis-bél a Vöröskereszt kiküldöttei olótt kitűnő orodmónivyol vizsgáztak. A leányok is megtanulták az olsÓse-gólynyujti\'ist, ézonkivül a fiukkal együtt előadásokat rondoznok botog-larsaik szórakoztatására, népi \'Óne-kekot tamilnak, zenélnek óa olvaanak a lovontootthon könyvtárában. - -»Noin akarunk a társrulalom torhérá lonnk — mondják — »6s ha innoa újra, egészségesen kikerülünk, hasz-nos polgárai akarunk lopni \'aa országnak. Szeretnénk, ha minden beteg fiatal követné a példánko* s* ogész országban és átórozné, hogy neki is vannak kötelosségoi é« jogai az életben én folkÓBaOlne arra az idŐro, amikor újra visszakerül a^í og6szíH/\'gosok közé*.
UUJU KéZLAftTY pauTiatai aanuus
P*ltU* kiadd: lald Rara)» ¦^vwstaíott; t .JUttasauaii B- T. Kaaraavtcw^\' «y«n«tjáaaa Hatyaaalraaa
(HjH*tt>as4i-) <M*1 > lnl«t tjtnmj
fatai» :-
84 ¦ évi., 42, sz. Nagykanizsa, 1944. február 22. kedd Ára 16 fillér.
55
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
éa kiadóhivatal: Fö-ut 6. Hz&m. ítóeógi és kiadóhivatalt telelőn 78. ml eJenuc minden hétköznap délutáa.
Pélelos szerkesztO: Barbarlts Lajos
Blűflzeleml ára: egy .hónapra * aéúé&,9Q fillér.
negyedévre 12 w»n(i AQ lítJér. Kiryi\'ft szám; hétköznap 16fili., s/nrülintnn 30 UH.
a laretsrikti tavibb iartaiak az elkeseredett barcek, ii léiyeges változás nt* történt
A diplomácia froatjin tovább tartanak a tárgyalások a fiún és a lengyel kórdósben
A keleti harcvonal
Tulamnnnvi srakasaán továhb
tart
az orossi nyomán. Elkosnredott ktiá-dclnmbnn áa eddigi ndlypont körül folytatódnak a harcok, az általános \'nádihelyíotbon változás nem történt. A déli szakaszon aa elhárító harcok Küorográdlól délre éa^siskövtól keletre tartanak. ¦
líszak amerikai bombázó kötelékek leinap délután iámét
közép Németország
területe felett jártak. A támadások célja az ezen a területen épült n>-püíóterek voltak. Némot vadászgépek h/. nikinségos kötelékoket a határátlépés után mogfAmadfcák és mindenütt rolyÓB harcra kényszeritették éket. Lipcsénél a német légvédelmi ágyuknak sikerült szétszórni az ellenségen bombázó kötelezőket. Az amerikaiak nagyon sok 4 motoros bombázógépet vosaitoito\'k.
Még nem tudnak bizonyosat Paastkivi stockholmi tárgyalásainak eredményéről
Stockholmból jelentikDiplomáciai körök vélomonyo szerint Pansi-kÍTt befejerto stockholmi küldetését és a mai nanon visszatért Helsinkibe. Tárgyalásainak efodmenyéről semmi bizonyosat nem tudnak. A tárgyalások egy részét a stockholmi brit ós amorikai követségen foly-lalta. Svédország mosükvai nagy-
követe Stockholmba érkszott én találkozott Paanikivivél, aktvnl n\'ari barátságban van. Állítólag a svéd nagykövet olyan kijolrmtéaokot hozott Moszkvából, amely arra készteti
Paasíkivit, hogy Holsinkibe való visszatérését minél jobban raoggyor-
A londoni lengyel kormány engedékenységet tanúsít, de csak az ideiglenes határ-kérdósben
A BáSQlor Nachrichten tudósi tója szprinta longyol menekült kormány Imkwgyezno abba; hogy a mogál lapítandó demarkációs vonaltól kolotre és nyugatra is Lengyelország Szovjet megszállás alá korüljön. A menekült kormány hajlandó a longyel országi folszabadiló szervozrtnnk azt az utasítást adni, hogy a szovjet had wi reggel együtt működ ionnk. Ami a réglegos területi kérdésekel illeti, ezekét a bókoértokozlotig kell
elhalasztani. Az, hogy a lengyel kormány kész bólomonhi olyan tárgyalásokba, amit nom akart, ezt azért teszi, mivel, nem várja meg, inig a szövofsógjósok anriak elintézésére kényszerítik; A lengyelek a kormányuk megváltoztatásai a irányaié órosH kővoteléoekíÖI ,nem is szólnak, amiből az következik, hogy azokat öt Beán fogadnák, mivel, ezt fjongyelorsság Ixilügwibp való 1>o-avatitozásnak tekintik.
Churchill „drámai megbeszéléseket" folytatott a lengyel kormánnyal
Jelenleg csak ideiglenes demarkációs vonalról tárgyalnak
ttséztt AHaauik ]ovrtjérH nézve, órlat-ka/ósbe kell lépniük sz attka-l titkos ellenállást ¦ezgalomnai. [NST)
Londoni Jelentés szerint a londanl meiekllt lengyel kormAay lesüld Lei-KyelsrizAg keleti batArának végleges megvonásársi. A Kreml és a ateaekllt Urain kWjU lelaalog eaupAi Idalg-mm «.-markáol4\'i vaanlrnl tárgyalnak. A Urgyaliaokbaa ChurehM kfevetltf-kont szerazel.
r%A fiw Tisies jelentőse szériát í, W "drAraai nagbetiélésekaf lJ3"?Jí"\',a \'"Kíel -taiaktttt ksrmány
vwoMivel. A MBübrazéléHek még lob-rnur 8 in kozdirftek nz aaitol ¦Infsz-SSS™ H\'W^I nyaralóidban Chur-euii Mzílte n longyelekkel Sztadi követeiénél! és Kyors AHAnfaglnlAHt kl-wKiT N*M mlnUaterflk haladékát wrtek azzal az indokolássá), haav eb-fea az agybea, ameiv Igen nagvjnlen-
Stoekkalm. fobriár 12 . A Hákaru és MunkasoNztálv leftijabb sziHázau uiaeAlln|il(]a, bnnv eris Lea-RyelorszAtrat «xak a S/ovJetuiléval valö cj;.vlltim(iK«írs iriu leket aiagle-remttal. Ha az or »;¦/. aép Ha eris Len-gyeíarszan 8zskséiíe«sé((o mellett taglal Állani és lehebiéRffiriok tartju hennyel-SlizAg aéarajzl hitAraliiak nnRylelkÜ ini^AiiapiiAs^t, ezt uiy domakrala orők Altat vezetett I-engyebirszAg ériekében teszi, anelyik bolAtja a laultbaa elké-vetelt klkAkitt éa megbecsül! ezt a BsgyleikÜségst, (M\'Ui
Keleten vagy nyugaton van-e a német hadvezetés súlypontja
, A Nem Ztrfthcr tudéailafla sztrisl a HarauCík Blrsdaleis (i hdktms dönlt&l txidóhstint inkább nyugatin ktrtsi, ezért a kudvczetés sntyt^Ktjg ntm Orosztrsxégtiii v#a-ftdlehtt*, kagy a német kadvaielés a rendalkeiéare álló eraket Is ekkil a sz«M-Pwtból eszttlla el. Biianyára arra türek-
síik, hogy a nyugati öveictel annyira mcR-
erisitse, aneaayirc lehelsÉges. A keleti trevoant nekézségttt nz ott rendetketüre álló erikktt akarják te~
küzdeni
és a német haiveielíség nem siándékozik att\'iséayke vésni kazponll tartalékokat. Jelenftis események keiden nem vArhatik,
kár a német hadvezetés abban a helyzetben van, hogy heves küzdelmekre kell felkészülnie. Az angolok és amerikaiak alt seai Látnának Hiivesebben czldészerlnl, mint ha nyugatról elvonnák a káderéi és kelet felé* szilliianák, Mivel a csapatak AllaniS ataztatása minden tekintetben hátrányos. A lap aren a véleményen vaa, hagy ka a nemetek nyugati döntésre ts-rekszeack, akkor biziasra kell Inilulaiok, éa ha az állami arcvonaluk gyóz, akkar keleten teljes eróvel leverhetik az orosz hadsereget, Az oroszok megjelenése Varsóban
nem volna oly nngy vesseialezi, —
3S a avajol lap — mlot az aac«|sk amerikaiak negleienérie FAtisbaa vagy Brüsszelben. NémetorszAgbnn ás angolszaas dsmokrAolAt épen agy gyű-lüllk, mint a bolsevizmus! és az elkeseredés a szQveisigosi\'k elleo Ige* ¦sgy. líz az elkeseredés annAI heve-eebb, ailnél tovAbh tart a hAberu Némettirszdg keltteti teljesen egyedit harcol Orasioiszég ellen, hogy Ewőpét és a nyugati hatalmakat megvédje a Szovjet betörésétől. Kirívó hAIAtlnnaARnak tekintik, irju a siAJcl lap, ahogyan Európa szemléli és elfogadja a németek sugltségél az et»Mok elten. Ugyan\' Mikor továbbra is támadjiik Nimtt-országai
se tovAbbra Is Írják cikkeiket a berlini pulltikn ellen.
Heves harcok tartanak Aprilia körül A nomotok felrobbantották sz angolszászok köt hídját
Olaszországban a nottunoi szaka-Hzon vásárnap röggel tói tart a leghevesebb küzdőiéin. Minkét részről heves tüzérségi előkészitéa után amerikai én brit páncélosok támogatásával a gyalogság mogko«dte a támadást az npriiiai harci lóiükd vipnzafóglaláaára. Krífl küzdelr\'inln\'M
bűtörtok a németek állásaiba, a németek egy nagyobb harci raoportot körülzártak ÓS Ix\'koritve tartanak. Még szombaton az esti órákban tlorn ezredes 211. n/ámu gránátos rohamcsapata (\'assinonál áttörte az angolszász. olóÖrsök It\'lheát és a britek és a helység közötti li<m|r>n
hidat a[koltak, majd bohatoltak a sf?nkil\'ddjérn s ott a britektől elfoglallak égy hidállást, ami fonton áZ nllcnségOH utánpótlás s/emptrnljá-bél| Egy ellenséges hajó állandóan füiolt a némel^km, aJiiknok vissza vonulása után á \'hídfő aiconnal a levegőbe ropfllt. Két német roham-Rsapat frlrnhhantotta asi a Hidat, amelyet az amnríkaiak f\'ervaronáf építottek /így másik rohamcsapat elpuszlitolta a Cnssinniiúl épült hidat.
A dékilaszországi szakaszon uuin voltak nagyobb harcok.
Őszinte bolgár török barátságról nyilatkozott Bulgária miniszterelnöke.....
IluHSza városában Kristóf! bolgár niihisztorolnök kijolontotté, hogy\' liulgáfiának TörökorsKÚggal való kaiHífiolatát a legőszintébb barátság jellemzi. Kz ném is. lobot máskép, mivel Törökország és Itulqáriii éi -d<;kni a Italkánon azonosak. A bolgár nép körébon többször beszóltok arról, hogy Németorsziíg katonát \' erőt követel Bulgáriától, Kz iiom fedi a valóságot. Bulgária\'noni-moml
te :i föderációról; A- Ingfontomdih feladata most, hog> megvédje j a Italkán békéjét. Fontos míadatá továbbá, hogy iv IkíIhó rendet megóvja az összeomlástól, Ami az élelmezést illeti, a bolgár emhórriok még nem kellett soha éhesen (."feküdni. Azok ellene akik a mostani viszonyok melleit milliókat akarnak harácsolni, a IngerélyoKebtü-n fog eljárni.. "Ito-KZÓdo végén összefogásra hívja fel a bolgt\'ir népet.
Sorozatos merényletek Özak-Franciaországban
Francia laótudósitók jolentik: Kazak-Franciaországban sorozatos merényletek történtek ipari üzéinék, közlekedési eszközök és utak elleti A Bborie-Mamo csatorna egyik sza-
kaszát annyira megrongálták, hogy az hosszú időre használhatatlan nú, vált. Lillo vidékén luvogóbo röpítették az egyik duzzasztó gátat.
Roosevelt a kis nemzetek szuverén egyenlőségéről nyilatkozott
(MTI) WttBhhiKlonhót Jelentik: <T. M. Ruk, n kontfresflíus egyik Ingja, levelet laté-zutt ltoosevelt oIikIkIkíz és ebben n k«Vetkezö meiiAIInpitíBt telte:
„Ha OronzorszSiínnk laegonKedik, koíty SzUHn kinyilvánított szAoiókA-im/. képest a biboru utAn inegtartn Kelet LengyolorszAgot, akkor a háborít erkölcnlli*g és eazmofleft elvero-(c.uiik. mfotótt ni.-ií abban a helyzethen lennéak. hogy knloiiállng mngnyerJUk \'
Raosnvelt a levólru a küveikozflkot válaszolta:
„Az Egyesült Államok mindig azon fáradoznak, hogy Igazságos hékél érjenek el, amely valamennyi nagy és kis nemzet szuverén egyenjogúságán alapszik".
Az firesz-lengyűl kérdésről Roosevelt így nyilatkozott:
„Jóllehet a szovjet kormány még nem fogadia el az Egyesüli Államok közvetítési ajánlatát, biztosíthatom, hogy korma-í nyunk továbbra ts, fácaUhalatlanul arra arra tflrc-szik, hogy igazságos, tartós békét létesítsen, amelynek alapja va.lamennyt nagy és kis nemzet szuverén egyenlősége."
hsadon wérsékel\'o a török-ellones se jté-ksa sokat
Aiiklarm fobruár 22 , A, iorök- angol kapsísolatban\' mínlegy fiz napnál ezelőtt\'az,Jnngol FoijtátAs a 1. oijáion.
ZALAI KÖZLÖNY
X9U. február 22
Az óvóhelycsomag tartalma
Külföldi Upaszudatok alakiul m Országos légoltalmi Intézel összeállni! u ar. óvóhnlyciiouuif tartalmit, ARÍráiiyolv a/, hogy az óvóhely-
CSOlliaghail u ImjléktuJaiUlá váll BXŰ-nn\'l\\ találja meg azokat a logaaük-ségösobh eszközükül, holmikat, iratokat éh érlókekot, amolyokkol |»r napig táplálkozni, (jihoíUli, ÜSZUll-koilin ÓH vásárolni tud. Így átveszel-heti axUaz időt,amig újból liajlékot talál és ameddig egyéb, idojokoráu megmentett ingóságaihoz jut.
-Nagysága: . irattáska, kézitáska, vagy- nátiífflák; ,
Óvóhelyre utazóit\'ir.\'iiidöt, vagy hasonló nagyobb ftarubot nöm aza-bad levinni, egyrészt mórt sok l»-lyot ftógtorot) foglal ol ós akadályozza a közlekedést, másrészt, mort aa úvöholyböl való monokülóa alkalma, al HOksüor i-oinokon, npülot-tÖrmolókoken ál kinek-kinek)
magának kell azt vinnio, ogyöb az éVóholyre levitt holmijával tigvütt esetleg hosszabb útvonalon, óvóhely-oaomaguiikba tehát csak a valóban" nélkülöz botot Ion és foltéllonül szük-áóges holmikat tegyük.
Áit óvóholyqsomag tartalma a következő legyen;
/. /ralid-, ériékek Szemólvi, stb. okmányok, igazolványok, élobniszoijogyek, ékszerek, készpénz, Ukarökkönjv, értókpapi-rok, Jngóságok jogyzóko (leltára), lovolozőslmz néhány lovéliiapir, boríték, levelezőlap és bédyög. \' •V. /innivaló Kenyér, kétszersült, szalonna vagy hasonló, konzerv (hus, pástétom, lekvár, stb.), só, paprika (tartóban), Toa-fö (dobozban), Cukor dohozlmn, toj, tea, feketekávé hónalookban, rum. vagy konyak zsebpalaekban.
fívőeszkön
Kés, villa, kanál, konzorvnyító, uti, .vagy törhototlen pohár, evő-csajka, vagv kis lábas, szalvéta ós töröl u\'otő-nj ha. ¦
, 4. Gyógyszer
Sohkölözó csomag, gázsolH\'somag, fájdidoiucsillapító (aszpirin, stb.), háromszögű kondó, biztosítótű, kinek kiint; a napi szükséges gyógyszere, •--
.5. Mandóeszközök
Hajkefe, fésű, ruhakefe, fogkofo, fogkrém,- borotvák észlel, tükör, törülköző, szappan, kölnivíz, W. C. papír.
G: Világító\'eazk\'őzdk Gyertya, gyufa, tartalék zseblámpádéin, ea izzó.
7. Va.rróeszközök Tű, cérna, gyüszü, stoppolópa-¦mut, olló. gombok, kapcsok, stb., pár méter zsineg.
8. Fehérnemű
Egy váltás alsóruha, két jn\'ir tia-risnyá, pár darab zsebkendő;""1
9. Ahol kisgyermek van f
Tejesüveg, pelenka (vagy papir-pelonka), puha, raolog kistakaró. (A gyermekkocsit riadókor vigyük lo a pincébo ós ax óvóhely köxolólxm helyezzük készenlétbe, hogy útba no logyon.)
JI. Az emberen erős\'ruha (lohotóleg sapkával), orőa lábl)eli (cipó," vagy csizma), hócsizma, orős .lehotÓÍog bőrkesztyű, ha van gázálarc, ha nincs száj és orr olé köthotó ruha.
Az ember magával visz takarót, pokrócot, vagy plédot, oső-köponyt (oaorriyót*), kispárnát, osot-log olvasnivalót, újságot, képeslaiwt, könyvet.
A zsebben Zsebkés, óra, vagy karóra, zsob-villanylámpa, j>ónztarca, öngyújtó tagy gyufa, dohány, cigarottatartó,-pipa,. azejmüvog, kulcsok, töltőtoll, eorpza, radír, notesz, bovásárlási könyv, névjegy, ismerősök jegyzéke, személyazonossági igazolvány.
fa töüént tegnap uU
\\jtiu ovdátmfi tuctdt wxéefanaw vzaváca fwá* alatt 1zö0 ttt*a$ uuüoit a dó***a*u acéltitma-
Ugy kozdődött, Iiogy egy kisded magyar leány-csapat, a nagykanizsai Uríoanyok Mária Kongregációja, elvállalta egy liudiárva noYolwtését. Mindenük volt hozzá. Hazafias kö-toloaségórxotük, lolkosedóaük, leány leikök nWIögö, akarat, terv, minden, -• csak pénzük-nom.
Kzórt rondozték a tegnapi kul-tú rostot.
- Hok baj volt az utóbbi időben a kanizsai közömböaséggol. Ok hát ol-hatántzták, hogy valoiui nagyot csinálnak. Valami olyant, hogy mindenkinek ott kellion lenni. Valami olyant, ami a tizjxjiigós helyáiak kanizsai rekordját is kibírja és a színház méigis leli- legyen.
Csinállak hát olyant. Tele volt a szinház, öröm volt nézni. Mint mondani szokás: mindönki ott volt. Honvédség, egyházak, polgári élet kivonult. Megmozdult a város. Meg/-\' mozdította a kis loány-kongregáció. Megmozdította - .egy ínég" lanio-letlon had iái va.
»A kereszt, a kard és a lant hősök szólallak mog ezen az eatóp, mondta niögnyilójában dr. Krátky Islván isilgármeater. Az ezeréves liiűgyui\' törU-neltini gyönyörű hármas szimbóluma. , J\' í
Megfelelt a ]M)lgárm<<ster azoknak is. akik azt mondogatták, hogy nem "olyan idökol élünk, amikor helye vari szórakoztató, gyönyörködtető rendezéseknok. Igenis liqlyó van a szolleini sw\'ip öröméi nyújtó va nagy magyar cölt szolgáló rendezésnek, mert éppen a megpróbáltatások órái ban van szükség a hit i-s bizalom erejére, ohbez pedig a szol lem, a lélek friksÓHt\'ígo Hxükaógeá,
\' Aztáii láttuk a lámjták előtt a Ilon liösót, vitéz tíszliuiyi Kornél ! voz/irőrnagyot, akinok mellére oló-ször tűzte fel a Főméltóságu Ur a Mária Terézia Kendőt, A togendáa hős, akinek névéitől, hírétől visszhangzik az ország, ott állt szemközt az őt szinte önfeledten ünneplő közönséggé], A Bzivét tüjte olébö Nagykanizsa társadalma. Vitéz Oszlányi ólé és a magyar honvéd elé. fis u karcsú, nonioa arcélű, kömény katona ajkáról jó volt hallani a szépen zengő magyar szót, amivol ugyanolyan biztosan bánik, mint n kardjával, ¦ \'>.-,
A kard, mondotta, ezer éven át mogtartottó ezt az országot és biztosak lőhettek Iteime, a jövólx\'n is megtartja.
— Az /idők igen súlyosak. S<jk nemzet lété vagy pusztulása forog kockán. Bbbon a harcban minden eddiginél nagyobb fontosságot nyort a bolső front ia, amolynok r^rysé-géro, helytállására soha olyan sxük-ség nem volt, mint ma. Oncélu, árva nep vagyunk. Mindannyiunknak kéz a kézbon, egymás közt semmi különbséget nem ismerve ogy utat kell járnunk. Bármi fordulatot vesz a világégés, - ha mi istenigazában összefogunk Örömbon .bánatban és a könnyök. letörlésében, rajtunk semmi hatalom erőt nem vesz. Csak meg kóll tanulni lemondani ttok mindenről és adni azoknak, akiknek nincs. Elsősorban a hadiárvának.
Hangsúlyos szavakkal utalt n ko-reazténység bolső Ix\'ikéjéro én ezzel kapcsolatban oh\'smorésaol szólt a rondozŐ Kongregációról,
Odakünn is mindegy voft, mondta, bogy valaki katolikus vagv protostanB folokezotlioz-tartozott-e.
— Ahol megvan az összefogás oroje, ott nom próbál senki könnyű zsákmányhoz jutni. Biztosan mondom: — oz rtz ország nyugodtan nóxhot a jövő olé, ha társadalma
megtalálja az egységet ,örog és fiatal, férfi és nó. gazdug ós szögén/ egyaránt, fíat az országot vorAitósógp semmi kalandlai nom engedi bolo-vinni, hanem hajthatatlanul halad a kitűzött cél utján és nom enged csorbát Ütni a nemzőt boesi\'dotén.
Az est megiopotéue ós IoglóJok-mnelőbh néhány porcé volt, amikor a máriatoréziarondüö vezórűruogy fogta a donparii sisakját, végig járta a nézőtér\' összes\'-sorait éa aki a log-szörnyübb csatákban a halállal száz szor szembe nézett, aki sok magjai-hadiárvu édesapját látta ehVímutni én tomototlon, az most önkozóvel ItordozUi Végig i a sok nobéz órát látott hon véd sisakot és maga gyűjtött » Kongregáció hadiárvájantk. Kg\\-kellőre majdnem ÍÍÍOVJ pengő \'huflott a siaakba... Kgy hauiárva ogy eszlondoig nom marad gondozatlanul ennek u pár porcuok, ennek a mélv\'si-gesoii szép ombori geszlusiiuk az eredmónyoKÓnt. *
l\'usztu iSundur... ¦
Jói mondtu bqjulontejében -P. I.a banoz Medárd: - a puszta nevűéi többot nem kell mondani. ¦
Lírában és ulóadásbun batabmts skála, képbon és tartalomban mélység és széditó magaasúg( érzéslKm gazdag emberség, érzóKOltotéaben mesteri bravúr, szinek és ineligség, zord fensc-g é-s lialk finomság és minden eszközzol és minden szóban súlyosan dübörgő mondanivalók: ezt adta Puszta Sándor, u. nagy pap-költó ezen az estén is. A művész-szereplők közül méltán jutott néki a legmelegebb siker.
*
Tóvizy Irén széphungu, kolora-Ilírában sokat igéró, előadásban, lei-hnikábiin még csiszoli\'isl igénylő, fej lód úa bon lévő tolwtség. Szép sikere volt.
A aikor-hangulatba Ix-mok-g\'-dett közönség bóvon osztotta a taj»ot Horkai uyörgynok is, aki som hangban, som éiiektudásban nem érpit még meg a birnlatra. Nem sokat tiid, még azt - som, hogy Nagykanizsa mégsem ogószoii az a MucsOj ahol szürke ruhában, gyürölU\'ii lehet kiállni a bangversony-dobogónt.
A hoiivéxlzeiiokar,.. -
Az övé volt á legnagyobb zenei aíkor ezen az oatón, mert a logszobb zenei éhnéiivl ók adták. Kzt nem a boni elfogultság mondatja velünk, hullom » tények. A műsoron kivül beiktatott számukban a fúvós ogyuU-im és Hering karmostor a tótobofe szép zfíneí élmények lóvegójét vV
HÍREK
¦ NAPIK KND:
íijöb gvőgyaiertén ügyo*»t: U«
av. őrangyal .gy^tyasertár I)o4k-iér 10. szám.
Kiskanizsán az ottani gyógyazor-tár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
Niplár. Pt-bruaf 22 Kedd. Hrtm kai. Péter szf ¦ t retesiá\'iK Ocrzson.
rázsolták vissza ogy nogyodórára, amikor még volt Nagykanizsán ze-noí élet, volt muzsika, nom volt olyan kietlen ,sivár pusztaság a város kultúréletének zenoi frontja; mint most már hosszu-hosszu évek Óta és amikor még sokszor hallottuk a hon véd zenekart is komoly renei események dobogóin.
Újra szomorúan kellett orozni; — ez a katonai zenekar egyedül képviseli fl nyilvános zenei életet Nagykanizsán és örömmel állapíthattuk mog újra: - méltán képviseli. *
P. habancz Medárd ferences atva, az (frloányok Mária Kongregációjának prózoso, az egész kulin rest megrendezésének lelke, irányítója ée munkása, ez a lulkosodésíól szinte sugárzó, mindon oroío, minden gondolata önzotlon lulásával mtuikál-kódó fiatal pap mondott zárószavn-kal. Míndonkinok megköszönt minr dont. Nagykanizsji |iedíg noki köszön meg mindent • egy hadiárva liovóbcn. (bl)
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol 7 órától uste 6 éráig. (Hétfő, szerda, péntek délután éa koddon egész nap nókuok.) Telefon: 660.
Húshagyókedd
A mai nappal véget ért a farsang, Már amennyire farectngnak leheteti nevezni a légiriadók bömbölő ágyuk hangjával, hütálhorgceckkel tett hóim p»kat,a Halál aratásának Íáőnz<ikát, amelyben az Apokalipszis szöiiiyvi ülték véres orgiáikat a világ minden táján, gyásszal borítván be az emlm-. rinégvt. Annál komolyabb és jelen-tőségleljesebb a katolikus egyház halnám intő szózata; ^.Kmber, emlékezzél róla, hogu yorbó1 edjy és porrá leszel. Talán soha inig nem mit időszerűbb az egyház fitfiiet-lueztctétr, mint ma, amiktrr nem tudjuk ma, melyik pitlanatbun ér el bennünket i« a háború pitwHitó forgószéle. A katolikus egyház holnap tartja hamvxtzó szerdáját, u nagyböjt bevezetésének napját, u mely u húshagyókeddnél igazúlmn illik a mai komoly időkhöz. Szent htrán nemzete vértanu-nemz.-t íőr-I énei ni (\'lii\'.k nagy része ridgfjbojiből éh kercxztutjáráshól áll. Moha még olyan mély átérzéssel nem ülte meg a magyar néxp a nagyböjti idÖHZukot mint ar idén, amtlcor sötét vtltar-frlhéik Ütik meg a magt/ar. firma-inevtumot és a viwtyarsáa .esdrklóii f\' i rdul a Magya rok X!rához, hogy távoztatta el a sötStséffét; a viszúi/i a háború* n magyar határaiétól, hogy nagi/hőjtjv után víyre felvirradjon erre a sztigé ny, sokat sz>\'. rt oedet r) magi/ár \'nSprn \'i boldog húsvét, n magyar feltámadás szent üivnep-napja.
/ízzel a aatuioUUtal indulunk hatnvazószvnlán az idei nagybajthe.
— (A Szűnt Vlnoe EgysiOlet lalkloyakorlatt)
A ongykaobsnl Szent Vlaoe Szeretet Hiíví\'hüW a kórházi kápo\'iutbtn mir-ultis I tói 4 u> tnrfó leiklgyakarlntokat rendez, amelyek vezetője Buzal iéiaaf lazarlsta liá/tónök. A lelklgyakarlat nanenta a regeel H órai mlte után és délután S órakor lesz. A kápolna IBtve lesz.
— (Nagyböjti program a toroitcoaoknól) A imií.vkiinizaat szentterenoreodt plé-
baatatemplnmbaii s nngybé|tl taton-llaxtsletek sarrendje a következő: ht«vnz4s/ordatéi kezévé minden szerdán este 6 érakor oagybCIU azeitko-széd egészen nniiypénteklg bezirélag. amikor Is a délelőtti Istent IfiztalaUel kapos«tatban lesz az utolsó nagyböjti ftzeotbeezéd A nagyböjt azéneka r. Lsbnncz UedArd ferenees bltsaónek. Minden pénteken délután 6 érakor karesztutl ájtatcsnág van. A nagykatl Bzerhtrtáiok rendjét annak Ideién k«-zöial fosluk.
— (Tújókoztató olőodáa)
Zala vármegye Nemzetvédelnl Bgyoail-lése ?3 a Vármegyei Társadalmi EfVMft-letck EgyUUmlkttdésének vezetösec* fea-ruür 26-án délután fél négv órai keaéettel tájékoztató előadást tart Zalaegerszeg*!, a várme«yebAza dísztermében. MepuyilAt mond vité/. gróf Teleki Béla lei apán. Nc metemrdgi tapasztalatairól beszámol viléz ViKzy László erdoigatitsló. A llllaflraai országsa értekezlet anyagát ismerteti Markos Jenő, az iskolánkWUli népmlvelés Igyvezeté titkára.
— (Vits-oloBzláa)
Nagykanizsa váras közcilátási izerveze-tinek vascllitási bizottsága rstltftrtokön délután 6 órakor tartja Ülését a vAroahia* tanácstermében.
194A. február 22
ZALAI KÖZLÖNY
— <A Temetkezési Egyiet híre)
A Nagykanizsai Kereanlóny Társas Temetkezési agyiét 24. ovi rendes kéz-gyutóaét a vasárnapi határozatképtelenség Miatt inéroius 5 én ítéletén S arakor tartja a Rozgonyi utunl Iskola tornatermé&en vitéz Ffló Ferenc Igaz-gatű elnöklósóvel Ennek h közgyűlésnek megtartása mar nem függ a megjelent (agok BiAmAtól.
— (Ar L\'jtfletnyőugráa — honvédéit in t)
A Ixtvonto Hírközpont jelenti: A magyar városok utcáin művészi kivilelü színes falragaszok joloiltok
inog, Ejtoornyos levontok láthatok * plakáton, ia magasból, ropülűgé-|H;kból ia ojtóprnyóaök ugrálnak s -oldalt látszik az ejtőernyős levontuk ugrótornya, amelyet Rákoson avatlak fol a nyáron. »A sport mindig honTÓdoloinl« ezt a jelszót adta ki *iU\'iz líóldy Alajos vezérorzodes, az- ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek .uiitxágOH vezetője. A sjnntokat iléjwzoi üsilü plakát-sorozat legújabb szúiua oz a most megjelent falragasz, amely a líigmodnnmhl), logkatonásabb apor-tot népszerűsíti: »Aa ojtóornyéugras tionvódoloni 1«
— (Földrengés?)
Mára virradó éjszaka Ismét többen éreztek gyenge földlökéseket ÓJlói után 2 óra tájban, hasonlóan n pár héttel ezelőttihez, mikor a törökországi nagy földrengés rezgései sugároztak el Ma-gysrorHzAgie. Lehetséges, hogy az érzékenyebb idegzeiüek a rádió által ma délelőtt Jelentett ujahb törÜkors/Agi földrengésből oroztok meg Ismét valamit*
— (Csonttollú madarak Nagykanizsán)
Kedves ornttnlogi-il esernogóhím volt részük tegnnp a kanlzánl Erzsébet tér környékén Járóknak Mintegy 100 tagti csonttollú ámdAr rsj pihent meg a uie\'sze északról Átvonuló útjában a kanizsai piac környékén, ahol élelmezést „utAnpótlAsuk\' oly -n jónak ígérkezett, hogy nrwMunbb ideig ne-rli nyelhetek vállak. Szakértő mogAIInpItAsn szerint egéazon bizonyon, bogy a magsa észak-vldék kedven Ls rltkn kis vendén csoportja tett lAtogntást Nagykanizsán, (Uj szálló óptll ü Mocsokén)
Pécs vAros közgyűlését nagyszabású szálloda építés tervit foglalkoztatja, líjy budapesti érdekeltig sjánlstott tett a városnak, hogy a mecsfkl Dttmörknpu környékén 120 szobás ÖröklakAHOs szállodát épít. Minden szoba teljes garzoniak^ lesz, mr-lvekból 4\'i s7nhAt Allsndé lakásként kívánnak ériékewltont. A t*bh millió pengő értékű építkezés annál is InkAhb Jelentós, mert a hovált örök-lakAsos alapon ez az nlső vidéki kezdeményezés tldilö HzAllék tekintetében. Az érdekeltség a síükséges épltőnnyag nagyobb lészóvel mAris rendelkezik és az építkezést a (elek megszerzése utAn azonnal megko7d|.
— (Brltten Austin: A dicsőség utjai
A történelmi alakok éMrajza Cornclios Nepos és Plu\'archos óta dlvalos olvasmányok. Századunk hó^kulluszn aztán ezclbél a higyományokbil teremtette ma; a történelmi regénynek ízt a sajálos fajtáját, ai<ul nem a történelem a fontos, ha-nem az emaer, akj éli és formázza az eseményeket. S van-e izgalmasabb, klwe-ritketelleaebbb lénia, mint a legiagyeeh emberi karrier: Napóleoné, ¦rllten Austin nevezetes könyve — amit most magyarnl az Anonymus könyvkiadóvállalat nyújt sí oimékezönségnek — a fiatal generális lelkiéletének rekenslruálója a hiteles ter-ténelnii adatok, levelek, események alapján. Izgalmas, leteketelleti olvasmány Anitln könyves az ember azzal az érzéssel teszi le, hogy lényegcsen tönkét tud a történelemnek erröt a rendkívüli alakjáról.
Czapik éraak:
marcins 6-an
uj kezdő és baladó gyarslrásl, gépírás) tanfolyam kezdftdlk. Bai rata a egéax nap.
Kagyknninan, Sceat Imre horeog-n. :
„Fel kall ma hagyni "minién torzsalkodással és partoskoiJással"
Megkapó nagytx\'tjti szózatot in-tóxett dr, Cz»j>ik (lyula egri érwik, az Actio Catholica országos ügyvezető plnüko a nagyböjt alkalmából hiveihez éfl kifejezetten még azokhoz is, akik ritkán járnak Uxnplomba és nem szokták az l\'Igyház szavát mog-hallgalni. Kzoknok is üzeni n szószókról, hogy ók ia keroaztény katolikusok: ne éljenek ugy, mint & pogányok,
Mindenkihez, buzdító szavakat in-lóz, hogy no csüggedj ónok el a megpróbáltatások (Orho alatt, ezek reánk akaratunk elleném szakadtak, akárcsak a vihar, amelyről az lívan
gölium szól. De akkor is*az apostolok nem lottók öHw a kezük.\'t, nőm estek viszálykodva egymásnak,
hitnem tntyütt ereztek é.s ogyotórtoil-bon kuzdöttok. Ugyanígy koll mun-
káját végeznie é*s eg^oléi-tésben küzdőn io a in\') huniban reíi/ehw.i; ilnU
magyar haza minden polgáráiudti, lavétol nélkül.
Kel kell ma hagyni minden torzsai k(«lássál é\'s íMtrtüskodáasiü fa tűrnünk, kell mindazt a nohézségotb amelyoket u komoly idők roánk róttak. I)o az u|tOHto!ok példájára az ÍJdvÖxitóhÖz kell fordulnunk, imádkoznunk és kérnünk, hogy lohassza
lo az ellenségeskedő vihignak gyülö-letól és vezesse az emjinényekjot ahhoz az igazságos békéhez, amelyik ha valóban igazságos, nekünk, szen-vitló magyaroknak szebb jövőt hoz. A magyar katolikusok nagyböjti gondolata logyon; mogtiaztníni bűneikül és főleg a valb\'isos kőtelossé-gek teljesítésével közös erővel metí-terumUiui a magyar huzat. \'(M/, K.)
i iaUgtalat jó élet isti az áraléja a sijtirl ksriMikin alftgttt kaii»ai kttlriiak
Tanredfik, hogy elsötétítés alatt H faaztagattak volna
Tegnap jcl.-nl.itut a /<al«i y-ÖZ-
löny, hogy n golsoi caondórség el-Togla a Bujt\'u\'i korcsmálum a szökevény Més;rártta Lászlót é« tárAjÓL akikel számé lójpéaéal és botóréflérol gyanúsítanak. Mészárost álkiséiték ll szombalhe! i illetékiw Ügyé*K6Ógre, míg társa, tlyöri Jonó, színién nagykaiii/.sai, *2í) óvoa napszámos, nős, aki Zalaszenlhalázson lakik, a csondóipörsro kerüli. Győri kihallgo-tás;t alkalmával ln\'vallolta, hogy Mészárossal töhbrondboli bflncaolok-ményt követett ol, fel is sorolta, hogy innlvik közsógbon é* melyik Immq piorélien törtek la- és honnan mit zsákmányollak. Tagadta HWtti-bun,.hog] a fosztogatások a i a létt-
oln.-i <>i. Kihallgatása után a csond-örs.\'u\' OyÓril heszálliUHta a nagy-kan i/.sai kii. ügyészHt\'igro.
lí»<lokos, hogy a lavina ugy indilli el a kél elfőgoil kanizsai fistal-emher ollón,, hogy a nagykanizsai roitdőrség megtudta, hogy mind a kot len /alaszontbnlazson laknak és noha semmit sem dolgoznak, mégis költekrtf.nek. Gyanuasa tatto okot az is, hogy n\'-gi ruhákat »árusi-tottsko, A rendőrség felhívta a csendőrök figyelmét a kél jémadárrs s igy most mindkettőt ártalmatlanní tóttök.
Győri Jenő felett ma határos a
nagykanizsai törvényszék vizsgáló bírája.
»wNvwa*aaa<»aiwai>wwi*iiM\',>\' nt^wwai^wM^i^wwww^ww^»^»
aiglit ráflietett két ciaapiii, aki míg akarta veiztsgttDi a katárvadásTAkst
Mlinárica Milán \'27 éves dráva-Mzilasi lakos annak ideiem egy zsák kenvérlisztot akart kicsempészni horvát Utrületre. Már mélyen b:>nn járt n folyóban, amikor, a magyar halárvsdiÍHZok nóvszorint Over-gyák Lajos és Horváth Gyula megállásra kéijyszoritotték. Mlina-rics megijedt, idevett 60 pengőt i% folkináltp a kél határvad ásznak, hogy szabadon engedjék. A határ-viufáazok válasza az volt, hogy lefoglalták a nála talált kenyérlisztt\'t, ót magát pedig előállítottuk az őrsro és megtették foljolontéaükol meg vesztegetés miatt. A vádlotl bois-mon\'so és a bizonyítási oljárás 1x3-
fejezése után a toivéu.VHZt\'ik Mlina-rics MíláiiJ kél hónapi fogházra Ítélte jogerősen.
Hasonló módon járt Btottdj István iti évos drávavi\'wárholyi lakos, aki egy társával l\'JÖ kg. liaztot, 40 kg. kukoiii-a-liszU\'t és 62 kg. cukrot akail átcuoinjM\'Szní Horvátországbai de Cseresznyés Perone é« Tóth .lő-zsef határvadászok karjaiba futottak. Stefulj erre 50 jxingöt, majd kMlib -Mi. pnngőt és talpbórt kínált fel nekik, ha szabadon engedik. A határvadászok elfogták és előállították. A\' törvényszéki tárgyaláson megvesztogotésérl két hónapi fogházbüntetésre ítélték.
tarjAn-pAlcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Natíyhanizsa,
Gyár: Magyar-u. 86. Te/efon: 3-44.
Városi töMiict : P*-mt 14. (Első Magyar Blztositi Intézet paJttájákan.) Te/e/«: 5-33.
Unger-Uiimann Elek vaskereskedésében
sin-, tud és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatok- és ÉjgpzlGÉ.
Hofh«rr-<t«|t«WKf géamxiji osapágyfém e» golyós oaaipágy igénylüaéft elintéatem.
falsai alaos reléken
Nagykanizsán
le. A kani
I utca „díszei".
(bl) #r*aiaiel alvastuk minap a hírt, hogy 4306» vlrág-palAntAt Hitetnek ki a tavasszal a kanizsai uloAkra, terekre, parkokba. Ugy la ugy lezdltött á« itobbí években a .virágos Nagykanltaa", amelynek nemrégen még on««A]Ara JAr-tak, hogy az egykori szépségének el-kaaott nyomat látlAa sírna ax emberben a lélek, ka nem kálium lenne, amikor sok mlnlen mellett természetszerűleg in kell mondani a vAroetxé-pltée békebeli Igényeiről 1«.
Vannak azonban a kanizsai utcáknak egyébfajta díszei la. Bzek nem tartoznak ugyan aera a eeattfolla, sena a eanna lnélca, aem ax ampelonsys ro-konsAgAba, de a természetrajz mégis számontnrtja Őket — home sapiens néven. Mert a kanliaal utcának etek a szAonlmaa „dlH/el" — emberek. Szomorú éa iszonytató emberi roncsok. Az egyik az aránylag még ártatlanabb Qyurica, a sipfaragó, A legén*\'\'* ozerint AmerlkAt JArt legény volt valamikor, nmlg tudta az eszét és ott vslaml bányában érte a szerencaétlenség, ami Htán aztAn tiii/ii tolonooMAk azéta ttt él KaulzaAn, larsg és dörmög és rettenetes csnnyAknt kiabál az ogéaz utca lülehallatAra, ha éretlen kölykök fel-kasstantják. Csúnya sebeivel, féreg-marta testével, piszkos rongyaival nem valami épületes látvAny a Kaohsal 1-\'Ö-utcAn, a Korona talénnk tAniaszkudvit. Aki éppen ebédre tgyekszik. Jobban teszi, ha nem igen felefÚ rajt a tekintetét és nem ajánlatos, kogy .rAesed&l-kozzanak" az anyaság azent titkával JAré asszonyok. -Ha meg vita (ejtödlk ki 9yurloa és holmi sibederek ku/.iiti. mely utókblak nz utoa legnépesebb órAlban Is előszeretettel rögtönöznek ofajta jeleueloket, \'-kkor Isten menlaen minden érzékeny dnbhArtyáJn és lelkH, kissé kényesebb Izlésll embert atlél, kény végig kelljen hallgatni.- Indönkiot eltűnik a Oyiriea az utcáról. :lyc»*<•„,• vagy a kórházban teszik egy egy irirtni rendke, vagy vidéki hncsukoti, Inkoé\'Rl-mákon fuJtfogAIJa a sípját. Sokszor Jétt niAr halálhíre a kórházból, meg ulszó-lekról, de öyurlca eleven lgazotA"a nms blzenytis csalAnréi szóló kÖzmondAs-nsk, amlbs nem enlk a moly.
A másik kanizsai „disze" utcAlnknsk még iHznoylHtóhb és sok szempontból veszedelmesebb ls. több a közbotrAny karüiöitc. vy. nz a neventnés, szánalmas, do egyben nndorltó emberroncs, aki tékn-ayaron egy azAI nűire nadrágban kóborog váresseerte, mezítláb, se-bt\'ktrtl elóktolenileU arccal Atl oda mindenki otó és Állati hangok klséretélion nyujlja a közét alamizsnáért, fívekknl ezelőtt került át a határén Ausztrlétiól, »»kkor még a város kapott érte valami havi tsrtAsdilnt, de aztAn, zsidó lévén, utóbb ezt a fizetést beszüntették é« a szerencsétlen nyomorék Itt maradt a vAros uynkáii. Már sok mindenféle tar gyalAs volt körülötte, de megoldás máig sincs Ami megoldódott és elég iiysítran megoldédik, az csak az egvet-Ion szAI nadrAg|Ansk a zstnórjn. Nem egyszer esett meg, hogy pontosan ne Országzászló elfltt vagy ÉU forgalmáé helyen fényes nappal Alit itt lábhoz eresztett nadrággal, elnyemeredőIt mezítelensége teljes .dtBzében", mert a gatyakoroet tárté kezére épnea szüksége volt vakarédzas céljánál, vagy hogy piszkeit kis bögréjét az arra haladók orra elé tartea. Még férflszeunek non valami kívánatos lAtvAny, aedlg *i atoAa asnsonyek in loAnyok lo járnak ...
A harmadik attadtszltö Jelenség a YArosl SíInhAz koröl talAlkaté. Télea-nyAran, naapal éa este egyaránt. Vaa aéhAny kültelki auhaa*. akik\' évek óta itt rendezték be a .grundot" maguknak. Azt aztAn Isten mentsen hangosfilmre venni, ami itt ezeknek a vásott köly-k#knek az ajkAról elhangzik, miközben a mozi előtt várakozó vagy onnan kl-tádnló kezftnnég tömegéhen kergetik. Öklözik, gyomrszzAk egymást nap nap utAii. Hogy kiméletlentll belerontaaak emberek hasába, oz még csak hagyján, ftegy feldéoteaek gyermekeket, áltól sem esik kl a világ feneke De a tra-KAraágaiknt hallgatni, amiket teleszAJJal harsognak egymáensk. ebhoz edsett Idegek kellenek. Annyi minden tlloa a mozi körül. Még ezt az egyet miért iiciM ttltjAk.meg? Miért kell nyáraa sokHzor sietve\'* nacaaknl a kornyék ablakait ezeknek a mosdatlan szAJa kölyköknek zenehenAja miatt? Utért lehet télen melegedójuk a mezi elóoaaraaka és játszóterük a mozlbejérat? Miért kénytelen szAz ós ezer ember eltűrni,
19?71894
ZALAI KÖZLÖNY
Iii!14. február 22
iliinv vAlogatitt utexélt szavakat kiált-«Hsnk h tUléba, lóra ni oldalas haladó
hHIgy tőiébe, nemit gyermeke-lak tőiébe piMk ML i-lHjft»tiutil( Tloh-uarabon oiáfak ?
A kiialJBit uicAhnnk ezrkro n „dl-l*7,elr«" |M gii,- i ( i : i\'i :-. i .1 t ,i In k in. i. A uinmiok kedvén* és l7.ioaér* Is, da M*g »rr« 1« gfhidol vn, hoay - lm montana-hna jiiiaun ,n i«. di\' hA»« »iit.ii íi.k in¦Mimii- k ni. r.-iiiK is a knnlzpal uifiii é* IgnVrtn ti.-ni érdt\'kc ti vAnifl JAnévfQnkj hogv ai Idem\'" nlatta uitn-diari tfl jo\'frifl^k\'kre f*oíÍAik</\'0k rA
Az titcnkólyktfk rskonea i1 o\'l Anninak mi\'«té kezese nem oche/. b-md-o, • ¦-ni. ..¦!!¦ \'..¦ i venni. A hZAns\'UiiB du
«Rvbni uiuloiiiA enWrroflMnkat pedlg el kell helyezni vAishol eK*n zAri ¦¦¦ lyeu. ahoi nem loregatotillk niinrlenan*-AtvAtiyrenio nyomorúnak ti km nt ulU Jaruktilél «16.
Földrengés volt Törökországban
Isztambu bóf jelenük: Bolti kör-nvékén ismét földrengés volt. 4 tn\'p\'-lö est éreztek Az előbbi töldie*gés után még épen maradt házak is
elpusztultuk
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi íntóKflgtól.
Felhívás!
A ik»i hatóság \'dr. Géiony litvánná az. Kflln flanella héirlmoie A 14 M. B. e. et lltOO.\'tMS. M ti ez reo delttik Í8. Illetve 3*. |-al alsplín n %ti seazIgeU 415 mjkvb*. felvett A | i i sor»ráru alni Ingfslt ¦ geliesilgeil Kamatán* Erdfibhtak*iiáLl Tárinlat nevén allé és fent nevezett kérelawiőt lllclA h liutisti lllelöaégéíe 1S3 P 50 lill., 172 P 113» P, no P ;.tj lill é» »11 I\' vételárán ekeadell a :t t ad, 46 o<1, 307-ed, 4» ad fB 24*-od lest htaziut\'ail illclAiegtkHck árverés Joghatályával blíé eladását.
í-\'t-iiiívj i a tkvi hatáság ar. In^attaa tulajdonosát cs a Jefzáiigos hltelezéket. t\'.-f.y a lelhlvá* kéiheiutiéltf ni nii.-.u 16 nap .iimi cBzrevelelekct lehetnek ez elicn.
Pgyhen a tkvl hatásáé közhírré Icari hogy a vtkli ajánlat 10*/o át kitevő bá-nalpáu bírói leletbe heU/azéc melleit Ugkésébli 1944 évi március ko 22.. illelvz 2a. napjáaak déli 12 órálálg tarsi tehet a iue{á]*n!ott véUláut legallbö !*/• ka) mrgbai.nl.: mtgaiább véleli ajanlatot, de "i az cmtfcel tarozik eiidelg biiót elétbc tityezni.
Egyébkénl a lelhlvái a hivatalos órák alatt l Ikv. hatOtigiiíl (Töivenvhiz I*z 1. ». ajtó), tavábbá Udie, Üehesz\'gel ci Újudvar WÖIWtólágáaál betekinthet*.
A tkYl hatáság a feltiivásl kiluggesites vegeti tfíy-egy példánybnn üelst. QcIíc-íztgct, Újudvar községek elfiijátAság<nak niegkBldl egy példányát pedig a Zalai KöilflHyhta egy Ízben leendő KŐM Ítélet viselt kérelmező jogi képviaelujeiie* dr. Kov.<s l.áftílA-UííVvéiintk kiadja.
A, yeteür 34. Pa, Illetve 90 imp alatt 3 tésjl-lben Idliicteiiilfi.
A haunálsh Illel*a6jí lelje* kiegjieitlléi és a laeülelelA halóstgi hazzájáiuláiak után kerai a vevA tutajttunábs.
Nagykanizsa, 1S44. évi Icbraár há 9. rajján.
tir. W*b«r Etek a k kii. jblrö.
A kiadmány hiteléül : SArdvaa
Mindennapi levelezésből összegyűjtött tamcf|báty*g*t bclyr^ydjléli CCloktí niei^c".!« Baio*rus, Zaiil Kö/.löny tzeiMeiztúsege, nunonu dítulsn b—7 Art kf\'iötl. n a hliüetes mirtditj íiyénye*
Eisötétitéshez
papiros kapható
Palytatas aa 1. «IdalrAl.
katonai kiildötteég eredmény nélkül történt elnbnaas Után bi/unyoa IV sáüllaét? Alii bo, most asonban ankarai diplomaVdiii körök véleménye szerint ok it feozüttaég ínmét nny-hillt. An UIuh cimii féfbivataloB lap nyilván felsőbb sugnlmuxáar.i olyan vezéreiktől irt, amolybon (^yüA len-tenbuli lapok imgolollbnrn eiklunvr) swmhefordul. Brit réazról is olyan fáradozások éazlolbotök, hogy a feszültséget riiegsItbiteMék, Kunek
Visszaverték a japának a ellenséges
Tokió, febr. 21 To2so tlbornok miniszlcrelnök SugijraM* lAboinsgy helyett átvette 2 vezérkari fánöki líKztiéget. Shimssla len(ernsgy a tengerészeti miniszter
Wuzenyiiikát láijjw abban, hojry a londoni ftajtétamoíláiaik néhány nap éta inegsaüntok \'fÖrőkorsBiW elinti. Ankarai anK-rikai iij^agirék nry tudják, hogy angol r/fizrrtl mpaét folytatni akarják a me^Uíií/Iéjr.knt, miluilyt a-i anyagi elAIVIté.Infck i»b-boa zneakowvk. Az ankarai angol Hfltrykővef., aki jokmlag [jondonban tartózkodik, n^rfaalmoAan fáradozik • feltételek inegferamtéséh.
Truk-sziget ellen intézett támadást
pedig a tcigernagyi hivatal fésöká-nck tisztségét vette át Nagsso ve-
2érlábornagylél. ,
Ezekkel a változásokkal eeyidé-ben közölte a jajban hadlgyminltz-
KÍZe&SASÁfi
Hazánk wult évi szőlő gazdálkodásáról
mosl jcUmb\'k meg éi-dckes stu-tisztikni hdnlok, ami\'lvekbnl kiderül, hogy 450 ezey hold szö-lőtermő terAlclcn több, mint há-roinnegyídinitlióeinbcr él szölö-és bortermelésből, c cikkek el-udásából és exportálásából Tu-vtdy 4.5 milliö hoktélltor b«\'r termeti és 300 ezeir mázs:i csemegeszőlő került eladásra tízek ;iz eredmények áltálában közepeseknek mondhatók A kormány - eredményes munkával aonooskodotl nrröl, hogy a szö-lulermelésben nélkülözheteÜcn nyéfstinyngok kelli5 mennyiségben álljanak n termelők rendelkezésére, igy elsősorban a réz-gálic, A kötöző anyag papír* spárga volt, umely kitünn he-lyottositője a békeidőkben M:i-ii;ii>.ts/kárltól iinixntált raffiának Hordóhiány sehol sem fordult elő. (MVS)
Hirdetmény.
A Zalavármegytl Közjóléti Szavttkeiet, ziliegtnicgl bejcgyiett cég a tutsjdoná-ban lávö és sa te42:XV. i c. hatálya alá laitazo 5 holdon slull zaldó Insatlanokat nyilvános pályázat utján klvánla értékesi-icnl. Eilékcslléaiekeidlrck NeMcatOrdemlc, Dlöikál, Stlmeg, Révfülöp, Bilcjongytliök, Bsdicaonytoma), Balatonszepezd éa Cier-siegtomal községek batáiAban lekvö nánté-, lét- éa aifilo-lngallanok. As elsdásra kc-iiiiii Ingstlaaok bözilebht Iellata, valamint a pályázati feltételek megtudhatók a Bada-!ir.ii Közltay 1S43. évi december hú 2« án megjeleni 291. é* az 1944, évi tebruár hó 13-án megjelent 35. azámiban. További tclvilágoaitással szolgálnak ax ingatlan lekvése szerint Illetékes községi clöljáré-tágtAi és a Közjóiéi! Szövetkezel, ahol pályául! ayamlarfány minták la kaphatók.
Pályául! határidő 1944. 4*1 hánlna U 21-én dáll 12 Ara, A pályázatok lelbontl-Hánnk Ideje 1044. ?«1 máuiua -hó 22-éu d. e. 10 ora. Helye Zalaegerszegen, a Vármegyeháza kísgyUlfal tatti esteim ében, I. emelet. A pályazatok (elbontásánál az érdekeltek megjekiihetntk.
Zalavár-asiyei Klijáláll Sxtfvitkszet sf| Zala«|eraz«|.
A WAs^mkotldlwt l»t«n
Február 22-én és 23-án
MROSI nOZ<30 ^5lerdin
Fabrudr 24-én a Nép moziban
Nagy ünnepi esemény I
ISTENEK KEDVENCE (Mostart)
E műsorban muiafjuk be azt a felemelő ünnepséget, melyben Kormányzó Urunk a ml szerelelt tábornokunkat vitéz Oszlányi Hornéi vrzérörntgyot a Mária Cerézla-rend lovagjává avatja.
Slőaddaok kezdete: i4, +6 és f3 órakor.
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
Teleion: 305.
NagyUaniszsa
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áru macám iák iktatása), raklimáolók, hiba) ©tan tasak., aukxxaru falvIligoaitAa mlndan villamos kirdéiban «t«|*IÖ«t 8-tol délutárá 16 orm®. Cttanyviy-ut 15t. tailofon 294.
térítim, hogy Shejiro lida altábornagyot nevezték ki u japán központi hadsereg főparancsnokává Jun Ú«hi-roku tábórnek helyére. Uchlrokti tábornok a vezérkar helyettes főnökének h Máskorét lalja el és a legfelsőbb haditanács tagjává nevezik ki.
Jelentés változások m impán haderő vexeiéaében
Tohié, február *i A .-sászári féhadiazálláa hétféa délután a kiivetkezÖ jelenti\'íát ké-AC\\\\te: »A gyors ellnnségoh köfíih-kev, amely^ fámadánt mt^Soft Truk szi-épta ollen, a japán bódÉorég éa baditAigeréaaqt kiválé (élj^ftménwri nek Mglfffégovol visszawrti\'ik. Kz:-k-bon » harcokban két amerikai cirkálót faz egyik talán csatahajó yoltl elsiillyeaztettiek ^;gy ivpiilégép;inya-liaiót és (>gy ismerntli\'ii fipusu ímdi-
hajéi mcgrengálw és ">l bl|opaé|zea
i-epiiléií lotéttok. .lupán részről kél tarkáin, hárrfm romboló, tÖ szál-litóliftjó és 120 ropttlígép Ví-szelf n\\. A siársaföldi erfidök legénységét megorósirotték. (NBT)
Hamarosan megindul a vaeati kbzlehedía Zágráb éa Budapest között
Zágráb, februAr 22 (MTI) A ZAgrAbtól északkeleti* fekvff Kalntk hegységnek pnrilzanoktél valé meRtlaztltAita Hnnylraelérebaiadl. hogy a vhhuII és mQszaki csapatok már hfiY zAfoghattak á vasutvanalnnk Kriztev-cltól ú magyar katArlg, tekét a SaAvAlg való helyrééIIIIAaAhoz
A vasútvonal környéke, különösen Kri-zsevcl és Koptivalca között igen sokat szenvedd! a p-rlizánoktól. akik Idestova ö,l*dlél héaapjs tartották moetz.\'lllva ezl a szakasz!, ezért ktllönésen ilt kell sokat helyrehozni, mert a pályán álltmiil -berendezéseken kívül néhány hidat in helyre kell állítani. Ezek a nuiskAlstek nagy serénységgel folynak és ezért remény van arra, hogy sz okiéber eleje óla szBnelclÓ közvetlen zágráb—budapesti vonalközlekedés hamaroian ujbél megindul.
Az onság tí-rtlleténok n pnrlizAnok-(Al való meKttsztliasa ralodun vidéken tavAbb (ulytatódott.
ÁLLÁS
Jómódom, képzelt aacjaaat axonnall1 belépésre felven: Kipall iblván fUtwer- éa csemege kereskedő, Horthy fvi-u. 2
Magblxható pedekl fózó mindeneit keresek Jelentkezés d. u 3— 6-lk Csen-gery nt 5., I. emelet. 57*
FQszer- és csemege, üzletemben tamow-oot felveszek Siabó József. 571
Rlfutálaionnilra tetvese Schlcas Qyuia, Horthy Miklós ut 8.
genyvaléabatt ]*rtMM tisztviselőt vayy U-ztvísé\'ŐJiot telveszllnx. — Hangya kirnidellfiég 576-
HÁZ IÍS INGATLAN
Részes miveléire élő-, holUelszerclásacl kiadom Jól termő 1« holdas szóló, száató, rétből áltó gazdaságomat, bckaltöiket* lakással, kertlet, vagy abba éves Alkalmazottal keresek, Cini: Hangya, Dobri. 559
T4|la*aaie clsdé lakással és felszereléséét. Érdeklődők forduljanak Aeltréa •zv. Lilller Jűzselnóhez. 479
ADÁS-VÉTEL
Használt mély oyermakkoaal eladó. Clm ¦ kiadóban 574
Egy siá liihaio beton eletö Jánol cca 3ít cm. hosszú alado> BAihoiy-u. 8. 573-
ZALAI KOZLOBT
r«h.itirai narikaa. k«*> : ..n»«i*jmu»á«l r. T. I
Pai**** klnda : Zalai Ura*. > -y etuauiu : a .KSXt«xnSAfl a. T. Ht^yVuKMur-
sysDéaJábaa Natykaaiiau.
aii kau laraiaJ ^
Fnlado :.-
Ci«:
Hendtokozat : Tibori, posia:..,\'.
84 ¦ évf., 43. sz. Nagykanizsa, 1944. február 2á. szorda Áfa 1,6 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Si&rkmttoaég éu kiadóhivatal : FÖ-ut a. axam. g&!i&«itf.t(ífiotíi éa kiad óhlva tali telefon 78. na. Megjelenik mindan netkéznap délután
iFelelÖs szerkesztő: Barbarits Lajos
Klflflzetéal ára; egy hónapra * pengő 30 fillér,
negyedévre 12 pengd 40 íillér., Kuyea szám: hctkaznan 16 tlll.. szombaton 30 \'111.
...... Lelkek rendje
. Üamaotvódülmi Szóvntsóg uj zászlót aratott a fővárosban a oze$ a oiíryBiHibáau disztáboroaoson ful-jtzólaít Kállay Miklós miiiisKtortil-aok ia. Nagyhatású beszédében a aiagratr belső és külső politika irányvonalaira rámutatva, frappáns megjelölését adta anoknak az erőtér nyeeőknok, amelyek míg a bgnohar zobb időkbon is meg tudják mutatni az utat a nomzot folemolkodéaéhez api boldogulásához.
A. mlnisztorelnök^boszédébdn több nzor hangoztatta, hogy Tannak olyftn\' problémák, amelyeket int ország Ingfőbb irány itőpontjaról egymaga nóm tud megoldásra vinni, liánom saükaégbe onhes a nemzet támojratásé is, Kzok között említette a toltok rendjének fönntartását. Biztosíthatjuk a minisstorolnőköt, hogy nbbon a kárdéshoii is teljes erőnkkel támogatjuk. Minden hiza-kodaminkkal ÜsotijÜk, hogy ismonük vidékünk közhangulatát. Olvasóttö-EÓnaégünk gondolkodásának tttdatá-bau mondhatjuk, hogy nom áll egyedül a miniszterelnök a magyar lol-- -kok .nyugalmának ós békéjének fönntartására irányuló nagy munkájában. Ott vagyunk mi is száz fa »8*80« ron* aot biztosak vagyunk afelől, hogy egybekapcsolódik o térén a nomzot millióinak sorogo. Nornceak azok, akik a Nomzotvé-, dolmi Kereszt szép kitüntetését hord ják mellükön, hanoin bátran állítjuk: a nemzet sorsáért aggódó ós dolgozni tudó a ha koll coolokodni bármely porobon kiállásra kész e\'Tyoforao, mórt mindannyian átórez-^iiw annak fontosságát, hogy olyan vúöíítorhos időkbon, mint amilyené-, kot\' most élünk, nincs számunkra* fontosabb tennivaló, mint rondbon tartani a magyar lolkokot, megőrizni a leikok rendjét, nyugalmat és békéjét
A rend, n béka 6a a nyugalom biztosítása ftnjokébon re ndol kezesre állnak az f^zágnak olyan hivatott tényezők, amolyok mintaszerűen funkcionálnak. A rendőrség, a csendőrség ós a katonaság a maga karhatalmával biatóflítókot nyújt árra, hogy bűnös rendzavarások no történ hossonok. Mégis nagyon ho-lyesoljük a miniszterelnöknek azt a hangsúlyozottan lett kijolontéséfc, hogy nnohóz sorsba jutott az a nom-zot, ahol már nom a közösségi igon-dolat tartja kézében a támadóimat, ahol nom a nomzot lelke tartja fenn a romlót, hanoin a szuronyok™ van szüksége.
Nyugodt lélokkol hivatkozhatunk imíak a vidóki közvélemény nok hangulatára, amelyet hírlapunkon körösitől állandóan információval, szollomi irányítással és híranyagokkal látunk el. A mi közvéleményünk l»n nyomát som látjuk olyan bűnös maohináctoknak, amelyek veszodol-mea tünotok mozgolódására mutatna. Annál inkább tapasztatjuk, hogy mindönki a rondot, a nyugalmat és * muhka békés monotét óhajtja. Itt in a miniszterelnökro koll hivatkoznunk ós mogoróaitonünk; a hii éazlólotoink alapján azt a kijelentését, hogy a magyar nemzőt a iog-
lémet és angol messzebordó ütegek heves párbajt vívtak ma hajnalban a Csatornánál
A lógiháboru egyre erőteljesebb móreteket Ölt: — tegnap este Stockholmra ós "környékére is bombák hullottak
A keleti arcvomd északi szárnyán a nőmet köfcolékok jelenleg kitérő hadmozdulatokat hajtanak végro és minden katonailag fontos berendezés ulpusztitasa után
feladták Oholm város mmjati. A» Ilmon- éa PeipiiBB-tó\'kózótt ol-keriorodntt harcok folynak. Narva vidékén a németek holyonként ki-ttritolfcik állásaikat.
Kirovogréd utcáim apéaEi aaa
elkeseredett Hiedelmek folynak. Volikia Lukitól északra flikortelonül támwltak a szovjot esapatok.
Wtfeiinonál vérna ée elkeeeredett
harcok voltak. Apriliától délre angolszász támadások mcghiusultalí. Caaamotól délrw német gránátosok az amerikaiak elkeseredett támadásait verlek viasza. Brit és amerikai hadihajók ismét bombázták az olasz partvidéket Formie és Aiizio között.
Némot repülő kötelékek éjjel-nappali támadásokat intéztek a nettunoí hidfŐellen. Az anzkii kikötőben két koroskedolmi hajót, ósB»esim OOOO tonna tartalommal olsüliyettatottek, több benzin- fa lószer-raktárt meg-RemmÍHÍtorick.
Ma hajnalban Is bombázták Londont
Berlinből jelentik: Kréa német j lontcHe, hogy tegnap éjszaka l^on-
iigikötolékok és bombavotégéppk, donbftn l^j \'riadó TOjt, Kóawtleniil
molyok üélko ot-Anclia folő mára I ¦ t <i „ _ «i i- i
virradóra berepültök, 7*nd<mt té- ^^énók rr^gazólaláHa wtón bevea madték. Az angol himzolgólat jo- I hallható.
Tegnap délelőtt Zágrábot bombázták angolszász . . repülőgépek
Magyar területen nem törtónt bombizas
életben moh csekély szému tessteaéa történt. A zágrábi légvédelmi tüzérség még n légiriadó megszólalása elvit megkezdte a tüzelést az edlen-égea repülőgépekre. A Magymr
A Unífi/nr Távirati Iroda jelenti;
Tegnap délelőtt angolszász bom-liézó höldébek berepültek Délnyugat-Magyarország területe fölé és azon ét részbeu északnyugati irány-bam, részben pedig délkeleti irátty-bait átrepültek. Magyarország tem-letéról bnmliáz<isokat sehonnét nem jelentettek. Mint Zágrábból jelentik tegnap délelőtt angolszász bombázó légirajok jelentek meg a horvát jő-véros felett és annak területére szétszórtan több bombát dobtak le. A támadás (óként a zágrábi főpályaudvar és környéie és m repülőtér ellen irém/ult, amelynek közelében a munkásbiztositási intézmény épületét in Zágráb uj városrészének tóbb helyét érték Ui&latóA. Kmber-
Tavirati Irvda jelentése szerint magyar követségnek) sem emberélet-bén. sem anyagiakban latra nem történt és a magyar kolónia tagjai közül sem érkezett jelentés bomfta-liárokrót. Az ellenséges repülö-ala-kutatok az Aljmk felöl érkeztek magyar s azon át horvát terület /ő/í, miután o német rejHilögépgj/ártási ipar egyes gócpontjai ellen kíséreltek meg támadásokat, miközben a német légvédelem sok ellonséges repülőgépet letótt.
Stockholmba várják a berlini finn követet
kéről ós Guari akkor a brit szállító munkások szovütaégeiiok egy tagjával folytatott tárgyalásokat.
Más oldalról ugy tudják, hogy a bori ini finn követ in Stockholmba, utazik.
Svéd körök borúlátóak a finn—¦
Cniari, a finn szakszorrozoti tanács elnöke Stockholmba érkezett. Paasiviki ennek kövotkoztőben elhalasztotta Helsinki!» való visszautazását. Guari elnök utazása emlékeztet n nmlt augusztusra, amikor ugyancsak szó volt finn különbé-
Hnoviei megegyezés kérdésében., Ezt indokolja szerintük az a tény is, bogy Paasikivi eddig nem Jrfirtweí* sem köHvetott, sem KÓzvntlen órint-fazést aa oroszokkal. A finnek, vélik Stockholmban, ninesenek abban a helyzetben fa nincs is szándékukban, hegy végrehajthatnák a finn-ornzát;i némoihadosztályok vinsza-vonásnt. Azonkívül, állapitják meg Paasikivi nem is.-rendelkezik \'kellő felhatalmazással. "Meg kelt tollát várni, iinfíy Paasikivi majd Tíelsin-lcihol fisszafí\'r-e Stoykbolmha és ükkor Telvesai-e majd az érintkéisőst a/, oroszokkal.
Stockholmot bombázták keletről főtt repütŐffápek
\'íegnan ostc fltoekholm éa vidnko fölött kelet felfii jövő kjwjbb nzámii Bopülógép jelent még. fterülbníiil ugy:innhhen a/, idóbon bombát dobtak Stockholm déli külvárosára és hármat rgvik környékbeli városra. Néhány abrak betörött, ay, egyik HOtoölőgép kigyulladt és eltűnt kelet felé. A svéd távirati iroda jolentése szerint este I) Órakor Stockholm egyik városnogyedébqn súlyos robban nás trirt/int, minek kövotkezt/\'bon az ablakok tmtörtek. A robbanás okáról, nagyságáról és kárairól eddig még nem adtak ki hivatalos jelen-fcitri.
Roosevelt átvette Sztálin tevéiét
Az angol hirsKolgálat wiiabingdoní. íclentéao svorint Itoosevolt elnök hozzá intézett kérdésre mogorófli-totto, botry :< washingtoni nzovjet nívjrvkövel vaiólvin átadta, néki Sztálin levelét. Arról azonban Roosevelt semmiképpen som volt hajlandó nyilatkozni, hogy, mi volt a lóvét tartalínn. v
Tegnap Jií négymotoros bombázót láttak le Németország különböző vidéket feleit
Kszakamerikai bombázók/\'-\'által Németország középső ós déli területei ollón tegnap intézett nappali támadások alkalmával 111 amerikai bombázó roptilőgépot lóttok le. A* éniKukmnerikai bombázó kötolékek
békésebb nép a világon. Nom akarunk senkitől elorozni semmit, amikor hangsúlyozzuk, hogy a magunkéi viszont nem engedjük hántani. Amikor n miniszterelnök foniuui kiáltotta: sno hántsd a magyart* ez a felkiáltás magában foglalja Magjarorszég felfogását ebben a nagy rllagfolfordlllásban. Miég a revízióit is \'mindig csak békés eszközökkel hirdettük, mint abog>\' (tényleg és valójában igy is valósított tik meg. Békében akarunk élni ezen. a földön, a régi kuttiirát akarjuk to-vábbfejleszteni,\' nénqink szabadságát, ogyonlőségét, Bzrxualis jelétét előbbre
vinni. l
Tagadhatatlanul vannak a háborús időkbon kinövések, amelyek meg jegyzést, kritikát, sót megbotránkozást okoznak. A feketepiac, az árdrágítás, a visszaédéisok, a juniamák mind-olyan tünetek, amelyek alkalmasak a\' lelkek békéjének és rendjeinek megingatására. A mohéság, at tisztességtelen olimyagiaHkodiis, üzér kiélés, tü/.zel-vnssal üldözendő cselekedetek. Kzek ís voiejárói IoIkiI-nek olyan folyamatnak, amelyek ki-sórotében járnak a lolkek kikezdéaé-nek. A miniszterelnök fennen hangoztatta n Nemzetvédelmi Keresitte-
sek elótt, hogy; üldözni koll min doni, ami velejárója a háborúnak: a visszaélőéi, a hibát, a bűnt, az ezekre !rány^l^ó loplezési szándékot,, mert e/ok azok a tünotok, amelyek a lolkek rendjét leginkább alkalmasabb ¦. megingatni.
A felelős miniszterelnök nem mint pártpolitikus, hanem mint az ország legfőbb irányító alkotmányon\' tényezőié hívta fel erro ,a közvélemény figyelmét, atnoly mélyen mog-
szivfoli a fígyolnieztotő szét a saját erdőkében s nemzetünk, országunk javára ré^sen lesz n telkek rendjének szoltrálatában. (fí)
ZALAI KÖZLÖNY
li)it. február :>;t
Poroszország leViílólérc Anglia folól, Dél-Bajoterszág és a vóduökségi térülőtök ollón délről intézték a támadást. Azzai, hogj uz aniorikatakbol tlijuigvmütoroH bombázót lelőttek!, a személyzetből több mint or. ir om-bf:r veszett ol. Az aUjrlkuí röpülök rondkivüi erős vadáfizropüló biztosítással juttok. A nómot vadásagópok már a határ átlópöáokor súlyos harcokra kényszerilottók okot. A több
hullámban boropülő gépek közül nyugaton 64 \'bombe^oppot lőltok lo, miß a doli területek légkörébe boösűnlő géjiok közül ÍM bomháfió-gói»t semmisítettek meg.
Bombáztak «gy finn várost
Helsinkiből jelentik: Tegnapfaé-ruumugyod-8 óra tájban szovjet m-pülőgéjtek liorii butáimul ás l intés tok TurKlt finn város ollón.
I
Heves német-angol tüzérségi párbaj a Csatornán át
Berlloból jelenlik: A Ciatorna mentén német én nngol messrehordó ütegek mii h.\'ijnnlbftn 4 óra 30 tél 5 óra 20 perde erői párharcot vívtak. Német részről 30 pagy űrméretű grAuAtot lét-\'
fek az angol parti ütegállásokra. Az angol Ütegek eredménytelenül próbálkoztak lizzili, hogy eltalálják a Cfln-tornAn baladé német Járműveket.
Angliában leszállítják a hus- és zsiradagokat
Svéd lapok londoni értesülései aaeriui uz ungul közellátás Hzukér-tói :tz ungi ini élelmezési szállítások rosszabbodását jósolják. I\'gy tudják,
hogy a londoni ellatásÜgyí minisztereim máris megkezdte a tárgyalú sokat a hus- ós a zsirfojádagok ip szállllásáni vonatkozólag.
Washingtonban nem tartják kizártnak Finnország amerikai fegyverszüneti megszállását
Washingtoni hivatalos körök nem fűznek megjegyzést azokhoz n stook-hplml Jelentésekhez, amelyek szerint Finnországot Unu -orosz fegyverszünet eseten amerikai csnpatok szátlnAk meg. Mastréeít ezt n lehetfiséget nem tartják teljesen klzArifjak. Washingtoni mpg-ffgyelek azt Marik, hogy a \'lenek in kább adnék beleegyezésüket \'Vtrszagak
amerikai vagy nkAr angol csapatok Altst való megszAIIAsAlioz, tntnt ahhoz, hogy a lton támaszpontokat a vörös hadsereg kontigenflet szállják meg.
Roosevelt einök a (<>bér HAzbmi fogadta Gromtkov szovjet nagykövetet, akivel hosszasan tárgyalt, A megbeszélés termeszééről semmit sem tudnak. (Bud. Tud.) ¦
Az Amerikában élő finnek Roosevelthez fordultak, 1 a béke érdekében
Az egyík finn lap közlése szerint az. egyik Amerikában élő finn vevőit ülnököt, hogy tegyen lóp_éaokot
aotö személyiség arra kérte lioose Finnország bakojo érdekében. Az Amerikában élő finnek két napos értokozlot után nyilatkozatot szerkesztettek, amelyet megküldték Hoosovelt\' elnöknek, Hull küliigv-
miuiszlornek ós még1\' egy vezető állam férfinek. A bizottság azt kívánja, hogy az KgyesÜlt Allamok avatkozzék be Finnországnak a Szovjettel kötendő békéje érdeké-* ben. v\\lár csak azért is megérdemlik ozt a finnek, mivel az Amerikában élő honfitársaik is kivették részüket Amerika háborús eröfeszitésoiből.
Roosevelt óvja az angolszász közvéleményt a derűlátástól
Washingtonból jelentik : Roosevelt a tegßspt HHjtoértükezliileu Churchill beszédével foglalkozva különös hnngsuly-lyöl búzta tilA u brit miniszterelnöknek azt » kijelentését, amellyel ttgvel-meztette n közvéleményt, hegy a há
honi EurópábHn 1"14 be;i esetleg még nom or véget. Roosevelt kíjeleutette, hogy ő állandóan óvta u közvéleménj t az elsietett derűlátástól ck ezt a figyelmeztetést mos csuk meglamételheli
Három pártra szakad Tito partizán-tábora \' Meggyilkoltak több értelmiségi partizán-vezetőt
A horvát lapok joloritoso szerint TíliHik táborában szakadár állott lx>. A partízániuozgalum több vezére összeveszett egymással fa néhányat közülük már el is tettek láb alól. Vér bosszúnak esett áldozatul töhltek között - a partizánok ogyik ismert "tábornoka, Száva Ürovícs is.-Titoék táborában most már három csoport áll íptombou egymással; a tiszta komtnunii.a csoport, a horvát cso-I*mi és a szerb nacionalista csoport. A horvát csoport vezéreként a, Tito-kormány közlokodésügyl mi-nisztoro, Filipoyics Szulojman oz-rodoa Bzórepol, aki múlt év novem-berébon ogy horvát ezred élén át-
szökött a tuntízánokhoz. FilipQvics most uj bolyén is összeveszeti mindenkivel. (NST)
(Interini.) Meghízható érU\'sülésok szerint \'l\'ito táborában kitört a nyílt belső viszály, amely bolsevista módszerek szerhil . néhány vezető »ol-lntéztVét« eredményezte. A Tito-féle [MU\'tizánok rádióállomása közölte, Iwgy töhlwk között kivégezték Száva Drovios partizán tábornokot, valamint dr. Sima Milosovícsot és Koréri KovaesicBol, két iulelloktuolt. \'l\'ito vezérkarának még néhány lisztje kivált a ]M)tizfmcsoj>ortbÓÍ és önálló utakat keres. (MTI)
lg? babócsal „elszegényedet nrlleány" aranyárát és fehérnemai lopott azoktól, akik segítettek rajt
Nyilasi 8imonnéboz Pécsett pár nappal ozolétt iKjállitotl egy fiatal nő. llubócsai urloénynak mondta magát és elpanaszolta, hogy családja tönkre ment, elszogényed.\'lt és Így kénvtolon volt ultávoziii hazulról s ha \\\'yilasék nem fogadják be irgalomból a háztartás vezetésén1, n Iwkétaégbcojtébb helyzetnek néz elebo. Pái napra azután a család azt votto úszto. hogy oz íu, az is hiányzik a rÜnaszekrényhóI, végül pedig Nyllasnó 2000 pengő értékű aranyórájának is nyoma veszett. Álmodni sem merték Volna, hogy a tolvaj az elszegényedett úrilány
„ volna ös a rendőrség segítségét kiértek a tettes kiderítésére. A lufoly-latoll nyomozás igazolta a roudórsiíg gyanúját. Az éppen elutazni kó-sztiló leány liöröudjélien megtalálták, az órát és sok fohérnemüt fa ruhafélét a háziak szokréhyoiböl. Amikor a tettes leányt kérdőre vonták, zavarosan visoJkodett éts egy óvatlan pillanatban ismeretlen móregwl mogmérgezto magát. Fokete Máriát lioszál li tolták a liei gyógyászati klinikára és folgyéígjulása után 11 rendőrségi fogdába kell mennie. Hálátlanságának méltóbb Imfojozéao noni is lobotne.
Kamaszkorban lévő gyermokek és azok szüleinek problémái
Szülők körében nagy érdeklődéssel olvasták az ideges gyermek neveléséről szóló ludósiti\'wt. Unit a na-jwkban köxöltr a Zalai. Közlöny a pécsi szülék iskolájából. Most ugyan ott a kamaszkori novolési problii-mákról udott elő Bódolay tjyula jezsuita utyu.
Hámulatett ek\'wzöi\' is arra, hogy a xtrdüiü fiuknál ijfiakran mutat-kozá latiiilinúnt/i hátramar ittásl nem lehel mindig tuHtaxágga\' mentegetni. Nem lehel mindon oredtuéinytolon-ségot azzal montégetni, hogy a túlterhelés ellen a tanuló ösztönezo-rüleg lustasággal vódokozik. Ha vannak is erre i)éltlák, akkor az a lustaság nem igazi: az itvon gyonnok .szorgalmas losz. mihelyt mogfolnlÓ szellemi táplálékot nvujtuuak n\'oki. Más tanulók luuiyutloaniiél a környezet rendezet IonBégének a hatása forog fenn. Különösön
a kamaszoknál fontos, hoija az otthonnak metfleatféty a indga ira\'lan, di- :i szokás által kialakult torvénye, Hzal.átyszeriiségc és rendje. Ilyen -osotboi) a rotidetlon kamasz-élet is rentlozotté\' válik, a tanulmányi eredmény is javul. A minden^ n.upös ellenőrzés tovább fogja fojpi leszteni a sokszor mógakadni látszó\' hiitihónyilást. lyogHiilyoaabb hiány azonbam a
Az apa ne lefyva «sek
, Hangsúlyozta, hogy novolésünk Során járjunk nyugodtan a "tilalomfa ordőboiw, mert Ixmue az Isttui goiidolalar valósulnák meg. Ami ¦ rossz van Ixmiie, azt az ouibor maga vitte Itelü, .Mutassunk rá a gyormelv elölt aira, hogj\' azv Isten terve é»i.parancsa ^koriQt az einlwr Vészt ví\'fcz Isten tovább teremtő inunkiijában, lázért k.iil egy moto-LJkiiij erő, amely Isten, hivatására, teremié munkára ösztökéli az em-borl a &/. !1 vágy. -Mivel p\'dig a gvermek s.ik nélkülözési, szenvedeti lelont az Isten tovább leremló munkásai, a szülök\' számúra, nem tonno elegendő s.\'tn a parnnes, e^m a vágy. ICzúrt udta Isten ü gvönvört. 1)0 bz csak, jutalom ós kárpótlás. Aki csak öinnivjáórt koreai a gyönyört és kivonja uz élőt-szolgáfiilá-höl, vétkezik nz Isten és u mriiiészol törvénye ellen.
A nemi nevelésUm nkarilgiin-naíiíiiliára kell törekednünk. A hi-lyes módszer az indimkt nevelés. Ha a gyermek vssz-íszorított fogakk\'il tudotl tüiní, hnllgiitni, lomendini,
sordülő gyermek élotéhon én, ha naha részesül nemi felvilágosítasbaoi As nevelésben. Siilyos ém i>ótolhatatlin\' következmények-kei jdrhit, ha a szülét ebbe» a Irt/kritikusabb idöpantltan fff/rr-ineJcét magára b-.tgt/ja. A sexuáltH kérdés jiodugogiája neie tömegmunka, hanoid a legintimebb egyéni nevelés kérdés1, őzért elsősorban u szülői házra hárul. Osodá-lalos, hogy sok szülő nevelé-si elgon-dolástbim nincs bonilO ez a sexuális nevnh\'wi program, mintha ca;dc elfelejtették volna saját kamnszkoruk-nak nohézségeit. Példával világított\'! meg. miivon sikerre] járhat még tanulmánvi elómenetel szemj»ntjá-hól\'is, ha a szülők nem állnak érdektelenül gyorm \'kük lelki vívódásai előtt, Helyes kiuioléssíd és megértéssel a korhadúsmk indult kninaasgyorekbo is fokról-fokn\' tör vissza az óletkedv, \'i tanulnivli<A:\'i«, A nevelésnek tehát ¦«\'vik hathatós létivezöje n nemi folvilájresltfuj és étinek idnjÓhnn, nhm neigk \'sv» kelt jönnie. Ne Alhe-nuk ma-runkit ozznl a tévhittol, bogv a kis ombortnlrtn-ték még nem tudnak semitdl. Az .előadó olvitu i\'ész\'ot\'ket olvasott to\\ Moltor Kárólv "Tibn\'il Marion» «¦. rogőnyőböl, mei vakból nu>irtuiliuk. hogy már eleniista\'gveiek\'tk is elmélkednek a felnőttek titkairól, büntető nagyhatalom akkor győzni fog követelődző ösztöneivel szem bon is.
Tart vii ut fokot a büiitatésMn, liogij ennek révén a gi/rrtnrk is tudjon kü\'óabséget lenni \'. bau. illvMeiixíg, fegyelmrtlru-
ség ,é» h\'uncutsá\'j között. Nem lesz bizalommá1 az édesapja iránt\', ha. ax «srik büntető nagyhatalomnak mulatja magát.
llofoje/osélion az olóadó ftdvofcHlo azt a gomloliloi, hogy ti mai eiub.ui szolleni - és alkotóerő pmhntéfdéir-k korszakaim:) ogvös ríioirfigyelésuk szerini az egyes em borok: éretté válása is moggyorHul. Kz az újszerű, gvorsütemü fejlődés csak akkor fog haszonnal járni, lm egyensúlyban tartjuk\' :i inár nagv fejlő-dósneli indult gazdasági sikót a lelki síkkal.
A 7 v\'/i/rwftfl\'i bizlpM\'táyit irm az Hgyt\'ai titán nr ti\'lim, *•¦<« a nevelői kar egyedül nem kr-hetiül, ha nrm fáiifix-rkodhn-Uh a vsa\'ál és " n~iflt\'k eifye.lv-metnégére.
potywoá
A murakereszluri községi bír^ esete a , felvidéki pénzzel" és á falu szájával
Alapos tandijat fizotott Borszéki (Bakón) Pál murakoroBgturí pálya-munkás, liorszéki, aki részt vett a Felvidék felszabadításánál, amikor bftzajött, hallotta, hogy pénz érko-•zotl a falubaj, a hiróboz, a fölszabadításnál részt veitek számúra. Borszéki, akinek négy gyermeke van és nehéz anyagi körülmények\' közölt él, a hallottak alapján l>eálti-tott Szoliva János községi biró házához és anélkül, hogy moirgvózódüil volna arról, hogy a hallottak moff-folohiok-o a lénvoknek, kijplonlotto a községi biró előtt, hogy tudomása van arról, hogy 5000 pongó érkezett a felszabaditáslian résztvottok rÓBzéro, mi lesz a p\'nzzel, ő is kér ltolőle. A bíró csodálkozva nézett Borszékire, mert hisz a biró nem kapott pón^L ellenben a tény az volt, hogy 1100 j>engó érkezett Mitrakeresztur közsi\'ignek azon lőszereitek ri\'iszém, nkik nom tudnak munkához jutni és 2.Ö0 poUgé napszám mellett dolgozni akarnak-árokásó munkánál, norszéki informátora
valószínűleg ezzel tévosztolte össze és lovalta fol ót.
—¦• A pónanok nálad kell lenni -- volt Borszéki kemény, követelésé válasza. "••
, A bíró erre olvíífco öt a községi jegyzőhöz..
¦ Honnan veszed te ezt? Hiszen nekem erről tud nom kel Ion* hangsúlyozta a jogyző is.
Borszéki azonban szinte oaá-n iák usa loti a »hallott hiriiek« ús
m rcins 6 s
u| kcid« it liulodó gyorsírást, gépírás! .tanfolyam kezdődik. Beiratás i-ijése nnp.
N,.Kyl.oni,sa. Slonl Im.S h..ce«i, 5
19?11864
1944 .február\' Zi
lofább\' megmaradt amellett, liogr a pénz a bírónál van«. Sót egy .nllíulomnuil a mészárszókbon kijo-lentolló, líógv »a bíró csikókat vett ;i pénzért", hzoüva János most már olnrkoKottnok látta a/, idót, hogy védelmet kérjori Borszékivel szőni -lton, akinek kijelentései szétmentek A ¦faluban óh beszóltok róla mindenütt. A községi bíró rágalmazás inifitt följelentette Borszékit, akinok ügyét most tárgyalta u uagyTcoaií-ks\'ii törvényszék, Borszéki tagad Ui n rágalmazá kijoieníéKtket, alaposán megjuhászodott a bíróság olólt, «|n a tanuk; .fóli>g a községi bíró tanúvallomása megerÖBÍlottcík a vájat. A bíróság kétrondltoli rágalmn-xáabun mondta ki bűnösnek Hor-tiiíekit és Őt "okért 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Borazéki ezután bocsAnatöt kért a megrágni mázolt községi bírótól, aki megbocsátott éa mindkettő megbékélten hagyta el u tárgyalótermet
Sokan okulhatnak «z oset tanultaiból.
A Mozart-fi/m
(Istenek kedvence) . Sok kígyót-békát rákiabálnak a filmre, mint művészetre Akad benne igazság is. Dc atttitur az ember olysn filmet lát mint ez, akkor a szive melyén érzi, hogy a világ sokéit h hel bálás a filmnek. S >k nagyéri, sok szépért, sok művészi élményért, ami a film nélkül csak a kr vesék kincse maradt vóln*, de amil a film átadott a tömjgcknek is, időhöz és beljhez nem köiölten, az egész világ szannrá érthetően és elérhetőek »
Így adta ál ez a film Morarl éle-lének regényét művészetének kibomló pompáját és tragikus kilob-banását, a földkeiekség minden müveit népének, mindenkinek, aki benne megtalálja a művész és az ember, alkotás é> kenyér, szereiére és kötelesség, siker és boldog\'álanság, kikelj\'stdís (s kiégés szomorú és Szüntelen párhsucát, annak mélységes emberi sorsszerűségét és mindennek a kiegyenlítődését\' a halha-lallanságba vezelö elmuás^an.
A filmnek az Wsö fele könnyedén, derűsen bécsi. A második fele ko-monm, mélyse esen és fájdalmasan emberi. (Az itt-ott megviselt kópia v3gás-hibait meg kelt és érdemes megbocátaní.)
A művész terem\'ö erejének szárny-bonlásAt az alkotások születésén, egyben amk mcgclcveníésén át érzéke ted a film. Mozart éleiének feg-Izebb alkotásaival, azok legszebb jeleneleivel talá kőzik a nózÖ, *i<i ez előtt a Mm elölt sokszor elfelejt néző lenni és hallgatóvá válik, mii; a bűbájos Mozart-muzsika a zenei élmény, sz ötök művészi szép csúcsaira kalauzolja, A művész munkáját)*, leietntö lázába azonban beleszól az élet. A művésznek , szár-nyatidó érzelmi világ lángoló magasaiból a földre rántja a pénz, a gond a féltékenység, a polgári élet kegyetlen béklyói. A művész kénytelen ember lenni a mindennapok itélele számára, de nem tudja kioltani magából az alkotó zseni lobogó, viharos álomvilágát sem, azt a világot, anie\'y nélkül alkotnia lehetet-¦en s amiból már csak egy olkotfs siíileük: — saját rekviem|c. Ahogyan az élete teljében lévő nagy szellem testileg összeroppan és való-^Kftai eléé a polgáii és művészi élei összeütközésének tragikumában, - megrázó és döbbeneies.
Egy film. aminek a hatása sokáig « a lélekben, de nem elég sová ahhoz, hogy a világ tanuljon belőle.
w
ZALAI KOZLtNY
lalász Sáiáír aagrkaalzsal füykilész bat kéiapi blrlftaitfitattitl fcorminyzil kegyelem Mim péasbflitatiirt váitoitatlik át
Méí 1012 ektóberébeil tortónt^ hogy Halász Sándor nagykanizsai fényképészt árdrágításért följelentették, mórt a filmtekercset a meg-állapított 1.36 pongo» ár helyéit 2 pengőért árusította. Megindult pilone az eljáráa éa a nagykanizsai törvényszék uzau rab írósága-a\' tanuk vallomása alapián Halász Sándort bünöHiiok mondta ki é» ót ezért hat hónapi börtönre ós bárom évi jogvesztésre Ítélte. Halász aommiségi panaszt jolontott lm a táblához, amit azonban az olutasitott, így az itélot iogorőrn emelkedőit Halász ekkor kegyelmi kérvénnyel fordult a "Kormányzó Úrhoz és alapos érvekkel alatamisztva kérte, hogy börtönbün-
tetését |x\'n/büntetéssé engedje átváltoztatni. Miután a nagykanizsai kír. törvényszék is kogyolcmro mállónak ajánlotta "Halász Sándor fény-képéezt, a Kormányzó Ur logfolsŐbb elhatározásával mogongodto, hogy a liörtőnbüntetéat anyasp jövedelmeiig mogfeloló púnzhuntotésro váltogassák át. Most tárgyalta ezt az ügyöt a nagykanizsai törvényszék dr. Almássy hiintetútitnácaa,, mno-. Ivott Halász Sándor mcgballgatáaa után 1080 pengő itfnzbühtetéam változtatták át a hat hónapi börtön-bünUitést
Kzzo] az 1Ö42 úr óta húzódó bün-pnr lekerült a napirendről.
AMIIOR A MAGTAR H0HVÍD «MZ FÖLDftK HAMUT Amikor elpihen a harci zaj...
Hajnali bevásárlás egy ixovjetorot* falucskában
A harci zaj egyelőre nem ballatszik ide, az i rcvonal néhány kilométerrel odébb van. Teherautón robogunk bc a városkába, hogy szétnézzünk a li,i;uali piacon.
Változatos a katonaélet és különösen változatos itt, ftüfig az orosz mezőkön. Az egyik bélen fegyverrel kezében harcai a honvéd, napjkon keiesztul alig alszik valamit, de lehel, hogy egy hét múlva megváltozik a helyzet és még arra is ráér, tiu.\'.y a piacra járjon, mint otthon a fala jábaii.
TermísEcfesen égy kis különbség mégis van a kettő között. Itt nem pipázva, papucsban, fereferélvc a szomszédasszonnyal yonulu ik fel, de mindig i\'ikisV bennünket hűséges íisutik, leg| bb barátunk a puska. Érdekes, hogy az ember idekünn
(Htnvéd hMékniétHA twá)
mcinyirc megszereti a puskáját. Aki katum volt, tudja, kogy az ujoh\'c a puíkára hiragszik legjobban. A puskával mindig ba| van az olsó napokban, sohasem elég tiizta, a pjs\'<a miatt mindig sok dorgálást kap Boldog, Örül a lelke, ha vala-mllven oknál fogva leadhatja a raktárba. B^z/eg másképp van itt. Féltő szereleltei gondozza itt mindenki, puska nélkül bizony nem igen teszünk egy lépést sem. Hányunk éle-lét mmlcttc mar meg ez a |ó barát.
Szóval a piaci hangulat mézj* más itt kinn, mini oflon,
A piacot természetesen csak szigorú formák betartásával kereshetek fel. Mimi ¦[] a\'akulaiml egy kijelölt kis csapat »vonul fel" vásárolni Hiába, mégsem odahaza vagyunk..,
Itt is vannak „Mari nónlk"
A piactéren az első pillanatban nem \\h\\%r. semmi különösei. Valahol ;iz Alföldön — .mo\'etju* Tömör kényen — is ilyen a piaci kép, az arcuk is, mintha ugyanazok len uénck.
— Ni csak, mintha Mari néni árulni ottt Hát hogy vagyunk? — adjuk lel -a szót.
,;Marl néni" azonban nem akarja megérteni mii beszélünk. Mégsem Otthon vagyunk,
- Elkezdünk alkudéi ó oroszul beszel, én magya ul, hát majd csak tmgérljük egvtnásl. Meg is értjük, sőt meg is cgyezank. Ti?, diói ad egy márkáért. Ejaye-ejnye Mari néaí, kicsit drága ez a diói...
l-s ml mindent lehet ilt láiii, ezen a placoa. A Teleki-tár ehhez képest előkelő vásárcsarnok. Rozsdás patkószegtOl savanyu uborkatlg, pravoszláv szenlképtöl Jípán csészealjig mindent megtalálsz Itten. Kao-ható többek közö t Közép-Európi valamennyi cigarettafajtája. A cigarettát nem is annyira ámliák a
piacoa, inkább vcstik és „feketén" adják tovább Tiz ctgaretiáért három márkát kínálnak, de Ők már hatnál alább nem adják a környékről besereglő „vidékieknek". Az álra, kö le darabja két márka. Egy guriga cérna SO márka, azaz 80 pengői Érdekesek ugy-e az árviszonyok? Egy kakast vehetsz 15 markáért de egy kifliéit 3 márkát kér-ntk. Ó rgi szép idökl Diákkorom-bui mmden lizpercben megettem egy sóskiflit — öt fillér volt.
Törlőruhát akarunk vásárolni. A konyhában eddig újságpapírral tö-rölgettlk az edényeket. Azt hiszem, ezután is azzal fogjuk. Alkuba szál-luik ugyanis egy asszonysággal, a kiszemelt áru valami lenvászon féle lehet, — Métere 55 márka. Nem vesszük meg, Amott egy nweiikai •rru férficfpöt kínálnak. Az ára igazán jelentéktelen: 400 márka. Köszönjük szépen, de lemondunk róla I
De ne hidd, hogy mindenütt egyforma értéke van a cikkeknek. Kevéssel ezelőtt egy falucskában két
TARJAN-PALCSICS
textilipart és kereskedelmi vállalat ""\\ Nagykanizsa,
<3yár: Magyar-u. 86. lelefon: 3-44.
Városi fÓtilet; PS-mt 14. (ElaŐ Magyar Biztosító Intézet palotáiéban.) Telefon: 5-33.
cigarettáért vettem egy lovat. Volt nálam még néhiny kockacukor, odaadtam azt Is, mire az öreg muzsik nekem adta a taligát ráadásnak 1... S óval egészen különleges érdekességgel alakulnak itt az árviszonyok. Van közöttünk, aki már egész szakértő benne, l\'in még nem ismerem ki magamat s < pénzem sehol .cm akarják elf gadni. Az cgyl* faluban ugyanis rubel Járja, a másikban zloty és a harmadik helyűit karha-vanec. Rendszerint össze szoktam téveszteni, hogy hol, mivel kell fl zelni Igaz, hogy a nnrkw viszont mindenütt szívesen elfogadják. De rájöltom arn is, hogy a hgtobb váltópénz a cigaretta. E t mindenütt egyformán szívesen fogadják.. .
Lassan elkészülünk a bevásárlással. Az egyik\' fíu jól beszél tótul. Ó a tolmácsunk. Még veszekszik egy kicsit: drágán adiák a hagymdl — de azután méiiis megvagyunk. — Autóra szMIunk. inputunk hazafelé. Ma délben jó ebéd leszi...
KoiXi Antal karp. érv.
KflaGAPaSÁG
A gazdakópviseletek
Az Országot Mozóíraadaaági. Ka-uiara, a vidéki ni(>zógazdaaági ka-
maiúk, az OMGIO 6a a Kaluszovet-ség nagyszámú képviselőinek rószvá-lolévdl tar^tta inog Mesél a Hangya i Irszágos < lazdav;u»sztmányá.
-I)r. Dömötör ti\'iszló elnöki üdvözlése óh megnyitója, valamint dr. Wünncher Krigj\'es alolnök-vo«HÍg»z gaté bevezető szavai Után, az érdek -Itőpviattlotók egyhangúan magukévá tottok egy, a niozögazduság {-\\jlMó-sének hiztositását célzó tervozotet, \' Kolszólaltak gróf Kbimn-HMorvárv \'Károly, az Országos .Mozógazdas.\'igi Kamara elnöke, dr. Halára. Ágoston, *iv Kamara igazgatója, vitfiis>()rtutay Pál, !1 Kúrjiátaljai MozőgazdíW4itri Kamara igazgatója, dr. Máriasny Mihály^ n t)una-TÍH7JikÖzi Kam»i\'a elnöke, Sztrázsik Andor Dénes, a Kisalföldi MezŐgazdaHiigi Kamara, igazgatója, NicsovicH György, a Im-na-\'riszaközi Mozőgazdnaágl Kamara választmányi ta^ja, dr. viuiz l\'atay Sámuel, a Tiszajobbparti Mozőgíiz-dasági Kamara elnöko, Hnppmebt Antal,- a KolsiVIunántuh Mezőgazdasági Kamara elnöke, vitéz Czegtédy Béla, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara íirazgatöjü., dr. Nngv L<\'iránt az (IMtiK delegátusa és Asztalos Lajos, az AJsótlu.náiitidi Mezőganda-sá^i Kamara igazgatója1. - A "tervezel abból indul ki, hogy a mezőgazdasi\'uíra vonatkozó mhídon gazdaságpolitikai intózkodés sark|xmfja az értí\'fkosités biztoai-. tása, mert ha oa nem történik meg, lermolés önmagától szükHÓgaw-rüon csökken. Nagy gazdasági oró-csoporlok intézik n nemzetközi piac sorsát a ilyon erókkol szemben a kisnemzot eg\'-os gazdája mog nom állhat. Az értékesitéwi szervezetnek az á föladata, bog>\' biztositaa a gazda számára az itrazságos árat. A kérdés rendozé«o nincs nlkmtólWm a komoly kereekodoloiri érdokéwl, mert annak részt koll vennie abban a munkában, hogy a termelő munkája ollonőrtékőhoz jusson, Ilnlyea az ipar szompontjából is, mert %x iparnak vásárlóképca mezógazaa-sáírra van szükségo. A torniolés snor-vezésének a piac. kivánaáeaiva) össz-bamrbti álló legjobb eszköze a tr*r-molési azorzódéfl. A tormolósi szer-ződésokét minden mezócrazdaHám\' tormelvénvre mogfnlolő terv knroié-bon sz értékesítő szervek közvetlenül a cazdákkal kössék moc.
\\A választmány határozatként kimondta, hogy bizottságot alakit, mely. a kérdést minden réazlotiMttn kidolgozza.
KAZLON V
M I R EK
Hjjt\'li flyégy szer tari ügyaiaU: .M* a Mervalté (r>óg*Bz»írtd\'r tfrasóaek-tér \'?i. saaei.
Kiskanizsnn az Ottani gyógyszertár Airando ügyeletes stolgájatot tart.
— (Férfak Thaolúgiáje Istankoreiea) •lOAdAHforoztttuak a következő eiő-
adáM a n/»kaki>rt Idfben ph helyen (Plnrlata glmn eele 7 ónt) ealJlörtisín (Í4 ?11) lesz. Ennek az eliauAttnuk elme; Ker«tts(lk Istent megtalAKuk Imént. Krisztus - Istenember.
— (Nagykanizsaiak az oraxápoa Baross-kOzgvsISten)
fobruAr \'.7 (\'II, vasárnap délelőtt az •recAgos Baroas Szi-vetség rendkívüli közgyűlést tart illidnpphton TArgyaero-tuti: n Szövetség nlnpsznbAlymidosl-táee. A rendklvUi fontos közgyűlésen reszt vesznek n Dlgykuniva.il itarew-kerület klköldültel vliéz Tóth Béla klr. kermAnytauAcsos elnöklete alatt.
— (Házasság)
Berkes József építőmester éa Srsbó Sa/elOt \'Hnla(onbnglAr) ! bé ia.ón bAsasxAgol kötött (Minden külön értesítés helyett.)
— (Nemesség-Igazolás)
Néhai léteö bzékcly Németh MIliAly nyűg. polgArl Iskolai ígnvgnté lörvciyes utódainak a ooalád regi inted mékely nemeta.\'-gét a ni. kii. helUujmlnlszter elismerte és Igazolta.
— (Ipartestületi vezetők kedveimányes utucass)
A kereskedelmi inlnfnzter az tl\'OK-hoz Intézőit leiratában megengedte, hogv u 1944, Avre a vidéki IpartNlt-leli elnökük, alelnökök ée jpgw.dk In dekolt közérdekű uljilk tAmegalAsAra *ae(enként fel Arii Jegy vAltAtérn "zóló JegonllvAhyt kapkaaoanak. A kedvezményen vasuü Jeyyek Igénylésével, vala-inih 1 a nyiíjlott kérelmek elbirAIAsA-val és az e\'rdeknlt-égokue./. vhIÖ julta-táiAval a kereakedelmt miniszter az IPOK wi bízta meg.
— Egy aiaxonyon átment a mozdony, -riüiiiini baji)
A Zalniuegjei 1 1 v: lr)<\\: Killönes szcrcncsütlenhég azorencHOs A\'dozatA volt a nnpokbhn Lepo\'a Jenöné pékn-azepetkl ABHzouy. aki a znlnn/eiulvAnl Állomáson a knnízsnl vonairöl IcezAllva, At akart niünni a cinek közön, kézben egy tolntO mo\'.dony elllötte. Az aez-kzubv kóserral éa bőrönddel került a mosdom itla .¦ kétezer megpqrdilit n „vulé\' nltitl. inlKOSben ceupAn a térde és derék csontja szenvedeti Jelentéktelen aer/Bolast. Ulatén a mozdony el-dlibürgölt tölölle, felkelt, lelnzedte az ugyancsnk sértetten konarAt én bőröndjét ée szép nyugudtnn haziiBétAlt falu-JATM.
— (Üsan * honvéd)
l\'i liulfleh Jenő tizedes é,« Tarabé LAszlé tizeden kdziM lAlmrl Inpoii Üzenik a ,.i Közlönyön kérésziül n 1>. MWi. tAborlpealArei lebruAr le. kelettel : „Sok UereDesét klvAuink a Zrlriyl Ab Vaaul .jAiékosatnAk az u] lakilfirugé Idény ke\'delén, kegy nok győzelemmel gyönyörködtessék n spert-közönt-éget Nagyon sokat gnndnlunk szeretett Bzülelnsro éa Összes kozzAiar-tozéinkra. akiknek éa a kanizsai kls-lAayekaak üdvözletünket küldjük., -Aliiul Jenő konvéd a Z. 221, lAborl pestArél februtr 19 keletlel üzeni születnek, hogy ne aggódjanak, jé) van és mindnyájukat csókolja. Üdvözli a kanizsai lányokat, fiakat és több levetet vAr tőlük. — HorvAli László honvéd aa V. BI9. tAporlpoHtArél tiz^nl lebraAr 16. kelettel (eleségónitk t-e műiéinek
niikjrkinil/-ai n cs srllldrh, ÜOgy jól V-\'H .
egészséges, kevée levelet kap éa kéri, kaldj^oek lényképet ¦ ki«lAnyAr«i MUdnvAjukat aoknzor cókolls, barAtalt Bitbzll c; szebb jövőt klvAn.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen !0 édesanyánk temetésén réiilv*ltck t» Té>iv*lúkkct fájdalmunkat bíirml inúdon enyhíteni síiveüik voitíik, ezúton mondunk h.d.n kös jön elet
tsoukiilnli. i Vic*nty Árpád
át qialáija.
— (Klllélték a magyargyalázó mura-osányl assxonyl)
Hctosl Tanáiné muracsártyi lakosnak köztari zis ugyehen dolf-^ roll a «r jeíyill irodáhsn. valésilehleí olyan Hüm-cet liaiznáu, hegy az irodalisit kénytelen volt részelni, m«>d aulker at sem hasa-ná\'l. kilíssíkeltc ;i h-tneeskodé asszonyt. Dctomné ekkor dUMében kiköpsil as Iroda liszt elélt é* MagyaiKyalazó S4avakka1
adoll kilejezíat énelmelaek. A dolog nem maradi annyiban, mert a gyalázkodó horvát asszonvt feljclentcllék Persze a bíróság elölt nagyon csendesé\' illeailutlé leli Tagadra a icrhére roll kifejezést, 1I0 a liiliblli;atell t?mik liizenvilották a vádit. A biré\'ág a« \' \'bitó üzakaíz altalmazá-cával logerősti \'fO penge\'péiilMIAtttéeie ítélte Öl
BarAtal d> llsxtalfll neveken szomorúan hidaljuk, hogy
ozvi
LÖWE ADOLFNÉ
ADLUM JEANETT1
«kinz«f«ttt loévsIéiSkoa.
lebniAr kO 21. napjÉA elliunyt.
Tlaito, >em<i OlsMl Isten szolflálstaboD, 1 csalirilákox való haíeaes roaosikodisban töltötte.
A naiyknnlzssl Izraelita temetőből február hé 24-lk naoján. CSÜtÖrték , délután 4 urakor temalJOk.
„Akik éleinkben azerstttk eiyatasl, azokat a halál se* vátasaija el töhM.* Semval »¦ W">v. 1
/\\ Nagykanizsai Izr. Hitközség és a Nagykanizsai Izr. Szentegylet elöljáróságai szomorúan
közlik, hogy a hitközség és intézményei nemeslelkü
jótevőjét
özv. Lőwe Adolf né
özv. Adler Jeanette úrnőt
az Isteni Gondviselés f. hó 22-én Magóhoz szólította.
F. hó 24-én, csütörtökön «1. u. 4 öritkor temetjük az izr. tametóben lévő családi sírboltjába. Nemes egyéniségét kegyelettel őrizzük meg.
Február 22-én és 23-án
__és szerdán
Február 24-én a Nép moziban
Nagy ünnepi esemény! ISTENEK KEDVENCE (Mozart)
E műsorban mutatjuk be azt a ielemelö ünnepséget, melyben Kormányzó Urunk a mí szeretett tábornokunkat vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot a Mária Cerézia-rénd lovagjává avatja.
Kieaddsok kezdete: f4, fS és f3 órakor.
ÉRTESÍTÉS. Értesítem nb. autó- és motorkerekpár- I tul»|donosokot,\'hogy autó-, motorkerékpár-alkat- i rAsz és műszaki cikk kereskedésemet D«Lk-tér 10. ii. alatt magnyltattam. „,. KELEMEN FERENC «.Ur.lk.Wn k»r..k««
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
atalványok beválthatók i
Hol ha m- gépek, gépsxij, oánpsagyfém é* golyó* csapakgy igénylesei elíntéxem.
DRAVIIVOLQYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ ÚT.
AramsxAmlák fizetése, reklemaolók, hlbBjalantésak, iziksxerü telvllAgositis minden villamos kérdésben ddteldtt 8-161 délután 16 éréig. Cs«ncftry-ut 61, telefon 294.
_1 Hl tebnxÁM 23
Kivertek fi\'ls kóxelébes levé (éáz-kelkbol a kommnolata alukuiutokat
(Magyar Távirati IrodnS liíilanjúd ból jekmtik: A Wiflhon állomnf«ii(é sxerb államórségi csapatok jelentést adtak arról, hof^y a Nieinl nem méjMM fekvő Vlai)a községei r-p mt* négy r*noinniíédoh kózst\'sgot rendkivul «¦!.¦- kommunista alakulat tactja muffaz^fláR alatt. Ni.-hl.nl aznumil .1 indult nz dllamérfiég 800 fónyi csapatari liamarosan.rábukkant u Lom niunistékra és véres ütközetni vivntt velük, megtnmadvn éket olólrsl ée batban, As ágyukkal és gépfogyvv rókkel vívotl csaták után a komreu-nintek Vlana én n többi néry íjl.t kÓBolébon 200 halottat hánylak hatra és á falvak földmüvesoiruJb fllAad&a% alapján mintoffy 800 ael-" nültjük in volt. A halottak közíilt 8 kommunista Memher is volt éw 12 knuununinfa formarulnUmn U.ir+iM
BNeihivó. m
A Nafrvkanlzsal MAV. Alkalma-zettak Temetkezési Eeycslletc felyó ho 27-én el u. 3 Arakor
tartja tisztújító közgyűlését a városhoz közgyűlési termében, melyre ezúton is tisztelettel meghívja a tagokat a Vezet#s*fr..
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai méntelepen már-olua 4-én dóiolfltt 10 érakor egy
darab 11 éves hidegvérű, pej, heréli ló elárvereztetik.
sir "lédtelepparsnosaaknág.
- jémcdotu, képiéit fi>*(i*dttt aunnall belépésre felvesz: Kapoll litván tOoier- é» csemege kereskedő, Horthy M.-ti, 2
Fűszer- és csemege-Üileiemben lanoh-oot felveszek Szabó józuet. 571
Klfaldl«ánytaionnalia lelvest Sehless Qyula, Horlhy Miklós ut 8
Meab\'ahata perlekt (öző mindenest keiesck Jelentkezés d. u 3—6-ik Csen-gery ut 5., í. emelet. 372
Fiatal bejárónőt (elveszünk MAORT-hizba. Cim a kladéban. 5ti8
«enyv«léab«s« lérlaa tisitvloelót vagy tilitviselőnöt leivcsiünk. — Hsaeya kirendeltség üVfe
Oyskotlott, Önílléan dolgoz* fáayké-liéamaagéel Nagykinltsirs imatérmnakB
kldelguiásáhúz küldje ataiitatst cddlfi mft-ködés éi flzeletl Igény megjellTésével .Szorgalmas*1 jeligére kiadóba. 383
Jóhézból való leány tammlaaa* aion-niil felvételik! Mull nólfodiiaz-izalott, Eöl-VÖMér 10., telelőn 898. 381
Ügyes hlfutoflal azonnslra Vliex Sóviry levAn, KirAly-u. \'20.
Megblzhitö úriember htimlléie élléal elfogad, jó bizonyJivAnnyal rendelkezik. Clm a kiadóban.
Egy pii lé telhícielíisel azonnal aladlé. Magyar-utca 80. 360
ayarsstaktkáel állvánnyal, gyermekholmik eladók. Zrínyi-utca 33., tlldsilnt Jobbia. , ¦
Egy siáJllibató beton elctó Jászol ccs 300 cm. liosn/u alaolA. Báthoiy-u. I. 573
l\'l\'y nagy kukorloaa\'»>a kis otesska-épUicitel egytlti eladó. Luai lg, MiK"\'
uica 126 3M
elvaaxaitl tegnap este a Sugárút 3. uándói az Aipád-utcálg egy pénztárca pémzcl és egyéb dolgoknál. Mivel kttttl IStták, amikor as IHeiö (elvette, tclkéiem táját érdekében adja le n sicixtttlősig-ucii, vngy poMan a btnl levő cintie. :<iú\'
kaukl kézlébt
r«lit1m*l M A fi UP,
Klseuoueel a. T.
uadé: laiaj tlarotf.
.Syeasaton:
eyw^ákm itrafvwsaáa. ikjiiáéti-t tatai, utal sofstaj
0 0/
6v1.,(44,)i2, Nagykanizsa, 1944, február 24. csűtOriak kraV5jmé*
EBE ¦.._J m® ! ^
ZALAI KÖZLÖNY
étortaemíMiség é« tladrthlvht&l: FÖ~ut 5. ezám. S**rkew«öbégi M kladóhivaialf tejelőn 7h. ¦&. Meeifelenlk mindén nétkö-inao délutáN-
olittkai napilap
felelős szerkesztő: éarbai its Lajqs
KlŐllzelóeS áia: ogy hőnaara * pengő negyedévre 12 pengő 40 Mié
Key\'t szám: hétköznapié HU.. s/ombnt
Nagykanizsa Taros képviselőtestülete a faros díszpolgárává választotta vitéz Oszlányl Kornél vezérőrnagyot
Díszpolgárt vAlaaztett Nagykanizsa, az a váré*, fitiiciy Minden időben nagyon megnézte, kikre ruházza n pot-garl közösnégnek ezt a legnagyobb díszét. A moKyar őlotaek lniranr lörté-nelemnö vAlt nagyjai közül gret /, r.hy Aladár, iiinjd Riót Apponyl Albert, a mngyor hŐBÖk galórláJAbél báró 3*0* nay altábornagy mellé oda ölelte most Magykentvn magáénak vitéz Oszlányl Kornól vezérőrnagyul, az e\'aö magyar linziét, akinek mellére a FdméltóeágK Ilr feltűzte n MArla loröffa-rendet.
A váróid képviselőtestület díszközgyűlése wzordAn délulAn 5 Arakor népesebb volt, mint bArmlkor. Ounoplft komolyság uralkodott a vAronbAva di nz.es közgyűlési tor ni ében ée a randákra képes magyaraAg előtti hódolat Áhítata a szivekben.
A Magyar Hiszekegy hangjai ulAo dr. KrAtky IstvAn polgármester bej* lentette, hogy a VAronJ aardsaARt Blokktól Indítvány érkezett vitéz O*/. lAnyl Kornól díszpolgárrá választanára.
Lelken éljeazéfi utAn dr. Hegyi Lajos főjegyző ismertedé a beadványt, rmijd vile* ¦ Tóth"\' Béta korniA«vtar,Acfoe mondta el aa Indítványozó blokk ne-vőben az indnkolnat. anely meggyőze szavakkal vázol fa vites OszlAnyl hós) nagysAgát, Naryknmleem szívvel-lélek kel Való ragaszkodását kozzá^ mint e
város tálat ttözt parancsnokié katonához, éa mint e vároanak köztiszteletben AHA polgárához
Dr. KrAtky polgármester örömmel lette mngAóvA a javnötálol ée euielke-dett hangú -beszédben fejlelíö ki a diPípolgArsAg jelentősegét, mint a pol-gArl megbeoaUlésnek megkülönböztetett mért\'1 két.
— A honvéd-gondolatnak én a kato-bil erényeknek hódol -nagykanizsa, mondta a polgArmester, ennek a mai magyar életben la nélkülözhetetlen két eszmény oeir, atidkor » doni harcok legnagyobb magyar hősét a honvéd ée polgár tentvAresil lésének Jegyébon díszpolgárává vAlAaztJa. HAdol ezzel Nagykanizsa n saját hagyományainak óh az őrük magyar katona dicsőséges alnk-Jíotak. az Államot fenntartó vitézségnek éa vitéz Oszlányl személyének, aki egy kimagasló példája mindezeknek, a
otodAiatoe magyar erűnek, n férfias
heiytállAhisk iiigv veav.élyek idején, a bajtáni test ve ringnek kalóriáival szemben e.ii a paranencokt ráturmelt-negnuk, amely meg ludja kétszereinl a hadsereg ereiét. C<«k annak a nemiéinek vhti jftvölp, amelynek llni a háziért, e fajtAéri miodenre kepeaok, niln-<li\'n Áldozaton keresztül, ha kell szélet AldoaitAvul Ih. lízt azi enzinéoyt bectttlt jneg N.igykanlzsa. amikor vlléz ÜazlA-¦ nyit dle/,polgArAvA vAlahttotta ! Á hosszantartó, lelkeh flnneplés za jAuxk osMlapuitival dr.\'Hegyl főjegyző leiotvanta a hatArozaü Javnalatnt, amit a d(«7.kö7gyüléh egylviugii lelkesedés-•ki\'i elfogadóit.
Vitéz OMclAnylt a diar.közgyűlés el-hatér«zAHAr/il táviratban értesítették, a ¦dfn/|toli/.-iH oklevél AtiidAnAnak Önne-péíyea kemtlien vnlé AtudAsAról a pol-i:Énih-ii.-r gondoskodik.
Vitet Oazlányí ve ié(rárnagy távirata
Vitéji Oszlányi Kornól von/jrór nagy mo a kövotkosó tóviratot
-léríödr. KrAtky István polgármofi-¦
terheit:
aMélvségos hálával krmknnőm idVjltóflAgod táriralt köalóaef arról, hoay a város k/iprifiolótrwtülmV\' fen-
Igcnti tognapi dmíikózgyitlésón a város -ámspolgúrává vábisxtott
díjktosithatom Mnltóeíigodat,. In toijóson áb\'iránm n nagy kitünk zvotyát ós j)Olgárni(»tar úrra, a vé-
uU\'í
V#jpvi«)lók*tük;i.\'\'r«) in közön«ó-fítTti a Mindenható áloVisát kóremn.
Két gyerek, vagy n«a g\'
Irta: Ke\'emea Ferenc
A magvar sorspreblómAk ki loieieotflségü a NJuzaporodéi BJlenséges népek gylírülébe közelebbi rokoni k\'ípcaotato éliluk é/er év óta a KarpA* eéjében s vArpik « hnrmbi Kyart, am-lvrői BAkosI .1 siATBdfordii.óideleu Almod, egyik leguagjobb bizton örök fenDmirnd^HUUknsk. ben e népuzuporodásl *n-: morlté ,¦\'(!.ii-\'i sominl t) hyujlnnnk a lALoslaioin \' lósliAf-Ahoz. fcói az egy\' gyobb téthÓéllASa a dk heilA\'.t\'.ioak sorvadAsáré1 aggfiHzio pusztltAsAról b Nem esoda, htígy a Állandóan Iogia!koztht)m elet felelős lönyezőít h lénia meBO\'dasárói edd menő olkkek, véiemé jelentek meg. anélkül, egykét elhatárolták,
térre szorítottuk volm Ar. egyke tovAbb rf
taj Vnegvlaolt teatén »
erőt\\ m^ly hivatva
BZAporodosunkat eló
\' A» egyke Itt ven
bozni kell vete. A 1
nyalom Idökö\'inkln
lyepebhp* veli rA
déere, hogy aztAn i
bél A(i-ng«d]e mm
preileniAjAt az
teött dön-\' k^tdéee. a, minden L aéiktti, Ht -ok m<rriea-omllllő má-onft már a «otts..me[y dika\' lehelne\'
Kzzel pÍBB|.
-tsstika ei-/r) IztatAat nrtfis • íözoíl megva-*e egyre na-dysr tíinw ui i.« magyaréra eszi».
* fiíyko kérdéo ¦ a mugyaritttb-. ooíry a prob-ig inAr kőtelekre oyek e9 [ervek >w>tíy megát Ta»y siOkebb\'
ii mafiiy aiémet támadási minden pillanatban warják aae olasz haratiénen
1941 óta a legsúlyosabb légitámadást étté át tegnap esté az angol fővá/vs A finn bóké kórdósóriök nincsenek érdemleges fejleményei
A keleti hnrcléreo a nórnni had ve-zotéaég eaopAn helyi Jelentőségű har cokrél számol be. Fzt s /
kihzltbtM AHÁ nmgy l Ktsz tórnAitOK HzemBz»g*kŐ! tetzi. U||y látazik az oroszok n viszoRylages csendet ul nagy tAmudáa muHlndltAsára haa/nAlják tel. A nésietek a tAmadAí\' meglndltáfóra bármely napon ezAmltniink A neltiinol hiáji AlIAsek körül kedden jelentősen klsetek harcok voltak, mint aíl elöző aapekea.
A rnfnlorno! szakástöO kisebb helyt Jelentöaégfl hareekrs keriilt sor, »>kor \\k a németek a támadókat visszaverték. AnnáV a katlannak a meg tisztit Asit. amit a németek napokkal otebbanrtak be, hefeJeződKtt és a német csapatok az uj né\'nnt vonalakat megszAlltAk A. deli karctéren vfazonylngos nyugalom Bralkedlk, CaBsInonAI nem került sor nagyobb hurcokra. Az &.ik amerikai kadsereg froniJAn roozgoiédAs .észlelhető, valószínűleg újból megkezdik tA-madAsaíkAt.
Zágrábban tegnap kétszer volt légiriadó
gató hadműveletek alatt U5&\\ kommunista csott ol, a aobosQltel s/^-ma ia ökörül van, foglyul osott -411..
Zágrábban tegnapi dóleJótt ké*-ízIxmi volt h\'tgiriudó, i-lónííör 11 óra 7 porctöl 11 óra 68 porcig, majd 12 óra 7 porctöl 1ü óra \'20 poréig.
Csak Alropüló gópok zugáaát nalkrt-lák, de bombázás nem töriént, n logvóxlelero nom tüzelt.
Zágrábból jolontik:.A OyókényeH-aol axombon .tokvó Kapronca visz-h/afoglalás.1. után 1500 katonaszoko-vónv óa partizán adta mog magát a Imlóaágoknak kogyoloraro, ;i00 fölkelő potlig boállt a íokotr lócióba, amoly a partizánok ollrn küzd. hivlóná! 31, Cvoti Ivánnál 8fi par-tisánt óitok meg ós 150 megadta magát. A multhoti szorhiai tiszto-
A domonkosok zárdája is roanbadőlt Zágráb bombázásakor
45 halott, 40 épület elpusztult
relvéiyeket boesAf a vidékre költözök rendelkezésére A portavaik a riadó alatt véRigiAlogatla a főváros hombA zott vidékeit.
Tegnsp este Is bombázták Londont 60 bombázót lőttek le tegnap Németország lolett
A brit hírH/olgálat jolonlóso fho-rint tegnap DSte lógj riadót rendeltek n| Londonban, Nóhány porcro a szirénák megszólalóss után a 16g-
/AgrAbbál hlvalnlosnn Jeleailk : Az eddig magAllseltett adatok BlBpJAa a horvát fdvAr.-B keddi hemhAzAaa^o ka-IAI..m áldozatot követett, közlök 24 térti és 21 nö A balettek kézül 8 domonkos rendi atya, akiknek s zAfdrtJAt rombariöntotték a tAHadásek Remba dált 4« AaOIet oe megsérült több mint 16X1 káz. A sebesültek szAma kürölbe-w IUI 50 egyei. A polgármester Intézkedett a hajléktalanok elhelyezéaérŐI ée fétszéllttotta s lakosságot, hegy akiket hivatások nem köl n fővAreskez, utazzanak el vidékre, e oólhől vasat! sze-
¦vóoVdmi agyai tüzeíés/\'d.\' Irhntmti. hallani.
tanakamerikui boniHábó UiUíWtok\' "kigoap dót tájban dóJi iiányln\'il bo-
^kpiíltfijí
A.Keteti Atfok \' viéikirs. "A krdwizótkm idójáráe ollóflerd í9 Mik nemtif vadáwzgójp száflt nzcmlío n támadókkal. A bombázógopok sok\' vaóVwzpXrp kieérertéboq órkoztok. A lógvóíbAtiiiriuk az idójárás nem ked-voKOtt.1 A légvédelmi tüzírffég így is 88 amerikai gépot lótt lo, nagyrészt 4 motoros, bomhá^ókal.
Némtítormíág déli torületo .roíótt moguommiHitott éiszakamorikai bom* Mkö wpülógéjk\'k szama. 42.
Évek .óta a legsúlyosabb volt a tegnap esti londoni légitámadás Ma raggal újra légiriadó volt Londonban V , ¦
Berlinből jetenlik ¦ Nehéz német harci ri-efllöeepek ar. elmúlt éjszaka ujabb nagy támadást intéztek London ellen I-N le 22 2 érakor a német repülők elhuMak London fölöd. A bombázás é|izaka 23 óráig tarlóit. A haicba veteti német repülők száma basonlo volt a legutóbbi London elleni Iá-madárkán részt veit reptllők szamához. A repülök isinél m>1; bombát doblak Lén-doara, melynek kövelkeílébeit sok füz keletkezeti. A német bombázógépek közfll egy német gép elillnl
A bril hirszolgálal Jelenítse szerint ma regiiel rövid Ideig iartó légvédelmi rfndő volt. A Cili légi támadással kapcsolatban a jelcnlés inegAllapilfa. ho«v London egyik külvárosának lerdleie 1941. óla a legsúlyosabb bombatámadást most szenvedte el.
igódlk a magyar . lekrill azt «z da
, ^vÜln", lendületes w/iiten).
¦ ^PP «zew foglal, öngyar kÖEWpi f(-¦* «Wre ezenvSim. ffagAt erre h kár. \'*Wd Idő mu\'va uf.
Most Xalsegersz nppe . B| egyke, annak a k át Indítványnak kap? teán melyei a vá rmogyeí kflzólal egv markáns eayénl iéBe mzábd«kozlk n törvényhalé«A«t tivap^g HA ?erfe«. térd * ezen kitre. biüí az oméenS^ elé JuttotnL """Kgyuies
Az ItMtltvADtyoAat fenköli keresztény ;elem *s 4. magyar MlMn TjK
sxellem
íWlnte, hazafi s/ aggédAB boVsVjila\'^\'i Bizonyos, ha^\'y
rájtt
iwse\'retleu" Btfok
ineKle!ené*Hk. a magyar közélet tég-
ezéieaetrlt réteitelb- d élőnk vlaszhangot fog klvAftsnl. Hgy a hAfAuHrtg (nuRltH-»én«k nz eg.V.öA-1 »wlé»vők kl/Aróla-g(*ajigAvBl vsi* kntAlyoBa\'>ga. mint az iíjeköfladéal Jognak a hérgrerro^kes fvn!Ad«k Mt*vai««*nBk fnkozotinhb Igéirvaaté telére vonalkosó relorinta. olyan autAs* kérdések, amehek. ha útjuk elér a nyflvánoíaágán át
a lirvényhozás u^arnokáig, a magyar közvélemény vlk«C" tneguylJalkoiAsA-koz fognak vezetni.
Mindkét Indítvány réíjdl bfttározolt küzdelem az egyke ellen s bátor kiállás n harmlaemllllá magyar mellett
Nem vltAe. kogy a polgAri házasságnak legszükebh körre való elbstáro-IAsa ás a keresztény telekezetok: ssá-rnAra való klzArAea, valamint as örökösödési törvény tervezet reformja részben alkalmasak arra. hogy a magnk elé tUzött aagy nemzeti óéit szolgáljAk Kérdés nzonban, hoüy meRvatósltá-¦mk más vonalkozaatiaii neoi Járna-e olj/an eulyoa következményokket, amelyek a várható eredményeket messze inlhaladnAk.
A polgári házasság li.tézmőoye a ksícllkus dogma szempontjábál eztlk-séttelen éa felesleges, de a polgárság mitden rétegének érdekelt képviselő-Alltmhatslom «em közigazgatást, bem vll igkzemléletl okokból nom igen fogja i7\' ,J1\\l^U.vA,,yhíin i"«JelOit- azok ko iátok közé hzoriumi Még a mai ke-HM itéoy,\\nemzeti közezeilem sem lehet biz ofdléka annak, hogy ez s probléma, h nemzeti tarshdalom egysegének súlyosabb iinhi.dékal uéikül megvalósítható tenne\\
Az örökösödési jog tervezett rajUká-ils megvAltozíalAaH pedig egeeaen btz-
ZALAI KOZLéNY
19-14. február 24
V1
totan a tAraadaloai érlatett réíegéZek legnagyobb resiénél a legkomolyabb elIeBállásra talAlna, ha pedig a törvényhozás azt ennek ellenére mégis eaafc megvalósítana, ugy slyao kísérő Jejenségekh--z vetélne, amelyek k«-ujpI.v veszedelmet hozhatnának a magántulajdon rendszerén épült egész állami életre
\' - A polgArl munka éa vagyonoaodAsra való törekvéa a legszebb AllampolgArl erény, mely agyarAnt aiolgAlja az egyéu éa az állam érdekelt. Kztet azo-reaan együttJAr a gyűjtött vagyon felett vale teljesen szabad rendelkezési ím, amelyet ezldöraerlnt oaak aa örökösödési Illeték a a hagyatéki Jognak egyee. a családi enmény érdekelt azol-gálö rendelkezései korlátainak.
Nem lebet éa nem azabad ezt a ren detkezöal Jogot a családi szaporulattal bármily voDatkozAsban Is ösazefüg-gát-be hozni, mert a BMporadAs nem tnhul¦ ii esetben az érdekelt szülök egyéni clhstarozasAnak ügye, huncut éteti int következmény. Másrészt a család éa tára-.dalom alapjait\' képezd magántulajdon erkölcsi tartalmAnak lényeges eleme a korlAtlan rendelkezési Jog h inagAntulaJdon tulajdonképpen csak addig van, amíg afelett azabndon randelkezhotünk.
Mindaddig, amíg a polgári állam a mai keralek kötött fenn akar maradni, még az oly súlyos Borskérdés érdekében, mint amilyen az egyke, sem kor lAtosualJa polgArl rendelkezési JogAt a •SZent* magántulajdon felett. De kér
. dát hogy az imlltvAiiy kétségtelenül hasadás elgoDdolAaat még megválóéi-tinik esetén Is alkalmasak volnAnak-e aa egyke felszAraelásanak szolgalatot tenni
Aa egy éa kétgyermekes szülő bizonyára módot ta\'Alna arra, hogy egy élei muakAlAval szerzett vagyonAt még életében elvonja a feltételezett Állami Igénybovélol elöl, hiszen orré különböző lehotoaögtík Attanak fenn, nzoo-i\'-lül egy Ilyen Intézkedés a gyermekáldásról lemondott, vagy élettani okok-bét tehetetlen éztllflknéf könnyen a Józan polgArl ölet, a takarékos életmód, a szünetnél ktlli munka polgári erén veinek meglazul Asákoz, vagy Itt-ott teljen meguzUnéaéhei vezetne.
A Mvctett két, tagadhatatlanul mélyen hazafias és keresztény szellemű iutllí*Ahv megvaléallAsa esetén nem jAleutnné az egyke kérdés alapos megáldását, ellenben a magyar közéletben ós közgondolkodásban olyan mély oza-kadékokhoz vezelaetne, aateiyeket a ¦amtel mai élet-halál harcában min deaáron el kelt kerülni.
Az egykekéráés egyébként, ami elsősorban vagyonjogi probléma, csak Melyen birtokpolitikával a a családi eaaporulattal arányban állá te!donztAs-»a). azonkívül pedig az érdekelt vidékek népének céltudatos lelvllAgosltA-aAval éa vallásos neveléssel oldható nieg radlkAllsan. Hogy az egyke kl-küaztlbliléat! esetén két gyerek legyen-e vagy négy, azt som a bAza*eAg Jog, oem pedig aa örek#BŐde«l törvény reformja befolyásolni nem tudja, mert a gyerekAldAs élettani adottságoktól s mtm utolsó sorban éppen az utódok «xoclAIIa helyzetének gondos mérlege lététéi éa öietlohntőaégeitől ttlgg. A gyermek isten áldása és akarata, de es az akarat határozza megelleiiAllha-tation törvényszerűséggel Összes elhatározásainkat Is, te-hát azt ts, hogy egy, vagy négy gyerek töltse be as fin, melyet távozásunkkal az emberiség létszámában magunk után fogunk ¦agyat.
Naptár, Február 24. Crtitörtök. Rom. kat. Sxöklnap, ¦ Protestáns Siökönap.
Interpellációk karmadfólórás pergilfize volt a nagykanizsai városi kepvlselötesttlet tegnapi kézgyllóse
A polgármester minden feltett kérdésre, panaszra válaszolt ós a képviselőtestület a válaszokat tudomásul vette
Ibiiül ki vüli közgyűlést tartuti ^zordan délután fél e érakor Nagykanizsa vi\'tl i ¦.¦ lté|H ISolŐLe llÜlnt \'.
Nemcsak ti kozgyüluu volt roed ki -vüli, hanem « reá valé ndlcészülóa i;> ós a [lergétüz zaja is, amely a padsorokból a uolgaiiuoslur) szék ut> az előadói emelvény felé irányult kél é** fél órán ki-ios/tül pillanat szünet nélkül.
A városházi bírálat s/ollotuét kó]>-y isolo uj vá reacio liti ka i alakulás, a Városi tbizdasagi Itlukk voltakép-poní harcos I Kimutat kn/ása voli ez a közgyűlés, A tárgysorozaton egyet* Ion pont volt: u városi legtöbb adót fizetek név jog)zeke. Uoudott) körii liliomok közöli |iár perúes ügy. Ma sem ez volt a vihurgó.-, bár h hangulatot kétségkívül fülotu- kissé az is, hogy a lilokk egyik tagja, dr. Külüp György ozutUw kiruaradb a virilis névjegyzékból h ezzol megszűnik városi KépviwlŐtealülotii i»g-uágn.
A közgyülé* érdemi rosse a be> jolontett öt inb\'ipj\'lláiió voli, .valamennyi !> Blokk rialzerei. J>r. Fü-
lö|> Gvürgy képvinulőtoatüJuti hatá-mzatok bo nom tartásáréi, Samu Lajos egyen kúpTisolótoatüluii határozatok végre nem hajtásúról, lat-hnn-.ny Károly a villamos uzabály-nindolot egyes miidalkezétoinek végiéi nom hajtásáról, dr. Boda Károly szabály rundoknak ós törvények lx> nem tartanáról, liitter András a, városi ordó-gazdálkodás lambranas ügyéről.
Az elsötétítés .utolsó másodper-«%. tartottak a napirend előtti felszólalások (» tárgysorozat ogyiitloii ixrnlját, i> urilia nóviogyzékot H óra olólt pár porccol Közlxívotölegi ogybangulag elfogadlak) éa mty így som kerül botolt sor .Samu Lajos inUirpolláoiójára, ami igy osuttttl ni ma radi.
A niajdnom folytonos zajban, a moly noni nélkülözte az "\'izgalmas jelenőtöket sem, igyekeztünk Kivonni a felszólalások, rövid lényegét. Nem volt.könnyű, liiazan ami elhangzott, nnndon órdokos volt, éppen cgitk kölelnyi újságlap kellnno a visszaad ásáboz,
A gazda lakossá/tat érd*MS kérdések
Kii lop ,( í> örgj J< i fogáflolta,
hogy
« ir!i<iái radvissk lecaapoláaii i\'w a logtilók aa^ibuatb-(laltságának tarQlotcuern áltd való megoldáHa, bár sürgősnek kimondott hulározal vau reá, nom lörb\'iut meg.
A tavasz olmulaazlásn ujalib egy év késedelmet jelonleiMi. JavasutUl annak kimondásai, hog) "i liónannál idősobh elintézetlen, akta ne lelaw-sen a várnaházán.
A nessi ml/Mitéli rosSz üzletnek ininiVntolle, anu\'ly > a város B(> évtj; isak ráfÍKnl an/.ak tornei miatt.
Hgy fnijoai i\'.i\'lítrétziivk hercegi «rflWíSrví/ twí elcverf-Hitére vonatkozó tárgyalásokat Itolylnkmi-tott<\\ mert az erdő mindig orde, do a szánté a háború után rolcmz-tásra körüllK>t. A váaártén)l) egy féiszor építését éa szélfogó fák ültetéséi ís sürgősen mondta ki már rétron a kéiivisolotustiiM é* a vógro-hajtás máig sem történt meg. A MAOHT örvondetes U\'rji"*ízkiod«\'na-miatt BÜrgŐBeil gondolkozni kell
« tzfftfrdér fithetj/reréArol. A kiskanizaai ut kövezését nem folytatták. Kiskanizsán a Tom pioni téren a célnak inog nem felölő övór arkot lótositotlok. A .kiskaiiizsiu útátjárók járt látatlanok.
Dr. Krátky Irtlván |»lg>u1IU»Mter hivatkozott arra, hogy
ami -ÍO p0 én mulasztása itoli, azt nom tehet rövid id& alatt s főként a háborús anyag- ex munkaerő"-hiány éveiben jóvátenni.
M induri elakadt ügyiratot hajlandó a panaaelóvővol ogyütl nuyfrizögál-ni. A vásártór joUmtöségo a marha-fotb&jtáa korlátozottsága, mialt csökkent, de az áthelyezés kérdésével csakugyan koll foglaJkoKiÜ. A kiska-nizsai utaXÖVOSéfl oka anyaghiány-e,
iniVs-e, nem tudja, do kivizugúlja. A kiskauizsai járdákn» is volt határozat, azl azonban niaguk a kiska-nizsai háztulajdonosok nem hajtották végre. (Közbekiáltás; \'1\'essók okot felelősségre vonni !) A háború
ötödik évében mégHom lohol a húzi-
Szdákra ilyon torbot róni, -— vá-izolta a polgármostor. A kíakani-zhjii utcakövozeaok toron loljrárrnea-!<n ;n alatt annyi történt,
mini aznlótt !IU évig. Az urak általában ugy boazélnok mindenről, mintha huboru oi-m is lonuo. (Un
nyofl közboszéláaok, amolyok a aöz-g>-üt<u> folyamán gyakran ismátlód-lok: Dl\'orszo, a háború I*)
Dr. Fülöp javaslatára kiderült, 11-::-:! ¦> a kiskuiiizsaj utctík parauiaai salakkal orvosolhatók losznnk.
Kijelentette a ]xdgármoatnr, hogy a/. urdŐ-csoro még ogészon uinbrio-nális (flöki^zitó állapotban viui, amint mogiVik, Umnéswitazoriilog a képvisolőtestűlot olé körül döntésit),
iSmji/kanizmt fejléxlés előtt á\'l, területekre less t&\'Ík*$ofa * a ki-itUfálitátoknál síÜkséa lesz- cserébe adható szántóföldekre.. A torról a Iral ügyminisztérium is
bolyesli. Hogy n récsol ordóvékd nem jó befektetés volt u várounak, azt csak hozzánoniértés vagy iwsz-akaral inondhatja. t>00 holdat vet-tünk 17OÍÖ00 ixmgőórt ú három évi hozama kifizeti toljoaon. (Rősbo-kiáltások: »I)o a U*rlá)kl A lorliok!\') Ami tohor van, a/i .\'10 40 hold eladásával fedezzük és ingyunbun aiu-rad 7Ö0 hold erdó.
A^ kö/gyülés a polgártiu«U»r ni IsHzát luiluuiáaui ruttu.
Bírálat és faUM a marosi Ügyvitel dolgaiban
In. Itodv Károly kifogásotta^ hogy a
virilis névjegyzéket
\'iirin IIVilvállUH bizOttSllgi lll.\'> \'II
láijrsalO\'ik, u kiszáinolo közegek hzú-mttásalkbttii tévedlek, Kifogásolta* hogy ninos városi
. *zal.á\'\'/,t\\ndeliU-yyiijteinéiir/,
Mi \'I..J-UI. hajtja pl a tomotői
dijakat, a Inrdotísi dijakat? Javji-Holta ö hónapon Ixilül egy szabály-reudolol-gxújU\'inénv lájkwitöaét. Bírál Ui a
i költségffítét éti a,\'n .¦ /. kéHiKlehnos IjenyujtásAl és az etokin-tétben felhozott okokat. Mit szól a felsőbb hatóság a törvényen elő Írások Int nom tarti\'tsábozV Zárszá-mndás évek multán jön. Mély szoi-vozoli hibának kell lenni !11, inni-vol foglalkoxiii kell. Az üirvvilolt kell jobban beosxlani. A bírálat éa a Blokk önzetlen és sonki ollón nonl irányuló célja; tiszta levegőt teremteni, a bdolÓHséj-oV megosztani a képviaolőtostülótwl a így
a vánw vozelős«^géi\\ek iKígitai\'igént lénní a váron érdokébon.
A fa-ügy
vizsgálatába bevonandó bizottaági tagokat kijelölték, do nem adtak alkalmat a határozat végroliajtási\'ira. Titkok háza lott a városháza a do-coiiiIktí közgyűlés óta. Panaszolta egyes tisztvistdŐk megváltozott ma-íja\'tartáiiál. A viz- éa csatornamű bizottságát \'2 év óta nom hívták össze. A cél, mogvédoni » i>olg;ir-mtwter tekintélyét, dn a t\'>rlxAot
MEGMYILT
. HATTYÚ DROGÉRIA
C*gt :
Illatszer, kozmetika, szappan, fotó, gumiáru, kötszer, vegyszer és háztartási cikkek nagy választékban kaphatók.
PETRI (PETRICS) VILMOS
Nagy kan i*sa, Horthy Mlktóaut 12. a*. (Msort bérház)
viselő képviselő test üloti ta^ok i* meg követelik a városháza hivatalaiban, hogy kollókn^ppun fogadják éket.
b\'.tíi\' fótisztviüíjló kijoionttítto, hogr MÍiilyül a képvifiolóteatülütnwt. Árjuw-gáruífKstbr no korusso a szúrnSzorü mbbségoi a képvisolélostülotbon, liánom u iniHŐság és az igazság több-sémit. .
l)r. Krátky István polgánnoatei\' ki jelei lUitv, liogy a virilis nÓTiugy-¦...\'¦!. körül nincs törvény bo nem tartása, hanem caak luuiűhotö kéee-dolour, \'levédés ulőfordulluit » túszi-visulék mai miinkatóbblolo, tülkei\'-bolt, góndUtrlios hivatali éloto mel-leli, aminők a háborús |u>ly$Qt-az olta. SzOrvozésí szabályrónuolot von, cí\'ak nincs összefoglalva a folytonos módosításuk miatt. Csuk uz ósszofii-zés hiányzik. A\' temetői dijakat u képvisi\'lóicslület ál lapította meg, a Ilii dőlési di jakról szabályronrauet inbV/.lu\'dik. Alindont olkövot, hogy hát bén»]«on Iwlül togyon saaliftly-i-ondolol-gyüjtomény. A költaégve-té\'i kéiiedolméiiok- via maior-aaorü okai vaunak részben a sziimvovoeégi főnök botegsógéhoii. réaZbbn a hivatal csökkent létszámában, réazUín az előállítás locbnikai akadályaiban, amik ugyancsak háborús orcdotünk. A költségvetés fogalmazása alapján, mini dr. Itoda ajánlotta, ké^zsóggy-l hivia Összo a pénzügyi bizottságot. A fa-ügyi vizsgálatban a bizottságot az alispán küluto ki, abban tohát a polgármostor, mint alantas hatóság, nom inlézkedbetott mást, mint hogy a képvisolőtestűlot határozatát Jku-torjcszlolto. A bizottságokat asndn\'ui
mardos 6aa
u| koi.lő «• haladó cysrsIrAil, gépírod tanfolyam kazdódlli. BeiratAs aqeUE nap.
>9K (cbnuér 2j
ZAJ,Ai KOZá.ONY
\'li.sskoll hirili, hár igon sokszor *mki «6ia jokinik mog a biitoUftagi ttlóöckon. A *»fütyülök a .kápTÍsolS-toatülotiw inogjc^Äirt «holvoll, •ki a punas/, azontlt lotto, » polgur-mo»taif kor bocsánatot a kópvitwtö-tastüloitól. Igúfto yótful, iiutf/
együttes munkával rendet teremt minden kérdésben s kérte ehhez a kcpvisrloleMtüet segítségét.
Dr. Hegyi L:tjoú » hiiyniy alap .lini aduli folvilágomtáaokat a Tirili; Ilóvjogyzok Úgyáboa,
Panaazoft 4s kérdések m villany kikül
!.. Ultoi-oxy Károly tt villunyáraiii-sxo)gál tatással kapcsolatos (xuiaszo-kai tottt» szóvá. Sok a paiiiuiií, Mtmidta, a
téves leolvasások miau, »ini révéti sok fogyaaíitü
olő
togboil vull a rixoUVwül. Az ügywr
xotáá aom lohol tviidbou, lm ozt nom fi\'i/.iK észre. A snersddéu plusz miiiuaz i) százalék
fcszilltteyiligcidnzd.it <YiK\'vl inog, az lllégiH ennél sokkal
tóhh óh omialt sok körte megy tönkre.. Kérdezi;-, bofolvnak-o a itKitr/ódóa-azóiü ídiságok a inog uoin ongodott fí-azülKéguiiradozások miatt?\'Kifogásolta, hogy a villamos bizottságot régóta nem hívták ösazit, ár ehötétitétsvl 180 ?900 heklo-wnttóra -\\z ámíA-megtakaritá* a közvtfágitásban. Hova ItiSK ennek olloilértéko, ki ellenőrzi ozt? Kzt a/, ániiii-ínennyi Dugót fot Inhotiio használni a vízműnél, ahol 10 50.000 pougóa vil \' latiyáratii lelnie. 1084-töl fi óv alatt
kotlott volna"vaalvtonm kicsofúlni SfUirzÓdÓH aznrilit az ftölvös-léri VÍl-
lányoaxlopokat Kz máig aom történt rtHir. Nom lörlónik inog a közvilá-•gílái* izzóinak olóirt évenkénti ki-csorúléab som. Történik-* ellenőrzés, Itogjr * varos a villaiiyiizoiii bizonyos
brutto liovi\'iUdón Toltil uuvkapiu a
s/.oi zódésazoi u tibvo&safyn l Kórto
a Vili/l..... InZOltaÓg ¦.IH:;."., oshzo-
hivas ,t fa in imbuito kónléattk ki-tizaguluaul.
Dr. Krulky Istvan polgartnoalor OB dr. l\'nu\'k lalvi\'ui lanae.snok adlak mog a kérdéaokro a valaazl fnlyInno» nagy zajban. Maganfoiryasintok-tól pajiasz noni orkbsott a vAmshoz. Az ingadox&s-mérée »z ulóblii ideiteli hnboruH okokhól ritkihban, do iiH^gt/nlénik. Az
elavul\' iavt\'rzc.ték egy szakaszat nem Iche.tvtt haborw annag-hiany mialt ktcseréd-m, et okoz-sa a; ingudozasl. A lam-pak ex Irxsiittség eUenOrseset a fjolyAr-.mester elrfittdclt* a vizmiint bizta. I\')zl oddig a gaédasagi hirata! osiuólUi. Az ol-aohititós miai! niogtakaritoli kózvi-lagili\'isi arani ( •Ibauziuthiat\'im roti* dolol van, u^l niasutt foIlKiHzmtlni noni lohol (V ;iz órauiszol^i\'ilUiló az órt/\'k SO Mz.izat.-kat kóUdo« liofi-xotni a vArosnak. l\'iz olaz/uiiobui alati fall, A villanio» hianttringol usazo fngjak 111nii, Vasoa-zlopokat, haaonlókal hihorui ali vagli iiiny liliali noni l"li t fJolullitani, fl.lovoH \\ ila voti itt afotott, hogy ozokot iniJK a haboruH anyagbiany olótt kollott volna toljoaihmi.)
IntprpelféCté a veruni fa-Otíybtp
ItilU\'i Andiaa fcdazólaláan h>; ol Hótótitóe olótt i iiUíIhó porooklibii liaiigdott ol, már mindenki k:\';«zü-lóilött ne álúlánoH volt a hangzavar, h\'olszólaláaának lónvog;) • a» volt, hogy avórosi fa-iic:vla*ii HxutiO Oyiin Iának az 50.000 ixingó íraranciától füj-gotlonul 26.000 i iongót fcollott boriKOtniD t\'ie 25.000 |x>ngot döüom-Ihhi flit;, l\'tóhhi noni toclóllt mog1,
do •-- mondta itittor ennek ollo-nóro mint/\'iiy 400 ürmíitor fát to-váhb hordtak kí az ordóból.
Dr. Krátky Tslvíin éu dr. l\'nutk. látván a zajban adtak gyors folvilá-<rO"il.\'taOkat obtMM) a kérdéalx»n, a, íhplv azorint . január 14-tÓl a fa-Hzállílisl hoflxtlntolitók óa nem pgé-8XOI1 100 ürmótor oaak, amit a<lil!ír kiszállítottak. , .- (bl)
SPORTÉLET
Vasutasbajnoki wiérkőzóssel nyit az NVTE
Vuaárnap koiiioly niórkótü\'wik kö-rülimk worra Naaykanizaa onapátai-nát iu. Az N V\'I\'JO a p^ípai Kinizai t-aapalát látja voildógül viunituabaj-noki mórkózí\'rt korou/n ladül. A mér-kuc^i az. NVTK Horthy MiklÓB-utí talapén körül sorra óa valós/.inü 11940 órdoklódóa kim\'íri. A ki\'ik-fola\'--rrtk gyŐKolmót várjuk a vaHulaabaj-noki taláikozóval kaiMHOlatbalL bar a pá|i»i cflapaUik kilünóok ós igv a K inir.ui . is hozhat moglopotóst*. \'*
A J5MNTB Kalaot^rniiogro utazik. A vasárnapi csorbát jgyokszik *ik\'w.firöliii a MOVK-val kapcsolatban, Ugyania a zahhOgorneogi lab-dai"Vgák &/. odxoson 1:0 arányban rerUk a hiroa Í5MNTB csapatát. •*%
A Nemzoli liajnokaág olsÓ oax-lál}utiaii toljon bajnoki raji indul TÍd-üvii ós a fÓvároulían.
Uj keresztúti képek a Jézus Szive plébániatemplomban
P. üulyd* Qellórt plóbúnos szontall t»l az uj koroaztutat
A voszpn\'imi fgyhár.inogyn <^<yik legnagyobb templomában, n nagy-kaníxaai Józim Hzivo |)lóbánia-tomploniban hiányoztak a tomplom slilimának megfololí korosztuli keltők. Itókozii adakozók loliotővó tot-tók azonban, hogy minél öífibb ho szőrözhetik \'logyonofc Az uj tomplom OHzpl ismét StÖp mtivmzi, a tomplom stiluaának mogfololó kjó-jxíkkol gazdagadotl. Az tij uiiivi\'-szi koroazliitat Vajay Józstif oáporoa-plábános íolkóróaéró I\'. Gulyás Ool-lórt foronCOS házfónók, plóliíuios pántokon délután 6 órakor fogja folazontolni és ié^/.i ol utána a kő-msztuti ájtatoeaágoi.
A 00zf0bdö nyitva van rostol 7 éritől osto.6 óráig. (Hétfó, ssWrda, páttteé: dóÜatén ós koddon okósb nap uékaok.J Tolofon: 660.
TARJAtt-PALCS/CS
textilipari és kereskedelmi vállalat Naiiyhnntzsa.
Qyár : Magyar-u. 86, Jeéeton: 3-44.
Városi féűzJeí: P9ut 14. (Lts6 Magyar Biziswté intétei paletájiban.)
Telefon: 5-33.
Nagy német támadás előkészületei a nettunoi hidfo ellen
Wilson láhQrpok fÓliadiHzólliLHiiról I jolonlik: IsméUdlon valnmminyi jel ] azt mutátjii. hogy az angolszászok \'\' nnttunuí hídfőállásai ollón róvidoavn mogíndul :i némulok hurmudik támadása. Krro kövotkoztutiKik hizo-
\'08 eaaj át mozdulatokból, iiiob/ak némaí vonalak mögött folynak, in-iuot tüzoraégot jnlontöfion nt«g-óriitottók i\'s a nagy támadás bár [>ly pillanatban tmk(Wi;tkoztml..
Svédország tiltakozott Moszkvában semlegessége megsértése miatt
Htoukholmhó] jelentik: A lavata- ! orodmónyoként ma tiltakozást jutkv-loa vizagálal mogállapitotkt, hogy a . lóti ol a orifici kormány noVébea sTi\'xl fuvarosra hullott bombák oroflz Vloszkváb*
orodotüok voltak. A svód külügy mi-ninxtárliim önnek n mogállaitilúsuuk 1
i a Mvód amnh-íri*tíó(j meg-wértéso miadWV
Paasikivi nem tervez ujabb utazást
Htoékhölmbó] jelontik; Svóxl lápok nyilatkozatot közölnuk Pnasiki-vilöl, moly szorint a volt finn miniszter kijolonlotto, hogy Stockholmba magánügyben utazott, folo-Bógo súlyos botogságo miatt fa hogy
!i háború kiföréso óta pol inkával nem foglalkozott. A hozzá intózott jiolítikai kerdésokro nem válaszolt, liánom oaak magánügyoirÓl nyilatkozott és kijo Ion lotti!, bog)\' a jövS-Ix\'ti .sonimifélő utazást nom torvos.
Moszkva nem látná szívesen Finnország angolszász megszállását -
WashllRtanl lohmtés a/eriul londoni Qarlamenll ksrökbsn olutaslKlag nvl-latkozink arról a tsltevésrél, kegy amoriknl vagy brit osSpatek a/.AIluak mag a háború tartaméra Plnnerszáget.
Steokhaimban nem tartják vnlészl-nilnnk. hogy orosz részre! ilyen javaslat kedvezé fogadtatásra találna.
Hangsulyezzák Slookholmbsn, hagy Svédországban mindig érés volt a re-konsronv a flen nép Iránt, mégla\'avéd seüllkat korokban azt htszlk, hogy
Plnnerazág kiválási a háberuböl Megkönnyítené a helyzetet Svédország számára Is és klkaposelná a helyzet tovább boayolédásattak veizélyeit.
Svédországban örömmel fogadták, kegy finn Államférfiak érkeztek Stockholmba puhalelódznl az orosz feddelek Iránt. Hivatalos svéd körök mégis erezhető tartózkodást tatiuslianak, különösen az utábfcl időben éa ez nem szól amellel, hegy Svédország közvetítő,.szerepet játszott volna a legutóbbi puhatolózásoknál.
„Japánnak ninos oka borúlátásra, Ausztrállát"
el fogja foglalni
Tokióbál jelentik :
N.i.;.isiuki lapáa tengernagy Kusu szi-
f;e\'ín, a hadiipari munkásokhoz tieszédet atézett. Arra a kérdésre, begy [aeán miért i.ent avatkozott be eddig Ilonájával a harciba, azl válaszolla, hogy kár áz ellenség a Csendes óceán déli szigetei !«>¦ zflliahbetclloglalt.cz nem-ok a borúlátásra. A tengeri hadviselés különbözik a
szárazföldi hadviseléstől. Az ellenség eredményei aulyns áldaiatalba kerüllek s minél közelebb jul az ellenség Japánhoz, annál nagyobbak lesznek a veszteségek, japánnak ébernek kell lennie, de nem nyugtalannak. Amint .közeledik az ellenség, JapAnnak módjában lesz, hogy szétverje az ellenséget és eltoglalja Ausztrállát.
k nagykanizsai téli gazdasági iskola Dl Igazgatója az Intézet fejlesztéséről
iskulál, amely fontos szerepet tftlt be ezen a-szólca vidéken, A kiiG-nöen megalapozóit In ézet továbbfejlesztését és kiépítését tűzte ki céljául annál is inkább, mert Nagykanizsa város vezetősége rcndkivrtl nagy megértéssel, támogató készségévé ezt lehetővé teszi számára. Ugyanis Nagykanizsa az (mézeitől mintegy 3 kilométernyire fekvő, mintegy 300 kat. hold IcrUletet akarja az intézel számára mcjezerezni, a gyakorlati szakoktatás céljaira. Kbbői a inini- /térinm mintegy 158 holdat OrUkbérlct ciméo szerezne meg, mig 150 hold haszonbérlet lenne. Ezzel kapcsolatban az intézet helyiségeiben más szak\'intézménynek Is szerelne hajlékot nyujtaii, a mostani szaktanácsadó, nflvényvlzsgáló atb. állomás mellett. Azonkívül az uj jgaz-galó komolyan igyekszik megvalósítani a nagykanizsaiak (orvét: átéli gazdasági Imola mellé a háziasz-srony-képzó és gazdasád! iskolát leányok rétiére. Tervbevette már az idén egy oihőii pos háziasszonyképp és gazdasági tanfolyam mer;-rendezését leányok számára, amely
Mócsy Bélát, a nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskola igarga-tójál. mint jelcntetIMk, Nagykanizsáról Budapcsirc helyezték át a föld-iniiv h\'sDjíyi mini zlérlumba, ahol u szervező osziálynál nyert képességeinek megfelelő fontoi megbiz-itást. Mócsy Béla j\\ szakoktatás megszervezése terén olyan tevékenységet fejteiI ki hogy lelkes és ügybuzgó, munkájára felfigyellek a minisztériumban. Távozásával Nagykanizsa társadalma egy rendkívül rokonszenves, közbecstllt és nagyon értékes munkás tagját veszitellc. Mócsy Béla h tfön már cl Is fogla\'fa uj állását a földművelésügyi minisztériumban.
Mikes József, az uj ígazgsó el is foglalta már áilísái a nagykanizsai m. kii. téli gaidasági isko\'ánál. Mikes József igazgató 31 évts, rös, eddig a kunszcnimiklósl (éli gazdasági iskola Igazgatója volt és onnan kelyt2ték át Nagykanizsára. Alkalmunk volt az uj igazgateval beszélni örömmel jait — mondia — Nagykanizsára; hogy egy olym nagyjö-vöjü Intéret vezetését átvegye, mint a nagykanizsai m. kir. léli gazdasági
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
t«i*».: sos. | Nagy\'äianixsa
zalai EOatONYi
1944. február 24
ben nemcsak nagykanizsaiak, háncsa az égisz vldík jelentkező leányai vehetnének részt.
Mikes Józ* el igazgató csupa tett-vágy, munkakészség, — ahogy vele betiélBnk.\'Olyan vezető, amilyenre a nagykanizsai gazdasági iskolának sztksége van, aki méltó utóda lesz Mcaay Bélának. (B. R.)
li I R Iz ti
ajjgeli gyógyszertári ügyelet: Ma a M4m gyógyszertár Király-d. 40.
Kiskuni zaini ;u ottani gyógyszor-inr állandó ügyolotea szolgálatét tart.
— (A Jézus Szive) plébániatemplom hlrel)
A nagyböjti awntboewdek a ¦ajTkaiiizaai Jézus ,8zÍvo plébániatemplomban nagy bojt vasárnapjain teaaDuk oato 6 órakor. A Bzontboaze-doknt Horváth József hittanár fogja tartani. A Jézus Hzivo plébániatemplomban nagyböjt mindon pSén-kaVján este 6 órákor kmvsztnti áj-t«tos»% U-BH.
— (Halmozás)
Qyeoku) van a fereneeíokiwk. ligyik fiatal, mik ígérettől kilo teat-< teriik, I*. wnilizi Ánoclet, Síi évoa korábou a Csáktornyái rendházban1
elhunyt A fort\'IK\'í\'fl turtumányfö .
nÖk mogbizáaa folyóin az elhunyt r«mltoettőrt Nagykőnizeán helyezik aicl. pihenőre. Holnap, i^ntukua eelekjit 10 órakor lesz értő gyászmise a kanizsai toronoes templomban, utána 11 órakor temetik a tfinotó halottasházából.
— (Zrínyi Miklós Nagykanizsai T. E.)
f hó 25-én, pénlekcn es\'e 6 érti kezdettel választmányi fllésl tart a városkái nagytermében. KtrjÜk a tálasrlmányl tagok pontos megjelenését Vezetöst\'g. (:)
— (* Perlaki Levente EgresDIet)
elnöke dr. Bobeelyén Mátyás kir, közjegyző lőtt, akinek működése elé i^on nagy várakozással tekint aji egéál küzeeg. ,
— (Nagy érdeklődést)
keltetlek a há? (asszonyok kóréhen azok a fozéeeniiiinlók. amelyek városunk III-szeretreskudo üzlelelbcn megkezdédtek. Min Jen r ip n: i rí rap rodik azoknak a liárfasazonyoknak a szánta, akik megszabadultak a főzéssel ja ó gondok magy-résiélAI, meri meggyőzed lek arról, hogy a nibt levesek és főzelékek elkészítse szinte gyorckjálék. Tápláló, olcsó, ízletes ebéd és Vacsora. Ne mslassze el weg-kósto n| a BéBé levesekrt és fázclékeket. ecvbm pedig az uvyanesak bemutatásra kerUló Etap élclize&ilöi és marhalms eró-kivoi-iit\' I. ,
— (A Pariaki Gazdakör)
igen jól BÍkerOlt teaostélyt r»n-dezott a kaszinó holyiségoibon. A fceaeet tiszta jövedelméből a gazdasági iakola szegúnyHorSu tankötolo-boi részérő nzoroznok Ik) tankönyvöket. A község jó magYsrérzésü gáiaóga ós az iutofligoncia igon nagy számlán volt jolon a toaosté-Ivon, ahol a tisztikar tagjai is megjelentek. Nagyon jü hangulatban tolt el azicfltcTyés igen szép bové-tell Kikerült niztoaitani a nemea oólra. Az estély mogrondozésénnk legnagyobb részét Angval János elnök én vitéz Murai Fonoiic, valamint OZOk feleségei végezték, i\'av-caot: Poroncné segitségével. A körei niúüfél évo műkőt ló gazdakör mindig
nagy tömegeket mozgatott meg ün-nepségoi során én a közttég legjobb gaxdáj mind képviselve vannak az Alaómuraközhon eddig még csak Porlakon műk "«16 gazdakörben. (Jd-vöh volna, ha :i jaráa többi nagy-közaégoitxui is életre hívnák a gazdaköröket, molyok fontos összotartó «zorvoi a jó magyar érzésű muraközi gazdáknak.
A asgyhiutmúia] klr. járásbíróság,
mint iclnkksnyvi kstólávtól
árverést liifcMj és kiwi.
Újlaki Kálmán vígrehijtatóriak Msíek litván végrehsjlAit sienvedó ellen Indított végrchajtátl Ügyében a tkvl hatówág az 1881: IX t.-c. 176. §a éfteímében az nlahb végiebajláil árveiéit 70« P töke, 1100 P tökének IMO. ivi azepiember hé MÓL ,1943. évi márclui hó 3(Hg éi 700 P tekének. 1ÍM3. «vi mlrele* hé 30 tél |iró kamata és 40 i\\ ezúttal oiegáilapllolt kelliég, továbbá a uallakozottaik klmee-doli Fíivefciza kOzság 173 BA3 K, dr. Haton Pál 648 P, k nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 3.000 P, Fiuehtua gytl-mölcieitékeiltó irOvetktzet 437 P M t., dr. Beck Deuó 4U P, Fülöa János SS P, dr. Petiiéi Jáuet 90 P és Cietenyl-Fischi Oylrgy 1.M7 P iflkt\'kivételéaé iránt be-bajtss végett a Iltyeházl 63, 568., 4?., 65., 43, a mura kereszt ori W\\ 626. 206. az. IJkvben felveti 7t/t>. brsi. tiázílleláiég felére 2500 P, a 112. km. biz t/t illetőségére 660 P, a lód. Irsi, iiánló 1/ib részére 600 P, a 305. hrsz. szánté i/ie részére 46« P, a 75 kriz Hí/, ea 74/a. hrsz. beliéiég iái részérc I 600 P, a 151. hrsz. szántó részére IH IV a 317. hm. tét \'/» llléléieiére 400 I\'. az 1306. hnz. szélé V* réiziie 601P, a 8357b hrsz Vi réiiére 30Ü P, a 767/a. V. Inas azántó \'/* testeié 5 P, a 737/c. 2. hrsz Va résiéie 30 P él ai 1012/a. 2. hrsz azantó !.\'s résilie 35 P klkláltáU iiesn elrendeli. As átveiéi 6iv. Mslek Istvánná Javára
ptkehelezett has ion élvezeti izo\'gtlnil jogot nem éftnll.\' . ;
A iuvl katoise; sz árvriésnek fltyehiza l(Oí-íi-l>;lzíii:il meRtartátáia hnlAinapiil:
1914. . vl Márelas hó 16. Nsojiiiak *. m. 4 árúját Ilii kl ÍMZ itvciekl trneteleket ,a Vt. ISO $t alaplln dtegílliellja
Az árverési (eltételek a hivatalos órák slnlt s IclekkOnyyi hatáságnál (Tdivény-liáz, löldizlnt, I.sz. a.), Fityetiáia községháza etfll|4rój«íi4n*l nitgtekbilhetók.
A telekkönyv) hatösdg e hlrdetménv I példányai killlggetztés, 1 példányát pedig az árvetést feltételek meglcklnlhetése végeit Fllyekáia kitség elBlláréstgának, 1—1 példányát pedig közzététel vígett Mnra-keieszlu\', Balens, Molnári éi Heleina községek etOliáráiágalnsk megküldi, végűi az árverési hirdetmény klvonntol a Zalai Közlöny Clmtl napilapban IccadO. köazététcl végett végirhüjiatö kípvitelöítutk kiadja.
A telekkönyvi hatóság Ugyelmeilctl az árverési vcvökel, hogy a katonai hatóság előzetes hozzájárulását a vételhez be nem sicizl és a. a vételhez hozzá nem {árai, az árverés koltiégei a bánatpénzbe! lesznek levonva.
Az árverés alá keitlIÓ Ingatlant ha l vég-reba|Ia(ék közül a Prnchtus gyUMllcitite-kesiió kéri 86 0 P, ha dr. Beck Dezsó kéri 9 280P. ha FUlfip Jlnot kéri 6.309 P, ha Flichl OvOr^y kért 9400 P, ha dr. Pelrlcs Jóisel kéri 10.4CO P vételárnál alacsonyabb áton eladni nem Uliet,
A többi végrehajtatok jav* r.i az árverés alá kcrtlló házakat a kUdállátí ái felénél, a tnhblt */8 nál altciorysbb áion eladni non lehet.
2. Az drveielnl nanrltkozév. kóteleiek bánatpénzül a kikiáltási ár 10*/«-ál kéiz
Február
24- 28 ig Sdrdy Jdnos
/AROSII10ZQÓ Csmrm>6\'-;.
_________ héttőig
ZstJley Margit és Latabár Kdlmdn eddig nem látott mCkúkkal mulattatják a lehangolt emberiséget ax ILOMKERISOÖ oimtl falrengetB magyar filmmel.
UFA vtldghiradC. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
SlBadások kexdete : i4. /6 és 48 órakar.
ÉRV ESITÉS. Értesítem a nb. autó-és motorkerékpér-tniojdonosoknt. hogy autó-, motorkerékpár-alkat-rész és műszaki cikk \' kereskedésemet Deák-tér 10. iz. alatt mesnyltottam.
KELEMEN FERENC aaleralkslrész kercaksáé
Felhivás a gazdákhoz és gazdaságokhoz l
Bőranynggazdólkodás m, klr. kormánybizíosa 143/1944. sz. rendelkezése szerint: aki saját\'tulajdonit képező elhullott sznrvos-rnarhe, ló és sertésnek, valamint a fejtési kötelezettség alá nem esó sertésnek a bőrét készpénzfizetés ellenében a kijelölt nyersbórkeres-kedönek átadja, annok ellenében készbórt Igényelhet.
Bóvebb felvilágosítások a kljelblt nyersbőrkereskedöknél és a bizományosnál nyerhetők.
Simon István, a Bőrközpont bizamányosa ct Nagykaniaaa, FA-ut 24. Telafon 255.
Unger-UHmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
aisiványok beváltkatók éi
Hofhut*r--góp«kf gepaxiJ! caapAgyfém éa golyóa oaapdtgy igényieaét eliniéseem.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák flzatasa, raklamáolok, hlbilata\'ntátaak, szakaaarQ (oivilágosltás mlndan vlllamoa kArdáaban .-.•««ioi-4 S-tol dAtuién IS órátfl. -,:ii<Bn»;ery-ut 51, twlclon 294.
pénzben vsgy ai 1911 :1. t -c. 127. § ában mcshaláiuxott átfcnyamuiat tzámlloti óva dékképea értékpapirosban a kiküldőiméi letenni, vagy n.bánatpénznek eláleges bírói leiéibe hely ezé néról kiállított leiéli clUmervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési fellélelekel aláírni. (1881 :tX i.-t. 147., 150, 170. §6-; 19.8:XU l-e. 31 §.).
Nagyksnlua, l»43. é<l »zcpieref«r ho 10. napján.
Dr. Wéber Elek a k. klr. jblró.
A kiadmány blteléUl: Sárdyné
Tanner pénzügyminiszter a finn bóke-kasz&ógröl nyilatkozott
„hn a feltötBlek el nem fogadhatók, finnország tovább harool\'
. Tanner finn pénzügyinjniazter r\'a a Hlzk\'kholm Tidningon ttidóaitójn között lefolyt lioazélgotéfl ícgfig.ve-lemroméltnbh mondata a köretkowl; ;>Késznk vagyunk elfogadható felte* teleket elfogadnia. Azzal a hiivsx-teléssol kapi-solatban, hogy »n 4 azó-\'mélyo akadály lenne n.béke útjában, aat válaszolta, hogy ha valaki óhajtja a békét, az Ö. Nom Jolkosodik a bábomért. Finnország nom fogadhat el mindent, ha azonban aihákfi-folti\'itelok elfogadhatók, készak u békére, ellt\'nkezó es*»tl>en tovább harcolnak,\'
Moaxfwa nem derülátó
A Dasoler Nachriehtwn aéoak-holtni tudósítója,szorint nzovjeá kö-rÖkbon óva intonok mindönkit a finn- -oros» különbéko dorülátó mek; hVilésétól, mors Finnország réeiiíV rÓl míg mindig nom tórtén* tepéa ennfik érdokébon. Annál in inkább megegyezik a« a finnek liolyzntérte!, mort mindoaideig csupán .puhatolod-záoot voltak.
ÁLLAS
Jémrdortr, képzett aagiilat szohusII helépísrc lelvén: KepoH István fa-zer- év csemege kereskedő, Horthy M.-u. 2.
KlfutaioÉnil aronnalta felvest Sekless Gyula, Horlhy Miklós ut 8
Fűszer- és csemege-\'Utlelemben <ana*»-eot felveszek SnhA József. , ft\'/i .
Oyakorlolt, önallénn dolcozó fányhé-aáeaavaéil NJRyk*nlisára amalérniueka kidolgozáiához ktl\'dje a|ánhlít eddlai mákodéi és fizetési Igény megjelölésével .Szorgalmas" (eligére kiadóba. 583
Ogyes blluinllul azonnalra IcWesz vitftz Sóváry hiván, Klrily-n. 20. 580
NapvkaniaaAlól 0 Ljlomiterre lévő ha síu völgyi (.o|ei{yiö<éiíh\':e 4 középis-kolnl vej;, riin:,:,.rl kórlrnok úfl kiseglté munkaerő keieMe.tlk. \\ 5*111
FOaflmlndanaa azonnali belépésre felvétetik Deák-tér 9. (z. alatt. 598
Középkorit, rendes, megbízható he-iarénSt elsejére felveszek Cin a kiadóban. 598-
* KlfutelAayl azonnalra jé fizetéssel (elvesiek. Wlndlschní, Fó-ut 6. 661
ADÁS-VÉTEL
l\'l\'.v hajty auharloaQOré kis deezka-épUkitel együti e nló. Luuig, Magi arnica 126 584
til órendu lenyAaiibUa, telivér SicmcnlhMi, nábolnd 3 éves, eladó Nagykanizsa, Ország u. 81 , Sieruahelyl Józiel.
5671
^•(.1vikai ílamil.fl»>.
átaváás : ..Xáiteteesáfi ti. T. a>4r**-\'-raieloe Uado: Zalai XamMv Syeauton : ¦ .Aazeueeuet a. T. aagmeata»-\'-
ayeBOájáhei lae^rkaelzM*. imyamSáárt tatai < XaW tarata^
Calalo:
Ola:
BendlokozBt : Tábori pos\'a:
84« évf., 45. sz. Nagykanizsa, 1944. tebruar 25. pénlek Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
\'OLITI II A I NAPILAP
gxcrk«aatA*6g 6« kiadóhivatal : FA-ut a. toain. fjwuikeartóaégl «a kladóhlvaiaii wlelon vk. et ttegjeleauc műiden hétköznap delatáa.
Felelős szerkesztő\': Barbarita Lajos
Előfizetési ara: egy hőnapra 4 pengő SO Mlér..
negyedévre 18 pengő **0 tiilór. Kayos aiám: hétköznapis Ml., -/(.miwi-p 30 Mil.
Az angol lapok egy félelmetes, aj, Invázió elhárító német fegyverről Írnak
A keleti harotóren súlyos harcok vannak a Pejpusz-tó vidékén és Berezina körül Idegösszeroppanás után megmérgezték Tito szellemi vezér-társát
A Hn« Retet! (-liiid hetilap legutolsó siAmAhan dr. ílöbbala az európai el-Bxanleal akcióval foglalkozik ós ezeket írjrt ¦ ügy"\' közeledik az az Időpont, melyet az.amnrlkal hadvezetőség m európai BzAraztflld nyugat telöl Jövő etörfluléaéro klHJzött A szövetségesek az Olaszországban Br.erz«tt tennsetnla-tok alapján tisitában vannak .-//.ni, hogy
ntm tehet szi Berlinbe való setdtésrdi, bármennyire is bombának a nyugati falut. A eredmény, trja Oőbbets dr. ugyanaz marad, mint Olaszországban. Kbből a háborubél csuk azok m, népek kerülhetnek ki győztesként, akik blr ]Ak a karcai. Az nngolnkusk meg kell keidenifik a legsúlyosabb\'harcot, mi>g pedig a háború oljan BlAdlumábau,
ahol egy félrelépő-, a győzelemből a sznkailékba vezethet. A nyugat tetőlf el özönlés a háború legvéresebb vállalkozása és anélkül, hogy Jósolni akarnánk, hja dr. Otfhhels, ilyen akció a h4b«ru képét viszonylagosan rövid idő miatt teljesen megvát-tQttathatft, még pedig azért, mert a nyugati ha tatmak elsólzbeii avatkoznának a \' hA-bc-ru folytatásába éa meghoRuznbltAnAba éa senki som mondhatja ulöro, ho«y ez milyen eredménnyel log Járni. Cikke tovAhbl részében Göbbels a Szovjet po litlkat törekvéseivel foglalkozik. A nó met nép karéban ma ninoa dafetlzmua — lrj« végül. Minden politikai párt tudja, hegy nincs más vAlasztáe, mint hogy a győzelemért harcoljou.
illetékes nyilatkozat a Budapest kiürítéséről elterjedt ¦ - hírekkel kaposolatban
(MTI) Hirek terjedtek el országszerte anól, hogy a magyar kor-míwv Budapest kiöntésére teai intézkedésekel. Ezzel kapc6olalban illetékes h* lyen ugy nyllalkozlak, hogy minden országnak kötelessége előzetesen gondolkodni egyes intézmények, hatóságok működésének folytonosság biztosítása tekintetében légitámadásod e.Ctére, Ezért elöre kell megállapít ml, hogy szükség cselén mily szerveknek kell elhagyniuk a fővárost fi melyeknek kell maradniuk. A hatóságnak kell szUk-ség eeetén eme szervek tisztviselői és munkásai elhelyezéséről is gondoskodni, akik nem tudnak saját ereikből elhelyezkedést találni. Történelmi emlékek, levéltárak, műkincsek biztosítása régóla folyamatban van Ha szllk-ég letuie rá, gondos
kodás történt arról is, hogy az említett klürilési akclé teljes egyenlőség és sroclális szempontok figye lembevéielével lörlénjék. tisztvUdŐ és munkás lehelőleg együtt mehessen a családjával
Minden egyéb vonatkozásban az önkénles kiürítés elvi alapja lesz, hit sor keni rá, az irányadó. N in engedi meg a kormány, hogy vagyonosok a vidéki lakásokat nyaralókát előre lefoglalják A kormány veszély esetén sem hagyja el a fő várisi, Nincs sző sem a főváros, sem a vidék lakosságának kiköltöztetéséről- De állami és társadalmi érdek, hogy a követendő magatartást illetőleg előre történjék gondoskodás, bárba a kormány bizikis abban, hoay a puszliló légitámadásokat elkerüljük.
Tegnap 163 ellenséges bombázót főttek le liémetország felett
Berlinből jelentik: Német gyorsnaszádok orodmónyos támadást intéztek ogv angol hajókaraván ellen \'Űi\'oatb Yariuutti\'-iml és megtorpedóztak összesen 5000 tonnát kitevő a liajot. V-
Angol- amerikai bombázó kötelékek csütörtökön nappal és éjszaka egyen német helységek ellen intézlek
támadást. A német vatláazgépok ft légvédelmi ütegekkol együtt 163 angol-amerikai repülőgépet lettek lo, köztük 141 négymotoros liombázó-gépot. Az angol géjioknqk már a berepüléskor olyan nagy veszteséget okoztak, hogy csak kisebb csoportok érték el a támadás célpontját.
Egész utcasorok dőltek romba Londonban
Egy OR68* városrész I/mdon küleó iiogyodébon lángokban áll.
A londoni lapok sok felvetőit közölnek a London-ollón intézett legutóbbi aulyoa légitámadásokról. A fölvételeken egész romhadélt ut»a-Morokati, házskat, vízzel leöntött, füstöli* törmelékeket tehot látni.
A lon-
ríoní aajté egyhangúlag gyújtó támadásoknak nevezi özeket a nagv légitámadásokat. A támadások elei ko-rüllielüt egymillió ember menekült a földalatti vasút pályaudvaraira.
Kiürítették Hirovograd romjait és Gdov városát
A keleti arcvonal középső szakaszán a>, oroszok Borozinátél dóim továbbra in kiftobh méretű helyi be-
törésekre szorítkoztak, melyek a német fegyverek elhárító tüzében ösa-azoomloítak. Rerdicsevtől északra
rendkívül kemény és változó harcok folynak. A németek feladták a tüzérségi tüz álud toljoaon elpusztított Kjrovográd város romjait és a Bug nyugati partjára helyoxték át állásaikat. A Pejpusz-tó pártján heves harcok dúltak; Az ÖssZos gazdasági és ipari Ihi rendezések tervszerű elpusztítása után kiürítették íldov vá-
Gyujtíi gáz- zzSnyeggtt hinérla -taznek a nemitek, ~ irféJh az angol lapok
Svájei l.ipjelentésok saorínt aa angol cajlóban tudósítások jolontrtk meg arról, hogy a némot haderő többfajta uj támadó és elhárító eszközzel kísérletezik, amelyeket sikerről vethet bo az inváziós támadások elhárításánál. írnak a lapok egy uj német fegyverről, amely úgynevezett gáz-szonyegot fejlesztő lövedék, a moly nom mérges gázokat tartalmaz, hanem gyúlékony gázkoverékot. Kzt hosszé csővezeték felhnaználásával állítják működésbe és több Bzáz kilométerre lelwt az ilyon gyújtó gázt kilóni.
Roosevelt a háborúra hivatkozik a belpolitikai nézeteltérések leküzdésére
Slo>
.kholmból jc\'r.nlik: övöd lapok igái ludositél foglalkoznak azok kai *> nézotoltérésokkol, amelyek az Kgyosült AlTamokhan itz adótörvény tárgyalásának alkalmával Roosovojt Vis a kongresszus között felmerültek. Itoosevolt elnök arra akarja indítani a választékát, hogy no válasszák meg
azokat a képviselőket, akár a szocialista, vagy a dómok ráta párthoz tartoznak, akik az elnöknek és a kormánynak ;a .háború jryéaabnf-s befejezésére irányuló tervel kiviteléből! nehézséget okosnak, bánom csak olyanokat, akik Rooseveltnek! hivői és akikkel aa elnök együtt működhet
Uj Brltanla nyugati részének elfoglalását jelentik a szövetségesek
A szövetségesek csendesóceáni föhadiszálhsa [élentf, hogy U| Bri-tanla nyugaii része most már tétje* sen az amerikai csapatok kczé<e jutott. A Cip Catler elfoglalásánál közreműködött amerikai csapatoknak, sikerült egyesülni más irányból támadó amerikai egységekkel. Az anvrikai csapatok igy a partvidék
és Róluk öhö\' menti teiület állandó-ellenőrzéséi tudlak megvalósítani. -
Hivatalosan jelentik, hogy az amerikai csendesóccánl flotta február ii2-én összrontosltott támadási Intézett a Mari nnc szigclcsgporihoz; tartozó két Japán támaszpont ellen. A lama.daV.ban több száz repülőgép veit részt.
Megörült és hirtelen meghalt Tito szellemi vezér-társa
llolgnu
számolnak
tuli lapok hosszú cikkekbon ink 1)0 a montenegiói éis ...:andzsáki tisztogató harcokról a. kommunisták én |»artiziuiok ellen. Kiömölik, hogy oa Monteiwgió barca a bolsovizmus ollón. A szerb nemzeti erőket Lasio őrnagy\' gyűjtötte már régoblnh maga köré s bár már tÖbbizbOn megsebesült, ma Íh a harcolók élén áll.
Az egyik sarajevoi újság arról ud híii, hogy Jajon városában hirtelen meghalt a partizánok szellemi mozgalmának vezetője, aki Belgrádból érkezeti a harcok színhelyére. Halálát a partizánok nagy banjalukai vesatoségeivol hozzák <"iHazefüggííil)o.
Az egyik eszéki tudósítás -szerint idegösszeroppanást szonvodett « nagy vosztoségok mintt és megőrült. A]K)lás végett vitték egyik jajeoi kórházba és amikor onnét ia meno-külnio kellett, megmérgezték. A partizán Tóvezért, akinek novét Ti-tovnl állandóan együtt omlogeüék, az érdében temették el Jajod köw>-lében.
Kágrábból jelentik: A tegnapi tisztogató harcokban f\'ozsoga környékén 52, a Száva menti Potrinje vidékén \'2/1, a szorbíai Bihácanát 21, ltogatiránál 11, az orszáa löhbi részeiben 36 partizán osott el.
Argentina egész kormánya lemondott
Az angol hírszolgálat montevldeól jelentése megerösili azt a hírt, hogy Ramirez tábornok lemondott az elnökségről. Ugyancsak innen értesíti a brit hírszolgálat, hogy az elnök utóda az eddigi helyettese, Edel-
miro Parel tábornok. Az elnökkel egyült Argentína egész kormánya is-lemondott. Buenos Airesben a köztársasági rendőrség aznap éjszaka több hivatalos személyt letartóztatott.
ZALAI KÖZL»NY_
Alapot létesítettek a kezdő, magyar tehetségek támogatására
A llaiigya S-iövulkozot, a Magyar \'iuJuluulutüiunuú Cb Ji.idiu Ki. és * 1 tituru igazgatósága vitéz Naray Amainak, u líádiú ülnökének Jiez-domoiiyuzéöéro ollialuroatu, hogy-tf kozdi magyar tehetségeit lámpgutá-Marit alapot iéUsitonok, uinuiybol a húai hajfit balt Kormújtyzóholyottes Ur őfőméltósága ouilékpzotéro támogatni lukjuk azokut u fiatal magyar müvéa/..>kei, akik urru toliut-aúgükiiél és nehéz anyagi hoIytM)tojt> iiél lógva érduiuusok. Az idot julta-tájok összegű inogközüliti a 40.UP0 pangót, Ebbel írók, zoneszoniők, iu-torptotáló művészek, festő, szobrász és frcskómüvószok részosülUik. Az adományok incgtoi\\miU)ttók # k>Jk>-toséirét unnak, hogy Bory Jonő uráéit, tanár, j Kópitómüvészoti Fóinkota rektorának művészi elgondolása, az Epreskertben létesítendő magyar Pulitlioon minél olőbb megvalósulhasson, ugyanis 4 fiatul mii-rósz, a magyar képzőművészet négy kwiagasió alakjának moginmlázu-suru Itapótt megbízást, /untai Tóth Jstvtin a másfélszeres étoUuigyság-bau készülő moiiumontália mellszobruk kézül Munkácsy Mihályét készttette el. A művész, aki l\'ánztor dános tanítványa ,sz idén jjlnyerto a iii. római\' ösztöndíjat, a-hab(íiij azonban tanul mony utpit késlelteti. (,áéb György, aki napjainkban mint tíignum Laudisszul kitüntetett jopülőfóhudnugy teljesít szolgálatot, Benczúr Öyula szobiéi mintázta inog. Molnár László I\'\'o-runezy Istvánnak, az első nagy magyar szoh n\'isz művész arcmásának incimiintázására kapott megbízást. A fiatal művész Hidló Korona taHitványa. Bory Jonő taiiitvánvát, Jankó Jánost, Izsó Miklós szobrászművész szobrának meg formál ásóval hízták mog. "Nomrég készült ol a római ösztöndijas művész n1íonzorkánv« c. szobra is. A különös olifondolásu, érdokos szoborral a művész, zaklatott századunk kíméletlenségét fajozt*\' ki ós művészi módon öntótto formába a lolkotloil kort, auioly a repülést oinhoriéllon célokra használja fol. A föltűnést keltő, markáns srolmrral az alkotóművész tulajdonképpen a ropfllőtámadások borzalmai ellon tiltakozik.
Vitéz Náray Antal, dr. Wiinschor Frigyos, vitéz dr. Darányi Béla és Frigyosav János, mint a kozdő Mn-\' gyár Töbotségokot Támogató Alap képviselői a közolmultban meglátogattuk a fiatal művészek műtermét ós az olkéazült szobrokat a logna-gyobb mogolégekéssol tekintették mog. Az alap további támogatása bizonyára jótékonyan fojrja éreztetni hatását a magyar kulturális életbun.
aljeli gyógyszertári Ügvolot: Ma a Igazság gyógyszertár Fó-ut 12.
íflcor-.tíart.
Kisknniznán az ottani tár állandó ügyolotoa azolj
Naptár. Február 25. Péntek Róni kat. Mátyás ap. - Protestáns Mátyás.
A GO?FORD0 nyitva van roggol 7 órától oato 6 óráig. (Hétfő, BDoröa, péntek délután és koddoo ogósz nap nőknek.) Tolofon: 660.
Fnlg. az. 5814M942—43.
m ucins 6-8ü
u] kezdő öi haladó gyorsírást, gépi réti I tanfolyam kezdődik. Beir»atá» egész na a.
Hagyk«ui««n, Szent Ira.o hereef-a. 5.
1 „zsidó szekta-mór" KrlsílMléi ax Isten és ember Krlsztisig
[Dr. Gerencsér Istvao tbeelAtfat^M*"
Kriaittushan, az emberben aa istenség megkeresése volt a tárgya
dr. Gurnnusér Jutván piarista tanár tegnap esti llioülügiaj előadásának. Az előadás lén vogo a következő volt: A v 11 ágon n i inden fo\'lé vall n ak vallási géniuszok, akik valauiit meg tudtak ragadni az istenségből. Kb-bon a Horíian különlogos Iwlyo van Krisztusiiiik. lígjéniaégt* annyira szuggcs/.tiv, hogy vannak, akik na gyou gyűlölik és akik nagyon szeretik, do közömbösek volo szomlxui nom igen vannak. Kgyéniségo, a hozzá való közeljutás mindönki számára lelki megrázkódtatást, \'élményt jolont. Krisztus émbom\'ígélKin incig-muUtkozik-o az iatbn/Fog valiimi vonása? Mond-o valamid, vahúni ujat az istenségről? Ixmotségc*w> iatOlt-ség éw omoorsóg olyan ogységOj\' a végesnek és végtoloniwk olyan egymásba liajlása, mint amit (tenne hiszünk?
. lOzokro n kfmléaokrn adta uiog az előadó inagasionilü hüli-ao\'otj okfoj-bfisaol az igenlő fololötet. Itáuitltatott a világiniiidonHÚgbon a lelativ való ság éa a tökéletes abszolútum közt lévő kfiionhséiíre, a teremtésnek ásványtól omlwrfff kilHintakoitő gazdagságára, a másik oldalon u szotlom-világ-rendjének a tökéiolcs aj^sziílu-. tíintlfi ívelő skálájára. IOIiIxti a vi lágban lehet, sót kívánatos egy olyan lény lélezúse, aki mngáh;in egvmiti\'a rotativ valósiigot és u tökéletes ténylegességet, linóikul valami űrt éreznénk, a kozmoszom. Megtalálnánk Isten láhanyomát a valóság lényoilx\'n, do nom találnánk olyatl lányt, aki a -teremtés romi-
szptyjbon kapoca a k<(ttő között,
móri az isUmit az om)x>rivül ogJ\'O-sili. , Kél csúcsával egj nn\'iani for ditett knp példa jávai magyarázta az előadó a végtelen abszoliitum és a\'relatív vnliWig elhelyezkedés\'t :\\ torortltéti rendszereién s a csúcsok találkozása n toromtás <itryonaiílyá-iiíiI; archimodcsi pontja.
Ha nem a bölcsőiét rideg okosko-dásával é.s a thcxdotjia hideg órvo- , lésével vizsgáljuk Krisztus ténvél, | mindéi akkor is f<dletbotjűk ombotfitnTéboti i Benne, az-iBlenség vonásait. Nagy omlx\'iel;, I Tud
zsidó nép köretében tartjoaik, de
annak fulotto áll, annak mindon kötőt taogótój montos. Kiorooíkod|k miiidou nép kontbiból. K/.ni bulor dolog azt mondani, hogy Krisztus zsidó volt. Felőlit\' áll\'minden ilyen kategorizálásnak. Kmlsir fükitti em-í»r. Nincs bonne korból kötöttség sem. Ma is köztünk ólbotno, iár-hatita s ma it> éleznénk bbmlo áradni a csupán emberinél nniga-aabb azollemet. A krisztusi szoILíri bölcsom^go olfujja a tudomány titokzatos praktikáit. Az 0 bölosoaúgo az ombori tudomány nyolvónél sokkal ogyszorübb. Gondoljunk csak a mustármag példázatára, azofnbon uz indus vagy (aliuiidi bölcsőiét koinpli-\'kált magyaiázat\'iiral vagy a. kahlia liflztikus tanok kiigazodhátatlau ut-vosztőivíd. A mezők liliomának tanítását mogérti a nógor !8, a logegy-szerühb ombor is. A házasságtörő asszony, az udóiKíllz jotonet nóllóx kérdé,iek főlényoson bölcs é-H mog-follohliezluilotlou érvényű megoldása, ogyszerü, na^ykéjulsé" tudoniányoa fofloitgűaség nélkül. Nom enikiri, hanem isteni mértékű bölcsoaég oz, sajátos vilái(, sajátos törvény, sajátos lélek szol bolólo.
KrisztuBhól erő árad ki, de va-iiii>!atjía szertartások nélkül. Csodáiban nincsenek hókusz-pőkiiszok, niustorkólt jiraktikák. Ilatnl