Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.93 MB
2009-08-27 16:53:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
727
9128
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1944 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Feladó:.
Cla:
BendtokoaHl:
Tibori vo$ia;.__________________,
84 ¦ évf., 49. ». Nagykanizsa, 1944. március 1. szerda *r» 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
i ea kiailrthlvfit.nl ; F6-m HzAm tertoKElrttiÓBl te kiadrthivr.uH telefon 7b. m. MbgjoieB.lk minden hétköznap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
EIMizeteef ára: ogy hónapra * pengo" 30 fillér.
negyedévre 12 nencó 40 filter. iíf?yf>8 8zam: hotkiiznnnistllt. wombaton somi.
irgentlnibai elkerilbetetiei a fegyveres összeütközés
Keleten az utolsó téli támadáshoz tartanak még az átcsoportosítások, harotaren klszöbttn a nagy német támadás
heroin, március 1 i délre van a tárnadások súlypontja.
Keresnél hoBBBahb szünet után hétfőn nehéz afcovjot támadásra; került
az olasz
A* eroszok hétfőn megkoüdték vári nagy támadásukat :i noroli szakaszon a mólyen tagolt német vonalak ellon. Hátion a kora reggeli órákban Bobrusnktól délre hovoB Karcok indultak mog. Vitobssktól délre véree veerioséget okoztak a némátok a támadóknak.. A koloti srcTortal déli résíén Kriroj Rogtól
Olaszországban a ncttttnoi hídfőnél hétfőn élénk harci tevékenység volt. Caötollfortó 6« Terno irányában a német olóörsök vÍBszavotorték tu* angolok ©lőretöréseit.
Általános sztrájk MM ki Paraguayba!! A kormány U«»Bdi*il UntaUk, kfd.k.t rateratauk
az1 orsnág legnagyobb vasúti hídját Assoncionnál. Etito 7 órától reggo) 7-ig rendőri ós katonai őrjáratok biztosítjáka rííndot. A Tárosban teljeaon megszűnt a gépkocsi forgalom es csak néhány közúti kocsit IHiH látni. A lapok még mindig nem jolonnok meg. Eqyre zlrzavarosabb az argentimi helyzet
s/^sküvést szfitt, hogy az argentin kormányból eltávolítja Farról tábornokot. Az még" nem ismeretes, hogy vájjon vissza; akarják-e hívni Ramare* tábornokot és kormányát.. A helyzet mindenesetre meglehetősen zavaros. A tábornokok csoportja hétfőn éjjel értekezletei tartott és ugylátszik nincsenek megelégedve n helyzettel.
Zütit.h., litáfúinn 1
Monteridooi hirek alapján közlik, hogy Pereguayban kitört az általános sztrájk és a munkás szakszerro-zot Morigoni köztársasági elnök lo-mondáflát követeli. »00 munkásve-rórl letartóztattak, amiro- a sztráj-kolók rombolással válaszoltak. Eddig négy hidat robbantottak fel, kőztük
Huános, Aírcsbóí jelentek :
Montevirleóban ugy tudják, hogy Hnmirez tábornok elmenekült ottartózkodási helyéről és felhívást szándékozik közzétenni az argentin néphez, Az argentínai titkos rendőrség ellenőrzi a külföldi nagykövetségeket és meg akarja akadályozni, hogy HíWiirez tábornok ezekben menedéket tnláljon. A hadsereg tábornokainak egy csoportja ösz-
Az argentin hafóhad fellázadt a kormány ellen
Stockholm, március 1 A brit hírszolgálat Karakánból azt a rmenos-airosi hirt közli, hogy ltoverson tábornok az Argonlinúban \' kitört-forradalom alatt maga köré gyűjtötte a jolonlogi helyűméi olé-godotlon tiszteket. A mozgalom irányában - a ¦ tengerészet magoHrangü tisztjei RoTorsonnal éreznek. A brit .^hírszolgálat mog nom erősített birok alapján közli, hogy Rororson tábornokot Buenos Alrosbon letartóztatták.
Lisszabon, március 1 A brit hírszolgálat hitolt érdomló
MegkeiatáSlk Keleten a téli offenzíva titetsé szakatsa
montevidooi hirok alánján közli, hogy Argontinában a hajóhad fellázadt a kormány ellon és azt kövo-leli,\'hogy Farról alolnök adja át helyét Hóborté Raportónak, A rendőrség és a katonaság megszállta a. főváros 6a környékének liadúszatilng fontosabb pontjait. A\'rondó>ség tovább kutat Itamiroz olnflk tartózkodási fiölyo után, A helyzet igen zavaros és mog nom oróailoti hirok\' szorint olkbrfimototlon ft fegyroros ŐBBzotüzóB. A montovidooi mogfigye-lŐk szorint fegyveres összetűzés ooo-tén a légioró támogatni fogja a fŐ-Tárosban állomásozó csapatokat.
A harcterek helyzetével kapcsolatban német, részről rámutatnak aj-ra, hogy az orosz arcvonalon nem került sor nagyobb harcokra. Ez nem a, kedvezőtlen időjárásnak tulajdonit-, ható, hanem mert az átcsoportosítások mindkét részről még nenr.fejeződták be. A keleti arc-Olaszországban befejeződött a nemet erők átcsoportosítása
vonalon a harci tevékenység i.s-inét fokozódik s ha a jelek nem csalnak, akkor az oroszok téli\' offenzívája az utolsó szakaszba lépett. A déli részen mér megkezdődött az olvadás, amely ma-, gával hozza az utak eliszaposodását.
VVilson tábornok főhadiszállásáról jelentik:
Az ancioi hídfőállások felett \'> nap óta első ízben derült ki az ég. Az időjárás .megjavult és a szövetséges hadiüidosjtók valószínűnek tartják, hogy a németek nregkezd\'ik nagy offéuzi-
vájukat, mivel a német hatférőt átcsoportosították, anélkülLhogy a szövetséges iégilia\'derő \'ebben a németeket zavarhatta vohia. A német messzehordó ágyuk tegnap óta lövik a szövetséges állásokat. , • -
A németek Londont, az angolok Braunschwelgot bombázták
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy ószakame rí kai bombázók tegnap a déli órákban támadást intéztek német biro-
fiulmi területek* ellen. Az ellen séces reffülögépek vaktában dobtak le bornhájkat, főképpen nyílt vitfékj közáégekaé. PMea Braunsrhweig környékére hullott bomba, ahol károk keletkeztek
A brit hírszolgálat jelenti, hogy tegnap este Londonban lé~ ginatló volt. A riadfó után nenv-sokara hallani lehetett a légvé-tlclmi ágyuk tüzelését.
A finn psrfsment blzalssst szavazott a kormánynak
A finn országgyűlés tegnapi üléséről este.a következő hivatalos közleményt adtak ki Helsinkiben, LmkomieeK miniszterelnök a finn országgyűlés ked1-den tnrtolt egésznapi teljes ülésén a kormány nevéÍK\'ii jelen-
tési tett a politikai helyzetről. A házszabályok szerint a Jelentés tárgya a délutáni második icari ülésen kcru.lt tárgyalásra kí országgyűlés egy- örás vita után ; a kormánynakn>izahnát fejezte ki.
Moszkva elutasította a svéd tiltakozást
A 8jöd Távirati Iroda, jelenti: A Kzovjot kormány elutAsitotta a Stockholmra dobott bombák miatt a sród kövot által bonynjtoll tiltakozó jegyeéket. A szoviot válasz kí-omoli, hogy »»-említőit idípontbaii szovjet repiilógéj>ek nem tartózkod-
tak 8védores4fi,v\'íÓlÖUf így a svédek tiltakozása értneVatlen.
Hivatalos svéd köslés szerint tV svéd főparancsnokság mogSHtgorí-totta.a Bvé4,b\'\'Kyédoln?i intózkodidac-kot un idogen repülőgépekre vonatkozóan.
A londoni lengyel kormány tiltakozott a moszkvai lengyel szerveset kiáltványa elten
.lleg,
Htovhholin, március 1 A londoni longyol kormányzati körök tegnap hivatalosan közzétot-tték tiltakozásukat a kiáltvány ollón,, molyot a lengyel títkoH szorvozot bocsátott ki -a kommunisták által Itinovezott főparancsnok nevében. A tiltakozás igy hangzik: A longyol munkáspárt, név alatt müködó idegen csoport működésében a lenpj\'O-
lek ta leghagyobb ellenségükot látják! ós a leghatározottabban olitérikla, rongyol munkásp/irt tovékonyBégelTr-Kgyodül a kÖztAraasági longyol kormány illetékes* intézkedésro ée » lengyel főparancsnok az ogyodüli jogoBult narancsot adni a lengyelek Utolsó küzdelmem hangzik a tiltakozás.
„Szó sem tehet tBrflk tlnssssmntok átengedé^rOIJAnglta számira"
Ankam, m^reiús 1 Az angol török viszonyt világítják meg elég élesen a török la|K)K, amikor rámutatnak arra, hogy stsnlegességük feladása nagyobb veszélyt rejtene magáiéin Törökországra, mint . annak megőrzése. Az angolok \\ nagy nyomást gyakorolnak a kisneiü^ zetekre, hogy ezzel néhány ezar
angol életét megmentsék, de azzal nem törődnek, hogy ezzef nnnlásba és misztulásba dobtak egy ntímzt\'lft. Arról |wdig^ szó sem lehet, irják tovább a török lapok - hogy támwszponto-kat engedjünk át az angoloknak. Nagyon becsüljük az angolokat, tfe a saját, népünket is, írják végül a lörök lapok.
150 millió font költséggel korszerűsítik a tőrök hadsereget
Ankarából jolontik, hogy a török pénzügy miniszter tegnap részlotjo-son nyilatkozott a sajtó képvisolói olőtt a török költeegvotésrol. A költ-Hégvott\'wt először a minisztertanács tárgyalté, majd a nomzotgyüléií elé körül, A költeégvot^\'fl psaknom 70 millió fonttal több, iriint a tavalyi
volt. A többletet ogéazségügyi, föld-müvolésügvi te iskolai célokra használják foí.\'A török haderőt mintegy 150 millió török fonttal. korszerűsítik. A pénziigyminieztor közölt^ hogy a kölWigVotéa egyonsulyban van és a torok kormánynak nom áll szándékában ujabb, adókat ki-votni.
Egymást öldözik Tito partizán-bandái
reguláris csapatokhoz. A bandák egymásközti torzsalkodása már odáig: \'vezette okot, hogy egymást mósisá-rolják. Nomrég egy parancsnokló tábornokot löttok agyon azért, mort egy hadművelete rosszul sikerült.
Az egyik Hzorb lap hosszabb cikket közöl Tito bandáinak szétzúzásáról. A földművelő lakosság kény tolón volt elmenekülni azokról a toríilotokról és községekből, ahol a bandák tartózkodnak. Tito bandáiból százszámra szöknek át a horvát
ZALAI KO/LQNV
1944. március
Mindössze 1000 ponffivel emelkedik a folyó évre a nagykanizsai Ipartestölet költségvetése
Március 19-én lesz az laartectilet választó köaayUlóae
Yo-én (IiSlclÖtt tartják inog.
A nagykanizsai városi és járási Ipartestület elöljáróságának h.;ii mi este titrtult ülésen Matikovits István elnöki bejc-lenlöjében kifejtette, tnilyenem-bcrtolelti munkát végzett a testűiéi a
nyersunyay kiutalások erdekében. Ismertette az uj kiutalási rendszert, amely dőre kouUgcntálja a szükségletet, A tégla és eserépszüksegtét biztosítva vnh- A szíjgyártó bőrök kiutaltattak az igénylőknek, A kifogdsoll borbely-szuppant vej yvlzsgálrtt alá vetlek, megállapítást nVerl, hogy gymitaval viin ugyan keverve, de minőségileg kifogástalan. Rövid idtfn beiül további három vagon oe-meni érkezik Nagykanizsára. Az eloszlás mos,t már rövidesen megtörteink.
Bnzsó József vezelújegyző Ihí-lerjesztette a mull havi jelentését, mely szerint 2IÍ79 r bevétel volt, inig a kiadás 2:t.ri8 P. .Vuila I-ajo* jegyző ismertette az ugyínenolet. 10 kérvényező kapott uj iparjogositványt, 1 bc-sziiiiiriic iparát, ii tíinonoswr-zödésl kölöltek és 7 felszabadult. A mull évi költségvetés 25/000 pengővel indult, \\ azonban 20lil(i pengővel zárult. De mégsem volt deficites a zárszá-.madás. meri a rendkívüli bevételek kiegyenlítenék. Az előirányzóit
17.000 nejigö taydíj /í.\'/V"// befolyt í\'JMO ftfítXfffí. Más Ixivélelek ís voltuk- (az ügyéSZ, is lemondod tiszteletdíjáról a szegény iparosok közölt való kiosztás céljából). Az ingatlan zárszámadásból kittmik, hogy nemcsak .
kifizették az ty.,00 pángfi tartozási, Itrtncnr J\'JOO pengőt xikerOlt ItifUttékotni is. Az összbevétel 12.338 P. volt.-Az 1944. évi igazgatási költségvetési előirányzat; 30.632 pengő (az előző évi 20.600 iwngtt-vel szemben). Ebből 17.90(1 l> az alkalmazottak illelménye, 1200 pengő az elnöki liszteletílii, .^887 P az IPOK évi tagdíja, 235G pengő átutalás az Iparoskörnek, 800 pengő kiküldölti dij. 300 P Utazási költség. 1700 P OT1 illeték, stb.
Többen az elöljáróság tagjai közfil a költséitelő irányzatot szük keretnek vélik és nagyobb összeg beállítását tartják kívánatosnak. Razsó megnyugtatta a felszólalókat a költségvetés ösz-szeálUtasának rugalmas voltáról.
Mankovils elnök \' bejeién tel te, hogy az IPOK évi közgyülé-sc március 17-én lesz, mig n nagykanizsai városi és járási Ipa*, testület évi közgyűléséi március
m rcias 6-an
uj kezdÖ ós haladó gyorslrásl, géplrási tanfolyam kezdődik. Beiratés egéax nap.
NnRylianlían. Sicwl Imre ttcicn.g-u. 5.
Papp József éS. dr. Dobsa László IPOSZ igazgató sireinr lékére az elöljáróság 50 pengőt szavazott meg.
Mankovils elnök bejelentette, liogy a közgyűlésen elnököl, hI-eluököket, eViljárósági ó-s a szánrvizsj>álóbizoUsági lagokat, valamint ügyészt is választanak.
Puska alelnök korábbi felsza. baditási kérelmeket terjesztett az elöljáróság elé, amikel emberiességi szempontokból engedélyezlek.
Mankovils István elnök ez-
után megköszönte az elöljáróságnak, testületnek, irodának; ipnrbizlosunk, valamint az ügyésznek és különösen a Zalai Közlöny szerkesztőségének mindenkori meleg támogatásai felelősségteljes, nehéz munkájában és Isten áldását kérte az egyetemes iparostáborra, Puska, Ferenc alelnök szintén a köszönet s/.avail intézte az elöljárósághoz.
Kzzel a tisztújítás elölli utolsó elöljáróság! ülés véget éri. A közgyűlés fogja kimond;dii a másfélezer főnyi ipnroslábor verdikljét Mankovils István elnök és társainak működése Telelt. Az ítélet elöhangja az a meleg ünnepl.és, amiben búcsúzó szavai után része volt.
lozalk a nagyar-hwvál határforgal»bóI egv tirréarszékl tárgyalás llkrébei
Nóvák Miklós és Március Jó-zser drávacsányi fohlmüvesék tagadták, hogy átlépték volna a magvai- Katart. Azzal védekeznek, hogy vesszői mentek szedni kosárfonás céljára, »Iengc magyarban voltak; nem is melleitek volna ál a\' határon. A miksavári batárvadász azonban eskü alatt vallotta, hogy mindketten csónakon jöttek vissza a túlsó partról. Rendszerint az a Irükk, mondják a határvadászok \' hogy fejszél visznek magukkal, mintha csak fát men-nánékV vágni az erdőbe és mikor láltávötságból kikerülnek, ál-inennek a túlsó oldalra. Mivel azonban kellő bizonyíték nincsen, tagadásukkal xzianben : a törvényszék mindkettőt felmentette.
TTúszonöl-linrmmo ilyen esetei tárgyal egy nap délelőtt a nagykanizsai törvényszék. Aiívnyi a liltytt határátlépő, hogy külön tanácsot kellett felállítani ezeknek az ügyeknek a tárgyalására.
1 Sgy i n ás fél órá s l á rgy a 1 á s gyorsfényképéi mutatjuk be az alábbiakinui,
Simon Sándor ujitebbei születésű, pesterzsébeti lakos, 24 éves, kovárssrgéd, 1940. óla az anyaországban lakik, február 8.-án Németországba ment munkát keresni. A német határőrök elfogták és mivel nem voltak iratai, útlevele, három hónapi fogházra Ítélték. Inajd visszaad-, ták a in agyar ltnlárközegckiurk. Mivel tilosban lépte ál a, tnX-gyar -haláii, a nagykanizsai törvényszék is felelősségre vonla, öl nflpj fogházra iléllék.
Zadravetz Ágoston gálnu\'ján-házai születésű, 211 éves, vend anyanyelvű napszámost szolgálni hivlák ki Horvátországba, 1942-ben ment ki. mosl jön vissza, mindkét esetben ullevél nélkül. 80 pengőre ítéllek.
Csucsc\'k István drávavásárhelyi ríntltl kádár m<V á jugoszláv megszállás alatt Zágrábba ment, otl téli gazdasá»i iskolát végzett Most visszajön, habár
mint mondta, azzal regyegcl-ték meg odaát. l)Ogy ha visszatér a/, anyaországba, a magvarok felakasztják. 80 pengőre ítélték tiltott határátlépésért.
Mumck Erzsébet varasdi születésű háztartási alkalmazott Németországba ment kí, egészen Sehleswig Holsteinig jutóit, ahol elszegődött Vissza akart jöiíni. Mikor bombázni kezdték Scbleswigot. nem tudóit a konzulátushoz jutni, nem volt alkalma útlevelet szerezni, anélkül jött át. 00 pengőre ilélték.
Dominics István 21 éves drá-
vavásárhelyi lakos még 1041-ben átment Horvátországba, ahol csakhamar Rudinscsínábau községi irnok lett. Mult óv ok-\' lóherében jöll vissza nuigyur területre. Mivel mint állitáskőte-les ment ki útlevél és engedély nélkül és igy is jött vissza, 10*0 pengőié ilélték.
Nóvák János, Horváth Karenc és Horváth István pusztafai lakosok (utóbbi hadköteles I) Horvátországba ruccantak ki engedély nélkül. Magukkal vittek 250 kg. sót, amit- Csáktornyán kg.-kinl 54 füléiért vásároltak és Varasdon nagyszerűen •elsóztak* kg-kint 280 " Rúnáért. (28 pengőért). Az élelmes pusztafaiak azután a kapóit össz*> gel befektetlek bőrbe. 15.5 kg. bőrt kaptak érte, ezt akarták visszahozni, amikor a horvát határőrök elfogták őkel és átadták a nónietekuek, akik Csáktornyára kisérték. Persze a bőrt .lefoglallak. Se só, se bőr, se útlevél, így kerültek u magyar hatóságok kezére. Nóvák János 200, Horváth petvm- 201) és Horváth István 300 pengő pénz-bünlelésl kapott.
¦ *
Milialecz István 23 éves, zágrábi szülelésü, zaláujvári lakos 1910-beu nu-nl ki Horvátországba, nemrégí-n vissza akart jönni, jelentkezeti a grácí kon-ziiláluson, de csak ¦ Urlaulr sclicinl kapidl, így jött vissza. Azonnal jeh-nlkezelt a Sorozó-
bi/oltsáu .\'löll Útlevél nélküli hálái\'állépésérl UÖ pengőre itéJ-
• Igy liiegy ez na)>-nap ulán a nagx kanizsai lorvénysztSkrn, I Csak a. láiijyalásvezetu elnök, 1 vagy a laiiács tagjai válloznak.
Tlnrinfler?ezet a kereskedelul és Iparkamarák feRyelnl jtgkirérél
A kon>flkodolmi é« ipari érdokolt-
Bégoknok régi kivánSaga az, hogy amint uz ügyvrm\', oi-vohí \'kamarúk-ilidi a kötolékilklte btrtozák fölött fctryclini jogkörük van, ugyanilyen íWvelmi jogkört biztosi inának u ko-rosiiedúk foloW » kóroekedelmi <\'« iparkamaráknak. Az élotbon gyftk-fíXQ fordulnak elő olvrm niatratartá-sok, amelyek jogi oljíinis tárgyává nem lolustök. Voraóovtárs és vor-siMiyt/ira között az üzleti tia^tesAégbo ütköző mágiUactás ollön a IírzUíh-ségtolön vöraenyrÓI szélé 1928: V. t. e. és az ezt kiRjréfljsitá törvény alap*-\'fán loliol (j)iárnl, A kézmüii>arosok-nak az üzleti tísztfissíglK) ütköző íüagotartáaft, árromliolás cflojökmé-nye, a/, üzloli és ipartestületi foiíyo-lem ollón való magatartása ügyébon oljárlmt uz ipartoatílloti íviék, axmi-han az ipar én koroHkodoloni jr\\\'akor-láwi kőzbón elvan viBSzáaaígok mn-rülbotnok fol, aiiKjlyok fltlö /eiulol-kozéfMíkbo nofn \'iilköznek, tyhnnyiro nom is nagyobb jelentoséfföok és mégis hátrányosak, mert nomcsák hoflszuaágot, vaíív kollomotlenfXJgöt, hanem gyakran kárt iu okoznak az
Február 29-én, március 1 én
Kedden
és szerdán
VÁROSI MOZW
Vidám műsor I ŐNAGYSÁS A BETOPPAN Szellemes, mulatságos, kacagtató ! Aktuális magyar vtlághiradő
Slöadáaok kezdete: $4, $6 és $8 órakor.
üzloíláranak, a közönségnek éu nl-k&lmasuk arra, hogy az iparos, illo-tÖlog a kcuvHkodo mog bocs ülém 1 ftláiiHflák. Na|>jainkban többs/.dr ói-(?kőzik a kamarához panasz a f«>-gyuHxtökÓzönaeg köróbél á fogyasz-\' tóközönöéggol Mzcinbon tahiisitott bánásmód miatt. K?.ot\\ osolokniüJiyok ollón othiig eljárni nem Lehetett. A koreHkeilülini Cfl Íl>arkamarák fogjol-mi jogköréről szóló törvónytorrozot azt colüzza, hogy az ilyon oiaga-tartíisok, iiiiiit togvólnii . vétaügií*,l flzombon a koróskodők ért ipatoeok tfirviuiyus énli\'kképvisol\'li íntfiJintf-nyo, a kerosboaeími 6S iiiarkamarák kebolébon alakuló fegyolmí biróaág
járjon el. A (örvónytórvozot Ü a fegyelmi vóts.\'tíot a következőképpen batározza mug:
Fpgyolrai vőteógűt köíot el ait az ipárofii vagy IcereakedÖ, aki foglalko-Kásának \'gyakorlásával kaposolalbán a tisztes polgári olotíolfógasaajjvagy az üzloli líszUWSüggol.eltorikoző magatartási tahuait. akár a vovő (közönség), akár más iparos, vagy kereskedő, akár iix.loti alkalmazottja rovására, avagy a korcHkodolmi íw iparkamarának fölhívásul szándóko
Üzletmegnyltás.
Tlsztftleltel értesítem o mcly^fi llsitell hólgykftzönséqet, hotiy EMvfls tór 10. uxám aUtt
(Bednnek-h&zl
hölQyfodrász-szalont
nyitottam.
haitiyközün:
:.ir,iiil<im tiixteleitel
Molnár Jínosnn.
\\1ii4. iitárcius 1 \'
aan, »«gy g/a»dutlaiiaégl>ól figyelműn kívül lia«yj»\' , , ,
A fogyolmi vutaogok oaotólwn első fokon a kumanú fcgyolini biié»ág járni ol,-auiolyüt a kamara, székhelyén 6h a. tocülolóhuz tartozó j-v-lontúkeiivóbb ipari, és kereskedelmi gócpontokon alakit meg. A kamarai figyelmi bíróság a koieakodölmí és iparkamara elnöki tanáotta állal három óvrö krjólöltjcOTégzott\'olnökbŐj y.s elnökhelyettesből, valamint tizen* kot tanácstagból és i>odi« bal ipa-nisból ós hat koroskodól>ől áll, Az egyes űgyokbon a fegyelmi tanács a* elnöknek, vagy holyolteséjiók «1-nöstóio mollott két tanácstagból ós pedig egy íjiaroshól és egy Ja?iv!Hkíi-íjéból alakul, akikot az olnök egy-
¦ ojt)1 hónapi időtartamra a tanáe\'a-tagok közül jelöl ki. 7t kíjolölt tanácstag akadályoztatása osotébon a itövotkoaő bónapra kíjolölt tanácstagok lópnok l)olyÜkl», A kamarai fegyelmi bíróság jegyzője, a kamara által kíjolölt kamarai traztvinolő. A kamarai fogvolmí híróság üléseit a koroakodohni és iparkamara sz:1cliá-zában, iltatóleg a kamara által kíjolölt helyiségből! tartja. A kamara!
, foiryolmí bíróság eljárásával ku|>eso-latürt írásbeli tonhivalókollátásáról a kamara gondoskodik.
Kegyelmi ügybon másodfokon a kerxiskedolmi és ij>ftikaiiiarák országos fogyolmi; tanácsa bíráskodik.
Kegyelmi vétség miatt a kamaránál bárki jianaszt lohol. A fogyolmi bíróság a fogyolmi eljárás meghirdetésének mellőzésével, a panaa\'z-leitat megintheti, föltéve, hogy mog-iléléso szorint őzzé) az inlézkodéHsoI rá loliot hirni a jhiiuimzIoltat arra, liügy a kifogás ala osó magatartást abbahagyja- *
A kamara fogyolmi bilóságának köz vád ló tennivalóit rondszorint a kamara főtitkára . vagy a kamara .elnökének möghízásn alapján a\'kn-in:ir;i más jog végzett t iszlviselój-látja e).
. A punaszlntl személves szabadságát korlátozó romlóik:-zeneknek fogyolmi eljárásnál nincs hályo. A fi\'L\'vpImí oljárást mindig kamarai
. elékésztló vizsgálat előzi meg, amely nojí foindats azoknak a bmyköri\'ü-
, aiényoknok és\' bizonyítékoknak a föltárásai amelyeknek* ismerete n fogyolmi eljárás olmndolóso, vagy élnem rondoléso kérdésiben a döiw téslioz szültóégoa.
ZALAI KQZLáNNV,
mrjzi
Őnagysága betoppan
».Vioíám műsorának ígéri a film-hirdetés1 és az is válóban. Szinte szm pad-szerű cselekmények derűs, sokszor Ixjhözuli bonyodalmai szövődnek-fonódnak* szüntelenül végig a filmeif. Mosoly és kacagás vállákuzikr-a. nézöjiéren az,első jelenettől az utolsóig. Olasz fihii. rokonszenves színészekkel, néliánv szerepben pompás típusokkal. A gya-itiakvö, minden lépten-nyomon; hűtlenséget szimatoló házastársak karikatúrája a film-mese, amely könnyedén pereg, kuszá-lódik é-s a végkifejlett jeleneiéinek némi mesterkéj tségélőt eltekintve, a mesovezetés len-lülctc és feszültsége birja az iramot. Helyzeti humor amit a film\' nyújt, de azt bőven nyújtja, vidám bűnügyi izgalmakkal fűszerezi, illetve ami benne bűnügyinek látszik, az is csak karikatúra és alkalmai ad néhány kitűnően slkerüjt .emberi görbetükör-profil megmutatására. A "agy kiállítást, a lenese szabad mozgását helyettesíti a szinpad-szerüen jó rendezés és a\'történőt szálainak boszorkányos keverést;.
Az \'Őnagysága betoppan jó szórakozási jelent. (W)
,1 TiÚ«iiiilek nln-fü etatájálai a aagyar • klsgaiia is vlaigáilk sagrar htlytáliásbér
QszalaasiBanysk és szlstkalászos guaták avatiia ZaUu»éot|«ksb«n
A m. kir. főldmüvolésügyi mi-iiis/.téviimi ongedólyozéso folytán Ziilaszontjakabon egy időbrtn két tanfolyam is müködiítl. K két tanfolyam záróvizsgáját látlak és hallgattak végig élvezőitől vasárnap.
A magyar ólniaikaráH, törekvés, szorgnipm, hívatáaazorolol iakola-in\'dilaját adta nz a Nagykanizsához közöl fekvő, alig ÓGOJolkot számláló kis község.
Megmutatta azt, hogy a magyar gazda-közönség nom az a maradi, mini aminők sokan igyokoznok feltüntetni. Megmutatta azt, hogy tud is, akar is dolgozni, csak egy kin törődési,\' irányítást orozzon maga körül. Hála a- Toromtónok, vannak falu-vozotők, akik nem kímélnok fú<1 nulitágot, munkát, áldozatot akkor, ha a nép tudásának omohWu\'ól van szó.
így történt Jakabon is. Hálás Hzivvol gondolnak Schmídt Józsof holylx\'li földbirtokosra é.s vitéz Hon-dpr Antal állom;isfŐnökro, kiknek áldozatkész, önzetloi) munkája sokban hozzájárult o tanfolyamok álot-rohivásáhoi és azok sikoroa bofojo-séséhox. v
Délolólt a ¦yi^daasszonyok jól sikerült vizsgájAt láttuk. Ott volt a m. kir. földenWolésüirvi minisstá-rílinv részén\' Jloná Józsi»f vizsira-liiztos, dr. l.<inUlv Alán féHzolga* bii:ó, dr. Deó Mihály ti»»tifóor-vok, Huzúsi Andor gazdasági rpl-űgyoló, vármegyei kiküldött. Tabit^r Oyiila gszttáságl elöljáró Zaliiwir-Bzejffől, I\'zsoky György zalosárszogi körjogyzö, nöröoz\'"Mikló« gazdasági tanár, bovasfl Károlv gíizd. isk. tanító és sokan mások. ¦ •.
A komoly munka gyöngyét adták o vizsgán. Kiss Szilvia és\' Je-Hzoiiaskv Adói tanárnők alapos tu-¦dnsát-rs- szorgajmas munkáját ttlk-rözt." vissza o záróvizsga. ntoglü))ő látvánv volt a snleniénv.\'kböl, k-\'zí-munkákliól összeválogatott kiálliVus is. Varga Margit és ZsoIjc Mária.
. hallgatók köszönő szarai után Bona
Józsof miniszteri biztos, köszöntötte a felavalott hallgatókat. Kérte ókot, hogy. a halloltakal, tanultakat kamatoztassák, inorl a BBzobb jövő« o|-órésőbori nomcsak u férfiaknak, liánéin a magyar gazdaasszonyoknak is munkálkodniuk kell.
Déllion Schmidt Józsof tartotta jól a vendégeket,
Délután ünnopélyoa korotok között a tan folyam-hallgató ozüstkalá-szos gazaajolöllek koszorút helyeztek el a hóai emléktáblánál, majd tegvelmozettv rendben vonultak 1» a közöl százesztendős iskola falai közti, hogy számot adjanak a három hóna)X)s. szorgos munkájukról. In -merősökro akadtak az öreg, szuotio -padok, ismét vizsgáitok azok, akik már liz-husz, sőt hanniiie-nogyvón évvol ozplőlt búcsúztak ol ez Öreg bútoroktól/\'
A tanfolyamvezető ltörücx Miklós, lízsokv György \'főjegyző előadó és lx)vas« Károly tanlto vizsgáztsua a hallgatókat. A folololek- fidtist, szorgalmat és "ügyszeretetet árul-tsk él. .
Az olu. iV\'ti vizsgák után ,az Önképző- Oázilakör diszgyÖlést tartott. Nagy Lajos elnöki mo\'gnyitója után Tárr Gyula szavalt, nuijd szabad-olóaibís knretélwn Póka Jonéj éa -Nat\'v Jóxsof- tartottak Qagy szaktudást eláruló szabadoIÓadásokaU
ICzok végeztével Béna Józsof vizsgabiztos folavalta a végzett -ozüsí-kalászos gazdákat, liucsiizó zái\'ó-szavajval további munkára huzdi-totit).,» gazdákat. A ma élő gazdának nőni elég az a tudás, tnoltyúl öregnnítink művelték a magj\'ar n"i-.gót, de Igenis szükség van a több Indásra, munkánk tudátoá végzésem, hogv a termésállagiinkat jóval a mai fölé tudjuk emelni; A világ-nézí\'tek szörnyű csatájában íiem mindegy az, hogy mohnyit termel a kisgazda. Nem mindegy az, hogy hogyan müvoli a földjét. Neki most
5000-ben csak 27 napos lesz a február
¦ \' É\'dehi\'sfiéfttfh a trfinapí arühőnáp kör&l
Az idei fMzifínttő ept/ nappal honz-yizallh,-miv! <i máskori, rcndcx\'év. iíuü köztudniiMhu, szökőév mn, a ffbnt\'ír hónap j!) napon. Ácsi már kevr.xcbhcn tudják. fiOff}/ a nzőkó-¦napmth a katolikus egyház naptárja örtetntihfín nem ti ffhrtiár kt.ll tekinteni, hanem február 34-et.
A -xzúktmap xzurdpének .ilyrtiw való kioszifaa mhi « régi Juliánm-fétc naptári szok-.ísm vezet vistszn.
Mindenki tudja nílfiőt. n;,érniaiik a rtŐkőttap, /¦\'íVdüiik eij>i fia "l-tft ful\'ta meg j.á!yáj.:\'tl a nap köriU. Kei fl? Mtítortimnt v-LílLk .a\'íltntt, ebből lett (13 év. Amii}\'azr>nb-tn n föl-f etft/Hzrr megt/szi az .utat, nz itóm pontosan ¦\'if>r> nap, h\'inein HÜ!)L422 tízezred. Ezen a tör-d\'kni segítettek akként, hoff)/ o: öxsze/ft/nff. 0.%4ííQ na/i"ka\', tehát mondjuk eg>/-ncgyed napokát négyévenként egg nappá léptették elő ég ez a szökőnap.
Igen, de, ezzel is baj mn. Ugyan is négy éve.nként, mint a fenti tízezredből látitató, nem tesz ki egy teljes napot a töredék, hanem ugyancsak ¦diz-csrednap\'í\'ban kife-
jezhetően ¦¦— hevesebbet! JibbU következik, hogy ha niiíidcn neyyedíK évet szökőévnek vészünk, akkor véy-e.redméni/hen a szökőévet hosszabbnak vesszük, mint a wilóságlnm kellene, mert a . négyévi töredék együttesen nem fesz ki — egy tel--fen napot. ¦ "• \' \' \' \' \' \'• •
[izén is segitettek azonban a nap-tárunk megalkotásánál, fiepedig az-á\'/al, hogy a kereken százas végződ (A\'-tif •évs\'ánwk mind nszfhatók itf/t/.\'in néggyel, de rájuk rona.\'ko-sóan külön Hzökő-sze.nipon\'ol vezettek be és pedig, hogy esak azokat n~iairdk~szMo\'e\'W\'é\', trmelyef,— négy--s-ázza! oszthatók. így tehát szökőév nd! ífíOO és szö\'köéM Ívsz 2000, de nem volt szökőév 1700, 1800 én 1000, \'/í/v « többletből valamit behoztak. De még ez sem pontos. A\' többlet háromezer esztendő alatt fel. fog halmozódni egy nappá é.s ezen azzal segítenek, bogit Krisztus után fíOOO-bei) nem szökőév lesz, hanem csökkenő éi\\ ugyanis akkor a február csak 2? napos lesz, aminek az akkori fixfhetésiiek ¦— amennyiben jnég lesznek ilyenek nyilván örülni fogvak.
TARJÁN-PÁLCSICS
textiltpart és kereskedelmi vállalat III Nagykanizsa. I
Városi féHzfet: Fö-ot 14. (Első Magyar Biztaitó Intézet palotájában.) Tetef—: 5-33.
tyár: Magyar u. 86. Telefon: 3-44. .
vizagát kell tenni abból, hogy- igenis megállja a helyét a tormeleai vor-sonybon, Végezetül kiosztotta Schmidt Józsof ajándékát, egy kézi vojtögispot és pénz jutalmat.
A záróvizsga után meghitt Imrétek közölt fejeződött Ikj o noroseíOK nap. Közel ^ÜÜ személyes teríték Juttatta a vondégokot a Gazdakör áltil rendezett vatisorára. Az izléstM tori-,te», a jó ótól, a finom\'süteraényok tanúskodtak a guzdaasueonykópzí tanfolyam sikeréről.
Majd mcgliató jolenotnok voltunk -szerntanui. Garai Mariska kis gazda-. asszony-jelölt ogy pirosra sült, noui-zoti szalaggal, buzakalátjaxal földi szitolt konyorot nyújtott át a főssol-gahiróiutk,\' hogy mint a járás gazdája\', szogjo meg az ó olsó niraok-inüvét. Magyar konyér, háromszin, búzakalász! Magyar múlt, magyar jolon, magyar jövÓ!
. Vacsora- végeztével dr. Ixmtay. Alán főszolgabíró omolkodoti bzó-lásra én zárta ho ozt a jól sikerült, napot. Hangoztatta,: hogy /mlaszont* jakab község rég a szivéhez nőtt, do most különösen > örömét fojoztn ki, mert a hallgatók között nemcaak egy bizonyos korosztályt, de minden korbélit mog lehotott találni. Köztük volt a község olőzó bírája, Garai Józsof, a mostani bíró. Varga József és még jó páran, akik már » konyo-rük hivat megettek, dö vöitak olyanok is, akik még jóformán gyerek-számba monnek. Különösön mog-flicsértc Szántó János és Jákabfy Jenő Imllgátóka\'t, akik igazait nagy áldozatot hoztak. A inig Ők, mint családos n\'mhornk env* atanfolyamm jártak, ugyanakkor asszonyaik a gazdausszonyké|izó tanfolyamon szor goskoiltak tiidásukat hóvitoni. liiz-tositotta is a tenfolyam hallgatóit, hogy ha ügyos-hajos dolgaikkal hozzáfordulnak, hát olsósorban az ő rondolkozÓHÜkm fog állni.\'
Kérte a gazdákat, hogv a mai súlyos idöklrfin a szeretol k\'gywn az öss\'zotartö kapocs minden magvai-emlMtr között. Segítsük egymást ott, ahol tudjuk. Mert ha a szeretet bolyc\'tt a gyűlölet ver tanyát ii szi-veklKui, ug\'y ez szemlio állitja tv jóbarátot, a rokoni, a testvért, fis akkor iiein tudjuk, tehajthatjuk-o álomra nyugodtan fejünkot\'..
Kérte az ezüstkalászos guzd/ikat, hogy tudásukkal .legyenek segítségükre a többi gazda társuknak is, a UMilllakut.kamatoztassák a mindennapi életlen, \'luígy ezzel édöö lui-záuk üpét olöhbré vihossük és így minél előbb valóm valljon a szebb jövő utáni vágyódásunk.
Kellőim* hangulatban végződött o nap, moly örökké omlékozotes lesz Kalaszon\'tjakab történetében.
\' : • ¦ ftmjHalcItt Antal ;.
Fajgyalázás miatt börtönre ítéltek egy nagykanizsai munkaszolgálatost Szolnokon
Rosenheim Miksa 32 éves, nős. keitísketlö seiiéxJt\'l Nagyka-nizsáról annak idején munkaszolgálat r;i Karcagra vitték, ahol csnklKUÍvnr^megismcrkiedelt egy keresztény növel és annak házasságot ígéri. A dologból faj-gyalázás lelt és Hosenhehnel a kir. ügyészség perbe/ogta. Most tárgyalta ezt az ügyet az illetékes szolnoki törvényszék., Ro-seiiheím Miksa töredelmes beismerő vallomást telt. Elmondotta, hogyan ismerkedett meg a keresztény nővel. Majd a szóbanforgó nőt, mint lanut hallgatták ki, aki elmondotta vallomásában, hogy Kosenheim Miksát szcrelle házassági Ígéret nélkül, is. A vád bizonyítást nyert és a törvényszék hét hónapi börtönnel sújtotta Rosenheim .Miksát.
Az Ítélet jogerős.
| mm satVt.«)ma»qaH\' j
ZALAI KÖZLÖNY^
1944. március 1
HÍREK
f§x«ü(ér>)
lliiiuuji, r-ulu; 1 ¦.¦ Ui¦ r-i r*W f> órakor nwiiiün: a ftehinenk nufyktini-Miai plébánia fompkanfibui kitkiffl
•IttriHwiitftíJtí blőtt. Egyben gyó-ninii
ulkukiiu az uli«ó)>óiitvkrw.
— (BatárforgMaH fttafcezlel)
¦rnnbb idó "tán ismét urv-aemuontt butarttzeli illrttvti határforgalmi órtekeaiet voll NuykaniRsán
di I.diiUy Aláll j.ii.\'i.\'ii !(\'.;-/.oI-üNiio
alnÖkJote alait n Tárosházán. VI,i gyár részról a\' köKipuz^iitAii, vala-nint a határforgaloin szervol jolun-tok mc«, miß iHjrvfil réearól a kap-rohOM fobi ró ée * borrát liatáreaol-gak*t Tojsotői. Ax értekezlet mindkét rérwrul a legbarátságosabb én Iok-•lÓKéksnTobb módon folyt le és a biitárkÖKw\'frr\'k IftkOASágánsk a két oruwitf hatáiforgalmának mogköny-nyiténét célozta, Bste vacaora toÍL amelyen aa értokoslot lapjain kívül a polgartnostor in írszt ti-ti.
— \'N*»mr«»iv*d*,l»"l Kare«ui)
A Koimiinvzó Ur 0főméil/isápi P. Murai Frigyes feronees lelki\'w,-rwk, aki hossiabb idón át Nagyka-niisán, maid Csáktornyán is tólje-Hitntt Hsolgalatot, a Délvidék Tisaza-ü sertése érdokéUui ki fojtott, kimn-giudóan bV>«io» áldozatainak nIÍnmo-réwül a NemMitvédolmi Kóroaztöt adományoxta. P. Murai, mint a^ka-loiikuH áajtónak mélyen nzánto tollú mümlojn in Órdemnkct neormtt. írásai a Zalai Közlonv luu*ábjain íh Hoka/or láttak nupvilupot,
— (ETlRimanveiíiéí
PiiHka Poronc nagykun!/.an i «i-páss mentor, ipartestületi alelnök és neje folyó hú 8-án, pántokén déliitött 9 órakor tartják ezüst mi»-iiyogxőjükut az alsóvárosi feroneos plúbúnin-loiiiploinbai). t:)
— iN1v*ndékMn«var8#nv>
Unut .". óiakor a iingy-
kallizHai /A\'IM\'iHküIálxill. lk\'ll\'|K\')dÍj
nincs, ¦ (0
— tFérflak Teológiája -|itatjkr>—A*i
. eióadn* sorozati lak logközékibhi olö adása a Hzoki\'ttKw idóbon (* bolyon (nagykanizsai piarista RUBiiiíJiium, (•stonét órai lenz CHŰtöriökön, március 2-án. Az olóailáH címe: Ki-caoda az Isten? laton mindenek felett és mindenben. Kz az előadás ogytittal ke&dete az olóadásaoroüat utolsói 4 olőadualw\'il álló bofejOKÓ rástéoek, wólynok Összefoglaló rinn-; Kicsoda az laton?
— \'KaszorurnegvAltAs^
A Tártári koreékodök ó»v. Kuza-nur (Jyörgynó olbunytával koKzoru-mcgváltás címén 01 jwngél adoniAr nyoztak a Vörös Koreaztnok, moly ÖssKOgőt kösKőnottoI nyiigtájj az Ápolónői Szakosztály. (:)
— (Keresnek egy szélkánas cselédlaéayt)
A uagykanixaai rondórsóg olótt Meni ismorotlon Ilorvátb Jloiui ¦ 22 ótm háztartási alkalmazott novo, aki már ismételten volt büntetve. Horváth Hona ollón rgvro-máara rr lösznek folk>lpnU\'.st>k. filszojródik,
utána egy-két napig kifogástalanul Tisolkndiít, do pár nap multán pí-nzt kér kölcBÖn haziaHHZonyától és amikor mogkapta, fakóiméi hagyja\' a bolyát es tovább áll ogy másik oBsládhoí, aliol a kölcsönkérést meg ismétli. A följelentések folytán óíp akarták állitani, do Horváth Ilona még időjében megérezte, hogy nem jó neki a nafrykanizHai lovegó éts oltünt a várónkéi. Nyomozó lovolnt boo&átóttak kí\'ollono. A rondÓrkapi-táftyság ezúton is figyolmoztoti a hásiaáseönyokat, hogy liazUirtásí alkalmazottak fol vétőiénél logyonek ÓvatOflak, Aki Ilorvátb Ilona űirtóz-kodáai bolyáról tud, iotontao a ka-. mtóuysá(í dotoktivoszliilván I-W/.oshv Fal oMportvedetónél.
tiyersan niré (a és mtzei gazzal ktresitszell basa
A modern nflvénynemesltcs csodái a kfiélelaieiéB 8zoIgá(atáa«a
egyik legfontosabb mezőgfizda-sági növényének szátnitbiisson. A fának a legfonlosubl) ipari nyerMUiyagok sorába való belépése ruházza M nagy jííJentfí-séggel a múliéliebergl inlézietben kitenyé.tztetl gyorsan növíi nyárfái, mely különösen cellulózé és tnürost előállilására al-
Néunel részről bejeíenlellék, hogy eg^-cIŐrc a néniét piacin, majd eloreljitliafölag hamarosan az európai terménypiacokon is ¦j közeljövőlH\'n weiko. néven uj növény fog megjelenni, inely ¦j takarmánjmövények sorában rövid idő alatt nagy jelentőségre fog szeri tenni. \\\\z a növény a keserű izétfii megfősz lotl* magvát tartó, puha héjn gyors növé.sü, fehér magvu Cts kopasz hüvelyű csillagfürt, nu> lyet a nénu-t Kaiser-Wilhchn-intézel műncheliergj nöN-ény-kisérlett telepének sikerült k>-\' tenyésztenie. A niúuchebergi intézetei 1928-ben alapította Kr-vin liaur professzor, az időközben elhalt híres örökléskutidő és botiuiikus. ííauer professzor ¦munkássága az elmélcli-kisérlcti kutatást szoros kapcsolatba ál-lilolta a gyakorlati alkalmazással és elsősorban a minőség lehelő legmagasabb fokra való emelését tűzte ki céljául. Knnek a növény nemesítő munkának erodttíénye a keserű izétől megfosztott csillngfürl kitenyésztése is, mellyel Közé)>-Iüirópíi uj, szinte áttekinthetetlen jelentőségű takarmánynövényhez jii-lott. Kmellelt azonlían a mün-chelyergi intézet már számos más, nem kevésblnS fontos rno-xfiga^dasági növényt sikerrel lezárt, vagy befejezés előtt álló kitenyésztésével szerzelt magának-világhírt. Kzek közé tartozik a középeurópai klímához és talaj fajtákhoz alkalmazott szójabab, mely rendkívüli tápértékénél fogva mini lakarmáuv és emberi táplálék egyformán tarthat jogot arra. hogy a jövő
Itahnos, Ennek a gyorsnövésü nyárfának nagy arányoklvan való üllefésél\'a német birodalom erre alkalmas vidékein már meg is kezdték. A legérdekesebb kísérleti eredmények közé tartozik egy különböző bölermü tmzafívjlák ós az időjárás viszontagságaival szemben különösen ellenálló tar^iekfürélesé-gek keresztezéséből előállítóit buzalajta, mely főképpen a kó-zépíiirópai rerüléteken igér minden eddigjl messze meghaladó termésered meny "kel. Talán még ennél is nagyobb jelen tősége van annak a burgonya-rajtának, mely kitűnő hozam) mellett nemcsak az igen elterjedi vírus betegségekkel szem-ben, hanem az egész európai burgonyatermelést állandóan veszélyeztető (\'.olorarfo-bogárral sznntK\'n is tökéletesen immúnis. Hu<lorf pTOféssíor, az intézet mai igazgatója emellett még egész sor hasonlóképpen nagyjelentőségű növénvnemesitési kísérletet irányit, melyeknek sikere \'mindenképpen biztoi, mert még ha gyakorlati ererf-ményeket nem is hoznának mind. legalább is a tudományt értékes és elöbli-utóbb mégis csak hasznosítható tapasztalatokkal gazdagítják
Tiszteletlel críesirem a m. t. koiónse&et, hogy a Horváth és Kőfalvl cégből sofát flhstározásoaiból kMKam és Nacykanl-zaán, a Maort Horthy Miklós-utl bérpalotájának Zrínyi Miklós-utcai oldalán
uri- és egyenruhaszabóságomat és készruha-kereskedésemet
lovábh folytalom.
(6ű SzÍvps támogatást kér
Nagyitaai/sa ina-yfil y poliííirmcsl erétől
TAriiy: Az 1044. februári ízei-vtnyt*kr« kls/oliíAItattiHlo petro-luumriiennylMfiií meRállapltíuia.
Hirdetmény.
Azt a legkisfbb peiioleum-meny-nyiséget, amely 1944 március havában egy-egy háztattAsnak utalványozható, 1 literben Mlapltom xtg. Ennek alapján a pelroleum-u\'alva-nyoknak március hónapra, érvényes 5 öh szíimu szelvényei": unn:k a mennyiségnek a feléi, vagyis 5 dcl. petróleumot kell kiszolgáltál tv, a 6-os száma szelvényekre ped g a Baásik felét, vagyis további & iicit. A 6-os\' szánni szelvénynél csakis má cius hó 15 ikeiól ktzdve i/h;i(l beváltani.
A iebruár hónapra szóit 3-t s és 4-essz. szelvényeket cs a íebr. cyy-smti v; sár), sin Rióit utalványokat mírcluB bó l-IÖI kaúvti nem szabad beváltani.
Egyben IHhlvom n p. itoleumáru-sitátra kije f-it OuBzes Kereskedőket, hof^y a tebruátb\' n bevdliptt peltoleum-utelványokról tieikenlcll számadá-
sukat niueiiis l-tót 4-fg mindig déli 12 óráig adják be a Közellátási
Hivatalhoz.
A számadás beadásának elmulasztása vagy késen beadása: kihágás.
A számadáshoz szükséges bori-tikért mindenki Jelentkezzék a Köz-ellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1944. február 26.\'
Polgármester.
Ijjeli pfvógjoacrtári ügyelet: Ma & fakett Sas i^agTBverV\'u- Pö-üt 6.
Kiakánisflán az ottani gyógyaíser-tár áfandé ű^yolotes szolgálatot tart.
Naptár. Március 1. Szerda. Róni. Itat. Albin pk - ProtesUas Albin.
Köszönetnyilvánítás,
Mínuszaknak, akik Mejihciellcn dragii gyermekünk, (orfón sieretelt
EmmushAnk
temetésén résilvetlek s ezzel mélységes fajdalmunkat enyhiteni szívesek vollak, ezúton mondunk htülös köszönetet,
T4lh F.r.nn
ISrxiffrmeiter, c««ládj> ét <m Siaxea iuIiohíúj; nuveljun.
Alullrollak fájdaltMtit ««Kt«ri szívvel tuaaliák, h»iy felejthetetlea, bze-retclt drága j* testvér és nagyiiHi
Rozs Erzsébet
n y. r. kat tanltdna
&5.-ik életévében t*lyé évi tehraár hó 2S napján 13 órakor Budaptaten az utnlsö útravalóval történt aitKerA-sttés után st Úrban esendeseN <l-kunyl.
Drá|za halftttnnkal Budar>«slr«j Naeyhanfzsára siállitjuk és folyé évi március hó 3. napján délul.An 4 Arakor helyezzük a róm. kat. egyház szertartása szerint öiök nyneatoani.
A gy iszmisél tolyé év) márcJH fed 4. napján délelltt 9 órakor mulatjuk be az Egek Urának a szenltcranc-rendl plébánia templomban.
Nagykanizsa, 1044. év! márclui hó 1. napján.
Dráfa Jé noou6nv, ayit«djál . békében I Rmi Fcranc fcitvére, Noll Wátia Pufcai Káltnánní N«lt Pr«éb»t ég
ár. Moll Línlő uaekahuKal ül, aneka
öccse és a gyászaló rokonsáf.
A GÓ&F0BD6 nyitva van roKgol 7 óiratél oato 6 óráig. (Hétfó, b»ortla, péntek délután éa kedden ojrész nap néknok.) Tokifon: 660.
jómódom, képzett aaaaflat atonnalf belépésre felvciz: Kapol! István rttsui-éi csemege kereakedO, Horthy M ti. 7.
KMutdlaánvIixonnalii felvési Scblest •yula, Horlby Miklós-m 8.
eHmljavIlé-taatMlA telvétellk Vatikan gowlQzeni, tloilhv M.-at 1, , Wt
MeRbUkató, komoly féili plutiui. dAi kcreitlnk azonnal) belépésre. A)ánla-tokai „learvállalal" Jeligére a kladóhlva falba kélQnk. C4I
Klavvaléahaa ]ittat> tlsitvlselól vagy tiaztvlselfiaúl felveszünk. „Hangya" kjien-deltsó^. 647
Taaonoot négy ktzépl&kolával azon-nalra keresek. Ungcr vaektreikcd&s. 676
Jólaaámolö, négy középiskolái vég-zeil egyént tlsztvltelóként elkalnaa kla-kanlaal poitahtvatil. f*s
ExIra-aHbaeitjl jó a*ran uennék magas termetre. Cím a kiadóban. 631\'
Eladd jó állapotbai lévő* antik ebédlő. MclrUnUieiö Murakeiettlur, Újtelep, Balogh JcNÓnénél. 671
.Oifihddat vennék. Magyar n. 22 677
Mindennapi levelezésból Ös*zcj<ytl|lMt tflmagbélyagal béryeggyUjtéii célokra magvaaxeM. Bar bánts, Zalai Közlöat, ueikcatösége. naponta délután ti—7 órr. közölt Ha a tilHtetés mltadla érvényei
cv.\'j\'v-im.uok aladók H.iiih.Anv-
u-o :>M 681
Jól huzó 3 s\'zamir\\szerizámmal, kocsival alado. Fatelep, 7ár-u. S 679
. Batoroaolt szoba (0rd4ii«bával kiadó. Klnlzslu. 9. 146
¦agjdaoa úr icstére síép sxobát keresek bútorral vagy análkűl, Cim a kiadóban, 176
Síéa 1 szoba kanykia lakáHmat al-oaarélHdna kétszobakenyhál lakájul. Ugyanott gyereklár.y telvéleUk. Clm: Pe-tóTi-utCA 42., Bslogn. 642
NBsyknnlziin Magyar utca 43. az liaz alado. Bővebbet hited Józselnét Zal»-Ctíciizegen, Muiuácsy u. 9, 651
n«k«r pengd kimondott kész-pénztóket (ts tlrg cncndei társai) keresek környékbeli egyedülálló alla.nl Jogojllviny hihaiználáálioz azüksígey gépi neicnde-zésekre haszoniószcstdés mellett „Havi 3-4 ezer jövedelem" jeligére. 605
zauu Kéztöarr
^•LITIHAI HawiLaf.
Mkt: HXI<a«iiaaeal R.J. t
raiaaot UeaA: Zalai Kar**. .HraautOK a „Xataaieuafl fi. r. jatjftawtaaa* iy*HaáJiaM Wagyka alma &li UW liraaU
Nadó:.
HoiuUoUoxnt : Tibori pos\'a :
84
» 6yf., 50. sz, Nagykanizsa, 1944. március ^, eltörtük Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
ée kiadóhivatal : Fó-ut fi. raáj» *• kladóhlvataU toletoo 7H m. minden hAtköznap U61utAn
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klőflzetéri ara: egy hónapra * penert 30 Tlilér.
negyedévre 12 peigő <*0 tillér. Bgyeanxam: aétlRfznapieflU.. s^.mttntnn 30 tltl.
PaasfkM Stscsholmba utazik, hogy a békefeltéteteknek a lömet hadosztályokra vonatkozó részében más álláspontra bírja Moszkvái
Betűin, március 2 A német, hirodalmi propaganda hivatal vezetői két napon tanáesko-xásra^ jöttek össze Berlinben. A gyqléspn a némot véderő és a párt íöretAi áttekintést adtak a katonai és politikai legidőszerűbb kérdései-ról. Him\'lor birodalmi belügyminiszter Rfi vozotŐ ismertette a fegyveres SS teljesítményeit a háború arcvonalán. Franc főkormányzó a fókormanyzósag helyzetéről tett je-lontést. tíalmol vezérőrnagy a1, német vadászgépek teljesítményeit méltatta. ÖÓnng tábornagy a német TÓdorő utánpótlásának kérdésével foglalkozott. A további szftk-beszámolók \' utón
OSbbels miniszter mondott záró beszédet. A miniszter beszédének\' központja a légiháboru volt, melybon különösön kiemelte A német olhárító erő sikemiiségét és a London ellen megindított támadásokat.
Az ellenfél megkísérelheti oz európai földrész clözönlésH, mondatta - a háború ezzel megközelíti a dóntó rsurspont-ját, dr a német fegyverek győzelme ne.metak reménység, hanem \'történelmi bizonyonsság
í«3.
A német hadveeotőségnok sikerült eddig orrá lenni a \'helyzeten és nrrá lesz/a jövőben is.
íia reggef súlyos légitámadás voft London ellen
Berlin, március 2 ííohftz német romboló kötelék ma a kora reggeli órákban ujabb nagy támadást hajtott végre Txmdnn <•[-len. A támadás jó időben ment régbo és inon nagy hatást ért ol. Az ellenséges légvédelem zárótűz© elleném valamonnyi gép bohatolt liOndoii bolsŐ városrészei felé, Már az elflÖ hullám bombái sok tüzot okoztak ós a rondkivül nehéz hom
bák kiterjedt károkat idéztek elő. Mivel rendkívül nagy mennyifógjtt bombát dobtak lo, a városrészekben tetemes pusztulás kelotkozott.
Herlinhől jelontjk:.
Angolszász repüJÓ kötelékek 1)él-nyugat-Németország\' ellen támadást hajtottak végre. A tárvtadás idején zárt felhő borította a földet, llgy liogv a támadások minden tájékozódás nélkül mentek végbe.
Angol gyorscirkálókat vertek vissza a Csatornán
Berlin, márehis 2 Könnyű tengerészeti erők nem nagy átvolsngban vívott harcokban visszatérésre bírlak három angol gyorséirkálól a
.lungfrau szigetek magasságában, A németek tüzel zúdítottak és a jól célzóit lövések eredményesek voltak. A német hajók veszteséget, vagy sérülési néni szenvedlek.
Finnország a szovjet-feltételek módosítását kívánja
Zürich, március L Stockholmi híradásuk heszá
mólnak arról, hogy Pansikivi legközelebb Stockholmba érkezik, hogy a szovjet kormány képviselőjével részletes megbeszélést folytasson. Klsösorbun arra fog törekedni, hogy a Szovjetet a Finnországban tarlózko-dó néniét hadosztályokkal szem-
ben más állásfoglalásra hír ja, másrészt, hogy a feltételekben bizonyos módosításokat eszközöltessen.
A finn kormány szigorú sajtó cenzúrát léptetett éleibe, hasonlót ahhoz, ami az lfMO-fes rinu-orosz béketárgyalások idején is életben volt.
A tinn lapok elfogadhatatlannak tartják a szovjet-feltételeket
tárok elfogadásai is lehetetlen-nak tartja. A szovjet követelési burkolt feltétel nélküli megadásnak minősiti,a lap. A finnek
A Finn lapok arról számolnak hc, hogy az orosz fellélelek jelenlegi formájukban nem fogadatok cl. A legtöbb lop nyílt kérdésnek tekinti a néniéi hadosztályok helyzetéi. Stockholmban a fjnn lapok elulasitó magatartása mély benyomást kel. lett. Az egvik lap az\' líMO-cs ha-
bccsúleles békét akarnak elérni és a közölt békcfcltétclck alánján ilyen békében nem lehet reménykedni.
Finn nyilatkozat a beke-elökészités munkájáról
A finn béke kérdése legfeljebb előkészítés állapotában van. illetve volt, - raordják a helsinki illetékes körök.
Az a rendkívüli ellenőrzés, mellyel n helsinki sajtó tudósítók munkáját korlátozzák ugyancsak olyan jelenség, melyből
következtetni lehet a további fejlemények fontosságára.
Finn helyen arra a kérdésre, hogy a szovjet miért tette közzé a fcgyverszűneli feltételekéi, azt válaszolták :
Moszkva ezzel nem Finnországot érintő, hanem egy távolabbi politikai célt szolgált.
Svéd kfílcafín Finnországnak
Slücklivlin, március 2 Svédország tíz millió dollár beruházási kölcsönt szavazott meg Finnországnak. A javaslatot a svéö képviselőház mindkét" háza egyhangúlag cl fogadta.
Németek mélyen behatoltak olaszországi angol vonalakba
Az olaszországi -arcvonalon a a ncttúnpj hídfőnél a\\rossz időjárás ellenére ismét fellángoltak a harcok. Klsősorban\\az apri-liai és anzioi útnál képződéit súlypont, Frős nőmét lohamcet-putok. mélyen behatoltak az angol vonalakba és azokat elfoglalva saját vonalaikhoz kapcsollak.
A Prfpfet vidékén erősbödik. Nevel vidéken gyengül O rfnvfpteröh nyomása
A keleti hadszintéren Boh-rujszkiól délre a szovjet gyengébb erőkkel isméi megkezdte támadásait. A német esnpvtok mindenütt visszavert\'k Őket Után a szovjet erőknek nem sikerült keresztül törni, kísérleteiket tovább folvtatják\' kelet felöl.
Vilebszklöl délkeletre az előző bélen betont \'támadási helyeken a német, roham csapatok az eduSginél nagyobb sikereket értek cl és a betörési helyeket elreteszelték ;
Az északi szakaszon Narvá-nál és a Pózkor i-t ónál széles arcvonalon meginduló szovjet támadást a németek teljesen elhárították. Narva mellékén a német kötelékek egy néhány nap óta körülzárt szovjet harci csópprl körül a gyűrűt szorosabbra vonták és meghiúsították az oroszok kitörés] kísérleteit. " ,
Német katonai körök véle-, menve szerint a keleti arcvonal helyzetében nem állott be változás, legfeljebb a Pripell.nl dél-, re irányuló orosz nyomás erősödésében Iáinak uj mozzanatot
Pnlytatas B t. n\'dnlnn.
Huszonnégy év
Huszonnégy éve annak, hogy a magyar országgyűlés házában elhangzott az eskü : fin, Horthy Miklós. Magyarország megválasztott kormányzója, esküszöm az élő Istenre;,.
A terem komor, ősi magyar pompája mögött az ország aljkor kezdett feléledni a vesztett háború és a forradalom, szégyenéből. A végső sülTw.ílésbt^,: amikor már szájig ért á" meg: aláztatás és incgszégyenilcjj iszapja, hirtelen egy név gynlt ki a magvar sötétség felett: Horthy, Miklós.
Admirális volt. Sok csata hőse. Nevét az ellenség Is csak hódolattal mondta ki, finnek a b i r n é vn e k címével méhelett volna bármerre, mintfenült, rangjához és nngyságához méltóan fogadták volna. De ö itt maradt itt a vészben, az összeomlásban, a romok közölt. Kenderesre ment, az ősi birtokára. Tudta, hogysem a nyugalom; vár rá és mégis ment. Aztán Szegedre. Szavára sereg támadt, egyik napról n másikra, ugy, amint a költő álmodta és irta : > napok szfrtték, rrnégis mintha szülte volna nárom század?\'. Sze> geden a megszállók uralma és gyanakvásaivette körűi, az ösz-sze(>mlás ziláltsága és letargiája. Megszólalt és a lelkek megteltek tűzzel, erővel, bizalommal A kábulatba és szé.uye.nbe süllyedt magyar már csak a csodában hitt. azt várta. Fs a csoda megtörtént : a sereg elindult Szegedről. Horthy Miklós vezette. A seirUnilíöI láiiiatll had b"évo-¦nult a fővárosba Rendet terem-lelt. Az ors/ái nak visszaadta bizalmát, levélte róla a szégyent és felemelte, hogy méltóan töltse be Ősi hivatását. Aztán az országgyűlés házában elhangzott az eskü : mindent megteszek, amit az ország javára és dicső ségére igazságosan meglehetek .
A szavakai és fogadalmakat az idő mén le. Amftit távolodunk ÍÍ120 március 1-löt, ezek az eskü során elhangzóit szavak egyre valóságosabb, mélyebb értelmet és fénvl kaptak az leper-teteti eszteridöjrtfll
Miiven botladozó é.s semmitmondó a legnagyobb dicséret js s\'a lények mi Íven ragyogással töltik meg szivünket és hazánkat Az örökkévaló Isten rendeléséből lett a mienk és szolgálja az örökkévaló magyar sórsót. Ebben lrtmue.van az ő méltatása: s nemzetének szavakkal ki nem fejezhető hálája- \'.
Országlásának huszonnegyedik évfordulóján ez a mélységes hála, \'hódolat és hűség veszi körül Kormányzó \'Ilnmk fenkolt személyét.
ZALAI K#ZL#N V
1914. \'március 2
Nagykanizsa Isglibb adót fl*«tálnek névligyiikt
¦ Nagykanizsa megyei Táros ll\'í;lllóí,bi renilkivüli köz^yúlé-síii lielcrtesxIcUék a legtöbb adófizető* képviselőtestületi tagok IU l-l. évre szóló kti^azilotl névjegyzékéi, amihez a közgyűlés hozzájárult Fs/eriul ivildfls virilis tagok : I. III;. Batthyány I. 34.730 P 2 Kalmár Zoltán 19.208 P 9 Hitler András 12.002 I\' ¦I Ungor l.\'lhnanu lí. 11.021 l> 5. l)r ilaiszui- János 10.401 P (i Dinda János 9.558 l>
7. Szonlolányi Gyúlu SOM l> X. I)r. Boda Károlv 8.205 P 9. v Tóth Béla 8.110 P
10. Tutilsoli Gusztáv 7.807 P
11. Tarján Ferone 7.301) P
12. Szenliimai Antal 0.490 P
13. Háry János 5.184 P H. Petri Vilmos 5.160 P 15 Golcnszky Ferenc I üliI P 1«. Virág József 1.877 P 17. Bitgladi Béla 1.708 P 18 l)r Kilausz. László 1.473 P 19. l)r König Józser 1.293 1» 20 Kelemen Perem. 1.1 G-l P -21. Dobrovits Milán 1.120 P 22 Beleznai János 3.820 P 23. Ungár Sánilor 3.76Ü P 21. Kapoli Férem- 3.690 P 25. Tlboll l.ajos 3.643 P 2(1. llr Hajdú Gyula 3571 P
27. v falássá Gyula 3,5-70 P
28. I)r. Sarlory Zs. 3.473 P
29. Köő János
30. Horváth Up.il
31. Szabii Alitól
32. Fehér, István
33. l)r. l.ilkáes Béla 31. v. Sóváry István 35. Dr.Merkly Belus .1 30. Samu l.ajos ¦
37. Gyergyák Pál
38. Seyler\' Károly
Póttagok: 39 Bősze Kálmán
10. Vajda Sándor
11. Hr. Tamás János
12. Kelting Ferenc
43. Simon István
44. Pelries József
45. Szovcr József 10 I)r Barnabás K. 17.. v. Dcntzik Lajos 18. Babils Lajos
49. Magyar János
50. Sörlei Gyula
3.4)3 P 3 387 P 3.251 P 3.231 P 3.112 P 3.101 P 3.077 P 2.852 P 2.051 1* 2.050 P
2.013 l> 2 598 P 2.592 P 2.541 i> 2.491 P 2.172 P 2.470 P 2.1(3 P 2.373 P 2.388 P 2.257 P 2.505 P
Román állampolgárok,
akik 1988 jailuir I. ót" jóitok Ma-
ayai-orszáirni, március (Wtt unjál ér-dokakbon jolenlkozzonok Najn-kani-
zsán a rondórkajiitniiyHiií(on (1. oai 20.) Akik már jolontkezlok, azoknak noia szól ez a folhivás. Munkaadók OAZOmpruitno] ollenórizzék alkalma-zottaikat. mórt a jelentkezés elmulasztásáért ók is folfdósok.
A békegazdáikorfásra való áttérés kérdéseivel foglalkozott az Alsóriunántuli Mezőgazdasági Kamara vátasztmányi illése
Az A1 sódumu11üIi J\\Iozógazdaaági
li_HOZÖW
Kitinül ;i választ mái lp* fűV
március hú lón gyűlést tartott dr. báró Mirbudt Antul oJnőklote ¦mollott.
Az ígOll SZÚp Számban OHtfKOJÖtt
TtUttSütniáiiyi tagok olött loturgya-Iáéira körüli mindaz a fontos kérdés,
aiuuly ma a mezőgazdaságot a L»g-kuzoíoliliról érinti. \' így a választ-mánv részlotoson kitárgyalta, Asztalos "Lajos kamarai igazgató javán-lata alapján, a békegazdálkodásra való áttérés előrelátható problómáit.
\' Minden gazda jól tudja azt, hogy a háborút követő ti-ékeóviik a moző-gazdasáijot beláthatatlan nehézsé-gok oló fogjak állítani. Eppon ozért/to-bát mindenkinek s igy fókónt a ino?őgazdaság törvényes érdekképviseleti azorvoinek a mezőgazdasági kain araknak olaÓrondü kö-tolességo. Iiögy az átmui útgazdálkodási kerdésokkel már juost Ixmstóan (oglajkozzanak és igvokozzonok szolgálni azt, hoKy\'az áttéróa lehetőleg zökkenésmentes tegyen. A legfontosabb kérdés
«3 értékesítés meyazeryezése, a fókónt ogy olyan liatalmaa özorv kialakítana, amoly ugy a termelés, u beszerzés, mint az értékesítés kérdéseit az ogész országra nézve irányítja.
Eszel a kórdéssol foglalkozott a Hangya Országos Gazdaválaaztjná-nyának logutóbbl gyüléso ia, auioly-bo a mozófnizdasági kamarák ia Bzorvoson Ijouikapcsolódnak.
Úfp\'ancsak az átinonotgazdálko-dími kórdéüokkol foglalkozva olliatá-rozta a választmány, hogy
a JhindnUd toriilotót közolobbről érdoitló átnui-notgazdalkodási problémák raogyita-tásara a Dunántúlon lóvő korüloti mozögazda-sági kamarák értokoxbtni jöjjenek oaflifo.
A -mu-nkátkértiétben nupirondon lóvÓ panasaok ó» visxr flZhHstigok kikíiszöbölóflo órdokóbou a Tálaaztmány olhatározta ugy a munkaadók, mint a munkavállalók
részéri- kíllön-kölfin értokoalol Óaa-pxnhmitiát. ...... -,
A bexxtttyiit \'o/r,U júvó ini ivinlüzniviick Vta]>iliijK>kban inogjolont hiradásáva\' kajKaolatóaan, niiíly sznrínt a kö/iilláumügyi mi-\' nisztóriiim a jö#bon 50-ról 40-ro csökkontíiné a szántóU\'rübt kat. tiszta jövodolmo utón a Iion/.olgúltatást, viszont a rétokot és logoiókot is ImazolgélUitaa alá vonnák, általa noBan olbángzó kivájwág volt, hogy akamarii illotókoa bolyon képviaoljo Alsódiinántul gazdáinak azon ki-vánságát, hogy inkább maradjon meg az 60 tuizapontéi\'ték éa a rétokot és logolőkot ne vonják huabo-szolgáitatási kötolptftiég alá, mert ez m-m könnyítést, bánom ujabb tor-hot jöloiítono a gazdák számára, A kamara idovonatkOzó álláspontja, hogy.maradjon mog a Btán-tötorulél kataszteri tisztii jövodolmo után eddig is alkalmazott 50-szorrs szorzószám, mnolyból .10 a kenyérgabona, 10 »\' zsiradék, 10 a torvbo-velt uj huslxtszol fialta tasi és 20 bu-zapontórték a szabad válaaztáai tor-monyok., csoportjában korüljön cisz ámoláara.
Tsmétolton elhangzott az «.gazda-kívánság, hogy a kataszteri tiszta jövodelmek mogállapitaaa vonaasék revízió alá, mórt ai itt lévő araiiy-talanságok miatt a IxíHzolgáltatásnál !8 visszásságok vaniuikj, az ogyik
gazda (iránytabuiul jobbaji vau tor-iiulvo, mint a másik. ¦ Javaslatot hozott a. viUaszlmányi ülés atokiulutltoii ih, lm:;/ » kamara illotókoa hol ven kópviwdjo azt az álláapontot, hogy azoknak a gazdáknak a részérő, iiícik az idén a tőbblot beszolgáltatáH után nom .kívánjuk a prémiura kifizetését, az idei több-lót iH-szoliíálliitiisukat irják jóvá jüvú Svi" hőszolgáltatási kömlL\'zettsi\'-giikro.
Kz igon igazságos ÍnU\':zkodós lon-no, tokintotiol arra, hpgy Uiljonou az idójánistól fÓgC Irágy az idén lesz-d. olyan termés, hogy azok a gazdák, akik az idén mog többloLot
is Níszolgáltattak, a jövő esztendőben elóirt köt\'4ozott8<\'\'güknok is olo-get tudnak-e tenni.
Az ülésen elhangzott és a kitmara munkásságát visszatükröző jelenté-
sek közül a logkiomolkodőbb tult az uradalmak
vaaanyageOáiámra vonatkozó lószlotoa bojolonti\'ís. \\ földművelésügyi minisztérium, u kamarák idevonatkozó kérolmo alapjai] a 100 holdon felüli és BzegÓdmónyes iparoaaal rotululkozó gazdasi\'icok tus-.ínyaiollátását a mozŐgazdaaági ttt. marákra bizta.
liomélbotÓ, hogy a vaakiutaláabai) eddig folmorűlt [janaazok igy mog-szüntotbetók lösznek és épnon arro való tekintettől a kamara javaslatot tett illótékoH lujlyrö annak Órdoké-bon, hogy a kisgazdák vasanyugul-látását is a moiógazdaságt kamarák vógoizék.
A gyűlés di. báró Mirbacll Aníal elnök zárószavaival ért véget.
a csáktornyai zirla keveri ablakaink epllópsa a Mgykaalisal tirvéayszík elítt
A törvéíiyszelt meggcMMlaltctt* a cartktomyai járásbtrésig Ítéleti t
Még jnníusban, mini akkor n Zului Közlöny jch.ntotlo, egy estén cxAktornyai urnk egy oso portjn küví\'l beverte az oltani ferences-rendház összes ablakait. A házfőnök jelentősi tett az esetről a csiMnlőrségnek ós panasza során kijelentette, hogy a kidobálok kö/öll volt .Vagy Károly polgári iskolái igazgató ís. Mikor a rsemh\'írök iiu\'gindi-loltt\\k n nyomozást, I\' Balent Lajos és 1*. l-\'(ikote (léza rereii-ces lelkesítek is azt vnllotlák, hogy a osopfiilban ott volt Nagy Károly polgári iskolai igazgató. Megindult az eljárás. A lanki-rülelí föigazguló elrendelte a vizsgálatot Nagy Károly igazgató ellen, vizsgálóbiztos szállt ki Csáktornyára, aki ki-hallgalla a két ferences pátert, akik elölte is nwfgisinélclték korábbi yatlomásukat, hogy a kö-(i\'ii-íiók között volt A minisztérium azonban megszüntette a fegyelmi eljárást Nagy Károly igazgatö ellen N\'atry Károly ekkor feljelénttjst ndott Ikí :* kél páter elten hatóság clülli rágal-
mazás ciinóll, de a páterek ;l járásbíróság előtt is fenntartották ál Utasukat. A csáktornyai kir. járásbíróság feimrCntette mind a kél pátert a hatóság elölt! rágalmazás vádja alél, mert Őket tanuként hallgatták ki. ilyen minőségben tették meg vallomásukat, igy nem követfok. cl rágalmazást Nagy Károly a felmentő ilé\'eí eUen fellebbezett. Most tárgyalt" ezt az ügyet a nagvkanizsai - törvényszék fellebbviteli tanácsa th\\ Abitóssy Gyula tőrvényszéki clnökbolyet-les elnöklete alatt. A fellebbviteli -\'tanács megsemmisítette a Csáktornyái iúnísbirőság ítéletét é.\\ uj eljárásra utasította, mert az ügvészi rtyegbizoMnuk jelen kellett volna lennie a tárgyaláson, ez pedig nem történt meg, bololt a perrendtartás előírja, így az U\'élqtet alaki okból meg kellett seimiiisileni.
A csáktorhyui ublakbeverés ügye teliét újból foglalkoztatni fogja a Csáktornyái kir, járásbíróságot.
Tartaliku tl»t isak az lakét, aki levtite iflimat* veit
A HonvédeliHl MlHts7t«r elv) dOntése nem érinti a karaaszominyos jog«t
A Levente Hírközpont folenti: A megújhodott levente intézmény, korszerű szervezetével sokoldalú és .szerteágazó tevékenységet végez. Az elmúlt kél és fél év alatt tervszerűen kihasználták az ifjúságban rejlő mozgalmi erőt és lelkesedést is ugy, hogy az alsóbb Ievenlepa-\' rancsnoki helyeket (raj- és szakaszparancsnokok s azok helyettesei) önkéntes jelentkezés alapján külön kiképzett ifjú vezetőkkel töltőitek be. Ezzel a többi levente közül tehetségé-
sí- 6-fg
vArosi mozgó csm*ök*%-
........ —,-,- héttőig
Karddy minden filmje esemény. BOLDOG IDŐK ¦
Szereplők: Karddy Katalin, Ajtay Andor, Bilinszky Ibolya* Mihályi Ernő, Szabó Sándor. UFA vilégttíradő. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Slőaddsok kezdete: i4, ?6 és +8 órakor.
vei, szorgalmával, nagyobb\'munkájával és t\'.bbtudásával kiemelkedő lelkes ifjakat megfelelő ellenőrzés mellett vezetőként alkalmazzák és előkészítik arra, hogy a honvédségben mint parancsnokok is megállják helyüket. Kiképzésük az általános, bv venteképzésen kivül különösen gondos nevelésből, gyakorlati és elméleti vezetői ismeretekből, stb. tevődik Össze.
Szükséges, hogy a középiskolás leventék , minél nagyobb
MA JELENIK MEG
a legjobb, Isgérdekesebh kiaea hetilap a
aiarkesztl : EGYEI) ZOLTAn. Okvetlenül sis vegye meg. Ara l* 1.20.
számban elvégezzék az ifjú vezetői Liutfomuiiokal, makt mint irjuvczetők működjenek közre !1 leveuleképzésl>eii, niert a tartalékos tisztek ós a lénylegcjs lisztek nagy része az ö körükből kerQI ki.
Ey. az elgondolás vezette a honvédelmi miniszter, amikor elvi döntést hozott és kimondotta: tartalékos tiszti iskolába a jövőben csak azt vezényelhetik, tartalékos tiszt csak az lehel, aki korftbban ifjuvezetöi kiképzést kapott és a leventeki-képzösben eredményesen közreműködött. Ez a rendelkezés ter meszelésen nem érinti a hunvé-debni töményben megszabott kar|>aszoiríanyos jogot, amelybe/, minden arra testileg alkalmas ifjúnak továbbra is joga lesz, ha « kövctehn6iyeknek megfelelő középiskolai végzettséget mogszerzi.
A honvédelmi ininis/te-oriő\' az elvi határozatáról értesítette a vállá*- és közoktatásügyi minisztert nzzul^hogy a középiskolás ifjúság széleskörű önkén-les jelentkezésének biztosítására, valamint az ifjuvezetői\'képesítéssel járó előnyök megismertetésére kívánatos az érdekelt ifiusáe saját érdekében való mielőbbi tájékoztatása.
A kultuszminiszter intézk<*dé sérc az ország valaitienlivi olyan iskolájában, melynek elvégzése a karpaszományos jog meoszerzésóre alkalmas", a tanulók előtt kihirdették, hogv a jövőben, előreláthatólac már az 1041 45. kiképzéti évben a honvédelmi miniszter csak azokat a\' karpnszoinánvosokA bocsátja tartalékos tiszti kikéj>-zésre és igv a tartalékos liszti rendfokozatot is csuk azok nyerhetik ol, akik korábban ifjuve zelöi kiképzést kaptak és a le-ventekiképzéslKín mini ifjuvrze-lök eredménvesen közreniököd lek. (LHK)
Magyarszerdahelyi csendélet az orgona körül
A közeli Magyarszerdaltely küzséglMMi húsvét Iáján a tomp-lom orgonája elromlott. Mikor Papp tanitó észrevette, hogy baju van az orgonának, megkér dezte a minisztráns fiukat, akik a templomban tartózkodtok, hogy ki játszott az orgonán? >Gyulny körjegyző ur- - volt a válasz. Papp tanitó erre jelentette az esetet főnökérieJcKiss István esperesnek, hogy (iyulay volt az orgonánál. A dolog valahogy füléhez jutott a meggyanúsított körjegyzőnek, hogy ő rontotta volna el az orgonát és azért feljelentette Papp tanítót. A nagykanizsai járásbíróság felmentette a tanitót az ellene emelt váil alól, kimondván, hogy amit Papp tanitó állított, az nem rágalmazás, mert helyesen járt el, amikor a dolgot kötelességszerűen felettesének Kiss esperesnek jelentette. (Ivutay megfellebbezte az Ítéletet, A nagykanizsai törvénvszék fellebbviteli tanácsa hclybonhagy-lii az elsőfokú ítéletet.
A GŐZFÜRDŐ nyitva tan reggol 7 órától eato 6 óráig. (Hétfői ozorda, lantok délután és koddon ogész nav aáknek.1 Tobfon: 660.
4 Birou Szöratsig raiasikoilk atta», hmi Póribbra U érdasUpfistiati sierf aaradioa
Jelenlétié a Zalai Közlöny, hogy a Borosa Szövetségnek február 27-n; hirdetett országos rendkívüli közgyűlését határozatképtelenség nűatt március 1 Jí-re halasztották. Az egész ország szervezetei nagyban készülnek a közgyűlésre. A rendkívüli közgyűlésnek az lelt volna a fel adat n, hogy mint érdekképviseleti szervet, a Barosst felszámolja ós mint gazdaság]K)li-tikai szervet tartsák lenn továbbra is A március 12.-1 közgyűlési, tekintet nélkül a megjelentek szániára fogják meglur-tani.
Tény és nyill titok: hogy az egész országból összejött elektoruk ugy határoztak az előérte-kezletén. hogy továbbra is ra-
gnszkodnak a Baross Órdekképi-vtSCleti szerepének fenntartásához. Megáltu|K>dtak továbbá abban is, hogy a tagfelvételnél természetesen továbbra is ragaszkodnak a zsidótörvény liatá-lyoiwágához még abban az ceel-ben is; hogyha a felvételt kérő tagnak a felesége zsidó.
A március 12 í közgyűlés elé a kiküldöllek állal előzetesen elfogadott alaps^ahálvmódositás kerül, mely semmiképpen sem egyezik bele iibbn, hogy kizárólag a KOK vagy a NOE legyen az érdekképviseleti szerv, így léhát mozgalmas közgyűlésre van kilátás. Zala kereszlény kereskedőiúcsudálnia ebben a kérdésben teljesen egységes álláspontot foglal el.
ti I RE K
V \\I>!Ri\'\\M):
FJjjcli gyógyszertári ügyelet: Ma az.Igazság gyógyszertár FŐ-ut 12.
Riskeniinán az ottani gyógyszor-•Ár állandó furvaJotes szolgálatot tart.
Niptir. MáiC\'n? 2 CnulSrtflk. RAm. bal. Slmtiic p ¦ l\'n\'lesUna Luizn
— (A nagybakénaki templomban)
nagyliöjt első vasárnapján áldotta meg P. Gulyás deliért nagykatiizsní
toron cos plébános a tomplomnak uemrégilxMi megújított Htáoiókénoit, I\'. (hilváa plébános azentmisél én émolkodott szent Ixwzédot mondott. Sulyok Jenő iiagvhakőnaki plébános és I\'. Jenő Bogttlkoztok a szép egyházi szertartásban. A kóixik: a hivők áldozatkészségéből lútuHÜltÓk.
- (Egyházközségi hlr)
A nagykanizsai róm. kat. Smot József egyházközség 10-11. éri adókivetése I íí napon "át közszenllére van kitéve óh az az egyházközség Irodájában (Horthy Mík\'lóVut Ifi.) délolött 10—12-ig meguádn*hotó.(^
- (Anyakönyvi alrtk.
A nagykanizsai anyakönyri hiva-lal állal kiadott kimutatás uzorint a nulli héten 21. szfllotósiás 1 hasas-aágkötóasol szemben Jlfi halálosét fordult i\'ló Nagykanizsán. Született: Varga Lajos MÁV oratóre* és Végvári Katáiinnak rk. fia, "VaJimok Ijajos villauyszoroifi és Horboly Krisztinának rk. fia, Porondy Jó Bsef géplakatos mester é« Szoporj
Margitnak rk. leánya, Csutorás (lyu-la koesifényozó mester és Molnár Magdolnának rk. fia. Nagy György boltiszolga és Salamén BrzHÓbotnok rk. fia, Laza György MÁV moz-douyTozetó és Nagy Máriának rk. leánya, Kővoakóli Sándor MAOKT-munkás és Molnár Teréziának rfc. 2 fia, Simon József gazd. cseléd T-a Harovnik Ilonának rk. leánya, \'Atui-ravocz Gvörg? kárpitos mester és Mátrai ¦Klotildnak rk. leánya, Horváth György vasúti pályamunkás és Farkas Itozáliának rk. fia, Ilozzai István késmüves és műköszörűs é*i Feltár Margitnak rof. loánya, Talán
István fóldmüTos és Vráutcs Katalinnak rk. fia, Haj József hentes és mészáros és Tóth Juliannának rk. fia. Molnár József napszámos és Horváth Szidóniának rk. loánvu, Körbor Foronc fuvaros és Büki Annának rk. loánya, Mulvay György földműves éa Horváth Teréziának rk, fia, Csikós Sándor 1. o. potfta-le"i én Rzücs Margitnak rk, fia, M\'Uás l\'Vrene gazd. cseléd és Szálai Vnnának rk. fia, Szabó Foronc
banktísztviseló és Sáfrán Innának rk. fia. KázaHBAgOll kivül RSfilotott
1 fin és 1 leány. Házasságot kötött Nóvák Józsof cipésj! Hegi^l rk és András Mária rk. Moglmltuk: WoíflX I lermin izr. fíf) éves, ftzv. Mátyás Alajosné Friskó Terézia rk. fi 5 éves, Krisztián József né Oal]>ai Kalalin rk. !17 év<«s, Kardos Itózsa rk. Jl évi*, Out. Nénmtli JózBofné Halaskó Borbála »rk. 71) éves, özv, I,ówe Adolf né Adler Anna izr. 6fi éven, Tollár Margit rk. 21 éves, PoporiCH Lajos rk. 72 éves, Kálo-x\'h\'h TÖZflof rk. fi7 éves, Kiss Ká-rplyné Pozagai Mária rk. 58 ávéSi Stoíndl István ik. 1 napoa, özv. Luoó Istvánné S/.akonvÍ Anna rk. Ml éves, Fokote liászlóné Kanczlor Bleonára rk. 7.1 évtw, Balogh András, Ipavitz Glória rk. fi hotoa, Varira István rk. 2 napos, Öav. Blaskovics JánoHné Tóth Julianna fifl éves. Ország György rk. R6 éves, özv. Németh TstvánnéJ. Forenc rk. 6B évos, Horváth Jánosné Buzádi Mária rk. 94 éves, Özv. líogenrioder Józsofné Althallnr \'Kamiin rk. 87 éves, Vajda Forono rk. 80 éveo, Malalics Júlia rk. fló éveo. Farkas Ilona rk. 6 éves, Kuzsner flyörgvné, TTprváth Mária "rk. 7.1 évos\', Wolff. Józsofné Wovcioe I/iwazky Mária rk. 82 éves, Tíácz ffyflrgyné Balázs Katalin rk. 84 évos,".Tiichler Andorné Woisz Lpa izr. 78 évos, Tóth Kmma rk. 7 évos\', Némoth Györy rk., Horváth Józsof rk. 78 óvos, dr. Bornáth Ödönné Woin-Ixírg Rózsa ref. 68 évos, özv, Horváth Jánosné flzéeaényi Mária rk. 66 évw, özt. Koszednár Józsofné Szerdahelyi Anna rk. fiR éveo, J/x-kies Forencné Angor Mária rk. 86 éves, Hartmann János rk. 83 éves.
TARJÁ/i-PÁLCS/CS
textilipari és lurea+táslmt vállalat Nagyhmnizsa,
Qyár: Magyar-u. 86. TühHn: 3-44.
Városi tééi/et : Fő-ut 14. (Első Magfar Biwk—m Internet paMéJábaa.) |Wm; 5-33.
— (Jogerős a szentpéterurl testvérgyilkos Ítélet*)
Annak időjén foglalkoztunk KrA-nitz Li\'lszIó Bzontpetoruri lakos szo-uioru osolévol, aki tí\'stvérbá^jját, Kránitz Zsigmondot szóváltás hevében konynákéssol Hzivonszurtn, ugy hogy az a helyszínen kiszenvedett. Kránitz Lászlót Szonlpéti\'r-urröl bohozták Nagykanizsára éa átiutlák a kir. ügyészségnek. A törvényszék izgalmas főtárgyalás után szándékos oniborűlés büntottéi\'rrt Kránitz bászlót 10 évi fegyházra éw ugyanannyi évi jogfosztásra itélt<i el. A tábla is helyben hagyta \' a niigykanizsai ti\'irvényazék itólotj\'it, míg a kír. Kúria azt a minap jogerőre emelte. Ár, iU\'\'lotot a jövő héten hirdetik ki Kránitz Uszló előtt, aki azóta is a kanizsai fogházban letartóztatásban van. Utána oldzál)ifjak büntetésénők kitöltésére a sopronkőhidai fegyházba.
- (Kik áruitik el 1018 bnn M«eyar«rBráfnt?
A könyvpiacon érdnkos újdonság jokinj meg oson a cimeh. Szorzőjo Mjirscbalkó bajos, aki az lötR-as Októberi lázadás történetéről ad rondkivöl érdokos összefoglalót. Maguknak a forradalmi szereplőknek ön vallomásaival az egykorú sajtó cikkeivel bizonyítja, hogy az 1018-:ib Öaszoomlást i»\'m a harctéri helyzet, hanem kizárólag egy országiéira tó, • kalandor társasig és a forradalmi sajtó idézték elé. Párhuzamot von az akkori és a mai divatos jelszavak közölt és kimutatja, hogy akkor is a demokrácia, humanizmus, paci-fizmus jelszavaival ígérték az ország megmentését s ehelyett n legszörnyűbb katasztrófát zúdították Magyarországra. A mai időkben szerfelett időszerű könyv, egész sereg ismeretlen, vagy már felodésbo ment dokumoníumot sorol föl annak igazolására, hogy Manyarortsa-gol 191R-ban is mer lehetait volna monteni, ha ívm ütik ki a magyar katona kezéből n fegyvert.,A iKik árulták el 1918-baii Magynrorszá-got« már mindenütt kapható az újságárusoknál és dohánytőzsdókbon.
Eladó
Topolino
B gumival. Ü-beiűs.
Meglekinthctói Kal»m«n-g»F*E9tiiiH.
Üzletmegnyltás.
Tlsitelettel Artasltem a métrm tisztelt liatqykíWflnfAflcI, h»gf
Eötvös tér 10. saim alaJí
(Bedenek-haz)
hölgyfodrasz-szalont
nyitottam.
n hSlg*k*x9nstg nlves pArtfogftsat kirve, mafadUm tillttktUl
TciuioFj: wj. Molnár JAnoané.
SPORTELET
Haladás—ZMNTE mérkőzés lesz vasárnap a Zrínyi pályán
A ^vxiazelicji barátságos és «gy>&> iniárkŐzósck közül kiemel-. kttijií a szombathelyi Haladás kaa&zaai vendégjátéka. A szombathelyi együttes jelenleg kitűnő képes Bégekkel rendelkezik, és az •szí jő szereplését folytatni akarja tavasszal is a Nemzeti Bajnokság második, úgynevezett dunántúli csoporti ában. értesülésünk szerint a legjobb gárda jön a ZMNTK-hez, mert komolyan készülődnek a közeledő bajnoki idényre. 1 5 játékossal utazik vasárnap reggel Kanizsára a Haladás Valószínű Büky Tölgyesi, Kalotai Onerlag, Kiss. Kovács III. Szabó, Varga, Mórócz, Deszko, Lovász összeállításban játszik n szomibatbolvi csapat
A ZMNTIí védelme, különösen a fwlezclsor máris nagyszerű formában van. Nem lesz könnyű dolga a halad ásnak, ha győzni akar Nagykanizsán. Több,, játékos tatszik a vasárnapi mérkőzés kél félidejében. Az első csapat valószínű Kovács II. Kovács I Horváth Mí-halccz, Héj ja, Cserjjcs Talpai, I.yk-i. Islenes, Juhászj, Voj-novits összeállításban szerepel. Kzenkivül még néhány játékos jut szóhoz a második félidőben.
Két erős edzőmérkőzés van a ZMNTK bála mögött., igy .sem tudjuk azonban a cRpp.tt képességeit elbírál ni. Ugyanis ezeken a mérkőzéseken nem a teljes együttes szcre\'pcft, a pályaviszonyok sem.voltak yalaiui kedvezőek és Így korántsem le-bet a legutóbbi kél gyenge eredményből a ZMNTlí\'játéktudására következtetni. A ZMNTÉ mindig a komoly és játszani tudű egyesületek\'•ellen csiílo\'g-tatta erényeit. Hisszük, bogv ez alkalolnmal is pompás iátokkal örvendezteti meg a kanizsai sportrajongókat.
Az eh\'imérközéson szintén érdekes összecsapásnak leszünk tanúi. A Keszthelyi ],K csapata játszik az NVTK ellen barátságos mérkőzésen. A két csapul találkozója hírverő mérkőzés lesz a két zalai "város között
~k~n i
zajüai Koz&piyy_
Folytai** a* 1. oldalról.
1944. knlárc&iB 2
Az egyre erősödő nyomás el- megindult szovjet támadás ki-íeiisu^akélít a neveli arcvonal sebb JM^M nteonynH, még csendes, ahol a najrokban mint azt várlak.
Slagar Jánosáé szül. Pala-csek Matild felesége, Sáader, (lóul és Vera gyermekei, Kli-ger Endre veje, valamint az egész rokonság mély fájdalommal jelenti, hogy a szereteti férj, legdrágább apa, testvér és rokon
Slnger János
ny. Máv kalauz
életének 57-ik évében folyó hó 1-én elhunyt.
Drága halottunkéi I. hó 3-án délután \'M órakor kisírjuk utolsó útjára.
Nagykanizsa, 1944. március hó 2..
Réazvéllálogstások mellöitsít kérjük.
Drámai események
A brit hírszolgálat jelenti: A* argentin fejleménvekról nem lehet hitelei értesülésekkel rendelkeziii <•» ezért nem fűzhetnek hozzá megjegyzéseket. Hivatalos körökben ugy vélik, hogy bizonyos idó elteltik, míg u. jelenlegi holyzol kitisztul.
ilnlif;i\\ luit nagykoydt közölte Km-obar nagykövettel, hogy Kagy-bri Ionéin osztja az Kjryeflült Államok nézetét és nem engitlí, hogy Argont inában bárra i elvan történjék, ami a nyugati féltőkén levő államok egymásközti szolidaritását
küszöbén Argentína
méarnehcrrtené.
niH\'iHJs-airoflí jetontée sze*int az argentin flotta az uj argentin kormány «Iki,n ugy fejesta ki nernari szé»t;t, hogy
bübb bo4ih<tjó fiiiolt bt n Fm Pipim torkoktíW\'a és fefanraho*-tok m haéíigymini^xtérhim éjM-Mfévtl eícmSen. Argontináhaii a tcőzeli napúkban drámai eseményekre lehet számítani. Aa amerikai keftnány az ar-footín heh/zotoi komolynak mondja.
A Farrel kormány erösebb Argentínába.., mint az ellenzék
A Times tudósítója jelenti, hogy az argentin Farrell-kormány olKsn puccsot kibéreltek meg. A puccs nem sikerült és Paroli lábornok én a kormány helyzete megerősödött. A jelenlegi kormány a nép éa a fegyveres erők teljes támogatását birja. Ramirez tábornok fogságban
van
Olyan birok, mely szerint farrell
tábornokot ultimátumban szólították fel a hatalom átadására, nem jönnok komolyan számításba, miről n kormány eresebb, mint az ellenzék.
Az argentin haditengoróazotnok Farról! ehiök elleni kisértoté kudarcba fulladt. Az argentin kormány közlése szerint Farrell mogorósi-tette helyzetét ós kezében tartja az ország feletti ellenőrzést.
Lapzártakor érkezeit
Helsinkiben közzétették finn szöveggel az orosz békefeltételeket-. Ebben a szövegben az első szakasz bizonyos, szövegmódosításokat tartalmaz. I^tiz, bogv az oroszok nem kívánják, bogv a finnek háborút folytassanak a németekkel, de ragaszkodnak
ahhoz, hogy minden üsszekötte-tésnrpémelekkel megszüntessenek. A finn sajtó vegyes e^zeí-mekkxd ír és kommentálja a feltételeket.
A finnek valószínűleg ellenjn-vaslatol terjes-ttenek «16.
Háry János
rum-, likőrgyár és born agykereskedés
Telefon: 505,
NagyKaniszsa
ÉRTESÍTÉS.
Tiszteleltei értesítem a n. é. közönséget, hogy társam-lói különváltam és
uriszabóságomat \'
és készruhakereskedésemet
a régi helyiséghen, Erzsébet-tLr 4., a .Mária" patika mellett, tovább folytatom. A n. é. közönség eddigi szíves támogatását megköszönöm és ezt\' továbbra is kérve vagyok
m hazafias tisztelettel HORVÁTH FERENC
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkévas-, továbbá szeg-
uiaiványok bmüiatok és ÉjepÉi.\'
Hofhurr-gé.p<.>fet, gépsxíj, csapágy fém és golyós csapágy igénylését elintézem.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KT.
Arimzxamhtk flxstase, rafclsmaolók, itiba|alantézak, sxak-azerü lalvilágo-.i\'.-a mlndun villámot kérdezetni délelőtt 8-tól délután 15 ot-aig. Q&Wt&wyut 51. f IsjgQ.fi 294.
Alulírottak fájd alom tól!meglört>nv-vei Hidalják, Mfgy a felejtheted eit }ó ¦aya, anyós, testvér ós rokon
Újvári Pálné
ufil Kartan Zsófin
életéaek i>8 ik ivében hosszáé nzen-vcilís és a betegek szentségének ájtatos felvétele uláa viss.aadta lelkét Teremtőjének.
Folejihetellcn hatoltunk földi ma-rasványalt aitrcftu hó 3-án tfeluiJn 3 órakor kísérjük a temető kaleitas. ii;W.-f61 a róai. kat. vallás szertartdsB szerint Srlík nyuftvóhelyérc.
Ax engesitelfi szentmise-áldorat aaárcius hó 4-én d. e- 8 órakar lesz a jézus Srive plébánia templomban a* Egek Uránok bemulatva.
Nagykanizsa, 1944. mardin 1.
Aidáit Icxycnom.ékAl NylgCfljik békéken 1 •
Má.ltt fér]. FflrdSa Uniósé Icáiya, (UUsciér jóiBfifiié az. Martoa Toréi testvére, FflrdSt Láulé veje és a
gyászoló rokonság.
Naevkanizaa inögyoi vft\'p polgármos torétól.
TéfRy: Mis elsil t.o\'ír.
Hirdetmény.
Pelblvom a rizs árusításával megbtiott Kirticiitcti-íkcilökcl, boKy n kiadott ii/sröl márclm hé 3-án d, n. 3 éa 3 Óra kötött a Kózcllálási Hlvatitban okvetlen siánot-Jihak el. További IntéikedéalK a ilesböl eladást nem eszközölhetne *f.
Nagykanlita, 1944. mátclua hó 2-*ti. íuí Polgármester.
áPROHIRDETÉSSI
Ktfntolaanytataanalni felvesz Stkless Oyala, Horthy Mlklós-ut 8.
Kenywaléabon Jftirai lisilvtselot vagy ilittvIselOßOt (elveiitSak. „Hangya" khcii-delt&óx- *H7
lirfisebb llut klfufónak felvessek. Fenyveui cukorka-kereskedő, Kitily-u IS.
m
K*r«tik«idn<tHlt v,\'i;\'.li, magyar, nemei, h:nvat nyelvet beazélö, Hílttl prak-izlitnl biró nó mettfelell állást kerea. Clm a kiadóban. (M
Rabtstarnoko*. keres április 1-ére nagyobb Ipart vállalat havi flzttésael. Nyugdíjas csendőr éi ienelőr eióryben. A;Anl.i toknt, lizetésl b\'ény megjelölésével, .Rak-látnók" Jeligére a Zatal Kflzlbny kisdó-hivataléb.1 kérllnk.
Xilul4 segéODtunkáil felvesz Kapoli, Hoithy Mlkioa-iti 2.
M-ttblzáíbol tiíadókitiörgainUura, mély KyetmekMOCfll, igysodrony mb. Hurlhy M.-ut 5., hátul az lid/aiban. 672
Elatfé ebéMlésukréuy, csillár, falióra, képek, konyhabútor, masátekni, dlsziioól Kinizsi il. 16. «2
Bas^tmdlrAya eladó, érdeklődni Baj heates, KUkanlzsa. 694
Csinosait butsrozolt azoba, kAI*a>-baJAratit kiadó. Cin a kiadóim-.. 698
Bútoroséit szoba, fúrdőlzobahaszna-lallal, kim.ins 15-éte egy ur réaiére kinti-\'. Clm a kiadóban. 635
Ndi>ykai-izsan Magyar utca 43. az ház olado. Bővebb:! Piied Józsefnél Zala-ef;ci;/C);c!i, Munkácsy u. 9, f fi 1
XALAI
t*tít.lYlltAI Nai\'ILAI-
BU** : r,Ktc«w>kuáal ü T. -
falaóéa Ua4ó: Znlal Kar**y. .Hv*Btaton : a JU^ftjrdtaaal ft. T. feark^tw-eyáaaáájábai lttgyfcaa<i»fca.
al> Isist SinejU
65940606
ovi., 51. sz. Nagykanizsa, 1944. március 3. péntek Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
feeikecfeóség ó* kladöhlvoutl : Fö-ui &. nán. enerkciaWtaéKi ée kiadóhivatal! telefon 78. hl kéftfJeleaiK míuileu öétkoznap délután
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KIONzetéiit ára: egy hónapra * pengd 30 flllie,
-¦.;> negyedévre 12 pénL\'d 40 lillér. « Hgyesszám: héfköznaiiiomi.. r/umbaton ap.tbk
A szövetségesek kudarcot vallottak Törökországban
A finn békefeltótelek Ügyében további tárgyalások vannak folyamatban
A keleti arcvonalon a» utóhhi ipokban a nagy harcok súlypontja f. tflMki szakaszra holjmódölt át iolontik Borlinból. Narvától
északnyugatra ós Novolnél hovon hárító harcok tomboltak. Az arcvonal köiépeó szakaszán BóbruJBzknál napok óta állandóan változó harcokban rohamozza az orosz a német vonalakat. Kzeknok a harcoknak a Iwvossego mog sem közelíti az észak axakaSEon folyó harcokat, A Dnyo-
por alsó folyásánál, Krivoj Rognál BZólos arcvonalon kisérolto meg lá-, madásál a szovjet,\' de minden eredmény nélkül.
Az olaszországi arcvonalon Nottu-nonál az Apriliába és Anzioba vezető úttól nyugatra eresebb német harci csoport támadta az angolszászok állásait. ¦ A .déli szakaszon \' csend volt.
ÉlftS bírálat az angol ulsóhórbna sí olaszországi hadműveletekkel kapssalsthnn
fitoekkalm, március 8 Az angol alsóházban a hadügyminiszter fölszólal ása után egyik munkáspárti kópviseló éles szavakkal bírálta an olaszországi katonai had-inÜTnlntokot, ahol a mozgó háború állás-imboniva változott és a •hadi-
ugyanolyan a helyzet, mint nz oldó világháborúban volt.
CÜhraltárban balálra ítéltek és agyonlövessél
kivégezlek hat "fasz m unkátt, mivel szabotáltak. Valóiában podig mindössze annyi volt a nünílk, hogy a római rádiót hallgatlak és kifejezést adtak azon véleményüknek", hogy a tengely hatalmak ezt n hábo-nit biztosan megnyerik.
Sikertelen angol támadás egy német hajókaraván elton
karaván zavartalanul és sértetlenül folytatta útját, sót az elhárítással sikerüli több angol naszáflol visszatérésre kényszerileni.
anyag legnagyobb pazarlását köve tette. Kzt ft helyzetet nem lehet az időjárással mentegetni, - ¦ állapi-Iritta mog a képviselő mórt..
llóma, március .\'1 Az angolszászok Korzika szigetének Bastile kikötőjéről gyorsnaszáilokkal megtámadtak egy német hajókaravánt. Hallóbb torpedót kilőttek, a hnjó-
Paailklv) elutazott Helsinkiből
/jürich, március !1 Slockholmi jelentések arról adnak számot, hogy I\'aasikivi egy küldöttség élén elutazóit Helsinkiből. A finnek más nton is keresik az össze köt te lést az
oroszokkal, hogy a, fegyverszüneti feltételek módosítását elérjék. Orosz részről hidegen fogadják a finn közeledést, melyből\'nem hiányzik a fenyegetés sem.
Finn küldöttség utazott Stockholmba
Helsinki, március .\'( Finnországban a béke iránti akarat továbbra is töretlen. Kzi a benyomást lehet szerezni a finn /Óvárosban, a moszkvai ,. közlemény közzététele után is. Üár a felfelelek még elfogadhatatlanok és a finn közvélemény S feltételek elutasítása melleit foglal állást, abból a körülmcnji hői, hogy küldöttség utazol!
Cáfolják fisn kGHfltfség Meszkvába indulását
le-
Svédországba, következti hel a fejleményekre. BáV ti gyalások Finnország és a Szovjet Unió közölt nem folytak\', amikor a finn kormány tudomást Szerzett a feltételekről, azokat I\'aasikivi vette át, aki Kolóniai asszonnyal, á szovjet stockholmi nagyköveiével tárgyalt.
Washingtonból jelentik : Az oltani finn követség szóvivője megcáfolta azt a hírt, bog?\' " finn békcküldötlség máris útban volna Moszkvába.- A finn kormány a fegyverszüneti feltételekét és. az Oroszországgal kötendő béke lehetőségét mindazáltal á legkomolyabban meg-
tárgyalja
A* finn fővárost természetesen mozgalmassá tette az események sorozata. A képviselőház külügyi bizottsága ülést tartott, amelyen nem csupán a béké kérdéséről volt szó, hanem más külpolitikai kérdésekről is.
Finnország nem mondhat lo legszentebb jogairól
zölt föltételek alapján nom korűlbot sor békekötésre Finnország és a Szovjot között. Kmlékeztot arra, hogy a mostani nékopontok mony-
A Magyar Távirati( Iroda jelentése szerint az Uufli fiuomi cimű finn lap a fogyvorazünoti feltételokkol foglalkozva megállapítja, hogy a kfi-
nyire mógnértotték\' Fínnorsaág uwv-hadságát és milyen\' fenyegotó helyzetet idéznénok elő hadászat) szempontból, ftlképzolltototlonnok tartja, nogy Finnország .1040-os határai mögé vonuljon vissza .le nem győzött liadseregével. Tudja, Írja a finn lap, hogy súlyos szenvedésok ¦ és megpróbáltatások olótt állartnk, azon ban nem mondhatnak le IngSKcrt-tebb jogaikról.
TörUhoritzúa nem kap több hadianyagot a szövetségessktő!
Ankara, inárehfs 3 Itteni beavatott körökben ugy tudják, hogy Nu\'gybrítamiin és az (tgyesüli Államok a brit katonai küldöttségnek fébjáiár 24-én történt Ankarából való elutazása után megszüntették a haiti-anvagnak Törökországba való szállításai.
Az angolszászok csalódtak "t, Törökországban <V *
Az ahWaTjotcríbfiaspl kapcsolatosan, mely szerint\' Anglia es Amerika boszüntetw a Törökországba irt\'uiyuló szállításokat, bivaUdos helyen notil hajtandók nyilatkozni, fizok a jelek arra mutatnak, hogy Törőkország elfoglalt álláspontja nem felöl meg ti Bzöndségosiik kívánságának. A Törökországba irányított katonai szállításoknak az lett volna a célja, hogy Törökország a kapott fogy verőket a némotok ellen használja Fol, Mivel Törőkország vonakodik nyíltan a HzövotnégtmoKlinz csatlakozni, sót engedményeket som hajlandó tenni, nem lenne meglopó, ha a szövetségesek arra a véleményre jutnának, hogy a szállított fegyvereket más hadszíntéren jobban fel tudják használni. Hogy \\\\ Törökországunk szállított hadianyagot Tőrök országtól visszakövelelÍK-o, arról nincs szó, bár a-bórlót) törvény erre n szövetségesokot felhatalmazna.
Az angol nagykVvtt Ankarából Lvrtdonba ttttixatt
Ankara, március .\'1 Az angol küldöttség 10 tagja elhagyta-Törökországot. A nagykövet Kairón keresztül utazik jelentéstételre Londonba. Azair-golok nyomása érezlietöcn erősödik, ami kifejezésre jut a bizottság elutazásában \'is.
Drogoiyböl taadlhajók. Brasiüából repüiöi:é»Hk érkeitek árgenttaába
Mautr.videaból jelentik:
Befutott Buenos Ayros kikötőjébe a La l\'lata torkolatánál uruguayi parancsnokság alatt egy amerikai könnyű cirkáló, egy torpedó romboló és egy kísérő hajó. Az uruguayi tengerészek az argentínai szárazföldön ünnepségei rondestek. Ugyanakkor brazíliai repülőgépek átrepültek Braziliából Argentínába PolytalAa s 4. oldalén. •*
Munka és közellátás
Vusz yi6/ Teleki Béla főispán keszthelyi beszédéből
A háborús gazdaságpolitika éa *
mindennapi élőt terén a kormányzat és a hivatott tényezők mind ismerik a bajokat és a hibákat. Aat akarják\', hogy a megfololÓ anyagi eszközök előteremtésével és a helyesebb elosztással sogitsenok. fíbor\' szociálpolitikára van sBűkflág. Bzt a.kormány programja ki is domborítja a szólés néprétegek boldogulása érdekében. Országosan 600 millió pengét fordít a kormány «z évben szociálpolitikára. Kalálwn a nóp- és családvédelmi tevékenység programjának megvalósítására a Közjóléti Szövetkezel utján Ű millió pangót fordítanak. Családi házak építése, tatarozása, as fit holdon aluli zsidó birtokok hittntása szerepol a programon, ezenkívül jótékony segélyekre ¦ Í18 ezer pnngfi áll rendelloazéítm. Miml-ezokról kimutatást olvasott fol p-fó-ispán, egyben fölolvasta, hogy kik kaptak támogatást a keszthelyi -járásban as érdomris MkgyormckY* családok közül. A magyar emher boösűlot/irzés/.f mutatja, hogy ¦ex OKÍ\'BA kölrsónoi %6 száaalékban hiánytalanul folynak vissza törloBZ-W-pek alakjában. A társadalmi ki-egyenlitódés Ifty akarja megterem-tonV a szociálpolitikát. I6nndkivűl forilrts^ugvanis a sokgvorrnekcs mn-
yar családok léiének biKtositi\'ma. ImjIvzoI ugyanis azt ft voszölytf rejti magában, hogy » szláv vonalon a nópszaporófláa sokszorosan bilha-lwlja arányban a magyarokét. Ha nnrainkb^n az egyke pusztít,\'akkar hiáhn van a nemzeti hadsereg, hiába twri minden nemzetvédrlmi- tfirfjtvés. Kzufán rámutatott a hndigondoiuu* flgyóro ín eV-kift>jtottot bogv igen nagy1 szüks/ig van o W-ron a tebetó-whbek részéről vató támogntilsm. Figvolméstotto a tisztségviselőkéi, hogy a kÖzséirokhén mindenütt hívják fel a lakosságot a.hadigondozottaknak fokozottabb megsegítésére. A gondolat kapcsán . mélységes ér-zóssol emlékozeit mog zalai honvédőinkről. Fmlékükro felállással néma porecol áldozott a térem kö/ön-\'sege. Azután a főispán kijelcntetto, hogy Zalában körülbelül 700 hadiözvegy, 500 hadirokkant, 800 hadi-árva van, de• őzöknél ¦ sokkalta na-gvohbszámu eltűntnek nyilvántartása folvik. Ezeknok csahídjairöl, valamint az összes badigondoznttak-ról gnndf>skodni köfolességunk. A közellátás kérdéseivel foglalkozván, fölemelt hangon joloníotté Tti, bogr szembe tiell szállni a fagerétys-sebben minden olyan törekvé* ellen, ame.fi/ a tHunhafegi/rlam-nek hi;:i(<í.-:iif fíétozzú.
A magyar 1 katona "nőm Hotelon a zászlajához; nom lehet azonban ezt száz Bzázalókban mondani\'a-polgári arcvonalon, ahol a háborús gaxda-sági; holyzot hfinös kihasználói bétoni találhatók. Minden támogatást megkell aflni a hadímunkásoknak, akik kőtvo vannak a mimkahclyükhöz, a nehéz megélhetéshez \'és ahhoz, hog>- helyt kell álla\'niok. Ido tartó-
.mm
ZALAI KÖZLÖNY
1944. március 3
zik u tiszUis\'Ió os*V*l* LS, Vannak azonban olyanok, akik u fokotopiau
munkásai, tizekut meg kell bólyo-yeani.
f.f\'úrísükre az egén közönségnél Össze kell fogni. < .Ut.Viyn a tor meny beszolgáltat ás
Ügyére) statisztikai allatokat Borolt foT, Imjy február kősopóig a zalai ipi Adatárán dalon) hogyan teljesitetto Lötoi(*ségét. Eszerint kenyérgabonában a 100 holdon aluli gazdák 13 százalékkal többot adtak 1)0 iiz eléírtnál, viszont zsírban 01, egyéb torinoi)vökben pedig 40 százalék a hátralök. A 100 holdon felüli gazdák koiiyérgat>onáhan szazaitokkal többel Szolgáltattak be, zairban a hátralök 36, szabiul választású \'tor-mónyokbon púdig 31 / százalék. A zalai helyzetkép omziigoa viszony-latban in kiel.\'iíitó. R "bizonyosodott, hoj.\' a gardák jobbnak \' találják a Uw.LolgáHatáai n;ndszoi-t, mint a ko-• rabbi igény bovótölt.
A termelés terén nam lehet túrni, hugij !arme.ll/ JOXianAg - ne teljen gőzzel dolgozzék. Aki nem akar eleget lenni kötelességének, arra kemény ököllel aujt le a hatalom, A jövőre inzvo a u>L-inolés biztonsága-és az egyes gazdák órdokŐlxm hóiul-\' változtatást oazkő-zÖlnok a I ^szolgáltatási rondsz.<rhon. Potállitiák u hiiskategót iát W állat-hos/olgúl látásban a pontosás szerint. Tehát
nem lent átla*U/\'\'twherétet. Az ipari pikkokol elvan árban és !iliilli.il. kupju a miida, li->.:\\ az tiu^fuloljon a toi-tiiolés vonalán való áldozatának. A.lábbeli-, a textil- és
taaanyag juttatást » ?\\uolgal tatás
toljt.\'.-iíti\'-s.> sserint osxközlik. Aki kö-lolitzoli^\'igém^k * uuménvboszolgál-tatáshan eleget teSZj azt lábUiliboz, ruhanomühúz juttatják umnkaulal-vánv alapján. Ez az eszköz a munkáké* zség felélrft\'azuVm\' is alkalmas lesz. Megszűnik wx az állapot, hopy ralakj tótsséso szerint követelt munkabérárl kát napig dolgozik, négy napig\' padig bonyél.
(!mk a munkaadó u\'alvdnya alapján lehet majd közellátási cikket kapni. Kigyelemmol lesznek a tmzlvisolö osztály igon súlyos holyzoléro. Bu-hanomüok tokintotébon is juttatásban részosülnok\'majd a IX. fizetési osztálytól lefelé. A vármegyeioknél indul \'mog a juttatás a az majd tovább mogy a városi éa községi alkalmazottak részérő is.
Mzont/QS kijelilt keresk-dókhoz ¦utalványt kap majd a tisztvi-sel6 éi a segélyképpen adott\' ntaliá\'nij ellenében a kerexkedö kiutalja neki n tertilcikkct wiíft-(t«n Ha»0on nélkül. Köt kell hívni a falu figyelmét arra, hogy ;t háziipari no hanyagolja ot, inert a háziipar most olHÓreiidü hadiipar. A féinpán most járt a Eolvidókon és értékes tapasztalato-kat szorzott ozeti a téron. Ott a nép-ruházat torén nincs fennakadás, mert a lakosok a háziipar utján látják ol magukat háziazőttosokkol. Mogkönnyitik a zsirboszolgáltaitás torén is az átvételt Az itt gyártott ládákban a közellátási folügyolónég saját kocsijaival szodoti öaszo éa szállíttatja a zsírt a tárházakba. Általában a holyzot javul éa javulni fog, mort a közel látási intözkodéaok rugalmasak, azjinlézó körök mindig okulnak a tapasztaltakon. Végül a fómpán azt a kórost intézte a vár-mogyo lakosságához, hogy mindon ember legyen néldaadá H mam>TÍao-letélwn az erkölcsi vona\'on. No lo-sryon olyan a magatartás, bogv bár-kiro szomot lohoeBon vetni megbotránkozással, őrizzük mog a magyar lolki arcvonalat tortőzés nélkül. Nem az üVláí, a rang adja a
iekinitlyt,
bánom az, hogy ki mionnyiro tud lomoinivton wvit»ii) <« a íwmzet órdokélwn töliUit dotguzni, i\'iiiit oddif,
Isten, aki minden és mindannak az ellenkezője
Dr. Gareucs\'V Istvást tbasléglai eléadása
Dr. ftOTOIiOflér István nagykanizsai piarista lanár tboologiai olúad^-naiuak utoiaö.- fojOXUtét kVudto 1)1% wlsU-n minden:\'kfolett «\'« miad:in-bojl" e. oléadiLsával, ami utt\'in «u\';g híu-om üaüUiitök-oato következik. Ezúttal szépszámú hallgatósága vült isméi ax előadásnak.
Abból indult ki, hogy Isten valóságát, titkos lényegét emberi fogid-uiakkal nem lolipf kifejezni uda-oquat módon. Minden emberi fogalom, mint az észuksurkot ér/ó miigiu-s, összezavarodik, ha latén lóiiyegét akarjuk velük megfejtetni. Isten bobíé léiiyonok logjobp kifeje-xéso, az kwso |X>r ossontiálUOj a szuverén, sajátmagától lévé lélezéa a mindonség rolaliv léU>zöséban, Aki »vttHc lk> aki ogészon másként van, mint minden más valóság. Fölül a tudomány iguzsiigélményén, felül a jó erkölcsi élményén,, fölül a szép érzelmi élményén: » .Szent él-mémo. .Minden vallásrendaz orbon megvan, hogy Isten legtitkosabb lé-nyéitoz nem loliet közöljtitili, itevét sem szabad kimondani. Apéx inon-lis, a lélek isiies-élménye. Különt;«-gos hatalom és erő, más, mint minden egyéb eré éw hatalom. Volo Scomben az Ösztönös omUiri inaga-tartás a liédolát és, imádás, vagyis a Udjtvs (á.-olHÚg-érzéa mollott a ú>l-jen odaadás, a li\'íiinélyobb húdolat -mollott a Icgiyélyebb Hzorotot, nkv lyokon Roiv.sztül megismorjük a niá-ttunk kicsiségét, viszonylagosság-át. Mindez, axnnlisn uz értelein azámára
csakogyetlpn ponias fston-élmáiiy-nok ombori fogalmakkal való mog-közoü léséhez, laton magától va\'i\'n, szent. Kzt százféle formámul tötvk-szünk kihontako/tatni, a ki<-HÍ mag-ból, a ]x>utból, az értelmünk, ftka-ratunk éa,érzolmeink számára. Minden, ami\'vau, teljesen óh tninileiKt*
tél megvan ístonlien, akiltél míndon forrásozik. Magit a |>ozitivum, llo-tőle en-d minden. Ex affottu univei-sítatis tudjuk megragadni Istoiit a
májra teljes végtolQÍiáugélKMi és asép-\' ségelxsn. Ugy\'tutijuk mogközélttOUl, liögy állítunk róla mindent, amit állitaoi lehet, de ugyanakkor miu-dont tagadunk is. Minden rhogvan Istenbon, do sonuni som ugy van mog honno, mjnt ahogyan a valóságban. A negatívumok utján is úpjxm ugy mog közel itbotó, mint a posíti-vumukon keresztül. Hasonlók vagyunk hozzá, do Isten mégis egé-szon más. Bennünk van, <m fölöttünk való. 0, aki »vun«. l>»> nim-a ugyrhogy meg tudnók fogni, lényegéi elérni. Az omlwr csak dadog, amikor kiakarja fejenui Islent. Akik támadják, olvant támadnak, amit mog som tudnak közelitoni omhori fogalmakkal, estik törodékeson é-s homályosan. Csak ~ jolképoklxui látjuk, mogsojtjük lényo belaó valóságát. Közbon rájövünk, hogy laton a tagadás és állítás szintézise, ame-lyen át ogy ogt^szon más világba toppanunk a lólok utjain. . A világban cnujta változás, aok-szorüség vosz körül bennünket, fs-tonbon oz mind honno van, TŐgto-lonül gazdag és mégis mindonestöl Egy. 6 maga ar. egység. Nem szám-szorüon, mert sziuiiH7X)rÜBOg nincs honno, hiszen oszthatatlan é;s végtelen. Nincsonok részei, amikből a
.jjndonsöff folépülliot. Kiépült bulólu mindon. Nom uzámiizorüse^bon ogy, bánom a teremtő i^ségboii. áfint a kör középpontja, ami egy, megfoghatatlan, iwii(.szerűségéből) tulajdonképpen soiumi, mégis rajta épül fel a kor. Kivül áll as összefüggő-sokon, do hiiinlun tólo fügj/, Olyan egység1, umi csak megliaUroz: a teaietű egység.
IstoulKui nincs ü.w.utollség, nincs szétválassthatosás:. SsúUwu^xoruon ep\'odütvalé. Kót ilyon hatalom, kél ilyon orÓ nom U»hotségos. Több jioju lehet laton, mert akjcor jkud Iston. Más orétél, mtis hatalomtól non*,
függhot. ltott
tottoiiotos otnl»ri "rabság: kiszolgáltatva lottni a sokszorüwígnok foglalkozásunk bán, vágyajnkbaií ,élo-tünklwn, mindonbon. lábbal kívánkozik az ombor é« az ogysúg folsza-badito erőjét találja mog Istíjiibon. j A \'vallásos mélység a szabadsi\'ifí mólvsége. A keresztény vallás a szabadság vallása, inolylioií Iston szol-trálala nem .szolgaság, hanem az ólot fárasztó, gyötrő .sokszonlségéböb való tnegnvugtató fölszabadulás. Mindon \'valósághoz kajKfaoliMlik u
tér és ÍdÓ élményo. Istenre nem le-
bet alkalmazni özeket. Az idő; ;1 folytonos változás..Ami változik, %„, nak hiányzik valamije. A történőkéi minden nagysága ós oroje mogTBn IsüMibon, mint minden kibunto fc\'.. nvozóbon, do a törttur.dom idöb*ii. ségo nélkül. Isten Táltozbatutluti f« végtelen. A végtelon fogalmát n^,,, ujabb éa ujabb hozzáadással, hanoin\' az idétloiiHéggol, az örökkóvaló j&. .lennel kell próbálni mogértoni. Wigsó fokon a lélekvándorlás tand sem ogyáb, mint az időtmn való m-mótlúeésbdl való kimonoküléa. latén folotto áll idónok, kíomolkotlik a változások állandó ismétlődéséből. Istennek a térhez való viszonya tairadó. Mindon bonno van, az iv^-m/. világ, <Je ó maga kivülo van. Sem foiiabnak, som móricskólés kotrocébo nem lolwt Iwzárni. TőrboliloK a pont is semmi, do.a gxSunotriában alkotó ólom, anu»ly uj ^űnmenzióklMi ve. zot. Térszerü vonás Islonlmn nincs. 1/invét jáh\'ikos szavakksl csak írunr-közelitoni tudják, mogéroxni, df. foghatóvá tenni nom. Ha a aznmtet extázisában tokintünk lsl/»nre, akkui- tud az ombor is kiemelkedni a földi hiMlni.il. kötöttségéből, iilúUil, térből óh . felemelkedés utján meg-1 éruzni Istent.
Kit mnraköil balti tolva) került keire "agykailnán
Rrxfekes nugyk;mjz> muraközi
ügvlMMi nyomna a szeoTetlék velük ti kosaraklml a ¦ i reiulör.seg Kél kél üveg kölnil Azuláu n rvn-nsszoiiy, né\\szerint dőt\'kapitányságni tessékeltéi
Milinváes .lánoííilé és Mrázovíc Klára, zalaujlak -tötralusi lakosúk betértek a l\'eiiiseb-féh\' 1-Ví-uli (Iftígérlába, tunlkor ott őrös volt,a forgalom. A két nö bevé-gyöll a veyíík . I\'o.rgalagába é,s egy óvatlan pillaunrban \'^lesnel-leíí kél >.veg k,öltii vizel, A tn^g kitűnően iskolázott személyzete nzoi^ían.észrevette a kél murn-kö\'\'; ajiszuny turpiságai és:.el6>
ikel. .....111 11 t\' :rl<t-.Mt.il. lük
helyük e se inl őrségének Ott azonnal házkutatási tartotl ik lakásukon ^ löMjféle drogériu-árut találtak, ami Teutsch /ixle-léböl . származik.. A két üveg kölni víz tehát bollitolvajokat juttatott rendőrkézre.
A bfmfigyi eljárás megindult ellenük. . „
Igy sngkeraskeM árakészletét leltglalta a BasvkaBliaal rendéraéR
A tíagykanizsai rendőrség különösen üldözi a belső front kártevőit, a lánekereskedőkot, a feketézőket, áz áitlrágíté vissza-előkel, akik a megélhetést még nehezebbé teszik, esak azért. Hogy nyurészkudliossenek a súlyos helyzet teromtotte nehéz viszonyoktm. • \' ., ~.,.
A rendőrség a minap bizalmas feljelentést; ktiputt, bogy Nagykanizsán, Királv-utcu/?1. szám alall lakó língelnuur Sándor zugkereskedóssel foglalkozik. Megfigyelése után házkutatást tartoltak a detektívek és lakásán egy 32 darab uj férfi-ingl)ől álló készletet, az éles-kamrában i>edig 16 Icg. finom lisztet. 11 kg. kockacukrot, Ifi kg. kenyérlisztet találtuk, ami a fejadagnál nagyobb mennyí-
Március
2- 6ig
városi mozqó csmrtöMőh-
- héttőig
Karddy minden filmje esemény. ¦ ¦>¦\' BOLDOG IDŐK
Szereplők: Karddy Katalin, Ájtay Andor, Bilinszky Ibolya, Mihályt Ernő. Szabó Sándor. UFA viléghiradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
előadások kezdete: ?4, }C> ée 48 órakor.
ség lévén kihágást képez és azért nemcsak a 32 dro. iiiget, bűnein az élcütricikkckcl is lefoglalták, kél bödön, mintegy .\'10 liter zsírral együtt. -
Ivitgelmann kilutUgalása alkalmával elmondta, hogy 40 darab férfiinget vásárolt Gerti Andor Király-utcai üzletélM-n: darabját 00 i)engŐért, amiből X darabol (VI pengős áron eladott. Az élelmíeiKkeket falun ruhanemű ellenében elcserélte. Kt1-sőbb F.ugelmann maga vitte fel a rendőrségre a 8 drb. ingei, amiről előzőleg azt mondta, hogy eladta. Sikerült megszerezni az ingek számláját is, amelyek Mátyás György nagykanizsai piaci\'kereskedő neTé-ro vollaJc kiállítva darabonként 35.93 pengős, áron. KngeJmann ügyében tovább, folyik a nyomozás. Az eljárás megindult ellene.
Naptár. Március 3 Penlek. Rom. Kunigunda. ¦ Protestáns Kornélia.
Kezdő irodistanö azonnalra felvételik Sáraion Boterszsloo
Fint 7., Xnrnu --..Mtlln * BlttboB.
1944. március 3
ZALAI KOTA.Om
mrjzi
Boldog idők
Van valami eredeti, valami iiiagy^ros « filmben, ami az uj francia irányzat egy szór üségtó-nck magasságába lenditi a. filmet. Aü alapötlet, sem mindennapi. A gazdag mérnök, akit a vagyon hajhászás, a pénzsxoiy zés vágya a. válás muredekjóre sodor, cgyszurre szegény lesz. A szegénység vgyszeröségólxifi, köznapi eszközökkel megtalálják egymást, sőt megtalálják a ¦boldogságot is. IIa egy szegény ember lemond a.xlélj konyorroTa cz csak önmegtartóztatás, vagy .pillanatnyi nincstelenség-. Az a nehéz, amikor valaki éventetiz-czixiket költött és máról hol rmjára még lKirravalót sem adhat. Az ilyen harcba n# csak gerinces és jellemes legény állja \'meg a helyét és a szivével gondolkozó asszony lesz ura a Myzotnek.
A rendező és az iró az egvsze-, tiiscgben rejlő erőt aknázta ki liatározotttin íigvesen. Karadi Katalin sem alakit észI>onió démont, hanem egv keoTves, szerelni való feleséget játszik és <-lnV;n a szcro|>él)ísn természetes és igazi. Ha nem is olyan kimagaslóan reprezentáló ez U film,, mint, volt a Harmincadik, vagy a llors István, a jól JÓI lulmácsolja.
.(»})
SPORTÉLET
Fél 3 órakor kezdődik a ZMNTE—-Haladós mérkőzés
Vasárnap délután a nagykanizsai Zrínyi pályán barátságos mérkőzést játszunk a szombathelyi Haladás XII II.-os teljes teljes csapatával lét :i órakor A Haladás ZMNTK mérkőzés érdekessége lesz Juhász, volt kisjwsti játékos bemutatkozója a ZMNTK csapatában. A Kiss II elárvult helyén Istenes igyekszik magát \'bedolgozni a kö-zé|>csntár szerepkörében reméljük sikerrel.
Ugyancsak kiváncsi\'a közönség ;) válogatott formában lévő szombathelyi játékára1 is. Még\' Möróca, Deszko, Gazdag sem jálszott Kanizsán ős így a szombathelyi játékosok vendégsze-rcplésól nagy érdeklődés előzi üteg.
KlömérkŐzése u az N VTE mérkőzik a Keszthelyi LE csapatával.
Tekintettel a nagy költségekre, kérjük a spoiiszuretö közönség szíves pártfogását.
(:;. Vezc.töség.
AM1I0R A MAf&AR H0»YÉP OKOSZ FOLDSH HARCOLT A „Félholdas hadosztálynál" ;...
Amikor ¦ magyar fiuk megcáfoljak a moszkvai rádiót
Uzletmegnyltas.
. Tisztelettel értesítem a méJyen tlHtelt hilgyközöniéaet, heiy Eötvös tér 10. szám alatt
(Bedenek-höz)
hölgyfodrász-szaiorit
nyitottam, a haijrvkSaSRsii "i\'cs airtfejaiát kérve, minőin Usítelettel
TtieiMieM. Molnár JArtesné.
A r.i !]\'Lii)imlln/.U)..i|ó hunkor tizük MHStalál\'i jóiuü étvággyal fogyasztottuk ol a papi il.i\'u burgonyát, utána friasuu főzött íekotót Utunk, azután, ahogy ostóró!-estére Bzokolt lenni ül a mocsárvidók szétszórt bunkor-világúbau, loberorodtünk a szálfák-, búi ácsolt fokholyoinkre és hoszéi-\'góttünk. A híres váradi félholdat* hadosztály logkolotobbre liagyott bunkeré volt ez. Az egyetlen útnak novozhutó földvágás mollott állottak, egy kereszti*\' nyújtózkodó patak hidja mellé.ragasztva/. Az ul szinlo eltűnt az összefolyó sár mog az egymásbaérő vizlócsák közölt. De az egyétloii volt a mocsarak derekán ,át, koletro ogyonoson neki a Pripjot l)nye[)or háromHtÖgiiofc. A mocsarai nőin tudta kérgesre fagyasztani a fobruár, a kórala-vaszra emlékeztető pnyla) napok sártengerré változtatták iámét a vi-dókot.. A lövegé éjszaka nom hűlt te fagy|>ont alá, a szél iramodott néha nyugatnak w Piprol folöl, do som csöti Som havat nem hozott.
A bunker liánjai hétköznapi ogy^ hangusággál t -ltok hnlrikom át. A« utóbbi napikban aztán egyszer.re két \'s//»nzá \' - is fel kavarta 41 iSOndcs élot..ket.
A kozák fogoly..
A napoklw:i kora röggel egy bolti-fáradt, c8U]»-aár, Imzoitoskopü, ki-
(A m, kir. honvéd tud4aUA óitídty kfottse)
ébozelt embert vezottek 1« az őrök. A drőlakadályok olőtt akadtak rá. A ruhája rongyosra topott volt, do látszott rajta, hogy kozák egyenruha. A friss fekete mog valami j egyéb ennivaló hamar élotrotéritotto a tagbaszakadt oroszt ós még- a ! uyelvo is mogorodL KÍhs őrvezető 1 valabonnau a ruszin havasok közül ! votődött ido, egészen jól gyúrja az ! orosz nyelvel és jól mogóxtblték I \'egymást.
S A kozák sokat beszélt az alatt az : ogy nap alatt, amig náluk volt és lm 1 nem kisérték a hátrább fekvő hadosztály-parancsnokság.™. . ipjoti . álUirékisérleteknél szakadt el száza-; dától. Azóta kél hétig bolyongott a ! mocflárvidéki-n, kösd 80 Kilóméiért j gyalogolt, soköznr natjokig éhezve, j éjszaka, jött és napközhoii sokszor meg kellett bújnia, nehogy a mo-,.
¦ osárvidéket mindenütt orőson megszállva fartő német gránátosok ke-
¦ néro korüljön. Így jutott egy reg-{ gi\'lre, félájultan a hunkor elé. To-
*áhb nem bírta. Meni\' tudott elmenekülni. l>e már nem is akart.
A csodálkozás kiült az arcára Is, amikor látta, begy enni adnak neki, nem kötik M azonnal a legelső fára, nem lövtk tarkön, nem kínozzál; rallatásokJtal mint. ahogy odaát a politrukok n\'mitgetfk őket - éi talán ez fakasztotta-bonne fel azt a sekmindeiit, amit elmondott.
A „kanosukáa rohamok"
A kozák fogoly, Kjedorow Boris, líudonowskból, a Kaukázus romantikus városából, a csendesen hömpölygő Kuma mellől beszólta Vatu-tm hadsereg legiiHzakibb Hzárnyiui orÓBzalmlt toineglániadáHokról.
A csapatokul botokon át állandóan töltöttük a legkülönbözőbb korosztályokkal, a
tizennégyévé* fiútól az ötvenöt," t/e Hokmethcn" hatvanöt éven, -éppen esak járni tudó öregekig. Az HtbacBö fa\'uikhót, ;«-fonókból ÖRHZrxznitrk mindenkit, legtöbbnek «em ruhát, sem fegyvert nem adtuk, nem in tudtak adni, ezeket hajtották e/ő/, a- elsli lépesükben. Pjodorow BoiÍh, (roiwl-Cstiniigovon sát ért a Prijijolig, olmondla, hogy Tiomelhiin mrvszólván kő kövön \'nem maradt, emls-rl stMikit sem találtak, inkább csak a falva\'diau, idionnun még az axxztmyokat és a lányokat íh katonai szolgálatra hajtották ef.
A .„moszkvai
A bunkernek már néhány nap óta az a »másik szonzáoiója^ hogy a buda()osli híreket és a birok közölt Moszkvából bemondott, bárgyú »hi-iokeU hallgatja. A moszkvai rádió lieinond ójának köz lx-szól ása már csak\' azért is érdekli őket, mert a napokban óppen okot [KironlállJi ol, az ő hadosztályukat morzsolin szét, göngA\'öliteti*\' fel ós még hírmondót som hagyott belőlük.
Uogór őrvezolő, aki mindig sokat adott az igazsrigni, meg ía csiiAodlo magát, hogy valóban-ól-e, vagy c«ak
A pripiotmonti áttörést najHikon át .iOHzákollák. A\'tiHztek, mog a l«)lseviki jiarancsnokok kajicwikAkr-,kal hajtották rohamm a rémült é« Tégy vértelen tömegokot."" titánuk jöttünk mi, aki nem tuenl, azt lo-löltók. Addig, amig nem sikerült Valahol betörni. Mt^gálh\'iH nélkül. Szünet nélkül.
• - Az étolniis/.erhiánv sokszor már lürlielelleii állapotokat okuüott. A - németek miadon ellátóvonalat tönkretesznek ós ahirtóten megnőtt turulotokon nem bírja a szovjot az utánpótlást. Sokszor\'
napokig kenyéren éltünk én \'¦gy-egy szállítmány nehézken megérkezésekor keihcgyi0ine.no harcok voltak az osztóknál. A harcot éppen ezért folytatják most már szinte kétséglu-osott hajrával, mórt tudják, hogyha egyszer összn roppan nak, azután már nom lesz töblx\'i megállás a toljon üsswomláa felé.
rádió laiesáfa" . ,
| azt hiszi, hogy él. IFáfc élt, mórt a 1 fokoto is segített neki ós akkorát csipott a lapockájára, hogy a foltja i még ma ¦» í\'lt feketedik, "mint egy \' békeboli öti»ngős. j A hiulosztálynál több helyen is í hajlottak\'a moszkvai rádió közlését, \' atnoly két magyar hiulosztály mog-semmislU\'íiéről regélt é.s az ogyik: ók lonnénok. Az omborok logtöubjo gúnyosan mosolygott, másrészo a főjél rsóválta ozon,a naiv propagandán, ajnelynok nom számit, hogy közel félszáz kilomótor válaastja ol
TARJÁN-PÁLCSICS
textilipari ás heremh+iiilmt vállalat Nagyhrnntraa.
Qyh: Msigyaf-u. $6.
Vironl tMilet: Ffr*t 14. (EIsS Ma> mymr Biiio*Hé Intézd pahMjéka*.) TeJaéoe,. 5-33.
az emiitett liadosztályokat a front-lói, de azért szó nélkül ós szom-rchlHinés nélkül febnorzHolia azokat.
A moszkvai rátlió igazságára így cáfoltak rá a váradi fiuk én\'a »fél-boldasn hadosztiíly, amely a mocsaras vidék iiravuion átvágnsa titinuj lei üloU\'U vé+jzi tovább feladatát: a fehér-orosz ^nt»g a longyol né> munkájának biztositá.sát az orvlórn-szok garázdálkodásával szombon. A félholdas hadosztály, miként a magyar rondhizlosiló orö a többi eaa-natai is, épju-n ome feladatuknál fogva nem is lóphottok ériutknzéHlw az (dloiiHéggel.
Horváth ma nem tudott mzóra-koztatniít Moszkvával, a bunker láthatólag unatkozott is, annytfa, hogv niég a Kis Oorgnly is ievéliráanak fogott, ixxljg amióta itt van a mo-csárvidékon, vágv félesztendeje, méj nem irt meg (jsszesen két levolot:
Megírom az igazwi\'vgot erről a marhaságról.
Az igazságot Gorgply? szólt rá a fiatal zászlós parancsnok . Ug>*an minek? Az ígaxflágol ina már mindenki tudja, az igazság az, amit a Fjodorow mondott!
Az esb« már aludt ódaküim;it mocsár felelt és leple alatt lassan ftl-szendertllt a bunker is. ¦;
SZABÓ H ixnott
Igazoló Irat nélkül ne utazzék senki Budapestre
. A m.\' kir. rendőrség ^btnrn-pesti főkapitánya közli, hogv az utóbbi Időbtui gyakran előfordult, hogy Budapesten ide-iglentsen tartózkodó vidékiek a % rendőrhatósági igazoltatások alkalmával állandó lakhelyüket nem tudják igazolni és ezzel hosszadalmas igazoltatást eljárásnak tették kí magukat. Kn-nt\'k (flkerftlésöQQ a vidékről Hti-dapcsliv ulazök saját érdekükben lássák el magukat olyanok-mánnyal (a rendőrség által ki-állítotl személyazonossági vagy arcképes igazolvány, községi bl-zoiivitvány, ÍMíjelcutŐ szelvény, slb), amelyei szűkség esetén igazolhatják, hogy államfó vidéki lakosok. Ugyanez vonatkozik azokra is. akik a fővároshoz közeleső községekből, vagy lakótelepekről járnak be Budapestre.
rtjjeli gyógyszertári ügyök*: Ma az Őrangyal gyógyszortár Deált-tór 10. szám.
Kiflkanizaán az ottani gyógyaeorT tár állandó ögvelotoa szolgálatot tart.
A Néptak^rékpéaztár Réaz-vénytáraaaág. Nagykaniiaáa lgaxgstéaá|i, felBflyetőbhmtt-aági és tisztikara mélyen aieg- | rendülve jelenti, hogy nysgal-mazotl jogtanácsosa
dr. IreliUr lóxsef
ÜByvád ur
f. évi március 2 án v\'ratlanul elhunyt.
A megboldogult egyik alapítója volt intézetünknek, melynek igazgatóságában is tobb évtizeden át működött és érdemeket szerzett felvirágoztatásában: \' , Nagykanizsa, 1944. márc. 3.
KnUkttktgytlttUlárinflk a*.
ZALAI KeZLém
Folytatás az 1. oldalról.
éa ott tám asz pontot létesít*-ttok. Az uruguayi altengernagy kAsvíittéil Ar-ajoulinálio* uimaett. Iiuszéd\'l>tai kijelentette,, hogy azzal a .sy.áudékkal JÖltok, hogy támogassák a BBÖVÓt-sétrosckel es lugvőzzék a tengelyhatalmakat f be/olyásolják az orro.
VldékcH Is tvrjüd az
Atffcntináhan a íwlitikui ós katonai helyzetről a következeket jo-lentik: liawHon tábornokot, altit unnak ídojén egy napra letartóztattuk, néhány óra mnlva szabadon bocsátották, mivel kiderült, hogy ncrb nV-ffzoso a katonát Összoesk üresnek, moly azt kövotoltn, hogy a hatalmat a kormány a legfőbb fúrómig olnÖ-kóliok adja át. Az foszeosküvők polgári kormány látosít/sét is kővotel-ték. A hndsorog és u tengerészet
irányuló tÖrekvósokct, bárhol ia je-lontkozzenok h. Az Rgyrniilt Államok azt akarja ezzel kifejezésre juttatni, hogy az" argentin ullnmot ellenségi-n úllamiiak tekinti ós 1 u-i ¦ amerika békéjét meg akarják inoa-íeni mindon fc»srista láanuásíól.
argentínai felkelés
a?zal fenyegetőzőit, hogy a f/város elkui Vonul. X\' konnany gyors eos-kikets\'téml\'mrgmfcnt»tto a holyzetot éo á felkelőknek a főváros ellen vslő nyomulását. A fölkelés kös-pontjs a \'i. hadosztály állomáshelyén »11. A rendőrség kijelontritUr, a hulyaut Tcaáélyea, a; kormány szerint harcokra van kilátás. A fölkelés vidéken is tűrjed. Két tartomány ultimátumban kÖTOtolto a kormánytól a hatalom átadását.
Az snqal - spanyol
Stockholm, március 3 A Slockhol.ms Tidningen ncw-yorki tudósítója megbizhalónak jelzett forrásból arról értesül, hogy az angolszász, hatalmak és Spanyolország kézölt le\'j.\'sén kielégilÖ megállapodást értek el. Ez a inegálla]Mi(las kiterjed valamennyi vitás kérdésre. Spanyolország semlegességél egy-érlelmüleg és világosan körvonalazták. A tudósító szerint a nyugati hatalmak gazdasági nyomását a iuegálla]>otlás folytán megszüntetik.
A vitás kérdések közölt szerepelt az olasz hajók szabadon 1>0-
mefJUapodas részletet
csátása; a keleti arcvonalon kíiz-dfí spanyolok visszahívása, a külföldi Ügynökök spanyolországi és északafrikai tevékenységének felfüggesztése, spanyol légi támaszpontoknak az angol és amerikai jw>Igán repülés számáru való átengedése, és fontos nyersanyagok, köztük a wolfram szállításának l>cszünlelése,, (Itud. Tud.)
A- spanyol hadügyminiszter rentrelíilel a<Iotl ki, melynek ér-I elmében az 1923-ban sztíle.tetl ifjak kötetesek haladéktalanul katonai szolgálatra jelentkezni.
lakásonként ellaaérzik a 18-60 éves férfiakat hoiiriáiliil kittlszattseg szeaspaatfából
M I R E h
— (Eljegyzés)
KSkiTit^ Ibinka <> Altoi Jéasof MAY álloroásfolvigyázó jogyesok. (MinfV.-ii_kjLÍüii értesítés helyett.) (\':>
(Halálozás)
ttyásza tan a nagykanizsai ügy-vátti társadakim nak; Dr. KrowuW József aranydiplomás ügyvéd, a N\'éptakarókpéüatárnak alapítása óta volt alelnöke éfl egyik akipttója, volt Wivónyhatósági bizottsági tag és városi képrisolő, munkás éloténék 7G. érében tegnap oato hosszas szenvo-4én után elköltözött az élők sorából. ItUnmjtát nugyszániu és kilorjodt rokonság gyászólja.
— (Élt umidneaa 100 évet...) Tegnap elhunyt NagykanizMÚn
•zv, Keielwmíeld Hamuné nzükitott Rok\'heiifeld Km\'ilía, régi kanizsai családnak nagy időket látott tagja. A tavasszal lett volna 100 éves.
— <NOvendékluWKV«rMauv)
les* mombston u ómkor a nagy-Uaaisitai zeneiskolában. Ilelépődij aJM-s. \' (:)
— (Az első női logKzör Nagy-kawlfrsán)
A» ^aiíságiigyminiHztor több tör--vényszéki fogházhoz női fogházőrö-ket norozett ki, akik a rioi rabok mellett fognak szolgálatot teljesíteni. Komoly okok késztették a minisztert arra, hogy a női rabok felügyeletét női fegházőrökro bízza, amint oz,a modorn államok igazság-e szolgálhat ásáhan mindenütt bevezetlek. Nagykanizsa is kap egy ilyen női fogházőrt Kérész- Anna 21 t;vos dunaföldvári, -1 |K)lgiirÍ iskolát végzett leány személyében, aki fiatol volta dacára már mint kisegítő altiszt ténykedett. Az uj nagykanizsai női foghuzór valószínűleg még ezen a héten jelentkezik szolgálattételre a nagykanizsai kir. ügyészség öblökénél.
\'Sxakaiui aukciék)
rondozéséiuik ^oiulolatával foglalkoznak vozótő ipari körökbon,, tokióiéitól arra, hogy a Budapesti Num-/4\'tközi Vásárt ezévlien sOm\'rondozik mog és igy a magyar ipar nem juthat O nagyszabású kollektív propagandának és értékesítési lehetőségnek olőnyetlu\'z. Még ma is számos olyan iparág van, amely nem, vagy i\'sak alig küzd nyersanyafíhiannyal és igy .nemcsak a belföldi szükségletet tudják kielégíteni, bánom ex-jKjrlfoloslogeik is vannak. Főleg ;tí Iiáziipafi agákra és a bútoriparra vonatkoznak e lolw»téségok> de a textilipar is rendezhetne szakmai aukciókat, hiszen a textilpótanya-•okhól készült ruházati cikkek megfelelő kozoléso a nagyközönség körébon igen sokszor ismeretlen. Ha az illetékes -tényezők a (orvhoz hozzájárulnak, akkor a tavaszi és nyári hónapokban egymásután tartanák mog szakmánként a tervezőit aukciókat. (MVS)
— (Keresatény lnnaaaizimisl
A két habom közti elvÍBolhototlon foszültaég szülte a »vá I ságirodai ¦-mat«, ezt a különös és megdöbbentő ciTijü uj műfajt. liüssel könyvé néhány év alatt a áVügati szellőm valóságos kézikönyve lelt; bámulatos felkészültsége, az igazságból és a humanizmus erőjéből merített bátorsága azt is (óhajtásra készteti, aki talán nom ért ogyot a szorzó fölfogásával. Ttiissol katolikus, katolikus a sző logigazibb, egyetemes órtolmélwu; a szollopi *\'« az otnbbri gondolat ogyetempHflégŐi valljn, tul a korlátokon, tul az omoori. kicsi-nyoHségokon. 10/.t a könyvöt a oiroe iollomzi legjobban: a " korosztény humanizmus kétezer esztendő krisztusi és nyugati bitvalli\'isa. (Pbaros kiadás.)
(.M\'l\'il Annak u tnefiálLipitására, hogy nz ogyos szomélyek milyen mértéklKJii, tettek eleget különböze honvédelmi kötolozottségolnok. to-váblui, hogy igártylsiyétol osotén milyen minoségnon ív alkalmazásban, illetőleg milyen mogfololő holyro nyerhet valaki boOBZtást, a honvédelmi miniszlor olrondolto a 18-60 éves férfiak ollonőrzésőt. Az ollon-árzés a lakáson történik ogy folha-talmazással ellátott tisztviselő köz-büiijöttóyel. (Tanácsos tehát » jk>J-
gári saomélyla[)ot, katonai igazolványt, sth. kéznél tartani.) Felhívja a rendelet a közönség figyelmét, hogy ea alkalommal/ amonnyibon érvénytelen igazolvánnyal rondol-kozno, azt érrcnyüsm caoréltesse át, alíiuek igazolványa nincs, azt ]>ő-boljo, mórt ózon ollonflrzés után, aki nem lesz ellátva mogfololó igazolvánnyal, igazoltatásnak, téres behívásnak, osotleg bönvádi oljárás* nak, aőt büntoU\'vmek tohoti ki magát.
1944. ¦soárcáiR 3
. Gandhit ?8 Nehrut ílyítjtóiákorbti Vitték
\'/.űrié/p méretős ;t Az indiai kormány, Gandhil, Néhrut és több más ¦indiai vf-zérl liomiiay tartományba ajpuj-#5 táborba helyezte el fc\' att logságt>an tartják\'őket.
Köszönetnyilvánítás.
Mindnzoii Júbardtaink Ls lamcró-struik. kik leiejlhetetlen dr.-í;.i \\r> hit-\', vexeM é^uaiiny-iiii, art>r,!»em flleívt rokonunk .: \\
Dr. gyalul Bemátb Öiönaé
teitiutenún megjelenésükkel vagy barmi más módon mél\'yiége* Wídálmuok-han oRilor.nl 8 fvesuk voltai. I"g»it-\' láb viilon in hálás bösrouuiUnK ki-fu|czé>-ci • \' . \' \'
A gyiaMl* oiUd.
áPROBIRBETLSEK
Klfutalaányl azaiuuttn k|vtu 3«hic3s •yula, Honiiy MlklÓB-ul 9.
Rahl*msli«t keres ávadtkbal éprfllt t-íre nagyobb ipail vállnlnt bivi Itittesnel. Nyugdijai enendör és vendtSr el0nyben. AIIr-Jatokat. Ilitteal Igéay meg|d«Ie*ével, ,Rák-hunok" jeligéié a Zalai KSzIfiny klddó-luvatjlálw kéiUnk.
KtíwlA segidnuiikáil (elvesz Kapoll, Horthy Mlklót-ut 2, /
Taaonavt négy IrSzépiskótával airt-sálra keieuk. Unger vaakereskcaes, 678
F6aal tudö megbiiható mlndanaal felveuek. Kliály-nfCi 22, Iflfdsslnl «M
ölkercaitény tlailviulfi, perfekt német-magyar levelező, éltéat vallalf caetlég egyéb el logia. Utigot la vállal, „Mcgbiibato\'-Jelígeie-n kiadóhTvataUja, „,„7Jz
Bargonrilrépa eladó. Érdcklédnl B«| hentes, Kiíkanima. \' 6M
Vennék BaraiSlaHI alpacca ava-kaaxlstat. Clm a kkdóbnn. . «99
Eladó 4%ta, kilogaalalan állapotban lévő csizma. Fú in 17,, I. em. 6W
Keresek ltc«r gy«i>maltke«alv, apott vagy mely, áimegjallléue!. Clm Batogli Jánuü Bátakeicltye, gaisliatelep. 703
Jó áltapolban lévő gyermek apeilkocait veimék. Címeket » kladeba bérek. 716
Varrógép, gyermekjáróka, 15 él kliégós lánpa kOlflakodéa miatt alado- Megle-UnitlKte Viklórín gfiztéglagyár. 717
Mindennapi levelezéiból OsizegyUitOH *8m*|jbély*u<-t bólye^gylijtéii célokVa rnrg*B«itah. Batbűfils, Zm<d Köilöny airr^eutózege, naponta délulán 6—7 oií-líOzOtt. Hi a htiuctés mimila érvinve*.
Bulorosotl aioba, lUrflésxobiisaVná-ladal, aaírclua 15-éte egy ur réutie kiad . Clm a kiadóban. \' •»
OalMOsan batoroiott szoba llrdő-szoba háiznátattat magános hölgynek ¦zoamal kiadó (esetleg teljes ellátaaail). Bagolal-aor 27. ,«lT
Sí ép 1 aioba-ktnykáa luki so mal ol-o««rél*éM kétszoba-konyháa\' labtaatl. Ugyanon gyereklá. y felvételik. Clm: Pe-teit-ulca 42., Balogtt.. €42
Nagykanizsán" Magyar-utca 45~ az ház •láda.. bővebbel Prled Józsefnél Zala-egeraxegen, Munkácsy u. 9. 151
Keieseb bérbe kisebb aatfilőblrlohot Nagykaslisa közeiében. Clm s kiadóban.
7D5
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „Köíflaíilasáol fi. T. Nágykunuin" I\'Clclős IiíiiiIó: Zalai Xártlly ¦ \'; , Nyomaton
a „Ktiiaaidaaág,! it. T. Nagykanfjaa" nyomdájában Nagykanizsán Nyoaidaért felel: Zalai Károly
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Relchsnfeld Gyula és özv. dr. Szilasl Jakabná szül. Réiohenfeld Le9.p0ldl.na fájdalommal ludolják, hogy a legjobb testvei, nagyanya és rokon
özv. Reichenfeld Samuné
szOI. Reichenfeld Emília
életének 99. évében f. hó 2-án elhunyt.
Temetése f. hó 5-én délelőtt 10 órakor lesz az izraelita sírkertben.
Nagykanizsa. 1944. március 3. „
Dr. Kolmain Valim él Kolmanti Henrik unekól.
•1
RisMéllí\'t.gilósok me!lői4>öt kérjük.
\' < ^-i—ntvi-ji II l v l \\-
Unger-Ullfnann Elek va$kereskedésében
sin-, rud- éa patkévastovábbá szeg-
atalványok beválUiatGk ii Eliipztel.
Hoth«vri\'-pop«k, gépsxíj, natapégyfém és golyós oafepeoy iflényi^sét t>IÍntéar.«ini.
»¦ évf., 52. »2. Nagykanizsa, 1944. mároius 4. szombat Ára 30 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
frsrtooJMc &i kiadóhivatal : Fó-m s. mm au\'rk.i.r.»»«fl *• Uadétüvatall Melon 78. m. kacjatonft Pindao hóikauiap dilauu. i
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
RI0Hz«téfll ira: egy hónapra •* ponirfl 30 ntléf
ui\'tryedévre la ponjíő 40 filler. Ktí.vi\'SMxain; hi>lki>?.n.tí. 16 fill., nzomtyton 30 tll!
Moszkva egy készenlétbvn tartott hadsoreg-CBOiorttal akarja kiiyszerltenl Finnországot a békeleltételek elfogadására
Nagy változások várhatók a jugoszláv kormányban Az -olasz harctér eseménytelen,"keleten a súlypont középre és északra tolódott
Berlin, március 4 A knloti arcvonalon az uruszuk támadási súlypontja a dőli szakaszról átliolyuzódött a középső és az. északi arc vonal-szakaszra, hogy- a harci koldulok szilárd, holyru jussanak, miolótt az eliszaposodás szándókai-kat inogakadályoBoá, A déli-szakaszon a/, összes suly-
fjntokon érozhotóon lanyhult A arci terákonyaég. * A középső szakaszon Vitcbazknól .1 németek meghiúsították n szovjet támadásokat. Nevolnél a nómobok 21 lám adást sikoroson vortok vissza, llolirujazknál már nem folytatja a siorjot támadásait.
Az óazaki szakaszon, Narvánál kömény harcok voltak.
Dólolaszorsaágban csupán íeldn-ritó tovólconysógm korült sor.
Németország nem kárt visHzavomifásl utat Svéd-országon át
Stockholm, március 1 (MTI) A londoni rádió csütörtökön-beolvasta azt a jelentést, hogy a németek megkérdezték a svéd lullügyminiszlériuiuot, mílyéh álláspontra helyezkedik abban az esetbon, ha Dietl tábornok csapatai Svédországon át vonulnának vissza. Svédország állítólag olyan kijelentést tett volna, • hogy oz a lehetőség Síámitásba sem kerülhet:
Eszel az üggyel kapcsolatban a svéd külügyminisztériumban kijelentették, hogy ilyen megkeresést Németország hozzájuk nom intézett.
A Marshall-szigeteken
parira szállt amerikai csapatok \'jelentós erősítéseket" kaptak. Az első rsrtraazáljúfl célja -cBak tájékozódás volt — mondja Mo Arthur tábornok fóhndiazáHásának jolonféso —-s mintán meggyőződlek arról,, hogy > japánok kis ellenállást tanuBitot-»k, a hndvozotóség elhatározta, hogy megszállja a szigetcsoportot.
Amerikai bombázó repülőgépek heves támadást intéztek négy rasr-shallszigeti repulótér ollón.
í-onrfon6Ört angol—amerikai értekezlet lesz
A N\'ihio Zürtcher Zeitung iiffy hídja, hogyha* egvik amorikai aT-smíórti, valószínűleg- Stotinius lie-lyottes kulügyrüiuiazt-r mtff o "»pban látogatásra érkezik London-h>- Az oziitán kezdődő megbeszélésen valamoniwi. külpolitikai kér-W megvitatására korul sor. Lon-
donba
zt a véUmásy, hoajr »
vétségei külpolitikában nj korazak kezdődik ós a szővotaógou hatalmak az uj irányolvokot tárgyalják mog. A tárgyalások alapját kúpozik a kö-TOtkező kérdések: határmegvonások Kolol- és Közép-Európában, az al-jgiri fölszabadító bizottság níöSBzo-méhŐ elismerése; az elözonlés után a francia tényleges kormány elis-> mérése, az uj angel olaj-politika
közolkolelen é* régül, szőnyegre ka-, rillnok a tyémetorrtzágnafc.iz«bandó fegyverszüneti fel tételek. Az olasz kérdéssel akkor foglalkoznak, ha a szövetségesek Hómat elfoglalták.
A legkülönbözőbb hirok alapján az angol lapok azt követelik, hogy magasabb \'síkon .állapítsák- niegisaí héko-eélokat az hírősnek mondott; casablancai formulákon túlmenően.
\\t MTI tudósítója jrja Helsinkiből :.A íinn álláspontotmé; világosan körvonalazni ma sem. lehet; mert a finn kormánykörök elérkezettnek látják a \' pillanatot, amikor a nyilvánosság előtt le kell ereszteni a sorompót. Hogy milyen módosításokat feliét elérni a fegyverszünet I feltételeken, nrról megbízható helyen értesüléseket szerezni nem lehet/ Kétségtelen, hogy a finn kormány a cselekvés utján halad. A. jelenlegi helyzetben nyilvánvalóan abból kell kiindulni, hogy a kormánynak olyan értesülései vannak és olyan tényeket tud, melyeket pillanatnyilag-nem szolgáltathat ki a nyilvánosságnak. A finn korníáityném nézte tétlenül a fejleményeket, A képviselőház határozata\' meg
tavait
Titok Helsinki körül
jegyzés nélkül napirendre ,lért a kormány jelentése felett Eí, azt jelenti, hogy a képviselőház helyesli a kormány állásfoglalását. Valami olyan dologról vau szó, amiben a kormány ós o képviselőház egyetért, ,;A, finn lapok is hangoztatják, hogy, a "titkotórást Kenum* esetresem/Je*; hel elkerülni. A finn kormány hídja mit kelí és mjt lehet, tenni; Finn sajókörökbpn ugy vélik, hogy n két éves, háború után más fegyverszüneti feltételeiket, kellett volna kapnia Finvo\'-azág-nak, mivel csupán védekező há-i borút folytatott. A lapok rémé* lik, hogy a fegyverszüneti felté> telek módosításától a másik fél sem idegenkedik és megtalálják a kiegyenlítődés útját.
„Nem mondom, hogy a németek megverik ellenségeiket, de azt tudom, hogy a németeket nem verik megíf.\'
Zűriek, március 4
március
Páriában Laval francia miniszterelnök az iparkamarák elnökei olótt nyilatkozatot toft. Sokat" boszélnck — mondotta — a partraszállási kísérletről. Vájjon megtörténik-e és ha igen, mikor? Ezt azonban sonki Bem tudja, A német hadsereget azonban nem. fogják-megverni. Tovább megyek, nem-azt mondom, hogy.a németek vetik meg_Ókot, de azt tudom, hogy a nómotoKötnem
ezután részletesen ismertette azt a foltevést: mi a teendő, ha az invázió esetleg bekövetkezik. Ezt nagy bombázás és áayuzás kisérné az utak, hidak, "Tasinak\'és városok ellen. \'Az élnlmiszer ellátás is nohézsógekbS" ütközne, ha előre netiKtactalókolná-\' nak bizonyos mennyiséget... Fei->\' hivta a francia népet, hogy minden-túlzástól óvakodjék, mert a németek nem tűrnek cl semmiféle* zavart és mindon rendbontásra keményen visszaütnek.
erik mog. A frane\\a miniszterelnök
Csak a jövő héten készül el a finn kormány válasza
Stockholm, március 4
Feszült érdeklődéssel várják svéd körökben az oroszok állásfoglalását a finn kórdóslwn. Beavatott körfik-bon az a vélemény, hogy a ,tU\\n kormány még nom kész a válasszal és erre Vsak a jövő héten lehet számítani. Ezt a hírt megerősíti az a kóVűlmóiiy, hogy. » finn parlamentet a 1 jövő hét keddiére hívták össze, hogy ebben az ügyben hozza meg a végső döntést.
Stockholmi politikai kerökbon valószínűnek tartják, hogy a finnek a német hadosztályok kcyd&éhon nem fojfadják el s lwkefolrét*lekat ét iijjtnni. ntni ro|-adják tl az.
lS40-es határokat. Ha a finnek merev elutasítással találkoznának, olyan megoldást fognak találni* amit az oroszok nem tudnak elutasítani.
Cáfolják a hM?hogy finn 1 kütdSHség repült Moszkvába
Zürich, március 4 Égy, Htockbolmból származó, de %\\&% meg nem erősitótt hir izerjnt piíntokon reggel egy finn küldöttn^ i repülőgépeit Moszkvába indult. A finn küldöttség útjáról nem ftidnalr Stockholmban .a. finn kővetaéjiRn, nam a kmüs>\'niin tsz tóriumban éa cáfolják x hir valódiiágát.
Akta és az amber
Ab ogész világot ,pazmearomlatok öntik ol a miközbon aa .ombori kor
legszörnyűbb háborúja dühöng, yi-lágazorto, tnogkísóroíjük, hogy ol-mólyodjünk a tomboló lólokaríunla-
tokbau* » keressük, azt % pontot, amoly kiotuulkodik mint iuoál • gyülölottongyr sárga. tokintotU, go-noaz, sátánvilágbói. Az omlmr. Azt hisszük, in-in tevődünk, ha azt állit-juk, hogy az cmhorért,\' az enibori lénveg foleiiujlésóért, az emheri eszmék szinte megdicsőült gondola-taiórti kolloae .fognia a küzdnlem-iiok. Ea ha azt. állítjuk, ho^y nincs eszköE, apiely ne .voln). ördögíon SEentesitro a célért, szinte megtorpanunk a Talőüág előtt; hát ennyi szenvedés és ennyi fmneszság. kéli ahhoz, hogy egy nomea gondolatot diadalra lohasaon. juttatni?! Való-Bággal habzik a szája a propagandának a sok szop szólamért és amikor az eszközöket nézzük, .a poklok tornácán látjuk vergődni nr. embert.
Ifiért mondjuk hát . mindezt? Azért, mórt aggódva ..figyeljük a világ háborús eseményeit:. vájjon A szocializmusnak fennen való liir-dWésóhóI, a sok jÓiráiiyn törekvés TtoV.ei»tte, ringatja-o valahol o bom-batqnbanásos és ngyudörg-wlolmeH világhnn sz emberi jobb Bonk^sze-.rény bölcsőjét? Folomolkedóa, avatry mélyre zuhanás lesz-e a kövotkoz-ménye annak, amit az ember cselekszik ma, amikor csecsemőket ós aggastyánokat irt békés városokhan és mégis azt hirdotik, hefj* mindez az emberért történik. . Magyarország óbbon a .szörnyű [apokaliptikus világban , .vor-ptőinok iránymutatása .mellett békét, roiin>t; nyugalmat és a munka szorgaláias ¦ folytUtását kívánja. Mindéi; törek-. vésünk arra irányul, Iingv valóban minél magasabb piedesztálra emeljük a logolesettolib, kígszerencsét-lonebb és logszegényohh emberi Is. Eí a gondolat csqndutt ki Kóllay Miklós,.mtniazterelnnk eg>\'ik nagy-jolontőBógü,- legutóbb elipep^ott;bé szódéból is. De nom áll e«ryedül a felelős miuiflzteiietnÖk ezüol. íi törekvésével.\' A napokhan nyílt mejf Budapesten a XI, KözigÁzgatási1 Tnii-rolyam, amelynek jelentősegét mutatja az azon résztvevők magas személyiségei is. Miniszterek: nagy számban, államtitkárok, mngaBrangu katonák megjolonésükkol lottók tanúbizonyságot amollott, ,hog>\' milyoa iolontősóffpt tulAJdonitanak a közigazgatási továhhképzésnok.
Keres^tcs-Fisclle^¦ Ferenc bel-ü(r>\'minisr.ter az emlifett tanfolyam megnyitásán linszédet mondott, a melynek minden mondata Á legnemesebb embrtri\'eélok szolgálatát loi-vetélte, Hivatkozott a twlüayrainis/.-ter a belső front .tartásának\'fontosságát-* s erre nézve m\'egemlitetto « msgvar k^zigacgntáal éa n mag^\'m\' renqész^t fpntosaágát. A belső p\'ud , és nyitgslom kítümSen funkcionáló lénvozóí állnak a közhatalom, gva-korláaának rendelkkSé^VSÓ\' H\'endot, bókát és .n>tigalmat natigbaa, különösen vészterhes időkben cBaV.szu-ronvokra épiteui \'nem lehet. \'FQ-lüakSa mim* * aiiniitztarelnök
ÍA-LAt KÖZLÖNY
11% luoudoit bús/.édénuk «xjr os Kutétwitf, amikor a lolkeé
aeuir . fontos
ji\'iúl baazólt. j%y wuuwl aiéíiiWB K biatoaaagol át a uj ugalm.il lagítl-képpau az dónti el, hogy nőként
álf oa u nomzut lelkileg. Kondlwn
vsu-u aj agyad osztályok, a foglalkozási águk éa a nemzet fulukoze-Lileg megoszlult, do mégis ugyaégva hiUdetcuuk a lulko. Karhatalom, a ruudórseg, a cBoudóröég, sót a ku loiiaaág ¦¦¦.\'in tud rondut i\'j Iji.li.jii búgot, nyugalmat éa zavartalan muu kát túiöoítení utt, uhui kótyagud ala-intik romboló munkájú felborítja u noiuzot lulkúaok rendjét.
.Mit l\'.\'iü i u köiigail ¦ ., lóikul, rundjénuk biztosi lására? Erre néiva inogszivlulondó küvolobnunyt állituH fid u bulügymiuiaztor. Azt mon-dotta: »a jo közigazgutáa nuiúcsak azt jolonti, hogy elintézzük az uktá-kut, hunén1 aítj hogy elmélyedjünk uz ólat problémáiban". Ed uuiikor élűiről buMzcUink. olsóaurbun a,< uiu-hui 10 kuli gondolnunk. .Nu az aktát uézzük, hamun az uuiburt. A ma-\' gyúr kuaiguzgutásuuk ful kuli omul-kádnie arra u magua szuudúLutro, ahol a papiroaukta mögött előtűnik ui emberi ábrázat, aiuuly támogatást, aogitaéget, gyakran kózonfogva való veietési kivan a jobb aora felé. Amikor a világ kaluklizmájúliun állítólag az emberért folyik a Küzdelem, uyilt varosok bombázásának kogyet-Ion aktusában, akkor a magyar bul-ügyniiniuzlur idoália kuiuaztényi lul-kulullol hivatkozbat arra, hogy mi a Hzouiália jobb létől, omliori érza-suklól vczututt igazgat unt szolgáljuk, — békés uuibori ouzküzókkol.
Megrendíthetetlenül hiazünk abban, hogy az emberi ügy éa jobb .-.unt igazi szolgálata azon a vonalon történik, uinít mi esolokazünk, Mort megelo vonod hot poraiból :i PhÖniX, d« ALontu Cassino éa más úvsarodas éa évszázados keresztény értékuk rumokban maradnak a alattuk earé-vél hűlnek ki az emberi tetemek, do a mi gondolkodáuunk éa ember-szolgálatunk nem romokra éiuil, ha-num az cm bori élűt évuzradoa log-
nomesebb eszményein avalj;i valo-Imn a logm ágasabb lénnyá r sukut szunvadott embert.
(S)
Hévízié alá vasaik a taaziivrvekat
Az Országos Közoktatásügyi Tanács tankönyvi bizottsága a kultuszminiszter utasítására, a használatban lévő és engedélyezett tankönyvöket a szaktanárok véleményének meghallgatásával felül akarja vizsgálni. Több esetben hangzott el ugyanis panasz egyik-másik tankönyvre. A rendelet végrehajtásaként most a királyi tanfelügyelők Felhívták uz iskolaigazgatókat, hogy a kérdési tűzzék napirendre ós a tantestület tagjai március 15-ig nyilatkozzanak az egyes tankönyvekkel szemben fennálló kifogásaikról. A vélemény eket a következő irányelvek szerint kell csoportosítani : megfelelő-e a tankönyv az érvényben lévő tantervek szellemének, nem tartalmaz-e felesleges részleteket, vagy nem lüányzik-c belőle valami ? Vannak-e a tankönyvben tárgyi tévedések, vagy nagyobb mötlszertani hibák, nem tartalmaz-e nemzeti, vagy nemzetiségi, esetleg felekezeti szempontból kifogásolható, részleteket ? Kellő tapintattal szól-e a hazai kisaebbségekről ? Végül ¦ nincsenek-* bántó magyartalanságok, zuvartkelto* sajtéhibán a feöny vekben,?
á hé végére marad liomhy képviselő kerOIef-látogatása
Vasárnap a lentll MÉP-órtekezlelen vesz részt a képviselő
Mint megírtuk, liuvszkv Jráf nos országgyűlési képviselő legközelebbi le\'jövctelél kerületének községeibe március 12-ben. állapította meg, amikor is több napol szándékozott kerületében tölteni, A rossz útviszonyok azonban arra kényszerítenek a képviselőt, hugy ezt a határidőt kitolja. Mint illetékei helyről értesülünk, Ilovszkv János képviselő március 24-én, pénteken
érkezik Nagykanizsára és bárom napot tölt u községekben. Az utlprugrumot most állítja ÖSBN a pártvazotöség a képviselővel.
Ilovs/.ky képviselő egyébkén! vasárnap Zalába érkezik és részt vesz a Magyar filét Parija lenti kerületi értekezletén, ume-lyen vitéz gróf Teleki Bélu főispán, megyei pártelnök is beszélni fog.
A korszeri levente-pálya, a kiskanizsai levente-otthon bővítése és a levente-. költségvetés
szerepelt a városi levente-bizottság ülésének naplrenajén
A nagykanizsai városi levente bizottság ülést tartott a városházán dr. Králky István polgármester elnöklete alatt, amelyen számos ügyet tárgyaltak le.
Nagy Miklós áll. Umitó beje len tette, hogy a Leveuteolihon u Batthyány-utcai házban megfelelő elhelyezést talált, Most korszerű levente-pályára lenne szükség, mely célra a Zrinyi-sportpálya északi részén lévő területet tartja alkalmasnak. Majd u levente munkaprogru mot ismertette a LOP tervezeté alapján.
1-reyslinger Ágoston az irgalmas nővéreknek a Sáncban lévő gazdasága melletti térséget ajánlotta levente-pálya céljaira. A bizottság is rokonszenvvel fogadta a javaslatot. Az ingatlan a városé. A kérdés a pénzügyi bizottság, illetve tv városi képviselőtestület elé kerül, hogy a*pá-lya kiképzése mielőbb megkezdődhessék. Ezzel kapcsolatban akadály-pálya céljaira anyagbeszerzés ügyét is pártolókig terjesztik a képviselőtestületi plénum elé.
A kiskanizsai levente-otthon átalakítása és bővítése került
ezután napirendre. A költségvetés mintegy 150.000 P, amiből Kiskanizsa 3Ö.Ü00 pengőt fedezne. Megfelelő ter,vezel előkészítése után ismét a bizottság elé kerül az ügy.
Dr. TholYay Zsigmond ezután a folyó evi. . költségvetést terjesztette be. A szükséglet 25,000 pengő, aminek fedezete a 0800 pengő maradvány, valamint a 17.1(32 P városi hozzájárulás.
Szépudvary László utalt arra, hogy Kiskanizsa mindössze 2100 pengőt kap levente célokra, ebből az összegből képleien kiadásait fedezni. Freyslíngör Ágoston szerint Kiskanizsának a költségvetési összeg egyötödét kellene kapnia A .bizottság is szépségesnek látja Kiskanizsa részére nagyobb összeg beállítását.
Dr. Hegyi Lajos ismertette tételről tételre a költségvetést, majd a leven le-otthon nyugati szárnyának át alakításához elvileg hozzájárullak. A legközelebbi ülésen mégegyszor szerepel a költségvetés és zárszámadás,
Négy sormási gazda a vádlottak padján honvjidtlmi munka-kirendelés megtafadása miatt
A nac\'közönséget is rondkivül éxdoklé és érinté ügy került a nagykanizsai törvényszék dr. Almásay-tanácsa elé. Négy sormási gazda került a vádlottak padjára, mort dacára a honvédőim! szolgálatos ki-rendolésnolt, nom toljesitotték a reájuk bízott föladatot, vagyis nom vó-;;e/.tók al a fuvart, amiről megbiz-
Ebbon az ügyben elsőnek dr. Se-bestyón Józaei "tb. főszolgabirót hallgatta ki a törvényszék. Elmondta, hogy a 20.U40/1Ü42. M. K. rendelőt végrehajtási utasítása szerint az ős-tcrmolési munkáknál, amennyiben szükségét látja, .a honvédőimt kő-tolozottsóg kerotóban olrendolhati a termolés biitositása érdokóbon a honTetlolmi munkánHolgúlatot. Maf
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
J**m: 90$.
NatjyUcuckixsa
in tuttt, vafRmeouyi jegysO mog Is laapta a randolkozénl^ amit uzutün rajgi-ahaitotlak köiságvíkban. A továbbiakban elmondta twbtMtyán íó-
aiolgabiiú, hogy volt több ooat, anii-kor a rondkivül nmgus fuvarárak miatt azt kérték egyesek, hogy honvédelmi munkaszolgálat keretén belül szállítsák bo az erdórél tűzifájukat. Ki kellett rondotni több ubou ilyén célra munkaszolgálatos fuvart mort máskülönbén az illeték suba sem tudtak volna tÜzolófálioz jutni. ILz is Iwlotarto/ik a normális i.;.^ biztosítását célzó, tehát honvédelmi tnunkakötoloeottség kerotöben iu ol-
végzendó munkája sorába. A nég)-í.omiáüi gazda esetében azonban L kírondeléa ellenére som tartant mag a bofuvarozás.
Dr. Itévffy biró\'a tanúhoz: Tet-tok-o ezek uz omborek fogadalmat vagy honvédelmi munkauzolg&lututi uakílt? \'Iim! volt esőt, mint a hJ; Cog Ksztorháay-féle, amikor a dolu^ a biiéaág olé korUH. , i,
Dr. Sebostyén: Jelen esetbea aeta történt esküiétől, lumom eaak ki-randolés.
Dr. Itévffy: Az iratok íulniuntok ti honvédelmi minisztériumba, amul^
kiliá;;áhi el bánárt alá uső Űgynak
minösilettü a dolgot.
Dr, llániory /.ultáu biiú kérdéséra
dr. Bebostyán főszolgabíró elmondta
még. hogy vau alispáni roiulülküiés, amely kuuuudia, hugy fafuvaro>iáara ás lenot kirondolni.
Dr. Itévffy bhö: íiu tohát bárki odafordul a ÍÖszolguhiróságlioz, Ih.j,;t non/ tudja mogállupitutt árun Imin\' varoslatlli tüzotufá^át, ukkur ígúnyba vohoti a fosaolgabiróüág közbolépé-sót?
Dr.. rScbcalyón fészolgnbirú: Igen, ha kulloun indokoljál,-. Köaérdok, hugy u tormulútél nurmális áron jusson u fogyasztóhoz a ko/azük-ségloti cikk.
A vádlott gazdák mindegyiko azzal védokozutt, hogy u szóban h¦¦..,<> idóbon el volt foglalva, vagy másait
dolgozóit a lova éa Így nem tudotl olegel tonni a ki rundul és nak.
Dr. - Takács József kir. í Ügyész haugaulyuztu, hogy a ruiidelotnck az a célja, hogy a tormoléa és a fogyasztás közötti ogyuuauly megmaradjon. A rendkívüli idők, rendkívüli inlézkedésukut tosznak szükségessé.
Dr, Hajdú Oyula vétíóbeazéuélMiu nom lát büucaelukméuyt fonufo-rogni. Vódóocei nom tudtak olcgut toimi a fulszólitásnak, mort fogatuk máshol tartózkodott és azért fsl-niontóaüket kéri.
A törvényszék ulévülós címéit M-montotto a négy vádlott gazdái, mort a \'cselekmény óta hat höimp eltelt.
Kezdő irodistanő azonnalra felvétetik Gariaoi Botenzaloi
Fl-it T„ KeroBa-iiálló ó^ülotbea.
éi Ü
uiúiüius 6-ás
¦| kudS éi halad* ¦yoralráal, (tplráai tanfolyam kazdodlk. Bsirattjjis egész nap.
N.fylik.iM., 8jm.t Imi. kim, a S.
1844. atAráus 4
KULCSLYUK MELLŐL
DB. KLEM PA KAROLY
keszthelyi premontrei-kano-nokot, a herceg Festetics könyvtár ,irét a Szent István Akadémia tudományos és szépirodnK mi szakosztálya refades tagjául megválasztotta. A keszthelyi gimnázium . tudós tanárának már számos értékes tudományos müve jelent meg.
DR, NOVAI IMRE
városi tanácsnok lett a nagykanizsai városházán a villflriv-íigyek előadója dr. Prack István tanácsnok az eddigi előadó beívelt, akinek minden munkaidejét leköti a ma rendkívül sokfele ágazó gazdasági resszorf ellátása. Dc. Novai Imre. személyében tapasztalt, erőskezű főtisztviselő kerül a villanyügvek elére. A közönségnek is minden villany-ügyben dr. Novai tanácsnokhoz kell fordulnia. *
RELÉMEN FERENC,
a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója, most rendezte sajtó alá az első világháborús harciéri élményeiből annak ide, jen született Írásait,\' melyeket könyvbe gyűjtve ad ki Kelemen Ferenc, A közgazdasági tudományok száraz, adatszerű világának országos nevű szakirója. a napi kérdések élesen megfigyelő publicistája, ezúttal az emberi , és elsősorban a kalona-lélek szi-ncstollu Írójaként örökíti meg az slözö világégés nagy bonyo-másait.
DR. JOZSA FARIAN
tb. főszolgabírói a vármegye kiküldte Budapestre n közigazgatási továbbképző tanfolyam hallgatására.
1)11 FÁÍCS KATÓ
orvost, egy derék nagykanizsai rendŐrtiszthelvettes rendkívül szorgalmas leányát, aki Önerejéből küzdötte fel magát és végezte tanulmányait a Notre Danié leánygimnáziumtól a doktorátusig, a székesfőváros polgármestere az Uj Szent János kórházhoz orvossá nevezte ki.
KÖZGAZDASÁG
Fizetnek a gazdik
A Magyar Vidéki Sajtótudó-siló fővárosi jelentése szerint február 25-tül március 2-ig nz elő- ós vágottbnromfi piacon az árok nem változtak. — A tojáspiacon a legmagasabb hatósági árak voltak érvényben. — A sír- és főzelékfélék piacán a kalarábé ára 10, a tisztított karfiolé 400, a sóska ára pedig 500 fillérrel omclkede.lt; mifl a paraj ára 100 fillérrel csőkkent. — A gyümölcspiacon a nemesfaj-láju alma 40, a közönséges faj-tájn alma és a kötözött szőlő ára p\'edig 100 fillérrel emelkedett kg.-kint.
Méh-kaptáii
vennék országos 4 sorosat
Wodlnák Vinoe, Felsőrajk
ZALAI KÖÍLÖNY
Megállt a gépkocsi forgalom a nagykanizsai Járás területén
A vasúti forgalomban dóiig nem voltak zavarok
Régebben nagy volt a becsülete a márciusi hónak, abban kellett megmosakodnia annak, aki szép akart lenni. Ezen most már változtatni kell és a decemberi havat kell megtisztelni ételeképpen.
A márciusi hó ezidén különösen bőségesen \' ie\'enlkezett, Ügy hogv ma délelőtt a gépkocsi közlekedés a nagvkanizsai járás utaln, mint a föszotgabiró-sá\'! velünk közli, teljesen mcá\'-lott. Az autóbuszok még elindultak, de a személyautók forgalma elakadt Kocsi és szánközlekedés még lebetségos. A dél-
előtti órákban már a szél is kezdte fújni a havat, amely különben is annyira tapad, hogy az . autókerckek felszedik és, a forgalmat akadályozzák.
Amint a havazás eláll, n fö-szolgabiróság megteszi íntézke-dézeit az utak járhatóvá tételére.
érdeklődtünk a nagykanizsai vasúti állomásfőnökségen is, ahol délben azt a választ kaptuk, hogy ezidőszerint a vasúti forgalomban semmi zavar n\'ncs, még jelentősebb késéseket sem .jelenteitek. \'
A belügymlnlsztérlam előkészíti a szegény-Agy korszert! reodezését
A belügyminiszter a tőrvényhatóságok vezetőihez intézett, leiratában előkészíti a szegény-" ügy korszerű rendezését. Hangsúlyozza, hogy az ONCSA szociális munkája mindinkább órez-loli hálását, mégis szükséges a szegényűgv korszerű kiépítése és rendezése A belügvtnimszter eltökélt szándéka, hogv elősegíti-a szegény- és szerelcthá/ak, továbbá gyögyithatallnu betegek ápolására szükséges intézmények alapítását. A helyi hatósá-
gok közreműködésére számit, hogy cgvüttes erővel a célt ini-clőhh elérhessék.
A rendclellel ősidőben a belügyminiszter felbivta a törvénv-hatósáaok vezetőit, irják össze a gondozásrn, ápolásra szorulók számát, továbbá, hogy milyen intézménvre van szükség Énnek megtörténte után forrja felhívni az érdekelt bat\'-s.rg k t hoRy a kérdés me<!o\'dásánnk helyi lebetösépeit tegyék megfontolás tárgyává.
EUflnft msoytr érnytk nyomdbsn
Keszthelytől—flmerikátej
A régi időkben, amikor méa Napóleon hatalma teljes fényében ragyogott, 1810-ben Keszthelyen, a hullámzó Balaton pariján, Asbóth János • intéző uraméknál a hatodik gyerek látta meg a napvilágot., Asbóth János a bácsmegyci koronauradalom alkalmazottja volt. Második felesége, Tátra Anna, egymásután ajándékozta meg férjét fitt- és leánygyermekekkel, Közülük bennünket a kis Sándor érdekel, aki 1810. karácsonya elölt születőit néhány nappal és hihetetlen nagy karriert futott be.
Asbóth Sándor nagy hajlamot érzeti a technika iránt. Éz volt minden örömé, passziója. Mérnöknek készüli. Hamarosan kitűnt szorgalmával és eszével. Kitűnő térvei voltak és sokat várt az élettől. 37 éves korában egyszerre váratlan esemény zők-kentelte ki életéből. Az egész országban fellobbant a szabadságharc lángja. Nem tehetett ő sem mást, mint derék honfitársai, önként beállt Kossuth Lajos
zászlója nlá. Világos után neki is menekülnie kellett, mivel az osztrák halálra kereste volna. Különben . ist mint Kossuth szárnysegédje, vörös posztó volt az osztrákok szemében. A történelmi események urával együtt Törökországba sodorták, ahol egyidőben Kiutahtában telepedlek meg. Itt továbbra is az elűzött kormány szolgálatában maradt.
Erre az időre esik Kossuth Lajos dicsőséges amerikai utjá. A világhírű szabadsághőst azért hívta meg az újvilág, hogy tartson előadásokat a magyar szabadságharcról. Hűséges titkárja erre az útra ís elkísérte. Amikor azonban Kossuth visszautazott, Asbóth Sándor továbbra isAme-rikában maradt. Visszatérve régi mérnöki foglalkozásához, nagyon szépen boldogult. Amerika ebben az időben rohamosan fejlődésnek indult. A nagy városok szinte gomba módjára nőttek ki a földből. A magyar mérnök egyre keresettebb lett. Nemsokára megbízták a new-
TARJÁN—PALCS/CS
textilipart 4s koroeftedetmi vállalat NagyUanizua.
Gyár; MAgyarú. &€. 7e/W*o; S-44.
Város/ töBxM: Fé-*t 14. (El$é Magyar Bi**wiié httáaet paJotájiban.) TaiaHm: BSX
yorkl Central-pnrk tervezésével., ugyancsak az ö tervei szerint épült meg az a hatalmas — vá> rosligclünknél tízszerte nagyobb — kert, amely máig is egyik lú-rességc Newyorknnk.
Ezekben az időkben zajlottak le Amerika belső háborúi. Ismeretes, hogy a polgárháború észak és dél közölt főképpen a rabszolgaság fenntnrtása cs eltörlése miatt robbant kí. A műveltebb északi államokban nem akarlak túrni, hogy a déliek, > Cfiészen a mexikói határig, állati sorban tartott rabszolgákkal műveljék földjüket. A háború minden amerikai polgárt magával ragadott és Asbóth, a* volt magyar törzstiszt is „természetesnek találta, hogy belépjen a rabszolgaság ellen küzdő észnknmeriknt hadseregbe. Kiváló katonai képességeit feljebbvalói csakhamar felismerlek és magyar rangjánál sokkal mn1-gasabb beosztást kapott. A híres poaxidgei ütközet győzelmesen harcolta végig dandáréval.
Asbóth a háborút már, mint az F.szakamerikai Er/vosűlt Államok altábornnfvn feioztc be. Amikor nz elnöki székbe a meg-pvllkn\'t Lincoln után Johnson, Ipald Grant tábornok — Asbóth volt nirnncsnokn -— kern\'t akkor Ő már ismert nmerlknf személyiség vn\'t Az újra épülő államnak ekkor nngv szükséso volt nvumsabb képzettségű államférfiakra és diplomatákra. Mind béreié, mind kiCclé arra törekedtek, hogv méltó szomé-lvisé"ek kénvlseljék nz Eífvosnlt APnmoka.t Tgv esett a választás Asbóth Sándor mn<n-ar nllábor-naevra ís nVtt leküldték Arfen-tInába pa^vkövotnek. tfl noszt-ián vnov reladat előtt állt Dél-,,iTne\'\'pí,ábnn rokonszenvet kellett nt bnzáta Iránt nvernl. A í\'oodvlselés azonban nem en-i\'edte me<r. hn«v utabb eéllnlt (.t^rUoc-cf; IfinKTv"! röHd ftr-í»e»Hn"| fT-tA-\'knH\'íq uH" r*u\'«-
nos rVvrpsnen bir\'e\'en m.e*Hi\'t Pm\'é\'-ét és nnr»v«é"ít Amerika nem feledte eV Emlékművek és könvvek hirdetik a kiváló magvar mérnöknek, Asbóth Sándornak az érdemelt.
Kerekcsh\'dzif Józsefi
Ml ultin a budapesti Élelmi-szernaay vasártelepen ?
A fővárosi nőnzintézetek vidéki nffih\'ációi és fiókjai az utóbbi betekben olvan jelentéseket intézték közppnjnikhoz, bn"y a gazdák részéről nn<rvobb összegű utabb, soronkivflli visz-szn fizetések történtek. A gazdáknak e soronkivflli adósiag-visszafizetési kézsége kétséfde-lenül a mafasabb torménvárnk-kal és a iobb értékesítési lehetőségekkel van Összefüggésben. (MVS)
Üzletmegnyitás.
Tisztelettel értesítem a milyen tisztelt htlqy közönséget, hogy Eötvös tér 10. nám alatt
(Bedenak-haa)
höloyfodrász-szalcrnt
l\\ hStgykixtnség. szivei pirtfogfisét . ké(»a, maradtam tUitaletUl
TOttMfw. Molnár Jánosnf.
ZALAI KéZLONYi
1S44. mirma. i
SPORTÉLET
Békajoebet nyu\'lott
11 kél kanizsai\' egyesület és a vasárnapi mérkőzések nlkalmá. s; ül nfnfisa közös megértés szelleme dikfáljn a jövőben fontos és szükséges\' lépéseket a közös spnrlmunka, i\\ város sportszint-jéuek emelése érdokébon. Soha nem helyeseltük a veszekedést, melynek rendszerint egy másik csapat, sőt másik város csapatai látják hasznát Ezért örülünk a kőzelemisnck. amely hisz-szük, hogy tartus lesz. nemcsak a zöldaszlaí mellett, Imnoni a pályán, az utcákon és mindenütt ahol a két párt emberei harcolnak az. eredményekért. A 55MNTE csapatának \'.erényei csilloghatnak akkor is, ha lel; kes és szivvcl-lélokkel játszó kék-fehér vasutasgárdn is uz ellenfele-egy helvi bajnoki tornán Ne a gyűlölködés, a hetvenkedés vezesse a két tábort, hanem örüljön mindkéi csapat, ha egyik győz, ennek a győzelemnek és ne kk Művelje le a másik csapatot, ha é» véletlenül rossz napot fogott ki és vereségei swnvedett (mert ennek is elő kell fordulnia"! rév bajnoki mérkőzésen. A Haladás -ZM-•NTR és Keszthely-NVTE mérkőzésen n két kitűnő csannt ne mes ellenfelét iqvekszik legvöz-ni és ha cz esetleg-nem is sikerűi, ne a guny hangján szólaljunk meg. hanem a nanokbau nyújtott \'békejobb tartós le-gven a közösség érdekében.
Kitűnő csapattal jön s Haladás
Vasárnap reggel érkezik meg a Haladás a legjobb NB II.-es csapatával a ZM NTE elleni mérkőzésre. A mérkőzés pontosan Tél 3 ómkor kezdődik, inig a Keszthelyi LE-NVTE mór-Icözés 1 órakor. A ZMNTE vezetősége kéri a közönség szíves pártfogását. (:)
A Magyar Ügetöverseny Egyesület
március hónapban minden va-, sárnnp délután 2 órai kezdettel tart Budapesten versenyeket. A. márciusi versenynapok 1-én, 4-én,-5-én, 8-án, 1 l-én,. 12-én, 15-én. 18-án. 19-é>, 22-én és 28-án lesznek.
KISKAN1ZSAI ÉLET
Vegyllk vógre komolyan
a legsürgősebb és legégetőbb kérdést Kískanizsán. Ezeken a hasábokon keresztül számtalanszor [elhívtuk az illetékesek figyelmét is, hogy tarthatatlan a kisk.mizsai utcák, de különösen a kél főutca, a Varazsdi- és az Ország-ut gyalogjárója és a ko-csiutja. Most ismét itt az olvadási és esős időszak, amikor a sártenger valósággal járhatatlan és utcáink a legelhanyagoltabb és kullurhelytöl távol eső falvak útszakaszainál is rosz-szabbak. A közutak elkészítésére, mint értesülünk, tőrtént is intézkedés, csupán idő, helyesebben anyag és imtnkáskéz kérdése, hogy mikor kezdik a kél fő útszakasz tökéletes kiépítéséi. De olt van még a magántulaj-
doni képező járdák elkészítésé* nek problémája is. Nem tudjuk elhinni, (mi, akik ismerjük a helyi viszonyokat az anyagiak tekintetében) hogy annyira nem volnának képesek gazdáink, hogy sajál érdekükben (mert hiszen magunknak építjük,\' a magunk hasznára készítjük cl a járdákat) áldozatol hozni ne tudnának- Ez már nagyon súlyos és közérdekű probléma. Nem lehel egy percig sem hal-logalni. Kíváncsian várjuk miféle intézkedés vagy kezdenvé-nyezés történik az évtizedek óta vajúdó kiskanizsai ulnk inegja-vilásn érdekében ?
\' Egyesületi élet
Az elmúlt vasárnap ismét remekellek leventéink a megisnuV
Ahogy a humorista látja;
Pocit ölni is csak egyaharallal lehet
Minden leli sport szép, de a legkedveltebb különösen manapság — a disznótor. Mert ha valaki azt hinné, hogy a sporthoz semmi köze, az nem tudja, miiyen teljesítményeket mutat fel és micsoda & pori szerit kalandokon esik át a disznóölésnek ttajnoka, a bödér.
Téli estéken, hurka-kolhássza! egy Bekötött osaládi összejöveteleken vé-ge-hosszn nincs azoknak a történeteknek, amiket öreg bölUrek tudnak elmesélni. Az ő ízes-hímes elúatlás-módját hiába prólHilnám utánozni, a magam szavára! .mondom hát el Péter líáesi hislórmját a tisztelet--* ur pocijáéul. Péter bácsi keze alatt mér jo pár ezer elvérzett, ismer minden fajtát, de amilyen a tiszteletes uré volt, olyannal még-nem találkozóit így- mondja. ,
Tőlünk nem messze- esik a község. Elázó esztendőben nősült a fiatal tisztelete* és hát tavasszn< malacot vett, Yorkshireit. Mert hogy az igen jó fajta. Az eladója legalább is nagyon dicsérte.
.Vo/Í, növekedett a poca, nóli különösen atcsti er-:jc. Xapröl-napri izmosabb, edzettebb és virgoncabb lelt. Osak hizni nem akart, nemhiába a giiengébbik nemhez--tartozott, hiú volt. Vigyázott a vonalaim. Amit felszedett, azt Kisportolta. Futott, mint a nyul, körbe az udvaron és kisebb-nagyobb akadályon, vályún, alacsonynhb léckerítésen ugy ugrott keresztül, mint az agár. A tiszteletes urnák volt humora, cl-ncv.ezle yorkshirei gátfutónak.
Egyszer azonban minden sportkarrier véget ér. A tiszteletes ur tanácsot kért a falu véneitói, mi tévő legyen. Pacája mindent tud, amit\' egy intelligens poeának tudnia kell,: csak éppen- hiani mm akar. Ambrus gazaa megnézte és ail mondta, már nem lesz kövérebb. Jó fajta a\' yorkshirei, de minden csn-Iákban kell egy rossznak lenni. Ez a példány a fajta szégyene. Etethetik Ítéletnapig, csak a muszklijai fognak növekedni és az életkedve. Kövérebb nem lesz soha. Le kell vágni.
f\'dV hófuvásos hajnalon megjeleni hát Péter bácsi a tett szinlielyén. A tiszteletes ur nem fogadott embereket, megfogni - - mondta — ott
van ó és az apósa. A. nagy eseményre, az eteo disznootyre meg-hlvta^ligyanis .az apóst is. Derék, kiváló pesti cniber tolt, jó magyar és- jó köztisztviselő. Büszkesége a karnak. Osak éppen sertésvágási Iliim látott még közelről. Xo, nem baj, Péter bácsi kiosztotta a szerepeket, hogy ki fogja, a fülét, a farkát és hogyan kell dönteni. Mert ez a legfontosabb. Hogy cgyaka-vattai\' döntsék.
/¦\'elálltak hál az ól ajtaja elé s kinyitották. A poca előbb körülszaglászott, neszt vett és-nagjjat horkantva rohant ki az ólból. Péter bácsi azonban résen állt. Abban a pillanatban elkapta a fülét, a tiszte-telén ur a farkát, oz após meg i*a-lahol középen.
- Most dönteni.\' — vezényelt l\'éler bácsi. ¦
Igen ám. de a megbeszélés nem roll. elég alapon. Míg ugyanis Péter hácsi jobbfclé döntötte, addig a kél hadsegéd pontosan az ellenkező irányba igyekezett. Ktegyu?i8uly!>z-tálc. Döntés helyett csavarták. Ez persze, a történelem tanulsága szerint már a gepidák idejében meghaladóit elgondolás volt. Egyedül a poeának nyerte meg a tclszésél. Első ijedtségét leküzdve\' kiugiftlt a VfólybÜ ée eliramodott. Do nem egyedül. IJá\'án vitte a tiszteletes urat. Ha a rádió helyszint közvetítést adott volna, azt mondta volna;
¦ ¦J.oragolla Klimscha^. . - \'
A következő" menetben ¦\'— mert n pocát visszacsalogatták az ólba — az ajiós /Öltötte he a zsoké szerepét, dc o már koránt sem tudta magát tartani olyan szép távon, mint a
. veje. Ennek oka leheléit egyebek közölt az- is, l\\ogy menetiránynak háttal Ült. ArccaZ a poca .északi része felé.
A. luxrmadik étappben — meri akár hiszik, akár nem, a fenevad három kirohanással Írta be nevét a yorkshirei dinasztia aranykönyvébe — Péter bácsi volt az H\'oms. 0 azonban végkimerillieégig bírta én a poca elvérzett az egyenlőtlen küzdelemben. Ámbár van olyan feltevés is, hogy a sok tekergftés miatt hélcsavarodá&ban b unyt el a szerencsétlen.
KISS JÓZSEF
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fő-ut 14.
Singül- varrógép Rt. liörzeSkőpuiseloto Üzletét kiterjesztette:
IrAximűnk a és nfividáruttra
Valiul i Textltclonyomást. fehér-, színes- és hclílhimzíst, indlt/ést, dísz varratokat.
Mödarn mtntftk I Divutoü ujiizorű Aruk I
6>i - Figyelmes vevőszolgálat.
telt kivá»sághangverse*yüköfi ahol a telt ház közönsége sok-sok tapssal köszönte meg a szc. replők és a kitűnő honvédzenekarunk pompás számait. A Levente Egyesület Szépudvary László föoktató vezetésével & mét hatalmas lendülettel áll a kiskanizsai társadalmi élet szolgálatában.
A legutóbbi viharos közgyűlésen nem tudott uj tisztikart választani a Kiskanizsai Katii. Ifjúsági Egyesület. Most azonban — mint értesülünk — megtörtént a nagy békéltetés a két pártra szakadt tagok közölt & zajtalan tisztújítás várható n vásárnap délutáni közgyűlésen. *
A MANSZ kiskanizsai szervezete ismét jelentkezett A leg- , utóbbi összejövetelen, amely a nehéz időkre való tekinlellel nem szórakoztató, hanem komoly munkaprogramból állott, elhatározta a kiskanizsai asz-szonygárda, hogy még március hónapban egy műsoros, vallási jellegű licertlíssfll* lepi meg a kiskanizsa közönségét. A ticc-ális műsorán értékes előadok, szavalók és meghívóit szónokok lépnek fel.
*
Uj életre kell a Polgári Olvasókör is, tisztikar választás után. Komoly munka indult meg és az Olvasókör is tevékeny szerepet visz ezután Kjs-knhizsn közéletében. A nagy-mullu és hatalmas léíszáiymal rendelkező egyesület íörlénclél ugynevezell aránykrónika.. e. könyvben örökilik meg.
Ugyancsak a Polgári Olvasókörben rendezik meg a március lá.-i ünnepélyt nz olvasókör vezetésével az összes kiskanizsai egyesületek.
DanáDtoll GasdaKágl Szeszgyárosok SzessfiBomttó Beméaytámfláéa
NAGYKANIZSA, EnsAbst klrélynó tér 12. .¦ ........— Telelőn; M i 1 ¦¦¦¦¦¦
Bor- ?8-gyamtUosBiesifűzde. Rum-él llktirgyár. Szcsznagykémkedés,
Arultnsk nngybau és kicsinyben: borpárlatot bniIelJiivitAr.nl és ko-iiyfikkOH/llösre; valódi MprQ- is UirkSlypállukut: rumot, likőrt komciflí-pAlinkálfat; (inomixetxt i\\t den«taiáltK«ixt. KÜlSrjlogességl gySrtm&ny: Bxent Damankot Qyri0y*«st>ra
Nagykaniaaa megyei város polgáraofl torétól.
4300/1944.
Tárgy; Gyümölcsfák permetezéséhez rézgélic-utalványok kiosztása.
Hirdetmény.
A gyümölcstermelők részére a rézgilíc-utalváiiyok klssztása f. hó 6-tól 10-ig terjedő Jdöbea napenként d. e. tu—12 óra között\' a városháza 1. cm. 13. sz. .helyiségeben történik.
Rézgállc- utalvány csak lélialma-, kíjszj-cs meggyfa permetezéséhez (almára 3 dbg. kajszi és meggyre 2 dkg.) igényelhető es csak azoknak a termelőknek adható ki, akik fáikat eddig Is randszeresen tisztogatlak, kezelték ét.permetezték s ha magasnyomású pcimelazégépjUk van.
Aki a Gyümölcstermelők 0r-z. Egyesületének tagja, tagsági Igazolványát a réz-, gálic igénylésénél fel kell mutatnia.
Nagykanizsa, 1944. március 1.
7ia Polgármester.
\\m «Aroitis 4
Összeégett két kisgyermek egy Rákóczi-utcai lakásban
HÍREK
NAPIK UND:
fíjjeli gyógyaaertári ágyaiét: Ma/ szombaton » Megváltó gyófy&Wtár tii/üébot-tér 21., holnap, vasárnap n Maria gyógyszertár Király-u. 4U.
Kiskiiiiizfláp SS ottani gyógyszor-tAr állandó ügyolotos szolgalatot tart.
Nspiúr. Március 4. Szombat Rom kai. KizmCt. • l\'rolesláns Kázmér,
Március 5. Vasárnap Rom. kai. Romi-nltc, • Hrolc l&ss Adorján
A. ÜÓZVb\'OKDÖ nyílra tuu reggel 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, szerda, l-éutolt délután 6s koddon egész uap uéknok.) Toloíon: 660.
_ (Hivatalvlzsgálai az Ipartestületben)
Dr. llliás Gyula, a soproni keres-kedűlmí és iparkamara főtitkára pénteken Nagykanizsára érkozett és hivatal és ilgyniüiiotvízijuáliitot tartott az ipartestületen. A vizsgálat bufejuztévol a kamarai főtitkár toljon elismerését fojozto ki az Ipui -Icatülot vozotőségónok a példás ügy-incnet éa mintuszorü roitdbon Tó-bonyolitott hyorsanyag . kiutalás miatt.
— (Urastzenyek MSrlakangregá cléjanak lalkigrakarlitai)
u\\árcÍUB 6-án délután 5 órakor kezdódnuk u nagykunizaui íeruncea plébánia fohértorméliuii. Az ulóadá-eokat dr. Gerencsér István kogyos-icndi tanár tartja. líéazvóteli jagyofc a plébánián, a profektánál vagy a holyszinun válthatók 2 bongóért. A kuugrogáció tagjait, valamint vendégeket szorotettot várja — a vozo-tősőg. . (:)
- <Kij«gyze»j
\'l\'óih Magduakút oljogyezia Varga László. (, Minden kiiJüu ürluHiU-s hulyett.) (:)
— (Aatemáay)
Virágh JózaoC l. hadnagy egy fogadásból származó Í0 pongót a uugykftuuuui Vörös Keresztnek adu-Hiányozta. (:)
- (L«vs)Mta-t»mat«8)
Megindító temetés »olt Nagykanizsán. Özvegy l\'lundor Antalnó, az 1u14-ob világháború badjőzvogyá-nek 21 óroa György nuvÜ \'luvonui-(ia éllo lavaazáu elköltözött az élék sorából, tegnap kisérték ki pihent helyérő levente diszuzakasz ,kiséro-lóbón. Az 1.—11. kurülot loveiito-cgyosülolo koszorút helyezett a ru-vatalra és diszóreégot állítottak. Az egyházi szertartás után dr. Tholway /tsigmond levonteogjoaüleli elnök mondott könnyokig megindító bu-cuuboMédet. A temotéson részt voltok a polgári leányiskola növendékei l\'landor dánosnó tanúrnő vozotésó-vol, akik virágcsokrot holyoztek a ravatalra, mert az elhunyt lovonto nővére 4 polgári iskola növondóke, míg m Hadigondoeó ás Missziós yzarvfzet nevében SeáTB Nándorná aluókaoazony jelont meg.
Fogas kérdés
— tftm hídja, kérem, hányadika van mai
— Ott, van az njság a k&zébm. Nézze, meff.
— Nem lehet.
— Síiért t
— Mert eo a tagwq* asAm.
- (Téli gazdasági Iskela)
épül Zalaegerszegen. Az opiUto-aésm vonatkozó tervpályázati kúrán most jahmt m»y a hivatarto Wpfcaw.
Hegyeshalmi János nagykanizsai fcstőmester felesége Rá* kóczi-utcui lakásukról ma délelőtt elment sorlnmállni vajérj. Előzőleg felkészítette az ebédet a tűzhelyre. A gyermekek, a 2 éves Éva és a 1 éves kisfiú ezalatt magukban maradtak otthon u lakásban. Az apróságok játszadozás közben u tűzhelyen lévő edények felé is kíváncsiskodtak s eközben egy fuzekat.
amelybon bab fölt az ebédhez, lerántottak, A félig főtt, forró étel ráborult a két gyermekre és mindkettő égési sebeket szenvedett. A csöppségek sikoltozására a szomszédok siettek a lakásba, kihívták a mentőket, akik a két gyermeket beszállították a várost közkórházba. A kisleány állapota súlyosabb, a kisfiúé valamivel kőnnyobb. A vizsgálat megindult.
- (A síkos járatán)
flojsuBzott tegnap este a Telaki-tttoh Borgor Foroncné 40 éves nagykanizsai asszony, géplakatos neje, amint hazafelé igyekezett. Olyan HZorörtesŐtlenÜl eeett ol, hogv nyilt lábtörést szenvedette A menték szállították kórházba.
- (A Jövő titkait)
sunkisom foithotí mog, életünk a Gondviselés kezébon van. A családapa halála sokszorosan aujtja a családot, moly olvea2ti támaszát, gondozóját, rtössön életbiztosítást! A kikötött idó lejártával Bajátmaga élvozhoti gondossága gyümölcsét, halála oautén családján segit a kifiza-tésro korülő ősszeg. Az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság helybeli fóügynökaégo: Csongory-ut 2. szám alatt készséggel szolgál UA világositásaal a módozatok felől (:)
- (A lenti MA ©RT rakodón) súlyos balesot történt. A munkások a szüle kis melegedé helyiségben petróleumot akartak öntőni" az égő lámpába. Bagladi József ogy ői-líterca kannából öntötte a potró-louinot. az azonban kifolyt, meggyulladt és a tüz az ogéaz szobát elboritolla. I3agladin a ruha meg-gyulladt, a petróleiithos kanna íoí-röbbiuil. Munkásláieai eloltották a luxot, de Bagladi olyun súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy bo kellett szállítani a zalaegerszegi kórházba. Három másik munkás ia mogsobosöll az arcán éa kezén, özeket lakásukon ápolják.
- (Rachae: Bvrenica)
Jean Racino a francia irodalom fénykorának, a XVII, századnnk legnngvoldjv tragikus költójo volt. Tragédia alakjába öntött szőreimi költeményei közt páratlanul áll finomságával ób olégikus bájával a lloiunico. A darabban nom történik egyéb, mint hogy két szcrolmos — Tihia római császár és Boronicó királynő — szivo ollonóro olválik egymástól .mort a róniai törvény nem oiigodi ,hogv egvmáséi logvo-\\nok» Knnok a vuíásnak történetéből ylott »a francia irodalom logssobb elégiája-\', u világirodulohi logköl-tóibb .legmegindítóbb dráíitfti^alko-tásának egyike. A kcsorgó-szorotem-nelrezt a lialhatatlau ónokét Bonodéi; Marcell fordította. A kötőt végén tanulmányban foglalkozik Ita-cino élotévol és ltöltészotévol. A könyv bibliofil-kiadásban jolont meií Sznlay Lajos stílusos illusztrációival. Uj Idők Irodalmi Intézőt Itt. (fiingor és Wolfnor) kiadásában jelont mog.
Nagykanizsa mogyoi vároa palgánnos terétől,
4371/1944 Tirgy: lírdSörök részére
cahtnabcsienés.
Hirdetmény.
V.irosl crdÖÖrök részére S (öt) pir i:»inn.i westenésérc nralanUtot kérők
A /árt irflíibcll ajánlatokat, mflyehnek borítékja .Ajánlat erdöórl cUzmára* jel-aésnel látandó el, legkö óbb (oly* évi március hó 13. napjának d. e. 12 orAJálg nyújthatók bc a polgármestert hivatal Ik-lalójAsa.
U\'ívchb (elvllágoGJlást a városi gazdasági hivatal ad
Nagykanizsa, 1944. lebruár ho 25-en. t j Polgármealer.
»5(17,1 «44
Tárgy : Az ar/énporral való gyll-mölcsla pcrmeieiés eltllláaa.
Hirdetmény.
Tudomiioinra Jutott, Irgy egyes gazaik a gyümölcsfák vuágzíaa Idején ii hatx-nálnak ariénes poit permetezette, jdlteket n vfrányiUstdl n aziromhulUitg ttfrtiné arzénea permetezéa a méhesekben nagy kárt ukos. Köihliti temrn, k*gy az araénnel való priaeteiéí a virágiál IdeJtM lllas és a 4«.100/1937. P. M. ex. rea«alct alapján tkárással bliatetcadl kihágást képez.
Nagykanizsa, 1944. február 17 ín
\\4t« Poigárinetter,
Iíjdiem felgyújtotta a falit az nthengerböl klpattuó silkra
A zalai útjavításokkal kapcsolatban az állami úthenger Zalát is végigszántotta mindenütt, ahol az útépítési vagv javítási munkák folylak. Mikor Nagykanizsáról a gép Galambok felé haladt, január 5-én, hatalmas szélvész dühöngött, az úthenger éppen megállott a falu szé\'én. Anhoffer László házánál. A gé[) kéményéből, bár két szikrafogé volt rajta, az egyik lelógott és így történt, hogy a szikrák AnhufftT házának zsuppos fedelét lángbaborltották. Félő yo\\l, hogy a szélben a szomszéd házukat is elárasztja a szikraeső. A község megrémült lakossága sietett ottani és sikerüli is
a tető egy részének leégése mellett a házat és a szomszéd épületeket megmenteni a pusztulástól. A csendőri nyomozás eredményeként most vonták felelősségre a hengert vezető gépészt, Tóth János ceglédi lakost, aki azzal védekezett, hogy az egésiz véletlen szeren c.ssétlenségnek tudható be. Több tnnut hallgatót! ki a járásbíróság, majd felmentette a gépészt azzal, hogy hogy nem látott gondatlanságot fennforogni, mert az.csel valóban véletlen müve.
Mivel a károsult nem kívánta a géjiész megbüntetését, felmentése jogerős lett.
Halálos testvér-dráma egy muraközi faluban
Csáktornya, március I (Tudósítónk tclcfonjclenléscj Halálos dráma történt a muraközi Hol tornya községben. A 10!). helyrajzi szám alatt lakik a Sztrachia-család. Az gstc együtt ültek a vacsoránál, Szlru chia Lukács 01 éves gazda, annak 2 fia és Sztrachia György 54 éves gazda. A család csendben vacsorázott, amikor felkeli hülyéről Sztrachia György, akí ugylátszík alkoholos állapotban lehetett és éktelenül káromkodni kezdett, szemére hányta a családjának, hogy =ha én nem vagyok, akkor nem esztek\', majd odament testvéréhez, Lukácshoz és kétszer arculütötte. Sztrachia Lukács, hogy védekezzék, elővette zsebkését és azt feje fölé tartotta, ebben a pillanatban a bizonytalanul mozgó
testvére elcsúszott a padlón és oly szerencsétlenül esett el, hogy a nyitott késbe esett, amely oldalába fúródott. A hozzátartozók orvosért küldtek a közeli Damása községbe, de mivel nem ludtak orvost találni, a csáktornyai kórházba akarták a sulyossnn sérült Sztrachia Györgyöt szállítani. A sebesült azonban tiltakozott ez ellen, igy nem is vitték el, hanem otthon ápolták. Időközben a megszúrt ember állapota mind rosszabbá vált, majd meghalt.
Miután a halálozást kétségkívül a szúrás okozta, Sztrachia .Lukácsot, mint gyanúsítottat, beszállították a nr.uragárdonyi csendőrőrsre, majd Nagykanizsára. Ma délután hallgatja ki a törvényszék vizsgálóin rája.
Március varo 31 mozgó CíUtrUÚSI-2-6*ig--héitölg
Karddy minden filmje esemény.
BOLDOG IDŐI
fMxereplSk : Xarddy Katalin, Ajiay Andor, Btllnszky Ibolya, Mihályi ErnS. Sxabó Síndor.
UFA vilúghiraió. Atttuália résMlet\'ek a világ eseminyelrCl.
Előadások kendőié: ?4, f6 ée j8 urakor.
nirdeuen a Zului Közlönyben
KALAI KöZUr \\
Szovj*t-«rők támadási parancsra várnak Finnország elfan
Zürich, március 4 I válaszul Meretkov hadswrag cso-
Moszkvából jelentik, hogy Meretkov orosz tábornok hadsereg csoportjáról egy\'idő óta , nem történik említés. A tábornok személyét erősen kapcsolat-J>a hozzák a finn kérdéssel, mert ^leretkoy \' volt, aki. áttörte a Maníierneim vonalat ós a finnek elleni támadást vezette. .
Ugy látszik, ha a finnek vonakodnak elfogadni a fegyverszüneti feltételeket, az oroszok
portjának támadásává! fognak válaszolni. Az arcvonal rövidítés következtében a Leningrád-Vnl-chov szakaszán az arcvonal megrövidítése kövotkezlóbon valóban szabadultak fel orosz erők, melyek parancsra várnak a támadás megkezdésére. A szovjet főparancsnokságon és Stockholmba)) azonban hiteles adatokat «rrö*i u kérdésről szerezni nem lehet
Churchill fia T/tova/ tárgyai a jugoszláv ellentétek elsimítása érdekékan
Stockholntf március 4 A jugoszláv kormánvban nagy változásokat várnak, A hírek szerint az uj miniszterelnök Csubrikovics. a földművelésügyi miniszter pedig Simics lenne, Sokat emlegetik Kozomovics
am erikában élő horvát vezér nevét is az egyik miniszteri tárcával kapcsolatban.
Roberto Churchill, az angol miniszteriének fia jelenleg tárgyalásokat folvtat f itoval, hogy az ellenieteket\'kiküszöböljék.
A brit hirfleoIgfMat jolentéso szo-rint BEzftl az ankarai jolontóssol kapcftola-tbim, moly ttzerint Anglia-meffftzüntoti Törökország részérő a hadianyag szállítást, washingtoni
Amerika Is megszünteti a szállításokat Tértkerszágnak
jól értesült körökbon csupán annyit jogyoznok mog, hogy amoimyilwn ez inofrfolol a valós ú^iink, tiiry Amerika kÖTotni fogja Anglia példáját.
Nagy móreteket éltettek a tangarl zavargások
szülöttek ellen tüzérséget Vonultattak fel. A baj oka az, hogy az amerikaiak Ígéreteiket nem tartolták meg és most a honsziTlöltek kérdéseivel egvá\'-. lalán semmit nem törődnek,
Paris, március t Tangert jelentés szerint a marokkói zavargások sokkal nagyobb méreteket öltenek, mint ahogy azt gondolták. Fez és Mukmcd helyiségekben a ben-
Tignap ismét bomkáztáU Rómát
műkincsek estek áldozatul a bombázásnak.
A legutóbbi bombatámadások következtében Róma Összes knl-jai megrongálódtak. A hatóságok felhívták a lakosságot, hogy vizet tároljon.
Tegnap a déli órákban érős északameríkai bombázó -íköte-lékek ísmét Rómát és környékét bombázták. A bombák részben lakott területekre estek és a lakosság körében súlyos ká* rokat okoztak. Ezenkívül templomok, épületek, műemlékek és
Dr. Hajdú György és neje Wagner Zsuisaana gyerme* kei, Balázs Ignác és neje ÁnmiHi Olga, dr. Sehtalffer Imre\' és neje Ánmith Hona ésÖzv. dr. Krelsler Mát né s/IP Krelsler Lujza sógorai és sógornői a maguk és ez egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy
dr. Kreisler József
ügyvéd
a legjobb apa, sógor és rokon életének 79-ik és Ugyvédeskedésé-iick Sl-ik évében hosszú betegség ulán csendbtn elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 5-én, vasárnap délután 3 órakor kísérjük utolsó útjára az Izraelita temető szerlertáslerméboi.
Áldott emlékét szeretettel őrizzük megl
Rétivétlitagslások melthésit kér|tlk.
ORMVOlGYi
VILLAMOS ARAM-
_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Arimaimlik Ilutes», raklamáolók, Mt>a|alanté»*k, uakaurO : i ¦ ¦ . talvllágoalUt mlndan vlllimo kárdaiban dr.lelSM B-ttl aélutár, 16 6i-éiy. Csanttsry-ut t»l, l«iefti»y<a»4.
Unoer-Ullmann Elek yasfcereikedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szbij-
BtaiTáoyok bevállaltok is ijipÉfuk.
Hofherr g.pek, gépM\'i, ™apáOJlf*ni és golyó, osapágy Itjényle.ot eimtciora.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a n. é, közUnségel, hogy lársax-
lól különváltam és
urlszabóságomat
és készruhakereskedésemet
a régi helyiségben,\'. Hrz.éb.t-té> 4„ a .Mária"
patika melleit, tovább folytatom. A n. é. közönség eH dlgl szíves támogatását megköszönöm és ezt lovibbn Is kérve vagyok
uo hazafias tisztelettel HORVÁTH FERENC
Nagykanizsa megyei várd» polgármesteréül.
Rétiszéna kötelezd besxolgál latosa.
Hirdetmény.
A 114.700/1043 K. M. sz. rendelei ér-lelmében mindazok, iklk réllerUlatcn gar-dálkoduak, a réttéflitat minden kataszteri holdja után 2 q réliszénn aeazolRáHaláiá\' ra kötelesek, A beaxelgáHalandó izéui, miiént azt 1943. augusztusban a kivéteni lajiiram közszemlére (ételekor közhírré téliem,.rár alá. belvez*etelt s a razdáikodó köteles volt azt azátvélelig mopórií ni, a rom lástól niCfióniI R a )fj gazda RGndOSsáRá\' val kezelni. Közhírré teszem, honv !a he szol Rálátandó rétiszéna beszedése a jövő héten kezdődik un;;;. Mirdrgvik beizol-gái\'atásra kötelezel! gazda írásbeli fetszó-litásl tos kapni a Közellálási Hivataliéi. in-\',:v a jogerős kivetési lajstrom szerint mennyi-széna beszolgáltatására köleles és hogy cl a s/énamennyiséRet melyik napon, hány órára és nercre vigye a Hajcsár utca vegén levő szénatclepie, atiol azt a kilelő)\' kereskedő átveszi és hatósági _4ron kifizeti. Az elóirl Idát mindenki tanía hc pontosan, mert különben tarló-dás lesz, ami felesleges időveszteséget /okon a gazdálkodóknak. Nyomatékosan figyelmeztetem a Razdá\' hogy azokat, akik az előirt Idóre nem szolgáltatják bc a fzénát, kénytelen leniek kihágásért [eljelenteni, a arénát pedig karhatalom M k ¦¦!rn .V- .\'it beszedni, ami a Rardának twábbi költségek\'1! okozna
Nagykanizsa, 1944. márcitn 3. na Polgármeiter
ad 412/ké. 1944.
Tárgy:
APRuBllitTfiSEI
AUAS
llIiSlaUánylazannalia (elvesz Schless Qynla, Horthy Miklús-ut S.
Raklépnokot keres Avadékkal áprilli t-ére aagyabb ipari vállalit havi Illetessél. t)yugdl|aa cnendőr és rendőr e\'Őnyben. Alán-lafoksl. (tzetísl iRénymegJelÖléiéve), .Bak lémok" Jellgíte a Zalai Közlöny kiadó hivatalába kérünk.
Kifut a segédmunkáit felvesz Kapott, Hoithy Mlklóa-at J.
Tanonosjt néuy kaiéplskotával aton-nslta keresek. Unger vaakereskedés. 678
U[onnan megnyílt nól todrisi iistonomtia lanalAlaányoli\' felvétetnek. Málnái linómé, Eötvös tér 10., Bcnedek-hii. 721
Eröscbb llui kilátónak felveszek. Fenyvesi cukoika-kereskedö, Kirily-u. Ht 725
Jól löző mindenest, esetleg, hejárönöt azunnalra telvesiek. Leiincr, Klráiy-u. S.
728
Bejérénfit aionnalra (elveszek. Kisfaludy utca 17/a, 11. em. 727
Alláaéháf kUaall fiatal könjvelót vagy hasanló toglalkezáiut könnyen clts-Jítlthita ipitl munkára Budapesten beta-nlttatnánk és nagykanlzsil vállalalunknál heti llxaiéitel állandóin alkalmiznánk. AjánlkozáHt a Zalai KSHÖny kiadóhivata-lába kérünk.
ADÁS-VÉTEL
Melegágy-abtakak aladák
utca 20,
Batthyány SSI
Megblzáibál aladók • borgaialtüra, máty gyermeksocAl, agysodrooy all». Hoiiby M, uava1--
ut f,, bálul ai udvarban.
EiadA {o állapotban levä antik ebédlő. MCfitablnthctö Marakeresxiur, U|telep, 8*\' logk Jiiiínínél.
¦urgaudlrépa elad*. Ardeklódnl Baj hentes, Kltkanfisa. i 91
Karaakadatmlt vegaall, raagyar, né
mer, horvát nyelvet b\'cnéi6, tlilall puk-szlual bíró no mcgféle:ő állást keres. Clm a kiadóban. .; 688
Keresek Ikar gyarmakkaoalt. sport vsgy mély, ármegjélölésiel. Clm\'Bslegh János Bázskereltyc, gaióllntelep. • 703
Egy «arrdg4p alautld Márta-utca tS.
71Ö
IS-14 évea fiúnak való alig hstsnált Becskay-ruhi és ballon eladó. Báthory-utca 14. m 716
Egy (ehér asztal, 4 kárpitozott fehér etek éi fehér áj|el(szekrény átadd. Ki-nUsI-ufca C/a. 717
Egy plr 42-es kitogáilalan áílspólbai lévő seviö-cilama a7add. Szamere-
u\'ca 18. -714
Pólyahuzatok, Ingek, keresztelö-takaró aladd. Magyar-u. 38., Varga. 724
BladA stlllyesztöa vinógép Mlklót-ut tv, i. cm.
Honhy .723
Kétlámpás Telefuriben Vdielld Magyar-utca 34. sz. alatt ni udvarban eladó. 722
ThomaB; Mann: VsMashegy (Zanticr berg) msgyar vagy német kiadását megvenném. Balthyány-u. 12. 728
Megvételre kétesek 1 pár iókáibsn ivó 42 es bakanoaot. Bővebbet: - Hirsch és Szegő cégnél. 73Ü
Mindeini»|)i levelezésből, OsazegyüLtÖtl tflmegbélvvget bél/eggytljtéii céjokin m«B«oaaek, BarbantsTZalil" Közlöny szeikeiztrlaége, naponta délután 8—7 ön között. Hí a hirdetés mindig érvényei
ház és\'inoAtlan"7""
HAaal. izőlőt, földel közvetít: Papp, Telekiül 8, teleion: 670.
Kcreseb bérbe kisebb «olSblrtokot Nsgykinliii közelében. Cim a kladdban.
....... . , . 795
Efdó, 2 kat. hold, kiadóba kérek.
eladó. Címeket s
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
Kiadja : „KBzflaidaSáfli R. T. Naoyknmua-Felelős klailó: Zalai Karoly \' , , Nyonintoit . a „KözgazdasáfllR, T. Nagykanizsa" hyomtfájátiarf Nagykaálzián Nyomdáért felel: Zalái Károly
0a:-
Beadlokual : Tábori pojia :
84.
c"f., 63. sz. Nagykanizsa, 1944. március 6. hétffl
Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
MgriumU^ég éa kiadóhivatal ; Fó-ut &, mm tmtUmiWiW «¦ kiadóhivatal! telólos 78. aa. sleajf**" atéMtao hétköznap déttttAa
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Cajos
KIÖTlzetesf ara: egy hónapra * pengd 30 fi Bér.
negyedévre 12 pongft\' 40 fillér. Kgyesezam: hétköziem 16 tul,. nzninharnn 30
A oh kérdéséén Anglia nem vállal „őrangyal" szerepet, a lengyel kérdésben Churchill tovább közvetít
Súlyos harcok folynak á várt orosz támadás megindultával a keleti harctér északi részén
IteHfabBl jtltmüi:
A keleti arcvonal déli szakaszén a>; oroszok Szopotovka vidékére ho-lyesték ét a támadás súlypontját. A fuspvjet orók\'a Lucktól délríTlové területen erős"páncélos és jryalogsági csapatok bovptosávol a vért támadást megindították és itt kemény karcok folynak. Az arcvonal északi szakaszán. a harcok súlypontja a Pojpuaz-tó torülotére esik. »
Olaszország déli arcvonalán megélénkültek a harcok. * Fékig német rohamvállalkozásokra, korült sor.
. \'*¦
Anmrlkal bomhavctő repülőgépek támadást intéztek Közép- és Nyugat-Németország egyes területei ellen, főlog Kölnt é* "Bont támadták.
ButlogU* kormánya Ummnd,
ha Roosevelt az olasz hadihajók egy ré,«rét Oroszországnak juttató torvét ralamilyon nyilatkozattal mog nom okolja, illotőíog elfogadhatóvá nem teszi. A Badoglio-kormány nom maradhat tovább a helyén, ha az átadás bekötőt kőzik. Badoglio részletes felvilágosítást kért ebben az ügyben éayesak azután határoz lemondásáról.
Ab amerikai ellenőrzi bizottság cfryik tagja Badoglio kérésére felkereste az olasz kormány főjék, de intn volt módjában résziritosobh nyí-Intknzatot tenni Roosevelt nyilatkoztáról, molv kijelentése szerint annyira meglepte ét is, mint macát Baaegtiot.
Tlízla«at4s a Uztérsaságl faitlsta pérlkniH
\'liitíno,- mdrehifl fi A köztársasági Olaszország fascis-ta pártjának 24 tagu intésé bizottsága ülésre jött össxe, Brossöban. i A bejolentéscik után Pavolini párttitkár, miniszter áttokintést adoflt a Mussolini vozotéso alatt álló párt törékenységéről. A pártot megtisztítják a mogbíz hatatlan ólomoktól és ez az eljárás folyamatban van. A. (íémot Birodalommal a katonai « a polgári ogyüttmüTcötlés biztosi Ita van.
Mu&aoUni munkában
dhi/vtao, március \'6 Mussolini az utóbbi napokban fokozott toTékonvflégot fojtott ki, ami ?ráfEsógi állapotának javulását is jolonti. Mussolini fogadta a tarto-",8ny főnököket és a kremonai rendőrfőnököt.
Nem sikarDIt az egyezség Péter IMgwiláv király és az ellenzék klzőtt
Undonban ugy tudják, hogy kü-aaobön van a kairói jugoszláv kormány átalakítása. Cmibrikovics és bitnics nevét emlegetik.
íéter király és az ollonzéki moz-
galom között nem sikerült egyezséget\' teremteni.
Bizonyos körök véleménye szerint leghelyesebb lenne, ha a Pu-
ncs kormányt átmonetikiir ogy katonai kormány váltaná, fel és a politikai kérdésokot maga Pétorjcirály vezetné a kormány helyett.
Helsinkiben nyomott a hangulat
A Baselar Nachrichten értesülése szerint Hbtsinlribon a hangulat nyomott, mióta as orosutfoltétolok értelmét megvilágították. A lakosság egy része iparkodik elhagyni a fővárost és legértékesebb ingóságaival vidékre költözik, hogy as ujabb légitámadások ellen biztonságban logyon. Aa •gyik f inn lap a fal tetőfokot nem-
csak koméjiyeknek1, hanem kegyed-lentiknek is mondja.
Á finn kormány bizalmas tanácskozásokat folytat, molyoknok célja kétségkívül az, hogy a tárgyalásokat módositássat, vagyis határozottabban kifejtett feltételek "alapút vételével folytathassák.
Batutin tábornokot felmentették, utóda Zsukov
Stockholmhói jelentik; A stockholmi Iaix>k ismortetik Katalinnak Zsukov tábornok, hadsoregfópa roncs nokhoz intézett, napiparanMát, moly szerint Batutin tábornokot fölmen-
tette állasától. Felmentésének oka a köakunény szerint betegsége volt. Batutin utódja a hadsoregfóparáncs-nókságban Zsukov tábornok lett.
Eredménytelen Churchill és Sztálin levelezése a lengyel ügyben
ZQrleh, március 6 A lengyel kérdésben Churchill ós Szlslln lovolezése nem hozott eddig ereaiBsényt. Az a megoldaa, hogy Len-gyalsrnzágat Nómeterszag keleti területeitói kárpótolják a. habára végen, azt Jelenti, hogyLengyelorezágnak egy óriási kisebbséggel és annak Irredentizmusával kelt számolnia, vagy azt, hegy az olt lakó németek, visszaköltöztek az anyaországba és megduz-zaéitják ununk lakosságát.
Angol körökben teaztllten várják Sztálin ujabb vAlnswu, mert ez n megoldás
ii/. rrfin7.nk politikájának érvényesítése lenne és nem a demokráciáé, melyre Churchillt az. Atlanti carta 1» kötelezi, amikor ktmund)i, hogy tartós békéről n©m lehet azé, ahol s lakosság kényszerítve van az u) halárok ellogadá-séra.
Sleiklwlm, március 6 \'Churchill nem adta lel a reményt, hogy slkerQI s szovjetet a leagyl ker (lésben más állásfoglalásra, blrnl. Az angol kormány egyengetnl azeretné a . nti\'gegyezée útját és ezért tartózkodást i tanuMt.
London is igen súlyosnak tartja a finn feltételeket
Stockholm, március 6 A finn Hajtónak a békefeltételeket elutasító hangja nagy moglopotést keltett Londonban. As angol lapok nyomatékosan hangsuIyozHálr, hogy a finnek nom számíthatnak arra, hogy Anglia az őrangyaluk legyen. Nem változtat a. helyzeten, hogy na
angolok szerint is a feltételek igen súlyosak. Az angol lapok a hallgatás politikájába burkolóznak, amit a hivatalos politikai körök kuzdottől fogva gyakoroltok. A londoni lapok vasárnapi számában egyetlen ogy som foglalkozik a finn kérdéssol,
Nem lesz egy kicsit korán?
A Svonska Dagbladed szerint\'a küszöbön álló angol—amerikai ér-tekcsloton valószínűleg alapos vizsgálat alá kerül a .feltételes mogndús elve. Kgyöntetü felfogás szerint a németek részére határozottabb én világosabb fegyverszünoti föltételeket kell szerkeszteni, mint amit * fel-
tétlen megadás jelent. Az Kcono-mist cimü angol lap szerint a feliétlen megadás olvét a nyugati szövetségesek csak azért fogadták cl, hogy Moszkva bizalmatlanságát eloszlassák. Hegtárgyalásra körül ,a stratégiai határok kérdése is Finnországgal és LongyolorSBággal kapcsolatban. ;
Te/e vannak a német /aktanyák
Berlin, március 6 A katonai helyzet megitélésÓTel foglalkozó egyes híradások arról bőszéinek, hogy a németek a háború kozdoto óta túlságos erével vetették latba erőjüket és most orő dolgában hátrányban vannak. A Buutaeho AII-•omoino Zoitunk mogállapitja, hogy a laktanvék telő vannak most is ki-
képsett és kiképzés alatt levó katonával, mert sok millió idogon munkás dolgozik Némotországban s azok, sok millió munkást szabadítottak fel a hadsereg számára.\' Németország jelenleg is készen áll an ellenség minden lehotségos támadásának idejére — állapitjak mog a\'jclontésok.
Harcoló közigazgatás
Irlá: vitéz Lukács Bála tárcánelktlli miniiilcr a ME*- orsz. elnöke
A háhnrut viseló, éJotérdekeil védő Miiöarorssagon az államhatalom miiid több és több .föladatot kénytelen vállalni a nomzeti közösség érdekében. Az állami élet fol-ajlalainuk megnövekodébo érthetően ogyütl jár a közhivatali munka fo-. kozódanuvui. Ma nemcsak a hudiüso-meklien én mozógvzdasági termelő munkában, hanem a köz igazgat unnál is\'olyan hatalmas munkatöbhlot jo-lentkítzik, amely SSinto Mohorfoiotlt ráóHokben vosai igényho köaigasga-tási tisztviselőinket. Különösen ált ex a községi vuzutó-j:igyzékro é« kúrjegyzókre, valamint a jiiritui ée-vármegyei közigazgatási tisztvise-tókro, akik a mognövokodotl foladáa tokát esak nagy áldozatok árán i\'tn -sokszor ogójtzségük roviísára tudják csak elvégezni.
A mai magyar közigazgatásunk a/, eddigi föladatokon kivül a bábn-iub helyzettel ogyüttjáró közollátáai, bonvédtilnii é» badigondoz.\'isi feladu-mkaf is vállalnia Kelti A mogHok-. szoro/ódett munkához azonban nem áll rondolkezéste ol^nnndó munkaerő, Ennek ellenére a magyar kos-: igazgatás eredményesen^ hüségnara> és minden áldozat vállalásával szolgálja az egyetemes nemzeti érdekeket.
A Magyar élei Pártja, amely imnr kicsinyes pártérdekekot, hanem naga és összefogó nemzeti célokat szolgál,-az emberfeletti munkára /« súlyos, áldozatokra kényszerült magyar közigazgatás mellé áll és minden p.iri érdek kikapcsolásával igyekszik mog-köiinyitenl munkáját és soffltságéro lenni a fölmerülő kérdésnk megul-dásálmn. Közigazgatásunk a Imlw\'t front olsÓ vonalát jelenti. Nemcsak aktákat intéz, hanem a legkisobb tanyáié! "nz niszág főváresáig-mindenütt vigyáz a magyar élotno, gyakran ömaga nzervoai mog, dti mindig ó biztosítja sv nemzeti munka zavartalan ni.-notet. Ma ni;mcsttk Iionvéi/leinlc harcolnak, nemcsak a twilső hazafias szOrvozotaink küzdő-nok a magyar nemzet erkölcsi, szellemi l>\' anyagi értékállömányának mogvé-désíért, hanem\' köaigazgatásunk.is harcol, küzdelmei /olytat a m u n ka tor ületen az állami végrohajtö hatalom érvényesítésé sorén. Kz a háborús Magyarország harcoló közigazgatása. -
A magyar.jövő alakulása nemcsak azoknak a hatalmas öröknek a mérkőzésétől függ, amelyek a most folyó világháborúban \'ns,szócsapnuk, hanom főleg attól, hogy n magyar társadalom mennyiro tudja elviselni a háborús holysottol járó megpróbáltatásokat, nélkuVozésnket és szenvedéseket. Ezon á t^ron nincs hiba. Kétségtelen aronbafi, hogy vamuik mindenütt türohnetlenek, nanaszko-dók éw olyanok is akadnak, akik a bajokat,\' a közellátáaban vagy ax anyagól látásban jelontkozó hiányokat mindon gondolkodás nélkül áthárítják a kormányra,\' illotvo »z állami végrehajtó hatalom szorvoim, a közigazgatási tisztviselőkre, Bz í\'lli\'n :\\ relfogás ellen mindon erőnk-
ke! küzdenünk kell s ozekot a hangokat ol kuli iti\'jfitilutit. Közigazgutá-¦ sunk, oisösorhan az oiuboriolotti
Ullllikál VÓgiíÓ kai\' Dlltll lo-
hol" íniolÓssó uhun i.\'.jukt-i\'t, umo3 lyeknok oka a \'húbonts liolyzuM«;u kot óxíiieló. A. Magyar fiiul Partja .^sciuuauoiti, ojsósoibun tiszlsógviso-lóink álijunak toljos erőjükkel a köz-ignzgaiás niw\'116 ós azzal kanOIlvu ombAsúk ii bajokat, torolják lo a. künuyokot s< elsősorban azoknak nyújtsanak támogatást, akik az or-ukw hun vádolni i órdekoinok Hnot(fá-latiiiian hoztuk\'áldozatot.
A luogolózó világháború illatt ia akadlak olyanok, akik u bajokórt a közigazgatási tisKtvisolököt lottók ío-lolósaó a ollcnük fordították e kőz-,hangulatot, Tudjuk,, mi.lőtt ófuiok *vtógo. IüIh ós iíj ttxpniQ.ru lunlókoi ííia is álnok lolkünkbűii a azt kövu-tolik tőlünk, hogy pícokol u fulolútloii hanoikat, Int jt-Hurtkoziiok, ohióniil-Nitk, moi t tizok tjkinlályrouiboliW-hoz ón a lár.iaduluii ogyonsuly mog-ionttisújiüü vezetnek. lillH ivüu kwz inegogYszoi\', őrről a magyar közigazgatás, a ImiIsö froill ogyik log-jolentósebb tónyozóju g\'uiiUONkodlk
elsősorban, oxért mindén erőnkkel ii\'tiiiugiitniMi!. kall abban n munkában, amolyot ígon nohóv. körültná-nyok között v6)í»k. .-/¦\'¦>
Amikor a nomzí\'í hijfitiayUKubb órdokoin.\'k szűnt ?-1 óit \'tartása mol-Ifitt partunk toljos otojével a bajokkal, nohá^ágokkol ós a hatalmas\'
ZALAI KOZLONV
1944. március G
Elitéltek az OTI-taiet, aert feljaieitatte az ormi és telafoaoi ¦sgitrletle asaak felesigét
Nomcaak az orvosi kar, hanom a közönaág árdoklódósóio is számol lart az u bihilotópor, ami a nagykanizsai kir. járásbíróság büntoto-biráju, dr. Lukács Jíóla. olútt zajlott lo. Á U\'rholt Jancsi Lajos najrykani-zaai, .Magyar-ulcai koroskodo volt. Jancsi Lajos notinógon, mikor móg vitáz Tóth Hála nagykon\'Hkixlóiiíd sogód veill, dr. Majoros János nagy-kati tzsai OTI -orvos ol Ion az 0 í 1
igazgatóságánál fu]jokMltÓSl i Hl iizoii
a óimon, hogy telefonon kihívta dr. iMajoroüt beteg roleaágYdiQZ, do a/, orvos nem jolont meg mindjárt; hanoin csak a dóhitáni órákban. Megtörténi a vizsgálni, n folioli<n(ón aiiaíai azonban nom hizonynílak valónak. Dr. .Majoros imth büntotófol-jokintóst tett JancHÍ Lajos ollón.
Dr. Lukacs biró a tárgyal ásón a szokiutott )xtrrondazorü lx;kitó.si kí-iiérlotokof megtotto.
Jaiioai azzal vó<lokL*wlt, Ikw) iilo-. gtw volt, sok haja volt ós inórgólK-n
Írta* lorelet u?. OTI ÍKaEgatótiagá-
lioz^ inaid bocsánatot kórt a jnlmi-lovő dr. Majorostól.
Ur. Majoros kijulontotlo, hogy nom fogailhatjü cl a hocsánatkóróisi, mert Jancsi ugyanakkor az idóköz-bmi olhunvt dr. Majoiosnót is fol-hivU ii-lcíunuii uh ót ís sulyosan inogaórlctif. lOgyóbkónl - mondta dr. Majoros nemcsak az ó hzo-inólyóiól, lianeiu az orvosi karról
ií> van H/.ó. Dr. Majoros ut\'tll az OTI szabályzataira, molyok szttrint ha dólolőll fi óráig valaki jolonti a botegot az UTI-orvosnál, ax\'kdtolefl móg dóktlótt ulmonni a IntptflHMs, Mikor dólolótti Imtoglátogatnsai Után hazaói\'k\'.\'zctl, jolontetlák nbki, hogv Jaiicai kurcsU). Sok dolga volt óh így a dólutúni londolóso után nlmeilt Jajicaiákli02, aliol unnak folcsógti ágyban K\'kiidt, de flplii volt fnilyiw tt Intogfüűgo, OgyazérO cálmopirih lahlottái lendolt csuk a axáiiiárn, Alig óit vissza a lakására, folytatta
munkatöbbloltol birkózó kó
•igaaga
tás lámogatábáiu nitndon oitijnl bU-htiví-ti, ugyanakkor elvárjuk ón kórjuk, hogv\'a közigazgatási nif-górtós-koI, aaoretotu*) ós nieiegi(9tnbori nziv-ví\'I vogy\'h kozólio uiindoii niagvtu\'ii.ik az Ügyöt, l\'.iriuui, iidiiu\'Huk azokkal fnidnl Moinbo, akik folclóllon izga-lússal vti\'zy indokolatlan tünilmot-knikodóssol a kóziua/igatAH munkáját miiL\'iiuhü/Jlik, hali\'in urm is gonefja lesz, hogy nz illolóki-s tj\'-ny.tzók fi-uj*t>lin6l> ráirányítsa azokra » kÖK-igazcratíiHi tisztvirtolókro, ukik köto-loaaóuoikról tncgrolcdkoznok s tann játnak olól jó (leldával az tUdozntnk vállalásában s u Igtgy uiagyiir ktiz<w-h\'-!í élotórdokoÜTok szolgálati\'ü^an. A magvur UotnKOt nagy </\'ljuinak - előrevitot" ma toljos ogj\'áiigot, .riiog-órtósíl ,t<\'Htvóri (jss \'a \'fogást ós fo-gyelmozett kö(:.»losai;gtoljositóat kivan.- Ezon az uton t>gyütt koll haladnia az ogyolomoj* magyar ótdo-kekot szolgáló kóziiíazgatÓKnak ós a Magyar Rlot farijának.
UR... IR... REGÉNYT IR...
(De megbukna magyarból a IV. B-ben)
Elmaradtak a mérkőzések a nagy hóvihar miatt
A tognapi ázol óa hóvihar Nagykanizsán Ís U{ogakadályozUt a barátságos lahilatugomórkózósck lojátoná-aát óh igy kónöbbi iilószakra tolódott
a Haladás- ZMNTR találkozó..
Elmaradj a Koaztholy—NVTE móikózós is.
A nomzoli labdarugóbajnoksághan Dpbroconlxjn » Dobrocoi.- -UJTideX Szolnokon pedig a Szolnok—¦Dirja-gyó*r mórkozós maradt ol a roasa t\'dó körotkoztóhen. - A többi lóját-uzott lalKlarugómórkÓzósok orodmá-nyoi <a kővotkeaők: \' Feroncváros—Kolozsvár 8:0.
Naír>\'vára<l —Salgótarján 1:0.
(íaiuma Csopol 4:2.
Vasas ¦Kispest 2:2.
Uioktromoa-BSZKHT 2:1.
ITjpost—Sieogod 5:2.
Uzlatmegnyltás.
Tiszteletiéi erteilttjm a méfreii tlsztelt haiaykazónséaet, hogy Eötvös tar 10. síim alatt
(Bedenek-hsAl ¦
hölqyfodrász-szalont
A bOlgykazSnség srivns. párlfoijasAt kérve, maradtam Uutelettel
T.i.r.a.ws. MolnárJánasné.
Megdobbant nz ember, amikor olvnsta egy közgazdasági ujaag Jámbor atatlB^\' Ilkájában, hogy az elmúlt ló] wszteadó-ben naponta kél könyvkiadót Iparengedélyt adtak kl Budapesten.
— Úristen I Hannán vosanak. annyi Irót, hogy annak a reugeteg kiadónak legyen ktaslnlvaiója? — sókajt lel az olvasó
Hát óppen izazi Mert Író még ennél Ih bóvehben terem m inapsag Magyarországon. Sznpora falta volt mindig az lro minólunk, akar a rnkamazl krumpli. Jó békovtláeban la Dunát lehetett\'rekeszteni velílk. Do akkor legalább nem Jutitt minden krumplibokor nutiló egy kUdó Is. Igy aztsa az Iroda-lómtortenot megmenektllt aok kétes ós niihí Is kétes értóktl mű-gyönyűr p]mk-tirozAdatól. Ma azonban más a helyzet. Ma könyvkiadó váll nlkozAsok egymás sirkát tapossák egyegy jó üzletért s minthogy ma Irodalomon, mű végzetben legbiztosabb Üzletet az ölet perifériáiról leikapott nevek, az Ismeretlenség namályából klásolt emberek „alkotásai\' Jelentik, ml sem természetesebb, mtntbogy Idestova több lesz az uj író Magyarországon, mint az — uf-textiles. 11\'muM még oaak az terméeseteaebb, hagy ennek magtelelö a termés is a könyvpiacon. Ma könyvet ir boldog, boldogtalan, akár tud írni, akár nem. A ma gombamód megjelenő könyvek\' tanúsága szerint még oaak az sem .kötelező, hogy az u] fró tisztában legyen valamennyire a magyar helyesírással. De hogy az írásnak ezzel az egyszeregyével á kiadók sincsenek tlaztában, aSt nem Is törődnek vele, hanem engednek megjelenni könyveket vóges-véglg tömve a legelemibb helyesírási hibákkal ez már merénylet nemosnk a magyar Irodaiam, hanem a legegy-ezerdbb magyar Írás ellen. /
A napákban Jatt Pestrál egy külodn dolgában Igen takarás, széaen kiállttal!, Ízlésesen kötött u] regény.*) A kel-becséről ne ls beszóljunk. Jobb neki I
¦A szobájáéin lépve. Mária levelet talált az asztalán."
Ezzel a mosdattál kezdődik akaayv. S bár egyébként nem érdekelt, de ezért amandatért tavább olvastam. Kíváncsiságból. Arra voltam kíváncsi, hogy akt egy Ilyen otromba helyesírási hibával kezdődő kéziratra kiadót kapott, mit tudhat, amiért helyet követelt óa kapott ls a magyar szépirodalomban?
Az olső 32 oldalról a következő épületes mondatokat Jegyeztem fel:
„Gyakran Jatt kisírt ezömmel Mária azabáj&\'áro.\'\'
»A UaárnÖ példával Jár elő."
„Nálunk a valamire való vlvést a BZép ruhák Jelentették ¦ \\ .
„leutánozták Qsrbó Irlzaráját. Márta Intézeti óveisrn ők loplak szint,
„A meghívottak szmokingban Öltöztek.\' ¦ "
„Noia jutott esztlnkDírt Freud"
.Talaésatan éréektíiék ebben az időben a mii tik nem.\'
„IrodAóe* lár, hagy pénzt keressen."
>A győztest PArlsóan viszik M
„Belekerülnek a lapokótM."
,Gvát kizárták növendékeik sorából,
akik tudtuk nélkül jeltnfktiett a választanon." .
.Agyáé><i/t bújva sírdogál"
,KezUkó« az érettségivel előbb szá-mliliüitíik állásra." *,
.San Remoftn találkoznak majd."
„Kld/hAtatlan.*
A német bnlyealrásaal is gyengelá--bon ált: - „SaohílInakéit" - írja egy helyen.
Aztán tovább .magyarul*:.
.35 órát utazott egyfalytáan."
„anyuka nem bizott az olaaiokAa."
.Már voltara levegón dóltV"
„Sétáltam n kert**/
„Arról már hairott az Iskoláén.\'
Ugy látazlk, óppén csak orról .....n
hallott az .Iskolába* a insgyar irodv lom ul cslllstja, hogy a -ban, -bon ós a - íjft, -bo kUzÖtt van ogy ós máa különbség a magyAr nyelvben. KUlOubon hogysn is lehetne leírni Ilyen monda * tot, mint Mini írói nagysága telfes méltóságával irt Ih Imigyen: „Mihez kezd ebiért az Idegen várasba?"
Hét no aggódlak az Íré, se a kiadója! Ugy látszik, halunk mindenhol lehet kezdonl mindenhez. Érteni sem- kell semmihez. S ha még a hoziánemértés kvK\'ftikácIófa sem elegendő a boldoguláshoz, akkor tessék\'Imi. It*g6nyt. Kót kötetest lehetőleg, t\'apfr vanl Hogyne lennel Éppen oaak ar. ujs\'g lesz maholnap kot oldalas a papirhlány miatt, meg az Üzletekben osomagalás nélkül kapod a kezedbe a tlz deka >nurgadni. De attól nem kell félni, hogy a.magyar nyelvet, magyar he lyeslrast minden maodatában araulveró regény-kézirat ne kapjon papírt óh kiadót. -
Egy bolyén arról elmélkedik a szó-banforgó regény hőse, hogy milyen ruhát vegyen tel. Es ezt igy teszi:
„Olyan mindegy, hogy mióe ül majd a szobában." -
Hát akinek mindegy, hogy ,,mibe" ül, annak azt kívánom, hogy Ilijén gom-bastUbe vagy Málnába és ülJSn benne mindaddig, amíg szent ealcUvel meg nem fogadja, hogy nem vesz többet tallAt a „kezében", ellenben sürgésen bemegy az első „kanyveabaltban", vesz egy magyar nyelvtant meg egy helyesírási Hzétárt (ba ugyas elajta kanyvek a papirhlány miatt\' még egyáltalában kaphatók I) és a következő regényót majd ónak akkor Írja meg, ba előbb el mer menni a legközelebbi elemi „Iskolában" én meg meri kórul a IV. B. tanítóját, hugy vizsgáztassa le az elam! mAgyar helyes! ráaból.
De ugyanezt looaém kfltelezőró az isszea köiyvkladákra, bstöszeWkro óe korrektorokra aftzve Is. Ha már lehet nek Íróink, akik nem tudnak tral, legalább kiadó ós nyomdász ügyeljen a magyar könyvgyártó Ipar hírnevére ós a jobbsarara érdemes, drága regény-nyomó papirosra. ,,¦ -
Mert móg az Is Jobb, ha margarint csomagéinak „abban" a papirosba, sóm-hngy etajla ml rostos azelleml tápláló kot oaemaéBMeoek be rajta a magyar IráemQvószet „nevóbo" a ayomtatatt betű „halhatatlanságában".
•) Rákos Edlth: A törli nitadlg vfsszatér.
azöivoB, amikor mogboldoguU íoW-sógo panaszkodott, hogy Joneei ^. loíonon sórtó kijolont&t t«U. aVi* azonnal fogyói mi viíögálulot kórt maga ollón\' ós Jancsi Lajosnak 4 töríiwóf kórto korülotóböl.
Jancsi Lajos kihallgatása alkalmával oltBinoi lo, hogy Iwlytoloniil csolokedott. Folüsógo Ix^tog volt, gyotinoko nyolc hónapos, iiuki mun-kában költött lonnb, az asazonv i-gvodül maradt otthon boiosoii, Heggel főnöknőjól, vitáz Tóth Ikílá-nót kói-U) inog, liogv tobfonáliu* a/, itivosnak. A teloionhifáa fóf d órakor törh\'üil, az orvos dólutún ogynogyód Tórakor mont ki.
Kzulán vitóz Tóth llólánóf. ós több tamil hallgatott ki a járásbíróság. .
Dr. Lukács biró biinöanol; tnon-do\'ltti ki Jancsi Imjosf. a vádljoli est), lok mony hon ós ozórl ól HÚ pongú jiáiitíhfln(otóare itúlto.
Miből, mennyit, hogyan szabad postacsomagban elküldeni?
A közszükségleti clkknk pontnl azál-litására vonatkozó koriatozásakat, Illetve a szállitáu megengedolt lebetósó-gelt közöljük az alábbiakban:
Baromfi az egész orsrág területén a Baromfi óh Tojástorgalml Kü/poot sor--ssámozott és szárazh,él> ugróvei altatott ¦ nyomtatványán az arra jogosított ke-rostedő által kiállított szállítást Ignzel-vánnyal adható fel. Nem kell szállítási Igazolvány Z drb tyúk vagy A drb oslrke vagy1 drb drb\' pulyka leölt állapotban val* HzAkllAsáboz.
Burgonyái osnk h/ál.llEásI igazolgáay-oyal lehet szállltnríi. lut az Igazolványt a mezógazdsBágl munkás temésset bent\' JárAudóságalnak SzáHltássrA a miuikabety szerint illetékes községi elöljáróság (polgármester). - a gazdálkodó saját termeséhek szállítására Budapest és környékén klvOll területre a rendeltetési hely s7.0rl.nt Illetékek «161-JáróaAg (polgármester) adja kl.
Cukor r-tik nz.Allltáei Igazolvánnyal adható-fel. Denaturált cukrot azonban uzabfldon lehet szállítani.. ¦ - ¦ >
Gabona és kukorica csak a feladni hely nz-rlnt Hetóke* kíV/Hógl olöljáró-sSg (polgármester) szállítási engedé-lyóvel (Kiható fel postán.
Hagymát 10 kg.-ot meg nem haladó mennyiségben ezállltásl igazolvánay nélkül lehet küldeni. 10 kg. 0» failii Ttennvlxégoól azobnn a Mezőgazdasági Termelők Ecy«sült Szövetkezete szálll tán! igarolvAnvát kell csatolni a szát-IHCl-vóllitíZ. .
A hasfélik friss és tartósított (fílstölll állapotban, továbbá ezek készítményei. hHeőttve h konzarvóket 1», Budapest ón környéke kivételével ázítmdrin s/AI-liihatók A Butlupt\'at ós kötáyókóre sróló kUlitornónyoknc/. « feladási hely szerint fllflóites közeógt elől|árósáK (polgármesteri által kiállított szállítási Igh/otványt kell csatolni. Budapest és környókóro\'Hem kell szállttasl Igarol-yánv az állatok bo\'sősógei (nyelv, tudó, bt.Iv. viíse. máj, volö, p4oal,.\'vór, Csonti óh ezek kónzttqiónyei (hurka, disznósajt. Sth) szállítása eRetén
Hüvelyesek ibab, bor»ó. hántolt borsó, leacao) II kg.-lg, mák 1 kg.-fg vzaba-don szállítható.
Lisztet csak a feledáat hely starlnt Illetékes községi elöljáróság (palfár-mester) szállítási Igazolványával lehet postára adni.
M*gvaiíat (gabonamagvak nem) 10 kg.-ot meg nem haladó mennyiségben qzahadon lehet szállítani. Nagyobb mennyiséghez a Vetőmag forgalmi Központ szállítási Igazolványa szhksógas.
Tej- és tejtermékeket csak a T«J- és Toltargalmi Központ azárazbélyérzőjével ellátott postai szállítólevéllel (kisdia n községi elöljáróság, vagy a polgármester) lehet továbbítani.
Téjást 1 kg.-ot meg nem hatadó moay-nylsétfhen szabadon lehet klldeal. tízen leltll a Baromfi- és To]ásfor»lnl Központ sorszámozott és száraz bélyeg-zöjövel ellátott nyomtatványoa as arra Jogosított kereskedő által kiállított szállítási Igazolvány Bzükséges.
Zsiradék itűatött szalonna ls) osak a feladási helyre Illetékes községi elöljáróság (polgármester), (t vlHssaioglalt délvidéki területekkel valé fergaJomban a közellátási miniszter szállítási Igazolványával szállítható.
Naptár.
Perbelua.
Március 6. HéttÖ. Róni. kai Protestáns Öjoltlieb.
íjHj: nrárcius- b\' .
ZALAI KÖKLÖtNV
Az ujabb havazás és szól csak kisebb zavarokat okozott a vasúti forgalomban
A járás utjitrt isegáítt u közlekedés......
A sedmbali és .vasárnapi ujabb uafrv havazásba njá bgritqu* Nagy-knotzsál 6» köniyéfcol. A Balaton-monlén egyik-másik- bolyon kétméteres ¦bótöflaájwk keletkeztek »/. utakon. Nayjjyk&TiiKHáai a városban átlug ;tu 40 ont. a )iú inagiisaágit. A táros k0J8Íisalaqági hivatala uiu reg-^ol intézkedett, bpgy a rendelkező-\' átíró álló uiunk/tsoksul biztosítsa a közlekodést. A kanizsai uioulák a Itohavasolt utak. miatt nem tudnak t tidőki hívásoknak ólegoí tenni *>m autóval, kocsival. Rz - az iillaiwt valószínűleg még egy-két nu-uitf fog tartani, ha közbui ujabb lióTuráa nom ten»Í még rnehHHobbé\' a kÖ/lokodó»t a zalai utakon.
A. vasúti pályatesten a vasárnapi szöí után nnntogy" 40 cm. magas a hó, jiorazo a levágásokban t\'gy;-s bolyokon a méternyi magasságot is meghaladja. A fergeteges havazás a kÖz|»ontilag végzett váltóííjlítúsi is lucgnöhoziti, sokszor szinte loh«-loilannó teszi, inott.ii> hóval teljesen hofujt váltókhoz az óniok kell kimenni és a hótól ipegszalKidilani, bogv a váltói használni lijhessun, A kanizsai állomásról két höolíÓs uiozdony-és inogfololú niunktujpsztu-gok mentek ki a pálya szabaddá lé-; tőiére. Tegnap este az Árpiul sín-autóblusz olÖtt "is hóeke líszlitnlUi az utat, a másik hóeke )xtdiL a 2.25 órás Huda|w>stre induló vonal <;lój.t járt. -Különös nohézsé^fck voltak isimét az ominózus nagyrét!**! Ikivó-a^biiiál, uhuiismét munkásoknak kol:
tett a pályát ¦zabáddá tenni. A helyzol héttón jéi fölé ér,t hogy a vonatok rondoson köslokodnok mindon irány folé, csak több-kovoaobb késéssel érkoznok inog: éa futnak ki az állomásra. Igy a- Budapest foló induló niggoli gyom 60 jierc késén--
sul futott ki, a személyvonat 80
l»ni késéssel, a siófoki púdig 1 órai késéssel, de délután már ill is javul ».helyzet. Most Vagy a fószolgauiró-ságtól kérnél* közmmilwkinmdelésf, vagy katonai segítségei,
A távU>széló ra távíró helyi forgalomban csak kisebb zavarok álltuk Ik-. Szakadások vannak a cHák-tornyai é* letenyoi szakaszon, dgy hogy jelenleg Gsáktornvával Mura-királyon és I\'nrlakon át lobot be-szelni, inig Ijotonyóvol csak Mura-kemsztunui keresztül. A kijavítás már folyamatban van.
érdeklődtünk a ssomíxéd közsé-geklien is. Palinhői arról értesítenek, hogy nem loliW a községgol érintkezni, teljesen be vannak havazva az utak, némoly helyen két méter magas a hótorlasz. Több más községből is teljesen hó alatt vannak az ufak a város folé, még a szán-forgalóm is szüuotel. A sombgy-szentmiklófli utón a közlokodé* nom állt. mog, iti végig hóokéstotlék az
utal.
A további n ti ól függ, vájjon mog-áll-e íi hó é^ szél, vagy jiodíg folytatódik, utóbbi oHeM»n már komoly Nu^aburakatlályóktól kell tartani.
KQzelIátásl bonyodalom a beszolgáltatandö zsír és a drágán vásárolt hizlaló-takarmány körül
Dr. Marlch Jenő ny. miniszteri tanácsos esete a drága faiíterlcóval
A mai idékot jellemző osatet tár-g>alt.-~u. nagykanizsai lurvényszék uzsorab írósága dr. Almúsay Gyula elnöklete alatt. A vád; k"izszüj;;iég-luti cikknek .háború időjén iogdleno.-i elvunása. Az olaúrondü vádlott JUr-gixlüs Károly káiwlnapuszlai gazda, akitől tengerit vásároltuk magasabb áron, mint amennyire megállapították, idúközlsin meghalt. Másodrendű vádlott Pélor Istvánné nem joleiit ineg az idézésre. A harmadrendű vádlott dr. \'-Maritili Jené nyug. miniszteri tanácsos, 74 óyoh, halaton-odorieaí lakos, aki leányának, dr. Ilandlory -Oyuláné tai>ok:ai lisztifó-orvos nőjének gazdaságát vuzoti. Kiváló még Gárdonyi Vinco odoricsi gazda, dr. Muriuhék közvetlen szom-szédju és Rigó János odoricsi fuva-nwkoriljtek a váíllotlak padjára.
Ur. Marich Jenő ugyanis meg-\' kérte szomszédját, Gárdonyi gazdát, hogy vásároljon szamára tengerit, liizlíilí\'.si eélokia. Gárdonyi ozi szóm «/.éxli ké-szstíggol mog is tette. Kgj nsjwn ólmoni az olhunyt. Hogtxlüs kájjolnapusztai tanyájára és ott l-\'l mázsa tengerit vásárolt múzsánként 70 pengős áron (a maximális áru ináttaáiikéiit 24.\'20 p.mgó. volt), a tengerit azután Higó Jáiios odoricsi fuvaros szokérro rakta. Sármellékül) a cwndóröknok gyanús volt a szo-kér, utána néztek és megtalálták az engedély nélkül vásárolt tengerit amit lefoglaltak és megtették n fol jidonteflt a vásárlók és eladó ollón.
Marich JonÖ a tárgyalási elnök kérdéseire gazdakönyvvel igazolni
kívánja, hugy 17 személyt kell na-ixinta étltózujtnío, 1400 négyssögól területe volt a gazdaságban kukori-
eaval \'bevetve\' ás erro m kg. zairt
lúd lelt iK\'szelgáltatnia. Ila msn szel-"áltatja Is-, megbüntetik. Hogy mtm tudjon Moln\'i köteL\'ssé-gi\'uiok, soru\'*^ sokel veti hizlalásra. l>;i kukoricát nem tudott Maximális* áron váaá-i-olni, tehát viWtriilt drágább úron. tto nem vonta el a kösHKÜkségJot elél, mert\' beszolgáltatta a zsinnony-iiyIKéget. Akkor még nem volt engedélye, csak igazolványa arról, hogy szüksége van tengorim és ennek alairíún kapta inog késöh!x<n a azal-litási ongrtdélyt Ifi métermázsa tengerin*. A lengnri még mindig le van foglalva, kérte a tárgyahtKon a" lefoglalt tengeri kiadását, mort rondando. Beismerte, hogy Gárdonyi IS mázsát* vásárolt részérő Ilogedüá-töl 70 nongés> mázsánkénti ánsn, két és fel mázsát Petemétől.
Hasonlóképpen\'\' vallott Gárdonyi és Rigó íb.
Az ügyész a vádat kihágássá módos i tetta.
A bíróság rövid tanácskozás után meghozta Ítéletét, kihágásban mondotta ki bűnösöknek a vádlottakat és nzért dr. Marioli Jenői 500 pengére, Qárdenvi Vincét 200 pengére és Rigó Jánost 100 jxmgőro Ítélte, de az ítélet régrohajti\\sát oiry évi próbaidőre felfüggesztette. Kirendelte ogy ben a lefoglalt tengeri, valamin) szállítási ongodélv azonnali kiadásai dl*. Marioli Jenő részérő. •
TARJÁN-PÁLCSICS
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
; Maqyar-u. 86. TeJte/tw: 3-44.
Városi iőüzlet: Fő-trí 14. (EtsS Magyar Biztosító fotóni pmAUi/AaaM.) TeMto*: 5-33.
Szabadlábra helyezték a szere
A kis llaltornva muraközi küzség lakossiiga még mindig a halálos testvérdráma hatása ulatl áll. A nagykanizsai kir. ügyészség indil-vánvúru a kir. törvényszék viza-, gúlóbirája elrendelte az áldozat, Rztraehia György holttest.\'iiek fol-boncolásál, aiuil u hati\'isi\'uii oryestik foganatosítottak- A Iwncolua Hzóripl a kés mintegy f> contimotar mély- I séigUm halott bn a gazda oldalába \' a hóna alatt é* foltétlenül halálos 1 sérüléa volt.
A szerencsétlen gazdát iiiig\\\\tvnz-vét mollolt tömöttek el aAözség lo-
biíttornyai testvérdráma
pitijét
niotÓjébon. Toatvérétt Sztrachia 1*-kácHot, akit a inuragárdouyi eaetié1-úríik lii-lioztak Nagykanizsára, a nagykanizsai .törvényszék vizagáló-biraja kihallgatta. Hstrarlüa Lukács a vizagálébiré olőlt is ugyanazt mondta, mint amit a csendérök előtt vallott, hogy testvére a kéaha twll és ez okozta halálát. Kzt látszik alátámasztani a csendőri nyomozás, valamint a boncjogyzékönvv is. Dr. Knausz László tervén y sir Al i tanácselnök^ vizsgálóbíró iMbaalálira helyezte Sztrachia Lakácsot,
HÍREK
— (A törványszákrdl)
A táblai eliok ár. Bo|l IritvAn nagy kanizsai fináltó mtlkfideaü törvenyarekl
Iegyzót a csAktarnyal kir J&ráshlrósAg-i«z rendette k( kát hónapi tartamra.
— (Atholysxáa) Dr. Király Jena rendőr-rugiiliiii/.ó-gynköriiektit a nsgykaalzaat kapitSDVságrói a toáramareal reodfir-uéghez helyezték át.
— (Lelkigyakorlatok (ntalllgan* nök részére)
íllnt mtuden évben, ugy az ld»l év-hon ld megrend""/! a Szociális Mlw.ló Társulat a natfykanfztial nók lelkigyakorlatait mára 13 14, 15 és teán. Teklnlve, hogy az Idő elcg titlvós. a lelkigyakorlatok a MlRRzlá.ibáz nagy-torssében lesznek. — Lelkigyakorlatos jegy, mely Ulóhnlyet blztosltAl P. ()
— (Ha a sziréna olramllk ...) | Aatanaytben a\' riasztó berendezés
légi (áatndás következtéaen eiremlana, alégtrlaáót a következőkkel hotzák a
lakosság tudomására: a tűzoltók szirénáival, a gyárak gézzel, vagv sűrített levegővel máktídó jelzókóazlÉtúköval, a vasutak a saozdonyak lütty|elzé«ável. ób a rendőrök slplalzásévél. Ugyanezen jelzékésKfltékekkel hazzák a légiriadó végét ti a közönség tuásmásártt. (MTI) .
— (Autóbusz-hlr) A MA VAU P ttagyka-nlzsa—kaposvári {áratA mától keaáve nemcsak vasáraspoaként, hanem aala-dnn héttőn Is Bzöoetel. Ez az fatézka-d^s f itggettan a Jelenlegi időjárás okozta közlekedést zavaroktól.
— (Telefon korlátozás Budapesté*)
A posta vazérlRugatósága a karlá-tozásra kijelölt budHBsstl lakáatelato-nokat márolaa 6-tól i#—19 óra kisélt a forgalomból klkaposolja. (MTI) ,
— (A Blztosltástudományl Támlát)
a napákban Kassán védargyötéet rendeseit, amelyen megjelentek a város hivatalt éa társadalmi olőkelóeéget
ZALAI
1944. márcilis 6
mUUi trljra asamban, AZ ülést" Qob-bnrdl kona-akna. n Tánuint ügyvezető elalke iivliuliii mejt, aki n btitoaiirtul
líOIIŰOltlt (\'l|lT]l-i(l\',-.l\'t ll l.\'iK.il i kt>.-.-.
Eal hazta kapcsolatba ón liaugoztMtH. •Hy a taksrékoasáKnnk ma Is ratlynq xngjr a Jelentőaíge egyénre. lársada-lofara ú« államra egyaránt. Több ériekéit •lladaa következeti ezután, msjd feteat-óialások hanií7otink el nnnik ór-ji\'húiii\'ii, hogy a bi-.timltás oktatása vétessék tel a tanrendbe.
Felhívás.
A város légoltalmi parancsnoka uuton fölhívja az Összes ház- és házoaeport paranosnokokat. hogy holnap, kedden -tói utón 5 órakor a NÉP-mozgóban feltétlenül jelenjenek meg.
Léjtoltalmi parancsnok.
Kommunisták meggyilkoltak 17 rendőrt Savoyában
Párizs, raáreiua 6 Felaé Saroytihan megtalálták 17 maajjilkuli rondór holttostót. A Magejtett viaag&lat sacrint a rend-ít-ofcat vIíj.v.hi fogaágban tartottuk, s/.utait meggyilkoltnk. A rémtettot ayilvánvaló, hogy komimiiiiftták követ*** el. A banditákat lolor Matatták, akík eddig 17 gyilkosságot in-martak he.
Njjeli győgyazortéjrl ¦ Ügyelőt: Ma a l-\'ekwW Sas gyógyezoriór Fő-ut G.
Kinkaiiizeön a/, ottani gyógyazor-tar állandó Ügyolotoa azolgalatot tart.
A 00/íKOIiDO nyitva van roggol 7 órától esto 6 óráig. (Hétfő, szonla, péutok délután áa kedden ogész nap nőknok.) Tolofon: 660.
Magyknnizaa mogyoi váron polgár mos torétól.
Tárgy; Hajdina és buzigyöngy , . kiosztása az ellátatlan
lakosság részére.
Hirdetmény.
A lisztjeggyel rendelkező ellátatlanok részére f, hó 11. és 24 ikc közöli fl linzi* legyeken levé .U" szelvények levágása elicnében 25 dkg. hajdinát, az ,f szelvények levágása ellenében pedig 25 d-g. bnrajjybngyOt kell klszoígáliaiiii.
A llsilkereskudök f. hé Bikán Jelcnkcz-zeut-k utalványaikéit a közellátási hivatalban, számadásaikat ptdig f. ho 27. es28-án délelőtt kölelesek beterjeszteni.
Nagykanizsa, 1944. évi március 4-ín.
7» Polgármester.
Nagykanizsa mogyoi város polgármoaterótó I.
5142/1944. Tárgy: Akác szélökaró kivágásuk lemickse.
Hirdetmény.
(¦\'elhívom azokat a Nagykanizsán lakó szólóblrtokesekal, akiknek szőlőkaróra van okvetlen szükségük, hogy igényükéi I hó 7 ós 8 ás d. e 8—U ora közöli jelent-sék be a városi gazdasági hivatalban. A később jeletkezökct figyelembe nem veszem.
MimUn igénylőnek az engedélyeiéit szólókaró hlvagást macának kell kitervelni — es ugyanannyi-mennyiségű egyéb szer fúl kell n város részére elkészíteni a leesé tűzifán kívül.
A favágás! munkadíj a szokásos részesedés- A karé kívánásért a lermeló a hatósági árai tartozik átadáskor téríteni.
Nagykanizsa, 1944. március 3. 7» Polgarmestti.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanixsa VAroal KSiJólíll SzSvetkazat Nagykanizsán 1944. ívi mareias Hó 20-4n díluiáa 5 Ortk.r a VámsiíM
tanícstermíb-n tartja
II. évi rendes közgyűlését
az alanti tftrgyisrsxiltal, melyre a Ugokat lisileleltel meghívja
Nagykanizsa, 1944. mártiaa 3. Az Igazaaftéság.
Tárgysorozat:
Az igazgatóság jelentése az 1943. évi tlzlelévröl. Számadások megrízsgaliia, mérleg megállapítása, nyereség felosztass, a felmcnivény megadása.
Esetleges indítványok. •
Az évi méilcu j közgyűlési megelőzó 8 napon it a szövetkezet )ilvatal»s helyisé" gében (llonliy Miklés-itt I. szám I. emelet 39. ajtó) k*zsz«mléie van kitéve, a hlvatalas órák alilt mcgleklnlheté.
A közgyűlésen meg nem Jelenő rendes Ugoh a kVzgytilesen való aitg|tl«nésrc és szavazásra csak tagnak adhatnak liiiban mzghatalmaiist, melyei a közgyOtss alélt iz tl-nöknek be kell mulatni.
Az 1943. évi zérszáaiadAsolc:
I. Pénz- és aiiyaghllelezésl üzletág. Mérltiszámla. Vagyon: Készpénzkészlet J.47925 P, Bankkövetelések 3H.77397 P, Anyag- és áiiikészlel 48.899 99 P, Juttatásra váró Ingatlanok 22.857 57 P, ICilékpapli 100 - P. Jullalásokból fennálló követelések 345 803 05 I\'. Üzemi tőkeszámlák 4.11Í17 P, Oieinl folyószámla kövelelésck 2-0.469 18 P, Egyéb Kilósok Ö.76865 P, tlcremlezéí, íelszetclés 4.33-t 09 P. Saját ingatlan 48.89253 P, Személyi claiainoláil követelések 150.— P, Házépítések elszámolási számlál 234.277-27 P, Alme.iö télelek 12.480" 13 P, Összesen 786.401-85 P. - Teltei: OzlctfésztÓke 868\'— P, litiíkcítíkkcnésl laitalékok 2.84ÍV12 P, Országos Nép- és Családvédelmi Alap lorgrtióke-kolrsfinr «74:^5 3(1 P. lígyéb hitelezők 100.501--33 P, I-\'Uígőtzámla 881*75 P, Alinenő lé-leiek 1.163-38 P. 1942, évi nyereség 868-90 P. Zsldóbliiokak ifkfllönbOzetl lattaléka 2.445-20 P. 1943. év| nyetesíg 2.U17H3 P, Oiizeien: 786.401-85 P.
Veaiteséo-nyeresefl számls. Vi-szleség: Ügyviteli köllségek 16.560*35 P. línged-mények és leírások 1,8(1 63 P, 1913. évi nyereség 2.467-93 P. Osszrscn: 20.639 90 P. -Nyeícaéu: Kezelési köllségiitígléiltések 16.47171 P. Üzemi liazzálándJsok 1.777 01 P, ingatlan Wtjovcdctcin 1.11487 P, Kamat 908 08 1», Jutalék 5J-49 P, Üzemi nveteségek 30871 P. Osjrrsfii! 20,639*90 P.
II, Háziipari Üzemi (Izíelag, HerléeszátMla. Vagya*; Amkésalet 26.77726 P Nyersanyag 2.378-43 P, l-gyéb anyag 15946 P, llerendezé 4.H6J7 P. Adósek 871 10 P Onzeien: 34.302-42 P. Teher: Szövetkezet beiuhárásl hllílc 4.11617 P. Szövelke-zct lolvósíánila-koksiiiie 26.160-47 "P. Arn-értékklllöiibözc! lat-tatékak 3.717 07 P 1943 évi nyeieiég 30871 P- Összesen: 34.302-42 P.
Veszleség-nyereség számla. Veszteség: Al\'iiidó személyzeti kiadások 4.998-17 P, MmiLiliéiek 7.623* P, ülliaszitáll nyersanyagok S\'.OÍIÖ 62 P. Költségek 4.144*07 P, Központi ellenőrzési költség 1.451 Oti P, 1943. évi r/cicség 30871 P,Összesen: 20.62483 P.
Nvcreség: Arim 18858*63 P, Nycrsanvígon 100— P, Allalánes költiígmcgtérilé-sek 1.666- P. Osszcs.-n: 20.Ő24;63 P. AZ lOAZGATÓSAO. - Megvizsgálta ís rendben lalálta: A PEU)tiyt\'.l.t)BIZÜTTSAO.
2- 6-ig
varon riOZGÓ cstmwwh-
--héttőig
Karády minden filmje esemény. BOLDOO IDŐK
Szereplők: Xarddy Katalin, Ajtay Andor, Biltnszky Ibolya. Mihályi Ernő. Szabő Sándor. UFA oildghlradő. Aktuális részletek a világ eseaényeiről.
Előadások kezdete: ?4, J6 és }8 órakor.
Unger-Ulimann Elek vaskereskedésében
sin-, rud óm patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beváHfcatók í
Hofherr-gépek, gépsz-j, meapAgy^\'** e* flolyóa oMpágy igénylését elintéxem>
ORAVflVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
AramazAmták flxntéso, raklaméolók, hlba|elenté«»K, azakaxarü telvllégoslUa minden villámon kArd*ibart délaabH B-tál MntéM 16 éréig. Cmgngry-ut 51, IfjfjjW 294.
Hirriesseit o Zalai Küzlünyben
Folg.». MI4/IM»-43.
Éilli
mardos ti au
uj kezdfi és haladó gyorslrésl, géplréei tanfolyam kezdfidlk. Beiralám egész nap.
Ra-tykaalu*. Siaat lm-e hnratf-ta. 5.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarólolnk és Ismerőseink, kuloiimi-ri a MHi.iUli Egyházközség ingjál, kik felejthetetlen drága jó testvérem, llfelvc rokonunk
Roxa Erzsébet
nyug. f. kíit. tanítónő
temetésén megjelenésükkel, vagy bftnni más módon fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, (ogndtak ezúton is hólé) kÓSzönetOnk kifejezését.
M byáraxofrá oanládl.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbnrótoknok ós Ismr-rósöknek, nklk felejthatetlen drága jó fnleségcm, édesanya, gyormeh, testvér és rokon
Thury Györgvné
azOI. Magyar Mária
tenielésón megjelenésfikket, vagy barmi más módon nagy lájdnlmttn-kai enyhíteni Igyekeztek, ezutnn mondunk halis köszönetet.
ThoTY Syörgy és kisleánya,
valamint a gyáixoló caalád.
APRÓHIRDETÉSEK
RahtArnokol kerea óvadékkal április 1-ére nagyobb Ipari vállalat Havi fizetéssel. Nyugdíjas csendőr 6a lentJőrelőnyben. Aián-lalokrtt, Ilzelésl Igény megjelölésével, .Raktáritok" jeligére a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kérUnk.
KHulé segédmunkási felveBZ Kapoll, Hortby Mfklós-ut 2.
Tatnonool nógy kézépiskolával azo\'n-nsira keresek. Unger vaskereskedés. 67b\'
AlláaAuóI himunll Itatni könyvelőt vagy hasonló foglalkozásút könnyen elsajátítható fpatl munkára Budapeslen beta-nlllatnánk és nagykanizsai vállalatunknál hcli lizetésstl állandóan alkalmaznánk. Alánlkozást a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kérünk.
Ujunnan megnyílt női fodrász izaloaomba tauMlólaényuK felvéietnek. Molnár Já-nosné, EötvHs-lér 10., Benedek-ház. 721
Koaaia felvétetik Sárkány Mér flazer-Uzletében. . 742
Gytimeklelcn házaifár kerea azennall belépésre egy ügyes leányt háatarláai ¦Ikalmaixottnali. Cint : Molnár Jó-wefné, Királya.-38. 743-
Keresek ihar Bjrsrmvktiooalt, sport vagy mély, ármegjelölénel. Cim Bilogh János Bázakeiellye, gazollntetcp 703
RAulo cImIo. Üalet l\'ó ut 14. 740
15 hold szántó t-lisda. Bővebbet Panp, Teiekl-u. 8. Telefon 67é. . 744
HAalátDaatrai koszlosokel lelvesiek, Etzaébet-tér 17. emelet, 2. ajtó. 730-
ZALKI KOZLONV
POLITIKAI NAPILAP
KiadJA: „K0zgtuda*áD,l R. T. Nagyhaslzas--
I\'VlclŐB kiadó: Zalai Károly
Nyomntolt a „Ktizgaidssáol R. T. Nagykanizsa" nyandájában Nagykanizsán Nyomdáért felel: Ztlal Károly
Nagykanizsa, 1944. március 7. kedd
Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
¦ nhli "\'\'r 4* kiadóhivatal : F6h» b. asua. I In *• kiadabivataU találna 76. aa.
Militi\'- *-*~ \'
i hntkftxnap dehilaa.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klötlzateal ára: egy hónapra * ponRŐ 30 tinte.
aegyedfivni 12 pnnpfl 40 lihér. Kiryoamiám: hótIÍÖ7inap 16101.. p/nmhoton 30 í.,11.
á német légeibaritás csúcsteljesítményt ért el a Berlin elleni nappali angolszász légitámadás alkalmával
Ninos ifíöre hal ad us a diplomáciai tárgyalások egyik arcvonalán sem
Berlin, március K kalati arcvonal helyréiéről knp-csatothan némot rrainrél kijelenti ték, begy aj Meklidés középpontjába a \' déMszakass harcait kerültek. A ssovjet csapatok ezen a részen minden eszközzel arra törolrednek, hogy Szopetóvkától nyugatra (Junkn áttörést erjonok. el, ezt azonban nom, tudták elérni. A szovjet támadás célját abban béták, hagy elsősorban a jdknr-mmysésáff teriijeteit nteaace-reme, ezen kivüt Beasarábia 6§yeé vidékeit és a romttn Kár-jmiih nyugati sBtfélyét elérjék. A szovjet csapatok széles arcvonalon Mbb uj lövész éa páncélos alakulat bovöléaévol kísérelték meg az áttö rést, mely az ogész rónaion meg himraft.
A Hnn-vrvnz feltételek
kérdéséből, uj fojlemény aeni állapítható mog - - jolontik fitoekholm-bél. Politikai körökben ugy tudják, nr ötöm foltétolok határideje ezer-din j&r le.\'Ugy tudják, hogy Fmailtivi nem tér nssaMfl Stoek-AsfmÓa hímem a letjhÓaeUbhi nmfohhtm Moszkvába iitaaik. rSlutazási időpontja nem ismereten, <t* tm erro vonatkozó határozni a logVrlnlebbj ídébon Tárhaté. Politikai kdrök ugy tudják, hogy i tzovjel ko,rmá*y hajthatatlanul kitart a Fimtor$mg«aJc t*tf fettételek mellett.
A tSrék Hvéresban
rendkívül mogélénkült a politikai élet. A nemzotgyülés hosszabb sstt-net után ismótüsszoült \'én á könti-wlék toljos nzámban Ankarában unnak. Nagy érdeklődés olÓsi mog t köztársasági párt ma délután tartandó ülését, molyon Mcrumioncsog-IÚ mininztorolnök bosaámol Törökország ÖHSzos kuli és botpolitikai kérdéseiről, különösön az angol-— török riszonvbán bekötnikozott változásokról.
Péter jufeszláv király
"¦ifíy •rófoszitésoket tesz, hogy a l\'uricn-kormányt éa a felszabadító -hisattBégot kibókitso. A Purícs-kor-"inny hajthfttatlanságán eddig minden kísérlet meghiúsult:
londoni jugoszláv körökben aát hiszik, hogy Pétor király a kormányt katonai bizottsággá, hajlandó \'oWaltani és ozzol megnyitja nz a kibékülés felé a Titn-kor-¦rtnyzattal. Pétor királyt nagyon lehangolta az a bánásmód, amelyben wJát kormánya részositotto és a ko-TOl>a mogmontéee érdekében hatá-ro*va o| magét, hogy együttműködik » felszabadító biHrttsággal.
Szófiából jelentik: A bolgár pénR-üsryminiflater beszámolt
Bulgaria pénílgyl helysetérOl, mely nwirint aa 1008. éri köttséjrro-fcóssel szemben a kiadások 48 milliárd líráról 16ÍÍ milliárd lévára
emelkedtek. Hogjegveate, bogy a kormány o rélyca intéskodésenekkö-nzönhetÓ, boary Bulgáriában\' nem következett be infláció. A bolgár államnak az őseaoa kiadánokat sikerült oddis; un adókból fertőzni.?.
Cáfollak a bolgár különbéke hírét
ffsófiéból jePttfUk: Ás utóbbi na- .[ tolókról. Hivatalos bolgú pókban olyan híresztelések terjedtek «1,.melyek arról véltek tudni, hogy Cifimanoff tárgyal Törökország közte! itésé,«-l mtíagM külanMUMté-
helyen
kijelentették, hogy ok a hír mindon\' lapot nélkülön és élőjétől régig légbél kapott.
l«ii\'t«l «senw<_W alliarnrj«kv 1VIí*.- I *
100 négymotoros bombázót lőttek le tegnap délben a Berlin elleni támadás során
TeRnap, -valamivel dél előtt éazak\' BHerlknl nehéz bemhazó .kdlelökek aapv maRascARhan iiicgjelenték a kol-land partok lelett, hogy táiuadset Intézzenek Nóraetorsjti\'ir ellen. Németya-aásskötelókek két oldalról mar Hollandra falon- mentámésitriit na^ellsnséces bambAzókat, melyek a* Biim terkala-ifllk\' hatéltak élűre. A I\'\'im haretk tonOI Bséter maanasaRban lelytnk le (•:¦¦ n nénietek Ryözehnévet végzfidtek, ugy hony pssk kevés ellenséges bom-
bázó Jutott el a német toyátoa foie, a bombák naey résrót Is cél nélkül dobták le, ugy inifjv \'t károk nem vellak Jelentősek. A lowl htrcok toko7Ódtak, amikor az elienséara bombázó köteleitek vlsszstnrtluItHk én Hollandlábsn A Zulder tóköíelében naKy\'íóatesatikrs került a sor. A támadó észukamerikai repülőgépek kdzőt 100 nehéz. Jobbára 4 molaros bombázót lőttek le. B* a\' nzAm me» emelkedni fon.
Ujabb részletek a tegnapi nagy légi csatáról
Berlin, március 7
i\'NTI) A tcsniup Némnttirezág felett vivott léf;i harcoknak, melyek najTJ-a nagyobb arányokban bonta-kosnak ki, a jelontéwk sprint 129 anayilpvász repülőgép, kéztük több mint í»záz négymotoros bombázó esett áldozatul." A tépi csatában a németek arány la*; kin ycvti-m ¦;•-¦! fiürmvedtnk.
Zürich, márciiin 7 Ahban a léci ewitában, molvot amerikai éti anf;ol (réipok hétfőn délben nagy Dóriin ellon vófrrohajtot-
Térékországnak nem nagyon
Ankara, március 7 ¦ A török lapok még mindig hétor haftgon foglalkoznak az angol- török viszállyal és mogállapítják, hogy a hadianyag nzálhtánok boszüntotése-nom jelent valami rendkívüli dolgot, mert fl megrendeléseknek csupán 4-6 százalékút toljesitotték. Kár azzal in fenyogetózni az angoloknak, hogyha Törökország nom tosz részt a háborúban, nem vohot résSt a békeíirtekozletnn. A lapok megkérdezik, mikor lesz vége a hábornnak?
lak, német és angolssáa* részről mintegy inanféloaer repülőgép vett réfizt. Az jinpolszászok 6fi ropülőorö-del. vcfizitettok, amit az angol hii-axlások 11 amerikai vadászgép ol-vcflsWjiével ogyiitt boinmnrtnk. Az angol Tadászrajok Tesstoségeil még nem köuülték.
A* amerikai bombázók a tegnapi napon nnm ftszak-Franciaország ol-Icn intr\'-zti\'k támadást, kanem Bordeaux ellen, ahol uz unMirikaiak német repülőtereket kereetok.
fájnak az angol megtorlások
Aa. angolok aránylag ogy kis arcvonalon küzdőnek Olaszországban és a törököktől azt kívánják, hogy ennél aokkal nagyobb áldozatokat hozzanak.
. Az angol koreskodolmi kirendeltség megszüntette a nzállitáei ongo-délyck kiadását\'— állapította mog egy másik jelentés -, oszol nzom-bon néhány nap őta NémetorsKág olajos magvakat vánárol iv török piacokon.
Amerika felszólította Finnországot a mielőbbi megegyezésre
A finnországi fogyvorszünoti kérdési-én ujabb fejlemények nom állapíthatók mog. A finn sajtó továbbra bori változtatott hangján és a fol-h\'ilolekot tul súlyosnak tokintik ahhoz, hogy elfogadják és a lapok ép-
run olyan óvatossággal közölik a iilöiil\'i\'-ku hangját, mint a hivatalos körök. Helsinkiben a tárgyalások akörül a kérdés körül csoportortul-sulnak, hogy Paasikivi Btockholmba utazzék, vagy podig küldöttségot
menennzonek Moszkvába a legközelebbi napokban.
Aa Egyesűit Államok kormánya fclsaólitast intézott a finneklto//, bogy minél előbb jussanak megegyezésre Oroszországgal.
A DagonB Ny botor szerint oluta-sitó válasz osotébon Finnország nom nzámithat biztosítékra Angliában, not fol kollono hagynia aszal a reménységgel, bogy védőimet találhat a nyugati hatalmaknál.
Finnország kritikus órái
Irta : K«l«men Fsrenc A világpolitikai bolyzet alétnaé-ben botok óta kétBé^feriüI a fiM-sxevjot esetleges különbéka ügye Ali. Ugy az európai, mint\' ass \'OcŐartoa toli köz vélemény éber figyelemmel kíséri az ezzol kajHcsolíitos tárgyalá-flókat s a világsajtó egyre nyomarté-kosabban mulat rá ormok a kérdésnek nemzetközi jolentoségére.
Minthogy a tárgyaló felek ogyika csak ogy alig négy milliós kis nom-xot, ez a nagyfokú érdeklőd és az első pillanatban szinte órthotetkm-aek láfazik. Köztudomású, hogy* w finn nén világszerte éezinto rokon-saenvnoK örvend s ozt nomcjiak sanyarú fcörténolmi norsának, hanem nlsósorban a finn nép nemzeti eré- ¦ nveinek köszönheti. Az ezortó vi~ alékőn » font északon a sarki égor tájékán ogy nzabaxlnagnzoretÖ, dolgos, iéran nép lakik, anwily mos te ha ítírfilmónyek között is mojr tudta Őrizni fiemseti sajátságait s niztoeii-tani tudta helyét av, európai népek W/.ótl.
A KalovaJn szellőmé érködik a... .finn nép tipzteloírwriéftfi hatryomá-\' nyai felett, amelyek íiözül el«Ő helyen áll.önnek! a kin nnmufttnek fanatikus hite és rajfaszkodas* szabad-sásfáboz. Rvsaásadokon át idossfla fennhatóság alatt állva, az első világháború utáni idékbon v\'iwua-ayerte Finnország a maga oly lói-irwin áhított szabadsagát, hopy a«-tán rövidesen kényfcfcn Iwvtwi megint a hatalmas . szomszrVÍrbil i szemhon fegyvert -ragadni ffinyiafe-tett függetlenségéért.
Ka a pár évvel ozojótti hősi kü»-dolom szerezte mofj a finn nép s»á -mára a világ közvéleményének osztatlan elismerését és. rokonszenvét, sót egyes ncmuotok, ténylogns katonai segítségét\' in.1 :
A finn nép hősies \'ellenállása óbbon a harcban az egész kulturált világ rokonszenvét és csodálatét Kuomi népe felé irányiteiia s amikor IfMO-hnn mégis meghajolt a .félelmetes\' tulorŐ olŐtt, esak íerülo-tének ogy részét resztntto ej, do nza-badsá!;,.! iifin kellott Wáldosnia.
A most duló második világháborúban újból fegyvert fogott ez a ¦ kin nép, hogy a nagy némot \'ssö-TOtHéges oldalán visszas^irniisi) a legutóbbi békokötés alkalmából ol-vosztett nomzoti területeit.
Mintegy bárom évo \\ijhól zászlók alatt küzd lóhát <¦<¦ a uén,am«lynnk frorna mindenkor számitliat a vihV közvéleményének figyelmére és m- . konsRonvéro. Bár a messze északra nyuló, hosszú finn arcvonalon többnyire álló harcok voltak ,oz n,-had-banállás mégis\' igénybovotte a nép majdnem toties anyagi nrojét és súlyos véróluozatokat is kövotolt. A finnek ennok dacára szűánlan tartják vonalaikart s a maguk rénw\'1-röl nom lettek\' volna hajlandók közvetlen béketárgyalások ha bocsátkozni ellonsécrükkol, ha a szőveteégoeok résBérél, elBŐsorban pedig Arn«rikÍa oldaláról ilyon irányban tl\'jabh fis ujabb nyomás nom jolonlkoMitt volna. Az URA boloavatkozása az angolszász batnlmaknak az európai
ZAUAI KÖZLÖNY
?944. március
witifc.iíi\'s államokkal szcmbou nom-!<¦¦; olinditolt akciójával függ ühüm. Ainoríká r» l\'iiiiiorsaag küxíjtl ugyanis noni szakadtak mog a din-(oi»(V\'iai kapcsolatok a aS kg-ynadlt Államok iiia-jt v.i a különös külpolitikai holyiwlot akuyják kihasználni, hojfj .a finn-SKOTJoi ktÜonbéka ki orosz u kutasával megbontsák a Né-moioi-wzágval sitüvoteógoe núpok ogy-»(\'¦,-;\'¦\' a a finn arcvonal folgöngynlr-tfeúvoL iliciv.! fulMáuiolájtáral jolou tó:- hadászati olúnyükot biztosítsanak .1/ jtngolszás/. n \'-j>\'-j i oly olszántaii han-oló SiíOvjol ¦/¦¦üi.H »
Kótaógtoleu, hogy , PinnoniKÓg fweikws kiválásával » hossKU finn-orosz arcvonal mt^gszüiiéso folytán jolonU\'ikony szovjoi orók saabaidul-nánnk Tol 8 a uaorjol imporialmta bavlorrj sxaljad utat űlalna u Koloti-
tengor északi uartjajra* anioJyiKtk soocriul nagy jolooméga lohvtno a bal i front alükuláöára.
Do nini u finn-saovjol tárgyahinoi iránt a világ !;u/YÓli\'iiii.\'!ivi\'iii\'l. |
figynlnuit elsősorban follroltotta, az
nOnl :i l rat \'¦-,!.! 1 inJ ¦•\'/.:¦[ [íSOttn
mog változása, nunnm a szovjul im-mrtnlixrjiua várható niognyilatko-lásu. Angliát ím Amerikát i "
. oIbomui-
bau az érdekli, hogy KínuorsKtk\' tórdrokónyszorittaóvoi Sztálinnak luilyon további szándékai loholunk a okandiiiar féiszigeton át Nyugat foJé ¦- hogy ,a békokötóa nom jo-lunli-o a finn nép csatlskoz-asát u szovjul kö/.Unuwftgokho?..
Katonai ws szövetségi érdekek, nyílt út* lappangó ollontétok erojo Ütkösík meg Suolili llépO feli-tt), onnok h nagyrabocsüll országnak kritikus óraiban. A k«\'t oldalról iuvó nyomás inán kitt nópot már rogon összeroppan lőtt Tolna, n liniiok azonban liósiosou kitartanak noni-zow oróhyoikliOK, hagyományúikhoz és bocsülotükhöz mólto állá»i>ontjuk moltott: csak tisztosségos bókot hajlandók ki.itni. oltonkoxű <¦-u .-ii tovább harcolnak még a loguagyolib (•rófoszitÁsok árán ía.
Kx a finn magatartás íuogtryózóon igazolja a régóta bovált tótolt: Kis liomisot is loliot nagy nép! ,\' Mi magyarok .ősziuto csodálattal tekintünk \'fol a rokon finn naphoz (Hsókbon a nehéz órákban s romaijuk, hogy Stintili népo meg tudja őrizni annyi vérről megszentelt azti. hadságát « továbbra ís Iuuízuo* tagja murád aa ourópai kuliwkö>,ó«üífuok.
200.000 pengő államsegélyt kapott Zala vármegye
A Mziégl költségvetéseket némi raödosltással Jóváhagyták
Zolae-aertaeff, márciua 7
A napokban volt Budaposton; a |wlügyniiiii»Ktériuinban Zala var* ínogyé köllségvotétómik túrgyalaba. Kiró \'folutazott líudaijoatnv Brand Sándor dr. alispán, Ennkus\' llúhi m-.ámvorósógi lónök, Takács Láazjó dr. r&rmogyoi tin/.tif«iorvoH( alcik moáí órknzUík visszu /,aIu(iu.*ru/.cgio.
Zala vármogyo úa a zalai községük koltűOtfTotKÍ-wit a helüffyminiw-tor jó-
vahagrté, céónáp kisebb TáltoátaU-sokal oWíkÖJföltók Ogyoa kOaaHgDai .kOlta^vofóttoih. A kozsógok uniti»! ügyoikbon íokotótt niórtukü ailim. stigólybwi rÓBxosülnuk. ¦\' -
1x>giiagj\'(ilih oróíjlmónyo a bolii-ry. niinis/.l/triumí túr^yalúuokjiak, ln,.;, I maga Zala vármogyo íu ann » eddig még solia^oni fordult eli -i 200.000 jxmgi» áljutrtsogályt kapott.
Exer pengi pénzbüntetésre ítélt egy budapesti assíonyt a nagykafiizsai nzsorabtróstg
i ma éjszakai hóvihar újra betemette a kailzssi járás piait, a vasutakon olios forgalom-zavar
Km iiisonytájt féltettük a ÜUIXadÓ, kuvaszt •\'•ivó rügyuket. .Mout, auiikor hajdanában már a kikötőt cnSi sitok-vak iiuxtirogni fúltlbon, fában, fü--lani úh a síüiri\'lui ".¦iitk uaivoibon, musi inároius dereka fcló mogjótt a tél. I)c uiilyon s/oanélyos kom is/,-aúflual tV kitartó makacssággal!
Ilinlüi, HÓI l\'i\'j.-; ;i \'j.\'ji- állt u világ i\';rt Ixinii", látbxik, a pia
nóták n-ndje is in ^változott.
I\'\\\'lii uáj1 kóMjfx - * óta mást ar>ui kfuzmik a kanizsai járás utaiu, mint a ffiiirulini akadályokkal birkűxnak mutikaa-osatagok, ;t ktn;ndoH kozoró foaatoa óh lapátos jnaioK-ompoHiái, mog a vármogyo fiatalinas, fr.!. >1 iiioto.s HKdrhyotoff kinóaóaQ hóymós/.-Vi tankja, umnly ogyHiutr-nniHiiKOi\'. végigmászta már roppant toalórol a kamzaii utcákat is.
Amit na utak folszabadit-xHa torén egyik nap vi\'sgisinnk, másik nap kezdbottk ujia. Jgy niogy ok most aiár hótok óta.
Ma rogtíülro isinót botoiiwtott *K éjszakai hófúvás miijdon hlat a kanizsai járásban, uhol ax olmillt im-pok oiofuszit/aio) során v^y-\\íí:l ut anái- folaaabadult. Mára virradófn i-mcl msguünk mindan kó^dokodéu
A főispán és hit kévvlselfi autói is elakadták Lenti kOrayékén
Zalaegerszeg, március 7 | olaa fiiomór én dr. Ország Pál Meg ia Tegnap többórás késéssel érkeztek ! tartották sz értek«íletet mindkét he aa öftszea vonntek Zalaegerszegre la. Ai ösiizos vasutt vonalakon zavarokat •kozott.az ujiibii hnvazán egomzegl viszonylatban. A celldömölki, alaólendval. zalalOvÓl vonnl.\'ikim tg elakadtak a vonatok. Autóbusz fprgalom egyáltalán adnoa Sokfelé ntegsiinkadt a telelqn-éeazeköttetóa la. Mindén Irányban kSz-•rőt rendeltek kl a hóakadályok eltá-valftására.
Nován és Lentiben a Magyar ftet Pártjásak volt nagyválaaztmanyl értekezlete A hóviharok ellenére In útnak ladalt vitéz gróf Teleki Bóla fólapán, Prfeka Valér mosonmagyaróvári, Bártól [Hívás aaittnt erarággyllléaL kcpvl-Mflk. u salai kópvbolök közöl Ilovnzky JáuBb. Pecsoralk Ottó. vltóv. gróf Kor-
a járás kóxsét/ui és Nagykanizsa kózöil. Ál. .\'„\' szAnon som lehot llOHz-szabli ulra iiiduüii. Dr. Jjontay Alán fószolgahiró intózkodntt, hogy a/, utakat u lohutó kíggyoiTíablian felszabadítsák, <lf hu nem ís hoz az időjárás ujabb hóforgotogut, akkor is, ls>h>lolÍk kőt nap, míg a.forgalom luogindtilhat.
A komúrrárosi álluuuísia lognap kulonasái?)f kolluU kirondiJni a vasiiti pálya kiásása régott. A vasiit muilkáa-oHxtuguí szakadatlanul, ój-jnl-uappal muukábsn voltak. A iiestt vonalon Nanyr.\'^si\'-iiél voll HXÜKM\'ig o/.ultal is nagyobb iminkfis-t.\'.soport
kivmónyliMóro és rnegfcHttitotl lunn-ka folyl a Bzombatholyi vonalon is DuoHusKontláaislóig.
Mára virradó éjsxuka ion i buló szélvihar hordta a havat újból okoii » vidékon, de. bár a hó roggolro iiiagasaii lotóato a tegnapit, a VtiS-uUkon ujabb forgalmi akadályok
nem táinadtak, mórt a nodvos Itóliól
a H7*\'A nom tudott torlaszokat omolni a pálvatost liényoe pontjuin. A vonatok ma roggi\'l rondoa idŐbon ér-kniífok és indultak a ksnizsní állomás fort^ümálian, ínég hóükókut som kollott járatni a locfcjjobb pánwroötí köaósok forduiUk «1*.
lyen. Közben azonban a hóvihar fokozódott. Lentiből Frloke, llnvBzky, Po* osornlk, Bartol óa Országh kópvlsflók Böpkooalp Bzerenoaósen eljulettak Osók-tornvára. A főispán. Korntaa képviselő és kíséretük két másik géwkotsival Zalaegerszegre akartak elfutni. Bl Is Jutottak Noválg. még azon tul Is agy darabig. Ott aztán az autók elakadtak. Az egyiket valamennyi bennülő Begit-aéfével sikerült fáradságos munkával kiásni, a másikat azonban a közeli Batthyány uradalomból segítségül kapott lovakkal etkerUlt kivontatni a hóakadályból b Így az autók Lentiben éjszakáztak, utaöBlk pedig a késó esti vonattal érkeztek vfsBza Zalaegerszegre,
Háry János
mm-, likőrgyár és bornagykereskedés
Telefon : SOS.
NagyUaniasaa
Még 1041 és 1942-ro visszanyúló hüntotó|>cr nyprt bnfojeióst a nagykanizsai tórvényszók ucsontitirÚHtigu nlőtt. Ugyanis 11)41 novoni borétól kozdvo Íví2 niájiiaáíg Baontű Varga Amália, budujx\'st-eBillagliOgyi iizlul ¦ asszony loinccant /ala megyóbo és Komárvároshiu) többoktól éSHüové-sároll füstölt húsfélét, amit azután több tétolhoti fiilszállitott líuda|t\'St-iii, ahul azt n;s/int a elioni ápO«-llOz címzőit vendéglő tulajdonosának, ki-sobb résübon podig Öoróncsór István fűsaorkoroskodónok adta ol. Szonlo Varga Amália tObbok között Halamon Gózónótól, Najfy I,íihz1óIój, Schlógl Lajostól váaároll. Amit j i u -
dnpoatm süállitott, mintee;/ 16 ui~ lonnázsa voll úsaíflaon. A váit szorult Smuiln niugusabh án)n vásúiulu és magasabb áron adta torábh a husi, mint amonnyit az árkurmánv-tiizlosság luogállapitott.
lObbon az. ugylain már lühh izlH\'it voltak lárgyalnsuk, sói ihilot is voll. Most zajlott lu az ügy utolsó felvonása, molvnok során Sznnt\'i Varga Amáliát 1000 pongoVflalamoii Oé-zánél IKX) iN-ng^ú, belllúgl Lajosi 500 íwngő és Nagy. Uaalót llot) [Kingo büntotésro ilulűk. Két másik vádlottal SKOllibon kcgyolomliol aj oljárásl íüüuiíc.í-j Lóitok, illwhu fügfében UrtjéJr.
Vidékre Ss klterlaszUk a tibttsigvlxagálatot
NagysierO munkát vég»i a Pályaválasztás! TauáeaaaH ás Képesiégvlxseáló Intését
Madách halhatatlan remekniAvcnck, .Az ember tragé<llájá"-nak falansiier-jelc-nele forog at esíllnkken, amikor a Pálya-válasHási Tanácsadó és Kéncsscgviisgáté Irttéret kapáján belóplink. Három csrten-dével czclólt a székesfAváros szervezte meg ext bt. Iatézelot, amelynek clmcról clsé piPanalra azt hinni az ember, hogy a Madacb-félc falanazler korszak előfutára.
Amikor a Magyar Vidéki Sajtólttdósitó budapesti munkatársa végignézi Atra János dr igazgató vezetésével az Intézet bel)iségeit és az igazgató elmagyarázza, hegy Miféle Módszerekkel téricnlk a .paciensek\' képességvfzsgálala, — kiderül, hogy bizony iti nem arról van szó, hogy a diákek vagy tanencok agyrtudorárél biotéfdal uton eldöntsék jövó clelpályá-juknak somát, hanca ellenkezőleg lélck-fani vizsgálatok alapján állsaiti&k meg természetes hajlamaikat s velük együtt meg Is beszélik, kogy melyik hivatás vagy Bt\'ya volna szdaiukra a legalkalmasabb.
Fcnaállása óla az Intézet többezer gyermeket és ifji.ii vizsgájt aieg. 10-14-18 évének voltak, ugyanis ezekben azéletkorok-ban azoktak isketát választani s az ilyenkor kiválasztott Iskela már érésen befo-lyásatja a késlbbl pályaválasztásukat, érthetően fonloj Idipoalok ezek, hiszen <vy életet lehel clrorífanl vagy helyes irányba terelni az oko) 03 helyes választással A kcvésbké tehelséges mindig meg-shiyli és az éle bea nehezebben érvényesül majd, ha nem a néVI megfelelő blva-Iáiban dolgozik s a nemzet is veszi! vele, mert esetleg hasznos enorglák maradnak kiaknázatlanul, a tehetségtelenül végzett munka pedig értéktelen.
Az Intézet csoportos vizsgálatokat íb végez, mert a vIzsgálatK rendszer erre módot ad. A paciens, a&lnek tanácsot kell adui, hogy milyen pályára menjen, több vizsgálati lapot telt ki. Ezeken a lapokon mindig egy aránylag cgyBzcrÜ szá-
molási, technikát vagy gcemelrlal leiadatol kell megoldani, csollet! kérdé*ohre válaszolni. Aí Inté\'cl vcclel azláo a kitii-tült lapból állapítják sacg, hogy a diák érdeklődése, veleszületett képcisé^c, hajlama, tehetsége milyen hivatás belSHéaére 104x1 a legalkalmasabbá. Bridig látszólag igen egyszerű a vizsgálat rendszere, ám a sajátos módszer nem ebben rejlik A kérdések és feladatok ugyaula nem olyan ter-tuészclüek, amelyeket löbbnyiro mlude«ki megoldhal. A mérlegeién, amelybe! at Intézet az eredményt levonja, arra (ekteli a súlyt, lm.;y mennyi Idő a\'att hány fslaala-to! oldalt meg valaki s a megoldás salaó-aéglleg milyen. RchokIvüI sxcllemes próbákkal ;\'ilii|»iij.u- meg az egyes diákok 8zékincs-ha|lamát, fogaleas kisciét, Icthni-kai ér/ékűt. képzeló erejét, szem-mérlákél s azl a kénességél, kogy a flgyelaét zavarás cselen raeunytrc (udja kencoalrálnl. A kérdések Is igen érdekesek. Például felieszik a vizsgalati átvágnak a következő kérdést: .Mit aiand a kercsktdft a vevőnek, ha az áru, amit a vevl kér, kifogyott?" Tiz éves gyereknek kell aéaáay másodperc alatt leírnia a választ. Aa egyik például a következét irta; „Nagyon saj-náíoM, most éppen niacserj, de tessék a jövő héten jönni \' Másik kérdés: .Hol ayltná meg az Ültetett, aWorgaltsai korúién, avagy a csendcsebkx mellékutcán?\' Az előbbi vá\'asz adó|a azf telelte i.i, ktty feltAtlcjsttl a forgatmassbb \' alvaaaton. Nyilvánvaló, hogy az Ifjsaak van ksrti-kedéi érzéke.
Az eddig végzeit kutatásak alapjai «ty természetes csoporlesllást állapltéll uieg az intézet. Ezeket a kategérlabeli olasstá-sokat nem elézatesen állapfletlák aMg, hanem a vizsgálatok ezreiiek laaMsáfáMl szirtek le. Hátam ilyen kategóriái, lafjr csoportot kllóioézletneb w*g, aMalyekbe lébbé-kevébbé bclelarlozhat mlhdaakf. Az elsi csooortba tártéinak azok, aküraek érdeklődési körü\'í az ember felé tarahil.
Március városi mozgó Heddf" Jt
7- dán__p_ és szerdán
Ketten egy jeggyel !
túger Antal, Turmy Ida és Jéumr Pál
utolérhetetlen együttesével
JÖJJÖN BLSMJSN Vidám magyar ftlmbohóxat. Aktuális magyar uildgkiruáó
ElOadások kezdete: j-4, f6 és ,<Vi órakor.
194-4. március 7
ZALAI KÖCLONY
Biek»*l lesz » ¦»•. ¦* "Erved, amavísz, az no, ttb. A második cwpert ta^la.l a niennyiíégeknek egymáBhoz való viszonya s a/. okaARf kapcsolatok érdeklik (mérnök, orvos, kereskedő, uaida, ipares, slb.). A harmadik csoportba pedig a gyakoriali lipus, amclv kfllönösebb natJV lehelséggcl nincsen megáldva. Természetesen mind á , három kategóriabm aiimiyjfélc változat képzelhető el, ahány léte ember van a a ksiCBÚriik nem különülnek el egymástól mereven, hiszen az ölel nom ismeri az égésien zárt logikai törvénvszerllségeket.
A fővárosnak cz az inlézetc igen nagy leienttseeU úttörő munkát végei, hiszen előbb-uiaab vaUmllyen (ormiban országain is kiterjesztik a tchctségvizsgálalol. lírthető Is ez, mert a társadalomnak és az államnak is elsőrendű érdeke, hagy mindenki a tehetségének legmegfelelőbb életpályán dolgozzon Cz töltse be hivatását.
Dr. V.\'K.
Fantasztikus magyarázat
a spanyelhátha or edetér öl: — a napsugarak hozzák e baktériumokat más bolyflókról
1-ljjT svéd tudós a napokbaii nyilai kozaluL toll közzé ,a hípúkban, amely szerint a különböző országok-ban homrégihori fellépett spanyol-nátha nom földi orodetü, liautHit más bolygókról került ide.
I/hiÍs liai-knmnn, az ujwalai-\'svéd egyetem baklnriologusa szerint a sjianyoluálha kórokozói a napsugarak so^itaégévol más bolygókról kerültek a földre. Megállapítja, hógy
* földön sehol som volt olyan járvány, mint a most fonyeguté s|ía-tiyolnátha. Klőször a középkor1 má-¦edik felében jtdtmtkoKOtL Rurópár han, amikor azonban csak? idoiglw-nos vondóg volt a földön. A fénysugaruk wsiilsi\'igéTol került ido a vitátrür ralamelyik planétájáról. \\ napfény nyomása ugyanis olég oróa ahhoz, !hpgy kórökoz<)kaL egyik égi-leslrÓI( a másikra \'közveliti;*!). Ku-nie\'rliiig-Ouos, Nobol-dijas holland tudós kiaérlotoii\'HKorint, elő szorve-/.eUtket le loliot hütetii miuusz 278 fok Celsiusra ez n viláííür hő-iiiér soklölo anélkül, hugy az or-
aiiizmusok életlíé|)osstV,\'e szcuivodnö. Kund l.undmark svéd asstfonému* lltc^lapitóftS) szerint pedig n földre került motoorokban baktériumok ta-lálliatók. JJzon az alapon ma megmagyarázható, hogy a földön időről-\' időre uj baktériumok, illetve járványok lépnék fel, molyoknok eradolo iiiáAóppon nom m agya rázható. Est nr. elmóluU\'t niogorósiti 0. Lipman kaliforniai oiryolomi binar, aki azt a Hwwáeiés felfedezést lotto, hogy a világűrből földre került motoorokban élő baktériumok találhatók, amo-lyofc a földön ismeretlenek éa amelyek öletkorn. löbbmüliárd évre toltolo. Rackman svéd prof^ror arenai óbbon nincs Sommi vat$ssinüt\'-kw.
aMekow elmélete szerint tehát f\'.tWiotö, hogy fertőző mikroorga-iiiarauaok a világűrben utazhatnak
* ife*y a járványok áttörjodhotink *syft bolygóról a másikra.
HARISNYA
sia mf átszedő-lü
ELADÁS
Inoyenea útbaigazítás minden oaütörtekén délután 2—4-lfl.
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet Csangery-ut 4. sz.
A törzsvevők kiszolgálásának alsíbbségt érdekében akciót indít az Iparkamara
A Magjai Vidéki Sajtótudóöitó jelenti ltuda|k<«trŐl, hogy a Koroa-koduhni éa 1 iparkamara véjoményor^ bizottsága határozatot hozott a kereskedelem t»yik loKfoilUwabb éa legégetőbb problémájával, a lörzsvo-vók kiszolgálásával kapcsolatban, A jelenlét; fönnálló mnoolkozéoek ér kdméhon ugyanis ass úgynevezett alkalmi tevőktől n raktáron levő kés/letek kiszolgáltatása nom tagadható mac, aöl arra iw tolt eset, hogy olyun alkalmi vevő. kit a keroelrtdó nem akart kiszolgálni, aazal att Indokolással, hogy készlotót a riigi törzsvevőinek tartotta fenn, éru-balmozáfl, illeWo arumjtegoU\'íS miatt bűnvádi feljr-lnntést tett. A kamara vözotöségii a véleményező bizottsi\'ie; határozatát felVírjeszti a koroske-dolnmiigyi ós « kózollátáai miniszl*\'-rokhez azzal a kérésBol, hogy a fönnálló rendelkezések uioftfoWó\'n nii\'Hlusittassanak. A kamara rainiitat arra. hotry n koroskodőktöl sorozatos iolantésok érkeztek, hogy amint valamilyen árucikk szétosztásm kerül, már a nyitást mogolósöen néhány órával tömött virokban állanak az igénylők az ajtók olŐtt, nkárm\'Ílven [Xirtékáról viui szó. A hatásági T"SS_ gálatok során kiderült, hogy a sor-banáUÓk közöli \'og^éaseó ünsajtf-lon, soorény auyatíi viaaouyok\' a «Vóti été
omlieroV is vannak, akut _ több könyvre vásárolnak, amit koroakodó a inai rondolkozésDk órtDÍ-rnéboti nem tagadhat ino;;. fízamoa oaotbon kidorüU, hogy ogypsok ron-dos havi bérért egyszorro tiz-husz váaárhwi könyv haaználatáhoa jutnak éa ozt fölhasználva összevásárolják az oladásra korülő ritkább árucikküket. Rzért a kamara azt kéri az illetékes minisztériumoktól, hogy .logalább területi szempontból biztosítsanak bizonyos előnyöket a törzsvevők számára," tehát no fordul-basson olő, hogy ha jiéldául Kőbányán arról értesülnek, hogy ogy óbudai üzletben mézárusiVis folyüc, akkor az egész városré-sz odatódul ahelyett, hogy megvárnák, amig az "> körzetükwui is megkezdődik a mézárusítás, A kamara azt kéri, bogy olyan osotokbon, amikor a vásfirló személyi körülményei, lak-holyo és az eddig beszerzőit, a vásárlási könyvből mo^rálliipitható készletei nem teszik indokolttá a kiszolgálást, azt megtagadhassák anélkül, hogy ennék ellenében eljárás
indulhasson ollonük. A knreskedök a törzsvevőkéi kölőnbon is szeretnék megtartani, hogy a háború után is sznh»dvcwenvbon is magukhoz kössék.
1eg61t a páliaka m élleliőri a tadwásárMfl 8iasx(öxdr)beB
Miholics .ió/.si*f lottdvaváaárliolyi éjjeliőr ti hóforgotogcs éjazakúhan szolgálata közben annyija megfázott, hogy l>otért a szeszfózdélxi géntborodott tagjailta egy kis mo-teaért. lígyik.pohár szószt a , másik
után hajtogatta fel a fis óves éjjeliőr, mígnem rosszul lett és többé nom is tért\' magához. Alkohohuór-gozés és ennek köretkeztébon 1k>-állotl szívszélhűdés ölt*\' meg ott a liolyszinen.
Pálinka helyett sésavat Irett
¦ HaÜa Islváu 71 éves szentbékál-luí földúiÜToa künn a «Bulóhogyoh védokdzott a hidög ollón ogy^ kis jöfi\'U\' papraniorgóral. Közben azonban eltévesztette az üveget éa jó
nagyot húzott a BÓsariíft üvegből. Olyan súlyos liolséV égési" sobóftot szonvtHlott, hogy a aümetíi mentők ólotvobzólyos állapotban szállították bo a községi kórháaba.
falsar Klári térlót, Bithsayi fllsirsidszit •Ulóittk •gy baiatasi boträara alatt
Még a nyáron történt, licarj Kúlhűiivi A kos filmrendező (aki egyébként még arról ia nuveaetuti, hogy Tolnay Klári fério) Balaton-zamárdiban forgatta a muki c. film ogyoö jolenoteil, íigyik éiazaka, már éjfél után It.ithonyi és Vaeai Krrin segéd rendező átuionkjk llalaton-földvárra éis Hsállást akartak kérni a liolovícs-Toiulé^lőlion. b\'olkültf\'Jtték a vendéglő isUllójábaii Kyárai Jfattut kocsist, aki aaqnban nem mutatott lutjlandÓBágot arra, hogy felkeltw* a rondéglóst. Mtuiatt azufáltás k<v-rokodott, aminek herében Káthonyt ibüdös {xiraszU. \'felkirtltímárai öklével a kocsis arcába sújtott, majd fuldrotoporU\' éa a1apos:iu uiogtujMmta a nála sokkal gyöngébb fizikiimmai rendolkoző Nyarait; A kocsis kutyája rotult végot a liotráoyos ji-Jo DOtnok olymódon, bogy a itukiduiiö-dótl fílmroudozőről lritéirkt a mhát tv bulu)iara]x)ll an ikrájába.
Az \'í.ur.orril koOUÍS /ol jOJéQkjBjMS
Itáthonyit. Az illotékcN tahi járáfl-
hírósógon már három tárgyalást tiiztok ki, de a rendező valamilyen okból egyiken som jolent mog. Alost, a nogyodik idézésre mogjölont ós súlyos tosti sértésért 800 pengő jx\':nzbüiiUité»ro itt\'.lü\'ik. Hátbonyiliak koll mogfizotnk) a kocsié orvosi költ-aógoifc >\'u a pörköltségoket ím.
Ejjoli gyogysMrtári ügyesot: Ma aa Igaaség gyógys>ert4r FŐ-ut 12.
KisSBMiizaán a/, ot fei ni gyógyszor-tár állandó ügralotba aaolgálatot tart.
Naptár. Marciai 7. Kedd Krim kat. Tamás. - ProtattáM Taaiás.
A ÜÖXtfORDO nyitra vau reggel 7 árétól osto 6 óráig. (Hétfő, ezerda, péaitak délután óa koddon egész nap nóknok.) Toleíon: 660.
TARJA/y-PALCS/CS
toxtltktart és kirmtmiélMrt vélhlai
Nagykanizsa.
Syár: liaayaru. 86. letett*: 3-44.
Városi füllet: F6-*t 14. (Eis* Ma-¦ar BiMtfh* Intézet r*Méá/á**n.)
533.
fa
m i q b ti
(WImmor Anzaha) , a kiválé budapesti hitszónak tartja a aagykanizsal nfik lelkigyakorlatát a Szociális MiHizlá hátában. A lelkigvakarUtek Idefc márc. 13, 14, 15 és 16. A terem (ütve. Lelkigyakorlatos jegy, amely «16-heiyet biztosít 1 P. (:)
— (A kbkoti.Sro.nl plébánia)
Javadalomba dr. Simon Oyörgy veszprémi nniryprépoat, p\'lspökl helynök beiktatta aeieocaér András kinevezett
plébánoit
— (Esküvő)
Uátkny Aga\'a oki tanítónő n, nagy-kanUsnl nzikfrényu Iparoatarioholsko-lénAI ^ Pitos Aruád t zászlós, HAOHT tlsztvNelÖ, március elsőjén tartottak cakllv.íjdket a budapesti S/.ent IslvAu-barlllkftbsa.
— (Mnlálaiás)
Frnacsloa Zsigmond, a NnKyknnlzsal CsrAHkedelmt Iskola 42 éven át volt altlszt|e életének 77 Ik évében tegnap délután 5 érakor hosszas szenvedés után elhunyt Tometóse raárolun t án, délután l órakor lesz a temető lialottaa-házábál. (:)
— (Űzen a honvéd)
A kanizsai kislányoknak Ü/enik az alább felsoroltak, hagy írjanak nékik minél több levelet és szerezzenek ezzel kellemes érákat számukra Bzt kérik valamennyien a L). 355. táboriposlaroT a Jc*ve<kezökí Tóth SániJor árk. szkv,, Bertók János ark. Őrv,, Oudlln •yöiRy, Varga József, Nagy Gáspár, Huszár József és Nagy Ferenc árk. Hoavédek. — Efamó Józset szakasí.veze-1*1*1 a P. ÜöU táboripnsláról levele van a szerkesztőségben Horváth Juliannának, Nagykanizsa.
— (Milyen gyorsan álmodunk?, Oyakrun megállapították már, hogy
az ember bizonyos helyzetekben, Igy halál veszedelem, főleg tuldokláa Idején rövid másodpercek nlatt az egész életét a ezeoib előtt látja elvonulni. Ls annyit lalent, bogy az n gyorsa*á{f, amellyel elképzeléseink normálul csa-tnkbea leperegnek, hallatlan mértékben fokozódhat. A tapasztalat ia blzonyltjn, hogy az álmok Is elképzelhetetlen gyorsssAggni peregnek lo. Egyik leghíresebb példa erre Gorhart Hnuptmttn-nak, a híres német koitöaek élménye, nkl egyik Ifjukiirl művének leírásánál utal egy Ilyen RXorp alom lelolyAsára, amelynek Idejét vóTStlenlIl sikerült meg-AllHpitHnln, ugyanis két csengetés ki-/öit pergett le. Bz hz Időszak csupAa 5 6 máiadoorolg tartott. Tudomáay*a raegáltapltás azerlot azonban ha ezt a hostnrn álmot a valóságban filmre vonnék éa lopergetnök, igy az álombeli \' események leveiltése órákat veune Igónybu \'MNK)
— (Halálazás)
TSnozoa Mihály nyugalmazott MÁV s. ellenőr, életének 72. évében, Keszthelyen, hosszas betegség utén elköTtÜ-zttlt az ólok sorából. Az elhunyt alapításától kezdve agylk lelkes, *4aa«ó vezetőségi tagja volt a Keszthelyen virágzó életet élő Yasutan Kíraek, Mla-taszerü vaaatas vall, inunkáH életi ember ós Hvélaek élő aealádfl, akit k*z-llsztelet övezett nemcsak pályatársainak széles táborában, haneaa b váras egész palgársága kríiébeii. Un dálatáa toaaették el Keszthelyen. Vemetésán a vsButsfwág éa a Vas«ta9k«r népes kll-dUttségel Is megjelentek, hagy baesit vegyentk a mlaáenkl áltat szeretett ás beesQlt kartárstól.
— (Aratás)
A Visontai család harmadik «eatMae< kéack történetéi irta aieg S;.enlmihilyiaé Subó Mária nagy esaládregéayénsk harmadik részeken. ElJHteituak a klegycais koriba, a Vlsaiitai fiuk történetének Háttereken oii láljHk az egész ore^g étotét. Az .Aratás" a\'akjai már Jóbaratiink, hiszen két nemzedéken keresztül kísértük tfcct küzdelmes eletük miaden fontos ál-lemásán. A Visontai család élete az Alföld magyarságának élete, de a család egy része elszármazott Erdélybe, megferdalt a Szepességbet, ugy hagy ez n naryszabásd regény mondhatják az egés\'. magyar álel hűséges tükre. Szenlniihélyiné Szabó Mária a legnagyobb művészettel, a tisiria irodalom nemes eszkízeivel tárja elénk regi- \' nye hásének, családjának, a magyarságnak életét. Nem csak egy szép, áldozatot elitnek regénye ez a kányv, hanem egy darab magyar élet, egy darab magyar (arté-aclem, ami *tt jálsaódlk le Vásárhely, Debrecen, líSröstar^a köztit, a Mait aaá-sad békos, bnláog korszakában. Az OJ Idők Ir*d*lml\'Intézet Rt. (Singet és WaU-ner) kiadásában jelent meg. ¦> ¦ ,-.)
ZA1AI Ké3i.0N*
1944. war«ims 7
UJ magyar kftttatetés
A KwriaAuv/ó Dr ŐIÓ«iéltóflága a polgári órdaekerottzttel n} mHgyiir klttln Ivttsl ulapftfltt, melynek arany, czÜMt ó# Liinii/ kwenije vnn A/ uj po<«átl KUiiuieU\'.-d i.-/t-K knp]Ak, akik a kan-vétivleai érdekób*n kiváló nzotgálnta
klit lu\'jrallrüfk A píilg«rl vi.\'jVnok ih\'k
ad*minyataudó Mtdnietöat eliésorban h hadiipari it\'rnu-ié>"kt;n éa h bonví-dtflal tolókat r/olitáló terau-lrsljon ki-in^.» ó s/olgAintokftl lel)v»llök kaf ják.
4* amurtkal hadiipar telfeaUü
hép*»*4g« nem tudott lépést tartmni n haderő Biükaigltttivtl
A/, fSgyeeült Államok aaenáttnuV aak MniKOtr.éuV)]hli biKobfrnga olké-iKitvttu harmadik évi jukuiMnit. A jalantfr rtfaxletea adatokai közöl aá amin ikai hadiipar trlji>aii4>kt\':r>eAftá-(áról <¦<• iiH\'gállaiiitju, hogy a tor-aialt\'n (lom ért*- el azt a fokot, hogy a hadHercg minden kivánaágát toT-jeaitlK\'tte vollta. A hadwirog kört\' lelményoi iiuy haladják a tormoléet.
la-^nrgoíH\'bbnek u partranxálláai eiíónakok, j how/.uUWti uehrz Imin bánók vn radiókt\'-flzülékek gyártását tartja. A konwkti éa a It inalná égretUuIyban van, de.ha a fokozott toriiu\'U\'t- megindul, MZJikké|r<;ott ii\'iun káaliiónnval krll azámolni. A njrora-anyag kosztétól elogondúnek tartja.
Alulirűltak mílvséEes fajdaloatmal, de Isten megvállozlalhalallanak-ufttá-ban való alázatna Megnyugvással i«-daMák, hogy a Imi. u attretctldrága jé férj, após,
Téth Péter
Ailatkaraskadö
éltléaek 61 ik. boldog házasságának Sl-ík évében hosszas szenvedés ulán I bó 7-én vlsszaadia jóságos lelkét Tarem Ifijének.
t9iA*a halottunk földi maradványait felyo hó 8án, szerdán déluHn <h 4 érakor fogjuk a (emeló ha tolla ah diákéi a rém kat egyház tizertarlása szerint beszenltltelni és örók nyuga-larari kelyezni.
Ai eageszleló szenimlae-áldazat a Mtcbaldagull lelkltldvéérl felyé hó • éa d. e, !i érakor fog a ezentferene-rtaél plébánlalemplomban a Minden balénak bemutattalnf.
Magykunizr-a, 19-14. március hó 7. AT*Jéaa|«a lalhadMladlo kBzBltQnk élf mv. Tétb Paterná szil. Ricbaltaar Ikm. neje, B>v ilj. Tóik Pétar.é menyi\'.
Üzletmegnyitás.
Tlsiteltttel értesítem u mók/aa tlsatelt hilgykózónséflei, bagy BotvöaMér 10. sa&m alatt
(Bedenek-hAzl
htilgyfodrasz-szilint
M liilgyktaAnség szíves pftrtloglsAt hiiíu. maradtam tlsitaleltel
Ttm.ni w. Molnár Jánesné.
Nagykaniasa megyei város polgirmee torétól.
Tárgy; Hajdina és buzagyöngy kiosilása ai ellátallan lakosság részére,
Hirdetmény.
A li»t|cggyel rendelkezi |dlátallanok részére f hé 11. és 24 ikc között a liszt-legyeken levé „O" szelvények levágána fiicutücii 25 dkg. hajdinát, az ,P* szel-vénytk levágása ellenében pedig 25 d g. buiatvangyöt kell klszulgállalnl.
A llaztkeicske<\'ök t. hó Ilkán jclenkei-zcaek nlalványaikért a közellátási hivatal* ban, számadásaikat pedig f. hó 27. éa2l-in délalétt kötelesek beterjesztési
Nagykanitaa, 1944. évi márdu 4-én m PolKárracstcr.
Köszönetnyilvánítás.
Vbarálalnk és ismer*, ijlhelollen édasiiriySin, icatvérerti. Illelve anyósom
Uj»A*-l Páltté
temetésén megjelentek, vagy kármely módon fajdnlmunkat • nyhltcnl igyekeztek, fogadjak ez-aton hal** köszönetünk Klf«je»é.-i4t.
A gyatMota ««eii*d.
Hirdetmény.
Telhivom mindazon ÍBrhéiei ftegy-gaaviaiat, kik az Ortzáfos Oyd-¦Olcstermelö Egyesületnek ti(ji) 6a mifjaanyomásu géppel rendelkeznek, mull éri tsgiági nyiigiájiikkal fa-permetezÓ réigálic- igényiéi miatt legkéaöbb 1044 Március hó 11. napjáig jelentkezzenek Batlui József helyettes hegybírónál, Kls-kanizea. Plváru-ufca 24. tt. aluli.
NasrykanisMS inegyoi váaoa polgármoe torétól.
4367ké. i!M4. Tárgyi Rizs aruillása.
Hirdetmény.
A február havi rlzasiaradványt a rizs-Aruiiiáera kijelöli keieskc,dók (Bcleznal József fáherceg\'Ul, DedovAiz Magyar-u., rlder Pelöfiu., Mustos Kossulh-trr, Colái Htrlky Miklósul, viléz Tóih yui árut, Ttrza Csengery ut, Erdélvlné Kiírac-«., (Jrálz Hajealó-u., Imre Hajc^AMiicft) a raárcias havi finomliszt Szelvények elleneken kiméi Ítélik Mgy-egv szrbt\'iiyre :tó dkg. rizsi kell kiszolgáltatni. MilielM a készlet elfogyod, a számadást be kell adni.
Nagykanizsa, 11)44. mársias B 7ii Polgármester.
NagyKinissa megvet Vilros hdótuvaiaiáyii.
198/1044 - Tárgy: Ci\'AKSZ bajbaiutell adósainak megsegítene
Hirdetmény.
PelhiveM azon sokgyermekes családokat (négy és annál több gyermek), akik az Vrezágas Palusl Klslakásépitési Szövetkezetiéi felvett kölcsön utján építkeztek és most részleieiket, illetve vállait kötelezettségeiket teljesíteni aem tudjak, je Icnlkezzenek Váraaháza, II. emelet 24es irodahelyiségben
Nagykanizsa, 1*44. évi márciae 2-án. 7« Poldármenter
A MgykulMSl klr. lá/áflkháMlg, mhx\\ trlokkifnvvi tMlóaijtil
t-a/4 iím:i tk sz.
Iiraíii timilÉU ti tiimil.
•siivadla Jln.Büi sí. Bekc Marin rtg-rclii|l>ll>ik¦Hblán Hlhílyné .í. UcU K>-lulh: v^ijErtktlfrtit ;sicnvcdfi elten Indított VÍRIehajtail lg,cbert ¦ tkvl lutóflAK a fin-rehiluii i\'ieliae kOetkealibei IMI : II Lf. 144, 146. ís 147. 8- értelmébe, a vitieballaal atveríat 312 P ti t líkektTi-leléa, enaeb Jdrelékal ea aa áiveréal ktt-itarttt ezatlal ntiillarll.il 21 rktllain, továbbá a eaithhoiottnak klmond.lt fel-tenkalf Arl.r *H l>, kit. Nblln Mlrf.n III Pai, dr. Petrltt Jí.ntt IN P, ai üro.nln,! Hlltlfui&veikeaet mint aa 0. K. II. Híj. H t ItkekOitleltne e> |if. be-ba|ti>a <í*ell a illí.klll 91!. ea lt!9. tt. Ijkvbrn lelvcll 3601 kite. berek l/% llle-tlaíierr 3 P t, 711/f. I. km. a.dlíre 3M P ktkllltatl árban elrendelt.
A tkvl kaliiáf aa armtanek Dldakál kbiié|hásánál mcstarUtira
1944. 4.1 »ir.tn. ki 17. >a,]4la.k Lm. 1 4.4UI íjhl kl 4*»/ átTertai Itlt4lelek,l aa IHI:1.X. IN. ? a\'alar|in mi,lHi,ll)>.
Al árveléii lellílelek a hivatalba órák alatt a telekkönyvi batraátrnál (Törvén,, háa, földailnt, I. at. a.) 4a Üldskil kílisír\' el>l|árttá|ánli leklnlbtUk meg. IUI. LX. te. 147. J «) pont)
Atkvl kaldaag elrendeli, hogy a tkvl Iroda ax aiverír. elrendelfiát a dldikáll 912 it 1636. az. I|kvbe legveiie tel.
A telekkönyvi Iratogig e hirdetmény I példányát kllllgiretztéa, I példányát pedl( ax árveráil feltételek meeleklnlhetéie véneit llldikál kiJrnÍK elWIJroiájáruk, to-vábbé 1—I példányát asabálytiein koué. telel vígéit Palkonya, Pclsöralk, Egerara-tan, Anóia|k kbuéitk el«l|ár4iáK»liiaU me|kttdt. Arreréal lellételek a kbvclkez6k:
1. Ax áiveréi alá tiü Ingallant kk. Pá. blán Márton lávára a kikiáltani ár 2/3 rí-iáinál alacíOnTahh áron eladni nem lehel. (IÍ(I8:XI.I. K. 26. 6.)
Ax árveréa alá kertlIA lagatlant, ha ax áiverís mcfttartátlil n véfrreka|tatók köslll PaJienburn Artúr kélt, 600 P.hn ax Oroax-lonyl llllctaiOvelkcxet kéri, UN P. ha Cilinrridla Jánoané kéri, I2M V, ha dr. Pelrlea JOxiel kéri, 1440 P vílrlámál al). c.onyabb áron eladni nem lehet (9610— M. E. ax. rendelet 21. » ..)
2. Ax árveiclnl axándtkoadk köteletek bánalpénxál a klklálláal ár IW/a-ál kéax-ptnilHn vxgy IX 1911:1. t-c 127. iában mcghatátoxotl árlolyammkl aximllott éva-díkkápta írlékpiplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpéflBiek alfllegea bírál leiéibe halyeléaél6l kiállítóit leteli ellintciviayt ¦ klkttldlttnek itadnl ín ax árvetéal letlélelakel xlálinl. (I»»I:LX t.c. 147., 150., 17». |S.i,lK8:XLI.t.c2l.§)
Nagykanlisa, 1643. évi okllbcr hó >. napján. ,
Br. Wébar Elek a. Ír. klr. (blrri.
A bUBiny blleltlll: Sirdyné
74á hite*.
LENDVAI MIKLÓS Nasykanizsci, Fő-ut 14.
j Slnsar varrógép Rt. kBraatképvlsalata ükeiét kiterjesztette:
kézimunka és rövidárukra
Vállal i Texlilelényomást, fehér-, azlnes- és belühimzést, endlizésl, diszvarralokal.
Modarn mlntAk I Divatos ujasarü áruk 1
•11 Figyelmes vevőszolgálat.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- éa patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és eliuplieli.
Hofh«rr-e*p«kt, gaVpaatij, csapágyfém é* golyós csapágy igénylését elintézem.
0RAVAV0LGY1
VILLAMOS ÁRAM-SZOLOALTATÓ RT.
Aramaxámlák fliataa*, . uKiaruaolov. hlbi|at*ntéaak, ankanrO falvlllgpaitáa mindaii villámot kérda*b*n
rfélel6tt a-tól álét etán 16 ót-«»a.
Harcba VéMték a iungyal mlakalatakat Ola»tor*xégban
ZÜttch, ¦AreliiH T Londont hlr nzerfut. nmnly a I. hid-serr-g t-xy lk távirati érteslltéaón alapul, az öantes lengyel alakulatokat a karcokba vetettók. A lengyol tmiltoai pa-raneauoka Anders tábornok.
I/«nrionból Jelnntlk: Chureblll io-váhbru Is közvotít a lengyal-oraiz v|-h/Alyt\'uii. Londonbaii nnuy órdnklédón-nnl várják Snlnlln levnhM lllniékea lon-doal vóteHény nzerint Moazkva In rzor iRyokozett. hogy kihasználok a meg-órti\'Mu\'k mludun tehetósóget.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnk és Ismert\' s«lnk, kik dróga jó férjem, apánk és lesIvérQnk, Illetve rokonunk
Singet* JááoB
ny. MAV. kalauz
temetésén megjelenésükkel, vaqy liiiriin mén mödon mélységes fa,-dolmunbnn osztozni Mívesük voltak, fogndlók czulon Is liúlAs k&szö-in-lünk kifejezéséi.
A gyászoló caalád.
Klluld legédmunbást félvesz Kspotf. Hoitby Mikiós-ui 1.
Klfntélttéiiytaionnalra fclvcas Sekkea üyula, Horthy Miklós-írt 8.
K*9raakad«linlt végiéit, magyar, német, horvát nyelvet beizélé, (Ízlett pmk-szíttal blfó ni) megfelelő állást kties. Slm a kiadóban. figfe
Újonnan megnyílt nól- fodrisz azaleMniba tanulOIaSiny\'kk felvélelncH. Molnár Iá notné, Eötvsa-tér 10., Bcncdek-bás. 721
(iyerweklclcn házatpár keres szennait belépéBie egy tlgyca leányt háxtartAsI alkalmaxottiMk. Clm: Molaái Jó-
xsefné, Király-«. 36. 743,
Kooala felvétetik Sárkány Mér ftHsei-Uzletében. 74?
LMknloatHnowattl felveszek. Tom-poa. 7»
Kifutdllu azonniti belépéue kivétetik Kelemen Reuó cégnél. 741
1 drb uj átmeneti kabát aladd Makó-czl ntee 43 ax, 737
Jékarben levé afa^mnkruhák eladok, Józicf fóherceg u. b6. 76«
Varrásépf gyermekjaróka, köréeói lámpa eladók Viktória göztéglagyárba*. 747
ByapjuaaBvatbftl Atmeneli illkabtt es egy bosztflm eladó. Cím a kiadóhivatalban. 7M
evladlAi 1 drb l-es siAmu Wcrikelm-ksuza, I drb amerikai lióasital, feltiéai-ben Wertbehnkojiza, 1 drb lekeiemárvány-titblAs cjjeilizckrény, 1 drb faragott lió-
nsitnl, 2......nádszék. Szegó Mór nycri-
(eiiieny-kciokedö, Király utca 2. 7E>&
Somogyszetmlkfósl uj malom (elérésiben vagy egészben áladé. Felvilágosítást dr. Hoci) Oizkár ügyvéd ad. 750
Kulönbejáratu bHtaroaott swobáí
azonnalra vagy március 15 ére keresek. Telelőn 716. 74*
Tiszta hutoraacatt izobár lasarawal-a kivennék. Címeket a kiadóba. 764
Családi házal vennék illrgósen- Oyy-löhtíl díjnok. Szabó, Magyar-u. 33. 751
Egy pir magyar munkáalé k&-
nyebb mánkéra kiadó. Magyar-u. 24. 762
Áldott, boldog, megelégedeti hAxaa-a*gat hsa léire a HUMMfi, Sioiubaihely, posullók 132 Hölgyei, uraim, tessék |e-lenlkeznl. 735
ZALMI KÖZLÖMV
politikai napilap Kiiidfn- „Kfizaazdasági It. T. NaaykaiMzia"
Kelelűs kiadó: Zalai karvry Nyomatott a „K«zgaziIoíáBl H. T. Nanykanizia" nyomdájában Kagyksnizián Nyomdáén fejet: Zalai HArely
22611512
Ára 16 fillér.
POLITIKAI * A P I l. A f
te kiadóhivatal : Pö-Ut &. axáia. o> kladrtlil vaiali talefon 7K ML
hétköznap déhitáa.
Felelős sjerkészto: Barbárits Lajos
KIÖÜzettet ára: egy hónapra * pongo so tuvear. \'-( - negyedévre 19 paneő <W> fillér. Kgyes «Tarn; hétköznap 16 fili., szombaton 30 HU.
Törikország az Égei-tenger lezárásával fepyegetöcjzllj, |i ai tlasz haiáhad egy részét áladjáü Oroszországnál.
frárizst, Rómát, Firenzét bombázták 1 * "
MalairtkihAl Hóféntik: A hivatalos részről megnyilvánuló rnály hallgatás arra enged könHknabutni, hogy
n fin* orosz irgyoerazünct
I érdese még nem haladt any-wJtra rlóre, hogif tj finn kor-.¦iii/i.V o varlamthi tfgnapi ülé-(/w ujabb, közléseket tehetett volna.
Kzwl szemben osvee politikai icö-róklvu azt várják, hogv Uamsoy külügy miniszter a szerdal ülésen »1 tekintést tiyujt az eseményekről.
i azorjot.....finn Mkofolhtolokkol
lupi*o latban liafaolli Iírich nnmzot-
közi jnctiidós, a hágai nemzetközi döntőbíróság tag ja az egyik finn lapban cikket irt. Többek között azt hantsidvozza, hogy milyen kocká-
zatos helyzetbe korülhet a gyengébb fái a fegyverszünet álUr»taban. A moszkvai föltételekre ológ ogy pillantást vetni.....írja — és megállapítható, hogy azok jóral többot tar-ialiir.i/.ii.ik, mint ami a fogyversaü-noti feltételekhez tartozik. A szövetségesek többször mondották a kis nemzőtöknek, hogy ugorjanak lo a mozgó vonatról, ámdo elmen az esetben azt in knll tudni, hova tör-ténjék az ugrás.
A ¦moszkvai fettételeknek nincs atyán alapjuk, ámehek akárcsak az wibenmaradáit »> biz-tanitanWk, igi/ a \'finneknek sem, mini a többi kis nemzetnek sem olyan könnyű megkockáztatniuk az ur/ráit a mozgó vonatról.
Lehetségesre egy ha/kánt etözönfés ?
A Kora cimü liolgár lap foglalkozik s fzörntBÓcoHok balkáni partra-nálláfánok lehetőségéről. A balkáni crimzonvokról írva megállapítja, lK>rj a Halkán két ütőképes hndse-rorgol rendelkezik. Az egyik a !>ol-rár, a másik a töriik hadsereg. A na\'riisAn ás csotnik alakulatok nom jönnek számitásba, mort nem alkotnak rendes hadsereget. A szövotsé-
gosok partraszállási lohotéeégei nem olyan ijesztőek, ez jól látható Olasz ország példájából. Ay, Adria felől történő csotlcgos partraszállás kikötök hiányában majdnem legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik, mivel a szorb hegységeken lohototlon keresztül vergődni. Kgy jól szögezett államot pedig csupán légi haderő vei, földi hadsereg nélkül, som legyőnni, sora elfoglalni nem lehet.
Balkáni bonyodalmak az ojasz flotta felosztása kérdi
ben indokolatlanul megnöveli a szovjet hajóparkját. Törökország nem jé s/emmel nézné Olaszország tengeri erejének kieséséi és amennyiben ez mégis bekövetkezne, megfontolás tárgyává teszik az fígei-tenger teljes lezárását.
Ankara, március 8 Török politikai köröket élénken foglalkoztatja az olasz Holta harmadának kiszolgáltatása Oroszországnak. Ez a kérdés annyiban érdekli a törököket mert a.hajó elosztás kérdése befolyásolja a föhlközitengeri cgyensnly helyzetét, ameni\\yj-
Támadási előkészületek a nettunoi hídfőnél
mozdulni ni bél arrn lehet következtetni hogy íiz angolszászok rövidesen a hidíőtő! kiinduló támadó hadműveletekét akarnak kezdeni.
Az olasz harctéren* a .hétfői nap\'is\' mindért említésre méltó Imrei tevékenység nélkül tett el. A nettunoi hidfő állásoknál völl mindkét részről élénk Imrei tevékenység. A pnrtrnszállt erők
Luoktól délre a németek több helységet visszafoglallak
A keleti arcvonalon a néhány fokos melegben egyre járhatat-¦snabbá váló területeken tovább tartanak a harcok. Zvonigorod-•ál délre, Szcwetovkától délre és •tyszkurovtól északra elterüjö s\'-aTcaszra helyeződtek át a har-f°k- A német csapotok a hihetetlen testi erőfeszjtések el-^Hk, melyet a túlsúlyban levő elWiség ellen kc\'H kitejteni, uj, «j ellenlökést hwütottak és \'öbbiíben sikerült is a tárnádé "ovjet erőket elvágni és meg-
semmisíteni. A I\'ripet mocsarakról délre német páncélosok msszitfonhiUak Luck váro-.vrf/ri/ délre töbfy helységei és az ellenség ellentámadása ellenére megtartották, rhibnótól északra az oroszok átkelés* kíséreltek meg egy folyón, a német csapatok két oldalról Intézett ellenlökóssel
az átkelést ntegakaaMiuoz-
és szétverték a szovjet csapato-
kat. Vitcbszktől .délnyugatra váltakozó harcok folytak, Narvától délre- a német csapatoknak sikerült állásaikat megtartaniuk, csupán egyetlen elöVeugró ponton voltak kénytelenek égy kilométerre visszavonni az arcvonalukat.
Angol vélemények a német légi ch terpolő érik íokuzudaBáról
SHMah, mAmIim 8
.Az angol és az amerikai sajt4 magállapitja, hory német légTÓ-. delem tov^kenvseg* növekvő iiiuly-aálot mulat. Kzt hizonvilja a log--m)óhl>i légitámadáskor olvcszh 11 wi-golszás/i ííépok és lésioródök nagy szama, valamint a/. Ang!i.ib:i s*\':-rüllcn Hiójti\'írkív-.iii gérifik ^kiuu\'ma.
Az antro| ab;óházb:in Van^itlert képvlsorp\'moKállafiitolta; hogy n Un-l*óru Ötödik évóbou a némofek r"««Hb»-lartása nagyohb, szivósan doli^oitnak és széntoiTTielésük nairyobh, mint Kagvlnitániáé.
Sztálin válasza nem oszlatta el a lengyel-kérdés . nehézségeit
Stockholm, március 8 Sztálin válasza a lengyel ügyben megérkezett Londonba. A szószerinti szöveg ínég ismeretlen, de már az ismeretes, hogy nem sikerült túljutni az eddigi nehézségeken. Churchill ésKoVn lovább folytatja kísérleteit. Árról értesítette Moszkva válaszában az an .o!okat hogy :i C.her-zon-vonalnt a lengyeleknek véfl-legcsnck kell elfogadniuk es Moszkva nem hajlnndtí ezt ideiglenes \'batárnak tekinteni, melyről későbbi tárgyalásokon döntsenek. Azt sem fogudta) el a Kreml, hogy a Chorson- vonalhoz megfigyelőket küldjenek, akik mintegy semlegesekként
szavatoljuk a végleges rendezésig a balüiitkal, Ami a személyi kérdési" illeti, Oroszország változatlanul kitart korábbi áílás-pontja mellett, hogy a lengyel kormányban és « hadsereg ve-zelfiségében személyi változásn-knt-kell eszközölni. Kzt megki-vánjn a jószomszédi viszony. A} Szovjet nem\' ragaszkorflk ahhoz, hogy a tynszkvában megnIn|S-lotl lengye] bizottság tagjaival egészítsék ki a kormányt, mert a lengyeleknek oijy Angliában, mint Amerikában elegendő számmal állnak renrlelkezésére olyan személyek, akik erre a. szerepre alkalmasak.
Olasz és francia városokat értek ujabb légitém»dósok
Zürich) mirchis 8 Kedden délben nz amerikai bombázó kötelékek támadási intéztek fiszak-Frnnciiiorsaág ellen. Kisebb bombatámadás érte Parist is.
A föhlközitengeri támas\'zjKín-lokról felszálló amerikai bom-
bázók "Oól-Olaszorszitg egyes vi-rfékoi ellen intézlek támadást, igy Firenze és Róma környéke ellen.is. Róma külső négyzeteiben .okoztak kisebb károkat
Szerdára virraoora ujabl^ un." gol légitámadás érte a megszelit n.yngnti területeket.
Alaptalanok a bolgár kormány átalakításáról szóló hírek
Egye* külföldi hírszerző irodák azt a hírt terjesztik, hogy a bulgár nuniszterelnöV a kormány átalakítása érdekében tár-gyalásoknt folytat az ellenzék
két közismert tagjával, akiket a kormányba való belépjSsre akar rávenni- Hivatalos heJyröí ezekéi a híreket teljesen alaptalanoknak minősitik.
A török néppárt páriamenti csoportja elfogadta a külügyminiszter jelentését
A török parlament több hónap óta tartó szünet után ismét megkezdte munkáját. Politikai körökben azt hiszik, hogy egyelőre nem várható hivatalos nyilatkozat a nemzetkőzi helyzetről, mindazonáltal számítanak arra, hogy a nuniszterclnők az általános nemzetközi helyzetről tájékoztatót ad. A minisztereinők ebében fogadta n nagy tö-
rök lapok főszerkesztőit. A török köztársasági néppárt parlamentig csoportjának kedd délután tartóul ütésén A\'töróJri kub-ügyminiszler válaszolt a m*-niszterelnöknek a külpolitikai (¦soinényékkel kapcsolatban XcXt jelentésére. Az ülésen tnegjvlejot képviselők a ktilügyinlniRzter je-leittését helyesléssel fogadták.
/ALAI KOZLONYi
UHi. inircius S
Dr. Mindszenthy József pápai prelátus veszprémi megyéspüspök i
Nagyol dobbant minden za-lui szive tegnap este hároumc-gye I 1kor, unitkor k budapesti rádió utolsó napi lurszolgálnta bemondta a hírt, hogy XII. I\'ius i)ú|M az utóbbi időben sorozatosan elárvult veszprémi\' püspöki székbe itr. Miinls/rnl]i\\ (Pi\'lun József pápai prelátus!, Zalaegerszeg plébánosai nevezte ki.
A szentatya ugyunezzel az elhatározásával szombathelyi püspökké Kovács Sándor kecskéinél i plébánost, csanádi püspökké pedig II aumia Endre esz-íevioni kanonokot. Iwiapesli ált: dános érseki helynököt ne-Tczte ki.
Iloss/.u idüu ál sok (alálgalás kísérte a veszprémi egyházmegye főpásztor! székének betöltéséi "A nevek között mindig ott szerepeli Mindszenthy prelátus neve.\' A kinevezés végleges lénye mégis nagy és büszke zalai öröm meg le pólósét jelentette !1
zalai katolikusság legszélesebb köreiben, ahol egyöntetű a vélemény, hogy a katolikus egyház feje ezzel a döntésével Istennek és egyházának legodava-lóbb szolgáját emelte a díszes méltóságba, nagynevű elődök érőkébe.
. I)r. Mindszenthy József papi és közéleti működése hosszú idő óla nyitótI könyv minden, zalai katolikus és nemkulolikus magyar elölt. A szüntelen és megalkuvást nem ismerő katolikus cselekvés embere volt mindenkor Mindszenthy József és pontosan ilyen utódot vári a veszprémi püspöki szék.
Nagykanizsa és az egész vármegye, de az egész nagv egyházmegye is a katolikus lélek fiúi hódolalával köszönti őt a nragns egyhftzl méltóságban és harcos, ulkotócrejü föpa|>o1 köszönt személyéiic 11 a veszprémi egyházmegye élén.
Hegy évi szigorított dologházba utalták betörő kanizsai cselédet, aki u|6v napján kifosztotta veli mnakaadójál
Vakmerő hotörés történt Nagykanizsán Újév délutánján Uohtuiaon lléla gummijavité-üsom tulajdonosú-niik hrzsóbot-térj lakásán, lsmorot-len tottoa álkulccsal behatolt Lidit-mannák távolléte alatt a lakásba és »z elskllöszokrényljól kivolt ogy dü\' bozt, umolybon üOOO jxmgó kósz-pénz,: mintegy 4000 pengi értékű ékszoi éa fontom szoméJyi iratok voltak. A gyanú Liditninnhók korábbi sznkaetiiujia, 1/wikoÍ Itoxália ellen irányult. Sikerült m ót Krxw-kométon, férfi ismerősénél, Uollaon-der Adolf könyvelőnél megtalálni, tlindkottót elfogták éa Koeskométról a natrvkaniiisai rendőrségre kisérték. Mogáflapitást nyert, hogy Lonkoi Rozália többszörösen bÜntotott. ro-vottmultu tolvaj, aki álkulccsal l>o-hatoli l.ii\'litm:ii)iii\'4. lakásába, azt kifosztotta, majd nyomban Kocsko-ntétro utazott és a pénzt átadta ismerősének, Hollaonder Adolfnak, aki a pán* ogy részén Biidaposlnu rnbákat vásárolt lovábboladás r/e jából. A dobott a 116 bodobta ogy kútba, 300 |)ongőt megtartott magának, a ruhavólol után fönnmaradt tószeg 11- HaondeniéJ maradt.
• Most tárgyalta ont aa ügyöt a nagykanizsai törvényszék dr. Al-máasv-tanácsa. A személyazonosság megállapításakor kiderült, hogy Ixmkoi Róza nyolcszor Tolt már hüntotvo lopásért és ogyisben közveszélyes munkakorülő csavargásért. 1917-ben kozdto. Akkor 4 hónapi foidiázat kapott. Majd rövid inog-azaki fásokkal kÖTotkozott két ós fél évi fegyház, ogy évi börtön. 5 éri fegyház, három havi fogház, egy évi börtön, a legutolsót nyolc-\' hónapot - Nagykanizsán töltötte ki. lloliuendor Adolf könyvelő volt, do ó is már háromszor volt büntetve lopásért éa csalásért: 4 hó, 6 hét ós 8 hét terhelik személyi lapját.
Ixmkoi Róza boismorto av törvényszék olőtt ís bűnösségét. Kimondotta, hogy Kecskemétről jött Nagykanizsára, mivol itt korábban már Lichtmannéknál alkalmazva ˇolt, itt állás után nézett óh mivol nom kapott elhatározta, bogy botor régi gazdájához, Lichtmann líéiú-hoz. ujÓv délutánján 6 éa 7 óra között, miután terepszemlét tartott és moggyóSódött arról, hogy sonki nincs a lakásban, álkulccsal kinyitotta a lakás ajtaját, .majd Ijomont aa obódlűbo, mort tudta, bogy a
szekrényben van u hénz é« na ékszerek. A szekrényt is álkulccsal kinyitva, kivotto Imlőlo az értékeket tartalmazó, dobozt és több dolgot, majd eltávozott. A lakást lezárta. Bevárta, az éjHzukai vonatot ÓS azzal Kecskemétre utazott. Lakásán folfo-szitolto a dobozt, kivett- bolölo a [féiutt ŐS az ékszorokol. Az álktilcso-ítal még Siófokról .szerezte, ahol
szolwasszony volt. A két álkulrsot eldobta, a dobozt Üresén a ház udvarán lövő kútba dobta. Höllaondorro] vallotta tOTál)b egyik |i»hIí útja alkalmával a vonaton \'ismerkedőit meg, most is jóban vamudc egyiuáasai. 4200 pengőt adott át u lopott [s\'inzből férfiismerósénok és némi ókazort. Mok is mondta barát jának, hogy a aolgok betörésiből származnak. Hollaonder azt mondta neki, hogy majd wgyümölcsÖjrtotni«
fogja a pénzt, neki pedig luari 1.60 pengőt ad. Hollaonder fol is utazott Pestre, ott ősszováaárolt kösel 2600 pengő értékbon .különböző ruhanp-müeket viazeutuladáara. A
iitesina-ruhákat a roniíőrök lefoglalták Holhum-
radt pénzt inogta! álták dornól.
Majd Hollaonder kihallgatására került.sor. Csak réssben érzi magát bűnösnek. A nő 1200 pengőt adott át noki. 0 megkérdezte, miivon pénz oz\'/V »No törődjék rel 6\' volt a válasz, ópÍzzo csak miig, do ha tud valamit rajüi venni, vegyen*, Noki sejtelme sóm volt arról, ródokezik, hogy a pénz lopott jószág, (!sak
másnap
amikor a nő ékazorokol is
adott át neki, vallotta be eredetüket 0 vissza akarta uoki adni; do a nő azt kério, hogy mindaddig tartás magánál, amig lakása\' less\'. A sok pénz nem tűnt fel noki, tusáún a nőnek tudomása szerint 8--10.000 pongő értékű ingóságai voltak. Kimondta Hollaonder, bogvan ismerkedett meg a vádlott nővól és beismerte azt is, hogy Kecskeméten eljárás folyik ellene fajgy&láxás ei-mén. Kgész éjjol ásón viaskodott magával, miiévé legyen, védokoaott Hollaonder a lörvényazék előtt, hogy
rendőrkézro ftdja-o a nőt. vagy mit k csináljon. Roggohe azután a neki \'¦álaílott őkszorokot bodobta a WÍ\'-Iki. . A szembosités során miudkltlt"n rffogmaradtnk val\'^másuk mollolt.
Liehtmann Béla, a károsult ol-mondla ezután, hogv Hommi gyanújuk nom volt azukueHtiéjuk ollón, aki, inití náluk volt, rondoson vé-líezte el dolgát. Igaz, ho\'*y annak idején isrnéfoHon tűnt ól pénz a dobosból, do a gyanú akkor nom torelődölt a szakáeBnéra. A Ijotórés (¦lótti naixm linket Itózát az Kr/w% M-téron, majd az udvaron látták ólálkodni,
A hirósúit hosszabb taiiAcskozás után meghozta Ítéletét, T^onkni lto-záliát -l»etöréw\'a-ló)>ás bűntettéért Rzigoru dologházba utalta, amolvnek legkiaobb mérvo 4 év, ogy bori 10 Av-f jogfosztásra, llellaender Adolfot oprazdaná\'*ért 8 hónapi bÖrlöhroás I évi jugfóaxtáara itólto. Az összoa lefoglalt bünjoktkot kiadták a károsult ííiehtmann Bélának. Az itólot in-dokoláHában rámutatott az elnök arra, hogy a vádlott nő etrész életét a bűn szolgálatában töltötté el, abból tartotta fenn magát.
Mindkét vádlott megnyugodott az Ítéletben és igy az jogerőssé vált.
Hajdanában—danában...
fl ferenejózsefi báloktól egy őrült baka* golyóéig és a ravaruszkai hősi halálig
Negyven a néhány osztondeje im-nak, hogy a hiros, dorüs, türzui ina gyar farsangok lozajlottak. Szép asszonyok, leányok, daliás katona tisztek, frakkos és magyar ruhás urak, kalünó cigimyok vifagu volt az, amire bizony néha köimyoa uzom-mol emlékszünk vissza. A Korenc Józsof nyugodt békovihWa volt az, amikor ltauics, Bt\'ibi bandája n\'vziui-ditott a -Nőin ütik a jogászt agyon« kozdotü csárdásra s ami otókolő família volt az országban, az bizony felhozta oladó leányait a szezonnyitó jogáazbálra. tiz a mai aorsfor-duló időibon csak omlók, ódoH emlék. Amig a harctorokon a halál farsangol, nom illik itthon a mulatozás. Ebbé bizony bolo kell nyugodni. Hiszen néha-napján aztán akad egy kis jó falust diHznótor, borfojtos, pineoazor, téli vadászat, ahol szolidan, CHondooon is oltöltlutti a nehéz időkot az ombor. Vigasztaljon a költő szara: »)osk még szóló lágy konyórrel..,«
A. farsang nálunk mindig táraa-ilalnii uaomonyt jokmtott, az udvar is lojött Bécsből a egy-kiU udvari bál mindig lázba hozta a fővárost. A jogyrondsBort ós olsülétitéal még
hirból som i:.ino!-iók, igaz as \'inlók.ii som. Az uruk vagy saját fogataikon, libériás, kifont bajszú parudéa kocsissal a bakon, hajtottak régig a városon viurv vahunolyík ismert fiakkorest bérelték föl, aki }fomj>iW orosz trapporoivol vagy anutrikánu-eaival ugy röpült pnuumutikua gum-mikorekekkel ollátott eáíglijával a Ktofánián vétgig, hoL\'y a nezu szouwi is szikráztak bolo. Kgy-lovas kocsíu, népioa nővén, konflison nem volt fair dolog járni. Azon a végroluutók; szonzálok, szorolmes masamód VJ»-asseonyok lovagjuikkal, kispénzű jo-gászfiuk, a régi módi háziorvosok ás nógyozor holdja etlenún>, \'csak Boöthy Akoa, közlokedü\'k. Kateua-lisztok soha, vauj\' igaz, ogyotlon kirétollol. Kz a kivétel az akkori bálok kodvonc táncosa, üiffig Vili fóhaunagy volt, aki gyalogbsan som tudott ogj\' éijol három bálon is mogjokuini, Fia nincs ogy jó konflisa,\' fiakkoro ugyanis abban iui ídő-bon nem futotta. A lUikv^áeiók na pyon takarékoskodtak a közöaügyoH Iiadi-kiailáaok kérdésében s umi az uj ágvukra kellett, azt a subaltornuá lisztek fizetésén spóroltuk meg.. Egy régi jogászbáli megnyitón
azt voltuk ószro, hogy Vili barátunk bizony elmaradt. Akkoriban a »^4-kosfővárosi garnizont ugyanis a kosfohérrárival eaerélto föl abban az ozredbon, amely későbben az eltf« világháború alatt Hindenburg hi/.i-oziikJo tett. JXt azért Vili minden bálra felutazott a délutáni gyónnál és hajnalban hazatért, mort amilyt<a vig ftu h mutatÓH jó iiajtaa vnlt, olyan kötelességtudó katotui is volt ogy bon.
Hát Vili nem jött föl, a <:igám már a tSlratiHS koringéinél tartott, itt valami baj lohutotl. Ilarinadnap tudtuk meg, hogy Vili aznap üji<-| a f./.ékes fe In ír vári kórházban a hidal, lal viaskcxloU. Kz pisiig ugy törtfcnt:
baklanya ügvolotes n-/.t voli aznap délig Vili barátunk, amikor déli Ita rángsz óra mugtörtént a/, orsév-váltáft Amint ott állanak u sar/siV és kigényai\'íg a laktanya udvarán, egyszerre eaak feltűnik az ogvik emeleti kas/ámyanbtakhan »«y íor-zotdiorz baka alakja s a Munlit-hei tol kosébon el kozu lövöldözni. Kg>--inásután Hobtwili mog ¦ katonákat s amikor megfőkoséaern több altis/i felrohan a lónósőh, a baka sortűzzel fogadta Okot. Kgvik őrmesternek a lábát, a másiknuk a karját találta el, szerencsére a sobosüiósok nem voltak halálosak. Bltonban két bika élőiével lakolt. Senki Ram meri löblié az emeletre inauni, az udvaron is mindenki eltűnt. Kkkor, ho>ry a további szerencsétlenséget iuc«-akadAlvozza, Vili főhadnagy kilépett a kapu alól s felkiáltott a lövöldöző bakára: >»dóbÜ el á fegyvert s add mojr magadj« Örült kacagás ós ujabb lövöldözés lott a válasz. Krrn a daliás .főhadnagy fotimfnodptt a lépcsőn h egyoneson u bakának roliant, hogy tofpgyvorozRO. Az vállhoz kajria fegyverét s lelótte fóluulnaiiyát. A SobeflüJt liszt utolsó orejévol ugrotl "ráfi) lukóra s huialmaá (iköicaapáh-aal leülötlo, maga is véresül, e.sz-mélellenül torült el. Jöttök a többi tisztek, az ozrödorvos é« á szanilé-eek. A bakát kényszerzubl>onylwi rakták, mert kiderült, hogy ön- és közviWzólves őrült, Vili fóhadiiagy urat jHxlig súlyos tüdólövéssel kórházig szállították. Hótokig étot-ha-lál kö/t bbogott, du vnsHzorreaBtv mngbirkózott\' a halállal. Kenuié Jé-Ksoi jeliuifési léUdott magának a hón magyar tisztrőt, soronkivül századossá léptette nlő s a katonai érden 1-koreszttol jutalmazta. A esásxii-király költségé\'ii szaruvtóriumba ku-rÜlt, majd érőkig a szükségen fürdőkbe járhatott.
Ugyatiuz év nyarán a hiros hala tonnlmádi Anna-bálon találkoztunk volo ismét, de tÜdojo miatt csinjan költött a. táncokkal bánnia. Nomao-káraV mint Őrnagyot a parlamonti őrség\' i>araneanokBivá norniték ki s (•no a novai ].i mDguiag>\'arositott«. OorŰ Vilmos Őrnagyra még aoWa omlékexhotnek a nagy óbstrukcióa időkből.
Mi régiek megőriztük a daliáa é« bátor magyar- katonatisztnek, Cfcri Vilmosnak omlókét, aki a világháború alatt Önként jelentkezett rowa tüdőjétől a harctérre s csapata Étén hadáért s királyért lUvaruszkétml hőéi halált halt, mint a vérUJi am-gyar katona mintaképo.
LASZ/.ú ZOLTAS
\\ Március a. Szerda. Hóm. kai. Isi. János 1 roteata* Zaltán.
Üzletmegnyltáa.
Tisztnlcltel irttiltaai a ra«Ven tisztelt hSlofhSiSasaiet. a*« Eötvöo-tár 10. aaám alasi
hölgy
fodrász-szalint
yyltottmm. A hM|ykiz*a»ifl «ava* aértlMáaat kérva, manálaai DtaalaUtl
TUetM.m. MolnárJAneané.
1*M4. március 8
ZALAI KÖZLÖNY
Sogitsógat ós támogatást kór a sokgyermekes anya!
>Minél több magyart !- jeligével kopogtatunk a nagy há-tMirti uiiyuui és erkölcsi ntegpró-b-áltatásától elgyötört, közöm-|>össé vált emberi szívok ós érzések kapujáti. Kopogunk és .sürgős bebocsájtást kerülik, magyarságunk létének és fennmaradásának érdekében. Kopogtatunk, hogy ajtót nyissanak ós kérünk, hogy adakozzanak Ncan anyagiakat pengői-fillére kel, altnál többet, nagyobbal ós v>kkal órtékcsfblKít, az érző em-iHtri sziveket kérjük, a sokgyop-ineKtis anyák és magyar családok védelmére. Több szeretetét, \'megbecsülést és mindenre ki-lerjodő figyelmet kérünk ez-irányban, az egyetemws magyar társadalom minden rétegéiül. I,ehetnek bár korunknak nemzet, vagy világmegváltó teóriái, hangzatos jelszavai, nekünk magyaroknak mindezek előterében keli, hogy álljon a jelige: mi-in\'\') több magyart1«
A tisztán látó üzem, a józanul ¦gondolkodó emberi agy. vájjon hányszor gondol ma, a csaknem naponta fel üvöltő szí-rénubugás és bomba robbanások kőzött, Áq^ sokgyermekes családokra, a, magyar édesanyákra. Szól a sziréna, üvöltése a* vészi, a halál és rombolás közelségét hinteti. Menekülésre, óvóhelyre szóllitja a házak köreiigetegei között ólfí városi embereket. Mindnyájan éreztük már e borzalmas hangokra, egyébként csendes ütemű szivünket, a torkunkban. dobogni limberi ösztönünk védelmet keres ilyen, kor, biztonságot \'gyarló testünknek. Szorongó és félelemteli ér-réssel gondolunk e veszteti, nehéz |>oroekben, a sokgyermekes anyákra, kik siró és reszkető kicsinyeiket karjukra kapva igyekeznek, a védelmei és biztonságot adó óvóhelyre. Aggódó kKjvvcl gondolunk a vajúdó, leendő anyákra, kik a közeli anya , ság idején testi és lelki kényelmetlenségektől gyötörtén, keresnek menetieket áldott tcrltüknek, a leendő -magyar életeknek. / A mai nehéz idők súlyos meg-laobáItatásai között is mindig helytálló, életeket adó magyar anyák és családok számára kórunk erkölcsi segítséget, mész szemenő és .gondos támogatást, jó szót, szíves előzékenységei és uwgbecsülést, Nom ismétlődhetik meg többé a háziurak részéről, hogy .lakásomat csak gyermektelen, vagy egy-gyennekes csudádnak adom ki. - *Hany xyertneke van és milyen idő-wk ? — hallottuk küzdelmes étetünk folyamán nemegyszer a szót, a lakáskeresések alkalmával. »Nem kell az én házamba gyermek, mert az egésznap mást wau csinál, mint ordít, vagy a téglákat szedi ki a házam falai közül !¦ Ugyanez a mottó áll fenn a házmosteri lakásokat k<v resŐ szegényebb családoknál is.
Nagy visszatetszést szül, a wa-ban áll ásóknál észlelhető és meglehetősen sürün hallható gúnyos megjegyzés és nemegyszer szidalom, a leendő és sokgyermekes családok igényjogo-*dtsága, elsőbbségi; miatt. Magam is szemtanúja voltam a minap, egy barátságosnak nem. mondható incidensnek, mely-
nek a szenvedő hőse, egy Ir.i romgyermekes, ál dolt-teh érben levő asszonyka volt...
A ködös téli reggelek egyikem fázósan álHunk és türelmes türelmet hűséggel vártunk, sorru kerülésünkre « tejmérés helyisége elölt. A tulajdonosnő böl-CSéSégC folytán igényjogosull-ság szerint, különböző csoportot alkottunk A tulajdon kép]>c-ni incidens oka, egy intelligens úriember soronkivüli bejutása és kiszolgálása volt Fittyet hányva az elsőbbségi joggal net> delkezökknek, durva, erőszakos lendülettel utat tört magának, a leendő és sokgyermekes anyák szépszámú csoportján. ora, másfélórája várakozó, didergő asszonyokat és hidegtől pirosra csípett areu gyermekekel csalt meg, durva erőszakosságával. A részünkről megnyilvánult zúgolódások ra, gúnyos kárörvendő mosollyal ós papirt nem türö goiomba szavakkal válaszolt. Egy háromgyermekes és a kő-
zeljövőben életetadni készülő anyát pedig \'fogja Ik- u pofáját, szavakkal illetett. Vájjon ezt érdemlik meg a társadalomtól a jóvöl és nemzetet biztosító, nélkülöző és gyermekeikért küzdő édesanyák, akik a vészteli időkben is\'becsülettel helytállnak az
élet porondján i
Találkoztunk azonban egy másik emberfajtával is, ki más szemmel nézi és más szívvel érzi, a sokgyermekes családok, a magyar anyák, ;i minél több magyart problémáját. Vannak nocsületcs keresztényi szivvelés tisztánlátó, Jövőbe-tekintfl szemr mel látó és érző emberek is, hogy azzal és abból a rászorultaknak teríthessenek Láttam megnvilni becsületes tiszta keresztényi szivet és láttam kinyilatkoztatni, az embert jóságot.
Egy hatgyermekes sápadtareu nénike, családja részére kenve rel akart vásárolni, az egyik városi péküzletbeu Kcnyérjcgyeit azon1>au elöltünk ismeretlen uk-
Édesanyja sírján megvirgszte magát egy nagy. kanizsai hentasmester
Az egész városban ungy részvéttel iM\'szé !ek arról az öngyilkossági kísérletről, ami tegnap ú nagykanizsai tcmetölMUi toriéul Notnel 11 József, 40 éves,
Magyar-utca JiU. sz. utalt lakó heiitesinester kiment a temetőbe édesanyja sírjához, elővett egy üveget, amiben sósav volt és azt felhajtotta A súlyosan maré méreg lyorzalmnsun összeégette légző és belső szerveit, de volt még annyi lelkiereje, hogy oo-vánszorgott u közeli városi kórházba, ahol elmondta, hogy mérget ivott. Az ügyeletes orvos azonnal ápolás aíá vette. Né-
melti állnpHitn életveszélyes. Később kiment a kórházba egy rendőrtisztviselő, de Nénwthet néni leheteti kihallgatni, mert nem tudott beszélni, a sósav teljesen összeégette légc-sövél és nyeldeklőjét
Később megjelent az időközben értesitel! felesége is a kórban, ahol megrendülve veti tu-
domást a történtekről.
Ahogy komoly helyen löszéinek a dologról.*fíémeth Igen jó anyagi körülmények között volt, oka nem volt arca, hogy eldobja tuagálól az életet, szép családi életei élt Inkább az a felfevés állja meg a helyét, amiről a városban beszélnek, hogy valaki névtelenül feljelentette Németh .Józsefet, hogy feketén vásáruk és tovább eladott vn-lna sertéseket ós ezért megindult volna ellene a nyomozás Dcték tjvek érdeklődték nála a felje lentés folytán és Német any-nyira szivére vette, hogy esetlég megindul ellene az eljárás, hogy elhatározta, hogy végei vet életének.
La|izártakor állapota rendkívül komoly
A rendőrség az öngyilkossági kísérlet ügyében megindította a nyomozást és kihallgatja Né-, meth feleségét és hozzátartozóit is teliének okára vonatkozólag.
Körülbelül két hete amtóttt télbe forduU a tél ét a barna átmenetit felcseréltem a sötétszürke télikabáttal — elvi harcot tíitfok.
A coli a kolxtk.
t\'íen, útfélen megkérdeznek, hogm miért vagyok olyan ünnepélye* Van -ugyani* egy
(tábako
hajdan snájdig ktminyktilajtom a iélikal/áihoz azt használom.
Valaha általános divat vtdt, kedvelt volt, majdnem azt mondhatnám . minden rendet ember kobakot hordóit. Hzerették. Bn mogatm is Uereiem. fí léjrtcn-myowson me§-Msólitanak:
Szervusz pajtát, tan lagziIxi mégy f - - kinti az egyik éi oldaliul bök. Ahogy a nutxnagyokat tzokás. I\'ajkonan.
Mát épp rUenkezÓUff. Komoly arcot, sót mindem ethetö\'xégrr elkészülve - résaoétielU vág, amint meglát. hátha meghalt vtiUikim;
Temetésre* - kérdi és látom rajta, hogy már késtfiU magá/tan a kundulá\'ó szövegel.
Ismét más szélesen mosolyog ét izes jtörkölieJt illatát érti orrában, ínyében:
Elvi éiiá$poHt
r—Wankeltrc, öreg, bankettre, V_ hJs igy tovább. Van, aki azt kérdi: *Klső vizitt* Mát; >Hova megy hüldőttté.g, a kegyelmet úrhoz864 olyan it akadt, aki azt kérdezte: — Sajtóbemutató f Merthogy az olyan rlöketó valami. Na igen, a kobak kiment a divatból, senki sem hordja én (eltűnést kell. Két hét alatt százan kérdezték meg és mivel ismerötcim száma húszezerre tehető, hátra tan tizen-kUencezerkilcncszáz. Ih/e.nt ormán csaknem közérdek, hoaj/ eláruljam a titkot. ,
Sem nem test lagzi, s< "i neim temetés. Nem bankett ét n--m miniszter, mén csak nem is sajtóbemutató. A kobakot azért viselem, mert mn. flüttzkesé.gból. Sót helyesebben — dacból. Kgy nagy-nagy *i sakazérlitS ez az én kobakom, egy egész mellel i\'aló kiá\'láx a régi elegancia mellett a léha éa muló divatáramlatok ellen.
[Tüntetésből viselem a koltakoi. Kivi álláspont.
Jat meg azér_Lin, mert mán kala-pom -nincs. ,
KISS JÖZ8KF
IjőI nem hozta magával \'Kenyeret csak jegyre adhatok !• — hangzott a lesújtó sző, a jaéit-kisasszuny ajkáról. \'Mit ud*k én akkor kenyér helyett a/, asztalra, a szabadságra hazajött katona fiamnak T« sóhajtott* könnyezve, a hájmit ós szom»-ruararu anyóka. Az isteni gondviselés, mint oly sokszor mér kűxdebtkCj életünk folyamaji, most is jclentkezelt, az üzlefbat l>clé]>ő ismeneüen «r személyév Ih\'H. IJallván a siránkozó osav-ládauya panaszát éa óhaját, minden szó nélkül kenyérjegyet tesz a kiszolgáló asztalra, h*w azokl>ól a szükséges nuninyfeaV get átengedje, a gyermekeit lél-lő, sokgyermekes családanya nak.
Szól a sziréna !... idegtép* üvöltése felzaklatja, amúgy ^s erősen megviselt idegeinket Szól a sziréna, segitség^, lámogatást kér a sokgyennekes család anya. Még nem késő, még jókor érkezik minden támogatás, csak akarat és sziv kell hozzá és se-gilségünkkel hozzá járulhatunk a miinél több magyart \' jeligéhez. Vannak jótékony intézményeink, nőegyleleink. levente egyesületeink, kik gondos fSs körültekintő szervezéssel, kellő oktatással a fel üvöltő sziréna-hangok titán, a már előre kij« lölt és arra rászorult. sokgyermekes családoknál megjelenésükkel, segédkezés é-s támogatásukkal nagy gondot veimének 1« az anyák és apák, különben is megterhelt vállain\')! A családi fészektől távol dolgozó családapáit, mennyivel nyugodtabban végeznék mindennapi munkájukat, ha szeretteik mellett ott \'reznek a társadalom áldásos segilő kezét. Vegyünk csak példái a testvér finn nemzet élelélx\'íl Kisérjük fígyetrniunel a finn lották szerveretségét, azok áhMsos működését, (landoljunk a Helsinkit ért nntfr légitámadásokra, ahol az e:i«Vri veszteség soha nem állt arányban a támadások nagyságiáml. Mi magyarok miért ne kövctliet-nénk testvéfnépeink példáját a miudjobbtui ránkneluuedő lilékben : ^ Ko(M)gtatunk és belMicsátést kérünk az emberi «zivekb#, hogy ott elvethessük és megtermékenyítsük a nemzet jövőjét és nagysága tbiztositó jelszót, a >minél több mugyart U goruts latát. <rf™
fíjjoli gyógyaaertári ügjoki,- Hm as Őrangyal gyógyaaertár Dcék-tér 10. aaám, \'
Kiüksiniü.»án aa ottani gyógyaser-tár állandó ügyolotoa aaolgálatot tart.
A GOZ-F0RD0 nyitra röggel 7 órától ontó 6 óráig. (Hétfő, ítzorda, pontok délután éa kodtlen ogóaz nap nóknok.) Tolofon: 660,
murcias 6 m
u) kezdő és haladó gyorairási. aéplráai tanfolyam kezdódöH. BeirMté» egétsx nr*p.
¦ayytiiwl»—, Sxaat lm.o hirvifi 5.
?4341864
ZALAI KOZLON»
1944. március s
HIREU
\\. Ogr*"\' klnave**!*)
\' A tvOi mám ,-i\'í Ur OfómtiVmápn dr. Vargha László kaix«yíri kir. feörTÚn>-«y.<;ki titkárt a nagikanizaai királyi iigyéftzséghoz ügyetaaé tvzto ki.
- <Fírtiak Ihealéglája -litcakcrtsfO
idóadássnrozatnak logközoh-hbi elé adtaa ii nzukáao* időben éa - helyeit le*z \' t piarista gimnázium, máreins 0-én, csütörtökön o*to hét óra). Kn-ilek on előadásnak tárgya: Isten axomálye* szellem. (HaUlazasi
Sub/ofl gVáss Vérté dr. Vermes Kdénél, a alajryar llank nagvksní-ttüi fiókja h, igazgatójának felesé-gát. Edesnnvjn, mi. nr. Kk-cman Séudonié, nyíregyházi MAV főorvos ó*. vegye, zempléni földbirtokos, hoaz ax&a szenvedés után Ihidapuaaut ei-bunyt. A beszonttdóe és aa ongrez-loló\' szentmise ltudapestcn Tolt, a temetés pedig Nyíregyházán muráiul 5-én.
(A homtkkemároml kegv templom uj diizril
Hagy őrőma vfdl 8 homokkttmá-rumi híveknek a/ elmúlt vasárnap: likkor láthatták először ar, ujonari hajiaorzoii és a templom falaira kő rítt ©Iholvpret^ stáeiófl képeket. Szép , domborművek ezek a képek Ízléseién színezve, Roítmáo Alajos plébános, püspöki tanácsos megáldotta a képeket addig is, mig a pünkösdi uagybursun üunu[iélyea megoldásuk következik.
- (Mobissl Jfti*i Ltdárcke)
Madách Imrédé Kráter fSrxaébet roirónyoc élet raj za OS a könyv. Ah (dűttünb loiwrgó asszonyi sor* ólvan megrendítő, mintha az Kmber Tfo-eódiáiának köllőjo idézte volna fel kópzoletéből. E tragikusan izgalmas levegőjű írásban Mohácsi JenÓ regém írói művészetének osucaán jár. A Tragédia neves fordítója a nagy költó \'és remekműre iránt érzett minden rajongásával, do egy boldogtalan, bukóit ;tiszony emlékének ki-járé emberi és irói részvéttel irta mag Madách Imre Ljdéreké jé naf ételét és halálát. (Wiaros ki-adáa.)
— (A Vékásy kupa sskkveracay ereslsaéaye)
Meglopó lendületűd és szívós Így.? kezeltél küzdöttek egymás ellen a inbbnyire kezdő, még nem kiforrott kanizsai versenyzők. Mi«láu*zott a tanulási készség fl az ebből eredeti határozott haladás, mert a játékosok zjiuto el isme résre méltó szép formát mutatóit. A Verseny győztese {fogúéi György VIII. oszt. gimnazista, a Vékásy-kupa 19-18. éa 1041. éti nyertese, aki elsőségét elméleti éa gyakorlati jobb, kiforrottabb tudásával fölényesen megvédte. Nem ki-sobb elismerést és csodálatot érdemelt ki Kéttli Imre 16 éves órásta-none, a II. helyezett, mert téliesen kezdő, gyakorlatlan létére töbnsz.or bámujatosan Szépen játszott s végig igen komoly esélyes ellenfolo volt Poguer GyÓrgynok. RéSzlétps ered-mény: I. Kognor György VIII. o. gimnazista 9 én fél ponttal, 2. Néhli Imre órástanonc 8 ponttal, !1-4. Vókásv Gyula és Tóth Miklós 7 és td-1 ós fél ponttal, ö\' 6. Németh László ós Imrini Tibor gimnazisták 7—7 ponttal, 7-- R. .loó Imre és Kóbor Klek I T4 pontul. Az első i*egV helyezett értékes dijakot M-potf,
— \'A pryerniekByaraltatás)
ogyaégos nHigazervesése érdeké ben a gyáripari vállalatok közös szociálpolitikai szervo felhívta tagjait, bogv a Oyormekvédö TáRávaV álla podjanak meg a \'dolgozokgyortue-kolnok idoi uyaraitatAaa érdekébon. H|r szerint ar iden tízezer 6 12
•voa munkásgyormekről yvan ezé, akik a öyermokródó Liga üdülŐte
lopoin"! ¦¦¦ ¦"olaoaorbttii a líaktteii környékén nyaralnak majd. .V tiyö-rékek napi díja urtkültttéggol envü^t 6.5íl pengő. CMvá) .,
(picn a hestvád)
>í»gy- I-ajos tizedéé üzeni a K. 531 íuboriposta azámról szüleinok, tostvérénok ós míndon ismerőmének Nagykanizsára, hogy jól van, Jól érzi macát, bgeszaégea én kéri, irja-
(Nsm lehat lébM Irél ötleteket le^aii)
Régi |mii:i..- ; 3 magyar íróknak, - h köztük tortnéawueon a vidékieknek is bogv külföldi, főleg amerikai .filmgyárak csak nyomtatásban \'megjelent, ütk-toket váflárol-nak meg s igy a meg nem jelent regí\'uiyoket vagy- elő nem adott szin-daralHiknt nem veszik figyelemlie. Most a la Kontaiue irodalmi Tár-iiaflág a magyar éa külföldi szorzói jogolt hathatos védelme réliábőj öt-letos ujitást vezetett bo: \'Copyright érköny» elmen kétszer évente mog-jelonte\'ti mindazon regény-i színdarab- éa filinötloteket, " amelyek inán ulen rnég nom kerültek nyilvó-nosaágra, mert osáltal lehetővé válik az irói ötletek jogainak a nyil-vÁnonság előtt való Imtositátm. Az évkönyv első azáma április lö-én jelenik meg s a f/eikesztóly\'^ottp4g tagjai között dr. Lukács György volt miniszter, dr. (iermanus (Ivula pnifesszor, líeia Dezső, Pestim-gye volt fólevéltánvsa és Vikár Bélft aka-ileniiai tag szörepülnek. A vállalke-záfl kéri n vidéki írókat, hogy- nz ér-könyvnek Szánt) közleményekéi március 16-ig küldjék Ik> az óvkonvv Bzerkosz.tőségt\'nek ÍJudapost, Vl„ Lovag utca [8. szám alá. (MV8)
Washingtont hamg a finn f*it4tetek «nyk*tit*e érdekében
sins/jhofa március 8 A tonoVui és waslitngtoui (iajté a Kinn országgal közöli orosz jkltéieleket igazságosnak é\\ elfoga/ihatonak tartotta és semmit sem tett amink érdeké ben. hogy azt enyhítse. Most Wushingtonlwin Bridge szenátor szólalt lel a finnek érdekében és beszédében kifejlelte, hogy u finneket nem szabad minden további nélkül magukra hagyni. Klfogadluilatlnnnak mi nősítette Mrkfge szenátor a német caafjm-tok internálását, a határkérdést és hogy Kjunországot megf0sz-íizák egyetlen jégmentes kikötőjétől, x.
Naaryzaniasa megvoi ráaea polgármofl terétől.
438/ké. IM4. Tiigyi Riu árutitáaa.
Hirdetmény.
A lubiuir kaVi mwarddviayt * riü-arailiáin ki|elMt VV\'eskedfit (Belemai jiísil flhtrctrut, Dcdnriiz Maayar-u., ri*>r rVlIfl-U, Mustos Kusauth-tér, Po-lal Harlky Miklóa-\'ul, vitéz Uili Sugárul, TfTia\'CitinglT? ur, Hrdélvfri* KitrAc-H„ (ir.ii/ rla|tcaló-u.. Imre Ha|eatr-nlca) a aitrc|us havi flnaniliail sielVenyek el* Icreaen kizttárhelik. Hgv-ccv szefvényic 35 dkK. rltst kéli hisio\'iiáilatnl. Mihelyt a készlet eltogyal), a \' sianudáat bc hell adni.
Nagykauiiaa, 1944. máiciui * ;\'í8 Polgármester.
TARJÁhf-PÁLCSICS
textilipari én kereahadtlml vállalat Naaykanlita.
Qyér: Magyar-u. 86. Telefon: 3-44
Városi télilet: F0UÍ 14. (Első Ma. gyár Biataeltó Intézet oa/etá/ában.) Tételen: $-33.
Március
7 Sán
^arosimozgó ><«id\'«\'
-!- . - és szeréén
Ketten ugy jtgtvel I
fdger Antal, Turmy Ha éa Jéotr; Pál utólérhatetlen tgyütteséoel
JÖJJÖN XISIJSX
7 Idán mágvar\'st\'ímbókísiat.
Áktuéiis mmgumr uiléghtradtS
flQaidaoi\' kekdéja: i4, ffi és fí iralcor.
(feaer-Ullmann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- s« patkóvas-, továbbá szé(-
uiatvanyok beválthaták és elifizlelili.
1ggtfk&L\'mifc> 9ép««fíj. »»"ii*B»f*m <K> tmkhi
»<»|i«»» i.,.n»l. ..>* olintóxem.
mm
AvurnazSi
VILLAMOS ARAM-SZOLXJALTATÓ RT.
tii.tóia, rolla,aiotók, !,lb«hl«,.lí.,k, uakunrű i.lvIUou,.,!.» mirata, »lll,|no« l(4r((««b«!i OélaloH 8-.AI tMlirtén 1 Cfi-tyty-m 51,
NagvkaniKWB rnncryoi vsvam
DO I li i O" n í. v i o n i t.S t.
198/19« Táigy: 4DFAKS2 bajbajutolt adósainak ineiaeti,ité-e
Hirdetmény.
Felhlvam aion aokzvermekes téaütdo-ka> (négy ,és annál tőbb ftvertnek), -ikik az •rnxáQÓs Ps usl Klalakáatpltcii Szl< velkciellól telvén kAlcsfln utján tailkez. lek és,niosl réazleleikei, illetve vitlali un-telezett"éeclket leljeallen) nem ludjak. je ttnlkeizenek Várasháza, II. emelel 24-ta irodahelylacRbcn
Nagykanizsa, 1944. évi máiáua 2 in. 7M Polaármeater.
SnvHlé ugádmunkátt Iclvcaz KapalL lloithy Mlklos-ul 2.
Újonnan megnyílt nól lodMn iiaktHikmba iaaMlélaénr** rclvétetnek. Malaát )á-notné, EatvSS\'ttr tl, Benedek-htt. ll]
KihiiefflM aionnali befépéire felvételik Keltmtn \\%ttté cégnél. 761
¦•Jér4NÖt napi pár órai cllngialtaina lelvtizek. Petőfi u 0. 7t/
fleoala koaatUI felvéretik. Vitti Koma-romy, vároil gycpmealer. Ugyaaalt ««y Ialiti fiatal leányt Is felveszek. . 779
Tizenhat éve-, JópiaBavlaelelU, meaaely kötelékéből klkeiit flu oipéulaaeae-itub telfea (llátátsal elmenne. Bővebbet a Miig ildaházban. 703
Elad* egy lonaiben lévó anti4 cbédld, Mniíikciciíiur, Újtelep. Ralojjb Jaaaiiá
773
Uj, modern halAaa-ofaa sürf[<aen riadó. Clm: Orazáeat 21., Kfskamzii. 772
Elade 8—14 éves leánykának egy *Ö-tétkét ma^yaroa kabát, agy magyairaha, egy Svrg-ill«fen. Bixzébci-tér 2, Sehfltz-udv.n, a)10 ö. 76ti
Bfy -fekete léllkabál eladd. Mlkó Biaba, Brasébet-lér 16. / 7M
HarManlha tel|e*ea u] állapotban aUrgóien eladó Clm a kladObán, wr>
ügy fehér gr*>*a<*k*-|y matraccal eladd. Caengery-u, 21. 777
l-i;v aagy waahapai alaatd. Talekl-I »¦ 778
Hchér orenadin ázyterlid filé csipkével «laalo. Clm a kiadóban. 780
Vaanák kocsmai aylial. ttm a kiadéban. *- \' \' \' \'r 781
42 ós eraa it^api-bakanca éa 43-aa «róa Btras-á-ciisma ala«I«. Cini a kiadóban. 782
BÚTOROZOTT SZ«BA
KOIOnucjáratu aalafaxotl axobál aionnalra vagy ináxctaB 15 ere karateka
Telcton 7H. 746
tiAZ -ÉS INGATLAN
15 hold szántó «laclo. BÓvcbbat Paop, Telehl-u. 8. lelefon tVTt. ¦ 744
LAKÁS, 0/LL1 \'MfcLYlSÉU
TalJ«Mb száraz, nagyobk)," VllágoB fMfctoi-hfaiyiuúu»* kereaek ichetdicg a varoi belicftileién. nache) kűnyvkerítke-
m • -?69
KÜLÖNFÉLE
Kedden d. a. a Ctengeiy u 33. i hál kapujából uhuin egy sárga,
mélyea háttdmtáii gycimek azánld. Nyomra-
vtzctb illő luialómban léneiHL Pai etileni, C^c^eiy-u, 33^
Ctm: 77f
Mi»
}! KÖZLÖNY
r(Kai N*r>ii,a|» Kiadja: „K^zsudaíás\' B.T. Haoykamzia Kiailn: Zalai Károly Nyuinatott a „Külgazdasági it. T. Nagykanizsa" syoadájában NagyMnlzaáa NyomdAórt felet: Zalai Nárdy
V
84a évf., 56. sz. Naqykanizsa, 1944. március 9. osülörlök Ára 16 fillér.
(P»f*|W#i>«pM"M^ i" i i i\'i \'érni .......
. jUwUMTaäi: rt*n & mam.. i to tt.MklT.ul Meto. 78. 2 ! wattmUiOmm «fatta.
P OL I TIK * I NAPILAP
Peleifis szerkesztő; Barbarás Lajos
Ara: ed, liőn.pra 4 ponirrt 30 fillér, negyedévre 12 jmjmt6 40 fillér. Ktyearaam: hótkörnnriierHI. nzoiuimton 30
A finn kormány Válasza Moszkvába érkezett
Htvs iksz sajtó-vita indult az adriai kikötők háború utáni sorsa Matt Anglia dójksleti partvidékét és Londont támadta a német légierő A
Tatfuap ósznkamerikai repü-löbombázók újból támadást in
Barlln ellan
A buinbázógópek valamivel 12 6ra előtt 7 csoportra oszolva remiitek l>e a hollainl partok i>¦ lett ige" "»ííy magasságban. A heves lógoiháriíás már a német birodalmi halárnál megkezdő-\' dőtt és a támadások rövid időn belül nagy csatává fejlődtek. 81 amerikai.repülőgép pusztait el, kőztük .64 négymotoros hombáré A tegnap lefolyt légi háború u legerősebb légi. csata, volt a liálmru folyamán és a német légi fegyvernem nagy győzelmével végződött. A sikerből a berlini légvédeloin is jelentősen ki-vélte részét: Az amerikaiak vesztesége \'körülbelül 1.000 ember. Az ószakamcrikai repülőgépek közül valamivel délután 5 ora után az utolsó is vissznre-.mil Hollandián át
A kaiatl hadszíntér
dúii s/.akaszán nom csökkenő iw-row\'iggol tartanak az elhárító harcok. Ziiimi,;w(i«ll,;i óa Szopatojknvidó-,tóh>, Paxkoflól dólro torjodtok ki a K«í?jot támadások. Az ollonaég -jobintésok szerint — 8 nap alatt m) harckocsit, 208 nohóz gépositolt tóicgol ós ll!í talpon járó tarackot nwnitolt. Aa arofon&l kőzétwó és fotakí szakaszán mögkozdődött, vagy folytatódott » szofjoj, támadás. Nyil-ninnláan aa a colja a támadásoknak, hogy a némol hadvezétőségot mogakadályozza abban, hogy csa|o-tokat tonjön ol a.su.yoa harcokban siló déli arcvonalról ea a többi arc-Tonalat tohormtmtositan. A liomzina éa a Dnyeper között megélénkültek a harcok. Krívoj Hogtól délnyugatra, nyugatra éa északnyugatra órőa tü-Wraegi előkészítés után sok holvon wótos arcvonalon iámét támadást mwllok az oroszok. A Krivoj ltogtól nyugatra mogismótolt szovjet támadásoknak nom sikerült bohatolni n wrnot főállásokba;.B ;
A finn kérdéssel
. vAltomUan órdoklödéssol foglalkozik r-.rilágnajtó. London\'és Washington diplomatái általában azt a tanácsot wják a finn kormánynak, hogy •ttjen a?, atkalommal, molvöt a Bzov-m ajánlata jolont és \'fogadja nl HosKkfa foltőtoloit,1 móg» ha ások r**n w egészen kkiléffitook. A fő-Jtaodolmot Finnország Mszéro a ?*«>»i kÖTOtkosményokbon látják \'* néni tu elvi Álláspontok foladásá-pn- Vaunak aajté hangok*,melyek [jnnorazág rnolfott Bzóbíak. Bridgo "WtiáUir szórtat nom\' szabad Fiiui-L"«*got a fogyvoimünoti feltétnek *KValáHára ráhirni anélkül, hogy * ragiogoa bókóról tájókosédáat no
nyerjen, A szovjot - békefoltételok i néinnt hadsereg internálása éa Finn-pontjai közül lohotutlon kívánság a ország önálló óletéro nagy fontos-rinnorsüághan lovó 100.000 főnyi I aágu térülőtök föladása.
A \\finn választ elküldték Moszkvába
Zürich* március 9
A svájci sajtó értesülése szerint a finn kormány válasza már elkészült és a válasz el is
ment Moszkváim. A válasz tartannál nem közölték a nyilvánossággal, inig érttüinlegt-s döntés nem érkezik Moszkvából.
Német légitámadás London és környéke ellen
Zürich} március (l .Német bombavető. repülőgépek támadást intéztek Anglia délkeleti partjai ellen. Néhány
gép London fölé is berepült Londonban a légiriadó több mint; negyed órán át tartott
Éddíg több mint ezer halottja van Róma keddi bombázásának
A brit amerikai mpülójrénok\'támadása, melyet-kedden délután intéztek Honin ellon, súlyos vesztesé-got okoiwdt a lakosaiig köriíiwn -JAIonU a NTI. Mint it népjóléti minisztérium tájékostntója közli, os
--<irdt házak romjai alatt több mint ezór hal-Hat találtak. Az eltakarítási munkálatok továbh folynak. A többi kÖKÖtt öBBzedólt aa olasz hiulirokkaiitak szömtség/\',,(-k olt-hona in. „
Sztálin válaszét átadták a lengyel kormánynak
A brit kormány á szokásos diplomáciai utou eljuttatta a londoni lengyel kormányhoz Sztálin h\'gutóbbi javaslattikra adóit válaszát. A lengyel kormány szerdán délután ülést tartott hogy, azon a kérdést előzetesen megvizsgálja. A szovjet-kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Cherzon-vo-
nal legyen a végleges \'lengyel határ és hajlandó tárgyalást kez-dtoiii a lengyel kormánnyal. Churchill miniszterelnök közvetítésével a lengyelek azt szeretnék elérni, ha yilna és Lem-l)erg ís a Cherzon-vonnlba esnék és a végleges határt csak Lengyelország felszabad itása után vonják meg,\'
Jugoszláv—angol tanácskozás lesz Londonban
Kaira* március íl jugoszláv kormány tagjai
rövidesen Londonba érkeznek hogy tanácskozzanak a brit kormánnyal. A kiküldöttek névéit nem hozták nyilvánosságra, valószínű az. hogy a bizottság egyik tagja Pttrics miniszterelnök. Az utazás célja, bogy n felszabadító bizottság és \'Pito kor-
mánya között a megértést megteremtse.
Stettiniusz az Kgyesült Államok külügyi államtitkárit kije-lenlelte, hogy londoni, utazása közvetlenül küszÖlwpt áll. Az áL lómlitkárl angliai útjára öl tagu szakértő* bizotlság kíséri íl.
Triest ös Fiume sorsa a habom után
ChiaxM, márciliB 11
A kÖstársasiigi fascista Nijtó a logliovosebh támadást indította meg ís forza gróf ©Hon. Sforza gróf néhány nappal ezelőtt nyilatkozott az amerikai ujwáirirók előtt és\' kljtilnii-totte,\' iKigy Olaszország a hábpra utón hajlandó a Dodokanezos-sziire-tokról (lörógOrszáíí javára lomondani
hotr>" Triesztiit nomzotközi kikötönok\' kell ininósitoni és annak vozotósót olasBokra, csohokro ós magyarokra koll hízni. Vófoménye szerint Fiumét én körívekét Alhániánalo" és-Monlonogrónnk kell juttatni. A kíi?i-\' társasági fascista sajtó nyom,atéko-san hangsúlyozza, hogy Olaszorszi\'ig nem mondhat\' lo olyan torüjotokról,, molyért az első világháboriihan nny-1 nyi vórt áldozott.
ós Dnlnu\'iciát Kára .vásosávol együtt a JugoHzlávoltnak átarfni. Sforza gróf egyetért azzal a felfogással;
135 bányában 75 000 bányász sztrájkol Angliában
Stockholm, március 9 j háromnegyed rész*; sztrájkolt. A A walesi szénbányászok ,| tüzelőanyag ellátásával megbi-sZtrájkia egyre nagyobb mérív
tekel ölt. Szerdán a bányászok \' Folytatta a 3. oldalon.
Örök a magyar
Káliay Miklós minia\'zterelnok hi-va(nlbalépf«ének más<«lik évfordulóján, március 10-én nyolcvanoldalao füzet liagyja cl a sajtód. Jdézotokot tarfalniHz\'a miniszterelnök r^»\'«loi^ hól,«iijsagcikk©ihŐI. Kót év alatt kiír lönbo/ö alkalmakkal, különlfózó lui-Iwikin, klllönbozó ftsszotótolü hallgatóság előtt tőrtónt megnyilatkozások-egy-ogy mondatát olvassuk ohből a füzetből. A wtzórló! gondolat móffis mindig változatlanul ugyanaz. Pedig » legutóbbi két osutendÓ alatt nagyot fordalt az idő koroké, mog-változ-ott m égess világpolitika tio^^ nbto, Kállay Miklós azonhim vál|t»-zatian.nl, kövotkozoteí<on ugj\'unazo-kat az igiizságokut hirdeti, ugyanaztí a nemzeti ideált szolgálja. *\' \\.
Hirdeti a- niinisatéíölnők, hogy hakitarlunk azon az utón, amolyeni inlilíg ; mentünk, továhh hidadunk,-ha a nomzot Önmagába vetett hi-zalrna nem vész el, akkor.nuig ia, marailunk. Hirdeti, ltotry iHtkót íh jelent a magyar orioitíaoíó. tlt\'vkét. iís megértést » dunavölcvi szomszé-dajnkkAlj hogy a Kárpátok modoneó-jénok nuntlon népe ua^gtalálja nyu-oalmát, mogélhntésót és bókt*i fejló-nósot. Bolia mog nem. szűnik hangsúlyozni a noitizóti OgyíágjQt. a kü-lönbözó nóprétegok közíHii toljtm összhangot, inorb így mondja - -»inoggyózŐ<léSBol hisrom, hogy minden magyar munkást kivétel\'nélkül a munkásság, nemzeti tálMiráha jlobpt hozni és lömöritoni. Nem tudója elhinni, hog>\' a magyar munkásság más legyón gondolkozásában, min* óh vagyok, hogy gyermekének ilo ugyanazon ^jövót akarja, mint ón on ón gyormokomnok".
Motnnondja bátran, hogy »a »sa-had;~fil(rgotlon Magyarország\' tölti csak ho liivafását és\' függotlqnBégé-nok elvesztése Euróim vesztesége Is*. Megmondja azt íh, hogy-mi\'a döntó (énvezóje Kurópábon való rószvóto-lünknok; fix, hogj* ítóha mosok nem foltunk <\'m mások lenni nam is «ka- 1 runk, niint ntngyarok^.
- A legfőbb parancs az :— oívas-auk az * idézőtök:\' között —, hogy hűek mailadjunk Önmagunkhoz, magyarságunkhoz, törbotetlon koreeit-u-ny hitünkhöz. Csak önmagunkhoí) hüon lehetünk hüok máeoK iránt, csak m\'agSánil lehetünk hüók.
Majd ast moiídja\'a rádióban, hogy mi a magunk ótewt akanjok ÓKfogr juk élni: meg nem alázkodni senkinek és meg nem\' alázni senkit.
iCi no tudná őzökért á\'raémttsne-rüon Összerakott mondatokban a gondolafoknak legteljesebb és leggondosabban usnzokovársolt láncolatát ésalolni? Mindenkinek me*r koll értenie, hogy Kállay Miklós az örftk nemzetet szolgálja. A jövőt, mert az ozoróvos mnjt nom ológ, az emberek ma jövőbeli gondolkoznak. Bo koll tohát bizonyítani, hogy rnj\'ink -politikailag, katonailag, kuT-tnrália\' és gazdasági snemponthói n jövőben Ís nzüksécro van Kurépának. ivErok Kállay Miklós magyar poli tikájának vezérlő gondolatai, az ebben rojló igazság orojót .koll ma minden magyarnak bolaó. ftírységgoL vállvetett munkával acélo?ini. FÍírt %
ZALAI KÖZLÖNY
1944. március 9
lionize tot kÓ& tondŐ öU VOZOti
K ttli Miklós és hogy holyw uton vozeti, azt vakmerőség volna tagadni a legel fogul tab b uzéluosógüs jjoliliká-nak is. yozet ós ogysógot kíván tó-lük. A nemzeti kősvólomónynok visszliaiigót koll adnia, mert min-donkinok meggyózödósáol koll hinnie, hogy ina a uoiasot vezetése ós » nemzet akarata egy ón ugyanazon nagy ideálok iogyóhon nyilvánul meg. A vezetők oiogtosaik kölolos-ségükol, ugyanő* wa hátadnak,
változatlan hitvallást hirdotnek. A közvélemény köUíloaaógo, hogy egységes táhorha tömörülve Kövesse okot. Mórt az nz\'ogyonos ut, nmo-Ivon ók vezetnek, az egyetlen helyes és igaz magyar ut. fözon érkezhetünk ol abba a jobb jövendői*), amelyért mindnyájunknak dolgpzni koll.\'nmolyórt sommifólo áldozathozatal nem sok. Mórt csak onnok\'az egyonos útnak a vágón mondhatjuk oí büszkén é. boldogan, hogy őrök a magyar! (8)
Zala vármegye kisgyülése hódolattal ünnepelte a Kormányzó Urat
Zalaegcrszetf, március 9 Z.nl« vármegye törvényhatósági kisgyülésének tegnapi üló-sén vitéz gróf Teleki liéla főispán napirend előtt mélységes hódolattal emlékezett meg Kormányzó Urunknak 24 éves or-(szágíásáról. Hangoztatta, hogy a \'maf viharban a Kormányzó Ur -személye jelenti a magyar leikék li\'iMónságérzetéi, az or szag erejét és tekintélyéi, hol item mérhető\'az a/ isteni aján-
A gyűlésen kisebb jelentőségű .-ügyekben hoztak határozatot az előadó javaslatok értelmében.
A gyűlésen felszólalt Horváth Gergely, gróf Sojnssicb Antal ós Tuboly Aladár. A felszólalóknak a főispán, az alispán és a vúr-Jncgyei tiszti főorvos adtak felvilágosító és megnyugtató válaszokat.
Meg fogják vizsgálni a lej--szö vet kezeteknél
a tefellenörzé$hezJ szükséges amyl-alkohol hiányai Ós gondoskodnak annak rendelkezésre bocsátásáról. * Nem lehet
<t mezőyíizdasági cselédük fttfadntfiát a 210 kilóról felemeltetni, mert ennek a mennyiségnek háborúban elégnek kell lenni. Külön-•beft-atpea"1\'- máshol erre vonatkozó panasz. IJa a munkás omi-
dék, amelyei \'"Ibonne bírunk. A kisgyűlés tagjai állva hallgatták a megemlékezést, amelynek végén szenetettel ünnepelték Kormányzó Urunkat.
Azután a főispán üdvözölte a vármegye uj főjegyzőjét, dr. vitéz Hunyadi Lászlót, aki közigazgatási tudásánál és helyi kapcsolatainál fogva is a legszebb reményekkel kecsegtet működésében.
A M*gyüU$ férgyaorMtéhót
alt nem akarna dolgozni, fel kell jelenteni..
A rri \'.inkássicvzüüést -k. nehézségei ismeretesek, körülbelül 00 százaléka hiányzik jelenleg a munkásigénylésnek. A helyzetét egységes eljárással igyekeznek orvosolni. ,
.1 rétekre é.i íegeWtkre vonatkozóim nem sérelmes a huZáegység beszolgáltatás rendszere, mert ezen az alapon a huskalegóriál is felállítják és megszüntetik az állitligénvbevé-léit.
... .1 xabkiutaláfb iránti igényt leljesilcijd fogják, mihelyt erre ujabb keret lesz! ívddig a fa- és kő fuvarozásra adtak ki abrakot a rendelkezésre álló mennyiségből. A fa- és köfuvurozás ugyanis elsőrendű közérdek. •-\' v., —.
Halálas gzersncséllenség az alsódoabaral darálóaalaabin
AlsÓfiomboru, március 9 (Séféi \'udósitónktál) Halálos szerencsétlenség történi tegnap éjjel az \'fllsódomborui Lisziák János-féle daráló malomban. A malomban dolgozott Kuzman Ferenc 1927. övben szüleiéit kotori fiatalember. Kuzma oif foglalatoskodott a gép körül, amikor eddig még meg nem állapítható módon\' a főgépen levő rögzítő csavar hirtelen megfog-, ta Kuzma ruháját, felkapta Őt és hatalmas erővel odavágta^u
gép alépitményóhez. A legény azonnal szörnyet Italt
Az esetről azonnal értesítették a kolori csendőrörsöl, ahonnan egy járőr szállt ki a szerencsétlenség színhelyére és a szemle alapján tényvázlatot készilett annak megállapilására, nem történt-e gondatlanság valaki részéről,
A délelőtt folyamán felhívlak a nagykanizsai kir. ügyészséget, amely a szerencsétlenül járt fiatalember holtlesténck felboncolását indítványozta.
Mérek, VÁROSIHOZ**) CnirUktél-
9—13-lg ¦ rasérntpig
Budapesttel egyidOben t
Murdti Lilt és Páger Antal utolérhetetlen Játékával
BQT NAP A VILAO 1
VfA otldgkiradő. Aktualltdtok a világ minden réssébői..
Elfedések kezdete : fi. ?6 és jB érakor.
A nagykailisal egyházkaiiigek UatSttsége üsxtelgiit ai aj megrespflipiiaöl Zalaaceruggu
Helaap Nagykanizsa vir« aolgór«»atare viszi el a város hódolatát az uj fép6sat»rnak
taikat aa egyházmegye uj püspeki.
nok. ;
Ma reggel u három nagylonüiwái \' \'őzség 1
Mindazonty József pápai prolátua, zalaegorszogi plébánosnak a veszprémi egyházmegye főjíásztonivá való kinoveséso egész Nagykanizsái) naiv\' talián örömöt váltott Jci, mert szo-mélyélH\'ii egy nlyan főpap került a
veszprémi egyházmegye püspöki székébe, aki ismeri a zalai viszonyokat ÓS igv a nagykanizsai kattdikirxság-is sokat vár uj főpászlorától a katolikus élet terén. A kinevezés közzététele után dr. Vaja) József <•,[*>-ros a Jézus Hzive egyházközség, plébánia és a nagykanizsai oMiioros-kerülel részéről, P.-Gulyás (miiért plébános a Hznntforowrondiek és a Szent József egyházközség és plébánia részérő), majd Nagykanizsa város közönsége névében dr. Krátkv István I*olgáriRestor küldött üdvözlő táviratel a/ ¦ uj megvéspüsiMikm<k. Táviratot küldött a Zalai Közlöny szerkesztősége, a naáyknnivsai (\'redo egyesülőt, n nacyktmi/sai Itarosa-kerttletj a natry\'knnizsni városi ós jó-ró^i ipartoatAlet. Rznnkivjll számos más ugvosűlot i-és a IjsztoIÓk *oka-\' ra réHzint stlrgönyilog, részint
egyházkő.
f küldöttsége indult 7a-
laitgorszeffre, hogy tisztelogjon uj föptutz lo rimái a na^kaniznaí kntelí-kiiHság Ósszenége nevében. A Kzeiit József egyházközség képriselotóbra P. ftulyás (Intieri plébános, egy hasi elnök, dr. Hegyi T*aj(» városi ffi-jegy\'ző, az egvliűzköznéír vitííjíi P|. iiöko és YU-onty Árpád tandeatag, n Jézus Szive egyházközség részi\'-rftl tir. Vajay József esperes-plébános, egvházi iilnök, vitéz Filo Peretta világi elnök, Tibolt Lajos éi* [m\\. gauer Imre püspöki tanácsos, ta-náestágok* a kiskanissai KagylmU itogasszon) egyházközség résxórél V. Ilánás Qyula plébános; egyházi elnök, ItiiTonyai báezló világi elnök és dr. Szabó István városi orvos, rjgyházkősségj jegyző.
Dr, Krátkv István |m1gárinostcr p\'mtekon utazik Kalasfjenizeíne* hogy tisztelgő látogatást logven Mindazonty József vcszpi\'émegyház-mogyoi püspöknél.
rélhen fejezték .ki szorottesokívána-
Zalaegerszeg sAsziódlsxban A klseydlés JegyzékSHyvllcg kőgaöatöltr mx uj fópásztort
/lalaeirersze? városi lobogódiflzhnn ünnepli a minden zalainak örvondo-tes hírt, amely olsóisboii oinell a püspöki székbe zAlacgnrszotfi istoil-szolgáját.-
A vármegye tegnap délelőtt tarlóit kisgyíiléíién vit*\'?z líióf Tolók! 1 **\'*!;« főispán nielrgliaumi üdvözl kerolélxm" emlékezett mog .\\lind-
szenly \'József jiü.sj>nkké történt kl-nevezéséiől. A kingyülé-s örömteli lolkesedósH\'l tetto magáévá az inrtit-vónvt, hogy Mindszenty Józsefnek, a kisgyűlés volt tagjának, inasan tv felolosségtoljes ogyTiázi. álhisának I*;* löllóséhez. Isten gazdag áldását kivallja és szeieni\'sekivánntnil n kisgyűlés\'jegyzőkönyve utján is tolmá-usolja.
Cnttlk érsektél érkezett az tlsé flévézlö távirat
Az első üdvözlő táviratot Ozapik Gyula dr. egri érsektől, a veszjirémi ran-liázmiigye roll püspökétől ka^ta \\lintlszohty József inegyéspüS|iok.
A vesziiiviui wzékeskápíalan nové-Imiii dr. Bínion György nagypnipost, pü»|iökí liotynök, az egyhá/.iuo-gvoi hivalalnk norébon \' Meggyosl-Sehwarcs Róbert kanonok, iroda-, igazgató, a püs|Kiki uradalom nevó-ln«n Hftnkó Krnő jóHzágkumiáuyzó, a viiszprémi [lapnoTeld-\' novólion-Gótin rektor, ,az Aotio Catholíca nevében Kati Miklós nrsz. alelnök, u Magyar Kurír növelten Jámbor Dózsa főszerkesztő, a szoinbatltalyi hadtest nevében liakay altábornagy, a keszthelyi egyházközség.nnyélwn Bzorocz Imro dr. apátkanönok, Vas vármogyo norébon Tulok alispán, a cisztercita rend novébon ul.ndrédv Vendel apát, a kosstliolyi karmeliták norébon a perjel, az esztergomi fő-káptalan, sth. küldtek u liir első óraiban Üdvözlő táviratokat á veszt>-rómi ogjházmogyo uj (püspökénok. Az üdvözlő táviratok régtolon sora azóta is porconként érkezik a zalaegerszegi plébániára az ország, inin-don részéből, így \'/aláhól és Nagykanizsáról is,
Mái- tegnap délelőtt szoniólyoson tisztelgők én küldöttségek sorozata iolont meg Mindszenty püspök zalaegerszegi lakásán. így a zalaegerszegi honvéd helyőrség.iíaraiiosnoka, a vitézi székkapilányaiig vezetője,
az alispán, a vármegyei hivnta)r>k vezetői, a zetaogerazetri egyházközség küldöttwsro, s(b. A tiSKtelgó Iá* logatások ős küldöttségek fogndla-tiisa szakadatlanul tart, jeléül k/ ogósz vármogyo osztatlan oromének, amit a szentatya elhatárolása kellett Hala minden részónok minden rondü ós nuigu lakossága körében. *
Alindswmly Jóxsof 1K02 máiviim \'iO ón itzüloti\'tl t\'-sehiinindswntilu\'a. Középiskolai tanulmányai végzése
illán a i p:dyánt léjwtt e* a szombatliep i egyliúzinogyn [papim.-vondóko lett. 1910 június lü-en t«r-tént pappuszontelóao után kövhI ideig Fulsöpatyon Volt segédlelkész, majd 1917-lsin főpi\'wztora Zalaegerszegre küldötte középlskorai hittanárnak. Miután két osxtondeig működött óbbon a minőségbon, ugyanott a plébánia admjniaztrátora, majd 1921-non plébánosa ón ogyuitád « körülöl esperese lott. Buzgó munkássága egyre több kitüntetést awn-zett noki és 1924-ben mngkairtii a Szont Margitról nevezett pornói cím zotoe aj>átságot. 1927-ben, mikor Zala megyónok éazaki részében » nagy távolságok miatt uj plébániák és lolkészBógok fölállítására került a sor, főpásztor* özeknek mogszer-vozésévol püspöki biztosi minoftetf-lion őt bízta meg. További kitüntetést nvort 1087-ben, a pájia popsi prolátttssá nevezte ki. Munkásaiig*
Háry János
.rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
Telim: 505.
Nagykanizsa
1944. mumus 9
iinjnoHfvk a BSörosan vett lolkijmaz-,,ori tatetrónysoáw terjedt lei. Amellett, hegy !1 roáhizott területen orő-toljudDii felvirágoztatta n hitákrtat és a katolikus társadalmi munkát, ^lekapcsolódott an orazágos mozgat-mákba ís, rósy.bo*n mini az Actio Catliolica egyik logbuzgóbb vidéki szervezője, részben jiedig a?, orazá-l{OS katolikus fotingu megnyilvánulások ot/yik közkedvelt sj-ónoka. Sok-
szor hallatta szavát • holyi óa az országos katolikus sajtóban ós arra ii
tudott idÖt szakítani, hogy irodalmi müveket alkosson, ljogutóbb jelöni meg második kötető annak a nagyszabású munkának, amoly óriáai adatgyűjtés alapján szárnyaló loiko-sodéaael megírt.a|K)lógiája ós diesói-teso az anyaság gondolatának. Kk a könyv orsBítgaifirk) állatáno* ojisme-rést ajart.
FolytalAs ni
zott miniszter ki jelentette, hogy 75 eeeí* bányász 1115 bányában megszüntette a munkát A ha-\'
„Bulgáriát e pillanatban
Sznfia, március 9 Kristóf bolgár külügyminiszter Borzában beszédei mondott, ahol órinlftte a bolgár szovjet viszonyt. 1 ermészelos, mini két olyan állam között, mely diplomáciai kapcsolatok között él, u külügyminiszter szavai szerint 1 jelenleg\'nem Iái olyan okol fennforogni, iholy a bolgár-szovjet viszonyt megronthatná. Ami a bolgár török kapcsol :i tokul illeti, bár Itt-más -kérdések
1. oldalról
jók nem kapnak szenet és a tengeren túlra irányitól! szén elszállítása teljesen megakadt.
nem fenyegeti veszély"
állnak az előtérben, a kapcsolatok kitűnőnek mondhulók. Törökország nem fenyegeti Bulgáriát és a török bolgár értle-kek ma azonosak, mindkét állam meg akarja Őrjzhi a békét. A miniszter szavai szerint Bulgáriái e pillán útban nem fenyegeti veszély. Bulgáriában az.illetéktelen csoportokat ;} karhatalom teljes egészélMMi felmorzsolta, - .
(Jjra szállítanak Angliából TorOkorszaqi.uk, a török sajtó "nem támadja Angliát
Ankarából jelentik: A török kőz-társasági néppárt értekezletén Mo-uemoncsoglu küUigyininiszUir réwz-totes tájékoztatót adott a. néhány hónap óla hokövofke/,\'H világomé nyékről. Eszel kapselst hun több lörök képviselő kérdést intézeti a Vulügvuunis/.leiboz, aki azokra nyomban \'¦válaszolt. A választ jóvá-
hagyólag oil .•\'••i.lták. A torok sajtó a nyilatkozat .;ipcsán heuziintetlo éles támadásait az angolok ellen és rejtegeti.\', hogy a törökök 5 év óta htiHŐgosoh kitartanak szövotaégeaoik mállott és\'Törökország megérdemli, hogy kívánságait meghallgatják. A jelentés szerint Angliából megindultak a szállítások Törökország felé.
IiiIhk 3 áe vAltulk a Tasiü aiaetrstid
A ayárl laéssftaHtis ktxaatát
Ugym lapok a vasúti forgalom I helyi javításáról uj lohotőségOK. já- I rátok, vonaltípusok beállításáról ad-lak hirt. V, hírekkel kapcsolatban \\ KZ Államvasutak elnöki osztálya azt :t felvilágosítást adta, hogy az ifj J menetrendig változás nem lesz. [
A közlés szerint az uj inenotrond június 8-ári lép életbe. Nagyobb, lényeges \'változás attól sOm várható. | Az r*Tadszoni|xmtok figyolumbo vétó-
mig ion állaaltettak meg
lén kivfll, helyi érdokok szerint, kisebb javításokra kerülhet csak sor.
A nyári időszámítás kezdete a környező államoktól is függ, a csatlakozó vasúti forgalom ogyeztotÓHw órdokóben. A nyári időrend egyébként független a lilei)etrendkeszi-téstől; az óraelőrelolás, az élet Bar-mely viszony tatához hasonlóan, egyik napról a másikra virradóra a vasútnál iu megtörténhet.
SPORTELET
Az őszről elmaradt pélmonostori bajnoki mérkőzéssel nyit a NVTE
Mint már Ismertettük oWa-NÖinkkal, u tengeri kígyóvá nőtt l\'élmonostor NVTK mérkőzés ügye végső fokon .1 cukor-gyári csapit javai i d::lt cl cs azMLSZ ugy határozott, hogy az Ősszel kél ízben is »vonatle~ késő- csapat március 12-én ját-«í* le bajnoki mérkőzéséi »-Nagykanizsai VTE csapatával. A vasárnapi mérkőzés Kemény-dió lesz ós valószínű a szeren-
cse dönti el majd a mérkőzés sorsát. Aki jobban ki tudja használni ;i sártenger előnyéit, az győz. Ugyanis az NVTE vezetősége hiába kéfteá ]>écsi kerületet, hogy a pálya huszmílha-tutltmsága minit halasszák ko\\ söhbre a mérkőzést. A szövetség válaszú : Minden körülmények közöli le kell játszani az elmaradt mérkőzést
A esapulösszeállitássul kapcsolatban kérdeztük meg az NVTE uj edzőjét, Szollúr Józsefet, aki néhány ujitásl Is hozott a csapatba így valószínű a le-
TARJÁM-PÁLCSICS
textilipart és kerteétJetml vállalat Nagykanizsa.
Hyár: Magyar-u. 86. lek-fan: 3-44.
Városi füllet: Fórt 14. \'(Eis* Ma-avar tVzttwttá Mézet pthiá/ítan.) Jtkhst! 5-33. .;
ASPIRIN
von leválogatott bal szél HŐ 1 lor-válh szereplése, a ki.s Both is szóhoz jut u ImlluUvéd helyén, inig a táiuudésor Közepén az N VT IC uj, szerzeméiWe. Szahé játszik minden, valószínűség szerint, így tehát a csapat a kö-vetkezÖkcpiMMi alakul ; (\'.sondot Kosa, líolh Varga, Németh, Köfalvi Juhász, b\'j-i.sch, Szabó, Tura, Horváth Ha közben Szabó vnlwnilyen okból nem válluluá u ^jnlékut, ugy IMacskó a helyettese.
A ZMNTE meghivtn a Haladás csapatát március t5-re ha-rálságos mérkőzésre, A Haladás válaszú még nem érkezett meg, ugyanis n szombathelyi vasutas csapat most nagyon elvan fogfalva. Készülődik a vasárnapi Haladás MÁVAfi NB II. bajnoki mérkőzésre.
Az NB l.-ben érdekes mérkőzések kerülnek sorra. így: Diósgyőr Ferencváros, Debre ceti Nagy vármlr-KíspK\'st Szolnok CseiH\'I- (ÍJjvidék. Kolow-vár—HSZKRíVGnrnnin Vasas, Elektromos -Tisza, Uj|H\'st Salgótarján bajnoki mérkőzéseken várhatók nagy meglepetések.
Kezdődik az ökftlvivó bajnokság
A téli kényszerű pihenés után ismét kozdotéfc voszi a dunántúli ökölvivó csajjatbajnoksiig. A Nitgy-kanizsai J^ívonto Kgyesület ökölvívó csapata a vidék i. osztályában ecvenlő iwntarányban n bajnokság musodik lielyén végzett a székesfehérvári IÍAS10 csapatiíval az érsekújvári ÍTKTA LE mögött.
Az 1, osztálvból kiesett a bareai és a bajai LE. Ikikerült a U. osztályból a szomhatlKtlyi LK ős a kaposvári LK. A most induló dunántúli ökölvivÓN esapathajnekaág más rendszer szoniftt kerül mogren-dozésro. Most hailjtestek között -rendezik mog és a, lladteatdk bajnokai ogvmáa kőzött méVkőznok. A. ..hanV tost-bajnokság két ólső^holyozottfa" hekortil az níGsB-ba. I
A III. hdt. ökölvivó-bajnuksáf
két örökőa rjvállsa Nagykani/si és Szombat boly, a többiek, Vialaogor-s,/.iHr, \' Kőszeg, Sopron és T»|xdca gyenge ellnnlél, de igen sr.étnn fej-lijdó cs»|iatok, akik egy két év múlva Illái1 kumely s/ámilásba koriilÓ csapatuk leszni\'k.
Nag}*kanDOM ós Bzouihatlmlv <¦•«-patai t^,fnrím>-*rröt képvisolnek. fii most\'talán a Niifrykani^Ani \\,)-\'. tud
valamivel jobb formát mutatni. Ez
igui hamar eldől, mert \'már nagyban folynak BS elókés/ületek a vor-sonyro. Sót a húsvéti fmnopekm » magyar ökidvivó utánpótlás csapatai láijuk véhdégul Nagykanizsán.
MINDER CKÖTÖllTÓaöl IÉLEHIK MEt a Ugjabi, ligérieketabk k«|i«i kiWaa a
iiarkaaitl: CflYED ZOLTÁN. OkvtUaall fi vt|ya m«í ára t I.M,
HARISNYA
szemfalszadő Hl
ELADÁS
Iniyena* ulbslatzltáa rnindes a«Qtortak«n dilután í 4-lj,
MIMÓZA
kftzimunka-szakUzlet -Ct*ngery-ut \' 4. az.
HÍREK
NAPIREND:
aft.h VOKTMU-UVÍ agyak*: \\a, a Megtiltó fjOa^SWSar Krssétot Sí. fitSJO.
iutkauiasán *i ottani gyogysaer* lár aliando iV\'veiát** díodráktnt lart
Naptár. Marciul y Oüfntlftk. Kom kai franciása. • rotnUiN Franciska.
A (ÍOZKORDO nyma vau roRgol 7 órától este 6 éráig. (Hétíó, Biorda, lantok délután én kedden Ogéai nap
uAook-) Telatoti: MÖ!
- (Vizsga a UH xax«t»KágJ lsk»l*t>*rö
A nagvkamasai téli Budaaagl »«-kok* toláo évfolyamának máiVm* hói tiztmlritisiikÍMi, vasárnap déUGtt fél I I urakor lesx a nyilvános zárövias-jaja, t» melyet na ifjunági Önképsé gawúköv sájogyülúso követ.
(Uj IrNafntl *«r Kníáínm) folaocorsjáógpn lueralaktilV %Deák, PVrűiU) Irodalmi és Művészeti Kör-Klnoke tt-iakál Ke re ne; a Vjahiniejrye Újság fi-k\'lófl ^xerkeMléie, -uíryvn witoje ríoinoes Krné- A h»r március 1» én inutaikosik b<< olsé roniiesÓBé-vol, uiiírh,\'!i a/, ünnepi rsMttstfet a Kor diaaolfiök*, dr. Hraiul> Sárnk itallapén mondja.
(Háav éve* a t«ltf?>
A fnld korának kérrjésfi a kutatö-lii már éviuedok óta élénken fog-Ulkoieiatja. Knuek QiegállapiláiHi a (eetÓBunek, bknikuaok én (izikusnk sgyötíes feladatai kénosi. A ueoló-gusok a töklré,tegok kelet ke. Késének .utján kívánják « kordont mogűldani. A mai mcgállapitások szerint e-aok n !n\'i--li\'vk azonban mindenkor távol Ofltok a valóságtól, Kddig a tlé-inét Kaiser W illtetni katatOMitéaiit kémiai oflEtálvo egyik vezetőiénfk, dr. 11. Kwaldnak megállapításai n legraloailnáhbok. Kutatásul aorán megállapította, hogy a föld egész aeteg olyan ásváímvol rendolkoxik, ;i melyek keletkezéseik óta változatlanok maradtok. Ilnsazu évezredek folytán azonban sok owtlién előfordult, hoiry ólom és hélium keletkezett belőlük. Kiií>\'ebjnreméltö, hogy ez A folyamat olymódon ment végbe, amelyet földi olkópjsrlés szerint Sem minemű laboratórium bán nem lo-iH\'tiw elemi. A lieliiimiirán Hogitsé-góvol a kutatóknak sikerült a föld korát hozxávofÓloííos számitás Hze-i int mogállspilani. A legöregebbnek \' vélt iisvánvi aiivágnkat tőltli mint 200(1 millió évesre boesiilik. A ) >g ujabb kutatási eredmények azonban már 7000 millió évre engednek kő Totkeztetnl. (MNK)-— ttgy flataiaamany találat
Hen-zeg Antalné\' ?.ákánvi fiatalasszonyt súlyos állapothan\'Nzállitot-ták be a nag>kunizsai koakőrházba. >fÍntliogy segiteni már nem lehetett tájt, Himlőihez Kinkanizsára vitték,
ui*i Kérném
f044. március S
akol maghalt. Aa anyaság előtt álló fiatalasszony halálát egy «aliativi tudó*, ;asssony< segítőt te elő. A nagykanizsai rendőrség és a zákányi asendörök folytalják a nyomozási
A Sxoíjst tol* Is ttlkkutik azTuMrtkjti kiálMálllUiskat
AZora riniíi Iwlgár lap értesülést közöl arról, hogy az amerikai nagyipar hat hónapra beszünteti egyes államokba a hadianyag szállítást, vagy azt nagy mértékben csökkenti, A Zora értesülése swtritit a Szovjet Unió is azok között az államok közöli van. akík a csökkentési listán szerelveinek,
.: ,>i .i \' ^
Molgár lapjelentésvk szerint Tito tábornagy főhadiszállására szovjetorosz kafnuai küldöttség erke/.rtt
Tito ntagkluHji ti alt Isii a losJait tárrrsissokti
StockhalRh március 9 Washingtoni jelentések szerint Péter királyt londoni utján elkíséri\' Párlps miniszterelnök és a Ind ügyminiszter. Ugyanekkor Tito lábornagy is elküldte tut\'gbr/otliát Londonba, hogy az angol kormánnyal tárgyaljon. Washingtoni körökben ebnen \'rk utazásban azt látják, hogv "\'éter király meg akarja imen-te ni a K aragy o rgyevies 11 á z trónját és végső kísérleteket lesz nz-angol kormány közben-jöltével a Tito kormánnyal való együttműködésre Tito í-ondon-ba küldött képviselője Mariban már tárgyalásokat \'s folytatott a szövetségesek képviselőivel,
UzletmeffiiyHás.
madettel tilesHejn * tntífcn llwlelt hSliiykOíriFisí\'qct, tioay Bétvft* tíir 10. szám atait
höigyfofirász-szalont
hölgyköiflnsíí) mwf\\ p.idluqásat kéivc. m tir íid In in li.MtetetteT
MMiMi m. Molnár Jánosné.
Mt«*fc(LiiiMia mani v rxilgimiflaksMlfL
v*t i\'Mí I jiKif. ¦ «1 Ak:;/ bajSalutoll adósainak iTtcesraiilisr
Hirdetmény.
r->lhiv»m aion i&kevermLkcs CMlldo-kat (néay ea annál tobb gyermek), akik II 4*mis«» rVunI Kialabasapiteai SiS-veUnettil felvett kniciOn utján «a>ltk«z-tek és mosl reazleicikcl, Illetve vállalt kO-lalexettaégciket icljcdtenf nem tudjak. j«-Itnlkeueaek Váiasháta, II. csielet 24 e* ir*Sakel;iaéKbcn
NagykaiIzsa, 1944, évi iti;i\'«ius i .in. tm Polgártaieater
Pk. 474H/ISM4.
Vh 47/iB44.
Árverési hirdetmény.
MOS i\'ou\'i tí\'.r éa |lr. írriiic ¦ natv-kanliul Mr. jiiáabiiöaic Pk 474A/1»44/S utmu \\ trititit\\ » Val. 114 § a alapján az incieli Nagrkiatisáii, Pő ui 13 ¦¦ IL emeltlts, al iasok ttrauUl bctiéa 1944. március hó U.-an«* d. ». 10 órájára ifi.el, aailk«< a bli«4ia| lrt«|UII Ihij-í,!-.i és sáéd^auiviok, kotiyhak«rai-dciés ¦ (XTéb 3Ma> P b«caéitékl tati U-KObat a lectObbat l(4iÓn«k kéua4» fociéi mcllett eicilait a beertta* ila! del to-gom adni. Nagykanltu, 1944. március S.
Elek Lumi* TM vi,, mi. w,.,*, i. mm kM**(l m.-jm
tvlafUrUanuasa megyei\' ráve« polgármesteré**!.
Tárgy: Hab és buiad viiádAu.
Hirdetmény.
A lltitjrftsyd iend<]keid ellátatlan la-ka4aáR ( há 11-141 \\ttg terjedő Időben n llsaiüiletckecn liniél váaárs\'hat uemé-l|«aklat 7A dkg. tuhnt éa m dkg boráét^ Ai clAüt iDínudííiíiiíl kevesebbet u (ifik, vaiy mindkét cikkből kjferbat a foRvataid, lOabet aunttis cgjlkbdl acm kéilici 4i kaphat, mág akkor icm, ha a wáiik cikkbÓI mcatalaloen kevcaehaet vásáraim, Ax rjnllkii fejadagot stoat mlnd-cpik íki^yjimi\'./vii elliUllaa mtRVtsá-
oj i lenit, a vaNulanok, Imim,rmi jl kaJmaictiak.\' katonák ilu la. A kereakedd a bab éa CM>r*6 kltx«l|tá]|aULia tUanébea, nilithojrv S liuljetyeken 1év& bctUnelré-nyekf\' inír inA* cikkrXie elknnialtiik, a bellafelvények IdcU lívá a a kécpccaét it*-\',<*¦«.- iiol(>ál* kiii-k;ii kSteles paatoian ktvájtnl, wrívm egy mii v.m * a klrben P. H. Mii\' a e»i a kockái kel) aiámadá-aáaan jetysulvénvkeal telraitatatanl, cien-feJtl a kercakeéo kölelea a váaáilával a családi igaiolváay (elmulattatni a utol a kiitolKáltak cni\'ádi ¦•(•iánál, a ktirol-gált cuMd siemdyelnek txiraát a i u szelgilt bab és boiad niüiiiijtaégct agy uvllváalaitálha lellejrjrernl éa ezt a nyit-váalanáat a P. N beina nelvényckkel •ivütl márdna 2l-4n a KsielUiáal Hivs-taliisa Bilmadiakéril beailnl.
Nagykanlzu, IMI iníidm 7.
tm Polgármester.
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fő-ut 14.
fi......o. vmitO,;ap Ht, hara«4Mp«ll«alat«\'llilélét kllűrjcsztcfle:
kéaEÍmunka és r5vidáir>uki*<i
Vállal i Textilelsnyoteást, fehér-, tzínea- éa betlkimiést, cndlhéat, dlaÉvarratokat.
Modarn mlntáh I Divatos ujízsrl áruk I
»\'t \' Plcyelstefl vevóazolcálat.
Unser-Ullmann Elek vaskereskedésében
•sin-, rüd- B« patkó vas -, továbbá ax«ti~
ataiványoli beváHhatók bs elíjeiipÉtöli.
Haft<ari-.ge|wk, geeuii, csapágyfám golyós oalapéajy ig^nyk-aát elintézem.
DRflVüVOiGil
VILLAMOS ARAM-SZOLOALTATÓ RT.
• lvll»oo«iu« mlndan vllltmai iiiJoi.., «\'•-\'•\'<•" rt-tól aalatáu W aráig. •.«»at.ry.ut 81, »p»h»n 2Q4-.
\'Rjjsitönolnyllvariltáii:""\'
KzuIon mondunk kCszönelel minai-azoknak, nkik jó édesjiiydnk
Ösv. BsRs&rieder léssshé
elhunyta ulkalmAval n temetéssn részlvetlek, vagy réizvélükke! fd|-d.ilmunkut enyhítették.
A ayáaaatá «Hlá«t.
Köszönetnyilvánítás.
\'Mindazon jóbsralolnk ea Ismti*-v-mi.. kn lem. i-.t-n a nttgykanltial vendéqlAtOk üznhoszl.^yn, kik lalejt-hetetlttn tiiAqa jú i- ¦ apOssan, testvérünk, illetve rokonunk ,
I áih Pétei-
alUtk»roakoal«
icnirl.-M-n mrfljrlerr**Ükkel, vagy bArmi mfts módon mélysaflCUJ fSj-diilmtinkban osztozni szívesek voltak, (ogadjAk c*ulon h hólAs ki.wc netünk kIFejezését
A gyáaaolo MaUtl |
iti An
Xlful-a aegMmunkáil lelveai Kaaoll. Hodhv Miklds-id 2.
Újonnan megnyílt noi fodráat >zar«fi««ib« tanutálaáMyffli felvétetnek. Mslsák II-noané, tíütvSa-lér 1«., Ikntttck-hAa. 731
Klffntávly azonnali belépette IcMtettk Kelemen Reiai cégnél. VI
•titaijavttö taNMlé fclveietlti. falkán gnmllavlldttiem,.Rntébat^tér I. ai, . eit
AD A\\5-VÉTEL
42 4a eröa iliapa-bakancs éa 45-as rrds ¦Irasa-cslama alatlá. Cltn a kladibaa. 782
Claalálf <dl H lérli fetnA- éa aladiaMk, aisnkivUl nagy válaaztékban egéia- ís léi cJpOk. Rákóczi utca 7S3
Old gumipárna éa guaalleperfö alaialé. Cim a kiadáhlvatsIaaB. 761
Ctaalé teljea kocamai bercadezéa ét rgy lakatban levfi hUlláia-aulai. Bővebbet Aivat Káiolynésál, Nemeadéd. <fli
JOharbaui lévé ipsdkocall vasaik. Fsltéta eiat(». nutháné, Cslnyl l.i«iá-ii Un 13. 79»
ui.ii« vaiutaanak erda bSrtáakai cl
íia-r. Cim a kuuldban. 7fS>
BOT^ROZOTT SZ<MA
KülOnlMlárfllu butoroaiaH BW*l)ál azonsaira vagy március IS érc keresek Telelőn 7LÍ. 746
HÁZ ÉS INGATLAN
Caaládl baxsl vennék iul(f. M«fcAl díjazok. Szabó, Magyar-
irgtsep iary-
Lyat-it. U, Víif
KÜLÖNFÉLE
Aldoll. i\'ii\'iiii.:, i.i.-i;ííi\'ví<!(*!! káana-•ásal boa létre .i HÜMME, Sasmasihely,
poaialldk 132 Hölgyei, urnlm, teisék |e-lentke^nl. , 755
«QaitopiialAst aaMkasarflaai v*U
lalwii, Ksvacs hus, Magyar u 12. 7»0
iarcti^áii esté 7 ara kOzöM elvsssetl a ittzsllfrlsktanyatói á kdtkáa brijératlig egy aaciKsaotár. Kérem a becsületea aieg-találót, adja ic Zrínyi Miklós utca 32, Síénlelep. 78a
Kedden ealc s Magyatutca elejt a »a«xat< egy balketes bdrketatyl. Be-aBletea mcKial4ló adja le Jutalom cllcaé-•cs a Sícvei-éiteremrie. 796-
ZALAI KÖZLÜNV
POLITIKAI NAPILAP
Klsdtn: „KÜiflazdaságl H T. MagyaaMsa\' Kelelöi kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „KHzgazdaiaDl R. T. NagyhaalMa" nyomdajába a Nagykanlzaáa Nyomdáért felel: Zalai Károly
992836
avi., 57. sz. Nagykanizsa, 1944. március 10. péntek
Ára 16 fillér.
ZALAI
POLITIKAI N A P I L. *>
•a UwNMnMI: mm » »«1« *• tMaaMraUtl Malos 7a. ai. «Awéfc. hétköjca»p delati.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klöfteetöet Ara: egy hónkra „,.,-, 30 fiiléa,
negyedóvro 18 iwnen <o liltfr, íj-ye» sfcAm : hétKoznar 16 ML r</(mitmtnn 301111.
Kállay mlnl«zf relnfik :
„KitüntetéBem azt a parancsát tartalmazza, hogy tovább haladjak a megkezdett uton"
{MTIj A hivntalos lap Magyarország bÖméltöságu Kormányzójának kőtelke/ő legfelsőbb kézirutát közli Kállay Mik-Ión ininiszterctnokhóz. :
Immár két esztendeje unnnkr hogy u közügyek szolgálnia iránt ösi uwnzetségéhfcn hngyomá-nyes kőtelességér/.ettel vállalta hz ország ,iiünisz(crelnökénok. ma különösen terhes lisztét. Á inai sordöntő időkben a legnagyobb odaadással állította kiváló képességeit az örök magyar célok áldozatos szolgálatába és fáradhatatlan kitartással folytatta a nemzet iövő sorsának biztosítását célzó kwttaipY munkáját
Aminőn változathin bizalom-inal tekintek további működése elé, Önnek tt Hazn körül .szer-
zett kimagasló érdemeinek elismeréséül a Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagy-, keresztjét adományozom.* *
Keresztes r\'ischer belügyminiszter inditványárn a magyar kormány tagjai összedőltek, hogy Kállay Miklós miniszterelnöknek jókívánságaikat ¦«¦"«-jezzék hivatalba lépésének második évfordulóján ós magas kitüntetése nl kaiméból,
A M f>.P értekezletén v. Lukács Hét a pártelnök meleg szavakkal köszöntötte Kállny Miklós miniszterelnököt abból nz nlka-lonihól, hogy két éve tölti be a miniszterelnöki tisztét. Kállay Miklós mintszleixdnök felszólalásában megköszönle a bizal-
mat és barátságot. Köszönöm a bizalmai -mondta. - Hogy helyesen tettem-e vakimit, azt csalt a jövő tudja eldönteni. A Kormányzó Ur Öfőméltóságának kitüntetése egyben azt a parancsot tartalmazza számomra, hogy haladjak a megkezdett uton. ügyet kérek : bizalmai és barátságot, Ha alkotásokban nem mutattam fel annyit, de dolgoztam, küzdöttem, gyötrődtem n magyar gondokban és ha valaki előli érthetetlen és nem elég világos\'egyik másik gesztiem, legyetek meggyőződve: lelkiismeretesen végeztem feladatomat.
A párt üdvözölte Heményi-Schneller,Lajos pénzügyminisztert is. aki hitt éve áll a minisztériuma élén. ^ - • •¦
Lsndonban sürgősen összehívták a délszláv bizottságot
üjrendszerű rakéta-lövedékekkel pusztítja a német légvédelem az angolszász bombázókat A finn kórdós dintő szakaszhoz érkezett — Súlyos harcok Jtaleten
Az olna;
Berlini katonai köriik véleménye szerint
a keleti arct\'onalon a döntő hadszíntér a szepatovkai tóraégbou fejlődött kí, hol az oroszok az odoaza lomhorgi viumivo-nalat igrokestek kezükho köríteni. Céljaikat a szovjet csapatok nőni* tudták elérni. Nevolnél német helyi vállalkozások voltak. Narvátöl észák-nyugatra, a pazkovi tónál csak helyi tatarozások folytok. Ettél dólro a nórnotok több szovjet előretörést hiositottak meg. nagyobb harcuk a winohmszk—orsai gépkocsi ut monlén voltak, molybon az \'oroszok nom tudtak orodmónyt olérni.
harctereken csupán élénk járőr és rolnim tové-konység folyt. Jelentős harci esolok-mónyre seliol sem került sor, A né-utótok tnésszellordó ágyuí eredményesen b\'dlök a nottunoi és anz\'ioi kirakodásokat.
Tegnap déllum északamorikni bombázó kötelékek ismét betörtek Németország területe fölé és
Berlinig hatottak. A német légvédelem különösön Nagy-Boriin területe felett fojtott ki eredményes nlháritást és a több hullámban érkoző bombázók között nagy veszteséget okozott. A lakos? siígnak veszwségoi voltak.
Mozgó háborúvá vált! a harc az orosz harctér déli részén A keleti arcvonalon n Ic#-
ujabb jelentés szerint az . oroszok teguttp páncélos kötelékeikkel a Zvenigorodka, Scuoto v-ka és .lumpéi községek közölt elterülő széles arcvonalra óssz-pontosltották támadásaikat A többi gyújtó ponton n szovjet vezetőség a német állások ellen estik lé*gi kötelékeket indítót! támadásra, csupán a Káro-vogradtól és Nurvától nyugatra esű területen támadták nehéz tüzérség és nehéz fegyvernemek * német vonalakat. líbböl az
összevetésből kitűnik, hogy milyen nagy várakozási ffiz a déli offenzívához Moszkva. A helyzet tegnap óta semmi döntő változást nem mutat fel. A déli szárnyon a csata a mozgó háború jellegét öltötte fel. A középső és északi szárnyon a németek az eddigi gyújtópontokon nagy tüzérségi támogatással fel tudták tartóztatni a támadásokat Néhány nap óla a német cse* patok Finnországban is élénk tevékenységet fejlettek ki.
Több nagy kórház elpusztult Berlinben
: A. Berlin ellen intézett leg- I pusztítottuk néhány nagy kóív utóbbi légitámadás alkalmával házat, k$z)uk n Ilindcnburg-*merikai bombázó gépek el- [ kórházat és a Vörös Kereszt
egy kórházát is. Ugyanezek u bombázó kötelékek Berlin bombázása ulán támadták Hannover városát és a lakónegyedekben súlyos károkat okznrak. A veszteségek aránylag1 csckélvek voltak.
GSbbeh*
A németek visszafoglaltak > Mt kiürített helységet ax nrmsz harciéren
A keleti areroaalon küiőjioeea él*nk harcok voltak Kirovográdtót délnyugatra, ahol az oroszok az elő-\' jíő napi betörési helyen hosszú *V elkoserodott küzda\'em után » betörési hely remstöit áttörték és Novi Tiugig előnyomultak. A néniét kötelékek a szovjot nyomás elől áfcmo-nolilog kóiivtqlonek voltak két helv-séeot, kiüríteni. Hr* méa a dálolot* fotvamán visszafog]altak. Zvtmigo-rodkálól délre heves harcok folytak. Szvipptovkátől éa Proeskorovtól dóim erős lu\'-met* kötelékek *&\'előnyomuló szovjet Alakulatoknak erős vosztiosó-get \'okoztak és megakadályozták, hocy Síitára Konstaniinor városát elfoglalják. Ugyancsak meghiúsult az oroszoknak Proszkurov ellen vétg-v rehajtoti támadása is. .Marvánál »i-korült némot helyi vállalkozások voltok. Nevelj tél északra és Pszkovtöl északra helyi jelentőségű hiireok alikultak ki!
Félelmetes légi elhárító fagyéért vetettek harcba tt ninxeteh m Berlin elleni témmdásbmn
Xtfictthofm, március IH A K hrit léglhadtést főpe ranosnokságának jelentése¦s*e-rint a csütörtöki légitémavfásnál, mely Magy-Berlin fölött zajlóit le, a németek uj rendszerű rakéta lövedéket alkalmaztak az elhárításnál. A lövedéket egyszerre négy cső ontja, .mely egy amerikai/bombázó erődöt valósággal ketté basii
„Fiémetország minden körülmények között megnyeri a háberut"
Göbbola miniszter a Das Roieh hasábjain azzal foglalkozik, hogy a szövetségesek nagyon ceatódn\'itk\', lm azt hiszik, hogy Sztálin ej^ye-t-lon talpalatnyi meghódított foidot is átongod azovetséöosoinek. A in berání értekozlot után egyedül Sztálin tért mogolépodetton vissza, állapítja mog Göbbels. Európa vala-
mennyi határa megingott és nokünfc nómofoknek .kell azokat megszilárdítanunk;
A cikk befejező részében mogiJIa-pitja Gőhísihv hoqy Némotorazáf; mindon- körülmények között toljeeítt foladatAt ós mognyori a most dónta^ f szaki\'vba lépő háborút. . <\\,.
Királyellenes a hangulat a londoni délszláv bizottságban
köztük a jugoszláv nrmzoti bank elnöke, királyellenes álláspontot, foglalnak eT. Ha szavazással oldanák meg a kérdést, Péter király nem\' kapna tiz százaléiáiát több szavazatot A bizotság ve-zetősé^e ós több tagja svájci elgondolást szeretne megvalóslla-ni Jugoszláviában London reméli, hogy sikerül az egyezség Titoékkal
Zürlcht március 10 A brit hírszolgálat jelentése szerint lsndonban sürgősen egybe hívták a délszláv bizottságot. Ez az intézkedés szorosan összefügg Péter szerb királynak /Londonba érkezésével.
Ugyancsak Zürichből jelentik, hogy a Londonban összehívott délszláv bizottság vezetői,
Az MTI ugy értesül Zürichből, hogy Kairóban megbeszélések folynak <a, jugoszláv kormány átalakítása tárgyában. A
megbeszéléseké Péter király me»> érkezése után Londonben folytatódnak. Az az általános véJe>
fpiyftttan « 4 odrtton.
ZALAI KÖZLÖNY-
1044. március lf)
Czapik érsek ptoittrleTtlet adotl ki feszprM aj pflspSkéitk Mimién alkalmából
József a»fn Te Dama le» ai agykizaiegy* nls««a tamplewábun
Zalaegerszegen. , Mindszenty
József, az uj veszprémi püspök portóján tegnap és inu is egy-niú\'si érTk™ u tisztelgő küldötlsé-yn-. és látogatások. Látogatást leli vitéz grSf Teleki Béla főispán, vitéz dr. Tuinúsy litván polgármester, u vármegye tisztikara, á környék egyházi vezetői, hatóságok*, hivataluk lejei és magánosuk igen uugy szám-ba.ii.
A nagykanizsai küldöttségek, mini tegnap jelentettük, nuiid-. három egyházközség képvisele_ lébt\'h vitték el a kanizsai katu-Ukusság bódulatát ux uj me-gyéspüspüknek ,Itt említjük meg, hugy a Szent József Egyházközségének küldöttségében résztvettek nóvsuru időközben megváltozott, amennyiben P. Gulyás (Jeliért plébánus vezetésével Szabó Győző riy. járásbi-rósúgi\'éthök és dr. Tamás Július ügyvéd voltak a tisztelgő hazudság tagjai.)
Gzapik Gyula egri érsek1, a veszprémi egyházmegye a]H>stoli konnányzóju a kinevezés alkuimából p ász torló veiéit adott ki, amelylHjn örömmel értesíti u veszprémi ogyházmogye híveit az uj püspök kinevezéséről és hangoztatja, hogy az isteni Gondviselés az elárvult egyházmegyének olyan utódot aduit, akinek múltja záloga annak, hogy alkotó, pupjuinuk és bi-veinek szerelő röpásztornjís melegszívű alyje lesz. Kéri u hívekéi, hogy legyenek terveinek lelkes végrehajtói, gondjaiban támaszai, liogy Isten dicsőségére, a lelkek üdvére, é.s szeretett hazánk javára tovább kormányozhassa u Szent Istvántól alapított uugy és ¦szép egyházmegyét Végül elrendelte, hogy \'március lil-éii, az uj főpásztor névűnnepén a veszprémi egyházmegye valamennyi templomában ünnepélyes szentmisét mondjanak Te Deummal.
A miranjfalil halálos kerosmázás utójátéka a nagykanizsai tlrvényszék előtt
1948 szoptombur 29-én aoiozás » hogy mogverjék\'. A megtámadott le
volt Poriakon, amolyan a szomszéd községek legúnyol i*» megjelentnk, köztük Muraujfalu Jiataleigu IS. Mér útban a sorozáshoz, alaposan belenéztek a boron üwglK?, midor Perlakra értek, szintén. Mikor be-fojezódött a sorozás, folytatták, majd mikor hazaérlek, megint csak bomontelt Horváth líóhi korcsmájába, A Ixuos haiKíulatbaii i/.zú volt . a levegó. Mikor jó későn felkerekedtek, hogy hazatórjonok, Lukacsíes Pál azt azorotfco volna, hogy rítgi szokás szerint a oigányok zeneszó val hazuk isér jók okol. Á korcsmáros ez ellen szót omolt, a dologból szóváltás kerekedett, Kósóbb a két hü-kacHÍes-fivór, a boros hangulatban egyik barátjukat, Kovaesies lYtih\'ilyt
ki\' akarták.liunálni a kowaaiábóJ,
gúny késövei föléjük szúrt, Luk* ! .eidos Pált ért** a kés és átvágta h | visszorét ugy, hogy elvérzett.
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék. A vádlott legény boiauiorto bűnösségét) de ittasságával yédokozott és nem akart mid miire visszaemlékezni.
Több lanut, közlük az áldozat testvérét i.s kihallgatta !1 -bíróság. Összesén ő szúrást állapitott meg n bonoolás, A halál 8 porc malva kő-yolkozhototf Ih». A községi jegyző laniisága .szerint az elhalt legény nagyon bocsülotos, magyar érzelmű fiatalember volt.
A bizonyítás kiogészifesére vonatkozó keresnők a bíróság helyt adóit óh-a tárgyalást elnapolta.
I Meg tud]a.B mérni az ewber az Isten szellemi lényének tulajdonságait?
m-i
L51 Dr. Gerenosór István valltsböleeeletl előadása
Az Istent keraaő tbeologiai előadások sorozatában dr. Goroncsór István piarista tanár tegnap odto "zé|>számu hallgatóságot közelebb . vitte Intőn bolaö mivoltának mog-ismeréséhoz. A kérdést a vallási élmény oldaláról közolitotto mog. Isten-nom elront idea, liánom erő, amely kőz volton ül hat*fcz emberre, belenyúl a lolkóbe, azemélyeson átéli a liivő ombor. Az Isten és ombor kost mindenre kiterjedő viszonyt fejezik ki a pogány istenek, akikből a/ ember ős a kurníazet mindon aktimára jutott egy-egy. Ezzel bzouj-bon a kurasirtényaég Istona nz«-mélyos laton, közvetk-n erű és valóság, Antroppmorpb hasonlóságokban beszélünk róla, do m értelom alkján ezek a kifojozfcsafc Itogyau nyernek igazolást?
Ivton szellemi lány. Minthogy magátélveié, abazolaturn, nom is le-bet más. Az anyag a teljes paaBzivi-táa, a tüggófl, öíjmasábón amurph, jolentéktolen. A szollem a tialjos tovókonység, tiszta ténylogosség. laton a logteljoaobb aktivitás, tŐnylo ges valóság, koncentrált módon, "gyö-kérszorüon bonno foglaltatik a általa létezik minden éa \'mindon niáa általa van meghatározva, laton » szellemi lótoaós toljon yatósiillsága,
kiUdjeaedése.
Dn numcaak •szellőm az IhUui, lm nom szomélyoa azellomnok koll lennie, Az Ómbert szellem, a lélek kú-lönböző tevékenységek kötogo, asz-szóciációk ogvmáamollottisegiii a mull száisad lélekbúvárai szerint. Ma az éniség, a log-én ,a tudatalattimig lélektani formuláival és luisonlókkal igyekszik meghatározni a tudomány. Hzerinte az éniséigból, mint oki \'tényezőből árad minden. Ha. van aktiv azollomiség, annak 6ní gócponttal, HWJinólyiaeggol kell rondolkoznio, amiből az aktivitáshoz szükséges oro maga sarjad. A világ-
mindenség oka mögött ott koll lonm a végaó oknak, ami azomélyoa oro-jóvol tudja azt öHS*>fogni." Ka » saollami osxmóuj nom a platóni idoák hideg világában helyezkedik el u maga mindon szíipaéig-tártai mával. Nom lobot axönou som a világgal, sem a urmészét törlénósoivol. A rilág mögött nom\' elront szollo-mot, nom a doizmua rideg fogalmát koll é/oiuí, hanem a HZoraédyos.orí mogragadottságúiiHk éluiényet.
Aa laton szomélyoa azollomiségé-ből kővotkoztetósoket koll lovonui.
Ab ombori szellem-élol jollogzo-lossége, hogy értékeket tud megragadni, azok lényegét megismerni, az igazság törvényébe rogTálni. Az emberi akarat nemcsak megragad valamit, lianem sodortatik valamitől, Az akarat a váltóállító az eszmék megragadásában, ösztön, ész arra lendül, amit az ombor megszorul, amit akar. Az akarat; megragadtatod valami eszménytől, esüggés valami
valóságon ,ez podig.as érzelem. A szolleni tcvékcnyhégn: értelmi sikon az igazság niogisinerési>, Qrköicai. sikon a jóra törekvés, ér;\'..\'lmi sikon a szívtől való elragadna, a nxofetpt.
labiiinúl ka|K\'aolatban nem boszél-hotünk omlxiri¦órtoloinlwn vett akaratról, hom érzelemről. lsUm a ineg-istnorésiték, jóságnak, szep-tlitlieli legfőbb tényezőjét önmagában birja, számára,a\'mogismeix\'-s, jósiíg, hzO-retet logfőbb amvag 1 ia Önmagában foglaltatik. Az ísteu gouthdkodáaa sem oml»ri értohuü, folotto bll unnak. Az omberi gondolkodás korlátolt, töredékes, tudásunk jel^ntőa niértekbéíi esák- szeuffényveazU\'^, itmivtd nemhidáaunkat palástoljuk. Jézus egyén iségéiwk terinéazetfolotti és egyszerű\' bölcaesóav mutatja az isteni lud.iH -mértékét. A gyerniek-
szeni tiszta ragyogása, a csillagon ég, a virágkehely bizonyítja, hogy Istonbün más órtdenmiel,.mindon-fotottvuló tiidúsvabWigával állunk azomlíon. K/. a tudás iiom lubot korlátolt, mert -gyökerében önmagából való. Az ombor azt hiszi, hogy meg-fejtette a világ, titkát, hogy ini vagyunk míudoiuick a eeutriima, gÓudvisolŐMdit játazík és hirdeti a fórumokon, hogy megtalálta a meg váltás útját. Pedig lm korlátolt fogalmaink Prokruates-ágyából ki tudnánk menekülni, jönnének ettük rá, hogy az isteni mindontudás előtt kell leborulni és annak átadat magunkat.
Ilii laton mindentudó, hugMin le-\' hot uz oinbernek azab:ul akarata, hiszen oIoto azt koll akarnom, amit Isten tud, hogy akarni fogok? laton mindent ludasával olón- meghatározta u rosszat, a bünt is.
Láu/ólagos problémák özek, laton azámára mindon ogyértolniüen van megjelölve. Nincs számára tér/ idő, lóbál níllea számára »olŐrc* mug-¦liatánwottsiíg, xelőnv- tudás, lalüii Számára csak örök jelon léUirík, Ó a »van«, aki Kánjára minden tettünk idő-clemok nélkül, az emburi korlátozotlsiig egymásutánisága nélkül, egyszerre vau adva. Minden
tőle, függ, de minden a saját útját-
ia járja. líppon-oz a tranaremi ma laton-tuhiidonatW. Titok. De ha Is-leni hiindoneáiől végea értelmünkkel ál tudnánk fogni, akkor nem is lenne laton. Még a kis omlwri étotÜnkboa is vannak titkok, ltámo-Bolygók egy gyermekre, az viasza-raosolyog. Mi ez? Miért van? Titok.
Csajkovsztti, Chopin, Brahms, Rubinstein
hétfőn, kedden éa szerdán
a Vároai Woaeqaban. \'
99
A szezon Iccgytnyorübh zends filoojc, a szórakozás (illesa
Titkok Isten é* ombor viszonylatában is lőhetnek.
Az igazán vallásos ember azámára az élőt problémái mog vannak oldva, nom tud azokban elmerülni, leletének központja, nem rögződik inindoimapi »pró-csoprőaé«ik]k>*. Aki tud hinni, élete átalakul virn-goskorttó, hajt, szenvedést könnyebben visel, mindent tol tud dolgo/ni önmagáliau. It<>le vagyunk jiaskolvu
onibotl porapektivóba {« azokliói
csak a valh\'is tud kiemolni óa bntn-kintéit .adni a miudontudő hiou bölcseségének világába.
Isten mindenható. Az emberi szollom akarati tényesŐje is hiányos lörodófiek. Folyton vágyakozunk résztút-célok után s amint n^yel elértünk, már más ürt fodozünk fel, amit iKitöltoni akarunk. Istenben ilyen részlogea, tönidékes akarni niuea. Ax abHzolutum^önaknrása vau Istenben, a teljes érték, a toljon jó akarása. Gát nom lotiot-eloltó, hiszen önmagától való. Mindenh\'itó-siíga nem embOri szemmel mért csen^zersöaés, hogy ha est vagv azt tOSSSÜk, vagy nem tesszük, adjon értő e« vagy azt, hanoin \'keret nélküli, önmaga kereteihez mért mindenható akarat. Gnellentmondó lehetetlenség terniés7otnsen nem található ebben a mindonhatósághivn. Miudont meg tud tenni, dti aknmta nem az omberi akarat korlátozott
lohotŐHégoinok sinoin érrén>e«ül»-.
Az ombori rossS fogalma bt mis, mint ugyanaz laton szeméhon. A fizikai rosszat, íöldrongest, halált, árvizet mi az unilWitéJot kirainyea szetus/ögón át mérjük. Kzek a rdsz-szak a végtolon isteni szemazögön
át másként festőnek. Az orköTcsi msaz problémáját Szent Agriatonnak a l)o\'elvitató IJet-bél érthetjük még.
Talán azért van, hogy annál jobban kitűnjön a jó magiiaabbrondüsége. Talán mert az is beletartozik a világ harmóniájába. »Uram, Te tudod!-felöli a hivő ember emkin a kér dósokro. Az embör csak a szót fe-raórelheti e/ekre, de csak laton * tudója. Klményszorüon tudom, alélom a szabad akaratot, a rosszat, a bünt .tehát vannak, a tr\'ibbit Istenre bizom. +¦
Isten a tökéletes szépség. Az ímii-U>rí szépség idólegoa. laton BZŐpsé-gÖlnn "miiuVen ssepaég loljesseffs van, minden szepsÖffneli lelőtt all és mindon azépaeg Opnne van.
isten mindenhatósága, minoVn-tudáau, Hzópsége mindon értéknek foglalata, amílö bizton bele tehet kapaszkodni, A szorobjt extázisa kell, hogy egészon a közoléh/í tudjunk férkőzni. Intőn titkaim az rni-•bori értolom orojével tovább l*»teha-tolni nom tudunk, hanem esak a szíirotot élményének amjével.
m ? z r \\
Egy nap a világ
\\ színdarab 150-néI többször ment a j>esti szín padon. A vidéki társulatok is, mint kassza-sikert jelentő darabot tartották számon. Most a film vásznán elevenedik meg, amit osztatlan örömmel fogadott a közönség. Vaszary bravúros níüvésze a szavak, helyzetek ésemhfsri éar|-
ÜzletmegnyltAs.
TUztelkcl triesitem a milyen Itateli hölqyküiönséget, h»gy cötvöa tar 10. stirn alatt
(Dedenek-hti)
holgyfodrász-szalont
A hölgyköxOnség szíves parlfogasAt kárve, maradiam tisiteleltel
T.iti»i«M. Molnár Jánoané.
1944. március 10
sorsok formálásának. Nemoaik írói, hanem jnüvésn szemmé* ja nézi a dolgokat. Tökéteteii ur. alkotása, moly mindig uj, fordulatos ós szeljeine*.
A nagy világégés belonyül az egyén éleiébe és közösségbe olvasztja a nemzet tagjait. Meg 1 vagyunk győződve róla. hogy <-s;ik a jövőt formáló célok érdeklik és érdekelhetik az amlie-rekct Vaszury megállt! és megfőz arról, hogy az egyén kiesi bajai, egyént tragédiája menynyin- rokonszenves és érdeklődést koltö. Mindenkivel megtör-ténhet, amit. a darab hősei ál-élnek, mert ma az egyéni sorsok és tragédiák bizonyos si-knn közösek Az odaadó szeretet hirdetője a darab, mely nem kíipni, hancín adni akar. Időszent, miníKjntiápi és egyszerű eszközökkel fonuálju könnyet-csalé darabbá meséjét Vaszary. Véletlenfil, vagy akaratlanul, ogyediil a eime nem födi nz- érkötési megoldásban is helyes darabot K bábomban sokan «gy élnek, figyelmeztetések ellenén- is. bogy e-ry, nap a világa libben n világíelfogás-btm iiagyon sok az önzés és a dnizinus, amit a darab, ha csak. :i rimével is támogat.
A .színészek játékán megérzik :t iokélete.s rnlin, amivel «g vitéz, lfillentést is megjátszanak. Mu-rátí. I\'áger. ííilic-si jobb már ;ililí lehet. A rendezés lendületes, ;i képek gyakran feslöb\'ii megkapok
¦ . 0>i) Hírek a Nép Mozgóból
A mozi icazpatófláiíii közli velünk, Ihkí? mostantól kezdve a Néíwnozgé műsorán fognak szo röpülni u nugy-sikerü külföldi filmek. A Vároai-mozgoban ugyanis a dátumokat a magyar filmek annyira tofoglalják, hogy a tokötött nagysikerű külföldi slágurok ott lie nem mutathatok.
A Icgközolehbi: nagy sláger \'Aarah lioandor csodaszép filmje less, a« »Alíkoi-..amelyik egyike a h»i legkiemelkedőbb filnialkotásai-aak. Utána következik ogy kivétOrOS
é* fnlúlmulbátatlamil mulatságos »«fc7 attrakció, »A csodaropülás, a francia filmgyártás roisonyon, felüli szenzációs filmje.
üorotatosan kfivotkesnok egymásután a Nép-mozgóban a legszebb ób legnagyobb sikorü külföldi filmek. (:)
FIGYELEM 1
& nép mozgóban
péntektől vasárnapig:
„AKKOR..."
keddtől csütörtökig:
J halálom ifóllí
péntektél vasárnapig:
J csoíarepílli"
Mindhárom a filmgyártás remeke!
f\\ mamája kisérte le Kanizsára az első női fogházőrt
áliiutp közöttük, hogy me ifoeság-ügymtnistter Ilévéte Anna duna-fWyéri it évee ek. mi Ián., 4 polgárit vegzrit leányt a nagykanizsai Hirf iigyésztéghez nőt fogház fel-ügyelőnek nevette ki.
A tuigykaniztai fngháslHsn eddig még nem volt noi or, noha szép mámmal vannak képviselve a "gyenge nem tagjai\'- is a fogházban.
Sok szempontból szükség iwn nói felügyelőkre, akik lelkileg is kóny-nyebben hoszáférkőznek a pe,nitem-ríd« rriívtévedettekhez-. Sem kis jel-ailat; nói fogházórnek lennj. Érthető, hogy nagy volt az érdeklődés az újonnan kinevezett igazságügyi altiszt szeméi/e iránt.
Tegnap reggel tette te az esküt Révész Anna nót fogház felügyelő dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök kezébe Sólyom Kálmán fő-felUgyelő segédlete mellett.
Snkii clŐlt alkalmunk volt Reves? Annára! beszélgetett folytatni. Mellette volt édesanyja, aki lekitérte XI éven leánya\' SagykanÍtsdrti,hoyy meglássa, hová került a "kisleánya^. Mert li\'iálta, a mamának mégix csak •kislánya: elévesz Anna »fngház felügyelő .
Héréiz Anno mindössze 2/ b*Wi, külsejére nézne, sudár növésű, lágy. lányos mna\'.ikkat, semmi "fogházon kiiheje nagy barna sze.meit kíránrxian s.-cgzi ránk, amikor megkérdezzük \'személyi odalőtt fi mt ¦^ösztönözte, hogy erre. a pályára lépjen fiatat leány létére.
/levisz Anna *foghájé>r (boe.iá-ríni: \'felütiyefŐ-) csak mosolyog, mint a többi kedves. fiat»l teám, és csakhamar megtudjuk, hogy éti etapja al\'iszt a dunaföldiári Oiló-hiratallnn. Még két testvére ivin. Négy polgárit végzett, mint kisegitS altiszt vo\'t alkalmazva nz ottani adóhivatalnál, elhelyezkedni akart.
biztos állottba jutw ét azért napnuta végigböngészte a hivatalos topban közzétett pályázatokat és amikor iilvastu, hogy nói foghánfelügyelÓkel keresnek^ azonnal leült, megírta hír-venyét és tárt. Sem hiába, meri átkerült a nagykanizsai állást elnyernie, fis most itt van.
— No de mégis, hogyan jutott arra a gondolatra, hogy leány létére fnghdzor legyen"?
—¦ AUást akartam, -potyáztam, semmi mást nem akartam. ¦ vála-szidja. Semmi mát célom vem volt, mint elhelyezkedni.
Hiszen maga alynn fiatat és olyan kedves, hogy nem is ttut cré-li/es tenni, nem is tud szigorú arcot vágni vetjük közbe.
Óh, tud az én tdnj/OIH erélyes
is lenni, - feleli helyette a málna, aki. elhisszük, erélyes is lehet - -ortAon.
Xehezrn hisszük el és ha csak iiz. célozta ót igazságügy legfőbb őre, hogy pár melegebb szint vigyen be a komor épület sötét follf0$oiba%ét valami nS] melegséggel iclitte a bünbánal és vezeklés házát, ezt kétségkívül elérte ét el fogj.i érni a Jh\'vesz Annák felügyelót,őkül alkati, ázásával.
Közben mulih az idő, hívják a foijlárőr-kisasszonyt az elnökhöz, az eskü letételére.
Mindjárt meg is kezdte szolgálafát Most lakást keres d nu\\mti/a seg-hegével. Időközben megérkezik . egyenruhája is. Kék tányérsapka, kK nŐi zubbony és kék alj. Férfi kol\'yái .mintájára.
Kivánjuk neki, hogy minél előbb ¦üja\'th entüt tegyen h\\ De ezt majd már a nírotházán. Az anyakönyvi bimlalthtn l-t pedig párosan.
Vert egészen Helyé* kislány az eUő nagykanizsai női t»g!iáz-ör ...
<*¦ n.>
igTOMznrta Isásyáí ecv ¦irakiil Orai gaida, tli évi fafjThásra ítélték
Pooomfior K-én a murakör.í ltá~
nyavár közaéabon .lakupicn Jakab 68 áros pvzdaombor, 6 gyermek atyja, ü\'.\'yonsz.nrtiy férjen leányát, Muntván Jáimnnét, ojíy írj\'ermok éuesahvját. A gyilkos ö.rogQt n rwmdórök IwIiok-ü\'tk Kagykannisáni és azéta elösötós lObirtóütAtásban van.
Most tárgyalta o/,t a bünilgyot a aagykanissai törvénvHzék bflntoté* tanáosa tlr, Almássy öyula. olnökloto
alalt. A várt sxorint több ember ottan elkövetett MzándékoH emberölés miatt fiogU |>orlHi a kir. úgyéssfég Jaku-pica JakalKit, mert olóazör ketját leányát ssurta hasba, majd » sogiV\' aégéro aiotá férjét táisnrtá meg az. arcán.
A viidlolt örofr horvát, akit Hzuro-nyoa fogháxér állított tarái elé, el-inondtfti hogy vejével és bányával közös háztartásban élt Hányaváron. Klein te nag>\'on jól nKs^féríek egymással, dé csakhanuu a főanya eil-liidefíütl iránta, Hzinte rá se nézett. Ugf járt el mellelU;. A lot\'inys volt az iir a házban, mondotta, annak tartotta magái, 6 csak a megtört szolga aroropét töltötlo be. Vagyonát olvoHék télé. Neki Hommije sincueii. lOgy uRobáhan lakott két unokájával
és a csolécldol, a loánva padig férjével külön szobában. Azt mondja ax öreg, hogy nagyon rosssul bántak, vele. Nem türtí\'ifc ól ás ő nem azokat mondja. I >o ezt nem bizonyította semmi. Ueeombor ő-érrosto éppen votköződní konzult, amikor bejött hozzá a leánya és eloltotta a lámpát. Megkérdezte, miért oltja ol a lámpát, mikor iröki még szüksége van a viliigOHHiiirra. Leánya erm nekiment ~ - mondja - - éa mag akarta öl verni. 0 ilta.s íb volt, a kozébou é|))x\'ii kés volt, amollyol körmét rágta, n kövotkező pillanatban ho-lesüurt rí leányába, • majd amikor rojo sejíilw\'íiíére jötl a feleségének; azt íh niogsotositotto.
A fiatal áldozat fério, MunUán d János zokogva állolt a fiiróság ófÖtt. Nem szeret visszagondol ni a Iwlw.al-mas drámára. Nom akar vallani.
A tanuk vallomása szerint a* önig Jakupics még a leánya apósával is végezni akart.
A bíróság bűnösnek mondta ki Jakupics Jakabot szándékos ombor-ölés bontottéban éa őzért tis övi
fegyházra és ugyanannyi évi hivatalvesztésre ítélte,. Az ítélet jogorőa.
Felhívjuk Igen tisztelt megbízóinkat, hogy 1943. évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék öt, mert azok további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.,
HÍREK
NAP1RKND:
ftjjeli gyógyszertári urmW*: Mks a Mária gyógyasortár Király-*. «9,
Kiskaniies&n ax ottani gyógy scortar állandó ügyalotoa azelgálatot tart.
Naptár. Március 10. Pintek. Róm. kat 40 vériáiiu. - r-roiesUriK Olimpia.
A i \'07.1 01; 1)0 nyitva van reggel l órától osto 6 óráig. (Uétfó, asorda, péntek délután és koddon egéss nap uáknok.) Tolofoa: 66Ü.
- (A két házk-élj
Több mivnt niArifél évig t«ljonilo*t
orvosi szolgálulot a nagykanissai kórház svbésitoti osztályán dr. Ta-kál« //oltán igazgató-főorvos mflik*t dr. Teloki Pál budapesti orvos. Dr, Teleki most egészségi okokból visz-.azatérí Hudapostro. Utódja dr. Vá-niÓS György lutdapOMti nrviw, aki már néhány hónapja a kórhásbaa működik.
- (Cr«4* gytilés)
A nagykanizssi (V;.-de egyesülőt vasárnap déli fél\'l\'i\'-i\'u.ikiir tertja márciusi taggyülésót. Kiöadú dr. Almássy (lyidn törvényszéki elnök-holyottoSi A tagok minél nagyobb Sltáaiuan való mi\'grjelenesét kéri a plóliános-olnök. t:)
(A atrutugyi bUatlaág il«se)
Nogyksni/.sa ván>a képvisolótestü-leténi\'k p*iijiiigyi bizottsága jövé héten ülést tart, amelyen letárgyalják a legközekdjbi bÖKgyülés napi rendjét.
- (Az •Itáregyesllet Iclkl-gyak*rlata0
. A nagykanissaí önálió oltárecrya-rtül<!( mároius Pá-Wl március Ifi-íg \\ lotkigyakorlatokat tart a mrenooa \\iléhúnia fehérterméhrui, smulyen ^mjégokot in HZAirolottot Jáliuik. A lelkigyakorlatok vasárnap oélután 6 órakor kendődnek, a többi nílpíkojt v*k\\ fél 7 órakor. Március IIÍhiii, szenlán rxigget fél H órakor közría Sieontáldósás. A lélkigvakorliitok Vé-, zotójo l\\ Cliilyás Geílórt plébánna, oltáregyesüroli igazgató. (;)
- (Lalklgyakorlatok férfiak részéra)
A\' Jézus Szívó plébAnia-tnmplom-ban kizárólag férfiak réeréro mároius 16., 17. és IH-án esto 6 órakor lelkigyakorlat lesz. A lollsigyakorlo tot V. bániéi BrmJ domonkotvrendi házfónók usilja.
- (A nagykanizsai Hai mad-raaal kMltarastJöt
A uagyka>nÍKaai Urleányok ISária Kongregációjának pompásan sikerült kultur-ostélyo után most a nagykanizsai foronoes Harmad-rend rendez nagyszabású estélyt március 27-én a Városi Bsinházban, amely-mik jövodolmét hadiárva ntívoléaóra fordítják. Az estély sikerét binto-sitia, liogv annak fÓn.mdeznjn P. Labanc Medárd harmadrendi igaa-gatÓ. A program Öasanállitása mist van folyamatban.
- (Némfth Jéitat alkagyia • kárhozat)
Né.Mieth Jéizsof nagyktsniMisi bentesmesler álla)k>ta, aki édenanyja, sírján öngyilkossági kisértotel kö-votott el, a gyors orvoai rsmTvttkozáa -folytán annyira javult, hogy aagnap délután elhagyhattál a kórház. Otthon tovább ápolják.
- (Nék aa arvosnil)
Dr, LoomiH nagyhírű araarikaii orvos\' r¦! !1 ii -11 az olsö könyvében a rcndelószoha tragikus sorau okisotV joiiMik különös világát nVgreniti meg. Loomía nöorvos, akinél min-dpnfélé rendű <ía rangú ember megfordul, fiatal incfiyaassonyok, ifj*
2
zai;ai kozl-ony
mV««, botdog és ixri<togsal>n saeral-mmuk, A tuto, tul ti hivatásáért
erro* kiisdol titee élotén, nagy-¦«sáii;«iu társadalmi körkép is, kV peettmoteaOvO az amerikai nugyvá-Mai vn vidéki életnek. A mély nn-tarÍRiiterottvl és* finom lékk rajzzal ;irí regény férfinek, asszonynak
,aránt tónuL-wigos olvasmány, •udobi kwdátO
A IbikIsüí lengyel kormány táviratilag kapta meg a választ Moszkvából
londonitól jelentik: A mosakvai brit nagykőtől távirati Muhi eljuttatta a lenivel kormányliox a bxot-jaV-korintínynak a Uuigyol Javaslatukra adulí válaszát. A saovjol vá-!u-/. kéi felt-Hollusí raguazkomk. A uuurvelokiiok a 01 torarüi" vonalat ke-lati hutainak el kell .Riüorniök, továbbá a lengyel emigráns konnány-¦ól el kell távulitam azokat a mi-niaatorokut, akik Moszkva ellenségei •e\'Utáa, esotli>g Amerikában élő nze-aiul vekkel kell |iőUilni.
Híir a küldeni kormánynak ne kell látnia, hogy a lengyel eresz kérdéslven kifejtett km&unyttéeo •rodtuénn\\el nem járt, inégseui adja fel a reményi és teválih koreai a megoldás útját.
(xuuleiiluin megállapítják,* begy a lengjél kormánynak e^tlee a tní-joa" kormány átokikitasáva! megoldást keli találnia, mert a jelenlegi helyzet Un ihatatlan éta a brit kormain t kényes helyzetbe hozza.
FMmillié fúna m httt **ém-Mesés a umttst tttréih mtait
Sloc&hntnt, máreius ffl A walesi bányászok sztrájkja következtében hetenként fél nöl-Ito tonnára becsülik n kieseit széntermelést, mint ahogy a széntermelési miivisztérihmi szakköreinek jelentéséből rz im-gállupithutö.
Földrengés
\'Budapest, máreius 10 A budapesti földrengést jelző készülék máreius 9-én 2li óra 21 perekor 20(10 kjlométor távolságra földlökéseket jelzett. A földrengést jelző készülék legnagyobb kitérése IÍ5 mm. volt.
Nagykanizsa mogyoi varos pel^árroesterétél.
Táiuy: Bab t* borii váiáriaia.
Hirdetmény.
A lisztjeggyel lendelkcza elláUtlin la-kotaág I. Hé ll-ISI IS lg terjedd idáben ¦ llislfii letek ke* Ismét váaára\'hat accme-Ivaaklit 7» dkg. habot és 12» dkg. boriéi. At elöld nscaavliégaél keveicbbct ix tarik, vigy mindkét clkkból kérttel a locraiztc, töibel izaabaa egyikből lem kélhet éi kaphat, még akkor ina, ka a Méiik cikkből mecIclelAen kevetebbet va-lárt-uji. Az aatlllctl fc)a<Uf*t unit mlnd-•Iflk uafykinlzaal eiláiailsn megvitat\' í»lkaiR tanát ¦ vuttUaak, tudlazcmi al< kalaazatiak, katcaák ith ii. A keraakeal a bah ét bonó kl»z*lgAltaUM ellenében, alalhoiy a llaztlencfcéa lé** belHsscIvé-ayeket Niár mia cikkeké: elhasznállak, a betlixelvények lelett Ié?6 s a klWpecjtt betéte szolgál* kockát kíleien puntatan kivágni, melyen egy kör van s a karben I\'. H, belük i eit a kickát kelt isémadá-aábaa |egymlvéaykftal teli«-.;,wUnl ezen-faill a ktjeskeaA kötelei a váeáHév&l a culádi IgarOlváBvl lelmulallatnt a ciról a kkiiol((áluk cai\'ádi i«niátlitt, a Uitol-gált cialád axcuMIyeluck számát s a kl-Biulgélt bab éi b«ri4 mcnnyliéget toy njllváaUitáska tallegyeznl éa ezt a üyií-váalirtáat a P. II bcItU iielvényckkel\' •tytUI mirclBB 21\'én a Ktitllitáti Hiva-Uthai axámaéáBkeat beadni, Nifykanliu, lati. mánuu ?,
ím Polgármester.
meny, hogy az angol kon irány flcgitséfiévelj sikerülni fog, Tito-ˇal egyezséget létrehozni. Az a •óny, hogy,l\'ito tábornok nieg-bbaottni már külföldön lárgyiil-
Folyiatáa az I. oklalral.
nnk, az* a véleményt tótssjaank
niegerÖsiteni, hogy nem -lehet tovább kröt veszthetni a Jugoszláv válság sürg*V uiag*mtusa én le kében.
Döntést megolözö szakaszban a finn kérdés
iMikat a várakozás napjának ne ve/.ték el, melyek nem lesznek hosszúak. a már közölt orosa fegyverszüneti feltételek megité-lésénél u finn közhangulatot aa jellemzi, hogy a fellételeket ál-\' tálában elíogadhatall.-tnmik túrija. Moszkva kívánja a kilHintu-kozást éa ennek étidekében engedményekre is hajlandó. a finn kormány tartózkodó, de bizu-lommáj iiéli meg a helyzetet.
A nagy külpolitikai kérdés, mely körül Finnországban minden öxsiípoiitosuit, tegnap egy ujabb fontos szakaszaim/, érkezett, l\'inii polilikaí körök ezt a szakaszt néni döntő, hanem u döntést "megoIŐzfí szakasznak nevezték. Valamennyi vezető politikust továbbra is nz őszinln békevágy hatja át, illetőleg ennek hálása alatt csilekszik. Finn illetékes helyen a következő no I
Moszkva engedékeny a lengyei személyi kérdésekben
vánjn a Moszkvában megalakult lengyel bizottság tagjaival betölteni, mert l-ondönbnn és Amerikában van a lengyeleknek erre alkalmas emberük.
A lengyel orosz vitában a Szovjet továbbra is egyes miniszterek és katonai parancsnokok lemondását követeli. Annyít sejtetni enged a Szovjet, hogy a megüresedő helyeket nem ki-
ErÖs japón lussi támadások az ellensésj repülőterei ellen
Pekingbél jelentik : ßszak-Khm japán és kinai lakossága önkénlos .adományokból összosori 62 ronülö-gépet\'\' épített éa ezeket a pokingi. ropülótörten iatontÍBziolot kisérokV non, ütmep\'lyea korotok kőzött adták\' át a japán hadoró* réazéitt. !14 repülőgépet a szárazföldi haxlsorvir, 28-Ot a Jüpán üjngoióawit kapotl,
Japán k\'igi alakulatok n legutóbbi holdvilágos éjjeleken támadást intéztek Kiuan ira Suigvan ellenBöw« repülőterei elkm. A két repülőtér futó pályáját és katonai lerendezéseit erősön nu>grongálták áe 7 B, a főidőn voastogió ropulégépet el-
(!!!?¦ Liti IO) felli.
lóiiositttták a lakái-Igéavbavételre roiatkoao rendelkezéiebet légolialai sxfikségeiiég •lilére
vendelet kimondjaj bogi\' a vároaek-Iwitl az önálló felnőtt férfinak égy, ha jiedig csalá^\'lmn él, akkor minden
további felnőtt esálaatagnak ogy-ogy asobár^ van igénye. Akik elvan htvatáat áznék, hogy szobálwm dol-gozualr, ;ow>n a óimon még egy .szobát még kell a részükre hagyni.
A hÍTatalofl lapban kcirmányren-ilelet jelent uieg a légitámadás kö-retkozinényoiní\'K olháritásáról az ozzol kapcsolatos jogi viszonyok ron-doziiscről szóló előbbi rondolkozéa módosításáról. A rendelet kimondja, hegy a liohigyminiszlor liatáskőrélio tartozik a honvédelmi célokra szolgáló magánlakások igényborételo. A
Meghalt Rlpka Fcranc
Kipka Kereno fotsőháiíl tag, n szA-koaiőVáros nvugaltnaztitt főpolgármestere csütörtökön dolutali váratlanul moghalt. A legutóbbi alpilgár-mosterválasztö közgyülmm még azo-ropolt, mint a kijelölő válaaztmány tiigja. Uégi barátai éa ismoröaot észrevotték rajta, hogy az utóbbi időben kissé mi^gtört, do aonki sora gondolt arra, hogy a rég ilyott váratlan gyorsasággal következik be. A aktit hét csütörtökön rosszul lett,
azivhántalmai voltak." A tietOffSOg azonban nom látszott saryosnak s a nyugalmazott főpolgármester tovább regesto ssokásos teondőit « foglalkozott a városházi kérdéwikkel b a krisztinavárosi egyház.község %yoivol. CBÜtÖrtókön délben esiv-ládja köréiben ebédelt meg. Rhéd után hátrahat lyatlott nxékében a anélkül, hogy teljes cssméleiát visz-szanyorte volna, rOrideeen meghalt:
mirtíuv,n, városi mozgó csmrtBktei-
9—12 lg___ vasárnapig
Budapest t&l ugyidőben I
Muráti Lili éa Pdger Antal utolérhetetlen Jetikával
BOT NAP A 7ILÁ0
ÜFA uildghir-aéó. Aktualitások a világ minden részéből,
Blőtuteisok kezdete: f4, ?6 éa i8 órakor.
Unger-Ulimann fciek vaskereskedesében
»Iii-, rúd- é« patkóvas , továbbá szeg-
utalványok beválthatók és
tiofharr-gepek, géstaaiL cavapágrfá^n éa golyóa oaapágy tgányieaét «llntémm.
Vásári hir.
A nemesvldi országos állat-és kirakodó vásári 1944. márdus 21-én
megtartják. ¦*
Veszmentes helyről mIK-Jenféle állat felhajtható.
Árverési\' hirdetmény.
Ftnycd kOzség képTÍselOt*ntSl«tt. nrk mejíhizásából közhírré leuiük, koty a Legeltetési Társulat tm,j.-„ »ái \'épezfi Icoicsw, <e,)re«kernke-dés is likóliázbAI ma íptilel « ii.< iálirlo/o Isi) ezer négyszögölnyi kerttel W4. évi március hó it-tn Ftned községházán délután 1 árikor nyilvános árverésen haszonbérbe k>g adainj. Haszobérkt kezáá-dik ISO évi április hó ilsején is végzódlk 1947. évi december 31-<n.
Kikiáltási ár 700 P, bánilpénz 200 P. Egyéb árverési feltéleltk a balatonszentgyörgyi JOrjegyzói irodában és FÓnyéd község birájáiál megtudhatók
lényed, 1944. évi március hó 7,.
Kírjegysí.
Költégi kiró
kixM ¦
Klfttta legédmunkíst lélttSX Kianll, Hoilby Mlklds-ut 2.
•umijavlló tanuld felveletlk. Vilkin guml|avlléUieni, Erzsébet tér I. 11. TtH
Ilmllsiil Ucir óink konvinetéri. Manet gizdiség, Zalflizenlbiláu. ¦•)
Magblxhttto laavacat vagy\' kllalót frlvasiek, lehet laaBiyii. Ntmclb festék-
üilet. \\ m
Kareiek két jé naiaaahaVaapMat
áltsndó iiiunkAia. Ugyanott Hat vtgy leányt «ananostaiii felveszek. Ztbo ntl etak*-mester, Klnl»I-atca 37. m
4 köiéalskoiai végiéit liul lanalAaak felveezQnk. flschei és Bader vasktKikc-dé*. «1«
Vltláhl izabésegé\'l állási kciei. Cím a kiadéhan. ..... 91%
ADA&r VETI LL
rZgy fehér gyarmakABV malracMl *l-atté. Catngeryu. 21. ^ T7T
Modern figgöny, alig hssinélt rv"»l«-nfivel tódítani, középttrmeue alaa<*. Clin a kiA.ton.ni. M»
SyTrmAktiAd állvánnyal eladv.Zrinvl Mlktasu 33., föklaslnt lobbia. w
Jdhurbaii lévő ledelei hintót kemkak megyéiéire. Sianatóllum, Laziaak. Telelő* 4». SSS
Nagy teljeallmenyu keveset hauaiil, &-+-I lámpás Siemens radia eladó. Ugyan-•tt febei gyermekágy ét nagy ágy *MSé. MeglcklaUieta vaaániap 2—S*fg. Clm a klaaTékMii, Ma
Eladd egy családi hái, károaanabáa
ti égy kétszobás lakással. Bil*gb Jr»e IngailankCxveMtó, Huayadl-a. 21. |lt
uaz és INUATLAN
Családi blzit vennék süig<tca. sAkat cb|atok. Síaoó, Migyat-u. 23. TBt
ZIlLni KÖZLÖjHY
eOLITIKAI NAPIkAP Kiadja : „KÖXQazüaaafll It. T, Nagykanizsa" FelelÓa kiadó: Zalai Htrtiy Nyomatott ¦ „KBiBudaiágl H. T. Nakata»*" nyendá|át)an HMjyki*Ja*áa Nyomdáért felel: Zalai Mrvly
84« évi., SB. sz, V Nagykanizsa, 1944. mérolus 11, szom.at ái*;8& WHSf.
POLITIKAI M a f I l A 1-
1« kin*W.lv.l«|: l\'ua! s. un.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
KlótV.tMt tre: cjjy lltaftpa 4aHt 30 UNI .•sjuau: tWluui leni.. nual»kaai>l
Írország elntasitotU az amerikai viltlmáianiot ,
Péter Jugaralév király megérkezett.Landonba, ahova várják • Tlte-kormány két lagjit Is Keleten sulyo^harcok, blaszorszáeban nagy elekészületek vannak
Berlin, március 11 A szovjet nehéz tüzérségi fogvro-r*k horoa előkészítő tüze után március Ő\'án\'xsggel öt szovjet hadosx-tallyal indított támadátit a
Perőzinq éa a Dn /eper -kőzött a német Állások ellen, A nagv erőkkel megindított támadásnak nem sikerült áttörést kikánysüeriteni.
A kozévtŐ Mrewnml
utaltasson s hnrei tevékenység csökkent, llobrujszknál kisebb hoiyi caa lározá«ok folytak. Vitobszknél szin-:rn r.-.ik kisaóbb harcok alakultak ki
Ar északi eéakúexan több bolyon orőriödölt a széjjel támadás és az áttörési kísérletek kö-rotkofttáhen élénk harci cselekményekre került sor. Neveitől északra több szovjet támadás omlott össze.
A déli itzakaston a harcok súlypontja Ksukovnál volt. 5o|»tovkánál a szovjet támadások meghiúsullak. ProszkorovnAl több órás elkosoredott küzdelem után a némot csapotok Union városát^ át-ei ijedték,
14 hajót styjy esz tettek el német tengeralattjárók
A német buvárnnszádok ujabb sikereiről. Berlinből a következőket, körük : Alig" három nán-paal czeiölt németi buvárnnszádok 12 tengeri kereskedelmi hn>* jót süllyesztettek cl 72 ezer tonna tnHalömnial. Most ujabb jelentések érkeztek, hogy a német búvár naszádok az fisz aki-tenge.
ren. az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren a szövetsége.-sek hajókaravánjaiból és az ellenséges biztosításókból, li éki-sérő rombolót ős egyéb biztosítási hajét süllyeszt ettek el.Kzen-kivül három jjopülőgépel is lelőttek.
Tegnap délután újból bombázták Rómát
is sok ar áldozni.
Paris, március 11 l-,gy angolszász repülőgép pá-
Chiassoból jelentik: Tegnap délután szövetséges bombázó repülőgépek; több. nullámban megtámadták Rómát? vA bombázás következtében néhány száz fiáfc-ülpusztult,és a lakosság körében
rist francia munkásokra, tüzelt. A\' támadásnak l) hatottja és 15 sebesültje van.
Készenlétbe helyezték az ir haataereget, megszállták a középlleteket
Hull .külügyminiazbei\' a tegnapi Mjlóériokezlötim megsroeitalte szt a hirt, hogy Eazakamcríka dublini könitét utasították,-hogy az ir kor-, inánynál s némol és a japán diplomáciai képvisojet megszüntetését kóijo. De Valera elutasította a jegy-rákot, A brit kormány kijelentette, hogv helyesli a* amofikai kormány lepésót. Az ir miniszterelnök nyom-lati kijolontotto a dublini amerikai követnek, hogy az ir kormány spm-iiiikóppon sem teljositi a ííŐfést.
Slonkholmi jolontésok arról siá-190tn.sk bo, hogy ha Írország toljosi-. \'cin: aa amerikai kérést, az a som-Icgoíség föladását jelentené. Ar hol; ncn; teljesíthetik Amorika iavasls-\'ail, ha rsnk nem akarjilk elárulni wavakratikua felfogásukat. A sem-wgeaség logiktta következménye az
ir kormány eljAráns, amoly nem en-;\'>«li, hogy kikéuyazeritsonok nála jogtalan előnyöket.
Zürichi jelentősek szerint l^s Valera egyáltalán nem igyekozett leplezni koserusógét és bosszús hangon
nvilstkoFOtt az Írországgal szemben kilátásha helyezett gamiiisági éw katonai fenyegotesekra. Do \\alera kí-joleptottio, hogy a<.követelés egyenlő az ultimátummal, .Hungostatla az Ír miniszterelnök, hogv mini kül-ügyminiszter, személyében felelőssegét vállal nz iránt, hogy a tengely -h.ilaltníik semmiféle hirt nent kapnak nr. elÖzÖnlés olőkésaülereiról.
Az ir hadsoregoti mndÓreégot és a miliciát készenlétbe helyezték, a fontossbb középületeket megszállták éa minden intézkedést megtettek a rend biztosítására.
Lemondott a londoni török nagykövet
Ankaitából jelentik A londoni tőrök nugykővcttiMiioívdDlt állápról. Lemondása kélségle-lenöl ossaefüggóslaen áll az an-Rol-szovjet feszültséggel. A londoni török nagykövetség leges\'v ívesebb, jelöltje a> volt mittapesli török követ, akit a múlt nyáron
nevezlek ki római lutgyköveUé. Valószínű, hogy a leinoiulolt nagykövetet rövidesen képviselőnek választják meg Törőkor-szágbaw: állítólag a tőrök nagy-vezérkaT Tőüőkót is képviselővé választják. A török fővárosban elterjcíU hírek szerint nem si-
került megerősítést szerezni, hogy az angol-török tárgyalásokat újból megkezdték \'volna. Mindazáltal feltűnő, bogy a török sajtó megváltoztatta hangját és jsmet a r^gi barátságos hangján ir a NagvbrUanniahoz fü-ztfdő kérdéseikről.
Npmgvittmntmn me &lotz
Hóméból jeténlik; A Badoglío-kormány míníazter-Innácnot tartolt. Utána Padoglio ki-
ielontette, hogy toljea raéftókbon kiolégitő az a, vál&Sa, molyot az líg>\'Oflült Államoktól kapott dz,olass hajóhad átongodóséro vonatkozólag, Eloszlatta a aajtójolontósok alapján kialakult azt a bonyomást, hogy az egész olasz flotta kérdóst eldöntötték volna a azövetaégosok, anélkül, hogy a tongoly-ollenes olasz kormányt mogkórdozték volna.
Lltzabonbót jelentik: A Földközt-tengeri bizottság szov-
jot megbízottja \'azzal s kéroBsel fordult Franciaországhoz, hory engedjen At részére egy "kikötőt Kszak-
XírikAbnn a szovjet részére átadandó olasz hadihajók Altételére. Az amerikai diplomAcia támogatja ezt s tervet és Rtottínius Allaintitikár án Fidon kűtügyminísztor á küszöbön Alló londoni firteko-leten fogjak meg vitatni.
A londoni kormány nehéz helyzetken vatr a délszláv kérdés miatt
f • Zürich. niArcius tl A hrjt hírszolgálat jelentése nze-rfnt TÖtor király aiogérkézelt Lou-dnnlia. í-ondoni jugoszláí körökbon Tito tábornsgynak vannak\' leginkább hívei. A brit kormány jelenleg habozik. Illetékes körök vőlránényo szorint Churchill még ol tudja bí-mitaní az ellontétokot. írtainak arra is, "hogv" Churohili fis\' Timral tár-gval. A brit1 kormány külőnlion Tito kormányának két tagját ÍS\'móg
hívta Londonba, akiknek évVezéíét
várják.
A délszláv bizottság\'flsszehiyssa után megállapították, horA- Tito és Mihsilovics kflzöft néni volt tárgya lás. Mihnilbrlcsöt az ellenség itsoid-jáhnh állónak tartiák. f,egszvte#Jr>b-bon n líibár-kormányt látnák uralmon, mert cflftk erre » kormányra és Tito haderejére lőhet kortíölyan \'számítani .lujosíUvia feltánitazfá-aftnAl.
London nem1 hiszi, hűgy létrejön • béke a JufiösilaV pártok kózött
Londonból jelentik:
I\'éter szerb király, Puries minioz torelnök\' és. MiliosévloB miniszter I^ndonbaf érkozéstSvel kapcsolstbaa mára og>\'behívtók a londoni délszláv bizottságot, mely Tito idoíglen>s kormányát helyettesíti! Illetékes körök nem tarrj\'Ak valós étnüiiek n
két part kibékülését, mivel,fito tábornok ragaszkodik Péter király résziről ama elhatározáshoz, .hogy a kairói kormányt leváltsa, ami a kibékülés és a tárgyalások olófeitétels. A király szerint erre a háború utAn kerülne\' sor és a jugoszlAv aáp döntésétől függna.
Az angol király meglátogatta^ az Inváz/ós csapatokat
látogatott
A brit hírszolgálat jelentr: fívörgv angol kírálv a vezérkar-\' töbö tagjáljak kisérelérkiH
iuváziés csapatokat meg Angliában.
Ausztrália mlnlsztet\'elrtttke\' is L«nd#iba utazik
f.hurchillel tanácskozzon. A hti-nisztcrelnők elutazásának idö-jiotitja még* nem ismeretes.
— lAssmhon, március 11 Ausztrália miniszterebaöke kö rölte a parlamenttel, bogy rövidesen Angliába utazik.\' hogy
63 angol képviselő követeli az Atlanti Charta alkalmazását Németországgal szemben
Charta szellemét Németországéul és Németország siövefeséges allamtíivsl
azeraben is Vitorjesszék,
LoLtdonból jolentik, hogy kép-visdló aláírásávaliegj- csoport határozati javaslatot fogadott ol, moly-Is\'ii követelik, hogy az Atlanti
Amerika nem fenyegette meg szakítással Finnországot
Stockholm, március 11
hinn politikai körökben ugy nyilatkoztak, bogy az esélyek aránya ma 50-"í0 százalékosnak inoudbaló a különbéke ngyébea).
A liuti parlament tegnap délután 3—a éra között^ renrirs ülést tartott, nwlyen lrisebb"tör-vényjavaálííteltat\' tárgyalták1." A Folytatás e. 6. oldalon.
ZWíAl KÖZLÖNY
ltU raAraiu» H
KULGSLYC^ MELLŐL
a lffewyur Általa*» Hitalbaak ügyvewtí igazgatója koddan Nae^ liiiui.tii\'iKi erkeaik, uhol tónn» vosa U átaJamtOTtij üuxdtt"*,LÍ Takarék" póni tér mérltginegállapitó i^aagatú Migi iiléiéo,
DK. HAJDÚ OYCLA
kir. kurmíinyfétftiiúeboa, agy véd les* Nagykaniasa idei március 15-ikj ítcwiiiina ünnepségének szénoka, Az imiaapaégat az Irodidini éa Müré-azati Kör együlteaűn rendazi ti la füDhi Kjryca ülettel, lievezetó beasé-ik\'i dr. juolnúr Antal, a leánygimnázium igazgatóju, az Imdulmi Kor aioöku mond, záróbeszédül dr. Tholway Zsigmond uy. jioataliivatali
ígezgatÖ, U U-Töiltc \' li:;vy-.Üte( •)¦¦
uoky, Az ünnepség délalutt tl órakor háta u Bzinnazbau.
VITÍZI KSKOT
lati Zala várinsgyo vitézi azék kajjiUVuya ulótt liautoa ^liutlumuuj bauauc t. zúuzlóa- zalaugwraaagi mu J&uu Lajos, valamint azabé Lajoa balatoiKHluricai lakuaok.
*
BAJUJAKITlj LAJOtí
úka a jjiolü^iui unnak a Livwnaag-baatj(faiawuyuuk., tmivij uiaroiu* nu la-ta lusa Imdapualtm a #!vmüvé-íoiakola íj iti/Un ni lik i.. A f\'íü-Jtii .y_r halott kalunárúi azól ¦ waaak uuagtololóon *? oIbú aorban Hea-MOBti turnékkal és gyászfátyollal diavitatt üiaa helyek basznak a lia-lott magyar honvéd halyau«k jelka uéúL A kiváiiaág-baiigvurnnuyt a JfeíUiüiii TaVoiiaég Irodalmi «ta alu~ raaaaaéi Jígyaaüliit rcudazi. Usrbaríta Laajoa kuluiiiujji^tt a Társaság ki-V-u-lw a* aat a huiigwaexír " ku lwl!|fa tójának utadju, ugybáu iUítu tuagaaabb katonai korok-
A JilÜZTVISKLONÖK
értkk tora óta miudeu idóoyban ma^aWpik egy-ogy nagyazabáau ran-ttatnul Nagykanizsa éa a meoaza Irororék társadalmát. Ki ua ainlé-karnak a Bolond Aayayná tavalyi luufvroarü sikararaV Az idén eddig még enandben roltak a Keresztény JfiinítTiaílónók Kgyeeülote. l>a annál inkább hallatszottak hangok a társaság köiólxjo; — mi lesz? mikor lene? Hát moat eláruljuk: — a XisirtviselÓnÓk tm idén som pihon-nak. ám idén ia nagy tuba rúgták a fnjnnojiik.it éa a« idéu ia nagyoty rneglopÓen íiagyot fognak nyújtani. Az anyagi cél: — a hadiár rákért.
KE*f T1NÖ FEBKNC
fnaűy kani mai polgári iskolai igaz-LtóéT házatáján nagy be öröm, ovács Ferehcnó saül. Kotting Klára ae flinuH napokban a nagykanizsai városi kóBkózbár Bzülószoti osztályán egészséges vasgyúró magyarnak adott eletet. Anya ós gyormoko f!tgé5ztségo9ek. Kettingék örÖmóTol roló örül az egész varos, ahol széltében tisztelik és oKerotik a kanizsai s-ultura lóikor- munkását, Kerting Foronr.it és famdiájái.
P. CIRKUSZ VIKXORIN,
a kanizsaiak volt köalatdvelt pUV b&BOea, aki jalenlag h. házfőnök rissotriluthtilyoii, moat Zalaeoerszia-gaa tart lelkigjakortatokart,
tfOBVÁTH LU06
aavc\'lowiBtau üvae- ás poreallán-luHaaúuadÓ háziban Larmadator járt a jfórya. EnuttaJ is íiugyermekkol ajainlókozba mag a boldog családot. Anyuka és a harmadik számú öesaka íh kitun6 egéén égnek örvon-amek.
*
CJ JAKÁHIUÜO
WKtlt ParlaUosa Caer^áa LiazU dr. FZMnélyébaa, akit a bá«talmáai i.n oahiíöaáM •nAWg navaratt
ki a KoraiaawKP üi a Mm¦akó/ho.
Hárolos 15. hazafias innepiógel HagykiDliain
N a^ykiataa\'ia hagyamányas
március haxufius unuap-
ségét ezidén együtt rendezi u Zriuyi Irodalmi és Művészeti Kor n középiskolájukkal ét a Levente Egyesülettel, délelőtt II órai kezdettel a városi szánhtU-bun. ünnepi szónok bogáü dr. Hujdu (iyulu kir. kurmányfötu-iiáosnaí. A zene számokat a levente-zenekar adja. Leventék és középiskolások szavalatai és a Notre Dame leányóntkkur »gé-s-iiiik ki * mOsori.
A UUgykuJliSSkii iu.u\'uhku;\' az Ipartesluleltel karultvc délután
4 órakor rendezi hazafias üu-
nepségél saját székhaza fUszter-mében. ünnepi szónok P. Fokele (jéza ipariskolái liitíatn\'u\' Itt it> szavalatok és a honvéd-zenekar számai vannak még műsoron.
A nagykanizsai Mozdonyvezetők Köre március 15-én délután i\' órakor otthonukban rendezi hazafias ünnepélyét, amelynek dr. Krátky István polgármester *s Arató Károly fütő-hű/.i főnök leuznek a vzónokai. SzuvaJatok vannak még műsoron, amely alán családias- tea követkazík.
„Vigyázzatok a földre!" — irta búcsú levelében egy Öngyilkos zalai gazda
. &caxthcly, március 11 / Tudósítónk jelenti) A Keszl-hely mellalti Vohyarcvashegyan egy riuttih gazdálkodó eldobta magától az életet.
Tamás Károly 4-t éves tchelüs gazda fiát elküldte a Hangya-boltba. Mig fia távol volt, addig néhány sort papírra vetett, azután kiment a pajtába ^ás fttl-ukusztotta magát.
Amikor fia visszatért, olvas-
va u buüsusorokut, u szomszéddal keresni kezdte atyját ; már halott volt, amikor megtalálták.
A búcsúkor okban néhány tisa-ládi közlést tett u halálba Induló gazdálkodó, azonkívül arra kérte fiát, hogy vigyázzon á földre. Öngyilkosságának okát azonban nem irta meg, A csendőrség kutatja, mi indította a fiutuT gazdát az öngyilkosságra.
A társidalomblitosltii fejlMitiie a habom otás
Magyarországon már mükaUaak a megfelelő intéEmónyek
Még javában dul a háború, de a csatazajból is kihallatsxik a remény: egyszer mégis vége lesz ennek is , de kihalíatscik a kötelesség komoly figyelmeztetése is, a háború után gondoskodni kell a társadalmi és gazdasági élei olyan átalakításáról, mely biztosítja az ujjáépitést. A legnagyobb vita a jövőnek erről a sorsdöntő kérdéséről Angliában zajlik, mert talán ótt érzik legjobban, ott látiák legvilágosabban, hogy hiába minden világbirodalmi hatalom é» gazdagság, á régi alapokon nem lehet a háború után az életet folytatni.
A Hrcveridge-terv áll az elö-lérbcn, ennek módosításáról folynak a tárgyalások. A terv tónyege, mint azt bizonyíra minden újságolvasó tudja, a leg-szélesebbkörü társadalombiztosítás. Mi rámutathatunk arra, hogy Magyarországon már nemcsak tervek vannak, nemcsak tárgyalások folynak, hanem szé-.les Körökre kiterjedő működést
fejtenek ki a kúlónböíö társadalombiztosító intétiuéuyok.
Már a kapitalizmust kiszolgáló liberalizmus korscaktban is történtek kísérletek a tőkéé* munka ellentéteinek enyhítésére, az u. n. szociális olaj csepp alkalmazásával : munkásvédelmi rendelkezések, bónninimura, munkaidő maximum mjegálla-pitása-, fiatalkorú és nömuuká-sok fokozott védelme, munkás-biztositás stb. utján. Mindezek azonban még H kirívó ellentéteket sem tudták mindig és mindenütt enyhíteni, nem tudták o legfájóbb\' igazságtalanságokat megszüntetni. Ezért a magyar kormány és törvényhozás már az első világháború alatt rálépett a társadalmi biztosítás mélyebb megalapozásának, szélesebb kiterjesztésének útjára, mert látta, hogy a fenyagető társadalmi válságot csak ilyen intézkedésekkel lehet elhárítani. A háború megakadályozta ezt a működést, de a háború befejezése után olár a húszas évek-
Csajkovszki, Chopin, Brahms, Rubinstein
hétfőn, kedden és uardán
A szezon IcggyttnyurUbbJzenés filmje, a szérakozás csúcsa
n
ben .»jr#i uw>g«udull a ujHnka cZii-AWívban A liúbiiru utáni na hasaik a W^&i? válcáa „
nagy niinikaiiélkuli.vg mb-aWLi is írt. Az OTI, MABI, OTBA majd az ONCSA és más intézmények és akciók keretében valóságos példát mutatunk a szociálpolitika és társadalom-biztosítás feladatainak megoldására. K feladatok nagysága év nehézsége mellette termé* sza lesen még vannak kívánnivalók, de remélhető, hogy minden jogos követelés \'meghallgatásra és kj-rlégitésrc talál A jelek azt mutatják, hogy * fejlődésnek az-irányban kell haladnia, melytt Wilhelm Röpke német szociológus jelöl ki nagy feltűnési és érdeklődést keltő müveiben Fejtegetéseinek lényege, hogy az ipari és mezőgazdasági munkásság, a város és falu közti ellentéteket át kell hidalni. Ei pedig olyképpen történik meg, ha a különböző foglalkozású néprétegek tagjait minél nagyobb mértékben önellátásra tesszük képessé. Ezzel a mezőgazdasági munkást elvonjuk a káros tömeghatások elől, meri a munkahelyén családi házhoz, földhöz jutnak, ezzei megakadályozzuk a városokba, ipari helyekre\'tódulását, olprolelároso-dását, másoldalról, hu az ipari munkások szintén házhoz, kerthez jutnak, ezzel biztosítjuk gazdasági és kulturális szükségleteik kielégítését. Svájc és Dánia példája lebeg e tervek alkotói előtt, ahol az ipari ée mezőgazdasági dolgozók családi élete megszilárditásával az egész társadalom bék4jót biztosítják
DBiáatall flnxdaiágl Szountoiak SieszflaomJto fieménytariiBBga
NAGYKANIZSA, Eriaébet klrAlyaé tér 12.
-------------Talttoa i ». ¦ ¦ ¦
Bor-, és lyBmBlMtiaaifliéa. Raa-éa IlkOrgyar. Siaaiaaayharaakadét.
Atnaltuak nagyban és klealnyben:
IwipérUtot bortel]avl(Aara és ko-nyakttóazltésra ; waléat anprfl- éa tlrkBlypállakét t raaaat, Uhart éa koKMK-péllakékat ; flaaaaaaaayt éa aeaatareltaxaaxt. KUlöalegességl gyárUaány: Saant Dainaahcia fiysgffcaaará
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézlminka-szakllzlst Csengary-ut 4. sz.
liei
5 11
A naiykanizsii MANSz Itizögezte
a Társadalmi Együttműködésben való további részvéteiéi
\' A nagykanizsai MANH/I Király-utcai bwviflcjfíébon nép>s választmányi ülést tartott dr. Krátkv [stilili né elnökasazony, a MANKlő-élot nagykanizsai fulvi ragoz tatájának ol nökJáséfol. A kiBkanizHui MANSZ « oa ifjúsági csoport vezetőségeikül képviseltették magukat az Ülé-
•en. ,,,
A Magyar niszokegy után dr. Krátkv István nó a szorotot te kegyeled\' molog szavaival om tokozott meg dr. Tbolwoy Zsigmondné al-olnökt elhunytáról, akiben a nagykanizsai MÁNbZ-munka lelkes lii-lít éa munkását, izzó lolkü magyar nagyasszonyt veszített o).
Az orazágos közönt olismorő lőréiben köszönte mog n kiskanízssi MANfiZ-azorvezotTiok a karácsonyra katonáinknak a hadműveleti lorü-Irtm küldött 15 szorotetcaomngnt.
Vógele* Károtvnó alelnök n nagykanizsai MANRZ-munka egyik legodaadóbb élharcosa, beszámolt a kanizsai küldöttség nevéhon a budapesti országos MANS/i-közgyülés
élményeiről és tapaszt illatairól. A nagykanizsai szövődő, .mint a
M ANfi/i többi hasonló műhelyei anyaghiány következtében működésükét szüneUdtetni kénytoluiiek.
Loszögozlo a választmány, llOgy mint az idei karácsonykor, a jövőben is együtt kivan működni jóté-konyaági téren u többi jótékony ogyostuottol.
A nagykanizsai MANSZ évi közgyűléssé előreláthatólag március hó 2o-ánIosa, a kiskanizsaié előző nap. Mogielonik a közg\\ütésen az országos központ elóaduja-is, akinek tisztelőiére március 20-án családias összejövetelt rendoznok.
Az ülés utón a választmány küldöttsége, élén dr. Krátkv Istvánná olnökasRsonnyal látogatást lett Farkas Vilma alapító társelnöknél, akinek szn-encsi\'kiv ánataikat fejezték ki magas kormányzói kitüntetése alkalmából és a MANS\'/. háláját fejezték ki hosszú idő, óta kifejt ti érdemes immkáaaágáért..
A budapesti svéd követ is maüjelsnt a KALÁSz-ltánykör gyeneadiási kiállításán
ICetktkefy. március 11 (7\'ti4óaiéónk- jelenti) Gvonesdiá-son a Kalász-leány kör négy hetes kukoricaháncs-tan folyamot • rendezett tagjai részérő. Á\'fmt a Jpányók a ¦ tanfolyamon készi toltok, *.azí- Ipilii-tóaon mutatták lm s nyitva tgwság olótt. A kiállítást |iedig niüsorrsl rendezték. ,
A müsoroa kiállításnak elnkeié látogatói Ís voltaki Megjelont azon lioireg Festetics Györgyné in vendégeivel, Széchenyi Mária grófnővel, Air. Dsníelaon budapesti svéd követtel, Ilubsy Andor JfnstámüvéSBsal s ennek norvég származású folosé-fétel.
AV előkelőségeket dr". Ssensos Imre kossthelyi apátplébános, ka-laáz-igargaté francia\' nyelten kö-snontötte. A műsor keretélwn az apátplébános éa .Londvay Jánosné elnök mondtak beszédet, a kalász-laénvok pedig szavallak, énekeltek.
Kegyes jolohet volt, amikor a kalász-leányok herceg Festetics Oyörgynénok s -kis Gvörgy herceg számára egy kiafnskát, a vendét;-liölfryokiiek pedig eiry-égy konyér-kosarát adtak át emlékül.
Az előkelőségeket meglepte a., tan-folyamon készüli tárgyak változatossága és szépsége. Nem győzték dicsérni Vrther Ilona (űrjei kalászleányt, a tanfolyam oktatóját és a tanfolyam résztvevőit. Azután a kiállított tárgyakból sokat megvásároltak és sokat rendeltek.
A kiállításon motfjelenteik n keszthelyi hatóságok képviselői is, A községből jicdig annyian összese-reglettek, hogy he so-fártek az iskolába, hanem ar. udvaron szorongtak.
A tanfolyam sikere nnnyirs fok. lélkositette" a kai ász-leányokat, hogy már megfőtték az öl óké? z ülőtöket egy \'szörétsnfolyamra.
SPORTÉLET
Érdekes sporthirek
Meglepődve értesülünk, hogy az országos íiirü kanizsai öklöző, a fiatal Szenta, a visszavonulás gondolatával foglalkozik. Nem akarjuk elhinni, hogy a nemzeti\' érdekeket képviselő sportmunkának ellenzői lehetnek a szándék hátterében és bogy a fiatat Öklöző munkaadója nézné rossz szemmel alkalmazottja sporp szereplését. Nemcsak városunknak, hanem " egyetemes magyar sportnak egyik legnagyobb ígéretéiül van
Üxitftrtregnyltás.
Tisztelettel értesítem o méVen tisztelt bSlgykatftnscget, hsw Eötvös-tér 10. aaám alutt
(Bcdenek-haz)
hol
nyitottam.
a \'löigykörönsag síivé* pártfogását kérve, maradtam tisztelettel
i<i\'i.n:w.. Molnár Jánosné.
szó. Hisszük,\'hpg)\'.az egész dolog félreértósan,.és tévedésen alapszik és Xzentát legközelebb máris a szorítóban látjuk !
A másik szomorú sporthír ;i levente labdarugóinkkal kapcsolatos. Ott ugyanis .a szövetségi kapitány panaszát hallót-luk. hogy csapatát vissza kell léptetnie a bajnokságtól, mert nincs a csnpat tagjainak cipő-felszerelésük. A Levente Egye-stjlo^.. vezetőségének mindent el kell, követnie a felsőbb fóru-
moknál, bogy a bírjnokjel&ll nagykanizsai- csapul tavaszi szereplése biztosítva legyen,
..... .>..
Arról értesülünk, hogy az NVTE kitűnő esalára. Tara megbetegedeti és n vasárnapi iá téka kétséges. így valószínű PlacskÖ játéka kend előtérbe, de lehel, hogy a fiatal csatár vasárnapra egészséges lesz . és a PLE--NVTE bajnoki mérkőzésen szerepelni fog.
Atléták, figyelem!
Az NVTE atléták 13.-án. hétfőn d. u. t órakor az NVTE spuri pálya n jelen jenek meg a náluk levő felszereléssel a f. hó 2(í.-i országos vasutas niezei bajnokság elöiíészüleféinek megbeszélése végeit.
Szakosztálytifízctfl. \',_:)
Tavaly 14 versenynapot bónyalftott le 74 futammal vidéken a Magyar ÜgetÖ-versenyegyesUlet
A Magyar Vidéki Sajlőtudésitó budapesti jelentése szerint iy\\ Magyar OgotőversenycgyosüleiJ a napokban tártolta évi közgyűlését, melyen a betegsége miatt távolmaradt Hedry Béla ny. altábornagy elnök belvett. vitéz iíossányi-Havass Tibor ny. vezérőrnagy elnökeit A közgyűlésen a földmüvelésügyi minisztert vitéz Pettkó-Szandtner szkv. vezérőrnagy, lótenyésztési fő-
Felhivjuk Igen tiszteit megbizéinkat, hogy 1843. óvben átadott ruhadarabjalkat haladéktalanul vegyék át, mert azok további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
igazgató kép\'vtsél.tc. Vitéz Bos-sányi-I hivass Tibor ismertei te nz l\\gyesidél ihult é\\í működéséről szóiéi jelentést, melynek érdekes adalutból kiderül, hogv 1943-bán Budapesten í»l versenynapot bonvolitottak le, K72 fummynal. továbbá Pécseit, Kis-váríJán, Miskolcon és Nngyvára-donAll versenynapot 7;J futam inal \\ és versenvdijnk ebnén .1,40(1.000 pengni lizettek kiNi^, ügotölótenyészíés és az űgelö-yersenyzés nagy fejlődését^iga •zolja a totalizatörforgalom ¦jelentékeny eniclkedése. melynek következtében az Egyesület ta-.v\'aly adók és illetékek címén 11 millió pengőt fizetett az államnak és másfélmillió pengőt n fővárosnak. Jelentős összegeket költöltek a versenydíjak korszerűsítésére, és ujabb ingatlnno-kat ís vásároltak s emellett ko-l moly összegeket juttattok jóté-konv célokra is. Ezek után gróf Keglevieb Gyula titkos Inná-1 rsosnak az 1-Igyesület 40 év előtti- megalapítójának javaslatára a közgvűlés Hakovszky -4a^ii m. kir. titkos tanácsosnak, az^Kgyesület hajdani kormánybiztosának, továbbá HcdryBélaf elnöknek és vitéz Rossányi-Ha-vass Tibor alelnöknek a magyar ügetöló-versenyzés fellendítése érdekében végzett nagv ér*, meil jegyzőkönyvileg őrökitette meg.
Az elnök ezután bejelentette, hogy az Egyesület lulajdonában lévő Taltersalll állandóan koi*-
szerüsitík és közölte diogy sz nlsógödí ménestelepen lósznnn-tóriumot áílitbttak fel Végül sz elnök hangsúlyozta, hogy- az Egyesület ezután fokozott mértékben dolgozik* az ügetöver-senvzés vidéki népszerűsítésén is. Ha a habom véget ér, Magyarországnak készen koll állni, hogy azokban a külföldi államokban is keresett legyen a magyar ügetöló. amelyekben :i háború megbénította az ügetőló-tcnyésztésl és versenyzést.
ZALAI KÖZLÖNY
1844. március 11
KISKANIZSAI ÉLET
Magyar asszonyaink
első Idd megmozdulása a valláserkölcsi nevelést és az Istenben való bizodalom táplálásút lesz hivatva szolgálni a Nagyböjti Est,\' melyet március 25-én rendez a kiskanizsai MANSZ a Polgári Olvasókör nagytermében. A nagyböjti estet közös szenlgyönás és áldozás előzi meg 23-án és 21-én este, valamint a plébános P Bánás A. Gyula, az egyesölet tanácsadójának lelkigyakorlata. A 25.-1 esten a helyi előadókon klvíil nemes Strilia Margit országos szervező mond ünnepi beszédet, Malmos Irma, Horváth Kató és Ifcsics Manci szavalnak. Ugyanezen az ünnepélyen történik a MA^\'SÜ kiskanizsai szervezetének munkásságban gazdag 1043. évéről a beszámolás is. A nagygyűlésen és a nagyböjti esten részt vész a nagykanizsai MANSZ küldöttsége, dr. Kr.Uky Istvánné elnőkasszonnyal az élen.
Az Ifjúsági Egyesület uj vezérkara
A legutóbb megtartott közgyűléseit tisztújítás volt a Kiskanizsai Kalh. Ifjúsági Egyesületbe, ahol egyházi elnöknek ¦ P. Bánás A. Gyula plébánost, egyházi alelnöknek: P. Sólymos Rezsői, vi/ági elnöknek ¦ Nádat Józsefet, világi alelnöknek: Gozdán Józsefet váhtsz-tollák meg. A tisztikar többi tagjai; pénztáros : Flórián János, háznagy : Zíegler Gvörgv, jegyző: Tóth József, titkár: Horváth Boldizsár, .vigalmi elnök : Frank Géz^ vigalmi alelnök : Perkó László, sportszakosztály elnöke; K. Nagy László, könyvtárosok : Kocsis György és Kocsis Ferenc, pénztári ellenőrök : Imrei József és Farkas János, tagdijkezelö : Imrei Patkó László, üzletvezető : Mar-tineez László, krónikás : KApol-nás Zoltán. Választmányt tagoft: P. Halmos Fortunát, Lenéz Gyulfl, PAlfív József. Varga György, Tóth Lajos. Krisztián György, Plander László, Ipolyi Lajos. Szol 1 ár Imre. Anek József, Imrei Ferenc, Pénlpk József, Gerencsér Pál, Szollár Fe-renc. Jámbor László, Mihályi József, Örvös László, Baj József és Varga Feronc.
A Missziós Leányegyesület
vasárnap délután 1 órakor liec-ális előadást rendez a Templomtéri iskola nagytermében, ahol szavalatok. Plander József né polg. iskolai tanárnő előadást tart az --Olasz tájak címmel, mig az egyesület egyházi tanácsadója. P," Halmos Fortunát egy-háztőrténelmi előadást tart.
Kiskanizsa Március 15-i iinaepo
A Polgári Olvasókör nagytermében rendezik meg az összes kiskanizsai egyesülelek a március 15,-i ünnepélyt, ahol a Polgári Olvasókör részéről Horváth József ker. iskolai tanár moüdja az ünnepi Iveszéde.l, Ipolyi Lajos vigalmi elnök Petőn \'versekel szaval, a Kiskanizsai Katii. Ifjúsági Egyesület részéről K. Nagy László" szavalata és a férfikar hazafias ének-
számai egészítik ki a műsort, a MANSZ és az Egyházközség részéről, P. Bánás A. Gyula plébános szerepei, a levenlezene-kar magyar dalokat játszik, a Missziós Leánvegyesülct részéről Matalics TCJ*US szaval. Az ünnepélyt március lü-én este 7 órakor rendezik a Polgári Olvasókör nagytermében.
Al egyházközség beszámolója a nnpokbnn történt meg P. Bánás A. Gyula plébános elnökletével, amikor az elmúlt év.zárszámadása és a harang-alap számadása szerepelt a tanácsülés napirendjén.
160 pengőt adtak a levonták a Kiskanizsai Egyházközség Se-gélyozőbizottságának a hadba-vonultak és azok szegénysorán hozzátartozóinak fc (segély czé-sóre. Az ajándék a legutóbb megtartott kivánsághangverseny jövedelméből és a szereplök ál-\' dózűlkészségötoöl adódotl.
Iparosok és kereskedők Ingatlanszerzésének megkönnyítése
érdekében a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara felterjesztéssel fordult a ke es\' idei uf 69 iparügyi miniszterekhez, hogy hassanak oda, hogy a Jövőben az iparosok és kereskedők ingatlanvételének elbírálása kevésbbé szigorú fonnák között történjék. Több esetbon előfordult ugyanis, hogy nehézségek gördültek az ingatlanszerzéseié, bár a megvásárolni szándékolt földterületek kiterjedése csekély és nem haladja meg a kertgáz-daságok terjedelmét. A Kamara szerint fontos nemzetgazdasági érdek fűződik ahhoz, hogv legalább a hadiéremmel bíró és családos kereskedők és iparosok megkapják a szükséges jó-vnhngyást. A nyersanyagok és az árucikkek részbeni hiánya reves kereskedelmi és ipaiiágak folytatását nehézzé teszik ésigy a csekély tőkéjű rétegeknek va-gyoumeutési célzntu ingatlanvételeit mcgnkndálvoHii indokolatlan. (MVS)
KÖZGAZDASÁG
A gabonaértékesítés
egyik legfontosabb problémája " finanszírozás kérdése. T7—1
Még egy halap
tüénekelt
Mull napokban megénekelt ko-*« be bak -kalapom ^tépszerüxéyrc tett^ szeri, Vedig másik kalapom, az or-tiassjürke, sokkal nevezetesebb jó\' siág roll. Egyesek ma tt emlékeznek rá a szagáról. liiidósebb kafap-pal ugyanis még nem taiálko/itam.
Amikor megvettem, iltap térin semmi különösebb képesseget nem árult e>. Miután azonfán tiz év nlalt kajla lett és zsíms, taráig fa-t\\ixstal kalafiosho? viiiem, hogy csináljon belőle ujat. Egy szép augusztusi napon aztán elkapott az alkalmas cso és eszembe jutott a kalap, /leugrottam hát érte. Olt is volt. Olyan kinyaltan, kicasaltan feszi-tett, hogy iá nem ismertem. Kifizettem )iát és indultam benne haza kényesen. Az előazaliáhAn a fogasra tettem s ahogy negyedóra mutva kimentem majd leszédültem a szagától.
Mi az a szörny nsí-gcs büdös itt? — kiáltottam fel és kérdőre vontam « ház népét.
Jöttek, szagoltak, kerestek, /lenéztünk minden sarokba, minden szék >¦\'<!, ném találtunk semmi olyast.-
— Tán az udvarról jön, — véltem és kiszaglásztam.
liuja csőutáni illat lengedezett.
Kiszellőztettünk s félóra múlva ismét ugyanolyan büdös volt. De olyan irtóztató, hogy az meghaladta a fantáziát.
Hát ennek végére kell járnunk, ha detektívet fogadunk is. Szagiáztunk, szagiáztunk s egyszerre, csak megtaláHuk. A kalap volt. De valami szörnyűséges.
Visszamentem a mesterhez.
— Mitől olyan penetráns ez a kalapt — kérdeztem. I A mester megszagolta.
— lljaf — eszmélt fel ¦— ez bizony kérem hadienyv. ilyet kapunk a kalai>ok ixisalásához. Száraz idő-
ninca szaga, de ha nedvesség i, il\'alozik, mint a ktsibolya. Aztán vígasztalt, hogy idővel meg lehet szokni.
Ami engem illet, meg is szoktam volna, de mátok nem tértek napirendre a dolog felett. Lassnnkcnt érdekes ember lettem. Az utcán hölgyek, urak ufáimnt fordultak. De csak esős időben. Egyszer Pesten n főlda\'attln utaztam éa mindenki egy állomással előbb szállt ki. A VörÖsmarty-térre egyedül futottam be, a kalauz felmondóit és a vezetőt ájultan emelték ki a fülkéből. Amikor hazaérkeztem, nem engedtek a lakáslm. -Vigyem akárhova. Mit csináljak t Az istálWta csak nem köthetem be. Gondoltam, bútorozott szobát veszek ki neki, de hol fogadnák be, - amikor manapság \'"gyis folyton azt ha\'lja az ember, hogy >azok a büdös lakók!...«
.1/dr-mdr tűrhetetlen volt a helyzet, _ szomszédaink kezdtek elköltözni, amikor a véletlen meysziba-ditott a caadá\'aloe bÜzil fejfedőtől. A Lánchídon egy hirtelen izél lesodorta. Utána Icaptam, de visszahúztam a kezem. Hadd menjen. Néhányat perdült a levegőben, aztái, ¦megüli a víz színén és úszott lefelé. Néztem, néztem és lassan eUünt a szemem el&, Ctaká szagát éreztem még sokáig.
Mos! ugy vélem, nyomára akadtam az el mesélhet étlen aromájú kalapnak. Tegnap olvastam, hoay a Feke\'e-tengeren, Amasra közelében, feltűnően nagyszámú döglött halat vet fel a víz. Van benne mindenféle iajla. Még tán eápa is. A kal-dögvész okát kutatják.
Azt hiszem, én már tudom. Alighanem ott horgonyoz valahol kalapom a métyben .,.
KI8S JÓZSMF
ÜKok
közé tartozik a zöldbitelek nytij. tása, amely már erősen foglal, koztntja a gazdákat, mert jó kinislrukció mellett .ez \' komolyan elösegitbell a Folyamain; tcrménybes\'\'.o\'"á!tatás bizlosilfi sát. Ugyancsak felmerült a ki-vánság n mezőgazdák és (er. inénvkereskedők részéről, hogy a hc\'yes gabonatárolás korszer\',"] módon történjék, vngvis n ke-reskedelml gabonatárolást ,iZ egész országban decenlrn\'izát-ják, Tormészolesen az érdemitek ugy vélik, hogv a decentralizált tárolási rendszernek meg kell teremteni az előfeltételeit Ezek a tároló bclvek, a lencelv-fuvar. a be- és kitárolási költ-séoeinek a ténvle<\'os helyzettel összhangban va\'ó mesálinpUiiss és a tárolással kaocsolatns hitel- és knmntkérdések heh-cs megoldása. Hirek szerint az i\'lp. tékes ténvezők a decentra\'izSli gabonatárolást a maguk részé ről Is helyesnek tartják s íii| ígérkeznek majd elősegíteni, (MVS)
Mi u)sáa a budaoettl Éf*\'ml-Az er nagy vós á r telepen ?
A Magyar Vidéki SnitótiidWiú fövároni jolontéao szerint niAroim 8-tól 0-Ig ar. elÓ éa váirotthaminfi-pineon az árak nem változik. A iolásplapon n hntfiflágiW m^n\'ls-pitott lecma^nsahh árak vo\'bk fo-vénvhon. A zöH«ég- és MzoWéltt niaeáti a Vnln^íhé ára 20, a levMm Vre-fioi ára 100, n narai ára\'perli? 200 fíl\'érrol emelkedett. A tnö-nióleflnift\',íin a nem^a fnltn|«i n\'ma ára 40 fiPérrel omelkedMt V».-VhM A tobbl árueikkok ára változatlan,
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá Szeg-
ataiványok beváltbatób és Bláitnizlielík.
Hofhorr-oépak, géftwll, osisipégyffém é« golyós ammpén igényíéttét elintóxem. • .
(_) A káeellitlt blzfosKáaa
rendkivill lényeces problémája a flzóIrtBGazdáknak, hiazon a horrwhfir-dék rendl>entartása éa konzofválnM olséramrn fo\'adat. A BzólőstrnzrlfiV a kénAzilkaéglot hiztoaitáaa érdeke bon illetékes Mvhoz fordultak 6a hir szerint a földmüvoléaüg>i kormány a kévéat indokoltnak lírtja és ezért bizonvos mennyisem"! zárnlt ként a horoslmrdók konzorválnfliím még kollÓ időbon felszabadít majd, (MVS)
( 1 At uUapéttial ét falujltiil tartalék
letesitésénok szabályozásával fon-Islkozik egv most megjelent pénz-üiryminiBzteri rendelet, nmelv moc-entrodte, hogv a ,tárnulati sdő aU eső inarvál\'alatok génoik és wrvé.b folnzere\'ósi tárgyaik feluiitására aí 1944. adóévet megelőző üzleti ér eredménye terhére a tánrvak beszerzési értékónok logfolíebh 15 százalékát Írhassák az e célból létesített fohiiitásl tarta\'ék javára. Azokkal a vagyontárcrvskkal kaiv>flnt-ban pedig, amotveknok értékét ¦ vállalatok értékcsökkenés rímén mAr téliesen leirtáV, vaarv tart"lékoltálí. n lieszorzési értéknek legfe\'ínbb 2 százalékát tartalékolhatják adómon-tftson. (MVS)
üzletmegnyitás.
TextiMbletewfit
megnyitottam
i MRORT Mrntikan. ,n M,r» Uíván.
!944. J3JggS! 11
•?AÍJAI KóZt.ONY
4
H I R E ti
NAPTKKíNT):
Bjjoli gyófyefterlári Ogyelot: Ma, combatan » FekeW tias gyógyszor-tár Fó-ut holnap, vasárnap ,« Igasság gyógyszertár FÓ-ut la.
Kiskanizsan a* octsni gyógyszertár állandó Ügyolotosazolgálauittarl
Nsüiíir. Mirciui 11. Siombal. Rom kat SailAíS. - I roleiláni Aludir Mir#Í»i 13, Vailraaa. Rom. kal. u«iiii. l\'ioiaat.iMi Ut\'icly.
A GŐZFÜRDŐ nyitva ran reggel I óratói este 8 óráig*. (Hétfő, aaorda, iHMiU\'k délután óa kcddon egész nap nettnek.) Tolofon: 660.
- (BgyhiieugyeJ fairek)
Az apostoli kormányzó Uár-do,s Jósseí "pacsai lelkészt a pu-0«ai usperasi kerület esperesévé nevezte ki. — Láber Miklós za-lumerenyei esperesplebónost saját kérelmére főpás/.tori köszönetének nyilvánítása niellell a tanfelügyelői tisztség alól lel-menleite és u kískoniúromi kerület helyettes esperesévé, tanfelügyelőjévé és hitoktatási felügyelővé Gelencsér András kis-koniáromi plébánost nevezte ki. -- Ü*fy**> éihelyeaéei
Csaba András alsódörgiesei körjegyzőt, volt nagybakónak! aljegyzőt a balatonfüredi ve-zslőjegyzŐi állásra helyezték át.
- (Maghall m ncatgylrgyverl
Keszthelyről jelenti tudósi-tónk: Hoszu és kinos szenvedés után az éjszaka 59-ik óletóvólKm elhunyt Supka Márton szeut-gyéryyvári plébános. Közszeretetben álló papja volt a vidéknek. Főpásztora mtmróg tüntette kí a tb. espercsi ciuimel. Tagja volt Zala vármegye törvényhatósági bizottságának is. Az elhunyt plébános kanizsai származású volt
- (Halllezei)
mesterházi Mosterbázy Sándor roll nameapátrói evangélikus lelkész, tb. esporoa Nagykanizsán elhalt. Tomotéao folyó hó 13-án, hétfőn délelőtt 10 órakor loan az ovangéli-kus templomból. (:)
- (KiakaalzaAa felkeacalták) Hercxeg Antalnó fiatal zákányi asszony holttestét, aki gyanús körülmények között betegedett meg. A boncolás megállapítotté, nogy tüdőgyulladásban houyt tí.
3 a
D&RttOL
dolgozik
— (A uagykaHlzaat Urasszesyok Mávtakojtgrafácléjénsk)
hai ennnapos lelkjg^iakorbiuu Végnap fejeződtek be. Minden előadásra zsúfolásig megtelj s ferences-plébánia fehértenne a kongregáció hölgyeivel és ven-déghölgyckkel. Gerem-sér István kegyesrendi tanár, a lelki--gyakorlatok vezetője, előadásaival mindig a lelkek mélyén szántott, magas színvonalon adott magyarázatot a katolikus világnézet Irányvonalairól. A lelkigyakorlatok tegnap közös szentáldozással fejeződtek be. Az utolsó összejövetelnél a lelkigyakorlatokon részt vett hölgyek :ilu pengőt gyújtöttek.ösz-BZtí az erdélyi szórványok nagyon szegény katolikus gyermekeinek neveltetésére, amit dr. Hegyi Lajosné\' prefekta el is küldölt Kolozsvárra. A lelkigyakorlatok befejeztével dr. Pieh-ler PF.mil prézes köszönte meg dr Gerencsér István lelkes fáradozásul a szépen sikerült lelkigyakorlat megtartásáért,
— (Félreverik a harangét, tlz vael)
A lakosság vagyona, javai olnusx-tulnuk. A Vos*edolem elmultával számbavoszitt, ami megmaradt. A tűzkár igen nagy és a vagvon cseV kélv része volt biztosítva. Ez szolgáljon ¦ okulására! A 85 óvos Első lllagvar Altalános Biztosító Társaság lielylioii fóüirvnöUségéiiél kössön tüzbiztositástl Cim: Csengery-ut 2.
(Perieken is le1* Ligeltalasl Liga)
Március 8-án Virágh l\'ál vozetó-jogyzö kozdoményo/.éHéro mogjolont Poriakon a szombathelyi kerületi Légoltalmi Liga rozotöje Vocsora Antal nagykanizsai városi tűzoltóparancsnok kíaérotébon, hogy Perlakon is megalakítsák a Légoltalmi Ingát. Ab egy Mi ivottak előtt a ke-rüloti vezető ismortotte a Légoltalmi Liga fontosságát és kórto annak megszervezését minél szélesebb alapokon, A szükségre útbaigazításokat dr. Forintos Oéza főszolgabíró köszöni© meg. A psrlaki Légoltalmi Liga elnöki tisztségére dr. Fejér Gyula kórházi igaz Kató-főorvost Tálasz tett ák meg, a tölihi tisztség "IxK töltésem későbben kerül sor. Szórnom, hogy Porlak nagyközség meghívott vezetőségéből nagyon sokan távol maradtak, bárha mindönkinek tudatában kell éljen, hogy mindnyájunk, az egyetemes magyar nom-zöti érdek parancsa, hogy, minden előkészületei megtogyünk \'otthonunk légoltalma órdokébon és oson a téron ne sajnáljunk sommi fáradságot,
- fAnyaftlmrvI hírek)
Nagykanizsán az elmúlt beton 25 gvermók szülotott, IS fin és 10 leány: Zadravecz György kárpitosmester és Mátrai Klotildnak rk. leánya, Horváth György vasúti pii-lyamunkás és Farkas Rozáliának rk. fia, Hozzai István késmüvos és műköszörűs és Fehér Margitnak rof. loánya, Talán István földműves és Bránics Katalinnak rk. \'fia, Ilaj Jó-isaf hantos óa máezáros 4> Tóth
Juliannának rk, fia. Molnár József iiűpuáuioft ás llt.rTívih tíaidaniának rk leánya^ Körber FDnaix* fuTaroa és Büki Annának rk, leány*. MuWai György fóldmüvea éa Horváth Teróziának rk, fia. Csikós Sándor |xistatis2t rof. ée Szűcs Margitnak rk. fia, Mátyás Ferenc gazdasági cseléd és Szálai Annának rk. fia. Szabó Ferenc banktisztrinelő és Sáli-árt Irmának rk. fia, Nothnágol Fo-lenc pincérjén\' Dani Máriának rk. leánya, Horváth Jenő edény foltozó ée Üreós Mária rk. fia, OtTÖs Forena kifutó as Toptok Ilonának,rk. fia, Kárpát Oeia in. kir. határórmoetor rk. ?0 Varadi Olgának ág. h. ar. fia, Ixiós Józsof koroskod őseged és Fabik Jóaaának ág. h. or. fia, Tóth Béla m, kir. tűzmester rof. éa IIollÓTári Mária rk! fia, Bolf György Hangva Szörotkozoti munkás "és wyiri Máriának rk. fia, Farkán István kŐ-müreesegéd és Horváth Margitnak rk. fia, Gróf Lajos m. kir. tüzér-törzsőrmoater és Auor Juliunuának rk. loánya, Farkas János kocsin és Horváth Mártának rk. leánya. Ke-lomon Lajos MAV kalauz éi Dávi-dovíca Máriáiuik rk. loánva, "Királv Vince Maort éjjoli ó> éa Szíva Rozáliának rk. leánya. Házusuágou kivül születőit l f iu "és 1 leány\'. — Házasságot kötött ogy pár: Kondoros! Lajos jMv. napszámos rk. éa Hóbor Mária elv. rk. — Halálozás 25 esöt-bon történt: Vajda Ferenc földműves rk. 80 őves, Matalict) Julianna" városi szogény rk. OO évos. Farkas Ilona rk. 8 éves, Kuzsnor Gvörgvné Horváth Mária rk. 73 óvos, Wolf JózHofnó "Wovciee Wowszky Mária rk. 82 évos, líácz Gvörgvné Balázs Katalin rk. 8-1 évos, Tücnlor Andor-nó Woiae Ix»a izr. 78 őves, Tóth Emma rk. 7 évos. Héhieth György rk. 10 hónapos, Horváth Józsof rk. 78 éves, dr. Bernát Ödönné Wein-berg Itózsa ref. 58 éves, Özv. Horváth Jánosné Széchényi Mária rk. r>9 éves, özv. Koszod nár Józsof né Szerdahelyi Anna\' rk. 68 óves, IjO-kics Poroncnó Angor Jfáris rk. 86 éves, Hsrtmsnn János ny. MAV fő-kalauz rk. 83 éves, Kovács Torézia rk. 26 éves, Plánder György rk. 21 évos, Imroi László földműves rk. 70 éms Jakabfi Foronc rk. 2 eres, Nagy József ny. vasúti altiszt rk. 00 éve/, TTngrárí Pálná Marton Zsófia rk. 66 eves, Singer János ny. MAV kalauz izr. 57 ávss, Horváth Fóter napszámos rk. 79 íves, Özv. Tloichenfeld Ssmunó líeichon-foltl Rmilia izr. 99 éves, dr. Kroisler József ügyvéd ízr, -78 éroa, özv. Hajdii Ágostonná Pálfi Terézia rk. 61 őves, Turí györgyné Magyar Mária rk. 35 6rm - (Tete«rchlváa)
Olaf Düuh-t kritikusai a »mosz-Bze észak Shakospoaiw-iónok mondják: regényei zsufolL robbunó orojü, tragikus inísok .amolvek mindig az élet mélvsógoibo szállnak alá. A fiatal író\' közöli lolki rokona Knut Hamsun-nak. Ez a szép, nemes írás egy norvég parasztcsalád különös sorsait eleveníti mog. A fíu valahol a déli vizoken vitorlázik, amikor megtudja, hogy édesanyja váratlanul meghalt, apját podig letartóztatták hitvesWilkossag vádjával. Ez a tragikus pillanat indítja el a \'IV-tomrohirás meséjét, amoly a lag-azobb norvég tájak korotóben pergeti az izgalmas eeolokmóny. (Gondolat kiadás.)
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagyktreskedés
: 50*.
NagytoiMnixsa
- (HalflleiAel
Megdöbbenlö gj\'ász érte PoUi József nagykanizsai váro» számvevőt, a városi adóhivatal főnökét. Fia, a 16 éves László, a piarista gurui. VI. szt. tanulója meghalt. A fiatal diák bosz-szabb idő óta\'betegeskedett, ma. kórházba vitték, hogy műtétet végezzenek rajta, de erre már nem kerülhetett sor —¦ élte tavaszán visszaadta lelkét az örök Elet Urának. Nagykanizsa város egész közönsége osztogik Polní József gyászában.
- (Pefelf lelkek)
Ayn Rand diáklány volt a cári Oroszországban, aztán. Amurikába sodorta a forradalom azele. Moso-gatólánv volt, pincérnő, ruhatáros a uuwyurki vüiidéglőkbon, majd a legnagyobb araerikai filmcégek forgato-könyviiója. Regénye az oroae intol-lokt\'uellck megrázó panaszirata Ós fúligmeddig iméletrajz, amely leplezetlen Őszüitcséggol tárj^a fel a menekülő Oroszország testi éa loUu kínjait. Hősei tipikus orosz figurák. Ayn Rand regénye hol vuiaroí aodru, hol epikusán hömpölygő, romok Írásmű, színto kortörténei mi jolentósógü társadalmi rajz. Az amerikai kiadásnak nagy sikere magyar fordjtásbnn ia megérdutnclt. (GoO-
- dolat kiadás.)
fl/rfes gyógyszer
- - Doktor ¦ ur olyan ultgea va-g;/okk hogy alias helyett minden éjjel fel es alá járkálok a tzobában. Nem tudna valcimi orvosságát ajánlani ellenei
— Dehogynem! Szórja tele min\' den este a \'pattlót rajzszegekkel!
- (ateieflnlstett élelaufsaer-lialwesé)
Megírtuk, hogy a nagykanizHai rendőrség házkutatást tartott Engol-man Sándornál és nomcaak 82 ni fórfüngot, hanem a mcgengodettnel nagyobb monnyiségü lisztet és cukrot is talált és azokat lofoglatts. Clolmiszorhslmozás miatt & rendőrkapitányság kibágási bírája Tonta fololósségro Engelmant, okít 50 P pónzbüntotésro ítélt. Az ingok ügvá-bon, lánckereskfHloIiun gyanúja forogván fonn, a kir. ögjészség határoz.
Űzlet-mecnyltás.
TlsittlelUt Irtcsltem a m. t. vevol-
hofly
éi lavitdmlhatyamet -- villamossági cikkekkel klbAvitvc — u] helyi-aakamban Horthy Mlklos-ut 12 az. alatt IMRORT-berhnibnn) megnyitottam.
Hazafias tlsitelettel
Töíh Imre
vili. •tfr«ld-rA«ldmBiitr<l«
Nagykanitae m^*J^ TurbS
aolgámiea
5900/IÖ44.
Tiigy: 1044 ávl nlaóaégl kuko-rlu vatóraag kiosztás.
Hirdetmény.
Fílhlfom a gazdakOiOniíe Hlyeimét, liogy aki nemesitett kukorica velömarot óhajt beszerezni, ai folyó éri március hó 13-áa d. e. \',\',12 óráig a városi gazdasági hivatalban igényét bejelfnihe\'i. Egybsn kózaé teazem, hogy a nemesített tengeri valómag éra eaitermazüanklnt 42-40 pangó, mely Oaszeg az igénylés alkalmával belizeleadó.
Nagykanizsa, 1844. márc\'ui 10.
ni PolgánneatM,
ZALAI IOZXONV
1944.
5 11
Alulirollik fijdalomfél mtftffirl itAr* vl-i I unitjuk, hoty\'íelejlhclcllcn gyen íMeddnk, lenivel Illik, kereaztliuitk, imo-Ifttcalvtr és iohú/i
Polay László
vi. »ai- iiuá^iiMi t»nuu
álcténak 10 ik éviben folyrt hé II én* tlálelötl VtM órakor it Uiban el-buny!.
¦ A megboldogult tiilil (atemét már-citin hó 13 in délután 4 órakar ki-¦érjük a lametó haialfaibáiálél a rlai. kai. esyháa aiarlarlása mrlnt örök nyugvénelyére.
Az engttaalefi sianlmiBcáldozal március hé 13 án dele 611 8 órakar lesz a gimnáziumi kápolnában aa Baek Úrénak bchlutalva
Nagykanizsa, IM4. évi inánius hé> 11-én.
Aldall lágyan amláfcai Nyaiadjélc békébant
CoUy Jó.íoí éa neje BiUI. KálmJn •»k« süllel, JúmoÍ éa Ibua tajslvérul,
f<abó Jánoiai, Nématk Jéiaala* ke-eazltzílle., unekiléilvárei *; aa öiz-«m gyászol* roktnaág.
Fájdalomtól megtért szivvel tudatjuk, hogy forrón sztretett Jé atyáii!\', após, nagyapa
Steril J. Oszkár
Jóságos életének 85-lk évében rövid, kínos szenvedés utón máíclüi hó 10-én elhunyt.
temetése f. hó 12-én d. u 4 órakor az Izr. temető halottasházából.
BtrachlarMandaiéSlern Fflda, Sanyal Mané lyerniekci ; Sanyal MaitómS
«\'iii. Koiciinifeid Ilonka menyei
Hir.cl.br alaaé Vi-fc ; Hlrichler GyS\'fT, Sany»í látván \'.ni... :ii.
. . hall Iisjií mliki! e^l^ilMa^HíSííliltilM
NagykanizB* tnegyai város Qélg&rinos tőrétől.
. mölcála pcrmclcaea eltiltása.
Hirdetmény.
1 udotniaotnra JutOtl. hogy egye. gazdák
a gyumölcalik vltlgziaa Idején le heaz-nilnak altinti petl permeleaeal., Jóllehet . vltlnyltlltól e izlitunliiilllelg ililínl rméne, permétézta e miheficktieii nagy kárt okvi. Közhitre lenem, hagy az arainkéi lV.IÓ peiaolezei a vlrigiál Idején llloa éa1 a M.IM/193?. P. M az. itndelcl al.pjári eltérési,! bunleleadó klltigást tépet.
Ntgykanlzaa. mi. lekmll 17-hi. 4iH Polgármester.
55z7/19i4.
Titgy: Mlrpaiin aiélotztisa.
Hirdetmény.
A zsirjegyek f. évi március havi 3-as szelvényeire 10 dkg. martannl kell kiadni; ezekre a szelvényekre isirt még akkor sem szabad kiadni, ha az illető Uzleihen elfogyott volna a margarin.
A hentesek ezen hirdetményemet Üzletükben március 14-tól 21-ig jól látható helyen kifüggeszteni lar-loznak.
A margarinért a henteseknek már* elun 13 án délután 1 órakor kell ielentkeinlók Hunyadi-utca 16. sz alatt.
Nagykanizsa, 1944. március 7. tft Polgármester.
Folytatta az
poriamén! következő fildeiét má»
cius 14-én tartja.
Stockholmból érkező jelentések arról számolunk bc, hogy az Egyesült Államok helsinki ügyvivője kormánya megbízásából közóllc á finn kormánnyal, hogy ha a finneknek nem sikerül olyan megállapodást lélcsi-
1. (Mairól. ^.
leni nz oroszokkal, melynek alapján Finnország kileli a háborúból. Ogy az Egycsnlt Al a-mok megszakítják vele. a diplomáciai kapcsolatokat. A finn külügyminisztériumban felha-lalmazták a finn lávlrnli irodái, hogy ezt a teljesen alaptalan al-lilást cáfolják meg.
Angol katonaság egy dalmát tengerparti szigeten
lekhelv*. Churchill Mboriinktiali az a feladata, hogy n»szigctet mint utánpótlási támaszpontot biztosítsa és a szigeten Tito tábornok részére felhalmozott nagymennyiségű lőszerre és hadianyagra ügyeljenek Számi lani lehel arra Is. hogy ezek II kötelékek támadási kísérelnek meg a dalinál partvidék ellen.
A Ússza dalinál szigeten lejátszódott eseményekről a kővetkeződéi jelentik :
A szigetre érkezett egy Churchill nevii brit tábornok és átvette a sziget parancsnokságai a szigeten tartózkodó mintegy 2000 brit katona felett. A szigetnek azérl van fontossága, mcr.t Tito tábornok csapatainak rcj-
fl közeljövőben súlyos harcokat várnak Olaszországban
Az olaszországi arcvonal hely; zclíl n több nap óta tartó harci szünet jellemzi. Kölcsönös tüzérségi tevékenység csak a partraszállási hídfők körül fejlődölt ki. \' ,i
Ami az angolszászok vonal-mögötti mozgalmasságát illeli, a német felderilés megállapította, hogy azok nem mutatnak támadási szándékna, hanem sú-
lyos veszteségeik következtében vissza kellett vonni a hidfök körül beosztott kptelé.kekct. így német részről bizonyosra veszik, hogy Olaszországban a közel jövőben sulyos harcokra kerül a sor. ^N
Az adriai vonalon belátható időn. bolül nem várhatók nagyobb jelejitősé;;ü hadműveletek. \' .
APBOBlRtntSEK
T ALLA»
EUluteY eegódmunkazt telveee Kn.oli,
Hoithy Miklús-ut ?..
I«m|..at kaieaUnk konMnctíia Mnaeét f ezdatig, Zataezenlbalizt.
¦•¦kukat* ta.uc.1 vagy . kifutói lelőnek, lehet lo.»» li. Nktielk le.iu,
Oilet\' \' ¦ \'__
• omll.elló («nule, lelv«!ellk. VolVSii guttillavIléUfem, Epnóket-tór I. aa. VM
¦•akl.haté «In.e.ail .agv ke|li«-nói lalvaaiet. «HvOj-Wi IS. ir. J.I..M-kait. J-4 lg. »0
Jóaagjelanéea •tailK«1aVf,|íB|iah.«
talvaiallnk, Iperoiok «Hayben. „Omizo. Iparosáéit. M.igalua\' (alicele kézzel holt afinlkdilat a klatMba k<i|0k leadni. 7»
Hyllvános árverés.
Hálószoba-, ebédlő-, konyhabútorok és egyéb berendtiéii
tárgyak \';\' (függöny, terítő, matrat itb.)
nyilvános árverése márolua 14. d. a. 10 órakor fő-ut 13. sa. II. em. ,ii
Igy kliaaóen lift •¦ah*oa»at keiéinek 40 lag. ólkeadc tiazlie. Clm a kt* a<«ka. ,
ABia-vam
Haaanlll g«..M>kaifal v«»k. -Kaadeily, Nifyka.laiB. Poelaflók ü. III
Uodeia l.glóny, alig haaanllt |vap|,. aalv.t léifliuna, kOzeptemeU. ataai. CI» a Hadókan, _IM
(laa* egy |nkn»an Ilvo antik «bidló. Muiakcieizlui, UHele,, Balogh Janóul,
7JI
UUéki izabdiegtd illiei keiea. da a UaellV.it, , III
AnMhlhordóI nionnall belipótre le1 reatenk. KI.llrrM.rl», Pilvi.lvar. Ili
K.ie.ek tél I\' .mi..... ..,«.1
ilUndi tnunkiie. Ugyaa.ll lini vagy legavi l«r,.nonaik telveez.k \'/.ibi .11 aaabi-melici, Klnizil\'Hlca 37. BH
Rtgl |ó li.axlii t.kkal «gyUII el.Js. Bóvekbet Vig» lllalazeiliit... 137
Blansklnleata flzl n.inde.ei liliom tagu ca.lidkoz fa egr fó klalainr, eKReg an/a leinya.yiv.l felvétellk Or.zig.nl 3.
Kpy ataély gy.raakkocel aladl Cla: Ttirtfut a._ Ilo
- Tlull bM^.y.lag ia l.gMia aiata.
Klrllyl Pil-n. 9/a. HélUlll m.itakl.1-keli. 776
U) Mita MJMnmjM ilr,»ie.7l\' aio. Clm Oriti, ul 31. Klakenlaia.l 116
Egy auleglliiaa, i.ii.pli |i ..alkkal, villaavaal.ik.a allunila .l„«tl. Alai-lo.ll • I |«l.k..l~.). Ul
_ la«jU, OaiaiawiTata "
T«r|».<»h. .tli.b, »a,)..hb. vlllg.s MkMrlkallUaaail taraiak l.h.ieieu a vii.a ballameli., ritinti t«.y,k«i..W
_
II... vi la.... .IcelbitD 1 n.kli latiida.t I, ««allag I .affy.a.klaial, e Pdlr tn.ytkin. Cla a kladib... «li
Bgr*l,ÜI0TT axaaa
Allf.ban l.tó nllaiar kularaaall izobil t.r». labetlleg flrlóeaita halzai-l.ll.l. 1..I.I lmTa kf-a. I ftt.i.. SII
IlAZ t% I^OATLAN
Hataal, u ,01. lild.l llw.ilt. Papp, T.lekl .II,, telelőn: 171
Március varos/ mozgó csuitrtöktei-
9-12 lg _ „ .---vasárnapig
Budapesttel egyidőben I
Murdtl Lili és Páger Antal utolérhetetlen Játékával
EQVNAP A VILÁG
UFA vildghiraáú¦ Aktualitások a világ minden részéből.
Siemááeok kezdete: {4, i6 éa 48 órakor.
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fo ut 14.
Slngar varróaép Ht. karsaikéavlaalata üzletét kilcrjcsztetle :
kézimunka és rfiaridéiMakiea
vallai t Texlllelinyoaisl. fehir-, azlnes- és bctllhimzést, endlizóat, dlBzvarratokal.
Modarn minták t . Dlvatoa ujaiartt arukt
„l Pigyelme. Teviazolgilat,
DRAVAWOLGYI
" \' i
villamos Áramszolgáltató rt.
Aramaximiik flzsteso, rvklan-éolóK, blbsisiantéiak, saakaxarO latvlIágoalUis mino tn vlllamoa !-v6rdésban de>|«|&H B-tial butáin IS ór*i«.
Somoiyiianlnlhléil uj atalam kan vaiy agéaakan; miméé. ralvjké|aal-táit dr. Horn Oiakét Bgyvid a*. TN
mimúé bái uaBy iicnial. laitik ntmll-uftHel. bclrarlietaa ní-sy-sscf kaUaakát biiklfj balataal azólé plnéével. Köavatlid Harvátti iagatianlrotla, Anyir-at 42. tl\'i
KOLONf^ELB
Auinil. -.aUlos, mtMl&tcdatt hiAtsata-avéflél hcix léire a HUMMK, SjainbailiaJy,
poatallók 132 llőljjycl, uralni. . Iciaék jc-
kntktzul. \' m\'i
Férjhe* mmttmm llatal elvált aniony !0,Mt pengő hozománnyal..RatüÉI-jkaten-gyé|e van, 31-40 év kflriiii uadai, komoly léiliak jöhetnek caak azámllltba A|inlatok.H a kiadóhivatal ul|án kér. sU
Failhlvom azt aa illcií>i, aki a maiiban a pénteki léi 6-o» eldadáton kéiltás kamat elemeit.-. sUrgrJien ad|a la a moll Irodájába, kii anlirit crélyeaebb lépést lenek, miután tanuk vannak I 822
ömegyülCtl " cénlltfí
Mindennapi levelezéiebol (ÖmBabélyerjaii tlélycggyUjtéll m«aw-iieK. Barbaiits, Zalai Kötlön> iierkeutóeége, naponta délután f>—7 ói. közölt. \\U a hlrdttéa tolnaiig érvényes.
ZALAI KÖZLÓMV
politikai napilap
Kiadja: „KoigBidaaÁol R. T. Napykami.^a" Fcluloa kiadó: Zafal Karoly Nyoinntijtt a „KUzgazduágl K. T. Nagykaraiaa" nyomdájában Niioykanu^án
Nyondéért felel vzalal Karoly
• ovi., 59. sz. Nagykanizsa, 1944. március 13 hétfő
Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPM LA í
g^rkt^tOhig tat Ua4el.|vaial. F6-ut i. ^,rruattV(*WB>< «• IrJMAIllTiurill i«i,-[,.r 78. ml UeyjBleail tnlcdMt I!i-ii:a.\'..i.,u <J41ntá*_
Pelelös szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klö«7*íé*il Ara: efry hónapra * penRrt 30 nílét.
ne^yodevro 12 pentiő *0 fiUi^n 8 KgyeflBMim: betífoznari 1» títl.. K-íiimmlfin 30 fi*.
A hétvég* mm hoiotf elöntést a nemietközi politika vajúdó kérdéseiben
A pápa ígéretet kapott a hadviselő felektől, hogy megkímélik Róma kegyhelyeit ós műkincseit
Nagyobb aráríyu hadműveletek fejeződtek be Zágráb kérayékén
harcok a/ eddigi mily-
A iiciiiDt hónok omlék ünnepén DúiüU hingornagy, a haditongeré-iiíít főparancsnoka beszédet inon
tolt. Ötödik Uben emlékezünk mog
moiulU - a mostani háború kölöofÖlo itrcTOriiat.Mii .;¦!. . :( hósi LiíloíUinkrúl. A légitámadás kovet-tadjjhen otthon olcsóit férfiakról, tSMQnvokrél éa gyermekekről uié-Ivfti iiiüi;lii.tti* emlékezünk. A ntmet nép az arcvotiu}o« in if atthonmaradottak kemény lémugaWúmval meg fogja nyerni
otthon és tiföfOnal toljoa egységében bírja erőjét. Tántoritliafcátlan elhatározásunk, hogy ollonf^őunk fölött kivívjuk a ormot nép békéjét, az emberiségnek az igazi liékét,
Hzombaton ajt amerikai bombázók négymotoros gépoi feIftóolaUtKOrSB^fCi (\'/•l|xiiiU>k.il támadtak, igy
t\'éjvát él yiremét. Az angolszászok .\'Ki repülégépol rou tettek. Tegnapra virradó éjszaka né mol gyára repfllóköuj lékek
ltbl> anyU/ti kiköttvér ponijfrit Ve
nbaaiák.
tiéoiuli nép óriási harca Amerika további lépésre készül az irek elten
\'Zürich, március 13 D» Yaéei* ir miniszterelnök nem Tolt hajlandó teljesíteni aa lípyosiih Államok kéréséi ée Ttom volt tlaj-fadó a nómot ós japán diploma nú kapcaulutúkat megszakítani. K«~
,\'rí tapCÖOlátban fl/iílii(>ltl:lk aKZal,
Irtjinr Amerika további tópéeekut toai
fa sut fogj* követolní nz angoloktól, hogyki szállításokat síuhteeáék inog \'Írországba, mórt lehetetlen, hogy amikor nagynrányu előkészületek folynak, azokról a tengely államok Írországon keresztül tudomást Bae-rozlKWSonok.
Minden forgalmat beszüntettek Irerszóg és Anglia közölt
A brit hírszolgálat Jclerftése
szeriiit az angol kormány elhatározta, hogy bizonyos Kivétellel minden utasforgalmat ineg-szünteti Írország és Angiin kojtolt. A tilalom március UMoJ kezdődőleg további intézkedési tart és a kél sziget között semmiféle utazási éngcttélyl vagy »i/.numl néni aditnk ki. Kivételt
azok az utaV.ások képeznek, molyok valamely nemzetközi munkával vannak kapcsolatban, vagy Valamely más iialasztbatat-lan fontosságú ügyből adódnak. Az Angliában dolgozA ir munkások mindaddig nem törhetnek haza, amig eicek az utazási megsioritások érvényben vannak.
Szíal/n nyilatkozott a lengyel-ügyben
Ő^*Ao*w, március 19 Sztálin vúU-tiEa, molyot Churchill löíuiáhbi Ioroléro adott, móg nom írlcoEott, meg Ixjndonlwiy aoonbon tartalmi* már isinorotwwo vált oiilnil > UmúlgriU^bőL inolydt Sztálin az arevonallon to*V láa^toita után folytatott a uioazkvoi nagy követtel. Hzta
lin kijelentette, hogy Churchill köa-volítö HM\'nipíH baráti gonztutmak tekinti fa jó nííven jCBil. Aztmban a lengyel kormánynak ol koll fugadaia vőgjegoi határnak a Chor-zon-vonalat, molylie Vilnn & heU>-osik és oaon kíviil át koll alakítania fi kormányát.
Varázsa körül t»vabb tartaaar; a tisztogató hadműveletek
Zágráb környékén nag>\'obb haöítiüveletek Ivjc/xkiíek be a paMizjínokkál szetnben. Kliná-»« Klü, öiszricánál 60 Halott-juk volt n partizánoknak Síke-re»Q folynak a tisztogató bad-
muveletek a Kalitik fiiegy környékén. Varafitfnfil és Károly városnál több foglyot is ejtettek. A kegyelmi rendeletre való hivatkozással 470 partizán adta meg magát ujabban.
Tarno»olból kiverték az oroszokat
A koífiLi arcvonal déli Bzakaasán Ji^indult nagy hbovj<^ támadáfl ¦ a na* kövBÍkoztárV! n baton
Wlfc napon át tartó rendkívül he-í*i uiutjokm korült aor. Bzovjo* irVtaek ogy csoportját, mely Tar-DuP<*U* bobfttolt, a némotok Bidyoa Utcai barook után kiwöiék a Tá-
rosból. ...
BordicsoTtAl kolotre a aMTjet Cb$t patok áttoréai kisérlotoi mogliiusol-
Aa arcvonal kö^psö szakaszáról emlitésro méltó esoményt nem jo-fcantonok BorKnWI. ¦ ¦ ¦ ,
A,- északi szakaszon tovább foly-
lak a ncliév pultoknál.
Novolnól av. orosz gyalogság lá-madáaa mmi jutott el a néinot are-vonal elétoréig.
ltomon mriaxiokraták érkeztek TSrökoretégbm
Ankara, március i.{ A román arisztokrácia néhány Vezető tagja Törökország ha érkezeit. Rzck közölt van Manulesru és Slirhey herceg aki annak idején száiniizeléshii küldte Károly volt román királyi. \'
Í.Jtlirinéá Lnrtdnnban
A brit hírszolgálat jolentéfse szerinl Londonban vasárnap este légiriadó yoll^
A pápa Rómát szent várossá nyilvánítja
a harcok területévé Maglione bjhoros államtitkár h szentszéknél akkreditált tengely- és szövetséges diplomáciai képviselőktől kapott érre megnyugtató felelős kormányzati nyilatkozatokat.
H6n%i, március l.\'í Megbízható forrásból ^-lentik, hogy a pápa legközelebb kilLir-H deli Hómánuk szent várossá valő nyilvánításai. Mindkét hadviselő Téltől ígéretet kapott, hogy Rónia műkincseit megkímélik és kegy helyei! nem teszik
\' Nagy tartalékok beveMsétel megszilárdult a német védeíeai vc orosz front déli szakaszén
A kolelí .in t> J.-..I <¦< Ij .ik.iC.¦¦.¦\'!!!
indilott" nagy szovjiit táiiiwftiiri élA-torébon váttosátlaniil a déli nnár-hyon a Ibiyopor alsó folyánátnl Tar-nó|»olig torjeíló tv*7. állntt. Ét Znu-kov tálKirnok állandóan orósíV\'íioknt küld ax arcvonalba. Konok nltnnérvt a néniét ellenállás tekiritétytTs fciría-lékok bovoténérol még jobban rhbg-
-\'i !;\'¦ 1 lin I í \'/¦•ni.,.( ti\'dwmok óriási römegtáinadá\'uuval nu» akarja nyílni aa ntat Románia fúló és a Kar-liáinkig. A hallatlan keniényoéggel diiló harcok során a németek ineg-
farfofták léf^tntOAftbh áflánaikat és1 mrcródlék Zsnkov lei;knj!wtlnnehh sálját, a lembrrt^varnnpolr vasút-«tn*lal IS.
¦ifWnwn vÍMH«awirték a Uordicanv-tfl és Umantól délnyugatrH tarnarió omnzokat. Az oroszokrukk csak a Kimvotírádlpl délnyogaira fokvó terület/in sikerült tnnnt nyerni.
A,- északi szakaszon a ninnoi fogyvorok minden fryiijtói>onkm nacy sikerrel kü/dóhV>k és a Hxovjetí táinndáaek sehol s^m jutnMuk hit a német votialakoil.
A pápa a hadviselő felekhez intézte szózatát koronázása évfordulóján
¦ A vatikáni rádió kézvntitotte XII, I\'ius pápának tegnapi koronaiíási évfordulóján az figésB vihiplioz inté:-
Bott bejtxédét, niclyot a flennl Pétor
\'< iM|il<\'iu erkélyéről mnndott öl, A mai tfvár vilíp;bari> mondta talán pénz nélkül és más földi javak nélkül jóitok ide, hogy innon a vigas?, f»«av;ót vigyótok tna^ a tokkal, ennek a különösen megtépázott Kínná vániHánák e súlyos óráiban, inelyokUin nzornyi fohász feláll fM ógbo és i^itsécért folyamodik. Uira hivatkozom mhidk/tt ha<lrÍsoló tói bólcsoaégenn. Kérjük éket, forditsák (.\'ondolataikat a béke ftdé. Titeket
ix^lig mogejósitolok, bogy olviseí-Iwíisétek a váüaitokra rtwtesortá ke i-nsztot. tíjra f\'-lhivjuk inrW-t mind-lof\'-t hadviselő 1 ihor folftlns/dt, hogy
nn engedjék nevüket ilyen, módon brHzennvezni, amii^i nem fog -sütör-Knelem\' mentségei találni, fervlit«*ák: m^feszil.\'-soiket a flzatwd • h/skérs. Ennek a cselekedőinek itdólatr 1o-gadja ínindon süavét a föld népo A« nem nlokkal ílkti majd. Olyan sobokel szenrndtotet^ amikre » log-rvmleselili emhorak ftem hídnak irt adni.
Beszéde vóffé.n a pápaAl.\'rhi et Orhi áldá!«t adott.
Találgatásak a jugoszláv kérdés londoni kibontakozása körül
Péter menekült szerb király, J l\'gy hírük Tito uj kormányt Purics jninisztereJnök ós\'Mi|iíi- j alakit a horVátb, szlovén, >jccrb csics betOgy miniszter Lonífoábu -\'--"\'< M :t\'-
érkezése után hamarosan meg-imlulnak a tárgyalások az angol kormánnyal és remélik,
hogy a zavaros Jugoszláv kérdések lisztázásához (ognak ,ye-, zelni. Péler királyban az angolok bizalmi embert látnak, áM-nek szentélye korúi tttlán sikerül egységet teremteni.
elemekből és, Mihaiíovics híveiből. Amennyiben Péter király Tilo partizáojájból alakitana kormányt, ebben az esetben azonban Purics lemondana. Az aogol kpBiiá^iy abban a reményben el, hogy ha Péter ki-\'T«áiy-melléiáJK\' teweeí a \'jugoszláv kérdés. megoldását és >* szövet- -ségesok ügyéi szolgálja.
LMM KÖZLÖNY*
1941 már*i«s i;|
„Az államcélnak és a közjónak mindig egyezniük kell"
A nagykatlwal Creda wárslus havi (flléae
nagy világkaoss-
A nagykanizsai S/,unt József egyházközség Oiodo egyesülete vasárnap délban tartotta március havi rendes gyűlését, inukon u feluktermet i ,¦ - m i -11 ¦ isi" megtöltő számban jelelitek meg a tagok. .Jelen volt dr.. Hwyt&ájOH díszeinek is.
I\\ Gulyás Gellért plébános lon-dülotos megnyitójában Örömtoljűa aktívakkal ttiíAmolt be uj fűpász torunknál, Mindszent} József ptojiok-ítól telt látogatástól, akit szouiéhos kap-solatok íüBiwk NugykauizsáfiuK, amennyiben uz elmúlt évben négy napún át ó vozotte u fuívlleoa temp-kunban a lólkigvakorlalokut. liun-wíseies szavakkal kért áldási a munkájára, itioly elé szeretettel és hiza-lonunul (okúit.
Ur. Almás«> Gyula lürvénysKóki tnitáe.solnök, a Credo diazelnüke i.u int í:i én*- ezután »Aí állami élőt alapjai" eiminel szóles látókörön fölépülő komoly eléailását. \\z (»tou agy teremtett: a/ embert, innnil-. ta begy inasokru támaszkodva boldoguljon itt a földön. A földön minden dolognak két oldala von. Ahogy ax ember nézi és ahogy az Isten tátja. Vizsgálnunk kell, )¦\'> . gyan akarja Islon az államot és "milyen kötelességeink vannak abbnh nekünk, oniborukiiuk. Az állam jelenti a nemzetet, a lté]K)t, nmhll.u Haza területén letelepedve bizoimw törvények szerint él es az államhatalom vezetése uiaílett knresi a.boldogulását. Az állam az összes törvényeivel, ililózmcnyiMV\'!. közhivatalaival, az ellenszegülést legyőző karhutühuával, a lluza védelmeié rendelt had se résével minden egyes államjiorgár számára igen nagy jól jelont.\'Az államhatalom végső for-rásu maga az laton. Az állam nem állhat fenn vezeték nélkül, vezetni pedig hatalom nélkül lehetetlen. A vozulók Istou képvin"l.\'lél>on állnak az élen. hogy az emberek boldogulása érdekében fejtnek ki müködésu-ket.
Az előadó pár huzamot vont uk egyház áfl az álluinhiilatom között és kwzögeztu XI1. l\'íus pápa szavaival: a jogrendnek noíli az a vondoitolóso, hogy uralkodjék, hanoin hogy szolgáljon. Igyekezzék kifojiossteni és gyurupilani a társadalom életerejét, DOgltSO lókéloUMO-dósro, békés ¦ együttműködésre a* egyes őröket és védje inog azokat n hátrányos és káros befolyásokkal asolllbon. Tollát a* állajneélimk éti a közjónak mindig egyezniük kell, állapította nie^ az előadó uz/.al, hogy mi koresztonv államot akarunk. Khltoz két dolog szükséges. Ait alattvalói koreszléuyek legyenek, másniszor, hogy törvényei, mg-Mbbúlyai, boroniloxesui szintén kn-rosslény uzolleinüek legyonok. Kn-itek a kát alupfeltétoliiek részletes ét* gondos kifejtése után, molyot sokatmondó néUiákkal világított mog, arra hívta tol a figyelmet, hogy, Magyarország magánosan virrasztó láng a huzatos Kuiópa kózopón. Kolotés. Nyugat ktszétosodo\' (togány-sága közepén úgyszólván egyedüli katolikus nomzot vagyunk és ez küldetést joloat. Rat kell átér Űzni, mog-valósilani, rnort ez a feltétel.\' annak, hogy az Iston jó és irgalmas legyen
hozzánk obbeii liiin.
A\' mélv és inai adandó hatást keltő olöadást\'sK Gulyás Gnlí.vr plébános köszönte meg. \'•>-
Aü egyosülót 1*. Gulyás Gellért javaslatára táviratilag üdvözölte az uj mogvés fóptísztort, majd egjhan-guan, küxfolkíáltassai niogválasiilotl
_ frollo Kgyesylol ni !U) tagú választmányát, amelynek tagjai

vetkőzök: Adatnék András nytig. MAY H.-Uttzt, dr. Almássy Gyula kir. lőrvótiyBicókt elnökhelyett/w, vitéz Hátasat. Gyula eeetgyáros, IW--nok Korona nvug. tórvwiyszéki irodaigazgató, liojuslok ltozaó MOT-koszté, Ilékési József osztorgályou,
(logdán l\'ál poatatisat). Goróoa Györg_v Gvörgy nyug. MAV s.-tiszt, \' hndán i\'!rnÖ egyházközségi iroda-h\'szt, Graf JállOS ny. Magyar Nem-/eli Ihn\' ti\'tzlvirtoló, Horváth Jó/sof áll. Unité, Horváth l.ajo:, munkás, Jmikor línzhó ny. MAV s.rtiast, Kaucaies Ignác ny. MAV ftit<^ Ko-nyoroa János főpalkoló mostor, Kisfaludy József rmstafóiiök, hicsár István erdész, Markó.Jenő nyug. MAV elöljáró, Németh Jonó áll. tanító, Nováczky Kannte tolók könyv vozotó, l\'usofszkv Itóla posiaföollonér, dr. Kévffy Andor kir. törvéiryszóki.birö, Séifrán Korone oe.)tg:yáros. Szabó Gyeié u\\. ján\'isbirósagi oinők, Hko-nies László jwstaaltiszt, iSzéehényi. István góplakatou ós szoruló, Toma-sits Gyula eomontgyárüs, Török Péter bankaltiszt, tlr. Wébor Klok kir. iárásbiró, Vioonty Árpád iiy. \'MAV fÓuioidonyTorotó.
á Baross lilvetlig sepiarai a karertetlék éa Iparaiak ériakképvlNMI aiervéMk
limt-.ific.sL március 13 A Nagykereskdtfök és a Kis-keeeskedök Országos l-lgyesüle-tűnek mcgalakjlásávul me^ak-tr-ták szünlelni a Baross Szóvel-.súg éniekképviselej jellegéi. Kz a törekvés \\áls;igot idézett elő a szövetség kelőiében és ennek követ kéziében llovszky . János két béllel azelőtt bejelenteti!\', hogy lemond az elnöki tisztségről. A fölfüggeszteti autonoinj-áju Baross Szövetséget nlanszn-bályinódosjtó közgyűlésre iiivtd össze február 27-re dr. Gál r.ászlö miniszteri biztos, mivel ez ti közgyűlés azonban hnláro-zalképlelen voIt,nw)Sl vasárnap tartó Mák meg :iz ujabb közgyűlést.
Időközben sikerült a kbr-inányhalöság előzetes hozzájárulását mcgszereziii oly ui ahtp
szabályinódosiláshoz. amely lehetővé teszi, hogy a Baross Szó-vétség továbbnrís érdekképviseleti szerve maradhasson u kereskedő és.iparos társadalom-; nak.
.V.vasárn;i|íi rendkívüli közgyűlésen l-\'estetieh Domokos megemlékezett Magyarország kormányzójáról, akit a közgyűlési tagok helyükről felállva lelkesen ünnepeltek.
Koppándy Ferenc hangoztatta, hogy neuí sikerült kétvállra fektetni a szövelséget.
Kztilán u közgyűlés letúr-gyaltn az alupszubálymótlositást. Az uj alapszabály szerint a Baross Szövetség eélja a magyar kereskedelem ós ip u- ördeKO ne í védelme, képviselete és boldogulásának elómo/.dtlása.
lagfaii, apa éa nuka a klróiaf alólt hia ailiiai ingában elrcjlalt taraitiT«k miatt
Ritka oset, hogy liárotn nom\'aedék .01 a vi\'klIotWí pidjáu ogy.nii\'is tuel lett. Kz történt a nagykanizsai tíir-vémysxék uzsorabirósaga olótt. V\'ú-dolva volt idb. Kiselil György (a nagyapa) tv* felesébe, Ertsohl (lyörgj ta/. ajíi»)- óa folem\'ige, viilanillit aj fiittalkoni tmoka, mind szejietneki lakosok. Amikor a liAtéa>Vgi bÍKott st\'ig a községlxm lu\'izról-házia járt, hogy a termény Is (.szolgáltatást el-lunorizzéik, Kisuhlék elrejt/ itU\'ik it feltw küiniéiuvekol a halóaági kOKO* gok olól.
A Tudlottak a nagyapa) kivétet lóvol a eHondÓri kihallgatás alkalmával nagyn\'iszl. Istismoro vallonnist Uttlek. A töT\'véuyszék olótt azonlsui büuUilenuek vallották .magukat. Gsti-pán az ürogasHKOiiy ismerte bo. hogy igenis ó ü\'jfi\'lt\'\' ol a gabonát. Az öreg Fisehl kijelentette, hogy a ln/.oil-.ü;.: ottli\'dokor nem is volt oii-hon, künn volt a Iwtgyon. - Kisehl György faz apa) azt mondotta, hogy as öreg adott iitasilásl, hogy rojteék
Március
13- tSig
VÁROSI flOZGO
Hétfő, kcéd,
szerda
Nagy aranyéremmel kitüntetett auéd film, amely meghédltotta Murópét !
Budapesttel egyidősen I
ANDáMTS
\' \' (A smerelem muxstkdja)
Aktuáli* maoymr világhírűdé
M16mééoek keMást*: +á, éa 48 érakor.
el a lozspj; .
tizlávis-z János községi helyeit \'S bu\'g, aki a bizottság tagja volt. el-inbndta, hogyan találniK rá az elrejtett leng-.Mire, lis/tro, gabonára. Khnoiidtii, iiog-y mimlojí ajtó le volt zárva l\'\'isehléknél, oz gyanús volt a esenilóiöknek, kutatni kezdtek és nem ouslmén,v telenül, mert az (vgyik ládában a isilíák alatt egy zsák lisztet találtak, az első szoba szokn\'1-nvénok háta mögött egy pár kincs-táti esizmát. két ládában négy isá-kot, amelyekben liszt volt, a konyhában az apró nyujtalékfa alatt tengeri volt elrojtvo, nz istálló pod-li\'isaii is tuláltak kukoricát, m. \'istállóban pedig búzát és rozsot. Az elrejtett terményeket lofoglalták, ér-tékositottt:k és a befolyt pénzt birói
lotétbo holyeztók.
K/.lávoez vallomása utón az örog Fischlni\'} kijolentette, hogy férjo nem tudott nz egészről, mórt ó os u fia nótotték ol a dolgokat.
ítélethozatalra még nom korült sor, mert a törvényszék olrondolte a torménvlioszolgállátási eluzámolt\'is boszorzésél és addig a tárgyalást oJnaiKiltúk.
li i R t: ti
Márciusi szél
nuhaH erdők kopár tói kÓMtt « aj öld rtroca, téli lomotmkunfyít r.mf\'ljeti pajkoian; félémk Adeiní. aok apró, fehér hanmfjocskdiu titengetti/iizik ébredői az cnibnei.. Múrcctíxi »z<-l tuhem áU tümogam nyujtázó -mr-zÓh és BtÚntóféJdtk fötölt aitielyeken nüfr tsak itt. ott maradt némi hótakaró >mullls a kéje* titkokat tuadox a .tarjadéi maóvaktMk. Márctmi szfi mhan a Kertek bokrai kŐ2öH a csókák étlen harmatával hamvaajta a duzzadó \'fiigyekéi. Márcíuti «tl. hon á váron utcain végig a * gondgyotőrt, fáradt embernsthtkbe uj érséiek, remények é« régyak ritmusát dobolja, F,rzed-e ember* teattárem a márciusi tsH rWÍMn-nyax tiiiii»gaiáAát, érted~e. kedvr* nem méretűéi üzenetHt A hwi* rágok halk hozsannáját, ¦< ceiráiá magvak örökele\' misztériumát, !( ¦pnltanó rügyek •példázatát én « ¦ szivednek különös, Hcjl.-hii-.i élti-.akaráxtU, Köszöntsük ¦ hűt Márciust il\'őeii köszönjük- a már. ctusi széis üzenetét... fy\'zabaditin mcíjclvvc-niló xralükináéj és élrt. . Üzenet március »Z!Í-; azok nzd-mára -„akik, felemuU fejjel, .ki. tárt kebellel é* tiszta szitnvl fogadják. . Népek, nemseteh meg-ujuiását, szabadságát és feltámadását is a természet örök megújhodásának bizonyosságát hirdeti március utejéii tanítja a tórtéme-Iflm, de, száz történelmi ianitdsiiát erősobh legyen a hited1, ha azt tfteked a szived súgja. A tsaVtiiW nzél varázsát a természet rsndéln-tgs,„Megújulásában lássad, e.rsjrt a szivedben erezzed, keawsmn. Az ész megállhat és az éJrf meg*/ tovább, de ha a $z*ÍV megéli, az élet nincs tovább. Azért a sziveddel higyjed most amit az ész felmérni kevés: ebbe a haMias, gyötrelme*, spakadékbassédiilt éle-tünkbe, 0? enyémbe, m tiedbe, minden magyarok is minden nemzetek kegyetlenül sötét Hetébe a megújulás, a világosság, a xzabaittág éa a diadalmas ikl igaz Ígéretét hozza a márciusi szél.
(s. >,!/¦)
- tT«ol*||tal «Itarfanak luit\'I!!••»« n*U rigirare)
A nagyfcanizaat piariata atvt\'ilc sitai rondoz\'-\'tt ée dr. QrimneséV hit-van ginmaziumi lanór aitai férfiak részéni tartott toolrwriai nlóadiis -so-rozal sitami aira inditotfcv Niigykjv-nizsa kaUilikim hólgvtérsadanniit, hogy mogkorjék a kitiinó olóadót, hogy inlolligijns nÓk rée/\'m is tort-son ilvon teologia! elotwléa-sorcwuitót. Dr. Oqroncaér vallali» ;ua eléadas-sorozatot .amoly huavét utóji ke/-dÓdik a piaristó gimnaaium f^rrik torme ben.
- iMliailéi btr)
Folyé hó 25-én, regi asokas szc-rint, ismét mogtartjuk a Katolikus Nói Napot. 25-én roggol a Jeans Szive templomban ezentmtao lia\'ljri-t&s ófl BSontéldoiaS. I>étuh\'in 5 óra-kor a varoshaza nagyicrméhen tl.IBZ-gyulós. Krro mindon katolikus asz-szonyt és nogy loanyt sunretettel nioghiv az Ósszos nói egynsukrkkk olnokségo, (¦)
DRRVIVOIGY!
Ár.msaámlák HjuMn, rckkM^Mok,
villamos aram-szoloAltató rt.
«hi.rno» k*r4tt/bm
Cmmmrvr
ua ai, HMon 394.
19 li. in archi s l.\'t
— (BartMH-hlr)
A nSgykaűisSttj llumu-olnökKÖg „unton kő*li tagjaival, hogy március 15-cii, szerdán aa üzletek n nemzeti üiiiiopro váló Utkin.UHUit. (<gt\'*íiK nap nárva marodnak. . (:)
— .Öl** a kas-vád)
Kortéss Miklós tizeden a H. 649. tálroriixiata számról üzoní a Zalai Közlöny utján ny, összok p\'uiziigyör ImjtAi-rtaknak, valamint minden\' m-iiiQrŐKÓiiak, hogy egfosségaB, jól Érzi magát és rövidesen azabaoságrn indul. Kgy Csongory-utcai kislány-uak üzeni, hogy csomagját, inog-kapta, kéri, hogy több levolpt ós Zalai Közlönyt .küldjön tumáro éa sokszor csókolja. Zminpáii .lóztkd izámv. Örmoator as P. RKÜ. tábori-posta számról ÜKmi .a xalat édes-, anyáknak, liogv akármerre jár a iniigyHr honvéti, mindenütt a magyar anyák és magyar testvérek járnak az osaébon éa kori, hogy ások
is mindig gondoljanak * magyar honvédra.
- (Az aaifcarl arékifajtta lagaiagaaaaa aatira)
A inai idákbon. amikor t? háború
minden OgyeS einbortól fokozott twl-
jositményt kövotol, figyelemreméltó w a megfigyelés, hogy mindon időkben mi volt az emberi erőkifejtés legmagasabb határa. I^nggyak-rablian az atlétáknál figyolték miig a körülményt, akik nem egyszor kortársaik csodálatát érdomnlték ki. Igy már az ókorban l\'liniim/bossá-mol egy atlétáról, aki a rómaiakat azzal szórakoztatta, hogy egy ÖSS* vért felemelt én körülhordozott, míg egy másik nem kuvoauhh, mint 6 ifjút vitt egyszerre a karján. Nagy Frigyes korában élt egy srtitiUv akinek erojo messze földön nlrVjaáo
fáit. Fogaival egy isi) önt. nagyságú
asztalt tartott, amolyun 5U kg. volt elholyoivo.
„t lasgfar fazdáiak nam iiabai •lkasariiilt, iám magit elbhaU"
Rángatta n nlnhutaralaftk aVwben
Kátlay Miklós in^nisztorolnöktog-\'
nap njggel Kgorbo érkezett és az egt.wsí napot választói közölt toltoti*\'. A VáToflnlizáll \'2fíO tagu gazda küF dőltséget- fogadott t-a Ik\'szédel mondott.
|A magyar gazdának nem szabad lelkesednie mondta az értékesítés válsága miatt, do nem aaabad
elbíznia.; se inasát, ha jó termést ad az isten, A gazdának okosan, öntudatosan kelj, készülnie arra föladatra,vmeh n Itálwru ytán az ujjú-épUéalHul roít hárul.
A minisz!,\'rolnők besséilo után a megjolonteli kérdéseire it jolonlovŐ konmuiy tagokkal együtt iilnintalá-sölriit és feh pgositávolttU adott.
Négy megye közül Zala az egyik, ahol elrendelték a le nem szerződött mezi-gazdasági munkások igénybevételét
Vas, Zala. Heves és Borsod megyékben már megkezdődött azoknak a mezőgazdasági inun-káaoknak honvédelmi munkakö-lele/idtség clhtón való igénybe-vélele. akik február 15-ig nem szerződlek le önként. Az igény-./bevétel alkalmával a munkások\' közül többen azzal érveltek, hogy szerződésük már folyamatban van és néhány nap und va az aláírás is megtörténik. Az igénybevételi végző bizottság ezt a kifogást nem vehette figyelembe és az illetőket
kirendelté kőtelező munkák végzésére. " «¦
Illetékes helyről közlik, hogy tuliii\'i az időpontig, míg a honvédelmi munkára kirendelést végző bizottság a munkásokat be iicin idézi, a munkások lo-váldirn is szabadon szerződhetnek. Az idézések kézbesítésétől kezdődően azonban nz önkéntes szerződé* tehetősége megszűnik. Az igénybevétel alkalmával már senki som hivntkozhaUk, hogy önként kivan leszerződni. (MTJt)
SPORTELET
A Vasút nyert, ahogy akart... NTTE-PélaWaMter 6:1 (2:1)
Kellemes napsütéses délután özönlik a nép az NVTK Horthy Miklós-uti .sporttelepére, ahol1 a né,zők jegyváltás előtt melegen érdeklődtek : \'itt vaunak végre;* A pélmonostori gárda ugyanis már két alkalommal lekésett a vonatról
Az NVTE-nél Tura betegen, is vállalta a játékot és igy Blacs-köval a középcsatár helyén változatlan csapattal kezdtek pontosan 3 óra 5 perckor.
Az NVTK Osondör Kosa, lioth Varga, .Németh, Kő falvi Juhász, l\'riscb, Macs-kó, Tura, Horváth, a
Péhuonostor" Hólics Ha-
ranyavárecz [., Zudauovics — Kraszmű, Haranyavárecz II., Szekira Zombori, Dadics, I<o-kosek, Scmelczl, Adnmoviewösz-szeállilásban játszolt.
A vendégeknek kedvez a Szerencse és Placskó enyhe szélben Indítja el a labdát Öl i«r-cig ti vendégek uralják a mezőnyt, de utána kétszer is szorongatott helyzetbe jut llólicd
Felhívjuk igoa tisztelt megelzéinkat, hogy HM3. övben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék át, mórt azok további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
aK**""
kapuja. A üik percben /iniibori voze-tést szerezhetne csapatának. Sctuelezl ponpás lalKlájavai tísz Iára jálsza magát és nagy hely-zctboil tl kapu mellé vágja a labdái A 1 t-ik pcrclK\'n kap először labdát az ujonr Horváth és azonnal keveri- is az ellenfél védelmét, A M-ik percben pompás helyzetei dolgozónak ki az NVTK csatárok, de /umlanovies önfeláldozó bele-velödéssel ment. Horváth »fÓr rinlliuszasi labdát tálal középre, de a bolsŐk lekésnek a gólszerző aIkaloiuról. A lő-ik percben vezetéshez jut a kék-fehér együttes. Horváth \'szép sarokrúgását Tura fejeli kapura. A labda Ba-ranyavárecz I. fejének, onnan pedig Hélics kezei közölt ú hálóba pattan, t : 0. Öt pere múlva Tura pompás labdát harcol ki magának, átadását Krisí-h szép fejessel értékesíti 2: tl. A 27-ik porcbon Scmelczt ismét Zoniborihoz lovábbitja a labdát. A szélsőnek még igazítani is ván ideje ós u szél segítségével a jobb sarokba vágja a labdát. C.sondor- elmélázott 1
A második félidőben már jobban igyekezik az NVTK a szél
| támogatásával. Frisoh és Tura romok forma jalüník ki. 1-e\'t.inö a vendégek barcikevíve, amely közé néhány tulkemény s/abály lalauság is-Víigyül. A l.Vik percben Tura lyeadásál Placskó ér-lékesiti, 3 : 1. A 20-ik perrhra Horváth álvorekszi magát a védőkön és közelről gólt ló. 4 : I. A 28-ik perében auiuíhuotí<,s rugkapálódzik* a pályán, a szabadrúgást Varga jvel) Krítscb fejért), onnan .lohászboz kinrült a lalKla, aki uom íiíbázott. »0: I. A 32-ik jMM\'cben Köfalvi sz*v badmgása akaddIvtalnnu\' mi a hálóba G I
A játék unni mozgott valami tjflm-agas színvonalon, Viszont * pálya talaja som volt alkalmas a s/.ép j:i Iék kí Tejtéséhez A Pél monostor esapata nagyon igyekezett és á játék nagy része alatt lelkesen küzdött, de az erőnlét dolgában alulmaradt Az NVTK jól kiismerte az ellenfél gyengéi! ós .minden lehető helyzetet okosan kihasznált. P\'gyé-nileg : Csondor a kapuban kxv veset volt munkában. A hátvédek közül Kosa teljesítménye, volt Feltűnő, bár a hátvédtársa, a Fiatal líoth sehogy som tudott
Fennállásának 100 évos jwbilaamához ktieledlk a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
Az Igazgatósig felkéri azokat, auiknak az latizat alapításával kapcsolatos adat vagy okmány van birtokában, szíveskedjék azt az intézethez
eljuttatni.
1044. márcnu 13
^rftUuVsrlflBtrni a neki szokatlan szert^ílcörb*, mentsége, hogy kos volt és sokat küzdőit. Inkább fedezetjáté kos előnyeit csillogtatta. A. fcdezetxorháti viszont egész ragvotró teljesít-»»éu/t láttunk Kőfal vitet és Né-¦Keth Tónitói, az- utóbbi csak a második félidőben, míg Kő-Mé »z egész játékidő alatt a KsezŐuy Tőié nőtt. A támadösor-bnn kitűnően játsZoll Ttirá és 1-Yiseh, különösön furának sikerüli minden. Sok ötletes l;\\-MtaUásuak volt elindítója u kél jótoniiábiin lévő összekötő. íti-íiász súlyos révülése miatt nem nyújtotta a várt teljesitinényl. A fiatal Horváth nagy ígérd Jól mutíitkoxott be. Edényéi mellett azonban sokszor fölöslegesen és túlsókéig cseJez.
A vendégeknél Scundcz! rn-gyogó játéka és a két szélső lendülete tünt ki. A védő játékosok a rossz erőnlétük miatt a játék vége felé fölösleges szabálytalansággal és tulkemeny játékkal igyekeztek ¦érytjfhyí szerelni.
Doniján kftpo.sVáW jútékve.zr-lőnek jó napja Vrill
k ~nl -
A ZINftT- . «dzÖ mói köz ós u
Tanáriam deleién idogén edaétái*! hiánváhaii a ZMNTK I. esiuiiita játszott » ZMN\'ÍK II.csapatával. A seguala egyúttal kémülódés foli, a xzttrrlai Ibykufáe rlleiji niérkéréflif, mait mint .frtbsülünk, a Haladás toljan "sapatárnl jfin ,Nogyka.ni/sáni. A/. átütésen a két kapu* kivételével teljes létssámoial i-eszt vettek a játékosok.
Wdaés »t.iti küftüfl (liléden vettek réevt a játékosok a vnp)túség jolén-létében, ahol dr. Knilkv István\'pel-Cáimoater, a IfiMNTK elnöke köszönte meg a telki ¦ labdnrugógárdá-nitk a/ osai elsőséget. Haider Jlóla szakosztályi elnök uj k..xdolamre liü.\'ihiult.: u jálúkósokal a közelidé naurji liajnoki idényre való tekin-
V""K szerdán Kováes II. Mihakx/, Héja. Oeerne* SiHirw\'í, I sterna, Lykn, ícálliláshun veszi fel a i Haladás ellen. rY-lulö jut még Nagy (iyózó; Ilorvátli, l\'intarics, l\'orge, Vadiis-fulvi, .Németh t\'j! Vojiuivits.
A Haladás u II A V AC elieo s/e rópbn bajnoki asapatával, \'tehát Uökí Kováé* 111., Tölgyesi (ikzdpg, Kalotei, Kies Haabá, Moroez, 11 amori, Dossfos, fiOVÚSS
é^otzcálutásblm átesik Nagykanizsára.
WN1 Kl« 1.
Valpai .1 ubata Ö» i-.iiwlalmet I-d «zólui.
Eredmények
Vereneváros Diósgyér 2:1. - Nagyvárad— Debrecen 2: I. Újpest -Salgótarján 6:4. Kispost Szolnok t : 1. Oorpnia- -Viisas 2:1. Hlfiktroinos , Tisza -1:0. Ujridék (\'sopel 1:0. Kolozsvár HSZKivT 3:0.
A QOZ-iftmDO nyitva van reggel 7 órától út* A óráig. t.ilétfé, szerda, p*Ml«k délután és koddon egésst nap uJknpk.Í Telefon: B60.
Üzletmegnyltás,
TWeleUel értesítem a mélyen Hsaiéit höiqykOtOn\'.íoel h»njv
üötwöa tor io. *zLm alatt
iBedenek-hSzj
"ölotfPtJrász-szalBut
. ifiarodtam tisztelettel
rWöfnár Jánoané. .
_«ri
Hogyan éri utol a posta a tangeralaltjarót ?
Bármerre is járjanak a némot tengeralattjárók, bároiomivi ¦¦¦\'>" vagy ezer kilométer válasinía él yjwt a német partoktól, a Uingorészbk postája eljut oda a az álUiInk küldött levél is megérkezik haxay a hozza la ringókhoz igen rövid idő alatti.
A buvárnaszád bolsojóben niog-szólal ii li&ngszóró, aXIindenki kot
levelet írhat haza. Holnap leggul az (!... átveszi és hová bősz állítja, búzás h\'kájás ko/.dódik, hiszen mindenkinek éppen elég mondanivalója van, A tengerésztisztek még a hajón
eonKiiiázzák a leToteket, it tiszlnkét
pedig egymás között nézik át one mindim katonát kötelez az óvatosság s most mindenki várja a pillanatot, amelyben n jKistáe feltiínik a Hurkon, illetve az ócoán v«\'i;U\'leiiségél)Sn.
l*jiíy,H»oresak látják, hogy másik hnvániii.xzád közitlit. A ffaMmr mozog, n két hajó , 20 -^0 .méterre egyinásmyllé áll, Ilaiitúkntnlok uur-mgnak, egy-kettöie tasí ar, aosa&o-
latttotéss fl a kötelükén ide-oda húzgálják a tepgotészek á gumizsáko-k.at, melyektieii annyi sxiv öröme, Hziiz és száz lilvél vagy esoniag rej-
tőzik. Van ugy, Iiogy más hajó jioBtáját is átadják s ilyenkor a csodálatos gépezet központjából v»b>-bonauii ssás 6a száz níérföldról IRegJiOECa az iizene(et>n rá^lió.
Vigyétek a postát ennek meg annak, a parancs ugyanis az, liogy arrafelé vonuljatok.
A tasnet tabori|)osUi kifogástalanul rendezi az iK-eánok hőseinek szóló küldeményeket. Ilizonyos, kö-zoIebrT fekvő és olérhuté hajókhoa ix>ptílőgi\'\'|Htk viszik a postát s az elaó hajótól már viziuton liiegy tovább u küldemény mindaddig, míg megérkezik rendeltetési liolyéra, V*»li rá eset, hogy különösön szerencséi asettien a Karihi-tengerlavn állomásozó német tengerészhez két hét alatt megérkezett a Hamburgban feladott loval.
ííjjoli K»4iry*wa4ri\'6gya**: Afta ai Öraagyal ifjógyaaartér Pafta tk
10, süám.
Kiasaniaián ai ottani gyógysKar-tár állandó ugyalatossseigáktafttart.
Hopíér. Mariid 13. HélU. Róni. kit. Siakin. - ProtMMtrw KiUttiáa.
"* * Mlulirmtiiíf mélységes fájdalemmal, de Isten akaratában m>qnyii<jodva jelentik, hogy felejthetetlen dráija ja kislányuk, uookaiuk
Mártuska
folyó évi március hó l^én !i/i2 árakor 10 éves korában \'yisszflfldts áitfltian kis lelkét Teremtőjének.
Diótjíi halottunk földi maradványát f. hó 14-én d. u. 3 ótíikoj fogjuk a temető halottasháziból a rém. kath. egyház szeitartása szerint beszenteltetni és a családi sírboltba Örök nyugvó helyére kisérni.
flz engesztelő szentmise-áldozat a lelkiüdvéért f. hó 14-éri reggel 7 urakor a Jézus Szive plébánia-templomban lesz a Mindenhatónak bemutatva
Nagykanizsa.\'1944. március 13.
Sxorettlnk ml»; éltél, siratunk mis élőnk.
íiimuu AMtal és aeje Ug«U fihalla sxMtei; \'tWOÉ* és Antik* testvérei; Sisacn Lajaa é* uaJo, Llgaü Gyala éa »sjo tiiigyaitilsi, ng]rais]el, nagy-feílrjai és sz cgéK gyászaié rakaasit;.
ügy a maga, nVlnt qy^írhelíri Zawxslks és Géza, valamint oluiirottak és az Összes rakonsag nevében mélységes fójdnlominSl, porig sújtva, de-a Mindenható akaratában metjnyugodv.i tudat|n, hogy felejtheKítlen drága jó hitvese, édesanya, gyermek, testvér es rokon
Kárpát Gézáné
KÜl. Váradl Olga
folyó hó 11-én életének 31-fk, legboldogabb házasságának 5-lk évében türelemmel viselt szenvedés után Itthagyva szeretteit, visszaadta nemes jó lelkét Teremtőjének.
Drága, halottunk fölről maradványait f. hó 14-én délután 114 órakor fogjuk o temető, búcsúztató helyiségéből az evangélikus egyház szertartása szerint örök nyugvöhelyére kísérni. Nagykanizsa, 1944. március 12.
fftalinUI mjtilt féijetf ét wmWi iiiiaú ulilif íliín I kiljiti Mm t\\ jo rittíl tW.tiiu. oly laíltf b uuiu \\m ,Mt\\tU
Sav. VAradt Ut*át>a« »{U, Falat ZiBiÜa^u éámUj\\t; VArarfi Iat**», Gvlal, Tibor es A?pád teitvérci; uógoiuöi, ¦é{arai éa azyáualé rukenaát.
f\'ttv\'i \'fi-in .tt-l-\'i
Unger-Uliniann Öek ^.skefeskeJeseDen
•In-, rud- és patkóvás-, továbbá *Z«X-
ntalvanyok bevántÉtók és lip|il.
A»ima Taenei vék
8157/1944.
/ Tir«: Mírclu. U-én a
házat lellobogóti...
Felhívó* 1
Ftllilvom a várbs kSif»iii|4l, hogy a március 15-i nemxetl Innef alkalmiból a Muriul lobogówa hl.
Macjikanizsa, 1944. március tl. ti, PolKánsintir.
áPEOHlRPETÉSEI
AlXÁS
KiltilA lefUmiukatt lelve.. Hw.ll, lliilliy Mlklé«-iil Z
KftmÉlwast kvcflnk konvenMén. klMHet(.ztlads, ZalssMntbaliu. Ml
A,.»lilh.rdöl aionnall Uolipi.ie kl-nazlik. KSitlailvlatKk, Nlyaudvar. Ils
JÉUvkluiMlé mindenes atobaleáayt karca dr Schlcbtana latvánné, CacBiary.Dl ü7/a„ I. em. I3S
¦*|*ráBll kertiek lilnapra. 1)4,1 P* nt az ndvarbaii. l&j
¦•fár^Hll lelveasllnk. — QianfMv-il 21. <42
McalilaliulA 7 btlli.ndl leircssaa:. t^e.ieiy-ul 11. tH
ADÁS-VÉTEL I
J4a«aclir4ayl veizek, Clm : Pelf 6yt)r*y taenlcs ca iniaaátc., Ilaalcicf
, Jakarka. levő ayyarmakrHhák el. iidak. Jdiicl löbcrainl M. t43
h,u és INGATLAN
¦Uat* kas nagy kertlel, telek iylM«l-cattasti, kelterklet.K néfyaaar kétcsskit k«rkb, kalat.Nl szil* plncavel. KSi.eMU Kerváth Istratl.nlrMa, Satgar-.t 42, Mft
KÜLÖNFÉLE
Áldolt. b.ldo|!, mage%edctt _...........
•ajg.1; kos.létre s HUMMB, SsUikakHIy,
poatalldk 132. HSIsysl, arali.,
íentkr—\'
itntkeznl,
tlfoaauaartt K(aii*f olca ta a a>a«ta hSaoitl utvsniloa tfy uUrlte kötőit tmabil Kttcai a megtalálót t mh^Ö jhUIsm tjje-nékwin a kiadásivá tálba* itaaaj utvts-
SientHtan eite a Ma-yaj KldlikAl • Itflllsik S tAi^mat a benne I«vé ím-
lottlrat «gyBtt, amlval « kenyertaMt harc-«m. Akt tévedttból clvlde, kOidja vra«ia u Mijuar K)ra)i)Oi. I4S
K15
ZALAI ROZIONV
fOlAllHAt NííflS.^
Kiadja : „Ktll|iaidá,ifll K. T. Nagykun,,,.-!
Felelős\' kiadd: Istal um, Nyomatott a „M,oa,ta«i|l h. T. üatykaiiHs." nvoBdájdtan M^iiaattaa. Nyomdáért 1.1.1 : IsW lUrsr,
r.1.14:
leidlokoiat: Tábori pus la:
84.
évi., 60. iz.
Nagykanizsa, 1944. március 14. kedd
ára 16 fillér.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
lurteoM^C «t kladóblTaul : Ftkit 6. «xiu&. u„U-tMm*ií ** uadnbWauiN talaka 78. au Ma, )el«nlk oundao haUrtznap diluita.
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
MMMM ira: egy Maian 4 p«n«S 30 tltMr.
upayedéTre la p^aard 40 ffllAr. Iwviw NrAm: hétlBanap la hit.. aaomhatOD30 lm
Írországot fegyveres megtorlással fenyegetik. Helsinkiben ás Londonban átnyújtották Moszkva elutasító válaszát
A Bug-partl csatával sem sikerült a szovjet-erőknek áttörniük, vagy bekeríteniük a német védelmi rendekért
A keleti arcvonalon u Kiro-vogradtól délnyugatra eső területen, ahol nz oroszok áthatollak az Ingulin folyón és a Ni-kolajcvtól észak felé vezető vasútvonal menfén "t igyekeztek előbb re jutni, német\' támadás a támadó oszlopokat szétverte. Ki-rovográdtól nyugatra a németek ugyancsak teljes elhárító sikereket* értek el a -fölényben lévő proszokkal szemben. Umantol délnyugat™ ismételten visszaverték a Búgon étkeié-oroszokat. Rendkívül elkeseredett harcok voltak a Proszkurov- ¦ Tarnopol szakaszon, a németek visszaverték 4i támadási. A súlyos veszteségek következtében az orosz hadvezetés elállt áltól, hogy a tarnopoli sávba behatoljon.
Olaajierft/áphnn
heves esőzések zavariák á harci tevékenységet. Mindkét részről erős felderítő Ós roham tevékenység volt. 1
Hohlnhi eéfml és feszti*** vér
Helsinkiben nyomatékosan cáfolják, hogy Paásikivi Moszkváim utazott volna. Azt a híresztelést, hogy az oroszok már el-küldték a választ, Helsinkiben nem ludták megerősíteni. Helsinkiben a finn/béke kérdése feszült várakozást idéz elő. több lap azt hangoztatja, hogy a közel jövőben felhagynak a titkolózással és fellebbentik a fáhs lat a finn fegyverszüneti fellé-lelck sok feltételéről. Han^tit-ják a lapok, hogy Finnország háborúját egyedül az ország saját érdekei dönthetik el. Mégis w általános helyzetet ezzel az álUsfoglalássalielliomczni nem lehel. Az amerikai újságírók Helsinkibe érkezését örömmel fogadták.
Tovább bomyolééik a jugoszláv kormánynlakiiás íV/fye
A Török Távirati Iroda jolontépe "atnnl Pétor király Londonban tartózkodása alatt fontos tárgyalások "ulultak- meg a^jugoszláv kormány "Kiáltoztatusára, miután a jelenei kormány összefér hototIon, "íyniiis Puncsnak nem sikerült az "iOségosítést létrehozni s igy in-kAh\'\' kiválik a kormányból. Péter kir% azt várja, hegr p«nCB *l"
adja holvét egv katonái\' bizottságnak, mely együtt müködno a Tiío-kormánnyal és olókénzitenó Tito visnzfitérésénok; útját. Knnek élén
Szimovics tábornok állna, akinek logulóhb elhangzott bőszedét Tito énlokébon kedvezően fogadták Jugoszláviában.
\' Megmerevedett a törik m*Í*J»rtá«
A Tlasoler Nachrichten véleménve 1 a török politika tartózkodik a háho-
szerint Orbay londoni török nsgyk\'ö- I ruban való rósz vétóitól. A svájci,
vöt lemondá-ia ugy magva rázható, I lap Orbay visszatérését a török ma-
hogy a török kormány nem akarja Rátartás inorerebbe válásának to-
magitartását megváltoztatni, vagyis I kinti.
A londoni lengyel köröket elkeserítette a msszkvaj ***¦ visszautasítás
Á Sronska Dagbladet tudósítója-\' szerint lengyel körökben nag>;on el vannak keseredve, ltogy a Szoyjot visszautasította a (\'herson-vonal elfogadására tett öj Ion javaslatot ós kö-
veteli a lengyel kormány tagjainak kicserélését. Umgyol körökben.ugy vélik, lingy Oroszország nem is a Chorson-Tonaiat kívánja mint halárt, Imiiéin egész I^nsyetországot.
Összehívtak a finn küllgyi bizottságot
orosz válaszjegyzéket V átnyuj
Helsinki, március II
A finn kiih\'hryi bizottságot ülésre hívták össze, líbból arra lehel következtetni, hogy a finn kormárrf az áimoneti szakasz után a döntés előtt áll, Ugy vélik, hegy a döntés: a háború," vacry a béko kérdéso most már rövid idó kérdése.
Stockholmból származó jolontések azt mondják, hogy a finn—orosz tárgyalások nom vezettek semmiféle orodmónyro.
Stockholm, március Helsinkiben, ugy látszik
11
toltak. Moszkva • egyidejűleg\' k> zőlte feltételeit n londoni kiír-, mánnyal is, melyet természetesen nem hoztuk nyilvánosságra. Különböző beavatott; K forrásbél ugy vélik, hogy az oroszok ragaszkodnak eredeti követeléseikhez. Helsinkiben nagy élénkség tapasztalható, elsősorban nz országgyűlési tájékoztatják, csak azután kerülhet sor hivatalos nyilatkozatra. Az országgyűlés ma ül össze.
Olaszország felvette a diplomáciai kapcsolatot Moszkvával
Nápolyból jelenlik hivatalosan, hogy a nagykövetek kicserélésével fel vették a diplomácia! kapcsolatot Oroszország és Olaszország közöli.
íVd/Jo///- március l-l
A brit «*hir szolgálat jelentése szerint a Szovjetunió az első szövetséges állam, amely Ua-tloglío kormánya mellett nagykövettel képviselteti magái. A
többi szövetséges csak az o|| tartózkodó tanácstagokkal képviseltetik magukat. A Szovjetunió és Rudoglio Olaszországit között a diplpívjáciai kapcsolatok felvétele alkalmából, amikor kölcsönösen nagykövetet küldtek egymáshoz, Badoglío üdvözlő és köszönő taviratol in-tézetl Sztálinhoz.
Szovjet bombázók egy krim-félszigeti város ellen intéztek támadást
Hniinh&l jelentik:
Hélfón a déli órákban HO szovjet bombázó két hullámban támadást intézett n Krím félszigeten tovó Teodor ia város ollón. A légvédelem a támadók közül. 17-et lelőtt.
liukaveeibOt jeCcntik: A légoltalmi parancsnokság, fot
akosaágot, hofivi pofró-gy olajat
szólította
leum lámpái, gyertyát vagy tartson készenlét lien arra az osotre ha a légitámadás kövotkextéhen villanvhálózat tönkremenne.
Inváziós előkészület volt a közelmúlt bombázások sorozata?
Zürich, március 11 I magatartásai jellemzn Pgyfr-AJ \' napok óta tartó, szünet, brit körök magyarázata szerint mely
nz angolszász boniháJBók
Folytatás az S ¦-l ¦.
Most vagy soha I
(hl) Igen: — most ragy soha! Most dől ol a történelem mérlegén miudou márciusi magyar esamény sorsa: megmaradunk-* szabad magyarnak a müvolt népek társaságában, vagy soha többé nem Almodhatunk magyar szabadságról? Most dfil ol, hogy van-o jussunk térbon és időben élni tovább az ezeréves gyökéren, vagy nom hagyunk örökül ogyobet unokáinknak, csak szolganép voltunk szégyentolios bilincseit? Most fordul el \' a mérleg nyolve, hogy azért választotta-e Jsf\'on a kicsike magyarságot kivAtektttm hosszú életre a Kárpátok Ütközőin, mert nrra senki nálunk érdemesebb, jobb, éloterősebh nom volt, vagy no--díg csak ti történelem szeszólyo vetett-e ide bennünket s miután béren volt idő megméretésünkre, rajtunk botoljesedik az idő rostáján áthullott számtalan népok sorsa,? Most vagy soha... ,
Ha a magyar most nem 4)1 erősen ;i lúhán, olvau orősen, mint a kaput -döngoto bolond és olvan erősen, mint a kölykét védő csikasz, akkor sóhá többé\'nem lesz orojo magyarnak maradni a vn-i dühhel í-gyniá*-nak fröccsent, vérhabos nép-tengerek közepében. Vagy kíküzdi magának a magyar most a szabad nemzet- voltának oJíninoiósét, vagy örökra lemondott arrói>3íagy (ílljuk* a vártát, ahogyan álltuk ezor évig, ezer próbán, ezer ránk fenekedett viz-őzönnol szemben éa locai ti tottuk azt, ha kollett, vérözönnel, vagy olreer.it-, jük a jogunkat ahhoz, hogy a történelem tovább is számoljon velünk. . Most kell mogvotni a láhunkat min-don magyar küszöbön, mert\' ha most kisiklik talpunk alól rendeltetésünk és sorsunk, akkor belefulladunk, a keletről és nyugatról fölettünk ÖSz-szeesapott áradat ha és csak leton a
megmond ható is, jut-e, marad-e eoy talpalattivi sziget, amelyen marok-¦ nyi ós társtalan fajtánk\' olültothoti még eg>\'nzor a feltámadás reménységének magját? ;,_\'„;..„
.Amikor 1948 viharos szele végig sodort országokon és már ott pór-gotto a förgeteg a rogyadozó anti-világ gyorsan hulló avarját a lajtai kapunál, akkor irta Petőfi Sándor Koplója Iázna lapjaira: »Mt foly-\' viíst lelkesedünk ugyan, do nom mozdulunk^\'. Do akkor volt Potöfi, akiben a nemzőt lolke felbuzdulva élt. Akkor voltak, akUc folkorbócsol-ták a magyar lólók-wárnyék alatt mogrekkont lorogőf, elrotettók a sz-e-lot a lekókkodt magyar vitorlák számára és feltániosztóttákjp\' szavak mellé a tortokot, a tapsok mollo az izmokat, a vitézkötések fölé az ősi kardot.
Ha ma élno Petőfi Sándor, sokkal mást most som Írhatna. Ma i<* lelke^rdüuk ós ma som mozdulunk, ilíirdbtünk naar fennhangon magyar erőt, magyar áldozatot, magjai* rész vállalást, magyar mindont, do ahol tenni kell, ahol orőt, áldozatot, részvállalást valósággal bizonyságul adni kell, ott van-e 14 millió, magyar? Van-e csak 10 millió? Van-e 5 millió? Nincs! Aki tett és toflz, azpk a katonáink, akik elestek, .oUawtak, vu.--A.vUmL, helyt álltok
SEAtíAl KOZLÖNV
1944. március H
s akik esetleg azt teszik ma is éa lógják tenni & jövőben ím. De aaoa< tol * inu^v>Mi uitHiuklui.ii wuadui-* Műt*, mint azó é* taps? Elünk mi) iio ás millió magyarok *• legfőbb gondunk a saját hamuik, saját tom-bünk, saját kényelmünk, b\'áltjük magunkat, féltjük u moty ónkat, féltjük a nyugalmas polgárt életberen-doiéaürJke^ do nem foltjuk a luv iánkat, \\tfft uzt, iguíán azt féltenénk, óikkor a háború ötödik \'érében, a ainoat fagy soha** iszonyú kérdójola olÓtt, az északról, délről, Lwletröi «*uk leskelődő bolsevista szláv veszodolom olótt mindannyian a saját elütünk tényeivel, tettéivel is, mindig éa ntinden áldozat árán is magyarok lennénk. Kom kívánja ma a magyur :,ui:,, hogy minden mugyur felkösse Ősoi kardját és inanjeu meghűlni a basájáért, Ezt a magyar mindig meg" tudta teuui miudvnkinél szebben éamogtaiai ma ia, akiit) L*/ méretett. Do minden üáülgkedettol, az önérdek\' minden feláldozásával, a iiomsotért parun-Cöolt ruindan lemondás vállalásával, sziklaszilárd mugyur Int éa erűt adó fegyelem usololoKletoivol magyarnak lenni .aggastyántól a cBocsomőig, hercegtől a béresig, méltóságostól a hajjjuküiidig mindenkinek, mind a 14 millió magyarnak, - - ez ieuno ni a magyar csülöködet. La akkor nam lenne a magyar erőket, magyar
Iáikat szótóiiő fekotopiac, nem \'lenné
a luapai ellenállá
tölköues uj-g&zdng és uj-szegény
llást gyöngítő gyü-
közütt, falu es város között, korcsa-tun> ss keiosatyón között, frontot, járt éa ittboumatadt kőaott,; ilyen mag amolyan párti magyar között.\' Akkor csak magyar lonuo minden fia annak a világot puajrtitó viharok ütkéaőjóbo korült földnek, do semmi vihar orót nem vouno rajt uo vöröu, a« szláv, w uciumifútt) áradatával.
Magjainak luiuii urniuk minden füiolŐaségévei: \'¦ - uz uiu a mugyur cselukodet. Magyarnak iniuduuukíu-lert, Az »úu« falait is. Most és mindig vagy: se hal
Tartárt választott • nagykanU»ai Kerae-k«d#lmi Iskola falűgyalÖOIzottsaga
Nagykanizsa város képviselőtestületének kereskedelmi iskolai íelügy«löbi\'.íuttsága az iskola b, tanárává választolta Horváth József oki. tanítóképző intézeti tanárt, Az iskola uj tanúra kis-k:uii/s;ii, történ ei em-föld raj z-számtan szakos. Most áll duk-iorálus elölt u közgazdaság tudományi egyetemen. A tehetséges, Hutái tanár megválasztása nyeresége az iskolának.
A filügyeJébizoltságnak ugyanezen uz ülésén kimondták, hogy. a bizottság lúgjai a jövőben is-kölalétogatásoKal is fognak végezni és az iskola uj tanáraitól ezután a bizottság fogja kivenni yaz esküt,
b\'oglalkozoll a bizolság azzal a feljelentéssel is, ami az igazgatói szék betöltése ügyeiien tartott egyik (ülés jegyzökönyve miatt történt,jazzut a váddal, hogy\' az ülés jegyzökönyve ilciu feleit jueg az ülés lefolyásáuak. A bizottság a megvádolt bizottsági Uig\'.\'álláspontjával azonosította magát és kéri az ügyben a feljelentő tanár ellen fegyelmi vizsgálat megindítását, hgyo-hékben a bizottság uz igazgatói kérdésben országos pályázat kiírását kivánja.
Az ülésen mindezeken kívül 26 tandijm«n.tességi kérelem ügyében hoztak határozatai.
Másodszor bocsátotta szárnyra véfzott növendékeit a nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskola
Inöki uaegnyitút
Aki eddig még nem tudta volna, milyen .szép és oredmónvos inunkul végez a nagykanizsai i< d gazdasági iskola, az vasárnap tapasztalhatta oz iskola záróvizsgáján, mulynok eredményei u megjelent szakközegokot ís megloptok. Rövid fönnállása óta az intézőt másodízben bocsátotta szárnyukra végzőit növendékeit,
hogy "mindazt, amit az iskolában elméletileg és gyakorlatilag elsajátítottak, otthon,\' Tabuikban megvalósítsák ós u magyar mezőgazdaság továbbfejlesztését munkálják. A hallgatók feleletei, az önálló dolgosatok és előadások meglepték a hallgatóságot. A tanárt kar olvun munkát végzett, amire büszke lehet. Nagykanizsa mezőgazdasági szakintézete ismét megmutatta, noiiv kül-dqléses szerepre hívatott Uéldunán-tulon.
A záróvizsgán u hutalmas terem
megtolt nemcsak gazda közönséggel, nemcsak a növendékek szüleivel, hanem olt láttuk az élenjárók, díszes soraiban t\'her Kruó ezredest, dr. Krátky látván polgármestort, dr. Sebestyén József tb. fószolgabi-rót, 1*. Labancz Medárd ferences lelkészt, Moeay béta igazgatót (Budapest), Uach Gáza zaliivármcgyei gazdasági íófolüg\\olöhelyottost. Hon ilok Uósa gazdasági felügyelőt, ott voltak a többi iskolák tanári kúrának képviselői,
Mikes József igazgató üdvözölte u minisztori vizsgabiztost, Soinssieh Antal gróf mezőgazdasági bizottsági elnököt, ormándlaki földbirtokost, mujd uz*ulispáu képviselőjét, Krátky látván dr. kir. korniánylőtahácsoa, polgármestert, az intézmények képviselőit, Utalt arra, hogy Nagykanizsa város voil uz első, amely meg-értvtto a mezőgazdaság foutosságnt é« meghozta áldozatát, hogy ilyen intézet létosüljön falui között. Köszönet és li.ilit illeti ezért Krátky potgáruioulert, a város vezetóségút, hálát mond a TÚnuti közönoégén^k , úldozatkészségúírt. Majd méltatta elődjének, Mocsy iléla igazgutóuak érdemeit és uttöró munkáját. A közönség porooJcig ünnüpolto Mócay igazgatót, aki Uuda(x>stról érkozett meg az évzáró vizngára.
A végzőit növondékok vizsgáztatását gróf RomBsiuh vizsgabiztos, Uöröcz Miklós gazdasági tuilár, Lovasa gazdasági tanitö, Mikos igazgató végezte.
Egyro-musra kerültek n hutlgntók ele uz ogyos tételük. Még laikus részérő in érdemes volt a felelőtöket végighallgatni. A növondékok mindegyike szabatos, határozott feloletot adott. Látszik, hogy komolyan fogják fel hivatusukut. Egyik-másiknak felolote egyenesen meglopó. Igen, ezeket az "ifjakat nyugodtan bocsáthatja szárnyaira az intézőt, ozok a fiatal gozduk községiik zászló vivői lesznek mindenütt ós minden téren. Ls milyen azép magyar lélok sugárzott ki szavaikból. Öröm volt óket hallgatni.
Kövid szünet után az ifjúsági önképző gazdakör gyűlése következett. Hmváth Kálmán (Nagybakó-
nuk) lendületea inondoll.
I\'ötsét Uvulu (.Légléd) folsóévfo-Ivamos ItalígatÓ szabitdelöttdast tartott >A ím hivatnunk timmcl A falu átszervezését tartja szükaéges-nek. ÍJjjá koll szük-tniü a magyar falunak ¦ mondta —¦ és oblwn a munkában az ifjú nomzedék uttöró munkáját ismertette. A magyar gazda tokiutélyénok megszerzését és megóvását hiiugaulyozta..
Halassá László ulaó évfolyamos növendék Kozma: >A mugyur paraszti ejmü megkajpéntl azup költc-múnyét uiltu olö sok faji öntudattal^ inugyar keménvségge! é;» samatoa inagygrsággal, KémoÜÍ ICIemér (Kor kuk ittas) folsóévfolyumos növendék rigyojom romét tó szubudelóudaat tur-tolt a---.veiuhos tohéu gondozásáról. Az ifjúsági énekkar Lovass tanító \\ezeii\\ létével magyar né[>dalokut adott eló. Megérdemolt tapssal jutalmazták, líezsok Uyörgy (Tőt--szenuuártoii) felsóévíolyauiOö növendék azabadojóadásábau kísérleteiről Számolt bü uz édes cirokkal, értékes tauucspt adva ebben u cukorinséges világban a falu gazdukuzönsógénuk. Megrázóan szop volt Furiucz Oyulu (Kurkapéulekfulu i ulsóévfolyamos iioioudek .szavalata, uki Végvári: »Krodj, hu iü\'I\'-.í című költeményét uilla elő.
Dr. Krátky István jKtlgáiiiiostei\' mondott ezután beszédút.
Valóban Nagykuuizsu város uz első Zala nu\'gyoben, ~ mondta amely ü%t u huMznoa intézotet életre liivtu. Az iskola eddigi munkásságával booizonyíiotta, liogy azt u aélt, amit inugú eló tűzött, megvalósította, tíbbon a megyóbüii kétsaorofl szákság vau erre &a ísko-lalipiijtru, inuly nteglaiiitju u fiatul gazduue7.i\'zedéket urru, hogy minél tÖbbvt \'bossaiiak ki a földből és mog-wl*M" \'¦\'¦\'*> hogy a közuúgí ólat min don iiiwguyilváualát.úkau tavákouyuii
részt vettessenek, a keress tény ís magyar nemzeti gondulatot huUri gy-ék u község életébe és jó példa-adásukkal élen járjanak. Majd a város közönsége nevében, hosszú ünneplés közbon, azorotottol köszöntötte a jolonvolt Móesv lléla volt iuazüíitúi." Majd utódját, Kemoiien Jczs^f igazge.tót köszöntötte u jxjI gármoater, aki olÓdje nyomdokain lohlatju munkásságát.
.\\legyimórecz Vmeo (Tótszerdu-holv)TolüÓóvfolyamos növendék azu-baifelóadásában u nyári len tormaaz-tésérót sok értékés tapasztalattal szolgált gazdatáisainak. Kodvoaon derűs és iximpásun beállított volt llenedyk József (Nagykanizsa) ón Forintos Lajos (Mihofyfa) folsóáv-folyumisták páros joleuoto, a »Száni-tartó János óh N\'aptáros Márton;-, umclvnuk sok erkölcui tanuIsik\'i volt.\'
Horváth Kálmán ifjúsági olnük záró beszéd ében köözönotüt mondott n távozó 20 ifjugazda norábon a tanári karnak, az oktatóknak fárudu-zásukért, mujd szavait társaihoz in-tózl.; és továbbképzésre huzditottit Okot. Isten, Haza, becsülot és kötelesség légyén uz útravaló uj ékít ükben.
Gróf BoiüHsich Antul miniszteri vizsguhizto.s záiószavuibnn kífojtotto, hogy a nagykanizsai muxúguzdasági iskola, isuiet megmutatta, hogy ózok az iskolák milyen óriási hatásúai vannak az ifjú guzdanomzodúkni, Krátky iwlgánnestornek köszöóolet mondott támogatásáért, majd Mócay liúla igazgatónak háláját fojozto ki, akinek iga/i lelkes\' muukássúgút do-scrii fogjak elfelejteni. .Majd a/ ifjúsághoz intézte szavait. [
Kát, óra volt, amikor a "hazafias magyar ünnepnek beillő záróvizsga hefcjezódöU. A nagykaiiizn.ii.ui. kii, téli gazdasági\' iskola inuiikukaptárú-ból újubb 20 magyar! nlóh repült ki a zului fulvukbu, bogy .iiiozógaz-duaági tudásuk mézével toliuók a tnagyar falut úa husznositsák az ország érdekében; umit a kanizsai vAtmu Mater* falai között slsajáti-tultak. Hogy uj arculatot tor«mtM-nuk u Bioiryar talvokbou...
f*. lt.)
A mezőgazdasági ruha-akció 40 zalai elosztó bizottsága ellen megindult a vizsgálat
A kormány miadon eszközzel igyekszik segíteni e társadalmi rótegegon
Zala vármegye közigazgatási bizottsága vitéz, gróf Teleki liúla főispán elnöklete alatt ütést tartott. Az ülésen magasszárnyalá-su beszédben emlékezett meg honszerző Kormányzó Urunk, országlásának eredményekben gazdag, történelmien is kimagasló tevékenységéről. A bizottság hosszan és lelkesen ünnepelte Nagyurunkat.
Thassy Kristóf dr. méltatta az uj veszprémi megyéspüspök, Mindszenty József zalaegerszegi apát munkásságát, amit jegyzőkönyvileg örökítettek meg.
A beterjesztett jelentésekből
Március 13-
15-ig
marosi mözqö
Hétfő, kedd,
szerda
Nagy aranyéremmel kitüntetett svéd film, amely meghódította Európát !
Budapesttel egyídőben !
ANDANTE
(A szerelem muzsikája)
Aktuális mm§yar vilégkfradó
ü lő adás ok kezéét*\': f4, #6 és }B érakor.
megtudjuk, hogy a száj- és -körömfájás megszűnt. Xémetnr-szágba marhái és ii I sértési szalutáltunk, Svájcba !20 marhál. Az elmúlt évben «027 lr*i-cbonius volt gyógykezeltetés aluli. A trachomas betegek szánta növekvőben van.
A mezőgazdaság helyzetét illetőleg az őszi takarmány félék jól teleltek, míg a-vetéseket a felfagyás veszélye efuyegeti. A szőlőkben megkezdték a metszési munkálatokat.
A tisztviselölíjíánv pétlésára és a tisztviselők túlterhelésének megszüntetésére megtörténtek a szükséges intézkedések, de érdemleges eredmény csak a há-
Uzletmegnyltáa.
Tisztelettel értesítem a melyen tisztelt tiolyyközönséget. hofiy EOtvóa.tar 10. axam alait
tBedenek-haz)
holyyfodrasz-szalBnt
nyitottadéi.
A nólgyköiónsefl szivet pártfogasat kérve, .maradtam tisztelettel
t*i<ío»>«u. Molnár Jánoané.
1944. március 14
boni "tán várható.
Illetékes helyen szükségesnek tartják a visszatért zalai lerüle-ten óvódák létesítését, a szervezés folyamaiban is van. de az ,!||u\'lve\'zés rendkívül nehéz.
Az\'egyCs kérdésekhez Gyömö-rCv István, (iyömörey Sándor, Csóthy Géza, Kovács Sebestény Miklós, Kovács Ferenc szóllak hozzá. Foglalkoztak a cselédhi-ínnyal, amely országos jellegű, a korpa-igénylés és ruházal szétoszlás panaszaival.
A főispán válaszában rámutatod arra, hogyha a hatóság, figyelemmel kísérné, hogy a volt cselédek hová mennek munkába és felülvizsgálat alá vennék a cselédek számára jut látandó készpénzfizetéseket : Inján lehelne ezen a mizérián is segi-It\'tii. Jelenleg még míndig ötezer munkás nem szerződött le Zala megye terülélén, viszont a j>;iZ(!aságok még mintegv 1000 munkást igényelnek. Zalában lo liát hűségesen fedezhető volna a aumkásszükséglet. A jövőben lextitjul látásokhoz n munkás csak a munkaadó által kiállított jegy után juthat. Intézkedés lóriéul, hógy az iskolásgyermekek, is lábbelihez jussanak. Az önkormányzati tisztviselők a IX, fizetési osztálytól feleiéi* a XI.-ig Utalványokat kapnak kijelölt kereskedőkhöz, akik az ulalvány. ellenében nagykereskedői áron ndják majd ki nekik a ruhane-nuiekel Félévi hifell Is kapnak :i beszerzési esopnrllól a pénz előteremtésére. Ivzl a .segítséget\' a többi tisztviselőkre is kifogják terjeszteni. Majd a bekecs* juttatás panaszait sorolták fcly megállapítást nyert ugy -mis, hogy a bízoflsátíok, amelyek az ilesztást végezlek, nem műkőd-lek pártulfanul. 10 ilyen csel-hon vizsgálat indult. A korpakiutalás terén o „helyzet az, liogy ;i kormány arra az időre tartalékolja a készletet, amikor úrra a legnagyobb .szükség lehet. Mcgállapirást nyeri, hogy a 100 holdon felülj gazdaságok a beszolgáltatásnál Zala megyében fl százalékkal többel teljesitet-tck. mig a 100 holdon alulial* a beszolgáltatással hálralékha vannak.
Niptir. Március 14. kedd. Rém. kat. Maliid. Proleslir.il Ma\'lld. -- Marciim IS. •wrda. Róm. kat, Ncmzcll tlnncp. Protcsl. Nenuctl ünnep.
fijjoli gyógyszoi-távi ügyolot: Ma, kfddort :i Megváltó gyógy szert ár Krr zsélK>|-tér 21., holnap, szerdán !1 Maria gyógyszortár Király-utca 40.
Kisksnizaán sz ottani gyógy*zor-t*r állandá ügyetotos szolgálatot taft.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van Mg;rol 7 órától osto 6 óráig. (Hátfó, szorda, péotek délután és keddon ogéiz nap nÓVuok.) Tolofon: 660.
a^L\'AJ &02Ü0NY
A mnratereiilirl ipáiiágpl ktpeselitban iflrgősen megoldható Imm a mirakOzi egyfctakoniiyiit kérdéie
A jugoszláv államalakulat ösz-szepmlása után országunk törzséhez ismét visszakerült Muraköz, Zala vármegyének legsuS sübben lakolt területe, a maga 7S:t négyzetkilométernyi felülő-lén küzd 100 .ezer olyan római katolikus lakossal rendelkezik, akiknek javarésze lélekben akkor is Magyarországhoz tnrto-zónák érezte magát, amikor a Irinnoni önkény rövid 23 évre elszakította ezt az ezeréves magyarországi félszigcl az anyaországtól. A murakí ziek ezrei
\'akkor is, fényesen tellek taiui bizonyságot e\'nurk az állilásnak az igazsága mellett, amikor a felszabadulásuk első évfordulóján megtartóit csáktornyai or-
^zíigzászló-u válási ünnepséget
¦ugy üllek meg. hogy az valósággal hűség fogad almuk megújításának volt tekinthető. Ez a te-, rülel azonban a visszacsatolás"
.ellenére is ma még nem miígyar-országi, hanem \' horvátországi egyházhalóság ,1 zágrábi érsekség) alá tartozik és igy a 22 muraközi plébánosnak Zágráb (és nem Ksztergom) adja az utasításokat, rendelkezéseket valamelyik magyar püspökség helyeit
Bizonyára nincs vélcménykü-\' lönbség\' a magvai; között \' abban, hogy ezen az állapoton változtatni kell. még pedig sürgősen.
Az idevonatkozó intézkedések tekintetében kétségtelenül a római Szentszék az illetékes, de magyar egyházi és világi illetékeseinknek kell.mei.t\'iiniök uzn-kal a megokolt előterjesztéseket, amelyeknek alapján Róma kiadhatja a vonatkozó rendrlkezé. seket. Hiszen* ezek nem seriének sem államjogokat, sem íredig más egyéb fontos érdekeket, minthogy Rómának sem lehet célja az, hogy az államközi és egyház kormányzati bonyodalmak, félreértések, su riódások keletkezzenek az elmaradó egyházi intézkedések miatt.
Mihelyt a pápai udvar elrendeli a muraközi 22 plébániának a magyar egyházkormányzalba való bekapcsolását, azonnal kö-velkezhetik az a második lépés, amely szorosabban ís meghatározza Muraköz egyházkormányzalának mikéntiét és gyakorlati megvalósítását IR azután a szomszédság\' jogán különlegesebb szerep, jutna annak a Zala vármegyének, amelyiknek székvárosa adta legújabban n veszprémi megvéspüspökőt, aki maga ís egvik szakértője a muraközi kérdéseknek. Az egyházi
Háry János
rum-, Hkőrgyár és bornagykereskedés
Telefon: 505.
Nagykanizsa
javadalmak egyike, a imirako-. reszturi apátság pedig nagyon alkalmas lenne arra, hogy annak mindenkori betöltője legyen egyszersmind Muraköz egyházi feje. Éppen ezért olyan egyházi személyiséget kell majd a muraközi plébániák vezetőjéül állítani, akí ennek a sajátos vidéknek a szülötteként, ennek nyelvét jól ismerje és valaminő püs-pökhclyoticsj (adminisztrátori) minőségben kormányozza a ÍIO százalékban katolikus Mura;ó\'t, a magyar állami és politikai szempontoknak is megfelelően.
Adatok vannak rá, hogy Muraköz népe tud jó magyar lenni, ha-megfelelő vezetés alá kerül. A magyar ügynek is nagy szolgálatot tesz tehát az, aki ezt a kérdést az emiitelt értelemben tudja egyházkormányzati megoldáshoz segíteni.
SPORTÉLET
Szerdán Haladás—ZMNTE mérkSlés a Zninyi-pályáa
Szerdán délután látja vendégül n ZMNTE a Haladás teljes labdarugógárdáját egy barátságos mérkőzés keretéből! Nagykanizsán. A ZMNTE legjobb csapatával játszik a szombathelyi ÍSTB ir.-íBS csapat ellen. A Haladás a tegnapi számunkban közölt összeállításiján tatszik a ZMNTE ellen. A ZMNTE csapatát esak mérkőzés cl/itt állítják össze. A mérkőzés 3 érakor kezdődik. A vezetőség kéri a közönség szíves pártfogását. (:)
Asztali teniszverseny
Máreíus 15-éli délután fél 3 órakor a Legényegylet nagytermében ü\' Csáktornyái kereskedelmi és a nagykanizsai városi kereskedelmi csapata kőzött asztaliteniszverseny lesz.
A verseny keretében egyes és páros versenyek lesznek. A kanizsai csapat összetétele a szo-dolt: Tura,\' Fontos, Juhász*, Szloboda. Szcríics.
A e.sáktomyaiak legjobb versenyzői jönnek le Kanizsára.
NB III hajiekaig állás..
1. ZHKTI-DOSE 12 8 2
NVTE
3. NSE 12
4. PBTC 12
5 KTSE 12
6 DVSE 12 7. CsZTB 12 8 PVSK 12 9. Pélmonstor 12
10. SBTC
11. Zsolna
12. Barcs
13. Bonyhád
41: 18 IS
43:20 18 55:31 IS 34:20 15 33:27 15 41 :26 14 27:33 13 3S:30 12 32:2a 12 18:31
12 S 1 8 14:30 12 3 I 8 18:39 12 1 - 11 13:73
MúicímAáíÍKt.
ASPIRIN
. Bizalom
Kél esztendővel ezelőtt egy ezeresztendős iniiltu nagy család tettrekész, tehetséges sarjadéka, a Kállay nemzetség kiváló tagja ragadta meg az ország kormányrúd] át. ¦ A Kormányzó Ur bizalma felé fordult sebben a legfelsőbb bizalomnn haamarosan osztozott az ogész nemzet.
Két eztendeje áll Kállay Miklós az ország felelős pozíciójának megfcszitetl munka, nagy körültekintést, belső és külpo*-Htikai viszonylatban bölcsességet követelő posztján.
Az eddig -elvégzett munkát, amit az ország érdekében tolt, leginkább azzal lehet felmérni, ha helyzetünket tisztán látjuk és megtaláljuk tárgyilagos szemlélettel helyünket ebben ft Vérzivataros háborús világban. Amikora miniszterelnök n Kormányzó Ur Ofőméllóságától kapóit magas kilflntctés alkalmából a Magvar Elet Pártja íhlvó-zölte, Kállay Miklós azt mondta, hogy olyan történelmi időkben, mint amilyeneket most élünk, két éves \' miniszterelnökségre visszatekinteni nem kis dolog. Valóban ember kellett a gátra, a legjobb magyar emberek közül is. azok szine-virága, hogy sokezer veszé\'yben annyira ineg-¦rtllhassák helyüket, mint amilyennek ma is birtokában vagyunk. Ha egy férfiúról már a kortársai megtudják állapítani, hogy történelmi .hivatást fölt be nemzete vezetésében, részére ez jelenti a legmagasabb kitfmle-tést. Az ilyen férfiak küldelés-szorüen érkeznek, elvégzi!; imádataikat és őrök időkre élnek a magyar szivekben. Ha a nemzet legfőbb felelős vezetőiét ma azzal a fokmérővel mérnénk, hogy törvényalkotásokban mit produkált, ugy véljük, nem helyes mértéket alkalmaznánk. Mert ma élet és halál kérdése forog kockán. Nemzotmentésröl van szó, tüzek lokalizüásáról és árvizek levezetéséről. Amikor a magyar történelem egyik leg-
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa, Fő-ut 14.
aingar varroffóp Rt höraotkópvisoleto üzletét kiterjesztene:
kézimunka és pfividárukra
VAllal i TexHIelAnyomást, fehér-, aiines- és bettlhfmzést, cndii/ést, dlszvarratoltat.
Modern mlntAk I . .. Dlvatoi uJaaerB áruk I
Bil Fijjyciiiiea veviszolgilat.
1944. «ârains H
nagyLU> alkotó zaaalljéisak, gróf
Széchenyi Istvánunk egy megdöbbentő kijelentését idézzük.: •csoda,-hp4ry elünk! nyomban mailé helyezzük Kállay Miklós felejthe\'ietlen szavait : íörök a magyar !•
¦Nugy "és komoly bizakodás, férfias* hit bátorság és mély po-ljtikai ismeret nyugszik e mögött a megállapítás mögött.
Két: esztendőt éjt nappallá levő munkáját, mint felbecsülhetetlen szellemi kincs jelend Kállay Mik,ós imnlsztcrelnöksé-gének" eltelt idejét. Hogy mit adott ez a két esztendő ennek a nemzetnek és mitől óvta meg, úrra meg fog felelni a történelem. De már ma is megállapíthatjuk, hogy minden jól történt, ahogyan azt Kállay Miklós tette, elgondolásai helyesek voltak és cselekedetei kifogástalanok. Vonatkozik ez kii 1- és belpolitikai vonalvezetésünkre. Az ezeréves magyar öntudatnak és ön célú Ságnak, a szövetségi hőségnek és a magyar becsületnek ragyogó két esztendeje volt. A magyar lelkek békéje és rendje szilárd tájiiOwfcékot nyert éltben a réltjudnto&, &ánden bizonytalanságtól ** kapkodástól mm-\' les politikai írán vezetésben, amit Kállay Miklós mutatott. Számtalanszor eloszlottak a párt, rut osztály és foglalkozás tekintetében mutatkozó elkülönülések, inert mindaz, amit Kállay Miklós cselekedett, az mély átérzésböl, a magyar sorskér--\' dés fcllsiiKuiéséböl fakadt, szándékait és tetteit ignz magyar lelkiismeret és becsületesség jellemezte.
Igy ítéli mag a magyar közvélemény felelős ntiníaz tere ütőkének kétesztemtei működését. Az alkotmányos magyar élet mfoik tényezője, az Államfő, hasaidéképpen n legmagasabb elismerésben részesitcllo, amiké r Kállay Miklós részére a Magyar Érdemrendnek a Szent Korona v al ébeüteíi N agy ke-re&Ktjét adományozta. Es ez az adományozás — miként Kállay Miklós mondotta — parancs kíséretében történt. Es ez igy szól: •Tovább haladni b Nem kell magos pozidöbnn működni, hogy mindenki érezze mit jelent a feléje irányuló megértés, bizalom és vállalt munkába vetett hit. v
Közéleti férünk nem nélkülözhetik a bizalmat. BorzaszJó volna\' gyötrődő\' munkát végezni ugy, mint aki állandóan beszél a telefonkagylóba, de onnan soha nem kap választ. Mint a test számára a lélek, ugy jelenti a felelős pozícióban ülő közéleti férfink részére a bizalmat a len* dületet, a gondolatok magasabb; röptét, a bátorságot s egyáltalán : a dolgozni tudási.
A kátesztendő&évfonduló erősítse inog Mngynuország núms/.-Invlimkéi abban a folíogáaú-ban, hagy ii közvélemény részéről szinte azt mondludimnk : egységes bizalom kíséri.
Március 10-én a budai Várkápolna padsoraiban szentmisét lmllgartrttt Kállay Mikién httve-séwef^és iisiival A csmnVro nttsét az újonnan kine\\-caslt csanádi pöspék mondotta s isten kápolnájának tóetém-Lmi fnlni kö-/.mI mm análM jwi éghe
Adjon az Isten nwtüszfewl¦
nö kunknak erőt, egészség hogy Ustet és laiket őrlő nehéz munkájában diadalra vihesse minden magyar álmát, u szabadságban, függetlenségben és boldog ammkában élő magyar népet. (S)
mozi
Andante
Csak észak tiszta lovegójébon, ar, északi lélek békességes v Mátrában ssülothetott meg ez a film. Nincs benna sommi, még csak egy távoli utalás sem a ma földrészokot rázó viharokm, De benne van, ami tus emborbon mindezek folntt emberi, Muzsika... küzdés.... sikor... szo-rolom... Kbbon a négy szóban bonno van minden, ami történik. De mindez koresztii! pereg «z élet tarka nzázlátóján, színeket, válto-Bntopsáirot, érdekességet kan tólo. Amellett — ami ennek a filmnek egyik legértékesebb benyomását hairvja n nézőben — minden kockájának álet-ise van, minden mozdulat, minden hang, minden kép egy-egy ízes, jól megfogott élot-
nioi /."ü. Kcrv arcon egy rezdülés, ejry statiszta a tömegben, egy ruha, egv szó: — mind ugy tud hatni, mintlin nrm is játék lenne, hanem a lencse játékos kodvéh-m meglesett valóság.-A svéd {filmgyártás romoké wattra an Andansn-t. Minden métere ömm a filmbon tiy.tA szépségeket bersüini tudó nézőnek. A főszereplő maga s muzsika. EGgvetton időszerűsége a történetnek: a tegnap és a ma muzsikájának mérkőzéses De oz is_a józan északi bölcsoséff békítő irnxaágával oldódik meg: mindegeik a maga hol vén és módján! A másik főszereplő n teliotség és annak harca a* emberi emelkedettség é* emberi tryarlónág kolon-najval, imigával az élettel, anvaaiak-kal és éraelmíokkol, túlzásokkal és játékon szeszélyekkel. A harmadik főszereplő a szerelem. Bájos, szép, tiszta szerelem ós annak ma már. .-egyre inkább a mesék birodalmába tartozó gyeseimé- a bfln izzását igéró kaland folott. A film zenei részo tiszta művészet, a tálalása tinnta irodalom, az érzelmi része tiszta poézis. Mindeu szereplője ugy mozog, ugy él a lencse előtt, arcok éa környezet ugy vannak Összeválogatva,\' hogy szinte semmit som oroz az embor a színész éslvondizŐ munkájából. Simán poros a cselek* jnény a beaégea zenei aláfestés olle.-nóro is Ós a legnagyobb színjátszói élményt éppen az adja, hogy nem látni a játékot. Nagyssorü színészek, pompás típusok kezébon van minden szorop, a legkisebb is. A film folvé-toloibon is csupa művészi gond, annak azonban minden mosterkedett-sógo nélkül. Az éesaki kedély, mint halvány napsugarak finom\'dorüjo kíséri nyomon á film-mese fonalát. Aki szereti a tiszta szépet, aki szereti a szép mueaikát, meleg szivek romantikáját, aki még ma is tud örülni az emborbon meglátott om-borinek, a kidJBSzahaaogatánt knp-ráztatás és propngnnda nélküli művészetnek, annak egyik iogszehb idei filni-élményo lohot sz Andante.
(bt)
HÍREK
Március 15.
ünnepét Nagykanizsa társadalma hazafias ünnepségekkel üli meg Délelőtt 9 órakor
hivatalos istentiszt elüt lesz a fereneiek plébáninteinp-loinában. Ugyancsak ,9-kor lesz a protestáns \'fülekezetek részére az istentisztelet az evangélikus templomban. A fclsflteuilom-ban 10 órakor lesz a levente-mise. Délelőtt 11 órakor uz Ipartestület székházában lesz az
Irodalmi Kör, a Levente.
Rfff\'jesiitrt é-sa középiskolák együttes hazafias ünnepélye, amelynek szónoka dr." bogátí Hajdu Gyula kormányfői aná csos. Szavalatok és a levcnte-zénckar számai alkotják a műsor további részét. Délután I órakor lesz az Iparos székházban áz
Iparoskor és ifcirfestüht ünnepségéé, amelyen az ünnepi beszédet P. Fekete Géza hittanár -mondja. AJhonvédzenekar és szavalatok lesznek még műsoron, Délután fí órakor a Mozdonyvezetők Otthonában a
Mozdontjvczela\'k Körr
tart hazafias ünnepségei, amely alkalommal beszédet mond dr. Krátky István polgármester és Arntó Károly fütöházi főnök. Szavalatok egészítik ki a imisort, mely után családias tea következik.
Kisfcqnixsdn az ruyesületek közösen rendeznek hazafias ünnepséget az Olvasókörben vasárnap este 7 órakor n -már közölt műsorral.
- (A ZmUí KMzlünv)
U6vttk«zó Hzáiua a holnapi nemzeti ünnepre nlrrnde\'t lap/uNinet miatt e hü tört ők fin délután jelenik meg. _
- (A randeVfrgrél)
A beltigyminiszter vitéz dr, Jónás Károly\' ronilörtnnúesost, a kapitányság kihágásí osztályának vezetőjét, rendőri bünlelö-birót Budapestre helyezte. Vitéz dU;. Jónás felmentése nagykanizsai szolgálata alól a hó végérc vaJ\'iiutó.
- iHarraadrenatlek lelki-gyakarlata)
HároiitS lő-ón, holnap este hót órnkor kezdődik a lelkigyakorlat a nagykanizsai forencas TInrmadrend részérő a plébánia fohértormóben. Előadó P. babnnez Medárd harmad-loncli igazgató.
törtnek a Pécsi Öregdiákok!
Március 25-6rk (szombaton) d. u. 3 és este fél 7 órakor AZ tPAROSKŐR NAGYTERMÉBEN Konferál: Dr. Legényei József.
2*/i órás vidámság I Jegyek a Teutsch drogériában.
- (A tkrelatlal Itfrflest)
csütörtökön este 7 órakor a rendes keretben lesz a nagykanizsai gimnáziumban, amikor dr. Gerencsér István kegyes-rendi tanár folytatja előadássorozatát.
- (Sseot Margit flantaséget renatea ai Iradatail Kirí
A /rinyi Miklós Irodalmi éi Művészeti Kör március lfl-én, vasárnap délután 6 órakor « városháza diszlermében Szent Margit-Ünnepséget rendez, melynek ünnepi szónoka Pfclffer Miklós kassai prépost-kanonok lesz, ki a felvidéki míig^arság egyik vezéralakja, A gazdag műsor a szent, magvar középkor igazi arcát akarja megmulalní énekekben, himnuszokban, é^ jelenetekben.
- fHIstttéa Wr)
Folvé hó-25-én, régi pzokás bko-ríllt, ismét meutaitjuk a Katolikus Női Kapót, 25-én reggel a Jézus Szive templomban szentmise hallga-tás és szent áldoz ás. Délután 5 órakor a városháza nagytermében diaz-gyülés. Erre minden katolikus, asz-szonvt és nagy -leányt szerftteUel moglüv itz összes női egyesülőtök elnöksége. (:)
~ iPolal Laalka megtért plhanal) Tegnap délután nagy ember-sokaság részvételével kísérlek ki pihenőhelyére Polai József városi számvevő VI. gimnazista fiát. Heggel engesztelő" szentmise volt lelkiüdvéért a pi ^aristn kápolnában, amit az elhunyt diák osztályfőnöke. Szikrai tanár mondóit. A temetés előtt a ravatalozóban diáktársai álltak diszörséget q koporsónál, Megérkezett n levente diszszn-kitsz, majd a leventez.enekur gyúszindulőí hangzottak el. , A temetésen olt volt a gimnázium ifjúsága zászlók alatt. Megjelent dr, Krátky István polgármester vezetésével az egész városi tisztviselőikor, a Szent József egyházközség elnöksége P. Gulyás Gellért fcrenccsplébánossal az élen. 011 voltak sokan a város élenjárói, óriási gyászoló közönség, sokan Kiskanizsáról is. A lemelési szertartási Balogh I\'Vrene piarista gimnáziumi igazgató végezte papi segédlel-, lel. A simái a diáktársak nevében Horváth Árpád. VI. Oszt.11 tanuló búcsúztatta a Antalon elköltözött pajtásukat. Es Pollii\' I-acika megtért ,pibenni.. .-Meti angyal kellett az égnek...
- (A Kat. Ugéayegylet lelktKyakorlatn)
márc. 10. 17, 18-án este 8 órakor lesz q/, egylet helyiségébon. A lelkigyakorlatokat n szombathelyi dómon kosrendi házfőnök tártja. Pártoló és rendes tagjait ezúttal is meghívja W Elnökség. (0
Üzlet-megnyitás.
TisztclaUel értesítem a m. t. vcvól-
SS; rádiószaküzlBtemet
és javitómfthatyamat — villamossági cikkekkel klbóvítve — uj halyl-aéiamban- Horthy Mlklö*-ut 12. sz. alatt (MRORT-bérhéiban) megnyitottam.
Hazafias tisztelettel Tóth Imre
- Vili. ¦wr«lS-r*atófflBweri«
1944. máxcÁui. 14
Zalai közlöísv
_ (A KlikanUiat MIbbiIób Ulnyeg7«il«t)
\\ rísarnap deleiéit zsúfolt has előtt rendezte az olBŐtdoi liceálüi.\'it, nKól ptonder Jánosné polgári iskolai jahárlíítől hallottunk értékes előadási -Olasz tájak« cirrunpl. Az előadó kiráaszorü, pompás előadása jtogv iikerrol zajlott le. Nóvák An-DUj elnüknÓ és Godina Erzsi a Leán vegyen ület nevében köszönetet mondtak a kitünó elóadónÓnek, aki logVÖzolabh folytatja olóadás-soroza-l4t. Dicséret illeti a szorgalmas Czü-vek Magdolna vezotónóvért, aki a kiskunizsai leányok között Valóban fctilturmisBZtóí teljesít.
(BcíVjczÖdöti a perlaki teli gazdasági Unfolyam)
Tudósítónk jelenti: Vasárnap fejeződött bo Porlakon a m, kir. téli tiitzdasági tanfolyam, amelynek 52 növendéke volt. A perlaki\'mosógazdasági népiskola épületének latuio-r zösa éa az épülőt másirányu olfog--laltsága miatt a tanfolyamot a porlaki kaszinó helyiségében rendezték; Az előadások ostónként\' voltak., A tan folyamot Kupka Gyula gaza. iskolai igazgató Hzorvezto mog és vo-rcltc fáradhatatlan munká\'ral. i;ió adói voltak: Bosané Kukuljovics Hcdrig oki. gazda, gnzdasági iskolai szaktanító, KömpaynÓ Nagy\'Irón gazdasági iskolai szaktanító. Haris Jolán népiskolai h. igazgató, Kupka tlvula gazd. iskolai igazgató, dr. jfonostori Tibor szolgabíró, dr. Dómján Gyula ügyvéd, Mihálovitdi Uélu járási ni. kir. állatorvos, dr. Kecskés János körorvos, dr. Halá-woviob Gyula ügyvédjelölt, karnagy. \' Az olóadok mindegyike odaadással is Iclkosodéssol vogozto munkáját, amit a növendékek szorgaloumial.es dicséretet érdemlő orcdraényokkel vibzonoztak. A tanfolyam záróvizsgája vasárnap volt, amikor a fold uiiiv. minisztériumot Üiflár iniro battyáuTalvaí m. kir. téli gazdasági iskolai igazgató képvtsolto, agybon mint viasgabiatoa ,Ía.
Köszönetnyilvánítás.
Mlnttaun lófearilainknak, í a meni Minknek, valamint a honvedluztiksr-nak, állomástoüí.ihhCKi.ck, a uclio láviráaz ti vasutas KaitársakpakJa henvédzenekarnak, akik felejlheleilen drága jé férjem,
Egyed GyuU
rádlóIUvIriJi, t. orneiler
temetésén meijeletfésükkel es koszorú adományozásival merlieiellvii niflly fi|dalmimkal enyhítették\', ezuloti mondunk li.ii.ls köszönetet.
őzv. Egyed 8yutáne>ds Ms fia.
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet Csengery-ut 4.. az.
Folytatás az l. oldalról.
arra vezethető .vissza, hogy az angolszász légi főhadiszálláson bizonyos elő kész ide leket végeztek, melyek most befejezést nyertek. Brit körök arra számítanak, hogy u német vadászgé-
pekkel döntő .harcokra kerülhet rövidesen sor. A sorozatos inutl-beli légi támadások már az in-váziós harcok egyikériek lehet tartani, mely a németeket leköti Ős kifárasztja.
Német mérleg a nagy keleti csatáról Nem én el komoly eredményeket a szovjet támadás
Berlin, március 14
műre:
(Inteiinf.) Az u nagy olháritó csata, moh ezidószorint mintegy éöO kilométernyi arcvonalon a Búgig terjed, unnak a szovjot támadásnak\'; a folytutasa, amolyrez.év eli-jí\'-n .-. iKiii.\'t déli arcvonalat, próbálta áttörni. A Bzovjctnok akkor is nem jvlontéktolon kezdeti orodmé-inúnyeket sikorült olémio,, anélkül, hogy komoly oredmúuyobot érhetett rofita el. A dóli szakaszon u döntést 12 hadosztálynak, öt páncélos kötelék föláldozásával som sikorült biztosítania. A német támadások és ellentámadások egymás után szót vor~ ték a szovjot próbálkozásokat. Vi-tebszknól, az orsai ós a szmolonszkf
arcvonalukon megkísérelt áttöréseknél a-szovjet 1600 páncélost éa gépkocsit ós 270 ezer ombort voszi-tott. A líug olótt tartó csatíi hat napja után, bár a szovjot ogyoa bolyokén betört, szintén nom ért ol figyelemre méltó orodményokietv a tervezett áttörés éppen oly kovéssó sikorült, mint nagyobb némot kötelékek Ix\'koritéso, vagy megsemmisítése. Maguk a szovjot joloutésok som tesznek említést nagyobb azainu foglyoktól és amit a némot veszteségekről \'közölnek,\' az csupán mog-szokotl tulzásu bőcfltéscikon \'alapul. A zsákmányról közölt szovjot jolon-tésokbén közölt adutok a felhókhél Yuunak moritve.
Fegyveres fenyegetés Írország ellen?
Stockholm, március 11 i nyomás és a batárt teljesen le-Nem hivatalos bri,! politikai. \' zárják. Vannak, akik fegyveres körökben azzal számobiuk, hogy j eljárást helyeznek kilátásba. Írország ellen fokozódni fog a | . ¦ \' — •
Amerika fokozza a gazdasági
beavatott amerikai körökbon arról értesültek, hogy Amerika nem hajlandó uz ír kérdésben engedni 08 u külügy ininisztériüin bon mogboszé-léa folyt, hogy u gazdasági nyomást hogyun fokozhatják .Utalnak úrra, hogy ez a nyomus muris jelentkezik,*1 amonnyil>en Amerika- oluhisi-tottu Irországuak azt u kórusét, hegy kút elsüllyesztett hajót a magáéból pótoljon.
Zürichi hír szerint azok az utasok, nl.iL uz ii uzuhud állam éuzuki
erőszakot Írországgal szemben
részéből érkoztok, azt mondják, hogy Írország kifoló mogőrlzto nyugalmát, do uz egész szabod állani uau JouzülUkg uralkodik. Általában azt várják, négy Anglia \'és Amoriku guzdaaúgi nyomási gyukurol mujd. irországoun ii veszély következte ben \'uz utObbi na|x>kbuu a kiilünbezó pártok .között bizonyos egység jött leire. Több lup; moly i)o Valeravul üzemben ellenséges magatartást túri U lótott, most olmmoiéssol adózik az elnök maguUirtása iránt.
hivatalos jelentés a spanyol—angol—amerikai tárgyalásokkal kapcsolatos hírekről
A spuirjol külügyminísztériuui közleményt adott a sajtónuk. A külföldi hirkezlú irodák találgulásokut közöltek upunyol, angol és uz amori-kui tárgyalásokról. A spanyol kormány Bzükségosnek látja szembeszállni ezekkel a hiiX\'szUdésekkol. Mindaddig, míg a tárgyalások bo
nem fejeződnek, nom várható el a koiuiánytól, hogy nyilvánosságra hozzon bizalmas niegoosz^lósokot. Ezért u legnagyobb óvatossággal-koJI fogadui mindüut, ami ozokról á>tár-gjalásokról a tájékozatlan hirszoigá-iaj.i irodák jelontésoibon napvilágot lát.
Romlátások «mallo Traoia ós Macedonia fblöllitásaról
A BIovo cimü bolgár lap azokkal a hiresztolesekkol szembún, molyok önálló .Tráoia és Macedónia foltílli-tásáról szólnak, megállapitja, hogy azok nyugtalanító rémlátomások. Az ogyositett bolgárokat nom lohot .a térképről ollörólni ós amig bolgárok
loBznok, a jolonlogj j bolgár állam körétén belül ogyositotlon kivannak élni.
¦a bolgár Bzobranjot rövid időn bolül ÖBBzohivják. a főváros politikai köreibon máris \'élénkülés tapasztalható, mivel a logujubb par-
Felhívjuk Igen tisztelt megbízóinkét, hogyfl94áv évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék át, mert azok.*további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
nnáuiiuihi r;vi villamos aram-
DRfltfliifUlUfB SZOLGÁLTATÓ RT.
Arimuimlilc »<•».., r>klamiol6k, hlb«|.i.nl.i.K, .....r.rü lalviligoiltát mlndon vlllimol >«rdi>D.n «lelalblt «ini «rlMtan 1» 6rái0
cg<ftÍ*ryH»t ci. fUrfon ag4. ,
lamenii ülésszak nemcsak bolpolí-tikai, hanem különböző fontos sül-íMlitikai kérdósokra is tisztázást adhat..
Gatoltuk nagyobb német támadd* terveit a n*ltanol hldfttnét
Hóniüból felentik: Kz utóbbi napokban közölt különféle Jelentések azt állítják, hogy a németek újból készülnek; hogy a ncltunoi hidfŐ ellen támudásru induljanak. Ezt német helyről cáfolják azzal, hogy Olaszországban nagyobb méretű tánta-dásokra alkalmatlan időjárás uralkodik. Az egész árcvomdou az erős esőzések következtében egyetlen mocsár az egész terep, mely leheletlenné leszi tankok alkalmozásót, igy nagyol)!) támadásukról nem lehet szó.
A nénutttk "mlndant rnetítesz-neh, hogy megőrizték Róma nyílt vár** teitetíH t
A Hváici hírszolgálat rómoí tudó-sitójn jelenti, hogy az olasz fővárosén állandóan átrepülnek a szevot-BÓges repülőgépek, A lakosság mindennap t;i van téve a bombázásnak. lünnoK kövotkoztöbop nagyon mog- . romlottak a közszitlgáltaUisok. Hóma városában cgyotlon egy némot parancsnokság van, moly a két milliós város élőim isitorról -való ellátását biztosítja, ópjxm őzért a oviit város parancsnokságának nevezik. Az ol- . kmuéges gé|x»lí közolodtóro a római légvétiolnii ütogok nom szólalnak meg és ha bombákat dohnak, tt néniéi ^"dáBZgépok akkor som szállhatnak fel, hogy a nyilt város jol-lo»él niegörizzéK.
ar-gOHlBBETESEa
_ÁLÜLt \' .""
t\\ .1.1. icxéilmiiiikótl felvet/ HeaeH,
HííUiy MlhUi-at 2. \\_
piacjblaNaté 2 btjiífeítu felveaMk. Caensery-ut 21. IU
BaiércnAft keretek feloapia. 06rl Po ut 10, et udvarban. 33ü
aUgbiabat* nílndenes aiobalcaajt keiea di Scbfchtaoa Utvlané, Csengety-itt 27/a-, I; tn. 838
KoiiuBHoié» JaibÉBarl karetek Saaaafy-liöi v«sy ZaUoéi április l-l keiit4sic — l\'alIv Déact guda>H>t Oeite. MT
figy uiiUnucn téii »x«h*o«*#l keresnek 4« Uga ttkeide lésieie. Clui * kt-
ad«BSH.
H*al»atotaai ét kltulöliu\' kitelelik Kcieuien Rtzté tíRuei. M4
¦•JáreaiAt axonoaira lolvttzek. ZAraa-
ntca e. aee
H>t.«AM |"i-al keft feleibe kiadd. -llaiiny M.-HI 47. 15«
AaAaVVattgL "
fMasjveialr* kcicack anei; tenti ai*r-M«aa«oall. Cím a kiadCkao. S4I
. KatMMuay filmmel mUkÖdö mottetti tt] hangos konpieu musile» dado, e»eir-.< mutlcngcdéliycl lendcikcca cgyeancl Uisj-«0D»M Urssina Cun. Műioár Jozscl Fitvl-ucnil/i Bua»stt« lii uuara, fó-ut 1, U7
ÍFasMLlall ludioll, agyait, utkréAjek eladok. MegteJunUktÖK azudán dtluiáa ¦égy te oi közölt attui Imre herttg-utca 3. _
Esjif drapp udi tarául kaMt te egy 1 MUgyas kaulmonlu igytenid eladd. — Caakfi Laaxfe-uiu I. L cstslsl $, «M
ls*p leáaytu gyap|H tewmi k«b^« aspkaval JuUajaeaKuiad* Király u. 30. 8t>7
t-a ur-idibui bar 25 liieres tetdek^aa Uipbato a itiiiieiöiiéi, Baltaytoy- n. 20. |f4
zalai qjEttgjjjL
1»Ó. gireftia U
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpenziar Részvénytársaság Nagykanizsán
(érdekközösségben a Magyar ÁltaMinos Hitelbankkal)
évi rendes közgyűlését
1944. évi március hó 26-an délelőtt 11 órakor saját helyiségében (Fö-ut 1.) tartja meg, melyre a t. részvényesekéi liszlclellcl meghívja
--«f~*"j«- az Igazgatóság,
Tírgyaorozalr
1. Az Igazgatóság és fclugyclóbizotlság jelentése az 1943. Uzlet-évról, az 1943. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség (elosztása iránll határozathozatal és a felmentvéity megadása.
2. Az alapszabályok 21. S-a alapján az Ugyvczeto-igazgalól teendők
Nagykanizsa, 1944. március 14.
ellátásával megbízott igazgatósági tag 1943. és 1944. évi Illetményének megállapítása. „ _ ....
3. Az alapszabályok 19. §-a értelmében 3 igazgatósági tag választása 3 évre, valamint a 27. §. alapján 6 felllgyelóblzoltságl lag vi-I is /1 As i 1 évre.
4. Az alapszabályszerűen benyújtandó Indítványok tárgyalása.
. i* <it*.B„ rA.tiurtiKinfic f* ««vazliafunk azok a részvényesek, akik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása előtt tart*, v.^.^.^ H"C""nk""\' BUd\'Pt"tn """ntk- " """ rt"VÍnvíU kl<""°"
ény<
e7l*mec\'víny"i;azoIísi\'n a közgyűlésen való részvétel
Vagyon
MÉRLEG-SZÁM LA
Teher
Pénttárkésilet ..................
Qlréstámlán fennálló követelések:
Magyar Nemzeti Banknál .........
M, Kir postatakarékpénztárnál ......"
Pénzintézeteknél és bankcégcknél fennálló
követelések ............ •.....
Értékpapírok:
államadósságok..................
tőztdén\'Jegyzelt értékpapírok ......
tőzsdén nem Jegyzett értékpapltok ¦¦¦ Váltók:
jelzáloggal biztosítva ............
egyéb iáigyl fedezetiéi............
kezességgel biztosítva .............
Adósok:
jeltáloggal blztoiljva ...... ... ...
egyéb tárgyi fedezettel............
kezességgel biztosítva ............
nyílt izemélyl tiítcH...............
egyéb fedezettel ............ ¦¦¦
állami könyvadósság......... ......
Átalakított törlcsztéscs kölcsönök ......
Ingatlanok:
Intézeti székház ...............
kefegyáil Ingatlan ............ ...
Berendezés és felszerelés ............
Átmeneti aktívák..................
Egyéb vagyon lé lelek ... ... .........
Óvadékok és kezességek .......... P
Részvénytőke.........
TÓketailalék.........
Tartalékalap .........
értékkülönbözeti tartalék
Nyugdíjalap .........
Balélek: „
takarékbetét ......
folyószámlabetétek ...
Hitelezők .........
Vlwonlleszámltoll vállak Tel nem vett osztalékok
Átmeneti télelek ......
I*gyéb tehertételek
adékok éa kezességek ... /ereség:
muli évi álhizat ......
folyó évi Ittita nyereség
Összeg
600 000 100.000 90.(902
1,018.041 787 390
7.202 66.669
Péugó | f
785.062 36.713 90.647
1,783.931 103.702
1,261.067 .1.163 13 349 28.900
V«est*sés
EREDMÉNY-SZÁMLA
.Nyereség
Kamatkiadások:
takarékbetétkamat ..........
folyószánilabclctksmal ... ... .
vlszontlessámltáil kamat...... .
folyószámla hl telezői kamat ... . Tlsztlllzeléiek és nyugdijak ... .
Üzleil kölnégek .............
Adók és Illetékek.............
TEBE nyugdíjpénztári hozzájárulás . Nyereség:
mult évi áthozat ..........
folyó évi (Isita nyereség ... .
Pengő I f
31.032 26.bid 22.940 9.379
7,202 66.689
68.763 28.088 34.976 6,757
Nyercségáthozal ...............
Kamatbevételek;
vállókamat...... ............
folyószámlaadós kamat .........
értékpapírkamat...... .........
átalakított lörlesitéses kölcsönkamat
Jutalék éa egyéb Jövedelem ......
Ingatlan Jövedelem ............
Pengft
164.324 101.079 2 395 360
7.20«
28» 161) 9.738 18.898
2oi pb Isi
Nagykanizsa, 1943. december 31. Megvizsgálta és helyesnek találta
Az Igazgatóiig.
A FaiagyalSblzottsig.
Olvassa a
Zolal molti!
Unger-Ullmanh Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók ii ilfijiphik.
Hofh*ri--oép«k) gépsxij, oaapégyfém éa golyó* o sasa p ágy igényléaét «liatéxt.m.
zului KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPtLAf* Kladjn: „Külgazdasági im. Nagykamzsa\' Feleloa kiadó: Zalai Károly Nyomulóit a „Közgazdasági R. T. Nagykanizaa" nyomdájában\' Nagykanizsán Nyomdáért tőle): Zalai Károly
Pelato:\'.
loadlokoiat: laboriposia:_
84.. évi., 61. sz> Nagykanizsa. 1944. március 16. csütörtök «r» 16 Mié*.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP\'
CriiiilMjfl 4a k^atvauTM wHMon 78. a
Felelős szerkesztő: Bárbarits Lajos
Klötizstésl Ara: ejiy hónapra * pcatto 30 filler.
negyedévre 12 nemre 40 (fllér. Kiíjuasaam: hétköznapistul.. kZ/nithatrm 30 ttlL
Moszkva után títsval is falvaszi a BadoglEo. kormán? a diplomáciai kapcsolatát
Nagy « zűrzavar a szövetségesek között Moszkva öntevékenysége miatt Szófiát bombázták, Bukarestben felállították a kiürítési hivatalt
i Kalati hareté> watménveiniik «|*W<*bon mag mindig
a Bug előtti terepen JliIo oagy elhárító csata áll, liár a Mm> még jobban eliszajiosodoU, vá) ioiattan erőről folytak a harcok. A Cbsraontól északra és Nikolajottól éstakknlotro fókvŐ területen elöro-ifdmulú ftaorjot csapatok nom* tudták megzavarni o németek nlnzakadó uoadulatait. A
homok súlyotok és elkeseredetten folynak. 1 •auriot aa egész ingó szakaszon reefcitujrolt nagyobb orőkkol a Bug fálí olórotőrni, A. azovjot propagan-ihnsk aa ai állítása, moly nagynhb lomot hadúré körülzáráaát omlogoti, som tolul mog a valóságnak. Kirovo-jradtol dólro a harcok a Búgtól míg 80 kilométer távolságban folynak. Aa Umaatól dólro oaó lóriitokul mikoríila a Bzovjotnok oléruio a Bug vonalat ós a hidfó mindkét iklalát kibóvitoni.
ÁTamopoUót keletre indult t«-^nmáésoh a német vonalak meg-
¦ erőaitéaét eredményezték. Eszakkelotro sikerült as oroszoknak előnyomulni ,a német védőiem azonban., as előnyomuló éket elvágta ós toljeson felmorzsolta. \\
A-Neveitől északra inditöttszor-jot támadások lényegesen TOBBÍtet-lek erejükből,
Az ela» harctőran az időjárás részlton megjavult és a harcok megélénkültök. \' Mindkét részről fokozottahb mértékben a légi erőket vetették harcba. Ás esőzésok miatt a terop állandóan iazaposodilc, agy hogy nagyobb hadmüvelotokot ¦nem hajtottak végre. Aprilí&tól dólro az. angolszászok két órás tüzérségi elŐkészités után több erős fplderiw vállalkozást hajtottak végre. A nó-motek ellentámadással néhány Imlyi
Ifudapcstrfil jelentik:
Tegnap délelőtt ellenséges rc-indögéiwk különböző útvonalon n ország \'.délnyugati légiterét
betörési helyot megtisztítottál Jeleméi a tegnapi magyarországi átrepfllósrői
átrepülték és zavaré repülést végeztek észak és íszakkoleli irányban. Majd délfelé az or^ szag légiterét elhagyók. (MTI)
Sulyes légi támadás érte a bolgár fővárost
munkálatokat. ¦ \'Bukaréstl/61 jelentik:.
A román fővárosban kiürítési hivatalt állítottak fel. Aki vidékre akar költözni, vagy lakását bármilyen okból elhagyja, köteles a hivatalnak ezt a rfthnényt bejelenteni.
Szófia, március 16 Angol-amerikai bombázók támadást intéztek Szófia eHen. A bolgár főváros lakónegyedeiben karók keletkeztek, 1 műkincsek, középületek és szociális intézmények semmisültek meg. A támadás után a katonaság és a jendőrséfí megkezdte a mentési
kö-
Bombáztik Londont és más angol városekat
A*brit hírszolgálat jelentése szerint tegnap.este Londonban ismét légiriadó volt és heves légvédelmi tüzelést lehetett hnl-laani Német harci repülőgépek Anglia délkeleti részében egyes célpontokat, valamint Londont
támadták.
A nénjét bombázó kötelékek tegnap este megtámadták London központját is. Romboló és gyújtó bombák tömegét dobták a célokra, melynek nyomán ha-\' talmas tüzek keletkeztek.
18.000 tonna hajót sülyesztettek el a német repülők a nápolyi kikötőben
áldozatul. Több kereskedelmi hajót is eltalállak, illetve megrongállak. A hajókon nagyobb
tüzek keletkeztek.
-Stockholm politikai ós diplomáciai köreiben meglohotóson borúlátóan ítélik mog. Helsinkiben hangsúlyozzák, hogy "a mogogyozós finn- részről meg van a tárgyalási készség.
A finn válását ma és holnap dolgozzák ki, majd Stockholmba viszik ós onnan a hót végén Moszkvába.
A Stockholm Tidniugon tudósítója szerint a finn kormány és az or-1 hojp
Német bai\'CJ repülőezredek támadást intézlek Nápoly kikötőié ellen és ellenséges hajó-célokat bombáztuk. A támadásunk 1H ezer tonna hajőür eseti
London nem tudott Moszkva ós az olasz kormány diplomáciai kapcsolatónak felvételéről
tegnap nwgbosjtélésrn ültek össze. Washingtoni Inr szerint az KgyesÜH
Az angol hírszolgálat jelentése szerint a súlyos aggodalmak huta-lúiii, molyok ív hivatalos politika vonalvozotéséiiok arcvonalán a log-wtóblii napokban felmerültök, líoo-Mvoll elnök és Hull külügymmisztoi
Államok folvilí\'n-\'osil/lst körtek Moszk vától a Hadoglioviil való diplomáciai kaiH-solat felvétele miatt, Valószínűnek tartják, hogy Roosovolt os Hull
erről a kérdésről tárgyaltak London\' 11
fővárosban nagy savart k*itot ManrIs
va és Badoglio diplomáciai kapaSo-lat*. Kiről s saándákáról Moszkva, sem Ijortdont, som WashingtaiMi nem tájékoztatta,.
OhiMeeqbol jelemtik: Badoglio ¦ megállapodási, kótöt* Tito kormányával a diplomáciai kap*
hírek szerint az angol | \'csoíatok feTvérjcle tárgyában
A finn helyzet
finii—szovjet tárgyalásokat
szdggyülés ogyotértonek abban, bizonyos SZorjut feltételek elfogadhatatlanok. Az országgyűlés tegnapi zárt ülésén kimondta, hogy a kormány közét nem köti meg és nem irnak elő irányelrokni. a tájékozódás
folytatására, ez azonban nem történhetik Moszkván korosztüi. Finn hivatalos körök a mostani viszonyok között nem akarnak küldöttséget indítani MosskvábS.
Kgyos finn lapok tiidni vélik, hogy Moszkva, hajlandó tárgyalni a finn csapatoknak. as 1040. évi határok mögé való visszavonásáról t ós nem ragaszkodik ahbos, hogy a. finn csapatok mar ajj órdomleges tárgyalások megkezdése előtt visszavonuljanak a határok mögé ,elég ha eli;-un rik- éneket a határokat. A német haderők kérdésében az inast-" indáson kivül más megoldási lehM*-Aégok is vannak..
A háború utáni jóvátétel és az ir kérdés az angol alsóházban
Stockholm, március 16 As angol alsóházban kérdést intéztek a külügy min isztorhoz, hegy a háború után jóvátétellel akarják-e sújtani az ellensógos államokat, vagy pedig okultak a worsaillesi béko hi-BáibOrV A külügyre in ÍBstor kijolen-tetto, hogy az angol kormány ezt
rioare az angol—spanyol tárgya/ások után lemond a madridi nagykövetségről
A Dall;
a kérdést jelonleg tamilmánvozsa, és eblien az ügyben a Iegrővidobt> időn belül nyilatkoiiatot toss.
Churchill az alsóház ülésén nem ¦volt hajlandó válaszolni as ír kérdésről és a teneoly-hatalmak Irépyi-ftolfiinek Irországhan végzett működésé ről.
ily Telograpb tudósítója IIoaret, Anglia spanyöl-
szerinl I
országi nagykövetet Londonba várják, hft Francé tábornokkal folytatott tárgyalásai véget ér-
EnyhOlt a helyzet\'Írország körül
nek. Lehetséges, hogy azután le mond állásáról, mert ismét,
szeretné .helyét visszaszerezni parlamentben.
Stockholmból jelentik: Írország Washingtoni, nagykövet1, kijelentette, hogy az ntolsó napokban lényegesen enyhült a helyzet az Egyesült Államok és Írország között. Véleménye sze-
rint a brit rcrulélkeiésck nem zavarják meg az Ír kereskedelmet, csak az utasforgalmat rtend-szahályozzók, ilyen szigoritásók pedig már líí3í). óta érvényben -vannak. . **- \'
Egyre tébb az akadálya a jugoszláv kérdés rendezésinek
Szmolics azok közé tartoznak,
Á szabad francia hírszolgálati iroda jelentése szerint Szunics jugoszláv moszkvai követnek és Szmolics tálmrnoknak1 a királyi jugoszláv kormánnyal valé szakítása és átpártolása Titohoz ínég bizonylalanabW teszi a jugoszláv kormányok közötti megegyezést, mivel\' Szimics és
Sxntrobhatitniiák * lrancin ellenállási mozgalom köz oatját
akik elvelik a szerb hegemónia tervét, mely szerint a Balkánon élő szláv népek kizárólag szerb fennhatóság alá kerülnének és annak a mozgalomnak hívei, amely ti szerbek, és horvátok egyesi lésévet a balkáni . népek konföderációját kívánja.\'
Vicliyhől jelenlik: A francia rendőrség rajtaütött a Trunébi ellenállási , mozgalom vezérkarán. Kézeé kerüllek a mozgalom ügyiratai, tervei, sok fegyver és robbanó anyag. \'Kddifi mintegy 150 millió frankot költöttek terveik végrehajtására.
Kézre került azoknak a névsora, hogy kiket akartak a**, lövőben meggyilkolni. Lefoglaltak azon-kivid fontos értesülésekéi tartalmazó Írásokat, melyekét az ellenállási mozgalom vezérkara Ajgirbu akart küldeni,.
ZALAI KÖZLÖNY
1944. március 16
Mindszent/ püspök távirata Nagy-kámzsa váras közönségéhez
Mindszenly Jóisef, az uj veszprémi megyéspüspök arra a táviratra, amelyet kinevezésekor dr. Kra\'ky István polgármester maga és Nagykanizsa város k\'l-(iiisígc nevében hozzá intézett, ma a következő távirati választ küldte dr. Krátky István
polgármester elmére:
„Méltóságod és Nagykanizsa város közönségének\' jóleső üdvözletét hálásan kötzÖnve vagyok eddigi kötős küzdelmek jegyében összeforrottan atyai érzelmekkel: Veszprémi püspök.\'\'
„tSárcins 15. ma Is Irinyietoóje a magyarság önrendelkezési legéért felytatotl harciak11
Nagykanizsa harallas Bnneaségel a szabadság napján
dött. !\\Iindon templomban a hazáért imádkoztak ezen a napon. A hivatalos iniso a fereneiok Inmplnmáhau volt, a rclsötoinploinhail katoilli óm
lovonie misén yntt részt a magyar dió záloga ,a fiatulság. Az evangélikus templomban , közös protestáns istentisztelet volt.
Délelőtt 11 óiára zsúfolásig mog-tolt az iparos székház nagyterme ünnopló közünséggol. Itt rendezte
rodalmi és Müvészall K*r, a Levente Egyesület a középiskolások bevaaísával
a város társadalmának együttes ha- | 1014 történelmi eseményei között,
Nngvkanizsa utcáit nemzetiszínű loboíők, a lolkokel \'pedig az ünneplő magvai érzés öltöztette díszbe teg-nai, március 15-én. ¦ :\\ tavaszi nap hol-arany szőnyegeket íorontott végig a városon, hói inog szürke fellegekből mpke taVaszi\' hópelyhek, szállingóztak a szeszélyes magasokból. ¦
A város közönségének, hazafias Ünneplése a templomokban kozdő-
nz
zofias üiino|«égét. Megjelent azon nagyszámú honvéd tiszti küldöttség élén vitás Koloxváry ezredes, ál le ¦ más parancsnok is, valamint a város «fCVbAzí és polirári él-\'f>.tck vezetői közül sokan, A leventék\'"Zilb/ló alatt vonultak ki ,a diáksága karzatokon helveskodott cd, - Az ünnepéi\\ .a Itiszokogy-gvul kezdődött, amit ü levente EOnokiir
játszott Hsdáni Károl.v karnagy ve-•zénylésévol. Juhász József ke-roako-delrnlstn, u lehetsé.ws ifin szavaló n\' márciusi tolkosedés tüzét gyújtotta a lelkekben. A bvonto zonekur kornogys hozzáértő veretése alatt üzépen és jól összejátszva adta olú a Zrliryi indulót. Következeti hatján dr. Uajdu Uynlá kir.
kormáiii/fútuiiútxt/s ünnepi beszéde.
A szónoklat kanizsai mestere atör-ténolem bölcs szemlél itóvol, bolyonként lírai szárnyalással rajzolta inog Iroszédébon március\' lő történehni és mai jolontőségét, !Liui.il. koraté-bon lelkesen lobogó oltúrtüzet gyújtott Kossuth\' bajos nevének é« oui-lékének.
A szabadság mondta egyellek közt olyan virág,\' amely mindenütt vérből hajtott ki. A ma-gyai történelem bmi is. Március lő. világtörténelmi manifesztációja volt mindig a magyarnak, egykor küzdelem a szabad, uj Maa;yaroiszapért, ma Niigyiuagyurországért. Színi Isdikus Í> eívjolzöjí) ma is a inugyiir-fát; öiirendolkozési jogáért folytatott
harcunknak a trianoni határok megszabása ellen.
Kifőj tollo, hogy 1848-tól 1808-ig csak a hontalanok ünnopo volt már-ciué 16. Ab L860 ós 18158 évi mártíré\' Idusát vórlxi fojtották fegyvorok oiejóvol. A kiegyozés után is csak társadalmi ünnepre volt a magyarságnak március idusa-, dó társadalom és állam nem ünnojioll együtt, a hivatalos Magyarországnak még koszorúja is hiányzott Kossuth Lajos ravataláról.
I\'áihuzamoí vont ezután IH48 és
inzetnek esőkben érvényesülő erkölcsi javai közölt \'és a nemzeti tényezőknek ezek értékeléséi km i (»-nositotl magatartása között. Kifejtette a-nemzeti újjászületés csoda -latos misztériumát, abban nemzeti nagyjaink tragljtUS sorsára mutatott rá, majd Kossuth bajos tűzláng lelkét vethette emelkedett szavakban
hallgatósága \'elé.
Ilii és hazaszeretet, ez a %ét nagy erkölcsi ofőténvoző kellett mondta dr. Hajdn (ívnia a magyarság élotjógajtnak Kivívásához Kz o kél érzés együtt rizQlotik a magvar einbui\'ful p% az alapja a családi óm társadalmi életnek, ez ösztönöz
munkára, küzdésre, ha kell, lomon-
dásra. Kx az összetartó kapocs o,z-tálv. rang és folckozd különiis\'-í nélkül, hogy tudjunk mindnyájan lm csak e hazában, hanoiul a házáért élni.
- A inagyar történelemben mindig eljött a megújhodás és o) fog jönni uz újjászületés rjiost is. A magyar nemzeti géniusz örök, tehát «¦/. ii nemzet nem.halhal meg soha. Ideig-óráig elnyomhatják, külsőleg lovorhelik, de belső orkölcsi toréit nem lehet megaonun isi leni, azok kitörnek a nemzet testiéből és eget kérnek\' és gyózedelm ¦skodnek. Kis nemzet nincs, ha annak a nemzőinek nagyok uz en\'yiyoi, erkölcsi értékei, eszményei. írlÍnéi többi>n viszik ezeket harcba egy nemzőt fiai, annál biztosabb a magyar nem-zoti-iígy diadala.
A lelkes tapsvihar caillapultával Gazda Imre levente szavalta ol erőteljesén* » Talpra magyar t, majd Varga András VIII. gimnazista mondta el az ifjúság norólien okos, szép beszédéit, amelylMil kicsillant az óletréi szóló magyar piarista nevelés. A Nólre Danié leánygimnázium szé{wn összehangzó énekkara Ráoz Alajos karnagy kitűnő vezetése alatt egy énekszámot adott elő nagy V-t-SKüSro, M metil József levente, szavalatával járult \'hozzá az ünnepség műsorának sikon\'moz, ami azután a fíímnusz-szal végződött.
A nagykanizsai Ipartestület és laaraikSr
/\'. Fekete. Géza ferences leik ész. a front hősének ünnepi beszéde.
Kilenevonhatodszor üljük mog Március Idusát, mondta ¦ ¦ de hol van ennek a látható eredménye? Szi\'uko dátum: de a magyarság történelmében\' örök emlékezés. Forradalom? Hiszen ahol a forradalom megfordul, véies a nyoma, fts mi mégis forradalmat onnoóol.iknk? Ilyen forradulom volt Krisztus Urunk tovékenvaégo a földön • a IMjgányság erkölcseivel szemlsjn és Kivívta a lelkek szabadságát: A lélek
délután 4 órakor tartotta máreinsi ünnepélyét, melyon a nagytermet zsuioJÚSlg un-. ioiV\'ilt" a hazafias ma gyArság. A\'jncgjolont élenjárók Boraiban olt láttuk a honvéd tiszlíkart élén vitéz Kolczváry IV-la ozredes-m\'I, a hivatalos varost dr. Hegyi ¦ bajos fójeiíyzó képvisolle. A aagvon szépen megroiidézett hazafias ün-iiopségot a honvéd zenekar Hering Vilmos karnagy vezénylete alatt a lliszekegy-gyol nyitotta inog. Majd tiazda fmro gyújtó hatással elszavalta PotŐfl Talpra\' mairyarját. Ixi-
nyÜgözŐ hatású volt
forradalma volt es ,ukí megliaJni tud, hogy másoknak jobb legyen. Kmlnsri sorsokért száll síkra és ¦ -életet ad. A francia, majd .spanyol vérgőzös forradalmakkal széniben az 1H4H március lfi-i ifjust\'igi forradalom dalolva indul és fegyvere a s/.ó és u-t igazság. Iizabadság, Kgyoil löség és Tostvériség a jelszó, uinolv-lyol indult. Rs líílí március Í5 lehet-o máaV Ma épp ugy hordozzák körül a- véres kardot, ma épp ugy hullanak ol Jcgjobbjauut a hosszú harc alatt, Nokik toiemteui, nekünk megvédeni koll a szabadságol. l.esz-o elég orö erre? Ok nem nézhették és nem türliotték, hogy millióknak csak jobbágysors jusson egy miatt, hogy a magyaroknak u saptt hazájában csak konc kerüljön. Március t6. tehát nem rombol, liánom - felomol! Egyenlőség koll. 1944
március 1 ő-nek a kiteljesüléshez kell vozelnío. Do a mi egyoidósó-günk nom lőhet á »lovaris« ogyonló-segói haneni az ogyonló kölolosség-leljasitós. Testvériség a jogfolytonosságban a nemzőt köUiít-saégtudú munkásságában. Fel kell omolni, ukik elostok tőlünk, ltomboll lH4ti március: Icrointiolta a kasztokat, a
A nagykaalzaal
családja nagy számban jelent I meg helyiségükben, hiíyy haza-lias lelkületűd adózzuuuk* március tó. emlékének. OK láttunk mindenkit, akinek csuk va>aiiii köze van az uj keresztény gazdasági átállításhoz. A\'íf\'y egybegyűlt vikaság :f Magyar líiszck-eggyel kez<lle\' Ültig iiniu-pél, majd Juhász István kerrsk. is-kobii tanuló szavalta el l\'etöfi Talpramagyarjól a ntareiust ii-jak izzó szelliMiiébeii. N\'íléz Tótii líéla kir. kormánytanácsos, a Huros^kerület elnöke uiondoltu cl ezután lelkes ünnepi beszédéi. Véltig vonultait:) ballgalosii-14a előtt a !lü év előtti eseményeket, a Muzeuui-keitbL\'U\' el-liaugzott és az egész ország né-|ének léikét felgyuhisztú \'i*«lpra magyarját, a szabadságharc
válaszfalakat, a társadalmi Agynn-lőtlonségot, a cimkórságot. No legyünk 1848 március 16. tókozlój! A k^roszténység »forrailalma-:i volt a logszobb forradalom. A koneszt/iB, Magyarország u Testvériséget sxiilt\'^ inog, a magyar testvériséget. Március 15-ánok szollenie rügyfakadiw és olszáojt.\'küzdőiéin u lK>ldogul,iséii, a nemzőt jövőjéért., V,y. a szrllem\' koll, hogy 9b\' óv multán is tnv.^. szálljon bennünket. Majd méltatta Kossuth Lajos nagyságát, aki létrr-liozta azt a forradalmat, amelynek emlékét ma ünnopoljük. Öntudat, kötelességteljesítés, fajtaszoi-etei: ;,i uj márciusi program.
Ah izzó hazafiságn magyar beszéd a tüzes magyar barát ajkáról, Ünnea volt külön a jelenvoltak szamára.
Méltó volt a hazafias szép üji-nopségboz a Notre Damn !eéiw-novolointézot énekkarának kórusa a. fáradhatatlan Kócs Alajos karnagy vozónylotévol.
A nonvódzenekar számai viharos tapsra rogatlták a közönsf\'get, Pap Gizella sok kodvosséiggol én fiatalos bájjal szavalta el Petőfi ogyik versét, Az ünnepély « nemzeti imádsággal fojozódött be.
iaraas-karliat
jiemzeti forradalmát egészen j "jelen gazdasági átállításig: Tóth elnök beszédével1 nagy batásl váltolt ki. A nagyon szépen sikerült, meghitt huzufias ünnepély a nemzeti lmátfsággal ért véget.
KlakanUsáa
u III. körzeti elemi iskoIálMin tartottak hazafias ünnepélyt, ahol l\'asqualetti Antal taniló íéondolt ünnepi Wszédct. A felsősök szávalóKÓrus;! imitatko-zólt\' be szép hazafias számokkal és néhány elemista diáktól halottunk ügyes szavalatokat.
A Mawlf ayvozatak KCre
hazafias " \'\'ünnepsejjérCl nielm-szüke miatt holnap picgjélcufi számunkban közlünk tudósítást.
Csáktarnyin fogtak akík ideiinbe indultak
Ot jóképű budapesti fiatalember, névszerinl Lajkó Xán-doi- vasesztergályos, ifj. Nagy Antal szűcs, Ittiisz Pál .bőrdíszműves, K\'ücsrra Ant-Jl SZubó, valamiül egy kiskorú gondol lak nagyot, és merészet és elhatározták, hogy elmennek idegenbe világol próbálni, Az elhatározást lett követte. De nem volt expedíciójukra elég pénzük, azért Lajkó elhatározta, bogy Újvidékre esinátiiak egy leruc-canást, ahol sógora. Androsics István korcsmáros lakik. Le is mentek és Lajkó be Is tért rokonához, aki nagy szeretettel fogadta, de a pesti fiatalember nzzal hálálta meg n szíves vendéglátást, hogy egy óvatlan pillanatban egy csomó liankjegyet vitt magával emlékül. megKér-dczcllcnül. A károsult azonban rájött a dologra és feljelentette rokonai. Mikor azután nlársn-ság Csáktornyára érkezeti, hogy oniiim tovább folytassa uljál az Ígéret földjére\', az egyik rendőrnek feltűntek a hangoskodó fiatalok, igazoltatta ökcl város-nézegetés közben. Bevallották, hogy ittlevél nélkül, hadköteles korban. Lajkó pedig még hozzá az újvidéki bankjegyekkel meg-lerhellen akarlak elhagyni az országot. A legközelebbi vonattal már utunk íudilolták őket
el öt fiatalembert, biláogtigot keresni
Nagykanizsára, ahol a íogMi-z* zal ismerkedtek meg. A vizsgálóbíró elölt beismerlek, bogy mi járatban voltak, ugy. hogy dr. Knausz László törvényszéki tanácselnök vizsgálóbíró Lajkóf lopás bűntettéért, ti többieket pedig tiltott határátlépés kísérletéért letartóztatásba helyezte, mid az ötödik a kiskorú szabadlábra került. Az visszautazott, haza a mamájához.\\
így ért véget öl budapesti LRju boUIog.ségkeresése az idegenben". .
Naptar. Mároiui 16. cstllöri*k. Hóm. bal. ücréu pk -- Protettáns Henrietta.
lajjoli <;yógyaaortat-i ügyaiat: Ma a Keket* tíaa gyógysaertár Fó-ul 6.
Kiskanizaán ax ottani gyógyszor-•Ar állandó űiryalates szolgálatot tart.
í\\ szokásos évi
Nagykanizsai Takarék
elismervény ellenében átvehetők.
5354
1SM4. március 16
Ezflstkalásm gazdaavatás vált Porlikán
A UMn jelenlétfbeii tartották \'.ní.ly.% zéeóvteWJáí
Perlak, márei
. .fiiiin Ifi
<Tndóxitánk jelenti) HéffóU kó-«7,uH Poriak gazdatárnudaíina aa *>züstkalái)KOs gazdnavatáfli ünnop-\' nógiv, moly :i legelső ilyen irányú (.\'¦li irazdasági tanfolyam egész Muraközben.
A/. ünnepélyes avatáson, megjolunt thűs Rióf Toloki líóla Misnán, az alispán köpvisolotóhon tüóz dr. Ilu-nvadi László várm. tYüegvzó, Busás Andor várm. pázd. fölfigyeld, dr. l-\'orinlon (h\'za főszolgabíró, dr, Monostori Tibor szolgabíró óa tÖllboil u helybeli előkelőségok közül. A tízs--sraliiiiüHii toondókkol Kiflii- Iniro líRltvánfalvaí in. kir. tf-\\i gazdasági iskolai igazgatót hizta meg n föld-niürolösügyi niíniHirtor.
ab ünrioi>aög szentmiséiről kezdődött, ahol az ösbzos tan folvaui hallgatók részt vottok előadóikkal ¦együtt. A záróvizsgát a községháza umáostormélion rondoztók mog, moly Alkalom i-n a hatalmas termel szépen roldiajiitettók.
Kupka (lyula, !1 porlaki in. kir. xazdaaásri n\'-pískolu Igazgatója, mint
a téli gazdasági tanfolyam viselője, niagas szárny a láa 11 ós szép gondola-tokkal tolitott ln\'rtzódlx\'ii üdvözölte a mwjelenfokol ós rövid isniorUitóst nyújtóit a tanfolyam mpgflznrviv.ósö-rol ós annak működéséről.
Kzutúu Sirtár linro vizsgubizliw niognyitotU) !1 vizsgát. Talán Holvd még 110111 fordult az oló, Iio«v a tanfolyam hallgatói között jogi doktorok, hölgyök ós különböző társadalmi osztályú ogyénok in mtorcpol-tok ós jó volt látni a kórgeskozü iiiuniközi magyar parasztok között | a magvai\' illtolligPiHua különböző lársudidmi reprezentánsait. Nagy áh-talúnostiAghun a hallgatók kiíoiiaHtu-Iflh felelőtöket adlak óh a/, orodmóiiy
nagyon jó volt.
K vizsga bofojozVivol Ikiliis István Lunf. gazdaköri elnök, u viliit ta mog a tanfolyam önkópzóköri disx-. közgyűlését. Koros^tlon szavakkal íuItÖZÖIu- a IllOgjolont elókolösógo-kel é« a tanfolyam hallgatóit.
Ptitarios .József tani. hallgató ¦ a gvuinőlí\'stormolésról tartott oló-adi\'mt. Vitéz .Murai Koronc tanf. ItalIgBtd hazafias vorsot szavalt nagy lelkesedéssel. Dr. HalázsoTÍrs (lyula -oki. karnagy, tiiiy véd jelölt vozotSté-toi magvar nótákat adtuk oló a tanf. halluntói, sok tapsot aruttuk.
Miivon sertést tartson a inuruközi gazdit V oimmöl Haranusics Mátyás .tanf. hallgató tartott komolv előadást, molyhoz vilé* Mnrai Forene, Ángyul János, Csonkás latrán ós dr. koti\'u-s Forene szólt hozzá ós tigylkun kórlók a főispánt, hogy tart un mog a muraközi kibmvÓHztett ssrtul rajtái ós no küldjonok mannái ÍM kunokat. Talán ez u,/kérdés erdokollr !.¦-/inkább a tanf. hallgatóit; meri esokönyöaon ragaszkodnak a hu9Hiirti\':s U-nyi\'-sztóshoz Ée arról nitiii is akarnak áttórni nn\'is fujfjiia. A főispáu 1 ovidon válaszolt a k;>r-dearo, in*lvlx*n ormok az iigvpok ulbiráliLsál)* a awikotnln\'i^krt! bizta íh niegvilagitotta a nomoaobb soi-tós-fajlu olónvót.
lízután \' Bucxuly Xtihály taaf. hallgató mondott ol og>\' alkalmi vnrtwt, molyct sok tapssal jutalmu-^ott n kc\')/,öiis*\'\'g.
A/. öllkúpzŐkŐri közgyülóat nagyon
MINDEM HÉTEN JOBB I
mrkeaztl: EflYEO ZOLTÁN. OkvetlenSI <is vegye meg. Ara P 1.20.
¦záp Ix\'sztMlmn rokrwr.tMto be az oi-
nök ós fo-adalmul totl többi gazda-társ* novúbon is, hogv amit a tan-folyamon lanultak, azt gyakorlatban is igyokszonok inngTalósiUni ós a kÖVdtkczó tnntolyomra az ifjúságot
is bofniorvozik, itiort ók látták, hogy milyrn sok ös hnH,znoa dolgot kaptak CSOrt\'bo fárarln/.ásáikórt.
Az oziistkab\'iszos gazdák rówzóru a bizonvitfáiiyt i\'w jolrónvt a vizsgabiztos osztotta ki c\'w ug>\' ó, mini a fóisnán kózfogitasaJ avatták fol a gazdákat.
A jó olöinoiK\'fiMÜ óh szorgalmas hallgatók nisz^ro a földmÜTolósügvi mitiiszlor kÖnvTaiáudókát osztottak ki. BzOkot Ikílitís István, ifj. Kávrán .János porlftki ó« Jancsooz István alsópuaztafai lakosok kapUik inig. Ugyancsak olófizotott It) gayda ró-szóro a ininiHztor ós 10 gazda r\'--azi\'iv Vass .Ji\'uiosnó szül. Földossi /.suzsanna Vulura albizoinányos a \'Magvur Föld« cimü gazdaaági bjOr tflapra. Krro szóló úUlványokat. ugyaiu\'sak a vizscabiv.tos <xsz.totta ki.
bröni csillogott a azomokbon, amikor a vármogyti szon»totf fóisi>ánja állt fol szólásra. Többíík köjíött 0»a-koi mondotta a főispán:
SzcroU\'iu n muraközi gaziláknt, Muraköz vidókH, twórt örömmol ifltr lom ide s rokont azórt, mi>rt olső oz a Umfolv \' ; Mnrakőzl)on. A muraközi gazdái; oddig is poklát mutattak arra, hogyan tohot többet
U\'nnr-lni, Vállvrt»tt munkára! dolgozzanak n m&r moglÓTÓ (iuzdakör-1 ¦\'•!! a akkor inogluthik munkájuk) móir nafryobb onxiinónyól. Kz az olsö lanfólyain })étda lágyon » r>gy-Ix-ii hÜHzko is leliot Poriak ilópe oxÜMtkaláaZob gazdáim. IVIdát 11111 taasannk az ifjúaágiiak ós a tdbbi gazdának is nihlülc a lanfotyanitiuL liallKatói.
Vitóz dr. Mtinyadi László várm. fóji\'j/vzö ;i fartiiogye n^vnluui rövid Ix-szödlKtn üdvo/.ill • a tanf. ballgu-tőit támogatásúröl biztoaitirtl^ ököl. Itódy l\'ál tanf. hallfrató táraai uovóbon mondott köszönotot az oló-arióknak, uiolyni Kupku (lyula tanf. voztitő \'válaszölt. A tanfolyamot oz-után a Vizsgabiztos IxrokoszMto.
A róaztvovök azután a uuifolyum kiállításút nóztók moir, moly szó|i olit<ndpzóaÍK>n mutatta !>¦¦ Muraköz háziijiarát.
A KÖtös obód a kaszinó liolvi-s<Víól>on volt, molyol a pu-laki irtz-dák fi-los/\'goi kóíszili\'Hok oL
Kokúii; maradt ogyütt muraköz guzdatársaditlma ós az intolligunciu kollonios ós jó liAngulatlmn.
kí: az ünnop is ninginutalt;!, liOLry onísobb, TÍtiart/dlöbb itl a mn-g>arság befolyás*, mint Találni Tölt, .Mimii:\', több ós több irazda jut (trru az (dhatározásra, hogy a Magyar Haza ós a Bzoiiliatváili Magvaror-sr.á.í az, moly. nyugodt fojlódóst, w:k:\'l ós s/.uri\'t>bit hoz szi\'unám. Láli\'ik a inogboszóli-at, a azontbilot, molvórt cwiróbo osak hüsógot kór nck, rairaszkodást ós nuigyaros lu»lyt állási. VASS JÁNOS \'
Kiifsjszévsl végzidett a héielyózás
:...... ü______ /„ \\*___V__j„l |lu,\'.. .aunlr,lL \\rJnnv nlvmi\' un
Simon Kominr ó* Varga Vnndid korncgfim Í lako*m»k a SSÖlouo inoiilük Kíhar dyörgy jiincójóbo mulatni. Mikor kósóbb TÍaszatórtck, Varga ós Simon iókrtlvükben hógolyával ogv mást dobálni kozdtók, Folytatták őzt ViirL-a udvarán is. Idúküzbon odaórt Molnár István Sl ótos közHÓglx>li gazda, aki rájuk szólt, hogy mit rosszalkodnak. Vargát a közbeszólás annyira foldühösitotto, hogy DOtnont a konyhába ,folkaixitt ogy vaslapátot kisfojazót óh a/okkiil addig ütötto-vorto Molnárt, míg ar, oazméV-
SPORTÉLI-T
leb\'l V(Vsztoll*». Molnár olvan milyos nóriili-sokot swiiT(MÍolt a f»)jón, hogy lolofr mattak a knnizsju mont\'^knok, akik lH»s"zállilották a kanizasi kórházba. Molnár úllajMitu olyan súlyos, hogy órtositpttÓk a törvónysz/\'l: rizs gálőbiráját. Dr. Kiiausz Liiszló tör-TÓnysBÓki tanávstdnök,. vizsgálóbíró azonnal kiszállt a kórházba ós ki\\ hallgatta Molnárt, aki a t>ntieltt!t> iiiondla ol a »i/.sffálóhiröuuk.
A CHondórség inogiuditotta a nyomozást.
LaMarogó-IBiliitéktt rtidauH a Haladás
fiSnVsiís~CMNTE Ü : 2 (J: t)
Már fél 3-kor\'sűrű sorokban özönlik :i tömeg « nagykanizsai Zrínyi piSlyn foló ós mii\'C a kőt csapni kifut a pályára, több mint özei- nózíl foglal hulyut a loláti\'m ós :\\/ állólioíynn.
Nóimlh sipjolői\'o a kövotkpzö t\'Sttpntok kozdenok:
Haladás : Körmomli Kovács III., Tölgyesi (íazilag, Knlotai, Kiss Halántui, Mt\'t-róez, lláiiiori. Dcszke, I.ovdsz.
ZM.NTI-:: Kovács II, Kovács I.. Kiss Milialec/., Itójjtt, Tálosi Xéuieth, Lyka. Istenes, .luliász. Vojntmls.
A Haladás lóp fel ItiniaiUilaf;. JuKász nóliány remek lalnlát ad szélsőjének, melyből Vojnovils a li. percben fölé lö. A 10 |»r<^-
ben Mibalec/. ."10 méteres ixnn-bája porzik a kapufán, Körmendi csak nehezen tisztáz. A Ifi, percben végre Hámori hálóba lalál Héjjá sehol I Egy perc liiulvii isinél ¦ fallHiz állil-iák a ZM.NITE vi^lelmot és lovász pompás lövésére ké.sön \\>s lödik Kovács II. 2:0. A ;23. percben Juhász gyönyörű laJn dál lálal vojoovíts elé. A szélső lerázza magáról a védőket, ]tom-pás iramban rajtol és szédüle-
tes\'lüvtísr ereszt meg! A*iiagy-.szerúen eltalált lalxla, mintha zsinóron húzták volna, vágódik a bal felső sarokba. 2: 1. Pompás esatárteljesitmény, romek gól ! Most a Haladás játékosai vnlösáüos tűzijátékot rendeznek a ZMNTE kapuja előtt. ZM-NTE jálókos alig aviflkozhatik bele a játékba. Kovács II. rengeteg lövést tesz ártalmatlanná. A :i0. pereben Mórócz köőelrör bálóba lő 3:1. A 32. ptWben ismét a ZMNTE balszárny vezet nagyszerű támadást, de .\\\'é-meth szeleburdi lövéssel (elszabadít-..
A második félidőben is a
Haladás az ur a pályán. A \'. NTE véxlelménck köz«pén he-talntas ftr tabuig A Haladás jú-lékosok megerőltetés nélkül sZíprzik U)vábbi góljaikéit. A 7. IMírcbcn l)eszke; a Ifv percben Hámori, nüg a Ki. percben újra Deszkelö gólt Máris ti: 1 Most a ZMN\'TK játékos cseréket eszközöl Ilyka helyén Németh, Né meth helyén Talpai, Tálosi he Ivén Cserm-s játsldk. Yéípre fléjja ott nagyja helyéi és Mi-halecz áll középfederctnek Hámori meg sem tnrt mozdulni Mi-baleez mellett. Máfis kiwrtték a Haladás- \'méregfogat-. Kiss I. I l-est hagy ki, ívtajirl a máttoftik félidő végé felé a heveson > támadó ZMN\'l\'K Talpúi révén szerez gólt. 6:2.
Szomorú jeloségnek voltunk tnnui ezen a mérkőzésen. Nem a Haladás képessétfeít aktirjiik kicsinyíteni, de a ZMNTE taktikája gyenge és kezdellege.i, védelmi rendszem; erősen hiányos tolt. a Haladás játékoSnk egész könnyedén, minden megőrölte-lós nólkul azt csináltuk, unit akartak. Héjjá gyenge szereplése nagy űrt jele.rttetl közé|>eii és l>liH>ni!ott a >véttebiii óv<\'-zrt hátul. Kgyébkénl a helyi csapat helyenkmt iz*Utöt ariott a jó játékfelfogásról és készség röl, hiszen egy csomó gólhelyzetet hoztak össze, csupán Körmendi ragyogó szereplésének köszönhető, hogy n«m tudták azt értéke-sitem. Végeredmény ben azonban nem a gólarány túlzott, hanem abogyaji azt elérték a Haladás játékosai
Kgyénileg a Haladásbód Desz-ke pompás játékai és Kalolni remek harcát a ZMNTK csatárokkal lehet kiemelni A többi zöld-fehér szomtwilhelyi játékos jó átlag! el jvsitiuényl nyújtott
a ZMNTE csapatiUmii Kovács II gyakran egyvdül állt szemben .1 Haladás csatáraival
s/AROSi nozso c>«rj%\'-,9
Március
16-19 lg
Wagymaíyar.ftlmslktr (30-én aWépMoxiban)
Abból szaiabt ürilAmy
JPiawertpiek : Tolntty Klárt, Hmffay Blanka, ViMUdru Marinka. Hmjmdmsv Miklós, Mihályi BrnO, Ttronj/t Imre. UFA vtlágkiraáó. Aktualitdatk d uildg mtndan réíxébOl.
SICaddsok kezdete: ?4, i* ée i8 órakor.
/,AI ,At KOZHONV
1044 inárrrus Ifi
és így nem ís lehet dt okolni u vereségért A kei hal véd a közé-|tli tátongó űr -.iLt.it* Össze vitára futkosott és kereste az ollót-. A . Nnle/ei sorban Héjjá ötröt percig játszott^ aztán teljesen eltűnt. Mihalecz volt a leg-jotib. különösen mikor középre került CserpOS jobb volt Talosi--nál. A táiundósorhnn Németig nem sokai imitalolt. Kyka nem birt elegét futni, mig Istenesnek a niezöny legjobb emberével, Kalotaival volt érdekes |>árhnr-•a,d* ritkán győzött a közénésav lár. A ImlszóniV remek volt, aj ZMNTK legjobb része.
Nagy megle)>etés volt Né.melh clsöram ii játékvezetése.
-•*-/( I -KrWaaáayak Budapest váll. Vidék váll. S ¦ 2. Szolnok UióMgyör l iÓ (bnjn ).
Hl RE K
— fáfftrclus 1B NsgykaalzKa véé4M«n\'jrWk Vanesa)
Március 19-ót, Süont József ünnepét Nagykanizsa Város lakossága •síelőktől fogva Ünnepének tartotta. Budát Jóssei-naina a Szent Jözmf Bgvházközíóir. plébánia és templom védessentjének ünnepe. Ebből a* alkalomból n SKÓkásps iiuesu ós ünnopi istentisztelőt lesz n fenoncos plóhá-n ia-tempkanban.
— (Vasárnap Tudvam a, pflspOk klnavaréss ntkntméb*\')
Aa egri érnek, akinek jöglntósága alá a veszprémi egy liázmogye is tar-loník, elrendelte, hogy Tasarnap az egyházmegye minden templomában Tedoom mondassék az uj főpásztor kinevezése alkalmából. Nagykanizsán a folsŐtomplomban a \'íéJ II órás nagy mise fesz a Tedeum, u foronciek templomában 11 órákor lesz a hálaadó ment mise, utána \'l\'odoum.
— (As uj klskaiaárawl esperes laVozlésci
Tudósítónk irja: llcnaőséges, meleg üanepléslKin rószeaitotto a kiske-mareuu plébániához tartozó községek lakossága Gelencsér András plébánost; akit az egyházmegye apostoli kormányzója h. esperessé nevezett ki. Az\'-] üdvözlésen mogjo-lunt a p\'ébániálitiz tartozó községek elöl já rés ága, egyházközségi képviselőtestülete, tanítósága ,az iskolák é;< a különféle egyesül \'teli küldöttsé-gei. Mindegyik szőnek keiv-sotlon, szívből jövő, szeretetet sugárzó szavakkal köszöntötte kedves modorú, fiatal lelkipásztorát h. esperessé történt kjaevozése alkalmából, Az ünnepelt jóleső örömmel, meghatódottan mondott köszönetet\' a szoivtivt-nok ,é« ragaszkod ásnak lelkes ünneplésben kifejezésre juttatott szívélyes megnyilvánulásáért,
— (MANSz közgyűlés)
A nagykanizsai MÁNK/, március íiB-án tartja szokásos évi küzgvülé-sét. A közgyűlésre mogérkoKik »
budapesti köspont kiküldötte, nem«! S/ti icha Margit, aki boBlétni fog a közgyűlésen, Indítványok a kózgyü-lés alélt dr. Krátkv Islvánn \'hoz, a MANSZ elnökéhez inté/endók. (":)
— (A perlaki adéhlvataltél)
. Murányi f/ásidó, a iierlakt ndó-hivatal vezetésével megbízott állampénztár! főtiszt, Budapesten kitün-teténnol tette le as adóhivatali főnöki viiagát.
- (Mksttó Paesáo)
Tudósítónk irja: Sébsstván József
•rdócsokonyai psperOS-plébános ós Varga bajos tarnocai plébános Bár-doe Jóssef esperes-plébános felkérésére 7 napos mínsKÍót tartottak l\'acsán. A község katolikus lakossága átérezro ar. elhangzott szont-bessédeket, tauitásokat, tömegesen járult » swntgyónáshoí! és azon (áldozáshoz, hogy ezáltal is megerősítsék lelküket n mai nőben időkben. As egyhetes misszió felnjthototlon ünnep volt és maiad a katolikus hivők lolkéhnn. Az, utnlnó misszió
11134 buli VOll.
\'Clivaalleta* ligyelaiéat*
A nagjkanisaai rendőrkapitányság tudomására hozza ae ogyoflületok-nek, hogyha bárminemii előadást vagy estet akarnak rendezni, ha bármilyen hazafias vagy. jöléknnv célú is. előbb slinpáui engedélyi kell kérniük és csak annak birtokában kérjenek rendőrhatósági engedélyt előadásuk im^Urtárfárn".
- (Adosaavy)
I tagiad i Béla nagykan i*aa i a; i-bómestor 200 |*>ngői adomáiivozott a szerkesztőség utján egy iparos liadiárva rogy iparos hadioitve\':> részére. Az összeget a rondoltrtés-RBerfl felhasználás végett eljuttattuk a Hajlam Szolgálat riiAolÓaógéhoz, I\'. Gulyás Gellért pléhánotihos.
— (A „Paatar aagellaaV fllaa eléaahtaa Nagykaa(7.aéat
A közönségnek nem kell külön méltatni a »l*as(or angolicus* eimfl katolikus filmet, amely nemesik témájánál fogva, de ragyogó felvételűivel és sznbbnél-szebb panorámáival is eseményszámba megy. Az Ur-asszonyok -Mária Kongregációjának BiknrflR Nagykanizsa részére is meg szorozni, hlóadásra kerül március 28-án, koddon a Vároai Hzinhézban. A jövodolom a Kongregáció szegény-felruházási akcióját szolgálja. To-kíntottol a rendkívüli érdeklődésre.
malv a filmet mindenütt kíséri, jót teául mindenki, ha elŐno biaaoaifr magának jegyet a különlegesen szép filnittlőadásra. (:)
A üOüKDltnO nyitva van rsflgel 7 órától eato 6 óráig. (Hótfö, szorda, pántolt délután és kedden ogéaa nap nókuuk.) Tolofon: 66U,
Köszönetnyilvánítás.
Mlarfaiakask. akik felejtketetlea dréxa jé fvarmtkfJik
rolay Láoxli
VI. eiii, iimii. tanuló tsaitlévén Hr(jelcDtok,VHKy mély-¦egei Mlalsimaaksi bárnlly méi%» •nyklteal Igyekenck, kfllUn Is a jtlmnizlum ttcnzgatósSiáDak, Umtrl karáisk én se IskelstAraalnsk, a vártai tliilvlflolót karnak, a flssat Jéuet«|fykAzközs«i{ cliökséKÖiek. a Levente Kjryeflfllet vszetéiégéntk és a levente zenakaraak ezutaa ¦•ndank báláa krjsaanetst
A an/Aaaaló oaalAri.
Köszönetnyilvánítás.
Mlnsazon \\ó barátskeiik, iiaiaré-seinkHtjk, a tBrvenyszok kiiel, fnalma iái ti tliztviielői, valamint a tartsa SzSvelBif és htiv. iiszlhelyeltesl kirílak, akik ftlelthetatlcn .li.ir.a jé hit-vieea, illetve ttllveillok . Kárpát Gázáné
aa. VáítiUl Ota« ttatetéiéa aiafjetentiiUkket vagy nia néáaa aagy hUualaitinkat enyliiteai i|yek«z(tk, cíuIoji atosdmk tiilás kéatindlt.
Kirait 6«za és ivirnikil,
vslnmliil S «yAmiilrt cialári.
Üzletmegnyltás.
I ii(lf|rllr:l <: i l"M t -1 n 11 irtf-lyru
tisztelt hSlgyköíöi^eyel. ktu EÖtVÖa-tér 10. sxám aluti
(Hedcrek-tiSzl
hölgv\'fodrasz-szalant
nyitottam.
fí b«l«yk«a«sseg szíves pártfogasat kévva. in.ii .hü,un tisztelettel
Ttuioai rvo. MolnárJánosn*.
Mindennapi Itveleséiből őattagyUDti iamaabély«B«< bétyeggyUjtéil caWhi taatjKaaaah^ Baibaiits, Zalai KaatTny ueikeiitósíge, naponta díiutin Ii--7 ón kfliott Ea a hlrdclea mindig érvényes.
Felhívjuk Igen tisztolt megbízóinkat, hogy 1943. évben átadott ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék ót, mert azok további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykerqskedés
7etetőn: $05.
Nagykotniszsa
Unger-UHmann Elek vaskereskedéséQen
sin-, rud- e« patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ÉiepzbGi.
Hofherr-gépek, gépszij, cMpágyfém és golyós
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kéz(«»k«-szakUzl*t Os«agorj-ut 4. sz.
Üzlet-mognyltán.
Tlsil.lelt.l érlesllem a m. I. vevAÍ-
radiószaklizlatamet
>>"oy _
4, J*vlt4mlh*ly«n*t vlll.«»j-
s»ol- tikkekkel hlbívllyc - u] h«lyl-Mfimbm Horthy Miklós-ul 12 .». alóli iMflORT-berhíibsr) mf>I»»l-totlam.
Hninfia, llutel.ttel
Tóth lmr«
vili. *,crct6-,idiöDilM.tt„
&PRélIHlETLSEE
AULAÍ
Klftila ucédmunkáit lelvehz Haa»»U, Htdky Mlklti-ut {t,
H*ala>alaa és hituléflu\' felvétetik Kalevtn gcué cégnél. OM-
a lakaté kajérdaflt Icrreaxtk. S»gA(-ut 14, toidixlxt balra.
Uyaltdaltal bíró géati^nAt alkalminak, flaaiya Uirciu.lcl1síf; 9f5?
ADÁS-VftTKL
lagvétalra ktreatk aaely (akfr av«r-aN.ak.aail. Oat a kiadóban. Mi
1-á oraaabal bar 25 literei tetalekscn ksahau a tannelAiat, ialtkyány-n. 28,. nii
1 Caatpai Bokln vanégép eladó.) dm KlRlzd-utca J-i/: j 86,\'i
l!jy rmgyai ló al«ri6 I\'ccúff-ut 54. ezé a. S78-
. ElaalA hAléitoba, tbeété ét ksléaléte buloiok fú-iit 1U./II. 881
HÁZ ÉS INGATLAN
Cladn iagatian. Nagyréoel tutirban 2&.éH ( ) Oi piiiiin otnmö egytagban vagy klatbb lésilcteMben eladó, l\'.mti Vilmos méraék. Horthy Miklós ut 59. 86»
KÜLÖNFÉLE
Találtak az líotvüa téren 1 dtb Hsat. Jaifat. — Igazolt lulajdóntsa étvehctl Taoaoyl Uargltaál, Sugar-ut, 2é. alatt. 87a
Zalrjafjyat utaltak 4 némelyeiét. lyaaolt i u in [ti én os a átveheti (apunk kiadó-blvatalibar.. 87 T
ZALNI KOZLONV
POLITIKAI NAPILAP Klnd]a : „K^ZQazdarágl fi. T. Nngykamzsa Feleifis kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „KOzgazdaságl R, T. Nagyknnlzsa" i.y.)imliij-iliun Nagykanba&li Nyomdáért felel: Zalai Károly
?15154
Nitt ¦¦
Kmltokatat:
Tábori pona:
84^ évi., eWti. Nagykanizsa, 1944. március 17. péntek Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
tMfkw ¦ *» kiadóhivatal: Ffr-ut s. f_
Jjjjilwtrthti\'fiall iol.-K.ii 78. k.
n.\'lW>mí\\p tióltitAa.
\'OLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: Bar-barits Lajos
Kl«lzetf*t ára: egy hénapra 4 pentrÓ 30 fillér.
rieffycaévrr; 12 panjro *0 tiller. Egyesaata: aótítoziurpieiin., szumvaton 3o ím
A finn állásfoglalás bem váltotta be a szövetségesek reményeit
Megélénkültek a harcterek szárazföldön és a levegőben
Cborzán és Tarnopol .
között az elhárítás nagy harcai-hau uj súlypontokon szerdán is licTOs harcok alakultak ki. A szőriét támadó tevékenységének súlypontja" Umantól délnyugatra Tolt, ahol több helyen ál is lépték a Hugót. Az oroszok még egy helyen alaki toltak ki suly-panto^-móg pedig Lucktói. déli rc, ahol szovjet lövészhndosztá-lyok és páncélosok kiséreíték niég az áttörést, melyet á német egységek teljesen meghiúsítót-lak. A középső arcvonal szakaszon nem Került sor említésre iuétló harci cselekmény re. Az\' északi arcvonalon Neveitől nyugatra több szovjet áttörési \'kísérletet hiusítottak meg a németek.
Olaaaersiájbaa
újból felélénkültek- a harcok Ós az 5-ik amerikai hadsereg újból megkezdte támadásait Cnssiho-nál. Szerdán 800. bombázó, felerészben repülő erődök
hamVázlAJt Cassinot és a >. 1/otnb\'ázAs következtében az
egész vúros^rontokban hever.
Erős tüzérségi előkészítés után. ainikor az angolszászok közel «KM) gránátot lőttek ki megindult a gyalogság páncélkocsik-, kai támogatott támadása. A. németek heves küzdelem után• ineghiusilották az ellenség tánw-• dását és
u város totxtbbrtt is árf/tfr* dan a németek keién van. Az*Anzio és Nethinn körüli hídfőknél továbbra is álláshnrc folyik és a magaslatok gyakran cserélnek gazdát. A németeklegéberebben figyelik á partokat és minden eshetőségre feljkészüU nck, /
Rómából az észoki tartó-Mányokba helyeztek át két kórházat, "ii\'lyekbeu kevésbé , súlyos se-solwsülleket ápoln.nk
Az angol hirszejgálat közölle, Hogy tegnap kős-\'á délután • LeadonfeM n |*e|r|ariá
u!u V n1\' lft?a ftgyuttoet lehelül haliam é s imv mogASSflD-l,némt:1 repülőgépek köze-
őK ?F \'\'kcletánglia) város kín iTT élelmi ütegek tüzelni b^í™8 11 VlSSZa\'
sj^i MTI értesítése s/.erinl az ";;. Amerikai bombázók teg-
\'1 1 nappali támadása *\\ AugHhu\'K «s U\'m
*r»sok ellen irántit. Mindkél
fitotos sürün lakolt negyedeire
lemnek csak egyes részeit leheteti a Ircndkivülcrös vadász vé-. delemmel kisért amerikai bom-bázók ellen brvelni.
hullottak a bombák, ugy, hogy a lakosságnak jclejitékeny veszteségei voltak. A rossz időjárás következtében a német légvédc-
Flnnországban a katonai kórdósokre terelődött a figyelem\'
A dbntéa oayiégat teremtett a finn közvéleményben
azzal foglalkozik, hogy Finnország hadászati helyzetét nőin könnyű mogAllapítani. Ha a foiloményok ugy alakulnak, hofry a némot hadsereg a nyugati hatalmak olftzön-léaéi visszaveri és utána teljes erőiéről "ismét\'\'keletnek\'\' fordul, akkor Finnország1 helyzete javul. Ila azonban a néjnot,hadsereget tovább szorítják, akkor Finnország holyjMito napról-napra rosszabbá fálík. Rs. különösön akkor lösz terhes, ha n» oroszok légi törékenysége egyre fokozódni fög.
Teljesen csak az tudna tisztán látni, aki már most világosun látná a katonai helyzet kialakulásai mondjuk májusra.
A finn béke kérdése az elmúlt holoklwn az. egész, világ érdoklódésé-nok központjában volt, írja az IJusi Huomi. A képviselőház szerdai dön-
A.finn képviselőház tegnapi zárt ülésén foglalkozott binkomnios nii-\' ninztorolnük elózó napi politikai jelentésével jokinti Holnimtiból az MTI. Az osti órákban kiadott rövid hivatalos közlemény megállapítja, hogy* a képviselőház egyhangúlag ugy döntött, hogy a kormány-nyilatkozat fölött napirendre tér. Az egység kialakult, ozuttal oly módon, ¦hogy a kormányjavaslattal szemben nem jolontottók" hv ol Ion j avas latot.
A hangulatot azzal\' lőhet login-kább jellemezni, hogy tegnap a hótok óta tartó izgalmak után n megnyugvás lott úrrá,
A fííiri \'képviselőház elvi döntése nyomán a finn kormány nzokhmi a napokban fogalmazza mog a válasz,t a másfél hónapja húzódó kérdósbon. A finn válasz továbbításának időpontjáról nincsenek értesülések. A finn politikai élotbon iBmót a katonai kérdések kórültek az érdeklődés elŐterého.
A Presse lognapi vezércikkében
téso as egység mogtoremtéiónnk bizonyult,, moly kifelé az oroi kópri-Holi. Nagy megnyugvással szolgál, hogy a kérdóabön a» egység ón az egy akarat jut kifejezésre.
Nyitva marad a tárgyalási lehetőség
Oroszországgal. Finnországból ujabb értesítést várnak u finnek tárgyalási készségéről.
A Svenskn Pressén tudósítója szerint a finn kormány kísérletet lesz arra, hogy nyitva tartsa a tárgyalást\' lehetőséget
Az egész finn nemzet áll a döntés mögött
Helsinkiből jelentik:
Az l\'usi finom! a finn képviselőház llöntésérfil a következőket írja: A finn képviselőház bizalmat szavazott a kormánynak ós OS az egész országban osztatlan helyeslést váltott ki. Kzekbon az évokbon a finn , ,
egvség volt a finn nemzet orojo ós I ogósz finn nomzot áll
A finn ügy ós a kis nemzetek
ennek fontossága annál inkább került fnlssinro, minél nagyobb nehézségekkel kellett niogbirkózni. Bárhogyan is bírálják külföldön a köpvi-selóhaX jelenlegi szavazását, a.nemzet akarata a képvisolóhnz utján ebbon a dönté kérdósbon egységoson jutott kifojoEÓsro, amely mögött a»
Lisszabonból jelentik: A portugál sajtó megállapitjn, hogy az orosz-finn események alkalmasak arra, hogy a kis nemzetek kilátásait szétrombolják.
Ezek a dilátások természetesen nem alkalmasak arra, hogy Németország Ws szövetségeseit Németországtól eltérítsék.
A hervát államfő a román követtel tárgyalt Zágrábban japán követséget Állítanak fel
Zágrábból jelentik: Pavehcs horváti) államfő kihallgatáson fogadta a zágrábi román köve-, let, aki kihallgalása után tegnap visszautazott Bukarestbe.
A japán külügyminiszter er
tcsiteUc a horvát külügyminisztert, hogy japán képviseletére Zágrábban követséget állit fel. Eddig ugyanis japán csak megbízottá/ képviseltette magát Horvátországban.
Hét amerikai bombázó szállt le svájci területen
A svájci rádió jelentése szerint csütörtökön hét amerikai bombázó szállt le Svájc területén. Négy gep sértetlenül ért földet, három összetöri, bgy
repülő meghalt, kcttÖ megsebesüli, egy bombázó legénysége hiányzik. Ezek bizonyára ejtőernyővel ereszkedtek le és nem svájci területen érlek földel
A törők példa
Irta: Kalomen Ferono A bábom nemasak a külső ós bo|sá front vérildósatokat ós idiyc-feszuléseket köwjtolő fnrülftfjnin, hanem a mindig roitólyep, titokzatos és épp ezért ném kewVsbbé félelmetes diplomáciai aknamunka műhelyein kerrwztül is komsi a maga Illőbb eéJÚát: a bnlies gyózo\'/nel.
Clalisowitz szmrmt a háiwru nani egyéb, mint a politikának uj, hatásosabb rszközfikkel való folytatása; amikor a zöld .aszta! érvoi már nom találnak más megoldást, jön uz ul-timn uitio, az utolsó érv, a fo#ryw-rek\' logikája. A modem háborúban azonban a fogy verek zaja között som hallgat a diplomáoja, sót a küzdelem idejéneE"és méreteinek kissé-lesodésévol arányosan fokozódik tevékenysége,.
N\'om történik; itt más, mint az egyes ember diellum OinnUS eontra omnos-ériok törvényszerűsége a népek PgymáH olloni. Örök, nagy harcában. A nyilt sisakkal való harc melleit olt találjuk az intrika, a he! folyásoláa, a megtévesztés, tt félaa-vezolén ineatiirkedósAit. Mindezek a fegyrérek a diplooíéeiának rógóta> botjali éjt alkalmazott eszkösoi.
Így rolt ez az olsŐ s igv vau a mostani második nagy világháborúban s így lesz mindaddig, smig krt ember lösz a földön.
A diplpmácia a harlvezotés* s a gyózoleinrotörós nólkülőzhofotlon instrumentuma s Így legalább is olyan érdeklődésre tarthat számot, mint » katonai hadműveletek. Minden, ami a nemzetközi tárgyalások párnázott ajtóin bolill a a szomólyes érintkezés bő lehetéségoket nyújtó -Itársadnlmi formái közölt történik, az ult ima ratio sikorénok utjuit hivatott og>ongetni. Minél moddébb a han\' a .iroiiíokon, annál olovonobh, rugalmasabb a diplomácia tevékenysége. \'
j.iUjuk ezt abban a ntogfoszifett munkában, melyet az nngolszi\'vsz diplomácia- immár hónapok éuvjojt kí a semleges államok niegfólemli-téséVöl éa a- szöveteégojs államok soraiba való állításával. . .Finnországgal szóm bon ez a diplomáciai hsájárat már olyan méro-rotekot ölt, hogy* a szabadságszoroló és bátor finn né.p élőbb-utóbn kénytelen lesz magút megadni.,
Portugáliától támaes|ioritokat szer jo.tt így a diplomáciai mogfélomhlö nianóiór. Spanyolországot, moly éve-kon át hősi harcot folytatott a kom-ínunista világrend ollón, tétlenségre kárhoztatták ugyanezokkoi aa efizkö-zökkel. Délamorika szabad és függőt Ion államait holckény szőri lottók az VSA imporialista szövots \'\'grond -azorébo. Most Irország is boto kerül a >szontéba«.
Do a togszornbetttnöhb, sőt fólel-motes az a nyomás, amit ez a diplomáciai mánÓvor Törökországgal szomlxm gyakorol.
Törökország 1039 október lO^én kölcsönös segélynyújtási szorzódóst kötött\'Angliával, tohát szoros szö-voteégbon áll az angolszász hatalmakkal, do 1941-ben barátsági megállapodást létesített Németországgal is.\'línnok a kótirányhan ható külpolitikai IwWzetnok Törökország-
.zalai kozlonv._, • \' v. .
Az ész és a hit harca a háromszemélyes . ; egy Isten körül
Dr. Gerencsér István valláahilesaletl eléadása
s
mindeddig\' tt szigorú semlegesség politikájává! inarkgdott otegot .tenni, Atüdó u.liaa-Trrfí helyzet alakulása miatt s a mennél előbbi gyózolom\' érdekében Anglia már hónapok óta Torokország cselekvő részoBtxléaét kívánja s ez irányban olyan diplomáciai eszközök igény I; \'vételétől som riad vissza, urtielypk igen közelről érintik az. öntudatos török nép. nemzeti becsületét s állami szu-\' yvíéniluHÍÍt. Törökország uzunbuu bátran szívnU\'száll. minden\' presz-sziöval s íhár liivon kitart a szövetségi szerződés mellett s felelős tötök körök kijelentései stórint a török külpolitikának ma is ez az alap--ja, még sem engedi magát bolosó-dorni a háborúba, amulvfól semmit sem n-mélhol, de mindent kockáztathat vele. Törökérszúgnuk nincsenek ¦¦területi igényei, jó szomszédi viszonyt óhajt fenntartani a környező államokkal, tiszteletben tartja a \'németekkel kötött barátsági szerződést ki szilárdan lekötötte magát, nagy szolgá\'atokal lett már eddig is az angol szövolséir mollett s oanok azzal, hegy megőrizte szigorú semlegességét.
A diplomáciái nyomás azonban változatlanul tovább nehezedik orrú a népre, mely évszázadukon ál a mongol e\'özőiílés melhtl az egész nyugati civilizáció s a keresztény kultúra számára a legnagyobb fo-nvogotésl jelentette, de .\' umolyot 19i!!l-ban Muszlafa Komál a ipodern török köztársaság ruoei/^eiiitésével n régi muzulmán hagyományuk elvetésével, helekajKsolt az ourópai népek kidtnr-közösségébe;
Törökország régi biitokállomáuvá-naktekintélyes ívszét elvesztette, mostani területének legnagyobb ré--sze Ázsiára esik, de a Ikrsporusou át fönntartja közvotbm kapcsolatait a Balkánnal, amolyiwk valamikor korlátlan ura volt. Az uj Törökország\' nem a régi »botog ember* többé: -
Alalürk a szultánok és kalifáit;. tes|iodÖ uralma helvéro életerőtől, nemzeti öntudattól duzzadó uj, modern államot varázsolt, amelynek történelmi feladata őrködni a tengerszorosok biztonsága folott.
A Dardanellák a földközitengeri egyensúly s igy az ourópai hatalmi rend biztosítékai. Küoköt Törökország nom ongodjiotj ki a maga kezéből. Pedíg Nagy Péter cár óta. az orosz imperializmus mindig az Aranyszarv felé törekszik. A Szovjet ma Anglia oldalán harcol s Törökország nadbatépéso annak n nagy hatalomnak győzelmi kilátásait eró-sitoiK\' mog, amolynok évszázadok óta -hirdetett célja, a Dardanellák birlokbavótolo, amoly viszont Anglia föld közitengeri holyzetét veszélyeztetné.
A közös fronton harcoló két nagy eltonfél Törökországon . keresztül szeretné megvédeni világhatalmi pozícióját.
De egyelőié egy halálozott ós erős Törökország tartja kozébon ezo-. kel a szorosokat a lenét, hogy nom utolsó sorban óppon a hardnnollák miatt köményen kitart semlegessége mellett.
Az elfogulatlan ourópai közvélemény-a legnagyobb csodálattal szem léli azt a nósi harcot, riiolyet Tőrök-ország immár hosszú hó\'nuj>ok óla vív u maga semlegessége s ami ¦04Q0.I jelent, \'a maga nemzeti bo--t-K\\ilete érdekében. .
Törökország ezzel a szövetségi hűségnek, a nemzeti öntudat mik, egy nóp férfias kiállásának és rendíthetetlen\' kitart ásattak\'\'olyan példáját nyújtja a világ szólnám, melyből minden más kisebb nemzet erőt, hitet mórithut azokhoz a nagy megpróbáltatásokhoz, amelyek a hóbo-. rlm kivül álló, vagy \'abban részt* vevő kisebb népokro a közeljövőben ., várnak. *
A török példa bevilágítja n diplomácia mesterséges útvesztőibe tévedt kis államok utiaít.
FényO előre mutat. Mindig csak elóro. A beesülol, az önérzet, a bá-m torság felé. Kzon kell haladni!...
Utolsóelőtti előadása volt dr. Gerencsér István piarista tanárnak nz Istonkoreflés-sorozathan. Abból indult ki, hogy az emberi ész a mindennapi fogalmakkal nem tudja mindenestől, átfogni Istent. Az értelmi felfogás végső határainál kell a szeretet átlendítő ereje. Aminők meglátásához a merő racionális okoskodás nom elegendő, a szórótól abból is sokat meg tud mutatni. (TI. anyai szeretet, megérzés.) Elvileg lehetséges, hogy Isten a szeretet utján vezesse be az ombnrt saját belső világa mélységes titkaiba. Kz méltányos is, amikor Isten látja az embernek foléjo táruló lelkét, a végtolon felé való vágyakozását, az emberi erőlködés elégtelenségét Isten titkainak elérésére. Itt jutunk el n kinyilatkoztatás megértéséhez. Isten, hu akarja, bár orr; neki nincs szüksége, nemcsuk a termeszed, hanem a fiit világán át is ki tudja, nvilvánitaui magát « legnemesebb emberi vágyak kltöltóao számára. Minden vallási élménnyel\' Isten bólé markol az oiiiikmí lékddo a a lélek kapui foltárulnak mélységei lxi fogadására, Méltányos tehát, hogy Isten önmaga titkaiba is bevezesse az ombort., Isten alapvető módon Atya a mi számunkra], Soiia-miféle filozófiai gondolatmenettel nem lehet eniiok az atyai érzésnek, általában az ..atyai érzésnek mélységét megragadni, hanem csak szeretettől. De Isten nemcsak Atya. Benne van a Km is, aki velo rj*ft örökké. Atya és. Fiu lelko a Szont-lélok. Isteíi nem egy elvont fogalom, hanem sajátos háromság kap-esolata és egysége: - az Atya, a vele egv Km és kettejük egy lelko, a Szentlélek. Az ész e//>n fennakad. Az egyetlen, egyedülvaló Isten hogyan loíiot mégis három? Kz mondják -— bizonyosan csak indiai és más\'istenségek hármas formája, vagy a különböző isteni tevékenységek (teremtés, megváltás, ineg-szentelcs\'l három formában való ki-votitődésó, egv Ixjloaoloti gondolatnak három oldalról való megfogat\' mazása, dó matematikai lehetetlenség. Holott oz mind tévedés. Isten hármas Ixdsö tagozoltaága nom a hármas isteni afijioctim titka, liánom valóság az, hogy Isten a maga belső világában ilyen gazdagon tagozott. Teremtést, megváltást, megszentelést oz hármasán tagozódott isteni lényeg együttesem hajtotta és hajtja végre. Idáig uersze csak a vallásos hithői lehet eljutni. El kell fogadni, mint tényt, u kinyilatkoztatás, » szentírás, a-hivő létek tényét. A görög filozófia embori fogalmaival próbál Iák megfogalmazni ezt ugy, hogy egy Isten van három személy-ben, mind a három személy Isten, a három személy egy Isten, A\'természet és a szemelv fogalmát bon--colva a filozófia módján, nom kétséges, hogy az ember természeti jolonség, elé éniség is. Tehát az Óm-" borbon is van valami \'tagozottság: az osseneiális és existeneiális mozzanat kettőssége. Tovább menve u modern palopsz,ichologia ismeri a ketten énihégot is, annak sok jelöltségét, \' az éniség-változásokat, egy- • szer ogyik, másszór másik éniség
domináláMf ogyugvanabfnn. ,nz emberben. Istenben hármas személyi gócpont van, ezek egymással tökéletesen ogveAlók, egymást áthatják, együtt adják. Isten létező valóságát és\'természetét. Viszont lenn ész-*lou, hogy Isten lémének törvénvszerűségei mások,mint az oiubórói, tehát lohotsógcs, hogy, bonne a hármas tagozódás másként nyilváuu1, mint az emberben. Istenben a közösség magasabbrondü bzintéziso olvad lü-kélotes egységbe. Saját énjét mindenki át tudja gondolni, maga elé állítani és szeretetlsm átkarolni. Kunok á szollomi tőrvónyszerfjsegnek csodálatos kiteljosoclóso a Szonthá-romség. Az Atya örök gondolata a Fiu, kik egymást a szeretet vég-telonsógébon, a Szentlélek tton öröktől feigva átkarolják. így lehet meg- • sojtenj, • paraja osak ihogsojteni n három isteni személy egymáshoz való viszonyát. Mindenestől kimenteni nem tudjuk, hiszen á fölsőbb világ törvényszerűségei tulcsorelul-nnk (i szűkebb látókörű pmlmri tör-vénvok körótóin, Kbből az Istenben éivényosüló magasabbi\'ondü és,»zük-BÓgszorü közösségből ered, hogy az oinbor sörá magának való, Imnnm közösségi lény. Kz a e.sexlálates hármas tagozottság különben a tereinlés egész vonalán érvéiv/osíll. vagy különböző filozófiai magyarázatokkal föllelhető. Jung"a tetragramni-élmény ősi közös emlékképének jelentkezését látja az ember lolki elo-tóbon. Az emberi értdoni-akarat-órziiS hátomságáről lieszél Szemt Ágoston fDoi Trinitato"). Az igazs.\'ig-jÓSág-SZÓpség érték-hárennsága a szentségben ivei Össze. Paulor Ákos, Branelensteiii Bóln is eljut Bfélfl rendszerekig. Ilyen, hogy mind >u dolognak megvan ei tartalomszorü-ség, formaszerüség. alakulatszerüs\'-g hármassága. Kenavonturu, 11 »szo-ráfí doktor-- a Iteductio artiuni nd thootogiam c. müvében n művészet -t, vezeti vissza ilyen hármssságia. Minden emberi tevékenység visszavezethető a teremtotIon, legfőbb Háromság visszfényére. A hivő értol;ni tehát több oldalról meg turiju közn-liteni n Szonthároinság titkát. Kunok kinyilatkoztatása érdemes volt-e a« ember számára\'/ Igen, mórt nlove olvágia utiát minden antiti-pomorph olkópzolésnok Istenről, radikális gátat vot a bálvánvcsiimlfis-nak, megmutatja . taton tökéloloson tarnscondontallfi veiltát. Ki nem fii-gyó forrása a gyakorlati élet szú mára a diadalmas világnézetitek. \\y. emberi ó,lot legnagyobb kisírt\'.--".\' az önmagába rogyó olpudvásodás, A "hivő lélek nem imdvásodik bolo az étel gondjajba, lmjaiba, keirlátozott-Bágáilia. Iliü\' megoldja u lélek frisseségének problémájúi időtől, él-ttól függetlenül, mert a hivő lélek lsi|e-tngnkódik a háromságba és \' nemi Togalinakból, nem kerotszeiüségok-höl táplálkozik, hanem az élő Isten titkából.
¦ A következő, utolsó előadás jövő hét csütörtökön lesz.
Nnpttr. Maroiut 17. pénlck. Róm. kat t\'ilrlk pk. — Protestáns Q-riiud. .
1944. \'március 17
Katonák vizsgáztak a Ftózgonylban
¦ Sorskérdés loft a nomzotnnvolés, Kgészséges<;hb, őntudatosálib nemzedékre van szükségünk, hogy megőrizzük az ozoróvos magyar állam függőtlonségét és a magyar müvoK-sé-g fensőbbség!tt a Kárpátok medencéjében.
A múlt hálsini hősei ós hőstettei bizonyítják, hogy népiskoláink ennek a föladatnak lolkiinnmratesen megfeloltok ós tudtak hazafias,\'önfeláldozó magyart nevelni. Ha ben-Bóségosobb oz a munka, As uj teji-tárgy, a honvédelem valóiággal átszövi a többi tantárgy anyagát, hogT harmonikusan nevelt hazafias én vulhlsejs embert biztosilson a magyar
jövőnek.
Arról csak kovosen, a beavatottak tndlak, hogv Nagykanizs(m Ót hónap óla több mint száz1" szerb j* ruszin nemzotíségü magyar katona jár az esti órákban o Itozgonyi-uhai népiskolába, hol öt csoportban a magyar nyelvét tanulja.
Nohézség" akadt bóvnn. A tanítók nom tudtak so szorh, se ruttsíu nyelven. Az újonc katonák akkor ke>zdték megismerni a magyar ve-zényszavakal. Es mégiH ennek a két orőíiók az eredője az L\'itt, hogy a naiwkban megtartott vizsga ei-ed-ménye szerint az ielegon nomzeli-sógü magyar katonák már szépen és jól beszélni kezdték; » magvar nyolvot. Ismortók a magyar törtán?-lem kimagasló estiményoit, . tájéko-zódtii tudtak a magyar föld térkópén ék annyi uj szókinccsel rondnlk;>z-tek, hogy az a katonai vissgáztate bizottság tagjait hatáiosottan meglepte.
Szorgalmasan tanultak a katonák, mert meggyőződtek róla, hogy Ma-gyarorsmgón mindönki megorinbnti . a maga nemzetiségét, ápolhatja sa-játes\'olotmódját, a -követelmény vele csak BE, hogy a magvar állomnak hűséges polgára és a független Magyarország gondolatának; hivo légvon. A \'nyelv és á nép egymástól eiválaszt-liatatlan. A nyelvben tük-rözódik vissza 0 nemzet lellcj, Öröme, bánata, szenvedése, múltja én jelenő.
A katonák, akik u cirillmtül is morték inkább, mogtannltak irni és olvasni. Gyakorlati alapon mogis-morkodtok ti magvar szokásokkal, életformákkal, és világos tett. előtt ük, hogy a /lemzeti élet alapja\' -jy- összhang. Azt hallani kellett volnn,, rni-lyon szívvel é.s -lélekkel énekeltek a szebbnél-szebb > magyar nótákat.
Ismétlőm;:akadály\'tóuvelég.; Vitéa Kiló Korene igazgató azonban minden nehézséget leküzdött, az ót nny-nyira\'jellemző szívós kiUirtássul é-s agimetosan kiválasztott oktatói kiir-ral. \'Határozottan könnyű a iiíi magyar nyelvünk, ImtAiozoltam ragait az idegenre, ha szeretettel tanítják és szorótettol tanulják. Nem »z zi\'iciós osomójivvolt u.; fdognn ajké katonák vizsgája, hnuem bocsülotíis magyar munka.
M) ,
ajjali tí.vógyaaertai-i üryalct: Ma a KaáwtaiSaa gvagysaertar Fó-ut 6.
Kiakanlsaan as uitam gyógyszertár állandó ügyelotos szolgálatot tart.
A GOZ-FQBDO nyitva ran reggel i óratol oete 6 óráir;. t\'Hótfő, szerda, péntek délután és kedden etrész nap nóknoU.\'í Tolofou: Ó6U.
Üzletmegnyitás.
* TlBitelcHel SrteMtem 11 rnölyen tizeit hStgykizfiniésct, hogy Eötvös-tér 10. szám alatt (BedciiBk-iiátl
höljjyfodrasz-szalo^t
nyitottam, /\\ liSliykaaSiséf srfvae párlfngasöt
T«i«(*n! sm. Molnár Jánasné.
___61T
"á"lul ,o- városi mozqó csattrmai-
16- 19ig____vasérntplg
Kan magvar fi lmstkar (20-én a Kfp Maxiban)
AaSOL SZAKÁK ÚRILÁNY
FSaxereplOk : Tolnay.glérl, Raffay Blanka, Vixvdry Mariska. U*]mútav Miklós, Mthilyt Ernő, Ttrönyi Imre.
UFA világhiraáö. Aktumlltásak a világ minden restétől.
SlBaddeok kesdete : +4, ?6 óc 43 órakor.
\\>Mi -március 17
¦Március 15. Perlakon
Pertuk, március 17
{TutfösiláBk lekni!) Zászló\' ,liszl öltött Perlak község, hogy ,„{.110 keretek közöli ünnepelje im.g :i március lő-ikél.
I\'.bbcn uz évben az ü.ii|iepsé-íckul sokkal nagyobb korelok IíüZöII rendezték inog.
A iluspnrics téren Vojvudii Uajos plébános tábori misét Inomloti. Utána a Himnusszal kezdődött az ünnepség, majd a honvéd szavaló kórus adla elő Kozma Andor; Ihmyndi jcl-iniindata cimü verset, Balogh Jó-nd várni. tisztviselő\' Hagváni Kálmán : Légy büszke ifjúság cinui verséi szavalta igen. nagy -"lelkesedéssel.
Az ünnepi beszédei lirokos Mátvus alezredes mondta. Májas szárnyalású, értékes gomhr-blokkal volt telilett a beszéde. A magyar szabadságol mondta -- soba nem lehet eltiporni, mert a kard és a ke.reszl mindig tisztán és fényesen fog ragyogni Szent István országában.
llaranyaj Lajos áll. népisk-tanitó vezetésével az elemisták löbb énekel adtak elő. Hördényi Mária Végvári Nagy magyar télben cimü verséy .adta el/l igazi .átérzéssel. Dr. Sebestyén Mátyás kir: közjegyző, le-veníe egyesületi elnök ünnepi beszédében a szabadság gondolatának magasztosságát liangoz-tatta.és ránnllntotl arra, bogy a bolsevisták ezt a szabadságot hagyna értelmezik és mi jelenthet számunkra szabadságot. Majd felolvasta a Kormánvzó . lir .üzenetét az ifjúsághoz magyar és muraközi nvelvcn. Énekes József községi düuok Petőfi Sándor halhatatlan Nemzeti dalai adta elő, sok álérzéssel. Az ünnepség egyik legkimagaslóbb pontja volt Szebeni István törzsőrmester szavalala a szavaló kórussal.
Az Ünnepség a Hiszekegy cl-éneklésével ért véget, majd a honvédség, leventék é-s n \'uz-ollósáH diszmenete következeit a megjelent katonái és polgári előkelőségek előtt.
Az ünnepségen mindenki jelen volt. minden magyar tisztviselő, de ott volt Perlak minden rangú és rendű polgára is, hogy hódoljon a magvar szabadság fnnic])én a Szent István-i örök magyar baza gondolatának.
NqrrlNLiwM magjwi Tárta pálgtniiftato.íiWl.
\'W/M. 19«. Tárgy: iStola] vásárlása zslrlegyekre.
Hirdetmény.
A zsiriajryeknek mindazokra a ftzol-\'ttyolre, melyekre e»ot«nkInt klaáaiaé rendeleteim alapján nem marjrarlnt kell fjMolgáltalnl, a közaniai! szabni vAlnn/. twa szerint étolajat la vásáraikat Bgy-<fí szelvényre 10 dkg. étolajat kell kl-nolRaltalni; az olaj kloalnybeal Ara azo-"» a zsíréval, vaeyla kllónklit 5.6Ü P. Hstaogy o beváltásra most cscaokra ¦aroluil 3 aa szelvényekre 6Ry kofául rentleletem szériát margarint kell uadol, ola]ra léjrelöazor a 4-es szelve-¦»J»t lehet beváltani. Olalat a küvet-fnn tlazeruilaiokben lehet vásárolni: "inal Kí-it, Veutsoh FS ul, Stimpt Fo-¦S K«»»U Barlhy H-ut. vitéz Téik Sújt™, Muatsa Ktssulk tér, Koztlsttvlsa-& «9 es Ilik Irisébet-tér, Koatlntila*-*5 t!9 ss Ilik pályaudvar, Bráoz Or-*áf-ll,
"•nyaanlwa. 1944. március 14. * Polgírmeeter.
ZAUtt HOZ1
Nagykanizsára jönnek a Pécsi Örogdiákik!
-,k\\\' V" ""l\'i" lesz március .io-cn Nagykanizsa huniortked-vclo közönségének. A Pécsi Tu-(lómányegyetcm volt hallgatóiból alakult s ma már az ország halárain is tulnölt iu\'rü Pécsi Öregdiákok együttese jön Nagykanizsára, hogy ilt is bemutassa országszerte llires. vidám műsorát és par vidám
órára elfeledtesse n nehéz idők gondjait. ... sÁ \'
l\':letetc.mük a paródia, mindent parodizálnak, amil visszásnak Iáinak az életben, megfigyelő és színjátszó képességük szinte félelmetes, ennél csak a nevettetni tudásuk nagyobb. Műsoruk fiiioni,\' uri s meni minden frivolságtól. (:)
„Minden magyar maga kordozza a magyar jövőnek agy kis darabját"
*ár#inti «aaepaáK « aagykanlital Maiaanyvezéték Otthanlbaa
Családiasán meghitt, érzésben Uszb, célkituzésélMUi igazén magyar flimeppel szentelte meg inárcius líVut, a szabadság napját a nagykanizsai Mozdonvve zelök Otthona. Zsúfolásig meg-telt a két terem. Ott voltak a férfiak, nők valamennyien. Nagykanizsa . várost dr. Potlyondy József lanáesnok képviselte. Az álloinásfőnök képviseletében Nagy 110**0 Kiint\'-zŐ, helyelles állomásfőnök jött el. A fűtőházai Arató Károly mü-szakiXiinársiis. fütüházi főnök és Thir Szal ó Jtudolf mérnök, főnök hely. Ucssel uz élén az összes tisztviselői kar képviselte.
Németh l\'.niö fömozdony-vezeíö, az egyesület körültekjn-|Stő elnöke nyitotta meg az ünnepet.
Március 15 - mondta — a világ többi nemzete számára szürke hétköznap, minden igaz magyarnak ünnep. Számunkra nincs másutt hely é,s a hazáért nemcsak dolgozni hidunk, egy életen ál. hanem, ha kell, meg is tudunk halni. Ezen a napon megdobban a szivünk és lángra gyúl benne a hazaszeretet, A hazaszeretet ixvlig ma áldozatot kivan, küzdelmet és kitartást a végső győzelemig. (!sak szabad hazában dolgozhatunk, különben elpusztulunk.
Szavai után felcsendült nem-zcli imádságunk, a Himnusz. Csel neki István gimnáziumi tanido fiatal szivének inínden hevével szavalta Petőfi magyar indulóját, a Nemzeti tinit.
Arató Károly műszaki tanácsos, Fűtőház! főnök volt uz ünnep szónoka. Szívből jövő szavait figyelmet lekötő csendben hallgatták a jelenlevők.
Kilencvenhat esztendő ködös távlatán ál mondta -élesen és tisztán tvetili elénk inárcius 15,-e élni akarásunk szivárványos képét, a magyar szabadságharcot. l-\'etsorakoz-tatla a lángoló szivü*mároinsi ifjakat. Petőfit, Jókait. Találó szavakkal megrajzolta Kossuth éles arcvonalát és az önfeláldozásban örök példát mutáló tábornokok ¦ képét. - Iluszke-ség-íel fölt el, hogy voltak esz-
ményeink, melyért küzdeni, liar-eolni és áldozni tudtunk.
Nem volt még március 15-e időszerűbb és jeleniöség-teljesebh, mint ma, amikor w halálnak és pusztulásnak sátánjai elszabadultak és lángolva ég körülöttünk az egész világ. Erezzük, hogy az elkövetkezendő idők a magyarság szeui]>ont-jából sorsdöntők. Tudnunk és éreznünk kell. hogy sorsunk kialakításában elsősorban nekünk kell közreműködnünk és azt legjobban saját magunk tudjuk befolyásolni. Ma minden magyar maga hordozza a magvar jövi\'/iiek egy kis darabját. Minden magyar a maga cselekedetével és munkájával építője, vagv rombolója lehet a magyan jövőnek A magyar jövő annyit fog érni, mint amennyit mi érünk most benne. Nem lehet eléggé elitélni azokat, akik ma orra a kényelmes álláspontra helyezkednek : nyugodtan várom a fejleményeket van há-\\| zam, van hivatalom, majd csak \\ kialakul a jövő, biztosítva van a megélhetésem. Kunéi sokkal több, ennek az ellenkezője .kell. Mi vasutasok valamennyien tudjuk, hogy munkánk sors kérdés az országr\'s^umpontjából. N\'eiu-zett\'iuknek-niost az a parancsa a valríijí\'isság számára, hogy lássa cl ma panasz nélkül, zokszó nélkül, a leghűségesebben és becsületesen a maga szolgálatál. A nagyheti idők arra figyelmeztetnek, hogy a jól végzeit munka egylnm l>eiisőséges imái is jelent.
Arató Károly világos, meggyőző szavait azzal fejezte be. hogy a szabadság, egyenlőség és testvériség • gondolatának uj megvilágositást adott a becsület, kötelességteljesítés és hüségpár-huzionba állításával.
ítárdosy Pál mozdonyvezefőj Petőfi : Elet vagy halál időszerű 1 verséi szavalta él tűzzel, hittel, egy magvar férfi bátor, őszinte vallomásával.
Németh Ernő elnök zárós/.a-vai után felhangzott a Szózat, majd a hóvirággal díszített fehér asztalok körül megindult a beszélgetés, mely arról szólt.
Felhívjuk igen tisztelt megtoizéInkát, hofly »43. évben átadett ruhadarabjaikat haladéktalanul vegyék át, mart az»k további megőrzését nem vállaljuk.
Tarján—Pálcsics.
hogy a mwgyar szabadsághoz való ragaszkodás\' az egyedüli, amely átvezetheti nemzetünket a nehéz időkön.
A nagykanizsai Mozdony vezetők Otthona, agilis vezvtőkkel az. éléi) fogadalmat tett a magyar jovö becsületes szolgálatára.
m ? z i ,v„
Agrol szakadt uriteáay
Kgy kimagasló folJMitmfarö film
után, !1 követkézé damb. lm ál lagnál néha jobb in, caalódáet okoz !1 nézÓben M önHznhawinlitáfl. Az ágról szakwit iiriloány nem i« olyan ágrél m/.iikít\'li, mert a réfl;én kiderül, hogy kétmillió a hozomány*. iuni u feketepiac árai mellett in ankni.iv.6-
Int u dolgokon. Kunok a/, ugrál nztv :adt teremtésnek elvan c«zo van,. hogy t-Miik ug.v forgatja az. ujjai körül i\\v. eseményekí\'t, meg sw nni-borekot. A dnrah Tégén annak eimét nom tititjuk jónak, Hokkid kifejezéhl) tenne: ¦ ime, egy, bolond így eai-nál .
A roridozá é« uz író öKHZflh>sxé|t, hogy mindent balkézzel fognak mec és fordított HOrrendhen oldanak meg. Csak ig>- lehet olképzolni r félroértéHok *ilyen h;ilmo8ását. Kü-ITJnhon is megérdemli az üfvan Térfi a magit somát, aki u tárfiadalmi kötelezettségek elél az ftrdélyí havaaok nia:;án\\ália moiiokűl rometénnk, nem azért, hogy dolgozzon, hanem, hogv a felhék járását figyelje. Kx a férfi ttom tigróirizako/ít, van mit aprítania it tojbb, ami megérzik a . beasódén v t\'w n csolokedotén. Amikor r*z a férfi szembe kerül a vagyonon kislánnyal, akinek\' az a rögeszméje, hogy nznro-lemhél menjen férjhez, szinte ön-niagátúl értotédé, hogy itt. viharok és caattanós jolonetek nélkül nem lehet megoldani a kérdéseket. Két kemény kó, ha öfwzoTerédik, az hi-y*ony szikrát vet. Ezt csinálják u liaütlok irt, mig itSKrerétltmrd mind a ketlónok lángot nom fc^^jipzivo a szikrázástól. OrÖk tanulság ln<-lőlo, hogy nem jé a tűzzel játszani. Aki fígyoltneson bolomortilt a sorozatos Itonyedalmákba, az azt is Fel fedezi, hogy nevedül a sznmlmes f/irü kinl(invnnk Tan holyéo az oszo. Addig bogozza az eseményeket, mig a férfi nom győz. Hogy néha mennyit kell az ágról nzakudt lányoknak őzért küzdeni, azt liiren bemutatja u film. Tanulság a filmből még az in, hogy a n6i aaépség\' és u fiatalság olyan oré, amivel a hi\\f\\ct in ki Irthet mozditaní a helyéből. Kgyszorro míi^Tilágosodik az a kérdén, miért ragaszkodnak oly makacsul fiatalságukhoz és saépnégüV-lioz r- nÓk. Széyai a férfi győz hódit, de moimyit kell addig egy ágrél Hzakadt urilotínynuk küzdöm, azt iwak a film tudja részletesen v\\ mondani. 1
. .-.v,.-/, . (*j> .
.........¦! rm 1 ¦ 1 ¦ i1 ¦
— (A Kacéajtéf i afcoafllTáayok klállltátéHak aj raadje)
A belügyminisztor a ezegi\'nységi bizonyitrAnyok kiállitásánAI n csa-ládTé<le!mi Bzempontok érrényrejut-tattiüa órdokéljon u kövotkezékot ron delto el: Fin a családfő sjXigriiiyHégi bizonyitrány kiállítását kéri, a biaa-uyitvány kitöltésénél figjelounncl kell lenni arra, vájjon Mi éren aluli ¦ellátatlan gyomrok áll-é gondozásában. A családfőt ugyanis ez osetlxMi akkor is szegénynek koll niihésitöni, ha napi keresete meghaladja ugyan a helyben szokáson közönsége" a.*P-azámot, de nom haladja müg; a közönséges nap&xáinnak ós ellátatlan gyermekenként számitva a na]»z;ám tizedréözénok együttes mértékét.
1044. március 17
HÍREK
- (A nagykanizsai Swat jéiief egyházközség)
Wterjrfflritfttie jáTáhftgyá* v**#ti 194 1 én Ili)-. ó\\i /ürn/.iirnwláflát, valamint ;uc 111.1*1, évi kolteágToté-kát. Must érkezett iiiejí ins iigyhéji-megyíii Imtúffáif jévehagváan ngy a kél Wdontlrí\'i Wirszáitiiulitfit-u, ni int a folyó évi költségv«tenrü.
- (A törvény s^H hiS^all Kanta elvre*
A uajFykaniKftai lörvény«íík bÜn-tutótanát\'rut uuireiua Íí2-én kiszáll Keaathclvr.\', ahol kél naivon, át a fiaUtken.nl, liirája egy napon át tárgyalásokat fo^ tartani.
- (atalAiVetas)
Laky István kiBdohánvtözstléa Naujkani/.siui elhunyt, Tnmoléso fulvé hó IH án, szombaton délután féJ 4 órakor lesz a temető balot\'tau-háMábúl. (\':)
- (KasüHtb haiáláaak évf*rdMl4Ja)
A valláa- 6a köaoktatáfifigyi ini-s niaatcr n honvédelmi propaganda miniszterrel egyutértéabou elren-ilelte, hogy valamennyi állami iióp-iakolubun u tanórák maróit is \'20-án KoMiutli hajós halálának f>0, évfordulóján a tan Uniti idö alatt Kossuth La ion emlékének szenlH jenek ogv érül. A kíizé|i- és luWspfokii. iskolák ugyanaztitt a impon kétórás omlók-unnepélyl tartanuk. Hasoidó intéz-kedésre felkérték »/. egyházi féhnté-ságoknt.
— (Üzaa a benveií)
Horváth Kálmán honvéd a/ K. rtííl az. tolwrinoátáról kéri üzenote továbbítását. Ast üzenet igy szól: "Szeretettel kérem szőlőimet, tewtvé-reimet, rokonaimat é* összes i«me-n\'isoimot, hogy Írjanak töhlrsznr, mert én majdnem minden nap írok és mégsem «ai>ok már három liittxt anhonnét aom lovelot. Kérem kedves szüléiméi, hogy a iVíalni Közlönyt küldjék utánam.* líogdán György s/.kv. és Hamó József szkv. az F, 358 mz. tálmripostérél l.itiili Katalin és Horváth •luliaruta rószére küldtek »rzetuít két hűtlen k talánynnk« e, versoa levelet Kngvkaniy.Kár.-i. A eírn /.ettek a levelet \'fttrelwtik a szerkosz tőségben.
— <K»<<utBüaly«g#k)
Kossuth halálának ííO. évforduló-
t\' ín ünnepi helyegsóroá&tét bocsát i a posta. KárOm dtiralvból áll a sorozat. Az <\'Ihó bélyeg Kossuth I*-jóst, » jobbágvfel*>z;i!>iiilitót ábrázolja. A miinodik U\'ilyogon a »kís dobos* alakja látható, ezzel a felirattal: ^Mindnyájunknak el kell menni*. A barmiuhk liélycg az emigráns Kossuthnak Magyarországért vívott nagy harcát Hziínlwlízátjn. Jolmóndnta: KocHuth igazságunk uposíoli.. f
— (Kávésabb fék cigarettát!)
A dohányáruBok szövetsége most tartott választmányi Ülésén elhaUí-rozta, hogy emlékirattal fordul a dohány jövedék igazgatóságához és javasolni fogja, hogy a inai sokféle cigarettafajta bolyolt a viszonyoknak megfelelőén kovosebb cigarettafajtát hozzon forgalomba. Elógondő-nek tartják a trafikénak, lm négyféle sznpi\'ikú.h ón négyféle hzojk\'iÍÍu nélküli eigarottétgyártanának,
6533/1944.
Hirdetmény.
A helyfrség csapatai folyó hó 18-án a tölgyest harcszerű lőtéren éles lövészetet larlanak.
A lövészei robbanó lőszerre- is folyik, miért is a fel nem robbant lövedékekhez nyúlni életveszélyes. Ebből eredó ,b ile-etekén a honvéd-kincstárral szemben semminemű kárigény nem támasztható.
Nagykanizsa, 1944. március 17. tti Polgármester.
SPORTELET
Megindul a bajnoki hajrá az NB 111. délnyugati csoportjában. Az elatult vasárnap a Pélmonoslor alltn játszé NVTE mir csillogtatta értékes erényeit. Msat Ismét Kanizsán játszik a kék-fehér vaiutaa-gárda a pécsi Bőrgyár csapata ellát. Az NVTE gvlzclme egy pillanatig, rem kétséges, bár a píesi együttes is nagyszerű formában vaa jelenleg. A hazai pálya és a hazai kazönség előnyt jelent és győzelmet az NVTE-aek. Az NVTE-ben vasárnapra valószínű változások lesz-aik. A balhátvéd helyén Munkácsit szerepeltetik, míg a~ kapus posztjáa is uj Játékos siereplése várható.
A ZMNTE Pécsre utazik a Ztolaa csapalához. A Haladás elleni eredmény még neat Jelenti a ZMNTE letörését. Biztosak vagyunk, benne, hogy a kiitiaö egy*! es szívvel lé lekkel küzd rmjd Pécsen a bajnoki pontokért. A csapatban ilt is változások várhatók. Valószínű a jobbszárny más összetételű lesz a ZSSE csapata ellen. Addig reméljük, hogy Héjjá is rendbejön — mint édesü-lünk betegen játszolt a Haladás ellen —¦ és biztos győzelemmel Örvendeztetik meg a ZMNTE híveket a játékosok.
... * ..... A kerületben érdekes eseménynek aiámlt még a KTSE— Pélmoim\'sior, Csáktornya—Nagyminyok, Bucs— Slmontornya, Bonyhád—PVSK mérkőzés.
*
Az NB II dunántúli csoportjában Szoüibutliclycii Játszik le a helyi ranyadól az SZFC—Haladás jité-
kosai.
*
A Nemzeti Bajnokság elss osztályában a Ferencváros—Kispest, Nagyvárad—Újpest, Ciepel—Debrecen, Vasas-Újvidék, B5ZKRT— Diósgyőr, Salgótarján—Elektromos. Tisza—Kolozsvár, Szolnok—-Gsmma találkozók lesznek a vasirn-a ese-
Asztalitenlsz-verseny
Nagykanlzaai Kareikadelml— Csáktornya! Kereskedelmi 8:6
Nagykanizsán került lebonyomásra a KatolIVus Lrgényegylet nagyler-méaen Csáktornya és Nigtk.-miisa kereskedelaii iskolái kaxt sz asztali-teniszverseny, amelyen a kanizsai ki-iisták szép Játékkal megérdemelt győzelmet arattak a csáktornyaiak feleli.
A versenyen megjelent dr. Csóka István caaktoinyai ker. igazgató, Tamás János tanár, dr. Pál Oéza vegyészmérnök, egyesilleti alnflk.
A versenyt Halló János ttstnes/.
tasir nyilnüa meg. ÜdvOzéde a vta-dégeket, majd a „H-szekeey" elmondása után megkezdődött a verseny.
A csapatok fc\'állilása a kOvelkezö:
Cxáktornya: Ligensiein, Szlri-honya, Benasik, a piros Bens*ík Pcrhócs és Sztrahonya Légensleln.
Nogykanlzse; Tura, Juhász Szle-boda, a páros Tura, Juhász, Szlo-boda Pál.
Eredmények:
Juhász-Sztrahonya22~20,21 16. Tura--Brncsik 21 — 17, 21-15 Légenslein-Szloboda 21-9,21 10. Tura—Sz\' ra honya 21 — 14,21—13. Szlobeda—Beacslk 24-^,21-17. Légenalein—Juhász 21—13,20-22, 21—1-4.
Szloboda-Szlrahoajra 21-9,22-20 Juhásr—Bencsik 21—15, 21—il, L-égimBfcin—Tura 15—21,21 — 10. 21 — 15
Párosban egy kanhsai és két csáklornyai győzelem.
A vetseny mindvégig magas színvonlon mozgott, kanizsalak közül Tura, Jubrsz Kint kl, a csáktornyaiak közli Szlrahonya remekelt.
A, P,
K. 1598/1942 sz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1927. évi 600/P. M. számú Hivatalos Összeállítsa 67-69. S-a értelmében való nyilvános elárverezéséről.
A végrehajtást tzenvedö neve: Ha nuér Imre volt nagykanizsai, Jelenleg nagyváradi (főpincér) lakos.
2«00 pengő adó. .
Az ellő árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. szám.
Az ehö árverés ideje: 1944. évi aiárclas 24-én d/e. 10 órakor.
A másodika\', verés helye: ugyanod.
A míiodtk árverés ideje: 1944. április d, e. 10 órakor.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan:
1 drb. kézzel hordozható laska gramofon 150 P.
1 drb. kézitiska 35 drb. lemezzel egyUlf 50 P Összes becsértékkel. Arvcrcsl feltételek,
1. Az el síi Átverésen az fgyes IriBÓsigok esik akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed rcszít megígérik. A tulajdont-s u teleglall ingóságnak Árverésen kívül való értékesítisét legké-s6kb a misedik árverezi hntárnaaot meg-clftzflpn kérheti.
2. A vételár készpénzben) azonnal lize-jendö.
Kell Nagykanizsa, 1944. évi március hó 8. napján.
Bernáth Jeaő
8mj - vir«i végrehajtó.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ás patkóvaa-, továbbá szeg-
nta:vanyok beválthatok és
Hofh»pa>-ajép«k, ajépull, osapAgyfém és golyéa osMapAgy igényléiaót allntéucam.
DRfltfaVOLŰYI
VILLAMOS áramSZOLGÁLTATÓ rt.
Ar.,i,..4ml*k tlntén, nklimáolók, hlba|al.nti>ek, lutuirfl lalvlligoiltii mlndwi vlllamoa kird4ib*n délalött a-tól riMitUa 16 ..rd.g. Ca»fn«ry-u« 81, fiaton 294.
Értasltés
íiicsiijiik a spüiikciWcin Mitn-séget, hogy a f. hó 19-ín 16 órára hirdetett PBTC—NVTE mérkőzéi 15 órakor ke dódik. Rendezőiig (:)
APRÓaiBBETESEg
Héslaaalga ét kiluMfla\' klrtlMk Ktlama R«u4 cetnél. SM
bírd uéplróiiei alkatml xuak. Haaija klreidcltiég wi*,
¦ .(•Uhaló b.JárdnSt Mo.1
Sa(ir-nt 14, Itldnlnl Hal™.
U.Jaranftt keretek félnapra. DArl Pf at 19., ai udvarban. 9K
Négy koxépltkolát já eredménnyel vég-¦ctl halai laánv ftlvéletlk Irodai kliegtlé. nőnek vllói Idill Béla lllmiailetében, Sogér-nl. M7
¦ •jtrAnai liélulinra állandó kürti-raankara jó llietéitcl lelvetr. Szabó Antalné. miy«B-tér ti. te*.
ADjU-VÉTEL b
Keleti fimckbla pe.HBaa.6nyttu
3 L l-méter, <>ak privátnak eladó. Obi . kiadóban, §aA
«i.«dratn,uiut. vcsiek. Szabó aporr-•lltt Pö ut 5
la uradalmi kar 26 litert, tilelekbm kapható a termelónél, Batthyány, n. 2& sas
I Uani.ai Bobln varrógép aladó., Ctra Klnlxtl-utca 84JO. |g3
Egy magyar la alaiclá Pelóll-ut M. atám. tn
Egy atsaagarai ét egy U0—103 tm. jáfaa.kran, aladó. Cini a kiadóban. »83.
U| kerékpár tó.gumikkal alaalA. Cini: Láailó hg. u, 13. Erdeklódnl vaiárnap dél-"tán. ,K.
SraKinatilApakél vennék.
Magyar-u. 11*.
Cla:
niie
SaállkaJlvANF Bcrlandler alapon ~áa vadveauó koptató .Oroit, Baiihyánv-utca 26. asf-,
Becbateln aangara ilvld, kereiithuroi. UlogáiUltn, Szombathelyen eladó. Clm a klaalókaa. Bfö
Elaaia hálóazoba, abédló éa kűlóaléle bátorok Pó-nt 18./II. 881.
BDT9R0ZOTT SZOBA )
, .Mi ¦aamél, réazére bútorozott azo-bál acieeek áprlilt 1-zo. Clm a kiadóhivatalban. ,7g
¦Hlor«aalt lakrásit keretek három azrmely réazcic. Méri „fekete Saa"gyójy.
HAZ ÉS 1NUATLAN
o.^S^Í lagatlaa. Nagyréctal haUiban za.ow {J 01 pilma azanio egyiagban vagy klaebb részletekben eladó. Paík VllmSa niernöa. Horlhy Miklós Ul &9. 86»
KÜLÖNFÉLE
Egy darab fehér gyermekheclpót al~ •aaaiatlaaa E»lvöa-tértól a PÍ-at ele-léig. Kérem a megtalálót latalom ellenében adja át Blankenberg, Eótvói-tér 28. 901
Elvaaaalt egy cipóutalvány B. 884831. sorszámú Zlegler OyOrgyné névra. Kiadva lett 1944 lebr. 25 én. Aki Ind róla vagy raegtalalla éa azonkívül a kereskedőket la kérem ne váilták De, hanem szoiváltassák be a Közellátási Hivatalba. ett
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kfndjn: „KiízoaidBSóoí R. T. Nanykamr... ¦ Fűlelöa kiltdó: Zalai Karoly Nyomatott a „Kízjárdssátil R. T. Knnykaoiisa" nyonnlá|áben Nagykonlraán Nyomdíórt told: Zalai Károly
hW»:-
61«:
Bontltoliosat :.....
Taiiori posta: _
84. áv(,, 63. sz. *¦ Nagykanizsa, 1944. méroius18. szomhat Ára 36 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
^Assstóséfí *« kiadóhivatal: Kó-uc 5. xz&m. l-eflcitttOfléíi é* kiadóhivatalt telefon 78, «. Itegtel&niK mimica hétköznap délután
Felelős szerkesztó: Barbarita Lajos
Klötizetésl ára: egy hónapra 4 pcngö 30 tiltat,
negyedévre 12 pengő 40 ílllóc. Kcvüsazáni: U4aYÖ7.u»p16fill,. eznmtmton 30 Mit
íti ujabb kitérő finn válasz a tárgyalások maghiasulását ialenti
Béos külvárosában és Klagenfurtban akazott károkat a tegnapi bombázás — Szófia az eddig legsúlyosabb három légitámadást élte át tegnap
Berlinből jelentik: A keleti arcvonalon n szovjet vo-lcles támadásainak zömét a, dóit rónaion hajtja végre ós a többi
votottók okot
A miiImoI második csata
arcvonal szakaszon csak bolyi jol-kgfl harcok folytok. A Íratott arcvonal
dall szakaszán
upanifl s Szovjet terve az, hogy l\'mantól délnyugatra, a Dnyepor vonalától délre támadásával olérjo * Rupot, illetve annak alsó folyását te az ott állasban lovó nőmet erőket Muoritaa. A Prlpjot mocsároktól délre n szovjet hadvozotés Kővel---. I.uck-:-Kovnó vonalait intézett támadásokat, molyokot a német csapatok teljes sikerrel elhárítottak.
A k8zóLtaö szabasson
nem került sor jelentősebb hadműveletre, Neveitől északnyugatra és fílofí Narránál az orosrok tovább folytntték mogkozdott támadásaikat.
A ( Narvánál megismételt rohamok után a^éiovjot erők benyomullak ugyan a német vonalakba,; azonban a németek elinntámadással vissza-
slháritó har«*i. teljesen német győzelmet hoztak. Tobbflzás harci repülőgéppel ujra bombázták sz angolszászok Cassinn romjait és a bombák teljesen földúltak a rom várost7. Az angolszászok iigy gondolták,! hogv már egyetlen német sincsen az állásokban.. A bombázást az amerikai tarackok "rövid ideig tarló, do hovos porgótüzo- váltotta fol. A német csapatok páncélosok támogatásával ellentámadást indítod tnk. Az esti órákban sikerült az angolszászoknak a város északi részébe benyomulniuk, n német véderő azonban páncélosok és repülőgépek támogatásával a fóarevonnlat teljes ogós\'zéhcn rhegtavlották.
Tegnap Bóoset és Klagenfurtot bombázták
Zürich, március IH OlasK támaszpontokról^\' felszállt amerikai Iwmházó kötelékek pántok délben támadást intéztek bwfl város ellen. Csupán a környéken ós a ráros külvárosaiban voltak kisebb károk. Az angol bombázók megtanulták ezenkívül Klagenfurt\' Városai !9.
A brit hírszolgálat jelentése szerfal tegnap osto
Loadenbari
ntivrt/.álallak a szirénák. A t\'ladó
alatt távolt heves ágyúzást lehetett hallani. A légiriadót rövid idő múlva lefújták.
RéaáMi
jelentik, hogy egy vízvezetéket.már helyre iHlitoitak.\'de a Vatikán még mindig víz nélkül van, Hóma közkonyháiban csak élelmezési jegyek plleaóbeit adnak ki ételeket. Külön-hon a jelentések iud hangsúlyozzák, hogy a városban a forgalom helyreállt \'és a város visseanyoftfl megszokott képét.
24 óra alatt 3 súlyos légitámadás érle Szófiát
Aa elmúlt *2l óra alatt u bolgár fátáros három buIvos légitámadást wnvwlett ol jelonti s« NTI. Aa eleőJ támadás a város lakóterületei ellen ir&nvult> inig a máaik\'Kottő * külvárosokban okozott nagyobb Hiokat. Az áhlozatok számát Blég mm tudják. Az olhnritt\'is müködésho lépett és megállapították, hogy a Tedokozéa \' általában jobban iiiuk\'Ö-\'wt; mint januárban. A bolgár fó-Tároi; lakossága nyugodtan ?4 fo-íyolmezetien fogadta a támadási;, és simák elmultával részt vett a mon-
téti munkálniatban. A támadás utón n villanyáraméi egy órai szünetelő* után líolyroállitettaki A vis-szÖlgnl-totás azonban még nom működik, A repülőtáinadii.-- a logaulvosabb volt, iimely eddig a bolgár fővárost érte. Az ellenséges bombázók öt hullámban hajtották végre támadásukat. A magyar követség romokban heverő épületét ójába bomba-találat érie. A követség sértetlen gépkocsisain je szintén elpusztult. A magyar követség és kolónia tagjai közül senki nem esett áldozatul.
Jelentés a tegnapest/ magyarországi berepülésről
vetséges légierők északról ujhól átlépték az ország légiterét és délfelé haladva hagyták fel !1? ország területét. A repülések jellege zavaró repülés volt.
A finn-kormány elküldte uj válaszát Moszkvába Roosevelt elnök felhívásán ki , ismeretes Xvilvnirtaló azonban, !3 rUszláv svéd király flzeno J« intézett u füiu államelnök
Az MTI jelenti, bogy tegnap a\'* esti órákban egyes cllcnsé-¦í« repülőgépek az\'ország déli halárán átrepülték széles köretben a határt és északi irány-N haladva azt elhagyták. Szö-
Az üzenet tartalma nem
hogv összefügg a finn beké ker-» désével. A fiún kormány teg-le újból mjinisztertaná-
nap
csot tartott, Jól értesült körökben ugy tudják, hogy a Kremlnek adandó választ még-egyszer átdolgozzák Ós ujabb
kértek a kérdés rendezéséi*.
Zűriében ugy tudják, hogy a finn kormány igen óyntos fogalmazásban már elküldte válaszát a moszkvai jegyzékre. A válasz hangsúlyozza n finn kormány, tárgyalási készségét. Stockhounban \'azonban ugy vélik, \'\'.-hogy a tárgyalások máris meghiúsultnak tekinthetők és a kitérő finn válasz a tárgyalások megszakadását jelenti.
14, -illetve m napi haladékot
Balkáni partraszállási előkészítetek
Délolasznrszág szövetséges
hídfőinél nagyobb forgalom é>* lelhető. Alewmder tábornok nagymennyiségű lőszert és csapatokat tesz partra azzal a céllal, hogy ezzel a felkészültség-
gel nagyobb partraszállást hajtanak végre a Balkánon Az elmúlt napokban Tito délotasziör-szágl látogatása alkalmával részletesen megbeszélte a Balkán elleni Invázió tervét.\'
Roosevelt nem kapott választ a Finnországhoz intézett felhívásra
A brit hírszolgálat ismerteti Roosevelt elnök kijelentéseit, melyet tegnap a sajtó értekezleten mondott. Ii szerint-az Egy*-sült Államok jjs Finnország között a kapcsolatok változatlan nok, jóllehet most nem tud seiu-mit, mi történt a másik oldalon. Roosevelt kijelentette, hogy a Finnországhoz intézett felhívj sára semmi választ nem kapott.
Hull, amerikai külügyminiszter a tegnapi sajtóértekezleten egy feltett kérdésre válaszolva kijelentette ,hogy nincs semmiféle határozott válasza, vájjon az Egyesült Államok inegszakll-ják-e a diplomáciai kapcsolatokat Finnországgal, Hull hozzátette, ez...a kérdés inkább a múlté, adut a jelené.
Nagy Izgalom a leneyef-^-szovjet viszály ujabb feltámadása körül
Londonban nagy izgalmat kelteit a löngvol-—szovjet viszály ujabb tel-élénküléso. Moszkva hohozlolóon tudomásul a lengyel kormány makacs ragaszkodását korábbi felfogásához, Az orosí kormány határozottan komolvnn foglalkozik egy baráti ótzósÜ lengyol kormány felálli-lásával. A londoni sajtó ozpkot n ielcntéseltot, nrolyot a moszkvai líöitor-ügynökség adott kí, részben elhallgntla.
Washingtoni jelentés szerint 8tot-tinius londoni útjával kapcsolatban kiielentík, hogy azok a mpaboszólű-setc csupán tájékozódások M puha-tolódzásók. melyek idöszerijek a két kormánv között. Az ainorikai külügyminisztériumban kijelentett \'k, Htötfinius látogatásának célja általában nem megállapodásra való tárgyalás előzetes megts^\'zélÁseí losz-nok. StettiniuB elutazása előtt Roosevelttel tanácskozott. .
fioare nem Önként távozik a spanyol nagykövetség étéről?
A National /Ceituug szerint Hoaro matlridi angol nagykövet a spanyol-angol tárgyalások befejezése után, melyek közvetlenül befejezés előtt állnak, visz-szatér Londonba. A tárgyalás anyagáról nagyon kevés szivárgóit ki, mindkét fél azl tartja: annál jobb, minél kevesebbet közölnek a nyilvánossággal. Egyidejűleg Londoidiau nem titkolják, hogy a tárgyalások eie:l-ményével meg vannak elégedve, mert nagyjából elérték azt, ajniil el akartak érni. Londonban meglepetéssel vették tudomásul, luigy Hoare liszt segélye
valószínűleg nem tér vissza többé. Hoare ujra meg akarja, kezdeni parlamenti tevékenységét.
A kommunista Daily Worlcct-éles támadást intézett hasábjain Hoare nagykövet ellen, píémázt mondja kifejezetten, líogy\'Hoa-ret elbocsátották állásából, hanem azt állítja, hogy Hoare túlnyomóan megbékítő poütikít folytatott, különösen a wofram-szállitás kérdésében-és nem abban az értelemben járt el, litiht ahogy az angol és washingtoni kormány azt tőle megkivánla.
folytatás a 6. oEdshrn.
Bizalom és cselekvés
Irta: M|k«lavits ZilgMid mi>*í prelAlus. ax Aollo Cathtllaa oreSagoa iRazgaiaji.
A Katolikus Diákotthon Mozgalom gyűjtésének.második fázisú március 1-ével meg kezdődött és tart november 15-ig. Ha e második menet u nyertesben, ngitácíóbun és áldozatban ha-sunlato*- \'.a-i.-ntx első menethez, akkor u gyűjtés bezárásáigi..elér-jük a kívánatos további li milliót. Az első fázis szép eredménye ugyanis messziről sem elegendő még a legsürgősebben szükséges intárnátusok létesítéséhez sem. Annyi veszélyeztetett pontja van az" országnak é* annyi szükséglet jelentkezik, hogy további áldozatvállalástól visszuriodnunk nem szabad.
Erős a biz ütmünk, hogy lelkipásztoraink ás minden jóra kész hiveink átérzik a vállalkozás jelentőséget, a további áldozatok lót nem riadnak vissza, ezáltal még szorosabb egységbe ková-esoióüik a magyar katolikus társadalom és alkalmassá válik, hogy isten és a haza javára komoly alkotásokat létesítsen.
Különösen bízunk a magyar vidék és a falu népe egészséges 1 és mélyen kuLolikús érzületé- \' beu.
a- katolikus társadalom pedig bízzék a .Mozgatóin vezetőiben, benkj aLLói ue tartson, hogy ennyi áldozuL kárba\' vész azért, mert a begyűjtött púuz a nehéz viszonyok es az anyaghiány következtében nem uyeihet\' komoly (elhasználást.
A bizalmut in:in puszta szavakban kérjük, hanem a cselekedet alapjau. A napokban indul meg aálorutjaujiieiyen 12U személyes középiskohu inlerná-tusuiik Építése, llüdapesleu pedig nem sokára lerakjuk alup-kovét a 20U férőhelyre uerve-zeit lanoncinlernálusmik. áliiul-kél építkezéshez biztosítottuk az építési anyagot. Kél vidéki városfal állunk Inrgyidásbun 100-iöü személyes középiskolai internátus megnyitása tárgyában, l^alsaenterzsébeten ingatlant vásároituiik, hogy még ebben az évben megnyissuk benne IUU személyes tanoncínlemálusun-kftt. Tobb vidéki várossal foly-latunk komoly tárgyalásukat, tőképpen középiskolui interná-tusok megto re intéséért.
A gyűjtés első két millióját ^pedig a fővárosban ingatlanokba helyeztük el s a hál>oni után ezeknek értókesitéséből építjük meg a tervezett főiskolai inler-nálusl, a fővárostól e célra kapott 2000 négyszögöles telken.
13 néhány atlat szolgáljon u bizalom megtartásához. Szolgáljon egyúttal serkentésünkre is, hogy további lankadatlan agitációval és áldozatkészséggel segítsük teljes diadalra a Katolikus Diákotthon Mozgalom nagyjelentőségű céljait.
Még húsvét előtt átadják vitéz Oszláríyi Kornél vezórérnagy díszpolgári oklevelét
Nagykunízae város képviselő-leslúlete, mint ismeretes, egyhangúlag, a legnagyobb lelkesedéssel díszpolgárává választotta vitéz Oszlányí Kornél vezérőrnagyot, a keleti hadsziutér le gendás hősét. A plgármesler Noll József gimnáziumi tanári és nemes Fekete László festőművészt kérte fel a díszpolgári oklevél elkészítésére A díszpolgári \'oklevél tiszta magyar stí-
lusban, harctéri és katonai motívumokkal kerül kivitelre és minden tekintetben méltó lesz ahhoz a férfiúhoz, akit ezzel megtisztelnek. A*díszpolgári oklevél még a húsvéti ünnepek előtt elkészül és valószínű, hogy még húsvét előtt ünnepélyes keretek között úl is adják Vitéz Oszlányi Kornélnak, u Mária Terézia katonai lovagrend kanizsai hősének.
Pénteken délután érkezik Iiovszky képviselő Nagykanizsára
. L A képviselő háromnapi* kerfjletlatogaUsának programja
iiovszky János, a nagykanizsai országgyűlési kerület képviselője nuTrcius 24-én, pénteken délután Nagykanizsára érkezik. A Központ-szálló előtt a pártvezetőség várja és üdvözli. Megérkezése után kiséretóvcl a Kölesey-utcai párthelyiségben panasznapot tart. Akinek bármi Kérelme van, jelentse azt előre dr. Tholway Zsigmond pártvezetőnek\' csütörtökön uéli 2 óráig a pártirodábán. Péntek este 7 órakor a Mozdonyvezetők Otthonában a délvárosi kerület pátr vezetőségi értekezletet tart, amikor Balogh József társkerületvezetŐ üdvözli a kép-
viselőt és iiovszky tájékoztató beszédet mond.
Másnap, március 25-én, szombaton Iiovszky kíséretében meglátogatja Eszleroguye, Lytouye, Itigyác, Sormás községeket, aíioi mindenütt pár (vezetőségi értekezletek lesznek és iiovszky képviselő beszél. Március 2Ü-i\'ni, vasárnap Magyarszenlmiklós, Bocska, Zalaszentbalázs, Kacor--lak, Pőlöskefö községek \'pártszervezeteinek meglátogatása és a polgárság kívánságainak meg? (hallgatása; következik. Itt is mindenütt pártvezetöségi értekezleteket tartanak.
Tárgyalások egy Nagykanizsán létssitandő fémipari szakiakat* érdekében
Tóth József igazgató u szombat -helyi tan kerülőitől Nagykun izsi\'m tartózkodik éa iskolalátogatási végez a szakirányú iparostanoneiökoláhan. Tóth igazgató hivatalos látogat;ísa után olisuioréöét fojozto ki Jbalógíi Árpád igazgatónak uz iskola mintaszerű vozotoaóért.
Tóth Józsof igazgató, folkerosto dr. K\'rátky István pólgórrnostmi, akivel hosazabhan tárgyait a nagykanizsai iskolaügyekről, köztük a filmipari szakiskola újból való fölállításáról Nagykanizsán. Ugyanis,
, mint ismeretes, annak idején a I loányiiövoléSnok megfelelő hajlékot ömölendő, megszüntették a öugár,-utoii működő ui. kir. fémipari szakiskolát, hogy hajlékot adjon a .leány-liceumnak, amit, ha" akkor nem valósit inog it varos, még ma som lett volna inog az annyira szükséges loányközépiskola Nagykanizsán. Út. Krátlty- polgurmesUir, órtoaüléeünk szerint, a luAUKT-tal kapcsolatban szeretné ozt a kórdúst megoldani es a m. kir. fémipari iskolát Nagykanizsára hozni.
A Fő-atról nyitó tér és utca terveivel és a MAORT-épitkezésekkel
foglalkozott Nagykanizsa város építésügyi bizottsága
i rct tervezett, ahová egy uj templomot építettek volna, A templom-kérdést hosszú esztendőkre megoldotta Longauer Imre püspöki tanácsos, akinek buz-góságából felépült a Jézus Szive templom, Most a bizottság a városrendezési tervnek olyan módosításával foglalkozott, hogy a Fő-ut 3. sz. háztól kezdődően egy öblös, szép te-
A
.Nagykanizsa város képviselőtestületének építkezési bizottsággá Dobrovits Milán v. országgyűlési képviselő elnöklete aJatt minap ülést tartott, amelyen foglalkoztak a Vargha-féle városrendezési terv módosításával.
a jó békebeli Vargha-féle városrendezési terv annak idején a Fő-uti hercegi házcsoport egy részének helyére hatalmas te-
TARJAN-PALCSICS
textilipari és kereskedelmi vállalat || Nagykanizsa. \\\\\\
tyir: Magyartt. té~. Tetet**: 3-44,
Városi téBzM: Fő-ut 14. (Clsé Magyar Biai*sité Mézet palatéjéban.) f*t*foti: 5-33.
1944. március 18
rct képeznének ki. amely . kl> 70 méter széles és 80 méter mély\' lanne. a térből agy utca nyílna, amely a Rozgonyi-utcai Oukász-házon át egészen a Mu-rakőzi-ulcáig folytatódna. Átér nagyban emelné ennek u főuli résznek a szépségét.
Véesey liurna* raüszuki lu-nácsnok bemutatta a bizottságnak az erre vonatkozó tervrajzot. a bizottsága közgyűlésnek elfogadásra ajánlja a tervet.
Majd a bizottság a Futura-lelken épülő MAORT-háztÖmb tovább építkezésével kapcsolatban az íilsótemplomi térrendezési beszélte meg, ami szintén közgyűlés elé kerül,
Gazdaaszony Iskola kezdődik a nagykanizsai m. kir. téli gazdasági Iskolában
A földművelésügyi minisét•h-rum S hónapos gasdnassZonyképzó iskolát hirdet folyó évi május 7-től július 2.1-ii:. Amint n ciiu \':ból is látjuk ez egv hoMSznhb, kontolvahb iakolu lenne, ahol « 15.\' úvflkát létöltotl leányok azaháal.un, varrásban, kézimunkában, főzés bon, kortéazkodós.-l)on, befőzésben és hasznos közismereti tárgyakban nyornénok gyakorlati és elméleti kiképzést. A tan folyam munkarendjének őstKoálli-tása különös tekintettől van a háborús őlolmbsésro, cukor nélküli bu-fé-zésro éa u takarékos jövedelem iHXMztásru.
Ke u szén iskolu most elóaiör nyitja ntog kapuit a leányok előtt. Az iskola az állomáshoz. 2 i»rcru Tan. igy tehát » vidékiV.I jolontkosá bojaró növendékokir\'k is kényoluios lenne. Alaposabb munkát leluitne végezni akkor, lut » környékbeli
gazda leányok beirt laknának ru iu-kolában, hol kertyolraoa szép hálókban nyeniöuek eíkolyoséat.
A bennlakó növendékek teljes el-Inl/iHa három hónapra öeszoson Ü00 pengő, A bejárók és holylxdiok 45 pengőt fizetnek. Ha kicsit gondolkodunk rájövünk arra, hogy a nini magas árak mollott a Ixdizobutt pénzből nem lohot megoldani azt a hóséKCH toljos plláuist, atuJbon a növoudékok az iskolában réazosül-nokj ez csak ugy lelieteágos, hogy a földművelésügyi minisztérium anyagilag segíti ozt nz iskolát, mórt azt akarja, hogy minél többon részt vohosftonok nbbon, niort a mai nehéz idók sokoldalúan kópzott asz-nzony társad almát kivannak.
Holyboliokot* lx>járó és bennlakó vidéki loányokat szeretettől várja az iskola. FolVétolro jolontkoznl Iolwt március \'25-ig a nagykanizsai m. kir. léli aaadoftági iskola igaztrntóf.á-gánál. aliol az órdoklódok hóvebb s folvilagositoat nyorhotnek. \'(:) ^
Gyümölcsfacsemete
sjrükífllctíi már most biztosítsa, mig a készlet tart
HODáCS OlVilllltlIiUi
Boiapmt, III., FUrUi-tér 3.
t.i«i.ni 3w-7m.
Húry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
T,M,„: 505. | NíM@yMQMÍSZ&Q
Hill, március 18
\'muai kozuony
10.000 pnrgôt oszt ki bnsTélra a nafrtoBDizsai Ballírsl Szolgálata hadb^rannltak haizAtartazóimrk
Editig 43 000 pengfivel segélyezték a eialáritacahnt
A P. r.ulyás r.cllírl piffiános vczcléso ulall íilló Nwdyltimiüsui jlajlársi Szolffálut most u hUs-véli scfiólyezcsi-e készül. Sokszor foglalkoztunk áldásos tovékony-ségévcl, niliil esendesen. zajUil\'ii-nul, ugy nragnsuhh eszmény szoliii\'ilaliíbim a kuliilikus Cari-lás joRyobcn, do felekezeti kü-lflnbség nélkül végez a segilsé-gérc szoruld honvetthotzálarto-z6k támogatatta érdekében. Mosl - Intővel elííll — ismét 10.001) pengői oszt ki.a Bajtársi Szol-
gálat háborús hadiözvegyei és aliadban levők családjainak támogatására, (iozdáit Ernő egyházközségi irodaliszt most ál-Htja össze a hadigondozó hálósáig közhenjültável az igényjogosultak névsorát.
F.z/.el eddig több mint 43.000 pengőt osztott ki n Segélyz/Í Bizottság a nagykanizsai honvéd-bősök hozzátartozóinak\', amihez sok áldozatkész kanizsai hazafi járul hozzá havonta rendszeres adományával.
Perltk 150.000 pengőt kapott leventeotthon építésére
Perlak, március 18 / Tudósítónk jeJcnti) A visz-szatérés óta élénk vágya Poriak járási székhelynek, hogy leven-to-otíhonl építhessen. Ezt azonban a nagyközség a-\'inogn apva-gi erejéből nem tudta volna megvalósítani. Perluk község képvisclÖlí\'slölete ingyen ajánlott fel megfelelő leidet a levente-otthon céljaira, majd se-
gélyt kért az építkezésre. Most érkezett meg Perlakra a hivatalos értesítés, hogy a muraközi járási székhely részére a kormány 150.000 pengő .segélyt biztosított, amiből most már majd megindulhat a végvárt építkezés és-lehet a célnak megfelelő és a magyar levente-eszmén v-hez méltó otthonuk a perlaki leventéknek. i
Egyes elemi iskolákban március végén befejezik a tanévet
A Budapesti Közlöny mai, szombati száma közti a vallás-és közoktatásügyi miniszter rendeletét, mely szerint a rendki-vfdi viszonyokra tekint eltel egyes városokban és községekben a népiskolákban uz idei is-kolai évet 1ÍIM. március 31-én bc kell fejezni. A miniszler a Innkerületi kir. főigazgatók utján értesiti azokat az iskolai ha-
tóságokat, amelyekre ez a rendelkezés kiterjed. Azokban az iskolákban, amelyekben az iskolai ével puhvius 31-én befejezik, az évzáró vizsgákat április 3—5. napjain kell megtartani. Az érlesilŐ könyvekot az évzáró vizsgán kell kiosztani. Ezekben az iskolákban hz évzáró ünnepély elmarad. (MTf)
Tegzes Lajost elitéltek a verse&konyvének bírálatára irt levele miatt
A /alai Közlöny olvasói elöli ismeretes az a mindén sorában elismerő birálnt, amit Barbaril.s Lajos irt uz elmúlt hetekben Tegzes Lajos nagykanizsiií virosi tisztviselő ver se s kő letéri !1. Ismeretes az a durva támudás is. amivel Tegzes Lajos a birá-jatra válaszolt s amiért Barbarla Lajos, mint a bírál al Irato, », kritikával elégedetlen költő ellen megtette feljelentéséi.
Ebben az \'ügybeír megvolt a tárgyalás a \'kir. járásbíróságon dr. Lukács Béla kir. járásbíró elöli, A vádlóit nem jeleni meg n tárgyaláson, képviseletében dr. Begidsán Emil volt jelen. A hamigánvádlól dr. Vit Ferenc ügyvéd képviselte.
A tárgyalás egészen rövid volt, hiszen uz írásban elkövetett be-esülel sértéssel szemben .sem tagadni. ¦ sem magyarázni való nem voll Az ítéletnek leljes indokaival a Zalái Közlönyben Tegzes Lajos költségére leendő közlését ilietőleg Barbaríls Lajos a biró kérdésére kljelenlelle. "hogy ahhoz nem ragaszkodik, mert célja az újságírói működésének becsmérlésért elégté-lelt nyerni, de nem célja a boáz-sztiálíás. már pedig a teljes ilé-Icl-közlés olyan összegbe *ké-rülne a vádíoltnak, ami ismert anyagi viszonyai melleit túlhaladná anyagi erejét.
A bíróság ezután kimondta Ítéletéi és bűnösnek mondván
¦ sí A mulattatás nagymesterei
Budapest kedvencei a
O PICII ÖREGDIÁK
Március 25-én (szombaton) d.u. 3 és este fél 7 órakor AZ IPAROSKÖR NAGYTERMÉBEN Konferál: Dr. Legényei József.
.8w Jegyek a Teutsch drogériában,
ki Tegzest a bírálatra Írt levélben elkövetett becsülclsérlés-ben, Őt 50 pengő pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 10 napi fogházra ítélte és kötc-i lezle a perköltségek megfizetésére, indokolásában kimondta a bíróság, hogy a Zalai Közlönyben megjelent könyvbirálnt nemcsnk hogy nem sértő, de még csak olyasmit sem tartalmaz, ami bántó lehetne Tegzes Lajos érzékenységére. Kimondta azt ÍS\'H bíróság, hogy kivételesen szabta ilyen alacsonyra a pénzbüntetés összegéi, mert a vádlóit Tegzes Lajos anyagi helyzete olyan, hogy súlyosabb pénzbüntetés kiszabása anyagi egyensúlyának felborulását jelentené.
Az itélot jogerős,
EHinő magyar árnyak ny»tw*H.n...
Htm aafcar voltlm Palar Bar„badlfélmé*|i"
Minden idók legnagyobb orosü cárjának, Nagy Péternek legkiválóbb knloniiin egy szikszói magyar ombor volf-. Vessünk egy pillnnbwt Turkoy Sánuiol ólotéro ós nézzünk végig BzédülojoS pályafutásán, Idehaza bi-
xony senki bori tudott volna Turkoy
ftámuol ólotWrtánetoórl, ha 200 évvel ezclóft Farkas Máté hiripi föld-mOtosgftsda eredeti loro\'ol. nem hozott volna messze Törökorszáirból Turkov Pámnel kalandon élntáról. Nézzük csak inog, hogyan ImitiIo-koalk ki olólltlnk ohbál a lóvéiból "kalandóaaorflu lioiifitármink éloto.
Turkoy Sámuol fiatalsácra u Ttá-koosl szabadságharc ídojéro esik. Amikor Rákóczi a bécsi udvar alkot-tníinvolIonos elnyomása ollón mog-inditotta a .ssabadfláffküzdolmét. a fejedelem katonái között ott találjuk 11 fiutnl Turkovt. Családja is, jóitiaga is szegény volt. Nokik nem jutott semmi a törökök t\'l visszafochdt
magyar földből, nedig » bécal udvarban\'nagy böTtóRflséggol nszlotmtfák :iz idegeneknek a magyar földeket. Turkoy Rámuot sziwol-lélokkül.mint maidon icrar.\' magvat ombor, kuruc volt. Végigvorekodto fejedelmére! a hosszú, kfizdotnies óvokot.
A majtényl fegytetlététol után besorozták á császári hadaocogbo. Neiii csoda, lm az egvkori dőrék ktiruo katona liem érezte Íöl mneát a csássárl hadak között, ^rindonkei)-pon pzubadulni akart n labanc liad-Boregtél. BzöWéro gondolt, Bgy alkalmai pillanatban elhagyta a tábort és Moldván keresztül OrÓBzorflzárrba szökött. A cár mindenkor örült, ha valamely idopron , nemzetiségű katona fölajánlotta neki szol allatait, ítry nem esodáfkozhatimk azon, lm Turkoy SáiAuol ipon megnyorto NTngv \' Péfor totszéáét. Remii tal risa alkalmával annyim megtotiaott ivz-uralkodénak, hogy hadsorepóbon ma> gasabb katonai jKirancsnoki reiifri gal bízta niofj.
Turkoy og-yideig az akkori fövá-roflban, Kzontpétórvárott\' teljeflltótll Bzolcalatot. Amikor az in-alkorló tudomást szersett arról, liojry a kuruc vitéznek jo#t tudása íb van, rögtön átliolyeztottó a hadbiróságlioz és \'iCsászAri orosz hadi föfigyv&k cimot és méltóságot adományozott noki,
Ebben u tisztaégében nem sokáig maradt-Turkoy, Az a megtisztelte* tés érté, hogy az orosz cári flotta vezérévé novozték ki. Do nomcsak mint hadbíró vált l>o, hanem mint admirális is. Bár olointe — amint ii Farkas Mátétál küldött lóvéiból kiderül — nehéz volt a tongari n/ol-
gálát számára, később azonban megszokta a tengert is. A Kíáspl-tengeren néha éloUeszodelmokkol is meg kellett küzdenio. Kgvizhon olyan Imtaluias vihar vetto körül hajóhadát, hogy alig tudott agy szál deszkán usava-menekülni,
Cári megbízatásai sorén ogystsor elvetődött n Kuma folvó metítén olM-ülő vidékre, ahol\'a legnogyöbb moglepoteséro egy »Magyar« novü vároara akadt. Ertfil a városró! azt irja lovolébon, hogy az ott lakó ohv berek ugv omlftkoznok, hogy soksok idővel azelőtt onnan vándoroltak tovább a mngyarok Európa felé.
líondefv Láazlo, a kiváló magyar úslijwakntaíó azt mondja, hogy 1 nr-kovnak óbbon a folfedozésébon igen sok igazság tehet. A kamwnenti
fiz 52-ik .
t$ \\) R
0SZTAiYS0kSJaTÍÉ4
játékterve pArallan esélyeket nyújt
Egy sorsjeggyel szerencsés esatben nyerhető:
Egymillió P.
i\\ nyeremények öaszege (9bb, mini
Tizenötmillió p.
jutalom: BOO.OOO P.
Főnyeremény: 400.000 P.
Nyertfrrtények: 200.000 p, 100.000 p, 75.000 p, 60.000 p,
3x50.000 p, 0 , «1.1)00 p, 1 x 30.000 P, tix20.000 p, 2x16.000 p, 30x10.001) p ís niBgsíáraos küiC|iáa kl.etjb nyeremény.
A .r,ra)r:(iyek Ara Cttolyonkent I
nyoload 1 negytd I fél I sgéar p\'5.-*|p10 - | p20.- |p*0.—
9o«t«gy kapható ii őaszoa ISárutltOknál.
&t
Huzés kezdete április 13,
ZAL\'Al KOZL\'ON»
11)44. március íí
magvarok saállásföldjai. .a Kubán fölvétel a Káapi-tengoriír, valamint a Don és a Volga folyók vonalától a Kaukázusig toroltok ol. A magyar Őshaza földjót is megjáró kalandom ólotü katona nom érkezett többó vissza hazánkba.
Hogy mi loti vole, nom tudjuk. Valószínűleg azk)ro8» cár szolgálatában fejozto be iwlandos élőiét.
Kerekeahúzy József
KömzDtsáe
SzUnőben van • sertéspestis Nagykanizsán
Mint ismeretes, a, felléped sertéspestis miatt it polgármester zárlatot rendelt el. Szero esóre a nagykanizsai állatorvo-.sok még idejében tömeges oltá-soknl végeztek és Így — leszámítva a mintegy 70 elhullott ál laatol — még kellő időben sikerölt nagyobb veszélynek gátnf vélni. A gyors hatósági beavatkozásnak meg lett az eredménye, ugy hogv\'n vész már sztV nőben van. Mint illetékes helyen értesülünk, ha » javulói, tovább tart. akkor bárom bét múlva már a zárlat feloldásáról lehet szó. -
Ml ujsáq • budapesti Élelmi-szernagyvásártelepen ?
• A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó jelentése szerint az élő- és vágottbnromfi és a tojáspiacon az árak nem változtak. A zöldség- és főzelékfélék1 piacán a fejessíilátn 50 fillérrel emelkedett, míg a paraj ára 300 fillérrel csökkeni. A gyümölcspiacon a neiuesfajtáju alma ára 30 fillérrel emelkedett kilónként. -A többi árucikk ára nem változott. I
lr. Március 18. azombat. Rém kit. Sándor pk Protea\'áw Sándor -- Márclua 19. vasárnap, góm kat. Jóiaef Preteit. jazaef
Ljj°li gyógyswrtári ügyelet; Ma, szombaton az őrangyal gyógyszertár Dbák-tér 10., holnap, Vasárnap \'Í Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. : *
Kfskanlssan aa ottani gvógvszor-tár állaudÓ flgyuletoa szolgálatot bírt
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 órától oeto 6 óráig. (IIÉtíó, szerda, pántok délután és kedden egésa nap nékaek.) Telefon: 560. "
Hangulatos esték
\'¦ a- ¦
Pannóniában!
Ilosvay Erzsi
dőatló mfivésuté
Kiss Adl ¦
|ax* énekesnő
Gyertes Jancsi
Budapest kedvenc énekese
Horváth Géza
mesteri hegedűs
A zongoránál: Szél Laci
ft kávéház és szállószobák kellemesen ffltve,
Tűz pusztított ma reggel Nagykanizsán egy főúti bőrösüzletben
A volt Lénórt-féle nagykanizsai, Fő-uü borkereskedés néhány év óta Hegedűs István borkereskedő üzlete. Hegedűs tegnap zárás után s/,okésszerűen hazatért lakására. Ma reggel rendőr keltette fel: »Tfla viin, ég az üzlete, Hegedűs ur U A megrémít11 kereskedő kíugrótI az ágyból és futott Üzletéhez, ahol addigra már nagy tömeg gyűlt össze. A tűzoltóság felnyitotta a lezárt* redőnyt, amely alól vastagon szivárgott ki a fojtó füst, majd nyomában v.i lóságos lángtenger. A tűzoltók Veesera Antal parancsnok vezetése alatt először poroltóval kísérellek meg az oltást, hogy az árukat megkíméljék, azonban u hátsó fal már annyira égett,
hogy kénytelenek voltuk u fecskendőhöz nyúlni, időközben amit lehetett, a lángtengerből kiszórtak az utcára, de igy is sok bőráru, eipőkollék rongálódott meg, vagy lelt a tüz martaléka, illetve vált használhatatlanná. A gyors tűzoltói beavatkozás eredményeként egyórás oltás után sikerült a tüzet helyhez kölni és a menthetőt megmenteni.
A tűzoltóság és a rendőrség helyszíni szemléje azt vulöszínü-sjti. hogy rövidzárlat folytán keletkezhetett a tüz, mert a kályha az ajtó közvetlen szomszédságában van, inig a tüz az üzlel llátSÓ részében kelelkezelt, a villanyvezeték közelében. Hegedűs kára meghaladja a 10.000 pengői.
i pisla Nagykanizsán la negállaplMfa a béiyelai láybtszéid államástkat
Csak szükség esetén kerül ser ezek bMzIntatésére
Egyrészt, ujabb hivatalok, üzemek, vállalatok folyton fokozódó igénylései, másrészt az anyaghiány szükségessége telték a tnagvar távbeszélő állomások fclü\'lvj^sgálásátv nz úgynevezett kényelmi úNomásnk megszüntetése végett. Budapesten mintegy 10.000 ilyen kényelmi távbeszélő áljomás beszüntetésére, illetve kikapcsolására került sor. A fővárossal egyidejűleg a vidéki postahivatalok is felülvizsgálták minden városban a távbeszélő előfizetők állomásait, abból a szempontból, melyeket lehet kényelmi állomásoknak minősíteni, ha szüksége jelentkezik egyes állomások beszüntetésének, A nagykanizsai posta is felülvizsgálat alá vette mind n 780 távbeszélőállomást és beható mérlegelés után ÍR állomást kényelmi átIor)iásnak.mi-nösitett. Ami azt jelenti, hogy hu a további jogos és alapjos igényléseknél., . szAfeség lenne ezekre az állomásokra, azokat a jelenlegi előfizetőknél kikapcsolják és beszüntetik.
— A kényelmi állomások megállapításánál\' - mondta informátorunk - nem voltunk te-
kintettől semmi másra, esnie arra, Jiogy valóban nélkülözheti-e az előfizető állomásai. TekínUilel kellett lennünk a folyton jelentkező uj üzlclek. bi-vntnlok, intézmények igényléseire is, amelyeknek igyekszünk legjobb akaratunkkal eleget lenni. Nagykanizsán jelenleg 780 távbeszélő előfizető állomé** vau. I.ehetőség vau esetleg még további 20 állomás bekapcsolására, ugy hogy 800 távbeszélő állomásra lehet számítani Xagy-kanizsán. Tervbe van ugvnr véve még 200 illomóssal való bővítés, de ebhez kellene egy pótszekrény; ehhez azonban a mai anyaghiány miatt aligha, lehel hozzá jutni.
Tény, hogy sok az igénylés, a posta szeretne mindnek elegei tenni. Amennyiben .szükség lesz a kényelmi állomások igénybevételére, sor fog kerülni ezekre ís.
Azt is tervezik, hogy a MAORT-űzemekben egy-egy telefon központot létesítenek, hogy ilyen módon teborinenle-sitsék az állomásokat. Egy ilyen házi távbeszélő-központnak 10-50 belső állomása lehet.
Április végén megszűnik az üzleti aárórakorlátozás
A nemrégiben kiadott rendelkezés az üzletek záróráját megrövidítette és a hét egy napiára általános zárást rendeli el a fűszert és élelmiszert árusító üzemek kivételével. A záró ni t sem a kereskedők,, som az érdekeltek ue.m találták a legszerencsésebb megoldásnak s különösen a tisztviselő társadalmat érinti kellemetlenül. Az uj zár-
órát fÖkélit u fűtéssel és világító anyagokkal való takarékoskodás szem előtt tartásával indokolják.
Értesülésünk szerint április végén megszűnik és ismét a régi zárórák lépnek életbe. A nyári időszámítás következtében ugyanis semmi szükség nem lesz a késő tavaszi\' és nyári időszakokban a korai zárásra.
Fennállásának 100 éves Jubileumához közeledik a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
Az Igazgatóság felkéri azokat, akiknek az Intézet alapításával kaposolatos adat vagy okmány van birtokában, szíveskedjék azt az Intézethez eljuttatni.
A Szanatórium Egyesület életéből
A nagykanizsai Tüdólwtog Ssana-törimn Egyesülőt köveset linllat magáré) az. utóbbi óveklien, do annál hatalmasabb munkát fojt ki és annál érdemlegesebb/a fojlédéso intézményé bon és annak embermenté munkásságában egyaránt. A Inzs-nnki tüdőbeteg szanatórium az utóbbi évtizedek egyik legjolontösolili kanizsai alkotása ,a város tegnagyvo-nalnbb egészségügyi létesítménye, amivel dr. Krátky István né, Nagykanizsa |Kilkarmesterének felesége, boloirtn novét a város fejlődésének aranykönyvébe.
A Szanatórium Egyesület választmányi illésén dr. Krátky Istvánná elnök kegyelettől omlékozott meg nr, ogvosülot halottairól, majd lejelentette, bogy Lányi László egyesületi pénztáros 10 évi közreműködés után egészségi okokból lenyújtotta lemondását. Érdemes munkásságát jegyzőkönyvi köszönet örökíti meg. Ptódául egyhangúlag Szordaholvi Győző áll. tanítót választották meg.
Az elnök lejolontotto, bogy nz egVOSÜlot kibérelni óhajtja t\\ husiink í kastélyhoz; illetve most már a tüdóaznhat óraimhoz tartozó földeket és azokon gazdálkodni fog, zöldségféléket termel, baromfit növel, foi-tésekot hizlnl a szanatórium diétására. A választmány lielyoalésso] fogadta a javaslatot, nmoly rövidesen iiz illetékes fórum elé kerül.
A szanatórium orvosa bevonult, liolyottesítését idoigIenesont Itiodl-ma\'vor István dr. kórházi orvos látja el és kérték niunkaazolirálntoa erve*
kirendelését.
Az állam által unni 50 szegény beteg után fizetett eddigi A pangna napi térítést 5.20 pengőre ömöltél! M.
A Nemzeti Bank 10.000 és egy névtelen 100 pengős adományán n szanatórium részérő korszerű Röntgen-készüléket vásárolták.
A Szanatórium Egyesület évi közgyűlése március 81-én losz.
- (Balkánt gerlék Nagykanizsán)
Tntán föltűnik egy-ogy kanizsai megfigyelő előtt, hogy gorlo-szerü bugást\'hall a körtek fáiról és obböl nrra következtet, aki hallja, mintha a tavasz ezidén korán hozta volna" meg n vadgerléket. A dolog azonban agy áll, hogy oz a tulkorán jelentkező, sót ;< tél folyamiul Íb nálunk tartózkodó gerle nom az április kö-zopón érkezni szokott és közismert vadgerle, hanem az utóbbi évek íolynmán a Balkánról beszivárgott balkáni vagy félholdas gerle (fitwvp-topolia docaoato). tíz a madár meghonosodott nálunk ós állandó, madarunk lett. Tehát át is telel nálunk hnzigalamb módjára és eleségét a baromfiudvarok és Kertésóink környékén találja1 meg. (fí. Qy)
Előnyomás, géphimzés, hürkolás, kész függönyök, függönykószités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet Csengery-ut 4. sz.
IH44. március lt_
hirck
- (A Szent József Egyházközség) »nnak örökén*,, hogy uj étlapok..
van. az egyhéstnegyuiiük, holnap, viisárnup üélolótt fel 11 órakor a ^enifeionerendiok kanizsai pi;bá-ina-templomában Tedeumöl t-.nt, ;,tnelvre ozuton hívja inog a plébánia t\'ei ülőién lóvé hatiWiguk vezutáit -{A az egyházközsóV képvisslőtestülö-teuek tagjait: P. Galvás Gajléit jilábsnoe. - (:)
(Kttlatetét)
Komaiidy József repülő törzsőrmester homokkőre óvom i fíu (Ko-inondy Józsefnek, a Batthváivv-¦irodalom fóordóórének, az előző vi-w higháboru przeinysl hósónuk fiai, „ki iskoláit Nagykanizsán vógozto, 10I l-ben, egyóraval ¦ eaküvóiu után indult el *í orosz frontra. Jelenleg lÓKskornéton állomásozik, Harctéri toljasiunényaíért megkapta a tüsku-iratot a koszorúval és kardokkal, bronz és kisozüst vitézségi ormot, olaö és másodosztályú nciuot vus-L..\'i«>;j/.iot. A zalai buszkusóg is számon tartja innét elszakadt hós fia imk hősi érdemeit. v
- (MII kivannak az igazságügyi liszivIselöVr*.
Az Igazságügyi Segédhivatali Tisztviselők Egyesülök) fölterjesztést intézett a kdnnánylioz és a kar tóhb irányú ki válságát-adta elő. Kérik a tisztvisolók, hogy a fizetések a mindenkori drágasággal arányban állapíttassanak inog. Amennyiben ez a. mai háborús viszonyok kűzütt fi-zotésiondezéssol megoldható nom Unne, kérik, hogy a háborús-évek idejére rondszoros h&borus pótlékot engcdélyozzoitek, moly ugyancsak uz árhullámzáshoz igazomiék. Kérik a tiszt vittolék a Ixiszűrzúsí csoportoknak kormány támogatással olyan tökéletessé .tervezését, liogy azok mindennemű szükségletet, élelmjszert; ruházatot, tüzolót hatósági áron ki-olégitliosauitok. Ugyanilyon oj látás -tiim részesítsék a nyugdíjasokat, .végül kérik uz olóineiwloli viszonyok iiuij.\'javiiúsái, mert a mai körülmények között az előmenetel oly lassú, bog)\' ti—15 évig koll várni oü.v- • egy olólúptotésna.
- (A Bwaáritull Olajvldcki OMtálf). -
mint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülőt legmozgalmasabb ólotü osztálya, március 2-1-ón tartja 14-ik választmányi és előadó ütését Nagykanizsán, a Vár-uti MAOK\'JMrodában, A gyűlés keretében dr. Voró József egyetemi ny, rk. tanár tart előadást az acél hegoázthetóségóróU ,.„ ^
- (Azt goaríoiK)
hogy az üregbiztositáa nom is olyan fontos? Tévedi A kereskedő, sí tiaroa, a kereskedő, akiknek. Sruja üzletholyiségben van elhelyezve, tudják, hogy az üzlot kirakatablakait lel tétlenül biztosítani koll! Az Klsó Magyar Általános biztosító \'iiirsasúg helyből): Csongory-ut 2. szám alatti IoÜgynök#ége a logolö-uyösobb foltótoleket nyújtja Önnek.
- (MUsaiéa klr)
Folyó hó 26-én, regi szokás szőriül, ismét megtartjuk a Katolikus -Női Napot. 26-én reggol a Juzus b/ive templomban azentmiso. hallgatás ós szontaldozás. Délután ö órakor a városház* nagytermében diaz-gjülóa. Erre minden katolikus aaz-Bzonyt 6s nagy leányt szeretettel meghív az összes nói egyesülőtök elnöksége. (0
/AllAl RtULÓNV
Mialatt ¦ tavául szezonra szükségletet m«|vuil, gyéiodjék MBfl
moűelljeimiöl éi áraimról.
Modellek ui.r |, p.,>|fOlfll kiutak
BOíH UOIiiNk«li|hlitS»>
«i . ro-nt |. u. fcuár utlv»r.
Elszegődött, munkába áltt és kifosztotta háziasszonyát egy fiatal kanizsai cselédleány
Még nem egészen 18 éves és1 máris \'pesti mintára- dolgozott egy kanizsai cselédlány. Neki is az n módszere volt, mint sok pesti társnőjének. Állást keresett ebben u eselédszükös világban, a háziasszony örömmel fe\'-vétle, de alig töltött három napul szolgálati helyén, mely idö alatt alaposan körülnézett a lakásban es kifosztotta munkaadóját így járt Nagykanizsán Knulmaim Jenő és a Nev-csa-lád.
A lány egyik munkaudójáuái közeMOOO pengő órlékü ruha-
félét zsákmányolt. A házktilatásnál u detektívek a lopott tárgyak nagyrészét megtalállak., fflőáHitott\'ák. Hiába tagadót! volna, a lopott tárgyuk eléig bizonyíték voltak ellene A rendőrség átkisérteite a fiatalkorunk bíróságához, az fog dönteni további sorsa felöl.
Ujabb figyelmeztetés a háziasszonyok számára, milyen elővigyázattal kell élniük, mielőtt valakit befogadnak lakásukba, még ha olyan fialni és ártatlan kinézésű is.
4 megszökött vádlottak távollétében tárgyalt le két neazetgv alázasl bfloperl a kaalzsal törvényszék
Erdokos bünuorrol foglalkozott u nagykanizsai törvényszék büntotó-
tanácsa.
Eddig a nemzotgyalázási bünpo-rekot mííídig a tán La. azékliolyón működő törvényszék tárgyalta. A múlt óvbon egy rondolot akként intézkodott, hogy ezeket a porokét bármely törvényszók tárgyulhatja. Így korült most űlsőizbon kót ilyen ¦. búnper a nagykanizsai törvónyuzék dr. Alniássy-tanácea oló.
Az olsőnól u vád uz volt, hogy 104Ü április 13-án Kozma József londvalakosi horvát oraber Lopáuy község főutcáján magyurgyulázó ki-fojozésokot kiabált,
.Megindult Kiizma ollón a bűnvádi eljárás. A nagyhungu ombor ózonban" kijoloutésoiiiek büntotójogi következményei elől megszokott. Nyomozólovolot bocsátottak ki ellene. Eredmény nélkül. A törvényszék\' erre .i hivatalos lup titj.ni IdézW tneg Küzmát a mostani tárgyalásra. A lióiuzotgyalázó toriuó-szotosoti nom jelent meg most som. Távollétébon tartották meg a fólúr-gyalást.
l)r. Almássy ohiök ismortotte a vádat, majd kiuullgutta a beidézett Kujie József, l^liör József- és Si-monkó JÓZBOr taiíukal."
A törvényszék bünisnek mondta ki Kiizma Józsofet az lüijl. évi 111. t.-c. h. j}-ába ütköző a magyar állam és a mogyur nomzot inogbocsitlet|o olleni vúisógbon és kötelezte ót a\' perköllségok megfizolósére. Azonban bíüllotést nem BZflboti ki, mert távol volt. ¦
A második eset. Kiscsohi kőzsÓK határában a MAÖltT-munkúsok csöveket fektettek le, amikor odamont hozzájuk Muhr .József alsólöndvai azüJotésü munkás és mogyargyalázó s^a\\akat kiállolt n magyar nlunká-üok folú.
l-\'cljolcntették. A kövotkezményok
olől ó is megszökött. Nyomozólovól orodinónytolonsége után főtárgyaidat tűztek ki és orro a hivatalos lap utján megidézték, do ő nom jelont meg.
A tanuk a tárgyaláson oldöntöt-ték a por kimouótolét. Mogorósi-totték n vádat.
A^torvónyszék ót is bűnösnek mondta ki a vádbeli cselekményben. Kötelezte a, porköltaégok magfizs-tésóro, do bűntotóst noui szubott ki távol lótébvn.
- tMadlgaadazettaknak)
olhotyozkodési folw\'tésúgak korlátolt számban, Fölvilágosítást nyújt a luuligondozó tiszt Nagykanizsa, Városbúza. i •\' - (:)
NagykanizBa mogyoi város . polgarmestoratól.
t>tii/KÓ. 1941. Taigy; líioiaj váairlsaa saltiugyeiLre.
Hirdetmény.
A zslrjegyukuek mlodazokra a szel-vmiyoiru, oiuiyekre eneioaaint sladaadó leuüeieiétiu niapján uuu uinrganui kell kiSíUiKftUonii.a MJiCiiBuK H/-dl)od vaiusz-lasa saeitai ölch»ju(u vavaioibai bgy-
CKy uíelvcuyro 10 dS|[. UiOlaJsl aoll Kl-BtOIKAUBlDi; UZ OlttJ hlLblllj buili aru Hiú-
uos a zsuavai, vu^yia aiiouklni u.W P. Mtuihüfíy S bsvftiuuira aiost esedékes inérolu*! a 0.1 aaeivűiiyekre etty ku-ratibl roudeletem.awrlui margariai kwil siaúut, olajra lugelóáxór a 4 a bzbivo-tiynker letiui bevallani. Ümjat a következő tuazerutsisutibeu luiiui vasAroinli Muttzoi i-ú-ui, Toütecb FA ut, Siaiupl Vo ui, Kapou iioMüy M-Ul, ytiOs loia tiu Kar ni, Mustos K.uB«uib tér, KÖsUaztvla?-iók o\'J ea ilok ErzaSuoi ier, hdzuaztvUe-iür ny ea fiók paryatidvtír, Qracz ()r
o/.ftK- ui.
rlanykaolz<ui, 19U. március 14. íou Poiaarmratei
LENDVAI MIKLÓS Nagykanizsa. Fő-ut 14.
Slngar varrógap hí. körxatképvlsalata Üzletét kiterjesztette:
kézimunka és rövidárukra
vauul i TcxlilelínjömáM, lehír-, stine,- is b«ühim«í«t. emllliéit, dUiv«rr<lok,l.
Modtrn minták I Divatos ujroru áruk I
ÖJl Figyelmes vevőszolgálat.
Mircl"s,* ,a, VAROS/ riOZQÓ csütörtöktől-
16 19ig ............— ,.,„.,, vasárnapig
Hagy magyar fi Íme iker (20-dn a Xóp Hoz i ban) ÁQROL SZAKADT ÜBILÁNY
Főszereplők: Tolnay Klárt, Raj\'fay Blanka, Vízváry Mariaka, Hajmáasy Miklós, Mihályi SrnG, Teronyi Imre* UFA ullághíradó. Aktualitduok a világ minden részéből.
B10 adások ka z de te : ?4. f}6 ós f}8 órakor.
¦ (szerkesztői üzenet) .
Tetszhalott. Se üljenek fel, kérem, hiastériáíi rémlátásoknak. Utas etet iskolapéldája lehetne an~ nak, huyy a fantázia hogyan dolgos ki egy jelentéktelen iníyfiyye-léshól vérfagyasztó részletekig terjedő ¦ ignz rém meséket\'". Van ma enitküi is elég, ami próbába feszíti az emberek idegeit, ne idegesítsük etft/mátl még efajta ezájróUssújra növekvő, való\'ian tuttogútokkal. (1/goltntmi előadás Letűnvén) Holnap, Vasárnap délután légoltalmi olnadóst tart ix)tonyón Vucsora Antal nagykanizsai tűzoltóparancsnok, 1 űz rendészeti felügyelő.
- (Klskanlzsal hlreki
Vasátnap este rendezik n kiskani-zsai egyesülőtök a máréius 15-Í és Kossátli Lajos halálának 60. évfordulójának \'ünnepségeit\'.\' Az ünnepi szónokok Horváth Jéizsof kereskedelmi iskolai tanár és IV Bánás" \'A. Gyula plébános, mig \'szavalatokkal kosromüködnek Ipolyi bajos, K. Nagy László és Matatics Torus, Ezenkívül a kiskanizsai lovontozone-kar Kiskaiiizsiii Ifjuságí Egvo-süle| énekkara szeívjiet néhány hazafias száminál. • - 26-én es(o 7 Órai kezdettel r>ndózí nagyböjti
ostjót a MANK/, klskanizsar szor-yozet-.\\ A nagyböjti esteli részt vosz nemes Stricim Margit országos szervező. ÍÜJ-án és 24-én lolkt-gvakorlatokon. vesznek részt a MANSZ tagjai, majd 25-én közös szunlátdozátt lusz a kiskunizHai pló-bájiía-teinploipbau. --- A- kiskani-zsal leventék vuaánuip délelőtt fél 10 órakor tartjiík máieius 15-lkí és Kossuth Lajos halálának 60 cyos évfordulói ünnopélvét. Onnopi b*)-szédut mond Horváth Boldizsár levente, mig Kossuth Lajos onllék-boszédet luit S/,é])udvary í,i\'lsz1ó, fő-oklató, Ká[xilnás Zoltán és Uylpiesi József leventék szavalata ás a kis-kunizsai loventozonokar számai egészítik ki a műsort.
ititm-
sosjegyet
Badapett, Üiiöl-ut 6. NAQV taám-vAlaaBMIcl
NAOY ny«r*ml #u*ly I
lilóiíkcn* Ooyhtitltit Aiorttmll nycrcmcnyklfl\'cléit HíiUílfí leveldúlipon.
)
(Vandorláaunk Társa)
¦ Négyszáz oldalas imuküiiVv jelent meg a nagykanizsai Urumtiyok Mária Kongregációja kiadásában. Az imakönyvet 1\'. Labancz Medárd, a Kongrogáció prézcso állította Összo és irta és Bápáu került ki a sajtó alól 1Ü.ÜOU nóldéuyban. Az imakönyv szorzójo az izzó papi lélok mindenre kitorio<ló figyelmével vállalkozik arra, hogy -.\'ezetójo lygyon minden rendű és rangú katolikus hivónek az Isten felé vezető ütőn. A nap és az élet minden viszonylatára mogvnn a gazdag imakönyvben a megfekdö imádság, anonkiviil az egyház énekei, Jótotonióny ii ráudbrlásunk Társa minden hivő téieií közében, eőgazitó a ma kavargó, vigasztalannu\'k tinié ólotében Ós utat mututó fáklyafény a ma omboróro zúduló problémák longolo-gében. P. Labancz Medárd, a\' fiatalság, szent hevületében szorzetosi alázattal ós fáradhatatlan lolkosodéssel munkálkodó foioncos atya, lutonuek tetsző, embornok hasznos munkj\'tt vógiatt imakönyvo szárnyra bocsú-tásával.
Mindennapi kvckzeiból öau«Sytl|ton tömafllaélraD** bétyeggyti]tfttl celokta Maa«aaaak. Bstbarita, Zaid Köiiflny ueikesitóaégc, naponta Ceiutan o—7 ott, Kősóit. et a lilrüítía mimiiy ervénycf
9661
BéiyeggySjtemónyeket,
anrozafokst. tétetekben, törooR-bélyegMtaiInderi nwnayifléfthe\'n
vészek. I LÖWYrRlö7I«ÉBi|Teikemlífií. |
I Budipest, VI. Vllm.klrálvrib\'-ut 24
j rlll<a«ágnk, somra telt, nidonsígoU. j PMtrc jBn, okwtienSi karfWSn (el I j
MEGHÍVÓ.
Az Országot TOtMbttegirHrm-irtrliiui EgvesQlel NasvkaiilyHtd Fiókja 1944. március 24-én 17 órakor a városháza kis tanács (érmében
közgyűlést tart.
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó 2. Főorvosi jelentés. 3. Titkári jelen tét. 4. Pénztári jelentés. 5. Költség vetfsl t\'rv 6 Választmány egybar-madának khorsolása. 7. Esetleges Indítványok. 8. Elnöki zárószó.
Ha a közgyűlés elegendő résztvevő híján ekkor meg nem lartltaió, akkor a közgyűlés Ideje március 31.
Nagykanizsa, 1944. márciuB 17
•ii Elnökség.
MEGHÍVÓ.
Nagykanizsai Iparodkor 1944. év március hó 26-ím, visár«flp d. e. 10 órakor, halirozalképk\'Ienég (setén 1944. év április hó 2-án, vasárnap d. e. 10 Órakor az Iparoskor dísztermében tartja
melyre az Iparoskor H zlelt \'agjait van szerencsénk meghívni
TÁRGYSOROZAT:
t. Elnöki megnyíló, legyzftkonyv hitelesítésére 2 big klkUJdéae.
2. Jelentés az Iparoskor 19)3. évi u.llkiidfficröl .
3. ZArszAmadAsok bemutatása. Szám vizsgálóbizottság Jelentése, íelmentvéoy megadAaa.
4. 1944 évi kÖllségelölrAoyzat meg-AllflpItáSA.
f>- 1 ügyvezető elnök. I alelnök, I Jegyző, 2 hásaagy, i vigalmi eiuök, í vigalmi alelnök, l pénztArnok: i el\' lenór, 3 számvizsgáló bizottsági tag, 2 pótftxaravlxsgáló bizottsági tag. 2 könyvtárnok, 10 rendes választmányi és 5 póttag rr^egválasitAsa.
ö. Indítványok.
7.,ElnÖki zárszó.
Indílványok az ahpszabály 9 szakasza értelmében a közgyűlés elölt 3 nappal az Iparoskör elnökségénél írásban beleijesziehdők.
Zárszámadás és költségvetés megtekinthető a kör hivatalos helyiségében a délutáni órákban.
Nagykanizsa, 1944.év március hó Gábor Jóxfef ilc. Waiikovits István ti.
jegyző. too elnök.
Vásári hirdetmény.
Becschely községben az 1944. évi Józsif-napi
mim Iliit-1 kirakni töii
mfrclju hó 20 án lesz megtartva.
f Felhajtásra kerülnek szép nyugai eajta siarvasmarhák, muraközi lovak »s csikók.
Becsehe\'y, 1944. március hó. is Elöljáróság,
ZALAI gOZEON*
1044. márelus 18
Üzlet megnyltáa.
Tisztelettel értesítem IKit-ll hOliiyka/.
Eötvöa tar 10.
,............. _ mélyen
tlutelt heiflykaiónseaet, ht«\' Eötvöa tor 10. aiAm al»R
iBeJenek-hézi
i\',ölayfodri82-8zalant
Tilalom ssi Molnár Jánosné.
szokásos évi
Nagykanizsai Takarék
. pénztáránál
elismervény ellenében átvehetők.
Nagykanizsa megyei rároa polgár mee terétől.
53i;kó. 1944. Tárgy: Burgonya. B\'ótnsij IAh l be ellátatlan lakos-Ag közt.
Hirdetmény.
Mindazok, akik az flaazol nsm jutottak burgonyához, személyenként legfnl-(ebb 20 kg. burgonyAt Igényeld sínek. Az Ivi.-ii\'irtk í hó 2»án és 2lén Jelont kfzrensk a közellátási hivatalban, liüulrtill lyii\'/olvAnyukat hnzzAk maiinkkal. Akik »z ésszel a gyümölcRcsoma-goló ulJAn tejadagjukat mogknptAk, ne jelentkezzenek, mert nem kanhitnnk.
Nagykanlrsa, 1944. március 18.
kj Polgármester
400/ké. 1944. TArgv : Korpaigény lök Öfsaelrása.
Hirdetmény.
Azok a 100 holdon sj\'uII gazrtAk, tovAbhA frtldnélktlll aertéfUcnyéazlAk és aertéataitók, akiknek korpám van aztlk-KéuUk, az Igénylés ÜBSzelrAsa véneit legkéRÓbb t. hó 25 lg Jelentkezzenek a KrtzellAlásl Mvaialbán- Az összeírt Igényléseket a köznllátásl hivatal tel-terjeaztl a közellátási loltlgyelőséghez s ez ilmit a-/. Igényiének felett és pedig a vAros réítére mogállaptfflndó korpa-kntillgens keretében. A kazal láa4sUgyr miniszter, ur rendeleto Bzerlnt a korpát
e\'sóaorhHn anrléstenyésztésl is .....ii\'>n
tsitAsI oélokra kell fordítani A knrpt kiutalása pontterlio\'étt ellenében történik, vagyle az Igény\'ö gazda beszotgAl trttflpi kélelozeltHége a kiutalt koron ponlórtékévü! Telemoltrtlk I A löldaélktlll állstt\'irlók a ko p«kontlgensn«lc Icuíel jabb lOtya-a prnjöig réaietlthelök n korpuklutalAsban.
Az Igényléshez el kell hozni a ess Iád I élelmezési IgazolvAnyt, a gaidaköayvet n az AÜRtok JArlntlevelét.
Nagykinlzas. 1944 március 18.
gi4 Polgármeater
FolytatAa na 1. oldalról.
A pápa uj lépést tait Róma érdekében
Rómui jelentések arról "ad*1 nnk hirt, hogy u Duce halálbüu-tetésl szabott ki a katonai szökevényekre...
a pápa hir szevinl ujabb lépést telt Ronuí nyilt Várossá
iPHéeiRBETÉSEE
ulim
való\'/nyilvánításira. A német kntonfli parancsnokságok a szándékát támogatják.
apa
,tóina lakossága n bonibalftma-lás.ok utáh szívesen keresi fel
OyaVofiítl.l hlrő 0*p\'r*n5t alValm.-mnU. Hanoya kfrencfeltíég. í
B*l*rAnfit délulánr. állandó ketll-muakíra 14 llaetílitl lelveai Snbl Ailaln* E0lv9j|Mr\'6. »™
Sucir-ut 14. lildiElnt Dalra.
B.JArAnat kercaek . lílnapra Fö-ut 10, at udvarban. 839
MaUUra uakmlban |írla. ...aiAdot vibv klaiolftiiaiany! lelvcaiünk Elilii|(ai ín Piichír Daik lír 1. __018
~í «l«»Bli«l,hlmi5«fJkal ia tiotüolonl-kel telvtn Lend»al kézimunka-liakur.lcl
Tő ut U. _™
¦•Inakt ».o*cl.l lelvcii Dealh--lm llua Cstiiíiirynt íll* ¦_™
Ü7ak«llolt ¦•aalain.aa.aiiaraBlll*-imiiut iioonalra lalvcaiUnk. cin a kla-
diban. 9?»
OPECSERVISE
keres szerelőt.
Csak elsőrangú erők részletes ajánlatát kéri:
nzv umi iAhosné
S.ombatholy,Uátyái-u.9.
ADÁS-VÉTEL
at«B«aialr>« ktcHcSt mély fehér ut\'<"\'-m*kh«csll< Clm a kladöbm. 841
In uradalmi b*r 25 literes tetelckhen kiphaló a termelóné!, Batthyány- u. 26. 865
Kaskvaty filmmel miikodö modem uj hirj|o»" komplett moilgép eladó. cicIIck mojlengedíllyel readelltczó egyénnel tulaj-donoia tanulna. Cím: Molnár Józaef Piovi-denlla Biitosltó Rt litkára, Pó-ut 1. 857
Hechaleln lensara ift.it!, kereiitburot, kifogástalan, Siombathclyen eladó. Clm > kiadóban. 83S
BKAIdojlvAny Berlandler alapon ós vadveBBiÖ kapható OroBu, Baithyány-afea 2b. 880
Bgy magyar ló aladA Pelóll-ut 54 siám. 878
Eladd hílóizoba, ebédlő éa külOnlále bútorok Pó-ut 13./U. 881
Unger-Ulimann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és el
Hofhoirr-aépek. gápaizij, csapáy^fórra é* golyón csapágy igénylésiét elintéxem.
DRRVAV0LGY1
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák tizatáaa, reklamációk, nibajelentéaek, aaakaxarű talvliagoslUa mlívJan vlllamoa kardiában délel&tt B-t6t ttélutén IB óráig.
Caengery-ut 51, t«laJon 294..
a Szent Péter ten>ploin léprsö zctél és az idejét olt tölti.
Amíg Ön alszik,
QARMOL
dolgozik
El«ttó .\'i;y iiiciű|íviü iiii.sii Ocrgaly-léle 2M-ai ktl(et«gép éitgypit 42-es zilroibór csizma Klnlielu. 1«. 929
aiijí hasaiiált férll cipó, cilxma éa ke-ríkpir áladé. Clai a ktadébaí. tM
VapallB* azenilyiépkocal eladó. Maf-tekliitkotó a Kelemen |«rliBban. 9fi4
i\'uy mély gy•rmakkaoil eladA. Tekkl-ul #2. ajt.
9(17
Claáé agy alig bmnilt féilí öllönv. Araiy jAaoa-«. 2. 910
Bútorok alaaldk. McgteklnlhdÓ -
hétlón délután 2-6 oislg Ciengtry u. 15. UlltlBibit {abbra. 932
JJVKASA CZÍXT«a^YjaéO
. KUlOnilló két ia«bs, konyhái iakAismat aloaapálaém hlramszebÁaéit, tettatlleg a vaaut.íalé. Katonarét, Slncl-ut 8. 894
BÚTOROZOTT SZ»BA
Egy aaamaly réazéie butaroiott azo-bki kertnek ipiltli t-re. Cím a l<lAdóhivatalban. 876
HÁZ tfi CTOATLraW ~
Háaal, azölót. Midet kttavetlt: Papp, Teleki ut 8.., telefon: 670
Eiado Ingatlan. Nagyréctel halárban 35.M0 Q öl piitiiH szántó cgyiagbaa vagy kisebb résiiaiekben eladd. Pauk VllmaB inör.iíiK. llüiiliy Miklós ut 59, 869
1—2 hold faldal béralnik. Címeket a kiadóba. Keivetilót díjazok. 847
Érdé, 2 kat. ho\'d, eladó. Cimekcl a kiadóba kérek. 920
Eladd hái kerttel, kélizátólci házhely, balatoni uóló épülettel. Közvelllö Horváth, Sugár-ut 42. 925
ltflLÖNFÉ.U_
Csáktornyán jól menő alsórendű nól divatszalon bérbeadó Jó kezekbe, akinek mestert vlzigála van. Pccsnik Blza Caáktoraya. 915
Efvaaxatt márclua 15 éa PÓ<ut és Magyar-utca bazalt agy Uvegváaó. Kátém a becitllctea megtaláict. adja le Horváth Lajot Itvegketeikedö tlzlelében.magís Jutalombnn ifcflzeailf. 917
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: ..Kíúiiafdaságj 8.T, Naoykamiaa" Felelés kludó: 2alal Károly NyotünUHt , a „Kőzgaidaságl h. T. Mngyi>aiiuaa" nyomdájában Nnoykanlisn\'i Nyomdaért telel: Zalai Károly
139
évi., 64. su, Nagykanizsa. 1944. mérolus 20. hétfő
Ara \'H-«né».
V«}S|S$% O L I T I K A I NAPILAP
í^srkesítíteég éa kiadóhivatal : f^l á. BXaBL ES«atMd 4» UmIÓUv.uH Melo* 78. m. my%38i& mtaim hotkónup detatti.
telelős szerkesztő: Barbarita j_ajosi
KtóHa,le«l ira: ma h6n«pre 4 pfingd 30 flllfc
negyedévre 12 urbiíö -io (Illír. KsyMra«m?h6tí»íri(ro1»\'m.. raWmllHIi.n 30 mi.
Ma éjfélkor némát messiehordók lőtték ai ansol partokát
Erőteljes a harci tevékenység a keleti arcvenal egyes szakaszain és Délolaszországban
(MTI) A keleti arcvonal középső szakaszon a l\'riljcttöl délre -eső területen Bcrezináig, n Szmolenszk-orsui gépkocsiul mentén és Vitebszktől délnyu-gatra
némileg megélénkült a harci tevékenység. \'
líz arra enged követkéztelni, hogy a bolsevisták betátható klón belül meg akarják indítani a minden alkalommal nagy finlRT ós atiyíigvesztcsegekkül )ííró támadásaikat és incghiusi-totl áttörési Kísérleteiket. Heves harcokra Vitebszktől délkeléire került sor, hol a bolsevisták
megkísérelték visszsisrc-rezni a német csapatok Villái elfoglalt magaslati állásukat. Minden fám-idásnfail visszavetették •s súlyos veszteségeket okoztak nekik. A szovjet erők az északi szakaszon az eddigi súlypontok hál támadtak, hfi nem js olyan iiiigy erővel. Általában csak helyi összefüggés nélküli előrelő-résekre került sor, melyek kü-liiii-külön és cgyÜUvévo is eredménytelenek maradtak., Vinyi-i\'ánál, a\'bolsevisták 10 páneél-knesit vesztettek.
A déli szakaszon vívott elhárító csata szombaton is változatlan hevességgel eltilt, :i Niko-lajev körüli területen, l A középső szakaszon a néznetek 14 páncélost és 8 roham löveget irregscmmjsiteltek. A szovjet csapatok Nikolnjevlöli délre támadtaX Az ukrajnai líug alsó szakaszán a bolsevistáknak ¦sikerűit is ideiglenesen ét kclniök, dr mielőtt a tábu-kxd ^megvethették volna* a német csapatok erélyes el-U\'nfániiadassfttteljesén felmorzsolták őket. Eddig megszámlálhatatlan fegyver és hadinnvag kerüli a németek kezére. Vinyicánál nen> sikeréit a szverinkai vasúti csr> ¦ió]>ont ellen a bolsevisták lá m;ulása, mely a késő délutáni •rákban, nagy szovjet vérvesz-k\'ség után véget is ért. Vinvica ellen
három irányból támadott ellenség, de mindenütt visszavetették őket. Kővel vkfékén tovább tartottak
a harcok; Itt a német csapatok megsemmisítettek több szovjet
harci csoportot és megjavították a néniét állásokat,
Hull angol kikötővárost bombázták a németek Mástólérás tüzérségi párkaj a Csatámén keresztel
Német harci repülőgépek erős ro-pülókötotékoi tegnap »z esti órákban összpontosított támadást! intéztek a kolnlangüai Hull kikötőváros ellen. A támadásnak kodvozÓ feltétoloi voltak és a célokat jól fölismerték. A német bombázókötelékek utolsó hullámai hazatértükkor sok tüzet pil-
lanthattak meg a városban és a kikötő területén- . - ¦ Félórával éjfél után hérnet mcsz-szehordó Ütegek tüz aló vették u l)ower ím Cafáis közötti szűkületnél az angol-partokot. A brit tüzérség viszonozta a tüzelést, iimoly knriil-bolül-másfél óráig-tartott.
Cassino romjai közli kiverték az amerikaiakat
(NTI) Az olaszországi harcterekről Berlin a következőket jolenti: Az érzékeny- vos/deség után, melyet a déli szakaszon Clark tábornok kötelékeinek a cassínoi harcokban el kellett szenvedniük, az ujabb támadás csak szombat délután n késői órákban indult meg. Itt Heves harcok alakultak ki. A támadást a támadókra nézve súlyos következményekkel elháritolttik. Az amerikaiak hagy veszteségeket szenvedtek a eassino körüli harcokban. Szombaton a német ejtőernyős vadászok a uáros északi részéből is kiverték őket. A partraszállási hídfő körül általában csak helyi tevé-.
kenységre került sor, kiterjedt tüzérségi párbajjal, melybe a szövetségcsi.biijólí ágyúi is bcljc-s/öltak. A német messzohnrdö ütegek néhány jól célzott lövése azonban visszafordította a hajókat is.
ftszak amerikai bombázó kötelékek vasárnap a Német Itirndalorn déli lécébe,
Stelerországba
röpültek 1"\'- Már a birodalom határai olött Olaszország felett súlyos harcokra került sor. A légjcstdfdtbsn az amerikaiak legalább 20 négymotoros fréjjnt Veszítettek. Arról, "hogy mennyi vadászgépet yrszit\'tiek az angolszászok,. még nincsenek pontos adatok, de a számuk jelentós volt.
Súlyos légitámadás érte Rómát
Az NTI közli Rómából: Tegnap Rómát ismét súlyos angol-amerikai légitámadás érte.- Az ellenséges repülök eélponltja ez
alkalommal a \'város sürüit lakott negvi\'de volt A iámad;ísr liáfekok halottja van és tetemes károkat okozott.
A német /égierő tevékenysége délen és keleten
A német légierő olaszországi tevékenységéről az NTI ezeket jolenti: Némrit csatarepülőgépek tegnap délután erős vadászgépek kíséretében líoavatkoztak a földi harcokba, ott ahol szükség volt, elsősorban CoS-síno területén és súlyos véaztoségo-ket okozlak az ollenségnc*:.
Mrós német haréi rotiütőkötelékek a keleti arcvonal északi szakaszán iKimbatámadással érzékeny .veszteségüket okoztak az összegyűjtött csapatokban, ügy nagyobb üzemanyagraktárt felgyújtották. Kllónsóges ro-pülóterokot bombáztak é« Dovnál 18 szovjot repülőgépet n földön elpusztítottak - jelenti az NTI.
Hitler kancellár nyilatkozata a finn kórdósben
(NTI) A finn kérdésben Hitler vezér és kancellár nyilatkozatot adott egy svéd újságírónak. A svéd, ujságiró megkérdezte a Németbirodalom Vezérét,
Ictt-c lépést Gusztáv svéd királiinak Finnországhoz tn letett felhívása miatt f Hitler kijelentette, hogy a je-
lentések nem mondanak igazat. Nincs tudomása arról, nogy Gusztáv svéd király ilyen értelemben igyekezete volna Finnországot befolyásolni. Nem hídja azt sem, mikor történt, ha történt ilyen lépés. Tla csakugyan megtörtént, ez kizárólag a svédek belügye.
Folytatás a 4. oldaton.
KnssuihLajosazt üzente..
(bl)- Most nem azt az üzenetéi, idézzük Kossuth f a tusnak, hogy "olfogvott » regimentje/*. Nom azt, amiből az évtizedek folyamán görög-tüzuK ojtorett-betéteti csináltunk, -op ¦umiuek komor .nagyszerűség.!1 • valljuk mog! ¦ nem mindig éreztük, ha mégugy harsogott is dalárdák ajkán és ünnepi szavalatokban n, ^mindnyájunknak el kell menni .
régig ffossuth Lajos Üzenete\' óta alig volt idő a magyar históriában, amikor a magyar hazának no tett volna s/ükségo arra,\'hogy míndnvá-jan ott álljunk a easlasorhan. Akkor as, ha nem volt háború. A beikének hol szürkén pergő, hol lázas észten-deÜK\'n Is. Mert a madárnak a bókéin is mindig harc é^ küzdelem volt és mindig szükség voll Kossuth bajos elfogyott regimentjei helyébe uj csatasorokat állítani, ha nom ís esillogó szuronynkkal*)* kézben, Imi, nem is harci kürtök rivalgására, do tömött magyar hadrendeket követőit mindig a magyar élet: ¦— \'a... helytállás, a munka, az oaxmóny-tisztelet, uz áldozat hadrondjoít. fts ezek a naaVendr>k Kossuth\' hajósiéi\' máiií, míridit\' hiányosak voltak s ha érték keserű csapások ezt a nymáétól, azok\\gyökerét éppim itt kett niogkeresnKMohácatél Triinohig.
Most aztlídézzük Kossuth bajosból! íiOubizaloiii nélkül még a-leghatalmasabb nom/Hoknek sem lohrit jövőjük <\\
Most Kossuth bajos lángtelkéro van szükség minden magyarbán\'. Alottt }\\*rr& van szükség, hogy ne IbcyeiKik köztünk fejlógatók, csüggif dók, a nemzet aorSaOan kétolkedok. Most fl mindont vállalók hite és tot.tt-pi-ejo k^ll n magyar élet jninden talpalatnyi rögén*. Nem\'oktalan, nwn afaptahm az önbizalom, amit Kos-Hiitli, szilva hirdet a magyar uotti-zetnok. Kz a aiaraknyi nép nzok közé tartozik, amelvokról ug>\'aniMak: Kossuth fiajos inondta: »Rtrii csak uz n nemzet foc. amelyben magálwn van éWtoró*. A magyarban pedig van. ,KgV történelem a hiteles Ul-nuja roá. Mgy törbinelóm, amolyben
a magyar nemcsak ön-élotót gyökereztette meg Kui\'óiw- kezojKÍjiek miiídíg "^örvényes szelőin, az \'erek ludkáni pitflkáporOS bordó (torontón, hanem élotóvol mindig ¦ szolgiilts* u nagj\' európai népközösséfgól, klvottc érte a résaét kévéi jóitól ós sok i-osszból és minden áldozatból. -Ma-gyarora/óg hivatást teremtett mogá-nak ezen a kemény történelmi ór bolyon, amely egyúttal olkötelezó földrajzi szükségszerűségből -ís roá ttftrult. Kok riehé/ ós véres éyszása-don át ez a bivstós és ez a kötrik» ¦ ség adott erőt a magyarnak és hozza Ikten sogitsítgo, hogy megálljon mindon vihart. Ks ha szenvedők is volt s ma is/ az ojt ára a magrár hclytállisnak\', ogybon ebben-©ö)o>-rytb;ik önnek aneinzetmik ételjogii é« óbbon ay, önbizalma. így volt "z a mu.Hban és igy van, icy .Kí9? fen nie ma Is. ToriTTéiszotas, hogy a sör fenolom mái \' sodrában, uniíkr)r u háború áltálónoesi\'ig* eddig otképsol IxitetJon méretoldot öltött, a imm zetek perUieizállásánsk ultíma ra-
KÖZLÖNY
1944. március 20
tiuj.i minden népre ós minden nép mindon ug>eséi\\.\' kötelességeket és áldozatokat ró. Mindon magyarra is. A jxilgári úlot hadiviidjoitti 1». \'Ahol n kiiniény magyar lélek h fogv-h\'i," inog a munka szórsz inna. A lék\'kiiük Kossuth ijíiius parancsa Mcerini töltokosvu koll lennie színűin . önbizalommal, u szerszámot forgató kú/nük podig-töreti »n előterével,- A lóikét nom csÜggasithoti tétova, tottlen ^nagunk-olluúyáaa, ;i inunkat nőni állíthatja kozüiik-bon viii könnyebb ék\'t mohósága,
sem irigység, honi egymás marása, sem fáradtság .ww föladatok nohoa-ségo.
A magyarságnak jövőjű van. Caak hinni koll bonno a nomzoti önbizalom mindon nrojóvol. fis mindon gondolatnak, miiulun kapuvágásiiak, minden igény síükobbre szabásának, ni i ikíoi i megpróbáltatásnak sut a jövőt koll sjHMgálni.\'Mort azt ia Kossuth mondta: M.Szoroncs.\'ttli\'ii iifiii/i\'l az, amely csak ii inának él ú.-\' nem kór tiináosoV politikájához a jövuiidótőlc.
Egy élet munkájának megérdemelt jutalma
A polgármester átadta a Szignum LausHst Farkas Vllsaának
Az életet egyetlen érzessél le~ Jiet boldogan leölni, pedig erre gondolnak u legkevesebben — ,n végzett munka örömével.
Farkas Vilmát több kitüntetés
érte n luultiían. mikor egy-egy Úttörő, vagy nehéz munkál bep végzett. Ezeknek az elismoré-scknck, kitüntetéseknek a koronája Kormányzó Urunk Őfőméltósága legfelsőbb elismerése,
A magas kitüntetést nem a nagy nyllyánossAg előtt adták át. de az ünneplésből részt kér az egész város. Vivsárnap délután dr. Králky István polgármester vezetésével megjelent n kitűntetett lakásán dr Krátkv Istvánné. a MANSZ és az Evangélikus Nőegylet, dr. Hegyi I.a-JosnŐ, ii Szent Vince Egyesület és a Mária Kongregáció, IIarában Kálmánná, Vegeié Károlyné és vitéz dr. Csoto Antalué a Kiírsz tény Jótékony Nőegylet, lierti Gizella a Kor. Tiszlvlselő-uök képviseletében. A szociális Misszió nevelőn a ház Főnöknője; Sólyom Kálmánná és egy nővér volt jelen.
Dr. Krátkv István polgármester megindult.szavukkal köszöntötte Farkas Vilmái a.város valamennyi lakója noyébén.
A sorsdöntő nehéz időkben álljunk meg égy pillanatra,
mondta - hogy egy kedves
kötelességet teljesítsünk. Ez a kitüntetés, melv a Kormányzó Ur OrőméltóaAgától jött, érde-mcsoblHd Farkas Vilmánál nem jutalmazhatott volna. Kulturális, szociális nemzetmentő munkát jutalmaz a legfelsőbb helyről jölt elismerés. Egy éleinek szakadatlan, lelkiismeretes munkáját, mely eredményekben mindig gazdag voll. Könnyeket törölt le, vigasztalt, bátorított és másoknak önzetlenségével mindig például szolgált. A munka, melyet Farkas Vilma végzett, maga helyett beszél, líár maga soha nem kereste az elismerést: tiszta szívvel és lélekkel haladt minden akadályon át és szolgálta a nagy nemzeti ügyünké1!. Bt, a példaadó munka nem mariidhatott jutalom nélkül, ha nem is kereste. A kitüntetésen kívül .igazi lutnlma nrjáií az a sok ima, melyet az a sok szegény mond el érle. kiknek a sorsán envhiletl. A másik jutni ma a kitüntetettnek az a szerelel, mellyel uz egész város, annak minden társadalmi rétege körülveszi.
Dr. Králky polgármester .s/e-ren csoki vánatainak tolináeso-lása mellett adta ál a kílünte-lóst, melyet Farkas Vilma köuy-ayes, meghatót! szavakkal köszönt meg.
i nagykanizsai szaoiálli és karitatív etfasflletek mnikaklzlssóge felé
¦ Bemutatkozott ax első kanizsai szociális ganslozónö
Komoly és figyelemreméltó mozgalom indult meg .Nagykanizsán. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap célkitűzéseivel kapcsolatban a társadalmi együttműködés elősegítésén! meg akarják szervezni u munkaközösséget. Ezért dr. Krátkv István polgármester szombaton délután a városháza tanácstermében összehívta az összes Nagykanizsai jótékonysági, karitatív egyesületeket és szervezeteket, amelyeknek kiküldöttei váratlanul nagy számban jelentek még. (tt mutatkozott be el-söizbcn a város szociális gondozónője. Hajnal Margit. ,
Dr. Krátkv István polgármester megnyitójában utalt arra, hogy. régi terve, a többi város
mintájára a munkaközösség
megteremtése Nagykanizsán. Eddig nem sikerült, ugyanis az egyesületek szeretik e tekintetben a maguk útját járni. A cél uz. hogy az egy síkon dolgozó, tehát egy cél felé törekvő egyesületek egységes szervezés és egységes vezetés mellett megfelelő numkuoJ osztással munka-
közösségben dolgozzanak.
Hajnal Margit városi szociális gondozónő.ismertette ezután a kérdési, melv szeri in* az ONCSA munkaközösségei a helyi hatóságok és a helyi társadalom képviselőinek közös szervezetei. Céljuk a helyi szociális feladatok egyesült erővel való ellátása közös..munkamegosztás alapján. A \'munkaközösség\' tehát nem uj egyesület, avagy wj hatósági szervé n város szociális életének, nem támaszt versenyt u városban már
fennálló egyesületek között; nem is igyekszik elvonni tagjaikat és magához ragadni feladataikat, sőt ellenkezőleg, az a törekvést?.-hogy a koipulyan mükpdő egyesületeket érvényesüléshez segit-sc, hogy a hatósúg biztosabb, midszereaebb erő forrásai vaj kiegészítőlég közbelépjen ott, ahol az egyesületek magukra hagyottan nem tudnák elérni kitűzött céljaikat. A munkaközösség ál-, tal elvégzendő feladatok u helyi szükségletek szerint- változnak és feladatait a következőképp lehet csoportosítani : közreműködés a város szociális munka-szervének összeállításában, a közjóléti szövetkezet támogatása helyi vonatkozású feladataiban.-háziipari, háztartási, főzőtanfolyamok sth. szervezése, vagy azokban való kőz ran üköd és, időszaki jelentéstétel a város szociális helyzetéről, intézmények létesítéséhez való hozzájárulás, közreműködés u hatósági karitatív tömegakciók megszervezésében és lebimyoljtásabíun;. étkezés, felniházási. tej- és cu-korakciók sth, segélyre szoruló munkaképtelenek összeírása, nyilvántartása és rendszeres gondozása, az e célra fordítóiti hatósági segélyeszközök társa-
dalmi uton való kiegészítése, egészségvédelmi szajfmunkált szociális munkával való kiegészitésc stb.
103 sokgyennokkes családja van Nagykanizsának, ebből 132 az ONCSA juttatásaiban részesült és mindezekre csak «gy szociális gondozó jut. ügy szeanéJy csak ritkán tudná az összes családokat lelátogatni ós igy köuy-nyen előfordullial, hogy éppen á legrászorultabb család marad támogatás nélkül, nüg "ha. egy munkaközösségi tag 2-3 családot látogatna, gondózna, egészen másképp lenne. Ehhez kérte a gondozónő a polgármester támogatását.
Hajnal Margit alapos felkészültségről tanúskodó előadása egyszersmind az első nagykanizsai városi szociális gondozónő sikéres bemutatkozása is voll.
Králky polgármester utalt is mindjárt arra, hogy a város szociális életébe egy uj szerv kapcsolódott be:.a város szociális gondozónője. Ez végig járná az egyesületeket és utána nvegoeszélnck a közös munkát. Egy-egy egyesületnek egy .speciális munkaköre lenné. Az a cél,-hogy az egyesületek, összefogjanak.
Egy muraközi asszony 14 késszurással megölte férje támadóját
Mínl a Zalai Közlöuv niiuiik idején jótímlijlte," a muraközi NvinVs-falu közatsgbon vóros dráma történi lü-til ok tábor \'i-án éjjel. Magi.lt.es ImIvúii 1)2 óvón gie/.da megtáinadta TrminovioB József novü sZoiuBzúdját, a/ folow\'sn\'t hivUi se»iiséííűl, »z asz ¦ h/ony férje vettnélvm helyzetét látva, kést fogott <;,s férje táiniulóját 11 kéHtnuiráflHftl- inoíSiite. A házaspárt másnap elfogtáít és Iwassáltitották Nm\'O kimiziiúi;^, ahol kihallgatásuk 1 HÍkulmávat J a férfi büntelenségét li;uigo?,táUit, inig az asszony jogos ön védőiemmel v\'éuokezott.
.Mont tárgyaim o/.t az ügyet a nagykanizsai törve nyszi\'-k dr. Al-ináasy büntotótanáésa. Dr. Itévffy Andor hiró figjoluioztott-\' a tanukat, hógj* vigyázzanak vallomásuk-letételénél, iliürt bizony itékok vannak arni nézve, liogy levelekéi eselii]>.\'HZ-tek Ihj a fogházba hamis tanúvallomások éixlokébon. Ha valaki inogki--séruiué hamitt vallomást .tenni, azonnal letartóztatják.
Trmint)vica József tagadja bűnösségét. 0 iioin azurkált, esupán a folosége. Majd elmondta, hogj\' házuk a köztH\'^on kívül mintegy ííOÜ méternyire ull és velük rézsut a másik-oldalon van a Magdics-portit. H zöm szedj ukkal nem voltak rossz-viszonvhan, hékességlwn éltek egy-mással. lOgy alkalommal clniontek . feloHÓgo nővéréhez látogatóba. Mikor ííste huzaU\'n\'tok, tnogdőulxínvo látták, hoiry a lakásuk nyitva áll és sok ingóság oltfmt, ami nem csekély kár volt számukra. Joloiitotték a dolgot a caondörségnok, de nem si-korült a tottosokot kinyomozni, úk Magdiesékat gyanusitótták, inört
Belügyminiszteri rendelkezés értelmében a mozi-előadások további
\' intézkedésig szünetelnek.
nem tudott senki más arról, Iioct elmentek hazulról..Do ntósvpkiík is volt a gjanurá, hangsúlyozta a vádlott, Magdics az osot után többször korpHztnl ment az ö udvarukon i>s nz.t kiabálta, hogy raog fogja ókol ölni. A drt\'unn i*IÓtti napokban is komolyan fenyegette őket, ugy hog\\ Magdics roloségo i.nont át a férjéért és lia/.al.us/knlLa. Októbor 2-án éjjel már aludtak, amikor valaki álmukból jolziivnrtii őket, éktólon lármával rugdosta un ajtójukat. Trminovii\'n folkolt és Mugdicsot látta a« udvu-lon. Később átjött Magdicsné, (hí férjei benyomta\' az ajtót és abban u liiHzernben, hogy Trminovics nincs otthon, azt kiáltotta: »Mn itit vérontás lesz, megöllek bonnotokot k Mire 7< egy daruh fávnl megütötte MagdicBOt,-)iki földrotopórtó és lu\'un-fáva! u nyakát h>szoritottn\'. Olyan volt u holyzot, mondotta n vádlott férfi, hogy foloaógót hívta sogÍtt*é-gül: ^hozzál egy kémt és szarj bclt«í» mondta az nsszonynak* Kokosógo iz-gatottan késért szaladt, kihozk és amikor látta veszélyes holyaofcót, a rajta fekvő Magdics hátába szúrt, iniro egyszerre alábbhagyott Magdics szorítása. A osolokinóny után olmont a kisbiróhoz a dolgot jeloii-toni.
Trnunovics JÓzseíné Jjjeasarics Marin vádlóit hasonlóan mondta el a véres dráma részleteit. \'Már az ágyhnn foküdt, amikor hallotta férje y(«giLst\'igkiálti\'isnÍt és a kést fogva ki- \' sioU>ít, hogy férjét a halálos szorítástól megszabod Hsa.
Majd a tanuk kihallgatására került sor.
Hziikw\'\'gesm\'í vált az áldozut üave-: gyének ¦ mint szenítanunak - a kihallgatása. A birósiig el is rendoltw és a tárgyalást elnajxiltu.
A OOZFÖRDÖ nyitva van röggel 7 árától oato 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután éa koddon Oftóss nap nőknek.) Telefon; 560.
19H. március 20
EA1IAJ KQZDONV
Mire tanltja a magyart Szent Alargit|?
A* Irodalmi és MSvészetCKÖr liceali, eleadása
Vasárnap délután u városháza nagytermében liceáliat rendezett a Irinyi Irodalmi Kör. Ez allfalommal az. iíj magyar azontnok, Arpádházi SíHXit Margitnak hódolt gondos fol-
előadásokkal.
Kiniagasló eseménye volt a li-v,.álisn»k dr. Pfoiffor Miklós kassai prépost- kanonok ünnopi beszéde, inolyaon tanulságot vont lo á mai tnató\'tti\' .szánjára Bzonl Margit élo-
télx\'l.
Jézus mondotta, ha n mag, amely a ÍÖldbo •jut, fol nom oszlik, lormÓkutlon marad. Ha azonban feloszlik, akkor termést hoz. Kz a gondolat érvényesült Margit királyleány ólotóben, daikor -nom a maga egyéni eletet ólto, hanem azt az ogész nom-wtért áldozta fol. 0 nom azért lett, apáca, isw "Jiját magáért vozokol-ji-n, hallom hogy a közért hozzon áldozatot. Az olsó tanulság az, hogy ,, báróért áldozatot kell váltai, nunh.
Amikor valaki hnvülctőlicií\'n/. ébtét áldozza í« hazáért, az nngv dolog. IV az som kicsinyelhető le, mikor valaki egy életen át dolgozik :i (lazáért. Kzt in Szent Margittól tanul jtik. Tóbi kell azt is megtanulni, fiogv a testi munkát meg keJI bo-csüfnünk. Amikor királyloánv liUóm nom szegyeit súrolni\' és kondort mosni, akkor nekünk se legyen ez szégyen. Ha nem.is kell gyakorolnunk, legalább tanuljuk meg tisztelni.
Addig nem in lm? tökéletes a ¦uaaffar egység, míg a testi untuké* krzét teetverileg nem szorítjuk meg. \\ lietognkot in szívesen gondozta Szent Margit; Ma is vannak, főleg lelki betegek. ¦ Maguk a szülök is azok a mai helyzetben nz ifjúságnak vigasztalással ós megértéssel kell irántuk lenni. Politikával a királyleány\' Hom foglalkozott, de ami-
kor kól imrtnt szakadt a nemzet óa azejnbon állt az apa a fiával, akkor mindeot megtett az egységért. Ma gyar összetartás és magyar egység! Népünk és
nemzetünk jövőjének legbizto-nalib záloga az egi/nég.
A hibákra nyíltan rámutató beszéd nem ogv alkalommal nvilt tapsokra ragadta a 1 hallgatókat.
A beated előtt a helybeli középiskolák legkiválóbb tánulógárdája szavalatokat, jolonetoket adott elő Szent Margit életéből. A iwlgári leányiskola és a líceum énekkara pompásan szeropelt az előadott énekekkel. Nem egymás közötti versenyééi volt itt szó. Minden iskola vállvetve arra törekedett, hogy jót és tökéletest nyújtson. Kz mko-rült is.
A polgári iskola énekkara Pollo
Margit tanárnő, a líceum énekkara Kácz Alnjos tanár vezetésével két-két gyöngyszemét adta elő a korabeli énekeknek. Finomság, melegség párosult az ónokszáinokban. Pbn les, fegyelmez,1!I énekkar mind a kettő, moly biztos tudással megérdemelten aratta sikereit.
Külön ki kell omolnunk Kontón Korona technikás hogodüjátekát, moly teljesen kiforolton, bravúros és tiszta átérzéssel kísérte Margit királyleány imáját.
Valamennyi cliájc-szoropló ulőadá-sában nemes \'< distingyidt teljesít* ménvt nvajU it, így IjoíoI Ida VIII. lg, Q X., Hegyi "Krzséhel, Iwsils Kr/sélvl, Ilurváth Klán III. lie. tan.i Kovács Hona lg. I. 0 .t.. Tőke Klára korosk, szakt. növendék, Ka-lin:sav Hraóbot polgári leányiskoljai Umuló, Horváth Árpád V1 Kimn tan., bakács Pál kornak, isk. IV. o. t. szavalata .fölolvasása és jolenoto, Valamennyien többet érdemelnek a dicséretnél. KI ismerés az iskoláknak, ahol ennyire fejlett az előadói készség.
A féltékenység gyilkolt a muraközi halálos tollfosztókán
Másfél évi blrtönre Ítélték a dráma 2t éves szereplőjét
A La1fli Közlöny röviden megírta, ltogy o» óv január 29-én éjjel (túlélőit dráma játszódott le a maraközi Kopasz-hogyon. ¦ Csanádi .Mihály -r;izdit házánál tolirosztóku volt. a melyen szép számú ismerős • volt nlszt, leányok, asszonyok, ingernek. Utóbbiak két túlwirlxit valók voltak, enyrésxük bocskai hegylteliek, másik részük kopaszhegyiéin Mikor a töll-fOsztás véget ért," !1 liasznos után a dolog kellemes n\'szére tértek át,
ittak, majd túnerápordüH a fiatalság vin nótaszó mellett. Vuruncsics István 20 éves iegénv is ott volt a vendégek között, ak\'i töhbizhón Ctai-esek Katalin nevű fiatal leánnyal iijiHolt. Vuruncsics már előbb is udvarolt a leánynak, aki agylátszik, szívesül fogadta a jóképű legény közeledését. Tánc közlM-n többen elkérlek a legénytől a leányt, iiry kél-ixfaen Vuruiicsies János nevű Tiu-tsfpiiibor is. István a lánynak tánc-közlwn kljoblltotto. hogy ha valaki linzakiséri este a tánc után, az nem % életbon maradni, l\'gvlálszik bn-leszoretott a fiatal leányba és nom liirt meg sopkil maga mellett. Kesébb Vuruncsics Istvánt az egyik "• Mhy kihívta", az ki is mont.-ekkor loblxün rátámwltak és alaposan ösz-
sKeVcitók. tOkkor- történt, hogy u kvény kérat rántott és azt Vurun-esics Jánosba mártotta, aki rövido-wa elvérzett. Vuruncsics Istu\'in-ta tfsiltn, hogy ö szurts volna le név-mltonát, uo egyes tanuk kijelonté-m, valamint a\'vádlott feinefret\'W\'i \'nia engedtek \'követkoztOtní, hogy ">olt a lettes. A csendőri nyomozás *\'iiM!)uénvoként Vurunosies Istvánt halált okozó súlyos testisertéa miatt
ay ngyészségro kerüli. Most volt ügyeljen n főtárgyalás, tunelvro USbli tanút, valamint \' a szereplő fiatal leányt is tűmként Iwldéáték, A leány\' is azl vallotta, liotry Vurua esirs István inegfoiwógotto őt, Ijogy amounyibeii más lalálná hazakísérni, akkor annak meg kell halnia.
A vádlott legény tagadta, hogy ó leli
volna, aki leszúrta riválisát, de a tanuk vallom ;isa és a bizony itasi eljárás anyaga eldöntötte a pert.
A bíróság bűnösnek mondta ki Vuruncsics Istvánt a vi\'ulbolí CBO-loktnénybon, ftí< figyelemmel a kö-r ül menyek re az enyhító szakaszt alkalmazta vele széniben és másfél\' évi liörtönro ítélte.
A vádlott megnyugodott a bíróság ítéletében és így az jogerőssé volt.
Ma
40.
fijjoli gyógyszertári ügyelőt: a Maria gyógyszortár Király-u.
Kiakanizséu az otUm gyógyszor-tár állandó űcyatotea tzolgálatottart.
t
reggelire uzsonnára
kavépótCo
SPORTÉLET
k düatetlen Igazságtsabb leti volna
NVTE-PBTC4:2 (0:1)
dott
A játókvozótó nem érkezett meg így a két rozetőaég ímhozon tu-mogogyozni, CzvetkÓ jálékvn-
zeio ellen mÍ|ldkét fél kifogásokkal élt. Végül il óra 8 |Mrekor mégis megjelent a pályán a kél csapat. Czvotkó slpjolére indul mog a piér-kőzős. Hiszekegy előtt a Kossuth nótát énekelte s két ctuijiat a nagy hazafi halálának 50 öves évfoidulóju alkalmából.
A két csapat nsszeállili\'wa: NVTK: Pintér Késs, Ivbinkácsi - Varga, Németh, KŐfaivi * Juhász, rrisoh, Plaoskó, Tina, Horváth.
1\'ltTC: Kovács Horváth l[„ Kővári ,bugosi f., Horváth 111.. Holló - I\'écsi, Sárvári, Olajos, bn-gi>si il., Karfteéonyi.
Már az olsó porcokbOQ sok eiós lövé-st koll fognia 1\'intórnok. Lnsntm teljesen felnyomulnak a vondéigntk. I\'ompíis iramot diktálnak óh á remek balszárnyiéi sok órtékos t/una-rJáS indul kí, egyelőre enwlmén\\-lelenül. A 14. percben Olajos tiszta helyzetben mellé vágja a labdát. Utálta Tura helyzet lövését fogja szépen Kovács. A *?t). |iorclieu n gyeugt\'rskén játszó l\'lacskó háltál u kapunak szépen küldi kapura a lali-\'dát, de az a bal sarok mellett kigurul. A 81. wrebon Priscli fojeae alig száll a kapu molle. Olajos két gólliolyzetet is kihagy a zöld-felu\'v-roknél, A 40. porclx\'n az Óriási l\'UTC fölény góllá érik. Pécsi rohan egy szép labdával, átadása elő-
TARjAri-PÁLCS/CS
III textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Qvár; Mi Telefon:
mr-u. 86. Virosi iéOziet: Fő-ut 14. (Első Ma-y-44. gyár Biztosító intézet palotájában.)
i Te/e/av»; 5-33.
szőr Karácsonyihoz, onnan Lúgom II. főjére száll és a kitűnő csatár nem hibáz. 0:1. ¦A második félidő elején it*mét a PBTC a támadó fél. A 12. percben Kriseh és Placskó igyekszik a kapu fele. Áttörik a védelmet, sőt a kapust is kicselezik, viszont a kapura tartó lagdát Kővári kézzel védi. A 11-est FrÍBch értekositi. 1:1. Ktry porc múlva máris egyenlít a PBTC. Pompás támadást vnzot a zöld-fehór Csatársor. Ismét Karácsonyi szá-gulíl a labdával, átedását Sárvári mintaszerűen helyezi a hálóba. 1:2. Ismét vezotéshez jutottak a pécsiek. Most niigy az iram mindkét részről. A 16. percben váratlanul ki-ogyenlil az NVTB! Juhász nagy lendüleitel olszökik és bóadása Túra főjéről vágódik u hátólw. 2:2. Mindkét fél harcol a döntő gélért. A kaimsoknsk van munkájú. A 21. porebon Placskó ló gólt (8:2) és ezzel mog pecsételődött a PBTC sorsa. A 44. percben Juhász a gólszerző. 4:2. Czvotkó az \'frtolsó porcokbon Kófalvit kiállítja,.majd a 47. percbon lefújja a játékot.
A játék inkább férfias küzdelem volt, molyben néha ogv kis tulkoméin\' játék ís vegyült. A játok kéis)\' alánján a döntotlon igazságo-Síiob lott volna. Határozottan Üldözte a balszerencse a pécsieket és különösen az olsó félidőben s<»k holyzotot hagytak ki. Az NVTK lassúnak bizonyult a zöld-fehér gárdával szemben, Csupán néhány űgyos és lelkes védőjátékosnak köszönhető, hogy az eredmény, éppen nem fordított
Pintér jól mutatkozott be, inig » két hátvéd közül Munkácsi romok toljt\'oitmóiiyo dicsérhető. Nagyszorfl érsekkel rombol; jó fólszabaaífaéru-
gásai a mezőny legjobbjává avatták ót. A redózotsorban Németh kitűnő játéka tetszett. Varga különösen az olsó félidőben gyönge és erőtion volt. Kófalvi is gyengébb teljesítményt nyújtott, mint kgutöbli. A tsmadósor oz alkalommal gyengén működött. Nom vett összhang a
2AJJAJ. KÖZKON*
1944. március 20
csatárok között éa Placskó egészen gyatra irányitáíör móllctt bizony csak egy-két lendületes1 tanulást és szerencsés gólokat láttunk oltói a
tortól.
A vondógeknél riorrúth II. ói Lugósi ff. nagyazorü játák-t, u kát szélső I emiületo Hint ki. ftea-lobbj
játékosok is megfelelők. A PBTC még sok kellemetlen porcot Bzorojs-hct ollsníeloinek..
CiíTptköritl nem voltunk nmgilé-ECOiivo. Klflia egéÁKon határozatlan Top Ítélkezéseivel én sokat in tévc-Oett.
- kz n i -
Egy pestet hozóit tep a |É|3B
Vasárnap Pécsett játszott n ÜM ¦ NTE csapata, w Zsolnai csapata ellen tiajnoki mérkőzést. A /JMNtPrl még mindig nincs a legjobb fór-máhun, do igy is csak Piizai* rosti/, játékvezetése és ogY 1 l-es ráráii tudlak a púcsiok döntetlen etna-niényt. kiharcolni. A ZMNTK agyon
titó gólját iíihalocz lőtte, bálája mély é« roesa rolt, Íb jrtWík nem is alakulhatott x pályán, a ZMNTK Kováé Kovács I., Kiss - Mihaloc tjfforms Talpai, Lykn, Juhász, Vojnoríta óíffzoi\' fátaxóét.
dya
(len
A púi / rom*
i n. -
a. Héjjá. Ismnoe, lliiásbtm
Eredmények
N.agyvárad l\'jiv.st 2: 1. Kernnéváros kíb)iest 2:*2. Salgótarján—Kloktromos 7:2. Szolnok Gamma 2: I. Kolozsvár Tisza 1:0. Újvidék Vaaas 4:0. Csepel Dobrooon 4:2. Diósgyőr BftKKRT 2:2. Csáktornya Nagymán vok 1:0.
Ökölvívás
A tavaszi forduló u flzombatholyi lk- Nagykanizsai ],k ő^sKeceáp* fi\'iTal indult el.Ha megvizsgáljuk az elmúlt mérkózésok inorlogét, a mely a kót rivális együttes találkozójából adódik, láthatjuk, hogy mindig Kanizsa korült ki győziinmn. do most míis a liolyzot. Ssorabatlie-lycn járt a válogatott utánpótíhis korot csapata, omoly igen nehéz
harcban 2 pont különbséggel tudta csak legyőzni a szombati wlyi ipa-pótol, .-f,t csinált • szombathelyi oaapat mojdoiiotéfí\'lcot is, Tohát igen komolyan fol kell készülni, níort orŐs és komoly csapat áll ki a kanizsaiak ollón.
A botok óta edző és formában lévő kanizsai csapét együtt van már: Szabó I., Hácz, Szontp, Modor, Go-rpnesér, Kasza, lítsy. Soros. \'Büki 11, és most már számolni [ertet több újonc ökölvivó botörésélO is, akik meg fogiák állni helyüké! az . olsó csapatban. Még korai volna : gyózolmot jósolni, de igen kemény I (9 nagy harcot fog látni a közönség. lígVf\'-hként ez a versenv a III.
ngyéni bajnoksága előtt les* és a versenyzők erőpróbája ia ogyuilal.
¦A versenyre jegyeket olőr(\'Í>!lvai Szabó Antaí sportkereakodésébtm le-hot kapni. (:)
!i I R E rt
Naptár. Múicius 20. hétfő. Kőm. II. Csák M.. Protestáns Huberl.
(IparosUnancIskoIal tiir)
A nagykanlzsd iparost.noncisko-liban t-v biii intézkedésig a tanítás szünetel
— (.Egyesületek figyelmébe")
elmen a nagykanizsai rendőrkapitányság állal kiadott é. 16-iM srá-munkb.m megjeleni híradást azzal kérik kiegészíteni, hogy az előzetes alispáni cngsdélykírés kötelezettsége csak a belépődíjas egyesületi rendezésekre vonaikozik.
¦ (KI ne mansljal)
A mindennapi, irodalmi és színpadi magyar beszédben használt poiij>y5tu" és sokszo- Ízléstelen köz helyeknek üzent hadat. Eri Halász Imre, amikor kél nagy naatiUpbnti megjelent cikkeit összegyujlö(t<r és a Stílus igea szép khllitisu könyvben nyújtotta fit a magyar olvasó-
közSnséf nek. Bsasflleles, tiszta szándékú harc a kínyv minden oldala a nagyképű, tlres szóvirágok, elkop-laloil „széli*mességek", az aszfalt-nyelv, a mindezekkel ferlőiött társalgási és irodalmi nyelvünk ellen. Megírásában könnyed, szórakoztató s mégis megtanítja az olvasót tartalmasabban, magyarabbu! beszélni az édes haza nyelvét. Író és kiadó Jó szolgálatot telt ennek a könyvnek megielentetésévél \\ i
MEGHÍVÓ
A MáNSz nagykanizsai csaporlja
folyó hó 26 án délután -4 órakor a városháza kis (anicstcimében
kisgytlést tart.
Tárgysnrazat: I. Elnöki meg-pyiló. 2. Titkári ielontén. 3. P<nz-(Qrosi jclcnlés. 4. Kiskanlzsai csoport ielenlése. 5. Tisztikar és vilaszt-¦ány újraválasztása és; kibővítése. $. Eattleges inditványak. 7. Zárszó.
Elaökség.
Unger-Ulimann Elek ^skeraskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
wlványok fyeváltbatók és elilpziiei.
HofUmn^gépttk, gépmzij, csapágyfém golyósi ctt^psgy igénylésiéi nlintézam.
01HWWt6YI
villamos Aram-
SZOLGÁLTATÓ RT.
Áraiíifexamték «z*té9Bl rakiamaotók, hlbalalantéaak, atakasarfi íalvHágosltáB rnlndsii villámot kérdósb«ti df>l«ldH S-tót stéluiéH 19 ui-«kg. C^ti?k»ry-uf Qi. tssialon 29*
rolytatas aa I. oldalról.
Hitler vezér és kancellái\' a finn feltételekkel foglalkozva rá-mutittott nrra, Hogy n feltételek céliá Finnországot \'olyan helyzetbe hozni, melyben az ellenállási) megszűnik. Ha ez megtörténik, akkor végroluijtják azt, iimit Molotov már Berlinben követelt. Senki sem tagadhatja, hogy
a bolttevizatw célja Európa
\'/nVíí helyzetének inegiitS-loüatása,
A finnek esetében a finnek ki-irtása. Ebből u céllwl inddtották meg oz iocíliáborut, inelyrt ct-lenségebik be is ismernék\'. A fegyverszüneti feltételek csupán azért tartalmaznak látszólagos könnyitéseke.t, hogy a finnek .számára a keserű labdacsokat megéVJesitsék.
A szövetségesek gyézelme Európa végét jelentené
Az NTI egy jMirtugál Iftti vezércikkét közli. A lap szerint n szövetségesek eyőzclme Európa végét jelentene. A szövetségesek gv\'őzelme után egy 130 milliós nép tirnlmn alá kerülne az egész
nyugat, amely mellett c,snk a 4íf milliós angol pép kéjrvjsclné a civilizációt. Euró]>it stiIypA%j:i uj helyre lenne helyerve én ez, a nyugati kultúra végéi ír^^i-tené. \', -
Elveszett két amerikai tengeralattjáró
A» Kgyosült Államok tengerészeti\' minisztériumának jehuitéso szorint két amerikai búvárhajó visszaérkezést) már hosszabb idő óla osodékos.
Ugy, hogy\' azokat olvoszettnnk talmi tekinteni. A jelontés szorint u tusiVik a (,\'sendes-óceán környékén süly-lyodiok^ el.
13 amerikai bombázó kényszerleszállása Svájcban
Borai jelentés szerint szombaton I szimotolt. 10 gép Liborator ft-nd-Dünahurghól kéiiyszorleszállást vég- \' szerű, 3 pedig\' ugynovxizolt nwuil󦦦 zott 18 amerikai repülógéip sulyoa i erőd. Mindegyik ruiiiilőgópnw h? szoroncsétlcnHégot <ikozoit a vasúti \\ emlx;rl>ől áll a személyscete. forgalomban, mely másfél Órán át [^j —
Kitört a Vezúv
A nörhet távirati iroda Jelenti az angol hírszolgálat jelentése olapjan Nápolyból, hogy szombai esie óta a Vezav izzó lávifolyó tömegeket lövel ki magából. Két fóéles folyam a tűzhányó csúcstól a begy oldalán lefelé folyik és körülbelül az ulnak egyharmadai meg is telte. Egy gyen gébb folyam a hegy keleti oldalán halad lefelé. A lu>gy fölöM sötét izió vöröd felhők gomolyognak Az ég külanös ről Szint kapóit, A Vezuv kitörése veszélyes méreteket llyeniialalmas kitöiésrc csak 1906-ban volt példa. A szakértők szeiint a tűzhányó működé\' e még csak az elején tart.
APBÓHIH8ETÉSEE
¦SalSMrci lllkmdbaii |&ilai ¦•uidat vigv hisialBá ló lényt felvcsíUak. Eiilncer éu Flichtr Deák-ter 1. §16
Ojrakoilott ¦K«lagiapasx«uHk«V
¦okai azonmlra (elvessünk. Cím ¦ kiadóban. 928
Halietta már...?
...hogy az első tílzoliókocsikal 1518-ban Augüburgban ké6iitcfték? Addig kizárólag csak kézi ttlzifecs-kendök voltak használatban: A fecs kendötömlö a 17 század második feliben került használatba. *
..-.hegy a harangthités Krisz us után 400 körül a campaniai Nola városából indult hódító útjára, melynek közelében kitűnő minőségű ércet adé rézbánya volt?
*
...hogy a miniszter szó először a 17. századi Franciaországban jött divatba a kormány tagjainak jelölésére?
...hogy a világ első orgonáját Ktesibios fpilette Krisztas előtt n harmadik századbanAlcsspndriában? A légnyomás szabályozása viz utján történt.
Olvassa a
MA KöHinH!
Ügyes k*d*r««ii4d«t keres Konrnv-gyár NagykanliM, Csengtry-ut 111. «30
Anya«>ra**gbaii Ali fit keres mnrakftzi kSziogl tlíítv. lehclölec „uutálasáéba va«y ¦aginvsltfllalaa- J«llKcre. Hl
Háslaaalpa és Ittfutofiu1 fehCteák Kelemen Re/iíi cetnél. 936
APAS-VETEi,
la uradalmi b«p Sö-WiitVci tételekben kiphnló a leraielönél, Baltll>ány-u. 2$, »65
Haahaneaabai saAnnaió anyagot mlnáea ¦eanylséjiben vesiek. — Spoidr JíibiI. Nígyrecae.t 0l2
Tii.viii csizma dupla talpú, 42-es el-adrt UJ. „Leszerelt*1 jeligére. 932
Hasznai! htraltpar j„ gUDilkkSl el-
adö. Clm a kiadóban! 03a
BÚTOROZOTT SZOBA
EOf mxmnttbty réBZCic bútorozott ezo-bai keicscK apiijí i-re. Cm a kiadóhivatalban. g7g
KÜLÖNFÉLE
C«*ktori<r*a jől meni elairtadu noi dlvatsí.lon bérbeadó Jó kcií.bc. aki-ntk mtileil vlzijája v«n. Pecínlk Ebai Lsaklorayt. g]5
Mlndcnnipi kvtJeiéíból öjMz.gyHjlirll iam«||b*1ysrjal bólyeggyüjtéli cékjkífl "¦•»»P»»»k. Baiouiti, Zalai KfeMny ¦«kt«dó»cEe, naponla dilotan 8^-7 óri mm. Ha a birdílía mindla írtényts.
ZALül KdZLÓHV
POLITIKAI NAPILAP
Klftdjn: „Kozoarriarnol H. T. Wanykami., l-űlfllÖB kiiidA: Zalai Karoly Njomnlott a „Klligudaaagl fí. T. Nagykaaliaa-nyaaidijlban Nagykaiilisün Nyomdiírt lelel: Zalai Úary
955446
Mudo :
-¦-:—— .
lendlokout: | 84. eyl„ 65. si. Nagykanizsa, 1944. március 21. kedd , Ara 16 fillér. Tábori ims\'ii: ..... ^—-Y-~r-rrm-rmmnr*™itw*mmmmm<rmmmim aaaa m r..........„ ». ima n
ZALAI KÖZLÖNY
\'OLITtKAI M « P I I A >•
Baute»««»« «• klodohlvmal : Fí-ui i aaara tartemltaSri én kladohl.aull Hintón 78. at Maglolaall iolnd«n belkOnuB éthnia.
Pai^íjL.___i a. ^ i . RWflz.ttat ára: eiry hnnapra a pens.\'. 30 till*.
t-elelős szerkesztő : Barbarita Lajos negyedévre ia pinto Vo tűi„
BgyMflzam: hctk«7.nap1« Rll. w-irolmtprt SO UH
Magsiflárdultak a német arcwonalak a kaleti harctéran
A dólolaszorszáfii harcokban kudarcot vallottak az angolszászok hadászati elképzelései
.[msterdambó1 jelentik: Angliában igen nagy érdeklődést kelteti
C«sbí» ItOHMlálM,
vaűiiuint a bombázás ulán tel-lépő erélyes német ellenállás. Szövetséges körök kiturlunak amellett nz elmélet mellett, hogy nagy szárazföldi támadás okvetlenül eredményes, hu ezt erős tüzérségi előkészítés olÖzi meg. A cassinoi romok megcáfolják ezt az elméletet. Amikor az, angolszászok árra számítoltuk, hogy semmi ellenállással nem találkoznak, súlyos veszteségek árán tapasztalniuk kellett nz
ellenkezőjét és hogy az angolszász csapatokunk továbbra is kemény harcot kell vivuiok, A mélyen lépcsőzött és jól előkészített állásokban súlyos légitámadások ellenére sem lehel végzetes károkát okozniok é.s n megmarad I ellenfél nek leküzdése súlyos feladat marad.
A La Manche-csatárain
éjjel tlz óra után ujabb párharc fejlődött kPa német ós az angol, jm\'sszchordó ütegek között. A német ütegek hajói célokra tüzeltek az angol partok közelé-l>en.
Ahol ütni kell, ott teljes a keleti német ősapátok " Ütőképessége
Az NTI katonai munkatársa jelenti, hogy a keleti német arcvonal általában megszilárdult, annak ellenére, hogy n szovjet minden eszközzel megkísérli a Dnyeszter vonalának átlépését, ügy látszik itt a német csapatok nem akarnak ciszakadni az ellenségtől. Tarnopol és á Dug alsó folyásánál a német ellentámadás sikeresen halad előre. Lehetséges*, sőt biztosra vehető, hogy ezek az ellentámadások
arjra szolgálnak, hogy a szovjet támadó alakulatokat összeszoríts;., amennyire, csak lehet. ÍÍZt bizonyítja az. a körülmény is, hogy több szovjet hadosztály! l\'roszkurovtól keletre szétverlek. Bizonyítéka ez annak is, hogy a német csapatok ütőképessége, ott\'ahol arra parancsol kapnak, mindenben megfelel u várakozásnak és támadásaikat sikerrel keresztül viszik.
Tegnap este Dowert lettek német parii messzehordó ütegek
Berlin, március 21 <¦: A tnatorna partján a német és »vi angoL mosszohordó ütegek tegnap ceté tüzet nyitottak, melyet német
részről csak akkor hagytak abha, amikor az angol ütogok olhnllgat-tak. Német részről oste 11 áráiff száznál több nohéz löveget léitek ki Power re.
Német hajókaraván sikeres harca a ca/aisi szorosban Berlin, Március 21
Mára virradó éjszaka a brit parii attgek tüzelni kezdtek egy német kijokaravánra, mely a Dover-Calais toldszoiosban haladt és a német fMsszehfirdó ágyuk vedelnie alatt alléit. Később brit gyorsnaszádok is "legkiséreliék a karaván megtámi-QuáL a karavánt kisérő hajók Össz-poritosiioti tüze 250 méter livolság-Ü « lt brit gyoranu.iáa\'ot ella-lalta és az egyiket olyan súlyosan, « mozdulatán maradt. A
tebbi négy északi irányba eltávozott anélkül, hogy a mozdulatlanul maradt gyors naszádnak segítséget nyújtott volna. Enne • sérülése o\'yan súlyos voll, hogy nem tudlak volna megmenteni az elsülyedíBföl A német jármüveket csupán Jelentéktelen találatok érték. A személyit!ükből három megsebesült. Később ujabb brit gyorsnaszádok kftzeledtek a karav.nrtor, de rövid német tüzelés ulán végleg eltávoztak északi irányban.
Hivatalos finn nyilatkozat a moszkvai feltételek elutasításáról
A finn tájékoztató hivatal ma bivaialos nyilatkozatot tett közzé a finn kormány állásfoglalásáról az orosz fegyverszü-
neti feltételek kérdésében. A nyilatkozat lényege a következő : A finn kormány nem tartja lehetségesnek, hogy a nemzet
életét súlyosan érintő feltételeket elfogadja anélkül, hogy azokat részleteiben is ne ismertetné. Arorosz fegyverszüneti feltételeket Paasikivi álhmtluuá-csos vette út a szovjet -stockholmi nagykövetétől, mely azonos
volt a korábban nyilvánosságra hozott feltételekkel
Rgeknek a feltételeknek az i .(fogadása nem állott a finn kormány módjában, azonban mégwra akarta, elutasítani a további tárgyalások le-lietÖMitrél. Ezért oiszjigtryíil\'s eló elvan javaslatot (erjesztett, hegy ft fegyverszüneti feltételük részidőinek, jxonto* körülírását kori. Est a titkos ülésén a finn képviselőház -dfogadl*. Moszkva válasza smrint. esak a fegy vorszüneli feltételek elfogadása linn nyílna annak lehetősége, hogy a fol-velelt kérdésekről tárgyaljanak.. Ilyén knrülményok között nem Kim* oraságon múlik, hogy a fégyvwr-, ssünoli feltételeket elfogadja.
London nyugtalan a földköziterigeri szovjet-befolyás növekedése miatt
Svájci jelenlét alapján közli Berlin, hogy az angol fővárosban nagy megül közéssel figyelik u szovjet-Iforinány hefolyá" sának növekedését a Köld közi-tenger térségében. Ez azzal kcz7 dődött, hogy-o SzovkM Unió-elismerte\' a Radoglio kormányt és vele diplomáciai kapcsolatokat létesített. Valószínűnek tartják, hogy a szovjet kormány rövidesen a francia felszabadító bizottsággal is diplomádul kap-
csol at okát létesít, hogy ezzel is növel ja a földköziteijgeri ki\\A-tásuil
Angliában közhírré tették, hogy a legközelebbi tíz napon belftl nz ország egész déH tengerpartján és a keleti tonj$?r-parí felé Vi/, utasforgalmait teljesen bos/öntetö rendelkezést végre ketl hajlani. Kz a rendelet n. tengerpart tiz mérföldnyi mélységű zónájára vonatkozik.
Nlnos elérehaladás a jugoszláv helyzet tisztázása terén
Amszterdam. március 21
Kotor, Jugoszlávia rolt királya Londonba érkezése őta több megbeszélést* folytatott a brit kormány képviselőivel. Meglátogatta György angol királyt.
Jól értesült brit politikai kőinkben nom erősítik meg azt a hirt, IrOgy HzvadUuika útban volna Lon-dnn felé. Annyi igaz, hogy Szvad-lanka nom régen Bariba érkezett éa lohotségcs, bog)- megbeszélést folytatott a Szövetségesek képviselői-vol, do orról IaOndonhau értesülések még ninceonok. Valószínű, hógv Szvadlanka Badoglioval folytatott mogboRzéléeokot.
A jugosuláv helyzet tisztázásában valamilyen elóndialadósáról I<ondon-
han nem tudnak semmit. Bizonyos, liogv Tito a londoni és a woöhing- , loni bankokban zároltatta, a Puries-kórmány kövotolósoit. ós Tito felBsé-litotta az Összes szövetségeseket, hogy szabadítsák fol számára a Pu-ries-kormány átf^l külföldre .ritt ¦ min toKj\' 2 rí millió fontny i pénz -készletei, melvot főleg a*z é-szak-amerikaj bankokban helyoztok letétbe. Tito eddigi kiadásait annak a számlának felhasználásával tejje-MÍlelto, mehet az amerikai kormány a zárolt kiflfÖldi követelésekbÓ| l\\i>-esátott rendel kezesére.
Londonban ugy tudják, hogy a Szovjet-tJnió a legrövidebb időn bplül elismori a Tito kormányt Jugo Hzlávi,a otfyetlnn törvényes kormányának.
Panasz az angol alsóházban a rossz angol harckocsik miatt
(?«*/, március 21 i
Kox angol alsóházi képviselő nz alsóházban panaszkodott a brit harc kocsi tormoléa miatt. A képviselő utalt az állami kiadások ellenőrzésére kiküldött külön alsóházi bizottság bizalmas jelentésére. "A képviselő azt a kérdést mtéxto a kormány
hoz, hogy ebben az ügybon mit szápdókszik tenni. Szerint© olyan silány s brit harckocsik raIhA)effftf hoW emiatt az angol katonák ezrei estek el. mert a Konnány ozon a téren telietotlen. KijoIoniolÄo, ho» a neitiirioi bidfő-csaíáhan résatrwfi tisztek (njékoztattlák ebben a. kérdésben.
gf„A szövetségesek győzelme Sztálin győzőimét jelenti\'
»EurŐpa sorsa, Franoiaorsaág sor-Bala Ez sz alapgondolata a francia Monitour lap cikkének jolonti az NTI VichybŐl. Nem kéteéges többé, hogy Franciaország sorsa nom választható ol Európa sorsától. Ha Európa rombadöl, Franciaország puszhilása elkerűlhototlen. A lap
még emlékertet.Rmutz angol tábornagy nyilatkozatára, moly a szövet-sógesek háborús céljait teHöhn&jrtVi, liogy milyen sors várna e hatai-mskra győzelmük esetén. A szőrét™ Héjrosok győzelme Sztálin győzőimét jelenti, A bolrjevizmira gyóznlme egyértolmtt Enrőpa és Franciaországi pusztulásával. \'
1011.. inflrcius 21
Virraszt a magyar katona
Xjazio1i;i adassék az örök magyar riiitoim \'eszménvének, a hős akár élő, akár halott magyar katonának!
¦Ki a\'hős? Hós W.K, uki a nemzet eleje, a legigazibb magyar, aki életének vakmi\'iő k<«kaiiiátáf.ú«il tesz hitet izző magyareawáról. Az. élet azt mutatja, hogy a harctéri hősiesség nincs előtanulmányhoz kötve. Gyakran látUik, hogy sok jelen vég-zetthéuü férfiú kőzopesiKtk. va-\'V ennél gvengébhnuk bizonyult, rnitt az iskolában közopoSök, hóm egész.*!) kiválóak a hnrelóron ragyosii jx\'ldá-ját adták bálorHágukjwk," vitézségüknek. Egyik hőstett után a másikat követték\' ol a diadalmasan haladtnk előre.
Hősiességhez nem íff.\'ll rsaládi szjV marás, rangy állás, iskolai vég-BUti-ég. Ide kiegyensúlyozott lelkierő koll. A hősnek, adott liolyzpi-bent nem szabad parancsra várni, neki önállóan kuli tenni, cselekedni, tusakodni, viaskodni, küzdeni, harcolni, ha koll utolsó csepp vérig, mindhalálig. Aki a harctereken igy állta meg a hol vét; az kiállta az élet legnuiL\'asahb iskoláját, az az iiíftzi
bős.
Az igazi hós foey címezett, mert tudja, hogy fegyelem nélkül nincs honvodóli\'in; boti védelem nélkül pedig? megszűnik minden magyar Iiik-tón$á\'*a, szeiit szabadsága. Honvédelem nélkül nincs nemzet. Aki ob-Mi kételkedik, az Iwszéljon megszállott területről jött véroinkkol, azok majil kioktatják, felvilágosítják.
Ma minden niugvavmtk hősnek és intonfélőnok kell lenni, mert csak itkknr kerülünk ki győztesen ebből az Adáz és most ntár uemtolon fogy-tiiekkel is küzdő háborúból.
a harcra fel kell készülni. Nehéz
megpróbáltatásuk várnak reánk, de helyi koll államink, mert hazánk védelméről van szó. Itt a föld in no száinitsunk senkire, senki jóindulatúra vagy támogatására, cHak katonáink hősiességeié. Haját fegyve-veiyiukkel és Isten segedelmébe ve-lett hittel kell megvédelmezni határainkat.
Amikor olyan sokuu leinényüket .vesztik, kétsegeakodnek, vagy másként várják, szeretnünk határozott bizonyságtétellel megvallani, hogy nekünk is, ma is csak az Vr adhatja n szabadítást és ö -ni 1.1 is azok uak, akik ŐaziAte bűnbánattal\' visz-szatérnok hozzá és egyedül benne bíznak, hihznok, tőle- remélnek.
Határainkon, a Kárpátókon virraszt a magyar katona, mi meg imádkozzunk a kérjünk résttflkyö erősséget, hősiességet, meg nom alkuvó hazaszeretetet, kitartást,\' liitót, bizodalmat.\'
Idoliftza\' pedig minden férfi álljon sziklaszilárdan uzuu a bolyén, ahova hivatásszorüon Isten állította. Virrasszon ő is, figyel jo a csiitOrná-ből feltörő patkányt, forduljon volo >/cudx>, tegye ártalmatlanná.
Nfagyarok! Ha munkaholyetekeu, uz üzletekben vagy szomszédotnk-Itali halljátok ti ba<rolvhuhogást, csapjatok rá, űzzétek el. Vinnsasza-luk ti is.
Virrussiton mu az egész nemzet! Pál apostol irja a\'nebor leveliién: »Nincaoú itt maradandó vámsunk, hanem a jövondőt keressük-:. Ez ina különösen nagyon időszerű. Nap i ól-napra ki van téve minden vá-ios, minden falu, minden ház, zsupp fcdolos kicsi kunyhó epitoj. ugy, mint ragyogó |>ompás palota u pus\'z-tulásnak. Pedig az ombor mindezt azért úuitotto, hogy benne menedéket találjon. Hiszen ez Így is volt szükségéé a természet rendje szerint. A haj csak ott kezdődött, amikor az epibor ozokon belül teljes biztonságban érezte magát, Amint a példabeszéd is mondja: az ón házam, az ón váram.
Hatalmas várak, védelmi vonal-Ijóvol köttllvóvo is csak ember iibor. ha nbtti koreai az Istent nem helyeid magát ogvedül és
ivedül csak az ő oltalmába- és nom tudja igazán átérezni, alázattal elmondató azt: Atyám, legyen meg a To akaratod,\'mert akkoraz Atya és? u mi akaratunk egy loaa. Ha igy losa: a végső gyozolom utja
biztosítva van. Akkor lesz meg, de esak akkor, a várva-várt igazi, dt-csőségós béko;
Addig\'pcdig virrasat a magyar katona. ,
ízen íz&aak Gyalu
\\Somogyi Ferenc azoclélts tétBgygUt
„FeltilrSl kell kezdeni a társadalmi kiegyenlítődést"
*A nagykanizsai városi 4a járeUI azeclátls manka-\' közösség értekezlete
A nügyknnizsai Szociális\' Munknközösség liélfön délután a városháza lanácsteriuéb. n lur-tottu .üléséi n különböző jótékony egyesületek képviselőinek nagyszámú részvételével.
I)r. Králky István polgármester elnöki meghyilújfibun * kö-szóntólle Somogyi Perelte or-, szagos szociális főfelügyelői, akinek Niigykanizsn n.igyon sokat kőszöntlet, Nagyon sok ember neki köszönheti, hogy családjával sujál házéba körözi lelett. Majd a szombati érlekezlet Folytatásuként Hajnal Margit városi szociális szakelőadó ismerteit*! az egyes munkaközös-, ségi problémákat, mihez sokan hozzászóllak.
Králké István polgármester Utalt úrra u lényre, hogy sok t vVesillí li ..Vilii \\f: ulizs inak és ennek ttZ n kövelke/.tuény;\'., hogv az erőiket el parcellázzák és igy ki vuumik léve annak, hogy egyes élélmewbb .segélye zettek többel tudnuk magukn.ik szerezni, mig a szeröiiyekuek alig jut Valami. Ha egvállulíti jul .ló lenne n várost kriz.\'l.\'kre feloszlnili U munkaközösség részére fis pedig plébániák szeriül. A Szent Vince Szerel ul-egycsfllot például az aggok gondozását végezné. A szociális munkát az egyes-körzetek pgye> sülclei között osztanák fel, l.eg-fontosnbb a szegényeknek ruhával vnló ellálásti." \'
Dr Králky Istvánné indilvá-nyoztít. hogy ruhagyűjtést índil-sanak a jobb társadalmi osztályok tagjai kőzött. Hiszi, hogy dacára a nehéz időknek, lesznek, akik adni fogunk a célra Továbbá nagyobb ONCSA-köl-csönnel ruhát beszerezni.. A gyűjtésre helyeznék :i l\'ösulvt
Ur. Vajay József esperésplé-bános u bőr- és talp beszerzésére kívánt.különös súlyt helyezni. Kérte a polgármester közbenjárását.
Králky polgármester felvetette n kérdést, hogy miért nem tudunk mi is áttérni a fatalpu cipők viselésére 1 Kérte Somogyi felügyelőt, hogy eszközöljön ki segélyt -anyag beszerzésére és anyagkiutalást
A napközi otthonok kérdésénél széles vita indult meg. Még mindig kevés az, otthon Nagykanizsán. Vitéz I\'"iló Ferenc az Arany. János-utcában véli
r
szükségesnek egy otthon létcsl-lésél az óvodában. A Stefánia képviselője Is szükségesnek U.t-já, hogv védenceik külön olt? hont knpjnuak. A polgármester megnyugtató kijelentést tuti.
tíüll í\'iíi. u Szerit vlüire .berr ceg utcai óvodában jnvasoljn egy uj otthon felállítását
Králky polgármester a Ma-gyar-ittcti környéki lakosság részére szükségesebbnek lurtji napköziotthon létesítését.
A hölgyek a Harakkbau is szükségesnek tartják egy olt-hoil\' berendezéséi.
\'A polgármester n továbbiak folyamán kijelentette, hogv rászorultság és szegénység dolgában javult n helyzet. rnerJ ma már, aki dolgozni akar. kap munkát és dolgozhntik. _ .v
Dr, Ilcgvi l\'öjegvzöné a ha-rnkkbelí áÍhVpolokra hivtn \'fe|l a figyelmei.
Dr, Ilajdu tiyuláné a napközi (itthouoknuk ii Missziósházhau vnlÓ egyesilésél t:irtju kivúna-lösnnk.
Sok egyéb kiváltság merüli lel a továbbiak folyamán, n polgármester kijelentett •. hogv tv/,e-kel mind szorgalmazni fogják és kérte u jelentevírszociális fel* ri"vel/íl. hogv n.\'\' vonja meg Nagylíiinizsától-az eddig ezekre tt célokra beállított összegeket
Az ONt.SA-liázuk részéreegj-egyesületi tagnak felügyelői körrel való megbízatását latija szükségesnek.
Hajnal Margit rám utalóit a pécsi szociális munkára. Munkások, gazdasági cselédek intenzivebb lelkigondozásál kívánja. Velük többel kell foglalkozni. .
Sok ogyéb probléma kerüli még napirendre. Majd Somogyi Ferenc országos felügyelő emelkedett szólásra, Három éves időszak áll a bálunk mögötl. mondta. Várluk, hogy a mag, a tűit elvetettünk, kisarjad-e es gyümölcsöl hoz-e. A délelülli járási szociális munkaközösségi1 értekezleten sokat tunullain a községek szociális vezetőinek jelentéseiből. De szeretném á kishitőséget elkergetni a Iclkcíc-böl. Mindent lehet, csuk akarni kell, hmigsulyozla. A támogatásra szoruló családoknak újságokkal és könyvekkel való ellátását tartja íoulosní.k, \'luigy hozzá lehessen férkőzni u lef-kekhez, A gyakoribb családin.
HáRQW IIJ IRODALM* ESEMÉNY S
NAJny N««y Feteae
SZERETŐ SZERELEM
A ma llatalaáKinák Ián goló\' azenvedelye is ... sieavetlábii, e^y nagy s«-
, reletri ögísében, Kötvo tttta 1V.M
Nylrádt SiaU Itnro
TÁBORI REPÜLŐTÉR
Silvhemarkoló rcptllftípoíz Felejthetetlen élmények Ián colala a kiwdö hAaOk lelki
keresitMetsrelin ál. KStve 19.SC, fflivo I5.se
..I
Náday Nagy Ferenc
TÉGED KERESLEK
Az Igazi regénye 8 egy őn-maK:il megtalált Iftifl erzés-vllátia sa női nem* siépsé-
üífick kábulatban. KStve 16. , (atve ta.80 H ÁRPA-K ÖN V VEK J
togatások kihatásáról beszélt. Köszönté a polgármesternek, hogy valóban szép munkát fejtenek ki Niigykanizsán, köszönte a hölgygardáiúik érdemes és lelkes tevékenységéi, de kérte őket, hog>\'\'a"iieili Iehet«,»nein tudok kifejezést töröljék szó; tárukból. Hinni kell és lobogni kell és ehhez lüz kell, hogy másokban is tüzet tudjunk gyújtani. Azok a szegény eánberek is ugyanolyan anyagból vannak, mint Onők\\ csak lángra . kell őket lobbantani. A szociális érzés lángja ez. A társadalmi kiegyenlítődés nem lehet alulról feífclő, nzt felülről kell kezdem. Kz a társadalom minden rétegé-nak érdeke, fis ez a wynka nemcsak az állani támogatásával, hnnem az egyház áldásával is találkozik és ükkor lesz égy igazi Actio Catliolicu, egy közönséges, általános cselekvéses összeolvad benne a magyar, tfs akkor jöhet bánni : rajtunk a pokol erői min fogunk k.*resz\'ül törni.
So.mogj\'i felügyelő beszéde mély magyar lélekből fakad! és ti .gyakorlati szociális élet megbecsülhetetlen tanácsai volttik !1 társadalmi kiegyenlítődési Illetőleg.
A naf^yknni/.sii\' szociálisimui-knközösséy! frotiljrín\'ik ezt a második érlekezU\'lél megelőzte a <réietölíi
fúrási érteki>zU)l. dr l.ontav Alán főszolgabíró elnöklete alatt, amelyen részi veit dr. Králky István polgármester, a -községek szociális munkaközösségének előadói, a jegyzők, lelkészek és értékes tapaszlala-Iajkról számoltak be Somogyi Ferenc országos felügyelő ielén-> létében.
. A nvunk\'közössé\' te\'\'át Nagykanizsán és !1 járásban megte. i\'eintödöíl és fokozott -lelkesedéssel indult meg a munka buj-bainlotl. inostohusíirxu magvar testvéreink segítése érdekében (B. HJ
Javul a biztosítás Iránti hangulat
a feMIagOSitO propaganda nyomiu
A Magyar Vidéki SajtÓhidósitó jelenti Ihidapostről, hogv dr, Oesz-ler Ödön, a Hiztosito Ititézetek Országos Szövetségének titkára, feltűnően érdekes előadást tartott >i Hzö-votaég öt esztendős propaganda tevékenységéről. Jítímutatott arra, hogy !1 biztosítási propaganda célja: inoguyerni 11 biztosit ás gondolatának az oi-szá\',\' közvéleményét (fi nemzet-gaalasági, családvédelmi t\'w szociális szoin]xmlokra való tekintettel megteremtőin a providenciáim ember lipusút. A feladat igen nehéz, hiszen a leiikü\'önhözóhh lársnditbui rétegek s közlük a fiatalabb és idősebb kor-oszbdyok euyaránt ismeretlenül állanak 11 biztosítás lényegével és gondolatkörével szcinbon: 1038-ban, mikor a HIOS/. intenzív projiagandálki kezdett, az ország összlakossiíga ftliu\' , Ü százalékának volt valamilyen biztosítási szerződése. A társad altnál nem hatotta át kollöképi»on a biztosítás gondolata és nem vált meggyőződésévé az olórolátó gondosság tudata. Ezért -a propaganda egyik legfontosabb célj;i volt, hogy meggyőzze a publikumot az előrelátó eondosság szükségéről, liiszon a ni"-dpri) empor nem engodholí át Önmagát, hozzátartozóit és\' vagyonát a véletlen események káros kftvet-kezményeiiiok. A propaganda osb-
jílil. március 21
Vizei között elsősorban a sajtó szó-úrnőit, köztük mindenekelőtt a fővá-\' vidéki imi"\'—-¦ r \'
pilanok. \\ ónokban a
Moealnfcul
Intézeti FiókfŐnykök Társaságai, a inidwk filénk szerepet játszottak n vidéki pix)|«M(iindrt olömozdttásáhaflv I^.n sok szakkönyv, röplap jelent unit* nu\'i(\' az iskolák is e&yro inkább kifőtték részüket a felvilágo-8jtó inunkáhél. főként a mezőgazda-szakoktatási intézmények. Az fljéví szorgos munka után az a bó-nyomás, hogy !1 biztosítás iránti i\'nugulal javul, a nnuyközönaég fokozott bizalommal tekint a biztosi tűs intezinúnyéro. A MOSZ tovább folytatja Ismprotterjosztó tevókoiiy-(égöt, fenntartja a-hizhwitási jinpo-4al a t^re-másra rendezi a Vidéki vándorgyűlése kot is, mert ugy véli, hegy ez n propaganda nemesak a biztosító szakma javát szolgálja, liánom egyúttal ulsorangu nemzeti ér ilékeket is.
SPORTÉLET
CsZTE - Nagymányok 1: 0 (0 : 0)
Mlníi tavaszi bajnoki mérkőzés,
melyei mind a két csapat lanyhán játszott, A Csáktornyái csapat vélot-loiiségjjől szerezte meg a imnlokat agy", hogy a nugymónyoki kapás véletlenség! lói a hálóba dobta a labdáját é-s igy a (\'SZTK részére megszerezte az 1:0-as eredményi.
Eredmények
Haladás S/J-T !1:2. KTHlí Péhnoiioslor Ö:
A kerlleti levente labdarugó bajnokság 8-ik csoportjának tavaszi sorsolása
\'Április 23.
ró>jnáivarosi LK Keszlhelví LK, riudvari LK Sármelléki LK, 7,u-Inbéri LK -Kisszentgróti LK.
SznoBdnapos: Nagykanizsai LK. Aprilh 30. \'
Kisszentgróti LK nagykanizsai LK, Sármelléki LK Keszthelyi LK. Koniárvárosi LK Zalaion LE.
Szabadnapos: Ljintvari LK. Május 7-
.Nagykanizsai LK Zalabén LK, Keszthelyi LK l\'iudvari LK, Kis-szetitgróii LK Sármelléki LE.
Sznliaditapos: Komárvárosi LK. Május lí.
Sármelléki LK Nagykanizsai LK, Zttlabóri LK- l\'judv\'afl LK,( Kisszentgróti LK—Komárvárosi LK,
Szabadnapos: Keszthelyi LK, Májú* 21.
Keszthelyi LK Nagvkonizsai LK Sármelléki\' LK Zalabéri LK, Tj-¦ulvari LE—Komárvárosi LK.
S/abndnn|S)s; Kisszentgróti LK.
Június t. Zalabéri IdO -Keszthelyi LK, Ijudvari LK -Kisszentgróti LK. Nagyksni\'Bai LK - Komárvárosi LK Sza!iaihni]iOrt: Sármelléki LK. Június 11.
\'Nagykanizsai LK -Újudvart LK,
Kosztnolvi LE Kisszentgróti LE,
SániKtlléki LK Komárvárosi LK. S/ahad napos: /, idabéri LK.
Mielőtt a tavaszi szezonra sí ük siketét megveszi; győződjék meg
modelijeimröl
és áraimról.
Modellile „,,. I, p,nKötol h.phalok
HÓTH UUFU niii Jialapilílolíbot
«» Fö.ot 8 fa. B..*r udvar.
ICAIJAI KOZi:»NV
rtntii karaázy-BvOatkazalot váriak aa liófiábaa
Siáfta, március 2l\\ . a bolgár országgyűlés ma «I össze, Pgy tudlak, hegy fontos kormánynyilatkozat hangzik el. Ellen.
zékt> felszólalást is várnak. a bolgár kormány nagyjelenlosfgü javaslatokat terjeszt bc.
Bladaa gaila 300 Ss 150 légyszig01
A kormány enyhíteni kivan I a mezőgazdasági lakosság ruházati gondjain. Ennek érdekében ;t közellátásügyi miniszter az \' Ifl 11 15. gazdasági ével terhelő bcszolgáltutúsi kölelésség megállapítása iránt !1 napokban kiadandó rendeletében ugy intézkedik, hogy a kötelezően clolri termelésen felül a mezőgazdasági Uikosság családonként
aégyszigöl kantort rostlent teraelaat
ÍIOO négyszögölön kendert, vagy 150 négyszögölön rostiéul termelhet és annak termését saját ruházati szükségletének fedezésére közvetlenül folhnsználh:\'íja. Saját érdekét szolgálja tehát minden gazda, ha líöí) négyszögöl földnek kenderrel vagy 150 négyszögöl földnek rosllen-nel bevetése iráni intézkedik, t)
l*y jár a csempész, aki nsm áll meg a filszólitásra
MikxniHlr, március 21 / .1/iirtkésf hiaYtííitónkló! \'¦ A haláron folyó állandó csempészetnek ujabb halálos áldozata vau. ,:; i.- ¦
A hélve/éi-j hatásvadászók egyik jái:ör : ugyanis péntek éjiéi egy l\'érni látott átszökni.a hutaiam. Ml Ihogy a es.flnnész liáronis/iiri s/.abályos felszólítás
után sem állt meg. hanem tovább szalad I. a halárvadász fegyverét használta. Arguivo \'.15 lépésről\' fejen találta\' a csempészi, áki a találat után ¦izon-lípl ineritali. Kilétéi, még nem \'állai flották "lég A vizsgáiul\' szerint a fegyverhasználat jogos voli
Filthreklám é$ a tízparancsolat
h(tén3 ••Halas, fényképékkel di-s.itett hesréloeté.s zajlóit le nemrégiben » Smbbegyen, fai/ terranson. A beszélgetett eguik színházi Innunk fvnérkmtBfe fal\'/tattá Jávor Pállal Mjkfíthen\' Megtudjuk a tmzi^th-hül - l\\otjy 0 föxzerkexztö reggeltől esfigma lapjával foglalkozik, tzinhá-:af néz, filmet nez. cikkeket (> év ezrekre menő teve\'ckre tálaszol, n i\'nk\'özheu a eikk miiulen mágoilik sora hol egg darabnak, hot égy készülő filmnek, hol meg egy könyvnek esitrá! reklámot. A~ egyik fitm-¦nek a reklámját például ngy esi-nát/a, hoifi Járőr i\'á\' megemlíti Ttidő* Klára 11 j filmjét, aminek n/letedik />niuiiesoUit ¦ les? a eime. Mire a \\ ön,~erkeszlÖ:
Hetedik mranesolU ... .V«-
fgik\' is n kfteáik parancsolat t Ja igen; .\\e iHiráünátkadkítl\' Érdeke* cini ... ¦ .
Mi.v Jámr fid: - mósrót be-s-zél. Esze ágába sem\' int, hogy itt okvetlen üt rafam i h ion vau. Még hifiig lényeges hibn, Mert vagy \\sakuuyau a hetedik povamsolatröt sz<\'>!tPiidós Klára uj filmje és akkor valamilyen formában as\' euném-tiéd-övé fogalomkörebe esó tárgya \'t:<iit a forgatókönyvének vagy valóim,\' a liv\'á-.nitlhnhist választotta tár gi,ánl. mely utóbbi esteibe* azonlxin nem lehet a eime •Hetedik páran-csolat . . " .
A dolog ugyanis uffjf wf- hogy a hatodik parane$alat a »«c paráznát-kediál\' e» a hetedik: »»e lopjál
/ízt pedig minden keresztény embernek tudnia illenék, ügy 1044-ben
megjelenő xzinliázi lap főszerkesztő-jérU fel tehet tételezni, hogy ke-részletig. Minthogy nem is lehetne ¦más. fin ez a keresztény főszerkesztő beszélget egy keresztény szi-i\'éixzel éx kelten együt levak e.ny-nyil tudnak a gyakorlati keresztény élet legfőbb törvényeit lortalinozö tÍ3/KtrUitcxolitbó( ... .
Már az a háni/i-vvti melyik is asp: elegendő ahhoz, hogy n színházi újság kereszté 111/ olixisójóliau vegyes érzések tániadjaunk fel, hiszen keresztény ember n betűvetéssel együtt, ha nein előbb, tanulja meg a t iz para ne solai ot, még pedig nemesak azért, hogy egyese legyen katekizmushól. hanem sokk\'it\'inkább azért, hogy azok a pamnasok elkísérjék végig az egész Slet&n. A liziximnesohitról nem illik és ma kvtÖnősképpen -nem Ülik keresztény embernek, még hoz:á n nyomtatóit betű ni/ihánossúgám\' ugy nyilatkozni, mintila csak azt mondaná; i^ja, igen! emfékszem ... va\'ami voli .. . m\'ami efajta .. , várjál csak, mindjárt eszembe jut.\'- Leginkább pedig az nem il\'ik, hogy rosszul jusson eszébe. Vagy ha enmyire. elfelejtette, legalább na álljon ki vele a nyilvánosság elé. . Kicsike tünet... He. viszonya az egész világhoz ugyanaz, mint a oiz-cseppé a tengerhez. A tenger is ugyanaz, (\'sak nagyban. A világ is most ujhodik meg a tízparancsolat alapján, éppen hogy csak — mirti a főszerkesztő —¦ elfelejtette a Hz-ixiranesolatot.
(M)
TARJAM-PALCS/CS
III textilipart és kereskedelmi vállalat Naiykani*>a.
Gyár: Magyar-u. 86. telefon: 3-44.
•J/ánsI téüzlet: FS-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telft*: 5-33.
Hifién,.
Naptár. Március 21. kedd. Róni. kat. Benedek a. Protestanti Uanedek.
Rjioli gvógyszortári ügyelet: Ma a Kókoto t>aa gyégyszertár Pé-ut 6.
Kiskanizaán az ottani gyógyszertár állandó ügyeleten azolgáiatot tart.
A GOZ-FORDO nvitva ran reggel T Órától este 6 óráig, i Hétfő, szorda, centek délután és kedden egész nap nóknek.) Tolófon: BfiÖ.
- (Missziós- hír)
A március 25-éro hirdetett Katolikus Nöi Nap tcelmíkai okok miatt későbbi idóro marad. (:)
— (UrasBzenyok Mériakengre-gátlójlaak hHiturfllmje)
Egész Nagykanizsán nagy éirdok-lódém nyilvánul meg az-Úrasszonyok Mária Kongrogiunoja áltel jövő "hót keddjén előadásra kerülő Páter an-golicus c. kultuifilm iránt, amely, máafólói\'án át gyönyörködtet a legszebb tájak, panorámák szémségélsm. Felvonultatja nagyszerű összeállításban a Szentatya életet, munkáját. Bemutatja a* Vatikánt, műkincseit, a pápai nyaralót, n sokszor szöropolt Cftstal Gondolfot, látjuk it. zarándokok tőmegeinuk fogadtelását, a díszes ]t\'i|i:ii kivonulást, áldiisosz-tást, a felejthetetlen maniÍLai eucharisztikus kongresszust. Hómat n maga káprázatos gazdagságában. A film folojtliototlon élmény mindenki számára,, aki végignézi. Aki a. ruo-derp .¦filmmüvéfizet romekélx>n gyö-• UyŐrködni akar> okvotlon nézze meg a*Városi Színházban,\' (:)
— ÍAayokönyvI hlrsk)
Nagykanizsán az állami anya-köávv.\'a következő ujabb ls>jegyiíé-m^két. tiniteli fel. Születések: Kár-jwUi János MAV üzemi sogéíltiszt (\'¦s Ilánkutí. Irénnek rk. fia. Kritz Oyörgy MAOltT • műszáki tisztvi-sdiő és Moíö\'OrÓöi atáritinák rk. "fia. Lukácsa józsof mo\'zilonyvezote é* liajnok Krzsóbotnok rk. leánya, Horváth Imre gópészková^rnéstei-óh Pál Máriának rk. fia. Hány ni Ik\'tla sörgyári munkás rk, és ílprkes Rozáliának ág. h. ov. fiú, Kovács Foronc főtitkár és Ketting Klánuuik rk. fia, div Tóth Viktor körorvos és dr. .Barabáá Teréziának rk. -leánya, -lakai) János sörgyári nninkúti ós Móholvos Annának rk. 2 leánya, Horváth József m.-kir. tüzérőrmos-ter és (*su]>ó Máriának rk. leánya, Nagy Ferenc városi hiyatalszojgu.es Cseke Mariának rk. halva ü/.ült\'t\'ít leánya, Horváth Lajos iiveekuros-kcHtó és Varga Margitnak rk. fia, dr. Tardós László orvos ó« Ktacskó Kmésztiiiának rk. fia, Bognár Sándor munkás én Porrog Margitnak í\'k. fia, Sajó völgyi Foronc napszámos és Varga Annának rk. fia, yajttá József MAV órabénss én Moj-zor Teréziának rk. fia, Ilertók László ácsmester úl\'. h. ev. éss llate Katit-linnak ref. halva született leánya, Czindris János kömüvowseg\'od és Németh Annának rk. fia, Fnuik István niagántisztv. és Oesterroichor Irén-nok rk. ria, Pintér Józsof MAV festő és Szmerk Máriának rk. leánya. Málék József földműves és Kajko Rozáliának rk. fia, Farkas Antal városi tisztviselő és Kovács Jolánnak\' rk. loánva, Martincwivics Ferenc >lA()l!T-tisztviselö és Bánáti KrzsólKitnek rk. fia. \'Házasságon ki- -yül született 1 fin éts l leánv. — Iíázassi\'igot kötöttek: llencze László MAOlíT bányamérnök unit, és Né- \' metb Anna "NíAORT-tisztvisHó rk., Tistlovits László Soliostyen napszámos rk, és fTorváth Ilona rk., M"ázsa rstván tsz. szakaszvezető ili. és D<í-Iféw Anna rk., "Vékási János téjplÉó^ csjvezotó rk. és llujlor KrzsélMít rk.*
— I Halálozások: Izsák István magánzó rk.: T"!) éves, Poszóvocz József földműves rk. 71 éves, Némoth\' János napszámos rk. 74 éves, Balogh , Sándor napszámos rk. 10 éves, Né-
üt A U Ai KOZUON*
lüíi. március 21
moth (lyörgyné 1\'iul Katalin rk. 76 éves, Francsics Zsigmond t. házmtwter rk. 77 éves, foWMSr állatkói-eskfxló rk. (il évos, özv. Wei-gru Antalné Tóth Mária mf. 0(i éves, Ilerczeg Antalné üozdán Ilona rk. ,Őfl éves; Jakab Rtolká rk. t na-pos, Jakab lloiui rk. I napnei, Szerdahelyi fim rk. 8 hónupos, Klóit Adolf aaakéÓBnuwtor ízt. H4 éves, Mr.\'iii\'i !hi/i Sándor ny. nv, osj)ereH 81 eVOHj Sttírn OflKttw .íakub kénes-kodolmi ügynök izr. 84 éves, Major • Ferenc MAíHtT-miinkáf rk. 24 óvos, Kgyed Oyula MAV rádió; távirat/ rk. Ü7 éves. ¦ Milhnfoi Si inon konwkixló izr. 71 óvok, Kálo-vk\'m ln/sébet rk. I óvom, Polai E.átzló tanuló rk. lü éve*, Simon Márta\' tunuló rk. 9 óvón, Ilosn/u József napszámos rk. 8-t éves, Kárpál (Józané Váradi Olga ág. h. ov. tlO óvom, ózv. Haj Kiirolyné Németh Itozálía rk. üt év/"s, Itenezik. József földművé* rk. till évos, Matolics József ny. MAV pályaőr rk. 67 évus, Magyar Katalin rk. 8 hónapos, Skoda Józsof rk.. 5 hónajios, Balázs r\'orenc László rk. *2 hóiulpos, özv. Horváth JózBofná Pblai Rozália rk. 8.1 óvom, Ijaky István do-Iráuyauis rk. 61 óvos.
Nagykanizsa mogvoi város poi génnes torétól.
\'liirny SzeruleUdaaiADyok kiszállítása badmUveletl területre.
Hirdetmény.
A Hanvédvezérkar I\'önökéoek ren-ttetete értőimében bármely torratbói f/íiHin/d sieretctbdonindjoknt «.Turili kereszt központi raktáiába kell beszállítani A Vöriskereazt Igazgatósága a beérkezett anysgot rendezted. A ezero-teladomartyokimk hadmflvele II terUlelre ki«zAllitAf>a iti olitoli szétosztása Hon-vrdi-imi Miniszter ur fntózkes*ése alapján tag inegiérteDDt.
A kuavéll tlriuepekre a Vórrjakeronzt következő tartalma szerétéi adományokat állit Öasze : 50 drb. cl ««rotta, 10 deka oukorkn. 10 deka keköz A etere-tptHÍam*nysknt 76X62 oat. nagysága IriilAba CHonuigolJa, a tartslsukat a fedélsBoii íellünteif.
IWalvom a varos közönségét arra, begy ezeréi e tcaom ngjnlt hazzavetöleg az eaalltett tartalmúval hasonlóan ál lltsa ösh/o. mert a normáltól eltét* cMuuiagokat a Vöröskereszt atceoaia-
goljb.
A szeretűtcaonBKok, ha a klildő részéről níbAny Üdvözlő" eort tartalmaznak Is, oe legyenek névre msgeimjez ve. mert mint közöltem, a azétasztífl a Hun védelmi Mtnlazter ur Intézkedése szerint történik.
Nagykanizsa, 1944. roérctua lió 10. «o Polgármester.
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet Csengery-ut 4. sz.
Szsriiják vissza az aagalakat a barnai határán
Tokiói jelentések arról adnak számot, hogy a burmai határon a japán és indiai vezér kötelékei az árakáui területen sikeresen haladnak előre. Bősé, az indiai
felkelő \\««ér.kijelentette, hogy az egyre szűkebb térre szoruló angolok megsemmisítése után megnyílik az ut Delhi felé. ;
KÖZGAZDASÁG
A vidéki betétállomány
trianon út a elsuffr tusát imlnjtn m«f * itíftyrnmiirird pía^őt
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentően szerint » Pénzintézeti Központ legutóbbi kimutatásából kidorül, hogy. a magyar hitelszervezőt a mult év őszén átlépto a négymilliárd pengős \' Iwtétáilo-móhyt. amelyben együtt szoroj*)! u takarókbotét * a \'folyószámlalx>tétek-kol és a postatakarék pénztárnál közölt betétekkel. Ez olyan hatalmas Összeg, amihez hasonló Trianon óta a magyar gazdaságtörténelemben még megközelítőleg sem fordult elő. A húszas évek végén az akkori nagy látszat föllendül és idején ugyanezen ua alapon\' számított botéiul lom á-^ nyunk nem érte el égésen a 2.1 milliárdot, tehát a mostani állománynak kb. csak a foló volt. \'A ;íít^ftsági viláirválság a líitblszorro-zei> Iiotétállományát erősen megtámadta s tílíll végéig azt\'k-reken félmilliárd pengővel apasztotti, Innen kezdve fokozatos javulás kezdődött. Általában a tapasztalatiak o kérdéssel kapcsolatban azt mutatják;
hogy a betétállomány alakulása elválaszthatatlanul (összeforrott mezőgazdasági lakosságunk sorsával. A Tiíágrálságot az ipar éw a város ko-\'ránisom szenvedto mog- oly nagy mértékben, mint a falvak, fírdokos,. hogy a legutóbbi öt iVr alatt a hazai betétállomány mintegy \'?.51 milliárd pengővel növekedett. 19Í18 végén a vidék 130 millió pongónyi Isitét-állományával szombon a fővárosi intézetek vidéki hálózata, kivévo a vidékhez számító vidéki fiókjaikat, 1.1 milliárd pongónyi Irotótot kezelt. Azóta a mult óv szoptomImréig u fővárosi botétáliomány megkétszom-zódött, a vidéké ollonbon két ée féJ-
stí!rósi\'\'re emellnxlrtt. Igy fcirtónt, hogy 1U4ÍI őszén a vidéki Idd/itiillo-mány egymillúrd és t>0 millió pen-gőro. a budapesti pedig kereken két íís félmitliánl pongBré rugóit. A l»o-(étállomány. ontelkwóróopn az or-szág területi gyarapodásának nom volt tulnagy rtm/,0. Kbből kövotkozik^ hogy a megtakarított lókék növeke-dése nem annyira a hazateró intézetek iHiU\'itállorn.iiivának tulajdmnl-ható, hanem annak az értéktermelő munkának, amely a hazatérés ubin a természetes liatárain tielűl növekvő ország gazdasági élei nek minden részélxm nagy lendüli H 4 indult
mog. _
(—) A vidéki malmok
a malomipari érdekeltségek utján megboszéiéwkot folytattak a (laho-naiorgtdmi Központtal s többek közt kértek forgótöke szükségletük biztosi tusát ugy, hogv a Nemzeti Bank fogadja el a gabonakereskedők által bonyujtott hitelképes malom váltókat leszámítolásra, vagy hasson oda, begy a gabonavásárlás céljaira szük-ségos hitelokot a hitelkéjies vidéki malmok rénére folyósítsuk, de log-feljebb fél százalékkal dnigáhban, mint azt a budapesti malmok kapják. Kérik ozenkivül az őrlési korotok inegállapitáKát, a lisztellátóni kőrzotek felülvizsgálatát ist az őrlési kalkuláció ésdékebon egy állandó árjavasló bizottság fölállítását.
(MV8)
( - ) Csak négy tlpusu gyümölpalzt
szabad forgalomba hozni a földművelésügyi minisztérium logutóbbi rondelote órtolmélsjn: u. n. I. rrtndü tfl II.,rendO gyümölcsizt, amolyok közt az édesitefllxm lenz különbség, azonkívül TCgyosizt ím tiszta szilva-ízt szabad még gyártani. (MVB)
BslQcymlniszterl rendelkezés értelmében a mozi-előadások további
Intézkedésig szünetelnek
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
•In-, rud- és patkóvá*-, továbbá szag-
utalványok beválthatok és
Hofh*ri«-fléip«kt gapsxij* canapaSgyfém és golyós oaapagy igényiésaVt «llMaésavin.
ORAVI
VILLAMOS ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Arimulmlát IlMtéi., r.kl.mtotök, hlba|»lsniéa8k, unktmra \'•i.utgo.tttii wIMwi «lll.moi kérdéabwi Mialatt S-m Éétmtém W áréig. C»annary-ut Sí, talaton 28».
Megtalálták a tömeg-gyilkos orvos holttestet
üenfi jelentés szerint FoBiai-ncblcubyn sniegtolalták I^nf. nnk í\\ tómejígyilko.s nrvo.<ui«k y, holttestét. A hatósátfoV\'az nosKóg miatt: mef-iiutitotlak a nyomozást.
etpMamzőnsket
sionnali belépésre felvesz
LEIDHI kízlüDokaizalSzlst
P«-at 14 ixim.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátalnk és Ismeri-selnk, kik felephetetien drága ló lér|em, érieeapánk, apónunk, tettvér, najfyapánk, illetve rokocunk
Laky István temetésén megjelenéaukkol, vaRy bármi mas módon mélyséftes (Aj-dalmunkbsD osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton le halán kit-n/«iinuink kife]czéaét.
A ByAssoló eaatAat.
iPRéHIHlETESEI
HAalaxalaa és klIulófflM\' felvéleHk Kelemen ReziA céftnét. 93L-
AnyaaraaAgban áUst kerei murakSzi kflziégi Uaitv. lebetfllen „gazdasága* vagy maginvIllRlalba" jeligére. 9SI
Négy kttzéplakolat végzett le.ny gyakor laltnl Irodai vagy aénztirkezelAl uiiunt vállalna Ctm a kiadóban MZ
HiaboavfAaból azamiaió aayagor.
Biinden mMaylaégben veszek. Jiiaef, NogyiécMc.
Tlaatl csizma dupla talpai, 42-es eladó. Uj. „Leszerelt" jeligére. 992
Használt harákpar Jó gumikkal eladó. Ctm a kiadóban. 93.:
Pertichi 16 os kakasea waaUtaxfaajy war eladó Hernádi Nagyaaníisa, Oiiláiy-RiérnökBég. 04?
_KCLÖNF1ZLL
\'iindennapi [ívelezétoói öaaxegyugott tömagbélyaflat bélyeggyujtéal céáokra aaao««auiak. Baibadts, Zalai Köilfltiy uaitteaatAatge, naponta délutáa 6—7 óit koxött Ea a hirdetés anlntlla érvéayes.
Fizessen elő a
Zului Közlönyre
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „Közgaidnfáol it. T. NagytiaMZM-FelelÓa kiadó: Zalai Karoly Nyomatott ¦ „NÖipudMáef R-T. Nagykanliaa-pyoadájáBtn Nagykanizsán Nyomdáért tele): Zalai Károly.
Feladó ¦
0iB--------—
j Bendlokoaat------ o4. ftyt,, 66, sz, Nagykanizsa, 1944. március 22. szerda Ára 16 fillér..
tábori pos\'a------------ ¦ lW\'\'\'\'l\'*iP**>»a»W
ZALAI KÖZLÖNY
torkwwtöWii *¦« miulohiVfiiAi ; Kö-yt ... uai fcpiiiMEtrWpl «• fciadöhlviuall tstelon 78. a
POLITIKAI N A P I L <
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KHJtlzctést In: euy hónapra * ih\'iuíó 30 fUVte.
\' nr-gyrd^vro 13 pengő *0 fillér. Bgyeareém: hétköznap 16 Ml., nzembnton 30 all\'.
Tegnap este ujabb heves messzehardé tüzérségi párbaj zajlett le a Csatornán át
A keloti arcvonalon veszedelmes helyzetet
Átmeneti időjárási javulás után liétrőn ismét nagy esőzések állottak be, ami különösen a aailuaol hldfö
i környékét eliszapositottn. A harci tevékenység mindkét részről felderítő és roham tevékenységre s/.oritkozott, melyet időnként heves ágyú párbaj váltott fel. A délolaszországi sza-kuszon angol és amerikai erők sok veszteséggel járó támadásai-kst erős tüzérségi előkészítés után\' páncélosok támogatásával folytatták. A támadás elsősorban
Casslsolól keletbe
és délre irányult. A támadásban ujzólundiak, indiaiak ós De Gaulle áltiíl kényszeritett marokkóiak veitek * részt, az amerikaink és az angolok c,s;ik a lüzérségi előkészítésre és a légierő alkalmazására szorítkoztak. A támadás megakadt a néniét csapatok ködösítő és pusztító tüzében, mely egy magaslatról annyira elárasztotta a tátim-dókat, hogy nem tudták támadásukat folytatni.
A német felérlé-taktlka sikeres harcai a keleti arcvonalon
A keleti arcvonal déli részén a Bug alsó folyásánál, amint a német Távirati Iroda katonai ludósitójn jelenti, hogy a német Mszakadó Itadmá-oeletek egyik szakasza vé-
\\ \'ve* \'éri-
A keleti arcvonni déli részén Kicisl tábornok parancsnoksága alatt véghez vitt elszakadó mozdulatok, ügy látszik nyugvópontra jutottak. A hadmüvele-lek a Bug nlsó folyásánál mindenesetre uj szakaszba léplek, a«ü abból ismerhető fel, nogy a németek itt erősen megvetették a lábukat, bárhogyan is igyekszik az ellenség a németeket nyugat felé visszaszorítani. Az a szándékuk, l\'ogy megkavarják á németek felismerhetővé váll kiürítési hadműveleteit ós megkíséreljék 11 Bug alsó* folyásánál a német csapatok bekerítését, a leghalá-rozottiihbuh meghiúsult es bár a\' német csapatok vezelöit sokkor kényszerhelyzetbe hozlak. <c ellenállásban « németek bizonyultak erősebbeknek, [l9U hogyaz előretörő\' szóv-P\'t csapatok kerüllek veszedelmes helyzetbe, .
a német ellenállás bizonyult erősebbnek és ez teremtett az előretört szovjet-csapatok számára
I melyben meglehetősen elhasznált ruik bizonyullak. A szovjet súlyos veszteségei mellett az elszakadó mozdulatok az eredményes helyi í ellenállások védőmében valóbnrt díszmenet szerűen mentek végbe és. a német csapatok uj állásokba vonultak a Húgnál, pedig a tulajviszonyok a teljes el i szaposoil ás kö vetkeztél* n nem egyszer hátráltatták a hadmozdul a lókat,Skül önösen a hadi anyag átszállítását az uj állásokba. A Uug alsó folyásénál u német hadműveletek még teljes mértékbén folyamatban vannak. Különösen figyelmet érdemel a keskeny betörési rész a . Dnyeszter és a Bug kőzött. Az itt folyó csaták érdekében nz ellenség kötelékeit elkeseredett bizakodással vezényli támadásra. Itt a németek is nagy elkeseredéssel bocsátkoztak harcba és újra megnyilvánul az a tünet, hogy a németek az ellenségnek
nom akarják lehelövé tenni, hogy ugy vonuljanak fel,mintha hadgyakorlat volna, hanem állandó támadásaikkal fokozott harcra kényszerítsék az ellen-, séget\'. Ez a harcmodor , eddig mindig bevált.
Az észnkj vészen erős havazú sok voltak, itt a hadműveletek a bolsevisták által végrehajtott gyengébb támadásokra korlátozódtak.
A középső szakaszon hasonló terepviszonyok< melleit kedden a reggeli órákban heves harcokra került n sor Vitebszktöl délre, ahol u bolsevisták ismét jelentős erőket vontak össze nz eddig meghiúsult átförési kísérlet folyatására.-—r — Nlkbldfévszk térségéhen mé(/ mindig dühöng a három hét óta folyó csata. Pszkov területén és a Bug alsó folyósánál a németek továbbra Is megvédték az erős záró állásokat. Kővel továbbra is szilárdan némel kézen van.
Jelentés a tegnapesti magyarországi zavarórepüfésrŐJ^
(MTI) Tegnap az esti órákban egyes szovjet repülőgépek átlépték az ország keleti /tatárát, majd az ország keleti és déli részein átrepülve elhagyták
a magyar légiteret. A vissza térő repülőgépek ¦ csaknem ugyanazon az ntuonaton mentek. Bombázás nem íör/ént. Az átrepülés zavaró jellegű voll.
Erős légitámadás volt az éjszaka London ellen
Berlini jelentés szerint a mára Virradó éjszaka Londonban légiriadó volt. Nehéz német hnreigépék erős kötelékei nagy támadást hajtottak végre Lon-
don ellen. Az elsé? hullám éjfél után cg>\' óra tájban kezdte meg támadását. A nehéz bombázók nagy .mennyiségű romboló és gyújtó bombát dobtak le.
Tegnap este ujabb messzehardé tüzérségi párbaj volt a Csatornán át
A La.. Manche-csatorna partjain a német mosszohordó ütegük tegnap 21 óra 30 porctól kezdve egy óra hosszat tűzoltók az angol partokra.
Az angol lövogek viszonozták a tüzelést. A látási viszonyok a két meg-olózé éjszakához viszonyítva, jók
voltak. A német lövegek kezdetiéi fogva célba találtak, ugy hogy az ellenség kénytelen volt a tüzelést idó olőtt beszüntetni. Az nngot lövegek mogkisűrelték oltalélni egy né-mot hajókaravánt, moly a német parti ütegek védelme alatt haladt a calaisi és doweri .tonírernzornfnm.
Súlyos német légitámadás Anzio kikötője ellen
A mára virradó éjszaka első j és 21 óra kőzött sok némel har-
relében a német hnreigépek megtámadták Anzio hídfőállásának kikötőjét. Tegnap este 20
Bíllyoit sors víirti-i angol elgoadoláí sxartnt a feöiópeurópai kisállamokra t
ci repülőgép végzett hadműveletet Anzio kikötője és: hajógyára fölött.
Ixzlonhidhól jelentik:
Jalcsin török képviselő uj oikkí> ben foglalkozik Anglia hahoru utáni elgondolásával a\'lnrüloti viszonyokat illetőleg. Idézi a \'l\'imcsnek azt a cikkéi, meivból kitűnik, hogy Kurépái Molyási fiávokra akarjak felosz-
tani és Anglia nem avatkozna bein a Szovjetunió középeiirópai torvoih:!. Mindez nom kelt bizalmat a szövetségesek háhoru utáni terveivel szohi ben. Az a tény - folytatja Jalcsin -•képviselő , hogy n kÍBnemzotí\'k (¦\'elyttuAii a 4, oldalon.
Szálljunk ifljinlih a lóról!
(hl) Hosszú ideig csak az újságok hasábjai ti olvastunk panaszokat arról, hegy az üzlefeklien kezd ki menni a divatból az udvariaBsáir. Az is_ igoz, hogy amelyik újság ilyesmiről mert. írni, azon nyomban anatéma alá kerüli. Aztán egy-\'szere^ik miniszteri me^nyilat.kozn-¦ ttok kezdték sürgetni a tiszte:\' hang. ¦Yís modor inr>gőr^V\'t az üzlntojtők ímegütt. Ma már a kereskedővilág; [szaklapjaiban sem ritka az ofujta, sf igWdtpeztotés. ;Rppon csak a haashtf Hont mutatkozik miudeznknnk a jó-szándékoknak, sót egyro idegesebb a hant;*, a modor, ami a vevő és ol-jtidó érintkezését jellemzi. , Hja kérem, bábom vftn. ft«
emberek id.y^eftok\' - hallja az oni-tier itt is, ott is. Mintha bizony ennek a bólrsewtíjiek megállapítása-val máris napirendre lehMne térni a kérdés felett.
1 Podíg !1 dolog nem ilyen egyszerű. Hogy vevő\'és eladó hogyan érint-ko/.ik egymással, az nemcsak európai formák dolga, Rőt talán éppen,, hogy nem azé, mert hiszen ma :t fegműwltehhfi!.- köírt is »rwdpai érintkezési forma n géppisztoly, az akna, :i kézigVanát. A vevő és eladó érintsozésénok mikéntje ma nomaetl fontosságú kérdés, ejry fontos arc-vonalszakaasa a belső frontnak. Fontos, mert minden embernek dolga van ezen az arcvenalon, minden ember adhat és kaphat, benne\' sebekéi., amelyek a lölfti ellenálló erőket tryengitik, amikor pedig a nemzőinek minden ogyea léim ellen-álló trlrejéré, annak" minden kis morzsájára iwm-igeii nagy szűk-, flégo van.
Mi sem könnyebb persze, mint megállapítani, hogy .ma gorombái; as omberhen az üzlelekbonf. Legyünk azonban tárgyilagosak s akkor talán rájövünk, hogv nem mm-dig annak vnn igasa, aki arról pa- ¦ nnszkodik, hogy vÍBszaütöfték.
Goromhák voltak az ÜJtlotbon? lehet. Vannak ii/.Iofek, irodák, mii-holyek, ahol ma igen m»gaö lovon ülnek és nyérsoséggot, udvariutlttii-aággal, vagy jótékonykodó lonraaz-kodéssel közelik a vétőt. Az ilyen Üzleteket meg koll jegyezni jól, mert los^, óh, egészen bizonyosan lesz alkalom az emlékezésről
\'Miolött azonban egy üzletről meg-állapítanánk, hog^\' benne gorombák az emberhez, tartsimk egy ici-piei, de őszinte lelkiisnif>riit.vizsgáIatot. Ks* ha tudunk tárgy ilaffoaak lenni, hányszor, de talán legtöbbször megtalálhatjuk az ingerült idogos hang okát - - önmagunkban. Mi még mindig szeretjük a -vevő őfolsóge-iek^ képzelni magunkat, l\'edig ez (na nincs. Ma van nz váru M aége<i és a \'közösség őfelségéé. Az áru ktivéá, a közösség igényo nagy. Az áru n.;ig>*részét feloméflzti a há-boru telhetetlen motocbja. .A közösség tagjainak étvágyát, podijí meg növosatetto a hábónis pénzbőség én a halmozási ösztön háborús olofan-tiaaisa. No meg a/enkivül foledé-kony is a vásárló, rendolő közöhsójir og)r része. Neki halvány ,do mé« ennél is egy kicsit halványabb erűiméit szitui\', egy Miallotny\'it dióbar-
zaí;ai közlöny
1911, március
iiúliii játszó Iméljiapii\' kell, de u"iii ilyen, hanem úgy kicsit ennél nagyobb, nnnál egy kicsit kisob!) ás líözzá olyan fazonú boritok, iunit egyszer a lipcsei kiállításon látott, vagy valóból egy békebeli gyflj tóméin hói halászott elő, Hogy azóte szabványosították a papír nagyságát, színét, minőségét, a Ittritékéi nem-különhonj hogy azóta nem ilyen cifia kiviWágiuik \' megtelelő, de még szalu únyosSpapir ős lioriték is csak iwg>koservcAíii és"csak kis mennyi-séglwfl beszerezhető, mert papír és Ikii iiék is, mint ma minden, elsősorban a honvédőimet ellátó hivataloknak, aztán u polgári élet rendjét biztosító hatóságoknak, n termelést fenntartó üzemeknek kell t\'w csak ami portéka marad, az jut a magánember igényolnok ktelégíté-
eóre. mindezt a vásárló, a megrendelő csodálatos módón ol tudja fol<-jteni, amint belép egy üzleti*-abban a békebeli tudatban, hogy eirvszerif százan fognak ugrani minden s/oszólyu teijoruV\'séi\'e. lOtlől u békolioli igénveit fékezni nem tudó
vevőtől ideges k»z mindönki, Klső-aorban ó maga, Aatéir az üzleti személyzet Is. Kttól az idegességtől napról-napra n6. egy szakadék a társadalom két nagy rétege, a fogyasztó és a kofOskodő között. Kz a* -hxakiidék elővon seb a nemzet testében. Huh, anielveii át elillannak a nemzet erői. Seb. ainoh bz állandó lilogfeapttllaég állapotában
tartja fl közönség bnngidatát s Hitii idegéről eitzol elfecsérel, az aztán hiányzik másutt. Ennyivel kevés.-bh iilegerö jut a bombáktól való féle lem leküzdésére. fOnuyb 4 kisebb a társadalma idegrendszerén >k elleu-átjóképassége » néha jelentkező pánikhangulatokkal szemben. Kimyi vei kevesebb lesz a hely tálblsliu/ í/iiksógos ídogsxilardság és kövesebb lesz maiit az összeszislhető erő az újraépít ko/éshoz, u Megtörténeimibb nemzeti feladat teliosítésélwz. Pedig csak !1 Iáról égy kicsit
lejjebb szállni végre. Az eladónak is, ihort nem k«z mindig háború úti, lesz még a i-hI/\'Li sukkal kisebb ur iá, mint amekkora ma. A vevő nek is, mert a habom ötödik óvóhon neki is le koll mondania végre árnyalatokról, igényekről, niíuuiyi-ségokről én még sok mindenről, amit a háborús nincs és a háborús
UlUSZáj !Mranrs.il.
Ma olsdó és vevő csak egy uötel-aégét« iumorliot és szolgálhat, do azt minden eladónak és minOpn vevőnek fogyelniozotten, tümlniosnii, lemondások árán is kötelessége szolgálni: "u magyar Haza ófel-*égél*\'-_
Április 3-áa ölellMldp a nyári Időszámítás
Hu<t<ij>**trbl jelentik:
A kereskedelmi és közlekedésügyi inmtiutórmm rendeletet adott ki a ii\\iiri idóS/ájnilán életbeléptetéséről, luelj 1944 övi április 11 áll hajnali \'2 órakor lőj) életbe azzal, hogy a féli időszámítás siogszünik és helyette életbelép a nyári időszámítás ugy, hogy J i\'n;i helyütt 8 órát kell számibuli, \'
Több templom elpusztult hétfőn Rómában
Kómái jelentós szerint a llóma elleni szombuti bombatámadás bu-lyos volt. Végleges megállapítás h//> rint több\' mint száz ombor meghalt, ugyanannyi pedig megsoUwüll. A hétfői torror támudáu kÖvelknxtéKm megronKálódott a ciszterciták temploma a püupöki )>alotával együtt, valamint több mán templom. A lakosság köaüt 2tl-an meghaltak, még tőhbon megsolKwüJlok, igy nz egyik püspök is. \'
A nagykaalzsal lázas Szive egylázfcOzség Is megalakította a Crtáo-agyesfllital
Elnöke dr. Lukad Béla klr. járásblrö
. Az 0 bensőséges munka, amit | lásrn, katolikus öntudatra, igazi i nagykanizsai Jézus Szive egv- \\\\ katolikus életre hívta lel ha%n-" \' lóságát és Isten áldásai kérte
a katolikus front uj harcosára
házközség kifeji, dr. Ynjay József espeTesjilébáno-s vezetése aluli, uj állomáshoz ért. Dnue-pólycsciimegalakították a katoli-Icussá(íélcsapatát; a Credo egyesületét, nagy érdeklődés közepette. A gyűlés a Kozgoiiyi-ul-caj nagy lonintereiuben volt, melyen szép számmal jöttek össze katolikus férfinink. Az alakuló gyűlési dr \\\'ajav József es|>eres, 11 Jézus Szive egyházközség plébánosa nyitotta meg, aki rámutatott a katolikus férfiak osszeforrnsánuk, szervezkedésének rendkívül fontos szükségességére éppen a m,u Időkben, amikor annyira s/ükség van intcii/jv katolikus hitéletre, katolikus öntudatra és egy-máslámogalásra
1* Juhász I.ásztó. budapesli Szenl Donion kos-rendi áldozár Üftnoüi beszéilében kifejletté a kidőlik us férfi-szer vezet, a ta-eito célját, mibenlétéi és annak szerepét a katolikus óléi-bén Haláro/otl Kriszluvltitval.
a nagykanizsai Jézus Szive egyházközség Credo egyesületére.
A gyűlés ezután határozaljlag kimondta megalakulását.
A tisztikar választásnál egyházi elnök lett dr. Vajay József esperesplébános, világi elnök dr: Lukács Béla kir. járásbiró, alelnök Nagy Miklós állami tanító és vitéz Szubudy Károly nvttg. tiszthelyeiles, pénztáros Gráf János, főtitkár Erdélyi János ny...városi tisztviselő.
Dr. Lukács elfoglalván az elnöki székel, tömören kifejtette az 11 j alakulás programját, a katolikus összefogást, amelvnek jegyében megindulnak katolikus munkájukra.
~\\\\\\i7 iilo I t i\'.nt iz ígyjutz-község világi elnöke üdvözölte ezután az uj küzdő testvért. .
A nagykanizsai katolikus mozgaliuak egy u,i erősséget merlek a mosl megalakult Credo cgyoMÍlcil>eü. -¦
A naaykanizsai Közjóléti Szövatkezet közel félmillió pengőt fordított 53 család segélyezéséi-® a tauit évben
Bssxéales szisjiok ai évi közgyűlés tükrében
^feGrtartottn évi közgjühVit w lUtgV\'kailizsai Közjóléti Szövetkezik, az ON\'t\'SA lo,slvérinteznlénye, a magyar szociális alkotásoknak mne
minden dicséretei érd \'inló intéz-
inénye. amely már eddig is annyi ember Isdtlogidá^át es az életnek való ¦ itokiiiumlását tette leliotóvé,
niuiopt\'llyosso lett;1 II ¦ közgyűlést; hogy azon részt vett Somogyi |\'\'e-rone orsaégoa ssooíálls felügyelő is, aki maga is örömét fejezte ki a \' ung>\'kanizsai Közjóléti Szövetkezet szép m orodménydus mQködéifo
felett.
Mlöszür iguzgatéfflági ülés volt, lltá na közvetlenül a közgyűlés, amelyvm s/j\'-p szi\'imupvl résst vettek a tagok és érdeklődök. Ur. Krátkv István polgAnhostor muleg szavakkal köszöntötte Somogyi Kerolicet, itki molog szivvol igyekszik megvalósítani a magyar kormmiy szisaális elgondolásait. Nagykanizsa u leg nagyobb tisztelettel ós hálával emlékszik meg mindenkor Somogyi Ke renerei, akinek olv sokat köszön-liot, akinek Begitsegévet sikerült sok szegény esidád rérizém családi házakat óiiiloni, szegény embereknek raegélltot^ft, egzisztenciát teremteni. Meleg elismerő szavakkal emlékezett meg Somogyi Marilláról, aki Kogy-kauizsáról indult ki megyei »z<>-eiális munkájára, majd » Zalai Közlöny szerkesztőségéről, amely mindig ügyszeretettel támogatta a 8sÖ-
terjeszUdt\'1 ezután elő ioleidésél ua ólmait esztendő sikerekben és Opid: menyes munkában\'gazdag tevékenységéről. KöfizC\'yietet mondott Só-mogvi Koren\'c ois/.ágOs\' sziH.\'iális felügyelőnek, í\'kr IKi.tKS) jwngtívtd siotett segils/igére a .Kö/jólóti Szövetkezetnek. A sokgyermek-\'* oh:i-. lAdok incj^gitésére alakult szövet-kozot i]>;íMiwiik munkHéye .0^7.^175 IK\'ugi\'^. költségy\'efésl \' ki\'ivtbeu llol-gozoH.\' Kldioz uz tíNCSA-tól úmhzo-«W/ti87.fiüO pehgó ullátmányt kapott. (íyei-meKkoi.lvozUíénv ¦ einten 3ie.ö85-pongo volt a\' térit "s. A Zahi-mogyei Közjóléti Szövetkezettől kapott lüü.OOU pengét, Törlosztóaekm
bofobft 58.589, kozolósi dijakból 16.471, egyéb 4.565 pengő. Az elözó óvről áthozott 85.000 pengővel egy fitt összesen tehát ÖBö.000 pongó állott rendelkezésére.
líbből az összoghől a Kzövotkezet \'^li csaladot hizjultatáshan részesített összesen Ulö.934 pongo értékben, földhözjultatásbau 4 rsaládot 10.2H7 pongo értéklwn, gazdaaiigi felszoroléSt kapott fi\'család 8.919 nagyállátót 8 család 27.043 pongo értékben, kisipari ós .kiskomslaxloi kölcsönt kapott l> család 20.580 ixíngót éí« Jí család 585 P egyób kölcsönt. Mozógazdasiigi ingatlan Hzorzéaro 22,85?, hi\'izémitkozéfleklmx wiyagUwzorzósro 42.996, háziipari űzőmének fojlosztésóro 19.009, ősz-.. szeson 469.214 jiengót fordítottak.
A megkezdett ópitkozésok be feje-zcso folyamatban van.
Az osztendő folyamán 9 ház éjii-té^ét fejezték be, ixdojezós előtt\' állott. 19, ebből időközlwn ÍO-be már \' bo is költöztek, a "többi befejezése májusra várható. .
Nagvjából az összom igénylésokcte sikerült kielégíteni, kivéve a húz igényléseket, amit részint az. anvag-hiánv, részint az anyagiak hiánya gátolt-.
A j ültetőt lak törlesztési kötelezettségeiket várakozáson fotül eleget tettek.
A háncsfonó üzemlsMi minden munkára jelentkezőt foglalkoztatni tucttak. A készáru értékpsitéso ioli-bara kis tetoleklsm tört/mt. A Szövetkezet cipoiaVltó üzeméljön !M.k) pár cipót javítottak és azdkat Ordei r turni nkások részere értekoaitettek.
A \' szappanfőző üzein 500 kg. szap pani termelt. További terv: a háncs is szalmafonó üzom fujlosztt%\\
A közgyűlés nz igazgatói jolontést a logtoljosobb megelégedéssel votte tudomásul.
Majd Ix-lsö ügyekre k irűlt sor, amihez sokan hozzászólt»k% Vitéz Kilő Kóréhe igazgató\' a lagntúyohb oróllyol kikelt azok ellen, akik a sokgyermekes családokat\' méig most sem akarják házukba befogadni és megfelelő intézkedést kórt.
Krátkv ]>nlgárinester kőszenet.;! mondóit\' Somogyi fölügyelőnek jó-induhtTn rárt fogása, \'tí é« további túmögiitiuiát kérte.\'
A bemutatetl enMlmények valóban újból bizonyságot julentenók, Iiorj a nagy kun i\'/suí \'Közjóléti Szövetkezet a legjobb kozeklx:n van.
á viáékl vároaok hatalmas berabliásokal ákarott MivalMtaat a hábors btfaltzlével
\'A\' Magynr Viilóki Sajtótudósitó hudajK-.stí jelnntéat1 wsorint u közi*, letek, terttülotok és éidokolts.\'g->k orósen készülnek .úrra, hogy, áttérjenek u bijlóígiizdálkoílásra i\'-s nagyarányú munkaprogramok előkészi-léW\'vel iiryekeziu\'k megotózni A háború ii táti esetlég felmerülő nmu-
k.tn/\'! k ni ]•¦¦.\'- m \'!.
Az átmenotgtizdusági tervekbe ls>-í Iviipcsoli\'sit-\'ik a íimgyai vidéki városok is. A Városok Szövetsége kérésére a polgármesterek bejelentették ilyen irányú elgondolásaikat, rniiii-
kiiterveikot ugy, hogy azokat össze veVkeztd lönikvéseit. Végül Hajnal \\ sitvo loliet a kormány tudom:\'isáia ¦Margit váwwi szociális szakelőadó- , hozni. A iK\'jelontósoKböl kitűnik,
nőt köszöntötte, aki vizsgáit kifiünó sikerről letette ós most már teljes erővel a város szociális ügyeinek szolgálatában tili.
Toké JouóOszövotkozüti igazgató
hogy » vidéki"városok hatalmas be nibázásokat akarnak megvali\'wutani a háború befejeztével, filsósorban laké(jépitkezóiK*kot tei\\.\'znek, mort a vidéken is nagyfokú lukásinség
UxletatheSyezés 1
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy hantem- éai méaucdPosoQsletemet —¦----------
Cejengery-utt 5. azáim alá helyeztem átv
ahol továbbra is minden Igényt kielégítően szolgólom ki T. vevőimet. — Továbbá felhívom szíves figyelmét azoknak az uraknak, akik saját üzletük részére víaxuot-
\'Al eladáar-a a múltban tőlem szerezték be hentaBávu-szükségletedkel, továbbra is készséggel állok rendelkezésükre és ób. rendelésüket várva, maradok tisztelettel
HORVÁTH IMRE hentea «• mészáros Nagykenizata
mutatkozik, do jelontékeny elgondo-hÍMik merülüik fel uj közüzemek lé-tesitésére és n moglevók foiloszte-séro is, upielvek között olsóVirban váöiiresá\'rripjtolc, modem fürdők, ut hálózati kiépiU\'-K\'k. köK4igészségüu;yi VntÓxmények, \'iskoiiik, vágéhiiliuc. kulturhoKek, Bpőrttekipok, sth. lelhetők: fel\'. * . fi
Kddíg kb. negvven város küldte (¦ Iw átmenet gazdálkodási programját. Kiderült, hog> számos város inlen-lékeny összegű készjiénztertnfékok -kát rendelkezik, ile a beruházási összegek nngyrészél kölcsönből és államsegélyből akarják fedeani.
A Városok özövotséigl) foltörjesz-tesi;ben ismerteti a kormánnyal ezeket a nagy jelen tösógü elhataroziíso-kat és kérfri fogja a kormánvt, hogy államsegély ÓS kölcsön bizte-silasn utján sOgitso olő a vidéki városuk ntmenetgazdálkodási niun-katorvoiuek megvalósítását. Nem kétséges, hogy u háború, amely legtöbb vidéki város nagyvonalú fej? j leaztését megakadályozta,. i>gyszer\'- ; sinind ösztönzést is adott jolontős városépítészoti tervek kidolgozi\'is.ini. Kz bizonyos mértekig szoroncsés adottság is, mert ötletszerű bbmhá-zások helyett ulupOSOn átgondolt, jól sorrendezett munkák Kivitelezésére\' kerül majd sör, iimely ti valóban fojliWskÓiios .vidéki városok szinvonatái, nuxlern bo\'rondozésoit mért földes léptekkel viszi majd
lílíf nn\'nvius
Muraközi levonták kirándulása Nagykanizsára
Muracsány, liódosárry és
I Járatván levenleiijuságu szíjon .sikerült tanulmányi kirán-ilulásl végzett Nagykanizsára. A .szombathelyi parancsnokság száz levente részére biztosítót I utazási kedvezményt. Sajnos -a kedvezőtlen időjárás miatt a leventék nagyobb része nem niei\'t neki vágni könnyű ruházatában az útnak. Volt köztük olvan is,, aki ínég .sohasem ült vonaton, vagy aki még nem volt városban.
Nagykan.iz.sái\'a érkezve, n» helybeli levente küldöttség varia a vasúti állomáson, a muraközi levente ifjakat és kalauzolta Ckcf* végig a. városban. Klőször is szentmisét hallgattuk
ii fereneiok plébánintemploniá-ban, amelynek végeztével 1». dr, Horváth Athanáz ferences hittanai\' n magyar szentekről tarlót! egyházszó n okin tol Vimn-a-közi nyelvei). Utána a templomok megtekintése- következelt. Majd « sörgyárat, annak herén* dezését, működéséi tekintették meg." Itt Mctzgeí\' István igazgató a magyar házignz\'thi \'szerétöfré-tnéltóságával fogndtu^a nmra-kűzi leventéket. Itt csoport fényképfelvételt ift készílcllek t róluk. Nem- egy állt közülük éleiében először a fényképezőgép előtt\' Rövid ebédjüket a nagykanizsai levente-otthon barátságos és jól fűlött \'termeiben fogyasztották el, ahol érdeklődéssel figyelték az ott folyó levente-umhkát. Egyesek a készülő repülőgép modelleke! bámulták nagy csodálkozással. Másokat a zenek\'ar különböző hangszerei érdekeltek*, (flolenya imiracsá-nyi levente fiatal volta dacára inát; egy versenyképes leventc-\'\'zenekur vezetője otthon.)
A következő -állomás a kanizsai gőzfürdő volt, ahová Luzs-nik Ferenc oktatójuk vezetésé" vei indultuk és megfürődtek. A gőzfürdő mindannyiuk részére nagy élmény volt.
Izgatottan várták, u mozielőadás megkezdését. Nem egynek ez volt az.első mozilátogatása életében. Volt érdekes híradó és a szép magyar filmben nagy gyönyörűséget találtak.
Majd Ipartestület, téli gazdasági iskola megtekintése következett, a zőlirsiujkás gazda-|ifjnjt között akadt több murait közi is, akik örömmel újságollak el, hogy milyen jól érzik magukat ri féli gazdasági iskolában. Nagyon lekötötte a muraközi leventéket a modern iskola berendezése, majd a termények és gyümölcs-kiállítás. Nem egy leventéből kitört a só-liáj, bár ő is itt tanulhatna. ¦ Az iskola igazgatósága azonnal
REMEK
"Inden szama. Srerkeazli: EGYÉO ZOLTÁN. s\'» Ara P 1.20.
késznek, is nyilatkozott az ügy legmesszebbinénő támogatására. Ügy, hogy az Ősszel már több muraközi levente lakója lesz a kanizsai téli gazdasági iskolának.
A levente ifjak sok tapasztalattal, gazdagodva és megelégíí-detleu indultak vissza, hogy otl» hnnmurudl társaiknak is beszámoljanak arról, amit látlak és tapasztaltak Zrínyi városában. Nagykanizsán.
A sikerült tanulmányi kirán-
dulási P. Horváth Athanáz szervezte és bonyolította le megszokott ifjuságszeretclévcl, aki a fenti bárom muraközi község közel ezer főnyi levente fiatalsár gánnk valláserkölcsi nevelésében hosszú hónh)>okón keresztül tevékenyen részt vett. Klismerés illeti"Imzsnik Ferenc hódósányi tanítói lé\'ventépa-runcsnokpt, aki nagy ügyszeretettel segédkezett a levcnte-ki-rándulás sikeres lebonyolításában\':
Á magyar Vörös Kei fogoly-leVi fMTH Illetékes hőkről kapott (\'utesiilé.s szerint az utóbbi napokban egyesek távUwzólún és lovolokih.m azzal gyanúsították meg n Magyar Vöröskeresztet, hogy ns orosz fogságban lovó magyar katonáktél érkezett levelekot és lapokat visszatartja és nem küldte szél tt címzetteknek. Az illetékes hivatalos boly niogállupítja, hogy .1844 fobruárjájg -eszt közlése a hadi-Mezesekről összesen\'* $295 értcsités érkezett az orosz hadifogságban ksvő magyar katonáktól, melynél llífi tiszti a többi legénvségi egyénektől érkn-zott. A levntekel\' ellenőrzés és nyilván tartásba vétel után azonnal szét-küldték a cinlzottokjiok. A Magyar Vöröskereszt ma is mindent elkövet, hogy kaiKisolatokat létesítsen az orosz hadifogságban lovó katonáink-\' kai ós azok huBzáLtríOKÚivul,
Tisztviselői részére a IIOBT M A MAORT központi vezetősége egy ujabb szociális alkotással gyt-apitja tisztviselői és alkalmazottai ízuníir.i már eddig létesített jóléti ntézhlényelrft k sorozatai. Ugyanis U ifllÖtelepct szándékozik létesíteni iz utóbbi időben hagy mértékben <ifejle8zlett Balalnnfeny/es fdrdÖ-(özségben. A dorogi bányászok te-epének szomszédságánál! elterülő flifllőtelapet létesít atonfenyveien \' liikcy féle Ingatlan egy részéi sikerült Miegszéreznie tisztviselői UdtlIC részére. Az Ügyletei már ezen a héten véglegesitik, hogy minél előbb megkezdődhessék a telken az UdtllÖ épt< kezéig Értesülésünk sze-int ezeken kjvül még más egészséiílgyi telepek és intézmények létesítésért is fáradozik a MAORT központi- igazgatósába.
HIRDETMÉNY. a Zalamegyei ííiíi Maiiilii l-l. Nagykanizsa közli, hogy e hó 26-ára meg-1 hirdetett közgyűlését a fennálló törvényes rendelkezések következtében bizonytalan időre elhalasztotta.
Partizánok elfogták és Kaproncára vitték a muraközi horvát határátlépőket
Érdekes iírgyalás pergett le a I sonló váddil kerll\'t a bíróság elé. nacykani/sai tiírv nyszéken Horváth Mindhármin azzal védekeziek. hogy Isiván elnök ntlnlelötanácsa elölt. | ami\'O\' a malomhoz értek, pailizá-Ismct egy sereg llltoti határátlépés | nok rajluk ülőitek, elfogták és Kap-•1 roncira villék Őket, ahof fogva tar-
tották egv héten át. őket Is arra
került a bíróság elé, közlük Horváth Mllltly légrldi legéiy, aki szabó foglalkozású tes\'vérével nunt álhír-vát leríllelre, hogy olt kelmét vásároljon. Kenős-birtokos lévén, átkísérte testvéréi, azoihan parljzáuok raituk ülfttek, elfogták őket és Kap-i oncára vittek, ahol nyolc napig fogva (ártották. Ez alait a partizánok egyre azt akarták töltik, hogy lépjenek be hozzájuk kémeknek. A ket hoiválnyc vU magyar azonban nem áll kötélnek és visszautasította az ajánlatot. Különböző fenyegetések ulái végül is elengediőket. Mivel uilevéi nélkül mentek át horvát icrüetre, a kél lígrádi fidakm-ber tiltott határátlépés miatt bi-óság elé került, ahol elmondták izgalmas kalandjukat. Ma valaki ékszert, pénzt vagy má*féléi ad a partizánoknak, mondták, akkor szabadonbocsálják. Nekik azonean nem volt semmi|Uk. Hoiválh Mihályt a törvényszék 60pen-göre ihilte tiltott h-tárátlépís mialt.
Kovacsévlcv Tódor bulgár származású, román anyanyelvű légrádi lakos, va\'aminl Matecsek JJnosné és Skiinya Éva uevü fialal lány ha-
akarták birni, hogy- lépjenek be hozzájuk. KesÖbb hazaengedték őket. Mivel tiltoll halárátlépést köveitek el, a Horváth-lanács fejenként uQ-60 pengőre ítélte őket.
Hasonló sors érte Miletlcs Máriái, lhoz Jánost és Sztankó Pált, akik Muraközből IlOwát területre men-t"k, de a par ízánok rajluk ütöttek. Ók is ti tott határátlépés mialt fejenként 60 pengő pénzbüntetést kiptak.
Mmtegy 2ö vádioltat Ítéltek el igy (!0-80 pengő pénzbüntetésre.
Kitűnő magyar árnyak nyomában
i Bflf magyar jjujjto elefántot gfőjjlt Afgaoisztaabaa
I. Zahlr sahnak, az afaAn királyunk kialfat, a kilencéves Aki.ár teSnoraköst nogueg Ölték meff. Az nlu.hn i]t;ilkod6-tuu magyar udvari erotiorel ko/.(ll Oyőrgy JozsofrŐl már töhb cikk jnlent meg a innvjyni i!i|iukbtiii, de még »enkt nem azólt 1. Anianullah, a volt klrAly roaslk magyar htvélél. l¦\'./,( a férfit Hfbjan Ué^-Anuk hlvtnk.
Mii.jAi) (Józa 1b az érdekfn maxyarok közé tartozott. Kemecsol szArmazaau ember volt. íRea jél végezte Iskolait i in/.(tutin k! akadémiát h tanult Mint lindltof(oly, az oronzok hatnlmaOn éa innen Aftínntszlinbn került. Adatokat kaptam arrőt, hogy ugyanokkor Faragó Arpnd hudnpcstl szobrAezmuHter. szln-n\'ii hndlIoKoiy. a kubull középUleMk opHŐHOn dolgozod, sőt a király ayarnló-jáiias szobrait ls Ö késmoltf. Ugyaniunk Kabulba került ekkoriban nobó l\'ál mattysr tindlloitoly, aki nz algán irónferlikös Kyeraifkcl számára köul-tott kis gópoket oh kocsikat.
illlijAn (íf\'/a 1h hasznossá tette magát Algablszláliban. Az nlgán királyi udvfirimn\'iikkorlban Igen primitív életei, óitok az itdvartnrtas tng|al. Például kályhák sem voltak, hnnem ősrégi nyílon ltUbelyek. Mint hí agykor! krónika leljnjiyozto: „az stuánok cwak nuhezon értették rm>K. li"i.\'v nlakarék-lUzhelyhÖ] a ttlst ktvezeihetö anelktll, hogy Hzéltérl^doe a nzohákbiin," Bgyra maayar hndllonlvek íitvüsni veszni tel löltüttók nz tdöl AlganlHítAiibah. Kzek is szép oredtnényeket mutáltsk lel.
ftrihiitö. iidk\'y a sok évezáiaddal línispt míi((iitt elmaradt AI,(AulBZtán-k-an, az (írvoslud\'iniany sem állott va-Ituiil msKas lukon. Az RurépAbél oda-szakiuli ninüvsr liadllogiyrik terméaaa-teseu caoii a téruú ls kltQntek. KÖzöt-Ilik talán ni>pcn Hídján QézH.
Az algán királyi udvnrbnn nngy szo-moruHág lett úrrá H(b|án odnérkezé-sónek telén. Az történt, ugyanis, hogy u királynak legkedvesobb eleláiit|a, a Oéllát novü, beteg lett. Senki sem tu«ta moggyóííyltanl. Hlbján, nkl h 11, fconvúd (íyslogezrerjbél kt\'rUlt fogsáijba én ounan Skabolevun át sztknlt AIuh-olsztáaba, erro ls vállalkozett. A király rnopblztn nz .udvari Ailatorvorii" teon-dőkkel. Mlutáa Hlbján, aki egyetemet végzett éti doktorátust In Hzer^elt,ember roll, értott valamit nz Allulgyó-gyászathoz Is: sikerült az Öreg elefántot kikúrálnia. Volt Iá nngy becsülete az afgán királyi udvarban. Ixiváazt, ken-ayellutét és szakácsot\' kapott, valóságé* kis. udvartartása volt, persze szerény afganisztáni méretekben. — ennek a tehetoéKes tionhtárnnnknnk. A király leten megbeosülto az els4 sikerek után Hlbiáut és kl tud|a, hogy a magyar gazdálkodó meddig vihette volna.
HlbJAn azonhnn nem érette lói mn-gát a Távol kehi teu. Megszökött ó mnr orosz Ingságból Ih, — most pedig Afganisztánból vágyott hazn. A király azonban megbecttllese |elélll állaiirlónn u| megblzAsokkal látta el.
A világ eseményeinek kellett ul fordulatot vennlök ahhoz, kojry Htb|án Ué/.ti, az alganliztánl „eleUntorvos" Imhh\'-i elérkezzék ods, n hasal főiére, ahová n/.ivo vágya vonzotta- Kalandos élete pndlg talán Örök rejtély válna elöttönk, ha ogy\'i erdélyi naellap egy cikkében nom velnaaak inegörttkUve élményei .. Kertktahatf József.
felöli gyógyszertári ü(r,Tolo<: V; az ígazsag gyógy-szertár Vő-nt 1Ü.
Kiakmnizaáu aa ottani gyógysBac-tár állandó Qgyeloteateolgálatottart.
A QOiíKORÜÖ nyitva »»n roggol 7 órától oato 6 óráig. (HótfŐ, szoirda, pántok délután éa kedden ogéaz nap nőknek.) Telefon: 560.
TARJÁN—PÁLCSICS
textiltpari ás kereskedelmi vállalat II Nagykanizsa. \\\\
Qyár: MagyaV-u. 86. Telefon: 3-44.
Városi fdüzlet: F6-ut 14. (Elsí Magyar Blatositó Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
58
M I RE",ti
Naptár. Március 22, szerda. Hóm. kai. Gcn. Kat. Protestáns OMávián,
— (Férfiak Teológiája -Utca keresés)
Most csütörtökön, március "2H-*ui lesa a sokason helyen \'és időbon (pjaristu \'gimm&lúm tanári szoba, bsta 7 órakor) a Férfiak teológiája olóadasaorozaiának utolsó előadásé. Az előad áp tárgya: Elet Istenből -Diadalmas világnézet.
-- (A MANSrt
március , \'26-iki közgyűlése bizonytalan idóro elmarad. Klnökség.
(Baress kir)
A (tarosa Szövetség értesiti kereskedő tagjait, tekintettet a szombati üjino|ire, üzleteikéi egész nap tartsák zárva. (:)
. — (A Pécsi öregdiákokról)
sokan nem tudják, hogy u nagy-szorü kis :>társulat« vezetője dr. Legényéi József, a magyar rádió főtitkára ós a magyar kivánsághang-voraenyok mulatságos kontercioi-io. A Pécsi Öregdiákok együttesét 19)14 ben alapította dr. Tolhay Gusztáv, a polgári őletbon ma már boérko-zott nőorvos. Az együttesnek ma is • a spírítUa rootora és egyik legkiválóbb komikusa. Dr. tízentR)Ó?gy-i Tamás ügyvéd a társulat Iten/arnin-\'a, aki már pesti színpadon in »i-.ort aratott s aratna még többet, int polgári foglalkozása^ több idót hagyna számára. Koltomesi. Andor civilben vasúti tisztviselő, kitűnő nóimitátor. Mecaeky Kudolf a rádió könnyűzene-előadója, pompás mu-KiiikiiB és színész. Dr. Kzónvi Jenő zongorista, cigány alakításai közismertek. Valamennyi jióchí diák volt, valamennyi ur a magánéletben, a színpadon egyaránt és valamennyi testvér az országos novü ogyűttes-hén,
— [Felhívás hadlgondozettakhaz)
A nagykanizsai Bajtársi Szolgálat segélyező bizottsága a húsvéti ünnepek "olÓW valamoiinyi liadiÖz-vegyet, hadiárvát, hadirokkantat, ol-(untok és fronton lévők hozzátartozóját^ ha az hadisogólybon részesül, vagy hadigondozás alatt áll és\'nincs -olyan viszonyok kőzött, hogy a luidi-wgóly illetve a vállalt munka együttes összege mugóliiutósét biztosítaná, külön segélyben részesiti. A sogélyzŐ bizottság felhívja az érdekel fokot, hogy folyó Író Ll-ától délután 40*3 óra között jelentkezzenek segélyezésük végett a bizottság Horthy M.-ú. lő, Bzamu irodájában (egyházközségi iroda). Kiosztásra kerül 10.000 puiigő.. (:)
— tÖsszeszwk.l.ak egy N ívihéU gazalát)
A mentők beszállították a nagykanizsai kórházba Kocsis Ferenc ¦KI éves bnhótí gazdát, akinek a főiem és oldalán szúrt selwt találtak. Kihallgatása alkalmával elmondta, hogy egy társa szúrta meg^, akit mog is nevezett. A nyomozi\'u) megindult a szurkolás hátterének kibogozására.
— (Cigányak ráleltek , a csendőrökre)
A zalaszontgróti csendőrség egy járőre loglyókat vozeUitt lőalnmogy--gyos község határában. Útközben egy cigány karavánt- igazoltattak. A cigányok közül kettő futásnak eredt, majd amikor az egyik csendőr utánuk votette magát, a cigányok rálőttek a Cftondőrre. A lövés nem talált, n cigányoknak sikerült egérutat venniük. Keresik őket.
- (Záróra-Korlátozás Somepya>an>
Somogy vármegye alispánja a vármegye egész terület\'-ro oslí 9 órában szabta meg a vendéglők, éttermek és egyéb nyilvános holyiaé-gok záróráját. Az utcákon a közlekedés nem esik korlátozás alá,
ZAUAI KOZKONv»
folytatna az 1, otdnlról
(941 március 22
érdeke szélnél
Tosso japán miniszterelnök parlamenti beszédéiion röviden foglalko zott a bel- ós a külpolitikai holyzot-tel, majd áttért az európai hioiyzot ísmorteteséro. Megállani tot la, hogy Németország Sikerrel állja a harcot.
ünnepi lakomán a kis nemzeteket tálalásra kész mártásnak tokintik.
Ól és működéséről nem boa/t jelenti, hogy az wirópái
Tozso: „Németország sikerről állja a harcot"
Mindenütt leküzdi ollonfalét és rugalmas, sikeres harcát folytatja ezután is.-Japán továbbra is teljes sikert kivan szővotségosénok ebben o küzdelemben - mondotta Tozso japán miniszterelnök.
Uj rendszabályok készülnek Írország ellen
Az Egyesült Államok hadügy-minisztere, hadügyi államtitkára, valanijnt a legnagyobb rangú \' tengernagyok tegnap előre be nem jelenteti értekezletre ültek össze Hull külügy-
miniszternél. Az értekezleten résztveti Morgenth.au péQzQgy-hiinisztcr is. Az értekezlet tárgya az Írország ellen tervezeti ujabb rendszabályok megállapítása volt.
A moszkvai fettételek álnok csapdát jelenteitek Finnország számára
A szovjet fegyverszüneti föltételeknek a finn kormány részéről történt elutasításáról a körotfcezókot jelentik: Ezekről a föltételekről meg vizsgálásuk után nem lolietett kétségben lenni afelől, hogy azok ugy területileg, mint politikailag Finnország szetűpontjából megbocsteleni-téok, gyakorlatilag megvalósíthatatlanok és álnok kísérletet jotootettok Finnország csapdába csalására, hogy; a vörös hadsereg szarnám megtakarítsák a további erőfesz itéaek-\'í. A
. Hull külügyminiszter
amiért Sztálin Anglia tutltá nélkfll
(let,/ jelenti az MTI utján: A News Croniclo vvaflhingte\'ii tudósítója szerint Hull külügynimii/,-ter a sajtóértekezleten folíiábonHlot-tan és határozottan elítélte Sztálinnak azt. az Intézkedését, hogy elismerte !1 llndoglio-kormányt. Szavaihói világosan látható volt, hogy nemcsak csodálkozik, hanem bosszús is, amiért a moszkvai értekezlet Ígéretével ellen tétheri Anglia előzetes értesítést ti lépésről nem kapott. Sztálin meg a földköziteugei i bizottságot sem értesítette teljéséről, hogy ezzel is rábírja ót, mar mint Hullt, hogy most egy diplomáciai
Komoly olaj-gondjai
Knox, az Bgyosüli Államok tengerészeti minisztere tegnap magyarázatát adta az Egyesült Államok kőolaj politikájúnuk. Tisztában kell
lennünk ozzal, mondta ..... hogy
az Egyesült Államoknak csökkennek a kőolaj tartalékai és a k-gno-
\'Szov Jetnek adott választ a finn országgyűlés többszörösen megyitatta, teliát az egész finn nép határozatát-képviselte.. Az elutasításban figyelemre méltó az az egyöntetűség, ahogyan az létre jött. A finn nép ós sajtójuk is teljesén egyetért abban, hogy a háború folytatása a német \'fegyvertárs oldalán jobban biztosítja a finn jövőt, mint a be-hódolás és a szévetségosok részéről\' kapott puszta Ígéretek.:
fei van háborodva, elismerte a Sadeglio kormányt
képviselő kinevezésével szintén oliiy morjo a iiadog]io-kormánvt- az uj olasz kormánynak. Hull kíioloutesci igVm éles olloutétben átlónak a teheráni értekezlet után tett kijelenté-seivol, amikor azt mondta, hogy most már nincs szükség befolyásolási övezetekre, mert a szövetsége-sok között meg vau az egy/insuíy.
A sajtóértekezlet után Hull külügyminiszter Stetti mussai és annak munkatársaival a Fehér Házba ment, hogy megbeszéljék azokat a kérdéseket, melyek keresztül vitelét Stottinius IjonuoiuVui megkísérli majd.
vannak Amerikának &0 1
gyobb mértéklxm le kell csökkenteni a kőolaj fogyasztást. Apglia évek óta követi ezt a iiolitikát és nekünk is ilyen politikát kell folytatnunk. Sikraszállt a Bzaud Arabian át ópi-toíidó olajvozotek ügyólsin, mely katonai szempontból rendkívül fontos.
Értesítés.
Értesllem a nagyérdemű liO\'yy-közönséget, hogy
ntiikqjap szalonamat
Tálak), ut M. aaém alatt mag nyitottam.
Szíves pérllogást kér
Fraknél Katalin.
Nagykanizsa mogvoi vároe polgórniCH torétól.
Tárgy: Szer életadóm A ny ok kl-azállitáea hiidii.ilvcletl területre.
Hirdetmény.
A Honvédvezérkar Főnökének rendelete értelmében bármely torrasból axarmazó azerétetadomSnyokat a Vöröskereszt központi raktárába kell beszállítani. A Vöröskereszt Igazgatósága a beérkezett anyagot rendelteti. A Bére*
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, r\'ud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok bevaltbatöb és elüBBpEli.
Hofhari>-i|ép«k, gépnlj, osapégyfém én golyós csapágy Igénylasét •llntésam.
DRüVMUüVI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
AramaaÉmaik ilietéaa, reklamációk, hlbajolnntesak, sxukaiaru \'alvllágúattés minden villamos kardéabae tíólad&H 8*161 déíarléa 16 órAi0. C»«rmiry-irt 01, ta.ayfon 29^.
tetadooiAnyokask\'hadniÜv(i|ttl területre klBzAllllaiis i\'h oltani BzéiosvlAsá Hnn-védelmi Minin der ur Intézkedett ulap-]An tuií m«BiörténDl.
A húsvéti Ünnepekre a Vörttakerenu következő tartalmú szeroteiadornaavo-kat állit Öasze: r>() Hrb. cigaretta, 10 deka cukorka, 10 deka keksz A azers-telndooiányokát 75X<2 cm. nagysAgn lAdSba csomagolja, a tarts)mnknt n fedClapon leltUotell.
Felhívom a vAvob közönséfiét arra, begy azeretetcsoronglelt hoTzávrtóleg az említett tartalmuvHl hasonlóan Állítsa ösBze, mert a normAltél eltéiC csomagokat a Vöröskereszt Atesaaia-golla. > .
A szeretetcsomagok, lm a kUldft részéről néhány üdvözlő Bort tartalmaznak Is, ne legyenek névre ropgolmeave, mert mint köröltem, a szétosztás a Honvédelmi MlDlezter ur Intézkedése szerint történik.
Nagykanizsa. 1944. március bó 16.
i Polgármester.
33*0/1944. Rllenséges lé-.llámaciá,sból -s/ miiüzrt lá\'gyak clvllelenuk. tilalma.
Hirdetmény.
I-Hciisúiics légilámadásból </itmn<* reptllöroncahoz vagy ebből származó egyéb-Urgyakhoz nyúlni tilos. Ezen tilalom megszegői kihágást követnek el cs szigoiu büntetést kapnak.
Felhívom a közönség figyelmét arra, hagy Ilyen ellenséges táigyakra a hadvezetőségnek Vflii szüksége és azanklvtil ttülftnfelc veszélyeknek Is kiteszik magokat, akik Ilyen ismeretlen eszközökhöz hozzányúlnak. /
Nagykanizsa, 1844. március 20 íbi Polgár meater.
APRéHlRBETÉSEK
ÁLLÁ*
Gyakorlóit .walagfOréuMaaliá-
...al azoonilra felveszünk. Cito i .ládában, n*
H*Ml»otiia é> klfiriólla leLAetlk Kelemen ReuS cítnél. Ni
¦nklahaM k«|éraaM teUwiek Clm « k1>d.lilvBl.lk.n. \'
Jél faxa mindeneit .aonnall beleWf\'e lelveueh. Melciet, H.rihy M.-ut 3. <K
Filini tud. k.]*r.a«t ktnitk ipriti.
Ire. Tlboll, EOlvO. tér 33. ÜSS
ADÁS- VÉTEL
bakanrln elkíiiilttl nyiMI elidi Tavasz ulca 3. H
»««iaoit«.a, llerlandltr alapon és vadvtBSIŐ trjpbató Qross, Batthyá\'"-ittcn 26. , Mt>
. Ha.kaata.a4l Slitm.lö anynROl minden mennyrtrégben veszek. ~ Spo\'ár JOzset, Narjytecse. . 912
Szép. finom nö] UVUUlkibit alaeia. BCvcbUtt Kozgonyl u. Sii. lolrtazlnl. M«
1 Jókarban levő fekete zakó éa nadrág alariA. Clm a kiadóban.
¦feltalAla butorot, Aa «ay .«*. I.lléra dacie FO-ul II. II. «a. Ml
¦lul.aaok flgyalanékal Nyulkcl-ecek és toholéle bútorok olcaörr eladok Bigolailnc 132. Kopiir. 998
KŰLÖNFÉLB
Ello.all 602466fP. ,zému Erik. Irö-¦épaiel nyomravezetőiének 2to P Jutal-mat adok. lainéczky, Brzeéb.t tér 20. 05-\'
Két mlboígy vidéken <><.to».a.ag-lÉlöhety.i krres. Alénlalot é. Itlnsl klaaéblvalslba kérnek. ttl
ZflLfll KÖZLÖNY
POLlTIfíAI NAPILAP
Klnrljn: ..Kózoaidaíégl B. T. NocjykBBrz,,^ rulcIO, kliulo: Zalai Karol, Kyntnntott a ..KKzqaidasayl H. T. Haoykanlzla-i von..Mink.™ Kagykanirarín Nyomrlnérl felel: Zalai Karoly
38
Falait :-
Cl»:-
Beadlokozat:
Táíoripos\'a:
84. évi., 67, tz, Nagykanizsa, 1944. mároius 23. csütörtök Ára 16 WH*r.
POLITIKAI NAPILAP
^rte«A6»ég éa kiadóhivatal: HVtit 6, axat laertefatfaéli ea kiadóhivatalt taleton 7í i üoe|il«.lk aUsdaa hétköznap délutaa.
Felelős szerkesztő: Barbarfts Lajos
KIŐÜzetAat ara: egy hónapra a pencfl 30 RlMc, negyedévre 12 pengd 40 filter. ,K Kiryea nzam: hétköznap 1« tlt!.. szombaton 30 raj,
A nagy feszültség
amely a vidék életéi is megülte az elmúlt napokban, feloldatott a történelmi események sodrába került Mngyarország-nak az elmúlt napokban meg kellett találni tt nemzeti küldetésnek, a magyar életcélnak, a nemzeti becsületnek megfeleld egyetlen ultit, amelyen át remél-, hiili, hogy a világolt rázó nagy viharból jól végzett feladattal kerülhet ki és nézhet szemébo történelmi ítéletnek és n holnap aiagvar nemzedékének. Meg\'-kaí-lelt " találni az egyetlen utat, amely a magyart nemcsak kötetei, hanem szolgálja is. Az eüvctlon utat, amely számára lehetséges. Az egyetlent, amely ti magyarnak atlötlott, hogy a világ és önmaga becsülését meg. őrizze és élet jogát uj évszázadokra biztosítsa. Az egyetlent, ami férfias és amit mindenkinek cl kell ismernie és minden népben értékelnie. Ez az ut az áldozatvállalás utja. I)o áldozat nélkül, kockázat nélkül kérhet-e részi a magyar nemzet az európai népek jövőjének arról az asztaláról, amelynek áesolása most folyik a világon, vérben, vasban, minden erö megfeszítésével 1
. Ex a belátás ad bizalmat á magyar nép széles rétegeinek lelkében a Kormányzó Ur Őfőméltósága bölcs döntése iránt. Ennek az igazságnak megérzése teremtett nyugalmat országszerte, amikor csigalábon ván-szorgo, néma napok után tegnap este megszólalt n magyar rádió és közölté, hogy az uj nia-iíyar kormány a még szorosabb magyar-nádiét együttműködés jegyében jött létre\' és vállaltit a magyar történelem legnagyobb feladatát: — a nagy: feg}n(crtárs oldalán, kiharcolni Magyarország méltó helyét a világ most folyó nngy átrendezésében.
Biztató jel,, hogy ez a nngy esemény éppen akkor következeit be. amikor a magyarság millióinak lelkén komor árnyékként rekütll az lplü-es bolsevista rémuralom 2.1 éves évfordulójának szomorú emlékezése, Nem most ismertük fel a bolsevizmus elleni harc kötelességét, hiszen Európa minden népe közölt elsők vollunk, akik átszenvedtük a bolsevista jó-léi* \'mindén gvótrelmét és letiportuk azt. Ha valaki, a magyar nép tudja, a saját bőrén tanulta meg, mi az, hontalannak enni a saját hazánkban, rabnak ¦enni alantas emberi ösztönök, romboló tanok bilincseibe". Megtanultuk ttgy. hogy amikor
Hivatalos jelentés német csapatoknak Magyarországba » érkezéíéril és az nj koraiany megalakulásáról
litufapcxt, március 2.1 (MTI) Almái a eélbóf, hogy Magyarország a háromhatalmi egyezményben szövetkezett európai nemzeteknek a közös ellenség ellen közösen viselt háborújában, különösen pedig a bolsevizmus hatásos leküzdésében minden erö mozgósításával és átfogó biztosilékok megteremtésével támogatást kapjon, közös megegyezés alapján német csapatok érkeztek Magyarországba, A lemondott eddigi magyar kormány helyébe a Kormányzó Ur \' .Őfőméltósága Sztójay berlini mngynr kö-veterbjzln meg az uj kormány-megnlakításával. A kabinet a következőképpen alakult meg : Miniszterelnök é.s külügyminiszter Sztójay l)öine,
Tárcanélküli miniszter, a miniszterelnök helyettesítésével meghízva : vitéz líátz Jenő
Belügyminiszter: vitéz Jaros Andor.
IVmzügyminjsztor : líernényi-Schneller Lajos.,
FélÚinüvclcsiigyi miniszter, a közellátásügyi miniszter teendői ellátásával is meghízva : Jurtsek itéla.
Iparügyi miniszter Szusz Lajos.
Kereskedelem és közlekedésügyi miniszter: Kondor Anlal.
Igazségügyminiszler. a- vallás-, és közoktatásügyi miniszteri le-endök ollálásávnl is nieghizva i Aidát István.
Honvédelmi miniszter Csa-tay Lajos.
A két szövetséges kormány egyeiéri abban,, hogy a meglett intézkedések hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a magyar és német nép közöli a régi barátság és fegyvertársi együttműködés szollcmélHin Magyarországnak minden segítő eszköze n közös flgy végső gvözeline érdekében latba vettessék
A kermány letett© az esküt a Kormányzó Ur kezébe
Budapest, mároius 23 i (MTI) A Kormányzó Ur Őfőméltósága szerdán délután 8 érakor kihallgatáson fogadta flztójay Döme minisztorelnököt én a hivatalába
léi>é kormány hígjait. A kihallgatás után Rztéjay Döme miniszterelnök1, majd a kormány tagjai a kir. várpalota szertartás termében lelőtték u hivatali esküt a Kormányzó TJr Őfőméltósága kezébe.
Az uj miniszterelnök ós helyettesének életrajza Sztofay Döme,
a jxVsi honvéd hadapródiskola elvégzése után 1002-ben zászlósként került a ÖH-ik honvf\'dgvalogozrod-hnz, a li;iiiii\'.\';n],\'i elvégzése Után 1010-ben a vezérkarhoz o-jzlnflák bo. Az első viláchálKiruban előhh a gyalogdandárnál, majd a bndosztály-tiál volt vezérkari tiszt, késélih po-diglkwznia, líoroeeovina és Dalmácia katonai parancsnoka mellett volt a hadműveleti csojwrt vezetéjo. Az olasz hadszíntéren egy gyalogdandár vezérkari főnöke, a háború utelRÓ i\'ireihen pedig f hadsereg- fára ranesnokságánrt] miiködfitt. A háború hnfojozéso után a honvédség vezérkari főnöke mellett OMztálvvo-zotó lott. 1025-tól 198il-ig, mint
negyedszázad multán újra fe^ lénk nyújtogatja csápjait a bolsevista veszedelem, akkor ennek a nemzetnek csak egy célja le,. he! és ebben minden rendű és rangú magyarnak egynek kell lenni: minden áron megvédeni ezt a főidet és a ránk cső részben megvédeni Európa országúit a lK)lseviz,mus ránk. fenekedő dühe. ellen.
línnek a történelmi feladatnak jegyében fogadta a fegy-
vezérknii ezredes, kesébb mint tábornagy líerlinben ieljesilelt Rznlgá-latot, Kiint katonai attasé. IO.\'18-tót IQOÍi-ig a lionvédolmi niiniszlérium elnöki OHztálvAniik volt n vezetője, lOüö- derem boréhen aHá\'ioinnirgvá novozték ki. lO.\'lö január 1. éta n>aig állományú oltál-orpagv. Akkor nevezték ki rendkívüli követté és meghatalmazott miniszlhrré lk>HÍnbo. 1040-ben m. kir, titkos tanácsos lett.
Vltéi Rát* lent*
18ft2 szeptember 20-án Nagvlxvs-V-kereken született. Ngy évet töltött 1 a temesvári rám kat, teológián, ahol jele* hizonyitránvt kapott.. Hajlama a katonai páiva fejé vonzotta ós ezt kÖTÓtócii fl LialÖfikft Akadémiára
került (Ií)01-lfi04i. A Ludovika Akadémiát kiválóan vécézte. 1900 november 1-én lépőit főhadnaggyá elé. Mint kiváló honvédtiszt cmilán a bécsi cHiWári é,i királvi hadiiskolába kerüli M000--1012). 1014 augusztus elsején lépett elÓ századossá ós ugyanakkor átvették a közös Tezérkarhn, A világháborúban az orosz hadszíntérre a császári ,é« királyi Olt. hadosztállyal, mint annak vezérkari lisztje vonult. Az orosz hadszíntéren .elfÖlteft 21 havi szolgálni után1 fliidapestro a honvédelmi miniszlériiimha nevezték kí. ahol 1017 végéig teljesített szolgáin-tol. 1018 január \\-1A\\ szoptémb<!r 1 -jg a déli hadszíntéren, mint nz ¦ ¦ öR-ik hádosztálv lezérkari tisztje és kesébb, mini dandár vezérkari tiszt mükődölt* A kommnnizmiis alatt nem szolgált, A rxenizrtli hiie-seroffbe\' 1010 nzoptembor l-én lépett Iw/A miskolci hadosztály vezérkari főnöke volt egv i\'svig. 108G októbev tifin » honvédség vezérkari, főnöke és soroiilciviil iillftbornagy lett. 1083 április 80-án .\\ragvarorsüág Kor-mányzéjii külön, kézirattal cyalog-si\'tgi\\láíx>niokká nevezte ki. 10SR * mája* I -Mól november ]f>-Íg honré-dolmeminiszlor. A Magvar Mogaju Ián Pártjának párivozeíé holyotwew. é« :i Mag>ar Megújulás Nomzetr ¦ Szocinlisia Pár|«zevefaég elnöke..
Áz u] kormány megtartotta (áz első minisztertanácsot
(MTP) A kormánv tó-ríjaí az estí őrnkbnn mrylartetták nz elsó riti-niszteilanácsot, melven Sztójay miniszterelnök üdvözölte » kormáiir bigjnit é« teljí-s bizakodását\' feieitt/* ki az uj kurtinuiy eredményes-mft-ködöse e|é, aniil>nn a kormány biqjar vi-ln teljéén e:r\\elértenek. A minis/ terlani\'n\'«oii a legsürgősebb idószortj kérdéwket iK-szélték meg.
A képviselőház bizonytalan
Időre elnapolta magát
" "WMTIi A képiisfilóházban márriua 22-én, szerdán 12 Órára összehívóit illését Tasnády fincy András, a képviselőház elnöke 12 óm 6 perckor nyitotta meg, Az elnök jayaaolta a Ház ült\'seinol; bizonytalan idíiv való elnapolását és az ülést ezzel bo is rokesztelle.
verlársnnk kijáró bizulom-mal az ország a német bajtársakat és ennek jegyében fogadja bizalommal az uj kormányi, amelybon Kiírnia nyzó Urunk döntése a magyar-német barátság kipróbált, egy ül lesét állította az ország élére
Kemény időkben kemény mU" gyarok kellenek, akik tisztában vannak az idők parancsával és azzal, hogy nii forog kockán.
Minden között, ami kockán fo-rog, legnagyobb és Icgszentebjb : - á haza sorsa. Legnagyobb\' a tél, lehal a legnugyobiy áldozatot köyeleli. Áz eímtilt napok ennek \'az áldozat hál a parancsoló szükségességét ismertették fel a. magyar nemzelért fe-\' Idősekkel s mindnyájari érezzük, tudjuk: a döntés az egész magvar nemzetért történi \'• \'\' (bt)
ZAUAi KOZLQNV
1941L március 23\'
KULCSLYUK MELLŐL
1)11 SIMON (ÍYÖHÜY
veszprémi nagyprépost a na* pDkbaii egészen rövid időre megfordult \\itgyknni/sán is hivatalos utjávaK kíipcMilaih.in .Somogy szeulmikloVon jnrl ugyanis az egyhóz^negyóben szerte nagy tiszteiéinek, örvendő • lő-. pap. aliul di-. Térszíenyék Lászlói, a ma. Is kanizsainak tartolt buzgó és tetterős plébánost iktatta be a plébánia jtiva-d almába.
*
]>l\'S lilíDKON
tiüdmigv ^Nagykanizsa;, a jc-lenu\'gi világháború Ütüntetett hőse ezen a héten teszi le u vitézi esküi a zalavármegyei vitézi .székkapitányságon
KKNÓRIK FERENC, >
;i magyar színpadi irodalom Zalaegerszegről beérkezeti fialal tehetsége mosi láísusvJszony-ban ir egy -társadalmi drámát Bubik Árpáddal, a l-\\\'i városi Operettszínház és a margitszigeti szabadtéri színpad volt igazgatójával.
JtAHBAltlTS LAJOS
felelős szerkesztőnk legutóbbi hOBSZU katonai szolgálatának évéiben nem igen veti részi országos Irodalmi egyesületek életében Must a Gárdonyi Társaság, amelynek rendes tagja, tűzte műsorra május 5-re né-hánv lirai költeményének előadását
i:r,Y GliPLAKAtOS, \' név szerint Juhász János, u Balatoni Hajóépítő H. T. csoportvezető munkása részesült a Kormányzó Ür legfelsőbb kitüntetésében, a Magyar Munka Érdemkeresztének adományozásával.
*" \'
1X.Y VASUTAS,
a Zalaegerszegen szolgálatot teljesítő Ttborcz Imre ny. inoz-donvfclvigyázó. fülöhá\'zföuök. több mint négv évtizedes hűséges és buzgó szolgálatának elismeréséül íi Magvnr Lzüsl LY-(lemki\'re tet kapta a Kormányzó l\'rtól A kitüntetést Somogyid ri Imre MAY üzlelíg.izeató\' bensőséges ünnepi keretben lidtn ál a kitüntetettnek. *
KfíY TRADÁLMT CSKLTíT)
a keszthelyi herceg Fesletícs-uradalomban szolgálatol teljcsi-tö Moór István, aki 50 éve szolgálja hűségesen munkaadóját, a földművelésügyi minisztertől elismerő oklevelet és péiizjului-imtt kapott.
120 igénylő egy-egy mef üresedett kanizsai lakásra
A -nagy kanizsai lakáshiányra jellemző,, hogy ma mintegy J50 LaJíásigényíés fekszik a lakáshivatal elölt. Kzzel szemben elhalálozás folytán mindössze .\'I lakás ürült nwg és semmi más üres lakás nem áll a lakáshiva-lal rendelkezésére. -Még le\' sem hunyta valaki a .szernél, máris a kérvények özöne érkezik a lakásért. Az említett három lakásra is hiába vártak azonban
a kérvényezők, inert a polgármester az* előadó javaslata alapján, az előírásoknak * megfelelőenlakásnélküli köztisztviselők ¦ részére voll kénytelen a halálesetek folytán megürült három lakást kiutalni. Egyelőre semmi remény sincs arra, hogy a kanizsai lakásínség enyhüljön, hiszen építkezés egyáltalán nincs, uj családalapítások, áthelyezés folyt,,u Uj letelepülések pedig napirenden vannak
-^-~-------
Nem minden fejtetőnállás egészséges.
Wenlnger föorvés nyilatkozata a Ingázásról
Korunk- éjeiét, -napjaink életformáját h legnagyobb jóakarat mellett som lobét olyannak mondani, mint amely nonr áll a foie tetején. Am őzért a világ csak eldürög valahogy, az emberiség elszenvedi a törmé-szotellenes állapotot, amely különösebben nem árt meg az egészségének. Amit azonhan nagyban el lehet viselni nelii;zsógek ös kalászt röf U; nélkül, azl - ugy látszik az egyén, az egyes einlx\'r nem bírja ki ártalmak, kolloniefclonHégok, zavarok nélkül.
Ali ez a mostanában erősen fokozott ;>jógá/ás« divatjára is.
Az- utóbb) lióna|Kikbau - ugyanis lázként terjedt el egv indiai egészségügyi eljárás, amely a mélvlélek-zéseii kezdődött és különböző nni.-tutvánvos tornagyakorlatokon ko-lesztül a fejtéténállással végződön. Különösen a ráérő és unatkozó, ííek wza had idővel lendelkeuó közép\'
Semmi sem uj a nap alatt
A Mogy
oszlálvbelii-k nők és férfiak—-kaplak fel a jőgázásl. A különös hindu tostgvakorlási módszerről goni barnádra jelenlek ui-g könyvek és ezek lialalmns kelonaóségnok örvendtek. Különböző é\'etkorii \'\'gyének egyedül is, de társaságban is egyazon ütőmre Vettek lélokzotol, nem titkolt oröfeszitéss «I, de ozi a művelőiét különböző testogvonészoti gyakorlatokkal is összekötötték. Né-, melyik komolyabb jógázé a toetgya-
korbitozásra reggel, délben, este étkozéá előtt félórái, aŐt egész órát is rászánt s a szorgalmas tornagyakorlatok OHiies|Kíiitja és Ijófu-jozése njeivekiü; tartó fejtetőnállás volt, amit önző és fölényes dicsok-véssol közöltek mind -n égvos alkalommal családjukkal és összes, is inoróséikkol. A fugazasa-ban rejlő-nag\\- egészségügyi és életmoghosz-.szahbltó előnyök egyidejű linngoz-Uitáuávul,
A jtiifázás* Keléten, főleg Indiaiam az Önfegyelmezés művészeti* é* oly régi, högV már Buddha is ölt vele. A keleti népek köívben ős?,/.." sen tizenegy főcsoportja isinamtoá. mini ÖiuioYolő ős önfógyolinozö eszköz. • ,
Az utóbbi időben azonban nem ogy balesetei és komoly liolső olvál tojást okozott ez a kritika nélkül alkalmazott tornagyakorlat. Noni egyszer a sziv és idegrendszer sinv-lette meg. az erőszakolt lélokz.\\si gyakorlatot, lia az illető szíuyózqto nem birtu el a lélekzés ritmusát. A fej totónálh\'is pedig nem egy osotbon agyvérzést idézett elő s az igy komolyan niógbotogedott jógázót alig lehetett megszabadítani egy végleges következménytől,
Ur. Woníngor Antid, az országos hirü főorvos, akinek népszerű orvosi cikkei mindig nagy feltűnést költőnek, már husz év óLt foglalkozik n jógázás tanulmányozásával. Bzo-rinto ezt a módszert csak mogfelolő kritikával ós átformálással vehetik ál az európaiak, de sohasem előzetes orvosi tanács ós alapos vizsgálat nélkül.
Vidéki
el;
Sajtó tudósi tó "inogkórdozt i ¦i ii tudomá-i uj járvány
Oinlx\'li
ttuloiná
budajx?Hti munkatárs Weninger főorvost, liyoá álláspont * nyal szoinliou?
\'A\' jógudiy.ltt hangzotl a fejelet álláspontja csak olulflsitó lőhet. Meg kell ugyanis különböztetni ölesen a komoly" jógát az utóbbi időben láhra-kajutt hóbortos -mutatványoktól. ét azoktól n\'hiedelmektét, amolyok szerint a jóga. néhány furcsa, exotikus ü-stgyakiirlatlal és testtartással, valamint szuszogó léli\'kzéssel is< kimé\'-nibotó és inlmtézhetó. A kyniuly jóga az oniberi teslncik és szellemnek móilszeres t\'w rendszeres élettani és lélektani túnyekte-épült ön-neveléMí. Maga az igazi jóga -— Uí\'Ui a fakir, morí a fakir viiaári mutatványos és az szokta leginkább tag-ficamitásokkrtl és büvésznuitatva-nyokkal bámulatba ejteni a közönségét ¦ , tehát az indiai jóga tiltakoznék legjobban az ellen, hogy az általa magasztosnak tartott testűm i-és lélektani ismereteket tömegeikké hiií\'myitsák le.
„Egyenesen közveszélyesnek tartom...\'
— Kgyonoson köz veszélyosnok .\'tartom — folytatta dr. Woningor főorvos omolt luuigon — azt az irányzatot, amelyet cg\\\' tucat vo-szólyos gyakorlat révén örök ifjúságot éw.to\'tegségokból való gyógyulást ígér. líz ellen orvosetikai szempoht-ból, de a szenvedők szent pontjaitól is a logó\'esobbon tiltukuznunk kell.
TARJÁN—PÁLCSICS
Íl taxiilipari és kereskedelmi vállalat \\ Nagykanizsa.
Qyir: Magyar-u. 86. Jatefon; 3-44.
Várost toüxhi: FŐ-ut 14. (Első Magyar Biztosító Mézet palotájában.) Telefon: 5-33.
Keleten, különösen Indiában járt kutatók inogirják - votottök kozbo —-, hogy ott az emberek a jógngya-korlatok mvén megőrzik fiatalságukat éa Itaktay Ervin indiai utazó is Událkozott olyan jógival, akit negyven évesnek" nézőt 1, ltodig a valóságban már hetven volt. Nőin bizonyil-o ez valamit?
/ A jógiiban kéfségtolonül vannak orvosi szelifjunitból értékes elemek, válaszolt Weniiigor" f^irviiH - ¦ ezeknek kiválogatása én gvógvá-szati mogl:n jl :^a -izonlian kizHró\'laií orvosi feladat. I*ü kell ítélnem azon bau azt a divatot, amely válogatás nőikül gyakorlatoztat iskolás fiuktól aggastyánokig mindönkit. A jog;, népszérilsitése azért hálátlan föladat, mert a laikus nem tudja meg. Ítélni, hogy mi való az ő egyéniségi, számára és viszont mi válhatik hzíi-mára végzetessé. Saját jógaköm-vemnek is az volt a főcélja, Ivojiry egyrészt mégismerti\'ssotn , a nagy-kö/.öiiH«\'\'ggel is-ii jóga igazi ért<\':ki\'il és érdekoHségoit, másrészt pedig ;w is volt a célom, hogy féket alkalmazzak a dilettáns írások felejőtlon kilengéseivel szAHnbón: \' -
- Haj nos, azt nem lőhet meggátolni, liogy nz álmoskönyvek színvonalán njozgó díloltáns íógain\'iHuk ne fogj-janak nagyobb példányszámban, mint a tudományos könyvek, do orvosi lolkiismonitoln szerint niu-lasztásnnk élezném, ha nem venném védeltneiuha a komoly jógát annak gyormekineséh- illó elfajulásaival szomboiK..
\'rörténéhni tény, hogy az ourópni oivostiidoinány fejletteiih és biíni-dottihb a keleti orvostudománynál. Hu mi a jégálxtl m\'-git* meritünlí, ez csupán tárgyllagoH élfogulatkui-ai\'ig részünkről. Honkinok nincs joga azonban a\' jóga zavarót) miszticizmusa alapján lekicsinyelni és ócsárolni ti liazai tudományt, mórt a tudományos fejlődésnek köszönhetjük azt a kultúrát, amit a keletiek niegirig>ülhetn.\'íí tőlünk. Orvos vagyok és semmi sóin idegen nokoin, ahii orvosi. Tohát szívesen tamilok Keléitől is, ha jót találok, de iame-veiu a uií értékeinket és ezért jogos büszkeség az, ha neiü fogadjuk el kritikátlanul uíinduzt, ninil álmodozó keleti bölcsek elébünk tálalnak. Pécky-Uortéth Hczhő
Naptár. Március 23. cstltKrt. Rém. Jut. Viktórián, t\'rotcslins írumcnc
Éjjeli gyógy szertári ügyalot: Ma az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. szám.
Éjjeli gyógy szór tár i ügyelet\'. Ma a Fekete Sas gyógyszertár PÓ-ut 6.
A OO&F0RDO nyitva mii reggel 7 árától este 6 óráig. (Hétfő, szórd*, pántok délután éa kedden egész nap nóknok.1 Tolofon: 660.
— tlarass hir)
a Baross RzÖTotaég. értesiti kereskedő Ragjait, tekintetből a szombati ünnepre^ üzleteiket ogé»z nap tartsák zárva, (:)
— (Náalay Nagy Ferenc: T6c«a1 kereslek)
Uj/ eredeti jnegvilágitásban állítja bo az író a ma érnheroinok egv kényéé éa sokat vitatott problémáját, az Igazit, Érdekes éa lebilincselő téma kötetében találjuk szembe magunkat az Igazival, egy ömna-gát megtalált férfi lolki vlvódiisai közlx\'ii, aki nem tud választsuii a szeretet és szerelem oléjotáruló g;\'ö-nyöro között. Kéim^gtelonül a ma könyvét olvassuk a >>Téged kercslok" bon, tele tragikoinikummal, a va\'ló élet finom nüanszaivaL
OzletAthelyez*s I
Tisztelettel értesítem a nagyétdemü közönséget, hogy hantás- e» mésxáros-iiíletemet ¦ — Csengary-uft 5. szám alá helyeztem at,
ahol továbbra is minden Igényt kielégítően szolgálom ki T. vevőimet. — Továbbá felhívom szíves figyelmét azoknak az uraknak, akik saját Üzletük részére wlavzont-ela4**i*e a múltban tőlem szerezték be hántásukra-szükségleteikel, továbbra Is készséggel á\'llok rendelkezésükre és nb. rendelésüket várva, maradok tisztelettel HORVÁTH IMRE hentes éa méautéroa Nagykanixae
UHI. március Zi
fér|, feleség, a gyamokat, egymással verisngvá készítik a koporsókat Kiskaalzsán
tok után és adja elkészítésre Bogód-jénok » felesig, hat gyónnék anyja, koporsót készít és sogit szülőinek n munkában a nagy leány, n nagyobb fiu, Bogit a gimnazista, diák és a iliák-leány és !1 többi gvermok, ahogy elkészültek n tanulásiunkul. Még !1 szemfedőt íh !1 gyermekek készilik házilag. Itt min-(lenki dolgozik, minden porcet kihasználnak szorgos munkával. Az egész család ogv munkaüzem. Kezük alél naponta fi -6 koporsó kerül ki és talál rendszerint ga/.dát. Aki nem látja, nem hinné, mi folyik nap-nap mellett .láger Sándor mii-holvélvn.
A nagy család folmivolése és. iskoláztatása\' inftllntt jut mód arra i«, hogy Sógor Sándor a jótékonyság oltáréi) is\' tevékenyen áldozzon.
l\'óldás munkásság oz, ami tollhegyre kívánkozik. Megírtuk.
fcAKAJ KÖZLÖNY
Kiskanizsa országos víszonylat-Imii is mindig a szorgalom és" ko-moh munka mintaké]xs volt. Csodálaton., mi mindent tudnak a sáska yííZdák éw asszonyok szerény kis röldjükhőlolóyarázsolni. Erűtek pól-díiját láttuk most ipari kiadáshan. l\'gviinis Ország-ut 13/1». alatt takaros portáján lakik -láger .Sándor épiilot- és butor-iisztfltos és tomotko-/.ési vállalat tulajdonos. Ozlete az utcára ívyilík, műhelyét tv/, udvar . hátsó részén táláljuk. Kgvszerü minden, nincsenek farijogmimkáló sTÓpok^noin bórrog motor, a iré)x>ket dolgos sáska kezek pótolják. "Itt készítik az asztalos munkák minden .fajtáját, innen kerülnek ki a méret iv készíteti kemény fa-koporsók, amelyeknek valóságos iuígyüzomp oz ,t műhely. Ritkán látni ilyet ámít itt láttunk.\'-\'Koporsót készíti .láger ; Sándor mester, koporsót szab mér- !
HIRDETMÉNYE
Nagykanizsa közli, hogy e hó 26-ára meghirdetett közgyűlését" a fennálló törvényes rendelkezések következtében bizonytalan időre elhalasztotta.
4000 dollárért 10.000 évre tartásit ttoltteslekst egy aaerlkal galvanizáló tizem
A nyugati hatalmak népű már régoo ngy válik meg az árnyékvilág-. iól, hogy elhamvasztják és a hamut urnába gyűjtve, tetszés szerinti I10-l\\en elraktározzák./ Kiitekos, hogy a középen répa í országokban ax a divat m-m gyökeredzett inog. Amerikából most ujabb temetkezési mód Ixivezetéséről jön értesítés, Di vitt ha hozták 11 gazdagok 11 muniifikáláat, illtli nem azonos a halzsamozással, hanem felhasználja 11 leelinikii leg-ujabb vívmányait é.s fémrétegééi vonja be a telemet, ;ttnely ily 11 lódon kikészítve akár évezredeken ál is eláll, rágj .legalább is a halott alakit), arcvonásai, élete utolsó órájának minden jellegzetessége inog-ni.inidnuk. Keresztény oinbor teiuv\'" szelesen megütközik ezen, kütöllö--en, ha azl is tudja, hogy a galvanizált tetőinek;-! nem kell oltemotni, hanem azok a családok birtokában
maradhatnak. K/.zol KniKisolatbuil
érdemes, ha visszapillantunk n mumifikálta történetére.
Az egyiptomi balzsamozók éa a rokonság dühe
A IvehalzHamozás legnagyohh művészei kétségtelenül az egyiptomiak Vflltnk. Nemrélíi-n is sikerűit olyan múmiát találni, am\'ely ötezer év óta pihent szikln.sirb.111 óh mégis majd nem teljesen óp maradt. Az egyiptomi balzsamozók külön kasztba
tartózlak é.s feladfitukal ünnotlólyos ceromőníákkiil végezték. Miután a család :\\ holttestet elszáll itetlít. műhelyeikbe, egyik balzsamozó irónmil megjelölte a testen a megnyitandó helyeket. Máris megjelent az npe-ráter, aki etiópiai kőből készült késével a megnyitást olvégozto. Krro !1 jelenlevő rokonság nekiesett « ha nem hírt elmenekülni, rendszerint lilajxisiin helybenhagyta. Viszonl a rokonságot czokutá\'n a balzsamozók \'tessékelték ki igen rövid utón s most megkezdődött a csoppót sem gusztusos munka, A\' tetem összes belsórészoit az agyvelővel együtt
gondosan eltávolították, a maradékot pedig negyven napra nátriunjkarbo-nál, nátnuitaszulfát ós konylinsó oldalba pácollak, Aztán balzsamozták és mumifikálták olymódon, hogy a test üregeit fÜszoros é« ruganyos, 111:1 sein veijvelemezhotö anyagaid Idlőmték, U-varrták s az egészet rendkívül szorosan gvolca-sávokkal e.sivarták körül s így helyezték mog-relelí személyi irományokkal ellátva, végső piiioné.sének liolyére.
És hogyan csináljak most Amerikában?
A holttestek fénigalvanizálásának első művelője Görnsbach Hugó, aki a mumifikálást elektrotechnikai utón végzi el. Kgész sereg sebészorvos tartozik vállalatába. ftzok az
h mozi mátil fogva a rendes időben játszik
Március • S3
26 ig
.moot no/w ™ZTr!rPig
Világattrakció ! Budapesttel egyídőben / Dániellé Barrieux világhírű vígjátéka AZ ELSŐ CSÓK Vidám bonyodalom egy visszaadott csók körül Ufa híradó aktuális eseményekről BlŐadásak kezdete: *4> *5 órakor.
orvosok szintén eltávolítják 11 tetem Isdsórészeil* aztán más szakemberek viaszos és kátrányon anyaggal, öntik U>le az üreKokpt. ,\\lnst az egész testet vékony mráffinrédeggiü vonják b.\' s nrrts giafit|)ort lűntöitek. így kerül a tetem a réz, ezüst vngy aiuíninlümfÜrdólie, ahol ogyonánimu motor fejleszti a féinunyag kicaapi\'iT sához szükséL\'e-.i elektromosságot s az állandóan forgó holttestet hatvan óra alatt szilárd é* nu^gis vékony fémréU^gid vonja he oly tökéletesen, hogy a test semmit som vészit alakjából s mégis olyan, mintha az egész alak fémből készült volna. (
Kíszámiíotlák, hogy az igy galva- 1 nizált tedem akár . tízezer\'é-vig ép-séglK\'ii marad. Hogy kiknek akarják konzerválni azt, csak a/ok tudják, ttkik 11 mintegy\' négyezer dollár költ seggel járó galvanizálást olvégoz-tetik.
Btrilni magyarázat a magyarországi esaményekról
Iierlh, március 23 Az egyik német Jap diplomáciai tudósítója irja, hogy az uj magyttr kormány kiiiovnzéso csupán bolpoli-
iikili változást jelent é.s kül|«)lílikili vonulvezctés.\'lti\'ii teljesen és hurmo-nilui-an megmarad 11 háiombataliiii egyezmóny \'eddigi kérőiében. A változást a legjellemzóblt\'n az öt éves bálKiru követelményéivel lehet log-iohlvin megindokolni, uioly minden tHiráiJ államtól a legnagyobb\' telje-silmőnyt követeli meg » közöh el,lon-sé/íiiol szemben. Kdnek\'a célnak a
s/ídgálatában ,áll n német csapatok jelenléte az országban. A magvar nép léikében mély "és ÖHzintn n bn-rútság és nagyon retri keletű. Az a tény, hogy ni diplomatili kényísolfit nevezett ki Ilitler vez.-r ós .kancellár, azt bizonyltja, mennyire fontosnak tartják, bogv n magvai- kormány munkája,"mely ólé\'teljés bizalommal tokintenok, mielőbb omdnié-nyofl legyen. Az uj magyar kormány mány tagjai érzi\'-slton kipróhátt unir gyarok, akik éles ellontétbon állnnak a régi kormányok egyes felfogásaival.
Hitler kancellár uj követet nevezett ki Budapestre
Miller vezér és kancellár Ifi-honlropp nénr.l külügyminisz-tecelöteFie-sztésére. mint az NTI jelenti Etfmoiltl Wesselinavpi-I in agyar követté é.s n teglia talnia-
zoti miniszterré nevezte ki.-
Von Jngov eddigi budapesti német kövelel szolgóluttételreu külügyi hivatalba rendelték
Korlátozták a városközi telefonbeszélgetések idejét
A hivatalos lap kereskedelmi minisztériumi rendeletei közöl. A rendelet a belföldi távolsági távbeszélő forgalomban folytatott magánbeszélgetések Időtartamai, arueiiiniben az igénybevett áramkörön más beszélgetés vár lebonyolításra, további intézkedésig bárom percre korlátozza. lv/. n korlátozás nem vonatkozik a hirlapbeszélgoté-
I sekre és n hadiüzemek áltaJ I bailíüzeiui érdek megjelöléssel bejelentett magánbnszélgx\'tósek-\\ re. A lindiüzemi érdek megjelölés jogosulatlan használata cselében a postának jogában áll azl » távlMiSzélöállomást. amelyről n jogosulatlan hejetentést "történ I, azonnali hatállyal kikap csalni n forgiilonibó! és Febnon dús nélkül leszerelni. A rendelet azonnal életbe lépett.
látél fosva Hjra látszanak a noslk és szlsbázak
\'fiudapp.it, március 23 A mozik és színházuk játszási tilalma, amelyet belügyminiszteri intézketlés vasárnap esle léptetőit életbe, megszűnt. A ti-
lalom feloldásának következtében a mozik és színházak mától kezdve az egész ország kerületén újból megnyitják kapuikat és rendes mederben folytatják xize-müket.
SPORTÉLET 1 Wyári ziva1ar Za,aban
Ökölvívó-verseny
Szombathely LE—Nagykanizsai LE
Vasáriul]) délután ö Órai kezdéssel n nagykanizsai Iparoskör disz termében kerül megrendezésre az első tavaszi ököl-vivó. verseny. Két rivális csapat méri össze erejét, ötödik esetben, hogy !1 meginduló hadtest-bajnokságban az erők állását tisztázzák.
A versenyt igen nagy érdeklődés előzi njeg. mert igazi kemény-mérkőzés! fog látni a közönség. Eddig is megálltak ökölvívóink a helyükéi, de most még többel várunk lölük. (:)
A hivatalos tavasz nyári zivatarral köszöntött 1m> Zalaegerszegen é.s környékén. Este 7 óra tájban jég esett, villámlással és ínenydörgéssol. Ebből a néphit jó gyümölcstermésl jósol. Reggelre azonban fagyott Ugyanakkor Kanizsa vidékén csak ismétlődő, párporocs dara hullott a tavaszí forduló napján. Kaposvárott havazás volt
A Ferences Világtrend
március hó 27-i
kultur estje
„ későbbi időre"almarad,
ZALM KÖZUON»
1944. míirchis %/
fl aémete|( szétvették a délolasz harctéren az uj angolszász támadási előkészületeket
Tovább szilárdult a német védelem helyzete a keleti fre. tton
Vitcbtzkfét
A keleti hadszíntér déli sza-UaKzán a bolsevisták az északi szárnyra helyeztek ut" Iánuidá-saik súlypontját és folytatták átkarol ásra irányuló niozxiulatui-kal. Bróditól Köveiig rend kiváj heves, mindkél részre vesz-teségtfol járó harcok alakultak ki. A német csapatoknak sikerüli ineritilisitana minden áltó-lési kísérletet. Bár nagy számbeli fölényükkel
Tarn «poi
környékén sikerült néhány helyen betörniük, igy a Bug középső folyása és a Dnyeszter közölt, l\'ervomnjszknál mintegy ötl kilométer távolságra az ékeket kiszélesíteni, de ezeknél a hídfőknél a német ellentámadásoknak sikerült az arcvonalat elreteszelni.
a SZOVJel isméi megkezdte áttörési kísérleteit, amelyek teljesen összeomlotlak és véres veszteségeket okoztak a lámadóknak.
Az esvabl arcvenalon
az étidig] pontokon helyi jellegű harcok voltak. Nárvánál a bolsevisták egyik támadása már a német állások előterében meghiúsult,
A kercfd tengeroprton és eltol északra március 20 és 21-én csak kisebb roham csapat tevékenységre szorítkoztak a bolsevisták, minden fitt eredménytelenül, A néniül tüzérség hatásosan zavarta a szovjet tengeri utánszállítási vonalait, valamint lőszerraktárait és sáncuiunkálatajt
A német légierő sikerrel küzdi le az olasz fronton az uj támadási előkészületeket
Uánlulúsai nagyreszt fonnak.ultok. A szövetségeseknek kömény harc-lián, nagy vérrosztoséggel kell megfizetni sikertelen vállalkozásaikat. Rjszaka az angolok és amonkank uj erősítések líovonáflával igyekeztek relfríssitoni vesztoségoikel. du a támadás előkészüli\'tei t a m-iyot vadászok és bombázók nagy eroU-ménnyel küzdik le. .
Az iinzioi liidfőnél a német ínesz-t-zetiordó ütegek egész nap lőttek az angol -amerikai utanjsjllásí vonalakat, kirakodó helyeket. A déli arcumalszakuftzon az ungolszászok eiHik a délutáni órákban kezdték \'inog támadásaikat Cassiuo elten, ismét újzélandi, indiai, marokkói csapatokat küldtek harcba, molyok
Ismét bombázták Berlint és több német várost
t NTI! Március 22-én angolszász , liombázó kötelékek kihasználva a Kérooterszág telott uralkodó\' kedvn-ve.\'t\'tlen időjárást, ismét bombatámadást intéztek Boriin lakónegvedei ellen. A bombákat célzás nélkül dobták le. Károk keletkeztek és a lakosságnak veszteségei veitek.
Ugyanezen » napon a késó esti órákban brit bombázók lerepültek a Német birodalom egyes területei fölé. Ilár az időjárás kodvnzóilun volt, a német vadászgépek sikerről fölvettek a támadókkal & küzdelmet és súlyos Toszteségot okoztak, A lelőtt repülögé|iek számának megállapítása még folyamatban ven.
Kanada fegyvereket szallit a Szovjetnek
Stockholm, március 2,\'t | között egyezményt irtuk
Az NTI a Tas iroda közlése alapián jelenti, hogy február 1 lén a Szovjet Unió és Kanada
alá,
melynek értelmében Kanada fegyvereket szállít a Szovjetnek.
Berlini kép Amerika kétszinU külpolitikájáról
Hull külügyminisztornek Amerika külpolitikai céljairól tett nyilatkozatával kapcsolatban jelentik Berlinből:
llogy Hull külügyminiszter indíttatva érozte ¦ magát külpolitikai idlúspontjának kifejtésére ebből .német körökben arra következtetnok, hogy az Egyesült Államok külpo-Ittikójajavításra szorul. Berlinben tisztában Vannak azzal;1 hogy foujlitak nincs más cHjn, mitií-kutft/ a kis és wtyy imntetek
figyelmét eHerrljf, az amerikai politikának hátsó céljai felöl. Azt a 17 pontot, amit Hull felvolt politikájába, könnyen ineg lehet cáfolni, mert olvon eázmék ell-plo-/ésére szolgálnak, amelvok neu állnak összhangban az Atlanti (\'harto olvoivol. így például a jugoszláv\' politikát említi meg. Vagy elég emlékeztetni Hullt iiz Egyesült Államok erős politikai nyomására a dél-u 6 pontra vonatkozólag, amelyek amerikai államokkal Szombon. Arra
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntBíványok beválthatok és Éieis*§.
Hprtierr-gepflk, gepavaíj, csapágy fém ás golyós oeapAgy igénylését elíntéx«m.
DRUHiVÖLGYI
villamos Áramszolgáltató rt.
Apinnumiii finti», r.kinuoiot, MM)MmMuK, ai.iu.rQ •ilvllágoaltia mlndari vlllamoa kérdaib.n riélBlftH »-ti.í ííiutén 1« or*j0.
Csangary-ut ttl, tataion 29»
a háború utáni politikát foglalják
ÖSB&O, fXlk A QCpilÖTOtftGgJ OSímClCW Ildii utálni, ]to*;y loronják 11 körüt-kbátotant, miszerint 11/ Rgyosült Államok mitri változtattak kul politi, kájukon „.minit \'¦!» noni ta tanultak j türUJnelmi ctacincttyokuM.
— (Belefulladt a patakká)
Acn Júzflof tizoceiszigotj földműves a !*zöl(iliof^yról haitőfoló inonet U> :,/,-tluli a Koikáti úlvr/i\'tó knakiiny hídról ih bflnfulkuU a vial». Manuali találták nu.fr holttestét.
Alulírott hivatal a Hahót községben apitendft körjegyzői hlva\'al és lakás épilcsi munkáinak biztosítására f. évt április hó 11-én verseny-tárgyalást tart. Bővebb felvilágosítás aluliio t hivatalnál nyerhető.
M. Itir. Államépitészeti Hivatal iro Zalaegerszeg.
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
MIMÓZA
kézimunka-szaküzlet Csengery-ut 4, sz.
Nagykanizsa inegvoi vároa polgármesterétől.
Tárgy: HadltoRyatkoznltak részére mczőgHídanAKl előadásra tanaim.
Hirdetmény.
A nnto kiiiil/Hul és JarSal Kszda^ági te lüiíy eleség hadirokkantak rí-H7.»re kenőbb meg ha is ropandó helyen ch Időben uie/éKnzdnaáKl tanfolyamot sz&ndóko-tlk-iíirtanl.-
Ezen tniitolyamoo résztvsnnl szándó-kmók ]ci(>Dtkczzcuek Nauyknnlzsa m. vArtis hsdigorjdotó KsztJÓDöi, VAroabáz,\' lL_emelet 16. ajtó.
Nagykanizsa, 1944. Iehronr 29. wi Polgármester.
•905/10-14.
Tárgyi Szeretetndonianyok kl-szalltiAsa hudinUveleil terulcirc
Hirdetmény.
A llonvédvpíórkar KÓnÜk^nek rendelete éneimében bármely (orrAshfil BzArmsvO szvretctadoaiAuynlcnt s VaroR. kereszt kö/punli raktárába kell hsar.ai-lltanl. A VÓrÓskerear.t IcazRstósAKB „ baórkr/.ptt Hnysiiot rendezteti. A «r«r*-tctadnináuyoknnk badintlvolrtt icnii-irr ki\'/Miiin-n i\'-a ottini s?óios7iaas Hon*, védelmi Mlnisítcr ur httezkcdésfi alep> ]án lotí Hinni őr tenni.
A biisvr>il ünnepekre a VortUkeroazt kővptKezo tartalmú sxsretsiadoibAayn-kat Aliit ossza: r»0 drb. cljtaretia. \'m iN\'ka cukorka, 10 dektt keksz A xzers-tstndománynkat 75X*>Í 001. nnKvaARii IftdAba CKnt)iiif;ol}u, a tsMalmuknt n fcilöliipmi tt\'liíinli\'tl.
Pelhivom a varoB közitiiHÓdót srrs, hogy axsretetcsQ\'msglalt hoízévsifllfn
uz emllicit tartalmúval Iishoh\'óaii Al Illett Öisze, mert a normálul tMif-i, csemaiíiikst s Vöröskereszt ítossna* gol|s.
A B7.sretr<ti\'Hom4gok. lm a kllldő ré-szóról Qi hSO/ üdvözlő Hnrt tHrlnlmnz-nnk ts. n« Iciiyenek névre msgeloinve, mert miiit kö>ültein, a Hz^tosztas a Hoiívcdnlnil Miniszter ur Intózkedfse szerint történik-
NsKyknnlzMH, 1944. március lió 16,
itu Polgármester.
Értbsltós.
|-\'ticsttctn .i nagyérdemű hrtlqy-köiönségel, hogy
n fii ka lap szalonomnt
Toiuki-ut 3S. sxúm alatt moRnyltotiöm.
s pArlfogásI kér
Fraknól Katalin.
ALU»
HáalBxolQo éa (xltutOflM felvettük Kelemen liezifi cégnél. M&
PÓxnl tudó balárdnAt keresek áarflU l-re. Tlbolt, Eötvös tér 33. «fc
Maablsható öejörónBí fatvesiev Clm a kiadóhivatalban.
. VlNoallarl keretek Balatonfcirvtsre. Lakisi, Illetem adok. Szabó Antal spari-flzleie. fr$
AD ÁS-VETÉL
M*abenl*anúl siiumaió attyagot minden mennylaégben vtBiek. — Sjwiái Jóiatf, Nagyrecaa. ¦ 912
Szép, linoni nói tavaaiikabit alais. Bővebbet Rorgooylu. 3/t. földBilnt 946
MtHl*Biiok íiosaltí.óUn I Nyotket-tC-k e» ö^hi-te bútorok okion eludrtk. BiKolaatac 132. Koplir. 958
Hööio, 4 i*mp«sot kulfoldvevé alaalé. Deák-tér IO. 1. emelet. 973
kiadó-
9*2.
Egy aonnor«
hivatalban.
kOlönféle
Ellnpolt 602466/T. izimu Erika li«i-Sépam nyomravezetőjén e k 260 P Jutalmat adok. TainöCíky, Erziéoet tér 2«. 957
Kai uilhuigy vidÉker* f|K«t««aak1éo-Utohaiyat keres. Ajanlatot és leir.iM kladóh Iva latba kérnek. 967
EIwaaKlak htttún eitc Nyilai! (Satn-llca) Ferenc névie szóló munkakönyvben levő öfszes okmtnvalm. Kérem, aki meg-lalAlls, szíveskedjék leadni Magyar-a. 3^
ali. 976
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Klnd)a : „Közgazdasági R. T. Nnoyknnti Kctclíis kiadó: Zalai Kuruiy Nyomatott a „Krtzfjaidasnpl It. T. Nagykanízín\' nyomtíájában Nagykanizsán Nyomdáért Telel : Zalai Karoly
3741
544006
MM:
liomlfolio-.al Tábori posia:
84. évi., 68 sz. NagykaniAa, 1944. marolus 24. péntsk Ára 30 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
8n.-rkiw.taaég 6a kludöblvalal: r\'ÖHjt 6. mjiui tauT^ziotógl 4s kimdöblTalall w.loa 7<t «. U^rjatoalk altuMn bílktauap dílnut
Felelős s7erKeszti\'i: Barbarlts Laios
KIÖTlz«t&ti Ara: i.|;y hónapra 4 pengő 30 T1IW*.
utítíyndóvn! 12 rienffő 40 Ifll6r. KRypfl rtzftjn: hrttRíiznaii 16 [ut.. szombaton SO Till
Kunder Antal:
„Az országot fenyegeti legnagyobb veszedelem, a bolsevizmus ellen egyetlen segítségre számíthatnak: — a német haderőre"
Sztő|ay »öme
miniflzterolnök tognon látogatást t*>tt n képviselői láz, majd a felsőház elnökénél, azt kővotoleg vitéz Lukács Mánál, a Magyar EU Pártja országos elnökénél, \\ damint vitéz Imrédv Bélánál, a Magyar Megújulás Pártja országos vezetőjénél.
Vitéz Jarosa AaaV
lielügvminiszter tegnap délután fogaiba\' minisztériuma tiszti ka ríUJJe? mutatás végott.
Száll Lujo--
iparügyi miniszter tegnap ivggbl votto út hivatalát, mely alkalomból aí üdvözlésre adott válaszában lp-seodostöi hogy ma még„nagyobb\' erőfeszítésre van szükség az ipar-ügypk toron a honvédelmi érdokok kiszolgálására ós a bolsó mevohal fönntartására. Az ipari termelés\' folytonosságát minden körülmények kózt, minden oaotro biztosi tani fegja, mondta a miniszter és n termelést a mai viszonyok megkövetelté irányba fogja torolni. Szólt a továbbiakban a magyar tisztvi-moIó bárom legfontosabb eiényérŐI, a tudásról, szorgajomról és tisztességről, molyok közül ma az utóbbi nvort elsőrendű jelentőségűt s annak védőimében, ha kell, megteszi a leg-szükaégosobb megtorló intózkodóáo-kot.
Jurcsek B*la
közellátási és földművelésügyi mi-, nipztor a hozzá intézőt! üdvözl.\'-sp.? adott válaszában hangsúlyozta, hogy Önként csatlakoztunk a háriuasszö-volsógbez ?8 nem vagyunk abban kis nemzet, mert kis nemzet csak a?, ánioly lélüklieii kicsinek érzi nAgát. Mi és BzÖVOlöéjíesoiiik gyós. wl^nén kivül más győzelem nincs seánttinkra, csak a magyarság lovo-ratcso várna ránk. Programja a föld jobb megművolése, nagyobb terméseredmény, n mezőgazdasági lakosság
fljpeinok Byora és hatékony elinté- I dómlósóre. A zsidókérdés megoldása, zése. • Szövetségesoi iránti kötelessé- mondta a miniszter, fellétlen szük-goit a magyar nemzet töretlen oda- \' ségeiiség, de szükségos sok egyéb adással teljesíti a győzelem kiér- | félliemaradt intézkodéa megoldása is.
t. A német káderével együtt vezetjük győzelemre > a magyar érdekeket*\'
Kunder Antal kereskedelemügyi miniszter az üdvözlésére megjelent* minisztériumi Uszlviselőknek ndolt, válaszában a következőket mondta: \' ¦
Korai lenne \' most részletes programot sülni, különben is nem a szavak, hanem a tellek idejét éljük. A mai időkben az országol legnagyobb mértékben fenyegető veszély az orosz bolsevizmus. Kilenc egyetlen scglr tü tényezőre számiihatunk és ez n baráti német haderő. Ter.né-szetes. hogy a teltekben iucí-nyilvánuló féoyverbnrátság számára biztosítanunk kell az őszinte és nyílt- politikái barátság és együttműködés lehetősé-
A Magyar Étet Périfa felvette tapint soréba Sztéfoy mlniszteretnftk/it
(MTI) Szíójay Döme minísz- 1 terel nők tegnap este megjelent a MT.P párthelyiségébcu. ahol vitéz Lukács Béla üdvözölte. Bejelentette., hogy a miniszterelnököt-ft párt egyhangú lelkesedéssel felvette tagjai közé és kérte érezze, magát otthon.
gél. Ennek keretében természetszerűleg súlyos \'közlekedésügyi feladatok is várnak reánk s azokat olyan szellemben kell végrehajtani, amely szem elötf tartja a szükségessé vált változásokat és megfelel a magyar-német együttműködés szellemének. Győznünk kell ebben a küzdelemben, mondta a in.ir. niszter, mert ha elveszi tjük e/.l h-, háborút, akkor lehel, hogy az ország megmarad, de a uéo és a nemzet elvész. A győzelem abszolút hitét kelj szem előtt tartani és azzal végezni munkánkat, hogy a baráti némel haderővel együttesen győzelemre vezessük a magyar érdekeket.
A miniszterelnök köszönetet mondott a szeretet teljes fogadtatásért. Elismeri és nagy rn-becsüli azt a szereteted mely a párt tagjait eltölti és ügy jött a pariba, mint aki ollhon -érzi | magát. ,
i A miniszterelnök hosszúbb i időt löllöll a párt tagjai közölt/
Zágráb a mttgyarorszápl eseraényekiál
/ Zágrdbt március 2t I gyeimet kellette magyar kor-
A horvát főváros politikai mánv gvökercs átalakítása is.
köreiben nagy filmet keltel- | A TOegtetl intézkedésekben az
¦lek azok az intézkedések, me- , .. , , .....
Ivek délkelet Európa fokozol! urvcndeles fejlődés jelét látják,
biztonsága érdekében Magyar- [ hozzájárul az Európai erőd
országon történtek. De nagy fi- 1 megerősítéséhez.
Keleten a bolsevisták számára egyre kedvezőtlenebbé válnak a harc kilátásai
Délolaszországban tegnap is kudaroét vallottak Cassinonál az angolszász előretörés! kísérletek
A keleti arcvonal középső szakarán ismét a
VilebaskM \'délkeletre. torülofcon folynak a harcok. A Iwlsovisték itt a régi súlypontokon \'»madtak, do egyidejűleg nyugati es \'^nyugati irányban is kiszélesítet-\' tok a támadás arcvonalát. Kisebb « jelontéktelon holvi betörések. »n "Kívül ogvotlen olőrotÖréaük som ert célt. Itt\' a némotek 11 harckocsit Wiek harcképtolonnó \'éa a szovjet nírvosztosége is igon órós volt. t fíitg nhó jolyasánál a R«í) \' Dnyeszter hátötti területeit
folyó helyi jelentőségű harcokból n némotok foglyoknl is hoztak magukkal, akik elmondották, hogy « bolsevisták rendkívül nagy reszté" üégoíl annak kell tulajdonítani, hngv mindon Utánpótlásuk a gyórazánni Szilárd úthoz van kötve, a német uttiszcsainilok |Kx!ig,nemcsak ft vas-utvonalákái aknáztak alá és robbantották szót, hanem sok kiluméter liossziiságban az utakat is, ennek következtében a nagy mocsarakon ál az utáiipótló cs csapatszállító jármüvek nem tudna!; mozogni, a ko-. cník összotorlódiink és elakadnak, főleg a folyók átjáróinál, ezenkívül
német "csataiepülógépok állandóim támadják és szotazorják ezeket az •Inkndl olánpótló csapatokat. A né-nmlek különösen
a fínycszter út janiit\' relnbo|tá|í szét, mnelyokot a szovjet csapatok szerdán is megpróhálUik kibovitoni. Az Átjárást biztosító csapatokat a uémotokittik sik\'vült Ka-inonvée-l\'odólszk irányában vissza-szorítani, lirody környékén az ellenség frontálisan támadott a
Dubno- -lirof/y vatutintiat irányában, Uo az oroszok olyan érzékeny voHzteségei szonvnduikj hogy
támadásaikat kéuytolonek voltak abba hagyni.
Kovelnii
a bolsevisták nagyobb erőket Tetettek harcba, azonban a kisérő páncélosok olpusztulása miatt olroked-tek, így jelentóktelen éa átmeneti torulotnyoroség után a támadás elakadt.
Délolssznrszágban
nem voltak nagyobb harcok. Cassinonál az angolszászok eíő-retörési kísérletei a tegnapi napon is kudarcot vallottak.
Lelőttek 42 négymotoros amertkal hombázét
Ar, időjárási viszonyok tejrnap lahefóvé tettők a néntet vadaszgé-pöknek ,högy n magnt, folhőzetbe burkolt ellenségefi \' boníbnTutó köte-\' lókokkol, molvek erős vadász védelem alatt behatoltak német terület fölé (K>redinényeyen fölvegyék a harcot ¦-¦ jelentik Berlinből. A réazbon felhők fölött lezajlott küzdelemben, mint ollonőrzött jelentések mondjak, 12 négymotoros, amerikai bombázót és több távolsági nidászgéi»t mog-rommisitottek.
Világos hí:t> a ketetearópett fordulat jelentőségéről
(NTÍ) A német hadvezetéji kelőt-európai hadászati, mozdulatai két ségtelonül a német ¦ badTOzetŐaég ama intézkcdéaoit tartalmazzák, me-lyokkol az elirópai elözönlésnok nkar élóbo vágói éa ebben az értelemben olsórondü jolontöségü. A koloti arcvonal mindinkább .nyugat foló tolódik ol. A nőmét intózkodépok a háborús ceomónyekhok uj . fordulatot adhatnak. Ugyanakkor az elpusztított térülőtök és az elpusztult bolsevista erők következtén;*!) a Szovjot a Nyugat foló eső területeken nem került olyan helyzetbe, ami megnövelné kilátásait a végső sikerre, ol-lenkezöleg olyan liolyzetbo juthat, aittély erőit még jobban meg fogja törni. Emellett szól a mogrorduli holyzot és különösön a hosszú után-"\'pótlási yonsdák nlégtoloiuége. Khlíoz járul\'níég a» is, liog^\' a némotek az arcvoiifll mögötti térülőtől ogéez ixmtosan ismerik. A nemet légi ¦ iiadoró a legutóbbi badm.üvoletök-hél részben igen tartózkodóan lépett fel, ennek oka. hogy az utóbbi idó-bon a némöt hadVozetőség más irányban tervazoráen tartalékolja a iióráot légierőt. A németoknok Ke-lofeurópában is vannak jelentós tartalékaik, ezekhoz még nem nyVil-tak hozzá, de számításba vették tervszerű és céltudatos számitással.
Indiaiban fokozódnak az angolok nehézségei
A Berliner BÖrzonzoitiing irja: ,i.i|i:m óa nomzett kínai csapatok átlépték India hatérát. Most tehát nom Burma forog veszélyben, amiül azt az angolok tervezték, hanoin India vili,.hadszíntérré. A nemzeti indiai csapatok rész vétető az olónyu-\'-mulásbán lelkositólog hat az mdiai lakosságra é« csak fokonza az "sngo-
F^tytnUUi n- B. oldalon
ftUíAl KÓ2LÓNY
194-1. március 21
A nagykanizsai Ipartestület
wináruap tartja, rolVlos évi közgyűlését, amelv orv esztendő serény inunktWiigának lieszámolrijn, viaszai* pillantás és niérk\'iílíétí/.ités, hogyan sáfárkodott olnőkség, olöljárfosgi és az iroda, aorogszonile a tnásféluzres nagykanizsai városi és járató iparos-túlior futott, egyszersmind azonlian vezetésig választás. Fontos a vusár-nnpi ipartestület. közgyűlés, mort telvouultfttja a nagy iparostábor idált azt a nohéz miVnkál, amit oz ¦ Iptirlostülot olnök^ogOi olriljáróflága és az Iroda minden ogyos tisztviselők) az egyeteméé ipaiosórdekokért,
minden egyos testületi tagért kifuj-
lott tizonket hónapon kurosztiil,amikor a helyi hatóságtól kezdve, végig a Kamarán, IPüK-on, Anyajdiiva-lolon. egészen a minisztériumig sziszifuszi munkát végzőit, hogy a lodttilot tagjain segítson, Iwlyzotü-\'kón könnyítsen, i-onlos azért is, inert botekínté.st ernyed abba a kü- ¦ mony küzdolomho, fonulsápos rhun-káb«v a korlátozások és rendeletek labirintusába, amelyeken keresztül kotlott magái tórnie szakmájának gyongo ótolvcHztójéu, hogy némileg colhoz érjen, az i|mro8Stig szükségleteit biztosítsa, hogy a/ kötelezet t-ségoiuok dogot tudjon tenni, Küzr doluius ós nehéz volt az olimitl esz-tondó. Az általános holyzot nagy próbára tette n lUagynr iuaroslársa-dulom telwrbirókópo&Scget, Bokszor ideülni és húsba vágott ós nagy ál-dozathozalalt követelt: do a zalai magyar iparos állta a vártát, tudott lemondani, egvszorü életet még jobban loogysgorusitoui, vállalta iniiiil-ust,. amit a magynr töta kőve-
tőit ós ahogyan Trianon alatt vívta tuaáját a mindennapi- konyorééil a mögöttes országrészéi és piacát vesztett várpaban és vidukon, ugy meghozta aL maga külón-küten egyéni áldozatát és mindazt, amit örségállása megkívánt az elmúlt esztendőben ís. Mort a zalai iparos-tábor mindenkor hűséges magyar, l/OCBÜlctes keresztény, meghízható országépitó, akiro a Haza mindenkor számíthat.. azért, mikor vasárnap a tHjrogszomlón visszatekint egy esztendőre, amikor bár ¦-- hála Istennek! — integer Zala földjén, do a világholyzot folytán ktizdoloiu-toljoseó vált életében látja hátamö-gőtt s megtett vorejtékos utat, gigászi tuBájnt éa mindazt, amit tizonket hónapon át kclloll végeznie, hogy sok-sok kisogziszteneiat át-mentbosBen, nyugodt lelkiisiiie-rottel tekinttiet vissza; omolt fővel ós nyílt bomUikkal ülhet In merleget készíteni. Nyugodtan mngTuiltbtitjft a magyar társadalom és a sorsközos-sóg egyedeinek itélotét( ami nem lehel más, mint a logteljosohb mog-órtés, a legrokonszenvesebb melle-álláíi, a legnagyobb elismerés, nz őszinte nogvialiecaiilés azúrt a hűséges várlaaílúsórt, amit\'az elmúlt évbon oly hazafias érzülettel végzott.
Amilyen "az olllókség, az elöljáróság, a testület tisztviselői, olyan az oljósz Ipartestüket é.s annak munkássága. Fontos, nagyon fontos te-, httt a vasárnapi elnökválasztás kér-dóso. Nem lobot azonban nehéz a kanizsai városi és járási I partos tü-lot számára. Aki figyolcminel kisérte azt az iparos-szivból lolkodzó tovókcMiysógot, amit Mankovits István, a világháború szépen dekorált hóso ós a polgári front polgári katonája őzen óv alatt végzett, akinok sikerült a azótíortrácBolodott iparos?
N\'->1\'t nagy tapintattal .össaokopá-esolni és újjáteremteni, aki a béke diajogul termosztettö ki a tövisen talajból\', aki kiváló olódjóiiok nyoio-dokuin haladva folytatta azt á munkát, ami a nagykanizsai ós járási ip&roattibor számára megl)ooaüleBt es tokintólyt biztosított, annak nem probléma, a vasárnapi valasetóa. Olyan nevek vannak a jelölólistán, amolyok Mankovifa István olnók mellé] bo rakó sva nemcsak valóban képviselik a masféle-ifii-cs iparoatábox
["karatét, Il.uwii biztositék is arra néivo, hogy- a liuladáa jegyében rv-¦¦«tik tovább a hatalmas iparoatábnrt.
A teetülot irodájában régi, kipró-bált tiastvisolók ülnek, akit nemcsak szaktudásukkal, hantim szivükkel-lelkűkkel végzik fololósségteljos, sokszor idegekre moiló munkájukat, mert össze vannak forrva az iparosai;/;.! L OgyÜtt ÓlÜlnok, CJMÜU küx-
donok és együtt szenvednek az ipa-roötáborral. Olyan Ipartestület a iuigy kanizsai, mint kovés óbbon az országban, uiort iiouicsak Délnyugat vozeto tostületo, hanem az utolsó negyedszázad alatt az egész ország ipdiosaúga állal uliamerl olyan tes-
.i!k.,, ahonnau B2ainuiliiiiiizór otüsi.
Kofl uiountünak iiululUilt ki, ojnulyu. kot keflőbb a l;oi iimiii\\ -.11 is macáévá tolt..
A vaeárxuvpj ipartoetiileti kozavit, lé*, nőin kía oeotnóny NagykainzKn éa jAráaa részérő, hlifnieri unnak joloniönégéi mindon hazafiaa kani1 zaaj magyar, akinok oz a véruum-
uií/i\'y valnt.:ir BziVUl) fokitzik.- A
Ictfiittjryobu\' 6a Icgjubliall azorvozett liazaíias ^fl .koróaztéiiy tábor tart aorogazomlét. A b\'Knaj^vubl) rokun-8/onvvol . éa" iiioKlx-otmlőa&ol -éa c.i:MiUri .\'<•.(,(.] kiaerjük a tisatujito koztn\'ülea munkáját.
ti. ti.)
Ilovszky János képviselő elbalasztotta kerület-látogatását
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy. Ilovszky János, .Nagykanizsa országgyűlési képvisclájt luU\'onuiapos kerületlátogatási\'a március 24-én Nagykanizsára érkezik. Az időközben történt események amelyek szükségessé teszik Ilovszky képviselőnek
—*»—-----(
Budapesten tarlözkodásál, arra kényszeritetlék, liogy kerület-látogatását u jövő liéU-e elhalássza. A kerúiettálogalásnak már. közölt prögrantju uzpu-taaii továbbra is ór.vénybonjna-raü. 1
k Bagjkaalzsai OKCSA 20.000 pengőért rntiat vasáron soagyeraialws osaiatasuas
Több ízben foglalkoztunk uz-züI a nagyarányú szueiá\'lis lc\\r-kcnységtícl, ujiuI a nagykanizsai WXCSA di\'. JlaJju József városi uljcgyzü vi\'zcléüével kitejt. Így a, .szűk költsógvclési keret dacára mái" niüst goudüükodyíj a sok-j<y«riu^kr« u «(foity ua^y,.ánizs,.i csuiúdok gyernu-kcinek téli l\'el-ruházútiárúl. Több nuul 2U.UUU pengőért kiildnléle gyetanekru-
linl, uívleg lioltuil, ingei, harisnyát, nadrágot ós egyebekel vá-iaiuit, liogy uz emelkedő arukkal szciubiúi iiiéllányos áron tutija beszerezni már must a karácsonyi kiosztásra. Húrom hu-talmiu nagy láda vau tele a kü-loiuctu i\'Uiiitih\'iiLUfkkfi, amiket most uítozjieK, hogy maj.da,u u karácsony la aia legyek\'az arra rászorulliLk részévre: 5UU család részesül belőlük.
A statisztikus sem tudja> ml^rt »gyüjta a dohányos ember
Najswnia 8 millió cigarettát gyárt « magyar duhúuyjovcdCK és minden ncgyeilik emheif úífttmym,
lü|iu-ig 13 miUióra zuhant le. a. \\ nággazd/isuíí\' válságnak olyan niui ovzáma ez,\' amily eilt
Magyarország a világ ilo-liányiugyaszló alhuiiainak soru-buu a negyedik üeiyeü ált. Az első helyei a nagyon pipás licl-gium foglalja el, ahol lejenkhil egy esztenüó alatt miiuien lakosra ;i.;i kiiugram dohány el-logyasztása esjK. Uollaiidiabaii aiiol ugyanesak a pipa.a divat, 11.2 kUogrmn az últug, míg uz USA-ban ;í kiió, nálunk pedig 2.2 Kiiogniin. Vétünk cgysurban áll Hatna, de Nugybrilumüu és a Némelbiiodaluiiibau csak 1.7 KÍiogiaui dohányt togyaszt la-kofíunkétal. Uias/orszag" clio-gyaszloll dohány fejadagja évi tiü deka.
Hazánkban a dohányjóvedók 1932-ben 1« milliárd cigai-eltát gyártott, tiz óv múlva pedig már 5.1 miiliáJ\'dot. Igaz, hogy kOzljen jnegnag^\'obbodot az ország területe.
A szivarok száma millióról
eadbi meg íu\'in tapasztallak, tízzel szemben nliti-hcn mái- 1U5 millióra ugroli lel a szám. a kovelkozó e\\i>en pedig lecsökkent (jjü millióra, lia az l:> it>¦ i-s kivéletu. csztcudól nem vossztik s/.;\'uiulasba, a szivargyárlás a világgazdasági válság es á i\'C\'gl leituotek egy részúncK aiapnivc-tuic ulan sem érte el lobbé a régi színinek meg a kétharmadát sem.
A pipa- és a eigareltudobány 71.-lud mázsáról \'10.40(1 mázsára csökkeni le lUü7-bcu, majd ismét UÖ.tt, de Itlll-bcn éppeu csak megkozelitetUi az Ify\'A evi szintet, tU^S-han azonban még áü.üUÜ métermázsát sem érte el egészen. JKbböl a dohányból a nagyobb hányad mindig a cigareitadohányra, a kevesebb
Március
23~~26-ig
Csütörtöktőf— vasárnapig
Világattrakció f Budapesttel egy időben t Danteiié Barrteux világhírű vígjátéka AZ ELSŐ CSÓK 7ídám bonyodalom egy vissmaadott csók körül Üj*a híradó aktuális eseményekről
Slőaddsok kendet*: f4t +6 és ?6 órakor.
pedig a pipuulohányra^eseil.
J^úr az utóbbi évelcben u dy-bánylei\'iuós nem volt jó, nálunk a gyártás még nem csökkent lényeges mértékben. 1940-ben 17.2ÜU lakláion lermeltuuk dohányt, de az "átlagos leriucs alig volt ü uiélermázsa dohánylevél hektároukiímt. HJ35-beh 15.400 hektár volt a terület, uz átlagos icrinóü pedig 11 mázsa hékráronként A kivitel és a behozatal hazái(kbaii iiugyiából kiegyejiliteUe egymásl. így "a belsü fogyasztás nagyságát a termés aiapjáu meg iehet álla-jjituni. lULfo. és 1940. között olyan esztendőnk is volt, amikor 301.IHU métermázsa (dohánylevelet vádotlak be. De volt oiyun is, amikor csak eanek u le«él. A gyáitás nagyjából egy cm leles maradi hazáukuan.
A század eiejen nagyobb dohányosuk vuituiiK. az íyüU— luu.i. esztendők áliagabau mug^ 2,1 üiiogram duhanyiejaunggui dicsekediieletl az akkor ugyancsak pipás .Magyarország. \' ue .«zuia igen jó uuuunytermeid te-ruietekul szakuotUiK tii tuniuk irmtmnoaii s ezeknek juienltV kény része még ma seui lei\'l vissza, a togyaszlás apadása uuudeu. bizounyal kupcsoialbau vau ezzei. Musik ok az ukkur meg nagyon divatos pipa nagy oob luuagu douáuyt nyelt el, ínml a ina kedveli cigai\'etla.
Az 1932^-1941. aliagálmn a magyar üoháuyjóvedójí iniiiden nap /./uOoUO ciga\'reltát, 1j4.úUU uaiab szivart gyúit cs luhb-szuz meleiiiiázsa pipudohaiiyl hasznait tol. e.pp ezert teljesea indokolallan a Kuzouseg. egy <ré-szeuél az a beteges titnel,. nogy, a eigarcttalétékei, szivui\'oitud; es donanyuKal összegyűjti és nagy-meiui.) isegben liuiutekotju, Kire semmi ok sincs, liiszen mindenki rendcsen hozzájut napi fejadagjához, iiilenbiiii tjivonjaJí a mai uáborus, idukbua oly jui-l\'.su idegesül ápiló szert, a ciga-reltál azoktól, akiknek, nincs penzuk tartalékok gyüjléséxé^ liánéin csak naponta vásárolják meg szükségletüket.
.Magyarországon minden négy, lélek Kóziil egy ouib*jr -.dohányzik. A dohányosok fele kész ci-gurel.lát vasáról, másik fele sodorja a cigarettái, vagy\' pedig pipázik. Szivart hünduu száz, leiek közül egy fogyaszt. A-Iórfi-aknuk a kcUraruiuda, a nőknek egyharmada dohányzik. * Az aj;áHy azonban növekszik azáltal, nogy ebben \'az. átlagban- a csecaumök is beimo vtuuiak. A fcjátlag csökkent ugyau u század eleje óta, do a dobáuyzás szokása mind jobban elterjedt. A pipa pedig mind ritkábban látható tuucménynek számit és helyelte a cigaretta szolgáltatja a dohányzók millióinak a füstölgéstől várt élvezetei.
Értesítés.
Érteiitem a n«flyLr<Jf>mQ Mlgy kOiónségat, hogy
ntnkalap szalonomat
Tsmki-ut aa. aa*m alatt magnyltottam. Szívás parilogéít kii
Frakttól KatUlln.
11141- .március 21
Vftéz dr. Jónás rendőrtanácsos távozása
Röviden már hírt adtunk arról, hogy vitéz dr. Jóuás Károly rondfirliináesöRtr irhhgy-knríizsai rendőrkapitányság kihágást bünletőblrájál .a belügy -iniiiisxtcr Budapestre helyezi e. Most arról értesül fmk, hogy felmentése a nagykanizsai szolgálat alól jövő hót végén Fog tör-; ténifí. A nagykanizsai rendör-lisztikar ebből az, alkalomból megfelelő Icerethen vesz bucsut v/téz dr. Jónás Károly rendőr-lanáesoslől, akilöbb mint két esztendei nagykanizsai szolgálata alatt munkásságával kiérdemelte a város közönségének becsülését. Mint bfinleíőbiró. \' mindenkor a U^párlnljnoabbul, mindenen relülenn\'lkedve, a való élet. és a legteljesebb igazság elvei, alapján végezte felelősségteljes" munkáját. A knpilánvság egvik kiváló törzstiszt je • Volt, akinek távozása veszteséget jelent a rendkívül széles \'mtinkti-körü kapitányságnak A legjobb kivánaloli kísérik uj állomáshelyére\'1 • a magyar fővárosba.
KISKANJZSAI ÉLET
Killün meghívlak
a kiskunizsaiakal a nagylíNiu-zsai szociális munkaközösség legutóbbi gyűlésére, ahol sok.ér-tékes gondolat velödöll fel .szociális viszonyaink javítására. .Nem lehelünk mi sem közöubö-sék, "niidÖn ben! a városházán egy lényegében nagyon fontos kérdésről tárgyalnak, lviskani-zsa szociális loren - sajnos -meglehetősen elhanyagolt. Dr. Krátky István polgármester Kis-kanjzsa lelkes barátja, nem- feledkezett meg ez alkalommal sem KiskauizsáróL Kijelentette, hogy Kisknnizsál külön megbeszélés kereléÍKMi . feltétlenül bevonja \'a .munkaközösségbe... Kiskahizsa hálás ezért és. olt-lesz a• munkában;-, nvert minden olyan megmozdulás, ami . népünk javát, emelkedését jelenti, egy-egy kis darabja a szebb és. boldognbbv.magyar jövőnek.
Elmarad a nagyböjt est
a rendkívüli viszonyokra való tekiuteltel Kiskanizsán. He ez nem azt jelenti, hogy a kiskani-Zsni .osszonyok, akik a Magyar AsszortyTik Nemzeti Szövetségébe lőmörüllek.ne vegyék kí részüket a szociális munkásságból.
v Legközelebb uj -műsorral jelentkezik a MAN\'SZ kiskauizsai rondezőgárdája, mely értékes -szellemi . anyag gyűjtc-míuyo lesz. *
Mär a húsvétra gondol
a kiskanizsai scgélyzöbizoltság, hogy a szegénysnrsu hadbnvo-nuiljainak segélyeket juttasson. Kiskanizsa . minden utcájában dolgoznak á megbízottak, ( -akik a rászorultságot állapítják meg --hogy még idejekorán: eljut tulhussa,\'a szfikebbkörü bizottság és az elnökség mindenki kezéhez a húsvéti szerctetudo-inányl.
A GO&FÜBDÖ nyitva van reggel 7 érától «flto 6 éráig, illótfé, szerda, péntek délután és kedden egész nap nóknek.) Telefon: 660.
ZAJjAI KOZl;ONr
A pőcsl ötös anrcs Jogerős megszüntető vészest hozott egy nagykanizsai nyilaskeresztes gyűlés t& résztvevője Qgyében
Annak idején megírta a Köz\'önv, hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság nyomozást follytiitoll egv .Nagykanizsán mo\'gturtoll nyilaskeresztes párl-érteke/.Iet ügyében és ennek eredményeként a gyűlés 18 résztvevője ellen eljárás indult a magyar állam és a magyar nemzet" megbecsülése ellen irányuló vétség elmén azért, meri a Magyar Hiszekegy után a nyilaskeresztes párt jelmondataiból álló toldatni mondtak el a gyűlés megnyitásakor.
Március 22-én érkezett meg Nagykanizsára a pécsi m. -kii*. lé\'i\'véSyszék öttagú tanácsának ,1911. évi február hó 20-án kelt végzése. A végzés arról értesíti
j nz érdekelteket, hogy az ötöstanács a bűnvádi eljárást mind a 18 vádlottal szemben megszfm-leli. Kimondja az indokolás, hogy ti pécsi kir. ügyészség a vádat valamennyi vádlottal szemben elejtette, mert »a vádlottak az 1942. évi június lió líMn a páilhclyiségben megtartóit pártértekezlet alkalmával szokásszorüeh mondottakéi a iNemzeü Hiszekegyhez fűzött toldatni. Magatartásuk a ceten* tol nélkülözte és nem cáfolható meg az a védekezésük, hogy jóhiszeműen és jogtalanságludala nélkül jártak el.
A pécsi ötöstimáes végzése jogerős.
A \'közönség véleménye az újságírásról
KI mit szeret olvasni ?
— Mondd, szólii liieg ogv is-morÖsöip>ií\' nn|)okl>íin egyáltalán lápg szoktátok ti kérdozhi iiz olvnsól hogy mit szeretne olvasni az ujság-bim?
Meglepeti a kérdés. Ha ilyén for-- mában nem is kérdezzük ínoir, de minden ujaág arra törekszik, hogy\\| olyat irjon, nmít mindenki elolvas.
-r- Rn. c\'lri.-\'itil más IsHiszlásu újságot szerotnék — mondja a barátom.
Aztán Hzinesen vázolja otÓttam, hogv milyen az *> szomélmn az ideális ujsác.
f(0hot, hojíy löbbeji.is tartoznak abba az olvasóról oglíe, ¦nmefyiklie n b\'iiráíoni/de az is kétségtelen,\' hogy ahány olvasót megkérdeztem, mind mást talált érdokosnok és iháal hiányolt, [kjszólgetésoirn eredményét alább közlöm.
A politikai rovat Iiivo
Ktry tisztviselő barátom kérdé-soniro az alábbiakat mondotta:
-- Nagyon szeretem ujságtokat^ mert ügveson tömörítítok össze a \\ niip [wlitikai eseménvoit. Egyáltu- j tán nem találom felesi!\'trésnek a j rádió mellett, d\'ulimlndótl álláspont, 1 hogy a rádió valamit is ártott az \'f újságnak. Sót. A rádióban hallottak
Akik hátulról kezdik
Kgy iilős om bortól kértein a föntiek értőimében nyilatkozatot,
— Én bizony hátulról kozdem ol-vanni.\'Az a prolii rdoíések érdekelnek. Abliól tudom m,eg, hogy mi van eladó ós mit vesznek az\'cml>erok.
Az opröhirdotés egyébként igen szóles olvasottságnak örvenit. firdo-kcson mutatkoztak,meg az apróhir-deíésok szövegében ogy-ogy vidék szólásmondásai. Ezek annyira holyi , vonatkozásúak,- hogy más vidékon meg som értik. \'Gyakran olvashatunk például ilyen szövogokot: rj\'gyosbo járó ló, foléból hizlalt disznó,\' éves ¦ kapás, gvengof ius tehén, fővárosi olvasó bizonyára óitctlo-nül mosolyog ilyesmit olvasva.
Kvthctó, hogy mi\';ltatlankoilik nz ember, ha az apróhirdetésien nom talál olyat, amit ó korcs, azért mégsom\'kívánhatja, hot\'y most már
fölkeltik az érdeklődést a történtek iránt és iómngam is tüzcfeflo.blwn nlánauézek nz uJBÓgban.
Unnom én szivesun olvasnék több politikai tárcryii cikkot. Ámbár tudom, hogy ez csuk n többi rovat ¦ hnlranyára valósítható meg.
Akit a bOnflgyl törtsnetsk
órdskelnsk Olvaunnl is ósHzeakiultjim, akit nz iitsáchan a biinügvi történőtök érdéklik.
-—Azt kisérem ¦ figyelőméin!, hogy n nyomozás mikéniKm folyik le, mi lyen tordulatot. hoz és in<s?nvutr-szom, ha arról "Írnak, hogy elfogták a. bilnösl. Sokkal érdekosobb,. mint bármely költött tvsrény.
Legnigyohb kozSna^QS van az anyakönyvi hlrskrlsk
May bölfrv\'ot kérdeztem meg. firdoklődésscl olvasom a pinci jolontósekot, (!<! les-koíh-osebh olvasmányom az anvakönyvi hirek.
Azon sajnálkozott, hogy több anvakönyvi hírről nem szolgáiba-lünk, mint nmi tényleg megjelenik1 lapunk hasábjain.
Még nuHtomlitcttM n divatot, do lielonyuirodott, hogy erre loghiva-tottnhbnk n divaÜnpok. olvaaiil\'\'nx ujségot
az egész újság\' azzid legyen tolo. ízes tájözólosok miatt sem\' zúgolódhat n fővárosi olvasó.
¦ Ax HJuság sloazör n sportot olvaiaa
líidokes látványt nyújt a kiadó-hiviitnl környéke a Inp mcginlonéso-kör. A fiatal sík irt rajongók tábora várja n gépből kikeriíló első jsíldá-nyoitnt és kipirult arccal olvassák nz izgalmas mérkőzésekről irt.tadósítá-soliat, Azért bovnllották, hogy az is-koln\'iönyvekot épp oly szorgalmasan lapozgatják. ¦ \' \' A humor az ujiag IQaxara
Nem volt nehéz olyan • olvasót találni, aki a tréfás rovatokat kedveli.
—- A tréfás rovatot olvaáom a leg-szivosobbon — válaszolta kérdésem-ro a következő interjuvolt. — Aaért
H í R D Kl-iVl K NW.
filipi Wiíi laipiláf l-l.
Magykanizsa közű, hogy e \'hó 26-ára meghirdetett közgyűlését a fennálló törvényes rendelkezések következtében bizonytalan időre elhalasztotta.
nem kívánhatom, hogv -mosl -már nz ogészujsáar ezzel lcQr\\"en> lolo.- Mert a humor olyan az újságban, mint az ételben a fűszer. Csak mértékkol.
— Mn az újságot mindenkinek kötelessége olvasni — hanczik og\\\' Dstetombor vétentényo. — Nemcsak a hivatalos közlemények miatt, de a közgazdasátíi élet számos ágnzntát legjobban az újság foglalja Össze én legtisztább .kénét n\' napilapon koroszlül nyorlictünk.
Vnnnnk azután olyan uisífrolva-¦ sók, nkiket inindoz nem éroVkli. Ok foiytotásos rosénveket, novellákat korosunk a napilan hnsábinin. Aa ó kivánB&guk is tol ir»«íil bizonyos mértékig — majd békében.
Vécrored menyben meeál lapíthatjuk, hogy ahány újságolvasó, annyi\' izlÓs, nnnvl kívánság. Tla tár(r\\Mla-gosan ítéljük mog-rts újság rovatait, őszintén mogátlapithntjuk, hogy igazságon mértékhon ¦mindenki meg-tnlálja nz,t, nmi érdoklí. Hogy min-donnnp nincs cfíjUfÖldetrongotó szonzáoió, azért talán .nem\'mindig az újságíró a" hibás. Ls talán őröljünk is annak, ha akad egy-egy >:esonde«« nnp, hiszen a szenzációk már régóta egyáltalán nem kedvderítők, í TASSl ISTVÁN
A Svájci Alpok birodalmában
Aki csak leírásból ismeri a turisták cldorádoját, annak is megfogja a leikél Svájc hófödte bérceinek csodás szépsége. Aki képeket néz végig", az már rabja sv gleccserek és lavinák ImnAnnak. Akik pedíg Budapest TI. hullámhosszán mcghnjlgntták Soniorly Istrán rádió előadását,\' azok szerelmesei Ibitek ennék a természeti kincsekben gn\'zda<r országnak,
A magyar tájak\'is elbűvölik a szemlélőt, de ahogy Somody István beszélt, frissen, fordiila-" tosan, szellemesen, valósártgaj lebilincselte a hnllgntókat. Plasztikusan, élettér telítve, egy mély érzésű költői lélek meglátásaival kalauzolt. Többek nevé-bpn köszönöm meg az értékes előadást Somody Istvánnak, akiről azt is megtudtam, hogy nz MTI belső munkatársa, nki néni ís oly rég a német alpokról tartott előadást, aki szívesen támogatja az idegen nevű magyart abban a szándékában, hogy jó magyar neve legyen. -
Köszönjük az előadást, mert a vidéken szeretik rádióban is a. jót, jól hallani-,
DACAI ÍLOZLOm
1944. mároius 24
SPORTÉLET
Nehéz mérkőzések arfő tt állnak a kanizsai ősapátok
a vasárnapi bajnoki forduló isméi nagy meglepetésekéi Ígér. a ZMNtK idegenbe ulnzik és legutóbbi szereplése utad nem sok reményünk vnn, hogy tv, Murnkőz \'ű városából, Csáktornyáról hnza hozza a kél bajnoki pontot; Nagy küzdelem és ponii pás iraniu "mérkőzés várható Csáktornyán. - szerintünk ~ CSZTE győzelemmel.
*
Az NVTE a legutóbb Csáktornyán vereséget szenvedett Nagy-mányoki csapatot fogadja a Horthy Miklós-uíi sporttelepen. A kék-fehér vnsulasgárdánnk már könnyebb lesz a dolga, bár feltétlenül nagy lelkesedés szükséges, hogy a kitűnő bánvász-csnpatot legyőzzék. Az NVTE a rendkívüli helyzet miatt valószínű erősen tartalékosán áll ki vasárnap és a pontszerzési esélyei csökkenlek. Munkácsy és Németh játékn még mindig kél-séges.
a
a kerületben KTSE—DVSE (rangadó"!). Barcs-PVSK. \'Ijr montornya—PBTC. Bonyhád Pélmonostor bajnoki mérkőzé-zek kerülnek sorra +
Debrecenben a !>VSE jálsza le elmaradt bajnoki mérkőzését az Újvidék csapatával, míg Budapest—Bécs .válogatott barátságos mérkőzés lesz
Halálos szerencsétlenség egy muraktfei bányában
I Vasárnap délután lesz a Szombathelyi LE és Nagykanizsai LÉ meghívásos fikSIvIvi versenye
A vasárnapi nagykanizsai ökölvívó • verseny iránt rendki-vflli érdeklődés nyilvánult meg. A Jegyek több mint 00 százaléka elővételben elkelt. Délután 5 órakor kezdődik az iparoskörben. A meghívásos versenyen a .helybeli csapat összeállítása -jt következő :
Légsúly Szabó III..,harmatsúly Rácz I., pehelysúly Szentat könnyűsúly Modor vagy Gerencsér, váltósúly Kasza, középsúly Etsy, félnehézsúly Büki, nehézsúly Szabó I. Ifjúsági pa-picsulyban Szombathely ellen indul\'Pap. Összesen tclial 9 pár indul a kót ogvesületből: Előzőleg ifjúsági bemelegítő mérkőzés lesz. Szombathely erősített, ezt csak kél nappal előbb tudtuk meg. így a verseny nyilb és nem lehet semmit előre jósolni. A verseny megtartását a rondőrség engedélyezte. Ha a verseny elölt légiriadó lenne, akkor annak végeztével kezdődik a verseny.
Naptár. Március 24, penlelc. Rom. kit CUbor Ka. ProtefUss (Mbar. - Március 25. szombat Fíóm. kit. Qyo B. A. Prolest. Irán. — Március 26. vasárnap. r.m. kit. Fekete vaatmip ProtMt. Manó.
Mielőtt a tavaszi szezonra szükségletet megveszi, a.yöződ]ck meg
modelljelmről
ét áraimról.
Model leli mtr 10 pongűtűl kapáitok
. SÓIH LáURA noi kalapiiislelobea
I Fö-ut 8, az, Bazar udvar.
Bányavár, március 21 Tudósítónk jelenti: Halálos szerencsétlenség történt a muraközi- Bányavár községben: RSzlck Ferenc gazdaember, bn-nvnvári lakos egy használaton kívül álló lámában szonct akart bányászni. Munkája közben
egyszer csak hirtelen ráomlotl a \'felette levő óriási földtömeg, és a szerencsétlen embert maga alá temette. Már csak holtlestét húzták ki a föld alól. ¦
Az eselel a csendőrség jelenlétté a nagykanizsai kii\', ügyészségnek. •- \' ü
Két társi Is voli ai elleaszsgllés alatt agyonKtt aurához! osempésmk
Mifcstiifár, március 21 (Muraközi (udósilónlclól) A magyar-német haláron, mint jelentettük* ujabb halálos csempészés történt. A halárörsi határrészen a érdőboiLa halárva-dásZt,járőr a felszólításra meg nem álló csempészekkel szemben fegyverét használta és a •golyó egy ember Ihalálra sebzett. Mint a nyomozás kidCi\'i-lelte, Panics András 117 éves lurzavölgyi lakos harmadmagával Németországból igyekezet!
hazafelé, amikor a magyar járőr észrevette őket. Szövetet és kész ruhaneműt akartak átcsempészni. Minthogy a felszólításra nem álltak meg, a járőr rájuklőtt és Panícsol fejen találta. Társai erre megadták maglikai. Az áldozat nős. családos ember. 11a a járőr felszólítása-\' mik eleget lesz. 50 (10 pengős pénzbüntetéssel, vagy pár napi elzárással meguszhatta volna a tiltott kalandot, így azonban éle-lével fizcletl rá a eseim>észé•.!•.¦ Társai ellen az eljárás folyik.
AMUOR A MAGTAR HQHVtD 0IO8IPQLDÖW HARCOLT Honvéásirsk melleit „Szent Oroszarszág"-baB
Látogatás a pravoszláv .Lourdes* isi kolostorában
tippet) ilyennek képzeltem. Sokáig kerestem és mégis váratlanul bukkantam rá akkor, amikor már-már feladtam minden reményt, hogy\' valaha is találkozom vele. De mégis összehozott bennünket a .sors. Egy sápadt léli délelőtt szemtől-szemben állottam vele és va-döbbentem azonnal, igen ö az, ö az, akit kerestem: Szent I Oroszország...
A nehéz vaskapu dübörögve csapódott be utánuk s a középkori kolostor udvarán megilletődve topogunk néhány pHhUUÍ-
M m. kir. htnvéd UidésUó oitíély kőxt&rí I kis tanyaház, ősi főúri kastély.
viifjy újonnan épült palota inu-| gán viselte a több, uiint két
tizedes bolsevista uralom nyO-¦ mail. Ez a kolostor azonban j szerencsés volt. Az jjlfflT Világ-; háború után lengyel fennhat ő<-I ság alá kerüli és a-kultur I.en-! gyelország nem háborgatta a 1 jámbor középkori remeték szer-! zetcs ulódail. .A nagy orosz hu-I gyományokat őrizték az ittmeg-huzódoli-papok és az Ősöknek ezt az örökséget sikerüli álmen-leniök a jelenbe akkor is, amikor rövid időre a bolsevisták
tig. Az évszázados falakról k-o- furaima alá kerültek. Ez a kötős-
moly keleti szentek tekintettek le ránk és mintha egy kicsit szánakoztak volna is rajtunk, betolakodott,, mindenre bclegcsen kíváncsi idegeneken. Határozottan éreztük, hogy n levegő is más ilt, mint a falakon kivül. más hangulata van a zúzmarától terhes fáknak, nem tudóit ide behatolni Lenin szellemi öröksége és Sztálin vasökle sem tudta belörni a kovácsoltvas kapukat. A\'Z orosz mezőkön bármerre bolyongtam eddig, minden falu, minden" város, minden
tor a háború után is egy kü lön önálló világ volt és még ma ís az: egy darabka n régi Oroszországból, a cárok Oroszországból ...
A Miklósok, a Pálok, a-Sándorok éjs a többi Atyuska. valamennyien megfordultak itt, elzarándokoltak ide, hogy liszlc!cr lüket legyek a csodatévő Pocsa-jev-i Szűz előtt, aki a hagyományok szeriül minden ellenségtől megvédte ezeket .a falakat és oltalmazta híveit.
Amiről fóliánsok megsárgult lapjai mesélnek
A világsajtó ^pravoszláv Lo-urdess-nek nevezte el Pocsuje-vet és itt előttem vaskos könyvek mngsárgult lapjai sokat mesélnek a kolostor történetéről. Átadom a szót nekik !...
Magyarország az Árpádok ko-
rát élte akkor, a nyakas magyar urak megkeresztelkedtek már és szívesen fogadták az országukba tévedő, vagy küldetés-szerücn ott járó szláv papokat. Nemcsak Róma, hanem Bizánc is küldött papokat a magyar
Fennállásának 100 éves jubileumához közeledik a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
Az igazgatóság felkéri azokat, akiknek az intézet alapításával kapcsolatos adat vagy okmány van birtokában, szíveskedjék azt az intézethez eljuttatni.
földre, ez utóbbiaknak azonban dolguk végezcUenül kelleti elhagyniok a négy folyó országát. Közülük sokan telepedlek itt meg Yolhinia lankás dombjain és a li\'gjámborabbak csoportosan élték istenfélő élelüket a lakást adó sziklabarlangokban. Egyszerre azonban riasztó hírek érkeztek a\'messzi kőidről, .tölt lialu kán. jöttek a rel-legctl talárok, a barbár, nyers és erős Kelet rázúdult ti megszeppent Európára és menekült mindenki előle, .aki csak tehette. A Dnyeper mellől. Kiey árosából ulrakull a többivel kél szcntélelü pap is és jöttek Nyugidra, inig egyszer álmukban meg nem jeleni előttük a Megváltó édesanyja, Mária. Biztatóan mosolygóit rájuk és mikor felébredlek, a sziklafalon megtalállak a lábnyomát. Az 111 élő remetékkel együtl ükkor határozták cl, hogy templomul emelnek a lábnyomok lóié és úgyis lön. Ezekkel a falakkal vetéllek meg a később oly híressé váll Pocsajev-i kolostor alapjait. A tatárhorda elkerülte ezt a vidéket és a kolostor egv-,re bővüli. Az Ur Iliül), évében már hatalmas Tálak vetlek kó-i\'Til a templomot és a kolosini-ban virágzó szellemi élet Folyj. A tatárok ekkor megiul erre jártak A pogány sereg most rátalált a kolostorra és a horda vezére már ostromra készüli, amikor váratlan esemény tőr-léül A Szüzanya képe \' jeleni meg a falak fölött és az ostromló hadak eszüket vesztve egymásnak rohantak és ogvmást semmisítették meg. Pocsajév megmenekült
Évenként a zarándokok serege kereste már akkor fel a kolostort, amikor a szerzetesek értékes ajándékokat knplakc;!v közeli kastélyban \'akó grófnőid!.\' Egy Máriakép votl ez az ajándék. Konstantinápolyból hozta egy orosz metropolis tőle kapta a grófnő. A\' vallásos asszony sokat imádkozott a kép elölt, a kisleánya születésétől fogva vak volt. az. ö gyógyulásai kérte bizakodó szívvel. A grófnő hile erősnek bizonyult. a kislány meggyógyult, ezután került a kép a kolostorba. A csodálatos gyógyulás hirc mesz-sze földön elterjedt és Oroszország minden rendű és rangú sorsüldözött szerencsétlenje ide-screglett imádkozni és a Szüzanya közbenjárását kérni. A csodák\' megismétlődtek, a zarándokok tömege még nagyobb lett. Három, négyszáz kilométerről is eljöttek ide a hivők gyalog, jöttek férfink és nők. jöttek a cári család tagjai ís és lassan hagyománnyá vált, hogy a trónralépő cárnak el kell zarándokolnia Pocsajcvbc,..
A zarándokjárásnak az elsíi világháború egy időre végei vetett. Néhány évre elnémult az öreg toajp.vy százmázsás harangja és \'a bucsujárók éneke helyett katonadal hangzott fel az árnyas fákkal szegélyezel! utakon. A front itt volt közel.
A Ferences Vlláelrend
március hó 27-í
KULTURESTJE
in későbbi időre elmarad.
\\9 jj. márcíusjli
tkUAl kö2LÖM
i uigebiö vonal közvetlenül a ^loslor mellett húzódott jó-Gazdagon aratott a halál ^ :i falak, amelyek oly sokat védtek az élőkél, befogadlak-a halottakat
Qu>:\', magyar e» osztrák lümeg siruit a Kolostor közeieben
A vaskos könyv utolsó lap-
jára
értünk. A szót most már
~egy szerzetes-veszi ál, o magyaráz tovább.
.... Látja azt a karesztat ? kérdi — és ott azt a másikat! Két sirdomb vau ott. Az egyik alatt egy .orosz ezredes nyugszik. A volt cári, voronyezsi ezred parancsnokai a másik alatt tg)\' magyar katonatiszt. Mind-kel sírdomb melletf tömegsír van. Oroszok az egyikben, magyarok, osztrákok a másikban. Hl a kolostor körül küzdöttek egymás ellen és a faluk befogadóit valamennyiüket____
Némán tisztelgünk a sírok dőlt. Az udvar natuimus .fái roskadozunk a zúzmara alatt, Mintha itt kinn is templomban lennénk. A hangulat hu tározóidul templomi. Az eget nézem most, a szürke fellegeket. Onnan túlról, a felhők mögül bizonyára ránkuéznek a haj tárj-saipk, néznek bennünket. Mintha beszélnének is hozzánk :
- Hál eljöttetek ti is7 IIár-\' coltok ti is-? Mi csak a voronyezsi ezreddel álltunk szemben, ti már Voronyezsi is lát-láTok ! Mondjátok ván-e még hitetek, van-e még erőtök hozzá, hogy betcjezzélek u munkát, ,umt mi kezdtünk el valainikör.7
Lehel,, hogy csak képzelődöm, de a kérdésiekre felelek mégis :
— Igen. eljöttünk. Hiszen a magyai\' miiídeuütt ott vau, ha -bajban van a messze ,város--, ha ígyürkőzni kell a halállal\'. Itt vagyunk és fogadjuk méltók leszünk hozzátok. LmJékelc-ket Őrizni fogjuk mindig és megkezdett munkátokat belejez-zük minden körülmények között. Bízzatok beírnunk, az áldozat, amit hozta lök, nem volt hiábavaló...
Kon.cz Antal
kóla tanáráéi. A színészi grand prix in Dániellé Darieux-é, akt fitos kis iarcín-d, csodálkozó, nagy- nzomévcl j\'ir-kcl, bukfencezik\'o filmtör-ténotnok sokszor nv;iktöró\'logikájú •utve*ztóil)on, u ntigyvilági és alvilági vagányok, vén rókák és a lohol-ségtolon keiidók köaütt, a bán és ki-sértés koloncéi közölt,!mint maga a sugárzó ártatlanság, aki tulujdou-
mazi
Az elsó osOK
Kodvoa francia íihn. Érdemes megnézni jDamobo l>anoux-c.rt» asm nőm log javítóintézet, zsobmuiezo mkola, som az ogesz »zoihtuitot.-*«iryp: — csak luogmaraU amuik íz egyedül valóan bouivaa, frissen nyílt virágra oiniókoztetó filmszi-r noaznónok, akin szívóson pihen inog a assem a liiratiók égó házai, dübörgő yopszorayeiogoi, hoon lagyoti uuhai utón. A film mosüjonok huiea óimul bostuii több jelontosógo, tiu uzt a loladalát szórakoztatóan oidja meg. .sujra u mosó knw>u távolodik a vaio ¦^oiiu>q\'(u|. hiymüi bein is tudja as ember, hova akar kilyukadni, uo. a fiouc du inal-azoruoii üzemünk előtt aurjadsó szóróiéin caaküamar stvossi u vezérszólamot es u sok amosag, bűn, iiazugsug, naniissog item eppon guaztusoa erkölcsi világában a legioaen "Úszta loauy-ctiirko-\'ogóuak. auja u fiüu-nioau ón a mo-laiui uiégujtol puiüiajul. ludome a iiliiuuiij hogy at- meg aUzovi a •i\'iunwi francia tzinpadi humor, kitúiió színészi töijoaitincuyoknj nyuji alkalmat (a lecsúszott üiplo-wata cinikus figurája, egyiko a.ieg-jobbaknak,, ugyaaintán * betöró-ia-
képpen. még-akkor sooi lop, amikor látjuk, hofiVaU búzza ki az órát as előkelő estélyen a táncosa ós szo-re.ltne zsebébe).\'Ez az ózikesíyimi kislány, toozj..nagy, koaönaég-siki:i\'j u ezt u különben nem ulüüVynalbeli francia filmül. A-többiek pedig,vidám porcokat szereznek körülótto a nézőnek.
ti i Re ti
— (Elismerés egy ferences-páternek)
P- dr. Horváth Atlumáz feroncos százados-lelkészt, aki hónapokon ko-roaatül M uracsán}-, JJodoaány és Ilarantynii muraközi knztu\'gcklxm imiuegy ezer lovonto lolkigoiidoxá-sut végezte, num tényleges .viszonyba holvóáték. Jir. Horvútb im\'ix el is foglalta előbbi munkakörét Érsekújváron. Kbbél az alkalomból vitéz líéldy Alajos vezén>zreiUjM dr. Hor-válhiiak a muraközi lovüiiUnfjÖság valláserkölcsi és hazatitis növeli\'1!^ terén kifejlett kimagasló és kiválóitn eredményes munkájúért a szolgálat novébon dicfiórotét lejozte ki.
— (A rentlúi-ktipltéiiyaug részvéte Petrányi főkapitány-helyetteanek)
- Mjnt iümorotcs,, dr. l\'otmnj\'i Oyörgy- fűkanitánylml\\elles 1U évos m. kir. reiiülónkadéniikim fia, élete tuvaszán-n bazúért.hópi Indult balt. Nngy részvét mellett temetlek ol rízumbátholyon. Dr. l\'otrúnyi íókti-pitáiiyliolyóttöst tisztelik\'és sZere-Uk Nagykanizsán \\n nemcsak hivatali ka]x;solalaJ miatti luuiom ogyónileg is. Azért a város hazafias magyar? hága í\'»iKÍiite i\'gyüUérzi\'Ssel és nagy részvéttel viseltetik dr. Petrányi n:gy Kvaszában. A nagykanizsai renuórKaoílánysí\'ig nevében vitéz dr. liiikky Jeilö loiulórtanácsos, u ktt-
pit\'áíiyság vozotójü laoleglüviigU réást-
véttáviratot intézett a mélyon auly-tott dr. J\'otrtuiyí Györgyhöz.
— itiimnáaiuail hlr>
A nagykanizsai kogyoarorídí gimnázium igazgatósága "közli, hogv a gimnáziumban a tanifáa a VIII. osztály kivételével folyó évi április 17-ig szünptol. A Vili. osztályosoknak a tanítáa március 27-én koz-dődik. <:)
— ijpartestBletl közgyűlés)
A nagykanizsai városi és járási ipurtésüilot márciua 2ti-áir, vasárnap délelőtt 10 órakor, tartja rendoe évi kÖsgyüiéaőt Sugár-uti Hzékbáiíá-nak dÍHztoriuében, amelym a kanizsai és vidéki tagukal ozuloji testvéri BZórotottol meghívja az KlnökBÓg.(:1
Ejjolt gyógyszertéri ügyelőt! Ma, pántokon a llogv&ltó gyógysüorlár JírzsólwHér 21w szombaton a Mária gyógvBzorlár Király-utca 40., vasárnap a Kokote Sofi gyógynzortár Főút 6. szám.
KiaK&uuian ait ottani gyogy-Buai* tát altauiló ÖgyeíoteaazoiKalawttart.
— (Elmarad a Kongregáció fllmelöadáaa)
A Paslor angelicutj ciiuü katolikiiH filmnek március 28«ra torrazott oló-adáaát a nagykanizíuii t;raaszonvok Mária Kongregációja késóbbrb iia-laszlotta. Az uj időpontról a voze-tésúg ezúton tOgjá b JWgyközöiiaégtít órtositeui. (:)
— (Égiháború - hóviharral
Murtthö/ben)
Tudóüitónk jeionti; Erdoltm ,és nem mindennapi tormészoti tüno leény júUzödott lo Uivaszforduló nápiáli, márciua \'21-én délután Nyugat-Muraköz folett. liövid negyedóra ulatt koromsötétté vált az cg és huUdiniiH villámlás ós dörgés közo-jwtto a ürü bóobúö kozilódölt. A hóesésül kisórt Ogibáboru ritka, a lióp a háborúra vonatkozó, júslalukut vél kiolvasni bolólo, így i>úldául, hogy a háborúnak hamar .vége lottz, mórta koddi vibar.után in hamar rtidendt.
— (A awlasateü gfakarlaiiga)
votokedik a halálosotok gyakorisagával! Uondolju. mog, íövidobb-hosz-. Hzabb időig inunkaképtolun lesz, ko-roueto megcsappan, sőt uwgstüník, nagy uogiiaég u súlyos bolyzotbon, ha balé^tbiztositása vaui Kérjen folvilágosilást az &luó .Magyar Általános Biztosító Társaság holyboii foügynukuégótól: Caungury-nt \'X (:)
— Vrtyuaell SzhIjó Imre:
Tóüuií lüpuietei)
Szívbeinarkoló. ropfiUéépoasl- A tiap-nap utiVn halálos rohamra induló katona lelki keiesztmotszoto tárul az o IVABÓ elé. A valóban mog-
lörtént és személyes tapeszialati
alapján ki\'jszült légibarcok teszik toljossé a bálwriiH iroduioiu oz úrtó-kes könyvéi.
— (A rcadáraég bünteti a aaacakatalvalokai)
Polbábgritó az utóbbi idóbon, hogy vanüál emberek tu\'incsak i sz-oiüpkoöiáK mások buzi macskáig az egerek ,;íl patkányok rémeit,.hu-ei.-m azokat leölték os boriikat elad-lák, Valóságos mouska-éórzo alaüult rti.\'^ugy hogy végül ÍH. a bolügynu-msztor bzuitséget látla miezsocim a háziállat vóuuluiúbon. A runiidr-ség minden paolban szigorúan bünteti, aki u macskákat lopja, rag> leöli.. A Udiigyminiszton uitézfcjo-dóst a nagykanizsai rojidóruug is |í szigorúan vogiéluij\'tjá és olionorzi,
TARJAN-PALCSICS
textilipari is hamktdelmt vállalat Nagykanizsa.
Qyir: Magyaru. 86. 1-eieton: 3-44.
Városi ióüzlet: Fő-ut 14. (Első Ha-gyar Biztosító Intézet palotájában.) lelefon: 5-33.
HÚSVÉTI JUAflDÉKOKAT
LENDVAI MIKLÓS Fő-ut 14. szám alatti
kÉilmuukB-staMilctíben szereznil b*. "hol mbkv ráU.itíkk.M k*p)t.t
mln.l<»t»l» «J»»J*ktáHÍ«»«l.
Sllkíiírten ktalUk « letkí»»««W> ill&nek »ie2fcldö mlndenléle kéilMUtiklt. KI.4.J. flty.l.mm.l klr.k.tom.ll ul
Avíg ön alszik\',
DARMOl
dolgozik
Anglia elismeri Tito kor: i .anyát
Illetékes német helyről közlik tájékoztatásul: Berlini körök különös figyelmet szentelnek Edennok az angol alsóházban lelt kijelentésére, melyet egy telteti kérdésre válaszként adott. Vájjon a jugoszláv kormány birtokában lévő aranykészletet álengedik-c Tito kormányának? Az angol külügyminiszter válaszából félreérthetetlenül kiviláglik, hogy Nagybritánía Moszkva követelését teljesili ós Tito kormányát de faktó elismerik.
{Ét
fiz 52-ik
M KIR
OüíALYSQüSJMTÉK
j.\'ii.\'-Mc- / ¦ páratlan esílyeket nyujl.
\\
Egy .sorsjeggyel szerencsés esetben nyerhető:
Egymillió P.
ft nyeromínyek összege több, mini
Tizenötmillió P.
Jutalom: 600.000 p. Főnyeremény: 400.000 1».
Nyeiemények: 200.000 P, !00.000 P, 76.000 P, 00.000 P\' 3x50.0DD P, Sx 40.000 P, 1 > 30.000 P 22 . 20.000 P, 1< 16.00« P, 30x10.000 P tu míus/uiüQs k0iépAikli«bl>i,y«r.Méay.
ft sorsjcijyck rtro ositélyonként:
1 Rogyed 1 \'4I 1
1P 10.- P20.-I
Sorsjegy koplmté a* o»mm / Iftíruvilloiiiiill.
Húzás kudete április 13.
sbajjai közlöny
NagyV&n!w* megyei vároa
rxilgármcetoretöl.
Hirdeím^nv.
A v. küsvaífthldon UWA" perlés hl? Int-• űíJinn I. hó \'.}• \'ív fiHí">"lí\'\' ! >-.. tntayAt 1944 mArolus 24 én ttéltit*» n órakor a helyszínen (ártandó nytlvA nos Árverésen eMom.\'
Nagykanizsa, 1944. mArclua 17. \\
5560/IW4.
Hirdetmény.
A Huaztitér 4. us. tulkot I. enzdneAiil évre a hcílyiííliii\'ii Üll-l. évi niAiuhm 28 An doltitnu i/*S órakor (arlundó Ar-veréaon bérbeadóm.
Nagykanizsa, iíM-i. mArctus 10
tu Polgármester.
Hirdetmény.
A Honvód-utca Ifi. h/. a. "ívó bika-fstiilló kertjét tolyó hó 2BAn délután 5 órakor a helyszínen tartandó nyilvános Arvereaoa 3 gazdaHAgl évre bArböndoin.
IlÓvebb íelvllAgO\'ltAfll ft V. gazda-iiAjíI hivatal nd
NaitykantTaa, IÜ44, mArclua Ifi.
m Polffármeslrt,
6513/11*4.
Hirdetmény.
A v. közvágóhídon f. évi Április 1 lói szeptember 3» lit oaBzsgyulenilrl trA gv \\t 1944. maróin* 29 ón délután 1/tÜ órakor a helyszínén (sitando nyilvános Arverés»n eladom,
Nagykanlzes, 1U44. mArcIus 17,
tai Polgármester
551,\'ké. 1044.
"IArgy: Arpa, zab ón kukodoa velőinrtgvflk beazenóHc.
Hirdetmény.
\' Akik a mar lezAroIt mlnósétd\'vcfő-mag-akoló ForAn nem Igényellek vt-tfl-in¦i«,it. ait ¦•¦.i\'iiHii csak vavarlAüt enne dily slnpjAn B-zerezhitlk be. A vAnór-lépi engedéllyel gnzrfslArailktól vohmtk mea a vetómsgot, nem pcdlu a kema kedfiktól. Árpára én tengerire n vénAr-laal engedő yt a kornUnybi?,to« r lapén ar nd]a meg, Idegen mogyc terüMén való váaárltara pedig a kóiellAtABüVyl miniszter ur, A zabvABArlAal ensccdölyt la, a ktlzsliAtAeüiívl intnfriztérlum nd)a. A kérvényben tol kuli títntelnl n vovó és eladó nevét, lakhelyét, (ísxdnköny-vének n/Amit és nyllvAntartó liatófá-sAt. Az összes kérvényeket a városi kflziillAUtil hivatalnál kall honfiul. Nagykanizsa, 1*1-44. mArolus 24.
m Polgármester,
Előnyomás, géphimzés, hurkolás, kész függönyök, függönykészités, kötöfonalak
kéxlmúnka-szak uxlet Csengary-ut 4. sz.
I944. aartius 34
lok nehézségeit.
Tozso japán miniszterelnök nyilatkozata, amolybon n felszabadított indiai térülőtök lakosságának s szabad indiai mozgatom ideiglenes kormányának fönnhatóságát mérte meg, uj lóndülotet adott az indiai nom-
FolytatAs ai I. oldalról.
seti mozgalomnak. A nyilatkozat
ránmtot arni is, hogy Némotország és Japán közös harca non) elnyomásra irányul, hanoin nllonkozólog: — -az omyomott népok szabadságharca.
„Na tévesszen meg senkit, hogy a bolsevizmus felveszi a polgári élet formáil" Portugál lap a bBnös és veszedelmes bols\'vi/musról
Lisszabonból jelenük: Az
egyik portugál lap azt Írja .Portugália politikai állásfoglalásáról, hogy vannak sokan akik azt hiszik, hogv a jelenlegi politikai helyzet fejlődése Moszkva totális európai hegemóniájaTelő hnlail és Portugália politikai életét is Moszkva irányítása szerint kell megszabni. Aki Í7v gondolkodik, az áruló. Minél nagyobb a veszedelem, annál nagyobb lesz az akarat és elszánt-
ság, hogy az ellenségnek a legnagyobb\'áldozatok árán való legyőzésére Portugáliát senki el nem téríti arról az útról amelyen halad. A győzelem műidig azoké, akik utolsónak távoznak a csatatérről. \\e levesszen meg senkit, hogy a bolsevizmus felveszi a polgári élet formáil, A bolsevizmus, mint tan, bűnös és veszélyes, nniely ellen mindig küzdeni kell Írja a pnrlut\'.í\' lap.
¦önvédelmi m«nkakOzvetitőf törzseket állítottál; lel a mezőgazdasági mnutrák biztosítására
(mti) A íáldmüvclésügyi kormányzat a honvéd tör vényre való hivatkozással Ogyos törvényhatóságok torülotén honvédelmi munkavezetői -törzseket létesített, így
Zalaegerszegen Is.
A szervezet föladata s mozógnzda-sági munkák zavartalan olvétrzéné-nok biztosítása ott is, nhol olcgoiidó
munkás kéz rondólkeséaro nem áll
ós ott, ahol bizonyos okokból munkás-hiány lép fel. A szervezet \' a honvédelmi törvény alapján katonai vezetés mellolt kötelezi nz ol ltom
Nagykanizsa mogyol város polgármos torétól.
Táriiy: AIILksrOlstl utoák *n-\' toz^aének vállalaiba sdásn.
Árlejtés! hirdetmény.
A III. ksruWI uteAk lintö",-i-l munkA-tatalt f. évi mArclUK hó 30-An dslelóit 111 órakor a v. vU- ös csatornámé QzemvozatÓaéR hlvatalAban tartsndó nyilvános nzóbcll árlejtésen\' vAllalatbs
adóin.\'
Rfivcb* telv1lA|tosllAst a vlz- éa caa tornámé flzcmvnietós^ge ni.
Nagykanizsa, l(.)44, mAratua 20. sít Polgármester
Hirdetmény.
A bírák kürllli 4 m-es földs&vot és az ebbel klszöRelrj kb. ti tl ? »1 szántót 1944. március 30 An detuláu iji5 órákor a belyazlnen tartandó Arvoreeon borbe-adom.
Nnsykanlvsa, 1944. március 21.
wt Polgármester.
pzerzódötf munkásokat, hogy ott, ahol arra szükség von, munkál vesézzenek. A szervezetet az ország löbb vármegyejélwn is folállitnrták, hogy az ország zavartalan mezőgazdasági termelését időjében biztosítsák.
A pápa egészséges
Hómáböf jelenlik : Vatikáni körökben cáfolják a pápa betegségéről szóló híreket, A pápa egészséges ós rendosou ellátja munkáját.
Nagykanizsa nwgvoi varea
Hirdetmény.
Az Kíilvfle-lér tl. sz. házhoz ta\'tozó fa a nyitandó uj utca terUletábs cho 330 [fl-öl kertrészt folyó gsidsssRl óvro mArolun 1?H An délután 1/45 őrskor a M.YHAlncu tartandó nytlvanoB Arverö-Bcu hórbi\'.idoni. .
NnRykaulzaa, 1^44 mArotua 17. P5.1 Polgárm\'.sler.
Nagykanizsa megyei váron polgármestereiéi.
Hirdetmény.
A aöravAr raollott lóvfl 4 parcn\'la Biiszaaen 7728 L\'l-Öl és az .ugyanott lovrt cay parcella 2290 Q-öl szAntótóldM 1014 mArcluH hó 31-óu délután i/:5 Arakor n helyszínen tsrtstidó nyilvános Arvnri^aon bórbesdom.
Nagykanlzaa, 1913. marolua 21. o» Polgármeater.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkövas-, továbbá ttzeg-
otaiványok beválthatók és elöjegpibei.
Hofharr-iiépttaf.1 tjépestiji nsatpAgyfóm ém golyás osapáay igénylését elíntéxsm.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
AramaffAmlék tizet*\' ö, ratdittiíolók, hlba!*i*ntések, asakszaru \' . " («IvllégoajtAa mmosn vlllomot kardisban dé.stl&té 8-tól afeAíittaa I» orráig.
cetft.a^fy-u-; d i, te|efon
Nagvlóaniisi magyol raro* polBÚrnu^hirét\'Jl.
Hirdetmény.
A\'IArvAavkérhAi melletr lóvó ie&T ? KI (r/AntófoUet folyó évi mArolui hé 30 Al délulAn 5 érakor a hslyRzln.n tsrlsnAA nyltvAnoH Árverésen 3 gaidn. f&o\\ évre hérhtaa\'om.
Nagykanizsa, 194f kiArolnR ili,
wt Pn1 tra rm estar.
PÓ7nl tudó b»|é*>énSt keretek iortHi l-re Tlholt, RÓlvSstír 3f3. 9Ug
KI«>aliialol*jAny felvételik Cjco-.v. ni 52, flrlelhen. ( f*2
HáxbontAaból asArmaió minden uirnnyiBÓgben veBiek. JóiBff. Nagyrecse.
anyagot
- sjíöv SI2
9iíut<oK.«>-Uriit clkís/.ilttl nyúléi eladó Tavsszutca 3. 638
VlnealUrt kereeeb Batalonlenyvesre. LakaM, liielést adok. Szabó Anlal ip«rl-tlzkte. . \' > »7«
HladA S^kcly kárpileBa^l 2 daiab égysodroay Stein Imre liwc\'u *ut<:t %!<i
Egy vaJimuiuj 5 Minpia ridia iQr-gAf>en «lado. — Bóvcktjet Bigdluftnr 120 sentii. 071
Híginliilllllr!,\',
jó Állapéiban kvfi Slnqac\' vamtytB riadó Mii^yor-nica 17. — Mer\'"" 11-1 óiAin
iayrtfirieksutó* hrü trtheló lAVhajtótl megvílelre kerescs, St.\\\\a Antal ips«. uilet^ • ¦ : «81
Llbataléa ültettore kaph.ifó Supít-iu 2. 934
y.nis/i.- ii.-Kj,: - ti nyutak riadók K.-rv.iMh ír 15. bí. alatt. -969
K\'hJó azép bukoiicaszdf ?1 burtfondi-répa is, ugyanott keltó darab no a-\'.(>\'. Bpalelfákkal együtt. — Szekeres JóikI-utca 38 990
1 dih aovtflíi olmtobl» eladó Ütik-(ér II. 990
H*Q\'«Alt trapSIHRAr Jó gumikkal eladó MflL)fl[-uLá 32. 995
Snpflaiadl répa eladó Zrínyi Mlkléi-utea 8. 914
li.;/. ÉS 1NOATLAN
Eladó Ktionaiéten I acobát h4i. Hó vcbbei Pap, Tclekl-ut 8. telelőn ÍT0
KludO Eöivöi-téi IS «\'«a 1406 « ,-ö!íi keit teleibe. Érdeklődni lehet dr. Oioti Mild. nón.i,. Iloilhy M. ut 2.
^ XŰLÖNFÉLK
Etlopotl G02466/P. iiíiau Rilka Iró-gépnm i\'VOiuiüv---/élőjének 200 P Julat mai adok. Tirncciky, Efíiíbet tér 20. Ö^7
Ket utlbtügy vidéken flK4ttÍ««>fidéo* tátohotyat keres. Ajanlatot és kirial kiítl.\'-hivainllüi kérnek. 967
KuloaosomA clveaíell, a nirglalt\'ó silveikeújék n ueiktiztétégben leadni. 970
Bérautó magrendolhaia Kclrmcn aunJsraktlíltlben, Dcik-téi 10. Telelőn V6 ____991
Mindennapi levelezőiből ös*zcgytl|loli tdm«|)bélytigal béiycggyUlteat célokií magvasatak. Baibanta, Zalai K0ll6ny aietkciztÓBége, naponta délulán 6—7 ÓH közólt, Ei a hirdetés mindig érvényes.
ZAUM KŐZLÖMY
POLITIKAI NAPILAP
Klndjn : „Köiaaidiisáal R. T. Nenykannia* i\'Clcliís kiadó: Zalai Karoly
Nyomatott
a „Kiitgaidaiáil R. T. Nunykanuia" i.v.mulli)iiUlII NHrjylMini-.tü
Nyomdáért telel: Zalai Karoly
?15154
52
f«lai»:--------
(la\'
aullokant :___ Trtori;*)»!»;_- .

84r. éyf., 69. ai. Nagykanizsa, 1944. március 27. hétté «ri» 18 fülén
Sftgiwcalí «imi.,» Mlk«wú tótau*
Naay lendülettel folyást a magyar belpolitika nacionalista frontjának kiépítése
Az a pár nup, und chnu,lt az erőteljesen nacionalista magyar kormány megalakulása ¦ -óta, visszavezette, a magyar közgondolkodást, a magyar politikát a hiünisitiitlan, teljés göinbó\'si fajvédő politika alapjaim s énnek jYgyébcn történtek meg uz eddigi és várhatók a további intézkedések.
Midkor a magyar nemzet sorsdöntő erőfeszítések részciie lelt, hogy Biztosítsa méltó helyéi nz eljövendő Európában. voltak5 egyesek akik hátha támadták külföldről "ezt a nttgy magyar elhatározást és meg-niRíímák a közösséget a , hassa parancsával. Emiatt a kormány szoiributon kiadott rendelete megfosztotta állampolgárságaiéi dr. Ullcin Heviezky Antid svéd köveiét, valamint Andire l\'ereneet és Monti Ferencet a magyar diplomáciai testület volt tagjait.

Az ideiglenesen háttérne került Zilahi Sebess Jcnfí .11. o. konzul a miniszterelnök intézkedésére átvette Hede István II. o. követségi tanácsostól a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetését.
*
A marxista, liberális és zsidó hangolású, több budapesti napilap megszüntette megjelenéséi.
*
Több magyar minisztérium* ban máris uj rend kővelkezetl,
megszüntették a címzéseket Nincs többé kegyelmes és méltóságos, Kariéin csak. \'miniszter ur Vngy Thlrifsrteri tnnádsos ur és igy tovább.
.". ¦ ¦\' *\' ¦„>¦ A magyar nemzet leljcs-érlékfi bekapcsolása, a létün-
kért, a bolsevizmus ellen fofyó kemény harcba az oml>eríclctU erővel harcoló nagy német fegyvertárs oldalán, a kormány megtett és folyamatban lévő hí-tézkexléselvel \'kz egész néutect legteljesebb odaadásával fortéink.
Szoolálls ós gazdasátji kérdéseket tárgyal a-szerdai minisztertanács \\ A zsidó-kérdésben legrövidebb Idén tál II renileletek lépnek ételbe
A Pest értesülése szerint a konnány a legközelebbi\'minisztertanácsán nz egyes ¦\' szakiul-niszlepck már javaslatot terjesztenék élÖ, melyek a legrövidebb időn belül rendeletileg lépnek élettu! és a zsidó-kérdés vonalán Fognak mozogni.
A jövőben a konnány a heti rendes minisztertanácsait szerdán tartja meg. A legközelebbi minisztertanácson már fontos
Rácz Jenő miniszterelnökhelyeltes a Magyar Megújulás Pártja értekezletén
szociális és gazdaság vonatkozású kéltréseket tárgyal le. " a Gömbös Oyuhi eszmélnek szellemében a Sztojay kormány. (MTH A képviselőház \'
véderő bizottság*
március 2K-án, kedden délelőtt 10 órakor, a felsőház véderő hU zottsága pedig délelőtt ,11 órakor ülést tari.
A MOT jelenti : A Mngyar Megújul; is I \'ártja lórvényhozói Imrédy Béla elnökletével a párt helyiségében értekezletet tartottak, melyen megjelent Háez Jenii ininisztrrcliiökliclyel\'les is. akit szeretetteljes ünnepléssel fogadtak. Imrédy liéla tájékostul. ta a jelenlevőket arról a munkáról, melyet a párl országos "bizottsága » minél gyors\'iibh kibont nkozás érdekében telt é-sv minden egyéni érdek háltérbe szorításával véghez is viti. A megjeleni * törvényhozók egyhangúlag köszönetet mondtak*
az áldozatos és eredményes munkáért. Kzulán ílácz .TenŐ miniszterelnökhelyeites adott tá.iékoztnlót és ismertette a kormány I egközelebbi terveit. Több törvényhozó felszólalása után, melyben gyakorlati kérdéseket vetetlek fel, az értekezlet a délutáni órákban véget. ért.
Az üst) Uisárí %
szerkesztését Haíniss Eerene vélte ál- Míikkaínak az cdrligi szerkesztőnek a neve lekerül a lap éléről. A ymi1 vezércikkei már Rajniss Ferenc, irtn.1
Az angolszászok olassroifsxáai kudarca okozza a második arcvonal elmaradását
Tarnqpelnál ós Kével vidékén meghiúsították a belsevisték áttörési kísérleteit
(t Tarnopol ellf,n- indított- fáma-dó betörés eredménytelen maradt.
A londüloltol indult támadás kiküszöbölése után h németek ellontá-
A keleti harctér déli arcvonalán « ukrajnai .Bég torkol utánuk vidékén éa íüb6 szakaszán a bolflovisták szombaton sok helyen Saszemnt erőkkel folytatták támadásaikat, dé mindenütt visszaverték okot. A támadóknak több: kísérletét, beér !« folyón átkoljenok, meghiúsították. Aá elhárítás folyamán-38 teljeeen , megtelt ceónaknt meffseihmisi/\'e.ttrk, esatarepiilók 28 usMghnjót Jsmyeszttttek. _ n<lndkivul dok szovjet katona veszi-fí-tto életét, A Bujt l\'H I>nyeszttu-knfcötti\'torüloten\'s VisszaVdnaló néniét csapatok jobb szárnyát nz ollen-¦ég igyekezett elvágni, azonban né-wot Imrei csapatok feltartóztatták wkot, a visszavonulást és *nz utáh-Pötlftst zavartalanul le lőhetett l»-
nyolitank
ftalti i\'s l\'roszkurov városát az átkaroló mnrrfnlatnk köretkezfé-ben fel kellett adni. A holse-oittdknak a~ a tÖre.hrése, hogi/ a két táros heli/hrségét katlanba szorítsák, meghiúsult, n német csapolok összes sebiisültek-kol .iiugVHzainii kocniparkjukkal és anvagrflktóraikkal átvágták magukat a bonatTÍata vonalon. Német kötolé-kektwk sikerült azokat a bolsevista (¦.^ipátokat, melyek behatoltak . a PrOHzkurov¦¦-Tarnoiwl között o|to-rüló német vonalakba, niegle{wlás-szorü támadással nzétvornii A szovjet CMa|>a,tpknak Tarnopol ollón indított ogyik támadása alkalmával a támadó páncélos csapatokat a németek megsommiflitottéK, onnok könit-keztébon
ladással
visszafoglaltak több helységet és elhárították ezen a területen \' á többi betörési kísérletekét:
A Triixit mocsaraknál is sikerrel járt több némot vállalkozás. A né-motok már több nap óta niogf^öl-tfck, hog)* ii kovéli réazriél eropoDh ^zoyjot kötolékok , rnozduljitiiiboi
arra, .lehetett követkoztetiii, b^ogy n pnvesztíJr\'nél \'iiiig>"Ql>b. .áttön\'srl^ ké\'-rfzüinók, .íohfit o/.\' ;i azáudékufí néni lolite uu\'g\' n irón ai lokoi. A Jfotöréái helwh rendkívül őrös tüzérségi előkészítés után; amely valóságos tüz-orkánná .fokozódott, 1) lövész lind-
oaatály és 10 páncélos dandár tőrt nlöro a német állásnk felé. Alattiban"\' \', !1 . a (ámádú* a német dUdeok étterében egéét napon ét tartó igen xitlifos hprcok tfffa meg-hiueuU.
A Bznvjötnök nem\'sikerült betörni a német. birületrf> és .olszonx^dotf\' igen véres vesztei-tVffiik kövrifkezte-bén szombat (lélutáJi heszmitotfék támadásaikat. , ,
A Vitebszktél- délkolotro nlSzen-vrtlelt igen súlyos wísstoeég követ-kestében sz orosjioknoin folykítlák támadásaikat, Bzzol flsembon. íSey némot gvalogsiigi kötetlek dradtw!-nyes helyi vállalkozást hajtott vég-rö és
feUtidinalt\' egy hetÓréti-ktAtfet és elfoglalóik egg fontos magd"- ¦
ht.i éUdat:\' A miirmaiiszki v^stitrvonal oilon imlitotf, támadás alkalmával » iW--motek mogsenmiisítóttek több se-borvonatof.
A hevén német itltenúltáe nagy zavart ohosotl Londonban én a sxSvataégea féhadisxéttáaon
\'Az Arriva londoni jelonftés?o szerint Angliában Igen TÍífgy1 ar. clégetlctienség u délolaszországi katonai események fejleményei niialt. Az a heves ellenállás, amit német oldalról tapasztaltak, a szövetséges főhadiszállást annyir;i zavarba hozta; hogy elhalasztották" a második arcvonal felállítását. Erre különben sem: lettel számítani; mert a németek a legbiztosabb vérfe.lmi berendezésekkel rendelkeznek.
Szovjet-lisztek dolgosnak Tito kiképző táboraiban
Berlinből jelenti a Német Távirali Irodn : Legközelebb szovjet ívpüiögépcket küldenék Olpszorszygba. hogy anvag>ií.1l-jitásokúl végezzenek T(fó felszabadító hadserege . szántára. Egyébkén! Olaszországban Tito tábornok katonai kiköpné Iá-borokai reddézött hvj és ide brit és északamerikai tiszteken kh vü! szovjet tisztek ís tartoznak.
Az ír ellenzék De Vafa/a semlegességi pvlitikófa melleti
nubfjriból fclailik: Az! ír-ellenzéki párl ^ezeróje ióVáhftgyla de Yálern kórmáviyáhíilc\'azr a lépéséi, mellyel .yissíautasjtotta az fagycsült. \'Államok áJBón\'^m-lekezelés kivánságál. (infcl,y :" a tengelyhatalmak írországi i^ó" vétségeinek és ktfóaulátusainnk! bezárására vonatlroxétt. Ar-dr ellenzéki párt vezetője ^ebbftn annyira egyetért Dfe!tynlév!iiyril, liog>\' kijelentése szerint,\' há , az ellenzék\' hatalmon "volna\', Ugyanazt a választ adta volna az i niyiMAM a \\. oldalon.
IOLI, március 27
A nagykanizsai városi és járási ipartestület 58-ik évi közgyűlése
Újból Mmkovlts iitváat választatták elnökké
Nagy érdeklődés körepjtle tartót,évi liszlujiló kózgyük\'sét a nagykunzsif városi ós fárdsi Ipar-lesni c vísámap délelőtt székházának dísztermében. Nemcsak Nagy-kaniisa, hanem a vidék iparossága" is szén számaial volt képviselve.
Mankovíls Niván elnök IcndUte-les szavafíka! nv\'totln meg a teslfl-let 58 ik évi kü.\'gyíllését. Utalt a testület elnökségének fJradságos munkájára az anyagbiztosítás terem örömmel jelentette, hogy egyeden fillér adóssága sincs a testületnek. Ez nagy részben az iparosság érdeme, med nagy megértéssel támogatta az elnökséget nehéz munkájában. Büszkén hlrde\'heli: 3 szép, hatalmas székház végleg az iparosságé. A nehéz Idők még nagyoab tevékenységre Serkentették az elnökséget és kettőzött erővel végezték felada-
tukat. Nagy segítségükre voltak a testület kipróbált tisztviselői, akik valóban emberfeletti munkát végeztek. Meíkösiönle dr. Paizs Ferenc váró í aljegyző iparhalósági biztos megértő és eredményes támogatását. Hálás köszttnefet mondóit a város vezetőségének, dr. Krá\'tky István polgármester és dr. He^yl Lajos főjegyző jóindulatú s-t.üó készségéért n iparos ügyekben. Hálával szól dr. Tamás János teilQléi ilgy\'sz tevékenységéről, (dd tiszteletdijáról is lemondod iparos-segélyezési célokra) alelnöki r?nt és az- elöl|árástg önzetlen támogatásáról, Balogh Árpád igazgató és tantestülete kiváló munkájáról az iparoslanonciskoin vezetése nflrlll. Majd hálával sdóiotl a Zalai Közjöny szerkesztőségének lelkes iparostámogalásáétt.
(Kiskomárom), Schmidt Ádám kőin üvosn ics tér (Giiraböiic).
Számvizsírálóbizottsági tagok 1 évre: Loidl Ovula cipéswneator, Frühwirtli János férfiszaliótucstor, itózsás János szolwfesTßm ostor.
Dr.- Tamás János ügyész -inog-köszönte *a biitulmnt. Önbizalomra, kitartásra; fegyelmezettsége buzdította az iparosságot. A közgyűlés hosszan ébonozte dr. Tamást.
Kisután Mankovits latrán a most
unii- három évre nagy dolhftindéssel uiogvál ásatott elnök köstsímte rnet ;i bisalom megnyilvánulááét. 6a tömör székfoglalót mondott a kftzgyfl. lés lolkos ünneplése közbon.
A lelkos hangulatnak a léginwséW jelzése vototi hiruVen véget.
A nagykanizsai másfélozros im. lostábor újult erővel, nagy munka, készséggel indult utjárn, amelyei tí (í»idvifwlé« kijulőlt számára. \'
f». *.)
Bsíeliződötl a kanizsai kerasatéoy férfiak Ikaologlal •iiaiás-soroiala
25 MO darab anyagutalvány egy év alatt
tülot ügyforgalma óriási módon inog növokwuott. V.:-. mégis vannak, akik a toslülot nehéz munkáját nr.\'gnnho-zitik: kákán -esőmét1* keresve. Az ország létéért folyik a háború, mi som niaradl\'.\'^Mnk lo. Nekünk is ki kuli-vennünk V/szünM <V áldozatot lioznunk.
Mikor hós ltonvfdeink kunit a fronton vérüket áldoznák: itthon ne iürelméthnkedjenek. Tő , aiw» ns ut, amit járnunk kel\', de ez az uf a magyar becxillfl-tessi\'-ff útja. A konkulyhinfőke! távolítsuk el sortunkból! Minden erőnkkel törekedjünk arci, ltogy ImzánK javára és !1 kisiparos-
ttészlotoaon ismortotío ;i továbbiakban az elmúlt esztendő testületi munkáját, N"oiii volt panasz, oniit ki no vizsgáltak volna. Sok í/ik\'ii személyesen járt ol itthon és Budapesten," hogy a nagykanizsai\' és-járási iparosság nyersanyagát inog-kaplmssa és dolgozhasson. A megkeresések, levelek és sürgönyök halmazát küldték őzökben ;i kérdésok-bou. A soproni Kaimtra nagyon szépen dolgozik u/. ipaiósBag érde keinek védelmében. A vele való ösz-szeköttotés a Legbarátibb. Az
tti elmúlt esztendőben kb
fxet amjnqulnlványt tok ki. . Alajd \\égigvonuItatta az fóbli piobleináíl, nmeivel, megvalósulás felé hu Ind na
rtsxtat -
sok javára \'legyünk:
Nagy tetszés és éljniizéi Mankovits elnök bosaodét.
követte
A hadseregnek kell elsőnek lenni a nyersanyag fronton
Viobt Lajos jegyző IwlorjeaztotU) nz el öl já rosali jolontésvl.
Még az ellenfél országaiban is, mondotta, ahol o nvoihiinyagok ler-uiek\'se elégné fokozható: nagyon érezhetők a neliézsétp>k. A magyar kormány mindent elkövet, hogj\' a kisipárossájí hely/elén j;n itson, de
(óifondunk <iz eros liareképe» fuulxcrrij. ¦ Ha tohát egyes anyagokban hiány mubiikozik, annak\' tuliíjdpnillinló, hogy ezek nagyon fontos célokat szolgálnak. A testület az elmúlt évben ImUiliiifts idegimmkát végzett az anyagok biztosítása, Ixmxorséao és eloszt » -i körül. Ma inindenkinr\'1; meg kell hoznia 11 maga áldozatát.
lllikőzlíbll bon védőink n hoORÜlél mezőjén állnak helyt !1 magyar ságórl ¦
Közel 800t) iniujot tizfíitfik ha-
dlißfff\'iyre, !000 pengóvt\'t tölthet iiyorsH "g\'-lf/ff1, I
A tanoncotthon folállilós;! urdukéban lóvább folyik a eéttiidütos munka. A szakosztályok au nlnmit évben ele-von BsakoBztályi Ólotot folytattak. Az iinsegi\'dyzo tovább ih ájdásosaii működött. Az ügyiratok szúiua I860 volt, mestervizsgára jelentkezett 115, ijwrjogositványt nyert fif*t mcgszQii-tatto ijnirát 4S, lanoneszerzödéh köt-tetell 232, wgiVIlevelei mer! 1GS, a tagok létszáma 1600.
Felemelték az ipartestnietl dijakat
vagvon 6S<298 pengő, A folyó óvj költ\'aégvoléw szfilcséglek- 30.637 I\'. Hu/só Itt !1 togdijiikát vidéken évi tí-réf lOíongőre, Nagykanizsán évi 10-ról íyjx\'iiííőfe jitviimoljtt feleniol-ni. A ketíédek dijai G-ról 8 pongóív, a tanoncokéi 8-ról -l-re. Az anvaií-kiutalási kÖh«ém?k imWkolt foloine léséi is jitvnsoltn. A köz^vülés mindezekhez hozzájárult.
bV.só Jó/sol \\ezelój\'g>zó Mor-ies/.mttií a különbő/.ö s/ániadúsokat. Az elmúlt-évben összesi-n 29.(1111 1\' Itevételo volt az igaztalannak, Itindá-sa 27.446 poiuíö. Kr<htelileg n költ-sétívotés 25,000 innere volly iizonb.m :iz alkalmazottak ronílelets/:->rü fiz;1-•tt-yemeléaé folytán 20.0OO-rt; kelleti fölemelni, ingatlan pénztári foviia-)óm volt 1S.B8H i imiigí. Iniíathm
A választás
Mmikovits István elnök ezután megköszönte n közgj üléahek a beléje velati bizüUnat és mivel inegbi ¦ zatása lejárt, kérte felmentését. Husszu lelken taps kövotto Manko-vilá szavait, aiiielvbon boline volt a Jtauizsai ipuiusiúW Ítélete, Majd Puska Perone alelnök mondott búcsút koraaetlon szavakkal.
Hazsó József vczeléjugviíö ezután, felolvasta a jelölőilizotls\'ii; javaslatát, aminők alánján tnei^álasztolták bárom évre (dnöknek Mankovits Isi vi\'ntt, olső \'iilolnökuek Puska t\'.non-¦ ceté második idelnokiu-k Maküviczkv Gyulát, iúrási alelnöknek Sohár 0\\iiliH. -ípartosinioti Szél; elnnke
Tiboll Lajos, alelnök Kóbor Leó, tagok Czoczok Imre, Gerőcs György, ; Ratkay László, póttagok Szever Jo-zsof, Joó Imre és Kuglor Klomér. Ipiirtostületi ügyész <lt". Tamás János.
ICIöljárősúgi tagok íl évre:, (lumi--lár. Ferenc fodrász mester, (lexdúu József Ácsmester, Horváth .Mihály űipészmostor, Hasz József férfiszn-bómofltor, Lukácsi Gyula aszlatiw-mester, Pahócsa-István fodiászmes-tor, Pacsirszky Alajos kahi|K)smos--ter, Tóth Vendel vizvozetékszoreló-mestor, Poór László vendéglős (Mu-rtikoroszluri, Simon László lakatos-.
Dr. Gorpncsér István pínrísts tanár i*lHt<ínkortí8éa« c, wroíatának befejező elöadaaa március 23-án volt. Visszatekintőit a megtölt ntrn. Teolőidai iih\'srlxwzélésí.miek célját nz olőadó abban ji-\'ölte nieg, hogy minden hallgatójában élménnvé akarta -topni n diadalmas világnéwtel. A diadali u téren a lélek formészot-fölötli igényeinek U\'lj.»s felszabadi< fása jelenti. I\'lja e gyó»i!onlnok kömény és.állandó küzdelem a merev, isit4\'g formák és kötötUxégek ollón. Ezer béklyó kr\'Hi\' lo ugyanis n lélek szárnyalását: únyagifUjeágAiiiki szon-votlélveiuk, társadalmi és egyéni hiúságunk\', nohézkeaségünk ÓS Igy-tovább. Ila az emlx\'r mindezektől niegSEabodull és n maga torméaxe-u-s ogvaxorOHÓgébon áll meg Teremtője\' előtt, diadalmas Uwz vilfigné-
«>to. Moeköszönto ezután tin nienti*,
hogy hallgatói huségeoon kítarfat-tak a cRÜtőrfikí olmélkodrwiVroi. Számára nagyon tanulságosak voltak ezek az esték; ugy érzi, lif-inaradandóbh kanizsai emléke Ir**:. Rortih Gusztáv fojolpo ki köszönő-léi ezután a halltratesa« novélieii u fnológ szívvel, tU2.es lélokknl én ha-lalmos mÖvolw*\',ggel folópitntt tani-tAsé\'rt, mnly számukra nzokot a .-su-lörlék ostéknt ünnepp:*\' tr-tte.
A piarista gimnázium igazgatója, liftlogn Ferenc zárós/araüum hálás dicsorottol szólott a kanizsai férfink komoly érdeklődéséről, moly lehetővé, sőt sikerosHé t-rtt 1 ezt\'nz 11J-szj>rü prAbálkozást? .Megköszönd- végül az előadónak fáradozását r»s fs-len áldását kérte további ínunkál-kod áa ára.
amikor a masyar hohvfid 6h0sz pűldoh.harcolt
Kemény szerszám a puskatus is a magyar utász kezében
lilászzászlóalj vendége vagvok egy éjjelre éh egy napin, llési leiííüidak keringenek a mogvar csápátiik közt nrról !1 zászlóaljról, melv nz .\'tiigus/-lus 11-i orosz áttörő kisérk\'úH íva ¦<"j;\\ ik Don kanyarulatnál feltsrló/ ¦t-ittii s miir iiz eróáitéa és felváltás ir-egi\'irkezetl keménvon báveolj a tokszóros túlerőben levő, szovjet. |*o-Hlrukoktól hajtott és berugatotl vérszomjas horda ellen. ¦
A harcok történetét dr, Ikigdány Józsiff orvosfőlindnagy beszéli el.
ittigusztus 0-én délután a falu leniplou.tii előtti (éren uh\'iazaink ;i falú- lakosságával szórakoztak, i\'.n ugyanakkor a falu iKitegeít is gyógy-\'kezeítoin. Hat órakor parancsot kaptunk, hogy a század készüljön tol gyors indulásni.- Nyolc tehergópko-csín hajnali két órákor elindultunk. A negyedik szakasz" és a vóilut írva logmoúetban jötUtk titánunk ij» K., kőzsóglioti letáborozbik egy ordólwin. KöriUbelÜl hét ómkor egyesültünk egy. másik uVisz századdal és az nlászzászhVilj törzsévei. A zászlóalj ímrancsnokii a század parancsnokok-kid és n liadtesl segédmüszaki rant\'snokknl\' olÓromontok szeihreyé-telozni a terepei, ahonnan vissza : éi\'kezve fél tizenkettő tájban mi is
(A m. Wr honvíd tudósító osztály
1 QIiti\'dnltiink é> os a\'utóoszloo két 1 érám nn-gérkeüetl H.-hn, nbol a | zászlóalj 11 házak mellett és ;i földeken 1 i.\'iílökéfziiltst\'-pboii belyczke-! ¦!¦¦«¦ el.
Ksti fő! OVOloig ágyuk és (rép-ptiskák közeli heves bangj\'in kivid semmll som hallottunk. Do aliti fogyasztottuk ol vacsoránkat, máris riadóztatták az összes alakulatokai, mert az ollonpóg ózon a frontszaks-szon körölU-lül ozrodnyj orórol tá-madoH é^ l\'lö volt, hoffy áttörése sikerül. Innen a körfilbrdül négy kilomé-iei ii-\'fekvő egyik dombvoiiu-Ifttru gyatogfláal Lartalóknak vonlak elém- :i műszaki csapatokat és ott i-t tartózkodtunk röggel hal óráin. A hihblotlouüi nehéz terepviszonyok közön inásfélméteres mágus luipráfű.rgé, szamártöviBos toropuii i ¦ kü/do gyaloght\'u* jobbszárnyát\' sikerült ekkoi* a túlerőben levő és a \'torojml kitünóon ismorÓ bolsovísták-nak néhány száz métorivi) idssznvtií ¦ ni»», ej\'->7en addig, almi a műszaki csatMitok turtulélclmn alltak. Az utász •zászlóalj ikimncsnoka tehát a gVft-log/ászlóalj i-:u !1 ¦¦>--. ri il. -iv:ii egyet-értésbpn linrcbavototle az eddig-tar-tjdékhaii levő utászszfizwlokat, hogy az ellenség elóienyonuílását feltartóztassák;
Orosz timegroham magyar hntanarahóban
Llászuink, bár csuk kézi lőfegyverekkel voltak folszeielto, re-hiiiió, hömpölygő áradatként zúdultak neki az ellonaógn \'s vÍhszu-vetotték annyira, hogy haivolóör-seink már a 1)011 folyó vizét is látták. A hirtelen támadástól mcgriudl ollenoégj ahogy magához tért a meg-lejxjtésljó^- heves ágyi), aknavető és géppuskatűzzel viszonozta a táiiui-líási. I\'jabb oi\'ósiféseket küldtek harcba !1 szovjet |x)litikni nicgbizot-tflk.
A bart-ol; következő szaknszui már » hősi otjoszok körébe tarloznak. liogdánv fóhadniury moarázónn eleveníti fel az ulász\'század hősi küz-flelnieít. \\r >,
- Az oroszok ellonláiíiadi\'isánál s(ilyes;im inegsebosüll az élen hnliidő
ué-gy tiszt közül nz utászok rajongásig szoroletl h/.ázadparanesnoka, Banjrh Gyula fóhadnitgy. Még se-bosfllten is irányitóttal « harcol, nug Móiuib Bálint őivozotó az ollonaégos tűzből bálra nem hozta.
A szi\'iziul mogntara.dl részeit Szenijx\'-t\'.-i V Gergely hadnagy szelte isinél rendbe ós álfitótla újra linrc-
lasagajtfliaia hiuiilt
pUgépit itti
Hedäns Budapest,
ion ill. Flórián 1er 3.
1944- március 27
KAJL\'AU KOZliON.V
to, líVjlfojlodÖtI jobbra,, ahonnan a yoéjealyat tűz 6e"~támodáfl órto Őket É. (uikov valahogyan összaezedték inuguk*t» moRdfthbonvo vették észre, Imgr a tfilük\'mTntegv otvénléi^ (lyiro levó napraforgótúhlából vegye*: öltözetben, részbon magyar, rcezben oitjtíb katonaruhába öltözött oroszok (.iuiwm rohan rajuk. \'Megdöbbenéssel tuttVik tudomásul, hogy be vannak kerítve,: inert s zászlóaljtól olaza-kadUk és,,köiÖ8körüI mindenütt .rltesáK- \\ \'
KoKinarc félmeztelen, részeg bolsevistákkal
Az. orosz katonák félig raozte-l,H1ül. róssogon üvöltözve kezükben ,^éppteztollval rohantak rájuk.\' Kkkor n Bamthétory hadnagy köré böniö-. rűH kis csoport haldltmogvotó bátorsággal nokizuthill ha ellenségnek és * puskutust liiogforditvíi vad kózi-nittábim \'keresztülvágott az nlkmsé-t-on. Ax. egyéni hősiességnek csodálatos pold\'ái iidódtak itt. Rácz Pál honvód puskatusát szfilnVrio az ow->m)kon, másik puskát ragadott ful és ivinitö alak játét ós szilaj rohamától az ellen** megrettenve tágult, majd ,.|t>ik sebesült \'bajtársát cípnlvo, hur <olt ós tört utat maginak a Törösök között. Otí Rrnó suakéssroítoté ok?-mugj gúppjsztpllynl\'fodbztív :vz, utó-*/okat, akik a piagvar sobeaültokttl vittek bátra, .1 ;,\' >¦,-
borzain)as közelharcban sikerült a körüibolöl kétszáz méterrel hát rabit lévő,, ó-lőre megbeszélt gvöto-kaisére eljutatok; tO«l a vonalat tartották azután ellen-szomján, harcolni a folyton-támadó oroszokkal, mií> ti\'--.;hi ost/ri^ógy friss imigym gyalogzászlóalj urósités érkezett és felváltotta Őket.. ,
Kste fél kilencre\'tant ;i faluban gyülekeztek a í-záziul részei ós inogvacsoráztak, l^tászüink azonban még most tjoni pilienlmtt\'ik. Vtissóru után a század visszament n Imre sninholyóro é* mngkoxdfco a már előre s/ommvóv!ozcitt i\'r\'ilit,\'iíi to-niil építését az, olloiiaévps aknavető és gránáttüzhon. -Az, ellenst\'g éjfél után etry óráicr olyan m*ós zárótüzet /uditott\'a kijelölt vonalra,ngv hogv m-inmifí\'lo erődítési .munkáról som lehetett szó. A iüzlv.m a vonal nió-nötti szakadékokban tV vízmosások -bán húzódtak m«f és csak egy óni után tudták a kijelöli vonal erődítési munkáit folytatni s állandó, ilo már enyhébb ellen sóges lü/.lion dolgozták reggel kilenc .uráig.
Csak\' ezután mont ¦\'romát k* a század a faluba egynapi ntlienóre bijezte Ix* a harcok történeti;! lioydéuy róliadmigy.
• (íödéity Zoltán
Felgöngyölítették a nagykanizsai zugborkittiérések dzsungeljét
Hónapokkal ezelőtt szinte állandó ; borkimérések dzsungeljét a jövedéki
Felhivás I
Í.MTI) a Tisza záró\' vonala megnyílt, Mindazok n honvéd egyének és katonák, akik behívót kaptak, de a Tisza záró vonnia miatt eslipaltestükhöz bevonni pi nem tudlak, u legkö^ zelebbi vonattal induljanak utunk.
NapWr. Március 27 héilfl. Róm. kat. V. Jáno*. Protestáns Hajnalka.
Rijoli gyógyszertári ügyelet: Ma az Igazság gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiekanissán az ortain gyógyazef Lir állandó ügyelotoa szolgálatot tart
Gvümöicsfacsemete
VÜk*gIetÉt mér most bíilosltsa, mi.) a készlet tnrt
HODÁCS !.5iéfliiSk0laU
Budapest, III., Flárién-tér 3.
rovatot ^kellett nyitnunk, a folyton ismétlődő zugborkiméfö üielmck miatt, emelett a kltUgást elkö/elók még a kötelességüket teljesitó |óve-déki ellenórökct is akárhányszor megtámadták, ugy hogy sokszor kellett úket még itatőságt knzeg elleni erőszak miatt is feljelenteni, amikor is a tttnényszék kisebb-nagyobb szabadságvesztéssel sújtotta ök«,t.
Egy idö óla a zu/borkimérések üzelmei, valamint a városi jövedíki ellenöiök elleni támadások alábbhagyta". R-tka, hogy egy (eljelent ks érkezik a vá-oshoz vagy a rend\'r-iéghez. Kérded iti\'éziank illetékes helyhez, hogy mi ennek az oka. Kijelentetlek, hogy a nagykanizsai zug-
ellenőrök fáradhatatlan\' munkája teljesen feifangyöliiette, Akad ugyan még Itt-ott egy-egy zugborklmé\'éB, de már ha rajta kápjtk is, nem ue-
fül ellene a jövedéki ellenöröknek, gf^sz normális étlapotokat siketült teremteni ezen a téren; mondta informátorunk. Igaz, nehéz volt, de a városi jövedéki Hl nörök fáradhatatlanak voltak. Persze nehezebb a bus-front rendben\'artás* éa egyék lekeiézések megakadályozása. Mert ciérni bizonyos ménekig a helyzet i* beleszót. Ds itt mindent elkövetnek, hogy a közönség érdekejt védjék.
A városi lövedéki ellenörök tehát if^gyon derék é-i hasznos marikat végezek é*.végeznek.
SPORTÉLET < Hazai pályán pontot vesaitett aa HVTI
NSE—NVTE 3-.S (3:2)
a kellemetlen időjárás ellenére is moi;lohetó*son nagy volt az érdeklődés\'a második bajnoki forchi ó kanizsai mérkőzése iráni- A.\'. NVTE\'leJjes csu-patával veti reszt; a mérkőzésen, mig a na gymányoki aknái \' né. hány fiatal névvel is találkoztunk, v
A kaposvári játékvezető, Horváth sípjelére szél ellen inditju el a InlMiát Placskó.
A két csapat összeállítása :
NSK : Veres Wagner, Máté Ilaunigaiien. I.eopolti, Hu-cher \' l.ang, Csordás, Kizi, Orosz. Bonfig.
XVI K : Pintér Kósa, Munkácsi Varga, Nénu-th, Kofa Ivi Juhász, I\'Yisch. Placskó, Tura, Horváth.
A vendégek bulszárnya lendül azonnal táimulásba, deered-ménvlelenül. A 7. jHircbcn Juhász átadásai Placskó fejelj a hálóba- 0:1, Vezet az NVTK. Kiderült, hogy vezet éje bfln> kösdí királyság volt csupán, meri kezdés után 0r0SZ-KizJ Honfjg vezet támadást.nz XVTE lét\'felébi\'n, .N\'émcth hazaa<híssal igyekszik menteni, <lc rövid rúgásai Kizi elcsíp! és Pintér melleit h\'álóba lövi. 1:1. .luhász óriási helyzetéi hagy ki a 13. percben. Két ocre múlva Hors .válh remek labdát Iáiul ...luhász elé, csak lábát kellene beletenni, mire !1 szélső mollévágjn a labdát. Kizi ugyancsak fölé bombáz, majd » Ifi. percben TUro és Horváth vezet lendületes támadási és a fiatal szélső remek lövése védhetctlemd vágódik a léc alá. 1 :2. Csak a 21. percben sikerül a zöld-sárgáknak egyenlíteni. Kizi kihasználja az\' NVTE .védelem kapko: dását és fi gyesen hálóba vág.
2:2 a 40. jwrcben Orosz ha-tnlr^is kapufát lő, a visszapattanó labdát l.ang mellévágja. a ¦11. poreben sakk-nwttt nz NVTE védeUnu és a közönség kedvence, í Jiászár gólba vágja a labdái :l;2.
A második félidőben nyomasztó fölénybe kerül a hazai csapat. A 10. ijercben Juhász ismét egy tiszta helyzetet hogy ki. Majd a választámadásnál Orosz, vágja mellé tiszta helyzetben n labdát. Csupán a 32 tícrclH\'.n sikerül egyenlíteni «z NVTB-irék. Az NSE lG-o,sán belül pattog a labda. Hucher ijexKen kapja el a kezét a felpattanó lalMfától, de Horváth habozás nélkül. :t 1 l-es pontra mutat. A büntetőt l\'risch jutatja rendeltetési helyére. Sok helyzetei hagy kihasználatlanul ttz NVTE, de az eixMxnény ezután sein változik. t;
a mérkőzés nem mozgott valami luhnogas szinyounlon. Súlyosbítja ezt a sok szabálytalanság, ami a játékvezető ter-héré irandó Ezt.először a vendégek kezdeményezték, \'má jd az NVTE játékosok is átvették. az egyébként kitűnő játékvezető gyakran helytelenül fogta fei ezek elbírálását. Az NVTE-ben csupán három épkézláb játékost láttunk. A védelemben rentckul szcrcj>eU Kósa, aki sokszor egymaga tartotta fel a kitűnő VSE bnlszárayát, Utána Varga teljesítménye dicsérhető, A lámadósorban a fiatal Horváth, ami\' kévés labdái ktmott. azt jól játszotta meg, Még Turn igyekezete, dicsérhető, dc Juhász egészen^ gyenge, formában játszott, ez 611 Placskóra és P\'fisehrc is. Köfahi és Nénwth ez alkalrtiipual sokat hibázott és
TARJAN-PALCSICS
textilipart 4% kereskedelmi vállalat* Piagykanizaa.
Qyár: Magyar-u^ 86. Tc/efnn: 3-44,
¦Városi tôOxIet: Fő-ut 14. (E/sŐ Magyar Biztosító fntézei palotájába/!.) Telefon: 5-33.
a rúgásaikkal is sok baj \\ft\\t a vendégeknél Kizi az els$ félidőben gyakorlati ludasával ügyesen kihasználta az nvte védelem gyengéit. Remek volt a balszárny, majd a második) félidőben a kózépfedezet helyére húzódó Kizi. a\'bal fedezet helyén játszó fA-opold.\' A többi játékos szürkén, de lelkesen mozgott ¦ .
A- -n-7-
ZMNTE Csáktornya 3:2
a ZMNT.E Csáktornyán 3:2 arányú győzelmet .íratott: Részletes tudósítást holnapi számunkban , közöljük •
Eredmények
Ferencváros Újpest 2 1. Gamnta Újvidék- 2:0/ Salgótarján IISZKTIT 2: I. -Szolnok Elektromos 2:1. C.sejK\'l Diósgyőr 1:1. \'• _ i ZMNTK II í.\'cvente vállogá-lott kombinált NVTE U 3:2 (0:0) ¦\',.
HÍREK
- (Ai UrMnyok Márta Keagreglaléla)
folyó hó 2R-Sn (kbddenl 7 órai kezdettel u toroncéa plébánia fohértormébrn tolkigyakorIntet tart, amelyre eznjton nMiretottel hívja a loánvvondéaeket. Pllniélkíxíéwk reg-^ gol 7 és oaü\' fél 7 ómkor, .liefojSoí Vözös szontáldozás |s\'-nteken reggel 7 órakor. • (:)
- fHaiél*zA«ok)
Székel v Németh Sándor nviíg. állami népiskolai íumzLiitú-tiuiitó, akt évtizedeken át működött áldásosán pályáján Nag>\'kanizsánA lovékony részt vett a tafiitói kOzéíntltcn, hzoi\'h haton éjszaka, rövid betogst\'\'g után. ók»tónek R0-ík évébon esenrleson elhunyt. Temetette mh, liétfón déhitiui 4 órakor temették ol a kartánmk i* nagj\'Hzámu tisztelők ós boriitok "agy részvéte mellett a nagykanizsai kától ikus tem.otO.beb. Az elhunytíjan Bóczy. Antal,, u pécsi kir. kerületi tan fol ügyelő titkára és Ürmösny /síitán m. kir. altv,rixli-s apómikut gyá-hzolják. ¦ Bertalan Jmjoh, a murán zord aholvi áll. népiskola igazgatója, körzeti iBkolafelUgyelö, ókiU-nok- 42. évéhen váratlanul rilhunyt. Tegnap délután temették ol a közséa; é" a -környék nfipénok nagy részvéfte mullett,
— (Kiskanlzsal leventék KessuthUnneaélye)
\'Szép ümmuség korotéboJi" hódol-tAk a ki^ksnizsaí lóvénak a nncy magyar halálának 50 óvos évíbr-dulója alkalmával a krokonizuai Le* vontc-OtthonbHii. S»»\'itiiitlvan- László lovente|misncsnok áinnopi lwszödbon eridékesott niojr a iWv magyar hal-hálátlan órdemoiről. A loventezone-kiir Kosmith nótákat játszott,- Oyi-mosr József és Kápolnán Zoltán sz/m szavalatai ogészîtették ki a műsort. Leventéink ismét tanúságot tettek méltán elfoglalt liolyükrőí, a kískanizsai kulturális közélet megmozdulásaiban.
— (Adetnány)
Dr. Vit Forenc ügyvéd .fNagy-kanizsa) egy iiores ŰgylMÍl kifolyó járandóságát; 50 pengőt u Bajtársi Szolgálatnak adományozta; A\'z öáz-szogot rondoltetési liolyéni jutjattuk.
Üzen a honvéd)
Kndrédi Dezső bt. ónn. az V: "i22. tálKiriposta számról u Zalai Közlöny utján versben írt levelet küldött feleségének ós kislányának. A levél átvehető a kindóliivataibiin. Zsuppáu Jó/.scf erm. áz V. ft80.
lfljH. nfárcj.ns 37
Úl-\'i i[HK\'.lHMll Il/.\'IIU /.M[|!|M|1
.\'u/.)j -fn. "üil., L r.lcui iiin.i i,. I kilK :¦ il
Foxéiiciiénok, \' lionedek Ferencnek, tíoCviiUn* Jánosnak, hogy it kíUtoljó-róbim Im/.ajon, A« üíotmtöt örömmel közvetítjük rzilten 11 vmUMíMvMHW.
— (A K*iflrsJ4)
kajtat isztitás iniiitt Nagykanizsán húrom napon át, márcim? \'27 An, 28-ati éa 29,-én sárra van. Felvétel laAbatanfelysittra)
A* 1*M »4fl:ia»i; tolv* lí»f fcwp-frvnbor. Kariban .kezdődő 13. hónapos a-dra.Uiir\'ohamrrt felvételt kérőknek rotvóteli kíárelmüket márvúm fU-fit Ljüíl sMinuMvet\'-n rXihyujt/tnfok a\'vAr megye rű. kii. tinktifoorviíenál fVár-mogynhám 1. n. Ifi. a.). A tnn-fotyomra éa a felvételi kérvény fel Hioroléséra vonatkovióan\'hóvobb fnl-
világos i1á»okat a lakóhely «zori.ni illetékes ni. kir. tinrliorvosok ndnnk.
— (N.tday Nagy fereuc: S»eretŐ sccrclem)
A modnin IráamÜTÓBZot egvik nj állomását jelenti ur. illunztriH íré i.itá.u legsikerültebb munkája, a 1\'Sísoretó ssoroUmi*. Nagyszerű meglátásokkal alátámasztott forró légkörben zajlik lo kőt szív vorgAléafl * boldogság utáni vágyak tuaájjihun. A regény háttere lliidaixtvt tilágvá-re* és a balatoni tájak fényei mayákkal rag.uloa.ti ogésaitik; ki.iics iigyéhként ízlésen kiállításban megjelent könyvet.
Nagvkao. irata megyei vároa pol gárni oa terétől.
5tt/k*7l944;
Tárgy: A« 1944. 11. negyedére utóid állami cukor-, liszt- e» jiel-fóleum-leKyck\' kfo»lflsa; tudnivalók é* ti|Iajiá|u cakor|Bgyekifll
Hirdetmény.
Al 1944, év II. negyed\'1* szóló éelml-\' »»ei- ea petió^um-legye kel a kszellálási hlvtlal f. hó vh An ki ?01 el klkézbealte ni A ké-beatlés mlndlfi délalán történik. Felhívom a lakosságot) nogy-28áh ¦ ai utána köveiké? ó napokon • -minden család -tol Cffv bíróit ruHJdUfl taitózkod|ék otthon. A cIVII élelmeiéit Igazolvány! a legyes ¦: ,-evöJe felmutatni köieies. engedtem, hegy ¦ háil-cliek Jegyeit a liátlgsidik Is aiv.-Ii.-t..\'-. in erre v:nat-l\'-ió m<gbfr*.ukat a lakó t-<filÍ!li élelme-*..n Igmoiványának ttl mutatásával Iga-íolol, ludlák. "A legyek btkéab(Rl1ésé«rt Ct«Udon>éiit Iti litlei kézbesítési dijat kell Ihxtnl, lir.ctnl kell tovlöh* * lendei .•ni in (uJtoriCKVckcft darabonként 6 Hl-"Ifcit. a felemelt adsgu cu.<n|egyekéit daia-tmnként tO Iliién. A Mtlkaígea perizl ai tóban mindenki kéiihse etö A legyek borítókban kézbeblUílnek A hoiltélcrH rá van lr*a, hogu.aallyen és bány jcgycl.tai-i - n.i-..-. Mladenhl míg a kerbullÖ leien A meg, tto^y \'a \'{tgyel
hlánya\'anul bunt vaimake a boriltkhan íi lia hláay inuUlktMlk, ezt a boillckon-a ktibctltóvel iímciteanc el, inéit cm\\ ily li.\'.i\'.\'Ül eattén vria\' ttclyc feinzó-aláMiak. A kOzellalill hlvMnl -> í\'-.iye. ^em^ll-\'sr raiaft I II- 28-tól Aaillis Csak icggd 8 órítót II óiatfr un hlvaialoa órikat; aklmk- eiekcn ¦¦¦ naaekon áo\\^á lenne a téieilitáal hivatalban, at a icggett órAk-banildfntkuiék. •
PlgyelmeitcttM atf a cakarkereikeiSö-ket, ibIhI a fagyasztókat, hógy n most ki-adtaia kcilltó lendei ndagu íukortegytk etltraeJt oz crfdljIcJilól, nevexeiCBcn nlnoa iljnk DVoollatva at oityca siclvények b«-vaitaal katárldele, hanem ctak szóitiazvn vannak az egyefl sielvónyeh.\' Az 1, 1, 3 éa 4-ea aielvcnyek ipillisra Klóinak, az 5. 6, 7 él 8 as szelvények mijuvA, a 9, 10, tl éa 12 t* sielvenyck pedig Janimra éivényczck. Mlndoyylk BTQlvén>re I* dkg. cukrot kell klsiotgAltalal. As figvnazaeaa axelvéayektt április ; \\g, * 2 esaz4mü«k«t ipillis 8. fs. U. kAzI, a. 3-as sj&ouakat aprllta 15. ía 21. kóxt, a 4-es szímuakat pedig Április ísSta közt ««att«d\'c«a» bcvilUuil. (Aitkiii aiokat a cqbor|cf)ycket azébad bevaiiabi. ainclyek Nagyiaalzia ni. vitofi korbcíyegióltvci el vanuik látva s ai egyes sztívfilyeV 14 a Nagykaalzaa azóvat M Vannak bélyegezve Nigykunlisu, 1M4. miiciiis 27.
ikí PolRArmeatet.
FÖlytntilíi az I. oldalról. Eiyosftlt Államoknak, mini T>c | magát De Vatera MmfeegtMétfi Vvtlera és .beljosen a/.tmos»ja I politikájával. , , \'
Churchill elkerülte a fontos kérdéseket tegnapi beszédébe*
A/, NTI (liptomáriai ttwlósi- I rmicríknj Imtlserr-g lovábbra M
téja Churchillt tegnapi Ixífttédé-röl megállapít ja, hogy ex u bo azéd NagybritAniu .rádió hallgatóiban még nagyobt) esalótlást Iceltett, mint n iÍém<-lországtJtk-\' bah. A brit miniszterelnök egyetlen kénléslnm séhi érintett MÖszerii problémákat, lia\'\' b*.v sz-édét rövidesen jellemezni akarjuk, att mondbíítjuk,\' rinosd meg ú bumfádut, de ne vizezd 1h^ ! A keleti helyzetről beszámolt, majd czjíél kdpcsolat-ban nem beszélt tndsról, ínln| árról a megállapitásról, liogy, a szöveKég^\'seknek hosszú és rá-radságos utat kell megtenniük. Churchill miniszlerelnök l>eszé-débeti kétszer is (!lőfoi\'dul,)u>gv az :rmerik:ii;iku:ik külön vérál-ttozatot j Imii, iio/nink nemesük [•"uröpiíbitn. hanem a Csendes-óceánon is. I\'>.t nbba n letszeU\'ís formulábn öltöztette, hoöv nz,
iM\'árumtik, ami nem jident mést, í\'jiiid hogy az amerikaink olt ugorjanak 1x4e ;r kuzdelctnbe, ahol nz/.-ptgplitk el ah*\'.irj.Ak kerülni\'a vnl«fe áld"Zíttokat
(\'hurohilt ebbim a hfwrédehon kerülgette az Ariplíát foglnlkóztnté kér <lésoket. Azt lobot mondani, nem ifl (istrtakta azokat A kérdówket, nSr-Ivek. Angliát éa az Hgyoanlt Állomokat a Szovjot-b\'nióhoz fűzik, nem fogktlkozott a finn probk\'fmávnl éa ltom fogL-ílkozott Aiíglia földközi-tengeri KenléSoívpi. vé|ot|enül Kim hangoztatta azokat a kapcsolatokéi ók kérdésekéi, tnelvekót1 Rte\'ltlHiiw utjo bizonyosan idoszerflvn tett 1% hogyan áll az az-egyotértés, melyei a teheráni értekn/tet után világgá kürtöltek. Az invázióiéi, ha nem is hatigatett, de kovosot mondott, bár ez lett volna beszédéli >k tulajdonképpeni tárgya. Kz a be ;ód, molyeA hont" amiytr.V i külföldnek, mint inkább angliai hallgatóinak mondott, azt szolgálta, hogy a faját kösvéli\'-inényét .megfelelő\'ii irányits;i.
Lonoon kedvetlenül fogadta Hull 17 pontját
- A Tat londoni ludósltójn szerint Cordoli Ifilli nmerikni külügyminiszter 17 pontja az nitití-rikni külpolilika iráliyeb vii - il Inondonban icndkivúl kedvezöl-
len rogadtntásbati részesült. Al-tnlánns irányelvek még nem jelentenek külpolitikái, jelenti a svájci Tát tudósitójn
Kertész Róbert, a 8 Órai Újság; főmunkatársa bocsánatot kért Imrédy Bélától a törvényszék előtt
A hudaposti törvcnysM\'tk ma foglalkozott Imrédy Uólának, mint fö-magántádlóh\'ák Kertész ItólMirt, a 8 Ónú (íjáig főmunkatársa ellen Hajtó utján elkövetett rágalmazás miatt indított poróvol. A tárgyalás tnognyitápa után ftéttém Kóbort ki-jolentett*\', hogy időköziién moggyó-zödött téve<lést-röl é» btJcnánatot kér.
A főinagánvádló képviselője kije-leubntte, Itogy bár nino» helye a lio-csáuatkónVstiok az (dózménynk után, itzobban n főmagi\'uivádlónak az az álláNpontiti, hogy a und idŐklien ke-] ülni kell mimli\'n nzemélyi ulján\'tst és ezért a lx>CKá:at kérést oléglt^elül elfogadja. A bi\'/Óság! ezután az Ügyet megszüntette.
tia«ykii-iiSNi UiwOvM *«.rui poigBrmosteretől.
»037/1944. Tárgy; A loborzáHOk Ideién - alkaltuntlanuskóaztályozelt 1909-1914, óvIszületéaU haA-kötelflfick njbóll aarazAiia.
Hirdetmény.
KöihlrrA tefizem, hoffy a m. klr. honvédelmi miniszter ur: 19 447/elD 10. 1944. ir.ftBKl TíDdelate alsvIAn b várost knta-n-it nyllváiitHrtó atvataloa hslyiságé-boa szcmólyl okmAnyslkkal, ÜHSTefrA-mik végett hahidéktatsnul Jolcnlkczol (iirlozRnk : \' ," ¦ \'
*) sr. \\\\m 1014. évt szölatÓHu azon hadkotulcHrk, kik az tigynovezott Trlnnoai OrezAg (erülctfn IBflS. övi december hó ;il lg niegiartott tobarZáaq-Kon alkalmatlan óNyaAlyotaat oyemttl vagy bármely oiAh okkAI1 nem avattattak tel éa. ennek: követke/tóbeo aemmt-; fele katonai szolgálatot mcir nőin t«l-JsbiteHek. ¦\'¦\'•< ¦ ¦ 1 ,
i>) «/. üi.is óvi doeomker hó 31-lko elótt jzicgtirtott toberzÓHOkon tsluva-
tottak ugyan, b« 1b-vonultak,, do a.b«-vonalfttjakat követsleg 1940. óv. decoaa-bar hfti3t. elótt olhArlihatatlaa ezalgA-latkóptclansóg mistt Mlhsvl szalkAISt teljoaltcsn olóU felQlvIzegAlat ul]An> el baesáttaltsk, illotvo a noratónylogea viHZónyl\'a\' holycavs, sz u]ronili,\'nrü szürke. -Itatooaí tgssalvAoyt iappsl ellátva nlnaaenek.
A tonil n) jiout aJA tartazuak minil-a-/ok, aktk n rigl-rendazfr Hvnlnll toborzásokon ffegéAazolgálstra a^kal maauak s"7.iniynr,tsUsk, Ao folavatvs
nem lettet-, fcgyvernólkOll k/oii/Ahitra alkhlnifi! ,ink, vnuy minden szslgálatra »Hi 11 Iliin Hununk iiR/IAI.VOZtHUnk.
Jelentkezni B^omólyoAen k.-H, akik szanbao Idclglufeafen neaa tartózkodnak Nagyknulrssn, azt-mólyl okmányaik íb/ArmazARt Igazoló anynkönyvl kivonatok, tudományon kóp/ettsógat igazoló Iskolai bbnoyltvAnyók, Ipari vagy egyéb BZHkkópzMltHCRrt Ignaoló sklrs-toi, iiictódéul hUbnyltvaby) beoaatft,\'
lAaÁvfil Irósh^n Jelrn\'keahi\'tnek.
Az 1042 : XIV\' t e 3. § a alapján Zfddooak\' t->kfntendn iiMdktitelcsnknok Jelentkoartlök neru kel*".\'
A leleatkozéa alnoUlrinttAu s honvédelmi törvftnv 177 §-<si>«» meoliaUro-zott btlntoiójcci kövéikf\'/ményckkei JAr.
Mindenki lakóhelyén köteles Jelentkezni. »id.nl -t
Nagykanizsa, m-l 1. március 23. ,WJ Polgármester.
ÉrtesitéS\'
1 ii.iiiyi\'-uli\'mll hSIgy-
kt>/iiiiM\'H<-l. Imyy
nőik a lap walonamat
Telekl\'ut Úá. szám atatt\' muKnyltotla,n.
Svlvcs pütdoj*,!
Praknói Katalin.
Unger-Ullmann Elek vsskereskedésében
•in-, tti&f\'t>\\ |íáikóvaáy, töy^Stls 8^6.-
ntaiváttyok bevAithatAk is iiieihei.
Hofhttrr-géppfc, gépsârij, OMpaiijjrfém 4« golyós c»ap»gy IgAnyléazét ellatéxem.
Niv:ívkani*i*a megvol »úvs
yolgárraeBtoretŐl.
TArgy: Oltáaiiyagnkaak U iilicee/kösökmik az óvóbeIy»B való köteleid lArolóHs.
Hirdetmény.
A m klr. M. m. HUS(H)/ela. s> vm ¦z. s. readelo lé ben foglallak alánjai) köteles laimirii IngatlSDlulaldaam; kl-nék nazAbao vagy tel|(6u\'pince vagy fedett Árok óvóhely vnu, az óvéhelyeB honinkat és vlset tartani. Romák « aélrs sztlgAló szabvAny MStkAbán Ur límdó inliiili-it cgyut! óvó.\'iciyi.\'n aanyi-n/or tl k«,. nliAny emnlet óu lópesÓkAz vah az epflhuhRD, VIz rénzére ,ót6Ji*-lyeakónt-hici tfén szerezni tígy egy m literért vagy ketlét darun nu litPrf» víztartó eaéuyt, azonklvUl kót-két Ha rab veiért.
\'A víztartó edényekben . Alláadéaa vbmek kell lenéi és a vlzot hnvontn-kt kall cserélni.
A homokot r. évi Aprllla hó l-lg, & töitblt januAr 1-Ig kell baazerezni.
TudomAsAra sozom hz Ordekaltsk-Sűki abgy tekuiteltal a cél fenttmá-gAra (ós altnlAuoB Ardekóro) a homok Vcazerzésót clfsOgttom utty. hogy a featl célrs homok rondclkczét<rfl fog Aliul a KlzoliaiMkimiyu előtll térca. a PetAll-utcsI lskoln olfiltl téren élt a /Ariin meni vAroHl köz tisztán S\'gt lelrsen.
A várén egyéb helyein lógó colra Bzaigáló és táblával megjelölt hornk-buckAkból a fenll célra homok aeat vittctA el.
Aki a leüt előirt kötelezettségeit W* teljesíti, vagy akt a aiAr beszerzett heuokzncakót, vagy víztartó erfeayt iiiegrongAiJa, ns\'15 napig torjedó elzA-rAsunl bQntelhotŐ kibAgaat követ fi.
Nagyknnl\'sa, 1044. inArclUH 20. ón ffnlvártnfstcr
AtLAl
Vlaioalléi-I kereaek Balatonteattease. Laktat, liíítÍBl adok. Szabó Antal taArt-Dz\'ele, m
ADÁS-vétel
Jó állapalban levő Slnaar vurogcs " MejfleklBtheiô
eladó Magyar-utca 17. 11—1 óláig.
Rédfo teludú. Kfnizii-u. 27. az. 1000
m
Egy összecsukható járóka el&SÓ. Ma
gyar-uica\'3f4v .Wt»
¦aav lidlikésíUlék eladó. Dcak-tér 9 szám. \\ 1912
Siil-kjURda alatia. CcitiAl szdlló II. en
44. Bioba. ,<-\'!¦ I«lf
MA/ líS INGATLAN
Eladó keitei gatdai.gi báz, k*ikely, (Ititi pajtával. KöiveiltÖ HorvAlb, Sugárút 42. 100«
KCLÖNFÉUi
Keieszlény b(Mv«>(igyUjta«ol ui horvát serokat, jó anyagul cserélnék (ka«i-nálatlsnl) hasonló inhgyar anyagén Ctmel stlrgóscn a klsdôbn kérek.
Jogfolytonos lómcncielu koaaaaaimat teljes berendezéssel átadom. Kialzst-uica 21. IMI
Koamtoaolt felvétetnek háslkofzttal. Eiisébetiér 17, I. am, 2. ajtó. 907
A héten találtak balkézre barna bőrkesztyűt. Átvehető Teleki ut G5. Krauizoiuii. delhttó\'5 ufá,tói. « - \' * \'¦ \'.Ml*
ZALAI KOZLÜHV
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja : „Köiqaijtnaágl R. T. NaQykamzsa-l\'clclóa kiadó: Zalai Károly Nyomatotl\' ¦ „Kbift&.dnságl R. T. Nagykanln>a" nyomdáin ban Naeyknni.snn NyomdAórl telel: Zalai Karoly
fetale :
Cím:
HnndlfttiOKiit : taborlmua;
84.
évi., 70. sz Nagykanizsa, ri44. március 28. kedd
áru 16 filter.
KÖZLÖNY
1 O LI TIK A 1 NATILA*
¦jMTtrttri\'-^V ** kladóhfv nmli t«l«ion 78. «l tfejtíírlooik \'ftnbuWa uaufauiap #éew—
c . ., \'. . , -l , , ¦ . . ", Klótlzotési ára: egy hónapra * pengő 30 TtiMe,
4relelös szerkesztő: Barbarita Lajos negyedévre 12 pengő 40 ijller.
i- fyryeaarám: hetkozn-ip 1$ fln..izomba ton30flit
/giretfr; „Nyugodt lelkiismerettel fémogatjuk a ko\'i-másyt az ország jól felfogott érdekében" v
Gömbös, mint bizalmi emberét
, BerUn, március . 28 LTP) A magyarországi helyzettel kapcsolatban fellett kérdésre u Wilhehnslrasscii ntal-lökmtra, hogy az uj kormány Cőmbös programjának megvalósítását tűzte ki céljául. Ez a program, mely belpolitikai téren a szociális berendezés kiépítésében, külpolitikai téren, pedig a Német birodalommal szoros együttműködésben áll mini u Withehustrassen megállapították . Gömbös utódai által nem vulósitlatott meg. Részben erősen felhígították, sőt végül már meg is hamisítói-tűk, De tény, hogy az uj miniszterelnököt annak idején
küldte Berlinbe és hogy a___
nisztérclnökhelycttcs éppen ugy, mini az igazságúgyminiszter és a kereskedelemügyi miniszter is benső munkatársai voltak Gömbösnek, azt bizonyítja, hogy^-Magyarország újra azt a politikai vonalai fogja követni, amelyet Gömbös, cz a nagy államférfiú annak idején kijelölt. Ez fökénl áll arru a fokozott tabh részvételre, amely a Iml-sevizmus elleni közös európai harcban nyilvánul meg, amikor Í8 Magyarország nemzeti hagyományának megfelelően az első arcvonalban fog harcolni.
Imródy nyilatkozata az uj kormányról és a munkás-kérdésről
Aií egyik lap .munkatársának nyilatkozatot adott tmrédy Béla, a .Magyar Megújulás Pártjának vezetője as uj kormányról és a munkás-kérdésre!. Nyugodt lelkiismerettől állhatunk a világ olótt, amiért, mint nllonzékíok - mondotta ¦ ¦ támogatjuk a kormányt az ország jél felfogott erdőkében. Kgy uj világ kormánya oz, amolv számit a magyar-iiéu ón szövetségesei 1 lek- támogatására. Egyetlen fillért a kormánytól a párt számára ol nem fogadunk és
nem kell épen nekünk IdzonyitanurtkJ a maf0\'ar dolgozók tekintélyes rés.
hegy tisztán a magunk erejére támaszkodunk. A numkástőmogolsDt pedig ihognyúgtatom, hogy azok a jhinzok, melyekot évek hosszú során a szak szorvoze toki *> bófizottók nem vesztek el. Azok a tőkék most lesznek igazán a munkásoké. A mi világunk a munkások számára is boldog pillanatot jelont. A doleozók jogos követeléseiket megkapjuk és mindon Ügyükben sz1 ámíthatnak támogatásunkra.
Gergelyffy államtitkár utóda: — Baky László
MTI) A Kormányzó Ur Őfőméltósága 11 belügyminiszter előterjesztésérc Baky Lászlót államtitkárrá kinevezte. A Kormányzó Dr.. Őfőméltósága Gergelyffy András államtitkárt et-
től az állásától, buzgó szolgálatainak elismerése mellett felmentette. Mindkél legmagasabb, kézirat a hivatalos hip keddi számáiym jelent meg.
A Nsrazell Muak11kkS7ue.it szeretetlel várja a magyar ruiinkísságot
gyűlt egybe. Vitéz Marton lióla országos elnök boözédébpn utalt arra.
A Nemzeti Munkaköapónt roaotŐ-8Óg» rondkÍTÜli országos tanácsra
hogy minden gondolkozó ember látta: a kizsákmányoló nemzetközt nagytőke szabad rablásra épült rendszere élot-halálküzdelomro fogja kénvBzeritoni a diadalutjára indult európai népi szociálist** államokat. Szörnyű harc folyik, Magyarország ennek a tusakodásnak a középpontjában fokszik. A magyar politika az uj európai gondolát mellé állott h nz t politika tette lehetővé, hogy Szétdarabolt hazánk jelentós része néhány esztendő alatt visszatért hoz zánk. A továbbiakban vitéz Murton Béla a liberális demokrácia alján munkáját vázolta és mrxrállnpitnttn, hogy ol kotlott jönnie nnnak az időnek, amikor a magyarság végérvényesen lerázza magáról u nemzetközi jármot, amely alatt elsősorban
nzonvodort, hegy minden munka-akaratát, minden lélokrozdülését a magyarság " érdekébon vívott küzdelem szolgálatába állíthassa.
A Nemzetköz\' Munkaközpont hatalmas Iáimra kt.jzon áll a becsületes, do eddig félrovozetott magyar munkás befogadására. .. hangsúlyozta vitéz Marton [léla...... nom
hatalmi szóval, hanem meleg testvéri szeretettől és megértéssel közo-lcdík mindenkihez. Aki rólébredt, belátta tévedését és a magyarság szolgálatába állítja orojét, annak u Nemzeti Munkaközpont támogatója és segifője lesz.
Végül a bolsevizmus oíloní küs-delom folytatására hivta fel az országos elnök a dolgozókat. Vitéz Marton Béla beszedő után több vidéki kiküldött is felszólalt.
Churchill előkésziti az angol közvéleményt ai előzSnlési hadműveletek sikertelenségére
t A kolotí arcvonal déli szakaszán Nikolaiornól, az ukrajnai Hug alsó folyéaéjiá^ a bolsovisUik naphosszat tartó harcokban ujabb vereséget azonTodtok, amikor rroogkiséroltek több ponton átkelni a folyón. Nikalnjtv-nél több lövész had-osztályt több órás viaskodás "fttíi AZülvertck «íW A\'omr" « bolsevisták a délutáni órákban témadám ikat abbahagyták. Kgy német utász harci cso|k>rt fol-robhantott 13 teljesen megrakott tótkát, mielőtt a bolsovisták partra "állhattak volna. Sikerült tegnap JjorTomaiszk és Balti vidékén a ¦wlaomták tulorojévol szombon a 8\'untelon rohamozó támadást kivédeni, miro p, szovjet hsJfosotoség scúpcöiuitt csapatokkal átkaroló had-mozdulatot tott. Ezt azonban sikerült idoióbon felismerni és a német kótolékok szárnyaikat biztosítani
tudták, Többszáz röpülő 28 nehéz páncélost és-188 tohorszállitó harckocsit folmorzsoltak. Proszkurov kör nvékén nagyobb mélységlion naphosszat tartó elhárító harcok folytak. * Taniopol és Követ városok - ellen intézett bolsevista támadás a német helyőrségek bátor ma~
gatarttaán meghiúsult. A bolsevistáktól a P ri piot-moc sa ráktól délre ..sok holységol. olvottok és több holyon a szívósan védekező lövész hadosztályokat Bzétverték és a német állásokat lényegesen megjavították és sikerült néhány régebbi arcvonal hézagot bezárni.
Churchill óvatos kijelentései az invázióról
Churchill legutóbbi beszédével foglalkozva az NTI katonai tudósítója különösen azt tartja érdekesnek, hogy Churchill nz invációról azt mondta, hogy azt sok kísérleti partraszállás fogja
A németek bombázták Bristol kikötővárost
megelőzni. Ebből világosan következik, mondja a tudósító, hogy Churchill már most előkészíti az angol közönséget egy visszavonulásra és a sikertelen támadásra.
Berlinből jelentik: A német légierő újból súlyos csapást
mért angliai célpontokra. Éjfélt tájt a La Manche csatornán át
német nehéz Karéj repülőgépek [eltűnőén nagy csoportja repült a délangliai grófság fölé, eziit-i;i! nem-London, hanem délnyugat Anglia irányában haladtak és ott Bristol fontos kikőlővá-rost bombázták nagyméretű romboló és Uj, nagyhatású gyújtó bombákkal. A bombázd* több mint egy félóráig tartott és ti részfvefl repülök közlés*: szerint -nagy tüzeket figyeltek; meg:
A némátok elvágtak etíy Narva-parti bahevfoia hídfőt
Vite.bszktől délkeletre a bolsevisták n súlyos veszteségek kV>-vélkezlében tíem tudták folytnt ni- állörési kísérleteiket.
A Dinfep-r és flsaiiszi kii-zött.
a bolsevisták nagy támadáson-indidtnk 9 lövészhados