Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.65 MB
2009-08-28 13:17:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
639
10070
Rövid leírás | Teljes leírás (1.18 MB)

Zalai Közlöny 1944 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

flu:
11 nudln Ilonul: labbri posta :.-
84. övt., 122. sz. Nagykanizsa, 1944. június 1. csütörtök Áré 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
BuiktmtíHég éu kiadóhivatal: Fő-nt 8, s/ám. ti/síi***lo-^ui kiadóhivatiUl tolefoa 7». m. Mo?oJ«iik minden h6tktiznap dótutan.
POI I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
BlÖtitetóul ára: egy hónapra 4 pengő 30 Ullér,
nogycdevro 12 pengő 40 fillér. Kgycsszám: hötkfiznnp 16 (Hl., szombaton 30 UH.
Hagybanlzsa város képviselőtestülete elfogadta az átdolgozott négymillió pengős Idei költségvetést
A tegnap és a ma időszerű kérdései napirend előtt és a költségvetés bírálatéban A ti. polgármester nyilatkozott a zsidóvagyonokról, zsidó lakások és üzlethelyiségek sorsáról
vartobb költeégrotéat Végen
tolta niüjí sohasom tárgyalt, Nagy-\\»\\mm táros ItórrfüKilőtratütoto, Mini tegnap délután. A körülötte ktT*rfoti. sok, vihar uonb&n nagy-jiiii.\'l visszahúzódott » hivatalos <-\\ jiráüok borkőibe s most már csak a visszhangjai csertok-bongtok Ixslo itt-ott a tárgyalttá _ moiiotábo a inkább * romeltakarítás egylwhangzó akaratává, de kemény akaratára bjw-lulüllsk a korábbi képTÍaoli5k?fltüluti és bizottsági ÜlÓBOk szenvodélyas
hangjai, Szomorú tolt látni, hogy a négymillió pengős költségvetés ónak 22 latrot óniokolt a város képviselőtestületéből, azok\' közül m jó néhány volt a városi tisztviselő. A kevés jelenvolt azonban ma, a hangot, »z orőt, a- munkát, az Öntudatot é-s fdlolÓsséget képviseli a torony alatt. A dolgok inai állása szór int a Városi Gazdasági Blokk megmozdulása irányító hatalom iná fejlődött: nincs, ollonzéko a rároei képviselőtestületben.
Mi l*sx a zaldó érióhehhel?
Negyed ötkor nyitotta inog dr, flocyi Lajas h. iwlgármrste-r a köz-(rjrulcíl a Magyar Hiszekegy en-raivnt.
Vitéz Tóth lióla napirend előtt BÖrsotta * nomzotj vagyont képező miau órtókokiiok h városi tanácsteremből biztos helyre való szállítását,
l)r. Hegyi Lajos válaszában kö-lölte, hogy inig tnáa Tarosokban 10—16 nap állt a rendelkezések végrehajtására, Nagykanizsán mog-Icpolésszorüen 8 nap alatt kotlott 710 KüidólakáH lezárását én lakóiknak mzc0uitését elvégezni. Így még a romlandó élelmiszerek nagy része mi, fi hót után is a lakásokban van. Néhány rakás felnyitása mulatja, hogy molyok, forgok, nedveset^, szollozotlonség komolr károkat •kornak a lozárt lakásokban. A
gyom leltározásra megtörténtek az elfiVéwületék, akkor azonban más rendelkezés jött s ezt a munkát a pénzügyi hatóságok voltok át, de azoknw sincs olog emborÜk erro a munkára. (Szórt ma ujból elótorjosK-
1uH bah* h&zi elveszett" fa tf» egyebek talanság törtónt, jöváteszik. Most
fest tolt a város a főispánhoz ós a pénzügyigazgatósátílioz a.tottárosás gyors megéjtÖHS végett, mert komoly értékek mennek veszendőbe. A tanácsteremben lévő zsidó értékeket a rendőrség őrizteti, biztonságba lio-lyozésükol illetőleg kormányintézkedést várnák. ¦
Balogh Árpad iparostakolai igazgató kérdést intézett a |wlgármoator> hez, hogy a volt zsidó lakók keresztény házigazdái hol 6a mi módon jutnak lakbéreikhez. Dr. Hegyi Lajos válasza Hüorint orro vonatkozólag intézkedésnek kell jönnie, a fedezetet a lakásban maradt zsidó ingóságok jelentik n házigazda kövotolí-aóro.
A v«Rti4f ut rendezése
Vitéz Tóth lléla a Ilurthy Miklós-uti sorom|s\')t/)l a vasútig vezeló útszakasz járhatatlan állapota ollón emelt szót. Dr. Hegyi Lajos vála-ssában joloniclto, hogy annak karbantartása szorzódé* szerint a vaaut dolga. Sok tárgyalás után most újra megsfngotik a rondlwtötolt.
A városi trágya Mtíy,
Kiw Tóth Imre esőteket mondott cl, amikor városi iwlgárokat ártatlanul kitiltottak a közvagyonból, az érdéből, a legelőhasználatból. Az er-Mroknok névsoruk volt, hogy kit noai inabaíl IwongDflni az ordól». Oi ii hiogftmyie^otték, hogy lia sokat koszol, nem" fogják\' hoengodni az tntóba, A .panasa 1942-ből való. A íánw 100 Kocsi trágyát, amit ha-liiuzat szerint csak közlogolÓro szabadott volna kiszállítani, oikótyavo-kyélt, egy fillér som folyt lx» orto, niflrt & tisztviselő »nom tudta, hogy
*z ártók«. tlgyaiiakkor a város :») pangóért rotto a laktanyából a Irályt kocsiját. Kifogásolta, hogy az wónjiroai ordólwn ar, lütl/i2-(» viyiiHu műfa ott rotliod az erdőn, **t «Ma tudják, hol. morra van. liKÜtránvozza, hogy legalább most »»r tűzifaként értékíwit»\')k, mikor »*<rv » lüzifahiáiiy.
Df. Hogyi Lajos a közvagyonból faló kitiltás ügyéjiok kivizsgálását MSörW a ha sorolom történt, annak fqiiráliufát. Utcai söpmdók trá-^át, »1 koüsival adtak ki tudomása szo-«nt, kóaóbh azért is behatottak wcainként 20 pongöt. Minthogy a lulsíólaló írnia Ófl tÖl)b trt\'igyáról "Wi kári az adatokat b ha sr.abály-
idoj fa kitermel és nagy munkája-folyik, utána lesz gondja a korábbról künn maradt fa \'értékesitéséro, tűzifaként,
Honimért Károly számvevőségi főnök joluntetto, hogy az erdőn maradt fa el volt adva, a vovő nom szállította el, felhívást intéztek hozzá s a fa folott való rendelkezés folyamatban van.
Kiflfl Tóth Iliire; A, Vajdában is van még 110 köbméter akácfa,
Dr, Roda Károly elvi szempontból kivánja a gazdasági hivatal é.H a-nzáinvevŐség lintáskiiré-iiek nlliatáro-lásnt. Helyes, hogy amikor Minkí\'
som intézkedett, iv számvevőség (olt intézkedéseket, do a város gyakorlati vagyoiiigMgatáaát el kell választani toíjoson az ollonőrzéatől, mert így foszik el két bába közt a fa. A számvevőséget, mint fölérendelt-ellenőrző közogot, kí kellene tolepi-loni a városháza épületéitől.
Hcmmert Károlv: A számvevőség nem intézkedett som óbbon, sem más ragvonigazgatási kérdésben, dó adatokat, amelyek oaak a számvovifeégtu\'k állnak fendelkozés-re, neki Ml jelonUinie, joga és kötelessége azok alapján javaslatot is
Iiaz irányították.
Molnár Foienc hosszason kifaj-tetto a törzskönyves fcehenok kor^a-kiutvtlaeának nehéznógoit éa a tej átvételi arának tul slteaohy voltát. Dr. Hegyi Laiw közölte, hogy a 88 fillóroa teját-vét/ili árróf nem tudott, utoljára Ah filléres árat szabtak meg az OMTK-nak. A kérdést noronkivül mognsé-gálja a gazdaközönség érdekein«k megvédésore. ¦
[ledének Istviüi az erdókezelée Qgyőbnn szólalt fel, javaelatát a h. pélgárntoator kőszönotteí fngudta azonnali intézkedésre.
tenni.
Dr. Hegyi Lajos kijelentette, hogy- az elvet helyesli, a felelősség elsősorban a gazdásági hivatalt terheli az ügyben, do tény, hogy annak nem,volt a dolgokról tudomása, mert az "gyet » számsrorüségek megállapítása végett elósiörja száinvoróeég-
Dr. IJ< ,/yi ímUík h. poíaármeaior h$U»4g9*Mit bt*z4ée
Fél (i-knr téri ál a képviselő-testűiéi a tárgysornínl elsíí jpontj&rn, K^yhangulng tudómé-sul vclléK, hogy :illnin 250.000 pengű hitelI adoti a városunk 10 évi kamatmentes visszafizetésre egyes
légoltalmi hiónyok pótlására.
Ilí-ninierl Károly ismertette 1941\' évi köllségvelésl. junely-nck .rísülüleU. a Zalai Közlőnv már n hizrillsági tárgyalások al-kalméval közölte.
Dr. Iícövi I.ajos h polgár\' mester kfiliséíjvefési heszédélien ntnlt
a fhizihistifii titolile iíHtt!
¦ kezdeményezett crelypft in-
tizketténekrc, antulycka város ixiftyomtjazffatásábqn
észrevehetően éreztettek }ó-
t&konu hatásukat r.i lehe~
W/t/ tették n pótattokulas-.nak 7S-ról (IS s:ázalrkn-t .
fesz\'áUításdt, egyntitttfi prti-• ffiix költségvetési keret
emelkedés mellett a knzf<r hek enyhítését. Köszönetei inonilotl a képviselőtestületnek, ii pénzügyi és cnlíí„ vnlaminl villanv hizollságnak, r> Gazdíi,sáni Blokknak lelküsnie-rctes, sok\' fái adsúfígal járó, u« önkoiiuánvzal érdekeit önzellc-iifll szolgál(\') és ériékes erediué-nyekkel járó munkájukért. Ifangsiilyozla, \\vo\\fy n kóllsóg\\\'e-tési év líözejiéii vagyunk, a következő félévre marad a költ-ségvelési program tulajdonképpeni végrehajtása. Kzeíc ütemét és lehetőségiéi a háborús helyzet írja el(>. ICisösorban mindent meg ícell tenni a városgazdálkodás /.ökkenöjiieiilességéiiek biztosítására, a heruliázásokal iiagy terveket el kell lenni jobb időre, a közterhek növelésének elkerülése vegeti. Iitall a városházi ti.sztvisclölnány nagymértékű és hirtelen jelentkezésére s arra, hogy áprOis 20.
egész közigazgatás csak a zsidókérdés végrehajtására voítszo-rilvn. Köszónelet mondott minden munkatársának « szinte emberfeletlt munkotorlédáshan lamisiloll kitartó kötclqssógtel-Jesilésért, Jelentette, hogy
a zsidó lakások kérdésének gyors likvidálása előkészületben van, az üzletek Kérdésében ínég hiányoznak a felsőbb intézkedések. Kfflntóny vau azonban, hogy kormányintézkedések ezeket is míeJőhb a nemzeti közösség szolgálatába állítják. Bizalmat és türelmet kér a közönség részéről. Az átállítás erélyes és maradéktalan volta mellett elkerülhetetlenek a zökkenők a végrehajtásban, de felmérhelelleiiek az előnyök, amelyeket ezekből a nemzet minden lagja érezni fog. Nagykanizsa város ennek során fog közelebb julni 1 *
a U\'veitteoUhon. az iparos-tanoncotthon és iskofa, a kereskedelmi irány kfizén-iskota, a leány nevelőintézet, a városi nkizcitm és könyvtár, a szeftényjiáz, az effés-séyvédö szövetség bölcsődéje, a napközt otthonok éx . egyéb intézmények meyfe- „ Iciö elhelyezésének níeffot- 1 aásáhot. • \\ A békebeli uj fejlődés alapjaira* nézve is jelentős lépések lesznek ezek. Szükséges azonban a lelki egység megteremtése. Magyar és magyar közt most már szűnjön meg minden különbség, ehelyett azt nézzük, hogy ki-ki milyen mértékben hasznosítja m.agáí a nemzeti közösség számára .\\ kíilsö front megingathatatlan s ága függ attól, hogy itthon mindenki a munka mlaxi-muniál adja és annak eredmlé-nyeil, valamint a hareoló hon-véd\' erőit a belső front- lelkiségével támogassa.
óta
Bitahnatlrnnsúg A annak okai a kSltségvetéssel szemben
Az élioiizéssol fogadott expozé után Balogh- József szólalt fol. A költflégvotést a volt nolgármestor iránti bizalmatlanságból nem fogadja el, mondta. A bizalom hiányának oka a sorozatos hibák
napfényre korüléso, amelyeket éveken át el ködösítettek. A <váron \'valóban fejlődött 14 év alatt, do voltak városoK, amelyek jobban foilődtok. Az intézménvekkol, középüJotokkDl való gyarapodásunk, mondta a kép-
ZALAI KÖZLÖNY
I luiátiiok lOfkiuzilAitisi
A miniszterelnök törvényjavaslatot terjesztett a törvényhozás elé a képviselői mandátumok kivételesen egy esztendőre leendő meghosszabbításáról. A javaslat sors^ egy pillanatig s-m lehetett kétséges. Mi a törvényhozásnak nem lehet mást ten nle, mint ui, hogy ezt a törvényjavaslatot, amely a háno\'US helyzet termé<ze,les és kényszerű foiyama-nya, törvényerőre enjeíje. Et sem képFclht t , hogy Magyoroj^zágün ma páripolltkai agitác ók, fforté8i<e-déstü zavarj >k a terme ö munka folyamatos elvégzéséhez fditétlenül szükséges nyugalmat és zavarólag hassanak az egységes nemfeti akarat kialaku ásira alkalmas poli ikal izéksendre, amelyben ma, hála Istennek, élünk. Ha nincs is tételes törvényünk, nmely kifejletten azt mondja, hogy háború esetén nem lehet általános lépviselőválasz\'áso-kat elrendelni, ezt a tilalmat mindnyájan érezzük és a szó szoros ér-telmi\'ben kötelezőnek is tartjuk.
Az általános képviselőválasztás annyira bék beli megmozdulása az ország polgárságának, hogy háború Idején Ilyenre nem is gondolhatunk, illetve háború .idején minden ilyen politikai művelet végrehajtásit lehe-iellennek, az adott helyzettel Összeférhetetlennek kell tartanunk. De elképzclhetftlen az általános képviselőválasztások elrendelése ma a/frt is, mért tudvalevően a képviselő-választó \' tekintélyes része katonai szolgálatot teljesít és igy lehetetlenné lenne egy i*en tekintélyes tömeg számára téve az, hogy politikai jogait gyakorolja. Az ország po\'gárságának ez a tekintélyes és értékes része joggal mondhatná azt is, hoey a döntés róla és nélküle töriénik, ami alig egyeztethető öss\'e az igazságosságnak és méltányos ságnak, sőt alkot Hiányosságunk szellemévei is";--
Nincs hát más megoldás, mint megismételni azt, amit a törvényhozás már a mull világháború idején is alapos megfontolás után megtett, — meg kell hosszabbítani a parlament működésének időtartamát. Ezzel sérelem senkit núm" ér, az ország nyugalma, a termelés rendje pedig jótékonyan biztosítva marad.
Ezenkivül azonban még egy igen nyomós ok szól a képviselői mandátumok meghosszabbítása mellett. Ez\'az. hogy az országnak visszacsatolt részein fczideig még nem készülhetek el a választói névjegyzékek, éppen a háhprus állapotok következtében is. Általános választások elrendelése esetén tehát az a fonák és semmikép sem kívánatos helyzet állna elő, hogy a régi trianoni országrészen gyakorolhatnák választói jogukat a névjegyzékekben felvettek kozul azok, akik nem íel-jesitenek tényleges katonni szolgálatot, a visszacsatolt részek képviseletéről pedig ismét valamilyen szUk-ségmegoldással kellene gondoskodni.
Mindezek az okok természetessé teszik, hogy a nemzeti ha-vélemény megelégedéssel és megnyugvással veszi tudomásul a képvisel\'i Mandátumok meghosszabbítását. (s)
Niptir. Június 1. Csütörtök, R.óffl. hat. Pimfll vt. - Protestáns Jusztin.
éjjeli gyógy szertári ügyolet: Ma a Maria gyógyssortár Király-u. 40.
Kiskanizsán aa ottani gyógyoaor-tar állandó ügyelote* szolgálatot tart
visolő, npm pusztán a polgármester érdeme, hanem « kormányé s csak
puszta véletlen, hoyry a polgármester volt akkor a varos vezetője. Kzekkol önömben u polgérnioatior megválasztásakor ígérte a költségvetés leszállítását í!0ü.(KXí pengővel, a pótadó teljes inogsiünunösétj illető reményt nyújtott u villanyszoni^lea. 4Q0.ÖÖ0 pengős úri jövedelmével. Ez mind
Az elöregedett képviselőtestület 4s aköHeégvete\'s bírálata "
óz alaposságod és idő szít őségét, háhonthim nem szükségei és végre spni. hnjthnlo intézkedése-
eloszlott a aommibe. Utalt az erdő gazdálkodás hibáira, a gyumolrarák oladására, anabélvropdolotok be remi tartására, amik fölvetették a bizalom kérdését. Olyan vezetőre van azük-aég, akt a város közönségéni\'k érdekéit, a kis adófizetők urdqkeit tele intre- dolgozik. A kölW-gYctést a pénzügyi bizottság által átdolgozott formában végül ie elfogadta.
• Dr. Uodii Károly azzal kezdte ííugy heszédél, hogy ez a képvi-selőtcstiilct elöregedett. l*"elh;\'i-borodvn tiltakozott a véd ellen, hogy csak ők 25-en döntőitek a város sorsdöntő kérdezőiben s ezt azbk mondják, akik nem ^álltak ki nyilliiii. féltek a felelősségiül és távol voltak és van-, nak !1 képviselőtestület szomorúan üres padsoraiból. Ez a képviselőtestület, etlirely ma is ilyen csekély t\'rd-\'k-\' . Uittés mellett dönt a í milliós költséfívrtésről. nem áll liivatásu hii(,(is!uf<in. Csodálkozik, hoyy okik bármi okból összeférhetetlen hely* zetlwit vannak -i kösmwtbi-zatásnkkal. nem vonják tr a konzekvenciákat. Kifogásolt:!, hogy a dec. 19. dátummal ellélotl költség ve lés esak május 1 I-én kerüli kóz-•besilésre és májas 31.-én tár-gyalá"\' Knnek jegyzőkönyvbe vételét is kérte A városi köz-igazgatás nem dnlgozhutik az előző költségvetés alapján, hanem esak a megye állal is jó-váhagvott költségvetéssel. Klvj-k\'g addig még adót sem szedhetne, így még nagytehetségű embereknek sem szabad egy városi kormányozni. A költségvetés sem terveket, sem elgondolásokai nem tartalmaz, esak földöntúli jóslásokat. Xélkülözj
Dr. Hegyi bajos a lolafcólalaftokra adott válaszában kijolontetto, hogy a távollévő jiolgtirmoHtor működése^ nek bírálatával nzeiiilcii kart&rsi kőtelefsóííérzote, do igazaágérzdtö Íh követeli unnak liwzü^e/.iV\'t, boyv amikor a polgármeator\' Atyotto hivatalát, UéWz ük esztendő nzakudt :i városra, iiiétíin történtek alkotások, amolyek ólvitathatatlanok. A nehéz idők * után\' pedig rászakadt az uj világháború temérdek gondja, A yiU lanyazorzödésbél Hzázozixs* Iwvéto-lokrol csak ugy lett volna hzó, ha a váróa Haját kezelésébe veszi, do nem a Drávavölgvitöl. A szogényügy kívánt megoldása, reméli, nóm soká várai magára. Az üi-uaodéabon lévő
ket és clavnlt\'szokványnkaL tartalmaz, beszögezte, hogy ez a liáborus köti&égvetés nem tehet precedens a, békeévekre. A költségvetés kedvező voltának néni a kiadások és bevétetek c/tfen- ¦ súlya a feltétele, hanem az, hóin/ hogyan mozdítja Wő a város fejlődését.
Sürgftle lov.íbbiakban a sze-gényflgy korszeri) és végleges íjicgoldását. a sok üresedésben lévő tisztviselői állás betöltését. q kistisztviselők fokozottal)!) s/oeiábs ellátását, a hadigondozottak, hadviseltek clffnvben részesítését és me\'-\'líülönbözteletl \\- bánásmódot részfikrv a hivatalokban. A költségvetést elfogadta. Viléz Kiió Ferenc
a kiskanlzaai ffkola elhelyezés ügyeiK isnierletle, részletesen l\'elsorolla az etéren mnlalkozó hibákat Kérte nz egészségtelen l\'*l(5rián-téi*i iskola-terv helyének megváltoztatását, a tervek előkészítésébe tanügyi szakemberek bevonását., o pocsolyás Ubalegelü közepéJx\' épik\'ll iskola köinyékének ré-gen megígéri kertészeti kiképzéséi.
Válasz a fctszólalásohra
állásokat sok ejotben.ugy löltötték bo, hogy ogv állas fedezetéből két munkaerét alkalmaztak, ez a kérdett külfmben in rendezés alatt van. A kis tisztviselőkről való Bzooidlia i,\'on-doakodAat köszöni (•» végro fogja hajtani. A hadviseltekkel és hozzátartozóikkal való előzékeny bánásmódot mindenkinek kŐtolosaégÖ\'
toszi. A kiakanizsai iskolaUtrv más helyre vitelébe?, hozzájárul, mórt azt maga eem tartotta jónak.
Á kópviaolőtostülét ozután a költ-•égvetéat általán.oaaághan és részlu-töiben is éifyhang\'alag olfogadta.
Major János a pásztorok\'érdoké-hon szólalt fel és kajxitt kedvező választ.
Dr. Novai Imre tanácsnok nyutidtiaxása
Dr. Novai Imre tanácsnokot a azolgalat érdokéból áthelyezték Ma-ramarosflzigotro, azonban az áthelyezést nem fogadta el, .minek következtében a törvényéé rendolkezé-"sok szerint nyugdíjazni kellott. 46 évi boáz ám Hl i utó szolgálati éve van.
Dr. Hajdú Gyula elismeréssel s a képviselőtestület helyeslése rnollett szólt • Novai tanácsnok iKH\'HÜlotoa tirtztvisolóí rnunkássíVjíáról, feddlio-tetlon . multiáról, kivuló szorgalmáról én javaslatáia a képviselótostölet Ggvhantíulag legtoljesolib elisnnrés-SOl ők legnagyobb sajnálattal rótt bucHiit a nvugalomha vonuló tanácsnoktél. .
Dr. Hogy) Lajos méltatta dr. Novai kiváló képzettségét, lolkiismore-tcs, puritán egyéniségét. Távozi\'iaát a vúroa őszintén fájlalja, mert txmiV: kitűnő tiaztriselójét vesziti cl.
A Légoltalmi MgÁnak a város, a költségvetésben fedezett 8000 pongó segélyt szavazott meg.
A fogalmazási tisztviselők lét-
számúnak ujabb megállapítására
re út erdőmetteri állásnak /5-erdóméntfdki állásra im/é átszervezésére.
vonatkozó javaslatot a képviselőtestület egylianguan elfogadta. Hozzájárul\' a képviselőtestület a MAOJir-tal a vásártér további réstitték bérletére kötendő szerződéstervezet hoz.
Néhány Bzemélvi ügy megszavazása után » közgyűlés oste fél íí-kot-ért véget.
- \'Orvosi hlr)
Katonai szolgálatomból liaza ér-koztom szabadságra, 4-tŐl fi-áig ron-dolok. Dr. Ssigbthy Aladár. (:)
Gelse és kornyéke
Gelfléu a loventók\' randnritk a bősök napiát. Kogjolmezott sorokim vonultuk lei * hősök tcnietőjéhi Horváth István ifjuvoze\'tó Inlkr^ ?1 szédben állitotta mintaképnek a hj-sőket, akik ék\'tükct áldoztak a |u. záért. Rács Károly és Qonéthr>ini József szavaltak sgívből jövő évzr.i-Bel. Az ünno|íség énekki\'l fejn^S-dött l>e.
\' - * \' A gelsei volt Bélley gasdasú^ évek óta » kedvesnóvérok vmefik, mint Gelsei [*ányalamlvánv. A kodvosnövérek tnegnlakitották » Marialányok IOgyosülotét, amolvn^ tagjai megtartották második forn-dalom tételüket. A kastélv olŐtt a kia parkosott udvart megtöltötte a ÍjJu apraja-nagyja. A dobogón Míiri*-oltára állt virágok között, ült rolt dr. Horváth Oéza, Uolso közszero-totbon örvendő főjegyzőjo, Bálámon Ferenc plébános, Nagy Lajos s. jegyző, (.\'sertánék DuzBiiakról, a pö-lösKefói plébános, Tomozer \' Lajos, az igazgatóval együtt és mások a környékből.
Az Ünnepséget a Mánalánynk énekkara nyitotta meg, majd nagyon szép jeleltet következett "Májusi \'ta-lálkozó\'í eimen. A joleiK\'llien Kzabó Tori, Kocza Ilonka. Haza Isrzei, Pirbus liozika, Balázs l\'bzsébct és inég^ több Márialány szerepelt, mindegyik nagv rátermettséggol. (lollórl József gelsei káplán nagy előadói tudással állította jelképnek n Mária-lányok elé Arpádíiázi Szent Margitot. A sok szép és kedves Mária verset és éneket minden szoropló igazi átérzéssel adta elé. Iluza Efzeébot plnőknfl beszámolója kövotke/etí az elvégzett niankárél. Nagyon szép
gondolat a »Bábakolonpyo« mozgalom a sokgyerrnekffl anyák \'mécso-gitésí\'n\\ Néhi>i- Iz.a isniűitotót imIoII
a Márialányok teendőiről légiriadó alatt. Pólónkéi Mária kedves kis ol-boszélést mondott ol, ainolyböl áia-dolt u Mária-tieztolot,
Hzutún hazafias, vidám műsor következett. Szeblmél-szehh régi magvar nóták, majd a »nflnkösdőto« követkéz-\'tt, Kgv régi olfolojtott <wi szokás olevoticdott meg versben, énokbon és táncban. A körtáncban
az aranyos Hadó lívike csokrot, ftdojl át a házigazdáinak, Salamon Ferenc plébánosnak.
Dicséretet érdemelnek a kedvesnővérek mindazért a munkáért, amit kifejtenek. Áldás Ionná ez az egész omzágra, ha minden kis magyar faluban lenno ilyen gyermok-gondozó otthon, mint Golsön, hogy u kÍH mugvír gyermekek iu> nz utca |K)ráhan tölts«\'>k e\' idejüket, áruig ödosiuiyjuk dolgozik a határban. Minden kis eldugott faluimé nem lehetnek ott a kodvnsnévémk, do helyettük ott lőhetnének orra kiképzett levente leányaink. Minden kÖXBŐgboil egyetlen \'levontolánjp elég lonne, hogy" a magyar gyermek , hasznosan es kellemesen tölts* et**> időjét.

A golsei leventék legutébh üahv-szontiuihály csapatával játssotudc bajnoki mérkőzést és 8:1 arányban győztek, ezzel bohíztositották második helyüket a bajnokságba*.
A l-evento-napot vasárnap, 4-4* tartja az egyesülőt, amelyen rétwt vesz GelaeHzigot és Kilimán község is,
• *
A pötrétéi loventék barátságos mérkozéson vondégöl látták a Maort ujudvari csapatat, amelyen 2:1 arányban győztök a pötrétoí teveti-
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- é* patkóvas-, továbbá szes-
atalványob beválthatók énliplsli
Hufhsri- g<.pek, Bépuil, ciaapáoyfém éa gályán _mapéBV iaén»l6a*f •llntéxém.
1044. június 1
zalai Közlöny
ií&i, akik \'mar bintos bajnokin a ¦ciluiwrtjuknak. A bevételt a bomba-kBiösultak felébj^lyözéséro adták. ¦,-*
A kiliniáni lovonték liagysikerü s/.inolóaüást rondoztok, amclynok bevetőiét a bombakárosultuk fel&\'gi-téséro ailták. A szereplők kitűnően játszottak. Németh Rpzikát koll ol-rt/ÍHorbah kiomolni,\'aki igazi mükod-voló lolMség. líoko lk\'ila, Na\'jj Ito-•a\'üíu, Németh Láarió. líorvátb lat-yán és a többi szereplők is kitűnően Állták meg helyüket,
Dk\'aéfotet énl -molnek a rendezők; \'Varga. LajoH és llslmti István, valamint Szabó József lovontopa-rancsribk; akik ügyszmok-ttel tanították l>e a darából időt és* fárad-ságot nem kiméire.
I t*j
Színház
Hamlet
A nagykanizsai közönség élénk érdeklődéssel -t nézett a shakespearei dráma " felújítása elé. hiszen az utóbbi esztendők-hen több színtársulattól előadva ismételten módjában volt végignézni, sokan pedig ;i legjobb fővárosi előadásban, márkás szereplökkel láthatták. Meg kell hagyni, a * tegnap esti előadás Szürs László rWulczósében otívl-1<e a legszebb Ham!el-előadásnak, amit vidéken, vidéki eszközökkel és ri mai\' körülmények mi\'Ilett láttunk\'; Az egész együttes szinte beleolvadt u klasszikus mii szépségébe és olyan előadást protltik\'ált, amilyen) ináu régen láttunk Kanizsán. A színészek pompás jnté-kukknl. intelligens szövei\'kiojtd-siikkel, emelkedett júlékslilustik-kal, megrázó drámai erővel tárták n hálás kÖzonsé" szeme1 elé ;i dán kiráívfi tragédiáját, ösz-sze.iátszotl itt nrinden : példás, valóban művészi rendezés. !1 szép, korszerű jelmezek, n teljesen uj diszlelek, a színészek aiiimáUságn és teijyeimczeiüó\'íe, mind. A főszereplő Sóinkul!, v Dezső ílninlel kiráívfi ¦szerepében komoly színészi ludasának legjavát nyújtotta, az érzelmek skáláján mesteri kézzel játszott és sikerült neki egv otvan,alakot formálni.\' amelybe lelket öntött, amely é|t, amely megtflgndtn" hallgatóságát és, viharos tnpsra késztette azt Gém fínre jól mintázta meg Claudius király alakiát, igtiz és emberi volt, MajhUh Mária fierlnidja.mélv átérzéssel játszott, jó megjelenés volt, királynői jclmezélKm jól festett, Lantos Edit leegyszerűsített eszközökkel sok természetes seggel rajzolta\'" meg Ophelin tragédiáját. Tunyogliy Péter Horn-\' tioja a tehetséges színész mű-\' vészi mrúieióval kidolgozott munkája. Solymossy Tm-re Polo-iiiusa komoly H nagyon figye-lemreméUó *nJbcrrajz. az igazi tehetségek minden sajátosságával. Lengyel András Laertese, egvenleles* és stílusos játékával tünt ki, Sáiílfv Góza Hamlet AlyV ja szellemének maszkjában elsőrendű. Váczi Vános Marcellusn, azonkívül Gál János, Vihary Hédy. Farkas József, Lukács Ede. F.kecs Ferenc is megérdemlik, bogi\' í»z elismerés hang-ján emlékezzünk meg róluk.
A közönség sokat és melegen tnjísolt a kitűnő előadásnak, a márkás színészi munkának.
CB. a.1;,
A három nagykanizsai egyházközség együttes disz-gyűlése lesz vásárnap délután a püspök jelenlétében
A két nagykanizsai és a kiskani-xsal római katolikus egyházközség együttes dlszközgyDlést tart június 4.-én, vasírnap délután 6 órakór a nagykanizsai városháza közgyűlési termében A díszközgyűlésen Jelen lesz Mirtdszenty József, « veszprémi egyházmegye püspöke, hoey meghallgassa az egyházközség Actlo Calholic* munkásságának beszámo\' lóit. A diszközgyitlésre meghívlak a
hatóságok és társadalmi képviseletek vezetett is.
A diszkÖzgyÜ\'éB tárgysorozatán az egyházközségek i\'l.\'tékesei hcszamol-ink az Actio Cathollcc szakosztályainak. i.;y a Rzetvezési, hltbuz-galml, saj\'ó, kul\'u ÁM és szociális szakosztályok 1943. évi működéséről. Az.egyh\'zközséqek is \'lele^tés1 tesznek az elmii\'t évi sáfárkodAsról.
xooccccccccooc<oc<xx>x>x>^^
SPORTÉLET
Vasárnap eldől: -vagy a KTSE
Soha ilyen izgalmas Isijnokí forduló olőlt nem álltak kanizsai ősapátok. Vasárnap az utolsóelőtti ba** neki forduló lesz, sliol lisütázódik a bajnokság kérdése. Ugyanis a KTSE csapatának még .\' ogyotloh bajnoki mérkőzése van hátra Técsott a Zsolnai csapat;, ellen június 11-én. Ha ezt n mérkőzést megnyeri, össze-sen 8f> pontot szoroz és\' valószínű otókolŐ bolyén köt ki, vagy a ZMNTE és az NVTE pontvoaztoségoi folytán a Iwjnokságot is mogszoiw-hoti. Az NV\'I\'IC 1)3 pontjához még három pont -;üksi\'ges és a kék-fehérek biztos bajnokok, bármiken is a gólarányuk, mórt az uj Magyar Kupa HzaMlyok előírják, hogy a bajnokság első helyezésénél, ha\'gélarány dönt, úgv á Magyar Kupábiui jobban szoroplÖ csapat a bajnok. A \'A M NT lí baj nnksagn viszont - -a KTSK-vol szembon két meg-nverl mérkőzéHsel es- tról uránéval (151 el. Ha tehát az NVT10 ellon győz, akkor biztos bajnok, mert a itiníus 1 t-i Bonyhád elleni mérkőzés* itthon már nom okoz különösebb nehézséget a //MNTK-nek.
A helyi rangadó egyúttal a bajnokság kérdései is\'tisztázza. Ha a /.MNTK vereséget szenvedi, vagy döntetlent ér el, megszűntök a bajnoki\' reményei, ha viszont győz, akkor nem valószínű, hogy a bonyhádi csajjat . megfossza. a .. büszke bajnoki einitől, amely uhit jolont az NTli II. kapui felé, egy magasabb InlHlarugóoNztAlyba, ahol magasabb színvonalé mórközésok várhatók az 1044/-Í5. éri bajnoki idénylmn Nagykanizsán.
Az NVTK riszont legnagyobb esélyes:* a bajnokságnak, noki olé^ og>\'\'döntetlen a /iMNTK ollón, vh-lamint a pélmoncwtorí inórkŐzéa megnyerése és a kék-fehér vasülaa-gánla képviseli jövőben az NB II.-ben Kagykanizsa szinoit.
A két\'esaintt komoly készülődéne arni mutat, hogy a nagy küzdolom mellett magassKinvonala mérkőzést is láthatunk vasárnap a Horthy Miklős-uti sporttelepen. Pillanatnvi-Ing a papirforlna szerint az NVTK osólybao n rangadónak, de a zíMNTB legutóbbi kitűnő formája. i« megnyugtató. Az igazság viszont sji, hogy az NVTIC közrotlon véHtohno, a fiátvéd hármasa sokkal jobb, mint a ZMNTEJ sokat forgatott, do vég-oi-odményhoh mégis magáratalált védelme. A támatíósorok közti különbség is erősen az NVTlí javára billenti a mérleget. így két gólos NVTE győzelmet koll jósolnunk «z
- a ZMNTE, NVTE, lesz a bajnok?
érdekesnek jgórkoxó rangadóra.
A esajfatok összeállílásával kapcsolatiján sok nyílt kénlés vár megoldásra, Az ÍÍVTK-nél eirvotkm pont kérdéses. Ha eltiltják Kőfalvh, rajjon ki holyottositiV Valóazinü n két teholsónes fiatal fedozul, llogen-riodor és liolh közül kerül \'ki a ix\'itlás. Kzek szerint minden valö-BSinŰség szerint vitéz /alán Ké-sn, Munkácsi Varga, Németh, Bogenriodor (Hoth vagy KŐfalvi) -ilubá^z, Friscb, l\'hwskó, Túra, Horváth hisz a kék-febói-ok rwszeálli-tása. \'
A \'/iMNTIí esapalálmn Hok kónyea pont vár tisztázásra, fírdomos-o az öreg Kárpáttal kísérletezni, ha Kováé* I. kulnnes lesz? Vájjon Héjjá játwzik-e valamelyik szelsófodezet ííOHztjánV Kzabó marad-e iobbszéb\'n és jálszik e Virág, a SOMNTB kitűnő balszélsője? Krzésünk szerint Kovács II. Kárpát, Horváth MiJiályi, Kovács i„ Héjjá — Né-mpth. Istenes, Kiss IL, Lykn. Virág összeállitásu csajai játszik a ZMNTIC a rangadón. Viszont szá-mitúsha vehetjük a fedezetsorban n két kitűnő formában lévő szóIbő-f.xlezelet. Kiss I.-ot és Tálosil.
Szándékosan utoljára hagytuk a közöns«\'\\g magatartásának kérdését. A magyar sportföhatóságok legszigorúbban Monyéinak abba a dznun-gollío, ami durvaságok, játékos és játékvezut" st\'irtegetésc elfajult formájában jelentkezik. Mort már arra íh kíváncsiak vagyunk, hogyan ér-lebnozi ezt a kanizsai kö\'zönsi\'g? Vájjon az uj spbrtazollominol együtt a közönség szellőmé is mcgváltoÉik, vag>- marad minden a lógilwn? Mi hisszük, hogy vasárnap uj szoltom uralkodik a \'közönség Boraiban is. A aértogotéa és egyéb megmozdulások Kolyolf mindkét fél a csapatát buzdítja a nemes küzdelemre, hogy | Nagykanizsa város Hiwrlközöusége valóban kiérdemelje a bajnoki cím elnyorése után a magasabb, értékesobi) második osztályú Nemzeti Bajnoki tornákat.
Leventenap Miksaváron
Hiksavár, június 1 (Muraközi tudóaitónktól) A mik-saván körjegyzőség leventéi pünkösdvasárnap nmdoBték meg Lovon to-napiukat a Hősök és Anyák üjin©r>ségftrol ogyütt. Délolótt 10 éra kor sKcntmisóTol kezdődtök az ün-nopségok, majd a loventogyakorló-téron*Hosök éa Anyák napja Volt,
Fiút 14. ax. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d, u, 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. a. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
amelyen Szonesár János, Kkvor«i Anna és Kovács .Angyalka iskolások, illotve Kovács István és Brani-lorics József loronték szamlatni én az énbkkar énekszámai közben Kovák Antal ifjurcz«tŐ méltatta, a nap jelentőségét. Délután aportTOmpnywc voltak, amelynek eredménye a ke-vetkejiŐ:
.100 m. sikfutas: 1. Nóvák Anfel ífiksavár 12.3 rap. 2. Horváth let ván Drávacflány. 8. Kosztán Pmrne Orávarnftgyaród. 4. Poszam-z UíTm Cwreanycii.
¦200 m-«B sikfutáe: I. Növik AnW Miksarár 27.8 mp. 2. Ijoroasár Já-nos Drávaceiiny. 8. I lom\\th Ifttva* DrávaeRány. 4. Poezarocz MiUa Cneneíinyés.
4x100 m-ca staféta: 1. Miksavár 67 inp. 2. D rá várnagya rőd. 8. Ce*-
raanyes.
M*agasugrás: l. Ixtgoxaár Jánni Mikaavár ISO cnt. 2, Novak Antal. 3V Kovaes János 145 cm. 4. Ixigo-zsár József Dráracsany.
Tévolugréa: Nóvák Antal Miksa-vár 480 cm. 2. Jalsovocz Kercne. 8. Horváth István Drávaosany. 4. Nóvák Jézsof Urávaosiny.
Súlylökés: 1. Nóvák Antal 806 cm, 12. Horváth István Drávnraánv 71)ii cm. 8, Horváth Miliüi TJsores-nyés 761 cm. "4. Csrcsw 7>ániel Miksavár 750 cm.
Kézigránátdobás: t\'s:tj»tvrmuiy: 1. Cseresnyés 45 pont. 2. Hikaavar 35 pont. B. Drávamagyaród 81 pont. 4. Drávacsány \'30 pont. Egyénikig:
1. Bratkovies István Miksávár 8 [x>nt. 2. Mikulán János Drávama-gyaréxl 7 ]>ont. 8. Horváth Mi lám és Hunyadi Forone Cserosnyos, Po-Hzavecz Miksávár 6—6 pont.
A kézilalxla köriuérkósést Mikoa-vér csapata nyerte Drávacsány csa-jiataval szemben.
A vorsonyt végoredménvbon Miksávár leventéi nyerték 07 ponti*!.
2. Cseresnyés ós "Dráracsany 58--B8 nonttal. 3. Drávamagyaród 81) pont-
A Lo vonla-napon a járási lovente-)Ktrancsnokságot (lombás J. fébitd-nagy képVÍBOavp. a nap szónoka Tóth M iKaly felsŐmibályfalvai igaagatA volt, aki muraközi nyelven nzölt a levontékhez ós a nagyszámú közönséghoz. ___\\_ , |
Az NB III. bajnokfl«R
2 5
1. KTSE
2 NVTE
3 ZMNTE
4. PVSK
5. PBTC
6. DVSE
7. NSE 8 CsZTG
9. Pélmonoitor 21 7 3
iu. sere - 21 fi.. 4
11. Zsolnay 21 7 2
12. Barcs 22 5 I
13. Bonyhád 21 2 1
23 16
21 15
22 14 22 13 22 M 22 9 2t !10 21 10
4 7 1 II
Óliása
66:37 34 78:36 33 68:28 32 63:47 27* 60:43 23 06:60 23 6^ í 53 23 • 18:68 21 48:57 17 30:43 16 30!51 18 40:72 lt 24:131 5
SZÍNHÁZ
Csütörtökön uto fél 7-kor
C§ah egy estei •
Zenés magyar mosó játék 3 felv.
Pántokén est* fél 7 órakor
hflőtttSrt Ctak tgy fitt
Meddig fogsz szeretni?
Vlg|iUK 3 U.0.W1.
Jegyek elővételben a színháznál. Pénitír i. o. 9—l-lg és d. u. ViS-UH.
_ZALAI KÖZLÖNY
«
Köszönetnyilvánítás.
Minaaton jóbtráialnk és ismerőseink, Mkfe\'ejlliL\'itrcn ílfíga jo hítve-íetn, léinyietx, testvérünk, sógornőnk Radovitai Jano•né
tzll. Merakovloa Erztébet
temetésén megjelenésükké! vagv birml mis módon méiysűnes faiUsltkunkban outmni íiivwck volukj fogad-jak editori is bálin köszüneáink kl-tciczésót. N.
A gyAszoló otalad.
Köszönetnyilvánítás.
Mtiida\'Oii jdbarilaink ?5 laiuerd-kik [fitejthetetlen drága jo törjem, nagybácsink, illetve rokonunk irma Káén megjelenésükkel, vágy bármi mii módon mélységes fájdalmunkban osztozni amesek voliak, fogadjak czuten is hálás kösiflne-tünk kifejezését.
Ö/.v. Móger Ignácné
4» a fyátxoló etalid.
Nyilvános árverés.
Légrád község I. éa II. számú
halászterülete
1M4. évi Junlui hö 18-in dél-eMil 10 Őrikor lesz 4 évre nyilvános árverésen bérbeadvs, Légrád, 1944. május 30an.
int Elöljáróság
Eladó
Hofherr 800 "U fogas
cséplő,
a dob golyós és a hozzávaló Vlkterle 6 HP htn*inmotor,
A motor tavaly volt fúrva, mindkettő Üzemképes, semmi javítást nem igényel. Szíjazat, mázsa\' és a többi felszereles jó,\' .
Ara 8000 pengő.
HAJDÚ JÓZSEF Balatonkeraixtur.
A QOZPpBDO n.vitvn van raggal 7 órától oáte 6 drMg. (Hétfő, swjrda, póritok dólutún és koildon oiítíaz nap nölinol;.) Tolofon: 560. 1
Nagykanizsa m, város adólilvalalálól.
1524/1944.
Tárgy: Közadó-tartozások bekaltaaa.
. Hirdetmény.
Nagykanizsa m. varon adóhivatala közhírré twof, hogy a m. klr. Pénz-llg> minisztérium I3i.:i7i/lwu. VIII. az. körrendeletével elrendelte, hogy rulnd-szok ellen, akiknek az elmúlt övről liMralíikuk van, vagy a lolyé óv első és mAsattik negyedére eső adótartozásukat kl nem fixették, a behajlás azonnal és teljes eróllyel megindítandó.
tízes erélyes sdóbehnjtae meglndt-lAaa előtt fölhívjuk az érdokolt ádázakat, nagy adótartozásukat folyó évi Ja Hiúi ka J-lg minden hitialókos önként rendezzék; annyival Is inkább, mart ezen idő utaa ai egyes hátralékosok adótartozásának megSIIapHásAval a hat-ra\'ékos •esseg erejéig a zalosoláei (ieUltaal) eljárást azonnal megindítjuk, illetőleg a Jogerős zalogolasi Jegyző könyvek alapján az árveréseket ki-töszük ós luötua hő tolyamAn megtartjuk.
Nagyhanfzaa, 1M4. májún 81-őn. im **. Városi Adóhivatal.
.MTI A balatonfüredi és a tapolcai választókerületben ina {ári le az ajánlások benyújtásának határideje. Srlójay Döm» tíiiniszfcti-elnök agycüül nyújtot-
ta- be az ajánlásokat igy a un-nisztcnelnököt a kerület egylian-guliuj tnegválaaztolt képviselőjének kell tekinteni.
11H4. június I
I széniéryzotben több mint tineser fő , A lolótt repülógépok 75 SBattsséku i amerikai mintájti gép voli.
Amerika 3321, Japán 878 repülö-gépel ífiuntütt egy ót alatt
Tokiéi jelentós szerint íu Egyesüli Államok 1043. májusától Í9M. júniusig 3321 repuiö-gépel veszített, ezzel jjzegnben Japán repülőgép vesz leséf* 878 gép volt. Japánban a nagy ipari haladás eddigi soha nem sejteteti telt tömegtermelést lesz tehetf\'ivé repülőgépekben, tias\'onlú jelenség figyelhető meg :t kereuikc-delmi és hadihajók gyártásinál is.
- (Missziós hír)
A Szofiálifi Missziótársulat nagy-kaeianai azcrxíwjote értesíti tagjait, kart június 1-tól a Missziósba?: ká-palnájában este tél 7 órakor naponta engesztelő ájtatossácot rendez Jézus szent Szívó tiszteletére, melyre mindönkit nagy szeretettől vár a Misszióshoz vezoíóségű.
Ml van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny szerdai, 121. száma az alábbi rendeleteket közli:
hadműveleti Icrületon^ a szabadságvesztés büntetés, illetőleg előzetes letartóztatás és vizsga-lali hígság megszakítása.*
a vagyon váltság szentpontjából a buza- júniust árának megáll apitása,
idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek pengő-érték átszámítása illeték, adó szempontjából,
paimit fonalak forgalmiadé vállságának alapjául szolgáié* átlagértékek megállapítása.
légitámadások áldozatainak végleges gondozásba vétele.
Aulás
By*rtn«k«xer-at8 Until leAny, aki » klscaettől szőlőhegvre kltfline gyerniekek mellé felvételik. Clm: Varga üzemvezelö, Szcmerc-utca 4. s.. 1721
¦¦Jár4 gyerckleányt aionnal (elvettek Háry ükőrgyár. 17I&
Sagdtfaf azonnal (elves* Unger vaskereskedés. 1.735
18 drb huanyitl és Ü d<b k«otak»
eladó. Sianaló\'ium, Lusnak. vi\'2:->
1 drb 3as aaakrany eladó \' Horthy Mlklóa-ut 2, udvarban, azljgyáriámLi-helyban. 1728
KÜLÖNFÉLE
Lazsnak kőzetében egy hold Inoaraáat (vagy lóheréi) bérbe vennénk. Sxanatőrium.
EUaauiatt a .piactéren egy rctlkul tiemélyl oktnlnyokkil. Megtaláló Iratokat BUgiaJUtalomcIfcneteaJutazMVltlza: 1733
eivaaiptl I barna kis vadizzkutyt. Megtalilú azlveakedjék Báthory-utca 20. alatt Nagynak Átadni. 1736
tl««a«att a Kinlzsl-ntcitól az Allo-
mAaig balkézre való barna fírflkemtyi). Kérem a becsületes moRtalilút adja le Kinizsi utca 21. Bogoir, 173?\'
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAflLAf
Kiadja: „KSzaaidatiDl R.T. NagykanhM* felelőt kiadó: Zalai Károtv Nyomatott a ..KBigatdatial H. T. Nsuyk»ni<.s" nyomdájilMR Naeykanlitia NyomdAArt Isiül: Zalai Kir««j
Budapesten megkezdték a zsidó lakástk és lakók isszelrását
fMTIJ midoa)Ail«!i elrendalfék
a zsidó lakások összeírását a lakókkal fAjyütt Az összeírás adatgyűjtést jelent, hogy Budapesten hány zsidónak számított
egyén, müven lakásokban l«kik.
Köztudomású, hogy főleg a nagyobb lakásokat majdnem kizárólag a zsidók lakják\'.
Elrendelték az adatgyűjtést a magyarországi egyesületekre
Imikédéit. Az egyesületek jelentős anyagi erőt képviselnek. Az egyesületek évi kiadása 83 millió pengőt tesz ki. ami a nemzeti jövedelemnek hárotnl
Az MTI jelentőse szerint a belügyininiszler foglalkozik a jövőben egy olyan rendelet kiadásával, imtely az egyesületi életet szabáfynzzn. botf\\- azokat a nag>- nemzeti célkitűzések szolgálatába állítsa. A belügyminiszter az első lépésként az adatgyűjtést rendelte el. A Magyarországon öttí 0 millió magyar egy harnmd része a múltban 14.000 egyesület köreiében
százalékát teszi ki. Az adatok szerint az egyesületek Itevétélé-íiöl 20 millió* pengőt tiszteletdíjakra és reprezentációs kiadásokra fordítottak. Kz nz ösz-szeg majdnem a negyedrészét leszi ki az összes kiadásoknak.
Az olasz harctéren Resselríng aeshlnsltotta az aigolszász hadvezetés céljait
A nómotok mélyen tagozott bolievlsta Állasokat törtek át a küloti arcvonalon
ami Itv;joliLii n bizonyitja a harcok keménységét. Az amorikaiak legalább oay hadosztály páneéloai vesztettek. Volmoutono térnégól«m ectvce marokkói csapotok a német vonniuk hutáim kerültek, A néniot vozotéa ii/ ólad \'vonalban levó ceapatokát állás válton tatásra utasította. .NVnnot tartalékok risszavorUik j. ma/\'&kkóiak támadását. Az arcvonal változás a német csapatok részére bltotóvo teszi ii rövidebb urcvonalaíi való hatásosabb ellenállást, KI;zono helységet u német csapatok kiorifottók.
Az olaszországi arcvonal helyzete a nagy elhárító csata hhvea folytatása ollonén\' sem változott különö-sohhen. Az oltohség iinjrymérvü támadást indított Ajirilio és Anzio között, moly közvetlenül a német vonalak elélt súlyos embor én nnyag-veszteséggel összeomlott, Kgy kióobb helyi botorést n német csapatok !1 zoniml ollonlökéssol ol reteszel tok. Az A azionai az olözö naiukban kn-letkezott betörési bolyét a német ősapátok bezárták, Az ellenségiuik mogaomm ísi tették 78 páacéloöát,
Ma fittet a Dana—Ttaxa vonatán jártak ellenséges repülőgépek
(MTI) Teanap a ké»5 esti órákhon tyyea eUenséyex anaoUs&sz repü- \' tógépek (UMü hsak felé, átrepülték Magyaranzág Ugiteréi. Ugyanakkor más ellenséges gépek a Ihtita Tisza vonalán gyülekeztek a Duna elaknásítása céljából, majd déli irányiján távoztak az országból. A kora hajnali óráklmn ugyanezek a gépek északról dél felé repülték át légite-rünket. A légvédelmi tüzérség hatás otan tüzelt az ellenséges repiilokre., melyek vadászainkkal is érintkezésbe kerültek. Bumlmzásról jelentét nem érkezeti. , ¦
Felélénkültek a harcok u keleti harctéren
A keleti arcvonal déli szakaszán, Jassi ésszakí részén a löbb napig lartó teljes liareí szünet ulón ujabb harcokra került sor. Német páncélos erők helyi jellegű támadást indítottak a bolsevisták által megszállva tarlói! egyik magaslat ellen, melyei visszafoglaltak. Sikerült az orosz
lilásban. 1839 angolszái! géy paaztult el német térülőtök (eleit
(Intorinf) Az angolszászok a né- I ropülógópot vosztottok, molyok kö-motországi és n megssállt torülnlok zül 1026 négymotoros bombázó volt. fölött május havában összesen IStiO I Az angoUzáezok vesztoségo a röpülő
állásokat, melyek igen nagy mélységben ki voltak épitve, nagy lendülettel elérni és a ki-tűzött célt bizlosiluni.
A Kárpátok előterében a magyar csapatok Jablonovtól keletre meghiúsítottak egy szovjet betörést.
Junius hó
1-4-lg
fiEP MOZGÓ
Csütörtöktől— vasárnapig
óriási íjaffí/ar vtgjáták-aiHer !
Bőriyi Adorján *\',Kt3 koosi ~ Nagy koöai* Gimü regényének filmváltoaata
MÜKI
ÜFA vllághiradó. Aktuális részletek napjaink izgalmas eseményeibő1.
Wieadások kezdete : ftf, j6 és ?8 órakor.
Sztójay miniszterelnök «gyhangulag lett zalai képviseld
Beadfokozat:
Tilfflrl\'poila:-
84.
ovf., 123 k. \' Nagykanizsa, 194*t. június 2. péntek
ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
SMriiWtdtféK *« kiadóhivatal: io-iu azan. ¦ to„imM<ktti í» kladóhlYalalt telotoi 71. «r„ IMtlalMlk minden riótköznap aélatAa.
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
Rlorlzelóai ,ir,i: efly hónapra 4 pennd 30 flllar, noifycdóvrct 12 ponaő \'40 llllór, . Bffyesszám: hótkltzmlii 16 tili, fiztirnliaton 30 (M,
Az alispán hatálytalanította rfr. Krátky István polgármester felfüggesztését
Dr. Praok István tanáosnok felfüggesztése ügyében függőben tartotta
az alispán a döntést
Nsgykanizsa megyei város képviselőtestülete, miní emlékc-teles, f. c\\ április 4.-én megtartóit közgyűlésén határozatot hozott, amelynek értelmében elrendelte a fegyelmi eljárás megindítását dr. Krátky István kor-mnnyfőlanácsos. a város polgármestere és dr. Prnck István városi tanácsnok, a városi gazda-síig! hivatal vezetője ellen. Ugyanakkor kimondta a közgyűlés a két fölisztvisclőnek állasuktól Való fotrüggeszlését.
Dr. Krátky István polgár-
mester és dr. Prnck István tanácsnok a képviselőtestület határozatával szemben fellebbezéssel éltek. Ma érkezett meg ebben az ügybe*!, az alispáni véghalározat »v nagykanizsai városházára. Az alispáni véghatározat kimondja,.hogy dr. Krátky István polgármester felfüggesztéséi f; é. május 31. napjával megszüntette, dr. Praok István tanácsnok felfüggesztése ügyében i>edig a donléstK egyelőre függőben tartja.
Az alispáni vcghntározal in-
dokolásában kimondja, hogy az eddigi vizsgálat adatai és a kiküldött vizsgáló biztos jelentése arról győzte meg az alispánt, hogy dr. Krátky István felfüggesztésére nincs szükség, vele szemben az erre szolgáló törvényes okok nem forognak fenn. I)r. Prnck- István ügyéhen a véghatározat kimondja, hogy a vizsgálatnak ez a része még nem jutott olyan stádiumba, hogy a valószínű tényállás megállapít\' ható volna.
Az angolszászok semmit sem értek el hadicéljaikból az olaszországi nagy támadással
_ Lemberg ós a balti államok elten Irányuló támadó hadműveleteket készítenek
elő a bolsevisták \';\'v-
A délolfl-szorszájíí aroTonalnko\'n az anj/olok és az amerikaiak najjy támadásának sulvpontja elsősorban az Ahbruzzók déíi ós délkoleti szaka-, azára esott. Tnnon kolotro rendkívül sulyoa harcok dúlnak tulsulvban levó ryalosos és páncélos kötelékekkel, vnlniontonotóí nyugatra az ajigolok h -\\- ¦\'¦ amoriTtaüik támadását a nemei csapatok páncéltörő fojíyvoroik-kol teljoson Hzétvorték és az ellenségnek 28 harckocsiját kilőtték. A harcokat az angolszászok hatalmas orÓYol újra és ujra kezdték, de nojn tudták toyább. fojlosztoni támodásu-
kat. Vollotritól kolotro bét roham után sikerült bunyomulniok a német oisŐ vonalakba, aminők során rendkívül bovos harcokra, gyakran .közelharcokra kórült sor. Ettél kolotro az angolok és az amerikaiak újra moR inra rohamra indultak, do nem síkorült tért nyorniök, miro különős-képjwn gyors porftólüzot zúdítottak á némot állások ollen. "A nómót állásokat a némofc vozotóséf; az éj-\'szalta folyamán hútráhb vonta, hogy \'csapatainak ollonálTó erőjét növelje. A többi szakaikról nem iokmtenok különösobb harci oeeményí.
fia éjjel bombáztak egyes helyeken Magyarországon
(MTI) Mára virradó éjjel egj/cs, valószínűleg angolszász ellenséges repülégépek lépték át dél jeléi Magyarország határát éa a Duna—Tisza ¦ közit zömben átrepülve, a Ilükk-hegységig hatoltak elére, majd ugyanezen az útvonalon visszarepülve, elhagyták a$ ország légiterét. Egyes helyeken boml>ázások voltak. Károkról jelentés eddig nem érkezett.\' Légvédelmi tüzérségünk iőbb helyén fíiük ödésbe lépett. A berepülés zavaró jeüegii volt. A magyar légvédelmi tüzérség Újvidéken egy ellenséges bombázót lelett. A gép égve zuhant a Fruska öora erdösegeitte.
Jelentős állásjavltásokat értek el a magyar és német ősapátok a keleti arcvonalon
A keleti arcvonalról az Infa-rinf ezeket jelenti: A német támadó vállalkozás Jassitól északra lervszerüon tovább folytatódik, bár a bolsevisták jelentősen megorösitették állásaikat és északfcíol ellentámadással megpróbálták visszaszerezni clveszr
lett területeiket A német ( létflfenyveriwm több mint \'ezer géppel támogatta a csa/xitok vállalkozásait. A bolsevistákat mindenütt visz. szavetelték és a legsúlyosabb veszteségeket okozták rtekik emberben és hadianyagban. A bolsevisták sietve légierőkot vontak
Össze, de ezek sem tudták megakadályozni a német vállalkozásokat, Kólóméitól nyugatra és líróditól keletre lévő területeken a magyar és. német csapatok egy helyileg elhatárolt területen rendkívül erős harcigé-j>ek támogatása mellett, jelentős ájlásjavilásokat értek el. A bolsevisták e.llentáma-\' dúsa mindenütt összeomlott «/ állásaink előtt. A középső szrfkaszon a bolsevisták Vitebszktől északnyugatra\' zászlóaljnyi erőkkel megpróbáltak visszaszerezni egy helységet, melyet a német csapatok az előző nap elfoglallak. A német
csapatok elhárító tüzükkel szétverték Őket.
Az olagzorsxágt harcok mór-Ing©
A Német Távirati Iroda katonai tudósítója az olaszországi harcok mérlegeként megállapítja, hogy az angolszászok az ed-diginéus távolabb vannak attól) hogy olaszországi nagy támadásaikkal csökkenteni lu\'dják a nemét harci erőket. A középolaszországi csata, legkiemelkedőbb- lénye, hogy Kesselriiígcsapatait kivonta az ellenség átka-i;oIási kísérteié elöl. Kessolring csapatni szívósabbaknak bizonyultak, mint amilyenre az ellenség számított. -A\'kitűnően fedezett nőmet védelmen Összeodur lottak nz-eilenségnok Vclmento-nen átvezető é"s velletri felé irányuló hadmozdulatai. Itt a szövetséges csapatok 20 napon át miiraössze 25—30 kilométeres előrehaladást.tettek és a német előterep mélyen tagolt arcvonalát sehol sem tudtak áttörni. Ahol legmélyebben előrehaladták, az sem baladja meg a 75 kilométeres mélységet. Az iembör és nnyagföfénnyel rendelkező angolszászok .ezenfelül semmiféle komolyabb eredményt elérni nem tudtak, végső hadicéljaik érdekében.
A bolsevisták ujabb támadásokra készülnek
Berlinből jelentik: A keleti arcvonalon a több\' hét óta tartó harci szünet után az cseményte-lenséget megszakította a Jussinál végrehajtott német vállalkozás, ami néhány magaslat meg-
szerzésére irányult, ahonnan nagyobb betekintési lehet nyerT ni északra és több folyó völgyére^ Erős szovjet tevékenység a keleti arcvonal egyik szaka1 szán sem volt észlelhető. A bolsevisták ezúttal a keleti arcvonal déli szakaszán,a Dnyeszter alsó folyásánál.és a Szcrelh középső folyásánál készítenek elő nagyobb .támadást A második támadás Taínopol és Hródi között indulna a jelek szerint és célja Lemberg elérése fenne} Ugyanakkor nagyobb\' támadás* készítenek elő Kővel térségében és attól északra. A középső szakaszon nincs semmi lákntidó szándéka :i szovjetnek Az észaW szakaszon felsorakozott szovjet erők támadása kétségtelenül a balli állntnofc .ellen irányát \'
A WUbfllmatraiie a bábom msaröri-dltégóre Irányuló nngol szándékokról és ai elOioaléiröl
A Wifhehnstrassén ma egy kérdésre válaszolva rámntalta.k arra, hog\\\' a vezető angol áll/uu-férliak és póliilkusóV le\'gutó\'bbí beszédeiben és nyilatkozataiban azt hangoztatták, luigy a háborút meg kell rövidíteni, A Wil-helmtrassé.u hangoztntiák. hogy ezeket a beszédekéi és nyilatkozatokat politikai megfontolások: diktálták és e.«?ak politikai vonalra vonatkoznak. Az angolok ciekintetbon elsősorban a semlegesekhez szólottak. Katonai szempontból ezek a nyilatkozatok jelentéktelenek, inert Angliának a háború mielőbbi befejezése végett meg kell kísérelnie az elözönlést, meri etlől sikereket vár. K pillanatban semmi jel nem mulat arra. hogy az el-özönlés küszöbön áll. Pünkösd hétfője, uielvrc az etözönlésl beharangozták, minden nagyobb katonai esemény nélkül telt cl. .Érdekes háborús adat, hogy a hábotai m\'egi\'övidilésének, ..gon-. dolala csak Angliában tapasztalható. Az Egyesüli Államok tájékozott körei szerint Roosevelt a választások elölt kerülni akar minden fontosabb döntést Tel: jesen jogosuft illetékes be.rljni köröknek az a véleménye, hogy az angol politikusoknak a legközelebbi jövőben sürgősen igazolniuk kell Tuagukat Moszkva előtt.
A volt:horvát kánt bizla meu Péter hlrálvSo] körméét megaUkUáténl
Zágrábbor Jeléntik: Az" egyik angotlap értesülése szerintTPéV ter jugoszláv király 1 Subovics volt horvát bánt megbizta -uj .kormány\' alakítással és főként, hogy kezdjen tárgyalásokat Ti-toval. AmSg Subovics Titóval érintkezésbe nent ropott, addig az figyeket inínt közigazgatási titkár vezeti.
ZALAI KÖZLÖNY
1944. június 2
Szervezkednek a keleti arcvonal bajtársai...
Sok n/.ú hangzott ül arról, hogy a harcoló magyar katoitu különös meg-bomilést órtjüinol. Sok sió hangzott el úrról, hogy » hurcoló magyar ka -tona nem csak a harcmezőn jár az ólon. liánom itthon is * harcosé az elsé szó. Addig ssőnokoltak oitüI a nagyszerű témáról, inig uz csak\' igei) alkalmas szónoki téma maradi. A szónok latokon ésfa kiránság-hangyersonyoken kiyflKárliari\'olé ka-\'^tonii mást iidin is kapott. A hnrv-térról hazajött katonák megdöbbenve látták ii különbséget a szónoklatok frázisai éa a valóság közölt. Sokon voltak, akik kesorü szájízzel menták vissza bajtársaik közé a frontra, keeeitton hagyták maguk mögött a jobbra és balru hintázó szónokokat a egy hatalmas, már-már áthidal-hatatlannak lát«zó szakadék keletkezett a vérét ontó magyar és az országul -¦!]->>\\!1 izálók között.
Mont újra feleiualí szavát a katona. Azok a bajtársak, akiket a ki-hullatott vér. u halott bajtársuk emléke. hádisKeiKincae és koeorves órák emléke füzöll össze elválaszthatatlan testvéri és bajtársi közösségin-, itthon is megkeresik egymást, szorosabbra fűzik a bajtársi kölnieket, hogy olyan súllyal ö/ólhássanak belé a magyai élet nájiyitásalia, amilyen a nemzet szine-javát megilleti. A nagykanizsai bajtársak sem mariidnak\' el. Megkezdődött » szervezési munku. A szervezés munkájára vité? Tasnády Feróm- tartalékos fŐliad-náav kajwtt megbízást, fel in vette már az érintkezést Imreién bajtársaival, .\'Kipróbált; edzett, kemény embörok tömörülnek köréje, nkík már bizonyságot tettek arról, bogv hu kell, uz élotük\'t is fel tudják áldozni azúrt, amiért hitet tettek. Nem a (K>litikai sikerek, nem a polgári életben elért rang és állás, még kevésbbé uz anyagi jólét a mérték, hanem egyedül a harctéren hozott véradó inertekével mérik azokat, akikre a megalakuló nagykanizsai baítársi törzs számit. Katonád fegyelemmel sorakoznak azok, akik a légi magyar erényekhez hívón polgári ruhában is katonák. Kömény nézésű katonaszemek figyelik az ország életét, hogy katonás határozottsággal emeljék fel szavukat, ha az ország érdeke azt inegkí-vánja. Őrködni lógnak itthon is a magyar élei felott s az ellonség meg nem" alkuvó harcosokat tafáTbennük.
há|tunk már városunkban egy-két egyesületi alakulást, do most nem ílvenról lesz szó. Nem elnök és díszelnök, titkár é-s főtitkári lioly.dc betöltése, totuliola é.s délutáni tea rendezése a legnagyobb probléma, hanem a magyarság sursprobléináit veszik s kezük he azok, akik megszenvedtek azért, hogy szavuk is legyen. Ma, amikor a politikai élőt meg mindig a pártok harcától nvug-talan, bizakodással és remény seggel látjuk katonáink szervezk*odését, muri tőlük lehet remélni, hogy katonás fogyelcmmol torcintik meg azt az egysegot, amire inast a végső küzdelemben szükségünk van.
Kiironya látván
Két legény feltöri egy kanizsai zsMólaUft, Nitsn eladlak a zsákmányt és a pénzt elunaatlák
Vannak még mindig, akik nem akarnak ludni arról, hogy a zsidó-lakások bútorzata és mindaz, ami benne van: nemzeti tulajdon. A*l betör ?8 lop lepec-é\'clt zsldólaká
i sokból, az a nemzelet lopla meg.
| BüneNehát nagyobb, minlha egy-
! szerű lopást vagy betörést követett
I volna el.
Most ujabb ilyen bűncselekmény
I foglalkoztatja a nagykanizsai rend-
I örséget. Be\'ger Aladár Pelőfi-u. 72.
i sz. lezárt és lepecsételt lakásába isméié len tettesek — miután betörték az ablakot — bemásztak és a la kást kifosztották. Sokféle ruhaneműt és egyéb dolgokat lofHak és ugy, ahogy jöttek, az ablakon át távoz-
Kibövitettók a Horthy Miklós-utl sporttelep nézőterét
Az nVtE vezetősége értesiti a t. Közönséget, hogy a nagy érdeklődésre, való tekintettel meg-n\'ttgyobbitotta a nézőteret. 3;>0 számozott ülőhely vn.ii, uinclyet ¦jBZjgorutm számozás szwrint le-bet elfoglalni. Ez alkalommal a tagsági jegyek csak uz áHölie-byekre érvényesek, Csak a:\'be-íognflókéj>esség aranyában ad-btftwyí Ki jegy-ekei, nedveket már; vasárnap délelőtt 10 órától árusítanak a lady szilien. Vezetőség, (:)
lak. A csendőrség csakhamar kinyomozta, hogy tettes Gudricza }\\-nos kanizsai legény, aki egy \'ársavai követte el a betörést, i zsákmányával Budapes\'re ulazott és nagyreszt ott értékesített* A kapotfpén-zen oszl02kodlak, azt mulatozásra fordították. A budapesti rendőrség elfoglá Gudticá\', aki tagadolt, mi kor azon-\'an hazaszállították, a nagykanizsai rendőrség deleklivjei előtt bevallotta tettét és azt is, hogy társa egy Mlhalics Károly nevű legény. Utóbbit Is előállították a rendőrkapitányság bűnügyi osztályára, Si-keiült még a zsákmányból egyrészt megtalálni, azt le bevitték a rend-Örségre.
Muraközi tolvajokat tartóztatott le a csendőrség
A csendőrség két muraközi lakost állított elő a n.-\'nvkanizsai kir. Ügyészségre bűncselekménnyel terhelten. Az egyik Vrbcnyák Ferenc szelence! lakos, aki szálfás nélkül lévén, beállított az egyk falubeli gazda hajlékába és szállást kéri. A gazda adott is neki emberszerctelböl, azon ban nagy volt meglepeté-c, amikor f\'ifígcl felkelt és éjszakai "vendégének hűlt helyéi találta, de vele egyelt ellüht a gazda vadonatúj öltönye, fehérneműje; amit az rjszakai vendég rhagára veit és tovább állt. Feljelentésre behozták a tolvajt Kani-
zsára. A gyorsított eljárás alapján a törvényszék nyomban két hónapi fagházra Ité te
Jagec István drávavásárhelyi lakos boros állapotban este egy^ nyitott udvarba bclialolt és ott a kerthez támapztoft kerékpárt ellopta, levette róla az ériékes gumit, leszerelte, a kerékpárt otthagyta és zsákmányával odíbballt. A. csendőrök elfogták és bohoztak Nagykanizsára. A nuir ikf.zi tolvajt egy hónapi fogházra Ítélték gyorsított eljárás alapján.
Minkét itélct !0 erős.
Félelmében a megindult eljárás miatt öngyilkos lett egy sormást gazda
Gyergyák József sonnási gazdái sznid sebekkel szúIliUitlák be a nagykanizsai kórházba. A sebek gyanúsak voltak, azl n látszatot keltették, hogy- Gyor-gyák önkezétöl szórnmznak. Csakhamar kiderült, hogy Gycr-gvák valóban késévid összeszurkálta magát, hogy a halálba meneküljön. Sérülései olyttn súlyosak voltak, hogy a kórházban, meghalt. Az1 öngyilkosságnál kapcsolat-községben azl beszélik,
bogi\' állítólag tlvergyák ellen gyanú, mei fiit fél, az volt-a feltevés, hogy zsidódolgot rejtettel, emintl indult ellene nyomozás, (iyergyák tagadta, hogy neki bármiben is része volt. De ugy-lálszik, hogy a nyoimizas any-nyira felizgatta, hogy a várható kövcikezmcnycktől Való aggó-dásábau\'az öngyilkossághoz 010-nekftít.
A hatóság most igyekszik Gyergvák tcítének okát \'\'kideríteni. A nyomozás folyik.
bon
A boncolás megállapította, hogy bUntény áldozata , a Mura niíi halottja
Mint jelentctfük, Nagykanizsáról törvényszéki bizottság szállt ki Dé-kántalváríí, hogy a Muraujfalu határában a folyó által kidobolt női holtte\'tet fe\'bnncol]ák. A bizottság vezelÖ]\' dr. Knausz László klr. törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró. A boncolás és a vizsgálat megállapította, hogy a teljesen ruhátlm holttest több mini egy hete lehetett a vízben, A feje szinte le volt skalpéivá, egyéb, szúrástól eredő kül-
sérelmi nyomokat találtak testén, amelyek valószi 11 Usiíették, hogy a tettes elöih megölte áldozatát éi holtHn beledob\'a a furába A \'szerencséden teremtés cVtltpratkb 35-37 év: leheteti. A bohejegyZOkönyvet, ma beküldték a kir. ílgyeszaégnek a továnblak végett. A csendőrség szigorú nyomoíást folytat és már eddig Is több embert hallgatott ki, a személyazonosság megállapítására.
Június hó
1-4-ig
N€P MOZGÓ
Csütörtöktőlvasárnapig
Óridai magyar vigjdt ék-a iker i
Bónyi Adorján , ,Kta kocsi — Nagy koosf\' ctmü regényének filmváltozata
MÜKI
v "
UFA világhiradó. Aktuális részletek \' napjaink izgalmas eseményeiből.
MlOadáaok kezdete : ?4, j-$ és +8 órakor.
Ml van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny csütörtöki 122. száma rendele ekei közöl:
-* -repűlöipa\'l -termelés eredmé-nysségének h!ztosilásáról,
egyes időszaki lanok további meg-jtdenésének meg*Utasáról.
Színház
Aranytullpán
Magát á inoao vázát aokkal szók-1k\\ii és sokkal magyarabban\'nieffirlq l\'etófi Sándor a Jánoa vitéa-ben, A .muzsika kellemes, do sokszor esak a HzÖTOgébort magyar a/, in, A magyar lolkot jKMÜg csak ntj aggatta rá a szorzó ofro az allitóW »inagyar inosejálék<;-ra, mint ahogyan messziről, hosszunyolü nio-szolókkel fostik fel a madárdalos erdőt vagy az isaszogi cáatatoret s színházi kulisszákra. Ami óbbon & mesejátékban \'iiiagynr, az ,vagv hamisan esilhigó díszlet vaqy \' Icorjia közé kevert gyöngy, néhány nzé,p magyar mondás, nevelő céliában tiszteletreméltó hazafias igazság, do az is mind belevész egy olyan mél-tatlan kürnyezetbo, mintha cirkuszi bohócok kara a Himnusz hangjaira püfölné egymást a nagyérdeinii közönség KZór.-tkoztatásárn. Utóbbit a hatóság betiltaná,+. Csodálkozni kell, hogy a magyar érzésnok oftiita színpadi niogjol\'jir\'séheíi a eenziirá-nok. nincs Kzava ma, amikor végro ujía minden felett vatőan szent u magyat w\'igunk. A magyar katonai erényeknek, hősi kultusznak ebl«n u \'kontóslien nem Hzabiáliei nyitvá-nosságot kapni. Az első fölvonásban még azl hiszi a valami igazán magyart, magyar lélekből magyar délekhez szólót váió közönség\', IjOjíy bájos naivitásában is szép magyar ineüovibigba viszik el a szerzek. Aztán a második felvonás Tulipán-országának vásárj koinikutnaban már valami bosszú és fárasztó tna-nézs-parádón érzi magát az embor. Csak sajnálni tudjuk a szinészekel, akiknek müvészotét, munkaeicjéi ilyen iKjját\'a-szüie|x>kl)on koll latba-vetniük. Ki a InbásJ\' A szinlutl vagy a sziuész? Koiántwem, Ok csak azt adhatlak,. amit az irók a színpad Rzáimira írnak.
A kanizsai társulat szinészoi jobb ügyhöz méltó-- buzgalommal igyo-keztok menteni, ami monílietö, do bizony nem valami sok \'sikerrel. Ennivalóan holyos volt Vörösmarty hiti. Horváth Anna gyönyörű hangja ozuttal is tiszta Udeségébon cseng\' ip-Dongta át a darabot. Kitünö volt Mihályi Erzsébot kardos moftoliája, ncinkülönbon üémosi Imre a táró naturálisan megmintázott figurájával. Tanyögi Péter ,:délwg .obsitos huszárja mogjelenéHl>cji, játékban, énekben némi biv.onytJibmságtól rt-tekín\'tve, öregbítetfé eddigi sikereit. JíOvegője, zamata volt Oaál Jánoa csarargé-ulkkitásának. .,
Viháry ftöli In int bemondó kapott tapsokat, leghálátlanabb szerep jutott a Tulipán-ora«ág vezérkarának, Kkocs Foronönek, Lukács Kdének és Farkas Józsefnek, akik még rá is licitáltak szeropo\'k ™\' fogasában a BzöTogkönyvre és rnew-szerűség helyett bohócosan játszották meg groteszk szerepeiket, fit a rendezői tizem és kéz behozhatott Volna .Valamit a darab javára. \'Az előadás kiáltitáaa, a kosztümök nagyon szónok voltak ezúttal is. messze fölül azon, amit vidékeii megszoktunk. A zenekarnak és Marpss József karnagynak aokat sikerült latolniuk a darab gyengéi holyott.
A (10/íFPHDO nyitva van repjftl 7 órától osto ö óráig,,(Hétfő, szórás, péntek dólutáú és kedden ogósz nap nóknok.) Telefon: 560.
1\'JH. június 2
ZALAI KÖZLÖNY
Vasárnap regigei indul a kanizsai küldöttség Pertakra
Mini Jelentettük, nagy napja lesz vasárnap a muraközi Perlak járási székhelynek Akkor szentelik fel ünnepiJyts keretek közöM a Kískanizsa állal ado-niányozoU országzászlót és a község IWísi emlékművét. Avatóbeszédei murid és ünnepi tábori-miséi végez Uzdólzy Zadrayelz István, az ünnepi beszédet í[ pedig vitéz Horváth Kerene nyug. vezérőrnagy, a kerület képviselője mondja, Kanizsáről küldöttség viszi az országzászlól és adja ál " perlakiaknak. A kanizsaiakat ünnepélyesen Fogadják az állomáson. A küldöttséget P Hánás A, \'Gyula kiskunizsai fc-miees-plébános vezeti, aki egyben Nagykanizsa és Kískanizsa közönségét is képviseli az nka-dálvozolt polgármester helyett. A küldöttség áll a kiskanizsai rk. egyházközség, Segélyző Ri-zotlság, Szoe. Missziós Lcány-Kgycsiilet. KAÍ.OT, MANSZ, stb. tagjaiból. A vonat vasárnap reggel 7.15 órakor indul Nagykanizsáról. A küldöttségen kívül sok kanizsai utazik ál Periákra ;i hazafias ünnepségre.
mozi
Mukl
„ Iji\'inyi Adorján \'Kis knesi, nagy kocsi" oimü regényéből készült » film. Autós történőt, almi a külföldi nyár mérnöknójo «xry uj gép-l hoz haza é« n vélotlcnaK folytán nom-csak a Kéjjot adja át, hanem férjhez is megy az uj tulajdonoshoz.
Mese o», mese. Mig Mariin ideje; ben földbirtokosok, iti\'is/.t"lin.tók leányairól szóltuk » regén r<k. jött egy idó, amikor a gépirókisiisszo-nvnkból letiok méltóságos asszonyok bíunok a divatnak aztán sok lot\'l a változata, mint annak a katonai képnek, melyet "szolgálati idom pm-lekóro\'i készitott a fényképész. Adva volt őzen a münyomaton a katonai rekvizitumok mellett minden, csak a fojot kellott a helyérő másolni.
Nem kivánom Rónyi irodalmi alkotását bírálni, do bosszantó, hflgy az autósok nőin voszik észre a f&a-logjáróknak az ellenszenvét. Az autó olsuhunása után csak a por marad utána és nagvforgalmu utcákon akár |sirszivónak .orozhatta magát D gyalogjáró/- Azt som főhet letagadni, hogy az autók 00 százaléka nom a termelést és a munkát szolgálta, fianem az egyéni jólétet éa élvezeteket fokozta. A kipufogóé-Vő paifüm-íéról tudtak ogyesok a fcgmíhozob-ben leszokni,"
\' A n.ii\'ijjiüui egy jó ismorösömmol a inagyar filmgyártásról bcszélgot-tt\'in. AzV n baj \'.mondotta találóan, nagyon jó színészeink vannak, akik ínég iu rossz darabol i» sikoiro viszik. Pillanatnyilag nem is tudtuk eldönteni, hogy onnok az állapotnak* örüljünk-c, vagy szomorko<ljunk.
Ess annyiban vonatkozik a filmre, hogy a fölvételek gyönyörünk. Különöseri mikor u Balaton vizo megcsillan a kávéház léokoriléaón át, mikor n magyar tenger aranyhidján vitorlás baktat célja felé> KitüiJÓon játszanak a filmben szereplő szinó-szoink, akiknek teljesítménye megérdemli az elismerési, mert a darab sikorét biztosítják. Mégis a nézó lóikéból föltör a vágy, hol késik a?, éji homályban az igazi magyar film, mely nem a nemzetközi mondáin társnsúgok légkörét viszi a vászonra és nemcsak a magyar lájak festői HKÚpségoivol ojti inog a szívókét.
Az életébe került, hogy tlem állt meg az őrség felszólítására
Zalaegerszeg, juntas 2 Fdtesháza községben Novodonszkl János vasesztergályos éjfél időben ittas .állapotban igyekezett hazafelé. Meg akarta rövidíteni az utat és olyan t. rületen igyekezett keresztül menni, ntiot őrség volt. A kspaloa ember nem hallgatolt az ör figyel-
meztetésére,-hanem vitatkozott vele, söt atyán mozdulatot tett, amit az ör támadó kísérletnek vett és rálölt Novodipszkit a lövés tziven lalália és azonnal meghalt.
A pelesliázi eset tanulságát ma mindenkinek meg kell aziv;elniel
& mezőn megültek a bombasztlánkok kot könuvelml muraközi mkerl
A harmadik egy gödör fa
Az egyik májusvégi angolszász berepülés alkalmával Drávavasárhely közeégben a mezőn dolgoiott Md-lobi Antal 63 éves földműves és a közelében tehenet leg-.-ltelelt Ne*ák Magda .16 éves leány. A feleltük el-zugó ellenséges gépeket néni vették komolyan, hanem menedékhely helyett továbbra is védtelenül álllak kint a szabadban A tenorreptltök repesibombákat dobtak le s az egyik
e bujt, életben maradt
súlyosan megsebesítette Nóvák Mjg-dát-és M\'dlobi Antalt, hogy a hely-spinen meghaltak. A közeliikben volt Cserncsesz András 32 éves földműves is aki egy (\'Ödörben bűzödéit meg. ö t-em rejtőzött valami szerencsésen, mert az egyik lába á gödörbe kláMt s a sarkát égy te-pesrdarab leszakifotla. E példa Is ujabb figyelmeztetés az ellenségre bámészkodók felé.
Másfélezer kanizsai feljelentés termény-hoszo\'gáltatás elmulasztásáért
Kiküldték a tejbeazolgáltatásl büntetiparanosok második osoportját
Na[íyluini/\'.;i város közellátási luyatela több nini 600 kanizsai tohen-tartót jeleni"\'ii fel a rendőrségen, mert a kötelezd tojt «szolgál tatásnak nem tettek ologot. A bii n tetó paran -estik olsó csoportját már. ki is küldték.
Mnst^ ÓrkózeH l>e a második fpl-jolnivtés-özön a gabona és szénabo-Bzolgóltatások 61 mulasztása miatt. ICddig 1100 foljolonléfl töiiénl kanizsai gazdák ollón, akik az előirt gabbnáf illetve terményt nom szol-gáltattiik be. A romlórlyipiláiiys.\'i^ kihalási osztálya most veszi laj-
Btroinhfl a rengeteg nevet, akiknek szintén biintotoparance megy ki a logközelobbi időben.
A toj beszolgáltatás ol mulaszt áss miatt most ment ki a bűntetöpo-rancsok második csoportja. A büntetések a következők:
780 pongo: Oyofgyák ÖyArgy Szt, Kókus-titea 6.
flOO ]K>ntíö: Andri Boldizsár Berek-köz 7/a.
SIÓ pongÓ: Wi\'llák András Mn-gyar-uteft 121., Török János örto-rony-utea 17.
-100 jton^é: Acs Ovörfiy Homok-komáromi-iiira 15., Molnár János Cij{áiiy-u. 47., özv. Kálovits l\'lyörgy-ué i\\\'aiíyrác-iiUa 17., IJojváth József Orszáíi-iil 100,, Polmánvo** ílvörgv m. Itókns-iitcn 16., T*öth Sándor Szepetnoki-utea Ö.
840 nengo: Bogenyai József Raj-esnhutca, 84.
!J20])engö; Ilorrálh István Tomp-lom-tér 10.
!100 |H>nuö: flniváth íív«r(ry; Ho-oiokkomáromi-utca II.. Tiszai József Szt. itókus-atca 47.. Anok üyftrg.v Bzt. Rókus-utcs 17., -Fülöp György Őrtorony-utca 19., Nrhwamz László Orlorony-utea 5., Imrei Antal Szopotnoki-utc* 18., özvegy Po-lónecz GyÖrgyné Orseág-ut 188., Domborsi" Forano liOBinarínír-utci^ 81)., Vild Károlvné RozruarinR-utca
7., Ötvös László Ország-ut 07., ifj. Kummor Peroné Ország-ut 111., özv. Dolmánvos I-ászlóné Ilunvadv-lér 1., Rars\'Géza CÖ-os őrház! Benedek Menvhért Vön"mmarty-u. 2.r»., Wimmer György. KzatKulhopy 27,, Grúznor Károly Garói-nU-a 27., KÍhh György Varazsdi-u. 86., l-\'arkas János VürazHÖi-u. 63., Raifonyni László Vo\'fázBlli a. 61., Kálovits Konmc Va razsdi-u. 64., Horváth b\'orono Ilo-mokkemáijomi-utca \\K. bz.,. Gudlin GyÖrgyné Cigány-u. 88., Bonoxo Gyüriiv Kisráe-u. 1., Dolmányos József líajewii-n. 17., (iiidlin Lászlóné llomokl;oniáiomi-ii. 81., Farkas J6-ESpf Ilomokkomáromi-ii. 28., Lipliu László Cigány-u. 27., f^ogyfalVJ József Cigány-u. Jakabfi Józwf Ciiíány-ii. 80., Vai-ga Józ.sef Cigán.V-utea 20., (loilina GyÖrgyné Cigány uten 86., Sneff György Cigánv-\'u. 12., Marton József né Cígány-u. "87., Boif (lyörgy (ligány-n. 41., Dávido-vics Ferenc Cigánv-u. 44., Nzabó József Kismoso-u. fi., Káiovilt* István Szt. Rókus-u. 35., Jakabfi János Cigány-u, 10.. Varjsa Foronc Szt. Hókiis-u. 7., Raj József Szt. Rókus-u. 26.. Sneff György Ho-mokkomáromi-n. 27/a., \'Miliői László Hat. Flórián-tér 21., Kálesics Józ^of Kzt. Flórián-tér 21., Sasvárí Forenc-nó Szt. Flórián-tér 16., Bottkaí QyÖrgV Ország-ut 107., Dolmánvos •József\' Ország-ut 80., Kék Oyörary Ország-ut 80., Ií»j József Hajgató-Sáiidor-utca 8.
280 pengő: Bácskai¦ György- Hó-inokkomároiní-u. 0., ökornyák István Szt. Rókus-u. 27., Kiss György Ország-ut 77., Varga György Km-ráe-utca 8., KóloTit\'s László \'Pápai-utca 3.
270 penge: Niklocz Foroiie Szt. Rókus-u. 18., Knausz Károly Ci-irány-u. 2., özv. Mihálecz GyÖrgyné Ortorony-u. 12.
260 ]HMigi\'>: Szokol Sándor Templom-tér 14., Metz János AHila-uhr*
Főút 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d. u. 4-ig egyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 ómkor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
82., Horváth János T.-kki m 64.
250 pengő; HVikete \'Foreiio Kzt. Kókus-ii. 28., Major Foroncné Ci-Üfány-U. 69., Marton József Őrtorony-u. 18,, Gaál Si\'mdoi" llomok-koniaromi-otca 50.
Vasárnap: Levente-nap Nagykanizsán
A nagy kan izrs;ii f^evente. r^gye-sület június 4.:én, vasárnap nOgyaxabásu Levente-napo\' rendez, amely egészen az ifjú magyarságé, a nemzet reménységéé. Az idén a rendezőség olyan prograjnot állított össze, amely az eddigiekét ís felüi-tuuljii és inéltö a leyente-ifjiík-hoz. Magyar embernek szívügye a levente-ügj\' é-s minden, ami a leventéi nlézménnycl ősz-szeffigg. Azért a rendezősép ez-uton is arra kéri Nagykanizsa és környéke hazafias magyar, ságát. hogy minél föl>beii vegyenek részt levente-ifjnink ezen a ragyogó ünnepén és az ifjú magyarsággal együtt ünnepeljenek.
A Leven le-nap sorrendje, a következő :
a 20-as szobornál 0.35 órakor kezdődik a tábori mise, 10.45 órakor a hősi enílékinü ¦nnegkoszoriiz.\'isa. ének, tisztelgés, ujoneavalits és fogadalom-téléi, majd zászlótisztelgés és díszmenet. Délután 5 órától versenyek, majd díjkiosztás a Zrínyi sportpályán. Később tábortűz magyar táneokkal. nótákkal, szavalókórus és egyéb bemutatók. Hclépés díjtalan.
- (Haboras fényképklállltás Murakoifcen»
A ipiksavári aitami elomi nép-iskolálian iuv^y érdeklődésre számot Uirtó háborus fényképkiállitás nyílt meg punkosdnujárnap az ott megrendezett Ix>vo\\uV-najipal kat^so.lat-han. A inngvar\\ Haditudósítók és a német 1ÍDV eredeti, nagyalaku íényké|)ein ós színes tablóm k"-rosstül a kiállítás lwmutatjá a második világháború 1 legérdekesobb mozzunatait és száinos ké]M<t .n! a magyar csapatok kárpiiti és donmenti harcaiból is. A kiállításnak, amolyot Ont ESrné miksavári népiskolai igazgató rendezőit, oly nagy sikore van, hogy azt rővidosen Csáktornyán ís tiemutatják, majd végig- • viszik a nagyobb muraközi falvakban is.
SZÍNHÁZ
Péntakan aaia fél 7 6rakor
Itt „Uí,utír I Caak miy eate!
MÜ ÍW HÜ?
Vigjítok 3 f.lvonfab.n
Szombat délután fél 4-kor
Gytrmehvk tündér délutánja l
Gyermek kabaré Tündérhanhan
igen oIC9«i Öe1y0ralc: 70 ftlIérHil V 2-SO-ig.
Síombalon naíe fél 7-kpr Vasárnap délután és este
ÍBISÍU1ZSIZSI
VigaparotI 3 folvotiitbRn
ZALAI KOZLÉNY
19«, Jiiniua. 2
HÍREK
Naptár. Junla* 2, Pénlík. Rom. ErsiniUü. • Protestáns Ama.
A kanizsai harangok,
* ifii **éf. megstenteXí harangjaink, amelyek eddi/T ne frinlrst süoséretH zengték én nzótftptták
* kivsket mt ür kárába, fsmé\'t siiadultak. mint 1016 \'Milyen * <tvh<": szóló in a harang etmqi-bimgi érehangja, imára hivi bugása, ae őrök honba lá-o a-i testvért búcsúztató csilinge-téte. Összenőtt ^ mi életünkkel s kmrang. meijnzóUil az élet kü-ISnbÖzé megnyilvánulásainál, mint az egyház figyelmeztető felkiáltójele. Kedves barátunk m harany. tfoil isméi, annt/i esztendő után, újból végighordozzák a véren kardot hazánkban f* a harangok megint lekerülnek a tornyokból, hogy ők is szolgálják ismét a tnagt/ar hazát. Mert ezzel is szol-gálják as Úristent. Kimennek, hogy a liegntim Kariamon védőeszközeire náltozzanak át a ko-hákltan, a tüztengerben. ugy mini 1916-ban, amikor látták a nagykanizsai \'20-as honvédek, a kanizsai 48-as bakák honi tusáját. Kost még nagi/obb a harc; veszélyben a kis magyar hajlék, a kedven kicsi otthon. A nnnukani-tiái harangok ismét feláldozzák életüket, hagy védelmezzenek bennünket. Tegnap kerültek le a feroticrntemplom tornyából én leereszkedtek a jöldre, hngi/ többi társaikkal egyittt \'életüket adják\' egy szent eil szolgálatába. A \'Szent Antal* én a *Sgtnt Ferenc" harangok, majd a frlnn-lt.nt.plom két harangja indult el, Kiskanizsá\'ó! !n besorozták ókét, hogy oda kiáltsák a bérgyilkosok haijának: *?te. bántsd a magi/art.\'"
KI fogadatlan búcsúzunk tőletek kedven, cseng 6 harangok, amelyek a békét és léten országát szolgáltátok. Mintha légjobb barátainknak mondanánk IntenhozzAdat, akik nelank éltetek, örömünkben is fájdalmainkban onztozkod/atok akik az ür országának zengő hir- . de.töí voltatok, most a Haza \'oltárán áldozzátok tente/ekei, hogy az országvédelem tűzhányóiként biz-biztonságunkért a hadak utiát írfr-fátok.
Kíné múlt ércttyelvetek áldozatán keresztül szülessen mag számunkra a győzelme*, diadalmas magyar béke.
(ti. fi)
fA p\'iminiihnlml fiiapát
Kólómon Krizosztom pannoulial-ml főapát aki néhány napot /<a* laapátihan töltött » JKUlcós apátság rendházában ¦ látogatást tolt vitéz gráf Toloki Béla főispán caali\'uljú-niil fi pölöskoi kastélyban.
- ÍVIteVOazlányl Kornél)
, vezérőrnagy, a Mária Ton\'üi* Kend lovagja, Nagykanizsa disz-po\'-ftárának a város képviselőtestülete éi társadalma vasárnap délelőtt fél 12 órakor díszközgyűlés korolélion adja át a díszpolgári oklevelet. Ilit a közgyűlés időpontjában légiriadó lenne, "alikár a közgyűlést délután 6 ómkor fogják a városháziul megtartani.
- \'A rendőrségről*
A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője a bünügvi osztály fíizotesé-vol dr. Molnár OyózÓ rondórfogal-mar.ót bizta meg, aki kiváló jogi tudásával és sokoldalúságával egyik nagyon értékes tisztje a kapitány-
sagnak.
(A bombskáiuMiiiaknak)
A kiaazabadkai tüzérek »5 pangót küldtok a BwrkesKtóségbo u botuna-károsultak megsogités/íro.
Fényűzési vendéglátó Szemek forgalaának és ii zsidók vísárláiának korlátozásáról
fogadott el rondoloteket a tagnapi mlnlaztartináot
látó üzemek korlátozásáról, a zsidók bevásárlásninek n nap egy bizonyos meghatározott részérc való korlátozásáról kormányrendeletet fogadott cl és több más időszerű kérdést tárgyalt. A minisztertanács délután i .órakor ért véget.
Behívták a budapesti éa kBrajrlkl, 18-48 évea zsidó férfiakai
nnf kisegitö szolgálatra. A Íjé-vonulás junius 4.-én és 5.-ón történik.
*J* fíintaifvst. junius 2 (MTI) A kormány tagjai Sztó-jay Döme miniszterelnök vezetésével tegnap délelőtt !1 órakor minisztert anaesot tartottak. A minisztertanács az Ipari termelés megszervezésére fontos munkaügyi javaslatokat tárgyalt, va-lamml egyes fényűzési, vendég-
Budapesten falragaszok jelentek meg; amelyek szerint 18- -18 óv közötti minden zsidó férfinek be kell vonulni knto-
PÓtdljat kapnak a hatosig) kiürítés miatt kIllőnél* családok
A hivatalos lap inni száma
rendeletet közöl, hogy akik hatósági kiürítés következtében családjukkai együtt nem élhet-
nek, pótdíjat kapnak. Ez havonként a tisztviselőknél 120 pengő, mig az altiszteknél havi 80 pengő,
A felsőház eltagadta az országgyűlés meghosszabbításáról s/őló Jivaslatnt
CMTI) A felsőház ma rövid I kivételes meghosszabbításáról ülést tartolt, melyen vita uél- [ szóló törvényjavaslatot, kül elfogadták az* országgyűlés | r .
A fa-gazdálkodásról tárgyait a Magyar Élet Pártja
kérdéshez Szász Lajos iparügyi miniszter és töldí képviselő szólott hozzá.
A Mlíf tegnapi klubnapján vitéz Siníonnay Gyula az erdőgazdálkodás és fakitermelés jö-vfíbeni rendszerét ismertette. A
Miniszteri biztos a Nemzetvédelmi Szövetségnél
(¦MTI) A IwIÜgyminiszJter mi- 1 ködöst fejtett ki. Miniszteri biz-niszteri biztost rendelt ki n toskónt vitéz Faragó Ede kóp-Ncmzetvéxlehni Szövetséghez, 1 viselőt küldte ki, aki eddig a mivel az alapszobátycllencs míi- \' szövetség alelnöke volt..
— (A Keleti Arcvonal Bajtársi
nagykanizsai 0BO|>ortjába a tagfelvételek folyamatban vannak. Jelentkezni feltet a ltozgonyi-utcai elemi iskola I. omeloti 0. az. termében, holnap délután Ö órától H-ig fis vasárnap délelőtt fO-tól 12-ig. Szombaton a Sugár ut és Cscngory-utea vonalától kolotro eső városrészből jelentkezzenek, vasárnap ettől a vonaltél nyugatra lakók. A jelentkezések további időpontjait ehelyütt közölni fogják.
— (Orvosi htr)
Katonai szolgálatomból haza érkeztem szabadságra, 4-tŐI 8-áig landolok. Dr. Saigólliy Alwlár. (:)
— (Iílöfántvadáazat a Balaton-panon> —
hátrány község határában minap a kutyák űzőbe vettek ogy jól fojleti elefántot. Csakhamar a község ogósz népo kapával, körokkol üldoztó a kényelmesen baktató állatot, sót. a kisbiró sörétes puskával rá is lőtt.
Az olofánt rázott egyét a fülén és neki iramodott a Balatonnak. Árkon-bokron tartott tovább az üldözés, egészen linlatonlolléig. Véfíül ií. kifulladva megérkezett az állat, tulajdonosa, egy vándorcirkusz >&zdája, aki fölült, megkorgotott sxwja hátára és Ixikésím visszr,vezette az állatrioroglotbo.
Nagykanizsa megvoi város polgármes torétól.
15.94271944.
Hirdetmény*
Felkérem b város közönségét, hogy folyó évi junius hó 4-en vitéz Oszlányi Kornél m. klr. vezérőrnagy ur díszpolgári oklevelének átadása napján házaikat fellobogózni szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1944. május 81. 17« Polgármester.
Unger-Uümann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szee-
ntaiványok beváltbatók És ijeoieziiei.
Hofhnrt^aipnlc, gnpazlj, osapAgyfém éa golyós csapágy in-nyirvéi allniézsm.
DRÜVWOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aram.xámttk fizaiaia, reklamáölók, hlbaloiseUuek, asakaaartl laMIÉoosltts mlndsn villamos kardiában ééimíAH B-tol Miatta M órátfl.
Cma>n<f y-utfll, tmimUtn 294.
Újra megindul a turulmozgalom Nagykanizsán
Kmlékozünk még arra a loadülo tos bajtársi, megmozdulásra, amolv Nagykanizsa értelmiségi körében. 1989-ben megindult. Akkor alakult meg\' a »Turu!« Szövetség Nafrykn-nizssi gróf Irinyi Miklós Bajtársi Kgvesüliito, amely\' az egyetemet és középiskolát végzett joblroldali magyar ifjúságot Boraiba tómóritelte, A r.8Í(ló-liborális szellőmtől megfertőzött városban a johbnldali magyar táraadalom igen migv rokon-Bzenvvol figyelte a tnrulisták pártpolitikán felillálló, inzó mnpymr «wr-vezkedést, amelynok az élén az. egye-toini ifjúság vozére és orszi\'wzos «z"ö-noka, a kiskanizsai TTorváth József állott.
A lurulisták kiválóan értéikes miiD kassága a katonai bevonulások idején megszakadt. A lurulisták legnagyobb része ltevonult katonának s számosan közülük-hÓni eleink fal* áklozásával ixx\'séfolték meg basájuk iránt érzett lángoló szeretetükéi.
A »Turul( Szövetség országos fó-vozérO\'inast ismét dr. Horváth Józsefet, a nagykanizsai kereskedelmi középiskola fiatal tanárát hizüt meg a kanizsai Turul újjászervezésével és vezetéscvol, aki rovidoaen felhívással fordul Nagykanizsa jobboldali magyar társadalmához "s. ugyanakkor isniorloti a »Turul« Nzövotsoíi nagy- r kanizsai programmját is.
0BRQO8 OYO/tar tanárjelölt
Nyilvános árverés.
MIsósánci temetőben levő kaisxáló vasárnap délután
3 órakor nyilvános árverésen el lesz adva.
,m Községi elöljáróság.
APRÓHIRDETÉSEK
8ag4d«t azonnal felveax Unger vaskereskedés. 1735
ElB0r*n*Ja főzíaU, tlnzta, Irtclllg-na ötvefnynixony, magányos hixtarttst kcrei, mint hizvezctflnŐ, gaidattígbnn la, Sagáf-wt 42. Tikicsné. 174»
^Uxoioátauk alinlkoilk flilctbe vagy leadotíbc JomeBleleníítl nS. GIra a Lklatlóban. 1739
ADA»-Vtm
Holnap éa vasárnap mArsAkat* áron na«y h«l«lad*-.t rendűek.. Bíídl, a l\'ö vúnysiiik aieilett. Telelőn fl 57.
18 drb huanyul ?8 5 dib fcauuha
eladó. Sianatádum, Lusnak. 1726
KÜLÖNBÜL
Uasnak kötelében egy hold iHoarnAal (vagy löbertt) beibe vennénk. SuaalArlum, Uzsnak, : .172*
Elvasxait I bafna kis vadiwkulya. Megtaláló ulveaked ék Blthory-ilea 20. alatt Nagynak átadni. 1736
P. hó 30-án Nagy bakom k-Nagy ka nlisn között clveitteaem akiallskámat lr»-tohaal éi 70— P kéjJpénzacL Kérem a bcuflletes megtalálót, az Iratokat küldje meg elmenne: Döme Károly utbhloa Ntgy-kinfna, C*engcry-ut 1. síim, II. cn. 4. ajto. A pénzt ói tiukát a megtaláló Jutalmul mcgtanbatia. 1740
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kliuijii: „KBzgaidafáQl R. T. N
Felelőt kbuió: Zalai Károly Nyomatott « ..KBzDBidaaáol R.T. NagykanlZM* nyeaidáfábaH NaBykanlMáa Nv.iunMArt folol: Zalai
évi-, 124. sí. Nagykanizsa, 1944, június 3, szombat Árai 30 fillér.
POLITIKAI NA PILAF
S/«rk««*4>ég <• kiadóhivatal : I\'ő-nt f. .uin S2«rk*«<íWirl »» kiadablraiall telelőn 71. « MepMarilk mlBdee liólkösnap «61ulAn.
I\'elelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Rlő!l7.etél»l ára: OKy hónapra * ponao 30 filler,
?egyodevro 12 pongo 41? Ifllőr... Egyes HZíim: llotko>.nuii 16 (IH., szombiiton 30 (UI.
Miskolc, Szolnok, Debrecen, Nagyvárad, PflspöBladány és több község szenvedett károkat a tegnapi angolszász terrortámadás következtében
A német hadvezetés megelégedett az olaszországi harotérl helyzet alakulásával
Dél-Olaszországban u leg: utóbbi 21 rtra níalt az alku noi hegyek déli oldalán az angolszászok 05 páncélos; Vészit ütlek. Yelmontonetúl délre a németek 36 páncélost semmisílétlek meg. Ugyanattól délkeletre 20 páncélos! vcsziteltek az amerikaiak nz
egész na]ion át Tolyó páncélos Iáin ad ásókban. A német katonai szóvivő\' tegnap délben !1 sajtó képviselői elölt kijelentette, hogv it dólolapzországi csata ed-
digi lefolyásával teljesen elége-deltek lehetnek. A német hadosztályok eddig .r)0\'1tilomé.ter szélességű terepei adtak fel és ezekkel az elszakadó mozdulatokkal meghiúsították .az angol szászok célját, mely
kötetékok bekerítésére
német rányitIt
nreyhiusull az a reményük is, hóm) néimi tartaltkok\'tí vesznek td niás arcvonalukról
A mai magyar hadljelentós
(MTI) A honvédvezérkar főnöke jelenti: A hunnéd es-.tyatok arcvonalán az elmúlt hét\'-n élénk f,-ld,-ri tó én tüzérségi tevékenység volt. Több ellenséges felderítést visszavetettek és tüzérségi iifvyet, mégsem-misitettek, foglyokat ejtettek ér-fegyvereket zsákmányollak. Kitté kisebb i\'ffijsfgpk által\' riratt helyi jelentőségű hurrákban vitézségével különösen kitüntetne magát a maros&hárhelyi székely gyalogezred néhány osztaga.
Kolomea vidékén heves harcokban verték vissza a bolsevista felderítő vállalkozásokat
(Interini1) A kobli arcvonal déli szakaszán, Jassylöl északra ismét rendkívül liovos iiaréokra korült ser. A bolsevisták kísérletet toltok azok-. imka magöslatokiutk a visszaszerzésére, inolyót néniot ogységok tőlük ni ragad tale. A szovjet esapatoknuk •iibrüll átmonotílog ogyes Iwl.vi bo-imésekot olérniök, ozokot azonban - Iiithh ózott ellenlökéssol sikerült mog szüntetni, A kölcsönös légitevékony-nóg ólénk volt. A bolsevisták több it\'|iülóozrodot votottok harcba ellentámadásaik támogatására, mindenek
plótt Statila Iwlvség vinszafugkilá-sáni. A helységért ogész nap ádáz harcok dultnk. A német és a román ,mpülŐalakululoknak sikerült visszavetni az összes szovjet támadásokat. Heves harcokra került sor Kokmioa vidékén, ahol » bolsovislák megkísérelték, hogy erős egységekkel foldo-rítést végezzenek a né a int-m agyar elháritó szakaszon. A kísértőt minden osotkm még a némot-magyar vonalak olötorébon mogniusujtak. Vi tehszktól északnyugatra moghitisult a szovjet olömtöréso.
Több magyar várost ért tegnap bombatámadás
A Magyar Távirali- Iroda jelenti: 1 ^
Június \'4-án a kora délelőtti órákban Írós ellenséges bombázó kőtélé-kfk füdászkisérettel több ntvana\'oti az ország déli halárát átlépve több városunk ellen terrortámadást intéztek, maid déli irányban elhagyták az ország legiterét. Több helyről bombázásról érkezett jelentés. A lakosságunk veszteségei voltak. Anyagi károk keletkeztek.
(MTTi Az angolszász bomba-Kők terrortámadása érte tegnap isméi hazánk több nagy városét és helyiségét. Miskolc, Debrecen. Nagyvárad. Püspökladány, Szolnok és több más községünket érte támadás. Az ország lakossága fegyelmezetten fiwute a megpróbáltatást. Városaink egyszerű immkásháZnira és lakónegyedeire hullottak a bombák, melyek közelében nem voltai katonai célpontok. így lóriéul ez Nagyváradon is, ahol i> törvényszék épületét és 11 bábaképző * intézetet több bomba "jrte. Miskolcon súlyos találat érlp a vásárcsarnokot, amely összeomlott. A városi" népkerten a fák alatt menedékéi kereső 1 okosságra hulllak még bom-
bák és áldozatokai köveleltek. A ledobott gyujtóhasábok tüzel a tűzoltóság mindenütt elfojtotta.\' Debrecenben délről és délnyugatról támadtak az ellenséges gépek, de a légvédelmi tüzérség tevékenységére esak vaktában dobiák le bonilláikat. Szolnokot három irányból támadták, A légvédelmi tüzérség ül is eredményesen működött, de kislakásokban nagyobb károk kelet -kczlek. A lakosságnak veszteségei voltak.. xil. Piu» pápa:
„Ha a keresztény tuek nem érvé\'-BTeiBlnek * beks előkészítésében, a
lflí(t ln?ÚbD fel 8Z8BHdfll"
(NTI) XII. Piuslpá|m pénteked beszédeit intézett 0 bíboros
kollégium tagjaihoz. A Szentatya megemlékezett a háború állal okozóit szörnyű szenvedésekről, majd hangsúlyozta, hogy Li mai hadvezetés fokozatosan olyan kegyetlen formát öitöll, amilyet nemrégiben még lehetetlennek tartott volna az emberi-
ség.
A pápa az Örök Város ellen intézett ismételt angol-amerikai légitámadásokat is mcgctmíitetlc és hangsúlyozta, hogyjlómáiink semmiféle körülmények között nem szabad hadszintérré válnia, mert anyagyilkosság bűnében; vétkes az emberiség és az isteni igazságosság ítélőszéke elölt az. aki kezet emel Rómára:
A . továbbiakban kiemelte íi pápa, hogv ha a béke előkészítősében a keresztény tanok néni fognak érvényesülni, akkor a világ tovább szenved.
Ezután az eljövendő" béke kérdésével foglalkozott, végfii kifejezte azon reményét, hogy a világ megszabadul n háborúnak a hadimódszerek kiéleződésével való folytatásától,
A 3nUvelBéf}«sek elutasították a Vatikán álelmtszar-BiálUtáera • vonat hozó kérettél
A Vatikán város hivatalos szervei az élelmezés biztosítására cgvw ioh-ban borondezkedtok. I/igutóhb \'bá-iójáratokat állítottak, ennek szolgálatába. A hajók özemljohiílyozóso előtt kóreloilmiol fordultak a hadviselő főiekhez, tegyék lehetővé a szállítmányok zavartalan lebonyolítását. A kérésre most érkezett mog a szövetséges oldatról az slutflsító válasz, moly a jolotilogi zavaros és kuszált Tiaivtéri helyzet köv.\'tkozlélum nem tartja kivihetőnek a "hajók \'és az élelmiszerszállitmányoli "forgalmát. Érdekes, hogy német részről lliin-donbon támogatták a Vatikán ké--dlmét. v«
210 megeeonkltott lengyel holttest egy felrobbantott állásban
\'Az XT1 jolonti Lnblinból: Kóvél R1"izeiéism ogy iieinol foldoiitö osz-
, tag, amikor a toriiletot visszafoglalták, a bolsevisták által «ti hagyott állásokban 210 lengyel borzalmasan megcsonkitott lioltioHtóra akadtok. A némol katonai bntóságok mogi\'illa-pitásH szerint a ooiKovist-íik itt kbr-báccsol kényszei\'itotlék a \\^d(öfon lengyeleket, hogy az állásokat és a kiüeródökel szétromliolják és amikor
íV teagyolok OzJklxin az állásokban\'1 voltak, a bolsevisták az olőzőlog aláaknázott árkokat folrobbántották.
a bors...
(hl) Kiesíny magnak indult n nagykanizsai várospolitika borkoibojt a bírálók, mindonért fololósséget sürgetők és nagy folytősséget is vállalók tábora. Máig som nőtt tal nagyra a tábor. l)o \'csak számbelileg nom. Mert az orajo annál nagyobbnak mutatkozott meg. fis amikor az idol városi költségvetés négymillió jiengős körete felett dönteni, költött, akkor >z az orö haszitos munkát végzett: alapos munkájával, körültekintő gondosságával egyszerre tíz százalékkaf tetlo köny-nvebbé a kanizsai adófizető [tólgá\'r-ság terheit." Da nemcsak; obls>n mutatta mog orojét, hanem a költségvetési köügyülés egész lefolyásában ís, Általában azt várták kifelé, hogy a frissen hidalnia ínljóro ugrott ¦várospolitikai alakulás az ált«la jobbított első "költségvetés vitája alkalmával zajos szenzációkkal fog szolgálni a közgyűlés toraiéból az ntea politizál-gíitói számára. Aztán nom óz történt. Bár az előzmények tormészo-ténél fogva sok volt a szonvedélvok könnyű felesi holásá ni alkalniás anyag és mi sem lett volna népszerűbb, minta közéleti izgalmakért hálás tömegek szórakoztatása, — a kópvisolőtcstülot nom ozt csolokodto. Kpjxm ollonkezőtcg. A mindig bizonyos fokig eseményt jolontó költségvetési vita (egy-két szsmélyoa\' ólfi mondattól oltokintv.!, amolyok azonban az olnöki székből tárgyilagos és igazságos válását kaptak.) mindvégig az ügyek erdőménél maradt és hangzatos rekrimináeiók helyett igyokezott a »t>zetŐHÍg és n képviselőtestület közötti összhang kiépítésével biztosítani azt aJégkÖrt, amolyben a "következő költSíígTOtóst majd nyugodtabb múlerban" loliot. tető alá bozni. Megőrizi! a vita a közügyük intézésében kötblaző komolyságot és fogvolmezőttséget, parlamentáris modort és közóloti illé-mot. Pedig nem csupa diplomás emberek szóllak hozzá s, város ki-sfilib-nag>\'obll kérdései!taz¦!¦¦ Kisemberek álltak fol a szónokok sorában és ha kis ügyökben onioltójí is szót, minden szó a közéit hangzott el és nom ogyéni érdnkokért, .non egyén] indulatoktól íütvó és nem puszta ilyen vagy amolyan Bzolídaritásl>ól. Ezt az utolsó óvtizedokbon nem mindig lebotett vohm mogállapitani a kanizsai képvisolötostülatról, a melylien busz év előtt még hallgass volt a nevo » koivszténv kisainwíi-nok, vagy ha elmonilhatia ís a mondanivalóját, attól még azért csak az "törtónt, ami \' akár)iat\\vszor logko-vósblw éppen a keresztény kisom-iKu-lömegek érdekeit szolgálta. A város közélotébon döntő szót kapott keresztény kiaombur azóta, lovÍzsgá» zott a közgyűlés termébon és jól vizsgázott. Sincs mit visszasajnál-kozni a képviselötestüb^ vitáinak régi színvonalán, sem többnyire a pénz jogúi] uralkodó akkori város-jiolilikai hangadókon, líz a képvi-solőtestülot az önként maga lölV omolt vezetőivel meg fogja állni a jlwiyót ós mog fogja tudni védeni b toronyalatti olot tiszta, bocsülotoa hagyományait és ki fogja tudni
Zalai közlöny
1044. junius 3
selejtezni onnét\' miudasít, aminak át üli hullania az idnk rosta jáh. \' *
A grormokcipők botladozásain nem koll ífnosob\'nfni. azok miitt a nagy átformáló munkál nem kell lebecsülni, aelu törekvéseiket vagy hutásukat lokicsinyoíni. Helytelen utakon júr, aki,azzal ígyokszüs csök-kontörii a költaégvetesi vita értékét, hogy azon »tragya-ügyokot« tölthettek a szónyogm No felpiteek oJ, hogy lohot ú trágya-ügy .így nevezett ¦lappália a kifogásolóknak, akik Íróasztalok vagy Üzleti pullok\\«*í\'tgábuii t\'lilu életűket, de igenis nyilvános szóra is érdemes érték és a termelés elsőrendűen fontos gondja azok számára, akiknek főldturo munkája nélkül l)o lolieln:\' csukni miitdeu iiiratalt ós minden üzletel. A trágya-Ügynök éppon ugy rund bon kell lounio, mint az erdókezolősnek, a korpa-el látásnak éppen ugy, mint a ragyonigazgat ásnak. Xenr kell tehát orrot fintorgatni, amikor a nyilvánosság asztalára kerülnek u kutem-berok. közősségének gyakorlati problémái, hiszen őzöknek u kis problémáknak holvos megoldásából áll az édot, ami vőgokmixésbon célja a vá-íosvozotés mégoly nagy \'és átfogó
koncepcióinak is.
*
Komoly, a riszonyok fololósségél éríő hang, őszülte egyszerűség, köteles tárgyilagosság jellemezte a h. polgármester költségvetési expozéját, amit különös érdeklódéssol és egyetértő helyesléssel fogadott a képviselőtestület. A valóság tarotoj közt inegmaradni, apnkor a hallgatóság programot Vél\', nem könnyű dolog. Még nehezebb ma, amikor még a 24 órás valóság kereteit is a bizonytalanság tényezői lazították meg\'körülöttünk és egy költségvetési- éviw-| olőre számotvotni tervekkel, kalkulusokkal. Ígéretekkel, nnittzájokkal és ismorottenekkol: - lehetetlen. A polgármesteri szókból ezúttal el-- hangzottak az adott körüluiényok .közt legbőlcsöbbon birkóztak meg ézzol a jeladattal, valamint azzal is, hogy élét vegyék minden olyan megütött hangnak, ami ujabb forrpontra engedte volna hevülni a személyi kérdések körül a képviselőtestület hangulatát. .
Kicsiny lőtt, negyedére csökkent a kanizsai városi parlament, Hosszú idók, a hosszú idők folyamán törtónt sorsfordító városi dolgok bizonyítják, hogy a képviselő testület aránytalanul nagyobb részo nem kívánt és nem kivan részt magának még ogy néma szavazat őreiéig sem a varos ügyemek intézéséből s talán tólfeg a dolgok felelősségéből. A közbizalommal szorzott közéloti tisztség ilyetén »gyakorlásához« ugyan sok szó férne s minden bizonnyal meg lőhet állapítani, hogy-a dolgok nem is fejlődhettek volna idáig, ha minden városatya mindig legalább annyi buzgalommal élelmit volna a közügyekért, mint a megválasztását megelőző korteshadjárat idején. Tény azonban, hogy a megcsappant létszámú képviselőtestület a köz széna* jának szatobaveveae és gondozása torén többet mutathat fel munkában, törődésben, folelősség vállal ásban, mint az, elpárolgott »plénum«.és a hiányzók abból a szempontból, Őszül tón megvallva, nom is túlságosan hiányzanak, Vsak ne fáradjanak ol azok, akik megmaradtak «• köz szolgálatának porondján és erejük tudata n« lenditoo tul őket soha a
; kor
Könyvei kaphatók »«
Sohless Gyula
könyvkereskedőnél Horthy Iiklói-ot 8. Telefon 129.
lávgvilsgosság «• niúllánvobUitg láui\'n, akár a nnilt felett koll letet mondaniuk, akár a jörendó útját kell egyengetniük, A tatarozás iószándéka közben no feledjék 01, hogy «z idők sodrában v&kolalja-hutít épülői alapjait, viharalló falait, nugvohli darab életre nyitó ablakait is jószándékok, sok nehéz gond és keménv nuinka építette s egy kitört uhuik,\' bedőlt kemém miatt nem
lehet a lisztes munka minden úrdo-mét megtagadni az énitómoetortől. Indulatoktól mentős, józan tárgyilagosságra, jót, rosszat egyaránt mérlegelő felolósBégérzésro van szükség s éppon özekből a közéloti erényekből ullla ki a vizsgát a szerdai kóz-gvülésen jó és biztató eredménnyol u\' kicsiny, de tömény munkaerejű városi képviselőtestület. .
Zalaegerszeg „vihart" jetant a zajis jelenet nélkül lefolyt nagykanizsai városi közgyűlésről
Zalaegerszegen öktöinnyi rím-belükkel nagy tudósítás utlja hirűl, hogy "Viharos közgyűlésen tárgyalták Nagykanizsa város költségvetését.. Zalnegersze-gi luptársunk a tudósítás szövegében is azt irja, hogy viharos sZÓcsa tarozás után végül is lehiggadt a képviselőtestület hangulata.,:-
A bizonyára téves értesülésen alapuló zalaegerszegi liir-ttUás alkalmas lóvén arra, hogy nem éppen kedvező színben tüntesse lel a nag.vkajiiz.sai kép-
kell szögeznünk, hogy ü szóban-lorgó városi képviselőtestületi ülésen nemcsak hogy vihar nem volt, de még csuk egy zajos közbeszólás sem a közgyűlés egész ideje ulait. A négymillió pengős költségvetést lárgyuió városi közgyűlés teljesen ugy folyt le, ahogyan a Zalai Közlöny másnapi tudósításában olvasható volt, bármiféle vihar vagy egyetlen hangos szóváltás nei-líkül, ellenkezőleg : az ügyek ^komolyságának megfelelően fe-^gyelinezellen és komoly iutng-
viselöleslületí állapotokat, — le | nemben,
21.000 pengő fölé emelkedett a Zalai Közlöny gyűjtése a bombákárosultaknak
Amint egyre inkább közeledik Magyarország leié az ellenség dühe, auiil a kemény clleuiéilel szemben érzeti Iclic-telleusége is indokol, annál melegebbé kell válni a lestvén érzésnek magyar és magyar közöli. Hiszen egyre jobban nund-aiinyian egymásra vagyunk es Jiuég jobban egymásra lehetünk utalva. Ennek a gondolatnak átórzósél bizonyltja a bomba-károsultak megsegítésére indított országos gyűjtés, aminek keretében a\'hazui\'juis segilőkeaz-sóg és kötclességórzós ininde-i)ütl megmuzdi tolla a sziveket, A Zalai Közlöny kérő szavára immár 2LÜ0O f>engÖ róléemjel-kedeü a nagykanizsai és vidéki olvasótábor koréból Összegyűli adományok összege, Az összegei a szerkesztőség a\' gyűjtés
folyamán nyolc részletben elküldte a mozgalom központjának.
Ujabb adományok: P
Eddigi gyűjtésünk 20,9JX-
het anpthlrberi nyugtázva 4o.— A nagyzaalutal varom köz-
kóruaz nllLaJiuaXollaiQbk
ademaoyai: dr.\'lasaoh Lsjos (Boeairo ndolt) — .—
dr. Haba AaUI - - í)0.- -
dr. ilteálaiayer lalvaa 50.—
dr. Székely Leake 20.—
Czuiek hSbZlÓ \'M.—
Ozorai F.-nnio 20.—
CaeUiehl Bem - \'?0.--
Szalay JuzhcI 10.— nagy Ádám 6.—
liarttugoio Imre &.—
Balogh István lu. Nsmeih János ö.—
Kishegyi Maria 6.—
Keuyeres Juati v 6,~
llorvftib Ilona B.~
Mfttuö Maria 5.—
öoünaltsr Aalónla a.—
üsszeseu: 21,241}.—
UZJBN A HONVÉD
Dr. Szollár László zászlós n H. 870. táboriposta számról édesanyjának szánt verset küldöli a szerkesztőségnek. A szép \\*ersből a magyar katonalélek mindén férfias szépsége kicsendül, de á háborús korlátozások miatt hosszánál fogva nem közölhetjük e hasábokon. Annyit csak belőle, hogy Szollár Laci jól van és azt irja: -Ha, szétreped is n/. égnek kárpitja, ami-
kor az éjben poklok tüze ég, hombarobbanásból, vad éjszakákból, vérpíros csatákból ad-dlgnent elég, atíiig fitní bir a vörös kalapács.* *
Túri (iergely őrmester, Bak-let* Sándor szkv., Budai András szkv. és Baán Béla őrmester a B, 861. lábonposta számról május 25. kelettel üzenik : ^Sok szeretettel gondolunk a .zalai
FS-ut 14. sar. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8\'tóí d. a. 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton i& u. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
kislányokra, sok lavolat vá-
runk,\' ,.
*
Nag\\\' Gyula honv. május 2ö kelettel a L. 819. táboripüi»tii számról : A kanizsai vig tiuk Birkás Lajos őrv.t Hózsu Sándor orv., Nagy Gyulu és Mu. ezer József honvédek egészségesek, jól érzik magukul m,. gj\'on kevés postát kapnuk, Kérik hozzátartozóikat cjs ismerőseiket, Írjanak nagyon sokat. Szeretettel üdvözölnek ffl^ndcii kanizsait a viszontlátás remi. nvében.i
• . * ". Kaulíuiau Antal hadapród-őrmesler a V. IÍ77. táboripuslg számról május 23. kelettel üzeni, hog}\' alábbi kanizsai bajtársaikkal együtt jól érzik nuigu-kut, nem kell aggódni miattuk:, Aloor Pál, Haadics Uezsö liz. Ágoston l\'L\'rene tiz.
. *
lukács Fea-enc honvéd a V. 8Ö8, táboriposlu számról május 22. keletiéi versben küldte meg a szerkesztőségnek -Katicája cinióre szóló bucsudalát. A eim-zetl átveheti a szerkesztőségben.
Endrédi Dezső hl. örm. a K. 7ló. taboriposta számról-május ¦29. kelettel üzeni; >\'l\\idatom fe-leségenunci és sógoraijmjnuil, hála i$té~lúiek jól vagyok és u rólam terjesztett híren- valótlanok és alaptalanok. A mai napig egészséges,vagyok, mintinyá-juKat sok szeretettel csókolom es köszönöm a Zalai Közlönynek üzcnclcni továbbitását. *
Tiszai József örv. a C. ttíl. táboripostáról május 27. keletiéi üzeni mindazoknak, akik Zalai Közlönyt ós tftbőrilnpokat küldtek ciiinére, ha tehetik, máskor is küldjenek. Mivel szabadideje jelenleg kevés, nem tud mindenkinek külön válaszolni, hanem itt köszöni meg üdvözletüket és a. messze távolból mindnyájukat szerelőitől üdvözli.
»
Piándcr György szkv. május 29. kelettel az F. 974. sz. táboripostáról üzeni:\' »Egészséges vagyok, amit szivből kívánok szüleimnek, testvéreimnek, hozzátartozóimnak és az összes ismerőseimnek ós kéream őkel, sokat írjanak.*
SZIHHAZ
Szombaton «sto Ml 7-kor Vasárnap délután éa oaio
VIsopBr.tt 3 f.tvonásban
Hétfőn est* fél 7 órakor
Csak .gy estei
Déryné Saépf ataky Itta uSletéiéonk lSÍMk ovlordaloja meginneflétero Hercsen i\'orouc gytiytril galnjútoha
DÉRYNÉ
iFjaaszowY
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d. o. 9- -1 -ig és d. u. Vi5-tól.
1914. június 3
KI9KANIZSAI ÉLET
A ml országzászlónkat
lengeti \'"ár a júniusi szellő vasárnap délben Muraköz máso-. ilik nagyközségében. Perlakon. A Szent Korona kis pnrányi gyöngyszeme, a zöldelö, lankás muraközi országrész nagyon a szivünkhöz nőtt, nemcsak mnsl, hanem akkor is, midőn az idegen járom nehéz láncait csörgette Muraköznek szorgalmas és mindig jobb sors után vágyé néne Xeip akarunk nagy szavakat használni, Ígéreteket utalványozni. Ml .egyszerűen csuk\' Őszinte szeretetünket visszük el a perlaki Szent Flórián-léri országzászló tövébe. Tudjuk, hogy ott is, akárcsak Sásknországhan, szorgalmas, kérgeskezü magvarokat és testvéreket találunk, akiket a sorsközösség a Kárpálok medencéjének erre a ritka-szépségü és természeti kincsekben gazdag vidékére rendeli. A háború ötéves vérzivatara és ezerféle megpróbáltatása sem tudja kiölni belölünk a lestvéri szeretetei, amivel a legőszintébb baráti és testvéri jobbot nyújtjuk muraközi teslvérközségünk-nek, a mi közös ünnepünkön, midőn nemzeti színeink Istenbe vetett hitünkkel és reményünkkel szaladnak fel az országzászló árbocára, hirdetve,hogy van és lesz magyar Feltámadás! Kiskanizsai hírek Vasárun]) kiskunizsní küldöttség viszi a Scgélybiznltság által ajándékozott országzászlót Poriakra. Az Összes kiskanizsai egyesületek, tehát a MAXSZ, Missziós I.eányegycsülel, egyházközség, Kiskanizsai Katíi. Hiúsági Kgycsülel és az.Olvasókör képviselői, P. Bánás A, Gyu-la plébános vezetésével .vasáruul) kora reggeli órákban utaznak \'Perlukra.
*
Vasárnap délután ti órakor a nagykanizsai városháza dísztermében P. Bánás A, Gyula plébános vezetésével a kiskanizsai hílbuzgalnii egyesületek ís beszámolnak a megyéspüspök clnöklésével megtartandó katolikus egyházközségi diszközgyü-tésen az egyházközség szociális, kulturális és hitéleti munkássá-gárór.

A in. kir. honvédparancsnok-ság engedélyével hősi halottként tcinelték el Kiskanízsáu a héten, Nngy\\ Ferenc 101) százalékos világháborús hadirokkantat, aki az elmúlt világháborúban\' valóban magyar, hőshöz méltóan knzdöli a hazáért. •
A sáska levente labdarugó-, gárdának pünkösdi eredménye bizonyítja, hogy a csapat kitűnő formában van és minden támogatást megérdemel. Az egyik mérkőzésen 5:0-rn győzték le kanizsai levente-vnílogatottyt a Zrínyi sporttelepen, míg a,j második napon csak csekély 1 különbséggel tudott az NVTKII, "i\'flyágyninuk- - erősítésével győzelmet szerezni a sáska csapni ellen. A váltogatott tonnában játszó Németh Tóni és Priscíí; de Bogon rieder és Both játéka ellenére is volt időszak a mérktízés_ alatt, midőn a sáska esapat közel állt a győzelemhez.
—k—n—l—
ZALAI KÖZI,0NY
„Izgalmas" hálószobajelenet egy pesti filmgyárban... Hogyan készül a hangosfilm?
A főváros zajától távol, a /.ágiéban, üres és félig beépített tolkok közölt emelkedik ki jó magasra két halahnas, liangárazorü Opitménv. A környékbeliek csak agy hívják, hogy — a stúdió.
IdÓnként monoton sziii-na zúgás vág holo a külváros csendjébe, ilyenkor halálos csönd borai a kortzm telekre és még az autók in leállnak. Keminí nősz somorre, - niorl odabent izgalmas, vagy lágy pillanatok vannak soron, Ugy, mnii.it azt a forgatókönyv olóirja.
A filmgyárban vagyunk,
Még élesen világit a vőröslámpa, jolzi. hogy odabent ]>erog a film, folyik a tol vétől, de mi mégis olkö-voíjük az olsó szabálytalanságot és egy halahnas vasajtón" beosonunk az egyik nagv hodályba.
Az. omWnek szoijip-szúja eláll attól a nagv fény lói ós pompától; amelybe botocsoppon! Haniisitatlrin királyi udvarra esik a tekintetünk, szőlős "márványtereim előttünk és messze tőlünk, a torom főhelyén,
a trónuson ül a király. Méltóságteljesen int a főudvarmester felé és ezokot mondja:
Várom a követokot!
— Kikaixisolni! Hossz! Időiről az egészet! Egy igazi király sokkal ünnepélyesebb és sokkal fenségosohb. Micsoda ügyetlen mozdulat volt ozV így koll csinálni... Finoman, kissó hanyagul, do még akkor ís királyi eréllyel! Érti, barátom? Ha nem, akkor szálljon In a trónusról, majd találok másik királyt... -
A jolonot határozottan mulatságos. Pár pillanatilag egyhelyben maradunk, hátha bekövotkozik\'a dotro-nizálás.,.
Nem történik sommi, mórt a »ki-rály« mogérlotto, hogy aznapi gázsija forog a kockán és most már annak rondjo és módja szerint int és a felvétet BÍkorül. .
::- Végo! Kikap!
A vöröslámpa kialszik, miro ban-gyaholyszorü nyüzsgés támad a stúdióban.
Egész sereg ember vigyáz C/ríke egyperces álmára
cibáld az iílegoimot, én is siótok, no félj, nom kósol lo, rögtön végzünk ..
Átmegyünk, egy ugyancsak tágas helyiséglie, ahol a ilíszlotezók építőn azon fáradoznak, hogy egy mogíntt hálószobát varázsoljanak az egyik sarokba. Széles, finom ágy, csupa selyem és bársony mindenütt, az ágy mellett puha, Vastag szúnyogok, egy házlpápUGB, ismfosau ugy odakészítve, hogy amikor majd az éj-joliszokrénym odahelyozolt ébresztő óra, mogszólal, a foloség őnagysága beléphosso\'n.
A roNoktorok fény ísNiappali világossággal árasztják el a háló-szoliát, majd lassan-lassan gyérül a fény, homály borai az ágyra fokozatosan és újra vakitó főnybá körül a berondozott sarok.\'
A fodr&SZ idogeson játszik a fésűjével, a s8ininkeiÓk« nyakig fostéke\' sok, a sztárra nem lobot ráismorni, olyan ideges, nem azért, mert ágyba kell feküdnie, hanem mi voi már délután ÍS óra ís ólmait és nemsokára a színházban kell \'lennie, ami-messzire vall...
Mcgérltozík az élet-halál ura, a Kendező és kiadja a parancsot:
Cinkém, feküdj léhát az ágylw ds aludj fizé|xui! Jó-jó! Csak no
BekapcBolnÜ
- Indít! Fölvételi \'
-• Kétszázhotcwuhároin!
- Takard bo magad egészon, Cinlll
Kész!
- Mohot!
Kolbug a sziréna és halk zúgással megindul a filníozómasina. Készül n nagy film. .V A hálószobajolonot... Amikor is őnagysága toljosen ogyo-dül van és »alazik« ... Csak vagy harminc lámpakezoló, nyolc-tiz sía-tíszla, meg busz érdeklódó losi, mikor szólal mog a vökkor és a gyönyörű fialalasazony hogy ugrik* ki nz ágyból.
Ez is niegtüriénik. Cinke nvujtó-zik egyet, amint a szövegkönyv megköveteli, aztán ennyit mond: "
-;- Aáááááá .. •
Rs mindennek végo. A folvólel sikerült, mindönki mozoghat, köhög-hot, elmehet, ahogy akarja, Ciriko is rolioghat Isi a városba, a színházba,
Az Igazi kollektív munka
lH\'szélgvtlÜllk,
A ha nga tér nők kn
— A filmezés, —- mondja — igazi kolloktiv munkát jolent. Mindönkinek a szerepe legalább annyira, fontos, mini afŐezoroplŐé s a" fihnfol-vétolt nemcsak akkor koll megismételni, egészen addig, amíg nom sikerül tökéletesen., amikor- mondjuk ~ a szoroplők vnlamolyiko tevődött, hanoin ékkor is, ha v\'élotlonül valamelyik fényszóró nom gyulladt kí, vagy a logkisobb zaj kelotkozott valahol, amí bántó és felesleges.
A hangosfilm íolko a hangmérnök zajmentes szobájában van. Bonyo- -j luft »hangkovoi-ó« gé]xtzet és többfélo mórócszköz áll ölettünk. Egyszerié három tekercset íb kovorbotnok, ogyi kon a.szereplő hangja van megörökítve, a másikon a kisérőzono, a hármadikon meg esc dog más, mol-lókzörej,
— Olyan idegkimoritó a mi munkánk. -\' mondja a mérnök — hogy legfeljebb hat-nyolc Órát dolgozha-
tunk ogyfolytátmn. Azután aznap iioiii lolwt sommífélo figyelmet igénylő, munkáról szó. A mi munkánkon múlik nagyrészt, hogy milyen losz a film tónusa és mogfolol-o azoknak a kövolelményoknok, amo-lyokot a film írója, rondozöjo, vala-iiiint a nogvközonség megkíván. A mai fojlolt filmkultúra ezerféle trük kul és módszerről dolgozik Ós mt nagyon vigyázunk arra, hogy a magyar filmek a rondolkozés ro álló összogok és folszorolésok birtokában no maradjanak cl a külföldiek mögött.
— Kórjuk a mérnök urat! -e szólal \'meg n házi hangszóró. Ku]>cso)ás ogy táblázaton. - Igen! Itt vagyok. Minden kész, hang mohot!
intogotünk: jó munkát! Aztán mi hangtalanul" távozunk.
¦ Ilortohágyi JettŐ
Unger-Ulimann Elek vaskereskedésében
•In-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalváDfok bertltbatólt ii ili|i|iiiMit
Nagykanizsa uj arca
Ha tVItámadnának a régi, tiszteletreméltó nagykanizsai polgárok, céhtagok, a munkakötényen, kérgeskeiü, keménykötésű tisztes iparosok, mesterek, legények és a többlek, a mult becstlletetes kanizsai B ingerel, de csodálkoznának az „UjrNagykanlzsa" ládán, a város fejlődésén, előrehaladásán Néznék (a belaö utcák lehetetlen téglajárdáit leszámítva) milyen kedves, meleg város lett Nagykanizsa. Örömmel néznék a város u], modern épületeit, a megsokasodott csMádí h jlikok sorát, a különféle uj intézményeket, hivatalokat, amelyek mind a város polgárságát vannak ríhatva szolgálni, uj iskoláit, istenházalt, a pislákoló utcai Jám-ptk helyén a villanyfényeké\', á régi. vár helyén hatalmas üzemi épületeket, a vi\'os közfon\'libnn rendezett, vhágos föiereket. jól lefektetett közmüveket a város földiéi1, hatalmas erdőgazdaságát Aki ebbe h -árosba lép és tanulmányozza a várost, földjét, né ér, saj tes ágiit, szokás It, hagyománysít: önk\'ntdenül is otthon és jói érzi magái Nagykanlfsán. V lami meleg családiasnál; van emberi az á\'dott kis városkában, az az éné , hogy a u^ykanízsaisk mind egy csaldot Ttépeznek. amel nek különbözők a tagjai, de f> zésb-n gondolkodásban, szlvb:n — egyek I Becsületes magyarok. Alig van ember, aki ha Nagykanizsát és nép I meglBmerte, azt ne szerette volna meg. Kétségkívül van szebb, nagyobb, gondozotlabb, gazdagabb, szerencsésebb város Nagykanizs4nált de Nagykanizia: csak egy van, Lehetetlen Nagykanizsát meg nwn szeretni annak, akit hivatása, kenyere, csatád)a Ide köt, ehhez a kedves városkahoz, amelynfk múltja annyit tud mondani eleinkről, harcokról, hös vitézekről, kiváló polgárokról, akiket ez a város adott a rragyar hazának, a kát, névte\'en hősként, akár fémjelzett Vvárlaállóként, magas tényezőként. Nagykanizsa és m\'pe meRÍog|a még az \\idegen síi-vet Is és lekötelezi melegségével, egyenes Őszinteségével, vendégszereletével, családba fogadé savat.
Ha látnák elődeink, büszkék lennének rá, hogyan változott meg mindenképpen Menyére ez a dunán-tu i városka, stinvónala, gazdassgl élete, hoí\'yan kelt fel Ph<nlk-madár-ként trianoni slrkamrajából, 22 éves kei-erü küzdelmének minden jajját és bánatát lerázva, magáról és a OorldvlsMés áldó keze nyomán mivé lett i inét a régi visszanyert területével, a hazatért Muraközzel és hallanák a zsúfolt templomok orgona-bugás\'ból, hogyan tör\' a magasiá-gok felé a magyarság hálaadása. O\'ömmel néznék végig az utcák uj feliratát, a magyar szemnek, magyar fűlnek bántó hangzású, sok idepen nevtt cégtábli eltűnést. Az üzletsoron sok mindén, eltűnt, ami a magyar szellemiséget, a nemzeti lelkiséget bántotta, mert Idegen volt számára, amit a magyar voltaképpen sohasem tudott elfogadni, de amit végtelen tűrelmességgel és rosszul értelmezett lovaglassápa folytán hagyott a felére nőni. Az űrietekben uj embereket, uj arcokat látni, amelyek hozzánk, testűnkhöz, lelkűnkhöz, vérünkhöz, fajtánkhoz egészen közel illának és amelyeket azelőtt csak mint vásárlókat . láthattunk, de bála a magyar ébredésnek, ma már tényezői a nagykanizsai gazdasági, kereskedelmi és Ipari éleinek. Mintha a nap Is szebben sülne, mintha kékebb lenne az ég azúrja, mintha valami csodálatos varázserő egészen
ZALAI \'KQZLONY
Mérges anyagot permeteztek a Zala felett átrepült ellenséges gépek
Ujabb tanulság a légiriadó alatt kivénostskodók szómára
A Zalai Magyar Élít (fia : A robbanó Játékszerek, töltőtollak, mérgezeti bankjegyek ledobása, ugy látszik, nem elégíti kí ellenségeinket, mert ujabb alávaló ötlettel kísérletezik a belső ellenállás gyengítésére a békés polgári lakosságául szemben. Buesuszenllászló, Szepctk és más községek határában az álvomiló ellenséges repülőgépekről hopohelyszerő anyagól permeteztek le, amely a járókelő emberek testére hullva, viszkelésos pörsenéseket és
daganatokat okoztuk. Ugyanilyen anyagot vitt be a szél a vonatott ablakait) is és u közelben ölök testén sárga. Toltok keletkeztek. Az ellenségnek \'azonban ez az Ördögi művelet sem képes egyellcn magyar emberben sem csökkenteni a lelki érőt, ellenkezően, esak fokozza mindenkiben azt a relfogási. hogy a lisztes fegyverek helyet! ilyen alávaló eszközökkel dolgozó ellenség nem érdemel niásl, niinI a burbár nevet.
Az invázió nem lesz olyan könnyű, mint Szicíliában
uj itculilQt adott volna. Nagykanizsának,
NagyltaimJa visszanyerte — én lét, tiszta magyarságát, bcciUletes keresztény lelkiségét, mindazt, ami ez a v\'ros volt, amikor m\'g nem került a vereckel szorrson belopózott, minden magyar termést* teta-roló— megszállás álá Amikor a maga tisztaságában, szépségében, értntet-hniégéofn és igazán — Nagykanizsa volt
Uj arculata van — Nagykanlz iának.
\'Benedek Rezső
Dr. Novai Imre
nagy kanizsai városi tanácsnok nyugalomba vonult, 15 beszámított szoltfáinII évvel. A vezető tisztviselőkben erősen megritkult városi vezetőségben komoly ür marad Novai tanácsnok székének gazdállanuá válásával, Olyan főtisztviselő távozott a városházáról, aki kevésheszédü, de munkában annál teherbíróbb és alaposabb voll. Kitűnő jogérzéke, kemény dereka, puritán jelleme ériékessé tették és megbízható munkáját a hosszú szolgálat minden változásai és az idők minden viharai közben. llMUi-tól HHK-ig Harcson voit aljegyző s minél kerüli hasonló minőségben Nagykanizsára! A koniiuunisliik elbocsátották állásából tilalomra jutásuk másnapján, mert számukra megbízhatatlan. A proletárdiktnUi ru hónapjait olt bon töltölte, Bcr-zencén és esak n rónniraloin bukása után tért vissza Nagykanizsára. KIsÖ titkára voll n szervezkedő líb.rcdö Magyarok Kgvesületének, később tagja a MOYK elnöki laiiáesának. Hamarosan nehéz posztra került, elnöke leli » lakáshivtitulnak. L930 óta városi tanácsnok, 193-1-ben a városi adóhivatal vc-zelését velle ál. a hivatal mai rendszerének megszervezése az ö nevéhez fűződik. Nagykanizsa* város közönsége a lisztes köztisztviselői iinult megbecsülésével vesz búcsút Novai tanáes-noklól, amikor neliéz viszonyok közt férfias magyar lelkiismerettel teljesíteti, hosszú szolgálat után a jól ^megérdemelt nyugalomba vonul.
A
közvetíti
junius 6-án ¦ jttékoNyoélu
ÁLLAMI SORSJÁTÉK
húzását! Egész sorsjegy 4 P, fél 2 P.
(A svéd véderőtörzs érdekes tanulmányt tett közzé a Királyi Hadiakadémia fotyóiratbaa a szicíliai partraszálláséi és az invázióról.) *
Szicília eseteken olyan kedvezőek vollak a löiiihuéuyik, amilyenekkel a németek a no\'végial és krétai vállalkozások alkalmával nem számolhattak, az angolok pedig a nyugati elözönlés a halmával nem számolhatnak. Ezek az előnyök voltak: megközelüéare nagyon alkalmas padi vizek; antifasiszta és angol-barát beállítottságú. lakoiság; kopasz, cidál\'en vidék; fölötte hiányos védelmi előkészületek; tökéletlenül kiépített bunkerek; célszerűtlen tábori erődítmények; összefüggő védelmi vonat hiánya; elégtelen hát-biztosító-müvek; nagyon csekély harci értékű, ósdi fe\'szeretésll 350.000 olasz védő; elhanyagolható mennyi* ségd légvédelmi tüzérányag; gyenge légi támogatás; semmiféle hadiflotta.
Az angolok 35 hadosztályba tagolt mintegy 1 millió embert mozgattak meg erre a célra. Az első Hullámban 160.000 embeit, 18 000 ágyút, 600 páncélost és 14.000 tehergépkocsit vetettek partra, 6-8 csatahajó, 5 reaülőgéphordozó, 20 30 cirkáló, mintegy 100 romboló, 35 tengeralattjáró, számos korvett és ágyúnaszád, ar egyes becslések sre-
tlnl 700.00»—2,000 000 tonna kereskedelmi hajótér és 100—2000 különleges partraszállási jármű felhasználásával, a védőkénél háromszorta erösebb légiérfik oltalma alatt.
Az áthajózás és partraszállás az olasznk passzív magatartása következtében zavartalanul bonyolódott, le. A légiuton szállított gyalogság zavaró körülmények közhelöbc nélkül ért mindenütt földel. Az aknamezökre figyelmeztető táblák hívták U\\ a partraszállók figye\'mét. Az olasz hadosztályok és parii erődök rövid harc után kitűzték a huVi lobogót ; a délolaszországi illetőségű legénység szétszéledt és polgári ru hál ültmt A félkarú Hűbe vezetése alatt álló ncmclek (Hermann Oörtng hadosztály) példaszerűen küzdöttek és az ellenség elönyomulási tempóját napi 5-8 kilométerre lassították. A németek ker«*szlülvitték, a sziget tervszerű kiürítéséi Is.
A szicíliai partraszállás viszony-\' lagosan gyors eredménye nem mérvadó; hiszen az/.urópal szárazföld ellen vígrehajlo\'.i nekirohand esetén a támadó*, majd nem olaszokba, hanem németekbe útköznek és szilárd, pompásan szervezeit vederemre, harcedzett, tapasztalt, otthonukat védő katonákat találnak majd magukkal szemben.
\'_ 1944. junius 3
leventeifjuságót és további h|. kos magyar munkára serkeit telte őket.
Külön oiutitóst érdemel, hogy a leventék pihenő óráiban Szálai Ottó és Varga Feren/e kískn-nizsai leventék vidám\'humorukkal sok mosolyt varáázsollak a fáradt arcokra. D.
Megváltozott a levente-nap Onneprendje
A junius t-re, vasárnapra hirdetett nagykanizsai Levente-nap ünneprendje \'megváltozott. Tá-Imrimíso- helyeit délelötl !) óra-kor szentmise lesz u fél 80 templomban, iiláiiu megkoszorúzzák a 20-as és .-18-as hősi szobrokat, majd díszmenet \'esz uz ország, zászlő-elött. Kz után következik a Hozgonyi-uleai iskola udvarán a levenle-ujoiteok Fölavatása. A déUitánf sportversenyek és nz esti lábortüz elmarad.
Rövid hirek a rangadóról
Kemény cs határozott játékvezetőt Kaptunk Buaai>ostról Boros Gábor személyében, aki sok NB I. mérkőzésen szerepeli már és a helyi rangadóra is komolyan felkészült.
A nagykanizsai helyi rangadói óriási érdeklődés előzi meg, - irja a budapesti Nem-zeti Sport, Mindkét csapat kitűnő formában van és bórmcJ Iyik (megszerezhet 1 n bajnokságot. Érdekes összeállításokat
kőzöl a sporlszaklap : Az NVTK vitéz Zulun Kosa. Munkácsi Varga, Néinelh, Rogenricdur Juhász, Frásrjh, Phieskő, Túra, Horváth, a ZMNTK Ku-váes II. - Kárpál. Horváth Mihályi. Kovács I., Héjjá Németh, Istenes, Kiss ti., Lyka, Virág összeállilásbon szerepelni1 a rangadón.
Turáni intéző és Tyka ed zn a legkomolyabb intelmekkel buták el a ZMNTL játékosait, akik minden bizonnyal teljes erejük és tudásuk |atbávetésével indulnak a bajnoki \'mérkőzésre.
Az elöniérközésül jlirdcjelt Komárváros .Nagykanizsa levente bajnoki döntő clnvarttó. Helyette n kanizsai levonteválo; yalott iAlszik elötuérközésl az NVTK II. esapalávnl.
Intervju az egészséges) Uussolínivel
A világtörténelem egvík legkimagaslóbb egyénisége, kétség-lelenül az olaszok Dueéjti. To-kinleléhöl. szavaiból parancsoló erő árad, mely nemzetét fi bukásból is lalprnállilju. (üso-tlálnlos n megszabadulása, a betegségből való felépülése és munkája.
Somody István, az MTI belső munkatársai hirlapiró hétfőn délután Budapest I. hullámhosszán előadást tart\' Mussoliniról. Kivezet n Garda-ló part jára,ahol a D\'Aununzionak építőit márvány villában nyerle vissza a Duee egészségét.
Mussoliniról tömörebb, lélek; be markolöbb arcké]>et senki sem rajzolhat Somotly István-nál, akt a költő, az iró és az újságíró szemével nézle és kUlu.
SPORTÉLET
Kitűnőim sikerült Zala vármegye ifjuvezetö leventéinek menetgyakorlata
1158 ifjú vezető \'levente részvételével (ártották Zala vármegye ifjuyezctöi :í napos nteiust-gyakorlalukat, amelyen a kanizsai ílj\'u vezetők közül 128-un véllek részt. \\\'ig nólaszöval hagyták el leventéink a város halárai és sorban maradtak el uthaejtett fai vak n levente
alatt. Leventéink először Bnlu-tontnagyarodon szálltuk\' meg és másnap folylátták útjukat és gyakorlataikat. ZulnuptUiban ünnepélyes tábori mise volt, ulánn ítCrcncsér (.István főhad-nagy ismertette n gyakorlatot és eml menyeket. Kzu:án Uh ér László\'ezredes intézeti beszédet
bakancsok ütemes dobbanása 1 a leventékhez.\'Megdicsérte Zala ¦_,_\\
Június hó NÉP MOZGÓ Csütörtöktőt-1 4-ig ------.....----------- vasárnapig
Óriási magyar vigjáték-siker t
Bőnyl Adorján ,,Kis kocsi ~ Nagy kocsi\'\' oimű regényének /iImváltozata
HU KI
UFA vildghiradó. Aktuális részletek napjaink izgalmas eseményeiből.
Xlőaddsok kezdete: jt4, ?5 ée 4-8 órakor.
ZAL\'Al KöZLöNV
liKleumst, i ,2Ínlláxa« aziTWen !á-ttWftwft fl hu nem in minrtonnapoRak a toll házak, do az idény to.ábbi néio- hétre n bocoülotoí, jo elíada-1. fiókkal, a rondolkrizéaro alló műsorral biztoxitva van. így a siozon iuniuB utolsó botiig tori.
tervezi Szüls igazgató a szabadtér olóadást, Az igazgató, most járt Budapesten, ahonnét opora-ogyüttost
készül lohozni n öeriltai borbély szabadtéri előadására,
(i) a két szerző,
Eieomann Mihály és Somogyi Gyula o Pokolé Potor soproni ölő-ailiiünn személyesen jelent meg tízüts igazgató ottani idényo alatt. .Most folynak a tárgyalások, hogy a Fektető Péter a kanizsai színpadon is u szorzók jelenlétében kerül bo-tnu tatéra.
Hétfőtől lép életbe a MAV nyári menetrendje
194-1. június ii
Színház
Meddig fogsz szeretni?
Helyesebben, meddig tort a férfi és a nŐ szerelme. Még helyesebben : Meddig tnrUun a házasság ? Meghatározott, kö-lólt időig-e. vagy halálig. Örökké.* Ezt a hálás témát dolgozta fel irodalmilag ügyesen, franciás, de sokszor ttu szókimondó elmésséggel. és szellemességgel vígjátékának Halász Imre. Adva van a bohémek kis, intim társasága. Köftő, újságíró, ünnepelt díva és hasonlék, András a neves szerző és sikéres hódító (Somkuthy Dezső) beleszeret a felkapott művésznőbe (Mnjláth Mária), de csak kél éves -házasságra akar lépni vele. Ilyen értelmű szerződést is kötnek egymással : hogy a .két év leiária után elválnak egymástól. A nő, aki csak azért ment bele a két éves szerződés játékába mert tudta, hogy párját le fogja tudni kötni niagVt-hak >örök házasságra-, a -szerződés lejártával egy újságíró tisztelőjével (Gaál \'János) ¦ ősz-szejótszvn, kedves furfanggal féltékenységet ébreszt férjében, akiből kitörnek előítéletei és laza, cinikus erkölcsi elvei dacára is. az isteni rendelés, erkölcsi törvény ős a természet rendje szerinti örök szerelemre gyullad és halálig tartó házasságra lép ünádoltjával. Az elmés összeesküvés* kigyógyítja a léha felfogású férjet erkölcsi aluntasságából és kiábrándítja könnyüvérü világából, ugy hogy végül kénytelen beismerni, hogy — a házasság .szent dolog. Kar, hogy az iró a csattanó kedvéért a házassági erkölcsöt üti arcul az utolsó jelenettel. A vígjáték, néha az ismert »francia« sikon mozog, hogy érdekes francia fordulataival és rendkívül ügyes beállításával minél nagyobb hatást váltson ki hálás hallgatóságában. A közönség jól mulatott a jól megrendezeti és frissen; gördülékenyen előadott darab sok derűs jelenetében. Majláth Mária Gittája rokonszenves uhi-kitils volt, feladatát meleg sziliekkel oldotta meg. Közvetlen volt és bensőséges. Somkuthy Dezső, a társulatnak ez a nagyszerű erőssége, a neves szerző alakításában minden részletében kidolgozott cmberrajzol nyújtott, Vörösmarty Lili teliét-" ¦sége ismét nagyon szélien érvényesült Ria alakításában. Solymossy Imre muiJálságos volt (iyórgy szerepében, Gaál János jó volt az újságíró szerepében, t-\'éni\' Imre dr. Borz szerepében eredeti volt. Vihary Hédy megfelelt a titkárnő szerepében, valamint a többiek, akik mind hozzájárultak a sikerhez.
A közönség sokat tapsolt a jól sikerült előadásnak.
(B. R.)
Színházi, hírek
(x) ÍÍEGHO 8 B2 A BBITOTTA ¦1 nagykanizsai városi képviselőtestület azinügyi bizottsága négy héttel a Ssüta-tárBulat játszási on-Kodélyét. Eredetileg a viszonyokra váló tekintettel ésak négy hótro kapott engedélyt a színhát, mort min-drmk\'i azt hitte akkor, "hogy az Idén nom toaz zavartalan szezon a kani-sempadon. A nagykanizsai közönség szánban nam Taszította «1
Jlinius 5-tŐl, hétfőtől kezdve megváltozik a vasúti menetrend. A vasárnapról hétfőre virradó éjféltől tv nyári menetrend lép életbe. Kanizsai vonatkozásban a menetrend a következőképpen
ül likul :
Nagykanizsáról Budapestre indul 2.10-kor személy, 4.40-kor sebes, 14.33-kor személy. Nagykanizsáról Siófokra indul líl.íi.l-kor motor.
Budapestről N ugyku nizsára indul y.OS^fior személy, 14.30-kor személy, 18.20-kor sebes.
Siófokról* Nagykanizsára indul 3.30-kor-motor.
Nagykanizsáról Szombathelyre indul 8.30-kor sebes, 15.00-kor személy. Szombathelyről Nagykanizsára 7.55-kor személy, 19.05-kor sebes. Nagykanizsáról ZaIpegorszegre a fentieken kívül 23.20-kor motor,
Naptár. Június 3. Szombat. Róm. kat. Klulild, - PiolestánB Klotild. — Junlm 4. Vasárnap. Rom. kai. SzenihároniBagvaBír-nap, - Protestáns SíetnliArom8agva>arnap.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 érától es.to 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nap nóknek.) Telefon: 660.
Június 4: Trianon
... És összeüli a vésztörvényszék, hogy mint egykor a világ Megváltója fölött, most a keresztény Magyarországra mondja ki a — Cruci-figuet! A világ-szabadkőművesség lovagjai adták ki a jelszót a katolikus Ausztria letörlésére és a Itcg-num Marianum feldarabolására. WUsoniúl, a nagymestertöt a Orand Oriensen át a budapesti Kelet-pá-, bolyig: egy hosszú földalatti hálózat vetette, kt mérgezett nyilait Magyarország meg fojtásara. A Mártu-ki-rálysay imti ugyanis \' a sziktanir, amelyeit mcslerkettései megtörtek a szabiul\'kőműves vakondoknak. Magyarország volt a gát, amely az akkori »elazönlés«-nek frontot áüiigtt. Már az akkori rendszer folytán és a "honi páholyok politikája millió magyart késztetett nj hazai keresni Oncte 8am bányáiban. Ugyanakkor az agyafúrt humanista szemforgatók szeretet-csomagokkal^ hintettek homokot Pcdlow Heslvér* utján a világ szemébe, ezzel falaztak azt a sok százezernyi magyar vérveszteséget, az amerikai zstdó -nagytőke magyar rabszolgáit, akiket itthoni zsoldosaik hazátlanokká tettek:
ezzel átszállással 7.20-kor meg, lehel érkezni Szombathelyre. Zalaegerszegről Nagykanizsára 2.3G-kor motor.
Nagykanizsáról Pécsre indul ¦1.20-kor személy, 21.10-kor sebes. Pécsről Nagykanizsára indul 5.30-kor sebes, lü.40-korve-gyes.
Nagykanizsáról Csáktornyára indul 8.00-kor motor, M.28-kor, 21.12-kor, 23.11-kor személy. Csáktornyáról Nagykanizsára indul 2.22-kor, (i.Ob-\'kor, 13.00-kor személy, 18.30-kor motor. •
Az Árpád június 5.-én, hétfőn még közlekedik, kedden már nem.

A budapesti sebesvonulok Balalonlverény megállóhelyen is megállnak.
Huszonhárom, éves keserű rabságban kellelt sínylődnie, a magyarnak. Minden megszületett gyermek, aki a trianoni pusztában látta meg a napvilágot, adófizetöJ6r rabszolgája és adósa lón a hatalnn gőgben tobzódó »győzőknekv., mig az Eucha-risliás-év gyümölcseként lejxittant az egyik, -majd második és negyedik karikánk a trianoni vasbilivcsről..
Am alighogy lélegzethez jutottunk, a kereszténység ellenségei ismét fegyvert fogtak reánk és azokra akik bennünket védéimükbe vetlek, akik mellénk állottak, akik baráti jobbjukat nyújtották felénk megpróbáltatásunk súlyos napjaiban. Most is azzal az eltökélt szándékkal, hagy letörölnek bennünket a f érképről.
Holnap, június. 4-én, a trianoni gyásznap évfordulóján emlékezzünk vissza mindezekre, amikor fiaink ismét azokkal állanak szemben pokoli tusában, a/:ik életűinkre, pusztulásunkra törnek.
Álljunk áldozatos magyarsdagal és kemény megingathatatlansaggal felelős vezetőink mellé. Ne faragjunk magunknak sárból készült bálványokat, mikor nagyjaink dicső csarnokából glóriás fény sugárzik felénk, am ikor nícgvan a kijelölt szentisttáni ut, amelyen haladnunk kell, hogy kiérhessünk a trianoni pusztából és megvan a mi szent piros-fehér-zöld útjelzőnk és — a hősi temetőkben pihenő sok szűzezer magyar harcos. kiégeti, tekintete mered vádlón minden ellenségünkre.
Június 4 — emlékezzünk...
(B..R.)
1$
MÍ van a hivatalos lapban ?
A Budapesti Közlöny pénteki, 123. száméban rcndelelck* jelentek meg :
külföldi tartozások péngŐértékben való befizetése tárgyában határidők meghosszabbításáról,
közszolgálati alkalmazottaknak hatósági kiürítés kapcsán megállapított\'- egyes járandóságokról,
hadműveleti területről állatok szállításáról,
gáztartályok előállítása és forgalma tárgyában,
vasúti üzletszabályzat egyes áruszállítási rendelkezéseinek módosításáról;
a gyufa csomagolásáról.
- (Eljeívzét)
Páhv Marika Bálátonéderícs és dr. Grubor Zsigmond ügyvéd Budapest jegyesek. (Minden külön érto-BÍtés helyeit.)
— (Késik a kanizsai strand
megnyitása)
Az előző óvokbon rendszerint június elsőjén nyitották meg a nagykanizsai strandfürdőt illetve sportuszodát. Az idén a megnyitás némi késedelmet szenved. Ugyanis az egyik kitt motorja clégott és ezt kell most sürgősön pótolni, hogy n szükséges vízot tudja szolgálni. A műszaki akadály helyrehozatala után azonnal megnyitják a nagykanizsai strandfürdőt, ami a hónap kőzopo tájt várható.
— (rértlcserltészek a bomba-károsultakért)
A nagykanizsai Fórfiosorkészcsa-pat egész évi munkáját a bombaká-rOBtiltak segélyozóso szolgálatába állította. Nagykanizsán fot.Vó hó 8-án délután ö órai kozdottoí tartják műsoros estjüket az rparföstÜIÖt nagytermében. Műsoruk kiemelkedő száma Kocsál\'dy: »Morro fölén eimü párjolönoto fősz. További munkájukhoz ad lőkőorŐt mindenki, aki színvonalas és vidám műsorukat megnézi.
— iTáborlpostal hír)
A bonvédelmi minisztérium közli, hogy a tábori csomag küldéséhoz szükséges s a levelezői a jmkou lovó április, május havi szolvényoket csomag küldésére fölhasználni nom lobot. Tábori jioíita oimre csomagokat csak a június havi szelveuyckke-1 lobot küldeni.
— (Orvosi hir)
Katonai szolgálatomból haza érkeztem szabadságra, 4-fcÓI 8-áíg rendelek, Dr. Sligetbj Aladár. (:)
— (Fadrászfizletek zárérája)
A fodrászok szakosztálya ezúton értesíti tagjait, hogy Űrnapján üz-lotoiket egész nap tartsák zárva, -¦ Elnökség. • .- - v (;¦»
— (Áramszünet)
A Drávavölgyi értesítést? szerint Nagykanizsán a Horthy Miklós-ut oldjétól a\'Csongor,y-ut végéig juiiius 5-én és 0-án különböző időpontokban és különböző szakaszokon postai munkálatok következtében áramszünet lesz.
— (A tervgazdáikadás)
A jégbiztosítás nemcsak a kalászosokra, hanem ipari nörónyokro ós olajtartalmú magvakra is köthotó, melyeket fokozottabb mértékbon koll termelnie. Jolontso bo idejekorán
jégbiztosításait, egyrészt bog}\' korai jégkárai mogtórüljonek, másrészt mert olyan terményeket, amelyeket már jégverés ért, biztosításra nom lobot olfogodni. Az Elsó Magyar, Altalános Biztosító Társaság holy-Mi főügj\'nökségónok cimu: Cson-gary-üt 2.
Légvédelmi fekete papin teknősekben
Tapéta és dakoráolós papírok Paplrabroszok, azönyegak, állványpaalrok
ös egyób áruk nagy választoltban
lUSWJ mm papiraagíksreíkesóiébea Kankaailis, Erzsébet-tér 4,
Talaton : 305.
___ 17«
HÍREK
ZALAI KÖZLÖNY
1844. június 3
Nyilvános árverés.
fllsósánci temetőben levő kaszáló vasárnap délután
3 órakor nyilvános árverésen el lesz adva.
„„ Községi elöljáróság.
Nagykanizsa, \'.iiojryoi vároa polgnrmoatomiöl.
15.147/1944.
Hirdetmény.
Felkérem a város közönségé!, hogy folyó évi Június hó 4 én viléz Oszlínyi Kornél m kir. vezérőrnagy ur díszpolgári oklevelének átadása napján házaikat feüobogózni szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1944. május 31. Í74J PoiKármffsler,
Nagykanizsa mojryoi város polgárin 08 torétÖl.
15.836/1944.
Tárgy: Köles-\\velömagakc\'ó.
Hirdetmény. .
Felhívom a gazdaközönség figyelmét, hogy aki köles vetőmagot óhajt Igényelni, az a gezdakönyvévet együtt folyó évi Június hó 5 én d. e, 11 óráig a v. gazdasági hivatalnál jelentse be igényéi.
Nagykanizsa, 1944. június 1,
un Poleár mester.
Nagykanizsa megyei ráró* polgármesterétől.
Tárgy: Ellenséges repulógépró\'l leszórt mérgezeti tárgyak.
Hirdetmény.
Felhívom a varon köiönttógo Ilgyel-mei arra, hogy etlfaségea repülőgépek ujabban mérgezett hopelielyszorU vattát h/.rjnink le, amely ugy emberre, rolót állatra halálos hatat u. tíz a IflNzórt tárgy leh,et papír, vagy mán anyiigból t«. rnmételt\'\'n fálazólltom n varon kil-zönaúgét arra, hagy ha Ityon Idegen gyanús tárgyul taial udvarában vagy körijében, utakon, mezőn, ai ormai jelentté a legkoV.ftlchbl rcnrtflrőrfzerB\' nek, mielőtt ahhoz hozzányúl.
r\\ gazdálkodó lakosság figyelmét még Ml fin Is fölhívom, hogy az állalalt óvja nx ilyen gyanún dolgoktól, nehogy azok nz nieség köze kertll]onek és az állítok elhullását okozzák:
Nagykanizsa, IH44. JunluB I.
uh Polgármester.
Nagykanizsa me&vei rároa polgármae tarétól.
16105/1014.
Tárgy: A vlzvezelákl vízzel való takarékoskodás.
Hirdetmény.
Felhívom a város közönségét, hogy a vízvezetéki vízzel a legiuei-ezebb-menóieg tiikarókotikodjek, mert a kutak éi ailvultyuk teljesítő kópeRtége a meleg követkextében előállott nagy vlifogyuszlae miatt máris elégtelennek bizonyult
Mindennemű kerlöntezéa beazünte-tendó a* a vízzel a legB/igorubban bolt takarékoskodni, mert ha telhtvásom eredmény telén maradna, kénytelen le-M/.ck utasítást adat az üzemvezetőségnek, hagy a vizet a bzukséghez mérten zárja mert légoltnlml oélra feltétlen szükség van naiiyabh mennyl-xéKtl vhstartalékre.
Nagykanizsa, 19**- má|ua 31.
ut,i Polgármester.
Légitámadás esetén is biztonságban vannak a bankbetétek
(MTI) A légitámadások köyotkos-tébon n lakosságnak egy része kivonni iMjlétjét a bankokból. A közönség abból u té vos, fölfogásból indul ki, hogy hátha 11 bankokat léjíitá-rnadás éri és a l>otétje odávófiZi lllo-tékoa bolyon mognyttgtatják a kö-zőnségot, hogy a bankok könyvoikot olyan bolyén őrzik, oHiol azok \'még bombatámadás oactébon som Bommi-
Bulnok inog és igy a támadások után zavartalanul totioaitljotnok kifizetésekét. A kö^i;;i/.iÍ!isií\';Í [\'¦iíitlKíir ¦zavart keltő jelenséget illetéken lielyon ckuIí átmenet inuk tartják, morí ?annák ogyáltalán «omini komoly indoliti ninón. Viszont ezzel az öljéráfisal cöak u bankok \'fölösloiíes munkáját szaporítaná mog a l>etov6.
Elkeseredett harcok folynak Diaz szigetéért
Tokióban a legnagyobb feszültséggel figyelik az angolszász erőknek Din/, szigetén történt partraszállásával a pillanatnyi helyzet alakulását Bár a harcokról esak kevés hír érkezett, a rendkívül Fontos sziget birtokáért elkeseredett harcok folynak. Az a lény, hogy
az ellenség csak egy szűk hid-löt alkotható!\'., azt bizonyitjn, hogy a japánokat \' egyáltalán nem lepte meg az ellenség akciója. Japán részről hniigsulyoz-záti, hogy n dinzszigéti harcokkal a háborúnak cgv ttj fejezet*\' kezdődik.
Június 5., 6.j 7.: könyvnapok
lUinl HZ iltóbfif övekben reh\'dszo-tofxm, nz időn iá móírtafti\'fift u magyar Bzóffom, a magyar lélek,, .j^ma-gyttr gondolat pmpii^nmla-n.ipiát, n háromnapos könvvnauot. Az általános holyzotro váló tekintettől talán ;.:>m olyan gazdagon, mint njásknr, de\' ine.ctiHztult nfngyar HZL\'Ikmnnol f fia lolkiaéggol lépnek a kiadók a közönség elé kiaiiványnikkaJ, A nagy kanizsai könvvkiTeskodók teljes felkészültséggel" várják a magyar v\'á-sárlóközönségot az \'idői\' konyvna-
|»ik ra.
Mindennemű mezőgazdasági.
konyhakerti 6s virág
..... M A G,
valamint ízőlökötoző zsineg, nyékény-ponyvök, henlesszatyrok slb. kaphatók
TÓTH JÁNOS
T.lafon 63. . KlrAI*-ulc* 37.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaráloknak íb ismerő\' sökaok, kik a (elejihetetlen |ó hitves, édesanya, testvér, nag) -"ly.i és rokon
Klinqer Káralyné
.. -,/íjI. Németh Taróz (emelésén megjelenésükkel, vagy barmi más módoa fájdalmunkat cnyhí tetti. igyekeztek, czulon mondunk hálás köszönetei.
A gyászoló osalád.
KI
NAhY
eredmeh/t
LENDVál SIKLÓS Nsgfkanlzsa, Fó-ni 14.
Singor Vmrrógép k<pvU«lat. — Kóx\'munkm rövidáru Ogieto
Vállal: Előnyomtatést, fehér és színes kézi és gép-_
him/cst, betühimzést. KlaArje flgyelemmel kirakataimat.
a legbiztosabb hatású porozó\' ét. permn-
tezőszer szívó és rágó kártevők ellen. Emberre és háziállatra ártalmatlan. — Gyártja J. R. Geigy fl. G. Basel. Rendeléseket felvesz a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete bevásárló kirendeltsége, Nagykanizsa.
DRIWMRN.GYI
VIlULiMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
A Ji.,u,\'i5rnltii. ÍUotioe, r»kl»ll-.«ol6k, \\>-.noi..;..., lUknarC ív\'vllálioíltía mlnuaw vlllamoa 1 í.\'dóüluii
délotöíS 8-tól délaUk. IS ái-áig
C.»»i,Boi v-ct »1. talBfow 294.
APRÓHIRDETÉSEK
Sanada! azonnal lelvén* Unger va«. kereskedés. 1735
Két le*ny bármllven flilelbe ¦ hla»«l. iji\'jlni afinlkozlk, Cím « kUdóbm. 1741
Tanulóleényl tnlvesi Csönrior úb 1 Sztbó IndiiiiUzIct, Hoilhy Mlklói ut 12 (iMAORT-háx). 1715
Bgy aao***laáM|rl éi etrv tsnulóle^nyt felvési Crtke szabómeiler Horlhy Miklój-ut 15 ¦ 1743
Kllutaiaény felvétetik Schltas kSnvv-kételkedés, Horthy Mlktós-ut. 17Ö6
Jlaonnull belépésié krresek egy fiatal henlcs- ét mészéros-setédet. Falusiak elOnyben, Simon István hentes, Ktska-nlzsa. . ... 1774
KosalnélkOl bf lliónó! dtlelűlll óiá\'ra felveszek. Sügér ut 16/a fö dsr. Jobbra. 1763 1
Háromnagvadas nBl bloiklll, |>
kaiban levöt, megvételre keretek. Dr.Könit; logoivos. 1759
Cyarmakruha ebidó jézid I/jIkkcjí-ul 56. 1795
tfélfim délulán háromhónapos, uradalmi fajslllüók lettnek eladva Csengery ut 21. aiám luboly Jáios htnieanéi. 1764
Etadú 4 dirab négyhónspoi, falllazti német vfislo. Anvluk kiváló vadészkutya. Megleklnlheló: Unglakabfs puszta, u. p. Üúsitony (KeövesLmlógaidaiági.) 1772
5 hDtd rít mtermése eladó MagvAr-
ulca 85. 1751
Efad-t több ablakra való, zold itatu, Török, Fó-nt 5, 1771
Mag holnap o\'csó lialnap Béicxlné\', a Törvényház mellett. Teleion 6-57, 1773
EkórerdU ttaoanywái-I fehér literen* kint 5f0 P vóróa lllerenklnt 480 P kao-baló fjízsó fuizerütlet. Teleki-ut I 1770
BÚTOROZOTT SZOBA
Buloroiott sióba fiatateniber résiéte azonnal klaclú. Ugyanod lObbléle srr\'r-¦rám eladó Rákóczi-utca 34. . 1757
UAZ ES INGATLAN
H**at, szólót, földet kOivelit: Patin, Teleki ut 8„ telefont 670.
Vidéki 4 szobás házam eladó, vasúthoz közel. Bővebbet Na,;yk«iil*M., Cpen-gery-ut 38. Klelser, 12-0 lg. 1750
ElntfAvra kOzvelit kisebb, nagyobb keilei csa-áni - és béihizakat, Hévie legszebb helyén adómentes villát Hcrvá h ingallnnlroda, Sugár-ut 42 1772
HÜLONfÉLE
Elvaaaalt I barna kis vadászkulv. Mrgiaifió szíveskedtek Bílhory-utca 20. llatt Nagynak áftdnt. /\' 173Ö
Elvaaaatl ma egy hete a szlnhiihan a dé\'uttni előadáson Jobb oldalon, 5 1k sorban egy fekele keretet gyóRytxemÜvcfr. Mivel sí má«a értékkel nem blr, kérem a becsületet mtgtalálót, hogy 20 pengő jutalom ellenében e laa kíatlátilvifalában leadni tttveakedfék, 1786
Glmnáaiutnl éi po\'g Iskolai tanulók msgámatiitatát középltkolal tanár elvállalj. Klslaludy-u. 9. az, 1746
PolgArlatat ét glmnázitlit maeán-és livItovfzsgáiB elókétzlt polgárt íticelti tanár. Citn a kitdóbaa. 1764
ZRLAI KÖZLÖNY
^OttTIK«l NAPILAP Klad]n: „KüzoaidasAfll R. T. K»Bykanii«\' FelClö* kiadó: Zalai Károly Nyomatott . a „Kízgwdasáot H. T. Nagykamisa" nyomdájában Naoykanizsán Nyomdáért falói; Zalai Kara*/
Cím:
84 ¦ 6vr., 125 sz. Nagykanizsa, 1944. június 5. liAtfő 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Smki-**lo *<¦;¦\' kunldhivHiii!;<>-ut .">. >i Szer koszt ost-i:! í\'n kitiilúliívtinili lelcion 7ti Mesíjeicník minden hétköznap délti\'taii
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési Áru: egy Űrnapra * pengő 30 ll|16r,
negyedévre 12 pemré 40 fillér. Egyes szőni: liotko?nii|ii«IH1.. azomhalon 30 fin.
MM
filéz Oszlányl Kornél vezérőrnagy, a Mária Terézia Rend lovagja, átvette Nagykanizsa város díszpolgári oklevelét
^Az örök magyar katona-eszménynek hódolt Nagykanizsa egész társadalma a díszpolgárt avató ünnepségen
Napok, eleiek, emberek, emlékek vesztek bele a dübürgö idők örvé-nyéöc azóta, houy a magyar honvéd a donmeall pokolból, Istenre is a. maga hősiességére hagyva, CEorbltatlanul hozta haza sz Ősi magyar katonabecsületel De nem fakult meg és sohasem fog megfakulni a magyar lélekben a magyar honvéd hősi helytállásának megbecsülése. Enrtek ünnepe volt vasárnap délelölt a nagykanizsai városháza dísztermében, a nemzeti színekkel eV örökzöld dísszel ékes falalC
közölt, amelyekről a város polgári történelmének levegője árjd s amelyek közt most a magyar katona* eszménynek éptllt oltár az uj magyar törttnelcm számára. . A termet megtöltötték a város katonai és polgári társadalmának küldöttségei és a város képviselőtestülete, ritka ünnepek díszes együt tese, hogy tanúja legyen, amikor a Mária Terézia Rend első lovagj\', vitéz Oszlányl Kornél vezérezr. des, átveszi Nagykanizsa város díszpolgári oklevelét.
„Ennek a dhfpotgári oklevélnek lelke van...*
A diszterem erkélyén a\' honvédzenekar a nemzeti. Imádságot játszotta. A díszközgyűlést dr. Hegyi Lajos h. polgármester nyitotta meg, majd igy folytatta:
— Mióla vitéz honvédségünk a legfclBQbb Hadúr parancsára, fegy-verí fogott a bolsevista veszedelem ellen és Ösi határaink védelmére messze idegenben vérzett, Itthon pedig ártatlan áldozatok* vére szenteli meg a drága magyar földet, azóta, hőseink áldozatával testvéri közösségben összeforrt szívvel csak egészen kivételes alkalmakkor: gyúlnak Ünnepi lángok. Ma áz örök magyar kato\'na-eszmenynek akarunk hódolni a mi iiös kanizsai honvédeink hős parancsnokának személyén keresztül, akit a Kormányzó Ur először és egyedül Ítélt méltónak a legnagyobb kitüntetésre, a Máda Terézia Rendre. A képviselőtestület múltjához és hagyományaihoz maradt hü, telikor egyhangúan hozott, lelkes határozattal, a Városi Qatdasági blokk Javaslatára, vitéz Oszlányi Kornélt a város díszpolgárává választolta. A város egész közönségének ünnepe, éz. Polgárságunk díszééi, mindnyájunknak követendő
például választottuk azt, aki hivatásában kimagasló katomi képességek kiválasztottjának, magánéletében kiváló emberi erények tisztes polgári letéteményesének bizonyult.
— Ennek a díszpolgári oklevélnek lelke van, mondta beszéde vévén a h.\' polgármester — és, ah iől a htis katoia iránti tisztelet, a polgári erények és emberi értékek megT betsülése sugárzik. Trianon gyászos napjanak évfordulója Is van ma. Ma ennek a napnak az legyen számunkra a tanulsága, hogy csakis hősök fanatikus hite jelölheti meg az.utat, amely nem-ütünk fennmaradásához és felemelkedésihez vetet, hogy a Dunavölgyében isteni akarattal kijeiéit küldetését teljesíthesse. Dr, Hegyi Lajos ezután átnyújtotta vitéz Oszlányi Kornélnak a dlszbekötött díszpolgári oklevelet és perceken át az (lumpiét; zaja és melege töllötte meg a termet
A díszoklevél remekbekészült iparművészed munka, nemes Fekete László festőművész egész lelkévet adta bele\' minden ludasát, a magyar mivész képzelőerejét és a magasrendű hazafias cél lelkesedését.1
„Ezután ember és ember h&zi a külSnbség csak az lehet, hagy m katonái mindenben első hely illeti meg"
A városi képviselőtestület nevében dr. Boda Károly emelkedett szólásra azután.
— A Kárpáloktól koszomzott tó nákon — mondla — a honfoglal is óta alig néhány évtized vlt csak, amikor a magyar békében vethetett, arathatott. Hol hadak támdtak, hol idegen csordák akartak felenni bennünket, ami ellen cak karddal védekezhettünk, hol pedig faitánk igazi erefél, nyelvünket, szellemünket fenyegető veszedelmekkel kellett Ulz-denünk. Ezek döntötték el sorsunkat és a\'akltották ki sajátos nemzeti egyéniségünket. Ezért lettünk Eu\'ópa első katona-nemzete. A magyarság
sorsa, nagysága pedig mindig atlól függőit, hogy mennyire volt luda-láhan elhivatottságának, vagy meny-nvire távolodott el aitól Történelmi tény, hogy a vezérek, a szent királyok, Nagy Liios, a Hunyadiak ko-ráb n élte a magyarság legnücsösé-eesebb napjait, igazi aranykorát, a legendás aurea aetani, amikor a kardiai szerzett föld határait három tenger mosta és magyar vezérek diktállak a történelmet Európa föd-jén. Voltak idők századok Is, amikor egyenlőtlen küzdelmek során ugy látszod már, hogy meg nem marau-halunk. És hogy mégis élünk, azért van, mert magyarok vagyunk. Ez a
végzetünk. De ez a végzet dicsőséges végzet, mert hősi életre kényszerít bennünket. Ma ís ezer ellenség sebétől vérezve, megfogyatkozva fdl Örhelvén a magyar. Karúját leszúrta Európa és Ázsia halárán messzire kiá tó tilalomként s kardján k vércsatornáján ellenség vére csörgedez, a kard markolata pedig Krisztus keresztjeként kelet felé mutat. A megpróbáltatások olyan idejét éljük, amikor csak élet <s halál közölt választhatunk Most újra el kell felei-tenütu mindazt, amit ellenünk Európa vétett. El kell fclej cnünk, hogy évs ázadoion át pusztulni veszni hagyták a magyarságot. Elfelejtjük, mert érezzük, hogy a magyarság FOrsa most Európa sorsát ís jelend. Érezzük, hogy a magyarság élete Európa étele s halá\'a Európa halála Is. Álljuk a vártát. Teljesítjük ishni küldetésünket. Vért hullatunk és verejtékkel dolgozunk. Lemondunk és tűrünk, mert a harchoz ez kell. Megteszünk mindent, mc-l a végső győzelemért -haicolunk. Győzni akarnak, mert lelkünk egy uj aranykor, uj amea actas után vágyódik. A harchoz hős kell. Hősök kellenek, sőt egész hősi népre van szükség. Lelkesítő eszmétől áthatott, harcoló, hősi népre. Ez most minden: .
visszatérni ösi eszményünkhöz, a a harcoló hősi hivatáshoz, melyben annyira szeretni kell éle- . tünket, hogy ne féljünk védelmében meghalni
Mindez azonban\'szervesen átkeli, hogy hassa egész (ársadalpií ételünket, megváltoztassa- társadalmi he
rendezésünket Ezután ember és ember közt különbség, a társadalomban differenciálódás csak abban lehet, hogy a hőst, a katonát mindenben első hely illeti meg. A hősi vitézség, a hazáért ontott vér, a harcterek sebe legyen a legértékesebb stigmája korunknak. A kalonakőnyv, a rokkantlevél, az Özvegyek, árvák gyásza lehet csak kiváltságok forrása, melyek részükre a társadalomban megkülönböztetett, előnyös jogállást \\ biztosítanak Ez a megkülönböztetett helyzet á nemzet egyetemére Is kedvező hatással lesz, mert hősi küzdelmének bizfos alapja lehet. Ebbe a vitézi uj világba oejutní a nemzet minden tagja hősi lelkületével tud.
— Ennek a széfemnek megnyilvánulása volt az egyhangú díszpolgár-választás. Fz a választás szól Oszlányi Kornél személyén át minden magyar honvédtisztnek, honvédnek, akik a hadak útját megjárták éi sz isteni gondviselés segítségével hazatértek.
A nagy lelkesedést kiváltó beszédet közbem ís többször szakiiotta meg a tetszés zaja s utána hosszú Ünneplés kőiben állt fel szálasra az ünnepelt, vléz Oszlányi Kornélt Nagykanizsa díszpolgára, A terern közönsége felá\'lva hallgatta kegyeletes megemlékezését a Denrtlenle halolt magyar hőseiről. Majd közvetlen szavakkal köszönte meg 5 kanizsai po\'gárség kitüntetését, a meleg ünneplést és vázolta azokat az életelveket, amelyek gyakorlati követése a haza minden polgárát hőssé avathatja akár a harctereken, akár az itthoni munka frontján kell meghoznia a hősük áldozatát;
Dr. Hegyi Lajos fi. polgármester zárószaval titán n valóban lélekemelő ünnepség a Himnusz hangjaival fejeződött be.
Nem volt bombázás a ma éjszakai magyarországi berepülések során
A berepülés zavaró
A Magyar Távirati Iroda jelenti : Tegnap az esti órákban egyes ellenséges, valószínűleg orosz repülőgépek lépték át széles kiterjedésben az .ország keleti halárát és a déli részeken át délnyugati irányban hagyták el az ország területét. Egyes helyeken a légvédelmi ¦ tüzérség működésbe lépeti. Valószínűleg ugyanezek a repülőgépek mn a kora hajnali órákban a bere-^pftléssct azonos útvonalon visz-szaYcpüHck. A 1 égvédelmi tüzérség egyes egységei a yisszn-repűlés során is működésbe léplek. Bombázásról jelentés nem
érkezeit, jellegű V
tegnap Parist bombázták
Francia híradás szerint angolszász bombázógépek tegnap újból \\agy-IYiris leniletét támadták. A támadás sorári kisebb károk keletkeztek.. TéVe4és I Szombaton az Egyesült Államok összes rádiói jelent ették, hogy uz angolszászok Franciaországban partraszálltak Néhány pere imilva helyesbíteni kelteit a jelentést, hogy a Lon-
donból keltezeti alapszik.
hír tévedésen.
ZALAI KÖZLÖNY
1944. június 5
További katolikus feladatokat jelSIt meg és ai egyháx ellen hangoztatott „xeidóbarétsAg" vádjáról nyilatkozott MNindsxenty püep8k
a három nagykanizsai egyházközség együttes beszámoló díszközgyűlésen
Az egyházmegye uj püspöke, Mitutsxoiít) JözséK munka-szemlét tmiptl zalai bériiiakörutja\' alkalmából a nagykanizsai katolikus egyház-községckboii. Kcélból tartotta vásárnap délután a bárom egyházközség közöd díszközgyűlését a városháza disz termében, i ">it voltak in ind bárom egyházközség ogyházi és világi yo-zetői, a város köz és társadalmi ólefénok páni én világi élenjárói, a katolikus Intbuzgalfni és karitatív egyesületek küldöttségei.
A"\'Himnusz ototokléee után dr. Hegyi Lajos 1». polgávoioetor, a
Szent •József egyházközség világi olnöke köszöntötte a főpá^unórt.\' Ií»-muüttotl, hogy u/. egyházközségek munkálkodása, a kanizsai katolikus fellegvár építése az Aotio OataoHcn tengelyéhez iga/odva történt s ba noiíi ín lolietott a viszonyok követ-knztéttoii megtenni mindent, aniil kellolt volna, dü umít lohulotl, azt a kanizsai katolikus közület. »k legjobb lelkiismeretük szerini megtették. Mimlszenty püsi>ök megköszönve
az üdvözlést, köszöntötte egyházi ás világi munkatársait én a diszközgyü-lést megnyitotta.
.fézu
Számok az egyhíxközaéaok életéből\'
L/ozdán Kíné egyházközségi iro- j Harbuiits Lajos
datitizt ti Szent József egyházközség
helyzetjelentését olvasta fel. H8UO
lélek. 2100 család tartozik az egv-
liázközséghez. A családok 5 százalé-
kában négynél több, 10 százalékában
négy, 20 százalékában bárom. .10
mazalékábaii ketté, ;\'.:> százalékban
egy gyermek van, 10 százalékban
nincs gyermek. A katolikus adózók
40 százalékú háztulajdonos. A birok
K) százalékban hitbuzgók. 10 száza-
lékük közömbös, 10 százalék ha nem
is hitetlen,\' do fásult. A gyermekik mlselalogatáaa mint-ei/if 70 százalékkal csökkent az iskolák tziíiietébztt..
A felnőttek 40 százalékú rendszeres
inischallgató. A születési arányszám a 17 százalék országos állagnál 2 százalékkal magasabb.
A Hurtnadrondnek 182, a Credonak
2Ö0, az Úrasszonyok Kengiegáció-
jának 91), íiz Urloányok Koiigrugá-
eióiának 50, az Oltáixtgyosütetnok
lí\'iz tagja van. Adózás terén \'?0 százalékban kellelt lmtoaági segítséget
igénybevenni a behajtásba!.
egyházközségi Szive egyházközség jeientösot terjesztette be. Az ifjú egyházközség hivoinok Bsáma 8Ö17, oblxU adófizető 2878. A kivetett adó 27.042 iH\'iigö, ebbel befolyt 16.065 pengő. A sulvos anviigi helyzetben elindult egy\'Házközacff 154.000 pengni adósságából már csak lö.OOO | jxsngo áll fenn, A templom megépítése után most
katolikus kultúrház létesítését vette programjába az egyházközség.
K. Nagy László a bevonult kís-kanizmii egyházközségi jegyző tu; ¦ Ketl isiuortotto a Magyarok Nagyasszonya ugyházkÖzsóg odaüli t. A hívók száma 8100, akiknek 70 százaléka földinüyee. A költségvetés G0(X) pengő. A plébi\'iniának nincs háza Kiaknnizsán. A líarmadronil-nok 80, a Rózsafüzér Társulatnak 000, a Kalot-nak 867, ti Míflflíióa I reányszövotBégnuk BöV a Szivgárdú-uak 210 tagja van. ..Mindezek .az egyesületek rendkívül élénk műké ¦ tlésbon vannak. Az adó 90 saázaték-Itan befolyt.
Hitbuigalmi ét egyasületl élat
Következtek u luirom egybázköz-*H;g egyes szakosztályainak (hitbuz-galnn, szervezési, sajtó, szociális, kulturális) külön-külön jelentései.
Vida János szakoszWilyi ülnök a Jézus Szive egyházközség hitbuz-galmi életéről számolt be. Százezo-ien felül volt az áldozások száma. Vasár- és ánnepnapokoii (katonákon és lovontéken kivül) 4000 felnőtt jár a félflötomplomba.
Un, Almása; Qytila szaküsstályi elnök jelantéaébél, tnegállapithatéan a Szont József egyházközség bitbuz-gahui életeitek minden liúnupban megvoltak az eseményei. Áldozások szánul közel 50.000.
Nagyon élénk a hitélet Kiakajii-
leyU
zsán. Az áldozások seút litotto a 26.000-«t,
A szotTÓzéai szakosztályok jolon-téseiböl megtudtuk, hogy — mint Basao József jolontotto Inár az nj Jézus Hxíto ogyházkózségbon is megalakultak a valláaos egytöületek. Mükötlik már a Credo, az 01 iá rogy-jot, a Hzivgárda, a U\'áiiygiiunázisü\\k, í>ol(íáiistAk, valamint a\'fm knreske-tlehniaták Mária Kongrogáoiója és a Kárfíesorkéaeek.
A Szent József egyházközség fon--tobb ismertetett egyesülotoi mellé uj is alakult: a iíikeresztdkedottek Szent Korasxt Egyesülete.
Kiskanizsa felelte élénk vallásos egyeafllpti étetp sürgeti megfololÖ kultúrház lőtositéBét.
Katolikus isjtó, -
Dr. ltévfíy Andor szakosztályi elnök beszámolt a Szent József egyházközségben a katolikus sajtótermékek elterjedtségéről, moáomló-kezvo arról, hogy a ühIuí Közlöny szülU>mi irányikuui i-:--./rn katolikus szellemben történik.
Barbarit.i l>ajus szakoaztályi el ¦ nők rámutatott a katolikus társadalom közönyére a katolikus betűvel szemben, aminők uiedtnényóként ma; a világnézetek nagy hamuink idejében,
hithűnél, ismert kuttdiktts férfiak ajkáról is gi/akran botlani az egyház és a pápa ellen kato-tikiuhoz nem méltó kijelentéseket.
A Szent József egyházközség kulturális szakosztálya sokoldalú munkássága kőiben Kondolt a lazanaki kápolna -karbantai-tusára ós a patiui kápolna-uiozjí11\'ómért Ls sorompóba lépett.
Vondra Jené szakosztályi elnök a Jézus Szive egyházközség kulturális munkásságai ismevtetle, rámu-
katalikus kultúra
tátva a háború okozta nehézségekre, a holytállás szükségességé re, a világ bajainak moggyógyiUWnoz a szociális olujcsoppok üIi^rtolonBégém, a kulturális fronton szükségéé fokozott munka kötelességére. A szakosztály gondolt
a ifto2» és könyvkirakalok ellenőrzésére is katolikus erkölcsi én
szeUe.mi szempontból. KiskanizBÚn a kulturális előadások sorozatait rendezték a katolikus kul-
tunnunka kcivtetx\'ii. Most vun fo-kainiitliun sportegyesület niagalaki\' ti\'isa is.
A katallkas szociális iminku
Dr. Wébor Klek szakosztályi ólunk adatai szerint a szociális munkásság o Szont József egyházközségben előrehaladott. Bajtársi Szolga-láta az egész városra kiterjedőiig
4U.1XX) pengőn fölüli összeget ored-ményozeU eddig a hadba vonultak hozzátartozó inuk.
Kiskatiizsán koldus-kérdés nincs, mondja a jelentéit. 15.000 pungót, 9 vagon fat, 150 q burgonyát t\'a egye)K>ket osztottak ki és kiosztást végzott a Mansz is.
Dr. König József szakosztályi elnök a Jézus Sziro egyházközség szociális tevékenységéből kiemelte a
Szenf Vince Kgvosülot Ufí.OOO ¦gélyoző munkáját.
PSM-* ez_y-
Itázközség ruhán, oíjkSu, olelniiaze-rokon kivül nyaraltatásban is rész»-sitette a szegémy gyorrnokokst. f2| gyermok nyaralt a Balatonon.) Ti«-ozor pongőii felüli összeg jutott nza-(fénységélyezé.Hix). Két habakelengyét is lícszereztek,
A püs|>ök kérdésére Mkndakibi Ceiostin missziós főnöknő u Misz-sziósház munkásságából szolgáltatott adatokat. A napközi otthonlwui 86 gyermeket gondoznak. A Leányklub-imk öt> tagja ran. Kinkaniz^in j;1 működik a \'loúnyegyosülot. Mcgkiíza\'-ték a tfázlartáfli al ka lm ázottak egy«-sütotbe szervezését is. 120 menh/\'lyi gyertnokot gondoznak. Fogházi, kórházi, toloncház i misszió, gyermek-nyaraltatás. stb. történik a kék ka-reszt jogyéi)en.
ftrtloklődött a püspök a Keresztény Jótékony Nőegylot munkája után is, amire Farkas Vilma elnök válaszolt. Száz gyermeket ruházott fel a Nőegylet, adott vöróakerssztea ágyakat, reszt vett minden gyüjirá-bon és adakozásban.
Továubi katolikus felállatok
MiiulszoiiU József megyéspüspök a jolontéscik meghallgatása után a hitélet külöribÖZp :\'iga/uteiban BZÖk-Béges toondőket illető gyakorlati tanácsokkal látta el a jelenvoltokat. Klismoréssot szólt ax országos viszonylatban, is jelentősen megszervezőit kiskanízsai Kalot-munkárói, a dr. Üoroucsér látván által tartott férfi és női thoolégiai plŰadáa*sorozatokról, melyekhez hasonlót ajánlott minden társadalmi osztály részére rondszí\'resiteni. A mozi i\'at könyvkirakatok ellenérzésére a három egyházközség közös bizottságának kiküldését tanácsolta. Rlismo-réssel szólt mindhárom egyházközség szociális tevékenységéről. Szo-lelné, ha
még több hádbatvytnttf gyermekeit tehetne nyrraltat/ii. Kérd;
az egyházközségek összefogásét nagyobb szúmv babokelengys beszerzésért-, mely célra most a hatóság tuibu anyagot biztosítani. Örömét fejezte ki a napközi otthon müködéna fa-lott. A katolikus sajtót illetőleg figyelmeztetett a főpásztor, hoJO1 IVSta minden katolikus, ami jobboldali, sót a katolikus álláspont akúrhá»T-szur dogmatikai ollontotbon áll egyou jobboldali sajteniognyilatkozáflokkal. Hangsúlyozta a főpásztor,. hogy
kulhirházra mindhárom egáhér-községnek szüksége, vont. nhhst azo-iiiial hozzá kell fogni, nmint az anyag-nrliéz-iégek l.-hetér4
tetőik. Gyakorlati szervezési udott ezután a főpásztor, kot mondta:
tanácsukat . raajrl nm-
Zildóbarát-e az egyház ös a papság?
Az egyházról ,a papságról, bizonyára rólam is azt mondják, hogy zsidóbarátok vagyunk. Kifelejtik, hogy az egyház és a magyar papság ott volt latócey ÜyózŐ nbtó antiszemita swirvezkedvében, majd az antiszemita KatolikuH Néppártban. Mi az elmúlt század politikai harcaiban is védtük azentségoinknt, ellene voltunk a Ycgve*házasságok törvény\'cs megengedésénok, do ha az állani belehajszolt bennünket, akkor szontségotnk érvényét megvédjük. Ilii Xuiiil>oziben iiu»gkerwszleltok egy feketét, az ogvház azt is más szemmel nézi, mint a pogányt. Senki sem veheti rossz néven, hogy az egyház nem hajlandó nemimbe venni az elsó azentaégot, a keresztségét, mint ahogyan ma azt ogye-sek semmibe veszik. A természetjogot és a tizparancsolatot az ogyház semmi körülmények közt nem adhatja fel, Ha valaki jogorőeon el van Ítélve bűntényért és a bűnéről arányban álló büntetés u halál, akkor történjék, aminők történnie kell. Do bűntény és jogerős itélot nélkül az életet elvonni sonkitől nem lobot. Ez az egyház álláspontja.
Végül a főpásztor rániuiutott ai utóbbi eseményák
hogy
keztében
Nagykanizsa lakossága főre csökkeni és óbból
körot-
•;h.ío>>
\'47.GÜ6
Fo-ut 14. 8z. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tóld.u. 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 ómkor zárunk
TARJÁN-PÁLCSICS.
katolihu*, « többi 1076 él «.-«.< felekrze! közt oszlik me.y. N*fy kanhsa tehát 96JH százalékban katoUhtix táros. Kőnek tudatában kell dolgozniuk ai összes egybázközttégi szakosztályuknak. Ami, szegénység van, *z. most már a mi szegénvm\'-günk. a mi ka-tnteHHÓgünk a sogitéM.
A diszközgyüliis vitéz Kiló Koraao, u Jézus Kzire egyházközség világi elnökének záróMzarairul őri vt!get. Megköszönte a főpásztori fanácN)kal és Ígéretet tett, hogy azok szériát minden megtörténik a minél Öntu-datosabb katolikus élet kimétyitéaa érdekében. A diszközgyülée Icözönaége a pápai
himnusz eléneklése után oszlott, szét.
SZÍNHÁZ
Hétfőn «sta fél 7 ómkor Caah »gy ««/«/ Uérpé Bi^fiUky Hósa nlletéiiielt
150-lk é»Í9ri»Ió|s megthuetlMre HercMg fanw nyönydrü idafáUki
DÉRYNÉ
IFJASSZONY
3zln|4l4k 3 talvonásban
Kedden este fél 7 órakor Czah egy tatét Oparai rendezés Szűcs László felléptével:
hiHL június
ZAUAI KÖZLÖNY
Levente-nap Nagykanizsán
Vasárnap tartották meg Nagy-fciiniüf-a lovontói a l.ov:>nto-na|>ot, Az ifjúság napja volt, unnak a magvas-ifjúságnak a napja, akik- méltók őseikhez, azé az ifjúságé, akik mánia leventék, holnap katonák, horvha kell, hazájuk v.-d;>liiiélK>n élntiiknt áldozzák. Janiim 4-én tartották az Ifjúság ünnepét, mikor a gyászos trianoni »KÓke« omlékunnopo\'tölt. i-In á nap arculütés volt niindon magyar száméra, most 21 évvel később, mintegy válaszul, o tragikus emlékezetű napon volt u Lovento-imp, jelezvén, hogy o magyar nom rijásliet ol, mori\'olyan ifjúsága van, mint dőrék lovontóínk.
A levente-nap, mint mindon Lovon to-mim ka, irttontiszUiloltol kozdó-döti A Jézus\'íSzivo plébánia-tomp-tomban 9 órakor volt szentmise. A szentmisén mogiblont Uhor Ernő (•juedos, korüloti lovontn parancsnok, dr. Tholway /isigmond, a I.ovonto Bgyosülót elnöke, a kanizsai járási lovnnte parane-snok, a gimnázium és koiTwkodolmi iskolák igazgatói és tanárai és sokan mások. A szont-iKWBédet Vajay osporos mondta. Iteszédébon a lovontékot buzdította további jó mankóra. Egyidejűleg a protestáns templomokban i» istentisztelet volt, abol a lelkészek szultán mcgsmléknztok a torontókról.
Szentmise után a hósök szobrainak i megkoszorúzása kövotkozott. A kogyplotea aktus után diszmonot volt jiz országzászló olótt.- \'
•\'tj ómkor » ttozgonyi-uteai ísko-IslHtri folytatódott az ünnepség az 11 j ono- rovonték f ouádafom - tételével. Az ünnepség a >dliflzokoggvol« Kezdődött. Ezután Hering Gyula levente szavalta ol János honvéd lo-gondáju o. försol nagy átéVzéasol Ah kitűnő előadásban. Ezután korült sor a leventa újoncok fogadalmara. A tovents tőrvények elmondása után Kovács Miklós százados rotto ki a fogadalmat itz újoncoktól.
-Fogadom, hogy hivon leljem tem tóteJeaeégemot Istennői, liazával és honfitársaimmal Hzembe-na. A kis leventék ajkáról szált a fogadalom az ég fölé. Katónanetrrzot fiai Ók és » sok inégpróbáltatás férfivá őrlőit a magyar ifjút, akinek fogadalma nem üres szó, hanoin kötolozŐ oskü.
A fogadalom után Kovács százados intézett nagyhatású beszédet a« ujoaaii folavatottakhoz. nAki fogadalmát nom tartja \\nog, az hazaáruló, kirontó iKidig- ilyen nom lo-¦|»ot.« Utána zászló-tisztelgés kövot-TcozoH: öTisztolgünk olőttád magyar zászló, tisztelgünk olőttod magyar múlt, dolgozunk érted magyar jolen és bizunk benned magyar jövÓa.
Az ujonoarató Ünnopség a Himnusz hangjaival ért réget.
A I^orontn-nap a mai konotoklroz méltó volt. öommi hangos (Ünóp-ség, a lélek ünnopplt. A LorenUv napot a lovon tó-otthon ban tartott jelképes tábortűz fejezte bo. ( L. P.
Ml van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny szombati, 124. saáma a következő rondolotokot közli:
áruknak légoltalmi veszélytől meg óvására raktáraknak alkalmas helyiségük igénybovótoto.
zsidó gyógyazortárak ujraongedé-lyezóaokor az\'ollonérték és költségek megfizetésé,,
_ mezőgazdasági tomiéayoknok tüz-tót való megóvása,
szövetséges állam hadereje részére lolHiiKáshoz szükséges iratok dijaié ntosségo..
A vasárnapi, 125. számból:
ogyea fényűző vondégiáló ipari üzo ¦«ok működésének korlátozása,
liigkÖ forgalmára vonatkozó ron-ilolkozések meghosszabbítása, t ipari tbrniolés nicgazoirezóae,
tényleges légoltalmi szolgálatosok -otlátáte, "
Az Iparlgfl Miniszter korlálozkatja, meg-szflntetketl, tsszevoitbafja, áttelepítheti az Ipari vállalatokat
Az ipari érdekképviseletek újjáépítésért kapstt a miniszter fel hátaim ázást
rás alkalmazását irjn clö.kiilőn-l>özÖ vállalatoknak közös termelési feladatokat adhasson, különböző vállalatok üzemeinek egyesítését, termelő eszközeik áttelepítését rendelhesse el.
Am iharosok érdekképviseleti szerveinek újjáépítése céljából felhatalmazza a rendelet az Iparügyi minisztert arra is, hogy uj szervezetettel alakíthasson, a meglévő szervezeteket feloszlathassa, vezetőiket kijelölhesse, vagy elmozdíthassa és az iparosokat vagy ezek bizonyos csoportját kötelezhesse arra. hogy valamely szervezel tagjai legyenek.
A rendelet irányelvekéi tartalmaz a gyáripari szervezet újjáépítése tekintetében is, A GYOSZ megszűnik. A jövőben minden gyárváUnlal kötelezően tagja lesz az iparágnak megfe-szakmai szervezetnek,
A hivatalos -lap vasárnapi száma közli a minisztériuminak a/. Ipari termelés, megszervezéséről szóló rendeletét.
A rendelet felhatalmazza az iparügyi minisztert arra. hogy az ügykörébe tartozó .ipari, valamint közhasználata villamos-vállalalok. továbbá n bánya- és kobóváll álatok tekintetében azok tulajdonosait a termelést vagy forgalmat szabályozó megállapítás részesedésére, vagy a már hatályban lévő megállapodáshoz csatlakozásra kötelezhesse,, az ilyen megállapodásokban résztvevők jogviszonyait szabályozhassa, megállapodásokat hatályon kivül helyezhessen vagy tartalmukat megváltoztathassa.
Felhatalmazza továbbá a rendeld nZ iparüpvi minisztert arra is, hogy uj vállalatok létesítését és a már üzemben lévő vállalatok bövitését vagy teljesítőképességének fokozását engedélyhez kösse, valamely vállalat üzemét mcgssrfmtethesse:. vagy korlátozott mértékben folytatását rendelte el, továbbá, \'hogy nz általa előrt észszerűbb anyagfelhasználást vagy termelési cljá-
lelő
atnely szervezetek a Gyáripari Országos Központban tömörülnek. E központ lesz a magyar gyáripar egyedüli hivatalos érdekképviseleti szerve s annak elnököt az iparügyi miniszter nevezi ki. (MTI}
SPORTÉLET
Eldőlt a bajnokság sorsa a tegnapi rangadón
NVTE-ZMNTE 3:f (2i0)
Három órakor már * telt ház van az NVTE Horthy Miklós-tili sporttelepén, ahol a zsúfolt lelátók mellett még pótállóhc-1 veket is létesített a vezetőség. Ött láttuk a közönség soraiban dr. Krátky István polgármestert, Dinda János és Hnzsinszkv László MAORT főmérnökök társaságában, de kint volt a város részéről még dr. Pottyondy .10-zsei\' tanácsnok, valamint * az. NYTK elnöke, Szakács Xnjos álloniásfőnök és még sokan a város sportbarát közönségének köréből, heszült csend uralkodott a nézőtéren és a játékosok körében, amikor Boros sípjelére 3 óra 7 perekor megindult a játék. A két csapat összeállítása :
NVTE : vitéz Zalán - Kósa, M u n kác-si Varga. N émeth, Kőfalvi .hihás,z, Erisch,
piacské, Tora, Horváth.
ZMNTE: Kovács II. Kárpát, Horváth —\'Kiss I., Kovács I.. Héjjá Istenes, Mihályi, Kiss fí., Lylca, Németh.
Kezdés után fergeteges biztatás hangzik a nézőtérről. Az első pillanatban tapogatódzó játék van a pályán, majd fokozatosan fölénybe kerül az NVTE. A I. percben váratlan potyagólt ka]> n ZMNTE. Elég voszélves támadás indul ki az NVTÉ balszárnyán, de Erisch lövését ami nem volt elég erős Koyács II. röviden Horváth elé öklözi, akí hálóba talál. 1:0. Lyka pompás labdákkal küldi előre a ZMNTE csatárokat. De csak két sarokrúgás jelzi, hogy néha a ZMNTE is vezet tán vadast a kék-Pehérck
kapuja ellen. A 14. percben óriási helyzetben rontanak az NVTE csatárok, de Horváth és Kovács I. lelkes játéka is hozzájárult a gólhelyzet elhárításához. Juhász ugy otthagyja Kárpátot, ahogy akarja és iveit labdája veszélyesen kerülgeti a Rítrkakot. A 42. j>erc.beji Kárpát Kovács II. elől elfejeli a labdát Plaeskó elé, aki hálóba vágja a bőrt. Mindenki nagy meglepetésére a játékvezető a gólt non adja meg. A 44. percben a villámgyors NVTE lá-madósor ötletes játéka teljesen sakk-mattá teszi a ZMNTE védelmét. A labda Horváthoz kerül, utána Juhász lövi a kapura véghetetlenül. 2:0.
A második félidő első negyedórájában a ZMNTE némi fölényt harcol ki. A 12. percben Kisss II. nagyszerű lövése érdemel dicséretét) majd a jobb-szélre húzódó Kárpát igyekezete érdemel említést A 2 í. percben Juhász nagy lövését fogja hatalmas bravúrral Kovács II,( majd a 34. percben I-\'risch gól-
szerzési remén veit rombolja szét "a ZMNTE kapuvédd. A 40. jjerchen ártatlan támadást vezet az NVTE támadósora. A; ZMNTE védők kényelmesen adogatnak egymáshoz, midőn a gyors Plaeskó elcsípi a labdát $s laposan a hálóba vágja. 3 :0.
A rangadó, illetőleg a bajnokság sorsa tehát eldőlt A játék már az első negyedórában két labdarugó világot ismertetett meg a nézőkkel. Az egyik oldalon a mai sport szel lemben no-vclkedcrt fiatal erők nemes és gyors játékfelfogása, a labdarugó-renaisance klasszikus tolmácsolása,a másikon a régi letűnt labdarugó kényelmes és főlényesjátéktól fogása érvényesült. Talán n három gót nem is fejezi ki az erőviszonyokai, hiszen a játékvezetőnek minden kétséget kizárólag a gyengébb fél iránti jóindulata is megnyilatkozott, midőn büntető rúgásokat nézett el a ZMNTE javára és az 1 :0-as állásnál egy tiszta ólját semmisítette meg a kék-fehér együttesnek1.
Egyénileg az NVTE csapatában szinte alig láttunk rossz pontot. Még PIneskó igyekezete — a kitűnően \'játszó Kovács I. ellen — dicséretes. Túra, Juhász, Frisch, Horváth játéka gyors és ötletes. A fedeZeteor ss ragyogóan játszott A közvetlen védelem remekelt.
A ZMNTE csapatában Kovács I. és Horváth játszott elfogadhatóan, a többi játékos kényelmes, nyugodt, még a táma\'dósorbann játszó Lyka igyekezete dicsérhető. Boros játékvezető határozottan vezette a mérkőzést.
Nagyvárad a magyar bajnok, a Ferencváros második
Vasárnap befejeződtek a Nemzeti Bajnokságért folyó küzdelmek, melyekben Najjyvá-rad csapata szerezte meg , az első helyet, mig a Ferencváros második, a Kolozsvár harmadik helyen kötött ki. A négv kieső csapat között ott találjuk a Kinizsi, 4V Szegedi Tisza, Elektromos és a BSZKRT csapatát.
Levetik figyelmekéi
Keddon délután fél 7-kor a nap-kanizsai Zrínyipályán a követtcw rorsony lesz az elmaradt Lorents-nap helyett: 80 m. aikfutáe 11-35 ÓTig, sulydoháo, tóvolugráe, eowb-vetés és gránátdobás. A SŐbbi sni-mök csütörtökön korütnek lebonyolításra.
Mc/ú(]Uídtis(i(]l,
konyhakerti ?3 vlrtg
m M A G,
kapható
TÓTH JMNIS
Tolofon «3. KtFálytrica 37.
ZALAI KÖZLÖNY
1944. június
Színház
Ártatlan Zsuzsi
Lohol; hogy apáink korában, Minikor -xt. Ártatlan /isuzsi újdonság tolt, vpíkáns domh«-ként tartotta ¦Káinon a színházi niüsor-kalalógiiH, íkúU azonban nagyot fordult a vilidén aszokma alól V\'vilianó bokák aiÁr senkit som hozndv .lázba, még a moralistákat somvlgf ástón bizony megjárta sv kaniWii közönség, amikor a hétvégi színházi előadások nindcgyflcárci megtol töt lo az ogész boton át jóformán iióptolnn SBUlr Lázat mert a színlap agy hirdottn, kc;ry fi.itn! lányoknak nom való... •oak l(> évei) feíülinknok". Nom volt •bhrm az előadásban som malocság, som meztelenség még otry csöpp ¦wu. Az összo-viBSza szőrei moskedó párok kalandjaihoz \'hasonlókai eüg, sót különbeket in, ma majdnom nindon filmen, darabban, könvv-ki-ii találhat akárki 10 óvoil fölül ét alul egyaránt. Krkölcai, művészi igőniuk szoriipontjáhól luindanoHülro Kontp.ru • fényt vot társadalmunkra, hogy mialatt uj világrend Ppiti az aj, tisztult erkölcsi ó* művelődési •kH lomot, ugyanakkor a komoly irodalom öh imlvészot\'nogyrxlumiyi uni-aort som tud bócsalogattij a xzinház ¦ósŐUtrőro, mint a varái-sorojü négy uú: w-.s»k 16 óvón felülÍokimk«. (!eak HÖcunlÓHságot koll ígérni, csak as, alantas ösztönöket koll fölcsiklandozni, csak orotikumot.koll kilátásba koiyrzni .akkor ogyszorru otfnlüdko-RUnk nrről, hogy az uj világrendet éppen azért kezdtük ól épitoüi; mort •luidazt ótj niúidazokat, ami ukik •gyobuk\' közt li mohó soxualjtás szol-lemiHágót honosították mog. irodai* aiuukbiui én íjiüvós/olünklion;, ki
iA\'»riuk zárni a-korosztóny élőtszóin-leleten és koipakteny erkölcsön alapuló uj. világunkból. Kizártuk őket, KÖnjTOlket, darabjaikat,\' innzsikáju-kal. Dó ki koll zárni végre a Halót lelkünkből is n Hzollomot, ami olfcn u tissstitttabb világ jogyéboti a nagy baroot megindítottuk. Most vágni keiusKtóuy világot ¦ \'¦ p*it ¦ltunk •ina rwnk köre. De töltsük is móg oát o világot\'keresztény életszemlélettel ós azt * szemléletet alkalmazzuk is. M|sÓöorban ki-ki Önmagán.
A régi. jómuzsikáH oporotton jól ¦iiüatutt 11 közönség. Kitűnő ron-. 4oeéabnn (Szűcs László munkája) jútazottaós jól\'is játszotta az cgyÜt-\' tVtt, bár bgyos H/oroiKik körül meg-megzökkent sz\' egyébként gördülé-konj előadás. Táncok dolgában általai mn nem kényeztet ol bonnünkot az ojxuiott-ogyüttos. de ezúttal külön mag koll említeni Tunyogi szép val-coryt a két bárbölgjgyol. Bjwropóbon fciváió volt Mihálví ICrzsébet a "banáné ós, Vörösmarty Lili, aki a cim-sjMijtitM ¦jáJagofla. i Igán mulatságos voltJ-JVyja\'t^oiiNH\', :iz oréiivbós atya. KulyiaoHt.^ezúttal nem fyloít mog"\'a loányálomról alkotott fogalmainknak. Horváth Annira nem szabadna kislányos szoropokot osztani. Tunyogi frissen, jól játszett. rOlsőrvndü figurát adott (Jóm hűre. Farkas József igyokozott a karzati sorok tapsait meghálálni.
(bl)
A G0ZF0UD0 nyitva ran reggel 7 órátáj esto fi óráig. (IlétfÓ, szerda, péntek délután én kedden egéaz nap nőknek.) Tolefón: 560.
Uradalmi fai
kimiskároll nyolc hetes válrtbztüs
malacok/
kilóra ís eladók Csengery-ut 21. Tuboly hentesnél.
I7BI_
A Führer az Őrük Város megmentése ériekében elrendelte Ráma kiürítését
A keleti- harstéfen Jassy környékén fontos terepszsksszok jutottak a német csapatok blrtekába
Inkössását o némotokkol Bzomben. Non] maradt tehát más mód Uó-
A német védoröfőparanesnokság közlése szerint a Fübror olrondolto Itóma kiürítését, mivel az á veszély fenyogotí az Örök Várost. líbgV az arcvonal küzokxlésévol a világnak ozt az Ősi kiilturális köziwntíát hovonják a hadművölotokbo. A német ősapátokat a várostól északnyugatra vonták vissza.
Kesselring tábornagy szombaton oste 11 órakor a vatikáni nómot követség utján javaslatot tett llómu megkímélése végett.a városnak nyílt
várossá nyilvánítására-nézvo. A javaslat szerint, amelyet :i Vatikán közvetített az angolszász főparancsnoksághoz, 11 német véderő minden kiürítési intézkedést hajlandó volt
megtenni, a nyilt városon iwlül semmiféle rombolási Vondszahályt nem tott volna, a villany ős vízellátás zavartalanságáról gondoskodás történt volna, ,stb. Kölcsönös mogullá-pndás ósotéll :i Vatikánt kérték volna fol ell "íiórzésifi. Az angolszá*z foinrancHjioi\'uíg a U\'hnn meffincnlétt énl\'\'ki\'lir-n tett jniaslalra ráfangt vem adóit,
hanem Alexander tábornok kiáltványban ellenállásra hívta fel Ih\'ima
:iz omboriség nagy kíiltnr órlékeínok mbgmontésóro, mint a német téjx\'sí\'
Az angolszász csapatok vasárnap órték ol liómát. A német csapatok: azzal, hogv a további hadmüvoletok-bez szükséges idén át fol tudták tartóztatni a/, ollenséges csapatokat, toljesitottólt föladatukat és lobotóvé tölték it Tiliorisfől délre lévő néniét csai^tpk elszakadását és a folyó mögé való visszavételét. így meghiúsult az angolsziÍ.H/, fő]mVanesnok-ságnok az ii H/ándéka. hogy h\'ossel-riugcsa|atait Kómánál kénvszerítso döntő összecsapásra; ami Kému ul-pusztitásával jail volna. Most Keteelring tábornagynak módjában áll magának megvttlaxz-tania a csatateret, ahol az olasz nrszági döntés meg fog történni. Kóma feladása nyereség t jelent a német haderőnek abból a szempontból is, hogy a többmilliós város élol-mezéséről most az angolszászoknak kell tengeri utón gondoskodni, ez |XKlig szállítási oszközökbun is komoly gondokat fog okozni számukra.
A Jassy-vldóki harcok túlnőttek a helyi méreteken
terepei a németek most szila r
Berlinből jelentik: A Jussy környékén vivőit liareokrőf a nemei katonai szóyívö kije\' \'illette, hogy azok jelentőség\'\' túlnőtt a helyi méreteken. A harcok két magaslatért indultak, melyek birtokbavétele az orosz csapaIok számára ig.-.n kedvező állást jelenteit, volna. Ezért Szovjet részről erős kísérletei teltek az állások visszaszerzésére, miért is a nétnélok Jassynál újból támadásra indultak. A harcászati .szempontból fontos
dáu kézben tartják
A keleti arcvonalon német és román csapatok a szovjel erőket .lassytól északnyugatra tovább verték vissza és több ma gnslatot foglaltak el. A bolsevisták csatarepülők és páncélosok támogatásával erős ellentámadási intéztek, ezek azonban meghiúsultak. 2,1 páncélos elpusztult és a légiharcokban .\'t.\'l szovjet repülőgép megsemmisült.
Tilos a pazarló szórakozás vendégifikben és mulatóhelyeken
A háborús erőfeszítésnek az ék\'l minden megnyilatkozásában\' jelentkeznie kell. A komoly időkhöz illően takarékosan, egyszerűen kell élni, hogy minden erőforrás a háborús erőfeszítés szolgálatába állítható legyen Ma tehát nincs luxusnak, pazarlásnak helye, hanem minden vonalon a legszígonibb rgys/.ortísédnek és takarékosságnak ¦ kell uralkodnia. .
A jelek szerinl egyesek nem érteitek meg az\'idők szavát. így a szórakozóhelyeken ta: niní időkhöz megkívánt egyszerűséggel és takarékossággal Össze nem egyeztethető arányú költekezés és pazarlás folyik, amely a közönség nagy .részében jogos megütközést és felháborodást váll ki.
A kormány intézményesen
\'gondoskodni kíván, hogy ez az eléggé el nem Ítélhető magatartás csirájában elfojlassék. Ezt a célt szolgálja a hivatalos láp vasárnapi számában megjelent kormány rendelet, amely kimondja, hogy {iz általános takarékosságot az eleieknek és italoknak éttermekben, kávéházakban, bárokban és kocsmákban fogyasztásánál" is érvényesíteni kell. Ennek á takarékosságunk az érvényesítésére az üzeni tulajdonosa, illetőleg felelős vezetője szigorúan figyelni köteles.
Fia az üzenv tulajdonosa, illetőleg Felelős vezetője a kötelező lakarckosság érvényesítését az említett vendéglátó ipari üzemekben nem biztosítja, a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter, ;r kérdéses étteremben, kávéházban, bárban és korcs-
Június hó
5-t5-7-rf/r
NÉP MOZGÓ
Hétfőn, kedden és szerdán
Közkívánatra! A Jegnagvobb magyar filmsiker t V DÁNKÓ PISTA
Magyar vílághlradó.
SJétartríBok kesdtte : /4, ?6* és /fi Órakor-
mában határozott vagy határozatlan időre az "eleiek és* italok kiszolgáltatását megtiltja és » kérdéses üzlethelyiségnek bezárását elrendelheti. (MTI)
~tí i r e k~
Naptár. Június hó ft. H.Mfó. Rom hat. RonilSc pk. - ProttalAns BonltAc.
(A WrvényszékróP
Dr. HliirDéues nagykanizsai fcir. törvényszéki bíró hazaiia* BSOlgilu-tiínak lotelto után ismét átvette In vulalát <\'s folytatja vizsgálóbírói tevékenységét.
— (Városi aljegyzői kinevezés)
A hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy a Mügyniinisztor dr. Varga József II. oszt. közigazgatási fogalmazó, nagykanizsai lakost Nagykanizsa niegyóí városhoz II. oszt." aljegyzővé kinevezte. Fiatal, szorgalmas,, törekvő, lolkiismoretefl és komolv munkabírású tisztviselő jutott olobkro a városi ranglétrán a megérdomolt kinovozésHol.
— (FedrAszflzletek zárórája
A fodrászok szakosztálya oznton értesíti tagjait, hogy Űrnapján üx-totűikot OgÓSZ nap tartsák zárva, hjnökség: (:V
— f A Magyar Megújulás Párfja)
nagykanizsai szorvozoto felhívja ni,induzokat a tagjait, akik a város- \' han a zsidó vagyonok lolfározi\'utándk munkájában rósst ólíujtinak «anni»\' hogy nía, hétfőn este 7 órakor jelentkezzenek a párlholyiséghnn. Vezetőség,
— (Áramszünet)
A Dráva völgyi érhsitése szerint Nagykanizsán ii Horthy Miklósul oldjétéra\'CflonKory-iif végéig június 5-én és 6-án különböző idopontok-han és klHönbÖzŐ szakaszokon postaj munkálatok következtében áramszünet lesz.
APRÓHIRDETÉSEK
Aasnnall belípíeio kerekek euy hatat hentes- ?1 mésxaros-se((4d«t. rtluslak rlöiyhcti. Simon István licntce, Msk«-nltaa. 1774
aagéaal ícIvcb/. Tőke varroda, PetMl-ut 16 1786
fiatal baláranBt felvuick. Kercutca;
Teleld-at 4. .. 17«
Karéfcpárasai tudó kifutót felvetz
Vajgyár, t-,: . ".\' 1783
5 ii \'lii rfii fiitermese eladó Magyar-
utca «5 \' „ , 1751
Kiaalú neü.ídikeH eo\'^Aihta kSnvv IcSny-restére. Cim\'flagolaitoT 23. 177»
Eladö lehíf, ,o ennek sportkocsi íi 2—3 éves gyeimek résziie lubal, sapka. CiAnyl Llszló-utca 2. 17«)
~ Vá^in^aiig tíaataált aötétkék ma-fjyaroa luba eladó 17—16 ével, fiuknak. Ring Katalin Iüizcrkorc«kcd0, Etttébet-tér 13, 1712
NuponoalbB elójegyezbetó Magiar-ntca 9. TojAaKereakedes. 1784
Videhl 4 szobás hazam eladó, vaiut-hoa köí.r.i. Bővebbet Nagykanliua, Csengery-ut 38. Kiélte*; 12—6-1«. 1750
MiiiJcnnr.pl levelezésből Osizcgytljlüii\' lörnHQbélyou"* bélycggyUJtésl célokra moBiioa»eh. Baiiiííils. Zalai Köilíiny iterkeMtíBége, naponta délután 6—7 ót* leozott. Bt a hlrdttéa mlndlo érvényes.
ZALAI KÖZLÓHT
rOLITIKAI NAflLJkl*
Kindja: „KBtgudaságl R. T. ka\'gykaiSiM" Felelős kiadó: Zalai Karoly Nyomatod a „KftíCBziffiMirji H, T. Nagykanlii*" nyofndájaban Nagykanlmn ; . Nyomdáért tolol: ZaUl KárMv
Y«m>i :
Clui:
üoiidlokoznt :-líiorl posta:-
84
« ovt., 126. sz. Nagykanizsa. 1944. június 6. kedd
Á«-i. 16 fiMér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SzerkoeetöbOg ós KihdóhivatAi : i-ó-ut ó. sbüih. Swirköíwtiíaéiil és kiadóhivmall telelőn 78. sz. Megjolenik minden bctkiiznap délután.
\' l;elelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Klöflxotéwl ara: egy hónapra * pongo 30 fitlár,
nogyedóvró 12 pcniró 40 fillér. . KgyeaszAni: liétknznae\',e tlll.. svoírtlintnn 30 (Hl.
Ma hajnalban megkezdődött az invázió
(Interini) Az angol-amerikai nagy
támadás suly|>ontja az arcvonal nyír piti szakaszán a Kómától kolotrp ós Jélkolotro eső területre torjod. Az amerikai erők vasárnap narancsot kaptak, hogy minden körülmények között erőszakolják ki a némot záró-állások között az olasz fővárosba való bovondlást, A támadás szőlős «Kakaszon tört előre, do noni sikerült a némot kötelékek védolmi vonalát átszakítani. A szívós némot ellenállás követ ke/, télien csak nagyon noltezen tudtak elóro nyomulni. Kóma kelotí szélét csak délután ér-
Íi\'k oh Időköziién a némot hadosz-alynk zöme, melyot az amerikai páncélosok előretörése elvágásául fenyegetőt, olérto a Tiboris északi\' pariját. Kzok után a riómbt utóvédo-kot is viasza loliotott vonni. A neműt hadvozotőség nyíltan kijolon-
totte, hogy Hóinál nyílt városként kozoli. Az amorikai o^rységek mégis felvonultak és a városlmn magában is több helyen here* harcokra. került sor. Az amerikai hadvezetőség olyan khnélctlcniii vezette a harcol hogp a váron központjában több
eteken épület és pö elpusztulása
ni tik
Mtalha1atla\\ ¦Ikerül-
hetetlen volt. A felelősség ezért kizárólag az angol [őiKinancsnokságot terheli. Egy másik támadó amerikai csoimrt Kómától északi irányban a-szívósan ollón\' álló német csatiatokat a Tiboris partján |o akarta kötni és a nyugati némot hadsereg csoport hátába akart kerülni A német ollónállás mogálH-totta ezt az előienvomuli\'uil, így a tervezett nluftltámadás véres kimaró* cal végződött.
Az első jelentések a nyugati Invázió meginduláséról Fontos helyeken nem tettek periem angolszász csapatokat
Berlinből jelentik: Ma a kora hajnali órákltan/minden va\'ószinü->ég sBerint mrgháult az angolok én amerikaiak támadása a nyuyatenró-pai parlvúlék ellen. E percben érke.ze/t fir fésülés szerint a Szajna torkolatánál és Normandia keleti partvidéke között igencsak partraszállási naszádot és sok kisebb hajóegységet figyeltek meg. Ugyanakkor azt }e~ lentttték, hogy a Normaiuliat-félsziget északi csúcsánál igen sok repülőgépből ejtőernyőn csapolok szálltak ki, akiknek valószínűleg az a fel-minta, hogy elfoglaljanak több repülőteret én igi/ biztosítsanak betyet az s/igtdszánz csapatok légi -utón való leszállásához.
Hgy másik jelentés szerint a britek és amerikaiak régóta várt inváziója ma a kom hajnali órákltan megkezdődött azzal, hogy légi utou nzállilott csapatokat tettek jtartra a Szaina torkolatánál és Le Havre kikötőilt repülőgépekrőt heveson bombázták. A nemei csapatok harcban állanak a ixirtraszállási hahókkal. Ugyanakkor más angolszász bom -Iá~ó kölellke.k Calais és Ihimkirchen vidéké\' támadták. A -német \'légvédelmi tiizérséy működésbe, lépett. F intőn helyekem OZ elle.nnég még nem ttU <¦;.((]*>\'nkttf szárazföldre.
A német partvédelem vakmerő elszántsággal vette fel a haroot a partraszálló tengeri ós légi alakulatokkal
¦llonsé.
. Berlinből jolontikr A a SzftjJia-ölM\'ilk\'ii indított i inog partraszállási hadműveletét. K:«ldon éjféli 1 óra után l\'rovil környékén nagyszámú ejtőomyős kötdékok .pzáilottitk lo, ugyanakkor » tengeriéi, Ia> IIavrotő( nyugatra, oróe ol-lonságoa kötolékok\'gyülekeztek, fő-képixjn sok kisebb, partraszállási naszád három ezertonnás jármű kisé-retébon. A partraszállókat mindkét oldalról nehéz elbnséges erük biztosították, így mindkét oldalon hat csatahajó és" \'20 romboló. A támadók „ellen egy torjiedónaszád köteléket küldtek ki német részről. A némot naszád gyorsan megtámadta a Sokszoros lulerót. Az ollonségos jármüvek erre mesterséges ködlm. burkolták magukat, líepülórajok ssjntén ködfolhót vontak á megtámadott hajók körül. A némot naszád, amint elérte a ködsávot, kílötUi torpylőit és az ellenséges liajőlömcglion sulyo? károkat okozott. Ezután tt német naszád erös tüzelésh:! kezdett éa akcióját csak akkor hagyta abba, !i}»ikor minden lóssero elfogyott. Kkkor egy német tániaszjHmtra sietett veszteség nélkül, hogy lószor-készletét megújítsa, tígyaiiozeu időben a némot m:;sszohordó üíogek mogkozdték pusztító tusolásukét a csatorna bejáratánál és egy nagyobb
.hadihajói clsüllyeszlnttek. Az el-özöulési kisértol nagyobb méretűnek mondható.
A főhlreszálll ejtőernyős csapatokat e/.ideig teljesen sikerült felmorzsolni. A fogságba kerül* tek vallomásukban elmondják, hogy rendkívül őrülnek annak, hogy Togságba kerülhetlek,mert a pokolból elegendő az a pár perc is nmil átéltek.
Az tntt\'rinf jelenti, hngv I,c Ilavre és Sherbourg közöli* a ma hajnali öráklmu parlras/állt angol-amerikai ejtőernyősöknek áz lelt volna.ti feladatuk, hogy a?. Orn folyó torkolatánál hidtot létesítsenek, ahol később angolszász \'csapatokat lehetett volna juirl rátenni. A földeiért ejtőernyősökéi megsemlmisi tették. A tengeren inegtiiditnU partraszállásnál is olyan méretű az angolszászok vesztesége, hogy maris érni készteli a szövetséges fö-liadiszállást, hogy kezdeményezéséi bcszflntcs.se, ha csak az a Moszkvának lett ígéretek még megengedik.
Egyenruhás robbanó babákat dabdttak le ttjtönrnyővet a normandiai partokon
íInterini) Norniandíálian nz angolszász repülögéjtokról emlxír nagyságú egyonrUliás liabákat dobáltak le" ejióernyó segítségével, hogy az igazi pari rászáll ás ró I eltereljék a figyel-
met. A haliak robbanó töltettol voltak ellátva,
A Kzajnn torkolatánál partraszállh erőket angolszász tengeri kötelékek támogatták.. Fokistr^un előtt a kisebb parliaszálliló járművök sora-kozlak, hogy fokozatosan kisohb csa-IKifokat t.\'gyen^k partra. Az nllon-ségeti kötolékok és a parti ütegek között rendkívül heves tüzelés kezdődölt, mely az Atlanti fal előtt minden ellenséges kísérletet falóról,
Az ejtőernyős egységek nagy része megsemmisült
csappást mértek, minek következtél :cn súlyos veszteségeik voltak. A földre szállő ejtőernyős egységek nagy része szintén iiiegseinímisii\'t- Az északnme-rlkai ejtőernyős kötelékek beözönlése az eddigi jelentések szerint főleg Normandin lerfl-lelére szorítkozik.
A Le Ilavre között végrehajtói l párli\'iiszáilási kisérkítlien részlvevö foglyok elmondása szerint legalább t legittimi szál-Ulott hadosztályt vetetlek hnre-ha. ICzzel egyidejflieg éTrős partraszálló kötelékek nyomliltak be a Szajna torkolatba. Kzekrc az oltlovö német csapatok kemény
Berlin az invázió „meleg fogadtatásáról
nicginditására. Ttuljuk hogy ez a harcunk Európa kultúrájáért folyik, melyet meg kell védenünk a barbárok «llen. Az angolszászok a támadást csőben és szélben kezdték meg. A német hadsereg \\méltrt módon fogja megadni aXinága válaszát.
Az NTI jelenti : Mn hajnalban megindult az oly sokszor megígéri és he harangozott angolszász invázió Europa étlen. Mi meleg fogadtatásban részesítjük őket. jelenlétié ki Berlinben az illetékes kalonui hely. Moszkva kényszoriteUc nz angolszászokat támadásuk
Az invázióban sem számíthatnak az angolok Szerbia csatlakozására
Wdics szerb miniszterelnök az invázió megkezdésének Iiiré-re rádió beszédei niondott. Tle-szécfében kijelentette. mig\\\' tévednek az angolok, ha abban bíznak, hogy az invázióban Szerbia csatlakozására számithatnak. Az a fenyegetés sem ijesz-
tőt! meg bennünket, mondta a miniszterelnök, hogy a bolse-\' visták kétezer repülogéppej eltörölnek minket a föld. színig ről. Szerbiának a helye jelenleg Németország oldalán vdftj harcolunk a németekkel síi győzelemig. -
\\ég-
Részfetek a partraszállási hadműveletekből
Az angol-amerikai had müvelatok kiterjednek a \\a? ilavro és Clior-hourg között fekvő parti szakaszra. Az észnkainelikai njtőorn\'yós támadások sujypbntjá ltonernél alakult ki. A Szain\'a torkolatától Cnlnisig kétlaki haifmüveletíik indultak meg. H szakaszon igen sok jxirtraazálláHJ HadmÜvolet kizdőrlött. í\'alaislian angolszász hadihajók jelontok meg. Hat nagy hadihajót es 20 roniholót figyeltek njog .melyekkel a ném •( tüzérségi ütegek felvették a harcot. Azoknak az ellenség i-epülóknek jelentós, részét, mekeknek a Nor-mandiában kikötő hadihajók elleni támadási kellett volna kivédeni, máris felmorzsolták. Krősen mogté-|iá/,Uik az első brit ojUxn-nyós had-osztályokat. A Szajna-Öböl környékén kevéssel éjfél után moglndiill
elözönlési badmüvolottol kaix-solat-han a Ijc Havre- -Calais parti sávon, \\a! Tlavrotöl 20 kilométer nyugatra ejtőernyős csapatok szálltak partra és erős kötelékek vonultak fet a várostól nyugatra oső |>arti sáv ellen. Némot\'biztosító erők kötolékei lioulognolól nyugatra élénk harcban állnak angolszász orŐkkol. A Szajna-öhölvyi(lékén a lövegéből és tengerből elözönlő csapatokat a némot tüzérségi lüz szüneb\'dien ujabb csapatokkal erősitették meg, Fjrős angolszász kötelékek folyamatosan bombázzák az Orn folvó vidékét. Több csata-hajóról lövik a partokat, högT leg-ulálili .\'10 csapatszállító hajónak megkönnyítsék a partraszállilást. Német csapatok harcban állanak ejtőernyős ősapátokkal és máris sok foulvot ojr tettek.
Jelentós a ma éjszakai magyarországi/ berepülésről
ugyanezek a gépek ma a kora hajnali órákban a berepüléssel azonos útvonalon visszai-cpül-lek. Az átrepülés zavaró jellegit volt. Bombázásokról, károkról*--ról jelentés nem érkezett.
A Magyar Távirati Iroda je-lenli : l\'.g.vos ellenséges repülö-vjtópek\' tegnap az esti órákban Releti irányból. Iirdélyen át dél-nvugali irányban átrepülték az ország légiterél. Valószínűleg
ZALAI KÖZLÖNY
lii\'H. június ti
A zalai választás és a. politikai egység
Azióto h KzU\'ijuv-kormúny megalakult ós az ország történelmében uziulo páratlan íí.voi-siisáu\'iííil fogott hozzá nz uj magvar világ megtűröm-tésólieií, .tötiti alkalommal hangoztattak, a jobboldali politikai erők üHS/efogásiihnk. uz igazi nemzeti egység létrehozásának döntő szükségességét. Meg is indultak nz or\'re iráiiviiló amneskuzáHok. Ha bizonyos poliéxséguk álltak ím útban ^hlig, nt-iii mondtunk le soha -gy ]t*ivig hoiii a roméin röl. A politikai egység, auu\'lyiv mű nngYobh szüksége van a nemzetnek, mint valaha, ki fog ulokujni azok között a pártok köpött, amelyek ma !1 kormány mögött állanak, s [utadon igyojonzotükkol oson íáüidoznak. hogy « nemzőt niogbir-kóz/ék a lót és nemlét óriási fokúin-tanul és győztesen (törüljön ki 11 mai borzalma*\' világégésből. Hittünk és mindig is hiszünk abban, hogy felül i lehet emelkedni\'a púitszeni|>ontokon és esak » llnza sorsával törődve, összefogni egy nagy" magyar |>oliti-
kai ofrygéffbcn, olyan erős éa ituv-
ingathulatlan uicionalat alakítva ki, amely minden tekintetbon biztosítja, hogy (i nemzet e lófeszitésoit siker koronázza.
Kzt 11 reményünket niogerősiuttto Bítóiltv Döme ininisztorolnőknok, a legújabb Katái képviselőnk!,ik a líu-latonfüred t»|>olcni választókerület-Inul 0 napokban történt bemutatkozása !9. amely nz egész jobboldali nagy összefogás jegvébon folyt kf, Mondádon erőt a háború gyóz dmes befejezésére kell fordítanunk w a ueinV-etuek étv/niu kell, - órozniök kell ezt a különböze konnánytáuio-gutó pártokban helyet foglaló noli tikit soknak is hogy\' u győzetem ki-. víviWihuz szükséges erő egyetlen és igazi titka: az egység. Ma minden kulimul. erkölcsi, társadalmi és gazdasági erőnket s háború szolgálataiul kell állitununk, az előttünk tornyo-fiiló -nagy föladatokat csak egységes és erős nemzet tudja credménycson elvégezni.
Ma valóban !1 történelmi liolvzet uuiuncsu, hogy uz BgvÜttlUÜkÖOÓsro liivatott partok között, amelyeknek l\'ulitikai proirrumja lényegében azonos, létrejöjjön 11 legteljesebb együtt működés és a legzavartahuiabh összhang. Ahány szónoklat hangzik et mostanában a politikai élet Uiioin, iníndenütt ennek az egységnek hangoztatását hulljuk, hiszen amikor más\' választásunk nincs, mint győzni, vagy- megitatni, a közös sors pttiltncsolÓan Írja elé számunkra, nogy egységesek U\'gyüuk. Felró hát iizókknl," akik demagóg jolszavnkkal i. pártoakodás tüzét élesztgetik, akik kicsinyes vagy önző politikai har-eoktum úkurjaK elfecsérelni n nom-zel eívjét. Jnrcsok Béla földinüvolés-ügy Í miniszter világosan megmon-dotta. hogy egvséges, 11 \'iiizoti, szociális világnézeti alapon óhajtja az tij rend uz ország jövőjét felépíteni t> ebbo nem szólhat Iwlo a pártpolitika, hiszen az ország mai liolyzoté-1bon, a harcok és a tettek mai iramában minden pártpolitikai kérdésnek háttérbe kell szorulnia, liakv László belügyi államtitkár egyik közoltnult boszouélsMi ugyancsak a testvéri ösz-szofogás mellett foglalt állást, azt vallva, hogy csakis közös oróvel tudjuk kivívni az életet hozó győzelmet és hogy mű nem a politikai harcok idejét éljük. Kómán Bálint, o kiváló történettudós ugyancsak rámutatott arra, hogy helytállásunk alapfeltétele a magyarság teljes orókifojtéso, a bolsó viszály kiküszöbölésé ős az, erős központi kormányzat, Áki~*v7-bzályt kelt ma az országban, az nemcsak a megvalósulás utján haladó egységes belpolitikai arcvonal
megalkotásának ellensége, hanem bünt kövot el maga a nemzet ollen, amelynek tragédiáit a múltban mindenkor elsősorban a/, egység hiánya, a villongás, a meghasonlás, a pártoa-
kodás és n széthúzás okozta.
Hztójay Döme mimszterfllnök szo-mőlyo és* programja nyomán rendületlenül hízunk nbban; hegy sikorül elhárítani az akadályokát, amelyek eddig az egységes liel|xilitikai arc-
vonal kialakulásának útját eltorlaszolták.. Hisszük, hogy »» egység létrojöttónok pillanata mielőbb elérkezik s a történelmi bolyzot parancsát híven teljesíti a nemzet ,umnly gvézni és élni akar.
A püspök holnap fejezi be zalai bérmautját
M\'ndszehty József metyéspüspok tegnap Oelsén szolgáltaira ki a bérmálás szenisögél. Ma, kedden Nagy-bakónaki.n, sz.rdán pedig Horriok-knmáromhan bérmál. Ez lesz a fo-pászlor dé zalai bérmauljának u\'olsó állomáshelye, meri szerdán udvari papjaival egyllll auláján visszatér veszpiémi székhelyérc
Gyorsított eljárással nyolc hónapi börtönre Ítélték egy zsidó lakás betörőit
A megyéspüspök mostani koraiján 12 napot töltőit Délzaláoan. Ezalatt Nagykanizsán volt tmg*zállva a Jézus Szíve-plébánián és Innen indult naponta a bülönbözö höisé-gekbe.
A föphwtort mlndműtt nagy melegséggel ís rokonszenvvel fogadták hivöl.
N\'ngvkaiiizsán Borgor Aladár voli zsitló kereskedő lezárt és IcjM-esételt lakását feltörték » ós kifoszlolták. A rendőrség ü lettesekéi Giitlriezn János és Mi-halics Károly kanizsai JsVgéiiyek személyében elfogta. A z.sák-íuánymik egy töredéké! is megtalálták. A lojKttl rulinnojnücket (ludricza Bndatie.stcn értékesi-teltc és a kajxdt jm\'-iizI 11 társas-cég obnubiliti, mígnem a
ínrudörség kezére kerültök. A kapitányság bumigyi osztálya mindkettőt átadta a \'ki¦\'.„ügyészségnek. A gy\'orsítolt eljárás alapján a kél botérÜt Horváth István tanácselnök, mint egyes-bíró elé állították, aki !1 bizonyítási eljárás lefolytatása után a beismerő vádlottakat lejenként nyolc-nyolc hónapi börtönre Ítélte. Az Itélel jogerős.
legmérgtate Magái egy sy. klxségl főjegyző özvegye Nagykanizsán
Nagykanizsán, a Csengorv-tilea !1*1. sz. alatt latiik özvegy Veszprémi (íyilláné. ti> ugalnia-Zotl kö/ségi l\'öjegyzö özvegye. Tegnapelőtt történt, hogy az idősebb asszony lakásából liflr-iíésl hallottak a szomszédok,be-mciilek-érdeklőd ni és akkor olt látlak a [)anilagön eszinélctleiiül feküdni, mellel te pedig egy fel-liorull üvtíget találtak. Nyilvánvaló volt. hogy az idős asszony valami mérgei vett be. A szeanV ben levé esendőrszárnypariuies-
nokságról telefonáltak a mentőknek, akík az eszméletlen asz-sKonyl iiwtóii bevitték a kórház belbeteg osztályára, ahol azonnal gyomorniítsásl dkubnaztak, de állapota változatlanul súlyos.
A rendőrségről kiszállt* n kórházba dr. Molnár (Izö/.ö fogalmazó. 11 bűnügyi osztály vezetője, de az öngyilkos asszonyt még nem lehetett kihallgatni.
Tragikus tettéről értesítették hozzátartozóit.
39 muraközi vádlott s mgykuls8sS törvényszék nuorsblrésáKS elélt
Erdokcs bűnügyben hozott Ítéletet a nagykanizsid törvényszék 11 z sorain ró sága. Bizalmas feljelentés folytán u csáktornynl csendőrség nyomozási Tolytatott árdrágítás és közszükségleti eik-kckuok jogellenes elvonása címei! több gyanusitotl ellen. A jelek azt mutatták, hogy Csák: tornya, Tótfalu, Zsodeny. stb. falvakban egyesek tiltott inódon átmentek horvát területre és ott átcsempészett terményt, élelmicikkeket adnak el. Miután a gvann szerint kötött forgalmú, illetve zárolt cikkekről van szó, a csendőrség széleskörű nyomozás eredményeként mintegy 39 gyanúsítottat jelentett fel a kir. ügyészségeit. Olyan hatalmas
volt az anyag és annyi u beidézett terhelt és tattu, hogy a törvényszék kél napra tűzte ki el>-ben\'az ügyben a főtárgyaiÍSst.
Az első napon a személvi adatokat vették fel, felolvasták a ;í9 vádlott ellen kiadott vádiratot, majd kihallgatlak a vádlottakat, akik közül több nem-jelent meg, Ezek ügyében külön tárgyalás indul majd.
A vádlottak azzal védekeztek, hogy nem lépték át a magyar határt horvát terület felé, más részt azzal, hogy az 19-12-1943. években, mikorról szól a vád, olyan volt a közszüg-séglcti oik-kek beszerzése, hogy nekik maguknak kellett utáiitnézni.. de nem másnak és neotv rtyerészke-
Fö-ut 14, sz. -alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d. a. 44gegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk,
TARJÁN-PÁLCSICS.
dés céljaira, honom a saját szükségleteik biztosítására. Voltak: azonban olyanok, kikkel szentben bebizonyosodott, hogy ;l vásárolt dolgokat nyerészkedés végett tovább adták el.
Az tizsorahiröság kétnapos tárgyalás ulán meghozta ítéletét :
Lufcnum zsedényi mofnárl árdrágításért két hónapi fogházra, Mikulic [\'"eixrhcet 300 pengőre Pucskó Jánosi 200 pengőre, IHntarics ístvnnt 200 pengőix1 Ítélték. Egyszerű kihágásban (mert jegv nélkül vásároltak zárolt élelmiiakkekeO \'Malcno-vics Istvánt, Matjusctc Gusztávot, Nóvák Jánost, Léuár Imrénél, TopHcsancc r*eremiítr Csóván Imrénél. Tcplicsimec Györgyöt, Horváth Vincét, Kol-lárík .fakabol. Gyurin Jánost egyenként öl) pengő, pénzbüntetésre és Gombár Imrét 101) bengőre Ítélte.
Tlét gyanusitotl al l\'elnwmtet-tek, bárommal szomlicn függőben tartották\', 12 üg)\'él pedig cl-különitették, cg^* esetbon elejtet ték a vádat.
Színház
Déryné ifjasszon^ \'
HnnepszámbH menő olóadashaa volt része a nagykanizsai színház-látogató közönségnok tegnap Cíito. Herezog Fonone uj, lonyűgözóou széj> é.^t mesterien finom színjátéka, u Déryné ífjiutszony volt műsoron a budapesti homubttó után. (Isupa szépség, tiszta tnmr.^irHi\'wí. nz érzebiieK és szív zongó muzsikája. » uiug^\'ar szinikidtiint pionir-jainuk küzdelmes,, bányától élete; melynek középi-ontjáhun IVrvné Széppataki Uózn szerelm^\'áll á művészet bőkezű mocónásávul, Rzoiiessy gróffal. Bz u darab vetojn. A ríarah az érzelmek székw skáláján játszik ós egyes különösön szép és kodves jotenetoiben u közöíist\'-p megható-dúsa könnyeklwn jut kifojozé«n*. Valami mélységeson oiiiborí, Imnsó-ségteljes, csipkoszorü finomság vonul végig a daralxm, a nemes női lótok harca a szerelemért és az erkölcsi felkiáltójel; u megbántott és megalázott foloség l-oldogtalonsá^i árán nem kell szerelőm éa boldogsá* Dérynének,\' inkább lomond, hogy visszaadja a férjet mesaládnak. Herezog Foronc nagyvonalú PolépiüV ben, lendületes itiösoszövéwShEm gyönyörködteti a nézóközöiiaógot, am ily leiekben vele számval a színjáték szépségével és a színészek valóban minden elismorósrepiéltó játékóvni. Ehhez hozzájárult a szép és müvó-szion stílusos diszloti a korhű ruhák és a nagyszorü randozés. Kár, hogy alig harmados ház nősítő régig ezt az iumopioson szép és magyar cló-odást. I>o akik ott voltak és régig-nézték, azoknak élményszámbament. A pártKwzédokbŐl ktizott Herezog Ferenc nagv azollonigazdagwága, gondolatainak kifejező azcVpoégo, nyelvozoténok és irályának tiszta miurvarsága.
Majláth Mária Déryné rokonszenves szerepében annyi jel lem-szépséget, női finomságot és kellőmet, annyi drámai bonsőségot, osz-szonyi győngf\'iílségot és tOrmésKetiTs-ségot juttatott kifejezésre, hogy já-téku tólioson fővárosi alakitás volt. ¦Parthorenök, Solvmosi Imrének eddigi legjobb alakítása volt gróf Szopósa;-, aki Bük férfias melegséggel mintázta inog a szorolmoö intendánst, Horvátli Annio festő ion szop grófnéja kitűnően illót a művészi mograjzolásbu .átérzett játékéval mogrogadta o közönséget. Megrázó széi>ségü volt a törvénvoH asszony és »a másik« találkozása, amikor a grófnő visszakérte családja szá-
1 «14-I. június (i
ZAL\'AI KOZLéNY
inára — * férjét. Sok női könnyöt láttunk akkor a azonioklxm caillognL Helye* volt a kis Utáasy Andráska, & grófnő fiacskája. Töröl motozott, zamatos magyarságú, igazi táblaliiró volt Lukács Endre, aki szinte |io-töltötte a szint erőteljes, szép játékéval, ílálfl Annii hozzáillő, stílusos nartnoro volt. Lengyel András fiatalos lendülettől formálta n 8ZO-
rolmos Egrossy Gábort. Tunyoghy rtzontpélpri balgája mólos színnkkol teli játék. Kodvos volt Kővári Erzsi Swmtpétorl /jHtiJisikája. V. Kopács Anna júl fogta fot és dolgozla ki laibvné derűs alakját. Nághv Géza, l-\'arkas József, Gem Imre,\' Váezy János. Oaál kisebb szerepükben í* jók voltak.
A ragvogóau szép előadást mint
élményt könyveljük el. (R. ft.,
" Nzpur. Junlu" lírt 6 Kcdit. Rom kat. Norbert. • P(ott|lAn« Norbert.
— (Űrnapján nem lesz körmenet)
Csütörtökön ünnepli a katolikus ogyháji egyik legnagyobb\' üunopét, Űrnapját. Sajnos ,az idén u légi-veszérvüknö bokintottnl a liatőságük nem vállalhatnak felelősségei a körmenet zavartalanságáéi-t. miért i» olhatározták, hogy nz utnapi szertartási a templomban fogjak megtartani, reggel 9 óra után a fóron-eiok plébánia-U-mpiomálian, a fölső pjébánia-tamptomban h fél 11 óráé nép-miaokor.
— fA tinmokkomáromi bucsm
gvönyörü időlHjn és szokásos kül-BŐflégok és Ixilső lelkioniolkndettség jcgvélxín niult ej az idén is, mint más- éypkbtín. Első napján elmaradtak a szokásos kormonötök, do így is szép számmal érkeztek a városból és a környéklhdí falvakból imádkozó hívek. Szent áldozások száma 400 körül volt. Másodnapon Salamon Pérone gelsoi plébános szép körmo-ueitel. jelont meg a \' kngylmlyon: gelsei Mária-loányok kél kedvpsnŐ-vér vezoiÉee alatt sok gnlsoi é« ui-urjvari hivő kjsórorébon jx\'-ldás írjiíu-txm zarándokoltak Göcsej ogyotjon kogyhelyérő. Az ünnepi nagymiao előtti Hzontboszédbou Hozmán Alajos. ptébános^jiüsjKiki tan ácsos
i fílipáu jelenliliben Dzióozl-Zadrareoz István plsplk szentelte meg a periakt emlékmnyet és országzászlót
Perlak, június 5
sárólszólt meggyőző erővel. Délután a leányok megnézlek a kegytemplom sok műemlékét, a fenyvesi kálvárián koresztutat vég.iztek magyar hazánk sorsának joblnufordulásáért, katonáinkért, majd ünnepi litánia után, liarungzugás közo|>olU\', lelkileg lol-iidülve és meggazdagodva tértek viasza otthonukba.
- (Bareai hlr)
A líaross Szövetség kéri koieakedŐ lúgjait, hegy rjenapján üzleteikot egész jutp tartsák zárva. Elnökség.
(0
- (Ml újság 1 budapesti
él el mltxer nagy vásár tel apeai ?)
inti május a«-tól június l-ig az élé- Ó8 vágóttliaromfi-, valamint a tojáspiacon a uiegállapított árak voltak érvényben. A zöldség- éa főzelékfélék pináén a sóska ára 60,
* |»raj ára pedig 40 fillérrel omol-kodett, viszont a zöldborsó ára 20,
* spárga ára 100, az újdonság "torka áru pedig 1100 fillérml csök-kont. A gvümöli-spiaeon « nemes fajtájú alma ára 100 fillérrel emol-kodoit. viszont a cseresznye ára 20, a földiopor áru 100, az újdonság egres ára pedig 100 fillérről esőkként kilogrammonként. (MVH)
- (Rádölt a íásszekér egy gyermekre)
-Mihovies Jéizsef 16 éves tólszont-máitoni fiu felült a szokérro, amelyen szülei fát szállítottak. A szekér felborult és a fiu a szekér alá korült, életveszélyes sérülésekéi szenvedett. A montök behozták a nagy-kanizHui kórházlm. Senkit felelősség noni terhel.
(Kiküldőit tudósítónktól) A vasárnapi kora redgeli órákoan szemer-\'\'¦ gélő eső sem tudta, visszatartani azt a népes, kiskanizsai és nagykanizsai küdöltaégel, amely Muraköz második nagyközségének, Perlaknak országzászló és hősi emlékmű szen telexére utazott. A kűlditlség élén P. Bánás Á. Gyula plébános, az össz;s kiskanizsai *gyet>ületek kép-vlaelele, valamint a városból néhány küldött érkezeit 9 órakor a Perlak község előtt felállított diszkapuhoz, ahol a község nevében dr. Sebestyén Mátyás kirí közjegyző üdvözölte a kanizsai küldöttsége. P. Bánás Á. plé\'iáios m?gtiatattan köszönte meg a szívélyes fogadlatást, amelyen s. hatalmas közönség mellett \'i leventék diszszAzada, tust illetek és élenjáró vezetőemberek veitek részt. U ána a menet a Szent Fló\'Un-téren felállított hősi emlékmű és országzászló előtti tábort oltárhoz vonult, ahol vitéz gróf Teleki Béla föitpán és diazes vendégsereg várta a küldöttséget. Az utcák a természet zöld sziliében, kétoldalt* feldíszítve éa vnftrnennyi házon a nemzed színek,,ma. yar zászló leng. A hősi emlékművön előtérben az or-szagzászlórud várja a kiskanizsaiak ajándékát, a szépen Hmzett országa zászlót, mlg a nyugati és keteii oi-da án hatalmas márványtáblákba vésett hetük hirdetik Perlak bőseinek névssrát. A szép emlékmű mögött a védizent Flóriánnak szobra, körű-lö te az cgéaz>főlerct bctöllö parkírozó* hirdeti, hogy a perlaki lakosság dogos, szoigalmas és igényes nép.
Az ünnepélyes szentmise ulán, melyet Uidóczi Zadravelz István ny. t bort püspöV végzett fényes papi segédlettel, először a Himnusz hangjai csendültek fel a honvédzenekar \'olmácsolésában éa az ezret tömegek messzecsengö kórusában. Vitéz Csikós Jenő: Régi húszas honvédek ciml! versét nagy sikerrel szavalta Énekes József leverde, majd vitéz Horváth Ferenc orsíággyülési kép viselő, ny. veiérőmagy lépstt a szónoki emelvényre, Szeretet és az elismerés hangján szólt a Muraköz hős honvédéiről, akik a világháború poklában megmutatták, hogy méltók a megemlékezésre és a dicsőségre. — Ezek a márványba vésett betűk hidelik, hogy Muraköz éa Perlak tiai méltók voltak mindenkor és méltók lesznek a jelenben is a megbecsülésre. Utána mu\'aköri nyeben szót a k»zön<éghez. Nagy laps kisérte a szónok rjeszédéf.
Népies, de Unom és valóban szép kórust hallottunk eredeti muraközi számokkal a helyi énekkartól.
Majd P. Bánás A. Oyula plébános lépett a szónoki emelvényre. A kiskanizsai szónok minden monda-
tát nagv érdeklődés és tapsvihar kl-sérle. Kösrönlötte Perlakol, Gaspa-rics Márk szülőhelyét a ference ek és a város nevób n és a szárnyaló szépségű beszédéi a kiakenizsaiak állat hdományozott országzászló szalagjának feliratával fejezte be: „Integer Magyarországért! Imádd az Istent és szereid a Hazát I"
Ulán\' Z\'dravet\' püspök az Erek-lyés 0 szágzászló Nagybizottság társelnöke mondott lendüleies avató beszédet magyar és muraközi nyelven, majd megáldotla a hősi em-Pkmüvet és az országzászlól. Honvédroham címmel nagyszerű sz\'va-lókórus működöt tőrre a honvédség tehe séges tagfaiból, majd dr. Sebestyén Mátyás kir. közjegyző a bizottság nevében itadha hősi emlékmüvet és az országzászlót Angyal János köeégblróna*. A hősi emlékművet és országzászló! a perlaki magyanuhás lányok Budai Valíria
tanítónő vezetésével, valamin! a kiskanizsai kuldölUég koszorústeányal, Szollár Baby és Horváth Magdu* és egy eredeti muraközi népviseletben megjelent leánycsoport vették körttl és egymásután helyezték le a koszorúkat az emlékmű talapzatába. Először a honvédség, majd Nagykanizsa Illetőleg Kiskanizsa nevében dr. Szabó lstvánné helyezett koszorút a perlaki hősök emlékművére, utána Perlak község és valamennyi testülele emlékezett meg kegyeeltel a hősök tiszteleiéröl Ax ünnepély után a honvédilakulalok, leventék és a magyanuhás leányok diaszakaszai vonul ak el a vendégek előtt.
Perlak valóban méltó ünnepség keretében emiékezett meg a nevezetes napon hőseiről, oiszágzászlót szentelt és magyar mécseseket gyújtott a Muraköz szivében. Minden elismer sdnk a nagyszerű rendezőgárdáé, különösen Monostori Tibor főszotgabtió és dr. Sebestyén Mátyás kir. Közjegyzőé, akik fáradságot nem Ismerve, riha és valóban történelmi nevezetességű napol ajándékoztak Perlak köztég n pének.
-*-n-i—
laross kelflgymliissler a Mnkában lévő ég megoldásra váró problémákról beszáll Szombathelrea
Szántba!hely, június 0 Vas vármegye tegnap iktatta méltóságába Szombathelyen dr. Mt\'slerliázy Ferenc főispáni. A beiktatáson megjelent viléz dr. Jnross Andor belfigyminiszler és beszédei mondott. Szólott a hagyományok tiszleletben tartásáról és a következőket mbiurtu :
Helyes, ha a lingyományok lnlajA.Il állunk, de eleiünk most a hagyományok liszteleiben tartásán tűt azt követeli, hogy megmozgassuk a \'nemzet kifogyha- ! tallan energiáit. A múltra nézve [ tisztelel őseinknek, de nem állunk meg ennél a tiszteletnél, nem bízzuk magunkat csupán ezeknek a ludasoknak nemi éjii-tö erediniényeire, hanem válaljuk a nviii nerrriedék miiulen energiájával a nin feladttlának megoldását. Nc gondolják, hogy mikor ti korszerű nemzeti szocializmus alapján állunk, olyan szoeinliziiíust vaiósjtunk meg, mely Önzü és öneélu. A magj\'ar-ság számol az európai közösség követelményeivel és azokat a politikai elveket keresd, melyekkel Összefogva, biztosilani tudja a magyarság célkitűzéseit. Biztonságunknak nincs más alapja, mint a tengelyhatalmak miellett való kitartás, a velük való szoros egy üt I működés a végső" győzelemig. Országunkat önmagunknak kell megvédeni. Beszédében áttért a világnézeti kérdésre és hangsúlyozta, hogy a tnagynrság hatalmasan nagy többsége ég a vágytól, hogyszü-
Junius hó MÉP MOZGÓ Hétfőn, kedden 5—5—7-én--és szerdán
Közkívánatra !
Á legnagijobb magyar filmsiker !
DANKÓ PISTA
Magyar vtldghtradó.
ftlőaddaok kamdete: ?4, $6 éa ?8 órakor.
lessen meg végre n rend és a viták helyét foglalja el a tmuika-kész emberek munkaa karata. Nagyon sok nn^oldásra váró kérdés vau. Meg kell ohhuii belső problémáinkat, de ezenfelül karddal a kézben meg kell védeni az országot. Huszonnégy, óra alatt minden kérdést megh oltluni.lehetetlen, Sok problémai van már megtoldva, melyek1\' elindultuk a imniszleri íróasztaloktól, de móg nem jutottak el a törvényhatóságok vezetőihez. Mi minden magyar emberről gondoskodni akarunk és a gondoskodó kéz el fog jutni minden magyarhoz. IlártArl nagy problémát kell megoltluni. EfoszoP, hogy tiefüjezzüK azt a munkát, amit becsületes nacionalista kormányok indítottak, Ez jelenti honvédségiünk fejlesztését és olyan állapotta tételét, bogy uz ország határát meg tudjuk védeni. Másodszor a zsidókénlés maradéktalan megoldása. KrrŐl iR\'szélni feleslegv^s. Minden szó helyett löhbot beszélnek nz eddigi cselekedetek. A harmadik nagy kérdés-komplexum, hogy el kell távolítani u magyarság társadalmi életéből azokat a különbségeket, melyek nz ország! ken vérproblémájául jelentkeznek. Különösen áll ez m-a, amikor csak harcoló é-s dolgozó magyar ember van nz országban és kell hogy az elvégzett munka után mindenki mfg-kapja a uuiga megélhetését. Becsüljük a multat, de ;djunk a ma számára életmiegujulásí, hozzunk friss energiákat, szolgáljuk önfeláldozóan a nemzet jobb jövőjét\'.
Spllt utcáin a tahosaAUot lőtték angolszász röpülök
Zágrábból jelenlik : Az1 angol ós amerikai bombázó kötelékek kél terror támadást intéztek Split városka ellen. Gépfegyverrel lőtték a város lakosságút és ennek következtében 300 ember életét vesztette, elsősorban asz-szonyok és gyermekek estek a támadás áldozatául.
ZALAI KÖZLÖNY
1!H1. juivuis U
Az olasz király lemondott
A Badogllo-kormdny gyakorolja n teljhatalmat
\\x AssoriaU\'íl Press jeloutésÖ s/erinl a napolyi lííhn.liszállá-som Viktor tóintántiol tognupdél-nlán aláirt egy rendeTctct, mely-bon lemond a teljhatalomról és azt a Badogtio kormányra ru-liázzn át Az Kvening i\\c\\vskó7-Ioinényv szerint Olaszország Rónia kiürítésével és Viktor Hinanuol lemontlásít/uláii gya-korUtiilng a szövetségest!k bir-\' tokába került. Kiíhek* azonban bármilyen formában való elis-iiwrése még neam jogosítja fel OUiszországol, hogy a békeéjic-Ictizleten területi köv<-telésekkel lépjen Polj vagy, hogy né kötelezzék területi jóvátételre,
A Vatikánt elzárták a külvilágtól
Az Afténbladet svéd lap szerint a Vatikán megszakiloU tnanden érintkezési ti külvilággal. Valamennyi kapujában uíogerösilelt őrség van A Vatikán: futainak veszélyes helyein drót sövény akadályokat állítottak fel. A vatikáni német követ az eseménvek következtében átköltözött Vatikánváros})\',, ahol továbbra is a helyén marad*
Nappal bombáztak olasz városokat
Milánóból jelentik : Ujabb angolszász nappali támadás irányult (ienovn, Savóba és Ttrcn-ze ellen. Genovában :i város központjában a lakónegyedeket és a híres Del Vinoite Innploino\' értó találat KironxélH\'ii a város központjában egy, a XV. században épült templomot, egy iskolát és egy lemétől piiszliliiUiik el. Savonnában különösen -asz-szonyokal és gyen linkeket ért tslábd KijHisztult az aggok híbía és a jóléti intézmény épület*. \' ,
fH-fálM kutatás)
l\'ál l>ozsó bodiiesüuyUiniaji kőiiiü-vos egy mogáHott kut falazatát készi-lötío. Munka közlxm az állvány lo-azukiult «latta ós a kóniüvos a inély-iHieflétt. A kosztholvi kórházba- Szállított ók, uhut bolohali sórü lései Ik\\
SZÍNHÁZ
Kedden est« léi 7 Arakor
Cmah egy estet Operát rendezés Szűcs László felléptével: r
Szardán este fél 7 órakor
Egyetlen irodalmi est! Kajláik Bárul o» Somknlhy DmiC.
blléptíwl
-Bt
Játék 3 iel vonalban
A Keleti Afcvonal Bajtársi Szövetség rendkívüli napiparancsa at pártoskodás ellen
• A Keleti Aievonal Bajtársi Szövetség a Szövetség tagjaihoz rendkívüli napumnini\'snt adott kf, amelyben a MhalálfojosokoK a személyi és. pártharcok között tanúsítandó magatartásrii utasítja. A parancs így hangzik;
Szöve\'ségüuk etsŐrandii" feladatai köze fartozik a belső e\'gi/ségnek. a
belső rendnek szilárdilása
láva. Tartozunk ezzel bonrédeskilnk-nek én kint tévő bajtársainknak, akiknek éreznióh kelt tnl a /tatám-kon hatja- idehaza egységes és szilárd belső front áll a hátuk mögött. A széthúzás én pártoékodá» elleti
¦nekünk kell legelőször példát mutat\' ¦nunk. fiirendelem, hugi/ a mai naptól kezdve, szolgálatban és magánéletben minden dialálfejes* utasítson vissza minden olyan kijelentést és liirrsztelést, mély a jelenlegi jobboldali pártok vezetői ellen irányul. ¦ Azok a magyar férfiak, akik egy velünk szembenálló kormányzat (dalt elszántan és elnyomva kőtaöltek mindazért, amit ma m/iltiin
hangoztathatunk: azok a vezetők, akikben párlhiveik bizalma összpontosul, mindaddig, míg a maguk jro-fítikai meggyőződése szerint nyilvánvaló jóakarattal szolgálják közön nemzed coljainkat bajtársi támogatását és védelmét fogják érezni a mi -"frontesnlád\'unknak\'¦¦<. *
Xyomatékosan figyelmeztetem a bajtársakat, hogy ne csak attól tartózkodjanak, bogi/ egyes vártok működését és vezetőit bírálják, hanem akadályozzák meg azt t\'.t. hogy jelenlétükben ez más részéről megtörténjék. Utasítsák vissza azzal, hogy a nemzet egységéi nem szolgátja, aki párt- és személyi harcokat provokál és ezzel ujra felidézi azt a régi tpestí* módszert, mely minden vezető ember beszrnnyezésével terjesztette a magyar katonalélektöt idegen szellemet. i .
Ezen külön napiparancs szolgálati ittan és sajtó vtján országosan közlendő.
/>/{. A\'AT A", 1/7(7/,}\' arsz. Ügyvezető
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d. e. 9—1-lg és d. u, VtS-től.
A nagykanizsai klr. törvényszék. F. 1189/1944. BEAm.
Idóző hirdetmény.
A asgyksnízaai klr. torvéayBzék közhírré teszt, hogy n Nagyknolísai Bank-«Hycül|li\'i én Détzalal Takarékpénztár "<•< v.vr-i. v larasasg nagykanizsai he), ceg-mL felpereseknek Stera 1 Mór és Fis cég éa sicrii Gyula alperesek Hlea
3.80O P váiióíök.* és |ár, Iránt i.....lott
percben n pcrfetvéielre határnapot ttl/.mt és I.....ívta a feleket, hogy
1044. évi Június hó 30- napján délelOtt 9 Arakor hivatalon helyisé-gében (Törvényház, Brzaéoet-tór 7. ház-(i/Ain i. emelet 31 ap<V»iáin alatt) Jelenjenek meg. egyezeramlad pedig Steru I. Mór én Fin cég, valaialnt gfern Gyula alperesek réaíóre — nklk laaia-retlen helyen tartózkodnak — Opy-líondnokul dr. Petrlcs Jattri Ügyvédet (lakik Nagykanizsa, Király utca 86.) nevezte kl.
A alróaág felhívja, az alpereseket, hogy a fent megjelölt határnapon éa érábaa Jelenjenek meg, nert ellenkeié e-elben az ügygondnok foir helyettük eljárni.
Nagykanizsa, 1944. évi nájua hó 28. napján.
Dr, Hámori Zoltán ak. klr. tuékl bíró.
A kiadmány hitelét)): Bflky S. k,
A nagykanizsai klr. törvényszék. P. 12^2/1944. szám.
Idézd hirdetmény.
A nagykanizsai klr. (örvényszék koz-hirré teszi, hogy a Nsgykanlatsai Bank-egyesölet ós Délzalal Takarékpénztár Részvénytársaság nagykanizsai bej. cég telpereeifk iftitendorler Alfréd alperes ellen 10.090 pehgő váltótoké és jár. Iránt Indított perébea és érdemi tárgyalásra a pertelvételre batároapot illzött kl és felhívta a teleket, hegy 1044. Junlua h* 30. napján délelőtt 9 órakor hlvsinios helyiségében ITörvényház, Erzsébet-tér 7 bá7B7ám I. emelet ¦-!(. sjtóBzóm nlHti) Jelenjenek meg, ogyBzerBmitid ptdlg Wetlendorler Allréd alperes réflTÓro — ski Ismeretlen halyen tartózkodik — tlgygond noknl dr. Saller István Ügyvédet (lakik Negykenlzsa. Itezgonylutca) nevezte kl
A bíróság felhívja az alperest, hogy a lent megjelölt linlárnepon ós órában meghatalmazott Ügyvéd által Jelenjék meg. mert ellenkező esetbea az Qgy-gondnek fog helyette eljárni.\' -
Nsgykaalzsa, 1944. évi május hó 28. napján.
Dr. Hámori ak. klr. (széki bíró.
A kiadmány hiteléül: Hiiky ik.
LENDVAI IIKLÓS I»wlMlísa, Font 14.
ajntgr Varrőnép képvlaalat. — Kéatmuntoa rOvidáru Qxlata
Vállal: Előnyomtatóst, fehér és színes kézi és gép-
hlmzést, betöhimzést. Kliirje floyelaaimei kirakataimat.
Unger-UUmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntalványok bevaltbatók és tlöMi.
Hof Siar-r-flépek, aéswtlj, osapágvMm és golf óx oaapégy laén#<éaét aliniézam.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
A«•¦.\'.\'.-•«sdmlak fbcétéia, . «kiamaolók, hlba|«lent*sak, azikaiarű fatviláaeaíták rntndan vitlimos kérdásban isél»IBH 8-tóI fJélittéa 16 órái^ Gscngery-ut 61, telatoti 2L)4.
NiifÉcssKn o Zolii Kizliniflicn
Nagykanizsa niogyoi ráros ix)lgárnioatorétöl.
10.489/1944.
Hirdetmény.
Bfihra Józael, 6rosz Lajoa és Tibor, «zv. Ürosz Ferencná, Luiizllg Ödönné, östarreloher Jézsef, Szattter Imre zsidók tulajdopában talált, a jrtvadalml hivatal legutóbbi megállapítása szériát öaa-azeseti «ca 87.U00 I. bort nytlvánoii árverés utján a helyszínen a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés allonóben hor-\' dólételekben eladom, mégis azzal, hegy a két utolió borkészlete Is a Horthy Miklósul 37. ez. a. pincénél kerül árverésre
Az árverés 1944. évi JuiiIiih hó 9 ón dólelótt 9 órakor a Horthy Miklós-ut 87. sz. n pincénél kezdódlk.
Nagykanizsa, 1944. június 6-án.
laee PolRármesier.
Nagykaniw*a megyei vároa polgármostoretól.
\'lárgy: Aslrandlürdé pónztár-nokl állás betaltése éa az egész • Idényre széló kabin bérlot-]egyek értékesítése.
Hirdetmény.
A városi strandtürdö pénztárosi állására keresek komoly tértit, vagy nót. Jelentkezni lehot f. lió H lg a v. vi/.mn UzomvezelöaéKénél, ahol bővebb felvilágosítás is kapható.
A kétszemélyes, egén/. Idényre ezóló ksblnbérittjegyekre a víz-es csatornamű, flzemvexetőségnél lehet elájegyez-telni. Felhívom a város közönségét, hogy t. hó 9-élg d.e. 10—12 óra között esskÖztflje az előjegyzéseket, mórt a fennmaradó bérletjegyeket a MAOBT mlad vegvoszi A bérletjegy ára 72\' pengő.
Nagykanizsa, 1944. Június 5 éu. kői Polafármester.
APRÓHIRDETÉSEK
K*rékp*»>a> l»« klIolM Itlvcis Y.|pir.___\\m
niplagképaa ét evolui könyrclee-liín jAital kBiyvelit p.onna! illulaiuuik.* H.ngy« tlícnilellstg. 1791
>l..l|lioll luiliiMISI k.r.i dr. Kovic. Ko»u[Ysyár, CeeRgerjr-at 111/1). / 100*
ilkör
tgy éves klafflaa. Melle komoly jmekuerelfl bslárönöl felrtSKk. HJry •rgvlr. i«ih
Órahaai««léal vállal rncKMinató hönyvelo. Mejikeiesest e kUdühivaltlba .MtRbUhatú" lellgtre kink lead..i 1BK
Kortyhalv^nyl aionnati belepeare ktj.aek. Clm Hliáij-ulra a. II. cm 1803
Elaaé lehér, gyermek aportkccel é» 2—3 éves gyermek resaere kabát, sapka, dilnyl l.taló-ulu. 2. 17»
Etnei* aegédmotoro. kerekaár. Magyar-ttea «0. int
• hdu.ua» ritinti, el.de. - Slkltor-ulca 2 1798
kOlonféus
Egy kawarl InMIIatolt.
Bíthory-u. 3.
Átvehető 1S82
íl"««««n a tenieUbcri kik klltdll-Uabil. Hírem s beatitele, mcglalllol, *rl)a le Clnerns üyflrgy; temetőt slríiÚDÍI, a temetaberr. 1808
ZALAI KÖZI.Onr
POLITIKAI NAriLAP
Kiadja: „Kö^ardaaifll n. T. N.oyk.nu..\'-Felelős klsdó: Zalai károly Nyomatott a „KBiorudaíáat R, T. Haűyk.nlri." nyomdájába. NapykanlieÁn Nyomdáért telel: Ural Kára.
Malo:
Builokosat : MDortpwla:
84 ¦ óvt., 127, sz, Nagykanizsa, 1944. Június 7. szerda
16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
Siürkfi*at*a^ ás JilnuMiivatiii : >\'é-*t 6. *aáui. Szerkeszti rí atf kiadóhivatalt toleton 71. az. M«iijiilenlk-uiiii(iea litHkü/.nni» délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előllzeteai ara: egy bóaapra * pongo" 30 ifüiér,
negyedévre t2 penaő 40tillér. i Ügyes -zii in : hétköznap 16 till.. «zombatoli 30 tlll.
A németi védelem pokoli harcokban, de eredményesen áll helyt az elOzfinlOH partvidéken
Berlin, június 7 Zündermann német h. sajtófőnök cikket irt, ^Megindult u Szovjet offenzívája a kontinens nyugati felében- címmel. A cikk bevezetőjében utal arra, hogy az angolszászok az inváziót u Szovjet akaratából hajtják végre. Csaknem négy esztendővel ezelőtt szenvedték el ugyanebben az időben Dünkirchcnnét borzalmas veszteségeiket. A Szovjet két nagy nemzet hadseregét a mnga céljai elérésére hozta njozgásha. Kmlékczlel a rikk arra is, hogy három évvel ezelőtt nz-egyik\'angol lap a következőt irta ; A Szovjet az|
követeli, hogy az inváziót akkor is meg kell indítani, hu az a halottak és sebesültek tízezreibe kerül. A támadásnak ilyen körülmények közölt sem szabad elmaradni.- Ez nz idézet is bizonyltja, hogy
lényegében nyugaton i,v
szóújct offenzíváról szó.
Németországot az események nem lepték meg, ezeket a takiili-dásokut várluk és azokra kellő mértékben felkészültünk és n nániefeji\' meff fofjfák vinni Európa (\'{¦•!-tialál harcát a győzelóntícf, fejeződik be Züudormoiin cikke.
Mussolini nyilatkozata az invázióról
Mussolini a következőkben . nvílatkozott fiz invázióról az XTI intinkotársuelőU;
18-hónappá! ezelőtt nz angol radírt tette az első bejelentést az invázióról a francia lakosságnak. A tegnapi napon megkezdődön nz európai szárazföld ellen az invázió.. Kzt a most folyó haböru, csúcspontjának lehet tekinteni. Az öt világrész mini-
den lakója feszülten, lélegzetvisszafojtva, figyeli a fejleményeket ,m«Íyho.zf hasonló nem volt -még a"világtörténelemben. Az olasz nép abban a biztos tudatban figyeli az, eseményeket, hogy a német bölcseség és a •ma már legendás udrtfet katonai hősiesség meghiusítja, az ellenség kísérleteit.
Rendkívül súlyos harcokban óráról órára nőnek a partraszálló csapatok veszteségei
Chérfíu\'rgtó/ délre egy ejtőernyős hadosztály utolsó ember/g .. . . elpusztult .
(hitorlnf) Tegnap a német felderítő ropülőgéjnk, igen rosai idő* járási körülmények között, a tengőién a |>artraszállitasi járművök kőiül 30 megrongált bajét számoltak össze.
(NTI) líszatíflanciaországban az angol légigvnlogsággal a súlyos-har-«ok tovább" tartanak. Tévedésen alap-szidsz na olső-föltevés;-hogy * har-wkjjs ulypontjai Cherbourg és Calais között van, vagy a Soine torkolatáén, mert a Ic.gmilyvaalih támadások az Orn és a Seme közölt folynak. Az angol ejiÓémyős egységekéi én az offfl hozott kötelékeket igen Aül^bK ktírvok- után\' a né-¦*• vietelc visszavetették. Az Orn torkolatánál az angolszász a;gígvalogRágbt\' » német csapatok ogyetöro\' elretusaalték, Az angolszászok ujabb csapatokat szállítiuiak partra.
e pari
angolszász légigyalogság erő-sebb egységeit a német légi-fegyvernem megs.-mmisitctte, A britek és az északameríkaiuk ujabb vállalkozásai kétségtolonül még várhatok. Az inváziós csapatok veazteségní óráról-órára nónok, mert) a harcok rondkivil! súlyosak. Tény, hogy az angolok éa az amorikaitik n logszívósahhan védokozuok. Azok -a légí uton szállított angolszász, csapatok, molyok a La Mnneho csatorna kisebb szigeteit szállták tnojfc kemény ellenállásba ütközUík és déT-utanra\' teljesen felmorzsolódtak. Chorbourgtöl délre a légi uton oda-szállitott hadosztály súlyos harcokba kovorndott és tekintélyes részo több órás küzdolmn után megsemmisült. Az utolsó jelentésok arról számolnak Iw, hegy
itt egyetlen embernek KfllS sikerült m eg m e n ek litn ie..
„ Pokoliszínjáték" az Orn ós a Szajna torkolatánál
Német hurci kötélékek meg-közelitelték az angolszász purt-j\'aszállilóhajók gyülekezés"! helvét o Hayo és az Orn torkolatánál. A-irart közelében készített állásaikra a bombák nagy tö-nwgót zuditolták. Német nehéz
csatarepülők egy hétezer tonnás szállítóhajót felrobbantottuk. Más hajóegységekbeu. is súlyos robbanásod kclettrWrek, • tVjbb hujó kigyulladt. A>nrt közéletien több tüzet figyeltek meg. Robbanások történtek azon a
helyen is. ahol az ellenséges csapatokat kihajózták.
A Szajna torkolatánál levő német légvédelmi ütegek teljes mértékben érvényesülnek, Ejtőernyős katonák százai véresen zuhannak lo a német állások előtt. Iaj Havre és Oliorbourg környékén a nap legvéresebb eso-ményoi zajlottak lo. A looroszkedni
szándékozó angol-amerikai ujtőor-nvős egységekoi teljesen felmorzsolták, a megmaradtakat pedig megadásra kényszer itottók. Egyes ejtőernyős egységek német légvédelmi ütegek kellős közepéhe szálltak le. Az üteg nyomban sündisznó állást alkotott és addig tartotta magát, amíg kívülálló német páncélosokkal meg nem kapták az Összeköttetést (is a leszálló ejtóornyósökot mogsoni-misitottók. A német tüzérség ogész nap bombazáport zúdított az angolszászok bástyáira,
Ma hajnalban két ellenséges hadihajó_ süllyedt el a Szajna-torkolatban
Szerdára virradóra a lengeri őrszolgálat hajnali 3 óra 30 perckor u Szajna torkolata előtt három ellenséges hadihajót vélt észre? Három perc múlva megindult a német tüzelés és rövid idtT nmlvn két súlyos robbanás hallatszott. Az ellenséges hajók közül kettő égve elsüllyedt.
Az ellenséges hadmüveletek első inváziós napján, n német légolháritás 52 elleuséges gépet lőtt le, utely közül 18 csapatszállító volt. A\'megszállt francia területek fölött tegnap 16 négymotoros gép lelövését jelöniéi-tók, -
Az angolszószok gyöngeségének jele az Invázió megindulásának napjában
Az Interinf tengerészeti munkatársa írja, hogv a kcdvozótl.in időjárási viszonyok- között megindított invázió az angolszászok gyöngeségét mutatja. Eisonhovomok "nem volt idojo rugalmasan piás napra toiun a hatalmas megmozdulást, hanom vállalnia kollott a rossz időnek minden
koekázaiátl.,niely végeredményben * német védelem sikerét segiteftn elő.
Díoppónél \'a |»rU őrség egy fél órájg feltartóztatta aji angol szászok olső hajóit. EzV félóW később dö.n- -téliek bizonyultam ellonségon vállalkozásra nézve.
Nem sikerült a francia lakosságot az angolszászok\' javára hangolni -
Az angolszászok ama kísérlete, hogy a francia-népofrw,\' invázióban a saját javára felhasználja, kiuláivha .fulladt. Az inváziós területen lakó francia lakosság maga jolóntotto ^ német hatóságoknak az ellenséges ojtőornyőaök leszállását.
Az invázió kísérletével érintett területek francia lakossága nyugodtan viselkedik. Tökélotoson átérzik, hogy a német katona harca, innelv Európáért folyik, az ő hazájuknak
védelmét is jolonti.
Paris kéjki terjesen a megszokott. Az élet normálisan folyik tovább, a körutak forgalma- a régi. Meghiúsult, a degoulísta tábornak az a fol-tovéso, hogy a partraszállás pillanatában általános fölkelés för ki Franciaországban. Egész Franciaországból sehonnan sem jelentettek ollou-állást, zavargásokat, ragyí* rwitlDlb--nes csolokodotokot.
PIoestit, Brassót, Jussit bombázták
ftukarestböl Jelentik, hegy kcddcm\'az angolszász, bombázó kötelékek .lassít. PIoestit, Brassót és Itamíróvolejcét támadták. A vadászok 12 amerikai bom-
bázót lőttek le.
. Jass^ térségében a német és ronk\'mMi*epüIök szovjet állásokat bombáztak eredmenyesén.
A Dnyeszter alsó folyásánál vár erőse^b támadást a német hadvezetőség az invázó megindulásával
Az Interinf a keleti arcvonal harcairól jelenti : Csak a Jas-áyt\'ól északra lévő területen korüli; sor nagyobb vállalkozásra. A német páncélosok sikeresen folytatiák hadműveleteiket a j.assytó\' északra levő rcleszállá-\'\'sotí- kiszélt\'sílése éi\'dekében A -iiolsevtslák heves ellenállást fejtettek ki. A német hadíufiveletek egj- szovjet hamcsoporl körül-
zárására vezetlek, annak megsemmisítése folyráníatban van.
A Dnyeszter alsó folyásánál megélénkült a szovjot tüzérség tevékenysége. A német főparancsnokság1 étinek ii körülmény nek nem tulajdonit nagyobb jelentőséget, bár itt \'erő-\' sóbb szovjet lámadó hadsereget
folytatás az Ü. oldaloa.
ZALAI KÖZLÖNY
,lá-Í4.\' június 1
Nincs megegyezési
Eléfj sokan vaunak ma Európában és iav nálunk is. akik ugy okoskodnak, hogy Németország hizlosnbban, loiálisabiian nyerheti meg a háborút, ha különbekét köt Angliával ós minden erejét a szovjet birodalom ellen fordítja. Ez az elgondolás tetszetős és kétségtelenül logikus is volna, há a néniét külpo-htik i és\\tuleg az íurúpii puli Hka régel(hi törekvéseit vesszük figyelembe;- anielynek tudvalevőleg az volt u"célja, hogy az emberiségnek rz n \'kél kitűnő népe, ez a két hatalmas, törté-iielmi országa lógjon össze a keresztény kultúra és civilizáció érdekében és védelmében u keleti barbarizmus és más kontinensek hat alompolitikájával szemben. Ez az elgondolás ma már a multé. A nékmet diplomáciának, a német világpolitikának ez a reális,, okos elgondolása meghiúsul! az angol >gő-gön, makacsságon és rövidlátáson.
Számoljunk le léhát ezzel a merész és veszedelmes elgondolással. A kávéházi Konrádok, akik az angol különbéke gondolatával foglalkoznak, feltétele-., zik, hogy Anglia is szivesén kilépne a háborúból, miután amúgy is a Szovjetunió és az USA hóditópolitikájánnk N malomkövei között őrlődik. E kávéházi Konrádok tud ni vétik, hogy Anglia újra szivesen meg-tei-emtené kapcsolatait Európával és fennáll annak a\' lehetősége is, hogy a birodalom és belső válsága folytán az európai politika vonalára áll át. Nagyon naiv.és a lények mérlegelése nélkül való elgondolás ez. A háborúi nem Németország kereste. Németország soha nem gondolt arra. hogy a brit birodalmat meg.seímlmisitsf. Ezt az angol felelős vezetők bár ha tagadják is: tudják. A Churchill féle társaság annyira benne ét a gyűlöletben, annyira nincs más gondolata, mint a* Negál való leszámolás, nem gondol a í Churchillék nincsenek is tisztában vele, de u német politika ős katonai körök, annál inkább, hogy Anglia annyira kiszolgáltatta magái katonailag, gazdaságilag és polIli-" knüng szövetségeseinek, hogy 11 kötendő különbéke, vagy fegyverszünet esetén, minden további nélkül tol tudnák számol ni a Britbirodalnm katonai erejét és a brit impériumot szinte izekre bontanák.
Kérdés azonban az is, hogy Európa mit válaszolhatna es mit válaszolna egy ilyen angol közeledésre? Mindnyájan tudják és saját bőrükön" tapasztalták itt Európában; lengyelek, szerbek, hon-átok, franciák, belgák, görögök, hollandok, hogy Anglia milyen könnyedén dobla oda áldozatul az,európai népeket saját öntfö politikája érdekében. Mindnyájan tudjuk, -mi magyarok legjobban — hogy milyen könnyedén ajándékozta meg, vagy talán helyesebben : adla el Délkelet-Európát Anglju u Szovjetnek,
AngHa olyan iszonyatos emberi ós politikai bűnt vett magára uz európai kultúra elpusz-
tításával, asszonyok és agguftyá-nokon elkövetett tömeggvilkos-ságokkai, azzal a kiméletlen lé, giháhortivnl, amely csak megfélemlítésre jó. de a háborúi nem dönti cl, hogy : Európa megvetéssel fordul el a szigetországtól, amely csak rabságban akarja turtuill a népeket, mmely a légiterror eszközeivel bebizonyította, hogy Európa népeiben sem lát többet, mint a gyarmatain IttkÖ s*ines. barbár és mü-velellen primitív emberekben.
Az európai szárazföldet az ujabb brit rabszolgaságtól csak a legyverek döntése tudja meg-
óvni. Ez \'11 józan tény. I la, valaki Európában nincs még tisztában azzal, hogy n háború! ka fonailag kell megvívni mind London, mind pe/lig Moszkva ellen, akkor nemcsak veszélyes üinílnitásnak adja át magát, liánéin a saját\' ellenálló erejét is végzetesen meggyöngítheti. "Ne-,küiik minden Okunk meg van í.ornT,\' a lapasztaJatote alpján, hogy bízzunk, nagy szövetsége-Mink és !1 magunk legyvor.ejnek erejében, de legfőképpen abban :iz igazságban, amely ezeket a (jegyvéreket a népek boldogsága érdekében győzelemre segíti .\'
Kanizsai légi-szolgálatosok a bombakárosuliakért
Huszonegy és fél ezer pengő a Zalai Közlöny gyűjtése
Könnyű udni annak, akinek van niibot. m mégis milyen sokan, akik--! nek váll, nem adtak semmit, a bőin- \' liakároaullsk mogsegi tesoro. Ilyen korul menyek között üzszows w V kolesi ertek*; azoknak a pengősnek, amikel maguk is gondokkal küzdó, szegény kisemberek adogattak össze nem ogy esetben a /ami. Közlöny gy tijtcse folyamán,
Aiotil dl kanizsai tartós légó-szol-gálalban lovó polgári század, legtöbbjük kispénzű, minden jiengow rászorult ember, adtuk össze egy alant részletezett ..összeget paraik-s-nokuk, Szopudvary László állatni Uuiitó vezetésével, ... .
iMLuijji gyup&Buaa *< ifi.iioMi UyOrgy
\'IViriaa légó N/.h/uil tlouürellor Jj«**o
21,24o.— P
z.- P üzo.titi f iO.- 1\'
OoA/.vseii: zi,f)U,i,\'.u> I-
A légóflok adományának részletezése: .Jelinek Sándor és Agh Koronc 10 1U 1\', Miké Gyula, Imrei László ö ti P, b\'zéptidvary László, Kapoli Kudolf, Stéger János, Punger .Iá-\' nos, Farkas .József, v. Kiss uyőrgy, Ia a ron tai Géza és Szálai János 5 —ö pengó, Garzó Jenő t.óO P, ilenkó György 4.Ü8 P, t\'sanádi Ferenc 4.10 P, 1-oiicz Oyula, Óvári Vilmos, Farkas Sándor és Mátés József 4-4 P, Knausz K. és Horváth Pál 3.20
P, títoiuhardt István, dr. Horváth József, Fiezkó János, Káiovies József ;i 3 P, Pápai János 2.00 1\', Kepe János 2.6Ö P, Virág Lajos i Tóth Foivne 2.Í10 P, iíj. Pi\'-eaoll József, Kulcsár György, Horváth .Mihály, Miskolezv József, Kovács József, Dömötör József, Antal Sándor, t. Sándorfy J., Pintér János, Gódor István, ( aortán György, Káiovies János, l\'Yk Antal, IJomborai Ferenc, Csontos János, Kiss László, Buffer Józsof, Czvotkó liíijos, Kólómén József, tlegodűs,János, Gödry Gyula, tlayor Ferenc, \'Gyiinesi Köcsky , Kálmán 2 2 P,. Koszoy Gyula\' 1.88 P, Fiümbort Lajos. 1.82 Pj Németh Ferone, Erményi József, Horn Foronc, Jv\'agy Károly, Mért a György, líujtor Vendel, Pajor József, Kltdlieh István, Felső József, Lukacs József, Pápai József; Lamport Pál, Kappel József, Jancsi Márton, Jáger Ernő, Gzothoffer János, Varga Károly, Godina Antal, Froiaelmudt István, Üolí János, Mujzor Ferenc, Paiza János, Muczer József, Feketo József, Horváth Simon, Hancz György- Gazda Isttvári, Malek György, Sáliján Ferenc, Imrei József, t\'övéAyesk László, Marton Józsof, Hajdú István, Kuzsnor Ferenc, Nagy Gyula, Bíbel János, Balázs Sándor, Bognár József, Pesz-\'leg Lász!>, Balázs István, líaumann Gyula \'. -1 iwngő.
161.720 liter a tavalyi lejbeszolgáltatás hiánya Nagykanizsán
Hogyan lesz 33 fillér a 45 fillérben megállapított tejitvóteli árakból?
A minapi nagykanizsai városi Közgyűlésben loglalkozotl a képviselőtestület napirend elötf a beszolgáltatott lej átvételi árával is. Panaszolták, hogy bár a hatóságilag megszabott literenkénti ár 45 fillér, 11 kanizsai gazdák mégis csak 33 fillért kapnak: Minthogy a tejellátás kérdése ma elsőrendűen fontos közérdekű problémájú a városi közellátásnak, megkérdeztük Major Kálmánt, nz OMTK nagykanizsai telepvezetőjét, hogy mi u hely/.ct u pimaszok dolgában.
A következő választ kaptuk :
— Tény, hogy a beszolgáltatott tej hatóságilag megállapí-
tott ára literenként 45 fillér. A rendeletben azonbun az is benne van, hogy 11 45 fillérért átveendő lej zsírtartalmának 3.6 százaléknak kell lenni. A tej, amit a kanizsai tejtermelők beszolgáltatnak, ezt a megszabott zsírtartalmat csuk kevés esetben érik cl, sőt sokszor kapunk 2.00-2.1 százalékos tejeket. Ezekért nem fizethetünk 45 fillért, hiszen akkor a rendelet értelmében árdrágítást követnénk el. A tejek zsírtartalom vizsgálata naponta történik az egyes termelők tejéből havonta több-ízben vett minták alapján. A megállapított zsírtartalom íze*
-V-
Fő-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivitelével, reggel 8-tól d. u. 4-ig egyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. a. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
riiv0 lörlénik aztán a tej kifizetése; Kiskanizsa esetében még le kelteti vonni a hatósági, árból a beszállítás költségeinek egy literre eső hányadai Az átvétel és kifizetés terén tehát teljesen a rendeleteknek megfelelően jártunk el,-sőt i\'igyclmezlettük is a termelőket, hu tejük zsírtartalmú liii alacsony volt. A lielyzel továbbra is csak az, hogy \'aki jobb tejel hoz be, magasyb\'í árai kap érte, neonnál tej (3.b\' százaiékos zsirlai\'laiommat) Ülepenként 15 fillér, a leiepre beszállítva, A négy tejgytYjtő fiókot ugyanis meg kellett szüntetni. Ezeket azért állítottuk fel annak idején u tejtermelök kívánságára, hogy ne kelljen mindenkinek- kimennie tejével a vuj-gyárbit. A gyűjtőhelyeket unnak ellenére lenntartottuk, hogy a begyűjtőit lei mennyisége hamarosan lecsökkent napi 5-10-15 literre, ugy hogy az OMTK literenként 20 fillért fizetett rú a tejre a gyűjtő fiókok és szállítás költségei miatt. Mégis lenn. tartottuk a liókokal a termelők beszolgáltatásának megkönnyítése érdekében. Aztán, hogy\' a , lejnek magáneladásban igen ma gusra szökött az ára, a fiókokba a beszolgáltatás teljesen megszűnt, ugy hogy azokat meg is kellett szűntetni. Mindebből érthető az is, hogy Nagykanizsán, ahol 1013-ben 218.350 liter tejet kellett volna bészólgáltalni, csak 5Ü.03Ö litert szolgáltattak 1«, a mull évi hiány lenát 1(11.720 liter, \'Vagyis napi 501) liter körül mozog uz a lejmennyiség, amit nem szolgáltattak be. 101 l-ben majdnem semimi a téjbcszolgál-tatás. Emiatt történtek a tömeges büntetések (mintegy 800 esel eddig) és kilátásban vannak ujjabb kíhágási eljárás-tömegek. A hiányokat még június 30-ig lehel pótolni a tej besző Igái tatás félévi elszámolásához.
* . i I
Eddig a telepvezető nyilatkozata. Hozzáfűznivaló csak any-nyi, hogyia tejbeszolgáltatást az éiel háborús nehézségei tették kötelezővé, Valamint azt is, hogy a tejnek az órát megszabják, ha kedvezőbb lenne is szabadon eladni, a tejet, gondoljon arra a tejtermelő, hogy háborúban élűnk, a közösseget iiiiiidenki-nek szolgálnia kell. Kinek az életével,\', vérével, kinek azzal, hogy nem iszik tejel, nem eszik, amit szeretne, —¦ mindenkinek valami lemondással, áldozattal, A tejlemuelő áldozata a közért az, hogy a megállapított áron beadja a megszabott mennyiségű lejét la közfogyasztásra. Ezt hazafias kötelességként meg kell teimi.. Abban, hogy jobb árat szeretnének a termelők a tejéri, igazuk van s *ezt a kívánságukat az illetékes tényezőknek támogat niuk is kell. Amig azonban magasabb ár megállapítva nincs, az átvevő többet nem fizethet, de a termelőnek addig is eleget kell tennie a beszolgál látási kötelezettségnek. Ez a mngyar élet, a magyar közérdek parancsa. De ezt diktálja a termelő saját érdeke is, hiszen erről az utóbbi idők tömeges büntetései mindenkit meggyőzhettek.
A GŐZFÜRDŐ nyitva vau1 reggel 7 árától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kadden egész nap néVaak,) TtWon; 560.
mii június 7
ZALAI KÖZLÖNY
Színház
Mosoly országa
A kanizsai közönsége legyen az első dicséret ezután !1 gyö-nvörű színházi este után, ami-kör Isten tudja - hányadszor ment » kanizsai színpadon n szépséges és soha\' mm fakuló Mosolyorszíiga és ezidén is.. --pótszékes ház elölt. Egy hónapos már az idény és benne ez voH Oíldiga legforróbb sikerű este. Olyan \' hangulat volt a nézőtéren, mint az idén még egyszer som. Mint régi. jó. gondtalan időkben szokott IcnitixA nta szegényes, kérészéletű szih* padi sikerei.\'megmozdítják olv-\\| kor a közönség kíváncsiságát, de a szivét ma is könnyebbet,, csordítja meg a mond a ni valójában és muzsikájában időtálló, szinte a Vigoperní stílus igényeível fellépő, öreg Lchár-opcrett,
Külön vonzóereje volt az előadásnak, hogy abban az igazgató, Szűcs László, a kiváló operaénekes játszotta híres tízei repét, Szu-Csong hereeget. Láttuk tőle párszor, mikor még operaházi vendégként ünnepelte őt a kanizsai közönség. I.átUik tőle azóta is. Itóla is azt mondhatjuk, amit a darabról.: . Szu Csöng herceg alakja nem fakult meg az évek sziláján Szűcs* László interpretálásában, sót nyert a játék bensöségéhen. Az énekes Szi.cs László hangjának; érce, fénye ma is éppen a partit pro legnehezebb részei boti csillog legszebben, lendület van az előadásában, bravúros készség a leehnikáiában. esalhatat-Ijiii fül és muzikalitás. A zsúfolt ház díszes közönsége minden jelenetében lelkesen ünnepello Szűcs Lászlói. *
Honi Erzsi ebben a szerepében .tvyilt ki igazában és clöszqr !1 kanizsai színpadon. Nem is-eml ékezünk Mosoly-országára, amelyben a kél énekes-fő szerep ennyire teljesértékü \' művészi összehangoltságban" került volna a kanizsai színpadra. Hont Erzsi tartalmas zengésű, színes, pompás terjedelmű hangja, könnyeq hajlékonysága1 szár-jiyat adott szerepének. Amellett a játéka csupa meleg.asszonyi finomság, volt, csupa mélytüzű izzás és természetes érzelem-ábrázolás.
Vörösmarty Lili a kis Mi sze-
repében bajosabb volt, mint valaha. Snlyniosy a szerelmes bnszárlis/Jej inkább diákosan játszotta, de később voltak alakításának szép részletei Gém Imre a tiszteletreméltó ^nagybácsi szerepében sokoldalú jel-lemszinészi képességeiről teli ujabb nagysikerű bizonyságot, több nyíltszíni tdps volt erről a bizonyítvány. Farkas .Tőzsér a förunuch figurájával neveltette meg bálás közönségét, a kritikus szerint kissé erősen elown-szerü voll. Maszkban Kárpáti Tibor követségi titkáré a pálma egy epizód-szerepben.
Külön fejezetei érdemel Ta-hódi Mária és Kárpáti Tibor tánc-betétje, amely koreográfiai
elképzelésben, a slilizáll mozdulatok szinte muzsikáló összhangjában és . akrobatikájában is egészen magas szinvonalat képviselt.
A zenekar Maros karnaggyal az élen lelkesen keltelte életre a liö és szép muzsikát, olykor kicsit lul lelkesen is, ugy hogy — ami a kisigényű operettiuü-soroknál fel sem tűnik — oly* kor. főleg a fortissimokban, le-jálszotta az énekes szercprészc-kel
A rendezés, Szűcs László Ízlését és rálcrmcltségét dicséri minden legkisebb részletében is. Kiállítás, színpad és ruhák a társulat felszerelésének gazdagságai igazolják. (bt)
Övóhqty-megáldás a Bazár-épület pince-katakombáiban
/A Nagykanizsai Xéplakarők-penzlár óvóhelyének megáldása után inosl a llanlíegvesülel kérte az egyház áldását és nhlmn Isten segítségét nz intézel és a hntahrtas épület lakóinak óvóhelyére. A Bazár-épületnek ka-takombaszerü. hatalmas és előírásosan kiépített "óvóhely-labirintusainak egyik helyiségében gyüll össze dr. Lévay Hcla igazgató vezetésével a rínnkegyeső-let egész személyzete, valamint a bérház lakosai. \\z óvóhelyen mindenül! szembe tűnik u \' fa-
lakra erösílett feszület ős az Actio Cntholieu Krisztus-falragaszai, A liáziak egymással versengve állítottak virágos oltár-szerű emelvénvt. amely előtt "P.
j Gulyás (íellérl ferences plébános végezle el a megáldás szertartását és áhilallele közös imádság uláii Iwszértet, intézeti
^.z egybegyűltekhez. Isten segítségét kérve mindazokra, akik az óvóhelyen menedékei keresnek, valamint a ház, a város és a magyar haza minden lakójára.
Egy Ismeretlen ember a mozdoiy elé ngrott a mirafelrályl állomásos
SZIHHAZ
Szerdán este fél 7 órakor Egyetlen irodalmi esti
Csáktornya június 7 Minap a nagvkanizsáról délután fél II órakor induló Csáktornyái személyvonat kevés. kévés késéssel érkezeit meg a mu-rakirály perlaki vasúti állomásra." Amint a vonat befutott, egy ismeretlen férfi a meg gyors inozgásbaír lévő mozdony kerekei alá vetette magát. Amikor a vonat megállt, az öngyilkos-
nak\'darabokra szabdalt holttestéi szedték ki a kerekek alól, amelyek leváglak a szerencsétlen ember mindkát lábát és mindkél kezel. Az állomásfö-sökség intézkedésére beszállították az öngvilkosl a Csáktornyái közkörházba, de nem ¦ vii\'*\' lószinü. hogy meg lehessen menteni az éleinek. A vizsgálat megindult.
Nlkotlnmérgezésben meghalt egy ttéves zalai kislány
* Zuhciivviítfij, június 7 Halálos szerencsétlenség\' lóriiul Potcsházakis zalai község-licu. Az áldozat egy ötéves gyermek.
. Biró István pclcsházai gazdálkodó egy ismerősétől nyers nikotint vili hnzu palackban permetezés céljaira. Mikor leszállt a kocsiról, elsőben.a lo-
valtál lógta ki és látta cl, addig a nikolinos ftve^t letelte a* udvaron. Ott játszogatott a gazda ötéves Katica nevü kislánya,aki meglátva az üveget, egy óvatlan pillanatban lelvelte is kivéttcst an belekóstolt. ,\\ tömény-méreg pillanatok alatt, megölte a szerencsétlen kisgyermeket: A vizsgálat megindulj.
Sem szolgálta kl a vevőt: — 7 hónapi börtön és 2000 pengő pénzbüntetés
Ifi|lálh Mária él Somkulhy Delle felléptével
J«4k 3 falvonilbM
Csütörtökön d. u. fél 4-kor és este fii 7 órakor
BemoUto lapáu operett SJioiság
Hippii rózsája
Operett 3 felvonásban
Még a zsidóüzlelck lezárása előtt történi Xeinesdcdcn, hogy Őzv. lilau .lakaimé, szül. GaTi-censlein Jozefa ncmesdédi vegyeskereskedő nem szolgált ki néhány embert üzletében, akik zoiuáncedény! kértek. Közszükségleti cikk jogellenes elvonása miatt feljelentették özv, Blau .lakaimét, akii felelősségre vont a kir. törvényszék, mini uzsorabi-róság. A tárgyaláson Blau ,ln-,kabué azzal védekezett, hogy neki a feljelentők nem Is voltak
rendes vásárlói és ezért nem akarta őket kiszolgálni. A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlott volt kereskedőt s a vádszerinti bűncselekmény miatt hét-hónapi börtönbüntetésre. 2000 pengő vagyoni elégtételre, továbbá öl évi hivatal és jogvesztésre déllc, továbbá kötelezte a bftnflgyi költségek megfizetésére és a lefoglalt bűnjelek elkob-v zásál rendelte el. Az ítélet jogerős.
SPORTÉLET
Nagykanizsa a leventebajnokság küszöbén
A kitűnő nagykanizsai leventeválogatott csütörtökön délután 3 órakor játsza le utolsó bajnoki mérkőzését akerütetben Komárváros csapata ellen a Horthy Miklós-uti NVTE sporttelepen. A jó őszi és a tavaszi szereplés I ponttal a bajnoki táblázat éJére hozta Tel levenle-válogátolt labdarugóinkat és uj győzelmük biztos bajnokságot ígér, majd az országos bajnokságban szereplésre kötelez. Biztosak vagyunk, hogy a komár-vái\'osi leventék ellen győznek a kanizsaiak, de utána komolyan Fel kell készülnie a csapatnak, hogy az országos bajnokságban •jól is szerepeljenek. .
Kanizsai levente-birkózók sikere Székesfehérvárott
A nagykanizsai ifjúsági lovento birkózók Székesfehérváron szoropol-ték a délnyugati csapatbajnokságon, amelyen öt város birkózói vettek részt: Tokíntottel birkózóink ala-csony súlycsoportjára, a luirmadík\' helyezést érték* ol. Mindnn hirkó-ágiiknak ogy, sót- két súlycsoportban fel jobb\' kollott indulnia, de ifi ís doroknsan megálltak helyüket. A korütoti vozotó birkózóinkat mog-diosórto,, buzdította a-további szorgalmas munkára. .Külön ndta olismo-rését Halász Károly birkózó edzÓ-nok, aki Nagykanizsán két szakosztály ifjúságát tanítja a birkózás nemes sportjára.
Levente atlétikai bajnokság
Csütörtökön folytatódik a levente sportnap,Jmielynek keretében a híres pötrétci levente-labdarugócsapat méri össze ereiét a nagykanizsai kereskedelmi 1c-venteválogatottal. .Utána a leventék összes atlétikai versenyszámait bonyolítják le.
\'1. Kiskomárom, 2. Galambok, 3. Komárváros
A körzeti levsnte bajnokság aredmányel
. Körzeti lovon te sportverseny volt Galambokon. Krodményok a II. korcsoportban :
l(Xf m\'.-os sikfutá:.: l.\'Hogo Komárváros Iá mp.. 2. Marton Kiskomárom, 3. Osi Komárváros. ¦•¦i---
ÍOO m.-os síkfutás: 1. Marton Kiskomárom 61.9 mp., 2. Farkas Komárváros, í1 Goróca Galambok. - S00 m.-os siUulás: 1. Kulok Kiskomárom 1.20.2 p., 2. Horbán Ga-Inmhok, 8. Farkas Komárváros.
1500 m.-os síkfutás: 1. Molnár Komárváros 4.88.8 p., 2. Vnstag Kiskomárom, 8. Kun Komárváros.
Súlylökés; 1. Kun J. Komárváros 10.92 m., 2. Osi Komárváros, 8. Ülnh Komárváros. !
Diszkosz: 1. Horváth Komárváros 22.80 m., 2. Varga Komárvárcíí 8V S\'/ovor Zalakaros.
Goroly: 1. Vágó Galambok 81.02 m., 2. Molnár Komárváros, 8. Mészáros Kiskomárom.
Magasugrás: l.\'Hogo Komárvá-
IPPiiüJ.
KOnyvel kaphatók
Sohless Gyula
könyvkeroskodőnól \' \' Horlliy aiklóa-ut 8. Telelőn 129.
ZALAI KÖZLÖNY.
ros 15ÍÍ cm., 2. Oláh Komáivái-o.,, 3. Horváth Koinárváros.
Távohlgréa: 1. Goroncaór I. Kis-komárom 580 cm.. 2. Oliili Koiiiár-ráros, 3. Varga Kiskomároin.
Grnniíulobi\'m: I. Tlbol I.. Kiako-illárom 7 pont. 2. Kinn llalaloiiiiiu-gynrod.
\' 4x100 m. váltófutás: 1. Kiskomá-loin (.Murton, Riormh, : IchiiHztor, Varaa) ÍÍ2.8 mp„ 2. Galambok, rsrúdtiiényok a 111. korcsoport-
lOO.m.M\'.H síkfutás;, 1. Gorotmer J. \\K>wkpiiiáioiii 12 mi).. 2. Ráf/. Kislrciinároln. 3. Mikó Komárvái-osi.
100 m.-os síkfutás: 1. Hnkos Kis-komfiroin öO.fl mp„ 2. Hoi-váth V. Konuírváros, 8. GnVzi Galambok.
800 m. síkfutás: 1. Vargd V. Ko-niárváros 2.Ifi p.p 2. Tlbol P. Kin-komarom, 3. Kgvoíl Galambok.
1500 in. síkfutás: 1. Varga I.. Komái-város 1.38.8 i)„ 2. Tlbol P. Kískointirom, • 8. Vitáz Galambok,
Kiilvlíikc\'\'s: 1. OíÍHpár öíilliinbok H.öO ni., 2. Ágoston Koiiiárv.\'uns, 3. Kiss Galambok.
Diszkosz: 1. Mikó Koinárváios 27.72 ni., 2. Ahrís Garaboiio. 3. GoroncsiT J. Kiskoniároill.
GorolyvoUis: 1. liácz, Kiskomáiom 37.(10 ni,, 2. Gáspár Galamlwk, 8. OltAi Galambok.
Afajaúugrásí 1- 1*°*° Galambok 1B0 ífil., 2. Ooronosdi- J. Kiskomá-rokn. 8. Bsotttes Kiskoniárom.
TAvoliifrrás: 1. líáoz Kiskoinároiii B.«1 in., 2. Potó OalamMk. 8. fliis-|»ir Olilninbok.
Gnílii\'il{lnb;ís: 1. Koma Kiskoluá-lom 8 pont, 2. Vastag Kiskoináioiii.
•IxIttO in. .-H váltófutást 1, Kin-kuliii\'irojn (Kándorfi, \' Kclireint\'r, Rio*, Goroncaór) 47.0 mp., 2. (la lambok. (Az I. csapatból ltá*:z 11.7 mp. alatt fiitolla a 100 m.t.l
A yáiKlortlíjórl folytatott kiizdo-lomliűri Kiskniuáinm fívözütt 127 IKintlal. 2. Galambok III ponttal
ós 8. Komái-táros 101) ponttal.
Az NB III. bajnokság állása
1. NVTE
2. KTSE 3 7.MNTB
4. PVSK
5. PBTC
6. NSE
7. DVSE
8. C.ZTB
9. Zsolaay
10. Pétmonoilor 22
11. SBTC n-t
12. Barcn 23 6
13. Ilonylimi \' 21 2
23 16
23 16
23 14 .
53 13
23 12
22 II
22 0
32 10 7
81:36 35 66137 34 118:31 32 63.: 49 27 62:43 25 69:66 25 68:50 23 H:59 22 31:52 17 56:61 17 32,47 16 44:74 13 24il3l 5
MezSgozdatígl,
konyhakerti és v I rág
\'"" M A G,
kopható
TÓTH JÁNOS
Tololütv\'KI. Klr-íl^ulea 37.
N\'ngyknniKsa mogvoi város polgármofitorétól.
16I05/I9I4. -i
Tárfty: A vízvezetéki vízzel vitló Iskarékoakod**
Hirdetmény.,
Felblvom u város közönségét, bogy a vízvezetéki vtxtel a loKtnetazebb-menőleg takarékoskodjék, mert a kutak es szivattyúk teljesítő képessége a meleg következtében elMllott nagy vízfogyasztás miatt maris elégtralennek bizonyult
Mindennemű kertflnlözée besxüQte-tetadö én a vltzel a UgulKorubbaa kell takarékoskodói, mert ha felhívásom eredménytelen maradós, kénytelen leszek utasítást adni az Özem vezetőségnek, hogy a vizet a nzflkaésbez mérten zárja el, mert légoltalmi eélra feltétlen szMkBég van nagyobb menoyl-sÓKtl vlztartnlékra.
Nagykanizsa, 1944. ruá|us 31. \\m Polgármester
1 lórlloserkészek előadása a boBAakárasnllakért
Szjntc maroknyi, do kömény loiz-dŐHzelloinü esutM.i állt munkába a hombakárosultak veszteségeinek enyhítésem. A nagykanizsai Férficserké-szek elhatározták, hogy Zala llWgyér ben ezévbon legalább tizenöt műsoros előadást tartanak, melynek jö-vodolmót, azinto teljes egószób-m a bombakárosullttk lészóre adják, ugy hogy az év végévol két-háromezer poiifíővel járulnak majd ahhoz a nagy gyűjtő akeióhoz, melyből minden mairyor kiveszi részét. Nom sajnálnak semtuí áldozatot Bem munkát, sem efryóui anvairi áldozatot, mert hiszen ogyes vidéki előadások szemólyi költségeit minden caor-kész inaga\'visoli, hogy munkájuknak eredményét lássák.
A holnap, csütörtökön Nagykanizsán tartandó előadásuk már a harmadik Nem állítja meg őket az nem, hogy taírjaik sorából a Haza a legjobb erőiket hivla a leirvv\'-rOH küzdőtérre, szinte utolsó szálig küzdenek terveik megvalósításáért. Bátran mondhatjuk el, hogy műsoruk
bőségesen kárpótol mindönkii azért az anyagi, veszteségért, mellyel !>..*-iépójegyukot mogváltják. Most a nagykanizsaiakat hívják azorotottel előadásukra s hiszik, hogy a közön-ség megíirti nknrásuknt h velük együtt halad nőmön útjukon. Gondoljon mindenki a na, hogy égy tolt Hzéksorokkal megtartható\' előadás milyen lendületet adhat a moleg szívvel küzdő fiuknak. Szülte kö-(olnHsége Nagykanizsa közönségének a szotetet teljes pártfogás. Kérik a Mzóiakozní alcarókat ne feledjék ol, hogy holnap --- csütörtökön — osto az Iiíaroskör nagytormélwn ü órai liozdottol vidám szórakoztató estél larlnnak n Férfieserkészek. Ok maguk biztosak abb.nn, hogy jól kiérdemelt tapsaikat megkapják. Jegyek elővételben az fpartestülot omoletén a ruhatárban csütörtökön dőlelötl 10 órától 12-ig válthatók. A rendes jegykiadás dólutiín 4 órától az előadás megkozdéséig lesz. Jegyrondo-lés 162. .telefonon is.
KÖZGAZDáSÁG
Közel hótésfól millióval emelkedett a Gazdák Biztosító Intézőidnek díjbevétele
A magyac gazdatái-sadalom kitűnő, előnyösen ismert biztosítási intézményé, a Gazdák Biztosító Szövetkezete\' megtartotta 48. évi rendes közgyűléséi \'műé Vay Bászló titkos tanácsos, felsőházi tag olnöklésóvel.
.-Vz igazgatóság jcIonU\'-s:* Utal arra, llogy a magyarországi biztosítási üzlet moiute az olnndt osztoridő-Iwn hűen tükrözto vissza uz általános gazdasági és D&izügj\'i helyzetét. v
Az általános ái.szinvoiial oniolkó-désónok hatására az országos kár-biztosítási dijbevétel ís számottevő mértékben növokodott az ulánbizto-silások révén. A díjbevétel omolko ¦ dése azonban az egyes gazdasági ágak sziiiint nem volt egységes. Az ipar és kereskedő lom általában gyorsabban rongált az árszint változásaira, mint a mezőgazdaság, ahol a jégkárbizlositás kivételével az áremelkedési csak igon vontatottan követi az értéktöbbletük utáubizlosi-tása. liószlK\'ii oz, részban pedig az, hogy a mozógazdnsági termények uj ármogállapitáaa. csak »z ehnull óv második felében történt, a magyarázata annak, hogy 11 tavalyi jég-kárhiztosilás majdnem teljes egészében még a légi tomiényarak alapján futott. Az életbiztosítási állomány uóvekedéso nz olmult évben fellendült ugyan, do országos viszonylatban még mindig nem olyan mórtekben, amilyon kívánatos lenne. A kárbíztositásbnn általánosságban a kockázat sulyoslmdása volt tapasztalható, különösen az innríizemi biztosítások\' vonalán s ennek megfe-lelőon a kár-arány-tekintélyes dij-lievételi emelkedés imellett is rosz-szabbndott. \' \\
A Gazdák Biztosító Bzővetkezelé-nek a kárbiztositási ágazatban, az előző évivol szemben 6,50R.394 pengővel opiolkedott. Ijogjolontékenyohb volt az omolkoflő-s a tüzbiztositásban. Bt nz emelkedés 3.7 millió pengő. Az életbiztosítási ágazat 877.-105 P émalkedést mutat. A kár t^s ólntbiz-
lonitási ágaáátban ogytlttosen n dij-
bevótol 30.116.880 pengő volt. tollal az emelkedés 7,475.800 pengő. Az életbiztosítások tÓkoösszeire a iölentési év végén 170.917.480 I\' volt, az előző évi 149,307.138 pengővel szembon.
°* A kárhiztos\'itási ágazatban \'2 millió 130.451 iM-ncövel, a viszontbiz-lositáshan \'JD5.971 pengővel fizptotl l,i tólilwií ;i Szó vetkezet :iz előző évhez ké]H\'st. Az élétbiztositási ágazatban a kifizetett biztosítási összegek
62.667 pengével, a riasontbistosi-láabnn 45.085 pengővel tettek ki
lobbot az előző évinél. A 10 kár-ágazatban és az élotbiztositásban kifizetett károk összege 10.5 millió pongŐ volt.
A Szövotkozot nagy gondossággal lörekodott Itótső on)jénok- iy.egfizilár-dilására. A kái biztosítási, valamint :iz élothiztositási ágazatban gyarajji-loltn tartalél; nlapját., A kimutatotti általános és céltartalékok 8.Ö millió iMipgével 17.9 millió pengőre omol-kodtok.
Külön is kiömölendő a jolontésnek
nz a része, amely a Gazdák liizto-sító Szövotkozetének nagyarányú Hzfx\'Jális jóléti ÓS kulturális áldozatkészségét bizenvitja. líz n táiiloga-lás, juttatás több mint kélszen^vn meghaladjn a tavalyit, mert a kü-j lóubözö (ársadafmj és jóléti akciókat i érintő támotratás, valamint a kulturális, szociális ós az alkalmazottak érdokoit szolgáló juttatás összege kereken 1,620.000 |»ngfi,
Az igazgatósát? hígjaiul gróf Béldv Kálmánt, Marék Boránilol, dr, Bokánál Károlyt, Maver Jánost, dr. WihiHchnr Frigyest és Joszensz-ky Forencot, a felügyolőbizoltaág tagjaiul pedif -Battha Sándort, dr. Szirmav Horís Lászlót, Dörsebug Tibort.\'dr. Tóth Jenőt és dr. Zi-línskv Gvörgvöi válnszfntták nioff.
\' \' \' _ (0
A tegnapi nagykanizsai orszdgottváser
mint elóie volt látható, gyengéit sikerült, Keresletben és felhajtásban észre lehotett vonni az általános helyzet okozta tartózkodást. Hegedűs Ferenc városi állatorvos jelentése szerint összesen fölhajtóitok nz állatvásartérre 400 szarvasmarhát és t>00 darab lovat. Kózdotbon az állatárak tartottak voltak, a déli órákban csökkentők. Aránylag kévés állat cserélt gazdát. A felhajtott lovak majdnem föle muraközi volt.
Az üzletoklxm sem volt a szokánoa országos vásári ólénk forgalom. \'
Mi van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny keddi, 126. számában megjelent rendoletek
az anyakönyvi dijak felhasználásúra vonatkozó rendelkeeéaek módo-sitáaáról, \\ 1
(Níyes Bzemélyok megfosztása magyar állampotgárságuktát.
1944. június 7
HÍREK
Nnptilr. Június hó (i Szerda. Róni. kit. R. bért hv. - Protestáns Róbert — Janim hó 8. CflüíörlöV. Róni. Uul Urnapji, . ProlesUns Medárd.
- (A blréságrél)
A pécsi tábla elnöke Pólya Károly kir; iérásbirósági Joggyákornokoi, özv. Bólyáné nitgvkunázsai polgári iskolai tanárnő fiát, a nagykanizsai törvényszékre helyezte át.
- (A vidéki nyomdák)
szervezési és érdekvédelmi munkásságának egyik legfőbb mozgatója évek sora óta Arany Károly, a szombathelyi Vasvármogye laptársunk nyomdájának felelős vozotója, alti egyben ügyvezető titkára a Főnők-egyesület Vidéki Nyomdász Rzakosz-tálvának s mint ilyen elévülhetetlen érdemeket szorzott a vidéki nyomda-Ipar tttlpniállítása terén. Arany Károly nagy szakértelmére és közhasznú munkásságára felfigyeltek fölsőbb kormánykörökben is. Ennek tudható 1h» .hogy az egész vidéki nyomdászatot megtisztelő megbízatást kapott most Arany Károly a sajtóügyek kormánybiztosától. Arany Károlyt bízta meg\' n kormánybiztosi hogy "a zsidó nyomdákra vonatkozó rendelkezések végrehajtása során mint előadó működ jók közre. Aram-Károly már ol is foglalta hivatalai Budapesten , a sajtóügyi kornrány-biztosságon.
fHatálozis)
¦ Ozv; Veszprémi Gyuláné folyó hó 7-én meghalt. Temotéso a róm. knl. egyház szertnttiisn szerint folvó hó 8-án délután 5 órakor lesz. Az elhunyt néhai Voszprómi Gyula kür-icgyzö Özvegye, nagy, kiterjodl rokonsága gyászolja. (:i
- (A .Turul- StoVetsfg) nagykanizsai bajtársi ogyoaületélw
a tagfelvételek megkozdődtok. Jelentkezni lehet középiskolai vagy egyelőmi végzettséggel azomélyesan dr. Horváth József kerc!ske<lehni iskolai hínárnál minden nap délelőtt 9 U\'óráig és délután 4 6 óráig n Rozgonyi-uteai iskolában elholyo-zotl légii-század parancsnokstWon. vagy levélbon ugyancsak dr. Horváth Józsof női: Levólbep történő jo-lontkosésiiól kérjük a norot, lakaimét, foglalkozást, születési ével, katonai rendfokozatot pontosan feltüntetni. Tolefonon is leltet jelentkezni. Telefonszám: 401. Kérjük a nígi tuiiiÜBták jélontkezését is.
- (Felkérem)
mindazon igen tisutelL ianierésoi-tnet és iéhnrátáimat, kik a »Nem adom fel a harcom« einiü vei\'sofl könyremot átvették, do még ki nom fizették, hogy az érte járó összoget IÖ Zalai Közlöny nyomdájálmn kifizetni Bzivoskeiljeiiok. ligyidojüleg közlöm, hogy korlátolt niennviséi: a Zalai Közlönynél még- kapna tó. Tegze* Lajos.
- (Őzen ¦ honvéd)
Dara György honvéd az >t. 890. táboriposta számról üzeni május 17, kelettől, a Zalai Közlöny utrján szülei nok, »ogy édos kis barna lánynak^ a Toutsch-cégnok és mindon wnw-rősnok, hogy minden jót kiv.\'Uíinind minyiuknaka messze idogonl.«íl. Há-
ElADÓ Hofherr 800 % fogas mmXmIÜ hozzávaló CSeplOa Vikterle banxinmotor, mindkettő üzem képes, favilást nem igényel. Szíjazat, mázsa és az összes felszerelés kifogástalan jó-
Ara 8000 tiongö. H AJ D U JÓZSEF
Balatonkeresztur. isii
2AX\'At KÖZLÖNY
Folytatta az 1. oldalról.
helye/teli ¦¦készenlétbe, hogy a I megkíséreljék u maguk reszerßl nvugah európai invázió meg- nagvobb támadások meginditó kezdése után, a szovjet erők is | Sát.*
A németek visszaszorították a -Rómától keletre támadó angolszász erőket
Az angolszász csapatok az olasz arcvonalakim tovább folytatták támadásaikat, melynek súlypontja a nyugati szakaszon Volt. Rómából nyugatra és északnyugatra törlek előre anélkül, hogy nagyold) harcukra kerüli volna sor. Alexander tábornok csapatai és a nyugati szakasz német csapatai között elszakadó mozdulatok folynak Június 5-re, virradó éjszaka a német kötelékek olyan tervszerűen és gyorsan hajlottak végre elszakadó mozdulataikat, hogy
a Ráttt&n keresztül induló ellenséges támadás légüres térbe jutott. Olaszország középső részében a Karcok Tivolitól nyugatra ala-
kullak ki. Az angolszászok megkísérelték folytatni támadásukat, de o német védelem nyoíu> buri elreteszelte azt és ¦ liőmYttí\'ié keletre visszaszorította ti támadókat Az angolszászok nagy erői\'esz^-lésekel tesznek, de a német páncélos gránátosok és az ejtőernyős vadászok valamennyien megadták feleletüket. Az angolszász erőknek az a fáradozása, hogy bangó-múljanak az arcuona1 középső szakaszaim, kudarcot vallott.
Tivoli ellen az angolszászok súlyos légitámadást bájtot lak végre. A támadás után nyolc nappal sem tudták a halott áldozatok számát megállapítani.
Az első lövés.,.
(Intorbií) Az alsó lövést a néniét partbiztosíto őrség egyik géppuska fészko adta lo az invázión támadás megindulásakor Caino közolébnn. Pillanatokon bolül r lövedékek sürü .sorozata zúdult nz ellenségre. Mint mogállapitották. az olsó ágyúlövést hadihajóra adtak ló a nómotok. Az oitoerhyósök oIhó loóroszkcdcsévol róldrcszálHnkat utolsó, emberig felmorzsollak.
, A tegnap délben útnak indí-
tott kél ejtőernyős vállalkozás közül az egyik ímár a levegőben eltévedt és közvetlenül a német csapatok közé ereszkedett le. A fogságba került fiatal kanadai fiuk nagyon elvoltak keseredve sikertelen vállalkozásuk felett.
- Nagyon rövid ideig tartott az első Berlinire" vezető utunk,
jegyezte meg "keserűen nz egyik.
Tegnap kiutaltak 85 nagykanizsai zsidó-lakást
ÍM. június 1
la Istennők, jól van s a mielőbbi Tjpzonilátás reményében- mindenkit BzerÓtoítel Üdvözöl. -- (iodiiiu János honvéd az F. 047. táb0i\'iposta számról üzeni május 29, kolottol: üy.\'sz-eégos vagyok, amit szívből kívánok feleségemnek, édesanyámnak ,tost-véreimnek és összoa ismereteimnek. Koreai ókot, hogy sokat irjanak«.
— (MAORT-munkások a bombakárosuitské\'t)
A báznkerottyoi Maort Munkásotthon Kuliul- és Önsegélyző Egyesület l\'inapján "délután 5 órai kezdőitől juniálist rendez u bázakérety-tyei kultiirhnznúl. Hu eső lösz, vasárnap tartják meg u juniálist. A szabadtéri színpadon (fuzdag és vidám műsor pereg. A zenei részt u Maort üzemi dalárda, valamint a .Maort lovonte zenekar szolgáltatja. Kömmiüködnok több számban a Zalaegerszegi Ifj\'u Műkedvelők ís. A niüsór után zenés családi össze jövőtől lesz. A juniális tiszta jövedelmét u bombakárosultuk mogsegitésero adományozzák. Hadiözvegyek, hadirokkantak és szabadságos katonák dijtalunul lópnok bo.
— (Áramszünet)
A Drávavölgyi 9-én és 10-én a posta által végzett telefon munkálatok miatt a Horthy -Miklós útnak a postától a sorompóig torjodö részén különböző időpontokban és ki-nobb szakaszokban kónytelon a Imin ¦ zatát á ram mentési ton i.
— (BalMtoni najékOxitkcdés)
Június G-től naponta Siófokról\' három, Balatónfüreuről két hajó indul Tdumyba és viasza. Buiaton-boglár és líévfülöp, valamint Fonyód ós Badacsony közt naponta hat hajó, Tihany rév óh Hzántódrev közt [>odig iitigy komp közlekodik mindennap,
— itíelcaón-herdó visszajárj
Holl Ferenc 47 éves nagykanizsai lakos Pfóskál községbon " múlt óv végén kölcsönkért egy hordót azzal, hogy azt rövid időn bolül visszaadja. A rövid időből azonban hosszú ido lett. Holl a bordóval nem je-lontkezoU. Később kiderült, hogy Holl a kölcsönkért hordót okulta. A kaposvári törvényszék vonta sikkasztás címén fololössegro, mórt llollt a kaposvári törvényszék dologházra ítélte s csak feltétoloson volt nzabadságolvu. Egyhavi fogházbüntetést szabtak ki rá.
Fél perc mosoly
Mai üzlet
— Szótxtl megállapodtunk. Ebből " gyapjúszövetből készítse el a ruha-iiia). Megjegyzem, csak báromé hónap múlva tudok fizetni.
— Öh, az nálam nem akadály.
— Helye* és mikor lesz kész a ruha?
-- Természetesen három hónap múlva.

Jöhet!
— Visszaküldte édesapám a gallért és azt üzeni, hogy mossa ki újra mert piszkos. Különben ó is b* fog jönni és szétveri az egész Üzletet. *
¦-- Hányas gallért is visel apiul!
— ¦ Harminchatost.
— Harminchatost 1 fim... Mondd meg neki, hogy jöhet.
óvatosság
l\'\'gy rosszul fizető ur gépkocsivezetőt vetz fel.
— Aztán óvatos önt — kérdi a jtlt»tk,ző patai embertől.
Igems.
— Mivel tudja ezt bizonyítani f
— Előre kérem a fizelé$emet.
Mint országszerte mindenütt, Nagykanizsán is egyik logŐgotébbon mogbldásra váró* kérdés a zsidó lakó-nők kiutalásának ügye. Natryknni-. zsán megtörténtek nz erre vonatkozó első intézkedések. Dr. Hegyi Lajos li. polgármester nyilatkozata szorint tegnap 85 zsidó lakást utaltak ki az aj bérlőiknek. Tnlnyomórészhon 1—
2 szobás lakásokról van szó ozuttal, hogy előbb a lakáshiányban szenvedő kisemberek jussanak födél alá. A sorrendi szempontok szerint első-porban a\' lakástahuiok igényléseit intézik öl, ozonkivül a hadviseltek és szociális szompontból ráutaltok, nagycsaládnak jönnok olsösorhan te-kintetbo. Fokozatosan történik a to-
5
vébbi lakások kiutalása is. A zsidó-lakások, kiürítése megkezdődött, azt a pénzügyi szervektől a boromtólt tanítóság és tisztviselők végzik. Elsősorban a romlandó ólelmíszorok begyűjtése van folyamatban, utána nyomban kövotkozík az egyéb ingóságok leltározása és olszállifása, hogy ¦a jogos lakásigénylők míolóbb lakásokhoz jussanak.
APRÓHIRDETÉSEK
ÜJLM
Mérlagképea és evolut könyveiéiben farfaa könyvelőt azonnal alkalmazunk. Hangya kirendeltség. 1709
ÓrakttnrsaJaat vállal megblinató könyvelő, Megkéréséit a kiadóhivatalba „Megblibató" Jeligére kérek leadni. 1805
Pariakt gép- Aa pyar»tr*«6l aionnal falvaav paus la tékát. — Ajanlatával a klatf ohl-atalka „öuuPHuliiiűo" lallpéra kArAaik.
ADÄ»-VÄTHt
JCky kétajtós *iíp lAesawkrAary olcsón catló Cím Kukcci bntotuslet. 1809
Efató ildió, 3 lámpisoa Blectron. -FtóifÉn-tír 27. 1810
iBOfl nógyaxögol tuserna, Ubon aladó. Érdeklődni lehet Klikenlzsan, Bijasai-utca 47. st. 1918
KU lölűi gyátlmáayu sebeastgvaltäs haraapArak príma gumikkS) ei állapotban eladók. CMogeiy-ut Ki/a. Bencalk.
HÁZ ÉS INüATLAN
Naat¦>* hegyen I hold gyO-möicBöi kanala eladd. EtdeUödnl lehel Cilinvl l.törlA-ii. M.\'d. IHM
Ipari, kereskedelmi tizemének állandó szakflueitl ellenórzósét, mérlegének ldiiivi/--):iii.iiAt vnyy elkészilésél, vlxa-gálethor ellcnórzö konyvszákértót kőire-működést, Írásszakértői munkát vállal
„Bírósági könyvszakértő".
Meakcrcsésl a kladólilvalal lovábblt. __\\_iiw
\'Nagykanizsa megyei raroa polgármesterétől, \'^f-
acl. 651/ké. 1944.
Tárgy; Rlza ároattaaa.
Hirdetmény.
Az április havi rlsaaiaradványt a kiskereskedők a Jiniiuu havi ttoomlfezt-azelvónyok elleaében klmsrbatlk. Kgy-egy szelvényre 83 dkg. rizst kell cl-BzoIgAllatDl. Mihelyt a készlet elfogyott, a számudást be kelt sdol.
NágyloiDlzsa, 1044. jualus s.
isin Polgármester.
Nagfkantaaa megvei viroe polgirmosterétőL
16.062/1944.
Tárgy; Ellenséges repQIÓgépről leazort mérgezett tárgyak.
Hirdetmény,
Felbtvom a város koxOnaége Ilgyel-arra, bogy ellenséges rapulflgepek ujabban mérgezett hOpenelysserO vattát ¦sornak le, amely ugy emberre, mint állatra haláloa hatású. Es a tenort tárgy lehal papír, vagy más anyagból Is. Ismételten felszólítom a vároa közönségét arra. hogy ha Ilyen Idegen gyanús tárgyal talál udvarában vagy kénjében, utakon, mezon, azonnal jelentse a legközelebbi rendóróraaem-\'\' nrk, mtHoit ahhoz hozzányúl.
A\'ga^dálkodé lakosság figyelmét még kfltón 1* felhívom, hogy ajt állatalt óvja as Ilyen gyanús dolgoktál, nehogy aaok áa eleeég köaé kerQIJenek éa as állatok elhullását okosxák.
Nagykanlsaa, 1944, Joulua 1.
ueo Polgár mester,
Június hó NFP MOZGÓ Hitfőn, kedden 5—6—7\'én _:_ és szerdán
¦ ! . KÖzktvdnatra I
DANKÓ PISTA
Csütörtöktől—vasárnapig Nagy magyar filmsiker / KETTESBEN
BIOaddsok kezdete : ?4. }6 éa $8 órakor.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- é* patkóvá*-, továbbá azeg- v
atdivanyok beválthatok i\\ ilfjipiieÉ.
Hoíhurr gépek, o^pszij, OHpagyfim *s golyAs oaapAgy lgényl*sét •linlézam.
mmmt\\ s.S
AramuimMk (l»MU, r.kluiiiiolák, Mb.|»l«nlé»k, ixaki»rO lalvlligoilti« minden vlll«mo« kérdésbsn ¦ aéMoH 8-iól éélwiém W Arétg.
Caaniary-ut 81, találón 28».
ZALAI KÖ7L\'0NY>
1944, Június 7
A nagykanizsai kir. törvényszék. I\'. 12HB/19-14.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Nagykanizsai Hankegyesület és Delzalai Tukarók-iiénztár H.-T. felixMVsiKik dr. Hal-phon Jóim nlporos ollón 41435 V 60 fillér tóko és jár. iránt indított |mi-rélKin a poífölvételre határnapot tűzött VI P* felhívta a fobkot, hogy 1944. évi július hó 7. napján Hét\' elolt !) árakor hivatalos heíyisógélion (Törvényház I. emelet .18 ajtószám alatt) jelenjenek inog, ogyszorsinind pedig dr. Ilalplien JeűÓ ulporen részérő --- nki ísmoretlon holyen tartózkodik - ügygon dnokul dr. Hajdú Gvulu ügyvédet (lakik Nagy-kanizsaiig nevezte ki.
A bíróság folltivl n az alporost, hogy a font megjelölt határnapon
és órában meghatalmazott ügyvéd
által jolniijon meg, mórt olkmkozó osotbon az ügygondnok fog helyette cljárnt.
Nagykanizsa, 101-1. május 26.
Dr Hámori Zoltán t%. k. kir. tszéki hiró A kiadmány hiteleid : Biiky shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. törvény szók. P. 1267/1044.
Idéző hirdetmény-
A nagykanizsai kir. törvényszék közti irró * teszi, hogy Naiívldj/iizsui ltunkegyesülot és Délzulsi Takarék* jténztár lí.-T. fel [Híresnek llackor Koronenó az. Btrotti Ilona olporoa ellen 18.400 pongÓ tóko .*s jár. iránt iniütotl porébon a |*>rfelvételre hstárna|Kit tüzott és felhívta a leieket, hogy 1944. évi juliun hó 8. nanjáu délelőtt 9 órakor hivatalos ltolyisógélien (.Törvényház I. emelői :Í8." ajtószám alatt) jolólljoitok llrOg, ngyszoremiiid pódig Hadkor Fnvne-né sz. Sttém Ilona alpéroa részére - aki IsmoraUen liolyon tartózko-ilik — ügygondnokul dr. Saller István Ügyyéupt (lakik Nagykanizsán) nevezte ki.
A birösáíí felhívja az alpomat, hogy a font megjelölt határnapon és órában meghatalmazott Qgyvéd által jolonjen mog. mórt ollonkozÓ
esetben az ügygondnok fog helyette
eljárni.
Nagykanizsa, 19-11. május 30.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki bíró A kiadmány hiteléül : Bükij shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. törvényszék.
1\'. 1266/1044.
Idéző hirdetmény.
A nugykanizsai kir. törvényszék közhírré, leszi, hogy Nagykanizsai Hankogyesülot ós I Vdzulaí\'Takarék-uónztár It.-T. felperesnek Üuk\'ász Korom- nlpoíeé ellen 6050 ixmgű tóko és jár. iránt indított porébon a porfolvétoiro határnapot tűzött és felhívta a feL-kót, hogy 19Í4. évi Juliim hó .S. napján délelőtt U óra-kor hivatalos helvisótfélxm (Törvény ház I. Oinotot !Í8. iijtószúm alatt) jelenjenek mog, egyszersmind pedig
Dukász Forono a I poros részérő ¦ -aki ismorotlon Itolybn tartózkodik -ügygondnokul dr. Hajdú Gyula ügyvédet (lakik Nagykanizsán) nnvezto ki.
A hiróság lelbívja az alperest, hogy a font megjelölt határnapon .\'s inában meghatalmazott ügvvéd által jolonjen mog, mórt ollonkozÓ esclbon us ügygondnok fog helyetto eljárni.
Nagykanizsa, 1044. május 80., Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki hiró A kiadmány hiteléül : JJiiky shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir törvényszék. P. 1260/1014.
Idéző hirdetmény.
A nngykanizsai kír. törvényszék közhírré teszi, hogy Nagykanizsai Itinikegyesülot és IVdzalái Tukarék-pómitár\'B.-T. felpores,nók Vasa Sándor nagykanizsai lakos almros íjdíou 60.000 pengő váltótoké iránt indított poróbon a parfolvólolro határnapot tűzött és felhívta a folokot, hogy 1944. évi július hó 7. napján délelőtt !) órakor hivatalos hely isógé-ben (Törvényház I. emelőt JIH. ajtószám alatt) jolonjenok mog, egyszersmind pódig Vnss Sándor ál-ixjros részérő - aki ismorotlon holyen tartózkodik ügygonílnokul dr. Saller István ügy védőt (lakik Nagykanizsa, Hozgonyi-utea 8.) nevezte, ki.
A hiróság fölhívja az alporoat, hogy n font megjelölt határnapon és órában meghatalmazott Ügyvéd által, jelenjen meg, mórt ell-mkozé OSotben az ügygondnok fog holyelle nl járni.
Nagykanizsa. 1044. május. 26.
Dr Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki bíró A kiadmány hiteléül : liüky shiv. tisztv:
A nagykanizsai kir. törvényszék.
t\'. 1268/1044.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék köz-liiitó leszi, hogy Nagykanizsai
Bankogyosülot és Dólzalui Takarók-pónntár R.-T. folpprosnok títorn-. horgot (ivulii és társai alporosok ellen 11.000 pengó tóko és jár. iránt Indított poroboü a porfolvétőire hu-lárnajHit tűzött és felhívta a foiokot, hogy IDIt- évi július hó {i. n.ipján •léldŐtt \',) ónakor hivaliilo^ lu\'lyiségé-heii (Törvényház I. emelet .\'18. ajtó* Bzóm alatt) jelonjonok meg, rjgv-BzcYsniind pouig Stornborűor Gyula,
IjUBZtlff István, l,usztig Ödönné és liusztlg Andor alporosok részáro ultik ismorotlon lielyon Utrtózkodnak -- ügygondnokul dr. Siirányi Lajon ügyvédet (lakik NagykanizsiVn) no-vezto ki.
A hiróság felhívja az nlporésokoti hogy a fent megjelölt határnapon ós órában meghatalmazott ügyvéd által jolonjenok meg, inert ÖllónTÉozó* osotbon nz ügygondnok fog holyoltül\' oljárni.
Nagykanizsa, 1044. május flO.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki bíró A kiadmány hiteléül : liüky shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. tó r vény szék. 1», 1280/1044.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai. kir. törvényszék közliirré teszi, hogy Nagykanizsai UankogyosÖldt és Délzalaí Takarék-oénstár lí.-T. íi\'lpeit\'.su\'k Luszlig István éa társai alporosok ellen IIMH) [Wngó és jár. iránt indított pőrében u (wrfolvélolro hntárnu])öt tűzött és felhivia a felekéi, hogy 1944. évi július l,ó H. napján délelöli !) órakor hivatalos helyiségében (Törvényház 1. uiuolot iíü.\' ujiöszáni\' alatt) julonjóuok mog, ógyszorsinlnd ihnIíj; Ijusztig István, özv..\'Lasztig Odi\'niné, Luszlig Andor, Müllór Imre és Nk. Falolep é.s Epit. anyag Keresi;. iilporosok részéiv akik isménitloil helyen tartózkodnak Ogy\'gondnokul dr. Hajdú Gytllfl ügyvédet (lakik NagykanizBán) nóvoz-to ki.
A hiróság fölhívja az alpproflokot, hogy a fent mogjelölt luitárn!i]H>n és órában meghatalmazott ügvvéd állal jelonjonok meg, meri ollonkozÓ osolhen az ügygondnok fotí helyetlük eljárni.
Nagykanizsa, 1044. május 80.
Dr. Hámori Zoltán s. I;. kir. tszéki hiró A kiadmány hlfolóÜl : Bilky shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. törvényszék., 1\'. 1257/1044. v
Idéző hirdetmény. \'
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré "feszi, hogy Nagykanizsai Uankogye.HÜlol és Del/alai Tukatvk-|M*nztár" H.-T. folppreshok Hirseh Oszkár és nojo iilpjresok ellen 4800 pongó és jár. iránt inditolt porébon a ix;r fel vétől ro határnajwt tűzött és felhívta a felekot. hogv évi
Július hó 8. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében jTör-vénybáz I. omolot !18. ajtószám alatt) jolonjenok meg, egvHzorsmind pedig ílírsch Oszkár és Iliisch 0&z-kárnó aljKirOHok részére okik ismeretlen liolyon tartózkodnak r—~
ügygondnokul dr, 3ogidsán Kmil ügyvédet (lakik Nagykanizsán) nevezte ki.
A hiróság felhívja az uljttrosokot, hogy a font megjelölt hu tárna pon és órában meghatídmazotl ügvvéd által jelenjenek mog. mert ollonkozÓ osotbon az Qgygondnok fog liblycttilk oljárni,
Nagykanizsa, 1044, május :(0.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki hiró A kiadmány hiteléül: Biiky shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. térvényszéki ]\'. 1256/1044.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. (érvényszék küzliinó toszi, hogy Nagykanizsai Hankegyesülel és Dólzftlai Takarék-INüiztár H.-T. fólixM\\!\'sn6k lilankeu-borg Vilmos és Társa alporosok ellen lO.tXW jxmgó és jár. iránt inditolt- poróbon a porfolvétoiro határ-najioí tűzött és fölhívta a fölöket, hogv If/tí. évi július hó H. napján délelőtt í) órakor hivatalos helyiségében (Törvényház I. om. !)8, ajtószám alatt) jolonionok mog, egyszersmind alperesek részért* -- akik ismorotlon helyen tartózkodnak ¦ üfivgondnokul dr. Surányi Lajos Ögyveuot (lakik Na^vkuliM\'.sán) no-vojste ki.
A bíróság fölhívja az alporosokot, 1iogy a font mogjelölt hatórnapon és órában meghatalmazott ügyvéd úIIjiI jelenjenek mog, mert ollonkozÓ osotbon az Ügygondnok fog helyeilük oljárni.
Nagykanizsa, 1044. május 80.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki hiró A kiadmány bitóiéul : Hü\'ky, shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. törvényszék.
P. 1258/1044.
Idéző hirdetmény.
A nagykunizsaí kir. törvényszék közhírre teszi, hogy Nagykanizsai 1 Innkogyesület éa Dulzalaí Takarékpénztár H.-T. fuliwrosiiok Krausz Albert és társai ahxirosok ellen 5000 |>ongó ós jár. iránt indított poréban a porfolvétoiro liutúinapot tűzött és felliivta a folokot, hogy 1944. évi július hó 7. napján délelőtt 11 órakor hivatalos holyjsAgölHtn (Törvényház I. enrolet lío. ajtószám alatt) jolonjenok mog, eg\\\'8zorsmiiid |>edíg Kiíuih/. Ulbert és Krausz (Ko-móndi) Jenő íuhioresok részérő -akik ismorotlon helyon tartózkodnak - ögygondnokul dr. Dogidsán Emil ügwédet (lakik Nagykanizsán) . nevezte ki.
A hiróság fölhívja az alperosokot, hogy a font mogjolölt határnapon ós órában meghatalmazott Ügyvéd által jelenjenek mog, mert ollonkozÓ osotbon az Ügygondnok fog beíveltük eljárni.
Nagykanizsa, 1044. május 30.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki biró A kiadmány bitóléül : liüky shiv, tisztv.
A nagykanizsai kir. törvényszék.
1\', 1252/1044. *
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszók közhimí\' tó*zi, hogy Nagykanizsai líüiikegyesübt Os Dólzalai Takarék; pénztár H.-T, \' fol|xiresnok Oróaz Lajos és.Ciiösz Tibor alporosok ollón 10.000 pbngy tóko és jar. iránt indított íjorébm a jwr fel vétet ro liutái-najH)( tüníitt és fölhívta n folokot, hogy l!)H. évi július hó 7. napján délelőtt 11 órakor hivatalos helyiségében (Törvényház I. emelet !18 ajtószám alatti jelenjenek mog, egyszersmind ]>edig Orosz Lajos \\\'s Grósz Tibor alporosok részeit) akik ismorotlon bolyon tartózkodnak - ügygondnokul dr. liegídsán Emil nagvkanizHai ügvvódel (lakik Niigy-kainzsán, 10r/.sélx\'t-tért novezty ki.
A hiróság fölhívja az ftíporysokot, hogy a fent megjelölt batáVnapoii t\'w órában meghatalmazott ögvvéd által jolenjonok mog, mórt ollonkozÓ osotbon az ügygondnok fog helyettük eljárni.
Nagykanizsa, 104-1. május 2G.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki biró A kiadmány hiteléül : liüky ahiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. törvényszék".
P, 1259/1044.
Idéző hirdetmény.
A \' nagy kanizsai kír. törvényszók közhírré teszi, hogy Nagykaúizsai liankegyoaülot ós líólzahu Takarók-pónztát H.-T. (oiporósnek Üreinor Adolf óö nojo alpöresok ollón IB.OtX) pohgé és jár, iránt indított poréban a porfolvétoiro batárna|K)t tűzött és felhivia a folokot, hogy 1944. éri ililiús hó 7. napján délelőtt J) órakor hivalalofl nelyiségébúii (Tör--vényház I. emelőt 88.- ajtósiárti alatt) jolenjonok mog, egyszersmind l>edíg lírbliior ¦ Adolf és líroinor Adolfné alporosok részérő —- akik ísmoKMlon helyon \'tartózkodnak — üiíygondnokul dr. Burányi Lajos ügyvédet (lakik Nagykanizsán) nevezte ki.
A bíróság felhívja az alporosokot, hogy n fent megjolölt határnapon ós órában megliatalmazott űgyVéd állal jolonjenok mog, morfc ollonkezö osotbon az ügygondnok\'fog helyettük oljárni.
Nagyk\'onízsa, 10-14. május 20.
Dr. Hámori ZoVán h. k. kír. tszéki biró A kiadmány hiteléül : Müky shir. tisztv.
ImklllllllMttl IKSlII Hllllll M EN ÉTRENDJE irvényo 19«. ]unlm Míl.
trx.íb.l-.ír Va.úlállam*.
Vasulilloralsrn Fr,»ébíMéfre
400 716 100 t0«0 H\'« MM 19S0 20« J2« Vasár- ?8 llnnepn.1 nem kii « 2 8 1 * II lókon az aultbus-. Ickedlk.
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP Kiadja: „KEzgaidasáQl h T. NfigykanTitt\'
: FelelÖa kiadó: Zalai Károly
Nyomulóit a „KnzoiidatáQl 11. X. NnoyfianltM\' ind A] Aliin Nagykanliitn M>omdi«rt talel: Zalai Káraaj
Falaid :
ülni:
&Hud(ohoxut:-Tábori posta :
84.
ovt., 128. sz. Nagykanizsa. 1944. június 9. péntek
Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
IKAI NAPILAP
azarkeaztöHög es kiadóhivatal: Frt-ut .\'». szám. Bzwkesst/íHcgf óh klaclóhivntalf toleton 78. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetést ára: ogy hónapra * pengő* 30 fillér,
negyedévre 12 ponafl *0 fillér. KiíVesszáin: \'îotki\'innu 16 MII., ^/nmtmtnn 3D fill.
Churchill hallgat az invázióról, de az optimizmustól óvja az angol népet
Az Inváziós fronton a helyzet lényegében nem változott
Badoglió terriondott, mert senki sem hajlandó vele együttműködni
(MTJ$ Az Aftenbladcd közlése saerint megközelítői
;,9.QQQ ftíre becsülik az an-iot&iásx inváziós hadseregnek az el$Q támadó hullám tilkaltitótxil elssenveéeU ocszteBétfc\'l. Tegnapra virradóra a néniét gyertmaszádok a Cotctttin félszigetnél \'megtámadlak sok part-
raszálló hajóegységet. Megtorpedózlak egy cirkálót,\' egy rombolói és egy partraszállitó hajói. N\'émet gyorsnaszádok támadása következtében mégsem írni-sült 7 kisebb, egyenként 350 tonnás csapatszállító hajó, Egy másik gyorsnaszádcsoport löbb cikálól és rombolói elsüli vesztett.
Sztójay miniszterelnök és a honvéd vezérkar főnöke a Führer ^főhadiszállásán
Budapestről jelentik :
A Pührer fogadta Sztójay Dóm*- miniszterelnököt, aki vitéz nemes Vörös János vezérezredessel, a honvédvezérkar főttekével június 6.-án látogatásra érkezett. Szívélyes eszmecsere során megbeszélték a Birodalomnak és Magyarországunk a barálság szellemétől áthatott vi-
szonyát, valamint a német-mia-gyár együttműködés időszerű kérdéseit, a két nemzet közös hadviselését. A különböző meg-, beszedéseken résztvelt Rihben-trop birodalmi külügyminiszter és Kcilel vezértábornagy is. Kedden a magyar urak a birodalmi külügyminiszter vendégei voltak. (MTI)
zt partrattállitó hajót fllni\'lyeflztettek 120.000 todua-tarlaloamal
a legutóbbi jelentéé-ok szerint a kolyne* lényogooon nem változott. a iM^otöóges főparancsnokság az •rno torkolatának vidékén tevő hídfőt tartja, molym ujabb mogorősi-tcsetosé szállítottak, ugy hogy eddig 15-16 hadosztályok, tehető a harcim vetett orők tömege, Ak eddigi harcok ezeknek a liadosztályoknak olyan buIjm veuzUisé\'gokot okoztak, ihogy
harci erejük csökkent. Különösen azok az inváziós ősapátok szenved-tok sokat, molyok » német légierő és a tengerészeti erők tüzének vollak eddig kitéve. 23 teljesen megrakott partraazálHtó hajót mintegy 120.000 nrutto regiszter tonna tartalommal elsüllyesztőttunk. Sok hajót podig súlyosan megrongáltunk, ugy hogy azok olvesstésével számolni lehet. (Interinf)
E/maradt Churchill beharangozott jelentése az invázióról
A Wilholmstrassén felhívják a fi gyelmot Churchill nyilatkozatára. Az angol hirügvnöks/\'cen elére Iviha-rangozták Churchill beszédét, moly adatokban bővelkedni fog é« a valóság ezzel szemben nz, hogy a fontos nyilatkozót, mely adatokat tartalmazott volna az invázióról, elmaradt.
Az angol lapok panaszkodnak, hogy nom kapnak hü képet az inváziós hadműveletekről. Tudósítóik vagy csak az elindulást látták, vagy, a hadihajókról távcsővel figyelhetik meg az eseményüket, A való helyzetről csak a német jolnntéwik adnak liszta képet. Az ejtőernyős csapatok veszteségeit lormészetoson elli alig alják.
Chnrchill tegnap kijelentette nz j alsóházban, hogy nincs szándékéban mindaddig nW\'lntorton nyilatkozni az invázióról, inig valamilyen fon¦ tosabb esomény l»o nem kövotkezik. Felszólította á képviselőket, hogy választókorületüklion tartózkodjanak és akadályozzák inog- a túlzott optimizmust, ílyon nagy dolgot nom lehet máról holnapra elintézni. Churchill utalt azokra a hatalmas oiófoszitéaokre, molyok most folyamatban vannak., Rgy képviselő kérdésére, hogy a luimKzUirviuók azért nem mondolt-o közelebbi adatokat beszédében, mert rövidesen Franciaországba utazik. Churchill határesett nommol felelt.
szókkal. í\'aennél olkeaorodott harc dui. Ezen a területen az ellenség 10
hadosztállyal ronrlelkezik, melyik közfii három páncélos hadosztály. A várostól északnyugatra fessálltnj-tóornvős csapatokat is rrieg»rősit»t-ték légi uton széllitoH ujabb csapa-tokkal. A németek ennek következtében Tódokozésre tértek át óh a némM támadó élek visszavonulása után. harcba szálltak az ellonaéggol és visszavetették, azt a kísérletét ,hofly a német záróvonalat folasakifaák.
ErŐBiteui wlt kénylelen ax ellenség az Orae hldlö* állásait
Az Inváziós arcvonal tegnapi alakuléli
léssel és lőszerrel több hadosztályt szállítottak a hídfő állásokhoz, ami azt eredményezte, hogy a tengerparton küzdő nőmet erőknek vissza kellett vonni a déli rotosz állások mogorósitéaót. Ezzel nz arcvonal mintegy 60 kilométerre terjed ki és Bavousnál éri ol a legnagyobb mélységet. Ettől nyugatra a németek heves harcban \'állanak az angolszá-
(Interinf) Az inváziós arcvonal holyzolo tegnap annyiban változott, hogy az első angol-amoríkai partra-szállott kötelékek nehéz holyzotéro »aló tekintettol az angolszász hadvezetőség kénytelen volt as Ofne mentén kialakítóit hídfőállásokat odaszállított csapatokkal lényegesen \'iicgorősitoni. Tegnap ft déli órákban löbbszáz i repülőgépen folszore-
A nagy lnfáxlós TeMteiégek miatt nyomott a huugtilat Amerikában
A brit hírszolgálat jelentése jelentése, szerint Stímson amerikai hadügyminiszter a tegnap? sajtóértekezleten kijelentette, hogy a franciaországi invázió helyzete napról-napra változik. Ki kell kerülni a túlzott derűlátást éppen ugy, mint u túlzott borúlátást
Stockholmból jelentik, hogy newyorki jelentések szerint nyo-* moll hangulatban ítélik meg az invázió első napjairól érkező híreket. Washingtonban ezt azzal magyarázzák, hogy a szövetségesek\' veszteségei jóval nagyobb bak, mint amennyire a közvéleményt előkészítették és nz első jelentések alapján várható volt.
Nem találnék kormányt Badoglió mellé
szavazott. A tanácskozás ulán Badoglió a királyi palotába hajtatott, hogy\' beszámoljon a tór-léntekről Ihnberto hercegnek.
Rómából jelenük, hogy Um-herló herceg elfogadta Badoglió lemondásai és Boitomiot bízta meg az uj kormány megalakításával. Az uj kormány megalakulása elölt nzt követelte, hogy az esküi nem a királyi házra, hanem az ország népének tegyék le.
A brit hírszolgálat jelenti Rómából Feltehető, hogy Badoglió vissza fog lépni és az uj kormányt BonojtHo alakítja meg. Róma vezető férfiaí visszaula.-, silolták Badoglionak az együttműködésre lelt javaslatát Egy óránál hosszabb tanácskozáson Badoglionak tapasztalnia kelleti az ellene valló nyilatkozatokból, hogy az együttműködésről nem lehet szó. Sforza, f\'.rnce és Orlnndo az ellenzékkel
Véres harcok akadályozzák az ellenség előnyomulását az olasz harctéren
Berlinből jelentik : Az olaszországi arcvonalon a támadás súlypontja a tengerpart és a Suliin hegység között terüi-cl, ahol 5 erős páncélos ék tőr előre északi irányba. Egy másik csoport Brt*sciii felé nyomul és a \'Ijgéris két oldalán támadtak. Az ellenséget a németek véres harcokban feltartóztatták, í\'.ivita Vccehia és Marino közölt
az ellenség némely helyen uj támadásokat Inditott. amelyek még mindig tartanak. Sikertelen ¦maradt a támadóknak nsíon kísérlete, hogy Tivolin át nyomuljanak a hegyekbe. Néhány helyen robbantásokkal és akna-mezőkkel tartóztatták fel őket. minek következtében elvesztették az érintkezést a német csapatokkal.
Eredményes támadó és védelmi harcok keleten
saít T^rnopol környékén. Oaztrer környékén nolyi harcok voltak, melyokot a Szőriét századnyi erőkkel inditott. Ezekot a némntok mindenütt visszavertók. A nercet légiem fokozta tevékenységét, rnogtamsdta
a Szovjet készenléti állásait ,s Kővel, Knlinkovicfti i\'-h töhb város vas-Butállomását bombáxta, anyagraktárakat semmisített meg. Ansolok helyett amerikaiak ás marokkólak harcolnak Olasxorszagban
állásba ütköztek, ugy hogy visz-sza kelleti vonalníuk Az olaszországi harcok legjellemzőbb
(NT1) A Iwlsovisták JaHsytól északnyugatra töhb bolyon támadtak heves íüzórnégí elŐkészitóa után néhány zászlóaljnyi kötelékkol. A német* védolom a támadókat visszaverte és részbon ellentámadással 29 páncélost azétlótt. Tarnopoltól észak-nvugatra némot gránátosok elfoglalták egy holvségot. Némot\' nipülógé-pok támadták Kolomea pályaudvarát, valamint a Szovjot kirakodó állomá-
Az. olaszországi angolszász hadmüveletek súlypontja továbbra is Rómától nyugatra van. Az itt harcoló páncélos és gyalogos kötelékek szerdán tovább nyomullak előre és f.ivjla Vccehia kikölöjél és Batcano helységeket elfoglallak. Civita Vecchián kérésziül l\'orbita helységnél kemény német cllen-
rcok legie.lli vonása, hogy az angol hadosztályok minden tevékenységtől tartózkodnak és napok óla sehol sem kezdtek uj vállalkozásba. Legutóbb minden harci cselek-ményl amerikai és francia marokkói csapatok hajtottak végre.
ZALAI KÖZLÖNY
Junius í)
Szociális módosítások Nagykanizsa város költségvetésében
Kormányzati fcadat a szociális kérdések megoldása, ami azonban nem lebei mégsem teljes az önkormányzati szervek és láradalmi egye sltleek köircmüküdése nélkül. Ez az oka annak, hegy a szociális kérdé sek egy kisebb részét a társadalmi egyesületekéi is bevo ó, városi önkormányzatok ak kell megoldaniuk. Békében ilyen kérdés ke elét kizárólag a szegényügy és annak különféle változatai adták meg. Ebbe tartoztak a szegényellátás, szegény-segélyezés, gyógyszersegély, kórházi ápolás.
A háborút: megelőző ínséges idők úgynevezett inségakciója, már ujabb jelenség volt, mégis annak megoldása á városi kÖzigaigaMs kereteiben történt. Küzponli kormányzati intézkedés alapján jelölték meg évről-évre a végrehaj ási formát éppen ugy. mint a szükséges anyagi eszközöket. A háborús evek neköszön-lésével ez a kérdés Jelentőségét .elveszítette, mert a munkanélküliséget a munkakeresők hhnya váltotta fel.
Fokozta viszont a városi költség-vetés gondját a szegényellátás lere-teínek megállapításánál a szegények hclyzeléncs josszabbpdása, az arák eltolódás), a rendelkezésre álló hí telek elégtelensége. A költségvetésnek feladata voln> a szükséglelek fedezésére elég hitel, megállapítása
Állandóan azt az álláspontot képviseljük már évik óa, hogy egymagában csak az, ha a hitell emeljük, nem elég a szegényügy végleges megoldása, a, mert azt végleg csak egy ko-rsz. rll, nsgyi-zabásu, magát nagyrészt amortizáló szegénytelep felállítása teszi lehetővé. A város vezetőségétől garanciát kértünk arra vnatkozÓMg, hogy ennek a vót,teges tervnek a megoldása érde kébtn azonnal megleszi a szüskéges intéz kedrséket.
A kö (ségvetés lényegesen nagyobb keretet állított be ez évben a szegényügyi szükségletek fedezésére, azonban addig is, amig csak erre, az eddig kövelelt és eléggé nem hibáztatható szegényügyi gazdálkodásra vagyunk utalva, elengedhetetlen, hogy a karitatív tevékenységet háláló társadalmi egyesületek a legszorosabb kapcsolatot vegyik fel a város szociális Ügyosztályával, annál inkább is, mert a Város pénzügyi bizohVga elhatározta, hogy a jövőben csak olyan egyesületeket támogat, amelyek a szociális ügyosztállyal karöllve \'és nem külön utakon végzik a maguk szegénysegélyezési, egyébként áldásos munkáját.
Ismételten megállapítjuk azonban: — a jelenlegi helyzet csak átmeneti és ragaszkodunk a korszerű szegénytelep legsürgősebb megoldásához.
Súlyt helyezett a költségvetés tárgyalása során a város közgyűlése arra is hogy a fokozatosabb munkára kényszeritelt tisztviselőknek a köllségvelésben rendkívüli segélyekre a mull évi kerelnek a báromszorosa legyen beállítva s gondoskodott arról is, hogy ez a legsürgősebben a kistisztviselők kezeihez jusson, mert meg voltunk arról győződve, hogy csak megélhetését biztosítva látó tisztviselőtől várhatunk eredményes munkát.
A közgyűlés a jövőben ezt a cél? kitűzését még fokozatosabban ki-vánja megvalósítani és reméli: ezzel a tisztviselők munkakedvét eredményesen tudja felfokozni.
Lényeges keretet állilott fel a köz-
gyűlés a rendkívüli szorgalmai, tehetségei eláruló tisztviselők részére s különösképpen kívánja jutalmazni a város közönségét rendkívüli módon szolgálókat.
jutalmazni kíván minden o\'yant a mull szomorú gyakorlatával szemben, ami a város szellemi vagy anyagi é*rdekeit, értékeit siolgálja.
Természetesen gondoskodóit a l öttségvelésben a közgyűlés atról is, hogy a város altisztjei is hasonló módon támogatásban és jutalomban részesülhessenek.
*
Igen jelentősek a költségvetésnek az esetleg bekövetkezhető légitámadásokkal kapcsolatos óvó- és ellá-, tási Intézkedései Is, ugy hoey ctéren a város közönsége a legteljesebb mértékben nyugodt lehet.

Szükséges rámutatnunk azokra a hírekre, melyek a tandíjak emelésével kapcsolatosak. Sokan Antiszociálisnak tartják ezt az emelést. Nagy tévedés s a dolgok nem Ismerete melleit lehet ilyen bírálatot gyakorolni, Az iskolai tandíj emelésé nem szociális piobléma, mert a rendelkezésre álló tandijkedve? menyekre nincsen elég kérvényező, ;«z pedig mégsem le-lielséges, hogy nagyrészt vidéki tanulók alacsony fandija miatt, a város lakossága pótadóval fizesse meg a nagymértékben felemelkedett személyi és dologi kiadásokat.
Ellenben nyilt felhívást intéztünk az aggódókhoz és kértük* őket, menjenek ki a város külső részeibe és szedjék össze a nagycsaládok-jöta-nuló, jövőre reményt nyújtó gyermekeit s boldogan tandíjmentesen, sőt ba kell egyéb városi ösztöndíjjal támogatjuk őket.
Ez Igazi szociális feladat. Sőt ennél több ez márl A legszegényebb családok gyermekei mennyi uj életet tudnának belevinni az Üresen álló, belölfésre váró állami, vármegyei és városi közigazgatási hivatalokba!
Érdeklődéssel várjuk e téren a társadalom munkáját.
Nem utolsó az az eredménye sem a költségvetésnek szociális vonatkozásban, hegy a kisemberek összekuporgatott kis házikóját, a lehelő -Bégekhez mérten mentesitettük a pótadó egy részétől, amennyiben 10%-ékkaI kisebb pótadókulcsot nl íapiloffunk meg, az eredeti javaslattal szemben.

Te:mészetísen még számos kérdés vár megoldásra, vagy további fejlesztésre, bízunk azonban abban, hogy mindenre sor kerül.
A köyelkezö év költségvetésében természetesen fokozottabb formában ludunk a korsze (l szociális követelményeknek elegei tenni.
Dr. B»da Károly
Katolikus tanltógyfllés volt Klskomáromban
Kiskórríóroni. június 9 i Tudósítónk fflfíhti) A Kis--komárom nniíykamZSai Réun Katii. Kgyesitett Tanítói Kör a tagok nagy érdeklődése melleit larloU\'nmcg évi közgyűlését a kískomúromi iskolában. Megjeleni u közgyűlésen derencsér András OápereSplébáilOS az egyházkerület lantol ügyelője is; valamint a zíilavári és nagyi\'íidai plébánosok.
Muczer Boldizsár balutoiunu-gvaródí igazgató, köri elnök, gondosan felépített megnyitója utált a .Magvar Hiszekegy-gyei kezdödöll n közgyűlés. Azoliiök jelentésében vázolta ti legutóbbi közgyűlés óin történt eseményeket. Horváth Lajos kerecsenyi kánlorlaniló A magyar őnlu-dal felébresztése, és a vallásos érzés elmélyítése .napjainkban eimü előadásában adoll értékes utnnitutasokat. Hogyan adhatunk vezető szerepet gyakorlati gazdasági ismereteknek az uj tanterv .szerinti tanításunkban .\' címmel Bcuer Vendel homok-komáromi kántortanító sok gyakorlati érzékre valló előadást tartott. Baczn Béla . garaboneí kántortanító >Mít kell tennünk
önmagunknak, az anyagi.és er: kölési felemelkedéseink éjiekében V- eimmel ndolt elő, értékes megállapításokkal gazdagítva hallgatóságát. K,oltai Jlona b>-hóli r. kaili. tanító Az ifjúsági égycsúielek szerepe a nevelésben eimü előadásának\' [ártalmas gondolataival fogjálko\'zltit-la a közgyűlési: Polonyi Islvfnj komárvárosi igazgató, a\' Vesz-prémegyhózmegyei Rónr. Kalh Tanítóegyesület elnöke a tanítói összefogásról, egymás megbecsüléséről telt megszívlelendő megállapításokat: Vitéz l;\'ilő Ferenc nagykimizsai igazgató, iskola fel ügyelő, u .Zala varmegyei Aítalános Tanítóegyesület elnöke a varmegyei] tanitósag Üdvözletét tolmácsolta és a tanítóság összefogásának, az áldozatos közösségi munkának szükségességét hangoztatta.
A pénztári és számvizsgáló-bizottsági jelentés ulán töblrla-nitói ügy megvitatása köveiké.J zvett. A következő\' évi közgyűlés helyéül Kiskomáromot jelölték meg. A valóban tartalmas közgyűlés Gerencsér István esperes zárószavai után a Himnusz hangjaival ért véget.
FIGYELEM!
Szombaton,, 10-én kertmegnyitó ünnepély
az
IPARTESTÜLETBEN
kabaréval.
Fellépnek:] Horváth Anni, Ekecs Ferenc, ! /! - " Kárpáti Tibor.- \' S
Belépődíj nincs. Belépődíj nincs.
Hangulat, móka, tano. Ba jól akar mulatni, jiipu el. Rum 146 esofón li-é[C»asa7na\'p.
? zlrjjház
Hajnalban - délben - este
Irodahni estnek hirdette szin-lnp. Oroaon tátongtak: a széksorok ;\\ színházban. Pedig irodalom volt. (\'In színpadikig is érdekes: - - kőt ember játéka három felvonáson keresztül. Nem olyan friss, nem .plySn pergő, nem is olyan ötletes, mint a jurtáién nem \\# tudóm, hányadik Henrik és Anna kétszemélyes osztrák darabja volt a Madácli-Bginhás-ban, do ez már a koriul jáV. A Ilaj-nalban-t ugyanis Nicodomi irta s a* nem egészen ma volt. Talán iröjú-nak olasz vérmérséklete okozza, hogy ti két alak jellemrajza, főként a nőé, megleli \'tősen rapszodikus. Maga a mosó tiszta irodalom, ogj novolla-ötlptre akvpjtott színpadi játék, helyenként kozdelicgcs azinpcu.1-tocnriikai megoldásokkal és anokdo-tiiszerü csattanóval, Romantika, .szerelem, itt-ott halványan átderengő komikum, fellángoló érzelmeknek nem mindig megbízható bölcselkedése találkozik két emltor találkozásának meséiében, ítél emberében, akiket mintlia ogyszurro töhbfelóí látna tükörben a néző. .Ez a két ombor hajnalban szenl imci\\tális Ch túlcsordul az érzésektől, ilélheu kijő-zanitóan tisztán látja oiívinást a civakodás széles skálájában ,az esti holdfényben pedig holeszédül noui ia annyira egymásba, mint inkább abba, hogy szörqtni szép. A párlxy. Mzéíl két szoropio mellott som válik unalmassá, sokszor csendül \'még benne.uz élet őszinte hangja is, do sokszor marailnak az iró szavai a impir síkján is. Végolpmzéabeö a darab erényeível és fogyatékosságaival együtt irodalom és ogy mogólo-vonötlett jö könyvnek líét órába sűrített élményét és> szórakozását uynjlja. tiszta lovogöjü világban, tiszta eszközökkel és szándékokká,!.
A Sziies-társulat prózai e|öadáaai között egyike !1 logszehlxíknpjk. \'^lár maga "11 színpad, egy. vjllá kerljo, feslóicn szó]i volt. igazi növényzet gazdac )«nu|>áiával, igazi l)oniokoa
utakkal, iu\'azí füvei, loinbhal h talán ¦niégía holdvilág is csak azért nem volt igazi, mert éppen borús, szürko este borult aMzinház fölé. VA tehet nmnÖnni, hojy1 ilyen, pzép színna<l íioín volt még kanizsai szinhaziínk-bnn. (Kiisfi ildesíégélH*n1 Szebb volt,
mint-.n Fecske és ponpVér budapesti
Hn.lat<mpart-Bz.inpada\', amely iiz olnő hét végén már ItókkadozVa fürdött a szuftita-napsütéslKiri.) \\i\'
A két Bzeieplő, Komkuthy Dezső és Majláth Mária sziwol-lélckkol csinálta a, dolgát. Souik\'ithy játékának könnyed eleganciája, kévé* eszközt használó\' s mégis moggyóző é« gazdag kifoje/.ő ereje, minden hangsúly és mozdulat művészi bizton-
színház
Pinteken este fél 7 órakor S gombaion este fii 7 órakor Vásárnap d. u. fii "4 órakor és este fii 7 órakor
Az év lefínaftyobb operett-sláííere I Vörösmarty 1111, Vlbary Hédi. Fark»» lozsef, Sonknlhy Bmü (ollepiovul
Fekete Péter
- Operett 3 folvonásbBn Szombaton d. u. fél 4 órakor Gyermehelőadás l
íl kis cukrász
Itinn olcsó l>*:lyuralt: 70 fillértől P 2-m-lg-
gas» Multo] in teljes sikerre vitto n rábízott alakot. Majláth Mária Mozgalmasabb játók-atilusu kivútóun alkalmas volt a szeszélyesen változó loánVlélok hullámveréseinek kitűnő megjeleni tesero. A maroknyi közüu-m\'íiot magával ragadta niindkottojük játéka ós ami még nagy búzáknál Ja ritkán oaik mog, még nz utolsó fQggűnv ,ll<,\'n \'H egymásután ujra tilóg újra bivla ókot a Iámnak oló.
Szűcs László rendezői toljosit-ménve (az utolsó felvonás ROk lér-depollotó jolonolól loszámitva,) n, télo megszokott rendezések fővárosi szin-vonalát jolontotte. (hl)
Bocsánat egy tévedésértI
A Mosoly országa bírálatában a második felvonás nagy (íioeérotét a valóban hagyszorü táncbotétéli Tabódi Klárinak osztottuk ki. Pedig a kedves mosolyú, széke színésznő, a kisebb szoropokhon is mindig finom és jó Kovács Ica volt. A tévedés onnét erodi\', hogy u táncbotéi szoroplőinek novo UOlli volt ott a nyomtatott műsoron. Szívesen igazítjuk helyre n tévedést a gyönyörűségért, amit Kovács Ica és Kárpáti Tibor nyújtottak táncszámukkal a közönségnek.
Nlppon rózsája
\'Operett. Sőt - ¦¦magyar szorzók »ja|>án>- operett jo. Cserháti Lajos és a kanizsai közönség kedves ismerősének, Körössy /.oltán szinigazgató-halí ojwiéttjo, akik wöhboltok« lévén, ismerik a Hzinpudi hatások\' minden fortélyát és azokat avatott kézzel alkalmazzák. Operett — sok kedves, kacagtató iolonottei, jöLpor-gó púi beszédekkel. És van hönno cselekmény! van (ártalma.
¦Ende gut allos gnlc leoipéne.
Hzorzők sok föszen-l, magyar paprikával ós Japán rizzsel, barátsággal .kellemes zenével szolgálják fel o|»roltjÜkot, amit a pótszókos ház közönsége melegenafogadoü. A teli \'ház látlún a színészek is formában voltak és ismét egy forró, hangulatos estét azeroztok u pompásan mulató közönségnek.
A főszereplő, Ilont Erzsi élűmében volt. Moleg, bársonyos hangja a legfelsőbb régiókig pompásan érvényesült. JáU\'iKinüvésznténnk közvetlensége, beszédmuzsíkújúnak szi-votsiinogató dallamossága és kedvos egyénisége magával ragadta a közönséget/ Tunyoghy Pótor méltó >partnere. Japán attaséja orövol és* szinnol teljes volt. Horváth Anny a tőle megszokott finomsággal játszotta meg Ttjaiig japán leány alakját. Életet loholt szerepéim. Vihary ¦Ilúdy tehetségét hiánytalanul órve-nyesi tette. Lucv szoropébon, Öoly-uiossy Jmro változatos, liálás szerepet kapott, amit a közöriflég nagy gaudiumára, ulaixwnti kiaknázott, V. Kovács Anna gró/i/éja «1,i!szorfl volt, \'I-ongye! István vokséii\'yélien tolib ssilil és lolkot szerettünk volnu látni, ízes volt Karkas József Jóskaja, tehát semmi szüksége Ízléstelen mozdulatokra. Jó volt Gém .Imro titkárja, Lukács Kdo bárója, Ekocs Ferenc Pólor grófja! Kóvary Erzsi \'tűzről pattant Jutka volt, A többiek ia hozzájárultuk az ogyüttos sikoré-hés. A zenekar ismét Kitett magáért. Inszlotek, jolrjjozok és rendezés: jók. Az előadás gordülókónv.
. \' (•)
Meg nyár sincs és már halottja van a fürdésnek
Könyvpapok
könyvei kaphatók 1717
Schlesa Gyula
könyvkereskedőnél Horthy Hlklós-at 8. Telefon 129.
Sümeg; június 9 A strand Fürjök még megnyílásra várnak, a nyár ínég csak vgy-líé. éráig tartó, hírtelen \'melegben jelentkezelt és Zalában máris halottja van a szabadban való fürdésnek.
Molnár Károly 18 éves sümegi mezőgazdasági munkás a gróf
K slerh ázy-féle luzsuptisztni 3, szánni halastóban fürdőit több barátja társaságában;. Közben a négytnéter mély vizlie került, ott hirtelen elmei;ült és társai szc-molálláru vizbcfult. Csak egyórai megt\'cszjlelt munkával sikerűn munkatársainak az elmerült holttestei kiemelni.
^PORTÉLÉT
Nagykanizsa a kerületi levente labdarugóbajnok
Nagykanizsa - Komárváros 5;l (g\'icfy Sorsdöntő mérkőzés volt csütörtökön délután az.\' NVTE Horthy Miklós-iili sporttelepén.
ahol az ősszel kitűnően szerep-lő komúrvárosi levente Inbiln-rugóesappl került szembe a nagykanizsai leventeválogatott csapaltnl. Szollár József kunilány és Momhorl szakosztályvezető szorgoskodnak,:az öllö-zöben. ahol a sorsdönlö mérkőzésre készül nok a játékosok.
A leventekorületi rangadón az alábbi összeállításban szerepellek a csapniuk.
Nagykanizsa : Szohocsán I\'erkó. Mui/er - Wlasits, Péter. Sáreez Millci, Fontos, Kránilz, Tőppfel, Táncos.
Komárvnós : Horváth J\'oör. Németh — Ivar kas. Varga, Ágoston Hege,-Molnár. Gerencsér. Ösi.
Kezdés ulán fölénybe kerül a kanizsai csapat, de gólt csak a 21. percben ér el u szemfüles Táncos révén. 1:0. A vendégek gyors és hosszú labdákkal igyekeznek közelíteni a helyi csapat kapujához. A 10. percben Töpp-fel gólt lő. 2:0. Majd Miilei megsérül és ettől kozdví 10 emberrel játszik a helyi csapat.
A második félidőben Péter jelenetei hoznak némi derül, aki végül nagyszerű labdái* lá-lal I-\'arkas elé és a jobbfedezet nem hibáz. 2:1; A 18. percben Táncos elszökik és lövése véd-heh\'llen, 3:1. Pétert, aki eddig is az elleniéinek Segített, a játékvezető leküldi a pályáról. A 31. percben.a kitűnően játszó Táneos\'.ismél gólt szerez. 4:1. Ulán ti Perkó hatalmas szabadt rujnsu köt ki a hálóba, de a játékvezető a gólt ném adja meg.
A II. percben Poór saját hálójába lövi a labdát. 5 :<1.
TV kanizsai leventeválogatott. bár megérdemelte a győzelnief és ezzel a kerületi bajnokságot, mégis egy közepes csapat Írt-nyomását kellette. A fedezetsor-, ban egész gyenge szerepet játszol! középen Péter, mig a két szélsőfedezet igyekezete dicsérhető. A táinadósorhan vannak értékek A kis Táncos, valamint Kránilz, apró termetük ellenérc kilünöen játszottak. Miilei nem szélső, l-\'enlös és Töppfel hasz-
nos összekötök. A védelemben láttuk n mezőny legjobb játékosát Perkó személyében. Biztos rúgásaival, nagyszerű helyezkedésével kiemelketietl a csapatból. Szohocsán és Muj/,er jó.
Az ellenfél támad ósorában latiunk néhány gyors és ügyes játékost, de a védelem gyenge.
:. : -k n I -
Vasárnap lesz az utolsó bajnoki forduló az NB lll-ban
Vasánlap lesz az utolsó bajnoki forduló .csapataink számára és itt végleg\'cldöl a bajnokság sorsa. Kaposvár, vagy Nagykanizsa csapata kerül-e jövőre az XB Il.-lie ?. Ez még most is nyilt kénlés. Ugyanis mindkét csapat idegenben játszik. A KTSlí u Zsolnai ellen játszik Pécsett, mig az NVTíí Pébno-naslorrá utazik. A helyi kék-fehér vusulasgárda mérkőzése lesz a nehezebb. Sok nehézséggel kell megküzdenie a csapatnak, hogy csak az "egyik ponlol is jiazn hozza .idegenből. Szerintünk az NVTK tudatában van annak, hogy egy város hnhilmus sport-társadal\'mál képviselik ezmi a mérkőzésen és simán megnyerik a\'z utolsó bajnoki tornájukat az •NB III.-bán. \\z összeáliilás Változatlan, tehát vitéz Zalán — Kosa. Munkácsi --• Viirg\'a. Né-me!Jv, Kőfalvi -- .lubász, Frisch, Placskó. Tura, íJÍorváth össze-.álliiúsbun utaznak^ a Baránya-háromszög Székhelyére\' a\'vasutas játékosok. . . " *: ¦
Nagykanizsán a Zrinyi-pá-Jyán mérkőzés lesz Bonyhád csapata ellen. Szerintünk a ZMNTK gólzáporral győz a sereghajtó csapat ellen.
Érdekes lesz az elömérkőzé-sen barátságos keretek között sorrukerülö ZMNTK II, -Sáska Levente mérkőzés.
Levente bajnokság állása
1. Nagykanizsa
2. Keszthely
3. Kontárváres
4. Zalak-er
5. Kisszcnlgrót
6. Sármellék
7 Újudvar visszalépett.
II 9 1/1 33:14 19
11 8 2 1 36: 16 18
11 7 V-3 23:24 16
12 6 — 6 31 :31 12
10 3 - 7 12:24 6
11 3 — 8 10:32 6
Fő-ut 14. az. alatti üzletünketZa nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tóld. u. 4-igegyfolytában tartják nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk. /
TARJÁN-PÁLCS1CS.
„Öreg" cserkészek műsoros estje a bombakárosultakórt
»A.\'cserkész, ahol tud,"segít*- — mondja a csorkésztörvóny. Exi a narancsot követte a nagykanizsai KórfioBorkész-csapat, nmikor Űrnapján as Iparoskor Bzinpadún két és fél órás elvezetés, vidám én komoly magyar tanulságot is nyújtó műsoros oslet adott é« annak\' teljes tiszta jövedelmét fölajánlotta » bomlmká-rosiill magyarok .Sógjtésére, A csapat lelkes magyar sogitontakarással ás igazi csoikósK-szoHemtill vezérelt, odaadó munkával, sok tanulsággal ós ügyszeretettel járja a videkot műsorával, mindenütt olvoti a lol-keklmn a bolsovismiis elleni helytállás cél tudatát és mindenütt fofvi-ditia a lolkeket, amivel a ma gond-terlies napjaiban ugyancsnk érdo-mos magvar szolgálatot végez, azonkívül ponig az egész körút minden jövedelmével szolgálja a kibombázott m\'agyar kisomltorek, födél nélkül maradt családok támogatását. Ezekhez u nemes célokhoz nagyobb támogatást érdemelt volna a kanizsai közönségtél oz a lolkos kis magyar gárda ób megérdemelte volna, hogy a fönntartott helyeket no hiába tartsák fenn a városi társadalom ólon-járóinak, akik közül psak a ferericoB és világi ixipsúg kőiivii\'lb.\'tte magát Vajav József é« P. Gulyás Gellért plébánosokkal az éleo.
A bevozotó boszédot Vsjay József esporos-pléhános mondta, a Vérti-csorkész-csapat vozotójo ,ukí ijvelbg magyar ifjuságszerctiittól áthatott szavakban méltatta az.i>Öreg« csorkó-szek munkájút, o cserkész-szellem hazafias szolgálatát. Balogh Gyula, a csajra! lolko ós h. parancsnoka vezotéw\'ivel a kitűnő mamlolin ziaio-kar több száiumat aratott nagy éa mOgérdómolt sikert. Pompás kia ogyüttos. Az OTI c. vidám jetenut, amalyben Vass János volt »z orvos és a\'ceapat tagjai a botogek, nagy derültséget koltóít, orvos és belelek jellegzetes és jólsikorüll figurákat kellettek élotro. Szinosen, londüloto-seu szavalt Horing Oytila ogy hazafias költeményt. A humor nágvmes-tonjl voltak Kérös.Károly étt Gábor Jenő, akik szellomes holyi kúplékkai állandó kacagásban tartottuk ua|lga-. lóságukat. Nagyon szép volt Magor-hóror Mikfós tárogató számú Kod ók Ktefán kisétetévol. ^Kiomclkodö része volt a műsornak azSuwiz ha^trii jelonot, auielv* o magyar és ImjIso-visUi kntona lolkénck "két ellontdtoa világú! s o\'zzol a magyar harc célját világította meg ugy, hogy valóban érdemes meghordozni ozt ft kis jolo-notot minden magyar faluban, városon. Balogh Gvtiia hivatásos színésznek is dicséretére váló, minden szavában métyhatásii \'drémawbÉal alakította szerepét. ¦ A mogqyözoeéa lendülntéve] játszóttu a fogságba esett magvar honvédot Ko\'ács Károly, Gábor Jenő és Polal Sándor cigunyjolonoto igon mulatságos toH. Kőrös KáiQlv, Gúlior JonÓ és Horing Gyula egy Vidám villAmtréfálian Ha-cágtattájt\' meg a közönséget. A bemondó tisztét Lukács Pál töltötte be, derűssé és kollomossé tette tréfáival, humoros bovezotóivel a bíí-mok közti porceket.
A rendezés munkájából ée érdemébe! az oroszlánrész Balogh Gyuláé, o niíndonbon kiváló ozot-moatoró, akinok lolkos ügyszerotote, Önzetlon munkakeszsego.es égyéni-sógóiiok TonziViojó bosszú idő óta középpontja » kanizsai »örog« csor-készek életének.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy tanító fejfájára
Ilucsuxnunk 1,1 Jl (iirjr kiváló tu-dásu Unitótöl, * megértő vidám k»r-
taratól, egy gondod apótól.
A liolol-M Isten rögaú knzovonáaa, mottjrel ur. nmboi ábrázolásat I¦>¦ l>¦ jani un órűkkővolósAg számára.
KftTtapolyi Koronc éluto ünnepi i\'.:..-nh:...[.)liiil;.\'.- hasonlítható. \\en, i od \'Ji.ol.1\'! norult a magyar ugarnak. üajk :i a multat a jövővel. Nom áUÜ;oa, nőre ín-, anyagiakban bővol-avwnfc ..I mi talán élete mit Ali (ivó, nirsj-i h i töveié* óh a tanitaw volt a ft* adata.
Üt*c*iületügynok tekintette az életet. A/ utolsó hónapokban már a
Kdkoti kórnak minden lorhévol tba el munkájút. MAa után félho-MfaVmdt munkák maradnak az utolsó Mlíii, nokl minden szava ÓS tanítása i\'-.nti azután szökik termo szárba í\'-\'i biztat gazdag aratással.
Az emberek nagyságát a halál Mutatja meg igazán, hlőttom Tan
ridálU .11n\'.:;¦Lr t-t ;íit» ?6 UgY érzem
«Lvrk ókkóro rolt az élotnoK. Amin dolgosott, mind magasabb cólu ólotté roll, ii;\'ir ót magát korán túrba vitte.
A tfzürko tisztviselő aorban ugy dolgozott, mint ogy napszámos, (ló u*v óraett 6« ugy gondolkozott, mint (*Lf lovag. Idealista rolt, de sol innom limmilo/ö. Hzerotte a munkát, morf os/jné.nyoküt váltott valóra volo. Az otnhori loifcot öltöztette fel az élő
lerltápolyi Ferenc elment... Kej-íájiin még friss os irás és frissek a koszorúk ... A telkünkben az ömlőké friaeon marad meg, mert a ki-kulló könnyök szivárvány szinnin át,\' us " jóságos arca munkára inti M étöfcot. (vi)
Ml van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny szerdai, 127. acarnánan rondelot jolent meg « toi értékesitéeóról szóló 6860— 19H6 Ba. rendelőt módosításáról, a gumiabroncsok javításáról, iiusr.ógaadaaági OOfllolgáJ tatással !.;<!»\'uluto.i textiláru juttatásról. A oaütörtöki, 128. számból: Msv orvosok Illetményeiről.
Magyar Kupa eredmények
Bercncváros Diósgyőr t:0. Újpest—Gamma ;t :2. ¦Kolozsvár- Dorog 4 : 3. Csepel Újvidék 3:2.
Országosvásár.
Zalaszentbalázs köz-zségben az országos állat- és kirakodóvásárt f. évi június hó 12-én, hétfőn tartják meg.
Elöljáróság.
Nagykanixaa megyei város polgármeeto rétéi,
15835/1944.
Tárgyi KoknBklosztáa.
Hirdetmény.
A BaromMenyéoitök Országos Bgye-¦Olete lolya évi angjaaztui lio 15-t*l december hó 31 lg Rhodo Island és sárga kakasokat ősit kt, elsősorban kisgazdák részére.
A kakasok Ara darabonklnt kb. 10 f.
felkérem varosam Kazdakezönaégél, közöljék beszerzést szándékukat t. at 20-ig tVAroaháza, I. era. gAzd&ságl hivatal — Tóthné), abol bővebb telvIhV gosltaa Is nyerhető. \'
Nagykanizsa, 1944. |unlus 5-én.
l9M Polgármester.
KÖZGAZDASÁG
A magyar rizstermelés a háború után tovább fejlődik
A Magyar Vidéki Kajtótudósitő budapesti munkatársa ugy értesült, hogy az idén újból növelik a rizsül tetvényeket, Mivel Magyarország csak öt osstondejs termel rizst, azt hittük, hogy csak kényszertormólosról van szőj amit bábom után abbahagyunk, fllotékos bolyén azonban n kővetkező fol világosi tán t kaptunk:
— Tökéletesen téves az a hit, hogy a magyar rizstermelés .a háború illán leáll, fippon fordítva vsn. 1989-ben negyven holdon 600 mázsa rizs termett. \'1942-ben 3500 holdon pontosan százszor annyi, azaz 60 ezer mázsa, 1043-ban [ledig nem egészen hatezer holdon százezer mázsa rizs termett az országban. A magyar gazdák rendkívül megkedveltek ozt a szomeanö vényt, hiszen a közöl busz mázsás átlaghozama is megbecsültté totte.
A kukoricánál pl. éppon az a baj, hogv meglehetősen BKeszélyos a terméshozama. Igaz, hogy a rizst csak öntözhető földökön tormelhot-jük, de olyan térülőtöket is felhasználunk, amelyeket azelőtt semmire ¦!m tudtunk használni. A közönség sokszor őwsehasontitja a lávolkeleti burmai rizzsel a mi magyar rízsün-kot. Való, hogy fin imában jobban divík, de viszont a magyar rizs sokkal acélosabb óh kitűnőbb minőségű az olasz rizsnél, amit pedig háború előtt is kaptunk már. Külön-\' Ix\'ii pedig a gazdasági megfigyelések alapián a magyar rizs minősége évről-évre javul.
A loholó legkomolyabban számolunk nemcsak oz évről-évre nagyobbodó rizsültotvónyokkot, haruim azzal is, hogy háboru után ont^ész rí-^szükségletünket mi njngtink tor-móljuk. A magyar nemzetgazdaság súlyos milliókat takaríthat meg azáltal és a közkedvelt magyar riz« gabonamagréval lényegesen nw^rja-vithatjuk a közellátási.
A magyar rizstermeh\'-s a háboru után csak fejlődni fog tehát, torv-szeruen ogyro hatalmasabb területekéi vetünk be rizzsol, hisszük, hogy nemsokára még kiviteli cikké is tehetjük a magyar rizst. A magyar nép oléggé ismlori a magyar rizstermelés körülményeit és Imlyzotét, hiszen már külön kulturfilm !8 készült a rizs ültetéséről egész a Szőrnek kicsépléaóig. A» o körülmény -|H>dig, hogv a rizst olyan területiül is termelhetjük, aniolvck különbun kiestek volna a mezőgazdasági termelésből, különösen értékes és nélkülöz-heúitlonné toszik as u] mugyiir ga-twiuuuagrat, a magyar rizst F fejezte ho nyilatkozatát szaktanácsadónk.
ÍZ,. 1.)
HÍREK
Naptár. Junius hö 9. Péntek. Rom. hat. Prim, és P. - Proleitftns Félix.
- (Felblvás)
Aaok a koreszUmy ipari ée keiwi-kodehui alkalmazottak, akik zsidó kereskedőknél voltak alkalmaivo és joletdog állás nélkül vannak, saját érdekükhon jelenjenek meg • Magyar megújulás Pártjának ludyütegében szombaton, június 10-én délután 6 óaakor.
- (Őzen a honvédi)
Mihttlooa Györgv honvéd aa -A. -161. az. tóboripostiín\')! üzeni a /alai Közlöny utján foloségénok, kisfiának és hozzátartozóinak, hogy hála Istennek jól van, nincs semmi baja, csak több lovolet vár, sokat gondol kis családjára és Hokszor csókolja őket a massza idegen földről. Az üzenet két példányban is megérkezett, ogyik május 30., méeik június 2. kolotieí.
- (A .Turul" Szövetség)
nagykanizsai vezetősége többirá-¦ nyu érdeklődésre köíli, hogy a bajtársi egyosülotbo hölgyek is beléphetnek. Jelentkezni lejiet akór level-Iihií, akár személyesen Oerúcs 6yÖrgy (tlmnátluntl tseár Jetöllnél a Ro/.cony<-utoal lakolAban elhslyezstt légósz&zsd paranoflooksAirOD. Je\'enikftzés teleforjon Is lehruiégeB. TetafODSiant. 401.
(Ami in szünet |
A DrévavÖlgyi 9-én és 10-én » posta által végzett telefon munkálatok ufiatt a Horthy Miklós útnak a postától a sorompóig terjedő részén különböző időpontokban és kisebb szakaszokban kényielun u hálózatát áraimnenVwiteni.
Nagykanizsa megyei váfoo polgaxinos torétól.
960/ké. 1944,
Tárgy: Étolaj és margarin köle-lezö vásárlása.
Hirdetmény.
A islrjegyek Június havi utolsó, „D" jelzésű széTvinyeire kháróttg csakis étolajat lehet oeazereznl. E szelvényeiét a héaap utolsó hele helyett már mo.-t, a június fi tói 14-ig terjedő 7 nap alatt ¦zabád éa keli beváltani. ívolajai a következő IQazerflilelekben lehet vásárolni:
Teutsch, Muszel, Slampf PA-ul, vitéz Tóth Sugár-ut, 69-es k«ziiazlvltelók Erzsé-btt tér, Kapoli Horthy M,-ut, Mustos Kossuth-lér. Dfi-es tözlisztviielok Pályaudvar és Qrácz lbijüüió uli.1 Nyomatékosan flgyclmezletem a lienteeeket, a hogy Júniusi ,.D" jclíl ü/uK\'c- veket sem zsírra sem margarinra beváltnál nem biaaad.
A islrjegyek július, augusztus és Bxeo-tember havi utolsó, sorjában 4-es, ,ri" éa 4-cs jelzéaü azelvinyelre klzáróUg csakis margarint szabad kiszolgáltatni, zairt pedig semmi körülmények kózött
1944. junjhis !)
sem a ezeket a szelvényeket július 2 iliáig szabad is kell beváltani Egy-egy szelvényre 10 dkg. margarint kel kiadni Az egyes hónapok első 3 heti szelvéttye-lnek, i ijlrra előre való bevallását lovabbí Intézkedésemig betiltom. Az augusztuai „(:¦ jdlzésli szelvény volt az utoUó, amelyet a mai napig előre be lehetett zsirrs. vallani, Akik anyagi okokból neat Indiák az engedélyezett 8 szelvényt annak lde{en clore egyszerre beváltani, azok a be nem váltott os még le nem járt szelvényeket » rendes1 esedékességi heten zsírra beválthatják. Nyomatékosan kérem a körCnsé-get, hogy az olajat és a 3 szelvényre vzóló margarint a fentebb Irt Időben okvetlenül vásárolja meg, me»t e szelvényekre zairt aohasem adhatok, Július. 2-lkB után beváltani nem tudom azokat s mindenki az olajat és a margarint használja el cltször, a zsírját rgedig takarítsa meg, mert az előbbiek könnyebben romlanak, mint a zair.
Ezt a hirdetményemet az összes hentesek es olajat árusiló fűszeresek Üzleteikben jól látható helyen kifüggeszteni tartoznak, de kérem az összes faszereteket, hogy liszt- és cttkorvásárláskor figyet-Meztessék erre vevőiket.
Nagykanizsa, 1944. Június 6, im Polgármester.
15.106/1944.
Tárgy: A v. közkórhiabon. megüresedett bolgyógyaaz fa-orvosi Allés betöltése.
Pályázati hlrdetmöny.
liri48/lft4J4. n. a. 1944. május hó 4-én a következő -Pályázati hirdetruény"-t boeaátotiaro kí: " .
-Nagykanizsa megyei vArw közönsége aital feúitortott Hartby Utklös városi közkórliAzuAI megürült s a 300(1935. B. M. ra. rendelet alapján az I. o korházakra érvényen IX. I. o.-ba tsor e/ott hfllgvÓHyAaz-WorvoHl Allánra
pályázatot hirdetek;
A pAlyázatl kórvényeket Jelen blr-detmftuyiiek a .Népegés/ségügy" e. laaban történt közzótótolétól szAmUott 8 aas alatt hivatalomhoz kell benyújtani.
A pályázati kérvényhez eredetiben. YHgy hltclfifi masotatbna a „S/.rtm-magyarAzal" 1—12 száutjegyol alatt felsorolt okmányokat kell csatolni.
Közszolgálatbna AIIAk a felsorolt körülmények közül azokat, amelyek a tltt/.HkönyvI Jainiii fel viiimuk tllutolve. törzskönyvi lappal in igazolhatják.1\'
A. pályázati blrdetmónyben megjelölt ImtAridöt 1944. Június 8U lg meghosszabbítom.
A nalyAzstl teltételek egyébként változatlanul örvényben maradnák.
Nagykanizsa, 1944. Június hó 5 ón. imi Polgármester,
¦érlofjkapas *s evolut könyvelésben JárUs könyvelőt azonnal at kilistázunk. Hangya kirendeltség. 1799
l**i>f«hl léit- é» tyoraflráaSt (smumiml folva«M péaMlattéatal. — Ajéalalttkart ¦ hladl*bl«plalbai „Saoraalma." |«lla«i*e kérüab.
181s
Aarentiall belépésre keresek egy fiatal henies- és mesiirOB-Beg<dct. PilusUk elö .yoen. Simon Litván hentes, Klaka-nlzsa. 1931
Há>vm«ta*« felvételik Toletd-ut 76. ¦iám. Pál Lajos. 1923
Elatfé tefaér, gyermek aportkocsl ét 2—3 éves gyeimet risztre kabát, aapka. Ctányi Uazló-ntca 2. 1780
r«iaak«cako). Jól tejelő, eladó -Vörösmarty utca 32. síim alatt 1927
1N0 négyszögöles rét kassaiamra*
clidú. Érdeklődni lehet Jőzzef lőheroeg-ut 4. 1928
ElvaoaaH egy fekete reUkül a piacon 42*— P tartalommal éa Hermán Feitnc névre szőlő kenyérjeggyel. Kérem a becsületei megtalálót, adjs le Kiafiludy-utca 34. alá A kereskedőket éa pékeket kérem, hogy a tentl névre árat ae uol-géljanak hl. 1924
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAfILAP Kiadja: „tllJigaidaségÍ:R.T. HaQyka-iw-Felelós kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „Közgazdáiig.) H. T. Nagykanlzia* nyomdájában Nagykanlztán Nyomdáért tolul: Zalai Kánt?
Június hó NÉP fiOZQÓ Csűtörtöktől-8— 11-lg___vasárnapig
Nagy magyar filmsiker t
Pdger Antal brtlltdns játékával
KETTESBEN .
VFA uiláqhirodö. Aktuális részletek napjaink izgalmas eseményeiből.
tlfiadások kezdet a ; ?4, /6 én L8 órakor.
Unger-Ukmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szok-
ataiványok beválthatók is
Hotharr-gépak, gépsxlj, caapagyf*\'" ea dolyóa amavágt laénylAaét allniéxam.
Nagykanizsa, 1944. június 10. szombat mmma^fm^.......1)1)1........|. i|
Ára 30, fillér.
» UHM llllllll IMII HU:
POLITIKAI NAPILAP
S/.\'rkoW.tflrffls- ek kUdóhlvBIat: Ffl.ut 6. s-íiim S/orküsiíUlüéRl •> kln.lúlifvnlttll telefon 7t!. *? Mn.\'Jak\'iilk uiliideu luMköulip dóluulu.
Felelés szerkesztő: Barbarits Lajos
\'.....ti\'- inmi\'ui fiain..mii i mmmmmmim
cHÍ*sl Ara: eKy liímapl-n * |ii\'[i|/n áö i/ft?-,
nnlvriltivrt: 12 poheö JO nll.\'r \' i filtri: !iillkox.iiu|, 16 IMI spelili»,:.....30 IUI
Dr. Krátky István polgármester nem fogadta el áthelyezéséi Ceglédre, a telflgymlnlszler elrendelte nyagdlfaaását
A nagykanizsai polgármester valsan ügyo\' után, amely olyan hosszú időn ut lípiHíii a városra nohozodó legsúlyosabb időkben tartotta fallando izgalomban és bizonytalanságban o város k < >z<in woget, önkor-mnnyzati ás közigazgatási életét, az »gy "tán most pontot tett a bolügyminisztor.
Ismeretes, hogy ár, Krátkv István polgármester ellen a városi képyi-eelétostOIOt fegyelmit olrondolÓ határozatot hozott az ordo\'i és villany-mer/édés! ügyek következtében, Ogy-bnn olrondolto a polgármester és 5r.
Prack tanácsnok felfüggesztését. Az | niszteri rendelkezés, nmely utasítást alispán, mint jelentettük, a feifüg- j ad dr. Krátky István végolbánáa gosztésro vonatkozó határozatot ha- | alá vonása iránt a szükségos intéz-
tálytalanItotta kelló lörvényos ok hiányában a (jolgármostorro nózvo. Pár napival ezután a bolügvmÍnÍ9z-ter dr. Krátky Istvánt Cogl\'édro hói Ivezto át polgármestori minÓségben. Dr. Krátky István nem, fogadta el az áthelyezést, ami köztudomás szo-rint azzal jár, hogy az áthelyezést el nőin fogadó tisztviselőt nvugdi-iázni kell. Vitéz Endro László államtitkár aláirásával mog is éekézett
kedések megtételéit).
Dr. Hegyi Lajos h. polgármester nyomban intózkodott a városi képviselőtestület nvugdijügvi bizottságának összehívását illotóleg, kedden délután 4 órakor pedig rendkívüli városi közgyűlés lose, amoly meghozza a bzüksójíos határozatokat.
A legrövidebh időn bolül megtörténik Nagykanizsa város uj polgármesterének kinőtftíőse is..
Az angolszászok nem győzik tartalékokkal pótolni az első invázios hullám veszteségeit
A magyar ősapátok arovonalán az elmúlt héten nem voltuk jelentőse^)) harci osomónyak
Uerlinhól jelentik: Az angolszász invázios orók rendkívül súlyos veez-Icségei most már arra késs tették Montgomory tábornagyot, hogy ogyu dúl az Örno torkolatánál lövő nidfő-állásoklio> kéi\\vtelon volt 17 hadosztályt .vezényelni. Az idosüállitott külöuíólo ősapátokat nz első napok harcaiban a néniétől; annyira megtizedelték, hogy a hadosztályokat fel kollott frissíteni. Eddig1} gyalogon, 2"gránáfos, egy páncélos, ós kát légi iitoii\'szállított hadosztályt figvelték mog. Hogy a szívós ellenállás monnyii-o fölborította * brit tábornok-haditervét, kitűnik a zsákmányolt parancsokból. Ezek a parancsok azt kívánják, hogy az olő-szór.szállított < ejtőernyős hadosztály árassza, el - a OoUmtin félszigetet Chorbourggal ogyi.it. Minthogy az sjtócrnyps. katonák sulvos vosztoSO-Kolcot szonrodtok, orojükbőinoni fu-
totta amink a területnek megszállása, amit n parancs kijelölt, Axök a |)artrátett hadosztályok, melyek kötöttre haladlak az Onio \'torkolatá-tó! nyugatra. fok vő terület folé, azt a megbízást kapták, hogy érjék, ol a Viro folyó partját és létoaítsoiwk összeköttetést nz oil loszalu-CSBjpa-tokknl. Az angolszász főparancsnok lorvét nz erős német ellenállás niog-lűuajtottn. Az angolok Normandia bevetőiére 12 hadosztályt állítottak bo. Most u délaugliai tartalékokat orósoblípn kell igénylw venni, mint ahogy azt tervezték. Angliából még 18 hadoastálvt hoztak át. tekintettel
voszteaégokro. Még özek tartalékok som elégségesek mos$j»-ágazó hadműveleteik\' számára. Azonban kótáegbS, hogy Eisonhowor át-ongod-e Jijabb köUdőkokot Montgo-mori hadsomgb számára,
A 16. sz. magyar hadljelmntós
-I Magyar Távirati Iroda jelenti:
A magyar honvédvezérkar fónókr közli:
A ttonpfd csapatok arcvonalán élénk tüzérségi Hizón és felderítő tevékenységen, kivüt nz elmúlt héten nagyahh harci cselekményre nem kerüli nor /él:nt&»ettb harci cselekmények nem történtek.
Sztójay miniszterelnök nyilatkozata az invázióról
lódtak. A hadmű velőtök Eisenh
SztÖjay Döme iniuisztorolnék a Miliror főhadiszállásáról való V issza-tártokor fogadta- a Némot TáTirati Iroda budaixjstí tudósitöiát. A mi-\'iinztei-olnók\'örömönok lulott kifojo-jéjil, Imgy uomcsak 11 Pührorrol "sytiithatott mogljeszélóal a főhadi-szállason, hanem loglmlsóbb mnnka-^i-Kaifal.íit.tttlBlkozhatott, Mély tíftz-\'"lottet nyilatkozott arról a fensógos [lyiigaloniról\'éfl agyézoíénilw vofntt niíSlomróI. moly a Füiirert a nó-fóhadíszálliujon eltölti.
Az invázióval Kapcsolatban Cél-wtl kórdéaro a ütínisztorohtök kijelentette, hogy az északamorikaiak ojro a, rájuk néz™ olyuflulvos, td,liv avoíisi-a nyilván Moszkva nyomiaa k"Via}jev.tóben, Hzántálc f& magu% Aji "ddigi owidméiHvkíiesn- nomosák ? jí°»do. elóVédzüluUdc As kitűnő iWlvozotéa miatt\'távolról sóm csa-
wor harcntodofának^iK dúllak, aki biztosítani ítiTÄhbi gának » logrÖvidoOD uton a- harctéri fölényt. A már mogkozdott inváziónak, bármily nehéz küzdolombo is kerül, a nóínet nép javára koll ol-dőlnio. Kurópa nyugati biiifÓinól
dől el nemcsak a Németbiiodalom, haiiem,« magyarság sorsa is. A magyarság feltétjonül hisz *, tórotlen nértmt oról>en s Némotorsííág és ezzel sz egész Európa javára kivívandó győzelemben.,
Folyik a nevet üutogatás a Tire és Oroe kötött v- J
2M.00S tonna ax aHjiolnáiiok hajd-
v«ltM*^,( .
Berlinből jelentik : Mig péntek délelőtt \'aránylag nyugalomban telt cl, délután a német csapatok a Virc és Urne folyó torkolata között eredményesen -. folytattál*,; tisztogató hadműveleteiket, melynek során a brit ejtőernyősök több köte-lékéli felmorzsolták. Kaentöl északnyugatra kemény ftlhárüó harcok" folynak fölényben lévő brit páncélosokkal, melyeknek rendkívül súlyos veszteségekel okozott a német légvédelem tüzérsége, 9 harckocsit\' kilőttek, 7-flt pedig a parti őrség semmi sitelt meg. Bayeaux és Signi közöli két brit.csoport támadásba kezdett és sikerült átmenetileg a német biztosító vonalakat be-kerileni. A körülzárt német csoport azonnal ellenfámadásba mentj.és sV.éttorle ,a gyür.üt és összeköttetést létesített régebbi kötelékeivel. A Szajna-öbölbnii és az Ornc torkolatánál a németek megtámadtak egy nmterikai-
Felhivás a veszóly^zletet», területak öpkénteSj .k)ürj|^só^a
Az MTI jelenti: Az.országos lég oltalmi kormánybiztos újabban 8
nvomatékossn felhívja a voszélyoz-tötott\'térülőtök Inkosságál. hogy ágy nemzeti, mint magánérdekeik megvédése coljából, kóltö*z^ivjk"-vi(|^kw. Akiknek i}inVH 0lnirva>á*h9lÖNtZ W* töttség, vagy akik szolgálatban v;ui-nak,;-de •csaláíllaijaikat el tudják bolyozni, nagyon lwlyoson e»lek-
szonek, ha már most tógrohi az átköltözkódőst> aii\\ikor a hato\'ná-gok, egyénenként tudnak velük; fog-IslkoKÍíi és segiW\'güki^ loimi. A nyári hónapokban esetkor számolni robot nagvoob légitámadásokkal, me-lyek aiseüog vasútvonalakat is fel-üzakiuínak ó.s így csak korülóveJ én áuzállásoklwl közelilbotik ukh? kijelölt lakóbolyüket.
brit hadihajó egységet és any-nyiro tüz alatt tarlóitok, hogv. a hatiihaíók meslerséges köd leple alatt a tüzelési abb.abugYva visszafordultak.
Berlini jelentések szerint a 200.000 lonna bajótei-e.t meghaladja eddig az invázios veszteség.
EleaUyesziefíek 6 ttnéol hajót tt neftunai kíhWAb<>n
Az NTI jelenti, hogy Nelhino és Anzio kikötőjét és raktárait az elmull napon sok német bar-cigép támadta meg. A. nérnW repülőgépek bombáikkal fi .brit hajót lelitnl alatt al elsüllvesztet-tek.. A hajók kigyulladtak és azonnal elsüllyedtek*. A német kötelékek eredményesen bombázták Nettuno és Anzio rak-tíiait, bár nr. elhárítás igen heves volt.
így koBmulsta wér, |i siaMMer lai! ay. ni oiaz* (t-^rnádTbin..
•\'¦ Rómából jelenük, hogy. li\'o-nomi pénteken este_ mii.r , nteg-alakihjlla uj kormányát. \'I\'árcá-nélkülí tniniszler \'lelt Sforza gróf és (Iroce.\'X Bonoini kormánynak rgvik tagja,\' Tnglií^(i is, az i smert konénjuuishi ve^i\'r. Egy páncélost sem tudlak periraténál Normandia esnkl párt|áa Normandia északi partján az első német ellenállás éta nz északaanerikaikpak eddig . inéi egyetlen páncélost sent sikerült partra, tenni.\' Ai német repülőgépek,és parti ütegok.államinál) lövik a nartraszállité angolszász hajéjkpt és többel el süllyesztőt" lek közülük, vagv visszavonul ás* ríi kényszcr^teltek. (M,\'ri) Londan:
.,1 kötetkeiö BBAok válságosak lukéinak nv. invázió H^iimárn\'
Gőtebbr\'gtiól jelenttkj\': Á, lie-mfítek mélyen tagolt véilelímli rendszere és rendUiVíV nebezcu felfedezhető vé.déjjni állásaik a partraszálló invázios b.Kisöregnek nagyon kellemetlen meglepetés! okoztak.
Az\'Aftcnbláíléd értesülése szerint Angliában líyiigíalaíiságot kellettek azok a kö\'/.dé1Ime,r. melyek Norm and iában folytak és aZt a kérdést mérlegelik, \'vájjon, tovább folytathafők-é ezek a badinüyelctek," vágj\' fel kell-e adni azokat.
ÍJgyajicsfik az Aftenbhuled Írja, hb0V Rontmel-terve és a német ellenállás teljesen felborította az invázios hadvezetőség terveit és elsősorban\'a partra-tett csatiatokat kell megerősíteni hiidijmyaggal, löszerm és éle-lejnmtel.
Londonban bizonyom körök ludni vélik, ItOgV á következő jiapiík igen Válságosak lőhetnek az invázió számára.
ZAL\'Al KÖZLÖNY
1044.Junius 10
Bevonultak hozzátartozói a aorban
(bt) N«Cm öröm látni n különböző üzlelek és hivatalok előtt sorban álló embereket, de a háborús élet kényszere igy hozta, tehát zúgolódni nem szabad ellene, Ahol lehet, észszer 1 munkabeosztással csökkenteni kell a torlódásokat és minden üzletbe\'", minden hivatalban mindenkinek ketlözött erővel kell doI^Qjáu,, hogy minél kevesebb sorbanállónak a munkaidejét kössék le a munkavégzés szempontjából voltaképpen improduktív sorbanállások. A sorbán-álba emberek munkaereje, munkaideje is nemzeti vagyon, amivel takarékoskodni kell, ehhez pedig az kell, hogy okosan szervezze meg a munkát elsősorban az az üzlet és az a hivatal, amely előtt sorban kell állni, Amennyire azonban a sorbanállás elkerülhetetlen, annyira mégis csak meg kell tennie s ezért kell türelemmel elviselni.
Más kérdés azonban a hadbavonultak hozzátartozóinak sorbanállása. Annak az édesanyának, ^feleségnek, gyermeknek, akinek kenyérkereső, gondoskodó férje, apja a haza szolgálatában távol van családjától, sokkal több a goutij>(, dolga, mint ahol u családfő is segUiiet u családnak a szükséges napi elintéznivalókban. Ahol a család magára maradt, olt asszonynak,, gyermeknek löbbíelé kell szaladni, többel kell dolgozni, többfelé kell a gondnak lenni, mint az olyan családokban, ahol a család teje itthon van és Térti lévén, sok nündenl könnyebben,\' biztosabban és gyorsabban tud elintézni, mini az ezekhez eddig nem szokott asszony vagy a magát még aügj kiismerő gyerek. A hadbavonultak családtagjait tehát méltán illeti meg már csak ezért is kivételes elbánás az idölrabló sorbauállásoknál. De megérdemlik a kivételezést magával a puszta ténnyel is, hogy édesapjuk, férjük ottküim harcol azokért, akik itthon maradhattak. Korábban mindenféle sorbanállásnál láttuk, hogy a hadbavonultak hozzátartozót álltak a kiosztó helyek, üzletek ajtajának egyik felén, másik felöl pedig kígyózott a többi sor-banüllók sora. A rendőr aztán jnindig ügyelt arra, hogy elsősorban a hadbavonultak hozzátartozói, hadiözvegyek, hadiár-vák végezhessenek gyorsabban és mehessentek a lobbi dolgukra. Igazságos lenne még soraikba iktatni a sokgyermekes egyéb édesanyákat is, akiknek apró gyermekeik maradnak otthon kellő felügyelet nélkül, amíg az édesanyának sorban kell állnia valamiért. Az utóbbi időben ez a szótválasztás nem látható a sorbanállásoknál. Itt az ideje, hiszen megint sok családfőt szólított el a hazafias kötelesség parancsa, — hogy újból elsőbbség jusson a hadbavonult
Mezőgazdasági,
konyhakerti és virág
"* M AG,
kapható TÓTH JÁNOS
> Klráty.utu ST.
hozzátartozójának, akár hivatalok ajtók alőtt kell várakozni, akár boltajtókban kell xorban-állni. Ennyivel tartozik a társadalom a hadbavonult itthon (maradottjainak. Aki ezt nem ci 11 meg, aki emiatt zúgolódnék, nem lehet jó imtgyar ember. Nem elég csuk szónokolni a hadbavonultak érdemeiről, hanem meg kell hozni azt az áldozatot is a hadbavonultnak mindem I Ől nehezebb áidozu-táért, hogy "atnig ő Isten tudja hol, merre teljesiti a legszentebb magyar férfikötclességel, addig mi, akik itthon élhetünk megkönnyítjük a hadbavonult hozzátartozójának életét legalább annyival, hogy magunk előtt engedjük be hivatalok ajtain, üzletek pultja elé. Milyen nyugodt, jó érzés lehel a hadbavo-nultnak azt tudni, hogy amíg ő őrt áll. az élete kockáztatásával.
addig itthon övéire szeretettel vigyáz az egész magyar táreade-
loui. A társadalom minden egyedének kólelessége ezt a szeretelet megadni a hndbavonull hoz-\' Zátartozójának, A hazának adjuk a pór percet, a félórát, a fáradságtöbbletet, a kis kényelmetlenséget, a csekély lemondást, amivel yáv az, ha elsőbbséget engedünk mindenhol a bhd-bavonult hozzálartuzójának, a férjét gyászoló özvegynek, a» édesapját vesztett árvának. Tessék lehal újra hatályba helyezni a hadbavonultak, özvegyek, árvák részérc a megkülönböztetett figyelőmre jogosító igazolványokat és lessék is azokut az igazolványokat minden hivatalban^ minden üzletben, az éiet minden szükséges vonalán tiszteletben tartani. tíz is a honvédért tör-léuik és ami a honvédért történik,, az minden a hazáért van.
Mindszenty püspök felsőházi tag
A magyar orzággyülés felső háza a legutóbbi rendelkezésekkel kapcsolatban több tagot törölt soraiból^ löbb ujat pedig behívott! Az uj felsőházi lagok köz-ötl van Mindszenty József, veszprémi megyéspüspök és Kovács Sándor, a szombathelyi egyházmegye uj püspöke is.
A két katolikus íöpap felsőházi bigsága komoly erteket és törvényhozói súlyt jelent a magyar országgyűlésnek.
Mindszenty püspök eddig i.s több országos mozgalom elindítója és élenállója volt. így most van folyamatban országszerte, a szentségi házasság visszaállítása érdekében indítóit mozgalom, ami mellé egymás után szögezik le magukat a törvényhatóságok és egyéb közületek, lízt u mozgalmai is Mindszenty püspök indította útjára még zalaegerszegi plébános korában.
iiSifilSill a karícsgödűrbe egy 17 gyes zalai inasgyerek
/xtlaegtcrgteff, június 10 A jóformán még meg sem kezdődött nyári szabadtúrdőzési idénynek máris két halottja van Zalában. Az egyik a tegnap jelenlelt sümeg-uzsapusziai mezőgazdasági munkás. A másik halálos fürdés Lenti közelében történt.
szombathelyi .szabóinas Lenti község közelében, a Kerka folyó mellett lévő kavicsgödörben fürdött este 8 ós 9 óra között. Az elég mély gödör vizében a íiu elmerült és megfulladt. A még hideg vízben valószínűleg görcsöl kapott és ez okozta halálát. A vizsgálat megindult. Szép József 17 éves lenti-
>3OCÖ0ŰÖOCCCC<XX)CCC0O0C0C^
ki Actio Cathoiica női napja Nagykanizsán
A három nagykanizsai róm. kalh. egyházközség együttesen rendezi meg az Actio CalhoÜca Országos Bizottságának Iclki-napjál nők részére. A lelkínap június 12.-én, hétfőn lesz a Szociális Missziótársulat Hozgonyi-ulcai székházában. A meghívókat Vajay József csperesplébá-nos, P, Gulyás Gellert ferences plébános és P. Bánás Gyula kis-kanizsai ferences plébános együttesen bocsátották kjü
A lelkinap előadói lesznek i dr. Prenger Mercedes, a Katolikus Országos Nőegyesületek kiküldöttje és Horváth József es-penesplébános, kir. kormányfő-
tanácsos. Az előadások után a felvetett katolikus női problémák megbeszélése következik. A délelőtti megbeszélések a»Krisztussal niarudunk* tárgykörben fognak mozogni, a délutániak a »Krisztussal baladunk tárgyköréi öleli tel.
A lelkínap délelőtt háromnegyed Ö-kor szentmisével kezdődik ós 9 órakor következnek az előadások. A délutáni előadások kezdete 3 órakor lesz.
A nagy- ós kiskanizsai katolikus női tábor lelki nuegerősiUá-sére és felvértezésóre szolgáló AC. előadások látogatása díjtalan.
F&ut 14. az. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel v 8-tól a\\ u. 4-ig egyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
Szlnhóz
Fekete Péter
A ¦/. operett reeoptje azonoa a cok-tuil roceptjévol. A azerzó néhány párt addig kovor három felvonáson út. míg néhány házasság ki rum atukul. Minél azólséaégosobb fotflal-kozásu egyónok körűinek a darabba, unnál eitxletibb a liatós. Az eddigi Operetteknek közös vonású volt, hogy Csörögtök a szÍru|>édo3 szontimon-talizmustól. lökete Péter józanabb, számítóbb és nom használja fel az érzelgősséget, bár ugyanezen cél fölé halad.
A\'tömeg reális tükörkópét akarj., látni önmagának a darabban, d* sohasem múlik el az a vágyuk, hogy >mogusabb« helyzetbe képzeljék magukat. Bog)\' gazdagok logvu-Dpk> bog}\' parancsoljanak éa fonókig élvezzék mindazt, ami az tlutdkböf hiányzik. lOzt uz örök embori szükségletet lehet jól, rosszul, müvószia-;¦•:[]. vagy anélkül, erkölcsileg hasznosan, vagy károsan kielégíteni.
Fekete Pótor ugyan sekély vizeken erezÓ, emeletes alapötletü darab, szórakoztat én pompáson elmulattatja a nézőt, Kunéi többel nom 1» lohol kívánni.
Vihary I lédi ulakitása tele volt kedvességgel ós azzal a bolsó tűzzel, ami művészetté finomítja a szore-pol. Vörösmarty Lílí a szerolmos gópirólány alaki tanába élotot öntött. Euokolni, táncolni nagyszorüon tud. Külön ki kuli omolni u hármas balett pompád táncazámuit, moly sok gyakorlásnak az urodményo. Kárpáti Tibor táuomostoro uagyszorüon og«i-Hzitette ki ozt a kis együttest,
Karkas József Kokoto Pétore észszerű booszLússal az utolsó jolenotii; fokozni tudta a hatást. A bortőltö-goüS pincére egyotlun szó nélkül is halmozása ft vidám helyzeteknek. rJiuvji lehetőséget csak komoly művész tud bemutatni.
Somkuthy Dezsőn nemcsak kitűnően állott h fmkk, hanem ez a jó tartás az ofróaz ezeropón végig vonult. Maradók nélkül bele tudja élni magát a szerepébe éa nem zökken ki még a rögtönzéseknél som,
Horváth Anni, Lukács Ede, -Lon-gvel András, Lengyel István alaki-táaa nagyban hozzájárult a darab sikeréhoz. Galffy Anna kia szere-pébon is kiemelkedott.
Marosa József karnagy az Kiso-inann muzsika, közismert slágoroít. kitünóon tolmácsolta- A Özücs-ron-dozóa padig a darabnak kiállításban ós rendezésben biztosította a nagyvonalúságát.
M)
SZÍNHÁZ
Szombaton aste fél 7 6 raljor Vasárnap d. u. Ml 4 órakor é* fflsía Ml 7 órakor
Az ilv Ugnaityobb optreti-tlégm I VíríimartT LM, Tlhiry Biil, Farkai lóiul, Somliiilliy DeuO tellépiírel
Fekete Péter
Oporott 3 folvoiiauban
Hétfőn aste Ml 7 órakor Caah agy tmte I
FELESÉG
SilnaO 3 fölvonásban.
11)44 június 10
KISKANIZSAI ÉLET
Komoly megmozdulás
tortául "z hetekben Kis-
kauizsu nemzeti ős hqnvéUühni szompontból is fontos spprtjá-niik fellendítése érdekében. Az egyházi vezetőktőt kezdve a vi-vezetőemberek, egyesületek sorra .megmozdultak, hogy Hu-talságHink A hatalmas városrészhez inéKöan képviseltesse ma-0 a nemzoli sportéletben. Ma. íiiiiidor kicsi falukban labdarúgópályák, atlétikai terek ős egyéb\' sportlétesítmények vannak, szégyen, hogy Kiskanizsav sem sporttelep\' .sem pedig roMg-folelő sporteszközök nem állnak rendelkezéséré ifjúságunknak melynek sporlérlékei segjlőke-. zek hiányában sem vesztek el a niullhan és íiem fogunk elveszni n jövőben sem. Az ifjúság Hon-védclmi és Testnevelési Vezetője világosan és határozottan kjfc-jéato azt az óhaját, hogy a legkisebb falvakig el kell jutnia az uj inagvar > spór tszcl lemnek, amely ifjúságunk sportbéli felemelkedését kell, hogy jelentse Tehát elismeréssel kell adóz-ntnik azoknak a derék sáska-vezetőknek, akik a mull hii-nyflgsrtgáib okulva most legjut-oybbo balározolísággal kijelentették.: > Sporttelepünk pedig lesz, lih fi minisztériumig is kell \'níennüftk! -FetsMrolósünk - is lesz, bármilyen nnyugi áldozniuk árán ! \' Örvendetes ez a inegmozdulás. üíinil valószínűleg komoly cselekedetek köveinek ;iz oly régóta vajúdó kiskapusai sportélet fellendítése érdekében.
Klskanlzsal hírek,
A Kiskanizsni Szjvgárda énekkara P. Sólymos Hezsö IVrenees hitoktató vezetésével meglátó-paltn a nagykanizsai -városi muzeumot. utiulfl az igazgató en-godélyévol a gimnázium torna-, lerani anyagát és a kápolnát nézték meg\'a kiránduló kiskanizsai fiatalok. ( *
Ünnepélyes keretek közölt osztotta ki P. Bánás Gyula plébános, az Ifjúsági Egyesület elnöke az 19-1-1. évi .sukk-dijukul ás a billiárdverseny jutalmai! az egyesület helyiségében. Sakk-bajnok lett 1014. évben Kiska-nizsán Imrei Ferenc, aki egyúttal a K. Nagy László \' serleg védője is. Második Kovács József, harmadik Zíegler György, wig a szépségdijal ajLámlmr László kapta. .
A házi bílüárdvcrseny helyezettjei ; I": osztályban : i. Sznio-dics Ferenc, 2. Varga Ferenc, 3- Miilei Lajos. A II. osztályban? I- Miilei Ferenc. 2. Kis.s László. 3. l;aies Tibor.
*
Kedden sporlnlakuló gyűlés Imz n Levente Otthon nagytermében, uhol Kískanizsa minden
ZALAI KÖZLÖNY
Könyvnapok
könyvel kaphatók ,7ST
Schiess Gyula
könyvkereskedőnél Hortbv HUUéi-Bt 8. Telelőn 129.
számottevő személyisége püfigjelenik nz \'uj labdarúgócsapat megalakilása érdekéhen. A sporlve/.érkar, amely Szópnd-vory László levcntepnrnncsnok, P. Bánás Gyula plébános, 1*. Sólymos Rezső Fereneos hitoktató, GoV.dán József várnshiztos. Ziegler György Iparos és. még tőbl) vezető személyiségi) öl alakult, azonnal elhatározta, hogv a csapatait az MLSZ keretén belül és a levente-bajnokságban
szcrcpelleli. A Iluuyadi-téri sporttelep feltöltése és elkészítése érdekében küldöttség indul a városházára.

Vasárna|) a ZMNTF II. cso-pata ellen következő összeállításban szerepel a Sáska Le-veiile : Kuzma .— Jámbor, l\'cr-kó .\\Iujzcr, Herczeg, Horváth I. — Mihályi, Rarlol, Gazdag, Fekete, Horváth IV.
-k~n-l~
Jelentkezzünk önként a keleti frontra!
A honvédelmi miniszter felhívása
• Budapest, június 10 (MTI) Hirdetmény jelent még Budapest ideáin A felhívás, amelvel Gsntiiy l.aios honvédelmi miniszter lett közzé. így hangzik :
- - Felszólítom az ország hazafiasán gondolkodó és érző fórfiait a bolsevizmus elleni küz (lejemben való hathatós részvételre. Mindazok, akik ebben a nemzetmentő küzdelemben részt akarnak venüi, jelentkezzenek önként. A jelentkezők közül mindazok, akik katonai kiképzésben részesüllek, kalonai igazolólapjuk 15. rovatában megjelöli állománytestedéi üknél, akik sorozva még nem vollak, lakóhelyük szerint illetékes ki* egészítő puranrsnokságnál. vagv a legközelebb működésben lévő
sorozóhizottságnál jelentkezzenek. Jelentkezésük alkalmával a kiskorunk hozzák magukkal törvényes képviselőjük (atyjuk, evámjuk. stb.) hiteles beleegyező nyilatkozatát és a 17. életév betöltését igazoló anyakönyvi kivonatol. A karpaszomány viselésére jogosultak a jogosütlsá-goi igazoló bizonyítványt is vigyék magukkal. Zsidók nem jelentkezhetnek. A besorozottak, Vötfy alkalmallanokiiak minősítőt lek. akik harciéri szolgálatra való kiképzésüket önként kérik, a lakóhelyük szerint illetékes kiegészítő parancsnokságnál jelentkezzenek. A hirdetmény vonatkozik azokra is. akik korábban már jelentkeztek, de még ¦ima kaptak behívót. -Gsntny Lajos sk.
Homokkomáromban fejeződött be Mindszenty püspök első zalai körútja
llimiaktiomároní, június 10 (Tudósítónk jelenti) Június hetedike emlékezete* \'nap\' mariid az öt községet számláló homokkomáromi pléhánia híveinek lelkében. Mindszenty József veszprémi megyéspüspök ezen a\' napon szolgáltatta, ki a bérmálás szentségét,
líorns jiniiusi nap vélt. de a lelkekben unnál inkáim égett a Rzent-lélek sziveket melegítő tÜZO, A főpásztor 8 órakor iuthilt Nftgykani-. zsáról dr. Lnngmár Lipót főesperes, kanonok és Szabadhegyi K^iIhmVh püspöki szertárié kíséret élvm hénna-.utjSnnk utolsó állomására, Bnrthos Gyula erdőtanác.floa dr.. Batthyány- | Sntltmimn bászló liorcog kogyúr 1 képviseletében hercegi fogaton vitte a püSi>ökÖf Honiokkomáróni felé. -Hobostyén József fószoíiráhiró, Vnjay József nagykaníissai csporos-plébájr nos, Kozma György nngvréesoí plébános, Sx\'alav József kórházi lelkész, Sulyok Jenő nagyhákóhnki plébános, dr. Birkás Poréno nngy-kanÍKsai hittnnár esatlakoztak a püs|Kiki hintóhoz. Ilomokkomámiu listérábau népes, magyarruhás lo* vasbandérium várta az érkező fó-nászlort. Itt Kehmidt István tovonto ifjnvezetó joloritkozOtt a püspök előtt és ongedótyt kért a diszkisoi-et csatlakozásálióz.\' Ezalatt ¦ egymás
ulán érkeztek a többi vidéki iiajKik: dr. Kehi Gyalu Hsztoregiivéról, Sa-lanioti Porono Golséről, Kiss István espoies-plóbános /.alaszenthalázsról, Tonlézer Lüjos PölöHkoföióI, Vörös fivnhi Hadii\'sonytomajhől, Níomolz Súnilui; kerületi\' osj»res Hahőtról, A hérmálkozókat. a plébánia előtt lévő nyirfás diszkapunál Iteno Vendig kántortanító rendezte. Miudon a helyén volt, mikor megszólalt oz Üreg harang, jolozvo n nagv vendég érkezését. A község iHijárniánál ba-talmns, fonvőgalyas disskapu várta a főpásutori, A \'fogadás a pléhánia előtti díszkapunál volt. /jágorhídí CKteány rorono körjogyző szép szu-
vnkknl köszönlüttfí a virágon luntóhó) leszálló jmapököt, majd fichwartz Roüüliu víII. osztályú kittlúiív réi-xsaesokrol nyújtott át és Horváth JánpS VII. osztályú fiúval együtt alkálini vorset mondtak. A püsi»)k kedvesen válaszolt és megindult & menet BSOnt ónokét zongvo a kegy-leniplomba. A tomp lom ajtajában Hozmán Alajos püspöki Umacsos. plébános várta a fopá.s/.loit, aki sseut ének hangjai mellett vonult a fehér virággal díszített fóoluír-oléí-boiíy megkezdje a Itérniálási szentmiséi, amely alatt az egyházközség képvisolötesiüloto szontáldozáshoz já mit. Mise után a püspök magas-
Junius hó
B-lUg
NÉP MOZGÓ
Csütörtöktől— vasárnapig,
Nagy magyar filmsiker / Pdger Antal brillidns játékával
KETTESBEN
UFA vtlághiradó. Aktuális részletek napjaink izgalmas eseményeiből.
Előadások kezdete>: -§4, j6 és Órakor.
röptű\', de egyszerű omborek által is érthető Baeiítbeszódot mondott az Oltáriszentségről. Minden hely zsúfolva volt a nagy kegytemplomban, l\'rodikáoié után. Közdőilött a liérmá-lás. Utána a püai>ök inteíniet intézett a hérmaüzülőkhöz ós a megl>ér-máltakhoz. A iiléhános Iwjoloníotte, hogy. 27-í lélok votto a Szentlélek Isten kegyeiméi
A főpásztor a plébánián fogadta a jolenlovő 16 pap tisztelgését, akik Dőrében a korület esporeso mondott beszedőt, mogköszönre \'a jwpság iránti szorbtotét és megértését. A megyés püspök tovább,! munkára buzdította papjait. A szépen \\ feldíszített iskolában Hozmán plébános a hívek, egyesületek nevében köszöntötte a főpásztort. Röviden ismertette a kegybőlv történetét és mostani föladatai Homokkomárom Göcsei eirvedüli buesiijáró holve. 860 táján már plébánia, volt. Czifra László egyházközségi világi olnök a hívei; nevében köszöntötte a püspököt, aki közös munkára buzdította ií tisztelgő küldöttségeket. Az iskola előtt Hardy Gyula lovonto-parancsnok diszszakasszal tisztelgett a főpásztor olőtt. A községben tett látogatás-után közebéíl volt n, plébánián; Kbétl alatt dr. Sobostyén József főszolgabíró köszöntötte fol a főpásztort, aki megköszönvo a felköszöntőt, poharát a kegyúri családra, a közigazgatás vozotőiro omolte. Ebéd U tán újból a templomija vonult a főpásztor. Körmenettel innét a közöli temotőbo vonultuk. ttUCiss István esperes-plébános beesődet \'mondott a halottak iránti szeretetről és tisztelőiről, majd a főpásztor imája következett. Külön meglátogatta :i tomotőlsm nyugvó pap és egy hősi halott sírját. Visszatérve a templomba elbúcsúzott a püspök hívóitól, ezután a plébánián » papságtél. Virágos hintón, Imrangzugaa tuollett iir4iilt vissza Veszprémbe első «|>ostoli körútjáról. Ttoetason mngtekinh\'tto a püspök Göcsej egyet Ion kegybolyét, templomának műkincseit; uj\' festményeit és minden felett oíisuioréaét fojozto kí. A fö-pászlor távozása után soká együtt maradtak az esporesi kerülőt jó \\ munkát végzott ))apjai a többi von-Vlégekkol együtt és\' kodvos emlékekkel távoztak a kies Homokkomárom-861.
mozi
Kettesben
A gyakrabban .izlnh\'ázba, vagy moziba járó közóuség-jól tudja, hogy a darabok ig^n mngas százaléka aly\'ai áldással végződik.
A Népmozibnn most futó darab azzal kezdődik, hogy egy juvakorbcli férfi menekül a várostól, a nőktől és a modern élet minden fárasztó szórakozásától. Kajakba ül, hogy bárom szabad napját u csend* a lény és ,u nvugalom birodalmábun " löllso.
Az önellátás függetlenségének érzésével ki is köt az egyik dunai szigeten, de a véletlen egy elszabadult motorcsónakkal ösz-szetöri n kajakjai. A motorosbői egy elalélt leányt ment ki, akiről kiderül, hogy menyasz-
ZALAI KÖZLÖNY*
Gőzkazánban elégatte újszülött gyermekét a 21 éves komorna
Kaposvár, június 10 peí azonban az uradalom, gözku-Strigáll Júlia 21 éves kishárs zánjában elégette. A némelludi hegyi leány, nki mint komonm csenílíirség nyomozása ÓS az or-„„r, in, i ... , . ,,. vosi vizsgáin a buulénvt meg-vo t alkalmazásban a gróf. ura-, ^"j^ ,nm.k ;rlm,ián a szidalomban, egészséges fiugyer- >getvári kórházban ápóíl Slrignn meknek adott életet, az ujszülúl- Juha ellen az eljárás megindull.
Já_
Gelne és trörnyt*ke
(TvdótUórtk irja) 5-én rolt a bérmálás n tmlsoi ogyházkorülotlion, ahol ö7S bérmálandó vette fel, a bérmálás szentségét. Tirazi Ünnou volt az ofiész környéken. öelae, Gol-seszigot. Kiliinán, Újudvar ós Alsó-rajk nó]m< zarándokolt 6ZÓR a náíHiii Golsére, liogv hódolhasson \'* fó]x\'wz-toniak, aki 0 óra után pár porceol a leventék k\\!rék]KÍros csoportjától kísérve érkezett Illeg Oolséro, ahol dr. Horváth Géza foiogyző fogadta n község nevolx\'ii. Szavai inélvon szántók és szívből jövök völtnk, azokra n főpásztor szeretet teljem szavakkal válaszolt. A fogadáson ott voltak mécr a község elöljáróságán kivül GyŐmÖixiy István ny. főszolgabíró, dr. Sebestyén Géza szolga-hiró, Szmodics László földhirtokos ép Somorja Lajos körorvoh. Az; egyházi fogadások után a fói«isztor áldást osztott a hívőkre! Mise ntán a főpásztor^ beszédet mondott a hatalmas hívó seregnek, !xwzédél>on az ogyko és sokgvennokos családok prohlémájával foglalkozott.
Golsén vasárnap adták bőrbo a legtöbbet ígérőnek a zsidóhirtokhan volt földokot. A mai kor családvédelmi irányzatával nem egvezik az a tény, hogy egy ötgyenuokes család, amely nagyon rá lett volna utalva egy kis díírah földre, mégsem tudott hozzájutni, inert nem bírtuk a ráígérés versenyét. így aztán a jómódú kereskedő hozzájutott a volt zsidóföldhöz, a nagycsaládos kisom-l>or i»xüff nom.
A golaoí körjegyzőségben "24tt 1.0-4 }>ongö gyűlt Össze a homhakároaiil-tsk fölsegítené re, Khhon a gyűjtőijén Dervarioa Poróno kilimárii töld-bírtokoH 1000 í^iiRót, Gyömöroy István ny. főszolgabíró (KilimáiO 500 íiongöt adott.
Kib\'man község összes gyűjtése ICflö pengő.
Golflón Szíva Antal 50, dr. Horváth Géza, Sobestvén Gézáné, ifj. Aea Mihály \'20 20 i>ongöt adtuk. Golse gyűjtése (570.40 pengő.
Golseszigoten 118.2^ pongó gyűlt összo. i
\'*
Golséu a/, utébpi időben nagyon sokat hallunk a leánylovento mozgalomról. Sajnos, azonban vezető hiányában nem liul kibontakozni ez a napjainkban oh fontos ifjúsági alakulás, Fölhívjuk az illetékesek figyelmét, hassanak oda, hogy obbeti a szorgalmas, dolgos községbon is valóra valljon sok igazi magyar hon-loány kívánsága, ¦*¦ loanylovenle csapat. \' ~- uj
Anyakönyvi hírek
.. Nagykanizsán a legutóbbi két hét alatt a következő anyakönyvi lejegyzések történtek. Szülelott összesen\' 42.gvonnek, 20 fiu és 22 leány: Kállay István és Parii Annának halvaszületett rk. leánya, Dézsányi János és I\'impár Annának rk. leánya, Németh György és Váradi Juliannának rk. fia. Németh József és Dávtdovics Teréznek rk. leánya, Por valícs József és Dolmányos Katalinnak rk. leánya, Szíjártó Antid és .Szabó Annának rk. leánva, Ilof-niann Antal és Woinaeht Gizellának halva BZÜlotott rk. leánva, Varga József és Takács Kditnek rk. leánya, Tóth Ferenc és Jancsó Máriának rk. leánya\', Miliői János ós Vild Erzsébetnek rk. fia, barna István és Turi Irénnek rk. fia, Németh József és Márton Katalinnak rk. fia. Sári János Mihály és Pénzes Gizellának rk. fia, Kromznor Géza és Fliszár Máriának rk. fia, Horváth Károly és Horváti) Máriának rk. fia, Krdödi József és Birkás Máriának ik. Loá-nya, Poszavecz László és Henezo Máriának rk. fia, Horválh Lajos és Huszák Juliannának rk. fia, l\'o-iwany&k György és Gáapár Máriának rk. leánya, Nagy Sándor ós Schvei zer Máriának rof. fiu, Szover József és Tóth Máriának rk. fia, Illés Antal és Jurusios Annának rk. fia, Ktistán István ós Szabó Katalinnak rk. fia, Halogh József és Dani Kr-zn\'helnek rk, fia, Szukies József és Kovács Katalinnak rk. ikerfiai, Kut-nyák Keiéin- és ítojkó lOrzsélkitnek rk. fia. Síinonka Pál és Tóth Katalinnak rk. fia, SoIxmu János és Gyérvári Horimnnek rk. fia, MzaIió Zsolt és Kovacsies Gizellának rof. leánva, Szabő József és Horváth Máriának rk. fia, Dobos György\' és Kller Honának g. kat, leánya, róka
l\'ál és Szak Rozáliának rk\'. loánya,
Varga l\'étor és Halassá Annának rk. loáivya. Házasságim kivül született 8 győrinek.
Házasságot kötött 10 páv: Széplaki József Maort-niunkás rk. és llogár Margit rk., Somogvvári l\'ál asztaloaseged rk.,éa Acs Ilona rk.. Altai Józsof MAV s. tiszt rk. és Kálovics Hona női szabó rk., Takács György Maort-tísztvisolö vk. és Vrana Terézia rk., Golsoi István MAV távírdainmikás rk. és Horváth ¦lulianna ik.f Szokol Gyöigv földműves rk, és Bolf Julia.nna rk., Klafsky Sándor zenészórmoster rk. és Ito" gács Anna píací árus rk., Kurdi Sliháiv földműves rk. és Cseh Cecília rk., Matijasícs Pál órás és ékszerész rk. és Ileriavocz Aixillőnín Margit rk., Zöld Pal szobafestő rk. és Kiss Aranka gvári munkás rk., Halogh Sándor MAV. kocsirendező ik. és Vajda Mária rk., Hargita Józsof Károly székosfőv. tisztviselő rk. és Cserpos Margit magántisztv.
rk., Virág Kde kei-eskedó rk. és Gyöngy Marin rk., liüki János oi-ncasniostor rk. és Kámpics Mária lizleli kiszolgáló rk., Horváth Lajos kómüvessegéd rk. és Geszlor Julianna koros kod őseged rk.. NousingxM) Béla Maort-tisztvisííló rk. és Senkó Magdolna banktisztviselő rk„ Agb Géza villanioskoesi kiséiö rk. és Borta Anna eépírónő rk.. Szabó István ny; fókataiiz rk. és Woinaeht Vilma rk., Horváth György najwzá- _ mos rk. és Kiss Ilona rk.
Halálozás történt 80 OSQthon: Kézies Józsofné rk. 54 évos, Mermann Anna Mária rk. 1 liéna|>os, • Neu-inann Mór gabonaken-sk \'dó izr. 80 éves, Fogt Jftkabnő Molnár Anna szakácsnő rk. 78 éves, özv. Snítzer Hernáthné Holczer Borul szülészuó izr. 64 éves, >izokol János tanuló rk. Ifi éves, özv, Reinhorgor Héláné Jugos Terézia rk. 57 éves, Mát.-György hegypásztor rk. (59 éves, S.iski\' István mérnök rk. 41 éves, Nagy Sándor István rof. ít najjos, Balogh Imre földműves rk. 14 óvea, Oisös Mrzsélxtt rk. 15 u»i>os, KapoS) Józsof ny. fóltályanx\'slor rk. 154 eves, özv. Krátky Józsefné Kurlz VlktÖVltt rk. 7Ü öves. Dervalics RrsHébot rk. 14 napos, Tar János földműves g. k:it. 25 éves, l\'\'uics János földműves • rk. öl) évos, Mezoí Iiniwrk, 8 éves, Móger Igniu1 szabőmestor i k. 7Ü éve-s, Nagy Peroné napszámos rk. (57 éves, özv. Meskó Istvánné Hor-váth Rozália rk. 84 éves, Űofonesór Jözsef földműves rk. 2Ü évos, Antal József gazdasági eseléd rk. 17/;ve<í,
Pintéi\' József földműves ipf. 50 évos, Szalmsy Béla dohánygyári ügyelő rk. ÍÖévos, Küngor KárÖlyné Németh Torézia rk. 7(5 éves, özv. Dávidovvs JézSOftré Horváth Anna rk. 70 éves, Qyorgyák /.signionil lualcrtlgéltész rk. 10 éves, Chnninee Mihály rk, 22 éves.
A GOZKOBDO nyitva van reggel 7 órától este 6 óráig. (Hétfő, szorda, péntek délután és kedden ogész nap nőknek.) Tolofon: 660.
Nagykanizsa megvei város polgármeetorétó l.
15835/1W4.
Tárgy i Kakatkloszlás.
Hirdetmény.
A li»romiltoiiyóu/tok Orszásos Egye-sDlOte lolyé övi uugUHZtUH hó 15 tői dfloembsr hé 31 lg Rhodo iBlaad ós ¦árga kakuokat ősit ki, elsősorbaa klegazd&k rászére.
A kakasok ára ikrabookliit kb. 10 P.
Púlkórem városom gazdákÖzönségét. kö/.öljók beszerzési szándékukat 1. hó 20 lg (Városháza, I. em. f(nidasAfil hivatal — Tótmié), ahol bővebb felvilágosítás la nyerhető.
Nagykanizsa, 1944. juntuB 5-én. ,0M PolgármrBirr
1044. június in -
Rövid sporthírek
Vas Antal, n híres budapesti játékvezető vezeti a kerület leg-fonlosabb bajnoki mérkőzéséi, á Pélmonoslor - NVTF, mérkőzést.

A\'lengyeltóti csapat 71. osztályú bajnoki mérkőzésen latiil-kőzik vasárnap délelőtt 10 ómkor a Horthy Miklös-uti sporttelepen az NVTE II. csapatával. •
Németh kanizsai játékvezetií vásárnap Szombathelyen SZFC Magyar Pamut" N\'ll II bajnoki mérkőzést.

Halász bifkózöcdzőnk. mini mérkőzésvezető működik közre a Délnyugat Budapest váltogatott birkózómérközésen.
ÉRTESÍTÉST"
Ezúton értesítem az utazó közönséget, hogy szép és teljesen uj i o
bérautóm
bármikor megrendelhető:
Telafon i 304. axim-j
a legbiztosabb hatású porozó- és permé-\'
tezószer szívó és rágó kártevők ellep. Emberre és háziállatra ártalmatlan. — Gyártja J. R. Geigy fl. G. Basel. Rendeléseket felvesz a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete bevásárló kirendeltsége, Nagykanizsa.
SPORTÉLET
A nagykanizsai ievente bajnokság eredményei
Az időjárás alkalmatlanság, iniafl gyengén sikerültek » Nagykanizsa Levente Hajsoks^,, versenyei. Az eredmények a ^ vetkezők :
100 in. Síkfutás : l. Hódies |J ni]).. 2. Kolarics, \'.i. Dér. -- 200 ni. síkfutás i 1, Ró\'dics 25 ím,
2. Hodász. 3. Dór. 100 nr/Jj! futás : 1. Acs 00 mp.. 2. í>intér
3. Hodász. 1Ő00 m. síkfutás-
1. Dór t p. 37.6 mp., 2. Pintér 3. Kolarics II.
Hármasugrás : 1. Kolarics 1 1T.25 m., 2. Tarnai, 3. Tíódics - Magasugrás: I. Siklós I5,,
cm., 2. Kolarics, 3. Csányi, Gerely: 1. Kranitzer 43.15 i«,
2. ívancsics, 3. Kolarícs. ¦
A fürdetett Pötrélc leventééi a nagykanizsai kereskedelmi válogatót! mérkőzésen nem jeleni meg Pötróte c.sapiitu, helyette ai atléták csapatával játszottak a kereskedőim isták labdnruRí mérkőzést. Kereskedelmi Nagy
Horváth I., Vojno\\ics Ho-genrioder, Ková\'é\'s, Csányi I , Juhász.Turn, Kovács. Pál. Ilor-válb esapalávaf álII ki a Dose Zrínyi atléták Pótorvári Farkas, Pörge —r Puskás. Zéntal, Salamon Marion, Dér. GörŐg, íludáii, Pintér csapata ellen.
A Dose a 10. perében Márton" lövésével I :0, majd a 2S pereben Görög lövésével 2 :0-ra vezetett.. Fordulás után az\'alléla kapus Pétei\'vái\'i\' védte a kereskedelmi csapatát. Ekkor a/ eredmény megváltozóit A 8 percben Turn, lő pereben Píl. 25. pereben Juhász, majd a 10 nercben Kovács lövésével 1:2 lelt u végeredmény. Jó T\'ura. Pál, illetve Puskás. Zental. Salamon.
Sajnálatos, hogv a pölrétej leventék félrevezették ugy n városi közönségei, mint a csapatot, Heméljük a jövőben ilyesmi előfordulni nem fog. A rendezésért Holló János testnevelő hínár és Görög Ferenc intéző" minden dicséretel megérdeln\'l
szony. A helyzet lebát nem veszélyes, csupán kellemetlen.
F*s éhben van a magyar film újszerűsége, hogy a nőgyűlölő férfit szembe állítja a másik pólus végét képviselő menyaszony-nyal. akit a lakatlannak hitt szigeten eltöltött három nap után a zivataron és ;jz élelemszerzés gondjain keresztül megtalálják egymást. A modern Robinsonok nem Pénteknél, hanem a nőknél körnek k&
Van ebikín a magvar vígjátékban u| Ötlet, uj stílus, uj szin. Termés ez, a javából. Nagy előlivé a filmnek az is, hogy az első filmkockájától az ubiísöig a szabadban készült és a magyar Duna szivelvilágának szépségei! teregeti a néző elé. Humor is bőven palakzik a eselek-inényböl. nincs szükség arra, hogv eirkuszi fogásokhoz folyamodjon a rendező.
Az uj magyar film mtmes és intelligens eszközökkel szolgálja a szórakoztatást és nem basz-nálja ki egyáltalán a szélsösé. eekro alkalmat nvujtó helyzeteket, (uj)
III 14. június II)
Hl R E fi
- (Credo-hír)
A nagykanizsai IJaonfc Józsnf ogy-húzközBÖg Círodo egyesülete holnup, vasárnap délelőtt fól 12 órakor tartja iciidea havi gyűlését a fohértorem-l,0n. A gyűlésre szorotottol meghívja a tagokot: az Elnökség, • \'(:) . (Vállalatvezetői kirendelés) A polgármester a nagykanizsai BUnkenborg Vilmos céghez vállalati vezetővé Varjú Lajost rendelte ki, Kkít * törvényszék j.gkit\'^siu.a eblieíi ««illőségében bejegyzett. (Halálozás)
Medgyesy Ferenc m. kir. alezro-dód liudapesien, jiinius 7-én hirtelen elhunyt. Beszen telese Budapesten, a Uyáli-uti .helyőrségi ravatalozóban, ma dólolőtt volt. T;:ii;jléso Június 12-én délután 4 órakor lesz :i nagykanizsai családi sírboltban.
- (Hírek Csáktornyáról)
Tudósítónk Írja: Ffajdu Aladár nv. u radahni intéző Csáktornyán "íí ávós korában elhunyt. A kórház-hói tömették nagy részvét. mcdlott.
A csáktornyai .MANSZ le/un -csoportja j Ólsikorült műsoros délutánt rendezett nagyszámú közönség jolonlétébon. _ Érdekes labdarugó mérkőzés volt Csáktornyán. Nősök is nőtlenek- csapata játszott 7:2 (8:1) eredménnyel-a nósök javára. Játékvezető Mayeresák volt. Na-evobb volt a közönség, mint akárhány \'bujnoki mérkőzésen.
- (Térzene)
A nagykanizsai lovontozbiiokai- vasárnap délelőtt fél 12-tól fél l-ig térzenét¦ ad a Deák-téri fasorban. A hangverseny műsorán szorojmj Kadáni Károly, a zenekar karmosto-rénok két indulója 1«, amelyekel még 1042-ben a Bzovjot-fronton szerzett. (Kadáni Károlynak "Német-magyar bajtársiasság" c. indulóját a magyar rádió ím elfogadta előadásra.)
- (Kisgazdaengedmény jégbiztosításnál)
A szépen fojlődö tormés a gazda büBzkoeégo. Ám minden számítását keresztülhúzhatja a jégverés. Kössön jégbiztosítást. A dijak alacsonyak, a kisgazdák külön kisgazdaonged-ménybon részosülnok. Minél oíöhh iolontse bo jégbiztosítását 1 Az Klsö Magyar Altalános Biztosító Társaság helybeli fő ügynökségének cimo: Caangery-ut 2. *
- (TAborlpostal hlr) Táboriposta számokra nem szabiul
küldeni olyan képeslapokat, amelyek valamely hazai tájat, város-részlotot ábrázolnak.
- (Üzen a honvéd)
Kékí Józaof hunvéd az 1;\'. "188. táboriposta számról üzoni a Zalai Közlöny utján június 2. kelelljl: »A Zalai \' Közlöny minden egyes számát mosszo a magyar házalói is boldogan olvasom egy kislány jóvoltából. Szeretettel gondolok u
kanizsai rendőrkapitányság tiszti, altiszti és őrszemélyzet! tagjaira, menyasszonyomra, Bonczo Lászlóéit-ra, Legyetek nyugodtak, amíg ¦ mi idekünn\'vagyunk, ogyotlon vörös katona som teszi át a lábát a Kárpátok bércein. fin jól vagyok, írjanak sokat.*
- (Elfogtak egy orosztonyl tolvajt)
, Az oroaztonyí csendőrsóghoz. fol-julentésok érkeztek, hogy ismorotlon lettes két holyon is betörést kÖvotptt cl. Az egyik gazda hajtókából nagyobb értékű ruhaneműt\', loptak el. A. nyomozás szálai Domina Koronc 60 óvos koroosonyi lakoshoz vezettek, aki megneszelvén a dolgot, megszökött. Nvomozólovói alapján a csendőrség elfogta ós a nagykani-mi kir, ügyéazfiogixuk átadta.
zal\'ai közlöny
A zsidók helyén és vagyonán való „osztozkodásról"
beszólt Reményi Schneller Lajos pénzügyminiszter
.\'áros tegnap iktatta hi- j gyónok birtokába, vagy ilyen.
valaiába uj főispánját. A béik^ látáson Reményi Sehneller Lajos néuzügymiiiiszler a kővetkezőkéi mondta:
önzetlenül, rogyebnezetten, minden erőnk megfeszítésével kell dolgozni, mint a fronton a katona, aki nem. kérdezi, hogy mit kap azért, ha életét áldozza a hazájáéit. Kár, hogy nem lehel ezl u szellemet a belső fronton is megvalósítani. Hála Isten, mindig, kevesebben vannak azok, akik nem akarnak belehelyezkedni az uj rendbe, de még mindig akadnak olyanok, akik a zsidó -vagyonon osztozkodni akarnak, bz a vagyon a nemzet összesegéuek vagyona, amil a közjó érdekében használhat fel. A nemzetnek joga van a zsidó vagyoni birtokába venni és céljaira fordítani, meri éveken át lürle, hogy a zsidók nagyobb részi vegyenek ki a vagyonból, mint azl inegérdefnivllék volna, ftppcn azért nyomatékosan felhívom azokat, akik átmenetileg szabálytalanul jutottak ilyen va-
Magyarország iájtérképezéso
A Földtani Intézet korolólion olyan tudományos munka van folyamatban, amely hivatott aira, hogy a mezőgazdasági termelés terén, dó ezzel összefüggően egyúttal a mezőgazdaságnak gépeket és eszközöket
szállító, nom különben jnozőgazda-augj terményekéi bedolgozó ipar torén korszakalkotónak mondható reformok egész sorozatát legye szükségessé. V./. ;i uiiinka a iájtérképo-zéa, vagyis az ország földjének a talaj és tájak külőiiltözóségo szérűit való felosztása, egymástól elhatárolása és annak tudományos megálla-mtiun hogy nrjyik fi;í:ltérülőt mi-lyon tájegységhez tartozik, ciuiok folyományaként őzen ¦ a torülcton milyen kultúrnövények milyon művelési módszorokkel termeszthetők orodményoson és> molyok azok a növényféleségek ,am.¦Ivekkel ugyanezen a területen kísérletezni nem ajánlatos.
A gondolat folvotéjo és n munkálatok kezdeményezője nébui Toloki Pal gról miniszterolhök és európai hirü Földrajztudósunk volt. -Ma a munkálatok annyim haladtak, hogy a triunoili \'liszánlul táj-\'ós talajtani lérkópo már inog is jolout, a Dunántúl és a Kisalföld tájtórkó^ pezéso is loljesOl) elkészült, a Fülvidéki részé [ledig folyamatban van.
A lájtérkőjK-k jelentősege a gyakorlati élotben ina még foibocHülho-
tetlen. A tudomány ezekkel a lérkó-pokkol olyan értékkel siet a mezőgazdaság szolgálatára, amely országszerte mogtoromti az ugynevezett táj gazdálkodás lehetőségét, ami viszont azt jelenti, hogy a gazda valóban többel és jobbat tud termelni és Magyarország termésátlagai nemcsak elérhetik, hanem felül is múlhatják a külföldnek sokszor irigyolt és a miénknél lónyogcson nagyobb termésátlagait. Arról a térképszelvényről, amelyet a gazda saját mezőgazdasági üzeméről megkaphat, lo lobot olvasni, hogy földje milyen tájkörzethez tartozik, talaja milyen összetételű, a három motoorológíai fólónvozóhól, a hóból, a napfényből cs a csapadékból mennyit roméiból, tehát, hogy azon a földön miféle termeinekíiól milyen művelési rendszer alkalmazásával mekkora termésátlagok várhatók.
Koformot kivan a táj térképezés nemcsak a föld mogmüvoléao, liánom a mezőgazdasági közigazgatás éa a tormoléanok irányítása toron iö. A mozógazdasági közigazgatásnak
vagyont rejtegetnek és\'Őriznek. sürgősen szolgáltassák be, mert ezzel a nemzet erőtartalékát erösilik nfeg. Erre az eröfeles-legre szükségünk van, mert Ösz-szcs juunkaforrásainkat igénybe kell venni. Most, amikor uj munkaterületek nyíltak meg a magyarság számára, a keresztény magyarság tagjainak meg kelt mutálni, \'hogy az uj szellem balja ál őket 11a csak arról vun szó, hogy beleülünk a zsidó állásokba és minden szakérteién! nélkül folytatjuk a munkát, ahol ők elhagyták, akkor nem sokat értünk el. Egy jobb világol csak ugy tudunk létrehozni, ha kemény munkával, friss szakértelemmel foglaljuk vissza ezeket a pozíciókat. A. vu-gyongyüjlés szükséges, de nem mindenáron való kereséssel, hanem kemény munkával, takarékossággal és lemondó élettel Ha ez igy lesz akkor az a változás a nemzet javára válik, fe-jezle be beszédét Reményi Sehneller pénzügyminiszter.
Szik, ióaz,
. homok találhatók
nem a-polittkai, hanem a tájegységi .halálok szabják majd meg a teendőit, fis mivel egy közigazgatási járás több tájkörzetre tagozódhatik, (ormÓHzotcs, hogy a mozógazdasági igazgatás som mozoghat a politikai határok között, hanem tájkörzetenként kell berendezkednie, hogy eredményes munkát tudjon végezni,
.Magyarország toriuóföldjo különböző táj- éa talajtani egysógokro iw/lilí és ezek az ogysúgok azoszólyes rem I szór te lenség gol váltakoznak.
úgyszólván műiden átmenet nélkül. A gazdának őzzel egy birtoktoattn belül is számolnia kzdi, tehát ugyanazon űzőmben is szükséges, lösz különböző művelési módazoroket alkalmazni. l)o fontos lesz az is, hogy a gazdának forcótőko álljon rendelkezésére. Knélkül a jobb megművelést, több napszámot, gépokot ée műtrágyát igénylő táj gazdálkodás néni lobot sikeres,, do igaz az ú», hogy a befoktotott tŐko meghozza a kamatot, híszon az eddigi kísérletek bizonyítják, hogy például a homokon a rozBtermelés majdnem háromszorosra, cmolhotó.
Kel kell készülnie a tájgazdálkodásra az iparnak is. (Jepekkel, eszközökkel kell ellátnia a mezőgazdaságul, másrészt gondolni kell arra is, hogy a mennyiségikig fokozódó nyors\'torményok egy részét iparilag köll földolgozni és pedig luhotólog azon a vidéken, ahol ózok u tormó-nyok nagyobb mennyiségben torom-nok, Szairiolni kell tehát az iparnak bizonyos mértékű docontralizálásóval is, ami az okszorü gazdálkodás természetes követelménye.
Joggal lőhet tohát mondani, hogy a tájtórképezés uj korszakot jelont a mezőgazdaság leién, olyan uj korszakot, amikor minden reménységünk meg lobot arra, hogy mezőgazdaságunk, világ viszonylatban is vorsónyképessé válik.
Raktárnak
alkalmas földszinti-, vágy pince-
helyiséget
keresünk azonnalra
Ideál kötöttárugyár
Tarház-utoa 6. Tololon 69.
Vlszo^teladólcnolc engedményl . BtíterxitfAl tijikoitaii
»S«(«j». NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK ELOSZTOM " -s.»mfMim-o*oiio<. ujjuptü. -
ZALAI ggZfONV
• pofe*tW««t»»tt>l.i 74rRy:Tflnkötíi!cBeI( öwzolrzUa.
Hirdetmény.
Vnlhlvnm n NagyksnlZKa vAros területén IskA sílDAket, pondo^AkM, munkn-ndókat. klhhnk frnn«Jo*4aAhfin tnnkfltft-I*a knrt>«n lévA fl5. él«té**l folyó Ar eeenlaroher i l-le h* nom \'öl\'") gyermekeik v<en»nV. hegy a py«roiflkek ptttl^iéjil .nnytkfínyvl k1»onntÁv«< hnln-déktalADn), \'.i lejikAsrthb fo\'vA bA vA-gálg feltétlen InlfBtltPííPncV a vArwd taokatpta My!|v*nt(}r(énAl (VAroshAz. röldmlnt 38 tzoos.) •¦
A tfinköioiph korban lévő iryeririAVfk IrAHbmi [h itcinifvtíendfik Ez esetben Jn1*nt*nt kjejl » gvarmfk nevít. nontns b7ttlntoal l.i-|6(. flrlUfitA\'l helyét, lik olméjL ap]i (gondozó)*) nevét, foglal
A heJelentéB elmnlsNítAsa kihágás Ntgyfcatilzas, 1944 Június t. ím Polgármester
1G.9M/1944.
TArgy! Anyakönyvvezető kijelölése.
Hirdetmény.
A 258992/1944. B M. íz. rendelet 127. S-a. atnnlin .közhírré tesrem, hocv e m. klr. belflKvmlnlBZter up n 420R/19I4 II. b, se. rendeletével dr. Pnt?r Fereno v. I. n. tiljeiíyefinrfc n ri\'ii.\'ykfinlzflfll anyakönyvi ke^ntóthes teljes nstAskíirü nnyskíiny\'vezetAtieivottesul való klje-IÜléséhez hnzzA Járult.
Nagyknnl7.aa, Hl-H jmihin 1.
1QW PolffArnifhti »•
A nigykaaizaat klr. törvényszék.
P. 1820/1944. szem.
Idéző hirdetmény.
A naRykanlzsal klr. törvénvazók köz-hírré teszi, ho(íy a Nagykar! Izas: Bank egyesület és Délzalal TaknrékpénzlAr RéflBVAuyiAraaBág (olperoaeknok BqIAzh IftaAqaé Armuth Olga ón dr. SchMfer Imréné, dr. QfidQ György alperesek ellen tt.500 P és lArulAknl IrAnt Indítóit perében a perfelvAtolrfl hatAr-naoot tll/on és (elhívni a teleket, hnev
1944. évi Julíua hó 8. napján délelőtt O órakor hlvatulos helvUé-Kében (Törvényhez, Erzsébet-tér 7. ház-azAra I. emelet -3. a]tó*»érji nlnttl Jelenjenek meg, fRyszeramlnd peálg BsIAm IgnAeié, Armuth Olga és dr. Sohlelller Imréné Armuth Hona alperesek részé/e — akik Ismeretlen helyen tartózkodóak — ügygondnokul dr. Burányi,Lajos,, (lnyvédet (lakik NagykanlzaAn) nevezte ki.
A blróiág teiWvjaaz.eJpercseket.hoRy a fent megjelölt határnapon éa érában, Jelenjenek nfog, mert elleokezoVi-utben a* Ogygondrtok fog helyetlük eljárni.
Nagykanizsa, vmi. óvl június hó 6. napján. ,
Dr, lIAmorl Zolién sic klr. (széki bíró.
A kladménv hiteléül: BQky |, k, 1v39 tti. u.K.
Magyarszerdahely . község Elöljáróságától.
882/1944.
Hirdetmény.
Az 1883. évi XX.nI.-c, alapján kOzzétesszük, hogy Magyarszcrda-he\'y község terlllelén gyakorolható vadászati,\' joiiol hasz-mbérbeadjuk nyilvános ár/v résen 1944. július hó i7-én délelőtt 9 órakor a Körjegy zÖi Hivatalban, 1944. augusztus l-töl számilotl )0 évic. 1. vadászterület nagyBága 267-kh., erdőterület öz és szarvas állománnyal, kikiálláai ár 200\'-- P. 11. vadászterület nagysága 1295 kh,, szarvas, őz, nyul és tácán állománnyal, kikiáltási ár 400.— P. Árverési feltételek a Körjegyzői Hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Magyarszerdahely, 1944. május 14. tut KQsségl Elöljiróiáff.
Köszönetnyilvánítás 1
Mindazon Ismnrösolnk és JAbarA- I taink. kik dráRa halottunk
özv. Vsszpréml GyuIAné I temetAsAn mogjntentok, varv bAr- I ml mAs mrtrion fíjdnlmiinkat eny- !! hltenl Igyekeztek, foRndjAk ez I nton Is köszönetünk tiMAs klf.-Jn- I zését. i
A gyászoló osilád. | awümmujf? w i ipimi», n i bummwaaa*! Nag^loSaixea iWRyoi város pol ?armes te rété I.
1B801/19I4.
Hirdetmény.
A Szent FIŐrlAntéren lAvA dr Arns-tudni féle 4 csnMdbAI AHA m^hent ffel-Hzereléiwel «R.vtlft) június 13 An d e. in ArRkor n v. RszdnsAgl btvatslh"D (VAreBhíza 1. «m. IS. «jtó) tsrtand* nyilvános -érvéréin elsdom
Niiirvkiinl;iHi, 1944. Jnnlus 9.
H4I Polgármester,
15959\'1944.
Hirdetmény.
A V. hlvntAsos trizóltAuAc rónzéro 16 pár oalzmAt és ISriAr onl/ma-lejnlést BZflr/ekbR. írásbeli njánlat „THzoltAnA? \'észére oelzms hpHzerzé»" lellrnlt\'íi [nívó óvl JunlUB hé 24 én a e. 11 óráig adható he a v. Iktató hlvAt*>bn.
Nagykanizsa, 1914. június 3. mi Polgármester
Nagykanizsa\' megyei város \' polgármesteritől •
1C673/1944.
Tárgy: III. csoportba sorolt va-pyonlárevítk (lakőtiaiak) IíroI-talmt Arség-paranrsnokok és helyetteseik nyilvántartása.
Hirdetmény.
A tiízak IfRol\'atmi Örsééinek pirancs-nokalrAI, pxra"c\'iiokhciyctlcselrol sz^lA \'•vüvá\'itarlás álvIzsüálAia alkalsiávíil nieg-állnpilollnm, hopy rcnHnl n zsidók leváltása, részlat az álkrtlutzÍBek miatt sok háznál vagy hézcseporlnal a léco-öiaég parancsnoka, vnev hulycitese blánytlk, Több helyen mind a bárom tisztség be-töltcMen.
Felhívom a Iiázlulajdonosokat (ház-coiidnokokal) vacy azok mcRblzolllait. hofiv 3 nap alalt szóval va«v írísban jelenítenek he parancsnoknak és helvcl-teseknnk alkalmas ncmétvekel » Légol-lalmi l.i^ab\'iz. a Ifliblló4aklsnyábin Lehfe-tAlec olvan személvt hOK^nik jav-islalba, akli erre a llsílaéere elóíőlcg felkéllek Ab nkl erto alkalmas, a híz lakéival nem éli fili-rA, vagy alércndclla^rrl viszonyban
A lövőben, ha a parancsnok, vnr>v bár-mc-lylk helyettes n hArbAI OkAlUl/lk. vigy meeka), beleRflÍR, «(y egyéb ok mhlt e szerepre alkalmallanná válik, 48 Arán belül kötelének a bdzliiia|donosnk iházRondnokok) a változást a Légoltalmi l.i(;Aiiak a (Uzollólaktanyiban belclentcni l1s u| némelyikéi javaslaiba hozni.
A fent előírtak betartását ellenőrizni ffgoni és a mulasztókkal izemben eljárok.
Nagykanizsa, 1944. június 7. US] Polgármester.
1944. junitis 10
AOA^Vztm.
1000 néffvs\'flfrllei \'ét kanvátáara
rhdV F.tdeklÖrlnl lehet jézttl löherc^-ut 4. 192R
Ei>v \'rhér qyarmak iportkocal eNrté. Cwngeiyu. 59. 1952
E\'ndA nfRyerflkei noleAUnta könyv leány réirére. Clm, Bagolasnr 23. 1M0
Já ailapolban levő mély gvertmjk-kocftil keresek megvételre. Clm a kladöhan.
1936
Hsaméit bn^nár*7eri?ám elidó Lele-nye, S»amo« u. 2 íz. SAoi Jinoinát 1937
Karllapar o\'csén kapbitó, Horthv MlklAiu. 47. 1950
JA karban levé gyermek tportkocil eladé. Sáncl-u. 5. 1951
Eladá egy fehér zománcozott alig hatznált löilAkAlyln Nigykanlzsi, Horthy M, ii, II.. I. emelet 8. 1920
MAORT\'oás palaokokban ¦ Fuva-
roiék, tehergépek, mezéRKidaaágl éi it*btt-motorok régiére állandóin raktáron tart; IgénylO Ivet éi lelvliágoiitáit nyu)t Teutc-h Uuizláv drogéria. 1954
Naposovlb*-*! etAjrgyzéit állandóan c\'(..in.— Tejáskcretkedéi, Maevar-utci 9. 1958
KIHlnö fehír aogánywárl airtaübor 5 60. vüiöi 460 Dmó Lajotnénll, Teleki-ul I. 1M3
4 HP légfut. banxlnmotor eladó. -Clm a kiadébin. 1956
II (nap egy 50 kg, harciét fogok kimérni s piacon, töivínyhiz mellett — Béieil. Telefon 657. 1961
Külföldi gyártmányú sebesaégvAltés kerékpárok elaörendu állapotban éi gumikkal; príma anyigu tUrdökári; gyer mek iportkocil atailAk. Bcncilk. (><-»¦ gery-ut 55/a , IQS^
Vennék gyarmakágyat matraccal. Kerciek jó gycrmtkíüha varrAnfit. Címeket a kiadóba kérek. 1962
BÚTOROZOTT SZOBA
Utoal bulororolt szoba fíirdóaiob* haunálaltal azonnal kiadó ~ Szemére* utca 2: 1959
1IÁZ ÉS INGATLAN
nitt\', mentes magán és bérházakat köi-veilt Papp, Telekl-ut 8, Telelőn 679.
Eladó hái, nagy keiltet, egy kisebb kcnnélktíl, kél hold ereié, HévizlUrdön ul villa. BCvebbct Horváth, Siigár-ut 42. 1957
KÜLÖNFÉL8
Eltteaxatt tegnap este Oerenciír Erzsébet névre siólő váflárlial- és Oeiencsír Ferenc névre atóló g«dak0nyv, bentlévö Irattal. Kérem a becsületei megtalálAt adja Ic a kiadóhivatalban\' \'IbaíJ
ZALAI KÖZLÖNY
politikái napilap Kiadja: „KözguiJaiáQi (t.T. NagykiMnc\' Felelős kiadó: Zalai Károly Nyomatott ¦ „KfiiflBzrJaséol R. T. NagyknnlíM* iiyondéjában NaQykanizian Nyomdáért t.lel: /^.U Kár*>
Unoer-Ullmann Elek naskereskedésében
sin-, rud- ée patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ÉjGjpliÉL
Nőihez-gépek, gépaaríj. oaapégyfém éa golyóa oaapégy ígórtylé*é* eíintézem.
Ém Autábu5z-menetrend bavaiit
Érvényea 1944, június 5 tél vJmxavohAiIx
Vasárnap és ünnepnap nz összes forgalom szünetel.
Nagybnnixaa—Lutertyo -AlaAlandKn—fáarnaxömbat
c c . c d i < ¦! ¦
Nagykanizsa pu. 1. 6.20 12.00 14.45
N.gyhnniisa Központi száll. i. 6.3S I2.IU 1500 16.4IÍ
Lelenye 1. 7 21 13.00 15.41 1 19,30
Alaólendva Korona-szálló d. 835 17.00 [\'-•-
Alsólendva Ko\'ona-szálló 8.45 8.50 13.55 17.10 17.10 !
Lendvavásárllely !¦ —.- 9,25 13.59 18.07 !
Belalinc 9 40 H.I0 1805
Muraaz^onubat Korona az. V I0.0J 10.10 14 15 18.75 18 55 !
Muraszombat pu. . . é. —•— -•- 16.35 190, 1
Muraasombat—AlaAlondwa—Lalanya —MMgyKaniataa
c 1 c f d 1 ! c
Muraezombat pu. 1 7.05 -. 7.13 i _
Muruiombat Korom u. 1: 7.10 1 700 7.25 j 12,20 ,1430
Bclalluc 1. _.___._ 7.47 14 52
Ulidvavá&árhely 1 —\'.- ! 749 13.12
Alióle^.., Karon. „. í. 7.2\' 1 840 ; k\'40 1 13 45 1\\45
Altil.rdi. Kb,«,i ii. 1. i 850- _ 1 15.55
Lctenyc t. 5.00 1000 ms 17.05
fl^ykultt. Kaiaonl! (i. 5.50 10.50 1405 17 55
Nagykanizsa pu. í. 6.00 II.CO 14.15 18.05
. Strldéwár—Oaáktornyu—Muraaicerdahaly
d 1 1 c d
440 005 \'i:- Slridóvár 1; 15.17 l«,36
5.01 6.26 1. Muraszenliitárlou ; 1 ! 14.50 18.(19
5.50 — é Csáktornya, Zrinyí tér 1 1.-- 17:20
5.55 —.— 4. Csáktornya pu. ! i -— 17.10
-.— 6,50 Muraszordahely pu. I 14.25 ___
Megjttyyxéaek i
c —» Csak kedden, csütörtökön, szombaton közlekedik. (I — Csak hélfón, !werriaii es peiitckun közlekedik
I ™ Alsólendva—Muraszoinbal közt csak hctlón, szerdán, pénteken közlekedik,
{ Ar.m.nimUk IUuU.., r.klcmáoiók, hll»|.l.ntéia|r., iiaktsari ( ,^ l.lvlfigostu. minőin vlüamoa kírftléibrin délolBtt 8«ti,I MlutéR !» óvéiv i. . C.»i»nK«»ry-ut , llaiaicn \'?Btí.
755154
APRÓHIRDETÉSEK
Vl>naá>r«HkarAnfUtAt Ur-r-, ,lr Kov.V. Konz\'rvpvAr, Cs^naerv-nt 111/b IfOO
A«onnn1I h^línísre k\'retek fdy Patai h^nl*!*- é» mészár^«-i^f^^^^et. PalasUk elfliyberi. Simon litván hentes, K(«Wn. nliw. 1932
HA\'qvfnd^áwvafb* H+etönw én ta-nulAteínyt felveszek, — Horváth ,tödrá<* P*-"\' 2\'__ 1943
Cfa\'-neni te\'leten ul, aíllvMztöi Slntrer uurr-^n^p, két antlUojeVrény, esv ati-lonoarnlliira ét f^frete se!v*m, PvrlnyOilt Krokit lOOAvnít ItiaBCbb vállkendő ef-rM
Om a klarfifban. \'. , -
» evf., 13Q, sz. Nagykamztfa, 1944. június 12. hétfő w , Ár* 16 fillér.
NAP l\'í\'A1 I*
tUarkeasíoSéjr és kiftdéMvatal: P#-ut 5 tuán SMrfcosrlöwMiél klodttivntaU teletsa 71 :tt Meffi^enlk minden hétkflznaMelataa. •
.líclelfis szerkesztő: Barbár itt, Lajos
KlflHzeteal ara; egy hónapra 4 pengő 30 fillér ~*sr*-ws négyodóvre 12 pengi* 40 fillér, ügyes fi7.Aii(;hV\'[Hrt»;rtniil6ff|l.>í.ninhnt/in 30 itff
Még nagyobb néniét e.háHfó sikerek és még nagyabb angolszász veszteségek
jellemezték az Invázlós harotór vasárnapi hadműveletelt
i vasárnapi harcokról érkeseU jo-Icntések. arra mutatnak, hogy mindkét részről a tehető leg-iiafpobb erőket vonultatják fel, iija *" Intorínf. Kőing az ornnrikai bulfö területén, molr a Viro torkolatától a Cotontin félsziget kolotí partja montón Orandcap magasságáig húzódik, jelentékeny - partra-u.\' ól 1 nt*t müvolotokot hajtoitmk végro. (\'napátokat szállítottak partra nagy-ttmogü nohéz fogy vorokkol. Vasáraim * dólolőtti órákban aránylag ¦yugodt volt a helyzet. Délután az sinaríkai hadtestparancsnok kütolé-t«-kot votott harcba Carotán iránya-kan. Carotán még nómot kóron van. Innen zavarhatják a Viro öblében lolyo kirakodásokat. Ugyanakkor mén amerikai erők is m/omvl-tak előre, de-nem sikerüli eredményt clérniök. Á nómot összefoglaló jelentés szőriül Montgomcry a vasárnap partra?
Rzállt csapatrészek kel együtt eddig 20 hadosztályt votott harcba. Khból 7 8 hadosztály már most töb-bé-kr.vésbbé megsemmisült n^k tekinthető. A legutóbbi jolontésokból az tűnik ki, hogy az angolszászok támadást terveznek Gaon ollón. Csentél északra a németek nagyobb szállításokat figyeltek inog. fíjszaka Caontól délre ejtőernyő* ősapátokat dobtak le a némot állások mögött.
Igen. érzókonyon megzavarlak a némot csapatok az Omo torkolalvi-dékén az ol lenség mozdulatait. Az egyik erÓs páncélos egység kénytölen volt a kolotí partra átkelni és Ugy inogtámadni a némot zárógyü-rüí. A némot erők néhány kilométert észak felé hátrállak, azonban mz Ome torkolat keféli partra továbbra is német ellenőrzés alatt van.
Jelentés a tegnapesti zavarórepülésről
A Magyar Távirati Iroda jelein ti: Vasárnap estei keleti irányból Erdélyen ál délnyugat felé ellenséges repülőgépek átrepülték az ország lé-giterét. V<dószinüleg ugyanezek a gépek \'ma a hajnali órákban észak-kelőt* irányban visszarepültek. A berepülés zapará jellegű mit, bombázásról, kárról jelentés nem, érkezeit.
(Szombaton este széles kiterjedésben repültek be Kelet felől ellenséges gépek, p\'rdélyt és a déli ró széket repülték át. llnmházás nem tőrtént. Vadászaink egy gépet lelőttek.)
Vasárnap még nagyobb volt az angolszászok vesztesége, mint az előző napokén
kezdték hétfőn a támadást a város ellen, mert ínég nvindig nem rendelkeznek egy nagyobb, vagy közepes kikötővel, ahol a kir
.egy
madták. Kisüli vesztetlek 20.000 tonnás csapatszállítóba-jót. Megrongáltak egy rombolót, moly a süllyedő hajők segítségére sietett,\' egy másik 10.000 tonnás csapatszállító hajót is.
Német harcirepülögépek ezen az éjszakán a Vire torkolatánál megtámadtak angolszász bajé-kötelékeket, melyek megközelítették a partokat és csapatokat akarlak szárazföldre lenni. Több ellenséges,,hajó égve,megfordult é..s süllyedni kezdett. Több parlroszállftö hajót éj >pcn a kikötés pillanatában ért a támadás, ezek vagy visszafordultak vagy elsüllvcdlek.
Chorbourg keleti pariján an-
gfol-amcrikai csapa Igy ülekeuésf helyek ellen német repülőkötelékek támadást indítottak, Repesz és gyújtóbombák tömjél zúdítottak az angolszász, állásokra és raktárakra. Az angolszász légvédeírni Ütegállásokat mcgseniánjsi tették. A némrl re-pülökölelékek o olyan héoeaen támadtok, hogy az ellenség kénytelen voltl a tmiábbi partrn-ittííttéit érPstti csökkenteni, vagy meg sem kísérelni Gyorsnaszádok elsüllyesztettek ll hajóegységet, közlök 0 csa-palszállitő hajét. Az angolszászok június fi., tehát az invárió kezdető ötn a normandiai partok előtt
? cirkálót, ?í> xzállttA huj*\',?, nnggnn .tok\' ptirt rostált ifn \' Imfót iMzitfittck.
Eredménytelen bolsevista felderítő tevékenység a Kérpótok előterében
(Intcriní) Vasárnap az cl-özönlé.s valamennyi hadszínterén a német csapatok fokozták síkepeiket. Cóen es Hayeaux térségében a támadó angolszász -csapatoknak még nagyobb volt a veszteségük, mini az előző napokon. Az angolszász támadás erős páncélos kötelékek bevetésével kísérletezett, amely Carcn-lan ellen irányult. Carentan riér *nct vé<löi azonban a helyükön átáradtak, az ellenségei lütávol-fca engedlek, majd az összes el< hárító, fegyvereik hatásos tüzével igen rövid\'idő alatt a támja-¦ást, niegsenfniasitctték. Az ellenségnek 31 páncélosát kilőtték. A nap folyamán az angolszászok még páncélost vesztettek. ^Az elözönlés többi arcvonaláról nem érkezett jelentés nagyobb eseményekről. 1
Utcul harcok (iarealnu-Iieii, megindult a támaáas Caoo ellen
Berlinből jelentik: Az isYgny-tanoplani szakaszon az amerikaiak erős páncélos köteléke behatolt Carcntan városba. A néniét csapatok minden kisérletet a várostól nyugatra ós északnyugatra anegluusitottafc. Caen térségfélwin az angolszászok1 meg-
kodásaikal nvugodlan végezhetik, i
Nagy passtltást Tegeznek a némot repülök az Invázlós hajóhadban
Berlinből jelentik.- Német repülőgépek K\'ormandiában az Orno torkolatának partvidékén angolszász hajókóíclékekel tá-
Nagy harcok fejlődtek a finn arcvonalon
A keteli arcvonalon a szombat nyugodtan telt el a déli szakasztól a finn öbölig. Csak néhány helyen kerüli kisebb hadmű velclokre sor. Igy Jassylól északra, ahol szpvjel támadást hiúsultak \'meg, valamint a Kárpálok olölerében, ahol a szovjet felderítő tevékenysége maradt ercdüHÜnytelen. Vjlebszktöl délkeletre a* szovjet több zászlóaljnyi erővel indított támadást, de ezeket már a német előőrsök
Fel tartoztatták. Csak egy esetben kelleti a . német előtér\' biztosító ernket^ harcba vetni It-ogy nehéz fegyverük elhárító tüzével Va szovjet támadást TnegNf^mjsiK^
Elkészült a budapesti gettőrendelet
Az MTI jelenti: A talfígyfhiniaz-tor a közöli napokban röndolotot ad ki a hudajH^sti zsikóknak egy ház-tőmb-esoportba való Ifölt^totéaóról. A zsidók lakását sárga csillaggal jelölik meg. A kijelölt házakban lakó
Sék
tfaggobb harcok fejlődtek ki a karéfiai fölr/.izoramii Itt erős szovjet páncélos eröle indultak támadásra a földszoros! lezáró finn csapatok ellen. A harcok még larlanak. \' A Tiberis átjáróit támadják az angolszászok inbíil jelentik \\ Az olasz- j Az angolszász hadvezetőség mosl is a nyugaM szakaszra helyezi a fösulvt, ahol a legnagyobb nyomást a Tirrení-tonger és a Tiberis mindkél partján fejti ki, ahol a folyam átjárói* támadják. A Til>ensné.l jünius 10.-én súlyos harcokra került fva sor, amikor az ellenség északkeleti irányban megkísérelte a folyón való átkelési.
országi néniét csapatok Adriai tengerparti szakaszon is elszakadó inozdulalokra tértek át a nagy angolszász nyomás miatt. A/, arcvonal keleti ás középső részén a helyi kezde.mé-nyezéseklöl eltekintve, nem; voltak említésre méltó escmlénvek.
nem-zsidók átköltöztetéséről később történik : intézkedés. A zsidóknak
egy helyre való költöróséról szóló rondolot készen van.-Eszol a ronde-loítolsoklakás szabadul fel,molyony Inteni fogja a fővárosi lakÓNinségot.
A magyar-román feszAltség enyhüléséről lr egy török lap
Az Ankarában mogjotenő Hopub-lico oimü tórök lap molog hangon méltatja a székelyföldi magyar hatóságoknak és a polgári. lakosnágmik segítségét, amivel a szovjet arcvp- , nalről olmenokült román lakosságot^ fogaílták. Krok » menekülők ugyanis Székelyföldön át tértok vissza hazájukba, Romániába. A magyar ha-
tárra fáradUm, olcaigázva érkoztok, Wiol a magy-ar haiarfirök és a lakosság sogifflégükro siotott. A magyar és a román határőrök oddig is baj társi viszonyban volfak errymásaal, (lo a menokülókkpl Szombon tanusi-\\ tott magatarláíi nacyhan hozzájárul a két ország közötii feszültség ony-hiféséhoz.
A bolaevizmü* arca — egyetlen mondatban
Az NTI jelenti Triesztből : A\' kommuniíun\'us lényegére és céljaira . rendkívül jellemző ar, a mondat, melyet a koimJnunisfa párt liii\'del minden nagyobb olasz;városban. Ez a mondat a következő : • A család, a hasa, szeretet, Isten, pénz, egyéni \'élet, az igazi komnuimsta sz^jnjében értelmetlen szavak.
ZALAI KÖZLÖNY
TOII. június j\'t
Holnap délutáh városi közgyűlés ,
Dr. Hegyi Lajos h. polgár* im\'sler kiküldte a meghívókat íj Itat vknnizsni városi képviselő-teshVet lúgjaihoz, a holnap, kedd délután I órakor, kezdődő rendkívüli közgyűlésre) A köz-gyülésen ilégy IArgyponl szerepel :
1 A miniszter leirata dr. Králkv István polgármesternek Cegléd inegvél város polgármos-torévé (Örténl líthcK\'t\'zísc* tárgyában.
2. A iM\'lüj/vininis/.tcr leirata dr. Krátky István végelhánás vonása lárgvábnn.
U. A városrendezési terv mó-ÖORitásn tárgyában hozott haté-i*o/iit részbeni im\'gváltoztnlásn.
1 A inihnldi nléb\'án iával kapcsolatos kciivuri jog gyakorlásé-rn kegyúri hizotlság tilnkilásn.
A Credo kórt Józus Szive ünnepének kötelező Qnneppé nyilvánítását
A nagykanizsai Szent Józsof «rv-háaküzség l\'redo-ogv<-sóleté, vasárnap tartotta június havi taggyűlését P. Gulváa Gellért plébános, ogyházi elnök elnöklété alatt, akinek tömör elnöki megnyitója után P. Király-fnlvy Jené ("ivliAzi ulidnök \'tartotta
magos szárnyalású aibMását .lé/ns Szive kultusza «\'•« n katolikus férfi* címen, amelyben* n katolikus férfi kötelességeit fejtette ki otthon, a magánélet tton. uz eirvházban ós a nyilvános életben, Mindenütt és minden körfliityénvek, között hitvallásé* katolikusnak kell lonni hanirsalyoata.
P. Gulyás plébános Imjolontotto. hogv juríins 16-án, pénteken üli meg Wz egyház Jézus Sülve mim*-pót. Az alsó plébánia-templomban obi-ól az alkalomból ünnepi szent -miso lesz reggel 8 órakor, majd felajánlják üniwpélyoson az egyházközség nívóit Józus Szivének. Kórt© a katolikus férfi-világ minél nagyobb számban való inngjoj mesét. Indítványára a Credo kimondta, hogy csatlakozik ahlioz az országos mozgalomhoz, amely Józus SsiVO
egyházi ünnojx\'t piros ix\'tüs ünnepnek kóri beiktatni* Nowltanlssa városa egyébként a felajánlás folytán Jézus Szive városa, <ikipek védelme alatt áll.
A rendőrség ellenőrzi a vendéglői bor-értuIIepéseket
i Több helyről érkeztek már panaszok Nagykanizsán, hogy egyes vendéglőkben, -kávéháznk-hnn,.éttermekben a bor, főként a palackozott borok árát r számla összeállításakor ugy szabják meg, ahogyan éppen a vendég zárórái állapota megengedi. De nemcsak uz illuminált «cs számokkal, pénzzel nem sokat törődő vendégeknek jriuik n megengedettnél ntugasabbYira-kat egyes üzemek főurai, hanem egyéb alkalmukkor is. A gyakori pimaszok eljutottuk a réníiörlku-pitányságra is, amely most ez-uton figyelmezteti a vendéglátó üzemek közönségét. hogv .amennyiben n panaszolt árdrágítások továbbra is előfordulnak, minden esetben azonnal legyenek jelentést a rendőrségen. A rendőrség az eddiginél is szigorúbban fogja ezután ellenőrizni a vendéglői borárakat és &! árdrágítók ellen nz eljárást minden esetben meginditja.
Megoldódóit a kanizsai kereskedelmi iskolák Igazgatásának Ugye
tanárt bízza meg u. fiúiskola igazgatói teendőivel, inig n leányiskola Igazgatója dr. porsa Kém, akinek esetleges távollétében Kürony\'a István fogja, n leányiskolánál is az igazgatói teendőket ellátni.
Ezzel a Városi Gazdasági lilokk az annyira kiélesedett igazgatói kérdési köz megnyugvásra oldotta meg.
A nagykanizsai kereskedelmi középiskola lel üe velő bizottsága ülésl tartolI dr. Hegyi Lajos Ti. polgármester elnöVlele alatt, lUitelycn beimitallák u kereskedelmi ííulskoln igazgatói székének letöltéséről intézkedő miniszteri leiratot. A. kérdéshez többen, különösen a Városi Gazdasági Blokk tagjai szóltuk hozzá. A bizottság határozatilag kimondta, hogy Küronya István
¦II miért töröttek, mit miért állítottak be és mindezt miből fedezték
az átdolgozott nagykanizsai városi költségvetésben?
Hogj nt 11 ven alapos ós körültekintő inunkat végzett Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága, amikor a város ozévi költségvetését átvizsgálta és a íiütiidú százalékot a javasolt 78 százalékról 68 százalékra csökken lőtt/-, bizonyítják a letolok, amofyoket a jx\'nziiiíyi bÍKottság megváltoztatott a/, orodoti köllségvotósi javaslatban.
ö»»ztte» 38.796 pengőt törölt a pínziigyi biznitsáf/, majd nnnoft javaslata alapján a kópvisolótestötot n költségvotca kiadási tót.-leihiíl. Törólto elsosorhiin azokat u- kóltségvotésbo Oeállitott
i>eruházásokatr; .......
.{tmttyplíct a háborún amyagbe-
38.795 pingS ISrUt — Í1S.U3 ptntt ul Madát
dzerséti nehézségek éi hattá-tozú rendelkezések következte\' tében az ér folyamán ttmugy fetn Irhe\'ett volna végrehajtani.
Törölte tehát a gimnázium hmnlok-zalának javitásua t\'löiráuvzott 9000 pongÖt; a loánykösépiskola átalaki-tásiha felvett 5000 pengét, ugyan* ennek első lx)rondozÓHéi\\> és foU/oru-lésére 2000 pongét, városi épüloU\'k ós iskolák légoltalmi lótositménvoiro
borondoaéséro\' 10.000 wagét, a IMneipálÍB-Cflatoruáii lótoaitondŐ nép fiirdóie szánt U005 |«ngétj város-lendozési terv kÓHziU\'-sí\'íre .1700 L\'ót, a Magyar-utca burkolásakor fol-liasznált kóiiiiótógla ármo\'^tórilesett) fölvett 1100.\' pengét.
IV nemcsak törölt a kópyisoló-U\'stiilet a köHsétTvotésból, liénetti felveti uj kiadásokat is, még |>odÍg közel UAromsxorannyit ,iuint aineay-nyiuck fet«s|p^»sé!*ét vagy végro-liaitliaiatl:in.sá;:ái álliniiuitía meg. Alig a lőréitek órt\'-k.- ÍIS.TÍÍft iwniíú volt; adtlig\' fölvettek 1.18,148 [Wiilíó uj kiadást. ISzok U\'kint\'ly. <x i\'ésno szociális rondoltotésü kin<lás, Igy 20.000 pongót voltok Fi-I pótillL\'l-
í\'iiybon itoin résxosűlé
kisjövedelmű városi alkalmazottak segélyezésére, amire orodatilog 10.000 pongút irányzott olé, n költségyolós-ton\'ozet. líí.OÍX* (wngóvo) toldották mog a liöltsóiívetést a
iiereiiuftak pótlására i rendkívüli viszonyok miatt meg szajxmxlott közigazgatási teendők ellátására szükséges kisegítő munka-orók javadalmazására, 7500 wngót ugvanilven óimon a városi ndóhiva-talnál. 16.000 pengét »
vsardéskanész-csikós ^tHszátn-
mii. \'I jövel való emelésére, amit nz toll szükségessé, hogy a áiniegvc az 1010. 13. tc. alapján ujnlili tenyészállatok tartására köto-lozu! a várost. EUWA az összogliől emelték a meglévő szomélyzot javadalmazását is, mórt a kicsiny fizotésokórt ozokro a munkákra nem akadt mogfololé Bzáinu jolontkozö.
A eÜroai közkórházhoz fertőző
és tetves egyének elkülönítésére toldaléképületet kelleti létyosileni. Ennek költségeit folorészlx\'n a város, folorószlxm o kórház költségvotóao visolte volna, azonban a Inlügyminiszter a kórházra eső 4000 pongót törölte azzal az indokolással, hoga1 a közkórház városi lévén, a berulii\'iziisokat a városnak kell teljesitonio. Az építkezés megtörtént, a városi pénzkészletekből a költségeket folyósították is, de az idöközlKin Iteállt ár és bér emol-k(«léstik kövotkoKtóbon most már 12.000 pengő költségfíel kell Hzá-molni.
600 ixnigóvol tmiolkettott a szükséglet azért, .mart a város évi 1100 pongóvol hozzájárul a
kinkanizsai ráróni orvsának a lakásán lévő reiidolójo fönntartá-
sához s ez 1048/44-ro esodékos. \' .1 kiskanissai köztem elő ttiilő víztelenítésn eiiuén lHOO pengő ilj kiadást voltok fel a költségvetésbe. \\ . (i20 pengő kindás löbblntöl. jolont^ ii városi orvosok illetiuónyeilif\'z való hozzájárulás cmollcédoso.* . .1 népmozgalmi nyilvántartó hivatal
neuitsak fontosságban, hanoin mun-kutömeglKin is hatahnasan megnöyo-kedett az utóbbi\'évek folyamán.
Indokolt volt tehát ide egy ui dií-nok-javMtalmuzásii munkanrÓ IWdii-lÚHü és u hivatal speciális szüksó^-. lotoinok mogfoleló borendozési tárgyak boszorzéso. Bzon"** cimen 8009 pongó tőbbUnVít vott fol a költséf-vo-tes kiigazitása.
A város lYTHA hozzá járulását bölügvminisztoii i-ondolot 10.500
iwngot\'él 18.000 [lengére emelte hol" Itt tehát 7500 pangó uj kiaflás fo-dezotéről kellott gondoskodni.
A városi kertész illolményeit ionolkodÓ szolgálati ido-jére és n volo fennálló megállapodásra tekintettől évi I2Q0 pongornl (iinelni költött.
Kisfcanizsáu az Országos Kgészségügyi I ntézat uj kózkübit létesít, amihez a vároa rószóro megáll api tett hozzájárulás 6000 pongé. .
A 3 pléjtános és 4 káplán javadalmát tavaly julius 1-tól fol-émeltók. Kzon a óimon 5206 ]»n(«á a köitaégvotéfl löbbloto.
A kuituasminisstor már tavaly a a polgári fiúiskolánál a dologi kiadásokhoz fizutondó\' városi hozzájárulást - évi 4Ő80 pongÓról 8800 pongóro, polgári leányiskolánál 4400 pengőről 7800 pongóro foleinolto. Kzon.a cimen 7070 pengővel kotlett megtorholni a költség-votóst.
.Aa Országos Egészségvédelmi SzöveW\'g luigyknuizHoi fiókjámíl a
sokgyrrmek.ti rnatAdek tseette-viőinek gondozásával felmerült költséget az ONG8A kólt-ségyotésébon biztosították urodotilog. Ezt azonban- kósóhh löiölti\'jk ti most ehhez a városi költeégvötésboií állapítottak meg (iöOO |x;ngó hozzájárulást. Ugyanennek az intézménynek vánuörkelcngve bmftoraéeéro 2rxw> pongót állítottak l>o ft költség-
V»>téslh.\'.
lOtX) pengével omolto a költség-voU\'s a
Kvrrszttny Jolikon), Söegglrt évi segélyéi. (Jgyancaak 1000 pongó-vel Járul) hozzá a vároa p Hudapos-ten felállított
muraközt tanomaifhon létósitoséhoz.
Hogyan lett a több kiadásból kevesebb póiadó ?
eddig nem hnjtotlok bt
Mindezek szerint tehát a képviselőtestület által javított formában el\'fouadoU költségvelós a lorvozethöt löiölt 88.705 iwngó kiadás helyett 118.143 pengő uj kiadást állított hí;, csupa\' olyant, ami szükséges volt éa amiket a szociális, egészségügyi, családvédelmi és általában a mai idők szellemének megfelelő szemjxmtok indokoltak. Végoleínzés-Ih-11 tehát 70.848 pengő kiadási tóbblolel oredmónyozott a költségve-lén átjavitása. A pénzügyi bizottság azonban nem végzett félmunkát. .Mindjárt megkerosto a költségvetés emelkodott szükséglotei számára a fodozotokot is. Még l*HÍig összesen 148.318 pongő összógben. A pénz-ügvi bizoUság által kimunkált ujabb fedezeti tételek a kovotkezók:
86.000 pngó a forgalmiadé ró-szeso<tést)ól, minthogy az első négy hónapi oredményból a költségvetési év további részére ímgyobh «jszí)sí;-désre lobot számítani. 85.000 JJcngÓ boyőteli többletet jeleni a gunná) zimni és 25.000 pengői a korosko-delmi iskolai tandijak folomoléso. A városi ordők faértókesilésének inogváltoztatása IH.OOO, ppiigó évi jövedelem-többletet jelont a városnak, a villany-árak otnolkodéso folytán a város magasabb összegű részesedésé 18.500 pengő többletet jolont a költségvetés bevételi oldalún A légoltalmi korlátozások követkoz-tél>on elmaradt kőzvilágitáa-mennyiség térttónéül 10.848 pongé jár a városnak, Vagyis a villimvtelepnek igy megmaradt 100.000" kilowatt (a 34 f.) áramból ounok egyharmad-része, ami miniszteri rendeleti alapján illoti moft a várost, do amit
íjtot
Az uj kiadások fedpzéwire kimunkált összeg annyival nagyobb nzui szükségleteknél, hogy a városi jxjtadót még igy is 10 százalékkal csökkenteni lehetett. A Városi Ouz-dasági Blokk, .mint kezdomónyozó, a ívnzügyi bizottstig, mint kim.up-káló "és " ír városi képvisolótostület, mint ezt a közre hasznos munkát szankcionáló szorv tehát jó munkát végzőit a köz, a város JcÖaönsógö érdekólhüi. W)
SZÍNHÁZ
Hétfőn este fél 7 érakor
Csak egy eeta t
FELESÉG
Színmű 3 falvonisban.
Kedden este fél 7 érakor
Csak egy este! kacagás! Csupa dórii!
Modern operett 3 felvonásban.
Jegyek elővételben a színháznál, Pénztár d. e. 9—1-lq és d. u. Vi3?tŐI.
1044. június 12
ZAL\'AI KOZLON*
Feszületet függesztenek ki
a hivatalokban, az iskolákban, áz Üzletekben, a mühelyeklMJii, a gyárvállulntok belyiségeibcn. [•\'esz ti te lel hitünk az\' óvóhelyeken, a városházán, a községi elöljáróság szobájában,\' mindé-, tvütí, ahol súlyt helyeznek arra, hogy kidomborodjék ; itt, ebben á házban/ebben a hivataliján, ézén a városházán, ebben az üzletben vagy műhelyben a keVeszl az ur ! Annak a szelleme .uralkodik, annak erkölesj törvényei mérvadók- .A legtöbb üz-le\'lben, kirakatban is ott van a tál)ln: ¦ Keresztény üzlet. \'
Jól esik a magyar embernek, ha belép egy olyan hivatalba vagy helységbe, amelynek ralá-ról\'reá tektul a kereszt: Ut bizton párlallanul, előzékenyen, ügy szeretettel, megértéssel ős testvéri sorskőzösség érzésével intézik el a felek ügyél-dolgál. Hiszen a kifüggesztett keresvl ezt is hirdeti. Krisztus szelleméi, az cinberleslvér szeretetéi, a kisemberek, szegények, ügyefo* gyollak védelmei,\' rászorullak-iiok szelíd szavakkal vigasztalásai, téliekkel hathatós segítéséi, a nép ügyes-bajos dolgában lelkiismeretes eljárási. Aki egy ilyen hivatalból,. Irodából távozik, azzal a megnyugtató érzéssel, hagyhatja el a helyiséget, hogy : igen Hl a kereszt uralkodik , ,!a ithaky szel lemével van eltelve ír közmvfttfílbölt. áz eljáró tisztviselő, hatósági közeg, vagy "akárki, aki a \'magyar közösség nevében és érdekében intézkedik. Üzletbe, műhelybe, a gyár munkatermetbe, ahol a kérészi tekint le a falról, nyu-
fodlau lép bc a vásárló, olt lel; I Ismére lesen, előzékenyen és jól kiszolgálják, jó árut adnak és főleg ott a vásárlót nem tekintik a saját egyéni meggazdagodásukhoz szükséges téglahor-(tozónak. Nyugodtan rendel, megbízik a \'mesterben, a munkásban, meri tudja, hogy a kereszt szabályai szeriül íörténfk minden, fís bárhol tálja az ember \' Krisztus anegVáHásának szimbólumát: nyugodtan ük-lc tárgyalni, a biztonság érzete halja ál, jól esik- tudni/1 hogy ¦\'testvér -nél van, annak szolgálata! és eljárását veszi igénybe. Megbízhat benne, nyugodtan hagyhatja rá ügyéi mert lelkiismeret," istenfélelem, józanság, lelelősségérzcl, becsületesség annak a hivatalnak vagy üzletnek a vezérfonala;..
Mert - - ezt jelenti a kifüggesztett feszület.
A régi destrukció kiirtását. A mesterségesen felépített és mindig éreztetett válaszfalak leomlását. A kereszt helyesen értelmezett -demoki-ntizíiríusát , mely minden emberben testvérét látja, akként tisztelj és jólétét eíö-mozílilja. fis ezen a szemüvegen az élei ragyogó szépség, csupa tartalom és gazdagság, nem tusa
Könyvnapok
könyvei kaphatók ,7AÍ
Schless Gyula
könyvkereskedőnél Horthy liklói-ttt 8. Teleion 129":
vagy nyűg, hanem! a boldogsághoz juttató eszköz.
Aki jgy fogja fel és igy értelmezi a kérészt kifüggesztését — és csak igy lehet és csak igy szabad értelmezni ! — ott valóban Krisztus uralkodik bívatab ban, üzletben, műhelyben, gyárban és egyebütt. Ahol nem ilyen az elgondolás a kereszt kifüggesztésénél, olt csak reklám, (Ízleli cégtábla, amely csak az emberek megtévesztését szolgálja.
A hivataloknak, üzleteknek, műhelyeknek ugyanazokat az elvekei kell vallaniuk, ugyanazokon a vágányokon kell haladniuk, ugyanazt a lelkiségei kell árasztaniuk, nro.il a kereszt hirdet, különben nem több a
jelentősége, mint amikor á zsidó gyógyszerész kifüggesztette cég-táblá\'jái »Szent Antal, gyógy-szcVtár*.
A kifüggesztett kereszt alatt dolgozó \'\' közhivatalban, irodában, üzletben, slb- minden tekintetben azoknak az elveknek s erkölcsi törvényeknek kell uralkodniuk, mini amilyeneket a-kereszt képvisel, különben.nem egyéb, mint amit a bjbliabeU pénzváltók csinállak a templomban, amikor az Ur ostorral uta-sitolta ki őket - Atyja házából*.
Ez a kifüggesztett feszület kö-lelező morálja.
Benedek Hi-zső .
Muraközi zsebtolvajok kanizsai
Az eheti nagykanizsai országos vásáron egyre-másra érkeztek feljelentések, hegy Ismeretlen tettesek a piacon elemeitek pénztárcájukat, A detektívek végigrazziázták a piacot. Az egyik tolvajt^ sikerült tettenérni, amikor az egy asszony zsebében kotorászott. Egy másikai is elfogtak és mindkettőt bevitték a kapitányságra. A zsebtolvajok egyike Mi hl* nyák Jánosrie. a másik . Rend Jánosáé, mindkettő zalaujlaki, muraközi. Eleinte körömszakadiáig tagadtak, de később Mlhlnyákné bevat-
dolgoztak a multheti. vásáron
Lilla, hogy lopott, találtak Is nála idegen pénztárcát, amiben az egyik károsult felismerte sajátját. Dr. Molnár Győző rendőrfogalmazó, a bűnügyi esztály vezetője mindkettőt letartóztatásba helyezte.
Tekintettel a muraközi tolvajok gyakori nagykanizsai piaci látogatásaira, a rendőrség felkéri a város közönségét, ttogy a piaeon mindenki fokozott mértékben ügyeljen pénztárcájára.
Intézkedés történt, hogy a vásárt és a piacot rendazeresen razziázzák.
soooccocoooo^qpococw
SPORTÉLET
Köszöntjük a bajnok-csapatot
a másodosztályú Nemzeti Bajnokság legjobb csoportjának, .a Nyugati esojjoctnak legfiatalabb tagját, a nagykanizsai NVTE-l. Nom babérkoszorúi akarunk átnyújtani* csupán a már sokszor hangoztatott elismerés egvszorü szavait mondjuk el azért,\' hogy Nagykanizsa sziv-lélok csa|»ata mennyi örömöt szerzet! a sportszoretö tomegekhek>ariúkor lol-kiismorotoson, nom olbizakodva harcolt, küzdött valóban az uj magyar sportszoljom kövotohnényoinok niog-fololÖon, mig oljutott a bajnoki cím mogszorzésóig. A fiatal egyesülőt évekig riok-sok nohézBóttgol küzdött és ami a logszomonibl) volt. nom talált megérté vezetőségre. A mai vezetőséget nem akarjuk dicsólotok-kel elhalmozni,^ iszoo az orodmőny mindennél okosabbon beszélj do azt lo kell szögeznünk, hogy az NVTE
jó játékos anyagán kivül a kitünó
vezetőknek !8 köszönheti nagyszerű eredményoit. Bennünket sokszor ért szemroliiuiyás mindkét csapat részéréi, pedig az igazság az, hogy tárgyilagos bírálataink nom kis mértékbon járultak hozzá az NVTE kitünó játékosgárdájának bolves irányításához. Néha kömények voltunk, de igazságosak. A jövólten púdig nagy fclolősségnt képvisel a csapat, mert Nagykanizsa Bporttörténo-ténck uj fojozoto következik az NVTK NB ff-es szoroplósóvol\' ka]KSO-latban. Hisszük, hogy hatalmas munka indul mog, hogy a csapat méltóképpen- képviselhesse városunk, színeit a Nemzeti Bajnokság egyik legkitűnőbb osztályának csoportjá-
hon.-~ ---------------.-. _______ ... . \\
¦. —k—*—f—
Győzött az NVTE utolsó mérkőzésén és végleges a bajnoki elme az NB lli-ban
MVTE—Pólmonostor 2:0
után érkeztek mog a játékosok Ba-ranyahóromszög székholvóro, Pélmo-nostorru, ahol vitéz Zalán — Kósa, Munkácsy — Varga, Németh, Kő-falvi — Juhász, Erisch, Placskó, \'fura, Iforváth osszoallita.su csapattal, Juhász és Frisch góljával meg-szorezték a gvózolmot. A mérkőzést a budapesti Jx, egyik legjobb tagja, Vass Antal vezette.
NB. 111. bajnoki mérkőzés. Az ohnull vasárnap Póhnonostorra utazott oz NVTE csapata a/, utolsó NB. Ill-íis bajnoki mérkőzésére, ahol 2:0-ás gyózolmóvól végleg mogszérozto magának a bajnoki ci-mol, • ,
A csaiwvt már szombaton elutazott és Pécsett töltötte, a várakozási időt. Vasárnap délután kis nehézség
Gólzáporral győzött ; a ZMNTE Bonyhád ellen ZMNTE—Bonyhád 12.- 0 (6: Ó)
NB III. bajnoki. Vezette Temem (Kaposvár). A mérkőzés iránt nom nagy érdeklődés nyilvánult meg. az esés időjárás miatt. A két csapat összeállítása a ¦következő volt:
ZMNTÍh Kovács II., - Kovóce I., Horváth — Tálosí, ¦ Mihályi, Pörgő Talpai, Némolh, Kiss Ü,, Lvka, Virág.
\'Bonyhád: Tóth III. --\' HolÓzi, Keiizolmann . Hutika, Lukács, Ixitft — Tóth IT., Tóth I„ Gugán, Bwabl), Balogh.
Az olső porcokbon Kiss II; két szép góljával vozotnok a hazaiak, majd Virág lövése talál hálóba. 8:0. A gyöngén szereplő Bonyhád csak védekezik. A 40. porclmn Talpai, majd\' ll-esből Németh ló gólt és máris 5:0. A félidő utolsó gólját szintén Németh lőtte. f> :0.
(A második fél.időlwn folyton esik az eső. Csúszós a,pólya. A \'l. |>orc-bon Tóth III. kifut" a kapujából, Talpai hálóba ivei. 7 :0. A 25. )>erc-Ixm Lyka egyéni játéka utón 8:0 áz o\'rodmóny.\' Kovács II. két 11-est véd ki pompás érzékkel. Németh lövi a kilencedik, Jíiss •II. pedig a tizo-dik gólt. Mihályi a lámadósorban szoropol és lövés*! titán máris\'ti-:0. Lyka lövi az utolsó gólt, 12:0.
A játék nom mozgott valami magas színvonalon. A gyepgo ellenfél miatt a 55MNTE csapata csak tél-gőzzol játszott és egymásután Órt» ol nagyobb rutinjával góljait. Egyénileg alig akadt kmmojkndő játékos a kei csapatból. A bonyhádiak nom ütik mog az N13 1 it-as cso[x>rt mérteikét.
. Toniosí jálékvezotó nom csináH különtogeseob hibát-.
Eredmények
Budapest - Vidék- válogatott -7:1.\' MAVAfl- m 1:0.-. Sáska bovonto ZMNTE II. 4:2. Érsekújvár Haladás ö; fí.
Mi van a hivatalos lapban?
A BudajX\'sli Közlöny szombati, J\'ü). számúban rondolet jolont mog
az\'orvosi munkaárok felhasználásának kormány biztosságáról, "¦¦
a bűnvádi ügyoklH>u kirendelt védők napidijának ujabb megállapításáról.
A vasárnapi, 180. számból: A zsidók hasznot hajtó jogosítványainak mo.gszünlct/:aőfol szóló rendelőt végrehajtási utasitása,
halósági légoltalmi sztvvok éfi köz-ignzgatám\' hatóságok lunáskörónok ol határolása.
KÖZGAZDASÁG
Ml újság a budapesti Élelmi-szernagy vásártelepen ?
1044 június 1-tól június 7-ig az élő- és rágbttbaromii, valamint a tojáspiueon a megállapított legmagasabb árak voltak érvénylion. — A zöldaéff- és főzelékfélék piacán az 1044 évi termésű burgonya lognm-gasabh nagykereskodelmi ára 118.25 pengő . méterutázsánként. A többi árucikkek késül az újdonság kelká-I"-\' ára 10, a paraj ára 80, az újdonság sárgarépa ára isidig 200 fillérrel emolkedott, viszont a sóska, ára 20, az apró bogyós zöldpaprika ára HÜ, a lóltotii váló zöldpaprika és az újdonság kalarábé»ára 60, az uborka ára 100, a főzőUik ára 200, a zöldborsó ára 820, az újdonság karfiol ára podíg 400 fillérrel csökkent. — A-gyümölcspiacon a nemes fajtájú alma ós az újdonság cseresznye ára 200, a primőr földi opor ára pedig 15 pongóről 8 pon-¦goro, vagyis 700 fillérről csökkent kilogrammonként. (AlV^)
ZAL\'AI KOZLONV
tflH június 12
HÍREK
Naptár. juniiH hó 12. Héllö. Róni. hal. F. János Protestáns KlaudluB.
- (A hercegprímás Zalában) Soródi Jmwtiniáa lierwiííprimás
póaMkm Nlivoy ljajoH Hxókiwfol\'6r" tiiri jí*ji4|kjl<c>t li\'ito\'íalla.ií, síoid-. kaloa VosRphSmben tott látogatást U í*«V.<*i*y József pusáöka^l, rnajd inmé\\ « zalavári amiWiLrá monb és ívmót folytatta útját Kotímih Sándor B/MultKkliolvi püspök látogatásai a.
- (Szent Antal áldása) Hatoop, Haont Antal napján dél-
11 tán 0 órakor páduai Bznnb Antal aláirtában reszortulnok * karonülö és 4-5 óvea gjormokok a nagykaniwMii eJaéWnplomhan. A forertcoa plébános Milton kéri a azülőlmt, hogy orra a kedves BsertartáSra tigyók ol Kfotmokoikot.
- (Tűzrendészet! ellenőrzés) tir.ri Klomér, s \'szombathelyi kőrútot tűz rend i\';nzeti folügyolöjo n nagykanizsai járásban a szokásos rimai\'-íizoti ellenőrzést végezte. Szél Illőmért Nftgykanizsíin dr. Pr.ick István megyei tüki-ondészoti felügyel éhe lyottea ós Vocscra\' Antal tüzottónamncsnok fogadtákv A ko-ri\'doíi rolilR^-oló szomV\'jc után tísz-."^atért ¦jzóknolyéro.
- (Eljegyzés)
Honimért Koroly BzámvieÍTOségi főtanácsos, a nagykanizsai városi szám voróaég fnnnkónok leányát, llemniDtt Ki\'WíiíIm-I oki.\' gyóiívsze részt tognu)) eljegyezi Pora Ferenc Maoit-mér-nétr.
- (Vállalatvezetői kirendelés)
óimon szombati számunkban kÖ-/ölt uovot liolyÓBbitjök. A nagykanizsai Biankón borg-fólo liántoló-iizumhoz vállalstvoíotööl nem Varjú, bánom Varga bajos ottani volt ilziünvonóiét rendelték ki.
(Jogyzöí kirendelések)
Szárai József kosztbólvi kózigoz-^\'alási jegyzőt kirendoU\'\'k Ilóviz-H/ontandr/iani h. vozotojegyzónok Mohos István helyére, aki viszont Kosztbélyn) került közigazgalási h. jciíyiséncfc. Az átliolyozés folytán inogürosodolt kosztlwlyi sogédjogy-zóí állásra Bormásról rendoltók ki vilén Horváth Sándor oki. jegyzőt.
- (Nemzetvédelmi Kereszt átadása)
Vilé/, Csabay Sándor zalászcntja-kabi yármogyoi fóordÓŐr mwtftfins erdőméiért Nemzetvédelmi Keresztet kapott, amelynek átadása most tőrtónt meg a községben üVinopélyos kúrátok között. Uzsdki György körjegyző lendületes beszéd kisérotöhon, ri közsófe vozojőinok jólonlétébon nyújtotta át aT Nomsotvódolmi Kn-röazlot a derék magyarnak, akit vitéz-társai nevelten vitéz Bondor Antal vasúti álloinúsfónnk köszöntött kitiintotéso alkalmából.
- (Nyaralás Radványban)
A radványi "Kastély ezéÍIoda« teljes üsomlxin van és szorotottol várja a vendégeket. l\'Vlvilágositásokat az IBUSZ Ösazoa budapesti és vidéki irodái adnak, ahol szobákat is lobot igényelni c-h elöjogyozni. (:)
—¦ (Megállapították a fagylalt-árakat)
Annak ellenerő, hogy az iiKtri cukor ára nem változott^ a fagylaltidény lx>kö»7,önléKiWol egyes üzomok-betí a fogylalt árát 100 és még több u7,ázalé.kkai emelték. A nagykanizaai rct»dórbég" ollenórzéat tartott és ás illetékes érdokképvisolcti szerv meghallgatása után az érvényes rendeletnek mogfoHóon a 29 "köbcontíli-tcrt» tölcsér árát 34 fillérben, a 40 khc. adftgét 32 fillérben, az 56 kbc. kagyló\'árát II fii térbon állapította inog álló vondógok réözéro. Ülő rtm-degok részérő egy pohár fagylalt ára II. csoportba tartozó cukrászdában docilitoronkónt 1.10 pongé, a [II.
esoiioitbolioknél 00 fillér. Ezeket az árakat az Qcoroekbon ki kell füg-géssfahi,
— (Tomplomokban fényképezni)
és filmezni, u magyar püspöki kar legutóbbi oitokozlotón elfogadott lia-wrozat szerint csak a plébános engedélyével szabad ,okkor som szabad azonban egyes BzoRíélyeket fényké-Dozni a templomon l>elül öb ugy kell lénvkójKizni. hogy a templomi szont cs(-(t-k^tónTokü|.fln(B (ra*u-aftS;hl\'\'tídt*
személyeket ceak « tompIomlM ér-Ityzóskor vagy onnét távozáskor a templom elótt bzabád fényképezni. (Halálos autó-gázolás) turU\'nt ow\'r márciusában a balu-Voiwzóplaki mütilou, Siófok közolé-bö«. Ifi. Orí István Udiorautójánd ogy szónésszekoröt korült, közbeű
elgázolta Csóka József balatoiiüzép-laki kisfiút. A törvényszék Orit 800 pengő pénzbüntetésm itélto, inert ívszoon oka volt • ssoraocwtlen-
í/-,?!..\'!;. A/ ilé.lnl .j<)jL:en>. Asn
Alulírottak mélységes fájdalommal, de Isten megváltoztathatatlan akaratában való alázatos megnyugvással jelentjük, hogy forrón szeretett drága ]ó édesapánk, apósunk, nagyapánk, ttstvérünk, Illetve rokonunk
Szigeti (Donpona) József
nyűg. MÁV főpályamester
életének 74-ik évében rövid szenvedés utón visszaadta jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát folyó hó 14-én, szerdán d. u. 5 órakor fogjuk a temető halottasházából a róm. kat egyház szerlartása szerint beszenteltetni és a családi sírboltba örök nyugalomra helyezni.
\' flz engesztelő szentmise-áldozatot a megboldogult lelkiüdvéért június 14-én, sierdán d-e. 9 órakor fogjuka szentferenc-rendíek plébánia-templomában a Mindenhatónak bemutaltatni. Magykanlzsa, 1944. június hó 12-én. Ax Örök világosság fényeakadják nekll
Jdmf, tdo 6b Ujon uyermekei, Dér (Doupon») József né íz, Bablnizky EmtlU. Színét! Eaíni s7. Durini Anna menyei, Pfilylke, Klárika, Tamáska, (jcsike ts li^luaka uppkái, Özv. Szántó OyÓrayn* sz, Doupona JHIral, SciiOberJozBeffttfsiMlouMrnh^ rék*nsiK,\'
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai BankegyesQlet és Dél-zalai Takarékpénztár Részvénytársaság
1944. június hó 24.-én, szombaton délelőtt 11 órakor
Nagykanizsán, Kő-ut 8. sz. alatti székházában
rendkivUli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság.
Nagykanizsa, 1944. június 12.
A randklvflll kozgydlé* tárgya:
1. Igazgatósági laguk választása.
2. relllgyuióbizottsáRi tagok választása.
Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a rendkívüli közgyűlésen szavazati jognlat gyakorolni óhajtják, az alapszabályok 12. §-a érteim ben még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az intézel pénztáránál letétbe helyezni szíveskedjenek.
Fő-hí 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d. u. 4ig egyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
Június hó 12-13^-14-tn
HÉP MOZGÓ
Hitfőn, kedden és szerdán
A velencei filmversenyen kitüntetett nagy magyar ant iböleeviata film
;¦ v NEOYEDIZIOLBN
Főszereplők : Esssenyi Olga, Hosszú Zoltán, Nagy István, Mály Beró"
Magyar vilaghiradó. Blöudduok kezdete: ?4, §8 és ?8 árakor.
MílynÍRCB fájdalommal, dc n Mindenható B/ent .karámban való uuv nyugvasanl Jelentjük, houy a legjobb félt, testvér, vó, nagybácsi, sógor és rokon
Szálai Jéxsef
elpátanieat«r
f. évi június hó ll-cn, éleiének 4R-í)< evében hirtelen elhunyt
A mcf-lMldopuUat június 13-in d. u. ö órakor kísérjük utolsó uljára a lett- meló halcItaBflázából. I Az enKeszlvló Bzenlmlac aklozalai a szenlfercncrendi plébánia* templomban június hó 13-án tt. e. It ftraker fogjuk az Urnák bemutallatni.
Nagykanizsa, 19J4. június hó 12.
Aidán «¦ béka hamvulral StaUIJótidnC u. VlncLck ElMóni Mi-
Tóth rcrcncilt u. Sxalal ntilrlin, Víríií uyőrkiiií ii sitiin! lioitlla, ktdk novlcs Sándor rí* 11 SiaUI Mtrli, Malal Klrolyliiiiírfl, Vlncxck Ligdó ipűn. Vlr*2 OvÖruj, Kaiisnovlci Sándor. Tóth fcrcic, Vinciik jóibdI .óhoíki, Vlnczck Jóm fa* ti. Dávid Annn, Siainl Kirolynű i«. rtd«-oo»tc» Tc.ij. Oi». Vctiirlkn jojriclat, ftív Klrtcld Ktrolynt, ííiv. Vlnotk Hef««c«* lóeonSI. Aranka, STcnllv/.nyl Kftroiytic. Károly, Crníbct, Anna, varia, Babi, Oyurlks, Mlkl-», KurCíl, Sanyi. Auel, Ftrl, JOllkti, MliiiUu í.*. i):lfl. i..:.\'. r-koille
A OOZK0KDO nyitva van reggel 7 órától esto 6 óráig. (Ilétfé, szerda, péntek délután és keddon egéaK nap nóknok.) Tolofon: 660.
SzŐ!ŐkÖtÖ*Ő-anyag
imii\'\'! kapható
TÓTH lANOSMAL
Klr*ir.aloa S7.
t.l.lon 83.
APRÓHIRDETÉSEK
KonyhalftiAtiyl aionnall belépécre keresek. Clm Kliáty-utca 22. II. em.\' 1967
Egy niinflanaalaány azonnal felvétetik. Rltter dlvalUalet. Fó-ut.\' 1674
Katonai szolgálatának eleget telt fedi llbxlvlselót, vagy több évi gyakorlattel bíró nötliztvlaclót telvesz helybeli vállaht. Ajánlatok .TaVarék" jeligére a kiadóhivatalba küldendők. I67t
MAO RT-[jé x pntaobokbati i Fnvá-roióti, teheigépek, mezógaidastgl éa ttabll-molorok részére Állandóan raklároti tait; Igényló Ivet éa fcIvIUgoiltáit nyújt Teuticb Uutiláv drogéria. IBM
Napoaoalbdír* elójfgyzéal állandóan\' eHog-ilok. — ToJáBkciemtedÍJ, Magyn-Utca 9. 1958
C.akneni (c\'Jeien uj, »lliy<sitói Singet warraaapi két aniikezekrény, egy B>a-longatnltura éa lekele selyem, gyönyört! brokát 100 évnél Idósebb vállkendő eladó. Clm a kiadóban. 1845
Jó állapotban leró mély gyermekkocsit keresek meg.élelre. Clm a kladéban. ¦ _ 1936
BISij négraattaA! kaiizáló eladó. Bóvebbel Attila utca .\'il. mv. Cuaádyné-nál. 1966
Haaaaublt gyógyszeiea Üvegekéi minden n»R>iágban veaiek. Peuí-clrogéria, poslával siemben. 1672
Mindennapi leveleiéiből ösizegyüjtötl 14m«gbély«g«f WlyeggyUJieii célokra mapvaaxab. Baioatlts, Zalai Köilflny iicikeiitŐKCjíc niponia délután 6—7 óft kOtOtt. Hi a blrdelénmlndlu érvényea.
ZALAI KÓZLÓNY
politikai napilap Kiadja: „KHigaidatáfjl H. T. Naü>k«nii« FelelÓa kiadó: Zalai KAnly
Nyomatolt.,,
a „KfizgaidasiQi R. t. Naaykanliia" nyomdájabaa Na^ykanlisán Nyomdáén telel: Zilál Hir**?
Felido i
Bondtnttoxat : Tábori posta:
84rp évi., 131, tz. Nagykanizsa, 1944. június 13. kedd
Ara 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
BffcMliléB és Iriariéw vnlul : l\'o-ul 5. simm. &taáfa*Mvt és HaMMnuH teleim 73. m. Mejs\'tíleiilk minden hctkö7.na|» dilitAi.
POLITIKAI NAPILAP
Pelelős sicrkesztfi : Barbarita Lajos
WÖHr.ctéBl ára: ««y hónapra 4 pentrő 30 filler,
negyedévre 12 ponso 40 fillér. Iviryc» sálra : helk.Wnan\'« tlll, mornlMtori SOnn.
Tegnap egész nap sikertelenek átáradtak az angolszászok erős páncélos támadásai Caentól nyigalra
Német messzehordó ütegek bombázták a dowerí angol partokat
A keleti liadasintói\' északi bjhüLr-
uinn. •> kttiT\'liili földHZOl evirili rnl-tozatbwi hotosséffipl tartanak loTiihb a noombaton megindult küzdolmok.
A i.i»i;<i\'TiíiiMk néhány uj hadosztályt és lobi» páncélos köteléket rátoltak karcba, hogy áttörjék a finn uro-vonulat.
A fittnek hősies küzdelemben a mata valamennyi súlypontján megálltak helyüket és * bolsevista alakú latobiak jolon-ú\'ift fwitwtáffoket okoztak. Az rimi mititott páncélosok számú 88, lo-K-tfccá 71 szovjet ropülőgé-prrt.
1941 ószo óta nom voltuk olyan érért harcok, mint jolonlog. Az oroszok n logtuugrébb rész balén indítottuk nagy támadást és sikorült
ojóro nyomulniok Vomoltur helységig, amely mintegy 20 km-ro van a határtól. Helsinki hangsúlyozza, hogy
szó sincsen a finn védelmi vo-iini áttőrésérSl. Az eddig átengedett területeket kezdettél fogva ügy tekintették, mint olőröfoit állásokat. Finn körökben »r. a fölfogás uralkodik, hogy u bolsevisták támadása igen érés és a helyzetet\'komolyan kell elbi-
. rálni,.. .....
jSrro vozethetAk vissza az elrendelt intézkedések is. A finn főváros ólntó rendes korotok között mozog. Az nreronalon és á> hadsomgbon nyugalom van, felkészültök az ország megvédésére.
Egy dunamenti Ipartelepet bombáztak az éjszaka
A Magyar Távirati iroda jelen ti: Ellenséget bombázógépek a Du-tiéniui légitcrét átrepülve, bombatámadást intéztek az egytk dunamr.nli ipartelep ellen, ahonnan tüzeket h károkat jelentetlek. Az ellenségen gének Budapest légiterét is átrepülték és világító bombákat dobtak\'le. Jtuten sem bombázást, sem károkat -nem jelenfettek. A légvédelmi iÜzér-*éf a berepülés utvonalán több helyen hatásosan működött. Heveiéit éjszakai ixidászaink zamrták az elte nséges repülőket.
A Szovjet jelölte ki a bombázandó magyar területeket
együtt határozták el. Együtt kérdez-
Ay. angol hírszolgálat jolonli: A földközitongori légi orék angol fó-parancsnoku, aki június 2-án az első brit-amerikai légvédelmi cso-iMirttal Oroszországba röpült, nyilat-In zatáben kijolentetto, hogy a magyarországi lioinbázások tervét a Bzorjot katonai megbízott jávai
ték mog a szovjet katonai szakértőket és azok jelölték ki a bombázandó torülotokot. Az angol tábornok maga is részt vott abban a légitámadásban, amelyei Debrecen ollón ¦ intéztek. (MTI)
Azért engedték partraszállnl az ellenséget, hogy a szárazföldön nagyobb csapást mérhessenek reá
kot. A britek Bret.tvillo és Andriemi helységek felől egész napon át támadták " német vonalakat. A harcok Isö monétébon a némotek IS brit
Lisszabonból jelenlik : Az illeni politikai és katonai körök naftjr figyelemmel szeknllólik u nnronandini harcokat; A kftto.-nai Körökben az a vélemény alakult -ki, bogy a németek ugyanazokat a taktikai fogásokat alkalmazzák, mint aímfelyeket Nettunonál ós Anzionál használlak. Az ellenségnek lehetővé tették a partraszállást, de csak ^gy keskeny sávot engedtek át nekik, hogy azon megverhessék áz ellenséget. A szárazföldi hadviselés, ugy lálszik jobban megfelel n néniét hadvezetés hagyományainak. Valószínűnek tartják, hogy a németek a francia földre csupán azért engedik be az ellenséget, hogy,annál hatalmasabb csapást mérhessenek rájuk.
Elpusztult a 900 éves eaenl apátiáéi templom
Az Interinf jelenti: Az Invázióé csapatokról érkozó logutolsó Iwrlini jelentések szorínt tegnap csak Csentél nyugatra korült sör nagyobb Imrcokra, ahol orősobb páncélos kötelékek támadták a némrrt yonaln-
púncélost semmisítettek meg, szám az esti órákig állandóan nőtt és 60-ré omolkedott. A sikortelon vállalkozásnak a célja az volt, bogy .a Cóontöl észak felé levő német állásokat, áltörjo és Andrioáu foló szabaddá tegye az utat. Az angolszászok nehéz tüzérségének tüzclxm Caenben a többi kőzött elpusztult
az apátság temploma, mely körül Kóditó Vilmos felesé
totett.
I lOtiO e épit-
JJowert lőtték a német parit ütegek
Amsterdaeiból jelenti a bril hírszolgálat, hogy h némer mosszeliordé ütegek újra löttéli nz iinglíni Dover kikötő váró* egyes célpontjai! A célpontokba gránátok rsapódlak be és sulvos kórokat okoztak.
Villámgyors elhárítással megakadályozták az olaszországi német vonalak áttörését
Berlinből jelentik : Olaszországban a Bolsana-ló mindkét partján az amerikaiak uugv erőkkel lámadtak. Á lólól nyugatra lévő német vonalakat \\isz-szavonlák, meri a lulhaladás és nzállal a bekerítés vészelve Tor-* gotl fenn. A többi támadókat a német erők vissza vei ctlék. A Bolsano-lónál francia-nlgiricsapatok támadlak északi irányból a néanet biztosi tó vonalakat. A biztosító csapatok több órás harcban visszavetették az ellen-
séget és ezzel lehetővé telték, bogy n német kötelékek zöme visszavonulhasson egy előre el-készilell fő Harci vonalba. Miután a német csapatok zöme elfoglalta az uj vnnalak.nl. visz-szíivonták nz utóvéd csapóinkat az egyre növekvő ellenséges nyomás elöl. A németek sok nehéz fegyverrel végrehajtott vil-lámgvors clhárjtással meghiúsították az angolszászok kísérte-léi. mely nZ arcvonal áttörésére irányult.
Ma éjszaka újból bombázták Kölnt
Az.Interinf jelentése szerint a német"légvédelem röviddel éjfél után harebaszáll! ellenséges bombavető erőkkel, melyek
N\'yugnt-N\'émelországba hatoltak he és Koln lakónegyedeit bombázlak. Számos ellenséges gélről lelőttek. \\
Ujabb angolszász támadás a visszafoglalt Orne-Vire szakasz ellen
szerileni Angol és amerikai bombázók a (Inén és Rnyeux közé Ki nénjét vonalakét szakadatlanul támadtuk és heves páncélos előretöréseket kíséreltek meg. melyek a uéincl fegyverek tüzében összeomlót lak Keidig IS nehéz harckocsi nteg.scminli-silésél jeleulellék Más szakaszról nem érkezett jelentés nagyobb harci cselekményről, bár megállapít ható. hogy az angolszászok erösebb i.ii-i.iiiü kötelékeket vonlak össze Itarfle.ur és Coutaitces környékén.
A Nemzetközi \'Tájékoztató Iroda jelenti: Az Ornelorkoln-tától egészen a Vire folyóig terjedő harci szakaszt, amely le-rülelel a nemei gránátosok visz-szafoglalták a bril ejtőernyősöktől, tegnap sok ellenséges hadihajó rendkivül erős lözérségi tűzzel árasztotta el. Valószínű, hogy IH a brillek meg akarják
brillek
kísérelni ujabb légi ulon való csapa t szállítással kötelékeikéi felfrissíteni és kétlaki hadműveletekkel a megszálló némél csapa tokai visszavonulásra kény-
Félezernél több angolszász repülőgép pusztult el az invázió első hetében,
A Néniét Távirati Iroda jelenti : Az inváziős arcvonalon az
Megdőlt minden rágalom, \'amivel újra kl akarták kezdeni Imródy Béla személyét
(MTI) A magyar közvélemény még élénken emlékszik vitéz Imrédy Bála ellen indított rágalmazásra, mely szárthflzá-sál kezdte ki annak .idején. Ujabban isméi suttogja propagandához hasonló híreket kezdtek terjeszteni, sőt legutóbb már röplapok is megjelentek rágalmazó lartalomfcnlal. Most Bosnyák Zoltán, Kolosvárv Borcsa Mihály, Zách Emil \'és Oláh György részvételével egy bizottság vizsgálta felül az eredeti ok-
mányokat és iiu-gállapitotta, hogy vitéz Imrédy Béla ősei közölt nincsenek zsidók. Ez az aljas eljárás a magyar politikai életben a legsúlyosabb háborús helyzetbon szokatlan és a felelősségteljes állásban levő munkáját csak megnebeziícní törekedett. A bizottság örömmel szögezte le azt, amit a józan közvélemény régen ludolt.bogy a rágalmazóknak ez esetben sincsen igaziik.
időjárás fnkoznlosaii javul, ami lehetővé teszi, hogy ugy angol, mini néniéi részről erős repülőket elekekéi vessenek harchu. A brit-amerikai Vadászrepülők berepülései kiterjednek az egész, inváziős arcvonalra, valamint egész fvszak-Franciaország területére. A némel vadászgépek] erősen támadják az ellenséges gépeket és igen súlyos légihar-cokbnn legalább 21,gépel lóitok le. Az angolszász légierő veszi tcsége az inváziói hét végűn löhb mini ">00 repülőgép.
?1 \'- 1
ZALAI KÖZLÖNY
Szociális munkaállam
Irt*: dr. P4ter Brno
A XX. századot ugy szokták megjelölni, mint szociális századot, mórt valóiban n társadalmi «»ndolnt érvényesülése (Mllitiklli í\'\'fi lpizdusagi vonatkozásiam ^századunkban érte ol n tetőpontját. _A szébs néprétegek !iti\\ti\',\'i boly/elének jrtnttWin, évszázadok iitii.\' sut bátran-mondhathík, lioir* Krisztiin ót«, léhát mór tiílajv . duóképpen kótozór óv.- igen isokVi koz.lemónvezó-s óh lÖbli-kovosfibli sikerű próbálkozás tőrtént. Kzek a kezdeményezések azonban nngyoh-bái\'ji megmaradtak a. jojékoiiysági akciók korotén. belül ós legfeljebb egy-egy ország hutáiéig tot\'jodtok. Egy-ogv jólelkű ós bátor kezdeményezésű uralkodó igen naif.v oretl-lüónyt tudott elérni, de sajnos leg-többszín- ii következő korszak nioc-neitiórtéso miatt a szép eredmények megsemmisültek. Gondoljunk csak nálunk Mátyás király életművén\'.
Századunkban mind általánosabbá váll az u fölismerés, hogy nz alacsonyabb óletsziuten levő egyéneket uasdaságilug óm kulturálisan is fel kel! emelni, inert (ez nem csupán eaiborbnráti kötelesség, hanem okié-, rendű nemzeti érdek in. Csupán a liberalizmus szabad vorsonyt htm-* gőzt a tő ós a gvongébbot elnyomó rendszere végzott olyan pusztító
munkát ezen u téren, unielvnok n
jóvátételére talán omtwroltéR kellenek. Az eiós.\'bb korlátlan jogának órvónyosílóso\'során hihetetlen tnófvü emberi nvomöruság és ssogénység keletkezett. tinitek lei meszelés\' ve-tejtVibjtt volt az uz ellenhatás, amely -ii politikai szocializmus formájúban születeti mng. A szocializmus alup-ei\'jlkítilzéso: 111 dolgozó társadalom emberi élőiének biztosítása. Tízl a célt valljuk ós vállaljuk iiiindnyájaii. akii. Ki iszlus iganSágálluh földi
inögvalóaitásáórl küzdünk.
Kfilönusoff az utóbbi fivtizodoklíon látjuk hatalmas kibontakozását a szik-íáIis gondolatnak, amely most már a legkülönbözőbb államformák keretében is intézménye* mogoldását akarja a problémának. Az igazi SKoéializmus az őszinte lostvériség vágyából fakud, uinely segileni, fol-eiiH\'lni akar minden testvérünket, aki un a rászorul. Xeui karitatív jótékonykodásra van azonban szükség, mert hiszen bőséges tnpuszlalu-tulik van arra nézve, nogy » toldozás-foldozás egyáltalában nem viszi előre n milyos kérdések megoldását. A szocializmus sokkal többet jelent és követel. Az égotö szociális kérdés nem cgyszeiibiitho.tö le adakozással, hanem intézményes segítési jeleni.
Széchenyi n maga korában ezt a gondolatot így fejezte ki; »ßn az éhezőnek loiiyerol adok, u tett szop, de éiv sélíkáT aséhlmek laVtom, lm
SZÍNHÁZ
Kedden «sta fél 7 órakor
Csak egy este! Állandó kacagás! Csapa dorili
valakit oly holyzetlx\' állítok, hogy ni aga-magái iák nemesük kenyeret, liánom sültet is BBoro»lw»son.« Krról von. szó tehát ma is, vagyis olyan társadalmi fölfogást, politikai rendszert és állami berendezkedést kell teremteni,\'. amely\' ezt\' « holyzoíot liiztosilja. VilágsWto a politikusok: uuk és "társadalmi gondolkozóknak legfőbb problémája a szociális kérdés megoldása. Kbból is látjuk,
hogy mennyin) nagy jelentősége van és lí.jövé kialakulására néavo menynyire kizárólagosan döntő súlya u szociális kórdésnok.
Koüdotbon talán inkább n vezotok legjobbjaibiHi saülotott meg a szociális sogités akarata, ma azonban már a tömegek is tudatosan foglalkoznak a saját. \' sorhiikut irányító problémákkal. A t<lnio&>k részéról politikai cél és ellmtározás fortíia-
Gazda- és tisztviselő kívánságok szerepeltek Zala vármegye közigazgatási bizottságának napirendjén
Modem operait 3 telvonásben
Szerdán est« fél 7 órakor
Egyetlen egysier az egész siinievadban t .
Romantikus operett 3 lelv.-ban, 6 kópban
Jegyek elővételben a színháznál. Pénztár d. t-^i ¦ 1 -iu és d. u. ViS-tÓI,
Zfilaegn-Hiru, június 18 \'í\'ognnp tartotta júniusi rondos közgvülésót a vármegye közigazgu-tási bisottsága, amelyen az egves jo-lentiVek ulán (!yöm\'öi\\\\v Istruii azl tette szóvá, hogy
ri iétanteitei elvonják a m.-xú-!f<izila*á<ji muiiktibúl. Ugyancsuk szóivá tette, hogv az egyes gubuniilxnásiuló szervek. »0-vozotosen; ri Fiiinra, tü et*tzáuiolú»ökat ri-mi kívül ki\':irilelinrsi\'ii eéyzl. I\'gyanrsak rendkívül nagy késed >-lemmel szállítják I « a takarmányokat is.
(iyöinörev Sándor sznv.i (otte, hosíy a gazdák kamat-nélküli kül-cíőnt nviijtaimk ;i Kuluránnk iixsa), hogy a Uikiirmúnvokért járó össze-get-*hóna|wkkal eióbb ho k -II fizet niök. Kolouiliti még azt is, hogy tzerezámhbrí
A fAispán válasza
A felszólalásokra viléz ixrnf Teleki lléla főispán adott válaszaim) kijelentette, liogv a leventékkel ki)|K\'So-InUis rendelkezések módiit adnak arni, liogv a leventék"! otánttzolgiílás nélkül Riizdafágaik igénylan\'oliossék, S/ámolni kell azonban azzal is. liogv a leventék uz eddiginél murvolib u\'iértékU-n is igénvlsivét -I alá ke-rulnek. Ile jelen leli.\'. b<.g\\ |.\'-uV- ¦!,;•] lesz a gallona egvkóz ugyéli »n és tudomása szerint* kenderszeiszánmk vannak máris forgalomban a bőr-li\'iszeiszúuiuk |n\'itlására. Ikijelenlollo azt is, hngv az egves gabona rak tárak a dívontnilizáció miatt nincsenek ki-üriive ós mód van\'aria, liogv földalatti lárolólielviséiiekel kónzit.vnek KbUui a kói\'dó.sbi\'ii Immúnisán ismerteti a loltetoHéfzokot. A gaxdasé* üok facilútásávnI knpcsolstossn ez-lltoir közli a vánnegye gazdaságaival, hogy a faköz])oiit- ludoinásulvé-lele mellett, mint konnánvbizlns niogoiigotli> hogv a helyi ssukstiglot a tavalyi .mértékben leszállilliató lo-i*yon.
íialanilios Józsrf eiilölatiácsos
megjo|r^\'oxté, hogv n fa moxgntáwi Mütaipu cipőt és tÜsifa-kölcsSnt
Végül uojolon,tottó a fóispján, hogy
a szalmával kajiesolatos visszaéló\'s.>k üiívében azonnal intézkedik. A 100 holdon ft\'lüli gazdawVL\'ok hőszolgáltatási kÜtoloSSOgévol ka|m-.-iitalii-;iii ismertelle, hogy kenyérgabonában a leszolgál tat ásí többlét .87; vogyos-liei) l, zsírban pedig B liianv í é* fél százalék. A 100 holdoi) alulí yazdaságoknál konyérgalKinában \'?8 százalék a többlet, niig zsírban !l(i,
vegycalwu poéig 10 százalék a hiány
liejelenlolto még, hogy uz önkormányzati szervek ttsiitvlsolfli karának feliuházásávul kapcsolalosan in-
selli lohol- 1>eszcrozni, holott arra a g!iz(kisúgokbaii élotigotlhototlenü] BSÜkség von. Kovács-Bobba tény Miklós íí te.jbetzölgálfatáxnal kapcsolni osun konkrét ősötökről tott ouilitóst és megállapította, hogy a hatóságok maguk is csuk az óv végén jöttek rá tnlajdonkój)|H>n a nmitol-kozés siilyossagára, igv a tojtormo* léket kénytelonek érzékeny összegekkel megbírságolni, holott azok nőm is ismerlek kötelezetlsé-gükot. A
KZatmalieszotijáHiiithml kapcsolatoson felemlítene az elszál-lilo szervek kóscdoltnOHkedó munkáját, umi könnyen félreértésoki\\! adhat okot a gazdák körélion. Ugyan-csak kérte, lépjen közbe a konnány-bizUis, hogy
a íjazdnxáynli fnnziikni\'.gli-.tükt\'í
a mostani időkbon, amikor kovosobb a fogatok doli;a, leszállít hassák.
a felszólalásokra
t\'zideig is folyumnthun volt, annál is. inkább, iiK-iít n fennálló i.\'iidolke- ¦ zÓ\'sek ís módot adtak arra, hogv a kitermelt mennyiség \'25 hzázaféka és a saját Bzüksegletro fontos meiiy-uviség felett minden lermeló n-n-delkezzék.
Yjléz Ilunviuly László vúnnegvei főjegyző boioLmletle, hogv ívudelk.-)-zósi íiiK-sái ki, amely szerint n tej hcxzolifátta\'i\'tx cOiititasz-fá$a minit eljárás a\'á mnl gaz-iák Ugi/ében a gnz-J-i-y-ági felügyelő! szakértőkén}, mindtit esetben hallgassák \\t\\pg. Peemirnik Ölté a Muniközkm tapasztalt és már korábban tó szövá-l.\'tl tej-iigylsui szédült fel. Kbnudto, hogy\' a szoluabírék K0 90 pengős bünlelö|iuiiincsok után a tárgyalásokon már 260 pengős liünteiéa->kc| szabnak ki.
Kovács*fiohoatéhy kórta unnak határozott \'leszögezóHót, hoiry u toj lio nem, szolgáltatása miatt kizárólag szókat hihilchsék meg, akikről n szántlék m\'ogállnpittiaté,
kapnak a megyei tisztviselők
ditotl akoió korotébon u vármegyei tisztviselók Ift.IXíO |mr mütalnu eÍ|Mjt kannak, ius illetékes ininiszté-liuni poílig téli tüzelószükséglot el-h\'Uásának biztosítására H\'io.ooo pengőt utalt ki kölcsönké|i]>en.
\\v/:/.r\\ kap(!Holutosun az a 1 ispán-liel.veltés annak a véleinéuyéjKík udott\' kífojozést, hogy a várinogyol beszerzési nlap, de\' más hanoidé rendeltetésű aln]»k is csak ugv tol-jeHitbotik hivatáaukat, ha fizetésüknek kb. 20 százalékát havonta onp a célra levonják.
jában \'nyflr kifejezést a sz<x-iuliz-mus, luxiig tjsztában kell lennünk azzal, tliogy nem OBiipé^n Politikái vonatkozása van a kérdésnek. Hiszen, ha Oz nliu\'Sonynhb társadalmi helyzetben levő rétegeket gazdasági, lug ó-s kulturálisan olyiui holyzetlx) hozzuk, hog\\ uz állandó bizonUa-lansági órzi-|ük iuo«szünik, akkor máris lőnyt\'gíwóir csökkent omwk a kérdésnek jHilitikni. vonatkozása. \\Yd aágos idóknen érezzük onnok igazságát, mert n nyu«talunabbé váll társa (la inni u feszi tó erőket nein
mindig a logmogfolelÖhl) iránylsui tudja levezetni.
A szocializmus kétségtelenül a világ; (egyik legnagyobb változásának a Kialakítója. A lársadabnT átalakulás folyiuuutáhun nuig tíórai volna megjósolni az eljövendő állatiotot, de az hizonvos, hogy sok régi értékítélet niejr fog Változni, szentnek ó-s sérthetetlennek hitt .intézmény ol fog tűnni és régen csalhatatlannak hitt dogmák toljoson Uitolükot vesz-tik. Helyükbe jönii\'k uj ébtot foi-máló gondolatok, bátor omhori ÓHr>-lekedotek és á közösségi szemisint mindenekfelett való érvényesükV-. I \'j társüdulim i és gazdasági ért.\'-k-rondszor születik, molyhon n log-fólib helvét a munka foglalja ol. \\ tényleg kifejtett nzellemi ó-s fizikai munkára kell felépülni -az uj államnak, umelv tagjainak boldogiilását komolyan biztosítani akarja. Ez- les/,
a HZOCiáMs niNilkaállaill.
Sokan talán szoretuék mogállitimi a tórtónelom szekerét, (le minden-esetre elenyésző kisebbség ez n rótojl ahhoz a íömeghez képest* amely olszántan követ.dí egy uj élet megszületését. Rvttzedes, vagy- évszázados egészségtelen fojlÓKltts alakította ki MrtY.il helyzetei, melylioji a törjm kisebbség n többség akaratával ó-s erdőkével \'llentéte-\'n cs?lokeilhet;ill. Kiiik-ri ós nemzeti szem|>ontböl talán\' ez a lognairyobh szerencsétlenség, ami úgyszólván minden bajnak a főforrása. Saját szűkebb hazánkban látjuk, hogy B népi gondolat elnyomása ók elsorva-<ztása mennyi IragÓHliának uz okozóija volt. A változtatás utja tehát világosiul inog van jelölve: csak azl szabad tennünk, ami » többségnek, a nemzet egyeleniőnek az értloko. Hibban azután nem lesz jiártpolitika, mert csokélv kivétellel mindnyájan ogyot-értünk.
Az uj világ niogszölolésöt nem .akadályozhatjuk meg. Az ogészségas és helyes magyar étot mctítóromtesél azonban Ogynnként is előmozdíthatjuk, Tiszta, b.-csület:ls aknhÚJal, ol-< szánt cHolokedotokkel KAsroinfikód-hotünjc\'az uj, szociális Magjj\'arorszáp kialakításában. A fogulihalc tisztázása niár megkezdődött, sőt na-gyobhára he ís fejeződött. Tudjuk, hogy mit aknruuk éli fokoziit/^saii arra is rtiiTivÜhk, hogyan akarjuk. Társadalmi ,g»zunsngí ős jKilitikaL életünk ujjászületéaére van szükség ahhoz, hogv a magyar élet Őszintén kiteljosedjéjc. A leújohhak oddig is cgvoUutottok u főcélokban. Most az kötelesség, hogv uz eszközök és a megoldási formiík tnkintotébp^ is megtaláljuk a közó>s eaelokvési iránvt s hu a soisilómtö időkhöz méltó fekjlóssóggol ó-s lelkiséggol állunk oda az uj elét kihontakuKtutá-sához, akkor bizton hízhatunk abban, hogy az uj ország szociális és nntgyut is lesz!
A pincében rejtette keszthelyi zsidó
A kész l helyi csűrni őrségnek Imhnunsnni jutoll, lmey Kajmán .10110\' volt keszthelyi rőfös, akinek u Hértezi-téren volt üzlete és jelenleg u gelló tlnk6j<), u K is falui !y-utcai .házának piu-cójében ékszereket rejtett el. Felástuk n pineél és egy betöltés üvegben férfi és női ékszere-
el ékszereit egy volt röföskereskedtt
kel luh\'illnk elrejtve. Kgy nruny knrkölö. 2 lórii óralánc, egy női nyaklánc, egy brilliáns jfvürü, égy pár briltiiins lülhcvnló került elő, egy kis tlohnzlmii különböző e/.fisi nénzcK és ;i pe-csélgYürü Kélinán Jenő monog-rumjóval. A nyomozás .t\'ovábtí folyik uz ügj\'b\'cn.
Pénzbeszedőt
keres
részvénytársaság július elsejére.
Zárt Írásbeli ajánlatot „Pónzbeszadő" jeligére a kiadóhivatalba kérünk.
1S)H, junius\' 13
ZAL\'AI KÖZLÖNY
5zlrj_ház
Feleség
Hókny szereli kényes, kriti-kus liolyzetekbtil olin\'diinni darabjai, bogy meggyőző okfejtésével. Ötlétes és szellemes uieg-„hl^aivul jusson nyugvópont-hoz, Szembeszáll azzal a felfogással, bogy a bocsánatkérést nem tártjuk urí dolognak. Kljn-lézhctőnck farijuk nézésünkkel, hangunk bcls.\'i kifejező erejével, ,dc nyíltan, Őszintén odaállni és heismerni hibánkat nem nier-jük.
A darab témája újszerű. A poligám hajlamú férfi szemben all a monogám anyával, aki a család boldogságai\' fölényesen meg is védi.. Nem a mindenre kész anyatigris küzd a férjéért és gyermekeiért, hanem egv okos asszony, áki francia finomsággal és magvai- követke-zclességgel emelkedik férjé fölé, Hiába tartják magukat a férfiakkal egvenlőnek a nők, sokkal kevesebb szabadságuk van. Számukra az erkölcsi korlátok .magasabbak és sűrűbbek. A férfi erői, erélyl képvisel, míg a feleség a tisztaság örök igazságainak a képviselője.
Az egyedüli vesztes nom véletlenül a felekéi kibékítő harmadik.
Míijlálh Mária Annája unnak a sarkpontnak bizonyult, melyei Newton biába keresett, T/e-kinlelével szavakat forrííszlott ellenfele torkára. II arnj.stílvávnl [H\'dig legmélyebb hely/elében is meg tudta őrizni fölényéi. Mindennap egy sugárral többet, czfhirdclfé női hivatásának az alakítása. Finom cinizmusa tőrként szúrt, melybe ellenfele cl is vérzett. _ Az életei szerinte egyetlen nlapérzéssel lehet leélni, pedig arra gondolnak legkevesebbet nz emberek, — a hála 6s a megborsálás igazi érzésével.
ViluuV Hédy ellenszenves, agresszív szerepében, olyannak bizonyult, aki képes a feleség és ti szerető mérlegén az ogyen-sulyt helyreállitníti; Párbaj volt ez a kél nő közölt, melyben Vi-harv Hédy mélló ellenfélnek bizonyult.
Somkulhy Dezső halározoft, jellemei ábrázoló művészetével a megszokott boldogság közönyében süllyed! férfiben mJog-éreztelte a inegtört, de régi sze-rehnfis minden vívódását. IhíJu-lala nem szavakra, érzésekre volt alapozva- Mellékuhtkrn került, de hccsüle\'es férfi volt Fájdalmában felfedezhető volt a magasba vivő, a magasból jövő vonás, mely n legnagyobb ériékek felé fordítja tekintetünket.
Sáuhv Géza házibarátja egvi-ko volt eddig látotl legjobb alakításának, Az együlles lendüle-\' lével mayával ragadta, ami tö-kélelcsílelt játékán.
A rendezés gördülékeny ¦ simasága Szűcs László Igazgató érdeme, aki leleményes és nagyvonalú. CO/)
fNN BAKOS ISTVÁN. -
n debreceni színház volt tenoristája nnk, a kitűnő honvi-vánríftk vendégfelleplével megy holnap csle a kanizsai szinhúz-ban a Mária főhadnagy.
Ujabb büntetőparancsok sorozata a tejbeszolgáttatás elmulasztása miatt
Az az óriási munka, amit a tejbe-szolgáltatás elmulasztása miatt a városi közellátási hivataltól érkezett feljelentések idézték elé a nagykanizsai rendőrkapitányságon, még mindig foglalkoztatja a kihágási osztályt. A már közölt bümetöparan-csok után most az utolsó csoportot küldték ki. Megbüntették:
340 pengőre: Mátés József Kis-rác-u. 15.
320 pengőre: Jámbor József Haj-gató Sándor-ut. 23.
310 pengőre: Wimmer Ferenc Ország-ut 60.
300 pengőre: Plánder József Roz-maring-u. 29, Csendőr Qyörgy Va-razsdl-u. 4_HársfaM József Klsrác-utca 1 l/a, Plánder Qyörgy Varazsdi-utca 71, Özv. Horváth Lászlóné Va-razsdi-u. 34, Sneff József Ország-ut 123, Kiss Sándor Jakabkuti-u. 10, ¦Horváth István Jakabkutl-u. 23, Törő Fetettc Jakabkuti-u. 108, Major János Nagyrác-u. 71, Tóth Gábor Rozinaring-u. 28, Sneff István Nagyrác-u. 8. Baj Oyörgyné Jakabkutl-u. 58, Horváth Qyörgy Szent Flórián-tér 14, Knausz Lá&zló Nagyrác-u. 20, Gudlln Qyörgy Nagyrácutca 119, Magyar Ferenc Jakabkuti* utca 57, Hokliian József Nagyrác-u. 67, Knausz József Jakabkutl-a. 29, Mozsi József i.kabkuti-u. 36, Igrl Ferenc Nagjiac-u. 5, Rózsahegyi
László Nagjtfác-u. 99, Sneff László Jakabkuti-u. 76, Bagonyal József Nagyrác-u. 24, Faics Antal Jakabkuti-u. 62, Bagonyal László Jakabkuti-u. 122, Sneff Antal Nagyrác-u. 7, Qodina János Bába-u. l/a, Mll-lei József Hunyadi-u. 15, Bolf G\'yörgy Sziget-u. 9, Szokol József Clgány-u. 56, özv. Ktinics Lászlóné Szepetnekhti. 7, Liplin Józsefné Roz-maring-ulca, Bali Ferenc Szt. Fló-\' rián-tér 25, özv. Bolf Györgyné Szlget-u. 9, Németh József Rozma-ring-u. I, Kátovits József Cigány-u. 18, Bali György Örtorony-u. II, Varga Ferenc Rozmaring-u. 25, Gyergyák József Pivárl-u. 29, Ká-lovics László Kisrác-u. 13, Szerdahelyi József Ofszág-u. 81, Mátés
Íózsef Kisrác-u. 9, Mátés József lajgató-u. 14, Kurucz István Ország-ut 78, Ország Józsefné Va-razsdi-u 51, Vajda JÓ2sef Szt. Ró-kus-u. 9, Gálos J*nos Rftzmarlg-u. 52, Jámbor Ferenc Szepetnekl-u. 18, FU öp Sándor Clgány-u. 45, Derva-lics László Sílget-ú. 20, Horváth Qyörgy Varazsdl-u. 55. id. Kuzsner József Kisrác-u. 4, Vajda József Berekköz 5, Hajdú István Varazsdl-u. 22, Mátés Vendel Homokkomá-romi-u. 48, Muczer László Ország-ut, Lajki János Templom-tér l/a, Kiss László VaVazsdl-u. 28 es Marton lózseí Kisrác-u. 16,
ÜZEN A HONVÉD
Benczc Géza őrmester a F. 358. táboriposta számról június 3. kelettel, Inessze orosz földről hosszú versben (a cime: „Egy asszonyhoz") irja meg egy kanizsai bajtárs hősi halálát. Közelebbi adat a levélből hiányzik, miért is a hős kanizsai honvéd özvegyét ezúton kérjük, hogy a férje utolsó perceiről szóló kalona-verset vegye át a szerkesztőségben.
Magasházi Sándor szakaszvezető, Holt János, Vágvölgyi István és Tomasits Ferenc örvezetók, Bogár Ferenc honvéd a H. 799. tábortposta számról június 3. kelettel üzenik : „valahol messze muszkaföldről küldjük üdvözletünket ml, kanizsaiak, forrón szeretett hozzátartozóinknak, összes ismerőseinknek. Mi jól érezzük magunkat, kérjük a jó Istent, hogy segítse meg otthon szerelteinket, nekünk pedig adjon erőt a nehéz harcokban a végső győzelem kivívásához. Szebb jövőt adjon Isten !"
TUttő . Jenő. szakaszvezető a V. 377. táboriposla számról június 8. kelettel üzeni, hogy ezen a számon sokan vannak kanizsaiak és értesítik az összes kedves bozzátartozó-katf hogy az eztn a táboripostai számon levelező összes bajtársak, hála Istennek, mind jól vannak. (Kérésükre a Zalai Közlönyt elmükre megindítottuk.) , *
Kocsek Károly honvéd a V. 337. táboriposta számról üzeni junius 7. kelettel: „Édes anyukám, jól vagyok, sokszor csókollak és a kedves vendégeimet üdvözlöm."
Takács Ferenc honvéd a V. 858. táboriposta számról üzeni június 6. kelettel: „Talán már el sem tudnám képzelni a napot anélkül, hogy ne olvassam a Zalai Közlönyt a a messze idegenben. Köszönöm
mindazoknak, akik eddig a elmemre küldték. Kérem, ezután is ajándékozzanak meg a kedves újságunkkal, ezzel nagy Örömet szereznek a harctéren ktlzdő zalai honvedeknek." *
Hujder Gyula szkv. a D. 555. táboriposta számról Üzeni junius 3. kelettel: „Mi mindnyájan jói vagyunk és a Zalai Közlöny utján küldöm üdvözletemet az összes kanizsai és csáktornyai ismerősöknek."
Bernáth Zoltán tíz. a P. 578. táboriposta számról június 6. kelettel üzeni feleségének és családjának, valamint a nagykanizsai Hangya kirendeltség főnökének és az összes kollégáknak és kolléganőknek, hogy jól\' van ós szeretetteljes üdvözletét küldi a messze távolból." *
Nagy András őrmester az F. 265. táboriposla számról üzeni junius 8. kelettel: „Kedves kanizsai .szőke lány I Ezúton fogadja őszinte és hálás köszönetemet azokért a lapokért, amelyeket volt szíves. hozzám küldeni. Remélem, hogy figyelmességét még személyesen is megköszönhetem." | . .
, A GOZKÜKDÖ nyitva van rogRűl 7 órától osto 6 óráig. (Hétté, szerda, péntok délután ós kedden egész nap nőknok.) Telefon: 860.
HÍREK
— (Egyházi hírek)
A nagykanizsai Jézus Szive folsé-. \'templomban junius 16-án, pántokon, Jézus Bzivo ünnepén natrgol 8 ómkor üiuiopi nagymiso. Gyónást alkalom már röggel 6 órától lesz. A Jézus Bzivo bucsut vasáruim tartják inog - ünitápélyoson. -— t\'k Széni. József alsóplébanián a töfcb-iKvpos Jézus Szivo nagymiso 8 ómkor kezdődik.
— (A nagy kanizsai kórházban)
szép szokás uralkodik. Jézus Szive hetében minden nap más és más kórtorombon szentségi áldást osztanak a betegeknek. Az idén Vajay József esperes-plébános vitte a szontségot ii kórtormokho. Junius 10-án osto ,fél 7 órakor a kórház kápolnájáhéft rövid Jézus Kzive körmenet indul a kórház belső terülő-.
lén.
— (A nagykanizsai Ipartestület)
juníuS lf>-én este tartja a mult hónapban abbamaradt elöljárósági ülését Miinkovits István elnöklőbe, alatt.
— (A nagykanizsai strandfürdő)
mogiiyitásának munkálatai már annyira• előrehaladtak, hogy valószínűleg junius ,20-a körül megnyílásra körül.
— (13 körorvosi állás betöltetlen Zalában)
A vármegyei tn. kin tiszti főorvos-jolontéao szorint a hatósági Ofvoai szolgálat ellátású -egyre érozhotőbh nehézségekkel jár. Jolonlog nay tittz-liorvosi állás, továbbá 13 kororvos\'i állás hntöltotlon. Hálxirus szolgálat révén is több \'hatósági orvos távol van. A szolgálatot egyrészt munka szolgálatos orvosok, másrészt 11 saját közegészségügyi körük teendőit ellátó orvosok önfeláldozó túlmunkával .¦\'\'¦\'¦\'ik. A zsidó gettók ogészség-i. gyének- szabályozására minden in-UVkedés megtörtónt, a gettók ál-laiu\'ó orvosi felügyelet alatt vannak.
— (Pénzügyi helyzet Zalában)
A pénz ügy igazgató jehniiéác rint váritlegyénkbon május végén a holvoshitott mult évi adóhátralék 1.720.S89 pongő\'. A folvó évi hólyes-hilott elóinis 15,648.917 pongő volt. Január elsőjétől május végéig ufcv-tnilÜó 74t).7KD. májusban 739.100 i>ongŐ adó folvt 1«. A májusi odő-Iwfizctés töbli mint íiOO.OOO jxmgö csőkkel lést mutat az áprilisihoz kenőst. Az esedékessé vált hátralók 7,004.204 |mngé, vagyis -45.04 százalék, v
— (Vakok felvétele)
A vakok szombathelyi áll. Hógolyózott ipariskolája és foglalkoztató intézető az\' 1044/45. tanévre 14 éVos kortól 30 éves korig olyiui vak ifjakat vesz fel, akik ez ideig vakintézeti noroiésbon\' és oktatásban nem részesültök, avagy a késóbhl -kórban szerencsétlenség következtében vakultak inog. A kiképzés 4 évig tart, a moly idő alatt az elméleti oktatással párhuzamosan ipari kiképzést is nyomok. A folvott növendékek hajlamuk éfl képosségük szorint szabadon választhatnak a bevezetett iparágak közül, molyok a kefekötés, kosár- és szókfohás, valamint a eiroksoprü-készilés. A 4 évi kiképzés
Fő-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel Srtóld. uA-igegyfolytában tartjuk nyitva* Szombaton d. u. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
ZkUMZ*2L*m
1Í144. junius 13
utiu u intézet foglalkoztató tavolatali* kórhotik (VlvrlnlllUt, ahol
.....kasok as elnökség ál
i4 moifallapitotlmunkabér mollott
lini Ipari
r moll
diil-n/lj.iiins.. A félretol iránti Lói T«afl. .i Vakokat (lyáinolitó Dunántúli KgyOBülot S/.ombatholy« olllÖk-»v.rh,v kell int/v.ui. A kőrvőnyolutt iJkfti éii juliim lű-ig knil IxniTui luni a* mt.r/.til igazyatósáyához. lio-v**4> felvilágosítást nyonitalTÚnT-mJ*píjí az iulwot ij/aKjratosú^v ad
tt-,*fsri»tholy, III.. Krannt Ibis-
¦M-ik\'i 4. uüáui.
—- (Ismét nagy a fedezetién
tizkár Zalában)
A vármegye kú/.i^ny.^AU\'^i bizoU-«4*áa*k ülésén olőtorjosztott- »1 is-julinili-Éi BSOrtnl \'/.nla *.-u jin-;;_vö t*r rilufc\'-n májuS folyamán több tus-«**t törlőn t, antolyők 68,060 pongő kán okoztuk. lÜKtositás rórón mind-ol\'1.,1\' 1100 í\'-\'n-í) térül mog.
— (Kerékpárbaleset)
L..v. Idolomon Almi.h ,i, já-
rássjrósáfi joffyzó az elmúlt roséx-piki\' TaliiuidorőtfdróJ\'tartott hoxafolé korókpáron. A Község határában bo-h^saUwlt egy mmcwásba ós jobb íeém karját eltörte. A taiwlcai kéi*-hásba sz:illi tolták.
A nagykanizsai katolikus nők lelki-napja
A mai válságos ídÖkbcn jó goiulolal volt a három nagykanizsai plébánia részéről ogy mii lelki-nap incgréiHlczésf, amil a Szop. Misszió.szóklióznbnn tar* loilak a katolikus hölgyközön-ség nagyszámú részvétein mellel!. Hiszen annyira szüksége van á átfed időklrcu mindenkinek en\'imeii lesre. Hegge.1 háromnegyed 8 órakor szentmisét mondott dr. Horváth József kir. kormányfötánáe.sos. balatonlel-lei es|jcrcS-j>lél>ános (Ki.skanizsa szülötte), lllánn a nöi szivekhes s\'óló egybázszónoklalában kí: lért a mai idők mcgpróbáltntá fínjjtq és kifejtette, hogy a legbiztosabb vővóhelv Krisztus, a mi riKirrcdékünk és nltalámmk. Az igények leszállítására, egyszerűségre, a haza érdekében való lestvéri összefogásra és a nöi inrissziós munka fokozottabb lekapcsolására hívta fel hallgatóságai. Délután dr. Prenger Mercedes országos előadó tartotta ínég 71 agy szabású, szociális és líaritativ fárgvu előadását nagyszámú hölgyközönség elolt Isuíerlcltc a Bajtársi Szolgálat eredményes Ibekapcsjolásál a mai feladatokba, hrtgv mint 1 repülöszcrvezel adott esetben azonnal l>eavalkozhassék bajbajutott testvéreink scgilségére. Nyonudékkal kiemelte a vándor-bab a kelengye fontosságát a mai körülmények kőzött. Ilá-hiutatott a kalolikus nő mai teendőire, amikből katolikus lelkülettel és magyar honleányi sorsközösségi érzéssel kell kivenni részüket. A több mint egy órás előadás ( felölelte a katolikus magvar nő minden munkájúi és feladatai a családdal és közösséggel szemben.
A női lelki-nap az Actio Culholica jegyében folyt le nagyon sZép sikerrel és eredménnyel.
Szőlőkötöző - anyag
ismét kapható
TÓTH JANOSDAL Klrtlf-aloa 17.
Ttlcfon 83.
Aki olvasói mások adományát, adtál-e már a bombakarosultaknak?
Ezer és ezer olvasó szeme szint végig a Zalai Közlönyben az első nagy budapesti bombatámadás óta rendszeresen közölt adományok nyugts-áián. Mindenki keresi az ismerős neveket az adakozók között. Ment azonban gondoljon minden •Ivasó arra. hogy önmaga vájjon adolt-e már szerencsétlen magyar véreink megsegítésére? A mindenüktől megfosztott magyar családok száma azóla ujabb ezrekkel szaporodóit a vidéki nagyvárosainkat ért barbár támadások sorozatában. Még több a könny, a nincs, a nyomorúság, még több az árva, még több
a hajléktalan. Adjon, aki még nem adott t
Bddlgi gyiljtoslnk -21,603« P
Ttlzórtőrzs (Csáktornya) 62.60 P Tüzérek (lodwány) 2i.- P
Nagykanizsai pályaudvar parsáR tisztjel ca legény iióifo 100.— P
MA QRT-eikatmaz9Ít*k: kanizsai tUemek 4791.72 lovászi Özem 2422.S4
lasztaszentlaazlól
Üzeni 773.66
kerpttyel Üzem Síi.— znlnknm.il fúrás 311.-ujudvarl UltOálloroás 298.80 kápolnáspyékl Uieni 145 — teletonépilfl es cső- , ,
szigetelő csoport 133.- fla9fi 02 P Összesen: 31,089.18 P
Nafjkeniasa mefiti •
\' poljrármtwkiritót.
Tirgy: III. csoportba s*r«lt va-grantárgyak (lakóháiak) ligol-lalwl irség-parancsnoKok éi helyellcseik nyilvántirtisa.
Hirdetmény.
A házak légoltalmi Grséglnek piraaca-nakfllral, páran ctfrtali hely ellesel re! stol* nyilvántart^?- átvizsgálása alkalmával megállapító! lam, \'légy résilnl a zsidók leváltása, résiin: az átköllSzések miatt sok háznál vagy hártttportnál a lécoónég ptrancsnaka, vagy helyettese Irányaik. Tibb helyen mind a három tlazlség \'•<-tllntlan.
Pelhlvom a háztulajdonosokat (ház-gosdaakskat) vaty szok megblzotl]alt, hogy 3 nap alatt szávai vagy írásban jelentsenek be parancinoknak és helyetteseknek alkalmas személyeket a Légal-tnlnii l.iií^ho/, a ISzollólaktanyáBan. Lehe-téleg olyan személyt hozzanak javaslslka, akit erro a Hn^laegrc clözAleg felkéllek éa aki ene alkalmai, a ház lakóival nem áll Kinga, vagy alatciirfcllségl vlsronyhan.
A lövobtn, ha a parancsnok, vsgv bármelyik helyettes a házbél elkalláztk, v.\'^y mcclinl, betegség, vaey egyéb ak miatt c sztrepre alkalmatlanná válik, 4S érán belUI kötelesek a háztulajdonosok {hiWganrinokok) a változást a Légnltalml Ligának a tűzoltólaktanyában bejelenteni és uj személyeket javaslatba hozni.
A fent elómak betartását ellenőrizni togom éi a mulasztókkal izemben eljáitk.
Nagykanizsa, 1944. junius 7.
1031 Polgármester.
HÉJAS DIÓT
minden Mennyiséget veszek legmagasabb árban
RADÓ OSZKARNÉ
•Ha kápoitífi dWIOiídt, «jr"»tlci, díUgrUinOlci Kaposvár, Korona-u.il. - Tel. 393
.yk aatykanlisal klr. törvényszék. P. 1314/11)44. szám.
idéző hirdetmény.
A nagykanizsai klr. törvéoyaiék közhírre teszi, hogy a Néptakarékpénztár rt. nagykanizsai cég tolpercsark Dakáaz Fereao alperes ellen zOOOO pengó Iránt Indított pereken a perffIvételre határnapot lüzölt kl és felhívta a feleket, bejtr
1944, Jutlua hé 8. napján délelőtt S órakor blvntnloH bolyls^géhnn (Törvényház, Erzsébet-tér 7. házszám 1. emelet 38. ajtószám slatl) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Dukssz Ferenc alperes részére — síd Ismeretien helyen tartózkodik — Ügygondnokul dr, Pelrles Józaer Ügyvédet (Isklk Nsgykanlzaán) nevezte ki
A blróaág felhívja nz alperest, hogy a fent megjelölt hatámnpon és Órában metthatalmázott Ügyvéd Által Jelenjék meg. mert ellenkező esetben az Ügygondnok fog helyelte eljárni.
Nanykanlzsa, 1044, óvl Junius hó\' 2 napján.
Dr! Hámoriak, kir. (széki biró.
A kiadmány hiteléül: DOky s. k.
1 •\')¦¦> ihlv. Iliit.
Junius hó 13-13- 14-én
NÉP MOZGŐ
Hétfőn, kedden és szerdán
A veJencei fiJmvprsenyen^kltüntetett nagy maguar ant ibolsevieta film
NEGYBMZIQLEN
Főszereplők : Eszanyt Olga, Hosszú Zoltán, Nagy István, Mály Qerő
Magyar világhtradó.
SIOadások kezdete: j-4, $6 éa ?8 órakor.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
?látványok beválthatók És Éjepzliil.
Hofhapr-aépek, yéfjaxij, u»üpdigyffém és gol-fÓB osapéov igényieméi •llntézem.
DRAVAVOLGYI
villamos Áramszolgáltató rt.
tUsw«a, raklMltsWk, hlbs|alont*ank, ».b»r0 t»lwlli0o»IUo mlndH vllUimon kirdé.b,. •élal&M a-M.1 iátatáü 18 6r<t,».
cssngsry-ut ai, jjrtjjog 294.
Az NB III bajnokáig állású
»3:38 37 87:38 35 80:31 il Sii : 49 » «2:43 25 SK.W 25 7tií« 25 tíl : 87 22 32:53 18 5t:«3 17 33 : M> Ifi 41-74 13 24:143 5
1. NVTE 24 17 3 4
2. KTSE 24 10 3 n
3. ZMNTE 24 19 4 5
4. PVSK 24 14 1 9
5. PBTC 23 12 1 10
6. NSE 22 11 4 7
7. DVSE 23 18 5 9
8. CsZTE 23 11 i 11
^9. Zoolnav 23 7 4 12
10. Péltnonoítot 23 7 3 1»
11. SBTC 23 6 3 13
12. Barcs 24 e 1 16
13. Bonyhád 22 2 1 19
Könyvnapok
könyvei kaphatók »"
SoKleas Gyula
könyvkereskedfinál Sorthy Hlkiós-tü 8. Telefos 129.
A nagykanizsai klr. törvénynek. P. 1315/1044. szám.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai klr törvéayszék közhírré teszi, hogy a Néptnkarékpenztér felperesnek dr. Sobtellter Imre ós társa alpenrsek ellen 4.900 pengő töke Iránt Indított perében u perletvéleire határnapot tü/.ött és felhívta a teleket, hony
1B44. évi jüllus hó 8. napján dálalOtt B Órakor hivatalos bniyiso. góbea (Törvényház. Erzsébet tár 7. hác-Bzám i. emelet :í« ajtóizám alatti jelenjenek un;,\', egyszersmind pedig dr. Sohlellfer Imre j. r alperes résiére
— aki ismeretlen helyen tartózkodik
— ügygondnokuk dr. Híjdu Gyuls üuy-védet (lakik Nagykanizsán) neveztn kl.
A blróaag felhívja dr. Sohlelfler Imre alperest, bogy a lent megjelölt határ napon es órában Jelenjen meg, mert ellenKezÖ eiotben az OgyKondnok fog helyette eljárni.
Nftgykaoizsa, 1944. óvl Junius kó 2, napján,
Dr. Hámori Zoltán sk. klr. ts/éki hiro.
A kiadmány hiteléül: BQky s. k.
APRÓHIRDETÉSEK
Kenyhalaáayt azonnali belépésre keresek. Clm Király-utca 22. II. cm.\' 196?
^Katlanai szolgAlulánnk eleget telt (érit tisztviselőt, vagy több évi gyakorlattal bíró nétiiztvlselót felvesz helybeli vállalat. Ajánlatok .Takarék" Jeligéié a kiadóhivatalba küldendők. 167*
Jóháaból való tanulóleányt lelvcizek azonnali belfpéire. Meik Jánoi fodrai-mester, FŐ-ut 3. 197«
E«y Jobb Cfaládból való 17 évei, jó-iiuijelenthU kmw gyermekek mellé ajánlkozik vidékié is Cím a kiadóban. 1977
Jáhéaból való kllutóliu felvétetik Szlklay tUizeiuzlelbe. 1B80
MankéanSkel felvesiünk. Láuló cukoikiilliem. Ciengery-u. 67. 1984
¦AORT-gáa palaokokban i Puva-rozók, tehergépek, mczögaidsságl és stabil-motorok résiére állandóan raktáron tart; Igénylő ivet éi felvilágosítást nyújt TeuUch Gusztáv drogéria. 1954
Jékarban lévő kézikocil eladó Jónel (őhcrceg-iit 51, 197S
Komplett daraiomalDin vlllanymo-tonal egylllt eladó. Üzemben megtekinthető d. u. 3-6-Ig Honhy M.-ut (14, -.-«lo
Jókaiban levő bassnllt gyalapatfot
waanák. Sípos temetkezés. 1983
ZALAI KÓZLUNY
POtITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KüioaiáaaáQl fi. T. NapykaMW Felelős kiadó: Zalai Károly Nyomatott a „Kftxgazdiaasl li. T. Nagykanlm" nyondájábin NaBykanlzsán Nyomdáért felel: Zalai Ursty
Fabio-..
Ara 16 fillér.
Km:-----.. I
Hondlokojat:____ 84L évt., 132. »z. Nagykanizsa. 1944. június 14. szerda Ár« 16 fillér.
Worlpoita:----------------1. SES
ZALAI KÖZLÖNY
SxwKw««ShóR 6b kiadóhivatal: Kő-ut 5. szán SzerketetrMéRl és kiadóhivatalt toleton 7R. sz. Megjelenik mladon hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Rlótlzetésl .Ara : ejty hónapra * pengő 30 llllar,
negyedévre 12 pongo" 40 fillér. KeyflfiNzarn: liétke/nupIS !HI., szombalnn 3« fm.
Nagykanizsa város kópviseiötesíülete egyhangú" határozattal Hozzájárult dr. Erátfey István polgármester nyugdíjazásához
Gazda-panaszok a rendkívüli közgyűlés napirendje előtt
Kootzak zárult lo Nagykanizsa város történetében a tegnap délutánt rondkivüli közgyűléssel. Véget ért itt. ICfítky Istviin poltármefltorségé-¦ek fejezete :i város éleíéhen és unni tudni még, mi következik utána. l\'rólKiteljes, nehéz idók, a nincs és nem lohol súlyos esztendei fűződnek dr. Králky István ixdgái-mos térségéhez és mégis lotósitiuuiiyok, alko-
tások sora fogja megőrizni nevét éi városvezetői munkásságának emlékét minden Időkre. Rzokró is gondolni kell mii, amikor uovo mellé odakerült a »nyug.« jelző, egy hosz-sKii közigazgatási pálya utón ji »fuit« határköve. Dr. Králky István poi-
górmostornok nemcsak olóadókra bízott erdókozolési. és villanvszerzódós ollenérzési ügyo volt ennek a városnak az élotélien, hanem több, mint 80 csztendÓnek fáradatlan munkája, odaadó városszerototo, a városért való temérdek gondja, ozorfolé ágazó rololésségo és letagadhatatlan, mórt maradandó orednicnyok. A nyugdíjazással elég tétetett\'a jiaragmfusoknak, a rend kérlolliototlcii kövotol-ményénok. De az érdemes multat nem\' szabad és nom is lobot megtagadni dr. Krátkv Istvántól akkor, amikor az Önkormányzat akaratából őrségváltásnak kollott történnie a nagykanizsai varosházán.
A MAORT tovább építi a Horthy Miklós-uti bérpalotát
l>r. Hegyi Lajos h. j)olgár mester tál fj-kor a Magyar Iliszekogy-gyol jyitotta meg a közgyűlést, flájdu mula dr. inditványiíra az ülésre tiszti ügyészül egyhangúlag Tamás János dr.-t bizto meg a képviselőtestület.
A tej-beszolgáltatás miatti büntetések és egyéb gazda-ügyek
Kiss Tóth Imre napirend olótt
Pr./Hegyi Lajos bejolontotto, hogy u postával szemben épylt Maort-liőrluiz további ónitkozésőhoz a Prá-ger-Uilken a hbn\'tás n napokban meg kezdődik, az ehhoz szükséges tolek-csoro Ügyletet a kisgyűlés hagyta.
jóvá-
kérte, hogy
* hiskanizsai utak javítását az erro alkalmas nyári időben hajtsuk véüro. Az állattartó gardák
beszolgáltatást kártalanításának ti fnoMztóközönségro való áthá-ritásáT javasolta. Sürgette, hogy a laki tor molós bon dolgozott szőlőbirtokosok a városi kitermelésből kis tétéiben megkaphassák a mogálla-podáaHxorü 1 köhm.
karófát.
Klégtétolt kért, amiért őt kííillottVik n Tárnái erdÓhól, mert egy ordóér, akit szabálytalanságért feljelentőtt, IhwszuIióI lúízal vádolta meg, hogy a képviselő voltai rátámadt. Orvoslást sürgetett
a tej
be aoin szolgáltatása miatt kirótt lulmagaH és sok osothon nem is méltányos büntetések ügyébon. A seszolgéltatásra kötolozott gazdának soksnor a saját gvormeko reazéro is a szomszédtól kell lojot vennio.
Dr. Hegyi Lajos.minden kérdésro megnyugtató választ adott. A Va-razádi-ut javításának előkészítő unni kaja máris folyamatban van, a végrehajtás tokiiiíotőlxui a logsürgősob-ben intézkedik. Az állathaszolgáItatás kártalanításának rendszere országszerte bevált, uz átvételi árakat kormány rendelőt szabályozza, tehát sincs mód a kártalanítási összeget a fogyasztóra áthárítani. A karófa-igénylósok kiotégi lésére, amit felsőbb londelkozés ¦akadályozott mog, módot koroö. A fölszólalónak az ordóból történt kitiltásának ügyét haladéktalanul mogvizsgálja. X tojboszol-íáltatáat a gazdák oloínte nem vették olég kpmolyan.
Ha a város közönsége a beszot-géitatott m en nt/iségre lenn e
utalva, akkor a legszükségesebb ellátást sem lehetne biztosítani, Szoronesére az OMTK a Muraközt is hokuiX\'SolUi forgalmába s így lobét valamennyire ellátni Nagykanizsa tejszükséglotét. Kiismeri a gazdák nehéz helyzetét, de a lieszoi-galtatás körül is\'van hiba. A büntetések szigornak, do obi» a város befolyni nom tud. Kéri a gazdákat, tegyenek eleget kiszolgáltatási kölo-lezottségüknok, A rendőrkapitányság vezelójévol érintkozést koros, hogv méltánylandó esetekben megfeleíó kímélet érvényesüljön.
Molnár Porono az úlluthoszolgál-talási kártalanítás rendszerének meg szüntetését kórto, mórt az igazságos elosztás loliototlon. Dr, Hegyi I*a-
demloges tárgyalás végett a mozó-gnzdaaági bizottság elé terjeszti.
Nem volt vita a polgármester nyugdíjazása körül
A képviselőtestület hozzászólás nélkül tudomásul vette, hogy a belügyminiszter a szolgálat erdekében Ceglédro helyezte át ilr. Krátky István polgármestert hasonló minőségben. Dr. Krátky István az áthelyezést nem fogadván el, a belügv-miniszter .végelbánás alá vonását,, azaz nyugdíjazását rendelte ol. Nyugdíjba beszámítható szolgálata üti év, tollát 06 százalékos nyugdíjjogosultsága van. Ig)\' családi pól-
illetménnyel együtt 1010 penge lt fillér lesz július I-tól a havi nyugdíja. Kddigi tormésEotboni lakásai lehetőleg június 80-ig kell rendolks-zésre liix-sátani, de erre & képviselÓ-lostület rövid halasztást ad, amig a lakást u kinevezortdö uj polgármrw-ternek kell átadni.
Kiss Tóth jmre csak akkor hajlandó a nyugdíjazási javaslatot elfogadni, ha a fegyelmi eljárás megállapította, hogy nem tórténtok\' sas* bálytalanságok. • " ,
Dr, Hegyi Lajos közölte, hogy a fegyelmi eljárás folyamatban van, de a nyugdíjazásra vonatkozó bel-ügyiiiinisztori,rolidolkOzést\' ettél függetlenül régre kell hajtani. Ha a fegyelmi megállapításai szükségessé lennék, akkor ngyis sor kerül a nyiigdijszási határozat felülvizsgálatára. Kiss Tóth a váliuszt tudomásul Tette, ezzol a közgyűlés a javaslatot elfogadta. **
lékkai, lakbérrel, lieszámit ható pót- I A képviselőtestület dr. Hegyi Lajos polgármesterségét kívánja
Dr. Hajdú Gyula kifejtette, hogy a város érdnkél»n olyan polgormeft-tor kinevezése sztlkségiw, aki egyénileg rátonnoll, ismeri a város gazdasági, szociális ólotót, a tisztviwdői kar munkáját. A kéiivisolótíwtülnt lolkes helyeslése közlieii indítványozta, hogy u városi képviselők.tul-nyptné réSZO által aláirt ivekot, áino-lyekon dr. Ilogyi Lajos kínovozését kérik, küldjék feliratban, vagy vigyo kÜldÓttség a l>elügyininiszterhoz.
Dr. Hegyi Lajos meghatottan mondott köszönetet a bizalomért,
A récSei erdő és a város mlháldl óa szentjakabi kegyúri terhei
mi személyo iránt megnyilvánult, fíloto logHzelih emlékei közé sotosta un aláírások tömegét, melyek pnlaár-mestenó váhis/.tását kérik s hárno-gvan Josz is, obbéi> mindig erét fog meríteni a további munkához. Kéri azonban, hogy a\\képvisolŐtc«-tület eblmn a kérdésmm bizza a döntést az illetékes tényezék bólcse-ségére és si> feliratban, so kdldött-¦éffbon ne forduljon a bolügS\'fniniaz-terhez. A kémi-solóteslidor- éhofui hozzá is járult ós újból iinnnpoltn dr. Hegyi Lajost.
A továbbiakban a közgyűlés a vároárondozésl torv kisebb méttosi» tanaival foglalkozott miniszlori TOrt-lielkozés alapján. (A Kozgoiiyi-.uUiá meghosszabbitásáhan és a Maort-tolep melletti Tomető-iiton " az úttestnek 15 m. helyett 1^ m. széles-séglwu vuló kiképzése.)
A ri\'s:soi erdóvetollol a városra a miháldi templomi iskola, paplak és u. zaliiszonfjakabi iskola fenntartásának kegyúri köfelozottaégoi in hú
jeti í»jolentotto, hogy a kérdést ér- | rultak. A püspökkel való\' inogb
Rendelet a zsidó Üzlethelyiségek igénybevételéről
A hivatalos lap mai számál>an megjolont rcndolot szerint a bozárt zsidó üslotholylségek közül az üre-soket és azokat .amelyekből az áru és berendezés elszállítható1 mogfo-loló, lezárható helyiségbe, igényl»-voliel-i nomzsidó iparos, kereskedő részére, akinek helyiségét légitámadás használhatatlanná tette. Igénybe, lehel, venni az üzlethelyiségei akkor is, ha annak egy részébo lobot oU fcárni a benn volt zsidó árut óa bo-rendozÓHt. Ha bombakárosult igénylő nem jelentkezik, akkor bármely nomzsidó iparos, koroskedó részére igénybe lőhet vonni a holyiségokot, ha azok üresek, vagy ha csak olyan borendozési, felszerelési tárgyak van nak benne, amelyokot más alkalmas
helyiségben ol lőhet zárni. Olyan zsidó üzlot helyiségét, atnolynek bér loto ipar jogosítvány olvosstésO köwt-kezléhon megszűnt, szintén igénybe lehet venni. A volt zsidó üzlethelyiségek felmondásáról külön rendelőt fog intézkedni. Elsősorban azok igényelhetnek helyiséget, akik eddig is az illntó iparágban megbízhatóan működtek. A kiutalásoknál a köz-szükséglotok biztosítására tekintettől la-ll lenni s arra is, hogy az nj bétló lohotólog olyan ijiart, kOros-kodést folytasson, mint elődje. Had-visoltoknoki^liadigondozottakuak, ess ládosoknak elSnybon kell részeaül-niük. Az uj bo,rlö a korábbi liért tartozik fizotní, njsz-l>őrlel esetén az iparhatóság dönt.
lős alapián ennek létezését a kópvi-solóU\'stulotnok egy kiküldondó bi-zottsiiga végeznö. A bizottság javasolt tagjai: Snmn l,aj(is. vitéz Tóth Béla, Vicenty Árpád, dr. Untja Károly, Ititter\' András,, Szomoliinyi fívulu. dr. ¦ Kumisz László és dr. Lukács Béla.
Kiss- Tóth Imre javasolta, hogy a város szabaduljon u kegyúri terhektől, meri a HóO hold erdővel járó ezek a lerhek el fogják vinni S város lfiOŰ hold \'erdőhirtokat. Inkább adjon át aváros erre a colra 200 holdat a réesoi ordóból.
Dr. Ilogyi Lajoa^A képviselete*-tülot az oriló rnogvétolokor lelkosmi megsV,avazta azV-de nom imrlooelto kel tóké|ij«on a velejáró terlioket.
Kolkialtások: Nem tudtuk! Az eláwló akkor arról nem \'bőszéit. Akkor\' nem szavaztuk volna mog.
Dr. Tamás János kifojtotto, hogy a réesoi erdő egyik legertókeaebbjo a kanizsai eidóhírlokokuak. Igoii oiőnyös; vétet viílt s a kegyúri törnek nemcsak Nagykanizsát, hanem ft szomszéd birtokosokat is torholik.
Dr. Hegyi Lajos hangsulyoirtn., hogy a jogügylet jogerős, a köhóle-zettségöt tehát toljoaitoni kell, do az tut nagy terliet nem fog\' jelenteni. A \'vételár egy részletét, még; most fugj;i kifizetni a város s az ebből orodő pénzügyi előnyt is szá-mitásha koll venni.\'
A képvisolótesiület a [Kilgármes-teri javaslatot ezután egyhangúlag nlfogádjta b ezzef n közgvulés véget ért.
ZALAI KÖZLÖNY:
1ÍM-1. június 14
Lélekzetvlsszafojtva
tesl és ilgyell a vitág az angolszász elözönlesröl szóló híreket. Ami a La Manche-csatorna partjainál most történik, minden idők legnagyobb és legvéresebb küzdelme. Kihatásában sorsdöntő fontosságú. Kimene-telétőflügg nemcsak a germán óriás, a Nagynéniét Birodalom szabadsága, jövője, hanem efcész Európáé. Nemcsak azoké a népeké, amelyek hűséges fegyverbarátságban összeforrtak az Európa védelmét vezető és irányító német óriással, hanem azoké is, amelyek jóakaratú, vagy merev semlegességükkel távolról figyelik az óriási harcot. Igy a tét óriási és nenyísoda, ha a föld valamennyi pontján most ez az egyetlen kérdés mered mindenki elé: mi lesz az eredmény? Akik immár ötödik éve figyelik a hitleri Német Birodalom erőkifejtését és hősies helytállást Európa majd minden pontján, akik ismerik a német nép töretlen hitét a győzelemben és mindenre elszántságát a győzni akarásban, azoknak a lelkében minden izgalmak, kétségek és tépelődések fölé egyetlen élö valóságnak, a bitnek kell felülkerekednie. Ez a legyőzhetetlen hit nemcsak klilön félelmetes fegyvertára az európai partokat védő német hősöknek, de elszántságot, munkakészséget, áldozatvállalást jelentő forrás mindazok számára, akik az elözönlő mérkőzésben a németek oldalán állnak. Az angolszász erők Iszonyatos lm I láma zúdítl a francia
Eártóknak. Négyezer hadihajó gyil-os lüze tépi, vágja az utat, a sok-ezer szállítóba jóról partraszálló csapatok útját. Tizenegyezer bombázógép szántja a magasból Normandia földjét és inig a vadászgépek ezrei szelik át a légiteret, az utasgépekből hadosztályok ereszkednek alá ejtőernyőn. Valóban az Apokalipszis négy lovasa váglat most a francia partoknál. Az előre zúduló roham félelmetes. De mindezzel zeniben áll a világraszóló német csoda. Talán nem is a technika, a félelmetesen kiépilctt Atlanti-fal a tulajdonképpeni legyltrhetclien ereje ennek a csodának, hanem azok a német hősök, akiknek a szivében egyetlen clolthatatlan vágy él: a megtorlás, a számonkérés. Megtorolni a bombázók szörnyű pusztításait, számonkérni a rombadöntött családi otthonokat, a vértanúhalált halt apákat, anyákat, gyermekekéi, rokoiio-". kat és jóbarátokat. Ezeknek a hősöknek mindezekből talán senkijük, semmijük sem maradt meg. De egyből bőségesen van: az évről-évre, bónaprót-hónapra, napról-napra összegyűlt keserű, dacos, az utalsó leheletig tartó megtorlásl vágyból. Gyözbet-e az ilyen hősök-, kel szemben az ellenséges elözön-lési kisértet? Ami most folyik a francia partoknál, az már nem a világháború csúcspontja, nem is a döntés, hanem a roppant leszámolás kezdete. Az egész világ és abban a vérző Európa lélekzetvissza-fojtva figyeli ezt az uj világcsodát, a nómet nép élet-halál harcát. De nemcsak csodálnunk kell a német katona hősiességét, hitéi,, hanem nekünk, a háborút vállalt magyar nemzetnek is részt kell vennünk a keresztény polgáriasultság védelmé-, ben. A német néppel együtt hisszük mi, magyarok, hogy az Atlanti-óceán és a francja parlvidék az angolszász reményeknek a temetője lesz.
Nagykanizsa zászlódiszben Ünnepli vasárnap a Kormányzó Ur 76-ik születésnapját
- Június !8.-ánr vasárnap ünnepli á magyarság országgyarapiló vitéz nagybányai Horliy Miklós kormányzó nr születésének 76-ik évfordulóját A mai megpróbáltfttásos idókben a lielyzet komolyságáboz mérten ünnepli az ország Nagyurunk születésnapját. Nagykanizsa zászlódiszben. 17-én szombaton este zenés takarodó a város főutcáin. Másnap, vasárnap reggel ugyancsak zenés ébresztó. A katolikus és protestáns
templomokban ünnepi Istentisztelet, amelyen résitvesztiek a honvédség, közhivatalok és testületek vezetói. A levent\'k Is megülik a Kormányzó Ur Mületiswplát. .Vasárnap háromnegyed 10 ófakor Icverite-nagymlse. a Jézus Szive (felső) templomban, evangélium után cgyházszónoklat méltatja a Kormányzó Ur ünnepét. Utána a Rozgonyl-utcai elemi Iskola udvarán hazafias ünnepség leventék részére.\' —.
Átrepülés után a gazdák vigyázzanak állataikra!
Megint mérgező anyaggal szórták tele a mezőket az angolszász, repülök
Or.Ue, június ^.14 (Tiithmfáiik jelenti) Pötróto. Pö-löskofő ós több község határút az átrepült ellenséges ropillők totó szórtál; líypi\'l.vafnriíaí\'sszurü, fohér. mód-ROSW iinvajítfíil. Rogg»llt> olyan volt a határ, mintha gyengén behavazott volna. Reggel a gazdák állataikat nem hajtották ki a legelőkre. Az ellenséges .repülők riok magyar nyelvű uszitó röpcédulát is szórtak <e.
1 . Mikxarár, június 14
(Tiui>m/óiik jelenti) Az angolszász repülők a.legutóbbi Iwropiuó-sek során vattaszerű, fohór mérgezett anyagot szórlak !o a nyugat-muraközi határvidéken. A- szól jobbára a haláron tu|i polstrauí mezőkre sodorta\' a \'mérges anyagot és ü loirelészoés az nnynyból fogyasztó töltőnek közül már több mmt liz megdöglött. Az osot ujabb óvatos-sápra inti a gazdákat.
RepUlőtámadásból származó bármilyen tárgyhoz hozzányalni, azt elvinni tftoa
Naptár. Június hó 14. Szekta, Róm.< kat. Nagy Vaiul. ~. Protestáns Vazul.\'
Illetékes helyről felhívják az ország lakosságának figyelmét, hogy a lezuhant ellenséges repülőgépek roncsaihoz, azok alkalrészeibez,, általában a légitámadásból származó bármilyen tárgyhoz hozzányúlni, azokat elvinni szigorúan tilos. Érintetlenül kell hagyni ezeket a tárgyakat, mert csak igy tudja a hadvezetőség az ország, javára haszno-. silani. Gondoljunk .arra is, hogy ezek n tárgyak igen veszedelmesek
lehetnek azokra, akik hozzányúlnak. E rendelkezés megszegői ellen az arra Illetékes hatóságok szigorúan eljárnak. Aki ilyen repülőgép roncsokról, vagy más tárgyakról tudomást szerez, jelentse a legközelebbi hatáságnak. Ugyanígy fel kell jelenteni azt a személyt Is, aki a tilalom ellenére az ilyen tárgyakhoz Hozzányúl, vagy azokat eltulajdonítja. (MTI) .,;
Ellenséges rádiói hallgatott, az ügyészség bűnvádi eljárási Jallltött ellene
A nagykanizsai rendőrkapitányságon Tótb Ferenc munkás ellen szomszédul feljelentési 1.1-It\'k, nuM\'l Tóth rend szorosén hallgatta -otthonában nz ellenséges rádió híradását, nevezetesen Moszkvát és Londont. Tóth Ferenc nem elegedét! meg az ellenséges adók hallgatásával, ami rendeletileg is tilos és nmít mípden becsületes magyar eiitr-
ber anélkül is keríti, hunom nz ellenség hírveréséi továbbadta és azokat meg is toldotta a saját szája-ize szerint, sőt ismerősei közül többet felakasztassál fenyegetőit meg. A rendőrkapitányság Tóth ügyét áttette nz illetékes kir. ügyészséghez, ahol megindult ti bűnvádi eljárás az ellenséges híradások .hallgatója ellen.
Közszükségleti cikkek elvonása miatt elitélték a somogyszobi hercegi uradalom két tisztviselőjét
Kaposvár, június 14 Nagy pori vert fel nemrégiben az eljárás, ami a somogyszobi herceg lIohe.nlohe-.Agos-lon-uradalom kól tisztviselője, Zehctinayer Hudolf és vitéz l\'álmay Jenő ellen indult közszükségleti cikkek elvonásának vétsége miatt. A "kaposvári kir. törvényszék inár több tárgyalási lartolt ebben az ügyben, eddig azonban nem kerüli sor-
itélctre, meri a bonyolult ügyben a bizonyítási eljárás hosszú idol és több tárgyalást vett igénybe. Most megvolt i\\z utolsó elsőfokú tárgyalás is, uincly jogerős ítélettel végződött. A törvényszék bűnösnek mondta ki a kél vádlottat a vádbeli cselekményben és mindegyiküket\' 1000-iOüÜ tocngö pénzbüntetésre Ítélte. Kern a/, elitéllek, sem az ügyész nem fellebbezel!,
Fo-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d. u, 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
KULCSLYUK MELLŐL
DR. kratkyTstvan
\'kir. konnányfőtanácso.s, miután magvait a nagykanizsai polgáhUrCsleri széktől, ügyvédi irodát nyit Nagykanizsán., Az iroda insír a közleli .hetekben megnyilik. .\' ¦ ¦ v
DR SZEGHY IÜRNÖ
karmelita atyát Keszthelyről Győrbe helyezték ujoncnuast\'er-nék. |)r. Szcghy 14 esztendőt töltött a Balaton fővárosában, ahol a hittudományi főiskolán \'tanított és kiterjedi egyházi iro--dithni tevékenységet fejtelt ki.
VÖRÖS JÁNOS
nagykanizsai MAORT-tiszlvi: selfi, a lehetséges szobrász. u zalaegerszegi Deák Ferenc Iro-, dahni ós Művészeti Kör felkéréV--sére, amelynek diszelnöko MindszJenty József püspök, — ; megmintázta a főpásztor nwll-szobrát. A püspök ittlétekor meglátogatta a művész miűter-niél és mintegy negyedórás alkalmat adott, hogy az emiékezeiből készüli szobron a mJtuleH ulán szükséges kiigazításokat cl-végezze. A szobor életnagyságban, kisebb formában 6s pia-kott formában kerül gyáriásni ilercnden és u Deák Ferenc Irodalmi\' Kör hozza forgalomba. \'
*
DR. líITTICHA HttLA
pnesai szolgabíró sikerrel lette le az országos gyakorlati közigazgatási vizsga második részéi, a belügyi szakvizsgát Legújabb sikere pedig: a so-\' rozalon alknlmasnák találtatott ós nemsokára felveszt az angyalbőrt.
GÖI.YA
járl a mull hét Űrnapján Szabó László MAOTíT-tlsztvIselő és Hálkai Kdil oki. litnilónnék-nél és egy kis Péterkével örven-dczlclte meg a boldog szülőket Anyu és Péterke iól érzik -na-\' gukat.
A MURAKÖZI
Iniiügv köréből : Kovács
György esáklornyal inriitóképző iulézeli b. testnevelési hínárt rendes tanárrá nevezlek kí. -Csupor Lajos szenlilonai tanítót körzeti iskolafolügyclővé nevezték ki. — Horváth Mária hétvezér!. "Molnár Lívia Inpánvi és Hrndil Gyorgyné szentmar* gítbegyi tanítónők más elhelyezkedés "mi\\iH lemondtak állásuk, ról.
Ml van a hivatalos lapban?
A Rudnpesli Közlöny keddí, 131. szánni csuk egy rendeletet közöl:
n Háztartási alkalmazottak ulán fizelendö betegségi biztosítási járulékok kulcsának és mértékének megállapítása tárgyában.
SzŰlŐkötfrxfi-anyag
Ismét kapható
TÓTH JANOSMAL
Kh-*l» ulo. !!7. T.l.ton ül.
i-.iii. juimn i-t
ZALAI löZ,l;éNY
Színház
patyolat kisasszony
Személycserék sxttnlclcn sorozata, ez iiz ősi és kipusztíthatatlan . színpadi humor-forrás keveri, kavarja a Putyolatkis-iisszoiiy bújós szerelme körül a 11«.\'« fonalát. A szerző a/, ill a piros, hol a piros, boszorkányos ügyességével bonyolítja a kettős- szcre|>ek hulyzotkomi-ktiuu\'ival vastagon felöntött történetet, ntnely azonban három felvonáson keresztül sem -esik le», mint a szinésznyclv mondja. Érdekes és változatos marad, irama van s c^y-két szél foly óbb jelenetét is könnyen segiU\'át a
• holtponton u játék és rendezés, amire szinésznek, rendezőnek bőven :ul alkalmat. Jé kis operett, aniiiil mondani szokás. Két és fél óra könnyű szörakoKás és még tanít Is valamire, arra. hogy ii gazdiig :márki léim. in-csj dologtalan éleiénél szebb :i tisztes szegénység kenyéradó munkája és két embernek megtalált boldoj^sftyn. f
A jócskán megereszkedett fé-\' gyclmü előadás is magán viselte Sonikuthy Ügyes rendezői kezének, szemének nyomait. A lársulai üdvöskéje. Vörösmarty Lili ezultiil is testhezálló szorep-lioh iiranyos volt. A mn^ik fő-
, szerejm-l Solyriíosi vitte sikerre, ez volt egyik legjobb ylnküásn. de egv estén mégsem szabadna kétszer is elhibázni az öltözést és Imi kezeslábas helyeit frakkba, hol megfordilva ollózni s ezzel ikrreekre megakasztani :iz (\'tonnást és a nézőteret a színpad mögötti izgalom hangjaival megtölteni, (Kfajtu jelenségek kései belépések okozta zavarok különben is gyakorink voltak ezen az estén.) Sjmikulhy líndn-pcsten ís nagy sikert aratott spanyol szerepét játszotta tökéletesen, Ilont Krzsi emóciók nélküli, színlelőn I>eszédc, játéka nem illeszkedői! az eleven együttesbe, Áz ö igazi birodalmú/ fi nagy énekes szerep. Farkas az inas s/,ere|>ében. mini mindig.
hogy n darab sznviiivnl éljünk : kicsit sokat enged meg magának . Foghegyről való játékn. karzatunk szóló túlzásai ezuUal sem maradtak el. Kovács Ica. ílémesi kitűnő epizód ligurákul iái szollak. Mulatságos, de kíssó kitaposott vágányokon járó játék voll Ekecs detektivje. Gál és Horváth Anni jó\'volt. Sok-tapsot kapntl és rá is szolgált a zenekar is. A közönség jól "mulatóit és nem fukarkodott elismerése jeleivel a színészek felé. (bl) -k
A GOZFDHDO nyitva van röggel 7 órától, este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és koddon egész nap nóknek.) Telefoni 660.
Az egyhetes inváziós csata mérlege: — a partraszállt csapatok egyharmad része megsemmisült
Csennél, Cherbótirgnál és a Vlre torkolát-vldóken várják a legközelebbi napokra az angolszászok támadását
(liüerinf) Az angolszász tevékeny ség sulyjwntja még mindig Cnen-tól északnyugatra, valamint a Viro torkolat mindkét oldahin van. A Caentól északra készonlétbo helyezett angolszász alakulatok nem indítottak támadást a város clloii. Az
amerikai váne.Hos kötelékek elő
renyomulása Varetan irányáltan meghiúsult. Az angolok kénytolonok voltak lemondani orcdoli tervükről, hogy fit. línniele félé nyomuljanak. A németek által szélvóit csapataik
kihifluhi állásaikba vonultak
Az ollonség olőretöréae Montbour ollón szintén nem sikerült és a város változatlanul némot kézen van, A Szajna-óböl koloti partjain felállított némot ütegek rendkívül nagy tevékenységet fojtonek ki. A Cotentin félszigot koloti partján levő valamonnyi üteg csokély mogszivki-tással állandóan \' hatebáiV éli. Cól-\'
ixmtjuk á partriiszállitó iíirmüvok és az ezekét biztosító hajók, jók biztosítósát tulnyouiöréazt csata-
ilnyoniörei hajók végzik, nielvok 85—40 cm-es lövogeikkeí állandóan olhallgattatni igyekeznek a német ütegeket. Ez (kidig csak a Bzuinatöbol \' báróin helyén sikorült, a-fölcÉŐrési helyen.
Saint Lo-nál két helyi betörés után az angolszászok abbahagyták a támadást
Berlin, június 14 Az Interiuf "jelenti 1 Baioauxtól délnyugatra Onrentah térségélxm brit-amerikai támadó műveletek folv siiak, melynok célja, hogy az ollonség bírtokália vogye Saint Lo forgalmas gócpontját. Több órás heves viaskodás utón az. angolszászok két helyi betörést elértek ugyan, do az ezekért hozott enilxíi-^ ős nnyagvoszteség
olyan borzalmas voll, hogy később az nngolszászok önként loníondtak a támadások folytafásáról. Carontan térségében sok páncélos pusztult el, amikor az amorikai csapatok támadásra indultak a romhalmazban levő város ellen. Az invázió egyéb arcvonaláról a tegnap délutáni órákban nem ielonlenok nagyobb hadmüvo-lololtöt.
85.000 f/ÍH oartrastállt atyínlszán.- hadc\'ttk pttdlgi vesztesége
(MTI) A nvugali arfe vonal hi-dósilóí látogatást teltek Iíund-sloll tábornagy főhadiszállásán A német főparancsnokságon nyugodtan Ítélik meg a~ helyzetet. A brit-ainerikai csapatok összesen 20 bnilosztályl teltek ki u szárazföldön, melynek egy harmada mór Megsemmisült.
Az angolszászok veszteségeit a haditudósítók 85 ezer főre becsülik. A főparancsnokságon ani\'küL hogy közelebbi számadatokat közöltek\' vólnn,\'"eiiyhér nok és kedvezőnek niinösilelték a 85 ezerre becsült Tmgolszász-ves/.ieségekct. .
Utolsó emberig felmorzsolták a Cherbourg hátbatámadására indított amerikai egységeket
(XTI í Bronvilltől nyugatra heves harcok dúlnak. A város! áhnonetileg megszállták az angolszász csppatok. A németek azonban
a támadási kövein rllcnlö ftéxvw a hrhisctreí nissvaurt-¦ lék.
Az nngolszászok 250 halottat és sok foglyot vesztettek.
A .Cotentin félsziget északi szakaszán nz északnmerikníak még a mull pénteken igen sok lé^iulon szálliloll egységei helyezlek el a nehézágyuk védőimé nlall, hogy Ch\'erbourgot bálba támadhassák. A németek ezeket a kölclékeket teljesen felmorzsolták, hogy teffnap már enyeflen Jtmerh kai nem tartózkodott ezen a teriltotcn. Az ellenség azonban nyilvánvalóan ujabb kisérlolet akar végrehajtani ilt. A német légierő nz elmúlt éj-folytnlta támadásait jó
eredménnyel az inváziós hajók ellen. A Szajna torkolat vidékén különösen sikorosen tevé-kcnykedlck. Kddigi jelenlések szerint
riéffjj hajót W czfr fonna tarlatommal clxCtllufiszteU. ¦fck.
Súlyosan megrongállak több szállítóhajót.
Könnyű német tengerészeti egységek a Szajna-öbölben metflorpeítóztak két eltctisé-, aes rombolót ~> és elhárították több ellenséges gyorsnaszád támadását. . NÓmel katonai részről megállapítják, hogy teljesen légből kapott a brit hadvezetőségnek az nz állítása, mintha az inváziós arcvonalon asszonyokat vetettek volna harcba. A\' német védeVőben egyáltalán nincsenek nök. akiket fegyveres lövészekké képeztek volna ki. vagy egyáltalában fegyverrel harcolnának.
zaká
Német részről három helyen várnak súlyos támadásokat a legközelebbi napokra
gyülekeztek. Német részről a legközelebbi napokra várják az angolszászok támadásót és való-
Berlinből jelentik : Caen harci területén az ellenséges gyalogsági és páncélos hadosztályok egész nap tétlenségben vol-fak. Annál élénkebb volt a britamerikai utánpótlás lőszerben, fegyverben és csapatokban. Négy Xlj partraszállási helyen jelentős kölclékeket tellek partra, melyek keskeny hídfő sávon
szinü. hogy a harcok súlypontja Caennél lesz. A második súlypont n Virc torkolatától délnyugatra lesz és ugyanakkor az angolszászok megkezdik az átlöré-si kísérletet Cbcrbourgnál vi
Megsemmisítettek egy angolszász hídfőt az Orne torkolatánál
Tegnap a németek mogsommisi- I lek egy ellenséges hídfőt. Általában
tettel; egv ojtóonn-ós egységet, mo- .....¦....-...) ....\'....<( :.. .....;...,:<.,u.-.i-
lyet két.\' nap
olótt Baőntól dólro lettek padra. Az Orno torkolatánál oia- német vállalkozással kiküszöhöl-
néníolok másutt is mogjaviletu\'tk állásaikat, miközbon az angolszászoknak jelentós vosztoségokot okoztak.
Tegnap Münchent bombázták
Mint nz Interinf értesült, kwd-den nz cszakulnerikai l>oini>,-ízó-kölclékck Bajorország egyes helyiségei ellen intézttik terrortámadást, mely főleg München városa ellen irányult. Az észak-amerikai kötelékeket igen heves légvédelmi tűz Cogadla. Sok vadászgép szállt fel, melyek a l>ombázókut harcra kényszerilett ék; A Ideérkezett jelentések szerint nz ellenségnek ismét jelentős veszteségei voltak.
Felhívási
Felhívom. Nagykanizsa város meg érté közönségének figyelmét, hogy az elmúlt és most folyó világháborúból szorzott és ka|>ott idegon vagy-saját kincstári holmikat - lő fegyver, szuronv, roliainkés, üres tot* tényhüvolyek, telefon\', raó*iő készülék, gyalogsági ásó, lábbólif zubbony, nnurng, derékszíj, lo]x>dé, kenyér-zsák, liátizsák. gázálarc stb. — a házról-bázra járó gyűjtő lovontéknek adják át. (
Kzuton (leszolgáltátott tárgyaknak összegyűjtése most semmiféle hatósági eljárást nem von maga Után, ha eleget tesz a felhívásnak* Ha valamely oknál fogva a gyűjtő lovonto nem \'jelenne meg, a fölsorolt tárgyakat a városházán a járási lovon-tojHirancsnokságon szométvoson ís leadhatják..
K0VAT8 MIKLÓS szds jár. és mv. lov. pk.
Levente-nap Nagyréosón
Náffl/récse, június 14 (TudÓHttönk jelenti) ixwnntn-na-pot tartott Nagyrécsón a Levente Egyesület- a zaluszentjakabi ixivonfc) Kgyosülottol karöltve. A szentmisén 200 lovonto zengett hálát aí Urnák. Hána n hősök ligeténél a hősökről\' emlékeztek meg. A műsorban gyönyörűen szavalta Spór István za-laszontjakabi lovonto Petőfi: »Egj gondolat bánt engomot« cimü versét. A >aiósi fohász«-t Németh Oyfirry (NagynVse), a »TÍsztnlgi*s a zászló előtt« cimü imát Poos Jiuios (Kíb-ré(*s(!) lovonlék mondták. Az ünnepi lieszédot- Kerk Mihály igazgató-tanító tartotta. Az Ühitopély közbon az újonc loventék tették le a f{^a-dalmat. Kagv számú közönség; -és katonák vottok részt az ünnepélyen, délután a litániáról a gyakorlótérro vonultak a leventék migvszáinu kő-zönséggél, bár az idó kodvozőtlon volt. Az eredmény a kÖvetkozÖ (az elólálló név l. a junior csoportban, a másik 1. a szenior csonorf.baiiyí\'
100 in. síkfutás: Szabó liászló ííalasárszeg 14 mp., Horváth József Nagyrécso 14.1 mp.
400 m. síkfutás: Garat-Béla Kak-azontjakab I p. 7 \'mp., Horváth Jó-zsef Zalaszentjakab l p. S mp.
1500 m. sikfufás: l\'Vi.ikó János Kisrócso i.p. 0.4mp., Bognár Kálmán Kisrecse 6 p. 29 mp.
Súlylökés:. Balog Ferenc /.ak-szontjakab fiOO cm., Poém János KisrécBO 10.05 m.
Díszkosz: Balog Ferenc zWuázont jakab 29.50 m., Poós Jáiios Kis-récso 82.75 m.
Gerely: Balog Ferenc Zalaszentjakab 2^.2 m.) Poós János Kisrécw 86.58 in.
Mngasugrás: Ihász László Nagyrécso 188 cm., Acs Jenő Kisréoae 112 .cm.
, Távolugrás: Szabó László Zatá-sárszog 512 cm., Poós János Kia-i-écso 487 cm. .
4x100 m. staféta: Zalaszcntjakab 5(5 mp., Nagyrécso 68 mp.
A miisort. csto 8 órakor tóbortüa fojozto lx), molyot a sűrű oeÓ széé-zavart. A tábortüzet 18-án jó id6 esőién újból megtartják.
ZAJJÁ! KÖZLÖNY
1044. iurmu I 4
HÍREK
— (A városházáról)
Nagykanizsa város, keprisolótositt-le.lének* erdő- ón logolóügyi hizott-
ságn |iLutűkoii déli I» Arakor Ölé** tart n városi gazdasági*hintáiban. Tir^\'Borösátoil van a; városi i>á**-torok f: íS1ühóiio|( niogállapitnsa.
— (Felkónöm)
¦nndaz.Ón i&ou tisztelt IBtnarawi-iiir( és jóharáWihnnt. kik a ;>Nru» udoin fot a hnrenmc eimü Torso»
könyvömet útrotték, do meg1 ki nana
rizottók. IlOffV az érto járó ösaz»-ert su Zalai Közlöny nyomdájába* KÍNzolni sziviískodjenek. ICgyidojülof* buzlöm, hojry korlátolt iiumnviaéaj u /nini Közlönynél még kaphsto, Tegze.s .Lajut.
(Internált gyógyszerész) A galaeiprBSeaí rei i dór kapitány sÁ(-olreudelle dr. Mandi Jojió 56 (lina snido gyógyszerész internálását, meri noni tartotta I** a kiadóit ron-ilidkezéaoket.
Köszönje meg I
Komplikált Ugye volt a hatóságok eló\'.t egy kanizsai polgárnak. 1alami egészen nagy dolgot kért ¦ - nagy dolgot az 0 szempontjaitól, —.amit nrhétz roll. elintézni, fiakat kr.llr.tt kilim:selni és instanciázni még a köz b fiijára képviselőnek is, ahxig -végre el in té.zte. Orom m el ujságal\'a pari -fogaltjának d kedvező elintézést, mire a rámenős polgár igg hálálkodott:
iVfl most köszönje meg szépen a képviselő tir, hogy nem zaklatom toiibb...
— (Zalái bűnök)
Az ólmait nogycdövlion a iwgy-knnizHíu rendörkapitómság Mi», a aalaegerszegi hí céotbon indított nyomozást. A nagykanizsai fogliáz-Imn 107. a zalaogerszegilioii 17 egyént tartottak \' fogva.
Kifosztottak .égy zsidó lakást)
Ismeretien tottosok minap éjszaka feltörték Uöttllob l\'ál vult baki zsidó koreskodő lakását ós onnét mintegy \'2000 pengő értékű hulmit, rubano-miit és könyyokot elvittek. A nyomozó* moginqult.
RénzbeszeűDf
keres
részvénytársaság július elsejére. Munkaképes nyugdíjas előnyben. Zári Írásbeli Ajánlatot Pénzbeszedő" jeligére a kiadóhivatalba kérünk.
Szerdán este fél 7 órakor
Egyetlen egysxer az egész
szintévadban ! BAKOS ISTVÁN
vendógfelléptóvel
Romantikus operati 3felv.-ban, 6 képben
Csütörtökön aste fél 7-kor
/iltuhírui.-i hbihlvánatra. Utoljára e sziniévadban.
TÁBORNOKNÉ
Nagy oporott 3 tolv.-ban, 9 képben.
Könyvnapok
könyvel kaphatók •"\'
Schless Gyula
könyvkereskedőnél Hortby Mlklós-al 8. Teleíoa 129.
Nftgjkajiiasa. magrei vórot po Igáim** taré tói.
994fké. 1,944.
Tárgy:- Ügyfél-fogadás Ideje ii bÖiellAiABl klvatnlDaD.
Hirdetmény.
K hénapban a MzellAtAsI hivatal reggel 8 óratói 11 érAig fogadhat osak ügyfeleket. Kérem a közönséget, hogy ii klvAtslt ebben sz Időboa keresse fel. mert máskor u] nylIvAntsrlások lellekietése miatt nem fogadhatjuk.
Nagykanizsa, 1944. Junlas 14.
i(8o Polgármester.
A nagykanizsai kir. (örvényszék.
P. 1156/1944. ezAm. ^
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai klr. törvényszék köz;-hírré teszi, hogy a Msgynr Búnk és Kereskedelmi R. T. lelptireaaek IPaii-kenberg Vilmos alperes oljen l!)S5fi t* és jár. Irftot iRdltolt pereben h perföl-volelre és. érdemes tArgyalásra htttsr-napot lii/.oii i\'.s felhívta » teleket, hogy
1044. évi Jullui hó 8. napján dólttiőtt 9 órakor hivatalos heiyné-góbeu (TörvényhAz, fcrzHÓbet lér 7. héz-hí, A in l. emelett SS HjtószAm alatt] Jelenjenek meg. \\ejíy szara mind pddlg Blsnkenberg Vilmos alperes részére — akt Ismeretlen helyen tnrtózkodtk — ügygondnokul dr. Surányl Lajos ügyvédet (lakik NsgykanizsAn) nevezte ki.
A hlrÓHíiE felhívja alperent, hagy a fent megjelölt haiArnnpon és érában jelenjék meg, mert ellenkező ecetbeo az, ügygondnok tan helyett* eljárni.
Njii;ykniil/Hn. 1944. évi június hé 2. nnpjsii.
Dr, Hámori Zoltán sk. ktr. tszéki biré.
A klsdmAny hiteléül: Hegyi Ilona s. k. ím inlv, iiniv.
Nagykaniasn «ie(rw»i várni
11(180/1944.
1 Argy: Tunköleleaek üsBzelrAsa.
Hirdetmény.
Felhívom a Nagykanizsa vAras területén lakó azülőkot, gondozókat, munka-miókiit, kiknek gonilo/.AB>\\bnii tanköteles korban lévé (1b. életévet folyé év szeptember I-Ig be nem tölte) gyermekek vaDHak, hogy a gyormekek mzIIIHÍ\'hI anyakönyvi klvonstAval kaln-<téktalanul, de legkésőbb folyé bé végéig feltétlen Jelentkezzenek n vAresi (anküteles nylIvAntarténAI (VArosbáz, földszial :t;i. szoba.)
A tAnkötelea korbnn lévő gyermekek IrAsban la bejeleniendők Kz csetkoa Jelenteni kell a gyermek nevét, pontos sEUetéd Idejét, születet helyét, lak olwit, npjH (gundozéjn) nevét, foglsl-kozAiiAt.
A bejelentés elmulanztáHa kihágás Nagyknalzaa, 1944. Június 1. mi \' Polgármesler.
A nagykanizsai klr. lörvéayazék. P. 13tl/llí44. azAtn.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai klr. törvényszék ktz-hírré teszt, bogy u Nagykanhsal Bsnk-egyeaDlet R. t. fulpereanAk MondlovKs Msrlonnó és Mendiovllx MArtoo alperesek ellen 21.185 penge IrAnt Indított perében a ptirfulvételre bntárnnpot lürött kl és felblvtH n feleket, hogy
1944. Julius hó 7. napján dél-előtt B őrskor hlvntaloa knylségéhen iTíírvénjház, Erzsébet-lér 7 hAzszim I. emelet 38. njtéfoóm alatt) Jelenjenek meg, egyszersmind pedig Mondlovlts MArtonné és MendlovIiH Márton nl*0\' rewek részére — akik lsmerell«n helyen tartózkodnak — Ügygondnokul dr. BegidsAu Emil Ügyvédet (lakik NagykanlzsAü) ueveztn kl
A blréflAg felhívja «/, nlperesekot, hogy a Iont megjelölt hstArnapon óh (\'irrtbíiii niegkulalnuii\'.ott ügyvéd Altsl Jelenjenek meg, mert eli»nke7A rnet ben nz ügygondnok fog helyettük ei-JArnl.
Nagykanizsa, MM4. évi Juniun hé \'2. napján.
Dr. Hámori sk, kir tsiékl biré.
A kiadmAny hlteléUl : Bflky s. k.
i»s ihlv; 111«.
A keleti Qlaez partvidéken
mindenütt visszavetették az angolszász támadásokat
(Intcrtnf) Az (»la.szorszAp(i arc-vonul nyugati\'szakaszán t<ív;ii)l» tartanuk a súlyos elhárító harcok a Tirréni-lengt-r és a J!(1| sona-tó közölt Kgy amerikai pálíCélöS kötelék niaro.kköMÍkkal Ós dcgoulista csapatokkal » nemei biztosító erőkél n Bolsenn-tó északi sarkára szorilotla visz.-, s/a. Ezzel párhaizomosan vissza vonták a TirrÓni-fehger partján lévő német erőket. A keletipart-Tidéken :iz angolszászok srr\'is kötelékeket vetéltek harcba. Itt azonban u iiéiuet csapatok mindenütt visszavelelték őket. (így ellenséges gé|>esilelt , egységből csupán nz eg^-ség gyenge maradványai kerülhették cl « tel jés ineg-senűnisitésl. A ,Til>cris-től keléire sehol sem került sor enilitésrc méltó harcokra. Az angolszász csapatok csak igen nag,y íCtlővigvázattal kövelik az elszakadó német csapatokat, A német parancsnokság kówtkc-zcteseu szétrombullallíi az\'uta-kal. üg*y hogy nzoknu géjwsílctl jármfivck közlekedése inajdneín; lehetetlenné vált.
A kíiróllal szorosban moglilusiilt a bol-, seviBlák ml deo előretörést klsórlote
Helsinkiből jelenti az NTI: A karéliai földszoros nyngati részében az ellenség taiyfalla heves támadásait, tüzérséggel^ páncélosokkal és esalarcpüíok-kél támogatva, l-\'inn részről közöllek, hogy az ellenség minden elörctörési kísérletét nieg-I dúsították.
Svédország nem siűntéite meg a golyós csapágy azáttitáat Németorszóttba
A Svéd Távirati Iroda megcáfolja azt az amerikai hírt, hogy Svédország inegszüntclte a golyóscsapágyak szállilásál Németországnak. A hivatalos cáfolni szerint a hir egyszerűen nctn igaz, mert a golyóscsapágyak ikivítele jelenleg is a szo-kotl keretek közölt folyamatban van.
MunkésnBkat felvtstünk. UjiIÓ íukoikaliiem, Ciengeryu. 67. 198*
JDhásfaóI valé ki In ioli ti felvételik Szlklsy Ul.xriii/lctbr. 1980
Kunnal tzolgdlalának eleget telt férfi ttotvlselöl, vátty löbb évi gyakodallal biö i;.\'i i .,; [>¦!\',c..\' helybeli vállalat. Ajánlatok „Tzkaiék- jcllgdc a kiadóhivatalba küldendők. 1671
Maoblsfjsttf, szorgalmas kocalat levesz Várót*. Zrínyi M.-u. 10. 1*8*
A nagykanizsai Városi Mozgésilnhic
}uUub elsejei belépéssel kttnyvatéshas ítlan tlsatwIaalSnai orakíinyvdíme elvesz. It90
Konvlelt riarélómatom viiianymo-tarra) együtt eiadú. Özemben megtekint-kelő d.u. 3-fl-lg Hoilhy M.-ut 14. 1982
Hapoaotlbáre előjegyzést Állandóan ellogadok. — Tojásxeicíiiedéi, Magyar-utca 9. 1958
¦SAORT-gSx palaokokbaa * Pnva-rozök, tebeigepek, mez Agaidasági és ilsbll-moiorok rémeié a\'ilnndúan raktáron tart; Igénylő Ivet éi Iclvtlágoilliit nyújt Tcuttcb Quiziáv drogéria. 1954
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI Nft \'¦¦"! LT. *
Kiadja: „Kfizoatdaainl R.T. Nagykn*"\'* Felelőn kbuio: Znlal Károly
Nyomatott a „KrJzoiidaaágl R. T. Nnaykanln** nyomdájában Nagyknmiian NyoaidAért íafe]: lakd Un,-,.\',
JSn\'ÚhL. NÉP MOZQÓ HéWn, kedden 72—13- 14-én__és szerdán
A velencei fiImversenyen kitüntetett nagy magijar ant iboleevIsta JÍJm
NEGYEDÍZIGLEN
Főszereplök : Esz-nyl Olga, Hosaxu Zoltán, Nagy István, Mály Oerő
Magyar vtldghtradő. MOaddtiok kexdete : j4. f6 Ae ?8 órakor.
Unser-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, tud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntaiványok beváltbatok és ÉjepÉÉ.
Mofhv?s**-oép0Bc, 0épuij, Oll«|tjá)gyféni ém golyós otapáflv i^énylétsét etlatéacem.
rttúUjjumi^Yi villamos Au.m-
VKMnmnrm SZOLGÁLTATÓ RT.
Arsnmxíimlík tiz..ioa«, r»klftniÉol6k, hll»}»l«nt4«*k, «Mkuaru lalvllíiiosltáii mliuloii villámon ktrdéllxn dél.löH H-UI Jéfutám IB áv»in. Coa?l»»i-v-m öl, t^iiOB 29».
60644646
«II-.-
Mioiuiut .....
Tátprlposla:-—
04« évi., 133. Si, Nagykanizsa, 19-*4. június 15. csütörtök Ára 16 fillér
¦nrinn
Y
POLITIKAI NAPILAP
Szorkct*do*éfi CS kiadóhivatal; j.\'6-ut &. szítai. 8zoifcotrat<W\'|r] ós kiadóin vaiali toloten 71!. nz. Me*j<dc"ik "Iliiden hétköznap délután.
Feleifis szerkeszti): Barbarlts Lajos
KlOH/clea) ara; cny hónapra 4 pungo 30 fillér, negycdcvro 12 pongo 4# lillór. . .,, K^vcsszám: Fi6iko?nselSill!., szombaton 30tm.
Budapest beísö részeit mm érte a tegnapi légitámadás
A kecskeméti bombázásnak\'osak egy sebesültje van
(HU) Angnhzass légi terroristák tegnap a délelőtti órákban Bu-jufif.1 v9 környéke, valamint egyes vidék! városok clleit támadást intéztek, liviberélethem és anyagtxtn káruk keletkeztek. Saját és szövetséges rzmtéséók az ellensége* gépekkel karcba kerültek, a légvédelmi tüzérség is több helyen működésbe lépeti. Több yép lelövését jelentették.
Berlinből jelenít az Interini: a lUáiilint északi isuesa felett és gyár vadászok heves iiarcokai- vietati (M\'IM) Az északnmnrikai boni-hi\'i/6 kötelékek nok tegnap Budapest é;. iiuls városok ellen uitozoH tonoi-táinadástt alkalmával n magyar da u Bsövotaógos vadászok legalább 18 ellcnw\\\'!ca géixil lelőttek. A lelőtt ((épek közül a magyar vadászok tizet BOnrmisKoitbk inog: A magyar rolniiul különösen lóiulületükkol tüntették ki magukat a lógihareokhan.
Tegnap, szerdán a délelőtti órákban Budapesttől nyugatra német és ma~ északamerikát bombázó kötelékekkel. ¦ A tegnap Budapest ollón" intézett terrortámadás alkalmával a város déli réázóbon hatalmas tüstíolhé tört fel, amoly leborította nz egész várost. 500 1000 kilogrammos bonillák hármn és négyemeletes házakat \'is romba döntötték, az- óvóhelyeken levo lakosságnak bántódása nem történt. Lakóházakban, főleg a nnin-kásnogyodokben károk kolotkoztok.
Magát a székesfőváros bolsé terük*-tót a támadás nojn érintette. Az ogvik füstfelhő az egyik gyáripar tofopén tört a magasba. A szőnyeg boillbázás fÓlog a város külső torü-loloit, a budai oldal egy részét és a környékbeli helységeket érte. A B6m házasnak több \' mint száz halottja van. A sol>esültok száma meghaladja a halottak számát. \\
Tegnap Kecskemét ellen 30-10 ({ép intézett terrortámadást. A lakosság idejében az óvóhelyekre vonult és mindössze egy sebesülés történt. Itl a támadó gépek főleg fedélzeti gépfegyvereikkel lüzeltek és gyujld hom-báknl dobtak le.
Heves harcolte ellenébe sem jutottak eíőbbre az inváziós támadások
Az angol partokon egy támaszpontot ós egy repülőteret bombáztak német repülök
(Iji(erinf\') Az angolszászoknak az-xsl a kisérlotévpl kapcsolatban, hogy Csennél a némot ellenállást itagy-oíánvu szárny manőverek kai kiömöljék, a britek hoyos páncélos támadása szerdán a roggoh órákig folyt. Valamennyi támadás súlyos veszteség mullott meghiúsult a iié-. met vonalak olőtt. Trouvilki sarokbástyája megte rom tette a logkod-u/éhb foltéfíilokot arra, hogy a pornótok liolyi vállalkozásokkal délkolel felé megjavíthassák állásaikat. Nemei páncéltörők Dcauyillo olóit 15 imncélkoosit és sok toropkocait el-
pusztítottak, ezután •
északnyugati irányban haUtdtak rlőre ét a helyenként nagyon . szívósan védekező ellenségei leküzdötték. A brit hadvezetőség tegnap a déli órákban ismét megkísérelte, hogy a német kötelékeket oldalba támadja. Kzek
a hdreok még tartanak. A többi are-vonalszakaszról annyit jelöniének, hogy szordáji az ollen-ség nehéz és a legnehezebb hajóágyukkal Lo\'Havro vétlelmi müveit (annuita.
Ma éjjel német repülők bombáztak Angliában
Az hilerinf közlése szerint mára virradó éjszaka a német légierő erösebb kötelékei láiiift-dást intéztek az egyik délkélet:
Heves harcok az inváziós terület több szakaszán Ittt-linból jelentik: Angolszász kö
angliai támaszpont ellen. Eredményesen megtá>nladlak egy angolországi repülőterei is.
wi jelentik: telékok megkísérelték az olórenyo-aiulíwt Tillnu és Comontoosa íránvá-kan. [leves harcok fojiódtok ki, ¦zopbail a németek visszaszorították őket.. Az angolszászok 87 páncélost vesztettek. Egy amorikaí orősebh kelolók liaieux és Saint Lo felé vezető nt két oldalán Bolloroi törsó-gőlión támadásba kozdűtt. Kisebb helyi IwWrésekot elértek, de özeket a Hiilytis vosztőség köveikoztóhon nőm tudták kihasználni. St. Mori-licnoestól nyugatra harcok vannak, melyek célja a Monté Bourgetól nyugatra folvó harcokkal együtt az, hogy l\'horbourg felé az áttörést
mogkiaúroljők.
Saiot Lo Irányába fordnl aCherboirg tele Megakadt ongolsíáw támadás
A Legutóbbi angolszász támadások a Cotcnttn-félszigctcn elsősorban Gherboürg kikőtőjo •Hon, másodsorban az Ornctor-
kolata és Caen város ellen irányultak. Mivel tervüket nom tudták keresztül vinni, ugylát-szik, Kisenhovcr haditervét megváltoztatta és Baycuxtól délre kibontakozik egy ujabb felféjlő-dés, mely Saint Lo irányában páncélos lámadásban. mutntkó^ zik. Az ellenség ott gyengébb szakaszra vélt találni maga előtt, melyei azonban időkőzben feltöltőit a német tartalék. Feltéte-
lezhető, írja az Inlerjnf, hogy jelentős német erőket csoportosítanak azon a területen is, ahol csak később kerül sor hadműveletekre. -
ítfy „foglal/dk el" az angol\' szászok a normandiai városokat
Az angolszász hírszolgálati irodák jelentéseivel ellenlétben hivatalos nőméi helyen hangsu lyozzák, hogy Tilleu ós Troen városok továbbra is nőmét ké-zen vannak A bril rádió a tegnapi éjféli adásában. 0 Őrn 2n perckor közölte, amil az inváziós parancsnokság is kénytelen volt beismerni, hogy a kél város nincs angolszász kézen, mert a néjiielck visszafoglallak. Kzzcl kapcsolatban , német részről ki-rciezeltcn megállapítják, hogy n két helység sohasem voll angolszász kézen.
Szakadatlanul bonbázsa a német léglerS uz Inváziói gyülekezéseket
Német vadászgépek tegnap szakadatlanul támadták az inváziós területeken részint a gyülekező csapatokat az inváziós arcvonal egész hosszában, részben a saját csapataikat védték az ellenséges támadások ellen
Zafal küldöttség ma adja át Balatonfüred és Tapolca mandátumát Sztójay miniszterelnöknek
M(T1) Mint isme.rclcs, Bala-tonfüred és Tapolca választókerülete cgvhangulag\'kéjiviseíö-jének választolta SzfójgyS^öme siiiniszterelnökőt. Vitéz Teleki Béla főispán vezetésével népes
küldöttség érkezett Budapestre, hogy ünnepélyesebb külsőségek közölt a imiiisztcrelnűknek a mtandátumot átadja. Sztójay Döme miniszterelnök m<i délután fogadja a küldöttséget.
és. nagy repülőkötelékeket heves légi csatára kén y szeri tettek. A Vire torkolatánál bombakM dobtak tüzérségi ütegekre és csapatokra. F.gy partraszÖIIito bárkát leljlnlálaltal elsiillyesz-tettek. Fgy bomba egy csapatszállító hajó oldalát feltépte és a 10.000 tonnás hajó elsüllyedi.
Keleten ufabb nagy összecsapásra folynak az előkészületek
A keleti arcvonalon a Fekete-tenger és n Finn-öböl között sehol som került* sor nagyobb harci cselekmények re, csupán a Kárpálok elölerében és.. Vi-lehszknél hajtották végre a* né-\' metek gyengébb előretöréseket.
A karéliai félszigeten széles arcvonalon
a finnett Minden támadást pároson visszavertek és különösen páncélos harcokban okoztak nngy veszteségeiét a bolsevistáknak, , Áltatá\'mn mindkél részről erős ütemben folynak előkészületek uj összecsapásokra. Különösen *\' i az alsó Pnaeszternél és^z arcvonal középső részfihi~ vannak ndffi/obb csapatősz-szévoriások. Némel részről is megfelelő intézkedésekéi tesznek és elegendő mértékben vonultatnak fel tartalékokat
A nyolcnapos invázió mérlege: — csalódás
A mcghlíiBilJt chorhourgi áttörésről a Borii ne r Börzoiizoitung igy. ir:
Az angolokat ős amorikaiukatnyil ván moglopto a német ellenállás oreje éta a vesztoségok, inelyokot eddig inváziós csapataik elszonvndfeok, Mmdozt tokintotbe vévo órthotó, hogy az ollonségos túliorhan tol ve-tótlött a kérdés, vájjon az invázió eddigi cmdményoi mogfololtok-o a hadvezetőség várakozásainak és céljainak? A lap emlékoztot arra, hogy az angolszász sajtó nagyarányú lur-vorési hadjárata szerint az Inváüié félelmetes hadi gópeaeto ezétzuzza rohamával az Atlanti-falat és a .betörési helyen át elözönli Kurópát. Egyúttal az invázió napja jelentette a gyors háborús döntés kezdetét is. A TWlinor ilörsonzeitiing igy folytatja: Az invázió olsó nyolc napjának eseményéi az amerikai sajtó főloménya szerint is, nom azt mu-s\'-tatják, íiogy áz invázió túljutott volna a hadihajók ágvutüzénok védelmi vonalán. A rövid iiivázióa^ajrc-. vonalon véresen ido-oda hullámzó íiarcok folynak, molyok egyáltalán, nem bíztatnak a gyors győzelom . kilátÓKiival.
KÖZLÖNY
10-11 június 15
Imródy Béla
személye körül szerte foszlottak a sötét méregkeverés szövevényei. Pártokon fellllálló bizottság alapos vizsgáiul után minden kétséget végleg kizáró iikVIuii megállapította, hogy az ellenzék^ oldalról terjesztett suttogó propaganda ezúttal is valótlan állításokkal,•szerelte\' volna meglazítani a magyar jobboldaliság politikai építkezésének alapjait.
Nem közömbös, hogy az ország ügyeit ki Irányítja és ez fokozottabb mértékben érvényes ,e súlyos időkben. Különösen a közgazdasági miniszter helyén, ahová Imrédy Bélát Kennányzó I rutik bizalma jelölte. E magas állás kettőt követel: jellem-szilárdságot, feddhetetlen erkölcsi erőt. másrés/.t a mai rendkívüli bo-nyomlt gazdasági élet tökéletes ismeretét és alapos gyakorlatát.
Szaktudás egymagában véve a jellem lelkesítő ereje nélkül hideg tudomány marad, holt\'anyag, mely a döntő pillanatokban torpan meg tehetetlenül. Viszont keltő tudás, felkészültség nélkül a jellem, -vezesse bár a legtisztább szándék — végzetesen tévedhet!
Kiforrt acélos jellem, másrészt átfogó tudás, a keltő egyesül Imrédy Béla egyéniségében. Megjárta a harcteret, eveken keresztül mindig az első vonalban harcolt. \'Ez volt a jcllemvizsga helye, hiszen legbelsőbb valója ott mutatkozott meg Br-maga teljességében. A veszély pillanataiban csak az egész férfiakat nem ejli rabiil a lételem. Ok akkor is nyugodt szívvel, higgadt ésszel ügyelnek, mások helyeit gondolkoznak, villámgyorsan intézkednek, mert hajija őket a közösségi érzés hatalmas motorja. Ezek rendjébe tartozik Imrédy Bélai Ilyennek ismerték és becsülték meg egykori tiszttársai és közlegény bajtársai egyaránt.
A harctérnek életveszélyes helyéről később a polgári élet felelősségteljes állásába kerüli. A kettő között alig vau különbségi Ez is, az Is, ugyanazokat az erényeket követeli : bátorságot, higgadtságot, önfeláldozó önzetlenséget és a gyors elhatározó képesség csudálatos erejét. Mint ahogy parancsnok korában sem töprengett az Ütközet előtt, később Íróasztalánál sem habozott sokat, de villámgyorsan Intézkedett és végrehajtotta azokat a nagyszabású terveit, amelyeket magányos éjszakáin sok töprengése sugalt. Ennek jogán kér és vár. mint egykor katuuáltól, bizalmat, odaadást és támogató segítséget. A lövészárókban egykor katonáiról gondoskodott, később egy másfajta harcosról, a reábízott „polgári közkatonáról", — a pengőről.
Egészen fiatalon került a Nemzeti Bank élére és erről a rendkívül felelősségteljes helyről alkalma volt áttekinteni és megismerni a világgazdasági helyzetnek rendkivül bonyolult és kiterjedt hatalmas hálózatát. Mint ahogy egy hibás váltóállítás borzalmas vasúti szerencsétlenséget okozhat, itt is egy figyelmetlen, helytelen intézkedés jóvátehetetlen károkat okozott volna gazdasági életünkben. Imrédy Béla itt is, mint a harctéren, éberen őrködöd, óvatosan elkerülte a felállított csapdákat. Figyelt, tanult és tapasztalt. Rendkívüli szaktudását, széleskörű gazdasági Ismereteit és az élet különböző kérdéseit Összefoglaló szellemi képességeit európai viszonylatban is megismerték és értékelték.
Amikor közgazdasági miniszteri
polcra állította a Kormányzó Ur bizalma, a legelső magyar ember bizalmához párosul a nemzet régóta megokolt elismerése és bizakodása. Kemény és nehéz feladatra vállal-
kozott, de nincs senki, aki ne hinné, ne tudná és ne váltaná, hogy ennek megoldására vitéz Imrédy Béla az egyetlen alkalmas magyar államférfi. (s>
A jobboldali erök egységesítését kívánja Zala vármegye törvényhatósága
Ismét óvóhelyen ülésezett Zala vármegye klsgyűlóse
Zalaegerszeg, június Ifl Zala vármegye törvényhatóságának klsgyűlóse vitéz gróf Teleki Béla főispán elnőklésével ülést tartóit. Tárgyallak Borsod vármegye átiratát, amely kéri. hogy ü kormány, ha kell, hatalmi szóval is vessen végei a pártoskodásnak, széthúzásnak é.s a jobboldali pártok egységesítésével teremtse meg a párt-egységet, vagyis uz egypártrendszert.
Dr. Hunyadi László alispán-be Ive! lés ismertielte a javastulot. amely a legközelebbi rendkívüli mogyegyülés elé kerül azzal, hogy
Zola várnte(/ye. is #:/wW. leiekkel óhajtja a jobbal-itali erük Mielőbbi egyse-
fíesítését. Gróf Somssirh Antid Felső-\' házi Ing bizonyos alkoli\'minv-
Vitéz gróf
szinten az indilványok elfogadása melleit nyilatkozott. Olyan sorsdöntő időben, mint nuiíf jelenleg élünk, uem leltet egves kórtléseket különböző pártszempontokból elbírálni, hanem az egész társadalmai a fegyelmezed egységbe kell összefogni. Lehetetlen me tárai a: oh/f in kilengéseket, hogy némelyek politikai te-i\'ékcni/sétiiikbi\'ii túl (tkflt\'Jti-nak licitálni Mindenkit. At ItOf/if ebbeli tftreki Asakb<-n becsületesen dotffoz\'ó emberek fiiól a falait (othtenté-sekkel próbálják kifiazm\' A törvényhatóságok egymásután tellek magukévá az * egy pártrendszer bewzetésé.re iramoló javaslatot, tehát a hnzafias Zala, vármegye sem zárkózik el ilyen állásfoglalástól, hiszen Zala megye a jobboldali gondolkodás-Javulás következik A gyűlés lovább már nz óvóhelyen folytatódott, villám- &* gyeVtyavilágitás mellctl. Gróf Somssich Anlul felszólalására dr. Takács László vármegyei tiszti főorvos kijelentette, hogy a zalai orvosbiánvbnn rövideseit javulás következik be az. orvosgazdálkodási kormánybiztos tevékenysége nívón. Az adatgyűjtés már megkezdődött
Az ellenségtől ledobott Különféle anyaffok úlWóhgas
jogi aggodalmainak lulott kifejezési, de mind ö. mind az. utána felszólaló Horváth Gergely amellett foglalt állást, hogy ezekben a súlyos, időkben vessen véget a kormány minden olyan szélsőséges kilengésnek, amely ti tekintólv rombolásával jár. .
Vitéz Tóth Béla felszólalása-, bon leszögezte, hogy véget kell vetni annak uz állapotnak, hogy a pártok fgymásl marják ós mindegyik saját magának akarja kisajátítani a hatalmat. Ilyen körül menyek közöli ugyanis hovatovább az emberek már azt -sem tudnák, hová tartoznak. A bolsevista szellem\' meg-akadályQzásának az a leff-•főbb eszköze, Ím a párt-villongásokat m •gszánt> lik és kialakítják az egységes nemzeti nrevonuhd a politikában is.
Teleki Béla
ban a mullbaii is előljárt. Ifa vannak nómelvek. akik még mindig nem halják m.unikal függetlent leni a letűnt zsidó szabadelvű világ eszmeköréb\'d. nz ilyenVk álljanak leire, lm nem találták meg a nemzeti ogvséq feltételéi a. jobboldali pártok egyesítéseden. N\'-nt. szabad ki/enni az ovsfflvót annak, hotiy . Mi. kőcb-n az alkotmkími! ("\'•-<tik, a /Hírfák bonVnsttá Munkájában a nemzet eb pMztiif;
Végül bejelentette a főispán, hogv a rendkívüli közgyűlés előtt móg összehívja értekcz\'etr;\' valamennyi párt törvényhntós\'\'-gi képviselőit, hogv az eíjvön\'elü álláspont n legteljesebb mór-lékben kidomborodjék.
A közgyűlés ezután cgyhnn-gutm elfogadta a javaslatot
az orvoshiány terén
mfirnező Itatásának kinya-mosása folyamatbtn van. A l>el ügy miniszter ugy rendelkezőit, hogy minden ilyen sérülós-Ilél n hatósági orvosok közvetlenül tegyenek a miniszternek jelentést, a főispán azt a fefvilá-gositásl adta. hogy az állatorvosok is utasítást kaptak arra, hogy- n legelőkre hullott, állítólag mérgező anyagok hatásától elpusztult állatokat boncolás végett szállítsák lel Budapestre.
Junius bó
15 18-ig
NEP MOZGÓ
Csütörtöktől— vasárnapig
Zsígray Julianna hires regényének filmváltozata a
FÉLTÉKENYSÉG
ÜFA vildghtradó. Aktuális részletek napjaink izgalmas eseményeibőlt
XXŐaddsok kezdete: L4> ?6* fis ff? órakor.
Színház
Márta főhadnagy
SzilágyMIuszkn bűbájos op*. perijének felújításai szép ház nézte végig tegnap este. A idők romantikus feldolgozását Uíbslück .Mária hősi essenek és szerelmének történetét min-dig rokonszenvvel fogadja akó-\'-zönség. A magyar szabadságharc hősi levegője, a benne szereplő ismert történelmi alakúk fitost is megihlették n közönség és a szinészek lelkét. A színészek játéka magyar érzésük ragyogó tnegnyilalkozása volt. Ilyenkor izzik ki piros lK\'tükkcl a magyar színész Kttltnnnissziója. l-\'okoz-ták a hutás,t n szop díszletek, pompás ruhák, melyek a ren-dezós avatott beállításában k\'l-jességólH\'U érvényesüllek. • Horváth Aniiy sokrétű nuV yészj egyénisége jól fogta fel cini;szerepét, amelybe Igyekezett magát teljesen beleélni, szívvel játszolt ós nemcsak sikkes honvéd, hanem * c/tupn női finomság ós kedvesség Itídott lenni. A vendégművész, liakoss Isl-ván nemesük jő megjelenésű, de hibátlan, intelligens játékos, pompás, melcgbnngti tonoristn, aki eleven alakol fönnáll llá-lintiáhól. Zengő tenorja csupa hajlékonyság ós kifejező erő. Szinl, Uráli melegséget, lelket vili énekébe. A nagykanizsai közönséget már első fel lépcsőnél megnyerte, reméljük : a jövő idényre. Mihályi Erzsi a lőr-lénei mi időknek megfelelően nla* kitolta Antóniát. Somkulbv Dezső Diaskóezyja diszmagyiirbiiii és játékban egyaránt jól megrajzolt magyar mágnás lipus. l-\'arkus .lózsef, testhez álló szerepében, zamatos humorával sok dei\'Üs percei .szorzóit hálás közönségének. Gaál Zoltán tör-lónelmí Kossuth Lajost és Kkers Görgeyt igyekeztek formálni, szép voll egvik-másik érzelmesebb, jelenetük is. Vilinry Ilédy kedves elevenséggel játszotta Pannii. Jé volt Lengyel A. oszt-rák vértese, kívüle Lukács Kde, Sághy Géza, Gállfy Amin. V. Kovács Anna. Gómcsi Imre és a löbb-ek. A hangulatos Huszka-imizsiku jól érvényesült Magosa .lózsef karnagy "vezénylőiével honvéd1 zenészeink figyelemre-méltó előadásban.\' Hangulatos, szój) szini-est voll, amelyen a magyar szivek belülről muzsikáltuk. A közönség sokai és melegen tapsolt a nagyon szép előadásnak, (fí. li.)
HÉJAS DTÓT
minden mennyiséget veszek legmagasabb árban
R A DÓ O SZKáRNÉ
tUS klpöiváfl dlílDWd*, pryltmMci, déHgyOm&k*
IV1 t* cakóik* nigyilcrMkcdö Kaposvár, Korona-o. 11. - Tel. 393.
Pénzbeszedőt
keres
részvénytársaság július elsejére. Munkaképes nyugdíjas előnyben.
: Zárt Írásbeli ajánlatot „Pénarbesiedő" jeligére
a kiadóhivatalba kérünk.
Mi van a hivatalos lapban ?
A Budajxwtí Közlöny szerdai, 182, tv/ámn a következe íond elete kot . kőrlí: \\ . \'
11 zsidók üzlethelyiségének hasznosítása, \'
n mezőgazdasági érdekképviseleti szervek *UiOghizatnsának meghOBZ-s/.aliliilá«a, \'
ii közhasználatú líépjánuüváalla--Iniokról bkóIó rendelet végrehajtása.;
Az emberi agy mint villanytelep
A Kaisor Wilhohn Institm agykutató osztályán a háború alatt "is rendkívül nagy horderejű tudományos kutatások igyokozhok az agyban termett villatnosáriun ólul tani funkcióit kideríteni. Bergor profosz-ezelőtt \'20 évvel li-jolt !1 tudományos világ elé azzal a hí inul alom számiul menő felfedezéssel, hogy az emberi agy működése közben villa-mosáramnl termel. Az agyból- kiinduló elektromos- sugarakat fülfcdu-zöjük alfa. illetőleg bótiksugarnknuk nevezte ol. Az alfaHiigunikat \'vagy
lúillámokat ogy bizonyos frókyoncia,\' móg |>edig ni ásod líorcon ként H 12 rozgós joílomzi. A hota-huHámok rezgésszámának lólsóhntásti ozzj| szemben 100 kiírni .ingadozik. A kutatás további során megállapító!
Iák, hogy alvás közlwJL az agyhói myhig iasuhh, miWunerámként I ."i frekvenciájú lozgésok indulna
Kzekof dolfárhullámoknak nevezték cl. Némot tudósok, elsősorban .. Kornijiüllor tanár ós munka-távsaj szerint mindegyik egy részre egy-egy Majálos elektromos ^jéloiisV-g jellemző. Az idevágó kísérleteket ma oly Hiúdon végzik, hogy a kísérleti személyek haját nnntjcnokolüu konvliasóohlnttal átitatott\' flatiollho hurkolt ezüst vagy acéllemezt helyeznek, aiiiulvből vékony drólszálak vezetnek különleges erősítőhöz. A kísérleti szóméi vek agyában mog-lovó villamos feszültséget oseillo-graph-fal jegvzik fel. Az agvban kejetkezó előlit rolnii lániok fox\'zült-¦séiRi kb. 10 60 milliomod voltra rug. (MNK)
A (iOZKOKDÖ nyitva van öiggol 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délutáu és kedden egész nap nóknek.) Tolotun: 560.
Könyvnapok
könyvel kaphatók \'""
Schleas Gyula
könyvkereskedőnél Horthy nklós-ot 8. Telefon 128.
SZIWHAZ
Csütörtökön oste fél 7-kor általános közkívánatra. Utáltára « iitnUuadban.
TÁBORNOKI!!!
Nagy oparett 3 lelv.-ban, 0 képbsn.
Pénteken oste fél 7 iratkor
KSzhivdnatra I
Vörösmarty MII, Vibary Hédi, Soiskmliy Dozsö, Farkas lozsef \' felléptével
Fekete Péter
Opsretl 3 felvonásban.
Szűcs igazgató egy hétre eladta a kanizsai színházat a feleségének ¦_ ,„ . t .
-—--, . ,P-_. huy füstberrjont teiv és jeryek
a szezonra és a jövőre, amikből gazdagodna a kanizsai szlnikultura
Most íajudik a vidéki szinikorüle-tek ügye Budapesten. Nagykanizsát és kórnyékét iu érdokli a dölojt, mert t\'z a kerület nom szoretnó elveszteni :i íinslani u:nzL,atóját bzUcaLílszlöt. aki két esztendő alatt bebizonyította, hogy lehet « vidéken is szinvonalas színházat csinálni s "még a diáhoru okozta ombor- és anyaghiány időién is lehel hozzáértéssel, kemény akarattal, komoly rendtartással, nem kiméit áldozatokkal és orós magyar lélekkel jó magyar színházat adni a vidéki magyar közönségnek,
U| bpruM beoszt A*
A kerületi tárgyalásokra Kzücs László is felutazott Budapestre (ahol édesanyja hajlókat is homlwi-találal pusztította el már az első lánmilások idején).. Mgy hétig volt oda. Azzal érkezett vissza, hogv a
Kzhukorillot, ainolybo Nagykanizsa i* tartozik, némi szerencsés változási szenved a jolonlogi tervek \'uzo-riliL Arról van szó, hogy a Dunán-t-nlnak végre meglesz az önálló, ogy-Önletü Hzinikerülete. (Ma pí. a dunántúli kerület szín társulatának kell Ceglédre és Makóra járnia!) Loltot-ségeS, \'hogv Sopront és Ceglédet kika|icjjplják a kerületből és jövőre-már Szninhathelv, Kaposvár, Nagykanizsa. Szék sfohérvár, Veszprém, l\'áp;i iilknl maid ery\'szinikerületol. Hz is lenné logikus. Egyfajta lövegé, ciryivásn városok, csökkenti tá-voliViguk* A kerület igazgatója jö-íTirt? (s Szdts László lesz:
Egv !n.i.\'iri1\'! - hét nyereg
Van azonban még egy terv. Eszerint KzfÍPS liászló átvenne és más formába öutene egv kiwbti btidapostí színházat is a vidéki konsess/íó megtartása val.
M\'«kérdeztük, hogy ezt a kétnyeri:.\'" feladatot hogyan látná ol, llóg.v se a vidék, so a főváros ne |i;ili:i>Zr.ii<ljék.
Hogyan? Van nekem ogy niiirysxeru \'feleségem, válaszolta Szűcs igii^gaté aki most Ís százszázalékos niunkatársam ós a kamara által kinovezett színházi gazdasági főnök, lígy-két éve nn\'g idegen volt neki a színház világa, ma jiodig kész sz in ház vezető. Míg én a vidéki városaimban rakosgatnám ogvjuásrn a ntagyar szinikultura tégláit, ó elvezetné a (íesti vállalkozásomat."
.\' Minthogy az ujságini kisst\'- két-lítslve 11?» ffll a ceruzája hegyéről, az igazgató bizonyít:
-.\\lost is él voltam ogy hétre.
liz volt a fuleségotu vizsga hete. Ijo-vizsgázott az Önálló színházvezetén-bÓl. Méghozzá hogyan!? Tréfából nicgkérdeztöm,. mit adna azért a színházi hétért, ahiig nom leszek itthon? Krro a szó-szoros órtolnié-Ikíii megvette tolóm a színháznak ezt a lmtőt. Nom családi alapon, hanem komoly üzleti vállalkozásként, saját kockázatára, saját zsellére, Amint mcgérke.zAom, kifizotto a »vélolárat« ós olárulhatem: — o sem dolgozott liiába.
Ilyenformán órtliotó Szüi;s direk-lor .elgondolása, hogy ha megvalósulnának |>cati szinház-tervo), akkor a hosszan futó pesti műsorait ;js elhozná vidékre, amivel igen jól járna a vidéki szinikulturn. Ahogyan Bánky. Kóbort pondliztoti a táiTulatát a budapesti t\'j Magyar és a szögedi színház között.
Nf m- le« í7Jil>»(ltftrl
Kéi\'dezösködtünk a kanizsai színház hátralevő idényének torvei folól ís. Sajnos, a szabadtéri előadásról a lógivoszélyok mittí le kell mondani* Pedíg láttuk a levelezést, amiből kitűnik, hogy nagyszerű pesti opera-ogy liftes játszotta volna Kanizsán a Sevillai borbélyt. Oyurko-vics Mária, Maletzky Oszkár, Itá-uioii Imre. dr. Sándor István, Kürt-tös Károly, Ráca Tilda, Szócs 1>. Péter lotüik volna az együltos tagjai és Itnhányi Vilmos yozényelto volna a zenekart. l)e hát ¦ mint annyi "liiindónlki ¦ - eblm is litdeszólt a liálioru.
Ellenben lew^-.
Pesten több jó darabot vett meg Szűcs igazgató és niegérkezvo, máris megkezdte a Vaszary Muráti darab, »A jiénz nem boldogi t« ronde-zését. A kanizsai szezon junina •20-ig tart. Ha sikerül moghoaszab-bitani, akkor sorra kerül a. Pesten fiii\'isfél éves sik<?rt jelentő rovü-oiio-rett, az »Egy hoklog |>c«ti nyár«, iw\'stí vendégszereplők kel, valamint lühary Nándi (az egykori kanizsai komikus) darabja, a »Varjú fészek" é« a nagy drhieconi Ősbomntató sláger, a Kjánosbogárkán, valamint a Vígszínház nagy sikere, »Az utód«.
Nagykanizsa színházbarát közönsége iiiogszoTOtto és megtanulta ér-téjíelni Szűcs László szinházvozoté-sél és lelkes magyar kulim munkáját és nem minden önzés nélkül kívánja, hogy elgondolásai és tervei siktv-rliljenek és mielőbb ogy boldog magyar bókébon, váljanak valósággá,
Két budapesti lengyel egyetemi hallgató leütötte ős kirabolta két menekült társát a horvát határ közelében
Ncgy polgári lengyel menekült, | Multazsinszky két csoportra osz-
köztük\' Kot József 6s\'"Wank Mihály szereltek volna a Dráván át horvát területre átszökni. Volt két barátjuk, ugyancsak polgári lengyel menekültek, Novtovszky Mihály és Multazsinszky János, akik időközben mint egyetemi hallgatók, Budapestre kerültek. A négy lengyel a két budapesti honfitárs segítségét kérte az átszöktcléshez, ugy hogy a két utóbbi ezév április 15.-én le is utazott Budapestről a terep szemrevételezése végeit. Minthogy azonban ugy tudták, hogy Kot és Wank értékekkel is rendclkeznjek, már előre elhatározták, Hogy belemennek a szöktetés tervébe, de valahol a határ közelében kirabolják két menekült-társukat, A helyszíni szemle éppen ezért sokkal inkább a rablásra alkalmas hely kiszemelésére kelleti, semmint az átszökés helyének kiválasztására.
Április 16.-án volt \'a\'találkozó a somogyi licitese község határában.
tolta a hat tagu társaságot azzal az indokolással, hogy már köze! vannak a határhoz. A két csoport egy kilométer távolságban egymástól elszakadva haladt a halár felé. Az első csoportban volt a két kiszemelt áldozat és a két pesti vezető. Amikor a Hencse és Kadarkút között elterülő erdőbe értek, JMov-rovsíky kalapácsot vett elő a zsebéből és Kot Józsefet fejbeütötte. Wank Mihály társa segítségére sietett, de Őt meg Multazsinszky támadta meg. A dulakodás kemény volt, de végül Is Kot és Wank kénytelenek voltak elmenekülni. Bőröndjeiket a lámadók elvetlék, azokkal Budapestre utaztak, a holmit ott értékesítették. A két megtámadott lengyel ezután feljelentette a rablótámadókat, akik csakhamar a hatóság kezére kerültek. A kaposvári törvényszék mindakettőt 6-—6 havi börtönre ítélte rablás miatt. Az ítélet jogerős,
HÍREK
Naptár. Június 15. Celllöftök. Róni. kat Jolán. - Protestáns Vid.
— (Jézus Szive-ünnepe)
Holnap^ június 26-án ünnepli az-anyaszentegyház Jézus Ssive ünnepét, amely alkalomból a nagvkoni-Bftai templomokban íi már \'közölt időrendben - ünnepi szentmisék twz-iiek-és a hivők folajánlása a Szent Szívnek. Délután fél 7 órakor kör-inonot a kórház belső területén az Qltáriszentséggol. Amikor Kurópa sorsáért és így Magyarország létóért is folyik a nagy tusa, vogvünk minél töhben részt á holnapi isU«i-tiszteleteken, a magyar fogvverok győzelméért könyörögni.
— (A főszotgabiróaágról)
Dr. LonlAv Alán, a nagykanizsai járÚH főszolgabírója, háromhofos nza badsága után a mai nappal átvotto hivatala vezetését.
— (Házasság)
t\'zifni Anna \'és Mátrai Korona folyó hó 12-én házasságot kötöttok. i Minden külön értonitée helyett.) (:)
— (Polónyl György gyáaza) Fehér liliomos lélek kellett az*
ftgnok. A Gondvisoléfl kifürkészhetetlen intézkodóse porjg sújtott egy köztiszteletnek örvendő nagykanizsai házaspárt.. Polónyi György nagy- \' kanizsai jKilgári leányiskolái ígiws-gató és neje. Obotkó SarolUt tanáiné leánykáját,\'Polónyl Sárlkát, életének \'?"2. tavaszában nz Elet t\'ra mngához szólította hossza szenvedés nlán. Polónyi Sárika a szegedi taiiárképső növondóke volt, utolsó szigorlatát vó-Kczto, tanárjelölt volt. Moir]ieiL>g,«lolt (¦>¦ hosszú hónapokig vívta tusáját a kóc a riaial élettol. Bzüloi ti logne-. 1 yosobb tanárok tudományát vitték igénybe gyonnokflk nio^iientóséro, do az f-let l\'rli nn\'iskép határozott. Ma hajnalban jóságos szülni karjai között visszaadta feliéi leány lelkét a jó Istennek. A megtöri \'szülők mélységes bánatában az egész váron magyarsága osztozik. Pénteken délután négy órakor kisérik pihonf helyérő a rétin. kat. sirknrt szortur- -láatorméből.
— (Felkérjük)
a |Ki1gárÍ leányiskola tanulóit, hogv holnap, [vénteken délut/ui há-roinnogyod 4 órakor a r. k. bimotó előtt gyülokozzonok Polónyi.\' Sárika temetéseié. v (:)
— (A tűzoltóságról)
Krénusz Ferenc nagykanizsai tüz*. \' mester-kettős üiu)0|»l ült. A hivatásos tüzoltiWiguak éi\'domos tagja, akinek, kőt fia tényleges honvéd tisztes, most ülte inog házasságának, egyiken tűzoltói szolgálatának ozüst jubileumát. Ugy tudjuk, hogy a derék tűzmestert parancsnoksága kitüntetésre terjeszti fel a kerülőt utján.
— (Felkérem)
mindazon igen tisztelt ísmarésái-mut és ióharátaíinat, kik a »Nom adom fel a harcomé cimü verses könyvömet, átvették, do meg ki uom fizc\'ttélí, hogy az érto járó ösfixe-got % Zalai Közlöny nyomdájában kifizetni sziveskedjonok. lOgyiiiojülog közlöm, hogy korlátolt utóiinyiaég a Zalai Közlönynél még kapható. Tegzes lxijos.
— (Meg akart halni)
Vasa Pálné született Szabó Margit Magyarnlitco 108. sz. alatti lakos nagyon olkoaorodett lőhetett, mert minden áron inog akart válni na élettől. Egy óvatlan pillanatban Öngyilkossági szándékból tiszta szesat hajtott fel, hogy azzal elomépsze/ magát, do még idejében észrevették (y Issz&tl ttot luk u kórházba. Sulyos, de nem életveszélyes az állapota.
ZALAI KÖZLÖNY
VMA. június I.*»
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarataink ós issacrö-Beink, a Tüihaicos Szövetség es. az 1,arlesiük-t Ingjál, kik . felejthetetlen drága |úlei |eni, icstvénink ésrokenv itt
Szálai Jóxiíef
lemetéjáa megjelenésükkel vagy Mr-mely \'mit ivódon nagy fajdalmunkat enyhíteni iriyewe/.ck, fogadják eztuon is haiás\\Mz».ietilnKet
A gyászoló család.
Naffluuiiesa mo^yoi váree jwlgánnoa torétól.
1ÍÖ80/Í944.
Tárgy: Tankötelesek Összeírása.
Hirdetmény.
i\'Viliivom a Nagykanizsa varoe területén lakó szőlőket, gondozókat, munkaadókat, Mknok goniezásábBn tnnköte-1«\'« korban lévő (16. életévet folyó óv szeptember I-ík be nem Iflltój gyer-inckok vnriHHk, hogy a gyermekek születési anyakönyvi kivonatával haladéktalanul, de legkésőbb folyó hó végéig tsltétlen Jelentkezzenek a városi tanköteles nyilvántartónál (Városház, löldszlit :i:t szoba:)
A tankőtgles korban lóvfl gyermekek írásban la bejelenlendók Ez esetben jelenteni kell a gyermek nevét, pontos születési Idejét, szölfeiéd helyét, lakóimét, apja (gondozója) ne. I .foglalkozását
- A bejelentés elmulasztása kihágás.
Nagykanizsa, 1944. június I. ím* Polgármester.
Hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város eladja zárt Írásbeli versenytárgyalás utján az 1942/1943. évi vágásaiból származó és ©lflzŐ vevőtől visszatartott 1174 n,i tölgy-, akác-, cser-, lenyő bányalát — és 251 m> 25—10 cin. vastag tölgy, akác, cser, éger, nyír, ÍQ» és cseresznye rönköt — a szokáson lel f ételekkel, a K. M. rendeletek ezerlutl minőségben és árakon.
Ajánlatok zárt borítékban — „az 1942/1943. évi visszatartott szertára ajánlat- — felírassál ellátva 1944 óvl Június 22 én déli 12 óráig adandók be a polgármesteri Utalóba. A széria — vevő által bArmlkor olözetea értesítés után megtekinthető. Bővebb lelvilágo-sltáit érdeklődök a városi erdöhlva-talban kaphatnak.
Nagykanizsa, 1944. Június 10.
imi Polgármester.
Tárgyi Katonai kedvezmények Iránti kérelmek ben., ujtasa.
Hirdetmény.
Felhívom azon 1909-1914. évfolyamúéit besorozott egyéneket, kik a honvédőim! törvényben blztoBllott kedvezmények (tart. iIbzU kiképzés, családfenntartói, több katonát adó családok, Öröklött mezógsidaságok birtokosai) valamelyikére Igényt tartanak, hogy a kedvezmény Iránti kérvényüket hozzám haladéktalanul nyujtsAk be. Az Idő rövidsége miatt feltétlenül szükséges r kérvények hiánytalan okmáoyo lasa. Ezért kérvényét a benyújtás előtt mindenki matassa be a városi katonai ¦yüvántartónál (Városház, földszint 33. szoba), kl az esetleges hiányok pótlására a* érdekelteket szöbellleg ózonnal utasítani I \'gja.
Nugykanftsa, 1944. juolus 13.
Pofgármester.
Elsitétitéshez
papiros kapható
V
Munkaügyi előadót és választmányt rendszeresítenek a vállalatoknál
A rendeletet a legrövidebb Időn belül végre kell hajtani
A hivatalim hi|> mai szál
(leletet közöl arról, hogy minden,
vállalatnál, amely legalább \'?ó nlknl-maz.oítnt foglalkoztat, munkaügyi •lőadót kell, kijolöjni 8 napon MÍil éj munkaügyi választmányt süer-voz.ni Ifi najNin bplfll. A munkaügyi •loado kölniem fölügyelni !i inunka-rissoiiyokrá vonatkozó rondolkozééék
U\'ííii iir IV/, IlliaZi.! ! pftlin
sz»Ít megvizsgáljn, hiányok, mulasz-fcások pótlásai a munkaadónál szorgalmazza s erudmónvtolonsög osqtón joléntóM to.HZ, a munkaügyi hatósághoz. A munkaadó kijelölését annak adataival jelenteni k!\'ll az ijMirfol-
iigyelÓBÓghoz, és az elsőfokú ipar-luttóflóghoz. Az oMiulók fogadalmat tesznek. A választmányt részltem a munkaadó jolüli ki, réssboa :v niun-kavóllalók választják. A választás céljaira haladéktalanul növjegyzókot kell készíteni. A választást a munkaügyi elóadó és a vállalat két logró-gibb alkalmazottjából álló hÍKOnaág végzi. A választmány a munkaadó : és alkalmazottak közös vonatkozású I kérdéseit tárgyalja én a választmány álláspontját a munkaadó nidoniásara hozza. A rendelőt nómdSak magánvállalatokra vonatkozik, hanem ál-lumi ós más közületi vállalótokra in.
Zsidó-birtokból levents- és sportpályát létesítettek a csáktornyai levsnteifjak
Csáktornya, június 15 (Murakőzi tudósítónktól) A lovon-tomo/.p-nlom Murakri/.lx\'ii, hár csak alig húrom i-res, ihárís nagyszerű oredmóityokoi Uvl^-felmuuitni. Pedig n jtigoszláv Bzollómbon fölnövő-\', kódolt óa az iskolákból kikerüli ifjii-aágöt- nem volt könnyű munka víhz-s/,tii^ii;lni a liolyos utra, mégis n lo-venU\'U\'zolök H/.ívvoi ón lólokkol vég-\' zett ignsi iievelómirnkája nvotium ma mnr külső inognyilvt\'inuktütib.Ln is Hókkal i\'TU\'\'.ki\'si\'hli ifjiisíig. áll 1» \'•-azon a továhhi feliulatokra, mint 1011-bon. Kunok az. orrúiméin :* ¦ I\'-venteiininlauiiik ogyílí állptiiáHii .\'a a végzőit munka k-mutalója k-sz ju-. lúm 18-án tlHáklornyán. A i<HÚk-törnviti járási levi.\'iileuaraucsiiokf\'Hí ugyanis o napon rondosi meg a já-riuti l.(\'vi\'iilii-na|K)t. IC napún avatják fol u (oljoáon koraxoru levento gyiikorlóteret é« Kport|>ályiit, amely nemcsak a/.éit novosotos, mort Ahi-raköz.lHMi az olwí, lnuu>m azért is, mert toljoaon n lovon tói fjnk miinkúja nyomán épült.
A járnsi lovohto|>onMicLnoksug Hgyanis niogsiwrosto u Csáktornya é.i Dráviivi\'ihárhely közt ullorüló ü holdas, zhíiIó kózbon volt legoló Ófi
rét terülotot. Az elhanyagolt Ós róa/,-Im\'u hásxnálliatotlaii beiJO-hupáa területet, ahol kellett. fOltöltötték, iti.i.-.uti ogyongettók és a szorgos l.-\'vontemunka nyomán csakhamar kiépüli a mély salakos futópályás ás mjnden sportversenyhez nagyszerű
U\'m[<.\'t nyújtó sport pálya irt. .Mol-lolfQ a ho\'nvödpróha lotételáltox sxük-HÓgos tormőszeteH akadályok, vizesárok, sövópvkorités, dosxknpalánk, szakadék, stb. is kiépitlietö.^iloniint hely jut a modern löpálva kiépité-oóitdk ím. ;
A pályán naponta dolgoznak a azorgos leventéi fiák, ugy hogy Horthy .Miklós BSÜtotÓHitapján n lá-vóntó-nap már oson a pályán less mogtartlmtó. A pálya oikónsitéao a csáklornyai járási ós a csáktorn>ui körzoti loiontopanmcsnoksug érdeme és ókét mindonbon nagyban támogatta Csáktornya vezowflégö, valamint a .MAV is ,umoly uia<\'a ."0 vagon salakot ajánlott fel loljpson ingyen u sportpályához.
A volt. /.sidó-hirtok mindonosotro a legjobb célt Szolgálja igy: helyet éss lonotéségot ad a muraközi ifjúság egészséges, katonás és sportszerű noveléhóuok.
Polónyi György ^ nejR Obetkó Sarolta mint szólók fájdalomtól porig lesujtvu. dc a Mindenható szent akaratában való megnyugvással tudatják, hogy liliomlelkü egyetlen drága leánykájukat, utolsó örömüket és reménységüket,
POLÓNYI SÁRIKA
polgárllakolal tanárjelöltet
folyó hó 14.-én, este 11 órakor, sokatigérÓ földi.pályafutásának küszöbáréi. Ifjú életének 22. évében, az Ég (Jra mennyei szolgálatra rendelte.
Korán letört vlráglestét folyó hó 16.-án, délután A óraker a nagykanizsai temető búcsúztatójából, az ágostai hltv. evangélikus egyház szertartása szerint fogjuk a családi sírboltban az anyaföldnek örök nyugalomra átadni.
f-\'mlékét kiterjedt rokonság Is kegyelettel őrzi.
Nagykanizsa, 1944. évi június hó 14.-én. . .-(Jl .í ;jT:>íí;?\'í!__i: i. .¦___¦ .1 \'. .in .. / i . .
FŐ-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári .Jiónopohhan szombat kivételével, reggel 8-tól d. u. 4~1g egyfolytában tartjuk nyitva* Szombaton d. u. 2 órakor zárunk
TARJÁN-PÁLCSJCS.
Ujabb nagy támadás indult a Bolsana tótól daxahra
Az olasz hadszíntéren az !ul ¦gol szász -hadvezetőség erős páncélos és motorizált gyalogság harcbnvclésével tegnap ( ujabb nagy támadást indított
a Bplkena-fótél futakra. Hosszú ós heves baritok alán az ill \'harcoló tunerikni csapatoknak sikerült néhány helyi betörési elérni, de páncélos erőivel nem ludlá a hadászati előnyöket kihasználni. Epjr helyen 50 páncélosuk közül 37 elveszett. A középső arcronnl-szakaszról ós az adriai .szárnyról nagyobb hndniTiwiirtekol nem jelentettek.
Egy perc mosoly
1. Hét~zért...
- Miért keseredtél voy tí?
iVe is kérdezd! Azt álmodtam, hogy egy vr bettitt a vendéglőbe és azt mondta, a költségére, rendeljek mindazt, amit szemem •szám- kivan. Paprikás csirkét rögtön ehettem volna, mert készen volt, de én, os-tnba, töltött káposztát kértem.
- Na ést *
- Mit na és! Mire a töltőié káposztát megfőzték, addigra feUb* redf-em.
*
2. Az ís baji?
- Na, hogy vagj/ megélésedre n rőddcl?- — .....
- Bök baj van vele.
- Mi kifogásod tan rVen-e*
¦ Nem tud .kártyázni.
Hiszen annak asak örülhet*?.
¦ Igen ám, de. mégis kártyázik.
3. A végrendelet
Haldoklik az öreg székely és irás-lm foglaltatja a jegyzővel, két lamt jelenlétében, a testamentumát.
Már mindenről rendelkezeli, amikor a jegyzi eszébe, juttatja, hogy ö egyházj\'\' és illendő lepiu\\ ha meij-tmté.kezne. az egyházközségről is a vég rendelet ében.
Az öreg szídcely igazai wl a jegyzőnek w még égy pontot diktál a testamentumába: •>
-- Az egyházközségnek adoiiiá-nyozom azt a tinót, amelyikei most kei hete elloptak tőlem, de lia meg-.kerülne., altkor legyem a Józsi fiamé.
APRÓHIRDETÉSEK
MaubfxhatA, tzort>a m.r kocsist (elvess Város*. Zifnyl M.-u. 10. I!M>
*0Ai5-VBTDl.
1
MAORT-gáa palaohokbaiai Fnva-roiói.tthcrgépek.mezóitaidsságl ét itabll-motBiok lésiére állandóan raktárén tatt; Igénylő Ivet és felvilágosítást nyajt TeuUcb Uuiíiiv drogérli.
¦¦laeefc aladoh Slkitor-a. 11. 14»3
Bunosiya kapni ló Zrínyi M. a, 44. éi Klskantwán, Ktsrác-tuc* 32. alatt — Erdéiylnánál. _
Mlnduinapt levelezőiből ósnegyUlUV.i tOm«gb«ly«oet oejycggyUjtési célűkra m«a**"*eM- ^a\'oniiis. Zulut Kbslöny luikcsitóscgc, naponla dtluisn 8—7 óis koxött. Ü> a hirdetés mindig érvényes.
ZALAI KtiZUtm
POLITIKAI Nfli-ILAC Kiadja: „KöíuuidíisAnl ». T. Hii;iykíiiu-i-felelős kiadó: Zalai Kárely j Nyomatott a „Köísia/iitiiinjl U. T. Nasykanln.\' nyeaadájiban Nagykanizsán Nyomdáérí ftlel: r»i»i Karst»
?49177
Feladó
fy/.orkOf\'itÖsiß é* kiadóhivatal: 1-ö-ut 5. vz&ia. BjnífK.\'NztÖséffi és kiadóhivatal! telefon 78. sz, Mctrjolonik minden hétköznap délután.
Felelős szerkeszt/i: Barbarita Lajos
Blőllzatésl ara: egy hónapra «¦ pensfi"SO fillér,
negyodévróiia powrö 4« [liier.-Knyes.-záni: häiköznii? te (dl., szombatul) 30 fill.
Sikeres Bemet lerohanás megszüntette a caini védelmi rendszer nyngatl szárnyán fenyegető veszélyt
Az elimilf 24 óra legfigyelemreméltóbb esöményc, hogy a tvímelek ellentámadási kezdték Careníanríál\' és rMóiite.boiirgnál, Iclidl azon » ponton, ahol Montgomery le akarja vágni a Co-lentin-felszigctet Erancinország torzsáról és a szárazföld felöl Cherbourg felé igyekszik előrejutni.
Ezalatt a finn szakasz kivéte-
lével tovább tart a keleti szakaszon a nyugalmi állapot és mindkét részről a készülődés a nagy összecsapásra, l-\'ify látszik,
Sztálin csak akkor akarja megindítani tervezett naaij támadását a keleti fronton, ha az Inűdxjó kifejlődik és a várt nagy nyugat! csata \'megindul.
Egyre jobban mozgó harccá változik a normandiai harctér
A Berliner Rörsenzeitung irja: ,\\ Normnndiában folyó haiicok egyre jobban n mozgó háború jellegét ölti fel. Az angolszászok arra törekednek, hogV páncélosaik segítségével törjenek előre, de a német ellenállás, valamint a német támadások a csapatokat arra kényszerilik. hogy feladják a nehezen megszerzett te-
rep egy részéi. Képzeljük magunkat az ellenség helyzetébe, bizonvárn inasképpen képzelték cl ti/harcok alakulását és kilenc nap után azt hitték, hogy sokkol mélyebre ^fognak előre, nyonuiliii és ez is sokkul kevesebb áldozattal fog járni, mint ahogy az történt.
Tllly ós Coumont között csökkent az angolszász támadás ereje
Hitleriül") Az angol és amerikai inváziós hadsereg támadása Saint Lótól északnyugatra, valamint Cnrontnn és Saint Mercteglise közötti térségben csütörtökön nem csökkeni) hevességgel tovább fartolt. A Tilly és Coumont közötti szakaszét! csütörtökön délután érezhetően csökkent nz angolszászok támadása, miután u nénid páncélos kötelékeknek sikerült több merész vállalkozás során a brit harckocsi alakúin-
! lokál lerohanni. Kzzel megszűnt | a Cneni védelmi rendszer nyugati .szárnyál kőzvetlenükjenye-[ gelo veszély, mivel n némot hadvezetőség tartalékaival azonnal elzárta az üt keletkezett néhány rést ós mcgseiufcuásj lutto u httro-bíivetott brit páncélos egységeket. ASzajna-torkolat és Reuze-villé varos közölt csütörtökön a német parti ütegek eredményesen lŐllék az Ónie-torkolat kö\'o\'ében gyülekező bri" \'parli a szállító bajokat.
Nem sikerölt az áttörési kisérlet Saint Lo felé
(Interini) Az olózó napok rendkívül ínlvos Tesztoségoi után az angolszászét Tilly\' ís Coumont közötti torületon csak keskeny sávon folytathatták páncélos támadásaikat, melyokot a némolok mindenütt visz-szflveitek. Ugyanezen p területen az északnyugati irányból olóretófé német támadás jelentő* teret naer. én Tilty szilárdan német kézen van. A Csen tói északra fokvó borüloten l\'illy szakaszáig a britek nyugodtan vannak lOzzol szouibou uz észak-amerikai csoport, amely Ualloroyból kiindulva a délutáni órákban mogki-welt lettilo tóti nyerni, olIwsorodeU \'\'arc után "• * \' betört a német állásokba .de a németek oly hatásosait elrete-
szelték, bogi/ a Saint Lo felé irányuló áttörési kítéríetük ered
méni/telen inarailt. A Bayoauilm vereté útvonal mind kél oldalán támadásokat hajtoUajt régre. Itt egy uj hadosztályt iJS
tettek harcba és a tálljadást a\'némoL vonaluk mögött Intett ojlóernyós csapatok támogatták.; Az északame-rikaiak rohama összeomlott. Az ej-tóornyésök megsemmisítése még tart. A Viro torkolatának mindkét oldalán levő erős öss\'zovorii- kötolé-kek támadása arra irányul, hogy sz Isigny és Csőn között levő sávot délfelé kimélyítsék. Néhány alakulat bevonul I az egyei szakaszok lm, azokat a némot csapatok harcra kény-szorították.
Az Invázió eddigi területi „eredménye"
Az angolok és amerikaiak 10 nap-fal ezelőtt kezdték meg as inváziót <* ma (Jarentonnél 6 kilométert ju-
1,
tollak el a parttól ós még Csennél ís alig 12 kilométer az invázió* terület mélysége, óa Comoiiftl som
multa fölül a newyorki Brodway hosszát.
Nowyorki vélemény szerint nom lohot arra számítani, hogv az angol\' szászok ogyhamar áttörjék az inváziós frontot. A Normandiából érkező birokból szakadatlan és szivéé harcokról vannak értesülések, do ezek a harcok csak veszteséget okoztak az angolszász csapatoknak. Az invázió tiz napja megfontolásra és Plniélkodósro kósitot.
Legalább 10 partraezátlt hadosztály nincs tObbé
Tegnsp éjiéi 70.000 tonna hajót "süllyesztettekót\'"
A nyugaton répái angolszász támadás elsé R napján a német hadsereg június 1-t-ig 451 páncélost pusztított el. Tegnap éjszaka német repülők a Szajna-öbölbon csajiat-és hadiíiuyagszáilitö hajókat siily-lyosztettek el 70.000 tonna tartalom mai. Az invázió kezdető óta szak-onibOrek megállapítása Szerint a szállító hajók elsüli vesz tésévol 60 ezren fúltak a tengeri*.,
Az inváziós hadsereg eddig 200
ezernél több embert vesztett. Kzzel lehet megmagyarázni, hogy az angolszászok ozyro.,ujabb hao-osztályokat szúllitanak az invázió keskeny szakaszára.
Legalább Hz Ixadoszláty nem létezik többé és több hadosztály üléoroj* nagyon, ckókkopt. \\
A finnek mindenütt megtartották állataikat "
A keleti hadszíntéren a Ec-; keto-tengertöl a Einn-öbölig n. heves helyi csatározásoktól eltekintve tovább .tartolt n nyu-j galom. Ezzel szemben ti karélini földszorosnál . változatlanul tovább dut már három napja u küzdelem. A bolsevisták friss, páncélos erőket vetetlek harcba, harci repülőgépek lámoi/a-tásával. Különösen a karénai, arcvonat nyugati szakaszán fej-leltek ki erős nyomást.. A , fi\'uP; védő csapatoknak sikerült min7. donüt| megtartani állásaikat és, az egyes betöréseket megtiszli-, tani. A tegnapi napon a szovjet (50. gépet vesztett a teleti arcvonalon.
Az angolszászok világpolitikai helyzetét veszélyeztetik-
az inváztás hadműveletek
Gébbel* birodalmi miniszter, oík-ket irt a das Reieh legutóbbi •számában »Az invázió hátterei* óimmal. A bevezotőben kijelenti, hogy a fegyverek összecsapása a lelkek és a nevetek összecsapását is jelenti. Pált arra,- hogy az inváziót Chur-i-liiM Roosevelt Sztálin nyomásárs
v* folytatás.a-ö. oldalon.
Volt Idö Nagykanizsán,
amikor nem is elvélve, sőt a vá- ¦ ros lélekszámához viszonyítva elég szép számmal viseltek, az értelmiségi osztály tngjni úgynevezett >müvész-kulapot. Olyan volt ez u kalap, mint amit az Olaszországot járó művészek szoktuk viselni. Nagykanizsán az első ilyen » művész-kalap* megjelenése az utcán, ismert nagykanizsai urak fején, először érdekes voll. Aztán mind többen viselték, megszűnt az újdonság ingere* nz emberek megszokták fis lassan napirendre tértek felette. Polgárjogot nyert a xzólesknrjmáju ¦művész-kalap. Ugy voltunk vele, mint annak idején a dmkj-el-szoknyávnl. Csakhogy. ;a, uagvknnizsai uruk >müvész-ka-lapjai nom volt divat, som tüntetés, som asztaltársaság tagjiu-mak jelvénye. Akik ezekkel n kalapokkal jártok nz utcán, mind • tcstyérek. voltak. A nagykanizsai Munka-páholy tagjai, amely a Rozgonyi-uteábau székelt egv \'tiíglagyáros mecénás jóvoltából. A\\ka,lap ezeknél a jelvényt, az egyenruhát jelentette, és azt célozta, hogy az utcán megismerjék egymást — az egymásTrrVz tartozók. A kalapos urak a Hoz-gonyi-utcai kis földszintes székhelyükbe jártuk a -szabadkőművesség királyi művészeteiben* magukat \' lökélctesitom. Oda profán szem nem tekintbe- -tett be. Ahogy az elsötétített vakoló terembe léptek, lekerüllek n.»t, t.»-kalapok és szépen, szertartásosan, mint valamilyen angol vagy amerikai szektorius telepen, előkerüli n kőműves kötény, a háromszög, n malte-rosknnál, a kalapács, a szabadkőműves törvénykönyv., a halálfej és a többi valóban nevetséges maszlag és megkezdődött n »szert»rtásv.
\\ Ezek nz intelligens, söl sokszor hipermodern européerek nevetségesnek és csak n nép részére valónak tartották az egyház tanítását, szertartásait, mig Ők, akik > tudásuknál fogva-, felőlié érezték magukal mindezeknek, ők cirkuszi klown-jai lellek Béliálnak és társainak. Nagy gyerekek ¦¦ felnőttek ruháiban. Cirkuszi bohócok pongyolában. Reszkető, félő. ingatag eni-
eri bábok -oroszlán -bÖr-
em,i
A kalaposok azután behálózlak s vároafl. Titkos huzalukat kerciztül-kasul építették s vá-íosban, \'mindenüvé, hogy uz óvatlan ember soha sem tudhatja, hol mikor, milyen fárkasye-fembe esik bele, hol gáncsolják
ZALAI KOZLONV
Megjelent a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló rendelet
A végrehajtási utasítás decentralizálja a hatásköröket
viselheletlen munkaterhét a* lehetőség legszélső határáig kóny-
nyitsé. A hivatalos lap június 15.-j száma közli a varmegyék, városok és községek háztartási Igazgatásénak egyszerűsítéséről szóló minisztériumi rendeletei és egyidejűleg a belílgyntiniszler állal kiodott végrehajtási utasítást, A minisztériumi rendelet az önkormányzatok háztartási igazgatásónak egyszerűsítését a hatáskörük decentralizálása utján valósítja meg, (mti) •
Budapestről jelenük : Köztudomású, hogy a mai rendkívüli viszonyok között u közigazgatás szervet mindinkább fokozódó tisztviselői luúnnyal is küzdve, a legnagyobb erömeg-fesziléssel is csak nehezon hidunk megbirkózni a rájuk háramló ujabb és ujabb feladatokkal, Ilyen körülmények közöli a kormányzatnak elsőrendű kötelessége megkeresni az eszközöket arra, hogy u közigazgatásnak ma már szinte el-
Hót lopott kerékpárt találtak egy magrarszentmiklósi cipészsegédnél
Elcsíplek egy muraközi rézgálic-feketézöt
«1 «W mosdják ki twIetW az anatémát
Ezek a müvészkalap.-tuiajdo uosok mesterien összefogtak. Tolták egymás awkerét. Védták\' egymás érdekéi. I.t-feglák kocsijukba a társadalom élenjáróit csak ugy, mint azokon keresztül a szélesebb néprétegekel és igy tudlak egy bizonyos ideig hu-lalojura szert tenni u város éle-le lelett.
.Mikor Gölnbös Gyula, ez a ragyogóim széyp é$ tiszta ma gyár lélek megalakította a óiOVE-i, egyik elaö dolga volt a budapesti Pndmaujtzky-utcai páholy elfoglalása utáu, hogy Nagykanizsán Is kiebrudalta a földalatti t\'urómesterekel, a vörös száUásusniálókat a Hozgo-nyi-utcui páholyból és átadta a destrukció és nópboloudiiás I észkél a keresztény szociá I i s-Iáknak, akiknek zászlóvivője néhai dl\'. Tamás János hercegi jogtanácsos volt. Dr. Tamás hajtotta végre a nagy lukarit ást u szabad kőmüvespáholy bon, majd dr. Káluay Gyula rendőrfőtanácsos, a kapitányság akkori vezetőjének jóindulatából w páholy Házából u Szociális Misszió székháza lelt.
Hosszú évek multak el azóta. A művész-kalaposok- már régen kinn porladnak a temetőben, Eltűntek a kalapok és viselőik. A Hozgonyi-utcai Munka-páholyból az Úristen háza él buzgó magyar szerzetesnek szerény rendháza lett, amelynek kicsi kápolnájában Isten szolgája misézik. Ahonnan a jó Isten naponta küldi szét az egész város szegény népére áldásának bőségét, ahol a- nyomorúság gyermekei otthont, a nincstelenek segítségét, vigaszt és megértési találnak. Innen indult ki a nagy katolikus szociális gondolat, amely azóta beitatódott a városba és népébe, ki" itt gyújtották fel sok száz alkalomkor a magyarság és kereszténység Áldott lelkű Vesztéi a legnemesebb erényekel és érzéseket. Krisztus egyházának és eszméinek erős vára lett a Róz-gonyi-utcai egykori páholyból. Ma már azok is kevesen vannak, akik visszaemlékeznek a müvész-kalap- uralmának idejére ... Benedek liezsfí
Mi van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny csütörtöki, litíl. száma közli a roridelolot
u vármegyék, városok, községek köz igazításának egyszerüsitésérol,
német fegyveres alakulatnál szolgálatot teljesítő magyar állampolgárokról,
a hadműveleti területm azóló kü-liinlogoa közigazgatási mndelkozénok kiegéssitésárol,
a bivaly vészre vonatkozó intézkedésekről, \'
légoltalmi jelvény rendftzorwité-sóről, \'
R gyári munkaügyi előadókról ée inunkaügyi rálasztoiánTról,
iavitó érettségi ée kepeaitó viza-gálatokról. i
Könyvnapok
könyvel kaphatók
Soltless Gyula
könyvkereskedőnél
Hmlby liklói-Bt 8. Telelői 129.
t&ík éjjel a nagykanizsai vasúti állomás épülete elöl ismeretlen tetles ellopta llellér Sándor nagykanizsai hentes-mester kerékpárjai. llellér jelentési lelt az állomáson szolgálatot teljesítő Petővárj János rendőrnek A rendőr nem sokat teketóriázott, hanem azonnal megindítót tti u nyomozást, amelynek szálai Peszt Józsel magynrszentmiklósi cipcszsc-gédliez vezetlek. Petővari pa-roncsnoka engedélyével gépkocsiba ült és kihajtott Magyarszentmiklósra, ahol a lopott kerékpárt meg is találta. A rend-
Hirl adtunk annak idején arról fl kegyetlen gyilkosságról, amit ez óv április 2.-án éjjel Keszthelyen Monyai Gábor 21 öves és Turi Lajos 22 éves fiatal napszámos kövelett el. Akót legény betért egy keszthelyi korcsmába, ahol teleszívlak magukat alkohollal és ebben az állapotban tovább indultak a Petőfi-csárdába. Ott a tulajdonostól, Németh Józseftől rumot kérlek. Németh látva a két ember állapotát, a zárórára való hivatkozásásal megtagadta kiszolgálásukat. Erre a kései vendégek zajos jeleneteket csaptak, mire Németh kitette a két legény szűrét a korcsmájából. Ezek erre bosszul forrallak. A csárdával szemben levő telekre mentek, két alapos ahnafnhu-sárigot kerítettek és miivel mind a kettőt fűtötte a borgőz, lesben álltak, hogy meg támadják azokat, akik kitették őket a csárdából. Eközben arra vetődött Mészáros Géza keszthelyi bor-
őr a tolvajt előállította a kapitányságra, ahol kihallgatása alkalmával még hél más kerékpártól vujlásl ismert be. A tolvaj l őrizetbe vették.
Ugyancsak Polővárl rendőr őrszolgálata alatt letten érte Gasparies Jánosné perlaki lakost, amint Budapestről jövel engedély nélkül 23 kg. rézgáli-cot hozóK zugával, amit Budapesten kg.-kinl .\'12 pengőért vásárolt. A rendőr az asszonyt a rézgáliecal együtt előállította a kapitányságra. Guspnricsné ellen megindul! az eljárás.\'
ügynök, aki mit sem sejtve hazaidé lartott, családjához. A férfi közeledtére a kél cinkos odaugrott és a meglepett embert husángjaikkal addig ülötték-verlék, inig eszméletlenül ösz-szerogyott. A két gonosztevő borzalmas munkát végzett. Mészárosnak koponyáját valósággal szétroncsolták. Arra járó emberek találtak rá az ártatlan áldozatra, akit beszállítottak a keszthelyi kórházba, azonban már nem lehetett rajta segíteni, hajnalban kiszenvedett.
A két tettest a csendörök elfoglak és beszállították a nagykanizsai kir. ügyészségre. Italos- állapotukkal védekeztek. Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék Alma ssy-tan ács a. A bíróság a bizonyítási eljárás lefolytatása után líónyai- Gábort 8 \\oszten-Hci és Turi Lajost 10 esztendei fegyházra Ítélte.
Az ítélet jogerős.
19-14. június Iti
A nagykanizsai iparostanonc, iskola
értesítője az 1943/44. Iskolaévről most jelent meg Balogh Árpád Ijaz-gató szerkesztésében. Az iskola 38-Jk érlesitője bevezetőül Kovács J. András polgári iskolai tanárnak az ipa-rostauoiiciskolai tantestület szemináriumi Illésén tartolt előadását közli a tanonciskolái helyesírás oktatás feladataival kapcsolatban. Rcna\'-kiviil érdekes és hasznos útmutatásokat nyújt — bőséges és elrettentő idézetekkel — az újságok hirdetéseinek, falragaszoknak és cégtábláknak szörnyű -helyesírási pongyolaságokról^ illetve azok kiküszöbölésének szükségességéről. Helyeién mutat rá a tanulmány, hogy a: ipar és kereskedelem hírverő tevékenységében a magyar nyelv védelmét mindjárt a kereskedő és ipa-rostanonciskolai oktatásban kell megkezdeni. — Az iskola az elmúlt évben 42 osztállyal működött, ebból 26 volt iparos fiu, 13 leány- és 3 kereskedőtanonc osztály. Az iskola tantestülete 3 főhivatású, 20 mel-lékhivaiásit óraadó tanitóból és 4 hitoktatóból áll. Az iskola keretében mtíköd&tt a Szent László cserkészcsapat, a vegyeskar, dükkap-tár. Szent Klára Leánykor, a KIOE, a lius és leány önképzőkör, sportkör és levente csapat. Beiratkozott 240 fiu és Ilii leány iparostanonc, 53 fiu és 10 leány kereskedöta-nenc- Összes létszám 419. Évvégére a létszám 373-ra csökkent. Fclsin-badult az év folyamán 99 iparos és 15 kereskedő tanonc. Az iparostanoncok közt volt még 30 zsidó is az iskolaévben, a kereskedötanou-cok közt nem volt zsidó. Az egész iskolánál 4324 volt az igazoltan és 1500 az igazolatlanul mulasztót! órák száma. Az évvégi 373 tanonclétszámból 299 volt nagykanizsai, 22 volt bejáió a vidék lalvaiból. A tanoncuk közt egy olyan Is volt, aki főiskolai tanulmányokat is folytatott, ércttséglzcit volt 5, középiskola felső osztályait elvégezte 4, polgárit vagy négy középiskolát végzeit 98. Az iskola fennállásának 58 esztendeje alatt 17.699 tanoncot oktatott. Az iskola legnépesebb volt az 1924—27. években, amikor a tanoncok létszáma 1000 fölé emelkedett. Attól 1933-ig a létszám csökkent, egészen 404 főig, majd 1939-ig újból felemelkedett 607 főre s attól kezdve megint állandó csökkenés mutatkozik, a mult évi létszám 419 volt.
SZÍNHÁZ
Péntakan aata fél 7 órakor
Fekete Péter
Operett 3 (slvonisbsn.
Szombaton s-ste fél 7-kor
SZŰCS í\'JÍSXr.O felléptével
bakos ísíván.
a dcbrccml szfnbüz bonvivinjának vendégfcffépiével •
CIGÁNYBÁRÓ
Homantlku. nagy operett 3 felv.-b.n.
Szombaton d. u. fél 4-kor
Nagy gyermek-előadás
Igen olcsó helyárlkkil
Fö-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d. u. 4-ig egyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órahor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
Tiz évi fegyházat kapott a két fiatal legény, aki agyonvert egy keszthelyi borűgynöktt
Négy uj befU rijpcéduiák millióin: - ABIT
Látogatás az Antibolsevlsta Ifjúsági Tábor budapesti központjában •
Amikor a Koloti Arcvonal Bnj-lárai Szövetség1 megalakult, szorvoz-kodőshoz kezdtek a fiatalok ík. Azok1 !1 koroflatéhV magyar ifink, akik pchllf. ¦¦ kÜlc":ní:\'.lo Ggvcsüíotcklio. (::m::-rflllflk, elhatározták, hogy ogvosüle-; te»Ii helyett komolv, nomzoti órdo-kok szolgálatába állnak.
A fővárosban éa több vidéki nagyvárosban in apró röpcédiilák millióit dobálja a szól... ABIT... ABIT... ABIT... -- oz n négy kiabál mindenütt ős aki jobban megnézi a cédulákat .olvashatja róluk, hogv MiitiMsovista Ifjúsági Tábor? a iiovű annak nz uj alakulatnak, amolv néhány hót alatt a magyar ifjúság ezreitgyűjtötte Ogybo.
Az országos központban Budapesten, az 01lóí-ut 11 18. szánni díszes palotábon ogyotlon ogy örog,
hívatlan ösjogászt sem találtam. Mindén szobában lázas tevékenység folyik, csupa husz-huszonötóvos, sót altnál is fiatalabb bajtárs dolgozik
az aszlalok mögött.
— Karc! —- hangzik az üdvözlésük, amint bolápük hozzájuk.
Harc! — fotelom rá és az országos vozotőt korosom.
- Bent van kérem, — mondják készséggel és csodák-csodája nem várakoztatnak meg, mert oz itt nem divat.
¦ Ugy van az, kedves bátyám, - - magyarázza Padár Károly országos vezoté bajtára — hogy mi tudjuk, mit jelent az élónzobázás és^ a várakoztatás! Ezért nom utánozzuk ebtien sem az »örogokot«. Az az elvünk, hogYakt vezetésre alkalmas, annak mindig gyorsán és helyesen kell csolokodnle. Fiatalok vagyunk,\' Im) akarjuk bizonyítani, hogy a gyorsaság, nonj boszorkányság! Parancsot adtam ítl minden bajtársnál;. h«gy no legyenek kivételt senkivel és azonnal intézzenek ol minden ké-
st, kívánságot. Az ABIT colja ^>
Arra a kérdésre, hogv tulajdonképpen mi a célja az ABlT-nak, azt n választ kaptam, hogy óbbon a táborbnn az ifjúság a társadalmi hiányok pótlására törekszik. Az alapítók\' ugy látták, hogy a •magyar fiatalságnak szüksége van egy szV>r-rezotte, amelynok korotőbon fóleg bolsevista el Ionos tovókonységre kerül sor. y_ ,
Mi hom ismerünk társadalmi osztályokat. - mondja az országos vezotn. — tűnnek az az eredménye, hogy t
fáharunkhan nem nz \\tgynevezett tanultabb ifjúság vau nzám beli túlsúlyban, hanem az iparos és munkás fiatahág színe-java.
Mi minden munkát l>ecsülünk és minden munkát elvégzünk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült yégro ogy olvan szervezetet felállí-•kimink, amely kizárólag a mienk akár megfogadják a megnení-értők és nkoskodók ,akár nohi cgyetlon tömör táborban gvfiloko-zünk össze a reánk váró feladatok megoldására. Nem baj az. ha nem tudtuk, hogy kinek kicsoda és micsoda az apja, nagybácsikám és ogvobo. fő az, hogy mogérMük egymást és fogyói mozotlon állunk őrhelyünkön, ahogy az uj magyarsághoz illó. Külön kiomolom, hogy
mchi politizálunk,\' Nein nlakitunkpolitikni szervezetet,
„Akarjuk"...
tály talán magyar társadalomnak, inert magyar és magyar között csak abban isuiorünk különbséget, hogy ki mennyit dolgozik a magyarságért, Akarjuk, hogy a magyar ifjúság
\'léeiesség és áldozato«ság szolle-
annál tőhlwt\'-magyar Öntudatot, magyar népi szocializmust hirdetünk mindenütt. Mivel podig a politikát száműztük és étetünk céljává azt tűztük ki, hogv.
utolsó csepp vérünkig a bolsevizmus ellen harcolunk, a mi táborunkat minden bocaülötes magyar ifjú erősítheti, Reánk nem vonatkozik az a* rendelet som, amely kimondja, hogv a leventék tiein loholnék >polítikai párt tagjai. Ezért az AlilT zászlaja alá a leventék Ís beállhatnak és be is állnak!
Kz nem korlátozza őket a lovontoé|el keietében vállalt és kötelező munkás ságukban, sőt... .Mi magunk zárjuk kí tagjaink sorából azokat, akik nem teljesitik kötelességeiket,
A közóllBÓg a sajtó utján szerzett tudomást arról a vezotŐképző-tan-folyatríról, amely Budapoflton a Ma-, gyár Tudományos Akadémián znj-lótt lo az elmúlt napokban. Nyolcvanöt vidéki ABIT-vozotő nyert itt szellemi felkészültséget, "magyar népi szocialista irányt. A legkiválóbb vezető omlioiok jelentők mjoma ton-folyam pódiumán és napokon át oktatták az antibolsovista ífjak vo-zoíoit arra, hogv milyen szempontok szerint irányítsák majd az ABIT országos szervezkedéséi. Minden nagyobb városban és községben megalakulnak az ABIT\' szervezetek,
A Nemzetvédelmi Akadémia tanulságait a követkozőkben foglalták össze az ABIT vozotÓi:
Akarjuk, hogy inindun fialat magva1\' tisztán és világosan állást foglaljon a bolsevizmus óllon.
Magyar népi öntudattal fel vér lesoti; magyar ifjúságot akarunk, a moly szembeszáll mindon, a magyarság ollón irányuló törekvéssel.
Akarjuk, hogy mindon bolsó rend incglwntására irányuló törekvés lo-Küzdésébon részt vegyen ós a külső arcvonalon is megálljába helyét.
Akarjuk, hogy minden fiatal magyar munkálója legyen az uj, osz-
inót ájxdja és mindig jéjiéldáva) járjon elu magyarságban, elszántságban én önfeláldozásban.
Akarjuk, hogy n magyar népi szocializmus gondolatának jogyólion épüljön fel az uj Magyarország, inert ez az egyedüli biztosíléka további fennmaradásunknak.
Akarjuk mi is a szociális munka-\' államot, mert a magyar ifjúság minden munkát vállal a magyarságért és csak a magyarságért akar dolgozni. Osztatlanul" sorakozunk fel azok mögé, akik a magyar nomzot-szorvozoí megvalósításáért dolgoznak.
. Akarjuk, íiogy az \' egységes éa egyetlen nenizotszervczoten belül a magyar ifjúságnak is meg legyen á maga méltó helye ós szorope. •
V.r. a ineguy Unikornis nom szorul bővebb magyarázatra.
ft ,
smwed?
Számtalan emberen segít a Pyramidon
\'tabletta. Ön sem kivétel!
Agyonszúrta a feleségét — két évi fegyház
Muraközi osaládl tragédia a törvényszék előtt^;V:"p
A muraközi Vnsliegyen lakott Leszar Pál 56 éves horvát gazda feleségével. A házaspár az utóbbi időben elhidegült egymástól és csakhamar úrrá lett a kis hajlékban a civódás, Sokszor szótnlkoztak.össze egymással. Május 9.-én Leszár egész nap »a- hegyen* . tartózkodott. Mikor eslc a férj hazatért, az asszony szemrehányást tett, sőt a férj bemond ásn\' szerint ~ nyakon is ütötte, aki viszont az asszonyi erre az udvari vízgyűjtő gödörbe lökte, de aztán csakhamar kisegítette onnan. Azonban n civódás folytatódon. Leszár azt akarta, hogy az asz-szony irassn vissza ingatlanát az Ő nevére. A megbántott asz-, szorty válaszul perdült egyél és a hálál mulatta az urának. Leszárnak sení keltett több, elő-
kapta a konyhaszekrényből a nagy kést és\' azt hátulról az asszony*testébe mártolta. A szúrás az\'ülőgumö melletti ért találta és elvérzést okozott. Az asszonyon nem lehetett segíteni. Leszar csendőrkézre került. Behozták Nagykanizsára és átadták az ügyészségnek. \'
Most tárgyalta ezt nz ügyet a nagykanizsai törvényszék bün-letötnnácsa dr. Almás;\'* Gyula tőrvényszéki elnökhelyettes elnöklete alatt, A férfi beismerte lettét, azzní védekezett, hogy nem akarta megölni nz usz* szonyt. de annyira felháborodott, hogy a hátát mulatta neki, -liógy késével lielészurt. A törvényszék két évi fegyházzal stijlolta, figyelembe véve az cuy-bilő körülményeket.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szog-
otalványok beválthatók és tlíMtífik.
HofhMrr gépek, gépariL usapagyfém ** golyós csapágy Igénylését alintézem._
ZALAI KOZLONV
Gelse és környéke
A G.EL8EI leventék vasárnap Nagykapornak leventéivel jáíszóttak bajnoki mérkosést, mélyet 5; 4 (3:-P aranyban nyertek meg. Qelse olbi-zokcúottaága majdnem végzetes lott, csak n második fólidöbon, amikor komolyan votto a mér kőzést, lu.\'ott győzni a saját pályáján. Nagykapornak mellé ollonfjjje volt és\' mindvégig uviittá tudta lenni az orod-ménvt.\'Géllóvék; L»ukács TI. (8), Nemes ós OdrovicVilldlvo Bokk (S) és Takács. Gelséból ki kell omolni Belina iátokat, aki a mezőny legjobbja. Fiafal tehetséges játékos. Jók Nomes, Lukács, Havas, illetve Kö-vos, Szabó és Bokk. A mérkőzést Havasi vezette.
*
A P0LÖ8KEF0I leventék vasárnap rendezték leven to-nupjukat és a \'hősök ünnepét. Isten tisztelet után a leventék kivonultak a hősök temetőjébe. Fegyelmezett sorokban vonultak fol Pölőskofő, Zalaazoilt-balázs, Kacorlak és Börzöncó lovontói. Mogkoszoruzták a hősök emlékét, majd Tomozor Lajos plébános méltatta a hősök emlékét. Utána szavalatok kövotkoztok. A zalaszentbalázsi leventék közül Szálai László ¦ é.s Béli László szavaltak rátelmntt-sőggo.l. Pölöskefűról/ szavalt Ikmkos Maria, Födő Katalin és Németh Margit levente-leányok, a leventék közül Kovács Menyhért, *BödÖr László és Méhes István, mind szépen adták elő a rábizottakat. Litánia után felvonultak a gyakorlótérre, ahol megkezdődtek a vórsonyok. Az oredménvok a következők voltak:
11» in, sik fután. Első futam: 1. Kovács Sí. fEolöskefő) l\'íl mp. ± Gouelhoim f*\\ (Zaluszontbalázs. II. futam: 1. Szálai L. (t\'ölöskofói 18.2 mi). 3. Magvar fKaporluk) lü.Ü.
400 ni. sikfuíás:. I. Péli L. (Za-laszontbalázs) 65 mp. "2. Kovács M. (Pölőskofő) mp, Magasugrás: 1. Pap (Pölőskofő) I-10 cin. 2. Magyar (Kacorlak). 8. Szatai (Xalaszont-balázsi,- Távolugrás: 1. Genet-hoim L. (/jalnszentlialázs) .480 cm. ¦>. Szálai .Pölöskefól. !1. l\'rtp l.P\'i-löskefó). 4x100 m. staféta: 1. Pölőskofő, *2. /íulaszonthalázs. 8. Kacorlak. Sulyoobás: l. Harangozó P. (Kacorlak") 802 cm. 2. Adorján (Pölőskofő). :}. Csizmadia (J5a-laszonthalázs). Verseny után a lo-vonto-otthou előtti téren a zalaszoiit-haláasi lovonték szájharmonika zenekara adott szórakoztató zenét Sobrik Károly levente énekszámaival, akinek kollomoe hangja és szép nótái sok taj>sol arattak. Majd a pöloakofő;] leventék szájharmonika zonekara is bomutattá ludasát. Kral méuyhirdelés után Tomozor Lajos plébános, a Lovonto Egyesület elnöke szélt a fiukhoz. Készüljetek fel lolkilog és lostilog mondta —, hogy készen találjon benneteket mindig a Haza arra is, hogy\'előtéteket adjátok érte.
Oröinihol kell megállapítani, hogy kevés község vau a környéken olyan, ahol annyit áldoznának az ifjúságért, mint Pölóskofén. A voraenyon a falu apraja-nagyján kivül ott volt a íalu egéSK vezetősége. Ott volt liéuész Lajos zalaszentbalázsi. főjegyző is, idíi minden inoginozdulá-sáí szemmel kiséri az ifjúságnak lierkos János igazgatóval -együtt.
Pölőskofő részétől Tomozor Lajos plébános és Bros Pál biztosíték, hogy jó közökben van az \'ifjúság. Kacorlak község leventéi szintén jő későkben vannak, biztosíték jó szereplésük a vorsonyon. A vorsoiiy vé.giMYvlniényo: ¦
C Pölőskofő. 2. Zalaszenlbalázs. 3. Kacorlak. I. Iliázönce. A PölÖakofö Diéskál mérkőzés olma-ra.H, mivel Díóskál nem jelent még, —í*;\'—
Betörtek a litenyei fflszolíabirósáflon, sz elásott zsákmányt más betörök megdézsmálták
Lelenyén minap az éjféli órákban vakmerő betörés történt. A főszolgabirósúg altisztjének lakása melleit van a bün-jeikamra. amelyben lőbbok közölt sok elkobzott vadászfegyver, rcvohyr. töllények. lisztes egyebek voltak. Ismeretlen tettesek felfeszítetlek a kamra ablakrácsát, bemásztak az, ablakon Ót a helyiségbe és a legjobb vadászpuskát, pisztolyokat és egyéb értékeket elvittek.
A csendőri nyomozás bravúros munkát végzeit. Sikerült úgyszólván órák alatt a tettesekéi Tóth János (Számadó\') és Pepita Péter letenyei gyári munkások szemelvében elfogni. Kihallgatásuk alkalmával elmondták, hogy szereltek volna mulatni egyel, de nem volt pénzük, azért összebeszéllek, hogy
valahogyan pénzt szereznek . Egyikük bemászott az ablakon és kihozta a zsákmányolt dolgokat, mig a másik kinn vigyázol!, hogy valaki meg ne zavarja okot. A lopott dóitokul, a földeken eláslak. Később érle mentékVde egyik sem enilékc\'« \'t már, hogy hol is ásták cl a lopott dolgokat.aunyira részegek voltak. Mikor végül mégis megtalállak, szoniorunn tapasztalták, hogv zsákmányukat valaki már felfedezte, felásta és alaposán megdézsmálta. Az eredeti betörőknek csuk a maradék jutott. Tóth volt a fölöttes. Pepita a falazó. Dr. Slur Dénes klr. törvényszéki vizsgálóbíró mind-keltőt kihallgatta,
Zalai és s&mogyi fiuk tűzkeresztsége
A sebesült századparancsnok legendája
atrmvfd haditudósító zet, lieni-o torpan meg tőlo. Az ukrajnai háború újoncai készülnok ii támadásra. Az élszakasz már megindult. Megszólalnak az orosz aknavetők. VerÜ; az erdő Hzogélyét. Hírből már ismerjük ezt a fegyvert. Az orosznak meg kel! adni, jól eé-lo/nak. A század azonban nom rendül -meg. Kováért Ödön zls rohan emberei élén. A támadók tudják, hogv széniben Imi vannak uz ellenséges fészkek; F,gv terebélyes fa mögül előbukkan egy orosz fej. A zászlós m/ni sokat tétovázik, (Kisháza 80 \'méteren biztosan dobott, jól irányzott kézigránát repül a .kezéből. A következő pillanatban karjait, széttárva lianvalvágódik ?1 inusz-Itézilumi és máris kezünkön van
Alig szürkült ínég. A-magaslaton fenvves szögelvén a z:í*zh>alj tá--madásra készült, fin egyik századával tarlók. Az arcokon nyoma sincs az izgalomnak, inkább valami különös elszántsággal kémlelnek a völgyön túlra, keresztül H. falui), ogy Insehbeinelkedésio, ahol egy süiüii ültetett fenyósor sötétlik. A támadási cél a fonyósoron tul a régi temető.
Fél nyolc. A nap már magasan jár. A völgyet megülő tejfehér köd szakadozni kezd. A századparancsnok kiadja támadás . előtti utasításiul. Működésbe lép a tüzérségek ágyúi és az aknavetők, aluixison megdolgozzák a terepet. A kitűnéon beásott orosz még-lapul, Pontosan
nyolc óra. A század mögött magas- J. az első fészek
Intőn lassan elhallgatnak az ágyuk és az aknavetők.
Közeledik a nagy piUnnat
Ezektől a percoktól függ minden, Hogyan sikerül a megindulás, hogyan fogadja a század az első tü-
első orosz^gép-
puska. A többi már könnyobbon megy. líövid idő alatt bárom fészket sikovüll kiomolni. Megszólalnak újra az orosz géppuskák. Dó nenia honvédra lőnek, A menekülő oroszok után zuhognak a lövedékek.
A főhadnagy hordágyon vezeti tovább a támadást
Hihotcllen\' crőro kap a. század. | znd átvágjál magát
Az első percek sikorei olyan önbizalommal töltik ol n zalai, somogyi, bajai, bácskai és szatmári fiukból álló zászlóaljat, hogy a végső siker máris biztosnak látszik. Közben azonban megsebesült százodpsrancr-nnkunk, Arpás-Erdódi Gyula fhdgv. Súlyos szilánktalálat érte csilléjén és karján. Nem számit. A főhad-nagy kitart n helyén, u támadás lendülete nem csökkou. Hiába minden kérés, 0 parancsnok vezet tovább. Hordágyra teteti magát, ugy viszik olÖro. A példa fokozza a"z emberek elszántságát. Most már a Itosszu is sarkalja okot,
A nagy lendülettel támadó század már elérte lí. község szélső házait. A tűzkeresztségen átesett fiuknak, itt a harc legsnlvosabb fajtája jnt ki mindjárt osztályrészül:
* holyaeghftro. Ue oz "nem legyiirhotetlen akudálv. Ilázról-házrn halad előre a támadás Bebizonyul, hogy a régi katonai erények\'nem haltak ki a hős apák fiaiba!. Bátrak és olórotátók, elszántak és leleményesek, férfiak és bősek. Do alig van már valaki, akinek testében ne lenné egy-két aknasziláuk. Korekos honvócT csak ugy foghegyről jegyzi mog:
.... Kgy érzííin, mintha szúnyog csipet ( volna még. A mellébe és a karjába kapott szilánkot. ^.
Kovács zls arca vérzik. Fejét ís végigszántotta egy szilánk, mikor ¦gy pillanatra levotlo sisakját, hogy tneglöröljo izzadt homlokét.
"fvotnény, elszánt liarc utáji a szá-
átvágjál magát a község egyik roRZon. Megállíthatatlanul tör tovább a. cél felé. Ilíszen a sötétzöld fenyővel szegélv.)zott temető olt a magaslaton már nincs ís óban messze, fös a fehétvn csillogó\' [tir-iiáti hegyeken\' tul még !:• som bukott a nap, amikor a súlyosan se-Isisült Árpás fhdgy jelentése inog-érkezett a parancsnoksághoz.
A kítüzíitt célt elértük, a magaslatot birtokunkba vettük. S ezon a
napon
uj legenda születet\'.
A sebesült századparancsnok hősi legendája. A Bobesült parancsnok pedig a parancs clbnéro sem hagyti ott katonáit. Ott áll most is fedezé-kébon. Markáns, borostán arcára büszkén tekint minden katonája, amikor fejében sáros sisakkal, szúrósan figyol az ellenségre, vagy nődig Imjtóisiassáctot sn^áizö meleg tekintettel körülsimogalia fiait.
It. falu is a miénk. Sötét éjszakában kísértetiesen lángolnak a fölgyújtott házak. Mind orvlövész fészkek voltaik, kezdve a templomtól a papjakig. Itt femit az állásokban liedig serény munka folyik. Jól bo-ássak magukat katonáink. Csend van. Csak itt-ott hallani némi halk suttogást. Knilókozndk a fiuk, a rohamról bőszéinek még nagyon beimo élnek. Aztán a jótékony álom lász.dl a szem))illákra, csak a* figyo-lök virrasztónak, Meg a jörórök, akik a .szomszéd kötelékhez indulnak. K velük elindul útjára a legenda, a Hoboaült hős losondája,
Iván Lánzló lutg/f
1944. június ír
KÖZGAZDASÁG
A magyar mezőgazdaság gépesítése
A háborús gazdálkodás közopoUe a mozógazdasairi géiwaités igon nok vonatkozásban foglalkoztatja\' u szak. köröket és a közvéleményt iM. \\ Mezőgazdasági Közlöny egyik ízj.\' mában érdekes cikk jolont meg bímI kapcsolatban dr. Sövényházy Zoltóú miniszteri KOgédtitkár tollából.
A cikk fejtegetései szerint a ma-gyár földi nőve lés ügyi kormú\'nviat szívesen áll róndol közéjé te u moró. gazUasági vállalkozásoknak gépek és eszközök iH\'szorzósénél, ezt azonban nom tartja elegendőnek, haneni a gépi gazdálkodás fejlesztésű és minél szélesebb körl>oii való elterjoai-tése érdekében egész szervezetet kivan létrehozni. Rbből a célhói u ország minden olyan vidékén, ahol érdt-mos, gépszövotkozotoket létoaii a kormányzat, a mezőgazdasági b-tniíTák segílaégévol. A géiHzövotkit-zotnek tagja lobot bárnjolyik fó|<|. birtokos, földbérlő vagy mezőgazdasággal foglalkozó személy. \'Célja a gazdaságok oróteljes gazdálkodását elősegíteni a közös gépszerzés ós géphasználat alapján. Ennek értől-inelwn a szövetkezet kölolosségogon doskodni az üzemanyagok, gépalkatrészek, nyersanyagok boazorzésérál, a géjník,\' eszközök és berendozések megfelelő karbantartásáról, S7.ak-szerü\' kezeléséről és megfelelő ki-l^li.isználásáról.
A szövetkezet évente nnuikntei-vot készít éa óbbon felfekteti, hogy a szövetkezőt valamennyi, "tagja .a* év folyamán hol, mikor és mennyi ideig rahpti igénybe inozógazdasiii torülotónok mogfololó arányban a szövetkezét közös gé[WÍt. Ainonnyi-bon valahol a gaztiák száma nincsen akkora, hogy szövetkezetet loliesaon alakítani, alíkor uiogánjogi társasáp szejzódésso] kell. a géjx\'k hasznáki-lál biztosítani, GéjK\'k köícsniiadásá-val más szövetkezet (termelési, fit-gyaszlási, hitolssövotkezet) is íeglsl\' kb/.hatik, ha azok a tagjai, akík ebhez hozzájárulni kivannak, a szövetkezet koliolóbűh kötnek ilyen irányú szerződést.
A cikk szerint a kormányzat elhatározta, hogy a gépszövet kezelők melleit minden mezőgazdasági k:i-niara területén alakit ogy-ogy szövetkezeiét a géptulajdonosok ós szö-votkozotek érdokvédelméro. Az ílyoil szövetkezetik> niíndeti gazda boíőp-In>t, . illetve olyan mozögazdasági géntulaidonosok is, akiknok a fflid-niuvelésügyi nüuisztéríuui által adott támogatással szorzott gépoik értéke az ezer pengőt moghaltuljít. lOzenkivül mindüii más gazda vagy góptulajdonos tag lehel, aki állami Uimogatás nélkül tett szert gépre, do hajlandó gépét gondozás céljából a szövetkezőire bízni. A szövotkeiot célja fólog a gó)wk állandó ellen-őrzése, karbantartása ós gondozás*, valamint a gójiok műszaki irányt-tása. A tagok a szövőt kezet műszaki szolgálatait akármikor igénybo vg-liolik.- . ¦-,
A földművelésügyi ininÍBztérium a gépsz övet kezetok mogalopitápáiiAK niogköimyitéso céljából mar eddig is egységes alapszabálvniintákat bo* c=»Ajtóti az érdoltoltok \'iiendolkezés.\'r és teszi ezt a jövőben, is. A magánjogi társaságot alakítani kívánó or-dokoliségoknok ugyancsak rondolko*
1.044. Junius IB
ZALAI KÖZLÖNY
5
,?»610 úH «g7 •uy^vi társasági azerzódse-inüw*.
Kzidéeeerint a DJezŐgazdaaági kamarák 6a más illetékes azorvok állandó ós sikoros működést fejtenék ki a \'gépazövotkezetok léteeitóso órde Úbeu. Most már csupán u gazda-Lözönség megértésétől és\' saját érde-bűinek kellő fol íüiiiű résétől függ, uiüzóifazdaségunk gépesitése éa i\'oj-líAZlésa iránti állumi segítség ús tlótelat&ii milyen wredmónyokto vta»t.
Tej- és husbeszolgáltatas
kérdéseivel foglalkoztak ax AlsAdunan-lull Mezögazdastfll Kamara szakosztályai
A Kaposváron székelő Alsó-dunánluii Mezőgazdasági Kamara növénytermelési es. talaj-rnüvelési, Vajamint áUattenyész-tésx szakosztályit, folyó évi június hó 13.-én szakülést tartolt ni időszerű kérdéseknek még a közgyűlés előtt leendő szukeub-LÖru .megtárgyalása végeit.
A növénytermelési szakosztály elölt Csepinszky Béla tubi uradalmi főintéző ismertette az uj nagyjelentőségű olaj és rosl-növényt: az olajtextUmáiyvát és bemutatta az abból készült kö-lelekct, valamint zsákanyagokat.
A szakosztály elfogadta azt a javaslatot, miszerint a földművelésügyi minisztérium rendelje el, hogy a mezőgazdasági ku-aiarák a folyó termelési évben a nagyobb szójatcrmelö gazdaságokban n szója fejlődését és terméshozamát a helyszínen ellenőrizzék és ahol jó terméseredményt mulató és nem levél-hulialÓ szóját találnak, amelynek szalmája is jó takarmányt biztosit, azt az idelö gazdaságokkal raktározlassák es ebből a szó ja vetőmagból történjen jövő évben a kamarai kerület szójalermelőinek vetőmaggal való ellátása.
Az állattenyésztési szakosztály részletesen letárgyalta uz uj husbeszolgáltatas Kérdését, valamint a lóórtókesilés jelenlegi helyzetét. A szakosztály több határozatot hozott, amelyek közül igen nagyjelentőségű, amelyik kimondja, hogy a kamara kérje, hogy az, eddig megállapított lehenenkénti b\'UU liter lejbeszolgállatási mennyiség 02 első tehén után 300 literre csökkentessék, a második után pedig ne Ü00, hanem 000 litert írjanak elő. Ezzel a rendelkezéssel a nugycsidádu kisemberek lennének főként megsegítve.
Ugyancsak halározatilag kimondta a szakosztály, kérje a kamara illolókcs helyen, hogy a kötelező husl>eszolgál látással kapcsolatosan a beszolgállatás egyes időszakaira eső husmeny-* nyiség pontosan állapittassok meg. Kivonatos .lenne a kötelező mennyiséget havonként, vagy legalább negyed évenként meghatározni
A szakosztály határozati javaslata az is, hogy az egyes vármegyei állattenyésztő egyesületek kapjanak felhatalmazást annak ellenőrzésére, hogy a gazdák tenyésztésre, alkalmas marhákat husponlban ne adjanak
Naptár. Június hó 16. Pintek Rém. kat. Jéius szive. - Protestáns juszlin.
A GOZFOBDÖ nyitva ran roggol 7 ólától oato 6 óráig. (Hétfő, azerda, pontok délután éa kedden egész nap aóknok.) Telefon: 660.
Zsidó házakba telepitik a vármegyei hivatalok egy részét Zalaegerszegen
Zalaegerszegen n vármegye házán az utóbbi években egyre szűkösebb volt a hely a hivatalokban. Most hogy a zsidó lakások Zalaegerszegen is felszabadultak, ez nőkérdés is megoldást talál. Értesülés szerint u vármegyeházáról több hWsrtult kitelepítenek a megürült ^ nu-gyobb zsidó házakba. A főszolgabírói hivatal is elköltözik a
jelenlegi bérelt épületből és szó van a tanfelügyelőség átköltöztetéséről is. A vármegyéi székház zsúfoltsága igy megszűnik és a földszinti eddigi hivatali helyiségekből néhányai átalakíthatnak vendégszobákká, amikre ugyancsak nagy szükség van a szálloda nélküli megyeszékhelyen,
Az egerszegi motoros összeütközött egy elszabadult teherkocsival
Zalaegerszeg, június Ki A zalabéri vonalon csodával határos módon játszódott le egy vasúti szerencsétlenség, A minap éjjeli nagy szélben a pu-kodi állomásról elszabadult egy teherkocsi és a szél kihajtotta azt egészen a temetőig. Éjjel 3 óra körül érkezeit három órás késéssel a budapesti csatlakozása celldömölki motorvonat, A nyill pályára kisodort teherkocsii ti vonal vezetője csak az
utolsó pillanatban vette észre, ugy hogy az összeütközés elkerülhetetlen volt. A motor kiszaladt a rétrOj a másik két kocsi I pedig felborult. Csodálatosképpen az utasok közül komoly baja senkinek sem történt. Kel utast a helyszínen részesítettek első segélyben és csak Perszegi Gózii veszprémi szabót kellelt a zalaegerszegi kórházba szálli-lani. A vizsgálat megindult. Celldömölk felé 6 forgalmat átszállással bonyolítják le.
HÍREK
- (Az alispán^ szabadsága)
Zala vármegye törvényhatósága dr. Uraiul Sándor alispán kérolmóip ujabb két hónapi iMnegagabadaágnt engedélyezett.
- (Főszolgabíró kirendelés)
Az alispán dr. Bosniczn l\'nl tb. fósKolgnbiró, főispáni titkárt Csáktornyára rendelte ki és megbízta a rósáolgobfrói hivatal idoiglonon vezetésével. Helyette a főispáni titkári teendőket dr. Somos Ferenc vármegyei aljegyző látja el. ¦ (Kitüntetett tábori lelkész)
A Kormányzó (Jr ÖfoméJtéeaga Schwoitzor József nagykanizsai kor-ház-lolkész, tábori lolkósznok az ellenség elölt tanúsított vitóz magatartásáért a Signum Lnudist adományozta n hadiórora szalagján. Kdiweilznr Józsof honvédlelkész bárom heti szabadságra szülővárosaim, Nagykanizsára érkezett.
- („Bencze bácsi" nyugalomban)
Nincs ombor Nagykanizsán, aki nc ismerné az öreg »lloiiczo bácait«, BoiicZQ Gyulát, a Zalai Közlöny pónzbcszéttŐjót. Behozó Gyula nyomdász, botÜszodó ós mint ilyon buda-iK-sti óh más nagy városok nyomdáiban eltöltött gyakorlat után 1010 óla NngvknnizBun dolgozik. Mikor a Zalai Közlöny reggeli újság volt, Bonoze Gyula éjszaka a szodószok-rény mellett dolgozott a mób asor* galmával, hajnalban ment haza a
nyomdából, hogy rövid pihenés után,
mint a vállalat\'pónzbyszodÓjo folytassa munkáját. Hosszú úrokon át
komériyon ós becsülotoson dolgozott
BonosO Gyula és novollo fol családját ugyanebben a munkás, dolgos Hzollemhen. Ilonczo Gyula mindmi-kor a megtestesült megbízhatóság
és beeAlelésség volt, aki omollott
toljoaon csidiidjának ólt. Most, hogy 81 évi szorgos ós Példás munkásság után, 70 éves korában július olwijé-vel megválik alkalmaztatásától éa visszavonul a iól megérdemelt nyugalomba, a Zalai Közlöny szorkesz-lóségn, kiadóhivatala éa hyomdaval-lalata a legteljesebb ot ismerés, Itaa-lelot ós a becsületes munkának kijáró nagyraboesüléssoi. btieauzik tólo. Igazgatóságunk kitüntotéare torjoszti foi a miniszterhez 3-1 esztendői mintaszerű, hünógos munkásságáért.
- (Nyugdíjazások)
Zala vármegye törvény hatósága saját kérelmére nyugdíjazta Rozsot
bajos znluszenlbalázsi segédjogyzót, \'Acs Imro csonka hegy háti kürjogy-zól éa Mediobi László viziszent-györgyi kör írnokot. 0r; Caiezár Já-taoo volt koszthelyi segéd jegyzői azért nyugdíjazták, mert dókunfalvai áthelyezését nom fogadta ol.
- (Az ABIT felhívása)
Az ellenséges lerrnrboinhúzók vidéki városainkat is sorra látogatják. Utasítom a/. Anlibolsovista Ifjúsági Tábor összes BzorveZotoit és az ösz-szes Imjtórsakat, hogy a romoltaka-ritás ós a tűzoltás \'iiiunkálataihan mindonhon az illotókopok aogitaégén logyonok, akár Önkéntes; külön csoportok, akár máa szorvozotok köretén botul. Tadár Károly, az ABIT országot* vezetője.
Junius hó
15- 18-íg
NÉP MOZGÓ
Csütörtöktőt-vasárnapig
Zsigray Julianna hires regényének filmváltozata a
FÉLTÉKENYSÉG
ÜFA vtlághiradó. Aktuális részletek napjaink izgalmas eseményeiből.
Xlöaddsok kezdete: ?4, f* éa órakor.
- (A bombakárosultak)
folfleKÓlyezéaém Zala varmogve törvenynatotága 10000 pengőt szavazott meg.
— (Felkérem)
mindazon igen tisztolt ismerőseimül és ióbarátaimat, kik a »Neni adom fol a harcom« oimü vorsoa könyvemét átvették, de még ki nem Hzótték, hogy az órto járó Ösaze-gol tu Zalai Közlöny nyomdájában kifizetni sziveakedjonok.\' iigyidojüleg közlöm, hogy korlátolt monnviség a Zalai Közlönynél még kapliato. Tegzét Imjoí.
- (A Ludovlka Akadémián)
egy alapítványi holyo van Zala vármegyének. A kövotkoző tanévre esak ogy pályázó volt, Kémuth Józsof znlaogorszogi nagy korcskodó fia. A törvényhatóság javaslatba hozta az alapítványi holyro.
— (A tapolcai Tavasbarlang) óvóhellyé kiépítésének folytatására 80.000 pengét fordít Tapolca község u vármegyo hozzájárulásával. Az öss/.egot köTcsiinból fedezik.
- (Kilökték a vonatból)
Bosica l\'álné budaposti lakos az önkéntes kiüritéa folytán Zahu^gor-szögen akart idoiglonoson lotoloj>ed-ni. vonatra ült és útnak indult. Útközben » túlzsúfolt vonatból vúlol-lonül kilöktök aigy. hogy a lábán sórülésokot szonvodott. A zalao^or-szegi kórházban á[>oljiik.
mozi
Fóltókenység
Jfondtak ezt is\' mondtiík *zl is erről a filmre fol dolgozott \'/aigray-rigCnyról, amit tegnap mntatdft lx> a nagykanizsai Nóp-mozgó. ICgy bizonyos: ¦ a magyar "iipiUünunka, a magyar sorajavTlö rfzftnííék tragikus szópségo bonne van s őzért a rendezési mórotok loogyazorűaitéso, a jolenotfűzés\\ liolyenként kozdot-loges volta nem olyan ár, hogy, a film no érdemelné meg a magyar
jössándoknak járó figyolmet. Az amerikai filmipar dollárhcgyein bizonyára Bzéditőhh lott volna az alföldi homok- és Bártenger helyére
termékeny, egészséges, gazdag paradicsomot varázsló munka ábrázolása, bizonyára fiittoros görl-pom-pávnl oivszlotlék volna fel a magjai-filmen itt-ott tul kamaraazinpiulos tárftasági jelenőtökül. Ikí nem tudták volna beleönteni azt a lolkot a filmbe, ami lépten-nyomon kisugárzott belőle és ami — magyar létok volt. Mugyar, ahogyan egy magányos lé-lokból nagy álmok szülot-nok. Magyar, ubogyon az álmokból szintű romantikus lendülettel munka lesz. Magyar, ahogyan ellenséggé válik az íh, /kkiórv minden erő, akarkt, lótok munkába feszül. Magyar, ahogyan még az óg is elleno üaküszik. F:s magyar, ahogynn rértanuja lösz az életcélul vállalt feladatnak. A házasság erkölcsi helyzoto nom ogjo zik a történetben a korosztóny mo-rnllul ós nom is elég moggyósó a fiatal Bzogényiokon (Tolnay Klári) azorolmo a jócskán Örogodó sógor nagybácsi (Somlay) iránt. Mágia szép oz a szentimentális érzós-rihar, amely csak a balálban talál feloldást. Kár, hogy filmen végig boaz-szantóan értliolotlenül kong a bo-azédhang, sokszor óppon olyan helyen ia, ahol ogy bzó, ogy hangsúly is fontos lonne. ;
1044. Június is.
A nagykanizsai klr. torvényaxák. P. 1208/1914. axám.
IdóxA hirdetmény.
A nagykanizsai klr. törvéntezék köz hlrrérteszl, hogy a Nagvknlíaal Bank-egyesület ée Délratai TkplAr Rl. felperesnek Epplnger I. éa Fia cég 6« társsl alperesek\' ellen , 1&000 P Iránt Indítóit perében a perfnlvétolre éa érdemleges tárgyalásra hatAraapot lü/ött és tel* hívta a feleket, hogy
1*44. évi Juliim hó 8. napján délelőtt O Órakor hlvatshu helyisé gében (Törvényhez. F.rzaóbel lór 7, hAz-¦zAia l. emelet 88. a]t<Wsm aluli\' Jelenjenek meg, ^gyszersnilnd pedig Epplnger I. éa Pia cég tulajdonosa Doaner Imre alperes réazére — aki Ismeretlen helyeu tartózkodik — (ipy gondnokul dr. Hajdú Gyula (lnyvédet (lakik Nagykanizsán) nevezte ki.
A blréaég felhívja alpereat, hogy a fent megjelölt határnapon es órában jelenjék meg, mert ellenkező éneiben as ügygondnok fog holyette eljArnl.
Nagykanizsa, 1944. óvl JudIus hó 2 napján.
Dr. Hámori Zollán sk. klr. hvzckl bhó.
A kiadmány bltelúOI: Itcgyl Ilona s. k.
A nagykanizsai klr. törvényszék. P. ]-¦¦!) hi-ll. szám.
fdéző hirdetmény.
A nagykanizsai klr. törvényazók kit-hlrrő\'teazl, hogy a Nagykanizsai Bai.k-ogyeaUlet és Dőlzalar Tkptár Rt fel-pereanek Plltetky Lu|za, Dounnr ArpAd ó« neje HummormlJllor Elza éa Epplnger I. és Fin oég alperesek ellen ÍQ.OOu P léke Iránt Indítóit perében a perlelvé-telro és érdemleges tArgynláara határ\' napot Űzött «s felhívta a toleket, hogy
1(144. 4vl Jullua hó 7. napján délelőtt 0 órakor hivatalos heiylaó gében (Törvényház, Emébot-tór 7. házasam I. emelet 88 ajlóazfcin nlH(t) Jelenjenek meg, egyszersmind pedig Epplnger I. és Fia cég (Üouner Imre tul.) alporcs részére — aki Ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. TAmAs János nagykanizsai Ugyvé det (lakik Nagykanizsán) nevezte kl.
A blrétág felhívja az alperesi, hogy a fent megjelölt határnapon és érában meghatalmazott tlgyvéd Által Jolenjék meg, inert ul\'eukezó eoulbeu az ügygondnok fog helyette eljárni.
Nagykanizsa, 1014. évi Június hó 2. napján.
Dr; Hámori Zollán sk kir. Isiéki blré.
A kiadmány hiteléül: Hegyi Ilona B, k.
IMI ,1,1,. tlulv,
A nagykanizsai klr. törvényszék. P. 1Ü7S/UM4. szAdi. ¦ ,
Idéző hirdetmény.
A negykaulzeol klr. törvénysiék köz hírré teszi, hogy a Nagykanizsai Bánk-egyesület és Dólzalnl TkplAr.Rt. tel-lelpereeii-k özv. poilák Jótaeío* Pótlék Ida én Hnlmoe és PollAk borkereskedés kópv.: PollAk* Adoll alperesek ellen 4200 perigő tőko és Jár. Iránt Indlimt perében a perlelvételro határn-tpnt itlzüit ki és felhívta a teleket, hogy
1944. évi Jullua hó 7. napján délelőtt O Órakor \'hivatalos helyiségében (Törvényház. Erzsébet-tér 7. házszám 1. omejet ¦ S8. ajtészám alatt) Jelöniének meg, egyszersmind pedig özv. PollAk jérjjetné PollAk Irta. Halmos és PollAk bo.kcr.Hk. (képv.: PollAk Adoll) alporesek részére — akik lume-rétien péiyeD tartózkodnak — Ügygondnokul dr. Saller iatvAn ügyvédet (lakik NagykanlzíAn) nevezte kl
A blroeag felhívja az alperetokot. hogy a fent nieg|elölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd Által Jelenjenek meg. mert ellenkező1 .hm ben ../, ügygondnok log helyettük eljárni.
Nagykanizsa, 1944. évt lunlua bó 2. napján.
Dr. Hámori «k. kir. tszéki búé.
A kiadmány hiteléül: Hegyi Ilona a. k. ¦ tWT tlilv. Uuw.
Folytatás ai 1. olda|réL
Indította meg. A megindulás emelőjének hosszabb karján Sztálin ül. Akár az angol, nkár az amerikai legkedvezőbb loltsHósegekkel számolunk,\' csak azt remélhetik, hogy a némot védorót nnnvira meggvongi-tik, hogy kéntelen lesz a jnvólion a Szovjet-Uniéval szomlx-n\' való vé-dokezésro.
a: angolszászok azonban olyan méretekben véreznek el ezekben a harcokban, hogy a dönti pflt-lanatokban nem tudunk majd védekezni a hiiheviznius Cliró/Hti előretörése ellen. Az invázió katonai támadásának oz a politikai háttere. A brit és amerikai plutokraták nz créa némot háílso.roggol a Szovjotot akarták
gyontriteni .hoorv Ók maradjanak a neve tó harmadiknak. A nyugati támadással oz a holyset váratlan fordulatot vett az angolokra és az amerikainkra nézve. A I,a Manche csatorna mentén olyan mé ml ok lton vesztik a vért, hogv fel kell voiniÖk a kérdést, hogv egyáltalán meddig,, onojodhetik mog ezt világpolitikai
helyzetük komolv vészelve nélkül. Win kell félnünk, írja cikkében Gflhbols de ii\'-ni szabad önma-<-jinkhan tetszelegnünk sem. A há.-honi még semmi (okíntótlKtfl nincs eldöntve, még csak nem is dorong a végsó nap. Osszo kell tehát szólítanunk fogunkat és tovább dolgoznunk a háború győzelmes befejezéséig.
Carentantól dóim a németek elhárítottak az áttörés veszélyét
lott támadás indtill meg. hogy áttörjenek Saint\' Lo iráuvában és elfoglaljanak egy fontos ui elágazást. Az amerikaink egy erös^ejtőernyős csoiwrlol is u földre dobtak. Mielőtt iizonbuh uz cjtőomyősök benvatkozluit-tak volna n harcokba, a nétnel tartalékok inegsenVniisj lettek őket.
a frontális támadás éppen iiau mcaliiti.siilt, mint avé* d\'lml állás jobbszái-mjának át karolása A némel eník Caretaiitól délre és délnyugatra derekasan megálltak helyüket, igen eró\'s amerikai nyomás ellen. A németek hosszú harc titán elfoglaltuk egy fontos helyiséget és ez által kiküszöbölték nz amerikai áttörés ujabb veszélyéi.
A kiegészítő némel jelentések szerint most már világosan felismerhető, hogv az angolszász főparancsnokság az inváziós arevonulnn uj súlypontokat alkotott. Egyikei Sinus Lo és Commio közölt, a nílásorJfknt Bnycaux és Saint I.onát. a harmadik f\'arcntánlól délnyugatra húzódik I.iltry és Convniio Ic-repdn egész nap támadták a némel állásokat, hogy azt délkeleti Irányban állörjék. Igv akarták megdönteni a Cnontol északra levő erős német állást, A brit támadások l.illn/nrl voltak a leghevesebbek és natjij veszteség tttéttéft /»"-multak ölen: I! páncélos csalókban a, brillek 71 páncélos harckocsit vesztet, lek. Bnyeaux és Saint Lónál erös páncélosok által tánioga-
Sztójay minisztereink átvette zalai mandátumát
(MTI)\' Balatonfüred és Tapolca választókerületének népes küldöttsége tegnap kereste fel a minisztereim")köt, hogy átadja neki az egyhangú megválasztásról szóló mandátumot. A küldői Iséget gróf Teleki Béla Zala vármegye főispánja vezette. Az üdvözlésre Sztójay
Döme miniszterei nők a következőkben válaszolt: Az űgy* hangit választás erőt ad u számomra, hogy nyimluZt keresztül vigyem, nmit n nomlzcl és a magyar haza érdekében szükséges n\'ek tartok. KlÖször a hadviselésre gondolok, mert meg keli nyernünk ezt a háborút.
Feloszlatták a Nagykanizsai Kaszinót, vagyona levente-célokat szolgál
(MTI) A bolügyminisztor a Nagy kanizsai Kaszinót, minthogy az ol-. nénlolonodés folytán élőt képtelenné vált, másrészt] mert annak működése közbiztonsági szeinwntokhól amúgy som kivánaU*, a legfelsőbb
felügyeleti joga alapján feloszlatta és ugy intáakotiott, hogy a megszűnt egyesülőt tiszta vagyonát lovonto célokra való felhasználás végett bocsássa Nagykanizsa város rendelkezésére.
VILLAMOS ÁRAM-SZOLHAL\'i ATÓ RT.
Ara masi milk flzatésa, raklimSolók,, blbttji(lant4iak, uakaxarú •\'etvlláoaaltés minden vlll&mos Úrdé^ban a1él«l&H 9-«á! délMtáM 1« órAig* Ca«ng«ry<-ut oi, ftnluiton 204.
Nagykanizsa megyei vároe pslgármes tere tél.
Tárgy: Katonai kedvezmények Iránti kérelmek ben.\', ujtáaa.
Hirdetmény.
Fülhtvom azon 1909-1914. évfolyamból! besorozott egyéneket, kik a honvédelmi törvényhnn biztosított kedvez.-menyek (tart. tl«7,tl klképzée, cealád. frnnlartél, töhh ka\'oaAt adé családok öröklött mezÖgavdaBAgok blrtokonaij valamelyikére Igényt tartanak, hogy a kedvezmény IrAnll kérvényüket hoz. zAm haladéktalanul nyújtsák be. Az Idő rövidsége miatt feltétlenül szükséges* kérvónyek hiánytalan\' okmAnvo-IAhh. Ezért kérvényét a benytiltás előtt mlfidmikí mutsisa be n yAroal katonai nvllvAnltirtéiiál (Vár.oBhAz, földszint 33. szoba), kl az esetleges hiányok pótlá-náni az érdekelteket szóbelileg azonnal utáallant lógja.
Nagykanizsa. 1944. junlua 13.
Polgárrrteater.
Nagykanizsa megyei város 1 polgármostorőtÖl.
11B80/I944.
lArgy: Tankötelesük összelrAsB.
Hirdetmény.
Felhívom a Nagykanizsa város területén lakó szüléket, gondozókat, munkaadókéi, kiknek gondozásában tsukflle-les1 korban lóvö (18. ólelővpt folyft év szeptomber 1-Ig be nem tttltö) gyermekek, vannak, hogy a gyermekek szUIetéai anyakönyyl.kivonatával hala-döktalsnul, de legkósébb folyé hó végéig feltétlen Jelentkezzenek a vároal tsákötelee nylfvAntarténAI (Városház, földszint 83. szoba.)
A InokÖteles korban lévé gyurmekek Írásban la boleleiitondők. Ez esetbep jelenteni kell s gyermek nevét, ponloa születéKl Idejét. Rzatotésl helyét. lakaimét, apja (gondozója) nevét, foglalkozását..
N A bejelentés elmulasztása kihágás.
NBgyknnlzsa, 1944. Június 1. m, Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
tlsitviaelét felveszilnk. Hangya klretidrlt-ség. \' \' _20«2
B«Ját*A niliultiicst, vagy csak moso-RKlásbes bejárét kertiek. Csiayl Llizlé-utca 21. ¦ \' " 2003
¦AORT-gám palaokQkbaM i Fuvi-rozék, tcbeigépck, me^égaidasa\'gl é* stabil-motorok lészere Allandéaa raktáron tati ; Igénylő Iveré» íelvlligoilláitflyult TeMl\'ch UuizlAv drogéria. 1*34
M«lau>«fc átadók Slkitor-u. 11.
Oyermck apaptkaoal eladó. Keglcr Eötvös-tér 18. 2006
Mindennapi leveltxéib^t öa>z«gyUltÖll t5ma0bélyao«t bélycggyüjtéil célűkia mattnraaaak. Barbini tu, Zaini KÖalflay izcikciitéaége, ntponla dílutáu 6—7 ó.« kOiaOtt. li. a htrdclia n^lndtfl érvényes.
BÚTOROZOTT SZOBA
MAORI\' tiatlvl&elfinő butorpaott •zobát ftaraa, Clmelict a Idádéba. 2000
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KflrBaidafárjI R, T. HanyVmrtnw\' Feleiét kiadó: Zalai Karol. Nyomatott a „Kbiaaidaaagl ll. T. Nagykanlio\' nyomi|iJábM Nagykanlisárt Nyomdáért (tlel: ZoUl KarM)
CIbi:
Beidlokosat: Tábori poilu
84. *vt., 135, ii, Nagykanizsa, 1944. június 17. szombat Ára 30 fillér.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
gzcrkOtttűSégi *« kiudôklvatai : l-\'ű-ui (V.¦¦szám Szerkesztőségi Ca kiudóliivutall telefon 78. az.
HoyjeloÜffc minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbants Lajos
tilöüzetesi ara: egy UÓlapra 4 peugó 30 filler,
. negyedévre 12 mn«6 4» fillér. Egyes szánt; hétköznap te liti., szombaton 301111,
Pilóta nélküli robotrepülőgépek borzalmas hatása afenákkiii árasztják el Londont és Délkelet-angliai
A washingtoni finn követet és három követségi tisztviselőt felszólították az Egyesült Államok elhagyására
A szlevák fővárost és Bécset bombázták tegnap
A mii m inváziós fronton csak , helyi lollogü harcok folynak és mindkét, fél az átcsoportosítással van elfoglalta, a németek mindont .megtettek a megtorlásért Anglia ollón. Ab angolszászok tol jóson tájékozatlanok az
uj német fegyverrel széniben Öa \'azt som lohotutt még-állapitaní, hogy az ágyútűz hata-sos-c ozok ollen. Illetékoa nomot katonai holvon tartózkodnak minden felvilágosítástól a technikai részt illotóen és csak annak a megálKpi-tasárs szoritkoznak, hogy távolból irányítható, uj invázió ellenes fegyverről van szó.
Az uj fegyver bővülésével kapcsolatban Sundormann mogállapi-. uitln, hogy a légiháboru megindításáért, nők ős g/ormokek bombázásáén a felelősség kérdése ismét felniéiül. Idézte a New-York Post ró-gehbi mogállapitásáti mely szerint a korlátlan légihábom a német nóp logjobb tanítómestere őa moat as angoloknak is loss alkalma « tanulásra.
A Wilhelm Strassen a megtorlás megindításáról nem mondtak véleményt, miről a szévitö tul komolynak nevezte az eseményeké* ahbos, begy az olkŐTotkozendo napok ta [lasztalatai o\'ó olózotos megallapitá-sokjit füzzón.
Az első hlr az uj nőmet fegyverről
(STl) Csütörtök este óla Délanglia étlen újfajta robbanó testek-kel több támadóul intéztek. A légi felderítek megállapítása itzerint a aagy kaliberű é* borzalmas hatású robbanó ttintek marit pusttiti hatást végezlek. Anglia •télkeleti partjait messze világító tüzek világították meg. A robbanó te*t hatása olyan, amilyet még Anglia nem élt ál.
16 órás légiriadó volt Londonban
hau állanak. A raauti forgalom lie-lvonként teljesen moglxSniilt. London lakosságán ogyro norekróbb felölöm vett erőt. A londoni rádió ogyidóro beszüntette adásait, később ogy kisogité állomáson hanglemeze-kel adtak. Különösen London déli részén BÜrii füstfolhék lobognék és loholetlonnó lesznek minden oltást.
ytockhólnjból jelentik: A brit fó-táIos tegnap ólté At a hábóru leg-hosszabb légi riadóját. A londoniak 16 órán át ültek a légoltalmi pincékben. Tegnapról mára virradó éjjel a némot légiorónok az uj robbanó lostokkol indi tolt támadása a legszörnyűbb pusztítást idézte elŐ. A tengorparton álló raktárak lángok-
Égő hajókaravánt sodor a víz a Csatornában
melynek több hajója lángbubo rultan égett és tehetetlenül so-doi\'tfl őket tovább a víz Nyilván belekerültek az uj német robbanótestek utvonalába.
Tegnap a kora reggeli órákban a csatorna vidéke ellen végrehajtott repülölámadásról visz-szatérő pilóták jelenlelték, hogy ii csatornában egty ellenséges hajókaravánt figyellek meg,
Félelmetes fegyver a pilóta nélküli német repülőgép, — mondja az angol hírszolgálat
Az NTi közli az.angol hírszolgálat jelentését az uj német fegyverekről, amelyek lövedékeinek nyomán óriási tüzek ke-ki kéznek. A brit jelentés szerint van valami féleliliotes abban, hogyan közeledik a pilótanélküli német repülőgép. A gépnek egészen jól kivehető ritmikus hangja van és a gyenge érveréshez hasonlítható. Éjjel a fíép hátsó részén sárga fény gyul ki. A péntekre virradó éjszaka több óra hosszat lőtték »z újfajta német repülőgépeket, melyek megszakítás nélkül Dél "iigliíi lelett keringtek.
Az angol közbiztonsági mi-
niszter a következőképpen nyilatkozott ezekről az újszerű fegyverekről :
Mihelyt egy pilótanélküli gép motorja leálí. az tud jelenti, hogy ilt a robbanás ö -10 pere imtlva bekövelkczik, A robbanás elöl mindenkinek szilárdabb helyre kell húzódni, még. azoknak is, akik a hazákban tartózkodnak.
Pozsonyt és Bécset bombázták iefínap délelőtt
A Szlovák Sajtóiroda közli, hogy ;iz angol és amerikai repülőgépek tegnap délelőtt Pozsony lakónegyeden bombázták.
A polgári lakosság körében veszteségek voltak. Az ellenséges gépek több hullámban érkeztek ti város fölé és lakó-, főleg munkásnegyedeire romboló és gvujló bombákat doblak A tűzoltóság haladéktalanul meg.
kezdte a tüzek elollását. Az esti órákban szlovák repülőgépek jelentek meg a város felett cs rőpi cédulákon kitartásra szóllitol-ták fel alakosságot. A szlovák fővárosban ma reggel nem jelénlek meg a lapok, csupán a Zsolnán megjelenő Gárdista közölte a támadás részleteit.
Bécsbél jelentik, hogy póritok délelőtt az angolszász légioró támadást intézőit líéc\'s ellon. A táros külsó korülotoíbon és a táros szólóin ledobott bombák károkat okoztuk éa a lakosságnak tonztosógoi toltak. Több ellenséges gónot sikorült lelőni.
Heves légiharook voltak tegnap a Dunavidék ós Ostmark felett
(NTI) A Dunavidék és Ostmark területe feleli tegnap heves légiim renk voltak többszáz négymotoros bombázóval, amelyek erős vadászvédelemmel Magynrországos ós Szlovákián át á Német Birodalom fölé re-
püllek, A német vadászrepülők 22 négymotoros angolszász repülőgépet lőttek Ír, nagyrészt még a berepülés alatt. A1 német légvédelmi tüzérség lelőtt néhány repülőgépel.
Több helységet visszafoglaltak a németek az inváziós arcvonal egyes szakaszain
(Interinf) Az mtázió.v arcvonal amerikai szakaszának két pontján
Wült sor lóigyobh harcokra. Baínt
Rglisotől északra oróa kötelékek támadlak a .lémet biztosító rónaiakat, a németek néhány kilométerre tisz-ssaronultak nyugati Irányban; A másik amerikai csoport Caroritanté) délkeletre tőrt olőro a Viro folyóig terjedő szakaszon. IH a német elo-terépet biztosító csapatokat risaza-ronták, honnan kiindulva az Amerikai csapatok áttörést kísérőitek meg
sikertelenül. A Bayeaux és Baint I.o
köiötti ut mindkét oldalán heves
harcokra került sor, melyekben a német csapatok risa ess Keresték a tőlük olfoglalt helységekot. 1\'2 haiv-kocsit eljmsztítottak. A counionti ut mindkét oldalán a nemét páncélos kötelékek állásaikat megjavítottak és a. védekezésre szorult brit csapatoktól néhány helységet visszafoglaltak. A Coumonttól dólro és Tillytól északra húzódé angolszász állásokból a nemetok néhányat elfoglaltak. Ar, Ornetól kolotro fontos állásjaritást értök ol az elkoáeredott brit ellenállásnál szombon.
Kiadták az amerikai finn követség személyzetének útleveleit
A brit hírszolgálat washingtoni jelentés© szerint a finn követnek és három tiszttiselőnok kiadták az útlevelet és felszólították az Kgyosült Államok o)hagyására. Az intózkodéat magyarázó kisérő írat szerint a négy finn fórfi azJEgyoeült Államok órdokoi ollen dolgozott. Ez az intéz-kedán nem jolonti az Egyesült Álla-
mok éfl Finnorszajf között a diplomáciai Varsóiatok megszakítását.
Egy ujabb washingtoni jelentés szerint az Kgyosült Államok stfylk tisztviselője az Üggyel kancsolaTSan kijelentette, hogy a négy finn férfit elutazásuk idejéig megfigyelés alatt tartják. Kiutazásukra rövidesen sor kerül, mihelyt mégfelelóen hiztoxi-tott hajókaraván útnak indul.
Az angolszászok partraszálltak Elba szigetén
Berlinből jelenti az Interinf : Szombaton reggel az angolszászok 60 part faszállító hajóval partra szálltak Elba szigetének északi részén. A partraszállást szövetséges repülőgép köte-
lékek támogatták, A jelentések szerint ujabb partraszállás történik Servietotól keletre, valamint a sziget délkeleti partján. A partraszállókkal szemben heves harcok alakullak ki, melyek moit is folyamatban vannak,
Peler jugoszláv király közvetlen kapcsolatot létesített Titoval
Belgrádból jelenlik Kormányrendelet szerint este fél tíztől hajnali négiy óráig az. utcákon senki sem tartózkodna-tik. A hivatalok és irodák re#-
Sel fi-tól »-ig és délután fél I-től eate fél 9-ig tarlandók nyttvui Belgrádi hír szerint Péter jugoszláv király közvetlen /kapcsolatot létesített Titoval/ l-
ZALíAl KÖZLÖNY
1944. június 19
A pénzügyminiszter az önzésről
ru.inéiiyi-S",hneUer pénzügyminiszter választóihoz intézeti beszédében áz egész magyar társadalomhoz i» szólt. Jelentós be-^zAlél, mely három gondolai-ptuéjren nyugszik, a mai időknek megtelelő komoly szavukkal kezdte. -időnkén! őszintén meg kelt mondanunk, ami szivünkön fekszik ék ami nekünk a kormányzásban nehézségeket okz , jelenteit* ki a miniszter\'. Mik ezek a zavaró körülmények, az eredmények Ultinkat megakasztó nehézségek \'.\' Mindenekelőtt a mérhetetlen önzés, Az elmúlt években nem a külső lel lételekben, az eszközökben volt a hiány, de uz önzés fagyos szele bénította meg legtöbbször az eredményes munkát. - VKö-zel hét éve viselem a pénzügyminiszteri tisztséget és ez alatt az,idő alatt mindig csak az öu-zö& okozott nehézségeket működésemben jelenlétté ki ko-inolv hangon a pénzügyminiszter. \'
Mái* pedig ma. amikor a világtörténelmi orkán éVitz Apokalipszis felszabadult lovai száguldva puszlilják a világ négy égtáját, mindcnJiit, erő ús akarat, elszántság, - minden fegyveres harc és l\'cgy verkovácsoló munka csnk az országvcdclcm szent ügyéi szolgálhatja*! Hűnek előfeltétele azonban a tiszta önzetlenség és az acélkcmény fegyelmezettség. Vegyünk példát á fronton harcoló katonáról, -folytai la beszédét a miniszter aki, mikor éleiéi miértünk áldozza, a férfisors fenséges pillanatában nem kérdi, hogy mit kap ! Ma, amikor csak a végsőkig megfeszített munka itt benn és a mindhalálig való harc kint a fronton menti meg a magyarságot, ezt a hősi szellemet kell a belső fronton is megvalósítani, l-együnk méltók idehaza is mindnyájunk életéért, küzclö vitéz honvédeinkhez!
Amikor a nemzet lélc forog veszélyben, a haza igényt tart a megfeszített munkára és joggal elvárja, hogy minden hü. fia teljesiti kötelességéi. De, amikor magyar vér folyik egy jobb jövő reményében, a nemzet igénybcvehcli a zsidó vagyont, hogy azt a közösség javára for-
SZIII HÁZ
Szombaton asie fél 7-kor
SZŰCS tjtsz.ru MiípiíKi BAKOS ISTVÁN.
a dcbrcctnl színház bonvlvénjánek vtndíglttlípltvtl .
Romantikus nagy op.tott 3 falv.-ban.
Vasárnap d. u. fii 4 órakor és eato fél 7 órakor
A falu rossza
NépaxInmO 3 falvonlaban.
Hétfőn este fél 7 órakorj
Utolsó lánc
SzlnmQ 3 f*lvon.Uban,
dalhassa, annál is inkább .meri évtizedeken át elnéztük és tűrtük, hogy- a zsidók nagyobb részét vegyék ki a nemzeti jövedelemnek, mint amennyi tőke megillette volna őket«.
Heményi-Schneller pénzügyminiszter beszédének e tömören megfogalmazott okfejtése cgy-szersinindcukorra elejéi veszi és megcáfolja azokat a sunyi, ala-muszi okfejtésekéi és érvelése-kel. amelyek a zsidókénlés rendezésében hozóit és a nemzet érdekés szolgáló inlézkedések-ben jogfosztás! lát. A haza üdve mindenekelőtt, ez a parancs elhallgattat minden körmönfont okoskodást. De ebből következik, hogy a zsidóktól elveti vagyon csak a nemzet egyeteméi, y közösséget illeti, senki mást!
A miniszter beszédének harmadik rajzóban ezért nyomatékosan felszólította a zsidó vagyont rejtegetőket, hogy sürgősen szolgáltassák be a vagyon-tárgyakai, mert felfogásuk téves. *Aki zsidó vagyoni rejteget, a fronttól\' távoli biztos otthonában, az aljas módon kiüti az érte küzdő honvéd kezéből a töltényből kifogyott fegyvert, elhallgattatja a muníció nélkül maradi ágyul és megállítja az előretörő tankot. Lzt ne felejtsék el ezek az urak, akik, amikor legtöbbször Önös érdekből zsidó vagyont dugnak el egy álhumanizmus krokoüilköny-nycit polyogtatják. de másik szemükkel hideg tekintettel nézik a fronlon küzdő honvéd szenvedéséi. (s)
Véglegesen kell megoldani a Mgykanizsai mnzeam es könyvtár elhelyezésének kérdései
A nagykanizsai árosi könyvtár
múzeum és miril ismeretes évek óta a piaristák rendházának egyik szárnyában nyert ideiglenes elhelyezést. Evek lettek -cl, miahitt a\' lakáshiány teljesén lehelellenné lelte íí kérdés végleges megoldásai. Közben a muzuum és a könyvtár mindjobban gazdagodott, gyarapodott. Az uj és ítj, érté-.. Kesnéi értékesebb tárgyakat u szűk helyen megfelelőn, elhelyezni, esoportosiiatü, kiállitani nem leltet. A zsidók elköltözleté-sével kapcsolatba ti visszamarad! műtárgyak, képek és könyvek szintén a városi múzeum és könyvi ár gyűjteményét lógják gazoagilam. Most tehát halaszt-. ualaUunul szükséges a múzeum és könyvtár végleges elhelyezésének napirendre tűzése.
Ügy tutijuk, hogy tervek vannak, melyek szerint dr. lierger volt orvos Sugái4-uli házának emeleti részéi a leánymtézct részére vennék igénybe, mig a földszint, valamint a szomszédos volt lloér-ház a múzeum és könyvtár céljait szolgálni
Szakkörök ezt niégldciglcncs megoldás céljára sem tartják meglelelőnek. Mert a leányiskola lovábbi l\'ojlödésévcl az intézetnek szüksége lesz az egész épületre és Így a mtizeunuiak ismét csak ki kell előbb-utóbb költözködnie ebből az ideiglenes otthonából. A Sugár-ut és Hoz-gonyi-ulca. surkán lévő iíoér-félc ház ]>edig sehogyan sem felel meg a múzeum és könyvtár céljaira. Még ideiglenes megoldásnak sem.
Szakkörök ezért azt javasolják, hogy a Sugár-uti volt dr. Kreincr-házat teljes egészében múzeum és városi könyvtár céljaira alakítsák át. Ez a megol-
dás nem lenne ideiglenes, libben a kettős városi kultúrintéz-
mény tovább fejlődhetne cs minden nagyobb átalakítás nél-kül alkalmas lenne o jelzett cé|. ra, azonkívül az iskolák, intéz-menyek és a város központjában lévén, minden résznői kóny-nyen megközeÜlhető.
Grujber József kegyesrendi tanár, a múzeum és kŐnyvlá> őre ebben a kérdésben Wmj. vúnyt intézeti a városhoz és kérte a városi múzeum & könyvtár megfelelő és végleges elhelyezését. A kéreleiiuuei kell hogy a városi képviselőtestület is foglalkozzék és a múzeum ó( könyvtár elhelyezésének kérdését közmegnyugvásrat és műiden időre megoldja most, amikor arra soha vissza nem térő alaalom kínálkozik.
Most, amikor sor kerül egy sereg jiagykanizsui intézmény-nek megfelelő hajlókhoz julty-lására, kell, hogy a városi múzeum és könyvtár ügye is ked-
vező e I aljon,
végleges
megoldási ta-(ti. ll\\
Zsidó ingatlant igényel a nagykanizsai Ipartestület tanontotthon céljaira
Bazsó József, az Ipartestület vezetöjegyzóje megválik állásától
A nagykanizsai városi és járási Ipartestület elöljárósága június havi ülésén részt vettclr. Paizs berénc iparbiztos, városi aljegyző és dr. Tamás János lesiiueti ügyész ,is. Munkovits István elnöki megnyitójóban visszapillantást vetett a délzalai iparosság helyzetére, majd beszámolt a soproni kamarai értekezletről. Bejelentette, hogy a kanizsai testület 5000 pengőt küldött az IPOK központnak a bómbnkárosull iparosság megsegítésére.
A tanonciskola feliigyclö-bizotlságu fogluikozoU egy felállítandó
ianoncotthon kérdésével, a nagykanizsai és vidéki iparosság régi kívánságával. s Az erről szóló jegyzökönyvet lel terjesztették rt polgármesterhez es az iparügyi miniszterhez, megjelölvén azt a zsidó ingatlant, amely tanonc-, otthon coljaira legalkabnasabb-nak mutatkozik. Kérte a lestü-lel a lezárl zsidó üzemek szerszámainak a lanoncolthon céljaira való átengedését.
A nyersanyagok kérdésénél, jelentette az elnök, hogy tégla, tetőcserép szállítása kilátásban van, ezt elsősorban háborús rokkantak, hadviseltek, hadiözvegyek, hadiárvák és nagycsaládnak kapják. A
Fő-üt 14. sz. alatti üzletünkéi a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tóltLu. 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
kiutalás kizárólag javitáai munkálatokra történik. A jelentések
líazsú Józsej testületi ve-zeíöjegyző bejelentette, hogy január elsejé-
vel /elmondja állását. Az elöljáróság a legnagyobb sajnálkozással értesült erről, mert nagy veszteség a. testületnek Bazsó József távozása, aki egy emberöltői töltött a délzalai iparostábor közügyeinek szolgalatában. MankovHs elnök telkes szavakkal méitaita azt a megbecsül huletlcn munkát, amit Bazsó József végzett a hosszú esztendők lolyamán, miut a testület hervadhatatlan érdemű elnöke, majd vezelöjegyzóje. »Csuk egy. Bazsó Józsefje volt az iparosságnak^ — hangsúlyozta Man-kovits elnök meghatottan. Nevét kitörulhelclieaiül bcJéirta a zalai iparosság szivébe. Az elöljáróság lelkesen ünnepelt,: zsó Józsefet, aki kijelentette, hogy bár nehéz szívvel hagyja el az ipartestületet, amely any-nyira a szivéhez uőtl, de egy percig sem gondol arrtf, hog)\', ó az iparostábortól clváljou, amellyel amiyirn összeforrott.
Puska Ferenc alelnök felhívta az elöljáróság tigyclmétj hogy szorgalmazza a hadisegélyre szorulók""fokozottabb segélyezésére lörténö befizetéseket.
Az elöljáróság ezután két hónapos szünete1 tart. Legközelebb szepteinj)erben ül ismét össze az elöljáróság.
HÉJAS DIÓT
minden mennyiniígct veszek legmagasabb árban
RAM OSZKARNÉ
.Uú ki|.oivlxl ,[[i\',líi.\',<tt, gy.ii.i6tt«. díHif,lliiiíf(. l°fll *¦ <ukufki Dafykfftak«dó
Kaposvár, Korona-tt. 11. - Tol. J93.
104-1. június 17
zal\'ai k02l0nvi
Bajtárs t
Bmlékszol-o még a timi átlürés-ro? Einlékszol-c mte Uriwra, Koro-toinkrn, Kostonkíro? El foloj lottód-r> már Gromintecniiöt, a nyolcas lm-lálcholchoat? Emlékszol-o még u tw-hesüitazAIHtó autó, a kerítésvonal fülledt, gonnyszagii lovegújéií>? Em-lékfi/.ül-e niég halottbailársainkra? Korlnily Imre, Csaló Egon, Péter Palij Harsai Ödön, Oosztonvi. Egyed, Nagy Bandi, Goroncsér Jancsi; Junker Laci és a tübbiokro, emlékszel-o? 1\'gye-még olöttod vannak 0 bal ál bai a eromló szemek, a hamuszürke arcok! Még biztosan a füledben van a Martin Itóinbásékj ii Ráták, a Stormovíkok düliürgése. még talán most is hallod n T 84-ch liemyélánciiinnk a csikorgását. Vér és víis! Rongotog vér és töméntelen vas! Az uj világnak rottonotos vajúdását láttad, Bajtárs!
To hazakerült\'\'!, az élet megy tovább, azóta beálltai a polgári munkába; ffondiad, lmjaid vannak, tos-(ed-lolbed lassan vinszanyorl a ru-aalmásságát K bár körülötted még morajlik a liarc, szeletnél már békés polgár lenni, meggondoltan; laton ál dósát kérve vetni, aratni, szerszámaiddal magadnak és családodnak biztos konyotst, jövőt alakítani, szeletnél az íróasztalod ^fíllütt nyugodtan dolgosai, szerutuéd már olfoloj-teni azt a sok szörnvüséget, amit lóitól h ime, most minden emléket felkavarunk bounod. Akármilyon fájdalmasak az emlékük, nom lobot folójtoiu, Bajtárs! Ilplyoltűnk mások szonvednok, vórozuok,. közülünk is többen már újra ott vannak a bulál mezején, nekünk mögöttük kell állnunk, egymás "valamikor puskát szorongató közét olyan szorosan kell mogfoimunk, hogy Ocsal a baj tárai lánccal összeülni j ük az egész orszá/ got olyan szorosan, hogy ax egyetlen egy olszukitllátatlan bajtársi lánc legyen. Nom hagvliatjuk n gondoltát, az élet irányítását illanni, nem menekülhetünk a felejtés ktínyel-11)01», a nemtöi\'ódűmsógbo, mert azért is felelősek vagyunk, ami itl-Iton Unténik. Számonkénii\'k ben-iiiinkot azok, akikot elveszítettünk a séminkből s Hzámonkéinol; Itetuiün-kot azok, akik most toljositik ugyun-azt a kemény feladatni, amit To is teljesítőitől. Ifa hazajönnek, nekik azt kell ittbon találniuk, amit Te is szóróitól volna. Ezért omlökozto-tünk, Bajtára, ezért kötessük szóval, Írásban egymáshoz az utat. Az egész iirszágban "munkaholyoinkro szótszó-rődvat* uom akarjuk elveszíteni az eróíikoi., hnnem szorosan együtt akarunk lenni akkor, amikor szükség van óh lesz ránk. Valamikor a tini*-cOB~* jutalma az a zsákmány volt, amit harcolva szerzett. Rabszolga, föld, jobbágy, vagy szabadság volt a kemény harcos kitüntetése. Neked, Rajtára, jogod van a pölgárlolsóbb-ségio. f-ííi valakinek, akkor nokod jogod van beleszólni abba. ami obion az országban történik, mert u réteddel váltottad meg ozt n jogot. Kölolpsségod is, Hajtárs! Ott kint olóljárlál, itthon som maradhatsz hátul a\'közömbösök közölt. De- külön-külön hiába mindoü jóakarat, iószándék és orÓfeszités. Egy pmbor-ként kall feloinolni a szavunkat akkor, ha azzal valami eredmény ttakarunk úléfni, A bajtársi szálakat ngv költ szőnünk, hogy az ország legeldugottabb zugában is érozzo a bajtárs, hogy mögötte vagyunk. Ezekben a nobéz, sorsdöntő órákban, amikor az orosz a Kárpátok tövében rohamra, gvülokoiíik, amikor délen
Könyvnapok
könyvel kaphatók lM
Schless Gyula
könyvkeretkedönál Horthy fliklás-at 8. Teloíon 129.
nartizénhnrroktól znjoa a határ, ami
kort nyugaton olyan csata vnn kialakulóban, nmllyont talán még nem látott a világ, bizonyosan érzed, höify nekünk is össze kell szednünk minden orőnkot. Nobéz napok, au-jvoa megpróbálta tanok várnak reánk, ilyenkor jó szorosan együtt lenni azoknak ,nkik a törhet\' viselik 4 akiket a megpróbáltatás ér. Mindig vannak és lesznek olyanok, akik a könnyebb utat keresik\' még akkor is, ha az az, ut n nemzet számára a katasztrófához vozet. Mindig lesznek olyanok, akik összeronpannak, akik zavart akarnak költeni és a zavarosban bali\'iszni, akik mérgesnek én bomlasztanak, akiknek minden eaak alkalom az üzletre. No juthassanak flzóboz ezek. Bajtárs! Azt akiujuk, hogy katonás rend és Fogveléni lo-gven itt bent, múljon el kishitűség i\'s határozatlanság, a tétovázás és sopánkodás. Mindenkinek tudnia kell, hogy az a harc, amit mi harcoltunk és amit most bajtársaink harcolnak, az az egész nemzet,harca nom pedig peches órabéreké, akiket a napi politika vetett ki a harcte-
rek ro.
Nom ongodhotjük, hogy élményeink ogvéni omlókokkő* váljanak csak. amelyekről baráti körbon kellemesen emlékezni lobot. Élményeinket ii nemzet számára koll gyümölcsöztetnünk. Senki som ismeri jobban a vörös Oroszország irt-tralmatlan kogyotlonnéget, mint ttii. Hogy óbból a háborúitól nincs menekvés, csak a gyózolom árán, azt senki\'som tudja jobban nálunknál. De Bokán vannak, akik nom élték át azt. amit To, Bajtárs, s ezért nom tudják felmérni a ránk leselkedő voszedolem borzalmas nagyságát. Mivel ók tflbbon voltak, a mi szavunk elveszett.
Szükség van rád. Bajtárs, do neked is szükséged van nínk.-Ha nom állunk mögötted, vészkiáltásodat Konkí som hallja metsr a ha nom vagy velünk, nom lösz orónk a még ránk váró harcra!
Várunk a Keleti Arcvonal Bajtársi 8zÖvotHÓgho! Jelentkezzél vitéz Tusnádi Forono t. főhadnagy bajtársnál, Horthy Mikléá-ut %
Kilranya István
áldás (Hetére! - - Így szakin, köszönteni ri mogyar a nomai intézi nagyokat ünnepi alkalmakkor, így köszöni! ma is, 7C>. sziitetéinapián Maguarorszá\'i XaguurtU. vitéz Horthy MiklóH kormányzót, az or-Kzágrpi/éit. Fényt kivan t\'eréée és ex a kívánsága máris lelh\'s.\'dénhe nnnl, lti*Z\'-» a Wwarétéi Szfifrfin, onnét pcitig a Várig és azóta r\'t wimH<i ff.nfi övezi a li arili y-nevel, A magyar vvrlanu-nemzei, f>ov»-próhákluíl niiuáÍg sok, arőmökhól min Ut/ keríx jutott számára. Vitéz 1}orilig Mikló* vezetésévé\' a kérném/ pról.áhal ,<T legjobb ereitményekke.t,
az őim/ímUt/ (i7 elérhető Jcggazda-gabbati vile ál "Z i? ország. Fájdalomban, örömben niimlig makulátlan ténifhctt ragyogott Nagyurunk wvének, acélon magyar lelkének fé-¦i\'n/e, ornzágrezetó tisztánlátásnak vi-
Fény nevére,
Tagoltsága álnagyar nfak felett. Az évtizedeken át nemesedéit, mindig tisztán lobogó féiii/ immár örök értéke a magyar történelemnek. Most a neve\' övező qlÓria mellé, áldást... áldást,,, áldást kér minden magnar sziv abitata Istentél a legfőbb Hadúr éleiére.. Áldási nagy élet-müvére, az újraépül/, njjá született Mngiyirarnzágra; áldást a Xr/d tett esküvel karcoló honvéd fcuuve.rérc, áldást a földre, égre, hajlékra, lélekre, szándékra, holnapra, imád-"ágra, mindenre, ami magyar és miti\'lenve, ami az 0 nevének fém/éret, az 0 iránymutatásával, az u áldott magyar tnmtkájávat veli meg vérrel, vassal, hittél. yelszánt-sággal a magyar történetem n}> fejezetének uj évszázadokra ríhaéállá alapjait.
A pénzügyigazgatóság felhívása a zsidó lakásokba költözködőkhöz
Nyolo napig még be lehet jelenteni a keresztényeknél lóvö zsidó vagyontárgyakat ,
A ni. - kit*, pénzügyigazgaló-ság közegei Záln vármegye térülőién u\'z u. n. elhagyótI zsidó lakásokban, üzlelekben. sth. lévő ingó vagyontárgyakat "leltározzák, összegyűjtik s e célra kijelöli helyiségekben raktározzák luimladflig, mig az illetékes kor-mányhatóságok azok mikénti l\'elbaszjiálásáról. vagy értékesi-lésérfíl. intézkednek.
A m, kir. pénzügyigazgatöság figyelmezteti mindazokat, akik hatósági rendelkezés folytán zsidók elhagyóit lakásába stb. költöztek, hogy kiküldötteinek a leltározással kapcsoltitos eljáráséi nemcsak tűrni tartoznak, hanem őket támogatni is kötelesek a tekintetben, hogy a zsi-
dók tulajdonában volt semmiféle vagyontárgy (bútorok, szőnyegek.\'festmények, stl>) a lel-
tározás alól el ne vonassák s tartózkodniuk kell olyan magatartástól, amely esetleg azt célozná, hogy valamely vagyontárgy, amely a fennálló rendelkezések értelmében központilag* raktározandó, a zsidó volt lakásából való elszállításban megakadályoztassák. Ilyen magatartás nz illetők,, el len szigorú megtorlást von maga után.
A ím kir. pénzügyigazgalóság fsnYétellcn felhívja mindazokat, akik zsidó tulajdonát képező vagyontárgyakat (készpénz, értékpapírok, nemesfémek, szőnyegek, butorok, ruházati cikkek, stb.) bármily címen őrizel ükben tartanak s ezt a körülményt a m. kir. pénzügyigazgatósághoz az 1000— 104-t./-M. R. rendelet 1. szakaszának d. bekezdésében, foglaltak dacára eddig még be nem jelentetlek, hogy\' miilnsztásukat 8 nap alatt annál is inkább pótolják, mert elleneseiben magukat súlyos következményeknek teszik ki. Azokkal szemben, akik a bejelentést az adott határidő alatt még pótlólag megteszik, a *W. kir. pénzügyigazgatóság eljárást nem indit, viszont azok ellen, " akik e felhívásnak eleget nem tesznek, h mór rendelkezésre álló, nVogy a pénzügyőrség állal beszerzendő .adatok alapján\' !1 legszigorúbban fog eljárni.
A in. kir. pénz ügyigazgatóság tudatában van annak, hogy\' a vármegye jiazafías közönsége átérzi annak fontosságát, hogy a jelzett vugyontárífy^k hiánytalanul az ecólra kijelölt állami szervek örizetébe kerüljenek .h hogy kőzcgeil súlyos és felelősségteljes munkájukban támogatni fogja oly módon is, hogy a zsidó vagyont rejlegetfík ellen feljelentését a m. kir.\'pénzügy-igazgatósághoz megteszi.
A bitófától szabadult, elmebetegnek nyilvánított, kiskomiromi lókötő ismét esendérkézre került
Ismeretos Antal István (Tol- | n bitófától, hpgy a törvényszék
his fiatalember bünütfye7\\ nki éjszaka idején elkőlottc a kis-koniáromi plébános lovait és azokal szekerestől, egyéb lopolt holmival megrakva elhajtotta, mig a csendőrség egy faluban kézrekerilctte és Nagykanizsára szóllitolta. Rögtömtélőbiróság elé került, ahol ugy szabadult
Június hó
15 18-ig
MEP MOZGÓ
Csütörtöktől-vasárnapig
Zatgray Julianna htree-regényének filmváltozata a
FÉLTÉKENY8É0
UFA vtldbhtradő. Aktuális részletek napjaink izgalmas eseményeiből,
ftlöaddtsok kezdete: f4, ?6 és f8 órákor.
elrendelte elmeállapotának\' megfigyelését és az orvosszakértők véleménye alapián, mint elmebeteget gyógyintézetbe szállilot-. lottók, ahonnan\' egy bizonyos idő multán hazabocsátotlák. Antul István egy ideig nem hallatott magáról, most azonban újból foglalkoztatja a bűnügyi hatóságokat. Ugyanis EszleregirJ\'e községben többrendbeli lopás történt. Fel jelen íés.rc a csendőrök nyomozni kezdtek éhezek a szálak eljutottak ismét egészen Aulai Istvánig. El is fogták és beszállították u nagykanizsai törvényszéki fogházba. Kihallgatása alkalmával nem tagadott. Dr. Slur Dénes vizsgálóbíró vizsgálati fogságba helyezte. Csak ujabb orvosszakértőt vélemény után történik\' döntés Antal" István ügyében. A^ntal fogva marad.
zalai rozloní
1944. június 17
KÍSKANIZSA! ÉLET
Mégis megkezdődön
a legfontosabb, n legsürgősebb kózénjekü munka Kiskanizsán. A héten megcsörrenlek a lapátok u Vuriizsdi-iit elején felhalmozod bazultrakásokon és serény munka indult inog, hogy még ebben az évben használható útszakasza is legyen Kisku-nizsának. ügy morzsa sok régi Ígéretből. Mégis mennyire jólesett ! Egy hangot is hallottunk a legutóbbi közgyűlésen Kiska-nizsa érdekében, kisknnizsai képviselő utján. Végre! Végre megmozdult valami Kískanizsa panaszainak orvoslása érdekében is. Reméljük, hogy az első lépések után nem lesz megállás és hosszú hallgatás. Sürgős és sok tennivalónk van. Legyen bennünk akaraterő a tervek kiviteléhez. Sok mulasztást kell pótolnunk. Össze kell fogni ! Mindenki vegye ki részét a közös és nagy munkából, amely előbb utóbb városrészünk, sáskaország felvirágoztatásához vezet.
A Segélyblzottság felhívása
A kisknnizsai róni. kath. egyházközség Segélybizottsága fpr-chíl isméi Kiskanizsn jóindulnlu és szociális érzésekkel nu\'ttáldotl közönségéhez. A nehéz fdökben súlyos munkakötelezettség hárult a segélybizoltság vezetőségéin a segélyekkel kapcsolatban A húsvéti és utána követő hónapok segélyezései után isméi felmerüllek súlyos kiadási köll-ségek. ezért kéri a vezetőség Kiskauizsa jóindulatát. Minden fillér adakozás közelebb hoz bennünket n szociális problémáink megoldásához. Mert a haza szolgálatéban is legtöbben azok somiból kerülnek ki, derék magyar cmlicrek, akiknek családja idehaza nélkülöz.\' Tehet adjunk, minél löbbct. A pénzfolajáulásokat a kisknnizsai plébánián és n • kisknnizsai. városházán kell leadni. Hisszük, hogy ez alkntommal is kitesz mogáérl Kískanizsa népe. Minden adakozást köszönettel ehelyütt nyugtázunk.
Klakanlzaaí hírek
Vasárnap délelölt közgyűlés lesz a [.évente Otthonban, ahol Kískanizsa sportügyeinek fori-los és halaszthatatlan kénléseil
tárgyalják meg.
¦. *
A Kiskanizsni Kath. Ifjúsági Egyesület értékes ewkorajAndokét ossza ki a Segély bizottság a kisknnizsai búcsúkor a nyomorgó családoknak létszám szerinti arányban.
¦ *
Tekeversenyt rendez vasárnap a Kisknnizsai Ifjúság egyesület, ainelv iránt igen natív az érdeklődés.\' —k— n-1-
ÉRTE8ITÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Türh-féle
sütődét
a mai napon megnyitottam.
Kérero a nagyérdemű közönség szíves pártfogását
Kuwács Ferenc
;00j tÜEhareaa sütőmester.
A muraujfalui sorozás halálos utójátéka a nagykanizsai törvényszék előtt
Hat esztendei fegyházra Ítélték Kovaosics Mihályt, aki , leszúrta legénypajtásat
A mult év őszén sorozás voll Poriakon, ahová a muraujfalui legények is elmentek, Nagy volt u vigasság, a jókedvei fokozta nz ital. amiből ugynm-sak kivették a részüket, .Mikor aztán este hazafelé tartották. Mura-ujfúlu községben még betértek Horváth líéla korcsmájába. Uolyt a bor, zengett az ének, határtalan volt u fiatalok jókedve. Későbben az egyik legén v, Lukacsics Pál és János fivére, régi muraközi - szokás szerint a zenészekkel akarták magukat Inizakisértetni. Útközben azonban a zenészek visz-szafordultak a korcsmába. Erre l.ukacsiesék is visszamentek, egy 10 pVngőst doblak oda a zenészeknek, majd ahhoz az asztalhoz fordultak, ahol Kova-csics Mihály üli több társával. A zenészek ép|icu ezeknek jál-szollak. . Lukaesiesék mindenáron bele akartak kölni Kovacsics Mihályba. mert azl hitték, hogy Ő parancsolta vissza ,i ze-
nészeket. Meg is fenyegették. Mikor aztán a vendéglős zárórái csinált és Kóvaesics társaival 1 hazafelé indult, a sötétben a korcsma előszobájában valaki elkapta Kovacsics karját, kíbuz"\' ta az utcára, ahol már korokkal felfegyverkezett legények várlak. Kovacsics látta, hogy Lukacsics Pál voll a támadója. Látta azt is. hogy veszélyes a helyzet, azért elővette kését és azt " líá-romszor ellenfele mellébe inár-lolta. Lukacsics még kitámolygott nz udvarra, ott összeesett és meghalt.
Ebben az ügyben voll már tárgyalás, de a bíróság n bizonyítás kiegészítéséi rendelte el A tegnapi tárgyaláson a vádlott ismét ön vedel etuni\'id védekezett. Több tnnu kihallgatása után n bíróság bűnösnek mondta ki Kovacsics Mihályi emberölésben és öt ezért, figyelemmel az enyhítő körülményekre, hal esztendei fegyházzal sujlotta.
Egy élo „hálóit", aki nem csalódott a magyarokban
i Jrosz harctér, március hó. Vnj-narovazkij Kaziinir Alnxojovirs n maga részéről bofojuxoltnok lek intette a háborút.
Hangos csatazaj vorte fel :» 1110-, osár csendjét. Halálos harapá-ut mérges kígyóként sziszegtek az i»s-toba lövedékok. A nap szánó szemmel tekintett végig n tájon, majd vérző szívvel bukott a .nyugati felhők mögé. Káromkodva biztatta katonáit parancsnoka; egy óriás termetű öross\' hadnagy a Volgára gondolt és egy boldog, holdas téli éjszakám, egy asszonyra, akinek holló haja fürtöklicn hull .homlokára, aki ott maradt valahol Nízsníj-Xovgo-rodhan.
Rágondolt.., S tóbbé soha nem is gondolt senkire, semmire, mint elejtett kődarab hullott n földre a száján kiömlő habos, piros vér flsz-szokevoitMlolt a nyúlós, fekete sárral.
Az, omló .Ittgyadt, konitnvaszí alkonyatban őszről ittmaradt rozsdamarta levelek hullottak, le !1 knszvé-nves, öltig tölgyekről, hogv betakarják azokat, akik nem lelnek \'fel lóhhé már sohasem..
Parancsok hangzottak el itt is. ott is, utolsó összecsapásra, készült, egymásnak rontott kot csapat. A fegy-
(Honvéd haditudósító ml.) verek még v. uzottebh dühvol szórták halálos magvaikat, Vojnsrnvszkij Kaziini\' Alexejnvics mit sem törődött mér őzzel. Hangtalanul ódádéit halott hadnagva mellé. Hanyatt fo: kt/.il és nyitót) Hzommel nézte a \'larnás kék égen már fel nem tünedező csillagokat.
Döntő elhatározás
Nem harcolok tovább, határozta ol magát egy pillanatra torz mosolyra görbült szája.
Holnap hiába koros Vaszilijev Vladimír NikolajoviVs. Ordítani fog reggel talán már esti is , ordítani fog én káromkodni, egészen bizonyos. A többiek nyakukat behúzva, ítzopegyo pislognak majd a rot-legott szibériai uiodvéro, aki ormos-tori rangban szoktatja rendre Szía-Itn tábornagy báránykáit.
- Én noni leszek ott ujjongott fel s ez a tudat jóleső meleg érzéssel töltötte el szivét. Határozottan olégedott volt önmagával, líz az olé-gedoltség látszott rajta akkor is, amikor a mieink rátaláltak. Csapata véres fojjel húzódott viaszai s ó ottmaradt, messzire dobta a puskáját és integetett a toro-iot átkutató honvédőknek.
A Hhatotf benxétnl kezd..
Az első - pillanatok feszültségé csakhamar felolvadt, amint ott állt a kihallgatást végző honvédtifizl előtt.
: Nngvon megviseltnek látszott. Kgyhebw szorzót borította arcát, do a mély szemgödörből értelmet sugárzó szempár csillogott elő. Hálás mosollyal koszmite meg a feléje nyújtott cigarettát és az első szava az volt:
-- Nem \'csalódtam n magyarok-
ban.
Kimondotta Vizuián .hogy régon várta már az \'alkalmat, Ii\'orv átjöhessen. Sokat hallott oiosélni a magyarok emlierséges bánásmódjáról s amit eddig tapasztalt, az ineg-erósitetlc a régen hallott birokét.
A továbbiakban is szénen, folyamatosan válaszolt a kérdésekre. Szenvedélyes hangon bizonyítgatta, hogy gyűlöli az oroszokat. Ö
ukrán ét nem akart áron: ka-
Unoer-Ullmann Elek vaskereskedésében
•in-, rud- «» patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók És ilíjtplietík.
Hoffeerr-gépek, gépautij, utsupégyfém és golyós csapágy Igénylését elintézem.
tona lenni. Többször ka/iott mór börtönbüntetést, mert a behi-vási parancsnak nem lelt eleget.
.Az elmúlt év nyarán azonban már nem tudott kibújni a kalonnkótelf.. zdttség alól. Elvitték.
Valahol nz Ural mollott ké]*.*. lék ki őket és Moszkvában, !Uotvo Kievbon alakult inog az ozrodük. \\ llfi-ik gárdaezred.
- Amilyen gárdaezied az mondja egy kís gúnnyal és mogTo-lép_sel a hangjában.
A legénység legnagyobb ré**,-börtönviselt katona, akár a -Vft. gárdahadonzlályba u, amelynek kötelékeim az ozltxl tartozik". A régi JlN-ik hiulaszUilvIjül alig maradt inog néhány oniber. Újoncokkal lÖltőttC\'k fel az Qzrodokol és nz oinlx^rok nagyon hiányosan vannak kíkéj^zve. Nagyon mogbií-hatatlan társaság az. Nagyobb ré-szük ukrán és lengyel, akik
Csák az erőszaknak engedve harcolnak és az első adandó alkalommal megfutják magukit. Hát a koszt milyen? - kérdi egy zászlós,miközben az ogyík honvéd egy teli csajka gulyást tesz VoinarovHzky Kazímir elé.
Mint aki najxik óta nem ovolt, ugy tömi magába nz éhes .ukrán a jóizn ételt és telíszájjal felöl:
Kelváltva káposzta és burgonya, semmi más. Az is csak kevés éá íztelen. /
Hetenként egyszer bus, d.- n közemberek azt sem kapják iftcg ífímdig. -. ~ Mennyivel más itt.\' Odaát mindon . \\\\\\m. A tiszlek szigornak é« kegjet-lonek. Ezzel akarják fönntartani a fefiyelmol. ami mindozok olbrtáro is nagyon laza.
Panaszkodni halálbüntetés f^rhf mellett Hton
A kivégzések Hjipin-nden vannak. Március 15-én három katonái lőttek aggon, mert az eguik községben kenyeret é" egyelt élelmet kértek n civilektől. A legénység éhezik, do senkisom ló-rixlik ezzel. A |Ninaszkodás halálbüntetés terhe alalt tilos. Elmondja még, hogv a községeklxi nem is szállásolják Ih! ókot, nehogy a lakosság előd panaszkodjanak. Az olége-dotlcnségliok azonban nem "tudnak gátat volni igy som.
Az orosz nép rettenetesen belefáradt mar a küzdelembe. hisz noni is csoda, sorkatona már az lMfi-ös évfolyam és behivták az ll)l2"-eseket is. Viszont nem rüka az 60- üO évivs katona sem.
Kissé akadozva lieszél már a fogoly, fáradt. Almos is lehel, meri a szeme majd toragad.
A kihallgaUist vezető tiszt nem is ad fel már több kérdést, tiszui helyre vozotik a foglyot és néhány porc múlva már alusaza is az igazuk almát. Vonásai megenyhülnek, tnc-log mosoly ül a szálára. Szépon álmodik bizonyosan. Nyugodtan teheti, már magyarok között van.
Konez Antal haditudósító.
A ÜOZKUUDO nyitva van rosigo! / órától osto 6 óráig. (Hétfő, e/.onla, l>éntek délután és kedden ogész nap nóbnek.) \'relafoo: 680.
Palinban, a Heinz-féle
10.000 négyszögöles rét 1944. éVÍ
Bővebbet Vaskutiéknál Palinban
8571
IQii. június il
Zalai közlöny
ti i q e k
Naptár. Június 17. Siómhal. Róm. kai. Rainer liv. - Prolealans ToJiiltöm - Jiiiiiwt hó 18. Vasárnap. Rom. hat Efríni ea. -l\'iolestáns Arnold.
— (Templomi bucsu)
Holnap, vasárnap lesz a na^vku-nizsuí Jézus Szive plébánia-templom buciuja. Az ünnepi szentmise fél 1i órakor kozdődik, amelyen I\'. dr. I\'k\'hlwr l\'-i\'iil azein.feranci«di «tv» turtju az ünnopí wzontlwzódei.
— Szabadságon)
Dr. Haám J\'Jrnó nngvknnízsni\' kir, törvényszéki olnük, Horváth István és dr. Knausz László tunát:a-u\'lucikök, dr. Wébor Klek kir. júráa-biró hut buli nvári azabudságiikud htitfótól megkezdik. Dr. Haam alriök táVOlléto ulatt dr. Almássv Gyula törvényszéki ülnök hu Ivetté** vezeti a . törvényszék ügyeit.
— (A tűzoltóságról)
VecSora" Antal nugykanízaai tűzoltóparancsnok egy hónapi botog-»z»bad»ágot kapott. Távolléte alatt ,* belügyinmísztor Vorob ütlmáv kiskunfélegyházi i>aranefluokot rdn-doite ki a tűzoltóság vezetéseié, \'
— (Orvosi hlr)
Dr. Máté Sándor állami kórház sebesíti osztályúnak alorvosa Ma-ijyar-utoa 14. szám alatt (dr. echmídt félő rondolőj az orvosi rundeléat niogkozdte., (:)
~- (Dr. Huazovszky Lajos)
miniszterelnökségi államtitkár, a pucsai válasz tókor ülőt oraiággyüiéai képvísolőjo ma és holnap, juniua lH-án látogatást tesz kOrülotének községeiben.
— (Beteg-szabadság)
Dr. Vida Ferenc, a Csáktornyái járás ÍŐnzolgabirája hosszabb liotog-szabadaágra mont. A főszolgabírói leendőket dr. Jioznicza Pál tb. fó-Hzolgabiró látja el. i
— (Jézus Szive körmenet)
Tegnap, Jézus\' Szivo ünnopén oate 7 órakor Jézus Szive körmonot volt a nagykanizsai Horthy .Miklós köz-kórház-belső torülotén. Az írgalmna-nővérek ós Márialoányok gyönyö-rüon foldiszitott négy oltárt álli-lottak fol. A Márialeányok fehér ruhában, zászlókkal vonultak fel. Az Oltár is zontségot Vajay József oaporea-plóbános hordozta körül a négy világtáj felé áldást osztva, leánykák\'virágokat szórtak á bal-daclitn olé. Majd Kasza hiltunár egyház szónoki atbon méltatta az ün-uop iolon tőségét, Jézus Szivének oltalmába ajánlva Nagykanizsa város kórházát és annak minden lakóját. Gyönyörű volt a kivilágítás, a lényben égő Józuö tízivo. A lokvő Illegek imáikkal vettek részt az áhitat szép megnyilvánuláaábim. A loventozonokar szép\' játékával tűnt ki.
— (Háztulajdonosok I)
Holnap, vasárnap von Magyarország Kormányzó Urának szülotée-mopja. Ezúton kérik fol a város háztulajdonosait, hogy orre a napra házaikat lobogózzák fel.
— (Rendőr-sorozás)
A na. kir. rendőrség vidéki főkapitánysága június 27-én Szegediül, július -1-éu Szombathelyen sorozást .tart. Kenderré folvohoto az a férfi, aki a 21. élotévót botóltötto, do a "29. évét nom haladta, tuf, nőtlen, tökéletesen őrös testalkatú, megfe-leló toatniagaflflágu, katonai kiképzésben részesült, büntetlen olóélotü és magyar állampolgár. A\' jelentkezők személyi okmányaikat, log-alább két napi élelmet és mogfoleló alsóruhát is hozzanak magukkal, inert a testileg éa-.szellemileg alkalmasnak talált pálvázókat, a hivatalos oakü lotótelo "után 10 hónapig tartó rendóri kiképzésük mogkozdéae céljából rundóriekoláb* utbainditiák.
Megszentelték a fő-uti hercegi ház óvóhelyét,
lakéit pedig felajánlották Jézus Szívének
A Biülhyány-Stratímann 1,. hercegi uradnlom nagykanizsai kezelösége felkérte 0 ferences-plébániát, hogy a Fő-úti Irázui-nak óvóhelyét szentelje raeg cgylien a lukók és bérlők kérése az volt, hogy Jézus Szive üunCi pén ajánlják fel ünnepélyesen a házakban lakó családokat és minden egyes lakót Jézus s/.. Szivének.
P- Gulyás Gellért ferencos-plébános a legnagyobb készséggel telt eleget a felkérésnek. Az uradalmi kezelöség szép oltárt késziltetell az óvóhelyen, »mi» feldiszitettek, majd két feszüle-IcI is áliilotlak fel a helyiségekben. Tegnap délután ti hazuk lakóinak jelenlétében történt meg a szép egyházi szertaiiás. A lyjrcegi uradalom képviseletéiben megjelent Iíitrlhos Gyula hercegi erdőtanácsos és neje. Olt voltak Licsár István uradalmi erdészek, az uradalmi alkalmazottak, a lakók, üzíetbér*-lük, a Zalai Közlöny szerkesztősége, kiadóhivatala\' és nyoni-
(Áramszünet)
A Diávavnlgvi holnap, vasárnap reggel 4 órától előreláthatólag délután 5 óráig a Maort-mühely bekapcsolása miatt Kiskanasn részérő nem tud áramot adni.\'
— (Olcsóbb a jégbiztosítás!)
A gazda egész évi munkáját egyetlen jégverés tol jóson megsemmisítheti: ez ollón nincs más védekezés ,mínt a jégbiztosítás. A hut évi időtartamra kötött jégbiztosítás előnye, hogy a díj a tartamengedménnyel csökken, továbbá, hogy a következő évokbon az uj lorinéfljolentéfl benyújtásáig olőfor-iluló korai jégkárokra is érvényes a hat évre kötött jégbiztosítás. Az Első .Magyar Általános Biztosító Társaság holyboli féügynökségénok címo: Csengory-üfc 2, (:)
— (Felkérem)
mindazon ígon tisztelt ismorósai-rnui és júbaratairnat, kik a »Nem adum fol a borcoiiKc oimü verse* könyvemét átvették, do még ki nem fizették, hogy i az érte járó összeget (a. Zalai Koslény nyomdájában kifizetni Bziveakedjonok. Kgyidojülog közlöm, hogy korlátolt mennyiség a italai Közlönynél még kapható. Tegzes hajót.
— (Budapest júniusban)
A késó tavaszi pompába Öltözött budapesti készen áll a uelsó idegenforgalomra. A főváros eseményei, fürdői és természeti szépségei várják a vendégeket, iíumbaoiztos óró-nolyok biztosítják iá. tosii épségét mindönkinek. Az osoményok közül kiomolkedik Tóth DénSsTJorottya c. balettjének bemutatója az Operában. A ea lottót\'Csokonai hiros vig-éposza után írták. A sportesemények kezűt kiomolkedik a hónap végén a magyar kupa döntő inerkőzeao, majd ugyancsak a hónap végén a budapesti atlétikai bajnokságok lebonyolítása. (M\\
— (Öngyilkosság)
Alsómurakózbon egy gyanús, állítólag Hudapotttról megszökött alak bujkált. A csendőrök elfogták, ajni-kor a tüskoezontgyörgyi állómáson a vonatba akarták szállítani, egyet ugrott és a robogó vonat elé vetette magát. Oly súlyos aérűióeoket aaan-vodott, hogy rövidesen maghalt. A nyomozás folyik. y
daszemeJjv.sete, az üzletek alkab mazottjai, u családtagok, stb. P. Gulyás Gellért plébános n szép földalatti oltár előtt elmondta n szokásos könyörgéseket, mnjd ,megáldotta az óvóhelyet. Utána rövid beszédet intézett az egybegyűltekhez, abelyben kifejtette, hogy a mai megpróbáltatások idejében Isten kezében vagyunk, Ö u menedékünk és reménységünk, az ö kezébe tesszük le sorsunkat és eleiünket lüzzunk az 0 végtelen irgalmában. Majd megáldotta a házban levő ösz-szcs lakókat és családjukat, líz-ut&n ünnepélyes pillánál következelt, umelv kai önösen időszerű volt, hiszen ezen a napún Jézus S,zive ünnepéi ülte az egy- j ház. Felkérésére ünnepélyes kei-etek között felajánlotta n ház minden családját, minden lakóját Jézus sz, Szivének és annak oltalmát és védelmét kérte reájuk. Végül a helyiségekben ki-lüggeszlelt feszületeket áldolta nteg.
Mi van a hivatalos lapban?
A Budapesti Közlöny péntekit 134. száma két rendeletei közöl :
egyes iparcikkek előállítóiunk szavatossági kötelezettségéről,
vízvezeték, gáz és gőz szerelvények előállításának és forgalmának szabályozásáról.
SPORTELET
Kerületi atlétikai verseny
Vasá/iiap tartják meg Pécset! u dunántúli atlétikai verseny II. fordulóját. Ezen u versenyen a kitűnő Dose-Zrinyi atléták is elindulnak. Reméljük, hogy versenyzőink megállják helyükéi Pécsett és sok szép eredménnyel térnek vissza. A versériv érdekességé, hogy azon elindul a kanizsai versenyzők közölt Görög Ferenc, aki 1937-ben az löOO-as és SOOüV m.-es futószámok ifjúsági Európa-bajnoka volt. Nagy érdeklődéssel várjuk szereplését és reméljük, hogy kényszerű * pihenője , amit a fronton töltött, nemaka-d ályozza eredményében.
Nagykanizsa megyei város ., polgármesterétél.
17.40071944.
Tárgy: A Kormányzó Ur Őfőméltósága születésnapja.
Hirdetmény.
Felkérem a - háztulajdonosokat, hogy f. évi junluB hó lö-án vasárnap, a Kormányzó Ur Őfőméltósága legmagasabb születésnapján házaikat fellobogéznl sziveskedjenck.
Nagykanizsa, 1944. június 15, !011 Polgármester,
Mindennapi levelezésből OsizegyOttOit Mm«B**lr*aet WlytRcyUJtfisi ce%i mog«»i>*nh. BatbaillS, Zalll K0i|-jny ueikeutjsege, siponls díiuian ti—7\'óta kcoOtt. d a hirdetés, mindig érvényes.
Vjszontelodóknolc engedmény! Btsxrriétről lájtkotiat;
afflayei.. NOVÉNWÉOFLMI SZEREK ELOSZTÓJA
4995
ZALAI KÖZLÖNY
1944. június 17
niUkllllHlUtkl MIlUI Hlllll! MENETRENDJE Érvényes 1944. Jublua ö-tŐI.

vüú\'lillOffláHfl Bra*íbel" létre
4-00 7-1B |00 1080 1405 14* 1930 20« 22« Vaiár ésUnnepna nem kö <d w -© tfl n s. 9 c "* 5 | O = i 1 > pókon ai autóbusz ickedik.
Nagykanizsa megyei vároa polgármoá toré tói.
13584/1944.
Tárgy: Légoltalmi cétu óvóhely, víztárolók, kutak óplléséhoz anyagok éa azok Igénylése,
Hirdetmény
A bombatámadások elleni védekezés coljából gondoskodni kívánok arrél, bogy ar. öasxea Ipartalepek éa épületek vlatárolókat, kutakat éa óvóhelyüket minél nagyobbszámban létesíthessenek.
A tentl célra rendelkezésre AH cement, kutgyflrfl, kútkáva éa kisebb vlztáraló edény betonból.
óvóhelyek, kutak és nagyobb víztárolók építéséhez építési engodólyt kell kórul a szokásos módon. A szükségéé cementre, kész kutgyürure és kutkávára Igénylést kell benyújtani hozzám. A kiutalandó cement, kui-
Stirii 6« kútkáva már rendelkezésre Itt Nasykanlzaán. Kéaz 100 literes beton víztároló edé nyek (udvarra, padlásra) már készen kaphatók a következő* (légeknél: Kalmár Zoltán, Királya. 89. sz. Kovács Józael, Király u. 33. az. Tomaslta Oynta, Király-u 31. bz Rzeknek vásárlása utalvány ellenében történik. Az utalvány a vároal mérnöki hivatalnál beszerezhető.
Felhívok mindenkit, hogy saját érdekében sürgősen gondoskodjék személye, épülete és vagyonának bombalAmadá-sok el Iont vődel mérői. Nagykanizsa, 1B44. Június 16.
2021 Polgármester.
Nagykanizsa megyei varo» polgármestere tél.
Hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város eladja zárt Írásbeli versenytárgyalás ulján as 1942/104.1. évi vágásaiból származó és előző vevőtől visszatartott 1174 mi tölgy . akáo-, cser-, lenyő bányalát — és 261 m> 25—40 cm. vastag tiiigy, akác, cser, éger, nyír, Nlz és cseresznye rönköt — a szokásos leltételekkel, a K. M. rendeletek szerinti minőségben és árakon.
Ajánlatok zárt borítékban — „az 1942 1943. évi visszatartott szertára ajánlat" — fellráasal ellátva 1944. évi Június 22 én déli 12 óráig adandók be a polgármestert Iktatóba. A széria — vévé állal bármikor előzetes értesltéa után megtekinthető, Bfivebb felvilágosítást érdeklődők a városi erdőhiva-talban kaphatnak.
Nagykanizsa, 1944. Június 10.
\\m Polgármester.
Elsötétitéshez
papiros kapható
Az amerikaiak nem tudtak lerohanni a olasze-rszá német védelmet
(Interinf) Az olaszországi hadszíntéren a hadműveletek a liolscna-tó mindkél oldalán, a tótól északra folyik az utóbbi napokbán. Az amerikaiak különösen nagy páncélos erőket vontak össze, hogy széles arcvonalon széltörjék a némtet állásokat és főleg a német hndosztályok Zömének mozgását akadályozzák. Több órás küzdelemben a németeknek részint A\'ör.elharcban :í7 ellenséges páncélost sikerült íncgsemjmisilent. A nőmet biztosító erők az egész vonalon megtartották állásúikat. Az "ulóvédéitól csak az esti órákban vonták vissza a német fő harci vonulni. A német védelmet közvetlenül követő amerikaiaknnk az n szándékuk, hogy lerohanják az ellenséget, nagyon súlyos veszteségek közben meghiúsult, A harcok Orvieto és Todi vidékén vannak. A Tirréiii-tengter-parl vidékén sehol sem került sor ntigvobb támadásra. Az itt működő amerikai kötelékeknek nyilván pihenésre voll szüksé-
gük, hogy a legutóbbi.napok súlyos vesztességet) kiheverjék.
keleten csak a itnn arcvonalon vannak negyobb jelenliwga harcok
(NT!) Keleten csak a karéÜoi földszoroson voltuk nagyobb jelentőségű harcok. A bolsevisták a fi uh védelmi erők ellen sok uj lövész és páncélos kölelékot vetéllek harcim. A linii alakulatok hősies és eredményes ellenállást tanúsítottak és az egész napon át tartó harcokban meghiúsították a szovjet áttörési kísérleteit.
Nagykanizsa raegyoi váios polgármoá terétől.
15.999 1944.
Hirdetmény.
A v. hlvatásoB tűzoltóság részére 16 pár csizmát és Ifi pár cslzma-trjelést azerzek be. írásbeli ajánlat „Tűzoltóság részéra csizma beszerzés" felirattal tolvó évi június hó 24-én d. e. 11 óráig adható be a v. Iktató hivatalba.
Nagykanizsa, 1944. Június 3.
mi Polgármester.
a legbiztosabb hatású porozó- és perme-
tezőszer szívó és rágó kártevők ellen. Emberre és háziállatra ártalmatfan. — Gyártja J. R. Geigy fl. G. Basel. Rendeléseket felvesz a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete bevásárló kirendeltsége, Nagykanizsa.
ibavflut Autúbusz-menetrcind mavadt
Érvényes 1944. Június 5-MI visszavontáig.
Vasárnap és ünnepnap ttz Összes forgalom szünetel.
Magybanl«aa — L«t arnya —AlaAlandira—iaMraBxombai
Nagykanizsa pu. Nagykanizsa Korona száll. Letenye
Alsólendva Korona-szálló
Alsólendvn Korona-szálló
Lendvavásárhely
Belatine
Muraszombat Korona az. Muraszombat pu.
c c c d 1 c
6.20 12.00 14.45. 18.15
6.35 12.10 1500 18.40
7211 13.00 16.54 19.30
635 17.00 ---
8.45 8.50 13.55 17.10 17.10
—. — 9.25 13.59 —.— 18.07
9 40 —,— 14.10 1805 —.—
10,03 10.10 1415 18.25 18 55
—.— -\'— —¦— 18.35 19.05
Mur«8Mombat—Jtlsol*ntlha--~L«tany«—Magybanlxan
Muraszombat pu.
NilfMIMlllll Korcns II.
Belatine
Lendvavásárhely AUíUniín Kerwii n.
Altiitüiiii KorW» II,
Letenye
Klfyliinliu KorCHia li.
Nagykanizsa pu.
c c 1 d c
L 7 05 — .. 7.15 —1—
i 7.10 7.00 7.25 12.20 14.30
L —,—1 —\'.— 7.47 -- 14 52
1 —.— 7 49 -- 13.12 -, .
ó. • 7.2! 8.40 M0 13 45 1V45
I. E 850 _ . 15.55
»5.00 1000 13.15 17.05
é. 5.50 10.50 1405 17,55
«• 6.00 11.00 14.15 18,05

d c c d
¦1,40 6.05 1. Slridóvár é. 15.17 18.36
5 01 6.26 1, Muraazenlmárlon 1, 14.50 18.09
5,50 —,— é. Csáktornya, Zrinyl-tér Caáktornya pu. 1. —,— 17.20
5,55 é. 1. —.— 17.10
-.— 6.5O Muraazcrdaticly pu. 14.25 —.—
c — Csak kedden, csütörtökön, szombaton közlekedik, d — Csak héllön. szerdán és pénteken közlekedik
I -* Alsólendva—Muraszombat közt csak hetién, szerdán, pinteken közlekedik.
DRMNWOIGYI
VILLAMOS ARAM-3ZOLÖÁL1 ATÓ RT.
Artmitámtát HxoMn, r.klimáottk, hlbi|al«it*Mk, aukaiaril lalnlligoaltai mlniiiin vlltimoi kardéiban úélmt&H U-iul «Mirtea 18 orata. Caarifary-ut Bl, ftjjtjjon 29».
APRÓHIRDETÉSEK iuAt
QiptrAaban jarlas Haztvlfietönöl, v«py flsilvlsetőt felveszünk. Hangya kirendelt, síg. 2»t2
A nagykanizsai Városi MoiíÓMlnháE [?Ilus etselel belépess*! k5nyvalAabfl,n jártas tiaxlwlaalBnai \' órakönyreléire felvesz, 1H0
¦•moly. intelliccns klirolgáló könyves paplrüiletben alkatma/áit nyer. Ciak gyskorlsltal rendelkezők pMyázaanak. Alánlatok írásban: .Könyv" jeligére e lan VI-adóhtvatalába. 2020
KlavolgAIAIaAiiy lel Vétetik. Jelent, keinl kedden, sieidén Ctengerp-ut 52. 2021
¦•OblxhalA mlndanaal aronmlra, eselleg Július l-re felveszek. László he ceg-ntca 4/1 d. u. 5-Mg. 2812
Kezdő QéBlrin\'a ttgyvédl Irodába azort-nal felvételik. Cím 1 kiadóban. \'?016
ADAS-VÉTSL
¦AORT-aAa palaolrahban 1 Puvs-rocók, tehergépek, mezőeaidsnágl és itabll-raotorok réazero állandóan raktáron tart ¦ Igénylő l«t éi felvllágoiltáit nyújt Teutnh Gutzláv drogéria. 11X4
Kitűnő lebér aagAnyvArl aiztal{bor 5 60, vöröl 4-80 Btzió Lajoménál, Telekt-"t___1963
Vaaaak magas ár^n 6 vsgy 12 aze-mái»et alpacca evötsiközt. Cieng\'iv-ut 62. Szepessy.
1994
Hat d*rsb, pírba cirka ezer kilogrammos betanított blvalyiln* jullut eleién való átvélelre zalai vevőnek butanonlát-vállalással eladó, Síécilsilgeti Uradalnm I9S7
adák Aroid-u. 12. 2619
SB-aa uj női lekete félcipő eladó -Bajza-ulca 13. 20]
Jókarban levő mély oyar-makkoo*!!
vennék, Kinlial-u. 67. Telelőn 174. 24)24
Férfiatianyak eladók Tetekl-ut 13.
2423
Bgy nagy aulai 6 kárplloiolt szikkel •lartA. Megteklnthelö reggel 9—1$ lg Klsla\'ugy-ulca 14. 2626
BÚTOROZOTT SZOBA
MAORI\' tisztviselőnő bútoromat! ssobit fco*-««. Címeket a kiadóba. 2000
HÁZ ÉS INGATLAN
HAaat, izdiőt, földel kOivellt: Papp, Teleki ui 8., telefoni 070.
KladA két kisebb magánház, négyho\'d saölöblilok. Negyvcnnégyhotd szánlóföltl pedig bérbeadó. Bővebbet Horváth ingatlaniroda, Sugái-ut 42: 2014
K.ÜLÖNFÉLH
Elvea»att tegnap Holl Vendel névre szóló kíitotüikönyv, 26 P és bentlévő iratokkal cgylltt, klskanlzssj Levente OttUn-tói a Kftjoly laktanyáig. Kérem a becaU-letei megtalálót, adja le a rendőrségen. 2010
HAaaraAara alkafniaa fajtlsata, fiatal hím larkaskutyámat elajándékoznám. Clm a kiadában. 2008
EgorAaaa cicámat elajándékozom vidékre Is. Kinlzjl-u. 21. 2016
GlmnAaluml és polgári iskolai tanulók magantanltását elvállalja középiskolai tanár. Kialaludy-u. 9. sfii i 2013
ZALAI KÖZLÖNY
hOtITtKai rínPlLAf Kiadja: „KÜzgazrJaaáci ü. T. NagykamiM
FelClő* kiadó: Zalai Károly
Nyomulóit a „KOieazdasáol ll. l. KaoykanliM\' nyomdá\'lábtN Nagykaiiízíán Nyomdáért t*)el: Zalai ükj-íj
15
Fola*» ;
HuiiiiliikiiMi ;
Tábori poita;____
94
a évi., 136. si. Nagykanizsa, 19 W, Junius 19. hétfő
Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI MAPUA>
Sí-firkíwtO*** w MMfefclvatal ; PS-Ut ó naam a^~mmmm^^*^—mmmtmmmBmmm~immi^mm
fa» l^fSSl\'í\'Saj:: ^ felelős szerkeszt* : Barbari», Lajos
—"]¦«----il ii........>u»........ in.....mi......aiiauiiiiiiiinj.iiiii
KIAHzeaW ára: Iirtnapra 4 pongo 30 fill**,
noirycdevro 12 peagö 40 (Mór. Kgyasszám:, hétköznap i«fll), v/nmbaton 30 Fill.
Vasárnap és ma éjszaka is hallottak a dinamit-meteorok Londonra és Dél-iigliára
ul
utasításokat kapott a rolmt repülőn/p elleni harcra. Azt az utasítást kapták, hogy igyekezzenek a német robotgépeket a sün\'ni lakott vidékek előtt lelőni, igy nem zéró tűiét adnak, hanem az -egyes bombákra Ifinek.
50.000 tonna invázlós hajéi süllyesztettek el ma éjszaka
Néniét harci éa torpedóviiW nrpüló trepak a mára Tirradó éjs/aka ujabb níkert értök ol a/, mváíiós hajóhad «llori. Ixigi torixxlá és nehéz bombá-vflé féjmk 4 lűleöséges rombolót fimi Ily nazuitlek óh (i tóroekodolmi kajót súlyosan megrongáltak. Ab el-BŰlycHzloU tartalma korokon 50.000 tonna. Kgy romboló, melyet az in
rár,iós ősapátok utánpótlási utvonalának biztosítására vetettek harcba ^or|>odótalálat után azonnal olsüly-/lyedt. 1\'gvanesak német támadások követkéz telran elsüllyedt egy tízezer tonnás szállítóhajó\' és egy HOOO tonnás teherhajót) robbanások tór-téntok. Találat ért több más hajót js.
fiz Orne-torkolatnál abba kellett hagyni az angolszász kirakodásokat
Az Onie torkolatánál levő eltilt repen a német tüzérség ésszpontositotl tüzelése miatt az angolszász hadvezetőség kény-leleti voll abbahagyni a további kirakodásokat és partraszállásokat. A Ootenlin félsziget mögöttes területein angolszász vfi-
dászgé]>ck több hotyen tűzfegyverrel löllék a mezőn dolgozó normandiai földmű vaseket és nz utori haladó jármüveket. A lakosság elutasító magatarlást tanúsít az angolokkal és amerikaiakkal szemben;
Elrendelték London kiürítését Sorra kerülnek a többi gyárvárosok is
felülmúlja az fílll
Stockholmi értesülés szerint I.ondón és Dél-Angli\'.t ellen I lé.sl. I!á harehavetelt német robbanót/és- | túlnyomóiul lek az angol kormányt arra kényszerilellék, hogy elrendelje London haladéktalan kiürüését. mert sem az óvóhelyek, schtt n földalatti vasul aknái nem bírják ki n robbanások erejét. A sokmilliós város lakosságauak vidékre menokűléso már olvan méretekéi öltőit, ami messze I (MTI)
éjjel-nappal pusztító lángnyelvek jelennek meg London felett
kiüri-
támatiónok most nnég London városára és annak lialalmas ipartelepeire, vasutflirn, kikölöire és raktar-házaira összpontosul, mtyisnrra kell számítani hogy Portsmouth, Southumpton, Plytrnfouth és más fontos gyáripari központok és kikölök előbb-utóbb osztozkodnak London sorsában.
támadásuk alatt. A német ki-sérÓ hajókon lévő légvédelmi ütegek G8 szovjet repülőgépet lelőttek.
A normandiai és a finn arcvonalon elkeseredett harcok vannak folyamaiban, de a harotéri helyzet lényegesen nem változott
Az Aftcnblnded svéd lap Ion- I A londoni Associated Press doni tudósilójának jelentése az angol főhadiszállásról azl szérial jelenli. hogy az angolszász légi-
anool léaelhárttái aj \\ haderő bombázta a calnisi pariokai, ahonnét a német robot repülőgépekéi indítják, {le a németek ennek ellenére tovább küldték harcba a gé|>ukel a esá-tornán ál. A robotrepülőgépek tegnap Dél-Anglia több helyi séftében tüzeket és károkat okoztak.
Ax angotssásxok mpgssmmisitá verességet szenvedtek St, tanét
A St. Lóért folyó casta, amely Iw* kél nappal ezelőtt az arcvonalnak egy körülbelül Ü kilométer széles szakaszán tftbb hadosztálynyi erősségű amerikai páncélos ís gépesített r-sa-patokaj vetettek hnreba. szombaton este az elözönlő erek meg-somorisitfi vereségével végzef-döll.
Ma hajnalban is robotgépek pusztítottak Dél-Angliában és Londonban Elsenhower csalódott, — mondják brit jelentések
(NTIí A pilótanélküli repülőgépek
teíjmip a ítéli ét ma a hajnali ófékhaú \'« berepültek Dclauijti\'i ex London tőié. Mia Dólangli» fölött csekély inog n/iikitásHnl még inindij: hallható az •íj német fegyverek óorgése, nddig a normandiai¦karctérsn a beti/-
zft a : utolsé »\'/ órában mm ráttnzott.
Kz nem azl- jelenti, hogy olt uoin dúlnak elkesonxlott harcok, sót az angolszászok ogyro eresebb kisér)o>
tot lesznek arra, hogy elvágják a f\'otentín félszigetet és délre a fit. 1>0 és Caumont kósótti ut mentén áttérjék á német állásokat. Az amerikaiaknak mindkét terepen jelentéktelen
területet átkerült rlfaalalni. a meli0 a német ellentámadánoh viátzavéltottak. t\'oumnntnál a brit páncélosok észak felé nyomulnak ölére. K brit jelen-b\'-sekiiól kitűnik, hogv az esoménvok egyáltalában nem váltották be JCi-sonhower számitásatt.
A finnek tóbb betörési helyet ellentámadással megtisztítottak
(Ihtcrlnf) Az egész knréliai arcvonalon több helyen nagyobb harcokra került » sor. A bolsevisták sok újonnan felyn-nullaloll kölelékel velőitek harcba, hogy megkíséreljék! Viipurinál áttörni az állásokat. A támadási sok csatarepülőgép és összevon! tüzérségi tűz ta-
mogntln. A finn véVfők hősies ellenállásán a bolr^vh»t4k kísérlete meghiúsult. A finnek több betörési helyet elreteszel-. tok és ellentámadással újból megtisztüoltak. Finn vadászrepülők légiharcokban 49 repűlő-géiK-l lőltekNle.
Berlini vélemény a török kOlÜgymlnlszter lemondásáról
lltetókos német bolyról közlik iá
jóko/tatá"iil: Szombaton némnt ]
A VölkiSoliór ltoobachter kiomoli, hogy a semleges haditudósítók SSO; rint a/, uj német fogy-Tor óriási bárokat okozott ogész Dólangliában, Az egyik tudÓHito elmondja, bMQj az agéSá ÍMlangliálutn egy óriási lángnyelvet látott, moly meteorként vonult fogig az angol partokon. A légi liombák IteesapMáU pillanata-b.m minden usoudos volt, maid lie-1 "s légnyomás csapott arcába és •iont sokkal utána lángok csaptak tol. Kxok a lénguvelvok öüol-nappal ¦negjelennok Ixnidon fölött.
Némot földerítő repülógópok bon-•lun és lJólanglia fÖlÖU megfigviilték * lövedékek hatásút, ki. <tóm felhá-
zét ellenére öriáni tüzeket és igen súlyos pusztításokat állapítottak meg. Több eaothon siker ült .megfigyelni, hogy a iKX\'sajsVléskor a bom* pa sárga fényt mutatott, amely
egyro orósbödó rörés fénnyé váltózott át.\' A kelotkozott tüzek fénye meg a francia partok olótt is látható volt.
68 bolserlita riifilogénst leldtt egy mrgtámadolt német bBjákaraván
Nagy repülőgép veszteséget szenvedtek el a bolsevisták a Jeges-tengeren egy nemét hajókaraván ellen inegasmétell tégi-
iiikai kőrókbon kijelentették, a brit sajténak Menemenesoglu török kül-íigvminiszUir lemondásával kspeso-tatos álhisfoglabuiát azzal lehet magyarázni, hógy Anglia Monemen-osoglut a nyitt soinlogoBeégi jiilitika
Imrdoüójánnk tekintette, akí Nagj--I Irilaiinta bizonyos mosszomonó szándékainak útjában állott. Anglia most ujoiig, mert diplomiíciájának BfkOrült nféghiiktaini ezt & i>oliti-
kust. Anglia ettél a téhytél azt várja, hogy Törökország és Nagy-Britannia között a vinzony ssoriiaabh lesz. (MTI)
Három bolsevista pályaudvart bombázott a német légierő
A német légierő aulyoa támadást intézett a szovjet mögöttes területeinek három fontos kö/lekedési 080* inópontiu ellen. Az egyik ropülé bombatámadás (íomol nyugati pályaudvara ellen irányult, ahol súlyos robbanások és tüzek keletkeztek. Kgy másik támadás Nowositkov pá-
lyaudvarát érte én súlyos károkat okozott vasúti M/orelvényeklxju és szállító vonatokban. A harmadik orosz város pályaudvarának úllomás-l>erendozését rnmliolták . szét és anyagraktárakat és vasúti szerelvényeket semmisítettek, meg. .
A szerb miniszterelnök oikke a Tit© partizánjai elleni harookrói
Nedics szerb miniszterelnök cikket irl az egyik belgrádi larV ban és sürg«íli Tito partizán csapatai ellen !1 hadjáratot. A kommunista bandák ellen har-csoló egyik oszlagnak birtokába jutóit egy napiparancs, mélyben az áll, hogy a vörös hadsereg sikeres hadműveleteinek érdekébén fel ekll szmnolni a c«;t-
nik szer vejjé tokot. Ennek érday kében a partizánoknak báron csoportját kell jricgalakitani és arra törekedni, hogy a csetnikek vezclöít megöljék, mert cmkíftu lehet ezeket a SDerwwMfcs ket megsemjnjisiten). ItJiiiek keresztül vitelében pedig semmi eszközt sem szabad kimérni.
ZALAI KÖZLÖNY
l\'J-R június Ifj
Azért sem I
A magyar nép ellenálló erejét akarják megtörni azok a sorozatos terror iá madások, amelyeket az angolszászok intéztek a magyar főváros éli békés vidéki városok ellen. A pusztítás mesterei nem kiméinek asszonyokat, gyeraiekekei, romhalmazzá zumak egyszerű munkásotthonokat Minden ok és cél nélkül végzik pusztító munkájukat abban a hiszeniben, hogy ezzel a belső írun-tot sikerűi megingainiok és a magyar dolgozókat bűnös céljaik mellé megnyerni. hzzel szemben minden kegyetlen és lelketlen terrortámadás a veszteségek és anyagi károk ellenére minden propagandánál jobban szítja a magyar dolgozó népben az elkcseredésl, a gyűlöletet és a háborús hangulatot. Ha a józan gondolkozású magyar nép,nem tudná, hogy ez a gyilkos háború nemcsak Hurópa harca fennmaradásáért, hanem a beCSUIetcs dolgozóknak is harca a zsaroló és kiuzsorázó angol-amerikai nagytökével, a minden kultúrát veszélyeztető bolsevlzmussal szemben -— akkor is, ezek az embertelen terrortámadások meggyőzték volna arról, hogy ilt minden élő magyarnak egy teendője van, szembeszállni azokkal, akik a pusztító, romboló barbarizmust képviselik, akik nem fegyveres katonák, hanem védtelen polgárok ellen folytatnak harcot. A hadviselésnek ez a módja nem lehet kulturembereké, már pedig a magyar nép van annyira müveit és józan, hogy Ítéletet tudjon mondani és ez az ítélet lesújtó azokra, akik a legbarbárabb eszközükkel, ártatlan gyermek életek kioltásával, kulturértékek pusztításával viselnek háborút, bzek ellen csak egy mód van a védekezésre, a kegyetlen megtorlás. Ma még füstölögnek a romok, még sajog a szivünk az áldozatokéri, de a magyar honvéd ott áll Őrként a batáron, a testvér német katona önfeláldozó hősiességgel állja útját az elözönlőknek, becsületes, nyílt harcban példázza a vitézséget egy egész világ előtt. A háborúban is a becsület és a tisztesség elve győzedelmeskedik. És minél kegyetlenebb az ellenség puszlitó .támadása a védtelen otthonok ellen, annál szívósabb az ellenállás, annál tüzesebb a harci szellem, annál szilárdabb a győzelembe vetett hit. Nem ismerik H magyar nép Ifikét azok, akik a megfélemlítés kegyetlen eszközeivel akarják If\'horus szellemét befolyásolni és lelki ellenállását megtörni. A magyar nép harcos hősök ivadéka, tudja, hogy a győzelemnek ára van és azt ís tudja, hogy ebből a lelketlen háborúból csak ugy kerülhet ki győztesen, ha némán szenvedve, kitartóan küzdve összefog és a magyar honvéd példájára rendithetetlenül ált az őrhelyén, mert az igazságot, keresztény kultúráját, nemzeti léiét és jövőjét védi azokkal szentben, akik mindezek elpusztítására^ törnek. Hiszünk Istenben, hiszünk az igazság diadalában s nem rettenünk meg semmiféle terrortámadástól.
k Eormánysó Dr szttletésenapjita vették álalsmzst-védelml Keresztet az ujabb kanizsai kitüntetettek
„KAWECO"
töltőtoll kapható .»> SohlesB Gyula
könyvkaraskedőnél Hürlky Miklós ut 8. Telefon 129.
Vasárnap délelőtt szép Ünnepség rplyti le \'o nagykanizsai városliázán. Akkor nyújtotta át ünnepi köretben a Kormányzó Ur szülelése ünnepét ¦ <|V. Hegyi Lajos h. polgármester a Nomzel vedel mi Keresztet az ujabb nagykanizsai kitünteleiteknek. I). Hegyi Lajos li. polgármester Ünnepi beszédében utalt arra, hogy azért választolták ezt n napot a kitüntetés átadására, meri a Kormányzó Ur a nemzetiül ségérl kitüntetett férfiakat példának álliloltu a magyarság elé. Kzzel u kitüntetéssel nemcsak jutalmazza őket a nemzet, de egyben elkötelezettség is, hogy a jövőben ís mindenkor ezzel a imigYnr hűséggel
és áldozatkészséggel állják vártát és a haza ha kell, mindenkor számit hal rájuk. Dr. Hegyi lendületes beszéde uláll a kitüntetetteknek átadta n legmagasabb kormányzó] kitüntetési. A kitüntetettek nevei : Kn-gelleilcr RezsÖ ny postntávirduí főfelügyelő, Fazakas Kerenc MAOHT mérnök, (iráhár Latos rendőrségi segédhivatali irodavezető, Szépudvary László állami tanitó.
Kit unto tot tok, de akadályoztatásuk miatt nem jelenbeliek mVg az átadásnál : dr. Luntay Alán főszolgabíró. Hédi József MAOHT irodaigazgaló, eilin missziós nővér és MAOHT mérnök.
Biro IX\'-Csüpor
Adjon, aki még nom adott a bombakárosultaknak
31000 pengőn felül van a Zalai Közlöny olvasóinak adakozása
paéxtani. egyre töbh,i elet, amit újra kell iudí
A meg-megujulő, emlwrtolón merényletek, amiket az angolszász^ fí-zelett légíkalnzok intéznek nap-nap után védtelen magyar városok békén, polgári hajlékai ellen, nemhogy megfélemlítette volna a magyar társadalmat, hanem mogkenién vi tette minden magyarban\'a lelket é» fel-keltette az \'áldozatkészséget, - hogv a bombák Ütötte súlyos Beinket mielőbb be lőhessen gyógyítani Hónapok óta folytatjuk a gyűjtést és elértük inár olvadóink nemes magyar áldozatkészségéből a liurmineketto-dik ezrest. Ebbel Sl.OOp pengét kilenc tétolbon sorra eljuttattunk már a gyűjtés központ járja.\' ahova most készül az adakozók névszo-rimi kimutatása is. ,
Aki még nem adott bombakáro-sult magyar véreinknek, adjon mosti Adjon mindönki, aki eddig elfeled kőzett lóin! Minden pengőre szükség van. mert egyre több a károsult, egyre több u seb, amit be kell ta-
31,083.18 P 10.— P
20,- P
széthullott ujra kell indítani. Mhulon adományt nyugtázunk.
i\'M\'i\'Kl ayfilte«Qnk Pobasy Elek lorma Tóni és Horváth
Jancsi zenekara Horváth F. Iparteat. ven denlos kiTiini-KiiviiAiii Jövedelmének lM/b a 00 - P
Szívós Ilus 50.— P
Tartós légó sal B? - P
ÖaMHwen: 31,306.1« P A tartót légó tzd adományának részletezése: Toinusies (Ívnia 30, Bárány István Ifi, Molnár János 10, Kriatván János 5, Horváth Lásulé fi. \'Kovács Lajos 6, An~ gor Mihály \'ó, QarzÓ Jenő !1, Imrei Lászlé- 2,\' l\'lander József \'2. Paur Józsit ü, Oarzó János *2, Vaspöri Ov.ila % Balázs István 1, Mékli látván l, Mihulecz Jónsof 1. Pajor József I, SzÓke István I, Woinln-ger József I (rengő.
A yizsgákibiró szabadlábra helyezte a betöréssel gyanúsított két letenyei munkást
Mint jelentettük, a letenyei főszolgabíró sági hivatal bűnjel-kamráját)a betörtek és onnan vadászfegyvereket, pisztolyokat és egyéb tárgyakai elloptak Harcz\'n Héia főszolgabíró feljelentésére a csendőrség megindította a nyomozást és a csendőrség előállította, min! a cselekmény gyanúsítottjait, Tóth János (Szám-adó) és Penitn Péter letenyei gyári munkásokat, akiket nz őrsön vallatóra fog tak. Mindketten beismerő vallomást tettek. A csendőrség énnek alapján mindkettőt beszól litottn a nagykanizsai kir. ügyészségre.
Másnap dr. Stur Dénes törvényszéki vizsgálóbíró maga elé kai. Tagadták, hogy bármi részük is lenne a betörésben. Elmondták, hogy beismerő valló-
vezettette a kél gyanusilntfat, akik u csendőrök előtt teli be ismerő vallomásukkal szemben bűnteleneknek mondták magii-másukal kényszerítő körülmények hatása alatt telték és ezt rész lel csen indokolták is. Vallomásuk után a vizsgálóbíró orvosi látleletet vétetett fel, amit illetékes helyre terjesztett lel.
Dr. Stur Dénes törvényszéki vizsgálóbíró, miután semlmi bizonyíték nem volt Tóth János és Pepita Péter letenyei munkások ellen, mindkettőt azonnal szabadlábra helyezte.
A OOZFOHI)0 nyitva Tan romról 7 órától oato 6iéráig. (Hótfó, szerda, péntek délután és koddon otíé*/. nap nflknek.V Telefon: 1560
Június hó 19-20 21-én
MEP MOZGÓ
Héttőn, kedden és szerdán
Az e%gytk legnépszerűbb magyar film /
PISTA TEKINTETES VP.
Szereplők : Tolnay Klári, JdvorPdl, Turay Ida, Mdly Oerő, Vassary Ptrt, Halmay Tibor
Magyar vtldghtradó. tlőaddsok kesdetv : /4, j}6 rfs é}0 órakor.
5zlnház
Cigánybáró
A Cigánybáró is azok közül ^ 0|X>rott0s\'közül való, amelyek sohasem veszítik el voiuóerojükrt a közönségre. Aki nemcsak tartalmai-lan ugra-bugrálasban, értelmetlen sláger-génében, léha, híg opnn>«Jt-mcsékbon találja gyöhyörua^géi, h*. nem szórakozásban in művészi ip>-nvo van, annak ín Cigánybáró sohasem veszíti el szépségét é« érdekességét. Annyiszor melegszik fol rait ttirᦦinog iijrii n szőpte vágyó lótok, ahányszor hallja, tűsért volt majdnem telt ház ezúttal is a knniA.su színházban a Cigánybáró előadására. No meg azért, mert "ez ís egyik© SzÜoa László híres szerepeinek, » melyek felújítása minden esetben szívóson látott művészi értéktöbblet a társulat idény-niérlogén.
A pálma ezen az estén ís BzÜcb Lászlóé és Ilont Krzsíő. Kettejük elóadásálmn n Stniuss-zono míudeii lírai 8zét«égo, szinó a rorio és játék biztos öHszliangjában érvényesült. Olyan színész mmdukelté, nkiknsgy feladatokban tudják igazi magukat adní, mert ii hang és tphetség isteni odományávid arra hivatottak. Ilont Ki /sí is özekben a szeropoíben mozog biztos talajon .szinto kinyílik ós lelket kap u játéka is a zenei szerep szárnyán.
Kívülük Mihályi Krzsi alakította nagyszerűen t\'zipra cigányasszony szerepé**, meg Solyinosi toH jól elképzeli, jól meg is játszott wserlÓH-királyti. líakos István vendég-boa-viván (labor diák szoropében nem TÓitotta ts\' a hoazá fűzött véraks-zást. Horváth Anni énokboh, iáték-ban, incgjolonésbon.o logjoblwi nyuj tottu. t\'Orgoteges itjrázások kisérték Kovács len i\'-s Kóváry E. loborzóiM. Kár, hogy Farkas és Saghy i»léti-telon bolióekotb\'isa, tőnknStotto a ku-löubou festőién leállított telenetst. Tudjuk, n karzatnak is kell valami. t)o uz még annak ís sok volt. Különbén pedig niegingatliatatliuiul valljuk, hogy a magyar színészetnek éppon abban van a hivatása, hogy inagosabbrondü igényokro nevelje a-
közönségot ,nem nődig, hogy az alantasabb igények Kielógitésével esi boljon kí egyéni sikotxikot, még akkor is, ha azért kíméletlenül lé kell, gázolni a színpadon egy időben folyó" legszebb jelenetet. A magyar toborzó már csak azért is, mert magyar, több tiszteletet érdomolne magyar színésztől. Es bízvást állítjuk: — óbbon a jölonotbon kevosebb komikum több lett volna, mert igy a közönség zöme csak felháborodott rajta,
Kjfypbekl-on az első felvonás után a nagyszerűen induló előadás csakhamar szétosott és a vezető saimé-szek minden erőfeszítésével sem lehetett túhlvé talpraállitani. N<vi;y kár volt, mert a rendezésou nwg-látszott a minden részletre kiterieuő műrészi gond, a képek beállÍtás» mindmegannyi kötetbe Í1IŐ oxttéi-ség volt, nagyon szép volt a kiállítás ís színpadban, ruhákban egyaránt. l)e az összjáték hiánya, a kisebb szoroplók szÖTOg-bizouvtalanBaga és ofajta zavaró körülmények torlódása oiósen émzhetó volt.
(bt)
Falu rossza
A Kormányzó fJr azülotósnapját a nemzeti kultúra igehirdetői, n színészek is megfelelő keletben űnno-iiéltők. A sainpadon a Kormányzó Ur feldiszitett ké|x> alatt felsorakoztak a társulat tagjai. Benedek líoz.sé szerkosV.tó ünnepi beetódlwn méltatta a nagy ünno|>ot ós annak jolontnaégét, majd a honvédzonokar rázonditflti a magyar HimnusaraésaHákóczi indulóra. A telt ház közönsége lelka-SOQi éljenezte a Kormányzó Urat. Majd megkezdődött az előadás, az ünnepre való tokíntoltol magyar népszínművöt állított Ikj az igaagatö-súg. Tóth Ede örökszép »I*\'ttlu roaz-azáW, a magyar falu képét, ugy
Ulti, június II)
ZAliAJ KOZLONV
jliOgv van, orényuitol ós hibáival ett hü életével. Gaupa magyar letegé
Ó9 iiiugyöi- életkép. A azinéatzek arn-máltun, jókedvvel júlszotuik ós ogy j/,,}) hanguhikis («U-t szereztek n közéoségiiek. Tunyoghy Péter elemében volt, Göndör Sándort eleven ¦ütmekkel és "ok érzéssel formálta ..»««. Mihályi Kr»ii Kínáin Hazaija. :ix átélés diániaisagáutl és kvtornitt ulüvósv-í eszközeivel hatott és nagyon sz"ép játékot produkált. Tóról
metszett magyar falusi bíró volt Öoiukuthy Dozső, aki pompás alakot formált. Szop üde játék roll Májláth Márta Töretnie, hasonlóan Vörös* inarty. bili Öoriskája. Gém Imre nagyszefü egyéni izzói ós sok humorral uzouiélyosilotto meg a kis bírót. Longyol András sok igyoko-íotot vitt Ík» Feledi bajos tijtpei-jába. A többiokj igy öolymosy hnro im igen jók voltak. Mogórdomoltók a sok tapsol.
Mi van a hivatalos lapban ?
A Budapesti Közlöny szonv bali, 135. szántában a következő rendeletek jelöniek meg:
a boml>akárosultak gyí\'tjrés eddigi | elszámolása,
a növénvegészségiigvi eljárás i\'ól,
budapesti zsidó lukasok kijelöléséről.
. A vasárnapi, 13G. számból :
;i városrendezési törvénynek Keszthely és Duuuszerdnhely községekre való kiterjesztése-) röi, ¦
;i mezőgazdaságban használt [>etróteum liohózbouzbmel való keverésére vonatkozó randalet hatályon kivul helyezéséről
SPORTÉLET
Ferencváros és Kolozsvár a Magyar Kupa döntőjében
Vasárnap délután jálszották Bttda-.peslcn a Magyar Kupa elődöntőjét, ahol .] Ferencváros 5:2 arányban legyőzte az Újpest csapatat és bc-julott a kupa döntőjébe. A másik mérkőzésen Kolozsvár győzött 1:0 arányban a csepeli legénység ellen, igy tehát 29.-én a Ferencváros— Kolozsvár magyar kupadöntő lesz Budapesten.
A nemzeti bajnokság nyugati cso-\' portjában is a bajnokság kérdése, meri a MÁVAO 3 i 1 arányban legyőzte Komáromot és igy ö kertllt a Nemzeti Bajnokság első osztályába.
A Haladás 8:2-rc játszott az URAK csapata ellen, míg a győri ETO 5:2 arányban győzte le a szombathelyi SzFC-t.
SZIüHÁZ
hétfőn asta fél 7 órakar
Utolsó tánc
színmű 3 falvonésbtn.
Kedden este fél 7 órakor
Ftatal leányoknak nem való!
A szerda esti egész színházi bevétel a bombakárosuitaké
\\ n tgykiinízs it szinhtz, Szüos László igazgató és társulata is ki óhajtja venni részét n bont-hakárosultuk megsegítéséért n hazafias áldozatból Ezért köz-k ivón sagra holnap, szerdán estére müsorrn tűzték a Mária főhadnagy ciliiü, inélv hazafias tartalmú operettet Az előadás télies tiszta jövedelmét n bom-bnkárosultuk gyűjtéséhez adja n szinház Ós a színházi pénztár
Műsoron a Mária főhadnagy
erre a célra elfogad felülfizeté-sekcl, is, amiket a Zalai\' Közlönyben nyilvánosan fog nyugtázni.
iWuéljük, hogy Nugykanizsn hazafias közönségé egyetlen üres széket sem hagy ezen az estén a\' színházban, annyival inkább sem, mert maga az elÖ-ndásru kerülő darab is megér-domli a magyarérzésü közönség legteljesebb támogatását;
HÍR EH
Naptir. Június lió 19. Millo, Rém. kai Gyárfás éi Proiás. - proteatánb Gyáifas.
á törvényszék bOrtSnbflitelést szabott ki a miraosanyt Iskolai pénzek flgyébsn
Szirányi Józsefei, a muracsányi állami iskola 27 éves vezetőtanitó-ját, feljelentettek hivatali sikkasztás elmén, mert a vád szerint 1043. április i mi 1944. január 1-lg terjedő időben a muracsányi iskola tulajdonát képező ingatlan berósz* szegéből 430 pengőt, a behatási dijakból 139 pengőt, a ttlzita fuva-rozásdijának kétszeres felszámítása folytán \'.?fjü pengőt, összesen mintegy 819 pengét más célra (ordított, libben az ügyben már kétlzbcn volt főtárgyalás a nagykanizsai törvényszéken, azonban ítéletre nem került sor, mert a bíróság ismétellen a bizonyítás kiegészítését rendelte el. A harmadik tárgyaláson a vádlott ismét azzal védekezett, liogy teljesen bűntelen,, nem történt más, csak annyi, hogy a pénz kezelését
nem érli, az egyes tételeket másképpen könyvelte el. Amikor átvette az iskola vezetését, annak adóssága volt az egyik budapesti nyomdánál és mivel szüksége volt tanszerekre, kénytelen volt a régi — más által eszközölt — rendelést megfizetni. Pénz nem állván rendelkezésre, a sióbanforgó tételekből fizette ki a számla összegét. A bíróság kihallgatta a kir. tanfelügyelőt, több tanítót és tanút, majd kihirdette az Ítéletet. Megállapította a törvényszék, hogy Szirányi védekezése nem fogadható el, a vádiratban felsorolt bűncselekmény fennáll és ezért cl h-kellett öt Ítélni. A biróság eRy évi börtönre ilélte hivatali sikkasztásért, Szirányi a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
Csnpaaókaéitréla. ÁUaniékaeasáa.
Közreműködik az egész társulat
Kedvenc-verseny.
A légi elháritás rádió-irány itásának zavarására szolgálnak az ellenséges repülőgépekről szórt fémszálak
A pénteki hosszú dólolótti légiriadó alkatmával a Nagykanizsa to-loUjs átrepüli ellenséges gépek nagyon sok vékony, karáeaonyftulisarg emlékoxlotÓ aluminium-oaikot dobáltak le. A város közojién (többek közt ii nyomós-udvarban ih) nagyon sok hollóit a csillogó fémfonalakból, IIoií) ezek mire jók ós mii kell tenni vélük, arra vonatkozólag közöljük tv/, alábbiakat.
Az ollouségea repülők özekkel a fémcsíkokkal a vadászokat és az cihái itást akarlak félre vezetni, illetve zavarni. Ugyanis az a helyzet, hogy a támadó bombasók számát, távol" faágát, valamint a repülés magasságai ultrarövidhulláim! adókkal, az úgynevezett lokátorral állapítják meg. A támadók helyének pontod ismeretében 11/ elhárítást a rádió utján tudják irányítani a bombázók hátába.
Kzok a rádióhullámok 11 közolodŐ otlousógos gépük lm ütköznek és onnan visszaverődnek. A gyakorlati ulon megállapított lépték szerint így a műszeren kösvowenül loolvaa-
haló a kozoledó l>omliá/.ók távolságit, A műszer ablakán több helyről történik a vissza ve rődés, tehát több ki-longés leolvasható és őzzel ítélik meg tulajdonképpen az ellonségea üé|»\'k azániát. A figyelő müszemok
n pontatlanságát kibaaanélra igre-koznok fólrovozotiu az QldÖBÓ vadászokul irányító szolgálatot, lízőrt könnyű aluminimu csikókat, illetőleg papirni ragasztott vékony szla-niul-lemosokei szórnak le nagv tó mogben a ropOlőgópokból. Kzok a lajxík folhőszoriion sokáig lebegnek és a fónies halmaz ugyancsak fölveszi n rövidhullámú rádióadók BÚ-garait, Igy tehát a támadó ropülógé-pok a liemórök órzékeüenaóge kövot-koztébon esetleg kikorülhotili é.s fól-rovezetbetlk\' as irányító bzorteoot paranosát kövotó v^ászerflkot, vagy a légvédelmi tflzérségot.
A /<nla több közHége.lmin is ledo-bott ilyen vékony féoies lotnoxkőkel egyébkent a ijócaí vt^íykisórloti állomás is niogvizagálta. A vizsgálat eredményeként megállapították, hogy ozok
az eUentéyes repülök által ledobott lapocskák nem mérgező hatásúak. Azonban a vogykísőrloti állomás mégif figyelmezteti a gazdákat, hogy a mezőkön és rétokon talált ilyen lapokat szedjék össze, mert amennyiben legelő állataik özekből
nagyobb mennyiséget esznek meg, ugy a szarvasmarha állomány esoV log mégbetogsstk*
— (Orvosi hir)
DK Máté Sándor állami kérháü , eoboézotj osztályának alorvosa Ma-gvar-ulca. 14. ssam nlutt (dr, oéhmtdjt félő rendelő) az orvosi feodelóat mogkozdte. f:)
- (Uj vonatpár)
A Nagykanizsa- Xalaogorfl/.og viszonylatban uj wiii.iij ni állítottak lm 11 menetronctlio. Kgv motoros indul délelőtt 0.06 órakor közvetlenül /ahu\'u\'erfizi\'gii\' és oda I0.8fi-kor ér-kotok. Visszaindul /lahu-goraze^ról
ugyancsak IcAsvotlenQI délután ir>.l& órakor (¦» Nagykunizsára érkezik lö.öü érakor.
— (Zsidó táborilapok)
A bonvédrozérkar fónóke azon zsidó munkaszolgálatosok részérő, akik tábori poStáU lovuloznok, 1944 július l-tól sárga SsinO válaszos lo-velozolapot\' rondszoreaitelt. Juliim l-tól a munkaszolgálatosok és boz-zátartoxóik csak a lovolozólai>ok útién lovolezhotnok egymással. Egyéb küldeményt július 1-tÓI u zsidó niuit kaszt)IgálatoHok részére nem továbbit a tábori posta. (MTI)
— (Anyakönyv) hírek)
Nagykanizsán a legutóbbi kimutatás óla a kövotkozó anyakönyvi bejegyzések történtek: Összesen 85 gyermek szilleteti 9 óbból 12 fiu és \'21Í leány. S^bosi János m. kir. caondórfótőrzsöniicstor és GyórvAri Horminpok rk. lia, Szabó József cHeiulfirérmesler és Horváth Máriá-
nak rk. fia. Dobos GvŐrgV Mnort gépszimdőiiioBbír éa tíllor Ilonának rk. teánvu, Pöktt Pál Muoi t géplakatos ifi íízak Rozáliának rk, leánya, Varga Petur földműves <;a Italasaa Annának rk. leánya, Molnár István MÁV siimtiíótozotó és Dudás líózaa Ilonának rk. fia, Iiásár József szeszgyári irodaszolga ÉS Szakony Katalinnak rk. fia, Láhodi FóroDO MAV órnbéres fékező én Dolmányos Anniinak rk. fia, Jerausok Gvula városi tisztviselő éis /ah—Iuliiuina CÜz*dIának rk. leánya, Dolmányos József földmüron éfl Hneff Juliannának rk. leánya, Tóth Héla iKinta-lÍH/.t és Kolior tliigdolnának tk. fia, iiaranvai Géza igazgutó- tani tó ós
Bneff Margitnak rk, fia, Dani János
¦illanytelopi gépápolé és Bakon Erzsébetnek rk. leánya, Vi\'ignor Jené pénsbossedé és Bsaiay Máriának rk. loáin\'a, CsarankÓ Jenő MAV tiszt és Hánuány Gizellának rk. IMriva, KálovicH Ferenc napszámos és Tóth Krzséljetnek rk. leánya, Venezol József napszámos Dávíriovics Annának rk. leányai Kálovles latrán kó-
mÜVOSSOgéd és Kisköröst Máriának rk. leánya, Tíslér István ácssngéd ófl /(Si\'iIík Arankának rk. leánya, Orbán Lajos székossegéd és Marx llortónnk rk. loánva, Szabó László Maort tiezt viselő l*\\ Itálkai Kdit Gizellának rk. fia. Itndi Ferenc sörgyári íizem-vozotó és Wornioscber íjrzfléliotnok ág. h. ev. leánya, Kúlinan .lóaaof gazdasági koeaíh i\'-s Csaló \'Margitnak rk. halva szult;totl fia, Volráb Gyula bádogosmos tűr és Saffor lli-ríanak rk. leánya, Nag>\' György MAV lakatos és Borsos Máriának: rk. fia, Pischor Sándor m. kir. bt. tiestholyettoa éa Polaesek Ilonának rk. leánya, Bokán János 111. kir. postaaltiSKl éa llozján Ilonának rk. fia, Vass Ferenc napszámos é* Jor-ibin Máriának rk, leánya, Oszvald János kéfaragémoster és Salamoa Máriának rk. leánya. Házii-jnágon kívül született S g>*ermek. ílá-ensságot kötött ti pár: Horváth György földműves és Bartók Toiézia rk., Szili Géza rk, cipósz én Takács Mária rk. vendéglő*, flomó !¦¦¦¦-.¦( ref. m. kir. t«z. hzakiuizvowiló és 1101 uitl 1 Julianna rk. bást. alkalmazott, Szabó Károly rk. városi ut-knparó éa rlöröczfi Torézia rk , Nó-metli Ferenc rk. m. kir. bt. ónnos-
cx.
22
tor éa Győri Krzsébot rk\'. Halálozás történt 21 oaotbon: Gyorgyák Zsigmond rk. mnlomgéiiész 40 evos, Gűmimv Mihály gk. földműves 22 évos, özv. Grogul QAspárnó Ssodpr ltoRália rk. 80 éves, liorvátli Jőzauf rk. ny. dohány raktári éjjeliőr 80 eVöBj Polni iiáHziúnó Gzunorujann
KrSBÓbot rk. 70 évos. öjpr. Kaóesics Gvoi\'gync KroictUCS Kufcüín rk. 87 éves. Özy. Tóth Miklósné Kimer líoíétf.i. rk.,(i(.f evőn, Öjtv. Voszprórai GyulúnO L«iinor Chxolla rk. 62 évos. horkápol^Kurohe rk. áll. olomi iskolai tanító 58 éves, Ösv. Pfolocz l\'dnmcné Saahudos Anna rk. 78 éves, Horváth József rfc. tanuló 10
évos, üzv. Vanestira Porononé Ho-okola Rozália rk. 72 éves, Qanglor Gvtila rk. tanuló 12 évos, Czoffor .lúzBofné Csári Mária rk. -18 évos, Kálmán Jéssofné Csaló Margit rk. ÓG évos, ii/v. Bonedok György né VesxLer Juliunna rk. 88 óvos, .Szálay József rk. ci|n\'\'szmeslor 47 évce, Szigeti Józsof ny, MAV fópálya-m ostor rk. 78 évos. özt. Mzijjáiíó ilülfthné Pásztor Terézia rk. 72 árotj Polónyi Sarolta polgári iskolai tanárjelölt úg. h. ov. 22 ÓVOS, Andrásuk István földműves 81 érem.
Facsemetét osztanak ki a Balaton-környék fásítására
Budapestről jelentik V&urcsuk Ilélu földművelésügyi miniszter .dlőldi erdők, fasorok. Szélfogó pászták, facsoportok telepítésére és az országi bármely részén lévő kopór és vízmosás terület béerdősi lésére és a Balaton közvetlen környékének fásilá-sára 1014. őszén és 1945. tavaszán nagymennyiségű erdői facsemetéi és husángot oszt ki az áUnmerdészeti csemetekertekből. Az erre vonatkozó hirdet mony :t Budapesti Közlönyben ,i Földművelésügyi lírtesitőben és a Kárpnlaljur Hivatalos Közlönyben jelenik meg. (MTI)
Gazda gyűlések
A Zitl:iv;inne.gyei . Gazdasági Egyesület június 29.-én délelőtt fér 11-kor tartja Zalaegerszegén, a várniegyeházá nagytermében különböző gyűléseid Közgyűlést iart a lótenyésztési \'szakosztály, izugolóválnszt mányi ülést az egyesület, végül az egyesületi közgyűlést is megtartják, amelynek során az arany- és ezüst-knlászns gazdák szakosztályának a gazdakörökkel váló i\'gyulliiiüködéséröl és a szakosztály elnökének megválasztásáról is gondoskodás történik.
Ml újság a budapesti Élelmi-szernagyvásártelepen ?
Az élő- és vágollharoinfi- valamint a tojáspiacon az árak változatlanok. A zöldség- ,s főzelékfélék piacán a kapor ára 20, a paraj ára 30, az újdonság sárgarépa ára pedig 100 fillérrel emelkedett. Viszont a sóska ára 20, a tölteni való zöldpaprika ára 50, a\'zöldborsó ára 00, a kalarábé ára 70, az nhorka ára 200, a főzötök ára pedig 100 fillérrel esőkként. A gyümölcspiacon a közönséges fajtájú iilma ára 00, a Kserjosznye és n földieper ára 100 fillérrel csökkent, az újdonságok piacán ezen a héten a következő árak alakullak ki : cseresznye 180 -580, meggy 300 500, egres 150 200 * fillér, sárgadinnye 25 pengő kg-kint. (MVS)
& nagykanizsai sebesvonat beierobanf egy fetiervoD8lba a s^otnbatfaelyi vosator?
Zakuzcniiván, június 10 i Tudósítónk jelenti) Az Isten keze vigyázol l csupán a Szombathelyről vasárnap este Nagykanizsa, felé zsúfolva robogó sebesvonat utasaira.
A scbesyonat menetrendszerű pontossággal indult Nagykanizsa felé. Sorkifalu, azelőtt Dö-mötöri állomás clőtl a zuhogó esőben a sebesvonat mozdonya téves váltóállítás következtében belerohant teljes erővel egy ott veszteglő hosszú teher vonatba. A tehervonat három kocsija pozdorjává törve toronymagasan egymás fölé torlódott. A
sehesvoiiat mozdonya és puklikocsija megrongálódott, az egyik szeniélykocsi kiugrott a sínekből. Csodálatosképpen haloltja nincs a \'szerencsétlenségnek. A vonatvezető a fején se-besúJt meg. azonkívül három utas szenvedőit könnyebb sérüléseket részben a lezphanő bőröndöktől/ részben a nagy ütő-déstöl.
A vizsgálat megindult. A se-besvonnt énen ntíiradt része több niint két órai késéssel se-gélymozdonyokkal került át u szabályszerű sínpárra és folytatta útját.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság. P. 511/1944. szám.
Idéz6 hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék köz-hírré teszi, bogy Horaetzky Jenő ók-Hzorész-segéd nagykanizsai lakos felperesnek Btírény Árpád ékszerem, volt nagykanlzaal lakos-\'alperes ellen 9124 ponső t*ke éa jár. iránt Indított perében a perfelvételére oa erdemleuea tárgyalására határnapot tiltott éa felhívta a leieket, hogy
1844. évi Július Hó 18. napján délalótt e órakor hivatalos ii-iv.-.i líóben (Törvényház. Erzsébet-tér 7 liAz-izám fez, 15. apószam alatt) Jelenjem*
me«, egyazeramlnd pedig Berény ár pád ékszerész, volt nagykanizsai.lakoa alperea részéra - aki Ismeretlen helyen tartózkodik — Ogygoaánokil dr. Sartaer Antal nagykünlzaai Ügyvédet nevezte ki.
A bíróság felhívja az alperest, hogy a lent megjelölt határnapon és érában meghatalmázott ügyvéd által Jelenjék meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog huiviu) nljárnl.
Nagykanlaaa, 1944. évi jUiíus hé 12. napján.
Dr. Bentzlk s. k. kir. jb. elnök. •
A kiadmány blteléHl:
l Sclierntaflfl ;.. k.
Alulírottak mélységes fájdalommal, de a Mindenható szeot akaratában alázatos lélekkel megnyugodva jelentik, hogy a forrón szereted drága jó hitves, a legjobb édesanya, anyós, nagyanya, Illetve rokon
KURUCZ ISTWAMNÉ
\' sz. Kövér MArlai
áldásos, munkás életének 63-ik, boldog hózasságának 44-ik évében békeuiréssel viselt hosszas szenvedés után a betegek szentségével megerősítve, Székesfehérvaron visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát folyó hó 19-én d. u. íj óraker a székesfehérvári temető kápolnájából fogjuk a róm. kfit. egyház szertartása szerint beszenteltetni és örök nyugvó-helyére kiséini.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüd-véért f. hó 19-én d. e. 9 órakor Székesfehérváron, a szentferenc-rendiek plébánia-templomában lesz a Mindenhatónak bemutatva.
Nagykanizsa, 1944. június hó 19-én.
Uram, legyen meg; a Te akaratod I
k.imi,.- M\\.mi f.\'ijí Kurncx Ercaf, Maria llr). Endre Oyol*ní, Jnlln Hrj Optika Isfvanní. SsroUn l.ij Horváth Oeinní, l.h \' n K, eimtktl, Endre Oinli, OpU\'kB lilv\'in, lluivtth tictH vfjci, Kufiii-i Ulvlnnt >i Kitt. illfílla menye, Endre Zoltán, EU. Ilurvtlli SArlkn, Valikfc, Km i:, í Pltlllce unokái u * ur*»iol6 t-.ik.ni;..-\'.
Fö-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d. ii. 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
VILLAMOS AftAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaxamliá. ttz«tá*«, rákiamici-ife, hlb«|*tant*H*kr - :i fa%Háoon]táa mfnejen villamos k4r4*sbar. clnisilft^ aWCol elélHtéw MS 4**éíe. ^»«rf»apary-nt mt í«iíraíOír 2»4.
Köszönetnyilvánítás.
MJudnion ii;i!..-ui!r éR Izmeré-wi\'nif, hUloiiOscn a vasutas i-art^isak kik felt) I he let len drága ju édesapánk^ apósMiik, nagv\'iipánk, Illetve lokununk
mmi (DOUPONA) IÓZ8EF
nyme. mAv »pAty«n«itf\'«r temetésin mén)elenísükkel vngy bármi más médtH melységéé fdj^alniunkban osztozni szívesek volta , fogiü;ák czuion is hálás készrjucttiiik kifejt-xéKél.
A gyászoló osslád.
Szatóo8ok flaiyelnébel
Külföldi
bugylibicska
ismét kapható
Tarnóczky Géza
rövidáru., batár rnhfl\'tirtáil OlKkBk iin{iyKt:t-tiiktlli\\iM)ff).
Nagykanizsa megyéi váree polgár tnosteró tói.
HM/ké 1944.
Felhívás a hentesekhez!
FolhIVom az üaszoa hentHeket, hogy holnap, kettden reggel ti órára jelen-lenek meg a városházán dr. Paltyqndy tanácsnoknál A vágAHi utalvVnybk árát hozták magukkal.
Nagykanizsa, 1944. juolua 1». aai Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Magblxható fnlndcitaat aioanahi, esetleg jullua l-re felveeiek. Ltszló her-Ctg-utca 41a 4. u. 5—7-fK- 2012
Komoly, Intelligens kinolgálé kflnyv-és papliftilctben ilkaimaiáit ayer. Ciak gyokorlflitiUendelkefák pályázzanak. Ajánlatok iiásDin: „Könyv" jeligéié e lap kl-a^éhlvalalába. 2020
ApvIónAaak bfleghcz, vagy magá-nyoi gon4oiáiát vállalnám. Cira a kladó-hivalalban. \' 2936
Platal jélf&íö bejáróntt ajáulkodk Jsbb nriházhez, eiclleg egáuea házveie-tánőaek. Cim lóul 24 I. 9. 2*35
KyarmakMaratÖ mlndenesleányt azonnali beltaísre kuesek. Jelentkezni lehet Kisfaludy, u. 2. Sllgellné. 20ÍU
MAORT-gojc fialaokahban ¦ Puvs-roeók.Khefgcpex.mezéiiajdniiiii cs stabil-iri>orok !C:.<tie illanciomi ramáion tait; l(juiylő Ivet ea fölvliágólititl nyújt Teulsth Uuutáv drogéria. 1994
Hat dirab, pároa cirka ezer kilogiani-moa betanított binalyiin* Július elején valé átvitelié zalai vevőnek buxaponta^ válluláusal eladó. Szécilttlgetl Uradalom.
1M7
Egy nagy asztal 6 kirpitoaott székkel aladó. Megtekinthető reggel ö Ki w KUIaludy-uica 14. 2026
Butoroxatt asobát keres escMeg konyhahesznáJalul, házaspár. — UmeKei
KOiii. ni poil.lr.i, 2030
Elnaaxatt vasarnsp reggel a piacon Jobfckéirc való nól bőrkesztyű. Kérctt * DcciUlelcs meglalarót adja le a kUdOklva-ulban. ^ 2V29
ZALAI KÖZLGHY
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja: „KUiaudasiel R.X. H^yktm.*\' Feleiét kiadó: Zalai Károly
Nyomatéit
• „X\'VüwS.IV.-í.iI H. T. litqyl -. .
ay««itlá|ál«n Nagykanizsán Nzomdtórt rala): /.-a. Saras.
retalo:
Nagykanizsa. 1944. június 20. kedd
arm 16 «Iter.
OLITIKAI NAPILAP
gjerkosetOset! és kiaWhtvaial : F*-nt 5. szám. Síerkcí^öflejrf éa Uadóhlvalnli teletta, 78. bzj Megjelenik miailee hétköznap déíulaa.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
RNJtlzelésl ara: «fty hónapra * pengő 30 tlUer, negyedévre ia ponrrő *0 fillér.
KrvokKzAm1 hétkftzn«e"101|!|., •i/matialnri 30 t|Il,
•ból swdoeségében megtelelő hídfőállást kiépíteni, ami alapul szolgált rotoa a Paris felé> irányuló invázióé kadinüvolotek számára. Eszel iwin-%t* il napos lognetHiKobb harcok úti*
aáWükV or (im erikátoknak a Oétemtin-félszigr:t nyugati portjai megszerezni és elvágták Normandia északi részét, Vher-\' bovj-g erődje, és Gaen azonban ut Mérd an német kézen vannak.

igobog bareászati erőt használtak, az angolszász i "\'
Az angol király Londoiból Ismeretlen helyre költözött
Az angol kormány ís kénytelen nlmenekUlni Londonból a német robotrepülőgépek
pusztítása elöl
(latértnf) Az Atlanti-óceán fo-
líli fiÓíken a logutóbhi napok ese-m6nyi« nyomán vegiffébói átló habom fejlődölt . «i
A l>i !1 ¦unni ikai csapatok hidfőállá-niask helyzetét továbbra is az jel-latnzi, hogy az angolszász fŐparance-loknak nem HÍkerult feladást rég-rehiijtania az invázió kezdeten kijelölt- idő alatt. Kz azt jolenti, hogy » Coiontín-félszigotot és Cherbourg erődjét az első napokban nem sikerült, kózro keritoni, som a Hziijna-
fol-állalkozás
dőnlo hadászati jelentősége ozuttal >t elmaradt^ mivel
»1 ég niindig hiányzik a nagy tengeri kikötő, ami a gyors és tömeges partraszáltHasnak elengedhetetlen feltétele. A Sznjna torkolatában levő hídfőállások a Uouennél levő német állás miatt nagyobb had mii veletek kibontakozására nem elegendők, mivel I<o llavre kikötőiét hajókkal sem tudták megközelíteni. A legnagyobb igyekezettel som sikerült elfoglalni fcj^ lx» városát és ugvancsak meghiúsult az ellenség makacs támadása a1 Caonnél lo\'vé német állások ellen, almi Tillynél igvekoztok a nőmet vedelnie! kiemelni sarkailsil. Az in-vázjó oreilményét ogvbewtve az angolszászuk még mindig kénytelenek vállalkozásaik számára több száz jármüvet harcba vetni csapatok és anyagú tánpátlására.
Berlini jelentós Cherbourg küszöbönálló ostromáról
ahova az rtsó 2-t órában akartak eljutni, jelenleg arra törekszenek, hogy nyugat íelé előretolt szárnyukat megorvwitsék és megindítsák Cherbourg ostromát. Itt olyan, erődítéssel államik szombon, amilyennel eddig sem Olaszországlian, sem Nor-mandiában másutt nem találkoztak.
Boriiéból jelentik: Az első amo-rikai -hadosztály oróson mogközeli-totto . » Cotenlin-fólsztgotot,. ozool irtoewakitotta a szárazföldi összo-kólfetóst Cliorbourg és Franciaország között. Ezáltal olyan orod-mrnyt ért ol, amit nem szabad lo-kicsuiyolni. fia taíeéseol is, de St. Mi\'rí^Kgiistol nyugatra oda jutott.
fiagy lassúság jellemzi az inváziós hadműveleteket
ágyúinak tüze elér. A Caeni elhárító harcokban, nz Orne fölvonni és a Szajna torkolatánál nz angolszászok támadása az erős német ellenálláson meghiúsult. Két hét alatt nem sikerült északról Le Iíavre irányában előnyomulni. A hadműveleteket általában nagy lassúság jellemzi.
Lisszabonból jelentik : A már U nap óta tartó invázió eddig még semhiáfélc döntést nem ho-Kottés még nem is látszik világosan, hogy az invázió milyen célokai kővel. A CotcnÜn-féfszí-geí és általában a miogszúllt terület olyan mélyre nyúlik a szárazföldbe, ameddig az angolszász hadihajók messzehordó
Hatalmas pusztítást végeznek a német torpedóvető repülőgépek az inváziós partok előtt 4
pülszállitó\'hajó, egv 1)000 és egy 8000 tonnás szállítóhajó, egy 0000 tonnás tartályhajó elsfily-lycdt. Megtorpedózás irtán elsüllyedi egy romboló és 8 lar-lálvhajó. í\'elderitéssel kétségkj-vüi megállapították, bog)* két csapatszállító hajót -10.000 bi-ut-ló regiszter tonnn tartalommal torpedótalálattal clsüllvcsztet-lek.
Mem tudják ellensúlyozni az uj német fegyverek félelmetes hatását
az uj fegyver harcbnvelésében. London kisebbilcni igycksWk — írja nz umerikni újság • - címek u hálását és hivatalos helyről azl a jelentést adták ki. hogy nz
A Német Távirati Iroda je-tenli: Német torpedóvető repülőgépek az inváziós bajok ellen Tégreltajtotl támadásaik során «z utóbbi napokban esupntszát-Utó és tartályhajőkat talállak el összesen 70*000 bruttó regiszter tonnatartaloimnal. Torpedótalálat következtében ínlgron-Kálódoit egy 10.000 tonnás csa-
Az egyik amerikai lap szerint a>: uj német fegyver uém lélektani terrorfegyr "cr, hanem Németországot katonát szempont vezette
éld a rendes mederben folyik tovább és a lakosság min\': valami tűzijátékot szemléli a robbanótestek hatását, azonban
ez nem felel meg » valóságnak. A robbanó fegyverek hatása pusztító és nz anffol hatóságok rendkívül erélyes -védekeró rendszerhez nyúllak. Az angol katonai köröket azonban meglepetésszerűcn érte ux uj német fegyver és pusztító hálását nem tudják ellensúlyozni.
A király és a kormány menekül Londonból
szándékában áll, hogy Londonon kivüt eső helyen biztosítsa a knrmánv működését, mivel számítanak orra. hogy a németek London teriiletét tovább bombázzák.
n étnél
Lisszabonból jelentik Clyőrgy angol király lilkos fegyverek okozta rombolások miatt ismeretlen helyn költözködött. Hír szerint Churchill angol miniszterelnöknek i>
Uj állásaikból véresen visszaverték a németek az olaszországi ellenséges támadásokat
Az olaszországi harctérről jelentik : De (InnÜisln segédcsapatok és francia kólelékek {írotténál és l\'erugia korál széles arcvonalon támadlak a német állásokát. Rár elkeseredett harcokban a német kötelékeket helyenkin t visszavonták; a németek a rendelkezésükre álló
tartalékok "gyors átcsoporlositá-sávnl folytatni tudták a tervbe vett hadmozdulatokat és az, amerikaiaknak Grcltától délkeletre nagy veszteségeket okbzva ttjnbb magirslaH állásokba vn-jiultak vissza. Itt áz amerikai ősapátok ujabb támadását véresen visszaverték. . . (
Hátrébb vonták a karéíiai finn állásokat V
tŐmeg és fegyverek bevetései hajtották végit- tervüket. A finnek felismerték az Innét te-nyegelő veszedelmet és mindent ínVgtcsznek. hogy a helyzet urai lehessenek
Helsinkiből jelentik;: Knréliá-ban a szovjetnek sikerült áttö rési elérni, a finnek ezért kelőién a földszoros belsejében lévő szárnyukat hátrább vonták. A szovjet-erők hatalmas ember-
Tovább fokozódik a karéllaf harcok hevessége
jel páncélost setnmisiteltek.mjog, ezek legnagyobb részét köKei-barcí eszközökkel lölték szét. A finn vadászgépek isméi sok szovjet gépel hittek le. Az arcvonal többi szakaszáról nagyobb jelentőségű harcokról nem ér* kőztek jelentések.
Berlinből jelenlik : A karéíiai földszoroson rendkívül hevesen fokozódik a harc. A bolsevisták páncélosok lönioges bánba vetése által Pszkov irányában áí törést kíséreltek meg, de. a támadások megtörtek ti kiválóan küzdő finn katonák hősiességén. Ebben a küzdelemben lí) szov-
A török
külpcm?Kí
a nagy kérdései
Ankarából jelentik: A török sajtó j rökorszájf magatartásáról. A szővet-
Monomencsoglu török külügyminiszter távozásához fűzött komui"ntár-jaihiui utal arra a lognjabh török [sihtikai niagatarláHrii, amelyiuík alapján mondta ki a torok kormány a német hajóknak a tengerszoroson való áthaladásáig kapcsolatban, hogy ezt az égető kérdést a kitartó angol sürgetés kövotkoztóbon noni a semlegesség jegyében, hanem a török- -angol szövetség alapjait gondolták megold hatónak. A volt külügyminiszter nagy szomjmt játszott az utolsó óvok jmlitikájábiin, melynek az volt,a célja, hogy\' Törökországot kikapcsolja a háborúból. A szövetségesek sok éren ál megelégedéssel nyilatkoztak a semleges \'J\'n-
gesek nyitván nem tartanák elégnek a Törökország által nyujMt segítséget és nagyobb elónyökot akar nának magliknak Törökország részéről biztosítani. Ankara vezető kömi-lH;n felismerték, hogy h török kor-, mány döntését a jelenlegi liolyzet követ*\'Iményoíhoz kell alkalmazni. Törökországnak oldalpillantást kelt vetnie a Szovjetre is. Kzek a bi-N zonytalan tényezők játszottak közre a már meghozott döntésekben, melyeknek az volt rt, oka, hogy Törökország vezetői és népe egyrészt a hahóm megrövidítését kívánja, más-részréí\'mog akarják kímélni Törökországot\' s háborúba való közvetlen beavatkozástól,
FAIJAI KOZfeONV
\'.íj I. juimis Jm
Tóke ós munka
a kormánynak kit rendelete jelent meg a mull héten. Az egyik a nagyobb gyárak és ipari vállala-tokuttl munkaügyi előadó kijelöléséről, a másik ugyancsak nagyobb vállalatoknál yiunkaögyl választmány létesil séröi ihjézkedik. A kél rendelet tartalmai részletesen ismertettük. Szász Lajos Iparügyi miniszter pedig külön rádióbeszédben foglalkozott a kormány két rendeletének jelentőségével. Elmondta a miniszter, hogy a munka érdeke kívánja ugy a munkaügyi előadó alkalmazását, mind pedig a munkaügyi választmányok életrehivását. Hangoztatta, hogv ugy szociális, mint termelési szempontból egyaránt áldásos liísz az uj intézmények ntun-
kár.
Ebben egy pillanatig sem kételkedhetünk, ha megismerkedünk a kormány kél reiulelelének jelentőségével és céljával. A Cél a töke és munka egymás köztttti viszonyának a nemzeti közösség hathatós szolgálata érdekében való szabályozása. Ismeretes, hogy a tőke és munka egymás közötti viszonyát a múltban két olyan irányzat zavarta meg, amely mindkettő bizonyos osztálytagozódás alapján nem a nagyközösségei, hanem annak csak egy töredékének érdekeit szolgálta. A liberális gazdasági rend feltétlenül a tökét helye/te a munka (ölé, viszont a nemzetközi szocializmus azzal lötl tul a célon, hogy a munka elsőbbségét vitatta a tökével szemben. Áldatlan helyzet volt ez, mert hiszen a töke és a munka a termelésnek nem egymás (ölé, vagy egymás alá, hanem egymás mellé rendelt tényezői. Ezt kívánja az államnak, a nemzete-saladnak, mindnyájunknak érdeke.
Az alárendeltség vagy fölérendell-ség kérdése voll a töke és a munka között az ütközőpont. És ez okozta többnyire azt is, hogy a termelés terén kiesések történtek, mert hiszen a megszervezett munka a tökévet szemben azzal vélte saját érdekeit megvédelmezni, hogy a javak termelését a mindenkori munkabérnek megfelelően és minőség szerint szabályozta és korlátozta.
A kormány kél rendelete most a töke és a munka közölt az egyedül egészséges mellérendeltséget, mondjuk, hogy egyenjoguságot ki-vánja intézményesen megteremteni, Abhöl az egészséges alapelgondolásból indul kí a kormánynak két rendelete, hogy itt tulajdonképpen elsőrendű szempont a nemzeti termelés, csak ezuláu következik a tőke és a munka. Tulajdonképpen sem a töke, sem a munka nem szolgálhat öncélt, nem tekintheti ridegen csak a saját érdekeit. A töke is, a munka is arra hivatod, hogy a nemzetet gazdagítsa azokkal a javakkal, amelyeket közösen termel. Éppen azért kell megteremteni a töke és nwnka.közott a Treuga Delt. Az első igen komoly lépés ennek megteremtése felé a kormánynak most megjelent két rendelete. Azt jelenti ez a két rendelet, hogy a kormány a törvény erejével is a nemzelcsalád szolgálatába akarja állítani az össz>s termeiéi tényezőket. Olyan törekvés ez, amely a magyar elkotmánynak minden tekintetben megfelel. Hiszen a mi alkotmányunk szerint ebben az országban legtöbb tulajdonos, minden javak felett álló birtokos maga az a nemzeti közösség, amelyet a Szent Korona fogalma felez ki. Unnék a nemzeti közösségi birtoklás-
nak keretein belül birtokolhat csupán az egyén.
Természetes tehát, hogy akkor, amikor az uj gazdasági világrendet ebben az országban most intézményesen megteremtik, meg kell találni a módját annak, hogy a tőke és a munka közötti jogviszony a nemzeti közösség érdekeinek minden tekintetben megfelelően tegyen
szabályozva.
joggal várják a kormány uj rendelkezéseitől a termelés fellendülését is, mert hiszen teljesen igaza vau az iparügyi miniszternek, amikor a munkaadók és a munkavállalók panlásos összműködését tekinti ugy szociális, mint termelési szempontokból a legfontosabbnak.
(S)
Az alispán hatálytalanította dr. Prack István városi tanácsnok felfllaiesztését Is
\'/,uUtr(,-erx:ry. JUIÜUS 20 i Tudétsitónk Menti) Ynrme gycszerte érdeklődés kiséri a nagykanizsai városháza két fö-tisztvisolőjének, dr. Krátky Isl-ván ny. polgármesternek é-: dr. Prack Islvén tanácsnoknak lel függeszlési és fegyelmi ügyét Az alispán, mint ismeretes, dr. Krátky István ügyében u képvi-selőlcst ülőinek a felfüggesztésre vonatkozó határozatai már felfüggesztette s inost esak a IV-gyc\'mi eljárás van folyamatban Akkor az alispáni végh.ilamz.il
ugy szólt, hogy dr. Prack Tstván Ügyében a döntési egyelőibe függőinél tartja. Most megtörténi a döntés Prack tanácsnok ügfvé-bcii is : az alispán hatálylala-nilolta a városi képviselőtestület határozatának azt a részét is, amellyel annak idején dr. Prnrk tanácsnok felfüggesztését rendelte el Ugy hogy most a tanácsnok ellen is i\\suk a fegyelmi eljárás marad folyaanntbaj: A leirúgges/.lés június l\'J-iki hatályú,
800 pengőre ítéllek egy árdrágító balafon-magyaréi, gazdát
Zalai gazda került a nagykanizsai törvényszék uzsorahirájn, dr. Almássv í.volu tórvénvszéki elnökhelyettes\' elé Molnár Jó-Zsef 112 éves bnlaloimtagyaródi gazdát\' lel jelentetlek, mert .Marion Ferenc znluknrosi gazdának 0.5 métermázsa szénül. Pnpp .lános knrosi gazdának 3.;í és Gerencsér György ktu\'osi gazdának )..\'( méter mázsa réti szé-
nái adott cl mázsánként ^pengőért, holott annak a ni.egálbip> totl ára ez év februárjában, mikor az eladás történt, mázsánkéul 0.50 pengő volt.
Az uzsorubiróság kihallgatta a gazdákat, akik alátámasztották u vádat, de ÍHÜsmerU\' maga a megvádolt is A törvényszék árdrágító visszaélés\' miatt Molnár Józsefe\': 800 pengő pénzbüntetésre ítélte. Jogerős.
Saját székházzal és lőtérről Küzdi meg erőteljes működését a nagykanizsai M0VE
A MOVE nagytanács felhívása a nemzeti egység megteremtése érdekében
A MOVK néhai l\'.ömbös r.vulu miniszterelnök ulap\'itásu
az ország legválságosabb idejében fontos küldelésl töltött be az országivan Később ís. a MOVE-csojHjriok az egész országban, mint a magyarság erős őrhelyei szerepeltek a rombolás elemeivel szentben. A nagykanizsai főcsoport nagyon szép nemzeti munkára és különösen s|>orl tevékenységre tekinthet vissza. A fémjelzettek egyesülete voll mindenkor a NÍOYE-gárdájn, Az uj világrenddel kapcsolatban a MOVE isméi tevékenyebb szerephez jutott. Erőteljesebb éleid folytat és cvéglvöl megfelelő székházat és sporl leiepet igényeli a nagykanizsai illetékes butaságoktól, a zsidóvagyon, illetve ingatla-
nok összeírása kapcsán. Igényléséi be is jelentette, högv unnál eredményesebben folyt albussa munkáját a nemzeti fronton.
A nagykanizsai MOVK nagyszabású munkaprogramlmol állitolt össze, amely minden hazafias és nemzeti tevékenységbe belekapcsolódik. Egyúttal megkezdi szervező és toborzó munkáját is a MOVK-zászló alá.
A MOVE országos nagytana csá minap Összejött Budapesten az ország minden részéből, ahol elhatározták, hogy a mugynr nemzeti egység megteremtése érdekében felbivassal fordulnak n nemzeti társadalom lelküsuvc-roléhez. A felhívást Szeder János országos elnök irta alá és szövege a következő :
A szovjetorosz bolsevizmus uj tatárjárása pusztulással fenyegeti nemesük ezeréves államiságunkat, de népi létünket is.
A jelen idők egyetlen kiáltó parancsszava most:
„Harc a killsá ellenséggel minden fegyverrel, ha lehet harckocsival és repillőgépfH\'l, — ha kell tiz körömmel; és béke, egyetértés idebent, minden áron. — ha lehel megértéssel, ha kell: etőszakkat is!"
Az e célt szolgáló kormányzat mögé sorakozzék fel elszánt magyar akarással minden MOVE bajtárs, de ugyanezt kéri és elvárja a MOVE minden igaz magyartál, aki a klizösségválaltds jegyében a maga egyéni érdekeit a haza mindenekfelett való érdekeinek alárendelni kész és képes.
Az ország sorsál komolyan I hogy a felhívás Nagykanizsán szivén viselő magyar hazafi tel- ! som marad a pusziéba kiáltó jes egészülvén vállalhatja a | szó. MOVE célkitűzéseit, Hisszük, -
Színház
Utolsó táno
Azok számára, akik nz«»r4ik a in;i\':.i\'-ki szárnyaló sziní irodalmai, akiknek élvezőin* jelent a fehóhk-rendű szinikulturn. azoknak szellemi ünnepet, lelkiB Müdülérd. egrien nagyon szép és Mlomos élményt, a hétköznapokon való folük\'miníkV pest jelentett Hörcsög FVimnenHt, a magyar toll atyamesterének »t!tr>f-ső tánc* című színjátékának tegnap esti felújítása. A nagykanizsai n/.\'m-p.\'Klon is többször előadásra kertül mór Herczeg l\'"eronc remoko, amré* esuiva szel lm népség, a logfinomasii lélekboneolás és ha CgYOS tetenwW-ben merész morális síkon\'ís mozog, esak azért teszi, hogy u végén az érék erkök\'si törvénynek elege* tml-¦jon tenni. A közönség (a kevés, »ki ott volt) nem tudott itetelni a színjáték irodalmi. Tidamint színpadi »zé|»égél>en. Hangsúlyozzuk: »a U-zónség, aki ott volt", ¦meri bizony a közönség nagy része Irodalmi értékű színdarabok iránt közönyt ta-ímsit. ha olyan darabról és olyau ünnepi előadásról is van szó, mint a tegnap esti volt.
A\' játék müvéssi volt. Az előadás tökéletes, amilyent vidéki ssinpatlon enak látni lehet. A főszereplő Haj-láth Mária azt ábrázolta, arait a szerző akart, belsÖ átólésriel szólaltatta meg kettős szenvfiónok mürészi fokozatait. A logtolwsobb művészi
erő csillant mi\'p benne. Játéka kimagaslott. Mihályi Krísóhot a vér-botl művésznő rutinjával és finom helyzetkomikummal játszotta mag az özvegy hölgy szerepéit. Sáehv Jőzaef a szerző úitnnetöj szerínii férjet igvrl.u, ,\'ti fonnám i Komé-liiisz mester alakjából. Tnnynj;hY Péter elegánsan s/emóljosítotk\' inog a biológus udvarlöt. Knmkutbv Dezső Knsldyje mindonkópjien jól meg formait alakit ás, élotttu szinnktel.
Farkas József tópittoára kisebb sze-
re|x\'tlxm is iTHueKlioexaliotl Minősei numka. de jó volt Lenghet Isltán Kemuitaorje ís. (ti. ti.)
A Zalai Közlöny nyeri x$sh~ menetrendfe a napokban megjelenik. Ter/edetme a régi, az ára még mindig filteréé leezl Miad*n hóiban nétkütb\'theteilen
SPORTÉLET
Kezdődik az ökölvívó bajnokság
Június hí 2!>.-ím Bud»pe!* l.lí válogatott U-sz az elsfl ellen-fcle « liií^ykunizsai I.cvontc E(í)icsfilct ökölvivójnak, majd július 10.-án :t szombathelyi levente öklőzíikk.1! itvárlcOznelt
SZÍNHÁZ
Kaddan •»<¦ fél 7 órakor
Flalal hányuknak nm való I
Ompamókaiitrita. Állandó kacaíáJ.
Közreműködik az égisz társulat. Kedvenc-verseny.
Szardán a«t« fát 7 órakor Jótéhonycélu est a bombakárosaltak favarai
MARIA FŐHADNAGY
i Romantikus oporett 3 falvonitbin.
22
A napokban megjelenik a Zalai Közlöny flIIAras nyári zsebmenetrend]e
A nyári menetrendváltozással Kapcsolatban is kiadja a Zalai Közlöny » messze vidéken évek sorú óla nagy közkedveltségnek örvendő zseb\'monotrcndjót, \\ háborús viszonyok okozta technikai noliézségok miatt kit hőt késedeléniuiicl jul menolreudiink a közönség kezén*, dc terjedelme és gyakorlati kezelhetőség
szempontjából legjobban heráll lieoszlása lient változik, felöleli az uulóbuszforgalom menetrendjei és kivonatosaira vidékünkéi leginkább érdeklő vo-naljáral.ok adatait is.
A menetrend megjelenésének napját közölni fogjuk. Ara 81) fillér lesz.
TJz Hónapi börtönre itiiták m interialt aniony tolvaját
Öivegy Burka Istvánná zalaegerszegi asszony megtudta, hogy Egyed Béláné nagykanizsai lakos Internálva van, azért elment annak nővéréhez és azt mondta, hogy Egycdné küldi, adjon ki számára különféle ruhancmtlekct, amit el fog neki vinni az internáló táhorba. Egyedné nővére gyanútlanul átadta
Burkánénák nővére nagykanizsai lakásának kulcsát, amit az felnyitott és a szekrényt alaposan megdézsmálta. A zsákmányt azután értékesítette.
A nagykanizsai törvényszék Bur-káuét bűncselekményéért llz hónapi börtönre ítélte.
kiskanizsai élet
A leventék ünnepelték a Kormányzó Ur születésnapját
Klskanlzaán \\
Mas) arorsxág konnónyzójón:ik76 születésnapiét hensóöégm h zoro tettel űnnopolto a/, ojTész oroxag. Kis-kaiuzaán a lovontotijuBág fényes ün-nopi korotnk között ültő a loboiró-diazbe Öltözött Hunvudi-téri En* vonto-Otthünbttn n l*irfőbb Hudin-azületéaénok évfordulóját. A lojfpji-tozunokar már a kora réggel j onikN-ban zenés felvonulást rendezett, iiinjd a lovonto aászióalj ünnepi istontiaztoloton vett rÓHKt. Utána az OUIhju iiagytoruióbuu gyülukoztuk
orontetnk, aljol Szépudvai-y Láwló. lovontopamntmtok emlékezett inog Bzép boszédlfon vitéz nagybátryni Uni-üiY Miklós halhatatlan erdőméiről, országunk talpraállitáaa »\'•» tfvuraikxláaa terén", Utána Kápolnái Zoltán livontoifjuTÓRDto szép oza-jaki tát, majd a íonokar néhány pompás számát hallottuk VVoekí déliért karnagy vozónyléaébon. Tóth Ferenc lovoutooktaló lolk<* benzéd-bon méltatta a nap jokmlóségyl.
Felszentelték a klskanizsai központi óvóhelyet
Vasárnap délolÖtt 1\'. Bánás (ryula kiskanizBai plébános ünnoitólyoa" korotok között szentelte fol a kiskani-zsai körzeti ,köz|M)iiti parancsnokság óvóíwlyét, amolyot py. á])olónéi kin-gontlpsan feldiszitott. A közönség a déli mise után levonult az óvóhely pincéjébe, ahol a plébános a szertartás után rövid szép boazéd-Ihiu emlékezett inog a nohóx idók, komoly és hivatásszerű kötolosség-rél, nz Istenbe vetett bisalnuinkró! ós reményoinkrót. Az oloÓ századok-
bíiit is katakombákba inonokültok a keresztények, mondta boazédéhftp a plébános do hitüket és romé-nyoiket magtörni nem lehetett semmiféle durvít és eróflzakoö, barbár módazorrnl. Ma ismét tamií vagyunk a leggyalázatosabb és leghamarabb módssoreknok, amiket otlonteloink ártatlan (jwrmokekon éa asszonyokon próbálnak ki. Minden sulyoa nu«.rpi"óbállatrirt a* ósi kereszténység azolleinólmn, nálunk ia riaazauiaai-tá.sra laláJ, mort nom akarunk éa nem is leszünk kicsinyhitüok.
Érdekes határozatok és tervek a kiskanizsal sportgytilésen
Vasárnap délelőtt nagyszámú ór-duklódó jolonlóléb\'ii tartották meg \\t. első nagy Hportgyülésl a kiskani-**ai I^evenbo-Ottbonban. A gyűlést 1*. Sólymos Rozsé; a Sáska Lovonto-csapat lelkes vezetője és intézője nyitotta meg. Mogiolont a nagygyűlésen I*. Bánás Gyula plébános, •"Vpudvary László lovontopa nme s-nok, Tóth Ferenc levontooktato, Gozdán Józaof, Kiss Tóth Imrö kia-kaniesaj városi képvisoló, zíioglor (iyörgy ós még sok lolkoa fliwrtW <át az idősebb ós fiatalabb koross-láJvokoÓl egyformán. \'
Któsaör is tisztikart választott a közgyűlési amolv szerint egyházi ölnék P, Bánás Gyula, világi elnök
Átvettem és újból megnyitottam.
Kérem a nb. közönség szives pórtfogásét.
Tisztelettel
Málék György.
Sz.\'\'pndvary l.ásv.li\'i alelnök Zioglor Oyorcy, titkár Tóth Poronc, intőzó V. Soiyiuoa ltozsó, edző Ssollár Jó-zsof. szortáros Horváth Boldizsár, rerulosóbicottsáfrj rozetó Tonk Jó-z^í-f, ix-nztároflok Frank (tézn és Imiéi László, pénztári ollonőirők ClozdAn Józsof ós Kiss Tóth Imre.
A plébános üdvözölte n aportoló kiskanizaai ifjnságot, melynok ólon a nenixötvódelmi kereszttel oson a napon kitiinlelott Bzépudvary liászló leyontoi>arancHnok áll, abluui a ro-mőnybon, hogy a fiatalság régi ra>-véhoz méltóan a Sáska Levente FO-uok nagy hirnorot ssotok. Bzépud-vary tnolog szavakkal köszöntő meg az elismorést ós igérotot tott, hogy mindent elkövet a fiatalság Bport-ánlukoinok inogredéso órdekóbon.
I\'. Solvmos Rezső,intéző ozutá>f\' lamertotte a i-sa|tat faladatait, mWjd rátért arra, íiogy a Sáska Lovente-CHaimt ősszel az M l.sz rkoretoiban fogja szorop\'ltolni egyik csapatát, inig a lovonUdi;ijnok*ái,\'baii éa a kiskanizaai kölyöíl»jiiokaápbftn külön iigynovezott utánpótlási csapatok szonijwliuik. A 1\'. Iti\'uiás (lyula plébanoH által felajánlott vándoraor-logt\'frt 4 kiakauizsai csapat küzd még a nyári idényben. Kislúuiízsát .négy n\'-szro osztják sportsxom pont bél éa in non is kt\'rüluek ki a caainitok.
S, 4
m
Pyramidon tabletták megnyugtatóan hatnak a fájdalmak agyi központjára
és ilykóp megszűnnek a panaszok is.
Utána a logaulyosabb kérdéa, — a pálya kórdósc korült napirtnidie. végül is iiatározatot hozfitt a köz-gyub\'-s, hogy egy bizottságot küld a város vozotÓjélioz a Iliniyiuli-tér foltölté-Bo érdokélicn, ahol nemi-Bak Bporttolepi hanoin lovonto gyakorlótér is lesz, ha minden kívánsága loljosül a kiskanizsai h]x)itoló ifja-ságnak.
Befejeződött a klskanizaai tekeverseny
Szombaton és vasárnap oróhz napon ál tartott a Kiskanizsai Kai.
I fjusági Rgvesülot rendexénébM egy nagvazabasa tokovoraeny, melynok olso helyezettje Tóth Jóaeof, a tnásodik dijat Puaztai Forene, a barmadikat podig; Dorvalien Irrtivte vitto ol. A többi helyezettek Borrendje: 4. Kopó Kálmán, 6. fVjkwko Femne; 0. Imrei Ferenc, 7. Kopó
János.
A QOZFORD0 nyitva mn rora! 7 órától ofdo 6 óráig. (Hétf», ««rda, pontok délután éa kedden effáae nap noWk.) Tolofou: 800.
Hal ejtőernyős amerikai pilótái fogtak el a balatoakaresitiri határban
A Somogyi Ojfláff irja, hogy a jKtnbtki boiiopülófi alKalniával, amikor Kanizsán is bárom és fél ónUi légiriadó volt éa luórgozctt vatta csomagokat, rádiót zavaró fémszálak tómogét szórták le Nagykanizsa felelt is, tnéfT izgalmasabb élmt\'nyok-bon volt mszük a lm In tonkerosz túriaknak. Balaton Irarény és Balaton-kéix\'sztur, illotvo Horvátkút között ogy sérült amorikai nógymotoros bemtiózöból láttak kiugrani hat ojtÖ-ernyós pilótát. Csendőrök ós leventék sióitok azonnal a helyszínre, ahol leerossködösükét várták és odasietett a kapával, kaszával, karóval főlfogyvorkezott lakosság is, hogy a menekülni igyekvő ellenséges pilótákat elfogják. A leventék orodnió-
nyesen aegitotték átPéeülni a l»ila-_ tonazontgyörgyi erdőt, mig végűi\' is az oitóornyÓHők a I Iio^vh mind a íiatuirkézrokorüjtnk. Kihall-tralásuk alkalmával azt mondtak, Hogy nom is tudták: hogy Magyarország felett jártak. A lakosaiig mimlonütt kóa&séggol roll sngiWi*-céro a osondóröknok a lógikalózok ártalmatlanná U\';tolól)on. A liât fiatal pilóUU autón szállitotték Marcaliba, gépük pediff Csákány liatéráluuv énvo lozahant. A magyar nép dühe sokszor nyilvánult moe olkosorodott ki-fákadásokban az ollonségos légi W-rorfink ollón, »igy hogy a karliata-lomiiak kollott biztosi tani elssállita-suk zavartalanságát.
?46118
*
ZAHA1 KÖZLÖNY
1944. ftmáu 20
HÍREK
Naptár. jvniuB hó 20. Kedd. Róm. kat. Szllvér p. - Prolettáns Ráhel.
— (Vörös kereszt gyüK.s)
A Magyar Wm"*-Kereszt Kgyte*
/i»lltYÍrill©^,.»\'-Í Választl 11 Oltva juníua
24-éa, Jtzónibatoh délelőtt II órakor MaweitHk^on/ a vúrntegyoliasa\' kóxgrüfésí ÍWméibon tartja\' ritr* Teleki B*ía rróí főispán elnökléséral éVf reáda* közgyűlését, amotyon « VúröH-ICerrext TV)kogv<ttmlotek (arjai óh kiküldöttei is fcWTeásnak. A közgyűlés keretében\'.a főispán kilő nt«ié>etket ad át.
- Járási tiszti értekezlet)
A ¦arykamzsai jaráajogjafli teg-i.i.p délölŐit a nagykanizsai \'Anw-háKaa tiazíiértokozlotot tartottak dfr LcauUry Alán főszolgabíró elnöklet* alatt.
(Eliegyzóe)
Horócz Piroskát eljegyezte Vei Iák (Sándor Szombatbolyon. (Minden külön értoaités helyett.) (:)
(Orvosi hír)
Dr. Máté Sándor állami kórház íiehéazoti osztályának alorvosa Ma-uyar-utes 14. szám alatt (dr... Schmidt félő rendelő u»z orvosi rendelést- megkezdto. ,.-.(:)
- (Légoltalmi jelvény)
A hónvédolmi miniszter \'égol-laltni jelvényt rondazoroait azok ré-azéro, akik a légoltalom szörfözése, fojfoHítfBO ŐS népözorüaitéso erdőkében egy évon át óredményoa, hasznos\'tevékenységet fojtotuik ki, valamint egy évon át kifogástalan bzoI-gélatot toljosilottok, úgyszintén azok részére is, akik légitámadás alatt, vagy tilán mentési munkálatokban legalább.ogy alkalommal önfeláldozóan és hathatósan közreműködtök. A légoltalmi jelvényt a honvédelmi miniszter nonjm ős, korra való tekintet nőikül fo^driJFttotlnn előéletű katonai éa polgári szernél vöknek adományozza. (MTI)
— (Búcsú helyett fogház)
A muraközi Drávadolláron minap hucsu volt, amelyre messze vidékről szoktak eljárni, ICrra kívánkoztak át horvát földről Zworck Janón. Szoljár Franciska éa Szollár lfka. At is jöttök már magyar torülotro, ¦ amikor Kzombcn tali\\tták magukat a magyar határőrökkel, akik útlevelükét vagy Kiás, igazoló írást kértek tölüki Sommi. som volt náluk. Tiltott határátlépés .oaoto forogván fenn,, mindhármukat beszállították a nagykanizsai kir. iigyéazscgro, innen podig a törvényszék olé korul-
ne>; •\' ;¦
¦^r (Pince-betörések)
Döniofölde zalai község és környékének népe ogyre-thásra panoBzku-tlott, hogy ismeretlen tettesek Ixitör-tok a bogyón lövő hajlékukba és onnan bort éa-élelmiszereket vittok magukkal. A csendőri nyomozás ei^métvyokénl csakhamar olfogták Orsós Dezső, Orsós János, Orsós Jó-
Fillérekért
kevés dolgot lehet ma kapni. \' de fél esztendőn át naponta jószolgálatot tesz minden házban, minden irodában
fillérekért,
a Zalai Közlöny Zsebmenetrendje, amely a napokban jelenik meg és a vasúti nyári menetrenden kivul az autóbusz-járatok menetrendjét is tartalmazza,
zeof, Oxeós-József II„ Bogdán Pál cigányokat; akik fojszékkol törték fel a, pincéket, ott ettek) ittak ós amit találtak, magúkkal vitték. A caondőrök az ngéaz társaságot behoz: ték Nagykanizsára,
— (Baleket)
Varra Antal na^ybekónakí lakot pisztolyt tisztogatott, közben az elsült ós a golyó Varga jobb lábába fúródott. A seboaültot he*zállították a nagykanizsai kórházba.
A szünetjel
A rádió áliaiában olyan hsmgazer-áeboz, ametyet mindenki inkább szid, m/W dicsér. At édesanyám, példán* azt szeretné, ha állandóan HZindarabokat, könnyű zenét közvetítene ét nagyon idegesiti, amikor kf.t miisorszámUközött megszólal a szünetjel. Itypn\\tbr magából hikeUxt I mondja:
-- Ezek m\'ési sem tudnak, mini kolompolni.
4 nagi/bácsim inkább a cigányzenét részesiti elSnyben, kereszt-anyágn az operett-kőzretitést szereti, jó magam pedig folyton drámákat, komoly zenét ifi sport-köz-vetitéseket szeretnék hallgatni. A ¦ rádió igazgatósága ISeleésziU\'beint, akkor sem indna el-eget tenni a sokféle, kívánságnak. Mióta azonban a rádió átvette, a riasztó Ügyeletet, lényegéten megváltozott a helyzet. Mindenki meg van elégedve a műsorral, még a IrgszÓrszálhasagnlóhb kritikusok ff, Csak egy a fonjon; — szóljon a rádiór Ft cm baj. ha állandóan sport-közvetitést ad, rogy induló-lemezeket sugároz végeirrhe-tetlenűi. kebel opera is. mintegy. Csak szóljon ...
Az egyik esti riasztásnál, amikor éjfél fele. vészcsen megszólaltak Kanizsa felelt a szirénák és éjfél után $ óra telt, mire az összes állomásoknak légoltalom pihenj-t vezényelt ti rádió, - a hosszú sirí esetül után megszólalt végre n szünetjel. Édesanyám örömteljes, becéző hangon szólalt meg:
Mégis csak ez a csörömpölés a legszebb muzsika a mai világban.,, 8CÜLE88 GYULA
KÖZGAZDASÁG
A Magyar lótenyésztés jelentősége
A magyar ombornek a lóval tartott szoros kapcsolata ősi hagyományokon alapult a <; hagvoimmv upá-röl-íiurn száll. A ló népünk éloté-hon, évszázados küzdelmei(wn, barmiban mindig komoly szorepM- játr szőtt, elválaszthatatlan UirsunKT\' hűttógoö barátunk, sogilŐ lelJÓtosunk volt háborúban és a békés gnzdiiság-ban egyaránt.
Széchényi István fojtolto ki a »Lovakrul«" és a »Néhány szó a ló-vorsonv körül« cimÜ könyveiben a lótenyésztés fontosságát és szomóro voti a magyar birtokos uraknak, hogy lovak liolyott inkább a - juhtenyésztéssel foglalkoznak, mort oz jövodobnozőbb. Csodálkozik, hogy »oom akurják felismerni a Jónovo-lós nagy .horddréjét, nemzeti kihu-tását«,
üáró Wesselényi Afiklósnak 1826-
ban igen fojkitt, spenyolvérü ménese volt. A báró Égy hirtelen ötlettől kapva, az cgéaa niénosét ol; árvfucztotló. Amikor ozt kortáraai zokonvotték ;tólo, Wesselényi könyvöt irt orról s óbbon réazlotoaen . megindokolta csolokodotét. % a jövó ót igazolta, A tervazotüen átcsopor-tosiíolt niénoso világhírűvé vált.
Az alsó ölleml méntelep
Nemes Csokonics Józsof tábornok 17Hl-bon irtskönyvébon már loszö-gozi, hogy a »Ijótenyósztóst, kiváló fedező \'mének köztenyésztésbe állítana nélkül, nem lobot a kivánt ér BzükaÓKos színvonalra emolni*. Ezért 1784-béii egy lótenyésztési torTOze-tot kóazit ol *és ozt az éppen Budán tartózkodó 11. Józsof császárnak előterjeszti. A minden ujitnst kod-toJó (;sászár a foltorjusztóst olfo-iradjii és unnak téniilinányozása után elrendeli ogy 500 kanca, állományú törsaménos létositését. Kunok lin-lyóüf podig Mozőhogyost találták legalkalmasabbnak, majd ujabb en*--godéllyol 1870-I«m Bábolnát,
Kozdctlíon a mozÓhogj\'os) meneti látta ol a mon;trcbi;\'i: s a német tartományok lóazÜkséglétoÍlK)k log-nagyobb Vészét. Ugysztnión Bábolna ia, rnint a II. császári és királyi katonai ménos. AzHóu néhány év múlva sorrendben a kisbéri méntelep. Iv okkor már a magyarországi főurak között versengés indult inog * a lótenyésztőé előbbn-vítelében;-ka-pós lesz a magyar ló és drága i&i-zon fizetik szerte Európában a magyar földről elkerülő, nomoAitotfpa^ ripAinkat. •
Már fölismert tény, nálunk., hogy. a lótenyésztés- jövedelmezőségéi a kóroaettség adja meg. Lovaink .tenyésztésénél, illót ve nevelósénól arru koll tehát tőjrtlrodni, hogy a magyar lovak birnovét és keresettségét a viláj;pi;u\'on soha el ne veszítsük.
A mozóhegyosi ménos. .közvolton a világháború kitörése előtt 24 darab törzsménnol éa 600 darab anvakftn-cával rendolkozett, melynek évi oai-kóhozatria tíOO darab volt. Krro a gazdag állományra a legnagyobb csupáat a román nu^Kzálhis mérte. A románok ugyanis a mozŐhogvesi ménoabori talált I 100 darab lóból több mint 1100 lovat elhajtottak. Igen nagy szerencse volt, hogy a méntelén akkori vezetősége ogy\' 186 lóból álló nemesfajta küla.itinényt a Dunántúlra tudott átinontoni és azt, amíklor :i románok kimentek visszahozták,
Hlroa lóör.ilk él Ivadékaik
Mozóhogyosen n tonyésztés és szakszerű vezetés az 1800-as évek-bon sikerrel tenyésztett: Nonius, Gidram, Kurioso es N\'orth-Star zsok legjobb Vérvon liláinak a iiiok-imiradt egyedekl(ÓI való újbóli kiállítását «rodmény;,i\'.lj s így a mo-zőhoyvosi lófiijlák elérték á legmagasabb szinvonalat, molv ntasfől-evszázados inult-jú.hoz méltó. A ménos jelenlegi lóállománya majd ezer darab, molv néhány.;kivételével, ozok nek a fajtáknak egyedéből áll. A legrégibb orodotü a Nonius törzs, Ős Í810-l>cn született Franciaországban, ogy normandiai ménesben és 1816-ban korült Mozőliogyosro. A Noniusnak igen megfelelt az uj éghajlat és olyan utódokat adott, melyhez fogható nem igen akadt. A jelenlegi lóálloinány 10 százalékának öao a 168 cm-cn felüli Nagy-
Nonius.
A* magyar lótenyésztés kérdéso-Bzivügjo á mindenkori fololóa kormányzatnak, mint ahogy örökké szivűgyo1 Kormányzó Urunknak aki maga is lótenyésztő gazda és több osotheu is meglátogatta már u mozőbegyofii méntelopet, hogy a ikondoicsi birtekos« szakért* atwinié-vol szemlét tartson a méntélap lé-állománya folott.
Ne higyjük, \'hogy a géiwk fokozatos fojlódóse és elterjedés* megállítja » lótenyésztés jövőjét, korántsem! Kolléííéppen neveli, rend-szoros tenyősztíisi eljárf\'tsokkal acé-loíiitott tövak, íl ffé)wk vilagMian ia pótol hatatlanul fontos, mólw .halyev foglalnnk el.
T. /..
Nyiit-tér.*>
Közhírré tiszem, hogy fiam, Buroy Istvánért semmi felelősséget nem véllalok.
Uchtmean Béléae
*) kz t rovatban közlőitekén urni « uefke3ttóiűg, aein a kiadóhivatal acm vwai teicl&wéeet.
APRÓHIRDETÉSEK
Apyaa mlndeaea leányt vagy aiaionyt ló Ikeléilfl a tonnát (elveaztk. Hegedűs állatotvM, Varásdl-u. 67. 204»
Aatnnnall beléaétre hereiek egv Italai berkes- ez taéaiiroi segédet Paluiiak előnyben, — Ugyanott érett trágya eladó. Simon István hentes, Kiskanjzga. 2044
•tét 4 polgárit véjcstt! leány jó Iráml. géplriiaal állási keres. Clm a kiadóhivatalban. 2fri6
BUtOHT-géK palarokoklmn ¦ Pnva-rőtök, tebeigépek.mezógaieliBágl ét atabll-moldrok réaaére állandóan raktáron tart; Igénylőivel és telvilágotlláit nyajt Teutscb Gusztáv drogéria. 1954
Hat darab, párba cirka ezer kllograni-mos betanított lilvalyfiai* lullut elején való átvételre zalai vevőnek ouzapontál-vállalással eladó. Sziciltiigctl Uradalom.
1,987
i-|.y nagy a»UI 6 kirpitoiott arikkel aludó. Mtgtekiiithetö legfel 1—10 ift Klalaludy-uica 14. 2S2t>
Eladó keveaet batznáil sötétkék Úszta ftyapju tírflíulia, kOzéptcrmelre. Hunyadiutca 20. 2S43
Nyulaiknak való kevesebb 1U eladó Jónel fóhetceg-ut 71/t. 203»
Bgy kllogáitolan állapotban lévő Coati-nental, tabulátOl, hgidotható ivúuép tl-adő: Citn « kladébaa7 ¦ Á
Balntunntürl&n, a pécsi telepen bu-toroiolt nyüífllő btiüeadó. Érdeklődni: Szél Jinoi jígyzónál, Sírni ogy uentmfklOs.
2042
Egy barom•¦¦»*« családiház gyU-möiciöiict, Nagynnitlzaín uaondkéiből aür-gőtén c|zdó. Érdeklődni lehet Kliralndy-utca 0 izám alatt. 2039
Vaaárup, ia-in délután a fél 6 órai mozielőadás raegkezdése elölt a Népmozgó clácsatnokáDan elveazett egy Reaioa Vatch gyártmányú arany karkötőöra. A karkötőn egy kis erem is veit. Mivel egy kedves emlék, kéjem a becsületei megtalálói, hogy jutalom ellenében á Zatsl Közlöny kiadóhivatalához beküldeni ulyeskedlék.
2047
HétMH débilin fél 6 óra tájöaif elve-Ksltj.vaiy.a Horthy MUtló*iVAoe vagy a; Pő Hton e^y darab Jobbkéare való női drapp.bnna kombinált bőrkesztyű, A be-caUiciei megtaláló legyen szíves i utr-aeiztóaégbo btadat ahol Jutalomban tésztául, 203T
ZALAI KÖZLÖNY ,
POLITIKAI NAHlLAC
Kiadja: „Kőrm/dssáai a T. h^*^
Feletőfl kiadó: Zalai Károly
Nyomaton
a „KSioiuflasagl H. T. Ntgykaniiw* FiyomriáJAbsH NtDykialzsan Nyond&ért falat: 2*1*1 K*r«t>
JfSIUSJKi * HÉP Í10Z<3Ó ^tfőn, kedden 19—20~2l~én ._ és szerdán
Ab egyik legnépszerűbb magyar film J
PISTA TEKINTETES ÜR
Szereplők: Tolnay Klári, Jávor Pdl, Turay Ida, Mály Oerő, Vassary ftrt, fíalmay Tibor
Magyar világhír adó. ílőadáeok kezdete: $4, f6- és +8 órakor.
Ulm:
Himrtlnkí«ut : »barlpona:
84,
ovi., 138. sz. Nagykanizsa, 1944. Junius 21. szerda
Ára 16 fillér.
I» oV I T i K A I
Bwirhiw-ltiHoK í\'H kia^óhivHiiu : PA-ut 5. Hzim. íiz,.i-l.,vs..tM-l!l 08 Wailóhívnlull lelefo 78. hfl Mcifjoltmlk Glinde« hétköznap «"Muuin
FelelSs szerkesztő: Barbarlts Lajos
KloHzotcnl áru: OKy liónapru 4 penso SO líllfti.
nogyediv«, 12 ponilo 40 tiller. RRve. szám: hótkiiznnp 16 fill . «/„iiibnlnp 30 till.
oss miniszter m magyar-román érdekek azonosságáról beszélt Kolozsvárott
(MTiy Vitcx Jaro&s Andor beiü^/ntiniszter székelyföldi látogatása alkalmával Kolozsvárra érkezett, ahol a Mátyás-ház-lijn Iveszédct mondott.
Iimen üzenem minde,nki-pek, mondtu a Iwlügyminisztor, , hogy tűnjön «1 minden szégyenteljes kétkedés és széthúzás. Az egység gondolatának\' inegcrősö-jléséért- és a háború győzelmes Oí\'l\'ejezéséért küzdünk. Azulán foglalkozott a magyar és román lielyzettel és viszonyokkid. Voltak, vannak ós bizonyára lesznek ellentétek a nemzetiségek érintkező felületén, Voltak történelmi események, melyik
szembe állították a románt a magyarral és magyarl a roiműn-uat. Iln a inni európai szem-jxmtokat nézzük, a bennünket kelet felől fenyegető bolsoviz must és nézzük a germán ós szláv hatalmak egymás elleni küzdelmét, akkor rádöbl>enünk arra. hogy a magyar állam lélo mélyreható román érdek.
• ¦ ltonián érdek az, mondta a miniszter - hogy a Dima-Tiaza. medenrélien orós magyar államiság álljon, mely nom ongodi, hogy a szláv hordák kolot felöl betörjék n eejinoét, mert ha ez l*okövotkozik, a román hátgoriue Ís. betörik, ltonián érdek az in, hogy a Foketo-töngörtél északig a románok erős
államisága vódjé a nyugatot a hon-nünkot egyformán voszélyoztntó ko-loti áramlatokkal szomlion. Az itteni magyarság, valamint a románok képviselőitől azt kórom, bog)\' a vitáinkat (együk,el. holnapra, nézetei U\'iréöoinktit. és vitáinkat mtéz,zük el -nyugodtabb légkörlwn, álljuk a vártát közösen a mindannyiunkat fpiiyogetö veszélyekkel szomlion. főhet, hogy á magyar és romin had-Herog egymás mellé körűinek .a harctéren és a magunk biztonságát ogyfltt kell védeni és a magyar bon-, véti román térségben líukarcst biztonságát is védi, ugyanígy a román katonák .lassynál a Kárpátokat is védelmezik.
Olaszországban és Romániában tovább tartanait a harcok, a német robotrepülők tovább bombázzák Londont
A (.\'nloutiu-fidsHigeti bari\'ok alakulása kétségtelenül a legnagyobb érdeklŐdésn- tarthat számot. Az amerikaiaknak mindonosotm sikerült elérni a félsziget nyugati partját é.s urjanakkor az északkeleti irányban ktlésitull keskeny folyosót kiszólo-piíoni Ohorbourg.irányában. Bzokkol a i uii veletek kid részben í\'arontan olé jutottuk és érintkozóslio kerültek ti nemet vederével. A" amerikai luidmüveletek wxgy-arányu kihontakozíísa mégsem s félszigeten, hanem Saint Lo kitmyékén van és előre.lá\'ható-lag az Uleni események lesznek döntőek
a harcok kimenetelére. A köteti szárnyon meghiúsult vállalkozásaik ellenére az angolszászok állandóan megkísérelik, hogy megszerezzék tiiulmüveleteik kmontakozásához n szükséges területűt, sót a keleti szár ¦von elórohaladó hadmüvolotok a lumennél küzdő nóm,ot csajxitok ol-ka irányúinak. Az angolszászok két
heti1 invázión vállalkozása utánmog-
nUapfthnjé, hogy som légi fölényük, som hajóhaduk átütő orojo jrtoftl volt elégséges ahhoz, hogy lendületes vállalkozásuk számára biztosítsa a HÍkert, sőt az niigolszászok egyre nagyobb voszloHéi.\'ei foknjérfi annak, hogy az invázió további fejlődése xti-lyns következményeket tartogat-hat az ellenfél nzámára é.s megfontolásra késztetheti, annál is inkább, mivel az ilj német fogy-vor bovolésénok olsó 110 órája máris sok lehetőségre utal, amely a német hadvezoN\'wégíiok kodyoz. \' . Az angnUzágzok inlézkedéxeihől látható, mennyire, kani olyan veszik itz aj német fegyver haló- \' erejét
és a hozott lendolkezésok bobizonyi-lolták, hogy som a Délangliában el-holyozett légvédelmi zárólég^üinbnk, som a vadászgépok fogyverei nem áriának az uj nemet fegyvernek.
Menekülnek az angolszászok St. Lo alól
hogy átktáltottak a német katonáknak- "Küldjetek nekünk orvosokat és mi foglyokat adunk órto«.
A páratlan vitézséggel küzdő német katonák éivjét ós bátorságát még fokozta a német megtorló- fegyverek hire. *
Az inváziós arcvonalon az ollnn-sés éppilgy, mint Olaszországban történt. Ixjinbákkiil és lüz fogy veinkkel árasztott el német egészségügyi iánnüveket, molyokon világosan látható volt a Vöröskereszt. IVvanigy megtámadtak íuurvohb kötözoholyé-kot! -
A Némot, Távirati Iroda jolonti: Az a kudarc, moly a Saint LÖ ellen támadó északamolikai 10. ayor lojíliadosztályt érto, lolios ogészenön még nerii: tekinthető at. Az eddigi jolont«\'"Mekből kitűnik, hogy azok az énzakamerikai csapatok, a melyek már elértéJt a varos szélét, a nemet ellentámadás, meg-, állította,
•ót menekülésre kényszer ítélte. Az UigolsKáHxok egy kisobb szakaszol) 1000 hiiiottot és igen sok sebesültet Wzitcttok. Helyzetükre jollemzó,
Tovább tart London bombázása
A Nemzetközi Sajtó Tudósító jelenti:
London és kórnyéke már *öhb imitt 1Ü0 órája a német
dimunit-moteorok. legsúlyosabb zavarótüze alatt áll. Hétfőn és a keddre virradó éjszaka sem szüneteli az uj német fegyve*
I üzoKője. Egészen rövid m«gszu-kilásokkal szakadatlanul súlyos robbanások rázlak m^g a brit birodalom központját.
Angol lap a* uf német fegyver hatásáról
Az angol lapok állandóan foglalkoznak\' az uj német fegyver harcba velősével. A Daily Express sejteli az uj nétnel tegy-ver hatását és beismeri; hogy ii repülőbombák tényleg megzavarlak az angol városok éle-léi és minden védelmi övezeten álhalolnak. Az uj német fegyver a/, iangol lakosság köreibén mutatkozó cl fáradási tünetei még jobban foko/.la. Kérő felhívással fordul a lap a pápához é.s ezeket írja : A pápa a múltkor oly szenvedélyesen szólalt fel az olaszországi műkincsek és műemlékek elpusztításánál, most felemelhetné védő szavát az angliai lakosság sanyargatása Ós piiszlüása ellen.- =r
Az óvatos német taktika 2—3 héttel késleltette az inváziót
Az Interinf jelentése nyomán közti az Arrava : RundSledt tábornok 2 - :t béllel késlellelte az inváziós ha<lmüvelelek pro-gramiuját, anélkül, hogy egyetlen páiicélosl bevetett volná a küzdelembe. A német vezetés főlényes nyugalma továb.bra is csodálniramélló. Az angolszászok még bnjóágytiik körzetében is óriási veszteségekéi szen-mltek el, ellenben líundsle<lt óvatosan járt el és lemondott minden presztízskérdésről.
Uf támadás indáit a kiürített Pemggia nyugati részén
Berlirfből jelentik : Kedden délelőtt többórás heves haro után az ulolsó német kötelékek kiürítették Pemggia vámsát, miután ii várostol nyugatra és délre elhelyezed kötelékek uj állásokat foglaltak el. Peruggiu nyugati részén az angolszászok meg « délelőtt folyamán támadásra indultak A harcok a jelentés érkezésekor még teljes erővel dúlnak. A Tiberfr kél oldalán összevont nngyellenséges páncélos erők arra mutatnak, hogy a britek megkísérlik áttörni a német állásokat, avval a szándékkal, hogy a németak há-tálíá kerüljenek. Az Adriai tengerparti szakaszról nagyobb harcokról nem érkeztek jelentések Az Olaszország ellen megindul I
rrnnjf angolszász affrnziw kezdete óta az elpusztított harckocsik siáttta IHOO-nn \'¦\' felül van,
ami 7 páncélos hadoszlálynnk
felel meg
A német csapatok teljes fel-\\szsreléssel hagyták el \\ Elba-szigetéi
lionlinből jelentik • \\firttíí elbai némel helyőrségnek sr rfllt li szigel északkeleti csu csáilál elhárilanj a franciák Iá mndását, parancsszerüen kíüri-tctlék Klbn szigetét. A de C.nul-Hslá csapatok nem tudták megakadályozni a líémetek bajórn szálVását..igy ti némel kötelékek teljes hadfelszereléssel tértek vissza olasz földre és máris újból készen állnak a harcr\'íi. (Intcrinf.)
Elpusztult a horvát partizánok egyik angolszász vezérkara
A horvátországi tisztogató hadmüvolotok kapcsán, melyek Tito táhor-nók fóhaoiszállását mégsem m isi tették, » német erők meglopetésazevÜ -rajtaütése következtében
ri partizánok 10.01X1 heteitat veszítettek és körülbelül 100 ombőrük került fogságtia. Az egyik sngolssáis vezérkar, mely több szaktávirószliól és különlegofl kétolékból állott és Tito főluMliszállásához tartozott, az utolsó omlierig olveszott. Az elkeseredett harcban 4 páncélost, 30 ágyút, 81 modern amerikai szaktávírót és ie^
Iontól\'mennyiségű élelmisabrt zsák* mátnolUik, kőztük nagyobb állat-esordákat, melvoket a pSZtlsánok a lakosságtól raboltak el.
A bémdék felszámolása közép {torijátország nyugalmát izmit helyreállította és a inegfélemlitolt lakosság visszatérhetett munkájához. (Intorinf)
ZAL-AI KÖZLÖNY
DHL junjus ül
Szalon bolsevisták
(KK) A tnirsevizmus veszedelme . fenyegeti nemcsak Európát, hanem a tüfibi világrészt, Miután az angoloknak ésMranciáknak nem sikerült ezúttal a Német Birodalmat „bekeríteni", moska bolsevisták kiséretik meg ugyanéit a nagy politikai hadműveletet. Céltudatosan, a zsidó és szláv csökön) ősséggel és kitartással, lassan, de céltudatosan nagy bolsevista övet igyekeznek nemcsak Németország, hanem Európa kontinense köré vonni. Benntlnkel, a nemzeti alapon álló államokat bekeríteni. A teheráni Összejövetelből már igen sok titkot leplezett le. az angol és az amerikai sajtó. A demokrata államok képviselői a bolsevlzinusnak szentelték Európát. Csak Churchill és 1-den ucm félnek tölc. mert azt remelik, azt hiszik, hogy a Csatornáig előretört bolsevizmus pont a Csatornánál log majd megállani. Kisázslában, Észak-Afrika partvidékein, Dél-Olaszországban, Szardíniában, Korzikában azonnal letelepedtek Sztálin ágensei, sőt már Amerikában 330 bolsevista ágens rombolja le ax állami berendezéseket és lassan, de céltudatosan aláássák a demokrata politikai rendszereket. Ha Amerikában még nem reagálnak annyira ezen veszedelemmel szemben, tigy ez némileg meg is i-rlhetö, hiszen meglehetősen távol esnek a Szovjettől, de érthetetlen, hogy a semleges Európa, amely annyira közel fekszik Szovjetoroszországhoz, behunyja szemét és ugy tesz, mintha nem látna, nem hallana. A helyzet valahogyan a béka és a kígyó viszonyához hasonlít. A béka tudja, hogy elvész, ha nem menekül, de a kigyó láttára idegei, izmai felmondják a szolgálatot és az eredmény az, hogy a kigyó elnyeli.
Nem lehet állitaui, hogy ezek a semleges államok ne ismernék a szovjet propaganda és agitáció, valamint a valóság közli óriási különbséget. Nem állíthatjuk, hogy követeik, konzuljaik ne látnák a bolsevizmus térhádilását a Földközi-tenger vidékcin és dacára annak, nem reagálnak, sőt újságjaik, sajtójuk, Intellekluel osztályaik ugy tesznek, mintha bolsevista veszedelem nem létezne, mintha cáak német propagandisták agyában élne, lázálomképpen.
Ml ennek az oka? Oka abban rejlik, hogy a Szovjet agitáciőja felette ügyes, felette odasimul egyes országok mentalitásához. A bolsevista agitáció alkalmazkodik. Mindenkivel azon anyanyelven beszél, amelyet az illető haltam\' akar. A demokratával szentben a demokráciát dicséri, a katolikussal szemben a ¦katolikus egyházat dicsőíti, az intel-lektuelnek azt mondja, hogy a gondolat szabadságáért kttzd, a szociáldemokratának azt súgja a fülébe, hogy az igazi szocializmusért csak a Szovjet harcol és Így mindegyiket igyekszik meggyőzni a maga hangján. Abban a pillanatban, amelyben egy nemzet szellemi rétege megbékül a bolscvizmussal, kezdődik az illető nemzet számára az igazi veszedelem, mert ez legjobb jele annak, hogy az illető nép kezd gerinctelenné válni. A szovjet követségeken nagy Ünnepélyéét, estéket rendeznek, oda meghívjak az illető nép szellemi kiváló és bires képviselőit. Az estélyeken mindent és olyan bőkezűen ajánlanak fel, hogy az illető intellektuelek csak az estély behatása alatt állnak. Számukra csak a marxizmus elvei élnek, ők csak a szociális igazságú keresik és a bolsevistáknak Igen hamar si-
kerül őket meggyőzni, hogy ezen igazságért tisztán a Szovjet ktlzd. Így keletkezik a szalonbolsevisták külön rétege, amely a művészetben, a sajtóban, mindenült hirdeti a bolsevizmus!. Érdekes\' jelenség, hogy ezek a szalonbolsevilák még akkor is, ha dúsgazdagok, abban a reményben ringatják magukat, hogy a bolsevizmus számukra nem veszedelmes. Hisjam éppen velük tesz majd kivételt, mert eszményi bolsevisták I
Mi még a weimari időkből ismerjük ezeket a szalonbolsevislákat, Magyarországon is kezdtek működni,
tudva vagy tudatlanul a Szovjet szolgálatában. A szegény, nyomorgó intellekluel azt reméli, hogy a bolsevizmus számára tényleg megváltást jeleni, a gazdag sz ilonbulse-visla pedig tetszeleg abban a meggyőződésben, hogy modern elveket vall. Kőzheti mindkctlö nemzetének sírásójává válik.
A keleti arcvonalról nap-nap ulán halljuk a bolsevisták által ylsszafog-! lall területek menekültjeinek vadját, \' de hát ez mind csak német propa-¦ ganda! Ók Inkább Sztálin hóhérjai-j nak hisznek! Hát higyjenekI
ZaJa vármegye törvényhatósága rendkívüli közgyűlésen foglal állást a nemzeti erők összefogásának kérdésében
Mn. uiuikoi* lét vagy nemlét kérdés*\' n magyar nemzet .számára u háború sikeres befejezése, magasabbra csapott köröskörül !1/ országban ti p:ir-loskodás ós ebből eredő gyűlölködés és hajszák minuti", mint bármikor. A imtgvnrvíg sor-sáérl aggódó közvélemény országszerte so ITU mozdul meg és követeli ;i nemzeti jobboldali
erők Összefogásai u nngv mo* gyúr élet-halál hareru. h.nuek u gondolatnak jegyébe!) ül össze június 28.-án Zulu varmegye törvényhatóságának rendkívüli közgyűlése, amelynek tárgysorozatán egyetlen polit s\'/cropel : Borsod vármegye közönségének átiralil a nemzeti erők összefogása céljából n m. kir. Kormányhoz relirai iuiézése tárgyában.
A „Turul" Szövetség nagykanizsai bajtársi egyesülete újjáalakult szervezettel kezdte meg működését
A bajtársi egyesület vezére dr. Horváth József kereskedelmi Iskolai tanár
II beink ltoli mái többször iMMá-iimlluuk ii Timii Sisi\'it\'títifóg iuuo\'kanizsai .szervezkedéséről. A HSOrvoaéai munkálatok gyora ütemben i -1 »jo zódtek. Az újjáalakult tisztikar az rgyotomok falai közül kiinduló Turul célkitűzéseknek mogfplolóoiV « inai magyar nemzedék ligszéloBohh értelmiségi rétegeire támaszkodik. Az egyes tisztségok elnevezései az Ósi magyar törzsszer vezet omlékoit érzik, A bajtársi szellem nem QroH ciniokol akar ezekben a tiszlségok-bon látni, hanem a munkamegosztás elvei alapján u bajtársi1 munkát ki-szélosiloni.
Az tlj tisztikar u kovotkozÓ: vezér dr. Horváth József koivskwlclmi is-kolaí tanár, alvezér Ligeti Gyula (Néptakarék), nádor dr. Varga" József városi aljegyző, fókincstáros Kovács János(ftankoiry(wübil),kincs táros I lenti György magánttsstvi-seló, kincstárét1 Csapay Béla (Nemzeti Ilank). fólövészrucator Pécsek* József földbirtokos, udvarnagy Köcsky Kálmán tanár; krónikáSf Morvay Ovula tanár, fóiródeák Oeróés György tanárjelölt, Íródeák Gáspár István oki. \'gyorsírás- \'
gópnásianitó, főállomaiiyvosető \'l\'óth Korone állami tiuűto, álíományvezetó Porencz József magántisztviselő, rt>go>ök Németh Béla és IViIfi József állaifii tanítók, gvnlaszék (fegyelmi bíróság) elnök lx>hoczk> András iwslaíóutéinök, lúgok Deák Sándor gyógyszerész, Koronczy Rudolf állami tanító, Prókai Józsof és
Szénvi AjiLuI uiiáník, számvizsgáló bittollsáííi o\'/nök vilé/, liuufy Timit\', a Mairvar A\'einzolí Ilank főelleuóie, tagok IVimrrái\'z József (Oélzalsi Tii-torékX So\'iitwyi Aladár (MAOlVTl, a Turul énekkar karnagva Németh Ji\'i.\'ioh ipariskolai tanár. Dr. Burányi Lajos ugy védeti az ogyesfllotnok megválasztott első vezérét kimagasló érdemeiért a bajtársi egyesülői lísz-tolotboji vezérévé fogadta.
A szorvozési munkálatok bofojo-zése után fölkerestük dr. Horváth Józsefet, a bajtársi egyesület fiatal vezérét, hogy a Turul Szovotaég munkaterveinkről éidoklödjünk. Kőt dozóaködésünkre dr. Horváth Józsof kijelentette, hogy a részletes programúi tamertotéeéro a Turul Sza-hiulegyelem közöli ímegiiyításkor kerül gór. Akkor majd mogismerlioli Nagykanizsa társadalma a Turul
Szövetség 2"i érés történetét. Betekintést nyöfbof azokba az időkbe, amidén a Turul Szövetség liarcte-rokról és luMÜfogsághóI luizatéró baj társai ogyedül küzdöttek a jobboldali gondolatért, az . ízig-vérig magyar éa a gyökeresen szociális eszményekén/
Ami a kórdésüiikro, hogy a vezér bajtárs miben látja a Turul kanizsai küldetését, a következő váktszt kaptuk: i
Nag\\kaiiizsa\\u levitézlett tvnd-szor egyik fellegvára volt. Az országnak talán niitca még egy városa, ahol a szociális magyar világnézet kialakítására oly mérlietotleniunagj
Junius hó J9-20 Sí-én
NËP MOZGÓ
Hétfőn, kedden és szerdán
Az egyik legnépszerűbb magyar film i PISTA TEKINTETES VB
Szereplők : Tolnay Klári, Jávor Pál, Turay Ida, Mály Oerő, Vaszary Piri> Halmay Tibor
Magyar világhtradő. tJőarifiBok kexdettt ; {4, ?6 4e ?8 Órakor.
szükség lenne, mint éppen vár*, sónkban. A politikai kenitek mo*. változtak\' ugyan Naírvkanizsim 1«, uzouIhui hiányzik városunk társodaí. inának gyökeres szellemi átalakulása. Nagykunizsa lársadulmájuik igen nagy része\' tanácstalanul, tétován bolyong s politikái páráok m-
vrsztójében s a inogidkuváa Hzal-lemo nem egy esetlwn eltakarja * nagy magyar sorakérdésok problematikáját. Nagykanizsán a Timd Szövetség uz a HzilánLjmnt, aineljat nem kozdott kí a pártpolitika áldatlan hulláhivoróso, fü|Vpun őzért * 7ünil-;8RÖvoteégn>.hárul a» a mar-lietetlo\'nül komoly és sürgntó felartit, hogy Nagykanizsán n magyar világszemléletet kialakítsa óh a •ryüJölk*-dés helyébe folépita> a bzocísIíh iih, írvar közÓSSegtittlat fellegvárai! A \'lurul Szöv(?t*tég áhuzi küldottW-ivek tontosHágút és ezért\' nyitja yucjf Ü ¦ !í hetenként tsinótlödo efóadáaok. kai az ország legkiválóbb előadóival a Turul S/ubsdogveloinot, n magyar világnézet kialakításának, » magviir-ságiudománynak az iskoláját, T.>r-liicSéotesen a Turul SznbadogyohHH mellett minden olyan UdiouW><rot •iiiei;ragiuliink. aiuelven |j0rt»ztül a, szellem, a kiiltnra i\'w a nomzotnew-lés fogyyoruivol rinagyar hazánk é* magyar fajtánk boldogulását szolgálhatjuk. A Turul centrális idojológiaja nemzetünk minden problémáját felöleli s ezért nem lehetünk mi pl. ^•sak« antiszemiták vagy csak anti-bolHevislák, hanoin nemzetünk minden égetóen B?,ü.ksógeH kérdésének gvöken\'s- inünohhWiért harcolunk.
A Turul [Hililikai álli\'wtoglaluúra vonatkozólag dr. Horváth József a következőket mondotta:
A Turul semmiféle politikai párthoz nem tartozik. Mi nemzetpolitikát és nem pártpolitikát folytatunk, ez azonban lionV zárja kí ay.t. hogy a Turul tagjai politikai kereteit közé Iw ne lépjoiiok. A Turul mef-líecsüli a nu\'ggyözóálétvvi é^ álrloza-los hariost. bármely tiiborha tartozzék ií. ile nem értékeli a Hodrodó éa a mindenütt otthonra leié ela-niekel.
VégÖ-l !1 bajtársi élet kialakításúi* vonatkozólag dr. Horváth József közölte, hogy n. Szövetség inekv bajtársi ottlioiit is kiviin nyiijtaiii tagjainak, almi a napi munka után megpihenve bajtársi szellemben szórakozhatunk, olvashatnak a mint ogykor Széclionyi István kaszinói, ugy n mi Turul-várunk is legyei) a magyar kuliura, u niugyar hidiMtoM, n niugyar testvéri ogylaiforrás otl-hona, fejezte l»e nyilatkozatát dr. Horváth József, a bajtársi egyesület vesére.
Qerócs György
~ A . Turul" Szövetség sajtó-usitatyünuk vezttŐjt.
Színház
Kedden befejeződik a nagykanizsai azlnl idény
Amikor n nagykanizsai szin-ház kaput nVitott uz idéű. uzt liittűk, nejű jut érdeklődés, kedv, pénz ezidén a színházra. Jólesően csalódtunk. A jó színház, jó műsor, jó színészek megtörték a komor jóslatok erejét és ha anyagilag nemi i*. de a viszonyokhoz mérten érdeklődésben elég szép n társulat mérlege és sikerben is sokkal gazdagodva lávo/.ik a színtársulat Nagykanizsáról.
Június 21.-én lesz a, színház Utolsó elöndásu. Innél Dombóvárra mennek. Dombóvár nem tartozik ugyan a szinikorüMlie. de a következő állomásra, Ceglédre csak július 20.-án tudnak bemenni Szűesék. igy az. eddigi UV\'il Dombóvárolt fogják tölteni. Szerelték volna inkább Nagykanizsán végig ját SZU ni ezt
fim, június 21
ZAL\'Ai KÖZLÖNY
a pár üres hetet, do a város és ;l mozi közli szerződésre lekin-lettel ez nem yoll kereszt ül vihető, így 11 tervezeti vendégje, lékok, amikről korábban hirl jidlunk, elmaradnak N\'agvkaiii-zsán. Most már mindössze A pénz nem boldogi! és Egy boldog peMi "yái*. **7- o két újdonság kerül bemulutásro a hatni-lévő rövid Idő alatt. Az utolsó iintum egy különleges nyári cti-vnleade-müsor keretében fog ,1 lársulid és maga Szűcs igazgató is bucsut venni a kanizsai közönségtől.
Könnyű nyári kabaré
A kanizsai .színpad tegnap este n könnyű és legkönnyebb inuzsák hajléka volt. Derűs szórakozást igért-és azt is adott. Al| közönség végig kitűnően mulatott. Szűcs László igazgató bevezetője és ennek keretében nézőtéri jelenele Farkassal, mindjárt elöljáróban megalapozta n hangulatot. Irodalmi, zenei és lám- mugáiiszámok, páros jelenetek, kis bohózatok, tréfák pergő sorn köveikezeit ezulÓn s társulat majdnem minden ingjanak felléptével és mindegyiknek bőven jutó tapsokkal. Különösen nagy sikere volt a komoly számok közül Szűcs tííiszló drámai orejü sanzonjainak. -Hont Erzsi opera-áriáinak, Kovács len,és Kárpáli Tibor láncának a Mosolyországjáböí, Kovács Ica és Kovád Erzsi magyar tolMH\'zójának, Horvátit Anni és Kárpáti énekes tánc-jelenetének, Lengyel András Ady-verseinek, Mihályi Erzsi Au\'ynsziv dramolcltjének. A vi-dáoÍ\\ számokból legeredetibb volt a színigazgató irodájából való jelenet. A sokoldalú és mindenben kiváló Mihályi Erzsi páros jelenetei Farkassal nagyszerűek voltnkc (Keresztény színpadról azonban ne beszéljünk, amig olyan otromba trágárság színre kerülhet, mint a ¦ K ét dudás r egyel k1 kl m> n i s szellemtelen és ostoba jelenet.!
\' (hl)
A Zalai KSzlfny nyári zseb-menetrendié a napokban meg-ielenlk. Terjedelme a régi, az ára még mindig filléréé teszi Minden házban nélkülözhetetlen
SZÍNHÁZ
Szardán asta fél 7 órakor
Jótékonycélu est a bombakárosultak
/avarai
MARIA FŐHADNAGY
Rom.ntlku. oporett 3 lolvoná.ban.
Csütörtökön és pénteken aata (él 7 órakór Budapetttel eiyldSbtnl SZŰCS LÁSZLÓ felléptével
Modarn vígjáték 3 fölvonásban.
G hó végéi adlak át Strobf Zslgaondnak ilséralk disaptlgári oklevatét
Mint ismeretes, Alsór3jk község kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművészt díszpolgárává választotta, hogy szülőfaluja ezzel is kifejezésre juttassa nagyrabecsülését aziránt a férfin iránt, aki dicsőséget szerzett a magyar névnek és a magyar alkotóművészeinek nemcsak boni földön, de messze tul a magyar határokon.
Nemes Fekete László nagykanizsai festőművész, akit a község a diszpoldári oklevél elkészítésével meg bízott, elkészült remekbeszabott *"m un kajával, amely egyik legszebben
sikerült efajta müve a jónevü. nagykanizsai festőművésznek. A perga-mentre testeit oklevél, a szobrászr művészetet jelképező motívumokkal vau díszítve, látható rajta az alsó-rajki Iskola, amelynek tanítói házában látta meg a napvilágot a hit-neves szobrászművész.
Értesülésünk szerint Alsórajk község e hónap végén díszközgyűlés keretében adja át Stróbl Zsigmondnak a díszpolgári oklevelet és egyidejűleg emléktáblát helyez el a művész szülőházának falán. .
Vigyázat! Ejtőernyővel roblnnó rádiókészüléket dobtak le a Dunántúlon
volt, amely hozzá nem értő érin-lésére fcirobbaiit. A készülékben angol nyelvű felírás volt. Ahol eselleg Ilyent még találunk, senki hozzá ne nyúljon, hunom jelentse a legközelebbi
Az egvik dunántúli város halárában a múltbeli nagy átrepülés alkalmával egy amerikai reufllőgélköl ejtőernyővel rá-rUókészüiéKri dobtak le, amelynek öimálló áramforrása is voll. A készülékben ir> mi. hosz-
szii. 2 (fin. széles roblmnölöHet I katonai parancsnokságunk A mezőkön is vigyázni kell!
A múltbeli nagy berepülés Alkalmával nemcsak Zalában, a lioinokkoiiiároaníi halárban Imiiül lak bombákat az ellenséges repülök, hunom mint n kaposvári újságban olvassuk, a mosdós! szőlőbegyen a nagy-forgács) gödörben dolgozó emberekre ís. I^g>\' kiskereszluri
ass\'.ony ós .egy férfi dolgoztuk Itt. Egy röpülő mélv rop ülésben !1 bombák dobott le\' Mindketten súlyos légnyomást kapták.- Egy áttolni asszonyra rá géppuskáztak, de csuk egyik lába Hüvelykujját roncsolta szél egy golyó.
Intő példák, hogy n szabadban dolgozó emberek is. rejtőzzenek el légiriadó esetén.
Az ingatlan adás-vételi szerződések felülvizsgálását kéri az Alsidunántuli Mezőgazdasági Kamara 1940-ig visszamenőleg
Kertmunkásképzö iskola felállítását s erre a célra alkalmas ingatlan vásárlását határozta el a Kamara közgyűlése
Alsódtmántnli Mezőgiizdasági Ir. háió Mirbfwh Antid
Az Kii mii elnöklet
lellott most tartotta ti-va.-zi rendes közgyűlését Kaposvá-rott. A knzgyüliWn n földművelésügyi minisztert dr, Imrédy Dezső miniszteri osztálytanácsos, áz érdok-képviseleti ügvosztály vezetője, az ílrszágos Mezőgazdasági Kamarát Tolnnv Knefi\'ly Odőn, ;iz Országos Mezőgazdasági Kamara alelnöke képviselte.
A közgyűlés hitet tett !1 mollolt, hogy Alsódunánlni gazdáközniwégo átérzi és- megérti a nini snlyos időket, hogy létért, vagy Miniéiért harcolunk és hogy a magyar gazdának a bebiő fronton minden erejét¦ latbavotvü kel1 dolgoznia, hogy odakünn a külső front mcgátlhassil a helyét és. Magyarország további fenn marad ásat biztosítsa. 1
Asztalos bajos kamarai igazgató évi jolontésélion ismertette azokat a (erveket, amelyek a komáról
a békegazdálkodásra iw/rf áttérés elÓkészüélénél vezetik. Foglalkozott nz 1944/45. 6vi torinényoosxolgáltatási rendelettel, majd azt a nagyvonalú tornio-
inet lelte .amelynek alapjait a gaaéar
érdekképviselőtök liovonáaával \' a Hangya Szövetkezet i Központ fok-totie lo. Vázolta azokat az intézkedéseket, amelyeket a Kamara foganatosított a mezőgazdasági munkalatok folyamatosHiigiinak\' tnztositaaa
érdekében. . \'
Az elnöki megnyitóhoz ós az igaagatói jolontésltez dr. Imrédy Doseé, Tolnay Knofélv Ödön, gróf RomasMa Antal, Vasa lisjos, grőr Feetotiea Domonkos, vitéz Patacay Dénes és vitéz Hertoloudy Miklós szóltak hozzá. Vy
A kmunhii illetékkulcsnak 0 n/.i-íulókra történt (elpmeléeével k»p> csolatban előtérjotízlott jrótkélWf-.vetés és niunkaterv koretélian ísnií*r-tóttn az igazgató azokat a» elgondolásokat, amelyeket a Kamara megvalósítani kíván. Majd felhatalmazást kért a
~ vármegyei kamarai kíretuteit-Bégek kiépítésére és érdekképviseleti mintaíalvak alakiiésára. Jelentést tett ingatlanvásárlásról é« fölhatalmazást kért Ős kapott a köz-gyűléstől kortmiinkáskópVö iskola fölállításához alkalmas ingatlan vásárlására. Nagy megnyugvássá.! fogadta a közgyűlés a Ka inam igazgatójának azon hejotoutését, hogy jnlívs t-tőt j mezőgazdaság mnanyageVálónál a Kamara
bonyolítja le. A közgyűlés-\'javaslatokat fog\'Klott .el az ingatlanforgalom ujabb korlátozásával kapcsolatosan iw ezt meg-olfizélog megkötött adás-vételi szerződések felüh izHgálása érdokébea "TÜ40 évig visszanieuól;;g. Ijlfogadlak a caénlési szcmvéitzteségelc elko-rÜlése étdokélsjn a cw\';plőgépok ezi-KOru ollonérz/\'sére. valamint a\'esép-lőgi\'-pki\'zelói tanfolyam kötelező ol-fégzésóro vonatkozó javaslatokat. A loBinogasabb ittárí munknIrének meg-állapilásánnk f>s azok kötelező betar-lásának könnyű ellonór/ÓBo érdeká-bi\'ii ezeknek a munka színltulyén, S müliolyokbon feltűnő Melyen kőiéin//) kifüggesztésre kormányha-U\'wági intézkedést kér a Kamara, ueiiikülönlxm az nllaúu\'vosi Htielj^lai ellátásának biztosítása érdokébo» inogfololő kormányhaU\'mági intézkedés foganatosítását. . \':.
¦Majd indítványokat fogadott el a közgyűlés a terményboszolgáttatáai kötolfczóttaég toljositóaóvel kaptwo-lutban valaniulyik pontkategőria többloterétlinényénok u hiánjiyal bíró kutegéniák jwntszámába trendé beszámítása s az így elért toljesi-tett össz)Ktntok feletti jmntok premi-sálása, a n\'wzesnuinkánok részére kiadott tengori- és burgonyaréaz-Is\'-rnek, valamint a mezégazdiuiági cselédség részére kiszolgáltatott toj-járandésúgáiisk u gazda iHwzolgiVIta-tási kötolozottst\'gélH! leendő beszámítása tárgyábiui.
Átadták rendeltetésének Zalaszentbalázs uj községházát
nem felépült a környék egyik legszebb óa Ingkorszerüob kezaégbáza. A fogadtatáson a szomszéd Baaégek
•rtéke!
Gel*e, június 2h (Tudésiténk jelenít) Oniá»i>élyoB keretek közt adták át rendeltetésének az uj községházát Zalaazent-lialázsen. A ház előtt (líszkapu várta a fogadtatást. Nagy tömogben jolont illeg a közsf\'^í népe az ünnepre. Dr. 1-ontay Alán fószolgabiró, aki olin-ditója volt a község régi vágya mog-valósitáaának* 10 óralcor erkozott. Ür. Bnokes Béla várntogyoi, szám-vovőeógi főnők Nagy \'Imre. számvevőségi tanácsos kiséretélsui autón érkozott, melyet a falu határától kerékpáros és foros lorenték kisór^ok. Az o Hogitík\'gükkol sikerült minden nehézséget legyűrni, ami a mai építkező
lágl)
építkezés elő g«"ndüll, inig
Főút 14, sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d.u. 4-ig egyfolytában tartjuk nyitva, Szombaton d. «. 2 órakor zárunk.
TARJÁN-PÁLCSICS.
vozotŐi is megjokuitok. Ott volt dr. Sclwatvi\'-a Józsof tb. főszolgabíró, Pólffy DéJiofl földbirtokos, ítorkes János, Erős Pál igazgató-tanítók és mások. A vendégeket Révész Ijajoa főjegyző fogadta és köszöntötte-. Kiss István oSporcs-plébános szenk-misét mondott, utána körrnoiwtsz*-rüen vonult a közönség ar, uj kifc-sttgházához, uhol az oaperoH hoezédat mondott. Szólt az istenbázA év köz-séghása |>i\',rhuzaniáré>l, n középüla-teinktmn olholyezott fonznlet jelenté-koroszt szeropérét <» i
sédéről, zel mérői Majd elhel.
•tünk minden vonafan. ozto a feozüioW é* meg-
ZAUAl KÖZLÖNY
11)44. jutiíu-s 21
santi tolto a községháza helyiségeit.
W>«itolé« után az uj községháza tanacstormélien díszközgyűlést tar-lotl nz elÓljárn.s\'i". Moll János köz-séghiió ii Kormányzó Úr Oföiuéltó-HÚffáiót oinlékoHott meg a jeleturol-latlelkes Űnitoptéflo közben, líévész l.fíjíis főjegyző beszámolt !1 község-háza: építéséről. Tomozer Lajos |k>-I" plt-hain^ ös Berkes Janna
igírziíató-uniló kőafetineiet lőondütk mindazoknak, akik fáradoztak az uj kizsi\'if 1 lázi*. -!. íosilésén. elsősorban dr> l.untavv Alán főszolgabírónak, majd dr. \'ftnok*> ( Itela vármegyei BKamTeTÓSégi főnöknek é:t Nagv lm ro tanácsosnak. M ind kot fölszólaló rámutatott Révész Lajos Í6-jigyzó fá nidation munkásságéra, aminek oroszlánrésze van abban, hogy áll régre a salaaxéntbalássi községháza. Dr. [jontay Alán fő-szolgabíró boszédélien a község dolgos népéitok mondott köszönetet, akik két kiizük munkájával rottele ki részüket az építkezésből. Dr.
énekes lîéla lieszédél azzal n kívánsággal zárta, hogy az uj középület-lien mindönki ügyét-baj át korosz-lény -magyar igazságossággal intéz-zék el, akár vasalt nadrághrui, akár u munka gyűlölt ingében jcl.\'iiik ott inog valaki. A díszközgyűlés a Himnusszal fejeződött lie.
Xalaszonthalazson is voltak ler-ntésiwteson kVitikusok, akik líévész főjegyzőt éia "r^ji\'lv\'s igazgatói sopitesi máníával<! vádolták. Adná az Isten, begy ennek uz országnál; minél több ttözsngél>on lemiénjk,ilyen ;ai ián iában\'\' szenvedő voza.tjík, í^tk azért hanoinak, hogy » magyar fnlvaklVik magfoleló középületeik liigyoiuk, a közösség. !1 magyar élet, a magyar knifura és magyar élet-nziuvoiiul .tzolgáJaüiban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jobarátalnk és ismerőseink, kik felejthetetlen drága leánykánk Polónyi Sárika
teineteden nie<í|clenésUkkel, vagy bármi más módon nagy fájdalmunkat eayhilenl Jgyckoítck, íogjulják ezúton hálás köszöaclünkel. \'\'\'
Palányi György éa neje
„KAWECO"
töltőtoll kaph. tó «•> Schless Gyula
könyvkereskedfinél Horthy Miklósul 8. Teltfon l?.9.
Naggrkamzsa megyei varos pelff&r mos teretél.
4182 1944! tó
Tárgy : A \' kutak jó karba betyuxóse légoltalmi célra.
Hirdetmény.
Az (-HQtiegtiH bombatámadás okozta tüzek leküzdése céljából felhívom a varos kíizönségót, hogy a tulajdonát képező kutat, ~ ha Jelenleg a vízvezetékre való teklatettel alaos la használatban, — hozza rendba éa helyezze li!iM7.mihntó Sllapolba.
A bombatámadáskor a vízvezeték vizére minden esetben nem Bzémitha-tutik én 6pper. ezért lesz szükség, ugy a tűzoltó-, tolni ivóvíz szempontjából a maglévő kutakra,
A kutak renebehoiása mindenkinek érdeke, továbbá köz- éa honvédelmi érdekből la remlkívül fonton, azért az összes kutakat használhatóság azem-poaijából meg fogom vizsgálni.
Akt kut]al jullua hó l-re nem hozza használható Állapotba, az ellen az In- ¦ gatlantulajdonos ellen honvédelmi érdekbe Ütköző cselekedet miatt az eljárást meg fogom Indítani.
Nagykanizsa, 1044. június 17.
mm ^ Polgármester.
HÍREK
— (Lelkigyakorlatok)
A nagykanizsai foronciek rend háza lm n tegnap értök véget u nyolcnapos lelkigyakorlatok, amiket a azorzetesek részem I\'. Király Pacific szombathelyi hittudományi főiskolai tanár, szemináriumi ignzgató tartott.
— (Betegápolótanfolyam)
A nagykanizsai Nőire Dánia leánygimnázium növendékei részére két- beles vöröokonesz les házi betegápoló tanfolyamot rendez, A IV. osztálytól fölfelé (a VII.- VIII. osztálynak kötelező!) \'2\'2-é-n, csütörtökön 6 órakor jelentkezzenek az iskolában.
— (A Keleti Arcvonal)
Bajtársi Szövetség felhívja tagjait, valamint azokat a bajtársakat is, akik a keleti frqntoh voltak, de a Szövetségbe még nem loptok ho, hogy folyó lió 22-én, csütörtökön 19 órakor a Bzörotség helyi obopoeí-iának luitiítolsovista összujövotöláii
jelenjenek meg u Uozgonyi-uU\'ai elemi iskola tornatermében. Hozzátartozókat sziveson látunk. \'l\'ÖrzS-vezetöség.
— (Felhívás)
Hivatali olóazobámbór ogv luhxloz-haté táska ltomington irogé|iot a napokban elvittek. Polhivom az illetőt, hegy a gépet haladéktalanul szolgáltassa- "vissza, mert ollenkozÓ OHOtbon a meglévő gyminokok alapján a bűnvádi folSlontéfit mítoszom. I)i*. Hegyi Lajos li. j«rtljúr-mester. i
— (Rehabilitált gazdatiszt)
A heiveg Mohenlolie-iiradaiom két tisztviselőjének iirdráginVsi perében kaposvári tudós itíst közöl lünk az itéleiröl, Most pótJóIng közlik velünk, hogy az iU\'-lot kmirdotóso alán a torvún\'vszok vitéz Fálmay I^oröhé\' gazdatiszt >t roluihilitálta, pttirl igazolta, hogy nem nyereségvágyból, hanem parancsra CSoloko-dett, kényszer hatása alatt. így tehát vitéz t\'álniiwrn nézve az ítélet semmiféle hátrányos kiivetkezniény-nvel nem járhat.
— (Lopott, öngyilkos lett)
Nagv Anna; 25 öves leány uz ogyik keszthelyi pricsaliMlnál a* hítö-uirtáslmn dolgozott. Nagy Aruia nem hooSÜlto meg magát: meglopta mun-kiuutóját óh megindult az eljárás, A cHOTÍdorök kotesték Nagy Annát. Amikor ezt a leány meghalta, fé-lolmébon sósavat ivott. iJevitlók a keszthelyi kólházlm, azonban már nem lehetett rajta segíteni. Meghalt Az esetet jelentették a nagykanizsai kir. ügyészaí\'gnek.
— (A honfoglaló magyar nép élete)
Az idei könyvnap legkimagaslóbb eseménye: László llvula, a fiatal kolozsvári történei tud iVa munkája: A honfoglaló magyar nép óleto.. A könyvet joggal tüntette ki XO.OQO
pengőn köiiyviiapi dijával a Magyar 1 rodafompártoló Társaság, László Gyula könyve a honfoglaló magyar nep életét olovoniti még. Felrajzolja a magyarság megjelenése előtti Kárj^wiodence faji ös műveltségi üIlajHíii\'tt. beszámol a föld álktiKjta-ról. állat éa növényvilágáról, \\fajd a magyar »nagycsalád« szerkezetére vet tilágot. tltána a munka, varázslat én mű vészét jelért töségót tár-gyalja, vi\'^rül a betegség, baiai és másvilág egykori vahWigaról ad\'azá-mot. Az egész anyag az ezer óv eletti magyar társadu lom kereezt-metazotét szolgáltatja. László Gyula könyvit elsőrendűen alkalmas a magvar tudat orositóséro, multimk Iw-csülötének megismortotéséie. A kőnyvlHin előttünk áll a hoafcglaló magyarság magasrendű, oredoti éa szervos kultúrája, amely egyenlő rangra emeli népütdtat a nonfoglalán korának bármelyik müvolt népévet, (Magyar lílet kiadása.)
KÖZGAZDASÁG
Mire jó a fahamu?
Eddig ti legtöbb háztartásban értéktelen szemét volt a fahamu. Még a vidéken is a többi szwnéltel ogvittt szórták ki n háztartásokból. A mni trá-gyaszüke időben a fahamu is jelentőséget kajaitt. Kálium, foszfor, miész, vas, mangán, kén van benne, teli át minden, ami a növényzet "fejlődéséhez sz/ü1ív séges. A* sok értékes kémiai anyagot, tartalmazó . faliamat ctxxIiiKMiyesen lehel felhasználni n gvüinöh\'sösöklKm ós kony.lin-kertésselekbcn. A rendszxM-es gyűjtésével elérhető a föld tci*-niőképességének fokozása. Ezőrt a fahamut nem kell kiszórni a szemétre, vagy csupán a síkos járdák behinlésére felhasználni, banem gyűjteni kell; mert minden lapát"fnliuuni a föld ter-niökép^\'sségél iiö\\-eli.
Fillérekért
kevés dolgot lehet ma kapni, dc. fél esztendőn áj naponta jószolgálatot tesz minden házban, minden irodában
fillérekért
a! Zalai - Közlöny Zsebmenetrendje, amely a napokban jelenik meg és a vasúti nyári menetrenden kivlll az autóbusz-járatok menetrendjét Is tartalmazza. - .
Unger-Uilmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-,\' továbbá szeg-
utalványok beválthatók és BlőjepzIiEi.
Hoftt<vr*f**0épek, gépswij, oMpágyfémiéa1 rjoiyóu ooapégy ipénylésiéf elin^Axam.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
i#- 7*. • íi o T Artfr.;*;*Aitilik Ux«t*«o( cakiíimAolók, hlbalelenlsaeK, iuk*z«rO \'•Ivllagosrtaa minden villamos kérdésben ^dulçlôtt H~tól déluléH ili oranta-
CsTHTTy-ut Bt, Ulrton 294.
1-1—I l \' V
Mi van a hivatalos lapban ?
A Iludapesli Közlöny keddi, 137. száma közli n rx\'ndcletct
a • fűszerpaprika termelésére vonatkozó rendelkezések .módosításáról,
a zárlat alá vett anyagkészletek jegyzékének és [Kijelentésének uj módosításáról,.
u harmadik évnegyedben használandó gépjármű adójegyekről.
Nagykanizsa megyoi vároa polgár mos toré tói.
13584/(944,
TArgy: f/KoltalmicAlu óvóhely, vlzlárolók, kaink éplténéhez anyagok éa azok Igényléae.
Hirdetmény.
A bombatámadaaok elleni védekezés coljából goadoakodnl kívánok arról, hogy az összes Ipartelepek,éa épüleiek víztárolókat, kutakat éa óvóhelyeket minél nagyobb szémban lótás!thrssenek.
A fenti célra rendelkezésre áll cement, kutgyflrü. kútkáva éa kisebb víztároló edény betonból. , )
Óvóhelyek, kutak ée nagyobb vlz-tárelék építéséhez építeni engedélyt kell kérni a itzokAaoB módon. A atfik-séges cementre, kéaz kutgyOrDre én kutkávara Igénylést kell benyújtani hozzám. A kiutalandó cement, kut-györű óa kútkáva már rendelkezésre áll Itt Nagykanizsán.
Kérz 100 Mterea haton víztároló filé. nyi\'k (udvarra, padlásra) már készen kanhatóK a következő régeknél:
Kalmár Zoltán, Király u. »9. sz.
Kováos .ló/mif KlrAlyu SH\'MJ>íf;i\'
Tomaalta Gyula. Ktrály-u 81, ez
Ezeknek vásárlása utalvány ellenében történik. Az utalvány a városi mérnöki hlvnlalnál beszerezbetÓ.
Pelnlvok mindenkit, faogvsnfát érdekében flürgAsen gondnBkod|ék azemélye, épülete éa vngyonánnk bornb&támidé-sok ellont vcdelméról.
Nagykanhaa, HM4 június in.
203? Polgármester.
líét 4 polglrlt végzett leány ló (ráisal, gépírással álliit keres. Cira a klsdóhtvs-talban. 2«46
Ftoamla-slanaa szonnsba felvételik vendéglfibe, Magyar-utca 9. 2K9
ffstal gyakorlott karansiaelej<aao*sl
a kereskedelem bármely ágában tudása
tovább fejlesztéséért, elhelyezést köti. Cim: Vaiga Lísilé, Hahót 2062
MAORT-gAM palaohekban i Puvs-roiólt, tehergépek.mezőgaidaségl es itabll-rno\'orok résicre állandóan raktáron tatl; Igénylő Ivet él fel világosi Iáit nyajt reutch uuix\'áv drégéria. ^ 1954
nat darab, párba clma ezer kilogrammos betanított fclvalytlad július elején vau elvételre zalai vevőnek bnztpontái-vilUlissal eladó. Síéciiulgetl Utadalom.
¦ 1987
Egy nagy iuUl 6 Mrpltoiott .székkai \\ «larto. Megteklnlhctó reggel í—18 lg V KlsUludy-ntci 14. 2826
Eladlé keveset használt sötétkék Usila gyapjú férlliuha, kOzéptermetie. Hunyadi-utca 20. 2843
Fajtlaata, ntgy arérhoiamu \' ingora-nyuhiK eladók Bagoai-sor 37. 2060
BÚTOROZOTT SZOBA
BalatanmtrlAn, a pécsi telepen lm lorezoit nyanló bérbeadó. Érdeklődni : Szél Jinoi legyzöaét, SoinogyszentmJIilos.
2042
ZALAI KŐZLÓNV
rOLITIKAI NAPILAP Eladja : „Ktizgazoasáol r. T. .. ¦
Felelőé kiadó: Coiai Hnrp,v. j-Ny ornato ti
• „Kftioa/dnsagl R. T. Na||yi«niji»* nyunidslában NagykiiniiAan NronndiArt telel: Ui*j Ur+
544710
84. évi,, 139. «, Nagykantita, 1944. Junius 22. osütOrlok ára. 16 HHer.
POLITIKAI NAPILAP
¦Szerkesztőség én kiad ohi vaiai : Kfi-ut 6. szám BK-rkíssaiosóKi ós Maaóbtvatall telefon 7«. sz Megjelenik iiiliidcM hétköznap délután
Pélelos szerkeszti"): Barbarita Lajos
EI«Hzetésl Ara: Pfcy Iiőnapra 4 psMa\'ao flHar,
negyedévre 12 pon«6 44} tillar. Kifyiis szám: hétköznap 16 fill,, «zombatoli 30 lili.
Bossz Időjárás akadályozza a normandiai nadműrelataktt
A keleti fronton osak kisebb csatározások voitak — A német ütegek erős tüze hátráltatja a Cherbourg felé irányuló ellenséges elónyemulást
A Wilhelmstraaaeii kijelentették, hogy a Berlin.ollón elkövetett legutóbbi terrortámadást annak bizo-
nyitókéul fogják fel. hogy igyekeznek ollonsulyozni a hatását London és Délanglia szakadatlan bombázásának az ni német Fegyverrel.
Feltűnő, hogy az Obeerrer folhi-vúst intéz, a papához, ragadja meg a kozdoményozést az ui nőmet fogy-rör szünololtolésóro. Ez lognagyohh bizonysága az ni fogyvOT pusztító, hntósiínak, A Wilholmslrasson ki-J jolcntotték, hogy ezeket a hangokat nem loliotott hallani akkor, amikor enróiwi és olasz városok ellen intézlek kíméletlen terrortámadásokat.
bVi\'linlmn az a vélemény, hogy Angliának éreznie kell az ellencsa-
pásokat. Néniét részről kijelentették, hogy a megtorló feg wer hatásai elsősorban stratégiai célpontok ellen irányulnak.
Dittrính sajtófőnök azt a nvilat-
nail
kozatot lette, liogy Némotország ad dig folytatja Anglia és London bombázását ,amig hondon belátásra
nem jut. A megtorlás oredménvos-ségo következtében éppen Londonnak.kell belátnia, hogy hadmzotősé-nok módja bumeráng, amely visszavág Anglia fejére. A megtorlást mindaddig folytatják, amíg Anglia belátja, hogy alkalmazott stratégiai módszerével nem jut tovább, annál Sa, inkább, mert Barops loküisdho-toflen.
70 ellenséges gépet lőttekje tegnap Berlin felett
líeill
Az Intcrinf jelenti : Ivszuk-amerikai bombázó kötelékek tegnap Berlin ellen terrortámn-dásl hajtottak végre. Az eddig ellenőrzőit jelentések alapján legalább 70 angolszász repülőgépet lőttek le, kőztük 58 négymotoros bombázót. Az elhárításban résztvett légierőktől még
¦ekéztek be az összes jelentések. Kzenkivül a légiharcok-bana német repülők tekintélyes számú négymotoros bombázógépei megrongállak, melyek nagyfesz? északi irányba fordult és semleges területen iyyekezett leszállni
fia hajnalban is brit gépek jártak Berlin felett
Német Távirati Iroda jelenti: I közöli Berlin fölötl Az ellerí-lirít-amerikai repülőgépek száll- séges repülőgépekéi nagyon he-lak át ma hajnali 1 é«r 2 óra I vcs légvédelmi tüz fogadta.
Cenzúrával védekeznek Londonban a német rakéták ellen
A Daily Herald vezércikkében nyiltnn bevallja, hogy nyilvánvalóan nincs eszköze áz angoloknak az uj német rakétafegyverek ellen. Angol illetékes helyről nz angol sajtó szigorú utasítást kapott, hogy ne közölje azokat a helyeket, ahol ra-
kétabombák zuhantak le. Minden angol lap számszerű jelentésekel közöl, továbbá helyt ad az ismeretlen gépekről készüli fényképfelvételeknek, melyek azt\' bizonyítják, hogy a robbanótestek milyen zavartalanul haladnak céljuk felé. ,
Cherbourg vár-körzetében sem ma, sem tegnap nrím került nagyobb harcokra sor.
Fekete hét a londoni tőzsdén
Berlinből jelenlik : Az fnited Press egyik cikke szerinl a londoni \'-\'értéktőzsdét erősen gondolkodásba ej lette 11 Dél-Anglia elleni újfajta légitámadások módszere és pusztító ereje. Az árfolyamok szépen haladlak fölleíé. ugy hogy 8000 üzletkötés is lőrTénl, amikor, mint a
derüli égből lecsapó villám, megérkezelt a nőmet megtorló támadások hire A tőzsdeüzérek azonnal félbeszakították az üzletkötéseket, hogy mugvárják a legújabb hírekéi. A mull hétvégén már 28-17 üzletkötés lórién! az előző 800U üzletkötéssel szemben.
Az utóbbi 48 órában nem voltak nagyobb harcok ¦ Cherbourg vár-körzetében » 1
Az Inlermf jth nti iz in\\ izips arcvonalról : A ColenUn félszigeten hurcoló észnkamerikni kölolékck nz utóbbi napokban jelentős erősítéseket, kaplak lizek egy részéi arra használták fel, hogy Garcntantól délnyugati irányban előretörjenek. Az e.rö-
siléseli legnagyobb részéi kétségtelenül u Cherbourg elltjní rónámra készilik élftVLrre mulat az a tény is. hogyNízek közölt az ujoiinan szrillilotKköü;-iékek közölt sok knlönlegcV kiképzésű és felszerelésű csapat szerepel. A tulajdonképpeni
Alig jutott előbbre ax ellenség
a Cmtentln térségéén
(Nemzetközi Tájékoztató íródó) A rossz időjárás nz inváziős arcvonal északi részén is erősen korlátozta mindkét fél részéről a hadműveleteket. Angolszász részről egyelőre kénytelenek voltak az elmúlt napokban szen- I
vedelt súlyos veszteségek miatl uz utánpótlásról gondoskodni. Mintegy (ü nagyobb bárkával hozlak utánpótlást az \'Orne-torkolata felé. de tekintettél n \'Szajna-Öbölnél mutatkozó erős hullámverésre, kérdés,-hogy vájjon ezek a bárkák a kitűzött helyen kikötőttek-c. A Cotentin-félszigeten az angolszász nyomás dél és délkeléi felöl Cherbourg erődítményei felé tovább tart. Különösebb eseményt erről az arcvonalról ma reggel nem jelenlétiek. Az ellenség alig ért el elő nyomulást a vár irányába. A német.ütegek ugyanis kél nap óta hatásos- tüzérségi tfiz alatt tartják őket.
Tegnap estére német kézen volt a Perugglátót északra
húzódó fő arcvonal
rok legfőbb súlypontja \\ Ve-ruggiától északra fékvŐ terület volt. ahol a nennetek az átmenetileg elért betörésekét azonnal ellentámadással minden esetben megtisztítottak és estére az j\\egész fő * arcvonal német kézen ¦ Volt. T\'eruggiálól északnyugatra «\\z elkeseredett harcok még tegnap is tartottak. V
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti az olaszországi harcokról : Angolszász és de-giiulllsta segétlcsapatoknnk í 10 kilométer széles arcvonalon végrehajtott támadása a német arcvonal minden gyújtópontja előtt összeomlott. A \'támadással kapcsolatosan az ellenség nagy veszteségeket szenvedett A hur-
Csekély volt a harci tevékenység a keleti fronton
- A román főhadiszállásról je- | ban és a moldvai arcvonalon lenlik június 21-ről ; A I)nyesz-,i csak csekély hnr\'ci tevékenység ler alsó folyásánál. Besszarábiá> I volt.
Mihajtovios tábernokel árulónak minősítette az angel kormány
A liril hírszolgálat jelenti ; Az angol alsóházban Hal! külügyi államtitkár közölte, hogy n brit kormány elluitároztu, tni-szerint a jugoszláv Tito kormány felkérésére Mibnjlovics tábornoknak a "jövőben semmiféle támogatást nem nyújt. Hull ; ezt a döntést azzal indokolja,
Hét napon át intézetkJerror-támadásokat Berlin ellen az angolszász légihaderő
hogy a tábornok magatartásáról és a köréhez tartozó tisztek tevékenységéről már nincsen semmi kétség. Anglia kormánya ezzel magáévá tette azt.az álláspontot, hogy Mibnjlovics tábornok a kommün is lak és partizánok ellen folytatott A\'űzdelmei miatl a szövetségesek árulói,
Berlinből jelentik : Gszakamo rí kai bombázó kötelékek, melyek tegnap éppúgy, mint az clözö napon, a néniéi öböl fölött nagy kerülővel repüllek be Németország fölé, két csoportra osztottak, hogy a német légelhá-ritésl megosszák, ezenkívül repülési irányukat is yáltozlalva. nagy magasságban\' szálllak. majd fölébe kerüllek egy felhő t^kajrónuk és igy próbáiiák kikerülni a néniéi vadászgépek támadását. A német vadászok oríu\'ck> ellenére közelükbe jutottuk és már berepülésükkor erősen támadlak az angolszász kótclékckct. A német főváros té-
rülőié fölött összpontosított lég-védelem\'.szintén megtette hala-sál és egyedül Berlin fölött - melynek lakónegyedeit terrortámadás érte több amerikai bombázógépel lőttek le Az egyik bombázó a város területe előtt egy tóba zuhant! A német repülök az ellenséges kö?N Iriékckel visszni-cpülésűkkör is támadták és kisebb csoportokat leszakítottak a kötelékekből, ugv hogy azok \'kelet felé vonultaiéi. A német légvédelem Kelet-németország fölött is veszteségei okozott az ellenséges re-pülöalukulntoknak
zaüa1 KÖZLÖNY
1!)H. június II
Rendeleteket tárgyalt a tegnapi minisztertanács
Ä kormány tagjai Sztójny Döme miniszterelnök elnőklésé-vel tegnap minisztertanácsot tartottak;, A minisztertanács a rendőrség átszervezéséről. :i rendőrség budapesti főkapitányának illetőségi ter ületen a rendőrségnek fcgyverhasználatí jogának kiterjesztéséről, a zsidók orvosi gyakorlatáról, orvos kamarai tagságáról, a tiszti or*
vosok magángyakorlatáról, 8 fellebbviteli eljárás szabályainak a bábom folytán szükséges ideiglenes módosításáról és ki-
egészitésérői, a eéghirlokosok személyében bcálloll - változásnak a kereskedelmi névjegyzékbe iH\'vczetéséröl szóló kormányrendeletek és több más időszerű kormányzói í kérdés tárgyalása ulán I órakor éri véget. (MTÍ)
Ma 1<7-kor közvetíti a rádió Imrédy Béla beszédét
boni kitörésének harmadik évfordulóján. A táborozás Hudu-peslen a Tat torsaiban lesz. fél 7 órakor. Vitéz Imrédy lléla beszédéi a rádió közvetíti.\'
Vitéz Iinrédy Béla közgazdasági miniszter, a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség országos vezetője, a Szövetség litui nagytáborozásán beszédei mond \'a bolsevizmus elleni keresztesbá-
Hat itasival felborult egy teherautó a sümegi országúton
Tógád Is érhet baleseti
Szilveszterkor oz ó- és az újév mezsgyéjén, alkonyatkor, mikor kint a konyhákban már vigan rotyogott az ünnepi vacsora és bent a házigazda reménytelen küzdelmet folytatott nz ünneplő kemény gallér gombjával, éles berregéssel megszólalt u csengő. Egy szerény hang kórt adományt u mentők részéit\' ; >iniiideiikit érhet baleset\' - mondta. Persze, hogy szívesen adakozott a magyar, hiszen tudta, hogy csak az ő becses személyét nem érheti baj. Ezek a nyugalmas, békés szép napok egy időre elmultak. Mu nem mindenkit, de »téged* is érhet minden pillanatban bal-csel.\\\\ terrortámadás vaktában kioldott bombái nem tesznek különbséget, amikor szétíröcs-oseuve, köröskörül elpusztítanak életeket, értékel és vagyont. Amikor pillanatok nlntt drága eaiibéxéletuk vesznek oda, mikor szorgalmas, dolgos kezek munkája válik pillimalok alatt semmivé, adakozzunk u bombakárosultak javára, annyit és any-nyiszor, amennyi módunkban áll.
Legyünk e komoly időkhöz méltóan szerények. A belső front bombabiztos fedezéke nem más, mint az önfeláldozás, önzetlenség, u közösségi szeltem és mindenekelőtt és mindenekfelett a csodálatos erejű szeretet, melynek szolgálatában j. gyenge is hőssé válik.
Adakozz, mert lehel, hogy holnap le is scgilségrc szorulsz. Sok kicsi sokra megy - - tartja u mondás; egy falattal, egy korttyal kevesebb ós meglátod, hogj- rövid idő alatt szép kis összeg kerekedik ebből a mindennapi szerény adakozásból. Gondolj azokra, akik érted küzdenek, szenvednek, gondolj azokra, akiket bombatámadás ért. Adakozni ma nem szilveszteri hangúiul, som a pillanatnyi ellágyulás kérdése, de mindennapi szent kötelesség. Erre gondoljanak azok, akik mindezideig nem tettek eleget c hazafias kötelességüknek és pótolják sietve, mert ezzel tartoznak hazájuknak, embertársaiknak, de önmaguknak is.
(*).
SZÍNHÁZ
Csütörtökön és péntekiül este fél 7 órakor
Budapestiül eúyldöben I At Andrássy Színház ezidel óriási sikere
Vörösmarty Lili, Majláth Mária, Mihályi Erzsi, Somkuthy Dezső és SZŰCS LÁSZLÓ felléptével
Apíz
Modsrn vígjáték 3 ftlvoniiban.
Majdnem végzetessé váló balesel játszódolt le a sümeg-ukki állami uton. Kebelei István Sümegi mészáros és hentes alkalmazottai társaságában Sümegről Ukk felé tehergépkocsin állatokat Szállítótl. A gépkocsivezető egy kellően kitérni nem akaró lovaskocsit akart előzni. Eközben egy kőrakásra szaladt a tehergépkocsi hat utasával együtt. Megperdült a levegőben a lovakon keresztül, anélkül, hogy azokat érintette volna s az úttest egyik szélétől a másikra vágód- 1 va, három utasát az utmenti I vizenyős talajra röpítette ki, a másik hármat pedig a kerekei- I
vei égnek\'álló kocsi maga nhL temette. A husiparos és a géjí-koesivezetö az ijedtségén kívül iieni szenvedett\' semjmatéle sérülési, Kovács László tanonc testére azonban ráfeküdi a gépkocsi egyik oldala. Veszélyes \' helyzetéből a tanoncot a kocsi ablakán kibúvó husiparos és a kisebb sérüléseket szenvedeti lobbi utas a járómü felemelésével mentette ki. A csupán kissé megsérült gépkocsi. miután nagynehezen lalraállitotlák. n < sérültekkel hazafelé vette útját, ; Kovács László innom- pedig súlyos agyrázkódással és iiiclí-sérüléssiT kerüli a. kórházba.
gazdasági iiseni egységek tagjai és körösen táplálkoznak. Kz n f.....dalmi újítás nagy elégedetlenséget szült, merj hiszen minden fahwí ebi bor a maga életét akarta élni azon a földön, ainolyol ö művelt meg. Minden mozógozda-sági (erinéli állami tulajdon, a termem magánforgalma a legszigorúbban tiltva van. Kzt?rt történt az, hogy
a I ultt mii vének csökkentetlek tt termeléit, ami az 19614 őhin-
ségre vezetett. Húszmillió \'cmbei\' balt okkor éhen. Knitvit vallottuk l>e a l>olne-rísták, aiTaiigolok azonban az éhínségben szoiwotlők számát\'88 millióra tették.
1027-bon már itjra voltak gazdag parasztok, /t kulakok. középparasztok és szegény parasztok. Kzekét a iMrmztgazduiáguk-At halálra itílték és megteremtették wi koicltozokat, do most már véglegesen. A, falusi lakosság javarésze munka nélkül maradt s épjwn ezeri nagyon sokan a városokban így okoztok olhotyoz-kodni, mint gyárimunkások.
Ahol traktor és cséplőgép végzi a politikai ellenőrzést is
Az erőszak következtéién Í«en sok vidéken újra éhínség léjttt! lel. Az ötéves terv meghirdetésétől kezdve .minden mezőgazdasági üzem köteles volt üzemtervet készíteni. Az üiwm-iorvok egész évro inoghat árazták az Ozoni tennivalóit és* téliesen kizáratlak minden egyéni kozdoményozést. Az üzemtervekben fontos szu-ropat kapott a gépimunkn. Megszaporodtak u traktorok, a eséplo- éu nra tógépek. Hogy minél erodméilye-sehlien folytathassák n \'tormoléat, gép- és traktorailoinásokuL létesítőt-tok. A gép- és traktorállomások gyülöletoásó váltak a kolehozparasz-tok szemében, mori nemcsak a munkát vették el részlvm a közükből, hanem politikai ellenőrzést is végeztek, A traktorokat és géjxáiol városi munkások kezelték, akik »niogbiz-hatóa kommunisták voltak.
A kolchoz parasztok a termés-bői csak 30 -33 százalékot tart\' hatlak meg a maguk és az állatállomány szükségletének fedezésére, a többit az, állomnak kolletl beadni. Pontosan kiazámitolták például, hogy egy tehén után évenként moniiyi tejot, mennyi gyapjút és ogyoa haszonallatok tartása esetén inilyon sulyu hust kell az államnak hoszolgúItatni.\'
A munkaidő manapság napfelkeltétől napnyugtáig tart.
Míg in ás termelőágban mindon hatodik nap pihenő, addig a tavasztól őszig terjedő mezőgazdasági idényben
a mezőgazdasági munkásságnak egyáltalán nincs pihenője.
A kolchozpai\'usztok sorsa igazi rabszolgasors. Jogilag is oda vannak kötözve m u n kahett/ükh özt
noni monokedlioti.uk az ombevtolou rubszolgasorsból, nem költözhetnek ol iparvidékekre.
\'A szovjetparaszt jolonlogi hofy--zolo, jövője toljosen reménytelen. Az orosz, paraszt noni él embert .életet, tehát nem is tud rendesen dolgozni. Kzzel magyaráz ható, .hogy úz uj rendszer meghonosította óta S mezőgazdaság nem fejlődött sem-mit.\'
A Zalai Közlöny nyári zseb-menetrendje a napokban megjelenik. Terjedelme a régi* az ára még mindig filléréé heti Minden házban nélkülözhetetlen
Egy óv alatt 20 millió orosz halt éhen
a bolsevista jelszóért: „Megsommisitoni a gazdag parasztokat"
Az utolsó negyedszázadban a Szovjot-ünió a legnagyobb agrár-kisérletezés szinholyo volt. A parasztságot akarták egy elméletileg kigondolt, gyakorlatilag soha ki nem próbált uj életformába kényszori-toni. Ka u kisórletezós rengeteg véres gyötrelmet, óriási órtokpuszti-tást, borzalmas őhinségokot ós szörnyű gazdasági káoszt teremtett.
Honvédőink, akik Oroszországban jártak, láthatták ezt a rendszert. Az orosz falusi lakossíig a maga ösztönös hajlamát, ősi1 vágyait kövotvo, a forradalmi »fokoto osztozkodás* marakodásai között szétzúzta a nagybirtokrendszert, olfoglalta a nagybirtokosok földjeit, a korona uradulinuit. Mindon parasztcsalád annyi földet körített hatalmába, a
mennyit sajál erejéből meg tudott művelni és ainonnyi ologondé volt megélhetésének biztosítására.
Később n szovjetkonnányzat, nom törődve a parasztság természetéé hajlamaival, nz első ötéves terv megvalósításával égyidojülog megindította a mezőgazdaság kollektív rond-szerü átszervozésót. AUksI már nom a nagybirtok szétzuzása,\' hanem a gazdag |>arasztok megsemmisítése volt a jelszó. A nyomásnak ongodvo, a parasztság kénytelen volt otthagyni a paraszti életformának legjobban mogfeloló kisüzemi gazdálkodást és belépni a mezőgazdasági üzouiogységoklio, ami azt jolontetto, hogy a parasztság az állami vagy szövetkezeti agrárlerniolő üzomok ki uzsorázott munkása lett.
Közös ló... közös kamra közös asztal...
Ma a Szovjet-Unió az egyetlen országa á. világnak, ahol oltunt nz egyéni kisparaszti üzem és csak kollektiv\' közép- vagy nagybirtokon folyik a mozogazdasági termelés. Létrejöttek Bzovkhozok (az állam kezc-lésóbon lévő kollektív birtokok) és a
kolehozok (a kollektív művelés alatt álló paraszti birtokok). Kz a »moző-gazdasági numkakezÖsség« ¦¦-*\' lenti, hogy
a parasztság nemcsak és az állatokat használja közösen, (te együtt élnek a meső-
!g« azt jo-a földet
Fő-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételévet, reggel 8-tól d, u. 4-ig egyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. 2 órakor zárunk,
TARJÁN-PÁICSICS.
D?C
liMi június 22
ZAJJAj KQZL\'ONV
34.000 pengő felé közeledik gyűjtésünk a bombakárosultaknak
Egy MAORT-rendezés 2000* pengőn felüli összeget eredményezett
Ahban u Hzéleskörü magyar (ár-wiijiiliiii megmozdulásban, ami 3!L ezer [tonpÓ fölé emelte Zalai Közlönv gyüjUísébon összojötLkaní-ejini adományok összegét a honibn-károsultak mogacgitése céljaira-, külön liolvot érdomol
a maort. A különböző Maort-üzomek ti«zt-visolői és alkalmazottainak 0000*. pangót meghaladó adománvát már rmigtáztuk. Most ujabb 2000 |»n-!,\'öii felüli összeget kaptunk Házu-kerottyórél, ezúttal a Maori Munkásotthon Kultur és Önsegélyző Egyosfllot olnökségétól. Ezt. \' nz utóbbi összojmt a Kultúregyesület jimiálisa eredményezte.\'A zalaegerszegi WJu Műkedvelők közreműködésével rmutozték ii juniálist, szalud színpaddal, mintegy 800 személyt befogadó szabadtéri nézőtéren, ami toljosen megtelt annak ellenerői hogy bolyonként zuhogó c*5 vorto ti színpadot éa a nézőterei. (IIvan pompás volt azonban a műsor éa főként olyan erőn volt szerep: lőklnm és lm ligátokban az áldozatkész, wjgiteni akaró magvai\' lélek; hogy a liRtnlmns műsort régig le-bonyolitották. így aztán a joljoa jeifybpvételbél, félülfizotésekbol és a közadakozásból felállított gazdag süteményei -sátorltöl\' 2082.80 noiígő
volt a-Tiiniália jövedelme, amit teljes ugészébon a hointmkárósullakiiuk
adományoztak.-Közreinüködöll a há-/akorottyoi üzemi dalárda, egy ebitől válogatott kvartett. Perlaki K. és Klujbor I. ogorszogi műkodvelók páros jolonoténok nagy Sikore volt. (IvniYsák Jíínoa és feleségű épek és tánc kettőse, Csernél Ktns tangó-harmonika kíséretével a zalaegerszegi mükedvolÓk énekkarának számai, Fokotd László szelleines tűlH\'-|uródiái, a Fekete bázaspár ének és lánc kotIőse, az egorszogi kvar-i\'ti. Fekete László, Albrecht Béla és Varga Adám vidám fioMnoto, Sk-phan Hudolf fúvós indulója, csii|m Hzinvónaliw, kilüáö szám szerepelt a műsoron..Tarka képól nyújtott az tTjjé, a ligetben nagyszerű c. szabadtéri eg>\'vek>g. A boVOXÓtót Antos Jioli mondta, a Qvurcsák házaspár kettős jelenotot adott elé. dr. Honcz Imrénnk vásári kikiáltó száma volt, Bolcz Mihály volt a
cirkuszi akrobata, Csprliol Ktun, Bonczo György*, Farkas Rio, Porlaki Kornél szerepoltok még nz egyes számokban és az egész \' műsort. Fekete László konferálta végig. A műsor után családias Iveiguliitu zenés ösazojnvotot következelt. A nagy Maorf-csaliiil tniuilen rétege igazi magyar\' teátvéri együttlétben adott példát ezúttal is arról, hogy a magyar ogyotflkarás társadalmi túron is magyar ored menyek hoz vezet. Az eívdmény az alant nyugtázott ösz-szog, aniivol bomhakáiosnlt magvai\' lest véreink nélkülözései s szenvedései fognak csökkonni. Az összeget máris rendeltetési helyére juttattuk azzal a inogállapiláaaal. bOgy a hoiulKv-kárnsultakért imlull zalai gyűjtésben a Maori vetto ki a legnagyobb részt.
31.305.18 P
Fddlsl KVtijtfciflnk Manyar utósi aloinUMk
oloKíMn\'nik gvtl|l si» H| ItnM>F«rpno fPnnnorln) HnrvAfa Farira Tomt.otí A\'aJoB Horváth JanA Fflrv-» p^nlsl M»ORT\'önwB«y7/i
(BA78kcieltye) fc „
(WzWM ¦
.15.1-1 P 1(W- P S0.- P n>.-~ P 10— p
31.47*63 P ;uk
A Maijatir-ulvai elem.h gye rmok •előadást rendezlek kőzött, házilag és a »migvérdctuü közönség között gyűjtést rendeztek a fent nyugtázott eredménnyel a botiilmkárosiilUik javára. Az olówlás kis szoi-oplói: Símen Marika, (\'veiké Hrzsike, Papp t ;slvér.-k, Tóth Marika. Iteneze Magda, Szover 10<ltt1i. Varga testvérek. Ilorvátíi testvérek.
.1 Mami (hiHt\'fíéif/Sfí\' }mii(V\'isú-lüik cluzdiiitílása:
Fönntartott helv (5 V) elkeli Hfl drb, 4-IO P, elsóíielv i.\'l Pl elkelt 240 drb, 720 P, második helv Pl elkelt ll>0 drb, !120 P. állőhelv (1 Pl elkelt 100 drb, 100 P, katona-jegy (B0 T.1 rikolt 148 drb, 71 V, összesen 7flfi jegy, 1664 ,P. Adományok: Cztipor Andor mérnök 50." Afunkiicsi Zoltán mérnök 29. \'Fodor Antal főtisztelendő 10, xalaegerszogi plébános 5, finmu László 1, Annók Sándor génkocsi-vozotó 4, összesen 98 P. A sülo-ménves sátor Iwvótoló 085.86 P. Végösszeg 2082 P 86 f.
ítélet a nagykanizsai fekete cukor-front
Németh Jánost, az Internált kereskedősegédet
kilenc hónapi börtönre ítélték \' ------
i\'ni valamint niosószuppunt le-foglnlniu ii nyomozás folyunión. Május 1.-én volt eljheti nz ügyben egy kétnapos főtárgyalás, amikor" felolvaslak és ismertették a vádiratot; amiről már részletesen beszámoltunk; Meg volt idézve akkorra N\'éinetlt .Ionos kereskedő segéd is, de öt
Többszőr foglal köztünk már azzal a nagykiterjedésű fekete cukor-front jiálőziiltnl, nnii Nagykunizsán és vidékén tevékenykedett. A hálózat szellemi központja a nagykanizsai Fi-seher Ós Lcitner eóg első. segédje, Németh János volt, akii Ll társával együtt a nagykanizsai rendőrség internált, később azonban társait szabadlábra helyezte, nrig Némelh János a kislarcsai internálótóborba ke-t\'űll. kóros közgazdasági tevékenysége miatt. Németh mintegy kilciy hóiíap óta foglya az iutornálötAbornnk. Velük együtt került bűnvádi eljárás alá mintegy 22 gA-anusitolt, vagyis ösz-szesen 115 vádlott, részint közszükségleti cikkek jogellenes elvonása, résziül árdrógiló visz-sZHÖlős, illelvc feketézés miatt. A rendörségnek sikerüli nn-gyebb nnennyiségü feketi-«uk-
n«m hozták el a kistnresai tá-borliól. Rzért és mert a bizo-nyitás kiegészítenél rendelték el, akkor nem került a sor itélet-hozatnlra, baneui a tárgyalást elnapolták. Most folytatták. Rendőr állította elő az inter-nálóláborböl Némelh ;Jánost, Sok tami került ismét Ttihallga-tásra. akik jobbára n vád egv részéi alátámasztották. Nómeth János sem tudta tagadni cselekményeit. Dr. Ttikács .lózsef kir. ügyész vádbeszédébeu súlyos büntetés kiszabását kérte, nierl a vádlottak a kifejlődésben lévő keresztény kereskedelem jó hir-nevél esorbitotlák.
A biróság hosszabb tiiuiíes-koZáS után meghozta ilélelél.
NémetK János kereskedősegédet kÖ/Jizűkséfllcti cikkek jogellenes elvonása és árdrágító visszn-élés büntette minit 9 hónapi börtönre Ós :í évi jogfosztásra ilólte, Berccz Lászlót 300, Farkas Istvánt 300, Nátron Jenőt 300, Szülni IsVvánl és Pókcez-Kovácsot 100 100, Sznopek Istvánt és Péntek Istvánt 80-80, Kovács Istvátil 50, Fenyvesi GyÖrgvöt és Willánd Ferencet 10— Í0, Halász Józsefnél pedig 1500 pengőre Ítélték, utóbbi büntetéséi azonban fölfüggesztetlek. Az első tárgyaláson felmenteiteken kívül ezúttal h;ti gynmisitóttal mentettek fel a vád és következményei alól.
Hadi apróságok néhány mondatban...
Milyen aljas propagandával dolgozik a Szovjet?
(tltnvéd hadituéétlié std)
vagv aknalüz mialt. Uyenkorfc-dezókbe vonulnak ÖS íia elcsendesedik minden, tovább folytatják a mérkőzést.
Hadgyakorlat az első vonal mögött
A páncélos támadások ellen nz oroszok ujabban ugy nevezőit páncélzárral próbálkoznak védekezni. Kz abban ?11, hogy az ilyen zárót ngy.. szárnyban, mint mólységben páncélelhárító fcgwcrekkel. spókelik tele,- a szabadon hagyott terepet pedig elaknásítják vagy különböző mesterséges akadályokkal építik be. Ten nő szelesen ilyen páncélos záron való áthatolás meglehetősen nehéz. Háborús statisztikai adatokat figyelembe véve, a keleti páncélos csaták eredmény méri ege 1 :10>hcz a németek javára. Fz világosan : mutatja a németek harcászati fölényét, nz oroszokóval szemben. A napokban megtartott nagy páncélos gyakorlat, amelyeit részt vettek .n német fegyveres haderő, légi ós szárazföldi alakulatai. :i legújabb harceszközök Igénybevételével azi a Q célt szolgátja,\'hogv :t páncéloszáron való áthatolás n lehető legkisebb veszteség mellett is sikerrel járjon. A gyakorlat eredménye meglepő volt, mert bebizonyosodott, hogv a német páncélos haderő együtt működve a légi cnVel és nehéztüzérséggel a" legerősebben kiképzett páncélos-záron Is a legminimálisabb veszteségek mellett tud előre törni. Az elkövetkezendő páncélos csatában az oroszoknak sok meglepetésben lesz része a latoltak alapján.
Ot ipngyar fin érkezeit meg hadifogságból. Csak ugy egyszerűen, simán elengedlek okét, azaz... még sem. A nagylelkűnek lálszó cselekedői mögött ott. reJJÖZik a Szovjet minden romlottsága. Mielőtt utunk engedték volna Őket, mindegyik honvédnek átadlak 20—25 levelet azzal, hogy .hazaérkezésük után ezekéi adják postára.
F.ii is elolvastam ezekéi a.leveleket, egyik olyan, mini a másik. Feladójuk egy-egy fogolv honvéd, a levélheti az \'illőtök arról értesítik hozzátartozójukat, hogy orosz fogságba kerültek, nagyon jó dolguk van, mindennel e Ivánnak bővén látva. A dologban azonban uz a legérdekesebb, hogy a feladóként fel-tünletelt bonvéd egyének soha titég egy porcig sem voltak orosz fogságban, mit is fegyverrel a kezükben harcolnak a szovjc* ellen, Nagyon csalódnnk a szovjet urai. ha ilyen módon akarják a belső frontot megrendíteni !
LabdarugómérkÖzés az első vonalban
Búza ve léseke n kérésziül ¦\'\'gázolunk előre a niagnshil túlsó oldalául óvŐ arcvonal" felé. A tere]) rendkívül hullámos, upró kis völgyek, dombok váltogatják egvinást. Éppen egy ilyen kis völgyben haladunk, amikor nz elöltünk lévő domb mögül kiabálást hallunk. Amikor odaérünk meglepődve látom, hogy itóinel páncélosok és magyar tüzérek rúgják a bőrlabdát, mintha csak májusi Kiránduláson lennének. Mosl tartanak u második félidő M-ik percében, az eredmény jelen pillanatban 1:1. Lpdéklödésenire elmondják, hogy már a második napja játszók o versenyt. Sokszor félbe kellett szakítani repülőtámadás
Junius hó
nép MQZGÓ
Csütörtökön
22-én
-y Csak így nap ! Az olasz filmgyártás büszkesége VASKOHONA
A legnagyobbszúbdsu film, amit valaha láttunk I
eiUaddsok kezdete : #<f. §6 és f8 érakor.
Ml van a hivatalos Tápban?
A Budapesti Közlöny szerdai, 138. száma rendeletekéi kö-
főiskolai hallgatóknak honvédelmi munkára törlöm") Igénybe-vételéről, . . . . \'
zsidók jogosítványainak megszüntetését tartalmazó közellátási miniszteri rendelőt végrehajtásáról
nz I9M. évi csőplősról, őrlésről, valamint a gabona, kukorica, rizs, hüvelyesek mák eV ezek őrleményei forgalmának szabályozásáról.
zalai közlöny
1944. június 22
Az u] német fegyvernem : jelentősége
Berlin, június 22 Az uj német fegyvernem horcbavctóse olyan változási hozott a hadi, helyzetbe, melyet német*részről nőin becsül-\' nek ugyViii ab1, de iteni is becsülnek ttíl^íz a vúllozí\'is nemcsak a katona? helyzetre vonnt-kozik, hanem a politikaira is. Berlinben a következőkre hívják fel a figyelmei :
1.
Angiiéi, ki két éve mint Németország támadója szerepel a háborúban, inie: most megtámadták, "Egy olyan fegyver ellen keií küzdenie, mely ellen semmi ellenszere nincs még. 1012. vége óta Angiin és Amerika támadásokat indítottak Németország, elten, először Afrikában, azután Itáliában és utoljára Normandiában. Ehhez járullak az1 állandó támadások o német birodalom és a szövetséges áll muritól len. A támadások magja az angol szigetek maguk voltak. ,*
• Most n támadás magja- Ijtagn leli mcgtámadolt pont. Bjwiin-]>011 hangsúlyozzák, hogy ezzel nem azt akarják mondani, hogy a normandiai és olaszországi támadások gyengülni fognak. De Anglia \'mái" nem egyedül jálsza a támadó szerepét.
2.
Stratégiai szempontból jellemző a német fegyvernemharcbavetésének időpontja. Nem lehel kételkedni abbnm hogy az uj Fegyver már régen készen van. A német katonai: vezetés az uj dinamit fegyver támadásait éppen június 15.-én indította meg. olyan időpontbaig\' amikor Monlgomery csapatai benn állnak Nonnandiában. Angliában álló hadtesteiket csak tartalékoknak lehet, nevezni. Az uj német fegvver harebuvetése által Monlgomerv hadserege két lüz közé jutóit\'; Olyen<hadsereggé alakult, melynek fámadnia kell, míg utánpótlási területei a legsúlyosabb veszteségeket\' szenvedik.
3.
Néhány nap imilvn áttekinthetővé fog válni, hogy lehet sé; ^ges-e az iij fegyver hatását koncentrálni és snlyponlokat alkotni vele. Míg először a hadi jelentések csak Dél-Anglia tá,-madásál és Nagy-London támadását is jelenlétié, a második jer íentés szerint n támadás kon* eentrálva volt mái* Nagy-London lerülclére. Következő jelentések szerint a támadások n délr angliai kikötők ellen irányultak Ezzel az uj fegyver olyannak bizonyult, amelynek hatását operatíve lehet használni. . 1.
A diuamitmoleor újdonságot jeleni a hadtörténetben és kényszeríti \'az angol hadvezetést, ~i.hóuy. helyezze ál utánpótlási tartalékait, melyekéi -eddig a délangol pariokon tarlóit. A jelentések "szerint a német fegyvert eddig a déli és keleti angbl-parlokon alkalmazták fíatási\' térsége több mint 201) kilométer. Azonkívül állandóan ké[>cs
működni, kisebb megszakításokkal csupán.
5.
Ezekhez n katonai hálásokhoz politikai hatások járulnak. 1 Berlinben nyitva hagyják, az angol belpolitikai hatás kérdését és csupán annyit jegyeznek meg, hogy külpolitikai változás kétségen -kívül be fog állani. A brit-amerikai propaganda bizonyos sikerrel terjesztette azt a szuggesztív tételt, hogy Németország immár elvesztette a háborút.-A tételt azzal a ténnyel okolták meg, hogy Némclország két esztendeje már csak a védekező szerepéi jálsza.. Ez n szuggesztív állítás immár egy nehéz lökés! kapott, miután Anglia hir-
Ká\'scez. György drávaszentesi, ,">8 éves kovácsmester haragos viszonyban élt fiával, Kálseez Imrével. Apa és fia között szinte napirenden voltak a viharos jelenetek családi dolgok minit. Egy ilyen vihar tört ki tavaly október 13.-án is. Előbb szavakkal, majd karbirokkul folyt a perpatvar, végül is Kálseez
A hivatalos hm ma érkezel! szá-ma közli a közellátásügyi miniszter rendeletéi a gabona csópléséről, valamint a gabona, a kukoricái a rizs, ¦ti bilvolyosok, a seprőé irokiuag, aiák és ezek őrleményei és hánlok\'isi lei-niékoi forgalmának\' Szabályozásáról. A rendelet értolpiében a fölsorolt termén vek megvásárlásának és fol-liasználásának irányítása, forgalmának ollonórzéso továbbivá Íh a Oa-Ubnaforgalmi Központ ugykörébo tartoznak.
A gabonáról kiadott aralo és csép-lóréss továbbra is lieszámit a gazdálkodó hőszolgáltatási kötolessogó-uek tel Jesi tése be. Arató- vagy tl\'sóp-lörész címen zabot természetbon ebben az évlwn som löltot kiszolgál-
tfina\'p történt. A táron szirénája élesen hasított « levegőbe én jelezte a szorongatott emberei:nek, hogy véget ért á \'légi vészét;/\', az ellenséges bérgyilkosok áthúzlak a város felett és elhagyták a magyar légi-teret. Mindenki jéUégzettfín kerüli elő, óvóhely éré! és nekilát ólt tíz abbamaradt\', munkájának. \' Az egyik nagykanizsai mellékutca kis házában a yenek távozása után összefutottak a lakók, m ind szegény.agyondolgozott emberek, szűkszavúak .sápadt arcnak. Udvarukon, mint veréb fiókák, hangosan csipogtok a kin magyarok, -akik részint óvoda előtt, részint már az óvodai kor határán ful voltak. Nézték a nagy csodát: a földön egy rongyos, kócos\', tépett játékbahót: Az emberek félve közelitették meg, karókkal bökdöstek, volt, akt merészen bele is rúgott, de hallátszottak hangok, hogy mégiscsak jó roltta malőrt hinti, vagy a.tűzoltóknak telefonál m^, hiszen nyilvánvaló, hogy oz elhnzott ellenséges repülőgépek dob-iák le a kanizsai gyermekek felrobbantására vagy megmérgezésére. h\'yUrán való, hogy ilinamilol vagy ekrazitot rejt a kócbaba és jaj) annak, aki kezébe veszi. Voltak óvatosak és elővigyázatosak, akik be ne inertek lépni az udvarba; mert hiszen nem lehessen tudni, az ame,-
•telén szintén a megtámadott szerepébe került. Továbbá áz angolok és amerikaiak azt is állították, hogy a német hadi produkció nem .tud velük lépést tartani és\'egyre jobban gyengül. Ezt a megállapításukat az állítólag gyenge német légi fegyvernemre vezették vissza, \'Most azonban kiderül, hogy a német; haditermelés kizárólag csak az uj fegyvernem gyártásával.foglalkozott és azért hanyagolta cl u többi fegyvernemet. Ebben a helyzetben, - melynek az oroszországi és olaszországi visszavonulások is alapul szolgálnak, berlini vélemény szerint csak belső biztonságot és erőt lehet\' látni.
György kést ragadott és a feléje rohanó fiának többször a mellébe szúrt Kálseez Imre elvérzett.
Kálseez Györgyöt egyszer már megbüntették, 1023-ban, szándékos emberölés miatt egV évi börtönre. Most halált okozó súlyos testi sértés niíutl kapóit kél évi börtönbüntetést.
látni. Ezen a címen a gazdálkodó zubtermésének 15 százalékát kötoloa beszolgáltatni. Abban az OSOtbon, ha a gazdálkodó az arató- és cséplő-munkásokkal az arató- és csépló-lészne); pénzbon való megváltására szorzódéul noni kötött, a zabból ki nem szolgáltatható arató- és cséplő-lész holvett más megfelelő értékű gabonafélét vagy egyéb tonnénvt kell kiszolgáltatnia. A\' cséplőgép felelős vezetőjénolt a munkavállaló részére a szerződés szerint járó róssi tonuészothon ki kell szofgál-tatnia.
A líéresépló kenyérgabona gój>-korosotáljol 10 mázsát, valamint árpa gépkorosotéból szintén 10 mázsát tarthat meg háztartási sziik-
rikai bérgyilkosok pokolgépet- (S dughatlak az ifféhyleten, szerény kis bábu hasába. Tanácskoztak ide, sürgölődtek oda. a gyermekek is közbeszóltak a felnőttek tapasztalatokkal feli tanácskozásaiba. Végül is\'ahhaii
.állapodtok mey, hogy beledobják a mély kitt- vizébe, fia ott fel is robban, nem fog ártani senkinek^ A lakók határoztak én most vsak végrehajtására került volna a sor. Az \'\'Qyik. fogott egy hossza póznát és ázzál próbálta felemelni és a kntba dobni. Az egyik lakó kisgyermeke meglátta, mikor a kör babát Jct-
¦ emelték és éktelen sivalkodásba kezdett: ^Maina,- mama, el akarják venni ii Indámat? ¦ - kiáltotta \' és sírva h ívta az édesa nyiál. \\ >Mit1 akarnak az én gyerekem babájával ti ¦ ¦ kiáltotta a Konyhából kiszaladt asszony. \'Igen, ez a gyerekem babája, mit akarnak véle* Adják ideíi >A babámat .. . a babámat!* - kiáltotta ti síró apróság. A felnőttek összenéztek, savanyu arcot taglak, voltak, akik elkezdtek jóízűen kacagni, voltak, akik bosszankodtak, de akinek igazán mosolyra derült az arca, az a kisgyermek volt. Boldogan fogta a tépett-rongyos, poros, szürke kachabájtít. magához ölelte, magához szorította, mintha a ból-: dogságó\' találta volna meg a fűrészporos, kócos kín rongybabában ... ;
(B. «./
séglotéro,
A rendelet a továbbiakban Intézkedik arról is/hogy a haszonbérlő, n bérbeadónak beszámítás melleitt bizonyos mennyiségű kenyérgabonát és hizlaló takarmány ty szolgáltul.
A hőszolgáltatási kötolosség teljesítésére szánt tonnénvt vagy terméket a kijelölt koroskodőnpk kell Átadni, aki az átvett termény monv. nyiségót bejegyzi a gaxdnVmyvíie és véfíílijogyot ad. A mennyi bon !1 gazdálkodó keuvérgabonaboszolgáltii tási és ztibiiosKOtgáltatási kötelessége egvültesen az 500 mázsál meghaladja és raktározásra nlegfoleló helyisége van, kőtolos a beszolgáltatandó kenyérgabonát és zabot 1045 május 81-ig a kereskedő tulajdonaként megőrizni és szakszerűen közölni. I
A\' kenvérgaboaa fölhasználásán vonatkozóan ugy intézkodik a ron-dolot, hogy a I^szolgáltatási kötelei-eégon felül visszamaradó mennyisi\'-gpt saját háztartási azükséglot-íre folhasznáumtja. VámÓrlésí tanusil-vány ollenóbon minden vámőrléuv \' jogosult augusztus 1. decemlwr hó 31-ig torjodö időben a háztartásában éh\' minden szomély részére fejenként 1 mázsa kenyérgabonát őreiből meg. Joga van a gazdálkodónak rozsot csóréinio búzáért, mégpedig oly módon, hogy a háztartásához tartóit minden vániórlésrc jogosult szemelv után 1 mázsa rozsot, 1 mázsa bugáira cserélhet. A gazdálkodó 1 >r-niószotlxmi liór címén mozögnzdn-üági munkásoknak vagy vámorlé.Mo jogosult kisíparosoknak\'is kiszolgáltathat kenyérgabonát. A kiszolgáltatott kenyérgabona-azonban nom számit bo 11 Isiszolgállatáflí kötelesség-teliesitésébo.
Kbhen az óv ben is vásárolhat giizdukönvvvel ellálotl gazdálkodó a közellátási kormánybiztos által kiállított vásárlási cngedéllvol Ixiszá mitás. melletI árpát és kukoricát. A szántóföldi, kori és szölőgazdaság-Jian alkaluuízott konvenciós cselédek és souumisok részérő ellátásuk biztosítása céljából kenyérgabona kiutalását kérheti n munkaadó. Kenyérgabona kiutalását kérheti az a szőlőbirtokos is, aki szólŐjénok megművelését saját testhu unka iával látja el és inás koresoli forrassnl nem rondolkezik. \'
A i-eiidolot a továbbiakban részlo-Unton felsorolja a vámőr-lésre Jogosultakat és-szahálvozzii. a vánióilésl. 100 kg. buza után 80 kg. lisztet és 20 kg. egységes buzakorpát kell kiszolgáltatni. A konyérgabona vámőrlési dijat természetben kell fizetni.
A nagykanizsai kir.- törtánysíék.
P. 1888/1044. szám.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. (örvénys/ék közhírré (eszi, hogy n Nagykanizsai Hankegyosülot és pélzalsi ÍTakarék-pénztár K.-T. folporosilok Klrscb-ncr Mór és Kirschner Mérné al-peresok ellon 10.000 pongé tőke iránt, indított (mróbon a perfelvótol-ro és érdemi tárgyalásra határ)Utpot tűzött és fölhívta a folokot, bogv IBU. éri július Jió 19. napján dél- -előtt 9 órakor hivatalos liolviaégr-l»n (Törvénvház, I. emelőt 38. ajtószám alatt") jolenjonok rtteg, egv; szersinind pedig Kirschner Mér és Kirschner Mérné alperesek részérő — akik ismoietlojj, bolyon tartózkodnak -¦ ügygondnokul dr. Ta-imás János ügyvédet (lakik Nagy-, kanizsán) nevezte ki.
A bíróság felhívja az alporosokol, hogy a fent megjolölt liatárnajwn és \'órában moglmtálmazoU1 Ügyvédi által jolenjonok meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog bolyéit Öli oljárni.
N\'agykanizsa, 1944, június bó 7. Dr, Hámori Zoltán s. k.
kir. tszéki biió I A kiadmiiny hiteléül : Hegyi Ilona s\\m.. tisztv.
Másodszor ölt embert, ezúttal a fiát, a drávaszentesi kovács
Megjelent az uj cséplési és irlési rendelet
A höcbaba nem robbant fel...
1914. Június 22
ZALAI KÖZLÖNY
ti i r EK
Nt.pi ír. Június 22 CnlilörtOk. Rom. hal. I\'aulin pK. ¦ Protestáns Paulina.
_ (Vitézi hlr)
A nagykanizsai járási vitézek Öhz-szejötlek székházukban és ke<rwk\'t-u-Lnilékoztok moga legfőbb Tindűr, :1 Kormányzó Ur 7ö-ík szülutóso napjáról, vitéz JBeiitzik Lajos kii-, kormány főtanácséit, járási hadnagy iiiídoíí szavakkal emlékezeti meg \' Arrél, mit köszönhet uz ország és .-, magyar nomzot a Kormányzó Urnák, a második honszorzŐnok. Az MfybegvÜlt\'vitézük és hozzátartozóik lülkesoii ünnopolték a I^ogfÖlib Hadurat.
- (Népművelő előadókat)
kéjwznokki Zola, Vas, Veszprém vármegyék részérő á most kezdődött egyhetes balatonföidvári laíiíolyu-- inon.." A köziwnttiöl Markon Jenő népművelési titkár és Szabó Béla várinogyoi félővel táros vesz részt az olóudóképzó tanfolyamon.
- (Somody István dr.)
ii rádió jólísnierl és Jiópsxr?i-ü ólÓHtiéjn június 2Lón, szombaton délután Ő.85 órakor »Az, uj hpnfog-. lalők« cinmiel ismét rádióelŐadást tini. Ezon olőudáshan, mely a Kariatokról szóló előadássorozathoz kap tolódik, szó losz azokról uz uj honfoglalókról, akik Galíciából szivárogtuk át és ol terjeszkedésükkel nagy pusztítást\'végeztek a Kárpátok területén, ahol elszívták uz ólotlohotősfi-uot magyartól ób ruszintél ogyaránt. Utal uz előadás azokra az okokra is, uinnlyok szükségessé lottók özek és más lapasztalatok alapjáji a zsidóság elkülönítését. A népszerű témáról szőlő előadást országszerte nagy, ér-ilrklódés olőzí meg. .
¦¦-(A nagykanizsai leventék)
a Kormányzó Ur 70-ik születése napját melogon Ünnopolték. Ünnopi Bzentmiso közbon Horváth József hittanár méltatta a nap jolontósé-cét. Utána a Itozgonyi-utcai iskola udvarán hazafias ünuopség volt. A loventozonokar Radáni Károly karnagy Vezetése alatt a Himnuszt játszotta. Hering Gyula és Farkas Dániol levontok lolkoson szavaltak alkalmi költoinényt. Gorócs György lovonto szop bőszedben méltatta a Kormányzó Ur örök órdo-nioil. Mayorhoffer Miklós tárogatón kuruc nótákat játszott szirhozszóló-an. Délután Ö órakor a lovonteott-Iionban a zenekar tagjainak meghitt családi ünnopőlyo zajlott le. Vajay Józsof osporos-plébános egy hordó Hörrol vondégoleo mog zonészlovon-léinkol, akik\'több alkalommal játékukkal ömölték uz egyházi ünnopsó-gck fényéi. Dr. ThoTway Zsigmond ozuttal is megoralékozott megható \\ szavakkal a Kormányzó Ur születésnapjáról, Vajay csjxjnos jiodig a szép és órodmónyos lovoiiío-inunk ál méltatta.
- (A vasúti rendőrség)
éber legénysége nagyon szépen dolgozik Nagykanizsán. Nincs nap, hogy dőrék ronilóroink ne állítanának elő valakit. Jobbára fokotézóket, u közszükségleti zárolt cikkok csőin? líészoit sikerül elfogni, nz árut lefoglalni és lxíazoigáltatni.\\.Vaj, rés-Hálic és sok ogyéb körül igy tori-tékro, bizonyságul annak, hogy min-donljól van bŐvon, do — feketén ós íekoto inon.
- (Ráfizetett a huscsempész)
Schusztor István komárvúrosi la-1*0«, gyümölcskoreskedó, 1U kg. husi és UH darab tojást vitt a budapesti . vonaton. Útközben a vonat vizsgáló csondórjárór parancsnoka igazoltatta, uiire Schusztor 00 pengét igéit a csendőrnek, ha nom jolonti 1 \'ol. A csendőr persze foljolontotto és » íörvényssáfc Sohusztert jogorőson ¦400 pengő pénzbüntetésre f itólto mogvosztagotéB büntette miatt.
Rendelet iparjogosifiTányok kiadásának korlátozásiról
A kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter nz iparhatóságokhoz in-lézetl körlevoléboii szabályozza az inarjogoHityányok kiadásának rendjét. Kszeriht\' nem szabad fülesre, gviirinutárura (klo nem értve a szatócs és vogyeKk.T.\'skedi\'sl), vassal, fémmel, borral, cipó kellékekkel, vegyszerrel, gyógyáruval, üveggel, poröcllánnal, "gyarmatáruval, papírral, Írószerekkel, órával, ékszerrel, bélyeggel, műtárgyakkal, régiséggol és festménnyel kotvskodö, hitolazol-gáhtti és hltolaudósitó iparengedélyeket, fíhnkök\'sönzö és \' hirdető innia fenntartására jogosító ípariga-zolváuvl kiadni. Az ilyen ipuijogo-sitváuyok iránti beadványokat az iparhatóságuk ne fogadják el, illetve az ilyen kérelmeket visszautasíthatják.." Kivétel, ha olyan \'személyek kérnek iparjogoSitványt, akikről in:;,,:dls|:ilóltuk, houv a szükséges szakképzettségnél rondolkoztek, vagy a követkézé csoportokhoz tartoznak:
1. Katonai szolgálni közben megsebesült, vagy más mnrn-(l a in In romlási (hadirokkant) szenvedeti és nz iparjogositvány kiadását az Ürsz. lladigondozó Hatóság kijelölte.
2. Legalább (> hónapig katonai szolgálatot leljcsilett.
3. Hősi halált hall, vagv az előbbi liáboruban teljesített ka-lonai szolgálat közben elhunyt hozzátartozója.
1. Légiveszély miatl az egyik községből (városból) ;l másikba kellett költözködnie.
5. Valamilyen családi okoknál fogva (elhalálozás, házasotlás) átvenni kívánja hozzátartozójának üzletét, Vüg\\ vállalatát. Ezekben uz cselekben az illetékes iparhatóság az iparjogosit-ványt kiadhatja.
Rendelet a gyermekek kenyór-rfdagjáról
A kenyérelosztás szabályozásáról szóló 11)11. évi koriból ry-rcudolclel módositolíák,, lisze-rinl a gyermekek részérc születésüktői számított lü, iiónapclsö napjától lehel kenyérjegyet igényelni\' Minden gyermeket- 12. életévének betöltését követő hónap első napjától kezdve, an-
nak az évnek a végéig, amelyben a.18. életévüket betöltik, a testi munkások részére inegál-hipÜojl kenyér-fejűd aggul keli ellátni. A testi\'munkás póludug-ja a lesli munkát végző gyermekek részérő szintén kiadandó, líz a rendelet július 1.-én lép hatályba.
Nemet-japón taviratvaltás a német meglorlo fegyverek sikero atkáiméból
A Némcl Táviralí Iroda közli: Tozso japán miniszteriének láv-iratol intézett a l-ührcrhcz abból, az alkalomból, hogy a nemei véderő -eredményes csapé, sokat mér az angliai inváziós erőkre. Japán szintén minden erejét latba veti a közös ellenség megscmíniisilésére, ami után a szövetséges hatalmak kivívják a végső győzelmei. Válaszában a l-\'ührer is a végső győzelembe
vetett reményének adott kifejezési és örömét nyilvánította, hogy Japánt is" ugyanez az-érzés ludjit át.
Hasonló szellemű táviratváltás „történt Hibbentrop külügyminiszter és Sigciiüku japán külügy-miniszter közölt. Mindkét távirat a közös akaratról tanúskodik, mely mindkét nemzetet áthatja ti nyugati ha íalmak elleni közös harcban.
— (Sinka: Fekete bojtár vallomása)
Sinka István, á kitünó költő ön-élet rajzának második kötető ez n mii. iSinka valloiuásuiiiak \'első kötele iioiiiaii időjén nagy föltűnést keheit. Megragadó módon állitottu elélik egy magasra hivatott szellőin vergődését a népi élet alacsony és iryoinusztó szociális körűt menyei között. A könyvnapon megjplont második kötet izgalmas fojozotekbon a költóí pulya lassú kibontakozását mutatja bp. Az izgalmasan iWdekos \'ús költőien szép olboszélés azon a pontos záródik, ahol a költő nekiindul az utnuk, amelyen ozt a nugy
lépést is megteszi. Sinka uj kónyvo igaz Örömöt és nagy szellemi kiolé-giilést jolent a kölío (nindon tiszle-lójo és barátja számára. (Magyar Élőt kiadás.)
— („A jegyző az oka")
A mui háborús világban könnyen megy, hogy akinek valami kívánsága nem teljesül, megvádolja a hatóságok vezetőit, hogy az ö rosszakaratukon vagy \' hanyagságukon midik a dolog. Így történt büki Gyulónó vindornyaszólősi özvogyasz-szonnyal íe, akí elesvén a hadiae-gélytől, durván -megrágalmazta Kgyod Károly kisgörbóí jogyzót.
Unoer-Uilmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
otalványok beválthatók és émwMú.
HoflM-p-sépak, gépszij, osapég-fém ea golyós csapágy igényteaét alintéxem._ \' ¦
DRaiMWŰtGYf
VILLAMOS ARAM-_______SZOLGÁLTATÓ RT.
Arsffltsámlák ttzetása, rekikmáolók, hlbsjelentássk, ssakeserfl fshdlágosltés mlndon\\ylllamo» kérdásban rfélvlött S-t6l Mattea W éráig. Cs«ng«ry-ut ttl, f l»toa 294.
Hükiné 10 napi fogházbüntetést kapott * csak kivételes méltánylást érdemlő enyh i tő kór ül menyek folytán függesztette fel a biróság a büntetés végrohajtását próbaidőre.
- (Hadifogoly fia)
után érdoklŐdik / Biacs János
(Surd, 07. házszám, Somogy mo-gye). lágy nagy kanizsai hölgy fia állítólag irt 5- G hote orosz fogságból és közli, hogy vein együtt van fogságban egy lüacs nevű surdi honvéd is. A fiút korosé édosapu kéri az előtte 1311101*01101) hölgyet, szivoskedjék saját;bűnét közölni.
- (Munkások)
Példoák János, László Gvula, Nagy István, Hideg Sándor, Vaád Keix-iu\' kisregényei a Magyar fílot kiadásában. A paraszti sörből kiemelkedett .írók mellolt mind nagyobb számhmi jelentkoznok ma mát nnhtnk is uz ipari munkásság toliot-séges írót. Kimondhatjuk, hogy magyar iminlíáairódalorii már van. ha pom is ad olyan széíos áttokintést, mint a parasztokról szóló irodalom. Nagy István a legkiemelkedőbb ős
na mai
u;m\\ i.
országosan ismert és bo-
csültVirói egvénisi-ií közötiük.1 De FÖldoAR János, László Guihi. Itidog Sándor és Vaád KoretK\' nevével is nürfin lalálkozhaluiik lajKtk és folyóiratok hasábjain, löbtieu önálló müvekkel is jeleíitkiv.l.\'k már. Kzt a kötelei a legjobb írásaikból válogatta össze a kiatíó. A gyári liuinkásság, iitahohiiip a leiíjolentósobb társadalmi osztály lesz. lÜinboi\'i és szociális élményei sokoldalúak őm,nagyvonalúak, íróiknak tehát vannak mondanivalóik, hangáikra őrduinus fölfigyelnünk.
A GÖZPÜKD0 nyitva van reggel 7 érától csto 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és koddon ogéaz.nap nőknek. VTolofou: 600. (
X
Nagyicanizs\'i inogyoi város polgár mos leró tőt.
17.6^/1944.
\'lArsy: Termény- fia erdŐIÜíek elleni ővúlutézktMlssek.
Hirdetni siny.
A vonalokozia tdzesotek megakádi-lyoz&sa érdoKobsb tolbivom a várut gdiidakOzóaaégűt, Ihj^v a vasuil pAlya* teatsk muoléa (ckvO lerúisiekua a ter-inftny loaratasSt u Vtutuihoz legközelebb «-0 rOrtz-úu tirte/.n.ik megkttzdoal.
A uuhordasra előkészített termények a vasúti p&lySktől lügni&bb 100 moter távolaagbau OaiyezhoiOk ossk ei.
Azok a blrtokoaok cs bórlúk, akik a iiu ntóiur tavalasgot jn.Mii tudják betartani, a lerműuyakűt\' ázoddhi, legfeljebb 24 érSa belUt tanozaak betaor-danl.
A tarlót a vasút felél az aratók nyo-mapaB—lépesről-lépeere fel kell tlazü-taút ét l«gaiébb I0ü méterre a pálya teitgelyélOi 3 m. Bzélas védőazaaiaat kell alkalmazni a isrméi és vaiat* vonal közéit oly inöíuu, hagy a védő-szántás a paiya leié eaö legazáleő boglya-, vagy kcreszteortél 5—II m. tSvolségra essen.
Oly esetekiien, midőn a blttokré-hí\'~k a pAlya tvDKstyeu merélegesso lekBzenek, a hos*zuKialukkal a védö-szamasok u n/.oiiiüAűiiurt telkeken, egy vouslbBD lötealtendóK. mert ha a véoö-stantéat lépcsözetosen, nem egy vonal-bsu létesítjük, a lutélUz ellen nem nyújt védelmet.
Pelblvom ugyancsak az erdőbirtokosok ügyeimét/ hugy a pályatest melletll vrdőkbea a gazi és kÖDoyeo gyulé ookrokat uz erdő védazatag mentén Irtsák ki és lm ugyanott szalmaster-méoyt termelnok, azt learatai utáa a/oiium hordják el. A teoU előírások bonirtanát ellenőrizni fogom éa azok ellen, akik az előírásokat nem tartják be, aslgoruan el togék Járni.
Nagykanizsa, 1944. Június 20.
Polgármester,
zalai közlöny
1044. junh» 22
Fillérekért
kevés dolgot lehet ma kaput, de fél esztendőn át naponta jószolgftlatot lesz minden házban, iahule\\i irodában
fillérekért
a Zalai Közlöny Zsebmenetrendje, amely a napokban jelenik meg és a vasati nyárt menetrenden kivtil az autóbtltt-járatuk menelrend-jét Is tartalmazza.
Hirdetmény.
" Tótszentmártonban 1878. évben elhunyt Kovács Dániel urasági kasznár összeomlott siremleKét közcélokra óhajtjuk felhasználni, ha esetleg éló hozzátartozók egy hónapon belül nem jelentik be ahhoz igényüket a tótszentmártoni plébánián. mi
Nagykanizsa megYai varos polgármos tárótól.
Tárgy: A kutak Jó karba helyezése légeltaluil célra.
Hirdetmény.
Az esetleges bombatámadás okozta III/.ok leküzdése cétjAból felhívom a vAroa közönBÓgét, hogy a tulajdonát képeiŐ kutat, — ba Jttlonleg n vízvezetékre való tekintettől nincs i» hitszná-lniiunt. — hozza rendbe c« holyezzo hiaiailhaló állapotba.
A bombn tárna d*akor a vízvezeték vltére mladan esetben nem számíthatunk éa éppen azért lesz szűkig, ugy a tüzolté-. mint Ivóvíz Bzemponljából a meglévő kutakra.
A kulák renibehozasa mindenkinek érdeke, továbbá köz- és honvődolmi érdekből la rendkívül fonton, azért az ÖBBzea kutakat használhatóság szeni-poniJAból dipií fogom vizagainl.
Akt katját július hó l-re nom hozza használnál* állapotba, az ellen az Ingatlantulajdonos ellen hoavédelml érdekbe Utkoiő eselekedat miatt az el|áráat meg fogom Indítani.
Nagykanizsa, 1644. Június 17. 2w4 Polgármester.
13584/1941.
Tárgy: Légoltalmi oólu óvóhely, víztárolók, kutak építéséhez anyagok 6a azok Igénylése.
Hirdetmény.
A bomba támadások ellőni védekezés céljából gondoskodni kívánok arról, hegy az összes Ipartetopek és épületek víztárolókat, kutakat éa óvóhelyeket minél nagyobb számban lóteellhrsaenck.
A fenti célra rendelkezésre áll cement, kutgyflrü, kútkáva éa kisebb víztároló edény belonból.
Óvóhelyek, kutak éa nagyobb víztárolók építéséhez építési engodólyt kelt kérni a szokásos módon. A iíük Reges cementre, kész kutgyüröra és kutkávAra Igénylést kell benyúltnnt hozzám. A kiutalandó cement, kut-gyűrtl ós kútkáva már rondolkezéere áll Itt Nagykanizsán.
Kész 100 literes beton víztároló edények (udvarra, padlásra) már készen kaphatók a következő* cégeknél:
Kalmár Zoltán, Király u. 39. sz.
Kováca Józset, Király-u. 83. sz.
TomaBlta Gyula, Klrály-u. SI. az.
Kzeknek váaárláaa utalvány ellenében történik. At utalvány a várost mérnöki hivatalnál beszerezhető.
Felhívok mindenkit, hogy salát érdekében sürgősen gondoskodjék személye, épülete és vagyonának honitmtámadá-nrk ellent vódelméról.
Nagykanizsa, 1B44. Június tu.
20» Polgármester.
A nsgykaniisai kir. tönrányseák. P. 1 «37/1944. szám.
Idézd hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogv a N\'agvkaiiizani TlankogyosíUot és IVIzalni \'Takarék-pénztár R.-T, folporosnok íftöv. Orosz Fóroncné alporos óllon 7290 pengő ób jár. iránt indítóit porébon a•porfolvétolro és érdemleges tárgyalásra határnapot (űzök és fölhívta a folokot, liogv 1914. évi Julius hó I!). napiáit délelőtt 9 ómkor hivatalos holyfségébon (Törvényház, I. omolot 38. ajtószám alatt) jolonjo-nok meg, egyszersmind petfig özv. Orosz Porononó alporos részem aki ismorollon bolyon tartózkodik — ügygondnokul dr. Saller István ügyvédet (lakik Nagykanizsán) nevezte ki.
A bíróság fölhívja az aljwrost, hogy a fent mogjolölfc liamrnnpon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg. mort ellenkező esottKín az ügygondnok fog helyette ol járni.
Nagykanizsa, 1914. június hé 7.
Dr fiámari Zoltán s. k.
kir. tszéki bíró A kiadmány Iliidéül : Hegyi Ilona sliiv. tiszlv
A nagykanizsai kii\', törvényszék. P. 1824/1944. szám.
IdézÓ hirdetmény.
A niigvkanizsai kir, törvényszék közhírré to-sz, hogv a Nagykanizsai
Hankogvesűlet ós Dólzalni Takarékpénztár It.-T. folporosnok Hajki István és Hajki Istvánné ul|>erosek ellen 29.12í pengó és jár. iránt indított porébon n porfolvétetnb és éri
lemlegoh tárgyalásra határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogv 1044. éti július hó 19. napján déh
döfi 9 órakor hivatalos botylségébon
(Tóvvényhás, 1. omolot 88. \'ajtószám alatti jelenjenek mog, egyszersmind
pedig Ittijki István és ItnjkJ Istvánné alporespk részére nkík ismeretlen bolyon tartózkodnak — ügy gondnokul dr. Surányi Lajos ügy-vedel (lakik Nagykanizsáin novoz* te ki.
A bíróság felhívja az aljíeivsekot, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek inog, inert ellenkező esetben az ügygondnok fog\' bolyettük oljární.
Nagykanizsa, 1914. június hó 7.
Dr. Hámori Zoltán s. k.
kir. tszéki biró A kiadmány hiteléül : Hegyi Hona shiv. tisztv.
A nagykanizsai kir. törvényszék. P. 1884/1044. szám.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék
közlíirro teszi, hogy a Nagykanizsai Unnkogyosület és [jólzulm Takarékpénztár lí.-T. folporosnok Iliidéi-Sándor alperes ollóit Ü678 pengő
tőke iránt indított porébon a porfolvétolro ős érdeini tárgyalásra határ-nujiot tűzött és felhívta a feleket, hogy W4&. ioi július hó Ifi. nap. ián délelőtt 9 órakor bivalalos ho-
iyiségóbon (Törvényház, 1. omolot l)W. ajtószám alatt) jelenjenek inogi egyszersmind podig Buffer Sándor al|K>res részére aki \'btmorotlop helyen tartózkodik ügynondnó-kul\' dr. Saller István ügyvédet t lakik Nagykanizsán) nevezte ki.
A bíróság fölhívja az alperesij begy a fent megjelölt határnapon és órában ineghalaliuazolt ügyvéd által jelenjen meg, mort ellenkező esotlsm az ügygondnok fog hel,\\-otto eljárni.
Nagykanizsa, 1914. június hö 9 Dr. Hámort Zoltán s. k. kir. tszéki biró A kiadmány hiteléül : Uegyi Ilona shiv. tisztv.
A nafTkaniiaai kir. tórránysié/k.
P. 1279/1044. szám.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék
közhírré teszi, hogv Kelőmön Ferenc feljieresnek Stein Gyula és Stern I. Mór és Fia cég, al))ere8 ellon 7000 |H<ngő iránt indított poréhen a porfolvétolro határnapot tüzelt és felhívta a füleket, hogv 1944. évi jtdhts hó 98. napján délelőtt t\'J órakor hivatalos helyiségében (Törvénvház, I. emelet 88. ajtószám alatti jolonjonok inog.,egyszersmind jKidig Stoni Gyula v^éfl Stern 1. Mór és Fin cég alpeiwsok részem akik ismeretlen bolyon tartózkodnak ügygondnokul dr. Tamás .János ügyvédet (lakik Nagykanizsán, liozgonyi-u.) nevezte ki.
A hirőság felhívja az aljKa-csokot, hogy a fent megjelölt határna|)on és órában meglialulmazntl. ügyvéd által jelenjenek mog, mert ellenkező csőiben az ügygondnok fog helyettük eljárni.
Nagykanizsa, 1944. június hó ti.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tszéki bíró A kiadmány hiteléül : liiiky shiv. tiszlv.
A nagykanizsai kir, törvényszék. P. 1325/1944. se ám,
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a Nagykanizsai Dnnkogyosülot és Délzalaí Takftrók-péhztár U.-T. folporosiiok Sióra 1. Mór és Fin cég és Slorn Gvula nl-porosok ellen ő(X)0 pongo töke iránt inditeli pórébon n iwrfolyotoíro éa érdötnl tárt;válásra határnapot tűzött és felhívta a felekel, hogv Hitt. évi itilitis hó 19. napján délelőtt !> órakor hivatalos helyiségében [Törvényház. 1. pmélot UH." ajtószám alatt) iOlenjonok inog, egvsKeismrnd IKVlig Stern I. Mór és Fía cég és\' Stern Gyula nlpoit»ok,arészóro akik ísmemtlen bolyon tartózkodnak ügygondnokul dr llegidsán Kmil nagykanizsai ügyvtííiel. (lakik Nagy-kiöuzsán) novezty ki.
A hirósilg felhívja az aljKimsekot, hogy a font megjelölt határnapon és órában meghatalmazott Ügvvétl által jelenjonok meg, mort ellenkező esetlxni az ügygondnok fog helyoltük oljární.
Nagykanizsa, 1914. június hó 7.
Dr. Hámori Zoltán s. k.
kir. tazéki biró A kiiulmány hiteléüt : _Hegyi Hona shiv. tiszlv.
APRÓHIRDETÉSEK
A nagykanizsai kir. törvényszék. T. 1823/1944. száiii.
Idéző hirdetmény.
A UaéVkanizsai kir. törvényszék közhírre teszi, hegy a Nagykanizsai llankogyesület és\' I)élzului Takarék-pénztár It.-T. fólporosuok Bttdpr •lózsi-r és Hiidor .lózs-.\'fné ahwiosek ellen UHU) i.eugó lőko iránt inditolt iiorébon a iiortOlvétolro ós érdotiii tárgyalásra nutárnnjHil tűzött és felhívta a felekel, hegy 1944. évi jn-ttue hó 19. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (\'l\'ör-vényház, I. omolet -.88.* ajtószám alatti jelenjenek inog, ogvssorsgtilul podlg líiider Joxsot\' és lliider Jó-zsofné alixu^\'.si^k részérő - akik ismerődön helyen tarlozkodnuk -ügygondnokul ilr. llajdu (iyula ügyvédet ilakik Nagykanizsán) nevezte ki. \'
A bíróság felhívja az alporosokot, hogy a fent megjelölt batárnaiH>n é.-. órában inoghatalmazott ügyvéd által jelenjonok mog, mort olloukoző osotboii az ügygondnok fog helyettük eljárni.
Nagykanizsa, 1911, június hó 7.
Dr. Hámori Zoltán s. k. kir. tazéki bíró A kiadmám hiteléül : flegyi Hona shiv. tiszlv.
ÁLLAM
Két 4 poMilt végzett leány Jó (rátsal gépliáissl állati keres. Clm a kladóhtvni tálban. 2WG
SaahAoanat (esrllcg líi-ö bejárénót) kétesek {alius l-re. Horthy Mlklói-ut is
20Ü7
Jól ISzÖ leiny áiláit keru elteltre Clm a kUdóbin. 2064
Ügyes oraoxolányok lelvA\'ctnek ¦¦— Mercar siövflde, Erziiébet-tér 18. 2070
Kosalat (tehet Idősebb vsgy rokksnt) felvesz Unger vaikereikcdé- 2068
PAORT«gám paJaokakban i Puvn
tozók. teherfícpek, mezöpjiidiisAgl ét ttabll motorok tésiéie állandóin rakláron lati ; Igénylő Ivet éi felvllágoiltáit nyújt Teuticb Outziáv drogéria. 1M4
Hst dtrab; pírba cirka ezer kilógtam-moi betanított blwalytlnó Julim eleién való ítvtlelre zatsh vevőnek buzapontál-vállalással eladó. Síéciiulgetl Uradatem 1M7
Egy nagv aulai 6 MrpitoioU? si«kktl «lade. Megtekinthető reggel 8 -is lp Klsfaludy-utca 14. 3126
Bgv klfogáitslan állfpolbsn lévő Conile, nental, labalátoi, hotdiiiható írógép el adó. Clm s kiadóban. 203tt
FaraaoU épUletli és léc eladó HAramy Sándornál Palin, Ungorlanya. \' 2071
Orwoa asonnall rnrgvétclre keres eev kerékpált Magyar u. T4 se. 2072
hAz és ingatlan
E\'adA bckhltOthelő háromlakisos ker-leshái, egy Ölszobla villa teljes beieatleié-sível Bővebbet Horválh,Sugit-ut 42. 2UB5
Maaykeaaégfaan JómeuctclU kocsma elkőltóiéd miatt ciadó. Clm a kladóblv^-lalban. 2973
KÜLÖNFÉLE
Vaaáraap, 18-án délután a tél 6 cral mozielőadás megkezdése előtt a Népaio?!!" elécaainokában elveszett egy Rcslos Vstch gyártmányú arany kaikOltúis, A karkötőn egy kii érem Is Volt. Mivel egy kedvei emlék, kéicm a bcciUlelw megtalálót, hogy Jutalom ellenében s Zalai KOilflny kliclóhlvato.ához beküldeni ulvesked|í< 2047
Pk. 5137/1944. iz. 1944. vghtól 97. sí.
árverési hirdetmény.
Dr. Saller Islván nagykanfsial Ügyvéd állal képviselt Isllván Lajos liahóll (lajoi-putxlsl) éa dr, Begldsán Emil nigyksnl-Mtl lakos [sváts 1«|S p 71 t. tőke él több követeiéi Járulónál\' eieléJg a nagy-kanlnal kir JáráiblióOg I943.avi 10/ti. c. B. 7211/1943 sí. végzésével elrendeli kl-clégitcil végrehajtás folytan végrehajtáat ssenvedűlői 1944.évl május hó 19-én lefoglalt 2310 í\'-ic becsült Ingótágokia a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenü aiámu ve; lésével az átvetéi elrendeltetvén, végr. atenv. birtokán levő Unyán, Ktlitöspuaitin leendő megtartására határidőül 1944. évi Jultua hó 4. napjának délután 2 Órája ilUcilK kl, amhtof a bltoilag leloglau üsző, siccskavigó, tuidő, tehen aib. i egyéb ingosigokal a legtöbbet ígérőnek kéi/pénihzetés melleit, esetleg beciáron alul Is cl fogom adni.
NagyksnliH, 1944. évi június bó 10-én. Elek László
mi kit. bli. vÍKKhíjlá, mim l>l..ii*it klkalJfj.i
ZALAI KÖZLÖNY
POMTIKAI NAfflkAI* Kiadja: „KÜiBUdasáfil F1.T. KaQyktntuc\' Felelős kiadó: Zalai Károt) Nyomatott a „KBigajdasáol R. T. Nagykanlua\' nyomdájában Naaykanliián NyomdeVért Mai: Zalai Kart*
reludo •„
Cin:
íendlokojal : Tatari n»l»:-
84
« évi., 140. sz. Nagykanizsa, 1944. Junius 23. péntek
«ra 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és klatfaklvatal : Ffrojt ó mám Szerkesztőségi fm Uarfóhlvuialt toieta» 7*. sz. Megjelenik minden herküznnp dAhuán
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlöNzotésI Ara: ogy hónapra 4 pengő\' 30 (lilac,
negyedévre 12 pongo 40 filler. Egyes szám: hétköznapié fill. sznuitmtnn 30 till.
Vitéz Imrédy Béla:
„Ha győzni akarunk, nincs más törvény, mint a harc"
A Kotetí Arcvonal Bajtársi Bxo-vetsége csütörtökön nugytáborozást torlott, melyen a szörotáégcs Államok kőrotui is résztTotlok. Megjelent Sitójay Döme miniszterelnök, Tasnádj Kzücb András, RAcz jené, Kondor Antal, vitéz Jaroas Andor, Antal István miniszterek. A táboro-sasl May Károly ügyvozotő nlnök nvitotta meg, utána felolvasták a linitársi Nzövotaóg kiáltványát, a moly indokolja, hogy mi állította szembe a kolótí front bajtársait az eddigi áruló rendszerrel. A Szövetség tagjai nyiltan vallják, hogy coak a/ ui szollumtől áthatva tudunk mogkuzdoni\' .i honnünkot fonyogotő
bolsevizmussal. Követeljük a tökéletes rendszerváltozást ns a magyar nemzeti szocializmus érvénvro juttatását.
Utána vitéz Tniréíly Béla cmnl-kodott szólásra. Most 3 6vo indult meg --• mondta -• - a kelőit fronton a nagv küzdolom a bolsevizmus rllon. Ütaltarra, hogy ninos a világon oinlwr, aki n)a rózsás hetokot jósol nomzotőnok, Nom rajzol délibábokat, mort tudja, hogy az olkö-vetkozó időszakban nagy órófoszité-aokro losz szükség. Míg odakint katonáink korazorü fegyverről védik a népot, addig Imfoló fordítjuk aggódó szomünkoíi ahol ronddnl és mun-
kában való riróflMBÍtéaSfll kell helytállni. A magyarnak nincs nagyobb vágya, minthogy éljon. Rlní akarunk és élni fogunk éti ugy fogunk éa ugy akarunk élni, ahogy egy oroznod óta. A magyar nemzet o szándékát rendithototlon hittől megvalósítja. Ezért koll gyözolomro vinni harcun--kat, mert ellenkozé osntlxm az anarchia szétporlasztó onvészote, vagy a ftoloti vörös zsidóuralommal etrylmkőlött holaorizmun vár ránk. hzzol a harccal élet ragy halál lehet csak a sorsunk, de ha a gyé-Bölomre el akarunk _ jutni, addig nincs más törvény, mint a harc.
Tegnap és ma éjszaka folytatódott a német rakéták jttisztitó támadása Anglia ellen
Az invázíós arovanahsn a helyzet lényegesen nem változott
(latorinf) Az Atlanti osats íog- I. f/rdnáiosoknak sikerült a keleti öOp a j szárnyon néhány előretörést
biztosítani, melynek eredménye ként visszafoglallak azt a területet, amely szerdáit az amerikaiak kezér^ került. A moglopetésBzorü támadás alatt\' az amorikaiak sok halottal veszítettek. A németek foglyokat is oj-fetlek, akik szerint ennek a tárna-dúsnak az volt a feladata, hogy gyors előretöréssel Cherbourg ogyoa oródii
nehéz fegyverek párharca volt. Mig uz angolszászok Tilly, Coumont és llrote környéikén gé]i>-sitett tarackokkal heves tüzet árasztottak a német állásokra, addig a némot löréSBok az Orno torkolata előtti liajógyülokozéíkikol ón kirakodásokat bombáztak. Bár az angolok elködösítottók a partra szálló hajókat, mégis sok találat volt megfigyelhető a csapatokkal ét) fegyverek-kel megrakott jármüvek között. I\'azonban Cherbourg övezetében a német I sokban vi
A nyári támadást előkészítő csatározások a keleti fronton Viipurltól északra visszaverték a bolsevisták áttöróai kísérleteit
veil megszállják, tegnap németek elszánl támadt iszavorték őket.
Bortinhól jelont ík: A Kokoto-ten-gor és a Finn-öböl közt huzódó un1-vonalon a bolsevisták számos helyi olŐrotörést kisórollzik meg. bízökot nz olérotérésokot a német védelem mind visszautasította. A szovjet csapatok összpontosított páncélos éa gépesített lövészokból allé kötelékkel Viipurltól északra mogkísérotték áttörni a finnek állásait. Blkosoro* áett harcokban visszaverték őket, bár a szovjot csapatokat erősen támogatták csata repülőgépeik és tü-
zérségük. Az aránylag kcskony szakaszon a finnek 2ü páncélost kilőttek. Közelharcokban az ollonség veszteségei igen nagyok voltak. Az auíiuszi földszoroson elörotörö bolsa-vis táknak sikerült\'Svironél néhány kisehíi hídfőt alkotni, ahol az olöro-törősokot a finnek a hídfő kiindulásánál vissza vor ték, Az arcvonal középső és dőli szakiisziín felderítő vállalkozásokat hajlottak végre. Ezeket a tervezett nyári támadás Óló-kész ületének kell" tekinteni.
OaÄ gyengébb erőkké/ támadott az e/fenség Cherbourg körül
A brit hírszolgálat jelentése alapiján közli áz, NTI, hogy a németek csütörtökön Is támadlak Dél-Angliát az uj rakéta bombákkal és a támadást péntekre virradó éjszaka ís folytatták; Személyi ós anyagkárokról érkeztek jelentések
A nyugati hadszintéren "helyi jelentoséégü harcoktól és ellcn-támad ások tói eltekintve, melyeknek nagyobb Jelentőséget a*m lehet tulajdonítani, nz elmúlt 24 órában nom történt
lényeges változás. Az Orne keleti partján levő hídfők zsákszerű összeszűkítése kemény harcokba került. Cherbourg! déli övezetén az ellenség továbbra is „gyöngébb erőkkel támadott. A nóiiietek védelmi övezete több kilométer hosszúságban veszi körül a cherbourgi cröditmény-vonalakat és az ellenségnek relléneles áldozatokat kell hoznia, hogy ezeket az állásokat megtarthassa. Az erőd jól el vnn látva, de ha az ellenségnek si-
kerül is- a néaniel állások betörése, az erődítménynek semÉnS basznál sem fogja látni, mivel azt darabokban fogja találni. A Cotcntüi fél sziget ej rét eszelése és az ottani kikötök is csak korlátozott hasznot nyújtanak az ellenségnek.
Wattá páncélost, a Párducot átlttoMk harcba a németek
Berlinből jelentik: Eddig, a világ legerősebb páncélosa a német Tigris volt. Most a németek egy súlyosabb és mozgékonyabb testvért állitotlak harcba, amelyei Párduonnk nevec-tek el. A/, uj páncélkocsit olyan anyagból állították elő, hogy hamm Párduc páncélost hídnak két Tigris-böl előállítani. A\' kocsi alsó testén impregnált rész van. ami érzéleetlennó teszi a tapadó aknákkal szemben. A páncélos személyzete 5 ember.
Súlyos romboidsok történtek Délangltában 1
A Néniét Távirati Iroda jelentése szerint a Dél-ArtgHáró! készült fényképfelvételek súlyos rombolásokat mutatnak. South ampt ónban a-kikötőbeli el-.\' pusztult egy dokk. 3 közepes hajó lángra robbant, nagyobb üz.omauy ágra ktá rak. kaptak #a-lálatokal. megszakadtak a va-suti és közlekedési vonalak, egryi nagyobb középület, valószínűleg a gázgyár szintép lángralóbbanl. Lakóncgy-cdek nem szenvedtek kárt.
Német megtorlás -Berlin legutóbbi bombázásáért
misült 5 négymotoros bojmlházó-gép, mások jelentős sérüléseket szenvedtek. A német repülők támadása következtében 13 bomliaraklái\' súlyos sérüléseket, szenvedell, hangárok, le- és felszállási helyek és katonai-szállások estek áldozatul a tá: mndásnak. .
(Interinf) Nehéz német Imrei repülőgépek poltayai támadása súlyosan érintette azt az angolszász, bombázó kötelékei, amely juniiis 21.-én részi veit a fler-i lin elleni l.égitáinadáshan. majd Utána kelet felé repüllek és i\'oltavábnn szállt le. A bombázógépek közül több a földön pusziult cl, ezenkívül mégsein-
Slkartelén frontáttörési kísérletek az olasz harctéren
Az olaszországi arcvonalon ö harci cselekmények súlypontja a Grosse-tótót. a felette kövel-koző tóig terjed. Az ellenségnek sikerült néhány kilométer terü-
letet nyernie, de íiz kiszánt ellenállás következtében meghiúsult az angolszászoknak az a Ici-sérlelc. hogy n német föarc\\\'o-ualat áttörjék.
Legközelebb több állomásról indítják a dinamitrakétákat az angol partok ellen
(Interinf) Az uj német távolsági fogwenoknek, molyok fokozódó hutással küldik bomháikat London és Hélanglia fölé, ugyanolyan a tá-ma<ló hatása, mint egy bombázódé pókból álló légi ¦ hajórajnak ós Bommikóppon sem ugy van a dolog, mint ahogyan azt az angolok elhitetni akarj\'ák. Angol lapokból nyert értesülések szerint nagyon aggasztja az angolokat az, hogv az nj nőmet távolsikri fcg\\voiek hatása, rövidoson olyan fokot eraok el, aminek előnyét egyelőn nom\' lelmt belátni. Az mig-ba ellen szálló uj nemei fegyvorek
az angolszász ropülög«\'\'|x>knok ogriio nagyobb erejét kötik le. A legutonhi bombázások alkalmával a némot fotfj\'vorok erejo oly nagy mértékbesí nyilvánult meg, hogy ;ia angolok feladták eddigi lekicsinylő magatartásukat.
Az uj nemei fegyver, motvei od-dic valószinüleg csak ogy holyrél \'indítottak, legközelebb más állomásokról is megindul, igy a titkos fegyver hatásának\' jolnntóa fokozódása áll elő, ez azonban egy nyilvánvalóan megállapított hadvezetési tervbe illeszkedik bele.
ZALAI KÖZLÖNY
1044. június 23
Három éve...
Kövesen tudják, hogy az orosz bolsevizmus kitörése óta 36 millió halálos áldozata volt Lenin tanainak. Ezeket az áldozatokat nem a propaganda, nem felületes adatgyűjtés, hanem a minden egyes esetet külön kivizsgáló és ellenőrző nemzetközi bizottság állította össze. Az angol Sarolea professzor adatai szerint az orosz bolsevizmus etSŐ hat esztendeje (1917—2:0 hat millió áldozatot követelt. Részletekben kifejezve az angol statisztika szerint ezen hat esztendő alatt 28 püspököt, 1219 papot, 0000 tanári és tanítót, 9000 orvost, 54.000 tisztet, .260.000 katonát, 70.000 rendőrségi alkalmazódat, 12.950 földbirtokost, 35f)000 hivatalnokot és iparost, 193.000 munkást és 815.000 parasztot gyilkoltak meg a vörös nemzetköziség moszkvai megszállottai, A fentieken klvlll 3 millió embert deportállak az északi jeges-tenger mellé és ebből az óriási tömegből alig maradt hírmondó. Az 1940-es orosz éliinség alatt 2,500.000 ember halt meg s az a legszomorúbb, hogy a halottak között \\jíét millió volt a paraszt. Általában elmondhatjuk, hogy az orosz bolsevizmus* vezetői külön háborút viseltek az orosz parasztság ellen, .mert az ragaszkodott földjéhez és nem volt j hajlandó kolhoszgazdaságokban dolgozni.
Spanyolországban is majdnem egy millió főnyi áldoznia volt annak a polgárháborúnak, amely német és olasz segítséggel Frajico tábornagy győzelmével éri véget, lia-sonló károkat okozóit ez a „nagyszerű" eszme mindazon államokban, ahol a bolsevizmus felütötte fejét és ahol a- komíntern agitátorai csak átmeneti hatalomhoz )s jutottak. Emlékezünk még a magyarországi bolsevizmusia és tudjuk, hogy a magyarországi tanácsköztársaság sjzázöi napja a termelési és a gazdasági csöd lejtőjére juttatta hazánkat. A módszerek és a cél mindig ugyanaz volt: megbontani a gazdasági rendet és proletárrá alacsonyítani a munkást, az iparost, a hivatalnokot, de elsősorban a füld-iéhez ragaszkodó parasztságot. Sztáliniik célja nem az orosz nép felemelése, hanem a világ bolsevízá-|ása volt. Ennek az eszmének a szolgálalába álllílolták bele az orosz vörös hadsereget,, amely a zsidó politrukok vezetésével Európa élete ellen tort. Amikor Anglia ts Franciaország megüzente a hadat Németországnak és már elkerülhetetlen volt az európai népek közötti háború, akkor a vörös nernzetkézj-ség vérbe és vasba Öltözött apostolai elérkezettnek látták az Időt ahhoz, hogy bátbatámádják Európát és megsemmisítsék azokat a államokat, népeket és országokat, melyek ezer esztendők óta küzdenek és dolgoznak országuk és nemzetük javáért.
1941. június 22-íke volt az a nap, amikor a német nép és a német nemzeti szocializmus vezére, Hitler Adolf elindította katonáit az ugrásra kész vörös hadsereg ellen. Sokan nem számolnak ennek a napnak a jelentőségével, de ma már tudjuk, hogy minden késedelem és minden alkudozás Európa végét jelentette volna; A szovjet hadsereg már ott állt az európai határokon, óriási tankcsordák álltak készen az indulásra s ha megindult volna ez a folyamat, akkor semmilyen hadserege a világnak nem tudta volna
feltartóztatni ezt a hömpölygő fél-
vad ázsiai csordát. Hogy azután az orosz vörös hadsereg nyomában megjelenő politikai szervezési biztosok hogyan és miként képzelték el az átállítást, arra Lengyelország, Litvánia, Észtország és legutóbb Olaszország esete a legjobb példa. Ök nem szépszóval hanem fegyverrel és egész társadalmi osztályok kiirlásával hirdetik és valósítják meg a maguk elveit. Ahova betették a lábukat, ott azonnal összeszedlek a gyermekeket és azokat a Kaukázus lejtőire, vagy Szibériába vitték, ahol hazájuktól és szülőiktől távol, semmi kíméletet nem ismerő uj janicsárokat nevelnek belőlük.
Sokan félreismerték az orosz vörös hadsereg erejét, de ma már tudjuk, hogy az orosz szovjclköztársaság két évtizede egyetlen nagy fegyverkezési programul megvalósításában merült kí. Az orosz ipari munkásság kilencven százaléka fegyver-
gyárakban dolgozott s a kolhosz-paraszlság verejtékes munkájával termelt gabona mind a vörös hadsereg óriási raktáraiba vándorolt.
1941. június 22-ike egyik legfontosabb napja az uj idők világtörténelmének, mert ezen a napon jn-dult meg a maga természetes jogait védő Európa harca az ázsiai bolsevizmus ellen. Ma nemcsak Németország, hanem egész Európa fegyverben áll Sztálin vörös csordái ellen s ha azl akarjuk, hogy a most duló háború ne söpörjön el ben-btlnket, ha azt akarjuk, hogy országunk nc váljon a félmüveli ázsiai hordák martalékává, akkor le kell mérnünk ennek a napnak a jelentőségét és ki kell Uzutlnk magunk közül azokat, akik akárcsak gondolatban is kacérkodni mernek a sarló és kalapácsos zászló vörös bitangjaival.
Színház
A pénz nem boldogít
(Szerelői ... jóság ... lolküeme-rot* - mondja nagyapó — éa el akarja velünk Intetni, hogy emök
boldogítanak, n pénz podig nem;
A szavak mintha ogy idevon bolyáéról hullanának belő az életünkbe oa nincs zöngésük, nincs meggyesé
hitelük. S hlem il Péteren, fdunok
nöin volt árnyéka, csodátkoshatik ugy az ombor. mint ozokpn a sza--vakon, amelyek mögül hiányzik az élet igazolása. Hiányzik mögülük a szeretel, » jósági a lelkiismeret, amit mind ... mind ... száműzött a világból a péhz, az érte mló szeretet Ion, komisz hajsza, annak aa-paflztó, fogcsikorgató, pof feflzkndó árnyéka. UJ.ysn jó lonno hinni ennofc
a párlxiszédeihun sokszor szellemes, gördülékeny, de színpadi fölépítésében sokszor szétfolyó Vnszary-(hinihnuK. he az-ideirrn bolvgé való-szerütlell. U> sopi lélekezhetó levegőjében jut el a néző addig, ahol aztán mégis piog Out kapaszkodni egy Talosághan és Ind mélyet, nagyot, keserűt szippantani az éiot levegójélKÍI. Akkor, amikor megint Csak nagyajMi mondja: Nom jók az .emlterek ... nem jó élni...« a többi mind hamis hangsúllyá kongó romantika, mint ha valaki cwŐbulo-rokat díszítene barokk cirádák len-ilüloüw pálhoszával. Ivóként u harmadik felvonás vész bele egy ilyen e!lupós<idö. i\\;\\ií\\ gesztusba, mintha pakfong-gongol ülnének rjaig ogy álomvilág ..kapujában: "Tosaék visz-szálépní ua éfetl>e!«
Az előadás ezúttal megint olyan volt. amire bátran mondjuk ni: fővárosi szinikiitlura mindon jegyét viselte magán játékban, .kiállításban, rendezésben. Meglátszott mindon legkisebb jolouotén BbÜcb igazgató aprólékos gondossága, stílus-érzékének bíztnsságJI, szeretetteljes törődése, rendezői nagyvonalúsága. Minden inasak, minden darab ruha, minden függöny, minden színpadi kép naturális festóiséggel szoliráltu a szép színházi este művészi él-mőnyét.
A nagyapát Szűcs László szomó-Ivesítette meg. Különösen az olső felvonásban tökéletes vplt, Íze, tóira, mélysége, dpröjo és oinlwri tragikuma volt alakításában nagyapó pár énjzotfot átaludt, kedves fijni rajénak. A kis unoka, Vörösmarty Lili, széles skálát kívánó szerepében ismét bizonyságot tett sokoldalú tehetségének korál meghazudtoló fll-rnélyüHségéról. Vörösmarty Lilinek nem inostpisógö n művészet, hanem lénye és ezért hal minden szerepében ösztönös tormÓH/e tőséggel. A /. oSl egyik kimagaslö élménye volt .Mihályi Kizsi A nüdiu-nénije. Bs a,.minden szerepében pompás szi-nésznő egyéniséget tuti adni mindon szendének és ezt különösen éreztük, ezen az esten, amikor, a azö-zon ogyjk legszebb alakításának, érdemét könyveljük el javára. jíom-kuthy Dezső az inas szompébon gagyogó volt, a legmagasabb értékű művészet jolentkozik minden hangjában, minden mozdulatában. V. Kovács Anna a házmesterné szerepében nyújtott kiváló epizódot. Nagyszerű volt Gaál János kocsis-figurája. Majláth .Mária, Viliar.v Hódi. liálfi Anna, Uingyol András, Horváth Anni voltak a *jóf összeválogatott együttes tagjai. Ilolyon-ként uz előállásban egy kicsit elevenebb tempó nem ártana. A ptóvti összehasonlításban is elsőrangú előadás nagyobb közönséget érdemelt volna. Áz est így is a forró színházi síkor jegyében zajlott t©.
A Zalai KtelBnytfofal menetrendje a napokban m*at; ietenib. TerjedélmQ á régi, át ára méti mtndlü Nttáreb tisil Minden házban néu^QlSzhetilUin
A vonatról megszökött, a szö\'öhegyekbén bujkált, most elfogtak GrUnwald Ernőt
A zsidókkal kapcsolatos rendet* kezesek végi\'ehujtásii ka|X\'SÚn Nagykanizsán előállitoltAk tlrüiiwald Kr-nó tfl ÓTOSj volt kereskedő, mosl gvm.\' -ómnkás, Kírálv-utea . 4ö. sz. alatti lakost. Annak idején öl is n többiekkel együtt vonatra tették, ám (irüuuald ogy óvatlan oillanat-
han megszökött a vasúti Kocsiról. Napokon át bujdosott a hegyi pincék között, végül bojött a városba.\' ahol egy ismerőséinél liuzödolt meg,
Internálták a „Viktória
A hatóságok nap-nap melleit nyomatékosan figyelmeztetik ti nagy közönséget) hogy tartózkodjanak a zsidók tulajdonában volt holmik roj-
tcgotésétől, mert az most a nemzet
vagyonát képezi évs azért minden esetben a hatóságnak leszolgálta-[imiló vagy: jelentendő, fcinjnos, ezen a téren még sok kívánni való van. Most tudomáeáni, jutott n nagykuni: zsaí rendőrinek, hogy Sinnn Ik\'hr aki lftHI-lH-n született óh jelenleg n nagykanizsai Viktória
aki elbiíjliilta. A n-ndóiK-\'g ¦ rendszeresen átfésüli a várost a zsidók után és igy került elő QrÜnwald l\'lrnő is. A detektívek mogrigvbllók, hogy éjszaka óHrozik háza Király-utcai lakosára, ftgyik éjszaka ilven-kór ls!ko|>ogtak hozzá és a lefeküdni
készülő ílriuiwaldol Igazoltattak, majd elóálIiUitlák ;\\ kapitányságra,\' ahol rendörílatétsági őrizel alá helyeztek, inig társul után fogják ól is szállítani.
\'-téglagyár vezetőjét
téglagyár keresztény vezetője, lukasán különböző zsidó árukat rejteget. Míkor lakásán házkutatást tartottak, a holmit meg is találták. Megállapította a rendőrség, hogy Sturin Béla adott menedéket a szökevény Orünwald Krnónek is.
A delektÍvek előállították Stnrin Bélát és dr. Molnár (lyózó. a bűnügyi osztálv vezetője rendőrhatósági
őrizel alá helve-zle.
Hét hónapi börtönt kapqtt egy csáktornyai zsitfl lakás betöríie
C.sáklornyán is megtörtént a zsidó lakások zár alá vélele. Az egyik bizottsággal járt Sclirol F\'crciu\' 15 éves lakatos, aki ti bizottság rendelkezésére állott, amikor n lukasokat, vagy zárukul kí kellett nvitiii. Sclm-i eközben elhatározta, hogy betör egy zár alá vett zsidó lákásbo. Kiszemelte magának Iüsenstned-ter Leó lakását. Az esti órákban nz ablakon át betört Kiscn-staedterhez és többféle holmit vitt cl. . Zsákmányát batyuba kötötte és igy indult éjfélkor .hazafelé. Se.hrci azonnal) ittus volt, meri előzőleg-annyira beborozott, bog>\' nem tudott tájékozódni a sötében ók ig>\' tör-lént. hogj\' n csendőrlaktanya közelébe tévedi. Ott figyelmesek leltek a bátyus emberre és csakhamar ¦Kitudódott, hogy tolvaj került burokra az őrsön. Zsákmányával együtt otl larlotlák, majd másn ip i luhszinj szetníc után beszáflitottMt \\ag>Tknni-zsára. A gyorsítóit eljárás alapján dr. Gáspár Zoltáii törvényszéki., ogyesbiró elé került. Schrci, aki teljesen jól beszél magyarul, elismerte bűnösségét, de ittaságával védekezett. Elmondta, hogyan fűrészelte le
nz ablakrácsot és hatoll be a lakásba.
Azl hiszi. kérdezte ? bíró —.hogy azért, mert^-sírló-lakás. fitost már niindcnl sza-bad S Kz nomzeti vagyoni. Nem liidla azt. 1iok>\' őzért kölélállalí haláí jár. ha röglönilélőbiróság efé kerül 1
Scbrei tagadta, hogy az elsötétítés alatt követte el a betörést.
A bizonyítási eljárás lefolytatása után u törvényszék bűnösnek mondta kí Sehrei Perencet a betöréses lopásban és ézér4 hét hónapi börtönnel sújtotta.
Az ítélet jogerős.
Mi vari a hivatalos lapban?
A líudapeslj Közlöny esü-lörtöki. 139. száma közli a rendeletet
a kenyérellátásra vonntknzó szabályok \'módosításáról gyermekek részére,
a Külföldieket Kllctiörzö Országos Központi Hatóság kirendeltségeinek megszüuU\'téséröl,
q vidéki üzletek zárórájának^ szabályozásáról.
11)44 jmmis 2\'A
ZALAI KÖZLÖNY
Hatalmas fellendülés az IBUSZ-nal
Az »|I!IISZ« Idéeoníprjralnii, llo-9ziirzéai, Utaziai /ia Kzúllitáai lu jinüiw 27-ín tarlja XXXIII. «,i rendes kiteiryulíwét 1 jiuicm\' Kornél in. kir. litkos tanácsos, államtitkár, nyi.MAV ulnijk elnöklete alatt. A közgyűlés cgyltó osilc « MÁV Mdnot-jogvirúda XL-ik jubileumi óvónők k?ejozésévol. Az [BUSZ ezen idő alatt gyakoriul! szerve lotl á modern ftjlainvowtóanok én mini állami ér-,|(f)c lts«V\'Íi vállalat o»-. sz tnvek;.nv-öéi-ével és a jó korosketlú gondos-ságárai ,ax általa kezeli közp\'-nzek-kel minél kedvezőbb oredménv orésérp tőrokodott. A nemzol-k kö-Kötti világhálózati forgalom hivulás-ABorü miogtoromlésónok torülotén az 1BÜ8Z foUxH-stilheUUlonül értékes szolgálatokat teli. Noha a, háború miatt az IBUSZ jolontéknnvuii (rátolva, van az •idcgenfnrgulnn üzletágban, az árit és szállítási üzletágak sokrétűsége azonlmn az intézményt minden nehézség ellenént hivatásának inugus színvonalán tartja. Az IBUSZ áru és szállítási Üzletágai ¦ voltak azok a tényezők, amelvek a zárszámadások adatai szerínl 5 millió pengénél magasabbra -cimdték az üzemi nyorsl)cvélolokel. Az IBUSZ, különösen a tx\'lföldi utasforgalom torén igazolta, hogy nél-külözheUMlon feladatokat oltl inog és ez a tevékenység kétségtelenül .kidomborítja az IBUHZ-nak nemzeti utazási irodai joliegét. Az elmúlt üzletévról kiadott mérleg- ós orod-inéiiyszánila jelentősebb adatai a következők: az 1048. évi üzemi nyersbőrétől az olözó évi il.lOK.\'Ütl pengővel szomben 14,862.014 |«u« góró emelkedett. Az inlóxmónv a nyorsbovótolböl illeték™, kúsJerliok-
re közel !¦* millió jiengőt. idegenforgalmi propagandára 2ntJ.il11 poncot, üzloti kiadásokra ti.lTD.l5lJ F-t, tiszti fizolósokro pedig 5.1I4.IÍIV2 pengőt fordított. A mérlegszám la isgyónl oldalán ag ingatlanok értéke 0»7.1O7 pengővel, a l>oi\\mdozésok értéke 2,627.741 pongóvol, a raktári kószlotók az olözó évi t ,0111.08:) |tehgovól azomben 2.470.110 pongóvol szorojxdnok. rfizzol szemben a tartalékalap Ü17.000 U-ról 577.007 jieiigóre emelkedett #r, ingatlanérték esökkonéaí tartalékra pedig 1!15.274 imgőt fordiíottak. Az adósok szám-
Ja » .vagyoni imVWwn il!l;306.27.\'> jwnuórel, in új „ hitelezők számlája
1842. évi iiiörloiíH/úmlit 47I.54N 1\'-vcl szemben nz 1(14». üzlolú, (108 ezer 668 V nvorestW liiiitot fel.
Az IWJS2 u XL-ik működési ouilítkúrejiok U\'!ojo//:so utáii íh ápolni foífju azokM a. magyar és külföldi j^iizduflíuíi kitiH-wílatukat, a mekok Bzük»é((i-A)k a vila\',\'liáli>za<i
intézménynek üzloikörílm lailozú KUlfJafegM peni^otKSsdaségi foladn-(ülj megoluuaára. (:)
SZIJNHÁZ
Pénteken este fél 7 órakor Budapesttel eüy időbeni
. Módom «lB]íl6k 3 (•l.oiiásbtn.
Szombaton este fii 7-kor Vasárnap d. u. fél 4 órakor
és este fél 7 órakor Hétfon este fél 7 órakor
Uldonsáa! Itt eUtxört
Egy boldog pesti nyár
Nagy opofütt ii faJJJsnluml Időkből 2 róizben ós 10 képban
Megfellebbezték a napi nyugdíj
Mini ismeretes, Nagykanizsa vá.i;os képviselőtestülete legutóbbi közgyűlésén dr Krátky István polgármestert nyugilijaz-tu és részére 11)10 pengn havi nyugilleliuényt yllapitott meg. Mosl kél heatlvány érkezett a polgármesteri hivatalhoz, amelynek egyikét Kiss Tóth 1 in re kiskani/.sai városi képviselő, á másikai Aradi Antal ny.
ykanizsai pnlcjármesíer ázását
vasúti pályaniestcr irta alá. Mindketten\' megfellebbezik :i polgármester nyugfiijazásáról szóló kózgyitlé-si határozatot, azzal, hogy aki fegyelmi alatt áll, annak szerintük nem jár nyugdíjazás.
Ugy tudjuk, hogv további fel-leblMízések várhatók a közgyűlési határozattal knpe.solatban.
HilHSö msnila kl a városi képvIselitesISIM ír. Prack István tanácsnok nuzdllazását
Nagvkanizsa város ké)»viselw testülete holnap, szombaton délután rendkívüli közgyűlési tart A közgyűlés egyetlen pontja dr. Prack István tanácsnok, a városi ga/.dasági hivatal vezetőjének végelbánás alá vonása.
Dr l\'raek István nytigdijazá-sa előrelátható párhu/.ainban történik (ír. Krátkv Islván pol-gánucsler nvogdija/.ásával. A/, alispán, mini jelentellük. I\'nick tnuácsnok ügvél>on is megs/ün-
tetle a képviselrrlestnletnek fcl-fügtiesztö határozatát és folyn-niatba tette a fcgychlli eljárást. Kgyidojülog a l>el ügy miniszter dr. Prack Istvánt átholvczlr Snlgötarján megyei városhoz, Dr: Prnek nz áthelyezést nem fogadta el. mire a l>elügyinjnisz-ter rendelete értelmeidén végt\'l-bánás alá kell vonni. \\\\t fortéink meg a holnapi nuidkivüli közgyűlésen.
Juliáo barát viszontagságos őskereső utja az ázsiai Nagy-Magyarországba
700 éve még magyarul beszéltek „tul a nagy ázsiai pusztán" A MÍI. száíjadbun még olevonon, élt a in agya rsi\'igban az ázsiai őshaza omlóké, még l»széltok róla az öregek esténként; a vándorlásról,
otthagyott rélokrój, házakról és n honfoglalás halváiról. Kgvébként csak annyit tudtak a/ őshazáról, hogy az valahol kölnien van.
IV, Béla királyunk tehái egy Oltó lievtl szerzetest meghízott azzal, Iterosso mog az ázsiai N\'ugy-Miigyar-
oiszágon élÓ testvéremkot. Ugy gondolta ugyanis, hogy az oltani magyarokat át lehelne telepíteni ide ezzel megerősödne a magyarság.
Ottó el is indult, három azor/éh* társával ogvütt, kereakodőnok öl-lözre. Vándórtitiak közben itt-ott magyarul tieszéln emlK\'rtikkol találkoztak, nkik elmondták, hoinian ke-
rültek oda. Oltó léhát Itobi/.onyitva látta, hogv az ázsiai Nagy-Magyarország nemcsak a niesékl>on ól s azt is megtudta, lm! terül ol. A ki-állott azonvodéflok nzonlmu tuuiyjm megrisolU-k, hogy elhatározta mielőtt moghal.vhnzau\'ir s elmondja kotiitóutjának eredményeit, hogv megkönnyítse utódat munkáját.
Hazatérre a feliórrárí kuloslorha, iH\'számolt Htjáról. Kimondta az ut-írányt s kiegt\'-szitette még u vándor-utja alatt szerzett értesülésekkel, melyek szerint egy nagy pusztaságon tul kell keresni az ázsiai Nagy-Magyarországot, fhtó balsejtelmei valóra váltak,, meri hazatérése ni .\'ni néhány nap múlva heteimIt a ki-állott s zen redősök be.
Gödrökben laktak, kanálfaragásból éllek oz ósmagyar nyomokat kutató szerzetesek
Must már szerzetes tárSS, -fulin-nus barát indult utm, 1285-öt írtak akkor. Hónai-okig tartó fáradságos utazás után folytonos kérdozósködés közls\'i) eljut ili három társéval együtt egy Matrika novü városba, ahol júszeroiK\'séjük egy. magyar asszomiyal hozta össze, líz azuti\'ui további uthuigazitiLsokkal látta el ókét.
Tovább indultak tehát. Fáradságos utazás után eljutottak Asztrahánha. Itt hal héimprif töltötU\'k, mert nem mertek nekiindulni a nobéz télnok. IOkkor már elfogyott a |>énzük is. bakiist >cui tudtak kivonni. A városén kívül vájtok a földbo ogy gödröt, azt befödték gályákkal, ott búzták meg magukat. Aliból éltok* Iioíív fakanalakat faragtak s azt ol-adták. Ue az ilyon mmikával már akkor BOtn lehetett sokat koiosni. Az éhonhslás hatörán tUltak. Végül Julián két társa [elajánlotta, hogy eladják magukat rabszolganak, hogy az így szerzett pénzen a másik
kettó, Julián és tm-su tovább utasi-bassanak. Ez a terv sem sikerült s a két-szerzetes, hogy könnyítsen társai sorsán, hazajött Magyarországra. .
Tavasszal azután Julián ós tárm, dollárt ismét útnak orodtok. Kl in érték azt a sivatagot, aniolvról uzt hitték, ez az, :mót Olló lázábnuibim, halálos ágyán omlitott. Bár mind-Összo 5 napra való élomiük volt, uokivágtak az útnak. A kiáltott rettenetes nélkülözésektől azonban Gellért halálos beteg lett; Julián m\'óst már ót is vitte. Egy hónapig tartó vándorlás után végro elérték a sivatag szélén fokvÓ Budim városát. Itt halt meg Oollérl Jrátor.i Julián egyedül maradj do folyUitta útját rendületlenül. Végül is egyik városban rámosolygott a szőroncflo: ,a vásáron ogy * asszon.v magyarul szólalt meg mollotto. Jtilíán kérdé-Béro obilondta. hogy ö Nagy-Ma-gyarorazágből körűit ido s elmondta azt is, hogyan jutliat ot oda Julián.
Magyar szó a messze ázsiai város utcáján
fogadták, bevezették házaikba, tífda-kozódtak •korcszlény testvéreik királyságáról és országáról. A régi hagyományokból tudták ók is, bog)\' azok a magyarok télid, származnak, do nogy most hol laknak, nom iinlliik> .luli.iii tollát beszámolt tost-vóroinoK az európai uj hazába szakadt tostrérekről. Már v$y hónapja kor
Julián most már nem voszlogelto az idejét, azonnal aitnak indult, 1286 nyarán érkozott mog. Már azt hitte eltévedt, nom is hitt a ezo-roncsójében. amikor ogy asszony által mogjolölt városhoz ért, do hogy próbát togyen. megszólított ogy em-
bert niagyiirui. Az magyarul "felölt. Julián céllioz ért. .
Mini később loirja, nagy örömmel
hi rét vette annak, hogy a tatárok U.Z, európai Magyarország folé kó-ssutÓanck.
Búcsút vett tollát a megtalált toatvérektól és kórülbolül 1386 júniusának régén elindult hazafelé.
Must mái gyorsahtmn ¦ utazott, ugy hogv. félév alatt megérkezett Bziikosfobórvárra. Itt a kinilynak beszámolt útjáról, kipilionto fáradalmait és néhány hónap níutva ismét- útra koll, a király izenetévyjl, do már nom tudott eljutni cétiúhoz, mert u mongol Sírrx\'uokkel tetlálko-zott.
Julián beszámolója nyomán egymás után keltek útra a szerzetesek »/ ázsiai Nagy-MagyarorfiBág ielé. Egy darabig meg is találták as Ázsiában élő magyiirokat, míg a folytonos báhoruk vesztoségói e* nem pusztították éa u nagy mongol tenger el mim szirta éket* a elkoro-rodtek ni mérhototlen nimzlákon élé
sokflljll n.¦)*\'!. b\'iii:»\'iéln\'ii.
PAH Amtrái
járta Nag\\\'-Magyait)rszágot,
Öregcserkószak előadása Klskanizsón a bombákárosultakert
Vasárnap délután a uagvka-nizsaj örege-ser készek a boinha-károsnltak javára megismétlik az Űrnapján tartott nagysikerű , .műsoros estüket, Kiskanizsán, u Polgári Olvasókörben, este fél 7 órai kezdettel. Cserkészeinket nemes esznie fűti. fílik a cserkésztör vény szavait : a cserklésx ahol tud scgil . Ok is segíteni akarunk, uiégpcdig azokon, akiken uz cmlKun gonoszság n Icg-ret t<incU,sebl > fegy vei-ea/e\' Ű tó 11 Trtjó sebet : elvetemült légi ku-lóz<)k pusztításának áldozatain. Minden magA^nrnak kölelcsségt\', hogy áldozzon ezeknek. Ifi is erről van szó. Az áldozatéri pedig égy jól eltöltött estét kapnak cserkészeinktől. Hcméljük, hogy Kiskitnizsa .közönsége megérti\' ezt és a\\ kiskanizsai előadás lK-vételélV\'l sok kihmnfiá-zolt tnngyar arcáról törölhetik le a fájó könnyeket.
Az előadáson ntandolin együttes, víg jelenetek, tréfák váltogatják egymást. A műsor kt-emelkedŐ szánm Kocsárdi Dénes »Merre felé- e. dinlógja. Az élvezetes műsort latkács Pál konferálja végig. Erre az estre mindenkit cserkész 1 szeretettel meghiv a rendezőség.
KÖZGAZDASÁG
Élelmlszor-órak
¦lelctités a biifla|>c.sti élphrii-szer nagyvfsSftelépről 1944. évi június hó 15-től, 1044. évi június hÖ.-21-dg : Az élő- ős vágots-bároitífi, valiitniiit a tojási)iaoóji az árok változatlanok. A zöldség- és főzelékfélék piacán a fejessaláta 10, hónapos retek 20, zöldborsó ára pétiig 30 JS1-lérrcl emelkedett, viszont a tölteni való valamint apró Iiegyrs zöldpaprika 20, fözötök 50, na-3*aj 50, spárga 60, kelká]K)szfca
ZALAI KÖZLÖNY
1944. június 211
69, karfiol 100, fejeskáposzta 12#, a paradicsom ára pedig 1500 fillérrel csökkent. A gyümölcspiacon i; meggy áru 30 fillér rét csökkent, viszont ;i löl-dieper yra 00, alma H}0 fillér rel emelkedett. Az újdonságok piacán ezen a héten ;i köVelkezö árak alakultak ki : Cseresznye-15* 550, körte közönséges ;id0-:m. rihizke 400 fillérrel csökkeni kg:-kint A kinlnkull arak-rét a vásárcsarnokok igazgatósága »Hjvatalos Árjegyzék -et ad ki, melyei évi \'31.20 pengős előfizetési áron bárki megrendelhet.
SPORTÉLET
Levente-verseny
f A Zrínyi Miklós Nagykanizsai Torna lígylet ¦ l)OSE) június 25.-én, vasárnap delelőt! í) érakor a nagykanizsai Zrinyi-sporttelepen hadtest • válogató levente-versenyt rendez belépődíj nélkül. A versenyre 0 vidéki csapa) kapott meghívást, Így a verseny nagyon nénes lesz. Az egyesületek támogatásával szép dijakkal fogják [tilalmazni a győzteseket, Az I. dij Zrinyi-plakctl, a második helyezetlek nagy ezüsl énnel, a Uniinadlk helyezettek kis ezüsl énnel kapnak, ezenkívül a legjobban szc-1 reálok tiszteletdíjakban részesülnek. A versenyre ezúton meghívják 0 város sportszerető lár-sadanltát és a h\'veiile-élet minden barátját. (¦)
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 órától osto 6 éráig. (Ilétfé, szerda, péntek délután és keddon ogóaz nap nóknek.) Telefon; 560,
Naayauuiizs* me^jo* város polgárnioaiorotél.
Tárgyi Termény- ca erdőtüzek elleni óvólntézkedesek.
Hirdetmény.
A vonalokozta tüzesetek megakadá-lyuzáatt erdekében lelhiveni a varos gazdaköxonBOgót, hogy a vasúti palyn-ir.-.ick uentén fekvő területeken a ter-meny learatáaát a VHttuthuA legkttze-lebb esö réaton tnrtu/n ik uiegknxdtiDl.
A buhoraaer* előkészített termények a vasúti pályáktól legnlább 100 méter távolságban helyezhetők csak el.
Azok a birtokosuk és borink, akik a 100 möler távolságot nem tudják be-taitaul, a terményeket ataoail, legfeljebb M úrin belül tartoznak behordani.
A tarlét a vasút felől az aratók nyomában lépésről-léaeare fel kell UazU-tani éa legalább Iü4 méterre a pálya tengelyűtől 3 ni, széluu vódflazantaat kell nlkaliunznl a termén 6s vasútvonal közeit oly mádon, hogy a védő uaotdn a pálya felö eső IvkxzoIhő baglya-, vagy kereszlsortol 5—10 m távolságra essen.
Oly esetekben, tnldőn a blrlokre-eeek a pálya tengelyen merőlegesen lekvzeiek, a hosszoldaluk kai a védő exAnlások a szomezfidus telkeken, egy vonalban létesítendők, mert hn a véuo-etAntást lépcsőse tetten, nem egy vonalban léteBltJUk, a tutétUz ellen nem nyújt veJtUsMi-i.
Felhívom ugyancsak az erdóblrtok* sok tlgjelmét, kogy a pályatest melletti érdekben a gazt és könnyen gyulo bokrokat az erdő védazalag Kentén Irtsák ki 6a ba ugyanott szalmáster mén#t termőinek, att learatas itan azonnal hordák el. A tentl előlráeok betartását ellenőrizni togom és azok étlen, akik ai előírásokat nem tartják be, Bzlgoiuan el lógok Járni. Nagykanizsa. 1944. Június 20.
Szociális enyhitésekit hozott a vidéki üzletek uj záróra- renije
A hivatalos lap június 22. számában megjelent a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 76.000. 1ÍH4 K. K. M. számu rendelete a vidéki nyilt-árusilásí üzlelek nyitása és rá-rása idejének szabályozása tárgyában.
Ez a rendeld részben hatályon kívül helyezi az üzleti zárórát szabályozó 55.000 1944. K. K, M. számu rendeletet és a vidéki üzleti záróra tekintetében főleg szociális vonatkozásokban jelentós változásokat, illetőleg enyhítéseket hoz A rendidet nem érinti a Budapest székes-Főváros, továbbá Kispest, Pest-szentrr zsebet, Pestszent lőrínr, Budafok, Rákospalota és Újpest megyei városok területére eddig érvényben volt üzletnyitást Ós zárási időpontot, inig az ország lobbi részében az üzlelek nyílásának és zárásának időpontjai a rendelet értelmében a helyi hatóság városokban a polgármester .községekben a II fokú Iparhatóság állapítja
meg.
Az üzletnyitásra megállapított
Időponttól az íi/.lotzárásrn mepf-állapított időpontig vidéken is kötetesek nyitvatartahi azok az üzletek, amelyekben élelmiszert, tüzelőanyagot, továbbá bárminemű téxtitanyngot. ideértve a kész ruhát, divatárut, kesztyűt, kézmű- és rövidárul, kalapot (férfi- vagy női), illetve sapkát, cipőt, esernyőt, papirt és Írószert, Tnsárut, edényt, háztartási cikket és festéket, üveget és porcéiIánt. valamint villamossági és villany szerelési cikkeket árusítanak. Ha az Illetékes hatóság déli üzletzárást rendelt cl, ennek időtartama alatt természeteseit az ilyen üzletek is kö-lelcsek zárvatartnni.
A nyitvatartási kötelezeltség alól az említett üzletek kivételesen csak akkor mentesülhetnek, ha az Üzlettulajdonos bevonulása, betegsége, valamely családi esemény vngjy más clhá-rithatntlan akadály miatt kénytelenek zárva tartani. (MTI)
HIRE K
NapW. Juniu* hó 23 Pénlek Rőm. hal. Edllirud - Pmteslána Zoltán.
— (óvóhely-megáldás)
A nagykanizsai .Jézus Szive egyházközség területén tegnap volt az első óvóhely-mtváldás. Kasza Imro káplán regesto el a lélokemolé szórta rt ás t a Széchenyi-téri rRittor-hás óvőhelvén, a ház öSazoa lakóinak jolehlétőbon. -• (Házasság)
Szemes Unna állami tanitónó és
Somfai ( Si\'hweitzer) György olsó-domhoriil áll. isk. igazgató folyó hó \'21-én délután fi órakor tartják esküvőjüket a kőszegi JéztiH Szíve
templomban, (:)
ilzaai közjegy-segar Rozsé
,— (Közjegyzői pályázat)
A második nagykai
/.t\'ii ál l,n r .i - (ír. 1\'
lemondása folytán ujabb pályázatot hírdottok. Kmu-k határidője a minap lejárt. A pályázók közölt van nagvkiutízsai is. A pályázatokat (elterjesztették a minién; tóriumba. i
— (A bombakárosult^KÓrt)
A perlaki járás jogyzéoőgoi a já-
ráa területén a homb;>\\árosuItak részén) 5853 pengő 7e fillért gyűjtöttek eddig. A iryájtés tovább fart.
— (Meg akart halni)
Krénusz ltozália 86 éves nagykanizsai loányt. aki az utóbbi időben
Jun/us hó
23- 26-ig
MEP MOZGÓ
Péntektől
héttőig
Polgármester.
Nagy esemény I Tarka műsor ! SZERELMES SZIVEK
Ragyogó szereposztás : Jávor Pál, Sstlassy LássJÓ, v. BenkŐ Gyula, Bordy Bella, Szellay Alioe és Egry Klára VtléghtradÓ
Mlőadáeok kezdete: +4. ?6 éa ?8 órakor.
Fő-ut 14. sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tóld.u. 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. v. 2 órakor zárunk
TARJÁN-PÁLCSICS.
UngeMWmann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- 6» patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók is ilijepbttiL
Hoffco)rt*-gép«k, géspeuslj, uenpéyjfém és golyós csapágy lg*»yle*é* a>Haitéűnin.
munkátlanul\' csavargott, nlőállitot ták. lOgy óvatlan pillanatban öngyilkossági szándékból 20 darab ki-iiin t ilili-n/i, vett ho. A in^uük szállították l>e a kórházba.
— (Leforrázta magát)
Perl iák István 6 éves ajaódom-borui fin otthon a konyhában játszadozol! .eközlien tu\'lobotloH a földre telt forróíizes láluutba és valósággal beleült. Annyira ceaxo-égette magát, hogy életveszótyee állapotban ü nagvkanizsuí knrháxha koriilt.
— (Tehén a mozdony előtt) Pulin és Nagykanizsa kéKÓSt a
mezőn töhh tehén logolt, amik<v aj arra haladó mozdony zakatolánátől az egyik megíjodt ÓS ngyMaoBen nekiszaladt a szeroivőnynek, amely durahokra topto az állami.
— (Leesett a fáról)
Takács István 1*2 esztendős fülöp-ráajorí fin felnn\'iszott egy cmwosz-nyefnra. leszakadt alatta a ffvonge étg és a fiu olyan sztuxincsétlonül c-selt k; a földre, hogy lábát törte.
átvettem és újból megnyitottam.
Kérem a r\\b. közönség szíves pártfogásét.
Tisztelettel Málék György.
Xoemlat (lehet idősebb vagy rokk*nt> (elvesz Unger veikereikedö. 20S6
SMakéaanet (taetlcg löző bejárónőt) keresek lullus l-re. Horthy Mlklrtnit lfl.
2007
Bor>faAlys«||4tfat állnndő alkalmmáiie kcicick. Kovács (edráu, Deák-tér 15. 2S61
AOÁáVVÉTEL
Egy lékarean levő nagy emabA-nairrdw
géfial vennék. Merem szOvődc, Erzsébet-tér 18. li 207B
MAORT-a*k pnlnokokfaan i Ftiva-
rozók, tebergépek, mezőgazda sigi és itabll-aolerok részére állandőan raktáron tart ; Igénylő Ivet éa lelvllágoilláit nyújt Tcuticl) Üuistáv drogéria. 1934
Hat dirab, pérba cirka ezer kllogram-inos betanított blwalytlnú július elején vale átvételié vaiai vevőnek buzapontál-válUIJasal eladó. Sléciltxlgctl Uiadalnm.
19S7
BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroxott saobat keres escllcg kanyliahaiználattal, hixaipár. — Címeket KOipont portára. 2030
KÜLÖNFÉLE
Vasárnap, IH-An délután a tél 6 ói.il niezlelőadéi megkezdése előtt a Népmozgő clbasarnokánan elvcazelt egy Reslos Vatck gyártmányú arany kaikOtSOia. A karkOlŐa egy kia érem la volt. Mivel egy kedve* emlék, kérem a bectütetei tneglalAlőt, hogy lutalent eilcnuucn a Zalai Közlöny kladóhivntalához beküldeni izlveekediék.
2047
UrloaatAdot keresek, aki Iti évea iatelligens diákleinvt ttoaztba venné. Hiti zengora van hátrll éa némtt táraalgis e\'Őnyben Clm: Láazlőlly Lajosné, helyben. PoMAlfók 39. MbO
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP Kiadja: „KBzaazdaaági R.T. Nagy»t*»»-Felelöa kiadó: Zalai Kárely Nyomatott ¦ „KSzgaiiIaaágl R. T. Nagykaalz**" nyiiMiiájAbaii NaBykanlztáii Myoadáért 1*1*1: ZaleJ kar*«r
« évi., 141. sz. Nagykanizsa, 1944. június 24. szambát Ára 90 fiilép.
KÖZLÖNY
p*(Tkos/.tősó(í cs kiadóhivatal: t\'ö-ut 5. szám Secfki-s/töaófTi cs kiadóhivatalt* teleion 78 bz Mi\'cjolonik minden hétköznap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Blófizotési Ara: ogy hónapra 4 pongő 30 fillér,
negyedévre 12 pointő 40 fluor.. Bgyos/rzam: hétköznap 10 liti., szombaton 30 fili.
Nyolc nap óta szünet nélkül tombol a Jógikutyák" pisztltó harca Délanglia és Londoi ellen
Nem értek el eredményt a magyar honvédség arovonalán a támadást előkészítő ellenséges felderítő vállalkozások
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda
"olenti : Az invázió* canta egyre; jolilian
a Cotentin-féhzigvt északi csúcsán összpontosul. Monttíoiuorv tábornok csapatainak jelentős orőit sorakoztatta föl 6hor-hoiirg orÓditmónyoinok niogrolianá-sara. Kunok kovotkoztélion o: angolszász hajiosztályok te-rékenységc az inváziót kid fő tafdti szakaszán érezhetőm gyenge volt. Pariitól éazakra már ll napja vé-dokezésbp montok át az angolok, Ti 1 Ív éa Coiunont vidékén, ahol az utóbbi iia|xikli.\\ii heves harcok titillale, az angolszászok súlyos páncélos veszteségeik után ahba hagyták eredmény téten h\'t-
madásaikat és védekezésbe men tek
Csupán az Orno torkolatától kolofre
fojtoltok ki a páncélos hadosztályok orÓa tevékenységet, do ezt is csak az általános holvzat kónySzoritéso folytán, mert állásaikat \\\\ sikeres német hadmovololdk annyira összeszorították, hogy az Orno torkolatáénál levó osanataik beleesnek a német nehéz ütegek tűzolésébo és csapat utánpótlások özeken a területeken csak a legnagyobb veszély órán vihetek keresztül, Az ellenség hajótér, csapatszállító gépok-és íwtraszállilé jármű veszteségeire jollemzÓ, hegy most már állandóan tehorszálliló hajókkal, vitorlázó loliorssállité nb-p(ilógé|)okkol végzik a csapatok után pótlását és ssámMsái
A 18. sz. magyar hadljelentós
Az MTI közli á honvédvezérkor főnökének W. szánni hadi jelentését: ílnnx\'iédcsafmtahik arcvonalának különböző szakaszai ellen naponta ismétlődtek a különböző erővel végrehajtott ellenséges felderítő váltalko-lésok. A Kárálok előterében vala mennyi bolsevista vállalkozás már ridőátlásalnk előterében összeomlott.\' Az ellenségnek táhhstás halottja ¦ maradi állásaink előtt. A Pripjet„rí dékétŐl détre mintegy t zászlóaljnyi erejű támadó ellenséges csoportnak át menet Heg sikerűit betörnie az egyik harcesojtorlunk védő állásálta, de az azonnal megindított cllcidá-madds kemény harcai után már né hány órán belül kiindulási helyükre rulettek vissza a bolsevisták crőcso portját. Az ellenség véres vesztesége különösen -nagy volt.
Illetékes katonai helyről közlik: A hndijnleiitésben említeti ellenséges Felderítő Vállalkozások ellenséges támadó előkészületekre mulatunk. Az ellenség-nok azonban sehogysein sikerült állásúinkba hatolni ós vérveszteségei ellenőre sem tudott eredményt elérni s a magyar védő állások rendszerétki Fürkészni. Az ellenséges felderítő vállalkozások elhárításéban különösen ki-h\'tnl egyik felvidéki honvédgyn-logliadosztály, melynek állásai
ellen az ellenség több századnyi erővel végrahajtott támadással kísérletezett, deíneiii ért el semminemű eredüuényt. A hndije-lcntés. megemlíti a l\'ripjettöl délre folyó harcokban indított ellentámadásokat, melyek meg szervezésében és sikeres végrehajtásában kitűnt Gábel Dezső alezredes; az egyik Tolna, Ma-\' rnnya és Somogy terüleléröl származó zászlóalj parancsnoka.
tőség most a legnagyobb erőfeszítésekkel igyekszik, amilyen gyorsan csak lehet Cherbourg
kikötőjét megszerezni, nyilván azzal a szándékkal, hogy UZ
Egyesült Államokból közvetlenül szállítson Ide csapatokat Jelenleg az Angliában Összegyűjtött brit hadosztályokra hárul uz u feladat, hogy Észak-Franciaország és JÜoulogne vidékét elfoglalják.
Rengeteg inváziós hajót pusztítottak el megint \\ a Szafna-Öbifben és a Csatornában
A Nemzetközi Kajtótudósitó jo-lenti: Német harci éa torpodóyotő roptilógépek, valamint némol hajóegységek a Szajna-öhölbon és a La Manebo-vsutornában támadást intéztük az inváziós flotta olton, K lámadás mérlege a kövelkozÓ: A néniot toi\'t)odóvoté, ropülógépok el-HÜllyeazloliek 2 rombolót, egy ezer tonnán eaa]>atszállító bajét, egy 80t) toAivis szúllitó liajót, ogy ozor tonnás tartályhajót. Bulybsan megron-
gáltak, sőt valószínűleg,\'.megwmmi-sitottok ogy cirkálót, moly ismorot-lon hajóogytwighoK tartozott, egy nagy hajóegységet, melyet szintén különleges páncélbombák találtak el. Súlyoson megrongáltak ogy könnyű cirkálót, két rombolót, vegy ozor\'\' tonnás személyszállító hajót, \'kot tohorazálliló hajót és Ü kereskedőim i hajót, öaszoson 1020 ionná ürtaria-lommal. •>¦•¦: )
Ma éjszaka is zuhogtak a rakéták az angol partvidékre
kivédése után a nőmét gyorscsapatok mosl e! len támadásba mentek át. Az angol hadveze-
IWImbÖl jolontik: A németok a Mombatra virradó éjszaka, is folytatták ropó letámadásaikat Délnng-
ollen, moly most íb toljos orővol tombol és már 8 nap óta nom szünetel.
Némát gyorscsapatok ellentámadásba mentek át a cherbourgi táradgben
Az interior jelenti : Az ima zJUf* csata Cherbourg védelmi avézetéhén u szárazföldön tart, Aí arcvonal keleti zárógyürüjé-Ht-\'k egyik szakaszán az amerikaiak eredménytelen belő rései
Az NTI Cherbourg jelentőségéről
nyugodtan folytathatja munkáját. Az észak amerikai záróvonal déli szakaszán folyó hadműveletek során kiderült, hogy ;ft Co-tentin félsziget megszállása után állásháborúra lehet számítani. Kgyrc világosabban bontakozik ki az a körülmény, hogy s német hadvezetőség uenícsak egyes ellenséges csapatokat, hanoin az egész inváziós hadsereget szedetné ágyútűz elé állítani. A szárazföldre az inváziós had-seregnek eddig esnk egyharmad részét szállították és ha Cherbourg az angolszászok kezére jut, jobban tudják fokozni n szárazföldre áttett csapátok bitszámát.
A Német Távirati Iroda jc-lenli: A Cherbourg elleni tárna* dósban nem lehet kétséges, hogy Montgomcr-y tábornok Cherbourg elfoglalásával akarja az első kézzelfogható sikerét elérni, ami nz ellenségnek nagy előnyt jelentene. Ha sikerülne Cherbourg kikötőjét elfoglalni, az angolszászok ezzel nz \' első nagy kikötő birtokába jutnának, ami megkönnyítené az inváziós csapatok utánpótlásának lobo-nyolitásút, Ez azonban csak taktikai sikert jelenlene, bikinivé, hogy az inváziós arcvonal többi részén igen jelentékeny erőt kénytelenek lekötni, ahol állásaik nagyarányú kirnjólyiléséért folyik a harc, mialatt Rominlol
Heves légi harcok a keleti arcvonalon és román területen
Morlinből jelentik: Heves lé-giharcokra került sor tegnap Orsaj és Vitebszk fölött, - ahol
2\'ó szovjet rcpülögé|Mít lelőttek.
A Kormányzó Ur vitézzé avafía Sztójay miniszterelnökét
A Magyar Távirati Iroda jelonli: A Kormányzó t\'r !1 Vitézi Szék [é-kniiitáiíyának r(\'*szvételével :i királyi várban vitézzé avatta Sztójay Döme mmisztniolnököí a szokásos íUuiopi szorbirttís szerint, A vitézi eskiit vitéz lgntándy-1 legyessy . Qózu altábornagy,-a Vitézi Szek főkapitányénak belvotlosi^ olvasta fol. A miniszterelnök az első világháború el-sóizbon og>\' gvalososiUindár, később
Bosznia ós II nokü mollotl í. mint csoiHiilvozotó lí\'rjosiiott szolgálatol, maid a Dolomitokban egyik lugyidnnoár vezotőjo volt. A vílág-hálioni iilatt több ízIh\'U ivazesínt kilüntotésbon, igy olnyorto a III. oszt. vaakoronarendot a kardokkal, a Itt. oszt. érdemrendet a kardokkal, a- Signum baudis tulajdonosa és a nómot vaakoresztnok.
Vitebszk környékén légi harcokban 7 repülőgéi>cl semmisítettek meg, Német csatarepülők jó eredménnyel lámadták Vitebszk és Orsaj kórnyókét. A német és finn repülök által június 22-én lotőtt gépek száma 21-rc emelkedett. 16 szovjet gépel a légvédelem tüze semtinlisi-tett meg.
Német és román gépek sikerrel küzdöttek a tegnap román területre betört amerikai vadászgépekkel. Eddig Hi négymotoros bombázógép lelőtésé-ről érkezett megerősített jelentés.
ZAtAI KÖZLŐN V
1944. jtmius 21
Óvatosság is rémlátás
(bt} Kiterjedt a hír Nagykanizsán, hogv a legutóhhi éjnzakai za-varöropülésl kövotó reggel az egyik uteában robbanó gyermekjátékot, egy kis azinus autót találtak. A játék-" szer egy gyónnék közében, a bir szerint, felrobbant ,éj: .1 gyermek két kezefejét összeroucsoIut.\'\'A szerkesztőség tiivé tett mindem/hogy a bírt ellenőrizze, és a közönség\'tanulsága szeoipoiUjából megírja. Hál a hír nem igaz, de tanulság azérl van l>olóle. Mindössze az történt ugyanis az illotó kanizsai iilcáhan. Iiogy valóban ott beveri a járdán egy madzagra kötött kis játékauió, amit körülállták 11 kmareggeli órák járókelői, de csakhamar előbújt uz egyik kapuitól egy kisgyermek is, aki sirva kereste és boldogan találta meg nz esti l>ot lika rudaskor az utcán felejteti kis jálékaűtóját a robbanó szoiszámnuk vélt holmiban. tA szerkesztőség |>edig még ma is kup szemrehányásokat, hogy miért »tit-koljuk ol« a kanizsai utcán ledobott ellenséges rebbanó-játékmitó esetét és a két kezefejéi veszheti kísgyor-mek szeioni\'sétlenségét.)
Most olvaaauk ogyik vidéki város lapjában, hogy nti hím egy villám-gvujtotta ház loégósét tulajdonítottuk ellenséges ropülók munkájának és vadnál vadabb réiphirék. koltok szárnyra: messzi\' vidéken ezzel kapcsolatban. Kgy másik esetben egy\' targoncnkoiékiiuk lüzbon mogi>örkö-lódött vaatengelyél nézte valaki valaki gyujtóhombúnak és lázba hozták ezzel a hírrel egy tiszántúli város egész lakosságát, foglalkoztatták róla a hatóságokal feleslegesen.
So szeri, se száma*:iz oftljta jo-lenségoknok manapság. Erthotó, íii-szon csakugyan olyan ¦itrólíot élünk, amikor !1 fokozott\'-óvatosságra -nagyon is nagy szükség van. Az ész* szerűségen tul azonban nem kell és nem Hznbad menni uz óvatosság-han. Nom kell áz okos védokozéa ösztönének oktalan félelein éaj ró-mülot méreteit ellőni. Jó és szükséges, hogy mindenki óvatos legyen ismoretlon", találl tárgyak körül és főként olyankor, amikor biztos, hogy ollonségOK ropulő által ledobott holmikkal, ellenséges géproncsok darabjaival, lövedékek részeivel, méigozés vagy robbanás-gyuiiuK dolgokkal állunk szemben. \' De a mindennap
látott fózókaualat azért nom kell robbanó rúdnak nézni, sem attól félni, hogy az olóbünk hulló falevéltől megbénul, aki rálép. Az ilyon pánik-jolonségok rengeteg orót ol|>a-zarolnak, koptatják az idegeket, meg bénítják a mindonuapi élotünkot, hiazoirmég egy pohár vizet aonrmer a túlfűtött fantáziájú ember folhaj-tani nyugodtan. Az ollonségnek pó-dig éppen oz a célja: - hogy állandó feszültségben tartsa idogoüi-ket, megbénítsa a mindennapi életünk folyásai, inogakusBza a munkát, olrabolja az időt, .a nyugalmat, a biztonságérzést.
Okos és fegyelmezett óvatosság tehát mindonkmek saját és közérdekű kötelessége. Az alaptalan íje-dezés éa romlátás azonban ártalmas önmagunkra és bün a köz ollón, amolybon négyzetes erével terjednek uz ofa-jte pánik-jolonségok.
l.egiéiib bün pedig az, amikor emborek, akik dolgokról meg nom győződtek .tovább adnak, nagyítanak, torzitjinak híreket\'éa őzzel áz ollonségnek segítőnek állandó feszültségben tartani embertársaik idegeit. Caak a hisztériára hajlamos
képzelet szülhet olyan birokot, mint a szétroncsolt kezű kanizsai kisgyerekről szólót és sok-sok ohbez hasonlét, amelyek aztán napról-uaprá más és más formában ismétlőivé, koptatják, ornyosztik uz idegoinkot, nomesak a hirlior\'dókél, hanoin az egész városét. Egy kicsit löbb fegvolemrö, a saját orrunknál továbblökintésro van szükség, meg arra, hegy ki-ki érezze a terjesztőit rémhírek\' felelősségét is. Uz u felelősség köteloz embertársainkkal
szemben és kötolez az egyelőmé* mag var érdekekkel szembún. A lol-liek \'nvugalmát nla anélkül is olég minden igyekszik kikezdeni, ha csak 11 tényekre\' nézünk is a mindonnápi életünkben, Kiég ezekkel megküzdeniük a gv3iis;;.\'bh idegzotüeknok,-Nem szabad éa a Haza ellpil való bün tehát, hu felesleges szószályár-koilásokkul és felelőtlenül szétkürtölt réihképokkob magunk is hozzásegítünk H magyar lélek-vértezot ol-lonúllóeiejéitek aláásásához. ¦
A zalai főispán a vármegyeházán már megteremtette a jobboldali pártok együttműködését
Vidéki gyárvállalat
-«** idősebb, kitűnő referenciákkal rendelkező .,
házvezetőnőt
keres, „Hunnia" jeligére.
A Zului Magyar Élet irja: Emlékezetes, hogy a minapi vármegyei törvényhatósági kisgyűlés egyhangú juvusjalol fogadott el, hogy ieliraÜlag kéri a kormányl u jobboldali pártok egyesítésével a pártegység megteremtésé re. Vitéz gróf Teleki Béla főispán, akinek alapvető gondoláin az, hogy az egész zalai társadalmat a fegyelmezett egységbe kell összevonni, tnfái*; megyei kisgy ülésen bejelenlelle, hogy még a kormányhoz iulé-v.yndö felirat letárgyalásúra június ÜÜ.-áru összenivott vármegyei reildkívflll közgyűlés előtt értekezletre hívja össze valamennyi párl törvényhatósági képviselőit, bog}\' uz egyöntetű álláspont a legteljesebb mértékben kidomborodjék. A vármegyeházán a napokban már volt ilyen értekezlet-, amelyen részt-
vetlek a különböző párlárnyu latok összes vezető szemelvei. Máris megvan az az eredmény, hogy a pártok tényezői minden hónap első héttőjén összejövetelt tartanak, amelyen megbeszélik a napirenden lévő fontos vármegyei kérdésekel, hogy azok megoldása tekintetében egységes állásfoglalás alakuljon ki. A főispánnak az a helyes álláspontja hogy\' alulról kell megkezdeni az egységes szellem kiépítéséi, hogy annak aztán mintegy megkoronázása legyen a kormány hatóságilag is mog-leremtell púrlegység. Az egységes szellem kialakításának munkájában mihamar sor kci\'üt az egyes járások érdekeit megbeszélő és pártfelfogásokat összeegyeztető közös megbeszélések megszervezésére is.
Adtál-e már, Olvasó, a bombakárosultaknak?
Minden adományt nyugtáz a Zalai Közlöny
Mindazok, akik a liónapok folya- ¦ mán, amióta a Zalai Közlöny a gyűjtést folytatja, adakozlak a bombakárosultaknak, beszédes tanúságát adták a magyar áldozatkészségnek haiok és szüKség idején. Ka azonban átnézzük az adakozók névflorát rá kel\' jönni, hogy a város lakosságának,még mindig csak kis részo nyitotta meg erszényét, hogy segítsen a légi tor ror áldozataivá vult, szerencsétlen magyar testvéreüiken. Még nom késő az adakozás, hiszen a gyűjtés kezdetit óta a bombakárosultuk száma csak omolkcdott, a nyo-
morúság, .-1 hajléktalanság, a tcljos anyagi elesettacg uz ujabb bombázások követkéz tenon csak több lott. Kérjük ismételten minden olvasónkat, hozzák meg a magyar szeretőt testvéli adóját és tenotségükhöz mérten adjanak azoknak, akik a hazáért, ertünk is, mindoitükot elveszi tol téti.
Kddigl gyujtettliiK. 33,-f7*.Ö8 I-
Draskovlca Mailun 20.— P
Uraskovioa Aiojzia ba— p
Kgy tüzérüteg 1650 JP
az Illeg nyiivi. Mv. JbW P
összesen : 33,693.58 p
Bombakár esetén a misDlt papírpénzért
A legutóbbi légitámadások után több olyan bejelentést tettek a károsultak, amelyben , a lakásukon Őrzött és a bombázás következtében tncgseinfrníisült készpénzeikért kértek kártalanítási. Illetékes helyről erre vonatkozólag azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a magánlakásokban légitámadás következtében megseriilmisüll készpénzek kártalanítására nagyon csekély lehetőség van. A kiadott rendeletek általánosságban csak egyes háztartási, illetve üzleti, irodai szükséglet céljaira feltétlenül szükséges készpénzbeli bekövet-
lakásban megsem-nem jar kártérítés
kezeli kürt engedik megállapítani, Az ezeket meghaladó mérvben mcgsemftnisüit pénzt pedig csak akkor lehel megállapítani, ha a károsült bonyolult igazolási eljárás után bizonyítja, hogy a megsemfrnisült készpénznek otthontartása indokolt volt, A veszteséget el lehet kerülni azáltal, ha a napi szükséglet meghaladó készpénzkésztelet pénzintézeteknél helyezik cl, mert a pénzintézetek még akkor is teljes mértékben felelősek az összegért, ha a pénzintézetet bombatalálat érné.
Has jegyeit él szegjegyeit
azonnal beváltja
PETŐ ÉS SAMU vaskereskedése Nagykanizsa,
Erzsébet-tár 1. — Telefon S95.
ÜZEN A HONVÉD
AranyOssy Zolién páncélos lidn. órai, június 12. kelettol az 1,. 2í)ít. táboriposta számról ezúton kéri u zalai leányokat, írjanak néki, mivel natívon kovés levoiot kap. ¦ *1
Imrei László hónvéd" jutiiús\' Ili. 1 kelettel u Ü. táboriposíu számról üzeni feleségónok, tpstvérvmak, édesanyjának, hogy jól van, no aggódjanak érte. Kéri sok levelet en a Zalai Közlönyt küldjék neki, meri nagyon várja. Csókolja mindnyájukul és egyetlen \'kis fiacskáját. *
Horváth János zászlós június H. ko lettel a II.. 608, táhoriposta számról üzeni szüleinek, ismerósoiii.\'k: N\'e aggódjanak értem, jól érzem, magamat. N;- sajnáljanak bennünk.\'t, meri mi örülünk, hogy itt lehetünk, büszkén és fáradhatatlanul álljuk a vártat a Kiírnátok .bérééin. Szívóson harcolunk mindnyájan, meri Ira nem lennénk itt"; u mi szeretteink menekülnének fáradtan, porosan, le is í i-l szemekkel, végelát hálátlan sorban, ismeretlen, sötét holnap felé, mint ez a szerencsétlen nép.
azért teljesítjük szolgálatunkat éjj \'l-nnppal. esöb.m, sárban, hogy az otlhoniévök..nvugodtnn Imjthas-sák ájoinra rojiíkét. A zúgolódók gondoljanak arra, hogy itt vannak, akik sokkal töhliot szenvednek náluk, óért ük\', zokszó nélkül, ttok sze-fum&m üdvözlőin nzüloiinot, toatvé-reiniet és minden, hazájáért az Ívesen dolgozó, bocsülotoa - magyur teslréi%mel.
Dalin község eléljáróst\'igáiiak üzi\'ii KohzIí István őrvezető a ít. 7DÜ. tá-buriposta számról június 12. kelettel, családjának ¦ hadisegélye ügvé-t»n. Az üzenetet rond^ltotési helyérő juttattuk.
Míksó István honvéd \'a II. 7Üp. táboripoáta számról június 18. keletiéi üzeni Potóíi-ut HO. szám alá családjának és ismerösoinek. Iiűgj" jól van és sokat gondol reájuk.. *
Tislér József bonvéd az b. 373. táhoriposta számról június 10. kelettel, kéri a következő üzenni közlését Tótszoiduholyro: "Szivein minden szeretőiével üdvözlöm drága feleségemet, édesapámat és anyámat és kérem, hogy aürübbon Írjanak, Bzorotottel vároni lovolükot. Üdvözletemet küldöm minden rokonomnak és ismerősömnek a niiolóbhi viszontlátásig.«
Pintér László óiTozotő a Z. 100. táboripósta számról üzeni június 7. kelettől Nagybajomba a fofoségó-nek és kicsiny fiának, Galambokni pedig szüloinoK, hogv jól van, ogést-ségos, csak több levolot vár ós mindnyájukat sokszor csókolja. Kéri bajtársai nevébon, hogy kiolvasol! uj-ságókat küldjenek, oimükro. A t«-
SZIüHÁZ
Szombaton ásta fél 7-kor Vasárnap d. u. fél 4 órakor
éa aata fél 7 órakor Hétfőn aata fél 7 órakor
1 budapesti í rivírosl Operett Sslubás graudiíziis oforcti-slkiiio I
Uldonság! Itt Mniilr 1
Szenzációs jelmeiek!
Egy boldog pesti nyár
Nagy oparatt a mlllanluml idökbci 2 róazban ét 10 képbon
I
1911 július 24
borílapot-aláirla Váradv László őrvezető és Teilor (?) Porom*.
Simon Ferenc honvéd és Baj Károly szkv. június. 10. kelettel az A "12. lábori|K>sta számról kérik Ko-
. máromy Dozaő órvezetövoí
ogyütt.
hogy indítsuk meg címükre a Zalai Közlönyt. Megtörtént..
Varga Sándor őr vezet öUz I<\\ j>p6. ¦ Bt. lánoriposláról üzeni június 2. kolottol: »A fontról szívesen lovo-lozuék zalaí leányokkal.^ *
, iNngy Gyula honvéd az 1,. R40. tá-lioriposto számról június.Iá. ítélettel maga ós bajtársai nevében ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik felkeresték lapjaikkal vagy lövőtökkel. Kérnek egypár ismerést, hogv kiolvasott újságokat sziveskei^jenek cimükro küldeni. Jól vannak és hála Isteiuiek, egészsé-resek. Szüleiket sokszor csókolják és mindenkit szoiftoltel üdvözölnek. Kérik, Írjanak sokat.
Üzenet a frontra
Oavalil Ferencnek a V. 877\'. tá-Iwripoata számra üzeni felesége: -Kedvos férjem, a Zalai Közlöny utján üzonem, hogv mi, hála Istennek, jól vagyunk, a kis Imrével együtt, Kéllek, írj a csomag felől. Kérjük a magvarok istenét, vigye gvózelomro fogy ve roi tokot, hogy Lívózteson jöhessetek haza. írj sokai, szeretettel csókol foloséged és u kis lmre.«
Halácsi Dezső:
A világ magyarságáért
Közel\' 70\'fcjezethcii és félszáz képes mellékletiéi mulatja be és tárgyalja a s/.crzö ebben a könyvben a külföldi magyarság
¦ legfontosabb sorskérdéseit\'.\' Az Író figyelme a kérdés körül mindenre kitérjed, de végső fokon egy nagy nemzeti célt tűzölI ki
. a magyarság számára. Sikra száll a\'Kültóíli Magyarok Háza mielőbbi\' felépítéséért. IC nemes cél érdekében Ilaláesy Dezső írói jövedelmének jelentős hányadát i.s relojáillolla. Az írói leltekei és eredményi felmutató cselekedeteket hirdet idegenbe szakadt véreink érdekében. Halácsy Dezső áldozatos telteket kér a nemzőitől, elsősorban ő cselekedett az általa meghirdetett tétel szerint. A haza oltárára h élvezte szellemi és anyagi javaiból mindazt, nihil módjában volt odaadni.
* Ha e könyv olvasói átérzik és megértik, nii a szerző célja a .nemzet érdekében, akkor bfzo-\\nyosan sokan síelnek\' majd áldozatos adományaikkal a Magyarok Világszövetségéhez, hogy együttes akarattal íclépilhessük a.\'Külföldi Magyarok Házát. Millió és millió magyar boldog\' ságál szerezzük meg ezzel és « erősítjük a nemzelel. Az eszmei cél elősegítésén kívül nemzetpolitikai ismereteinket gyarapít-juk, ha ezt a könyvel elolvassuk. Ennek nyomán talán, lettekkel is hozzájárulhatunk a Külföldi Magyarok Házának felépítéséhez. . \\\\
zalai közlöny
Ügyes, megbízható,
magyarul és horvátul beszélő, csomagolásban, expediálásban jártas
keresünk, azonnali belépésre, „Hunnia" jeligére. .
A zsidó múzeumi értékek kormánybiztosa Nagykanizsán
Országes szakértők sürgetik a kanizsai múzeum elhelyezésének megoldását
A nagykanizsai városi múzeum fejlődése és a legújabb események következtében várható anyag-gyarapodás szükségessé lelték a múzeumnak egy uj. megfelelő nagyságú épülci-ben való elhelyezését. A kanizsai múzeum ügye nomíesak helyi viszonylatban talált érdeklődésre, hanem az ország leghíresebb múzeumi szakértőinek sorozatos látogatásai is igazolják, hogy a jelenlegi raklársze-1*0 elhelyezés nem íeK-1 meg a jobb sorsra érdemes muzeiinvi anyagnak.
Legutóbb Halás-lMt\'i László, neves mülőrlén.\'sz és etnográfus, majd dr. í\'.sánky Dénes a (Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a zsidó közgyűjtemények és műemlékek országos kor-
mánybiztosa ts látogatást telt Nagykanizsán. Mindkelten megelégedésüket fejezték ki az értékes anyag felelt, csupán a hely-kérdés sürgős megoldására hívták fel a muzéum vezetőségét.
Csütörtökön a M. Kir. Hadimúzeum kiküldőit főtisztviselője, vitéz Turányi Géza alezredes időzött hosszasan a nagykanizsai városi uitizcnmbnn, ahol n gazdag hadhnuzeumi cmlékanyagot tekintette meg (Irujber József piarista tanár, városi muzcttniör társaságában. Az összes szakérlök egyöntetű véleménye: a városi tnuzcüfmi ériékes anvagál, arra méltó helyen kell elhelyezni, hogy a kanizsai múzeum valóban a nagyközönség kulturérdekcit\' szolgálhassa.
Zalában árvíz pusztít, Somogyban jégverés
Zalaegerszegi jelentés szerint a minapi esőzések kövelkczté-bi\'ii a Zala folyó vízállása minden felé erősen emelkedett, az alacsonyabb fekvésű helyeket pedig, medréből kilépve, ot is önlöftc. Különösén Stllohtvár környékén erős az áradás, ahol nemesek a réteket öntöltő el\' a viz,.hanem átésapoll u közulon ís. A már iTszbcu lekaszáll széna veszendőbe meni. Zalaszenl-ivánnál a víz behnlnlt í) . Csár goly-malom raktárába i.s, ahol a gabonakészleiben kisebb kár
Több helyen a
Zalaegerszegről jelentik: Az esők minll szinte kétszeresre növekedeti mennyiségből] rohan a Mura vize. Néhány helyeit ki-önlöll és ellepte az alacsonyan fekvő reléket. A veszélyeztetett helyek lakossága hatósági irá-
esett. Gondoskodás történt a közigazgatás részérőt, hogy a nagyobb károknak elejéi vegyék akár a közerőnek kirendelésével
Somogyban, mint Kaposvárról jelcnlik, a hét folyamait, vasárnap óta, több ízben és több községből jelenteitek kisebb-nagyobb jcgkároknl. Somogy rajsz, Nikla, S/.ükedenes, Balé határában különösen .sokat szenvedőit az érésben lévő lermés, gyümölcsösök és szőlők a jégveréstől.
Mura is kiöntött
nyílás mellett a legmesszebbmenő óvalossággál védekezik az esetleges nagyobbarányu áradás veszélye, ellen. A folyó partjához közel fekvő házak lakói összecsomagolták, a községek lakói éjjel-nappal \'figyelő szolgálatot tartanak. •
ánilbolsevlsta-gyfilés Nagykanizsán
A Keleti Arovonal Bajtársi Szövetségének megmozdulása
A szépen izmosodó \' Keleti Arcvonal Bajtársi Szövefség nagykanizsai szervezete mindjobban és erőteljesebben részi kér a nemzeti inunkéból, Tegnap vitéz Tnsnády Ferenc a I.ováfikercszttel kilüuletclt nagykanizsai hős, a szervezel vezetőjének elnöklete alatt anlibolsc-vista-gyülésl tartottak, a baíbír,-sak élénk részvétele melleit. Először a Hiszekegyet mondták el, majd egy percnyi felállással némán liszlelegtek az eleseti hősök emlékének. Vitéz Tasnády
Ferenc elnöki megnyitójában rámutalott a bolscvizutus elleni bábom harmadik évfordulójára, mely minden magyart egy egységes laborba szólít és fegyverre liiv minden nemzeti érzh-lctü magyart, mert létünkről vagy nemlétünkről van szó és azért rendíthetetlen mngyarhü-séffre ós vártaállásra hívta fel a bajtársakat.
Leiióczky András főmérnök lelkes beszédében kitért az orosz harctéren szerzett tapasztalataira, a vörös pokol minden
Fo-ut 14* sz. alatti üzletünket a nyári hónapokban szombat kivételével, reggel 8-tól d.«. 4-igegyfolytában tartjuk nyitva. Szombaton d. u. bórakor zárunk.
TARJM-PÁLCSICS.
borzalmát vonultatta fel megrázó színekkel hallgatósága előtt. Mit láttak a magyar W tonák.ahol végfg vonultak orosz földön ? Felperzselt tomplomokat, meggyilkolt papokat, lemészárolt középosztályt, rabszolgasorban tartott földműveseket és munkásokat, éhező falvakat és pusztuló országrészeket. Beszélt a gabonagazdng ukrán földről, ahol a nép éhenpusztult »a szociális jólét * dicsőségére. Vázolta azt a szomorú sorsot, ami a középosztályi csuk ugy érte. mint n munkást, akiből fegyverkezési gép és rabszolga lett, kitéve a \'politmkok és \'bizalmiak\'*, kényekedvének, fis u háttérben, mint értelmi szerző, vezető, parancsnok, mindenütt a zsidó. Ez a bolsevisták paradicsoma\' és a bolsevisták meg vtmnak árról győződve, hogy paradicsomban élnek és n mi rendszerünk a "borzalom\' . Annvira fv-inatizálták a zsidó vezetők, hogy az uj nevelés, n fiatalok,Tleni is tudnak mást elképzelni, mint amit a v<)rös megbízott nekik hirdet. Ls ozt a pokoli rendszeri, ezt a pusztítást akarják mindenüvé belevinni, .faj nekünk, ha a vörös uralom\' utat találna mifelénk. Itt" minden magyarnak össze kéli \' fognia, cpvoiiiberként talpra állania és küzdeni utolsó lehellcléig a vörös pokol, a zsidó nihil : a bolsevizmus ellen, fis ezt teszi minden erejével a Köteti Arcvonal Bajtársi -Szövetség minden tagja, akikre a liazn mindenkor számíthat. "*-*
A hatalmas, lé!ckl>emarkoló beszéd nagy hatást váltott ki.
Vitéz Tnsnády inditványára nioleghiíVigu üdvözlő sürgönvt küldtek az országos vezérnek, vitéz Imredy Béla miniszternek.
A líugvoSi szépen. sikerült hn- *• znfias gvülés a magyar nemzeti, imádsággal ért véget.
A Keleti Arcvonni nemcsak uj szint, hanem uj lelkesedést és lendületet is vitt be a nagykanizsai uemzcli társadalomba.
Mi van a hivatalos lapban?
A líiidapoeti Közlnnv nénfeki, 1-40. száma rendeletet közöl: , zsidó külföldi polcárok mozően-z-dnsácri íneatlanainnk fohurvolcléról,
a hadisegélyezősi rendelőt kiegészítéséről,
zsidók orvosi gyakorlata és kamarai tatrságáről,
a. fotrvasztók ]x>trólr>um-nda<rjáról,
az állati erővel Ifirfénó fuvarozásra vonntkozó rendol kezesek nió,-doáháaárél,
a^beszpl\'ráhatásra azánt szarvasmarha ós juh forgjdmának, lovágá-giwimak sznhálvozáséról,
sertés és zsirndék boázolgáitatásáról és forgalmáról,
a sóhivatalok átszervezéséről.
A Zalai KSzWny nyári zseb-menetrendié a nupnbhan megjelenik. Terjedehne a régi, az éra még mindig filléréé teezl Minden házban nélkülözhetetlen
„KAWECO"
töltőtoll kapható ™ Schless Gyula
könyvkoreakodötiól Horthy Ukloi-st 8. Telelőn 121.
ZALAI KÖZLÖNY
1944. június 24
A BIOSZ tájékoztatója a háborús haláleset! kookázati pótdíjra nézve
Régebben a biztosító vállalatok a háborii kockázatát rendszerint vagy egyáltalában nom, vagy ewik magas jxitílij ollonébon foglalták bolo az életbiztosításba ós a felekre biaták, bog)\' kívánják-o a bistoaitásnak ózon kockázatra való kitorjoaztÓaét,-Vágy som. A biztosító és oiatpaitoit vonatkozó kölcsönös- megogyozóHo helytálló volt mindaddig, anüg csnk a harctéri szolgálat jelentette az om-borí élet báhonis fokozott voszőlyoz-totését. Ahogy nótt azonban a légi-hálioru jolontóségo, akként torjodt a front mögött is az életveszély. A kérdés ugy válik országos jelentőségűvé, ha figyotombo vesszük azt, hogy nz lOlt 11118-as világháborút követé két évtizedbon a halál-eseti biztosítást a kisemberek százezrei vették ígőnyl>o résfcjnt közvot-lenül, részint e célra alapított ogye-BÜlotök utján. Az élotlnz tusit ásón n a hadikozkázat tehát már nem csupán ogy-ogy katonai szolgálatot tel-íosító családapának kéjH\'zto magánügyét. Érthető volt tehát, hogv a kormány a 2800/10.41. és a 4580/ 1042. M. M. sz. rendelőtökben már •teötotozlo a biztosító vállalatokat, hogy a háborús események által iKikövotkozotl halálosotokbon az életbiztosítási összogot megfizessék akár van erre külön mogálls[>odásuk, akár niiirson. Azonban a bálioru kockázatát a mathomntika a díjtötelek megállapításában természoUszorüleií annak időjén nem vehette figyolomlxi és így a biztosító vállalatok által kötolozŐon vállalni réndólt kockázat miatt netán előálló hiányok fodozé-séról íh gontloskodni kellett, Kzt a kormány rendeletek a közösségi gondolat gyakorlati ér vényes ilésíjvul oldották inog ugy, hogy az esetben, hu a háliorus elhalálozásokból kifo-Ivólag (hősihalott, légitámudáa áldozata, sth.\'t cgy-ogy biztosító válla-\' tat halálozási Hiánya meghaladná a vállalat utolsó ö évi halálozási átUi-gát, akkor a többletet a pénzügyminiszter kozolésélsm álló. élotnoiüvott »IIáhonis többíothalandósági aluiw téríti meg az illető vállalatnak. Mindazok ]wdig, akiknek halálesetbon kifizetendő életbiztosításuk van — akár katonák, akár nem - -, k<V toloaok ebk- az alapbit a biztosított tőke évi 6 százalékát, vagyis minden 1000 [tengő biztosítási összog után évonto 6 pongót halálesotí kockázati pótdíj fejében negyedévi részletekben bofízotní. Knnók a pótdíjnak a beszedéséről az a biztosító vállalat köteles gondoskodni, amolvnéi az életbiztosítás köttetett. A folyó évi ¦11.614 szánni pénzügyminiszteri rendolot a pótdíj Wszedosénok időpontját 1844 július hó l-ében, a befizetési időpontokat ik\'dig július, október, január és április I -ébon állapította meg.
Kzok szerint a biztosító vállalatok folyó évi július hé olsojótöl kozdódő-log kötelesek a íí százalékos háborús kockázati pótdijat beszedni. Jogukban áll azonban a pótdíjat feleiknek hitelezhetni is. (Orra való utalással a vállalatok a dijmentessé vált, valamint az u. n. népbiztasitásókban a pótdíjakat hitelezik feleiknok és csak a kifizotésro kerülő biztosítási összegből vonják le kamatokkal együtt. Mindazok tollát .akiknek díjmentessé vált, vagy olyan kis ósz-szegról szóló, rondszorint tomotko-zéái segély jollegü halálosét! életbiztosításuk van, amelynek havi dija rendszerint csak pár pongŐ, a biztosító intézetek kifojozolt felszólítása nélkül no is kíséreljék meg a háborús kockázati pótdíj mogfizo-tésél, mert enzol csak rengeteg munkát okoznak airogyébkónt ia munkatorlódással küzködő vállalatoknak. A nagyobb életbiztosítások után it vállalatok a pótdíjat készpénzben Uiszédik és ennek lioszodési módját minden vállalat Ügyrendje és tnun- I
kavíszonyui szerint önmaga állapítja meg.
Polkcrotnok- mindazok, akiknek életbiztosításuk von, Bzivoskodionok nindniiben alkalmazkodni hizfesitó ullalatuk által kiküldondő tájékoz-
tatéhowés ezzel a fegyelmezett magatartással hozzájárulni ahhoz, hogy a háborús kockázati pótdijnk beszedésében a vállalatokra háramló nagy munka körül zavar és fölösleges munka no. álljon elő. \',.(•)
67 nyári gyermekotthon nyílik meg Zalában
Két napos oktatásra hívták be a gondozónőket
Zalaegerszeg, június 21 Belügyminiszteri rendelet értelmében, ahol. legalább 100 qvodáköteles gyermek van és pvdda nincsen,\' olt mindenütt nyári gyermekotthonokat kell létesíteni. A rendeld végrehuj-tásáramnnkaközösségbe léplek a női egyesületek. Az otthonokat vezető* óvónők, tanítónők\', mások külön kiképzést kapnak. Zalában (17 ilyen otthon nyílik meg. közülük 1 l-ben a gyermekek teljes étkeztetési is kapnak, a többiben tízórait és ozsonnát (lejét és kenyeret). Zalában mintegy 80 gondozónőre van szükség. Kzok részére nyiUmeg
Zalaegerszegen egy kétnapos értekezlet, Megnyitóul dr. Takács László főorvos méltatta a kormány szociális intézkedését, majd dr. Somogyi Ferenc egyetemi m. tanár, országos szociális felügyelő mondoltbeszcdet, ^ismertette a gondozónők szükséges magatartásának követelményeit. Rúzsra, púderre, cigarettára semmi szükség, "mondta, Ellenben a gondozónőnek jö példái kell mulatnia minden téren a falu számára. Majd megkezdődlek az előadások a gondozónők számára a különböző szükséges ismcretágakból.
Ellenséges gyujtogatástól őrzik a termést a leventék
Figyelik ós megakadályozzák a repülőgépekről végzett gyujtogatast, az ellenséges ejtőernyősök ós partizánok rombelását
.1 Levente Hírközpont jelenti: A lábon álló. beérő és rövidesen a már learatott termést az ollenség előreláthatólag igyekezni fog elpusztítani. A repülőgépekről ledobott gyűjtőeszközökkel, vagy ejtőernyősök, esetleg partizánok segítségével végzett rombolás megakadályozására a hol űiíy minisztérium országos elhárító ¦ szervezetet állított fel. Ennek a szervezetnek a munkájába a honvédelmi miniszter rendelete értelmében belekapcsolódott a leventéin tézniény, amely uz ország legkisebb falujába,\' tanyájára is elérő szervezetét, a íeventcifjuság milliós tömegéit erre a szolgálatra rendelkezésre bocsátotta.
Leventék látják cl a figyelő és jelentő szolgálatot. Elsösoor-ban azokat a leventékét\'veszik igénybe, akik a mezőgazdaságban nincsenek elfoglalva : diákokat, iparos- és kereskedő tanoncokat rendelnek ki tüz-figyelő szolgálatra. Ezek a figyelők kijelölt helyükről végíg-tekintik a határt, a keletkező lüzeket azonnal jelentik és n megszervezett riadó segitsógévol a tűzoltók és leventék azonnal közbelépnek. Ellenséges repülőgépek elhaladása esetén különösen1 ügyelnek, mert az átha-
ladó ztivurógépek könnyen dob-halnak kí gyújt ócszközökett foszforos tárgyakat amelyek a napsütésben, de mái\' kisclib melegre 15 fokon is follol)-. bánnak és tüzet okoznak.
A lüzfigyclök arra is rigvel-nek, hogy nem jár-e a közelükben gyanús idegen egyén. Ezekéi igazoltatják és szükség esetén bekísérik elöljáróságra. A lüzfigyclök mellé jeleulőszol-gálalos leven léket is beosztanak^ akik szükség esetén lovon vagy kerékpáron értesítik a készenlétben álló tűzoltó és levenlo osztagokat.
A figyelés éjjel-nappal megszakítás nélkül tart őszig. :i lérmés leljüs betakarításáig. A levciileifjnság átérzi, hogy a lermésvédelcm honvédelem.1 és éberségével, ha kell komoly munka jávai megakadályozza, hogy az ellenséges pus/.lilások kárt lehessenek az ország élol-íniszerkés/.lelébcn. (LHK)
Niptár. Juniii\'-. 24. Szombat. Rrtm. hat. Ker. János s/. - Protestáns Win. — Június 25, Vasárnap. Róm. kat. Vilmos hv. -Protestáns Vilmos.
A GŐZFÜRDŐ nvitva ran reggel .í órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész uap nóknok.t Tolefon: 580.
Juníus hó
23- 26-ig
NEP MOZGÓ
Péntektőlhétfőig
Nagy esemény I Tarka műsor t SZERELMES SZIVEK
Ragyogó szereposztás : Jávor Pál, Mztlassy László, v. BenkŐ Gyula, Boráy Bella, * Szellay Alice és Egry Klára
Világhíradó KlÖadd&ok kezdete: f4, j}6 éa $8 Órakor.
KISKANIZSAI ÉLET
Rövid hirek
Vasárnap vendégszcreplők leszünk a kiskanizsai Polgári Olvasókörben, ahol a bombakárosullak javára rendeznek vidám műsoros estet. A nagykanizsai férfieserkészcsnpat már több idkalommnl bebizonyította, hogy tehetséges mökcdvelö-gárda és jó műsorával sokrtfelle-\' mcs estet szerzett közönségének! Kiskanizsa közönsége szere let lel várja a nemes cél érdekében törekvő együttest.
* .
Szomorú hírt kapott a kiskanizsai plébánia hivatal a minap : IToll János kiskanizsai. Templom-tér 1. sz. alatt lakó Őrvezető, hazáiéért vitézül hurcolva eleseit.\' Fiatal bajtársunk emlékéi az örök bősöknek kijáró megemlékezéssel őrizzük, *
Három csoportban küzdenek a kiskanizsai úgynevezett Ferences Kupáért a sáska labdarúgócsapatok. Az első csoportban a Hajná FC, a másodikban a Rác-kerlváros, a harmadikban a Bömhéezkurt FO szerepel, (ívékényesi labdarugók látogal-nak el Kísknmzsára június 2!)-én barátságos mérkőzésre. *
Adományok a hősi halottak, hadba vonullak .szegéuysursu hozzátartozóiért: Jáger Sándor 110 pengő, dr. Hcrjavecz Sán-der, Zicglcr György 100—lufi pyilgö, (JcVcnesér Fái ő0 piíiigö, :varga György Klsrác-U H- é"s Kálcsics ".lózs\'ef Szent Flörián-lér 21. sz. 20 -20 pengő.
SPORTÉLET
Badacsonytomaj) levente csapattal játszik első kerületek közli mérkőzésen a kanizsai leventeválogatott
Vasárnap máris megkezdődik az országos lcvenlebajnokságérl Folyó küzdelem, melynek során kerülcli bajnok csapatunk, a nagykanizsai levente labdarugó válogatott, Badacsonytomajban jálszik az oltani levéntoesupnl ellen. Kemény és érdekes mérkőzésnek ígérkezik az első döntő mérkőzés, hiszen a tomajiak a-tapolcavidéki kerülői bajnokai és kilünö játékerőt képviselnek. Mellettük szól még a hazai pálya előnye is. Nagykanizsa csapata azonban mindent elkövet, hogy legalább az egyik pontot merszeítezze, hiszen ez u továbbjutást is jelenti egyullal. Szol-iár József edző és kapitány a fontos \'mérkőzésre egy keretet jelöli ki, amely képviseli a kanizsai szilieket, fírzésünk szerint Szobocsáuy — Perkó, Muj-zer . Sárecz, Polai, Fekete Horváth, Fcntös, Kránilz, Töpp-fel. Táncos összeállításban ját szik Badacsonytomajban.
2MNTE ll.-KRAC II. 4:0
A ZMNTE második csapnia kilünö játékkal valósággal\' lehengerelte a KRAC utánpöllásjít bajnoki mérkőzésen, fjóllövö: Pörge (2), Németh, Deák. Jó; Kovács 1., Talpai, Miilei, Bácz.
19-H. juiiÍH.s 21
HÍREK
— (Kitüntetés)
Zalai Ferenc, » Zalai Közlönv moiudavállalatának fiatul, doiék iiu\'iwücaöjü** alci a .tavaly tóti voro-nu-ütvi áttörésnél oltüiit* tucat kapta mag ni; első osztályú tüzkoreszlot a kurdokkal.*
Jr (Orvoái hir)
Dr, Halász János orvos, kp, főorvos, Nagykanizsán Csongory-itt. 2. I. cm. orvosi rendelőt nyitott*. Hon-delósí kló délelőtt 7 H-ig (-s dél-iitán 3—7-ig. , (:)
— (Halálozások)
llirliuider Gyula nyűg. MAV s.
liszt Nagykanizsán elhalt, \'temetése folyó hó 26-én, vasárnap délután fél 4 órakor lesz a lunielo imloilas-liázábél. (;)
A osáklornyni régi magvat súgnak egy hűséges ónállóin dőlt ki az élők sorából. Meghalt 7*2 éves korában Mayeresák Béla koresketló, hosszas betegeskedés után. Halálával érzékeny veszteség érte a muraközi magyarságot.
— (Homokkomárom és Göcsej) ,
Bérmálás! tudosilásiiiikbaii félreérthető módon volt bonne: llomok-komárom Göcsej egyetlen búcsújáró lielyo!\'. Ez a kitétel nem azt akarta jelenteni, hogy Qücaojbon »fekszik, hinz a földrajzi Göcsej a Válieka fogótól a Kerka folyóig terjed, hanem azt akarta kifejezni, hogy Göcsej népe leginkább lloniokkomá-roinba jár bltcsura, Ide szoktar már az őseik jönni és az utódok is ezt teszik. Tehát llomokkomáiom nem jjöi\'sojí bucsujáróholy, hanem ÜÖCftOJ hivői által látogatott kegyhely.
— (Felosztlatott egyesületek)
A belügyntinlszter feloszlatta a Nagykanizsai Izr. Óvoda Kgyesülo-tet,\' a Nagykanizsai Kaszinót, a \\ agy kanizsai Chovra Kailisa Izr. Szontogyletot, a Nagykanizsai lzr. Jótékony Nőegyletét, a Zalnrgor-.szegi Kaszinót, a Zalaegerszegi Uhovra liadisa Szontogylotot, n Zu-i laegerszogi Muszkil ol Dal U-leg-segelyzó lígyesülolot, a Zalaegerszegi Szogény Gyennekoket Felru-liázó Chanuka Egyesületet, a Zalaegerszegi Izr. Noogylotot, a Zalaegerszegi lzr. Jótékony Loányogy-lotot, a Sümegi lzr. Jótékony No-cgylotot, a Sümegi Chovra KilUisa íizontogylotot, a Zalalövói t\'hovia Kadisa Hzontegylolot.
— (Uj postaügynöksógek)
Zalában két uj postaügynökség nyílik mog július 1-én. Az egyik a jíacsai járásban, Xemesiádó községien, a másik a lenti járásban, Koikanémotfalulmn.
— (Egy csomag ékszer)
érkozett a zalaegerszegi pénzügy-igazgatóságra. A csomagol Kőszegen adták fel, tartalmául könyvet jok-z-tek, a föladó neve nöntlétozo név volt. A csomagban könyv helyett arany pudordobozt, 8í! inílliiínssal díszített arany karkötőt, l"> darab különálló I hrilliánskövet