Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.22 MB
2009-08-28 16:41:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
685
10353
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1944 198-222. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Fetató:
(Ho: :
Henífokoíat:--- 84vtvt,, 198. st. Nagykanizsa, 1944. szeptember I. péntek ára 20 fillér.
Tibori posla:_. «as»»»aas»^s«as«s»»Bsa«s»sss»»ssss»sss»Ba«aBaaa«»^^
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Bzorkesztfleég éa kiadóhivatal: Fő-ut 6. bhAeq. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^w^^—
Kzvrkc-Hy.töfióRl &> khidehlvuíall telefon 78. sx. lolclns ^/ciiíe^yírt • Rsrharllt I nliu ElöHzetéa! ára: egy hónapra B pengő 20 tlller,
"^Megjelenik minden hétktoap délután. reieiOS SZertóSZtö. Barharlta LaJCW negyedévre IS pengj.
Nagy átcsoportosításokat halt végre a sioviet hadvezetőség a délkeleti térségben
A Kárpátok hágóinál nyugalom volt. osak az ojtozi-szorosnál és a Székelyföld keleti csúcsán vertek vissza magyar és német ősapátok erős támadásokat A franciaországi harctéren tervszerűen folytatják a németek, hadműveleteiket
Gőbhols dr, birodalmi minisztor a Ha? Iteich című hotilapban cikkot irt »A Birodalom Bzilárdsága« cim-niol. A oikkbou a miniszter megállapítja, hogy az ellenség mindent elkövet, hogy még ebben az évbon ki-hóni/azerilsc (t háborn cldönté->> tét. Minthogy a?, ellenfélnek technikai fólónyo nem olyan gyorsan halad előre, a nómot nópnok egész erejét boto kell votnio a habomba, hogy iijból folnyomuljon, ami nomsokára kedvozőbb hadiholyzotet oredmónvoz. Ivhboz hozzásogitotto a nőmot népot
a hnrebavotott uj fogyvorok óh a nép háborús orkölcsc. Bo koll látni, hja cikkél>on a miniszter, hogy obl>:-n aháboruban népünk Borsáért küzdünk. Nom vonható kétségbo, hogy
a győzelem nem tcrülchiycresé-Sj/eri folyik és •nem terÜfcHcken múlik. A mi végső győzelmünk nem a:on múlik, hogy hol harcolunk, hanem azon, hogy hogyan én miképpen harcolunk.
Végül íb győzni fogunk, inort népünk mindenre o! van szánva, — irja cíkko bofojozá részében Oöb-bels minisztor.
Gyors iramban bolsevizálják Remánlát Plo(.\'jtlbun a nómotök mikfto* ellenállást fejtenek kl
(Interinf) Románia ml\'gszál-lása és bofsevizálása gyorsan halad előre. Rnms Mjstrieáig jutottuk a szovjet csapatok, melyeket nyomon követ a szovjet közigazgatás. A romín katonákat leszerelik és Oroszországba szállítják, BuzüU térségében heves harcokra került sor. A bolsevistáknak sikerült Plöesli előterébe jutni és a város külsíí kerületeibe behatolni. A német csapatok makacsul ellenállnak. Súlyos harcokra kenir sor Dob-
rudzsában, ahol a szovjet ujabb és ujabb erőket vet harcba Bii-zau térségében. Sikereket nem értek cl. A harcok az éjszakai órákban á tmenetilcg lanyhultak, hogy tegnap újra fellángoljanak. A rohamkötclékck élére főleg román csapatokat oszlottak be. Az Ojtozi-szorosnál és a Székelyföld keleti Ksu-esán súlyos harcokra került sor, a támadásokat a mlagynr és német cspatok credmj ínyesen, visz-szaverték. A Kárpátok többi szorosainál nyugalom volt.
A déli Kárpátok megkerülésével tervezik a bolsevisták
nagy támadásukat Varsótól északkeletre tovább tart a németek szívós ellenállása
Berlinből az Interinf jelenti : a-, olcsó sikerek, amelyek Romániát a keleti hadszíntér legdélibb szakaszán a bolsevisták Kezére juttatták, a szovjet hadvezetőséget arra indították, hogy íW egész arcvonalát átcsoportosítsa. Szovjet részről mozgékony, nagy crejü harci csoportokat vonnak össze, hogy azokat Romániában, összcsitsék Kétségtelenül arra kell számítani, hogy f Romániában gyülekező szovjet erők a déli Kárpátok megkerülésével, Szerbia és a magyar
A németek 24 órán belül rendet teremtenek Szlovákiában
A szlovák hadard egyes részel Is obadakoztak a felkelőkhöz
ket figyel eirórfte\' kisérik, — jelenti az Interinf — azonban
déli térség felől tervezik megindítani nagy támadásukat.
A keleti arcvonal-középső szakaszán a bolsevisták folytatták Varsótól északkeletre az előző napokban megkezdett támhdá-suknt páncélosaik felfrissítés? után, erős tüzérségi támogatással A német csapatok lenkületes és szívós ellenállással visszavetették őket. Egyedül Rodinia térségében sikerült hatszoros roham után a helységet megtartani.
nak az eseményeket drámai színben feltüntetni. Szlovákiában szovjet ügynöködnek sike-
rült felkelést szítaniuk és a felkelő partizánok mozgásúdhoz a szlovák hadsereg tagjai is csatlakoztak. A birodalmi kormány Tiso kormányéi nők kérésére katonai erőkkel azonnal bevonult Szlovákiába, hogy a komkníu-nista felkelést csirájában elfojtsa és a rendet a háborús arcvonal ezen fontos mögöttes területén \'biztosítsa. Berlinben meg vannak, győződve arról, hogy 24 órán belül sikerül Szlovákiában a rendet és nyugalmat helyreállítani. (NTI)
Berlin nem tekinti befejezett ténynek a bolgár fegyverszünet létrejöttét
Ujabb szovfet-manöver, hogy Moszkvának szabad kezet biztosítsanak Délkeleteurópában
Berlinből jelentik: Illetékes német politikai körök véleménye- fizorint az a körülmény, hogy a bolgár kormány megbízottja Ankarába utazott, hogy átvegvo a szövetségesek föltételeit, molyok alapján a özÖvot-Bógosok hajlandók mogaziintotm Bulgáriával az ellenségeskedést, még nom jolont befojozett tényoket. A nénjét főváros politikai köréiben nom hisznek abban, hogy a bolgár mogbizott teljhatalmú megbízással rondolkozno a foltétolok elfogadására, A borlini körök inkább "hajlandók arra a fölfogásra, nogy u szovjet részről omtasitott Bomlogosségi nyf-(litkozat igen éles \'támadás a bolgár
kormány ellen, ami azért ia elsőrangú politikai jelentőségű, mert Moszkva még mindig rondoa diplomáciai viszonyt tart fonn Bulgáriával. A szovjot hírügynökségnek Bul-t gáría ellon intézeti tániildása azt Vmutatja, hogy a Szovjet szabad kezet akar magának biztosítani a déjkolot-ourópai kórdésokbon éa súlyosan csalódna, aki angol, vagy amerikai támogatásra számítana. A holgárkor-mány nyilatkozatát nom értjük félre,
— állapítják mog a német, körök,
— hanem azt a bolgár kormány fegyverszüneti tárgyalása nyitányának koll tokinteni.
Megindult a nagy támadás az.adriai szakaszon
Pisától keletre visszavertek az ellenség kísérleteit, hogy Átkeljen az Arno folyón
Az olaszországi hadszíntérről jo-lonti a Nemzetközi Tájékoztató Iroda, hogy a 8. amerikai hadsoreg az adriai parti szakaszon megkezdte várt nagy támadását. A támadás amorikai éa kanadai csapatok hovos tüzérségi tüze után, igen sók páncélos és gépesített ogyaéggol indult meg és a partvidéken folyik. A\'\'né-, mot csapatokra nohozedő nyomás következtében Pesó városát kiürítettük, do ennek ellenére\'sem tu-
dott az olionség jolontŐBab.b orod-ménvt elérni.
Pironzénél az ollenség vatóizinü-log ujabb orŐBitésokot vár, mott csu-|>án \' roham járőr tevékenységre szorítkozott. A vállalkozások kivétel nói kül kudarcba fulladtak. Pisától keletre a német csapatok megakadályozták az angolszász csapatok át-kolését az Arnon és visszaűzték az ellenséget.
Leverték. a németek a lyoni felkelést és szilárdan fart/ák a várost Velence-ért erős küzdelem van folyamatban
Berlini politikai körök a keleti arcvonal"mögött Jelentkező politikai és katonai fejleménye-
anélkül, hogy hajlandók volná-
A délfrauciaországi német csapatok gyors mozdulatai következtében az élen lévő nagyobb ellenséges kötelékek elérték Lyon városát. Magában a városban a német helyőrség kötelékei leverték a felkelést és a város minden pontját szilárdan a kezükben tartják. A Rhone keleti partján továbbra is folyik Valenoe-ért az erős küzdeleia. Kanadai páncélosok megkísérel^ ték, a német mozdulatok megakadályozását és az Iser völgyéből a Rhone völgyébe akar-
tak nyomulni. Ez a szándékuk megtört a néjnvet kötelékek elhárításán. A német-francia hatáfc vidéki részein az angolszászok n^gy veszteségeik és kudarcaik után tartózkodtak a hadmüveletektől. Nyilvánvalóan erősítést és utánpótlást várnak különösen löszeiben és fegyverben. Az eddig észlelt mozdulatokból arra lehet következtetni, hogy a né* mel határerődök; elleni Támadásnál a francia felkelőket akarják felhasználni, hogy az amerikai erőket megkíméljék. (NTI);
zalai közlöny
Egy és más
a köszöntésről
Ugy vagyok velő, kedves olraaém, liogv\'nom* szivoaen nyúltam ehhez n témához, hogy most veled, illotvo olfltw oitÓí szót Wyok. Do valahogyan kezembe korúit a fonala és most mégis estik km füzögotom azokat a kis szógyőngyökot, amclyo-kon koresztül (egy kis jóakarattal) megláthassad az ón igaz jószándó-komat ia,
A mai világban ugyan nem illik kritikus szomniöl nézni élőket, amikor naponta ezerszám ássák a föld alá azokat, akik még notn akartak meghalni. Azonban bo koll lásd, kedvoa olvasóm, hogv egyszer már mégis csak szóvá koll tegyem olőt-(~y tod, hogy mogHzivleld. llár nom hiszem, hogy mindonboh ogy vóle~ m\'ényen Icazól velem, do hát arra is koll,\' liogv gondolj: Tó som viigy mindig olyan »nyájaa«, mint min-lyennek rondszorint titulálunk... *
Az emborök egymásközti viazo-nyában kozdettól fogva kiíojlődött ogy olyan érintkezési forma, onioly távolodás, vagy közeledés osotón mindkét fúl izzóról kiváltott egy bizonyos üdvözlési formát. Társadalmi íétogok között, amelyeknek nívója egyszintű, lehot-o szebb valami, mint az udvarias én a nók részéről ogy kia kedvességgel ia füszorozott üdvözlés\'/ Hiszen vannak oinboruk, akiknok egy-egy ilyen bájos női mosoly ogy ogeaz világot jelent. Vagy podig amikor az utcán egymás mollott ollialadó omborok egymásnak kalapot cmoluok s amellett ogy kia fő-najtáaaul, esetleg — egyéniség szo-rint — ogy kia mosollyal ia kiuért üdvözléssel köszöntik egymást?
.Még azok kőzött ia, akik nom ogy társadalmi szinton mozognak, loliot az üdvözlési forma Őszinte óh közvot-lon. Ua például a migyaágosurnak ufóidig omolt kalappal" kivan jonar pot a favágója, erre az alázatosnak moüílott köszöntésre, a nagjságoaur-nok ia lobot ogy koflokópnon megromolt kalappal olyan köazöntéat vi-bzoiizó fornpijii ,umí a favágó olótt a nagyBágoaur értőkét csak allandó-aitani fogja.
Ehelyett azonban a favágók ós hasonló szogényomborok csak egy ioghügyről odavetett jónapotot kapnak anélkül, hogy viszonzásul kalttp-emolést ia kapnának.
Pedig, mennyire közömbös kell legyen ogy jól mivolt embernél az oliogadáa mikéntje szempontjából az, Hogy ki köszönti.
az omborok nagyon sokféleképpen tudják egymást üdvözölni; Vannak, akik sohasem nyúlnak a kalapjukhoz, ouioljo bár a löldig ia valaki olóttük a kalapját, sót olyik még a fiatalabb nőknek som omol kalapot. Vonnak, akik ogy ujjal érintik mog főjükön a aüvogot, akik csak éppen meglógják a kalapjuk karimáját, akik megbillentik, akik ogy contiro tol ia omolik és Így továbo.
Aztán figyeld mog, nyájas ofva-sóirt, hogy vannak olyanok ía. akik, na az ókot köszöntő nom a iojón, hanem a kezében viszi \'(különösen n/úrviz időjén) a kalapját éa csak szóvar vagy megíiajlaösai üdvözli ót, akkor ogy nagy világért nom omoinö meg a kalapját, lott légyon az egyébként szokása. Valahogyan megalázónak, vagy mi a patvarnak tartja, hogy akkor omoljon a másiknak kalapot, amikor az éppen nom emelhetett neki ia kalapot...
Vannak, akik, ha az utcán társaságukkal állnak, vagy momiok, a náluk kisebb rangúak köszöntését nom veszik figyelembe. Hyon találkozásoknál markírozzák az eimorült beszélgetést. Vannak, \' akik ezt a volük uaráti viszonyban álló kisebb rangúak köszöntésével azomben is gyafioroliák, ha az utcán V»maga-sabbrcndü« társaságban vannak.
Vannak, akik képesek az utca túlsó oldalára átvágni, vagy hirtolan pgy, kii akut fcüzúLoaobb szemlélésébe
merülni, csakhogy no kolljan a íe-lójo közolitÓnok " köazömiio, holott j koránál fogva kötelessége volna, ha ; ogy parányi jélnoveltség még maradt benne. 1
Nom tagadom a rang jogát. Mert nem akarom. Jól növelt ember azonban sohasem az után igazodik, amit f a rangja, hanom amit a júlnovoltsége ¦ és az érzései diktálnak. ¦ \'
Az ogymást kikerülésnek sokszor abban keresendő az oka. hogy a különösön az egy alkalmazásban szolgálatot toliositők között adódnak fiatalok; akik kéaőbb »fejéro nŐnok« a mesterüknek, amikor ia már magasabb rangban, megfolodkeznok árról, hogy zöld fülüket a kisobb rangú érJelto azóp pirosra. ..
Mert vájjon mi tórténno, ha egy
Szeptember 11-én kezdődik és két hónapig tart Nagykanizsán a zár alá vett zsidó-üzletek leltárszása
Tegnap délelőtt értekezlet volt Zalaegerszegiül a vármegyeházán vitéz gróf Teleki Béla ióiü-páu elnöklete alutl. Az értekezleten Nagykanizsa részéről vitéz dr. Sjjnoníay Lajos polgnnülcs-ter, clr. Ballá István főjegyző és n nagykanizsai Baross-kerület képviseletében annak clnükc, vitéz Tóth Béla kormány tanácsos vett részt.
Az értekezlet foglalkozott a zár alá vett zsidó üzletek likvidálásának ügyével. Eddig ugyanis hónapokon keresztül a zár alá vett zsidó lakások bútorzata és ruhaneműi kerültek leltározásra, illetve a lakások ki-
utalásra. a minap rnegjelont rendeld értelmében most sar kerül a zár nlá vett zsidó üzletek leltározására, illetve felszámolására, majd kiárusítására is. Ennek módozatait beszélték njttflf tegnap Zalaegerszegen.
Nagykanizsán három szakbizottság fog működni, a likvidálásban szerepe lesz a Baross-kerület képviselőjének is. Nagykanizsán a zsidó üzletek leltározása szeptember 11-én kezdődik, a munka mintegy két hónapig fog tartani; a polgármester a maga hutáskörébeu is megteszi a szükséges intézkedéseket.
A jöfö évre is Szűcs Lászlé kapta meg a nagykanizsai satoikerfiietet
Székesfehérvár, Szolnok! Újvidék, Dombóvár tartozik még a kerületbe
A hivatalos lap ma érkezett száma közli- a vailás-és közoktatásügyi miniszter rendeletét a szitukerületek kiosztásáról. Osz-szesen 28 kerületi \' engedélyt adott ki a miniszter. Köztük Nagykanizsa továbbra is Szűcs László kerületében marad.
Hogy milyen szttmíponlok vezették a minisztériumot a kerületek beosztásában, nehéz elképzelni, mert pl, Nagykanizsa Újvidékkel és Szolnokkal, azonkívül Székesfehérvárral és Dombóvárral van egy kerületben. A társulatnak tehát keresztül kell utaznia egypárszor az országol, ami rengeteg költséget, fáradságot és u színházi felszerelés roi> gálódását jelenti Azonkívül a kerületbe sorolt városok nagysága és kultursziuvonala tekintetében is hatalmas különbségek vannak, ugy hogy egyik helyen alkalmi termek összetákolt színpadain kell játszania, annak a társulatnak, amelynek tcljesit-ményévcl szemben a másik vü-vosban fővárosi igényekkel lépnek fel. I
Nagykanizsa öröinpnel vette, hogy meghagyták Szűcs üjaz-igazgató kerületében, mert Szűcs
László eddigi kés. kanizsai idénye alatt oiyon színházat csinált Nagy kardsán, ami a suíyos tdök ezer akadálya mellett is felülmulta a legigényesebb vállalkozást.
TAÜaegcrszey
színigazgatója Károlyi János, akinek kerületébe tartozik még
Keszthely,
Maradi, Szigetvár, Bonyhád, Körmend, Kiskőrös.
A többi zalai községekben Cser József lesz jogosult előadásokat tartani társulatával.
Voll kanizsai sziríészismc-rősűk
közül ma színigazgató s mint ilyen kerületet kapott vitéz Bán-ky Róbert (Szeged, Kispest, Hódmezővásárhely), Hoinlokny Pál (Ungvár, Beregszász, Munkács, Sátoraljaújhely), vitéz Ju-kabffy Dezső (SzatmárnébietL Dés, Máramarossziget), iKŐrös--sy Zoítán (Kassa, Újpest), Károlyi Vilmos (Déryné vándortársulat).
Augusztus 3t— sz»pt 3-fg
VÁROSI MOZQO
Csütörtöktől— vasárnapig
Magyar-bolgár verzióban készült ftlmrapszódta
TENGERPARTI RANDEVÚ
Szereplők: Pelsőazy Irén, Pataky J. t Dortta Boneva, Szakáta Zeltdn, Magda Koltaohakowa
ÜFÁ vil&ghtradG, Részletek napjatnk aktuális eseményeiből.
Naponta 3 eléméés: i4\\ j6 és L8 érakor.
ós méaszor az a uuigaaobb rangra került fiatalabb inejíkockáztatna egy olóro köszöntést az aldrendolt öregebbnek? Nem gondolod, ny&Jaa el-vnaóm, liogy oz a kisebb iwigii, idő-Bobbot eaak" őszintébb megbecaülésro ösztönözné a fiatallal nzotnbon?
Az\' egyináa molleti élő éa halaöó emboreknek nincsen éa nom lohot semmi okuk arra, hogy olnbortáreaik fojo fölött olorogossék a gógjük madarait. Különösen Ma. amikor az aranyborjú holyott a Alunká körül a megbecsüléfl piedesztáljftra, amikor mindenit üiok ogy formán órtékea a munkája, lm azt becsülettel elvégzi. A Ma emltoroínok »ziHtségük von cgymáara, kövotkezéBkóp]) mog is koll becsüljék egymást. Egymaat megbecüüléio pedig nom ia történ-hotuVmáakiSpj mint az ogyniás irányában kiíojozo.tt kölcsöne^ tisztolot azokéaoa kifojozésóvol. A magasabb rangban dolgozónak mindig szükaégw van a kisobb rangúak munkájára, mert onélkül eredményt elérni nom tudna.
Ha tollát mog koll becsüljük egymást, akkor ennek a mindennapi életion, ta!álkozájainkkor is kiíoje-zést koll adjunk. Éa mi máskép lőhetnénk, mint hogy bármoly rondu \'6n railgU idősebb mmoróaeinkot és barátainkat azokat megelőzően mindig nyájasan éa azivérjoaon kóazönt-sük. Do attól ao\'\'riadjunk vissza, hogy a fiatalabb iameróseinkot is a Köszöntésben megelőzni igyokoz-zünk. Mindon ilyen mogolózés szük-Bégos eaotbon figyolmoztotée és lecko ia lohot.
Tormóazotoaou ceak azokat vagyunk kötolusok üdvözülni, iskiket íamoriuik, akiknek logalább be vagyunk mutatva. Elfogadni azonban earkinok a köszöntését parancsoló kőtolo^ég.
Vaiuiak holyzotok, amikor valakivel a bemutatott egyén caak egy izben találkozik. A kuvotkozó tulul-\'kozáa csak sok idő múlva és akkor következik bo, amikor már \'annak arcvonásai omló kőzetében teljesen elmosódtak, vagy amikor valaki tol-joson idegen lioiyro körül ós rövid \'időn Iwlüi sok emberrel kerül rövid ismoroteógbo, ilyenkor az arcok egybeolvadnak és az idogon sokszor zavarba jöhot, mert nem tudja uj is-meíósoit a sok közül kiválasztani..,
Nom is boazétvo a szórakozott, rogy rövidlátó oulborokróí. akikre tormóazotoaoji ozdk a szabáíyoi. nom alkalmazhatok olyan nagy szigorral, mint az >h)gÓ3zségeeob bőkre*, fin magam is sokszor ol szoktam a gondolataimban annyira moruini, liogy ltom veszem észto a volom szombo jövőket csak akkor, amidőn már elhaladtak mollotiem és tormé-azotoeon ligyoUnetienségom miatt wlotótŐl talpig vógigmórtek«,
MusBolinit éa Hitlort az uj kö-szöntési mód alkalmazásában, illotvo a régi köszöntééi gosztuu fetuLoYOiri-tóséoon az a cél ,vozotto, hogy az emboi\'ok ücb/özléei módját is ogysó-gositso.
Nálunk ogy vóloményro, azt hi-szom, cBak a Mégor-kert folé vozotó uton lioniluel; az emberek...
Brattányi Gyula
Naptár. Szeptember 1. Pintek. Róm. kai. Egyed. ¦ Prolwtáns Egyed.
Kereskedelmi vállalat keres gyors- ós gépírásban, valamint elszámolásban gyakorlott
tisztviselőnőt.
Ajánlatot fizetési Igény és eddigi működés Ismertetésével e lop kladóhiimtülébu .Vállalót" jeligére kérjük leadni.
I nil szeptember
mozi
ZAL\'AI KÖZL-ÜNY
Tengerparti randevú
A magyar-bolgár kapcsolatuk baráti ós kulturális alapon el-m\'élvitő fi\'m annak idején, vedres érzelmeket keltett a sajtíV-bnii. Voltak lapok, melyek a kötelező udvariasságon túlmenően is elismerték és akadtak bőven olyanok, melyek szétszedve na-dvitó alá helyezték. Ilyen esetben a kritikus beül a nézőtérre, magára ölti a kötelező jóinduLv-iot, ami hivatásánál fogva hiányzik belőle és megpróbál a közönséget irányító közösségbe illeszkedve ítélni.
A film címe után ítélve, nem \' Ígérkezett hatalmas alkotásnak, pedig a megszokott átlagnál sok-líal\'jobb és értékesebb. Az ol- ! térő vélemények közül azoknak . volt igazuk, akik meg voltak elégedve a nimfettel.
A két Magyarországon tanuló bolgár leány szerelmi históriája tiszta és ismert mtottvumuí ellenére is érdekes. Nehéz egy filmben két nyelven beszélni és két nemzet lelkiségéi éreztetni. Amit pedig a fűim nemcsak megkísérelt,- hanem meg is valósított.yA bolgár tájak szépsége kitűnően érvényesül,\' és megérezteti a különbséget a magyar tár jak hívogató és lenyűgöző szépsége és az idegenforgalmi\' tájképeket nyujtó szépségek között, ügy hic&it \'.. megakasztja ugyan Itt-ott a film pergő meséjét és a kulturfümek magaslatára emelkedik, de a lélektani rajza finom és következetes. A heppy end is megnyugtatja a nézőt, ha nem gondolunk arra, hogy az asszony rendesen a ía^-ját rokonságába viszi a férjet. ;iki régi, megszokott csalárli köreivel ha nem is szakit, de a felesége befolyására elhanyagolja. A kél derék, nagy jövőjű magyar fiút nem. szívesen áldoznánk fel a magyar-bolgár kapcsolatokért sem. Ezt az aggodalmat enyhiti is a film, mikor arra utal,\'hogy a bulgárok közül sokan éveket (föttenek hazánkbán, mint szorgalmas kertészek,
A film legjobb- alakítása a kiesi öregasszonyé, (VágÖné) aki szive parázsló melegét viszi alakításába\', Kitűnő a zenetanár alakja (Solthy György) Á és nagyszerűen megállja helyét az egyetlen jelentősebb alakítást nyújtó bolgár szereplő. A többiek fiatalok, igazán fiatalok a jészándék nemes hiímiporávai alakításukon.
(vj)
Fél perc mosoly Igy Is lehet
— Bocsánatot kérek, nem a Csen-geri-utcába megy, kisasszonyt
— Nem!\'
— Akkor talán együtt mehetünk, mert én sem odamegyek.
*
Kedves Ismerős
— A napokban találkoztam- a feleségeddel, de -nem vett észre.
— Tudom ... Mondta ...
A G0ZF0IÍD0 nyitva van róggol 1 órától oate C óráig. (Hétfő, szerda, Péntek délután ős kedden egész nap uóknok.) Telefon: 660.
A háborús nehézségek közepette is teljesítette feladatát Zala vármegye Közjóléll Szövetkezete
Zalaegerszeg, szeptember 1 A Zalavármegyei Közjóléti Szövetkezet tegnap délelőtt \'tartotta meg tisztújító közgyűlését Zalaegerszegen vitéz dr. Hunyadi László vármegyei főjegyző elnöklésével A közgyűlésen beterjesztenék a beszámolót a Szövetkezel 1943. évi működéséről. Az elnöki bejelentés szerint a Szövetkezel a háborús nehézségek ellenére is zökkenőmentesen végezte mmnkájál és számos család megsegítésével betöltötte nemes hivatását\'
A tisztújítás :i évre történt. Az eddigi 13 igazgatósági tag helyett 11-et választottak a következőkben : dr. Thassy Kris-
tóf, dr. Szalay Gyula,.dr. Galambos Miklós plébános, dr. Zsidó Sándor, Berta Ferenc, dr. Takács László, dr. Józsa Fábián, Tiohennis Vilmos, vitéz dr. Hunyadi László, Hogyay Elemér, egy tagot pedig a gazdasági felügyelőség jelöl ki. Két uj felügvelöbizottsági lagot választottak Szabó Jenő és Nagy Miklós személyében.
A tárgysorozat végeztével a Szövetkezet dr. Somogyi Ferenc országos szociális felügyelőnek a MIMOSZ elnökévé való kinevezése alkalmával az igazgatóság nevében üdvözlő táviratot küldött.
ÜZP/N A HONVÉD
v D. 126. táboripostáról Szí Albert tizedes Vétók Károly honvéd, Osbát János szkv., Jonovai János honvéd üzenik augusztus 28. koiottol, hogy szorekittol kérik a zalai kislányokat, emlékezzenek mog róluk pár sor Írással, ők szivos örömmol válaszolnak.
Z. 887. tálwri postáról Miké Sándor honvéd,
B. 764. táboripostáról IgnáU József érv. és Molnár Imre tizedes
kérik a Zalai Közlönyt olvasó leányokat, hogy ha szívóson leveleznének a fronton lévő honvédekkel, Írjanak fonti táboriszámaikra, vagy üzenjenek a Zalai Közlöny utján, amelvnok mindhárman\' a harctéren is állandó olvasói.
L. 378. tálwri postáról Tislér József honvéd üzeni augusztus 24, koiottol Tótszordahclvro: » Kedves barátom, nagyon Szépen köszönöm a hozzám irt lapodat, amolyot névtelenül írtál és ha akarsz volera tovább levolozni ,akkor írjál címot, hogy tudjak válaszolni, mórt szívóson válaszolnék.\' Sok szoroncsét, ismeret Ion barátom, a vÍazontlátáaig.« *
K. 128. táboripostáról Lengyel József honvéd augusztus 20. kelettol oauton küldi üdvözletét feleségének, szüleinek, kís családjának ós ismerőseinek, nála Istennők, jól van sok kanizsai ós környékMi fiúval együtt. Kéri, gondoljanak itthon is roájuk és küldjenek újságot.. Foleségénok, szüleinek üzoní, hogy Írjanak többet, oddig kevés lapot kaptak meg. *
K. 128. táboripostáról Dorvalica László őrv. augusztus 20. kolottel üzoni feleségének, leányának, testve* romok, hogy jól van, ogyillt van a kanizsaiakkal. Kéri, írjanak sokat, mort nagyon rossz "a mosszo távolban nem kapni poBtát hazulról.
L. 826. táboripostáról Floischnor István őrv. augusztus 10. koiottol üzeni monvasszonyának, Fiiszár Tinikónok, hogy hála Istennők, jól tón, egészségo holyreáUl, csak az.a baj, hogv kovés postát kap. Kéri, irjon töblret. "A júliusi csomagot, sajnos, nem kapta meg. Újságot sem kap július 20-tól fogva, podig azt is sokat kér. Nagyon kérí menyasszonyát, vigyázzon magára. Csókolja aput, anyut, korosat mamát. Czirádvékat, Sájóvőlgvíékct. Busókat, Körieket csókoltatja és kérí, ók is tÖbbot írjanak. Az irodában 1i Kolléganőknek nagyon \'Köszöni a jók ivánságokat és igóri, ha hazaion, nagy napra hívja meg okot. Mindnyájuknak kózcsókját küldi, Menyasszonyát pedig nagyon szoroti cb csókolja. ;
Dr. Majoros János orvos, karp. szkv. tálKiriposta száma megváltozott C. 655-ro.
*
Z. 260. tálxmposta számról Benko József ós Györkös Lajos honvédek üzenik augusztus 25. koiottol Nagykanizsára szüleíknok, testveroiknok, jóbarátaiknak, hogy jól vannak. Szabadságra egyolőro nincs kilátásuk, kérik, hogy több lovolot irtanak és sürübbon-küldjék ol a Zalai Közlönyt, »molynek hasábjain oly sok jólosó éa megnyugtató salai hírt olvaslmtunkíí. Szülőiket csókolják és mindon jót kívánnak nékik, ismerőseiket szeretettől üdvözlik. *
Z. 260. táboripostáról \'Györkös Lajos honvéd augusztus 25. koiottol menyasszonyénak, Gödinek Ilonkának üzoni: »Köszönőm kodvos lovo-loidet és lapjaidat. Látom bolőlük, hogy szorototéd és hüségod most is olyan, mint az utolsó oslo volt, amikor a pályaudvaron olbucsuztam tolod. Hűséged hűségre és megbecsülésre fog találni. Lovoleidot továbbra is nagyon várva sok szóróiéitól csókol vőlogónyed.«
mos szakaBzvozetőnok üzeni monyr asszonya, őzv. AndrÍB Györgyéé, hogy itthon jól vannak mindnyájan 6.i a régí szeretettől várják a boldog viszontlátást, ftdosanyja és testvérei is jól vannak. Írjon Bokát. Meleg azorotoltol .öleli, csókolja Dolly, Gyurka.
Z. 600 táboripostáról Iímmor Jó-zsof páncéltörő tizodcst koreai aggódó foleségo. Május 20-áu vonult be, utoljára július 21-én irt. Kéri a bajtársakat, akik tudnak róla valamit, értesítsék Kiuinor Józ&ofnét Nagykanizsa, Fő-ut fi.
Z. 600 táborijwstáról az 102t-hon Nomesbükkön szüloWt Vajda Fo-ronc honvédot koreai Miklósy Kmma Nagykanizsa, Rákóczi-ut«\'a 29. A koresott atyjának nevo Vaida Fo-ronc, anyja novo Matícs Itozália. Tónyloges időiét töltötte Nagykani-zBán, a József-laktanyában. F.sztor-gomból június- 1-én indult a frentra. Akí bármit tud róla, szíveskedjék a megadott cimon vag*\' a Zalai Köz-1 lőny utján értcsiteni aggódó menyasszonyát.
Üzenet azoknak,
akik ultágot küldenek tftboripottára
Kálovlcs József honvédnek cimzelt Zalai Kőr.lönyön a feladó cime elégtelen és a lábori-posta szám hely\'e\'en, Így az újságot a posta a feladó helyet a szerkesztőségnek kézbesítette vissza (augusztus 1 l.-i példány). Gyakran megtörténik, hogy i-¦«.-.--:\'i¦ által rosszul
clnizctl újságok hozzánk jönnek vissza n táboriposláktól. F.poen ezért felhlyjuk mindazok figyelmét, akik Zalai Közlönyt küldenek a harctérre, a táboriposta számot belvesen írják fel nz uj-ságfejen található címke-rovatba és a feladó elmét is töltsék ki, hogv szükséges esetben a táboriposta a feladónak tudja a bármi okból kézhesithetetlen lappéldáuyt visszajuttatni.
Üzen az otthon
K. 5-18. táboripos\'tára Vajda Fo-reno szakaszvezetőnek üzem Nagykanizsáról húga, Kuti Éviko: "Kedves Bátyám! Sok szeretettől gondolok rád itthon ós kórom Istent, minél olóbb gvóztoson segitson naza. Csókjaimat küldöm a viszontlátáaíg.« *
A. 111. táboripostára Molnár József bonvódnok Szabadhogyról üzeni ifi. Árok Istvánná: »Kedves Bátyám! &fi hála Istennők, jól vagyunk, csak U» vigyázz magadra. A cséplés elég
szépen lezajlott, caak te is miolőbb fogyaszthasd velünk az uj termést. Kérjük a jó Istent érted ósjbajtár-saidórt, hogy mielőbb hozza cl azt a boldog napot, umikor viszontláthatunk. Szeretettel sokat gondolunk rád, írj minél többet. Az újságot olőfizottom réssédre, Írd mog, megkaptad-o. tSzorotottol csókol nugod, Mariska, Pistiko ós Balog Jani bácsi.«
*
V. 877. táboripostára Kovács Vil-
Az osztálysorsjátók huzása
Ab Osztály sors játék mai húzásán » főbb nyereményeket a kővetkező számok nyerték:
40 ozor pongőt nyert a 48.254 Ós a 71.548.
10 ozor pengőt a 70.036 és a 82.081 sznmu sorsjegyek.
A velünk kősóit számok helyességééit felelősséget nem válbudtt.
- (KtrWh MrdrtAinket.)
hogy az aznapi Zalai Közlönybe szánt hirdetéseiket mtnder.kcr déli 12 óráig adják lel a \'kiadóhivatalban, mert a később érkez\'6 hirdetések élhelyezé*U az aznapi számban a háború okozta technikai nehézségek miatt nem tudjuk biztosítani. Az apróhirdetéseket minden esetben aMonnal kérjük kiegyenlíteni.
QáspAr István
gyorsíró- és géiiró-iskoláiébin
uj tanfolyam
kezdődik szeptember 1-án. Érdeklődés és b siratás mlnsltn este 6 -9-ig a leányiiceumsaae.
MM
zauai közlöny
1944. szeptember 1
Hol lesz a döntés nyugaton ?
A franciaországi hadihelyzet
Berlin, szeptember 1 A Szajna-vonala német részről szinte minden várakozást felülmúló, tartós ellenállást tanúsít. Ha áttekintjük az észak-franciaországi katonai\' eseményeket az utolsó hetek folyamán, ugy először is mteglenőcn hát a szövetséges hadseregek gyors előrenyomulása. a nékn\'et koninven tárok azonban nem Igazságtalanul utalnak túra, hogy a hadtörténelemnek nem1 szabadna annyira babérral koronáznia a hadművészet angol generálisait, mint ahogyan az\' az amerikai sajtó az. utóbbi időkben tette. Meg\' kell állapítani, hogy a kenvén vség, amivel anémet csapotok helyenkínt mlir elvesztett helyeken is küzdenek és tulajdonképpen meghiúsítják Eísenhovor utolsó megstómlmisi-tő céljait, nagyobb dicséretet érdemel, mint a gépesített amerikai hadtestek gyors előnyomulása. MiutánRomfmfer frtbor-nok hadseregének nagy része a keleti alsó Szajna-parton helyezkedett el. német részről jogosultnak érzik a kérdés feltevését, hogy miért tudták ezek a német csapatok a bekerítés sokszor fenyegető, sulvos Veszc-.dclmét ralígís kikorühii ? Nem vitatkoznak afelett, hogy az nn-gol-nmerjkai hadsereg alsó vagy felső parancsnoksága, vagy a küzdő csapatok nem1 akarták-e kivinni Eisenhowcr magasan repülő terveit, mert nefml voUnk hozzászokva a háborús mindennapok állandó nehézségei-hez. Do felvetik azt a kérdést ís. hogy az ellenséges hadvezetés szándékait a hírszerzési eszközök hiánya, vagy a németek nem várt visszavonuló mozdulatai bénitolták-e meg. A kér-
dést mindenesetre nyílva hagyják. A német sajtóban a döntő jelentőséget a német katonák rendkívüli keménységéhen látják, kitíirtásuk erős voltában és parancsnokaik kiválóságában, Hangsúlyozzák, hogy egyetlen más hadsereg som tudta volna volna magát olyan nagy veszedelmek közül ilyen gyönyörűen kimenteni az utolsó belekben, mint a német hnd^efeg. A Rom-mcl-hndscreg nagy részének áf helyezése a Szajna keleti partjára epvikc volt\'az egész hadtörténelem egyik" legnehezebb folyóátkelésének.
A YÖlkischer Reohachlermár egészen nyíltan ír arról, hogy a Szajna vonala nem lesz, a franciaországi következő döntő front Ehhez túlságosan nyugaton fekszik. A döntő hnrcok helye sokkal közelebb lesz. Azt tisztán látjuk már. hogy milvcií csapatokkal fogják megszállni ezeket a kezdő állásokat : — HómVnol kél hadseregével, melyek először Normandiábon küzdöttek és most visszavonultak a Szajnán, továbbá azokkal ft csapatokkal, melyek még Eszak-Frnnciaországbnn harcolnak, végül pedig RI a skowitz-h ad sercliével, mely jelenleg lassan és minden ellenállás nélkül vonul vissza a Rhone-völgyében Ehhez n csapatokhoz a felső német hadvezetés még frissesa-pntokat is fog küldeni a hazából. A következő hetekben a harc a német Sajtó szerinl azért fog folyni, hogv jól fel tudják állítani ezt az uj frontot. Akkor fog aztán megtörténni a háború döntő útközele, amely meghozza majd a győzelmet Németországnak.
Semmi féltenivalójuk nincs, mégis menekülnek az ukránok a bolsevisták elől
Ukrán menekültek között
mert nem akarnak mégegyszer szovjet uralom aló kerülni. Neki minden vagyona az egy sovány tehene s a batyujában lévő néhány ruhadarabja, dc tudja, hogy a bolsevisták ezt is elvennék\'tőle.
— Hát még a szegény emberek sem vágynak a »szovjet: paradicsomba ? — kérdeztem1.
— Szegények vagyunk, — felelte az asszony. — de, ahhoz a kevéshez, amink van, ragaszkodunk. A »szovjetpnradicsom-ban fríg ennyink stinMcnne,
Nagyot sóhajt s elmondja, hogy Ők már jól tudják milyen is az a iszovjctpanulicsom.. mert ntár volt benne részük.
A bolsevisták a férfiakat elhurcolták, lányaikat megnyálazták. Azokat Q családokai, amelyek otthont adtak német vaev magyar katonáknak, legyilkollak, mert azzal vádolták\' őket. hogy összejátszottak az "ellenségeiéi . Ami keveset nwder-metl a földjük, azt be kelleti szolgáltatniuk. Hiába mondták, hogy még a gyerekeknek sem jut elélt a s/.nkő.s termésből, n népbiztosok azt felelték, hogv előírás szerint méií többet kelleti volna \'beszolgál latniok.
— Hát inkább otthagytuk házunkat, földünket, — fejezte he szomorúan az asszony, — de ugy akarunk élni, hogy tudjuk, miért dolgozunk.
Elbúcsúzom töíük. s u menekültek fáradt csoportja ismét megindult a poros liton.
Wtrth öyula karp. Őrmester hpffludAsM
- (Térzene)
. A nagykanizsai honvédzenokar f. hö 2-án, Bzombafon csto fél 7 órai kezdettel térigenét ad a Doák-téri fasorban.
HÍREK
— (Egyházközségi hlr)
A nagykanizsai Szent József egyházközség\' világi .Inökót,- dr. Hegyí .Lajos szatmárnémeti ]>olgárnio6tort augusztus 28-án \'égte /él 7 órakor akarta díszülés kci-otélton ollmcmiz-tatni. Mivel ídőkozl>en sürgnnyileg visszahívták, a díszülés elmaradt. Most illetékes helyről arról értesülünk, hogy dr. Hoffvi Lajos világi egyházközségi elnöki hticsnztatása nem marad ol, hanem a legközelebbi egyházközségi gvülés kerotél>en fog ünnepélyes formában megtörténni.
— (Becsehely hálája)
Ilovszky János országgyűlési kép-visolő érdemes és eredményes munkát fojtott ki IV-rs\'.\'hely község foj-lesztése, olsŐsorhan iskolnépítéso érdekélten. BocFobely pol gársága most háláját agy akarja kifojezni, hogy díszpolgárává választja a nónszorü képvisolét.
— (Kitüntetés)
A Kormányzó Ur Őfőméltósága Vasa János porlaki községi* irodatisztet, aki mint c. imok\'-Őrvozot^ ¦. hónapok óta toljosit szolgálatot a ko-loti harctéren, a kardokkal okosított I. oszt. lüzkeroszttol ós a bronz vitézségi éremmel tüntette ki.
— (Be íratás a Kereskedelmiben)
A\'nagykanizsai várnai kereskedelmi középiskola javító vizsgálatai szeptember 2-án délután fél 4 órakor losznok. A beirfttások sorrendjo: szoptembor 4-én és 5-én délelőtt 8 órától fiuk, szoptembor 4-én és 5-én délután 8 érától leányok. Mindönki figyoljo az intézet igazgatóságának a Zrínyi Miklós-utca 83. sz. iskolaépülot,. kapujára kifüggesztott hírdotményoit. (:)
— (Orvosi hlr)
I)r. Hzígothv Aladár orvos katonai szolgálatból loazorolt, rendelését szoptembpr 4-én újból mogkozdi. (:)
— (A polgári leányiskola)
rondeB tanulóinak nagvkanizsai
Í\'avító vizsgálatait szoi)tomt)üt 4-én élntán 8 órától a Sugár-utón, a leánygimnázium épületének földszintjón tartjuk. .Ugyanott lesz a rendes tanulók behatása szoptembor 6—0—-7-én délután 8—6-ig. Az I. osztályos tanulók magukkal hozzák általános kitűnő vagy jolos olomi iskolai bizonyítványukat, szülolési anyakönyvi kivonatukat ős ujraoltási bizonyítványukat. Az iskola volt növendékei caak indoxükot és a boiratúsi dijakat.hozzák el. Fizetendő összo-non 8.70 penge. Kívánatos, hogy a rossz közlekedési viszonyok miatt egyelőm minden rendes tanuló lobotokig Nagykanizsán lakjók. Vem Sauctora szoptomber 10-én roggol háromnegyed 7 órakor fryülokozós a folsötomplomnál. Szoptombor 11-én inggel 7 Örskor rendes tani-iéa a Notfo Darae leánygimnázium épületébon. Igazgatóság. (:)
— (Iparostanonciskolai beíratáB)
A nagykanizsai iparostanonciskolába a behatások szeptember 4-én. 5-én, 6-án és 7-én lesznok délelőtt 0 órától 12-ig ős délután 8 órától 7-ig. A tanítás szepteml>or 11-én, hétfőn kozdódik. "(:)
— (Tankönyv-beszerzés)
Az a hír terjedt el, hogy ískola-könyvekot csak előjegyzés\' alapján lőhet vásárolni. Ezzel Bzoinbon, amikor a vallás- ós közoktatásijgyi miniszter olrondolto az iskolák megnyitását, gondoskodás törtónt a ta\'n-l\'.jnyv-szüktit; lot biztosításaiul is. Ennek alapján, mint illetékei helyiül kuglik, a tanköm vek előjegyzés nélkül bármclvik könvvkorüskoílós-bon Iwszoiezlwtók.
Ukrán menekültek szomorú csoportja halad a keskeny völgyben. Eérfiak, asszonyok és sok-sok gyermek. Bandukolnak az utpn, apró batyut cipelnek q halukon és nógatják egy-két tehenüket. Magukkal hozlak minden ingó vagyonukat, csak szegényes viskójukat és nehéz munkával teiirtiékcnnyé varázsolt kis földjüket hagyták hátra a »senki földjén--, az orosz és magyar vonalak között a magas hegyek Övezte völgyben.
Elükön magyar honvéd halad, vezeti őket a kanyargós uton abba a faluba, amit*a pa-
(Honvttt hatHtiidósitá OMtMy) ranrsnokság kijelölt tartózkodási helyükül. Amikor mfcllém érnek, illedelmesen köszönnek. Szóba elegyedek velük. Kerékbetörve nyélvüket, igyekszem megértetni miagam. Azt szeretném megtudni, hogy miért vettek kezükbe vándorbotot. Hiszen valamennyien földhözragadt szegény emberek. Ugy gondoltam, hogy nekik nincs miit félteniük akkor sem, ha raeg-szállnák kis falujukat az oroszok.
Az egyik asszony válaszol kérdésemre. Elmondja, hogy önként hagyták el otthonukat.
— (Ml van a hivatalos lapban ?)
A Budapesti Közlöny csütörtöki, 108. száma rondolotot közöl az utazási korlátozások kitörjosztéséról keleti vármegyékbe, — az állatorvosi tisztívizsga előkészítő tanfolyamának szüneteléséről, — hősi halott hagyatékok közjegyzői dijairól, — a ya-gyonváltság buzft áráról, — a pamut fonal forgalmiadóváltság átlagérték-megállapításáról, — idegen pénznemek adó ós illotékügyi átszámítási kulcsáról, — az 1044/40. évi színigazgatói engedétvok kiadásáról.
- (Újfajta tartós-kenyér)
A német tápszorvegyészok most már majdnem teljesen megoldották a hosszú ideig frisson és tartósan eltartható kenyér problémáját. A német véderő sütődéiben tartós ke-nyorot állítanak elő, amoíy még hónapok multán is friss, izlotoseégé-bői pedig semmit som vészit. Ezek a konyorok kisülésük után gyalu alá körűinek ,ahol a sarkosságokat, ki-türomlésokot losimitják, hogy a papi rcsomagolásnál a papír szakadását olkorüljók. Háromszorosan csomagolják bo: viuszpapírba, cotlofán-ba és csomagolópapírba. Ezután a konyerokot ogy rortőtlonitó kemon-célx) teszik. Ólt ogy óra tartamára melegítik, imixgó sütőlapokon fokozatosan továbbítják és ínogrorgntják Őket, 80 ¦ fok mologon tartva, moly eljárás kövotkoztébon n kenyéren lévő összes csirák óe gombák elpusztulnak.
Különöwi a rufiák tisztításánál sok esetben csak pótanyago k állnak rendelkezés sürtkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtói, ha egyes darabok kivitelezése nAm_?_r59Ó_ta megszokott színvonalon történik.
TARjAN-PáttO&ICS.
1M4. Mfpttmtotr 1
ZAUAI KéZLíNY
SPORTÉLET Rebéz fttrkörisik előtt állnak a kaaizsal ősapátok
Vasárnap az NVTE Játszik hazai pályán bajnoki mérkőzést es ellenfele a Zsolnai SE |esz. A mérkőzés látszólag köny-nyanek Ígérkezik, de a vusár-nflpi formák szerint mégsem *less¦könnyű dolga a kék-fehér együttesnek. Ugyanis a KTSE kttúáö együttese ellen 2:2-es döntetlen eredményt ért el a ZSSE és vnsárnnp minden valószínűség szerint küzdeni és hurcolni fog, hogy veretlenségét megőrizze. Az NVTE viszont idegenben csak szerencsével győzött, a második fél-Időbelj játékával. Az NVTE védelem az első félidőbun liárojrni gólt kapott, tehát itt gyengült 11 csapat. Mégis azt kell hittjaink, hogy hazai pályán a vasutas csapat győz, ha nem is nagy gólaránnyal, a pécsi gyári csapat ellen. Az NVTE valószínű összeállítása v. Zalán -— Kosa, Munkácsi — .Semsi, Németh, Kőfnlvi — Juhász Frisch, Kiss, Tura, Horváth.
A ZMNTE a pécsi zöld-fehérekhez, a PBTC-hez utazik. Ez a mérkőzés keönJény és nehéz mérkőzésnek Ígérkezik, de a ZMNTE bizonyára minden erőt bele fog adni. A legutóbb mu-
tatott, tökéletes védelmi rendszer és lelkes, jó csapatjáték esetén egy percig sem lehet vitás a ZMNTE győzelme. Hlsz-szük, hogy a vasárnapi csapat játszik a pécsiek ellen\' is és ugyanolyan jól játszik, mint legutóbb. Érzésünk szerint a vezetőség nem változtat a csapaton és a Kovács — Kiss I., Horváth — Papp, Pörge, Cserpes, — Németh, Mihályi, Do&njbai, Boda, Virág együttes győzelemmel örvendezteti meg a kanizsai hívőket.
A kerületben a KRAC a PV-SK ellen, a DVAC pedig a KTSE ellen játszik és győz minden valószinűség szerint.
Nagymányok—líarcs, Pélimö-nosior--Csáktornya és a Simon-tornya—-Dombóvár mérkőzések kerülnek még sorra a szcptcfait-ber 3.-t fordulón.

A Nemzeti Iiajnokság I. osztályában a következő\' fordulóban a Ecrencváros—Ungvár, SzentlŐrinc—Debrecen, Ujpest-Gnmtma, MAVAG— Kolozsvár, Újvidék—Szeged, Salgótarján-Kispest, Nagyvárad—Csepel,JJí-ósgyör—Szolnak . mérkőzések kerülnek lebonyolításra.
Tábori-sport «
Szombathely—Kolozsvár 6; 2
L. 810. táboripostáról harctéri sport-tudósítást kapott a Zalai Közlöny, augusztus 23-ról keltezve. A tudósiTás arról számol be, hogy - valahol messze ktegeiibem a szombathelyi gv, íileg és a kolozsvári testvércég gépkocsizói között nagyszámú nonvéd és polgári néző jek\'uíétébcn szenlistvánnapi labdarugó mérkőzés zajlott le, ama-lyet ü:2 arányban a szombathelyiek nyertek meg.
A győztes csapat felállítása : Siltár Ernő honv. — Horváth Ferenc honv., Papp József őrv. - Koroudi Frigyes honv., 13a-flics István őrv., Szekeres Jenő honv. — Küllős Jenő honv., Horda Ferenc szkv., I>álfi István őrv., Szászvári Eerenc fkmv., Katovíes Antal honv.
\\Az első félidő 20. percében a kolozsváriak erős támadásba lendültek, mégis a 25. percben Küllős beadását Pálfi a kapuba juttatta, így a vezető \'gól a szonv-btlielyieké. 1 : ü. A 28. percben a kolozsváriak megszerezték a ^egyenlítést. 1:1. Erre a szom1-bathelyi csapat erős támadásba *ezdett, aminek eredménye a »¦ percben Pálfi, majd a 43. IKrcbcu Szászvári gólja lett. Az dső félidő tehát 3 ; 1 arányban végződött.
A második félidőt Kolozsvár wraét erős támadással kezdte és a.& percben sikerült is gólt lő-mök. 3:2. A szombathelyieket ^ouban nem sikerült leszorításuk. A percben Katovicsnak J kapusról lepattant lövését Kidlős érvényesítette. 4:2. A percben Badics beadását gofda a kapuba juttatta. 5 :2. elkeseredett támadások ostromolják ezután a szombat helyiek lLtPwját, de a jó formában lévő
védelem és a kapus elhárította a támadásokat. A 40. percben Pálfi- bombalövésél a kolozsvári kapus nem ludta kivédeni, G :2. A mérkőzést tehát a szotmi-bathelyiek nyerték meg 6 : 2 arányban.
A tábori tudósító Siftár Ernő még hozzáfűzi Szent István napján kelt leveléhez :
>YÍtéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk halálának második évfordulóján, az emlékezés ^nély gyászával, de erős akarattal megrendithetellen hittel és reménnyel álljuk helyünket a Kárpátok" lejtőin Legfelsőbb Hadurunk parancsa szerint*
60.000 példányban megjelent 8/Levente Testnevelési Utasitas
A Levente Hírközpont jelenti: Most jelent meg, néhány napja került ki a nyomdából a levente testnevelési utasítás, amely kimondja, hogy a kötelező foglalkozáson három feladatot kell megoldani a testnevelés terén :
1. Erősíteni az egészséget, fejleszteni az izomrend szert, testi szerveket, az erőt, kitartást, gyorsaságot, ügyességet és rugalmasságot, továbbá a jellemet, akaraterőt, értelmet és érzelmet
2. Maradandó kedvet, szeretetet és lelkesedést kell keltenie a
Ustnevelés és a sport Iránt.
3, Felszínre kell ¦ hoznia a leventéknek az egyes sportágak iránt megnyilvánuló nalítirrvAt, hogy ennek alapjőn a levente egyesületekben a rátermettségüknek megfelelő sportágban) fejleszthessék képességeiket. Ezeknek a feladatoknak a megoldásán kivid a levente testnevelés alkalmas a honvédőiéin! szempontjából különösen fontos testi és lelki képességek fejlesztésére és arra, hogy felszerelés nélkül, vagy kevés költséggel beszerezhető eszközzel mindenütt elvégezhető legyen. A kötelező testnevelés anyaga ezért a kővetkező :
1. Általános testfeilesztő torna, 2. .atlétika, 3. játék, 4. úszás és vizbölmentés, 5. levente párviadal, C. haditorna és 7. egészségápolás.
Régebben a kötelező anyag-
ban szerepelt az Ökölvívás is, ezt az ujabb tapasztalatok alapján az egyesületekben folytatható önkéntes sportok közé sorolták s helyébe iktatták a levonte párviadalt, A kötelező sportok közé sorolják később a slzést is. A levente párviadal és a sízés füzete később, külön jelenik meg.
A megjelent, több füzetből álló utasítás nemcsak a testnevelés anyagát sorolja fel sportágankmt, hanem annak végrehajtási mód lát is igen részletesen és jelentősen Írja le írásban, ábrákkal- és képsorozatokkal, ugy hogy érmek alapján az önképzés utján ls mindenki megtanulhatja. A füzeteket 50.000 ]>éldányban ngomták ki és rövidesen minden levente szakasz kap belőle. Ezekből a füzetekből könnyen lehet majd oktatni a! levente testnevelést.
Az NVTE iibUinml kerületi athiéukai winye
Az NVTE atlétikai szakosztálya I bajnokságban. 1948-ban uiryszólván az oirvoaület 10 óyiíb évím-íliilmíumk 1 (oii/.^,,, „;>¦„ i^iw*---______.-
egyesülőt 10 óves évfordulójának alkalmából vasárnap dótolótt lói 10 órai kezdettel koVúloli atlétikai vor-aonyt roncloz a IÓAÍjNTE BporttoLo-pón.
Az NVTE rövid 10 óvoa sport-müködéso alatt olyan szép teljesít-"\' monyokét ,orodmenyokot ért el, a moly sok nagyobb multu ogyuaülot-nok dicséreteit) vált volna.
Négy működő szakosztálya van: allótiKa (birkórúa .labdarúgás és céllövészet. .Mind a aegy szakosztály működése orodményos volt és szop Udjuait menyeket mutathat fel.
Atlétikai szakosztálya 11)41, évben alakult ,tohat alig a évo és máris Bzépon kilojlódott. ltí41-bon alig yoIv pár atlétája, 1942-ben már olt
bújuk - uz ti v lufi utlétáit minden joiontősobb korúloti versenyen és róaztvettok az országos vasutan mozoi
toljoaon újra kollott mogszorvozni a szakosztályt, mort sok atlétája bo-vonult, elköltözött, vagy átliolyozto-tott. Még ilyon nohóz körülmények között is megállta a holyót a szakosztály, mort u korülotuuu a harmadik holyot sikorüit kivívnia.
Ez évben jolonlog a nogyodik lio-lyon van, mort a szekszárdiak tö-mogoson szeropoltették a bajnokságban iíjuságí atlétáikat sok pontút tudtak szorozni.
A vasárnapi korüloti verseny nagy érdekosségnoR ígérkezik, mort részt vesznek az összes korüloti ogyoaüle-tok, sőt a PEAC és l\'AO nói atlétái is. Ez lesz a\' Yorsony kimagasló része, mivel Nagykanizsán még nem volt noi atlótikai verseny. ¦ a \\
Az NVTE atlétái oróaon készül-nök a voiBOiiyro, hogy a szép érmok uagyrószo itthon maradjon. \'
Vitéz Lakatos miniszterelnök ma délután, beszédet mond a rádióban
Ma délelőtt volt az uj Kormány második minisztertanácsa
Vitéz Lakatos Géza, Magyarország uj miniszterelnöke elsü-izben szól ma délután ö óra 23 perckor a budapesti rádió huh lámáin keresztül a pjagyar nemzethez, i\' ,
Itt emiitjük meg, hogy.az uj
magyar kormány ma délelőtt tartottamegamásodik miniszter tanácsot, amelynek keretében már érdtímioen foglalkoztak az időszerű kormányzati kérdésekkel és folyó ügyekkel.
Ma este a pápa rádió-szózatot intéz a világ katolikusságához
A beszedet ma és holnap este más nyelveken ls kftzvetltik
A világ katolíkusságának figyelmén kivüí az ogéaz világ érdeklődéssel várja XII. Pius pápa mai rádió-szózatát, amolyet az 60, 41 és 19 rövid hu Hámon olasz nyolvon mond el osto 7 óra 80 porckor. Még ma; pontokon, több idogon nyolvro loíorditva in hallható Iobz
Vadászok figyelmébe I
Vadásztöltény-előirányzat a "vadászévadra minden vadászjegy tulajdonos részére 50 töltónyNfl vásárlási engedélyre. — flklk kivitel céljára lekötik a lőtt vadat, azok utalványra többet kaphatnak. — Kérem kötlevelelkkel hozzám jönni szíveskedjenek.
Vadászüdvözlettel
Unger-Ullmann Elek
a pápa beszedő, omolynok fordításait mind az 50-cs hullámhosszon lohot vonni. Ma osto 6.05 órakor angolul, 8.35 órakor longyolül, 9.05 órakor franciául, 9.35 órakor né-moíül, 10.05 órakor spanyol és 10.35 órakor portugál nyolvon lesz hallható a Bzontatya beszéde. Holnap, szombaton cstq\' 8 órakor ugyancsak az 50-os hullámhosszon hollandul és még ..máa nyelveken — lobot, hogy magyarul ia — közreadják a pápa ma esti beszédét.
á legbiztosabbvédelem az Gvóüely!
ssa l\'ai közlöny
kJ
De a ZALAI KÖZLÖNY-ben megjelenő hirdetés minden faluba, minden házba eljut...
Hirdetmény.
fl komárvárosi Birtokosság Legeltetési Társulata folyó évi szeptember hó 3-án délelőtt 10 órakor a községházánál nyilvános árverésen bérbeadja a tulajdonában levő nagy-* baoamati 1945. január 1-től számított 3 évre a többigérőnek. Feltételek megtudhatók a térsulat elnökénél.
mn Elnökség.
Nagykanizea megyei Táros polgárraoa torétól.
1315/ké. 1944.
Hirdetmény.
A telulalvánnyal, illetve tcjlgazol-váanyaj rendelkező, vajra igényjogosult fogyasztók részére szeptember hóra 20 dkg. vajat kell kiadni. Ezt a hirdetményt a vajüzletek kötelesek szeptember hó folyamán ]ól látható helyen kifüggesztve tartani.
Nagykanizsa, 1944. augusztus lió 26-án.
mi Polgármester,
Kereskedők
figyelmébe!
Korondi cserépedény
szép kivitelű, kapható minden rnenylségben
Tarnóczky Géza
háztartásI cikkek . nagykaraakadaiéban.
PW. 6251J1944. tz.
Árverést hirdetmény.
Níptikaié^pánitAr lít nagykanlmf ctg Ifin 640 P töke 4a több követelés |áru-íékal erejéig clr\'ndtlt kielégítési végrehsl-lát folytán vágreh«|iiat FitnvedMöi 1M4. évi sufumlus li\' 4-én letoglalt 3445 P-re becsült Ingóiígokía di iiuiíi iiuulci-Irtván, annak Iliidében, Nagykanliaán, FÖut 13. himím alatt nirgMrláiita határ-IdöUl 1944 évi mcj.tco.Ur hó 32. n«ii-ji«ak aélatln V!i ótaja luiettk kl, ami-aot a blióilag letoslalt (llatazerliit áruk ¦tb. ¦ egyéb ingóságokat a legtflhhet Uerónek kéiipénziUetél mellett, etitleg beciiron alul la et fogom adni.
Nigykanlati, 1844. évi ttug. bó 27 ín Elek László 3TM Ut. Ui. -tgwlulld, mint blrt«á|l ititfllttit
_< , . Folytatái ai I, oldalról.
Kíméletlenül rombolnak Parisban a degáulielsták
Pariitól óaxakra elleniégaa befutás nélkül íörtánnek a némát etszikadó mozdulatok
rístól északra a német elszakadó mozdulatok általában ellemégcs nyomás nélkül mennek végbe. Paristól északi irányban a támadó ékek rendkívül heves, mindkét részről súlyos Jian-eokba bonyolódtak. A kanadai csapatok veszteségei szokatlanul nagyok. (NTl)
Parisban egyes ellenállási fészkek ínég mindig tartják mn-guknt, bár a leküzdésükre linre-bavctetl degaullelstn csapatok kiméletlenüí ronvba döntik az eLyes városrészeket A felkelők ugyanis, nyilván amerikai részről átengedett nehéz tarackokkal, heves tüzel indítottak a német (ellenállási fészkekre. Pá-
fieves harcok Chalons sur Marne és Viiry le Francois kőzött Rhe/ms felé támad .Montgomerry 3. hadserege
telő i\'sak azokon a torülatokou nyomullak elérő, molvoköt a néniét biz-toaité erők föladtak. Aa ollonaég tárnádé hadinosdulatai Retliol ollcn irányulnak. Kltól dého Chalonsjf5& Vitry kőzött hovos harcokra került molyokbúl a német biztosító
fozakfranciaorazághól jolouti az Intoiinf, hogy a 8. amerikai páneó-ioíí és gé]Wftitett liadsoiTg szakított Montgomery felfogásával es jolon-íogi légi fölényem támaszkodva átment a mozgó háborúba. Az (addigi föltevések azorint monotirányiiH Reim« foló irányul, bár kötolőkoik-nok egy része- ésaak folé kanyarodott, nehogy ol veszi tao összeköt toláséit a párisi örökkel, Razakkolotro éa kelet
194-j. szeptemjber 1
orók csak akkor húzódtak vifle-zu, mikor a támadók részérói már az átkarolás voszólvo fonyogotto őket.
(NTI)
Elsenhower vette át a ^élfranolaországl 7. amerikai hadsereg főparancsnokságát
quebaokben laaz a Roeaovelt-Churchill találkozó..
A News Chronicle mértékadó katonái helyről közli, hogy a délfranciaországi 7. amerikai hadsereg főparancsnokságát Wilson tábornok helyett Eisenhower vette át.
Az Exchange Telegraph közlése szerint Quebeckben rövide-
sen megtartják, a Roosevelt-Churchlll találkozót.
A brit kormány elhatározta, hogy mivel jelenleg meglepetésszerű események a harctereken nem várhatók, a nyári szünet vége előtt nem hivja Össze a brit parlamentet
Egy éazaktranoláorazági repülőtéren (Foto Et. 0. V.)
PETRI VILMOSMÉ \\
hr-uyltariiai»», postával stemlwii
Rum, likőr, pálinka, borpárlat és finomszesz legolcsóbb baaxerzéal forrása.
uitraoi
VILLAMOS ARAM-SZOLöALTATÓ RT.
Áramszámlák fltetése, reklamációk, hibajelentések, szaksxárű felvllágositás minden vhumos kérdésben délarim a-tól eWittAn 1« óráig. csengory-utBl, tvlefon 294.
APRÓHIRDETÉSEK
állás
ery b«-.IO-»»ad»- (nyomtf4n») é* tTf BiHnv-f\'-fl\'H-flan-innrt* falvvtr «
Zalai *öilöny n>«m«1á|a. — LeralfMa 4 kSicplakolal végzettség szükség**.
Tannlél felveti Ungcr Uilmann var. kereskedés. 365«
Eo* fii\'at Wav (elvétetik Kováét iái röndlavlténál, Hoithy Mlktóa-ut I.j*
varban. 2727
Hey fiatal a*IJayár>td eegédet (elven Kovács ssl|gyártó, Horthy M-ut 2. 2738
Eg? o1p4aata*)fjAáal állandó mun> kára felveirek. — Horváth Cilamatli, Masyar-atca 104 2729
ery tallallan níejbkhaló élfesebb mapünvoa nil házlai\'áa vMíüiíre aTO"»*l felvílíHk magányottioa Fetori ut 39 27M
¦*«••¦ akad Raa nádat aionnil által-miTünV. Hargya Saflvatkexet. 27(S
NIfu»A» (elveox: Kidoh Mvin (Queres aaemegekereikedö, Hortby Miklósul ?.
..2KB
Mlnilenaa vendíglőbc felvétik. M«.
gyar-a. 9 2718
rs«nltudó mlndtnet felvétetik. CM a MndMjan.\' 3700
Hoifhy MIM\'s-ul 17
(elvének. —
Í761
adás-vétel
MMnkáamliAra válton, sülit iiIneV-brn kapható Pldánylnánál, Klrály-u 40 Míifa gyűgytiettár udvar, 2733
Mind A 2>/í "t. herceg-ut 7.
ketlfla létra Jóxnef 1A-2744
: egy Soly
íy\'moa, Slkátor-u. fl/a. 2762
Ja állapollian lávö tárboailt (ilrál-koctlt) kerea megvétette, tuvatoijil vétlK-(it. AMntalok druicg|e!olcaicl „Síliv:**-kiadóba. 2730
Eladá
aipldutca
foirázóteknft és icntlfa
haz és ingatlan
Mérbaadá (űbb évre Pallnban, épflle-tek nélkUI 44 kai hold stente, rét él 1-gtlO Hívet bet Va»kull«knAI. I\'allnlnn.
27ÖI
f üülünfélék SI
l~2 dláklaáatyt teljes cllátisia uil csalid (elvess, közvetlen as Iskota mellett. Cím a kiadóban.
Kel dllklaAnrt teljca elláUtra vállal német társalgással, úriasszony. Cím a kl* idóban. 2764
Mindennapi levataaétbfil ös#/-cgyíiiíOtl aamvobélfagol bélycggyUjtésl cifolit* mao«"»aak. BaibAriU, Zalai Köililuj iiedteiitOsége, naponta délután 6—7 óri. kOxótt. Ea i falrdatáa mlNdlg érvényei.
zala! kőztünx
POLITIKAI NAPILAP
Kiadja \'. „kdiQAiiitiéal li. T. íJ:;-,„... Feletóa klndó: Zalai Kami, NyobiüU\'U a „Kítgaiáaaágl n.J. Maovkaau*^ i<> liwilájitiaa Hatiykanlifiii aj w4*áii Mal : z*W iu.^-
4
rataM:- 84« évi., 199. az. Nagykanizsa, 1944. szeptember 2. szombat Ára 20 fillér.
Olm -
Betifokireal:
. Tábori posla:__________

S,!^"ivLK.Í\'Sl;Jí —Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos ^K"1*" *": <** "ta»P"> ¦ p-«« a» «»"•
noiryedóvro 18 pengő.
Lakatss mlilszterilnök rtdló-sióiata a magyar namsüetheü
Vitéz Lakatos Gáza miniszterol nők tegnap délután főt 7 órakor szózatot intézett a rádió hullámain keresztül a magyar nomzothoz. Az uj kormányfő olsö Ilynemű megnyilatkozása azzal az Őrzéssel tölthette ol az őt hallgató nemzetet, hogy történőim i órák komoly árnyékában céltudatos, határozott, tiszta itólotii , ázom ós kóz votto át az ország kormánykörökét.
— HmtalboJépósOm olsó óráiban, mondta, rövid progrommot adtain. Összes problémáinknak ogyonoa, 1»-csülotes uton éa módon\'való megoldása. Ha ozt nom minden oró latbarotósévol akarnám olérni, akkor természetesen nem is vállaltam volna. Különösön katonáim tudják, hogy
nem ismerek nehézségeket. Azt szoktam mondani, nehézségek azért vannak, hogy áthidaljuk ókcl.
Tudom, nom könnyű dolog ez ma, tle éppen ma koll toljos olszántság-
f;al, mindon orénkkul azon lennünk, iogy nomzotünk fönnmaradását biztosítsuk. Igon nehéz, komoly időkot élünk, amit súlyosbít, begy a változó holyzotok sok tekintetben azonnali inlézkodésokot igónyolnok. Elsősorban gondolok itt *
Erdély fenyegetett helyzetére Székelyföld sorsa olsórondü sziv-ügyom. CŐlom nemcsak a megnyugtatás, hanom a lolkok íolrázáaa is a voarodolom óráiban. Jól tudom, hogy a háborúhoz a szó kovés, ahhoz fogyvorok orejo ós harci oezközök koilonok. Do szavaimmal mog akarom szüntetni a szortolon monokü-lési hangulatot és a túlzott sötóton-látást. Hazánk mai helyzete, földrajzi holyzotünknok és mogloj)ó oso-ményoknok a következménye.
Minden meg fog történni, hogy ¦polgári éa hatottat vonalon, ej-ith ét nappali folytonos munkával, a rendelkezésünkre álló minden erővel megvédelmezzük országunk /tatárait.
Baját erőnkön kívül ehhez német szövetségesünktől a holyzothoz éa lohotőségoklioz mért őszinte támogatást kapunk, aminek részleteiről nom kívánok nyilatkozni. Amouy-nyiro kmolségos, magam ia ott toszok a holysztnon, ahol veszély mutatkozik. Amit a falragaszok- kís-hítünégröl, fecsegésról, rémhírterjesztésről hirdetnek és hazaárulásnak bélyegeznék mog, annak a jövőben a konzekvenciaját ís levonjuk.
Legyen vége ómnak, hogy a közvélemény egy része abban \'bízik: — majd a németek mindent elintéznek. Magunkban, a magunk erejében is kell bíznunk és finn testvéreink példájára minden óránkét latba votnünk. Részleges
visszavonulások, az ország egyik vagy másik fiatársáv jának időleges feladása \'nem rendítheti meg a nemzet lelkét, Mindenit) elszántan, önfeláldozó Póldaadásaal mog koll ée mog fog-
tuk védelmezni a nemzet ólotét. Most mindon bocsülotos magyarnak, katonának vagy dolgozónak, férfinek ós nónok arra\' kell gondolnia, hogy Ut vagy nemlét kérdése van kockán és ez a kérdés ii\\inden áhlozatot megér. Az ország bolaó rendjének óh nyugalmának tiimdnn kÖrülinónyok közt fenn koll maradnia. Akik a háttérbon még mindig a holvzotükot arra használnák- fol, hogv \'fölforgató törekvéseket ér vényes itaenok, gondolják mog jól mindon lópésükot és csolokedolükot, amíg nom késő. Ha orőikot, oszközoikot a külső ellenség olloni harcban akarják rondelkozésro bocsátani, akkor elismerjük hazafias órzésükot, do ha gyöngítik a nagy harchoz szükséges erőnket, nkkor a aötót árulók sorsa éri utói okot,
A magyar\', de idegenfaiu elemek kikapcsolása közéletünkből még ¦nem nyert végleges elintézést. A magyar fai gazdasági és szellemi elsőbbségét minden tekintetben biztosítani kívánom, do abban a megállapodott és lovagias szellőmben, amelyet a megállapodás és az ölettünk lobogŐ magasrendű célok megkövetelnek.
— A fronton küzdő katona ós a ImlsŐ fronton még ma is nagyrész-ben kényelmesen élők áldozathozatala között a kiogyonlitődésnok meg koll történnie Gondot fogok olsó-BOrban fordítani a kiseml>orok háborús nehézségeinek olvieeléaébon a
megfelelő mogsegitésro. A fénvüzési ipart lo koll csökkontoni. Etéren
rövidesen szigorú intézkedések következnek.
— A zsidókérdés elintézésit nem léket a kormánynak kizárólagos törek~vése. Egyes, a Jiazajiságtól
i messze álló elemek lelkiismeretlenül használják fel vagyon-g.i/iíj/ésre a konjunktúrát. A sétálók, a munkátlanul élők, a szombat-vtsárnapi pihenést meg követelők, a hivatalokban, irodákban a munkaidő végéhez pontosan ragaszkodók, az Ügyes-bajos dolgaikban összeköttetései kel hasznosítók, megvesztegetéssel próbálkozóiba vagyoni előny birtokában feketén vásárlók itt vannak sorainkban. Mialatt az ellenség a kapuinkat döngeti, a szörnhozók, hangosan mulatózok lelkiismerete még néni szótalt meg.
Egyeseknél cgy-ogy kis kényolmot-
lonség már kótaégboosésro ad okot, aholvolt. liogy azokra, gondolnának, akikre minden percben gondolnunk koll: — a fronton küzdő magyarokra, az ó áldozatukra, akik a legsúlyosabb körülményok, ólctvoszodo-lom kezepotto Ís elvégzik kötelességüket az ittbonmaradoltakért.
Hazaárulás ma az a hit, hogy csak azoknak keU a fegyveres kötelességet teljesíteni, akik nem tudják alóla kivonni magukat. Intézményes gondoskodás történik, hogy ez máról holnapra megváltozzék.
— Ma fokozottan igaz, hogy mindon ember annyit ér,.amennyire a késnek hasznára van. A tormeló
nunka fokozása órdokóbon mélyreható intézkodósok fognak történni.
— Igenis hinni koll, hogy ki lohot termelni magunkliól a lelkes áldozatkészség szenemét Mindon akaratunkkal 1» koll bizonyítanunk most, hogv a magvar nemzőt fönnmaradásában kühtotós van, amibon ren-dithototlonül hiszek. Nohéz, igon nehéz ós göröngyös az ut, nolwzobb, mint valaha, do ótottwnnmradaminkért mog kell tennünk mindent, hogy az olŐttünk álló harcot orod-mónyosen mogharcolhassuk.
A miniszterelnök szavai után a rádióban felhangzott a Szózat. »13ölcsőd oz s majdan sírod is ...«
iMt*""> ......>...P............Ym* n -i-oiy-i"ri*ifirii--nri inir_in~uirinnn n ithvimh
Készülnek a miniszterelnök beszédében bejelentett rendeletek
Arkormányblztost nevezett ki
Felülvizsgálják a felmentéseket, a hivatalok létszámát
a minisztertanács
A kormány tagjai vitéz Lakatos Góza minisztorelnök elnöklőjével tegnap roggol 0 órakor minisztertanácsot tartottak. A minisztertanács rondolotot fogadott ol arról, hogy felülvizsgálják a felmentéseket és az összas hivatalok létszámát és a fölösleges munkaorókot mogszünto-
tik, vagy nőkkel pótolják. A minisztertanács foglalkozott az áralakulás kérdésével és hozzájárult dr. Fokote Bertalan árkormánybiztossá való kinovozéséhoz. A minisztertanácsi határozat értelmében a.székoa-] fővárosi iskolákban a tanuáa csak október hónapban kezdődik mog. Az
ülés több más időszerű kérdést tárgyalt, amolyokro a miniszterelnök tegnapi l>o8zédóbon utalt.
M ini s z tortan ácsi határozat értelmében a minisztériumok szabadságon lovó tagjait nyomban behivták és ujabb szabadságokat nom ongo-délyoznok.
Magyar határőrcsapatok megállították a Brassó felől indított román támadást
A hágókon túlra szorították vissza a gylmesi szorostól délre mindenütt a román kötelékeket
28. szánni magyar hadi jelentés :
A honvédvezérkar főnöke közli, hogy Mezőhegyes vidékén és Marosvásárhelytől északnyugatra határőrcsapataink visszavetették román felderítő csapatok vállalkozását. Erős román kötelékek Brassó felöl Sepsiszentgyörgy ellen irányuló támadását határőr csapataink megállították. A Gyünl\'si-szo-rosban és az ettől délre eső szakaszon erős orosz és román kötelékek széles "arcvonalon megkísérelték a Székely földre való behatolást. Valamennyi betörést határőr csapataink és a székely felkelők megtörték és a
hágókon túlra szorították visz-sza. A Gyimesi szorosban, illetve innen kezdődően öz Uzsoki-szo-rosig terjedő területen, a Kár-
pátok előterében a magyar és a német csapatok száimjos helyi jellegű támadást utasítottak vissza.
Tegnap délelőtt vidéki magyar városokat -> bombáztak
\' A délutáni berepülés alatt nem történt bombázás
Szeptember elsején délelőtt több ellenséges gép repült be Magyarország-légterébe és bombáival, valamint fedélzeti fegyvereivel támadást intézett vidéki városaink ellen. Károk keletkeztek, a polgári lakosságnak veszteségei voltak. Eddig több\'
ellenséges gép lelövését jelentették. Szeptember elsején délután több egyes zavaró gép repülte át as ország légterét. Bombázásokról jelentés nem érkezett. Az éjszakai vadászok négy ellenséges gépet lőttek le.
zalai rôzlôny
1044. szeptember 2
Az utolsó terminus
\'Bécs, szeptember 2 A bolsevista-plutokrata háborús szövetség igyekezete a háború jelenlegi állapotában az, hogy még ebben az évben, hihetőleg még a tél beállta előtt, a háborút, legalább is Európában befejezzék és ahogyan az amerikaiak mondják, a gyözelímjet »hnzavigyék<. Ezérí nemcsak a katonai harctered, hanem a politikai hanctóren ís minden erejüket latba vetették, ami csak rendelkezésükre áll. A német hadsereg jelenleg az ellenséges hadi megerőltetések maximuma előtt áll. amit egyáltalán csak el lehet képzelni. Ha kiállja ezt a nagy fő-vihart, akkor nemcsak hogy az líM\'l-es stratégiai terv bomlott meg, amit az ellenfél Teheránban kidolgozott, hanem a szövetségesek egész katonai és politikai elgondolása. Akkor egy uj katonai és politikai helyzet előtt fogunk állni, amelyet a visszahatások és visszaütések fognak jellemezni, ugy Anglia és Amerika, valamint. Oroszország .szántára, válaszul nagyban megindított meg-semtmisitö akciójukra. Ezek\' a visszahatások katonaiak, politikaiak, sőt lélektaniak is lehelnek majd. Mindenesetre nagy kijózanodást fognak okozni az ellenséges táborokban, amihez hozzá fog még járnlni az uj német fegyverek hatása is. Ez a felébredés a győzelem tetőpontján gyorsabban érkezhet meg} mint azt ihíindnyájan gondolni merjük. Es ettől a felébredéstől félnek annyira az ellenséges hatalmak állalmjlértiai. Ezért hajtják a katonái eseményeket szinté démonikus erővel előre,, hogy először az időért foly tatot lm arcban arassanak nyereséget. Ezért hangsúlyozzák annyira hangosan és s\'zinpadi hangon békecél-i ajkai és hirdetik kiálló betűkkel romboló és szolgaságba alacsonyító terveiket, melyeket készenlétben tartanak Németország és a kisebb európai országok számára.
Tudjuk,, hogy a helyzet katonai és politikai fronton tényleg a végsőkig feszült és hogy a szövetségesek tényleg mindent egy kártyára teltek fel, hogy a győzelmet (még a mostani ősz alatt arassák le. Ha ez a kártya1 fcf-mondja a szolgálatot, akkor a hallalhín katonai sikerek ellenérc is, melyeket az utolsó hónapokban arattak, nem érték el kntrtnai és politikai céljaikat. Mi meg vagyunk róla győződve, hogy nem is fogják elérni azokat. A román király árulása sem fog és iwto is tud változtatni ezen. Legkcvésbbé sem tud minket megtéveszteni ar agüálorok fecsegése. Három év óta jelzik már gyözel&n\'üket mindig előre bejelentett határidőre,
Kereskedelmi vállalat keres gyors- és gépírásban, valamint elszámolásban gyakorlott
tisztviselőnőt.
Ajánlatot fizetési igény és eddigi működés ismertetésével e lap kiadóhivatalába „Vállalat" jeligére kérjük leadni.
de egyszer sem vált be az ilyen határidő. így nz Í944-es terminus Sem,fog beválni. De annyiban "trah\' igen nagy jelentősége, hogy ez valóban az utolsó terminus, mielyet n generálisok és politikusok népeiknek\'megjósoltak. ¦
Valóban a háború döntő szakaszát éljük. Tudjuk, hogy minden attól függ, hogy a nívant hadsereg és szövetségesei meg tudják-e állani a következő hetek\'harcait? Ha ez sikerül és a mi biztos taWgf.\'yöződésünk szerint fog is sikerülni, aljkor - a
szövetségesek ¦ minden terve romba dől á háború megnyerésére vonatkozólag. Akkor a háborúnak uj szakasza kezdődik, melyben az eshetőségek a németek szákníárn újra növekedni fognak és meghozzák Szájbaluk\'ra a győzelmet.
17:4 szavazataránnyal Slmontay polgármester javaslata győzött a Krátby-Prack fegyelmi ügy megszüntetése ügyében
A közgyűlés felszólalás nélkül elfogadta az elmaradt városháztartási zárszámadásokat
retet leli, hogy mindent el fog követni a város érdekében.
Egy megdőlt panasz
Dr. Hallá István főjegyző előterjesztette jelenlését, Kiss Tóth Imre városatya panaszára vonatkozólag, amely szerint a városi erdőben 1941-68 vágású fák hevernék még. Bizottság istent ki a polgármesterrel az erdőbe. Megállapítást nyert, hogy egyes fa-fajták mintegy 10. tnií-sok \'M) százalékot veszteitek értékükből, részben tűzifának használhatók, de nem volt található fa, ami az 1942—1043. évnél előbbi vágásból \'származóit volna" A jelentést a képviselőtestület tudomásul veUc. Üdvözlet a Kárpátokból Dr. Ballá WJegyzÖ bejelentette, hogy vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy. Nagykanizsa díszpolgára a Kárpátokból üdvözletéi küldi szeretett városának ős polgárságának. A \'közgyűlés lelkesen éljenezte hős díszpolgárát.
Nagykanizsa város képviselőtestülete pénteken délután rendes közgyűlést tartott vitéz dr. Simonfay Lajos polgárfcniester elnöklete afatt. Napirend előtt bogáti dr. Hajdú Gyula kir. kormány főtanácsos kifejtette, hogy a polgármester^programlja biztosíték arra, hogy tisztult légkör lesz a város életében. Helyesli a polgármester programi ját, hogy a bizottsági üléseken tárgy altassanak meg behatóan az ügyek és a közgyűléseken .már csak a leszűrt anyag kerüljön napirendre. Utalt arra, liogy a múltban a tekintélytisz-telet hiányos volt. A legnagyobb bizalom^n\'af üdvözli a város uj vezetőségét, kénre, hogy vezessék vissza ezt a várost a régi, boldog idők útjára.
Simonfay polgáitmíestcr megköszönte dr. Hajdú szavait, igé-
A képviselőtestület búcsúja dr. Hegyi Lajostól
Ballá főjegyző bejelentette dr. Hegyi Lajosnak SzatmáriK\'fa/\'l. polgármesterévé történt kinevezését, majd felolvasta dr. Hegyi Lajos bncsusorait, melyekben meleg szeretettel mbnd Istín-hozzádot városának és lakosságának. A képviselőtestület őszinte bensőséggel biicsuzott volt főjegyzőjétől, aki 26 éven át szolgálta a várost. Balogh József méltatta dr. Hegyi Lajos munkásságát. Vallásos ínfcggyő-ződés, nagy város-szeretet/a városigazgatásban példaszerű jártasság és tudás jellemezték Hegyi főjegyző nagykanizsai munkásságát, — mtondtn. Amikor mindenkit oda kell állítani, ahol legjobban fejtheti ki tudását és munkaképességét, a kormányzat dr. Hegyit olyan helyre állította, ahol Kitűnő képességeit kellően fogja érvénye-sitení. Nagykanizsán kifejtett hosszú és eredményes mlunkás-ságáért a város lakossága ne-
vében hálás köszönetet mond és Isten áldását kéri további működésére.
Vitéz Simonfay polgártoestcr is meleg szavakkal tímflékozett meg dr. Hegyi Lajos nagykanizsai közszolgálatáról és fáradhatatlan munkásságáról. A vá-* ros nevében köszönetét fejezte ki és Isten áldását kérle reá és munkásságára. A közgyűlés ezután tudomásul vette a bejelentett áthelyezésekét és kinevezéseket.
A csáktornyai zeneiskola
zárszámadását, —- EKntely iskola a nagykanizsai városi zeneiskola fiókintézete — terjesztették bc ezután. Az adatok azt mutatják, hogy igen szépen dolgozik a csáktornyai iskola. A község köszönetét fejezte ki Nagykanizsa városának "és Vannay János igazgatónak, akik lehetővé telítek a zenekultúra uj hajlékának megnyílását.
A visszajáró mult. . . Hosszú vita a fegyelmik körül
Iüzután aor korült dr. Krátky iBt-ván nyug. polgármester éa dr. Prack István nyug. tanácsnok fogyóim i ügyóro. Dr. Ballá fójogvző ísmor-tot\'to az ügyet ós annak olózményoit. Fojolvaata az alispán július 27-i határozatát, moly szerint a képviselőtestület nem határozta meg szabatosan és egyáltalán nom sorolta fol azokat a csololrínényokot, omolyok miatt a fegyelmit ofrondolto. Ezért az alispán fölhívja a képviselőtestületet, hogy részlotoson iólőljo mog a eselokményokot, molyok miatt ol-lendelték a két fótiuztvisoló ollón a fegyelmit. Majd foglalkozott az alispáni határozat a fa-üggyel. Mivel
nvugdijas tisztvisoló ollón kártérítési eljárás nem indítható, a polgármester javaslata, hogy dr. Krátky ós dr. Prack ollón a fegyelmit szüntessék mog, SzaM Gyulával békés mog-ogyozés jött létro, Széman György városi o rdómestornok pedig ogy évre
felmondták állását.
Az előtorjosztéshoz Balogh Józsof szólt hozzá. A város közünségo — mondta — Krátky poígárme3tort bálványozta és ezt az olismorést mindig élvQzto, amíg azon az uton iárt, amollyol ozt kiórdomolto. I)r. Krátky pofgármoster mint diktátor uralkodott a város folott, j»dig a polgármester van a közönségért éa nom fordítva. !).¦ ó a várost saját elgondolása szőrűit vozotto, iránvi-totta. Ígéreteket tett, de azokat nom teljesítette. Utalt Balogh az »nlmn-iigy«-ro, majd arra, hogy az ordó-ki termelés a közönség kárára folyt, ami mind Ixmiiu van az ordóiga/.-gatóság által fölvett jegyzőkönyvből!. Utalt Ilemmort főtanácsos kijelentésem, moly szerint óvókon keresn-lüt utalvány nélkül vitték u fát az erdóbék Mindenki tudja, folytatta Balogh József, hogy a gazdasági hivatal vozotójo ollonozto a Szabii Gyulával való üzletkötést. Felveti a kérdést: szükség volt-o őrségváltásra? Minden ombor azt mondja: onnok meg kellott történnie! Foltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogv a kártérítési igényt is fönntartsák a mulasztókkal szeintíen.
Laborczy Károly a vároa villamos-Kzerzódésével foglalkozott, amoly még hosszú idöro áldozatot jolont a város közönsége számára. Utált Csák tornya jiéldájura, ahol a község saját kezoléselmn van a villany ós nagy hasznot síkorült elérni. Nom elég, Hogy sérelmes szorzodést kötöttek a várossal, hanom.a szorződést Imi sem tartották és soha nem ollon-óriztók. Majd a közvilagitás panaszait, az órtókoltolódások miatt a várost ért károkat totto szóvá. Kételkedik abban a számadásban, amit a DrávovÖlgyi vozot, hiszen a tévo-dések sorozatát kövoti el a közén-séggol Bzomlran is. Kérte a polgármestert, intézkedjék a víllamosolton-órző bizottság mielőbbi összohivása iránt.
Dr. Boda Károly rámutatott an», hogy ebben a torombon ó már fölsorolta, miért kellett fogyóimit ol-rcndelni Krátky és Prack ollón és miért kotlott az ordŐmostort elbo-csájtani. Az ordómeetor fotottceóiiok tudnia kellott, hogv a foloJősség mindkét főtisztviselő részéről fönnáll. Ha semmi más nincs is, mint az a konkrétum, amit az alispán mogállapit: olég. Szólt a Szabó-félo szorzódósről, amit azzal a kikötéssel hagytok ióvá, hogy a fát olszámolni minőségileg és monnyiségílog köto-los. Hogyan lohoteégca, hogy az ol-lonórzést nom hajtották végre? A polgármostoV tudja nagyon jól, hogy mindon rondolotot bo koll mutatni és mógia a közellátási miniszter is-morotes rondoloto nom órt át a főszám vovósóghoz. mig az ügy nem került a kópvisolötoetülot olé. Karám volt a városnak oz a hosszú ut. A polffáni) ostor tudta, hogy mogvan a rondolet, tudta ozt Prack tanácsnok
PETRI VILMOS
Hattyú drogériája «»g»k«ní*»»»
ii P«U»al nnbni
IllaUíor, koxm.tikk, Díappau, va^yo*.., falú, kStner, b.t«2apala«l M linxlattad aikluk Mgy vAUttUkban kapk*t4k.
1044. szeptember 2
ZALAI KÖZLÖNY
éfl-az erdőmostor ie, do egyik Bem világosította fol orról a főszámvovőt. A város kőzöneógo nom korült volna abba a. kóiiyszorholyzotbo, hogy Szabó Gyulával — menteni, amit még lobot montoni — ogyossógöt kössön. A Drávavölgyitől mái napig som kapták inog a leltárt. Miért nem történik az íizom, a bovótal ol-jonórzésc? Mi mondta dr. Boda — olaósörban rondot akarunk. Méltányosságból montünk odáig, hogy a két főtísztvisoló nyugdíjba ment. válaszunk nz alispáni \'ertoaitéaro: »Ujabh konkrétumokat jolantoni nem tudunk...«
— A világháború közepén ozok az urak nom kövothottok ol sulyosahbat, mint amit olkövottok, mondta omol-kodott hangon dr. Boda Károly. Bujtassuk oí a dolgot, zárjuk lo a» íigvot. legyünk lojálisak, mort mi tudjuk, mit kell a város közbókóje ordokóbon tonniink...
Vitéz Tóth Béla utalt arra, hogy a bizottsági Ülésekon foltottók a kérdéseket, do az urak nem tudtak válaszolni. Nom hiúsági szompontok, bánom a közérdek önzetlen szolgálata vozétett í bennünket felszólalásunkban — mondta —, kötelességünk és fololóssőgünk tudata. Borít-
sunk fátyolt a. múltra, folojtaük ol, do kéri á polgármostort, hogy hivja össze BÜrgóson a gazdasági "bizottságot a wrtóshizlaláM ügyhon, hogy végleg kiszámoljanak o;vzol is. Háború van, élet-halál harcot viv a magyarság, kötelességünket teltük, amikor ozokot a viszás állapotokat szóvá tettük a város érdekében. Am likvidáltassók az ügy. Egyébként szivvol-lólokkol ott loaznok a polgár-mostor munkájának és oólkitüzósoi-nok támogatásában. Kéri a polgármostort. kövoason ol mindent, hogv Czok a dolgok a váron élotéböl minél olőbb oltűnjonok.
Bodonok Józsof a Korosztény Jótékony Nóogylctnok kiadott földbérlet Ügyébon kérto vizsgálat indítását.
Viczonty Árpád rámutatott arra, hogy nom személyek ellőni kirohanás volt, amit tottok, hanoin &\'kisemberek védolmo, mort 80 százalók pótadó került igy ki a kisomlxirok zsebéből éveken keresztül. A város közönsógénok nem volt fája 6» a fa hovert az ordÓkben. Csodálja, hogy az alispán vagy nem órl rá, vagy nom olvasta a jegyzőkönyvöt, hogv azt mondhatta, hogy az iratokból »ninca ok a fegyelmire*.
Simonfay polgármaatar:
„Ha van visszaélés, ki kell vizsgálni, de ha ninos, a pletykákat meg kell szüntetni"
Dl*. Botlanak azt válaszolja,
Simonfay polgármester ezután bezárta a vitat és válaszólt az elhangzottakra. A villanypn-naszok ügyében legközelebb ösz-szeli ívj a az ellenőrző bizottságot, amely mellé választanak egy albizottságot, hogy az vizsgálja meg a panaszokat. I\'ínnek alapján majd tárgyal a Dráva-völgyivel és azután terjeszlí fel az alispánhoz a panaszokat A legközelebbi közgyűlésen beterjeszti a bizottság munkájának eredményét. Hasonlóan jár el a sert és-szerződ és ügyében. A legteljesebb nyilvánosság hive, mondta — és a legteljesebb ellenőrzés mellett foglal állást. Ila van visszaélés ki kell vizsgálni, de ha nincs, akkor a pletykákat meg kell szüntetni
hogy vannak panaszok a fegyelmi iratok mellett, de azok nincsenek konkretizálva és innét van az alispán ismeretes megállapítása. Az elkésett zárszámadást és költségvetest illetőleg az a válasza, hogy amint az ügyosztály elkészül vele, feltétlenül a képviselőtestület elé terjeszti. Két izben is künn volt az erdőben, felülvizsgálni és szívesen látja, ha érdeklődő városatyák elkísérik vagy kimennek az erdőre. Javasolja, hogy Král-ky és Prack ellen a fegyelmi eljárást szüntesse meg a képviselőtestület, az ertlőmcsternek pedig egy évre mondjon fel. A Szabó-ügy felszámolásához a hármas-bizottság is hozzájárult.
Haro Boda Károly ellenjavaslata körül A polgármaatar felfüggesztette a köxgyüléat
Dr. Boda Károly ellonjavasla-tol terjesztett elő: -—\'mivel a képviselőtestületnek esak fe-gvelmit elrendelő jogköre van, a képviselőtestület a visszavonás kérdésében nem dönthet. Kérjék az alispánt tudomásul venni, hogy >ujabb konkrétumok nincsenek^ és igy azlán az alispán szüntesse he a fegyelmit a \\ két főtisztviselő ellen.
Simonfay polgármester Tél órára felfüggesztette az ülést, mert a képviselőtestület ebben a kénlésben nem egységes álláspontot foglal el.
Utána a polgármester javaslatot terjesztett elő, amely az erdömestor ügyében egy évi felmondást javasol, de fegyelmi cl-
Nem veit vita az 1941 42
Fél 7 óra után került sor az 1011. és 1012. évi városi háztartási zárszámadásokra, nraif dr. Borsányi József tanáesnok torlesztett be. A közgyűlés vita nélkül elfogadta.
A kereskedelmi leányiskola
ügyéhez dr. Bottá Károly, Kene-di Jnrre és vitéz I\'iló Iv>-renc szóltak hozzá. A képviselőtestület 20.000 pengős hitelkeretet szavazóit meg az uj leány-
járás megindítására nem tesz indítványt, Krátky és Prack fegyelmi ügyének folytatását pedig nem kívánja a képviselőtestület.
Dr, Boda áthidaló javaslatot tett: A képviselőtestület nem kivan a fegyelmi ügyekkel tovább foglalkozni.
A polgármester ezzel szemben fenntartotta javaslatát és uiból felvetette a kérdést: — a város nyugalma és békéje érdekében a képviselőtestület mondja ki, hogy a Krátky és Prack elleni fegyelmit nem kívánja folytatni.
A polgármesteri javaslat mellett Í7-en szavaztak, elleno négyen.
évi zárszámadások körül
középiskola céljaira igénybevett Zrínyi Miklós-utcai épület átalakítási munkálataihoz.
Majd a többi tárgypontokra, került sor, amikről már a bizottsági üléssel kapcsolatban beszámoltunk. \\j
A városi közgyűlés alatt a^ vitát a karzaton vitéz Hunyadi László vármegyei főjegyző, al-ispánhclyottes is végighallgatta.
Számok Zala vármegye elmúlt negyedévi életéből
Részletek az évnegyedes alispáni Jelentésbél
Zala vármogyo alispánjának óv-ncgyodos joloníőaóból, amoly a log-közolebbi mogvegyüles oló kbrü), közöljük az alábbi adatokat. /
A vármogyéhoz három \' hónap alatt 122.778 ügydarab futott bo, amiből elintéztek 115.400 \'darabot. . •
A Yármogyoi pótadóból 89 százalék folyt bo.\' A vármegye háztartási alapja forgótőko-hiányban szenved. * "
A Zalavánnogyoí Közjóléti Bzö-votkozot házópitésekro 78.694 pangót, tatarozásra 28 családnak 24.786 pengőt, mezőgazdasági in^atlanszor-zésio 8000 pongŐt, gazdasági fol-szorolésro 6 családnak 6500 prmgól, telién vásárlásra 26 családnak 20^560 DÖngŐt, lóvásárlásra 4 családnak 5590 ixaigöt, báránv, birka vásárlásra 107 családnak 8846 pongőt, kisipari kölesönként -4 családnak 14.100 -pongót, kiskoroskedói \'köl-csönro 1 családnak 8000 pongŐt, ogy családnak ogvéb kölcsön címén 7000 pongői folyósított. Megkezdőit csoportház épitéséro 105.471 .jtongőt fordított a Szövetkezet az .ofmuít nogyodévlxm. A "háziipari oszlálv 88 községbon 1000 kg. Ion ós 5400 kg. kondor votőmagot osztott ki 18.000 ixsngó értóklwn.
A nép és esaládvédolmi alun 17 házasodási kölcsöpt folyósított 26 ozor pongő Összegbon, nyári napközi otthonokra 7500, tojakcióra 20 köz-séglxm 41.000, zöldkorosztos épit-kezésokro 25.700, gyermeknevelésre 8 osotbon 1820 pongőt költött. A főispáni karitatív segélyből 47 szo-móly részesült 4000 pöngő összegben.

Az elmúlt évnog\\\'edb."!ii a vérmo-gyélien 8512 győrinek született, a halálozások száma 2896. A termé-
szetes szaporodás tohát 1116 lólok. OngvilkosBág liárom hónap alatt 84 osotbon törtont, szorertcaótlonség 24 esetben és hirtelen halál 15 osotbon. 19 olmobologot szállítottak ol.
A vármegyei iskolánkivüli népművelési bizottság 4662 előadást tartott 59.552 hallgató rószvétolóvol. Volt 5 imalfabéta tanfolyam, 32 alapismoret-terjesztő, 12 nemzetnevelési, 25 művészeti és ltodé lyképző, 6 férfi és 18 női jellomképző, ogy ogószségügyi, 24 muraközi magyar nyelvi, 11 kiagazdansszi.iiykőpzŐ, 22 háziipari tanfolyam ItT rés/tvovő-vel. Volt ozonkívül \'.\'.6 műsoros rendozés, alkalmi ünnnpítly, népművelési hangverseny, sib. Í70 rádióelőadás* hallgattak. 888 nép- 08 182 ogyób zalai közkönyvtárban ŐBBzeáon 187.462 kötőt könyv áil a vármogyo lakosságának rendel kezesé ro.
* i
A levon teegvosü letek száma Zalában 815. Kok bolyon épült az utolsó negyedévben is levonta otthon, pálya, lőtér. Igv Tapolcán otthon és pálva, Alsólohdván 20.000 pOtítfi költsőggol lőtér, Bolatincon 10.000 ix>ngő költsőggol otthon, Zalaapáti-ban 25.000 iKingŐ költséggel yva-korlótór, Dravanagvfaluban 20.000 oong(\'>őrt otthon, liozoréden 4000 |x;ngőből gvakorlótér, Bzontgyöifrj-váron 80.000 pongős otthon, ÍjOii-tilx>n ugyancsak 80.000 |>oiigóért otthon, Sümegen 40.000 pongő költséggol otthon, Nsmesapáliban 50 ozor pongő költséggel otthon, Nován 3500 i>ongóért uszoda épült a 1c-
vontóknok. ,
¦
A vármogyoi borászati éa szőlészeti fölügyelő jolontéso szerint a vármegyében a szőlő helyzoto nagyon rossz. A gálichiány niiattv^*-
90 százalók a kár.
fiz! nton szállítanak Budapestről Alsélendvára vlzvsaetékcsöveket
Első lépés a Mura-hajézás megoldása felé
EredekeS tudósításban számol be a Zahilnf.\'gyei Újság al-sólendvai tudósítójának jelentése alapján arról, hogy úttörő lépés történt a Mura vizíuljának kihasználása terén;
Alsólendván felszerelik a polgári iskola vízvezetékét. Mindennel készen is vannak, éppen csak a csövek lefektetése van még hátra. Az is csak azért, mert a mai szállítási nehézségek mellett nem tudták a csöveket Budapestről eljuttatni Alsó-lendvárn. A vasúti teberszáHitás akadályai közismertek, a teherautón való fuvarozás pedig olyan sokba került volna, hogy az* egész vizvezeték-beszerelés sem lesz annyiban.
Küronya Jetíő, a polgári iskola igazgatója és a vállalkozó gondoltak egyet és liudapeslen uszályra rakatták a csöveket, amelyek azután a dunai és drávai motorvonlalásos hajózás után a Murára mentek fel Mu-raszerdabelyig, ahonnét már tengelyen lehet elszállítani Alsó-lendvára.
Imc : — lehet vizi szállításra lyásználni i« Murát! Amellett az alsólcndvai polgári iskolai vízvezeték csövek esetében ez a szállítási mód belekerült 11000 pengőbe, mig a teherautó-fuvar Budapestről . 23.000 pengőt emésztett volna fel a tudósitő számadatai szerint.
Augusztus 31— szapt 3-ig
VÁROSI MOZQÓ c\'a™!%Jlg
Magyar-bolgár verzióban készült ftlmrapexódta
TENGERPARTI RANIDBVU
Ssereplík : PalsGosy Irán, Pataky J\'., Dorita Boneua, Ssakéts Zeltán, Magda Koltsthakowa
ÜPA vildghtradő. Rémietek napjaink aktuális eseményeiből.
Naponta 3 elfméés : }4, i@ és jí iratkor.
ZALAI KÖZLÖNY
1944, waptonber 2
mozi
A nagy ut
Ahhoz, hogy egy müvészlélek kibonutkőzzék és teremjen sok mindeiKkcil n gyakorlati élet esetlegességein kivül/sőt azokat megelőzve. Élmények "közt való szárnyalás kell mindenekelőtt. Szárnyalás a bordogság egébe, zuhanás a szenvedés poklába, — mindegy, csakélmwny legyen. Nem elegendő leimészetesen felszínes, tarka örömök szabados, bohém kergetése, seni\' affektált szépMkck szirupos méla-buja. Az igazi müvészléleknek igazán és mélyen enüberi élmények, tiszta, bátor érzések boldogsága kell, meg egész lelket mai-okra fogó fájd.Mom1 hogy önmagája találjon, a hétköznap burkából kí tudjon bomolni, fel tudjon emelkedni oda, ahol — miiit kagyló szenvedéséből a gyöngy — mcgterefmJ -.negszebb, az emberből az, ;-tm)i belőle Örök : a művészi érték.
Ezt a mélyen járó cmfjcri •problémát veszi Körül ékszer-tok bársonyaként egy szép, érdekes és változatos film-m^se. részleteiben is tökéletes német rendezés, kitűnő színészek, gyönyörű havasi tájak, a színház, a komoly színház érdekes belső világa, festőművészek és (műkedvelő bohémek furcsa szitakötő-élete és sok-sok szerelem, ;i!m)5-gött a szerelem és a családi kö-¦ telek drámai mérkőzése, a becsületes kibontakozás emelkedett öröme, julallmh és elegie-tele.
Tartnlmas a mlrmdanivalőjá-ban, könnyed a felépítésében, hol derűsen \' ragyog,\' boi szivet mozdilóan drámai a meséjében, biztos és érdekes alakjainak felrajzolásában, valamint azok megjátszásában is. . A bemutató kánikulás napján csak kevesen nézték végig a kanizsai Nép-mozgóban, pedig ez a film kniessze felette áll a futószalagon gyártott filmvígjátékok, felett és amellett, hogy szórakoztat, nyomot is hagy ott, ahol az emberi szív és lélek is ott van a nézőtéren.
(hl)
Ma oste
a Korona éttermében
Naptár. Sjeplember 2. Sznmbal. Róm. kai. István klr. - Prottwláns Rebeka.
Szeptember 3. Vasárnap. Róm. kat, Mari\'ivét. - Prolesláns Hilda.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van rogcol 7 órától este 6 óráig. (ilótfÓ, szerda, pántok délután ós keddon egész nap nóknok.) Tole-fon: 660.
Paradicsomos üvegre valódi
BÉLKÜPA K
kötözés, ragasiláí nélkül, légmentesen tapad. Dunsztolas felesleges 2S darab 06 filltr. Mlndin mennyiségben kapható TÓTH jAüOS
I ItxtrM r*tkídé»4b*n KlfAly-trt— a7. . Taiafu,, 83,
Kötél általi halálra Ítélték a somogy-udvarhelyi apagyilkost
A rögténltélő bíróság az iratokat kegyelmi döntésre felterjesztette
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy ifj. Kisgéezi József so-mngyudvarhelyi US éves gazdálkodó éjnek idején zsineggel megfojtotta az édesapját, tawjd a holttestet felakasztotta a szoba mcstergerendájára, hogy azt a látszatot keltse, mintha az öreg Kisgéezi öngyilkos lelt volna. A gyilkos még búcsúlevelet is irt az édesapja nevében, a esendörséghez címezve. Még arra is volt gondja, hogy egy kis zsámolyt helyezett édesapja lába a Iá és azt feldöntötte, mintha* az Öngyilkos rúgta volna el maga alól." Heggel aztán ifj. Kis-géczi a fiát küldte be a szobába íizzal, hogy keltse fel az őregajy-
ját. ö maga közben eltmeul hazulról. Mikor a fiu mcglálla a kőtélen lógó holtleslet, a csendőrségre szaladt ös csakha-mar minden kiderült. Högtön-itélö bíróság ült össze az ügyben, amely ifj. Kisgéczi Józsefef kötél általi halálra ifélle Az ügyet a Kormányzó Ur elé terjesztetlek fel kegyelmi döntés végctl.
A halálraítélt vifdloftna\'k felesége és négy gye^neke van. Édesapjával vagyoni kérdések mintl állandóan hadilábon állt és most Szent István nap éjszakáján is heves össz/szólnlkozá:> volt köztük,
SPORTÉLET Mi történt Nagykanizsán?
Miért maradt el a Nagykanizsa—Swmbalheiy levente-kerületi ökölvívó mórkézós ?
Jelentette minap a Zalai Közlöny, hogy a Szombathely.....
Nagykanizsa 111. kerületi levente ökölvívó verseny dőntő-ntérközéí-\'e, aminek Nagykanizsán kelleti volna megtörténnie, elmaradt, Imfert bár a szombathelyi csapat megérkezett Nagykanizsára, de nem állt ik ki mérkőzésre azzal az indokolással,
j hogy a légiriadóval kapcsolatos akkori helyzet miatt a versenyzők kondíciót veszteltek. Megírtuk azl is. hogy az cselnek a levente sportközpontban lesz folytatása Most ezzel kapcsolatban a Yasvárínegye sportrovatában,,^ következőkéi olvassuk (g, d.) aláírással i
A szombathelyi ed/ő nyilatkozata
Szombathelyi ökölvívócsapat-ról lévén szó és mivel ezídeig a Szombathelyi LE ökölvívócsapata mindenkor a legnagyobb sportszerűséggel viselkedett, Dunántúlon, sőt a fővárosban is tekintélyt, megbecsülést szerzett magának, azonnal illetékes vezetőkhöz fordultunk. Mivel a nagykanizsai mérkőzésre a Szombathelyi LE ökölvivócsa-patát Hajós Sándor edző kísérte el, tőle kértünk felvilágosítást a mérkőzéssel kapcsolatban. Hajós Sándor edző a kővetkezőkben adta meg a felvilágosítást és egyben a választ a Zalai Közlönyben megjelent cikkre :
— Bármilyen liirforrásböl vette a Zalai Közlöny a hírt; eleve téves és nem felel meg a valóságnak, ökölvivóesapatunr vasárnap reggel a menetrendszerű vonattal elutazott Nagykanizsára, ahova délelőtt háromnegyed 11 órakor kellett volna megérkeznünk. A közbejött légiriadó miatt azonban a vonat késett, igy csak délután háromnegyed 3 órakor futott be vonatunk\' Nagykanizsára. Meg-
j érkezés után azonnal a verseny I színhelyére akartunk menni. Útközben azonban nagy meglepetésünkre találkoztunk Bözsa László MOSZ budapesti kiküldöli mérkőzésvezetővel, aki Sípos, István kíséretében éppen a pályaudvarra tartolt. Rózsa László kijelentette, hogy a mérkőzést a kitűzött időpontban déli 1 órnkor nem tarthalták meg, nckni tudja levezetni, mert szolgálati elfoglaltsága miatt vissza kell utaznia Budapestre azzal az egy vonattal, amely Nagykanizsáról a kora délutáni órákban indul. (Ugyanis csak ez az egy vonat megy Budapestre délután és este érkezik 11 óra 15 perckor Budapestre.)
— Rózsa László cl is utazott és én, mint a szoímíbathelyi csapat tvezetője vártam, hogy Sípos István ajánlatot tesz egy barátságos mérkőzés lebonyolítására az ö\\ mérkőzésvezetése mellett, — folytatta a szombathelyi edző. — Bajnoki mérkőzésre magától értetődően nem) állhattunk volna kí, mert hi-í szen Sípos érdekelt féf volt. Sí-
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pötanyagok állnak rendelkezésünkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
TARJAN-PÁLOSICS.
pos István csupán annyit kérdezett lő lem: -muradtok-e vagy nem és én termlészetesen
az ilyen rideg kérdésre elhatároztam, hogy a csapattal a lcg-közellebbi .vonattal visszautazunk Szombathelyre. Nemi azért ulazotl víssza Rózsa László mérkőzésvezető Budapestre, meri nem álltunk ki, hanem1 azért, meri minden körfllményejí között vissza akart utazni Budapestre és vissza is utazóit. Azt pedig egyellenegy ökőlvivócsa-pat sem leszi tm!\'g. hogy MOSZ-mérközésvezrtö nélkül kiáll egy kerületi döntőre az egyik érdekelt fél bíráskodása mellett.
— Az a tény, hogy mi a rendkívüli körülmények között is elutaztunk Nagykanizsára, — mondta Hajós Sándor — mhg-cáfolja azt, hogy nem akartunk kiállni a versenyre. Vagy talán passzióból utaztunk Kanizsára \'.\' A méikőzésvczi tő egyáltalában nem hibáztatható azért, hogy visszautazott, hiszen a verseny t órára volt kitűzve. A törlcit-lekér! nem mi vagyunk felelősek és eljárásunk egyáltalában nem minősíthető sport szerül-lenségíiek. Az esetnek lehet a Levente Sport Központban foly-talása. de olyan értelemben, hogy a Nagykanizsai Levente Egyesület miért ad olyan információt, aimJcly nem\'felel meg a valóságnek és ezzel a testvér levenleegyesfllotot igyekszik furcsa színben feltüutelni.
Rövid sport-hlrek
Vitéz Adorján vezeti a pécsi PBTC—-ZMNTE, Horváth Gábor az NVTE—Zsolnai hibda-rugómcrkÖzéM: vasárnap délután.
A ZMNTE II. csapata Kis-kanizsán vendégszerepel. Ellenfele a Sáska Levente FC második csapata lesz, *
A fél 3 órakor kezdődő NVTE—Zsolnai mérkőzés előtt a (ivékénvesi labdarugocsap.it játsz\'ik az\'NVTE II. csapatával barátságos- mérkőzést.

A/hehéz időkre való tekintettel elmarad a levente, ökölvívó és uszó bajhoki verseny. A levente nagy sportesemény és tábortűz is elmarad, esetleg egy későbbi időpontban újra felvetődik a megrendezés kérdése. \' * "
Tóth Ferenc kisknnizsai tanító; leventeoktató részt vett a szombathelyi sporttábor-tan-tanrolyamon, ahol a kézi- és kosárlabda vezetésből és anliak szabályairól vizsgázott. Tóth a közeljövőben átveszi az irányítást a két sportág felett Nagykanizsán. Igy a diákok mellett valószínű az összes sportegyesületek is bekapcsolódnak ezekbe
a sportokba.
. ~~ • .i
A nagykanizsai levente labdarugók- iránt érdeklődtünk Elum-bort József szakosztályvezetőnél, aki kijelentette, hogy komolyan készülődik a csapat és már Vasárnap délután az NVTE leventejátékosokbór álló együttessel.
66?2
1944. sz\'eptenlbcr 2
HÍREK
^ (Esti misék)
A nagykanizsai Jézus Szive plébá-niittiMDitioinban ruindon vasár- ós ünnepnapon —- ha van dólelótt légi-naiiá lia nincs — délután (i órakor szentmisét tartanak.
_ (A vármegyei főjegyző Nagykanizsán)
Vitéz dr. Hunyady László vármegyei főjegyző, alispán helyettes loonap hivatalos ügyben Nagykanizsán tartózkodót^ felkoros te vitéz dr. Simonfay Lajos polgár mestert\', nkivol hosszabban tárgyalt, majd a ItÉsó délutáni órákban titkárával
autón visszatért székhelyére
, (Szakértői kinevezés) *\\
A kereskedelmi miniszter Thier Szabó lludolf nagykanizsai m. kir. nllamvaauti rnórnokot az 1944/46. ívekre a nagykanizsai gépjárműké--lülotben, Nagykanizsa székhellyel nwlórhatósógi műszaki szakértővé kinovezto.
- (Gyászmise)
Primőr rétyi Székely József m. kir. tüzér százados — aki 1944. jugusatus 18-án, súlyos elhárító\' harcokban, utolaó loholetóíg a llnzu érdekét szolgálva, hősi halait halt -Iclkiüdvéért a gyászistentisztelet f. hó 4-én, hétfőn röggel 8 órakor löas Nagykanizsán a ferencesek plóbénin-fcmplombnri. (:)
- (Orvosi hir)
Dr. Szigothy Aladár orvos kato-\' nni szolgálatból loszorolt, rendelését uoptomrjor 4-én újból megkezdi. (:}
- (Oltáregyesületi hir) Holnap, vásárnap délután 4 órakor a nagykanizsai Oltáregyesiilot megtartja a rendes havi gyűlését az alsotomplombnn. (:)
- (Házasság)
Macsok Teréz és Nagy Elek hon-védsenész házasságot kötöttek Nagy-SíiiiinHán. ( (:)
- (Kongregációé hir)
A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációjának szoptoml>or havi szentmiséjo és gyűlése ehna. rad. Prezos. " (:)
- (Zeneiskolai hir)
A nagykanizsai városi zonoÍBkolá-ban a hőhatás hétfőn, kedden, szerdán 17—10 és kedden, szerdán, csütörtökön 8 10, óráig. Javító, pót-fa magán vizsgák\'\' 9-én 10 órakor; tanórabeosztás 6-éfl 18 órakor. Kondás tanítás ll-én kezdődik mog. Kiskornak csak szülő vagy, gyám kíséretében iratkozhatnak bo. * (:)
- (Iparostanonciskofai behatás)
A nagykanizsai iparostaríone iskolába a boiratások azoplembor 4-én, Mn, fl-án ós 7-én lesznek délelőtt 9 órától 12-ig óa délután 8 órától T-ig. A tanítás szoptombor ll-én, hétfőn kozdódik. (:)
- (Ml van a hivatalos lapban ?)
A Budapesti Közlöny pénteki, •09. számában rendelet jelent meg 1 rádió riasztási korzótok nyilvúnos-Hgrohoz&tala tárgyában, — a társulati adó kivetésének ogvszorűsitéso wrgyában.
- (Feloszlatta)
a kcroskodoLoni- és közlekodóaügyi rniuisztor a bolügyminiaztorrel egyet enésbon a Kesa\'tholvi Kereskedők "weolatát.
CSITKE ISTVÁN
tisztelettel értesiti l|en tiiitelt megrcndcltit, lio,:y
"rl és női szabó-szalonját
Hwthy Mlklái-at ii. alá
helyezte *t mi
ZAJJAJ K+Z-UNV
„A keresztény kultúra alapjait nem szabad feláldoznia háború pusztításainak"
mondta a pápa tegnap esti rádió-beszédében
XI í. Pius pápa pénteken este 19.30 órakor a rádióban beszédet, mondott a háború 5, évfordulója alkalmából. Visszatekintett az 5 év alatt megtett nehéz útra. A régi világ romokban hever, — mondta — és uj világ van kialakulóban. Hol vannak ennek az uj világnak építő mesterei ? A keresztény kultúrának ránk szállott öröksége az alap, melyet ndm szabad feláldozni a háború pusztításainak. Majd a jövő világrend szociális helyzetéről és a technikai efjlödés-röl beszélt Megállapította, hogy" a kizárólagos technikai fejlődésnek nem szabad uralkodnia az emberiség társadalma és szociá-
lis fejlődésén, hanem a technikai fejlődésnek is az emberiség javát kell szolgálnia. Vázolta különösen Róma és az olasz nép szenvedéseit- Egyetlen nép -sem képes a háború fizikai és morái llSelesettségébŐI egyedül talpra állni, de egyetlen nép sem számíthat arra, hogy csupán mlís népek állítsák talpra. Az egész olasz népet fenyegető éhínségről szólt, mivel iu!ml sikerült elegendő szállító eszközt szerez-\' ni az élelmiszerek szállítására, de reméli, hogy ez a helyzet meg javul. A beszéd többi részében a béke kérdésével foglalkozott. ,
A magyar kormáiy rádió-felhívást Intézett a román kormányhoz
a letartóztatott délerdélyi magyarok érdekében
A magyar konnuány\\rádió itt-jón román ós francia nyolvon felkérte u romáu kormányt,
száz, részesítse ugyanolyan elbánásban, imnl.r.anilycnlK\'n ré-szesfllnek az északerdélyi román
hogy a Dél-Erdélyben letartta- személyiségek, akiket a Whigyar tatöti magvai- vezető szetajéiyi- hatóságok, csupán lakásukon •stégeket, akiknek száma több | tortának őrizetben. (MTI)
Hullámokban zúdulnak a szárnyasbombák Londonra és Délangliára
A Times közli, hogy a szerdára virradó éjszaka ismét egész szár-nyasbóinba hullámok zuhogtak Londonra és a délangliai körzőtökre. Igen sok ház kigyulladt\'és a törmelékek sok embert pusztítottak el. Igen -sok ház dóit romba Londonban. Írországból munkások érkoztok
A görög király Londonba érkezett
Amsterdamból jolentilt, hogy a görög király Londonba őrkezott. Churchillol "és Edcnnol lárgyalt az uj görög válság megoldása tárgyá-bnn. (MTI)
Rendkívüli ülésre hivtékössze a finn külügyi bizotiságot
Bbrlinbél jelenti a Nemei Távirati Iroda: A finn országgyűlés külügyi bizottsága tegnap rendkívüli ütést tartott.
Merényletet követtek el egy francia tábornok elien
A brit híiíizolgálat jelonU, hogy Sii\'oti francia tábornok ollón Órámban merényletet követtok ol. Síron tábornok Do tlaullo tábornok vetélytársa volt egy időbon és alulmaradt a küzdelemben. A therénytetet egy senegáli katona kövotto ol, aki a tábornokra, mikor az autóból kilépett, rálőtt. A tábornok ajkán kérésziül tnont a golyó és több"\'\'fogát
kiverte. (MTI)
Angliába, hogy. segitsonek az építkezéseknél \'mogorÓsitsék u segélyre szorulókat. Sok város a légitámadások kövcttkoztólx\'n már nem rendelkezik elégséges lakóházzal. Csütörtökön és pontokon ismét lö-ké"3zont nőmet i^piilőhoni hatalmuké érte .Délangliát.
Nagykanizsa megyei város polgármestere tél.
23.710/1944.
Tárgy: Ház- és házcsoport-övónélyek építésének hatósági lebonyolítása.
Hirdetmény.
A\'\' Honvédelrnr Minisztérium 134.400\'cln. 36.— 1944. számú rendelet szerint az 1939. II. t.-c, 13?. §-ában foglaltak, alapján kijelölt ház- és házcsoportok részére kijelölt óvóhelyek építését, ha a háztulajdonos\' nem hajtja végre, ható-, ságilag.\'végeztetem el, a költségeket ciíiiegezem és nevezetteket a költ-Ségík megtérítésére kötelezni fogom.
. Ezen előlegezett költségek meg-téritéuére háromféle mód van. Ezek a következők:
1. Az előlegezett költséget a kötelezet; a kötelező határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül készpénzben a varos pénztárába visszafizeti.
2. Módja van a kötelezettnek
1
Vadászok figyelmeibe i
Vadásztöltény-előirányzat a vadószévadra minden vadászjegy tulajdonos részére 50 töltény a vásárlási engedélyre. — Akik kivitel céljára lekötik a lőtt vadat, azok utalványra többet kaphatnak. — Kérem kötleveleikkel hozzám jönni szíveskedjenek.
Vadászüdvözlettel
Unger-USImann Elek
ÍÖBWwpköreiis&iödíí.
Schitess Gyula
könyvkoro&kedósöben
Horthy Miklós-ut 8. szám.
3Hi . Telefon: ISQ.
4—6 éves bankkölcsönt igénybevenni a hatósági előlegezett kölcsön visszafizetésére. Erre a bankkölcsönre akkor van jogosultsága, ha kötelezett megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a vonatkozó H. M. rend. a kölcsön leltéteíeinek kiköt. Ezek a feltételek a városi mérnöki hivatalban megtekinthetők és ugyanitt felvilágosítások is nyerhetők. \\ 1
3. Kivételes esetekben az arra rászorultak részére a Polgármester engedélyezhet 15 éves bankkölcsönt a köllségck visszatérítésére.
Ha a kötelezett a költségvlssza-térités egyik módját sem vállalja, ugy az előlegezett hatósági költség közadók módjára lesz behajtva.
A vonatkozó véghatározat kézbesítésétől számított 8 napon belül a kötelezett kötetes nyilatkozni, hogy a visszatérítés melyik módját választja.
1. Ha 30 napon belül készpénzben kívánja visszatéríteni, agy tartozik azt 30 napon belül pontosan teljesíteni. Nem teljesítés esetén az előlegezett költség 6%-os kamattal együtt kÖ7adók módjára lesz behajtva.
2. Ha a nevezett a 4—6 évei bankkölcsönt óhajtja igénybevenni, ugy tartozik a kölcsön feltételeit megismerve, ezírányu kérelmét az összes erre vonatkozóan clöht mellékletek csatolásával hozzám 8 napon belül benyújtani és ha a bank további 8 napon belül odanyilatkozott, hogy a kölcsönt hajtandó folyósítani, ugy tartozik a kérelmező a kölcsön feltéleleinek megfelelni, a törlesztéseket és az évi 5Ya°/o-os kamatokat pontosan fizetni, különben ezek is közadók módjára lesznek behajtva. Ha a kölcsön teltételeinek a kérelmező nem tud megfelelni, ugy a kötelezett 20 napon belül kötetes az illetékes bank levelével ezt igazolni.
Ebben az esetben vagyoni helyzetéhez mérten
ul kötelezem az illetőt 30 napon belüli visszafizetésre,
b) vagy pedig méltányos esetben a költségeknek 15 évi törlesztésére adok engedélyt,
A 15 éves külcsöntörlesztést semmi esetre sem kaphatja az a háztulajdonos, akinek házában háromnál több lakás van (házmesterlakás ebbe nem számít bele) vagy pedig a vagyoni és jövedelmi viszonyai olyanok, hogy az előlegezett költségeket készpénzben vissz* tudja fizetni.
Az óvóhelyek kiépítését ezek után haladéktalanul végrehajtatom.
Nagykanizsa, 1944. évi augusztus hó 23-án. •
ma Polfármeeter.
NsgykanÍBsa mogrei várod polRftrmoií tértitől.
1316/ké. 1544.
Korpakiutalás.
\' Azok a löLiiélkilll serléstenyász-tflk és sertéstartók, akiknek korpára van szuksérUk, jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban. Sertésenként \\so kg. korpát adunk. Az igényléshez a sertés jártatlevelét és a családi fejlapot al kell hozni.
A korpa árát azonnal ki kell fizetni a Közellátási Hivatalban s a kapott utalvány allenében a korpát t Nagykanizsai Közraktáraknál (Csen-gery-ut 82.) lehet átvenni. A vételár mázsánként 27 pengő.
Nagykanizsa, 1944. augusztus lió 25-ín.
i>79 Polgármester.
Nagy Ica nizsa megyei rároa polgármea terétől.
24113/1944.
Hirdetmény.
A vár«Í közintézmények tűzifájának befuvtrozását f. évi szeptember hó 12-án d. e. \'/v 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árlejtésen vállalatba adem.
Nagykanizsa, 1944. aug. 23. nn Polgármester.
24.114/1944.
Hirdetmény.
A városi közintézmények részérő 1944/1945. év folyamán beszállított kb. 3.000 lirai. tűzifának felaprltását folyó-évi szeptember 5-én d. e, 10 órakor a\' v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árlejtésen vállalatba adom.
Nagykanizsa, 1944. aug. 23. im Polgármester.
22.2357.1944.
Tárgy: Katonai alakulatok ál tal felvásárolt termények beszámításának megszüntetése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a tavalyitól eltérőleg a folyó gazdasági évben, vagyis 1944. június 30\'a után a honvédség részére közvetlenül, vagy általában vételijegy nélkül eladott áruknak a beszolgállatási kö-tcliBség teljesítésébe valé beszámítása nem- engedélyezhető.
Tehát bármilyen korlátozott forgalmú és a beszolgáltatás! kötelességbe beszámítható mezőgazdaság! terményt és terméket csak az Ilyenek felvásárlására jogosított személyeknek törlénő eladás esetén pontozhatunk be.
Nagykanizsa, 1944. szept. 1. í7í3 Polgármester.
24.028/1944.
Hirdetmény.
Az alsóerdei közlegelőn lévő gyümölcsös 1944. évi kb. 2 q alma-termését a fán félig érett állapotban siepteinber 5-én ti. e. 9 Órakor a helyszínen (az erdőslak mellett) nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1944. szept. I. -m Polgármester.
NsgykanÍEM min*l vároe polgármMte rétéi.
24.048/1944.
Hirdetmény.
A nagyrécsei erdő 1944. évi kb.
I q almatermését a fán félig érett állapotban szeptember- 5-én d. e.
II órakor a helyszínen (az erdös-lak mellett) nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1944. szept. 1. vís * Polgármester.
1337/ké. 1944.
Tárgy: Lisztelszámolás. Felhívás a fűszeresekhez és a pékekhez.
Felhívom a Hsztárusitással foglalkozó fűszereseket és pékeket, hogy az "augusztus 31-re szóló kenyér-liszt, lllefvs kenyérszelvényt, mivel az cs;ik egy napra szól, külön felragasztva és elszámolásukba külön beállítva ^-tartoznak benyujlani a Közellátási Hivatal Hsztositályán a szokott időben.
Nagykanizsa, 1944. szept. 2. a?gj Polgármester.
1944. szeptember a
Gáspár* í«iván
gyorsíró- ás géiirá-iskolájibin
uj $»nfolyam
kezdődik szeptember 1-én.
Érdeklődés és beir.iiús minden este S—D-uj a leány líceumban.
Kereskedők
figyelmébe I
Korondi cserépedény
szép kivitelű, kapható minden menyiségben
Tarnnczky Gfsza
h&xtariAsI cikkek nagykereskedeséban.
APRÓHIRDETÉSEK
r
ÁLLÁS
]
Eev b«iaa>«d6- (nyomd***) és
MV tton Tiít-ösh-íoatiHiini.* ftlviix ¦
Zalai KSilíny nv»mdn> — Lecatább A középiskolai vówettRég flítlkoévw.
Tanulót felvesz Unger Uflmann v*«. kereskedés 2856
Edv ""\'a\' W"v ÍMvAMIk K«Víc« t-ő-rfVi<M« vitánál, Hoithy MlklÓs-ut 2 »¦* varbm ¦ ¦\\_ 2727
l\'uv fidtal axIJav\'pM segérM fahw ks-vács iilfgylrtó, Horthy M.-ut 2. 273S
Ker-aalcedABCcjédal asonnal t«i«\' mazimk. Hangya Siflvetkeiet. 2745
XlfutAt (elvess: Kspoll István fllszer-éa caemegekereskedö, Horthy Miklós ul ?.
2859
Veresab S7onnalrn olynn jrVettü ktf-zépkeru asflienyt vagy letnv\', aki tztt*>\\ a gyermeket ?1 vállalja két tagú hávliHA* veialé.iét. Clm a kladiban. 2769
Gap hl macitokat, sláruRlt^t szon nsll hnl/pósrc leWcHick Ler.dval MlkRj, kázfrifcnka-, rflvidáru-tlitete, hlmzőváltfllat, Sfng*r varrógép képviselete, Nagykanlrsa, Főutca 14. 2772
Efhalyexbedne gyerekek ntellé ffatsl leány 11 ie. esetleg atonaalrs, vidékre Is Clm i kiadóban. 377»
így felUlien nugbhhaló éltesebb msgányos no házlirláa vízetéiére aionnaI felvitetik magányoshoz PeWInt 39. 2756
¦ UejAránQi felvess azonnalra l^mi borkereskedő. Csengeryul. . 2798
TanulAleÁityt (elvesz Kovács AMnl nölsiabó Hoithy-M. tit 6. 27Í5
Eladó
1 darab uj rönk-
fzalagfUréu,
horizon
és 1 drb üzemképes 23-as függő gatter-gép.
Hajtóerőgépek rendelkezésié állanak. Clm a kiadóhivatalban.
Olvassa a
Zului Rözlöny-t!
Munkásokat •
felvesz
Háry likőrgyár.
Ugyanott gyermekleány is felvétetik.
i iififíiii pielii m Mely!
DHIWAMWSI ^L0?il?TsAAíARMT-
......„ni i mi SZOLGÁLTA lO RT.
Arams/ámiak fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszóid felvilágosítás minden villamos kérdésben délelfitt 8-tól délután 18 óráig. _.l Csengery-utői, tofefon 2»4.
Axonasril belépésre hereiek crv fiatal falast hentessegédet vagy fiatéi Va&u Simon István hentes, Klsknnlzas. 3733
RadleVJavtfásekasn Mrtai nilÍaz«íi7t migsi flieiésiel felvesz Feide litván ri<m. laboratórium.
Axonnall belépésre keresIlnV gímnfk leípyt kétéves Ikrekhez. Uívanllt lötötnln\' denea la felvételik. Cím : Papp Simon utck
10. S7. 1 ?PCű
adás-vétel
J* .Vlnp¦ Ib\'.n lévŐ lárkocdt íihM kocsit) herei raegVélelte, tuvarniíil v*lts. Ml. Alín\'atok érmegtelölŐBael „SlIrsS^ klsdAha 2730
nunfcú*«-uh*rfi vasion, sHIét stlnekT htn kíprutö Pfldánylnénát, Kíidly-u 4í) Mírla pyrtgysiejtár udvar. 2733
SztmuildnoKOlt 16 drb. beélltaul vild süldők eladok Szépeinek, Szent hlván ut 7. 2737
Egy 14 éves flunsk va!ő bnoaVedvahK
egy <IŐ9it>bal.il ésegv rdényállvánv ilsdi\' Megteklnihető FŐ-ut 22, sz. [e fOld.ilnj Jobbra 2788
Alig liBiznáít Ukete női békebeli axS. vel*\'uha eTidá. Clm a kiadóban 2770
GíadA egy Jó fMjS»k«osika Mavv>r-n 130. aifltt. 2771
Esy mély ayarmekfeorml eradó. — Síncl otCfl 2/fl. J77S
Eladó egy llzhekl.tfl hofdA Táit!iz.U(« 15 alatt. ¦ 2781
| lakAs, üzlethelyiség I
Két kliebb ¦cabLmitf elcf.créfném kél vagy bírom nigyobb szobával. AUlli.-ntca 21 sí. 277*
HÁZ tS INGATIíAN
Adámnntsip magán- éa bérházait köavetil: Papp Telekiül 8., telelőn; Ö70.
B^pbeadA főbb evie Pafínban, épületek nélkül 44 hat hold szántó, rét ét legelő. Bővebbet VnskuUéknál, Pallnbsn.
2761
FlayeUm I Házét, héifaelyet, balatoni villát, telket még eladhat és vehet, ha Blet. Ezekből állandóan közvetít: Horváth: Ingatlaniroda, SugAr-ut 42. 27H8
Ketlonnréil há?zal elcserélném sincl hSzimat. Villany, kut, nsgy telek éi gyű-mölcsoi. Esetleg ráfizetek. Clm 1 bUdó bárt. 2787
c
KÜLÖNFÉLÉK
u.Iohi
ellátással,
.»>úti dfíkieinyt felvesz ttl es Cím a kiadóban. 2790
1-2 dlákfeéajl teljes elIáUsra ml csatád felvesz, közvetlen az fskola mellett. Cím a kiadóban.
Ml dUklainyl teljes ellátásra válla! német lárialgással, urfaaazony.V Clm a kiadóban. \\ 2764
Dlákflut teljes ellátással felveszek. -Batthyány-ntca 4. 2798
Tdaifa befavaroziiál erdőről elvállalom. Varga Jslván fuvarosó, Rákóczi u. 49. Ldlrágya mimúo, 2789
Ma reggel elveszelt a gyümölcspiacon egy pénztárca, benne 4 drb zslrjegy Skoda névre. Becsületes meglatálója adja le 0 hl-adóba. 8 27M
Mindennapi levelezésből ílsizc^yíUWU lörastjbétyag**; belyeggyrljleil éWkt* meywfiÉüiek. Barbarlts, Zalai KtfiIŐny sierkeutflaége, naponta délután 0—7 óra kőzött. Es a hirdetés mlndin érvénye;.
ZALAI K$ZLŐK1Y
fOLtTIKMI Fí ¦¦ "1! .
Kiadja: „KÖicsíásíiai ft. T. Nso/ui.^: Ketelós kiadó: 2bi«i Kárvij Nyomatott
• „K0ig>»|RSáBl !í 7. Nagykar,!\'.* ayíndáfábaa hagykenimn «>«aKU«rt 1*4*1: ím iíw.v-
Feladó:
Gita:
Hoiiillokiuiit : Tábori postát-
ok* évf., 200. n. Nagykanizsa, 1944. sraplamber 4. hélfő Ára 20 IHlér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI
. A P I I. A P
SwrkcBztöség éa kiadóhivatal : Fö-nt \'">. szám. teerkcsztteégt éa klallW aWH tauam 78. a*. Hegjelontk minden hiStfknap oliatali.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
EtÓtfauttsl ára : egp hónapra B pwgó M í ififir,
noffysdévre 18 peagfi.
A flnn-siovjet fetjyversiüneti tárgyalások
csak faltétel nélkOll megadást Jelenthetnek — írja az angol sajtó - és minden más magyarázat csak Qres szó
A Kárpátok vonalán sehol sem sikerűit teret nyernie az ellenséges támadásnak
A Visztula-kanyarban a németek megjavították állásalkat
Az Intorinf jolonti: A keleti éa déli Kárpátok szélességéi wn olkeso-redctt harcok folytak éa a szorosokat kivétel nélkül ercd-minyesen sikerült megvédelmez tii az erős szovjet csapatok óh hoíscvizáK román egységek iá-mállásaival szemben. A Székelyföld kiszögellése teljes egészében a magyar—német csapatok kezében van. Egy román hegyi vad ász zászlón Íjat, nvelynok sikerült déli irányban áttörnie a határon, több oldalról indított támadással körülzártuk és mog-Bcnimísitettük. Különösen olkosoro-dott harcok voltak
az Ojtozi-szorosnál. Bion a bolyon nagyobb bolsoviata kölelókok vonultak tol, do sehol sem HJkoriilt teret nyerniük, bár támadó kötolókoikot kíméletlenül hajtották belo a némot fogyvorok olhárító lüzébo.
A keleti arcvonal északi szárnyán, Miltontól nyugatra a Ijolscvístálí 5--6 páncélos hadoazlállval vonulnak fol. Tárogatói dólro és Módóntól északnyugatra a régi betörési terü-
leten. Foltohotó, hogy az itt várható hadműveletek hoz való olholyczkedós-aol Összhangba hozzák a keloti arcvonal őszaki szárnyát az északon elvágni óhajtott némot orók ellőni hadmüveletekkel, Ezen a szakaszon még nem voltak nagyobb jelentőségű harcok,
Némot harci és csatarepülőgépek éjjel-nappal jó hatással bombázták az ollonsóg utánpótló oszlopait, csa-patgyülokozési holyoít és hadianyagraktárait.
Wittau kórnyékén felqyiijtoltak 40 megrakott szállító vonatot, ogy bonzhiraktárt olpusztitottak és legalább 100 járművöt mégsem mí-sitottok. A
•nagi/ Visztula "-kaittfarvlatban ¦nagymértékben ellanyhidtak a harcok.
A nómot csapatok sok holyi vállalkozással lezárták az arcvonal hézagait és megjavították állásaikat. Varsónál a bolsovista áttörési kisérlot eredménytelen maradt ós a nómotok Varsó külvárosát teljesen meg-túiztitolták a felkelőktől.
Finnország elfogadta Moszkva feltételeit
a fegyverszüneti tárgyalások megindítására
Helsinkiből jelentik : A finn
kormány nngol és amerikai nyomásra elhatározta, hogy megszakítja kapcsolatait német szö-
vetségesével és elfogadja a Szovjet feltételeit, amelyek fegyverszüneti tárgyalások megindítására vonatkoznak. (MTI)
Finnországra a legsúlyosabb áldozatok várnak, állapítják meg a finn lapok .
Helsinki, szeptember 4 A fii)n snjtó megértést kér a finn néptől és megállapítja, hogy a legsúlyosabb áldozatok vállalása csak ezután válik szükségessé. Az angol lapok megállapítják, hogy Finnország beletörődött helyzetébe, de bűnét min-
den megbánás és érzelem nélkül próbálja jóvá tenni. Finnországnak feltételek nélkül kell . elfogadnia a fegyverszüneti feltételeket és minden más magyarázat csak üres szavakat jelent, állapítják meg az angol lapok. (MTI) a ¦
A finn miniszterelnök nyilatkozata
Finn magyarázat szerint a korábbi német-finn megállapodás nem kötelező
A Némot Távirati Iroda jolonti Bebinkiból:
A finn miniszterelnök boezódó-Wn megmagyarázta azokat az oko-Sfi molyok a fihn kormányt a •>unülorsz ággal való kapcsolat mogi-"akiiására késztették. Bojelontötfo, \'¦ogy a fírm kormány augusztus «en nárt ülést tartott\'és megvitatta Pinnorazág ós a Szovjot közötti bé-S^tywlatok helyreállításának loho Hffifft) mivel az utóbbi idólwn a EwÍA 08 kato™i holyzet mogvál-fL°tt. A finn kormány goniios oló-^zulot után azzal a kérdésaol for-
dalt a stockholmi szovjet követséghez, hogy a Szovjot hajlandó lenno-e fogadni finn küldöttséget a fogyvor-sziinctj illetve bokchngTalások\' fol-vótolo céljából. A Szovjot ¦ válasza augusztus 29-én órkozott mog. A Szovjot Nagybritanniii Iwloogwzésé-vol, valamint az Kgyoafílt Államok tudomásával felhívta Finnországot, hogy szakítsa mog kaix-solatait Németországgal és követelje a némot csapatoknak Finnországiról való kivonulását két héton belül. Ha ezeket az olőfoltételeket Finnország teljesíti, a Szovjot liajlandó *
finn küldöttségét, hogv volo a fogy-vorszünoti, illetve bÓkofeltételekről, vagy mindkettőről tárgyaljon. A finn kormány arra a rneggvőzŐdósro jutott, hogy az események következtében intézkedni ¦ kell a Szovjbttol való megegyezés érdekében. A miniszterelnök\' határo7,atát a finn országgyűlés jóváhagyta és őt bizalmáról biztosította, A miniszterelnök
ugy vélte, hogy a némot—finn meg1-cgyozés, moly szerint Finnország nom fog különbekét kötni, nem jelent akadályt, mort a szerződést a volt finn köztársasági olnök a Raját nevében kötötte meg a németekkel és az orro vonatkozó szerződést nom terjosztotték a finn országgyűlés elé, Így az nom folol mog a \'Bzüksógtos alaki követel monyok nok. Ennélfogva a némot-—-finn szerzŐdéB nom kö-toloző egyrészt a némot állam, másrészt Finnország számára. A miniszterelnök még beszámolt arról, hogy o szorződóson alapuló némot segítség értékos szolgálatot tett Finn országnak, mort ozzot sikerült megszilárdítani az arcvonal helyzetet. Bofojezósül a miniszterelnök figyelmeztette a finn népet az elÓro nom látható voazőlyokro.
A németek visszafoglaltak több helységet az osztrovi ut minién
Kis szovjet betöréseket azonnal e/reteszeltek a vasárnap megindult támadásban
Berlin, szeptember 1 Liskoytól északkeletre a bolsevisták- széles arcvonalon meg indították támadásukat. A német csapatok egységeit heves szovjet tüzérségi tüz és ezzel egyidejűleg légitámadások érték.
A szovjet csak kis betöréseket tudott elérni, melyet azonnal elreteszeltek. Az osztrovi ut mentén a német piífVcelos kötelékek visszafoglalták néhány belv-séget és a bolsevistákat kiinduló állásaikba vetették Vissza.
Zavarérapülés volt tegnap este a magyar légtérben
útvonalon, á másik része dórnyugati irányban hagyta el az országot, bombázásokról és károkról jelentés nem érkezett. A berepülés zavaró jellegű volt
Magyar Távirati Iroda jelenti: Tegnap az esti órákban több ellenséges repülőgép az északkeleti határunkon berepült a magyarországi légitérbe. A gépek egy része a berepüléssel azonos
Bulgária lefogyverzi a nem bulgár csapatokat
Kommunista tüntetések és letartóztatások Szófiában
Szófia, .szeptember 4 (NTI) Bagrinnov bulgár miniszterelnök a szófiai rádióban nyilatkozatot olvasott fel. A nyilatkozat többek között azt mondja, a kormány azon; fáradozott, hogy elkerülje a hábofuít a Szovjetunióval. Ennek elérése érdekében elrendelte, hogy fegyverezzék le azokat a nem bulgár csapatokat, amelyek Bulgáriába érkeznek, vagy pedig bulgár földön tartózkodnak.
A kormány ezenkívül elrendelte a bulgár megszálló hadtest pár nappal ezelőtt megkezdődött visszavonulását.
Az uj helyzet következtében n bulgár kormány elhatározta lemondását. A kormány visszalépett és az, uj kormány megalakításáig megbízást kapott az
államügyek vezetésére.
A bulgár fővárosban c napokban kommunista utcai tüntetésekre korült sor, amelyek szükségessé tették a rendőrség beavatkozását. Letartóztatásokat foganatosítottak. (mti)
A Wllhelmatrasso
véleményo az, hogy azok a holgár fáradoznak, kesoru lockót kapnak körök, amelyek a béko érdekében azzal a fogadtatással, amolybon a bolgár küldöttséget Kairóiján részo-sitottók. Itoutor-jolontés szerint őrizet alatt tartották és még azt a bolgár küldöttséget állandó sem engedték meg nekik, hogy a szállodát elfuigyják.
A bizottság egyébként csupán\'\'*irra szőri tkozhátik, hogy mindon víta nélkül elfogadja a fegyverszüneti foltétolokot.
Brest nem adja meg magát
A németek visszaverték az erőd nyugati része ellen indított támadásokat
A Brest eredje ollón harobavotott 4. amerikai hadosztály folytatja nagy támadásait az orődövozet ollón. Az angolszászok sorozatos bora-
baszőnyoggol, csatarepülők támadásaival és nehéz tüzérségi olókészités
folytatás az 5. oldalon.
ZAL\'Al KÖZLÖNY
11144, üzcptciiilier ±
A szabadságokat besxűoíettólf. nyolc óra a Hivatalos minkaidtí
Megszűnt a hétvégi plhené a hivatalokban
\\Mo,
ország hü tarainak védelmében szakadatlanul hurcolva .nap-nap után a legértékesebbel, életüket kockáztatják és áldozzák iel, inéltáu niegkivánhuto, iiog>\' az ország belső életének lenntarta-sára hivatott polgári loghilko-zásu férfiak és nők, közöttük elsősorban a közszolgálati alkui-mázoltak, tokozott mértékben teljesilséií ezekben a rendkívüli neliéz időkben reájuk váró lel-adatok ellátásához fűződő kötelességüket és ezzel a reiid és fegyelem legmesszebbmenő megtartására is jo péluát szolgáltassanak. \\ Ennek megvalósítása céljá-
ból a legutóbbi nüiiisztertanács elrendelte, hogy a hivatali munkaidőt a szokásos hivatali órákra tekintet nélkül nyolc órában, süt szükség fesetéji ezt meghaladó tartamban is meg lehet ál-lapitani. te egyes hivalalokban a inultBau szokásos hétvégi pihenőket (week-end) a miniszter* tanács határozata értelmében haladéktalanul meg kell szüntetni, szükség esetében a hivatalos mutíkaidön kívül is ügyeletes szolgálatot kell rendszeresíteni, végül az esetleg még szabadságon lévő alkaimazottakat szolgálattételre haladéktalanul vissza kell rendelni. (MTI)
Légiriadó után 30 percig nem indulnak el a vonatok a kanizsai állomásról
Tudnivalók az utasok számára a légit iadóval kaposolalban
nat\'okról.
A naponta ismétlődő légiriadók nagyon megnehezítik a vasút dolgát, nemkülönben az utazóközönségét is. Minthogy az utazóközönség nagy része nincs tisztában a légiriadó okozta vasúti forgalmi változásokkal, alábbiakban közöljük Szakáts Lajos nagykanizsai állomásiö-nóK tájékoztatása alapján a következőket.
Az utasok ne az utolsó percben érkezzenek ki az állomásra az induló vonatokhoz, mert megtörténik, hogy pár perccel az indulás előtt légiriadót jeleznek és akkor a vonat nem várja meg a menetrendszerinti indulási időt, hanem korábban kiszalad az állomásról. Nagyobb állomásokon ugyanis ilyenkor veszedelmes a vonat és embejtö-megek tartózkodása.
Ha riadókor még hosszabb idő van az indulásra készen álló vonat elindításáig, olyankor a szerelvényt az utasokkal együtt kihúzatják a nyilt pálya olyan helyére, ahol az utasok, fedezni tudják magukat. Ült mindenkinek ki kell szállni és elrejtőzni. A csomagok a vonatban maradnak. A vonatkísérő vasutasok ilyen esetben csak olyan távolságra mehetnek el a vonat közeléből, hogy a vonatot .szemmel tudják tartani s igy mindenkinek a csomagja biztonságban van. Mikor aztán a riadónak vége van, a mozdony erős sípjelet ad és erre az utasok beszállnak, a szerelvényt.\' visszahúzzák a kanizsai állomásra, hogy a Iefuvás után érkező utasokat \'is elvihesse a vonat. így a vasul gondosságából a napi egy-^gy vonatpár mellett sem kell senkinek lemaradnia a vo-
A légiriadó ieíuvása után az állomásról kiinduló vonatokat a nagykanizsai állomáson Hü percig visszatartják. Tehát az utazni szándékozó közönség ne nyugtalankodjék, hanem várja meg az óvóhelyen nyugodtan a riaadó végét és akkor műuljon ki az állomásra. A riadó ieíuvása után lélóra alalt a város távolabbi részeiből is el lenét érni a vonatot. Ilyenkör jegy j nélkül is fel szabad szállni a, vonatba és ott az utas pótdíj fizetése nélkül kap jegyet.
Ha a vonatot útban éri u riadó, a kisebb állomásokon megrövidített, tartózkodási idővel gyorsan\'keresztül szalad. Nagyobb állomásokra riadó alatt nem engedik be a vonatot,-hanem a szerelvényt az állomás előtt, fedezésre alkalmas helyen megállítják, a közönséget kiszál-litják és á vonat csak a riadó leluvása után fut be az állomásra. Az is a vasút külön gondossága, hogy ha pl. a vonat nem futhat be a kanizsai állomásra, akkor a város előtt olyan helyen áll meg, ahol a kanizsai utasoknak van útjuk, hogy a városba bejussanak és ne kelljen órákhosszat a szabadban várakozniuk, mig a vonatot beengedik az állomásra. *
A vonatok elsötétitési ideje nem azonos a városok, községek lakóházainak elsötétitési idejével. A vonatokon tehát ma például nem este 9-kor és nem reggel 5-ig kell betartani az elsötétitési szabályokat, hanem minden vonatot alkonyodáskor el kell sötétíteni és a vonat elsö-tétitése napfelkeltéig tart.
Unger-Ullmann Elek vaskersskedésében
¦In-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
Hofhnrt* gépek, gépszí OHpégy Igéi
cKeapáfjjrfém <H« golyót;
Mm Szive űDiepöueh hivatalos ünneppé ayiiváialfeáért
aláírásokat gyűjt a nagykanizsai Urteányok Mária Kongregációja
A Rognum Marianum nú]x> mindenkor nagy tisztelője volt Jézus Szivének. A mostani nagy küzdői? aiekbon, amikor létéért folyik a Imre, ti legtöbb város és kézség Jézus Beívellek oltalmába ajánlotta in agát. Ezzel kapcsolatban országos mozgalom indult mog, hogy 3őzua Szivének eddig csak egyhaTi ünnepét a Szentszék Jiivataíos Ünneppé nyilvánítsa. Ezért egységes mozgalom indult meg, hogy százezrek és milliók aláírásukkal \' kérjék ezt a legfőbb egyházi hatóságtól.^ Az ország legtöüb városában és számos községében lelkes katolikusok gyüi-t«T.fIí aláírásokat, omolyok.\'azt a köreimül támasszák alá, hogy ózont ul hivataloa linnop Jegyen alagyaror-azágon Jézus bzívo ünnepnapja.
Ezt a szép gondolatot szolgálja lolkuscdéssol Nagykanizsán az L\'r-leányok .Mária Kongregációja, amely megyoiiog votto kezébe a mózgaliíiat [ és karöltve a többi nagykanizsai |
katolikus egyesületekkel, támogatva a papság által, Nagykanizsán, Inegorszogon, Koflzthelyon és min-donült mozgalmat indított az aláírások gyűjtésére.
Nagykanizsán szeptember 8-én Kisboldogasszony ünnepén indul meg a hatahnas arányú mozgalom. Minden házba elmennek, mindet hivatalba, iniudon üzletbe az aláírást gyújtó iveikkel Fogadjuk lcíkca katolikus teatvóreinket jó szívvel & írjuk alá az ivokot. Ncni kérnek ogy fillért sem. Csak Jézus Sairo kultuszát terjesztik, hogy a megpróbáltatások óráiban Jézus Szive ne hagyja ol Mária országát, hunom vegye oltalma alá.
A hivatal főnökök írassák alá a gyüitőivoket a tisztviselőkkel, a tanítók adják ki a gyermekeknek, hogy otthon ira.jd.tk alá szülőikkel, a Honvédség tagjai, a papaiig, mindenki legyen ónnak ,a mozgalomnak buzgó apostola egész \'Zala mogyóbon.
Mától kezdve fél 9-kor kell elsötétíteni
Szeptember li-tél fogva H órakor közeledik az elsfttélités
A honvédelmi miniszter szepr témber 4-től újra szabályozta az elsötétítés időpontját. A rendelet értelmében uühd a magánvilági-tás eisötétilése, nünd a közvilágítási lámpák csökkentett ténynyel való világítása, mind a jármüvek lény tomp itóval \\*iló Közlekedése azonos ideig tart. Az elsötétitési időpontok és iv/ok tartama :
1944. szeptember l-löl llHg 20 óra 30 perckor kezdődik & 5 óra \'?0 percig tart. Szeptember 11-tŐl 2:Hg az elsötétít^ 20 órakor kezdődik és íj óráig tort. Szeptember 25-töl október l-ig 19 őra 45 perekor kezdődik és Ü óráig tart.
Az elsótéUtésre vonatkozó egyéb rendelkezések változatlanok maradnak.
A vállalkozás sikerült...
Amikor a magyar honvéd magíordUja ax oreiz géppuskái
Napok óta aránylagos csend uralkodóit az arcvonalnak ezen a szakaszán. Éjszakánként megszólaltak ugyan oduatról is, mog tolunk is az aknavetők, mog az agyuk, do oz hozzátartozott itt az éíothoz. Honvédőink mogszokták már özeket az ójjoli szerenádokat. Valamelyik hegyivadász zászlóalj ogyik százada ki is használta ozt a nyugalmat és állásaink javításához fogott. Kényelmesebbé, otthoníasabbá akarták lon-ní. Javában folyt már a munka, amikor az ogyik raj liovos géppuskatüzet kapott. A magyar állasoktól mintogy iíuO méternyire húzódik a bolsevisták állása, a honvédőink felfedeztek, hogy az éj loplo alatt, az egyik horhosba, a magyar állásoktól mintegy 200 ntétornyho egy előretolt goppmikás fészket tolopi-tottek az oroszok s most oz kellemetlenkedik az állás-építőknek. A munkát abba kollott hagyni egy -darabig. Közben folfodozték, hogy a géppuskás rajt ogy géppísztolyos-oal íb mogoróaitottók. Aloét mar géppuska, meg pisztoly szórta a tüzet a dolgozókra. A zavarásról nyomban jolonlóst tettek 1\\ zí. fó-
(Honvéd haditudósító ontúij) hadnagy, Század parancsnoknak, aki aknavotótüzet kért a zavaró szovjet géppuska és géppisztoly elhallgattatására.
Nemsokára visítva röpültek az aknacsomagok a géppuskás lészok (elé. Az aknák hatalmas lóldtölcséivkct szórtak a géppuskás íészok körül a a negyedik lövésnél uz oroszok megfutamodtak, hátrahúzódtak a gyalogság állásaiba. A-század azután saür-kuiolig nyugodtan folytathatta ímm* kaját.
Alig borította azonban az éj fekete köpenyét a tájra, amikor megint mogszólalt a géppuska, ugyanabból az állásból, umoiinaii aknavetőink kizavarták a nap folyamán. Ezt már incgsokulták honvé-dóink. Dániel Józsol tízedoa az esti eligazításnál jelentkezett századparancsnokánál, hogy ó vállalkozik a géppuska el némítására.
— Do hiszen már sokszor volt önkéntes vállalkozáson — mondta a főhadnagy.
— Nom baj az, alázatosan jelenteni, — hangzott a tizedes válasza -- megyek én még többször in.
öl honvéd egy géppnakatéazin elten
bolovogyittl a nehéz gyalogsági fogy-voiok-muzsikájába. Mintogy !10 w-ternyire közolitotték már mog.11 géppuskiis fúszkot, amikor Daruoi tizedes iolt adott rajának: ¦ . ^ Kézigránátokat otó, öaszdobas. Aztán a kövotkezó piilanatwn borzalmas detonáció, a négy kt«* grúnát robbanása szinte egybe0\'\' vadt. Fólolmetos jajvoszékelcs Iw-latszott az orosz toszok felől, aítan futó alakok tűntek\' fel. Dániol raji
Egy órával később Dániol tizedos négy önként vállalkozó honvéddel útnak indult. Közben a század sem tétlenkedett. Géppuskával, golyószóróval éa nehéz puskával lőni kezdték a bolsevista állásokat, hogy az oroszok ligyohnét a járőrről elvonják,
Dániol raja óvatosan kúszott előre, a azovjot géppuskához, vozotó horhosba. Lábuk alatt meg-megroppant noha a galy, du ez u nesz most
D7C
1944. szeptember 4
moi\'észeii olőreszökolt. A szovjH géppuska árván, hallgatagon ott fekszik elöltünk. Körülötio három bolsevista halott. Dániol tizedes hirtelen mozdulattal megfordítja a géppuskát. Kattogva uölál meg a zsák-mánvolt fegyver. Varga honvéd kilő cpy világitotöltényt. Ennek a fénvénél lövi Dániol tizedes a menekülő oroszokat ,akik néha visszafordulnak fa lápuskáznak a mioinkro. Dániol izzadva dolgozik, do közben ószro-tcshí, hogy Maróthy honvéd a combját lapogatja.
— Mi van veled Sándor? —-kérdezi. _
— Semmi tizedes ur, csak a combom, de nincs semmi baj, nem ja érzem — és újra tölti a puskát ás ó is lő a menekülő oroszok .után.
Közben Orbán honvéd előrokuszik. Keze valami mologbon markol. A Betétben körültapogatja. Orosz Itn-tona holtteste. R amint végigtapogatja a karját, közo rátalál az orosz géppisztolyára. Fölujjong: eey ujabb értéKOrt zsákmány. Most már Ó is eidvbnhelve/.i puskáját ós az oroaz géppisztollyal lő.
A géppuskás fészekből beérkezett oroszoktol odaát is megtudják ,mi történt. Nosza, \'hovos tüzet nyílnak Dániol rajára. A nij. viszont bofo"-jozte küldotésót, Lásson, haliígaté [piharccal visszaindulnak állásaink (elé. Maróthynak v.-rzilí a combja,, de nem-engedi, hogy rákötözzék.
.— Van bőven ,nom baj," ha egy kicsit vérzik, —¦ mondja. Legalább\' \'nem kapok szélütést...
Totófokára hág a zenebona, amikor Dániol raja a zsákmányolt orosz géppuskával meg géppisztollyal l;o-vomilt a század védókörlotéíto. Dániel katonáson jolontkezik P, \'/,. főhadnagynál ós örömtől sugárzó arccal jolenti: t*
— Főhadnagy ur, alázatosan jelenteni, a vállalkozás sikorült. Zsákmány: egv géppuska^ és ogy gép-pisztoly. Maróthy honvéd comblö-rést kapott. Veszteségünk nincs.
Ba másnap a század nyugodtan folytathatta a védőkörlot további kiépítését.
Kaplo\'nyi György hdgy f haditudósító
KÖZGAZDASÁG
Plaoi árak az Élelrnlszer-nagyvásártelepen
Az élő és vágóit baromfi, valamint a tojáspiacon a megállapitnlt \' legmagasabb árak voltak örvényben, A zöldség- és fózolékfélék piacán a burgonya legmagasabb nagykereskedelmi ára folyó évi augusztus 29-tól kezdödőlog a kmvtlwzo: nyári rózsa ós Gülbaba 88.40, BUa és sfirga 20.25 pongó niéíennázsán-ként. A többi árucikkek közül a kelkáposzta, a paraj ós a tölteni való zöldpaprika ára 20, a kalarábé és a fözótök ára 80, a vajbab, zeller éa M apró hegves zöldpaprika ára 59, m uborka ára pedig 110 fillérrel emolkedott kg.-ként. A gyümölcspiacon a görögdinnye ára ÍIO fillérre] csökkent, viszont a nem magvaváló szilva ára 10, a szóló ara 50, » magvaváló szilva óra pedig 60 fillérről emelkedett kg.-ként.
ZALAI KÖZL\'ÖNY
kapható a
Mm Közmny
Kiadóhivatalában.
Nyolc zalai járás tartozik a déli hadműveleti területhez
Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Csáktornya is a hadműveleti övezetié tartozik
A szombati hivatalos lapban megjelent rendelet szerint a kormány újból megállapította a különleges közigazgatási szabályok hatálya alá eső területeket. Az északkeleti, keleti és középtiszai hadműveleti területeken kívül megszablak a déli hadműveleti területsávot is. Ebbe tartozik : Bács-Bodrog, Baranya megyék, azután Csongrád megyének a Tisza jobbpnrlján telí-
vö része, Somogy vármegyének a barcsi; csurgói, kaposvári, marcali, nagyatádi és szigetvári járásai, Kaposvár,.Zala alsóiéiul vai, csáktornyai, lenti, letenyei, nagykanizsai, novai, pacsai, perlaki és zalaegerszegi járásai, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, valamint\' Vas vármegyéből a muraszombati járás, végül Szeged, Szabadka, Újvidék, Zombor és Pécs városok.
Internálták, mert ellopta a honvédtél a mosásra kiadttt ruhát
. Sárecz Erzsébet 31 éves nagykanizsai, mngyuruteai lakos, nem ismeretlen a bűnügyi hatóságok elüti Lopásért mar ismételten volt büntetve. Sárecz Erzsébet azonban nem okkult; Tovább folytatta bűnös üzelmeit. Legutóbb a kózrendészeti kórházban lévő egyik katona ru-
háit mosásra vállalta, el is vil.tc azokat, de nem vitte többé visz-sza. Eladta és a kapott pénzt elköltötte. Feljelentésre előállították a rendőrkapitányságra. Dr. Roltuy Miklós fogalmazó azonnal rendőrhatósági őrizet alá
I bclveztc a javíthatatlan terem-
! tést.
Látogatás egy magyar hajón, amelyet a moszkvai, rádió „elsüllyesztett" a Fekete-tengeren
Huszannóey órálsj a tengeren egy bennszorult hambával a hajó testében
goriáró hajónk.
Három osztondóvel ozolőtt ötödmagával indult öl, hogy réaztvogven abban a háborúban, amely a bolsevizmus legyőzése ollón indult. Föladata súlyos volt és komoly, négy társával együtt utánpótlási* szolgálatot kellett ellátnia, fegyvert, üzemanyagot szállított az elfoglalt szovjot kikölőklw). Megszámlálhatatlanul sokszor síelte át a Fokcto-tengert, egyazor aknákat vitt. egyesei1 .benzint, egyszer meg élolmot. Közben kivédett ogy sorog tonsorai alt járó-és- röpül őt ám adást, akjiát szedett, aknazár! tori és lolót\\ barom támadó bolsevista gépot.
Hősük voltak a hajón, magvar hősök, akik közöl három évtizeddol Otranto után megmutatták, hogy a magyar tengő rész-vitézség tovább ól, hu a leugorunk ul is voszott!
A csuk asz iükórc festett hajó mcsz Bziról elárulja, hogy nem is olyan régen -még hábonioan Volt. Kozo-lobh ervo láthatók losznok a sobok: kéménye törten, csonkán mered az égnek, oldala itt-ott behorpadt,\' a parancsnoki híd faboritáaán géppuskalövedékek félköralaku nyoma látszik. lís mégis, valami megmagyarázhatatlan büszkeség, talán a jól toljositott feladat lolknemóret-nyujrtStót önludata árad óbból a hajótestből, amely néhány hónappal ozolőtt még a legsúlyosabb csatákat vivta valahol a Fokoto-tengo-ren. Kopott oldalát most ismét a jó öreg magyar Duna hullámai ölo-íik körül.
A »Tisza« hazatért. Győzelmes harcok a magyar névnek szerzőit sok-sok uj dicsőség után újra hazai kikötőbon pihon Büszke Duna-ton-
A Magyarok Istene óvta a „Tiszát"
A tisztnek, aki most elénk jön a hajón, a Fekete-tenger fölött tűző nap barnította olajszinüro az arcát s liőrót a sós pára cserzette ilyen Bzommolláthatóan szívóssá. Maros-széki Sándor kapitány.
Miután az ismerkedés első hullámain túlestünk, szívesen vállalkozik rá. hogy körülvisz a hajón s elmeséli a Jog izgalmasalih .élményéket. Megtudjuk hogy a sok veszétv^kö-zeiwtto valóban a magyarok istene óvta meg ezt a hajót s .vezérelta ismét vissza hazai kikötőbe. — Utolsó utunk alkalmával néhány óra leforgása alatt tizenöt légitámadást ettünk át, mondja a kapitány, aki olsó tisztje
a hajénak. - Bizony, cgyszor-kót-szor igen forró volt a lovegő körülöttünk. Do mogusztuk. Kétozor né-mot éa román katonát vittünk akkor magunkkal ós valóban inteni csoda, hogy csupán hót fő veszteségünk volt, Pedig a szovjot gópok jó néhányszor végiggéppuskázták a fedélzetet s itt ember volt ombor melletti
Fölvezet a parancsnoki híd alatt húzódó félköralaku állásra. A korlát egy darabon hiányzik.
— Itt kaptuk az olső bombát, — mutat a nyílásra. — A gép alacso-nvnn támadott\' a a bopiba közöl vízszintesen csapódott Ixj, ogy om-bcriinkot ledöntötte a lábáról.
PETRI VI LMOSKIÉ
HajgytonjiKwgj ssostáwai sismben
Rum, likőr, pálinka, borpárlat ós ftnomszesz legalssébb beszerzési forrása.
végigcsuszoit a hídon s aztán megáltf; A legénység felkanta és helódilotta a tengerbe. Nagyot loccsant, de nem robbant. Egy másik bomba jóval a hajó olott ért vizet, do ez is olyan laposan jött, hogy a hullámok; újra meg újra földobtak s szökkolvo tartott felénk, mint amikor a gyerekek. kaviccsal játszanak a tó vizén. A »TÍszá«-hoz érve átugrotta, csupán a kéményünket sodorta te 8 aztán a tulso oldalon a vízbe esve robbant. Tovább megyünk a fedélzeten.
— A harmadik bomba magasról, fiigiíólogtfson érte a hajót, itt, ahol az a nyilas van,
átszakította a\'fedélzetét, s a kettes számú raktárban megrekedt egif sereg ócskavas közö\'.t. Csodálatosképpen ez eem robbant. Nem avultunk hozzá. Közel huszonnégy óráig utaztunk a fel nem robbant bombával és csak kikötóbo érkezésünk után távolították oh • -
— A negyedik bomba el is talált bennünket, robbant is, do oz meg olyan kiesi volt (tiz-tizonöt kilogrammos lőhetett), hogy úgyszólván semmi kárt nem okozott.
Marosszéki kapitány bevezet abba a holyisűglx), ahol a*bomba explodált.
Jó kétarasznyi szakadás tátong a mennyezeten, a robbanásnak különben semmi nyoma. A fülke vastag üvegablakai is \'sértetlenek.
— Hát ezt a hajót valóban az laton óvta — jegyezzük meg.
Tizenöt hÖR magyar tengerész Vaskeresztet kap...
Az otthonosan horortdozott kia haiószalonban a »Tisza« parancsnokát, Kobilárcsík Frigyes kapitányt keressük fel. I/níllot, tango-rénzszivélyosséggol jófajta itékával Innál meg. Nom szívesen beszél a győzelmekről, amelyeket a hajó a Fokrito-teiigorlwn vívott. Apró mondattöredékekből állítjuk összo az utolsó ut legizgalmasabb élményét.
— Most legutóbb — hangzik a beszámoló — az odesszai 03 a Krim kiürítésben vottünk részt.
Mi voltunk as utolsók, akik kifutottunk Szcbavztopoliíól, a kikötő akkor már szovjet kézen volt.
Német és román katonákat szállítottunk és útközben kömény légitámadásokat éltünk át. Egy alkalommal
egyik bomba mcgrongált-a a gépek kiyuffogó csöi\'S/ s a robbanás után siiríí füst tört előre ¦a gépházból. Ugyanekkor egy repeszt ől megsérült a hajó oldala, félrebillentünk, ugy, hogy a támadó bolsevista gép azt hibottoj sikorült elpusztítania bennünket. A moszkvai rádió este már bo ia mondta, hogy a Tiszát elsüllyesztették. Tatán ennek az oz-uttal jótékony tévedésnek köszönhetjük, hogy nem kaptunk * több légitámadást. Egy
német aknakereső liajó később kötélre véti bennünket és bevontatott az egyik román kikötőbe.
Becsülettel harcoltunk mindenkor. Tudták ós látták ezt a némotok is. Kitüntető szivólyossóggol és szeretettől vettek körül bennünket, magyarokat és többször kifojozték ol-isme résüket.
Megtudjuk aztán, hogy három tengerjáró hajónk, a »üudapost«, a »Tíaza« és a »Kas8a« bős magyar tengerészei közül tizenötön jacg-kaplák a némot Vaskorosztot. A kitüntetéseket a konstansai kikötőbon mogtartott díszes ünnepségen maga Brinokmann admirális tűzte a moll ükre.
• (v. $3.fa)
zalai KÖZLÖNY
1941 szeptember 4
KISKANIZSAI ÉLET
A kiskanizsai nop
szorgalmáról, becsületéről és megbízhatóságáról vitatkozott a napokban két városi vezetőem-béis^r<;rmészctespn a vita nem volt éles, hanem egyöntetűen oda lyukadtak ki, hogy a dolgos és szorgalmas kiskanizsai nép, minden helyzetben, a reánk szakadó esetleges nehéz napokban is becsülettel, dolgos kézzel állja meg a helyét, mert nem született lázadozásra, henyélésre, sem haszonlesésre. Köszönjük a két urnák a megállapításait. Hogy ebben egyetértenek, azt mi természetesnek tartjuk. Nem Is tudjuk másképpen elképzelni a becsületes magyar embert, mint munkáskézzel, szorgalommal és Istenbe veteti bitével küzdeni a családi tűzhelyért, a maroknyi tóidért, a hazájáért. Nem is \'tudjuk és nem is akarjuk elhinni, hogy becsületes magyar embernek lehet ma más*gondjn, lehet másra ideié, mint megeszi toll erővel dolgozni... dolgozni és dolgozni. Valóban csak a haszonlesőknek, ¦ a konjunktúralovag goknak vannak a munkától távoleső -problémáik* és azok alakítanak >suttogó köröket*, drága idejüket "ostoba Recsegésre pazarolva. Mert mi hasonló dolgokra nem érünk rá! Ezt természetesnek, minden igaz magyar ember kötelességének tartjuk és nem is várunk érte külön elismerést.
„Sziv.vlráaok a halál szérűjébe!"
címmel érdekes cikket fedeztünk fel az Ungváron megjelenő\' Kárpáti Híradó legutóbbi számában. A cikk irója leirja, hogy Puskás Pálné beregszászi asz-szony levelet és pénzküldeményt kapott a frontról, az éltünt Térje századparancsnokától, Zicglcr Antal főhadnagytól, A levelet részletesen közli, amit nfi is teljes terjedelmében itt leírunk : »Kedves Asszonyom ! Remélem magyar asszonyhoz méltóan viseli el családja szomorúságát, férje elvesztését. A legújabb magyar, kisfia .születéséi, valamint férje eltűnését megemlítettem századomban. Szegény bajtársunk feleségén valamennyien segíteni akarunk és mivel innen kintről mássat nem enyhíthetjük szomorúságát, gyűjtési indítottunk Eredményét, 820 pengőt mellékelten küldöm. Azt hiszem, ez a lei/okosabb, amit bajtársunk családjának\' juttatni tudunk. Nevelje két gyermekét jó magyarnak, édesapjuk emlékéhez méltóan. A jó isten áldja és adjon vigasztalást szomorít szivének- Ha férjéről hírt hallok, azonnal értesítem\'. Zicgler Antal főhadn. táboriposta A. 170.
Itt említjük meg. hogy a \'vív téz főhadnagyot mosl tüntették ki ezüst katonai érdsméremmel had iszalagon á kardokkal és a II. o. német vaskereszltel.
fis végül csak annyit még, hogy a főhadnagy egy nagyon derék, kedves kiskanizsai barátunk és ismerősünk.
i«föl és kórhái lett a vége a kiskanizsai kugli-vitának
„barátságos" fékezésnek *a rendérségen van folytatása
Vasárnap este csendesen szórakoztak a tagok a kiskanizsai ifjúsági egylet helyiségeiben, •így elsősorban a kedvenc nyári Sport, a tekézés folyt vidáman. Közben a játékosok valami je-\' Icntéktelcn.ség felelt összekülönböztek, Először csak szócsata fejlődött ki, majd amink hevében az egyik vitatkozó játékos ugy akart nagyobb nyomatékot adni szavainak, hogy hirtelen
dühéhen felkapoll egy ktiglfba-bál és azt hozzávágta Kálin*-\' György 28 éves kisrácutcaí lakoshoz. A bábu Kálovidsot a lábszárán találtnVel olyan sih lyosan. hogy eltörte a csontját. Ki kellett hívni a mentőket, akik Káloviesot nyílt iáhszárlö-réSsel a városi\' közkórházba szállították. Az eljárás az ügyben megindult, a rendőrség kihallgatásokat foganatosilott.
SPORTÉLET luóiyben Mve«W ellenfél volt a Zsolnai
NVTE—Zsolnai SE 5:2 (4 1)
Viharos, esős, kellemetlen időjárás mellett nem nagy az érdeklődés a bajnoki mérkőzés iráni. A játékvezető nem érkezeti meg. iity Németh helyi játékvezető sípjelére indult a mérkőzés. A kel csapat összeállítása :
NVTE: vitéz Zalán ¦ Kovács, Munkácsi — líotli, Scmsi, K ő f al vi .1 uh ász, Frisch,
Placskó, Ttira, Horváth.
Zsolnai: András —. .Valcz, Kincsei -— Bogár, G aj esi I., Gulyás I. --- Marosi. Csumáre, Ta-dics, Gulyás II., Horváth.
Tura és Placskó révén 2:0-as vezetéshez jut az NVTE, mire n sokat támadó Zsolnai a 21. percben válaszol Gajcsi 1, t góljával. A játék kiegyenlítődik. A vendégek néhány ötletes húzással állandóan az NVTE kapuja elé »verekszik* magukat, de ilt nincs lövéstudomány. Tadics lövései, gólhelyzetben is fölé és mellé mennek.\' Az NVTE védelme (különösen Kovács) kapkod, de lelkes közbevetéssel akadályozza meg a gólszerzést. A 29/ percben Horváth az NVTE balszélsője, Tarától kap .egy labdát, jól rajtol és azonnal lö az ellenkező sarokba. A labda a kapufáról befelé pattan. .1: I, A kapus rosszul helyezkcdctl. A 38. percben Kőfalvi szabadrúgása Frisch félfordulatos továbbításával jut hálóba. 4:1.
A második félidőben is zuhog az cső. A hatalmas sárban nem alakul ki játék. A Zsolnai csapat sokkal\' jobb most Csupán vitéz Zalán jó védése és a lelkes védelem munkája menti meg az NVTE-t a góloktól. A
10. percben végre Juhász közeli lövése hoz egy gólt 5 :1. Mire 11 ZSSE\'két védőjátékosa sportszerűtlenül neki megy Juhásznak, egyik lÖkdösl, másik hátulról a játékon kívül lévő labdái igyekszik nckirugntf Egy NVTE támadás ful a Zsolnai térfelen, midőn Juhász előf Kincsei csak partra lud menteni. Juhász szalad a labdáért, Kincsei utána fut és hátulról tarkón vágja a játékost Németh azonnal leküldi a pályáról Kincseit A 13 percben Csamáré vériig ve rekszi magái a pályán, lövése hálóba jut. fí : 2. Viléz Zalán egy kissé elmélázott. Kezdésre már nincs is idő.
A mérkőzés, bár nehéz tala-
jon játszódott le, érdekes, sőt változatos játékot hozott. :\\7 NVTE ezalkalommal nem voiv jobb ellenfelénél, akit csupán lövőcsatárainak határozatlansága és gyenge kapusa fosztott meg a jobb eredménytől. Az NVTE erénye viszont, hogy minden helyzetben feltalálta magát éS minden alkalmat felhasznált gólszerzésre. Mezőnyben kitűnően játszottak a .vendégek, de ;< kapu előtt nem sikerült semmi.
Egyénileg vitéz Zalán néhány pompás védéssel bebizonyította, hogy nagytehetségű kapus, még a nehéz talajon is, dc ,ez alkalommal voltak hibái is. A két hátvéd közül Munkácsi végig nagyszerűen játszott, mig Kovács nehezen illeszkedett be az együttesbe. Scmsi nagyszerűen holyettestfelte a beteg \\é-meth Tónit. Kőfalvi jó volt. Both inkább\'a támadásban segített. A támadósorban Horváth néhány jó búzásával tűnt ki. a lobbi csatár mindent körülményesen és labdacipclgetéssel igyekezett ¦megoldani. \'
Á* vendégeknél a kapus gyenge, a két hátvéd közül Vnlrte jól, \'Kincsei megfelelően játszott. Giijesi 1. a redezelsorban, Csamáré pedig a támadósorban mutatott kitűnő jálékot. Tadics jő volt at mezőnyben, dc a kapu előtt határozatlanságával lerontotta csatártársai teljesítményét ís.
Németh játékvezető egy-két apró és jelentéktelen hibái vételi, de határozattan tárgyilagos és jóhiszemű vezető volt.
Vihar miatt háromszor félbeszakadt ós 1 l-essel döntetlen tett a ZMNTE— PBTC mérkőzés
A ZMNTE vasárnap Pécsett játszott bajnoki mérkőzést a PBTC ellen. A ZMNTE Bodn bel vén Juhásszal játszott és 2 : 2-es döntetlen eredményt ért el a kitűnő pécsi zöld-fehérek ellen. A mérkőzés a nagy vihar miatt háromszor is félbeszakadt, majd a ZMNTE a kezében lévő mérkőzést egy szerencsétlen 11-qssel döntetlen eredményre tudta csak kihúzni. A ZMNTE összeállítása Kovács — Kiss, Horváth — Pápp, Pőréé, Cserpes — Németh, Mihályi, Dombai. Juhász. Virág.
a találkozó, ahol a kiskanizsai csapat nagy gólaránnyal győző II az ifjúságiakkal telel íizdell ZMNTE ít. csapata ellen. •
Sáska Levente II. ZMNTE
II; 8:1 (3:0)
Barátságos. Vezette: Szollár. Kiskanizsai pályán került sorra
N6mot AloAzolt oaulnHó (Foto K D. V.)
Eredmények
Ferencváros—Ungvár 5 :0. Újpest—Gammn\\ 3 : 2. Salgótarján- Kispest 2:0, MAVAfi- Kolozsvár 1:1. Újvidék—Szeged 3 :,2. Diósgyőr—Szolnok 3 : 2. PVSK—KRAC 3:1. , -KTSE-DVAC 11:1. \\
MIC
I
De a ZALAI KÖZLŐNY-M megjelenő hirdetés minim faluba, mimieii házba eljut.-
H I RE K
Ntplár. Sicplember 4. Hólfö. Róm. kat. Vlt, lí*za, - Protestáns Rozália.
A G02FÜRDO nyitva ran röggel 7 óiétól este 6 óráig. (Hétfő, ezorda, péntek délután éfl koddon egész nap nőknek.) Telefon: 560.
— (Elemi iskolások!)
A nagykanizsai 11. körzőt elemi iskolai tanulói holnap, kedden délután három órakor jclonjonek meg a ltozgonyi-utcai iskolában. Az I, körzet elemista tanulói ugyanakkor a Petőfirutcai elemi iskolában tar-, tozuak mogjolonni.
— (Mi van a hivatalos lapban ?)
A Budapesti Közlöny szombati, 200. számában rendelőt jelent inog !1 különleges közigazgatási szabályok hatályának ujabb megállapításáról,
— a bányanyiigbérfolár ÍÍM8. évi ezétosztásáról, — a középfokú gazdasági, kertészeti és háziasszonyképző i.skolákbau az iij iskolaév tanulmányi rendjének szabályozásáról,
— a mezőgazdasági középiskolák rendtartásának szabályozásáról, — kamarai tagságnál nem bíró orvosok jelentkezési kötelezettségéről.
— (Halálozás)
bocsák Tivadar ny. pénzügyőri fúszcmlész Szombathelyen váratlak nul elhunyt. Temetése folyó hó 5-én délután fél ti órakor lesz Nagykanizsán. (.:)
— (Iparobtdnoncibkolai behatás) ¦
A nagykanizsai ipftrostanonciflko-lábu u behatások szeptember 4-én, 5-én, 6-án ós 7-én lesznek délelőtt 0 órától 12-ig és délután Ö órától 7-ig. A tanítás szeptember ll-én. hétfőn kezdődik. (:)
— (A. kenyárváltójegyekrői)
Vidékről Budapestre utazóknak gyakori panasza, hogy a fővárosi vendéglőkben .óttonnokbon nom .fogadják ol a\' vidéken kiadott, uj, Bzürke kenyérváltójogyokot. A pékek
és üzlotok som szolgaitattak ki Budapesten kenyere* a vidéki váltójo-gyekré. Most mogjolent az erre vonatkozó magyarázat a közellátási •hatóságok részéről, Eszerint a Vidéki szürke kenyórváltojogyokot, valamint az uf mintájú tészlajegy\'eket, bárhol bocsátották is ki vidéken, mindenütt az ország területén 1» kell váltani.
— (Nyert!)
Varga Tódor őrvadasi földműves fogadolt ogy barátjával, hogy megiszik egy szuszra egy üveg palinkat. A fogadás bizony ságiét.)lo a korcsmában történt ér oTlonŐrizte azt a baráti társaság is. Yargo modor oiüguyorte a fogadást, egy* ll0~ Ivében tdluijtotta az üvog pálinkát. A fogadásnak mindösszo^annvi a\' szépséghibája, hogy Varga Tódor pár perc múlva összeesett és ott a korcsma .padlóján meghalt.
Holnapiéi tilos a nyilvános zene, tánc
Ugyanekkor bezárják a mulatókat, bárokat
\'A Budapesti Közlöny vusárnapi száma közű a belügyminiszter ren-dololót, amely szerint a yondéglók-bon, kávéházakban, koicemákban és más hasonló Üzemekben (cukrászda stb.) szabad ég alatt, kortliolviség-ben, terraszon, stb. zonét szolgáltatni nom szabad. Vendéglátó üzem zárt holyiségébon is csak oly módon szabad zenét szolgáltatni, hogy a | nyilvános közlekedés™ szánt bolyról i feltűnően hallható no legyen. A ze- | ítéléssel bárminemű gépzene (rádió, (
Kereskedelmi vállalát keres gyors- és gépírásban, valamint elszámolásban gyakorlott
tisztviselőnőt.
Ajánlatot fizetési Igény és eddigi működés Ismertetésével e lap kiadóhivatalába .Vállalat" Jeligére kérjük leadni.
gramofon) egy tekintet alá esik.
A rendelet szoptembor 5-én lép hatályba. (MTI) \'
A Budapesti Közlöny vasárnapi száma közli a belügyminiszter rondó letét, amely szerint mulatók (bár, stb.) ongedélyosoi kötelesek rendőrhatósági engedély alapján folytatolt üzemüket további rendelkezésig szüneteltetni. .
E rendelet szeptember 5-ón lép hatályba. (MTI)
Légoltalmi sxolgálat elmulasztását a törvényszék bünteti
A rendőrségtől vett értesülés szerint az utóbbi időben elég gyakori Nagykanizsán a panasz, hogy a légoltalmi szolgálatra kirendeltek nem veszik elég komolyan a kirendelést, nem jelennek meg a szolgálati helyükön, hanem megkésve érkeznek csak oda. Elfelejtik,hogy; háború van és szolgálatuk háborús szolgálat, vagyis a légoltalmi szolgálattal kapcsolatos minden mulasztás a honvédelmi törvénybe ütközik és mini ilyen, minden feljelentés átkerül a kir. ügyészségre, amely vádul emel a bepunnszlotl ellen és az ügyet
u büntetőtörvényszék tárgyalja. A büntetés szigorú, legtöbb esetben fogház.
A rendőrkapitányság nyomatékosan figyelmezteti a közönséget, főleg a légoltalmi szolgálatra beosztottakat, hogy\' pontosan jelenjenek meg a kitűzött órában a megállapított helyen és vegyék út szolgálatukat a rendelkezés értelmében. Minden mulasztást a parancsnokság azonnal feljelent és a mulasztó a büntető törvényszék elé kerül. Háború vnn,,a legnagyobb komolysággal kelP a légoltalmi szolgálatot teljesíteni.
i\'uiyisi&a Ml. oldalról.
után indultak támadásra az erőd nyugati részű ellen. A támadás rund kívül súlyos veszteséggel járt. A németek mindenütt visszaverték a támad ásókat. Egyetlen hőmet oj tó -ernyős vadászszázad állása olött több mint 7óu amerikai katona holttestét szumollák össze. A németek londü-lutos ellentámadással olháritóttak egyes kisebb botörési kísérletet. Az
Tegnap hárem oldalról A keleti övezet kisebb
Berlin, szeptember 4 Gránátvetők és tüzérség per-götüze után indult meg vasárnap az angolszászok megismételt támadása Bresl erődje ellen. Három (oúdálról támadlak meg az erőd külső támaszpontjait és az erődöt.\'A német csft- .
Öt hétig állt a/fen a az elfoglalt
A St. Ma.ló kikötőjével szemben lévő kis sziget német védőit ölhetes elkeseredett küzdelem után a túlerő legyűrte. Leich tartalékos lüzérl\'öhadiingy köteléket csak akkor adták meg magukat, amikor az utolsó Uh
amerikaiak órák hosszat és a tenger lelól is tartó tüzérségi lövotés utón ismét lelszólitottáR megadásra Kancko vezérezredest, Brost parancs nőkét, aki a fölszólítást visszautasította. Az amerikaiak azután súlyos vesztesógoik miatt nem támadtak többé; honom a harcot tüzérségi és bombázó köiolékoikro bízták, melyek mindinkább rommá lövik .a várost \\
támadták Brest erődjét betöréseit elreteszeltek
pátoknak segítségére sietett a parti tüzérség és a légdllárilás ütegei, melyek összefogott erővel szélverték az amerikaiak támadását. Kisebb betöréseket el-releszeltek heves közelharcban, főleg a keleti övezetben. (ínler.)
st. maloi kicsi sziget kikötő előtt
szerük is elfogyott és állásaik elpusztullak. A kis sziget bátor védői öt héten át megakadályozták az angolszászokat abbéul, hogy St. Maló kikötőjét zavartalanul használhassák.
Légiriadókor azonnal MHMyre imtml
5/VÍ.mier^ MRQ$I tlOZ^Ó
A legszellemesebb magyar film/ MIÉRT? Bókay János szívderítő vígjátéka \' Főszereplők : \'Muráty Lili, Páger Antal . Áktuálié,magyar világhiradó
Naponta 3 előadás : ?4, ?6 és ?0 órakor.
Jobb állásokba vonultak a németek az adriai szakaszokon
Az olaszországi harcok euly-pontin az adriai szakaszon volt. A brit 8. hadsereg 7 hadosztállyal 30 kirt-es arcvonal szakaszon napfelkeltétől a késő éjszakai órákig támadott. A német csapatok néhány kisebb\'be- i törést nem tudtak megakadályozni, ezeket azonban újból és újból elreteszelték, vagy pedig az ellenséget szük térre szorították. A tengerparton a német kötelékek a régi arcvonnltól közvetlen északra levő jobban kiépített állásokba vonultak vissza. Az ui állások előtt a brittek támadása 55* páncélost vesztve fennakadt. Az amerikai csapatok befolyása nélkül kiürítették az Arno északi partját, hogy könnyebben védhető állásokat szálljanak uieg.
A.i tmigráns lengyel tiszteket
és a lengyel rádió vezetőit ití internáltok Oroszországban
Stockholmból jelentik;
A moszkvai lengyel emigráns rádió vezetőit a bolsevisták u maidoni gyűjtőtáborba szállították, ahol a lengyei honi hadsereg tagjai vannak elhelyezve. Ide szállítottak még legutóbb 200 emigráns lengyel tisztet és a londoni lengyel emigráns bizottság képviselőjét is.
Roosevelt ezerint a legkeményebb hare most következik
Washingtonból jelentik : Roosevelt elnök a küszöbön álló Munka-nap alkalmából a következőket mondta elhangzott beszédében :
— Meg kell barátkoznunk azzal a kilátással, hogy a legkeményebb harcok-^ésT munkafeladatok várnak ránk.
Nem hlik a szpviei-rend a BZicitimtakMSji
Milánóból jelentik, hagy Szicíliában tarthatatlan állapotok vannak. Szicília kormánybiztosa a Bonomi-kormány ülésén beszámolót tartott a szigeten uralkodó helyzetről. A \'miniszterek különböző javaslatokat lettek, mindazáltal a jelek arra mutatnak, bog a szicíliai helyzeten nem tudnak változtatni. A földművesek vonakodnak terményeiket a szovjet szövetkeze leknek átengedni. Emiatt \' 12 földművest letartóztattak ós terményeiket lefoglalták.
Az oszlálysor&jft\'.ék húzása
Az osztály sorsjáték mai húzásán a következő számok nyertek nagyobb nyereményeket: 20.000 pengőt nyert az 59.561 számú sorsjegy, - 10.000 pengőt az 52.092, — 4000 pengői a 85.490, — 3000 pengőt a 13.593, — 2000 pengőt a 93.411 és a 97.792 sz. sorsjegy. A velünk közöli számok helyesső-géért felelősségei nem vállalunk, ff
Gáspár ístváti
gyorsíró- és gépire-iskolájtbin
uj tanfolyam
kezdődik szeptember 1-én.
Érdeklődós és belratás mindsn este 6— 9-ig a leanyiiseumban.
V
Elsötétítés
óráig
Dióikáll körjegyzőségtől.
2207/1944.
Hirdetmény.
A zalaegerszegi klr. pénztlpy-IfazgáMság felhatalmazása alapján dtöskáll körjegyzösécben levfl 160 hektoliter bort a helyszínen nyilvános árverésen elad a községi elöljáróság. Az árverési feltételek a dléskáll kttrjegyzfll irodában met;-tudhatók. Árverés helye 1944. évi szeptember hó 10-én d: e. 9 Óra, Dlnskát.
Dlóskál, 1944. évi augusztus hő 31-én.
Marton Ferenc
MM körjegyző.
PS. 8251/1944. it. 1844, *, Utói 102. ii.
Árverési hirdetmény.
Br. VII fenne nagykantmt ügyvéd élfal bépvitclÉ Nsiykan\'zsal Banhegyeillat e> Dólzalal Takarékpénztár Rt. Javára 3100 ptufi (fikc és tohb követelés Járu-likal srejélg s nagykanlztal Mlr. járásbtró-t*2 1944. évi 43*. sí. véf-xéióval elrendelt klelógltéal végrfhajlái loivtán végnbalUat Menved&tói 1944. cvl július hó 14-én lefoglalt 3400 :P-re becstut tngóiégokia a nagykanizsai klr. lérátblróság fettll aiámu végzésívt-l az Arvrrés elrendeltet-
ven, annak as 1908. évi Xü i.-c. 20 8 n alapján a fent megnevezel! b a foglalátl Jegyzdkonyvból kl nem ttlnó min fog-lailatók |4vára li az érverés megtartásét elrendelem, de csak arra a* esetre, ha kielégítési joguk ma li fennáll és In ellenük balaszld hntályu Igény kére te! folyamaiba nincs, Nagvkanhsén, Fő-ut 8. bi. alatti bank hclyltégébeii leendft ni\'gltrté-sára határidőül 1U4. évi it«pUmk*r hó 16. napjának déleMn 4 éréin illtetik kl, amikor a blióllag lefoglalt 44 dtb Nagykanizsai Bankegyeill et részvényét. <0 drb Nagykanliaal Tpénitát Ri. éi 30 d*rnb K&zraktér, részvényét s egyéb ingóságokat a legtöbbet iRérflnek kénpénzflzctét mellett, eseileg beciáron alut íb el fogom adni. Nagykaoíste, 1044. éviaug. hó 31 én. Elek László
V.Ql Ut. bit. ltgt*h,\\ií, mint blriJ.i(i tdkOtdOU
Pk.b278/1944 sí. I944.vhlól239.sz.
Árverési hirdatmény.
Dr. Keváci Llizlö nigvkanheal dgyvid álttl képviselt Magyar Bank és Kereike-dtltnl Rt. badapesti ség Javaia 300 ptagfl Iflke é. több ktfvatelés háritlékal eieJéig a nogvkaniiSHi klr. pbé-bl-ósA* Ifiéi évi 558. izámu végzésével elrendelt Mclégi-léal vétrcha|tái folytén végrahijtást szenvedőtől 1044 évi aug. hó I én lefoglalt 1144 pengőre becsüli Ingóságokra a na^y-kanlz&al klr. jiiliblróság fenti számú végzésével az úivtríu elrendeltetvén, innak az 1908. évi XI 1. t.-c 20. C>-;i altpjin a fent megnevezett s a loglallil IcgVzókonyvbrjl ki nem lünö mis foglal-titok Javára la az érvért!* megtartását eliendelem, de cink arra az ételre, ha klelfgltéil Joguk ma is fennáll és ha etlc-nfcií halaiató hatélyu Igénykeretet folya-matban tilne», véftf. szenv. lakatén Nagy-kinizsin. Suuér ulon leandfl megtartáséra hitárldcül 1944. évi szeptambw hé IS. aastjisuk délután 1 éréja tSzetik kl, .uuiKur a blröllae lc!o;;lnlt bútorok stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet lf>éidnck kérjiriénziltelés mellett, esetleg beosáran alul Is cl togoui sduL
Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási éra egyezer pengőn lelUl vau, az ¦ tiiurj u. M. szAum rendelet értelmében csak azok áivertzl\'etíKK, akik a ki-uUUáii át f.;,i.i..\'i,, ¦• bánatpénzül Masak
NagykiHlzaa, 1844 évi augusztus 17-én
Elek i.ftizhi t*M vii blr. viguduit4> mini blritlit UkOidMt.
Kaaa/ioaiiltMa mej(<r«í rárofl ps4|(Sraie>ivHMl.
IlSfVké. 1944.
Tárgy: Mérgező hatású anva-gokkil dolRező Ipari munkavállalók tcjcllátása.
Hirdetmény.
Az alább felsorolt mérgező anyagokkal dolgozó munkások részére naponként és fejenként 3\'dcl. tejtt biztosítok.
1. ÓiómfOst ás őlompor,
2. Higany és hlganyvegyülettk,
3. Barnakö,
4. Benzol és vegyületei,
5. Benzol, nltrŐ és amido vegyfl-letek,
6. Fámöntők, forraszló munkások (autogén és eletet.),
7. Nagy műhelyekben dolgozó (tstők és lakkozok,
8. Kén, szén, kénhldregén,
9. Gázgenerátor,
10. Rádióaktív anyagok.
11. Foszfor, «rzén, higany, fosz-gén, nitrogllcerln.
Az érdekeltek kellő igazolással jelentkezzenek a Közellátási Hlva-talban .
Nagykanizsa, 1944. augusztus hó 31-án.
irái Polgármeeter.
Nagykanizsa megyei r&roa \' polKftrmostorőWI.
24.238/1944.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsai megyei városnál lemondás folytán megüresedett és polgármesteri kinevezés utján betöltendő egy községi hábai állásra pályázatot hirdetek.
A minősítésre nézve az 19*10. évi VI. t.-c., Illetve az ezen t.-c. vágrt-hajtása tárgyában kiadott 1001/1940. B. M, rendelet rendelkezései az irányadók.
Az állás javadalmait a korssány-rendclet, illetve a városi szervezési szabályrendelet szabályozza;
A szabályszerűen kiállítandó . és
pályázó által aajátkeztlleg Írandó pályázati kérvényhez eredetben, vagy hitelesitctt másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és családi állapotát igazoló anyakönyvi „családi értcslte";
2 Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a családi állapotét és a politikai megbízhatóságot is Igazolja;
3. Magyar honosságot Igazoló hatósági bizonyítvány;
4. IskoU végzettléget és esetlegei szakképzettséget igazoló bizonyítványok;
5. Az\' eddigi szolgálatot, foglakozás! Igazolő bizonyítványok.
A pályázati kérvényeket Nagykanizsa m. város polgármesteréhez címezve a polgármesteri Iktató hivatalba legkésőbb 1944. évi szeptember hó II. napjának déli 13 órájáig kell benyújtani.
Közszolgálatban állók, amennyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálati és minősítési táblázatot csatolnak, az 1—5. alatt megkívánt okmányokat csatolni nem kötelesek.
Hiányosan felszereli, vagy elkésett pályázati kérelmskct figyelemig venni nem fogok.
Nagykanizsa, 1944. szfptemhar hó 2-án.
iw Polgármester?
] 1044. szeptember 4
BIZTOS
eoMtményl esek agy ** h* hirdetéseit a napM-rta tnbbrrzer példánybnii meg-jekwő. DJ Sano vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLONY-beo/idla tti. Kíxdóhlvalal Pátiü.(«zudvarban.) Ie|.78.
IP1QÍÜRŰLTÉSEK
[
állás
]
icitk. ddclilll öiikia. Clm a klicMban.
n.dl.lavllli.kkin Urta. hiii»ii6i•! mig.a Il.ciáual lelvén Tolde Utvin ridl*-labaratórlnm. 27mi
A.Dnn.ll belipiate karetünk avertnck leajayl kétévea Ikrakhas. UttyanlttBifmln-denea In Iclvctcllk. Clm : Papp Slmon-DtM 10. H. ím
¦Ifutút lelv.aa: Kapoll [alván füaaer éa adeniecekcreakedö, Horthy Mlklöa ul S.
2ÍS9
Kifut»flut {elveszek. Tóth fuaieinilei,
Klialyulca 27. J8J0
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pétanyagok állnak rendelkezésűnkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott szinvonalon történik.
tarjAn-pálosics.
WMta
VILLAMOS ARAM-SZOLéjALTATÓ RT.
Aramsxéfiilík fiietteae, reklamációk, hibojelentésrk. siakszeiö felvilágosítás minden villamos kérdésben \' ettlttlőtt S.tól délután m órálft. Caongety-utő1( t«t«ifön 204.
N»ab1*ha14 Idősebb bázveietfinSt vidékre ktreaek. Clm : Rákóczi-nlca 23
virfg.___attt
R*nSlaK«p«ia hviava lakarlSA, mSI aistnital falvaexatk. Zrínyi Mik. féi-tilca 55.__ 7821
36 páftirAt, vagy nflt keret ttffvvfdl freda NifvVanltsIn, nxoniisH\' belépettel Cllti a kfadébin. 2115
PettfhenUI metj\'-líli-ilrt. siorgalmat *s.ln.. d««a«la*ay kerefltettk. -— jeléntkoréa Siamp! tUszerUiIetheit. 2123
VlhalyaKliaiina «épfratban lértas nfl Brlfthen, v»ov IfrMllhail, esellef; fclnM-pélónak Is Clm a kiadóban. mo
t\'ífv ba«f**a le\'nvt «ronnal fclvmek «v^rmek<*k me\'lé, aki ind a k"--vtií-i in nt>ffá-1ltLinl. IrMlí\'IVet Pofflfl ulíü; 2d?4
adás-vétel
ü\'adr> egy]*} fajflakaoaka Hihvth ISI. ífstt 277i
I Elad A ftTfrtVea iro\'vrta \'•fT»W | S\'bPn«uer-Mtnf(l|-b-*r, f él fél mllf >AU. res. MelítrklnlheW Srabrt Anlsf c*Kiiél 38t»
Kél va\'ddl bflr Ia*oIil MflMatvV"ét
oiV H-\'itr .¦¦vbr-té\' !"i \\Í[l (j-jhít.h ¦¦¦!ni
ttiéltfl ROtvos tir 18 2P0I
..r-^.M-ih-Miv w, IS Kachféle blrtnkra mmrbBk\'íCnv eltíó. MoatuIbst\'V ugya-init a betrrpIsitDreál 3W7
I dib 8 hlritpos mangatfea ailldiS ét 7 <1ih Merli pad alatfé Józte! fdHtTre0. ut SI. 281«
Jéba\'btn (evd Mttcialitav-raha 14 éret thni.ik ala ad Horthv-utl oihlt. 28CS
Vlif éltl Movici,wunkAlio/ vaia aters/Am-vaa eladé Qiray-a. 3. Kinder. 2828
(?gy baiAZu feltata uílka\'til ét j<yr mekkabét eladd Jduef fhsj-ut 56. 2627
¦y«pm«káq|r iiialraSBui, fehér \\\\unV-, képek eladok. Siemere-u. S. 3828
IAel4l éves, eKétaaéftea, nép; anya-pdbe és negyed éves malacai eladdV — Teleki ut 8 2831
HÁZ ÉS ingatlan
Bérbeadó több évre Pailnbsn, épületek nélkül 44 kit hold hi-éiilö, rét ét leselo. Bővebbet Vasbullékrril, Pallnhxn.
2761
Lafcóháxnt keresek vétalra vasy hértatra. SiÓbe\'l vagy Írásbeli ajáaldot kérek. Dr. docklcr Lajoa tiU, tanér, Penaenia aiilió. 2823
különfélék
I— a dlAMaáityt\' iclir-i elMMitM iul csalid felvesz, kOxvetlen ax Iskola melleit. Clm a kladdban.
Kél dUklaányt teljes cllátitra válh! német UraalíAssal, úriasszony. Clm a hl-adóban, 2764
Fiattal fó Iparaa íl/vej;yember li.V.-vezetCnöt kerca atonnalra 22—35 év M8-zdlll Iluúni lelkű árva, esetleg félérva vagy f.,-yt-tnl Alio gyermekizereld vaeraaaaanyt. „Háiasaig lehetséKC\'" jeligéié, clm a kiadóban. 2öl-5
Bérautó huauKubEi utakra megrendelhető, teletaii 304. Lakén Rozgonyl-slco S/a. 2829
Elafi glmnazlati kisleányom mellé ta-aulétaisai felvennék teljét ellétéssal. — Batthyány-utca 9. 2803
Sxamkat eata Sugár-ston elveszti! e«y gydgyazemUveg. Kérem a megtalélél iulalum ellenében leadni a azerkeszió-
égben. ^ 28(7
ZftMH KCZtÖBY rot.iTiK*i ttariLAp
íSJiMtJa: ..Kílroaidaséol R.T. K«(jrh»x*\'h-Felelda kiadó: Zniai KérWy
Ny.
und
¦ nkiraarditlgl ti. T. HagykSDlKf/ nyeiadéJébiH rtagyt-anlzién k>M44iert taUl: ZaU í*aVj
Millió:
OId:
Bendlokosat :_ Tábori polla u
84« evf., 201. sí. Nagykanizsa, 1944. szeptember 5. kedd Ára 20
ZALAI KÖZLÖNY
ßiorkewitOseg és kiadóhivatal: Fö-ut 6. Bzam. Bzorkoaztósöel és Itladóhlvatali teleion 78. u. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos EiöttzötAsi ára: *w hónapra s pwzfl 20 uiier,
\\ ¦ negyedévre IS pengő.
I Kárpitok minden szakaszán visszaverték az ellenséges támadásokat
Készenléti állapotban szétverték a bolsevistáknak csökkent lendületű támadásait a Varsótól északkeletre folyó harcokban
Minden erő bevetésével sem slkerUI bekeríteni a Délfranolaországban elszakadó német ősapátokat
(NTT) A keleti arcvonal" középső szukaszén a nagy Visztula kanyarulatnál súlyos harcok fejlődtek ki a régi\'betörési hely\'északi szakaszán. A német páncélos erőknek elhárító, és támadó harcmodorral sikerült nagyobb szovjet csapatokat szétverni.
A rohamlövegek támogatásával u német gránátosok Lukov vidékén nz orosz kötelékeket bekerítették és felmorzsollak. Varsótól északkeletre a bolsevisták ismét megindították heves lámamíííukat. A több ponton egyidejűleg meg-inditott támadást páncélos erőkkel kísérelték végrehajtani és a német vonalakat elpusztítani. Csak egyes betöréseket értek cl, de azokat is a német ellenlökések azonnal, kiegyenlítették. * A középső . szakasz harcainak fő súlypontja Oszb\'ov^vidékőn volt,ahol több lövészhadosztály-,lyal, széles arcvonalon Indították meg támadásukat. Az egész területet elborító tüzérségi elő-
készítés után a szovjet páncél^ sok csatarepülők támogatásával indultak támadásra. \\ német elszakadó mozdulatokat részben megzavarták és néhány betörést érlek el. Azonban a nőmet páncélosok tartalékok bevetésével megállították a szovjet előrenyomulást és a német gránátosok ntcűWkf-toltúk, hogy a betörési Ív-tyek között mcgualósifaák az összeköttetést, aztán ke-mán]] és niakac\'s ellentámadással kiinduló állásaikba veteffék vísisza a szovjet
csapatokat. A keleti arcvonal északi szakaszán általában csak helyi jelentőségű harcok folytak, csupán
MÜttítítól északra voltak nagyobb jelentőségű iwr-eok, Melyekét egy nagyobb támadás\' nyitányának kell tekinteni. Dorpitt és a Virtz-tő közötti mocsaras területen f oly lak a harcok, ahol
a németek elfoglalták Jeur ttim városát.
pártot, akinek rendelkezésére bocsátották a Hitlerjugend aradi székházát. Temesváron, Gyulafehérváron, Nagyszebenben hirek szerint megkezdődött a kommunista párt szervezkedése. (NTI)
Ostomát/apotot és lefegyverzést rendelt el az ortsz főparancsnok Bukarestben
Zűrzavar és feszüftséa Romániában a fegyverszüneti szerződés aláírása előtt Berlini jelentés szerint Bukarestben a hangulat nagyon
nyomott, mert a románok nemi tudják, hogy az oroszokat szövetségesnek, vagy ellenségnek kell-e tekinteni. Az orosz főparancsnok elrendelte az ostromállapotot és eltiltotta a fegyvertartást anélkül, ¦ hogy a román hatóságokkal érintkezésbe lépett volna. Ez annyit jelent, hogy az, oroszok Romániában mindenkit lefegyvereznek. Romániában azt kívánják, hogy gyorsan irják alá a fegyverszüneti szerződést, melytől azt várják, hogy Romániát London szövetségesének kell (ekinteni. Minden jel arra \'mutat, hogy sem az orosz parancsnok, sem a román kormány nincs tisztában a helyzettel, mig alá nem irják a fegyverszüneti szerződést.
Bukarestben és egész Romániában a feszültség hallatlanul nagy. (NTI)
A magyar vállalkozások elérték oóljukat az Erdés Kárpátokban
keleti Kárpátokban az eredmó-. nyesen megkezdett harcokat folytatják.
Az Erdős-Kárpátokban a magvar vállalkozások elérték kitűzött céljukat, jelenti az NTÍ A német csapatok a déli és a
A helyzet a Kárpátokban A keleti határon messze viaszavetették az ellentámadással kísérletező ellenséget
szaverte. Az ellentámadással kísérletező ellenségnek sok vesz-
Az Erdős-Kárpátok sok helyén német részről folytattak felderítő és. roham járőr tevékenységet.
A keleti Kárpátokban az ellenség századnyi, sőt zászlóaljnyi erősségű csapatokkal folytatta támadásait. A német védelem ezeket kivétel nélkül visz-
teséget okoztak és messze visz-szavetették Őket.
A déli Kárpátoknál az egyik, német támadás ellenséges csoportot vert vissza és az ellenség felderítő tevékenységéi mindenütt meghiúsította.
Erdély megszállott részének városaiban megkezdődött a kommunista szervezkedés
Aradon a Hitler Jugend síékháxát kapta meg a kommunista párt
kommunista párt megkezdett működését. Aradon egy városi képviselőtestületi tag, ügyvéd
Isztambulból jelentik amerikai közlés szerint, hogy az isztambuli szovjet körök nagy megelégedéssel szemlélik az erdélyi
szervezte meg a komnnyiista
Orosz csapatok Kanstanzánál átlépték a bulgár határt
A Szovjet neheztel Bulgáriára, amiért lehetővé tette a német csapatok távozását
Berlinből jelentik: A szovjet hadsereg 115 km. széles vonalon elérte a Dunát és ember és anyag bevetésével Bulgária\'felé halad. Ezzel egyidejűleg a Szovjetnek Bulgária ellen az-a vád-
ja, hogy lehetővé tette a német egységeknek a távozását- Kon-stanzánál az orosz csapatok átlépték a bulgár határt és a. várostól délre mintegy 70 helysé-i get elfoglaltak.
Heves harcok lángoltak fel a Bug és a Narent között Varaótól északkeletre a harook uj aiilypentja alakult ki
a Visztula szakaszán a harcok auly-
A koloti arcvonal harcairól jelenti nz NTI, hogy a Bug ón a Naront között a harcok újra fellángoltak. A bolsevisták rondkivül orős tüzór„ KÓgi előkészítés után páncélosok, valamint csatarepülők erős támogatásával londültok támadásba ós bar
az ellensége* csajHitok néhány helyen metycbbr.n betörtek, az áttörést nem sikerült kierósza-kolnink, mert a betöréseket a németek nyombari elreteszelték.
A német ollón támad ásókból heves harcok fejlődtek ki, molyok még ^írfóst is tártának s amelyekben a bolsevisták oddig 86 páncélost vésztőitek.
Varsótól északkeletre vesztettek támadó lendületükből a bolsevisták
és a támadások legtöbbjét még készenléti állapotban verte szét a német tüzérség. Varsótól északkolotro
pontja alakult ki. A szovjet vozotés még mindig roméiv\'kedik o^y tot-
¦ preszlizs-aikerben, moly Kolot-Poroszországba való betörésben, illotvo Varsó elfoglalásában nyomó toljoaodÓBt.
Tartutói dólro, valamint Porpattól délre és Mittautól északkeletre a szovjot támadásokat a német tüzérség már csirájában olfojtotta és szótvorto.
A német lógiorő főként nz orosz tüzérségi állásokat támadta a Visztula nagy kanyarulatában, valamint a páncélos ólokot, molyok lépésről-lépésre próbáltak oloro jutni, azonban ez a szándékuk sikortolon maradt. <
A Japán nagykövet a Führer főhadiszállásán
Berlinből jolentík: A Führer főhadiszállásán fogadta Osihaxna japán nagykövotot és a közös hadviselés időszerű kérdéseit tárgyalta mog
részletesen volo. A tárgyalásoknál Ribbontrop kírt ügy miniszter is jolón - volt.
ZAI:AI KOZLONV
1844,1 szeptember
A hatodik év...
Berlin, szeptember 5 Szeptember 3.-án a német nép a hatodik háborús év küszöbén lépeti ál. Éspedig olyan helyzetben, amely az eddigi legnehe-zebb követelményeket állilja tol a fronton ^s u hazában egyaránt. A háború külső képe, amit első éVeibcn a németek nagy előrenyomulása és győzelmet\' határoztak meg. igen megváltozott, mióta Németország ellenségeinek sikeríílt -esapataik tömeges túlsúlyával és technikailag kiváló \'hadfelszerelésük-ke! a katonai kezdeményezést magukhoz rántani. A német birodalom ellenfeleinek igen nagy és súlyos veszteségekkel járó csatákban sikerült csak 1SJ13-ban és lüll-bcn keleten, déíen és nyugaton visszaszorítaniuk a német frontot, amely nagyon messze tyküdt a német határoktól, a múlt hetekben pedig meg-iuditotlák lő támadásukat a birodalom ellen, annak belső védővonalainál, azzal a uyijtati kimondott céllal, hogy a Háborúnak még ebben az Jvbeu véget akarnak vetni. ,
A birodalom vezetősége ebben a megváltozóit helyzetben tietek és iiuiiapok óta íuglalko-zotl a legátiogóbb renu^zaba-lyoKkai. a hurcoló ironl és u hudielszereló haza számára szinte suüu el nem képzelhető módún mozgósítottuk minden lehetséges eiól. A iroiilot -ss hadosztályokkal erositellék, cg és azok it legkiválóbb legyvt Jcs és erkölcsi erőkkel lulyUtják a harcot és az uj nehézségekéi éppen ugy, mint uinilycp Keletkezett pl. Huinánia miden maga-tai tiwávul, kettős elluiiáihissid igyekeznek leküzdeni. Ugyanakkor a haza növekedő mujikarU-niusban igyekszik minden erejét mozgósítani, mindig több legyverl, lőszert és egyen hadianyagot gyártani és különösképpen az uj legyvert igyekszik kiépíteni, amelyeknek német ¦ számítások szerint nem csekély része lesz a üadi helyzet.\'tökéletes megváltoztatásában. Az egész német nép a hutodik háborús év küszöbén egy hurcoló és dolgozó együttest akót, amely az ju túlsókig el van töltve az akurutlul, hogy a győzelemért minden áldozatot meghozzon és a biztos hitlel, hogy a közös végső eröuiegleszi lesnek ténylegesen sikeruhu log a háborút Nemetország javára belejezni.
Német meggyőződés szerbit a háború külső képe és Xémer ország igazi esélyei közötl eltérés mutatkozik, ami minden tényező beszámüásával sem udja vissza helyesen a reális erük helyzetét ebben a háborúban. Az arányok eltolódása részben a szövetségesek technikai lólényéböl ered. Németország igyekszik minden erejével behozni, mérnökök, tudósok és munkások dolgoznak már ezen hosszabb idő óta. Ilyen értelemben Németország ma időnyereségért küzd csak, aminek az a célja, hogy a haditechnikai fejlődés uj gyümölcsét minél hatásosabban és üsszponlositot-tabban dobhassa majd harcba. Meg vannak róla győződve hogy a még fennálló technikai fölényt ki iehet inajd egyenlite-. ni, sőt az német rószröl fog
majd később bekövetkezni, a.mi azután uj problémák sorozata elé fogja állítani a szövetségeseket.
De nemcsak ezek a technikai tényezők, hanem ugyanilyen mértékben az utolsókig elszánt-csapatok irracionális erői is azok, melyek igen reális súlyt fognak nyerni a háború döntő pillanataiban. A lényegesen alig korlátolt német gazdasági és hadfelszerelési leljesitŐképL\'s-ség mint azelőtt, most is a Birodalom határain kiviili európai részekre is támaszkodik- Ez szintén\' egy pozitív tényező a bizó német hadszemlélet számára. .Megvan az a teljes bizalom, ami a bábom jelenleg kedvezőtlen képének végső fokán is számolni tuti a természetes erők helyzetéver és amely bizalom a pillanat "nehézségei ellenére sem csökken.
A háború további fejlődésének poziliv elképzeléseire jel-
lemző Sündermann birodalmi vezető, amely a nemzetközi sajló előtt utal arra, hogy a háború döntő szakasza minden ellenséges jóslás ellenére sem kezdődött még meg, hanem inkább csak most állanak még a szövetséges és orosz csapatok megvívandó- feladatuk előtt és - még nem ismerik az igazi nemzetiszocialista keménységet. Német-ország 11areolni fog. egélszen mindegy, hogy hol és meddig. A kezdettől fennálló bizonyosság, hogy ebben a háborúban arról van szó, hogy a német nép élhet-e, vagy el kell pusztulnia; minden fronton és a hazában olyan harci elhatározottságot önt minden nemeibe, hogy azon meg fog törni az ellenféVercje. Kzért nem foglalkoznak Németországban az ellenfél jóslataival, amelyek értelmetlenek, hanem amiál jobban hisznek a győzelemben.
A Dagykaoiiiai varasi képviselőtestület bizottságainak kiegészítése
Nagykanizsa város képvisolótostü-lotéaok bizottságait az ogyik tavaszi városi közgyűlés határozatával ki-egészilették. Több érdeklőd és ro közöljük azokimk nóvsurát, akikot beválasztottak uz .cgyos bizottságokba.
A jogugvi bizottsát/ba: l>obrovita Milánt
A pénzügyi bizottságba: lijnda Jáiiont, Jialogii Józselot, Köó Jánosi, Vitzonty Árpádot, LabuK\'zy Károlyt és vitéz Balassa Gyulát.
Az építési bizottságim: Bószo Kálmánt, Uinda Júliust, dr. líotln Károlyt, Konedi Imrét, üozdún Júzse-íut.
Az ordó, logoló és mezőgazdasági bizottságba: .\\iajor Jánosi, vitéz tío-vári Istvánt, Kupoli Ferencet és vitéz Balassa Gyulát.
A közművelődési bizottságba: Petri Vilmost, Fehér. Istvánt, Soyior Károlyt és Virág Józsefet. Ugyanebbe a bizottságba nem városi.képvi-solótestüloti tagokat meghívottként: Vajay JózBofot, P. Gulyás Gellértet, Pomothy Dózsát, tízónyi Lászlót és Vaudra Jenőt.
A villamos cllonúrzó bizottságba: Laborczy Károlyt, Balogh Józsefet és Kittor Andrást.
A közkórházi bizottságba: Gu-s lonszky Ferencet, dr. Boda Károlyt és i ugei- Ullmann Kleket.
A szegényügyi bizottságba nem vúiosi képvisoloiestületi tagokat meg bivoltnkkéní: dr. Hegyi Lajosnét, Barabás Kálmánnét, Vegolo hárolv-nét, Berti Gizellát, Harkányi Etelt, Solilógl Erzsébetet.
A gimnáziumi bízott iúgba: Kened! Imiét.
A nyugdíj választmányba: Gyer-gyúk Páll, l Inger Ullmann Elüket és Uolens/.ky Ferencet.
A kereskedelmi iskulai felügyelő bizottságba; vitéz Filé Fbrenoot.^
A BtrandfÜrdŐ bizottságba: Bősze Kálmánt, Laborozy Károlyt és Virág Józsefet.
A kertészeti olleuórzó bizottságba: Vilzenty Árpádot.
A viz- és csatornamű ellenőrző bizottságba: Konodi Imréi és Bittér Andrást.
A zeneiskolai fölügyelő bizottságba: Golenszky Ferencet, Sátrán Ferencet és Fehér Istvánt.
A levente bizottságba: dr. Boda Károlyt, vitéz Bontzik Lajost és vitéz Filé Ferencet.
Harmadszor is kifosztottak egy Magyar-utcai zsidó üzletit ós lakást
Elsötétítés alatt törtónt a betörés
Különös vonzóerőt gyakorol- 1 hat egy eddig még ismeretlen tettesre Nagykanizsán u Magyar-utca ti\'J. sz. alatt lévő, lezárt Halász-féle íü szer Kereskedés és a vele kapcsolatos lakás. Ugyanis minap ismeretlen tettesek behatoltak a volt zsidó üzletbe és onnan különböző árut viltek magukkal a sölétség Leple alatt. Ugy látszik az első siker felbiztatta a vállalkozó kedvű tettest, mert csakhamar ujabb látogatást telt a késői órákban ugyanott. A szomszédok látván a történteiket, jelentették az ese-
tet, meg is jelent egy rendőr, akinek segítségével az ablakot bcdeszkázlák, nogy a tolvaj nö tudjon egykönnyen ismét bejutni. Nagy volt azonban hajnalban a meglepetés, amikor a házbeliek a deszkákat feltörve és eltávolítva látták és az üzletből, valaminl a lakásból ujabb dolgok hiányoztak. A kékilötöl az edényekig sokfele holmit vittek el ezúttal harmadízben. A rendőrség kiszállt- a helyszínre a tényállás felvétele végeit. Ugy tudjuk, hogy 8 rendőrség már nyomon van.
PETRI VILMOS
Hattyú drogériája ¦¦oykani>Ba,
m^mmmimmmmm^m^m^*^*^*mmm**m Poatawal iiimbin
llUUur, koiM.Uk«,- luiipm, v«gyn«r, fotó, koliier, bfttcgápoUil ea ItáiUrUal «ikk.lt »«,, viUnMakui lupkaUk.
ÜZEN A HONVÉD
V. 377.- túboripostáról autrtis?i, . 2G. kolottol Szaíér Ferenc S Rndics Dezső tíz., Fafiíuy JúZ6.j szkv., Kovács Vilmos szkv., Czvefki szkv., Ágoston Foienc, Kauínwn\' Antul hdp. Örini, TÜttő-.Jonó szkv" Horváth István, Zsoldos Járica fay\' Tislór Józsof honv., Krug János őri Varga Ferenc őrv., Tuboly tivuli őrv., Oycrgyák Ferenc honv., Ki& Józsof, Joó Gyulo, Horváth Gvuk Tóth Géza őrv.. Andri István,\' bor Lajos szakács üzonik: "Köszön, jük mindazok szívességét, akik uj ságot küldtok. Jóleső érzés |iaaj botüket és birokot olvasni, ni^ ilyenkor legalább otthon képzőiig magunkat. Hála Istennők, jól yj. gyünk, nincs sommi bajunk, szere, tottoljcs üdvözletünket küldjük os,. a/os kanizsai ismerésünknek^ ¦ -*
L. 258. táboripostáról augtiszta 25. kolottol Papp Géza őrv. (izonj Nagykanizsára toleségéilok, kiafÜ. ntik, kislányának: »Apukátok szeretedéi gondol rátok és kér boiinatű. kot, no aggódjatok érfcs-JSemmi bajom ntncB. isiuurósjimot üdvöztöiá A jó isten óvjon meg bonnutok„>t » minden bajtól. Csókollak mimluyí-játokat a boldog viszontlátásig/. a>
A. 461. túboripostáról Mihaloci György honvéd kolol nélkül üzeni feleségének és kistiúnak Kiskatii-issára, hogy jól van, hála Istoandt, nincs seunni baja, sokat gondd övéire és több lovolot vái\' tóUU. Sokszor csókolja kedves családját {3 hozz 11 tartozóit.
*
K. 518. táboripostáról Nagykimi-zsára Sági Farkas istván zászlw üzeni egy »Micike« ffláiráau, iauio-retten nuvnapi ütlvözljoie:
Nem is rózsasziüü: - Gyöngyvirág és rózsa Nevet "rám a lapról Udos kis csomóba.
Sok ürömöt kivan, Aki küldto, irta, Két kicsi sornál már Többre nem is birta.
Éppen olég ennyi Messze idegenben, Hol a meleg nyárban .Most a szél som rebben.
Csak a szivünk dobban Zongó kacagásra: Örülünk, hogy mit irt Egy l\'ekóto lányka. *
II. 787. táboripostáról Tancsia Vilmos honvéd, pü. 1. 0. vigyázó ezúton köszöni íamoKÖsoinok, iiogy nehéz napjait a Zalai Közlöny & folyóiratok küldésével igyokoznek könnyebbé tenni. Kéri ismeréseit, akiknek idő hiányában nem tud szomélyoson Írni, no noheztoljonök 6s írjanak ós küldjenek tovább ujutí-gokal. Egészséges, jól érzi magát, sokat gondol ismorósoiro, jxüia-ügyór kartársaira. (Kolot aug. ?7-)
K. 716. tálwripostáröl Bndridi Dezflö bt. őrmoster augusztus 26. kolottol üzeni Nagykanizsára fels-ségénok, kislányának, apéeáéknak, sógorainak, ismorősoinck és rokonainak, hogy hossza hallgatása miatt 110 aggódjanak, bála Istennek, som-mi lmja, egészséges, csuk kevés levőiét kap. Mindnyájukat kéri, hogy. írjanak és sok CBűkot küld.

L. 124. túboripostáról üzeni, dr. Arany Józsof hagy, nagykanizsai
Paradlcsomoa Üvegre valódi
BÉLKUPAK
k&tOzéi, ragasztás nélkül, légmentesen lopod. Dunsztolas felesleges 23 daratt öö fillér. Minden mennyiségben kopholö TÓTH JÁNOS
-ta*ierk*r«*ktdé«Lben Klrály-iitcw a7. - T»i«Fon M.
19 li szeptember S
(örveiiYözóki jegyző mindazoknak a, jóiamorŐsÖknok, okiknok noni voli nióíljiíhnn méry oddig írni, lio-ry sokat gondol rájuk 6a Bzivélvcson üdvözliTokot. A táborilap kolto augusztus 20. \'
Üzttn az otthon (Ebben a rovatban díjtalanul kúz-vetítjük az itlhoiüak üzeneteit a harctéren, kűzdÓ szeretteikhez.)
\\j. 258. táboripostűra Adamecz I.ásaló\' hdp. Őrmosloniok Üzoni a szorkosstowg, hogy az újságot mog-jnditotta és\'téten áldását kori mindnyájuk iogyvoreirc ós ólotéro. *
V. 877, táboripostára Horváth István honvédnek üzoni a folosógo, hogy jól van. egészséges, amit néki is azivőből kivan. Imádkozik itthon, kéri a Szüsanyát, hogy mi nói olóbb sogitso. haza győzolommol ós óbbon a remonybon küld sokozor csókot, szerető folosógo.
K. 066. tábori pos tára Szóplak\'y józsefnok üzoni folosógo Nagykanizsáról, hogy nagyon aggódik miatta, mórt már 2 hónapja nom kapott hirt róla ós szeretné tudni, mi van volo. A rokonok ón szülői szorotottol üdvözlik és kérik mindnyájan, küldjön miolőbh órtositóst hogvlőtóról. Folosógo jól van ós sokat gondol rá. Ila bajtársai közül tud róla valaki, értositsó Széplnky Józsofnét Nagykanizsa, Ország-iit 120. -..\':\'\'*
F.1506. táboripostára Gzonót Varga Sándor őrvozotőnok öozdán Mária üzoni, hogy lapját megkapta. szÖjwti .köszöni, hogy ismorotlonul mcglopto soraival. Imádkozik Örto i\'-s bajtársaiért, hogy laton miolflbb vozőroljÖ haza ökot. Addig is sokat gondol reájuk.
\'*
V. 877. táboripostára Oszvald Ferencnek üzonot: »Kodves Kori baisi! Sokat, gondolok rá, kórom üzenjen maga is. ÜdvözloUmríl küldöm o Zalai Közlöny utján. Kórom, sűrűbben Írjon Rózsi néninek ia. Mária.* Még ogy üzonot: »Kodvoa Férjem ,óii jói vagyok, kórlek, irjAi, mórt nyugtalan vagyok, hogy ilyon ritkán irsz. ölol ós csókol szerető feleséged, Rózai.«
*
C. 010. tóhoripostára Sogosdi István honvódnok üzonot: «Droga. Apukánk! Mi, hála Istonnok, jól vagyunk ós kérünk ,to is nagyon vigyázz magadra. Imádkozunk értőd itthon ős kórjuk latont, óvjon ós vűdjon meg kis családod Örömóro. Szorotettél gondolunk rád ós csókolunk: anyukád óa kicsifiad.«
H. 488. táboripostán Horváth Forano kiskanizsai honvédot koreai ag-Jíódó folosógo. Kóri a bajtársakat, aki osotlog hirt tudna adni róla, órtcsitso Horváth Foroncnót Nagykanizsa, Hunyadi-tér 20. Azt üzoni férjének, hogy itthon jól vonnak ós türelmetlenül várják, hogy írjon, mert 6 boto nom kaptak télo értesítést. Kislányával és édesanyjával együtt sok szorotottal csókolják. *
P. 678. táboripostára Horváth József honvódnok üzoni Kiakaiiizsáról folosógo ós édesanyja, (Ország-ut 24.) hogy sürÜbbeil Írjon, a kórházból irt augusztus 6-iki lapját most kapták mog. Itthon jól vannak, kérik, hogy nagyon vigyázzon magára. Ha bátyjáról :ud valamit küldjön róla őrtOHÍt,\':st. A Halni Közlönyt mindennap küldi családja, irja mog, megkapja-o. Az Összes bajtársakkal együtt mielőbbi visKorítláiásra mindnyájan sokszor ós szorotottol csókolják.
ZAfcAI KÖZUÖNY
Lépések történtek i kanizsai gazdák széna- és tengeri-beszolgáltatásának csökkentése érdekében
Rftvideson helyszíni szemle lesz a vár«sl erdőben
Egyik legutóbbi bizottsági ülésen Nagykanizsa város kép-v is cl ö test üTel ének több hígja sérelmezte alegelők osztályozásit. Ugyanis olyan magasan állapították meg n szénnbeszntgáltalá-si kötelezettséget, hogy gazdáink nak nem maradt megfelelő készletük takarmányozásra.
Dr. vitéz SinionFny Lajos pol-gármester u gazdasági felfigyelő kíséretében egy bizottsággal kiszállt a helyszínre, ahol meg-állapították\', hogy n gazdaközöu-ség panasza jogos és orvoslást igényel. A polgármester és a gazdasági felügyelő illetékes
helyre felterjesztik a gazdák kérelmét a s*énubcszolgáltatás mennyiségének leszállítására.
Hasonló a helyzet u tengerinél, amelyekben az utóbbi hetek száraz időjárása folytán nagy az aszálykár, igy az előirt pont beszolgáltatásnak nem tudnak eleget lenni. A bizottság most személyesen pyőzŐdötl meg erről és a gazdasági felügyelővel felterjesztést Intéznek, hogy az aszálykárt vegyék figyelembe a pontozásnál.
A városi erdőben is lesz rövidesen hasonló helyszíni szemle.
Amikor Horváth Oábor őrvezető „bizony Isten, cudarul érezte magát44
Hét magyar legény a Prlpety-mocsártóban^ orosz és magyar tüzérségi tűzben
(Honvéd haditudósító osztály)
vállú ember, — éppen csak a hluzkneagány és a bőrcsákó hiányzik róla."
Jól benn jártak már az erdő mélyén, amikor .Mészáros ÖsZ-s/.erezzen t.
— Nincs baj, németek! — mondta Horváth koma mosolyogva, de már körül is voltak fogva : géppisztolyok csöve meredt rájuk fenyegetően a fenyőfák dereka mögül.
Voltak német ruhába öltözöttek a kis csapatban, de toprongyos emberek is akadtak köztük, öregek és fiatalok vegyesen, sőt egy asszony is, aki csizmát viselt sv* esjízlmu szárában hosz-szu kést tűzött harciasan.
Nyugodt, csendes volt a reggel, a mocsártó fénylett az erdő közepén, mint egy nagy darab ablaküveg s Horváth Gábor Őrvezető odaszólt a komájának:
~ Gyere velem, Tóni, szétnézünk kicsit az erdőben !
Mészáros Antal honvéd nyomban ráállt a sétára : jó levegő van a fenyvesekben, csak éppen nem tanácsos egyedül járni, az erdőt. Négy szem mégis többet lát s ha szerencséje van az embernek, lefülelhet egy-kél partizánt is a bokrok kőzött.
Horváth Gábor olyan legény, amilyeneknek az ősmagyaroknt festetlek a régi képeken : tagbaszakadt, bajuszos, kéíaraszos-
Két óra a partizánok fogságában
Mire mozdulhattak Volna,egy borostás ember le is vágta már róluk ii derékszíjat s hiába kereste n kiutat a foga Közölt kái romkodva Horváth Gábor őrvezető, — (le legalább harmincan voltak a partizánok...
Óvatosan lopakodott ;» - kis csapat az erdőn át a Pripcly mocsarai felé.
Horváth Őrvezető kézzel-Iál)-bnl magyarázta :
— Nem tudok úszni, menjünk odébb, ott sekélyebb a viz!
Persze, a Pripctyen ál is .gázolhat az ember ilyenkor, nyáridőben : annyira kiszárította a forróság, hogy ahol legmélyebb a víz, ott is csak mellig ér.
A karaván lejjebb húzódott hát a mocsárban, a fenyves árnyékában, — elöl a német egyenruhába öltözöttek, utánuk ;i többi.
fejük
t Egyszerre megdördült felett az ég: egyik tüzérségi "lövedék verté a földet a másik illán, — szörnyű tűzcsapást mértek ia magyar tüzérek a mocsárra.
Megszólaltak nyomban az orosz lövegek is s percek alatt kifejlődött a tüzérségi párbaj: a magyar tüzéreknek különösen nagy becsülete van a vörösök előtt I
A vonal megélénkült: belekat togotl a zajba a géppuska, a golyószóró, dörgött az aknavető is, — a partizánok pedig vergődtek a mocsárban kétségbeesetten.
Pontosan közéjük vágott egy lövedék : repültek szerteszét a mocsárban s csuszva-mászvn igyekeztek n Pripety vize felé.
A nagy zűrzavarban ügyet .se vetettek a két magyar fogolyra.
Már csak llyn a magyar katonai
Horváth őrvezető szándékosan vezette oda íí partizánokat, ahol megláthatta őket a tüzér-figyelő. Tudta : a tüzérek segítenek ! S amikor zuhogott körülötte a repesz, a kavarodásban gyorsan cselekedett: egész súlyával ráugrott a kísérője nyakára,\' visszavette pisztolyát, rá-
lőtt és levágódott n_ mocsárba. Amikor aztán szűnt már a tűz, a partizánok nagyrésze a mocsárba fulladt s csak néhány szerencsés evickélt át a túlsó partra, ö is bekúszott az első magyar futóárokba.
Az orosz lövegek dühödten tüzeltek. Hiába, nem tudták még
felderíteni a magyar állásokat, vaktában verlek csak végig az erdői, a mezőt, — még a tóba is lecsapott három orosz nehézlövedék.
Viszont este megjöll a jelentés : a magyar tüzérek a délután folyamán telibctnlátuk egy orosz tarackot !
Mészárossal alig leheteti bírni, mindenütt szorosan követte Horváth őrvezetöl s bár elveszettnek látta; az ügyét, mégis ö is kivágta magái a partizánok közül. Két óráig voltak a por-tizánok fogságában s a lélekjelenlét és a bálra\'k szerencséje, - no meg a tüzérek megszabadították őket.
*
Most is Iccsöppen egy - kövér verejtékesepj) Horváth Őrvezető halántékáról :
— Hízony Is(cn cudarul éreztem magamat I...
Aztán elmeséli : öt gyermeke van, meg a feleségé is várja, hál csak nem megy ál ijedtében a vörösökhöz, a fogságba !
Megtörli a homlokát, ugy csóválja a fejét :
— Ha a tüzérsé*g nem lft olyan pontosan, én régen fogoly vagyok, vagy halott (alán, bizony...
Igy azonban nem lörtént semmi komoly baja.
— Ideges lehettem, hogy nem tála Ham el, [>edig annyiéi vöt tülcm. mini áz a fa olt ! — unit-tat egy öt lépésre strázsáló fenyőre s morfondíroz magában : sohase bocsátja \\ meg az idegeinek, hogy nem találta cl a partizánt.
De mindenki más megbocsátja neki : valóban, ideges lehetett kissé, amikor egyszerre fenyegette a fogság és a halál.
De már csak ilyen ii magyar katona !
Furc&ey János\'hdp, örtn. hadit u\'d ősi tó
l\'WrA APal"/\' yjjKFDVÍi
Eredeti gyári áron kapható
Erzsébet-tér !0. sz. alatii magkereskedesben.
ZALAI közlöny
UH. Mseptembcr 5
SPORTÉLET
A NVTE atlétikai szakosztálya tízéves Jubileumi versenyének eredményel-
As NVTE atlétikai szakosztálya a nagykanizsai ZMNTE palvan az ogvoslilot 10 oWos fönnállása alkalmából korüloti atlétikai voraonyt rcndozott.
Tokintctlol a fennálló utazási ne-bézBÓf^okro, n korúiét Yidtiki ogvo-Bitlotoi róssvétblükot lomondták, itxv cank az NV\'J\'K ós « ZMNTH atU\'-tiii mérték öaszo erőjüket.
Ifjúsági eredmények:
100 mjstói-M síkfutásban 1. Bódis László ZMNTH 11.8 mp. 2„ Bonodé* Korono NVTK. 8. Németh Antal NVTE. .
400 m. sikfutásban 1. Dér László NVTK 87 mp.
Maensuerásban 1. Kollarits László NVTK 166 cm. 2. Csánvi László ZMNTH. 8. Pintarics Dón\'oa NVTE.
110 m. gátfutásban 1. Acs István NVTE 18.0 mp. 2. Boncdok Hoixmc NVTE. 8. Pintarics Keronc NVTU. 4. CsSnyi László ZMNTE. .
Rúdugrásban 1. Ács István NVTE 280 cm. 2. Pintér Józsof NVTE. 8. Pintarics Dénes NVTE.
1000 m. sikfutásban 1. Pintér József NVTJ 8.10 p. 2. Mátyás Józsnf NVTE. 8. Bnnmer Gyürgv NVTE.
8ulvl8kcsl»n 1. Dór László NVTE| 8.85 m. 2. lionoilok Ferenc NVTE.
Felnőtt eredmények:
100 m. sikfutásban 1. Irttig Oőza NVTE 11.7 mp. 2. Rácz István NVTE.
¦100 m. sikfutásban 1. Krdós László ZMNTH B7.8 mp. 2, Háez István NVTE. 8. Varira László NVTK. 4. Sebők Imre NVTE.
MatnujURrásban 1. Csonjror hnro NVTE 170 cm. 2. Iriwr Oéza NVTE. 8. Bácz István NVTK.
110 m. gátfutásban 1. Hácz iBt-ván NVTK 19.2 mp. 2. Kórós Ká-. rol.v NVTE.
Rúdugrásban 1. 1,-ing Gózu NVTE 260 om.
1500 m. sikfutásban 1. VarRa László NVTK 4.41.8 p. 2. Kórós Károly NVTE. 8. Bán Sándor NVTK.
Bitlvlökóslxm 1. Irinpr Géza NV. TE 10.07 m. 2. Tihanyi Emil ZMNTH. 3. Erdős László ZMNTH. 4. Rácz István NVTE.
Gorolvliaiitásban 1. Turáni Dozaó ZMNTE 85.80 m.. 2. Rácz István NVTE. 8. Iring Üóza NVTE.
5000 m. sikfutásban 1. Erdóe László ZMNTH 18.10 p. 2. Sobók Imre NVTE. 8. Szmedics László NVTE.
Diszkoszvetésben l. Tihanvi Emil ZMNTE 35.20 m. 2. Turáni Dozsó ZMNTE. 8. Rácz István NVTE.
Amint az oi-odmőnyokból is\' kitűnik, sz NVTE-nok — a háborús nebezségek ollenéro is — nagyszámú és szépén szereplő atléta gárdájavan s coljuk sz, hc-ífy az oredme-nyeik fokozásával atléta rangsorban a irtát- jolonlog olfoglalt számottevő helyről is elóbbro jussanak.
ff. ].
Egy vitorlásra bombákat dobtak a Balatonon
Csak a vitorlákat tépte le a lágnyamás. a hajó utasai megmenekültek
Pontot vesztett Nagyvárad
Utazási nehézségek miatt hétfon délután játszották le a Nagyvárad— Csepel mérkőzést, amely 1 : 1 arányban eldönlct-lenül végződött.
Budapesten a Szentlörine 1:2 arányban győzte le Debrecen csapatát.
A kerületben Nagymái.yok— lhuxs mérkőzés elmaradt, mert a liares táviratilag lemondta a mérkőzést.
BalalonlcUe, Szeptember 5 A napokban délelőtt mintegy 800 ellenséges gép repülte át a Balatont nyugatról • keletre hossztengely irányban és visz-sza. A riadót jelző szirénák mindenütt idejében jelezték a veszélyt, űz emberek óvóhelyekre vagy fák alá húzódtak, amikorra a légiterroristák zári kötelékei megjelentek a hatalmas vízterület felett, ahol gyakorta vannak légicsaták.
Fonyód és Lelle között egy hatalmas fehér vitorlás szelte a vizet, nyilván nem szerzett tudomást a riadóról. Az egyik kötelék, amely éppen felette húzott el, -hadicélt* látott az alant
békésen uszö vitorlásban, meri a parton állók a gépek alatt gyanús fütyülést hallottak. Odatekintve látták, hogy a repülőgépről két bomba esik a vilorlás irányában, azután két rettenlö dörrenés, a Balaton vize pedig óriási oszlopokbnn szökik az égnek, a bombák robbnnása nyomán.
Csak két bombát szánt ;i fehér vitorlásnak a ^tréfáskedvü-amerikánus, hogy elpusztítsa a hajót és gazdáját és viszont csak a szerencsének köszönhe-lik, hogy megmenekültek. A légnyomás azonban letépte a vitorlákat
Oh, holdas éj!
Egykor..
Öh. holdas éj! Csupa csVlag, csupa csók, csuna \'két vollak egykor. Rólad csak Urát lehetett zengeni s lelkendező dalokit dalolni.
Szerelemtől hódúit }uirnl: andaloglak a fárattt fák alatt és a buja bokrok kőzött, A virágbabornlt szédült orgonán megszó\'alt a csudás csalogány. Az andalgó imrok csillagot bánmlhk s a fi okiban a csókolózó párt keresték, hogy példáját és útmutatását kövessék.
A Hold megértő cinkosként mosolygóit s néha halvány felhőfátyol mögül kacsintott. A csilbigok csilloglak és sok mindenen szemet hunytak, vagy szédült hu\'lásukban isteni tűzijátékot játszottak a Föld-s az Bg boldog szerelmeseinek.
A park közepén szökőkút ezüstös, karcsú, zengő, csobogó vizioirág\\>t .ringatott. Az ezüst tavon fehér hattyú vszott és halálos szereimiikben hullni, múlni vágyó szirmok libegtek alá a földre. -
ib/eti volt a holdas ej egi/kor.
Oh, holdas éj!. ..
Mindenki áldotta, késő öregségében is,\'ha rá visszarévtdt, édesen sóhajtott, mosolygott az ezüsthajú nagi/mama is.
óh, holdas éj! .. .
Ma ..
Oh, holdas éj/
A vén kaján Hold, mint egy óriási Szia\'in-támpá*, ugy függ az égen. Úszik, lebeg és vérfagyasztó, kegyetlen k: sértet-vigyorgással matatja az utat a jámbor hajlékokhoz, melyekből riadtan pincébe, árokba menekülnek az ábrándos leánykák,
ólmos gyerekek, remegő édesanyák és, reszketeg nagy-ar/ák.
A csillagok <űf\\lt diiböröa és remeg az ég. A csi\'tngók mint konok sátánpribékek szemei, izzanak, szur-nak. Hallba csak, hallga:... ftemc$ az eziisfkék Imra a riadt, h-alálns I •félelembe dermedt táj fölött és dü- , ¦hörög, röhög a láthatatlan Démon, a Világ-ltémmé váU Sátán-Motor. Foszforos, tevmitrs hullócsillagok hullanak a menni/bolttá felfordult poklából, a maga* semmibőt, a ke-, gyetten dübörgésből, Cik\\á.rn,:tk, fényfarkuk villog, mint az \'/gből dohott éles és \'fényes Végzet-Kani. Fgyik-másik szétrobban njfnint nj Fiastyúk alól. száz nj r^tiUagcsihc rebben a szárnya alól,,\' Ilid cg, kegyetlen fényesség támad.Hallgat a rxnlagány tymeg a fü, fa, virág. Minden földi féreg lyukba bújik. Csak a kutyák orgonálnak vészesen, mint amikor ezer halál jár a kertek alatt. Mennydörgő csat-\'\'igással és föld öaszcszakad. Fekete szökőkutak szöknek az égre. Tetejükben kitépett karok, fejek, lábak, kitépett fák és otthon roncsok kavarognak. A fénylő égből h-idálxzöngcget terítettek a Sátán légi lovasai a városokra s a békés falvakra. Tűz, füst, korom és hamu-feUeg kavarog. Aztán félig tébolyult anyák, hitvesek, apák és menny^sszonyok jajongva keresik övéiket a földre, kitcriicilt sokszáz csonka halott közöli.,. öh, holdas éj!.. . Hogy átkoznak és hogy felnek tőled most, te- komisz, kegyetlen, rideg és gyilkos holdas éj!...
Dr. Gyenge Miklós
Akik évóhelyre menekültek - megmaradtak
Holnap
épkexik
budapesti
CZÁJA
CIRKUSZ.
iagykanusán,
n vásártéren
szérián, szeptember
6-én i/z7ér»i-
keztdettel tartja
16
világszám
felfóptéwel
nagy megnyitó
Jegyéről előre gondoskodjon I..
Elővétel egész nap a oirkusznál,
kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
Némot kötonaoSg gyakorlatozás közbeii (Foto R D. V.)
Pk. 621/1944. u. 1944, V&htói 179. U
Árverési hirdetmény.
Dr. Vlt Ferenc tneykanbj*! Ügyvéd állat képviseli Nigykaívzsut Bankrgyetaiet ti Deittlal Takarékpénitir Rt javára 20.600 ptngö töke éi tfltib követeli* Jáld-téfaal ere|clg a nanykanizsai klr. |ifát<«Irá-slg 1944. evt 3352 Bt végzésével elr-ndelt klelégittal vOwr.-ti.ijiA» loiy\'án végrdnltáfit azcnvedötiV 1944. évi Július hö 26 án lefoglal! 1326 P-re becBUll Ingéiígokta a napykanlzaal klr létáiblróság feill ¦7Anm végiésével ax iiveiéi elrendeltet\' vén, annak ai 1908. évi XLI t.-c. 2». §-« alapján a lent m*gnevezett » a fogtálait Jegyiőkönyvböl kl nem lünö maa tog^-lallalók Jivára la az átveiéf megUttísát HteiKHcm, de csak arra m eaetre, ha kielégilésl (oguk ma la fennáll és hi ellenük halasztó hatályú Igén/kereset tolja maiba nincs. Nagykanlisán, FÖ-ui 8 sr, alatt leendA mtg(«itáiira haláildfitll 1944. 4vl BMptembar hé 16. napjának diluUn 3i.:: órája lüietlk kl, ambi»r a birolht: lefoglalt maii. iiriiu\'tk 11 egyéb ingóságokat a tegtolbct i. ir. nrk kézpénzfizetés mellett, esetleg bcciaron alul Is c ¦<¦ ¦ adni. Nagykanltia, 1944. évi aug. hó 30-ia. Elek László
2*01 klr. blr. v^nh.jij, mlat bliosigi tOkQldöl
231206
[ yi\'i. t»uii iiijjvi
HÍREK
NapUr. S/cpletnber 5 Kedd. Róm. lal. J. Lírlnc. Prolcsl.lns Vlklo-.
A románok Szabadkát bombázták
A OOZFORDO nyitva ran reggol 7 órától eato 6 óráig. (Hótfó, szerda, pántok délután és kedden égési nap néknok.) Telefon: 660,
— (A* Jézus Szive plébániáról)
A megyéspüspök ár. Birkás Peroné káplánt a nigvkiniziai Jézus Szive plébániától Kaposvárra n i\\u>:y boldogasszony plébániáin, Kasza Imre káplánt Pápára helyezte, helyettük Dohár Antal tnbl káplán kerül Nagykanizsára, Az áll; \'Kezelt dr. Koala Peroné bittanár Ikv-lyéro Ilarmuih liuro.hittan.ir korul Piípáréi. Harráath % Jmro ismert költő, a katolikus vallásos líra fémjelzett lantosa. Dr. Birkás .leivnc, Kusza Imre káplánok éti dr. líoata Koretie bittanár távozása Nagykani-ssáról veszteséget jolonl a katolikus mii lika-fronton. Papi s/ivük mindon lelkesedésével szolgálták egyháxukat és npostoli lelkületű muiikússágttk-knl maradandó emlékűt állítottuk Nagykanizsa\' katolikusságti kürébon.\'
(Egyházmegyai kinevezések)
Alindazontv Jé/sof veszprémi mo-gvéspiíspök dr. Lékni László eddigi teológiai tanárt püspöki titkárra, .Mészáros Tibor udvari káplánt |iiif>jtí)k> lóvéItárossá, dr. Balogh Jó-ksoI znluszontgróti hitoktatót és*. Varga Pétor Pál pápai bittanárt helyettes teológiai tanárokká, Németh Antal karkáplánt pedig a hittudományi . főiskola előadójává nevezte ki. -*
— (Ügyvédi hír)
l)r. Krátky István kir. kormány főtanácsos, nyug. polgánncstor ügyvédi irodáját Nagykanizsán, nu-gár-ut 18. sz. alatt folyó bó li-án, szerdán megnyitja. (:)
— (Ml van a hivatalos lapban ?)
A Budapesti Közlöny vasárnapi, íiOl. száma roiuleIek.>t közöl az ár-ullcuörzéa ujabb szabályozásaiul, -a villamos energia vállalati ongidá- (j lyok kiadásúnak szabályozásáról, — a hadigondozási pénzellátás folyósítása és a hudisegély m.\'g.tzüatct;\'s! közötti folytatólagosság biztoaitásá-ról, ¦- sajtótermékek terjedelmének megállapításáról, a vendéglátó üzomoklwn a.zenélés korlátozásáról,
— mulatók, bárok üzemének megszüntetéséről, mozögazdaaági főiskolák tanulmányi szabályzatának módositásóról, --- főzőüstök és üst-la\'izok igénybevételéről, a légoltalmi elsötétítés ujabb szabiilyozásá-ról, a befőzési cukorról szóló icndolot niódositásáról, a lezárt zsidó üzlotokbon lévé bőraiiyagok forgalmáról.
— (Iparostanonciskolal behatás)
A nagykanizsai iparostanonc iskolába a boiratások ezoptomjwr 4-én, 5-én, 6-án ós 7-én lösznek dólolólt 0 óiétól 12-ig óh délután 3 órától 7-Íg,VA tanítás szoptembor 11-én, hétfőn kezdődik. (:)
— (Pályázat)
Zalnogorazog város palgánnostoro pálvúzatot hirdet középiskolai vég-zoltsóghoz kötött adóhivatali gyakornoki álláara. Határidő szeptember 18.
/¦wmrv „Bu(iape«t, szoptembor 6 ,(Airi) \\asárnap és hétfőn a román légierő egyes kötelékei megtámadták brdélylwn Bethlen községet
és Szabadka várost. A román gépdk Szabadkán több liázat romba dun-tötlek. A támadásnak halálon és sebesült áldozatai vaunak.
184 zsidó keresztelkedett ki az utóbbi években a nagykanizsai plébániákon
A legutóbbi idők kitérésMl-letvc megkeresztelkedésí lázávnl kapcsolatban sokakat\'érdekel, hogy Nagykanizsán hány zsidó kérte felvételét a katolikus egyház kebelébe.
Mint illetékes helyen értesülünk, a nagykanizsai Jézus Szive (felső) plébániánál, annak 1041. január 1-től való élctrehivása óta - vagyis lfárom éve — u mai napig összesen hát zsidó keresztelkedett ki, előző püspöki jóváhagyás, illetve engedély
után. A Szent József (ferenciek) plébánián az utóbbi évek kike-resztelkedési lázától a mái\' napig összesen 178 zsidó kercsztel-! kedett ki. A keresztelési lavina — mondta informátorunk — | voltaképpen 1938-ban kezdő-j dötl, Szórványosan még mindig jelentkeznek keresz telesre zsidók, jelenleg egy kivételezett jár hitoktatásra, hogy az előirt hat hónapi próbaidő után megkereszteltessék,
Finn politikai körök felnek a fegyverszüneti feltételektől
Helsinkiből jelenti a Svájci Távirati Iroda : A linn politikai körökben uralkodó benyomás, amelyeket az eddigi kommentárokból is meg lehet állapítani, a
félelem az orosz fegyverszüneti feltételektől. Az uralkodó benyomás az aggodalom és bizonytalanság, amit a holnap rejt magában. (NTI)
Újra rohamozzák Brest erődjét az ótkZaKamerikalak
Tovább is zavartalanul folynak a némát elszakadó mozdulatok a Seine völgyeben
Berlin, szeptember 5 (Interiof) Bretagneban az északamerikaiak újra megkezdték a Brcst elleni rohamokat. A tengerészeti tüzérség tüzállá-sai előtt tömeg halommá nőtt az amerikaiak és a terroristák holtteste,. Az angolszászok kudarca után" többszáz ellenséges bombázót vetéllek harcba, hogy megtörjék a német ellenállási: A bombázók saját adataik sze-
rint 1700 tonna bombát dobtak le anélkül, hogy befolyásolták volna a védők leíszánt harcát.
Délfranciaországban az angolszászok továbbra is arra törekednek, hogy. a Seine völgyben észak felé elszakadó-númet csapatokat álkarolássui elvágják a iöhadsereglől. Páneéloso kai, terrorcsapatokat vetettek harcba; de ezek sem tudták követni á német mozdulatokat.
Még nem zárultak le az ószakfranoiaországi összpontosító os elszakadó had müvei otek Belgium területér* Is kiterjedt ae angolszászok nyemast
y (NTI) Észak-Franciaországban ma egy nagy elszakadó hadművelet folyik,mely összpontosítás és véglegesítés coljából még nem zárult le,— jelentik Berlinből. Az angolszászok nyomásit továbbra is északkeleten van és már belga területekel is felölel. Mig\'íiz ellenség csapatainak zöme hátra maradi, az élek csoportjai
elérték Brüstszel városát és
harcban altnak a német, biztosító erőkkel. Egy másik élcsoport Lotttaringia ellen fordult.
Észak-Franciaországban dűlő harcok közül kiemelkedik Brcst erődje ellen Indított roham, melyben
a hős védők az angolszászok minden támadásit oisszaverik.
AMidztosodk vitelen az Mely!
5"\'U4Ís-6. varom rionsy HM,\'HLré,
A legszellemesebb magyar film! MIÉRT? Bókay János ssiuderitő_ vígjátéka Főszereplők : Muráty Lili, Pdger Antal Aktuális magyar vildghiradó
Nmpenta 3 eltméés : $4, j$ és ?8 érmker.
Dél-Franciaországban a 19. német hadsereg megoldotta Valamennyi szállítási, közlekedési és élelmezési feladatát. Már áthaladt Lyonon és most érintkezést kérés a nagy német haderővei A 19. német, hadsereg teljesítménye kimagasló hadműveleti eredmény.
— (Az Iskolák megnyitása)
egyelőre elmarad az összes buda-pest-környéki városok és községek mindennemű állami, községi és magániskoláiban. A behatásokat eundk ellenéra megtartják. A tankerület többi iskoláiban a tanítás a kitűzött időben megkezdődik.
(Az árkormányblztos)
hatáskörét kormányrendelettől újra szabályozták. A rendelőt szerint »z áraknak, továbbá az ipari és más hasonló.munka, valamint szolgáltatás dijának megállapítása és ellenőrzése és az ozzol kapcsolatos Intéz-kedésok megtétele az árkormány-biztos hatáskőiébe tartozik. A mun-kabérok megállapításánál az árkor-mánybiztos az illetékes niiniaztor irányítása mellett jár cl. Az árkor-mánybiztos hatáskörébe utalták a villamosenergia árának megállapítását is.
- (Kárjük hirdetőinket,)
hogy az aznapi Zalai KóztÖnyb*. szánt hirdetéseiket mindenkor déli 12 óráig adják fel a kiadóhivatalban, mert a később érkező hirdetések elhelyezését az aznapi számbun a háború okozta technikai nehézségek miatt nem tudjuk biztosítani. Az apróhirdetéseket minden esetben azonnal kérjük kiegyenlíteni.
— (Gyorsul a hadisegeiyezés)
Miniflztorolnöki rendelettől utasították az összes holví hatóságokat, hogy a hadisogélyoknél, illetve a légitámadások polgári áldozatainak gondozásba vétel énei egyes hivatalokban hogyan koll eljárni. Az uj ron-dolkezés\' meggyorsítja és C(r>\'8zorü-síti az eddigi eljárást.
- (Befőzési cukor elszámolása) -
A\' közellátásügyi miniszter olren-dolto, hogy a befőzési cukrot kiazol-gáitbtó ko\'ixiskodÖk a beszedett vásár-láai/ cng«lélyokkcl legkésőbb azip-ttíailwa- 30-ig kötolosok a hölyi hatóság vozetójónok elszámolni. Kiskereskedők üzlotoikből, nagykereskedők raktáraikból Irafózési cukrot szeptember lő-<) után nom adhatnak ki.
Körzeti bajnokság
1. KTSE 2 11- 13:3 3
2. ZMNTE 2 11- 9:3 3
3. NVTE 2 11- 8:5 3
4. DVSE 1 1-- 4: - 2
5. K1ÍAC 2 1-1 6:3 2
6. PVSK 2.1—1 3:5 2
7. PDVAC 2 1-1 5: 11 2
8. CbZTE 1 — 1 — 3:3 1
9. Zeolnay 2-11 4:7 1
10. PBTC 2-11 2:7 1
11-12. BLE . .--— — : — —
11-12. SBTC --— — — ! — —
13. NSE 1--1 1,7 —
14. PCSB 1--1 0:4 —
Olvassa a
Zalai Közlöny-t!
mim mimst
1844. M«ptemb«r 5
Elsötétítés
1/29-46
Gáspár* István
gyorsíró és gioiró-iskolájibin
uj tanfolyam
kezdédik szeptember 1-ón. ÉrdakIMés és aeiratás minslan este 6—9-ig a leánylleeumrjen.
K)5 0 , .
tmy
$ftMDH&WT
Pk. 6108 -6152/1944. n.
Árverési hirdetmény.
NéptakaréVpéiutír nagykanUial be| cég javára 409 + 400 P ifikc é. jíru Akai ételiig végreha|iá-l sienvedólél 1944. évi Július hó 20—28 An lefoglalt IMI P rc !\'.ec:l>lt ingóiágtkra ai éiveiés elrendel* (elvén, annak NagykanlzJáii, ErifiBbet Itf 15, házizam I tm. alatt mCgtarlátáM lüit\'i¦it\'-iíl 1944 évi inpUmbír hé TI napjéaak délolötl 12 ó.aja IlizetlK hl, amiKor a hirí il.n- lefoglalt bulorok stb. ¦í egyáb Ingóságokat a legtöbbet leértnek ktssMflifitetés mellett, esetleg becaáron alul li cl fogom adni,
Nagykanizsa, 1941. évi auguizlus 29 én
Elek Liazló
2103 klr. blr. vígtelujté, mini bifitlfl kUdUdűlt
— Persze... Most már késő az ijedtség... Mert nem olvasta a rendeletet a ZALAI KÖZLÖNY-benü
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pótanyagok állnak rendelkező-
s ö n k re, éppen ezért elnézést kérünk * a
nem a régóta njtegszflkottSziriyonalQÖ^ tőjtérjik,
tarjAn-pâlosics.
BJTADT
Autábusz-mentttrend
Óri/éiiyoa 1944. aaguiatua 9 tűi v!muvob4j1i.
Vasárnep éa llnnupNap az Összes forgalom szünetel,
HÁTADT
7.10 i Nafykanlaaa (Koranai t
10.» 1 laaoa.r4r (Korona) 1
iO í Kaposvít p. il 1
\' Caak hillin, azerdin t«Hil(k«n, izombalon.
1740 l-t
14*1
NugyMa,Nla*a-Zalaaxabar iflm klílsK\'edik.
Waaykanlaaa—f t—fa— JUaAland»»—¦uriaiowhal
Naaykanlzai pu. Niflykauizía Koiona »all. Latanye Alailendva Korona-azűlla 1. 1. i. t. • 0.33 9.1» 7M 1» 4 . 1 13.01 12.10 13.00 >4«4. 1500 1S.54 17.00 h 18* 11.40 ,19.30.
Alaélandva Koiona-azâllo LendTaváaárlioly ftalalinc Muraei-Miibat Korona az. Muraazombat pu. 1. i. é. 6. 9.4« DM io.es 1.50 9.26 I0J0 17.10 ISOi I9.3J 18..» 17.10 18.07 1835 19.05
MupasKamkal—Alaólsnalva—Lalanya—MaaykanlMaa
h 1 d c
Muraazombat pu. l —. - 7.25 —,— ¦¦ ¦•—
liLrtm. .,1 Kcr.-.l ,(. L 7.90 7.17 14.20 1430
Bal\'atlnc 1. —__ 7.47 —.— 14 52
Lendvavâaarhely 1. y « —.— 15.12 —.—
AMI*.,.. K.f». ... a. 1.40 8.40 15 45 15.45
A\'illini.i K.r.n. «. 1, 190 ___ IIIS)
Lataaya i. 5.00 1000 13.15 17.55
Najykwlu. K.fni n. s. 1.90 10.50 1415 17 33
Naaykanlt&a pu é. e.oo 11.01 14.15 11.05
c — Csak liétUii, smdAn, Baomha on köalafcedlk, d — tmx héfTIn Ai MltlrtlMn ktilakadik. I — C«ik n/eniAf], •tfcilal.M RtzIiAedlk
g — Nia.ykan.iita—Alté.lanriva ki*oit esak kedden, szerdán, pénteken, szom-balon, Alsalendva—Maraisambat ktkau hltlőn, szerdán éa pénteken, h — Kedden, csttörtlkön ée szomkalen.
Lfaaathaiy—Bak—Zafaacjaraataq
" 1 é "
— 14.45 u Zalaegerazag (Széchenyi-tér) vl 10.35 í 1030 —
14.50 f Zalaataraief p u. Bäk (haniyal
8.15 15.29 1003 1630
1097 19.02 Salaazantmihaiy p. u. 9.20 16.15
11.11 17.13 i niriiiianlaadráa i 7.42 A 7.25 14 37
11.4» 17 35 T lOaztnaly (Hungária) 14 15
11 M 17.46 « KtMthely p. ii 1 7.10 14.90
* Ctak hatlün, nxiiiiUíi, péatekea.
** Csak keddas, ssfllArtOkon, Bzomsaton.
Unger-Uhmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szsg-
Dtalváoyok beváltbatók fa ijegyeiliiil.
Hofh»r>i«-cjépeb, géps^ij, otsapAgyfiAm As golyós OMpAgy igénylésiét •llntéjtam.
tíIMMílW,
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszetü felvilágosítás minden villamos kérdésben détsldtt a-tól déluián 15 órAls. C«ensery-ut51, t«l«fon 294.
APRÓHIRDETÉSEK
L
ÁLLÁS
Plapk1«hat*f Huta ba|*rdnM 1»
ie«k. dételítti Arikra. Ctm a kiddábar.
Oéphlmvlnftkaff, clánnIliSifti unll StUpétrit lűlvnuíi-li Landvnl MUltt kizltnimka-, r/lvIdím-tUlale, l!lni/.ívA|l,iít\' s\'nflfr varrógép, képvlielete, Nlgykanhu\' F8-utca_14. 2772
ifly hSnyvhSli^tananool kivsu 4 Zalai KSatlny nv«Hdá|a. - Ugatább a ¦izsplskelal vsgzetttég síükaigts.
Axonnall beUpiire ktvettDnk evr\'ni\'k. Icdyyt kétivea Ikrakhtz Ugyanitt ffíiimlti. denes ls (elvitetik. Clm : Papp Simon i.tr, H- ____j?**
S6 pdailrat. vagy nfit kaién Ugvvédi Irada Nagykanlisán, ascnnall\' bclfpí(.ft Clm a kladéein. 2815
Ulfulól talvesi: KipotI Ixlvin filmet, és Memegekereikcdfi, Horthy Miklósul 7 _ 3158
¦•¦•Saváréi* ka|ár* lattarlte. nSt axonnal falvaaaak. Zrinyl Mik-l>i-utea 53. _ «21
Ftatal anboiegéd faWétatlk Keti-munkái. Csankái Jésiet ml azabó, Bolvfli-tér M. 2S39
FSienltudó brJAronŐ fllhelyezked->r. tonla Efz»ebetrRák6cíl-utca 17. 3137
Egy boi"bel]rseg4ii azonnali he\'é-pésre relvétellk. VIda botbtly-nzlet. 2137
Sgy teltétten msgblibaté élteieab mi-gftnyosno hAxIarlAa «aaatéai>ira fcl-
vélellk magiyoatioz. — Ugyanott 2 darab 3/4 évei mangalica Bllldo eladó. Pílíifl-ut 31», . 2842
ADÁS-VÉTEL
Elada tivstsves golyéa \'agwei, Srhlniuer-MannlftliaT, 0 éa fél mliliufic-tón. Mcut«Uinihet* Szabó Aulai c*gaal 2-G\'l
Bgy haüináll vart^opjép eladó, cíi-n a kl»Hó«»n. 2833
Ltdák it devzkik eleaó iibsn kaph*-m Maeyar-utca 14. MM
Veszek maganláró löilflfüíóut, auló-t.ídl-\'l.; riadok (0 lóeifia Stcycr molol. atváint Telefon BinokaieMgyOrgy 3. 2S35
Mun^AarurtAra véiion, atlét Hlnek-l>\'it kaphitA PuMoyliié.ifll, Kii.Vv u 40. M^rlR nágytzettár udvar. — Ugyaa.ilt 1-2 diaklcAnyt teljes ellílisia eKnca
dok 284 :i
KÜLÖNFÉLÉK
I—& dlAhlaényk teljes rllatusia ml csalid lelvene, k&zvetlen az lakolu melleit, Cim a kiadóban.
Htifqyalm Aq uralmi a ^ugyar
térsaűalooi mlnCen ioi<L4ból ei Ji.-.iJ\'i iio\'¦\'(>[{. szerfinesía hizaasA^ut aj^ilnk n legurlbb dlüzki^-ció éa gsrancln mellett, l\'elkcrcni a féíjliezmentndókel és nösii-UndAket, sziveHkefiJenek bfzalomi<Ml |c-Icnlkciil és iroóámst mittnak li ulíinhni. Humnie ttoda, Szc-in bal hely. Fípsstsffák 132 Válataboiltók. 2840
I gfmna/fsta kisleányt teljes allalAaru felvennék. Zonguiagyakeiiáa lehetaííes. Buühyány-utca l\'. 2341
Taljaa allAléara Jobb cialád gyermekét vállalom aémet nyelvi oklatáasul. Ktnllfll-utca IS..* 2844
Mindennapi levelaséaból Ssaugyulltíll le^tsgbélytiuai bélyeggytljtéti cÁmm marjwnaKek. BatbrtritB, Zalai KÖllÖny azeikeulóséfíe, naponta délután 9—7 ón \'ozoti. li* a hirdetés mlndla érvényes.
ZALAI KÖZLŐMV
POLITIKAI NAPILAP ÍÜíuIJh: „Ku-zgnzJMáulll.Y.HuiiyXftíi......
Feielca kiadó: Zita! MnHv Nyolnniott « .,K6rBiiiiaai.ol R, T. HaíykanUw nyomdAJábaa KagykRinnán «jo«di*rt falai: ZaW KAr^
?46637
Feladó:.
Clm:
Hwdlnkriíill
Tábori posta
« évi., 202. sí. Nagykanizsa, 1944. sieptember 6. sierda Ára 20 fillér.
<Ü<Ü -,
ONY
POLITIKA! NAPILAP
Sy-rkw/.tőaéR ów kiadóhivatal: Kö-ut 5. ttzái Ezorlíi\'sxtflsóffl es kiadóhivatal! telefon 78. 8 Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
Előfizetési ám: egy hónapra S pengő 20 Illler, negyedévre 1B pengő.
A magyar honvédség eredményes harcokat vív a Károátok harci övezetében
A Szovjet tegnap este hadat üzent Bulgáriának, mire Bulgária ma éjjel fegyverszünetet kért
Honvéd-csapataink több helységet elfoglaltak az Erdős Kárpátok vidékén
(NTI) A keleti hadszíntér középső szakaszán a Bug és a Narev között a bolsevisták az odahozott páncélos és sok uj levesz hadosztállyal széles arcvonalon folytatták áttörési kísérleteiket. Több órás heves küzdelem után újból sikerUlt Víszrev helységbe behatolniuk, sőt egy helyen sikerült átkelniök a Nareven. Mielőtt megvethették volna lábukat a folyó másik partján, a német csapatok lendületes támadása szétverte őket, hogy csak egy kisebb résznek sikerült visszamenekülnle. A német arcvonal ellen Intézeti többi támadások sorra Összeomlottak. Az Opatov körüli harcokban a német csapatok teljes sikert értek el.
Több napos, erdei harc után. a németek két páncélba köteléket és lövész alakulatokat semmisítettek meg, Az északi szakaszon uj nagy támadás van kialakulóban. A Wire-tótól északra szovjet páncélos alakulatokat figyeltek meg, hogy ezek hadbavetésévtl Mit tannál eredményeket érjenek ei. A Wire-tótól keletre,
a Pejpusz\'tóvat Összekötő vonat irányában a német csapatok legutóbb benyomultak és jelentékeny zsákmányra tettek szert. Dorpatnál a német csapatok vállalkozása sikerre vezetett és ujabb területeket szereztek. A szovjet tehermentesítő csapatokat Is\' szétverték. A harcok éjszaka is folytak.
Budapesten ós vidéken is bombáztak tegnap délelőtt
A Magyar Távirati Iroda felöntette tegnap este, hogy erő* ellenséges repülőkötelékek tegnap a délelőtti órákban berepültek fttogyaroriszág légttcré&e. A délről érkezett kötelékek Budapesten és környékén, miamiid több uhjtélct városban bambákat dobtak. Anyagi károk keletkeztek. A polgári lakosságnak veszteségei vannak. A légvéd::leni a berepülő ellenséges gépeket hatásosan tüz alá vette.
IfrtesÚtésüfík szerint ina délelőtt nem volt bombázás Budapesten.
Legújabb jelentősek a magyar hsnvédség eredményes haroalrél a Kárpátok szakaszain
Az Interlnf^jelenti: A keleti arcvonal déli szárnyán német repülök a délerdélyi vasúti forgalmat támadták eredményesen. 46 mozdonyt elpusztítottak, 2 vonatot felgyújtottak, ami által az ellenség utánpótlását jelentékenyen zavarták.
Erdély déli részében magyar csapatok német ütegek támogatásával román csapatokat vertek vissza, 6 Üteget és 2 vonatot zsákmányoltak és a román ellentámadásokat visszaverték.
Az Erdős-Kárpátokban a magyar és német csapatok délkelet felé előretörtek, több helységet megszálltak vagy rohammal elfoglaltak. Elérlek a Mlrs-völgyét, miközben a romáit ellenállást megsemmisítették.
Az Ojtozi-szoros környékén kemény harcokban visszaverte a honvédség a bolsevisták bekerítő kísérleteit. Más szakaszokon is megakadályozta, a honvédség az ellenség betörését magyar területre.
Tovább tart az ellenséges nyomás a Kárpátok délkeleti hágóinál Egy romén ezredet teljesen megsemmisítettek
(NTI) A keleti arcvonal déli szakaszán a hágóknál tovább tartott az ellenség nyomású. A Kárpátok hegyláncainak északi és délkeleti részein megélénkültek a harcok. A Délkeleti Kárpátokban a német csapatok meg-nem misitettek egy ezrednyi erősségű román köteléket, amely a Székelytöld ellen Indított támadást.
Ami a többi hágókat illeti, különösen az Ojto/.i-szorosnál voltak harcok, Itt a bolsevistáknak fiikerült az ujonan odavont páncélos és gyalogos kötelékekkel egészen • Bereckig előnyomulni és egy német harcicsoportot bekeríteni. A német gránátosok azonban a bolsevistákat újból visszavetették és a teljesen
körülzárt német köteléket kiszabadították, mely kötelék a bolsevisták miriden támadását vioszttverle.
A harook megszűntek, a hadsereg mozgósítva marad Finnországban
Az United Press értesülése szerint bár Finnországban a harci cselekményeket beszüntették, a finn hadsereg mozgósított állapotban marad és nagyobb mérvQ leszerelésekre nem kerül sor. A finn katonák nem kapnak szabadságot, mindaddig, míg a finn-orosz békét alá [ nem írják. (MTI) /
A Szovjet politikai letartóztatásokat foganatosít Bukarestben
A királyi palolabm őrzött Antonoaout lt letartóztatták\'/ rf
zelik. A Bukarestbe bevonult szovjet csapatok a korábbi megállapodások figyelmen kivül hagyásával politikai személyeket tartóztatnak le. így elsősorban Antonescu tábornagyot, aki mint ismerétes, a királyi palotaőrség foglya. \\
Ankarából jelentik: A Törökországban levő román diplomaták panaszkodnak a Szovjet Unióra, hogy arra való hivatkozással, hogy a fegyverszüneti feltételeket még nem fogadták el, Romániát nem tekintik szövetségesnek, hanem továbbra is megszállt, ellenséges országként ké~
Szovjet csapatok lefoglalták a román dunai flottát
A flotta tisztjeit éa legénységét útnak indították Oroszországba
Isfanbulból jelentik, hogy szovjet csapatok átvették Románia dunai flottáját. A dunai flotta parancsnokságát szovjet tisztek vették át és a romániai tiszteket és a legénységet hadifogolyként útnak inditollák Orosz országba. A román kormány tilta-
kozott az eljárás ellen, mivel az ellentétben áll a kilátásba helyezett fegyverszüneti feltételekkel. Román részről attól tartanak, hogy a romániai feketetengeri flottát is átveszi a Szovjet. A romániai tengerészet olajkészletét máris lefoglalták.
A moszkvai hadüzenetre Bulgária fegyverszüneti kéréssel, válaszolt
A finn béke-küldöttség holnap indul Moszkvába
(NTI) Moszkvai hivatalos jelentés szerint Molotov külügyi népbiztos tegnap este 7 órakor Bulgária moszkvai követének átnyújtotta a hadüzenetről szólü jegyzéket. A jegyzék szerint Bulgária a semlegessé-get arra használja fel, hogy szolgálatokat tegyen Németországnak.
A hadüzenetről a Szovjet tájékoztatta Angliát és^Amerikát.
(NTI) A szófiai rádió ma éjszaka 50 perccel éjfél után bejelentette, hogy fegyverszünetet kért a Szov-
jettől.
A finn ügyben
kijelentette Molotov, hogy a tárgyalások még nem kezdődtek meg, de a finn béke-küldöttség, amely a miniszterelnökből, Énekel tábornok külügyminisztérium! képviselőből és a vezérkari főnökből áll, holnap útnak indul Moszkvába.
Széleskörű intézkedések történtek a karjalai területről a finn polgári lakosság eltávolítását illetőleg.
Bulgária semlegességi nyilatkozata
sem volt elég, hogy megállítsa a lavinát, amibe Moszkva sodorja Bulgáriát
megállítania a lavinát. Berlini véle-
Berlln, szeptember 6 Illetékes német helyen kijelentették, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozatára Szovjet részrét tegnap olyan választ adtak, amely félreérthetetlenül sulyok helyzet elé nlli-totta Bulgáriát. A hivatalos szovjet hírügynökség megállapítja, hogy semmi kétséget nem hagynak az iránt, hogy a bolgár kormányt sarokba szoritották. Muravicvnek sem sikerült semlegességi nyilatkozatával
meny szerint egyetlen bolgár kormány sem számithat az angolszászok támogatására a szovjet követelésekkel szembon, tekintettel arra, hogy ezt a problémát is végérvényesen Moszkvának engedték át. Az a körülmény, ahogyan a bolgár fegyverszüneti küldöttséget Kairóban fogadták, szintén azt jelenti, hegy a Szovjet szabad kezet kapott a bolgár kérdésben. (NTI)
ZAL-AI KOZLÖNV
>944. szeptember (j
Berlin, szeptember I.
Németország még nem veszi fel a nyugati csatát
Berlin, szeptember fi Az észak franciaországi csata még teljes mértékben kiiejlődés-ben van és egyre jobban összpontosul arra a térségre, melyet északon a csatorna partja, nyugaton a Somme és dóleu az Ais-ne-től északra fekvő alsó- és fetső-Muus folyók fognak közre. A mindkét oldalról folytatott hadműveletek tendenciája az utolsó napokban semmi változást senr szenvedett. A Szajna és a Somme közötti térségben jtart továbbra is a német visz-szavonulás, amit a szövetséges csapatok nagyon erős nyomással követnek. Az Aisnetől" északra fekvő térségben az amerikai kötelékek északi és északnyugati irányban támadnak tekintélyes páncélos kötelékekkel, azzal a céllal, hogy szétrombolják a visszavonuló német csapatok összeköttetési útjait ós az eszak-íroncia, Belgium előtt elterülő klassikus harctéren bekerítsék és megsenim isit sók a német hadsereget, amivel döntő hatást tudnának gyakorolni az európai hadjáratra nézve. A német jelentések azonban kiemelik, hogy a német hadvezetés az angolszász generálisok által annyira kivánt csatát jelenleg még nem akarják felvenni, mint ahogyan azt a visszavonuló mozdulatok is bizonyítják, A kitérő mozdulatok német taktikája nyilvánvalóan arra vim alapítva, hogy a szövetségesek erejét állandóan csökkentsék tartós ós szívós el-lenáHással és időt nyerjenek, amjreszükség van, hogy uj erő-Két állítsanak fel és más rendszabályokkal is mindenképpen megerősítsék a helyzetet.
A feladat, melyet a német Oberkommandónak meg kell oldania, a körülmények folytán nehéz. Nemcsak a szövetségesek fölényével kell megküzdeni a páncélosok, tüzórség és repülőgépek terén, hanem hadosztályok számszerű túlsúlyával is. Ez befolyásolja a védekező csata hadműveleti hatását ís, mivel a szövetségeseknek nyújtja u szélesebb .és mélyebb támadást mozdulatok lehetőségét. A támadó front állandó kiszélesítésével a szövetséges hadvezetés igyekszik mindig ismétlődő és átfogó hadmozdulatokat végrehajtani és ez a német hadsereget is kényszeríti legalább is bizonyos mértékben védőfrontjának kiterjesztésére és igy erői fel hígítására is. Legalábbis addig van ez igy, míg a most fo-i lyamatban lévő rendszabályok nem fognak ujabb sűrűsödést okozni (a fronton uj csapatok harcbavetésével és igy a helyzetei feltétlenül megerősíteni."
A szövetséges hadvezetés pillanatnyi fölényét, amit hadegységeinek nagy szama ós nagy mozgékonysága által szerzett meg, igyekszílí most,egy nagy csatává kifejleszteni Ezzel bizonyos mértékben elrabolná a németektől az időt és a helyet, amire szükségük van uj frontjuk megállapodásához. E célból a szövetségesek támadásaik főirányát a Somme és az Aisne-töl északra fekvő térség teló Irányították és ebből a térségből tánxadnak nyugatra ós észak-
nyugatra nagyon erős páncélos kötelékekkel. Ezeket a lehelő legerősebb bombázó és vadászgép kötelékek előzik meg és mindennek célja lenne a német ellenállás letörése és a front mély áttörései helyenként. Ezek a tömegbe fogott páncélos támadások mindig a legkeményebb német ellenállásba ütköznek, igyekeznek a támadásokat oldalba támadni, az ellenség mozdulatait akadályozni és súlyos veszteségeket okozni. A német páncélos-védelem tüzében a szövetséges páncélosköTelékek nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, mintegy fele pusztul! el a páncélos-állományának. A német védekezés nehézségeire
különben jellemző, hogy az ellenfél a német Jelentések szerint a nagyon magas páncélos-^ oszteségók ellenére ís mindig ujabb erőket szállít támadásra.
Ilyen körülmények között minden mostani német rendszabálynak az a célja, hogy ujabb csapatok és fegyverek harcbavetésével, a szövetséges hadseregek fölényével szemben bizlositsák és megnagyobbítsák védőerejüket. A kitérő mozdulatok és a folytonosan tartó kemény és szívós ellenállás egyike azoknak az eszközöknek, melyekkel el akarják érni a rendszabályok kivitelének lehetőségét és igy az uj, erős német trónt megalakítását;
Pótadóemelés nélkül igyekeznek összeállítani | Nagykanizsa város 1945. évi költségvetését
Egyes jövedelmek csökkenése miatt nem lehet szó a pótadó leszállításáról
A nagykanizsai városházán mind több Ügy gyűlik össze, melyek közgyűlés elé kívánkoznak. A polgármester ezeket az ügyeket e hó végén ídvánja a képviselőtestület elé terjeszteni, előző bizottsági tárgyalások után.
A városházán az egyes ügyosztályok kezdik összeírni a jövő évi háztartási költségvetési előirányzathoz szükséges adatokat, amelyek azután összesítésre majd a polgármester elé kerülnek cenzúrára. Kérdésünkre Simonfay polgármester kijelentette, hogy bár minden türck- ¦ r--»-.....— —.....
vése arra irányult, hogy a pótadót I ben Budapestre utazó
csökkenteni lehessen, de figyelemmel kell lenni egyes jövedelmek erős csökkenésére, ami érezteti hatását a város háztartásában és Igy a jelenlegi helyzetben még nem lehet szó a pótadó leszállításáról. Ellenben azon fáradozik, hogy a költségvetés az eddigi keretben — pót-adóemelés nélkül — megmaradjon. A jövő évi költségvetés minden valószínűség szerint október vége felé kerül a képviselőtestület elé.
Egyébként dr. vlléz Simonfay polgármester szerdán hivatalos Ügy-
Egyszemélyes torpedón
az angolszász hajóhad ellen
Egyetlen ember hadihajókkal és egész repülőrajokkal száll szembe
Atlanti part, augusztus ISnyho szellő játszik a finom porral, amely a szétlőtt parti villák romjairól "bk6I1 fol. Ma egészen méa kép oz, mint a többi éjszakán, amikor csak őrszemek végesték kőrútjukat a drótakadályok ós harckocsi gátak kőzött. Ma á sétánynak ez a azakaszo titokzatos éluttol tolt meg. A nötótodóa beállta\'óta kopácsolás, szoroléa zaja, jövés-monós töri meg a esendőt. Most ugy látszik bofojo--ződtek az olőkéazülotck.
Távolabb n többiektől, a bajtársak csoportjában áll a torpodóvozotÓ. Látszólag sonkisem törődik volük, pedig ő es bajtársai itt most a log-fontosabb személy isógok. Azután a novokot kiáltják.
Az olsők beszállnak ós egyik a másik után aiklik bolo a fölcsillanó
víztömegbe. Rövidesen elnyeli őket a tenger ós a sötétség. Csak pillanatokra lelkit-még fohamorni a bajtársakat, amint egy bizonyos irány folé búznak.
Végre ó következik. Körültapogatja a kicsiny Ulófülkót, minden rendben, van-e ? A torpedószorolő és akik itt maradnak, kozükot nyújtják.
Egy höa elindul
»131 a közökkel!« Attörhototlon Pléxy-üvegból készült tetőt a íojo föló hajtják és lozárják. »Jó munkát!"-— hnllotta meg utoljára. A kcskony lorpodótost lassan mozgásba jön, a kupola pillanatokra a víz alá morüi. A kicsiny motor mogindul és a kormány a torpedót a kijolölt irányba fordltja.
A vállalkozás mogkozdődÖtt,s vole
A német ó]Jult vadászgépek feketére vaunak mázolva (Foto li. D, V.)
az utolsó és legnagyobb magány.
Orák óta uton van már. Kozdct-bou még egy ideig maga olótt látta egyik bajtársa torpedójának üvegkupoláját, do azután oz is oltilnt a sötétségben és most égessen egyedül van. Háta és lába sajogni kozdonok a szak ülésbon. A Iégzók6bz(iL-k állát nyomja és dörzsöli, logszivesob-bon levenné, hacsak néhány poro ró is, do akkor a szorosan lezárt üvegkupola bopárásodna és nom látna summit.
Pedig látni koll! Az a fődolog. SzüntolonüPa sötétséget kémleli maga olótt. Szeme alig Iiubz centiméterre van a víz suino felett és obből a liolyzotbÓl nom látni rnosz-sziro. Mosodporcokro egy-egy bullám ogészon ólmossá a látóhatárt.
Hol U oltomÓQ ?
Olykor gyors pillantást, vét aj iránytűre, amoly a föléje boruló csillagsátoron kívül ogyotlon irányi-Ljója, néha karórája világító azám-* lapjára tokint.
A türolmotlcnség kínozza. Jó irányban halad? Nom fogja olté-vosztoni az olkmségos hajogyüloko-zé-st, amoly ró! csak annyit tud, hogy bizonyos útvonalon valoszinülug találkozni fog volo?
Azután iámét ogy negyedóra kö-votkozik, amikor csodálatos nyugalom lesz rajta úrrá.\'\'. Gondolatban még egyezer végigfut a lovélon, a molyot néhány órával a bovotés olótt irt, a búcsúlevélre, amelyet csak akkor küldonok ol, ha már bizonyossá válik, hogy nom tér visttza többé.
liirtoion megrázkódik a víztömeg, torpedóját pillanatokra a láthatatlan oro rázza mog ós rögtön utána tompa robbanást nall. Forró hullám önti ot, amint most a távolban vörös fényt lát föltűnni, amolynok középpontjában néhány vakító villanás szikrázik.
Egy másik lorpodúvozotó az ellenség Közelébe jutott és talált. Egyuok hűl sikerült már.
Szeretné sobossógót mogtizszo-r<3ziii, "/.TL.\'iri.i bolorontuní az ellun-BÓgos bajótömog közopébo.
A azivo a torkában dobog, do uralkodik magán. Órájára pillant ós gondolatban följegyzi a robbanás idejut, azután irányt változtat és az égó hajó foló tart.
A kövotkoző félórában még néhányszor átéli ugyanest a színjátékot, fcppon, amikor az blsó tüz kialszik, lulYlllaii ululiti, újból lángolva t egy másik, Uo oz most másodpercük aiult eltűnt. Kgy ujabb találat azonban, amolyot később figyol mog, nagyobb tüzot okoz. Most már nyugodtabban fogadja .bajtársai orod-móirjét,\' bár turoimotloiiHégo porC-iól-porcro fokozódik.
RomDolók
Az éj sötétjéből hirtolon két árnyék válik ki olótto. Rombolók! Ke-zofojóvoi megdörzsöli a szómét. N"i)i tévedés, Két romboló tart föléje egymás mollolt, néhány ezaz motor távolságban.
Ha nom akar volük összeütközni, meg\'koll kísérelni, hogy oIcbusszou kettőjük között. Szinto aulomatiku-san fordít éffyef a konnánykoréken és a. szűk fülkélxm még jobban ösz-szoJiuzódik. Csak no lássák meg az üvegkupolát, •
A jobboldali most toljos BzéloBBé-góborj célgömbjébe körül. Lenyomhatná a [Oggantyut. Kozo roazkot
Gáspár István
gyorsíró- és gépíró-iskolájában
uj tanfolyam
kezdődik szeptember 1-én. ÉrdeklAcTés és belretás minden este 6—9-lg a leanyllceumban-
1944. szeptember b
zal\'ai kpzeüny
«rv kissé/ amint végigtapogatja a tcészülékot. Azután újra olongodi.... Ma éjszaka többot akar, mint egy rombolót. •
Zugó hajócsavarok, néhány nagy hidhímlökés és oz a veszély is oltüiit. A szabaddá vált\'látóhatáron — torpedóját- ismét az orodoti iránvba (oriiilotta — egész falka kisebb-nagyobb hajóval tahrlja magát szembe. \' "\'¦
Két-három hajótest ogyotlon tömeggé olvad Ö3SZO, olyan közöl áll-nak ogymáa mollott és" mögött. h![«;-8eü» balra, széloaon, tostoson ogy magányos, látszólag icori nagy azáí-litóliajó körvonalai. Körülötte őrhajók.
Itt a zsákmányt
Az olsŐ moglopotés ezjnto moz-dtilatlamiá moroviti. .Megtalálta a zsákmányt! Valahol távolabb egy fényszóró villan föl, az árnyékok élesebbe válunk. Vörös nyomjölzŐ csikók zúdulnak a viz felett, Bizonyára egy bajtárs korült ott harapófogóba. Tor[Kídója mozdulatlanul muglili a vizon, most olsóizbon a tognnposti indulás óta. Egy pillanatnyi nyugalomra van szűk*; ,;o. Azután egészan lassan ismét megindul és mogkiséríi, hogy az olső őrliajóiMoport mollott olosonjék. FoA délzotültrol, ahogy közeledik, kiállásokat, gépz ligásokat ball. Széles iv-oon körüli ki okot.
A baloldali nagy szállítóhajót koreste kt magának, egyenevon feléje tart. A 7—8QÖ0 tonnás hajó ár-nyékit lassan növekszik. Különös kíváncsisága támad, szorotno melléje siklani, megkopogtatni az oldalát, hogy lássa, vájjon valódi liajó-e és nem valami látomás... fts okkor elérkezik a pillanat. fiz a távolság mogfololő a tor|wdóIövés számára. Kőzolobb sominiasotix) nom mohot.
Col... TOz...
Még ogyszor a eélzókéazüléklw tekint, móg ogyszor follwcsüli a távolságot. Kgóazou lassan, most telji>,i nyugalommal, rátapad kozo a kioldó fogganlyura...
Kilőtto. A torpodó száguld l ,
Iía okkor, mintha a fokot\' tömegből birtokm vulkán torno aló. Tűzfal cmalkodika magasba, a tongor me.r-nixkódik. Monnydörgésszorü robajjal vérvörös láng emelkedik moredo-kon az ég folé és miro kihuny az örvénylő tongor, már olnyolto áldozatát.
Igy működik az egyszemélyes - torpedó.
Akik visszatértek o »magán\'yo3 bÓsök« közül, olmondották, hpgyan hajszolták a rombolók tömegóvol, hogyan törtök .rájuk ós hogyan dobálták utánuk a .vizilwmbákat, hogyan kutatták okot vadászgépekkel éi gyors naszádok kai. ¦Hadihajók tucatjai, ogósz ropülóraiok ügyet bn karcsú torpedó ollón. Tűzokádó fegyverek százai —• ogyotlon embor ellen...
Néhányan hósi halált haltak igy. Az örök tongor bozáródott fölöttük, hogy no adja ki többé titkukat: eredményük ós magányos haláluk .titkát.
A GOZFORDO nyitva tan reggol 7 órától este 6 óráig. (Hétfő, szorda, péntek dólutárvés koddon egész nap nóknok.) Telefon: 660.
kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
A nagykanizsai folyammérnökség a sugárúti Rotschild-házba költözködik
Mintegy 10 éve, hogy a nagykanizsai m. kir. folyammérnökség a Bajza-utcai Teutsch-féle villába költözködött. Az ogyre fejlődő intézménynek azonban az utóbbi időben már szük volt az épület. A zár alá vett zsidóházakkal kapcsolatban a folyammérnökség is igényt jelentelt be megfelelő székház kiutalására, annál Is\'Inkább, mivel az eddig bérelt házba maga a tulajdonos, teutsch Gusztáv kíván beköltözni. A lakáshivatal a Sugár-uti Retschild-féle emeletes házat utalta ki a fo-lyamméruökséguek székház céljaira. A folyamyiérnökség átalakítási mun-
kálatokra 40.000 pengőt Irányzott elő, amihez azonban Illetékes helyen nem járultak hezzá, ugy, hogy mindössze a szobák festését és nagytakarítását végzik el, hogy a folyam-rrtérriökség mielőbb beköltözhessek uj helyiségébe, Az uj székházban a fö\'dszinteri a vezető tanácsos lakása lesz, a hivatali helyiségeket pedig az emeleten helyezik eb Ez azonban csak ideiglenes megoldás addig, mig az általános helyzet adnyira javul, hogy a házat a folyammérnökség saját tulajdonba veheti és annak megfelelően átalakíttathatja.
Rögtönitélő bíróság elé kerülnek a gyotapuszlai dohánykert tolvajai
Egy 16 éves gyerek szállt szembe a tolvajokkat
A gyótapuszíal uradalom dohány-kertjében minap éjszaka tolvajok jártak. A dohányör 16 éves fia, Gombai Ferenc vette észre, hogy három ajak, zsákokkal, tépdesi a dohány töveket. A bátor fiu rákiáltott a három tolvajra, hogy tegyék le a zsákokat és távozzanak. Majd megragadta az egyik tolvaj zsákját és cl akarta azt venni tele. A gyérek még akkor sem eresztelte el a zsákot, amikor két szúrást kapott a hasába. Ekkor azonban szurások érték a kezét is, ugy, hogy eleresztette a zsákot és a tolvajok elme-
nekültek,- ő maga pedig vérében Összeesett.
A hősiesen viselkedő fiu kórházba került, de csakhamar csendörkezre került a három dohánytolvaj Is, Szabó István 42 éves, Szabó György 38 éves és Péter János 37 íves földművesek személyében. A szúrásokat Szabó István tette.
Minthogy elsötétítés Ideje alatt rablással párosult késelés történt, holnap reggel összeül Kaposváréit a rögtőnitélő bíróság, amely csak pár nappal ezelőtt hozott egy halálos ítéletet - mint jelentettük — egy apagyilkosság ügyében.
8P0RTÉLET
Hogyan áll az elmaradt Nagykanizsa-Szombathely levente ökölvívó mérkőzés Ugye?
A nagykanizsai szakosztály megtette jelentését a MÖSz, a LOK és a kerület vezetőségéhez
zést, hogy a szombatboly í csapat még aznap délután 8 órakor^yissza-utazhassók, bár lott volna későbbi vonatuk is, cstó 11.40-kor. .Sípos edző már a tárgyalások ulkalmávái/l fölhívta a figyelmet arra, hogy az 1 órai kezdés a legalkalmatlanabb
Sportkörökén nagy -port vert fol Nagykanizsától Szombathelyig és Budapestig nz augusztus 27-éu Nagykanizsán elmaradt\' Nagykanizsa-Szombathely lovonto ökölvívó esapalhaj\'noksági visszavágó vorseny, amikor iá légiriadó* és utazási bonyodalmak miatt ulóször a kiküldött birój majd a nagy késéssel mogér-
kezott szombatholvi csapat ís visszautazott Kanizsáról anélkül, hogy kiálltak volna a közönség olé. líbbon
az ügybon a Zalai Közlöny tudósi tásara válaszoltak a szombathelyiek s most közöljük alant a lovontók nagykanizsai ökölvívó szakosztály-vozotójéuok, Sípos Istvánnak, a Ma-
Sar Ökölvívó Szövotséghoz ée a ívonto Orazágos Közixmthoz intézőit jolon^ésónok kivonatát.
A jolontéa azorint a voreonynok már augusztua 13-án be kollott volna fojozódnie, do a korüloti titkárság kóréséro a bofojoző mérkőzést aug. 27-ro halasztották. A mogc#yozee az volt, hogy ozon a napon délután 1 órakor bonyolítják lo a mórkő-
idó a közönség szempontjából, do egyben .légiriadó szempontjából is. Csiszár Foronc MOSZ titkár ehhoz az idóixmthoz mégis ragaszkodott. Táviratban és ajánlott lovélbon is kórto a kanizsai rondozőaég, hogy ogyozzók bolo a délután 5 órai koz-dósbo és ugy is hirdottók mog a mérkőzést Nagykanizsán. A MÖSZ olyan bírót küldött ki, aki csak ugy yallaíta a bíráskodást, ha még aznap vieszautazbatik. \'
Augusztus 27-ón csakugyan légiriadó volt dólolőtt 0.15 órától délután 2.16 óráig. A kiküldött biró, Rózaa, a lefújás után biztosítékot kért, hogy a Nagykanizsa—Siófok köztJsflzIokodŐ vonat, amoly Síófok-tól/fízókosfehérvárig nom visz utasokat, ót olvigyo fehérvárig. Mivel
Különösen \'a ruhák tisztításánál sok esetben csak pótanyagok állnak rendelkezés sünkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
TARJAN-PÁLCSICS.
ilyon biztosítékot hasban nom tudtak számára szorozni, ámbár mog- \' oldás lott volna, — 2.80-kor a buda-]m!sti vonattal oluüizott. Közvotlon onnok\'a vonatnak indulása olótt érkezett mog 20i) |wrcos késéssol a szombathelyi caapat vonata. Hajós csapatkapitánnyal azonnal közölték a tényállást, miro kijolonlotto, hogy akkor a 15 órás vonattal ók is viaz-szautaznak. Hiába kérték okot elhatározásul; megmásitására és legalább egy barátságos mérkőzés lo-játszására s hiába hivatkoztak arrn, hogy osta 23.40-kor is van ogy vonat visszautazásra, — a 8 Órás vonattal viaszafordultak.
A nagykanizsai rendezőség itt maradt mérkőzés nélkül, tgy CKvmó költséggol, a közönség pedig ozznl az őrzéssel, hogy becsapták. A naíry anyagi károaodás mollott a lovcntc-sport nagy erkölcsi kárt is szonvo-dott. Holott a Csiszár Feronc kerületi MOSZ titkár által kiadott versony-küráaban ott áll: »Külön kórom, hogy a hál)oriL okozta nohéz-Rógokot minden körülményok között küzdjük lo és magyar siwrtom-borhoz méltóan mindenkor fogyol-mozotton, bajtáraíasan visolkedjünk.a A kiintsiiak ez ollón afolhivása ollón nem a kanizsaiak vétottek:
A nagykanizsai lovonto ökölvívó szakosztály ilyon értelmű jolontését mogküldlo a Magyar Ökölvívó Szö-vetsógnok, a Lovonto Országos Köz-jxintnak és a MOSZ korülot vozo-tóségénok éa kéri kárának megtérítését ís.
Mégsem!
Ragyog az ég! Szivem tiszta, ^ békés csendjét tükrözi a tó,
mely soha nem volt kékebb.
Szavam száll és cseng. . .
A világ most jó.
Talán a messzeségben
csillogó
kn\'stá/yképek
fényében tisztul a mosolyom.
Uj lény és figyelem
dereng homlokomon.
És érzem, hogy nincs bennem
furcsa, vak zavar.
Talán az Ur,
az ttg, a Mindenség
jónak. Embernek akar.
S leány áll előttem,
az uton. ¦
Szemében a tó hallgatar- kéksége. és tudom,
Ő nem sejti, hogy e/fogta
a Nagyot,
az életben ritka:-
csak Egy pillanatot
A Világ, Minden
oly szép, ragyogói
Tudom, az isten hozzám
most nagyon jó.
És belül, hang nélkül
mégis esedezem
„Nem Uram... Nem Uram...
mégsemI... mégsem/"
K t1*gy Littló
Schless Gyula
kÖnyvkoro»k<Kl03Óbon
Horthy Mlklós-ut 8. szám.
J4JU Telelőn: 129.
1409958?5466
zaum közlöny
k KÖZÖNSÉG BOT&Ti
Több tapintatot! \'
Mai postával kaptuk az alábbi sorokat:
Igen tisztelt Szerkesztő Ur! UprymUzik iámét \\tikak figyelmét kikerüli, amit pedig sokan nagyon nehezményeznek. Ugyanis, ha naponta reggel 8 éra tájt azok a bizonyos társzekerek elindulnak inapi munkájukra , hogy elszállítsák a zsidő lakások bútorait Valamely raktárbaj rendszeresen a Sugár-ut és Királyi Pál-utca sarkán gyülekeznek, hogy bevárják a kapott utnsit.Vsok.it aznapra. Ez rendjén volna és ez ellen senkinek
, semmi felszólalása nem lenne, ha a sok szekér "vezetője és többi társni figyelembe vennék azt, hogy két lépésnyivé van tőlük a piarista templom, az Islen háza, ahol ilyenkor réggel istentisztelet, szenlmise folyik. Sokszor több szentmisét is mondanak egyszerre a piarista atyák és a kis templomban elég szép számmal vannak ájtutos hivek, akik néhány ]>ercre felkeresik Isten templomát erőgyűjtésre, magábaszállásra, lelki vigaszra. Olyasmi "ez, amit még az nthe-
iata is respektálni szokott. -Annál bántóbb, hogy akkor, amikor istentisztelet folyik, a kocsisok és munkáslárs.\'iik, akik ott gyülekeznek, nemcsak . u nyitott ablakon át beszűrődő hangos és durva beszédükkel, hanem akárhányszor káromkodásukkal és trágár Iveszédc-ikkel zavarják az istentiszteletet, az ájtatoskodó hívőket.
Kérünk annyi tapintatot az illetékesektől, hogy ezt a bántó és kinoa Jelenséget szüntessék meg.
Tossék a szekereket máshová gyölokeztetni, nem közvellen a templom köré. Azonnali intézkedést kérünk.
Soraink közzétételéért köszönetet mondva, vagyunk igen tisztelt Főszerkesztő Umak megkülönböztetett tisztelettel.
aláirások
Egy perc mosoly
Komoly ülés
Egy\'céghez beállít egű utazó:
— \'Besiethetnék a főnök úrral? -kérdi.
~ Most nem lehet kérem, a főnök ur jelenleg ülétsen van.
— És meddig tart ez az ütés?
— Három évig...

Tanács
— Kérem, tanár ur, rettenete-(sen ntélyen alszom, már min hallom mca az ébresztőórát sem. Mit csináljak ?
— Adja el, — hangzik a válasz.

\' , Dicsekvés
— A menyasszonyom a legjobb családokkal van összekői-telSsben.
— -Ne mond f
— i)e igen. Telefono$kisasz-\'uszóny.
»
Bizonyíték
Vadász: Tanár ur. ugg hallom, hogu ón az előbb egy tehenet lőtt.
Tanár: Ugyan., badar be* \'sz\'f.d.,. Nem\'látja, bogi/ üres a tarisznyám ?
.í%44. M^tembor 6
A Kormányzó ür felmentette állásától Baky László államtitkárt
Budapest, szeptember 6 A Kormányzó Ur Őfőméltósága n belügyminiszter ¦ előterjesztésére szeptember ¦ 2.-án kelt legfelsőbi elhatározásával Baky László államtitkárt saját
kérésére ettől az állásitól felmentette. Az erről szóló legfelsőbb elhatározást tartalmazó kéziratot a hivatalos lap inai száma közli (MTI)
Magyar-román m a letartóztatott vezetők
A romín kormány elfogadta
\'Budapest, szeptember G A magyar kormány szeptember elején felhívással fordult a román kormányhoz, a Dél-Erdélyben letartóztatott magyar vezető szcmélyiségek^ügyé\' ben. A román kormány elfogadta a magyar kormány javaslatát ős közölte, hogy a magyar
egegyezés jött létre erdélyi kisebbségi ügyében
a magyar kormány Javaslatait
I vezető személyeket lakásukon I házi őrizetben tartják. A ro-! mán kormány hozzájárult a ma-\' gyar kormány azons\'javaslatá-hoz is, hogy a Nemzetközi Vö-: röskereszt megbízottja a kis-! sebségek sorsát figyelemmel ki-I sérhesse. (MTI)
PETRI VI LMOSNÉ
¦aQyfcatiiz»«, psstawal mmheii
Rum, tikár, pálinka, borpárlat és finomszesz legélesebb beszerzési forrása.
SáYÍS? Autóbusz-menetrend
ftrvénye* 19(4. anguntai 9 161 viiiuvoniilf.
Vasárnap és ünnepnap az összes forgalom szünetei,
M agy kanlxaB—Kapi avar
BAvAOT
7.10 1 Nagykanizsa (Koronái é 1740
10 20 J Kaposvár (Korona) 1 14 05
10 25 Kaposvár p. u 1 1400
* Csak liúifőn, szerdán, csütörtökön, szombaton.
Hagykantaxa—Zalasx
nem közlekedik.
Nnavkanlxea—Letartye—AlaAlantfwa—MurBHONibit
c d 1 g ll
Nagykanizsa pu. 1. \' 6.20 12.00 14.45 1825
Nagykanizsa Korona száll. 1. 0.36 12.10 1500 18.40
I-clenyc 1. 7 29 13.00 15.54 19.ÍU
Alsólendva Korona-szálló í. 835 -.— 17.00
Alsólendva Korona-szálló 1. 8.45 8.50 17.10 17.10
Landvavásárhely 1. —. - 9.25 18.07
Bolatinc 1. 9 40 1805
Muraszombat Korona sz. i 10.00 10.10 18.25 18 55
Muraszombat pu. . 6. — 1835 1905
¦uraaxombat—AUdlsndva—Lalanva—¦¦gykanlxtM
L h K 1 d c
Muraszombat pu. 7.25
Muruiomb.t Koron. «. 1. 7.00 7.17 14.20 14 30
Belatlnc 1. --- 7.47 1452
rWldvavásárhely A,»il*odV» Koron. H. 1. 7 49 -- 15\'.12
é. 8.40 8.40 15 45 1545
A\'iíl.-r.J.i Koron, ,i. 1.) 850 _ 15.55
Letenye 1. 5.00 1000 i3.a 17.05
Nigykinlu. Koron, u. c. 5.50 10.50 14 05 17.55
Nagykanizsa pu. í. 6.00 11.00 14.15 18.05
c — Csak hétfőn, szerdán, szombaton közlekedik d — Csak hétfőn és csíllütlftkön közlekedik, t — Csak sxordan, pénteken közlekedik.
g _ Nanykanlzsa-Alsólendva közölt csak kedden, szerdán, pénteken, szombaton, Alsólendva—Muraszombat közölt hetlőn, ezerdán éa pénteken.
h — Kedden, CBÜlÖrtökÖn és szombaton. \'
tfaaxthaly—Bak-^Zalaaga\'-axeg
8,15 10.07 11.18 11.40 11 50
14.45 14.50 15.20 16.02 17.13 17 35 17.48
Zalaegerszeg (Széchenyi-tér) ZalaeReriizeg p. u. Bak (Hanf-ya) Zalaizontmlhály p. u. Hévlmcnlandrás Keszthely (Hungária) Keszthely p. u
10.35 10.30 1003 9.20 7.12 7.25 7.10
16.30 1 fi.05 14.37 14.15 14.80
* Csak hétfőn, szerdán, pénteken.
** Csak kedden, csütörlökön\', szombaton.
A magán-könyvtárakat
Is mozgósítják Németországban
\\ Berlin, aug. 26.
A birodalmi írót, kamara most, hirdette meg a régi könyvek akcióját,\'amely a magánember nem használt konyvtartalékál nagyvonala formában akarja „mozgósítani". A felhívás elmondja, hogy a bombaterror a köz- és magánkönyvtárak anyagát nagy mértékben elpusztította. A még meglévő könyvtárakat átvitték a bombakárosult területekre. A nagy városok ellen intézett-JAma-dások következtében ez a lehetőség is csökkent, úgyhogy most már ezen a térari ia minden néptárs közösségi érzékének ke!l beavatkoznia. A meglévő tartalék magán könyvtulajdon. Elsősorban a szakirodalom mozgósítására gondéinak, melynek termékéi sok esetben használatlanul rejtőznek a könyvtárakban, ezeket tehát kl kell ragadni a feledésbél és a közösség számára hasznosítani éket. Nagyszabású gyűjtő és felvásárló akcióról van sző.
Minden olyan nemidnek, aki talán Jelentős és értékes könyvállományát elvesztette, meg kell adni a lehetőséget, hogy szakkönyvekbél u] kis könyvtárat építsen ki. Az akció keretéhen szépirodalmi termikeket sfh. vásárolnak. Ezekic elsősorban a légitámadások olyan károsultjainak van igénylik, akiknek a könyvre hivatásuk gyakorlásában van szükségük, azután olyan bombakárosodást szenvedett könyvtáraknak, amelyeknek rendeltetése a közösség szolgálata és talán többszáz embernek nyújtanak örömet, vagy közvetítenek hivatásuk gyakorlásában segítséget. — Másodsorban a könyveket egyéb bombakárosultaknak és könyvtáraknak juttatják könyvanyaguk kiegészítésére.
KÖZGAZDASÁG
Rendvlvül kicsiny volt az állatfalhajtás
a tegnapi nagykanizsai országos vásáron
A szeptemberi országos vásár rendszerint egyik legnagyobb vására szokott lenni Nagykanizsának. Tegnap is nagy tömegek jöttek fel a széles vidékről, főleg a muraközi községekből Nagykanizsára, sok terményt hoztak piacra, vásároltak is, de az állatfelhajtás rendkívül kicsiny volt. Fél 10 órakor felharsant a sziréna jelzés, amely a rengeteg embert perceken bettll óvóhelyre kényszeritette és a vásár egészen negyed 1 óráig szünetelt.
Dr. Fodor Mlklés m. klr. főállat-orvostót vett értesülésünk szerint mindössze mintegy 100 szarvasmarha került felhajtásra, míg ló 500 darab körlll. A rendkívül gyenge felhajtás mellett a kereslet is Igen gyenge volt. Nem sok állat cserélt gazdát. Az állatárakat Illetőleg eeY tehénért 1200 pengőt kértek, szopós csikóért 2500 pengőt, lovakért 4—5000 pengőt.
\' 1Ü44. «z«ptemb«r 8
HIRE
Miptar. Szeptember 6 Sierda. Rom.
kit Ida
. Protestáns Zakariás.
_ (A polgármester Budapesten)
|)r. Vitéz Simonfay Lajos polgármester ma hivatalos ügyben Budapestre utazott és holnap tét visz-ui Nagykanizsára, *
(A rendőrségről)
Ür. vitéz Bükky Jonú rendéi tnná-iíos, a nagykanizsai rondÓrkapitány-«/ig vezotójo szoptember vécéin sza-Imiiságon van. Távolléte alatt Rónay Antal tanácsos vozoti a nagykanizsai kapitányság ügyeit. - (Mi van a hivatalos lapban ?)
-A Budapesti Közlöny keddi, *202. wéina rendeletet közöl u honvédelmi szolgáltatás cinién igónvbovott lovak, íogatos jármüvek és fclszero-]csck haszna latéért járó térítési dijak ujabb mogállapitásúról, - a középiskolák vizsgadíjainak ós a rendkívüli tárgyak díjazásának ujabb ixabályozása.
(Hadirokkantak;
biztosító iutózotnél biztos meg-élltotést nyújtó olbolyozést (300 pon-gáig torjedo fizotésset) nverhotnok tmigbór jogosultsággal, olózetcs rö-fid díjtalan kiképzés után. .Jolont-Itezni lobot a dulolótti órákban u liatligonilozó tisztnél (Városház, II. emelőt, -14.). . c.:)
- (Vállalati vezetőül) rendelte ki a porlaki járás főszolgabírója dr. Fazekas Ferenc kotorj t\'rdúrflcrnököt a kotori RadÓ-testvó-n.\'k fatormoló, fakoixískudó és fafeldolgozó gözí ürészüzoméhoz.
- (29.000 pengős zseb-metszes)
A dunántúli vásárokra mínd gyak-labban rándulnak ío budapesti zsob-metszók. Most a baranyai tíáad község rásárán jártak fóvárosi »oohéz fiuk*, akik egyebek közt Oravecz litván pásztói gazda zsebébői !?9.000 pengőt loptak ki. A nyomozást azon-naj bevezették, de eddig eredménytelenül.
- (Felrobbant a kézigránát)
Hiába figyelmeztetik újságok, ha-, lóságok naponta az embereket, liofty ne nyúljanak semmihez, ami felrob-binhat A kíváncsiság mindig erö-sebb és egyre-másra okoz szeren-ciétlenségekel. — Most a somogyi Btcefa, községben Vajda István kereskedelmi iskolai tanuló talált egy líl nem robbant kézigránátot és azt kövekkel hajigálni kezdte. A kézi-gránát felrobbant. Vajdának nem lör-tent baja, de a közelben tartózkodó köt elemista gyerek sutyos sérülésekkel került a4kórházba.
¦- (Éjszakai csendélet)
Csiga István és Tokai István 24 íves fiatalemberek egyik éjszaka born jókedvükben bezörgettek özv. Ke-iösl Istváimé csurgói lakásán, hogy látogatást tegyenek az ott lakó leánynál, Mikor nem eresztetlék be Őket, betörték az ajtót, az ablakokat és bemásztak a lakásba. — A zajra megérkezett csendőrök közül « az egyiket ököllel fejbevágták, egyhónapi fogházat kaptak fejenként.
~ (Kerékpár elütött egy fiút)
Tóth Qyula 8 éves letenyei fiúcska a község utcáján haladt, mihözben J» kerékpáros a fiúcskát elütötte. Olyan sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szállítani a nagykanizsai közkőrházba.
zaua1 közlöny
Nagy iöz pusztított tegnap este a volt Siern-féle téglagyárban
Mintegy 120.000 pengőre beosülik a kárt
Hatalmas\' tűzvész pusztított tegnap este a nagykanizsai volt Steni-fele téglagyárban. Este 10 óra tájban kigyulladt az egyik nagy, 20 méter hosszúságú szárító épület- A lángok a nagy szárazságban percek alatt harapóztak tovább és a közelben levő másik szárítókat és munkás-lakásokat is veszélyeztették, söt egyik-máslkába már bele is kapott a láng. A hatalmas lángtenger a csendes éjszakán messzire világított be \'*>lndent. A gyár éjjeli öre szerencsére és. revette idejében a tüzet, telefonon jelentette a kanizsai tűzoltóknak, ahonnan Vccsera Antal parancsnok vezetése alatt percek alatt kivonult a tűzoltóság teljes fel-izerelésscl. Mikor a tüz színhelyéhez értek, csakhamar hatalmas vízsugarakkal támadták meg több ol-
dalról a lángtengert. Több órai erős munka után sikerült úrrá lenni a lángok felett és a közeli épületeket, száiitókat megmenteni, azonban a 20 méteres szíritó a lángok martaléka lett. Áldozatul esett mintegy 40.000 drb szárító keret is. a tűzoltóság munkájának köszönhető, hogy az egyik raktárban levő mintegy 60.000 drb fakeret megmenekült a pusztulástól. a kárt több mint 120.000 pengőre becsülik. Szakértők szerint á tüz valószínűleg ugy keletkezett, hogy a gyár üzemében használt földgáz lángjába valamelyik száraz fakeret beleeshetett, tüzet fogott és csakhamar lángban állt az egész szárító. Ma délután bizottság száll ki a tűzvész színhelyére, hogy pontosan megállapítsa a tüz keletkezésének okát.
Ne üljön lel senki a rémbireteneki.
Egy repülőgép géppuskázta a kanizsai állomás környékét
Nagykanizsán a déii ellenséges berepüléssel kapcsolatban a legképtelenebb rémhírek keringenek a városban. Minthogy, a hírek pánikkeltésre alkalmasak, utánajártunk a dolognak és megállapítottuk, hogy egy kis ellenséges repülőgépkötelék közelitette meg a kanizsai pályaudvar környékének légi terét és alacsonyabbra ereszkedve, az egyik végiggéppuskázta a vasúti területet, valamint a 69- sz- Őrház környékét. Az ellenséges lövegek megsebesítettek több vasutast es polgári egyént, akiknek egy része saját lábán ment a kórházba, másukat a légvédelmi szervek szállították be a nagykani-
zsai kórházba. Néhány sebesült állapota súlyos. Vitetni szerelvényekben kár nincs.
Minden ezzel ellentétben szállongó hir a képzelet szüleménye és a ko-zönség megtévesztését szelgálja.
a villany távvezetékében okozott zavart a villanytelep a lehetséges legrövidebb Idő alatt rendoehozta, ugy hogy pár perccel a szükség-leiujásra igénybevett tüzoltó-sziré-iiak hangja ulan az áramszolgáltatás is megindult,
Az áramszünet miatt a Zalai Közlöny előállításában is fennakadás állt be, amiért előfizetőink és olva sóink elnézését kérjük.
Újból összeült a törők nemzetgyűlés
Moszkva nem lát változást a török-német viszonyban
Berlin, szeptember 6 A moszkvai rádió átvette a Pravda támadó cikkét Törökország ellen. A cikk szerint a török kormány és a Szovjet között óriási az ellentét, mert a török kormány megszakította ugyan a diplomáciai kapcsolatokat Németországgal, de a gyakorlatban minden a régiben maradi.
A török nemzetgyűlés háromhetes szünet után újból összeült. A néppárt parlament csoportja tegnap ülést - tartott, melyen Szaradzsoglu miniszterelnök és külügyminiszter részletes tájékoztatást adott az általános helyzetről, különösen pedig a Balkánon kialakult uj helyzetről. (NTi)
Megalakult az uj szlovák kormány
Miniszterelnök ós külügyminiszter dr. Tiso István
Pozsony, szeptember ö Dr. Tiso államelnök a Tuka kormány lemondását elfogadta és amiut az várható is volt, az uj kormányt kinevezte. Az uj kormány elnöke dr. Tiso István, a pozsonyi legfőbb törvényszék elnöke lett, aki egyben a külügyminiszteri és uz igazságügyi tár-
cát is átvette. Belügyminiszter lett Mach Sándor, iskolaügyi miniszter Kocsis Aladár, közlekedésügyi miniszter Berend Lajos. A régi kormány tagjai közül Tuka miniszterelnök, Csatlós hadügyminiszter és még kót másik miniszter maradt ki. (MTI)
Szeptember
4-5-6.
VÁROSI MOZQÓ Hitfő\'ke$Íde\'rda
A legszellemesebb magyar film I MIÉRT? Bókay János szívderítő vígjátéka Főszereplők : ifuráty Lili). Páger Antal Aktuális magyar vílághíradő
Naponta 3 előadás: $4, }6 ás f8 irakor.
T
Köszönetnyilvánítás.
Madáron |ób»rátalnk és ismerőseik, Mk fetcjllicletlcn dr.iRa jó fér lem, édesapánk, apósunk, nagyapa, illetve rokonunk
! Vuklos Géza
temetésén megjelenésükkel vigy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadták ezúton is hálás kosioneiünk ki-feje résel.
A gyászoló oialád. un liMWtt\'iMiH iniiiim iwiii\'iimiwnii i
Nagyvállalat keres
szonneli belépésre perfekt magyar
s- ss ppi
A]ánletokat Igények megjelölésével „Harisnyagyár" Jeligére a kiadóhivatalba. noso
A nagykanizsai méntelepparancs-nokság a lótenyésztési főosztály rendelete folytán Zala vármegyében Nagykanizsa, Oyulakeszl, Killmán, Lenti, Nagykapornak és Pakod községekben.
fedezfetési állomásokat
állitott fel. A fedeztetési Idény folyó évi szeptember 1-töl december 31-ig tart. ,w
CZAJA
cirkusz igazgatósága
szíves tudomására adja a nagyérdemű közönségnek, hogy a keszthelyi nagy érdeklődés és sikerek miatt ott tartózkodását egy nappal meg kellett hosszabbítani és igy csak
csütörtökön,
folyó hó 7-én eate pont fél 7 órai kaz- -dettel az
5világrész legjobb artistái felléptéiéi tartja nagy
megnyitó
a vásáriépen.
Jegyelővétel egéaz nap a cirkusznál.
PÉNTEKEN 3 előadóé
3, 5 éa fél 7 órakor.
—v uiuiiimiii
mlidankl a bolyt kereskedőknél •a Iparoseknál szerezze bel
IH44, sz«pt«mbor 6
Fizessen elő a
Zölsi Söziöíiy-re
Olvassa munka nap a ZALA/ KÖZLÖNY-t és akkor tudni fogja a rendeleteket és elkerüli a büntetési és hivatalos kellemetlenségeket!
is aok pénzt takarít meg, ha
nyomtatvány szükségletét és k6nyveit lapunk
nyomd-Ajiban, Fo-itt S. aluli: rendeli matt.
Unoer-Ulímann Elek vaskersskedésében
sin-, rud- és \'patkóvas-, továbbá szex-
utalványok bováühatók ós
HofbiariF* gépek, gépsxíj. vumpévflém óm golyós stpÁtsv igényi**** •lintéxom. _
AgyuilííitliAa kőiben (Foto R. D V)
nDAnflOJJLfiUi VILLAMOS ÁRAM-EmHVMVULVlTl szolgáltató RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hlbajalenlések, .íakszeiü f«lvllago|íré; minden villamos kérdésben at4loM.it 0-tól cUlután 16 éralC. C&engery-uf 51, talta-fon 294,
n>¦.U1 l légltálliatlnrl allrilíl
m (Foto It D V.)
illiS illlii
Könyvnyomda, könyvkötéstel, vonalozó intézet, üzleti könyvek ás dobezok gyára
a „Zalai Közlöny" polülk&i napitap szerkesztősége és kiadöinvaíala
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekéi, müvekéi, meghívókat, < ljegyzési és eskclési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
1TELEFON: 78.1 saaBaBaBaaBBaaaaan™
Gyártunki
tizleli könyveket, Ugyvcdi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzltlzeleket és lombokét, mintazacskókat, zsákcéoulákal, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsírangu kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal fr\'ő-ut 5. szAm alatt.
állás
Jii fléplríf, vaRy nöt k\'res o>,vH| Iftxfii Nipykartlisán, aionnall hrlcpr:lt| O\'m a kiarMban, ^
Egy borb«Iy**o*d atonnnll Saö pésre felvéieltk. Vlda borbély-üstet. ?tjj
í-h nliudó MMnfl aHietyezkdiiu infa B.nsibtt, RiliÓcM ulcs 17, 313.
Rnnfa E.n*4bW, R-tWcitl- tftea 17,\' jfjj
Klfut.it fetvraz: K,iDolI litván ffl^T és esem ege fcereikedö, Horthy MlklJa n\'i j __ 3*5*
. Rcndaa*r«t8 baJét-A t«fc»r|t,j, nöt »4>nnil telvesoíiöt. Zrínyi Mik. Ión-álca 55. 3121
Ta»<*»* íelvélotlh Haláiz borbtlv-tii. lelhe Mmw-utei), j»í.
adás-vétel
Siltmiiiánnmtt l« dib bca>l ttnl ViV5 süldők e\'adók Snepelnefc, Szent IilvJi ni 7. 373,
Brv husinál! varrógép eladó. (lm , liiv\'rthiii 2P33
Maafél éves, agfestágei, nip\' ~n)í. főbe és nagyed évas tnalicai ohddv _ Taleki-ul ö IUI
L*ddk éi denkák ölető árban kipht-lók Magyar-utca It. , 2&M
Munkdaruhatra vilion, lölét nlntk-hen kapható PadányInénál, Kliátv-u 40. Mária gyógyifertár udvar. — Ufcyarioii 1-2 dllklelnyt teljes ellátásra c\'•..•>. dok. . . 2843
Taljaa allétdara Jobb cealiid nyer mekét vállalom német nyelvi oMMJmi! Klnlisl-utca 18. 2844
| A bbfaayar-iiloa Ifi. aiim alitt i I Luisllg (éle nagtárhalyliághert mlnátn • sap a „Pútura" résiáro gabtiát ?i-<¦ j (•!«>¦ 2*45
¦1«B«ét«lra kertiek jogos keiMI t 16-1üaa lítétti vadászlegyvin. Clmekcl Simon Iilván kenteihez kérem leadni Kit | kanli.án. 3847
I 1 darab tlzedtí-mérlaa; eladó lSO\'hfU súllyal. Bóvebhet Magyar ul«* 41. 3SSI
ház és iNv.A\'m.m
Etadáafai közvetít kát nagyobb, egy kliebb kertcihlzat, stép háihelyet, hah-tóul vlllalalket — Hurváta Ingatlanltodi, S iKAr-iii 42. 2SI2
különfélék
Taljaa allátáat karaattak Ul batfluadó t«|éd részére klllön azobáTii, •tetleg kosát nélkül caak bútorozott nobiL Alánlatokat a Zalai Köalöayhöz ktrjtk liadal.
l—a dlAklaéayt teljes ctlátáíta ml cflalid telvciK, közvetlen az Iskola mellett Cím a kiadóban.
BArnulo hoaaaalib ntakra megrendelhető, telefon 304. Lakás Rozgonyl ii Im B/a. 2SM
I glmnozlata kisleányt teljes allátAar* (elvennék. Zongo ragyák óriás Ithclsífí\'s Batthyány-utca lí. 2841
Dldkllut telici ellátisisl (elveitek Batthyáay-ntca 4. 24
Krauény találtatott pánztartilomnial. Igazolt tulajdonosa ¦ Zalai Köilön>iul M vehet!. 2*51
Mindennapi leveleiéiből flíniegyüiP:i tűmagbélyagat bélyeggytljtéil ccB!-!\' anaovaaaiak. Barbaiits, Zalai KOilfrn uerkeulóaége, naponta délután Ö—7 ón kOiőtl.-\'IU t hirdess mlndia érvéayu.
ZALAI KfiZILÖHV
folitik*! N*riL*r
Kiaojn: „KfitgjJnlatáai k X. H.oyv- - • Calelőa kiadó" Zaliü Kirú-NyoiüKtoti a h\'kju/c.nafl k. i. íiuiij\'c i)bn»c]ibKa NaQyíiealitáii NyMidKan Ma). ItM lw
560654
33
Feladó :
Bendfokosut:_ Tábori poslau
84r. évf., 203. s*. Nagykanizsa, 1944. szeptember 7. osülörtök Ára 20 fillar.
mm &m
KOZLO
POLITIKAI NAPILAP
SziTkeflztőséK\' éa kiadóhivatal: l\'o-ut 6. ázom B»rkeasUw30 ós kiadóhlvatall toiofon 78. bx. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ara: egy hónapra B pengő 20 fillér, negyedévre 1B pongő.
Honvédségünk ellenténadással visszavetette t Kolozsvár ellen támadásra készüli román csapatot és elfogta a parancsnokló tábornokot
Magyar csapalak mindenütt visszaverték a bolsevisták által a kárpáti hágók ellen előretolt román kötelékeket
Antwerpenben elkeseredett harcok vannak, a város egy részét a németek visszafoglalták
(Interini) A koloti hadszíntéren szeptorahor iréA -és 6-ón légihar-cokbnn a nómnt légierő és a Téeré-dolmi ütegek 7îî ellenséges Hmet semmisítettek meg. A német légi-?: cró csak két Répát vonatott. Eros némot csatarepülők acoptombor 5-én n délkeleti Karfátok közlekedési gócpontjai elleti intéztek eredményé* támadásokat. Különösen hatásosak voltaik azok a támadások, molyokot a német vadászok n
Kolozsvár Gyulafehérvár vtts-•utvonal ellen intéztük Az eddigi jelentések azorint
ÖO mozdonyt mogBoaunialtottók, ogy olajszállító\' vonatot felbujtottak és töl)b vasúti borendozést szétromboltak. Egyidojülog u német vadászok mély
támadást hajtottak végre egy romániai ve/iiilőtér ellen és több gépet a földön megroncáltak.
Eredményes volt a némot légierő vállalkozása Viszkov és Varáé vidékén, nhol csapat célpontokat és szovjet készenléti állásokat támadtak. Szopteiíibor 6-án a némot harci és caatatepöWk sok- raja indított támadást a .szovjet utánpótlási vonala és ;l szovjet.vusutak elten.
A 29. számú magyar hadi Jelentés
Az MTI közli a honvédőé zárkor főnökének jelentését: A már napok Óta farló sorozatos román határsértések és a magyar területek ellen a földön és a leveyöben elkövetett lámadá-sok következtében és a magyar halárát; mcgijédeiterc ós \' nagyobb hatá\'pu román betörések megakadályozására csapataink f. hó ü.-\'/\'.n eVentámadáSst hajlottak végre a Kolozsvárt meg-támadni szádékolö s felvonult román croasoporî elten. A román erőasoporíot részben meg semmisítettük, részben Tordán kii vetettük vissza és egyben jelentCís zsákmányra tettünk szert. Számos foglyot ejtettünk, köztük a piranamokló román tábornokot űr,
Erős küzdelem folyik a Kárpátok délkeleti hágó-utjalért
A honvéd zászlóaljak megsemmisítették a támadó bolsevista alakulatokat
A Kárpátok egész területén a harcok sulyosodnak, különösön a délkeleti hágó-utakórt, mie1 a. Koloti-és Erdős-Kárpátokban a bolsevisták csak az utóbbi napokban kisórolték meg, hogy Iwnvomják a magyar honvédség által \'tartott állásokat. A bolsovisták itt orós tüzérség és gránátvető osztagok összpontosított tüzében indulták támadásra. A honvéd zászlóaljak a szovjot csapatokat nicgsonimisitottók. Különösen olko-Horedott harcok dúltak ogy magaslati állásért, molvot ogy honvédzászló-olinyi oro védott. A magyar tüzérségi ütegek rövid tűzharc után elhallgattatták a szovjet ütegekot ugy, hogy a bolsovistúk kónvtolonek voltak tüzérségi védőiem nélkül harcba
menni. Bár a logaulvosabb\' támadásokkal 20 érén át rohamozták a magaslati állást, anélkül, hogv siko-rülí volna egyetlen helyen fxitörést elérni, végül is a honvédek lendületes támadással az ojőtorot szabaddá totték és loszorzsálímányon kívül foglyokat is ojtottok. A keloti Kárpátok területének ogy másik szakaszán egy honvéd zászlóalj a nagy számból í fölénybon lévó oljpnség -l támadását vorto vissza.Jfgyanozon a toropon egy !10 főből allé honvéd csapat zászlóaljnyi erővel BZOmbón
sikoroson védolmozott ogy betörési holyot.
megmaradtak magyar kézon ucy az Ojíozi-szorosnál, mint a Gyimosi-
szorosbnn. A Kárpátok többi liánéi is mind szilárdan magyar kézben vannak.
A njmntth vissxmtotílmUáh Antwerpen íaxahi külvárosát
(nti) Az angolszászok egy fontos támaszpontját az Albertcsatornán tnl, Antwerpen, területén, a németek páncélosokkal indított támadásban felszámolták és visszafoglallak Antwerpennek n Sebeidétől északra levő külvárosát.
Nem. sikerült a burgundi kapun át előnyomulniuk az amerikaiaknak
Eredményes harcok a avájcl és a francia-olasz
határok mentén
(NTIV A Cn]nisi-szoros orAd övc-zotólxm kanadai és brit páncélosok megpróbáltak kÖzolobb jutni a némot vonalukhoz. liár légi harcokban bombaszén véggel árasztották el az oród Hőseket, olyan veszteségeket szonyedtek, hogv nom tudtak szórt tenni jelentősebb területre. Anlwor-ponbon még mindig tartanak az ol-keseredett harcok. A némot ellenálló csapatok a város fontosabb !xiiitjn.it megszállva tartják. Kisebb némot Csoportok folvtatiák a hadikikötő és más fontosabb ipari berendezések olpusztitását. A kikötőt az angol és amorikai csapatok egyolőro nom hnsz Hálhatják, mert az Elba torkolata olétti szigetek szilárdan némot kézon vannak. Azok a biztosító némot kőtolékok, molyok olszakadtak az
Albort csatornánál, a Scholdo ogész partját megszállva tartják, ogv kis hídfő kivételével. Löwort és Namur környékén, ahol az amerikaiaknak sikerült behatolniuk a város nyugati részébe .tovább tartanak az elkeseredett küzclolmok. Amorikai csapatoknak az a kísérlete, hogy a burgundi kapun át olónyomuljanak, meghiúsult. Kgy amorikai páncélos csoportot, amely a svájci határ mentén kísérelt meg előretörést, a némot csapatok megsemmisítették. A francia—olasz határon de Gaullista csapatok oleőízbon támadták a francia határorőditósekot és az olasz hegységek átjáróit. A némot csapatok több órás harc után megtartották az átjárókat.
Brest ei\'őd-kezpontjáhez közelebb vonták . \' V a nemet védő osapat«kat
Eredménytelenek maradtak a keleti és nyugati várövezet ellen Intézett timadaaok
$
(Intorinf) ürest várának körzetében az amerikaiak szünet nélküli ágyúzással próbálkoztak n tengerről,,a szárazföldről és a levegőből\'- Az állásokat, melyekel n több napja tartó bombázások teljesen felszántottak, a német védők az éjszaka folyamán közelebb vonták a vár övezetéhez. A kiüritett és elha-
gyott, állásokba az ellení)égcsnk szerdán délután nyomult bcés kísérletei tettek arra, hogy innét tovább vigyék támadásukat páncélosok támogatásával a várövezet nyugati része, valamint keleti oldala ellen. A támadók érzékeny veszteségeket szenvedtek, dc céljukat nem érték cl. \'
Minden kárpáti hágó szilárdan magyar kézben van
tortok, gyorsan bokoritól ték és ot-rotoszoltók ölíot. A nohéa harcok során nz* ellenség minden erőEeszi-teso kárba voszött Erős páncélosokkal, tüzérséggel, caatarep.üiőkkél kí-sőrlatoatek, do a hágók szilárdan
BerRhí jolonteV azorint a niag>\'ar csapatok a bplBoviaták által bovotett romén kötolókokot, molyok előzőleg nohéz fogyvorzolük nagyvészét már olvosztotték, sikorrol visszaverték. Alio! páncóloflokkal folfriesitvo bo-
Moszkva a balkáni vihar kiterjedését Jósolja Törökországra
A bulgár hadüzenet Is Törökországnak szóló szovjetnyomás akar lenni
A Bemer Tagblatt, mely a Törökország ellen mutatkozó szovjet hangulatról ír, ugy értesül, hogy moszkvai megfigyelők szerint az\'a vihar, amely most rázza a Balkánt, legközelebb Törökországot is eléri Kétségtelen, hogy Törökországban a Szovjet magatartása következtében ha tározói tan kiéleződött az utóbbi hetekben és- uapok-ban a. hangulat és nem keltene meglepetést, ha a Szovjet nem
tetszésének bármily módon kifejezést adiia.
A Baseler Nntionnlzeilung a Bulgáriához intézett szovjet hadüzenet részéről megjegyzi, hogy Moszkva részéről arról van szó,\' hogy megelőzze a többi szövetségeseit és ujabb zálogot biztosítson magának, hogy előre törjön az Egei-tengeren és Törökországot nyomás alá helyezze.
ZAL\'Al,KöZLÖNV
1914, szeptember 7
Őrségváltás!
VIII.
Nyolcadik közleményünkkel befejezzük 0Íkkaorozutunkat, amoly Nagykanizsa rávos utolsó hónapj; 1-nak ós kűzéleténok lörtéirvol foglalkozott. Igyokeztünk tárgyilagosan, csak a «261112 igazság megírásával képet\'testőri i városunk zaj ló élo-lóröl, moly immár u nvugalom vizeire ért*\'sVu/krónikásnak kevés szuva kell logyon. A sajtó idók epilógusa volt a multheti rondos közgyűlés, niolyon a város képviso-lóles\'tületo tüiítotó módon, kritika nélkül fogadta ol\'az elmúlt óvok zárszámadásait, molyok korábbi tárgyalása alkalmával a volt város-vózetóség súlyos kritikának volt kitéve és aimak elfogadását a közgyűlés megtagadta.
Nyugvópontra korölt u faolodás ügye is és nyugtalanságot a közgyűlés hangjában inkáhb csak a fo-g.u-lini-úgyek idéztek tol. Végre azonban ezek az ügyök is, reméljük, végérvényesen lekerülnek a napi-rondrÓl és az annyira szüksége1) békás küzliangulatot semmi nom zavarhatja még többé.
Epilógus volt, — elmaradhatatlan utóhang) Do félreértésok elkerülése végett nom volt harci Még akkor som, ha az Ogybon küzdő főlek keményen képvisellek iff* egyéni álláspontjaikat. Nem loliotott\' l:.ts-j!,. hiszen egyik-oldaton egy toljosyii érdektelen uj vá m-t vezetőség, u másik oldalon egyéni vélemény hangoztatta fölfogását, áthatva íillúl a közös gondolattól, hogy a város kö-zöiiHégo erdőkéinek ínogóvása mollolt, a maga részórőf nom kíván
befolyni a fegyelmi ügxbo, amely
most már tisztara a felottoa hatóságok ügykörébe tartozik\'/
A legyeim i ügyokbon döntsonok a fololtos hatóságok, — abban megnyugszunk, bizonyítva őzzel is elfogulatlanságunkat és szigora tárgyilagosságunkat.
A közgyűlés margójára, inkább a megörökítés .kodvéért, legföljebb csak aimyit kívánunk loszögozni, hogy a fogyolmi ügyben mogwrtóuí ¦ szavazás ogész jcloiitéktclon különb-Béget mutató két kérdés között volt és nom arról döntött a közgyűlés, hogy megszünteti a logyelmi úgyot. A 17:4 szavazási arány nom az eddigi álláspont olvotéso volt a közgyűlés részéről annál inkább som, morf a szavazást mogolózólog a polgármesteri javaslat, amoly a megszüntetést javasolta, éppen a közgyűlés hangulatára való tekintettől az indítványozó polgáruiostor részérói elejtetett ós ehelyett a határozat helyütt korült szavazás alá a közgyűlés életében merőben uj éfl azokatíun »kiváiisúg-javusliit«, amoly szerint a közgyűlés nom kívánja a fogyolmi
. folytatását. 4
í\'Jz a >>kivánság-javaslax« körül a folottos hatóságok elé, ahol bizonyára a rondoikozósm álló odalök mollott a közbékáhek és közérdok-nok teljesén mogfololú, bölcs határozat tesz pontot az ügyro.
A kirúnság-javaalattal szemben a leszavazott oilonjavaslat egy kijelon-lébt tartalmaz, moly szerint a loszu-vazottuk nom kivannak többot foglalkozni a fogyolmi üggyel, annak sorsát a rondelkozések értőimében dönteni hivatott fölöttes hatóságra bízzák,
Érdekos,*. hogy mennyi félreértésre adott alkalmat a közgyűlésnek o kérdéssel foglalkozó része és hogyan lott a semmiből, egyszerűen °gy"°gy álláspont kópvisol őséből olyan »nagy harc«, amolybon végül u 17 szavazat győzött.
Végorodmőnybon a kézgyűlés nom vonta vissza ogyotlon szavazattal sem a ícgyobnikot, liánom azok tovább folynak addig, amíg a folottos hatóságok törvényes eljárással azt lo nom zárják, biz a boíojozés tor-meszeteeoD a kiküldött fegyelmi-biztos jolontésótól függ, amoly jelentéé azonban a felettes luttoeág u.ztaláu lakúik.
Kívánatos volna a fogyóim i-ügy befejezése folottos hatósági döntessél a logaürgósobbon éppun azért, mórt nagyban hozzájárulhatna az ellentétek kiküszöböléséhez.
Ezért siotett minden felszólaló a közgyűlésen annak hangot adni, hogy ujabb konkrétumokat som nem keres, nem nom kíván fölhozni és fígyoíembovévo a folottos hatóságok közbeeső intózkodésoit, nom kívánja a íogyolmi-ügy folytatását, líz azonban nom jelentheti azt, hogy a közgyűlés föladja azt az elvi álláspontját, hogy Nagykanizsa város gazdálkodásában, főként erdejében ós villamos-szorzWeséhél miig nom en-
gedhető, kártokozó gazdálkodás folyt os amiatt a fogyolmi elrendelésének alapos okai voltak.
Éí; a tárgyi igazság!
A múlton azonban nom töprengünk, mert ölettünk a jövő kérdései állnak nagy tehertételként. Minden erőnket összpontosítanunk koll arra, hogy a kátyúból kisegítsük és ollon-ditsük a mi kis városunk megsüly-lyodt szoKbrét.
Logyon oz a cikk is csak epilógus, mely bon az őrségváltás tollforgutója, Nagykanizsa város zajlott közéloténok krónikásaként, a közbékéért és alkotó, termelő nyugalomért kiállt!
Dr. Jioda Károly
leDetreDdr&ltozás a Nagykanizs^iomDaiiily-SoproD és NagyKanizsa-Barcs-Peci voaaiaKon
A budapesti vonalon egyelőre nem történt változás
A nagykanizsai MAV állomás-tönókseg közlése szerint u Nagykanizsa, Szombathely, Sop-rou és viasza, valamint, u Nagykanizsa—Barcs—Mécs ós visszu^ viszunyhitban a következő menetrendi változások történlek :
A Nagy kanizsa-^zombathcly -Sopron vonalún eddig kózlcke-dclt 1422. sz. és 142i. sz. személy vonalok elmaradnak, helyettük közlekedik Nagykanizsáról Sopron leié az j4U1. sz. postavonat, amely Nagykaiúzsá-ról 1Ü.43 órakor indul, ZöJa-szonlivánra 18.1U órakor érkezik, Szombathelyre 20.40 órakor érkezik és Sopronba 2.35 órakor érkezik. Vissza Sopron déli pályaudvarról Nagykanizsa , felé az i410. sz. postavonat 4.35 órakor indul, Szombathelyre ói*-kezik 7.HU órakor, Zalaszenl- |
ivánra érkezik í).2lí órakor és Nagykanizsára érkezik 11,13 óra Kor.
ügyéb személyszállitó vonal ebben a viszonylatban nem,közlekedik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs viszonylatban a 2i2U sz.és 2431, sz. vonat elmaradt, helyette a 21UU. sz. postavonat indulNagy-kunizsáfúi 14.45 órakor, Uyéké-uyesre érkezik 15.47 órakor, Barcsra érkezik 18.14 órakor és Pécsre érkezik 21.-13 órakor. \\ issza Pécsről Nagykanizsára u 2-lUó sz. postavonat indul 5.28 órakor, Barcsról indul 8.45,órakor, Gyékényesről 11.11 órakor és Nagykanizsára érkezik 12.15 urakor. , |
Budapest, Nagykanizsa, Csáktornyai viszonylatban egyelőre nincs menetrendi változás.
Pillanatfelvételek a nagykanizsai iskolák első beiratási napjaiból
A középiskolákban emelkedett a tanulók létszáma, az elemi Iskolában hiányos meg a Deiratkozas
Mialatt az ellenséges gépek elhúznak naponta Zaia felett és felharsan a figyelmeztető sziréna üvöltése, a magyar élet tovább folyik, megadás nélkül. A nagykanizsai utcák ismét han-•gosak a (magyar tűinek annyira jóleső gyermek hangoktol, meleg sziniollokkal lelik meg minden, ahová csak tekintünk : ilt vannak ismét a mi kedves fecskéink, ifjú magyarjaink, hogy folytassák ott, ahol az előző iskolaév korai végén abbahagyták, vagy megkezdjék első lépeseiket az élet — az iskola felé,
Végigjártuk a nagykanizsai iskolákat, hogy pillanatfelvételt készítsünk azok beiratási hely-
zetéről és párhuzamot vonjunk az elózö évvvel. Még nem záródott le egyik iskolában sem teljesen a beiratás. Az általános helyzet ugyanis arra készlcli | mindenült az iskola igazgatósa-! ,gát, hogy folytassák a beirat-¦\'kozúsokat, főleg a vidékről jött tanulókkal. Ugy hogy végleges számadatokat csak napok multán lehet megállapítani, Kedd estig a nagykanizsai iskolákban a helyzet a következő : a piarftsla gimnáziumban este 8 órakor zárlak le az aznapi beiratkozást. A mull évadban összesen 452 nyilvános tanuló iratkozott be, "\'¦ ¦ de
Szeptember
7-10-ig
VAROS/ MOZSÜ
Csütörtöktől—< vasárnapig
Budapesti premierrel egyidőben t
Az ennivalóan kedves Alida Valii vígjátéka
MAGA LESZ A FÉRJEM
Férfi főszerepben Amadeo Nazzart
UFA vtldghtradó. Részletek napjaink aktuális eseményeiből.
Naponta 3 \'előadás : $4, ?«7 ée ?8 éraker.
ezenkívül volt 21 magántanuló. Tegnap és ma máris 437 nyilvános tanuló iratkozott be, azonban voltak sokan olyan növendékek, akiket irataik elégtelensége miatt vissza kellett utasítani és akik még be fognak pótlólag iratkozni. Nincsenek benj? a fenti számban a munkaszolgálatos diákok sem, akik szintén jönni fognak. Amint a szám mutatja, nem hiányoznak a zsidó tanulók. A folyó év kedvezőbbnek mutatkozik létszám tekintetében az előző évnél.
Nőire Dante leányintézet beü-atkozásn délután ü óráig tartott. A két napos beiratkozást lezárták ugyan, de azért, ha jelentkeznek növendékek, a beiratkozást folytatják, A kél napos beiratkozás eredménye (zárójelben a tavalyi létszám) : a leány gin máziiun I. oszt. ?1 (50), második oszt. 45 (44), harmadik uszt. 3Í1 (37), negyedik oszt. 33 (2ti), leányliceum 1. oszt 4ü (42), második oszt. 1U (34), harmadik oszt. 32 (2), negyedik oszt, 21 (13). Vagyis a tavalyi 2/U növendékkel szemben az idén 3U5 növendék iratkozott be, a beiratkozás itt is tovább folyik. A leányinternátusban a fmult évben 8U növendék volt, az idén már 100-at vettek lel. Többeket férőhely hiánya miatt vissza kellett utasítani. . I A középkereskedelini iskolában
sok a tanutó, fiuk, leányok, akik arra várnak, inig sor kerül beiratkozásukra. A Zrjnyi-utcai helyiség átalakítása és rendbehozatala most folyik. bJstc (i óráig löÜ liu iratkozott be a fiúiskolába, azonban az előszoba ínég zsúfolva várakozó diákokkal, a vidékről is jönnek még sokan. Itt is tovább folyik még csütörtökig a beiratkozás.
A leányoknál ugyan ez a helyzet. Sok a jelentkező. Az első évfolyamra este ü óráig beiratkozott 64, a másodikba 18, érdeklődés van a női egyéves kereskedelmi szaktanfolyam iránt is, amely függetlenül a középkeres-kedeinü leányiskolától, tovább működik. Az igazgatóság folytatja a beiratkozol.
A uároi zeneiskolában kedden délután kezdődött meg a beiratkozás és folytatódik még néhány napon át, de a mai beiratkozottak számából (2U7). máris megállapítható, hogy az előző évnél népesebb lesz az is-> kola.
A polgári leány iskolába amely a Notre Dame intézetben kapott elhelyezést, valóságos áradat indult. Két helyen is folyik a beiratkozás, ember-eríP ber hátán, várják, míg a sor rájuk kerül. A beiratkozás első napja. Mivel júniusban nem
Nagyvállalat keres
azonnali belépésre perfekt magyar
Ajánlatokat igények megjelölésével „Harisnyagyár" jeligére a kiadóhivatalba. s*w
1914. szeptember 7
zal\'ai KÜ2BQNY
8
volt beiratkozás, most mindenki igyekszik sürgősen sorra kerülni. Á tömeges jelentkezés folytán nz idén elsősorban azokat !1 vidékieket veszik fel, akik már a múlt évben tanulói voltak :tz intézőinek és jó előmenetelt lanuisitottnk,
.•1 polgári ffiitfikolábaft . már délelőtt kezdődött a beiratkozás, amit a légiriadó megakasztott. A beiratkozás szerdán, csütörtökön folytatódik, de valószínű, hogy a fiuknál még tovább is fog tartani és csak ezután lehet pontosan megállapítani a, beiratkozott növendékek szániát, Annyi tény. hogv az idén három elsőosztályt kell fölállítani. Összesen 11 őszlálv lesz ós térre 12 tanár van. Uj tanár: di\\ Glockner Lajosné, számtan-fizikai szakos, okit .Sepsiszentgyörgyről helyeztek v át a nagykanizsai fiúiskolához.
Az iparoistanonciskolában. Jnssnn folyik á beiratkozás! Eddig a tanulók mintegy \'10 százaléka iratkozotl be mindössze, a beiratkozás szerdán ós csütörtökön lovábFb, folytatódik, de a helyzet miatt még ezután is tart. Van sok tanuló, aki zsidó mesternek volt és most nem luíl ja mi lesz vele, hol helyezkedik el. .Tóí teszik a munkaadók, szülők, ha tanonc-gyermeküket minél előbb beíratják.
Az f. körzeti atémffakolőVan a beiratkozások lassan mennek. A szülök igen késedelmesek.\' Meg kellett volna az iskolát kezdeni, de a 1 as\'su jelentkezések miatt még egy napol kell adni a beiratkozásra. Míg az előző iskolaévadban 175 fiit és 232 leány iratkozotl be, most eddig 305 fiu és 181 leány jelentkezett beiratásra. Természetes, hogy a beíratásl folytatni líclT.
A II. kör.zeti nlenutskoláMn a katonai közigazgatási szolgálatra behívott Filó Ferenc igazgató ma utoljára teljesít szolgálatot elutazása előtt, itt kedd délutánig 278 fiút és 112 leányt Írattak be, a rendes tanulói létszámhoz mintegy 200 növendék beiratkozása hiányzik még. tehát itt is tovább folyik n beiratkozás.
A Ili. köriéiben, Kfakanl-zfsán
eddig 726 tanuló iratkozott be, az előző év 881 beiratkozott tanulójával szemben. Azonban a felső tagozatban az\' V.—VIII. osztályokban a mezei dologidő miatt flrtnnitás csak október 15.-én kezdődik, ugy, ho«y itt még sok tanuló beiratkozása \'várható.
¦* ¦
• • ¦ Pár pillanatfelvétel azok számára, akik barátai nz ifjú magyarságnak," a jövő nemzedékének és akik megértő emberi derűvel nézik a gyermek zsivajtól újra hangos kanizsai utcákat ...
Paradicsomos üvegre valódi
BÉIjKüPAK
kötözés, ragasztás nélkül, légmentesen tapad. DunsztolAs felesleges 29 dar«b 06 fillér. Minden mennyiségben kapható TÓTH JÁNOS
farorfcflretkftdtsében Ktrály.ütot 87. - Tataion H.
Egy somogyszentmiklósi halottja van a tegnapi légi géppuskázásnak
Az Áldozatok nagy száméról ós károkról terjesztett hírek valótlanok
Jelentettük, hogy Nagykanizsán a legképtelenebb rémhírek törlődtek el a tegnapi légi eseményekkel kapcsolatban, ugy hogy a közönség megnyugtatására\' szükségesnek tartottuk néhány sorban Ismertetni a váló tényállást. OrÖmmol állapithatjuk mog, hogy a Zalai Közlöny rövid tudósítása a városban megnyugvást költött, mórt vissza utasitotln azokat a vészhirokot, amikot uton-utfélon hallani leheteti A közönség tájékoztatására és a lolkek megnyugtatására módunkban van a tegnapi támadásról a kövotkozőkot jelenteni:
Alig hangzott el déli 1 óra tájban a azírénajolzéa, amikor a Halaton felöl több nllenPÓgos vadászrepülőgép jolent mog Nagykanizsa tolott ós délnek tóttoltak. Az állomás kör-nyékén alacsonyabbra looreszkedvo, fedélzeti fogyvorckkol végigpásztázták a murakoroszturi vasútvonalat, egy teborvonatszorolvényt éa a pályára kivontatott óa ott álló mozdonyokat. A tehervonat szemólysoto, ti légiriadó elhangzásakor a szerelvénytől nem messzo korosott fedozó-kot a fák között, a föld no vetvén magukat. Alighogy a szirénajotzés olhangzolt, már ott voltak az ellenséges vadászgépek és főleg az egyik közülük géppuskával végig lövöldözte a vasutasokat, a teher vonalot jvés a pályatest másik szakaszán álló mozdonyokat, anélkül azonban, heg)* komoly\'kári okoztak volna a Bzorol-vénynklxm. Néhánv vasutast azonban eltaláltak a lövedékek. A vasutasok a nehéz helyzet dacára ért-silótfék a fűtőház főnökét ,aki azonnal intézkedett. Derék vasutasaink a támadás alatt ós után bátran viselkedtek, igyekeztek segítségükre lenni megsíllvösült bajtársaiknak, akik közül négy-öt saját lábán mont a kórházba iiokötözésro, ahonnan nyomban hazaengedték őket, inig a töb-biekot — számszorint nyolcat -orvosi kozolés alá vettek. A táma-
dás alatt mcgjolentAét magyar vadászgép, amely aztán nz ellenséges vadászgénokot\' monoküléaro kényszerítene.
A nagykanizsai kórház sobészoti OBztálván elholvezott sahosültok:
1. Pusztai István MÁV futó, született 1008-ban) nős, somogyszentmiklösi lakos,
2. Horváth 11. JózBof fütő, 8zü-totetl 1011-ben,,nős, soraogvBzOnt-miklósi lakos,
8. Csiki József MÁV mozdonv-vozető, született 1898-ban, nős, nagykanizsai lakos,
4. Bajáki Boldizsár pályamunkás/ Bzülotott 1017-lion, nőtlen, nagy-\' récsei lakos,
6. GómosBv György _pályamunkáa, szülotott 1800-líbn, nos, nagykani^ zsaí lakos, . í
f>. Gémossy. Mihály fütő, szülotott 1019-ben, nőtlen, nagykanizsai lakos,
7. Kovács György fütő, született 1911-lion, nős. nagykanizsai lakos,
8. Varga Imre mozdonyvezető, szülotott 1012-ben, nős, nagykanizsai lakos.
Ma hajnalban meghalt Pusztai István fűtő, /aki moll- ós láblövést szenvedett. Súlyos az állapota Iíaiáki Boldizsár fűtőnek, aWnok a golyó a dorokáha hatolt és\'hasán jött ki, Varga Imre mozdonyvezető pedig súlyosan összeégett. lír. Takúts Zoltán igazgntó-fóoi\'vos állandóan \'szo-mólyoson btt van a hotogok ágya mellett. A többi Bchosültek sérülő-\' soi koYÓsbbé- súlyosak.
A fentiokkol. ollonkoző hirok — rémit írok, amelyek minden alapot nélkülöznek.
A vidékünkön ismétlődött ollón--séges géppuskázás végre arra Ősz\\ tönözhetné az óvóhelytől- idogonkoA dókét, hogy okulva \'mások siilyos\\ tapasztalatain, most már olsó dolguk logyon a riadó elhangzása után, hogy ahol csak lohet, óvóhelyre meneküljenek,
Miért bízik Németország a győzelemben?
Berlin, szeptember ?
Az tttoló hetek folyamán bel-és külpolitikai szemlélők közöli többször is felmerült a kérdés, hogy tulajdonképpen miért itéh meg Németország a katonai helyzetet pozitív értelemben, a sajtóban, sőt nz illetékes helyek kijelentéseiben is, annak ellenére, hogy a frontokon mindenütt visszavonulnak a _ német hadseregek.
Nem kétséges, hogy Németországban egyre jobban gyökeret ver a saját sikeres lehetőségekbe vetett hit. Mire lehet ezt a hadi helyzet szemlélete közben visszavezetni\'.\' A német bizalom is nagyon reális tényezőkőn nyugszik. Ezt különösképpen a Wilhelntistrasse egy szószólója fejezte ki igen pontosan kevéssel ezelőtt.
Mindenekelőtt Németország katonai és gazdasági képessége az az ok, amely a most folyamatban lévő totális mozgósítással olyan nagy erőket fog. Németországnak juttatni, hogy azt elgondolni is nehéz. Továbbá utalnak ezzel összefüggésben a hadsereg és a német nép törhetetlen Harci szellemére és megdönthetetlen erkölcsi erőire, ugyanúgy azonban fizikai ellen-állóképességük nagyságáru is. Nem utoljára járul nzoqbjnji mindehhez a nem lebecsülendő harmadik tényező, egészen uj harci szerszámok folyamntb\'an lévő gyártása, mellyel a német csapatok technikailag döntő fölénnyel fognak rendelkezni az ellenséges csapatok felett, s melyek különösen a mostani hadi helyzetben játszanak majd döu-
Különösen a ruhák tisztításánál sok,esetben csak pótanyagok állnak rendelkezésűnkre, éppen ezért elnézést kérünk" a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése . ,/r nem a régóta megszokott színvonalon\' történik.
TARJAH-PÁLOSICS.
tő szerepet. A tarlós harc a francia földön, n uiegkeméuye-detl ellenállás a keleti fronton, első sorban csak harc az időért a hadfelszerelési propratnm kiviteléig. Amennyire l\'lektaní szempontokból nem lehet nélkülözni az uj fegyverekre való időnkénti utalási, mégis a dolgok természetében fekszik, hotry azokat a lehető legjobban titokban tartsák. Emellett természetesen táimfszködni lehet nzt ellenséges oldal mértékadó bevallásaira is. melyek teljesen komolyan veszik nz uj német fegyvereit mer* jelenését. sőt amelyek nem is tudnak egy Igen erős idegességet leküzdeni.-ami éppen az ui fegvver ígérete miatt\'keletkezett. Az idő ózonban, mikor az ui fcs\'vwr meg fog ielenni, már nincsen mész-sze és téliesen meg fouia változtatni az egész háború képét.
Végezetül pedig a néniét érvelés során a háború utsnpnye-révére vetett hitről nieyenililik, hogy a birodalom jelenlegi helyzete ténylegesen liasonlir azokhoz a kritikus nílbuialokhoz. molvekbe XÓmetorszáíi ellenfelei kerültek azelőtt. Ami azonban \'annak ideién sikerült az ellenfélnek, hogy ugyanis Wvőz-ze ezeket a kritikus időket, —. így érvelnek Berlinben — a német népnek is fog sikerülni. Ilyen értelemben természetesen az ellenséges propaganda nagy mérlékríen járult hozzá, hogv mozgósítsa :i német hadsereg* és á német nép minden meglevő crejé.t.
ÖZEIM A HOiyVÉÖ
V. 624, táboripostároí Farksa István őrv. augusztus 29. kelettől üzeni Nagykanizsára Németh \\Jolánkának, hogv jól van, egészségiV^és várja
levőiét.
•\'
7j. 600. t.\'i bori postáról Bagonyai Antal honvéd. Nováczkí Imre honvéd, Kisfürjcsí Antal azkv., Oodína József honvéd, Vágó László őrv., Soyor István tizodjos, Bagonyai látván őrvezető üzenik augusztus 20. kolottol: >>Odvöz|otünkot küldjük családunknak és összes ismorósomknok.
Jól vagyunk és .....hála Istennek —-
ogészségesok: Kérjük, írjanak so-kaí«.
»
B. 408. tábori posta ról Bakonyi Ernő őrv. üzeni augusztus 20. kölnitől: »Rokszor csókolom szülőimet, testvéreimet és rokonaimat. Hála Istennők,\' egészséges vapyok, amit mindenkinek szívből kiváhok. A közellátási hivatal összes alkalmazottainak kézcsókom ós üdvőzlotemot küldöm a Zalai Közlöny utján és kérem, írjanak többet«.

V. 165. táboriposta számról Varga László honvéd, városi ordő altiBzt augusztus 80. kolottol üzeni folosé-gónek, szülőinek, testvéreinek, hogy * jól van, semmi baja, Szeretettel üdvözli az ösBzos ismorősőkot és kar-
zalai közlöny
1014: szeptember 7
társait. Köszönotot mond Hoteay-János városi számvizsgáló urnuk az újság küldéséért, s
7j. 600. tábor iposHóról augusztus 28. koíettol üzoni Mohos József törzsórmcstor, hogy. mivel nincs tábori lapja, oztiton küldi -üdvözletet összos kanizsai Ismerőseinek, ódos-anyjáóknuk ós\' családjának, akiket sokszor csákói szorototkjl.
P. 881, tábori postáról augusztus 27. kolottol üzoni Floiscbnor István Őrvozotő monyasszonyának Ós ismó--y rósoinok, akik szoktak irni néki, hogy tábo.rippsja száma most már nem h. 826, hanem P. 881. Kéri, eip a számra Írjanak, »do igen sokat!. Kfildjonék sok olvasnivalót is. Monyasszonyát csókolja ós kéri, vigyázzon magánt. Aput, anyut, ko-rcsztmamát és testvéreit csókolja, kéri, Ók is sokat Írjanak.
Üzen az otthon
(Ebben a rovatban díjtalanul közvetítjük az itthoniak üzeneteit a harctéren küzdő szeretteikhez.)
D. 157. tábóripoatéra Homo József azakuszvezo ionok üzoni felesége, hogy mindennap küldi számára a " Zalai Közlönyt. 0 jól van itthon, kéri no aggódjék miatta. »Mór várom a kisfiádat. Szorotottol gondolok rád, A jó Isten minél olŐbb sogit-son haza bajtársaiddal együtt, llol-dog viszontlátást kívánok" édes otthonunkban. Szorotottol csókol Júliád".
*
K. 123. táboripostára Lengyel József órvezotónok üzoni foloségo Kia-kanizsárót, hogy üzenetét, ajándékát ós a*verset.ópp\'jn a nevonapján megkapta és hálásan köszöni. »Szo-retó gondoskodásod, amely ozor vo-szélyon át sem szűnik meg, nagyon jól oaik. Kérlek, értünk no aggódj, jói vagyunk és bízunk abban, hogy a jó laton haj nélkül haza segít bajtársaiddal ogyütt. Addig ia ka-tonaszoiencsóí kívánok és szorotottol csókol feleséged, kis Magduskúd és Józsikád. Üdvözletüket küldik szüleid és Annuskor.
* \'
H. 7Ü0. táboripostára Bogár Vo-rono órvezotónok üzoni Kiskanízsáról a foloségo, hogy hála Istennők, jól vannak, szorotottol várják további sorait ős kérik, nagyon vigyázzon magám. Kérik a jo Istent, minél olóbb segítse haza bajtársaival együtt, győzelmesen. Viszontlátásig szorotottol csókolja foloségo, a kis Margit, édesanyja és tostvóroi.. *
F. 974. táboripostára Oodina Jánosnak Üzoni folesógo, hogy hála Istennek, jól van. » Kérj ük a magyarok Istenét,, vigye győzelemre fegyvereiteket, hogy\'] győztesen jö-hossötek haza. írj sokat. Szeretettől csókol foleséged«.
I tábori
kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
Németország nem fogja a háború után gazdaságilag kihasználni a többi országokat
Funk miniszter nyilatkozata Európa háború utáni gazdálkodásáról
Berlin, szeptember 7 A Iwazélgotés, amelyet Funk német birodalmi gazdaságügyí miniszter a háború titáni európai gazdasági kőrdésokról folytatott a fiignal című lap egyik képvisoIÓjévol, világosán jollomzi a különbséget Németország Ős a szövetséges államok beállítottsága között az európai földrész szükséglotoi szempontjából. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közös gazdálkozás az európai gazdasági közösségben önkéntesen és minden függetlenség mogsártéso nélkül- fog bokövetkezni. Azután a pénz szociális szoropéról beázott. A pémmpk az logvoh a föladata, hogy mindon nomzoti erőt teljesen foglalkoztasson. Knnok olsŐ sorban nomzoti, gazdasági rendszabályok által kell fortéim ie, termesze tuson közösségi igények parancsa Szerint, hogv a nzükeógtolon és uras konkurronciá-kat leépíthessék. Punk minisztor mindon kontinentális ourópai ország ipari foglalkoztatásában csak a német kiviteli mar kiegészítését látja.
Arra a kérdésre, hogy ki kellono-o cserélni a birodalom gazdaságpolitikai tapasztalatait a többi, állammal; a miniszter azt felöltő; hogy csak olyan gazdasági szerződések tartó-
sait, melyeknél mind a két fél nyor. Ezért nem fogja kihasználni Németország gazdaságilag a többi országot.
További nyilatkozásaiban Funk miniszter áttért egy knntineiltál-ourópai önellátás lonotÓségóro. Mog-jegyozto ozzol kaiwsolatbnn, hogy semmi sem fekszik olyan távol az uj német rendtói, mint hogy ól-zárja nisgét a világkereskedelemtől. NévekrÓ gazdálkodásnál olyan nnLy lobot az áruszükséglet, hogy idoflön. országok áruit is meg Ishet vásárolni az igények fedezése erdekóbon.
Arra a kérdésre i^nlíg, hogv N>* motország gazdálkodási módszere, amit a háború alatt folytatott, fenn fog-e maradni a háború után is, Funk miniszter azt felölte, hogy német nemzetiszocialista gondolat az. hogy az állnmnak a gazdálkodás számára fel kell fednie saját tevékenységét és torveit. Hbb.m a keretben azonban még "mindig elegendő tér marad a magántevékenységre és kezdeményezése. A miniszter reméli, hogv az alapkérdések megoldásakor lehetséges lösz majd Kiíróiéi megnövekedett szükségletét igazságosan és rövid idő alatt rendezni.
A francia harctér helyzete
Berlin, szeptember 7 A francia hadszíntéren a nemetek folytatják. elszakadási hadmozdulntníknt. Ez természetesért nem lörlénik mindig simán, sőt sokszor kemény, harcot kell vívni, míg egy-eGy ujabb záröállásban berendezkednek. Német katonai körök az clsz-kadási mozdulatokat az erők nagyarányú összpontosításának minősilik, azzal a céllal, hogy a német küzdő csapatokat uf tartalékkal feltöltsék és megerősítsék és hogy az előre megjósolt védelmi vonalon az összes erők bevetésével újból megkezdhessék a nagyarányú védőhar-cokat. Az erőknek ilyen átcsoportosítása német felfogás szerint a belső vonar előnyeinek teljes kihasználását is jelenti-A német elszakadó mozdulatok következményeképpen előreláthatóan még további városok és területek -feladásával kell számolni. Ezeknek a feladása azoíi-.ban előre kigondolt terv szerint\' történik\'és az ellenfélnek sok áldozatába is kerül.
Egyébként a francia harctér mozgó háborújának képe lényegesen nem változott meg, A, német hadmozdulatokat .követve a szövetségesek haderői továbbra is három fő irányban törnek előre. Arras térségéből az angolszász erők erős . támadást intéznek észak felé. a német harci egységek a \'támadásokkal szemben erős ellenállást fejtenek ki. Arras térségének más részein a szövetséges tá-
madások n német záréállások tüzónen összeomlót hí k. A szövetségesek másrdik nagy támadása Retlícl Iránvából északkelet felé iráiy ul. ílt az Ardennek nyugati lenőin támadásaik ösz-szcomloliak. A harmadik főtá-madás iránya továbbra is Verdiin térségében bontakozik ki Ujabban azonban az amerikai csapatok hadmozdülatni n Maastól keletre lényegesen meg-lassubodtak. Német ellonlámn-dások folyamatban vannak. Elhárításukra ;>z amerikaiak ujabb csapatokul vonlak össze.
Lyontól északra a német elszakadási mozdulatok a fenyegető ohlallámadás állandó veszélyeztetésével, illetve annak elháritásával nagyobb akadály nélkül folynak. A Bretajpic-fél-sziüet kikötői ellen az amerikaiak ujabb csapatokat vonlak össze. Támadásaikat azonban visszaverlek és az egyes betöréseket a német védő csapatok elreteszelték.
A keleti fronton csak a Bug és a Narey kőzött vollnk nagyobb harcok, ahol ík oroszoknak tömörített erővel tervezett áttörését súlyos harcokban felfogták. De a front déli szakaszán a déli- Ós keleti Kárpátokban sem nyert tért az ellenség Német katonai körök kijelentése szerint a keleti front, különösen pedig a Kárpátok frontja napról-napra szilárdabb lesz.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók is
Hafharr-aénak, gépaiíj, oaapagyfém és gólyára osajiágy Igénylését alintéxam.
SPORTÉLET
A hót sporteseménye: a ZMNTE Barosra utazik
A Körzeti Bajnokság, vasárnapi fordulóján érdekes ős izgalmasnak Ígérkező mérkőzés lesz Barcson. A barcsi csapat otthonában minden alkalommal •legyőztra ZMNTE-t és. igy köz-\' mondásossá vált az. »oroszlán-bnrlang*•• Ez alkalommal, nem szerencsés sport-körülmények közölt találkozik a két csapat, mert a Zrínyi iegjobb játékosait clszóllitotta a hazafias kötelesség. Cserpes, Boda, Juhász és Dombai. a közvetlen, védelemben Kiss I. hiányzik majd a vasárnapi csapatból és. igy; a, ZMNTE-nck nem sok esélye van a mérkőzés megnyerésére, így valószínű, hogy á ZMNTE ez alkalommal is vereséggel tér haza Barcsról.
Az NVTE
ismét hazai pályán játszik. Ellenfele a Dombóvár ess pala lesz. Bár a dombóvári kék-fehérek minden alkalommal komlíly játékerőt képviseltek, szerintünk nem okoznak különösebb (. gondot az NVTE lelkes és összeszokott csapatának. Bajnokos.a-. pótunk eddigi iáfóka nem voll valami meggyőző, de hisszük, hogy vasárnap komoly küzdelem alakul ki a- két vasutas csapat között, ahol biztos NVTE győzelmit várunk. Az NVTE csapatában nem sok változás lesz. csupán Németh és Kiss játékára számihnak a kék-fehérek és igy a legjobb együttes\' játszik a Horthy Miklós-úti sporttelepen a bajnoki pontokért. .
A kerületben
érdekes mérkőzésnek Ígérkezik a Nngymányok—KRAC találkozó. Az NSE otthonában mindig komoly ellenfél volt, de érzésűnk szerint ez alkalommal a KRAG győz.
Pécsett a PBTC— DVAC rangadó, valaminf a PVSK—Zsolna/ mérkőzések esélyese a DVAC, illetve ;i PVSK.
A KTSE a Csáktornya, a Si-
CSÁVÁZTA & BUZAT-RQZSDTí
TEHMtSTÜBMEPlBÍÖDMÉHrBSÉBá
i-.,.JuaattttoW . \' íiHZOtA VECyíslEi.krr
Eredeti gyári -áron kapható
Erzsébet-tér 10. S7. alatti magkereskedésben.
19\'H, szeptember 1 ¦
¦IMIM K*jX«NV
niontornya pedig a Pélmonoslor ellen játszik.
A Nemzeti Bajnokság
harmadik fordulúján a következő\' mérkőzések kerülnél; sor--ni: Ferencváros—Csepel, MA-VAG—Kispest, Újpest—Szcjjcd, Szcntlőrinc—Szolnok, Kolozsvár— Gannua, üjvidék—Debrecen, Salgótarján— Ungvár. Diósgyőr— Nagyvárad.
H I RE K
Naptár. Szeptember 7, Csütörtök. Róni. jtat, Kassal véri. • i\'roicslans Regina,
Szuptcmber 8. Péntek. Róni. kat. KIb H. As:v.uny. • Protestál* Marin.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol 7 óiótóljeato 6 óráig. (Hétfő, szorda, pontok délután éa kedden ugóaz nap nóknok.) Telefon; 660.
— (Egyházmegyei hír)
A niogyÓ3püapÖk dr. Kosta \' \'Ferenc- nagykanizsai bittanárt aJózua Szivo ogyhózközöég plébániájától Veszprémbe liolyozto út hittudományi főiskolai tanárnak a filozófia éa dogmatika tanszékére. .Méltó előléptetés órto a köz bocs ü lón bí»n álló kitűnő hittanárt.
- (A Tatár-hágó ós a Kárpátok)
tíoiiiody István, az MTI muiikn-túrua, iró u Kárpátokról szóló oló-iidáa sorozatában szombaton, folyó iió U-ón dóiután 5 óra 10 porckor nj ulőudáat tart a \'J\'alár-hágóról, a megerősített Kárpátokról ós a fölső Tisza völgyónok szépségűiről, az 191-1-es orosz botoréi 6a kivorotÓH csatáiról és a mostani barcokról,
— (Credo-hir)
A nagykanizsai Credo Férfiogyo-BÜlüt három hói mpos nyári azünoto mán az ogyosülotí úljtííjru uiogkoz-dődik. tSzoplembor 10-ón, vasárnap délelőtt fél 1*2 órakor as uj munka-évot megnyitó taggyűlés losz u fo-roneofl plébánia foliórtormóbon. Az éven át szüntolpn buzgósággal munkálkodó hjtbuzgalmi férfiogycüülot nomcaak a hitélet, hanoin ez időn még fokozottabb inérlókbyu a kaiita-tir ós szociális, valamint kulturális élőiből is ki kívánja vonni részét és az orro vonatkozó munkaprogramul koszon várja a katolikus férfi-munka uj idényét.
- (Baross-hír)
A liarosa Szövetség felkéri kereskedő tagjait, hogy holnap, pontokon üzleteiket egész nap tartsák zárva. Elnökség. (:J
- (Mi van a hivatalos lapban?)
A Budapesti Közlöny szordai, 203. számában rondolet jolent mog a mezőgazdasági, ipari ós háztartási célokra ongedúlyezott motalkó fölhasználásáról, —- közlogolők -gyopo-BÍtésóro kedvezményes vetőmagvak kiosztásáról, — hadmüyolotí területről az ország egyéb részébe állatok szállításárét szóló rendelőt ha-tályonkívül horjtozéséról, — vállalatok alkalmazottainak olíátására irányuló tovékonyaéggol kapcsolatos kérdésok szabályozásáról.
— (Autó-szerencsetlenseg) Tőlszöllősy Géza kaposvári likőr-gyárost Kaposvárott, ahol kerékpáron haladt a Borzsonyi-utoán, egy teherautó elgázolta. A gyáros a kórházban bolelialt sérülóaeibe. A nyomozás megindult.
Lemondott vitéz Endre László államtitkár
Budapat, szeptember 7 (MTI) Vitéz Endre László belügyminisztériumi államtitkár nyugdíjazását kérte és mini tartalékos liszt harctéri szolgálatra jelentkezeit. Vitéz Endre
LAezló a belügyminiszter, nz államtitkárok és az osztályfőnökök jelenlétében szerdán veti buesul a minisztérium, tisztviselői karától.
Huszovszky államtitkár is lemondott
(MTI) Á kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Hu-sovszky Lajos miniszterelnökségi államtitkárt buzgó és odaadó szolgálatának elismerése mel-
leit saját kérelmére állásától felmentette és a miniszterelnöki államtitkárrá Fáy István titkos tanácsos, orsz. gyül. képviselőt nevezte ki
Csítari EmU a zalai hadműveleti kormaiyblztos
* \'Budapest, szeptember 7 1 mánybiztos hatáskörébe turto-A kormány Csitári Emil ny. zik Zala vármegyének leiidvai, főispánt nevezte ki u különleges | csáktornyai, lenti, letenyei nagy-közigazgatási szabályzat alap- ; kanizsai,. novai, puesai, perlaki ján megállapított rendelet alap- j és zalaegerszegi járása,ügy szin-kormánybiz- tén Nagykanizsa- és Zalacger-
ján lyidniüveleti tosnak, Az uj hadműveleti "kor-
szeg városa is.
Családtagjaikkal együtt a budapest
BUdttpCst, szeptember 7 A budapesti zsidókat házcsoportonként vegyes bizottság Vizsgálja felül és szakképzettség | és munkaképesség szerint honvédelmi munkaszolgálatra osztják be. A katonai, Vagy honvédelmi munkára igénybe vett és nlkulmasuuk talált zsidókat
vidéki munkára viszik i zsidókat
olyan munkára alkalmazzák, and szakképzettségüknek megfelel. Amennyiben ilyen munkák végzésére vidékre kerülnek, ugy családtagjaikat magukkal vihetik. A honvédelmi munkaszolgálatra kötelezetteket túlnyomórészt a hadiiparban foglalkoztatják.
A munka, az árak, a feketepiac, a származás-igazolás
kérdésével foglalkozott a hatórás tegnapi minisztertanács
Budapest, szeptember 7 A kormány tagjai vitéz Lakatos Géza miniszterelnök elnökletével tegnap délelőtt 9 órakor minisztertanácsot tartollak. A minisztertanács a munkaerő-gazdálkodásai, az árszabályozással Ós az árellenőrzéssül, valamint a feketepiac és u fekete munkapiac kérdésével foglalko-
zott és különböző intézkedéseket tárgyalt. Rendeletet fogadott el az önkormányzati hatóságok belső szervezeteinek szünetel telésérjől, a nem zsidó származás igazolásáról, a munka-bejelentési kötelezettségről és időszerű kormányzati Kérdések tárgyalás* után délután 3 órakor végétért (MTI) --N )
Zalában nem lesznek megyegyuiesefc
Hadműveleti terület lévőn, a városi közgyűlések is szünetelnek
Hétfőn jelentette a Zalai Közlöny, hogy a kormány ujabb rendeletével hadműveleti területié nyilvánította Zala vármegye nagyobb részét, benne Zalaegerszeg és Nagykanizsa városok területét i. A hadműveleti területté nyilvánítás természetszerűleg bizonyos intézkedéseket von maga után, amelyek részben megtörténlek, részben l\'o/ lyamatban vannak. Ilyen intézkedés az is, hogy megszűnnek a megyegyülések, a kisgyűlés
ülósci és a vármegyei önkormányzat bizottságainak ülései is. A törvény értelmében ugyanis a hadműveleti területté nyilvánított országrészekben a vár-megyei önkormányzat emiitett szerveinek hatásköre a vármegyei önkormányzat emiitett szerveinek említett hatásköre a vármegye főispánjára, illetve alispánjára száll át, akik az ügyeket erre az időre maguk intézik. így már a szeptember 14-re kitü-
PETRI VILMOS
Hattyú drogériája "•o»k«nizia,
.........11 ni iiiiiimiimn i------- in i mi mm i f-m Postával vxantbvit
IlUtMtri kexmaUka, uappan, vafytxar, fotó, kSluer, batagipoláal éa káitarUui dkkok Mgy vAUistékbnn kaphatok.
pont 7?7 órai
kezdettel ¦ vásártéren, a
Mmm diszdoíliia
eddig még nem látott nívós nagy műsor CAVALLIN l-vel.a nagy varáulóval. Ember, kl a közönség szemeláttára eltünteti Önmagát. Jegyéről előre gondoskodjon! Elővétel agéix nap a firkáinál.
1, S *a léi T urakor
Műsorunkat ¦ helyball m. klr. hanvedzenekar kíséri,
zött kisgyűlés Is elmarad.
Elmaradnak, mint Zalaegerszegről jelentik, a városi önkormányzat képviselőtestületének közgyűlései is.
A vármegyeházán a hadműveleti területté nyilvánítással kap4 csolatban szolgálati változást u vezettek be: — ezután minden nap este 8 óráig, vasár- és ünnepnapokon pedig déli 1 óráig ügyeletes szolgálatot kell tartani.
Üzenet azoknak,
akik ujaágot kaidénak táborlpoatara
Gyakran megtörténik, fiogy magánosok által rosszul cim-zett újságok hozzánk jönnek\' vissza a táborlposláktól. Éppen ezért felhívjuk mindazok ügyel-, inét, akik Zalai Közlönyt küldenek a harctérre, a táboriposla számot helyesen írják fel az uj-ságfejen található címke-rovatba és a feladó címét is töltsék ki, hogy szükséges esetben a táboriposta a feladónak tudja a bármi okból kézbesithetetlen lappéldányt visszajuttatnL ,
Olvassa a
Zalai Közlönyt!
1944. szeptember 7
üánpéí- István
gyorsíró- és gépire-iskolájában
uj tanfolyam
kezdődik szeptember 1-ón.
Érdeklődés és belrotos minden este 6—9-lg a leánylkeumban.
A nagykanizsai méntílepparancs-noksíg a lótenyéiztísl iíosztály rendelete folytán Zala varmegyében Nagykanizsa, Oyulakaszl, Kilimán, Lenti, Nagykapornak és Pakod községekben
fedeztetési állomásokat
állított tel. A fedeztetés! Idény folyó évi szeptember 1-től december tart. xu
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
24.195/1944.
\' Tárgy: Korpakiutalás az 1944/45- gazdasági év első felére a 100 kat. holdnál kisebb gazdaságok sertéstenyésztési céljaira.
Hirdetmény.
A Közellátásügyi Miniszter Ur 1944. augusztus 1 - tői december 31-ig terjedő időre korpakcrelet bocsátott az alispán ur rendelkezésére, a 100 kai. holdnál kisebb szántóföld területtel rendelkező, valamint — területre tekintet nélkül — kizárólag rét- és legelő után beszolgáltatás! kötelességgel terhelt gazdaságok sertésnevelés éS\'tenyésztési korpaszük-séglelénck biztosítása céljából- Ez a korpa kizárólag gaidakönyvvel ellátolt, fentebb körülírt gazdaságok részére sertésnevelés, vagy tenyésztési célra, csakis pontterhelés mellet utalható ki. (100 kg. = 50 buza-pont).
Felhívom a gazdákat, akik a korpára igényt tartanak, mielőbb jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban, gazdakönyvüket és sertéseik járlat-levelét hozzák magukkal.
Nagykanizsa, 1944. szeptember hó 5fén.
Polgármester.
A hétvégi balatoni anló-razBlán 100 bocsi feöiil 74 járt tilosban
14 autó forgalmi engedélyét bevonták, 60 ellen eljárás Indult
A koroAkcdelmi minisztériumban sorozatos feljelentéseket tettek olyan gépjármű-tulajdonosok ellen, :ikik valamilyen ennen külön engedélyt kaptak arra. höjry gépkocsijukat
űzőmben tarthassák a legutóbb triog-joloiit korlátozó rendelkozések ellenerő s a feljelentések szerint autóikat nem arra a célra használják, mint amilyenre a külön engedélyt kaptak. \'.
A feijelonteaok szerint küIÓnOssn a hét régén igen sok gépkocsi iér a Balaton környékén. valószínűleg nem hivatalos irton.
A koie.ikedolemügyi miniszlériiim illetékes osztálya a in. kir. csendőrség éé rendőrség tJözogoinok közreműködésével, szeptomt-or 3-án, vasárnap széleskörű razziát remíozctt a balatoni országúton s a Balaton\' környékén;
Az ellenőrzés során megállapitot- I
ták, hogy a feljelentések nem alap- I (alánok és ígon sokan akadnak, akik ! bár az engedély kiadásakor külön is i
figyelmeztették ökot. hogy a mentesített gépkocsit csak hivatalos utakon használhatják, mégis a háborús holyzotet semmiho véve, baznfiatlan viselkedést tanúsítanak és gépkocsijukat magánügyeik elintézésére hítsz nálják. Az ellenérzés során iniutogy száz gépkocsit, illetve gépkocsi vezo-tét igazoltatlak s ezek közül tizennégy gépkocsinak forgalmi engedélyét a helyszinon azonnal Iwvonták, másik hatván kocsi üzembentartója ollón pedig megindul az eljárás.
lllotékoH bolyról ezzel kaiwsolat-ban ismételten figyelni jztottk azokat a gépkocsitulajdonosokat, akik kocsijuk úzomlK-ntai tására, külön engedélyt kaptuk, hogy gépjármüvüket csak az ongodólybon megjelölt célra használják, moft a jövoboii si\'nün megismótlódó ellenőrzéseknél minden esetben megindítják a kibágók ollón az oljárást, súlyosabb csotben podíg a forgalmi engedélyt azonnal bovonják.
A teiîîfiil védelem az őuőhely I
ÜSig Autóbusz-menetrend
Érvényea 1914. augtiiilnt 9 161 ˇiMxavonia.z.
Vasárnap és ünnepnap az Összes forgalom szünetel
MoOH^Bniiaa—-Kapeavisr
SUVADT
7.10 1 Nagykanizsa (Koronái t 1740
10 20. Kaposvár (Korona) [ 14 05
1025 é Kaposvár p. u. 1 1400
\' Csak ticltőn, szerdán, csütörtökön, szombaton.
aorn közlekedik.
Ma^vkamlxM—L*ri«ny«—Ala^tcwdva—Mui-aiMiambM
Nagykanizsa pu. Nagykanizsa Korona száll. Lelenye
Alsölendva Korona-szálló
Alsólendva Korona-szálló
Lendvavásárhcly
Belatine
Muraszombst Korona sz. Muraszombat pu.
0 40 10.00
f
12.00 12.10 13.00
14.45 15 00 15.54 17.00
17.10
1805 18.25 18.35
17 10 18.07
18 55 10 05
1825 18.40
19.3(1
ti\'il.i sa
Mnraszomba( pu. Uurlliomblt Koron. II. Belalinc Lendvavásárhcly Allil.-\'j,. KOfMI II- 1 1 1. i é. - h 7Í0O 749 8.40 ¦ 7.25 7.17 747 ?40 1 ii 14.20 15.12 1545 c 1430 14 52 1545
Ai.Mí\'d,. Koront ii Lelenye lligjií.ini Korom ii. Nagykanizsa pu. 1. 1. é. a. Ül 850 1000 10.50 11.00 13.15 14 05 14.15 15.55" 17.05 17.55 18.05
c — Csuk hélfón, szerdán, szombaton közlekedik, d — csak hétfőn és eatltorlúkln közlekedik. I Csak szerdán, pénteken közlekedik.
C — rfagykinlzaa—Alsólendva között csak kedden, szerdAn, pénteken, szombaton, AlBÓlendva—Mutas-wmbat közölt hétfőn, szerdán és pénleken. Ii — Kedden, csütörtökön és szombaton.
ARMIMI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések.
felvilágosítás minden villamos kérdésben •.életűit 8-tól délután 16 órái* Csengéi y-ut 51, t«l«fon 294.
fiPRÓHIRDETÉSEK
[
.ALLAS
]
Bey k8nv«<\'OfS>lanoMoot telvén * Zaini KíÍjlSny nv«Mds|l — l>f>alt>b 4 MJzépIskelnl végzettség szÜkaéKos.
Tanone telvétattfc vm&w. borbélv-flT. leibe. Mflcvrirulcn. \' \'?348
¦ IfutM (elvfni: K»ooU Iilvín tlhccr-és eaemegeVereikedö, Horthy Miklós ul ?.
»59
Ráad ¦¦•rois bal*rrt 9nliaclM-ntíí a>"anal fatvaaaak. Zrínyi M\'fa-Idu utca 85, «21
Egv lettitt»n niruhlilnt\'i éltnrhh nif e*nyn*flA h-txtar-léa v***f *«A«<«, \'el-vételik maeívnshoe. — Ueyan"tt 1 durât) 1/. évei maiií\'üHc sUldö eladó. P<*l<Ml ul 39. 2F4-2
nA*«9xali«Kt, vacy er.y IfAnvt <¦ onudk\'il! mellé ftTonnalra ]ö flzatéor-1 (¦\'vireV Pet-MI tttc* 55. 31171
adás-vétel
Bf>, használt ,»H^gáp eladó. Clin a Handban, 2833
¦JunV.-Sa-uíirit-a váviian. sálét r-\'nali-ban kaphaló Psdinylnénilj Ktrálv-n 40-Mária rjv\'lBy,\'ertsr udvar. — Ugvnnott 1—2 dlákleányt t-lJen ellálásra e\'fnna-iluk 2»\'3
i \'darab tlzcdrs-mArlee alarfi lift\' tlló súllyal. Bővebbet Minar «\'«s 47. »58
OU«« likola-láakáb kac-haUk Kovát, Irtván ¦ii|gyArlimcalerritl, Horlhy Miklósul 2. 2880
Orion rádió ,zup«r 24-t eladé Ér-ilrtiodvl leint Kossulh ler 15; d. e- 8-9, d a. 7-3 le . 2870
IBÚTOROZOTT SZOBA I
Saituv-eMot, „obál keresek szonns\'ra. Clm a Pannónia szál\'ó noitátánit. 2159
I HAZ ÉH INGATW.teV g
110 kat. hold lóinlndiégii löld telles ftlizaicláasal, fizombatielyhez közel bér-behatö. Clm a kiadóban. , 2S69
különfélék
Barante hoaitaabb ntattra mejr-
rendelhető, telelsá 3ti. Laki* Rozgonyi
ntM SI a.
2St9
1-2 dlauloanyl teljes cJJatáaiu ml család (elvesz, közvetlen az iskola mellett. Clm a kiadóban.
Klráty-utci 6 szám alatti inaeUr azonnal kiadó. ÜideklŐdnl lettet Kiifaiudv-utca 0 tiám alatt. 2*4S
Clvaaxalt 4 drb. Varn Péter (Rlgyác) návra izolé tukorlcgy. Kérem a brcslllclus meflalálút, adja le a rlgyád büönál. 3873
K)5 0
nútdetiiiíi M
NAM
tir ti (Rxx
BitEDhlEWT
ZML.JII KdZLÖMV
POLITIKAI NATILAF
¦Ondja: ,,Kíi/JiíiiJt!!tú(ji lí. T, líiirjyíi.v\'. : ..•i.ii... kiadó; Zalai Károly
Nyomatod
¦ „KSroazdaiágl R. T. NagykaHldMr* nyandájébaa Nigykanizná* . HyOMdilrt .1- Z*W ií*w.;
FeleM:.
(Jim:
Benalokoíat:—--84. évf./204. sz. Nagykanizsa, 1944. szeptember 9. szambát Ara 20 fillér.
Tábori posla:____1""1...........1 ¦¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaaaa«B«««aa«BaBBa«B»»a»aa»»»«
•sas b ———- _
ZALAI KÖZLÖNY
Szorkcsztoaég éa kiadóhivatal : Fö-ut &. szám Bzerkesztóséai ós kiadóhivatalt toleton 7K a*. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos áötfcétéai ára: egy hónapra 5 pengő ao tutér,
•negyedóvro 1B pongo.
A honvéd-csapatok Kolozsvártól délre e románok üldözése közben elérted a Maros vonalát
A kelell ós északkeleti Kárpátok előterében visszaverünk ellenséges felderítő vállalkozásokat
k Saéfeelyftld peremén heves karook folynia román és wovlet Mlelékekkel
(NTI) A nóruot csapatok abban
a helyzetben vannak, hogv\\a vedel mot inogszorvozzók ftszakfranc-iaor-szágban, mórt
a négy angol—amerikai hadsereg ttdmr.ssrirc jutott utánpótlási támaszpontjaitól. Angol jolontés kicraoli a brostí ós lo pattól némot csapatok ollonállá-
Riínnk jelentőségét, inni Irfiriont ós Bt. Nazairo vódóinek ollonállásúynl rgvütt éppen a legnagyobb toljcsit-ményfl utánpótlási kikötőkot vonja ui 03 ellenségtől.
Le Havre elten, moly az angolszász hadittüvelotok számára logkodvozóhb fokvósü kikötő, sz ollensóg fokozott orófoazi-tóst fojt ki. Több száz négy motoros, bombázógép egymásután 1.0—12 hul Iámban támadta a város torülotét, hogy tnogtörjo a nótnotok ellenálló erejét. A polgári lakosságnak ismót jelentós veszteségei voltak. Az ógó belvárosban több mint 1800 fórfi, asszony ée győrinek voszítotto élotét. Kzzol azomben a német csapatok vcazlelógó mindösszo Í4 halott ós 36 Bebesüit. Az Albert-csatornánál az angolok friss nóittét csapatok érkezését jelzik. ICz a vonal, moly 1040-bön a lielgók vódóvonala volt, most szintén favédelmi vonal az atporikai csapatok «lien. Itt az angolszászok igen novo-fton támadnak a csatornán való átkelés céljából, páncélosaikat és grá>-nátosaikrit egészen Lüttichig és Lő-
won vidékéig tolták olóro.
A belgiumi harcok aulyponljá Lüftieh vidékere hclyezö-lött át, ahol a harcok óráról-órára fokozódnak. Az északfranciaors/.ági és lx>l-giumí partvidékon a brit kötelékük nyomása szintén fokozódik. Kzók a kötelékolt a belga iparvidék iránvá-baiijtámudnak. A német utóvédok azivöV ellenállást1 tanúsítanak. Bár az utóbbi napokban a Mans fölső Bzakaazán és a Mosolnél az angolszász nyomás gyöngült, nom lehet fígyolmén kivŰTnagynl azt a tényt, hogy ózon a szakaszon nagy átcsoportosítások vannak, molvoknok Iw-fojozéao után az angolszászuk szélos arcvonalon újból támadnak. Az ol-lonsóg a Maas kanyarulatánál kisebb átkelő helyeit Sodan\'környékén egy-, sógos jüdfővé akarja összokötni. A németek megakadályozták óbbon. Az Oszakámon ka iak
a Mosei Jeti5 szakaszától nyugatra befejezték erőik rendezését és most nagyobb harcmozdulatokat készítenek elő Mctz környékén. itt a német páncélosok betörlek angol készenléti torülotro,
több helységet visszafoglaltak ós sikoreeon elhárították ozrodnyi brit erők támadásait. A 7. amerikai hadsereg felvonulása a burgundi kapu oíőtt még folyamatban van. angolszászok itt is " támaszpontok megszorzásért) törekednok. Tlyon irányú előretöréseik rendkívüli veszteségeik mollott meghiúsultak.
vort és lőszert zsákmányoltak vagy megsemmisítettek. Erdély koloti részén a bolsevisták újból őredménvto-lonül támadtak a Koloti-Karpatok szorosait. Repülőink az utánpótlö oszlopok olleni támadásokkal eredményesen avatkoztak a harcokba.
Befejeződött a nómet ősapátok visszavonása a román térségből
Berlinből jelenti az Interinf: A keleti arcvonal déli szakaszán a német csapatoknak a román térségből a\' Kárpátok felé visz-szavonulása lényegében befejezést nyert, A szovjet és a bolse-vizált román csapatok ujabb támadásokat intéztek a keleti Kárpátok ellen. A támadásokat mindenütt visszaverték\'.
Horvátország kitart Németország mellett
Zágrábból jelenti az MTI: A Pog-1 motország mollott ós bízik abban, lavnik egy usztasa gyűlésen kijolen- hogy szövőtnéaosoivol ogyütt gy\'őzo-totte, hogy Horvátország kitart Né- > lemmel fojozik bo a háborút. .
A szovjet csapatok ellenállás nélkül vonultak ba Bulgáriába
Ugyancsak a szófiai rádió közélte, hogy Filov volt bulgár miniszterelnök lemondotK^t ró-
Szófiából jelentik : Tegnap reggel a szovjet csapatok fél 10 órakor ellenállás nélkül vonultak be Bulgáriába, Dobrudzsából.
gens-tnnácsb\'ah viselt lagfeágáról.
A Mezőhegyes— Kolozsvár szakaszon több romárt előretörést visszavetett a honvédség a határon túlra
A 30. számú magyar hadljelentés
Az MTI közli a honvédvezérkar főnökének jelentését; Mezőhegyes—Kolozsvár szakasz mentén több román előretörést a hgiáron fidra visszavételiünk. Kolozsváriét déCrc, Tordk felé előretört csapataink a románok üldözése közben elérték a Ma. ros vonalát. A Székelyföld peremén erős román és szovjet csapatokkal heves harcok folynak. A keleti és az északkeled Kárpálok előterében több ellenséges felderítő válCalkozást vertünk vissza. Szeptember S—\'J-ig terjedő időben, nagyobb ellenséges légi kötetékek terrortámadást intéztek Budapest és több Tiszántúli város ellen. 17 ellenséges gépet lelőttünk. : \'Berlin, szeptember 0 I mánia hadi állapotban lévőnek Az Interinf jelenti, hogy Ro- I tekinti magát Magyarországgal.
Német ós magyar repülő kötelékek eredményesen vettek részt a Keleti Kárpátok harcaiban v
A keleti arcvonalon tegnap ^rös német csatarepülő kötele-* kek a vöröstoronyi szoros, vnla-
Megszakadtak a bolgár-szovjet fegyver-\\ szOnetl tárgyaiások
A tárgyalásokat Meszkvában vagy Szófiában folytatják
Londoni hírek szerint megszakadtak azok a fegyverszüneti tárgyalások, melyet Kairóban az angolszászok abulgárok-kal folytattak. A bulgár küldöttség a hírek szerint már cl is utazott;. Az ujabb fegyverszüneti tárgyalásokat Szófiában, vagy Moszkvában folytatják, ahol a
Szovjet Unió képviseli majd az angolszász szövetségeséinek\' érdekeit is.
A finn bóke-küldötttég
megérkezett Moszkvába, jelenti az NTI, egy szovjet hírközlés nyomán.
A Szovjet hajlandó megvizsgálni a bolgár fegyverszüneti kérelmet
Boriinbői jolontik, hogy a szovjet I hírszolgálat a mára virradó őjiol I nyilvánosságra hozta a külügyi nép-/! biztosság tájékoz tálasát, amoív a köf1 votkozőkot mondja: Tekintettel arra; hogy Bulgária és Németország kap-
csolatai mogazakadtak éa Bulgária már hadat Üzent Németországnak, a Szevjot-Onió most mór hajlandó megvizsgálni a bolgár fegyverszüneti ítórolmot.
Kiürítik Észak-!
nnnt Nagyszeben környékén álló ellenséges kötelékekben és célpontokban veszteségeket okoztak. Mára virradó éjjel 100 utánpótió jármüvet semmisítet-
tek meg és 3 lőszer-raktárf xfel-gyujtottak. \\
A Simon ozrodos parancsnoksága alatt álló logyédolmi kötelékünk erodmónyeaen támogatta ezeket a. badmüvo totókét. LéwtreÉ 100 ropü-lógópot, 00 lővogot ós páncélost nieg-soauuisi tettek, azonkívül sok fogy-
Stockholmból jelentik : A svéd rádió közölte a finn hatóságok rendelkezését, melyben fclszóllitották Észak-Finnország lakosságát hogy készüljön fel. az é.szakfinnországi területek kiürítésére.
Ugyancsak a svéd rádióból származik az a hir is, hogy Finnország vichyi diplomáciai
Finnországot
képviselője, akinek a\'beosztott személyzettel együtt Svájcon keresztül kellett volna hazautaznia, elutazása óla nem\' került elő. Valószínűnek tartják, hogy a partizánharcok következtében Franciaországban megrekedt. A dán követség tagjai szintén eltűntek.
Rémuralom Franciaországban
légköre nagyon viharos. A vádlottak közül kevesen védekeznek s egy-egy vádlott ügyének tár-gyaíása mindössze néhány, percet szánnak. A tárgyalás után a kihirdetett halálos ítéletet a tárgyaló terem közönsége hangos tetszéssel fogadja. ,
Svájci napilapok a degaullcis-lák rogWnitélö bíróságának működéséről számolnak be. A rög-tönitélő biróságok tárgyalásai a francia rémuralom időszakáru emlékeztetnek\'. A tárgyalási terem telve van közönséggel, mely folyton beleavatkozik á tárgyaiásók menetébe. A tárgyalások
. _ZAt\'AI KMLéM_\' • ¦
Egy kanizsai gyerek-banda tető-bontással tört be a zsidó holmik Petőfi-utcai raktárába
A 11—15 éves Peíőff-utoai fiuk rendőrkézre kerültek
Németország népháborura készül
V \'Berlin, szeptember U Finnország .és Bulgária döntése erősen helolyásolju a, ku-lonui és poütikai helyzetet Mindkettő íiugy próbára teszi a német nép teherbírását. 13ár-milyen sajnálatos is u két or-szagnak megváltozott magatartású, mégis Helytelen volna abból olyan következtetést levonni, mintha a német nép hangulatát megváltoztatta\'vagy a vég-sokig való helytállását meggyengítette volna. Ellenkezőleg: u fejlődésnek épp ez a legújabb fázisa késztette u német vezetőséget arra, hogy népét mind politikailag, mind katonailag tel világosítsa arról, hogy Közeledik az idd, amikor u nemet nép minden tagjának fegyverhez kell nyúlnia, Ezl a gondolatot elsőnek Sünderuianu sajtót önök helyettes hirdette. Most a német sajtó is íelvüá-gositja és meggyőzi a nemet népet arról, hogy a német hadvezetés nem az ellenséges fölénynek egyoldalú áldozata, hanem hogy a még folyamatban lévő elszakadási mozdulatuk uj stratégiának a bekezdése; unnak a a stratégiának, amely idegen területről erőit.-most hazai, földön Összpontosítja, hogy azo-. kot luinél nagyobb suílynl és hatással érvényesíthesse.
A finnországi és bulgáriai helyzet alukulasu telte lehetővé eit a. politikai és lelki átállást és egyben azt is, hogy a német hadvezetés most erőit minél nagyobb előnnyel szűkebb téren összpontosíthassa ós kifejleszthesse. Sündermami saj-tóiönokhelyettes a >nópháboru< logalmát a következőképpen fejti ki; »Lgy fűszál is táplálja az ellenséget, német polgár ne adjon az ellenfélnek í el világosítást, német kar ne nyújtson neki segítséget, minden lépcsőt el kell pusztítani és minden utat el kell torlaszolni. Halál, megsemmisítés ós gyűlölet várja az ellenséget minden oldalról. Minden talpalatnyi német földön, amelyet el ukur foglalni, pusztuljon és folyjon el a vére. A hadseregnek, hadosztályoknak és ezredeknek a háborúja, amelyek öt év hősi kiállásával az anyaországnak nyugodt életét bizlo- . sitottak, ezentúl egészen uj kópét nyer, amikor a katonai front a dolgozó front szivével és kemény öklével egyesül.... A győzelmet kikényszeriljük, akár a katonai hadvezetés szokott taktikájával és fegyvereivel, akár pedig nundenegyes német honpolgárnak ú kiállásával, aki a népe szabadságáért folyó harcot mindennél többre beesüli. Az ellenfél ugyan közvetlenül még nem veszélyezteti a német határt, de dészen, halálos elszántsággal akarjuk követni a szózatot, ha a haza védelmére elhangzik |<
ParadloioBoi liigr» bélhniak. Csomagoló, felvágó él W. 0. papír „lan" littlofá
mtndan mennyUéflbcn kapható
TÓTH JANOB
UUmt-, vvxjiMhra- 4i ra»Lktriskeíléiíbiji ( Ki,ály-UKM »7. . Taláron M3.
Nagykanizsán a Petőfi-utca 13. szám alatti házban van a zsidó lakásokból összeszedett romlandó áruk egy részének gyüjtötelepe. Ezl megszimatolta három Petőfi-utcai iskolaköteles fiu, 11. 13 és 15 éves gyerkőcök, akik--közösen elhatározták, hogy u raktárba betörnek. Kelmásztak a lezárt épület tetejére ós óvatosan kiszedték a tetőtéglákat. Mikor már akkora volt a nyilas, hogy bebújhattak rajta, leereszkedtek és a raktárát alaposan es többször is megdézsmálták. Szappant és a háztartásban használható mindenféle dolgokat loptuk el és egy* ott talajt aktatáskába rejtve huznhordták szüleik lakásáru.
A liivatalos közegeknek, akik a raktárt látogatták feltűnt a raktár rendetlensége és azon-
Egy másik cikkében Károlyi Vilmos részletesen ismertette a színészik fizetésének rendezését s a fizetésen felüli osztalékrendszer bevezetését. Szükségesnek tartja a működési Up rendszerét, amely abból áll, hogy a lapra feljegyeztük a tag által játszott szerepet s a sziniévad végén szoknak a működési lapját, akiket a színigazgató nem tart meg, beküldenék a kamara szerződtetés! osztályára, ahol a tSbbi színigazgató könnyen áttekinthetne a szabaülis-
nal látták, hogy ¦\'kutya van a kertben*. Jelentelték a dolgot a rendörségnek. Hegyközi I*e-renc detektív Ügyel le a Petőfiutca 13. sz. házal. Eközben feltűnt neki egy 11 éves gyerek, elfogta és kikérdezte és csakhamar sikerült kivenni belőle a ^zsidó-raktár titkát >. Csakhamar előkerült a két másik szövetkezeti tagi is és/ igy hármasban a detektív bevHjte őket* a kapitányságra, ahol\' beismerő vallomást teltek. Jellemző erkölcsi felfogásukra, hogy az egész dolgot nem is^vetlék komolyan. Nevetve Válaszolgattak a detektív kérdéseire és mintha elismerés járna érte, ugy mesélték el, hogyan bontolták ki a tetőt és fosztogatták a raktári.
Átadják őket a fiatalkorúak bíróságának..
tások névjegyzékét. Így megköny-nyebbülne a szerződtetést osztály munkája is.
Az elmúlt hónapokban a vidéki színészi körökben többször is fog-i lalkoztak Károlyi Vilmos tervezetével. Különösen a kisebb társulatok fogadtak nagy én egyhangú lelkesedéssel az áliamosiusra vonatkozó akciót, de néhány nagy társulat is magáévá tette a tervezetet, mely iránt legutóbb Mister Miklós államtitkár is élénk érdeklódéit tanu-
iíjjj szeptember <J
sltott. Egyik-másik társulati gyűlésen kifogást emeltek az ellen, hogy a különböző rangsoru társutatoknál ncra egyforma a színészek szabadságideje. Ezt egységesen kivánják rendezni. «
Alkalmunk volt egyébként Károlyi Vilmossal beszélni, aki többek között a következőket mondotta:
— Az az érzésem, hogy a vidéki színészet államosításának Ugye a legjobb utón halad. Tudjuk, hogy sok nehéz technikai akadállyal kell mcgkUzdcnünk, de szerencsére már az illelékes körök is felfigyeltek akciónkra. Addig is sürgés megoldást követel a színészek betegsegelyzé-sének rendezése. Az OTl-féle megoldást nem tartluk kielégítőnek, itt nincs más választás, mim vagy kilépni az CTl-ból. vagy tényleg hathatós intézkedésekkel biztosítani a kivételes elbánást a szinészek részére. SUrgöscn megoldandó probléma a családi pótlék kérdése is. Talán cgyetlun társadalmi osztály sem neveli olyan nehéz gondok közölt gyermekeit, mint a vidéki színész, aki családjával szinte állandóan vándorolni kénytelun. itt van továbbá a vidéki szinészek lakáskérdésének megoldása is. Aki a vidéki szinészet Kenyerét eszi, annak számára a lakásszerzés tortúrái igen keserűvé teszik ezt az amúgy is sovány kenyeret.
— Mindezt a sok problémát az államosítás szinte automatikusan megoldaná, de ha ez ideig-óráig meg késik is, a legsürgósebü kérdések rendezését nem szabad halogatni. A vidéki magyar színészet ma ismét missziót tölt be s annak megsegítése nemzeti erdek és hazafias kötelesség.
Kátoiyl Vilmos akciója mind szé-lescbu gyűrűket vet. Euűig mintegy busz viuoki társulati gyüies küldte meg pártoló állásfoglalását a tervezet mellett. Valószínűleg a\' Színművészeti Kamara is rövidesen foglalkozni log ezzel az üggyel, anieiy fölött nem szabad napirendre térm.
Kitünó műsorral nyitott a Ciaja-cirKUiz Nagykanizsán
A inai komoly időkben valóban hálásuk vagyunk azokkal szemben, akik elszórakoztatnak, megnevettetnek és két órán át kikapcsolnak bennünket a való élet\' komorságábói, hogy derűt és kacagást váltsanak ki belölünk. Ezt teszik .a Czája-cirkusz artistái, akik igyekeznek a legjobbat nyújtani. Két órán át elielejtjük mindazt, ami lelkünket megfekszi, ami hangulatunkat komorrá leszi. ACzája-cirkusz már ismételten volt Nagykanizsán és mindannyiszor a közönség legteljesebb tetszését váltotta ki. Így most is olyan számokkal lép ismét a közönség elé, amelyek telt házakat biztosítanak szániára. Az ügyes kötél táncostól kezdve, a szépen idomított kutya-mutatványokon ¦ végig, a humorista-király előadásáig, fővárosi szám ti három térfi-tornász szemelgyö-nyörködtető bemutatója,boszorkányos ügyességről tesz tanúságot az eltüntetett hölgy, Cava-lini mester bravúros száma, a humoros zenemutatványok és a többi számok mind, amelyeket érdemes megnézni A Czája-eirkusz hü marad régi hírnevéhez, még a mai háborús, nehéz körülmények között is. Aki jól akar mulatni és szórakozni, okvetlenül nézze meg a Czája-cirkusz előadásait ,
petri vilmoshé:
liayykfnixm, postával ¦lemben
Rum, likőr, pálinka, borpárlat és fln»mszesz legolasabb beszerzési fforrásap
Egy volt kanizsai szinész tervezete alapján érik a vidéki szinészet államosítása
Lvl ogy pangd fejadóval 30 vidéki színtársulatot (ehetne fenntartani
A tavasszal jelent meg a sajtóban Károlyt Vilmosnak, a kassai Nem-zsli Színház kilünö tagjának terve--zitc a magyar vidéki színészet államosításáról, amely azóta országos visszhangot kellett. A Úrvezetőén a népszerű szinész, aki nemregiben színigazgató lelt, a kultuiaüó bevezetésével kívánja megoldani a vidéki szinészet államosítását. Abból a feltevésből indul ki, hogy ha a közel 15 millié lelket száimaló Magyarországán évenként minden ember ciak egy pengőt fizet kultúrádé címén, akkor ez 15 millió pengő. Ebből az Összegből eltartana az állam 10 elsőrendű, 5 másodrendű, 10 harmadrendű és 5 negyedrendű színtársulatot. Viszont a vidéken működő 30 színtársulat Összes bevétele a kulturalap központi pénztárába folyna be.
A tervezet szerint a tíz elsőrendű társulat, amelyek Kolozsvár, Szeged, Debrecen, Kasra, Nagyvarad. Miskolc, Pécs, Szabadka, Kispest és Újpest varosokban játszanának. Sz«p temoer 1-étöl június végéig tartózkodnának egyhuzamban állomáshelyeiken. Utaua a színészek két hónapi szünetet kapnak teljes fizetés-
sel. A harmadrendű társulatoknál a szülészeknek háromheti szünidő jár teljes fizetéssel, inig a ntgyudrangu társulatoknál a szünet két hét teljes fizetéssel.
A \'.•árminc társulat költségvetése Károlyi Vilmos szerint ez volna: 10 eisórcnUU társulat eviP ;.¦,\'> jUUJ őnusuűrundu . „ „ 1,8 O.uOO 10 harnibdreiidü , , . 2,4ÜUOiO b ncuytdrandü , „ , 900.000 ÜssieseiK ll,b20.ao A továbbiakban a tervezet szerint „a társulatok számára kiutalt évi szubvenció összegének 50 százaléka a színészek és a segédszemélyzet fizetése, 30 százatéka az összes dologi kiadás, 20 százaléka a kiállítás, nevezetesen a -színésznők ruháinak előállítására volna fordítandó". Károlyi Vilmos foglalkozott tervezőiében még a szlneszutánpótlái kérdésével, a színházi irodalmi pályázatok kiírásával, a rendtzö-kepzö állami szeminárium megvalósításával s végül a nyugdijkérdes rendezésével. Ei utóbbit ugy gondolja elintézni, hogy az állam átvenné a szinészek nyugdíjintézetét és állami tisztviselőknek megfelelő nyugdijat adna.
Osztalékot, családi pótlókot, betegsegélyt kapna a vidóki színész
1944. szeptember 9
Hogyan dolgozik a ködösítő gép?
A német sajtó jelentéseket közöl a ködösítő gépek fejlődésé-ról ós felndatairól. E fegyvernek döntő jelentősége van a német hadseregben. Ennek az uj fegy-/ vernek első harcbavetéso. az orosz fronton történt és mindjárt nagy sikerrel járt. Közben terinés/etescn sokszorosan kifejlesztették és megjavították a kö-dösitöt. "g.V hogy hatása most már sokkal nagyobb, mint kezdetben volt,
A ködösitöben a rakétalövedék fejlődőképes elvét képletesen valósitotlák meg. A keleti hadjárat kezdetekor a ködösítő gépnek 0 rövid csöve volt és ez a gép egyszerű szerkezeiéve] még mais fő fegyvere a ködösítő csapatoknak. A rakéta kilövése eleklrikus uton lórtínik. és aránylag kezdetben csekély gyorsaságú mozgásánál fogva alig okoz visszalökést. Éppen ezért lehetett elhagyni a gép komplikált szerkezetél ,és minden vissza fltŐdési szerkezeiéi, melyek a tüzérségnél nagyon is szükségesek. A dobócsőnek le-\' hát csakis az a feladata, hogy irányt adjon a lövedéknek, a lövedék mozgási sebessége saját erejéből fejlődik aztán ki.
Az utolsó évek folyamán a ködösítő csapatoknak növekedett a jelcyföségük a hadseregben és ez a standard-fegyver is szépen fejlődött, különösen -,0-kat tcljesilcttek a lizesöves szórókészülékek -Saját sebesséüü-I;if-fet levél. Különösen keménynyakú ellenálló fészkek rendelkezésére az úgynevezett KClléz dtibókés/.ülékek állanak, melyek köd- és rohbnnógránátokoii ki-" yfil lángszórőgránátokat is Indánk kilőni. Csekély repülési távolságuk miatt ezek a fegyverek csak közelharcokban ás kizárólag a fronton alkalmazhatók.
A ködösítő gépek szerkezete más, mint aitlzérségi gépeké, A dobókészülék elsősorban is ne-hézsulypontu fegyver. Oszlá-lyokra osztva a dobókészülékek olyan gyujtóerőt tudnak elérni; melyet a tüzérség gépei csak sokszoros eszköz használatával és rengeteg ember igénybcvélc-. lével tudnak elérni. El>böl az okból a dobókészülék különösképpen alkalmas az ellenséges állások szétrombolására és kisebb térségek megtámadására. A ködösítő gépek ilyen esetben, egy bizonyos helyet találva min* dig el, olyan hatást gyakorol, mint állandó és roppant erős kalapácsütések. Egy barátságtalan zúgás és barsogó visjtás jellemzi közeledtét és ezzel is jelentékeny demoralizáló hatása van.
Mint nchézsulyponti fegyvernek területi batás szempontjából a ködösítő gépnek még más
íiüIííiihiI taslit
Schless Gyula
könyvkereskedésdban
Horthy Mlklés-ut 8. szám.
s«l Telefon: 129.
különös sajátossága is van. Ugyanis, az ellenség állásaiban megkönnyíti a támadó fél bevonulását, mivel ott nagy hézagokat üt. Közeli és egyes célok elleni küzdelemben mindenesetre hatásos fegyver a ködösítő gép. Egy nagyobb térség bizonyos pontjait állandóan támadva, ezzel a fegyverrel nagy sike-
reket lehet elérni.
A ködösítő csapatok lövő katonáin . kivül a keleti hadjárat
j egész folyama alatt, még a visz-szávonuld mozdulatoknál . is, fontos szerepet játszott ez a fegyver ugy is, hogy kikötési-tette a .visszavonuló .németeket és -eltakarta Őket az ellenség
I elől.
kórházból megszökött a gyermekgyilkosság miatt letartóztatott murasiklési leány
Elrendelték elmeállapotának megvizsgálását
.Telentetlc annak idején tudósítónk, hógy Szóidat Erzsébet 1910-ben Murasiklóson született, ugyanottnni lakos egy . hónapos, Ilonka nevű leánygyermekét mcgölle. A lelkeden anya belegázolt a Mura .folyóba és a bepólyált, apróságot a sebes áradatba; dobta, ahol a gyermek-elpusztult. Szándékos •"emberölés miatt a leányi a Nagykanizsái törvényszék vizsgálóbírója letartóztatta.
Most került volna sor az
ügy tárgyalására a büntető-tanács előtt. De a vádirat felolvasása előtt a kir. ügyész bejelentette a törvényszéknek, hogy a szombathelyi kórház kérté Szóidat Erzsélietnek a kórházba való visszautalását, mert elmebeteg és a kórházból, ahol ápolták, megszökött. A törvényszék ugy határozott, hogy megvizsgáltatja Szóidat\' Erzsébet elmeállapotát és csak azután intézkedik a továbbiak felett.
Három rrtondat
Három rövid mondatban foglalta\' össze vitéz I-nkatos Géza, a katon amin isz teret nők kormányának programját. A háború folytatása magyar beesüleles-séggel határaink megvédéséért, a belső rend és nyugalom feltétlen megtartása, végül termelésünk fenntartása, sőt beható fokozása\',\' .
Ennél többet magyar politikus és magyar katona nem mondhat. Azok, akik a mai élethalálharc idején Konnánvzónk-hoz és a nemzethez való áldozatos hűséggel az ország ügyeinek intézését vállalták, nemcsak n mai kor előtt, hanem maidan a történelem ítélőszéke előtt is felelősséget vállaltak. Felelősséget a magyar máért és a magyar holnapért, a jelenért és a jövendőért.
A magyar nemzetnek ma kettős kötelessége van : harc és munka. Sem harcot \'Vívni, sém eredményes termelő munkát folytatni rend és fegyofem n\'él1 kfii nem lehet. A harc. amcTyct ősi birtokunkért, ezeréves halárainkért folytatunk, önvédef-mi harc, senkitől semmit ncim akarunk elvenni, ami az övé, de megvédjük azt, ami a miénk. Elet és halál kérdése forog kockán. Éppen ezért kell a minisztereinők három mondatban foclalt programját teliesnek, tökél ctesnck^rm^Kiamr^
Kötelességünk a harc és a munka, kötelességünk tehát a fegyelem és nyugalom megőrzése, mert ma minden zavaró megmozdulás katasztrófa szülőanyja volna.
Hogy pedig ez be ne következhessek, a miniszterelnök programja kiegészül a küzdő front és a hátország közötti tökéletes egybeolvadás megteremtésére irányuló törekvésekkel. Valóban szükség van erre. mert a front és a hátország között nincs meg az az összhang, aminek kellene lennie. A társadn-• lomnak egyes hátországbeli rétegei még mindig nem tanúsítanak olyan magatartást, amely, minden * tekintetben méltó a nemzeti hadsereghez.
Ezt a — szerencsére nem tátongó — szakadékot nem áthidalni, handn nyomtalanul eltüntetni, betemetni kell. A hátországban éppen ugy nem lehetnek ma egyéni törekvések, mint a fonton. A hátországnak ma annak a kiapadhatatlan anyagi és erkölcsi erőforrásnak szerepét kell betölteni, amelyből fronton küzdő fiaink táplálkoznak. Ma ebben a harcban nemcsak azok eshetnek el, akik fegyveres kézzel, küzdenek, hanem eleshetünk mindannyian, ha kötelességünket itthon híven nem teljesítjük. (s)
NÉP MOZGÓ Műsorváltozás! { Szent. 9 10-én, szombaton és vasárnap
Plarre Benőtt nllúfíhhü t\'tíinyát a
Köenigs Mark
elmü filmet mutatjuk bt
KISKANIZSAI ÉLET
Első alkalommal
indulnak útnak a kiskanizsai labrfaruyók, hogv a város halárán kívüli, MLSZ bajnokságban pontokat, egyúttal hiunevet gyűjtsenek Kiskanizsának. A háború okozta nehézségek labdarugóinkat ugyanúgy sújtják, akárcsak más sportágak csapatait. Lehel, hnyv fontos helyen hiányozni fognak a legjobbak, lehet, hogy más, súlyos akadályok gördülnek majd a fiatal ,kczdő csanat elé, de ez nem ok a csüggedésre. Az a tr zenegv, antelv kicsi városrészünket képviselni fogja, most már országos viszonylatban Is, kö-telcssiégtudó. harcos, mindenkor nemesen sportszerű gárdaként indul a nehéz útnak, amelynek babérai mellett néha tövisei is lesznek. Mi bizunk fiainkban. Tudjuk, bog mindenkor szem előtt tartják azokat a követelményeket, melyekről jó macyar labdarugóknak megfeledkezni soha nem szabad. Vagyis, harcos, de sportszerűen gondolkodó, az ellenfél tudását is megbecsülő harcosai lesznek a ma.-gyar nemzeti sportcszmének.
Klftkanl2sai hírek
Négytacu bizottság volt az elmúl Í napokban Kiskanízsáu, hogy a Hunyadi-téri bacillustc-lep rcltöllési problémáját végleg megoldják. A kitűnő szakemberek a város vezetőjével, dr. vitéz Simonray Lajos polgármesterrel ineglekinletlék a feltöltendő területeket, A bizottság tagjainak, dr. Ballá István főjegyzőnek. Vécsev B:rn:.bás műszaki tanácsnoknak. Tassy Héh vízmű igazgatónak egyhangú veteménye .hogy a mocsaras és a fertőző betenséíícl terjesztő területei sürgősen fel kell tölteni. Ott helyszínen megegyeztek két gazdával, Dani Jánossal és özv. Szerdahelyi Józsefnével, akik olcsó flron hajlandók rendelkezésre bocsájtani a városnak a feltöltéshez szükséges földet. A feltöltéssel megoldódik a sportpálya és a levente-gyakorlótér kérdése. A gyors és sürgős intézkedést hálás örömmel fogadják Kiskanízsán.
Sporthír
Vasárnap Csurgóra-utazik a Sáska L\'evente csapat első bajnoki mérkőzésére. Valószínű Kuzma — Mujzer, Farkas — : Vincze,_ Gazdag, HorVath I. — 1 Herceg, Szollár, Kiss II., Fekete, Horváth IV.\' összeállításban..
kapliaíó a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
zalai kuzlonv
1944, atepfamber 9
ma zi
Maga lesz a férjem
Kísért a múlt* Az olasz film-.\'ffviuiisnak ozn darabja a francia Ohnot es a magyar Bomezkyrió lég-köióí^jtlózt. Ta^ad licitai lami f érdoko-8on. uj szinflkkol,] |ipgy a végén a bírálata nem is lóhot más a nézőnek, csak az, hogy »szép volt». Po-dig a film noni olyannak mutatja az élotct, mint a .milyen, liaitotii ahoeyan az éiotot a néző elképzoli. A midi bpldogBég filmjo ez, nom irodalmi síkokat keres, hanom\' a síkor útját tapossa.
Annak időjén Boniczkyné és Ólmot népszorüftégo votokodott Jókaiéval, mort a borcegok és grófok légköre, ahol mőg az inasról is az derül ki, hogy legalább báró. mindig vonzóerővel drirt. Az olasz filmgyártás eddig nom mont el, hanoin hírős sobéaztanárt szeropoltot, aki nzoábán mondhatni az 0I3Ó • leány közében\'-elveszti, baj megáll a piti) képességét.
Az igazi Író, nnélkfii, hogy azt prédikálná, az ólot nyílt és őszinte DlOgnintatásával rávozot battniinkot arra, hogy logiöbbsznr ön/ íl, kényelem szorototből nom a toglielyo-sóbb utakon járunk. /¦okaimat, módot ad ólotünknek más irányba tömlősére, javításokra éa megnyugvásokra. A másik író meghagy háziig elképzeléseink szines világiban, «ut fokozza igényeinkot ós kisujiát som mozdítja azért, hogy ozon változtasson.
Azt szokták ellenérvként felhozni, hogy a tömeghez nom lóhot klasszikusokkal IiozzáfórkŐzni. Tessék csak mognézni az örökbecsű daraboknál a pénztárak órodményoit és rögtön lemérheti az avatatlan is, hogy mi koll a közönségnek. Van óbbon sok igazság, amit lobot szórnom igazságnak is minósiteni, do az is lény, hogy a tömeg lóikéhoz a népköltészet ogvszorü olomeivol is hozzá lobot férkőzni, nom feltót bn szükséges a ködösítő légkör.
Hányszor Ichotno pontot tonni a film meséjére, do abban is ügyos a rondozéa, hogy az osomónyok fonalát tovább viszi a házasságon tul, majdnem a bölcsóig, Láttunk mái* -ilyon tartalmú filmet "Mngdát ki-csapják" cinnnol, ahol szinte ugyanígy, iigyanozckkol az eszközökkel ju\'lnak él a szoroplók a boldogító igon sorozatig. Tíz évvor ozolótt már ilyon magaslaton volt a magyar filmgyártás és ha sokszor kifogasoljuk is a magyar alkotásokat, most jóleső örömmel szogozziik lo, mi sokszor sokkal jobbak vagyunk, M)
Ml van a hivatalos lapban?
A* Budapflsti Közlöny csütörtöki, 204. számában rendelet jelent meg az. önkormányzati testületek működésének szüneteléséről,— a kenö-és hengerolaj forgalmának szabályozásáról. — A hivatalos lap pénteki, 205. számából : a közjóléti szövetkezetek ingatlanainak felhasználásáról. — hadműveleti kiürítéssel kapcsolatos kérdések rendezéséről, — munkaerő nyilvántartás és munka bejelentési kötelezettségről, — Öregségi és mkkantsági járadék-törzs Összegének felemeléséről, — a nemzsidó származás Igazolásáról,-~ az 1942. XII. t.-c.-nck a kórházakról és betegellátási költségekről szóló rendelkezéseinek végrehajtásáról, —~ a ragályos állatbetegségk leküzdésére vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról. — a bombakárosul-tak szabadságolásáról, — a háború folylán ügyeik ellátásában akadályozott személyek részére a családbafogadással és a családi név átruházásával kapcsolatos jogcselekmények megkönnyítéséről, —- a vasúti alkalmazottak nyugdíj- és nyug-bétblztositásáaak szabályozásáról.
ahonnét az angolszász támadók Magyarország fölé repülnek
A támadó ellenséges légiflotta ereje 11-hadosztály
-12 repülő-
A »Légoltalmi Közlemények t ilj számában Laezházi Jenő vk. alezredes értékes tanulmányt tctl közzé azokról a lehetőségekről, amelyeken belül az ellenséges *f égihad erő támadásainak ki vagyunk téve és azokról a módszerekről, amelyekkel azok a támadást ellenünk végrehajtják.
Az angolszász lé ÍTŐket í-aez-házi alezredes liárom nagy cso-
A déli flotta
A déli harctéren állomásozó angolszász légierők repnlőrajai Dél-Olaszországban. Szít tUában, Szardinián, Korzikán, Máltán, Tuniszban,-Líbiában és Marok- j kóbnn vannak. Legközelebb a fogüiai és Uttorln! repülőnlapok vannak hozzánk, körülbelül 0— 800 kilométer, azaz 2—3-renülő-óra távolságra. A cikkíró becslése szerint a déli angolszász repülőerő négy-öt hadseregbe összefoglalt 11—12 repülöhad-osztály. E bombázógépek igen kis hánvada éjjeli bombázógép, míg túlnyomó többsége amerikai négymotoros nappali bonv-bázó.
A déli angolszász légierő tevékenységi területe az olasz, a
porira osztja. Az egyik nyugati, másik a déli. harmadik a tá-volkelcti hadszíntéren terem* tetlc meg támadó bázisait. Mint negyedik csoport csatlakozik hozzájuk a szovjet légihnderő. Mennünkel közvetlenül csupán a szpvjet és a déli angolszász légierők érdekelnek, minthogy az Angliában lévő bázisok túlságosan messze esnek.
nagysága
délfrancia, valamint a délorosz hadszíntérre és Középeurópára terjed ki, beleértve SzUézíat és Dél-Németországot is. Ezek a feladatok\' rendkívül mórtékben igénybeveszik az ellenséges légierőknek ezt a csoportjai. Tehát egy-egy lwvetés a repülőszemélyzetet kimerítő és belenként két-három komoly bevetésnél többet fizikailag és/idegileg nem bír ki. Igen\' nagy hányada a repülőgépeknek a személyzettel együtt elvész, megsérül, vajfy megsebesül, ugy hogy minden ly\'vctés ptán a kötelékeket újra kell szerveznie és az újra szervezett kötelék személyzetének össze kell szoknia.
Támadási valószínűségek
Ilyen körülmények közölt a cikkíró számítása szerint a* mai viszonyok között kb. 10—II naponként azaz havonta kétszer számolhatunk komolyabb támadásokkal.. Ezeknek sűrűsödését vagy ritkulását természetesen az általános hadihelyzet befolyásolja.
A bábom lüktető menetére való tekintettel lehetotleiisétí volna a közelebbi jövőre jóslásba bocsátkozni és ennélfogva csu-
A „bombaszőnyég
Egy 1000 négymotoros gépből álló ellenséges kötelék körülbelül 3-5000 ötszázfontos bombát hoz magával, amelynek azonban normális esetben legfeljebb egyharmada szokott a kiszemelt térre hullani. A bombaszőnyég akkor hatásos, ha a bombák legalább 20 méteres távolságon nelfil hullanak egymástól. Tehát egy 1000 négymotoros gépből álló\' ellenséges kötelék (feltételezve a hozóit bombák egyharmadának célba-taláfását) egy támadás alkalmával egy. 200 méter széles és 1000 méter hosszú, vagy 400 méter széles és 500 méter hosszú, vagy 200 darab 100x100 méter kiterjedésű bombaszőnyeget tud lefektetni. Ez a bqmbamennyi-
pán annyit állapithatunk meg, hogy n magyar légitérre, amely körülbcfül egytized része a déli angolszász légiérők feladatkörébe tartozó íégUérnek, csak abban az esetben fognak sűrűsödni, vagy súlyosbodni a légi-, támadások, ha a hadműveletek iránya közvetlenül Magvarország, illetve olyfln területekre irányul, amelyekhez a felvonulási utvonalak Magyarországon át vezetnek.
" és amibe kerül
ség elegendő egy-egy nagyobb ipartelep, vagy Öt-tiz kisebb ipartelep, vagy sorháZépltkezés-ben .épült 200 közepes ház lerombolásához. A tapasztalat szerint ilyen támadásnál 50-150 halottnál," Ugyanannyi sebesültnél, valamint 2—6000 hájlékta-, latinál többet nem kell feltételezni és az anyagi kár is aránylag gyorsan pótolható. Ennek a pusztításnak az ára viszont az, hogy 40—50 nép nem tér visz-sza, ami körülbelül 300—100 fő személyzet végleges kiesését jelenti. Ilyen körülmények között az ellenséges repülőszemélyzet és a gépanyag körülbelül 20—25 bevetés alntí, a/.az* háromhónaponként teljesen elhasználódik.
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pótanyagok állnak rendelkezésünkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
TAilJÁ^-PÁLOSíCü.
SPORTÉLET
Gólzápor az NVTE barátságos mórközésón
Pénteken barátságos mérkőzés volt Kiskanizsán a Horthy Miklós-uti sporttelepen; ahol a , kék-fehérek ellenfele a tartalékos Sáska Levente volt. A> 4 :1-es féHtlő után 11: I-re győzött a vitéz Zalán — Kovács, Mun-. kácsl •- Sonisi. Németh, B0Ü1 ; — Juhász, FríSch, Plocskó, . Tura, Horváth összeállítású esa-i pírt A ktsknntzsnink Kuzmn — Mulzer. Horváth I. — Vincze. Farkas. Orszátí -- Herczcg. Horváth III.. Kiss TI.. Fekete. Horváth IV. összeállításban játszottak. A kitűnően Játszó NVTE támadósorl m-m ludta megállítani a rossz védelmi rendszcrn-l játszó Sásk-w csapat a gólszerzésben.
Rövid hirok
A Csáktornyái Zrínyi mindkét csapatát \'visszaléptette n bajnokságtól.
A ZMNTE valószínűség szerint Kovács II. - Millei. Horváth —• Papp. Porge, Militivi — Német, Juhász, Donibal Roda, Virág összeállításban játszilt Harcson.
*
Az NVTE vasárnapi összo-álliWsa : vitéz Zibín — Kovács, Munkácsi — Semsi, Németh, Köf Ivi — Juhász, Erisei), pl cv kÖ, Tura, Horváth.
A (ÍÖZFORDO nyitva van rostról 7 érától osto fi óráig. (Hétfő, szerda, pántok délután és keddon ojész nap nőknok.) Telefon: 660.
Nagyvállalat keres
azonnali belépésre • perfekt magyar
Ajánlatokat igények megjelölésével „Harisnyagyár" jeligére a kiadóhivatalba. a-ao
Nagykanizsa magvai TáVon polgármesteréből,
1374/ké. 1914.
Tárgy: Befőzési cükorvá-. sárlási engedélyek beváltási idejének meghosz-szabbitása.
Hirdetmény.
A már kiadott befőzési cukor-Vásárlási enbedélyoket augusztus 31-ike helyeit szeptember 15-ig szabad beváltani; a beváltott engedélyeket legkésőbb szop tembor hó 30-ig kell elszámolni Félreértések elkerülése végeit figyelmeztetem a közönségei, hogy a Közellátási Hivatal ma már senkinek som állíthat ki befőzési cukorvásárlási engr-délytó hanem a már kiadott ily engedélyek beváltási idejének meghosszabbításáról van csak szó.
Nagykanizsa, 1911. szeptember 7.
78» Polgármester.
\\\'M. hzaptuuiioar 9
H I R_E K
Naptrir. Szeptember ü. Szombat. Róm. bal KIAv. Píier. - Prole3tAns Adam.
Sieptembcr 10. Vasárnap Rum. kat T. Mik ó*. - Protestáns Erik.
— (A megyeházáról)
Brand Sándor, Zala vármegye alispánja, aki már hónapok óta többször meghosszabbított szabadságon volt, újból elfoglalta hivatalát.
— (A szotgablróaágról)
Dr. Krasznay Jenő nagykanizsai járási főszolgabíró és dr. Sebestyén József tb. föszalgabiró csütörtök délelőtt Zalaegerszegen a megyeházán tisztiértekezleten vettek részt.
— (Ügyvádi hir)
Dr. Krátky látván kir. kor-mányfótanácsos, nyug. polgármoater ügyvédi irodáját Nagykanizsán, tju-gár-ut 18. ex. ttlat* folyé hó 6-án, BMrdán megnyitotta. (:)
— (JegyzŐváltoxáaok) Hzontirmai László munikirályi
körjegyzőt a bolügynuniaztor a to-topyoi vozetöjogyzöi álláaba helyozto át. A megüresedett niurakirályi kör-jogyzóségbo ii porluki járás fószol-gabírája Almos László hodoaányi \'körjogyzöt rondolto ki a mu.rakirii.iyi körjogyzóaég további vozotéséro. A mogürosodott hódosaim kórjogyzÓ-«ógl>e pedig bimon l(orono mura-csanyi Bcgodjogyzót, mig a mogürosodott ligetvári kórjogyzóuérrik,\' Uyatfti JózBof volt lotonyoi n. tjozo-tőjogyzót rondolto ki dr. I\'Orintoa Uéza járási főszolgabíró, mindaddig, . inig a bolügyminisittor ví^logos ki-novozéssol a mogürosodott körjegyzői állásokat bo nőin tölti,
— (Megszűnt a MÉP-érteeitő) Vitéz Béry László szerkesztésében
hat évén keresztül a Magyar Élet Pártját szolgáló pártértesitő szeptember hé elsejével megszűnt. A lap beszünése a partok feloszlatásával áll szoros összefüggésben. A. párt-értesitö hasznos szolgálatot telt éveken keresztül a közönségnek, mert nemcsak pártmezgalmi kérdésekkel foglalkozott, hanem számos, fóleg gazdasági kérdésben, mindig elsö-kézbol tájékoztathatta olvasóit.
— (A hósl halott vasutas temetése) (fN
Pusztai ÍBtván MAV futó, a hóéi halált halt aomogyszontaiiklósi vasutas a nagykanizsai rk. temotó Italét tasházáu a n fekszik, lsmorósoi, jó-barátai, a vasutasság elhalmoztak ravatalát virágokkal,. Hogy ozáltai is kifojozésro juttassák kogyolotos szo-rototükot az oilonségos IégiUimadás áldozata iránt. Holttostét ma délután íól 4 órakor a temető azortar-tastormóbon egyházilag beszonlol-tók, majd Horváth Uéza touiolkozéíu vállalkozó kiszállította Somogy szont-miklósra, ahol a kötoleasógtoíjosítéfl áldozatának kijáró gyász pompával fél 6 órakor tömetik oT.
— (Óvódal hir)
A nagykanizsai városi óvodákban az ovódai foglalkoztatás mugkozdó-dött. Az Arany János-utcai, a Rzt Flórián-téri. a özt. Imre horcog-utcai és a Toloki-utcai óvodákban a hőhatások folyó hó 11., 12. ós 18-án délelőtt U—11-ig és délután 2—4-ig losznok. A behatások után a Toloki-utcai oróda kivétolévol a másik há-¦ rom ovóda nyitva losz. .Mindhárom nyitva lovó óvodában óvóJioly van. A Teleki-utcai óvodában — miről óróholy nincs — a foglalkozás bizonytalan időig líiüuut-yJ.
— (Bucsu Homokkomaromban)
Kisasszony napja olótt is érkoztok már moBBzebb vidékről bucsus nó-{!Bk| hogy a homokkomáromi kegy,-
liadenkliek állaidóan muaka-lgazolványf > kell Baginil kordaili
Fórfak 14-től 60 évig, nők 16-tól
A Budapesti Közlöny pénteki száma közli a núnisz tórium rendeletét, amely szerint uz országban a rendelkezésre álló munkaerők tervszerű, kihasználása és az ország lakosai által végzett munkateljesítmény ál-landó ellenőrzése céliából álttt- j lános munkaerő ngílvántartást kell Létesíteni. Minden férfi, aki 14. életévét betöltötte, de 00. életévét tul nem haladta és minden nő, aki 1Ü. életévét betöltőt-
50-lg bejelentésre kötelezettek
te, de 50. évét tul nem haladta, tekiutet nélkül foglalkozására, muukabejelentési \'Kötelezettség alatt áll. Mindezek köteletek munkalapot kiállítani ós azt a hatóság előtt lóltumozlutuí. A láttamozott munkalapot uiiu-. denki köteles állandóan magánál hordani és hivatalos lel-•zóllitásra bármikor Leimutatni. A részletes eljárási rendelkezéseket u honvédelmi miniszter rendelettel állapítja mag. (MTI)
Rendezték az egyszeri és minden hatóság előtt ervenyes szarmazas-igazoias kerdaset
Eddig az volt u helyzet, hogy minden kereszténynek újból es újból kellett átesnie a származás-igazolás okmány-tortúráján, ahányszor származását igazolni kellelt valamely hatóság előtt Egyik hatóság sem fogadta el a, másik hatosug által már megállapított keresztény származást
Most a hivatalos lap tegnapi számában megjelent rendelet ezt a kérdési renuezte. Mindenki .kérheti a lakóhely szerbit ille-
tékes járásbíróságon u szükséges iratok bemutatása alapján annak igazolását, hogy Lu>zla keresztény származású, Ilyen bu\'ósagi igazolás azután bármely hatóság előtt kötelezően érvényes a származás igazolására. Ugyanilyen igazolványt kaphatnak , a zsidó származásúak is annak igazolásara, hogy nem esnek a zsidótörvények hatálya alá^
Honvédelmi munkára veszik igénybe az 1925-ösöket
városi levente parancsnokságo-
Jiudapest, szeptember 9 A honvédelmi miniszter a 8. és u ü. hadtest kivételével az egész ország területen elrendelte az 1925* eviplyumuak honvédelmi munkára vuió igénybevételét. Szeptember 10—1/. közölt kell jelentkezni a járási, illetve
bolyon köszönt hon Fék Kisboldogasz-Büouyt. Az\' ünnepen egymás után érkeztük Murakoroszturrol, i\'oláról, Nagyiéeaérol koroszt alatt jámbor hivők, A doloiotti riudo ellenerő is nagyon sokan sereglettek óasze a nagy kegytemplomban. Az ümiopi szentmisét, liardy látván piariaui tanár mondta, özontbeözédbon hozmán Aiajós plébános, püspöki tanácsos az isten iránti bizalomról és a Szent tízuz közbenjárásurol bőszéit meggyőző erővel. Elmondta a kogy-kép rövid, törtenotet. Akkor ia uu-boru volt és pedig Kanizsa kornyékén, amikor a torokduias Idejön, (iti különösön a torok kitukarodusa után a mvo lolkokbon laton Anyjához való bizalom igon nagy volt. áfa ia ilyen nagy uizaiomtias és gyor-moki lolkuletnek toll lenni a "ivó korosztónyok szivében: nem hagy ol laton bennünket, ha mi nem hagyjuk oi Ut. A szentmise a lliauiuuz Hangjaival ért veget. Délután a fenyvesi kálvárián korosztutjárás von hazánk sorsának jubbralurdu-lásúórt éa kutoimúikcrt.¦ Harangok\' zúgása mellett lávozult a aek bucsus nép lelkileg íolúdülvo és megeró-aöuvo ettupnába. tiokan járultak a szentségekhez. Özikrai borona- piarista tanár segédkezett a gyóntatásnál. Kevesebben voltuk mint máskor, de az ima aiuiúl oróaobb volt a mai nehéz időkben-— (Leveinte-hir)
A honvédelmi miniszter rendelete értelmében a rendes nyári szabadságon felül szeptember íi. és október 31.- közölt mént esi te ni keil a leveniefoglaikgztatai alél azokat a leventekel, akik a mezőgazdaságban tényleges munkát végeznek, azonban csak abban az esetben, ha a mezőgazdasági munkaerő hiánya, illetve a munkák elvégzése szükségessé
kon, ahol közelebbi határidőt szabnak az alkalmasság elbírálására és nyilvántartásba való vételre. Közelebbi adatokat a falragaszok tartalmaznak. —
(MTI) ... ; *\' \' \\ „.
tezzi. A juliui 1. közölt keletkezett mulasztásokat augusztus 20. és szeptember u. közölt tcijes egynapi foglalkozassa!\' kelleti, a Későbbieket pedig novemberben ugyancsak leijes .) n.ipi leveiitefuglaikoziaUs kertiében Kell pótolni. A mcateeitendo leven lecsap* luk, a mentesítés időtartama cs ax elmulasztott icvemeKl-kepzes pótlása teKiuictebw-n feime-rűio KerüeseKet a kiegészítő kerületi leveiuepdraacsuoksagoii a varmegyei
gMZUdSdgl leJUgyclu&cggel ej;yuiei-
tcsuea szdbal>oizak e» renüeiiK\' el. — (Vetomag-csavazao)
Mindig nagyfontosságú volt ga-lx»iiawjiiiieamiii \'uií,tosit(»sa oeljaueí a voteuiag caavazasa, ue taián sona olyan joieiiteséggel nem mVt, mint mu a nauoru uuxJik evében, iia-zuakoan meg unnoig úeú\\ kyrui a leidbe a vetőmag tuijea egos^ubeu csávázottan. Kuiunesen a KUigazda tursuxlaieui az, amelyik ogyos viué-kea a csuvázáat iboLetog annak hasznát nem ismerte ifit. i.ebb oua\'epai állam már bevezette a kötoleze esá-vázást, ami a lugnelycsouu is, mert
így lokezatesan teljesen knrlliaiok tesznek a különböző gaoynalajlaken joloilf/kező gabunabotegsetíek. iiar a
Küiönuözü . növényveUokozoszereknól az utóbbi években mutatkoztak hiányok csávázószorbon, a kereskedelem felkészült oJyaimyira, hegy a jelent-\' keze igényeket ki iogja tudni oio(íi-toui. Auióiiöson a *üagyar Mozó-gázdák bzevotkezoto az, amelyik nagy áldozatok ós uok ruuuka árán biztoiiitotta a folyó évre íö A13AV1T novü csávázószorébói azt a mennyiségűt, amellyel nemcsak régi vevőit tudja kielégíteni, hanem AiíAVIT-et eddig iietn használt guixdák mo^rón-dui^buiii.uk ia olegot tud tanni. (:)
— (Tolvaj a törvényszéken)
Dr, Almáasy Gyula, P: n»uryk»ni-ilm.\\ törvényazék emöklielyetteso be-jelontotte a rendÓrségen, hogy tá-volláte alatt második omeloti iroda-helvhiógából iemorotl«n Wttoe ellopta fekete kabátját.
Wi 9 Y
osak
napig
láthatja
CIRKUSZ
falejthetetian szanzációs műsora*
ma d. u. 4, aste fél 7 órakor
Vasárnap
3 előadás
3, fél 5 ÓS föl 7-kor
Ne mui«a%áza el az utolsó alkalmat!
Jegyelővétel efe4s* nap m oirkusinaL
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik aierotett édea-anyánk
ttzw.Tadler latvAnné
ux. Marfc*lány Etol
\'emelésén mezeién lek, vagy rnétv fíjdalmunkai barm.ly nióilon cnylii icnl igy^kttitck, Ríulon mondunk hálás kOiKÖnctel.
A.gyászoló család.
1
Elsötétítés óráin
Mag]rllanizB& megyei véjoa
pob^a^moatoratél. .v;
24113/1044.
Hirdettnéjny*
A városi közintézmények tűzifájának befuvarozáiát f. évi szeptember hó 12-én d. e. V,10 ónkor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árlejtésen vállalatba adom.
Nagykanizsa, 1944. aug. 23. tvi Polgármesttr,
1944. st»pfember 9
Vagy látni itt m»B7«I Hím
• polybroae tarétól.
24W3-1044.
Hirdetmény.
Nyomatékosan figyelmeztetem a város, közönségét, hogy a vízvezetéki* vízzel a.legnagyobb mértékben takarékoskodjék. Semminemű öntőiét tömlővel nem eizközöifietÖ. Ahol az üzem ellenőrző közegei megállapítják a tömlővel valö öntözést, a háztulajdonos terhére a vízvezetéki szabályrendelet 59. §-a alapján 20 P\'pénzbüntetést rovok kl. \'
Olyan házaknál, ahol a rendes, normális vízfogyasztásnál nagyobbat észlelnek az ellenőrzők, á vízszolgáltatást megszüntetem, mert ezeknél vagy vízpazarlás történik, vagy a házi vízvezetéki hálózaton van hiba. Ez végeredményben szintén vízpazarlás, ezek ellen a vizpa* zarlók elleti ugyancsak 20 P "pénzbüntetés kirovásával fogok élni.
Nagykapra, 1944. szeptember 2 uu Polgármester.
Nagykanizsa magytfi város polgorraosteretől.
1346/ké. 1944.
Tárgy: A lisztjárandóság 2 hónapra szóló megvásárlása.
Hirdetmény.
A lisztjegyek szeptemberi és októberi szelvényeit egyszerre előre ha szabad váltani. Figyelmeztetem a kereskedőket, hogy a beváltást fokozatosan ugy eszközöljék, hogy a;-oknak a vevőiknek a hetenkénti kiszolgálása, akik anyagiak hiánya miatt egyszerre nem (udják meg-inegvennl két havi Hsztszükséglctü-ket, fennakadást ne szenvedjen, A közönlég csakis készpénzfizetés ellenében kívánhatja a 2 havi liszt-mennyiség kiszolgáltatását. Figyelmeztetem a vásárlókat, hogy a lisztet száraz és szellős helyen tárolják, nehogy megromolják és takarékosan fogyasszák, hogy idő előtt el ne fogyjon. A fílszerkereskedők •zen hirdetményemet üzleteikben jól látható helyen kifüggeszteni tartoznak.
Nagykanizsa, 1944. szeptember hó 7-én.
1&M Polgármester.
NagykaniiBa megyei <raroi polgárme*tereWl.
24116—1944.
Tárgy j Burgonyaszökségler beszerzése.
Hirdetmény.
Nyomatékosan felhívom a város lakosságát, hogy évi burgonyaszttk-ségletéról lehetőleg mindenki maga gondoskodjék, mert bár a közellátásügyi kormányzat az idén Is biztosítani akarja az ellátatlan lakosság burgonyaszükségletét, a szállítási nehézségek s a szállítási eszközök hiánya miatt ez minden igényt kielégítően aligha történhetik meg. A burgonyát a városhoz 30 kilométer távolságon belül fekvő községek gazdáitól kell vásárolni, mert ezen a körzeten belül kocsin a fennálló rendelkezések szerint szabad a szállítás és nem kell hozzá szállítási engedély,
Nagykanizsa, 1944. szept. 9. ásó Polgármeeter.
N»gg&«Ljjf0a mmui Táros pofg^moftBfsW,
1347/ke. 1944.
Tárgy: Csecsemők és a 12 —18 éves gyermekek liszt\' fejadagjának felemelése.
Hirdetmény.
A csecsemők részére eddig az éves koruk betöltéséig csak finont-llsztjegyet lehetett kiadni. Most a születésüktől számitól! 10-lk hónap első napjálól illell őket finomliszten fc[01 kenyérliszt Is. A gyermekeket -pedíg I2-lk életévük betöltését követő hónap első napjától kezdve annak az évnek a végéig, amelyben 18. életévüket betöltik, a rendes liszt fejadagon felül a testi munkások részere megállapított pót-fejadag Is megilleti. Az érdekelt Szülők f. hó 11. és 12-én d. u. 3 és 6 óra közölt a Közellátási Hivatalban, a kískanlzsaiak pedig 13-án d. ii. 3 és 6 óra között a klskanlzsal városházán jelentkezzenek a jegyekért. Magukkal kell hozniuk családi fejlapjukat s gyermekeik születési anyakönyvi kivonatát, vagy keresztlevelét, vagy iskolai bizonyítványai. Figyelmeztetem a Ilsztkereskedóket, hogy a 12—18 éves gyermekek részére most kiosztásra kerülő Jegyek szeptember 30-lg érvényesek, a rendes testi munkás pótjegytől eltérőek, egy-egy szelvényre „ÁK testi munkás" szöveg van nyomtatva; egy szelvény 2 napra szól, tehát egy szelvényre 30 dkg. kenyeret, vagy 20 dkg. kenyérliszlet kell kiadni; ezeket a szelvényeket a rendesektől elkülönítve kell kezelni és elszámolni; csak azok a szelvények válthatók be, melyek fejlécén a tulajdonos neve, lakcíme, foglalkozása, életkora fel vau tüntetve s amelyeken rajt van a Közellátási Hivatal, kbr-bélyegzöje.
Nagykanizsa, 1944. szeptember hó 7-én.
imi Polgármester.
Nsgyk&nlsBa, magvai rthW
polgár iue« torótól.
24577/1944,
Tárgy: Elek Oéza pallnl lakos tulajdonát képezett botok értékesítése.
Árverési hirdetmény.
A zalaegerszegi m. kir. pénzügy-Igazgatóság 83764/1944.—VIII. tz. felhatalmazása alapján közhírré teszem, hogy az Elek Oéza volt palim lakos tulajdonát képezett \'29 hl.-tál 3 hl.-ig terjedő hordókba tárolt átlag 10-9%-tól 8%-ig (mal-ligand fokú) terjedfl 192 hl. különböző finomságú borkészletéi, 20 drb Üres boroshordót/ 1 drb borfejtö-gépet, 10 m. csővezetéket,-" 1 drb collos gólyanyakot, I drb bor-vályut és I drb kármentőt
1944. óv! szeptember hó 11-én
dóIalÓtt P, órakor
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. sz. alatti borpincénél nyilvános árverésen eladok.
. Nagykanizsa, 1944. szeptember hó 7-én.
PolgármtjuUr.
állás
Maatil«hntó, UttU baJArán«t kfl-rcieM déleUUl órákra Cím a kiadóban.
n«ua»**r«ia Mtet takarít*"
I falva
nÖI "Miiíiti
lóa-utea M.
k. Zrínyi Mik-2821
jehAabAI való fiatol aaazony aJanti<o-zlk háaveza ló nőnek, vagy, gyermek leánynak. Cim: C*otár éjpzelu, Klsfaluév utca 3i. 2ÍÍ2
¦IIhUI litveaz T4tk Jíana llixar- H mutyf?a.ke«~*ac. Klrály-u 27. IBIT
Aaanttall helépásre Uereitlak rjayei iMriilcimu leányt. Molnirné, NagykanUna. Király utu 34., I. em 2*13
93 30 ét kezóttl flatalamony elmaime Uiletbs ktsaoigilöuk Uaynuoit vállalnak kézimunkát és putevtr-kflléit. Clm: «iol4r ülztlla, Klililttíy u. 3*. 2OTI
Idöiebb ApoldaAt felveszünk. €1« e kladéhlvatalban. 2897
Unaer-UHmann Elek vaskereskedésÉten
¦In-, rud- és patkóvas-, tovább* szeg-
utalványok beválthatók ís ÉjipÉi,
HaffHarr-ijópak, gépsztjv oMpaígyfóm és golyós _ C^jpe>ejy Igénylési** alleitégeim._
Munkásokat
felvesz v
Háry likőrgyár.
Ugyanott gyermekleány is felvétetik.
VILLAMOS ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák flaatéso, reklamációk, íiUVaJelentesek, s^aksze«ü felvilágosítás minden villamos kérdésben dálelfltt 8-tál dálutíin t« óráig. 6songery-tft 51, tfMM 294.
ggy feltétlen meghálható éltraehli mg. KÁnyonnö hAartavfAa v«*atAeAr« felvétetik ínacáviistiox. — Utryannlt 2\'dirab i/i \'4vei mangalica sHldfi eladd, Petfllt-ul 36. 2881
Jla-oaitatll bHépiare falvaaiink Ba\'et-iierzaket, körzahrezaiőket ás hctytképvl-ifl\'fkct magái Int-Pk |av«dslm»zá»MÍ, bevállal eietén fix ftcatlit ís nipld\'Jit in ae\'unk (haalrokkanlak elfnvbrn). — Provldentla BiileiMé Ríixvényliraaalp Nagyba nlzta. P< "I 1. 3164
KI»aoIa*tét felveszek. IráakrlI a|áa-latot a kiadóba ..!<« >yv" JuHíím. Jobb hi»hél való fin llfaMnak upyanolt jaUnt. ke»i4V. 2899
ADÁS-VÉTEL
Sü\'mii\'iáiKipntt i$ d,b b44l|\'tanl vi16 íd\'rtik R\'adók Bzipetnek, Suat IitvJ*
ut T.____? ?T37
MuHkAnriihAra) vinon. tütét aifnek-hen kaphitó PidAnyln#"á1. Klráiv-u 40. Mária nyf>tynt\\\\ir udvar. — Ugvstolt 1-2 rflákleanyt te|jes eljáfásra e\'Wa-dek 2843
L»wiu*. D. N. W. kevael hawnílt, K\'t*/# Kamikkal, igány Jog (unitnak alaríA. Roiltonyl utca !0/a. 3171
K\'MtfA kevi>et hatznált fírfi flmauti kabát, tltálkek mk« láillnfk. II Ki év. taány íiiiérfl allénak falsig, arén rt>- ¦ mak lilábok ét kii ablakra vn\\í *ial«. M-*;(i\'\'.Mnit;etiS Sui\'.lr u! 3g vnttmip ff*-x M»:; .»174
rarti blalkii . i..dó Szeműre utca 4. a|t«S 2 Varga Mihály. im
Hpln«|| (ríll l-.r.a, \'miié*!., 1h-cm él
tak felvágott, dtvér, kt»z*e Biííklíiél. Tirvéayfaáx cJöU 28"!
Honvíd utca 6 Tálffon »* W>.
BUTOltOZOTT SZOÍ1A
SxMbdl kareitk batotr*\', vi<gy antikul. Saluka üyflrgv, Horthy M ut 4 1901
HÁZ ÉS INGATSLAff
IIO knt. hold |ontlnAié((U löld tettei felsxerel&waal, Szombathelyhe7. közel bérbehete*. Clm a kiadóban. 2S69
Adtfmanlaa magán- és bérkiukat kOivetlt: Papp Telckfut 8., telefon t 4570.
EUdA Bagolasánain 150 nígyiiOgtlci telek, a fairanggal Bzembea. Crdeklódnl lehet Altlla-u. 51. w
í
különfélék
1
Tisztelettel tudatom, hogy Kossuth tót 5 alatt wlrAoKalatat nyitottam. Készítek alkalmi koaiarukat, ciaktókat.\' N.it;v Tálaazték mlvlrág-koszorukbin. — \'Szivctt pftrttogétit kfr Lufi Nairtaika. 2615
SSarautO hoaaaabb ulahr« meg-rcaieihetó, telefon 3éi. Lakai Rozgonyl-uIch 3/a. 28!9
I—B tllAliUAnyt teljéi ellátásra url caalád felvesa, bözvellen az lakola mellett. Cini s kiadóban.
HölrjyaliH Ab ut\'ulml k magyar
átBadslom mindea rétedéből elsőrendű, bodog, azcrencBéi hátissSgftl sjínlok a lígudbb dlszkfécló éa garancia metlrtt. Felkérem a léijbezinenenítőket és nfisü-lcudókel, szíveskedjenek bltalomniil |e-Icntkcznl és Irodámat másnak la ajánlani. Humme Iroda, Szombathely, Pöpaatallók 132 Válaszboríték, 2840
DlAbaMBt (elveszek teljes elláUxil. KiBiáa Vlncené. Csányl Unió u 17. 2870
Dlakflut teltei ellátásul (eivesiek — Baithyány-Btca 4. 2S6!
I glmnazisUi kUleúnyt leljes *IIAtAara tetvcnrlék, Zongora gyakori ás lehetség\'-s Batthyány-utca 9. 2E41
ZALAI KŐZLÖHV
POUITIKAI NAI*ILAP
AlladiA: ,:¦•..¦:¦<\'.\'.\'.-.i..\',. n. T. NagyUzau*? t\'eleió* klndó: Zalai lU/v;t Nyomatú tt
* \'íü\'ji K, T. NigykaniL-ib"
N)0tidá|áb«* ttatykanliun •¦¦^i\' í-íi t falat: h\\i nA; ¦¦.
Feladd:
Cin: ¦
Hendlokoüat:-.- 84« évf.,*20S. sz. Nagykanizsa, 1944. szeptember II. hetfí Ara 20 fillér.
Tábori posta:_!__^i^^i^^m^^i^^^mmmmimmmma^mmmmmi^mmammm^^mmi^^^
ZALAI KÖZLÖNY
Ezerfc08ztő»ég éa kimlóMvntal: Fö-ut &. nxtm. Rzerkesztőeéffl 6a kiadóhivatal! (előfon 78 t-a UegJoJeaJJc minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos tmüm ára: egy hónapra a pengő 20 rtiiór,
negyedévre te.pengő.
Délerdélyben, Belgiumban, a Csatornán és az angol partokon
hatalmas pusztítást végez a német haderő az ellenséges vonatokban, hajókban, raktárakban
A Szovjet máris külön utakon jár a béke-elgondolások tekintetében, bizonyltja a quebeokl angol-amerikai értekezlet
ezt
(NTI) Románia déli részén pán* céloa ós gyalogos kötelékek Tomiinak fol t
Nagyszeben vidékén, hogy ószak fölé hndmüvelotokót vé-gczzonok. A nómot légiorő nagy kötolékoi kitűnő orodmonnyot támadták okot ós megsemmisített 165 jármüvet, négy állomást, két bon-zinvonatot, sok páncélkocsit és szot-jot ropülŐgópet. Rcnkdivül hovos némot támadások voltak a
VÖröstoronyi-szoroshan, ahol az országutat négy belvon felszakították. A
Vaskaputól délre < szorjot ojtóornyős csapatok szálltak k>, do a némot csapatok mogeommi-Bitottók éket.
Székely imén/ és a. Koloti Kárpátokban továbbra is ádáz küzdolom dúl. A irolsovisták a reggeli köd védolmo alntt a völgyökben támadnak és a hogy gerincein levő némot támaszpontokat igyekeznek megkerülni. A némot páncélos gránátosok szívós ellenállása lehetővé totto, hogy a némot csapatok zömo torvszorüén foglalja ol uj állásait. A koloti wcronal déli szakaszán, a Kárpátok előterében
hovos ós mórotoilwn nagyobb harcokra került sor, melynek során Kroazno helységnél a. bolsovisták régi taktikájukhoz folyamodtak. Több jól folszorolt egységgel, aránylag kos kony támadó szakaszon loptok fol és sikérült a város két oldalán botörni a némot állásokat, a Boszkidokig azonban nom tudtak előretörni. A némot gránátosok 15 páncélkocsi kilövésével meghiúsítottak a bolsevistáknak azt a szándékát, hogy a városba behatoljanak. A városba behatolt néhány páncélkocsi lángokba borult. A gyalogsági kötolékokot po-dig rövid súlyon Jiarcok után vissza-vototték. Erós ós olszánt küzdólomro kor ült sor m
Bánoknál, moly ösazofüggósbon állt az olözÓ helységben vívott harcokkal. Egy jolóntóktolon helyi betörést a bolsevisták 11 páncélossal ós ötszáznál több halottal fizotték mog. A Narov szakaszán,
Varsótál északra csökkent a szovjet nyomás a rendkívül súlyos ombor ós anyag veszteségek kővotkeztéhon, ami arra kóny-szeritetto a bolsevistákat, hogy t\'á-1 módosok folytatására tartalékokat vo nultassanak fol. Hovos harcokra csak a támadó szovjet hadsereg szárnyain korült sor.
Tegnap Bécset bombázták
Az ájjol csak zavarórepülés volt Magyarország felett
(Interinf) Szeptember 10-én \'északamerikai bombázó kötelékek nyu-(jnl és délkelet németországi támadásuk alkalmával tcrrortámatlást intéztek liécs városa ellen. Az ellenséges légi kötelékek a kora délelőtti órákban jelentek metj a táros felett, többezáz romboló ée gyújtó bombát dobiak válogatás nélkül fÓleg a város belső negyedére. Pótolhatatlan műemlékek és történelmi épületek estek áldozatul és sok lakóházon ki-V&l középületek pusztullak et. Súlyosan érintette a terrortámadás a város munkásnegyedeit is..
(MTI) Mára virradó éjszaka mint I ezág légitorén. A lolótt repülócópok dél, mint észak folŐl több útvonalon száma 11. Bombázásokat ós karokat sok ellenséges gép röpült át az or- \' sehonnan som jolontotlok.
Egyes nyugati szakaszokon alább hagyott az angolszász támadások hevessége
Erős harcokban szükltotték a onlaisl brit hídfőállást
is Brest ólí a támadások központjában. A támadó amerikaiak ezen a szakaszon sehol som jutottak tovább az előtérnél. A harcok átmenetileg ellanyhultak, ami arra vezethető vissza, hogy az amerikai páncélos élcsoportok minden tekintetben érzékeny veszteségeket szenvedtek és most kénytelenek a tnr-talókok bcórkezósére várai Ca-
laisnál a brit kötelékek a német biztosító erők szívós ellenállása
következtében csak habozva zárkóztak fel. A brit páncélos alakulatoké támadását a német ejtőernyős egységelc felfogták, ugy hogy az ellenség véres veszteségeket szenvedett, A több órás rendkívül heves harcokban u német ejtőernyős csapatoknak sikerűit a brit hídfőállást jelentékenyen összcszükiteni és ennél a hadműveletnél 43 páncélos jutott kezünkre.
Halálos ítéleteket hozott a berlini néptörvényszék
Hét politikust ítéltek halálra, akik áruló kormányt akartak alakítani
\'Berlin, szeptember 11 A nép törvény szók ítéletet mondott azok felelt a politikusok felett is, akik részt vettek a júliusi merényletben Ós áruló kormányt akartak aln pjIani, hogy Németországot kiszolgáltassák az ellenségnek. A néptőr>_ vényszók halálra UéUe Görtcller
volt . főpolgármestert és ár-biztost,. Paul Lejenn volt képviselőt, Wilhelm Lcischecker volt minisztert, Josef Wirner , volt ügyvédet, Ulrick Halcst volt követet és Schalent volt külügyminiszteri tanácsost, Wolldorf volt berlini rendőrpnrancsnok-kal együtt (NTI)
Német buvárhajók eredményes harcai a brit parti vizeken és a Csatornán
sikereket a Csatorna vizein ős közvetlen az angol partok mentén őrtók el. Megrongáltak" még 3 kereskedelmi hajót, egy torpedórombolót oly súlyosan, hogy azok nagy részének elvesztésével lőhet számolni.
(Interinf) Súlyos harcokban a német buvárhajók clsüly-lyeztettek 11 szállítóhajót, ösz-szesen 13 ezer regiszter tonna űrtartalommal. Ezen kivül elsüllyesztettek egy torpedórombolót, egy fragett-hajót egy aknakutató naszádot. Ezeket n
Visszavetették az Albert-csatornán átkelt V brit kötelékeket
Berlngenben egv német rohamszakasz megsemmisített egy lőszer- és egy benzin-raktárt
„(Interinf) A brittok a nagyon erős némot tüzérségi Itiz ellenére is megkisóroltók az átkolóst gumicsónakokon ós kompokon az Albert-csatornán BoringontÓl északkolotro. Nagyon súlyos voszto^ógok után csak gyenge kötolókok tudták a lábukat megvetni az északi parton, ezeket is ellentámadással v issza vetették. A
némot ejtőernyős vadászok visszavetették a hídfőből kiinduló páncélos támadásokat. A brittok itt az ólmait napon -52 páncélost vesztettek, legtöbbjét közelharcban. Egy némot rohamszakasz moglopötésszerüon behatolt Borinconbb és megsemmisített egy bonzinraktárt, ©gy ntwy lőszerraktárt ós 80 tehor járművöt.
A nyugati arcvonalon nem állt bo az általános helyzetben említés remél tó . módosulás. A harcok súlypontját megmaradtak az eddigiek. Súlyos és heves küzdelmek folynak a brit és amerikai nyomás követkoztébon az Albert-csatornánál és Lüt-Uch vidékén, mig az Argonnok-oan és az Ardennek ós a Burgundi-kapu között az ellenséges támadások alábbhagytak. A bre-. tagnei erőd-körzetben továbbra
Három szovjet hadsereg és két páncélos hadtest özönlik Bulgáriába
(Interinf) *Minfi már bizonyossá vált a szovjot nom kovosobb. mint három hndsoreggol és két páncélos lostÓr hadtesttől folytatja Bulgária olloni hadműveleteit. Nagyon erős csapatrészek lépték át a Balkán hegységet és Bulgária fővárosa foló
tartanak, hogy & kommunista kormányt támogassák. A másik hadsereg gyors iramban az Egoi-tengor partjához \'igyekszik. Útját csak az tartóztatja fol, ha a bolgár hadsereg kötelékeit lo kell szerelnie. (NTI)
Quebeokben tárgyal Roosevelt ós Churchill Sztálinnak nincs ideje rétztvenni az értekezleten
Stockholmból jelentik, hogy, Churchill és kísérete megérkeztek a kanadai Quebeckbe, hogy Roosevelttel tárgyaljon. Churchill ós Roosevelt értekez-
letén katonát, gazdasági ós megszállással összefüggő kérdéseket tárgyalnak meg, közli egy másik
Folytatás az 5. oldalon.
zauai közlöny
1944. szeptember 11
Hogyan látja Berlin a katonai helyzetet?
Berlin, szeptember 6
A nyugati harctéren a harcok súly pontja továbbra iía front északi szakaszára nehezedik. Az angolszászok Ut u Flandriában és az liszak-fníncíaojrszágbun álló német liarci egységek ollón vonulnak fel. Pilia-natn^dagía front három szakaszát koíl "megkülönböztetnünk. A front északnyugati szakasza magában fog-lalja a tengerpart 6a Eszakfrancia-orazág német állásait. Az ezek oltón az állások ollón indított angol támadásokat visözavorték. Ennek folytatásaképpen a front második szakasza l\'ournay és Brüsszel kőzött húzódik. Itt nagy erők bovotósévul a Ö. angol hadseregnek sikerült Tournayn át Brüsszelig olóronyo-niulni, amolyot súlyos Harcok után birtokukba Votlok. Ez a támadás végeredmény bon észak foló irányul; eóija a Scheido és Antvorpon birtokbavétele. A harmadik szakaszon, a mely a Maas és a Bambro között húzódik ós ahonnan az amorikaíuk Mauhougoból kiindulva támadást készilottok elé, az ellenséges támadás kudarcba fulladt.
Az amerikai nyomás Lolharingiá-ban, valamint a -Moas térségében az utóbbi napotfchoz képest engedett, bár Berlinben azon j. üOzoton vannak, hogy az amorikaíak támadásukat rövidesen folytatják. Az Ardo-nokben oli a meri ludaknak a Maason való átkolósét meghiusitolták. Azokat az autónkat csapatogy Bégokol, amelyek Charlovillotöl északra a Másson átkoltok, ellentámadással a folyó túlsó partján vetették vissza. Verdim térsegébon osak liolyi jolon-töségü harcokra korült sor, amelyek folyamán az amerikaiakat visz-s\'zavo tették.
A Rhone völgyében a 10. német hadsorog mognoiiozült körülmények köíölt ászuk folé nyomul, miközben a 7. amorikuij hadsereggel, valamint a francia partizánokkal állandó utó-védbarcokat viv.
Ahogy a német hivatalos jolon-tés közli, a V. 1. újból tüz alatt tartja Londont és Dólaugliát, ami egyben az angol hivatalos jelentésekből is kitűnik. Az az angol remény, hogy a V. 1. tárgytalanná vált, hamisnak bizonyult, Néniét boava-tott kötök ozzol kapcsolatban tudni vélik, hogy a V. 1. technikai tüké-letositóso még nem zárult lo. Akárhogy alakuljanak a közeli nap harcai, a V. 1. még nem játszotta ol utolsó szoropét.
Szomtombor 6-án három hónapja rolt, hogy az angol olözönlósi csapatok kikötöttek. A néinot jelentés SBorint ezalatt a három hónap alatt a német tengeralattjárók ós a légierők 121 szállilóliajót süllyosztettek el, összesen Oiiü.OtX) bruttó tonna haj óür tar falómmal, megsérült 104 azáliitóhaió 700,000 tonna bajóür-rol. Azonkívül elsüllyesztettek Ü cirkálót, 55 torpedórombolót, 8Ü gyorsnaszádot, megsérült 80 cirkáló, 49 romboló és 18 gyorsnaszád.
A koletí fronton az utóbbi napokban két "liarci térség alakult ki:
1. Varsótól északkolotro a Bug és a Narev között folytak a legsúlyosabb harcok. Az "oroszok itt mélyen tagolt tartalékkal Ostrolenka irányában áttörést akart kierőszakolni. Az újonnan bevetett orosz csapatok többnyire motorizált és páncélos csapatokból állanak, amo-lyeket nagyszámú légierő támogatott. Bár óbbon a térségben á harcok változatlan hevességgel tovább folynak, mégsem sikerült az oroszok, naít a német frontot áttörniük. Ez- \' zol egyidejűen ugyancsak a Bug és a Narov térségéből délkelet felé Vaisó ollón vonultak fol az orosz csapatok. Végeredmény bon tollát a nómot front áttörésével Varsó elfoglalására ia törekedtek, mindkét terv azonban kudarcot vallott.
\'¦2. A harcok második súlypontja ft Kárpátok térségébon volt. A déli
Kárpátok liosazában némot és magyar csapatok védekezésre szorultak. A védőiem azonban időközben ahy-nyira megerősödött, hogy az oroszok kezdeti előrenyomulása toljoson meg akadt. Az Ojfozí-szorosnál, oliol az oroszok szűk sávon mintegy 10 ki-lométornyi térségben magyar torü-lctro hatoltak be, nőmet es magyar ellentámadások kiindulási pontjukra vetették vissza az ellenséget. Bor-linbon különös nyomatékkal hangsúlyozzák a magyar csapatoknak
lendületes ellentámadását ős lobogó liarci kedvét.
Német mogfigvelés szerint uz oro-Bzok Észtországban és Lettországban újra támadásra készülnek. Modohn és Mit tan vidékéről nagyszámú orosz csapatok összpontosítását jolontik. A Wírz-tó éso>orpat között megindított orosz támadásokat mindenütt visszaverték. Dbrpat térségében a német ollcntámadusok sikerrel jártak.
Ha kezdték meg a zsidó űzieiek leltározását Nagykanizsán
A Baross Szövetség kiküldöttje Is résztvesz a munkában
Mint már Jelentettük, Nagykanizsán a mai nappal kezdődött meg a zárült zsidó üzletek árukészleteinek leltározása a megállapított módon. A hatalmas anyag legalább két hónapi munkát Jelent a leltározó tisztviselőknek. A város részéről dr. Ferenozy
Gyula tanácsnok, dr. Páltty Gyula közgyám és dr. Vargha István aljegyző végzik a munkát a Baross Szövetség nagykanizsai kerületének kiküldöttjével együtt. A leltározás után sor kerül a íel-vétt készletek értékesítésére a miniszteri rendelőt értelmében.
Rendelkezések az Iskolai oktatás biztosítása érdekében
Csökkentik a tananyagot — A vidéki bejárók oktatása körlevelek utján Is történhetik
Az iskola-lefoglalások ós a gyukorí riadók miatt a tanulók iskolai oktatásában különféle rendelkezések váltak szükségessé a tanításnak minden körülméuyek között való biztosítása érdekében.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter erre vonatkozólag mar korábban kiadott egy rendeletet és most e rendelet végrehajtására külön irányelveket bocsátott minden iskolu rendelkezésére. A leg-nugyobb körültekintéssel kéaziteit Irányelvekről minden fújta iskula megtalálhutja a módokat és eszközöket, hogy a tanító és nevelő munka folytonosságát az adott lehetőségek között biztosítsa.
Hangsúlyozza a rendelet, hogy az ifjúság életbiztonságáról a lehető legteljesebb gondoskodásnak kell történnie. A tuuulók testi épségének biztonsága ugyanis uz első és legfontosabb szempont, melynek az iskola munkáját fs alá kell rendelni. *
Kimondja a rendelet, hogy azok a tanulók, akik valamely iskolalajban folytatják tanulmányaikat, bármelyik azonos fajú hazai intézetbe felvehetők és beírhatok, a létszámra való tekintet nélkül. Az I. osztályos tanulók — a népiskolaiak kivételével — azonban feltétlenül annál az iutózetnél kérjék felvételüket, amely bon tanulmányaikat békeviszonyok között megkezdeni szándékoztak, A felvétel után azután bármelyik azonos fajú iskolába \'átiratkozhatnak. Hogy a különböző
modern nvelvek ne legyenek akadályai a tanulás folytatásának más iskolában, a rendelet ugy intézkedik, hogy a tanuló megmaradhat az eredeti nyelv tanulása mellett abban az iskolában is, ahol ezt a nyelvet nem tanítják. E nyelvből az év végén dijtalan vizsgálatot tehet. A honvédelmi munkára igénybeveit tanulók,
akiket legkésőbb szeptember 20-ig szerelnek le, leszerelés után iratkozzanak be 8 napon belül abba az iskolába, ahol tanulmányaikat folytaiul óhajtják.
Kimondja a végrehajtást szabályozó Irányelv az is, hogy az iskolákban a tanmenet elkészítésénél gondos előrelátással
számba* kell venni a tanév folyamán előadódó esetleges rendkiviili hosszabb szüneteket,
mint például az esetleges szénszünetet is. Ezért csökkenteni kell a tananyagot. A tananyag
csökkentés irányelvei a következők:
Feltétlenül tanítani kell uzt az anyagot, ami nélkül a következő osztály vugy osztályok munkája nem \' volna biztosítható, ami a magyarságismeretnek és az általános emberi műveltségnek lényeges tartozéka", ami a gyakorlati és nélkülözhetetlen készségek megalapozását, továbbfejlesztését elősegíti (olvasás, számolás, helyesírás, beszégkészség, gyorsírás, gepirás stb.) s végül ami az intézet sajátos célját ós feladatát szolgálja.
A tananyag megkutatásánál
irányadó szempont az is, hogy az egyes tantárgyakban a nagy egységek nem hagyhatók el, csupán egy-egy nagyobb egység kevésbbó lónyeges részei mellőzhetők. Olt ahol megfelelő tartermeket nem lehet biztosítani, ott a tanárok a tanulóknak a szükséges tanulmányi tájékoztatást adják meg csupán, ha lehet személyesen, ha nincs rá mód, akkor huvonkiut külön körlevélben.
Lehetőséget biztosit a rendelet a
vidékről bejáró tanulók továbbhaladására is abban az esetben, ha ezek vonatközlekedés hiánya miatt nem tudnának rendszeresen iskolába Járni. Ezek is külön körlevélben kapjak meg az iskolától a tájékoztatást az elvégzendő feladatokról. Ezeknek a tanulóknak a munkáját a tanárok liotenkint számonkórik vagy az iskola székhelyén, vagy ha valamely községben sok ilyen növendék van, akkor magában az illető községben, ahova a tanári kar tagjai hetenkint felváltva kiutaznak. Az egyes Iskolák maguk döntik el, melyik módszert választják a számonkérésre.
Mig a györöki gazda Keszthelyen járt, a kocsisa elvitt a szekrényből 3000 pengőt
A nagykanizsai törvényszók 8 hónapra itéite a tolvajt
Kovács Oyula 19 éves kocsis Rigó Ferenc balatongyöröki gazda szolgálatába szegődött. Nem- volt ellene panasz, mig minap a gazdájának dolga volt Keszthelyen és feleségével együtt bementek a városba. Kovács arra kérte a gazdáját, hogy amig távol lesz, adja kölcsön a kerékpárját, hogy Alsópáhokra mehessen ismerőseihez, Rigó oda Is adta kocsisának a kerékpárt. Kovácsnak azonban máson járt az esze. Alighogy gazdáék elmentek, a legény behatolt a lezárt lakásba, a szekrényből kiemelt* az asszony kézitáskáját, amelyben mintegy 6200 pengő készpénzt volt. Kovács kivett a bankjegy-kötegből 2980 pengőt, a pénztárcát is magával vitte azután zsákmányával megszökött. A pénz. birtokában egy darabig felkeresett korcimát-korcsma után, majd átment Keszthelyre és unokabátyjá-nak, Szabó Imrének 50 pengőt, feleségének, Szabó Imrénének 140 pengőt adott.
Mikor Rigó viaszaérkezeti Keszthelyről, feltűnt neki, hogy a lezárt lakás ajtaja nyitva van. üyantd fogott, mindjárt odaugrott a szekrényhez, megolvasta a pénzt és Viyom-ban megállapította, hogy a tolvaj nem lehet más, mint a \' kocsisa. Azonnal Alsópáhokra sietett, de ott már nem találta meg, folytatta keresését Keszthelyen. Éppen akkor találta meg, amikor Szabóóktól kijött. Felelősségre vonta Kovácsot, mire az beismerte tettét\'. Rigó a hűtlen alkalmazotlját átadta a csend-Őröknek, akik Kovácsot beszállították a nagykanizsai ügyészségre. Kovács Itt is mindent beismert.
Most tárgyalta ezt az Ügyet a nagykanizsai törvényszék Horváth István büntetőlanácsa. A bíróság a bizonyítási eljárás befejezése után Kovács Gyulát jogerősen nyolc hónapi börtönre és három évi jogvesztésre. Szabó Imréi, meri pénzt fogadolt cl két heti fogházra éi egy évi jogfosztásra. Szabó Imrénél pedig egyszeri kihágásért 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Szabóék fellebbeztek.
1944. 3«pt«mber 11-
ZALAI RTÖZEONY.
.1
ÜZEN A HONVÉD
p, 073. táboripostáról Cser István szakaszvezető üzeni Laszto-nyára, Borsiam, Bázakérettyére szüleinek ós testvéreinek,
Horváth Adám honvéd Kiskanizsára családjának és testvéreinek,
Nikicser Iíudoir honvéd Zala-Igricére családjának, mindhárman augusztus 81. kelettel, hogy jól vannak, semmi bajuk nincs, kó-rik hozzátartozóikat, hogy ne aggódjanak. Várják leveleiket ós sokszor szeretettel csókolják szeretteiket.
A. 481. táboripostáról szeptember 1. kelettel Kovács Gyula tizedes értesíti szüleit, menyasszonyát és Összes Ismerőseit Zalaegerszegen, hogy jól van, csak ogy buja van: — igen kevés levelet kap. Kéri azt, aki a Zalai Közlöny minden számát szorgalmasan küldi részére, hogy címét írja meg, mert szeretné megköszönni a szeretetreméltó figyelmességet.
C. 829. táboripoatáról szeptember 1. keiettel üzeni Nóvák Ferenc tizedes rokonainak és ismerőseinek, hogy no aggódjanak, jól van. Több levelet kér. *
H. 735. táboripostáról szeptember 2. kelettel üzeni Baranyai János honvéd gkv. Nagykanizsára, hogy táboriszáma az eddigi A^l 481. helyett H. 785-ro változott. Kéri azokat, akik vele leveleznek, hogy többet Írjanak uj tftborl-Kzámára. Üdvözletét küldi Pálcslcs úréknak és a gyárvegész személyzetének, valamint minden ismerősének.
C. 464. táboripostáról augusztus ¦ 20. kelettel Nerhaft János honvéd, Fukszberger Lajos honvéd, Szabó Gyula honvéd, Randwég Ferenc honvéd, Vámpli István, Várhelyi János honvéd, Molnár György honvéd kérik a kanizsai és környéki kislányokat, hogy szíveskedjenek egy-ógy táborilappal felkeresni őket, mert a harcok közben jólesik postát kapniuk és nincs kivel levelezniük. Részükre a legnagyobb örömet azzal tudnák szerezni, ha tiszta szívből jövő soraikkal felkeresnék Őket.
A, 109. táboripostárói augusztus 29. kelettel Mi bölcsek István tizedes üzeni Kiskanizsára volt mesterének, az Erdélyi éf} Imrei családoknak és összes ismerőseinek, hogy jól van, nagyon sokat gondol a régi jó fdőkre. A végső győzelem és a mielőbbi viszontlátás romónyóben számtulanszor üdvözli mindnyájukat.
*
L. 513. táboripostáról augusztus 28. kelettel üzeni Bencze Géza őrmester családjának Nagykanizsára, hogy no aggódjanak érto, életben vun és súlyos perceiben is sokat gondolt szeretteire. Kéri, hogy minél többet írjanak. A viszontlátás reményében Öleli, csókolja mindnyájukat a messze orosz földről.
*
C. 329. táboripostáról augusztus 28. kelettel Börzönoére üzeni szüleinek Kosa Kálmán tizedes, bögy jól van, egészséges, sokat gondol reájuk. Üdvözli a kanizsai leányokat, szülőit pedig sokszor csókolja.
C. 329. táboripostáról Korcsmár József honvéd- üzeni augusztus 28. kelettel Bürzüneéro, hogy rokonait, ismerőseit tiszteli, kedves szüleit számtalanszor csókolja.
C. 329. táboripostáról augusztus 28. kelettel Kőbán Lajos honvéd Uzenl Kacorlakra, hogy rokonait, ismerőseit üdvözli, szüleit szeretettel csókolja.
*
V. 365. táboripostáról augusztus 29. kelettel üzeni Horváth János honvéd Nagybakónak ru szüleinek és Kiskanizsára Ismerőseinek, hogy levelelnek elmaradása miatt ne aggódjanak, jól érzi magát ós talán hamarosan viszontlátják egymást.
*
V. 377. táboripoatáról augusztus 29. keleltel Németh János szkv., Krug János örv., Tisler József. Kuzsner József, Kiss József, Kiss László, Kránicz György, Hegedűs István. Horváth Ferenc, Hóbor Lajos, fjyergyák Ferenc, Németh József, Molnár János, Dolmányos József, Dominkó István, ötvös László, Horváth Ferenc, Gyula, Varga Károly, Varga Ferenc honvédek üzenik, hogy egészségesek, jól vannak és sokat gondolnak szeretteikre. •
P. 055. táboripostáról aug. 30. keletlel üzeni Dávid János örv., valahol tul a Kárpátokon, egy kanizsai Mugyar-uteai kislányunk, hogy hála Istennek, jól érzi magát, minél több levelet vár tőle és kéri, hogy kiolvasott újságot is küldjön számára.
K. 548. táboripostáról szept, 3. kelettel Kuncsal Lajos tizedes, Nemes Máté őrvezető, Simonits Jenő, Szabó Károly, Sebők Lajos honvédek üzenik, hogy minden nap nagy örömmel olvassák u Zalai Közlönyt és a honvédüze-
neteket. Mindannyian lói vannak, a legjobb egészségben ós kérik a zalai kislányokat, hogy írjanak a fent felsorolt nevekre ós küldjenek újságokat Is. Ők szíves örömmel fognak válaszolni.
H. 799. táboripostáról szept. 1. kelettel üzeni Gyöngyösi József honvéd feleségének, drága íiaf-nak, szüleinek ós testvéreinek, komájának ós családjaiknak, valamint minden Ismerősének, lakótársának, hogy jól van, nincs semmi baja. Több levelet vár és szeretettel sokat gondol mtudany-nyiukra messze muszkaföldről.
L. 200. táboripostáról" Homó József szkv. üzeni.szept. 2. kelettel feleségének, hogy jól van, amit szívből kivan néki is. Kérdi, megszületett-e már n kisfia. Már szeretne értesítést kapni hogylé-téröl, mert hetek óta nem kap postát feleségétől Írjon sokat, nagyon várja leveleit. Táboriszáma változott L. 206-ra. Szereteltei csókolja kedves teleségót. *
C. 329. táboripostáról szept. 1, kelettel Pacsa Sándor őrvezető üzeni Nagykanizsára menyasszonyának, hogy számtalanszor csókolja öt és rokonait. Mindannyiukra nagyon sokat és szeretettéi gondol. Kori, minél többet Írjanak. Jól van, egészséges. * ¦
V. C65. táboripostáról a nehéz postaforgalom miatt ezúton üzennek aug. 28. kelettel a következők: Németh Ágoston törm., Kiskanizsára, Kramarics József tiz. Tótszontmártonba, Szálai József őrv. Komái-városra, Baj Ferenc honvéd Kiskanizsára, Siket Ferenc honvéd Murarátkára, Németh József honvéd Zajkra, Tóth János honvéd Korpavárra, Pálovits Pál honvéd Pákára, Németh Miklós honvéd Iglódbördöcóre, Zvosee Márton honvéd Kotorba, Kánnár Máté honvéd Zalaszabarba, Mc-gycsi Antul honvéd Nemesszent-
andrásra, Hoftmann János honvéd Korpavárra, Garamvülgyi Ferenc honvéd Bajosára, Kovács István honvéd Gelsére, Szabó Józso! honvéd Kiskanizsára, Horváth János honvéd Nagylmkőnukra, Posta János honvéd Nagybakó-nakra, Varga György tiz. Csapiba, Lukács Ferenc örv. Szécsiszígetre, Kovács József Örv. Zajkra, Kon-, dákor Ignác tiz. Tornyiszcntmik-lósra, Vörös Géza honvéd Esztergáidra, Májkel Ferenc honvéd, Szentliszlóra. Deli István honvéd\' Zalaapátiba, Kucogi Kálmán knrp. honvéd Zalaapátiba, Zsiga Lajos honvéd Zalaapátiba, Gyiirkó Imre honvéd Szentszaniszlóra, Hencz József Örv. Nugykanizsára, Húsz István honvéd Hahótra, Kele István honvéd Bánokszentgyörgyre, Lakatos István honvéd Komórvá-rosra, Soós György tiz. Letenyéro, Pusztai Gyula honvéd Letenyóre, Lakatos István honvéd Pacáéra, Tóthlván Ferenc tiz. Toronyszentmiklósra, Komlókor Ferenc örv. Toronyszöntmlklósra, valameny-nyien azt üzenik feleségeiknek, testvéreiknek, rokonaiknak, minden ismerősüknek, hogy jól vannak, miattuk ho aggódjanak, több levelet várnak hazulról és sok csókot és üdvözletet küldenek a messze távolból.
Üzen az etthon
(Ebben a rovatba" díjtalanul közvetítjük az itthoniak üzeneteit a harctéren kiizdö szeretteikhez.)
P. 673. táboripostára Tóth István honvédnek üzeni Sorimásról a felesége, hogy nagyon aggódik miatta, mert már 7 hete nem kapott ! hírt róla ós kéri, adjon életjelt j magáról. Kéri a bajtársakat is, j hogy aki tud róla, szíveskedjék értesíteni aggódó feleségét. Tóth fstvánnét, Sormás sz. Tovább igv szól Tóth Istvánnak az üzenet: „Eri egészséges vagyok, amit neked Is tiszta szívből kívánok. Ezerszer csókollak, szerető feleséged, Bözsi és kfenaúvfoclka.* »
P. 673. táboripostára Dalos! György honvédnek üzeni Klska-nizsáról a felesége, hogy jól van, egészséges, umit néki is szívből kíván. Kéri, írjon többet ős vigyázzon magára. . imádkozom érted és kérem a Sztlzanyát, hogy minői előbb segítsen haza győzelemmel többi bajtársaiddal együtt ős ebben a reményben küldök sokezer csókot, szerető ős órted aggódó feleséged. Annus."
C. 838. táboripostára Németh Ferenc VIII. örv. címre küldött Zalai Közlöny aug. 3-Iki száma visszaérkezett a feladó lakáscíme hiányában a kiadóhivatalba, „tá-borlposta nem működik" jelzéssel. *
G. 225. tábori postára Tóth János őrmesternek küldött szept. 1 -1 Zalai Közlöny a Tc ladó lakáscímének hiányábai a kiadóhivatalba érkezett vissza „táboripost szám helytelen
sza „tábonpostar " megjegyzéssé*
zalai közlöny
19-14. szoptcmbcr 11
Nem az 1925-ös, hanem az 1926-os évfolyamnak kell jelentkeznie honvédelmi munkára
A nagykanizsai járási lovcnto parancsnokság kéri a kövotkezők közlésén
AzVdtligi rondoikozőssol ollontét-bon nem t\\y. 1025-bon, fianom ás 1026-ban született korotfztálynakkell jolontkoanio honvódolmi munkára. Kunok alapján a. jelentkezés szop-lombor 15-én, |>éntokon reggel háromnegyed 8 órakor történik Nagykanizsán a Hozgonyi-utcai iskolá-
ban. Itt jolontkoznok a nagykanizsai és kiskanizsni honvódolmi munkára küldözött fiuk. A középiskolás és főiskolás levonták, valamint papok, állami vagy hadiüzomi ós mezőgazdasági munkások és tisztviBolók a Iwvonulás alól mentesülnek, do jolontkozni ók is tartoznak. Részletes tudnividók a ma megjolont falragaszokon találhatók.
SPORTÉLET Bemek Játékkal győiótt a tatai bajnokosspat
NVTE-Dombóvár 7:1 (3:0)
Kllüuö Ingdnrugó-időbon több mint félezer néző volt kíváncsi a két vasutascsapat találkozójára. I
Kristóf Károllyal, az NVTE kitűnő, telkes edzőjével beszélgetünk - á csapatösszeállítást illetőleg. Kristóf kijelentette, hony most már nincs szükség uz öregek játékára, így Roth játszik a bálfedezet helyén.
Két óra tíz perckor Tcmesi kaposvári játékvezetővel az élen n kővetkező csapatok szaladnak ki a pályára: \'
NVTE.: vitéz Zalán - Kovács, Munkácsi — Semsi, Németh, Both — Juhász, Frlsch, Placskó, Túra. Horváth.
DVSF : Windics - Kiss, ledér — Dobsai, Szereez, Ru-zánszky - Piszkalek, Lugosi, Galambos, Nagy, Somfalvi.
Az első pere végért Tura indít nagyszerű támadást, Tura Plucskóhoz játszik, aki egyből szökteti Horválhot. Az apró-termetű szélső ragyogóan huz el a védelem melleit, éles beadását Juhász bombaként vágja hálóba. 1:0. Pompás támadás, nagyszerű gól ! Az ellentámadásnál Nagy a kapufa mellé lő, hely/élben. Utána Galambosnak van óriási helyzete, de vitéz Zalán kezébe helvezi a labdát. Az NVTE támncíását a két kilünőcn játszó szélső viszi állandóan a DVSE térfelérc. A 2). percben nagyszerű támadás indul baloldalon. Horváth >fal-hozí állítja a DVSE védelmet, lővésszcrft beadását Juhász egyből Placskó olé tálalja, nkl mintaszerű gólt rug. 2:0. Támad a DVSE is, de \'támadásait nem kiséri szerencse. Semsi feltűnő igyekezettel játszik. A 37. percben ritkán látott nagyszerű támadás indul a Fél vonalról. Tura Horváthoz játszik, aki pompásan elhúz a i abdával és szép beadását Juhász óriási lendülettel viszi kapura a jobbösszekötő helyén. ,A DVSE védelem der-
medten nézi a pompás támadást, melybe egy védő som tudott beavatkozni. Juhász lövése ismét a hálóba táncot, i): 0.
A második félidőben alig kezdenek, máris gólt szerez u DVSE. Szerccz szép labdájával Galnmbos tör kapura, majd a liszlán álló Piszkalekhez játszik, aki uz ötös vonal táján az ellenkező sarokba IŐ. 3:1. A 10. percben Frisch összefejel Sze-recczol, kiviszik, de gyorsan visszajön és pompás labdát tálal Placskó elé. aki viszont kivár és oda a gólhelyzet. A-.J8. [HTcbcn a,kitűnően játszó Horváth remek átadását, Placskó\' kapásból fövi. A nagyszerűen eltalált labda, mintha zsinóron húznák, vágódik a léc alá. 1 : 1. A 23. pcareben ismét Horváth vezet támadást,a DVSE kapuja ellen. A szélső lövésre határoz-za el magát. A lövés éles, do
! nem tulerős, Ru.zánszky belenyúl és a labda lábáról a hálóba vágódik. 5 ; 1. Középkezdés után Placskó naggyszerücn tőr kapura. Szerccz, sem bir a kitűnő közópcsatárral, aki éles lövéssel ujabb gólt szerez.. 6:1.\' A 40. percben Tura átadását Frisch lövi hálóba. 7:1. ....
Pompás mérkőzésnek voltunk tanúi ez alkalommmal uz NVTE Horthy Mtklós-utl sporttelepén. Helyenként Icndülcles, nagyvonalú játékot mutatótt«-n bajnokcsapat és ezeknek a támadásoknak a lendítőereje n. két rémek formában lévő fiatal szélső volt. A DVSE nem ját-szőtt alárendelt sfeerepct, de ez alkalommal kevés^yolt a >-tudományuk* a kítütió- formában lévő* NVTE ellen.
Egyénileg vitéz Zalán kevés dolgát jól végezteyíA kél halvád egyenletesen volt. A fc~ dezelsorban Semsi kitűnő játéka\' élmény volt. Nénicthnek erényei mellett néha hibái\' is voltak1. Roth átadásai még nem pontosak. A támádósorbnn a két fiatal szélső ragyogó formában van. Az összekötők az építésben jeleskedtek. Placskó lendületesen játszott.
Az ellenfélnél Szereez játéka Uiinngnslott, do végül ő som bírt Placskóvnl, n többi védőjátékos nem talált ellenszert, a remek NVTE támndósor •méregfogaínak\'* kihúzására. A támadósorban csupán Galambos játéka dicsérhető. Temcsi játékvezető ezalkalommal is nagyvonalú játékvezetést hutatolt\'be. Örömmel tapasztaljuk, hogy a közönséggel Is tud bánni.
ü| osapattal, pompás Játékkal győzött a ZIRTE Baróffan
ZMNTE-Barcs 4:1 (2:1)
arányban döntetlenül Játszott a kitűnő.csurgói együttes ellen. A kiskanizsni csapat\' \'Kozma — Vincze, Horváth I. — Mujzer, Gazdag, Farkas — Horváth HL, Ziofílcr, Kiss II., SzoIIár Horváth IV. összeállításban játszott. A csapat már 5 : 1 arányban is vezetett, midőn a lelkes csurgóiak kiegyenlitettek.
Kovács — Miilei, Horváth — Papp. PÖrge, Tálosí — Szabó, Mihályi, Dombai, Németh, Virág összeállítású csapattal és nagyszerű játékával végre legyőzte saját otthonában a barcsi csapatot n ZMNTE. A kanizsai csapflt játékai helyenként nyíltszíni tapssal köszönte meg a barcsi közönség. A gólokat Németh (2), Dombai és Mihályi lőtte. A csapat minden egyes tagja nagyszerűen játszott.
Döntetlenül Játszotta első mérkőzését a Sáska Levente Sáska Levente - Csurgó 6: ö (1:2)
Vasárnap Csurgón játszotta első bajnoki mérkőzését a Sáska Levente csapat, ahol 5 :5-ös
Szeptember 11, 12., 13-án
VÁROSI MOZQŐ HéH*\'h\\dzderd9
Mozgalmas ? - LebiltnoseM t A KIS MILLIOMOS Ötletes, fordulatos, Üde fi In játék Aktuális magyar utlághtradó
Kap ont a 3 előadás : ?4, /tf és ?8 órakor.
Eredmények
Ferencváros—Csép el 1:1. Kispest—MAVAG 5 : 2 Újpest—Szeged 3 : 2. Szentlőrinc—Szolnok 6 : 2. Salgótarján—Ungvár 5:2. \'
A legbiztosabb védelem az óvóhely!
HÍREK
Naptár. S eptember II Hétffl. Rom. kot. Pretá is János. - Protestáns Teodóra.
(Elmaradt a Credo-gyüléa)
Vasárnap fél 12 órára volt kitűzve a nagykanizsai Szent József plébánia Credo-egyesületének őszi megnyitó gyűlése. A légiriadó miatt a gyűlést nem lehetett megtartani, azt el\'kellett halasztani.
— (Az elsötétítés)
— mától fogva este 8 órakor kezdődik és reggel 6 óráig tart.
— (Házasság)
Unger Terike és nemzetes, vitéz Váradi látván házasságot kötöttek. Minden kültjn értesítés helyett
— (Halálozás)
Nagy pyörcy kiskanizaaf cazda 78 óyöH korában hosszas botogség után vasárnap éjszaka olköltözíitt tv/. élők sorából. Négy évig harcolt az elázó világháborúban, ami után mint hadirokkant szerelt le. A háború utáni idóixm egyik leglelkesebb vezető szoropMöjo volt a dr, vitéz Hegedűs György által meccs zorvezott kiskanizaai ellenforradalmi mozgalomnak; ami miatt a proletárdiktatúra ídatt életére is törlők, úgy liogv a diktatúra bukásáig el kellett bujdosnia. Később\' részt vott a kiskanizaai közélot újraéledésének munkájában ób tevékeny tagja volt egészen pár. év.előtt kozdődött betegségéi;* a gnzda-közélotnok, \'l\'ekintályos ólon járója volt rfis.kauizaa nópánok, a melynek szivvol-lólokkoi tagja volt, annál inkább, mert a család a ferences matrikulak tanúsága Bzorint több mint SCO évo ól Kisltnuizsám\'ronio-tÓAo raá délutón volt a kiskonizsai temotÖbon igon ¦ széleskörű részvét mollott. A loínoíóst P. Hánás Gyula kmkanizsai plébános véeozto. Az ol-hunvtban K. Nagy László városi tiszívisolő, a Zalai Közlöny külmun-ka társa édoaatyját gyászolja,
— (Nem vesznek fel postacsomagot)
A posta VozéngazgatóVij-a közli, hogy a szállítási nohézségokro való tokmtoltfíl keddou otítig az ország egész torülotón notn adhatók fel postai csomagok. (MTI).
— (Letenyel csavargó)
került a pécsi rendőrség büntotó-Inrája eló Töpörics Mária lotonyei szülctéaü, volt pécsi bojárónő személyéhon. Közveszólyos munkáké; rülós ós csavargás miatt 80 napi ólzáráMbüntotÓHio ítélték és Póus vá-ros/teiülctóról 8 évro kitiltották.
— (Narancs mint trágya)
A háborús szállítási nehézségek most egy olyan cikkre terjedtük ki, amelyekről őzt az erabor el sem hitto volna. Fokvárosi jelentés számol bo arról, hogy Délafrikában százötven millió narancsot cgyszerüon ol kol-lott földelni abból az ogyszorü okból, mort a lakosság- már-nőm. bírja megenni, megfelelő hajótér pedic nem áll rendolkozésro a külföldre való szállítás céljából. Az olföldolés folytán legalább ogy haszon k\'oletko-zik:a z értékos déligyümölcs trágya gyanánt lesz felhasziiálliató, sót talán mint ilyen kesébb kivitelre is kerülhet. \' •
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pétanyagok állnak rendelkezettünkre, éppen ezért elnézést -Kérünk a f^SyJ^özönségtőJJna egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
1844. tzeptemfrer 11
zauai kozi^nv
Lemondott Koiosváry Borosa Mihály
Utóda Hlafky Endre államtitkár
Budapest, szeptember 11 A minisztérium dr. Koiosváry Borcsa Mihály c. államtitkár, országgyűlési képviselőt saját kérelmére a sai tóval kapcsolatos ügyek, az MTI, a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság, -valamint a könyvkiadással összefüggő
kérdések kormánybiztosi tiszte alól felmentette és ezzel a tisztséggel dr. Hlatky Endre nyugalmazott főispánt bízta meg. Ez alkalommal Hlatky Endrét a Kormányzó Ur a miniszterelnök előterjesztésére mini sz terel nő k-sógi államtitkárrá nevezte ki. (MTI)
Lelőttek egy ellenséges bombázógépet a bakónaki határban
Két pincét felgyújtott az égve lezuhant repülőgép
Vasárnap délelőtt 10-15 óra- , gyújtott két pincét présházakor ismét, a héten ötödször val együtt és kárt tett a szölö-megszólaltak\'Nagykanizsán a I birtokban, Hét főnyí személy-légiriadó szirénái. Csakhamar [ zete ejtőernyővel menekült, ezek számos ellenséges angolszász j Orosztony—Mernyc tájékán ér* gép húzott el a város felett. Mii- j hetlck földet. Nagykanizsáról ködésbo lépett a légvédelem
egyik ellenséges í eltalálnia, amely
sikerült is bombázó gépet
kísérteties süvítessél égve zuhant le linkónak tájékán. A kigyulladt gépnek, mire földet ért, szinte megolvadtak a fémalkatrészei, Az égö bombázógép fel-
azonnal autón kii\'ulollak a színhelyre, valamint az ellenséges gép ejtőernyővel leszállt személyzetének kézrekeritésére.
Lapzártakor kapjuk a hírt, hogy ;i Liberátor ejtőernyőseit mind elfogták és illetékes helyre szállították.
Légiriadókor azonnal óvóhelyre Indulj!
PUTRI VILMOS
Hattyú drogériája "aByk»ni*»«,
............i........i i Poataval agamban
Illatszer, koimetlka, ixappaa, vegyi"", foto, ktilixor, bvtegápeUtl éa haitartáji cikkek nagy valauUkban kapnaták.
Unger-Ulsmann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ölipMI.
Hofharr^gepok, gop»xiJ, cstapégyfém és golyós OHpigi igénylését alintéxam.
villamos Áramszolgáltató rt.
Aramwrámlák fizetése, reklamációk, hlbojelnntések, fdvrlégMÍt.áv minden villamos kérdésben d&laWH B-iá\\ dWarMn 1« érái* Osengery-trt Wrt, í©t*l«n 2t4.
Folytatás m 1. oldalról.
Jelentés. Utalnak azonban arra, hogy a két angolszász vezető személyiség tárgyalásain a megbeszélések sohasem alkalmazkodnak előre meghatározott napirendhez. Sztálin távolmarad*"
sót most a\'keleti arcvonal eseményeinek sürgősségével magyarázzák. Természetes, mondja a jelentés, hogy Sztálint állandóan tájékoztatják a határozatokról. (NTI)
Már most felborult íaz egyetértés
a szövetségesek között a quebeckl bókeelÖkészltő értekezlet egyes kérdései körül
Ei-y német páncélos ositagboviigODirozasa (Foto ft, D. V.J
(NTI) Az egyik new-yorki lap tudósítója írja, hogy a Quobeck államban megtartott bókeórtekez-leten hozott javaslatok még nem teljesek, mert a Bzovjet kiküldöttek valamennyi békejavaslatot nem fogadhatták el és most utasítást várnak a továbbiakban kormányuktól. A legfőbb nehézséget a kis nemzetek szerepe okozza a javasolt béketervezetben. Eltérés mutatkozik abban Is, hogy mennyi jogot biztosítsanak a többi állunmak a négy szövetséges nugy-hataimon kívül. Különösen a vétójog körül folyik a vita, minthogy a kisebb nemzetek egyhangú állásfoglalása a négy nagyhatalom
minden Intézkedését megakaszthatnák. Oroszország nem fogadta rokonszenvvel azt a záradékot sem, hogy a nemzetek nem szavazhatnak érvényesen saját ügyeikben. Ezt Oroszországban elfogadhatatlannak tartják. Mindezek a felhozott érvek a Szovjet részéről csak kitérők a béketeroezet elfogadása elől, mivel vonakodásának ÍŐoka az orosz-lengyel viszályban keresendő. Ugyanis a bókeértekezlet hajlandó elfogadni Lengyelországnak azt a kívánságát, hogy a lengyelek belső ügyeiket, minden idegen beavatkozás nélkül rendezhessék.
Eden, Hull ós King Is Quebeokbe utazik
Quobeck-i tárgyalá
(NTI) A Q sokon Churchtllen és Roosevelten kívül egy későbbi időpontban részt vesz még Anthon Éden brit külügyminiszter és Hull, az
Zalai mozihoz
50.000 pengővel aoi
tőkés társat
keresek. Hadirokkantak előnyben. Ajánlatokat a kiadóba kérem.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van röggel 7 Órától osto 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntok délután és koddon ogéaz nap nőknek.) Telefon: 660.
IBI Iflli
kapható
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
Egyesült Államok külügyminisztere is. Mackensie King kanadai miniszterelnök érkezését a közel jövőben várják Quebeckbe.
ÉRTESÍTÉS.
Ezulon értesítjük a nagyérdemű fcö-zönsétte\', hogy az őszi vxaiont megkezdték. Készséggel rendelke-zc-ükre állunk. — Ugyanott varró-laanyok felvételnek Mély tiszteié tel
Varga -Rotter
»il dlralsMlon, Sugir-nt If.
Üzenet azoknak,
¦kik újságot küldonok táborlpoitfra
Gyakran megtörténik, hogy magánosok által rosszul cinv-zett újságok hozzánk jönnek vissza a táboripostáktól. Éprpcn ezért felhívjuk mindazok figyelmét, akik Zalai Közlönyt küldenek a harctérre, a táboriposU szamot helyesen írják fel az uj-ságfejen található címke-rovatba és a feladó címét is töltsék ki, hogy szükséges esetben a táboriposta a feladónak tudja a bármi okból kézbesithetetlen lappéldányt visszajuttatni
Minden nap olvassa
a
Zalai Közlönyt!
zalai közlöny
1944. artptcmber 11
Nigjrtaniapa mogvof rároa
rwlflármMfcHitól.
1382/ké.\' 1944.
Felhívás
a liszt-, oukor-, pefroleum-korosk\'-íjkhöz, pékekhez és hentesekhez!
FeHiivom a llsact-, cukor- és petróleum árusítására kijelölt kereskedőket, a pékeket, valamint ai Dsz-szes henteseket, hogy készleteikről a ma esti záráskor készítsenek zárlatot 9 a birtokukban lévő Összes beváltott szelvényeket és utalványokat holnap, folyó hó 12-én a Közellátási Hivatalban annál Is Inkább számol|ák el, mert aki cl nem számol, annak kijelölését a Közellátásügyi Minisztérium — akinek közegei most vizsgálatot tartanak — viasza fogja vonni.
A számadáson valamennyi számadó a számadás szerinti készlet alatl piros tintával köteles feltüntetni a tényleges készletét Is, amit felmérés utján kell megállapítani.
Nagykanizsa. 1944. évi szeptember hó ll-én.
Polgármester
foiaTAniiogyo Kormánybiztos Főispánjától.
1218-fl. 1944. szám.
Hirdetmény.
A zsidók anyagi ós vagyonjogi kór dóseinek mogóldasára hivatott kor-mánvhiztos által a zsidók lezárt üz-lotoilwn iovő áru- óa anyagkészlotek-nok, valamint borondozési óa fol-szorolósi tárgyaknak értókositóso tárgyában kiadott 1500 -1044. ». uttv altosban foglaltak alapján folhivom az órdokolt szakmából! koroskedók ós iparosok figyelmét arra, hogy Nagykanizsa tárosban a lezárt zsidó üzlotoklxm füzomokbon) tévő áru- ós anyaekészlot, kivóvo a toxtilüzlobok árukoszlotót, valamint bonondozési éa íolszorolési tárgyak, szakmaboli koroskodőknok, ilyenek hiányában szakmaboli iparosoknak ol fognak adatni. A toxtilüv.lótok borondozóai óa folszorolósi tárgyai ugyancsak eladatnak.
.A. venni szándékozó szakmabeli koroskodók és iparosok ozon igényüket 1944. évi szoptomlwr hó 25*-ig Írásban jolonteék bo Nagykanizsa városban az értókositÓBt végző bizottságnál,. Városháza, árvaszéki hivatal I. oni. 41. sz, szoba. A bojo-lentésbon fel kell tüntetni, liopry a bojelontó kínok az üzlotólwn lévő ingóságokat szándékozik megvenni, Az olkósvo beterjesztett Ixn\'olontósokot caak akkor lobot figyelembe vonni, ha a kitűzött határidő alatt, az el. adásra kerülő ingóságokra vovó nom jolont kőzett.
Az oladáara kerülő áru- ós anyág-kószlot olaöBorban a helybeli szakmaiam\' koroakodóknok fog eladatni, ha helybőlí koreskedő nom jolont-¦ kőznék, ugy a környékbeli, vagy távolabbi szakmabeli koroskodók is vásárolhatnak. Ha megvételre ozok som jolont kőznének, ugy a kérdéses áruk szakmaboli iparosoknak fognak oladatni.
Magánszomólyok részérő árusítani nom szabad.
A megvásárolt üzlot áru- és anyagkófizloténok átadása az alábbi foltétolok mellett történik:
a) Az átvott áru- ós anyagkóoztot, valamint a borondozóai ós folszoro-lési tárgyak őrzéséről és 8 napon boluli elszállításáról a toVó kötolee saját költségén gondoskodni. Az osotl^s károk és hiányok o. vevő*
b) Az átvott áru- és anvagkéazls*, v»lammt a berendezési és íelszoro-tósi tárgyak vótolárát 0 hónapon belül az matékoa hatóság fölülbírálja,
s amennyiben ant állapítaná mojt, hogy a vátolár a meghatározott, átadási árnál kisebb, a vovő — illotó-log több vovő őseién a vevők egyetem logosoh — köloloa a hatóság köz-léso után az árkiilönliözotot 15 na-pon bolüi mogfizotni.
c) Az átvott ára- ós anyagkészlet, valamint a berendezési és felszerelési tárgyak minőségi, vagy meny-nyiségi hiánya, toválibá esetleges rejtett hiba midit, vagy bármiken más jógiimon a vovő sommifólo igényt nem támaszthat.
d) Ha az átvett áru- ós an.vag-kószlot zárolás alá ősik, azzal a vovő csak az érvénybon lévő korlátozó rendelkezések szerint rondolkezho-
tik. A vételárat a pénzügyi hatóság kiküldöttjónok kozoihoz szabályszo-rü nyugta ellenében készpénzben koM kifizetni. Méltánylást érdemlő esetekben az alább fölsorolt igényjogosultak — feltevő, hogy szakmaín)! i koreskodók — ongot lólyt nyor-hotnek arra, hoj;y az eladásra korülő áru- és anyagkész fotót vagy annak egy részét készpénzfizetés ho-lyett bizományi órtékositésro vehessék át. Igényjogosultak a kövotko-cÓk :
a) jolonlogi háborúban hősi halált halt szomólyok családtagjai.
b) A jolonlogi háború hadirokkantjai, valamint az 1914—18. évi hálwru legalább 60 százalékos hadirokkantjai.
c) A jolonlogi háborúban nrcvo-natboli szolgálatot toljoflitő vagy teljesített szomólyok.
d) Az a szomóly, akinek üzloti (üzemi) áru- 6a anyagkéezloto légi támadás kővotkoztébon tel jóson, vagy nagyobb részben mogaommisűlt.
Ab ilyen iránya kérvényt a zalaegerszegi pán z ügy igazgatóságnál koll benyújtani és a kórvénvboz szigony-jogosultságot igazoló iratokat csatolni koll.
Bizományi értékesítés őseién az
értékesítő bizottság által megbatározott összeget koll biztosítók címén a pénzügyi hatóság kiküldöttjének kezoihoz szabályszerű nyugta ollonó-bon lefizetni.
Ha valamely üzlot (iizom) ingóságainak megvótoléro tőblwn jolent-koznok, a vevők a bizománvi órtékositésro vonatkozólog mogállapitott igényjogosaiteágl aorrcndl-on fognak kijelöltetni.
Fölhívom egyben mindazokat a nom zsidó személyüket, akiknok va-lamoly őr tokos ítés\'ro korülő üzletben (üzembbn) tulajdonukban lévő ingóságok vannak, hogy ezt a körülményt az értékesítő nizoMságnáí folyó évi 8zoptomlx>r hó lfi-ig jelont-_ sék Ixv Az illőtöket a bizpttság az értékesítés idejében az oftókesitésra korülÓ üzletben meg fogja hívni azzal. Kegy a tulajdonjog Igazolására szolgáló okiratokat vigyék wanikkal a amennyiben a tulajdonjog boig&zo-lást liyor, ugy a vitatott ingóságokat részükre ki fogja adnj.
Amennyiben ¦ vonni szándékozók az órtékesitéssel kapcsolatban közo-lobbi fel világosítást óhajtanak, ugy ezt az ¦iparhatóságoknál (Fószolga-biró, Polgármester) és a pénzügy-igazgatóság VIII. ügyosztályánál megkaphatják.
Zalaogorszog, 1044. Bzoptombor
ho a.
fiiéi gráf Teleki Báli«. k.
imi íöiapán.
APRÓHIRDETÉSEK
I állás
¦ira fcfn»w*>Í*»**»»»f^oM, elvest n Salvi garfíny nvvatdál* — tetfilíbb 4 kliipltkelflt vaffmttoäg azUknéses.
Idflt-hh t*p«l4nBl felveezllnk. C\'m n kiadóhivatalban. _ ?897
Wvíii Dr. Kovfrt k.mengv*\'. CasflfWT-«t Hl/h. 2911
HiflwolfiA\'At teV"Bz<>li. lrí*h*tl lUn-
tutot a fclldÓhl „M-ß^vv« lf\'ld*TÄ. Jnhh
hírKal vstó Ila kifutónak ugyanott iaVnt-kenik. 28M
nSl «•«»«¦I f«l»««*«»í. Zrínyi M\'k-tőpntca 83 . 2821
hiváüt
Autűbu5z-menetrend
Étvényoa 1914. angnntni 9-tel vlisuivonástg.
Vasárnap éa Ünnepnap az összes forgalom szünetel.
¦atffcwttasa— Kapoawái\'
7.10
in.20
1025
I
Nagykanizsa (Korona) Kaposvár (Korona) Kaposvár p, u__
17 40 14 05
14.00
\' Csak hétfőn, szerdán, cstMIrttkoo, szombaton,
Wiaashaniaiaa Zaln&utahm-¦ ¦ KffM kizliikodik.
P«avkanli«»—L*l*ny«~A(aAI»ntd««—ührimontbat
NagyksnlzM pu. Nagykanizsa Korona szili. Lélenye Alaólcndva Korona-Bzállú 1. 1. 1. t. e 6.20 6.35 72U 839 d 1 12.00 12.10 13.00 t 14.45 1501) 15.54 17.00 h 18.25 18.40 19.30
Alsok\'iulva Korona-szálló i. 8.45 8.50 17.10 17.10
Lendvavásarhelyv i. 940 9.25 ¦ —.— 18.07
Belatinc 1. 1805
Muraszombat Korona az. é 10.00 10.10 18.25 18 55
Muruazombat pu. é. —•— 18.35 19.05
Muratiombiit- A|«álandv«—L*Uny*—Hagy kan!
l> R 1 c
Muraszombat pu. 1. —. ¦¦ 7.25 —.— ¦¦ .—
H.ruiambll kc;on. ,i. 1. 7.00 7.17 14.20 1430
Belallnc 1. —.— 7.47 —,— 14 52
I.endvavéaárhely 1 7 49 —.— 15.12 I&4S\'
altüonj.i Karon. .1. é. 8.40 8.40 15.45
Alio!.n4«a Kora... r. 1. 850 -- 15.55
Letenye Haiykinlila Korana ai. 1. 5.00 10 00 13.15 17.05
é. 6.50 10.50 14 05 17.55
Nagykanizsa pu. 6. 6.00 11.00 14.15 18.05
c Caak Héttőn, szerdán, szombaton közlekedik, d — lkak hétfőn és raiitirlöksn közlekedik. I — Csak szerdán, pénteken közlekedik.
g ¦>¦ NagykinlzsB—Alsóiendva közOlt caak kedden, szerdin, pénteken, szombaton, Alsólenriva—Muraszombat között hétifin, szerdán és pénteken, h — Kedden, csUtörtlkÖn éa szombaton.
V - K«mlh«ty—Bak—Z«la«t«<*M«fj
" I t "
_ 14.45 y Zalaegerszeg (Széchenyi-tér) 1 10.35 —
14.50 T Zalaegerszeg p. u. Bak (Hangya) • 10J0
8.15 15.20 1003 16.30
1007 16.02 Zalaszentmihály p, u. 9.20 16.05
11.18 17.13 A Hevliszenlandrás 1 7.42 U37
11.40 17 35 T Kesztliejv (HungSrla) R 7.25 14 15
1190 17.46 é Keszthely p. u. 1 7.10 14.00
F6a»ttk«14 hi-iáriiiA etti^lyezkadnc rdi.ta Br»f4bel, Rákóczi utea 17. 3P00
KluolaAUahaa Mrti> leányt Ul-vemtk. Halmot Pál, PS ut I. 2*13
Jdl oAi-.öIh! tildi, varrélaányokM ¦ipVa-aiakmAba felvettek. SilkonyI saeka-Iztm, Bítthyáay n. 8. ; MIS
HA»a»IJ(iitM bkinrf\'l\'fl kereieV. egy Wtívi\'ó tt*l"V\'( y«i»v «t7y\'»tfll III* Sivpov-iinfuivt I« llrfiisewl. PttAM *ü \' »tfl
adás-vétel
3+1 lámpát, 1944-\'\'* tlputu FIMpa* rad|4, kivétet kusnált oHdA. Filci\'cs-üilet. .2911
Luxua D. K. W. kevepet han/nMt, 1ŐO>/» gumikkal Igényjogoiultnak eln-iA. Rnjgonyl átea 10/t, 2875
Efado any alle haituált fénykípe»ftpín. Clin a klitlábíR, 2913
I évaa tenvesMByadlsinA ét választói maltcnk ehddk. Ccnlrál nálló, S. tiárvu
8701(11 MII
s:
uáz É3 ingatlan
1
1 Csak hélffin, ezerdán, pénteken.
* Csak kedden, cs(ilonokon, ezombaton.
IIO bat, hold lúminötéetl (Öld tel[ei (eljzefléasel, Szombathelyhez közel híi-bchet-5 Cim a kiadóban. 2S69
I lakás, üzlethelyiségJ
Rokldrhalyla*fl)*< béiletke ktre-¦Qnk. Hatgya Kbendelltéf. 2314
különfélék
1
I gimnazista kl-leányt tol|ee »lf*tés«*« felvennék. Zópgi ragyakoiiás lehetaAs t Bnithyány-utca B,_2841
Fiafai jobb tpnr« Ozvefyeiribtr báz^-tígra hrrei ejT |obh érzöstl kedvei leányi, v-ífly rjiedül állá flzvcivaftionyt. aki cjjy flitlnl*, tzerelctl feletéj éi a gyrfMPkíl-nek édes most\'kaja lenna, ugy eril, nzl-. vetkidlék »ionnal felberainl, nem báni* ¦e|. Clm a hindi ben. 2917
DIAttuhatt (elveszek tel|ts (l\'ítáiíá), KeatáaVIncené. Csányl Liizló u 17. 2879
EBy Idfiaabk férll teljes Hi.di-i kerev Cim n klacIChlvetalüM. \'.!¦ 6 7
fl- -.s rccgel clvctaetl 5 cl-¦.*. -dtnefi Jílzttf návre aiólá cuk#ij\'jy. Kíiem t becsUleles mejitaiáldt, iutolom ellenék*! aJJa le a kladúlilvattlban. 2910
Mindennapi levelazétbol Ösi^gyÜjUítl lOmaubdlyaQai: bélyeggyUJtfii\' cflwkfit mausra.««ak. Bubatlts, Zalai KSllöny tic/keulösége, naponta dílutén 9--7 öit kötött. Ba a hirdetés mindig érvényes
mindenki a holyl kercskodöknél Q és fpwosoJdiót szerezze bel I
ZALAI KŐZLŐRY
fOLITlKAI NAPILAP
- U .1; " „KSiQizdittiB\'S-T. Ntcykiffiwr i\'eletfit klsdó: Ztiti iíi« ... Nyomatott a „KSioazdatáttl It. T. NaaykMnlttti" i) .ír.i\'!jíliib Nigvkr.níi-*á> UjDutáAAti b»Ut: Zettl Urcfc
Feladó:.
Clm:
Benifokozat: Tábori posta:_
¦ évf., 208. sz. Nagykanizsa, 1944. szeptember 12. kedd
ára 20 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szorkcsztíiég és khMUvaial: Khit 0. szám. Szerkesztőségi és klaMUnlall telelőn 78. uz. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos Eiéiizetési éra: egy hénapra a penge 20 Biiér,
negyedévre 18 pengő.
Hagy támadások fepetíe áll belyt a német haderő keleten és nyngaton
Tegnap késő estig minden összpontosított bolsevista támadást visszavertek a varsói övezetben
(NTI) Francinoi-flzrtfíban labari- | és a kanadai csapatok csak a
ként úgyi-e szilárdabbá válik a némol rédolcm állásának alakulása. Ami azonban
még nem jelenti a védelmi vonal végleges elhelyezését. Az angolszászok arra törekednek, hogy mogingassák a német védelmi rendszert. A harcok nagyobb órdok-lódésro tarthatnak számot. Az an-Úe Is /.ászok azt a célt szeretnék ol-éini, hogy elvágják a 19. német hadsereg visszavonulási útját és ezzel arra akarják kényszoriteni, hogy Strrfpsbürg irányában keressenek magúknak utat. i
Áz ogósz nyugati fiadssintóron a logfeltünóbb jelenség, hogy az angol
Nagyszebentől északra magyar kötetékek elhárították a román támadásokat A bulgár hadsereg felbomlóban van
inul elörc. Románián átvonuló szovjet páncélos csapatok a Vöröstorony-szorostól délre tartanak. Nagyszebentől északra magyar kötelékek román támadásokat sikerrel hárítottak el. (ínterinf)
Egy magyar kötelék rendkívüli sikere a keleti harctéren Horoszentöl délre meghiúsultak a bolsevisták előretörés! kísérletei
torna körüli harcokban vesznek részt, míg nz amerikai csapatokra búzák Belgiumtól lo egész a Földközi-tengerig-a többi arcvonalat. A nyugati luidszinfér minden súly pontján tegnap ádáz harcok folytak.
A brittek az utánpótlási nehézségek ellenére nagy páncélos, tüzérségi és
gyalogos erőket vontak összo. Az ellenség arra törekszik, hogy
kiszélesítse a bcringimi hitt-löt, ahol a német elicnintézkc-s déx\'ek már megindultok. Máv most heves harcok folynak itt. molyok a legközelobbi napokban való sziuüteg fokozódnak.
Rerlinböl jelentik : A bolgár hadsereg legnagyobb része felbomlóban van. Az oroszok a Marica völgyében nyomulnak előre. Egy másik hadsereg a Sipka-szoroson halad át A harmadik orosz sereg a Turnu Ma-gurále hídfőjéből délfelé nyo-
dultak meg, kivétel nélkül visz-szaverték.
Nyugaton a kanadai egységek hadihajók tüzérségének támogatásával folytatták Le Havrc
erődje ellen a támadásokat Az angolszász légierő szakadatlanul bombáit i az erődöt. A támadóknak a déli órákban az északi részen sikerült behatolniuk a német állásokba, de a védők heves közelharcokban a rohamot sikerrel feltartóztatták.
Brest övezetében az .amerikaiak feltűnően tarlózkodtak a támadásoktól, csak a repülőgépek támadták az erődöt.
Ujabb nagy támadás Indult Lüttích és Verdun körül
Visszavetették a Meuse keleti partjára áttört amerikai csapatokai
(NTI) Átmeneti onvhülés után az angolszászok Lflttichnól és Vor-dunnái ujabb erős harccsoport tal léptek támadásba. Az amerikaiak az arcvonal szélső részén, Aachen
(NTI) A keleti arcvonal déli szakaszáról jelenti az ínterinf,
hogy
az Erdős-Kárpátok hadműveleti területein n«m voltak említésre ntéltó harci cselekmények. Dolinától keletre a Misonga-völtry\'ében rendkívüli sikereket ért él egy magyar kötelék, a magyar rohamcsapat a bolsevisták hálába nyomull és njeg-scmmisjtoít 300 szovjet katonát is ugy szólván saját veszteség
nélkül -10 foglyot ejtett és sok fegyverrel tért vissza. Sanoknál a német vadászok és gránátosok elvesztett területeket Szereztek vissza.
Korosztennél tovább tartottak a változatos harcok. A némít csapatok háronfszpr foglalták vissza a helyiséget és csak az esti órákban ürítették ki. A bolsevistáknak az a kísérlete, hogy délre és- délkeletre területet nyerjenek, meghiúsult.
71 bombázót lőttek le Közép-Németország felett Szétverték ¦ széles vonalban támadó láal kötelékeket
Rerlinböl jelentik ; Német birodalmi terület főié tegnap behatolt ellenséges kötelékeknek a nemet légvédelem érzékeny veszteségeket okozóit. A széles arcvonalon Közép-Németország ellen támadó ellenséges bombázó
kötelékeket szélszórták. Eddigi jelentések szerint 71 ellenséges repülőgépet lőttek le, többnyire négymotoros bombázókat. A gépekből csak kevesen menekültek meg ejtőernyővel. <
Vfsszaverték a varsói hídfő ellen intézett súlyos bolsevista tármidásekat
Paltartóstalták i La Havra erődjéba belörl kanadaiak rohamait
. (Ínterinf) A bolsevisták súlyos támadásai a varsói hidfő
¦ ellen a késő esti órákban is változatlan erővel tartottak. A né-
met hadsereg és a fegyveres SS alakulatai az északra, keletre és délkeletre megindított támadásokat, melyek összevontan in-
irányábiin akartak áttörni. Támadások és ollontámadások szüntolonül váltogatták egymást ós
at ellenség anyagi és számbeli fölényévei \'szemben a német erSk megtartották állásaikat és eltenlökésekkel viss-iafogloltak egy erősen kiépített helységet. Az Ardonnopold»n aránylag nyuga-lom volt. Ugyancsak nem történt lényeges állásváltozás Luxomhurg-bnri, ahol a német orők a .tutaros amerikai nyomásnak ongcdvo
Luxembourg váras m/ngafi részét feladták. A német vádolom Mbtztől északra meghiúsította az amorikaiak kisér-lotét, hogy a 8aar-vidók felé torét nyorjonok! Motztől délro is tovább tárt az amerikaiak támadása. Átmenetileg
sikerült a Mouse keleti partján •megvetni a lábukat de a német csapatok+nag>/ lendülettel végrehajtott cUenlókéssct az amerikai csapatokat visszavetették, hátsó ÖsszokÖttrtésoiktól elvágták és megsemmisítették. A Jura vidéken Bosancontól északra és Bcanmetöl északra" ujabb erőfeszítést toltok, hogy teriiletot nyerjenek. -,A német .csapntok ismétolt támadáeekkal visz-szavorték okot.
\\ fíelgmmltan a német vona\'akig ^nyomult ellensénet visszavetették és meghiúsították ozhajti^ sérlettíket, hogi a burgundim-pun áltlirjenek. \' \'. , ¦;¦ Az ollonBóg rondkivül véres veszlo-ségokot szenvedett. Az olasz—francia határon lóvé határőröd ítményo-kórt dulÓ harcban sikorült a Magdaléna-hágóná) két helységet megrohamozni, melyeket
elfoglaltak «
ós néhány száz elletiségOS katonát foglyul ojtottok.
Horvát és kozák kötelékek
befejeztek egy nagy tisztogató vállalkozást Horvátország északkeleti részében
Zágrábból jelenlik : Kozák és horvát kötelékek tepnnp fejezték be lisztogató vállalkozásukat Horvátország északkeleti. r<*-szében. Harcok voltak a Paptife hegységben, a Rlagon-hegység erdos vidékén, ahol a kommunista bandák vesztesége 3000 ember volt. Különösen nagy volt a sebesültek száma. Elfog-
lalták a bandák páncélos támaszpontját, ezonkiVtll jelontős zsákmányra tettek szert, sok kézifegyvert, robbanó anyagot és lovat zsákmányoltak*. Megsemmisítettek 112 bárkát, sok csónakot és tutajt. A Hor vá törsz ágban bevetett kozák hadosztály kiválóan harcolt. (NTI)
Befejeződtek a németek elszakadó mozdulatai KÖzépolaszvrszágban Az Appenlnekböl folytatják i Po-slkság védelmét
Közép-Olaszországban a né-met csapatok befejezték az elszakadó mozdulatokat. Az Ap-peninekben levő állásaikban helyezkedtek ól. hogy onnan folytassák a Fó-sikság védelmét Az arcvonal keleti részén megimlH totl ellenséges támadás nagy veszteséggel járt, de eredményt nem ért él. A 8. brit hadsereg a tervezett áttörést a támadás ifi. nap ján sem érte el, bár abban 120(1 páncélossal vv-ttek részt. Roveré tőtől délre a német hegyi
vadászok szétszórták az angolszászok vállalkozását A német tüzérség készeidéli állásokat küzdött le hatásosan. Az adrjftk. part mentén brit rombolók és torpedónaszádok Ricdonctól délre támogatni törekedtek az angolszász csapatok támadásai, azonban a német csapatok tüzérsége a hadihajókat szétkergette. .
ZKllAl KÖZLŐN V
Tiszti értekezlet veszi rosta alá az önkormányzat szünetelése alatt a városi ügyeket
_ji_ ...
Berlini helyzetkép a harcterekről
Berlin, szept*mb*r 12
;A német hadijelentdsek . riitt a nyugati fronton u harci tevékenység fokozódik. AU ez Különösen Közép-Belgiumra és a lothariugiai határvidékre. A szövetséges hadvezetés uz utóbbi napokban előretolt \' csapatait megerősítette, különösen u Aloas és a Mosel közti térségben, aho\' pedig átmenetileg u harcok csákóéin teljesen szüneteltek.
Az 1. kanadai és a 2. angol hadsereg egyébként fokozza uz ásza kir anyaországi és belgiumi tengerparton húzódó német állások ellen a nyomást, de csuk Calais irányában nyert némi tért, mig Calaislól keletre a kél hadseregnek csaknem minden támadása összeomlott. Az antwerpeni, löweni és namuri vonalon a iiarcok súlypontja az Albert-csatorna és u Mans szakaszra nehezedik. A szövetségesek itt nagy erők bevetéséve] a Csatornán való átkelést akarták kierőszakolni, hogy támadásukat észak Jelé kibővítsék és egyben kelet leié is előrenyomulhassanak. Igen súlyos harcokban csak Lüttich irányában tudtak némileg előre haladni, Lüttich városa előtt azonban támadásuk megakadt. Német katonai körök ennek ellenére nem kételkednek abban, hogy a támadás ebben az irányban ínég fokozottabb erővel hamarosan újból megindul. A szövetségesek a front középső szakaszán is megerősítették, időközben harcban álló egységeiket és S ed óntól északkeletre uj támadásra indultak, amelyek során szórványosan betörtek a nemei, állásokba. A német csaputok azonban a frontnak ezen & szakaszán az ellenség támadását felfogták és mindenütt szívós ellenállást tanúsítanak.
A lothuringlai frontnak Maos és iMosel közötti szakaszán átmenetileg lanyhult a harci tevékenység, az utóbbi két napon azonban a 3. amerikai hadsereg újult erővel kezdte meg támadásait. Különösen Metz irányában fejtenek ki nagy nyomást. Tóul környékén is erős páncélos egységeket vonultattak fel az anie-rikiuak. Mind Mez, mind pedig Tóul vidékén — német jelentések szerbit — az ellenséges támadást az ellenségnek súlyos vesztesége mellett megállították. Német katonai körökben számolunk azzal, hogy-az ellenség a frontnak ezen a részén támadásait már a közeli napokban újult erővel folytatja.
A keleti fronton nagyobb harci tevékenység nem játszódott le, eltekintve az alsó Narev körüli harcoktól és a keleti, valamint a déli Kárpátoktól, ahol a magyar ellentámadás a betört románok ellen sikeresen halad előre. ]
Paradicsomos övngre bólkuwak Csomagoló, (elvágó ós W. C. papír „Ttlora" légrfoié
minden mennyiségben kapható
TÓTH JÁNOS
l Klrály.utM a-f. . Ttltfon aa.
Nemrégen jelentette u Zalai Közlöny, hogy a nagykanizsai villany-ügyben a polgármester rövidesen össze fogja liivni a villamos ellenőrző bizottságot, bog}\' megbeszéljék a Drávavől-gyivel kapcsolatos dolgokat és\' teendőket. Szó volt arról is, hogy rövidcsen újból összeül a városi /képviselőtestület, több időszerű városi ügy letárgyal fisára. Most, hogy a kormány ren-delet hadműveleti területié nyilvánított bizonyos országrészeket, igy Zala nagyobb részét és Nagykanizsa várost is, szünetel u város önkormányzata ís.
Beszámoltunk arról, hogy Nagykanizsán a Magyar-utca üil. sz. alatt lévő Halász-féle lezárt zsidó üzletet, amelynek tulajdonosa távol van Nagykanizsától — ismételten kifosztották és a kékitötÖl az edényekig minden féle holmit zsákmányoltak. Miután semmiféle nyom nem1 maradt vissza »az éjszakai látogató) után, nagyon nehéz hcly-
vagyis nincsenek bizottsági ülések, nincs városi közgyűlés, meit a polgármester a saját hatáskorében és a saját felelősségére rövid uton intéz mindent. Dr. vitéz Simonfny Lajos polgármester az önkormányzati szervek működésének szünetelése alatt minden fontosabb ügyet először tisztiértekezlet elé visz és a megbeszélés után hozza meg intézkedését.
a törvényhatóság és ^.kisgyillés ügykörét most a főispán, illetve alispán gyakorolja; Tehát minden gyorsabban fog elintéződni. ,
zete volt a nyomozásnak. Mindamellett néhány napi nyomozás után sikerült egyik derék éber rendőrünknek bizonyos gyanu-okot kihasználva, a bűncselekmény alapos gyanúsítottját egy nagykanizsai lestösegéd személyében kézrekeritoni ós clöálli-tani. Kihallgatása még tart a rendőrkapitányságon. Utána döntenek a továbbiak felett.
10H szeptember. 12
ÜZEN A HONVÉD
Z. 878. táboripostáról Lnndi Lajos honvéd szeptember 1, kelettel üzeni Hahóira szüleinek, testvéreinek, hogy jól van, búcsúkor gondoljanak reá és jó mu látást kivan.
a
Z. 878. táboripostáról Nagy József örv. és Bolf György honvéd üzenik Kiskuniz\'sára szüleiknek, testvéreiknek, hogy egészségesek, jól vannak, szerető csókjaikat küldik, üdvöz-létüket ismerőseiknek és u Sáska fulballesapalnak. (Szept. 1.) *
V. 3ü5. táboripostáról szept. 1. kelettel üzeni Iváncsies István honvéd Molnáriba feleségének és iiozzátarlozóiuak, hogy jol van, csókoltutju őket. *
Y. 3135. táboripostáról szept. * 1. keleltel iJalogn üruö honved üzeni Oltáréra édesanyjának, tesl.é.eincK és rokonainak,hogy jói van, többet Írjanak, szeretettel üdvözli minunyájukat. *
C. üöo. táboripostáról Kiss István és Mikolu Géza honvéd üzenik ismerőseiknek, hogy jól vannak, kérik a kanizsai leányokat, hogy örvendeztessék meg őket soraikkal, küldjenek , egy \'kis magyar napsugarat a messze idegenbo.
¦ ¦ i
P. 675. táboripostáról Molnár András bonvéd tíecsebely-re, Püipár István liouvéd Pa-dárba, Kovács István honvéd Higyácra, Varga István honvéd Becsehelyre, Szekeres Vendel honvéd Házakéreltyére : üzenik szüleiknek, hozzátartozóiknak, hogy ne aggódjanak miattuK, mert mind jol vannak és tuub levelet várnak, üdvözletüket küldik a magyar leányoknak. (Szept. 1.)

V. 3(15. táboripostáról uug. 31. kelette| Hurvalies György honvéd és Henez István őrv. két kanizsai kislányt kérnek, hogy írjanak sok újságot és Ök válaszolni fognak a végtelen fenyvesek aljából, ahol nem volt s talán nem is lesz nyár. •
P. 831. tábori postáról szept. 1. kelettel. Wilcsek (Villányi) Lajos honvéd feleségének, testvéreinek, barátainak, Szerdahelyi Ferenc honvéd szüleinek, testvéreinek és barátainak üzeni, hogy ne nyugtalankodjanak az otthoniak, ők jól érzik magukat, minél több újságot és lapot kérnek. Üdvözlik a Zrínyit és jó csapatot, bajnokságot és jó vezetőséget kívánnak neki. *
P. 673. táboripostáról szept. 3. kelettel Császár Jenő honvéd és Sipos Dezső honvéd üzenik: > Üdvözletünket küldjük a
Elsötétítés óráig
15.000 pengő értékű tolvajlást követett el az éjszakai szállóvendég
Ruhát, pénzt, ékszert, még a rádiót is elvitte az Ismeretlen vendég
Keszthely, szeptember 12 Ha a keszthelyi vasúti szállodában nincs szoba, onnét a vasúti étterem hadbavonult föpin-cérének, Nagy Károlynak feleségéhez szokták küldeni a szálláskeresőket, ahol a szobákat ki szokták adni átutazóknak. Egyik éjszaka egy férfi ven-dég teljesen kifosztotta Nagy Károly né 1 akását. Az ott talált két bőröndben becsomagolt két öltözet férliruhát, egy ballonka-
bátot, eg lavaszikabátot, 12 női ruhát, egy angorakabátot, egy kötött aljat, 2 pár cipőt, 2 pár kesztyűt, egy ernyőt, 25 pár férfiharisnyát, 12 pár női harisnyát, 50 drb zsebkendőt, 5 inget, egy asztalteritőt eV sok egyebet, azonkívül 5UÜ pengő készpénzt, 2 aranygyűrűt, sőt egy rádiókészüléket is. A szál-lásudónő reggel fedezte fel a | 15.000 pengős kárát. A nyomozás folyamatban van.
A lefiblztosabb védelem az Mely!
Így jár, aki a dobauyosfiókban tartja a „dooaoyi"
400 pengőt loptak el egy Kölosey-utoa! lakásból
Simon György nagykanizsai Kölcsey-utca U. sz. alatt lakó volt lakatosmester feljelentési tett a rendőrkapitányságon, hogy fiókjából; ahol dohányát szokta tartani, eltűnt a pénze. A minap nagy megdöbbenésére ismeretien tettes, amíg ő- távot volt, 100 pengő készpénzt lopott a tiókból. A pénz néhány órával előbb még megvolt. Simon György annak u gyanújá-
nak adott kifejezést, hogy látogatói voltuk, akik megláthatták, hogy amikor dohányt veit ki a fiókjából, mellette másfajta, ropogós rdohány< is van és valószínűnek tartja, hogy a pénz eltűnése összefüggésben van vendégei távozásával. A rendőrség tudomásul vette a bejelentést és azonnal megtette intézkedéseit.
Rendőrkézre került ü magyarutcai Halászüzletbe történt sorozatos betörésnek m - gyanúsítottja
Egy. kanizsai,fostösuged kihallgatása folyamatban van
19-li szeptember 12
nagykanizsai barna lányoknak 6s kérjük őket, írjanak a két vig fiúnak. <
V. 621. táboripostáról Kóczán János Őrv. üzeni feleségének, íipösánnk, anyósának, bátvjá-Es/.tcregnyére, hogy jől van, mialta aggódniuk nem kell, írjanak több levelet és imádkozzanak, kérjék Istent, hogy győzelemmel mielőbb hazatérhessenek a messze távolból. Sokszor csókolja mindnyájukat. (Szept. 6.) , ¦
K. 5-18. táboripostáról szept. 5; kelettel Denczo György honvéd üdvözli kedves feleségét, édesanyját, .testvéréit, anyósát, apósát és a házi nénit nz ősz-szes lakókkal .együtt, valamint Wcber járásbíró urat És családját. Ne aggódjanak érte, jól van. A mielőbbi viszontlátás reményében küldi üdvözletét Kalmár mérnök urnnk. a Muort-telep építésvezetőinek, az^ijsz-szes kőműveseknek és ajcani-zsni lányoknak.
A. 1Q9. táboripostáról szept. 1. kelettel Oethcr István honvéd szeretettel köszönti szüleit, feleségét, testvéreit, rokonait\' és összes ismerőseit. Nincs semmi baja, jól van és szeretettel gondol mindannyiukra. Sok csókot küld és sok* levelet vár.
V. 853. táboripostáról szept. 3. keletlei Nagy Ferenc honvéd Nagykanizsára jóbarátüinnk Ós összes ismerőseinek üdvözletét küldi.
K. 306. táboripostáról szept. I. kelettel Horváth Kálmán őrvezető Nagykanizsára üzlní szüleinek, testvéreinek, ismerő-\' seiuckf hogy nem sebesült meg, egészséges ős ne aggódjanak miatta. Szeptember elsejével előléptették. Több levelet vár.
értesítés.
Ezulon értesítjük n nasyérdemtl kö-iönséflQ% hoey a/. ő«xl szezont mogkozdtök. Kém a éggel rendelkezésükre állunk. — U*van«tl varró leányok felvétetnek Mély tiszteletet Varga -Rotter
Ml* <JI>att»lon, Sugarat r.
_L Á
Eredeti gyári áron kapható
Érzsébet-fár tű. $x. alatti magkereskedésben.
ZAL\'AI KÖZÜÍINY
s
Tiz vagon textilneműt gyűjtöttek össze a zár alá vett nagykanizsai zsidólakásokból
Várják a pénzügylgazgatóság rendelkezését a holmik további sorsára vonatkozólag
A zár alá veti nagykanizsai zsidó lakásokban leltározott tex~ til-ncmüek összegyűjtése befejezés felé közeledik. Hatalmas munka volt, hiszen 750 zsidó lakást kellett feldolgozni, a holmit Összegyűjteni, osztályozni. A romlandó áruk, élelmi- és háztartási cikkek gyűjtőhelyre kerültek, ahol a kávétól n szappanig, zsírtól a gyufáig mindent leltárba vettek. A Weisz és Ihm-ncbcrg-féle • Erzsébet-téri házban hatalmas raktárban n leltározott les Ül áruk vannak felhalmozva, melynek mennyiségét legkevesebb tiz vagonra becsülik, sok millió pengő értékben. Van ott legalább 2000 darab dunyha, 3000 r-jvánkos, 1000-nél több különböző szőnyeg, ^ok vég vászon, dum\'szt-m mü. férft-ós főleg szinte csodálatos luxuskivitelben temérdek női fehérnemű, rengeteg ntfl rulw, kabál, van elég szép széni nini női szórni e-kubát is, rengeteg cipő.\' Egyik-másik\' zsidócsnládnál 15* 20-25 pár női cipőt is talátak. Hasonló a férfiak ruhatára.
Mindenütt volt cipő, ruha bő-viben. A jólét ős gazdaság minden jelét találták a felszámolók a legtöbb zsidó-család otthonában, főleg azonban a ruha, -fehérnemű szekrényekben és ágy-nemüekben.
Eddig mintegy őt raktárba gyűjtötték össze ezeket a holmikat, osztályozás szerint. Most az osztályozott\'dolgokat egyetlen központi raktárba, a Weisz és Dannebérg-hnzbon gyűjtik Össze.
Eddig 36 kerettyci kibombázott magyar kapott ezekből a zsidóholmikból ágyneműt, fehérneműt, ruhát, cipőt, háztartási felszereléseket, ezenkívül hazafias szolgálatot teljesítők szép számát ruházták fel, cipőtől, fehérneműtől kezdve. ...
—fis mi lesz\'most a központi raktárban összegyűjtött sokmillió értékű holmival? — kérdezzük,
— Várjuk n pénzügyipfnzgalóság rendelkezéseit n továbbiakra vonatkozólag.
Mit csinál a magyar honvéd, mikor elfogy az utolsó golyó is és tömegével özönlik a muszka?
Matíymr fíak ltpén*tf$hBlM" verték flUazm * Maréken févS bohevhték témadéaét r
Ezekben a napokban valami nyugtalan áramlat keringett az arcvonalak folett. Napok óta valami nyomasztó csend uralkodott. Elvétve szólaltuk meg a saját ós a, bolsevisták nehéz tűzfegyverei. Ugy lógott ez a csend, mint a sötét esőfelhők az égen...
Bent a futóárkok mélyén, a viz-tovozotő gödrökben ogyro gyűlt a víz, sűrűn kollolt kimerni. 8 gyakran kicsordult mégis. Az őrszemek köpenye átázott, csupa lucsok volt mindon, csak a kis földerődök ott-honias hangulata tudta felmelegíteni a honvédeket.
Egy ilyen unalmas, csendos, do fcszüHsóggol teli nap olózlo még a nagy események éjszakáját. A honvédok őrszemei fokozottabb íigyo-lommol kémloltók" a Sónkig Földjét. A koromsötét éjszaka kiválóan alkalmasnak mutatkozott foldoritó tevékenységek és vállalkozások végrehajtására. Halkan hobzoszvo itt-ott olindult egy foldoritó járőr vállalkozásra a magyar vonalakból. A puskalövések, géppisztoly kattogások és kézigránátok robbanásénak zaját azonban oltompitotta a sűrűn szemetelő osóíüggony.
Kolofon már derengett, A nap birkózott a sürü follogokkol. Tiszta időbon ilyenkor már mosolyogva kő-Bzöntötte az Őrflzomekot, do most
y__
csak valami sej tol mos derengés szűrődött át.
Megazólel a pokol muzalkája
¦ Az Órszernok az ogvik sávban mozgolódást tapasztaltak. ElmoBÓ-dott tömeg mozdult meg, mint»valami modvo a homályos barlangban. Aztán folzudult a pbkol muzsikája. A szinte templomi csöndet hírtelen kottóvágta a gránátok, aknák ugató, sivító zaja.
Sár, víz fröcskölt bo a futóárkokha \'a becsapódói lövodékok nyomán. A repeszdarabok fröccsouvo vágódtak lo ujra.a földre. Zúgott mindon, lecsogolt^o/az órszernok továbbra is álltak aVyértón és figyelték az oscményekot.
— Riadói Riadó! Rítuió! — futott végig hirtolon a századon az őr-Bzomok hangja.
A fokoto tőmog hullámozva, mint az erdő fái a szélben, mogindult a magyar állások felé.
Pillanatok alatt megtoltok a futó--árkok honvédekkel. Mindönki olfog-lalta bolyét és az izmos, barnára losült kozok keményen markolták a fegyvereket. Egy szó sem hangzott fol, csak a szakaszparancsnokok kömény, katonás utasításait lohotott hallani.
Acélos tokinteték fúródtak a homályos mosszosógbo, ahonnan ogyro
Különöse
ruhák tisztításánál sok esetben csak
p őta n yagok állnak rendelkezésűnkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtói, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
tarjan-PáLOeiCS.
jobban közolodott a bolsevisták fo-ket-\', tömött tömege.
Egy\' zászlóaljnyi orosz gyalogság támadott a szazad- ollón..
Napiknak tetsző pillanatok
A távolság ogyro fogyott a védők és a támadók között. A kemóny magyar kezok meg-mograndultak a fogyvorokon, a- vadász izgalma vett \'rajtuk erót.\'do nom lóttok; mert oz volt a parancs.
Várlak. Pillanatok toltok csupán ol.do hős honvédő i nknok napoknak tetszettük most a pillanatok\'. Aztán fölhangzott a felszabadító parancs. Dübörögve szólaltak mog a magyar honvédok fegyvorei. A bolsovisták Borai ritkulni kezdtük, do a rést minduntalan befolyta a hátul lévő tömeg. Es a bolsevisták egyre kö-zolodtok. Már kózigránátdobásnyira kerültek a magyar állásokhoz. Fé-nvos tüzok villantak fol az állások ofőtt: kézigránátbecsapódások tüze. Álmagyar logényok ontották a halált a bolsevistákra. Do ugy látszott hiába. A többszörös tulorőbon lóvó oroszok csak nyomultak olőro. Baját tüzérségünk som tudta már lőni éket, mert gyalogságunkban is kárt okoztak volna-a lövodékok. Pedig eddifl szé|>of) dolgoztak és nagy vosztosógot okoztak a támadóknak.
E$v mvnfS BU** t — 200 h\'<i,}t( hnhwitf,
A nyomásnak engedni kotlott. A század lőszeré fogvtan volt. A kézigránátokat már oldobálták az emborok a közeledő bolsovisták ra. Né-molyik honvéd kót marokra fogta a puskát és ugy aprította a muszkát, a másik gyalogsági ásóval osztotta a halált. Aztán csüggedten estek lo a magyar karok. Elfogyott az utolsó darab lőszer is. A magyar legények kétséglxxísetton küzdöttek, dó ugy látszott ebben a pillanatban, hogy hiába. A magukkal mentett, a páncélosok ollón kiváló sikorrel használt »;u\'élt",klökot« szorongatták a fiuk, mikor vitéz Modny zászlósnak hirtolon valami Ötlött oz őszébe".
Hirtelen mozdulattal előbbre szökött és kilőtte a páncélöklöt áz ogyro közeledő bofsovistúkra. A hatás borzalmas volt. Nagy térségbon szinto megsemmisültek a bolsevisták. Örült jajgatás hangzott fel soraikból és véres húscafatok röpültök szorto-széjjol. ,
Mikor ezt látták a honvédok, nosza, nolfürvürkóztok ók is és egymásután lőttek a bolsovistákra a páncól-öklökot. \\
Rémült kavarodás kolotkpzott oz oroszok soraiban és hirtolon hátrálni kezdtek a támadók.
— Hajrá! Hajrá! -y hangzott fol a fiuk ajkán a roham joto ós üldözni kezdték a már-már tért nyerő, do a Hatalmas tűz hatására hanvat-homlok menekülő bolsovia-lákát
Egészen kivilágosodott, amikor a magvar logényok visszafo>talták állásaikat a \'többszörös eróvol rohamozó bolsevistáktól.
Vitéz Maday zászlós sárosan, véresőn, verejtékező arccal ült lo bun-korjólwn. Arcára hirtelen mosoly lopózott. - \' \'
— Min mosolyog zászlós ur? — kérdezte legénye,
— A páncólökőlről most hirtolon eszerabojutott valami. Mostanában mindenütt sokat emlegetik. Az egyik kis városkában T. 84-es-)k támndták csapatainkat. Egy honvéd, a nevét nom tudom, kiugrott a lövés zárokból ós páncélököllel a kozú\' en közeledni kozdott a szpvjot páncélos felé. A vozotó moglltta és hirtolon bátra-arcot csinált masmájáyal, meüokült A honvéd utána futásban. Házak kőzött kergetőztek. Elől a szovjet. harckocsi, utána a magyar. Az ogvik saroknál hirtolon folnyilt a harckocsi totojo és a parancsaokuk niogfonyo-golto a honvédot. Erro oz felbőszült, méghogy ogy magyar királyi hoavé-det meg mor ogy ruszkí fenyegetni. Nosza, odavágta a gránátot. A pán-
*
zal\'ai közlöny
1041. sseptcmbcr 12
Meg akarja-e akadályozni Anglia a szovjet délkeleteurópai előretörését?
Berlini megjegyzés a szövetségesek dalmáciai partraszállásáról •*
celsíörny kupolája a parancsnok fölső tostóvol ogyütt loropült.. . A logénv jóízűen novotott.? És raggól mintocy fcíitSKiVz muszkn halottat számoltak mog a magyar bakiik állasai olótt. / .
Kaplonyi Gf/öryj hdgy haditudósító
>á. honvédség nem vesz fiqyelembe névtelen feljelentéseket
Berlin, azoplombor 0 Sosem volt kétséges. hojjv a Német Birodalom hü szövotséífosoit a IcgmosszobbinonÓcn támogatja és olloiisójros támadások ollón védi. Bár n -Miirodnlomnak oa a mentalitása közismert, mégis bíztatóla^ hatott
téved. Epp a bolgár példa mutatja, hogy ilvosmiről szó aom lobot és az ilyen gondol fczás mód csak arra való, bogy cgvo-:okot, áőt ogész közösségeket \'ós nóposztályoknt felfogásukban moginjrassanak és Ókat a szÖvctségo-sok oldalán Németország ollón csatarendbe állítsák. A Wilholmetrasso
mrjzi
A kis milliomos
Van egy nagyon ogészaégcs magyar fölfogás, amely szerint ogv kelfó ídObon adott pofon többet ér száz orkölcsi intolomnél. Minél ritkábban alkalmazzák, \'annál hntáso-sabb. Olyan, mint a sobész késő, nj gyógyulási utat.nyit. Nom azért hoztam\' fol ozt a novolési módot, mint lm népszerűsítésre szorulna, meri a magyar emboí olótt a iwfon több egyszerű ütésnél. Az omboron kivfll anndiités éri ilyenkor az Is tont is, akinek kép- és hasonmására vagyunk teremtve .
Az idegen filmljcn, mikor íol-loblion a fútvol ogy Ismeretlen rsa-lád életkörülményeiről, önkéntob-tiül öuHzohasonlitá^okatt teszünk és az eredmény az, hogy ózzol az ősi magyar novolési oszközzol rendbe lehelne hozni az uríi összes növelési problémáit.
I:]| koll ismerni, hogy 8védorfNeág-ban a negyedikes gimnazisták olyan Önállósággal rondolkcznok, amit mifelénk órcttségraett diák som vallhat magáénak.\' fölismerjük azt is, hogy a gyerek-milliomos ogy kicsit különc, de cgósxeéges, józan felfogású, aki mikor az utcára korul,\' akkor sem körül rossz környezetbe. A avédoknél az anyagiak, ugy látszik, egyáltalán nom játszanak fontos Bzcropet. Az a. csavargó, nki ogy éjszakán szálláat ad a kis aznke-vónynok, nem szédül meg az ezer fontos jutalomtól, pedig ráforno az istenadtára. fiz jeliem és férfias cró, amit a filmben mogisinéid a fiatal vőlegény is, mikor ogy falat sem mojíy lo a torkán abból nz ét*l-bói, melyet szorinto ándáflérl kaptak.
A -romantikus szerelmespár amilyen kedvoa és vonzó a ködös, mag napsütéses főváros zajló ólctjben, olyan idegen, mikor az cső olől a
1 vonaépfogadópa monokülnek. Min-don háznak más a szokása és minden más néplKm mások az erkölcsök. Ezt nem lehet átüllotni, nem lehet propagálni, mórt azok lassan, évszázadok folyamán alakultak ki. Es-zel a résszel ha nom értünk egyot, nem azt jelenti, hogy a svódoknek a maguk szomszöoéból nincs igazuk.
A film különös hangsúlyozással emeli ki Svédország szépségűit és ha a feliratok rövidsége miatt kissé szétosönok is látszik a film, nz derék munka ós komoly toljesitmény. Kgyot irigy tok a avédoknél, hogy
i olt önálló vélomónyo van. ínég* a gyoroknek is és önálló cétok felé haladnak. Az élotkörühnényoik nehezebbek a miénknél, az életükbon az anyagiak mégsom játszanak olyan nagy szoropet, mint nálunk. Egy ablak a film, melyon át az egész Svédországot és annak népét -meg lobot IsmonTtSw 1
* (vj)
kapható a
Zalai Közlöny
kiadéhlvata Iában,
A rendkívüli idők rendkívüli munkától jesitményl követelnek mindenkitől. A háborús cröfe-szitések következtében \' megnagyobbodott a termelés, ennek folytán több leli a szellemi vonalon folyó munka is. Nyilvánvaló, hogy ilyen óriási szellemi gépezet működésénél fordulhatnak elő zavarok, hibák. Minden törekvésünkkel oda kell hatni, hogyezeket a hibákat megszüntessük. Az orvos csak akkor tud gyógyítani, ha a betéti baját meg tudja állapítani. A katonai hatóságok, parancsnokságok is csak abban az esetben tudnak a felmerült hábák, visszásságok ellen intézkedni, ha oíckről tudomásuk van. Szívesen fogadják azt, aki komolyan akar lá-mogatást nyújtani s ezek előtt az ajtó mindig nyitva áll. Hazafias kötelessége minden jóérzésű j magyar cinbernek, hogy ha tu- \' domására jutnak hibák, azokat nyíltan, férfiasan, felelősségvállalással az illetékes parancsnokság tudomására hozza.
Azonban az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a névtelen feljelentők, akiket nem a becsületes segíteni vágyás, nem a tisztességes kötclességtudás és nem a tárgyilagossá1* vezérel feljelentésük megtel elében, hanem csak a személyes egyéni bosszú és aljas rágalmazás s nkik nem szolgálják a közérdeket, hanem annak csak ártanak. Rosszindulatukkal; alaptalan rágalmazásaikkal a honvédségünk\' tekintélyét ássák alá és megnehezítik á parancsnokságok működését
A Honvédség mindnyájunké I Becsületes hazafinak nem lehet célja a katonáink tekintélyének lejáratása és az érdemleges és fontos munkának hátráltatása.
Jövőben a katonai hatóságok és. parancsnokságok névtelen feljelentéseket nem vesznek figyelembe s azok kivétel nélkül a papírkosárba kerülnek.
Ne csak szállóige maradjon a magyar emberről szóló jcllem>-zés, hogyaz Őszinte, nyilt és becsületes, hanem cselekedetekben is tegyünk erről bizonyságot. Ha valakinek oka van feljelentésének megléteiére, .#bban az esetben nyugodtan írja alá valódi nevét, mert ebből semmiféle kára, hátránya nem szánnnz-hatik, ellenkezőleg a honvédség csak hálás lesz jószándekáért, a nemzet pedig megbecsüli őt a kö\'öös érdek tisztességes szolgálatáért. |
ji ii uiieimsu;i3Mtiiíin iqgujnuu iijyu értelmű kijelontóse, kapcsolatban a*-szövotsógosoknok a dalmáciai tengerparton történt partraszállásával. A
partraszállás egyébként csak kisebb
méretű és nem is hovezotéso nagyobb méretű partraszállási kísérletnek, hanem inkább csak domon-atróció és kísérlet arra, hogy Titót némileg orősitsék.
Némotország szövetségesi nok ügyo magának -a Birodalomnak ügyo. A Bxövétségosek országainak megvédése egyértelmű a birodalom határának mogvédésévol. Ilyon értolomlvon nyilatkozott a Német Birodalom külügyminisztere néhány héttol ozolótt, amikor kijotonfotte, hogy a Némát Birodalom határait llnmániában is megvédik. Azóta Romániában megváltozott a helyzet és Románia átállt az\' ellenséghez, do Németország nom változtatta mog vázolt álláspontját. Ha egyes politikai körökbén azon a nézeten volnának, hogy az angoloknak dalmáciai partmzáf-lása a Szovjotnok a Balkánon való mogjolonósét és előrehaladását akarná mogakadályozni, akkor az nagyon
kimondottan rámutat arra, hogy az utolsó bolgár—német m.\',fd>c8zékV>-keu bolgár képviselek is annak a meggyőződés ük nok adtak kifejezést, liOgy Anglia ós Amorika nom fogja tűrni Bulgáriának bolsovizálását, Vagy pedig egy Bulgária ollón irányított erőszakos szovjet akciót. Ilogy milyen gyenge alapon nyugodott" ez a véloimíny, az hama\'iosan kitűnt abból nz\' eljárásból és erőszakból, amellyel Moszkva a bolgár kordéit likvidálta. Újra bebizonyosodott, hogy a« aniíolszászoknik nincs hatalmukban a szovjet balkáni törekvéseit kellő korlátok közá szorítani, do még ha hatalmában is állna, ugylúlszik, nem akarja.
Naptár. Szeptember 12 Kedd. Rám. Ital. Mirin neve. Protestáns Oubló.
r
A OOZFORDOnyitra tan reggel 7 órától este fi óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kodden egésa nap üőknok.) Tolofon: 660.
Nem vagyok babonás!
(Babona a háboriibnf)
A babonával ugy vagi/unk, mini a pestiek a poloskával: mindig csak a szomszéd lakás van tele és tonnán jönnek át\'\'-. Eszerint tehát üres\'kitalálás, hogy annyi csipás rovar lenne, mint ahogy sokan hiszik. Akit megkérdeznek, annak nincs, egy se. Kevesen vannak, akik beváltják, .többen, akik tagadják. Nem is tudom, miért működik és gar.dag\'o-dik oly eak poloskairtó váll.dat, hogy ha nincs ebből a kellemetlen háziállatból sehol sem.
Itt vagyok példának én: nem vagyok babonás.\' F.s tagadom, amikor valaki megkérdezi. Arra azonban gondosan ügyelek hogy reggel jcltét-leniii jobblábhal bújják ki az agyböl és amikor a kapunkon kilépek az utcára, elfordítom a fejeméi, lia\' .asszonyfélét látok, de elébe sietek a kéményseprőnek. \' A szerencséi Mért külön zsebben hordom, illik, vem illik\\\'ha valami jót inondble, szerencsémet dicsérem ¦-- bi.rony, titokban lekopogom. Fáral
Mégsem vagyok babonás!
A háború wlóüágos melegágya a babonának. Fent, északon a nevezetes téli háborúban éltem át az ehő városi bomba\'áinadásokat. Olyan tapasztalai\'okra tettem szeri, hogy a bombák többnyire a házak sarkait találják el. Amikor megszólaltak a szirénák, Írógépemet háti-bŐrőndö-met\' és táskámat, mnuUn vagyonomat szállodai szobámnak abba a részébe viftnn nagysictve, amely a legtávolabb esett a saroktól...
A keleti fronton számtalanszor láttam, hogy Italatmas paloták és kis kunyhók dőltek halomra, — de a kémények, mint megannyi felkiáltójel, csaknem teljesen épek maradtak. Akkor gondoltam, legközelebb, ha bombáznak, a kéménybe bújok.
Kint az arcvonalban örültünk az akna- és gránát tölcséreknek, mert — az régi örökség, még az első vi- . lágháboniból! ugyanoda nem csap le még egyszer!
itthon, az első terrortámadás al-
kalmával egy nagyobb méretű bomba annak a háznak, többemeletes bérpalotának, amelyben a lakásom van, eltalálta n - sarkát. (!!!) Eli a másik sarkában lakom. Ha igaz a babona pkkor a közeli napokban vagy hirdetést teszek közzé és a lakás-kormánybiztos jóváhagyását\' kérem ahhoz, hogy lakásomat valakinek i\'jó pénzért* átadhassam. Valakinek, aki nagyon fél a bombázástól.
Á hirdetés körülbelül ilyen lesz:
üldegen embernek lakásomat átadom. Honiba eUcn bebiztosítva. A házai már eltaláHák, — még egyszer nem sikerülhet! Ajánlatokat >\'-Iiahona>> jeligére a kiadóba kérek-.
P.tt ha mégis bombát kap a ház?
Nos, — az lesz az a bizonyos kitelel, amely erősiti a szabályt.
Aztán itt van az értéktárgyak,\'ruhák, stb. megvédésének súlyos problémája. Kgyik rendkívül gazdag barátom a minap azzal kérkedett előttem, hogy ruháit az ország különböző részeiben lakó rokonainál helyezte cl. Mindenüvé elküldött miamit, három-négy Öltönyt. Két bundája (Miskolcon pihen molymentcs papírzacskóban, ingei az Alföldön nyaralnak, cipói a Balaton mellett üdülnek, ékszerei pedig egy hatvan-méternyi mély budai sziklapincében vannak őrizetben.
— Fs te — kérdezte — hogyan biztosítottad magad?
Hát öregem,^— felettem --ha én egyik ruhámat és a hozzáillő pár cípŐt Békéscsabára küldöm, a másikat pedig Szarvasra, a harmadikat meg Szegedre, akkor az ország többi városaiban lakó rokonaimnak már csak Üdvözletet küld-hetek... Rs nagy \'baj származik, mert ruhát\'anul ki se \'mehetek a lakásomból...
Tehát tagadom, hogy babonás lennék\'. - és vem félek a bombázástól! csalánba nem csap a ménkői
(Juj, — csak el" ne kiabáljam a szerencsémet!)
(Kopogtam is.\'!!)
Hortobágyi Jenő
1944, szapUmUr 12
&AL-AI KÖZLÖNY
Korlátozások a levélpostai, telefon és táyiró forgalomban
Mindére poetal küldeményre Bélelt borítékok
A hivatalos lap mai száma közli a kereskedelmi miniszter rondolo-tét a bollöldi posta, táviró éa távbeszélő forgalom korlátozásáról. A rendelőt értelmében mindon föladott postai küktomónvro a föladó pontos nevét és lakáscímét fol kolf irni. Képealevolczólapok, melyek városokat, városi épületeket, hidakat, te* roptárgyakdt ábrázolnak, o postai forgalomban nom használhatók, Korlátozzák á lovülok terjedőimét is. A luvolok terjedelme egy fólivuél több nem lehet. A levélpapír etmk világos
rá kell irni a feladó elmét használata tilos
lőhet ós a borítóknak nom lobot bélét*), Tilos a titkos jegyek, gyorsírás, stb. alkalmazása. Táviratot nom lo-liot föladni a mozgoiKwte. Ós a levélszekrény utján. <A táviratokra a föladó nevét és lakáscímét rá koll vo-zetni és a föladó személyazonosságát igazolni köteles. Telefonon csak magyarul, némotül, románul és horvát nvoivon szabad beszélni. A nvilvános állomásról történő felhívásnál a személyazonosság igazolandó és a hívó fél pontos nuvét óo lakowimót fel koll jegyezni.
Kétszáz német diplomata
és gazdasági képviseletek tagjai elutaztak a finr/lővárosból
Helsinkiből jelentik, hogy „ német külügyi és gazdaságrkép-viselet tagjai, akiknek .száma összesen 200, vasárnap utaztak el Helsinkiből. Búcsúztatásukra a pályaudvaron megjelentek a Birodalommal szövetséges és a semleges államok diplomatái. A
Lehetetlen az
a londoni él moizkval
Stockholmból jelentik : Miko-lajcztk, a lengyel emigráns kormány ¦ miniszterelnöke nemrég szűk körben nyilatkozott moszkvai élményeirőt. Kijelentette, hogy a moszkvai megbeszélések tárgyi eredményei nem felelnek meg a fogadtatás külső segélnek, különösen oz úgynevezett len-
német diplomácia hivatalos kép viselői ma reggel megérkeztek Stockholmba. A német képviselet többi tagjai megérkeztek Kveleborgba, ahonnan folytatták útjukat a svéd fővárosba. Onnan este mindkét csoport elutazott.
együttműködés
Ungyel kormányok között
gyei felszabadító tanács tagjaival való összejövetel után tisztában volt áznál, hogy az együttműködés ezzel a gyűlölettel telt társasággal teljesen lehetetlen. Az volt az érzése, hogy nem is lengyelekkel, hanem a közös haza ellenségeivel tárgyal.
HÍREK
Jótanácsok a f ütés körül
i.
Hogyan kell helyesen tárolni a szenet?
A ^üzelőszerek tárolását — különös tekintettel az öngyulladás megakadályozására — az alábbi utasítások fi gyeién íbe vételével kell végrehajtani.
Kisebb fogyasztóhelyeken a szenei fedett, zárt és külön é célra szolgáló helyiségben kell tárolni. Zárt helyen való tárolásnál gondoskodni kell úrról, hogy n töltő nyílások jól záróan lefedhetők legyenek. Ali vndó léghuzam fellépését a tárolóhelyiségben meg kell akadályozni, n szénfelftlct időszakos szellőzése azonban kívánatos. A szón tároláséra szolgáló helyiségben fát vagy bármely más gyúlékony huliudékanyngot tárolni nem szubud. Gőz- vagy fütövezelék átvezetését a tárolóhelyiségeit lehetőleg mellőzni kell. Ha ez elkerülhetetlen, akkor csak jól szigetelt csővezetéket szabad alkalmazni és nzl mechanikai behatások ellen védőburkolattal kell védeni, A szénréteg vastagsága legfeljebb 1.5 m. lehet.
A különböző osztályozásu és különböző bányákból származó szeneket okvetlenül elkülönítve kel\' raktározni.
A szeneket nem a tárolás, hanem a felhasználás helyén kel! keverni.
A szén tárolásnál igen fontos a szén állandó megfigyelés-e, erre hegycsvégü, 20—-25 mm. vastagságú, úgynevezett kémru-, duk (vasrudak) használhatók. Ezeket a széntömegbe bclemé-lyítjük és időnként tapintással győződünk meg a felmelegedés mértékéről.
Téglualaku brikettet szabályos berakással kell tárolni.
A szóntárolásra kijelölt helyet ugy kell berendezni, hogy a különböző időben érkező szénszállítmányok lehetőleg ne keveredjenek és a korábbi szállítmányok nz ujabb szállítmányok bcérlíczése után is hozzáférhetők legyenek.
KÖZGAZDASA6
A budapesti Élelmiszer-nagyvasártelep árai
Az élő,- és vágottbnromfi, valamint a tojáspiacon a megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. A zöldség- és főzelékfélék piacán a zeller ára 10, a gérezdes paradicsom ára 30, a leveles karfiol ára 50, a tisztított karfiol ára pedig 100 fillérrel csökkent, viszont az almaparadicsom, a zöldpaprika ós a sóska ára, 20, a sárgarépa és !1 petrezselyem ára 30, a fejeskáposzta ára 35, paraj, fözőtök és kelkáposzta ára 40, a vajbab ára 80, az uborka áru pedig 100 fillérrel emelkedett kg.-kint. —- A gyümölcspiaeor a görögdinnye ára 4Ü, n magvaváló szilva ára 00, a körte ára pedig 80 fillérrel csökkent, viszont a sárgadinnye ára 10, a szőlő és az Őszibarack áru pedig 50 fillérrel emelkedett kg.-kint.
— (A bíróságról) :
Dr. Almássv Gyula törvényszéki elnökhelyettes, dr. Révffy Andor, dr. Hámory Zoltán, dr. Stur Dénes és dr. Gásptír Zoltán nagykanizsai törvényszék} birák, dr^ Beíitzik Ferenc Kir. járúabirósági olnök, dr. Csík László iárásbiro bovonultak szabadságukról és átvették hivatalukat.
— (Tanügyi hire.k)
A nagykanizsai koreskodolmí középiskolában tanúrként alkalmazta a vallás- és közoktatásügyi miniszter Horváth Józsofot. — A vallásos közoktatásügyi miniszter nyugalomba helyezte Ortutay Gyulané IjOvsss Laura nagykanizsai állami elemi iskolai tanítót, Györki Jenő csömöilérí községi igazgató-tani tót, Szladits Etel zrilaogorszogi állami elemi iskolai tanítónőt. — Kölcsönösön áthelyezte a vallás- és közoktatásügyi miniszter Krufft Lajosáé Lakos Erzsébet nagykanizsai és Pu-sovszky Gabriella szigetvári állami népiskolai tanítónőket. — Komlós tanítókká novezto ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter Ambrus Lajos muruszontmárteni és Kovács Sarolta bottornvai állami bolyottoa tanítókat. — Kúcz lmro oklovolos tanítót a losoncefalvai r. k., Gerencsér Károly okleveles tani tót a szé-csiszigoti r. k., Vajda Alajos oklo volos tanítót a borsfái r. k., Marton Jstvánnó Tóth Sarolta oklovolos tanítónőt a csácsbozsoki r.- k. népiskolához tanítóvá választották meg.
— (Áthelyezés)
Meicsok Zoltán m. kir. gazdasági felügyelőt u szolgálat erdőkéből lantiból áthelyezték ^Lotonyére.
— (Ml van a hivatalba lapban ?)
A Budapesti Közlöny vasárnapi száma rendelőit közöl a zsidó mozo-é* erdőgazdasági ingatlanok fölhasz-
nálásáról, — a tagosítási ós egyéb birtokrondozési oljárásokban alkalmazandó határjelekről.
— (A géppuskázott kanizsai vasutasok állapota)
örvendetesen annyira javult, hogy megbízható értesülésünk szorint dacára a súlyos sórülésoknok, mindegyik felgyógyulása biztosan vár-hutó. Mindogviket sikorül mogmon-teni az életnek ós a családnak. Nem felelnok mog a valóságnak azok a birok, molyok a városban elterjedtek további halálesetekről-
— (A gyótapuaztal dohány-tolvajok ügye)
romlea bíróság eló körül. A róg-tönitólŐ biróság összeült, tárgyalását délelőtti délután folytatta, do az uj közlekedési rond.miatt a sértett és a tanuk nom tudtak mogórkozni b így a törvényszabta háromszor 24 óra alatt a tárgyaidat. Iiefojozui nom lobot, tehát az ügyöt rendes bíróság olé koilott utalni. A bárom vádlott, aki az uradalom dohánykor tjében, lopás közben leszúrta oz éjjohór 16 éves fidt, így megmenekült a legsúlyosabb itelettói.
— (Rózsa helyett burgonya) Mint mindon dólkolotourópai államban, ugy Bulgáriában is szükségessé vált o. körülményok kényszerítő hatása alatt a burgonyaültet-vényok szaporítása. Az 1Ü4Ü. évi burgonyatermés korokon 000.000 tonna áz 1041. évi terméssel szoin-ben. A burgonyával bevetett terülo-lok nagysága 11)40-101 lí)42-ig mintegy meifnyoicazorozódott éa tovaobi emelkedést mutat, minthogy azok a terülotek, molyok eddig rózsával voltak beültetve-, jelenleg burgonyatermelés céljait szolgáljuk, Ií torüloto-kot egyre növelik, még állami birtokok röndolkozésro bocaútdaával is. Bulgáriát o törekvésében — t. i, hogy több burgonyát tormoljon — |
a Birodalom mindon Msközztl a*gi-trtte. (MNK)
— (Vadászok, figyelem I)
A hivatalos lap mai száma kormányrendeletet kőzöl, amoly szerint a vadászok a vadászjegyek után 60 töltény vásárlására jogosultak.
Eredménytelen maradt a pápa fölhívása a haiotlliUB 4b a keleti egyház eüye*ttéB4re
Berlinből kairói hírforrásból jelentik, hogy Cristophoros, pát-riurcha elutasító választ adott a pápának a katolikus és keleti egyház egyesítésére vonatkozó felhívására. A két egyház között a közeledés csak akkor volna lehetséges, mondja a pátri-archu, ha a két egyház, mint két teljesen egyenrangú fél egy zsinaton tárgyalná meg az egyesítést. ;
Munkára viszik Oroszországba a román politikusokat
Szovjet óa román hatóságok intézkednek a zűrzavarban
Berlinből jelenlik : Menekültek, akiknek sikerült Bukarestből kijutniuk, zűrzavaros állapotokról számolnak l>e. A szovjet hatóságok és a romániai közegek megkezdték a politikusok letartóztatását, akik az uj rendszerrel nem rokonszenveznek. Még abban .a tekintetben sem tesznek különbséget, hog az illető később Mihály király híve volt-e, vagy pedig Antoneszkut követte. A letartóztatottakat munkás századokba osztják és igy szállítják a Szovjet Uni-
Amerihut tégitémadée a zürichi Uyoratfontit ellen
Három amer vadászgép, amelyek tegnap Basel mefiétt berepültek Svájc fölé, tegnap 14 óra 30 perckor megtámadták n Zürichből indított gyorsvonatot. A mozdony és személyszállító kocsi megsérült, a vasúti sínek megrongálódtak és a magas feszültségű vezeték leszakadt. Sebesülés kevés történt. (NTI) - J
SPORTÉLET
A körzeti bajnokság eredményei
Az elmúlt vasárnap a kerületben a KTSE—-Csáktornya mérkőzés elmaradt, mert a Csáktornyái csapat visszalépett a bajnokságtól. A KRAC 3:2 aránkban győzte le Nagymányokon az NSE csapatát, míg a PBTC 1 : l-es eldöntetlent játszott n pécsi rangadón a DVAC-cuI. A kitűnő formában lévő PVSK 5 :1 arányban győzött a Zsolnai csapata ellen.
Körzeti bajnokság
1. ZMNTE 3 1 1 13:4 5
2 NVTE 3 1 l _ 13:6 5
3. KRAC 3 2- 1 ^-0:4 4
4. PVSK 3 2- 1 8 r6 4
5. KTSE 2 1 1 _ 13:3 3
li. DVSE 3 1 1 1 7:9. 3
7. PDVAC 3 1 1 1 6:12 3
8. PBTC 3-2 1 3:8 2
9. SBTC 1 - 1 __ 2:2 1
Hl ZbOlnay 3 - 1 2 E: 12 1
11. III.E 1 . 1:4 _
12. NSE 2 - - 2 3:10 _
13. pcsa 1 _ _ 1 9:4
14. CsZTB vltualtpcll.
s
zalai közlöny
19IU, szeptember 12
55*lavflrmeírvo Komiíinybiitofl FóTspánjától.
1218-fi. 1914. biám.
Hirdetmény.
A zsidók anyagi ós vagyonjogi kór dósoinek oioroldaaára hivatott kor-\' mtínybiztoa által a zsidók lezárt üz-lotoibon iovó áru- 63 anyag kés a lötöknek, valamint berendezési ós felszerelési tártrvaknak órtókositóno tár cvában kiadott 1600- 1044. ez. utasításban foglaltak alapján felhívom na érdekelt szakmabeli keroskodÓk és iparosok figyelmét nrrn, hogy Nagykanizsa városban a lozárt zaidó üzlóíokbon (üzemokbon) lóvó áru- és anyagkészlot, kivévo a textilüzlotok áríikeszlotét, valamint borendozési ós folszorolési tárgyak, szakmnheli koroskedóknek, ilyenek hiányában szakmalwlí iparosoknak el fognak adatni. A toxtilüzlotok berendezöni ós fotszorolési tárgyai ugyancsak eladatnak. «
A venni szándékozó szakmabeli kereskedők és iparosok ezen Igényüket 1044. óvi szeptember hó 26-ig Írásban jelentsék bo Nagykanizsa városban az.-órtókeaitóat végző bizottságnál, Városháza, árvaszéki hivatal I. om. 41. sz. szoba. A bojo-lentóabon fo! kell tüntetni, hogy a bejelentő kínok az üzletében lévő ingóságokat szándékozik megvonni. Az elkésve boterjesztett bojolontÓfléket csak akkor lőhet figvolombo venni, ha a kitűzött határidő alatt, az eL adásra kerülő ingóságokra vevő nem jolontkezott.
Az eladásra kerülő áru- ós anyag* készlot elsősorban a holyboli szak-malwii koroakodőknek fog eladatni, lia helybeli Iroreakodó nem jelentkeznék^ ugy a környékbeli, vagy távolabbi szakmabeli koroskodók ia vásárolhatnak. Ha megvételre ezok som jo lent kőznének, ugy a kérdéses áruk \'azaknuÜHjIi iparosoknuk fognak eladatni,
Magónszomélyok részérő árusítani nem szabad.
A megvásárolt üzlot áru- és anyagkészletének átadása az alábbi foltétólok mollott történik :
a) Az átvett áru- és auyagkószlot, valamint a Ikjrendezési és íulszero-lési tárgyak őrzéséről ós 8 napon belüli olszállitásáiól a vevő kötöloö saját költségén gondoskodni. Az owtlogos károk ós hiányok a vovőt torholik.
b) Az átvett áru- és auyagkószlot, valamint a berendezési és Tolszoro-lósi tárgyak vételárát ti hónapon belül az líiotókos hatóság felülbírálja, a amennyiben azt állapítaná inog, hogy a vételár a meghatározott átadási árnál kisebb, a vovÓ — illotő-log több vevő esetén a vevők egyetemlegesen — köteles a hatóság köz-léso után az árkülönbözetet lo napon bolül megfizetni.
c) Az álvott áru- és anyagkészlet, valamint a borondozésí és folszoro-lési tárgyak minőségi, vagy mony-nyiségi hiánya, továbbá esctlogos rejtett hiba miatt, vagy bármilyon más jogcímen a vevő semmiféle igényt nem támaszthat
d) Ha az álvott óni- és auyagkószlot zárolás alá oaik, azzal a vevő caak az érvényben lévé korlátozó rendelkezések szerint rendelkezhetik. A vételárat a pénzügyi hatóság kiküldöttjének kezeihez szabályszerű nyugta ellenében készpénzben koll kifizotní. Méltánylást órdomtó esetekben az alább fölsorolt igóny-iogOBultak - feltéve, hogy"azakrala-boii koieskedők — ongoüelyt nyerhetnek arra, hogy az oiadaara kerülő áru- ós anyagkészletet vagy-ipmak egy rószót kész[>ónzfizetés nézett bizományi értékoaitesro tehessék át. Igényjogosultak a kÖTotko-rók :
a) jelenlegi háborúban boai halált halt •Bomelyek cialádtagjai.
b) A jelenlegi háború hadirok-ksutjw, T»l4muit ar. 1914—16. óvi
háború legalább 60 százalékos hadirokkantját.
c) A jelenlegi háborúban . arc vonalbeli szolgálatot teljesítő vagy teljesített szomélyok.
d) Az a személy, akinek üzleti (üzemi) áru- ós anyagkószloto légi támadás kövotkoztébon teljesen, vagy nagyobb részben megsemmisült.
Az ilyen irányú kérvényt a znla-egorszogi j>éiizÜ!:yÍ\':.\'i;^g;itöságnál kell benyújtani ós a ícérvénylioz az ígiíny-jogosultsngot igazoló iratokat csatolni koll. " •
Pizomáuvi órtékosités pántén aa értékesítő bizottság által meghatározott Ösiízoget kell biztosíték eiuién a pénzügyi hatóság kiküldöttjének kezeihez szabályszerű nyugta ollené-ben lefizetni.
Ha valamely üzlet (üzem) ingóságainak megvételére tühlxm jolont-koznek, a vevők a bizományi \'értékoaitesro vonatkozólag mogállapltptt ígónyjogosultsáei sorrendben fognak kijelöltetni.
Fölhívom egyben mindazokat a nem zsidó személyeket, akiknek valamely értékesítésro kerülő üzlethon (üzemben) tulajdonukban lóvŐ ingóságok vannak, hogy ozt a körülményt az értékesítő bizottságnál folyó évi szeptember hó 16-ig jelont-sók bo. Az illetőket a bizottság az értékesítés idojólxm az értékesítésre kerülő üzletbon meg fogja hivni azzal, hogy a tulajdonjog igazolására szolgáló okiratokat vigyek magukkal s iimonnyiben a tulajdonjog leigazolást nyer, ugy a vitatott ingóságokat részükre ki fogja adnj.
Amennyiben a vonni szándékosok az értékesítéssel kapcsolatban közo-lobbi fölvilágosítást óhajtanak, ugy ezt áz íparíiat(>st\'igolínál (Főszolgabíró, Polgármester) ós a pénzügy-igazgatóság VIII. ügyosztályánál megkaphatják.
Zalaegerszeg, 1011. szeptember hó 2,
Titéü gróf \'fölüti Béla s. k.
li g folspAn.
Olvassa a
Zöld Közlöny-t!
A íildók Ifiért üzIeteiÜTt (lismoi-bm) lóvö ára- as anvagkésBletekoak. vdsml.it berendeiési és felszerelési tárpyakuak úrtékeiKésére kirendelt bisolt\'ag.
Felhívás..
Az értékesítésre kerülő Uzlclek (üzemek) nemzsldő alkalmazottai a leltározásnál és értékesítésnél közreműködni és a szükséges felvilágosításokat megadni tartoznak.
Felhívja a bizottság az érdekelt alkalmazottakat, hogy 1044. évi szeptember hó 14-ón 8 órakor a városháza I. em. 6, sz. a. (kis tanácsterem) jelentkezzenek.
Figyelmezteti a bizottság az érdekelt alkalmazottakat, hogy ha a bizottság Írásbeli felszólítása ellenére kellő indok nélkül ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, a felmondási Időre járó javadalmazására vonatkozó jogát elveszti.
Nagykanizsa. 1944. évi szeptember hó I2-én.
An értékesítő bizottság.
A tugykanluat hlr. I*rá(blró>ágl VÍgrohiJtétól.
Pk. 6218/1944 K. Pku. 203/1944.
Árverési hirdetmény.
Dr. TanJás Jinis n*gvksnlisal Ugyvéil álul képvlkdt ZaTam.gyel OaidasáRl T<-knrtw,)in7iír R T. Javára 800 P toké 6$ Uroléknl nr\'diK s iwBykamzaal klr. JSrAa-iilnfcág Ií>44. évi 423 íz végzésével rl rendeli kidí.níil végrehíjlía tavin 1944. év| jhIIlih hó In én lefoglalt 1600 P beci értékű* lnR6^kt,vm 3/ árveiéa MtUzísc hánt fentnevezeti végrehajtató által mfg kerestetvén, az alább megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalást hry* könyvekből kl nem ItlnÖ mái toglaltalók Javára is, amennyiben kle-égliéii Jogú;, ma la fennáll és ellenük halastó halályu Igénykeieset folyamatba MtiCS, az érveiét! Wllzöm Nagykanizsát, Siemtre utca 11, házszám alait Kedni\'.necz józh\'f i«iI»Ut.l ban leendfi mr{[t>itáb«"i hatérldSfil 1944 évi ateptembar hé 14-én Mélstéa H/i órájál tuzOm ki, amikor r b.Mllag lelog-lall ei)y zonKoia a egyéb ingóságokat n legtöbbet igóiónek kéespémflietén ellenében, cietleg becaáfon alul Is, el fogom adni.
Nagykanizia, 1944. anguiitns hó 27-én. Elek Liszló ít\'ji klr. blr. iík[íiiijta, mini birűiigl klkflldstt
S"ttt%-én VÁROSI MOZGÓ Hm\'ktí\'rdi
Mozgalmas! - Lebilincselő! A KIS MILLIOMOS ötletes, fordulatos, üde filnjdték Aktuális magyar vildghlradó
Naponta 3 elSadds : ?4, ?6 és ?8 órakor.
Unaer-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és üeplifii.
Hofherr-gépak, gépaueii. osstpágyfém éw golyó* oaapigy IgétiyíésAf elIntcsMm.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák flxetése, reklamációk, hibajelentések, felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délutén 16 óráig. C*engory-ut51, telefon 204.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága, jó Édesatyám,
Mfigy GyBrgjr ¦
elhunyta és temetéae alkalmával bármi módon kifejezést adtak együttérzésüknek, hogy enyhítsék családunk mélysége* fajdalmát, — ezúton mon dok hálás líosiöjielel {óksó rész-véiükért. Nagykanizsa, 1914. szept 12.
«- K. Nagy LéBztó
éi a ayétzolo cialtd
IPROHIRDETÉSEK
f állás. \'I
Boy i<6nwnonna* felvesz a Kftat írsalliir n««»rfá|h — LeSalább 4 3ix4>l*ko1al váajtetttég szUkaégefl,
Idősebb itpaUnSi felveszUnk. Cm -kisddhfvatalban. 2197
Munti**n«Vé>1 fe\'vt» Dr AKewíw kfb»*\'tryáf, Caeng»fy nt 11 l/H. 2S11
JAI uA*< "I"\' \'u\'l* varr^lfinynl;i| aip^a-ata^m\'ha falvenak S\'8*onrI M"ka-tiicni, BMihyáay u 0. Mis
Homldrc Irányt svermek mHlé, kl hiz i%riábh«n ír *eRlt. aronnal\'a felve-z^V. Pfcxn, Zrlnvl M.-u 43. M?l
l\'i\'v trfiK. ittre-. htfu>ATaénvt tr<-veazek SzabA A"ti) rnorfdrlft 29"-7
VSttywflilAatban éi frodi) manW^ltnii gyekorlot\'al bíró Hizlvlsf(önÖt felvp» t-a-reflkrdelml vá\'falaf. Clm a \\<UdAh.m. 2f2S
ftrj4rAnSt mo-ynnUn felvetzftfc, Csínvt utca 21 Jelentkezet csak délelőtt. 2925
L«ifaorAiiBnSt kerenflc aznnnil. vm<y otftób\'r l-re. — .Igatíág" gpes; ir\'itar, Fö fit 12. V 29"!2
Koonfal [A flzfléatel felv«tetr. J Trrt-ktzés Horthy Miklós-ut 5). 2931
ADÁS-VJÍTJEL
Műpnln tefflrc ki<phitó Cfáktornván, Honvéd utca 5 Telefon 88. 2902
flmfjöt\'a- és házinyulak eladók KbCv-ulca 4. 2920
llO-.ia nagyságú hftlpöt vígy hócilzmát megvennék Szabó Antal Üzletében. 2927
TObbf«l« hasanált bulor, elköltAzéi miatt eladó. KInizsl-utca 31. 2929
j LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG |
¦taili1aVrh«lYla«a«t bérletbe kore-alnk. Hangya Klrandeltgég. . 2914\'
különfélék
Sugár-uton, színház ketten kfiesatfll, •Ivaentttt husx penge. A bcctületes megtalálót kérem a kiadóba leadni, lekln-tetlel aira, hogy egy oiegény bejárónő veszítette el.
Barnuló honnxnbb ulnhra megrendelhető, teleion 304. Lakás Rozgonyl ulca 3/a. 2829
BidiUiihiiS felveszek teljes ellátással. Kasíáa Vtncenő, Caányi László u 17. 2879
Siepl. 3-án, vasárnap az alsótemplom-tan, a Mária oltatnál, fél 9 órai szent-mlaén tévédéiből niobarelték a kalapomat ,L. Qy." moncf-ammu kalappal. Kérem az Igazolt tulajdonost, hogy a kalapját vegye át a Zalai Közlöny a«rke«<-tóaégebeo. \\^ 2930
ZALAI K6ZLŐ|BT
politikai napilap
Kltdla: „KSzQiuduájjI R. T. Nagykanxw\' Feleld kiadó: Zalai Király Nyomatott
* neiiiisíiijl R, T. ííayykai-. i-; . ryaadijábaa HoEykanlr»é« Krojndieri taiai: ZaW \\.
48
évf., 207. sz. Nagykanizsa, 1944. szeptember 13. szerda Éirm 20 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztéses éa kiüdóWvaiat : Fö-ut 5. szara. gnrkeunmH éa kfacMfaivatoM lottrfon 78 ez. Megjeteiük mkdea &étk«auip délután
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Kémei messzehordó ágyak hat órán át összpontosított tfiz alatt tartották ma éjszaka Dowert
A bolsevisták harora kényszerítik a németeket Finnországban, hogy megakadályozzák a fegyverszüneti feltételek teljesítését Magyar és német csapatok tartós védelemre rendezkednek be a keleti front déli szakaszán
(NTI) A keleti arcvonal hplyj zetóvel kapcsolatban Berlinben kijelentettek, hogy a bolsevisták támadásának iránya a harcok eddigi súlypontja szerint
a Otíklai-kágó megszerzésére irányul, hogy azon keresztül behatoljon Szlovákiába. *. y"
A romániai helyzet világosabban lesz felismerhető, ha a csapatok felvonulása befejeződik. Annyi már most megállapítható, hogy* délukrájriái
bolgár határ átlépése után a szovjet csapatok ellenállás nélkül haladnak a Conak-hágón át Szófia irányában és céljuk az Egcl-tengcr elérése.
A bolgár haderő magatartása giem egységes, különösen a nemzeti kormány megalakulása óta. Észak- és nyugat Bulgáriában német ellenintézkedések indultak meg. Bulgária belseje katonailag a zűrzavar képét mutatja.
Délerdélyben tovább tartanak az ellenséges támadások
A legújabb
.mjahb jelentősök szerint köüli az MTI, Dólordélvlwn tovább tartanak a szovjet támadások. A román csapatokhoz szovjot csapatok is csatlakoztak. Az Erdős-Kárpátok nyúlványaiban is súlyos páncélos csata volt ^melynek során a né-
metek olhéritó sikert órtok pl. A déli szakaszon magyar és német csapatok míj elhárító arcvonal ós tartós védőiem kiépítésével-- vannak olfog-lalva. Északon a szovjot nagy örököt csoportosít az Esz aki-Korpátok vonalán való áttörés szándókával.
Ma éjjel Dowert lőtték a németek
Uj nehéz harclrepülögépet vetettek harcba
(NTI) Az angol hírszolgálat jelenti, hogy német messzehordó\' tüzérség ma éjszaka hat órán át összpontosított tűz alatt tartotta Dowert.
A szárnyasbombák London egyik
külvárosi pályaudvarát elpusztították, egy vasúti ludat teljesen rom-badöntöttek. \'
A németek egy uj tlpusu HE 177. nehéz harcircplilógépet vetettek be főleg távolsági felderítésre.
Megütköztek a németek és a bolsevisták Közép-Finnországban
Stockholmi hírek szerint a bolsevisták a középfinnországi arcvonalon, Aariakulj orvinől megtámadták az elszakadó mozdulatokat végző német alakulatokat. A támadást a levegőből is támogatták, A németek igy kénytelenek visszavonulásukat kés-
leltetni és arcvonalat elfoglalni. A bolsevisták célja az, hogy a németeknek a szeptember 15-ig előirt kiürítését megakadályozzák ós ezzel a fegyverszüneti feltételek megszegése cimén katonailag megszánhassák egész Finnországot.
Su/yos harc tombol Le Havre eréd-övezeiében
Brest bombázása tovább tart, de a támadások abbamaradtak az erőd ellen
(NTI) Nyugat-Flandriában ogy keskeny szakaszon a * brit-kanadai csoport mogfigvolhotó összevonása azt igazolja, hogy Mdntgomory ogy további arcvonalat adott át az amn-nkaiaknak. Ez,a körülmény arra mutat, hogy n brit és kanadai kötelékek a holkntd partok vidékén való áttörést minden eszközzel ki akar ják kényszeríteni. Az amerikaiak az arcvonal megnagyobbodást egy páncélos hadtest beiktatásával egyenlítették ki. A
harcok súlyponttá a beringeni hídfőnél, továbbá Aachentöt délnyugatra, Metz körül és a burgundi kapunál volt. Az oród-övozotokből súlyos harcokat jolontenok Lo Havro övezetébél. Az erőd valamennyi arcvonalán a leg-hovesebb küzdolom tombol. Erős brit hadihajé egységek a tongorról, az angolszász csapatok a szárazföldről, 11)00 roöülógöp pedig a lovogó-bó.l bombázta az orődöt. Az esti órákban a brittok támadásra indul-tak az orőd arcvonalai ollón. Mint-
egy 40 harckocsinak sikorült áthatolni az olőtoropon ós a ÍÓarcvonalig nyomulni. Az áttörés a német páncélos elhárítás és légvédolom összefogott tüzében és a különlogos kiképzésű német csapatok harcbavo-tóso kövotkoztóbon megakadt ós a brit páncélos orókot viaszavotettók.
FJÖIIzetösl ára: egy hónapra 6 pengő 20 lillór, negyedévre 18 pengő.
Az éjszaka folyamán a brittok ismét megkísérelték az áttörést, amely azonban meghiúsult a nőmét elhárítás zárótüzóbon.
IWetagiiehan -nem folytatták iá-madátuknt a Brett támadására összevont amerikai erők. Basel szembon az orőd lövotéso ós bombázása változatlan oróvol folyt. A némnt tüzérség megakadályozta az amerikaiaknak azt a kisór\'lotét, hogy nolióz fogyvorokot állítsanak fol az erőd olőtorólwn.
Lorient körzetében ogy német vállalkozás különösön eredményes volt. A német vogyes kötelék bgv nagyobb ellenséges \'ló-szer ós utánpótlási raktárt zsákmányolt.
Az Apponinek előterében megakadt az angolok és kanadalak támadása Elcsöndesült az adriai arovonal
Olaszországban az adriai arcvonal szakaszon jelentősen alábbhagytak a harci cselekmények. Egyes arcvonal szakaszokon csaknem egészen elült a harci zaj. IC napi harc után megállapítható, — írja az Intcrinf — hogy a német csapatok kimagasló sikereket értek el a túlerőben IÓvö ellenséggel szemben. A 8. angol hadse-
npg és kanadai csapatok "támadása megakadt az Apenninek előterén. Az igen jól felszerelt és túlerőben lévő ellenség a remélt áttörést nom tudta elérni. A Pór síkságra vezető valamennyi kapu német kézen vau. A görög csapatok felbukkanása arra enged következtetni, hagy a 8. brit hadsereg felváltja roham alakulatait.
Défre és délnyugatra kanyarodik a bulgáriai harci tevékenység
Atoioportosltott német és magyar erők vérjak Erdélyben és a Dili Kárpátokban a szovjet támadásokat
A déli Kárpátokban és Erdélyben, —mint illetékes berlini katonai körökben kiemelték \\» német és magyar csapatok átcsoportosításokat hajtanak végre a várt szovjet támadások fogadására.
Dél-Romániában, még pedig főleg a Vaskapunál, a legközelebbi napokban szintén harcok
várhatók.
A kép teljességéhez tartozik még, hogy a Szovjet nagyobb erőkkel Özönlik Bulgáriába,amiből német katonai körök véleménye szerint a harci tevékenységnek délre és nyugatra való . eltolódására lehet következtetni. (MTI)
Álhírek a horvát államfő letartóztatásáról
A horvát propagandaminiszter cáfolata a „Zágráb utcáin folyó véres harcokról" *¦ ,
Zágráb, szoptember 13 Az Europapross tudósítója irja: A félhivatalos angol hírszolgálati iroda azt a hírt terjesztette, hogy dr. Aííte Pavelics horvát államfőt elfogták ós kiszolcáltatták Titonnk. Zágrábban hivatalosan közölték, hogy oz a hír alaptalan Miazugsng. Dr. Bogdán horvát propagandaminiszter kijolentetto, hogy Londonból és Moszkvából az utóbbi három nap alatt a legostobább birokot terjesztették a horvátországi viszonyokról. Arról beszóltok, hogy Zágrábban felkelés tört ki, még podíg éppen azon a napon, amikor a zágrábi la-.lülkos i
tette a Poglavnikot. Olyanokat is hirosztoltok, hogy a horvát főváros utcáin vér folyik és hogy a horvát csapatok csatlakoztak a szorbokhez. A Tass szovjet távirati iroda azt jelentette, hogy az usztasa-miliciát lefegyverezték. A novotséges ídog-háboru_psucspontját azonban azzal a :h*amis hírről érte el, hogy a ! Poglavnikot lotirtöztatták. Bogdán dr. bofojözósül >kijekmtotto, hogy nom érdemes az összes ilyéri propa-gandahiixjeztolóseklioz hivatalos hozzászólásokat fűzni. A keddi horvát lapok a zágrábi közönség szórakoztatására közlik ozokot a hiroeztoló-sokot. (NST)
zaí\'ai közlöny
49-H szeptember Hl
utasítják vissza a finn miniszterelnök tételét, hogy Németország érdeklődése a finn szabadságharc támogatása iránt kihaló félben volt és hogy cz a körülmény befolyásolta" a finn kormány határozatát. Berlini politikai körök ezzel szemben arra utalnak, hogy Németország érdeklődése és tényleges segítsége nagyon is világosan mutatkozott meg abban a szerződésben, amit
néhány héttel ezelőtt Hibben-trop német birodalma külügy-miníszter kötött Helsinkiben és amit ma igyekeztek, mint a volt miniszterelnök, Rytl, személyes ténykedését feltüntetni. Tény, állapítják meg Berlinben, hogy az akkor megbeszélt német Le-„ gílség nagyon is hatásos volt és hogy a finn miniszterlenök maga is bevallja, hogy a front stabilizáíódott.
A
állásában vitéz gróf Teleki Béla főispánt
tudatossággal, olyan erőteljes irányító képességgel, olyan józan és tiszta mérlegeléssel nézett szembe, hogy l\'őispánsága alatl a vármegye helső éleiében és politikai zajlásaiban is meg
a Lakatos-kormány uj bul-ügy minisztere, vitéz Bonezos Miklós több változtatást hajtott végre a magyar főispáni karban. A törvényhatóságok egy részében kicserélték a főispánokat a miniszter vált oz áss ;il^ kapcsolatban. Zala vármegye egész társadalma örömmel vette tudomásul, hogy Bonezos belügyminiszter Zala\' vármegye főispánját, vitéz gróf Teleki Bélát megerősítette állásában. Telekí főispán 8 esztendeje áll Zala-ország élén és a legválságosabb idők minden problémájával, gondjával olyan határozott cél-
tudtu teremteni az egyensúlyt és összhangot. .Zalának soha inkább, mini ma, éppen erre van szüksége s bizonyára ezt kívánta elismerni az uj belügyminiszter is, amikor Zala élén meg-erősiteltc állásában vitéz gróf Teleki Béla főispánt, a vármegyében az összhangban lévő magyar munka levegőjének megteremtőjét. .
Az alispán 90 százalékra szállította le Keszthely pótadóját
A 7 százalókra emelt kereseti adót jóváhagyták
Kesztiielg, szeptember 12 , emelkedéséből származó 16.000
A háború okozta hivatali nehézségek következtében csak most történt meg Keszthely\' 19*14. évi költségvetésének jóváhagyása. 660.000 pengő kiadással szemben 482.0Ü0 pengő bevételt irányzott elő Keszthely képviselőtestülete, ugy hogy a hiány fedezésére lUO százalékos községi pótadót kellett beállítani. Az alispán módosításokat hajlott végre a költségvetésen s mert az állami adóalapot magasabbra szabta, a községi pótadókulcsot 90 százalékra szállította le. Az állami adóalap növekedését a földadó
pengős bevételi többlet idézte elő. Ezenkívül bevételi többlelet jelent az a körülmény is, hogy az állam a közellátási kisegítő munkaerők mintegy 8U0U pengő évi illetményét megtéríti a községnek és a közmunkaváltságból is mintegy 4000 pengővel több folyik be az előirányozott összegnél, Az alispán a kói>-viselőtestületnek azt a határozatát, amellyel az amúgy is túlterhelt háztulajdon védelme érdekében a keresetiadó kulcsát az eddigi 5 százalékról 7 szí zalékra emelte fel, jóváhagyta.
godtak felőle és kéri, hogy hazulról többet írjanak,
A. 764. táboripoatáról szopt. 2, kelettel Kovács Sándor őrm. kéri, . az a kedves iBmorős, aki részére mogrondolto a Zalai Közlönyt, közölje a nevét és cimét. Addig ezúton köszöni szívességét és kivan mhídon jót. Nagyon jói éjnek a messze idegenben a zalai Viirek. Jól van, Üdvözletét küldi a kanizsai éa környéki ismerősöknek ós kéri okot, hogy tábori lapjaikkal és újságokkal gondoljanak reá.
*
W.7ft8. táboripostáról Kálovics László honvéd szopt. 8. koiottol üzeni édesanyjának Óa testvéreinek, hogy jól van, no aggódjanak 6rt«. Olvasnivalót kér. .
*
C. 829. táborinostáról szopt. 3. kelőitől Simányi József zls és zalai géppuskáaai üzenik; »Az embereim jobban várják a Zalai Közlönyt, mint az obéaet. Sok üdvözlotot küldünk innét Összes ismerósoinku.\'k. Jól vagyunk és lolkoscdésünk totó-fokán van, mert miudon csöpp vért szent hazánk boldogabb jövője írt hüllatunk,« ¦—
• A. 704. táborinostáról Fábián Sándor szkv. üzeni Kiskomá romba szüleinek, hogy jó! van, no aggódjanak érle és több levelet küldjenek, jjésré üzeni monyasszonyának, hogy jól van, sokat gondol reá és több levelet kér, sokszor csókolja. (Szop-.témboi\' 8.)
A. 764. tábori postáról sjzept. 8. kolottcl András ímro őrv. Toruh-föfdre üzeni szülőinek és monyasz-szonvának, hogy jól van, no aggódjanak érte, sokat Írjanak és sokszor csókolja Őket.
A. 764. táborinostáról szopt. \'2. kelettől vitéz Takács bászló őrm. értesiti feleségét és-négy\'gyermekéi, hogy a Zalai Közlöny utján közölt jókívánságokat örömmel olvast t nz augusztus \'20-ÍkÍ számban. 0 jól van. no nyugtalankodjanak miatta, A boldog viszontlátás reményébea sok csókot küld mindnyájuknak.
II. ."őö. táborinostáról szopt. ü. kólóitól üzeni Horváth Boldizsár jó apjának, tostverőinek, llOgj\' jól van, nemmi baja, egészséges. Tubl> lovclot vár hazulról. Üdvözli a ki*-kanizsai leventeesapatet ós az összoa ísmdrósökot ,n lányokat is. Unoka-bugának azt üzoni, hogy miro hazajön, a nótát, amit küldött, megtanulja, Rózsás líózsikáiiak köszönő-totküld keclves lovoloiért.
ÜZEN A HONVÉD
9
A kis államok tragédiája
Berlin, szeptember 13 Azoknak az országoknak a helyzete, melyek fegyverszünetet kötöttek a szövetségesekkel és igy végleg szakítottak Németországgal, berlini felfogás szerint igen jellemző arra a sorira, melyet nekik volt ellenfeleik szánnak. A fejlődést jelcnléttáí Jellemzi, hogy ezek az országok lépésük által\'ugyan elvesztették a német fegyver védelmét és igy önként adták magukat ellenfeleik kezébe, dc eddig még árfeltételeket sem ismerik, melyeket tőlük kívánni fognak. Német részről ezzel összefüggésben emlékeztetnek az olasz nép helyzetérc, mely ma, tehát több mint egy éve a fegyverszünet megkötése óta, még semftiíilyen nyilvános tájékoztatásban nem részesült afelől, hogy milyenek voltak azok a követelmények, mélyeket a Badoglio-kormany aláirt.. Hasonló módon fog történni nyilvánvaTtóan a román, finn és bolgár népekkel is, amelyek előtt nem fogják felfedni n fegyverszüneti feliélelek .részletes tartalmát, mivel az — berlini vélemény szerint\'- nyilvánvalóan tiV kpmény ahhoz, hogy az illető népek jóváhagyják Őket Román politikusok pesszimista nyilatkozatai, és az a tény, hogy a bolgár kormány amely\'az első lépéseket telte a fegyverszünet megkötése érdekében, hamarosan vissza is lépett, mivel az ellenfél követeléseinek felelősségét nem bírta és nem merte tovább viselni, — az első tényleges támaszpontok a nagyon is .komoly és veszélyes tények igazolására, , merj Jyeknek kövctkczményekőpperf az illető népek kénytelenek voltak megadni magukat az ellenfélnek.
A módszerek, melyeket a szövetségesek a Németország oldalán álló országok ellen használtak fel, már hosszabb idő óta arra irányullak, hogy azokat Ígérgetésekkel ós erőszakkal elszakítsák Németországtól. Németországgal való szakítás ese-¦ térő kedvezőbb békc-feltélclekct ajánlottak fel nekik és a háborúnak fegyverszüny.tlcl való befejezésére vonatkozólag tettek Ígéreteket, melyekről azonban, amint megholt a szakítás Nó-metérszággid, nem beszéltek többé. Ez sokkal inkább volt a teltételnél kuli kapituláció, de mindenesetre az a követelés, hogy. először teljesítsék feltélelek sorozatát mielőtt akármilyen szerződés megkötésére sor kerülhetne. Ebben az értelemben Berlinben a kis államok tragédiájáról beszélnek, arní Németországgal, nem beszéltek töb-gés után teljes mértékben kiszolgáltatja őket az elleniéi kérlelhetetlen szándékainál
Ami a finnek esetét illeti, Berlinben nagy határozottsággal
Schless Gyula
Milyíküroakedóíóbüli
Horthy Mikléa-ut 8. szám.
M4I Tololon: 180.
C. 829. tábori postáról szopt.. 5. kololtol Hodli Ferenc bonvéd üzeni, hogy Bzorotettol gondol szülőire, rokonaira, ismerőseire. Kgéözsésros, jól érzi magát és mindannyiuknak sok szerencsét kívánva küldi üdvözlőiét.
P. 678. tábori postáról szopt. 5. koiottol Csóri György bonvéd egészséges, jól van, szülőit, testvéreit, rokonait szeretettel csókolja, üdvözli.
V. 865. táboripostáról Iváncsics István honvéd szeptember 6. koiottol nagyszülőinek, szüloinok, folesógó-nok, rokonainak üzoni, hogy semmi baja, jól van. Számtalan csókot küld feleségének, kislányának, kéri többet írjanak. Csókolja szülőit, nagyszülőit.
P. 881. táboripostáról szopt. 8. koiottol Tóth János őrv. üzoni tani-lómosterénok, szüloinok, rokonaínak és ismorősoinok, hogy legyének nyu-
Üzen az otthon
H. 709. tábori postára Gyöngyösi Józsof honvédnek üzoni Kiskunvt.súrol a foloségo, hogy jól vannak, egészségesük itthon,\' amit neki is szívből Kivannak. Kéri, írjon többet és vigyázzon magára. "Imádkozom érted és kórom a Szílzanvót, bajtársaiddal együtt minél előbb segítsen haza gyózolmeson. Ebben reménykedve küldök sokozor csókot szerető és órtod aggódó foIoséged,« *
P. 678. táboripostára Dalost György honvédnek üzoni öccso, felesége, édesanyja, családja, hogy jól vannak, semmi baj nincs, hirt hallottuk folőlo. Csókoltatja az egész család és rokonság, a boldog viszontlátás reményében.
Elsötétítés
8-6
éráig
S\'Z7s%én MROSI MOZQÓ Mitt6\'kcsH\'rda Mozgalmas! - Lebtlincselt!I ¦ ,A KIS MILLIOMOS ötletes, fordulatos, üde ftlnjdték Aktu&lia magyar vildghtradű
Naponta 3 elCadds : f4, i8 és 43 irakar.
1409950?1466
1ÍH4. szeptember 13
zatjaj köziíöny
Távházasságot kötött a nagykanizsai városházán egy fiatal leány
Jótanácsok a f Ütés körül
n.
.Hogyan koll takarékoskodni a tüzelővel?
A tflzclőszerckkct való takarékoskodás érdekében Tőként a kővetkezőkre figyeljünk :
1. A tüzelöszerek felhasználásánál a legmesszebbmenő takarékosságot kell mcgvalősitnn és ebből a célból a tüzelőberendezések (kályhák) kezelését és karbantartását :t legiiugyohr gondossággal kell végrehajtani.
A tüzelőszerck takarékos felhasználásának biztosítása/ végett az állami és- önkormányzati hivatalok, intézetek, intézmé-nyek stb. helyiségeiben a takarékos fÜtés ellenőrzésével a hivatal, intézel, stb. .tiszlviselöí közül megfelelő, lehetőleg műszaki képzettségű személyt kell megbízni.
A megbízott ellenőr feladatát képezi a fütőszemélvzetnck a takarékos fűtésre való kioktatása és a tevékenységüknek az ellen-örzÖso. A megbízott ellenőr figyelemmel kiséri továbbá a használatban lévő tüzelőberendezések üzemét és az észlelt hiányokról feljegyzést vezet, valamint kötelesek aznk kiküszöböléséről gondoskodni.
2. A meglevő tüzelőberendezések (kályhák) jökarbáholyc-zésére vonatkozó rendelkezést a fűtési ellenőr hajtja végre.
3. Cserépkályhak időszakonként végrehajtandó átrakása során szakképzett kályhásmesleri bevonásával vizsgálat tárgyává kell tenní\'a kályha belső szerkezetének korszerűségét Ha a kályha rend-szere elavult, azt lifi korszerű rendszerűvé kell átalakítani.
I. Gazdaságtalanul működő vaskályhákat fokozatosa,)! korszerű üzemi kályhákkal kell kicserél ni.
5. A hivataluknál, intézetek-nél.stb. a kályhák rendszerének megváltoztatása esetén a tüzelör szereknek rendes viszonyok között való beszerzési lehetőségeit figyelőmbcvÓvc, lehetőleg vagy tisztáóMn-, vagy tisztán széntüzelésre szerkesztett kályhái ke/" beszerezni, illetőleg építtetni. Egy-egy hivatalon belül célszerű egyféle tüzelőszer használatára törekedni. \\6. A hivatalok helyiségeinek fűtése utján biztosítható legmagasabb belső hőmérséklet — a minisztertanácsnak 1010, évi november 29.-én bozotl határozata értelmében — 18 Celsius foknál több nem lehet. .« 7. A rendkívüli viszonyok szükségessé teszik, hogy a hivatalok, intéző te k> intézmények stb. az engedélyezett egész* mennyiséget lehetőleg ne vegyék igényi>e (n termelőnél vagy a kereskedőtől ne hívják le) és az engedélyezett tCIzelőszcrmcny-nyiségb\'öl minél nagyobb meny-nyiséget takarítsanak meg,
Naptár. Szeptember 13 Sieté*. Rom, knt. Notburga. Proleslána Ludovika.
* X GOZF0RDO nyitva wm röggel 7 órától oato 6 óráig, (Hétfő, azorda, Pontok délután és koddon ogósn nap nőknek.) Telefon: 660.
Hosszabb idő után tegnap ismét úgynevezett távházasságot kötöttek a nagykanizsai városháza anyakőnyvvezetői hivatalában. a vőlegény Dara C-yörgy 32 éves honvéd, aki jelenleg M, 890. táboripostaszám alatt szolgálja a magyar hazát. A távolság lehetetlenné tette, hogy szive választottját Isten és emberek előtt törvényesen magáévá tegye, azért felettes hatóság jóváhagyásával és a szokásos engedéllyel tegnap délelőtt megjelent menyasszonya, a fiatal l\'opovies Ágnes, n nagykanizsai anyakönyvi hivatalban
Megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrségnek sikerült a Magyar-utca Gí). sz. alatl volt Halász-féle zárolt zsidó üzlet betörőjét elfogni egy nagykanizsai festősegéd személyében, aki kihallgatása során bevallotta, hogy ö volt a Halász-üzlet betörője, de ismételten niegza-
A Nemzeti Újság írja : I)r. Batthyány - Slrattniunn László herceg boldoggáavatási ügyében a közeli napokban tartalmit gyűlést. Az elhunyt orvos herceg a felebaráti szeretetnek, a szociális érzésnek, a jámborságnak, ú családi éjeinek
dr. Pnizs Ferenc első aljegyző, anyakönyvvezető előtt és annak szokásos kérdéseire elrebegte a boldogító — igent. A fiatal menyasszonnyal megjelent kél tanú megerősítette aláírásával Popovics Ágnes leányzó liittevÓ-sét. Az óriási távolságot áthidalta az engedély-és rendelet és a magyar honvéd sott künn* és a boldog menyasszony itthon —.légy pár lett. Mivel a" menyasszony édesapja elhunytát gyászolja, feketében esküdött. Mint törvényes menyecske hagyta el az anyakönyvi hivatalt.
vartok munkájában, ugy, hogy nagyobb zsákmányt nem tudott ejteni. A rendőrkapitányság a fcsíöscgédet beismerő vallomása után, mint a közbiztonságra nézve káros egyént, azonnal rendőrhatósági Őrizet alá helye/.te. Ettől függetlenül a bűnvádi eljárás is folyamatban van ellene,
és a hősies szenvedésnek legtündöklőbb példája volt. A boldoggáavatási ügyben, mint\' a Magyar Kurírral közölték, az ilyenkor szokásos kihallgatásokat rövidesen megkezdik Szombathelyen. .
alapított ós bennük a vagyontalanok ozroit teljoson ingyen kezelte, fol~ gyógyulásuk után adományaival gyámolította. 1898~-10!)0-ig több mint 20.000 szoiencsés ¦szemoporáeiót végzett. Gyönyörű, legendákba illó ¦ vonóitokat közöltek róla katolikus .folyóiratokban moly vallásosságáról, \'odaadó szoretotóröl családja iránt, jótékonyságáról s egyéb kiváló lelki tulajdonságairól, szent életéről és haláláról.
Jogeal sorozhatjuk ót az eddig méq néni kanonizált magyar szentek közé. Akik a özontólctü horcogot ismorték, tudják, hogy oz az állítáa nem túlzás. Míkor nagy érdemeiért a Szentatya ót a ritka pápai aranysarkantyús renddel tüntette ki, az akkori budaposíi nuneius azt mondta a pápának: »Az ombeiok szontnok tartják a herceget, eV én I\' tódíthatom SzcmV\'égődet, hogy ó valóban nz.tí P. Bangha Béla rólidkivul becsülté ót ós kót Övvol a hot cég hrdáta után ezt a nyilatkozatot tette: »Ha a horcog olasz, vagy francia lett * volna, már reg megkozdték volna az adatok gyűjtését bobliygiinvatá-eára.« A por bovezolésévol P. Bang-bának oz a vágya is teljesült.
ŐSZELŐ
y<ódtavakon evez már az Őszeleji este
5 a sóhajvert hullámokon Megvonaglik egy-egy hulló Kósza csillag teste.... $ mint egy fáradt, bus sóhajtás Megkeserült számról: Lehullik az e/sŐ levél A sárguló fákról...
A kanyargó fasor megnyírt
Sövényén kis árva,
Pőrén maradt, apró fészkén
Csipog két n\\adárka.
S a felbúgó sürgönydrótra
Frakkos fecskék gyűlnek
Szenigyörgyvári hegyek alatt
A Nyár bucsu-dalaiból
Tücskök hegedülnek...
Nem ülnek már padok ölén
Szómjas-száju párok,
Búsult béka-brekegéslől
Zeng a Potyli-árok
S valahonnan napnyugatról
hideg szellő indul
S az első lehulló levél
Rőt avarhoz simul.
Hodtavakról evez már az őszefeji esie
S a sohajvert hullámokon Megvonaglik sok lehulló \' Fáradt., csillag teste S mint egy nehéz, bus sóhajtás Megkeserült számról: Lehullik az első levél Őszbehajló fákról..\'.
Brmssányt Qyul*
1 ÍJÉI
kapható
\' a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában,
Innitzer érsek indította meg a hivatalos eljárást
Innitzor Tivadar bécsi biboros-órsok, mint a nicglxildogull id. dr. líalthvány-SIraflmaiin László\' herceg halálozási helyének ífletékofl fŐ-páaztora augusztus l-ón kelt olhatá-roziWával megindította az eljárást, amolynok célja a szontélctil herceg, a hirnuvos szemorvos, a mintaszerű családapa, a szegények nagy barátja, a tflndöklő oronyö magvar világi férfiú boldoggá- és azon ttéavatása. Az ügy poslulalarává Csávossy Elo-mór S. J. atyát nnvezte ki ós fel-kórto Kovács Sándor szombathelyi megvés püspököt, akinok ogyházmo-gyójóhen töltötte a mogboldógult éto-tenok utolsó éveit, hogy írásait
gyüjtso összo ós az élctszontségéről vallomást tévő tanukat hallgassa ki.
A fizombatholyi püsjMlk a megbízási vállalta ÓS dr. Itogáca Ferenc pápai nrelátust uevezto ki a szontté-avatási biróság elnökévé, társbirákká pedig Varga János kanonokot éa dr. Géfhi Gyula szemináriumi rektort, a hit védőjévé dr. Kappol János egyházjogi tanárt. A ozontló-avatási ügy érdekében az olső ülést szoplembor 5-ikéro tüzto ki a szombathelyi püspökvárba. Ezzol Bogncr Mária .Margit és Kaszap István után hivatalosan megkezdődött a harmadik magyar cBillagnak íb Bzontté-avatási poro.
Adatok a horceg életéből
Amikor Batthyány horcog 1081 január 22-ón Bécsben elhunyt, nom-csak a magvar, hanom a külföldi lapok és folyóiratok is ismertették ólotét. Mint egyik legelőkelőbb magyar neoizotség sarja az, orvosi pá-
lyát választotta, nem uri kedvtelésből, hanem hogy segíthesse testi betegségekben szonvouó és lolki bajokban sínylődő folobarátait. Saját vagyonából Köpcsónybon, maid Kör-inondon kitünóon folszorolt kórhazat
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkővas-, továbbá szeg-
ntalványok beválthatók is éjbpéí.
Hafharr-gépak, gépaxil, osapAgyfém éa golyós oaapagy tgéRaUsM alintezam.
Internálták a maay&riitcai Halász-üzlet többszörös betörőjét
Nem tudott érdnmleqes zsákmányhoz Jutni, mert mindig megzavarták
Szentté avatják Batthyány Stratfmann László herceget
A szokásos kihallgatások rövidesen megkezdődnek Szombathelyen
ZAIîAI KŐZLOOT
1944, sttptembcr 13
KÖZGAZDASÁG
A magyar, dán, norvég, olasz termésről Bécsbe érkezett jelentések
Zí/cí, szeptemberi 13 A ^Nationalsoziaüstiacho I.and-post nevű lapnak utolsó száma részleteket közöl a gabóna-hely-zptről n Q. háborús óv kezdetén a német hatalmi közponlhoz tar-, tozö országokból, Az érkező adatok olyan kedvezőek, hogy semmi kétség sem Merülhet fel az országok helyes és elegendő ellátásának biztosítása körül. Eloszol* is
Dániából jelentik, hogy a rozs-aratás kilátásai a nehé> Jalajhoz képest nagyon szépnek ígérkeznek. A jobb talajokon az augusztusban beállott időjárási nehézségek megszűntek és a termés behozta az akkor keletkezett\'hiányokat.. A gabona ezen a talajon igen kielégítő. A szalmatermés olyan nagy lesz. hogy fellehet majd használni mellekterménynek és sok mindent, többek közölt például mürostos anyagokat is h> " Itet majd gyártani belőle. Norvégiából azt jelentik, hogy az idei termés egészben véve nagyon kedvező. A termések pünkösd után-nngyon szé.|>cn kiállották a hideg időjárást és az akkori veszteségeket behozták az utána következő remek időjárási szakaszban. A széna-termés olyan szép, amilyen már évek óta nem volt. A burgonya állását is kedvezőnek mondják. Ha a termés nem is egyenletes mindenütt, mégis remélik, hogy az általános termés nagyon kielégítő redményt fog majd hozni.
Maggaromz\'ág búzaterméséről majdnem túláradó jelentések érkeztek be, most ugyanolyan jő hírek érkeznek a kukorica, rizs, cukor-és takarmányrépák terméséről is. A napraforgóvirág is nagyon szép eredményeket hozott az Idén. A hosszabb száraz időszak után beállott esőzések szinte csodát müveitek. A kukoricatermés még jobb lesz mint a buza-termés. átlag értékben rekord eredmény hosszú idő óta. Ezt az eredményt különösen értékelnünk kell, mert a trágyázást a mult esztendőben nagyon korlátozni kellett. A magyar "kukoricáról az a jelentés érkezett be, hogy szinte már tropikus jelleget ölt, annyira fejlődik.. A naprnforgőviníg-ma-gokra való tekinlcltel kiemelik, hogy erős törzseken nagyon jól fejlett-magok ülnek. Miután a napraforgóvirág-termelést , a mult évben szinte megkettőzték, Magyarország az idén abban a helyzetben lesz.\'hogy nemcsak saját szükségletét tudja majd fedezni, hanem külföldre js tud szállítani olajat. A cukor-és takarmányrépa-termés szintén nagyon szép.
Végül\' beszámolnak a jelentések az
észíikolas Sors záqi termésekről. Itt különösen megfelel az ontinüztiktis várakozásoknak a -gabona, kukorica \' és burgonyatermés. A kukoricatermés ragyogó crcdménvckkel biztat és a burgonya-terinés is
felülmúlja a várakozásokat Pedig itt is csökkenteni kellett a műtrágyázást az előző évhez képest A Pó-síkság# buza- és rozstermése, valamint a rizs-termés szintén nagyon gazdag.
A háncskuitura számára is nagyon szép remények állnak fenn. Arról azonban természetesen nem lehet szó, hogy Eszák-Olaszörszág más országoknak is szállíthasson. y
V
Tréfából agyonlőtte testvérét egy maramelencii leány
Halálos játék a kölcsönkért puskával
azzal tréfásan ijeszlegelni kezdte, a nővérét Rá<ls fogla a puskát csupa jókedvében. A fegyver azonban a hozzá nem értő kézb\'en a játék közben elsült és a golyó Ncznamy Vera szívébe fúródott. A leány azonnal meghalt A csendőrség az akarati u-I nfíl testvérgyilkos leányt őrizel- Í| be vette.
Murumelenee közelében lement a Muraparira kavicsol -bányászni- két leánytestvér, Ncznamy Vera és Ncznamy Szidónia. Munkájuk közben . arra-tévedt egy vadász, aki évődni kezdett a leányokkal. A testvérpár szívesen pihent meg egy kis udvarlás erejéig a kavicsrakodásban. Közben Neznnmy Szidi elkérte a legénytől puskáját és
Néhány óra
a magyar Tigrisek b rlangjában
„Ezeket nem kell tanítani... ezek ugyls tudnak mindent" — mondják a magyar honvédek nemet oktatói
. (Honvéd htyiuttdósitó osztály)
Az olöbh ínég csöndes, elhagyottnak látszó ImkroH, fás frropsznkasz mintegy varázsszóra olovoiiodik meg hirtelen, líövid uszónadnígos, barnára sült férfink vidám csapata rolnin a közöli hogyipalak folo és a gyors fürdést kö\'votö kis izommunkát talán inkább feliét reggeli hnneurozósnak nevezni, mint "csuklónak", ahogv azt hivatalos komolysággal hívják. Mert nohogy azt hidd, kedves olvasó, hogy Valahol egy üdül őtőle ]xm vagyunk, ahol kiváló sportolók készülirok elő o-VOr-senyekro, hunom valahol tttl a Kárpátokon egy páncélos század körletében. \' .
Ha jobban megnézed az uszónad-rágos férfiakat, folfodozhotod köztük a százndparanosnokot is valamennyi tisztjével. Mert itt oz a szokáA- Tiszt és legénység ogyszerro ébred reggelenként és az elöljáró mindig példát mutat a harcmezőn
éppen ugy, mint pihenőben,
A reggeli torna után már sorakozott legénység ajkán büszkén hangzik fel ozután a zászlóalj páncélos indulója, amolyot vidáman visszhangoznak a környező hogyek: Ü< az óra, páncélos előre 1 Inául már a harckocsi srakinz. Minden harcos Ifjú hós szivében Büiiike lítngra nyúl a* ősi d c rbijrá előre, mbonásunkmcK nem áll Bár nézzen, bár názicn VeHlnk srcmbfc százezer halál...! A nóta után mintha villám csapott volna közéjük, ugranak szét a fiuk és nem telik bolo egy fótira, az olóbb még moztolon h\'niy- orozó omlxirokhól rendesen\' fölöltözött kálónak lettek és az ujszorüleg ható, nomrég lendrtzorositett galambszürke páncélos ruha ugy áll a válogatott logénységen, mintha vutanionnyiro külön rászabták volna.
Az első magyar Tigris-zászlóaljnál
Vozónyszavak hangzanak el, megindul a monot és néhány poi*o múlva bokros területi-o érünk, ahol a monotoló század szakaszokra oszlik, a szakaszok ujabb cso|X)ttokr:i bomlanak. A csoportoknak célja egy-egy bokor, amelyekben egész hihetetlen módon tűnnek el a páncélosaink.
Folfutnak\'a bokorra és a »bokor« tetőién oltünnek.
Hamarosan megoldódik azonban a rejtély, mozogni kozdoiuk o> »l>ok-rok«, lóhullanak a galyak és most vosazük észro, hogy tulajdonképpen nom js egy bokros-fás területié ér-koztünk, hanoin a Tigrisek barlangjába esöppontünk bolo.
Itt vagyunk az első magyar Tigris-harckocsi zászlóalj ogyík Tigris századánál. Almélkodásuiikíit, meglőj ^tósünkot mosolyogva nézi a századparancsnok és jóindulatúan hallgatja végig gyors, tiirolmotlon kérdéseinket: mióta parancsnoka önnek a századnak?, mikor kapta a Tigrisokot?, mit csinál a század?
— Hol is kezdjem, — mondja V. J. százados — hogy mindont tuogértsotok? Talán ott, hogv körülbelül egy hónapja már, hogy a zászlóalj" ezt a líiváló harckocsi-anyagot, a Tigris harckocsikat megkapta. Ez az olsö magyar zászlóalj, amolyot átképoztünk ezokro a félel-mctos hirü és Újságcikkekből már olyan régóta jólisniort harckocsikra.
— Itt künn kaptuk inog a Tigrisekot a szöyotségos\'nómot hadser
regtől. A legényeég átképzése íb itt a harctóron töríónl. Bámulatos rövid idő alatt tanulták meg\' cmlxnvn\'nk önnek nz ujabb fajta harckocsinak a vozotését, fegyvereinek és rádiójának kezelését. X német oktató szo-\' mélyzot. mindig a legnagyobb olis-moiiés hangján nyilatkozott páncélosaink szaktudásáról, llizonv, nem egy alkalommal az volt a helyzet, hogy fiaink lepipálták az oktatókat és azok tréfásan mondogatták: »Ezekét nom koll tanítani, ezek úgyis\' tudnak mindent". .Mégy nem régen fojoződött Ixi a rövid httromhotos átképzés.
—i Századom éppen tegnap jött vissza a Ixnotóaról, molvot a zászlóaljunk egyik százada váltott lo. Talán ol som tudom mondani, milyen hagy öröm volt a magyar gyalogságnak, amikor első ízbon joíentünk meg támogatásukra. El som hitték, hogy magyar bajtársak és magyar Tigrisek jönnek.
Harsány vigyázz hangzik el most. A félmoztolon felsótestü páncélosok\' merev állásban helyozkodnok és mind ogyfolé fordulnak.\' ¦ V. Xi. őrnagy, a zászlóaljparancsnok órkozott meg.
Századosunk katonás rövidséggol jelentkezik, majd mi is jolonlko-zünk és most már a* zászlóul jpa-rancsnokot ostromoljuk kórdésouik-kel.
Elsősorban az elmúlt hetek harcairól érdoklódünk, hiszen a magasabb parancsnokságokon sokat hal-
lottunk\'már n zászlóalj működéséről ós hogy ez a működés nnv.yon is crodmehvos volt, mi som bíSonyitja szebben,\' mint az a sok kitüntetés, amít a páncélosok mellén látunk. A vaskoroszf jólismerfc szalagja is olt díszlik igen sok páncélosnak és magának a zászlóalj parancsnoknak a mollon is. \'
Két „eset..." magyar módra
v. őrnagy tréfás haraggal először a pokolba kivan bonnünkot, de mosolyog a bajusza alatt és csillogó flzommol beszólni kozd:
— Amit ma itt láttok, ezj.a magyar akarat, a magyar sziv küzdötte ki magúnak. A" magyar páncélosok már az orosz háború olojón bámulatra méltó eiedményokot mutattak fel és még a kétségkívül harcedzettebb/ német bajtársak is elismerték kiváló toljositményoíkot Ennek a küvofiiezményo lőtt. hogy a legkiválóbb harekoesianyagot ¦ bocsátották rendelkezésünkre es megalakulhatott oz .első magyar Tigris--harckocsi záa/foalj. Itöv\'id néhány nap alatt kót\'olyan haroesolokményt sikerült olérnünk, amollyol igen nagy tolcintélyt szereztünk magunknak ollonsógoink olótt is.
r- Mindkét osetlxm T. fll-os harckocsik támadtuk védőállúsaiukut. Első ízbon a páncélosok védelme alatt az orosz gyalogság is rohamot intézőit ellenünk. A magyar Tigrisek megjoleijéséro az e^sz támadás megtorpant. Az olsó T. fí4-os láugra-Iwi\'uláiára íojotlonül menekült vísz-sza a gyalocSiig ós a többi orosz páncélkocsi is jobbnak látta, a visszavonulást. Hatvan orosz foglyot ojtottunk akkor és igoij. sok- fegyvert zsákmányol tank.
— Egy másik alkalommal két T. 81-os igX\'Ji jó losállásbÓl órákho:íszat lőtte már állásainkat és ogyniásutún seminisitotlo meg védófészkoinkot. Viiláiiiah tiizolt.;k az orosz harckocsik, mort ugy látszik tudták, hogv védöállúsainkliöl jól választott lüzé-lóállúsainkal elérni nom lohot^Neni számoltak azonban a magyar j>ún-l-élosokkal. Bátor londüloltol saját vódŐállásunk elé törve, rövid tilzharo után lángokba lioritottuk mindkét orosz liarckocsit. Azóta a védelmi szakaszunkon nem is jelentkeztek szovjol harckocsik.
Az Induló él, szerzője -halott ;
Még körbe megyünk és mogcso-dáliuk ezokot a páncélos gépeket, molyok legtöbbjének lövegcBövén már ott diszoleg az ollonségos harc- ¦ kocsi kilövését jolontő gyűrű...
lís azután elbúcsúzunk. Tiöztoló-tünkre még ogyszor olénoklik a fiuk^ a páncélos indulót és még távozóban ís fülembe csöngenek az ütemes sorok:
„Minden liarcoí ilju hós szivébe Htl:«/kc lángra i;,ul a/, ősi dac.\'
Egy fiatal hadnagy jut most az oszenibo. ö irta, ő szerezte ozt a nótát. Páncélos volt, ifjú yolt, bátor és incrósz, mint a sas. Szárnyaló lolko diktálta bizonyára ozokot a sorokat:
.Hajrá előre, robogásunk meg nem áll,
Bár fiézzen, bár neziert
VelUnk szembe siárcrer halál...
T?s harckocsijával robogott is előre minden poklokon koroaztül... Ito-liogtál előre és olsónok haltál hősi páncélos halált..., do a szellemed itt él továbbra is a páncélosok között és ha felhangzik az- induló, minden páncélos rád gondol és rád büszke, vitéz Móroy zísolt...
KONOZ ANTAL haditudósító
az óvóhely!
ZAL\'Al KÖZLÖNY _
Egy botorl menyecske sarlót vágott az édesapja bálába
A osaládl vita folytatása: - kórház, osendörség
1SU4. »»pteinber IS
Hl RE K
- (Ügyészségi hlr)
A zalaogerszogi ki r.-ügyészség elnöke, dr. Still Ernő betegszabadságon van. Az ügyészség vezetésére távollétében dr. Wiobor Józsof érsekújvári kir. ügyészt rondolta ki a győri főügyészség.
- (Ügyrendmutatók a városházán)
A közönség könnyebb táiókozö-.dásfl szem pántjából Nagykanizsa polgármestere intézkedett, liogy min den ügyosztályvezető ajtaja " olőtt ügy rendin utato tájékoztatja ozontul a\' fölöket, hogy melyik osztátv mi-. [ven ügykört intéz. lsy mindönki tivombnn felvilágosítást talál, hová forduljon ügyos-oujos dolgaiban.
- (A városi szabályrendeletek)
s régiók, elavultak, módosításra Szondiink Nagykanizsán. Ezért\'a polgármester intézkedéséit) rövidesen sor.kerül azok korszerűsítéseié, amit az aj főjegyző fog végozríi.
- (A törvényszók u} ciklusa)
A nagykanizsai törvényszéken a teljes bírói kar bevonult szabadságáról, ugy hogy az Őazi ciklus tárgyalásai a mai napon megkezdődtök.
- (Levente ifjuvezetök) kiképző tábora ért véget Balaton-bogláron. 18 napon át veszprémi és somogyi lovontovozotSk vettek részt a táborban, ahol kemény munka, komoly előkészités folyt. Volt ogy harci gyakorlattal összekötött nagy menetgyakorlat ia. /
- (Ml van a hivatalos lapban?)
A Budapesti Közlöny keddi, 207. számában rendelet jelent mog n belföldi posta és távíró forgalom ellenőrzéséről, — a személy-gazdálkodás országos kormánybiztosának kinevezéséről, — a serétos vadásztöltények forgalmának szabályozásáról, — a jKistaellonőrzésHoí kapcsolatos korlátozásokról.
\'— (Postaellenőrzós)
A mmisztorolnök tegnap megjelent rondolcto a honvédelemről szóló 1989, II. te. rendelkezései alapján olrondelto a belföldi posta, távíró és távbcszélőforgalom ellenőrzését.
-l(Kérfük hirdetőinket,)
hogy az aznapi Zalai KözlÖnybt szánt hirdetéseiket mindenkor déli 12 óráig adják fel a kiadóhivatalban, mert a kesébb érkézé hirdetések elhelyezését az aznapi számban a háború okozta technikai nehézségek miatt ¦ nem tvdjuk biztosítani. Az apróhirdetéseket minden esetben azonnal kérfük kiegyenlíteni.
- (Csendes volt a vlziszent-györgy! bucau)
Muraközi tudósítónktól; A vizi-¦¦•zentgyörKyi Bzpptembori bucsu min (Ionkor nagy ünnepe volt Felsőmuru-köznok ós mindenünnen eziek zo-• rándokoltak ezon a napon a bucsu-járóholyro. Ez idén a már reggel kezdődő riadó oiiatt a szokottnál csendosobb volt a hircs buoBU, különösen mivel a déli órákban visszarepülő angolszász gépok több bolyon géppuskázták a hegyekbon lévőket és a búcsúra igyekvő zarándokokat. A csendőrség emiatt a gópok átvonulásakor a tomplom körül ösazo-BCroglett tömeget is szétoszlatta. Sebesülés vagy haláleset nem történt. (Gyújtott a villám) Minap délután Bulatonkorosztur folott zivatar vonult át. A villám Iwsapott Magyar István h, biró szalmakazlába a liáz végében. A kazal és többféle gazdasági eszköz ol-
éfiOlt.
Érdekes esete van a nagykanizsai kórháznak. Minap beszállították Kotor községből a kórház sebészeti osztályára Stri-zsán Mihály 56 éves falubeligazdát, súlyos szúrt sebbel a hátán. • Mikor kihallgatták, elmondta, hogy otthon valami kisebb ügyből kifolyólag szóváltásba ke-
veredett felnőtt, férjes leányával, Golop Jánosnéval, aki a vita hevében annyira dühbe jött, hogy a kezében lévő éles sarlót apja hátába mártotta. Stri-zsán sérülése súlyos. A kórház jelentést tett az illetékes hatóságnak a nyomozás megindítása végett.
közönséggel széniben érvényesítse a megfelelő rendszabályokat. ¦ Ma haboru van s ilyenkor senki sem engedheti meg magának, hogy a személyvonatok fülkéit \'fekete áru* szállítására használja fel más útitársak hátrányára.
Agyonlőtték a bukaresti, német nagykövetet A Szovjet a nagykövet kiadatását követelte
Bern. szeptember 13 (NTI) A Courler de Geneve Isztambulból kapott külön jelentésében ezeket közli :
Szavahihető tájékoztatások szerint KiUinger bukaresti né-mgj, követet a legutóbbi események során román katonák agyonlőtték.
Ezzel kapcsolatban , arról is értesülünk, hogy a szovjet kormány Kilinger kiadatását követelte. Lehetséges, hogy a német diplomatának román katonák részéről törtónt agyonlövése u Szovjetnek ezzel a lépésével áll kapcsolatban. (MTI)
80 exézmlék a lengyel felkelők egy hónapi vesztesége
A brit hírszolgálat jelentése szerint Bor tábornok, a varsói felkelők parancsnoka közölte, hogy a felkelők vesztesége egy hónap leforgása alatt 80 százalékot tett ki. A törzskarokhoz beosztott személyek vesztesége még ennél is nagyobb nránvu volt. (NTI)
Amerikai repülők géppuskáztak egy svájci jármű
oszlopot Svájcban megszüntették az elsötétltést
Svájcból hivatalosan jelentik, hogy tegnap a kora reggeli órákban Svájc nyugati ós délnyugati határait idegen repülőgépek megsértették. Több esetben amerikai, más osptbon a ro-pülógéjxik nomzötiaégét nom loho-tott mogul lapítani. Svájc röpülő ol-háritÓ századai, a földi légvédolom többször ia működésbe lépett. Hétfőn 18 órakor egy repülőgép fodél-zeti fegyvere i vol lőtto nz ogyik svájci jármű oszlopot. Egy katona köny-nyobbon megsebesült és ogV gépjármű megsérült. A svájci szövotségi tanács olhatározta az olsötótités meg szüntetését. Svájcban 1940-ben vezették bo az olaöté.titést és azt .eddig fönntartották.
Ma este disznótoros vacsora
2H0 lesz
Kántájsné étkezdéjében
(Jsoügery-ut 21., ai udvarban. Tisztelettel KántAsné.
A „feketéző4 utasok okozzák a vonatok tűrhetetlen zsúfoltságát ,
Tervbevetlók a pesti utasok csomagjainak már a vonaton történő vámvizsgálatát
A rendkívüli ido*k rendkívüli intézkedéseket kivannak. Ez az elv és elgondolás vezette a MAV igazgatósagál. amikor bizonyos utazási korlátozásokat lépteiéit életbe a vasul vonalakon. Ezzel kapcsolatban a nyár\'folyamán többi/ben is felhívták a közönséget, hogy csak az utazzon, akinek feltétlenül szükséges. Igy akarták a vonalok túlzsúfoltságai enyhíteni.
A figyelmeztetések ellenérc az utazóközönség számra nemhogy fogyott volna, de gyarapodott. Különösen Budapestről és Budapestre utaztak fölös számmal. Ezek a vonalok még ma is állandóan túlzsúfollak s az utasok valósággal fürtökként csüngenek a 1 épcsőkőn. Többször megtörtén t, hogy egy-egy v i-gyázatl.in utasl lesodort a sínek mellett a telefonpózna és életével fizetett gondatlanságáért
Az utóbbi időben igen sok utassal beszélgettünk s ilyenkor kiderült, hogy, nem minden, esetben a kényszerítő körülmény vitte a vasútra Yuíílmi háborús utazási láz fogta el az embereket és sehol sem találják
magukat Nem törődnek sem a zavaró repülésekkel, sem a légiriadókkal, ha csak egy kis szabad idejük van, vonatra kapnak és utaznak, utaznak s újra csak utaznak. Ez a típus azonban a kevésbbé veszedelmes, líár az utazás a maí pénzügyi viszonyok mellett aránylag nem drága, egyszer mégis csak kiürül a pénztárca s, akkor" fokozatosabbon alábbhagy az utazási láz.
Sokkal veszedelmesebb és a közre károsabb az a típus, amely gondosan titkolt céllal utazgat jobbra-balra, de főleg vidékről Budapestre. Az ilyen utasok szinte kivétel nélkül ¦feketéznek- . Összeszedik vidéken a baromfit, tojást, tengerit s egyéb termékenyeket és hatalmas bőröndökben, kosarakban vagy ládákban felszállítják a fővárosba. Itt rendszerint < feketén eladják s a busás haszonból jól élnek. Csak meg kell nézni egy-egy Budapestre menő vonatot : a fülkében a csomagtartó roskadásig meg van zsúfolva különféle pogyászokkal. Ezeknek a csomagoknak 80 százaléka több, mint gyanús.
Poggyász-rendszabályok a vonatokon
Az csak természetes; hogy a fővárosi pályaudvarokon ír vámvizsgálok fokozott éberséggel teljesitik kötelességüket, de lehetetlent tőlük sein lehet kívánni. Már pedig a lehetetlen-\' seggel határos, hogy amikor naponta többször is befut egy vonat, 1(500 2000 utast szállító vonat a pályaudvarra, *n vámvizsgálók minden gyanús utast illetve esoma\'got sorra \' vegyenek,
Epnen ezért felmerüli az a terv, liogy a vidékről Budapest-no utazó közönség csomagjait esetleg már a vonaton vizsgálat alá vegyék. A vasúti szabályzat előírja,\' hogy az egyes utasok mennyi és milyen sulyu, illetve nagyságú csomagot vihetnek
magukkal a személvfülkében. A gyanús utasokat, ifielve a gytt-nus csomagokat még útközben meg kellene vizsgálni. Igy elejét lehetne, venni a vámügyi kihágásoknak, másrészt idővel jelentősen csökkenne a feleslegesen utazó és \'feketéző-\' közönség száma is. Ha valakitől kétszer-háromszor elkoboznák ii fölös mennyiségben szállítót! árut s hozzá még meg is bírságolnák, az illető meggondolná, liogy máskor is kockáztassa a nem sok reménnyel kecsegtető vidéki kirándulást. ! Addig is. míg ez a terv meg-\\f valósul, a MÁV igazgatósága a saját hatáskörén belfíl megtalálja a módját, hogy a sok csomaggal, fölös podgyásszal utazó
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pótanyagok állnak rendelkezésűnkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
tarjAn-pAlcsics.
ZALAI közlöny
19-14. ageptembcr 13
Nagykanizsa megvoi raro» polgánnea te rétéi.
24196—1944.
Tárgy \\ Burgonyaszükséglet beszerzése.
Hirdetmény.
Nyomatékosan felhívom a város lakosságát, hogy óvj burgonyao-uK-aégletéröl lehetőleg mindenki maga gondoskodjék, mert bár a közelid tásügyl kormányzat az idén Is biztosítani akarja az ellátatlan lakosság burgonya szükség! elét, a szállítási nehézségek s a szállítási esz-k&zök hiánya miatt ez minden igényt kielégítően aligha történhetik meg. A burgonyát a városhoz 30 kilométer távolságon belül fekvő községek gazdáitól kell vásárolni, uiírl ezen a körzeten belül kocsin a fennálló rendelkezések szerint szabad a szállítás és nem kell hozzá szállítási engedély.
Nagykanizsa, 1944. szept. 9. 7m Polgármester.
Zslavarnwyo Kormánybiztos Főispánjától.
1213-fi. 1944. tsám.
Hirdetmény.
A itaidók anyagi 6a vagyonjogi kór défloinok mogóldáaáni hivatott kormánybiztos állal a zsidók lezárt üzleteiben lorő áhiL óh anyagkéaz lötöknek, valamint berendezési óa fol-izorolóai tárgvaknak órtékositóeo tár gyában kiadott 1500—1944. bb. utasításban foglaltak alapján fölhívom tis érdekelt Bzakmabou koroskodók éa iparosok figyolmét arra- hogy Nagykanizsa varosban a lezárt zsidó üzletekben (üzemekben) leró áru- és auyagkészlot, kivéro a toxtilüzletok árukész tolót, valamint borendozési éa folszoroléui tárgyak, szakmából) kereskedőknok, ilyenek hiányában szakmabeli Iparosoknak ol fognak adatni. A textil üzlotok berendezéei és folnzoroléaí tárgyai ugyancsak ólad atnak.
A venni szándékozó szakmaim! i keroskodők ós iparosok ozon igényüket 1944. ovi szoptombor hó 26-ig Írásban jolontflék bo Nagykanizsa városban az értékesítést végzó bi-Zöttságnál, Városháza, Árvaszéki hivatal I. em. 41. bb. szoba. A bojo-lontéeben fel koll tüntetni, hogy a bejelentő kínok az üzlotóbon lóvó ingóságokat szándékozik megvonni. Az olkóave botorjosztett, bojolontÓBokot csak akkor lehet figyelembe vonni, ha a kitűzőit határidő alatt, az ol. adáara korüló ingóeágokra vevő nom jelentkezett.
Az eladásra kerülő áru- és anyagkészlet elBÓsorban a helybeli szak-maboli koroskedöknok fog oladatni, ha helybeli kereskedő nem jelentkeznék, ugy a környékbeli, vagy távolabbi szakmabolí keroskodők is vásárai hatnak. Ha megvételre ezek nem jolontkoznónok, ugy a kérdéses áruk szakmabeli iparosoknak fognak eladatni.
Magánszemélyek részérő árusítani nom szabad.
A megvásárolt üzlet áru- és anyagkészletének átadása az aláhbi feltételek mellett történik :
a) Az átvott áru- éa anyagkészlet, valamint a borondozéei és felszerelési tárgyak érzéséről óo 8 napon bolüli olazállításáról a vevő köteles saját költségén gondoskodni. Az esetlegéé károk éa hiányok a vovót törhetik.
b) Az átvott áru- éa auyagkósulet, valamint a berendezési és íolezero-léfli tárgyak vételárát 6 hónapon bőiül az nlotékoe hatóság felülbírálja, a amennyiben azt állapítaná meg, hogy a vételár a meghatározott átadási árnál kisebb, a vevő — illetőleg tebb vevő, esetén a vevők egye-
Moszkva el akarja tűntetni a balkáni királyságokat A bulgár királyi pír Szíriába rnenekQlt
Illetékes német politikai körökben figvolmot keltett az Obsorvor opyik cikko a Szovjet balkáni politikájáról. A cikk szerint Moszkva valamennyi balkáni államban fönnálló királyságokat fel akarja számolni. Abban,, amit legutóbbi idŐbón a \'Szovjetunióban a balkánról mondtak, —: állapította meg a lap — szó sincs á királyokról. így Mihály román király íbljcwm oltiint a nzovjot hirszolgálatból. Hasonló az OBOt a kiskorú II. Öimoon királlyaUis.
temlogeson köteles a hatóság köz-léso után az árkülönbözetet lő napon Imiül megfizetni.
c) Az átvett áru- ós anyagkészlet, valamint a berendezési éa folszére-léai tárgyak minőségi, vagy meny-nyiségi hiánya, továbbá esetleges rejtett hiba miatt, vagy bármilvon más jogcimon a vovŐ semmiféle., igényt nem támaszthat.
d) Ha az átvett áru- ós anyag-^ készlot zárolás alá esik, azzal a vovŐ csali az érvénybon lévő korlátozó rondolkozések szerint rondolkczhe-tik. A vételárat a pénzügyi hatóság kiküldőltjónok kézéihez szabályszerű nyugta ellenében készpénzben kell kifizetni. Méltánylást érdemlő esőtökben ag alább fölsorolt igényjogosultak —- feltevő, hogy szakmabeli keroskocök — ongenólyt nyerhetnek arra, hogy az eladásra\'kerülő áru- és anvagkészlotot vagy annak egy részét készpénzfizetés íie-lyelt bizományi értékositésro valioe-eék át. Igényjogosultak a kövotko-zók: .
a) jolonlogi háborúban hősi halált halt nzomélyok családtagjai.
b) A jelenlegi háború hadirokkantjai, valamint az tl)U -18. évi háború legalább 50 százaiákos hadirokkantjai.
c) A jelenlegi háborúban arcvonalból! szolgálatot toljoflíló vagy teljesített személyek.
d:) Ab a személy, akinok üzleti (üzemi) áru- ós anyagkészlete légi támadás kÖTetkeztébon teljesen, vagy nagyobb részben megsemmisült.
Az ilyen irányú kérvényt a zalaegerszegi pénz ügy igazgat óságnál kell benyújtani ón a kérvényhez az igény-jogosultságot igazoló iratoknt csatolni kol).
Bizománvi érlékonités esotén az értékesítő bizottság által megliata-rozott összeget koll biztosíték címén a pénzügyi hatóság kiküldöttiónok kozoilioz szabályszerű nyugta olloné-bon lofizotni.
Ha valamely üzlet (üzem) ingóságainak megvételére többen jolont-koznok, a vovök a bizománvi értékositésro vonatkozólag megállapított igényjogosultsági sorrendben fognak kijelöltetni.
Felhívom egyben mindazokat a nem zsidó személyeket, akiknek valamely értékositésro kerülő üzletben (üzemben) tulajdonukban levő ingóságok vannak, hogy ezt a körülményt az értékesítő liizotteágnál folyó évi szoptombor hó 16-ig jolent-sék be. Az illőtöket a bizottság az értékesítés időjében az értékesítésre korüló üzletben meg fogja hívni azzal, hogv a tulajdonjog igazolására szolgáló okiratokat vigyék magukkal s amennyiben a tulajdonjog beigazo-lást nyer, ugy a vitatott ingóságokat részükre ki fogja adnj.
Amennyiben t> Tenni szándékozók
Borimi politikai körökben a bulgáriai fejlőmén vok szempontjából jollemzónok tartják azt a nyilatkozatot, amolyot a szófiai uj kormány külügyminisztoro a Vatan cimü török lapnak tett. Eszerint Rtninoff külügyminiszter boiolontetto, hogy Bulgária köztársasági államformát vesz fél.
Ifire jár, hogy a bolgár király és az anyakirályné Törökországon át Szíriába monokült. Ezt a hitt oddig nem orősitotték meg. (MTI)
a& órtékositessei kapcsolatban közelobbi fölvilágosítást óhajtanak, ugy ezt az iparhatóságoknál (Főszolgabíró, Polgármester) ás a pénzügyigazgatóság VIII. ügyosztályánál megkaphatják.
Zalaegorszog, 194). szeptember hó 2.
vitéz gróf Teleki Bála s. k.
lue főispán.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24342/1944.
Tárgy: Nagykanizsai Kaszinó, (eloszlatása. H. I. 8 nap.
Hirdetmény:
Közhírré teszem, hogy a m. kir. Belügyminiszter Ur a 180.452/1944. számú rendeletével a Nagykanizsai Kaszinót feloszlatta.
Felhívom mindazon hitelezőket, akiknek a feloszlatott egyesülettel szemben igazolt követeléseik vannak, hogy a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 nap alatt igényeiket a szükséges igazoló iratokkal hivatalomnál, jelentsék bo.
Nagykanizsa, 1944. szeptember hó 5-én.
nu Polgármester.
k Hildók lerárt üzloleib\'u (Üznuiol hun) lévő áru- és anyagkészleteinek:, valamint borendeBést ós felszerelési tárgyaknak értékesítésére kirendelt blsottiág.
Felhívás.
Az értékesítésre kerülő üzletek (üzemek) nemzsidó alkalmazottai a leltározásnál és értékesítésnél közreműködni és a szükséges felvilágosításokat megadni tartoznak.
Felhivja a bizottság az érdekelt alkalmazottakat, hogy 1844. évi szeptember hó 14-én 8 árakor a városháza I. em. 6. sz. a. (kis tanácsterem) jelentkezzenek.
Figyelmezteti a bizottság az érdekelt alkalmazottakat, hogy ha a bizottság Írásbeli felszólítása, ellenére kellő Indok nélkül ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, a fftmondási Időre járó javadalmazására vonatkozó jogát elveszti.
Nagykanizsa, 1944. évi szeptember hó 12-én.
Az értékesítő bizottság.
VILLAMOS ÁRAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Aram«6mlók fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben atólslőtt 8-tól déluián tS óráig. C&engery-ut öl, t® lefon 294.
APRÓHIRDETÉSEK
állás
Svy harirwí<a-\'í-fcnw»nas? tórni a ¦ala" Ksvlénf *r»nh\\* — LtpaMlo 4 b«í*s!i-.R«|(1 Vffpettlflg attivi íijbn,
J I ttépnlnl vfiir\',-iJ-\\ii|(-.i
lapka-Rital tiií ba felvettek. Sm\'ioayl tapVa. flzim, Bnlihytry ». A. Ml.
Kf nysalésban Ai treni il li! unir ih art shakeri» (tal bíró Itiilvladfino\'l Itimi W. rcakta\'slinl vállalat. Orti a Mádéban. 3121
I|T tifa, Rgvts kifutcYiaényt tel. vaiiak S11W A«l»l sportaslet. 2917
SA ttéirbdl vntó Kany két evei ikrek ¦allé fikét\'tlk h/.ontifll. Clm Dr. PaD
Sintin-atu 10. SZ. 2932
TatiDncnak felvenck |o\'t\'t hiztol való Iliit. IMde vlJamosDÍgl éa lidio (rnk-üalel. 29«
" iS-16 évei \\6 hízbói Való" ieáayV kc-rctrk egísinapl konnyfl elfoglaltaágra. — Dr Kflüig fogorvof. 2044
Já cssládbAl való leányt nöl fodrágz 1«. nolónak felvearek. Moll not fódra-.z-6/alon, RolvfiB-ter J0 telefon 691 21.34
Férfi segédet azonnalra keresek. Stábé latvan forlrásí Uilet. 2937
4 polgárit véitxett tanúiét keretünk textllthlcibe. Molnár ét TAih cég \'3936
adás-vétel
I Svam tenyéfiiaryadtsznö ét villa87trt niüli-catí eladok. Lenirai átálló, 8. tiému szeba. « 2911
IS-oa na&yBi&u hi^clp3t vagy hóctlxmét. megvennék Szabó Antal üzletében. 2927
Egy febér gyarmakvasáBV t,fll\'\'i Petfifl ut 62 tz. alatt. 2938
Tíj-.y |o simolbéléiet Maakélyha el-
ail-i. l\'íídeiilfliliii Matr konyvkereokedét-ben. 2033
J ¦kartan levO iSvId atongarat vtu«él>l njénlatot kírck. Ctm Furmen, Dl/.skál. 2935
Holnap frlBS balatoni fogós, huc&a (elvágva fs éa keszeg Béiczlnei, TOrvénv-hit. elölt. \' 2950
botohozott szoba
3
KO Ida baji rat u fíutoiozott szoba rgv útnak klódé. Clm a kladébin, 2939
| LAKÁS, ÜZLKTHBLY1SÉG I
Rottií.rholyliaí!««-i bídetbr. kertiünk. Knngys Ktrtndclteég. 2914
í
különfélék
..Kél dlákleányt keretek kontra és lakaira. Hoiganylutca 25. (iskola). 2948
k15
NAu,y
t/t <ii j ^^g^^g^^jjjj^ /
ZMtMI KÍÍXLÖKV
fOLiTlKRi NAPILAP
Jf\'i&nja: ^Küzgazduigil fi. T. HagyteW*.\' KeJolőa kiadó: Zelai Kírsi, Nyomatott • „HSigaidBíBal R, T. HigykanlcMr" ¦yirwdá]ibta HaBykanlittn
telaio :_
Ciro:
Rmílokosat :_________
Tábori polla:__________.__
814« évi., 20R. sz. Nagykanizsa, 1944. szeptember 14. osütörtOk Apa 20 fillér.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség e» kiadóhivatal: Fö-m &. szám. Szerkesztőségi éa kfadóhWatall telolon 78. ex. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő; Barbarita Lajos
Eloltzetesl ára: egy hónapra 5 penge 20 tlllér, negyedévre IB pengő.
Északról jövő bombatámadás érte tegnap este Budapestet
Kemény küzdelemben, nagy túlerővel szemben harcolnak a németek nyugaton
Szilárdan állnak a magyar csapatok jót kiépített erdélyi Állásaikban
arcvonni kö-
/ (MTI) A. keleti
\' zépső szakaszon
Sanok és Krosznó vidékén fellángoltak a harcok. A német csapatok súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek.
Varsótól délkeletre ismét kemény harcokra korült sor. A szovjet sok páncélos és repülő* támogatásával áttörést kísérelt meg. amit súlyos harcokban akadályoztak meg.
Német csatarepülők ismét erős támadást intéztek Varsó területén a még fennmaradt bandák ellen,
akik néhány háztömbben védekeztek.
A mára virradó éjszaka is folytatiák .a német éjszakai bombázók támadásaikat, elsősorban • .
a Baltiktfníban jármű és csapatgyülckezések ellen.
A finn arcvonalon a német repülők a közlekedési utvonalukat támadták. Salánál a Tmmkán átvezető hidat elpusztították, ami nagyőri" fontos pont az utánpótlás szempontjából.
Budapestet bombázták tegnap este
Tegnap, szeptember 13-án a Késő esti órákban északkelet és észak felöl többszáz ellenséges gép repült be Mayyarorszárf légterébe és a főváros ellen terror támadást hajtott Végre. Tüzek és károk keletkeztek. Az eddigi jelentések szerint 0 gépet lelőttek. (MTI)
A Maros mentén egyre súlyosabbak a harcok
Dólerdólyben a honvédek erős támadásokat visszavertek
kiépített állásaikban és u harcok 1G ellenséges páncélos kilövése után elcsendesedtek.
Az N\'Pl értesülése szerint, a magyar csapatok tegnap Dél-
(Interinf) Míg a három szovjet hadsereg dél Ukrajnából elkanyarodva átlépte a Rotlonhe hegységet ,hogy megszállja Bulgáriát, a szovjet hadsereg páncélos egységet a déli Kárpátokon át özönlenek a délerdélyi medenceije, ahol a harcok a Maros folyása mentén egyre súlyosabbá válnak. A magyar csa-
patok itt szilárdan állnak jól | lost kilőttek.
Erdélyben visszavertek . erős szovjet támadásokat és egy betörési helyet elreteszeltek\',;, miközben számos szovjet páneé-
Letarióztatták az 1941 óta volt bulgár minisztereket
fák. A le nem tartóztatottaknak sikerült elmenekülni. Visszahívták a külföldön alkalmazott 15 bolgár követe^ is. v
Az uj bolgár miniszterelnök rádióbeszédében bejelentette, hogy azokat a bolgár minisztereket, akik 19\'ll. óta működtek, néhánv kivételével letörtóztat-
Nyomasztó ember- és anyag-fölénnyel szemben
küzdenek és állnak helyt a németek a nyugati haretéren
dósoknál kemény viaskodaera, korült a sor, miközben
a német csapatok sikeresen\' helytálltak a nyomasztó fölényben lévő páncélos erőkkel szemben. Iffft a brit csapatok csak kis teriileti nyereséget értek el. Az amerikai csapatok a Verdiéitől keletre fokvó tortileton nngv gyalogos éa pánoé.los érékkel szeles\'arcvonalon támadnak. Bár tömoges erőket éa óriási mennyiségű hadianyagot votottok Iw,
V franciaországi arcvonalon nyugaton és délnyugaton tegnap egész nap tartott a kanadai kötelékek erős nyomása. A német védelem a Le llavrc bevételére irányuló kísértetet mindenütt visszaverte. Az Albert-csatornánál átló brit erők ogv részét n németek foglyul ejtettek, A belgiumi botdrési területen el leüt ám adással a nónietok tovább folytatták a védokoeóst délfelé, ahol a záió állások olloü intézett tárná-
ét német gránátosok meg tud-• tál; akadályozni az áttörést éa kiválóan megálltak bolyukét. A mindkét részről rendkívül olkosore-dotton vívott\' küzdelem során az amerikaiak fezébe került a nyugati fal egyik előretolt erődítménye. A némotek gyorsan odavont páncélo- ; sai, nohéz éa gópoaitott gránátvotói ¦
összpontosított tüzolóst indítottak az amerikaiak megszerzett támaszpontjára és megfosztották ókot minden mozgási szabadságtól. A francia Jurában a német biztosító csapatok
nagy jxineélo* erőkkel indított 7. amerikai támadást vertek vissza,
amelynek során az ellenség ezernél több halottat veszített, A küzdolom a súlypontot l(ó[)0zó egyik városért folyt, ahol csak az esti órákban si-doíiilt a némotekot kitérésro kényszeríteni és a városba behatolni. A harcok a várostól kolotro\' tovább tartanak. A francia—olasz határon meghiúsultak a lirianconlöi keléire intézett támadások és niimliin hágó szilárdan némot kézen vaTfr.
Le Havre elesett
Brest ós Lorlent helyőrsége^küzd a túlerővel
A nyugati harctéren a brit 2. és\\j_nalt orős nyomást. Bretogno orődoi
az amerikai hadsereg belső szárnyán különösen nagy éréket csoportos ita-tonak, ami arra vallanak, hogy az angolszászok a Muas két oldalán való előretörésre kaptak parancsot, így akarják mogtőrni a német fal nyugati szárnyát, hogy koletro nyomuljanak olóro. Különösön a boringem hídfő kót szárnyára gyakorol-
közül Brest védői sikeroson ollon-állnak. Loriont holyőrségo hatásosan küzd a túlerővel,. \'Ijo Havre védőinek parancsnoka a következő jelon-tósso! búcsúzott: «filjon Führorüuk, hazánk és nópünk.« Lo Havro kikötői borondozésoit ugyanolyan alapossággal pusztították\'el, mint Clior-nouigót. \\
Szük területre szorították össze a San folyón átkelt bolsevistákat A krasznói betörést nem sikerűit áttöréssé bővíteni
Az Interini jelenti, hogy a koloti arcvonal középső szárnyán, Sanok-tól délkeletre a bolsovistáknak sikerült áthatolni a Sanon. A németek olfcntámaclássál a logszükobb területre szorították ősszé. Krtwznótól dólro a sür-ü erdőségben sikerült a Szovjetnek mélyohb betörést ol-
órni, a némot védelem azonban az arcvonalon támadt( i\\íst összpontosított támadással lozárta éa a tervezett át törést meghiusitotta. A bolaovis-táknak rendkívül nagy veszteségeik után Kiolcso irányában minden tá-madással fol koílett Iiagyniok és jobbszárnyukat hátrább Bzoritani.
Nyoloinapja ninos nir Moszkvából a finn bókekildöttsegről A távbeszél* összeköttetés Is megszakadt a Szovjet és Finnország kftzOtt
Helsinkiből jelentik : Finnország több mint egy hete vár a moszkvai liirekre, ahol a napokban dől cf Finnország sorsa. A finn küldöttség tagjai már 8 nap óta Moszkvában vannak, de eddig semmiféle életjel nem érkezeti tőlük,és arról sincs értesítés, hogy megkezdték-e már a tárgyalásokat. Mindössze any-nyit tudnak a finn fővárosban,
hogy a küldöttséget Moszkvában egy kis harmadrendű szállodában helyezték el. A Szovjet a finn küldöttsége megérkezése előtt interurbán Összeköttetésbe\' lépett Finnországgal, de amikor a finn küldöttség átlépte a határt, a távbeszélő Összeköttetés műszaki zavarok miatt megszűnt.
Romániának el kellett fogadnia az 1940-es orosz-román határokat
BorünbÓI közük, hogy Bukarest-bon egyre jobban erősödik a Szovjot helyzeté, A fcgyvorazünotp foitéto-loket^feltótelok nélkül alá kellett imi éa alávetni az orazágot annak is, hogy olismorjo az 1940-os román-orosz határokat. A Szovjot-Unió számára azüksógoa 1,400.000 munkás Összeírása megkezdődött éa
azokat azonnal a Szovjot-Unióha szállítják. Az olső csoportként Bukarestben tízezer szakmunkáat állítottak öhszo. Előbb a fém munkásokat szállítják el, azután kövotkoz-nok a fa- ée az építőmunkások. A román munkásokat az Ural vidékére óa a Jogce-tongor partjára azállitják.
ZALAI KÖZLŐN*
¦1944. szxipiernber 14
A csodavárás
ellen és 0 reália magvar azeinlélot
értényre juttatása mellett tói-t lándzsát \'Hlutky Endre, & sajtóügyek uj kormánybiztosa. Valóban már ideje ia volt, hogy valaki végre fölemelje u szavat az ollón az egószség-
\' telén hangulat olton. amolyot olyan híven foioz ki a caMavárás fogalma. A közvéleménynek az ogészségea része ia, amely a rémhírek vad -áradatában megmaradt optimistának, a győzelemben bizakodónak, igen helytelenül bolyt adott azomlélütébon annak a vakhitnok, amely akár a nómot csodafegyverek, akár az olfon-\' sógos tábor kimerülésének tormájában valami dous oi maehinákónt képzelte ol a bábom megnyerését. Hovatovább » bolytállásról, a magyar katona, a magyar munkás ernyedetlen ós éti a Intet valóra válté lottóiról, az eröfeszítésekről, azok fo-.
7kozáaának szükségesedéről kevesebb szó osott, mint orról a levegőbe rno-nckülő csodálatos változásiéi. Már Ixxlig onnok a vakhitét valló törootf-nek\'Iel kóll nyiaaa valaki a.szómét, tiom^ak azért, mórt az ilyenek szédülnek aztán az ellenkező véglotbo, a túlzott, logikátlan, a holyzot félre-iaineréaéból szármáié optimizmusból -a megint logikátlan posszünus-musba, hunom azért is, mert a isült-gulumh várás kissé mindig magyar betogségnok számított s idejo végro, ha á sajtó és az egészséges gondolkodású közvélomény leszámol volo.
A holyes és, okos magyar szemlélőt mindig az volt, most ia az, amoly
reálisan Bzámbavesai a veszélyekot ós ugyanakkor mérlegeli orőtartaló-kait fa. Ha cselekszik, mindig önnek a kottónok egyensúlya szerint, a nom a pillanatnyi hangulatlazában. Nem csodát vért, liánom a maga előfeszítésével, áldozatával, hósi boly tál lósával igyokőzott a holy-zotnok olyan fordulatot adni, amoly
- a helyzetet minden vonutkozásá-ban nom ismorők szemében tűnhetett akár csodának is, a valóságban azonban az orók érvényesülésének tőrvényei szőrűit változtatta mog a dolgok* rendjét. Ez az óvatos, műidig túlzást korüló, az ollonfolot soh&o lobecBÜiÓ, a magyar helytállást tul nom órtókolő reális látás általában jollomzőjo a magyar jíOndolkodás-uak. Érvényre kell tollát most ia juttatni, annál is inkább, mórt som uz események elkendózésénok, som a túlzásból eredó Yakhituok nincs helye manapság, amikor mindon ogyos ombor magatartása és helytállása esotlog tömörek magatartását és holytállásút befolyásolhatja. Már pedig iiolyosun dönteni, ítélni és az adott helyzethez ulkulmuzkodni akkor tud ugy az ogyoe ombor, mint j a tömeg, ha az események mindon fázisa tisztán áll előtte, ind számolni j mindonnel és egyik oldal felé som j ősik túlzásba.
A döntés nagy napjaiban, amelyeknek ol kuli kövotüozniök olóbb vagy utóbb a magyar közvélemény nyugodtan nézbot a holnapok oló óbbon a vonatkozásban ia. Biztos lobot bonno, hegy sem a sajtót irányító szervek, som az ollonőrzéa alatt lóvé oajtó nom vozoti félro. Józan, az igazságot és helyes tájékoztatást szom ólútt tartó mértéktartásául számol bo az öwmőriyek-ről, elkerüli a túlzott optimizmust, amelynek alapja nom a nemzet helytállásában, hunom valami kívülről jövő csodában való hit, do ugyanakkor nom engedi ülhatalma-öodui a posszimizmust som, amely viszont u mi igaz oióiuk és értékeink íólroisnioréséből, vagy ollón-aégea propagandából táplálkozhat.
Az orók játéka emberfölötti nyugalmat, kitartást ró az egyes ombo-rokro csakúgy, mint u nemzetekre. B a gyózeloui, u diadal kilátása annak a népnek kínálkozik, amoly sommit aanijju a véletlenre a kívül jövő váratlanra, kauora u maga erejét is latbavoti, hogy uz esomcuyoket * maga képero formálja. Annak a nemzetnek, amely nék: józan gondol-líodáeét, igaaeVa ftnitf aMllamét
mbidunnél hívebben fejezi ki u köz-mondás: aogits magadén, az laton ía megsegít.
Nom várunk tehát wesodát*, valami olyant, ami megszabadít a helytállás kötelességétől, do azon
löszünk, hogy ózon u váratlanon a ! magunk oroj\'éból ia mozdíthassunk egyet I Ez a hit az or,óa ember Intő önmagában éa abban, hogy caak a% | ilyen embert segíti eredményhes uz í laton ia.
Tíz ORCSA-iázat építenek házilag előállított 200.000 tégiabói Nagykanizsán
A tógla-mennyiség ötödrésze már koszon áll
Megemlékeztünk arról, hogy u nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet uz ONCSA családi házak építésének megkőiuryilésére Saját üzemben tégluelőáilílásra rendezkedett be a városi kertésztelepen. Az általános helyzet okozta körülmények miatt az .előállítás kissé megkésett, de most annál erösebb iramban folyik a léglaégctés a telepen. Any-nyira, hogy a mai napig már 10.Ü0U darab téglát sikerült u jelzett célra kiégetni a Közjóléti Szövetkezel háziüzemében, amely amellett, hogy nagyon fontos családvédelmi célt szolgál, még szép száiuu munkáskezet is foglalkoztat. A terrv
szerint 120.000 drb téglát, de a lehetőség szerint kerek 200.000 darabot kivárniuk még uz idén, az év végéig égetni, hogy sikerüljön legalább még 1U ÜiNCSA-házat építeni. Igaz, hogy nagy\'"probléma az építéshez a szükséges épitö faanyagot ina beszerezni, de az ; ügy-buzgó vezetőség bizonya mezekkel a-nehézségekkel is meg fog küzdeni. Az építkezésekre aj*, idő rövidsége miatt már cs^ít tavasszal kerüf sor.
A nagykanizsai Közjóléti Szövetkezet mozgékonysága, leleményessége sok hasonló intézménynek például szolgálhat.
Eddig tiz kanizsai házaspár kapott az idén házassági kölcsönt
1O0O—3000 pengő kéiosönt kaptak az ifjú párok
Nagykanizsán is, mint mindenütt, u fiatal párok mind többen veszik igénybe a házassági kölcsönt, ami nagy segitsé-ket jelent a kellő anyagi alap nélkül házasulandók számara. Az ioén eddig tíz fiatal kanizsai pár igényelt és kapott házassági kölcsönt Ezek között voltak, akik 1U0Ü, akik 2jUÜ és
"X.
„Nevet az Isten44,
amikor a Zrinyi-rohamlövegek
voltak, akik 3000 pengős kölcsönt kaptak a párosélel meg-ajapitásánoz. Valószínű, hogy ebben az esztendőben még lesznek Kanizsán, akik a kormánynak ezt a szociális segítségét igénybe fogják ve^Sini.\'A kölcsön felöl ,mindig a város polgármestere dönt/íz előadó javaslata alapján/
megjelennek...
A harcokban megtépázott Jozetowkai-erdö fái bánatosan bólogattak a galíciai alkonyatban. Az ezredparancsnoki állásban nagy volt a sürgés-forgás. A figyelőkből komoly jelentések érkeztek távbeszélőn. Odaát valamire készülődött az orosz. Időnként az ellenség részéről cl-eldórdült egy lövés, aztán csend, alattomos, Idegingerlő csend. Az orosz harcálláspontok figyelésünk középpontjában álltak. Minden ellenséges harcálláspontot már napokkal előbb jól bemért a tüzérségünk és térképünkre pontosan berajzolták.
Hajnali zenebena valahol a keleti harctéren
(Honveit haditudósító oulúly)
8 óra tiz perc múlva. A tüzérösszekötő tiszt az ütegekkel beszél : ;
Kérek egy üteg össztüzet az utmenti házra ; harckocsi gyülekezés !
Néhány perc ós megrázkódott u jozelowkaí erdő. rétünk felett vijjogva hasították a levegőt a lövedékek. Aztán morajló dörrenések, becsapódtak...
Az összekötő liszt ujabb parancsot lovábbil:
¦— Gábor és Hugóval lassú sortüzet, gyalogsági gyülekezés ! 1
Mint valami ^pörölycsapás,
Szeptember ~ 14-17-ig
városi tlOZQO
Budapest megelőzésével ast országban először itt mutatjuk be. Tolnay Klári és Ajtayval a főszerepben
MENEKÜLŐ EMBER Gyönyörű felvételek. Tökéletes játék ÜFA uildghiradó 1
Naptnta 3 előadás ; ?4, ?0 éu Líl érikor.
ugy dobbant bele az ágyuk kurjantása) uz esti levegőbe. Az orosz nem viszonozttua tüzet, az orosz alattomosan készülődött. Alattomosan,ule nem nyugodtan, mert Ütegeink gyúrni kezdték a földét a talpuk alatt.
Beszélgetek Földvári Bertalan zászlóssal, az összekötő tiszttel ...
— Tüzrendszerünk jól ki van építve. Nem csak az én osztályom, hanem a szomszédos ezredek tüzérosztályai is egy célra tutinak hatni. Egyszerre 88 eső olwkihutju a tüzet az előttünk lévő ellenséges célokra. Cs egymást követve, egymásba folyva dörrennek a kilövések. Elgondolom, milyen sürgés-forgás, megbolygatott hangyaboly most a tüzelőállás. Lázasan dolgozhatnak a tüzérek. Sortitz, össztűz, egymást váltva.
Kitelt egy félóra. Csend borul isméi az erdőre. Már sötét lesz minden, csak az Isteji szemei, a csillagok ragyognak és u mu-gYar őrszemek szeme van nyitva, Az ezredparancsnok távbeszélőn még parancsot ad egységeinek :
— A muszkák valamire készülődnek. Legyetek résen!..,
Az éjjel csendes- már és alszik, akinek aludni lehet... *
Hajnali háromnegyed öt. Bor- . zalinas zengés, rengés, csattogás. Riadtan ugrunk talpra. Kívülről kiáltás hangzik :
— Riadó I
Gyorsan csomagolunk, mert a hadi szerencse még Isten kezében van. Gyilkos orosz tűz hasogatja, lépi a földet. Mi sem váratunk magunkra. Az összekötő liszt parancsot továbbit; —- Zárótűz az egész vonalra I Es felhördülnek a mi ütegeink is. Kezdődik a harc. Jelentések érkeznek. Gyorsan, idegmajó változatossággal: *
— A jobb szárnyon már rohamoz az orosz I
— Már a drótakudályaink előtt vannak I ,
Parancsok, jelentések hangzavara.
— Zárótűz !
— Ellentámadás 1
Ropognak a géppuskák, golyószórók, géppisztolyok... Állok egy tanya mellett, itt van az üteg. A tüzérek éppen az áttüzesedett lovegcsöveket kötözgetik vizes ronggyal. A tanyában ukrán asszony és gyermek. Tehenet fejnek, mintha ml sem történne. Megszokták már a háborút. Ijedi madarak röpködnek a levegőben. Csak egy kis pacsirta trilláz nyugodtan a búzatáblák felett. 0 most imádkozik és aki imádkozni tud, az nem fél... A falu felől, ahová visszahúzódtunk erős motorzu-gás hallatszik. Egyszer csak örömkiáltás vonul végig sorainkban :
— Jönnek a Zrínyi rohamlövegek !
Es jönnek, kúsznak irgalmatlanul. Felzárkóznak a gyalogsághoz. A retcszállásból előre-1 lendülünk. Előre és már soha hátra. Támad a gyalogságunk. Ragyog a nap. Nevet az Isten! Es vonul vissza az orosz... Es hozzák az első foglyokat.
Dr. László István haditudósító- .
1944. srepfem&er Í4"
zal\'ai KGZWm
Berlini levél
Föll«bbentjük a fátyol egyik sarkát - Ml a V. 1 titka?
Berlin, szoptombor Jí A legmodernebb fegyver, a V\'. 1, egyszersmind a logogyszorübb fegv-vor is- Kövesebb részből áll, mint például egy közönséges repülőgépe motor. A V. 1. titka a rakéta és a (íveiből való irányítás elvének technikailag tökéletes kapcsolatában keresendő. Elointo ugy látszott, bogv a kottót sehogyan som .lobot öaszo-házasítani. Do aztán mégis sikoriilt a szinkronizáeiÓ. A V. l. konatruk-tőrjoí a -szó legigazibb értőimében véve feltalálók: adott technikai ólomokból uj egységet boremtottek. Az eredmény olvan katonai eszköz lott, amelyre az igónyos »uj fcgyvor« el-nóvozés kitűnően illik. Hiszen ilyen még nom volt és a \\. I. hivatva van uj irányt adni a haditechnika fojlőíiósónok. Bárhová fejlődjék is .& V. 1.: a némot légifegv\'vórkozés, amelv megtelte bzt az o\'lső lépést ozoúa területien,, módját fogja eiteni annak, hogy tartsa döntő jelentőségű olónyét.
iíögy a V. 1. meghajtásúnál rakéták vannak a játékban, az katonáink ós az ellenség oiőlt kezdettél lógva nem volt titok. Hiszen & »azárnytteH>omba« sivító, dübörgő hangját meg a tilzsugarat már a gránátvetők narcbavóiéso alkalmával jól mogiamortók. A V. 1. ogyonleto-8011 magas sobosségét biztosító ra-¦kőtamegnajtás ennek az eljárásnak iolonlég logmodornobh, logfojloltobh tokát jolontií-Arról a Bobosségről, amelyet a V. 1. ilyon meghajtással elér, a logmodórnebb gó]>OKkoI repülő brit vadászpilóták beszélhetnének, akiknek még nem sikerült utolérni a vad rolmjláasal tovasuhanó rakéta-bombát. A V. l.-ot távolból irányító készülékkel vozórlik, roppaftt finom géni aggyal, nmoly ongedolmoson fölveszi és továbbadja az_ ombori akarat impulzusait. A V. 1. legénység nélkül röpül ugyan, do nem vakon. A start sűrített lovogővol történik.
A rakéta-olv ós a távolból irányító oliáráa, — ha más formában is —• do már oredményos alkalmazásra korült a nómot fegyvertechnikában. A rakéta-olv például a spáncólos ököl« ós it »páneólosok réiueti novü, éppen annyira, egyszerű, \'mint oredményos közeiharci * fogy-voroknól; a távolból irányítási eljár nís podigj az éppen olyan kicsi, mint amennyire voszodélmos »Góliát«-nál. A fogyvortoch ni kában is, éppen ugy, mint a tormószotl>on vannak látszólag különböző, valójában azonban egymást kölcsönösen megtűrő és .egymás hatását fokozó és kiogészitó Organizmusok, ámolvok egymással egészen szoros vonatkozásba hozhatok. A művészet — vagy a szoron-cso?! — aztán abban áll, hogy az ilyon összoházaaitási kisórlot eredményét a lőhető legpontosabban már olovo moghatározzák. Bátor, tudós 6a onorgikus V. 1. konstruktőrjeinknek elsőre sikorült eltalálni az egyes számú megtorló fogy ver logalkalma-tosabb formáját. S na önnél az eredménynél a szoroncso is közrejátszott, hát akkor oz a szoroncso olyan szerencse völt, amely tudásból és fáradtságból fakad és csak a derekaknak jut osztályrészül.
A V. I; egyszerű mivolta számos bonyolult és nohóz előmunkálat eredménye. A V. 1. olvan egyszerű, mint a pofon —\' mégis évekre volt szükség, amíg oz a pofon olc&attant. A szárnyasbomba olonyószóon pici
Paradlcicnio ttvegre nélknpak Csomagoló, felvágó és ff. 0. papír „fors" légyfogó
legolcsóbb áron kapható
TÓTH JÁNOS
tüUtT;\' vonyuBÍru- 4a taajík»r*lkWil>*bcD KlrAly.uUu 27. . T«l«f«n 83,
gépi és repüléstechnikai részek kivételével robbsnéhstássá alakul át.
Németországot inog nom cáfolható katonai, műszaki és fogyvorko-zéspolilíkai- mérlegelések vozotték ehhez a fegyvorhez. Jogosultságát az előállításához szükséges munka ós az általa keletkezett károk közötti rendkívül kedvező arány igazolja. Ebben az eredményben mindnyájan részesek a Némot Munkaarcvonal, a DAF keretében dolgozó mérnökök,\' akik a tömeggyártás problémáiét oldották mog, a konstruktőrök, akik a fogyvort ki- ós továbbfejlesztették, a munkások, akik hallgatag oda-
adással gyártották az egyos részeket InfanÓr iilf a flltá* kii MN és a katonák, akiknek mogbishotó JOT»n**CSUK H IU185 KUrUt
jütozého tetto lo a vezérkar a fegyver I . III ¦ \'
! Tiarcbavetését, alkalmazását. Ezek a • férfiak nohéz, nagy fololÓsséggol járó és — lemondásokban gazdag . szolgálatot teljesítenek. Ismerik fegy vérük hatását, — de csák a felderítők fénykép fölvétele in láthatják. Az ol lenség jconoontrált figyelmet bom-baszőnvegek formájában fordítja föléjük. Micsoíla oredménnyot? Az, ol
toníjóg maga jelenti a London nagy térségén és Dél-Anglián fekvÓ V.
; l.-tüz folytatását és időnként so\'r-
í tüzelésig Való fokozását.
lem helyezik át a Stern-bázba a nagykanizsai Iparostanonclsfeolá?
A polgármester véleménye szerint az Ingatlan nem alkalmas az Ipflrwtanonolsktla kérdésének végleges megoldására
A nagykanizsai iparostahone-iskoiánnk régi közérdekű kívánsága, hogy megfelelő és elegendő ..nagyságú épülethez jusson. A tervet a zsidó ingatlanokkal kapcsolatban kivonták véglegesen megoldáshoz juttatni. A bizottság helyszíni szemléje alapján, a Rozgonyi-utcal Steril-féle épületet találták alkalmasnak némi átalakítással íparostanoncískola céljaira, a vele kapcsolatban tervezett internátust és tnnnncotthonl más, közel fekvő \'épületben kívánták megvalósítani. Ebben a kérdésben eljárt a polgármesternél az iskola felügyelőbizoltságii, vala-
mint az Ipartestület elnöksége. Dr. vitéz Simöhfay Lajos polgármester, utalással arra, hogy költséges átalakítás mellett sem lenne az épület alkalmas a ta-nonniskola kérdésének végleges megoldására, az önálló nagy-\' kanizsai tanonciskola végleges clliclyéfeését ebben a formában nem találta megfelelőnek, amit az illetékesek előtt is kifejtett ugy, hogy a tanonciskola, — egyelőre — írtig a légkör kedvező lesz, az iskola ügyénele végleges rendezésére — továbbra is az eddigi helyén marad a Roz-gonyi-utcában.
320 millió érféktl ruházati anyagot osztanak ki a mezőgazdasági lakosság között
A közellátási felBqyeléseg és a községi elöljáróságok ^ osztják ki az utalványokat
A mezőgazdasági termelés zavartalansága érdekében a gazdáknak régi kívánsága volt, hogy a kormányzat híssa el a mezőgazdasági termelőket a termelés folytatásához szükséges iparcikkekkel. A kormányzat ennek a gazdakivánságnnk tett eleget., amikor megvalósította a mezőgazdasági textilakciói, amelynek keretében gazdák,mezőgazdasági munkások és családtagjaik részére utalvány ellenében hatósági áron textiláruk kerülnek kiosztásra.
A zárolt lextünnvngkószlctek-bol ;i20 millió pengő értékű jut a mezőgazdaságnak. Az akció részére jttnius vériéin 130 millió pengő értÓkii áru készült el a gyárakban. A teljes Mennyisénél novemberre készítik cl. A már elkészült árukból a nagykereskedők 115 millió pengő értékűt megvásároltak és erre a közellátási hivatal az utalványokat még július 8.-án kiadta a kiskereskedőknek.
A kiskereskedőkhöz eddig tninfrgy 80 millió pengő értékű áru jutóit el. A kiskereskedőnek áruval való ellátásával párhuzamosan a közellátási hivatal megkezdte az\'
utalványok szétoszlását. Eddig összesen 115 millió pengő értékű utalványt küldtek meg a közellátási felügyelőségnek. A 100 kai. hold szántóterületen felült\' qdzdálkodók ré- ¦ szere a közellátási felügyelőségek osztják ki az utnl-ványohvt. a kisebb ferüle-ten gazdálkodók részére pe- , {liga községi elöljárósága^ \\ Az utalványok kiosztása rész/ ben már megtörtént vagy még folyamatban van. A kiosztás körül késedelem itt-ott azért for-* dul elő. mert egyes községi elöljáróságoknál még nem történi meg a beszoloáltntási kötelezettség teljesítésének\' elszámolása. Amint azonban az elszámolás megtörténik, az utalványokat haladéktalanul kiosztják "az érdekeltek részére.
Gondoskodás történt arról is, hogy
a munkást ne érje hátrány , amiatt hu a ntuní&iadÖ nem
teljesítette volna beszolnál-Aatási kötelezettségét nVelöirt mórtékben és igy természetesen utalványban nem részesülne. Ez esetben az utalványokat a munkások részére — bn a munkások honvédelmi munkakötelezették — n közellátási hivatal mégis kiadja. (MTI)
A lefiblztosaüli uÉdelemqz óvóhely!
Á kályha hélyas kezelése
Mindig tartsuk szem előtt, hogy \' .
1. a fülesnek mindenkor alkalmazkodnia kolpn külső hőmérséklethez. A kályhákat csak olyan mennyiségű tuzeM zerrel szabad ellátni, mint .amennyit a külső hőmérséklet okvetlenül szükségessé tesz.
2. A felesleges, szellőztetést kerülni kell, megfelelő levegő-csere 5—8 perces kcresztléghu-znmmal biztositható.
, ,3. A kályha nagysága feleljen meg a helyiség bőszükséglcté-nek és azt a fütendő helyiségben ugy kell elhelyezni, hogy a hősugárzás ós a hőátadás szabadon érvényesüljön. \' \' ;
4. A tüzelőberendezésekben olyan tüzelőszert kell felhasználni, amilyennek az ellüzclésé-re a kályhát szerkesztették és oly módon kell tüzelni, ahogy azt. a kályha szerkezete megkívánja. . !
5. Szén és széntermékek tüzelésénél a legelterjedtebb kályharendszereknél az alábbiakat kell szem előtt tartani:
Közönséges időszakos tüzelésű kályhákban (karikás-, dob-, oszlopkályha, közönséges cserépkályha) a rostélyon kell tüzet rakni. A tűz gyengüléséhez képest időszakonként való. rá-rnkásnáls/én- ós brikett-tüzelés esetén áz izzó\'szénréteget a rostélyon hátra kell tolni és a friss tüzelőszert a szabadon , maradt rpstély fel ületen az Izzó lüzclő-szerrcl érintkezve kell elhelyezni. Koksz az izzó rétegre ráada-golhntó.
Töltőkályhákban (Meidiifer-kályha, irkályha, felső tüzjáratu cserépkályha) szén vagy brikett., használata esetén lehetőleg a teljes napi szükségletnek megfelelő mennyiségű tüzelőszert kell egyszerre a kályhába tölteni (a tüzelőszeroszlop legfeljebb a felső töltőajtó alsó óle alatt, mintegy 2—3 \'ujnylra érjen) és a tüzelőszeroszlop tetején kell tüzet gyújtani. A felső ajtó légbeeresztő nyilasának szabályozásával lehetőleg fehér, nem kormozó láng keletkezésére, kell törekedni. A tüzelés kezdetén az alsó ajtót nyitva kell tartani Amint a tüzelőszer\'jól meggyulladt, az alsó ojtó Is lezárható és ennek légbevezető nyilasán csak annyi levegőt kell arostély alá bocsátani, hogy a tűz a szükségletnek megfelelő erősséggel égien. Ha a tüzelőszer lobogó lángja megszűnt, a felső ajtó légbeercsztŐ nyilasa csökkenthető, vagy teljesen elzárható. Ezután a kályha égését az alsó légbevezető nyilas állításával kell szabályozni.
Ha a beadagolt szén vagy brikettoszlop, leégett, a kályhát továbbra is csak időszakos ra-
Elsötétités
8-6
Áréig
t _zalai ftOZLöNTrl_
kassal lehet özemben tartani.
Töltő kályhákban koksz használata -esetén, amennyiben a betöltendő tüzelőszer mennyisége a rostély felett nem tulmagns, a tflz a rostélyon is meggyújtható Egyéb esetekben a fentieknek megfelelően kell eljárni.
Kétnknás folylonégő/kályh.ík-ban, valamint alsó tü&jí\'.iyísu cserépkályhákban a rostélyon kell tüzet rakni,és azt időszakos rakással addig kell táplálni, míg az izzó réteg a rostély felett mintegy) 15 cin. magasságot ér el. Ezután a töltőnknát teljesen meg kell tölteni és a IcvegŐnyi-lásokat a tapasztalat szerint kell beszabályozni. <*
6. Fa használata esetén a kályha aknáját kálvhnnagyság szerint 10-30 felállitott fával kell megtölteni. Amiga fa lángol, a kályha egyetlen ajtaját nyitva kell hagyni. Amint a lángolás megszűnt, a kályha ajtajai légmentesen le kell zárni.
7. Valamennyi kályhánál, dé különösen a fatüzclésü escréiv-kályhóknál, gondoskodni kell arról, hogy a tüzelés befejezése után. a lóchevezctőnyilások mindenütt zárva legyenek. Egyes töltő rendszerű kályháknál a fűtés befejezése után a léghuzam-szahályozó csappantait »crős» állásra kell beszabályozni, mert ellenkező esetben a szoba levegője a kürtővel marad összeköttetésben, ami egyrészt a kürtő lehűlését, másrészt a szoba levegőiének felesleges cseréjét idézi élő.
8. A kályhára szerelt lógsza-bályozö nvilások és ajtók gondos elzárásán felül gondoskodni kell arról, hogy a kalyhatesien levő repedéseken, vagy töréseken át a kályhába levegő ne jus-, son. Az c\'tekintetben észlelt hiányokat haladéktalanul ki kell küszöbölni.
Katona ábránd
Oly jó lesz,
ha majd csodás mm),
érzékeny lelked
csengő húrjai
édes gügyögéssel
az én nevem zsongják:
ha majd felébredve is
karjaim közt leszel,
mint Isteniől küldőit,
nagy égi ajándék,
szent földi valóságI...
Oly jó lesz, ha majd Te is, mint nagy rég az Isten, jóságos éned két szeme könnyével tisztává mosdatsz, mint kezdetben voltam s öledbe hajtott, elfáradt fejemmel, harc-gyötört testemmel megnyughatom végre ...szemem lezérval
Lenta Qibor zls
Nyilt-tér;*)
* . Nyilatkozat.
Vnrgn Margit nagykanizsai lakost meg-sértettem. Tőle ezért bocsánatot kerek.
Firkatházi Artúr.
•) Ai c rwnibvi köílöttckér. iem a wihesiifriíi., acm a kiadóhivatal nem tártai kltltaegct.
A kaposvári közkórházban gyógykezelték vesebaja miatt\' Girtl Anna 20 éves, nagykanizsai születésű háztartásbeli leányt Girtl Anna Kaposvárról Nagykanizsára utazott hozzátartozóihoz. Ugyjátszik, annyira clkescritettc egészségi állapota, hogy egy óvatlan pillanatban ismeretlen mérget hajtott fel, hogy megszabaduljon az élettől:
Tettét észrevették, hcszállitojtak a nagykanizsai városi közkórház belbeteg osztályára, ahol azonnal gyontormosást alkalmaztak.
Girtl Anna állapotában javulás állott be.
Az öngyilkossági .kísérletről jelentést lettek a rendőrkapitányságon.
1914. szeptember 11
közgazdaság
Ki vehet sertést?
A sertés és a zsír beszolgáltatásának é.s forgalmának rendj\'-t szabályozó közellátásügyi miniszteri rendelet értelmében 10 kilónál könnyebb élösertést bár- \' kinek el lehet adni, de ez n sertés csak akkor számit gazdapontnak, ha a vevőnek gazda-könyve és vásárlási engedélye
vvan, vagy ha» köztenyésztésre, illetve állami juttatás céljára, végül pedig, ha vásárlásra _ jogosult kereskedőknek adták el.
A 40—100 kg. .közötti sertést csak gazdakönyvvel ellátott gazdák, vásárlási engedéllyel rendelkező nem gazdakönyvesek, a földművelésügyi miniszter megbízásából köztenyésztésre, vagy
¦ állami juttatások számára, vá- . sárlók, a jogosított kereskedők Ós az Áruforgalmi Központ lehetnek. A 100 kg.-nál nehezebb sértési — a lenyészsertés kivételével csak jogosított kereskedő és az Áruforgalmi Központ vásárolhat. Az ilyen sertést mindig be kell számítani a gnz-dapontokba. \'
Sertésvásárlási engedélyt csak gazdák Ön yvesek kophatnak, továbbá tazok. akik kizárólag saját háztartásuk szükségletére vásárolnak. Ha a vevőnek nincs gazdakönyve, akkor In nnoig érvényes vásárlási engedélyi kaphat amit a községi elöljáróságnál kell kérni. Annak a jimz-dánnk. aki ilyen vásárlási engedélyre ad el sertést, minden sertés után jóváírnak 100 buzn-ccvsé\'mek megfelelő portot, ebből 150 ponl a zsír-"és t>50 pont pedig a husbeszol\'.ílt dúsba számit.
A rendeld értelmében a kény-szen\'ágott sertés a háztartás zsirszükséglttéiiek fedezéseié fordítható, d 1 k<V. fogyasztásra is felajánlható. Háztartási célra csak akkor használható fel, ha a vágaténak" van vágntási en-^ \' gedélyo, A közfogyasztásra adott kényszervágása sertést beszámítják a gazdapontba, ezért a kényszen\'áj\'ásról kiállított igazolványon u husipnrosnak Tel kell tüntetni a vágási súlyt. \'
öt perc Idlszerö földrajz
A .Kárpátok 2000 kilométeres koszorúja
Hazánk tormészetnlkotta védőbástyái a Kárjiátok vonulatai: A Kárpátok kóbv-or kilométeren hogyko-szoruja védi ezeréves huzánkat. Lélek zotv is az a fojtva fekinfünk a koleti határok feló. ahol n Kárpátok ősi vórszontolto hágói előtt harcol honvédségünk kolofi olhnw\'gűnkkfl! szomlien. Idézzük fel emlékezetünkben a Kárpátok védő .koszornját. \'^..Kárpátok hegyláncok! ta — a Duna Mngvnroi-szágha lépésétől 4-DŐvónytél B&aiásig liattdmas félkörívben koszoruzza hazánkat. ¦ Ez a szirtvonulat nemcsak eszményi tökéletességű határ, hanem a,íormé-szot által alkotott gigászi bástya is. "íszaki, kpleti és délkoloti ezeréves határunk mindenütt a Kárpátok dórokat és vízválasztóját követi. A Kárpátok északkeletté néző ordÓs-tóroes szakaszán ma sorsdöntő harc bontakozott ki s a közeljövőben még
Negyven hágó
A Kárpátok teljes ivét mintegy negyven hágó és hogvszoros szegi át. Középaranyosán tehát nogyvon-lrilométores távolságra esnok ogy-máatól.
A Közée-Boszkidok alacsony vo- ! nulata a Tátra Óriási bőrotÖmogótŐl kolotro terül el. Ezen a szakaszon \\ nyilik az ogyotlon órizotloh rés a Kárpátokon: a mintegy busz kilométer széles homonai kapu. Legfontosabb átjáilói a Zhorói- (592 m.) é3 a Duklni-hágó (60-2 ni.*). Közép-Galioia foló az utóbbi hágón igen fontos útvonal vezet át. 1840-ben az orosz főerők a Duklai-hágón\'át törtök hazánkba. 1915-lxm> is ádáz
fokozottabb szerep hárulhat rá. A küzdelem ma: a hágókért, a hegység átjáróiért dul.
A Kárpátoknak ez a része különösen tömör liogyláncolrttból áll. Kividről, északról és északkólotről hosszú, párhuzamos és szorosan egymáshoz tapadó erdős hegygerincek sorából áll. Morodok gerinc sorai közt csak a tört vonalhálózata ós igon szűk, V-alaku völgyök vezetnek. Ezért a széles gáthoz hasonló hegylánc szinte lolíüzdhet dluii, k-rmészolos akadályt jelont. Csak a hágók és negvszorosok vezetnek rajta át.
Hágó alatta lánchegység gerincé-, nck logmólyobb. közlekodésri alkalmas részoit értjük. Forgalmi és katonai szempontból nagy jelentőségük van. Különösen a keskeny, szik-labovágásoa és sok kanyarulata hágók jól védhetők.
óa he&yszoros
harcok dúltak e fontos hágó birtokáért.
A Kelott-Boszkidek, mint az Alföldöt védő. morodok sziklagát emelkedik. Az rjüsoki-hágóig torjodŐ szakasz keskeny, do magas gerincén a Palotai- ós Rúszktti-nagó nz Ung völgvét a San ól Dnyeszter völgyével köti össze. Slagaasága 889 m. Voreekéig igen kanyargósán folytatódik a gerincvonal. Fontos átjáró a Vo.rcckoi- és á közolőhon lóvő, 559 m. magas Boszkid-bágó is.
A Voreekoi-hágo a Latorca völgyóból a Stryj völgyébe vezet. Ezen\' a 841 m. magas hágón jöttek lx> honfoglaló őseink Árpád vezetésével.
A Gyimesl- és Ojtozl-azoros, ahol most nagy harcok folynak
A Hidogpataki-hágótól kozdvo : Máramnrosi havasok rengeteg hogy tömege sorakozik. Bnnofc a szélté-
l)on-hosszában barázdáit igon magas és már havasi jollcgü széles láncolatunk logfontosabb átjárója a Tatár- vagy Jablonca-hágó. (Kőrösmezői hágónak is hívják.) Ez adog-magasabb pontján 981 m-re emol-kodő hágó a Fokolo-Tísza mólyon bevágott, morodok völgyét a Pruth folyó vőígyóvol köti összo. Még magasabb nála (1159 m.) a Piroazlop-hagó.
A Itadnaí-havasok tömör tömbjétől kolotro a Koloti Kár))átok zárt láncolata kövotkozik. Ezt a szilárd
számos keskeny ós mély hogyszoroíf metszi át.
A Hadnai havasok, a Borgói hogy-ség ós a Kólómon havasok alpesi jollogü halmazán három hágó vezet át. legmagasabb a BorSai-bágó (1118 m.). Délebbre az 1257.méter maáas liádriai-Uaqó kövotkozik. Az olönbi a Visó, az utóbbi .)KxÍig a Nagy SEnmfrs völgyét a moldvai Aranyos-Bosztoroo völgvó\\"el kap-. esolja öaszo. A moldvai Dorna-völgybo a hosszú ős koukonv Borgói-hágó (1227 m.) vozot át.
A dóli irányba vonuló Üyorgyóí-, (\'siki- és Berocki-huvasokban a halár r\\* víz választótól kelotrw húzódik.
E lánchegység alkatának megfelelően a kis székelyföld modoncékot festői szépségű szorosok kötik összo a délkoloti irányban lejtő moldvai völgyekkol. A Tölgyo3-szoroson (ÖI5 m.) a Kis-Tíoflztorce, a "Tíékás-szo-roson (569 m.) podig a Békás vize töri át a Györgyéi havasokat. A Szókolyföld cgylit-logjelentósebb kapuja á Oyimosi-szoroB (720 m."). Szűk völgyén a Tataroa vizo folyik a Moldvába. A háromszéki modon-cóliől az Ojtoz patak völgyébon a 805 m. magas Ojtozi-szoroson át a Szorot foló vozot az ut. Oltalmazóan magasodik koloton a Kárpátok tor-mészoto3 oródvonala. Brassótól ke-
gátfalat\'már csak néhány hágó, do I lotro a töresyári szoros és a tömöri
szoros szakítja meg a Kárpátok vonalát. Nngyszolwntól délro pedig a VŐröstoronyi szoroson át folyik ki az Olt Magyarország területéről Romániába. A Hátszegi havasok hosz-Bzábah nem töri meg szoros, vagy hágó a "hatalmas hegyláncot s még csupán Vaskapu-szorosán ongodi át a Duna folyamot Komániába.
B liatalniaa gránit bástyasor kapuit: a töi-tónohni multu, vérről áz-tnloti ós vóghototlon fontosságú hágókat most is, akárcsak az olső világháborúban a magyar honvéd ha-zaszorototo, elszántsága ós orojo vé-dolmozi\',..
Eredeti gyári áron kapható
Erzsébet-tér 10. sz. aíatti magkereskedésben.
Megmérgezte magát egy nagykanizsai leány
A kaposvári kórházból jött haza meghalni, de sikerül megmenteni az életnek
IM. wpWlnr ti
SPORTÉLET
Két kitűnő pócJ csapat .lesi ellenfele a katílísal csapatoknak
A vasárnapi bajnoki forduló ismét izgalmakban bövUkcdő-nck ígérkezik. Az NVTE ugyanis "Pécsre utazik a DVAC csapatához, hogy kemény küzdelemben bajnoki pontokat szerezhessen. \' Az NVTE legutóbb mutatóit játéka szép reinényék-re jogosít, Un a mai állapotok rendszerint a helyi csapatok mellett szólnak. A DVAC űltho-ui\'iban mindig veszélyes volt. Az ország legjobb NB II. kerületének jútéktapasztaluta Van a háta mögött. Így szuruncséiiek lesz mondható egy döuUillun eredmény is.
Az NVTE változatlan összeállításban utazik Pécsre. Tehát: vitéz Zalán — Kovács, Munkácsi-— Semsi, Németh, Uotli — Juhász, l\'Yisou, Placskó, Turu és llornváth a kék-fehérük ösz-szcállltása.
*
A ZMNTE jelenleg a kerület legjobb együttesével mérkőzik vasárnap ii Zrinyi-pályán. A PVSK eddigi eredményei és pompás játéka a pécsi labdarúgás élére állította a kék-fehér vasutas gárdát. Legutóbbi fölényes győzelme is igazolja, hogy- a l\'VSK veszélyes tud lenni idegenben is. A ZMNTE jelenleg nem a legjobb együttessel rendelkezik. így talán nem is lesz meglepetés\' egy esetleges l\'VSK győzelem. A Barcson győztes csapatban van azonnali jónéhány sziv-lélek játékos. Ezek a játékosok — ha küzdeni tudnak vasárnap — könnyen a ZMNTE javára fordíthatják "á mérkőzés sorsát. A védelemben valószinü kevés változás lesz. Miilei helyét Kiss 1. foglalja el. Egyébként a védelem és a fedezetsor — szerintünk -- igy alakul : Kovács II. - Kiss I., Horváth — Papp, Pörge, Tálosi — A támadósorban már több helyen lesznek változások. A vasárnapi játékosok közül legtöbb játszik, csak az a kérdés, hogy melyik helyen. De lehetséges egy Szabó, Mihályi, Dombul, Németh, Virág összeállítású tá-madósor is.
¦
A kerületben a kaposvári rangadó a hét legnagyobb eseménye. A KHAC-Turul találkozón dől el, ki a jobb csapat Kaposvárott, Barcson a PBTC, Pécsett a Pélmonostor a Zsol-nay ellen, inig Siníbntornyáh a Nagymányok játszik a helyi 0:» pattal bajnoki mcrJiőzést. * .
A Nemzeti Bajnokság következő fordulójára a párosítások: l-\'erencváros—\'Szeged, Gamma-Salgótarján, Kispest—Újvidék, Ungvár—Szenllőrine, Debrecen-Nagyvárad, Csepel-Szolnok, Kolozsvár - Újpest, Diósgyőr— MAVAC. \'
a munkások anyagi helyzetével foglalkozott a tegnapi minisztertanács
Újból felülvizsgálják a munkabéreket
(MTI) A (magyar kormány tagjai vitéz l.akalos Uézn miniszterelnök elnökletével tegnap délelőtt 0 órakor miiiiszlertallá-csot tartott. A minisztertanács a munkások anyagi helyzetével foglalkozott és a munkabérekben mutatkozó indokolatlankü-.lőnbségek megszüntetése céljából h béreknek ujabb felülvizsgálását határozta el Elhatározta
a munkások természetbeni ellátásának továbbfejlesztéséi, hozzájárult a minisztertanács., hogy a hadigondozás ügye a jövőben a honvédelmi miniszter és a miniszterelnök helyett a belügyminiszter hatáskörélje tartozzon. Több más időszerű kormányzati kérdés tárgyalása után a minisztertaneás 1 órakor véget ért.
Megjelent\' a kölcsönös munka-megsegitésről szóló rendelet
Minden községben és városban meg keil szervezni a munka-segelyt
Budapest, szeptember 14 I zösen végezzenek el. A rendelet A \'földművelésügyi miniszter felsorolja, melyek azok a köz-rendeletet adott ki, "melynek ér- érdekű munkák,, amelyek vég-telmében minden községben és I zésénól gépi-, igás jármüvével a
városban meg keli szervezni a kölcsönös munka-megsegitést. Mindenki kötelezhető arra, hogy a saját munkáján felül a. mások munkájánál is segédkezzék, illetve bizonyos munkákat kö-
tulajdonos, másokon segíteni köteles. A rendelet különös tekintettel van a hadi özvegyek és a hadbavonultak munkájának elvégzésére.
HÍREK
Naptár. Sít pl ember M CsütöitfliV. Rém. át. ij/iut kerc&M (elin Ptoietiáne
A GOZl\'CJiÜÖ nyitva van reggel ~i órától este b óráig. (Hétfó, szerda, pántok délután és kedden egész nap miknok.) Tolefon: 660.
- (Euküvő)
Somogy vári-Somogyi Uyula, a Souvoram Múlta Lovagrend tb. lo-ragja és neje, ^alántliui báró Fokoto Ilona leányát, Ilonát, bzeptombor ll-óii, ma vezette uitárlioz a för-bénoi kápolnaiján vitéz római szent birodalmi gróf széki Teleki Károly János m. kir. t. hadnagy, vitóz római szent birodalmi gróf- széki Teleki János országgyűlési képviselő és nojo, apatini Fombaoh Márta fia. \'J\'unuk voltak: vitéz gróf Toloki István és báró Fekelo Aladár. Az osketést I\'. Gulyás Gellért nagykanizsai foroncos plébános végezte.
- (Áz ügyészségről)
l)r. Vargha László ntigykanizsai kii. ügyész s/.abadsúgáról bevonult és átvette hivatalát.
- (A téli gazdasági iskola üj igazgatója)
A földmű ve lésügyi miníszlor Blo-kes Károlyt, a szatmárnémeti in. kir. téli gazdasági iskola igazgatóját a nagvkjyiiz&ai tn. kir. téli gazdasági iakoiulioz liusonló minőségben ál> helyezto. Elokos Károly igazgató megérkezott Nagykanizsára és elfoglalta hivatalát. Eiokes Károly igazgató -18 ÓVOS, róni. kat. vallású, non, két gyermek atyja, 20 év óta szolgálja a földművelésügyi miniaz-lériuűi szakoktatását, lüiíönöson az iskolák szervezése körül vaimak ér-
domci. A szatmárnémeti és bőbb ordélyi téli, gazdasági iskolát is ó szorvoztű mbg.
— (Plébánia szentelós)
Muraboiy községben az egyházmegye egy" évvel ezolótt uj lofkésB-ségo\'t állított lel. Azóta a muraliolyi hívok loikos buzgósággal plébánialakot is építettek, amelynek moat volt a felszentolóso ünnopólyoa korotok között.
— (Mi van a hivatalos.lapbanT)
A Budapesti Közlöny szordai, 208. számában rendolot jolont meg a közforgalmú közlekedési vállalatok munkaügyi választmányairól, — a tanonca zorzúdósokro voiiutkozó ron-dolkozósok módosításáról a háborús holyzottol kapcsolatban, — a mezőgazdasági motorok hajtására szolgá\'ó kcdvozniónyos nyorsolaj l>oazorzoaó-ról.
— (Bevenult tanoncok ügye)0
A Budapesti Közlöny szordai számában jolont meg az iparügyi miniszter rondoloto, amolynok órtohnó-boii szünotot annak a tanoncnak tan* viszonya, akit katonai szolgálatra, honvédőim i munkára, közérdekű munkaszolgálatra, vagy légoltalmi szolgálatra behívtak. Az ilyen szolgálatban eltöltött idő egyötöd részi \'ben be kuli számítani a tanidóbo, ha pedig a tanonc a szolgálat alatt szakbavagó munkát végez, az <bbpn ollöltött időt a tunidónok folo erőjéig lobot beszámitani. (MTI)
— (Páncél-mellények)
hullottak az égbÓI a minapi zalai ollontségos átrepülés alkulmával. No-mosapáti község utcájára estek lo az angolszász pilóták páncél-mollényoi, egymás után íí darab. Az üldözött ellenséges gépeknek nyilván nagyon
PETRI VILMOS
Hattyú drogériauK*«a]ri>ai"x«a,
un mwiiiirír-"n-~—^^„.JIL—j Puolnwol ixombtll
llUUíor, kozmetika, aiappan, v«gy»wr, fotó, költier, baUgápeUfi é» JtAíUrUaf oikkek nagy valaMtákbau kaphatók.
inttliagűk Lőhetett, hogy igy tek szabadulni minden nelküTözhetó torkuktól. A páncél mellényeken lövés nyomait é* vérfoltokat találtak.
(Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán a legutóbb közölt anyakönyvi birok óta a következe bojogyzósek történtok. Baületott ösz-szoaon 31 gyormok, 16 leány és lő fia: Horváth István MA.V órabére* ós Szollár Juliaimának rk. fia. Pouii János koroskodó új Gáspár Mariának rk. leánya, Szóké János napszámos u, Jordán Máriának rk. fia. Pocsics Ferenc ács-segéd és Sneff Érxsóbat-iu\'k rk. fia, Hopfingur István Maort tisztviselő ós tíchiossur Juliannának rk. fia, Pozsgaí István gépkocsivezető Lukács Katalinnak rk. halva szülotett fia. Boa József földműves áll Szokol Katalinnak rk. fia, Kvi-esák Józeof cipész-mostor és Früh-wirth Jolátuiak rk. Joánya, Kemény Qyulu műszaki tisztviselő ós var helyi Julianna áll. tanitónónek rk. leáuvu, Kápoluos Antal cipész-mos-tor ós Bonozik Erzsébotnok rk. fia, Boncze Ferenc MAV vonatkísérő ós Bonczo Katalinnak rk. fia, Szabó József fogházór és Auor Katalinnak rk. leánya, Somlai Árpád m. kir. tsz. szakászvozotó ós Tóth Juliánná- \\ nak rk. fia, Taruóczai Károly f»fü- ! részoló és Födó Annának rk. fia, Friskó Vinco csizmadia-uiestor 6b Jakubfi Máriának rk. fia, Gyöngy Józsof m. kir. postaaltiszt ós Bolf Katalin Laurának rk. leánya, liun cnom Józsof MAV uályámmikas 6* Bors Veronikának rk. leánya, Horváth Sándor Imre MAV üzemi so-gédtiszt ós Tóth Annának rk. fin, Bűnön JózbüÍ rá. kir. órmostor és Pongráos Toros iának rk. leánya. Magyar Forono botoiununkas és Vajéfa Máriának rk. lia, Jámbor Józsof földmüvos és Mátés Kozá-liának rk. leánya. Pozagai Oyörgv gazdasági caoléd és Solok Máriának rk. fia, Birkás Oyörgy napszámos és Farkas Máriának rk. leánya, Kádár Józsof Maort szerszám lakatou és Oroszmayer Irmának rk. leánya, Vilcsok Lajöa szabó-sogód és KovaoóAO Magdolnának rk. leánya, Ooróes László Maori munkás és Szinodic* Annának rk. halva Bzülotett leánya, \\ Szontos üyőrgy pónzbo8zedő és Tiszai Erzsébotnok rk. fia, Vastag Béla íényképósz-mestor és Hogodüá Ilonának rk. fia, Horváth Gyula m. kir. tsz. Bzakaszvozetó éa Újvári Ilonának rk. leánya, TauczonborgDr Lajos Sándor lakatoa-mostor ós Csiszár Annának rk. fia, néhai primőr rétyi Székely Józsof m. kir. százados ós Gartnor Évának rk. leánya, Homo Józsof m. kir. tsz. azakasz-Tozotó ós Horváth Juliaimának rk. fia én három törvény tolón gyormok.
Nem leltek közzé az aláirt szovjet—r«mAn fegyverszüneti teltételeket
Illetékes német helyről közlik, hogy Románia és a Szovjet Unió között megkötötték a fegyverszünetet, melynek feltételeit azonban nem tették közzé. Ez a tény berlini megítélés szerint igen jellemző ói nagyon emlékeztet Olaszország helyzetére, ahol még ma sincs az olasz nép arról tájékoztatva, hogy milycii feltételek melleit kötötte, meg Badogíió a *\' fegyverszünetet, amellyel kiszolgáltatta az országot az angolszászoknak.
i legbiztosabb vedelem az Óvóhely!
aXLAI közlöny
"lfl-H. szeptember íj
APRÓHIRDETÉSEK
í
AllAs
]
Zalai KoiWny nvomítajt. — Ler-aUbb 4 középiskolai vAi\'x«ltflés »ttiMf.éf,en.
¦TSnywBUabar* éa íródat munkában gyakorlattal blrrt tiiilvfsrlflnol fMves* ke reskederml vállalat. Clm a klubban. 292«
l\'ri\' ní: Oeve* kltuMleányt fol. vetzek. Sisbő Antal dportlltW 2037
Tananti nsfc fetveirek In\'ih híiból »ilÓ Hut. Fftde vMlamotaígl it rádlií sr«V-tli\'et. 2943
Ja héwbnl való Irány hé! évei Ikrek mellé lelvéMtk vnnal. Clm Dt. Pan SItnon-utca 10. st. 2932
J* c^ládh\'l való leánvl nli fodrául tanulónak l.:!v.-> Moll noi loitiA«* szalon, EolvBa-tér 10 telelőn 603. 2934
ÜgyeB tanulstaanyt (elveszek. D\'val-azalon, EÖtvöa-tír 8. 2057
V*mn«k vnpv bérelnék eRvlofjatu k*C»H éti Mi.am I AJái I.iluL.it pá ut 6 d. u. 3—5 kítzfm térem, telelőn 1-59 2940
ADÁS-VÉTEL
Mttpala telore kaph\'ló Caáklornván Honvéd nlct 5 Telefon 38 2902
Ho\'aap friss balatoni [oßa«. h-rc«a (elvágva Is ?1 keszeg Berninél, l oi..< i ház elolt 2950
Eiíy |n namntbélétei waakálvha eladó. Érdeklődni Malr kön>vkereikr-dí«-ben. 2933
t?gy fehér waaágw réziodrotmval el*dn. Hunyadi ulca 16. 2957
Jakarban lévő nói varrógép elitrto Ctengcry-ut 13., Szabónál. 7959
Tré «an. eladi Magyar-utca 9. 2960
[
BUTOBOZOTT SZOJBA
Egy kUIÖJibe|4raia fcuioroxoll bíodb, ftlrdoaioba haaxnálatlal aaonnBl kiadó —
Zrínyi Mlklós-nlcn 47,
| LAKÁS, ÜZLISTHKLY1SÉG |
Eladó Letenyén Pö-téren, piac melleit főforgalmú fllizer- éi vegyeakereakedés. Clm a kiadóban. 2945
MdlAnbalératy\' dics szobát keretek, lehetőleg fürdőszoba tiRiinélallat, aion-nalra Címet kiadóba kérem. 2961
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó főútvonalon két ház nagy gyü-roOlcaoa ItiUltlie!; belterületen egy ossz-komfortot, parkettái négyizokáa mtgán-hái, s<ép kerttel. — Köavelllő Horváth, Sáfárul 42 2954
| KÜLÖNFÉLÉK |
Elvaaxatt tj-éfl 6—7 óra kflzOtt egy pénztárca kerékpáilgaiolvánnyal éa torzs-aiámmal. Akt meglalálla, i pénzből 20 pengőt megtarthat, a lárcit a papitokkal szíveskedtek a MAORT garázsban, vagy a kiadóhivatalban leadni. 2951
¦alli-ka szarvBBbör keiztytlmet poaia-hivataltól Zitnyl-. Hunyadi ulcin Királyi Pll utcáig tarló útvonalon clveaatettem. Kérem a megtaláló\', a kiadóban leadni. 2983
tábori
kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
Berlin a balkáni tüzfósxökro\'
A Völkischer Beobachter hosszabb cikkben vezető helyen foglalkozik a balkáni államok helyzetével- és a következőket Ifja : A legfelsőbb német hadvezetőség sohnsen te-
kintette mellékhadszintőrnek a Balkánt 1943. előtt a Balkán tűzfészek volt és mosl újból azzá válik, mert egyedül Németország volt elég erős ahhoz, hogy ott rendet tereintsen,
Kínevezték az u] török külügyminisztert
lu miniszterelnök vette át és vezette a most kinevezett külügyminiszter hivatalba lépéséig. (NTI) ^
Hassan Snlek irapezunti képviselőt török kühtgvminiszlerré nevezték ki. Sparndzsoghi júniusi lemondása után a külügyminiszteri tárcát Menemen/.sog-
Bulgária felhívást Intézett Titohoz
nagyszláv állam megalakítása érdekében
Brit közlések nyomán jelentik Berlinből, hogy Miirniiov bolgár¦ miniszterelnök felhívást intézeti Tjtóhoz egy nagy szláv állam megalakitása érdekében,
lalna. /.Német illetékes körök azon iL véleményen vannak, hogy Bulgária ezzel a lépésével a Szovjet felé halad, mert Titó nem más, mint a szovjet pololi
melyben Bulgária is helyet fog- ! kai képviselője. (NTI)
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak p ó1 a n y a g o k állnak j^ndelkezé-
ftünkre, éppen ezért elnézés^ké^ütTk_a
nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése,, nem a régóta megszokott színvonalon történik.
, TARJAN-PÁLCSICa.
u w jiít >t*v/»a
Untier-Ur.manri Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- és patkóvus-, továbbá szag-
utalványok beválthatók
Hofitwrr-flépek, tjepuxiU cnuepágyfém és golyós eupiiáv igényi iao* «limSé-am.
A tengeralattjáró gépházában
villamos ÁRAM-« szolgáltató RT.
zakszetű
nlák fiifltéae, rcklatnactűk, hiba] el öntések, felvilágosítás minden vtllaino« kérdésben aYdelgtt ft-t61 déluUn 1« órálB. CatiifcOi y-ut öl, tt»lofon 204,
iz í líóHadral klr. Irtnlshl.-estíg.
D. 1566/1944/3. szám. A Magyar Szent Korona nevében!
A zalaegerszegi uzsorablrósáiinak AlsÓlendvAn mflkódö egycablrája árdrágító visszaélés vétsége miatt ózv. Varga Jórsefné Kcllermann Anna ellen Indított bűnügyben nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő
ítéletet:
özv. Varga JÓzsefné Kellermann Anna vádlott 55 évei, rom. halh. vallású, nagykanizsai születést! és lakos, magyar állampolgár, baromfi és tojáskereskedő, lr, olvas, atyja néh. Kellermnnn József, anyja néh. Nagy Katalin, csekély vagyonú bűnös az 1920. évi XV tc. 1. § nak \\7 és 2. tét. ütköző és minősülő árdrágító visszaélés vétségben,
A kír. uzsorablróság őzért:
Varga Józsefné Kellermann Anna vádlottat az 1940. évi XVllCtc. 9. §. 1. bek. I. tétclej az 1920. évi XV. tc. 1. §. 2. bek. és az 1920. XXVI. tc. 7. §-a alapján a Btk. 92. §-ának alkalmazásával és a II. Bn. 5—6. S-alnak felhívása mellett 200 P (Kettőszáz) pengő pénzbüntetésre mint főbüntetésre, ezenfelül az Keletnek a vádlott költségén Nagykanizsán falragasz utján és a Nagykanizsán megjelenő Zalai Közlöny clmll napilapban való közzétételére, továbbá ketlő évi hivatalvesztésre és politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen tartamú felfüggesztésére, mint mellékbüntetésre Kéli.
Alsólendva, 1944. évi augusztus hó 31. napján.
Dr. Szá«i Gábor sk. klr. törvényszéki bíró.
A kiadmány hiteléül: Szép s. k. díjnok.
Ez az Ítélet jogerős és végrehajtható.
Alsólendva, 1944. évi augusztus hó 31. napján.
Olvashatatlan aláírás. ük klr. jirásblré-elnókhűlyctlcj.
HT
BIZTOS
Urdetéaeft a naponla
tobbetz«r palcUnybau meg Jeleni »easxe vidéken la elterjedt ZALAI KÖZLÖNY. " fd. KUdóhivaU wlvarban.JTel 7;
beo adta fd. Kiadóhivatal Pínt!W«i
¦ \'ZALAI K62LÖMV
POLITIKAI HAFILAI*
idadja ; ^Kttiaatdasaal H T. Nígp*^. i\'tielóa kiadó: falai tUraii
Nyomatott • »xftiaftiaaaAgi H. T. Hiigr\'t.*»--«• <<yi«*íi|átiaa h«sykanin.Sif Hn^nditurt telati !\' I^M a*V*i
Militó:
Clm:
Bendlokozat: Taborl pfasla:^
84. évt, 209. si, Nagykanizsa, 1944. szeptember 15. péntek ?ra 20 fillér.
ALAI KO
POLITIKAI NAPILAP
gzorkMiUafcf ét kiadóhivatal: K6-U1 5. maim. ftarkcisUaeii ím kludou.al.il tol,*,,, 73, nl MeftJetonlk mirtea bMMuap dUuiio,
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elöflzetéal ara: egy,hónapra B pengő 20 tlllér, negyedévre 1B pengd.
Tegnap este orosi repülőgépek újból bombázták Budapestet
Tetőfoko.n a harcok hevessége Varsé előtt, a német vonalak áttörése seholaem sikerült
A magyar honvédség bevonult Aradra
cikkét közli, aki ;i kővetkezőket irja: Mindnyájan, tudjuk, hogy ma a vi-lágtörtÓiiolem lc*rdöntóf)l) én togjo-Ipntóeebb forduló napjait éljük. A\' koll haladnunk a fájdalom völgyén, hogy gyózolmünk magaslatára fol-jutlitutniink. A mai Katonai helyzetet óbból a szempontból mórlo-golhotjúk holyesen. Az elfoglalt to-rülolck kiüritósónok oka az, hogv tartalékaink nom voltak ologondok ahhoz, hogv a megszállt nagy topü-lutokni hiánytalanul hadicéljaink szolgálatába állitliaaauk. Kénytolo-nok voltunk katonai erőinkül szétforgácsolni. Ez csakhamar máskó-; txm lösz, miután a/, arcvonalak » birodalom határán szorultak össze. Pontosan tudjuk, hogy torületí vobz-tosógoink; nagyon súlyosak ós
nagyobb "orófewziU\'sokro kénvszorü-lüiik, hogy olloufotoink főlóiívét lu-ogyemulyozzuk. Ebből azt a\'kövof-
hasznáíunk. A némot nóp ozokbort a hőtökben háborús orőinek árián arányú, összefogására kényszerül. Ho-kan azt állítják, hogy a német nép-nok már utolsó megbénult tarUilokálhoz koll nyúlnia, hogy talpon maradhasson. A jövó majd bobizo-nyitja, hogy kínok van igaza. Az \\ élotünkért vívott csata ogész népünk ügyo. Az nj viláír, molyot mogsl-módtunk, nom veszett ol, csak szörnyű kínok árán szülotik meg.
gránátosok és páncélosok kót betörési helyet összcszükitettek.-
s\'a Moszkvában megbetegedett finn kormányfő állapota
A Daa Koich legújabb száma
dr. (löhbeh I \',a11 S!! jár legjobban, aki a saját
orőiro bízza irTiigát ós hadvozotését orro álritia 1». Sajnáljuk, hogy .szövetségért társaink közül néhányan elszakadtak a közós ügytől, do az ó elpártolásukon som változik mog a/, a Hzílárd elhatározásunk, hogy oz a liábóru,\' kerüljön bármibo, csak a mi győzelmünkkel végződhet. I\'oiv tősen tudjuk, hogy hányadán ál lünk, mit koll mogvédonünk 6a önnek erdőkében minden eszközt fol
Kovnónál egy szovjet harceso-]>ortot harapófogóba szorítottuk és elvágtak. Ez a harccsoport megsemmisülésnek néz elébe. A németek a főarevonnlat mindé* nfitt meg tudták erősíteni és egyes bolsevista erőlködéseket visszavertek. Egy rlsztulál szovjet hídfő felmorzsolása alkalmával lOílO-né! több foglyot ejtettek. A német légierő tevékenysége !1 keleti arcvonni csaknem minden szakaszán élénk volt.
A nevegradl hidíő betörési Helyeit elreteszelték Sulyot harook Osztrelenkétól északkeletre
nyolcszor megtámadták a Nov-gorodtól keletre kialakult hídfőt, anélkül, hogy helyi betöréseken kívül nagyobb eredményeket értek volna cl. A betörési helyeket váltakozó harcok után elreteszelték.
(Tnterínf) Varsó előtt a harcok elérték csúcspontjukat. A bolsevisták bár hatalmás páncélos és csatarepülő kötelékeket vetettek harcba, sehol sem tudták áttörni az arcvonalat. Oszt-rolenkától északkeletre a bolsevisták ő lövész hadosztállyal
Mcgyar csapatok bevonultak Aradra
A Szeged—Nagyvárat! vonalon visszaverték a román betörési kísérleteket
A honvédvezérkar főnökének jelentése szerint az Aradtól északnyugatra (elvonult rontan-erőket szerdán a honvéd csa-. patok szétverték és az ellenség üldözése közben szerdán este 7 órakor bevonultak Aradra.
Illetékes katonai helyen rámutatnak ff{rra, hogy a Szeged-Nagyvárad határszakaszon cL román kötelékek megkísérelték, hogy rniagyar területre törjenek be. Ezeket a kísérleteket mindenütt otsszaveletlék és az ellenséges csamtrészetiet üldözik.
(MTI)\'
A keleti arcvonal északi részén, Molodenkától keletre a ¦szovjet több lövészhadosztályt, páncélos és gépesített kötelékeket vont össze erős tüzérséggel, Itt nőmet ellentámadások vannak. A Wírz-tó környékén heves légi csaták vannak. A bolsevisták hatásos tüzérségi tüz után ezrednyi erővel indullak
támadásra. Egy helyen H-sze-res rohammal próbálkoztak a német állások ellen, A német csapatok három betörési helyet azonnal elreteszeltek. Sanok és Korosten között a német elhárítás továbbra is sikeresen verte vissza a folytonosan támadó bolsevistákat. (MTI)
Boriin nem nyilatkozik a balkáni katonai helyzetről Mindkét fél osapatal mozgásban vsnnsk
A Balkánon még nem tiszta a katonai helyzet. Mimikét fél csapatai mozgásban vannak.
Erre való tekintettel a berlini katonai körök minden felvilágosítás elől elzárkóznak. (NTI)
összeszükitették a keleti harctér egyes betörési helyeit A németek megerősítették főarcvona/aikat ,
A keleti hadszíntér dé\'.i szakaszán, az Erdős-Kárpitok észa-
ki nyúlványában, valamint északon KoYUÓtól nyugatra német
Metznéf visszaverték az angolszász támadásokat A burgundi kapunál tovább tart az trés ellenséges nyomás
A nyugati arcvonal stratégiai helyzetképe szeptember í 3.-án lényegesen nem változott. Eíscn-howernek az a szándéka, hogy a Maos mindkét oldalán erőinek összpontosításával észak\' feló nyomuljon és ezzel megkerülje a német véderő nyugati szárnyát, még mindig fönnáll. Az amerikaiak által most harcba-vetatl páncélos hadtestek és a Br^tagneban felszabadult kötelékek, melyek együttesen a 9. hadsereget fogják alkotni, a Maastriclittól Aachenig terjedő
arcvonalon támadnak, ahol a legsúlyosabb harcokra erősítették meg előretolt állásaikat. Metznél a németek\' visszaverték az ellenséges támadásokat, A Ghorleroitól törtónt fellenséges el őre tő résekkel szemben az ellenintézkedések folyamatban vannak. A burgundi-kapunál az erős ellenséges nyomás tovább tart. Itt egyre nagyobb francia csapatokat vetnek harcba. Az ellenség kísérleteit. hogv a svájci határon nyerjen teret, a német védelem meghiúsította.
A török haditudósítóknak el kellett hagyniuk Románlát
tósápok kijelentették, hogy Románia szovjet hadművelet\' terület és ezen a területen a moszkvai és fr.övctséges haditudósítók illetékesek külföldi tudósítások továbbítására.
Ankarából jeléntik i A Buta-restben volt török haditudósítók megérkeztek Ankarába és elmondták, hogy Bukarestnek szovjet kézre jutása után kénytelenek voltak Ankarába visz-szautazni, mivel a szovjet hű-
Tegnap este megint számos ellenséges bombázót lőttük le Budapest felett
(MTI) Tegnap a kora esti órákban erős ellenséges repiltö kötelékek észak és északkeleti irányból Budapest és környéke ellen terrortámadást intéztek. A lakosságnak t veszteségei voltok. Károk keletkeztek. /¦ A hevetett saját és szövetséges vad ászgépek, valamint a légvédelmi \'"\' tüzérség számos ellenséges gép lelövését jelentette. ...
A^póntokit) virradó éjszaka Buda- I
pest ollón intézett légitámadást nyilvánvalóim orosz gópok . hajtottak végre, melyek akna bombákkal, romboló- és gyújtó bombákkal kifojo-zettea terrortámadást hajtottak vég-
re, taivot a város legkülönbözőbb pontjaira dobták lo bombáikat óh a [akóházakban órzékony károkat okoztak. A koletkozott tüzek kövot-koztébon sok kis családi ház a lángok martaléka leit.
ZAL\'AI KÖZLÖNY
19\'14. szeptember 15
A lélek ereje
Döntésre érett idők gyors kifejlődésének jelei sokasodnak Európusztrte, földön, vizén levegőben. Amerre a szem tekint, u habom túriéinak eszeveszett vad tombolása kavarog. Keleten a bolsevizmus kaparta össze utolsó tartalékait, hogy utal törjön nyugat és dél felé, Tarajos hullámai az ezeréves magyar hatért ostromolják. A román árulás megnyitotta a Balkán déli. kapuit a vörös hadsereg számára. Nyugaton angolszász; erők tömegeit liompölyogteti előre az elszabadult, lékevesztett indulat. Uéleh. francia városok uteáin tombol a harc. A Varsóban eltiport lengyel telkeié* után országok fővárosaiban pusztil a háború, vér folyik az ideakun és pusztul az ember kéz minden alkotása. A sziréna reggel, délben, este légiriadót jelez. Az ellenséges terrorgépek hullámai elárasztják a iégiteret_ és szüntelenül szórják a halált, a pusztulást. De a döntésre cr-lelődött idők must mar a népek lelkét is próbára teszik. Vájjon eibirj ák-e n világtörténelemnek ezt a legszörnyűbb teherpróbá-ját\'.\' A gyengék kidőlnek. Bn-dogliúék árulása után Mihály román ki:ály és csatlósai szakadtak le a becsületért, a jog és igazság uralmáért, a keresztény civilizáció védelmében egybekuváesolúdott Európa védelmi rendszeréről. Ijesztőnek látszik első pillanatra a kép. A hősök, az erős lelkűek, a becsület kipróbált harcosainak a szeme azonban magasabb horizontokat keres. Ebben a magasságban őrtüzek világítanak. A határokon őrt áll a magyar.. Nincs löldi hatalom, muoiy u honvédet ellc/ithelne utjubói. Ugy áll a posztján, mint amily kemény a magyar nemzet elhatározása, hogy ezt a harcol végigharcolja minden poklokon keresztül. Az egybefolyó magyar hazaszeretetnek, hősiességnek, külső és belső helytállásnak u lángjai magasra csup-nak. A mugyur őrtüzek mellett ott áll őrt u germán erő és kitartás olyan legendás valósága, csodája, amilyet a világtörténelem nem ismer. Helteneles pörölycsapásuk zuhognak rá. Millió sebből vérzik, de u szive, a lelke, a munkás alkutó szándéka és készsége töretlenül áll az ellene fordult hatalmasságok csodálatára. A tépelődő lélek a hősiességnek, a lélek-drönek csak ezekben a magasságaiban lalál megnyugvást, biztatást. Ha ezt a borzalmas világháborút egyedül és kizárólag az anyagi fölény, a fegyverek sokaságának az ereje döntené el, ha a tornyosuló bajok, tátongó mélységek és. kavargó örvények sokasodása szalma irányt a történelemnek, talán mar régen megtörtént volna az, amiben Európa ellenségei bizakodnak. De nem így történik. Ellenségeink nem tudják, nem akarják hinni, hogy az anyagi felkészültség, a fegyverek túlerején felül a népeknek lelki ereje is van. Halált megvető, minden veszedelmen leiül emelkedő lelki nagysága, amelyen nem fog löldi erő, bármily félelmetes is az. Ellenségeink mindent elsöpörni lát-
szó, valóban félelmetes anyagi fölényével szemben most a küzdő, vérző, Európa szabadságáért és abban külön nemzeti létük, függetlenségük, szabadságuk és boldogabb jövőjükért viaskodó népek lelki ereje és nagysága áll szemben. Xcm volt még példa a világtörténelemben, hogy ne az ilyen lelki erő győzedelmeskedett volna. A tét most az élet. ennek pedig a lélek az alapja. Akinek
erösebb a lelke, az marad meg tovább. Ebbe az örök igazságba kapaszkodik a tépelődő ember. Ezeken a magasságpkun pihen meg a pusztulások képén meggyőződő tl szem. Nincs mi tol félni, ha naponta százszor is fél üvölt a sziréna és ha az egekig harsog, csattog, zug, a halárainkon tomboló szörnyű, félelmetes harcok zaja. amig a lélek helyén van.
Négyszáz pár selyemharisnya a kocsiderékban
5000 pengő ertékU textilneműt loptak el egy csáktornyai Üzletből
Mtnan éj s z a k a b e törő k j á r-tak Csáktornyán; Kelemen Imre textil-nagykereskedésében. Udvar felöl kiemelték az ismeretlen tettesek a kupualaUi ajtó betétlapját és ugy hatoltak be az üzlethelyiségbe. A holmit az udvarra nyiló ablakon adogatták ki, tehúl többen .voltak. Összesen mintegy öUUO pengő értékű tiMiláru került a betörök zsákmányául. A nyomozás folyamatban van.
A betörést követő napon Tótfalu és Újfalu közűtli u. \'n. szárazhatáron a határkőzegek feltartoztattak egy gyanúsan megrakott szekeret, amelynek olda-
lában nem kevesebb, mint -1UÜ pár finom női harisnyát találtak. A szekér át akart jutni a horvát határon, ami igy persze nem sikerült. A harisnyák az előző napon kiiosztott üzletből származnak. A szekér Siniouáj ...tótfalusi vegyeskereskedőé volt, aki azt mondja, hogy a nagy tétel harisnyál Csáktornyán a Fiiszár vendéglőben egy motorkerékpáros Budapesti kereskedőiül vette 0000 pengőért, Ue a pesti kereskedőről közelebbit néni tud.., A nyomozásnak azóta már\' bővebb adatai is vannak.
A vidéki városok iüzlíaeüaiasanak gyakorlati megoldása
A hivatali helyiségeket sem szabad lulfüteni — Az ellenőrzés kérdése
A vidéki sajtó már hirt adott arról, hogy a Főforgalmi Központ felhívta a városok és községek elöljáróságait a fuönellá-tás megszervezésére. Erre azért is szükség van, mert a háborús idők folyamán a MAV szállítási nemézségekkcl küzd s igy nincs módjában olyan mértékben eleget tenni lüzelöszállilási kölc-rczettségének, mini a mollban.
A Eaforgalmi Központ ugyan kicsit elkéseti felhívásával, mert nem sok idő áll rendelkezésre a vidéki crdölelügyelöségeknek, hogy a kellő tűzifa mennyiséget kitermeljék, illetve a városok és községek rendelkezésére bocsássák, de gyors intézkedésekkel még mindig kielégítő eredményt érhetnének el. Igen sok város és község rendelkezik sa-
ját erdejével. Ezek a közületek már a nyár folyamán gondoskodtak bizonyos mennyiségű fa kitermeléséről. Ha már most
idejében megtörténik az intézkedés a szállítás lebonyolításé-ra is, akkor aránylag kevés fennakadás lesz a facllátás körül.
A közönségnek természetesen számolni kell azzal, hogy hu nei4*bámk kellő beosztással a tüzeW anyaggal, akkor éppen a legkeményebb télben fog fagyoskodni. A takarékosság elve a" mai illőkben elsősorban u fűtésnél kötelező. Gondoljunk arra, hogy hunvédeink az életűket kockáztassák a harctereken a mi biztonságunkért. Elégedjünk meg mi is itthon olyan meleg lakással, amely normális életlehetőségei, de nem fényűzési jelent. Ennyi ¦ áldozatul igazán meghozhatunk hősiesen küzdő drága mugyur véreinkéit és nélkülöző embertársainkért.
A tüzelővel való takarékosság azonban nemcsak az egyes háztartásokra kötelező ,hanem elsőrangú kötelessége a hivataloknak is. Az elmúlt télen sok vidéki városban és községb.\'u tapasztalták, hogy egyes hivata-loiiban sziiite kánikulai hőmérséklet uralkodott, a tisztviselők ingű jjra-vetkőz ve logadták a felekel, akik ilyenkor- keserűen gondollak arra, hogy otthonaikban alig van néhány hétre való tüzolö. A hivatali helyiségeket ugy kell fűteni, hogy a tisztviselő meg ne fázzék, de oktalan és bűnös pazarlás volna nyakló nélkül tüzelővel tömni a kályhákat. \' |
Manapság több rqnilő-bíy.olt-ság működik s így igazán nem ütközne nehézségekbe, ha egyiknek kötelességévé tennék a fűtési ellenőrzést is. Ez az ellenőrzés azonban ne csak az egyesekre terjedjen ki, hanem azokra a hivatalokra is, amelyek a múltban olyan »bókebeli fényűzéssel, bántak a tüzelővel. Az esetleg Így fennmaradó fölös tüzelőanyagot ismét csak a köz rendelkezésére kell bocsátani.
Parisban megszűnt a fűtés, a mosás, nincs rádió, nincs villany, de van feketepiac és tele van a színház, meg a mozi
Egy este, mint a többi — Hogyan ált Parit a háború alatt?
A napokban találkoztam egy bar rátoinmul, akit Franojaerszágból ( való hazotérésom.óta, tehát idestova \' öt évo nem láttam. Néhány napja érkezeit Párizsból, természetesen az volt logolsó kérdésem, hogy milyon az élei a francia metropolisban, a volt »Fény városában«? Imo a válasz:
— Az élolmiszor-korlátoia\'iHokról
A aémet tüzérség meitlnrelöje (Foto R. D. V.J
noni^ beszélők, arról idehaza is hid-tolOiiszcu a magyar lü|X)k is írnak arról a niiiestoleiiöégröl, amely rú-nebozodott és a partraszállás éta minden nap jobban ránehezedik az egykori bőség városának lakóira. A vonatjérutok ogymás utón szűnnek meg. Igy olmurudnak nemcsak az ólolmiüzor-özállitniányok, honom a szénszállítások is. Nincs széli: nem lőhet főzni, télén hideg szobánkban télikabátban gubbasztunk, nem lohot mosni.. A mosodák és tisztitök egymás után zárnak bo. .Még a ¦mindennapi ételnél is súlyosabb problémája á párizsiaknak a nms&B — ol lehet képzelni egy párizsi hölgyöt ragyogó tisztaságú hiúzok nélkül?
— Nincs szén; nincs gáztermelés. Kizárólag az étkezési idők alatt, tehát 12,és i között, valamint estö 7^és 8 óra között szolgáltatnák gázt. Ez az összes vendéglők bezárását jelenti, amelyek csak a jolzett órákban nyitnak lii, i->o nomcsak a gázt, hunom a villanyárául szolgáltatást is korlátozták, lígész nap nincs vil-\' lany. Csak este 10 órától másnap reggel ö óráig. Nem bőszéivé az egyes villanyorŐre beállított kisüzemekről, amolyok kénytelenek voltak teljesen beszűntetni munkájukat és a korlátozás a tartóshullám és a rádiókészülékek üzemképtelensége!
1944. szeptember 13
eredményeEte. A párizsi nők áronban nom kosorodnok el. Ilyen »cso-kélvségpk« miatt még nőm vesztik 0r \'a fojükoi Nom lohot nappal uionni a fodrászhoz? Elmennok éjjel, óvatosari osonva a.falak mentén, mintha titkos éjjeli találkám mennének. A legkülönfélébb éjjeli-iparok fejlődtek ki a kényszer hatására. Annát lázasabb oz a tevékenység, minél szigorúbban sujt lo a törvény a rendelőtök kijátszására.
- Hogy szórakoznak most a párizsiak?
— Az érdeklődés előterében a színházak állnak. Csak szombaton és vasárnap nyitják meg kapuikat a nagy közön sóq; olótt, de soha nem Örvendtek olyan látogatottságnak, mint az összeomlás óta. Minél nehezebb az élőt. annál olkesoredot-(obbeiv hajszolják a szellemi élvozo-tékot. A müHoitorvezók nem veszik tudomásul, hogy háború van. Eppon ugy állítják összo az óvatl aríyatrát, mint a Icglwhlogahb bókeóvokbon. Kincs visBzaesés sem a rondozéslwn, sem a játékban. Kllonkozöleg, ogy uj renaissanco indult mog a francia színházi ólótbpn. A legnagyobb látogatottságnak Itacino, a jó öreg Hacine örvend. Ma is a klasszikusok vaunak olótérbon. Talán azért, mert n francia polgár a tragikus hősök nagy tirádáiban országuk volt nagyságáról ábrándozhat of. Lobot...
— A mozik ölointo csak szombat és vasárnap délután tarthattak, előadást, do a mozilulajdono-soknak sikerült elérni, hogy hétköznap is játszhassanak. Igaz ugyan, hogy csak eato 10-től H-ig,* do mégis van hová mennie az unatkozó párizsinknak. ,
— Bizonyára még.mindig minden kapható a fokoto piacon?.
t~ A fokoto piac, a marché noír mindont szállít, étolmiHzortól./fühá-zaton át az autógumiig minden ol-kópzolhotőt. A Jekoto piac árai a szalwtt árak négyszerese, do e^yes áruknál a tizszorosét is elórik. líöny-uyon jutnak egyesek nagy pénzősz\'-Hzegokhoz, do ugyanolyan könnyön cl is költik. Ismerek egy magyar családot, ahol oz apa és a fia a németeknél dolgoznak ós ellátást is kúpnak. Tormészoloson élolmiszer-icgvoikot azért kiváltják ós eladják. Bohá nom éltek olyan jól, mint óbbon az Ínséges időkben.
—- Hogyan töltöttöd a június 6-i ostét?
— Az angolszászok partraszállásának ostjút\'/ A partraszállás hiro futótűzként terjedt ol a városban. Alig pár órávaf a hadműveletek megkezdése után már mindenki tudott róluk. Azonban, mint említettem, a rádiók nem műkődnek villanyáram hiányában. így nem lehetett kövotni az eseményeket. Mint a többi rendes párizsi, en is kerékpárra ültem Ós elmentőm a Comédio Francaiso-bo. Már többször láttam a Horaco-t, do mintha sosem játszottak volna olyan odaadással a színészük. Hidd ol, a zőnség soha nem volt oly nyugodt, mint azon oz ostén: a nők sosem voltak olyan ragyogóak, a férfiak som csovögtok solia gondtalanahhul, mint az akkori előadás szünetébon, 1044 június 6-a? Ha évtizedek multán majd mogkórdoznok róla, nom fölülhetek mást: »JóI omlókszem arra-az estére: akkor láttam a legjobb Horoce olőadást. 19\'1-í június 6-a? Egy este,.mint a tőbbi.«
//;. Bakonyi József
ZALAI K<mSÜNY
Elsötétítés
8-6
óráig
A nagykanizsai járásban is megkezdődött Va lezárt zsidó Ozletek leltározása
Mint közöltük, Nagykanizsán szeptember 11-ón kezdték meg n lezárt volt zsidó üzletek árukészletének leltározását. Most a nagykanizsai járás föszolgabiró-ságn. a járás 3fi községeiben zár alá vett zsidó üzletek áru és anyagkészletét kezdte iné;\'
leltározni, dr. Sebestyén József tb. főszolgabíró, a pénzügy igazgatóság kiküldöttének és" a leltározó bizottságnak részvételével, dr./ Krasznay Jenő járási főszolgabíró ellenőrzése mellett. Az első \'napon- Kiskomárom-Komárváros lezárt üzletei kerültek sorra.
Miért kellett a hadapród urnák sürgősen cuclit kérni hazulról?
Derűs percek a forró napokban, valahol egy ütegállásban
(Honvéd haditudósító osxtáty)
Templom az Ht, a Termeszei csodálatos nagy temploma. A komoly büszke fenyők mintha kispapok lennének, akik a nagy miséhez a segédletei szolgáltatják. A fenyő illata, a selymes fii lehelele, a tómjéniltut és a madarak csicser-gése a felfelé szálló zsolozsma ... Ezt érzed, amint felfelé baktatsz lóháton és közben a Villám jobbra-balra kapdos a fejévet a zöld lombok után ... De egyszerre megváltozik a kép: jöldbcvi\'ijt kiserődök tűnnek fel előttünk s feni » gerincen ponyvával-letakart hegyiágyuk pihennek:\'
Az egyik hegyiágyút üteg iilzelő-átyásában vagyunk.
A nap csak halvány fénypnmacso-kat dob be. a sürii lombok között és a fénycsíkok érdekes mintákat rajzolnak a gyepszőnyegre, meg a kiserődök fenyőkéreggel fedett tetejére. Pomms, remekül berendezett tüzelőállás ...
Most csend van áz egész üóitalon, a kezelők a hegyoldalban szerteszéjjel tanyáznak, de mindig készen arra, hogy tűzparancs érkezik.
Az egyik kitérőd padkájánál nagjj emberayürü van. Ilángos nevetés hangzik fel olykor-olykor. Félénk, hosszúlábú állatot fognak körül, azzal játszanak, mint az önfeledt
gyermekek
— Katja, ütegünk kedvence — mutatják be. S Katja háromhetes őzike szetid szemével ránkbámul. Nyakigláb az egész á\'lalka ... Aztán megismerjük az élettörténetét. Lent az öszvéráUás környékén fogiák egy héttel ezelőtt a tüzérek. Remegett, félt, reszketett, mikor elfogták és siránkozva vinnyogott az édesanyja ittán. Ki tudja, mikor tett árva és milyen körülmények között.
Dél van, valakinek eszébe jut, hogy régen eveit Katja. Kelten is ugranak a közeli kísérődbe s nemsokára hozzák a kétdecis üveget, amelynek nyakára gumicsövet húztak. \'
— Ez a cuclija, — mulatja az egyik hadapród. — .Már ir/am haza, hogy küldjenek egy rendes gumi-cuclit. Igaz elfelejtettem megirr--\'
hogy mdyen célra. Postafordulta-val aztán jött a lenéi: »Ugyan fiam, csak nem tértél vissza a duális
..aeghez?« Ugy, hogy ujabb tábori lapot kellett meneszteni a félreértések elkerülése végett — mondja mosolyogva ...
Katja jóízűen nyakalja a tejel, amit mindennap nagy nehézségek árán, a közeli faluból szerez he az üteg a számára. Mikor végez, kéjesen megrázkódik, aztán felnyújtja hosszú, karcsú nyakát és nyalni kezdi a hadapród haját.
~— Nem kell ide bvrbély tviti. — mondja az egyik tüzér. — Katjanak a liajnyatás^a legkedvesebb szórakozása .., \\
Most megremtg Katja, félősen bújik oda a hadapród ölébe. Halat-mas kutya tűnik fel á láthatáron.
— Megjöttél, Delatynl — üdvözlik a tüzérek. — Nyomban bemutatják ezt ím. Orosz kutya. — Még
Delatynban fogtuk, azóta hűségesen kitart mellétünk. Érdekes szokása van, Ua valakire előtte rámutatnak éé azt mondják: »partizánt, nnom-az Út, -
. Katja
ban nekiunrik az illetőnek nagyon fél tőle
— Most aztán teljes az üteg á\'lat-screglete. — szólal meg a zászlós.
—,/íí van Zsukov, — mutat egy apró vörosszörii kutyára. —¦ Ez a kutya az oroszoktól keríi\'t. Zsukov viszont nagyon iél Katiától... Bizonyára non tudja elképzelni, hogy miféle szerzet lehet ez a hyakígláh állatka.
Katjának -kószálni van kedve, A hadapródőrmester elengedi. Hosszú lábaival elmászkál a lövegek felé. Értelmes arccal mindent megtekint, mintha sohasem látta volna ...
—: Meghaló volt a mutf nap, — meséli a zászlós. — H. K. főhadnagy nrnak, parancsnokunknak születésnapja volt. Főhadnam/ urunk, mióta elfaqlaltufrtzt az állást, állandóan a főfigi/clőben tartózkodik. így Katját sem láthatta. Távbeszélőn azonban mindig érdeklődött felőle, elhatároztuk, hogy most az ünnepélyes alkalommal, mivel nuíssal nem tudunk kedveskedni Ütegphrancsno-kunknak, felvisszük hozzá\\ Katját. Hatalmas virágcsokrot kötöttünk, az Üteg minden egyes embere szedett ¦néhány szálat és csinos kis koszorút fontunk a Katja nyakalta is. Nagy volt az Öröm, mikor megérkeztünk. Ilyen apró Örömök napokig meg-, édesítik az életünket. ,f
Az ehőtiszti kísérődből éles hang sivít fel:
— Tüzkészüttség!
Mindenki pillanatok alatt a helyén iwn. Katja eg\'iidőre kegyvesztett lett. Lövegvezetők, kezelők, szótlanul végzik munkájukat.
Pattognak a tűzparancs szavai...
Katja értelmetlenül bámulja az egész mozgást.
,Aztán felhangzik a sortűz. Egymásután bődülnek el az. ágyuk s néhány pillanat múlva, mintha vissz hang lenne, hallatszik\' a becsapódások döreje ... f
Katja mégsem rezzenj. Csak áll, mikor az ujabb sortűz eldördül. Nemsokára ujabb vezényszó hangzik fel:
— Tűzszünet I
A iifáőfek az elsőtiszti hiserŐr\' elé gyülekeznek. Kíváncsiak mirfl lőttek és mi az eredmény. Csak ¦néhány perc múlva; jut eszébe valakinek Kai ja. Hiába no, bármilyen kedves a liáromhetcs őzike, idekint mégiscsak az ágyú nőtt a legjobban a tüzér szíréhez..\'. l>. 1
— Odafent lesz a-lövegeknél — mondja az egyik.
— Azt hiszem nincs többé (Katja, — kétkedik a másik.
De nincs semmi hiba, mert nemsokára hozza Ölében a hadapród és belehelyezi a részére készített, elkerített Helyre:
— Itt szaladgátliaísz Katja, nézze meg az ember, még milyen izgalmat csinál az eltűnésével!
Kaplonyi György hdgy ttadiludóailó
ŰZEN A HONVÉD
k. 548. tdboripostártfl Sárdy József hornvéd üzeni szept. 7. keleltel Nagykanizsára édesanyjának, testvérének, rokonainak, a kis- és nagykanizsai leányoknak, jóbarátainak, összes ismerőseinek, Kiskanizsára M fitos Boldizsárnak és Munkácsi Györgynek, hogy jól van, nincs siMinnl baja. Kéri, hogy sokat Írjanak. A közeli viszontlátás reményében csókolja, üdvözli mindnyájukat.
A Ifi!), láborlpostárói Jakab János Vz Kiskanizsára üzen a Várázsdl-u teába Mariskának. Azt üzeni .hogy jól van, semmi baja. hosszú levelet aggódó szeretettel vár.
A. 109. tábori postáról szept. 8. kelettel Mihoícsek István tíz. Tórnvosközbe üzen Kiskanizsára Erzsikének. A küldött \'Zala* Közlönyt megkapta, hálásan köszöni .íól van és szeretettel várja levelét.
A. 109. táboripostáról Tulsz Imre honvéd üzeni szept 8. kelettel az összes kanizsai és sáska leányoknak, hogy sokat gondol rájuk és kéri őket írjanak, inert nagyon unalmasak a napjai
C, 157. táboriposláról Czlráki Lajos szkv. szept. 3. kelottel üzeni édes jó anyjának és testvérei-f*t,ck Alsókcmcncsapátibti; rokonainak Pölőskóre, nogy jól van, sokat gondol hüzz.\'.tarlozóira ó messze idegenben Levelet "és olvasnivalót kér. Mindnyájukat csókolja.
H. 372. /t^horipostáról Czl-.czelU István Hz. szept. 4. kelettel üzeni, hogy sok szeretettel gondol édesifnyjárn, testvéreire, rokonaira, inmijnvájukat nagyon sokszor csókolja,* Hála Istennek, egészséges, ugyanezt kívánja a semjénháznt Pallos-családnak és üdvözletét küldi Mariskának, Katicának ós a többi lányoknak. Kéri őket hogy ir-junak és küldjenek újságokat
D 372. tálv>rjnnstH*él Ka-czeus József li/ üzeni ^-cpt. 3. kelettél, hogy s •ereiéit d -\'ondói feleségére, kisfiári, színire üdvözli őket. Jól v: ¦ . zsé^c* és e/t kívánja nékik is Odvozlí a tótszentmártoni AH- el: Igazgató urat és családját. Tudatja, nogy az újságot megkapta ós nagyon szépen köszönt.
Üzen az otthon
(Ebben a rovatban díjtalanul közvetítjük az itthoniak iitencte.it a harctéren küzdő szeretteikhez.)
L. 513. táboripostára Bencze Géza őrmesternek üzeni kereszt-
kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
ZAUAI közlőn*
fia, Soós JóESlk\'a, hogy jól vannak, egészségesek, amit neki is szívből kívánnak. Kérik, írjon sokszor és vigyázzon magára. Itthon imádkoznak, hogy Isten mielőbb bajtársaival együtl segítse haza. Sokszor csókolja.
V. 153. táboripostán Andrások Tamás tótszontuuírtoni honvédet keresik aggodé szülei. Kérik a bajtársakat, hogy aki Ind róla, küldjön értesítést Andrások Márton földműves Tótszcnl-márton eimro.

Z. 600. táboripostán keresi édesanyja Pörgc Mihály honvédet. Aki tud róla értesítse PÓrgÖ MiluUvnét, Nagykanizsa, Hózsa-;?utca 25.
Üzenet azoknak,
al.lk u)iágol küldanok táborlpoitára
Gyakran megtörténik, hogy magánosok által rosszul címzett újságok hozzánk jönnek vissza a táboripostáktól. Éppen ezért felhívjuk mindazok figyelmét, akik Zalai Közlönyt küldenek a harctérre, a táboriposta számot helyesen Írják fel az uj-ságfejen ta)Átható cimke-rovatba és a feladó elmét is* töltsék ki, hogy szükséges esetben a táboriposta a feladónak tudja a bármi okból kézbesithetetUn j lappéldányt visszajuttatni.
KflZfl&ZMlÁG
Több mint 400 vagon export-
gyömölos ment át i nigykinlzt ¦—••iktarnyal növAnyegAtzttoQgyl állomáson
A nagykanizsai m. kir. téli gazdasági iskola mellett gazdasági szaktanácsadó-állomás és egyéb szakintézmények is működnek. Ilyen a m. kir. növény egészségügyi körzet kanizsai ál lomásn. Ennek rcndeltclése egyebek között, hogy a kivitelre kerülő gyümölcsöt megvizsgálja, egészséges, oxportkejws-e és megfelel-e mindama követelőié nyéknek, amit a magyar gyű mölcslől külföldön megkövetelnek. A féli gazdasági iskolaigazgatója az állomás vezetője. Van Csáktornyán is egy ilyen növényegészségügy i állomás, de annak vezetője hazafias szolgálatot végezvén, most ezt a munkát is a nagykanizsai körzet vezetője, Börőcz Miklós kir. gazdasági tanár, az iskola eddigi h. igazgatója végezte, aki hetenként több izben kiszállt Csáktornyára.
A forgalmi zavarok miatt knr-j látozódott, sőt átmenetileg megszűnt minap a gyümölcskivitol, amely eddig is jobbára Németország, a protektorátus és Svájc felé irányult. Volt olyan nap is, amikor 20—30 vagon gyümölcs, főként alma ment. ki az országból. A legkisebb kiszállítás napi 2—5 vagon volt. A kiviteli idény néhány hete alatt több mint 400 vagon alma ment ki a nagykőni-zsa-csáktornyai m. kir. növényegészségügyi állomáson keresztül külföldre,
A moly-invizió ós az «llene való védekezés
Altalános panasz ,hogy az idei nyáron rendkívül nagy mértékben elszaporodtak az\' élösdiek. Különösen nagyon sok kellemetlenséget és kárt okoz az ember* nek a moly, ami nagy mértékben, invázió szerűen szaporodik az utóbbi időben. Esténként valóságos rajzásnak lehelünk tanúi, amint a nyitott ablakon keresztül beáranilannk a szobába. A molypille beveszi magát aszok renyhe, befészkelődik n ruhák közé s ott lerakja a petéit, ame-\' Ivek azután pusztítják a posztóból, szövetből, gyafTjuból és egyéb texlilanyagból készült ruhaanyagot. A molypille maga nem tesz kárt a ruhában, csak a petéből kikelt\' apró kukac, anyagba s ha nagyon elszaporodik, teljesen tönkreteszi n ru-amely belerágja magát a ruhahát.
Általános megállapítás, hogy soha nem rajzott ilyen tömegben a molypille, mint a mai nehéz időkben. Erről a kérdésről egy lakástisztilő vállalat vezetője a következőket mondotta :
— Az emberek teljesen indokoltan félnek a molvlól, azonban helytelenül fogják fel a kérdést. Leginkább azt hiszik, hogy a molypille az, ami a kárt okozza s ezért van az, hogy valóságos hajlóvadászat folyik ezekre
az anró, aranysárga szinü kis lepkékre. A molypille összefogdosása, azonban nem megoldása a védekezésnek, mert minden pillét.nem lehet összefogdosni és hiábavaló is az Összefogdosásuk, mert mire ezekre le tehet csapni, legtöbbször már lerakták petéiket a drága holmikra. A petékből kikelő kukacok azután észrevétlenül elvégzik a maguk munk;íjál.
— A molyveszedclem elhatalmasodásának egyik legfőbb óka, hogy a legkülönbözőbb okok miatt a lakások nagy része elhanyagolt Igen sokan vidékre költöztek, a lakásokban nincs rendszeres takarítás, nem szellőztetik a szobákat rendcsen V a moly az ilyen körülmények között\' tenyészik a legjobban. Vannak molyirtó szerek, nme* lyekröl azonban meg lehet Jn\\-lapilani, hogy egymagukban teljesen hatástalanok, meri ezek egyike sem öli meg sem a moly-pillét .sem annak lárváját, hanem csupán arra való, hogy erős és átható szagával elűzze a pille bcrészkelödé-sét a ruha közé. Ha azonban már befész- I kelte magát és lerakta petéit, uk- j kor hiábavaló a legerősebb sza- \\ gu molyirlószer is, a kukacok belerágják magukat a ruhába.
- A védekezés pedig a inni j
ÍM. szeptember 15
„Jézus Krisztus tessékV
Angyalka Hl tahik az iskola szőni* szédságábnu. Osak károm és féléven, de arról nevezetes, hogy ô a leff-inaszatosabh az egész faluban.\'Akár lekváron kenyeret majszol tikár gyűr jnölcsöt eszik, utolérhetetlen Ügyességgel hiflj<1 bemaszatolni egész kin arcát. A\'\'éh:t csak a két szeinc világit ki a tarka maxzatfalihot. Mert lui nem eszik, a honiakban játszik és ilyenkor még szók,- hajacska ja is sáros. Mert a homokban is exak ugy élvezőt játszani, ha bőven megöntözik és lehet gyúrni, dagasztani. S most, hogy az Ég csatornái megfeledkeztek egy ido óla az öntözésről, gondoskodik erről maga Angyalka.
Most különben uj szórakozása is akadt. Megkezdődött az iskola, A kis muraközi nebulók egymásután fordulnak be az iskot-n kapuján és ilyenkor, ha meglátnak, hangos Di-c.sérlesékkc! köszönnek.
Angyalkának is tetszik a tarka gyermeksereg és már köszöitríi is megtanult tőlük. Persze néki még. bosszú a ^Dicsértessék a Jézm Krisztus!<¦ — igy Itát itt is egyéni módon járt el. Egyszerűen megröri-Hitette a köszönési es azóta igy köszön :
— Jézus Krisztus tessék!
Többen figyelmeztették, tanítgatták már a helyes köszöntésre Angyalkát, a gyerekek és a tanítónők közül is, de Angyalka nem enged. Következetesen megmarad a magagyártotta köszönés meUett és most
is haltam, amint khsit selypítve mondja:
— Jézus Krisztu/j tessék!
Itt illők a keKben-, élvezni szeretném a már szinte ajándékszámba menő Őszi napsütést és a vasárnap délelőtti csmdeS pihenést, Imiikor egyszerre :ádöbbenek, micsoda mélységes lauitás is vau Angyalka köszönésében. Mert ebben a pillanatban Csáktornyáról idehallatszik a szirénák üvöltése, és felettünk máris nehéz, mély motorbnimmogástól reszket a lég. Varazsdnát ugatnak már a légelhárító ágyuk és a csendes pihenésnek máris vége. Szinte természet-ellenes most minden, ami körülöttem történik. A nép is a templom helyett most a pincékbe menekül, óvóhelyen vagy árokban szorong és ez mind arra emlékeztei, hogy Angyalka köszönésének mélyebb értelme, van. Mert ő a legigazibb Antt kínálja mindnyájunknak,
S lui a világ megtartaná öt és tanításait, vájjon lenne-e ma sziréna, bombázás, légiterror, bolsevizmus, háború... és minden rossz, ami vele járf Aligha... Hisz _a gyillólet ¦ helyett a Szerelet szava kormányozná akkor a világot.
Istenem, de szép is volna, ha minden ember megértené ennek a maszatos gyermeklánynak köszönés-kínálását: \\
— Jézus Krisztus tessék!
GATUI-OllAF ERNŐ
Budapest megelőzésével az országban először itta mutatjuk be
Tolnay Klári és AJtayval a főszerepben
MENEKÜLŐ EMBER - .
Gyönyörű felvételek. Tökéletes Játék
UFA világhiradő
Naponta 3 előadás : ?4, ?6 és ?3 órakor.
nehéz Sruhabeszerzési körülmények között rendkívül fontos és nagy gondot kell rá fordítani; Legfontosabb n ruha* rendszeres gondozása, tisztítás, porolás, szellőztetés, vasalás. A ját kikefélt, kiporoll és kiszellőz, telelt ruhát jól záródó szekrényben kell elhelyezni^ s a szekrény aljára, esetleg a ruha közé szél kell szórni a poralaku moly irtó szereket. Még helyesebb, ha q féltelt ruhadarabot úgynevezett molyzsákba, nagy papírzacskó, lm helyezzük cí a kikeíélés és kiszellöztelés után és n molyzsákba beleszórjuk a moly irta port. Ilyenformán a molypille. kel távol lehel tartani és* nem kell attól tartani, hogy a moly kukaca már bevette volna magát. Természetes, hogyha szekrényeket nem tanácsos nyíló, gntni, meri a molyirtó szerek erős illata kimegy a szekrényből és a molyzsákot sem kell feleslegesen bontogatni. Vagy pedig, ha ez mégis elkerülhetetlen, utána ismét cl kell helyezni a szekrényben vagy\\ zsákban megfelelő mennyiségű moly irtószert.
—¦ A molyveszedclem ellejt mindenesetre a legnagyobb gondossággal védekezni kell, mert ezek a parányi rovarok rendkívül nagy kárt tehetnek ma sok esetben szinte pótolhatatlan ruhadarabjainkban.
mazi
Menekülő ember
A gyönyörűséges Erdélynek ma minden magvar lélok számára időszerű hátterében, ködöt pipáló, vad völgyökben, mndárdalos. majd mag villámok lópto rangetogokbon, havasi kalyibábnn, vuágpömpáfl lótokon, gyilkos kógörgotóg porában játszódik le egy festőművész szerelme, csaló- r dása és uj szorolomlxm moggyú-gyulám
A báltér, a táj szépségek, a felvételűk érdemesítik ozt a filmot orra, hogy megnézze a magyar filmek közönsége\'.
Egyoboklion a filmot Takács Antal, Goll Bea ex-fórjo csinálta. A mesének szorves kajicsofata semmi sincs a. Székelyfölddel, t.iprynnugy fotografálluttfák/volna akárhol. Az ébresztőóra pontosságával időnként egy-egy sszékoly z!imot«-ként tálalt, Öreg pesti viccet olsütó havasi juhász alakja körül sem érezni szakoly lovogőt, ha csak a hüvelykujja tartásával és pár mozdulatával nem téveszti "mog azokat, akik poati kabarékban iamorkodtok meg a.székely emberrel,
A történőt barokkosán torzított, levegőtion érzelmi világában Ajtay Andor játssza a megnémult fostó szerepét, Tolnay Klári a kettős szerelőm két tostvórszeropót. Még könyvbon loirva ís papirosizo lonno a túlfűtött romantikával, aforizmából esolked csökkel . teletűzdelt mesének, hát még o film megelevenítő világában!? —i .i
Mégis érdemes megnézni — Erdélyért, a szebbnél -szebb felvetőinkért. " ¦
_
& legbiztosabb védelem az óvóhely!
1944. szeptember 15
zalai közlöny
A baranyai alispán lett a zalai hadműveleti területek kormánybiztosa
A balatonfüredi főszolgabírót Fejérmegya főispánjává nevezték ki
Dr. Csilnry Emil ny. főispánt hadműveleti kormánybiztosi megbízatása alól felmentették egyben kormánybiztossá nevezték ki u hadműveleti kormány-biztosságok közti összhang biztosítására. A déli területek (igy Zala is) hadműveleti kormánybiztosa helyette dr. Horváth István, baranyai alispán lett.
A Kormányzó Ur Petrányi Györgyöt budapesti főkapitányi tiszte "alól felmentette, utóda Kovács Nagy IMI rendőrföku-
pitányholyettes, a nagykanizsai, majd a nagyváradi rendőrkapitányság vezetője.
Vitéz Hnynal Lajos vezérőrnagyot lakásügyi kormánybiztosi tisztje alól felmentették, utóda dr. Hibíczky Gyula rendőrfőtanácsos.

Zala vármegye balatonfüredi járásának főszolgabírója, dr. Gróf Széchenyi Györgyöt Fejér megye és Székesfehérvár főispánjává nevezték ki.
Levelet nem, csak lapokat lehet küldeni táboripostán
Tizkilós téliruha-csomagot lehet küldeni a frontra
liudapcst, izoptorabor 1.
A honvédvezérkar fönüko rendé letet bocsátott ki, melyben szabályozta a táboríposta forgalmát, A \\j jövőben A hátországból n frontokra os a frontról a hátországba lóvétok nem küldhotók. A táborilapok mindkét viszonylatban továbbra is zavartalanul küldhetők.
A közelr napokban rondolot jelenik meg, amely az elózú óvókhoz hasonlóan lehetővé teszi, hogy a magyar bonvéd csapatok és munkás alakulatok részére a hozzátartozóik téli rulnuinyagokat a táboriposta segítségévet elküldi lessék. A csomagok tartalma kizárólag ruhanemű
lobot. A csomagok súlyhatára valószínűleg tíz kifő lesz. A csomagok föladásának időpontját később közölni fogják. (MTI)
Utazási korlátozás
A belügyminiszter a Tisza—Sajó —Hernád folvóktól koletro osó térülőtökön további intézkedésig utazási korlátozást léptetett étotbé szop-tombor 16-tól 30-ig. Ezokon a to-rülolekon magánügyekkel kapcsolatban utazni nem lehot. Akik hazatérési szándékból kivannak utazni, az illetékes hatóságoknál kiváltott igazolváiuivul visszautazhatnak.
• / (NTI)
SzélUtós érte Moszkvában a finn miniszterelnököt
H I RE K
Niptér. Srcptember t!S p-én\'ck ROm, kai. FA|d. S/lli. Prrne-iaiis Nikodém.
- (A nagykanizsai közóp-keroskedolmi leánylokola)
ismeretes ügyében dr, vitéz Si-monfny bajos polgármoator, dr. Dalin István főjegyző és dr. lkaim Itóln leányiskolái igazgató ma délidóit Szombat boly re utazták, hogy ii tankerületi Üir.\' főigazgatónál megtegyék oléterjositöaüket. .- (A fiirencoa^.k köfóböl)
Viiéz Albán nagykanizsai foren-n-.s-atvál hazafias szolgálatra mint Uiborilelkészt osztották [*>.
— (Ipartestületi hir)
A Nagykanizsai Városi és Járási Ipartestület ofsó Őszi ölÖltátöíági ülését :t jövó hót csütörtök délutánján tartják meg, amelyen Mankó*
wts István elnök beszámol « dál-
zulai-iparosság holyzjtóról.
— (Zeneoktatást hír)
llofrichtor Emum zoiiutauúmú kéri növendékeit, jolontkozzenok. í:i
(Eltűnt ogy fiu)
llatoa József bucsHHzentlászlÓi lakos keresi fiát, [latos hítazlót, ki 1026; évben születott Ijuvsuszcnt-lászlón, i\'óm. kat., kb. 170 c. magas, széke baját hátra t.\'lé (.\'süli. dadogva \'beszól, kedden, 12-én eltűnt. Aki tud róla, órteaitso aggódé édtw-npját Uuciuszentlászlón. (:)
— (Anyakönyvi hirek)
XagylíJíívizsán a legutóbb közölt nnvakoiiyyi hirek óta a kóv.tkozó Iwjogvzésok történteik. Házasságot kötött 12 pár: Dobsa Smiuol rof. Maort Tillanvszerolő és Kovács Erzsébet rk.. ífcsics Ferenc rk. rsss-lalos-segéo és Árkus Etelka rk., Andri István rk. M.W segédtiszt és Vörös Mária rk. női szabó-segéd, I.endvai László rk. Maort raktáros és Tiszai Mária Magdolna rk. női szabó-segéd, llóka józsof rk. m. kir. tsz. szakaszvezető és Qorócs Ilona rk, fodrász-segéd, Simon István rk. MAV lakatos és I\'app Erzsébet rk., ÖoroncBÓr Gyula rk, Maort kárpitos és Kontos Aranka rk., Takács Sándor Isivátr rof. műszaki tisztviselő és Sikabonyi Hona Karolin rof., llajlor Oóza rk. m. kir. tsz. Bzakassvozctó és Farkas Frzsóbol rk., Lévai János rof. altiszt és Farkas Mária rk. házj alkalmazott, Dara György rk. keres-kodö-sogód és Fopovics AjritOa Er-zsóbot rk. magántisstvisoló. — Halálozás 27 esőiben törté otr Kovács Józsof rk, 62 éves bir^sz-segéd, Nagy Rozália rk. 6K óvos városi szo-génv, Soós Elek rk. 20 óvos MAV órabércs.\'özv. Mihalocz Jözsofné Un-gonyai Anna rk. H2 éves, Bong-maiui Henrik rk. 2 hónapos, Széli Pál rk. 61 éves földműves, Özv. Szili Gvörgynó Fotó Terézia rk. 54 évoB, Madarász János rk. ÍJ éves tanuló, LÓrincz Józsof rk. 28 óvos kereskedő, Veszprémi András rk. 81 óvos alkalmi napszámos, Özv. Horváth Jánosnó Kosa Gizella rk. 78 éves, Fülöp Ferenc rk. 76 óvos földmüvos-napszámoa, Tálasi Mihály rk. 44 óvos városi kocsis, Kovács István rk. 42 éven földműves, özv. Tudlcr Istvánné Murkotány Etelka rk. 66 éven, Vukics Géza rk. 63 éves ny. MAV órahercs, özv. Ko-isilovics lzidomé Szommor Torézia rk. 76 éves, Pusztai István rk. 41 évoB MAV futó, Hoth Istvánné Gász Mária rk. 46 éves, Szabó János rk. 14 hónapos, Nagy János rk. 70 éves földműves, özv. Gál Józsofné Antal Torézia rk. 70 éves,_ Kálovics László rk. 79 éves napszámos, Nagy György rk. 78 éves földműves, Balogh György rk. 48 éves földműves, Nagy lmró rk. II éves alkalmi napszámos, Hajdú Ferenc rk. 54 éves kovács-mestor, Varga Oyörgynó Gödinek Katáim rk. 71
Katonai támaszpontokat követel
\'"^Helsinkiből jelentik : A Szovjet jelentős nehézségek elé állította a moszkvai finn békeküldöttséget, mert közép Finnországban katonai támaszpontok átengedését kövelelte. Stockholmi finn körök hangsúlyozzák, hogy a helyzet igen bonyolult,
a Szovjet közóp Finnországban
mivel Hackzell miniszterelnököt, aki a fegyverszüneti küldöttség vezetője, Moszkvában szélütés érte és állapota súlyos.
A moszkvai rádió a hírt a következő orvosi jelentés, formájában közölte: »Hackzell finn miniszterelnököt szélütés érte, jobb
karja és lába megbénult é« beszélő képességét elveszítette. A szélütés magas vérnyomás okozta agyvérzésnek volt a következménye. A beteg állapota válságos-. .
— (Lezuhant egy bombázó)
a szorda délelőtti átrepülés alkalmával a nagy bajomi határban. Az ellenséges négymotoros bombázó már nagy . lángokban égett, amikor hét amÖrikuí ojtőornvovol kiugrott tolóié. Mind u hetet elfogták.
— (farjük hirdetőinket,)
hogy az a»napi Zalai Közlönybe szánt hirdetéseiket mindenkor déli. IS óráig adják fel a kiadóhivatalban, meri a kéióbb érkézé hirdető-tek elhelyezését az aznapi számban a háború okozta technikai nehézségek miatt nem tutijuk biztosítani. Az apróhirdetéseket minden esetben ózonnal kérjük kiegyenlíteni.
A G0ZF0BD0 nyitva von roggo) 7 órától oato 6 óráig. (Hétfő, szerda, pontok délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 5(0.
Brest — a második Alcasar
Berlin, szeptember 15 Az lnterinf jelenti: Brest erődjének parancsnoka, Rencke ejtőernyős tábornok ma a következő táviratot intézte a Führerhez: ,
— Führer! Jelentem, hogy az ellenséges csapatok parancsnokának ismételt felszóUitását a megadásra visszautasítottuk. Katonáink a szétrombolt erődökön és u város romjain tovább harcolnak uz esküjükhöz híven a végsőkig.
A szovjet hadműveleti
terűiéinek tartja Romániát
Berlin, szeptember 15 Illetékes német helyen foglalkozva a román fegyverszüneti szerződés 20 pontjávat, megállapítják, hogy itt nem fegyverszüneti szerződésről van szó, hanem arról, hogy\' a szovjet ma is hadműveleti területnek tartja egész Romániát. A fegyverszüneti szerződés 10 pontjában a szövetségesek először hozzák nyilvánosságra, hogy nem ismerik cl a bécsi döntőst Anglia és az Egyesült Államok első Ízben foglaltak állást ezzel Erdély felosztásának kérdésében.
Berlinből jelentik : A Basler Nachrichten jelentése szerint a román vasutak nagyrészé már széles orosz nyomtávra van átállítva. A Londoni Press tudósítója szerint Mihály király neve egyre ritkábban olvasható a román újságokban.
Az osztálysorsjáték húzása
Az Osztálysorsjáték mai húzásán * főbb nyereményeket ft következő Bzáinok nyerték:
80 ozor pengőt nyert a 23.827.
10 ozor pengőt a 8.179.
6 ozor pangót a 71.036, 94.050.
4 ezer pengőt a 66.603 és a 97.642 számú sorsjegyek. " .
A velttnk késelt saámek kesjMaó* ftáert fetefóuegei Mm ráUoW*. m
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pótanya gok állnak rendelkezésűnk re, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
TARJÁfi-PÁLCSICS.
Ilyen bombákat visznek oap-aap utáo Angliába (Foto R. D. V.)
ZALAI KÖZLÖNY
1944, szeptember 15
Fizessen elő a
Zului Közüny-re
«3
Olvassa minden nap a ZALA! KÖZLÖNY-t és akkor tudni fogja a rendeleteket-és elkerüli a büntetést és hivatalos kellemetlenségeket!
«intnlimWll lolíliu Ullilil MENETRENDJE érvényes IMÍ. június 5-töl.
Li*^s4bel-tér-ViiautáHcmén
VMulíllomijra Erzsébrt-létrc
400 7-15 gn 10 M 14 0« 14» 11 M ao«° 32« Víisnr ít tUin.pn. nem ki) 0 ¦« M N -a e 3 L *> c II 1 > 1 > tokon az autóbusz lekedlk.
A Nagykaniaiel SiKAlyagylat Sjeövotkaxat, mini az O. K. tagja lg*zíialő»nga. fel ügyelő bizottsága és tisztviselőt Fajdalommal Jeleni hogy ni intézetnek évtizedekig w«lt Igazgatósági lagja
Knausz György ur
I elhunyt. -
megboldogult Intézeliink éleiében tevékeny réMl veit rs munkás | életének tapasztalatait mindenkor az Intézet szolgálatába állította Eml*kot kegyalattal őrlxxQk muci
Néniot repulokiílelek lclra|íolJa Répéro a „Ht «ai" jtMH
Unger-Ulhnann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ók patkúvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók
Hofharr-cjépek, gépaxíj, imnpé&ylém ém ftulyósi oanptigy igénylését elinftéxam.
Aramazámlák fizetése reklamációk, hibajelentések, szakszóid felvilágosítás minden villamos kérdésbi i délelőtt 8-tól délután 15 ór*lK. C&angoryut 61, teltsfon 294.
Süli
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, Üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny1\' politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk;
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai, nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, megftivókat, eljegyzési és eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat é6 mindenféle ízléses kiállításit nyomtatványokat.
"I TELEFON: 7s"|
Gyáriunk s
üzleti könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzitlzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákal, naptártömbökel, íali-naplárakat, dobozokat stb. clsérangu kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Qarabono községben ujennan épült
gyümölcsaszaló
bérbe lesz adva. Érdek-lidűk a garabonc! körjegy. zőhöz forduljanak.
„„ Községi Elöljáróság. APRÓHIRDETÉSEK
í
khí, As
J
Eíty kSnpvbOtS-lanonoot telvenz t Zainl Köilflny nvomdaji. — Legalább { köiéplakolai végxettaég stUktínes,
Tanoncnak (elvének [ohh hlzbúl viló tlut. Példe vttlamojiágl éi rádió íiik. Oilet. 29«
Jó családból való laánvt nfil fodron í(l. nuiétiak felves/ek. Moll női fodráiz-aialtn, EötvÖBtér 10. teltfon 69). 2934
ADÁÜ- VÉTEL
Trd«ya eladl Magyar-utca 9. 2960
i rfEgy M6j*>a«yal bársm flávil c\'idti L/Zríiiyl M.-utca 55. iz. alatt. 2952
Eladó 6 lámpfioi Orion rádirt, tn igvba való matrac éi cilkó-lakaréMü;. hely Király ntca 34 Vincié Ernő. 2965
Hadé agy kazal szárított uaoibak-köny, izálaaTikaioiány. Clm a klidóban.
_______^_2967
Sgy Bnaaaay- ruha 14 évcirteb Ml* Su_Jr-ut 3« alatt alada. 2967
| LAKÁS, ÜZLE\'niKLYiSr.G I
Eladd Letenyén Pó-Mrcn, pluc nitiltil lóloigalmu fUizer- ét vcgyeskereiktdíí. Clm a ktadób.in. 2°K
különfélék
TalAltak két nagy piuíekulciot. Kita-¦ult átveheti a kladfhtvatalban.
az újsághirdetést
Egész nap, jó időben, rosszban, he/területen és a perifériákon, városban és falvakban uton van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéért!
ZJtl.MI KŐaU.Öí*\'*\'
POLIl I KAI (.,\'.¦» .!. ¦ KUdJa: „KSlcazíuánl ft. T. Nauyiiir*** t~«M6ü kladí.: Zalai Kar*;* Nyoniutott • „KI igazdni¦.¦¦•! H. T. Ht^i«^\' uyeadBjálMB i «gyl n i Ryo*idA4rt tatai: l*W lUwaV
786654
33
Clm:
bandíokosat:-tábori posta:
84« évf., 210. ^sz. Nagykanizsa, 1944. szeptember 16. sz«mb«t íf« 20 «!•*«••
OZLONY
POLITIKAI NAPILAP
gmtlrxaMMc to UaMUmtel: «w L nfca. tzerkmhwfl 4. huimtii.s w,\' U*CJato«tX MMni, ,
pelelös szerkesztő: Barbarlts La]os amim mi »87 hón.pr« a p,„,« 20 tuiér,
negyedévre ib penré.
Többszáz ellea8éges repülőgép hajtőit végre támadást tegnap este tiszántúli városok elten
A székelyföldi uj arcvonalon minden ellenséges támadást visszavetettek
Moszkvában az 1940. évi kemény fegyverszüneti föltételeket nyújtották át
. tagnap éjszaka a finn küldöttségnek
Aachentfii dólre a nyuratl erődltményvonal előterében nagy tftmegtámadások Indultak
(Interinfí A Voíozk ós Módon kornyékén indított nagy szovjet ti\'i-niadás az elsó nap a nemét védelem teljes elhárító sikerével végződött. A bolsevisták csütörtökön sok páncélos és csatarepülő támogatásával
40 lövé.szhadosztáh/t indítottak támadásra, hogy kikapcsolják nz északi szárnyon komolyan vészélyoztetett erői-kot, ezenkívül Koletporoszország felé jó hadműveleti támaszpontokat szerezzenek. Kísérletük az összes némol fogrverok összefogó tüzében összeg omlott. Jelonleg a nagy csaták alakulása még nom áttekinthető, de
feltehető, hngu az clsö nap német sikerével megtörtént a döntés.
Itt a Szovjot valamennyi rondolko-
zésro álló erőt mindjárt oIsóizl>on egy csapásra vetetto be, oílontótbon eddigi médszorévol, amikor az ilyon támadó vállalkozásokat csak fokozatosan hajtotta végre. Kétségtelen, hogy a Baltikumban folyó hadműveletek eredménvo összefüggéston áll a Ixmizsa ós Qsistrolonkanol duló harcokkal, ahol a bolsevisták megkísérelték, hógy kikapcsolják azokat a veszélyeket, molyok hndmüvo-loteikot Kel©tpx>roször5ZBgbÓI fenyegetik.
.1 homzsátöl /lélkt leire történt . arcvonal kiigazítás
azt a kettős colt köroti, hogy a német arcvonal elleni támadást itt móg jobban alátámasszák és védo-kozzonok a poroszországi kitörési kapuk ollón. i
ban és Módón környékén körűitek bovotésro. Ezen a szakaszon több száz nómot csatarepülőgép eredmé-
nyes támogatást nyújtott a kömény harcban álló hadosztálvoknak. Más nómot csataropülókőteíókok Varsó vidékén a azovjot utánpótlást, valamint a Varsóban IotŐ oandafészko-kot támadták. Nómot repülőkötelékek a kárpáti arcvonalon is eredményesen működtek. Bombáikkal és fodólzoti fegyvereikkel megzavarták az ollonsóg * utám>óttó forgalmát. Ezonkivül bombáztak egy román ro-pülőtorot és ogy fontos vasúti pályaudvart, másutt páncélos és gépesített monotoszlopokat támadtak. Némot röpülök 48 szovjot gépet sommisi-tottok meg, 18 szovjot gópot a lóg-vódolmi tüzérség lőtt lo.
Véresen visszaverték a svájci határ közcléhtn az angolszászok áttörési kísérleteit
kocsikot ós jármüveket találtunk el. A román csapatokat a Maros északi partjáról elűzték. Itt a néniét repülők felgyújtottak, illetve megsemmisítenek 11 páncélost és száznál több különféle jármüvet. A Székelyfőid uj arcvonalán,.miután a Székelyföld kiszögclésénck déli részét parnncsszerüen kiürite|lék. Indított valamennyi ellenséges támadást/a magyar csapatok visszavetették.
Honvédőink lényeges területnyereségét
jelenti az NTI a Nagyváradtél Aradig terjedő arcvonalon
A Nagyváradtól Arádig terjedő arcvonal szakaszon a magyar csapatok folytatták támadásukat, jelenti az NTI. Egyes helyeken annyira meglepték a román csapatokat, Hogy fontos hidak felrobbantására-sem volt idejük. A honvéd csapatok délnyugati irányban lényeges területeket .nyertek. A légi fegyvernem ezekben a harcokban erősen támogatta csapatainkat és főleg a román utánpótlási zavarta. Mozdonyokai, tehergép-
Tíszántull városokat bombáztak tegnap este
Folyó hó 15-én este \'északkeléi felöl több száz ellenséges gép a Tbszáfut egyes városai ellen terrortámadást hajtott végre. Károk keletkeztek- Eddig 3 ellenséges gép lelövését jelentették.
w *¦ Tébb mint 40 szovjet-hadosítály támad a keleti arcvonal északi szakaszán
rosától kolotro átkolni a Mommel folyón. Egyes nómot ellenállási fészkek mindaddig feltartóztatták a támadókat, mig a német csapatok olloníámadásra indulhattak. A Virz-tó partján a szovjot kilenc iaben kísérelt mog támadást, ,do mindenütt visszavetették ókot ós súlyos veszteségokot okoztak soraikban.
(nti\\
A koloti arcvonal északi szakszán a szovjot több mint 40 lövész hadosztállyal és páncélos dandárral mog indította támadását, hogy benyomuljon Észt ós Lettországba. A német vonalakat megkieérolto benyomni Bausko és virz-tó vidékén, hogy nagyarányú hadmüvolotoivol harapófogóba ve*rvo a német csapatokat. Számos\' támadás után a szovjot csapatoknak sikerült Bausko vár .
(Intcrinf) A nyugati hadszintéren rendkívül súlyos elhárító harcok folynak Chateau-Colone környékén ós-a Frn ük-Jurában. Egész napon át tartottak az összpontosított támadások. Cha-teaau-Colone helyőrsége sikeresen tartotta állásait Ós a támadó amerikainkat visszavonulásra kény szeri tette, nagy ember és"
Súlyos haro tombol a nyugati erődítmények eléterében Nagy tanotokét vetettek bo sz angolszászok két arédltmány ollón
anyag veszteségeket okozva nekik. A Frank-Jurában az amerikai páncélos kötelékek át akarták törni a svájíM^határ közelében keletre és délkelet felé a német vonalakot, de azok minden rohamuknak ellenálltak és valamennyi támadásukat ellentámadással véresen visszavetették. \'
V
(NTI) A nyugati arcvonalon amerikai és brit kötelékek Aachentől délre és délkeletre elérték a nyugati erődítmények előterét, ahof kőt erődítményért
tombol teljes erővel a melybe az angolszászok ember és anyagtömeget
tok be. , . , ..
nagy velcl-
Elkeseredett harcok az adriai szakaszon
Egyes súlypontokon elreteszelték az ellenséges betöréseket
detten folynak a harcok az adriai szakaszon, ahol az angolok
Az olaszországi hadszintéren heves harcok vannak. A német védők súlyos harcokban meghiúsították\' az ellenségnek az áttörésre irányuló kísérleteit. A súlypontokon a betöréseket elreteszellek. Rendkívül felkesero-
a páncélosok százaival folytatták az áttörési kísérleteket. A német csapatok Corianonál az esti órákig súlyos és véres harcokban megtisztítottak több fontos tereprészt.
A finn fegyverszünet feltételek rosszabbodott moszkvában a ffon miniszterelnök állapota
Az Associated Press jelentése szerint a finn fegyverszüneti .küldöttséget tegnan- éjjel 23 óra
A kárpáti arcvonalon, a Baltikumban ós Varsó körül eredményesen harcolt a némot lógleré
A koloti arcvonalon tegnap is tovább tartott mindkét részről a foko-
zott légi tevékenység. Erős némot repülőkötelékek lólog a Baltikum-
kor a Kremlbe hivták és olt átadták nekik a fegyverszüneti feltételeket.
Az egyik svéd lap szerint a finn kormány már néhány nap óta ismeri n finn-szovjet fegyverszüneti feltételeket, melyek nagyjából az 10Í0. év tavaszán á t nyűg lott feli él elekkel azonosak, tehát,
Pctsamo és fl Finn-öbölben N^cnő fántaszpontok átadását követelik, azonkívül szovjet ellenőrzés, alá rendeli a finn véderő t és
szovfpt irányítás- mellett
\'finn csapatokat uetnek Iiarcba Németország ellen. Állítólag Finnországnak\'
600 millió kártérítést kell fizetnie. Az Aaland szigetek katonai jelentőségét meg kell szüntetni és a szigeteken szovjet-orosz konzulátust állítanak fel
A békefeltételekről érkezett tudósítás utáá a finn országgyűlés tagjai államtanácsra\' gyűltek ösz-
Meg lehet állapítani, hogy minden hatalom Mannerhci n tábornok kezében van és ezért rövi-
folytatás az &, oldalon.
LAI:AÍ KtZL\'ANY
1944. szeptember lti
Magyarok Európában!
Ezer oBztondó igen nagy idő niég a nemzetek életében ia. Európának kovés olvaii, ma ia fügjrotlon nemzeti élotot élő népe van, moly töretlenül én inogaziikitas nélkül égy évezred óla töltene be fontos politikai Bzore-pot. mi magyarok tobb, mint íiz óvazázuda ezen a\\ aorsvorto tájon élünk, építő munkát végzünk, az emboriség azollomi öa technikai foj-lódésóboii eaolukvŐlog résztvoazünk és nyugodtan olmondhatjuk, hogy a földi l>éko érdokóbon ia a legnagyobb orőfoazitésaol közreműködünk. \\z elmúlt százudok próbára tottók úgyszólván minden emberi és nemzeti képességünket a ha néha hm kutlt ia erónk, do újra és újra talpra
álltunk.
Az örök magyar aora mindig- éö most ia azt paráncaolja számunkra, hogy itt, a Kárpát modencében ia-7 leni rondolést kell toljesitonünk. .Ucaaziról jöttünk, Koletrói, a uép.\'k bölcaójóból, a nagy népvándorlás u tol hó hullámaként. Keleti omló-kuínk még friasok, uz onnan hozott omm\'ri éa politikai bölcsességünk bőséges utravulónuk bizonyult itt, a dunai tájon ia. Mi azonban itt akarunk magyarokként nemcsak megmaradni, hanem dicaósógüson fejlődni a békés épitó nnmkútmn a közösön dolgozni a velünk együttélni akaró és tudó nópokkol. Ez a kárpát-mütlencei hivatás, üIhó azont királyunk óta majdnem töretlen vonalban érvénvcaült éa ha bármikor megbomlott, akkor az nemcsak bennünket, hanem a velünk élé többi, nópokot is tragédiáim sodorta.
Ezor Dsztendó küzdőimé, eredmó-nyoi éa bőséges tanulságai nuut tosz-nok Iwnnüiikut olbizakodottá, <le igonis nagy önbizalmat adnak arra, hogy faji erőnk, kulturális értékeink óh politikai súlyunk nélkül a Duns-medonoo óloto oa sorsa nem roudez-tiotó som vóglogoson, som tartómul. Ez a meggyőződésünk elaósurbau o Mindünliutoba, másodszor pedig a saját erőnkbe vetett hiten alapszik. A nomzotok óloto ugyanis óppenugy, m in t az ogyó nőké, légióként hit dolga. A uiult taiiuluágui ulupján komoly ekünk van hinni az isteni küldetésben, moly ido vezérott ós ezor óvou át megtartott bonnünkot. Do hinnünk koll önmagunk erőjében ia, moly bár számtalanszor mogío-gyott, do mog nom tört s olrojtvo ki bányászataiéul él ma is népünk-bon, tajtaukban.
Európa YÍharpontján ólni, fönnmaradni és uz itt úlu népekkel íhli-monikus munkát biztosítani, csakir nagy művészettel, kiváló kóitoBsógok-kol loliot. Mi váltattuk ós ezer óvo végezzük is ozt a kényos feladatot. Tárgyilagosan azt is megál lapít hatjuk, hogy a töitónolom sortul, eddig u mi vozotósünk volt a Icgidótullobb ós legmegbízhatóbb őzen u tájon. A iiagyiolku ós ÖrÖkótetro borondozko-dott népek tudnak csak anélkül »vo-zotni«, Hogy ez a vozotós »urulkotlás« lonno. Ehtioz szükséges a kellé népi ós fizikai erő mellé az a szellemi felsőbbség, mely néha saját magunk rovására már lulüutt emberiességgé is változott. Kótsógtoíon azonban, begy évszázadok lionyolult utvoaz-tőin elsősorban oz a lelki magusabb-rondüségünk vozetott át ós fog a jövőlwn ia átvezetni hoimünkot.
A azociális Magyarorázájf mogto-romtóao foló orótoijea lóptokkol elindultunk. iJzon a téren a történohni ország igen súlyos örukségot hagyott a Csonkaorazógra. Do amint hiszünk abban, hegy a jelonlogi világégés után egy igazságosabb, uj szociális rend kövolkozik, éppen ugy mindent megteszünk azért, hogy ebben az uj rondbon a szociális, boldog Magyarország mielőbb meg-bzülüsson. A magunk erejéből akarjuk és fogjuk megteromteni ozt az uj országot ós nom eiigcdliotjük, hogy barniilyon igézet látszata megtévesszen bemiümwt, Csakis a magunk .últul kitermelt szelteuii ós anyagi orők hozhatnak számunkra
fejlődést, biztonságot és jövendőt. Amit magunk alkotunk, csukiu az igazán a miénk.
Adóz gyűlölködés azollomo uralkodik n!11 a 10időn és a föld alatt, rizeu és levegőben egyaránt. Ilyenkor különös bátorság kell ahhoz, hogv j évéről, épitó, bókés munkáról beszéljünk. Ali mógiB tolvo hittel és bizalommul hirdetjük, hogy a súlyos hiogpróbál tatásuk, veszodol-nii\'k után öljön a nagy igazságtétel ídejo. Nokünk kétszeresen is várnunk kell ozt az idót, moly elóször nomzoti igazságunkat juttatja diadalra, de egyben a régóta esedékes szociális igazságot is iuurudéktu,lanul ér vényes iteni lógja. A kitoló és hotelé mogvivott harcnak, férfias helyt állásnak ez lesz u méltó jutalma.
Ezért álljunk keményeire* meg-
rendít hetetlen ül u vártén. Tudjuk, hogy oz a küzdelem egy uj vilég megszületését hozza, melyért mozgo-aitatii kell összes fizikai éa szolloini oióinkot. Ahogy történelmünk során számtalanszor bizonyságot tettünk arról, hogy a politikai bölcsességet nigalmasan alkalmazzuk éa lía kel-lei i, a hősi ólotformát. is nomceok vállalni, haiK\'in dicsőséggel mog is tudtuk tölteni, épiwnugy, most is józan hittol és elszánt akarattal harcoljunk fajtánk érdekében toljos diadaláért. Harcoljunk azért, hogy mi mngyarok itt ezen az Iston rendelte helyen feimmaruilliassunk, nemzotünk független éa szabad le gyon, a Kárpátmodonco békéjét hiz-tösitaiii tudjuk. Az Iston éa mi ia igy akarjuk 6» őzért így ia lewz!
Dr. Piter StfíÓ
t
A nagykanizsai Legényegylet 500, a Ferticserk6szek 150 pengőt adott á bombakárosultaknak
A Nagykniujísai Kalolikus Legény egylet mindenkor u kuto-likus lutvullú ínngyur szellcJti vára volt hosszú íuuuúllésn nlutl és uz ma is. Nemcsuk szavukban és programokban, hanem eselckeuetéKbou is. iigyik ilyen cselekedete volt a félezer pengős adomány, amit alább nyugtázunk a bombukérosultak lei-segélyezésére indított gyűjtés ke-relében.
A nugyknnizsui Fér fi cser készek maroknyi CSUputÚltak a bombakúrosultakért íoly tátott, laradsagos, a vidékre is Kiterjedő munkájáról nem egy izbeu számoltunk már be e hasábokon kúióiibözó összegek nyugtázása kíséretében. A csapal mu-gyar vidám műsorát meghor-aozza u környék íalvuíbuu is
és mindenütt erősíti ezzel a magyar lelket, vértezi a magyar szellem újjáépítő erejét, egyben láraüságuk anyagi eredményét egéSz-őben oűauuják minden alkalommal az boniü a károsultaknak. Ezúttal Üzepetneken voltuk u Kériicserkészek vidám müsorukkul és a kis községben 150 pengő tiszta bevételt, azonkívül marudandó emlékű erkölcsi sikert értek el. A rendezés körül oroszlánrészt vállalt a segítésben Kertész György jegy-zőgyakornok.
t\'.uui|(l k^ujtttatuk iüj.lmtüjji P
v. Ü. L UogadaaJ 1U.— P
Legcnyofyiei 5i/J.— P
FsihossrsesMft isü.— P
OaaxeaeD. 3ö.<U« Uo P
Nem történt betörés a kanizsai Kopstein-raktdrba, mégis eltűnt egy fiatal maortos-pár ket szoba-konyha bútora
A fiatal pár a feljalontós vresimánytalensAge asotén kariórliéxi kóvotei
Érdekes ügy foglalkoztatja a nagykanizsai rendőrkapitányságot.
Még 1943 Őszén-megrendelt indra zalaegerszegi kereskedő kél szoba-konyha bútort Nagykanizsán a Kopstein-cégnél meny usszony- leánya számára, aki l-\'ata Maort-tisztviselőnek volt u választoltja, illetve azóta már u felesége. A fiatal pár jelenleg budapesti lakos. A bútort január, IG.-án fizették ki Rop-, steiuéknek Nagykanizsán. Minthogy *izonbuii a fiatalok a tavasszal nem tudtak megtelelő lakáshoz jutni JUudaposten, az
elkészült és kifizetett bútort ott hogylák Kopsteiuék raktárában, azzal a megállapodással, hogy amíg a bútor uli marad, aduig kezelési és raktárdijat is fizetnek utánu.
Közben Kopsteiuék üzletét, mint minden zsidó üzletet, lezárták. Április 28-ig lehetett igényelni a lezárt zsidó üzletekből az olyan holmit, ami bizonyíthatóan keresztény tulajdonban volt, csak az elszállítás nem történt meg az üzletek lezárása elŐtl. A fiatalasszony elutazott Nagykanizsára, a kérvényt a városházán szabályszerűen be-
s"ptT4-Í7.ls városi mozoó *raöü
Budapest magelőaéséuel az önmagban először ttt mutatjuk be ToXnay Klári és Ajtayval a főszerepben
MENEKÜLŐ EMBER Qyönyörü felvitelek. Tökéletes játék UFA vtlághtradó
Naponta 3 előadás ; J4, /6 ós ?8 órakor.
adta, A vételi eUsmervénnyel és a .számlával a tulajdonjogot bizonyította.
Mithogy az ifjú pár időközben lakást is kapott Budapesten, szorongva várták, mikor szabadítják fel Nagykanizsán a bútoraikat, hogy ne kelljen szállodában lakniuk továbbra is. Az asszonyka többször is leutazott Nagykanizsára, sürgette a dolgot, do eredménytelenül. Végre augusztus 18.-án kinyitották a Kopsteín-üzlete.t. Ekkor azonban iudráék hiába keresték u raktárban a kél szoba-konylukjukat, ábjffól csak egy-egy darabot, talállak, azt is ugy, hogy a párnázatok hiányozta^ róluk, a konyhából pedig hírmondót sem találtak.
Azonnal rendőrséget hívtak és Indráék Ismeretlen lettes ellen feljelentést lettek, belórés és lopás miatt. A* rendőrség lefolytatta a nyomozást és .megállapította, hogy a butorráktár ajtajún a hatósági lepecsételés sertellen volt, tehát; betörés ncin törtéül. \'Viszont az épületből másként, mint a raktár ajtaján át, semmit kivinni nem lehetett.
Most tehát itt a nagy rejtély. Betörés nem történt, de két szoba-konyha szőrén szálán eltűnt. Indráék ujabb feljelentést tettek, mert az egy év előtti 20,000 pengős vásárlásból eredő káruk megtéi\'itését követelik. \'
A zalai tűzkárok közel 90 százaléka biztosítás hianyaoan nem terül meg
10 UUsaet negyedmillió kárt okozott Zstaban sz aimult hónapban
Zala vármegye alispánjának jelentéséből olvassuk, hogy a vármegye területén az elmúlt augusztus hónapban 10 cselben volt tüz, amelyek összesen 210 ezer pengő kárt okoztuk. A tűzvészt fgy esetben gyújtogatás, 2 esetben gondatlanság, 4 esetben villámcsapás, 1 cselben gyermekjáték, 2 esetben a cséplőgépből kiugrott szikra okozta, egy esetben nem lehetett megállapítani a tüz keletkezésének okát.
Az augusztsi zalai tűzkárokból mindössze 27.560 pengő térült meg biztosítás utján.
A számadatok tanúsága szerint a zalai lakosság nagyon is könnyelműen bánik értékeivel, hiszen 212.0U0 pengő értékű vagyon pusztult el ugy, hogy érte annak tulajdonosai egy . fillér kártérítést sem kaptak, mirt sajnálták a biztosítási költségeket.
MUNKÁSNŐKET
felvesz
Dr. Kovács konzervgyár
C8engery-ut 111/b.
1014. szeptember 16
ZAIJAI R»ZMÖNV
Arad
a tizenhárom magyar tíértánu városának főterén, huszonnégy év\\ keserves szolgásán után, is-írtét magyar katonák fegyvereit vsókolfa az őszi napsitftúr. \\ minoriták meghitt temptem )n< k tornifán magyar nemzeti zászlói lenget a szél. A történelmi multa város utcáin isméi magyar honvédek nótája liarsan, az erkélyekről virágokai szórnak és kendőket loboqtatmk a hős magyar katonák felé. akik Horthy Miklós, a nagy felszabadító parancsára a szabadságot hozták a szomorúság és ke--scn\'iség esztendei után. a város minden magyaria ünnepet ül: 24 évi ggász után előkerülnek szekrények áljáról* padlásokról és minden rejtekből a magyar családé ereklyék ; a piros-fehér-zöld s-zinü szalarf, a nemzeti zászló már elfakult, színével, egy-egit magyar ruha, nyakken\' dő. ingváll. Előkerül mindaz* ami eddig bün volt magyar szá-\'mára, mert az édes magyar haza, a magyar szülői ház, a •nagy magyar család üzenete, jelvénye volt.
Arad, « vértanuk városa ünnepei üt. A bilincstörés,\'a hazaiérés, a hűség ünnepét, melynek jelőntöségét csak az Ind fa megérteni, aki maga is ctfr a megszállás keserű kenyerét salát szülőhazájában, övéinek földién.
\'Zugiatok harangok, daloltatok aradi magyarok. Őrüljetek síunvedő testvérem: nagy nnyja van a magyarságnak. Az aradi templomokban magyar s:ó hirdeti Isten dicséretéi és magyar dal mond atlelujás hálát : Arad ismét magyar; Arad ismét a miénk,\' Ariidon ufbótil migyar honvédek állnak őrt.
Saját bombája tépett darabokra egy amerikai pilótát a bárdibükki határban
Egy másiknak nem nyílt kl az ejtőernyője
Rombol a tömeg a belga várótokban Szófii lakossága vörös zászlókkal foiadJa s.bolsevistákat
(NTO Briiaszolbon, Gprítbon és rafia belga helyaégokbení ahova l>o-voiiuifak az angolszászok, a csőcselék hatalmas rombolásokat\'végeztek. Brüsszelben fölgyújtották a világhírű igazságügyi "palotát, amoly teljesen leégett.
Szófia lakossága nagy tömegekben vörös zászlókkal megy a közo-, loílő orosz csapatok olé. Az uj bolgár kormány letartóztatta a két olőző kormány tagjait. Aki közülük ollonszogült, azonnal agyonlőtték. Az egész országban megélénkült a banda tevékenység. Szófia a vidéktói teljesen ol von vágva.
Lelkes Önfeláldozással harcol
a Hitler Jugend a hollandiai
és belgiumi harcterekén
¦A második amerikai hadsereg Hollandiában és Belgium-bon fiatal és fanatikus német katonák ellen harcol-. — jelenük .Eisénhower tábornok főparancsnokságáról. Ezek n fiatal katonák valamennyien a Hitler Jjigcnd tagjai voltak és népükét t csak egy parancsot ismernek, hegy a Eührcrért az életüket áldozzák. Ezeknek a lelkes harcosoknak sikerült az alsó Rajna irányéban az áttörést megakadályozni. (NTI)
A bélen\'.a földi léRelhárllás leszedett egy négymotoros honi bázót vj\'lahbr a Bakony-vb\'ékén. A sérült gép áthúzott-Zala\' felett is. de már ekkor meg leheteti figyelni. Ujogy o magányosan vánszorgó génnek haja cs-hctclt a légiharcok közben. Mikor aztán a bombázó átlépett somogyi területre, olt már — délután 1 óra tájban — nem birta tovább és lezuhant. A gép BArdlbükk határában, az erdő-széli kukoricásba eseti a földre. 10 ejtőernyős kiugróit belőle. Az egyiknek nem nyílt ki az ejtőernyője és összetörve, holtan zuhant le a géproncsok közelében. A göp vezetője, ugy lát-
szik lc akarta vinni a földre a gépet és emiatt későn határozta cl magát a kiugrásra, mert a géppel együtt zuhant le és a zuhanás pillanatában felrobbant bomba darabokra tépte. Még a távoli országúton is szedegették össze a leventék a testrészeit, A többi 8 ejtőernyős elfogására kapával, kaszával kivonultak az uradalom emberei\', a falvak népe és körülfogták az erdőt, ugy hogy mind a ,. nyolcat, si-kcrült is"elfogni. Az egyik pilótának karjai szétroncsolta egy repeszdarab. Bár az ejtőernyősöknél revolverek voltak, feltartott kézzel adták meg magukat Mindnyájan amerikaiak voltak.
A géppuskás kitart az utolsó
pillanatig... Egy rommá lőtt ukrán város „kiflstölése" közben a rohamozó géppuskások között
\\ (Honvéd haditudósító osztály)
Már hancúrozó kölyök koromban megragadta képzeletemet a géppuska fogalma. Nem tudtnm*nicg, hogy milyen, hogy hogyan használják, de már hallottam róly, hallottam félelmetes kelepeléséröl és nagy-nagy tisztelője voltam a halvámnak, aki a leventesapkát akkor már katonaruhával cserélte fel és •szabadságra hazajövet cldicse-kedell azzal, hogy ö géppuskás ...
Persze faggattam volna, ezer haszontalan kérdést lettem fel •néki, de Ő nem válaszolt. Talán unta a kérdezős ködösemet, talán nem is tudott volna mindegyikre kimerítő választ adni, de mindenesetre a legtöbbször azzal tért ki okvclctlenkedéseiiu elöl:
-- Ezt nem szabad elárulni, ez katonai titok !
Katonai titok! Sejtelmes zön-
gése volt füreinben ennek a két szónak és ha még lehet, csak fokozta érdeklődésemet a géppuska iránt. Amikor azután én is katonaruhában pattogtam már i\\ gyakorló-téren nz »oktató-urak- előtt, akkor minden vágyain az volt, hogy az alapkiképzés után a géppuskához osszanak be...
Nem sikerült. Más képzettségem volt, más feladatol kaptam...
*
A géppuskáról gyermekkoromban kialakult véleményem azonban nem változótI meg később sem s nem változóit meg akkor sem, amikor egy hosszú-hosszú szerelvény útnak indult velem és máróMiolnapra belecsöppentünk egy más világba, egy eddig ismeretlen, különös életbe s cselekvő részesei lettünk mi is a világot átformáló küzdelemnek...
Nem sikerült magyarokat lőni magyar géppuskával,
éííc
Tüzérségünk napok óta lőtte már. n várost. Jól dolgoztak a fiuk, de szívósan védekeztek az oroszok is. A kis ukrán városka már romhalmaz volt, de az ellenség még mindig kitartolt, nem volt más lehetőség : rohammal kellett kifüstölni Őket...
Mint apáik valamikor talán ugyanezen a helyen, mint őseik sok száz esztendővel ezelötf, olyan szilaj rohammal törtek előre a magyar fiuk és elsöprő lendülettel gázoltak le, . vagy szorították vissza a vörösöket. De azok ellentámadásba mentek át. De n magyar nemcsak
rohamozni tud, hanem szilói^yfkcrült... Sebesültekké^ halót-
dan helyt állni is, ha kell tapodtat sem mozdult, nem hagyta el előbb elfoglalt helyét és még hátrább vetette vissza az ellenséget.,.
A hajrás . rohamokban kik jártak elől ? A géppuskások. A védekezésben kik tartoltak ki nz utolsó pillanatig ? A géppuskások...
Sohasem fogom elfelejteni ezeket a perceket, órákat...
Dahnauy György tizedes a
legvadabb elhárító tüz ellenére Is bátran rohan előre\'géppuskás rajával és mint a mágnes húzza maga után a lövészrajokat Kelepelő géppuskája elől vádul menekül az orosz, fedezéket keres magának és onnan viszonozza a tüzet. A vörösök minden igyekezete arra irányul most, hogy a géppuskát elhallgattassák. A kezelök egyrésze megsebesült. Váratlanul, oldalról bukkannak fel a vörösök A géppuskás irányzó is megsebesül, az o rosz roham valósággal legázolja a géppuskás rajt, géppuska az ellenség kezére Tt.
takkal mit sem törődve már fordítják is meg a géppuskát az oroszok, a félig kilőtt hevedert már-már a magyarok ellen használják fel...
De nem így történt. Dalmady tizedes nem sebesült meg a rohamnál, sikerült neki fedezéket találnia s amikor látla, mi történik, máris embereket gyűjt maga köré:
— Fiuk, a géppuskái minden
HANGYA KÖZPONTI ÜZLETRÉSZ
A HANGYA SL0IT, HOGY BOLDOGULJAK ÉS A PÉNZ 5%-OT KAMATOZIK
h ti!
körül inén vek között vissza kell szereznünk ! H\' •
Nincs sok beszéd, nincs sok tanakodás, máris indul rohamra a kis csoport, a kézigránát összdobás remekül sikerül... A géppuska újból a miénk és már szórja is halálthozó tüzét az oroszokra...
Az arcvonal másik szárnván Vincén Ferenc őrvezető vitéz kertik géppuskáiéval. Az oroszok közvetlenül a tüzelőállás elölt bukkannak fel, de ő nem jön zavarba akkor sem. Rnjá-* vnl city fitt kézpn-ónőtot nvínd fis mire elszáll a füst és por. csak hörgő sebesültek és néma halottak vannak ott, ahol élőláb még félelmetes »hiirrih-Wirrih« kiáltás hangzott...
Ili tüzelőállási kell elfoglal-nf. Gyorsari, biztosan dolgozik! Pillanatok alatt a helyén van és szórja tüzét az elleniéfTTe. De azok csak jönnek tovább. Kúszva, mászva, falhoz, bokorhoz lapulva tőrnek előre. Kattog a géppuska, hull nz orosz és már U1Y látszott, sikerül megállítani őket amikor váratlanul bnj történik : akadály támad a géppuskánál ...
Vincefi Ferenc őrvezető ekkor sem Vesztette cl a. hidegvérét. Mintha csak otthon a gvo-korlótéren dolgozna. A szakadt hüvelyt ugyszófváp pillanatok alatt\' eltávolitotí-a és a géppuska már ismét tűzkész volt; Az oroszok azonban kihasználták a pillanatnyi tüzszünctet és epészen felfejlődtek. A honvédek\' készletéből ekkor előkerültek a kézigránátok, majd amikor már azt sem lehetett használni, kő-zclhnrcra \'kerub: a sor és a támadó vörösök meghátráltak... •
Es így folyt ez órákon keresztül és igy folyt ez nnp-nap után és igy folyik most is valahol a Kárpátok előterében, ahol egy szebb jövőért. Nagy-Maryaror-szágért harcol a magyar ..Nap, nap után tanuja, részese vagyok a győzelemnek s nap-nap után őrömmel állnpítli dóm meg: nem csalódtam a gép-puskásokban.. .
Konc.z Antii haditudósító
zal\'ai KöZVW*
A légoltalom hétféle betegségéről és azok orvosszereiről
Tapasztalatok a régi és az uj riasztási rendszer körül
1944. szeptember 16
Az uj riasztórondszor bovozetgfié-rol kapcsolatban érdonies lesz kissó szójjolnézni, hogy kim inilron\'hutással lesz nz uj rbiidszor? Vájjon javítani fog-o azokoma szerencsétlen idegbotogeken, akik/ már hónapok óta nem alszanak, avagy helyzetük ncm-o less Súlyosabb?
Először neszük meg, hogy a rógi rendszer miivon Iwtogokot tonnolt ki?
t. tlput ->- A rádió botuge
Olyan omberekből rokrutolódik, férfiakból, nőkből vegyesen; akik röggel, ébredés után azonnal kinyitják a rádiót és lefekvésig Budapest I. hullámhosszán tartják. A nyugvás idojo ezek részére rendszerint éjfél után egy óva, ébredés rcggol hat Órakor. íía azonban ójjol egy órakor még zavaróropülés van, akkor a nyugvás idojo kitolódik osotlog hajnali négy óráig. Ily napokon délután 1—2 órát alszanak, do csak akkor, ha valaki a rádió mollott vigyáz és »Müsorunkat bizonytalan időre megszakítjuk!« bemondásra azonnal ébreszt.
A rádióhotcg1 össze van* rtövo a rádiójával, azt pillanatra som hagyj A ol, csak az osottxm, ha valaki helyettesíti. A rádiólwtog nom jár Bohóvá, lakását nom hagyja ol. Mindent a házához kell hozni és minden embert bolondnak tart, aki álláspontját nom holyosli. A rádióbotog óvóholyo a logjobb. Kényelmesen 1» van ron-dozvo, a vasbeton födém duplán, esotleg triplán alá van támasztva. Légmentes elzárás, mollott hallgatja tovább a második, óvóholyi rádióját. Karosszékben ülvo figyel és minden zörejt hombadobásnak" véve, összo-rozzon és a végrond.dotéro gondol. A loftivasról külön kelt értesítőm, molyért örömmol és busásan fizet. A rádiólwtog falura nom megy. mert ott nom érzi magát biztonságban, ellenben ha családja vau, n* ¦ kénytelen falura monokülni, nehogy ók is rádiólwtogséglw ossonok.
Orvossúg:
Ezokon csak a rádiócsövok, vagy a rádiókészülékek toljos kipusztulása ¦ sogit. Áramszünot nom használ, mert tolopos rádiójuk is van tartalékban. Alkalmas pillanatban a rádiócsövok kiszodéso és összotőréso sem sogit a boteg áIbi)>otán, mert »fokotén« minden pénzt megad egy uj csőért. Az uj rendszer őzöket gyakori lázas állapotba fogja hozni. 2 tlpds: — A sziréna betege
Pont az ollonkozőjo a rádióhoteg-ségnokv A rádiót utálja, idegesíti, nom tilri inog a házában. Nem akar semmiféle bevopfllésről, vogv légi-voszélyről tudni. A szirénabetog csak ogytőf fél, a eziréna megszólalásától. Bárhova megy, állandóan figyel. Minden bugásra összorozzon. Éjjel gyakran fölriad és ilyenkor felöltözik éa lorohan az óvóhelyre. Reggel 5 órakor óbred. Gyorsan bevásárol. A férfi már 8 óra előtt hivatalában van. Általában foglalkozását koráb-ben\' kozdí mog a kelloténél. A szirénabotog a városban minden óvó-liolyot ismor ós rendszerint egy-és ugyanazon uton jár, hogy kiszomolt \'óvóhelyét idejében cférhosso. Odahaza riasztáskor a legelső az óvóbolyen. Mindon értékos holmija
Schless Gyula
kenyvkeroskodóuóbon
Horthy Mlklés-Ut 8. szám.
gondosan óvóholvcsómaghan, íllöfcvo ládákban ós kofferekben. Legalább kétheti élelmet és ogy kis patikát magával cipel. A liázörségparancs-nok mogjotonésokor rendszerint bo-tog, néha összeesik, nehogy nz ór-ségho beosszák. Az óvóholyon összo-görnyodvo ül^szőtlnnul. Állandóan sóhajt és merev szemekkel néz a levegőbe. Csnk egy kívánsága van: a miolőhbi lofuvás.
Orvosság: A sziréna beszüntetése. Ezeknek az uj rendszer csak ártani fog. mert ha a légiveszfilyt is szirénával fogiák jelezni, nom fog merni az óvóhelyről oltávozni. Ovóholy-óslakó lösz.
3. típus - A klvánoslsáa. betege
Fél az óvóhelytől^, Látni akar. idegei nom -bírják elviselni az óvó-holvon vnló tartózkodást. Ott nem lehet hiteket szorozni. Csak a térszint felett érzi magát jól. ahol a pépeket lesi és ha a gének a foio fölé kerülnok, a kapu alá húzódik. TTa bombát hall hullani, leszalad az .óvóholyro, rendszerint Késén, Ezekből is "sok áldozat korul ki.
Orvosság: Sérülés, mely után ezek lesznek a leghűbb óvóhely-látogatók. Ezeknek az uj rendszer jól jön, mert birokot szoroz hot nok. Lassan a rádió botogoi lesznek.
4. típus: — A sors betege
Rendszerint azok, akik a sorsra bízzák magukat. Olyanokból (evednek össze, akik minden légó-szolgáláitól fol vannak mentve. Állandóan sok a dolguk. Lakásban, hivatalban, munkahelyen tovább dolgoznak és abban bíznak, hogy ahol ők vannak, oda bomba nom üt lx». Embertársaik szemében ezek a legbátrabb emberek. A riadó lehívása után fogadja a gratulációkat és maga is elismeri, Hogy vasídogoi vannak. Egy bombázás esetében ezek vagy áldozatok .lösznek, vagy ha életbon maradnak, idegösszeroppanással vagy légnyomással korházba kerülnek.
Orvosság:
Csak a tőgibombazos, mely után. ha egészségesek maradnak, ék kor-, gotik lo a lakókat az óvóhelyre.
Ezek helyzetén az uj rendszer nem változtat.
6. tlpaa: — A "futás botege
Riasztáskor elfut. Csak ki a szabiidba! Csak ki messze a szőnyegtől, a várostól. Ezek mindon riasz-
táskor 4—6 kilométert futnak, vagy a közeli ordóbo, ahol egy kiválasztott kabala-fánál lihegnek a lefújásig, vagy pedig ogy árokban pihenik ki fáradalmaikat. Ezek lesz nok a leg-közolobhi Olimpiász futói. A maratoni futásra biztosan lx> fognak nevezni, légitámadás osotéboij, ha élve kerülnek vissza, nem eveznek csodálkozni azon, hogy miképiwn cahe-letl oda is bomba,\' ahol házak nincsenek, fla\'ozok sérülést kapnak,-rendszerint ol véreznek, Itiort senki sem tud idejeben segíteni rajtuk. Orvosság:
Bokarándulás vagy bokatörés.
Az uj rendszer annyiban fog javítani helyzetükön, hogy iiotu fogják lievámi a\' riasztást, hanem ogy félórával előbb startolnak.
0. típus: A sétálás betege
Pont ollonkozőjo a maratoni futónak. Nagyon sokan vannak. A sziréna üvöltésére fütvülnek és nyugodtan tovább mennek dolgukra, Ki-novetik a hatósági közegekot-, akik okot nz óvóholyro zavarják, mondván: »TIgv sem losz ebből légitámadás, minthogy már százszor is riasztottak és mégsem volt sommi.« Nők, férfiak vogveson, nom izgulnak, mert ék érzik elóro a légitámadást. Kitűnő szimatjuk van, tohát nem izgulnak és szép lassan mennek a dolgukra abban a rememben, hogy mire hazaérnék, n lofuvás is bekövetkezik. Egv légitámadás alkalmával ezekből keiül ki a legtöbb áldozat.
Orvosság:
A logszigorubb büntetés kiszabása, légitámadás esetében a bombázás; moly után, ha életlen maradnak, a futás l»etegoi lesznek.
Az uj rendszer még kényelmesebbé fogja Okot tenni.
7, típus: — Rendszoretfi ós egészséges polgárok tlpuss
Hála Iston, ebből ván a legtöbb. Ezek mindenkor követik a hatóság intezkodasoit. Elatbenmaradásuk, hacsak telitalálat nom éri őket, biztos. A telitalálat következtében elhallak pedig, mint a tapasztalatból tudjuk, i\\ legkisebb százalékát teszik kt az áldozatoknak.
Ml ¦ helyes magatartás?
Az uj rendszer főleg a hatóságokat, hadi ipartelepeket, gyárakat, gazdaságokat fogja előnyösén érinteni, mert a légiholyzot Ydlandő lemondásával, a nem\' érintett körzőtökben mindenki nyugodtan vógoz-hoti dolgai, dolgozhatnak, mig az érintett körzetekbe osók időt nyernek az esotlogos riasztáshoz való felkészülésre.
A nagyközönség nyugodtan vé-teozzo a dolgát és no hallgassa a rádió bemondásait, finnem bízzon a
A búvárhajó gépházában merülés közben
légó-központok riasztásában, ott éj-jol-napnaí ügyeletes szolgátat van és a veszélyről""\'idejében adnak jolzé-seket.
Káros e rádió állandó hallgatása a következő okokból:
a). A rádió állandó hallgatása azzal a veszéllyel jár, hogy a rádió-csövek1 hamar ol fognak haszna-lódni és bÖtláé nom lesz. Tehát takarékoskodjunk ós hoaszabbitsuk meg a csövek élettartamát.
b) No izgassuk magunkat elóro, mert iúogoinkre még szükség lesz. No várjuk és lessük azt, hogy mikor jövünk mi sorra. No legyünk kíváncsiak, hogy hol járnak az ellenséges gépek és főleg no gondoljunk arra, hogy a Józsi bácsi, vagy a Torka néni Egorhon vagy Komáromban veszélyben lehet-e. Nyugodjunk meg abban, hogy légiveszély esoté-bon mindenütt megtesznek mindent az élet és-vagyon montéséro.
c) Aki az uj rendszernél állandóan a rádió bemondásait fogja lesni, előbb-utóbb annak botogo lesz, tönkreteszi idegeit, elveszti nyugalmát, kimerülés következtében |>edig munkabírását, végül egészségét.
Óvjuk egészségünket, mert még sok tohorpróbánnk lehetünk kitéve!
Törseők ^Károly
Felvágó, csomagoló és W. C. papír,
valamint
döpxm- és kcnr»-
papir kopható TÓTH JÁNOS
ia.xer. éa m.|k.rMkMl..ébmi Kl.ily-ul— »7. T.l.r.n •••
Ma este
a Korona éttermében
Nagykanizsa mogyoi r&roo polgárnioatorotél.
25543/1944.
Tárgy: A város közönségnek tűzifával való ellátása.
Hirdetmény.
TUzifa-ulalványok kiadását folyó hó 18-ától újból megkezdem. Az igényjogosultak a Közellátási Hivatal Hunyadi-utca 16. szám alatti helyiségében délelőtt »-12 óra közütt utalványért jelentkezhetnek.
A kiskanlzsai igénylök a jelentkezéskor tartoznak magukkal vinni Gozdán József városl-izlos által kiállított és a jogosultságukat igazoló bizonyítványt.
Nagykanizsa, 1944. szept. 15. mm Polgármester.
1U4-1 íjeptembCT 16_
hírek
Naptar- Sieptembcr 10. Siómba!. Rom. I(at. Kornél p. - Proloslánr. KyTl. Sípptcmber 17. Vasárrnia\' Róni. &al. I\'cr. s - ProlMtatl* Ludmilla.
A GO2F0RD0 nyitva van röggel
7 Áfától aato 6 óráig. (Hétfő, szerda, pontok dohi tán ós kedden ogée/ nap nóknok.) Tolefon; 660.
- (A polgármester itthon)
Dr. vitáz Simonfav Lajoa polgármester dr. Balta István főjegyző kíséretében tegnap délelőtt autón Szomb&tlielyro utazott, ahol folke-rcsto a vasi hatóságokat, a kit*, ordó-iirflzgatúságot, majd dr. Borsa Béla igazgatóval a tankerületi kir.* főigazgatót, akinek a nagykanizsai korcs-iodolmi leányiskolával kapcsolatos éh egyéb iskolaügyekben támogatását kérték. A polgármester és kiaé-reto tegnap délután visszatért Nagykanizsára.
- (Házasság)
Uaumgarton Klára Nagykanizsa és dr. vitéz Nyárasdy Sándor m. kir. tort. hadnagy, budaposti ügyvád házasságot kötöttek. (*:)
- (Esküvő)
- Nagy Annuska 0« Kriszti/m Antal m.\' kir. rendőr folyó hó 17-ón délután 5 érakor tartják osküvójü-. kel a tízont Ferenc-rendi plébánia-tcmplombim. (:)
- (Uj vállalatvezetők)
Nagykanizsa város polgármestere a volt Frank-kefcgyár vezetésére Slogyeai Kálmán nagykanizsai lakost," a Mendlovica-félo rézműves műhely vozoté^éi\'o Kampor József nagykanizsai lakost kireiuL\'Itj.
- (Halálozás)
Ozr. Sommor Ignáené szijlotolt Oparnicza Anna Nagykanizsán ol-hiuivt. Temetése folyó hó 18-ún, hétföi\\ délután G órakor lösz a tömető halottasházából. (:)
- (A „Turul" Szövetség)
uj nagykanizsai belyiségo Deák-tér 2. szíim alatt, az "Országzászló mögött inognyilt és Ili-tél kozdvo áll a bajtársa\'k rondolkozéséro. Látogatási idő minden nap délután 5 órától. Hivatalos órák este 7—8. A tagsági dijak boíizetéso is a hivatalos órákon történik. A Vozérség.
(:)
- (Mi van a hivatalos lapban ?)
A Budapesti Közlöny csütörtöki, 20b. számabnn rondolet jolont meg a hadigondozás ujiáazorvoaésórol szóló rendelőt módos dúsáról, - a Txivonult gyógy szorrárvozotók hjlyot-toaitósóröi, —¦ a kölcsönös munka-mogSOgités megszervezéséről, — a textiláruk forgalmának szabályozásúval kapcsolatos rondolet kiogészi-lésérél, — a helyi távíró díjszabás megszűnte téséról.
- (Hatalmas tábora van) azoknak, akik már regen belátták
oy. életbiztosítás fontosságát és szükségességét, do Dpe mindig sokan vonnak, akik elmulasztjuk felhasználni azokat a lehetőségeket, amo-lyokot az életbiztosítás nyújt. Magyarország legrégibb biztositója, az Első .Magyar Altalános Biztosító Társaság hoivboli, Csongory-ut Ü. szúm alatti fóügynökségo szívóson tájékoztatja Ont az életbiztosítás különböző fajtáiról. (0
LAUAi -KÖZLÖNY
Több mint száz lakást foglal le a nagykanizsai zsidó bútorok raktározása
Még két hónaiig eltart a volt zsidó lakások kiutalása
Mindenféle klsüatön főtt
PALINKAT
w\\ legmagasabb napi áron alonyts (¦Hitelekkel leköt
KEBÉK ííYÖBBY gj&nölcipáliaka küzvötllo irodája B0ÜAPUSV,
XI, Kanizsát OtOi 24. Telefont 468-383.
Csuk akinek módjában van a nagykanizsai lakáshivatal munkájába betekinteni, tudja, milyen idegölő munka folyik ott a közönség szolgálatában. Mintegy hat hónap óta 730 zárolt zsidó lakásnak az igénylők részére való kiutalása hatalmas munka. Mai napig mintegy 000 lakásl utaltak ki. A hátralevő lakások most kerülnek sorra.
tárolt zsidólakásokban leltározott bútorokat, nem számítva a zsinagógái és más nagyobb fé-röhelyiségeket — a mai napig 08 lakásban hordták össze. Így azt az 58 lakásl egyelőre el kellett vonni a kiutalás alól. A még nem leltározott zsidó lakásokbúi is ki kell üríteni a bútorzatot, tehál még további férőhelyre
van szükség a bútorok számára. Ügy számítanak, hogy já ösz-szes nagykanizsai zsidó lakások bútorzatának tárolására 100-nál is több lakásra van szükség. Amelyek persze mind elesnek — egyelőre a kiutalástól. Hogy a most raktárul szolgáló lakásokat is minél előbb kiutalhassák, fontos lenne, hogy u péuz-ügyigazgatóság elrendelje a bútoroknak — miként más vidéki városokban is már telték — hatósági árvcrelését vagy eladását.
Amennyiben nem áll be előre nem látott fennakadás vagy korlátozás, felfüggesztés vagy más irányú intézkedés, a zsidó lakások kiutalása mintegy két hónap múlva teljesen befejeződik.
Folytatás az 1. oldalról.
desen megoldás várható. Moszkvai híradás szerint a finn miniszterelnök állapota lényegesen romlott, mivel a jobb tüdőn vérzés állapitható meg és a bénulás tü-
ndéi változatlanok. A finn küldöttség Hackzell miniszterelnök elnökletével nem is tartott ülést, Hackzell csupán Molotowal találkozott, de ez udvariassági lá-lógat ás volt.
Ma befejezédött Churchill és Roosevelt tanácskozása A vezérkarok megbeszélései tovább tartanak
(X\'IX A brit hírszolgálat jelentése szerint Roosevelt magántitkára kijelentette, hogy Churchill jés Hooseveít elnök ma délbenbeí\'ejezik értekezleteiket. A brit és amerikai vezérkarok közötti megbeszélések tovább tartanak.
A tárgyalásokról általában
nagyon kevés szivárgott ki és uz amerikai sajtó nagy csalódással álhipitjamieg, hogy Roosevelt elnök és Churchill miniszterelnök találkozásáról általában az a felfogás ,hogy a híreié hiánya nem fó fél a tárgyalások eredménye szempont fából.
Akik óvóhelyre menekültek - megmaradtak
¦sm
PETRI VILMOS
Hattyú drogériája ««w\',i","«\'
„.un,\',,............i üwOTtntwíTit-wvTrrtr-- -~~ PoaUvat uaomh- n
Hlatixer, kozmetika, luppao, vogysxor, fotó, kSUxer, betegápolá*! ei háxtatUÍst cikkeit nagy váUiitékban kaphatók.
Legolbárilóagyuk védik a aemol légltsret
Lapzártakor érkezett
Budapest, azeptomber 16 A legújabb jelentések szerint az aradi szakaszon olórotőró honvédőink erősen támadnak. A Belényes— lippai vonulón visszavertük az őílon-segot. A kolozsvári vonalon orós harcok fojlódnok ki. Murosludaat és Tordát csapataink biztos kézben\'tart-ják.
Az Eszakkoloti-Kárpátokban köl-jsönös földerítések. Egyik oitóornyótf exportunk szétverte úz ollonségot, sok foglyot éi hadianyagot zsákmányolt.
Muft héton több mint )7 ollon-séges ropülőgépot lőttünk Is.
— (Postai hlr)
A magyar posta vezérigazgatósága közli, hogy a posta, táviro és távbo-szólő forgalom Bulgáriával éd Törökországgal Bzünotol. típanvolországba és Portugáliába csak légi postai küldemények küldliotók.
— (Sorozás)
L\'jra sorozzák az 1900—1900 6a 1916—1918 évekbon szülotettok közül azokat a férfiakat, akik a korábbi sorozások alkalmával katonai vagy munkaszolgálatra nem vétetlek igénybe,\' tehát akikot a sorozásokon SOgődHzolgálatOBokimk, könnyű vagy nehéz munkára alkalmasoknak, il-lotvo alkalmatlanoknak ruinÓsítottek. Nyilvánvalóan alkalmatlanok (nyomorékok, elmebetegek), valamint az 1—»111. járadékosztályba sorolt hadirokkantuk, zsidónak minősülök, tartós lógó szolgálatot teljesítők nem tartoznak jolont kiinni. Nem kell jelentkezniük azoknak som, akiknek polgári személyi lupjába hitcles/m Ikj van jegyezve háborús polgárt beosztásuk az 1944/46 évro.
— (A helyi táviratok) kedvezményes díjszabását a kerus-
kodohbi és közlokedésügyi minüwtor szeptornber 18-tól megszüntette,
.„.» ..^..oor íö-ioi niegHzuiifcoiw, vagyis ezután a helyi táviratokért ja a távolsági dijszabás^ koll fizetni. (Szombaton nínce péllnki>^-
Itendolot jolont meg, amoly szerint szombaton dóli líí óra után égetett szoszcs italokat som tisztán, som más italokhoz keverve, gyógyszertárak kivételével semmifélo üzletben nem szabad kiszolgáltatni. Teához a rumot csak a szokásos mennyiségben szabad ilyenkor kiszolgálni. A vasárnap égetett szöszös itat kiszolgálási tilalom eddigi formájában az egész ország torülotén ¦ továbbra is fennmaradt. — (Rendőri felügyelet alatt)
A nagykanizsai rendőrség \'— mint jemerotcs — btampfol Koronc\'volt koroskodót azért, mert ollonségos állam rádióhíreit hullgatta, internálta. Stampfol a rendőrség határozatát mogfollobbozto. A vidéki főkapitány minap fölülvizsgálta az ügyöt es títampíol szabodlábrahü-lyexését ívndelto el. do ogybon rond-oriiatósági őrizel alá itoiyozto ót.
Balul végződött egy amerikai partraszállás Távolkeleten
A Csendesóceán arcvonaláról érkező jelentéi ek szerint az amerikaiak/ 40 szállító hajó segítségével partra szálltak Kortai szigetén. A japán helyőrség csapatai ellentámadást indítottak és kél óráig tartó heves harcok után megfutamították az ellenséget. Az amerikaiak 2500 haloltat hagylak a portvidéken.- ,
ZAJÜAI KÖZLÖNY
ÍM. szeptember 10
¦PRÚHIRDETÉSEK
1 *LLA» _J
Bgy fcfli»ívHHH*»enei»ee. fatvaai a Zalai Ktlilflny irrom*4|>. — Legalibb 4 \' \' végzellBég BBuk.éges.
wíuSglakolat véajeHaéR Ügyes *aiiut4f«4n]
Ögyes «ar»iutal»*n]ft (elveszek. D\'vrrt-szalon, BotvSaJér 8. 205!
TluMulH (níl) vaty fléiflt) azonn.l alkalmaannk. Hangya Urendeltalg. 1978
TuuKMiiiak l.l.ítélnek e Po\'rjár varrodában, Tároil bélláz. 2982
M«ybl>h»t4, (lgy.B HlulJleányl !,->. vili Vímlliclini. M ul «,\' 1990
H aMlldhál v.ló ftlfutdflul (evének. I \'¦¦ .enntt [V. glmnázlBta tankonyv.k.t ve-mk. C.anlk La|M vlltanjaerende.áBl vállalat, ÍMvlK-tái 10. 2»l
I jBÍM-ftlML |
¦Omaria telnie kaph.tó CBáklornv4n. Hon.éd ulca 5 Telelőn M. 2902
Vannak v.gv bérelnék «Rvfnealit ti.tf*-koc.U ea uemiímnt, Alanlalokal 1*5 nt 6. d. u. *—9 kezOlt kérem, telelőn 1-39. 2940
Ír)karban levl ifvld ¦•¦¦«¦•et vativik, . alelotWnk Clm I\'uru..,, Uldatil. 2IS5
Traa» eladó Magyai-utca 9. 3960
Elad* alt* hsaináll. lokarkan l*v« Steyer-tále nil kerékpár PO «I 11 1975
Huliiaii Iámét frtes balatoni foga., harc.a elvágva |Ib éa keszeg Bélfzl«*l, Törvényház .litt 2950
Hatlaardkak I.atiM kflahalák Kotáas látván azllgjártó-meal.rníl, Koilby Mlktea-utZ JV73
II Óvaa fi" résiére magyarna ruha, tavaavl kabát siadó Hunyadi-ii. 19 2980
fUtfl* 14-1, Eleklrea eladó Verait\'l-ui 4fl. M7Ö
Vaaíon íolelták, nagy (aütükfr atb. eladók E<flvÓB tér IC. 2993
I BÚTOROZOTT SZOBA |
adtaínba Járatú fcutwaiolt ai*bát kc-rttek, lehttóIcK a város bsltriutctóu, Clm i klidéban. ím
| HÁZ é8 INGATLAN f
Adónaantaa macán- és bérházakat köívctlt: Papp Telekiül 8., telefon: Ö70.
Uftdó Utenyéa Főtéren, piac millelt jólorgslmu fQiier- és vegyes!.ereikédóa. Clm a kiadóban. 2945
Eladó kisebb is nagyobb házakat állandóan közvetít He-iválh Ingatlanlro-ftf, Sogar-ut 42. 298Ö
Bagalasóttoaii egy 1*0 ncgytiöi-Öltt h*ihaly riadó, a haranglábbal szemben. Érdeklődni AtUIa-ulca II. ez. alatt lehel. 2M2
| különfélék I
Bérautó hosaxabb utakra mea-rendelheló, telefon 301. Lakai Rozgonyl-otaa 3/i. 2829
Mindennapi leveleiéiből öMzegutlMJtt tamaflbó1yaa«t bélyeggylljtéil ARta *n«0*aas«k. Baibarite, Zalai KDaftfay uerheutősége, naponta dílulia ti*—7 óia kOtOtt l\'« a blidctíB mladlg érvényes.
NA(*Y
l WMifoil mm az Mely!
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak p ó t a n y a e o,k~állnak randelkezé-
sOnkra, éppen ezért elnézést kértjnk_g nagyközönségtói, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott S2|nvonalon történik.
tmkjan-pAlcsics.
bAyadt autóbusz-menetrend <itEl
¦Vvéayos 1944. augmxlas 9ttll vtuMTonialg. [.
Vasárnap éa Qnnepnap oz összes forgalom szonett!,
Mygyhanlxaa—Kaposiióp
7 10 10.20 1025 1 1 Nagykantisa {Korvnaj Kaposvár (Koronu) Kaposvár p. u é 1 17.48? 14 äs í l+oo
* Caak liéltln, iierdUn •sllt*rlcikSii, szombaton.
Nagyhanlaea—Zalaaxabor a«M kizlaliadik. Maavbanlwaa—La«an»«~ÄI»<Hwnd*a—Mura»*«mba!
Nagykanizaa pu. Nagykanizsa Korona izáll. Lelenye Alsólcucfva Korona-a^álló 1. i. 1. é. • 6.20 lUi> 7 211 »19 d 1 12.00 12.10 13.00 B 14.45 1500 15.54 17.00 ll 1825 18.40 19.30
Alaólenüva Korona-szálló 1. 8;45 8.50 17.10 17 10
LendvaváBárhely |. \'—,— 9.25 —.— 18.07
Bclalinc 1. . 9 40 1805
MuraBzombal Korona sz. é 1000 10.10 1825 18 55
Muraszombat pu. é. —•— -•— 18.35 1905
HIuraaKombal—Alaólandtra— Lolanys-Nagyhaaivaa
h R t 0 c
Mura.70nibal pu. 1. — 7.25 —.— .—-
MurMi.mb.t Kar... .\' 1. 7.00 7.17 14.20 1430
R.lBIInc 1. -- 7.47 —.— 14 52
IwidvavBBárbely 1. 7 49 -- 15.12 1345
Ali.^t.ii. Karom u. í. 1.40 «.40 15 45
Aldltntf,. K.r... «.* 1. l\'.0 —,- 11.15
Lat.nyo 1. S.ll\'.l IÖ00 13Í15 17.05
N^rybulli. Knr.nl ir 4. S.50 11.50 14 85 17.55
NBgykflidiBa pu. i. 6.00 11.00 14.15 IS.05
c — Caak halfán, szerdán, szem balon közlekedik, ,l — fsak initlA.i és Mltirtékin közlekedik, f Csak siardán, petiteken k#/.1ekciJ.k.
g «— NaEykaaizsa—Alsélcndva közölt caak kedden, szerdán, pénteken, szombaton, Alsólcndva—Murasrombat közölt héttőn, szerdán cs pénteken, h — Kedden, wltörlékön ésTHtowbalon.
KaaMlhaly—Bak—Zaloeoarasaii
— 14.45
— 14.50
8.15 15.20
1007 10.02
11.11 17.13
11.49 17 35
11 üt 17.4»
Zalaegerszeg (Széchniyl-tér) Zalaeünrszer; p. u. Bak (Hangya) Zalas7.entmihály p. u. HévIzszenlniVlráa Keszthely (Hungária! Keszthely p. u
10.35 10.30 1003 9.20 7.42 7.23 7.10
16.30 16.05 11.37 14 15 14.00
1 Csak kátfon, sz«r4áa, pénteken.
• Csak ksdácrj, atHHlrtomin, saimbalon.
Unger-üllmann Elek vaskereskedésébeu
¦In-, rud- és patkóvaa-, továbbá axog-
afalványok beváitliatól ii elójepzliei.
Hoffhepr-gépBli, gépuiJi cwsspáyyfiém éa yolyóa
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLQALTAFÓ RT.
r^ramHánrlák f)ze:tése, reklamációk, hibajelentértek, szakszdrQ Iclvllégooitás minden vitte mos ketTtlésben djluíőíí s-tói déltrUm »H >5rál|. Caangery-iHSI, telefon 2S4.
kapható a
Zalai Közlöny
kladéhivata Iában.
Na-gfótaniisa maxvai vAt-oa potgárraMtartMI.
24199-1944. n
Tárgy: BurKonyaazUkséglct beszerzése.
Hirdetmény.
Nyomatékosan felliivom a város lakosságét, hagy évi burgonyaszük-ségletérfll lehetölef mindenki maga gondoskodjék, \'mert bár a közellátásügyi kormányzat az idén is biztosítani akarja az ellátatlan lakos-eág burgonyaszElkséíletét, a szállítási nehézségek s a szállítási esz-kízök hiánya mialt ez mindé)/ Igényt kielégítőén aligha történhetik meg, A burgonyát a városhoz 30 kllaméter távolságon belül fekvó kéziégek gazdáitól kell vásárolni, mart ezen a körzetaiv bellii kacsin a fennálló rendelkezések szerint siabad a szállítás és ntm kell hozzá szállítási engedély.
Nagykanizsa, 1944. szepl. 9. jjwo Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polffArmafltertitól.
25550/1044.
Hirdetmény.
Az utcai fóelzáró csapok kinyitása és lezárása egyedül és kizárólag a városi vlzmfl közegeinek joga és kötelessége, Utóbbi időben mind gyakrabban előfordul, hogy azokat Illetéktelenek zárják és nyitják. Erre vonatkozólag Idézem a szabályrendeletnek megfelelő szakaszát: 56. §.
„Magárivezetékekntk a> utcai főcsap kinyitása által eszközSIt bekapcsolás, valamint a város által bármi okból lezárl utcai főcsapnak önkén.ylL kinyitása — ez kizárólag a vízmű tulajdonos joga és kötelessége lévén — a legszigorúbban lillva van és ilyen ténykedés a jelen szabályrendelatben foglalt legmagasabb büntetéssel torlandé meg."
Figyelmeztetem a város közönségét, főleg pedig a vizvezeték szereléssel foglalkezó iparosokat, hegy a szabályrendeletet tartsák be, mert a jövőben nem fogok a pénzbüntetés kirovásátél eltekinteni.
Nagykanizsa, 1944. szept. 14. ajj3 Polgármester.
POLITIKAI i: M\'l L,*F
Kolelőa kiadó: Zalai Károly ^ Nyomatott
¦ , !i Ii\'.¦«< jl ti. T. !\'¦(¦!¦.,! r\'.l. .
?28894
retedé:
Cin:
Beod\'okoíal
Tábori |iosta:~
84. évf., 211. sz. Nagykanizsa, 1944. szeptembor 18. hétfő Arm 20 «U*p.
I KÖZLÖNY
"ILITIKII NAPILAP
bitrk*?b7 tfeés és kiiulismvhtíu : kii-ul ;>. lizam. BteikesztOSCfri és kiadóid vsUil toMon 78. SS. Hsgjalenik mlaáes katitözjihp tkihitáu.
Felelős szerkeszti: IBarbarlts Lajos.
BlflftKctí\'si ára: egy hónapra » pengő 30 tOlér, aetredévr© 10 penge.
Összpontosított német fáwsdái folyik i hollandiai •jtöernyös Invázió etlm
Tefjnap ós ma délelőtt Budapestet, tegnap este tiszántúli városokat bombáztak szovjet repllégépek
Katonai forradalom tirt kl Brazíliában
. Ma megalakul az uj finn kormány.
Berlin, szeptember 18 A szövotsógosok nagy offenzívája soron, amely
nyugaton
.,DélholIandia és Svájc kőzött, szóloa fronton olérto a nómot birodalmi határt, vagy annak azóloaobb előterét és kolofon a tekintélyes szovjet térnvoroségok után -túlnyomórészt állónarcokban merült ki," most a szövetségesek ogvü\'ttos Iwvetéeomok fokozását joleitíik. Ugyanez a kóp mutatkozik az olaszországi fronton, amely azonban a döntés szempontjából mósodrondü jolentőségü.
Kolofon ós nyugaton .miután a gyors rnozgóliábÖru a torvszorü német kitérÓ hadmozdulatok lozárulá-Hával-bofojoződütt, az újból rhpgorő-södött nómot ollonállósi frontok olőtt cg>r szakasza adódott bizonyos késleltető hadmozdulatoknak. Ez különösön a keleti fronton volt szembetűnő. P<i a nyugati fronton is mog-vi\'dtozott a harcok jollogo, amikor az ellenség motorizált csapatai azokhoz a mélyen tagozott nómot állásokhoz közeledtek, amelyeknek hátát a Wostwall kópozto. Ezeknek a nőmet állásoknak a^ orós volta, valamint a megnehezedett utánpótlási helyzet arra kényszer itotto a szövőt-sóges főparancsnokságot, hogy uj felvonulást rendeljen el, amolyot a harcok változatlan .folytatása közbon végre is hajtottak. Űj orósitésokot hoztak olőro .tekintélyes átcsoportosításokat hajtottak végre, amelyeknek végeredménye <vz, hogy négy amerikai hadsorog áll Aachentől a svájci határig, mialatt a kanadai és brit hadsoregok a valomoimyiro visszamaradt balszárnyon Aachen és a csatorna partja között foglalnak helyet.
Az utolsó napok osoményoi megmutatták, hogy az uj támadások előkészítési szakasza lezárult és a szövetséges támadások ismét minden fronton teljes erőjükben megindultak. Nyugaton mindonokolött az amerikai hadsorogok kozdtók meg
nagy támadásaikat a főbb irányokban. Ezoknok súlypontja Aachen két oldalán van. továbbá délre a ko-lott Ardennoknél. Eífol irányában. KrŐs amerikai csoportosulás figyol-jjető meg Motz térségében is^ a Saar irányában, Nancv-nál és a burgundiai néinot záróállások körül.
Ezek a támadások még csak most vannak kialakulóban. Céljuk a birodalmi határ elérése és a Wostwall leküzdése. Német részről az utóbbi idóbon nagvarányu erődítési és operációs munkálatokat folytattak, hogy a német védokozó sáv erőjét "még jobban fokozzák.
..A ksletl fronton a Szovjet, is nagyban fokozza orŐ-foszilésoit. Itt különösen orós harcok folynak a Narovnél, Varsó olőtt ós a BOezKidok-nél. Uj szovjot támadó elókész ülotok vannak folyamatban a balti fronton, ugy hogy "itt is lőhet nagy harcokkal számolni, ffadmü-volo\'ti tokintotbon legfontosabbak a BeszkidoknóI folyó harcok, - mort azok déli irányban botöróst akarnak kiorőszakolni a szlovák lórsógln) a őzzel nagyarányú átkaroló mozdulatot kóazitonok\'olő a némot-magyar kárpáti front mögött, ogyüttmüködve a Románia felől északi irányba támadó csapatokkal.
Végül a szövotségoeok Az olasz fronton is uj erő fesz itésokot tesznek, nmi nemcsak az adriai, hanoin a nyugati nómot csapotok ollón is irányul. A legerősebb támadás mégis abban a/, irányban folyik, hogy az ollonségos csapatok DOtörhessonok a Po-sik-aágra Ós Őzzel loliotóvé tegyék ismét a mozgóháborut.
Ezen o ró feszítésekkel szembon a német vozotés is természetszerülog minden lohotót olkövet ós csapatait magas kövotolménvok oló állítja. Az utóbbi napok fojleményoi megmutatták, hogy a némot Csapatok kitűnő szellemben küzdőnek nemcsak a védekezés, hanem ollontámadások torén is.
Tegnap délután megerősítették a hollandiai ejtőernyős csapatokat A németek megakadályozták az ejtőernyőtök tömörülését (NTI) Vasárnap délután a holland területen leszállt angol-amerikai ejtőernyős csapaterkat megerősítették. A német biztosítás megakadályozta a földet ért ejtőernyősöknek harcképes egy-
ségekbe tömörülését. Körülzárták, majd légvédelmi fegyverek tüzével szétszórták és üldözőbe vették Őket. A^, terület "megtisztítása érdekében á németek Összpontosított támadása folyamatban van.
Tegnap estig tartottak a súlyos harcok az adriai szakaszon
A nifly fölénybon lévé ellenség •sak kit botoratokat ért el
(NTI) Fironzétól északra ós észak kolotm a nagy szorosok útjainak mindkét oldalán visszaverték az angolszász orők támadásait és a németek visszafoglaltak egy korábban ol-vosztott magaslatot. ?3 adriai szakaszon a súlyos harcok az oati órákig tartottalt. Az ollonBÓg a nagy szárazföldi Ós légi fölény ellenére csak kíaobb botörénokot értek el. A németek magaslati állásaikat mind megtartották. \'. m\\
Tegnap és ma súlyos bombatámadás érté Budapestet
\' t n\'i*^*\'** tferint vasárnap délelőtt többórás, suli/os légitámadás frte Budapestet. Ma délelőtt újból bombázták a főváros területét. Mind *tt alkatommal károk keletkeztek.
Tiszántúlt bombázták tegnap este
(MTI) Tegnap a koraesti, órákban erős szovjet legiköleté-kek északkeléiről berepüllek Magyarországra és Tiszántúl egyes helyiségeit bombázták. A tervszerűtlenül ledobott boni-°ak a lakossánnak veszteségeket okoztak. Anyagi károk kelet. K\'r\'tk. A vadászrepülök és légvédelmi tüzérségünk több elleti. Stvcs gép lelövését jelenti
Ma kinevezik az u) finn kormányt
A legfelsőbb bíróság elnöke az uj miniszterelnök
(NTI) Stockholmi hír szerint ma megtörténik a Moszkvában súlyosan mogboteeedotfc finn miniszterelnök utódának kmovozéao. Az utód Urho Castron, a finn logtolsőbb" közigazgatási bíróság olnöko. Valószínűleg
teljes kormányátalakításra körül sor, do hir azo\'rínt logtöbb minisztert Castron, átveszi kormányába. Az uj miniszterelnököt jolonloír a konzorvativok, az agrárpárt, a bzo-c iái dómok ráták ós & svéd néppárt támogatja.
Katonai forradalom Brazíliában
(NTI) A brit hírszolgálat jolonti llio do Janoiroból, hogy az USA braziliai nagykövete- toánap amerikai tongorészoti ropüjogópon Washingtonba röpült, hogy ott tanácskozásokat folytasson. A brazíliai ha-
tárról komoly események hírei érkeznek. Brazíliával a távbeszélő ós távíró forgalom megszűnt. Katonai mozgalomról szólnak a birok, több tábornok és vozotó személyiség letartóztatásáról. A csapatok állomáshelyeiken vannak.
Vasúti célpontokat támadott a német légieri Délerdélyben
és Karánsebes környékén a vasúti síneket több helyen szétrombolták és több helyen motoros jármüveket és mozdonyo-
Az Interiuf jelentése szerint a német légierő eredményesen működött közre a délerdélyi területeken, ahol az.ellenséges csapatok utánpótlási utvonala elten intézett támadásókat: Déva
kát scminisi lettek meg.
Elkeseredett harook a nyugati, német eréd-övezetben
A Hollandiában ledobott eJKernyŐt eaapatok nagy részét megsemmisítették
(Interinf) A szombati nap Flandriában aránylag nyugodtan lelt el. A brillek .átcsoportosítást hajtottak végre és Antwerpentől keletre nagy erőket vonultattak fel.
Aachentől délre és délkeletre és keletre rendkívül súlyos harcok alakúitok ki. Az amerikaiaknak sikerült a nyugati német erőa-övé-zet néhány pontját elfoglalni., A gyorsan odavonz né-ntrf tartalékok azonban visszavetették a megszállókat.
Délután az északamerikaiak ujabb támadással, nz eredeti helytől délebbre isméi betörtek a mélyen tagozott erődövezetbe s itt a késő délutáni órákban ínég elkeseredett harcok dúltak.
Vasárnap a délutáni órák- ¦ ban az angolok és az amerikaiak megkísérelték\'a holland térségben ejtőernyősökkel és tégluton szállított kötelékeikkel n német csapatok hátába támadni,
i\'oiytfttás az 5. oldalon.
ZAL\'AI KíZL\'éNY
1944. szeptember\' 18
Dr. Brand Sándor állapén:
„Megbecsüléssel kell tekinteni mindenkire, aki a tisztviselő előtt megjelenik"
A nagykanizsai városházára, a föszolgabiróságra és a vármegye min/\'m községi és körjegy zős&enez \'megérkezett dr. Í3rand Sándpjnwk, Zala ¦ vármegye ujbói hivatalba lépett alispánjának hivatalos korirata) amely a következőket mondja : — A rend, fegyelem és nyugalom fenntartása a közigazgatás első és fö kötelessége. Semmiféle mis szempont, politikai, vagy társadalmi kérdés ez f meg x nem zatmritalfa. Aki ez ellen vét, az a nemzet érdeke ellen vét és ezt a szempontot a legszigorúbban kell anérlegehii ipékfy.adásulu tisztikarnak és minden közalkalmazottnak.
— Ezer teher, ezer kötelesség terheli az ország és 0 vármegye minden lakosát. Sok családban vau aggódás a honvéd hozzátartozóért, sok^ családba vonult be a mély gyász, , .sok családban gyászolnak njint, fiút, vagy hitvest. Az az óhajom, hogy a közigazgatás ezeket a házakat a nemzeti becsület, hűség és hősiesség otthonának tekintse ; ezeknek a házaknak és családoknak a közigazgatás legyen a támasza és v igazuló ja, hogy megértsék a gyászolók, hogy
nőseinknek nemcsak emlékéi fogjuk őrizni, de családjaik iránt fokozott kötelességet teljesíteni nemzeti becsület kérdésének tekintjük.
— Naponta százan és százan keresik fel a közigazgatási hatóságok hivatalait ügyes-bajos dolgaikban. A _ közigazgatási szervekhez forduló felekkel szemben hidegvér rünkej és nyugalmunkat akkor is meg kelt őrizni, ha talán a panasz alaptalan lenne, vagy fogosulaílan. A tisztviselő nem egyedül részese a nemzeti munkának, ebben csak vezető, de magát a nemzeti niunkát végzi a földműves, a mezőgazdasági és egyéb munkás, az iparos és kereskedő és ¦* szellemi munkás, tehát megbecsüléssel kell mindenkire tekinteni, aki elültünk megjelenik és a telekkel való bánásmódnak oly kifogástalannak keli lenni, amilyen hagyomány ez-lnár a vármegyénkben.
\'Azután az alispán megemlíti, hogy u bánásmód tekintetében panaszok julollak tudomására, mint szórványos jelenségek. He-méli azonban, hogy ezek megszűnnek. Hangsúlyozza ,hogy bár nagy a tisztviselő hiány, ilyen tisztviselőkre
még sínes szüksége. Végül az.alispán bejelentette, hogy a malinkhoz híven a kapcsolatot a legszorosabbá kivallja tenni a liszlvisclölúrsuivul. Kérte, hogy (egyelultiméi és megértéssel logudják és u legpontosabban hajt mi K végre a közérdeket szolgáló intézkedéseit.
Október 2.-án megszűrik a nyári időszámítás
A kereskedelemügyi miniszter rendelete értelmében a nyári időszámítás október 2-án 3 órakor kor megszűnik és helyébe ismét a középeurópai időszámí-
tás lép. Élihez képest az emiitett Időpontban, 11)11. évi október hónap másodikán kettő óra U\'sz. (MTI; ,
Felnőtt férfiak négyéves esti oktatással szerezhetnek kereskedelmi érettségit Nagykanizsán
Jelentette, a Zalai Közlöny, hogy Nagykanizsa polgármestere a városi főjegyző és a kereskedelmi középiskola igazgatója kíséretében Szombathelyen járt a tankerületi t\'öigazgíítósá-gon, ahol kanizsai iskola-ügyeket is. megbeszéltek. A megbeszélések egyik eredménye nagyjelentőségű a város és a környék szemporttjából, meri felnőtt férfiak számára lehetővé leszi a mai kereskedelmi és gazdasági átáiUlás idején olyannyira hiányzó iskolai képzettség, a
kereskedelmi érettségi megszerzését.
A folyó év október 1-én megnyílik Nagykanizsán -- megfelelő számú jelentkező cselén — a kereskedelmi középiskola fel-nötl férfiak részére. Jelentkezni lehet 21 éves kortól felfelé. Ez az iskola clöádásaát az esli órákban tartja; (1 órától 10-ig. Az iskola négy éves és kereskedelmi érettségi képesítést ad. A jelentkezés határideje szeptember 25. Jelentkezni lehet a kereskedelmi középiskola igazgatóságánál.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- és patkOvas-, tovább* szeg-
utalványok beváltbatók is ilijipMilL
Notthwri^epek, gépsuEÍJ, tmmaéqfíém ém golyós otwpeiftt IgényíeWeVt < "
A két nap előtti „kutyavilág" utójátéka egy szétlőtt városban
Ami egy 1935-ben megkezdett levél és a Sztálin-orgona ffőZÖtt Van... (tfonvéd haditudósító osztály)
Furcsa érzés bemenni egy ilyen szétlőtt házba, amit lerombolta nehéz tüzérség és az akna!
A falak beomlottak, a tető beszakadt, a kályha is darabokra törölt, csak a lépcső vezet az ég felé s ahogyan lentről" nézi az ember, a legfelső fokról rá is "iéphet talán a fekete felhőkre.
Ebben a házban aludtam 18 órával ezelőtt...
A támadó vörösök átkellek a Uugon, többnapos harc után mindig újra és újra befészkellek magukat W. faluba és J.-ig. törlek előre. Itt torpant meg a
támadás, a magyar tüzér és gyalogos visszaverte őket a fűmig. "
Hecscg a levegő és az ember megbúvik a kis ház romfala .mögött, mégis csak \'véd valamennyire, legalább a repeszektől. A. tértin roppanva törik kellé egy akácfa dereka, a Sztálin-orgona egyik lövedéke pontosan eltalálta.
— Kutya világ volt itt két nap előtt, ez már csak utójáték ! — meséli ö. főhadnagy és körülmutat a romokon — tiz óráll át verle az orosz u szerencsétlen várost.
Menekül a vöröscsillagos Bristol B/enckheim
Most nincs ihessze a legelső vonal, gyorslábú ember két pere alatt odaér : csak a kis utcán kell végigsietni, a kályhagyár mellet! solt a határban huzó-. dik I\', százados védelmi vonala.
Hatalmasat durran mögöttem a levegő, ntinlba óriás gázbaV-lon pukkanna ki: a légvédelem és a sok gépágyú dolgozik szorgalmasan.
északkelét felől erősödik a zúgás és feltűnik az égen egy lekele pont ; a fejem fölé ér, amikor meglátom szárnyán a vörös csillagot.
Csapong, kering az angol lirisloHíL\'iickbeim s gomolyognak körülölte a lüslcsomók. Az-lán hirtelen hanyattvágódikv for-
dul és repül vissza az orosz \' állások felé,
tt. felöl szédilö iramban hasítja ii felhőket két Messer-sí:t)midi-vadász ; utol is érik a vörös csillagost, fölébe kereked-nek, ugy csapnak le rá, miiit a ragadozók.
Aztán kiesi lesz a lér, eltűnnek a szemem elöl.
Valaha cipészüzlet volt a kis szoba, ahol a kopott felírás alatl Jan Jakubowícz gyártotta a csizmát. Most csak egy rokkant asztal áll a szobában, mellette néhány szakadt doboz, szögek, egy töröli tükör, két csomag mosópor s valami számla-lomb. No meg a cipészüz\'ltjl szaga, ami egyforma a világon mindenütt.
Templomi orgona helyett
ágyúdörgés
i-\'rancziszek Kaczkowszki üzletében gyümölcsöt árultak azelőtt, .most üres kézigránátosládák hevernek benne összevissza rendellenségben. Még egy doboz papir közölt sárga levélpapír, rajta egyenes sorok, bizonyos Jun Curak tollából:
— Vásárnap íürdüuk u/Bug-ban, ha jó lesz az idő...
1935-ben irlák a levelet.
lJa\\vel Chalimoniuk . söntése elölt vastag lánc hever, tegnap még az orosz harckocsit erősítette, a másik utcában, Stulau Kaminsky üzlete elölt pedig döglött ló fekszik.
Villámlik keleten és meny-dörög az ég.
- Mise van éppen ! —. hív- a templomba az aUnavclösök parancsnoka. S való igaz : a gyönyörű barokk-templom arany-
bordó szinei között miséi mond a lengyel pap, éppoly nyugodtan, mint boldogabb időkben, békés vasárnapon.
Magyar katonák térdelnek a remcUszóp oltár előtt és a lengyel Mártánál, gyalogosok és tüzérek vegyesen, meg egy civil-ruhás sovány férfi: teremtelt lélek nem maradt a fuluban a katonákon kivül, csak a pap és az orvos. Akkor sem hagyjak el a várost, ha teljesen elpusztítja a rombolás.
Az orgona nem szól, de remegnek n színes ablakok és szüntelen dörögnek a lövegek, buffognak a gépágyuk és recseg a Szlalin-orgona hangja.
A szomszéd utcában skálázik valaki: biztosan zongorát talált az egyik honvéd és próbálgatja rajta a tehetségét
Szét/éttük a vörös lövegeket!
Visít a malac és bőg a tehén, pedig jóllaktak alaposan ; u lakosság nem ért rá elvinni magával, hát a magyar fiuk táplálják őket, jó szívvel, bőven, meg is híznak talán, mire újra visszajönnek T.-be a lakók.
Tüzérüteggcl robog a főtéren át négy teherkocsi, — mennek tovább északra, onnan lövik most majd az oroszt, i. — Egész éjjel hallani a ko-pácsolást az erdőből, — mondja Csöndör István tüzérhadapród és elmeséli: ugy tudják, három bürüt veri már a B.ugon az
orosz, az egyiket már Szétlőttük és a magyar tüzérség tönkretette a vörösök nehéz lövegeit is.
A bürök nem bírják cl a páncélosokat, igaz, tegnap jelentelték, hogy tizenkét orosz harckocsi húzódott W. felé...
A lövegek újra szorgalmasan lövik az erdőt: félóra még és megindul a támadás, — ki kell verni a betolakodott vörösöket W.-bŐi.
Fercsey János hdp. örni. haditudósító . ,
\\944. szeptember lo*
zaua1 RCralXjKY
Két halálos áldozata van a .vasárnapi ellenséges légi támadásftak
Az anyai! kár jelentéktelen, két sebesüttet a kórházban Ápolnak
Már megint halottak é.i romok tömegéről (erjedtek el hírek a tegnapi légitámadás után Nagykanizsán, de különösen, a . környékeit és szerte Zala vár-, megyében. Mindezekkel a hírekkel szemben a való lényállás a következő.
A nagykanizsai légoltalmi sziréna tegnap-, vasárnap háromnegyed 10 órakor isinél riadót jelzett. A közönséL\' fe^velnie\'zellbri vonult az óvóhelyekre, várva a lefuvást. Jó hosszú volt a? elJ iéiisétfá8 kötelékeknek maevnr légitérl>en való tartózkodása. nuda(H\'sten és környékén is bombáztak, amiről a rádió jelentését már leadta.
Délután 2 óra korul lehetett, amikor a kihall Nagykanizsa felett elég közeli gépTegyvorkatto-gás hallatszott. Több ellenséges vadászgép, amelyek szovjet-e-il-lagjelvényt visellek, rendkívül alncsonyon leereszkedtek, ugy, hogy szinte súrolták a házak" kéményeit, közben a város egyes részein végiggéppuskáztak. Különösen az állomás környékét
vetlek célba, ahol a nugyrécsei vonalon lévő szerelvényt és mozdonyokat lőtték, midozben Nagy VI. János nagykanizsai fütöl egy gépfegyvergolyó nyakán találta. A kötelességét teljesítő vasutas hősi halált hallt Azonkívül még kél sérülés történt, mindkét sebesültei beszállítóitok a körházba. A gépék tóvá\' -bi útjukban terrortámadási végezlek a csurgói állomás ellen, ahol egy gépfe^yvcrgoíyó eltalálta Pintér József mozdonyvezetőt. A légoltalmi szervek autón beszállilotlák a nagykanizsai kórházba, de nem leheléit már segíteni, ma reggel föl f> órakor a kórház sebészeli osztályún meghalt. Haláláról a nagykanizsai MAV állomás sür-gönyilcg értesítette hozzátartozóit Az ellenséges légitámadás csak nagyon csekély anyagi kárt okozott,
!¦>. a valódi tényállás, — minden más hir alaptalan. \'A közön-* ség a komoly időkhöz méltóan fegyelmezetlen és lelkileg is rendezettén viselkedett.
Csütörtökre összebívták a képviselőházat és a íelsibázat
Tárgy: a Kormányzó Ur kézlralának felolvasása és a kormány bemutatkozása
Budapestről jelentik: Illetékes helyről közlik, hogy a képviselőház folyó évi szepleinbei 21-én, csülörlökön délül,\'"; r órakor, a felsőház pedig ¦urynn-
czen a napon délután hal órakor ülést tárt. Tárgy: a Kormányzó Ur kéziratának felolvasása és a kormány bemutatkozása. (MTI)
Mindenki hordja maginál katonai lgaiolványát
A személygazdáikadás országos kormánybiztosának rendelete
N\'agyöszv Miklós vezérőrnagy, a szcmélygazdálkodás országos kormánybiztosa rendeletet adoll ki, amelynek Órtehnc-hen, .szeptember íő-IÖl kezdve minden 18-18 éves Férfi, saját érdekében, katonai vonalkozásu személyi igazolványait állandóan hordja magánál és azt hivatalos felszöllitásra igazolásul mutassa be:
Ezek az igazolványok a következők : Nem lénylegcs viszony-bcli katonaviseltoknél a katonai igazolványt lap, vagy igazolvány! pótlap, 21— 18 éves nem ka-tonaviscllcknél a sorozási hizo-nyilrány. Alkalmatlansági bizonyítvány, vagy közérdekű munkaszolgálatos\' igazolvány. Pol-
gári foglalkozásukban megha-gyottnknál a meghagyást igazolvány. Háborús polgári beosztással rendelkező személyeknél a polgári személyi lap (a kitöltött !). rovatiul). Harciéri szolgálatot teljesilelt személyeknél a harclén szolgálati lap, végül a sorozáson még nem volt 18 -20éves ifjaknál a levente igazolvány.
Mindazok, akik az Őket megillető igazolvánnyal nem rendelkeznek, ezt a körülményt saját érdekükben jelentsék he az állandó lakóhelyük szerint Illetékes népmozgalmi nyilvántartónál, akitől útmutatást kapnak arranézve, hogy igazolvánnyal való ellátásuk végett hova forduljanak.
Különösen a ruhák tlsztltásánál sok esetben csak pótanyag ok állnak rendelkezésünkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezés^ nem .a réqóta^megszokott színvonalon törtéhikA
tarjAm-pAlcsics.
A polgármester tiszteidő látogatást tett a megyéspüspöknél Galambokon
Mindszcnty József Veszprémi I megyéspüspök tegnap megkezd- . te őszi bérmnutját jpélzfílábnn. Első útja Kiskomávrombii vitte, \'¦ ahol a hiv-ck dindalkapuval fo- i gndlúk a kíséretével odaérkező \\ föpásztort. Ma. hétfőn a püspök folytatta útját Galambok Községbe, ahol a járási főszolgabíró, a főjegyző) községi hiró élén a hívek sokasága fogódta. Krentzer plébános a templomnál fogadta. Fehér ruhás leányok virággal kedveskedtek a főpásztornak. Majd ünnepi nagvmiso után megkezdődött a bérmálás.
A galamboki püspökiáloga-tást használta fel dr. vitéz Si-monfay Lajos polgármester. Iiogv UszUlegjen először az uj megyéspüspök előtt. A pobtár-mester Vajay Józser e\':pcrcr. plébános kíséretében autóval utu-zoll Galambokra. ;A főon" :ztor meleg szerételtel fogfidta Nagykanizsa város uj polgármesteréi, akivel hosszabban clbis/élgetcíl a Város katolikus ügyeiről. ,Si-monfay polgáravstc ezutá\'Va-jay esperessel visszatért .székhelyérc.
Az esti motorral is fel lehet jutni Nagykanizsáról Budapestre
Az ellenvonat Is csatlakozást kapott visszafelé
A MAV nagykanizsai állomás-főnöksége közli, hogy tegnaptól kezdve változás lörtént a Nagykanizsa— Budapest « viszonylatban. A változás lehetővé leszi az esti mo\'orossal a feljtdásl Budapestre, és az ellen vonattal a reggeli visszaérkezést Nagykanizsára.
A változás a következő : . -Az esti inot orvom t, amely Nagykanizsáról 19.53 órakor in-
dul, eddig csak Siófokig közlekedett. Most cz a vonat Székesfehérvárig megy és olt átszállással közvetlen csatlakozása van Budapestre. Ugyanennek az el-lenvonata nemcsak Siófoktól közlekedik visszafelé, hanem Székesfehérvártól, vagyis Budapestről cl lehet indulni 20..15 órakor. Székesfehérvári átszállással reggel 7.25-kor lehet megérkezni Nagykanizsára.
AhUUm tnéfy Cmdánúk, Szépnek, Mesének, ffUmduíának ^ Uiidák a matyói hányokat \\^
HlifycH Htvekeí uistUck U$l focink?
Az ősi magyarság !1 honfoglalás előtt s még azután ís több évszakon \' át nem használt külön családnevet és külön keresztnovot, hanem csak i ogy néwol -jolöllo magát a régi magyar, az ueynovozott személynévvel. ? Természetesen a kereszténység fel- j vétele előtt ezek az ogvodüli novok, személynevek, nem voltak azonosak a mai keresztnévvel, amelyek túlnyomó többsége idegen eredetű a a
kérész tény seggel került hnz:ínkb:i. Még az osi hitvilágban élé őaoink lioveiket saját nyelvükből, sajátos életszemléletükből\' moritottók. Midén első szent királyunk. István aposjoü küldotéso folytán népünk folvotío a keresztény vallást, a mogkeros^t\'\'>It. magyar uj novot kajwtt. Ezok voltak a túlajdonképponi korosztnovok. A katolikus vallás régi szentjoi s a Bibliában szereplő szomólyok novoi adták azt !1 névaóságot, amelyből a ko rósz telest végző hajdani pán vá-választotta. :i megkeresztelkedő számára az uj korosztóny novat..
A kereszténység terjedésével rövidesen eltűnt ősi vallásunk, kivesztek az Ösvnllássai járó hagyományaink ós szokásaink. . Hősiesen tartották magukat azonban minden ujitó törekvéssel szomlKm régi szomélyno-voink. Azokat a novoket, amolyeket a magyar nép, korosztóny vallásának fölvóLÖfo olófct évozrodokón át hasz-
nált, noífi könnyen folojtotto el. Meghajtotta Ugyan fejét a koroszfolő |Kin elétt, megértett«. átvott/> és mély hittol hitte is Üdvözítőnk örökéletű igéit, de néni mondott h ősi nevéről. Ugy találta az ogykori magyar," hogy az ősmagyar név alatt dolwghat vallásos kores/tény szív. Krro magyar származású főpapsága-től nyerte a bátorítást, hiszen Abfltt bácsi kanonok .1158-ban, Babos győri kanonok 1220-hcn, Batur verődi prépost 1270-l)on, Bulcsú Csanádi püspök 1230-ban, Csanád egri
pöspáK 1825-ben, Koppány püspök
LlOO-luin, Örkönd plőbánOfl 1210-bon, Üzbég püspök 1166-ban saját keresztnevükkel bizonyították lx), hogy lobot valaki hagyomány tisztelő igaz magyar s egyben melyhitü korosztóny.
Az évszázadok múlásával azonban mindinkább a ködös múltba BÜly-lyedtek az eredeti noveihk, az 1880-as évektől kezdve már a mai családnév is kozd meghonosodni s bizony Mátyás király korában már alig .egynéhány magyarnak van ősi ko-rosztnovo. A következő s/.áziulokban csupán egV-két eredeti név marad tfenn s csak a logujabh időt tndomár nyos buvárlalai hozták felszínre a r$g el/olodott szépséges novoket, hogy ma ismét é\'olrekoljenok sok magyar (.\'saladban.
a vzaUábsBafös, a vzotya UüvzUt, a földműves büzouoh..
Ha az olaárgult régi nergamönte-tokot, rógosrégi krónikákat forgatjuk, ogyro-masra tűnnek szomimk elé a 1^ olfolodett ósmugyar korosztnovok. Ezekből tudjuk meg;, minő szép novoket visoífok őaoink,
. ¦ > [
Bizony sokkal Szebbek voltak ezek a novok, mint a ma használatos latin, görög, szláv, germán és höbor eredetű keresztnevek, amolyokről azt som tudjuk, mit jolontonok. Valóságos szilfa rege-világ bontakozik
«aim1 Kotwm
élőnk eiekbÓl os óemafryar novok-ből. Nézzünk szét közöttük, m!Ivonok voltak, kik használták okot?"
I\'jpjV\'ik XI. századbeli királyunk novo Aha, b ont a novot viseli egy szőlőműves 1086-lwiti, annyi! jctoiit mini mm, 1094-l>oiAaz esztergomi érsek az Acaa novotyvisoli. Arnád fojodolom időjében n honfoglalásban jeleskedő oir\\ik vitézt Aomandriak hívják. 1211-Ihmi egy földműves novo Ajándék. Ajtony hiros szent István-kori főúr novo\' török eredetű s annyit jolent. mint arany.
Egyik doiék wszprémmogyoi nomos, Ajkai Alap is türk örcdwtü keivflztnovet visel, amoly hőst jolont. Áldomásnak noveznok Í21t-lvn egy harnngozót, Almásnak 1208-hun cey szólóm üvost.
Ámulva olvassuk, hogv 1211-bon egy udvarnokot Aratásnak, Otr.v föld-\'nTiivcst Bizatlnnnak. 1266-ban egy \'\'olvasókanonokot llorsnnk, 1211-bon
egy szakácsot BöjtÖanck nofeznek. Meg mielőtt a különös novok közül másokat kiragadnánk\', ismételjük, o novek nom családnevek, ha noni ko-roaztnovok. Ilyon ősmagyar novot visel 1221-ben Bölcs nagyprépost, Büszke szolga 1810-bon, Büvoa udvar n ok\' 121.1-bon, egy másik ugyanakkor (\'sala. Csalán koszői" nomea 1270-Iíoii. El a Katftpán nomzotség-l>őI 1205-ben, Rió iwsti főosporea 1227-Jien, Erőtlen morcsai nomos 1831-lion, Erős jobbágy .1210-ben, Fényerős halász 1211-ban, Fényes mulattató 1258-ban, Hab esztergomi prépost 1210-bon, Haragos ceopol-sziáoti ispán 1211-l>on, Hivatni novo 1211-bon egy szolgának .gátjuk őzökből a korosz.tnovokbŐl/ hogy az olőkolók és szegények. Írástudók ós tanulatlanolt ogy formán vallották meg !caz magyarságukat novoik-Ikiii ia.
Ha a azobh hangzású személyneveket ogyosokorba szedjük, szinte dalolnak "mai .fülünknek Halmágy, Himos, Holló, [fér, Ilha, Iblubár, Illnbár. Illan, llmár. Illó. Ital, Ka-dicsa, Kabin, Kedvelő, Kékszom, Kö-söny, Kürt, iJól, Ixuigő, Ixnedi, ManlÓd, Molcgd, Mosó, ti várad. 01-damur, Olkod, Öböl, Oköírt, stb.
Majdnem minden foga lom körből találunk ősi korcsztnovoket. Madárneveket, mint például a Gödény, Korccsóny. Olyvos, Koselőd, Turul, Sas, Véreső, Kigó. Csóka, Cinke* állfltnovokot, minők a: Bika, Kar-kas, Bölény, Csikó, Nycst, Bűm, Oüzü. Agár. Borz vag\'v « török crcdolÜ Bars, amoly párducot, Kap-lony, amoly tigrist jolont. A halászattal kapcsolatos Ősfoglalkozást tükrözik vissza a Hoidbal, Kárász, Sügér, Csukn, Compó, Fogas stb. személy novok.
Erdokca a növényt miig jelentésű
neveink is, mint az Árpád, Búza, Bors. Makk. Honi. Mag. Bogyó stb.
Mégis talán n loftszonb novokot :i nénovok között találjuk, szint*) bókoltak özek a novok viselőjüknek, ilyenek HB2-ből Ajándék, 1800-ből Aranka, 188R-ból Ceco, s ugyan-cstilt a középkorból Csoda, Csopko, iípros, Fohér, Gyönge, Gyöngy, Gyöngyöd, (lyönvörii. Halmos, 11a-váska, Mandula, Szén, SlinoB. Szőlő, Hzőkéto női novipk. Bátran állíthatjuk, ha végigtekintünk rési ásóink névanyagán, ók szebb nevelőt vis)l-tok, mint a mai kor gyerinek-i. Nom kétséges, hogy Budai Attila, szobb mint Budai Adolf, Kovács Hínár szobi), mint Kovács Bonifác és a Magyar Gyöngyöd másképpen hanoik, mint Magyar Lankadja, Főképpen azért, -mert-okok az ósi novok ízig-vérig magvarok voltak.
VA3/0S KÁLMÁN
SPORTÉLET ZMNTE—PVSK 4:0 (1:0)
Jó volt a nagykanizsai asapat védelme
A rendkívüli holyzot miatt a kitűzött idő után ióvaf kesébb készülődnek a csapatok a mérkőzésre. I.yka edzőnek súlyon gondja van. Nincs épftő összekötője. Végfl) mégis kialakul a csapat és 3 óra 14 (lerckor a követkézé összeállítások kai indul a mórkózéa.
ZMNTE: Kovács Ktss, Horváth —- Papp, Pörgő, Táloai — Németh, Mihályi, Dombat, Szabó, Virág.
PV8K: Dede — Saabé, Balassa ¦ Böhm, Orosz, Kclenfi —¦ Zom-hori, Loiulvai, Soós, Mcgyori, Solti. Nappal szómban játszanak a von-
dósfok, do így is némi fölényt hurcolnak ki. /íombori lövésszciü bo-ndását fogja Kovács nag>\' bravúrral, utána Soóatól indul\'szép támadás, do Solti gtil helyzet hon moiló 16. A 4. porcbon Soós lövését csak Öklözni tudja Kovács és a visszapattanó labdát orditó "ólhoívzetbon Solti ismét fölé vágja. Az ollbntáma-dásnát hagy kapkodás van ai PVSK
Balassa hosszú helyzetet. Papp
kapu előtt, végül rúgással tisztázza ... yisüi a labdát az ellenfél lli-osáit;. gól helyzetim hozza társait,.da Szabó BYOlútén a kapus kezébo bclvozi a labdát. Jobb a PVSK, do támadásait nem kíséri BxoFoncao, A 21. porcban a ZMNTE támadósor .egyetIon .épkézláb ömboro, Németh lendül Hm támadással az első sarokrúgást szerzi meg a ZMNTK javára, do beadását Dombai egv hajszállal mollé fojoli. Utána Mihályi szén lövése zug ol a kapuffa mellett. A
27. porc hon váratlanul vozotáshoz jut a ZMNTE. Németh 35 motorról hatalmas bombát /.miit kapura, a kapufán visszapattanó lövés Virág olö pattan, aki egy bél Bombáihoz játszik. A középcsutár íolismori a holyzotot és fojjol Ji lwrohanó Né-moth olé tálal, aki érdokos ÍojobsoI az ollonkozó sarokba juttatja a labdát. 1:0. A gólra, hovos olloiitáina-thís a válasz, do a ZMNTE védelem remekül játszik. Minden kozdomá-
Szeptember 18., 19., 20.
VÁROSI MOZQÓ Héifö\' k%ü\'rda
Nagy siker I MEGHALOK ÉRTED Kiemelkedő művészi esemény!
Főszerepben : Attia Norts Aktuális magyar vildghtradó Naponta 3 előadás ; f4, i6 és f8 árakor.
ú$44. szcplombcr 18
nyozóst már csirájában elfojtannk a kitűnő védőjátékosok;
A második rétidében Dombai sza-badntaásn .majd az ellenfélnél Mo-gyori nagy gélholyzoto az eaamény az olső porcokboh. A ZMNTE tá-madosoi- ím- alakul: Szabó. Némoth, Dombai. Mihályi, Virág, fibbotv az összoállitáshan határozottan javult a ZMNTE. Szabó sarokrúgása Virághoz kerül a 7. perobon éa a lwl-szólsó pompna lövése 1 jobb sarokban köt ki. 2:0. A 15. percben Mihályi szép labdájával Némoth tör ki ollenálhatallaiiul, Szabóhoz játszik, majd a jobbszélsó Dombitit szökteti, aki még igazit is a laWlán és éles laj)os lövéssel rnojíszorzi a harmadik gélt, 3:0. Kblonfi os ót szerelő Németh után rug, mikor már nincs ott 0 labda. Az Cfí&S& eaoB vitéz Adorján szeme előtt játszódik^ lo. Németh felesel, miro szigorú figyel mez totésb-n részesül. A 38. peroboh Kiss szép labdát tálal Szabó olé, az egv bél * Bombáihoz\' játszik . és a középcsutár ozalkiilommal som jp\' hibáz. 1:0, I\'táim az iram csökkon/| Érdekes esemény nem is történik.
A mérkőzésen tnoirlopó dolgokat tapasztaltunk. A ZMNTE kitűnő védelme ős gyónóén játszó támadó-nőm a második félidőben Végre összhangba került. A csatárok tudomásiii vették, uogy hiányos játéktudásukat sziwel-léleklíol. lendülettől és ami a fő, hatalmas akarással kell pótolni. Innen magyarázható, Iwetv legyőzték az dllonfólot, amoly különös.>n az első félidőben joblinak bizonyult a helyi csapatnál. A PVSK-nak határozottan balszerencséje volt. Az első pereoklxm nom sikerült kihasználnia u gollwlyjfötokot, később pedie a kitűnő ZMNTE védolémniol sem tudtak megbirkózni.
EgyéniIce Kovács, Kiss, Horváth és Pörgő közvetlen védelme* üiigy\'-szerűen és pontosan látta ol Feladatát, A kél szélsőfodez/űi lolkoáeil harcolt minden lubdá/rt. A támadósor az első félidőlmti- Némoth kivételével — száii\'iímasaii gyoiiiro volt. Szünet után az uj összeállilásban már jobban ment a játék. Németh szélen és összekötő bolyén is romo-kül játszott. Bombáitól sokszor ol-|«ittanik a labda és lábhal irányítóit labdái som jók. Mihályi csupán lelkes ós londülotes játékával tünt ki, pontos labdákkal ópité ŐsszekÖtók )t — Némoth kívétolévol — nem láttunk a pályán. Virág gólján kivül Semmit nem csinált, Szabó csak szólón felölt meg.
Az ellenfél védolmo nem tobet a gólokról. Itt Orosz játéka tetszőit, do Balassa is jó. A támadósorban Soós |K)inpás játéka, a két összekötő igyokozoto dicsérhető,
Vitéz Adorján csalódást költeti. Hibája mollott határozatlan vozotés jellomozto egész mérkőzés alatt.
—*—n—í—
Kikapott az NVTE Pécsett
Vasárnap Pécsott játszott az NVTE és 8:1 ui\'ánvhan voroséget szonvexlott a tavalyi NB H-es DVAC csapatától.. Az NVTE vitéz Zalán Kovácsi Munkácsy — fiomaoi, Németh, Both -— Juliáaz, Friacli, l\'lacskn, Tura, Horváth összcállitái-ban játszott a .pécsi együttes ellen.
Nagy gólaránnyal győzött a Turul a kapósvári rang- dón
A kapoarári helyi rangadót vasárnap játszótiák a kaposvári1 Turul-pályán, ahol a KTSE csapata- 7:1 arányban legyőzto a KI!A(\' csapatát. A mérkőzés "eredménye JMeíflepo, hiszen a KKAC csapata az elmúlt óvbon wl ország legjobb NB 11-es k csójwrt jaban az élcsoportban bajnok-1 "jelöltként szorei»olt. x
.. Eredmónyek
Fei-onc város—Szöged 1:1. Nagv vámd—Debrecen 2:0. Kispest—Újvidék 7:0. SzontlóUno-—Ungvár 8:1. Gamma—Salgótarján 0^ 0.

kapható
a v
Zalai Közlöny
kladéhlvatalAban.
ík4
De a ZALAI KÖZLÖNY-ben megjelenő hirdetés minásn faluba, minden házba eljut ...
Kz teznktrancU teugfliparlon (Poto R. D. V.)
1944. wepteuiber 18
H I RE K
Nnpiár. Swptember 18. Hélfó". Rom. kat. K. József. • Protestáns Tltitsr.
A QOZFORDO nyitva van reggol 7 órától este 6 óráig. (Hótfó, szorda, pántok délután éa keddon egész nap nőknek.) Telefon: 660. ~- ¦-
- (Iskolai hir)
A tankerületi főigazgató megbi.zú-„úból a Csáktornyái polgári iskola izgatását dr. Csóka Forone, a csáktornyai koroskedolmi középiskolu igazgatója votto át, aki oaiolbtt az iparos tanonc iskola igazgatóju is.
^ (Urleányok Mária-_________
kongregációja)
lelkes tagjai megkezdték Nagyka-uizsán a gyújtói vökkel \'házról-házra járási, Hogy minél több aláírást gyűjtsenek a magasztos cél sikom érdckélwn: hogy Jézus Szive eddig csak egyházi ünnepét hivatalos ünnepé nyilvánítsák Magyarországon. Az aláírásokat gyűjtő iveket mjg-j küldték az összes zalai plébániáknak . Os mozgalmukat lolkosodéa kíséri mindenütt.
— (A légitámadás -nagykanizsai áldozatát).
Nagy János MAV fültől holnap délután föl 0 órakor temetik a kanizsai rk, sírkert szcrlarlástorinéból n nngy vasutas család részvételével.
- (Mi van a hivatalos lapban ?)
A Budapesti Közlön> pénteki, 210. számában rondolot jolent meg a hadműveletek miatt távozni kényszerült közalkalmazottak szolgálatáról, fizetéséről és segélyezéséről, — az utazási korlátozás kiterjesztéséről a Tísza - Sajó--Hernád vonaltól kolclre, ¦-- az olőzó hálwrtis sobo-8iilt-érem utólagos odaítélésének inogszüntotósérúl, — az égetett szeszesitalok árusításának korlátozásáról; — a helyi távirati dijszáliás fol-fiÍg(rosztésérül. — A szombati, 211. számból: emléklap rondszoresítéso hősi halottak hozzátartozói részére,
— ni gépjármüvek honvédelmi mentességének megszüiit^té.so, -\\-a nyári iilószámitás niogszüntoléso, ~- a szarvasmarha,és juhbcszolgállalásra vonatkozó rondó Ikozésok kkVészitése, -7 építőanyagok árának megállapítása, — rum, likőr, égetett szoszos-ilalok ármegállapításának kiogészi-tóso, - katonai személyi igazolványok kozoléso.
— (A zalai közbiztonság)
kielégítő volt az olmult augusztus hónapban, mondja oz alispáni jelon-tés. Nagykanizsán júliusban 1Ö0 ügyben nyomózott a rendőrség, augusztusban 106-ban, utóbbiakból kiderítettek 08 ügyel. Zahiogsrsz;\'--Kbn júliusban 87, augusztusban tí-i volt a rondórségi nyomozási ügyek száma, utóbbiakból -íti esetet kúhri-toltok.
- (Bembázottak kártérítése)
tudvalévőleg törvényes*; rendelkezések alapján történik. Nagyobb bombázások környékünkön eddig csak Somogyban, Kaposvárott ós Nagyatádon voltak.* . Kaposvárott 1Ü bombakárosult csupán ingóságokban elszenvedett kárért 38.000 pengőt .kapott, mig az ingatlankár most van becslés alatt, Nagyatádon lOO.OOO.pengöl kaptak kézhez a bombakárosultak.
ZKÚM K.4ZLONV
folytatás u 1. oldalról.
de a német csapatok a támadókat körülvették és jelentékeny részüket megsemmisítették, Főleg a Jégvédelmi tüzérség tüze volt eredményes, mely szétszór-
ta n csoportokat ós nrfjre a német csapatok üldözőbe vélték őket, a brillek és, az amerikaiak a környező erdőkbe menekültek.
A baltikumi csata
Egy elreteszelt mély betörés kivételével mindenütt felfogták a bolsevista tömegtámadásokat
A keloti arcvonalon a Baltikum-lmn folyó csata, Bauske, Modohn Iös a Virz-tótól délro lovó súlypontokon rondkivül nagy hevosség\'üvó fokozódott. Az clrete\'azell éa meghiúsított bolöréaeken kívül
<i nemet arcvonalon mindenütt felfogták a bolsevisták tömeg-támadásait. Súlyos és elkeseredett harcokra korült sor
flduskotől ész-.ikra, altul nagyubb tzovfel [Hineélos köttékek mélyen betörtek « német állásokba. Átmenetileg válságos helyzet állott elő. A német csapatok már a délutáni órákban újból a helyzet urai leltek. A -nőmet rohamtüzérség valamennyi átszivárgott szovjet harckocsit szétlőtte, ugyanakkor a nyugatról moglndrtott ollontámadussál sikerült aa ellenséges crókot két részre osztani és azokat egyenként feldarabolni. Az
esti órákban a betörés helyéi összesziikitették és frrnt ,crök oiiavoinisáril csaknem tel Jeten elreteszelték. Az ezen a s/nkaszuii folyó csata nagysága kitűnik abból is, hogy az olmult két nap alatt a néniéi védők
280 ellonségos páncélost semmisítettek meg, illet vo tettek mozgásképtelenné, bok német repülőezred dőn-lóou vette ki a részét az elhárításból. Modohntól nyugatra számbeli fölényben levó gyalogos és páncélos kötelékeket vertek szét. A Virz-ttó déli csúcsáig terjedő arcvonal szakaszon a bolsevisták
hiúba kísérelték meg a német arcvonal áttörését éa felgóngyö-litését. Az ellenséges túmadtisa-kat a föarcvonalban felfogták és a bolsevistákat ismét visszavetették.
Varsó külvárosában, Prágában csak kölcsönös tüzérségi tüz folyt. Sanok és (irodnó vidéken a környékié is kiterjesztették támadásaikat; a b«-sovislák, de künnyüszor-roi visszaverték okot.
Duklátöt nyugatra, ahol sok páncélos és "gyalogos kötó-lékkol támadott a szovjet, a némot gránátosok erélyes támadással fol-tartóztatták az olörotörést.
. SanoktÓl keletre ismét mogorÓHüdött a német arcvonal, melyet ideiglenesen, áttörés fenyegetett. (NTIJ
Roosevelt ós Churchill
közös nyiatkozatot adtak ki a quebeckl értekezlet után
Az angol hírszolgálat jelentésű alapján Közli a Német Távirati Iroda, hogy Roosevelt és Churchill u qucbecki értekezletről tkőzős nyilatkozatot, adott ti. A nyilatkozat szerint a tanácskozáson a Németország és Japán elleni háború v;.Lnunnyi problémáját megvitatták és ,valamennyi pontban megegyezésre jutottak. A közős nyilatkozat leszögezi, hogy az európai háború végső szakaszába lépeti. Roosevelt megállapította, hogy a
Japán ellen iháboruban a Brit Birodalom az európai háború befejezése után részt akar venni és pedig olyan mértékben., mint ahogy azt u birodalom nagysága megengedi, figyelembevevő, hogy v a csendes-óceáni harcok bonyolultak, nem annyira a csapatok száma és ereje u döntő, hanem a szállítás kérdése és az utánpótlás biztosítása.
Boriin „a háború végső szakaszának" tekintetébon i nem osztja Roosevelt és Churchill számítását )
Angol—amerikai nézete/térések Jetei a Japánnal megvivando háború körűi
A qucbecki értekezletről ki-udotl közleményt berlini katonai körök az angolszászok táborában mutatkozó zavarok megnyilvánulásának tekintik. Elsősorban tctxs Rooseveltnek és Chur-chillnvk\'a: o megállapítása., hogy az európai habom végső szakasza megkezdődött.
Meglehetősen sok ok van arra, hogy ennek a kijelentésnek az igazában kétkedjünk, jólehet berlini katonai körök egyáltalán nem ismerik félre azoknak a körülményeknek a fontosságai, .hogy az angolszászok a Birodalom\' területére léptek. Berlini katonai körök véleménye szerint az igazi ok azoknak a véleménykülönbségeknek á leplezése, me-
lyek az amerikai és a brit erőknek számbeli eloszlása tekintetében keletkeztek a Japán elleni háborúban. Es ez csak egy kérdés a sok közül. Illetékes német katonai körök minden tekintetben a rendelkezésre álló erők tudatában tekintenek a háború további fejleményei\'elé, azzal a nyugalommal, ami a feszültségek idején annyira jel-* lemzi a német katonai \' körök magatartását. Berlinben meg vannak győződve arról, hogy
/a háború végső szakasza-/ nak fogalma egészen más tényezőktől függ, mint ahogyan azt a qucbecki értekezleten elképzelték és ez nemcsak a szövetségesek, i l\'túnem a német katonai körök elhatárolásától is függ.
S lesíiztosÉli védelem az óvóhely!
— (OTI segély-emelés)
A belügyminiszter október elsőjétől kozdvo a társadalmi bizíoaító intézőtöknél biztosított nók terhességi és gyormekágyi segélyét az átlagos napibér sBázszázalékám umolto
\'<?\'¦
— (Kértük hirdetőinket,)
hogy an attutpt Zalai Közlönybe enánt hirdetéseiket mindenkor déli 12 óráig .adják \'fel a \'kiadóhivatalban, mert a ké$6bb érkezt hirdetések tlhelyezétét ag aznapi teámban a háború okolta technikai nehéiié-ffík miatt nem tudjuk biztosítani. Az apróhirdetéeeket minden esetlen azonnal kérjük kiegyenlíteni.
— (Betörés a zsidótemplomba)
Zalaegerszegen minap éjszaka több cigányasszony betört a zsidótermiomba és onnan ruha-ncinüekkel megrakodva távozlak, . A rendőrség máris nyomon ^van, a tettesek rövidesen rövidesen kézrekerülnek.
— (Felrobbant kézigránát) Két muraközi Hu, Mosmondor János és Zoro János, mindakotten 12 év körüli battyáhi gyerokok a patakparton kézigránátot találtak. Addig-addig játszottak fiz érdokos zsákmánnyal, mig az felrobbant. Mosmondor súlyos sérüléseivel kórházba korÜlt, Zoro. János a lábán szenvedett sebes ii lésokot.
Áz amerikaiak partraszálltak a Fülöp-szigetek két szigetén
Japánt n»m érte váratlanul a partraszállás
Tokióból jelenti az NTÍ, hogy ellenséges lengerészeli kötelékek partraszállási, vállalkozást hajlottak végre a Palau szigetcsoporthoz tartozó Filidiu és Mo-ronai szigetek ellen. A japán csapatok a partraszállók ellen támadási indítottak. Tokiói katonai körök véleménye szerint ez a partraszállás arra irányul, hogy az ellenség ugródeszkát szerezzen a Fülöp-szigeteken keresztül Japán déli részeibe. A mostani hadmüveleteket erős csatahajókról felszálló repülőgépek támadásai vezették be. melyek szeptember 6. óta. két héten ál tartottak és tervszerűen folytak a fülöpszigeti támaszpontok és főleg a Celebesz-szigetek ellen. Az előkészítő légiy Támadások után ez ellenség szeptember 15.-én kezdte meg a partraszállási vállalkozást. A partraszállást a 3. omerikai hajóhad végezte, melyhez n . legkorszerűbb csatahajók tartoznak. Tokiói körök rámutalnak arra. hogy ez az első vállalkozás, melyet a tengerészet ri gyalogsággal egvidöben hajt yégre. Hangoztatják Tokióban, hogy ¦az ellenségnek ez uz előretörése a Fülöjy-szigetek ellen nem. jött váratlanul. Emlékeztetnek az amerikai parancsnok nyilatkozataira, melyek szerint a legfőbb amerikai feladat a Fülöp-szigetek megtámadása, mely elvágná Japánt déli összeköttetéseitől; Japánban ezidőszerint változatlanul biznak és tudják, hogy ezekben a csatákban nem-esak Japán sorsa dől el. hanem Amerikáé is.
• ¦ -.- m
1944, azcptetnbcr 18
Nagyk»nÍEiift mogyei varos polfiaroieiteréiol.
20108/1944.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város hivatásos tűzoltói létai&niban üresedésben levő és a vácmegye főispánja, illetőleg általam < kinevezés • utján betöltendő
egy középiskolai végzettséghez kötött tűzoltó gyakornoki,
•gy törzstüzmesteri,
egy tűzmestert,
egy csővezetői és
egy tűzoltói és a törzsttlzmesteri állás betöltésével esetleg mogűre-sedő egy tűzoltói áilásra pályázatot hirdetek.
Az iliások a mindenkori jogszabályokban megállapított illetményekkel vannak egybekötve,
A sajátkezűiig irt és felbélyegzett pályázati kérelmek és pedig a gyakornoki állás elnyerésére irányuló kérelmek Zalavármegye Főispánjához, a többi pályázati kérefern hivatalomhoz címezve a jelen pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt közzétételétől számított 15 napon belli hivatalomhoz nyújtandók be.
A meghirdetett állások a gyakornoki állás kivételével az 1931. III. t.c. alapján fenntartott állások, ennélfogva azok betöltésénél az igazol-ványosok, a vitézek és tűzharcosok elsőbbségi igénnyel bírnak.
A pályázati kérelmekhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. Keresztény származást igazoló okmányok nagyszülőkig bezárólag. Ha a pályázó nős, házastársa keresztény származását igazoló okmányokat szintén csatolni kell. y
2. Illetőségi és hat hónapnál nem régibb kelotü erkölcsi bizonyítványt.
3. Iskolai végzettséget, valamint a küíeín képesítést, vagy szolgálatot igazoló okmányokat,
4 Közszolgálatban még nem állók részéről a közszolgálatra és különösen a megpályázott állásra való alkalmasságát igazoló hatósági orvosi bizonyítványt.
5. Katonai szolgálatot, az eddigi közszolgálatot, vagy magánalkalma-zást (foglalkozást) igazoló okmányokat.
6. Igazolványosokiiál, a vitézi rend tagjainál, valamint tűzharco-
soknál az ezen minőséget igazoló okmányokat.
Az alkalmazás ideiglenes minőségben történik, a véglegesítés csak az \'\'lőlrt ideig tartó kifogástalan szolgálat után következhetik bt.
A közszolgálatban álló pályázók kérvényeiket hivatali felsöbbségük utján, i közszolgálatban nem állók pedig köivetlentll hivatalomhoz terjeszthetik elő.
A gépkocsivezetői \' igazolvánnyal rendelkezők előnyben részesülnek.
Nagykanizsa megyei város szolgálatában álló pályázóknak kérelmeikhez okmányokat csatolni nem szükséges.
A hiányosan felszerelt, vagy elkésve beérkezett kérelmoket nem veszem figyelembe.
Nagykanizsa, 1944. évi szeptember ho" 12-én.
jmí Polgármaatar
Nagykaniasa magrei rároa pol^bnnoofcriwól.
25.275/1944.
, Tárgy; Az országgyűlési kép-viseíöválaaztók névjegyzéké-nek közszemlére tétele.
Hirdetmény.
A 281.200/1938, B. M. sz. rendelet 21. §-ának 2. bekezdése értelmében közhírré teszem az alábblakat:
Az 1938. évi XIX. t. c. 43, §-ának 4. pontjában, illetve a fenthívatko-zott B. M. rendelet 21. szakasz 2. bekezdésében foglalt lendelkezések á\'zeriut az országgyűlési képviselő-választók 1945. évi névjegyzék tervezethez a központi választmány által a választójogosullságukal meg-álUpitotukiól készíteti jegyzéket 1944. évi szeptember hő 15-tól szeptember hó 30-ig d. e. 8 órától déli 12 óráig közszemlére teszem.
Ez idő alatt a névjegyzéket a polgármester által kijelölt városi
tisztviselő jelenlétében (Rozgonyl-utca 27. szám alatti helyiségben) mindönki megtekintheti és hétköznapokon d. u. 2—Ö óráig lemásolhatja. ¦ A •\'.
A névjegyzéket az illetékes kir. járásbíróságnál is meg lehet tekinteni és arról a megállapított dij.\'izás mellett másolatot kérni.
A névjegyzék ellen a közszemléretétel ideje alatt felszólalással lehet élni. A felszólalást írásban vagy élőszóval lehet előterjeszteni. A felszólalás Zalavármegye Központi Választmányához cimzendó és a városi iktatóbívatalba (Városház I. emelet) adandé be.
A névjegyzékbe történt jogosulatlan felvétel míatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást meg kell indokom! és a felszólaló egyúttal mellékeli, illetőleg bemutatni köteles a felszólalásában előadottak igazolására alkalmas okirati bizonyítékait.
Annak, aki felszólalást akar előterjeszteni, minden hatóság, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyilvános jellegű intézmény, egyesület és alapítvány köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani mindazokat ai adatokat; melyek a felszólalásban felhozottak igazolására szükségesek. (218.200\' 1938. B. M. sz. r. 1884.).
A felszólalásokat benyújtásuktól kezdve október 5.-ig a fent megjelölt helyen és időben közszemlére kell kitenni, A felszólalások megtekinthetők és lemásolhatók.
Nagykanizsa, 1944. szeptember hó 13-án.
wa Polgármester.
üiikuilitiit —:
DaUjoüH ii hot/1 kerei éa fcirosUfciat BZere:
ORÍUfiOuLflUl VILLAMOS ÁRAM-
"KHVHVUlAm SZOLGÁLTATÓ rt.
Áramszámla!\', fizetése, reklámadók, hibojelenléiMk, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésijén dólalőtt ö-iól cttlután 15 óráig, CflQnL;ory-ut 51, tftíflfon 294. ¦ %
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek ós dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Késaritünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, raegííivékat, eljegyzési és ésketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"I TELEFON: 78. S"
1! llllilMlMIIHIIl lllliUIUitlII i i"
Gyártunk e
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzíUzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dob izokat stb. elsórangu kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomdu, szerkesztőség és kiactóWvatal Fő-ut 5. szám alatt.
eredményt cnfc "O ér <l,
na hirdetéseit ¦ nípí,«\'« többéi**- BéUkiiyrHtn mejj-tcl(*ö,weB8xev{iWken ts eltérje* ZALAI KÖZLÖNY-ben HtHa lel Kiaüoliivainl P6utÖ.(M udvirban.)Tcl.7.s
iPRŰHÍRÖETÉSElf
í
ÁLLÁS
1
Bfry bflnrwt ¦••-••¦mnoot Utvenz a /alaí Krtatflny nroiriáé|i — Legalább 4 hö**plBkotaí végeettiég síübséjzes.
TUalvUatai (n»l) vn|y íféifll) aionn*! aUflliWBaunk. Hanjya Mi -endeltsig. 2*79
Té oulidMl veid fclfuMfful fevmzek.
Ufrinott IV. ülniiii/.iBtfl lanbOnyvekit ve-eufe. Kuntk La[M silíanyberendejtisl villáiét, KOtvOVtor 18. 2«9I
iVloijtsi.-hQí i mindenest nhléber I te felvesiek. UííIÓ hrrcet;-tifca 4/a 300;
| ADÁS-VÉTEL |
MŰpnla tetőre kaptutó CsaktornyAn, Honuéd-utea 5. Telefon M. 2302
HAllvoáhak iinét luphnlék KovAss István sztjfjyáitd-mesternél, Hoilhy Mikl+s-ut 2. 2S73
Tráoy* dádé Magyar-utca 9. 2960
ain.\'K egy jóVarban levó toronált «\'¦/-lont&ksro Klatzat utca 44. 299\'\'
I IlAZ ÉS INGATLAN I
Eladó Lalenyén Pó-leien, piac m«Hett (rt forgalmú ftliier- és vegyeskcreikedín. «tm a ktadóoan. 2945
| KÜLÜNffiLÉK |
Bérautó liuuíií.ibli uUhn meg-landeitieló, teleion :101. Ukái Rozgonyi uloa S/l. _¦ 2829
Mindennapi leveleiéaMI OaiztityUllOli l«iiirUb*ly«o«t bélycgjíyUjteal Célokil magvooxafa. Harbailta, ZairI KoiIOii) iiethcutóaege, naponta dclutan 0—7 ort kölött. C« a hirdetés mlnrilo érvényes
ZAILA1 RŐZLÖRV
POLITIKAI HAPIUA*1
: „KGzgazilaaigl li. T, Ni.tr.f -Felolda kiadó: Zelil Karolj, N^ümulott a „Kfiifjaiűaiígl R. T._ (iaBV+anvíif ayé*rfi]álHUÍ Hajykaot/aa\'. Hjrw4A4rt 1,^ tét*\\
560654
Feladó:
Bendfokozat:-----84, avt,, 2\\2Ksz. Nagykanizsa, 1944. izeptamber 19. kadd ára 20 IBtér.
Tábori poíla:.......___*MM^»»**»M»»M»»gii«r«»MMM-iMM........in............mii...................iii—m—hm
ZALAI KÖZLÖNY
Bzorkenzt&^R te kladókivatal: F6-H 5. nzAn, 8xerkoí"7.tö«éKl és kladOhlvataU teltfal 78 u. Megjelenik mludon hetkezaap <"\'
POLITIKAI HADLAK .
Felelős szcrkcsató: Barbarits Lajoa tutu»m tn: e»y untpm b puté ao-mier,
aogytdéTro 10 penfl. -,___.
t irtja íi legeredményesebbnek az áttörési hadműveletek meeindi-Irt.s-ál. az angolszász csap-ltoknak Kőzéphollnndiálian lörtént partraszállása most már kétségtelenné leszi a nyugati erődítmények átkárolására vonalközé kísérletet. Az fiszakhollandiálian kél helyen földre tett amerikai
harcesoportok teljes kikapcsolása nzl mutálja, hogy a németek észnki szárnyukat különösen megerősítették és
Mindenütt fennakadtak a Kárpátok előterében a bolsevisták erős támadásai
Tagnap délben Is, este is bombázták sztvjet-resUlék Budipestet és vidéki városokat A Duklal-hágónál Is visszaverték a szovjet áttérésre Irányuló támadásait
Mittau térséflében súlyos harcok folynak a betört bolsevistákkal
(NTI) Bár az angolszász erők elhelyezkedéséből világosan felismerhető volt. hogy az angolszász hadvezetőség
íniwcrpen és Aachen közi | az isiaki szárnyon álló né nh\'t haderőnek nagy fel adata van. Valószínű azonban, hogy a nemét hadvezetés az észákitengeri partvidékre támaszkodva ezen a szárnyon tervez valamit. Le hetséges .hogaz angolszász csa pntnk földre\'szállásá meggyorsítja ezt a feltevést.
Jelentés Budapest és vidéki városok tegnap délelőtti bombázásáról
Tegnap a déli órákban erőt ellenséges kötelékek léptek be, délről Maattarorezáff Ugiteréhe éa a Duna—Tisza közén és a Dunántúlon át rejiiilvfí HudapcBt és egi/es vidéki rá rasak elten terrortámadást hajtottak végre, A lakosságnak vcsrtpxégci voltak és károk kételkedtek. A lámadó, gépek ellen a Jégvédelem hatásosan működőit é.t az eddigi jelentések több ellenséges gép lelövését jelentették. (MTI)
Tegnap este újra bombázták Budapestet
Bombáztak vidéki városokat is
(MTI) Tegnap az esti óráiéban északkelet és észak felöl nagyobb ettenséqes repülőkötelékek Ihidapcst és egyes vidéki városok ellen intéztek terrortámadást. Anyagi károk keletkeztek. A támadó gépek közül 5 gépet az éjszakai\'vadászok, is-niét 5 gépet a légvédelmi tüzérség lőtt le.
Temesvár és Lugss körül román közlekedési oélpontoktt bombáztak német repOlék
* (NTI) A kárpáli arcvonalon német gyors repülőgépek tegnap bombáikkal \'és tűzfegyvereikkel erős támadásokat intéztek román közlekedési célpontok és utánpótlási oszlopok ellen, különösen Temesvár környékén, játtol suíyos károkat okoztak a temesvári és a lugosi pályaud-
varon az eddigi jelentések szerint 8 mozdonyt megscirürisitellek, a vasúti vonalakot több helyen megszakították és alacsonyan szállva lövegcikkel és géppuskáikkal kocsioszlopokat sem-mMlettek meg rakományaikkal együtt. A német repülőgépek veszteség nélkül lértek vissza támaszpontjaikra. 4
dósai mindenütt fennakadlak. A bolsevistáknak Sünöknél elért betörési helyét a német csapatoknak sikerüli kisimítania. Né met páncélos gránátosok Duklá-nál az áttörésre irányuló támadásokat visszaverték és elfoglnu tak rohammal egy fontos magaslatot és néhány falut. (Iliteri nf)
Felmorzsolták a Dunevilfe-be benyomult amerikaiakat Heves harcik dufnak a burgundi kapu előtt
Mittau térségében a németek mélyen feltépték a szovjet-állásokat
* Berlinből jelenti az Interinf, hogy a német csapatok Mittau\' térségében fellépték a szovjet mélyen tagolt állásait Ós tíz kilométeres mélységben\' betörtek. A bolsevista gyalogságot több kisebb egységre bontották Ős legtöbbjei mogscinmisi tették. Miltontól északnyugatra a bolsevisták várt nagy támadása megindult A bolsevisták átlépték az lítnpehot és betörtek a német állásokba. A német tar-talékok a késő esti órákban is folytatták a harcot az ellenség yisszaszoritásáru.
A Scbolde torkolatánál jó előkészítős után ív kora reggeli órákban ¦nagyobb kanadai erőket zárlak kSríil, melyek hiába kiterelték meg, hogy mögöttes összeköttetéseikhez átvágják magukat. A körülzárt csap-ttokat megsemmisülés fenyegeti. A Maas és a Scholdo között régen készenlétbe helyezett amerikai orők iámét támadásra indultak északkeleti iránylmn, hogy összeköttetésbe jussanak a Hollandia délkeleti részén földre tett angolszász orókkol. Nynx-vegennél a légiuton szállított k\'öto-jékok nagy összpontosított támadásra, indultak.
Namur vidékén az áttörési ki-
iérletei a német csapatok felfogták.
Eflzsknmorikai nagyobb páncélba orők Masslricht én Aachen IcÖrtetóA ben in támadásra lendültek, hogy kolot feléVhorot nyerjenek. Aachen-tél délkeléire a németek olltmtámn-dáaaal vísHzavortók az amorikaiaknt. A nyugati ábások előterében csak helyi jelentőségű harcok voltak.
Dunovillőnél támadás és ellentámadás váltakozott egymással Az amo-rikaiaknnk aikorült a városba be-nyomulni, do a nómot páncélos orők azonnal szárny támad ássál folmor-zsolták okot. (fntrrinf)
A Rajna- és Ruhr-vidék kiürítése
foglalkoztatja a német hatóságokat
tép, vagy maradás. Az érdokoltok egyik csoportja azon van, hogy maradni koll, a másik körotoli a kiürítést. Csak kettőről lehet szó, állá
A Kőlnischo Zeitung a nyugati arcvonal helyzetével foglalkozva a kővotkozókot írja:
Az ollonség olórto a közép német
védelmi övezetet és Aaehon vidékén i pitin meg a Kőlnischo Zoituii^:
átkaroló had müve letek kol kisérloto-zík. hogy mogközolitso a létfontos líajna és liuhr-vidékot. Jelenleg az a kérdés, hogy a voszélyoztetntt területet kiürítsék, vagy ott helytálljunk? A kérdéssel szemben két tá-liorba oszlanak a vókömények,, kiüri-
tohoaiteni n narancsot azoknak, akik neki ott maradása nem szükséges és így ddüjjitésükot rendelik ol, vagy holybön maradni ós kitartani azoknak, akiknek helyükön kol]/maradniuk, olyan fogyolmozottsfc>ffel, mint katonáink az arcvonalon.
Német riadó-egységek pusztítják Hollandiában
a földreszélit ellenséget Esenhoffen holland városban kemény harcok vannak
Az Interinf jolenti, hogy Hollandiában a gyorsan összogyiijt\'itt riadóegységok bővülésével n \'föld rászállt angol és amoríkai egységűk mogsonuniaítéso teljes orőypl folyik. A német csapatoknak sok olloHéllaei fészket sikerült kifüstölniük. Az angolszászok rondkivül súlyos vesz-
tesógokof szenvedtek. A német csapatok több mint 200 tohervitorlázó gépet lelőttek, sok fegyvert ós löszért zsákmányoltak. Az ellenség csak Esonhoffen környéken tudott nagyobb harcí csoportot biztositani, amely áttőrvo a nómot ollonálbiafc, a városba is boliatolt. Itt most ho^ vés harcok folynak.
,Sanoknál kiegyenesítették a német vonalakat A németek elfoglaltak egy fonttá magaslatét a Ouklal-hágénál
BerUnből jelentik : A Kárpátok előterében, bár nagy csata-
repülő kötelékek támogatták a szovjet csapatokat, azok tárna-
51 ellenséges repülőgépet lőttek le Hollandia felett
Az angolok és amerikaiak hollandiai arcvonalukon ejtőernyős vállalkozásaikban eddig 30 re-
^ülőgépet .veszítettek a német Igved I vi Ütegek lü ő\' en. A néniét légierő az eddigi jelentések szerint Hollandia felett 12 an-
golszász repülőgépet lőtt le, ugy hogy n lelőtt gÓpek száma összesen 51. Ez a szám emelkedni fog, mert a kedvezőtlen látási viszonyok mellett sok ellenséges gép lezuhanását nem figyelhetnének meg.
A kefetporosz határon vagy a Balkánon vetf-e előbb latba erejét a Szovjet, hogy döntést csikarjon kí?
Stockholmból jelent iaz NTI Bulgária teljes átalakulása \'és szbyjét érdekkörbe való bekap-r csoíása alkalmából bizonyos londoni körök célzást tesznek arra, hogy a/, oroszok szántszándékká! állnak lábhoz tett fegyverrel a keretporoszországi
határok elölt, mivel előbb balkáni érdekeit akarja biztosítani és a nehéz harcokat a német haderővel átengedik az angolszászoknak. lL ténynek ellentmond az, hogy a Szovjet nagy támadást indított á német hatá-
Megkezdte működését a déli hadműveleti területek kormánybiztosa
Mire terjed ki a kormánybiztos Jogköre?
nisztcrek ttaláskörébc tar* toznak\\
A kormány biztos ezen kívül az ország egész területén irányadó szabályoklói eltérő rendelkezéseket is becsalhat ki.
A kormánybiztos állal kiadott rendeletek megszegése, ameny-nyiben a cselekmény súlyosabb
1944. szeptember 19
Mint ismeretes, a miniszté-riuin dr.\\ vitéz Horváth István baranyai ídispáut nevezte ki a déü hadműveleti területek, igy u hadműveleti terült\'tté nyüvá-nitotL zului városuk és járások kormánybiztosává. A kormány-biztos u napokban Budapestre . utazott, letelte az esküt és átvette u szükséges rendelkezéseket, uiajd visszautazott székhelyére. , j A déli Imdniüveleli kormánybiztosság Pécsett székel, a kormánybiztosság u péesi várme-gyeüázán vau, az alispáni hivatalban.
Dr. vitéz Horváth István, mint hadműveleti kormánybiz-" tos uz löUU— 1U44. hl. E. . szá--mu körrendelet érlehuében a hadmüveleli területen működő vaiiunuuuyi állami, - törvényhatósági és Községi hatóság, hivatal és intézmény, valamint kormányhatósági iolügyclet nlalt álló minden testület és szervezet teleti a legfelsőbb felügyeleti és ellenőrzési jogkört gyakorolja.
A kormánybiztos a királyi itélöbirákat és ügyészeket kivéve, az állami, továbbá a törvényhatósági .©s a községi ul-kahuazoUukkal, valamint u községi elöljáróságok tagj-.dvni szolgálatuk ellátása tekintetében közvetlenül rendelkezue-tik. Az eniütett közszolgálati alkalmazottak és a községi elöljáróság tagjai a kormánybiztos rendelkezéséi haladék nélkül és feltétlenül kötelesek végrehajtani
A kormánybiztos állásától felfüggeszhteti azt az alkat-mazotlat, aki kiadott rendelkezését késedelmesen teljesíti, vagy rendelkezésének nem engedelmeskedik. Ugyancsak a szolgálat ellátására nem alkíümus tisztviselőt a szolgálati teendők alól azonnali hatállyal telmentheü.
A kormánybiztos továbbá a vármegyei, városi és községi hatóságoknak minden olyan itatározalát, amely a tmdoiselés érdekeire sérelmes, avagy a közrend és a közbiztonsáa fenntartását veszélyezteti, megsemnüsit-heti
és a határozatban foglaltak tárgyában, ha szükséges, saját hatáskörében intézkedik.
A kormánybiztos a személyi kiürítés tárgyában az egyesületi jog körében, a kitiltás és rendöi hatósági letüj^yelet, vagy őrizet alá helyezésre, a sajtó ellenőrzése, u T posta, távíró, távbeszélő forgalom és a rádió ellenőrzésére nézve, a fegyvve-rek, löszerek, robbanóanyagok és más veszélyes tárgyak tartása, használata és forgalom-baliözalala tekintetében, végül a vagyontárgyak biztonságba helyezése terén
saját hatáskörében közvetlenül bocsát iiat ki olyan rendelkezéseket, illetőleg tehet olyan intézkedéseket, amtdyek a fennálló törvények értelmében a minisz-lérlumt illetőleg egyes ttU-
bimletö rendelkezés uhi nem esik, kihágás és ti hónapig terjedhető elzárással büntetendő.
A kormánybiztos hatáskörébe tartozik még u
> váltalatok felügyelete, a kőz- és magánvagyon nieg-^ óvása
is. A fentieken kívül a kormánybiztos a 3210-1914. M. E. számú kormányrendelet értelmében
a hadműveleti kiürítés végrehajtása terén is messzemenő hatáskört tölt be,
) Az itélet ellen Aradiné fellebbezett.
Az uzsorabiróság elsőfokú Ítélete szolgáljon intőjelként So-kakunk, akik még ma sem akarják megérteni, hogy van egy parancs, a sorsközösség erkölcsi parancsa, amelynek mindenkor nla kell rendelni az gyéni érdekeket külön írott törvények nélkül is. Az efajta esetekben azonkívül az írott törvényt is súlyosan megsértik, akik embertársaik kárára szesznek maguknak anyagi hasznot a háborús ellátási nehézségekből. !
Tárják áz intézkedéseket nagykanizsai intézményeknek volt zsidó épületekben váló eibeiyezésere
A nagykanizsai zsidó épületekkel kapcsolatban több intézmény, iskola, egyesület elhelyezésű vált lehelövé. Az ecélra kiküldött külön képviselőtestületi bizottság, élén a polgármester-helyszíni szemle alapján tervbe vette a Seidcniann-télc házban az iparostanonc-iskola és internátus, a Itozgonyi-uteai Slcrn-iéle házban a levvnleott-hon, a sugár-uti volt Kreiner-léle házban a városi múzeum elhelyezését. Szó volt a Horthy Miklos-uli kaszinóépülctiiek egy városi kultúrház céljaira való igénybevételéről. Számos más
intézmény, egyesület efííelyezé-niind a zsidó épületekkel kapcsolatban keresel! megoldást.
Amint beavatott helyről értesülünk, az előterjesztések ebben a kérdésben megtörténtek a város vezetőségéhez, amely azokat magáévá is tette, de most illetékes helyről rendelkezést várnak az ingatlanok igénybevételét illetőleg, \'l\'eliát most már csak idő kérdési- ,hogy a szóban forgó intézmények végleges elhelyezésének kérdése megoldást találjon.
A város vezetősége állandóan .napirenden tartja mindezeket.
Egy tej-«lo$ztó a török cukrásznak adta el négyszeres artn a betegek ós gyermekek részére kapott tejet
Három hónapi foghazat kapott elKofokon a hűtlen bolikezeló
Az utóbbi időben egyre több volt a panasz Nagykanizsán, hogy orvosi tejutalványos betegek sem kapták meg az elosztó Helyeken a számukra rendelt tejet. A panaszokkal legtöbben az OM\'JTK helyi tdepveze tőségéi, illették, mig most egy törvényszéki tárgyalás rávilágított arra, hogy a panaszok tulajdonképpen alkalmazotti lelkiisme-rettenségből származnak, mert az OMTK a vele szerződő kiosz-tóknak kiadta a szükséges mennyiségű tejet, azonban egyes tág lelkiismeretű elosztók a tejel részben saját anyagi előnyeik biztosítására használták fel.
Okulásul és a telepvezetőség igazolásául ulábbiukban közöljük a minap egy ilyen ügyben hozott birósági ítéletet.
Az egyik kanizsai elosztó fiókban volt szerződőit boltkezelö Aradi Györgyné szül. Németh Mária. Az ugyszéség árdrágító visszaéléssel vádolta, mer.* áprilisban Ali Hasid török fagylal-tos Horthy Miklós-uti üzletének egyszer 24, majd meg 15 liter tejet atlott el literenként 2 pengős, tehát négyszeres áron.
Az ügyet dr. liéres Sándor törvényszéki biró tárgyalta. Kérdéseire Aradiné . tagadott. AUitása szerint maradék tejet adott a cukrásznak, megállapított áron és süteményt süttetett érte. Dr. Béres biró a vádlóit elé tárta, hogy a telepvczelöség által a kiosztó helynek naponta
szélosztás végeit elküldött lejből ilyen mennyiségek nem maradhatlak meg, csak ugy ha az elosztó az elosztást nem telje-silette. Az elosztó egyik alkalmazottja is olyan tanúvallomást tett, amely szerint a török cukrász igenis 2 pengőért kapta a tejet, egyszer b litert, egyszer 27 litert és Aradinénak tortát is vitt. Aradiné ezt is tagadja, de a tanú megesküdött vallomására. Egy másik fiatalkorú tanú ugyancsak eskü alatt vallotta, hogy ö maga vitt át egy alkalommal 18 liter tejet AuHasid-nek, aki \'á literi 1.5Q pengővel, a többit 2 pengővel űzette ki.
A törvényszék uzsorabirósá-ga, miután dr. \'fakáts József kir. ügyész vádját fenntartotta, bűnösnek mondta ki Aradi Györgynél árdrágító visszaélésben és ezért öt 3 hónapi fogházbüntetésre ílélte, mellékbüntetés kiszabását azonban mellőzte. Az itélet indokolásában a törvényszék kimondta, hogy a vádtolt a gyermekeknek és betegeknek szükséges tejmennyiséget í\'ordi-tolta saját anyagi hasznára és ezért az enyhítő szakaszt sem alkalmazta íléletében a vádlott liatalasszonnyal szemben.
Aradiné kérte a bíróságot, hogy\' fogházbüntetését változtassa át pénzbüntetésre Hiába fe-nyegetödzött azonban a/ asz-szony öngyilkossággal, a szabadságvesztés büntetését pénzbüntetéssel .»megváltani* nem lőhet
fiulse-vidáfei fairek
(Tudósítónk jelenti) Vasárnap szép magyar ünnopo volt Feltjórujk községnek. A községi elöljáróság mise után adta köztudotnásul uz illetékes katonái paruncsnokság levelei, amely Inmámol egy folsónijki katona hősiességéről.\' Arról tudósítja község lakosságát a parancsnokaiig, hOfó Horváth ([Kobakog) János licites, n polgári étetbon Felsörajk akóju, a tatár-Irííjíúban második lö-vósro kilőtt egy T, 84. mintájú, nehéz ssovjüt páncélost és ozzcí zon a hclví-\'ii a belörést megakadályozta. á parancsnokság IotoIo több más hőstettét is fölsorolja Horváth János tizexf:Miiok. így azt is, hogy i-y.y alkalommal súlyos harc utun észrevette, hegy ojryik szülőfaluból! bajtársa, aki az ütközetben DMffSObosült, nincs sehol. Az nj állásokban már újra kozdédútt a harc, Horváth tizedes\'tnégis olóivi műút Bijiwaült hajtásáért ós 6loU> kockáz tataijával, erés cllenaegoa tűzben liátraYitte és megmontotto annak ólotét.
Folsőrujk község népy büszko őrömmel volto tudomásul, hogy fiai megállják magyar bocdülottol a ho-lyiiuüt az oros\'z víhuriul azomben.
Gépük háborúja van, — mondják. Azt is mondják uémoiyok, hogy uz emöor már ulig számit valauiit u mai háborúban. !\'-¦< íme: — mégis! ügy folaórajki lizedos két golyója megállította én vÍB8*aforUUuWau kényszoriUítto a legnehezebb orosz üéiíszörnyuU!(íekot, auiolyok a magyar \\ ultim akartuk zudituni u )k>I-sovizmus |wklát.
Qyásshiro is van u golsovidéki rovutunknuk.. Kúnnár Jenő golüo-uziguti lakos, kúniuvea-muatüi\\ az orosz harcmezőn életét áldozta ha-záji\'iért. Halálának hiro mosuze környéken váltott ki mély réazvolot. Ivannár Jejíő közkedvelt emtwr volt a polgári élőiben, jo mostor volt u foglalkozaaábun. S most. Kúnnár Jenő jó katona is volt, aki orról élelo liösi áldozatával tett taiiubi-zonyságot. láimúkót mindonkur iiu-zatiaa kogyelettol, fájdalmas büszkeségnél oizi meg Uelao-vidók.
A jíoIboí lovonto-élotbon nincs szünet sohasem. Moat a lovonték lalKlarugó eöupatu készül komoly edzéseken a közelgő bajnokságra. Vasárnap erős inéikozúaük Ígérkezik. Előreláthatólag u kiskanizsai levon-tókhoz rándulnak át visazavúgó mér-kózé-iro azzal u uzúndékkal, hogy kiköszörüljék a legutóbb oboU csorbát, vagy leijalábbiij Bzópitaenok azoií.
Az ulsÓ bajnoki mérkőzósen u tavulyi bajnok, i\'ötróto caapat* leua a gelsoi fiuk ulloufülü Goisón.
FelTágó, csomagoló és W. 0: papír,
valamint
döi**s- éS kova-
papír kapható
TÓTH JAMOS
tflÉícr- éi wa|k<rftli*dt>*titn KlMUy.ytM 37. T.lafftn 13.
1944. szeptember. 39
ÜZEN A HONVÉD
,\\. 672. tábori postáról\' Sashalmi István honvéd üzeni szcpl. 14 (telel(el Ncgvkunlzsára édesanyjának, hogy jól van, nincs scniiui baja. Édesanyja utóbbi levelét megkapta ós soksok csókot küld\' a távolból.
K- 518. táboripostáról szept. 10. kelettel üzeni Sági Farkas István zls: > Piros rózsáí-nak Esztercgnyére, hogy a Iajjof megkapta s a kis falusi>teány magyaros szeretetéig knnnlévő honvéd szeretetével köszöni. Ha ir, nagyon szívesen válaszéi, néki.
M. 508. táhoriposláról Bakos László .honvéd szcpl. ii. kelettel küldi üdvözletéi nagykanizsai ismerőseinek Egy kedves kis szőke lánynak üzeni, hogy sokat gondol reá. Egészséges és jól érzi magát. Többen vannak kanizsaiak és niindnny-\' nyinn jót vannak, Zalai bajtár-\' sin szeretettel küldik az itthoniaknak üdvözletükéit,
H. 433. tábortpostárót szept. 9. kelettel Rácz Béla honvéd és zalai bajtársai küldik haza isinerőseiknek üdvözletüket és kérik, küldjenek címükre kiolvasott Zalai Közlönyt.
v. 377. táboripostáról Krug János örv. szept. 12. keletiéi üzeni feleségének, gyermekeinek, hogy hála Istennek egészséges, mindnyájukat csókolja, testvéreit ós a rokonságot is. Bősze Kálmán és Kai: u ár Zoltán mérnők uraknak, a Macrt-épitésvezetöknek és munkásoknak üdvözletéi küldi, a /győzedelmes viszontlátás rciifcnyé-hen.
Őzen áz otthon
(Ebben a rovatban díjtalanul knz-> vetítjük az itthoniak Useneteit a harctéren küzdő szeretteikhez.)
H. 544. tábori postára Kovács József kiskanizsai honvédnek üzeni huga, Gcrócs Mária, hogy sokszor csókolja és kéri istent, hogy testvérével együtt minél előbb egészségben segítse haza.
A. 481. táboripostára Soino-gyilVImos honvédnek Nauvk-.i-nizsáról üzeni felesége, anyósa és sógornője, hogy ők, hála Istennek Jól vannak, amit neki is tiszta szívből kivannak. Kedd óla nem kaptak levelet s emialt nyugtalanok. A Zalai Közlönyt mindennap küldik a cimére. Kérik, irjon és vigyázzon magára. Kérik Istent, hogy Icgaláhb mire a kisfia is meglesz, bajtársaival együtt egészségben itlhon lehessen. Sokszor csókolják felesége és szülei.
nvuAi
Igenis: betörés történ! a Kopsteln bntorflzletbey
ahonnét nem tűntek el a zalaegerszegi Indréók bútorai
Zalaegerszegi tudósítás nyomán megírtuk, hogy 1 nem történi belövés a kanizsai Kop-stcin-félc raktárba és mégis eltűnt egy fúital Maortos-pár két jjzobn-konyhn hu tora*. Az\' csel hagy érdeklődést váltott ki és tusért az ügy iránt illetékes hivatalos helyen is érdeklődtünk, A válasz meglepő volt. Informátorunk elmondta az egész ügy hálterét és szembeszálll azzal nz állítólagos nyomozói mejtf-úllapilással, hogy nem tőrtént betörés.* A Kopstcin-üzlet rak-lárához vezető nagy lépcsőházi ablak — mondta — n zár alá vélel után nyílva voll, oda az. járhatoll bc és niehelell ki. njki jísak*ukarl és n nagy ablakon ál bútort is leheteti kivinni. A nyitott ablakról tanúskodik töbh hivatalos tisztviselő. Azután u zalaegerszegi vásárlók a kétszp-hn-konyhás bútorzat egy részét Budapesten szerezték be,
kapható a
Zalai Közlöny
kladéhlvatalában.
tehát-nem mindet Kopsteinéktől. A számla sem volt még egészen kiegyenlítve, párszáz pengő tartozás volt még rá.
— Ha hiányzik valami, akkor csupán 3 sczlon-bctét és \'két szék hiányzik, — mondta informátorunk. — Az hogy »a bútorraktár ajtaján a hatósági lepecsétclés sértetlen* vot, tehát betörés nem történt*, súlyos vádat foglal magában, «— noha megállapítást nyeri, hogy a raktár lépcsőházi nagy ablaka nyitva volt. léhát oda bárki szabadon ki- és bemehetett
Illetékeseknek a fentiekben előadott állásponttá után még nagyobb érdeklődés kiséri az ügy további fejleményeit, annál is inkább, mert — mint értesülünk — áz ügyben érdekeli hatósági személyek is komoly lépéseket kivannak tenni a ténykedéseikkel kapcsolatos, alaptalan gyanúsítás minit.
Peleesett a forró paradicsomba az nkfcl állomásfőnök béléves kisfia \'
A gyermek a kórházban
Zalacfferszfíff, szept. 10 j Pár nappal ezelőtt Főnyi Al- j bort ttkki áHoinásfőnftknél • paradicsomot főzlek be. A cseléd- , lány a Tnér forrásban léyó* paradicsomos fazekai letelte a földre és pillanatokra figyelem nólkükh.agytu. Ebben a pilhumt-ban, a család kétéves gycriue-
belehalt égési sebeibe
ke,.n kis Albert a fazék mellett megcsúszott, kézzel beleesett a Forró lébe és. valósággal belekönyökölt a fazékba, Égési sebeket szenvedett. Azonnal beszállították a mentők a colli kórházba, ahol a gondos kezelés sem tudta az életnek megmenteni és borzalmas kínok kőzött meghalt.
A községek és városok bérhizlalás utján biztosítják az ellátatlan zalai lakosság zsír-szükségletét \'.\\
Felhívás a zalai gazda-közönséghez
A közellátásügyi miniszter 364.650/1944./XV, \'számú rendeletével inódot adott úrra, hogy Zala vármegye zsírban ellátatlan lakossága az 1944/45. ellátási év zsírszükséglelót bérhizlalás! szerződések kötésével biztosítsa. Bérhízlulási szerződést községek olyan gazdákkal köthetnek, akiknek szántóterülete a 100 kai. holdat, városok pedig olyan gazdákkal, akiknek földhirtökterülete az 500 kat. holdat nem haladja meg..
A zsircllálás biztosítása elsőrendű fontosságára és a központi készletekből történő ellátásnak mind nehezebbé vá\'áfttfra tekintettel a vármegye aUjrpánja
szigorú utasítást armtt alsóbbfo. ku hatóságainak, hogy a r,é-szükre megállapítod szómban a bérhizlalást szerződéséket fel-léllenül kössék meg. Meg vagyunk győ\'Ődve arról, hogyezvk minden lehetőt elkövetnek az eredmény biztosítása érdekéhen, az ő munkájuk azonban egymagában a kívánt eredményi biztosítani nem tudja, ehhe/ fellétlesül szükséges, hogy a gazdatársadalom is megértéssel fogadja a hatóságok ezirányu munkásságát és azt minden erejével elősegítse.
Zala vármegye hazafias magatartás tekintetében annyiszor kipróbált gazdaközönségéi ez-
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy ,
sapkakészitő műhelyemet
Batthyány-utcs 6. szám alól Erzsibei-tér 18. szám ¦Iá helyeztem á(.
Készítek és állandóan raktáron tartok : uri- él fin-, divat-, levente-, soffőr-, bór-, Bocskay- és mindenféle. Intézeti forma-sapkákat
a legolcsóbban. — Eladás nagyban és kicsinyben.
ml Tisztelettel SZAKONYl JÓZSEF
Vólolom 771, . MUkaktasHi-ntMUr.
uton hívjuk fel arra, hogy a teljes erő mozgósítást kivánó háború hatodik esztendejében,, eddigi magatartásának "¦megfelelően, minden erejével álljon a hatóságok mellé és annak rendelkezésére és a tőle megszokott megfeszíted munkával és áldozatkészséggel is tegye lehetővé; hogy a vármegye zsirszükséglcv "ténck biztosítására irányuló munka a kívánt eredményt elérje. •
mozi
Meghnlek érted...
Homokim készült olasz film. Nem csupán regényes történet, hunom szinte egymásra t .r\'éfló, niélvségo-aon embóri mondanivaló. Csupa nagv kérdés, amolvok egyenként is elegendők volnának egy-egy film témájának. Léha társaság o bün szélére sodrir egy tisztdolkü leányt. Megpörkölődik. A látszat aulvna árnyékokat vet. reá, — ártatlanul. Ki Ibhol-o óbból egy gyönge, magányos lánynak evickélnie? A kérdésre végül\' is i\'_\'en a felelőt. De monnvi. nem kegyotlön sorompója vágja keresztbe addig az útját!? Egy férfi tiszta,. szinté lányos szerolmo olég orós lehot-o ahhoz, hogy a.szegénység utján is megtartsa, Iwsülotoa-nók, jénak a párját, akit a Színesebb mull és a ma száz kisórtéfci csábit simább\' utakra? Ni-c is igen a felelet. í)o\'mennyi hősi ingyaSóot követel mindkettőtől és^miíyen -"tét drámai mélységek felett kel! átvergődnie a tiszti jóságnak, am ; önmagát igazolja!? Fis ir\'!\' a gyermek boldogságos t-tVi, mint vérrsu megoldás, smoly az; anya halálának keserű árán visszaadja* v.s. életpt -i párjában mindent elveszítőit férfiunk. Mindez részleteit«n, rondozésé-hon élelizü környozetbo állítva pereg a filmen, mégis a bolsó történések lavinaszerű zajláaában, az ér-zeimi tartalom romantikus hangsúlyával. Egy film, ami a tömegnek izgalmas, érdekes, hol könnyoztotó, hol mosolyogtató mese. Minden van lionne, amit egy kassza-film receptje elóir, legény lakástól a börtönig, szerelőmtől 11 gyilkosságig, orvosi műtéttől a nagyvárosi élőt levegőjéig, ököjpárbajtól n valóban megrázó fér fizok ogásig. fis még sincs bonno ízléstelenség, még sincs bonno alantas érzékcsiklándozás, nincs olso-kélyosodés, nincs szémkápráz tatás. Unnom annak, aki egy kicsit a szeménél mélyebbről is szereti nézni az életet, még akkor is, ha az az élőt a film- vásznán mozog, az sok-sok gyönyörüsé-^ot talál ohhon a művészi és lelki értelemben egyaránt kimagasló olasz filmbon. Mográz oz a film az érzelmi tartalmával, elgondolkodtat a\' problémáival. Olyan film, amelyiknek az omlóké nemcsak képekbon villódzik előttünk, hanem tartalmi elrétognzódéso is marad. Művészi élményként a fiatol férfi főszereplő drámai nagyszorü-FÓgo és a kevés eszközzel nagy skálát átfogó női főszereplő csipkofinom játéka a maradandó.
Értesítem a nagyérdem! hölgy-¦ közönséget, hogy
női divatszalonomat
Zrínyi Mlklét-uts. 46. szám ali itholyutan.
Tisztelettel
BOIOIIIÉ FIMig ILO\'i
3C07 V ]
KOm KÚZtXBP
1!H4. aztptemhcr 19
gOatjátiái
400 vagon méz a magyar méhészet évi termése
Az omlwr mindig; a szprgalom, «. közösségé-\', .-égzett áldozatos munka mintaképét látta a méhckbon. Meg is órdcmli\\a^o]ismorÓ8t a virágfa-kaaztó, gyümölcsé Holő, melegebb ér-szakok szorgalmas munkás nópo! Az aranyostostü szárnyas bogárkák szinte megállás nélkül cikáznak ide-oda a virágkolyhok között ós sürög-nok-forognak Apró államaik, a kasok ós kaptárok bejárata, körül. Kedves döngicséléssol végzik munkájukat, építik vinszkamrájnkat, gyűjtik a virágok illntos mézét s etetik, dajkálják királynőjük gycrmokoit, testi vérkéikot, a jövő dolgozó "nemzedékeit. A mohok valójában Ssak saját magukért dolgoznak, do munkájuknak hasznát látják az omborok is. Ezért az ember »kezolésl>o veszi« a kis" bogárak állámait. Lakást ad számukra, gondozza okot, gyakran sogit nekik, de onnok fojéiten ala-I>osnn mog is vámolja okot.
A méhéazkodéa többóvozrodos olsö nyomai Keletro éa Egyiptomba vo-zotnok, do ma már az ogósz világon rondszeroson űzik az *ogyro tökélo-fesodő inőhpazdálkodást. IgeiV^tor-jodt foglalatosság a méhész kodés ná-unk is. A nyilvántartások szerint napjainkban
mintegy 70.000 fórt: mg a ma-, gyár méhészek száma. A méhcsaládok szánta ugyanakkor ke-\' rckszámban 700.000 tehető, tohát átlapol számítva 10 család jut egy méhészre. A méhészek túlnyomó többsége nemcsak a jövedelemszerzés miatt foglalkozik velük, hanom mert a méhészkedés cgyiko :i Icpüjlitőhh, legnemesebb ózórako-zásoknak is. Méhészeink között egyaránt akad egyszerű, na pszára/w, iparos, tisztviselő, általában mindenféle foglalkozású ombor. Legnagyobb részük csak mellékfoglalkozásként űzi ezt a mesterséget, do méhészeink 10 százaléka óbból él.,.
Hajdan kasos-méhészot volt a méhtenyésztés logoltorjodtobb utódja. Az utóbbi évtizedek során azonban a kasos-móhészkodés egyro inkább háttérho szorult a modornobb, kap-táros méhészet mögött. A kasos-méhészpazdálkodás ma már főleg csak a Nyirsógbon, Kárpátalján és Erdélyben\' dívik. Itt-ott azonban még ina is akadnak olyanok, akik a legrégibb módon. kőpiÜmii,» vagy tökben lakatják méhem-¦* . ládjukal.
A vtíndoiméhészok rakodókaptárral ^dolgoznak, követik az ország virágzani időszakait. Amelvik vándormé-
(^^rhTn
CSÁVÁZTA A BUZÁT-BBZSBT
ÍERMÉSTOBBtET ÜSZBtíHEKtfSSÉG!
P "sJ-tt**™*- " iní\'ltuViiwÉS/íTCVPT
Eredeti; gyári áron kapható
Erzsébet-tér 10. sz. alatti magkereskedésjbea.
hess például május elején a Délvidéken, május közepén Kecskemét táján, május vécén pedig Nógrádban állítja fol kaptárait, háromszor is pergőtbet egymás után. A méhészeknek mintegy
. -60\' százaléka kaptám* helybeli méhész, \'10 százaléka rándonnf-hósz, a régi kasosmódszerrel pedig mintegy 10 nzáxalék* foglalkozik.
A rofüz a méhek illatos, éden terméke, nemcsak páratlanul finom csemege, hanom epybon ipon hasznos tápszor is. Igen bÖBégOS invort-cukor (szőlőcukor) tarfalmánál fogva. Mogok és lábadozók számára valóságos gyógyszer. Az Ország méz-termelésének mennyisége erősen függ a kedvező vagy kedvezőtlen időjárási viszonyoktól, átlagosan 400 vagóii ft\'örül mozog óvónként. A magvar méz különlegesen finom zamatjánál fogva az eposz világon híres. Békeévekben, amellett, hogy hazai szükségleteinket teljesen fo-doztük,\'
meg erportra is jutott 100-120 vagon:
Németországba. Oliujzországba, Svéd országba, Svájcba, Angliába, Dániába.
A kaptáros módszerről ogyutt jár a méhek másik termékének, a viasznak termelési csökkenése. Pedig a viaaz ipen fontos ipari és hadiipari alapanyag.
Méhriasz-termcb\'-xii\'tk átlag évi másfél ragon,
ez a mennyiség azonban nom. olo-gondó szükHé.rleteink fedezésé ix\\ lóhát bohózataira szorulunk. Kzórt erősödik ogyro jobban n törekvés, hogy viasztermelésünket is fokozzuk. A - méhészkedés jövedelmezőségét mutatja, hogy
egy !00 családos méhés:e.t békebeli áthgot hozama évenként
i—5.000 pengőre, ntgolt. Az eredményes méhészkedőt! a kis állatkák szeretetén kívül komoly hozzáértést, szaktudást követel. Tisztában kelf lennie a méhésznek nz apró szárnyasok életének tengernyi titkával, mert többféle Iwt^gség is veszélyezteti a kaptárok szorgos lakóit, mint például az álearothadáa ós a nosema. Do sok bajt okoznak a különbőzé élősködő és rabló rovarok is. A méhészkedéa fortélyainak elsajátítására a gödöllői állami méhészeti gazdaság méhészképzőtnn-fólvamokat rendez. Itt képezték ki azt n 260 körzeti ellenőrt is. akiknek Önzetlenül vállalt feladata, hogy a különböző ártalmas mólilwtegségo-kot fölkutassák, a vizsgálati ahyaript heküldjék n gödötlói kísérleti álrö-iiiásnak s a védekezést uiogszorvoz-zék.
A magvar méhészeknek mintegy fiO százaléka szorvozotton, 350 ogye-sülcthe tömörülvo végzi hasznos munkáját. A magyar méhészet csúcs Bzorvo n Budapesten működő Országos Magyar Méhészeti Egyesület.
Mőhészoink szorgnlm-js gárdáta lelkes szcnvciléllvol. kiváló orod-ménnyol munkálkodik a kasok és kaptárok százezrei körül, hogy asztalunkra tehesso egyik legtáplúlóhb és logizosobh csemegénket. Tormé-flzotszorotó. józan, tiszlult gondolkodása és filozófiára hajlamos omborok valamonnyien, mert a kaptároK dolgos népónok nap-nap után szemük elé tárulkozó példája örök nyomot vés lolkükls).
Telekdg Lajos
Mire megszólalt, őrmester lett a süketnéma tizedesből
Egy súlyos légnyomástól a szabadságos vonatig
. . " (IJonvéd haditudósító ositáty)
Távol az otthontól, ellonsópos földön gazdagon felszerelt közöl ozor ápyns tábori kórházban vagyok, ahol solM>aül(jeinkot teljes felkészültséggel várják orvosaink^ Szivük egész nlotogévol, tudásuk latbaveté-Bévol akadályozzák meg, ¦ hogy a drága magyar vérből akár egy csepp ia folesloptisen elfolyjon. Ejt-nappalt epyhevetvo dolgoznak, hogy boto-poink újra épkézláb oniborként hagyhassák el a kórhazat.
Egymásután járom végig a kórtermekot. Mindenütt mosolygós arcok fogadnak, olig \'átok borongós*| hangulatú sebesült bajtársakat. Egyikkel is, másikkal is- cllttszélge--tok, érdeklődöm sebesülésük kürül-ményei felöl, amit szivoaón> oáillOgá szemekkel mesélnék bl. A logtöbb történőt végén ott szoropol epy-ogy vitézségi érem.
lOgy.üros ágvra toszok figyelmes, az i\'igy főjénél még ott. a foketó tábla: "Juliász őnnost-*i«. Látszik, hogy a Meg alig félórája kelhet\'tt fel ágyából. Az ágytakarón szépen kitoritvo fekszik az őrowstori zuh-Ijony, tele kittmkúéttkkel. Erd-\'k-lödvo nézegetem, azonnal f<)hedo-zem, hogy a napyezüat vitézségi érem kétszer is szoropal a díazck sorban, a német vaskereszt is olt van a gomblyukban. Rögtön tisz-
tában vagyok azzal, hogy az ágynak a gazdája kivételes embar,
— Mondja csak, tizedes, — szólítom meg a szomszédját — hol van az őrmester ur?
— A fürdőben, alázatosan jelentem, ma indul négy heti szabad- ¦ ságra.
— Es milyen sohosüléssol került ído? - érdeklődöm tovább.
— Légnyomással, körülbelül máa-félhónappal ezelőtt. Akkor még tizedes voll az érmostor in*, idóközbon léptotték elő. Amikor boKosták a körházba, ti\'ljesen béna volt, azonkívül süket és néma. Valahol Kólómon környékén vívott harcokban rajával napról-napra különböző vél- . la.lkozAs.okou vett. ré.s?.t, mindig si-
konol. Összes kitiúvtotósoil ebben a háborúban szerezte. J/)pnnpyobh hÓStéttO az volt, amikor hét T, ,84. szovjet hárokocait ogvedül tott ártalmatlanná. Ekkor kapott légnyomást is. Olyan közel engediha-gálioz az orosz, hornyótaljtasokat, hogy öt magái is elkapta a robbanás szele. Amikor ide boltozták, azt hittük sohasem lesz ember Ixilőle.
- Ilogvan sikorült mégis talpra állítani?
— Eppou ilt jön az orvos zászlós ur, aki kezelte, az Ormost?!- urat. ó jobban el tudja mondani zászlós urnák.
A frontra készll a négy hete még béna, siketnéma kat«na
Kölcsönös Iróműtatkozás. Dr. Poik 1). orvos-zászlós hajlársain érdekló-désomro olmoudja, hogy Juhász ór-mestor súlyos lógnyomússal került a tábort kórházba." Bénultsága 2« nap után [ölengedot\'í, azonban lelj;\'-sen süketnéma maradt. Ekkor Ix1-utalta Rz...-Im) .az ottani tábori-kórház ideggvópvá.\'zntí oszt ilv.ira, olt kél hétig állott különleges kezelés alatt. Két hét lotolte után viasza-irány itották ide hozzánk, süketné-masápáhól toljoson folpyógyult\'in.
-- Mondhatom, hogy orvosi működésem alatt nem volt részein még egy ilyen meglepetésben, mint mikor Juhász őrmester, illetve akkor még mínt tizedes szabályszerű ill loioloritkezett nálam. Nem ukávtuni hinni szemeimnek és füloiríuiojc. A süket jól hallott, a néma lnoszélni tudott. A magyar orvoatudoiuány diadalmaskodóit, l\'erszo óbbon na.\'y lésze volt az isteni Gondvísulésn >k,
- Miiven lelki hatással volt a felgyógyulás a botogro?
- Örömkönnyeket siet. Állandóan beszélt, miiitha attól félt volna, hogv újra elakad a hangja. Majd órákat töltött a rádió mollett, össze-vissza hallgatott mindent, mindegy volt neki mi a műsor, csak az volt a fontos, hogy hangokat halljon. Ilyenkor uz emlmr néhány napig ugy él, mint ogy gvonnok, min-dennek tud örülni és mindenért lelkesedik. Csak amikor megtudta, hogy tizedesből örmosterró lőtt oló-lé|)t<tvo s nagyezüsttel ós vosko-reszttel tűnletlék ki, akkor ébredt újból toljüs tudatára annak, hogy ó katona. Azonnal he akart öltözködni és indulni vissza a frontra. Alig tudtuk volo megértetni, hogy neki
K-&1 önösen a ruhák tlszilfásénál sok esetben csak pótanyagok állnak rendelkezé-sflnkre, éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtói, ha egyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvohalon történik.
TARJAN-PÁLCSICS.
mép pihennie\'kell, egészségügyi szabadságra mennie, csak azután lőhet arról míó,, hogy bevonuljon csapattestéhez.
Ebben a pillanatban bejön a te-remlto ogy egészségügyi honvéd, szo nélkül kiviszi nz örinestor zubbonyát. Ugy látszik, bófojezfcj a fürdő-zést az őrmester ur.
A hallottak után Mosigáxott érdeklődéssel\' váriam az újdonsült őrmesterről való találkozást. Elkőnz\'l-, lem magam oló ogy tagbaszakadt erőtoljos férfit, aki már puszta mog-jolonósúvol is mogfélomlitőleg hat- ... hal a muszkára. S megjelenik az ajtóban egy karcsú, gyorckareu 20—\' 21 éves ifja, zubbonyán egész sora a hadikítüntotésoknok, Kérdőleg né-, zek az orvosra, az mosolyogva bólint felém. Már olt is áll olőitem az ifja kfctóna.i keményen kihúzza magát: /jásztós ur, alázatosan jelentkezem- ...
— Köszönöm Juhász őrmester, mér .mindont tudok magáról. -BaM társai és az orvos zászlós ur sok \\ szépet meséitok. En is gratulálok ós kívánom, hogy szabadságáról visszatérve mép sok további dicsősógot szorozzon szakaszával, mort ezután bi-zpnyára szakasz élén fog küzdeni!
Alázatosan jeiontótn a régi rajomat nem hogyoffiN)! soha, vannak is ott koll lonnio a szakaszban!
Kemény kézfogással búcsúzom. Juhász őrmester azonnal liozzá íúg a csomagoláshoz. Egy óra múlva indul volo haza a^»kók<: szabadságos vonat.
Vad Lajos zászlós haditudósító
Elsötétítés
8-6
óráig
HIRE
Nspiir. Sieptembcr 1<) Kedd. Róm. kai. jjnuár vt. - Protestáns Titusz.
A OOZFOBDO nyitva van roggol 7 órátől csto 6 óráig, (Hétfő, Korda, péntek délidén és.koddon egéjjLüQp. noknnk.) Tólofon: 660.
— (Aranykalászos gazdaavatás) f
Kngy ünnepségre készülődik q nagykanizsai m. kir. (éli gazdasági szakiskola. Saeptember 29-éii lösz ii II. évfolyamot végzett hallgatók aranykalászos gazdákká avatása, tpr-niolósi versennyel (kiállítással) ogy-Ixíkőtvo. Az intézet nagy ünnopón a földművelésügyi m i máztad um in kép viselteti magát.
-r. (Ügyvédi iroda áthelyezés) l)r. Vit Fcronc OfOTÚd irodáját -¦¦¦Deák-tér 10. szám alá (feltotomp-lom mellé) helyezto át. (;)
— (Ml van a hivatalos lapban ?)
A Jíudaposti Közlöny vasárnapi, 112. száma ina érkezett meg. A következő rendolctokot tartalmazza: Bwvvasbógés alatt a fakiborruolés és íafuvarozás biztosítása, — az 0T1 torüloti beosztásának módosítása, — a íárndt motorolaj atvótolónok ó» kenőolaj kiazolgáltatásának szabályo zása, — a* adókötoloa potróloutn forgalombahoz utalónak szabályozása,
— a sürgős magántáviratok mog-szünteteso ós táviratokon a cimzott telefonsz ám únak dijtulan, fyltüuto-téeo.
— (Táviratok feladása)
alkalmával, a koroakodolem- úh közlekedésügyi minis?lomok most megjelent rondoloto értelmében, a huduposti cimzettok toló fon számát dijtalaiml veszi bo a posta a távirat szövegébe, hogy ezzol lohotŐvó togyo Budapesten a táviratoknak távbeszélőn a címzettől való köziésót. A telefonszámot a távirat cimo oló kell folirni. — Ugyanozzol a rondolottol a miniszter sürgős (dringond) táviratok fölvételét mogsüüntotto. -(Gélyarekord Nagykanizsán)
A nagykanizsai anyakönyvi hivatal kimutatása szotint az idén igon kodvozőon alakul a s\'jsülolóspk száma. Mig 1042-bon szoptemtíor 16-ig a/. állami auyakönyvbo 466 születést jegyoztok bOf a múlt óv bon pedig 448-at, az idén a mai napig; a szülo-lésok száma 620. A szülők legnagyobb számban földművesek, iparosok, munkások, napszámosok és kistisztvisolők.
~ (&4rifkk hirdetőinket,)
hofy úb aanmpi Zalai Közlönybe »zánt hirdetéseiket mindenkor dili U, órái? adják fel a kiadóhivatalban, meri a később érkező hirdeti\' *tk tlhtiytxéiét aji aznapi számban a háború okc-MÍa technikai nehéesé-fth miatt nem tudjuk biztosítom. A* fróhirdetésektt minden t*tt-b»n Mormol kérjük kiegyenlíteni.
A esáktornyai nagy beszállították
betörés gyanúsítottját Nagykanizsára
Útközben ezerpengőkot kínált, hogy futni engedjék
A múlt napokban it sötótsóg leple alatt Ismeretlen tettes bc-hatolt Csáktornván Hninptti-mer János üzletébe ós onnan többszáz pár női harisnyát ós egyéb textil nemű eket zsákmányolt. Másnap a nyomozó csend-örök Újfalu határában feltartóztatlak egy gyanús szekeret, amelyen 384 pár finom nöi harisnyát találtak. A szekér vezetője nyilvánvalóan át akart Hajlani árujával az ujfalusi száraz-hfttóron Horvátországba. A szekéren ült Snnyek Ferenc horvátországi, npvoszelói kereskedő, aki azt mondta, hogy egy ismeretlen embertől vette meg a harisnyákat. Miután alapos volt a gyanú-,- hogy n sok nőt harisnya a Hamptamer-léle üzlet-betörésből származik, a csend* őrség a szekéren talált dolgokat
lefoglalta és Sanyak Ferenccel együtt a csók tornya őrsre kisérte. Sanyak közben, meg akarta vesztegetni kísérőit 1000-1000 pengővel. Kihallgatása során Sanyak, — akt kettős birtokos és ilyen igazolvánnyal jött át Novoszelóbol magyar területre, tagadta, hogy barmi része van a lopásban,, ő az árut pénzért vásárolta egy kereskedőtől, akit azonban nem ismer. A gyanuokok alapján a Csáktornyái csendőrség egy járőre. Sanyak Ferencet és a*szekóren talált holmit beszállította Nagykanizsára és átadta a kir. ügyészségnek.
A gyanúsított horvát kereskedő ma kerül dr. Stur DÓnes kir. törvényszéki vizsgálóbíró elé, aki dönt további sorsa felett.
Ma kora reggelre ésszehivték a finn országgyűlést
A Svéd Távirati Iroda jelenti I lej sin kiből; Tegnap este nem hivatalos formában közöllek a finn országgyűlési képviselőkkel a szovjet fegyverszüneti feltételéit A finn országgyűlést ma reggel hét órára ülésre, hívták össze. A Moszkvában kiadott jelentések szerint a beteg
finn miniszterelnök állapota komoly.
(NTI) Helsinkiből jelenlik : A finn külügyminisztérium közlése szerint a finn fegyverszüneti küldöttség Moszkvában szeptember 17-én este hosszabb tanácskozást folytatott Molotov-val. "A tárgyaláson Kerr brit nagykövet is részt vett.
Német és finn csapatok közt nem került sor hatóra A némoVík elöscQitik a heralérró vált finn taruletak polgári kiürítését
Az ószakfinnörszáffi hómot csalitok főparancsnoksága közli, hoj»y .i nómot hegyi híidsoro^ visszafolö irányuló mozdulatait a bolsevisták nyomon követik. A német főparancsnokaiig mindent megtesz, hogy ;i finn lakosságot\'mogóvja a háború borzalmaitól ős olősogitso az órintott torülotok kiürítését, Ahol csak lehetett, nómot tohorgópkocBi oszlopokat bocsátottak a lakossúg rondolkozó.
sóro, hogy ingóságaikat olszállithaa-eák.
Az Aaland-szif/etck körűt lezajlott harcokról szóló híreknek semmiféle tárgyi alapjuk nincsen. A németek a kandalakssai szovjet lprtilefen levő csapataikat, finn területre vonták. Saulélót északra heves harcok voltak.
Német és finn,csapatok között nem voltak harci cselekmények.
Letartóztatták Antonescut
és több magasállásu román vezető személyiségiét
A szovjet hírszolgálat alapján továbbá a volt hadügyminisz-
közli a Német Távirali Iroda, tert, a volt csendőrség! felügyc-
hogy a romániai szovjet erők lűt és n bukí)resli rendőrség volt főparancsnoka letartóztatta An-
tonescu tábornok államvezciőt, iúnoKci..
Szeptember 18., 19., 20.
VÁROSI MOZGÓ Héif6\'kesdzde\'Fda
Nagy sikert MEGHALOK ÉRTED Kiemelkedő művesei esemény/ Főszerepben: Assta Noris
Aktuális magyar vtldghiradó Naponta 3 előadás: +4, ?6 ós ?8 Órakor.
Nem tudni, hova utazott
Churchill Queuakböl
Ax Indiai kérdés Is sierepelt a magbeszélétek napirendjén
Az angol hírszolgálat jelenti, hogy Churchill elutazott Que-beckből. Hogy merre vett* Útját, arról semmit sem közölnek.
Az ujabb jelentések szerint lehetséges, hogy Churchill a quebecki értekezleten az indiai qkérdéseket ós megbeszélte Roosevelttel. Részieteket nem tudnak, mert sok kérdés tárgyalásit alkalmával kettőjükön . kívül senk isetu volt jelen a tárgyalásokon.
Stockholmi Jelentések .szerint Eden angol külügyminiszter részvétele a quebecki értekezleten londoni körök véleménye. szerint azt bizonyítja,- hogy az értekezleten aurópai kérdéseket is tárgyaltak.
A svéd belpolitikai helyzet
változása következtében
átalakítják a kormányt
Ssockholm, szepteinj>er 19 A svédországi választások eredményének közlése után közölték, hogy a svéd koalíciós kormány valószínűleg átalakul. A földműves szövetség, amely mandátumukat nyert, erősíteni kívánja képviseletét a kormányban, ugyanez áll u néppártra, mely két maiid áluntkniul növelte számát. A szocialistáknak né4 hány miniszteri tárcát át kell engedni. A kouzervatiyvj párt, bár mandátumokat vesztett, a képviselőház legerősebb .Jártja marad. A kommunisták, ^ngha képviselőik száma növekedett, továbbra is a parlament legkisebb pártját alkotják. A svéd miniszterelnök a sajtó képviselői elölt kijelentette, hogy a szociáldemokrata párt programjában, a kommunisták politikai megnövekedése ellenére sóm szándékszik szélsőségre menni.
Üzenet azoknak,
¦kik újságot kOldenak tiborlpostéra
Gyakran megtörténik, hogy magánosok által rosszul cin> retl újságok hozzánk jönnek vissza a táboripostáktól. Éppew ezért felhívjuk mindazok ügyeimét, akik Zalai Közlönyt küldenek a harctérre, a táboriposta számot helyesen írják fel ai uj-ságfejen tálátható cimke-rovat-ba ós a feladó címét is töltsék ki, hogy szükséges esetben a táboriposta a feladónak tudja <t bármi okból kézbesíthatetban lappéldányt visszajuttatni
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
•In-, rud- óu p«tkdw*»-, továbbá \\|
ateíványök bovaiitaatók és iMiwuliii. Hoth--rr:^É^ra&*\' B°"á\'
PETRI VILMOS
Hattyú drogéHéja M°ö»k«,ni"»>
.................m..............J........ PosUval •••inban
Hl.t.wr, koun«tlka, iuppan, v«fyR*r. foli, liöUier, bct.jíápoUiI ia hálluláll .Ikkot n.Sy vilauKbbui ki.pbulik.
1044. szeptember Ifi
6_
Nagykanizsa, meffvoi Törő* polKármostoretil.
25560/1944.
Tárgy: Légoltalmi szükség-riasztás és lehívás végrehajtása.
Hirdetmény.
Tudomására adom a város közönségének, kogy esetlsgesjiramszünet, vagy áramzavar esetén, amikor a szirénák nem működhetnek, a légoltalmi riadó és lehívás a következőképen lesz jelezve: I.
Légiriadó esetében:
L Az alsó (farences plébánia), a felső (]éz\\.w Szive) éa a kisknnizsai templom harangjait félreverik, háromszor egy-egy percig;, közben fél-fél perces szünettel.
2. A vasút mozdonyai, azonkívül a MAORT műhely, a sörgyár, a volt Stcrn-féle Csengery-és Honvéd-utcai téglagyárak, a Viktória téglagyár és a Tarján cég Magyar-utcai üzeme gözslpjai sípolnak és gőz-dudál dudálnak. A sipotás, illetve dudálás háromszor egy-egy percig tart, hullámzó hanggal, közben fél— fíl perces szünettel.
3. A tüzoltÓtoronyban egy kézi sziréna háromszor 1 percig szirénázik, fél-fél perces szünetekkel.
4. A városházi, tüzollótoronyi, kiskanizsai és törvényszéki hang-tölcsérek bemondják a „légiriadó"-!.
5. Azokon a helyeken, ahol eddig is a „léglveszély" és „zavarórepülés" jelzésű táblákat kihelyezték, „légiriadó" feliratú táblák kerülnek kihelyezésre.
Fenti jelek elhangzása után a közönség magatartása ugyanaz, mintha a sziréna jelezte volna a légiriadót,
II.
Légiriadó megszűnését áramszünet esetében a következőkép jelzem:
1. A három plébániatemplom rendesen harangoz egyfolytában három percig.
2. A vasút mozdonyai, azonkivU! a MAORT műhely, sörgyár, a volt Stern-féle Csengery- és Honvédutcai, valamint a Viktória téglagyár és a Tarján cég Magyar-utcai üzeme gözslpjai és gőzdudái kétszer egyhangú sípolást, illetve dudálást adnak le, egy-egy percig, közben fél-fél perces szonettel.
3. A fentemiitett helyeken a hang-tölcsérek bemondják a „légiriadó elmúlt" jelet háromszor.
4. A fenlemlitett táblák helyére „légiriadó elmúlt" feliratú táblák lesznek kihelyezve.
Félreértések elkerülése végett figyelmeztetem a város közönségét, hogy a íent felsorolt jelzések csak abban az esetben Irányadók, amikor áramszünet, vagy áramzavar van, normális körülmények között továbbra Is az eddigi szlrénajelzések működnek.
Nagykanizsa, 1ÍÍ44. szept. 15. wio Polgármester.
Nagytanünra magvai rároa poleArtnaatarénl.
25.275/1944.
Tárgy: Az országgyűlési képi viseldválaiztók névjegyzékének közszemlére tétele.
Hirdetmény.
A 288.200/1938. B. M. sz. rendelet 21. §-ának 2. bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:
Az 1938. évi XIX. t. c. 43. §-ának 4. pontjában, illetve a fenthivatka-zott B. M. rendelet 21. szakasz 2. bekezdésében foglalt rendelkezések szerint az arszággyülési képviselőválasztók 1945, évi névjegyzék tervezethez * központi választmány által a választójogosultságukat megállapítottaknál készített jegyzéket 1944. évi szeptember hó 15-tól szeptember hó 30-ig 4. e. 8 órától déli 12 óráig közszemlére teszem. .
Ez idő ak.lt a névjegyzéket a polgármester által kijelölt városi tisztviselő jelenlétében (Rozgonyi utca 27. szám alatti helyiségben) mindenki megtekintheti és hétköznapokon d. u. 2—6 óráig lemásolhatja.
A névjegyzéket az illetékes kir. járásbíróságnál Is meg lehet tekinteni és arra! a megállapított díjazás mellett másolatot kérni.
A névjegyzék ellen a körszem-lérctétel ideje alatt felszólalással lehet élni. A felszólalást Írásban vagy élőszóval lehet előterjeszteni. A felszólalás Zalavármegye Központi Választmányához cimzeridő és a városi iktatóhlvatalba (Városház I. emelet) adanda be.
A névjegyzékbe törteid jogosulat- j lan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást meg kell indokolni és » felszólaló cgyiiltal mellékeli/ illetőleg bemutatni köteles a felszólalásában előadottak igazolására alkalmas okirati bizonyítékait.
Annak, aki felszálalást akar előterjeszteni, minden haUság, kttzbj-vatal, közhivatalnok, lelkész, nyilvános jellegű intézmény, egyesület és alapítvány köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani mindazokat aa adatokat, melyekéi felszólalásban felhozottak igazolására szükségesek. (288.200 1938. B. M. sz. r. 1884.).
A fc.szé-lalásokat benyújtásuktól kezdve október 5.-ig a, fent megjelölt helyen és időben közszemlére kell kitenni. A felszólalások megtekinthetők és lemásolhatók.
Nagykanizsa, 1944. szept. hó 13. w* Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai- h A fi
TtaatwIa^lSI (nli) vaqy (férfit) aionniU altaheiiunk. Hin«yi kirendel t<»R. 3170
Ffoy térti lrBdr*»*-aag.*dat aznnnill bflépÉHtc felvési Kesstk Káutly, Cs*n. K«iy-ut 17. \'___L3003
Klfuteflut fatveia T-Mh fü>iertl»ioi. NiRflantHi, Király-uio 27. 3M2
EfaSranda rafa randákkal, IS évtn önálló fyftUrMtlal bíró rjikeri-iitínv 31 ívea fliletvíxM*. tcx\'ll- varv fÖF*p\'>itk-mában evUékkiI elhalyeiktdne. Ctt> a kiadóban. JSllfJ
HAKlaxalg* leletetik vlléi Tólb Wi t[H«eikífasket!é»éb«n, Sugár ul. 3023
H«|*»-rt»iö» keraieV Suffír ut IRI«, I. acetát 30 *
H^oi h6<aaiUk\'«l>hi ^|iHt tln <ngf
\'adiy drófllltl gyakornoknak trlvítfil" P<-ttl Vllmoe dr»atrlé}áb»n. Poitftíil ¦""J^j\'Jj
Nai-analia segídat (V tnnuIiM divatszalon;, Zilnvt M,-u 4«, awolát. 3f>«
AJL>AS-VÉTEL
Jó állapotban l#?í fosii-NorV- k. vart-ék. Glffl a kiadóban. 3018.
Trágya elad* Magyar-utra 9. 2ÍM0
HÖl.-uhLib, liv.nl- ét tétlk^bUok el. 9d4k Blthnri ulce 3. 30fl
M*ava,t«lra) keri-tek öaizf ciu-liMÓ vaiáryat matraccal. Ctm a kiadpil/ablkán 3014
Kufca«>loM»»ar lábon alló, elad.V Hívebbet Rikótil utca 63 3017
Karaaaa magvít*lre csiHyi vi?y menyasszony ruhát. Rákóczi ti. 27. 3021
Eladó alig hssinált Volgtíaader-féie fénynépiiögép Clm a kiadóban 3016
VaaUaafayyvar U-os kakasadlküli 2\'M aulyu. eladó. Hrrnádl,\' Máv outtlv-mórnökiág. Telelőn: 195. 1909
| hAz és ingatlan I
Eladó Utanyén Fő-téren, piac mallttl lŐ-forgalmu lüizer- éi vegyeskereikedes. •un a kiadóban. 2945
különfélék
Hata^aulna 100 180 pengő kéíipénini textil- vagy (UsiarKereiKediahu, aiel-irg más ipart vállalathoz. Cini a klail-1.-hlntalban. KM
Ohlaaalaa tanítónő elvállal kisebb dIAkok lanltaail Clm a kiadóban. 3015
Miadennspl Ityelexetböl ö8izegyQ|Wti temeataalyagat bclyeggyUJtéai célokia m*gv«»*t>tt, RAibaiits, Zalai Kötlóny iteritcaatöaége, naponta dílutín 8—7 óib löííat. lt» a blidetés mindig érvénye.
A nagykanizsai viszonylatban érvényes
vasúti menetrend
.. sagfkafllxaal MÁV állomiisíduöks^ összeállításában
Budapest déli—Nagykanizsa—Csáktornya;
1214 | |1238 |
U.30 20.35 ú in4.
1..58 23.05 f ítlí.
16.06 1.55 Ind.
20.58 7.25 í.k.
21.12 8.00 , Ind
23.30 9.15 r ítk.
Sudapc^l déli pu. Siékeefcliörvár
Nagykanizsa Caíktornya
érk. ind.
12«
21.50 20.10 20.01
14.1B
13.01
1237 |
5.30
3.00
0.60 19.Í3 111.45 18.30
Vasúti és hadtflzeml munkások rc**4re Nagykanlz.a Csákloin>a kin kílilo* kedlki 1213. sz. vonat indul Csáktornyától 005 pkor, étk. Nagykanizsára 720 pkor, ^.ftykanizsáról 1200. sz. vu.i u indul 17.0* pkor, érk. Csáktornyára 19.00 órákor.
Jegyzet:
1240., 1241. sz motorvonatoknál Budapest leié és felél Székesfeltérváron át kell szállni.
1211. szv. Bahtonszenlgyílrfryön csatlakozik KoBzlhely, Tapolca felé 15.51 pk.r. Ttlr|e felé 15.40 pkor. — 1241. sz. vonattól csatlakozás van Balatonszentgyörgyön Koszt-hely leié 21.11 pkor, Ttlrjs (elé reggel 5.51 pkor, Somogyszob felé reggel 000 órakor; Fonyádon 5.00, Slélok m 2 40 pkor Ksposvár felé.
Csáktornyán aa 1240. sa. vonathoz csatlakozás van 12 01 pkor Zalaegorszeg felé.
Sopron déli—-Szombathely—ZíilMfterxzeg—Nagykaniísa :
1410
4.35 7.20 8.52 11.13
érk.
Sopron déli. Szombathely Zalaegerszeg Nagykanizsa
ind
1401
23.2Í 20.40 19.16 16.43
Jegyzet:
1401. sz. vonsthoz van c.allakozás Zalaegerszegen loto órakor Muraszombat felé, ahová 2305 pkor érkezik. 1410 sz. vonathoz Zalaegerszegen csallakozilí a Muraszombalról 3.40 órakor indult vonat.
Nagykanizsa—Gyékényes—Barcs—Pqfs;
2406
14.45 y
15.47 T
18.14 i
21.43 T
Nagykanizsa
Oyékénycs
Barcs
Pécs
érk. Ind
|2405| 1 12.15 í 11.11
I 8.45 H 5.28
Jegyzet:
Gyékényesen a 2406. sz. vonsttól 1926 órakor csstlako.ás van Budapest felé Baroon csatlakozás van a 2t06. sz. vonaltól 17.03 órakor Somogyszob (elé.
náviNLo,
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramuámlák funtéK, raklaniáctók, hllsajetentcsek.
felvHégoaltií. minden vttisimM kérdésben atéUlStt B-ltál dilulán 18 irilg. Oaangary-utSI, talafon 294.
Olvassa a
ZsIiKoElöny-í!
XRL&l KÜ21.ŰHY
(•OLITIKAI NAPILAP
¦¦*:.¦:¦,.:} i. : „Keigaidatáol K T. Naa^*xwan l\'elelóa kiadó: Zalai Uwy
NyotuRtott
a „KBzgRidnaAfll R. T. í.arjvVmrU/: ny«aMlálítMia Kagykanlzsin
4 pnlgArll véct\'tt, nyora- éa gfelmi tud* llatalamhi-r *l)*at kerea. eaetfei nani 4-8 ArArt alfeglalll>iggal. Clm a HariA. hivatalban. 3r0i
Nng^iitiW m«tT^ rárot
pűljráriniwfcii-tml,
24.182/1944.
Hirdetmény.
A Zrínyi sportpálya ! 944. évi dlétermésél a fán félig érett állapotban szeptember 25-én d. e. 9 érakor a helyszínen nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1944. szept. 9. .isi i Polgármester.
Fetatt:
CId:
Bundlokozat: Tálorl posta.-.
84a ővf., 213. sz. Nagykanizsa, 1944. szeptombar 20. szerda Ára 20
\'•UHUI NAPILAP
Megjol
Felelős szerkesátó: tariiarlts Lajos
Terfileiüog és gazdaságilag ls kifosztják Finnországot i tegnap aláirt fegyverszüneti feltétetek
Tegnap este Budapestet és Székesfehérvárt érte bombatámadás
Csak felderítő tevékenység volt a Kárpátok etéterében
Elkeseredett harcok nyugaton és Hollandiában
Höftwté*! ára: «f7 bönaara » pongo* 30 tfllér, ¦etrxlÓTre 18 peaf4.
A némot rádió katonái szakér tő jo, Ditmar altábornagy a következőket niondta:
Megállapítható, hogy drámai fo-/ szült ségti vorsonyfutás van az angol-amerikai hadsereg előrehaladása ós a német rendszabályok kőzött. A birodalom határához egészen közöl jutott nz arcvonal, do
a német ellenállás az utóbbi na-paffban íjieffltjTévedést n>utat, ami sokat ^jelent a védelem szempontjából, A tengerparti erődök hős .védői megakadályozták az ollenség számává a legfontosabb kikötők használatát. Az in jelentős eredmény, hogy a Köld-közi-tenger vidékén és a híseayaí öbölnél harcoló némot had&Kig kiharcolták- visszavonulásukat, bármennyire is igyokoztok ókot boko-... riloni".
A keleti arcvonal legalábbis egyelőre megszilárdultnak tekinthető,
különösön a német keleti hntárvirié-kon létesített mély német Övezetekre \'\'gondoivn. A német csapatok fokozódó harci orojót és az elhárító sikerekből származó figyelemreméltó orodmónyokot is megállapíthatunk, különösen a Sandoraiorz Visztulái hídfőállásoknál. Viszont a tfzovjot balkáni mogjolonéso szükségessé tett egy uj balkáni arcvonal kiépítését. Ebben az elkeseredetten küzdő magyarok tiszteletreméltó helyet töltenek be. A Szovjot délnyugati ofőuyomutasaban átkaroló mozdulatokat\'lobot fölismerni. A némot keleti arcvonal teljes i tmónyoóft olísmoréaét, fo-jozto ki.
Jelentés a tegnapesti bombázásokról
(MTI) Folyó hó 12-én az esti órákban egyidőben északkelet és délnyugat felöl gyengébb ellenséges repülőkötelékek repültek be Magyarország lé.ilerébc és a főváros, valamint Székesfehérvár .elten trrro\\rtán\\adást hajtottak végre. Károk keletkeztek ós a lakosságnak veszteségei voltak. Mind a bevetett vadászgépek, mint a légvédelem részéről több ellenséges repülőgép lelövését jelentették.
A Kárpátok előterében
mindenütt visszaverték az ellenséges felderítő vállalkozásokat
italaikba engedték és 29 páncélosuk közül 2")-öt megsemmisi-teltek. A többi elmenekült.
A Visztuláiéi keletre lévő hídfőt három német elhárító csoport keskeny helyre szorította össze. Ezekben ti harcokban az
A Kárpátok előterében csak felderítő tevékenység folyt, mely vállalkozásokat komoly erőfeszítés nélkül sikerűit a magyar és a német csapatoknak mindenütt visszaverni. Snrioknák megtisztították a betörési helyet. Krosnotól délre egy szovjet előretörést ugy vertek szél a néniét csapatok .hogy a támadó csoport páncélos éleit a vo-
cllcnség több mint 1000 foglyot, valamint Ifil tömeget, í)t láng-valainint Ifit löveget, 91 lángszórót és 200 géppuskát vesz-.
A finn fegyverszüneti feltételek /
A finn törvényhozás elfogadta a rendkívül súlyos feltételeket
Helsinkiből jelentik : A finn helyettes miniszterelnök a finn törvényhozás tegnapi ülésén ismertette a finn—orosz .fegyverszüneti szerződés tartalmát. Moszkvában tegnap irták alá a szerződést, amelynek 23- pontja van. A szerződés magvát a területi átengedések alkotják, nemkülönben a mostani finn helyzet és a liadikárpótlások szabályozása. í. A finn csapatok
azonnal visszavonulnak az 1910. évi határokra. Ez a rendelkezés Karolta elvesztését jelenti. 2. Petsamo és vidékének átengedése. 3. Nagy kiterjedésű vízi- és szárazföldi terület 51) évre való bérbeadása, katonai támaszpontok céljaira. í. Dél- és Északkelet-Finnországban átmenetileg szovjet repülőterek létesítése. 5. A finn kereskedelmi hajók rendelkezésre bocsájtása. 6.
A szövetségeseknek nagy meny-uylségü anyag- és termónyki-
szolgáltatás. 7. Finnországban lefegyverzik a német haderőt és kiszolgáltatják volt szövetségesüket. 8. Gyorsan leszorelik a finn hadsereget a héko létszámra. 9. Hat év leforgása alatt 300 millió dollár értékű hadikárpótlást fizetnek. A törvényhozás elfogadta a feltételeket. Az egyezményt már alá is irták.
London és WaBhtngton nem Ismeri a finn fegyverszüneti fettételeket
A nyugati szövetségesek nem is tanácskoztak ebben az Ügyben az Egyesűit Államokkal
Washingtonból jelentik : Cor-del Hull az Egyesült Államok külügyminisztere a tegnapi sajtóértekezleten beismerte,\' hogy a szovjet-finn fegyverszüneti szerződés ügyében a nyugati szövetségesek nem tanácskoztak.
Kijelentette, hogy a szerződés részleteiről még nincs tájékozva. Arra a kérdésre, hogy a szerződés következtében nely-re állitják-o az északi országok egyensúlyát, kijelentette, hogy előbb látnia kell a szerződóst.
Ml vár a finn népre?
A svéd miniszterelnök drámai nyiltlevele
szovjet megszállás idején. Svédország most n fegyőr szerepét látja el keleti tostvémépéver szemben. Utal arra, hogy a Szovjet jelenlegi helyzete csaknem lehetetlen helyzetet teremt beláthatatlan időkre Svédország számára. :/ i
Varsóból jelentik: A Svenska" Dagbladet! a svéd miniszterelnök nyilt levelét közli, melyben figyelmeztet arra a rettenetes sorsra, ami a finn népre vár. A finnek .nagy részét vagy elhurcolják Szibériába, vagy azonnal elintézik, ugy mint Észtországban, vagy Litvániában a
Fokozódott a hollandiai harcok hevessége Métz, flancy környékén csökkent az ellenség nyomása
(Intorinf) Az amerikaiak állandóan erősítéseket küldenek a holland térülőtökön lovö csapataik száméra. Ekósben rendkívül súlyos harcokra korült sor. A némot csapatok 48 páncélost megsemmisítőt tok. A brir-tók a súlyos veszteségek ollonére íb ujabb ós ujabb erőket vetettek harcba, azonban a német biztosító erőket seholsem sikcrii\'t áttörni és csak egyes páncélos csoportok tudtak előre törni. -» Az éjszaka folvamán a harcok tovább fokozódtak. A német légvédelem ütegei 10 angolszász kísérő va-dássgepot és 89 tohor vitorlázó gépot lót tok lo.
Az araerikai ejtőernyős és a légi uton szállított erőknek
egyetlen ponton sem sikerült
az érintkezést felvenni a Matté-trichtól keletre, levő kötelékeikkel.
Eredmény tüílonok maradtak az Aachen óllon indított támadások és meghiúsult a Tilhurgtól délre való ¦ olórotőrés is. Eresebb kanadai kö-tolókok kisérlotot toltok, hogy \'iienvo-muljanak a Scboldo torkolatába, azonban a némot ütogok tüzében fol morzsolódtak.
Lusomburg és Métz környékén nem korült sor nagyobb harcokra. Nancynal csökkent az ellenséges nyomás, bár a tegnapi napon támadás ellentámadással váltakozoott. Ebben a körzetben egy három oldalról körülvett városba az amorikaiak bo-nyomultak, do a németek visszavetették okot.
Boulogne-ban teanap is folytatódtak az utoal harcok Még hareolnak Brest eayes támaszpontjai
(Intorinf) Hétfőn az ellenség rohamra indult Boiilopfrro ollón. A brit nehéz lövegek vódolmo alatt az ollonségos csapotok boliatoltak a városba, ahol az utcákon olkosoredőit harcokra került sor, molyok kedden is folytatódtak. A németek a fölényben lovö ollonséggol szembon szilárdan tartják a várost ós a kikö-
X
Brest romjai közül egyes támaszpontok még harcolnak. Egy er/őa némot ejtőernyős csoport sebesültjeivel és összea fegyvereivel aCorson félszigetre vonult és az ellenállást ott fofytatjá. \' ¦
DŰnkirchen német védői víssza-v
Folytatás az 5. oldalon.-\' o>
ZALAI KÖZLÖNV
szeptember20
Száz szó helyett
egy cselekedettel szeressük u hazát. A tettek magyarjai legyünk, ne a szavaké" A szavuk ideje lejárt. Most a teltek idejéhez érkeztünk. Minden Demos-thcucsnéL szebben beszél a telt, más szóvurnnit már csak a tettnek vari meg a nemes esengésc, az igaz értéke. A honvéd nem beszel. Elindul a hadak utján és naponta százszor szembe néz a halállal. A sebesült hős zokszó nélkül fekszik a kórágyon. Tudja, hogv a hazáért szenved. A
1 haldokló.honvéd » harcterekén nem a kétségbeesés álkozódósá-vul vesz búcsút a löldi világtól, hanem szeretteinek a nevét suttogja. Hilton se a nagyhangú, inellveregelő szavak adják a példát A sokgyermekes .myák megfosztják maguktól és családjuktól a iebjobb falatokat, ünneplőbe öltöznek és szereld ajándékot visznek a hadikórházakba OU nincs más szavuk, mini ez a két szó: Fogadják szívesen. Szavak helyetI tettekkel szereli hazáját az az áldoz,ú\'.ész adakozó is, aki sovány jövedelméből a hadbavonultak hozzátartozóinak, a bombakárosul-tuknnk is juttat és nincs más kérése, minthogy a nevét ne közöljék a nyilvánossággal, mert amit telt, csak kötelessége voll. Tettekkel szereti a hazáját, aki a keresztény civilizáció Idején [eniploniépitést segít elő és sok beszéd helyett imádkozik, hogy az akeió sikerüljön. Mennyi ragyogó példája áll előttünk a lettekkel való hazaszeretetnek! Az önkénles npolónök,-akík szótlanul, mosolygó arccal végzik a legnehezebb munkát is. A szavak ideje lejárt. Most leltekre van szükség. Ha ezer éven ál mást se teltünk, csak beszéltünk; most az egyszer tettekkel szeressük a veszélybe került hazát. Minden hiábavaló üres, niellve-regetö, frázisoktól csepegő szó e$y-eUy göröngy a nemzet sírjára, ha nem leszünk a teltek emberei. Mindenki ott, ahová a sorsa állította. A munknpadok-nál és az íróasztal melleit. Míg a fronton fegyverropogás hnl-1 alszik és az ellenség a határainkon áll, szó helyeit a teli beszéljen. A haza veszélyben van ! Van-e ilyenkor súlya és ereje a szavaknak ? Nincs I Most mar csak a tellek segítenek, áldozatvállalásban, a rend és fegyelem fenntartásában, az áldozatkészségben és mindenekelőtt a kél kézzel, verejtékesen, mindig hűséggel és becsülettel\' végzett munkában a haza jövőjéért. A szavak elszállnak, a példák ta-nilanak és vonzanak. A derekak, az erős lelkűek, a talpig férfiak legyenek ilyen l.uiitó-mesterei most a nemzelnek. Példaadásukkal vonzák moguk-
. hoz a bátortalanokat, a kicsiny-hitüeket, a gyenge Iclkúeket. A
iyrténelem valamikor számon fogja kérni, mit és mennyit tettünk akkor, amikor a tettek ideje volt. jLs a nemzet Géműiéin a hangoskodók, a sza--\'orjára teszi majd a hanem felkeresi \'¦"t, a tettek
a kanizsai levente-élet öt élharcosát a levente díszjelvénnyel tüntették ki
Ünnepélyes kerelben történt a díszjelvények eladása
Az ifjúság országos vezetője, vitéz licldy Alajos vezérezredes az I. oszt. levente díszjelvényt adományozta dr. Thohvay Zsigmondnak, a Nagykanizsai Levente Egyesület elnökének, Szépudvary László leventeparancsnokmik és Fülöp Lajos, leventeoktatónak, a 111. oszt. levente díszjelvényt pedig Sipos István sport szakosztályvezetőnek és Kovács Ágoston leventeoktatónak. A magyar ifjuságne-velés legfőbb vezetőjének ez a kitüntető elismerése olyan kanizsai férfiakat ért. akik nemcsak szavakban voltak minden időben magyarok, hanem a magyarságuk állal sugallt uton mindenkor önzetlen odaadással, fáradságot nem kipiélö lelkesedéssel dolgozlak, elsősorban a magyar leventenevelés terén.
A díszjelvények átadása ünnepélyes keretben történt vasárnap délelőtt. A levente alakula-, tok zászlók alatt vonullak a felső templomba, ahol szentmisén vetlek részt. Utána a ílozgo-nyi-utcai iskola udvarán történi meg a díszjelvények átadása,, amelyen L\'her Ernő ezredessel
az élén megjelentek a ieventeélel élenjárói. A levente zenekar Radványi karmester vezelésé-vel a Hiszekegyet játszotta, majd L\'her ezredes ünnepi szózatol intézett a leventékhez és az egybegyűlt ünneplőkhöz. Rámutatott a magyar honvéd hősi harcaira a Kárpátokban és azok áldozatos helytállását követendő példaként állította a levenle-ifjuság elé. Ulall a levente-elöljárók, elsősorban a disz jel vény-nyel kitüntetettek, az oklalók példamutató magyarságai"1 \'és magyar munkájára és felhívta az ifjúságot, hogy lépjenek az ö nyomdokaikba; amikor a hazának arra szüksége lesz. Ezután átadta a díszjelvényekéi ós kérte azok ttj tulajdonosait, hogy továbbra is odaadással, ügyszeretettel, egész magvat; férfi-lélekkel végezzék hazafias munkájukat. A kilíinteleltek nevében dr. Tholway Zsigmond mondott keresetlen magyar\'\'i\'ér-liszívböl fakadó, szavakkal lel keshangu köszönetet Az ünnepség a Himnusz hangjaival, majd a Sugár-uton diszelvon lilással fejeződött .be.
Nagymennyiségű elrejtett textiles bőrárut foglaltak le a úraia-magyaroái korcsmarosnal
Vagy zsidó tulajdonból vagy a osakta-rnyai betörésből szarmdztK a lefoglalt holmi
(Muruközi tuUósilónktúlJ A drávavásárhelyi csendőrségnek tűiébe jutott, hogy právamagya-rod községben a korcsmarosnal, Safarics Józsefnél nagyobb mennyiségű olyan áru van, ami zsidó üzletekből származik. A csendőrség hamarosan házkutatást tartott a drávamngyarodi korcsmároséknál és ennek során kiderült, hogy a szóbeszéd — igaz. A lakás különböző he=" lyeiu elrejtve nagymennyiségű szövetet, vásznakat, selymeket találtak végszámra, ezenkívül talpbörl, felső bőröket és egyéb portékái.1 Kihallgatásakor Safarics azzal védekezett, hogy nem
tudta, honnét származnak az áruk, ö azonban megvette valakitől, akit azonban nem ismer. A holmikat a csendőrség lefoglalta. Lefoglaltak egy kerékpárt és egy motorkerékpárt is, amelyekről azonban Safarics a%t állítja, hogy azok tulajdonát képezik. A vizsgálat és nyomozás még lolyik. Arra is mulatnak jelek, hogy ,a lefoglalt, áru egy része a Csáktornyái , Kelemen-féle textil üzletből származik, ahova, mint tudósításunkból már ismeretes, a mull napokban nagyobb\' arányú J>etö-rés történi.
„& nagykanizsai közellátási Divatai működése miatasserO"
állapította meg az ötnapos hivatalán* vizsgálat
A nagykanizsai városi köz- . ellátási hivatalt 1910-ben állították fel a városi lakosság el- \\ látásának zavartalan biztositá- [ Sára. Hogy azóta hivatása magaslatán állott, hogy- minden nehó/.stig közepette is az igény-léseket a rendelkezésre álló 1 anyag mennyisége szerint Icg- j jobb tudása ós lelküismeretc I szerint igyekezelt lebonyolítani: közismert, Ha nem is ludoti mindig -mindenkinek igénye és tetszése szerint ténykedni, az \'¦ nem rajta, hanem az általános helyzeten, a háborús körülményeken mullott. Nagy és felelősségteljes munkát végzett a város
közellátási hivatala, amelynek főnöke dr. Fotlyondy József városi tanácsnok, közellátási előadó, inig a hivatalvezető Polgár Vilma, y városháza kipróbált tisztviselőnője. A közellátás egész gárdája líl) tisztviselőnőből áll, akik az egyes osztályokon nem kis lelelösségümunkál végeznek. A város Közellátási hivatala cukor, liszt, zsir, petróleum, cipő, vásárlásikönyv, beszolgállalási, gabona, la, stb. osztályokból 4H- Szám-oszlopok, számhegyek tórnyo-i sulmtk a rendkívül erősen igénybevett tisztviselőnők asztalán. 1942-ben volt a közellá-
tási hivatal első hivatalos felülvizsgálata, amely a legjobb eredménnyel végződött. Most fejeződött be a második, öt napig tarló hivatalos vizsgálat, amit Majher Imre dr. közellátási miniszteri előadó és Vargha Károly minisztériumi kiküldött végzett. A minisztérium megbízottjai a legapróbb részletre is\' kiterjedő liivatalvizságalátot tar-loltak, amely kiierjedt a pénzkezelésre,-a jegy kezelésre, az utalvány ki adásra, az ügyvitelre és az egész ügyvezetésre. Végigvizsgálták az egyes tisztviselőnők munkáját és teljesítményeit, majd ijz ölnapos vizsgálat eredményeként jegyzökönyvei vetlek lei, amit a polgármesternek, .nyújtottuk be. A jegyzőkönyvben megáll apilol ták, hogy a városi közellátási hivatal egész apparátusa kiiogáslalaniil végzi munkáját, pontosan, szabatosan és lelatismerelesen dolgozik, lisztvis I noi ügyszeretet ¦ lel veyziK munkájúkat. Sok vá-f rosbau végezlek eddig líivulal-; vizsgálatot, - így Szombathely, I lJées, Szeged,, Miskolc, stb. vá-j rosokban - de olyan pontos, j kifogástalan és példás munkál, - mint a nagykanizsai közellátási hivatalban, eddig sehol sem találtak. Kiemeli a jegyzőkönyv dr. Fotlyondy József városi tanácsnok) valamint Polgár Vilma irodavezető kiváló munkáját, ugyszinlén a hivatal ősz-szes tisztviselőinek dicséreUv-inóltó tevékenységét.
Szebb elismerést valóban nem kaphatott volna a város közellátási hivatala.
A páncélos harckocsi ote: — az ilifant
A hadvezéri művészei már az ókorban sem elégedeti meg azzal, hogy a két hadsereg egymásra rontson. A hadvezértől függött, hogy a hadseregnek melyik szárnyát erösilsúk meg é.s melyik szárny kezdje meg ti támadási. Hl egyben ö gondoskodott a szükséges tartalékokról, ahclyet a harc hevében hol ill, hol oll vetéli bt;. Ugyancsak már az ókorban\' sokat törték fejükéi olyan halálos fegyver feltalálásán, amellyel az ellenséges ínlankszol áttörhessék, hogy az azt követő gyalogságot felboríthassák. Ez az elgondolás lényegében azonos a mai hadvezetésnek páncélosával. Harckocsi ugyanis már az ókorban létezett és pedig a kélkerckü kaszás-kocsi, amelyei először a perzsák alkalmaztak, akiklöl Nagy Sándor vette át. Mivel mindkellö ugyanazt á fegyvert, illetve ugyanazt a harci eszközi alkalmazta; hatása nem volt döntő és kiegyensúlyozta egymást. Ezzel szemben Hannibálnak már modern páncélosai voltak, amelyek azzal az előny-
llii.iiiv.ji,
Írószerek és fezetek
kophatok
Schless Gyula
kÖnyvkuroBkodóaóbon
Horthy Miklés-ut 8. szám.
i«M Telefon; 120.
-1, ¦-,
1944: September 20
nyel is jártak, hogy az akkori rómnink ezt a fegyvernemét nem ismerlek. Ez a páncélos nz elefánt volt. Elképzelhető az az ijedtség és fejetlenség, amely a rómaiak sorában keletkezeit, amikor a Trebia melletti csatában először pillantották meg a hadsorok mögött felvonuló elefántokat, amelyek a római arcélre rárontottak, azt felborították és a római katonákat halálra gázolták.
A rómaiak kezdetien védtelenek és tehetetlenek voltak, ezzel a.régi -páncélossal* szemben, amely ugyanúgy hatolt rájuk, mint 1818-ban a cambraí csatában először alkalmazott,, angol teknősbéka alakú tank. Egykori feljegyzésekből, azonban ¦ tudjuk, hogy a rómaiak csakhamar megtanulták, mint kel! az elefánt ellen az *elháritó fegyvert- alkalmazni. Hadsoraikat ugy elütötték fel, hogy az egyes -manipulusokí egymás-tói kellő távolságban állottak fel, hogy a^ előretörő elefántnak idejében kitérhessenek. Az elefánt, amely nehézkes, az elölte, megnyílt részen előre rohant, de mivel senki útjába nem akadt, már nem igen okozhatott-kárt, Az elefánt-tankot, a csatarend hátsó soraiban nz »clháritó ágyú .fogadta, amely lángot és égő zsarátnokot zúdított az elefántra, amely erre megfordult, visszaszaladt és saját sorait-ni zavarta. De »páricéIos-hürcra gyakran került, sor. A légionáriusok lehetőleg közelből az elefánt lábinaiha lőtték nyilaikat, ugy hogy azok tehetetlenül vergődve összeomlottak.
Hasonló harci eszközt találunk a régi germánoknál. Caesar emlékezik meg róluk em/ék-irataiban, amikor elmondja, hogy a német gyalogság gyakran a lovassággal együtt avatkozott a harcba. Minden lóba ugyanis négy gyalogos kapaszkodót!, akik hatalmas iramban kövjették a lovat, illetve a lovast az ellenséges vonalig. Otl eleresztenék a ló sörényét és szemtöl-szömbon megkezdték ember-ember ellen a harcot
A hadászatra és hadieszközökre is áll a mondás : > Semmi uj nincs a nap alatt...*
bakai !
Fél perc mosoly Tévedés^
— Mintha már borotváltam volna uraságodat a múltkori!
— Téved. Ezt a vágást az arcomon a fronton kaptam.
" *
Nem fonfo -1
TJáiasságkötrctitS: Ajánlom ura-Hágódnak ezt a hölgyet. Hatszobás lakása van.
Nősülő ur: JÖ-j6, de a hölgy nagyon csúnya.
llázassáfjközvctitő: Mit izgatja az magáit IJ átszabás lakásban nem i*\\ fontos% hogy taláikozeanak. ¦*
Igy történt-
Őrmester: Hogy történhetett, hogy Vásárnap délután, amikor szobafog-tágad volt, a ligetben egy fa mögött láttalak ?
Honvéd; Az ugy történhetett, jelöniem áfásan, hogy vékony volt a fal
A nagykanizsai rindörség még nem állapította meg, hogy történt-e vagy sem betörés a Kopstein raktárból eltűnt bútorok Ogyében
A nagykanizsai Kopstoiii-féla, zsidó bútorüzletből állítólag eltűnt bútorok ügyében tegnap jelentettük ,hogy hivatalos Ifc-Iven kétségbe vonják a bútorok eltűnését s főként azt az állítólagos nyomozási eredményt, am ly szeiint -betörés nem történt s a bútorok mégis eltűntek . Közölték, hogy betörés lehetősége igenis fennállt, mert a raktár egyik nagyméretű ablaka az üzlet lezárása utáni időben nyitva volt és azon bú-
torokat ki lehetett vinni.
Munkatársunk ezügyben nagykanizsai\' rendőrkapítánysá- j gon is érdeklődött, nhol azt a . választ kapta, hogy a znlaefter- ; szegi tudósításnak az a része, j amely szerint a -nyomozás megállapította, hogy betörés nem történtj, nem helytálló, minthogy az ügy nyomozása még nincs befejezve, igy még nincs megállapítva, hogy történt-ebe-törés vagy nem. •
Síiket asszony az aetó kerekei alatt
Az asszony kilétét most állapítja meg a nyomozás
és a következő pillanatban a kerekek alá került. Koponyatörést és súlyos belső sérüléseket szenvedett. Orvosai-biznak megmentésében.
Az elgázolt asszony személyi adatait és a. gázolás körülményeit nyomozza a rendőrség.
A nagykanizsai kórház sebészeti osztályára tegnap egy autó beszállított\' egy súlyosan sérült asszonyt, akiről eddig csák any-nyit lehetett megállapítani, hogy Szmodies Petemének hívják. Az „asszony a jelek szerint süket. Alikor a gépkocsi feléje közeledett nem nallotta meg a jelzést,
A Balatonparton és többfelé Somogyban géppuskáztak ellenséges repülőgépek
Komoly tanulság: — ellenséges gépek elöl rejtőzni kell
Hogy lirennyirc nem szabad könnyelműen venni a légiriadó alatti rejtőzést, bizonyítják az alábbiak.
Minap nagy riadalmat okozott Nagykanizsán is az egészen alacsonyra szállt elloiiséges repülőgépek\'géppuskázása, aminek a vasúti vonalon egy halottja is volt, Nagy János vasutas, akinek tegnap délután a hősi halottaknak járó részvét mellett volt a temetése a nagykanizsai sírkertben.
Somogyi tudósítások most számolnak l>o arról. bogi ugyanakkor többfelé is intéztek géppuskatámadást Ugyanazok az ellenséges repülőgépek, mindenütt egészen alacsonyra lerepülve. Legsúlyosabb volt a csurgói támadásuk. A négy gép többször is rárepült a vasúti állomás környékére és minden alkalommal kelepeltek a géppuskái. Szállítás alatt lévő 12 lovat öltek meg a géppuskagolyók, több állatot pedig megsebesítettek. Egy mozdonyfütö kapott több lövést, azonkívül a mnz-dohyvezetŐ, akit — mint már jelentettük — a nagykanizsai közkórházba szállítottak. ¦
A géppuskázás megismétlődött Gyékényesen is, anélkül azonban, hogy komolyabb kárt okozott volna. Lövéseket adtak le Fonyódon is, baj azonban ott sem tőrtént. Fonyódon a villákat is végigpásztázták, kisebb épülctrongálódásokon kivül azonban kár nem esett.
Annál szomorúbb kimenetele volt a géppuskázásnak Balaton-máriafürdőn. Éppen légiharc volt a község közelében. A német vadászok alacsonyra leszorították az ellenséges gépeket, amelyek vadul géppuskázni kezdtek. Több golyó a máriai Pamuki-vendéglő terraszárit Süvített be, ahol reggelijét folyósította Fecske János budapesti magánvállalati igazgató. Több golyó- találta a?, igazgatót, nki holtan esett össze. A vendéglős feleségét négy talála térte a cohjbján, karján és a tábán.
Balatonszentgyörgyön és Ba-latonlcllén is lőtték az állomás környékét, egy mozdonyvezető halálos lövést kapott.
értesítés.
Értesítem a nngyérdamö közönséget, hogy
sapkakésziti mfihslyemei
Batthyány-utca 6. szám alól Brz sebet-tér 10. siám ¦Iá helyeztem át.
Készítek és állandóan raktáron tartok: uri- éa flu-, divat-, levente-, soffőr-, bőr-, Bocakay- és mindenféle intézeti forma-sapkákat a legolcsóbban. — Eladás nagyban és kicsinyben. M) Tisztelettel. SZAKONYI JÓZSEF
Tofaföfii 771, •MkBkfcMlU.mwter.
A nagykanizsai közép-kereskeeelml Iskola a mult évi értesítő tlkrében
Most kaptuk kézhez n nagykanizsai kózépkcreskjcdelmi fiúiskola és egveves női szaktanfolyam értesítőjét az 1943-t-1W4. évi \'iskolai évről. Az értesítő dr. Borsa Béla h. igazgató összeállításában teljes képét adja az intézet rohamos fejlődésének, amióta felekezeti jellege megszűnvén, városi ellenőrzés alá került, mint a keresztény és hazafias nevelés egyik kanizsai körponti a. Az ui v^etőség és ni t-ná\'i kar külö\'rös súlyt helyezett a vallásos nevelésre, nz u\' világrend szellemétől átitat tt hazafias légkör biztosításán A tanári kar munkája nemcsaV a . tantárgyakra terjeszkedj ki hanem a magyar szellem nevelésére is.
Az intézet fennállásának 87-ik évében az átszervezés folytán mint kereskedelmi középiskola^ kezdte meg működését Az Ignztffltrti jelentés tömör összefoglalásban képét adja annak a mindenre kiterjedő hevein* munkának. Ennek szolgálatéban minden vallásos é" hazafias megmozdulásból is kivették ré-áVflket A tanártestület 17 működő tagból állott és egy irodai . erőből. A tanártestület tágjei nz iskolán kivül élénk társadalmi és irodalmi tevékenységet fedettek ki Az intézet könyvtára az uj idők szelleméhez képest nla-pos cenzúra alá esett. Dacára n megnehezült időknek^az r|us"á[d egyesületek eredményesen működtek. Így n^Segélyegytet anyagi tehetségéhez képest fejtette ki tevékenységét. AzxhiképzŐ-körben több szakosztály\'*niflkö-ilött A levelezési osztály élénk levelezést folytatott Német- és Finnországbeliekkel. Eredményes volt a Gyorsírókor, vala-^ mint az Ifjúsági Sportkör mü-*" ködése. Serén ven dolgozott a diák-kaptár gárdája. A Kaszop fstván Márinkonpregációnak 60 tagia volt és dr. Rosta Litván prézes vezetésével elismerésieméi tó munkát fejtett ki n fiatalok 1 Ikiéletében a tanulók összlétszáma „241 volt, ebből 234 magyar anvanyelvü, 220 római katolikus. 8 luteránus, 8 református, 10 nem keresztény, a tanulók szülei elsősorban kisbirtokosok voltak, majd kisiparosok, kiskereskedők, vasutasok, altisztek, stb.. a tnm.lók-ból 122 volt nagykanizsai. 56 znl\'ttnencvei, a többi más -megyékből való. Télies h-nd-nf fizetett 198. kedve ímenyes tandíjat 24, teljesen tandíjmentes volt 13 tanuló. Az értesítő ezután foglalkozik a tanulók kedvező tanulmányi eredmény elvvel. Teljes éret\'t.\'iétn\' vizsgát tett 42. ebből megfelelt 36, nemeiéit meg 6.
/ Az értesítő ezután foglalkozik a női kereskedelmi szaktanfolyamról, amelybe 55 növendék iratkozott be.
Paradicsomos üvegre valódi
BÉLKUPAK,
wlamlnl
filial*-, tint- ét koia-iaplr, „Inra" lí«!s(íó
topható
TÓTH jáNOS
ftjaur. 4a ¦ackwwlwa\'te.aM KlMlV-ut«t »7. r.l.f.n »8,
EAlMl KOZIXJNTO
19J4, artptombor 20
A honvédnek uj fegyver sem kell: — aknavetővel is kilövi a T. 34-es szovjet-szörnyeteget w teríme /e
a bolsevista vasa/kát az ellenséges tüzfergetegben?
(Honvéd htjdltitdóiitd osztály)
amolynok^^harccsoport-parancsnok-saß« a hivatalos novo ós a parancsnok G. fóhadnagvon-kívül ugyanitt ütötte fel még "tanyáját a tüzér-figyelő, az aknavető figyelő és a második század parancsnoka ia.
•— FŰnyoromény kmno a* orosznak egy telitalálat!
Nem látom a boszólót, drf ajiang után itólvo, azt llíszom. a tüzér mondta. A többiek letorkolják: — No fond az ördögöt a falra! ISbbon a pillanatban géppisztoly lövés hallatszik kívüliéi. Azután osond, majd egy rövid sorozat.
Esett,
Nora in olvan közönsége* nyári zápor Tolt. Mintha \'sohasem akarta volna abbahagyni, ugy dőlt a víz az ég tolt csatornáiból. A lövészárkok kis patakokká változtak már, a tá-Iwri erődök tetején az első csöpp után mogjelont a többi óh ogy-kot-töro riaoa volt odabenn ia nuüdon.
— Gyalázatos idö oz, fiuk! — nzőlalt meg G. főhadnagy.
- Do legalább hallgatnak odaát is — mondja valamelyikünk a sarakból.
Egy Bölét kis lyukban vagyunk,
A rendszeresített „öngyilkos 9rosz"
— Na, mogkozdódik. Öngyilkos j oroszunk ugy látszik nem fóf a bőrében, — mondja a századparancsnok zászlós. \\
Nekem magyarázzák azután az öngyilkos orosz fogalmát. Egyelőre som\'mi kodvo sincs a nevezett orosznak az\' öngyilkossághóa, do a hon- I vód-humor mégis ozt a jelzőt adta \' ¦neki. Az orosz tűzfegyverek tüzét | ugyanis rendszerint egy előretolt fi-\' cvoló vozoli. aki dóppiazáolylövéank-kel adja hátra éretnek az ofőro móg- I
bőszéit jelt. A mioink ugy okoskodnak, hogy előbb-utóbb úgyis kilőjük az ipsét, tohát olnovoztök öngyilkos orosznak«.
De további magyarázgatás™. Ix1-Bzőlgötésro most már nincs időnk. Az orosz aknavetővel és páneóltő-rővol fcain-bummal) lövi vonalainkat. Kőt- hamarosan boleávatkozik » küzdolonibo néhány T. 84-os is. Az eső alábbhagyott már,_ do mit érünk Voló, hiszen \'liolyotto valóságom tűzesőt kapunk.
Amikor a „csin-bum" elhallgat...
* Mi sem• maradunk azonban fótion. Aknavetőink derekasan dolgoznak éa a harccsoportparancanok nem sokára alkalmasnak találja az időt tüzérségi beavatkozásra is. Az oroszok ugyanis érdekes taktikával dolgoznak. Ha az arcvonal egyik szárnyán páncélossal húznak ólőro, akkor íoliótlohül a másik szárnyról k8ín-bum« tUsot kapunk ós fordítva.
A figyelők több >vHÍn-lmm<í ttbjo-lóállást \' fedeztük fol. Torülottüzot kérünk ido tüzéreinktől éa addig is, hogy n közölök hátra no fussanak, ofőa aknalüz alá vesszük a körnvó-ket.
Másik szárnyon & T. 84*OBok mozgolódnak nagyon. Az egyik orosz páncélos vakmerően ülő is\'bújik a fák közül és a.senki földjén köro-lodvn fölénk, ugyancsak szórja grá-náljait; Aknavetőink votöállásait komat. Páncéltörő ágyunk kissé távolabb van lüzolöáalláahan 6s orrofolé nincs in jé kilövóso. így aknavotók-
kol kisérlotozünk a T\\ 34-os ollón is. A találati valószínűség nagyon kicsi ugvftft és az ao valószTnÜ, Rogy komolyabb kárt tudunk okozni akiiavotóvol a páncéloson, do mlndon-osotro a tüzünk mégis zavarja ós ez ís jelent valamit.
Közben már működésbe lépőit a saját igzórsógünk ia. Ügy-két tapogató lövés után máris a kivont lio-lyou robbannak a gránátok ós- Ogy-szono két »CBÍn-bum« is elhallgat. A raogfigyoléa ssoriiit az ogyíkot telitalálat .úrto, a másiknak pedig való-Bzinülog a kezelői pusztultak ol.
A századparancsnok most a páncélosra\' kér tüzot tüzér folderitótól. Aknavotőinkkol ugyanis nem boldogulunk éa a T. \'84-os működőd) egyre kóltometlonobbé válik. Az is igaz, hogy nonttüzot loadatni még ttz és felessel is nagyon bajos, do ha a T, 34-os észreveszi, hogy a- tüzérség ia lövi, valószínűleg visszafordul.
A\' tüzér felderítő gyorsan doigo zik. Máris diktálja a lőelemeket.
Kié legyen a dicsőség?
Torméssotafian az aknavetőnk\' in folytatja tovább a tüzet a páncélosra. Az egyik akna tclibo is találja. Jól látjuk a becsapódást, a páncélos megáll. Do ebben a pillanatban már a tüzérségi lövedékek is olt robbannak. Pót az egyik nem is (óvoszt célt. A \'T. 84-os kigyullad.
Odaát orro ol is csöndesednek telioson, nálunk ttodig megindul a vita, hogyha a tüzérség nem segít, sikerült volna-o ártalmatlanná lennünk a páncélost? Az aknavető-szakasz parancsnoka azt állítja igen. Szo-rinle az ó lövése már végzott a páncélossal s a tüzérek caak a kogyo-lomdófést adták meg.
— Látjátok, — mondja — ilyet ia csak a magyarok tudnak produkálni, aknavotovol is kilövik a pán-
célost.
— Na-na, nem tudom mit csináltatok volna, ha én bele nem avatkozom — húzza ki a mellét a tüzér-foldoritó hadapród.
— Mindegy fiuk, ozt meg kel! ünnepelnünk, zárja lo a vitát G. főhadnagy és az egyik láda mélyéről olőkorül egy kis" hazai. ítóka"...
A követkéz éjjel, amikor .a senki földién maradt páncélost megvizsgálták, kiderült, hogy az aknavetős zászlósnak mégis igaza volt. . Az egyik akna pontosan a motorházat találta ol és harcképtolonné lottó a páncélost, viszont a következő nercben ért tüzérségi találat végképp végzett volo...
. Konca Antal haditudósító
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
¦In-, rud- én patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és ilmplei.
Hath.rr s«pak, gépül], oupégyMm éa oolyéa ..._IfjéKytéaét állaté**m.
SPORTÉUT
Befejeződött az uszóévad
Szoptembor 17-Ón a nagykanizsai városi uszodában tartottók meg a hagyományos Kanizsa-bajnokságot .Erodménvoi a kövotkozók: <-
88 egyharmad tn. gyormok gyors: 1. Viola 27.4 mp. 2.\' Szántó 31.2. 8. Borza 87 mp. . 88 (igvlmrmno m. gyormok moll-tiszás: T. Ifolesi 31.2. 2. Viola 82.2. 3. Szántó 83.2 m\\í
88 egyharmad tV», gyoriiieff hátúszás: 1. Kovács 20 mp. 2. Hotosi 32:fi mp. 3. Szántó 40.6 mp.
66 kétharmad m. fiú mollúszóB: 1-2. Joó—Nagy 1.Q7.2 mp. 3. Ho-tosi 1.08 mp. f"
66 kétharmad tn. fin hátiiszás: 1. Kováca 1.05 mp. 2. Bódpgh 1.10 mp. 3. Dér falvi 1.1.7.8 mp. .
66 kétharmad ai.-fiu \'gvorsuazitó; 1. Bótlofih 51.2 mp. 2. Dérfalri 50 mp. 3. Nagy- 1.01 mp.\'
100 m. ifi gvorsuszás: 1. Latin 1.10.2 mp. 2. Kovács 1.14 mp. 8. Bódogh 1.20 mp.
100 m. ifi hátuszi\'w:: 1. Latin 1.27.4 mp. 2. Kovács 1.31 mp.
10i) m. ifi mellúszás: Tarnál II. 1.27 mp. 2. 2. \'Kovács 1.84 mp.
200 m. szoníor molluszi\'w; 1. Tóth 3.17 mp. 2. Tarnai II. 8.80 mp. 3. Göndöcs.
400 m. szenior g_vorfluazás: 1. Latin 6.00.2 mp. 2. Szabó 6.14.2 mp, 3. Csányi 6.44 mp.
11XJ m. szenior mellúszás: 1, Tárnái IT. 1.24.8 mp, 2. Kovács 1.31.2 mp. 8. Gűndöos 1.87.8 mp,
1(X) m. szenior gyorsuszás: 1. Latin. 1.10.8 mp. 2." Bogonriodor I.IR.\'l mp. 8. Szabó 1.17.4 mp.
100 m, szenior hátúszás; l. Sáf-.\'áu 1.24.8 mp. 2. Bogejiriodor 1.34 mp. 8. Szabó 1.40 mp.
Ha TÍsazatokintünk az ol.inult idényro, jól oső órzóaaol kell mog-állapitahuiik, hogy úszóink jól sze-ropoltok. A viszonyokhoz képest sok vórsönyon voltok rószt és mindonhol oliamorést szoroztok a Krinyi Miklós Nagykanizsai TE-DOSB-nak.\' Ezr 11 Ion is köszönetet mondunk a -MAORT Ozomok »i>ortszerotö igazgatóságának, hogy anyagi támogatásával lohotŐvé totto, hogy úszóink számos vorsonyen réaztTOhettök. Sajnos Nagykanizsa városától oz évben semminemű támogatást, az uszoda használaton kívül nem kaptunk.
Ha az oredményokot nézzük még koll állapítani, hogy az elmúlt óvókhoz viszonyítva határozottan szép fejlődést miitatnak úszóink. Egy évben sem órtok ol ilyen aikorok^t." Mognyertük Délnyugat ós Kszak-nyugát uBzóbajnokaágát, n hadtest vorsonyon mindon számot megnyertünk. Úszóink közül ki koll omolnunk Latin, Tarnai és Sufnin tnl-jositmonyét. Különösen Latin Korko tott tanúságot hatalmas fejlódéaről. Do a többi úszóink is mindon elismerést megérdemelnek szorgalmas, fegyelmezett munkájukért.
Gáspár Endre
Az I. osztályú bajnokság sorsolása
Szoptombor 10. KRAO II.-Csáktornya II. Csurgó—Sáska LE. Nagv atád-KTSE II., Kosztholy—NV-TE II.
Szoptombor 17. KRAC II.—Sáska LE, Gvókénvos-KTSE II., Csűr gó—NVTE II", Nagyatád—Koszt-liolv.
\' Őzoptcmbor 24. Kosztholy—Csurgó, NVTE II.—Gyókénvoa", KTSE II.—KEA0-4I., Sáska LE— ZM-NTE II.
Október 1. SSMNTfi 11. - KTSE II., KttAC 11. -NVTE., Gyókónvoa —Kosztholy, Csurgó—NagyaVád, Csáktornya- - Sáska LE.
Oklólxíi- 8. Nag\\atiíd--Gvúkénvos, KesztlK\'lv KIÍAC II., NVTE lí.-ZMNTE 11., KTSE II. -Csáktornya, ;
Október 22. ZMNTE II.—Kosztholy, KRAC II.—Nagya\'tád, Gyé-kétivea— CsutgÓ, Csáktornya—NVTE\' II. K
Októbor 29. Koszthelv—Csáktor--nva, Nagyatád—ZMNTE IL, Cfltir-gö—KRAC II., KTSE II.—Sáska LE.
November 6. Saaka LE —NVTE IL, ZMNTE IL—Csurgó, KRAC II.--Gyékényes, Csáktornya—Nagyatád, v.
Novembor^ 12. Kosztholy -Sáaka LE. Gvókénves—ZMNTE "II., NVTE li:--KTSEvII., CeargÖ—Csáktornya.
Novemhor 10. Sáska LE—Nagyatád, ZMNTE II.- -KRAC I.I., KTSE II. — Kosztholy, Csáktornya— (ívékénvos.
\'Noveinlmr 26, S.iaka LE—Gyékényes, NiVTE II.--Nagyatád, Csáktornya -ZMNTE IL, KTSE II.-CsurgÓ.
Levente bajnokság sorsolása
Szeptember 24. Kosztholy—Nagy kanizsa, Kisszenlgrút -Komál\'város.
Októbor l. Knmárváros Kosztholy, Nagykanizsa Galambok, Gol-so- ¦rötréío, Kiskanízaa—-Zálaszont-míliály.
Októler 8. Galamlxik -Komárrá-109. Koszt hely - Kisszentgrót.
Gktólíor 15. -Kisszonlgrót -Ga-lamUik, Koinárváros -Nagykanizsa, Pötiéte -¦Kiskanízsa, Zamazoutmi-hálv Golao.
Qktöhor 22. Galambok Keazthely, Kisszontgröt—•Nagj\'küirizsii.
Qktólwr 2!). Kiskanizsa—-Golso, Pötróto- Zalaszontinibály.
A körzeti bajnokság erodmónyei
Az olmult vasárnap ismét- erős mérkÓz.óflökot játszottak csapataink Óa\'néhány men\'opó eredmény alaposan megváltoztatta il bajnoki táblázat sorrendjét. Barcs 2:0-ra gvözlo lo a jjótíai bőrgváií.ikat. mig a Zspl-uay csapat otthonában 0:.0-ra győzőit a -pélmoilostocí vanpni. aIIoii- A
kaposvári rangadó ottxhuónyo — az oltórjodt ollonkozó hirosztolóssol bzemlwn - az általunk héttőn közölt 7:1, a Turul javára.
Körzeti bajnokság
1. ZMNTÍi 4 3 1 — 17:4 7
2 KTSE 3 2 1-20:3 5
3. NVTE 4 2 11 16:9 5
4. PDVAC 4 2 1 1 9:13 5
5. KRAC 4 2 - 2 10:11 4
6. PVSK 4 2 — 2 8: 10 4
7. Zsolnay 4 1 I 2 14:12 3
8. DVSE 3 t l l 7:9 3
9. IÍLE 2 1-13:42 1Ü. PBTC 4 - 2 2 3:10 2
11. SBTC I - l — 2;2 1
12. NSE 2 - - 2 3:10 —
13. PCSE 2 — — 2 0:13 —
14. CsZTE vlsüzalépett.
Hátizsákok,
Iskolai táskák
,to; kaphatók
Kovács. István
siljgyirtó mesternél
Horthy Miklós-ut 2. sz.
Felrobbant a talált töltény,, súlyosan megsebesített egy iskolás fial
Ujabb áldozata van a vigyázatlanságnak
1944. awpUuiiW jjl
H I RE K
Naptár. Sicptcmbcr 20 Sierda. Ktini. kst, Eusilák. • Protestáns Friderika
A OOZFDRDÓ nyitva raníróggel 7 órától este 6 óráig, (Hótfó, szerda, péntek délután ós kedilon egész nap \' Tokifon: 660.
_ (A főszolgablróságról)
Di.. Sebestyén József, a nagykanizsai járás tb. fÖ»zplgabjrája*tognap hazafias szolgálat teljesitéaére be-vűiuilt.
_ (Járási tiszti értekézJet)
A nagykanizsai jArás jegyiói kara tegnap délelőtt a főszolgabh-óságon tiszti értokezletot tartott dr. Sebőja-ivén József tb. főszolgabíró elnöklete alatt. Közellátási k6rdésókó^t6r-jtyaitak; - - v.
- (Bérmálás Zalamerenyén) Mindszenty Jözsof megyéspüspök
kedden /.ulamoronyo kÖzdOglven folytatta n bérmálás t. Kíséretében volt . iir. Langmár Lipót apátkanonok, Mészáros püspöki cownionárius., Va-jűv József nagykanizsai cspürpa-pfübános, u járási hatóság kópvisolo-télien jwdíg dr. Krusznay Jonó főszolgabíró. A diadal kapunál u köznép főjegyzője és bírája élén ott volt n kö/.sé\'fí lakossága, a loventék és a kóniyék néi». A fójogyzó a mogyés-jjiisjKikot a szoi\'etct szavaival kö-Bzöntötto.*. A \'tomplomnál Labor Miklós osporos-plóbános fogadta és kfeimtüllo a püspököt, aki ünnepi istentiszt*delet tartott, majd szentbeszédet intézett a hívókhoz. Utúnn megkozdlo n líérniátás szentségén.ik kiosztását, amibon mintegy 300 hivő lészcsíilt, líz vcilt az, idei utolsó bérmálás a nngykanizWf járásban. Ma, szordán a főpásztor a pacsin járás községeiben folytatja bérma-uiját.
— (Ügyvédi iroda áthelyezés) Dr. Vit Ferenc ügyvéd irodáját
Doák-tér 10. szám alá (felsótamp-luni ínullwi hwlví/tj t át. (:)
— (Uj egyházi díjszabás)
Scródi Jiijjjttinitin bíboros hofcog-primás uj/szabályzatot állapított tneg a szontmiso dijakra és ogyéb egyházi taxákra. így az anyakönyvi kivonatért 5 pengőt, anyakönyvi bi- j tonylatért !1 pengőt, \'családi értesítőéit tétolonkénl 8 pongőt, hirdetési
\' bizonylatért- pedig -8 poncot. Külön ézabályoZza a rendelőt a felmentési dijukat, a szentmiso alapítványok) valamint a házassági porok dijait. ~ (A szőlőhegyekben)
mindenfelé botörök garázdálkodnak Ez a panasz a zalai és somogyi wzulijiiogyek vidékén egyaránt. Alig vau nap, hogy a nyomozó hatóságokat ne foglalkoztatnák uj és uj pin-eclxitörósok. Alkulesokkal, totó -és falbontással jutnak bo a hegyi prés-hazakba a botolók és dézsmálják
\' &; lakosságnak a lóffiveszóly olól n Ifiiit-éklic monokitott nohnijiít. A bo-t"i«\'sclil)en nagy részük van a kóbor t\'igálivoknak, dö több iiven betörésről kiderült már, hogy lelkiismeretlen városi bolöróhanda garázdálkodik a hegyekben..
- (20 zsidó üzlet van a kanizsai járásban)
. A nagykanizsai járás községoibon folytatják a leiárt zsidó üzletek leltározását. A járás területén mindössze 20 jlyon üzlot van, ugy hogy a leltározás nem fog hosszabb időt igönylw vonni. A .leltározás most Unlatonmagyarodon, majd Kiskomá-¦ rom;\' Garabone községekbon folyik. y°» olyan kóaség i« a járásban, ftüul og: Uon zsidó üalot sem volt.
Súlyos szerencsétlenség érte Horváth Ferenc. 10 éves., újudvart iskolás gyermeket; A ftu nz iskolából hnzafelé menet nz er-t uszélen egy éles töltényt talált. A fm az érdekes zsákmányt; zsebrevágta, hazavitte, máid oít-hon fejszét fogott és szót akarta
Olaszországban Firenzétől északra és ;tz Adria inentín nem csökkenő hevességgel tovább tartanak a súlyos elhárító harcok. Az ellenség a1 támadások
.ütni Közben természetesei] a töltény felrobbant és a fiút oly súlyosan megsebesítette, hogy be kellett azonnal szállítani u nagykanizsai közkórház sebészeti osztályára..
A kórház értesítette az esetről a rendőrkapitányságot.
során be tudott törni a németi állásokba, de az áttörési német\' részről meghiúsították, kemény, mindkét részről veszteségteljes ellentámadásokkal. (NTI)
S
országot. -Aiigol politikai körűk, rato-méjayo szerint a hárpia* jegyzék sővotolósoi sokkal inoaszebbüierióek, mint annak időjén a brittokói voltuk. A svéd lapok londoni tudósi tói hangsúlyozzák, hogy a özövotaógesok nyomása növekedett és Svédörasog-r n\'iik nem sz a bad lek ics Ínyei nio a szövotségosoknok hozzá intozűtt jegy zókéí. (NTI) ¦\'. •
— (Leventék polgári honvédelmi kitüntetése)
A hivatalos lap közli a polgári honvédelmi érdemkereszt alapszabályainak függelékét. — Eszerint az életveszélyes körülmények között bátor magatartással szerzeit érdemekért adományozott Polgári Honvédelmi Érdemkereszt szalagját két ke-resztbehclyézelt aranyozott babérág díszíti. Az ugyanilyen érdemekért levenleííju, vagy leventeleány részére adományozott Polgári Honvédelmi Értlem-kereszt szalagján a babérágak közé a levente jelvény 12 ínjli-méter nagyságú kicsinyített mását kell elhelyezni. —- (a puskagolyó sebessége) A lövedékek röpidojúnók uiéró-séro nagyon sok adat szükséges. Szükséges többük közótt unnak az kell, hogy a lövedék kilövése után idónok ismorete is, amennyi uhhoz földet érjon, vagy robbanjon. Kzt az időt Btopporórávai is loholno mérni, do így az orodmúny mofflebotoson pontatlan volna, ami u nióró\'hibája. Már a torkolattűz felrobbanása ós a stopperóra gombjának mognyomádu közt is olyan hosszú idó telik ol, moly az eredményt pontatlanná leszi. A fény, vagy iiang ói\'zékelóBo az agyban, az agynak paranesa-a kózmozgatásra a köz mozgatása aránylag hosszú idó alatt történik ós aj mórésidóbul 0.2 niúsodporcet von el. Itt is sokkul pontosabban dolgozik a gép,-mint-az ombor.\'iíl eóha fotocellát használnak, moly olyan érzékeny, hogy a szemre láthatatlan fenyőket még !J0\' km. távolságból is fölveszi. rJzok az u. n. jwöyididőmórók« olyun pontosak, hogy nióg J./1000 másod porcet ia mernek. Többnyire olyan orák, mo-lyeknok júiáki teljesen kiogyonsulyor zott ós konstans, sulyokkal hajtva. -Más múrökol egyenlő* fordulatszámmal fjujtunak meg, .más müszorok\' inogtfgyoléaoikot papiiözolotokro Írják toi, molyokro u másodporcekot is felrójják. fcizokjiól egyik legnagyobb műszaki probléma a papir-híaiugok e^yonJotos üióíogoraulesé-nok megoldása. *
Üti!_
™tb ia sok pénxt
¦ t«karit meg,
¦ h.
¦ nyomtatvány-I szakséalvtét I és kSnyveit
I lapunk,-H nyonidAjAban. I Fó-Ut S. alaíi | p»ndoll mag.
A londoni rádió a németek katonai erejéről
A londoni rádió katonai \'.szakértője a kővetkezőket jelenlétié ki : A németek a hosszú keleti front középső vidékén és Varsónál, valamint a balti országokban, Európa keleti halárainál bebizonyították, hogy háderejflV, még mindig nagy horderejű és
nagy célok kitűzésére alkalmas, ál fogó szervezet. A németek az északnyugati offenzíva cselében sem vonták el hadseregüket a keleti frontról. Kz olyan jelenség, melyet nem szabad figyelmen kivül hagyni és ez visszatükrözi a németek erejét. (NTI)
Svédország éleshangu jtgyzéket kapott a szövetségesektői a németországi szállítások ügyében
Anglia, az Egyesült Államok ós a Saovicf-Unió éleshangu jogyzékot intézett Svédországhoz és óbbon Svédországnak Németországba irányuló szállításaival foglalkoznak.
Kbbon a kérdésben már hosszabb id\'; LU p^zcl-.vnltiis folyik. Hull amerikai külügyminiszter szerint Svédország és Spanyolország még mindig anyagilag támogatja Némot-
Szeptember 18., 19., 20.
VÁROSI MQZQü
Hétfő, kedd,
szerda
, / Nagyestket t MEGHALOK ÉRTE&.J Kiemelkedő művészi eseményt
Főszerepben: A$$ia Noris Aktuális magyar uildghtradó Naponta 3 előadás: $4, ?6 és $8 Órakor.
Géppuskás ügyelő L00 aiűterro as ellenségtől
Folytatás az
verték az ellenség valamannyí tá-madiisát és nem válaszoltak a megadásra vonatkozó felszólításra. Díjon városába a német csapatok
Tovább tartanak a súlyos Nem sikerült áttörni
1. oldalról.
behatoltak és olüzték uz ott rémuralmat gyakorló felkelőket. A város lakossága segítségére volt a hámét csapatoknak,
liarcok az Adria mentén a német vonalakat
ZUMAI KÖZTJÖNY
flPRÓNIRBETESEK
EZ
állás
¦«qy k«»ial*t<alat tíg-o\'t fin "ív I*>iT draplila evakornoknak Mutatili PMil Vllmts ittet\\i]ih»n. Poitáínl íMmhfn.
3010
Eladó alig haunalt V-Míltaader-f*.* fényképezőgép Cfm a kiatfóbfln. 3016
¦py fért! «edráww-*afj#daíTi"nnalt bílépéíi*! falvisa Kössek Károly, c«>«-Rtry-ut 17. "V 3003
¦ yarmekaxarata\' L-invl, l<í*\'i itti mellé felvernék. Mityók, l\'rttvrts lét tR 3024
Kifutófiú UMtetlk Silktay fűtfr-r-lilelbe. 3121
¦aJArdnAt falvaavak. Bővebb*! Siria) waukereakadéaban. 3030
KlfutAt felveti TAHi IDtzet- ét mar-ktrtikctiéf. Klrélv-i 27. 3031
AD ÁS-VÉTEL
Moywatalre Vrmt\'í fts«\'/fí«n\'\'li>lrt vitíoTai matnical. Cím a kiadóid**folliti. SSH
Tr&aya eladi Magyar-utca 9 2060
JA iiiapofh-.ii Utí bSrkabalot vőnek. Clm a kiadóban. 3000
Ea» J*b»»»bini lévl Mély. gvern>*k kocil etiRÓ. Il.nvéd a. 17. \' 3126
KlfonAataleaul Huta Bncikav Mirt, finom aötétkík kahálkáa Mnonyruha 10-12 évtt leányit ik. bőt biti íikolat*«*a e\'aoó Király alca 14. 3029
bútorozott sxoba
KOlflabBjarMM a\'eiánsan buforr»oU irb.ii kirct\'k fiidoizohs liannálallal a vftroa tiHieidkiín Címeket a l>ia* li v-lalba kércK 3025
|_HÁZ rs ingatlan_g
Eladó L« tényén i;ú teran, plic mMlelt Jótorgelmu fOiaer- és vegyes k ere ikedé*. Cini a kiadóban. 294*)
J különfélék I
Barauto hoaaxabb utakra meg
iindelhctÖ, telefon 381. Lakai Koz^nnyl ulra 3/s. 2829
Oklevalaa tmiilónő elvállal hlachb diákok lanltitat Cin; a kiadóban. 3015
Mindennapi leveleseiből össtegytlllfíii Krn ara, b*ly agait bélyegp.yU]tfiiÍ ceHnkia ¦ iDu^auek. Barbarite, Zalai Közlöny mr ke illősége, naponta délntln 6—7 órt v \'íJtt Ea a hirdetés mindig érvényen.
Nagykiiiiztt memi váron
polginnMtoritél.
25560/1944.
Tárgy: Légoltalmi szükség-riasztas és lefuvás végrehajtása.
Hirdetmény.
Tudomására adom a város közönségének, hogy esetleges áramszünet, vagy áramzavar iselén, amikor a szirénák nem működhetnek, a légoltalmi riadó és lefuvás a következőképen tesz jelezve:
1.
Légiriadó esetében:
1. Az alsó (ferences plébánia), a felső (Jézus Szive) és a kiskanizsai templom harangjait fólreverlk, háromszor egy-egy percig, közben tél-fél perces szünettel. .4
2. a vasút mozdonyai, azonkivtíl a mao RT műhely, a söigyár, a volt Stern-félfl Cscngcry- és Honvéd-
" ucal téglagyárak, a Viktória tégla-
gyár és a Tarján cét? Magyar-utcai tizemé gózsfpjal sípolnak és göz-dudál dudálnak. a sípolás, illetve dudálás háromszor egy-egy percig tart. hullámzó hanggal, közben félfél perces szfl.net tel. / 3. a tüzoltótoronvban ogy kézi sziréna háromszor 1 percig szirénázik, fél-fél perces szünetekkel.
4. a városházi, tüzoltótorönyl, kiskanizsai és törvényszéki liang-tölcsérek bemondják a „légiriadó M-t.
5. Azokon á helyeken, ahol eddig is a „légiveszély" és „zavarórepü-lés" jclzéstl táblákat kihelyezték, „légiriadó" feliratú táblák kerülnek kihelyezésre.
Fenli jelek elhangzása után1 a közönség jnagqtartása ugyanaz, mintha a sziréna jelezte volna a légiriadót.
II.
Légiriadó megszűnését áramszünet esetében a következőkép jelzem:
1. A három plébániatemplom rendesen harangoz egyfolylában három percig.
2. A vasul mozdonyai, azonkívül a MAORT műhely, sörgyár, a volt Stern-féle Csengerv- és Honvéd-utcai, valamint a Viktória téglagyár és a Tarján cég Magvar-utcai üzeme gőzsipjal és gőzdudái kétszer egyhangú sípolást, illetve dudálást adnak le, egy-egy percig, közben fél-fél perces szünettel.
3. A fentemlített helyeken a hangfölcsérek bemondják a „légiriadó elmúlt" jelet háromszor.
4. A fenlemlitett táblák helyére „légiriadó elmúlt" feliratú táblák lesznek Ifihelyezve.
Félreértések elkerülése véeetl figyelmeztetem a város közönségét, hritrv a fent felsorolt jelzések csak abban az esetben irányadók, amikor áramszünet, vagy áramzavar van, normális körülmények közölt továbbra is az eddigi szirénajelzések működnek.
Nagykanizsa, 1944. szept. 15. ao.o Pplgármester.
Nagylmniíüja megyei TfWoo psl gflnnostorötól.
23232/1944.
Tárgy: Leventckötclcsek Összeírása.
Felhívás!
Értesítem az 1922—1932. évek közötti időben született levenlekö-teles ifjakat, hogy Nagykanizsára való költözködésük és Nagykani-
zsáról való- eltávozásuk esetén a következőképen kell eljárnlok:
1. Ha Nagykanizsára leventeköte-les Ifiu költözik, tartozik a bejelentő szelvénnyel a Nagykanizsa m. város leventeparancsnokságánál jelentkezni (Városház, földszint), ahol nyilvántartásba veszik és csak ezután veszi át a bejelentő szelvényt a rendőri bejelenté hivatal.
2. Ha a leventekötHes Nagykanizsáról hosszabb időre eltávozik, tartozik a kijelentő lapon kivül a bejelentő hivatal által rendelkezésre bocsátott „Levente kijelentő szffl-vény"-t is kitölteni és azt a kije-lentö szelvénnyel együtt a bejelentő hivatalban átadni.
Nyomatékosán felhívom a levente-kötetes ifjakat, hogy a fent előirt költlességüknek pontosan Ingyenek eleget, itllcnkezö cselben a mulasztók az 1939. évi II. t-e. alap ján 1 évig terjedhető fogházzá) büntettetnék.
Nagykanizsa, 1944. szept. J3. »ta Polgármester
Nagy Írató «m. megvoi vároa ^palgarmev+etftoL j
25.275/1944.
Tárgy: Az országgyűlési kép-viaelőválásztók névjegyzékének közszemlére tétele.
Hkdettnény.
A 288.200/1938. B. m. sz. rendelet 21. §-ának 2. bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:
Az 1938. évi XIX. t. c. 43. §-ának 4. pontjában, illetve a fenlbivatko-zott B. M. rendelet 21. szakasz 2. bekezdésében foglalt lendelke/.ések szerint az •rszággyOjósi képviselö-választók 1945. évi névjegyzék tervezethez a központi választmány által a választójoposulíságukat megállapítottakról készített jegyzéket 1944. évi szeptember hó I5-től szeptember hó 30-ig d. e. 8 órától déli 12 óráig közszemlére teszem.
Fiz idö alatt a névjegyzéket a polgármester által kijelölt városi tisztviselő jelenlétében .„(Rozgonyi-utca 27. szám alatti helyiséeben) mindenki megtekintheti és hétköz-napskén d. u, 2—6 óráig lemásolhatja.
A névjegyzéket az illetékes kir. járásbíróságnál is meg lehet tekinteni és arról a megállapított díjazás mellett másalatot kérni.
a névjegyzék ellen a közszemléretétel ideje alatt felszólalással lehet élni. A felszólaLást Írásban
1944. szeptember 20
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben csak pótanyagok állnak rendelkezé-
sünkre. éppen ezért elnézést kérünk a nagyközönségtől, haegyes darabok kivitelezése nem a régóta megszokott színvonalon történik.
TMJAü-PÁLCSECS.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaíémlók fliotise. reklamációk, hibajelentések. .\'akszerO felvilágosítás minden villamos kérdésben dálalői. B-iói déluUn 18 óréig. eoengery-ut 51, t«l«f«n 2»4.
I
vagy élőszóval lehet előterjeszteni. a felszólalás Zalavármegye Központi Választmányához cfinzendő és a városi iktatóhivatalba (Városházi, emelet) adandé -be.
A névjegyzékbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást meg kell indokolni és a felszólaló egyúttal mellékeli, illetőleg bemutatni köteles a felszólalásában előadottak igazolására alkalmas okirati bizonyítékait;.
Annak, aki felszólalási akár előterjeszteni, niindan luitósájj, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyil-vános jilletü intézmény, egyesület és alapítvány köteles haladéktalanul reudclktzésre bocsátani mindazokat az adatokat, midyck a felszólalásban fclhozöttak if azolására szükségesek. (218.200 1938. B. m. sz. r. 1884.).
A felszólalásokat benyújtásuktól kezdve október 5.-ig a fent megjelölt helyen és időben közszemlére kell kitenni. A felszólalások megtekinthetők és lemásolhatók.
Nagykanizsa, 1944. szept. hó 13. o 4, Polgármester.
kapható
a
kiadóhivatalában.
miHtloakl b heJjft kcrrskodíiknól 6b r>jAro[(ftiSiia szerezze bo!
Minden háztartásban , akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
>\',! KiiZLÖNY •
POLITIKA! NAPILAP
Kiad]*: .-.!,1 h. t. n.ayKwjw
l\'olólíS. kiadó: z.ui Kim. ííyoui«loll
nysnd.játaa N.gyk.nl.... VmuUtrt w*( IaW Unit
TtW:
Eocdfokoxat:__
Tubori poata:
84
* évf., 214. n. Nagykanizsa, 1944. szeptambcr 21. csUiörtők Árm 20 UUér.
ZALAI KÖZLÖNY
BzerkesztOBOg és kiadóhivatal: F6*ut 8 szám. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon 78 ax. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos Mttmm ára: egy ho»pra e P«tö 20 Kiér,
aeirwiévra is peaff.
Tovább tart a megszilárdulás a keleti arcvonalon
Tesjnap délban Budapestéi, délelőtt és este a dunántúli és tiszamenti helységokot bombáztak
A nyugati harctéren elkeseredett, harcokban tartják magukat a német védő erők
Uj súlypont alakul k? Dél-Hollandiában
(NTI) Az európai háború két fö jellemvonása czidőszeríut
a nyugati hadszíntéren / az angolszász erőknek az a ki-,sérletcf hogy a balszárnyon a Rajna deltája Télé irányuló át-löréssel hozzánk újból mozgásba az arcvonatat, a második
// \'keleti arcvonal naayará- \' mju megszilárdulása;
Ezek az adottságok magukban foglalnak minden lehetőséget a jövőre nézve, hogy a német hadvezetőség -szabadabban cselekedjék a nehézségek leküzdése érdekében, melyek egyrészt az angolszász légi "fölényben mutatkoznak, másrészt a Riehlho-fen körüli angolszász támadás továbbhaladásában. 0
Marosvásárhelytől •\'élre visszavertük az előretörő bolsevistákat
A szovjetnek áz a hetek óta tartó kísérlete, hogy az Erdős-Kárpátokon és a Beszkidek hágóin áttörjön, csatarepülőgépek
támogatása eltenérc som sikerült. Marosvásárhelytől délre fekvő területen előretörő bolsr> vista csapatokat visszavetettük.
nyu tani adásaikkal teljen nikort ór-tíik el- LiiihitÍIlonéi ós ÍVfotímél súlyos etháritó küzdolem folyik. Pont do Moussonnál az amerikaiak támadását meghiúsították. A Chatetiu Balainnél megindított német vállalkozás torét nyert. A tiunovlllonól folyó harcokban a város külső ko-rüloteíbo bonvomult amerikai páncélosokat mind megaemmisitotték. A burgundi kapu előtt csak kisebb harcok voltak .azonban az amerikai pán colosok készülÓdésoiből ujabb \\ nagy harcokra lobot számítani. A Soljoldo alsó szakaszán néhány tHitörési
holy-
tőloltokintrn visszavár ték j sokat.
Temesvárig nyomultak előre magyar és\'német csapatek
szAvoUittók. Tordánál és a azékoly csücsök északi részÓboiV több szovjet hadosztály támadása hiúsult meg.
Erdélyben a szovjot kötolékokel magyar ós német csapatok Temesvár térségében Aradtól kolotto és Nagyváradtól délnyugatra mindenütt visz-
Tegnap délelőtt Budapestet Is bombázták
Bombáztak a Dunántúlon és a Duna—Tisza közében is
Szeptember 20-én a délelőtti órákban erő* ellenséges kötelékek téptek be délnyugati határainkon és zömmel a Dunántúl, részben a Duna—Tisza közének átrepülése után egyes dunántúli és duna—tisza-etle
közi, valamint Budapest elten terrortámadást intézlek. A lakosságnak veszteségei voltak és károk kei\'étkeitlek. A légvédelmi tüzérség hatásosan működőit és eddig számos gép lelövését jelenteim\'. (MTI)
Bombaszőnyeget dobtak Pozsonyra
A Német Távirati Iroda jelenti :. Pozsonyban tegnap a déli órákban, ellenséges repülőkötelékek átrepültek és boinbaszö-
nyeget dobtak n város területére. Egy iskola ós több lakóház "erősen megrongálódott. Emberéletben veszteségek voltak.
Ujabb másfélezer házat rongáltak meg a szárnyasbpmbák
Tegnap újra kozdfldött London ós Délanglia bemsázása
legutóbb ismét löOO lakóházat rongáltak meg. Egy szárnyas-bomba állítólag 100 lakóházat
Az angol hírszolgálat alapján jelenti a Német Távirati Iroda : Tegnap n kora reggeli órákban is szálltak a szárnyasbombák I-ondön és Dél-Anglia fölé. Károk és veszteségek keletkeztek. A brit légügyi minisztérium közlése szerint a szárnyasbombák
rongált meg. AJégügyi miniszter egyelőre .azon «!5. állásponton van. hogy a Londonból elszállított lakosok maradjanak távol a fővárostól. ,. -
¦ Délholland területen van a nyugati harcok súlypontja Ujabb nagy harcok előkészületei folynak a burgundi kapó előtt
(NTI) Aachentói délro ós nyugatra ajs .amerikaiak gyöngébb tá-. madó kiséi-lotót újból sikoroson vísz-szavototték. Stol&org irányában a némotok ollontáuiadaöaal
az amerikai csapatokat visszavetették- és a nyugati erődítések felé előretolt álláfiaikat visszavették. \'
Luiomburgban a néiuotok tóbbirá-
támadá-^
A nyugati lutrcok súlypontja je-lonlog dólholland torülobon van, ahol
tovább tártait elkeseredett küzdelem.
A Hollandiában partraazállt orők állandóan kiBÓrlotot tnsznok, hogy összokőttoíósbo lópionok lógi uton szállított kőtolókoíkkol. , •
A fíretagneben harcoló német eUenállási fészkek még mindig" tartják magukat.
A súlypont jelenleg a Croaon fólszi-goten van, melyet aü angolszászok továbbra is bombáikkal árasztanak el. A ssigeton lövő német csapatok tartiák magukat. Rt. Nazairosnól gyalogsági támadást hárítottak el, Lorlont Igen erős tüzérségi tűz alatt áll. BouIogUO ellen a franciák folytatták támadásaikat. Itt a nómotók visszaverték ogv Amerikai csapat előretörését. Dürtlyvchtm környékén az angolok uj nehéz ütogokot állítottak harjiba.
Jelentés a tegnapesti berepüléseidről
Északon, Tiszántúlon és a Dunántúl nyugati részében bombáztak
A Magyar Távirati Iroda jelenti:. Tegnap az esti órákban seovjet "örosv kötelékek léptek be északkelet felől az orsz<íg légit erébe és terrortámadást intézlek egyes tiszántúli helységek\'ellen, hgyidejüleg egy kisebb kötelék az északi fiatáron is belépett. A légvédelmi tüzérség és a vadászrepülő erők hatásos beavatkozása folytán az ellenséges repiÜők visszatérésre kényszerültek. Tervszerűtlenül ledobott bombáik a lakosság kórében veszteségeket okozott, és károk keletkeztek. Eddig több lelö-vést jelentettek. A berepülés befejezését kővetően angolszász repülő kötelékek délnyugat télŐl a Dunántúl nyugati részén at északi irányban repültek. Vadász és légvédelmi kötelékek szétszórták és tervszerű támadásuk végrehajtásában megakadályozták, majd visszafordulásra kényszc-rile.tték az ellenséges gépeket„ amelyek rendszertelenül ledobott bombáikkal sem veszteséget, sem anyagi károkat nem akoztak. Számos ellenséges gép lelövését jelentették. ,
Még osak előkészítés állapotában van a hollandiai osata Lényegesen ősökként az angolok ló«l utánszállítási
(Inlcrinf) A nyugati arcvonal déli szakaszán a harcok súlypontja a_\'v\\
r\'Nancy
két oldalán elterülő vidéken van. Saarhndcn és Lünevillc közölt a német ellentámadások újból teret nyerlek. Az ellenség, amely a Rajna mentén kitért a német támadások elől. erőinek egyré-szével benyomult Nancy város szélén, ahol keniénv harcok lángoltak fel.
Egy berlini jelentés azt mond-jn, hogy
Brest
védői n Corsola félszigeten tovább folytatják az ellenállási.
Közép-Hollandiában a helyzet alakulása még mindig nem jutott cl a csúcspontig. Az angolok, bár már lényegesen kisebb arányokban, tovább folytatják a légi uton szállított csapátok utánpótlását. A német.ellenintézkedések és nz eUénállás megnövekedett. A Hollandiában folyó csata még előkészítő stádiumban van, miért német részről nem is bocsátkoznak előzetes jóslásokba.
A Duklal-hágó előtt
még a Kárpátok élőhelyeit sem tudta az ellenség birtokba venni
A keleti hadszíntéren néniét részről a Sanok környéki harcokra utalnak. ,Az északi szakaszon a szovjet áttörési kísérletek sikertelenségét helyezik előtérbe. A bolsevistáknak az a
célja, hogy\' a Duktai-szoroson ál Szlovákiába hatoljanak. Ez erőfeszítéseik ellenére, som iáit eredménnyel, mert még a Kárpátok előhegycit sem tudták; birtokba venni
ZAt;Ai KÖZLÖNY
1914. szeptember 21
Hazaárulás
A háborús erőkifejtés csúcspontjához közeledik. Döntő erőfeszítések pillanatait éljük. Amit 112 ellenség fegyverrrel nein tud elérni, — a győzelem kivívását, n kiöntést, — az ugy, mint a muít^ világháborúban, szellemi fegy\\érékkel igyekszik kierőszakolni. Bomlasztó propagandamunkáját teljes erővel folytatja, — amit nekünk nem szabad rémhírterjesztésekkel még alátámasztani ós elősegítem.
A rémhírterjesztés hazaárulás ! A törvények enyhébb esetekben fogházzal, súlyosabb esetekben fegyházzal és halállal büntetik !
A költött rémségekről, ijesztő hazugságokról és túlzott veszteségekről terjesztett fecsegésék I megzavarják az ország nyugalmai, éppen most, amikor a végkifej lödéshez közeledve elengedhetetlen követelmény, hogy ugy a harctéren, mint a hátországban mindenki a legnagyobb hittel, bátorsággal és munkakedvvel végezze dolgát.
Felzaklatott lelkületű lakosság nem tudja munkáját folyamatosán, rendszeresen elvégezni s ebből lassanként olyan munkaveszteség származik, amely a termelés "eredményeit erősen csökkenti, csökkenti éppen most, amikor a győzelemhez a legerőteljesebb juuuku kifejtésre volna szükség. A rémhírek terjesztése tehát az ország lakosságának lelki erejét megtöri, teljesítőképességét lecsökkenti s ennek kárát vallja a harclé-rcn küzdő, a munkahelyeken dolgozó minden magyar ember, — végeredményben tehát az egész Nemzet I ,
Gondoljuk meg, hogy ezekben u sorsdöntő órákban ép idegekre és teljes cselekvési képességre van szüksége mindenkinek, — legyen az szellemi, vagy fizikai munkás, — hogy munkateljesitményét a győzelem biztosítása érdekében a legnagyobb lókra emelje.
füzek a becsületes meggondolások tarlsauak vissza mindenkit a rémliir terjesztést öl, amellyel esztelenül magát, csalódjál és nemzetét dönti romlásba.
A . rémhirterjcszlŐ hazaárulókkal és fecsegőkkel .szemben azonnal és kíméletlenül el kell járni I A legközelebbi közbiztonsági haló.ságnak vagy közegnek fel kell jelenteni, vagy ál kell adni, a tanuk megnevezése ¦mellett. Q
Ez mindenkinek, aki szereli hazáját, nemzőiét, köteles-
Értesittm a nagyérdema hölgy-közöméget, hogy
női divatszalonomat
Zrínyi Uikléa-utos 46. tiám alá áthelyeztem.
¦\'\' Tisztelettel
^ mmjt riBUB ima
Nagykanizsán is kapnak ONCSA házakat hadiözvegyek
Most folyik az összeírás a városházán
Az ONCSA ÜÜÜ esiiládí házat bocsátolt rendelkezésre az Országos Uiidigondozómtk hadiözvegyek számára. Természetesen n tiOÜ családi ház nemcsak n főváros, hanem a vidék hadiözvegyei illetve eltűntek feleségei kőzött is kerülnek kiosztásra. Most folyik országszerte a hadiözvegyek és eltűntek feleségeinek összeírása és uz után történik döntés, hogy ktkkapják meg
az ONCSA ujabb adományát.
Nagykanizsán most kezdődött meg a hadiözvegyek és eltűntek feleségeinek összeírása, amit a városháza II. emeletén a szociális-ügyosztályon Hajnal Erzsébet szociális szakelőadó végez.
Az ONCSA hazafias és szociális munkássága ezúttal is a magyar társadalom legteljesebb elismerését váltotta ki.
Istenkáromlásért, a cr,enáorök gyalazasaôrr, közbotráuyokozasert
hat heti fogházra í tói tök egy beleznapusztai asszonyt
Istennek különös teremtménye lehet Kéri Hémusné beleznapusztai asszony. Kgy alkalommal a szépeinek! csendőrség egy járőre, amely Tölgyessy Jő-zsel és Könyv Kálmán csendőrökből állott, megjeleni Hlye-háza községben nyomozni egy ügyben, mciyböl kifolyólag gya-nusjtottkéiilörizetbe vették Kéri Hémusné két Hát. Kériué l-\'ilye-háza főutcáján kérte a járőrt, hogy engedjék, haza két fiát, meri szüksége van a mezőn munkájukra. A csendörök felvilágosították, hogy éppen a kél Hu érdekében néni lehelik, hogy a nyomozást mielőbb befejezhessék. Kértnél ez annyira fel-háboritolta, hogy durva Istenkáromló szavukat kiabált és gyalázta a kötelességükéi teljesítő csendőröket. A botrányos jeleneinek nemcsak felnőttek, Hanem egy egész gyermekcsoport is fanuja volt. Az \'egyre dühösebb Kóriné ugy viselke-
dett, hogy a csendőröknek iiieg-ketlell ót kötözniük, Kériué akkor a földre vetélte magái és folytatta a káromkodást és flyu-lázKoüást, ugy hogy végül is szekérre Kelleti öt rakni cs megkötözve Szepelnekre szallitiini, de még a szekérről is lé akart ugrani. Csak a legnagyobb nehézségekkel tudtuk bevinni az őrsre. Két nap múlva azután sznbiulonboesátották.
Mosi tárgyalta ezt az ügyel a nagykanizsai törvényszék clr. Al-imissy-b untelo tanácsa. Kériué tagaula a terhére rótt bünese-letnnéiiyl, de a község lauitója és tanilóki.sasszonya részletcsen vallotllik bolrányos Viselkedéséről, amivel nemcsak a gyermek-sereget, haitim a lehiolteket is iicgnotrapkozlulta. A törvényszék büi.bsaek mondta ki Kéri K.éinufinél istenkáromlásban és ielhatnlupizásra üldözendő becsületsértésben éi ezéi\'l öss/b;\'m-lelésül hat heti fogházra itelte.
BERLINI LEVÉL
Pillanatkép Berlin frontváras polgárainak mindennapi életéből
pusztulást hozó acélkoselyük megjelenésével, ínég nom köszöntött. bo. Január volt, amikor rövidek még u napok és hoss/ua,k az éjszakuk s dŐlutuU négy óra után lopva suhanó lóptokkel hívatlanul is beköszönt az
llerliu, szeptember 21 Az Untor den Lindon széles, aszfaltozott háta hosszan nyújtózott a lliundonburgor Tor és a Sproo folyó hidju között. Alkonyatba hajlott inában uz idé; a Bzürkülot puha fátyla jótékonyan borult a négy és fél milliós "város hombatúpto, sajgó süliekkel teli, vérző, fájdalmasan lüktető testére. Nagyon gyéron elszórva, itt is, ott is csöppnyi irányfények gyulladlak ki, mintha mindmegannyi km szentjánosbogár világitana lúm-pacakájával u bokrok aljún nyüzsgő többi, világitókészséggol kellőképpen föl nem szerelt >>kollógájanak«. lil-lontétos irányban két omborfolyum hullámzott fárad hutalhmul ide-oda a házak tövében; biztos jelp annak, bTogy a »vouzél\\ck órájuk midőn úJ-ta lattan véve először számolt a bor-líni a nap folyamán a halált és
A Staat.soper, a porosz állami oporaház föltarufo ajtai néhány nagyon sietős vondégot bocsájlanak . csak ki olsóbbon, hogy néhány porc i múlva aztán csak ugy ontsák az om-berokot, — inert őrre mifelénk a sziniolóadÚBok uz állandóan fenyegető légi veszélyre való tekintettel már a nap tléli óráiban megkezdődlek abban uz időben/ mondom, ugy január folé. Csak jönnek, jönnek, egym özönlenek az clnlwrek, kicsit üiíaepélyoa arccal, mintha a temp-lomszuutély tiives félhouiályából lépnének ki a tarkán nyüzsgő ut-
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
sapkakóazité mAhalyemet
Batthyány-utca 6. szim alól ErzaébaMér 18. azám alá helyeztem át.
Készítek és állandóan raktáron tartok: uri- és f ÍU-, divat-, levente-, soffőr-, bőr-, Bocskay- és mindenfele intézeti forma-sapkákat a legaltiébban. — Eladás nagyban és kicsinyben.
•mj tisztáidéi SZAKONYI JÓZSEF
¦ tlefen.l 771, e*»kaMMlt*.me*ur.
cúsi, csöpp sajnálkozással a szájuk szögletében, hogy ott koll hagyniuk ezt az emelkedettebb, tisztul ta\'bb világot, amelyet a művészet jelenj mindannyiunk számáru.
Szeles\' leánycaapat robog most ülő a bejárat\' ivói alól; caicsargó had, kedvesen locsogó-fecaagÓ voréli-csapnt. Szökő, barna mog fokot-.\' huj koszorúzta izgalmán leánynreok közül higgadtan magaslik ki egy ezüstösön csillogó, hajit férfi délceg u.akju. Apollói metszésű arcán bízóin ára nem egynek okozott mát\' álmatlan éjszakát o szemrevaló kis fruskák közül. Lám, milyen ábrán-dov-4izemiuel tekint rá most íj az a szemüveges, kömolykópü, gömbölyded kislány. A hóna ulult degeszre tömött aktatáska, éppen ugy, mini társnőinek: a szereim ?sen csillogó szemű feketének, a kontyos, pajkos tekintetű szőkének s a többieknek ÍS ¦ mind-mind. Beszélgetésükből nem nehéz .kihámozni) hogy egyetemi hallgatók, akíkot a külföldtudományi fakultás állam- és kultur-fiiozófia szakos professzora, Hon* Dr. Wagner vitt el szeminárium helyeit űgyszer az operába.
ííarcoii hadliak jönnek most. Csizmás, bőrkabátos vagy gümiköpe-nj\'js tisztek ,kí)poll niiiáju, de csillogó tekintetű nimeistorek, tüzér- és páncélo.-iÁatenák, A köz •\\*hC>í\\ majd hogynem ujjal mutatnak az ombe-rek" s gyerekes bámulattal, összo-¦mugva nézik: nvujiábun ott a mindon leán\\ szivet bizton megdobogtat" bovágkoroszt. A ruhájuk olyan, mintha éppen most húzták volná ki őket a skatulyából: szé|>en dekorált szőke SS-rohamistúk lepnek ki az\' ajtón, átszellemült arccal. Csak ugy\' sugárzik róluk, hogy most valami nagyon-nagyon\'mély" lelki élmény -iten volt re.-zük.
Kgyszorüeu, do kin;; ¦ tisztttíággal öltözött munkúsloraia omborok a kövolkezök: ők is zárkózottal)bak most, mint egyébként, éppen ugy, mint az a leher pofa:-:zalíáilas, rózsus képű, mosolygós lisztakék szemű kis öregember is, ukí kűdvos figyelemmel, hu.>szu évtizedek során\' át kifinomult, szinte müvészotté nemo-sedeit gavallériával fog karón nagy-nagy szorotottei ogy ráncoskupü anyókát.
.Uosl megtorpan u kifelé tódulok •ifidatu: f eiiia.ru M: tat f;jü, avm~ kós front katonák jönnek. Arcukra lotörölhototlon jolokot vésett a kolo-tou folyó gigászi birkózás. Zubbo-nyukata másodosztályú Vaskereszt, különböző csapat-, ronam- é\'S sebesülési jolvényok diszitik. lilgvikük karján valami nyolc-tiz egymus alá varrt szallug. Sematikus rajzú páncélost ábrázol vulamennyi. Amog-seiniuisilcti szovjet esuluHZokorok száma. ¦
Aztán tovább höm|K>lyög az om-boráradat. .Öregek és liatalok, asszonyok és férfiak, fiuk és leányok, katonák és Stí-omborok, átutazóban lévő Laudvorok és itt ápolt sobesül-tek vértezték lolkükot a kultúra templomában tui oljövondö ¦ súlyos és nagyon kemény megpróbáltatásokra.
lígy pillantás a szinlnpra: a ma szinro korült görögtárgyu daljáték mollött Wagnor s a francia mog .az olasz opera irodalom nagymostorei szoropoluok . a hét műsorán. Egy. másik: Bzinházban Bernhard Shaw mellett Voltaire Candidc-jo...
S hogy tovább siklik a tekintet, fölsír az omber lolko. Körös-körül romok és ismét romok. A, sajnos, szukórtövé vált szom újból mbg uj-
Hátizsákok,
iskolai táskák
"". kophatok
Kovács István
tiljoyártö meaternil
Horthy Miklós ut 2. sz.
1944* 9cept«mbftr 21
mxm nmmtv\\
ból kétségbeesve konstatálja a különböző bombafajtát; nngvon ala|m)s •mimikáját". Ahol feketén, sötéten maradnak a faluk az óg folé 8 az ablakszemek bolyén n halál torz vl-gvoia Asit. — gyújtóbombák s n, hírhedt foszforoskannák koltotto tüz-\\ v&tz dühöngött. A nagy romlások ós omlások bolyon rombolóhombákkal, |rgi aknákkal és torpedókkal feit\'l-tok ki odafőntról áldásos kultuta-torjo?ztó ős művészetpártoló toyé-koiivségot.
Az operaház hátulsó részét töménytelen roposztalálat éktoloniti ol. A robbanások hovo valósággal lohán-ln!ta róla a vakolatot, ugy hogv a téglák most moztolonül — és nem ngyliolvt foghijjasan meredeznek a járókolókro. tSzivl>ornarkoIó látvány ct itt mindon, csak ogv kicsit iá* Ittilturomlvr számára. Es hizonvi-lék azoknak, akik lamúHkodva vagy akár rosszakaratú ajkhiggyoaztőssi\'l fogadják a kulturomlókok ós lakó-uogvodok elpusztításáról beszámoló), flajiios. uiabban mogHzokottá vált giani OKVV-jolontóst.
Ilii/, körös-körül Itt oz a sok rom mindmegannyi némán vádoló, terhelő hizónviték. Szent Hedvig világszép temploma, (a kupola bolyén az barátságtalan olmósszürkéjo Iát-uj|r>, a moaoboH kincseket rejtett Kaisor Willudm-ttilaia^kormos. fíla-tós falak, félig vagy ogészon olszo-ncsodott gerondák niorodnok üszkö-son az ég foló), a ludományszomjas fiatalság Ogvik fő "támaszpontjai és utánpótlási bázisa, az Állami Könyvtár (nehéz bom+HKokozott is -romlást é* nmláat«V, a Kriedi\'ich Witiiolma-Univorflitot( mindentől? bomba megtépázta már a némot kaltuia o rógi tűzhelyét), a csodálatom akusztikáin Singiikadomie (fosz fóron kannák koftotto tűzvész Bor-linU-n bizonnyal nom egyedüli áldozata1), a nagyszorü hadimúzeum, a Zonghaus (az a rést órto, ami az rlőfto átló francia, angol, amerikai és \'bolsevista páncélkocsikat: rulul kiégett) — hogy a kÖzolbon eípirsz-titott l)ókés lakóházakat no is vegyük cg) Miként sorra. /
IClsó- pillantásra öles ez—a—kontraszt: olpusztitott tomplomok és színhazak, iskolák éa mustouníok, könyvtárak ós lakóházak romjai alatt és között, a veszélyek mindinkább elközelgő órája olótt a félig lo^o,.,
bázottnoporaházbél kijövő Qnnopélyo-pcii komoly fts mégis olyan nagyon elszánt arcú omborek. Boriin front-város polgárai,
Ttiffónyi. Ödön
"Eredeti gyári áron kapható
Erzsébet-tér 10. $?. alatti magkereskedésben.
A teqnap déli Ségi géppuskázásnak mm volt halálos áldozata,\' két vasutas megsebesült
Menekül* bombázók lakatlan terüloteket bombáztak
A tegnapi több órás légiriadó alati ellenséges jégikölolékek isinél berepültek Detznla loglierello, n,lnrsnnvan leereszkedtek és végig géppuskázták 0 város határát, a vasúti állomás környékét, különösen a 74. sz. őrháznál. A gépfegyverek golyói eltalállak a réesei kanyar előtt egy veszteglő ten cr-szer cl vény néhány kocsi iát. Pálfalvi József fülöt egy golyó mellen találta, Selek Károly MAY ácsnak pedig, aki a mezőn át haladt hazafelé .jobb lábát roncsolta szét egy golyó. Mindkettőt a nagyka-
nizsai városi közkórház sebészeti osztályéra szállítóitok n légoltalmi sepitő szervek. Más károkról és sebesülésekről nem. érkezett jelentés hivatalos hol v re.
Több menekülő ellenséges bombázó cél nélkül igvekezett bótnbntcrhétől szabadulni n ví^sz\'repül és során. Kaposvári hirhdás szerint ezek p gépek Dombóvár és Pincehely körnvó-kény lakatlan területen hullat tak bombákat, károk nem keletkeztek sem embereiéiben, sem anyagiakban.
Megint két vasutas hasi halott
Szombathelyi tudósítás szerint Devecscr környékén egy tehervonatot támadott meg aln-vosbnyan szálló ellenséges/ va-sdászruj. Horváth Zolién 31 éves
celldömölki mozdonyvezető és Nagy József 43 éves celldömölki fülö repeszdaraboktól «*s a kiömlő gőztől megsebesülve élc-/ tűket veszítették. , ., , — \'
A sertés-csorda la — hadicaipont
Pécsi tttdo.sitás szerint Ka* csóta- község határában lr>t vadászgépből álló repülő raj alacsony támadásban 5 kisméretű bombát dobott a legelön egy sertés kondora, 10 állat elpusz-tiitl. A pásztornak, aki befeküdt a kukoricásba, nem tőrtént baja. A csonkamíndszenti közsé-
Elég egy kivilágított ablak
gi legelőre 3 bombát dobtak, ezek kárt nem okoztak. Két bomba csak II órával későbben, a hajnali órákban robbant fel, de kárt ezek sem okozlak Magyarszék és Sikonda közt két bombát dobtak le, kár III sem történt.
Kecskeméti híradás szerint a város határában egy helyen hat bomba hullott a minap esti átrepülés alkalmával, amelvvek közül 2 noni robbant fel. 4—\'500 lépésnyire egymástól három fa-
nyabirtok fekszik, ezekre dobták a bombákat amelyek azonban kárt nem tettek. Az ogyik tanya ablaka világos volt, ezért szórták oda bombáikat az ellenséges repülök-
ŰZKN A HONVÉD
V. 828. Iá bori posta ró! szepl. 10. keletiéi 8 bajtárs nevében Csóka Gyula honvéd versben üzeni, hogy a Kárpálok hideg éjszakájában, tábortűznél lélekben mindig itthon járnak szc-feetlcik közölt és szcrelellel öletik drága családjukat. Vaunak, akik egy-egy kislányra gondolva, annak édes mosolyát látják a tábortűz fényében. A nyolc bajtárs a kővetkező : Szolga János tíz., Nagy Lajos Hz., Tóth Gyula Ijz., Bódrri Gyula őrv., Kormán József őrv., Turjanics János houv., Egyházi Vince honv, és Horváth Ernő honv. ) •
P. 673. láborfpostáról szept. 10. kelettel Rácz Sándor honvéd üzeni, hogy jól van és kéri a kanizsai lányokat, hogy Írjanak.
P. 831. táboripostáró! Do-
nién Kálmán honvéd, Tóth Dezső (?) őrv\'., Wílesek-Villányi Lajos üzeni szept. 10. kelettel, hogy jól vannak, ne aggódjanak értük.
*
C. 329. láboriposláról Bálint Ferenc liz. üzeni szcrjl. 0. keletiéi, hogy üdvözliscsdládját és ismerőseit, csókolja feleségét és kisfiát. Kéri minkannyiukut. hogy hunét többel írjanak ós küldjenek néki Zalai Közlönyt. ¦
C. 329. táboripostáról Pagonyai István őrv. üzeni szc;\' 9. kelettel, hogy üdvözli csal;! \'ját és kéri feleségét, hogy irjon
P. 296. táboriposfáról Babos Pál szkv. szept. 11. kelettel Csonkahegyhátra üzeni feleségének és Hagyárosra szüleinek, hogy jól érzi magát és rövidesen szabadságra megy. Addig is sok levelet vár.
Szeptember 2!~24ig
Budapesttel egyidőbent MAKKHETES
A főszerepekben : tíednydnszky Ági, u. Benkő Qyula, Mihályt Ernő, Vaszary Pirt, . Makláry Zoltán, Pethes Ferenc
ÜFA utiághiradő. Részletek napjaink aktuális eseményeiből,
. Naponta 3 előadás: j4, j6 és jS órakor.
P. 296. táboriposfáról szept ¦ 10. kelettel Nóvák Ferenc Uz. ozuton éliesíli ho^zátertozóit és ismerősei!,. hogy táboripnsta száma megváltozóit. A C. 329. szám helyeit ezután P. 296. számra Írjanak. Különben jól van, cAíik több levelet vár.
7, V. 377. táboripostáról szept. 16. kelettel Hegedűs István honvéd üzeni Kisknnizsára, hogy jól érzi magái és sokai gondol szüleire, rokonaira és ismerőseire, írjanak sokszor, •
V. 377.\'(ábirinnst,Vól ssent 16, kelettol Horváth Tstrán honvéd Nagykanizsai SuVár-u* "3, Dudtin Tászíó honv Kiskani sa, Homokkomáromi-ulca 31- Tü- . lián István Komárvóros, Rudícs liz. Nagykanizsa, "Horváth Gyula honv." Nagykanizsa Gyertyák Ferenc honv.. Kiss József és László honv. üzenik, hogy iől vnnunk, minél több levelet kérnek hazulról és a győzelem reményében mielőbbi vjszoi\'ll.átá-sig szerető üdvözletüket küldik.
H. 133. táboriposfáról szept. 9.. keletiét Péntek József honvéd baitársí szere lettel küldi n szebb jövőt ígérő viszóntlúlásig üdvözletét ismerőseinek.
ÜT\'en piz atthon
(Ehhen a rovatban difalonut köz~ vfltith\'ilt az itthoniak iimentte.it a. harctéren hüzdÓ szeretteikhez.)
V. 377. táboripostára Kálmán György szakaszvezetőnek üzeni feleségre és leánya Nagykanizsáról, hogy mindaketlén aggodnak értemért három hete nom kaptak hírt róla. Kérik, adjon éler-eP magáról,; nvugtassa meg aggódó családjai. M\'ndket-tensok-szcrctettol-csókották;™ *
Íj. 693. láboripovtáei Komlós Károly szakaszvezetőnek üzeni egy kisleány >T:i«yk:\'nizsái\'óI hogy ö jól van ós urfyane?r kért.-számára is a boldog \\iszowtlátás reményében. Sok szerclellct, gondol.rá és több levelel várV Mária.
K. 548.\'táboripostára Benczo Györgynek üzeni Nagykanizsa-\' ról feleséöe, hogy nc\'aggódjék, meri ő itthon jól van, mindennap szorgarhiásnn ir és kéri drága férjét, hogy ő is lobbot Írjon., mert hetenként egy-egy lapot kap vagy egyet seni. S«hn nem feledkezik meg . férjéről, kéri legyen nyugodt, semmi baj nincs itthon. A hősi halált halt Nagy Jánost ma délután temetik. Csókolja anyósa, apósa, édesanyja, testvérei, Karcsi és felesége.
Elsötétítés
8-6
épéin
1944. szeptember 21
Elitélték a zalaegerszegi zsidótemplom betörőit, ugyanaznap éjjel újra betörtek a zsidótemplomi raktárba
Zalargcrszeg, szept. 21 A múlt hü\'-., hat cigány-asszony és egy fiatalkorú botort Zalaegerszegen i>v*sidótoinplom-ba, amely most zsidó holmik raktározására szolgál ás ott értékes zsákmányt csomagoltak össze. Mielőtt nzonbnn távozhattak volna, hatósági közegek tettenérték őket. A törvényszék a vitnyétszentpálí Nyári Jenöné 37 éves asszonyt tí heti fogházra, a fiatalkorú leányt dor-gálásra, a 36 éves özv. Czenner Gézánét 3 havi fogházra, n 31 éves Nyári Járiosnét í! heti fog-
házra, a 33 éves Farkas Józsefnél li hoti fogházra, Kustánczi Nándornál 7 napi fogházra ilél-le. Az utóbbiak mind zalaegerszegi 1 akosok. Az ítéletek joj.erősek.
Ugyanazon az éjszakán, amikor a multhefi betörés tetteseit elitélték, uj betörés törlént a zalaegerszegi zsidólein plomba. Ismeretlen tettesek behatollak n raktárhelyiségekig és> értékes zsákmánnyal, főleg ruhnnemü-ekkel megrakodva eltávoztak. A nyomozást megindult a tettesok kiderítésére és kézrokeriléséiro.
Tbc-fertizött a magyar egyetemisták 4—5 nánlókt-
Felállítják a főiskolai Ifjúság biológia! kataszterét
A Pázmány Péter Tudományegyetem Közegészségtani ..Intézete évek óla tudományosan * megalapozott érvekkel hirdette és követelte, hogy minden egyc-temi hallgatót alapos egészségügyi vizsgálatnak kell .alávetni és a betegeket gyógykezelni, fip lestben ép lélek, hintette állandóan a Darányi Gyula prnlVsz-szor vezetése alatt álló intézet, mely 1937 óta az egyetemi tanács kötelező végzése alapján intézi a magyar főiskolai ifjúság egészségvédelmi vizsgálatát. A József Nádor Műszaki Egyetemen lí)2(í., Debrecenben |>e-dig 1035. óta folyik orvosi vizsgálat. A Magyar Vidéki Sajtótn-dósitó budapesti munkatársa a következő felvilágosítást nyerte a magyar főiskolai ifjúság egészsógSizsgálatával kapcsolatban :
— Legfontosabb az volt számunkra, hogy megállapítsuk az ifjúságra leselkedő ellenségek, a betegségek különböző fajtáit, a- kórokozókat és a bacillusgaz-dákat. hogy egy nagyszabású megelőzési, preventív módszerrel véget vessünk az ifjúság nagymérvű egészségromlásának. Tudnunk kell azt. hogy a Tőis-kolai intenzív szellemi élet nap-ról-ríápra »koptatja* az idege-, kel és ezzel a lest ellenálló erejét is fclörli. A szervi betegségek elhanyagolt cgészségvizsgálal esetén még súlyosabbá teszik ezt az arányt. Meg kell állapítanunk, hogy a vidéki ifjúság tömegesen tódul a fővárosba s olt azután egészségiden körülmények közé kerül : a diák ugyanis* Budapesten a főváros »mérgezett* levegőjében él. A \'diáklakások sokszor kritikán aluliak egészségügyi szempontból. A nemi erkölcs lazább. Érthető tehát, ha a főiskolai ifjúság egészségvédelmi vizsgálóállomásaiszükségességét hangsúlyozzák.
— Célunk a magyar főiskolai ifjúság biológiai kataszterének felállítása. Ma már az ország minden egyeteme egységes vizsgálatok alapján jár -el és elmondhatjuk, hogy a külföldi vizsgálatok sem fejlettebbek, vagy alaposabbak a mi vizsgálóállomásainkénál. Természetesen néha nem szorosan vett "betegségekre is fény derül a vizsgálatokból. Ilyen például az a
szomorú körülménv, hogy főiskolai hallgatóink- 22 százalékának nincs testvére, 3.4.6 százalékának pedig csak egy testvére van. Éz az arány feltétlenül a vidék szempontjából mutathat javuló tendenciát. Ugyanis n földműves családokban van a legtöbb gyermek: 3.6 százalék. Utána a munkások 3.5 százalékkal, az altisztek 3.1 százalékkal? az iparosok 3 százalékkal a kereskedők 2.7 .százalékkal; a tisztviselők 2.5 százalékai következnek. Ezeket az adalokal dr. Molnár Vilmos egyetemi professzor vizsgálataiból vesszük, aki az első 5000 hallgató adataiból dolgozta fel. Természetesen ez az arány kisebb eltérésekkel egyelőre állandónak ígérkezik.
— A betegségek bizony hatalmas szerepel (alszanak föisko-laiírhuUgá lom kV éle tőben i^rírszá5-zalék aktív Ibc.-ésnek bizonyult. Ep fog csak a 3.7 százalékban Voll. A hallgatók nagyobbik fölé keresztül meni a bárányhimlön. A szívbeteg\'é\', sóTfktí Gyakoribb, mint ahányról a betegek tudnak. Közel 30 százalék a rövidlátó. A fógkezelés látszólag magas százalékban mutat .kedvező arányt, de rengeteg a szuvas, kezeletlen fogbetegség, mely tudvalevőleg a szívbaj előidézésében is fontos szerepet játszik. Meg kell állapitanunk azt is. hogy a fővárosi és vidéki, egyetemek egészségi őrsége .áldásosán érezteti hatását, inert a betegségek felismerése után behaló orvosi kezelésre kény szeritik a betegeket. A főiskolai ií-juság idejében felismerte ezeknek a vizsgálatoknak igazi jelentőségét és ma már nem statisztikai felvételezésnek, hanem az Ahna Mater féltő gondoskodásának tartja ezeket az első és hatodik szemeszterben megejtett vizsgálatokat. Idáig összesen 12 ezer hallgatót vizsgállunk meg, férfi és női hallgatót egyaránt. Az újonnan létesült Kertészeti Főiskola ijnllgatói is megjelennek az Egészségvizsgáló Intézet adatfelvételein. így, csakis fáy tudjuk nwgáltnpitáni előbbit lőbb főiskolai ifjúságunk veszedelmes méreteket öltő egészségromlásai, fejezte be érdekes felvilágosítását informátorunk. . (Zs. 1.)
Hidat robbant két magyar, és két német a tank-csata tüzes poklában
Másfélmázsa robbanóanyag egy hordó benzin és négy^bátor szív esodára képe* .
(Honvéd haditudósító osztály)
A főhadnagy kimutatott n rozs között:
— Ötszáz méterre lehet, Kamerád, fol koll robbantanunk mindenáron!
Aztán behúzta a főjét s várt vagy öl porcot; a túlsó pariról "ziidlill az akna az erdészéire.
A fflvön még csillogott a harmat,
mint az aprószomü gyémánt s a szél ! vihogott a fák között. A magyar erdó néhányszáz méterre húzódott a folyó kanyarulatától, nz orosz fenyves fái [xxlig a parton \'sorakoztak.
Ixi koll robbantani n hidat, fölöslege* vérontás átengodni Őket.
Kél honvéd és két német katona futta magát. olÓro a föld bán vésők közt, vakondok módjára: Ottlvk Attila a zontai utászok főhadnagya,
Brzdorf Kürt müncheni utászhad-nagy. Modgyosay Forone Őrvezető és Mellmut Iíösnor.
tJtánuk nyomul a két raj észrevétlenül. A rozstábla szélén megálltak és figvelték a folyót.
— Epp kilőném\' a ronda fejét, lm nem ken.\' kuksolnunk! — mérgelődött Bruhllor Vilmos őrvezető, amikor a fenyvcslKin vigyázutlamil előbukkant ögy orosz sapkával letakart fej. De elhallgatott nyomban, a logszivesobbon a föld tüzes mélvóbo dugta volnn főjét, amikor ormótlan vasszörny tört eló az ordőból és vaktában lövöldözött a rozs közé. A kalászok fojo repüli szanaszét, mintha valami kiinélotlen arató használná a táblát.
Harokoosi-osata- a rozsban
Jó szeme van a muszkának is, meglátta a • senki, földjén olŐnyo-muTókat.
Oldalról kél másik acélvár bukkant eló: a. német páncélosok tűz alá fogták a T. Ít4-et.
Ötszáz mét-\'f nem nagv ut, doyi aeélidegü lelvén az. aki tűzben vé- \' gig kiissza l;ét és félóra alati az ellenség folé! Pedig legalább ennyi idó kell a hídhoz, ahol a túlsó parton már gyülekezik az orosz.
-- Piu-píuuuU! — süvített a levegő s az embor dobogó azivvel Imiik a ítrumpltbokor mögé. Nom Ved ugyan a legkisebb ro|k;szíöl som. de legalább eltakarja a főjét valahogy.
Mintha Wagner inmerolbn, százszor zseniálisabb menteni játszaná a
hálxmi szimfóniáját: a géopis/tnlv a tétel vezérhangszon), aknavetők fejtik alá az ördögi muzsikát, fel-oldhatatlan feszültséggel telítve a lelket, a nehézgéppuska az oboa, a fináléba nedig a Bztnlin-orgonn is ¦bjolodördül; fantasztikus, félólni.Mo-sen szép a dörgő fegyverek zeuéjo:
Már csak száz méter a híd, dű ez a legnehezebb ulazaknsz.
Robbanó anyagot! — Búgta Ottlvk főhadnagy" fl a/ őrvezető oda csúsztatja az ó csomagját is.
Az idő megállt. S a négy oml>cr mógogvszor fordult, vissza a rozsig: el kotlott vinni nijnd a százötven kiló robbanó anyagot, hogy biztosan sikorflljön a roHlunás, nem 6r rá az emlmr |wntosan rákötözni a bid cölöpjeire.
Robbantás a benzinfüstben...
IV már csak pár méter az ut... S közben piltvegnek szakadatlanul a géppisztolyok, a puskák.
Horpadt hordó hevert a bid lábánál, lezuhant valamelyik gépkocsiról. Az oldalán lyukat vágott egy éles kődarab, ott szivárgott lassan a benzin.
,\\ lólokzol is elakadt, amikor a főhadnagy odakúszott a hordóhoz és fölgyújtotta a benzint. Lángolt, füstölt a Ixmzin é.i a szél felénk hozt i a füstöt, mint a jótékony köd, olta-Tíarta i Ind alját a szőrnek ölöt, Krzdorf hadnagy is^ olt volt már, líé\'gázol.t a folyóba és siotvo kötözték fol a robbanóanyagul: minden pillanat egy életet ér, ha eloszlik a füst, száz orosz puska mégsem hibázhat!
Igv azonban nom gondolja az emlwr, bogv valaki egészen a hidig merészkedik ölére.
Fg már a gyújtózsinór! Három ötvenkilós píros csomag nehezedik a hidra, kettő a cölöpökre, egy pedig a bid hátára - erős, soktonnás híd ez, kibírja a harckocsit is lalán!
Mintha a föld hálrorgó belseje szakadt volna ki, iszonya robbanás remegteti* meg az ég boltozatát is, hullott a por az órás 03ó a lövegéből s száz darabra tépve rogyott a
habokba a híd.
. A dermedt csendben a harckocsik pálibaja is fóll>cszakadt, pedig három orosz harckocsi ós három német páncélos lőtte már egymást kétszáz
méternyire, a rozstábla szélén.
Golyózáporban végig az aknamezőn
Ottlvk főhadnagy homlokán csurgott a" vér, szerencsére kicsi volt a ropösz.
— Kamerád, aknazár van arrafelé! — ordította Krzdorf, do a hangját igv is olnyolfco a csatazaj. Mert zúdult az akna a túlsó oldalra, elkeseredett dühhel veretto a krumpliföldet Ós a rozstáblát a megrekedt orosz.
Azon az uton, amelyiken jöttek, nem lőhetett már visszavonulni, ott küzdöttek már a páncélosok, koresz-lültiporva a mozöt. Csak kanyarodni, kanyarodni jobbra, arrafelé húzódott ol n két raj is biztosan.
Zengett, dörgött a folyópart a szörnyij tűzben. Ottlyk főhadnagy és Hollmut RöSTiör tépte) a földliől az aknát: két aknát koll felszedni, középen legalább és -r- akkor talán ki leho.t rohanni meg az aknazáron át.
Ha azoi-oiH\'séjo van az embernek... Egyszor\'rö ugrottak fol s mint a
szélvész, száguldottak át a rozson. Dörögtek a magyar fogyvorok, tüz-,zol védvo ia. hós utászokat. Csak az Úristen csodája, hogy orosz lövedék nem érte egyiket sem.
S a rozsból visszahúzódott már a két raj is.
A szétszakadt gerendák, kotté-roppantott cölöpdarabok lenn úsztak mér messze-messzo a folyón. S Ottlyk Attila főhadnagy ogy komóny-hálu bmikorbon finom jó italt ivott bajtársaival s ugy érezte, nagyon fáradt és nagyon-nagyon boldog.
Sokszor nom koll a boldogsághoz más, csak másfél mázsa robbanóanyag, ogy bordó l»nzin ós a bátor aziv motorja, ami keresztülgázol minden borzalom kőzött is ezer ve-szodolmon.
Fercsey János lidp. órm. haditudósító
1944. iz<tpt«uib«r 2l
H I BE K
Naptár. Szeptember liö 21. Csülöltök. Róm. kat. Maié aps ¦ Protestáns Máté.
A G0ZI\'\'0RBÖ nyitva ran reggel 1 órától oste 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és koddon ogész nup ollótok.) Tolofon: 560.
_ (Behatási hir)
Juci Tauto közű a tisztelt szillók-kel, hogv a Gyeimekiát3zó-Ottlionb;i
11 behatások október hó 2-án és 3-án lesznek. C)
— (Gyűjt a Vöröskereszt)
A -Magyar Vöröskereszt itz idén uktúber 1-én és 2-án rendezi orszá-lios nyüjlónapjail. Tavaly, amikor a második világháború még távolról sem érintetto olyan közelről hazánkat, több mint Ö millió i>engún orod-niúiuiyol zárult a. gyűjtés, Ez a tév-gadalotn megértő áldozatkészségén kívül annak volt köszönhető, hogy a magyar ifjúság egészét magába fog-lalu íoyentoszervezet az egész ország ban nugy lelkesedéssel támogatja a gyöjtós "munkáját. A Vöröskereszt gyöjtéaeaok loljonyolitásál az idén n\'kö/.ségi elöljároaauük, liudaiwston fxxlig a székesfőváros lovenloparaiics aoka vállalták. A gyűjtésbe ebben n esztendőién is tevékenyen kapcsolódik be a leventeifjuság és leemelik, hogy a Vöröskereszt neníes céljaira a közönség megértéssel "iot adakozni. .
- (Közalkalmazottak tsxtii-ellátasa)
A kormány a vidéki közalkalmazottak toxtilnomíivol való- ellátását ín elrendelte. A nagyarányú munkaiatok végrehajtására vituz Pogány Mikiód közellátási igazgató, a tóxtií-kcroskodolem miniszteri biztosa kapott megbízást.
— (Ügyvédi iroda áthelyezés) Dr. Vit Ferane ügyrW irodáját
Deúk-tár 10. Hiúm aiá (feluéttinp-luiu null*) hoiyoito át. (:)
- (Itt a dohanypótló)
A Dohány jövedék, mint értosü-lüiik, a közolmultbau kozdto mog kisérletoit a dohúnylovelok egyes lajtainak részben szárított komló-lovéllol való pótlása iránt. A dohány anyagában, mint ismeretes, a gyantatartalom ég, illotVO tartja állandó égéshőn társanyagait, hogy a lassu égési folvamat ki no hunyjon. A komlólovélnek pedig nugy "gyantatartalmú van, auli a kisegítő szo-ropro predesztinálja.
— (Harc a reuma ellen)
Németországban 1042 óta küzdelmet folytatnak a reuma ellen, ugy hogy o nópbologség leküzd.\'*.) tcién komoly eredmények várliatók. . Az orvos rendszerint noliozon ismeri fül a reumát, hogy az akut, vagy kvöniktis-e, izületi vagy izomrou-ina-o,. isiász vagy csuz-o, anyagesüiv)-wvarok álluak-o fenn, vagy a l>otjg fogak felolósok-o a bánlálinakéit. A- néuiot körzeti klinikakon külön reumuoaztályt állítottak fol, molyok csak reumával foglalkoznak, rouma-gyanus gyonnekokiot figyelnek meg. A iegfuntosabb a baj megolózcso. Kit népi propagandával ím el lehet írni, ha annak tó pontjai\'a jtövótko-Wk; testedzés, a bajok elleni azon-\'^li védekozés, lakás és moholy-lugiono, a táplálkozás ószszorü megoldása.
- (tériek htrdetőinhvt,)
A»fy «¦ oMttmpi Zalai Közlönybe **mí hirdetéseiket mindenkor déli
12 óráig adják fel a kiadóhivatalban, inert a később érkező hmleté-*tfi elhsiyezését az aznapi számban a háború okozta technikai neheeté-gtk miatt nem tudjuk biztosítani. *z apróhirdetéseket minden sstt-hn azonnal kérjük kiegyenlíteni,
A minisztertanács október l-re baiasztotfa s^badapesti alsó- és középfoka iskolák megnyitásit
Biulaprst, szeptember 21 A kormány tagjai vitéz Lakatos Géza miniszterelnök elnökletével szerdán délelölt minisz-tttnácsrn üllek össze. A mt-niszterlanáes időszerű kormánv-zati kérdésekel tárgyalt és délután ü órakor őrt véget.
Foglalkozott a minisztertanács a többi közölt a székesfő-
város alsó- és középfokú tanintézeteiben az oktatás megkezdésének kérdéseivel és onnak^meg-állapitása után, hogy az említett tanitézetek megfelelő számú óvóhellyel, tanteremmel és ta-nUóvel rendelkeznek, az oktatás megkezdésének időpontját október l-ben állupitottu meg. (MTI) - . 1
Egy gyerek ellopta a kanizsai feisőtemplom Madonna-perselyét
Az utcán csípte el egy asszony a perselyt cipelé flut
Érdekes tolvajfogás történt tegnap délelőtt Nagykanizsán. Poszevecz Sándorné . a Roz-gunyí-utcábnn a háza elölt állt, amikor arra haladt egy fiu, kezében templomi persellyel. Az asszonynak gyanús volta fiu, rá szóit, hogy honnan kerilclle a perselyt. Amiírt-jobban megnézte, lálta, hogy a persely a i\'első-temploni Madonna-oltára elől
való. ő is abba szokta adományait beledobni. Nyilvánvaló volt. hogy a l\'iu ellopta a Madonna-oltár perselyéi annak teljes tartalmával. Az asszony lármát csapott, mire a fiu azt cj*ő-sitgetlc , hogy . nem ő, hanem más volt u perselytolvaj, akinek nevét meg is mondta. Az asszony a liut átadta a rendőrségnek. .
Jelentős a nizzai utcai harcokról
A Nizzában lezajlott utcai Imrénkről a követ kezekben számol ba az N\'TI. A tervszerű elszakadó mozdulatok sojám mehvkkel sikerült a Cannes és NÍzza területén bevetett német erőkét kivonni, a német csapatok. Nizzát is kiüriteílék, mivel a város ellátását nein lehatolt biztosítani. A hegyekből a városba lw-szivárgó terroristák\'iegtobbszor el-, fogták a városba küldött élolmisze-roltot. A német csapatok visszavonulása a városon át nyugodtan törtónt, inig az egvik déllvn az összeverődött terroristák\' és\'a rundórök iiiug~iiom támadták a némotjkiiok
a kikötőben lovó támaszpontját. A kikötő parancsnoka azonnal harcba lépett és a tengorész .\'t csapatainak ri/!.ntn,gv.-é"oi rövidcson \'urai maradtak a iielvzotn.-k. A fölkelőket, akik a hátsó uteúk felől N-lmtoltak a közeli .szállodákba és házakba és az ablakokból és a padlásokról kezdtek tüzelni, a német rohamcsapat vö\\\'idoHon szétszórta és a támaszpont legénységét kiszabadította. A német csapatok a parancsra végrehajtott kiürítés Boráu folgyujtotuuc és :fel-robbautotlák a katonai berendezésű\' ket és tervszerűen uj állásaikba vonultak.
A háború gyors befejezése — szó-beszéd „A németek máris nagyobb csapatokat vonultattak tel, mint amennyire gondoltunk", — irja a Daily Mail
ísmtrleli a ManeheS- | sikerül tovább fcjleszlciiiük az cllanállást, a haoUnüveUdek csak lassúak lehelnek. A németek máris nagyobb csapatokat tud nak felvonultatni, mint aiueny nyit gondoltunk, irja az angol lap. Az időjárás is ellenünk dolgozik. A Rajna mentét el kellene foglalnunk, mielőtt az idő hidegre lordul.
Az X\'J
ter Guardian tudósítójának egyik cikkét, mely szerint u ué-melek a .M\'osel mohién komoly ellenállási fejtenek ki és szóbeszéd a háború gyors befejezésére gondolni. A harcok igen
i súlyosak és áldozatosok.
í Á Daily Mail ¦ megállupitja, hogy a szövetséges csapatok megakadlak. Ha a németeknek
PETül VíLSKOS
Hattyú difogér-iiája "ag»k»ni«í|»»
IlIattMr, kosmclik., .uipp.a. vegyiz.r, fold, kSI.Eer, bategipolá.l o. béxlaitá.i .Ibk.k unjjy vál.ut.kb.a k.ph.tók,
Különösen a ruhák tisztításánál sok esetben^csak ~rp ó t a n yagok állnak rendelkezé- \'
síinkre, éppen ezért elnézést__kérünk a
. • nagyközönségtől, ha egyes darabok kivitelezése
nem a régóta meg^zo^kott színvonalon történik.
TARJAM-PÁLCSICS.
SPORTÉLET
Vasárnap: Nagykanizsán NVTE—KRAC, Kaposvárott KTSE—ZMNTE
A kaposvári és a kanizsai csapatok tulálkozója losz a hét aportofio-ményo a körzeti bajnokság ötödik fordulóján.
A Z5INTB a kerület legjobb caa-palához, a KTSE-hoz. utazik Üom sok gyózolmi reménnyol. A KTBE ogvams minden rész\'élxjn jobb a ZfSíNTE-nél. Védelme romok, tá-mudósoi\'H a KRAC ellen twbizonyi-totta, hogy nagy csapatokkal szemben is oietlmenyes tud lonni. A ZMNTE védelmei szorgalmas éa lol-kos, do tudásban mogötto van a kaposvári kék-sárgák őzen csapat-részének. A támadósor nagyon gyen-go a ZMNTlí csapatánál. Itt* oz erősilés som sokat segít. Ha hozzá-tessziik még a mai utazási nehézsé-geket, az idegen környezL\'tjt, jókora góliiráiiyu Turul győzelmet kell jósolnunk.
A/. NVTIÍ helyzete már jóval köiun.\'bb. A Horthy Mikló.i-iiti hporlti.\'k\'i én fogadja a kaposvári zöld-fehéreket és győzelmi reményei jódosak. Minden körülmény a helyi CHajwt mellett szól, azonban nem téveszt mog bönnünkot a KRAC vasárnapi veresége. A hires ka[ws-vái i csapat nagy tudással rendelkezik é.H bizony megtörténhetik nz is, hogy a forma itt Kanizsán szalad\' kj^^az XVTfcl elleni játékban és akkor a KRAC biionyára huzaviszi mindkét |>ontot, ICz nem is lohotct-Icil. Az elmúlt eszt.\'iidóben, messzi idegenből, nagy csapatok elleni hm-cokiiul számtalan eaotben gyézt ís-ként került ki a KRAC. l\'Jzórt az KVTlC-nok nem szabad elbizakodnia. Minden gólért keservesL\'ii/lwll megbari\\olni. Szorintünk vusárnap kemény liaro és szép játék várható a két. csapat találkozóján éa n. Lfiokat tévedünk, ha döntotle;(i ered-| ménny.\'l egyenlő erők küzdőimét jósoljuk. Az NVTE komolyan készülődik az NB, II.-bon kitűnően sztiiyplö KliAC ellen. Kristóf KiW roly edzővel beszélgettünk a csapat összeállítását ilbiőlog: A kitünö edző nem változtat a csapatán és bízik a fiuk győzelmében. *¦
A kei ideiben a Dombóvár - /jsol-noy, l;élnionostor -DVAC, t\'VKK — Barcs, PBTl\'—Nagy hiányok mérkőzések korülnek sorra.

Kiskanizsán a ZMNTE II. játszik l( osztályú bajnoki mérkőzést a Sáska, LE .caajuitával. Itt a holvi csapat gyózelmot jósoljuk. Az Nv-Tlfi II. Gvékénvea csapatával játszik bajnoki mérkőzést a NVTE -KRAC találkozó előtt. Itt is a kék-fehér csapat győzelmét várjuk. »
Nagykanizsa leven te válogatott lab-dariigócsapata vasárnap játszik olsó alkalommal bajnoki mérkőzést Készt bolyon a helyi csapattal. Hisszük, hogy a fiatal együttes aziv-lélok játékkal legalább ogyik pontot olhozza a balatonparti városból.
*
A Nemííoti Bajnokság következő fordulóján a Foroncváros- Kispoat, tízenllórhic—Szeged, Csopol— Diósgyőr, l\'j|)est— MAVAtl, Szolnok— Dobrecon, Nagyvárad—Ungvár, Újvidék- Gamma, Salgótarján--Kolozsvár mérkőzések kerülnok lebo-nvoliláaia,
ZAÜAÍ kczixjnv
arUOHHIÜTESEK
\\ mtl-b**** -<ifW*t *l lanitlit \\drrtttuloa. Ziliyl ML-u. 41., imtm. 3K»
|n férfi fa»>é-«-aaa*«lat itnmill holdpi.rr falra* « Kaiaek Káioty, Cm* g«y-ut 17. 3e*3
- Wa|*ráBfl< fafvaa»ab. BAvabba* Slrlat aaabaraakaaléobaii. 3030
4 »»tqérM véfiatt. 8Y«<- *i ludn l|.|n!si»Uef Illáit kerti, Metta* »»H 4-t Ari* alrtflalUigRil. Cini a hr**ralfcad.
bpy laánvt v«by l\'alti oirftftiwflnvt dvcmaVrW wrllf. akt f«« ll, aio"»1\'! falvaairk |a Aiatétsel \'03«
Kifu«4fru felvétetik Szlklay W-w-Uzlethtn. 3434
HlfloíMiu felvételik vttéz Tálh IIIit"-flilttében. " 3039
~~Na«vlranl««al ImnvH cstoa\'k 5rM < kf« íratl«*elíMt <¦ 4 fc«v#0Hk»MI vtv-tfihétt m»tik»tr**tt, ir»dat 4a íooU-n*l h**»*«*hni. — JtlMltfcatéa n»f 10—13 étálg a kórkáz para««n«k«\'»-
Varnak laairofathtlrt vatinat matraoMl. Cini a Marinbl *f -1 bm. MN
lVájiya «liwli Magyar-utca 9 99(10
Egy i-»lr»>.-ba«i Ií»* mélv gyermek kocil ala». Haivéa a. 17 1UI
Klfoajáatalaaal llaxta Bacikav b\'ua, flaon aötétlák kabálMs biraanvrahi 19-12 «VM lotivH<k. Ku Mii lakolaliika efatfó Klrátv-utea 31. 313»
Jó illapatban ttví blrbabotat Minek. Ctm a Hadébaa. 3«ít
3B-Kíi barna, maga» "\'M llrtal»-pal eladó. Sugár-ut K/a. Érdeklődni 3 után. 3038
j_4 hanapaa angoranyulnk aörRŐtea Hmlnk. Ugvaaotl »»!ioi.ifoit.il kupin!*. Magyirlcj Ugrid 19.__3037
Kai mér cipő fi évea Ilu ráiaáre etadA. •••liílyilfAl tteal Hátul ai udvarban 3038
Holnap iámét trtsB és olcsó balatoni lo\'Mv hatna (elvágva ts éi keltő Bítntnél, Törvényh4* előtt 3140
jj BIJTOIIOZOTT STéQBk I
ROJ Sah aji rata elogáaaaa kaioioiott szobit keresek flrd aszóba hasindlattal a város bal te itt leié ii. Cime kel a klaoWva-tatba kerek. 392S
| HÁZ *fi aKCATLAN §
Eladó Lotanyén Fő-toron, pttc mellett jótorgalmu (Qiwr- ci vegyeskereskedés, film a kiadóban. t 2945
| külQnféi4k I
Jdkarban lévő lérllkerékpiit bérb\' keresik Clm a ktaaáhlvi taltSR, 3035
Baratalo hoaaaabts istaura meg
rendelhető, teleloa 391. Lakás Rozgrmyi utca 3/a. . 2819
Egy; Bzegíny, világtalan kanizsai uony elveszítette a •nkarjagyall Ankl Simon névre. A mevtalalö Bilveskedjík leadni Masyat-utca 25 al«tt.
Oklevclaa lanitúnó elvAILl kisebb diákok lanltisát Clm a kiadóban 301
Kltfaasatt Ketenlei Imre névia izéíó 4 drb. kenyéi)egy ,4 dtb. oukorjaijy. 2 drO. vásárlási könyv. Kéiam a brcalíletea mrg. találót, ad|a te a kladohlvatalk-an; 3331
TalAHak agy muliitevdet caekkal cgytltt. Igitolt hivatalban
tuia
i|donoss átveti a kiad* 3011
pelg#rm «fltoren
il rAroi
23232/1944.
Tárgy: Levenlékötelesek
összcirAsa.
Hfrdetfnénv.
Értesítem a testgyakorlásra köteles ifjak sztllöit, ho77álartnzoit és munkaadói ti liopv az 1932, évfolyamba!! ifjak összeírás végett a Nagykanizsa m. városi m. kir. Itvente-paraticsnokiágnál (Városház, földszint) 1944. évi oklóber hó l-löl oktáétMií 15-ig 9 órától 12 óráig terjedő idibeu jelentkezni tartoznak.
Figyelmeztetem az 1932. évben sztlletslt levente-köteles ifjakat, hogy amennyiben Jelentkezési kötelezettségüknek nem tennének elegei, tigy az 1939:11. t.-c. II. §. 1. pontja alapján 60 napig trrjadö elzárással büntettetnek. A honvédelmi törvény értelmében nemcsak a ItventekÖte-lea ifjak, hanem s?tllók és munkaadók is bUnfet4s alá esnek, ha a gondozásuk alatt illó leventekötelesek a jelentkezési kételezeltségti-ket elmulasztják.
Nagykanizsa, 1944. szept. 13.
í Polgármester.
Nagykanizsa megyei várua
jwlwáj\'iiUL.Uaáfc!.
25.275\'1944.
Tárgy: Az országgytlléai kép-vittlvTálaaztók névjtgy zekének kízszemlére tétele.
Hirdetmény.
A 281 200/1938. B- M. sz. rendtlct 21. §-inak 2. bekezdése értelmében 1 közhiirc teszem az alábbiakat:
Az 1938. évi XIX. t.c. 43. §:,Vnak 4. pontjában, illetve a fenlhivatka-zott B. M. rcndtlet 21. szakasz 2-bvkezdésében [*glalt lendelkczések szerint az •rszágRyfilési képviselő-
választók 1945. évi névjegyzék tervezethez a központi választmány által a választójogosultságukat mtg-állapitottakral kéizitatt jegyzéket 1944. évi szepttmber hó 15-tél sicp-tembar hó 30-ig 4, e. 8 érától déli 12 óráig közszemlére teszem.
Ez idő alatt a névjagyzéket a polgármester állal kijelölt városi tisztviselő jelenlétében (Rozgonyi-utca 27. szám alatti helyiségben) mindenki megtekintheti és hétköz-naptkan d. ll. 2—6 éráig lemásolhatja.
A névjegyzéket az Illetékes kir. járásbíróságnál is meg lehet tekin-tjtnl és arrél a megállapított dijazás mellett mástfatot kérni.
A aévjtgyí\',ék ellen jj közszem-léretétel lie]e\\ alatt felszólalással lehet élni. A felszólalási Írásban vagy élószóval lehet előlerjeszteni. A felszólalás Zajavármegye Központi Választmányához: elmzendő és a városi iktalrthivátalba (Városház I. emelet) adnndé be.
A névjegyzékbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga a.z érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást meg kell indokolni és a felsz4UI0] egyúttal mellékeli. Illetőleg bemutatni köteles a lel-szólalásáaan előadattak igazolására alkalmas okirali bizonyítékait.
Annak, aki (elszélalist akar el4-torjtszteni, minden haléság, klzhi-vatal, közhivatalnok, lelkész, nyilvános jallegtl Intézmény, sgydslllet és alapítvány küttles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani mindazokat aa adatokat, melyek a felszólalásban falhojattak Igazolásira szük-sígesak.\'; (2U.200 1938. B. M. sz. f. 1SS4.).
A falizélalásokat benyiijtámklól kezdve október 5.-ig a (ent megjelöli helyen és időben közszemlére kell kitenni. A folszölalások megtokínthetök és lemásolhatók. ^/Nagykanizsa, 1944. szept. hó 13. _14&_____.__ Polgármester.
1944 szeptember 21
Unger-Ullmann EleK vasksreskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
ntalváDyok beváltbatúk és ilijnjukiltt.
HoffaaB*s*-tfiópe>K| qep»m*U c«ap^ayfém ém golyós
Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny "fclö\'ny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Edtny Zalai Közlöny Zalai Közlöny
T......KfJzIÖny Zj^ii Közlöny
zjönv "
Zalai Közlöny Pozföny Zalai Kö:dÖny Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Zalai iiözlön; Zalai Kezlény Zalai K
Zalai Közlíny Zalai \\\\0mniy Zalai KőMöny Zalai \\<M,\\öuy fofti Wozlöny i f)Iözlöny Zalai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöjj Zalai Kp Zalai Éü Zjíilni JyozlaTJEy ^jiy öny ény l»ny. lőny löny
lőnv
Mindennapi levelciesMl oaiztgyütlöti tematibélyaQat bélyep.Kya]t6*i cdKftri «Bpawak. BatbarUa, Zalai KOatón) aaoifieutOsége, napoata dtlután 0—7 ón köWtt. t!i « hirdeti j mlntllg éivényu.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámláit fuctese, reKlarriflCtuk." hibojelcntcse\'..
fclvliágositu:- minden vil.la.mos kérdésbei rfftlttloHt 8-iúl déluiátVi 16 órálK. Ce«nLory-utt>il t»T«ft>n 2*4.
Nagykanissa megyei város polgármesterétől.
20560/1944.
Tárgy: Légoltalmi szllkség-rlasztás és lehívás végrehajtása.
Hírdetm^tiv.
Tudomására adorrl a város közönségének, hogy esetleges áramszünet, vagy áramzavar esetén, amikor a Szirénák nem mllködhelnck, a légoltalmi riadó és lehívás a következőképen lesz jelezve:
I.
Légiriadó esetében :
t. A\\atSÓ ff»rences plébánM, a felső (Jézus Szíve) és a kiskanizsni templom tiaraníriait félreverik,, háromszor esiv-etry percig, kő/Hen fél-fél perces szünettel. ¦»
2. A va«ut mozdonyai, azonkivtll a MAORT mnhelv. a sHrfvár. a vo\'t 3tew-féle C^er^gerv-éa Honvéd-utcai téf»lafvárak, á Viktória légla-í»vár és a Tarján cr> Magyar-ntcai fl7eTi» gAísipfal Bloolnak ^s r/Az-dudéi dudálnak. A sípolás, Illetve itidá\'ás háromszor egy-egy percig tnrt, hullámzó hanggal, kii/ben fél-fél percei színéttel.
3. A ttlzojtétoroiivhan egy kézi sziréna háromszor 1 n^rcii* szirén názik. félrfél perces szflnelftk^.el.
4. A yároshá/i, ttboHótoronvl, kifikani\'/vai és (örvényszéki Innrr-
lőlcsérek bemondiák a Hle*tfri*dA"-l.
5. Azokon a helyeken, ahol t»ddlg is a légtvpszélv" és ,zevaróreptl-lés" iel/ésn táblákat kihelyezték, -.légiriadó" feliratú táblák .kérfllnek kibelyn7ésre.
Ffttll jelek elhangzása alán a kő-zünx\'g magatartása ugyanaz, mintha a sziréna jelezte volna a légiriadót.
II.
Légiriadó mogszünéaét áramszünet eeetében a kivetkező-kép jelzem:
1. A bárom plébániatemplom rendesen harangoz egyfolytában három percig.
2. A vasul mozdonyai, azonkívül a MAORT műhely, sörgyár, a volt Steru-féle Cscngery- és Honvéd-utcai, valamint a Viktória téglagyár és a Tarján cég Magyar- utcai tizemé gózsjpjai és gőzdudái kétszer egyhangú sípolást, illetve dudálást adnak 1c, egy-egy percig, közben fél-fél perces szünettel.
3. A fentemlltett helyeken a hang; tölcsérek bemondják a „légiriadó elmúlt" jelet háromszor.
4. A fentemiitett táblák helyére „légiriadó elmúlt" felirata táblák lesznek kihelyezve.
f-\'élreértések elkerülése vegeit figyelmeztetem a város közönségei, hogy a fent. felsorolt jelzések csak abban az cselben irányadók, amiköt áramsz\'Unotr vagy áramzavar van, normális körülmények közftlt továbbra is az eddigi sziréiiajelzésck működnek.
Nagykanizsa, 1944. szept. 15. aajaV, Polgármester.
**\'-.< fit K021.ÖR?
politikai napilap
¦¦ !¦•>¦;:¦ : „fniííti-at¦ R.T.Nagyk**** t-eitlúe kiadó: Zalai Hartf\'j Nyotuatüti . , MMjfif)! Ff, T. \'.i\'^;\' •• --.lifuiita» ,-.í .)> .íi./.li SSyoaaiMrt Mal: ZaW HarMt
fritto:
Bondíokozíi! : Tábori posta :____:
84.
évi., 215. sz. Nagykanizsa, 1944. szepUmbar 22. péntek
20
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
gz,irltM7.tíl»égé8lüadóhlvatsl: Fö-m 6. szAm. \' —mmmmm™hm
ÍSSS\'SSSp\'SSSfi * Felel& "erkestífl : BarbarMs Lajo. \' ""»-«*\' •» » !Sf* !
Lakafos minisztere In fik :
mNírc? más ut Hámunkra, mint • mawar határok megvédása"
„A m*gy«r nemzetben élő erők még távéiról sincsenek kimerítve," A raasyar igazságszolgáltatás elé kerülnek a képviselőház és felsőház letartóztatott tagjai
(MTI) Vitéz Lnlottos Géza miniszterelnök tagnap délután a kép-vLwlóházban 6a a folaóházbrui bo-síódot mondott, líeazédébon mindenek olótt utalt arra, hogy oddigí megnyilatkozásai téliW-kovésiibó világosan körvonalazták a kormány célkitűzéseit ós ogész programját. Ezúttal főcélja az alkotmányos formák azom olótt tartásával megegyezői\' leszögezni reálisan ont a colt éa fázolná az ozidőszorint rottontóon nehéz holyzof/>t. A magyar történelmi orŐkhól folyó hittol ós felelősség tudattal koll vállalnunk — mond itaa miniszterelnök — a pillanatnyi feladatokat. 6zflkségazcrü a folisme-réso annak, n minq^oy, magyart bo-töltó önálló államiságunk gondolata^ mollouyhogy nemseliink igen ritkán volt abban a hclj/zílbcn, hog>i a sornál teljesen önállóan .egyedül irá-liyifhassa^ vagyis más szóról, a körülöttünk élő luUatmas orszá-
gok világhntulniíhoz kellett alkalmazkodnunk. Nem o.ipatuMv colok vozottok, mikor a mull világháborúban, vagy a most folyó-nagy rtl&Végésboii részt vettünk. Nem is a/éit harcoltunk, amit ollenségoink nllifannk,.hogy feudális oaztályuradnat biztosítsunk, bánom azért, mogy a szó nemesen vott őr-tolmebon
mindenkinek egyformán biztosítsuk megélhetését és a vyu-godt családt Het alapját. A mult világháború vőgórol a reánk szakadt helyzetben a reánk szórt propagandisztikus vádakra nem tudtunk inogfololó ollunórrelést érvé-nyoaitoni. Allitom axonbari laton ée ember olótt, hogy
minden terjeszkedési rád, minden\' osztályuralmi rád soha igaz ságtalanahlnd nem ért nemzetet, mint ahogyan Magyarországot érte,
különösön a trianoni bóko utáni (\'sonkamagyarorazágot.
A kísliitüsőgbo esett! magyar lolko-ket fölráztam, ugyanakkor\' nem titkoltam beseeooünoon azt sem és ozt rosaem ma is, amikor megállapítom, "°Ry ha érzékeny voezteségokot^szon vodtünk is, a magvar uomzotbon ölé orők még távolról sinesenok kimo-ntvo,
Vannak liarcba nem vetett erőink ée vannak fellőj thetö ka-
tonai egysegeink és nem utolsó sorban von magyar hazaszeretet és van magyar lelkesedés és magyar élniakarás és van.a Német
„A leghalványabb elénye sem mutatkozik annak, y ha beadjuk a derekunkat"
Rámutatott azután a miniszterelnök arra, hogy túlfűtött légkörben, a legválságosabb időkben vott?-? át a magyar kormány hivatalát, mikor Románia az átállás folytán a további bodmüvolótok szempontjából kiosMt, ami azt jolentotto, hogy déli és .délkeleti határaink máról-holnapra, meglopofóaszorüon ellenségeink keiébe korültok, anélkül, hogy mogfo-íololé ollonrond szabályokat lőhessünk. Védelmünk már akkor, az olsó nap megnyilatkozott. Leszögeztem föladatainkat ós itt ismÓt ha lignit-\' lyozom: —- nem nyílik szamunkra más ut, mblt a magyar határok vé-tlclmo. Hogy mit jolontnnek oflzcm-pontból a nom természetes határok, azt mindon földrajzzal tisztában lovó cmhor olképzolhoti. Erro « tisztánlátásra muília\'atlanul szükség van, de. ez nem vezethet odáig, hogy kétségbeesés ét ftís-hililség tegyen úrrá « telkünkben.
birodalom által vállalt- erkölcsi kötelesség. Külpolitikai célkitűzésünk ezzel tu-lajdonképiwn adva van. Magyarország a béketárgyalás asztalán \'kirajzolódó földrajzi és gazdasági egyaég. Addig, amíg ez kialakul, még igon nohéz időkot koll átvészelnünk. A fegyverek túlsúlya tagadhatatlanul a másik ofdalon van. A másik oldalnak van f/ohotóségc arra is, hogy a saját sorsukat nem irányítható kis nemzőtök jövőjót kialakítsa. A fenyegetések a legsötétebb jövőt szánják Magyarországnak, de a ¦ hghatványabban sem lehet megálkipifsini, milyen előnyökre számit hatunk akkor, ha beadjuk a derekunkat. Lohol, hogy az angolszász hatalmak végorodmónyólxjn nom egyedül bon-nünkot akarnak sujtani,mikor légi fölényüket bovotik ós könyörtelen pusztulásba döntik az ártatlan\' kis országot, do ugyanokkor nom mérlegelik, hogy olyan öröktől fosztják meg a védtolonüí kiszolgáHatott ós hazaszeretettől átfűtött nópot, amelyek ozorÓTon) át betöltött nemzeti hagyományok/ követkoztébon az ó számukra som lehotnek közömbösök.
A miniszterelnök szaval Erdély délkeleti részének kiürítéséről
„A székely nóprél nem mondhatunk lel"
-- Létfentartásunk végett további harcot és kiállást, a légibombázások sulvos áldozatait kellett vállalnunk - folytatta
miniszterelnök — és ezeken túlmenően a legsúlyosabbat, mégpedig Erdély délkeleti részének részleges kiürítését. Ezt kizárólag katonai okok tették szükségessé. A hadászat legelemibb követelménye, hogy inkább egy kir^területet adjunk fel Jueiglenesen, hogy erőinket masnit ossz- -pontosítva átütő erőbe! felhasználhassuk.
Szivünk minden dobbanásával székely lestvéreinkre gondolunk, akiket nem volt módunk idejében megsegíteni. A túlerővel szemben a derék székely nép derekasan helytállt. Egyesek előrehaladott koruk ellenére, kezükben hiányos fegyverekkel, oroszlán módjára védték az ősi magyar földet, a székely népnek öröK dicsQSégére.
Nem mondhatunk le ráluk. Meg vagyok győződne, róla, hogy a magyar államvezetés az erdélyi fejedelmek dicső korszakát biztosítja
# szántukra. —- Pillanatnyi kötelességünk, — mondta beszéde további során a miniszterelnök — hogy az onnan átmenthető emberi és anyagi javak elhelyezését ¦ minden rendelkezésre\'álló eszközzel biztosítsuk. Ez iránt máris mélyreható intézkedések történtek, Amennyiben ennek tökéletes Végrehajtása nincs biztosítva, azt kizárólag a tapasztalatlanságnak koLl betudni.
„Katonai diktatúrának még a látszata Is távol áll telünk"
A kormány kérlelhetetlen azlgarusángal biztosítja a törvény és a Jog uratmAt
— \'Belpolitikai célkitűzésünk szempontjából mondanivalóim ismeretesek. A külső és. belső rend fenntartása a célunk. A
kormány mindent elkövet a magyar államhatalom megszilárdítására, a sikeres hadvezetés, az eredményes termelés és a minden téren való helytállás, érdekében, hogy a tőrvény és a jog uralmát kérlelhetetlen szigorúsággal biztosítsa. Háborús időkben, a nemzet végső erőfeszítése cselében helyes intézkedésnek tartom az előző kormány által életbeléptetett pártfcloszlatóst. A kormány pártonkívüli és kis-részben katonai tagokból áll. Én magam soha semtoifélc közéleti szereplésben, politikai müveiéiben részt nem vettem. Mögöttem csak tiszta katonai mult áll, melyből mind békében, mind a háborús szereplésben alaposan kivettem a részem. Azt hiszem, ez sok mindenre megnyugtató feleletet ad. Erős akarattal és becsületes jó szándókkal é* megértéssel nyújtok kezet minden magyar testvéremnek, aki. ma becsületes szándékkal támogatni hajlandó. Az a tény, hogy a legteljesebb Őszinteséggel és nyíltsággal idejöttem a törvényhozás elé, máris dokumentálja, hogy évezredes alkotmányunkat tiszteiéiben tartjuk és a katonai diktatúrának még csak a látszata is távol áH tőlünk. Ez-nem megalkuvást jelent, hanem arról van szó, hogy a kormányzat minden vonalon a Iegerélycscb-ben teljesitt kötelességét.
A kormány nem riad vissza,
hogy a tohötőiodbok ild*zatkésziégét tokszoltibb mértékben Igénybe vegye
— Ma, a rendkívül erős bombázások időjén, a háború hatodik oaz-tondojébon, mikor mindon társadalmi rétog meghozta a maga áldozatát és az általános olszogónyodés joloi mutatkoznak és oz nom "is kópzol-hotŐ el máskép,
mőtrfcft igyekezetem odairányul, hogy a terheket a társadalom összes rétegei a UhetŐség határain beliH egyformán viseljék, /tár ezen a téren még sok a tenni való, ez a kormány nvugodt lólokkol hi