Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.48 MB
2010-06-23 14:01:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1939
4094
Rövid leírás | Teljes leírás (330.63 KB)

Zalai Közlöny 001-004. szám január

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MAÜVKANIZSA, I90E

ZALAI
Megjelenik minden S2ombaton.
ElOfii.tlii Irak: K) koron., 5 koron,
negjíJí.ic 2 korona ÜO I. - Ej,,. .,,,„ ,,, 20 I.
PeleUi »/t kotiitt Dr. Hll„„, l ii, „
l*plulajdi.no- t« kl.dú: IfJ. kV i. Kin .........,
tMtafiitdiaa,: Nagykanizsa. Sugáréul 0. ttínti fft%l«l. nyomda: Nagvaanliaa, |q, Waldlt, Jóisafr.,1 Daifc-Ur l. nini. Hlrd,t«.,k dljuabá, ,t«rlnl. NylHtar aoronltanl 40 f.
A szociális kérdés.
Szoojális reformok alatt azon intéz-"ii-ii\\ .-1»i-t s intézkedéseket ertjük, melyek bivatvák az általános jótétei előmozdítani R az emberiségnek erkölosi vagy physikai 8 vagyoni tekintetben gyengébb elemeinek a könnyebb megélhetést biztosítani, óket a uivilizáoió mind magasabb fokára emelni s last in.1 least «z Igazságosság és méltányosság elveit minden téren a legteljesebb érvényre juttatni.
S ha mind ezt roassumáljuk s egy közös alapra fektetjük, így a?"n eredményhez jutunk, hogy az elsó sorban etbikai, erkölcsi kérdés. — — —
Ha ebből kiindulva mélyebben hatolunk ezen állítás taglalásába, meggyőződés fog mindenki könnyen szerezhetni arról, mily rendkívül nagy jelentőségű s az emberiség neinesbulésére, gazdasági és szellemi haladására nézve mily kiváló fontosságú a szociális kérditsek oomplexusa.
Tekintetbe kell vennünk mily szembeötlő igazságtalanságok és külömbségek lótoz-nek az emberi társadalom minden terén Nagy vagyonnal nagy szegénység, műveltséggel műveletlenség, erővel gyengeség áll szemben, a legproduktivahb munka nem részesül az ót megillető megismerésben és jutalomban, a munkás pedig csak páriája az emberi társadalomnak Az, kinek kezében óriási gazdaság összpontosul, nem sokat vagy semmit sem törődik a szegénysorait embertársaival, az önzés mindnagyobb mérvokot ólt az egyesek és a hatalmi tényezők körében és életében, a jólét intenzív fejlesztése, a
I vagyoii088ág arán.vlagn-abb megoszlása, az jegyén érvényesülése még mind osak pium desiderium.
A kőzjótókonyság utján kifejtett akciók elenyésző csekély mér lűek s nem állnak arányban a vagyonos oí\'tályok gazdaságával s képességeivel.
Itt nagyszitbásu organizatórius, egyöntetű és mindenre egyaránt kiterjedő munkásság révén lehet csak eredméiiyleljeset s üdvhozőt alkotni.
Ilt azon fenséges és hatalmas erkölosi motívumokból kell kiindulni, hogy az emberi méllóságol mindenkiben, ki hivatásának megfelel, egyformáit kell elismerni 8 megbeosOlni. Alkalmat kell nyújtani mindenkinek, hogy közhasznú munkál végi-zbessen n munkája jutalmából emberhez méltón megélhessen Nevelni, nemesíteni, felvilágosítani kell az embereket az élet uiagttszlos feladatára és hivatásáról. Az elaggott és munka — illetve kercsetképtelenek megélhetéséről gondoskodni kell, védelemben kell részesíteni az egészséget ós erőt, melyet oly sok ellenség és viszontagság fenyeget, edzeni kell a jellemet, fejleszteni az értelmet és felemelni a csüggedő lelkét hogy bátran szembeszállbasson az ól°t minden vihf.ivivr*l,t-fitt-n elveknek-kell áthatniok az egész társudalmal és az államok minden törvényhozóit, szervező és közigazgatási alkotásában és működésében. Ezen elvek összességének kell megteremtenie a szociális tőrvényhozást, mely ogyedül képes szilárd alapokra fektetni az állam és a nemzet hatalmát és boldogságát.
Egyesíteni kell e törekvésben egy lobogó alá mindon gazdasági és erkölosi
tényezőt és ekkor diadalra visszük a közjólet megvalósulását, az emberiség dicsőséges előrehaladását, az erkölcsi világrend megszilárdulását I
Egy hatalom van az államok és nemzetek életében, mely egyedül képes nagyot és megdönthetetlen! teremteni s azon kuliura, mely mindenben erkölosi törvények parancsainak hódol.
K törvények pedig Imperativo azt követelik, hogy az igazságosság, a társadalmi egyenjogúság, az egyén és munkájának kellő megbecsülése arasson minden téren diadalt.
Ma Hegedűs Sándor volt miniszter szavaival élvén a kulturnemzetek nagy haroaikat képességeikkel fogják küzdeni, képosség pedig az erő, mely az iparban és kereskedelemben rejlik. Ma már nem az arany nemesiti a címert, hanem a kalapács és a póröly. Be-osüljük meg tehát ezokot és az" azokat forgató kérges tenyeret, mely a nehéz munkában izmosult.
Törekedjünk tehát a haza minden gyermeke számára megteremteni a megélhetésnek módjait s az alapot arra, hogy előre törhessen a kultúrában s megállhassa helyét
részben és viharban I---Napjainkban
a l-roduK.lv lesll 0f SZt" kiillurtényezó. a gazdaság teremtője.
Produktív mindaz, ami ujai" meglévőt átalakít, ami a terméket érteuet*. tovább szállítja, a fogyasztást fokozza, a pénz folytonos forgalmát elősegíti, a nemes ambioiót, a munkakedvet növeli, ami neraosak a physikai, hanem a psyohikai, az erkölosi élet terén is az erők érvényesülését és gya-
lu
TARCA.
Farsangi históriák.
Irt. a hon Yl ANDOR.
Az i\'n sáros, girbe-görbe horvát falumba tör-tént . . . Trézsi néni, a pörgő uyelvtfc kövér Trézsi néni mesélte. Trézsi néní, a plébános ur kiérdemesült gazdasszonya. Aki, amióta az egyedüllét szomorú napjai nebezeduek gömbölyű vállaira, házröl-házra jár killjncaeJaj, pletykákat vinni!
Kimúlt a Uvalyi farsang. Az uj is itt lesz uem-sokára. Karneváli urfl már újból rázogatja csörgŐB süvegét . . . Elárulom bát én is e két kis históriát. Aunál is inkább mert azt hiszem, hogy Trézsi néni úgyis már másoknak is elmondta.
„Jaj de megnőtt lelkem szop virágszalont I" Kezdte Trézsi néni, miután örömében jól össze-vissza Cfipkedte arcomat. Jajt tudom, ha a komámasszony, m édes anyja itt lenne, e|b du büszke volna!
De Bauovics Trezsa is megnőtt ám I Tudja az a 1 *is szószko horvát lány a szomszédba. Annak a gazdag kupéénak a lányt*. Megnőtt, Férjhez is ment. Bödön Józsi, a pörge baJBZii, kis kanász-bojtár tette el.
Jaj de furcsa história ez! Kimondom: az egész frlu nevetett rajta !
Hát bizony addig-addig kertelt Józsi a gazdag kupec portája elótt, amig egyszer csak bekerült a kerítés °*°gé. Mert gonosz módon összeszűrte a lánnyal a levet! A vén kanász egy darabig dühöngött, hogy ujy meg ugy a Józsi mégis csak kanász ... De Treza
csak egyre sárgult, egyre áhítozott a barna szem 11 kondás-gyerek után ., .
S végre is. A vén Sanoviesnak csak eg) lánya volt. Mit csinálhatott jobbat?! Beadta a derekát.
És hogy helyre hozza, arai elmúlt, hamarosan megcsinálták a nagyszerű eljegyzést. Olyan még nem volt n falunkba. Folyt a bor, mint a Duna vize. Ott volt az egész falu, még a lőszolgabiró ur is eljött a városból a nagyobbik fiával . . .
Az eljegyzés meg is volt szépen. De a lakodalom, bejh a lakodalom I Azt már kicsit furán csinálták . . .
V-m tudtak megegyezni, hogy mikor tartsák.
Az öreg horvát csütörtököt akarta. „Négy éve ekkor halt meg a felesége ligen szeretett pörölni,) a csirája az Ősszel csütörtökön ellett kettőt, az édes anyja is akkor esküdött. Megroulom-boutom! Punktum I ; 0 csütörtökön akarja I"
BödÖnék vasárnap akarták megtartani. Vasárnap ! legjobban rá ér a szegény ember is, az egész falu ott lehet. Meg aztán vasárnap minden keresztény magyar ember legszentebb napja. . . Egyik sem
Én csütörtökön tartom — mondta Sanovics.
— Kii vasárnap — vágta vissza Bödön.
-- Nem adom oda a lányomat — kiabált a horvát.
— Nem kell a Hantnak ! — dörmögte a kanász.
— Majd meglátjuk 1!
femmd\' -
Hatodik vasár.... inas népet Készen vu\'t ti. Csak\'a meuyasstony hiányzói". Hiábavaló volt kérés rimái.
- / ,
(*.a lakodal-eljött.
1
hajthatatlan maradt. A konyhába kergette láuyát mosogatni! <
Az ennivalót megsütötték. A cigányokat megfogadták. Meg kellett a lakodalmat is tartam*, "afcnvŐ, menyasszouy nélkül... A szegény vőlegény szomorúnkat kurjantott bujába, ha mátkájára gondolt, alti most a konyha-sarokba bizonyára fehér kötónyébe törölgeti szomorú könyeít. . .
Bödőnéket megszégyenítették. Nevetett az egész falu ... De nem azért paraszt a paraszt, hogy kimentve legyen. Visszaadja az a kölcsönt, ha kót^n is I •
. .. Következő csütörtökön volt az igazi lakodalom. Sanovícsék tartották . . .
Megint fényes vendégek voltak. Sőt Uramtlal még a vőlegény is ott volt talpig feketébe, kibokrétázva, mintha vasárnap misem történt volnál . . .
Meg is történt az esküvő annak rendje-módja szerint. Összeadta a pap a kis Trezát az ó Jóskájával. Nem volt más hátra, mitit újra megtartani most már az igazi lakodalmat. A vendégek sorába siettek Sanovícsék hoz. Nemsokára mindenki ott volt, csak a vőlegény hiányzott 1 Az elkölölt valamerre haza. Miutáu megesküdött, egyszerűen megszökött at uj menyecskétől.
Meg is Üzente az öreg Bődön, hogy fiával együtt jó mulalást kivan a nász urainak!
S hiába volt ilt i« a beszéd. Hiába kiabálta Sanovics, hogy Így meg ugy, megöli a kódúi kanászait 1 Megkeltett a lakodalmat tartani vőlegény uélkol . ..
A vendégek jó) mulattak. De a házigazda lefeküdt a méregtől ... A legrosszabban mégis ax uj pár járt. A szegények, az egy heti truee alatt 8 kilót
ZALAI KÖZLÖNY
100«. JANUÁR 1!.
rapilását célozza és eredményezi. Itl is tehát t ..„:„
minden tekintetben az erkölcsi elveknek kell n U I A ű
uralkodniok, bogy legyen áldás, öröm •<
munkában, bogy eredménye megelégedettség,\' „Egy valaki- hozzánk beküldött névtelen levele-kellő jutalom és jólét lehessen |ben felpanaszolja, hogy a .kanizsai Tápok nem igen
Ezen elveket kell tehát belovinni minden j számolnak be, komoly és tartalmas tinadalmi raozgal-inunkálkodásba, az állami szervezel minden makrói.- Nom szokásunk névtelen levelekkel foglal-működésébe Ks ekkor ezek ismét uj meg uj kőzni, t. ezúttal az tigy közérdekűségénél fogva, mégis erkölcsi tényezők és tulajdonságoknak kut-\' kivételt tesztluk. A uévtelen levélíró nem fejezi ki forrásaivá válnak, melyben a honszeretet, a magát egész világosan. Ila ez az idézett lavélrész véd szigorú kötelességtudás, a fenkölt gondolkodás, I akar lenni a helyi sajtó ellen, ugy ez nagy ^apaszlalat-az áldozatkészség és a luvagias erények leg- lanságot árul el. A helyi sajtó szívesen és örömmel nemesobbike a felebaráti szeretet lesz benn 1 veit és vesz tudomást minden közérdekű mozgalomról, az emberekben és cselekedeteikben. | Nincs ok arra, hogy közérdekű ügyben rossziudulst
A Szociális reform felkarol mindent és vezesse. Miért ne számolnának be társadalmi mozgal-hivatva van újjászervezni, uj erőkkel meg-! makrói, mikor őzzel nemcsak a lársadalomusk, hanem ajándékozni az emberiséget. Hazánkban e\' saját maguknak la használnának. A szerkesztőségek téren még nagyon sok az alkotni való, ide nem zárkóznak el a lapot „élénkké" közérdekű dolgok tartozik: az aggkor és keresetkóptelensógl \'elól. A kámzsái sajló, komoly meggyőződésünk ez, biztosítás, a rokkantsági és baleset biztosítás,, szorkesztési tónusban és irányban számottevő része a munkásotthonok alkotása, az ipartörvény revi-| dunántúli sajtónak. Nem tudunk olyan közérdekti ziőjn, a munkások egészségének megoltalma-; esetet, amit a lapok elhallgattak. Nem tudjuk tollát Vjtsa, a női és gyermek. — az éjjeli munka\' mire vélni a uévtelen levélíró panaszát, mely nálunk szabályozása, abérllzetésinap megváltoztatása. | épentéggel nem indokolt. A panasz nem mutat másra, az alkoholizmus elleni közdelem, a munkások minthogy uraságod, névtelen levélíró, Nagyksuizsáu erkölcsi és szellemi kiképzése, a homostcad \' agy latszik idegen . . . törvény megalkotása, a tuberkulózis és gyer- •
mek-halandóság elleni védelem, a munkaidő Lel,e\' Mt",b»°\' hogy a panaszos sorok a társa
rövidítése, a munkabérek szabályozása, óvodák és elemi iskolák létesítése, Urániaszinházak felállítása, az általános választói jog statuálása. munkásvédelmi hivataluk, közjóléti bizottságok, munkásügyi hivatalok (bureau) szervezése, közmőhelytulopek létesítése, munkanélküliség elleni biztosítás, és a munkaközvetítés országos organizálása és számos egyéb
Ha megvali "» o szociális reformokat,
dalmát vádolják. Kbben már van némi igazság. Tán egy vidéki városban sincs olyau kevés, komoly társadalmi mozgalom, mint épou nálunk. Minden léreu a nemtörődömséggel a köz iránti érdoklódés kípuszlulá-sával találkozunk. Kgyik-ntásik ember a korzóban, némelyik a kávéházban, a kaszinóban és más ily szórakoztató helyen meríti kí minden közélelbeli szeroplését. De kevés oly embert ttlálunk. ki törődne városi Ügyekkel, ki részt vonue a társadalom közgazdavolna
* 7 , ~ 7~~", ".\'„i laáffl es kulturális mozgalmaiban, ha ugvan
akkor elstmuln. i a mai mozgalmak veszszol; ¦
fenyegető I... akkor békesség és bol- \\ )m^AnéMaj ka»>inénzlntézetelkövetminden .1. .. I ¦ tn„ L, • UMtttak i. .kWp." Mfr „6l , VtuiSIÍés-f vékeny munka árán meg-
, f \'"\' TÍSSÍ* ,frakv<W,,n,ek -zer,.! essék a részvénye, osztalékát. I»e ezektől a tó.k legtündöklőbb legmagaszto-; ^ ^^ ><n
jiute, u\'/. erkölcsi vilagromi. Itl m . . • . , - jw. -l- i
J , , i i i közgazdasági egyeMlles. mel-\' í; ko/.eidekerl niukoune.
c jutunk otlii, ahonnan kii ód altunk az ... 6 ., . , \' , , , ,
l • I j | Nincs Dalmik olyan gazoag magánember, vagy társulat
erkó . \' \'V,ő,Jk:k."nTzs.7sehulpe György. | ciM ki " elszegényedett kis-
iparosság felsegített Nincsenek társulatok, melyek ipari gyánállalatok linanszirozását tűznék ki célul Dű n!uCi.cn olyan társadalmi alakulat sem, mely például a társadalom l\'só néposztályai! a k .szellemi táplálékáról gondoskodnék. Kik törődnek nálunk a munkás-osztállyal V Kikel érdekül ennek a néhány ezer i"l\'i\'\'l álló társadalomnak sorsa?
llyeu éti hasonló dolgokban kellene náluuk 1 udi k.¦¦¦ii.I kellene a kózvagyonosodás növeléséről, az alsóbb néposztályok művelébérŐI, lelki
fogytak erős vágyódásukba ., (Koehué, t kocsmárosné lugta ezt \'I i .\'¦...M néninek, de megesküdtette, hogy senkinek nem mondja el.)
„A másik még érdekesebb! Kezdte Trézsi néni " A tanítóról szól. Az uj nőtlen tanítóról, akit a jegyzi ur választatott, hogy majd elveteti vele a csúnya lányát. S aki két télen ál potyán ott kosztolt. Aki mozgalom mán a segédlauitóuó, az özvegy mesterné két sovány lánya is hiába kesergett, meri mindenkit becsapva, .. egy régi szerelmesét vette el falujából tfu.OOO korona VilAtíllliaL "említéséről, tudásának, látkörénck l\'oko-hozománuyal . . zásáról. Itt van a hiba névtelen levélíró ur, nem pedig
Jaj de most már késó is vau! Megyek A Ham a sajtóban. A sajtó mindent elkövet a közért Ha a lent vár. Dél lesz, Isieuem mennyit is beszélek
Isten vele lelkem. Megmondom majd a komául\' asszonynak, hogy milyen derék szép Ha van! Hizony bizony büszke lehet rája! ...
Ks Trézsi néni fotelt, székeket tengetve elrobogott
kanizsai sajtónak ezer és ezer terve és óhaja csak némileg is megvalósulást nyert volna, akkor nem akadnának ilyen névtelen panaszosok.
Nem jól van ez így, tudja ezt sok ember, he De az egyik históriával adós maradi. Kzl én sem mindaddig nem fog ez megváltozni, inig be nem láiják oudhatom el, amig Trézsi néni előbb nekem is el nem nálunk a sajló önzetlen munkásságát, mig be nem látják, mondja! . . . hogy nem újságírói fontoskodás és izgágaság a lapok ^ irs~ *a „kritikai tenorja," Kgyedtil a közérdek vezeti a lapokat \' a kritikai hang meghonosításában. Kgészséges fel-Némely Üalal leány ugy lép a világba, mint f0^sll láoudalom nem neheztelhet emiatt a lapokra, ahogy a könyvkereskedők az. uj könyvekel forgalomba egészséges társadalom hallgat a «jt* önzetlen taná-
bozzák. olyan knnnvetlen vaunak bekötve, bogy aki . , , , , ,.......
kinyitja őket és egy kis ideig lapozott benullk, mírdiárl «•"» * """ «»<•"»\' -"¦erdőkből néha
köteles őket meg itt venni és megtartani. Másukból jonbau eltalálják ¦ az emberek elevenjét Mi leuue
ellenbon nehezebben lehet liozzátérni, sót ezeket csak a társadalomból, h lapok örökösen személyeket
lepecsételve bocsátják forgalomba. Az ember etodál- lomjéneznéiek. .Hin ¦ , indulnának
kozva gondolja el, milyen titok lappanghat ouuyí ,.,„hBr,.i .„ .
tartózkodás mögött. Nos, a vevők megmondhatják, * • "f « WXW"*
hogy a legtöbb esetben megérte-e a tartalom a kíváncsi- CBOrtBlal ságol és a magas árat? itiutzkow Karóié ,
_> Az adókivetés ettlltisa. 0 s e r t á n Károly Zalavármegvu alispáma a megye összes főszolgabíróihoz és polgármeatereihez rendeletet bocsátott ki, melyben a megye határozatára hivatkozva eltiltotta az adókivetési munkálatok foganatosítását.
A megyei tiaxtviselőknek Az alsólendvai lakarékpéuztár igazgatósága elhatározta, hogy SOtJli koronát bocsát a hatvanas bizottság rendelkezésére, a vármegyei tisztviselők fizetésének fedezésére gyűjtött alaphoz.
A nép téli munkája.
— A mezőgazdasági tnunltásokérl. —
A földmive\'ésOgyi kormány az idén is nagyobb intézkedéseket tett. hogy a mezőgazdasággal foglalkozó falu népét télen át is keresethez jutUasa. Az intézkedések terén legjelentősebb, hogy a háziipari készítmények piacszerzése érdekében értékesítési szövetkezetek, beváltó központok szervezlotnek.
A háziipari kiképzés az eddigi aráuyokbuu halad. így 40 vármegye területén IlJO-nál több gazdasági háziipari tanfolyam szervezésére engedélyezett megfelelő államsegélyt. Kzen tanfolyamokon, melyek legnagyobb réazo (i—S hétig tart, a kosárkólés, gyékény-, sás- és szalniafonás, seprQkÖtés, fafaragó munka laniilatík. Az oktatás teljesen dijmeutes s a munkások által készített tárgyak tulajdonukat képezik
Hogy a tanfolyamot végzett muukások eredményesen dolgozhassanak l igy téli keresetre tegyen, k szert, az e célból alakuló gazdasági háziipari munkások lermeló és értékesiló szövetkezetoit U támogatásában részesíti. Kz idő szerint a földmívelésUgyi miniszter kezdeményezésére részben inár inflködésbeti. részben szervezés alall áll több mint 80 ílyen szövetkezet.
Ama szövetkezetek melyeknek tagjai gazda-ági háziiparral foglalkozó mezőgazdasági munkások, megfelelő államsegélyben részesülnek, hogy kellő felszereléssel kezdhessék meg munkájukat.
Kzen szövetkezetek a gazdasági háziipari foglalkozásnak a nép minél szélesebb rétegében való terjesztése céljából tanfolyamok rondezésével is.meg lesznek bízva. Kzen tanfolyamokon kiképzőit munkások lagokul szövetkezetbe beléphetnek, hol téli időre, mikuraktllsó gazdasági munka szlluetel, foglalkozást s igy biztos keresetet nyerhetnek.
A füldmivolésugyi miniszter a gazdasági háziipar gyakoriali oktatásának a gazdasági ismétlóiskolákon való bevezetése céljából az ezen iskolákon mi.kódó tuuitók és tauitóuók részére négy tanfolyamot tartatott, melyen Hi)-an vetlek részt s már a tél folyamán löbb gazdasági iiinéllóiskola részérc engedélyezett államsegélyt, hogy » gazdasági háziipari foglalkozó gyakorlati okiatái-ához. szükséges eszköz és nyersanyag beszerezhető legyen.
A gazdasági háziipari foglakozás ily arányt, fejlesztése természetesen megköveteli azt is, hogy a munkához szükséges olcsó és nagy mennyiség II nyersanyag rendelkezésre álljon.
K célból a földmívelésUgyi miniszter számos község, továbbá gazdasági háziipari foglalkozás fejlesztése céljából ulukult bizottság és szövetkezet részére, nemes füztelepek alakilása céljából engedélyezett fuz-dugváuyt és pénzsegélyt.
A gazdasági háziipari foglalkozás fólleuditése céljából kifejteti munkálkodás teljes sikerei csak az esetben hizlal, ha a készült tárgyak értékesítésének kérdése ís helyes módon oldulik meg.
A földmívelésUgyi miniszter ez irányban is megtetle a szükséges intézkedéseket s megbízható vállalat utján gondoskodni kíván arról, hogy a munkás az Általa készített tárgyat azonnal értékesítse, sót gondoskodni kíván arról ís, hogy a gazdasági házi-iparral foglalkozó munkás még a téli idő beállta elótl már megrendelést kapjon, hogy a munkához szükséges nyersanyagot még idejében heszerezhosse.
Kzen nagyarányú akciója több ezer mezőgazdasági munkásnak biztosit téli foglalkozást és keresetet.
I9Ó0. JANUÁK ti.
ZALAI KÖZLÖNY
Népgyűlés Letcnycn A
Hzóvetkezett ellenzék letenyei vezéreuibérei január 6-án, szombaton népgyűlést tartanak Letenyén. A gyűlésen megjelennek a megyei ellenzék vezérférfiai és több országgyűlési képviseld is. A gyűlésre Nagykanizsáról is többen átmennek az ellenzéki érzelmű polgárok közül. Az országgyűlési képviselők, mintegy tizen, pénteken este 8 óra 40 perekor érkeznek Nagykanizsára. A megérkezés után a Korona szálló éttermében társasvaesora lesz. — A képviselők és megyei ellenzék vezérférfiai szombaton reggel mennek ki Letenyére, ahol délután les/, a népgyűlés.
elválva él Pesten férjétől, egy újdonsült országgyűlési képvÍBűIó feleségével, néhány l&teiner ember, egy lapszerkesztő feleségével és csekélységem.
Mondom remek hangulat jegyében .búcsúzott* egymástól a társaság. A hangulatos magyar nótáktól kezdve a cake walkeig mindenféle nótát húzott » banda.
Kgyszerre feállt a bohémvérU színész, ki mellesleg a drámákban szokta aratni bahérait és vérfagyasztó hangon kiállotla az elvált asszonyka felé:
— Lenke, most megöllek! . . .
A társaság beavatottjai már ismerték ezt az ugrasztó megölést jelenetet és hangos derültségre fakadtak.
kérjük tisztelt előfizetőinket és a bennünket pártoló olvasóközönséget, bogy ax előfizetést kellő időben megújítani szíveskedjenek. A ZALAI KÖZLÖNY előfizetési ára:
Egy évre . . . 10 kor. Fél „ . 5 „
A ZALAI KÖZLÖNY
nerkeutoitge éi kUdAhUoUla.
tt
Klófizetési pénzek a lap kiadójához: Ifj Wajdlts József könyvkereskedőhöz és lap-tulajdonoshoz Nagykanizsán, küldendők.
ilyen „gyilkos" társa-
l)e uetn ugy az újdonsült képviselő ur neje. | Kulóuóscu akkor uem. mikor Lenke Nagyságos Asz-~ A bevonult póttartalékosok. Most már.1 szony, az én szomszédnóm remegő, elfojtott hangon teljes bizonyossággal megállapítható, hogy mily arány-1 könyörgött a drámai hősnek: ban vonultak be a december 27-éro bevonult pót-! — Kudre ne ölj meg . . . tartalékosok. Megbízható helyről értesítenek bennOnket,1 Tabló! Más sem kellelt a nagyságos képviselő hogy a nagykanizsai 48-ik gyalogezredhez majdnem ur nejének. Halott halványait megfogta térje kezét az összes behivottak kivétel nélkül bevonultak. Csak és vonszolta fel ót a szállodai lakásukra. Ó nem azok maradtak el a bevonulástól, kík mint család-. marad, mondta .nézésével, íentarlók és más okból „kifolyamodták\' magukat.\' ságban. Tudósítunk ugy értesül, bogy maguk a katonai körök Az incidens har>ány kacajra adott alkalmat.;
sem számítottak arra, hogy ily teljes számú lesz a Marasztalhatták képviselóóket, de azok menekültek.
Gondolat világuk „nem vette be" az ilyen bohém meg-ölési jeleneteket.
íme a jól múlatás titka. A társaság bohém lagjaí érdekesnek és remeknek találták az est epizódját, mely Cí-ak [okolta a jókedvet. Míg az újdonsült képviselő ur családostól menekült a vész színhelyéről! .. .
Szolgáljon az elmondott eset kedves ohasóink
HÍREK.
A TÁRSASÁGBÓL.
Mulassunk!
le, kikkel jól érzik magukat, , ! menekülniök.
ahonnan uem kell
i\'Aiinr
A társas élet eleven lüktetése a farsang közeledtél hirdeti. Mulatni vágynak az emberek. Mulassunk! ..
«> » Urnát* MIM". Szórakozás és múlttá. közben .ífl*Í<* Csú olfn" l"\'*-«5«\' "lJ""\'k
elfeledik a hétköznapok ezer és ezer gondját.
A mulatságok rendezése köti le most az emberek . idejét. Mindenki valami ujai és érdekesei akar be- Km6"\'"\'n l\'0*1* Jó ,mhm kW" mi"\'l"í4
mutatni. \'iukoa\'[
Az Izraelita Nőegylet hetük óla készülődik a mai szombati estély re, melyen felfordult világ lesz. Csak a beavatottak tudják, hogy mit jelent a mulatság cime,. mely iránt nagy az érdeklődés. Sok tanácskozás előzte; meg ezt Vidor mama vendégszerető lakásán. Kentél-
hető, hogy a kíváncsiság eredmenyesén ki lesz elégítve. jj Mamma| negyvenötödik évfolyamába M^^k^^22 !2* lépeti a ZALAI KÖZLŐIT.
országgyűlés Nagykanizsái,. Dohrovics Milánnak agya* , a
ZALAI KÖZLÖNY.
bau született meg az eszme. Sok mulatságot rendezeti
Minden öndicséret nélkül mondhatjuk
már (\'), képviselő-jelélt is volt, sói bizton reméli, hogy llojí.v « ZáUl KÖZLŐIT közel fél évszázados meg képviseli ia lé»z, miért ne rendezzen léhát [megfutott pályáján mindig sikni szálli Nngy-országgyulést Nagykanizsán. Nem lehetell ugyan sokat knniz8a vuros ,ts vidékinek érdekéért: el-
készülődni, mert Dobrovics Miién a letenyei kerület r i ,1 i ¦ ¦ . .. ... „,
. . , rogulallanul es minden személves él né ki
választóinak karácsonyi es ujevi üdvözlésével volt . ... ... rf
elfoglalva _ melyet diszmagyarbau ábrázoló saiát [ lj"\'Hl,a 1 kÖ/..-1.,IllMkbon mutatkozó ferdesége-arcképéu küldólt meg a választóknak — de a sikert kel\' kllarlással lelkesedett a közügyekért és itt is biztosra veszik a beavatottak. arra törekedett, hogy olvasó közönségét a
A mulalságokbau válogathat miudenki saját mindnyájunknak üdvéi képező köztigyek íslápo-gusztusa szerint. Miudenki oda megy, ahol jól érzi ]us,ival magához kösse, magát .hol megtalálja társasagát a ZALAI KÖZLŐIT emellett nem Teled-
A bonéin ember bohemekkel tart össze, ál. ,. . ( „,
„¦ ,. . ., . ,-, . ... ... kezelt meg arról sem, hogy nngvrabecsü l
filozófus magához hasonló emberekkel igy tovább. ^ BJ °J
A jól múlatás egyedüli titka a társaságok megválasz- olvasóközönségét élénk tárcákkal, érdekes tása. Miudenki azokkal tartson össze, kikkel jól érzi | rovatokkal és gondosan szerkesztett hírrovattal magát. Aki nem ozt az elvet követi, annak a mulatni- szórakoztassa és a városunkban, vagy a vidé-vágyásának befellegzett. ken történt eseményekről hiven tudósítsa.
Emlékezetemben marad mindig egy eset, moly Olvasóink kívánságára 1904. január elseje
—\'ÍTi^rf^k\'mi*Tál«iiá"ét"W" °\'" "} könlö8ben J"1™\'6"0- ZALAI
« megvaasz . KÖZLŐIT-1.1 Hvasó közönségünk, köszönet érte,
Kgy balatoni fürdőben történt. A társaság egyik , "*-"•»»¦ "
népszerű, jóltodélyll házaspára tartolt. bucsuestélyét. | móltányollu is lapunk újítását, mert lielállu, Kleiule azok családi körben, de később mindinkább I hogy a ZALAI KÖZLŐIT uj köntösben is ning-összevcródtck az ismerősök. üyöuyörü nyári ost volt, | maradt a közügyek komoly, igazságos, amilyeu csak a balaion mellett t.lálbató. Badacsony | független, párlszempontokon felülemelkedő
pompás nedűje és a kormos képű cigány fiuk remek .hangulatot" csináltak.
A társaságban az ünnepelt házaspáron kivel résztvettek: egy bohémvérU fővárosi jeles színész, egy érdekes modorú román asszonyka, ki mellesleg
harcosának.
A régi kipróbált önzetlen elvekért fogunk továbbra is működni. Abban a reményben, hogy ezután is méltánylásra talál lapunk,
A fátyolka.
|v. h.) A Tiszavidéken tiszavirágnak is szokták hívni ezt a röviil életű, rondesen osak egy napig élő rovart. Nekünk a fátyolka e mulandóság, a rövidéltüség szimbóluma. Kloiünkben nnnyi a mulandó jelenség, hogy g vízhullámon és barázdán kívül nincs is a természetben tárgy vagy tünemény, melyeket sűrűbben használnod hasonlatnak, mint a látyolkál.
Amit a politika, a divat, a találmányok és a kulturszédelgés sok esetben nagyértéku-nek vetnek fel, nem bizonyul az élet tapasztalata elölt maradandó értékűnek.
Az ember csak azt becsüli, ami létének érdekeit elősegíti. Ami nem üdvös reá nézve, amivel nincsen létkérdése nexusban, attól nemsokára elfordul, az reá nézve tiszavirág, fátyolka. Most már, hogy kínok mi a létérdeke? az más kérdés; de nem nehéz kilábalni.
Ha akármely városban ügyeljük az embereket, megfejthetjük a problémát. Az ügyvéd egyrészt kliensei után szaladgál, másrészt u birák barátságát kultiválják. Az Ügynökök az uraságokkal és kereskedőkkel érintkeznek. Az orvosok a betegekkel ós gyógyszerészekkel. A nők legszívesebben maguk közi azokkal érintkeznek, kik legjobban győzik a dívni kultuszát, egyébként kedvelik a tekintély íetal hőseit is, különösen, ha tlaliás alaknak.
hegnyilvánvalóbliak ezek az efemer törekvések az életnek ös«zes apró csalafintaságaival együtt a kisvárosi társaságokban. Ezeknek lagjai annyira ismerik egymást, hogy kénytelenek egymásnak törekvéseiről is tudomást szerezni. A szomszéd ismeri a szomszédnak étlapját, egyik asszony a másiknak ruháit, egyik férli a másiknak adósságait. Hál hogyne ismernék akkor azokat az indító okokat is, melyek a kisvárosi ember cselekvésének ós egész életbei endezkedésének rugóját képezik?
De fájdalom, az ami nem tiszavirág, a mi nem efemer értékű, azt becsülik talán legkevésbé: a becsületes munka eredményéi. Pedig osak a becsületes munka mozdítja elő mindnyájunknak létérdekei! legjobban. Azért a szorgalmas iparos lóbb tekintélyt érdemel és közbeeslést, mint a léha diplomás ember; azért magasabb piedesztálra kell emelni a szorgalmas kutatót a milliomos börziánernél. a gondos ,anyát és háljÉttszonyt az örökké libegő dívalhölgynél, az örökké tartó igazságot a efemer éltü jelszónál.
Emlikiztite-HiUr.
Jaaalr I. Az lír.cllL Jótékony Nőegylet farsangi vigalma 21. A Keremeny Jólelcony Nőegylet mulaliiga.
A I. A I KÖZLÖNY
rapitását célozza és eredményezi. Itt is tehát minden tekintetben az erkölcsi elveknek kell uralkodniok. hogy legyen áldás, öröm e munkában, hogy eredménye megelégedettség, kelló jutalom és jólét lehessen
Ezen elveket kell tehát belevinni minden munkálkodásba, az állami szervezőt minden működésébe És ekkor ezek ismét uj meg uj erkölcsi tényezők és tulajdonságoknak kut-forrásaivá válnak, melyben a honszeretet, a szigorú kötelességtiidás, a fenkólt gondolkodás, az áldozatkészség és a lovagias erények leg-nemeaebbike a felebaráti szeretőt lesz benn az emberekben és cselekedeteikhon.
A szooiális reform felkarol mindent és hivatva van újjászervezni, uj erőkkel meg ajándékozni az emberiséget. Hazánkban < téren még nagyon sok az alkotni való, ide tartozik: az aggkor és keresetképtelenségi biztositás. a rokkantsági és baleset biztosilás, munkásotthonok alkotása, az ipartörvény revíziója, a munkások egészségének megoltalma-zasa, a nói és gyermek, — az éjjeli munka szabályozása, a bérfizetési nap megváltoztatása, az alkoholizmus elleni küzdelem, a munkások erkölcsi és szellemi kiképzése, a homestead\' törvény megalkotása, a tuberkulózis és gyer-uiek-halaudóság elleni védelem, a munkaidő rövidítése, a munkabérek szabályozása, óvodák és elemi iskolák létesítése. Uránia-sziiihszak felállítása, az általános választói jog slatuálása. íuunkásvédelmi hivataluk, közjóléti bizottságok, munkásügyi hivatalok (bureau) szervezése, közmóhelytulopek létesítése, munkanélküliség elleni biztosilás, cs a munkaközvetítés országos organizálása és számos egyéb
Ha inegi,V • !K o szooiális reformokat, akkor elsimuln. i a i.iai mozgalmak veszszol fenyegető I. ,i V... akkor békesség és bol-
4 . n i. ¦ fnn !¦¦. .,,,. i).,,, L- ?9 ..LLjj.on inufí-
... .1.\'. emberiség törekvéseinek írnak legtündöklőbb, legmagaszio-jieje, uz erkölcsi világrend. Itt is eljutunk oda. ahonnan kiindultunk az erkölcsi alapliu/! — — —
töiuk-kiuizsai Schulpe György.
ROVÁS.
fogytak erős vágyódásukba .. (Koehué, a kocsmArosné súgta ezt 11.¦.\'¦¦[ ji.¦ r,111.¦ k. de megesküdteti,1, hogy senkinek m-m mondja el.)
• *
„A másik még érdekesebb | Kezdte Trézsi néni" A lanilóról szól. Az uj nőtlen tani tóról, akit a jegyző ur választatott, hoi/y majd elveteti vele a esunya lányát. S aki két télen át potyán ott kosztolt. Aki után a segédtanitóuó, az özvegy mesterné két sovány lánya is hiába kesergett, mert mindenkit beesanva, egy régi szerelmesét vette el falujából SÍO.OlHl korona hozománnyal . . .•
Jai de most már késő is van! Megyek A tiam lent vár. Dél lesz. Istenem mennyit íb beszélek! Isten vele lelkem. Megmondom majd a komám-asszonynak, hogy milyen derék szép liavan! Itizony bizony bllszke lehet rája! . . .
Ka Trézsi néni fotelt, székeket tengetve elrobogott . . .
De az egyik históriával adós maradt. Kzt én sem mondhatom el, amig Trézsi néni elóbb nekem is el nem mondja! . . .
Gondolat.
Némely fiatal leány ugy lép világba, mint /hogy a könyvkereskedők az uj könyveket forgalomba linzzák. Olyan könnyedén vununk liekótve. huny aki kinyitja őket és egy kis ideig lapozott benutlk, mird\'árt köteles óket meg is venni és megtartani. Másukli"? ellenben nehezebben lehet hozzáférni, sót ezeket agak lepecsételve bocsátják forgalomba Az ember cí-mIuI-kozva gondolja el, milyen titok lappanghat ennyi tartózkodás mögött. Nos, a vevók megmondhatják hogy a legtöbb esetben megérte-e a tartalom a kíváncsiságot és a magas árat? itiiitzkow Karolt\' j
.Egy valaki\' hozzánk beküldőn névtelen levelében felpanaszolja, hogy a „kauizsai lapok nem igen számolnak be, komoly és tartalmas társadalmi mozgalmakról." Nem szokásunk névtelen lovelekkel foglalkozni, de ezúttal az ügy közérdekűségénél fogva, mégis kivételi teszünk. A névtelen levélíró nem fejezi ki magát egész világosan. Ha ez az idézett levélrész vád akar lenni a helyi sajtó ellen, ugy ez nagy tapasztalatlanságot árul el. A helyi sajtó szívesen és örömmel vett és vesz tudomást miuden közérdekű mozgalomról. Nincs ok arra, hogy közérdekű ügyben rossziudulal vezesse. Miért ne számolnának be társadalmi mozgalmakról, mikor ezzel nemcsak a társadalomnak, hanem saját maguknak is használnának. A szerkesztőségek nem zárkóznak el a lapot „élénkítő" közérdekű dolgok elől. A kanizsai sajtó, leomolj meggyőződésünk ez, szerkesztési tónusbau és irányban számottevő része a dunántúli sajtónak. Nem tudunk olyau közérdekű esetet, amit a lapok elhallgattak. Nem tudjuk tehát mire vélni a névtelen levélíró panaszát, mely nálunk épeméggol nem indokolt. A panusz nem mutat másra, minthogy uraságod, névtelen levélíró, Nagykanizsán ugy lát.-zik idegen . . .

Lehet azonban, hogy a panaszos sorok a társadalmat vádolják. Kbben már van némi igazság. Tán egy vidéki városban sincs olyau kevés, komoly társadalmi mozgalom, mint épen nálunk. Minden téren a nemtörődömséggel a köz iránti érdeklődés kipusztulásával találkozuuk. Kgyik-másik ember a korzóban, némelyik a kávéházban, a kaszinób/.u és más ily szórakoztató helyen menti ki minden közéletbelí szereplését. De kevés ily embert tüálunk. ki törődne városi Ügyekkel, ki részt venne a társadalom közgazdasági és kulturális mozgalmaiban, ha ugyan — volna ilyen.
Az ¦¦ uéhjiny L .•¦ ¦ aj nénzintézet elkövet minden leli\'\'őt, hogy -.i hi.L.f ¦ és lf vékeny munka árán megszeg, Vessék a részvénye.1 \\ osztalékul. De ezektől a részvénytársaságoktól ekekiutve. alig vau néhány olyan közgazdasági egyesülés, mely a közérdekért működne. Nincs nálunk olyan gazdag magánember, vagy társulat, mely célul tűzné ki magának az elszegényedett kisiparosság felsegíté-ét Nincsenek társulatok, melyek ipari gyárrállalatok finanszírozását tűznék ki célul.
De nincsen olyan társadalmi alakulat sem, mely például a társadalom a\'só uéposzlályáuak szellemi táplálékáról- gondoskodnék. Kik törődnek nálunk a munkás-osztállyal V Kiket érdekel ennek a néhány ezer főitől álló társadalomnak sorsa ?
Ilyen és hasonló dolgokban kellene nálunk mozgalom, (ioudoskodui kellene a kózvagyouosodás növeléséről, az alsóbb néposztályok műveléséről, lelki világáuak nem öntéséről, tudásának, lálköiénck fokozásáról. Itt vau a hiba névtelen levélíró ur, nem pedig a sajtóban. A sajtó mindent elkövet a közért, Ha a kauizsai sajtónak ezer és ezer terve és óhaja csak némileg ís megvalósulást uyert volna, akkor nem akadnának ilyen névtelen panaszosok.
Nem jól van ez igy, tudja ezt sok ember. Ue mindaddig nem fog ez megváltozui, inig be nem látják nálunk a sajtó önzetlen munkásságát, inig be nem látják, hogy uem újságírói fontoskodás és izgágaság a lapuk „kritikai tenorja." Kgyedül a közérdek vezeti a lapokat a kritikai hang meghonosításában. Kgészséges felfogású lár-uilakmi nem neheztelhet emiatt a lapokra. Kgészséges társadalom hallgat « «»iió önzetlen tanácsaira és nrni nencit*1* hogy verdékből néha joubau eltalálják - az em^iek elevenjét. Mi lenne a láraüdalombó., h fapok örökösen személyeket tömjéncsním-k. Blat , avulnának
«TOJMí ,.xiOm\\ nagyságnak
csodáim }^
IDOfi. JANUÁR ií.
-=* Ax -utókivetcs eltiltása. Osertán Károly Zalavármegve alispánja a megye összes főszolgabíróihoz és polgármestereihez rendeletet bocsátolt ki, melyben a megye határozatára hivatkozva eltiltotta az adókiretési munkálatok foganatosítását.
— A megyei tisztviselőknek. Az alsólendvai takarékpénztár igazgatósága elhatározta, hogy 6000 koronát bocsát a hatv.mas bizottság rendelkezésére, a vármegyei tiszlviselők fizetésének fedezésére gyűjtött alaphoz.
a;
A nép téli munkája.
— A iu<~:Ögazitas<\\gi munkásokért. — A földmivelesügyi kormány az idén is nagyobb intézkedésekel tett. hogy a mezőgazdasággal foglalkozó falu népét télen át is keresethez juttassa. Az intézkedések terén legjelentősebb, hogy a háziipari készítmények piacszerzése érdekében értékesítési szövetkezetek, beváltó központok szerveztotuek.
A háziipari kiképzés az eddigi arányokban halad. Igy 40 vármegye területén 100-náI több gazdasági háziipari tanfolyam szervezésére engedélyezett megfelelő államsegélyt. Kzeu tanfolyamokon, melyek legnagyobb része li—R hétig tart, a kosárkótés, gyékény-, sás- és szalmafonás. seprükötés, fafuraxó munka laniitatik. Az oktatás teljesen díjmentes a a munkások által készített tárgyak tulajdouukat képezik Hogy a tanfolyamot végzett munkások eredményesen dolgozhassanak s igy téli keresetre tegyen-k szert, az e célból alakuló gazdasági háziipari munkások termelő és értékesítő szövetkezeteit is támogatásában részesíti. idő szerint a földmivelesügyi miniszter kezdeményezésére részben már működésben, részben szervezés alatt áll több mint ;ii> ilyen szövetkezel.
Ama szövetkezetek melyeknek tagjai gazdasági házíipanal foglalkozó mozógazdasúgi munkások, megfelelő államsegélyben részesülnek, hogy kellő felszereléssel kezdhessék meg munkájukat.
Kzcn szövetkezelek a gazdasági háziipari foglalkozásnak a nép minél szélesebb rétegében való terjesztése céljából tanfolyamok rendezésével is meg lesznek bizvn. Kzeu taufolyamukon kiképzett munka-Bok tagokul szövetkezetbe beléphetnek, hol téli időre, mikurakölsŐ gazdasági munka sZUuetel, foglalkozást s igy biztos keresetet uyerhetuek.
A földmivelesügyi miniszter a gazdasági háziipar gyakorlati (iktatásának a gazdasági ísméttóiskolákon való bevezetése céljából az ezen iskolákon működő taníiók és tanítónők részére négy tanfolyamot t a rútult melyen ftu-an vettek részt s már a tél folyamáu több gazdasági isinétlóiakula részérc engedélyezett államsegélyt, hogy u gazdasági háziipari foglalkozz gyakorlati oklaláíához szükséges eszköz és nyersanyag beszerezhető legyen.
A gazdasági háziipari fogbdkozás ily arányú fejlesztése természetesen megköveteli azt is, hogy u munkához szükséges olcsó ós nagymennyiségű nyersanyag rendelkezésre álljou.
- E célból a földmivelesügyi miniszter számos község, továbbá gazdasági háziipari foglalkozás fwj-i leszlése céljából alakult bi/.ottság és szövetkezet részére, nemes l\'Oztelepek alakítása céljából engedélyezett füz-dugváuyt és pénzsegélyt.
A • gazdasági háziipari foglalkozás fóllcndilése céljából kifejteit munkálkodás teljes sikeréi csak az esetben biztat, ha a készült tárgyak értékesítésének , kérdése ís helyes módon oldatik meg.
A földinívelésügyi miniszter ez irányban is megtelte a szükséges intézkedéseket s megbízható vállalat utján gondoskodni kivan arról, hogy a muu-kás az általa készített tárgyat azonnal értékesítse, sőt gondoskodni kíván arról is, hogy a gazdasági házi-; iparral foglalkozó munkás még a téli idő beállta olótt már megrendelést kapjon, hogy a munkához szükséges nyersanyagot még idejében beszerezhesse.
Kzen nagyarányú akciója több ezer mezőgazdasági munkásnak biztosit téli foglalkozást és keresetet.
ISOli. JANL\'Alt tí.
ZALAI KÖZLÖNY
m Népgyűlés Letenyén A megyei elvált, »1 Pesten férjitől, egy újdonsült országgyűlési
szóvetkezett ellenzék letenyei vezéremberci j képviselő feleségével, uébánv ......,„,, ember egy
január 8-án, szombaton népgyűlést tarlanakjlapszerkeszté feleségével és csekélységem. Letenyén. A gyűlésen megjelennek a megyei! Mondom remek hangulat legyében búcsúzott-ellenzék vezérférflni és több országgyűlési egymástól a lérsaság. A hangulatos magyar nótáktól képviselő is. A gyűlésre Nagykanizsáról is kezdve a cake walkelg mindenféle nótát hitzott a banda többen átmennek az ellenzéki érzelmű polgárok | Egyszerre foállt a bohémvérlt szinész, ki mel-kőzül. Az országgyűlési képviselők, mintegy | lesleg a drámákban szokta aratni babérait és vér-
tizen. pénteken esto 8 óra 40 perekor érkeznek Nagykanizsára. A megérkezés után a Korona szálló éttermében lársasvaesora lesz. — A képviselők ós megyei ellenzék vezérférlisl szombaton reggel mennek ki Letenyére, ahol ilélulán lesz a népgyűlés.
fagyasztó liaugou kiállolla az elvált asszonyka felé — Lenke, most megöllek! . . . A társaság beavatottjai már ismerték ezt az ugrasztó megőlési jelenétét és hangos derültségre
fakadlak.
De nem ugy az ujdonsitlt képviselő ur neje.
kérjük tisztelt előfizetőinket és a bennünket pártoló olvasóközönséget, hogy az előfizetést kellő időben megújítani szíveskedjenek. A ZALAI KÖZLÖNY előfizetési Ara:
i- i;y ívre . . . io kor.
Fél . . . . 5 .
A ZALAI KÖZLÖNY
iKrkeiitOicge éi kluiahlval.l..
Előfizetési pénzek a lap kiadójához: 11] Wajdils József könyvkereskedőhöz és lap-tulajdonoshoz lt|filllziíl, küldendők.
I KulöHóaeu akkor nem, mikor Lenke Nagyságos Asz-—- A bevonult póttartalékosok. Most marj suny, az én szomszéduóm rcmegó, elfojtott hangon teljes bizonyossággal megállapítható, hogy mily arány-: kényórgótt a drámai hésnek : Km vonultak be a december 27-óre bevonult pót-! — Kudra ne ölj meg. .. tartalékosok. Megbízható helyréi érlesileuek bennünket,\' Tabló! Más sem kellelt a nagyságos képviselő hogy a nagykanizsai 4K-ik gyalogezredhez majdnem ur nejének. Halott halráiiyau mogfogta térje kezét az összes bellivoltak kivétel nélktll bevonultak. Csak és vonszolta fel ót a szállodai lakásukra. Ó nem azok maradlak el a bevonulásiéi, kik miut család-\' marad, mondta ,nézésével," ilyen .gyilkos" társa-fentartók és más okból nkifolyamodták" magukat, ságban.
Tudósitóuk ugy értesül, hogy maguk a katonai körök Az incidens harsány kacajra aduit alkalmat,
sem számítottak arra. hogy ily teljes számit lesz a Marasztalhatták képvisetóéket. de azok menekítitek, bevonulás. Gondolat világuk .nem vette be" az Ilyen bohém meg-
ölési jeleneteket.
íme a jól múlatás lilka A társaság bohém tagjai érdekesnek és remeknek találták az est epizódját, mely csak tokozta a jókedvet. Míg az újdonsült képviselő ur családostél menekült a vész sziahelyé-róll-. . .
Szolgáljon az elmondott esel kedves olvasóink Önöknek is tanulságul. Csak olyan társasággal üljenek le, kikkel jól érzik magukai, ahonnan uem kell —
A mulatságok rendezése köti le most az emberek , mi\'iiekülniök. ¦ , ,
,,...... ,? , . . , ... , . különben pedig Ju mulatá-l kíván niiiiduyá-
idejel. Mindenki valami ii|al es érdekeset akar be-1 r °
\' liknak
mutatni. , PA.SBÉ.
Az Izraelita Nőegylet hetek óta készülődik a mai ___ __ _
szombati estél) re, melyen felfordult világ lesz. Csak a beavaloltak tudják, hogy mit jelent a mulatság cime, mely iránt nagy az érdeklődés. Sok tanácskozás előzte meg ezt Vidor mama vendégszerető lakásán. Remélhető, hogy akivánesiság eredményesen ki lesz elégítve.
HÍREK.
A TÁRSASÁGBÓL.
Mulassunk!
A társas t-kt eleven, lüktetése a t\'arsang közéletit él, liinleti. Mulatni vágynak az emberek. Mulassuuk! ez a társaságok jelszava. Szórakozás és múlatás kézben elfeledik a liétkózua|>ok ezer és ezer gondját
ZALAI KÖZLÖNY.
V^rdap este is olyan,elfordul, vílág.féle lesz: |||(_j|t
országgyűlés Nagykanizsán. Dobrovics Milánnak ngyá- %1. ,
ban szüleien meg az eszme. Sok mulatságot rendezett
K számmal negyvenötödik évfolyamába
Minden öndicséret nélkül mondhatjuk,
már Ö, képviselő-jelölt is volt, sót bizton reméli, hogy hogy a ZALAI KÖZLÖNY közel fél évszázados még képviselő is lesz, miért ne rendezzen tehát megfutott pályáján mindig síkra szállt Nagy-országgyulést Nagykanizsán. Nem lehetőit ugyan sokat kanizsa város és vidékének érdekeért; el-készulódni, mert Dohrovics Milán a letenyei kerület fw„.„|m|anul ,i8 minden személyes él nélkül választóinak karácsonyi és újévi üdvözlésével volt Wr4|te „ jólétünkben mutatkozó ferdesége-
elfoglalva
elvet díszniagyarban ábrázoló saját
arcképén kuldúlt meg a választóknak — de a sikert
ket, kitartással lelkesedéit ti közügyekért és
Itt is biztosra veszik a beavatottak. 1 arra törekeded, hogy olvasó közönségét a
A mulatságokban válogathat mindenki saját mindnyájunknak üdvéi képező közügyek istápo-gtisztusa szerint. Miudenki oda megy, ahol jól érzi | lásával magához kösse ...agá, ahol megtalálja társaságát A ZALAI X0ZL0IT emellett nem feléri-
A Imliem ember Imliemekkel tart össze, a . .. ,
álozófus magához hasonló emberekkel és ig, tovább.. k,>Z(,|t mf« "rro1 SCm\' ho8T "egyabeCSüll A jól múlatás egyedüli lilka a társaságok megválást- olvasóközönséget élénk tárcákkal, érdekes tása. Mindenki azokkal tartson össze, kikkel jól érzi rovatokkal és gondosan szerkesztett hírrovattal magát. Aki nem ozt az elvet követi, annak a mulatni- szórakoztassa és a városunkban, vagy a vitlé-vágyásának befellegzett. t kon történt eseményekről hiven tudósítsa.
Emlékezetemben marad mindig egy eset, mely Olvasóink kívánságára 1904. január elseje
érdekesen illusztrálja a jól múlatás egyedüli rugóját
ó\'a uj
köntösben jelentettük meg a ZALAI
— a társaságok megválasztását:
Egy balatoni furdóbon történi. A társaság egyik KOZLBIT-t. Olvasó közönségünk, köszönet érte, népszerű, jókedélyü házaspára tartotta bucstiestélyét. \\ méltányolta ís lapunk újítását, mert belátta, Eleinte szűk családi körben, de később mindinkább i hogy a ZALAI KÖZLŐIT uj köntösben is meg-összevoródtek az ismerősök. Gyönyörű nyári est volt, „jaradt a közügyek komoly, igazságos, XlT. "f^T ra6"eí\' <,mf- ",d"c"7 független, párlszemponlokon \' felülemelkedő pompás nedűje és a kormos képű cigány fiuk remek I. , \' , .hangulatéi- csináltak. .harcosának.
A társaságban az ünnepelt házaspáron kivnl A régi kipróbált önzetlen elvekért fogunk részttettek: egy bohémtérü fővárosi jeles szinész, I továbbra is működni. Abban a reményben, °gy érdekes modorú román asszonyka, ki mellesleg | hogy ezután Is méltánylásra talál lapunk,
A fátyolka.
(v. h.I A Tiszavidéken tiszavirágnak is szokták liivni ezt a rövid életű, rendesen csak egy napig élő rovart. Nekünk a fátyolka a mulandóság, a rövidéltüség szimbóluma. Kletünkhen annyi a mulandó jelenség, hogy a vizhullámon és barázdán kivül nincs is a természetben tárgy vagy tünemény, melyeket sűrűbben használnék hasonlatnak, mint a fátyolkát.
Amit a politika, a divat, a találmányok és a kiilttirszéitelgés sok esetben nagyértékü-nek veinek fel, nem bizonyul az élet tapasztalain elölt maradandó értékűnek.
Az ember csak azt becsüli, ami léiének érdekeit elősegíti, Ami nem üdvös reá nézve, amivel nincsen létkérdése neiusban. attól nemsokára elfordul, az reá nézve tisznvirág. fátyolka. .Most már, hogy kinek mi a létérdeke y az más kérdés: do nem nehéz kilábalni.
Ha akármely városban Ügyeljük az embereket, megfejthetjük a problémát. Az ügyvéd egyrészt kliensei után szaladgál, másrészt a bírák barátságát kultiválják. Az Ügynökök az uraságokkal és kereskedőkkel érintkeznek. Az orvosok a betegekkel és gyógyszerészekkel. A nők legszívesebben maguk közt azokkal érintkeznek, kik legjobban győzik a divat kultuszai, egyébként kedvelik a tekintély Halai hőseit is. különösen, ha daliás alaknak.
l.egnyilvánvalóbbak ezek az efemer törekvések az élőinek összes apró esalalinta-ságaival együll a kisvárosi társaságokban. Ezeknek Ingjni annyira ismerik egymást, hogy kénytelenek egymásnak törekvéseiről is tudomást szerezni. iA szomszéd ismeri a szomszédnak étlapját, egyik asszony a másiknak ruháit, egyik férll a másiknak adósaágait. Hát hogyne ismernék akkor azokat az indító okokat is, melyek a kisvárosi crubor cselekvésének és egész életbei endezkedésének rugóját képezik?
De fájdalom, az ami nem tiszavirág, a mi nem efemer értékű, azt becsülik talán legkevésbé: a becsületes munka eredményét. Pedig csak a becsületes munka mozdítja elő mindnyájunknak létérdekei! legjobban. Azért a szorgalmas iparos tóbb tekintélyt érdemel és közbec.slést. mint a léha diplomás embert azért magasabb piedesztálra kell emelni a szorgalmas kutalót a milliomos börziánernél, a gondos anyát és háziasszonyt az őrökké libegő divalhÖlgynél, az örökké tartó igazságot a efemer éllü jelszónál.
Enlikizliti-naiUr.
I. Ai hr.eliL Júlékony NtSegylci í.ts.ngt .tg.lm II. A Keretilíny Jotíkony Nűegyltl natataaga.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. JA NI\'Ali 1!.
— Személyi hir. Vörös László kereskedelemügyi miuíszter családjával kedden Móriból jövet keresztül utazott a nagykanizsai vasútállomáson.
— Kitdntetes A király, mint a hivatalos lap mai száma irja, Kiss Károly koszthelyi járásbirósági irodatisztnek nyugdíjazása alkalmából, sok évi hü és buzgó szolgálatai elismeréséül, az arany-érdemkeresztet adományozta,
— Előlépteti* a pénzUgyigazgalóaágnAl. A pénzügy miniszter Salamon Károly zalaegerszegi pénzügyi számellenórt pénzügyi számvizsgálóvá nevezte ki.
m Zrínyi Béla. Zrínyi Bél*, a világjáró utazó, aki lapunknak Ázsia országairól sok érdekes tudósításokat küldött, a belügyminiszter a határ-rendőrséghez rendór-biztosuak nevezte ki Fiume
székhelyijei.
— Uj törvényhatóaági tagok. Múlt hó 30-án megejtett pótválaszláskor törvényhatósági bizottsági tagokul meg választattak: a kiskomáromi válaszló-kerölötben dr. Hausner József kiskomáromi lakos; a csabrendeki választó-kerületben Karácsony Kálmán, Kódö Mihály és ifjú Födő Mihály.
— A pénzügyi bizottság Ujnépi EI o k Jjifjót elnöklósével január 3-án tartott illóeó-hen tárgyalta a szegedi Magyar Kender- és Lengyár Részvénytársaság lenkikészitési üzem létesítése tárgyában beadott kérvényét. A bizottság a következő kedvezmények megadását fogja javasolni a városi kópvjsolóles-tületnek; Huszonnyolc kataszirális hold ingyen átengedését, mig a gyár fennáll és működik, s ezenkívül liz évi községi pótadót és közúti vámmentességet.
— Népesedési mozgalom. Az elmúlt l\'IO">-ík év, mint általában az országban, városunkban ím kedvezőtlen adatokat tüntetet fel, az okot ezúttal nem kutatjuk, hanem csak az okozatot közöljük a kővetkező számjegyekkel; született összesen 776 jzycrmck. kik közül törvényes .\'¦?!> fiu és SOK leány, házasságon hivüli 74 Hu és M leány, halva született 10 Hu és 17 leány; elhunytak száma 78J (múlt évben Ö7Ö), kik közül 42!1 a fi- és 350 a nő-nemhez tartozott; házasságkötés céljából 207 pár jelentkezett. \'2)11 pár pedig házasságot kötött. Vegyes házasság lü esetben köttfctett, izraelita és keresztény közt :i esetben. — Városunk lakosaiuak száma ,0" lélekkel kevesbedelt.
— Felfordult világ. Szombaton este, január ti-án lesz a nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet estélye „A felfordult világ" címmel. A kiszivárgott hirek szerint sok pompás ötlet élvezésében lesz alkalma résztvenni a mulatságon megjelenőknek. Hetek óta folynak az estre a próbák. Biztosra vehető, hogy a siker ezúttal sem fog elmaradui és a szombati est ismét egyik legsikerültebbje lesz a farsangi mulatságuknak.
— A kölcaönnel terhelt ház- és földbirtokok . pótadója. Vécsey Zsigmond polgármester a következő hirdetményt but-sájtotta ki:
A föld- ás házbirtok után járó általános jöve-dtdmi pőtadónál számításba veendő kamatterhek bevallása tárgyában. A kölcsönnel terhelt ház- és földtulajdonosoknak az 1883: 14. t. c. 13. jj-o által az a kedvezmény adatolt, hogy a föld- és bázbirlokuak általános jövedelmi pótadójából levonandó, az illutó tulajdonost bekeblezés állal terhelő kölcsön után az adóivet megelőző év végéig tényleg le nem rovott tőkemaradék egy évi kamatainak lOV^a, ha a tőkével kamatok is vaunak hekeblezve. Felhívjuk ennélfogva Nagykanizsa város érdekelt adózó közönsége, miszerint az e célból kiadott és a városi adóhivalal-hoz beadandó nyomtatványon n kamatterhek bevallá sát folyó évi január hó ;i)-ig annál is inkább osz-közölje, mert a később beérkezeti vallomások más figyelembe nem vétetnek.
— Szilveszterestélyek. A nagykanizsai egyletek hangosak voltak a jókedvtől Szilveszter éjszakán. Jő kedvvel búcsúztatták az ó-évet és köszöntölték az ujat. Sikerült és kedélyes mulatság volt a nagykanizsai Társaskörben, a Casinoban és még nehánv egyesületben.
— Földrengéa. Kedden reggel fél hat óra tájbau Nagykanizsán néhány másurlpercig tartó földrengést észleltek. Kár nem tőrtént. Hasonló jelentés érkezett a megye több városából és községéből. A földrengés délkeletről északnyugati irányban húzódott.
— Az utcák szépaégfoltjai. Nem híába mondják nálunk hogy lassan haladunk előre város fdjló-dósben, de ez bebizonyosodik minden téren. A helyi sajtó már évek óta sürgeti a vároB vezotósógét, hogy állitson fel hirdető oszlopokat a városban, de mindhiába. A házak falain még most is ott éktelenkedik a sok falragasz, amely sokszor cafatokban lóg le róla, némán, de mégis hangosan hirdetve, hogy nálunk még mindig nem jött el a jóizlés kora. Nálunk csak ilyen érvekkel lehet hatni. Azt például hiába bizonyítanánk a mí város vezetőinknek, hogy a hirdetési oszlopok és táblák felállítása szép jövedelmet hozna a városnak. I\'edig ez roppant világos ós könnyen érthető. A város táblákat helyezne el mindama helytv-keu, ahol most is falat ragasztanak. Szabályrendeletig ki kellene mondani, hogy másutt plakátokat nem S7abd felragasztani. A város mérsékelt dijakat szedhetne ezért a plakát nagysága és a hirdetés időtartama szerint, melyet a hirdetők készséggel megflzet-
! nének, hisz most úgysem ér sokai a plakát hirdetés, mert a ragasztás uláni reggelen már más plakát vau ráragasztva. A hírdelő oszlopok és lábiák fontosságát
, már minden modern városban belátlak. Berlinben például jubilál a hirdető-oszlop, ötven esztendős lett. Cikkek méltatják érdeme szerint a nevezetes intézményt, mely a német fővárosban immár félszázaila szolgálja a kereskedelem és ipar érdekeit amellett a legbusásabban gondoskodik a maga érdekeinek kielégítéséről. A berlini újságok visszaiekiutenek hirdető-oszlopuk félszázados történetére és kimutatják, mily óriási nyereséget vágóit és vág zsebre az a magánvállalat, mely a várostól az iilcai hirdetések jogát bérli, inau-ban még csekély 1)0*000 márka bért fizetett e vállalat; 1 Sííiisben, amikor a bérleti szerződés megújulásra kerüli, már maga a vállalat
— bizonyára jól ismervén a jövedelmét — 250,001» márkát ajánlott a további bérletért és meg is kapta ennyiért ujabb tiz évre; legutóbb pedig, lIKiO-ban. 4O0.00D márkáért állolta a további bérletet. Még igy is óriási a nyeresége, ugy hogy a berlini sajtó hevesen azt kövelelí: vegye a város házi kezelésbe az utcai hirdetés ügyét, ne adjon közsarolási jogot a kereskedelem és ipar ellenére magánvállalatnak, hanem gyarapítsa a maga jövedelmét a hirdetési üzlettel, mely ily módon a hirdetés ügyének közérdekére bizonyára több és méjláuyosuhh tekintettel lesz. Ha kisebb arányban is. de bizonyára nálunk is jól beütne a városnak a hirdetési oszlopok és lábiák felállítása. Melegen ajánljuk ezt a város vezetőségének figyelmébe. Alapítsa meg házi kezelésben uz utcai oszlop hirdelést. A befolyó jövedelem pompásan felhasználható lenne
— a városi szegényügy eéljaira. A sok városi teher mellett nem árt. ha ujabb jövedelmi források után nézünk.
— A korcsolyázók öröme. Az újévvel beállolt hírtelen hideg idő meghozta a téli élet egyik kelle-mosségét, a Jégpályák megnyílását Napról-napra apró zászlócskák jelzik, hogy a jégpályán szabad az élet. A korcsolyázó sport hívei ki ís használják ozt és állandóan sokan keresik fel uz egyleti és a Bárány-féle korcsolyázó helyekéi. Zajos élei van most künn a jégen. A társaságok ott adnak egymásnak találkát. Az egyleli pálya különösen az esti órákban látogatott, mikor villamvílngitás mellett töltik kedvtelésüket a korcsolyázás hívei. A jégpálya mondhatnánk téli korzója lett Nagykanizsának. Máékor este hangos volt u korzó a, sétálók csevegésétől. Most mindenki a jégre siet kihasználni Zérus őfelsége mozgalmát mely sikamlós jeget hozott a téli sport híveinek. Ki tudja meddíg tart ez igy? Jó lesz sietni a korcsolyázással.
I — Bánatos az élete annak, kit fájdalmak
gyötörnek s csodálatos az, hogy 100 beteg közül HO-nak köszvénye van s ezek még most som ludják mind, hogy\'hol keressék a biztos orvosságot. Nos mi meg-mondjuk, nozassauak egy üveg Zoltán-féle kenőcsöt
i íí koronáért, kenjék be magukat naponta csak egyszer s egy pár nap alatt biztosan meggyógyulnak. A rendé-lések cimzendók Zoltán Béla gyógyszertára, Budapest Szabadságtér.
— A határrendőrség. A hivatalos lap szerdai számában jelent meg az utasítás, amelyet a kormány a határ rend őrség ró! szóló törvényjavaslat végrehajtására vonatkozólag kiadott. Az utasítás részletesen ösmerteti a határrendőrség feladatát. Pontonként felsorolja, hogy ebben meg ebben az esetben, mikópen járjon el. Ideiktatjuk azt a részt, a mely a itöceem-pészetre szorítkozik: .A határ rendőrségnek killőnöaeu fontos erkölcsrendészeti feladata, hogy a határszéli vasúti vagy gözhajóállomásokra megérkező, vagy azon állomásokról elutazó közönséget feltűnés nélkül, a személyes szabadság megóvása és különösen a nők erkölcsi érzületének éa jóhirnevének tiszteletben tartása mellett miudig megfigyelje és a nócsempészet-nek minden titkolt és leplezett módját megakadályozza. Különösen éber figyelemmel kell kísérni, hogy a kivándorlás ürügye alatt leány keresés ne űzessék. Nócsempészet gyanúja esetén a gyanúsított egyént igazolásra kell felszólítani s a gyanú, beiga-zolása esetén ugy a tetteti ért nócsempószt miül a vele kiutazni szándékozó vagy ide megérkezett nőszemély t a továbbutazásban meg kell akadályozni Nócsempészetért büntetett akár belföldi, akár külföldi egyén büntetéséről nyilvántartást kell vezettií, A külföldieknek a magyar korona országai területén való lakhatásáról szóló l!H)3. évi V. törvénycikk H szakaszában nyert megbízás alapján a határrendőrség a külföldiekre vonatkozó bejelentéseknek a szállodákban és a magánházakban vuló ellenérzését a iiöosempó-szt-i meggállása és felderítése céljából főleg a hatósága területén lévő bordélyházakra és ezenkívül a cselédelholyozést és egyéb foglalkozást közvetítő irodákra terjeszszo ki.
— Mulatság egy emlékoszlop javára Kís-komárom község ifjúsága Kiskomáromban felállítandó I848|48-lki emlékoszlop javára középgulác.M l\'écely László védnöksége alatt Kiskomáromban a „Korona" vendéglő Összes termeiben 1906.. évi január hó líí-áii általános belépés mellett, január 14-én pedig zártkörű-és táncmulatsággal egybekötött műkedvelői színielőadást rendez, mely alkalommal színre kerül „ A cigány, Szigligeti Kde 3 felvonásos színmüve. Beléjiti-dij: I. hely 1 kor. 20 fill., II. hely 60.-(!11, állóhely 60 fitt. Kezdete este 8 órakor. Tekintettel a hazafias célra, felülfizeiések köszönettel fogad és hírlapikig nyugtáz a rendezőség. Jegyek előre válthatók a pénztárunknál Kiskomárom és Vidéke Keresztény Fogyasztási Szövetkezet üzlethelyiségében.
— A rendőrség bántalmazol K bélen ismét két esel történt Nagykanizsán, amelyben a rendőröket bántalmazták. Az egyiket löbb kóutés érte. a másik ellen pedig ii rendőrség előtt egy jól ismert alak. késsel támadott. Szerenesére azonban a rendőr ruházata felfogta a késszurási. Mindegyik ételben ¦< hatóság elleni erőszak míatt inditolták meg az illetők ellen az eljárást,
x Egger pasztíllai gyorsan és biztosan hatnak köhögésnél, rekedtségnél és elnyálkásodásiiál felül-múlhatatlanok a torok és légzési szervek imíködési zavarainál, a gyomrot nem rontják és kitűnő Ízűek. Kaphatók minden gyógyszertárban és drojíériában. Doboza I és 2 korona. (I\'róbadoboz .M) fillér.) Fő-rakiár .Nádor" gyógyszortár, BudapesL/VL, Váci-körút 17. S
— (Mi a „Vita"?) Kgy kitűnő, jó iz tekintetében majdnem utolérhetetlen nátron savanyúvíz. „Vita-forrás" az utolsó év folyamán ép ugy orvost körökben, mint a nagy közönségében eredményesen, vezetődött be. A „Vita-forrás" az anyagcsere összes betegségeiben, mim köszvény, diabeles, hugysav feleslegnél kitűnő segilószerneií bizonyult, ezen felül nagy nátron és sótartalma következtében gyomorsav és emésztési báulalmakuál kitűnő gyógyszer.
x Meglepő gyorsan ért el néhány hó elélt bevezetett Soff Júuos-féle „Kandol-kakaó" közkedveltséget, nagy előnyeinél fogva, melyek legfinomabb ízben és aromában és könnyű emésztésben rejleuek. Az összes kakaók közt a „Kaiidol-kakao"-iiak van a legkisebb zsirtalma. s igy a legkönnyebben emészthető. Csokoládé- és kávéivók nem bánják meg a „Kandói kakaó" vali próbát.
Mli-selpgg
-lói méteren-t Icftutolió ujrton-- Bi\'rmcutvu ¦ diámolv* a hathoz wallttva. - Kegj mintagynjteoéoy •ionnal, llr.....-ii.-i., Belyemsyir, ZQHch.
Ia06 JANI\'.Mi
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZ6AZDASÁG.
Szakelőadás a len- és kendertermelésrÓl
Küredí Lajos gazdasági szaktanár január l.\'t-án, mikor Nagykanizsán tenyészállat vásár lesz, a len- ás kender-termelésről, annak gyári feldolgozásáról s jövedelmezőségéről előadást fog tartani. Az előadásra felhívjuk a gazdaközönség figyelmét.
Egy nagy gabonacég bukása Csáktornyán. Mayer testvérok Csáktornyái gabona-, bór- és borkereskedő* cég tize lésként elenséget jelentett. A cég áruadóssága lfíUM.0 koronára, készpénzadóssága :íóíi,oi)f) koronára, tehát összesen-14 I.Ooo koronára rug. Kóleg budapesti, gráci, brDnni és tiumeí cégek vannak érdekelve.
kiállítás es tartalom szempontjából a legmesszebbmenő EtS?U \'""W*- A NWMifA leghíresebb SSliíLá! ",l0,í,nk 8»W\'WÍ"k « szépirodalmi
melléklethez az illusztrációkat Márk Lajos, Bér Linek, Jenoy, Pál Hugó, Csonka. Szép és a többi ötrneres festő és rajzoló működnek közre hogy az Kgyetértés heti szépirodalmi melléklete minél löké letesebbó és múvénziebbé legyen.
N v i 111 ó r.
A* 6 rutai átall kAxlAi tekeri m-m .ii ,| rtlelAitáfet a iterkr-istnirf
Kéziratot
: <i**ȇr ii.\'-ik.
nem ad vissza a szerkesztőség.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
MM
évi december 3tt-lól l!)uü.
Halálozások:
ifi januiir .r>-ig.
Kalapgyár Nagykanizsán. Halvax Frigyes nagykanizsai kalnpos-mester üzemét bóvitve Nagy-kaimban kalapgyár al létesít. A gyárat ei állam támogatni fogja.
A kamatszámítás a váltóleszámítolás! üzletben. Az U k Magyar Ümik üiletvezelóségo ez év kezdetén a leszámilolásra vonatkozó szabályait közé azt a rendelkezést vette fel, hogy ezentúl a leszámító Itt sra, benyújtott váltók kamatai! a váltókat benyújtó cégek , .nini .il. ki. a hZiimitií^l eddig a bank tisztviselői végezték.
Keszthely-nagykanizsa-gyékényesi vasút. Aj kereskedelmi miniszter Kreisler József dr. és (iyőrily Özv János nagykanizsai ügyvédeknek a Keszthely vidéki
h. é. vasút Keszthely állomásától AUÍpíhok. Szent- Knrst Kde. magánhivatalnok gyermeke, 3 napos györgyvár, \'Zalaapáti. Ksitergál, Sznbar, Nagyrada, Looró Györgyin*. Puosák Teréz, béres neje, li\'i év Ki-rada. (iaralione. Karos, (ialambok, Kisrécxe és Horválh Lajos ifjú, gépész gyermeke, 3 órás. N-: \\ !¦¦¦<¦ •¦¦ -kóxtégek halárain át a déli vaspálya Nagykanizsa állomásig. B innét folytatólag SoiiiOkfVszi\'iit-míklós. Liszó, Surd és Zákány irányában az nlUm-viiMilak Gyékényes állomásig vezett ndó. rvlídes nyom-távii póz-. ei-etleg villamos Üzemi. It. é. vaiuivoiialra előmunkálati engedélyt egy évre megadta.
A Szinye Lipóczi Lithion-forfia
kibitiá sikerml baszoiltstilc
Salvator
>••>., kiigttliii-ei kJ.í»,»1bii,|.lm.k.ll. i, hügg-dan «. ,U,l,ll iihiuiiakaiC • ii.kt.i kantait, továbbá a |iBX« éi .mi,ilíd Blorvek aonil.laál.
húgyhajtá ha,ttfcaa»l
.¦«iflk.it! ClrM.au« i
t.r.jtri/.i.C.r. i-i-j. „
l>aiy/i.l\'H|i|.ff &>,.*>\'<\'..
Augenlel\'l Adolf, házaló Bit éves. özv. Islóf Józseféé. MvtdOTiro Katalin, földniives 7K őrös.
Özv, Németh I\'éterné, Sehmiedt Anna, [öldmivos
lif, évna.\'
Horváth .lánosné, Szántó Zsófia,
éves
magánzó.
>^VITA * VITA^I»7
* VITA ?
Szerkesztői üzenetek.
lak, Kei>i
rági elófiiota. BIUmvu iur«U uMO>\\ ktWön-jul étik ci öntől, Oiinl l.i|.uiik Ic^rr^fUli at3>
- w ----—-b------ flict.lli.ck egylktlol. ön i.»i:y..n jól tttdja oa helyocu Uja. \'"\'iir
A „Nagykanizsai VI-VII. kerület Rác-utcai tVah „\\fm m,, i. a jíalal KOsIoay clctct.ee, mikor wfc anyául
ktiarmitak a. i,:¦.:¦>,;¦. -.: á. Anicllei. uljan e. a tlkef neui mikailt f\\ nidkAilciük pyijtmii.* Ei«k olitiiiarú ItjaVák valíi-li»n jól esnek ticUiik. BbWI l.tnujelct liljttll anutik. h«ny niét; inu^l U l>cl»tjak ..Ua.ólnk elveink e- ccljanak tlututgit, bm-lyct inrtültet¦.ülve, t\'.valtt.ra is t«nw|B)Batl Itconilnkel munkink-lian. M.»l inll tltunti M aj IdS, "ilk-r ..t.y.t-i altl«.jat.jki.l kel-lett hi-iiií a lj|> (ctilanitia t-iJ«kcl>cii. .\\n>«Rf»kai aliluiunk tgfmM ¦.1....! 1». Jé ttt kati.a.t„lja ax elolticiük lelket lli^UftM.
A. Andor, Jafikatiat. l-\'clicteteii keu-óugol uti >g«d< juk. Kct.ljc ihch ci Hgfbm mutiWilkttita.il A lai-ut aí «1t1.lt címre fogltlll kill.lctil. Ile\'.űltifiii ftkkci a j..vü tiáml*n ktl/oljiik.
_ K. J- (.,."¦.stjvetke.ljck a kOldAll levcll.cn im^iii.iklff alknlmaiku\'liti.
KérdeiOiktlctO, helyben. Mútiltteiu l.aj... uiOMtoajrl plcbáaoi c»eict a /.alai KOilöny Ina meg egyclul. TBllnh vetic ni Ön iltal cintilclt hiioin (ttvilOSt na|\'ilaii. Al e-eit.tt ogyi\'. balafl <iol|;i>(tilaitutik uijin ctleiültUnk.
Ker. Fogyasztani Szövetkezet" 1 imii; évi január hó *a!M-átt tartja rendes évi közgynlését. Az igazgatónál a kiltoesátott megbivábbiui a kovetkezóket od|a a lúgok tudomására: „Egyben tudomásán, hozzuk, hogy tniiidazoknak neveit, kik régi tartozásaikat mé^ a kii/gyHlésIg sem fizetnék le, 1 közgyűlésen lelolvas-sti!;. Akik pedig« kO/.K.vllléseii bármiért felszólalni kívánnak, ezeu szándékukat imir égy nappal előbb Kálluvics .\'ózsef tanácsos urnái bejt-lenlsék,*-
Legtisztább természetes
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
Köszvény, húgysavas lerakúdások.
pimiriís Délbetegségeknii Különlegesség gyomorégés ellen,
IRODALOM.
* Felhívás az olvasóhoz. Negyvenéves miillra tekint immár vissza az Kgyetértés. fcz évben ii me-nelte meg fennállásának negyvenedik ói fordulóját. E hosszú idó alall u jelszava, a célja mindig a magyar függetlenség volt. A lefolyt négy évtized megmulaita, hogy az Kgyetértés mindig olftfi iparkodott lenni az értesítés gyorsaságába ti és inegbizhatóságában. Terie-delme, formája, nagy összeköttetései, hírszolgálatának kiválósága megengedi, - hogy neesak a politikáink száujou hó teret do mindennapi eseményt kimerítően és híven ismertesen és tárgyaljon s szépirodalmi téreu is többet, jobbat nynjlsou bármely más lapnál. A szerkesztőség élén állauak: Dr. Pap Zoltán országgyűlési képviselő, főszerkesztő. Kötvós Károly szépirodalmi főmunkatárs, l\'unesz Lajos lelelós szerkesztő. A lap adminisztrációját intézi: Krdós Armntid, igazgató. A szerkesztőség a magyar zsurnalisztika legjobb erőiből áll. A belső munkatársak a felsorolt vezércikkírókon kívül ezek: Dr. Pap Zoltán (főszerkesztő), Purjesz Lajos (felelős szerkesztő), Timár Szaniszló (színház és iíjdonsági rovat), Krdós Armaud (zenei. Lukács tiusztáv (politikai rovati, /.sadáuyi Henrik (országgyűlés) Péntek Ferenc (egyház), dr. Hókor József tanügy, Henes János (közgazdaság), dr. Bernát | Ottó (külföldi politika), Déri Gyula (közigazgatás), Hevesi József (szépirodalom), dr. Bárdos Artliur (művészet), dr. Hódy Lajos (főváro.i ügyek i, Miklós Jenő (törvényszék), Kürthy Kmíl (színház, karcolito), Kármán Aladár (közgazdasági. Héthy Pál (sport), l\'oók Ödön (újság). Relle Pál (újdonság). Khftez a gárdához csatlakozik a vidéki és külföldi levelezők nagy serege. — Az Kgyetértés kedvezményei. A Jegm.^farabb szellemben és a leggondosabban szer-
Valódi /|,aA6«\\ háromsxögii csak ejGnLJ\\uífim\\ védjogygyel
Kapható MILTÉNYI SÁNDOR nil.
Tile soványító kúrája
I ismert liatés különlegesség kövérek részére. — Csomagja 2 korona. Megrendelhető Törlik József gjégyazerésznél Budipeít, Király utca 12.
r
- Sok évi ¦tffli\'yetat Ktn黫t#ai gy«agMéjt*lfO*l ét
készteti ujdonságODjíiyül az Kgyetértés előfizetői oly I ctvigyhiiDvőil aVlaliLájTmiaden gyomorbijn\'il.iTaltjdi
—i.t— _i----—ti---—«\'•-« féuniaii(ip«r»k"tiiiodyul(ak a lejtiikemiebliekuek * toblo
kedvezményekben részesülnek," amilyeneket egyetlen m«s lap sem nyújthat. Karácsonytól kezdve kétheten-*mt minden második vasárnap nagy mu mell ék letel kap ingyen minden előfizető. A .melléklet citue: "iwroap, mely a legfinomabb múpapiron nyomva,
erek ÍOlöll, mint gyoniortra.iiók ei vírliiitiiúk. Kgy dobot m 2 kor Stiiknldíi naponta utioTétcliel tttll A nyógy-iteréít e» ál kir u<lv itilliló alul, Béc«. 1 Tucblanbeu 9 A vidéki gyÓKViiíertirakbaD IiatároKotUo mail A, kemt-míuye kérendő ti ő gjirí jeltéajével íiaUir*iá»al
|-,lhllllllriM lllMictinl li.iintiM \'« I.(Iliit (i II .
Francia vonal.
Kényelmes, gyors utalás, kitűnő ellátás bor ás likőrrel. Ulttó-jcgyek minden állomásra az flsaies amerikai vasútvonalakon ereded árakon. Bővebb felvilágosítással ingyen ás bérmentve s. olgál
Francia vonal
VIEN. IV., Wenrlngerg. 8.
ZALAI KÖZLÖNY
lí)Oli. JANl/lR fi
U876./lk. 1005,
Árverési hirdc t mény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint tkvi i ii i- ¦.!¦ knzliirré tMÉt, hogy Spitz Maria ö|f. Asztalos tiyulán< mint k i-k..in Asztalos (iyula és Konstantin t. t. gyamja végrehajtatóitak Deák Péter mint kiskorú Deák Zolién. Lajos, Kndre és (iedeon törv. képviselője végrehajtást szenvedett el\'eni 886 kor. 81 Hllér töke, ennek 1hu3 évi március hé 23. napjától járó ;»"/« kamaUi, Iíi2 kor. 70 fillér per, 18 kor. relebbezési, líü kor. fiO fillér végrehajtás kérelmi, 83 kor. 30 ÖLI. árverés kérelmi és a még felmerQlendó költségek iránti végrehajtási Ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területébet tartozó, s a nagykanizsai íHí)2. sí. tjkvben foglalt i 2218., 22M. és 2212. brsz. ingatlanoknak kiskorú Deák Zoltán, Lajos, Kndre és Gedeont mint néhai Asztalos Mária jogutódait illető 1 . része
kor. becsértékben 1906. évi március hó 9. napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál Uroszváry Gyula felperesi Ügyvéd vagy helyettese kózbenjöttével megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni íog.
Kikiáltási ár a fentebb kilett hec.sár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"|a-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 1908. ifi december hó 13. napján.
¦ ui kitűnő étvágyfokozó I nlVI asztali italt óluiji I
AKI gyenge, lúbbadozó, AKI ideges, álmatlan AKI vérszegény, AKI sovány,
AKI s/oplal.
JÚZSEF
KS FIA ékszerész
"•BSsr NAGYKANIZSÁN *-sst"-
M SAJÁT MŰHELY. !0
ICfVCVIIRÍilf «\'•»•»>»••>••••»• nlid«» ULtltUlUnUri kor i,«,.7 ,ál.„iékbio ke-
-1--- :\'íen kaphatók.
NAGY RAKTÁR «"•"?» a**?*"1
---: éa axinea kövekben.
NAGY RAKTÁR "Si<r-
-1--- láuciokban.
NAGY RAKTÁR 6"°m •L M6"h-
--- lekben.
Eladás részletfizetés mellett iel
J»\'»»-» "J •.«•««* *>«•»» kíMltleUek
AKI
tüdőbeteg
ne iiuili.hzszh el sajá.t érdekében a kiiiiini hatásának elismert és rend-kivttl tartóa. <*
ERKULES Ü R
U
^fl jjS nciuuica üuiujiuo teiepói
«9 «Hl Buda peat, VII.. BoUilen-Wr Tőle fon 0»—07 \\i aek si.„¦¦,-¦
6 k
(13 üvofc- utánv4 Fotaktii Kagyaadatta: IELTIG1 ii IIMF <l|iél. -Kgyutol katluloaUara bouuk, hogy UHU JBZIEF ir
ka*éh»ilulajili>nui a hírneve* llciculcwori n. t, lalugatú venütBotnek kivi hóiban UkaiUu kluolgl Itatja.
maláta-tápsör különlegességet inni.
tón, i.i-iti romlik.
Kapbato ro unton nagyobb .....¦
mosó-. fu«berk«ronkoitft\'»büti, i kuvoliuíbuii, vcmüúklóbun 0« e
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E UP KIADÓHIVATALÁBAN,,
Védjegy: „Horgonyt*, t
A Liuiment. Gapsici corap.,
I l!üryB\'i)i-P,uit -Euellii líllett
•0 i ¦ ¦¦¦"¦it.il biionyult haiiaier, mely már több mint év óta lecjoMt fajdalom-< «ilU|>ítú Mt-rnck biionyult köménynél. \' tatnál is neahülásrkntt i*Jöri»ifi!f^ >.|. hno/nilva.
i i-.: i •¦ i.....i i .\'i i [.,.\'¦¦.
lUiall k> varrtakkor óvatoMtk légy mik r« c*al -Ij .ni uvi\'got fogailjunk cl, a iiifly n ..horgony" vnijegyuyul én n Ricbter ./¦>¦-jc^vifttsel oltatott dobóiba van oomaK"lva. Áiit üvegekben feO (lllér, 1 kor. A(J I. fa 2 k. r .-.. ott úgy utói van minden gyó,íy-UmttrUfl kapható. — Főraktár: toruk Jói¦«T (ty6nymcp-í/!¦¦ Budaputen.
Klrhter i j uiri i hu ,i ai „Arany orMilánhoi", FriitAbaa,
lmi>.......rn.ií\'-.t., Mit.- I-m,.,.. ..... il ¦
SZŐLŐVESSZŐ I
A világhírű
„DELAWARE
adja a legje norl! Oltani, permetezni nem kell!
A szőlészet kinövő I A phyloxerának ellent .ill!!
LeirásAt ¦ Arj.\'gyzúkot ingben knMink l.ilrkiuek!
Szölöoltwányok mérsékelt áron kaphatók!
NafívnioniiyiHégQ siuia és gyökeres Delaware vésszé eladás 1
Cím: Szigyártó ós Takáts
szólételep tulajdonosok. Telep: ALSÓSEOESD. — Központi iroda: PELSÓ SEGESD Somogymegye.
* «w > .í :.. .:~rr.~-~í^.
A REKLÁM
Állandó, éaziterQ és Qgyes reklámoiáá minden gyári, kereakedelmi. ipari vállalaiuak.
Q/.letnek a lelke, rugója, nr. éltető eleme.
HoKyan, bOl és mlLoi hirdethető a leg-sikeresebben. leejobban és legolcsébbao. iiie«-tndbaté as
Vllaldiios í iitksiío
hltdelral o^ttályanál
tílijttöBOS LEOPOLD GYULA sEfrkesítd BUDAPEST, VII., Erzsébet körút 54,
ahol kiváló asakérielemmel, odaadó lelkiiarnere-tesaéggel, ponioesdftgal és öleién earközölnelt hirdetéseket éa reklámokat ait összes budapesti, vidéki és külföldi lapokban és naptárakbao.
Költségvetések éa a tervezetek ingyen !

Globin
a legjobb és legfirtomább czipöhszHIoszer
Héliiilek BKriH-iii
HIRDETÉSI IRODÁJA
; Hl US. J . Wi.l!.i:l ¦: 1" - i-1 ¦ ¦.% i.. I. tininllil
AlapltUtott IB7i H Telcpfaoo 609 \' A d k. póitalakankpánilár Clearing-iiáin-lája 804. 816.
ajáutja iiüiM\' birdatétl <¦*•¦¦,:•¦> tanok gyári 4t ü l-is tintáméra b*>- é» ktl fi di hjaaiak rétiére
Siaklantoaak, hiidaléai itrvetelak, arsia-
bitak ii limit\'...-:, Ltgujabb nagy hlrlip-ár|agyi\'k hírdetfikatk ingyen ea béraiealve
Sajit gyűjteményes hirdet
roídl a
„Síné Freie l\'tesif" n „Snes %¦ TigUill"
hírlapokban mi ml ránc mi) hínletn rétiére, imm Adaa-véttli kttiléiek minden Bilet-ágaak, Tara képvieeleti. DgyaKki, aiiátt-kereaó, ajialail Mrdetétak alb
A Liniment. Capsici comp.,
t Rícbier-f ele Ktr«oav Pili-f xeeDer
ibiIt minden gjógj-m ¦¦¦ :-:l .. . kaphaw, — 1 :i.aiytlimtutl 1*.
ír**"
88
1900. JAKIJAI! II
ZALAI K f> Z I. fi K v
á § 5* V4Ötn\\v
VoJtafc-B lábai Faláda itM? N,ml Hl.uln i4Wra „wj- ,„rlkl| _ STORM SLlPPi vadF HÓCIPŐKET •htlek ¦ Bonon Rubb.i- Shoe Oho-tól Bo.lonb.n, „,„k könnyűek ét eloginnk. K.phalok: Ro.enfold Adolf í, n.lnil. K„|„„ a»ol. - Htlphon L. él fiinál, Nagyk.nltiAn. ----- > ilr.kli,: .\\«.,irl«.SUSy.rot...g ,<„é,« WELLISCH FRAMKL * Co. RtSt-H, 1. i\'l. |.„ l,,„„, l.i 1». .;» u. „,,;,,,.

\'M
GiOÜUS
¦rtiszmokivonatot]
CS.és KIR.
Heim féle folylonégó\'-szabáiyozó-szellőző kályhák
M/NT6S.OOO HASZA/ALA TBAM
Utánzatoktól MEIDI NGER\'OFEN utalással az itt óva intünk H.HEIM álló védjegyre
JTolyionégró kcrpcfcrfióJk
KÖZPONTI FÜTÉSEK
MINDEN RENDSZERBEN,
HINDIN TÜZELŐ ANyAGNM fÜSmf/VreS TÜ/ElÉSSei. fcGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFLOTHET.
Szef/őzfefási bere/tdezéseA,
MINOENNEMÜ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁXI FŰTÉSEK.
legyoőóreferenct/áJt. - frosfle/usoAéskö/fsét/vetéseA ingyen és 6érmen/ye.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók csak fenti helyen, vagy Bécs. I.. Schwarzenbexgstr. 8.
Ujdonsdg! >m COOK & JOHNSON\'S
imar-\'kai szab. Tyukuztm gytlrli
A Itajibb ¦¦ bzioiibtj jfiT KiiQuo batisMl, aaouaa)
Itjdll......:i :»j¦ iHj
Kapbata ax oulrik roanjar inouarcbl* Ounce |j6(,)l*ralban
Darabja boriiakliao HO f, 9 darab doUottiaa 1 koroua [\\ietaa \'20 tillOrrel tobli. — Fniaxiftr MsfYeromag reeaere Tlrlk Jaieaf gyegytifiiiail. Hndajmat, VI Klraly ate* 18 Koiponti raktar Aaeitna Migyararazag risiira .ZUM SAMARITER\' Brao
1
Hirdetések
Bécsi lapok,
luvU.l.a az aistOl III- II blllilll ljlá|«k laxdre a legolciubban eiiköill
RUDOLF HŐSSÉ,
An,,o,iccu.Ki|icUiliiii\\\' WIEN. I lii„ Iikirililli !
in,
SAMARITER" Srlo In.....n»»»«»«......
EN, CSILLAG ANNA
189 cm heiiiu lateley liajaMHil, Bolyét eajit tatai Hány u haJkaadoiSa 4 hónapi hamuit után kaataai. E< tehát a i»gJobb ii-eratk lett ellenérve a haj ápalaaira. a baj aevéeéaek atiaitidilaiara, a f>|b r •rcHleeére; al*«*«lti írekaál ai arítei-las, in\'t mkallseWésl ii i.i.v rövid Idei heezni-lat után ugy a hajaik, atial aiiakallaak, terné-•tetfli fiayt ét ttMilttaéget ktfoifnii •¦ aea-nninii ok i-t az Idóelstti öaifilaili. a tsgauguabb karlf.
t\'.liy tégely ára I, 2. 3 és 5 forint
Poilai RiétkQlilót naponia ai ár előre való békül tfiie fagy uUnvíi mellett ai egén világba a gyárból, ahovA miii-ii ü megbitás küldeiiiiij
CSILLAG ANNA Wien, I. MBA 193.
Főraktár Nagykanizsai!:
OELTCH A GRAEF,
a „Tflrfls »eres!l"-liei Csenaerí-n.
Megfojt ez az átkozott köhögés 1
Köbögéa, i-ou,(|i,,,í; elnrálLiaodáa ellnn tfiora óm i,I/ioh haláanak
Hm iilipasziillii
az étvágyat nem rontják és kllünó Izüek. Doboza I kor. ei 2 kor. I\'íoIi iduliii/ BO fillér.
Fa- él ... ikn!:,.. raktár:
,.NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR.
Ilinlnp.\'i\', VI . Vári korok
Egger mellpaiztllla
Kapható Nagyk&nksiin: Belus Lajos, Pra,ger Béla. Reik Gyula es Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Kitüntetve a legmagasabb érmekkel „Qrand Prix" St.
I.omii világkiállítás 1904
KÉRJÜNK CSAK l/S/TÍTÓ KIVONATOT,
mint ezen ábra,
miután sok értéknékllll utánzat lesz kínálva.
Kgytállll gyáro.i frIU Scliiilr. Jim. Aki. Ilr», tiidr a, l,»lptlt.
8
!»¦).• JANUAR 6
cooooooctKococooccccococcrx rock cocciooooociooocoocoocicoo "ftgSri^iOOOOOOOCOÍXíOC^T
Vv
(NeilKt«hi-We
KHZSÉBKT labdacaok.)
K pilulák baionló kéntit-ményeknel minden tekintetben feljebb beceUleDdök, mentek mintlen ártalmán ¦njriftoklól, ar. alteüliezer-vuk bajaioál tepjobb ered-
¦ ,¦1. , — i,í,g=SE_aVfcrotrt- hiUDáltetVEÍil,
fj íjeDgéden haibajlók, vertiiititók; etj BTÓgveier >em jobb a mellette oly hl árlalmall.n, rolnt e pilulák a
5 SZÉKSZORULÁS
L legtöbb torrámi ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekük
jfl "íivt\'H ii vauik.
Z Bfr lb pllnlát tartalmaié dobó* HO fillér egy tekerea, mely 8 dobóit, tehát 120 pllnlnt tartalmai, csak 2 korona. 2.46 korona elé leget beküldése melMt egy tekercs bérmentve kDIdetlk. Alf i A I UláDsánoktól kÖlÖno-<-n óvakodjunk. Kérjllok hatá-Uf Ad I rozoiUo Neasteln Fülön hashajtó labdacsait. Valódi csak, bi minden dobot tOrvéuyilpg bejegytelt védjegyünkkel píros fekete nyomtalanban ,S>ent Lipót" éa „Neusteln Fülöp gyógy-aierésx* aláírással van ellálvs. A kereskedelmi lörvénysiékíleg védett caomsgjaink aláírásunkkal vanuak ellátva.
¦ EUSTEIM FÜLÖP
,8ietit-Lipót boa ,,:ii..-.ii gyógy azertára, Z. E
Ifi-cs, |. i\'ij.i.k. „i:i,..-f 6, Kapható Na«7aaaiaaaa I lihl.l s UJOU éa m.i h tjuILA ajógyaieróiaekDó)
M O L L- FELE
I SE1DLITZ-POR I
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
f) A Moll A.-féla Sflldlltz-porok lailót gyúgybaUna a tegmakaciabb gyomor. ál )K alttltbántatmak, gyumoigBrc. e« gyomorhiv, rflgifiw ai4krak»dáa. majbántatom,
vártoluláa, .......ín él a i..1lönböinőibelegeegek ellen, c jele* bailtiernek
liiedek öta mindig nagyobb elterjedést tueraell. — Ara agy lepecaáltlt oradatl dobóinak 3 kor.
IIiiiiiKHhnoU tÖrveiajllefr IVnjKtHink.
0 —
*, nere
M OL L-F E LE
SOS - BORSZESZ
Ciak akkar vnlnil h» »¦*¦¦¦¦"¦,¦¦¦¦>\'¦ Mull a. védjegyű tünteti re), a. Moll*
iBllralu önoiatial van tárva. A Moll-fél« tóa-borezaaz mint fájdalomcsillapító btdOrzaOMai ax«r kouveny. ctut et a meg-kAvelkeimenyeinel legUmerclccebb iiípuer. Egy ónozott ortdatl Ovtg ara I kor. 00 filler.
Q hülé. egyet.
MOLL Győrinek szappanja
okaztrD ápolására gyermekek a felnőttek risiere
Ara darabonkánt 40 fili.
V\' Legfinomabb, legújabb módiier tierint kiültek gyermek e» hölgy szappant a bOr okazarü áDoláaára uvermekek a felnőttek rá az éra. .
Öt darab I kor. 80 fili.
Mimién daiab gyeiméi. »ia|ip»n Moll A. védjegyével van elltlva.
moii 1. uiuinriu, u. íi Ur.\'rintti «»"iu »it«i-
Hécs, Tucblauben íl. sz.
Vidckl megrendelt lek naponta po Ka után vei melleit leljciíttetoek,
raktárakban tessék határozottan ..MOLL A." aláírásával és véd jegy övei ellátott készítményeket kérni.
\'¦ Kuktái- Nagykanizsán: Roaenfeld Ado.f Fiai.
ÉfflL
írlejlésl liinlrlmrii).
vb Oltárci Keresztény Fogyasztási Szövetkezet csődtömegéhez tartozó a osódleltárbau 159—374. tétel szántok alatt összeirt 487 kor. II fillérre becsült ingóságok .bolli áruk és felszerelések) ^^eg^^Sü^ir^níf ^B^E".^jft ajánlati uton ailatnak el. A zárt ajánlatok folyó é január hó 17-ik
napján déli ia óráig alulírottnál, akinél a fellételek megtudhatók, « - f~ f% Li i 1/ Á
adandók be. liánatpénzfll egyidejűleg 07 kor. 42.1111. Icleendó. YY t bai a Y Um
Az elatlásra kerüló lárgyak /.akál liyula ügyvéd letenyei lakos tOmeggondnok közbenjóttével a helysziuen megtekittthetók. i
Nagykanizsán. lDOfi. évi január hó 1-én. A „Gelse éa Videjkbeli Fogyasztási Szövetkezet- 1906.
I évi január hó 7-én d. u. 3 órakor Oclsén a róni kath. duiskola
DR. ROTHSCHILD SAMU ügyvéd,
esódválasztmányi jegyző.
Bükk és
keríistotiiük DKgvétölre.
Csak kész áru elsőrendű cégtől, előleg és készpénz ellenében.
Magyar államvasúti minta 2.50 és 2.70 méter hosszú. Szállítanak 1906. év folyamán. Ügynököknek Jutalék.
helyiségében
évi rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok értelmében tisztelettel meghivatnak.
TÁRGY.
1. Elnöki jelentés az 1905. üzletévról.
2. Mérleg- és zárszámadás előterjesztése.
3. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentései.
4. Esetleges indítványok.
5. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok választása, — esetleg ezek megerősítése.
6. A tiszta jövedelem hova fordítása.
A mérleg és meghívó a gyűlést megelőző 8 napon át a szövetkezet üzletében megtekintés végett kífűggesztvo van.
_j Ajánlatok ar megjeloleaae
Ingenieur S. Popper, Wien, III. Haupatraaae 31
Kelt Oelsen, 1905. dee. hó 13-án.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1906
Hegyvendfadik évfolyam, 2. aián
január IS.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
ElÖfUetéel árak: Kg*.* évre 10 korona, félévre b korona, negyededé 2 korona 80 f. — Egyei «*m ár* 20 f.
Közhangulat a városatyákról.
— Levél a szerkesztőhöz. —
Városi közgyűlések alkalmával a sajtó időnkint felszólal ama viszásság ellen, hogy a városi képviselő urak csak gyéren látogatják a közgyűléseket. Valljuk be, nem sok eredménnyel jár a panasz. A mi társadalmunk felfogása uri szokásnak tartja e panaszokat szélnek ereszteni. Ha él is az a tudat a társadalom ideálisabban gondolkodó embereiben, hogy e viszásságnak meg kell szűnnie, a társadalom nagyobb része észrevétlenül tér napirendre a dolog felett, .Miért nem? A városatyákat a kötelesség nem teljesilése miatt nem éri semmi baj. Nem kell félniük társadalmi bojkottól, hogy: pincér nem szolgálja ki, becsületes ember nem űl vele egy asztalhoz, a kávéházi törzsasztaloknál nem ülnek le hozzá, a zsuron. a bálban nem alakul köréje az .udvar", szóval nem éri óket semmi olyan, ami dokumentálná, hogy a t. városatya bizony nem igen töri magái a szavazó polgárok érdekében a városi közgyűléseken.
Távol van tőlem az a gondolat, hogy ezt az összes városatyákról állítsam. Vannak nálunk városatyák, ha kevés számban is. kik lelkesen küzdenek a polgárság érdekeiért. De nagyon káreset találunk ilyeneket. A legtöbb városatya a „lejbólinlgató-párlnak" tagja, mely párt mindent helyesléssel fogad, hu a többség terjeszti eló a javaslatot.
A békés összeférést, az elvek tiszteletben tartását nem tudom kárhoztatni Ueesülöin ezt a vallásban, a társadalmi érintkezésijén, gazdasági és egyéb mozgalmakban, nem szólva a politikáról, mely nem o hasábokra tartozik.
Az elvekel becsülöm a városi pulilikában is. Nem is az ellen van tehát kifogásom, iiogy a többség akarata érvényesül, hogy a többségi akarat érvényesülését nem gátolják meg a városi közgyűlés teremben. Hanem igenis kifogásolom a közgyűlések felületes tárgyalási modorát.
Csak felületes tárgyalási modor mellett történhetik meg az, ami megtörtént a legutóbbi város-költségvetési közgyűlésen, hogy a másfél milliós forgalmú városi költségvetést egy rövidke óra alatt .en bloc" letárgyalták Ne bántsuk a multat. Lobul, hogy beteljesedik nálunk is a magyar nóta, mely azt mondja, hogy „vissza nem jó, ami elmúlt* és nálunk sem történik meg az ilyesmi.
Kutatták már sokan ennek a részvél-lenségnek okát. Vannak, akik azt álliiják, rogy a város intéző körei szívesen látják ezt a nemtörődömséget. rítt nem hiszek ebben IZ állitás igazában. Hisz mennél jobban vaunak megvitatva közügyeink, mennél több városaivá tolmácsolja a mandátumot adó polgárság óhaját, annál inkább nagyobb alapossággal hozott határozatok lépnek érvénybe.
Felelil, ».efke.no Ur. Villányt Henrik l-amul.jilonot e» ki.ilo: _IfJ. W.Jdll. J.n.ef.
Ha a városi képviselők nagy tömege részt vesz a tárgyalásokban, annál inkább hozhatnak a közhangulatnak megfeleli határozatot. Az ilyen határozat hozatal épen a vezetőség érdeke. A felelősség ezzel sokkal nagyobb rétegeket érint. A határozatok á társadalom közhangulatának nagyobb tetszésével találkoznának. Nemcsak az ügyek, de a vezetők maguk is népszerűbbek lennének. Holytelen dolog, ha a városatyák szívességet veinek azzal tenni a vezetőségnek, hogy nem vesznek reszt a közügyek megvitatásában. A nagyobb felelősség terhét hárítjuk rájuk csak ezzel, mely sem nem méltányos, sem nem igazságos.
A többségi párthoz is volna egy-két szavam. Nem veszek ugyan már részt a városi ügyek irányilásáoan, tárgyalásában, csendes visszavonullságban szemlélem a dolgok egyhangú folyását, de arról mái" többször értesültem, hogy a közgyűlési teremben nem igen tisztelik a kisebbség véleményét. Nincs ott kifejlődve az elvek tisztelete. Az ügyek bírálatában azonnal személyes támadást sejtenek, mely pedig leglóblinyiro nem más, mint a polgárok jogos óhaja, melyet a lakóhely iránti szeretet és ragaszkodás mondat el velük Ennek a kisebbségi véleménynek a tiszteiéiben tartása a többség feladata Ne lássanak a jogos, elfogulatlan kritikában személyi lánia.lást. Tiszteljék a felszólalásokban a közóluij megnyilvánulását, S ha a kisebbségi párt a jelekből biztosítékot nyer arra. hogy a felszólalás meghallgatásra talál, ne maradjanak el a közgyűlésekről. Ne a kávéházi asztalnál, a Cosinöban. az egyletekben és más ily helyeken vitassuk meg a városi ügyeket, hanem a közgyűlési teremben, Szűnjenek meg már a személyi torzsalkodások és lássunk hozzá a munkához Mosl még tél van. de tél lilán jön a tavasz Minden város készülődik már a/, uj év városj ügyeinek javítására, csak nálunk csendes a közélet. Ha egész évben siránkozunk városi ügyeink háttamaradoltsága miall. legalább lássunk hozzá már egyszer a komoly, öntudatos munkához.
Ha pedig az elvek és vélemények tiszteletben tartása, kölcsönös meghallgatása jután is azt fogjuk látni, hogy a közgyűlési terem látogatása még mindig pang, akkora kötelességüket nem teljesítő városatyák neveit publikáljuk éveukint egyszer, hogy melyik városatya hányszor jeleni meg a közgyűlésen és hányszor volt távol onnan. Kkkor látni fogjuk, kik választatják meg magukat önzó erdőkből, arra gondolva, hogy mint városi képviselő nagyobb hitelt szereznek a népnél.
A közhangulat tetszésével csak addig találkozhatnak a városatyák, mig eleget lösznek á kötelességüknek és nem élnek vissza a mandátumot adó polgárok bizalmával.
Egy regi virilista.
8zerk..Et6>4g: Nagykanlzea, Sugár-ul „.
I K................i é. nyomd.: Nagykanizsa. írj. Wajdila dózearnél
Deák-tér I. szám. Hirdetések dljezabáa azsrlnt. Nyllriér soronként 40 f.
ROVÁS.
KI vagymik bőven látva a civilizáció, áldásával, da lakolunk is érette bőven. Minden vágyuukat ki-elégítve találjuk, mér nincs .semmi, ami ingerelhetne, mohó vággyal kapkodunk n,égii ujabb és ujabb dolgok titáu s nem vesszük észre, hogy ez a haladás, et a
......leni civilizáció, mind r>A a mi vesztünkre tor.
Oda a becsület, oda a vagyon, oda i remény b a kétségbeesett helyzetből nincs szabadulás. Az nj eszmék, az irány, a csordultig telt pohár, a kiaknázott élvezet: ez mind pénz, életet és egészséget kivan. Szemközünk folyton de nem szükségből, természetünk, ösztönünk hajt valami bizonytalan után s futva, kergetve Űzzük a kéjes pereeket.
Es mindezek kielégítésére hiányzik a legfőbb: a pénz. Ki törődik ma a holnappal V hiszen ma úszunk a boldogságban, teritelt asztal mellett dőzsölünk, holnap is majd csak len valahogy. Családdal, gyermekek jövőjével nem érdemes törődni, majd visel a jó Isten rajok gondot. l)e ha halljuk, hogy ez. vagy az a család tönkre ment, a vagyon el lett dobolva, a ház omladozik s az enő becsorog s benne a csatádnak már nincs betevő falatja: ükkor maguukban Össze-rezzenünk, pillanatig tétovázunk s önmagunktól kérdjük: , mi hát ennek az oka?
A leielet iránt nzonban nem érdeklődünk, mert félünk, hogy megborzadunk tőle, Az emburiaég halad tovább a megi-zokoit Utján, n könnyelműség kiri minden tettéből s a rongy ismét előtűnik ruháján, mely mindig és mindig csak nagyobb mérvekéi ólt. J1 i az a szorgalom, takarékosság, azzal ma nem igen törődnek az emberek, a könnyelműség sunyira erót vett a mai nemzedéken, hogy kész minden lillérjélól megválni, csakhogy msg.it alaposan kidorbéiolbatu-a- Becsület és erkölcs, hitvány szavak, melyekért kár harcba menni Valakit becsapni valakinek öntudatosan kárt csinálni, vagy háta megett nevetségessé tenni: megszokott, miudemmpi dolguk. J Kel se tűnik ma már, ha azokat is, kiket mentenünk lehelne, távollétében sértő szavakkal illetjük. Népünk pedig nyomorog. A nehezen átérzett gara-sukon ha már luluil, alig várja » sze.iiihat estél, bogj a garatra -önthessen s eliivornyátea a pénzt, melyért egész héten jól mcKdolgdzolt. Haza menve, sokszor az erszény már ki is ürült s a család aztán nyomorog és elégedetlen. Klégedetlenség pedig az élet megrontója s összes kóros állapotainknak legnagyobb nyuvulyája,
A nagykanizsai rendőrség létnzáinánuk elégtelenségéről a közönségnek tudomása som volna, ha nem gondoskodna enuek folytoiioi- hangoztatásáról Deák Péter rendőrfőkapitány. Legújabban az éjjeli boltóri intézményt, melyet a rendőrség látott el. akarja beszüntetni a főkapitány. Az igaz, hogy a boltórökról mindig csak egyes számban beszélhetünk, mert állandóan csak egy rendőr lett felváltva ilyen szolgálatot — az Krzsébet királyné-téreu és a Fő-téren. S most ezt is megakarja szüntetni a főkapitány. Nem tud hozzá embert adui. A kereskedők esetleg tiltakozni fognak ez ellen az 0. M. K. K. és a kereskedők Társulata utján. Ha megteszik, okosan teszik. Miért fizetnének évről-évre nagyobb pótadói V Abhan viszont a főkapitánynak lenne igaza, ha erre azt válaszolná, hogy a rendőrség édes keveset kap újításra a pótadóból.
ZALAI KÖZLÖNY
1000. JANUÁR 13.
Len- és kenderkikészitö-gyár
layykanizsan.
IrU BAUMQARTEN ZSIGMOND.
A Szegedi Len- és Kenderkikészitő-gyár városunkban ftókt«Jep»t akar 1.>tesiti ni Kérvényt nyújtott be a tanácshoz, hogy a tervezőit gyár részére kedvezményeket nyerjrin. Múlt héten tárgyalta a pénzügyi bizottság a kérelmet és javasolja, liogy a kért kedvezményeket: kövezet vám-mentesség, )() évi pói-adó-meutesség és .ingyen telek", adja meg a város. A bizottság helyes közgazdasági érzéket tanusit, hogy nem riad vissza áldozatoktól, ha ezzel városunk gaidaságára előnyös intézmény létesítéséi biztosithatja. Felesleges bővebben fejtegetni egy uj ipartelep létesítésével a kereskedelemre, forgalomra, általábau a város gazdasági életére és a szociális fejlődésre háramló előnyöket. Jelen esetben még egy speciális szempontot is figyelembe kell venni. A leu- és kender-kikészítés, mint a mezőgazdaságira! Összefüggő iparág, a környék agrikulturájára is jó hatással lenne. A kisgazdák több gondot fordítanának a jövedelmező len-h kender termolésre. melyre városunk környékének talaja kiválóan alkalmas.
Itármily kecsegtetőnek ígérkezik is az uj vállaltit, szükséges előzetesen fontolóra venni, arányban áll-e a várható haszon a hozott áldozatokkal, nem mutatkoznak-e idővel oly hátrányok, melyekre első pillanatban nem gondolunkV Kp egy ily körülményre akarom felhívni a figyelmet, hogy még most, mielőtt a rendelkezési jogot kiadta városunk kezéből, megtegyük a kellő kikötéseicet, mert ha egyszer jóhisze-müleg megadtuk a kért kedvezményeket és engedélyt, hiába a szánom-bánom.
A lenkikészítés fó művelete az áztalás, melynek a farészek és ragasztó anyagok elerjesztése a célja. Az áztatásnak két fó faja van: természetes és mesterséges, vagy gyári áztatás. Az előbbit ismét háromfélekép alkalmazzák: állóvízi, folyóvízi, vagy hnrmal-áztatás alakjában. Az állóvizi áztatást tulán mindnyájan ismerjük. Klónk emlékezetünkben van a falu romantikájához tartozó felvégi vagy alvégi tó, ahol rendesen a falu libái és kacsái tartanak fürdőzéssel összekötött jourt.
Július és augusztus hónapokban, mikor a lenti elég messze a belterülettől. Más részről gondoljunk és kendert kiuyfllték és a tóba rakják, a romantikának | a jövőre I A kiskauizsai itt beleesik a város terjes*-
jelentkezik árnyoldala, az orrfacsaró büz. Az áztatóba helyezett kender erjedni kezd. Az erjedés folyama alatt kellemetlen szagú óe az egészségre ártalmsa
kedeséuek vonalába. Jöhet idő, mikor a mai költeni, leteket is beépítik. Mennyi gondot és bajt szereznénk utódainknak, ha beleegyeznék a város, hogy a gyár
haiásu gázok keletkeznek. Tűrhetetlenné válik a levegő < tetszés szerint áztató rendszert alkalmazzon. Példaként nemcsak közvetlen a tó környékén, hanem különösen \\ felhozom a budapesti Geschwindt-féle szeszgyárat, meleg időben, a várost orrnak nem ép kellemes illat, I Mikor telepengedélyt kapott, a város szélén állt. A elárasztja az egész falut. nagyarányú fejlődés következtében most már annak
A gyárak az áztatásnak ezt a primitív módját kellő közepén rontja a levegőt és tűrhetetlenné teszt nom használhatják, mert így a lennek, illetőleg ken- j a tartózkodást az egész környéken. Kvek óla foglal dérnek legalább három hét kell, inig anuyira elerjed, koznak a kitelepítés eszméjével, de oly nagy anyagi hogy a tílolóval el lehet választani a szősz! az élkor- áldozattal járna, hogy kénytelenek voltak a kisajátítást Imi! fás részektől. Nagy iparban az orjesztési folya- í elhalasztani.
matot gyorsítják. A gyári áztatásnál is több eljárást alkalmaznak, de ezeknél az eljárásoknál is egy kivételével már néhány eier lépés távolságról éreztük: „Valami bűzlik Dániában", illetőleg az áztatóban, Legkevésbé illatos eljárás, vacuumhan túlhevített vízgőzzel való erjesztés. Megjegyzendő, ez az eljárás
Ismételten ajáulom az elmondottakat az illetéke, tényezők figyelmébe. Nem kicsinyeskedés, de a nagy közönség legelemibb érdeke, hogy a gyár a város közvetlen közeiéhen csak abban az esetben létesül-heaseu, ha kellő garantiát nyújt, hogy olyan eljárásokat alkalmaz, melylyel a lakosság egészségéi nem
leggyorsabban szétroncsolja a faanyagot, de jóval, veszélyezteti Ne helyezkedjünk olyan álláspontra, \\ költségesebb a hideg eljárásoknál, ahol alkalikus für- gyár hasznot hajt a varosnak és „pecuuio non olel,*
dóbe helyezik a nyersanyagot. -----,--.._
Krre a körülményre akarom a közönség figyel-, , Országgyűlési képiiaetflk Nagykanizsán,
mét felhívni. A későbbi kellemetlenségeket ugy kerül- A letenyei népgyűlésre uiazó országgyűlési képviselők, betjük el, ha kiköti a város, kedvezményeket csak i Kimer Zsigmond és Ferdinánd; Héla Nagykanizsái ugy ád, ha a vállalat kötelezi magát, hogy az üzem- kiszálltak. Velük jött több megyei ellenzéki vezérben a vacuutn eljárást alkalmazza és semmi olv ki- ember.
készitéBi módot nem használ, melynél keletkező gázok, A pályaudvari fogadtatás után a Koroua aiál.ó a város levegőjét beszenyezik. éttermében társasvacsora volt. A társasvacsuráu meg-
Tudtommal a városnak két oly telke vau, mely- jelentek: Kituer Zsigmond. Kerdinandy Itéla országból hajlandó a gyárnak ingyeu területet átengedni i gyűlési képviselők, Nedecky Jenő a megyei elleni*tk A kórház közelében és a kiskauizsai utón. Az előbbi ősz vezére, gróf Itatlltyány Pál, Hosnyák (iéia. Szabó helyen még abban az esetben sem ajánlatos a gyár i László megyei földbirtokosok. A nagykanizsaiak kóznl (elépítését megengedni, ha a vállalat elfogadja a fent olt voltak: Klek Krnó földbirtokos, Tripammer (iyula emiitett kikötést, mert a szárítás alkalmával még a takarékpénztári vezérigazgató, Remete (iéza ügyvéd, vacuum eljárás mellett is kellemetlen illat fejlődik, volt országgyűlési képviselő, Sebestyén Lajos ügyvéd, Sokkal alkalmasabb a kitkauksai ul mentén levő telek, a néppárt eluöke, Tripammer Rezsó, Schwarz Adolf, hol már ugyis van két ipari vállalat. Kried Ödön, Weisz Lajos nagykanizsai ügyvédek ét
Nem fogadható aj ellenérvül, hogy a kiskanizsai még számosan, ut a belterületen kivül lekszik és így a városban nem Sebestyén Lajos szép szavakban köszöntötte ¦
érzik az üzemnél keletkező kellemetlen gázok hatását vendég képviselőket és a megyei ellenzék jelenlevő Aki hasonló telep közelében volt, meggyőződhetett, oszlopos tagjait. — Kerdinandy Héla képviselő .> hogy ekkora távolság nem teszi meutessé a vároBt köszönő szavak után azt mondotta, hogy a jelen a kigózölgéseklól és soha nem lehet egy ily telep politikai utja csak a célt mutatja i measze jóvőb.n.
TARCA.
Leánybarataág.
Illa 8ERAO MATILD.
Ha a kél fiatal .leányka az utcán találkozott, cuppauósau megcsókolták egymást, aztán egyik i másikát tetötól-talpig végigmérte, hogy szemügyie vegye a toalettjét s egy-két megjegyiéat tegyen reá. A kegyes sztlz lemploinábati. uhuvá famíliájukkal misére mentek, barátságosan mosolyoglak egymásra messziről, mialatt az egyik azt számíjgaltu magában, mibe kerülhetett 11 másiknak u kalapja, ez pedig elégülteu gyönyörködött a barátnője bosszuságábtui. Keggelenkint álko>zÖntgettek egymásnak az ablakokból, amely Nápoly népes negyedének egyik szűk utcájára nyilt, miközben Pasealine epésen jegyezte meg. hogy Sylvia, a lavithatatlau ln-i.i már ismét félórával későbben kelt, Sylvia viszont konstatálta, liogy a Pasealine szemei zavarosak a az njka dagadt. A zsurokon mindig együtt voltak, nyilván uzért, hogy megfigyeljék egymást. Pasealine szőke volt, állítólag azonban jobban tetszett neki a fekete haj, holott igazában ki nem állhatta: Sylviának sötét haja volt. ám ugy lett, mintha el volna ragadtatva a szőke, hajtól, umi persze hazugság volt. Kgy szó. mint száz. keresték és követtek egymást, kémkedtek egymásra, időnkint összeveszlek, majd ismét megbékéltek, hogy aztán újra kettőzött hévvel szálljanak harcba egymás ellen. A szemlélő azt hihette volna az első futólagos tekintetre, hogy ;t két leányt gyöngéd barátság fűzi egymáshoz: a valóságban azonban elkeseredett velélytársuök voltak, kiknek bensejében a legvadabb féltékenység lángolt.
A fóoka ez ellenséges állapotnak egy huszonöt éves fiatalember volt. akiben, jóllehet igen közönséges legény volt, a két leány valódi regényhőst látott. A neve Artúr volt, Pietraroia Artúr, ami már magában véve
is nem kicsinyloiidó körülmény olyan helyen, ahol az emberek jórészt a piózni hangzású Uurihidouieiis Anlonio, Aiiaatasio stb. nevekre hallgatnak. 0 tolt továbbá lur vény szerinti örököse Pietraroia Róbertnek, a Via dí Rumá-u levő nagy bazár tulajdonosának. Az ó atyjának u foglalkozása elókeh*. és elegáns volt és Pietraroia Artúrra is rávetette fényét ez az előkelőség éa elegancia. Fej tartami luiaouhlotl ama fehér porccllán-tígurákélioz, amelyek az apja Üzletében kerüllek eladásra; ugy köszöntgetett, mint Pompadour mari|ilis, uki a Ij frank 6(1 eeutimeos legyezőkre ieá van pingálva. Mindig nyílon gallérokat hordott — jellegzetes szokása a kereskedő-egédeknek — s hozzá nyakkendőket a legszokatlanabb sziliekben, rendesen vérvörös színül, fölöttébb ritka hamis lüket, hol egy villát, hol teknősbékát, hol diólorót. mely utóbbinál egy hamis gyöngy volt a dió, Kpp ily változatosak voltak az óraláucal s a iiianzseitHgombjai is. Alható illat, amelyet mértföldnyire érezni lehetett áradt ki a zsebkendőjéből.
Kgy szóval bazár-elegancia volt. megszokott fényűzés*\' egy kereskedő ifjoncnak, rikító ízléstelenség, amely azonban elragadta a két fiatal leányt Azoiikivlll más megvesztegető tulajdonságokkal is rendelkezett. Hanyag gőggel emlékezett meg azokról a fogatokról, amelyek az üzletük elölt megálltak u szép nőkről, akik a kocsikból kiszállottak, X. V. hercegnőről, aki huszonnégy személyre való teáskészletet vásárolt és tőle, Pietraroia Artúrtól, kért lanácsol: N. N. grófuöról, aki fényképalbumot vásárolt náluk, s akinek ujjahegyeit ó megszorította, mikor u csomagot áluyujtotln neki, s a grófnő ezt törte és mosolygott is hozzá ... És mindazok a hölgyek, akik a bazárt meglátogatták, különös kedvvel csak hozzá fordultak és ó franciául beszélt velük > elkísérte őket a kocsijukig; Pasealine és Sylviu örömmel hallgatták e kis tórlénetkekel s egyben reszketlek a dühtől. Artúr adta pedig a l)ou Jüant és Nápoly valamennyi virágárus-leányáról csak a keresztnevükön tett említést; burkoltan száz titok-
zatos kalandot sejteteti a Sylviu meg Pasealine állandó aggodalomban éhek. mert sohasem tudhatták, mely pillanatban vesztik el szép szerelmesüket.
Vusámupoiikini kikenve-kifenve, puiftimosen, kabátjában virággal, kezén téglavörös kezlyüvel, sétapálcával elindult a sétatérre. Kiváló szervező képesség volt és senki sem értett nálánál jobban ahhoz, mini kell társasjátékokat és francia négyest rendezni Artúr kegyuyilváuilásai oly jmrlatlunok voltuk, hogy nem lehetett kitudni, szive melyikhez hnz. Vasárnap például , Pasealine ékkel ment a misére és hosszú, epedő jiillantásokat vetett reá ; ez ujjongott, Sylvia ellenben elsáppadl it haragtól. Am este. a térzene alkalmával » Saudoli-családdal volt és nyilvánosan udvarolt Sylviának. Kgyik estén a szőke bajul dicsérte s Pasculjueru pillantott közben, másik napon a fekete szemüket magasztalta és hosszan Sylvíára nézett. Folytonos I ingadozás volt, szabályszerű és állandó ellenmondás.
Alighogy diadalmaskodóit az egyik már csaló-i dolt is. Hat hónap elmúlt s a leányok egy ha|s/.álnyival sem jutottuk előbbre. Arthur sem vigyázatlan szóval, sem bármiféle, teltei nem kötötte le magát és a leányok kifogylak már minden eszközükből. Rizspor és ibolya-illat, szalagok mindenféle színben: egynek sem vult eredménye.
Sajnos, mindemez erőlködések eredmény nélkül maradlak. A hós legyőzhetetlen volt . . . Végre is, erejének végéhez érve, Pasealine ugy könnyíteti magán, hogy elzokogta szive fájdalmát Lamomico Antónia Máriának megértő kebelén. K derék uó háromszoros Özvegy vula és egy- takaros kis bajusz tulajdonosa, akí ] Kzenvedelmes házasságkózvolitó volt h barim az összeboronált szerencsétlen párok a pokol mélységes fenekére kiváulák ól. fáradhatatlanul űzte tovább kísérleteit. | Ks Sylviu, aki nem tudott többé segíteni magán, t\'arminellára, az öreg mindenesre, u tapasztalt és kipróbált hűségű cselédre bízta lilkát, aki megígérte, hogy a kényes ügynek mihamarább kedvező véget vet.
I90Ö. JANUÁR 13.
% A 1. A 1 K Ö X LÖNY
8
_ Eiluer Zsigmond, ki háromszor beszéli ez este, mindig nagy hatással, a népakarat érvényesülésének fontosságát fejtegette. — Schwarc Adolf ügyvéd az ft jeles szónoki képességével nagy hatással beszélt arról, hogy „az ellenzéki küzdelem csak akkor lesz sikeres, ha törvényes alapon kUzd igazáért.- A szónok az eddigiekből ezt látja, Scliwarc Adolf szép beszédét lelkesen éljenezték a jelenvoltak.
Beszéllek még a társasvacsoriiu Bosnyák Géza. Nedecky Jenő, Havas József lolenyeí ügyvéd, Hajdú Gyula, Remete Géza, Fried Ódon [a vármegyei autonómia fontosságáról.) és Weisí Lajos. A társasvacsora a Kossuth nóta eléneklése után lelkes hangulatban ért véget.
A letenyei népgyűlés. A tetenyei ellenzék január ti-áu népgyűlést tartott Le tényén. A gyűlésen megjelentek Bittér Zsigmond é« Ferdinánd) Béla országgyűlési képviselők, kiket a tetenyeiek küldöttsége Heesehely községben fogadott, ahol Kakál Gyula tartott lelkes üdvözlő beszédet A népgyűlést Oáempeez Kálmán nyitotta meg. A gyűlésen beszélt a két országgyűlési képviselő. Ztegler Kálmán csák-toriiyui közjegyző. Bosnyák Géza. Nedecky Jenő, Kakál (iyula es Csempész Kálmáu. Kitagadták u beteriaaatett határozati javaslatot.
A népgyűlést 1100 terítékű táraaaebéd követte. Pohárköszöntőket mondtak: Nedecky Jenő a fezérló bizottságra, Osempesz Kálmán a megjelent képviselőkre Kiliter Xsigmoud Csempész Kálmánra. Pecek György e. kanonok, Kakál Gyula, Tóth Sándor lelkese a képviselőkre, Xiegler Kálmán a hazára, Kerdinundy H.\'la Letenye polgárain.. í»mét Csempész Kálmán Batthyány l\'ál grófra, Petiik Gyula alsóleudvui ügyvéd Kossuth Ferencre, llorsodi János plébános Nedeckyre és Bosnyákra, Kitner a klérusra és Merkl fószolga-biróra, Bosnyák tiéza u basára, dr. llujdti u magyar hölgyekre.
Az államsegély. A fővárosi lap^k egyik zalaegerszegi laptársunk nyomán megírták, hogy a Kalamegyoi Gazdasági Kgyestilet elhatározta, miszerint a tel folyamán háziipari-tanfolyamot nem rendez, mert a jelenlegi kormánytól segélyt kérni nem akur és a faldiniveléwügyi miniszter által ezen célra kiulatt tfuuu koronát nem veszi lel. A P. Lloyd e hirt most megcáfolja és azt mondja, hogy az állam ezen hozzájárulásának visszantusiiásáról illetékes helyen mit sem tudnak.
Három királyok napja.
Ki.il! KERTÉSZ JÓZSEF.
A falusi élet bája sok embert vonz köréje nyáron, de őszre kelve, az idő, aki teheti a varosba menekül, mert csak a természet szépsége volt a vonzóerő, amit a muukásuép a nagy dolouidóbeu észre sem vesx. A nép gyermeke akkor eszmél embervoltára, mikor az első hó leesik és az állat is beszorul az istállóba. Akkor élvezi az életnek apró Örömeit, melyeket egyszerű leikének köllóiségével maga alkot.
Semmi som termékenyíti ttgy meg képzeletét mint a szent vallás, melynek szertartásait át- meg | átszőtte sötétségben tapogatózó lelkének haboims szálaival. Ax ezekből kifejlődött népszokásokat a tárnas érintkezés utáni rágj, meg az életnek vígabbá, szebbé tétele, alkotta meg azokat u vallási tárgyú énekeket, me\'yeket házról-liázra járva, egyszerű dallammal mondjuk el a tahi nerdüllebb fiái.
Valamikor a lérll és női kolostorokban, minden ünnepnek ínég voltak a maga színjátékai, melyeket misztériumoknak neveztek. Valószínű, hogy már Szí. István korában hozták be ezeket a népet térítő papok, kik u keresztény-sexre oktatlak a magyart. De azok is a görög, római népiól tanulták el, kiknél az igaz. őszinte vallású* áhítat korában keletkeztek. K« bár ma is hasznainak benne (pl. a Itetlehem-járók) néha L\'lferdili\'ll latin szavakat, melyeknek értelmét nem is tudják, de az. idők hosszn folyama egészen magyar jelleget adott ezeknek az énekeknek
Falun ma is azzal a jóleső örömmel fogadják őket, mint a boldog, egyszeri! hajdan korban, de a városokban már a rendőri tilalom gátolja uieket, fyig olt valósággal a sziuielóadás gyönyöreit viszik a nép kozé.
Uolt csak a „Három királyok\'-al mutatom be, mely a Krisztus születésen fakadt nagy örömnek megnyilatkozása Karácsonytól kezdve, egészen Három királyok napjáig, vagyis jsuuárius li-áig járnak. Hárman mennek. Az egyik egy kin kájioluáhau viszi a kis Jézust olyan készülék végén, melyet ki lehet nyu|Laui, vagy össze lehel bUíni. A kápolnában gyerlya is ég. Az a csillag. L\'gy is mondják, hogy szabad-e a csillagot bevinni, vagy szabad-e a Három királoknak bemeutiyí.
Akkor bemennek és hozzáfognak az ének elmondásához, mely iil nálunk n következő strófákat tartalmazza:
Három kiválók uaptyáii. Országunk egy istáptyát, Dicsérgyük énekekkel VigadoXÓ versekkel, Szép |elen, szép csillag Szép napon támad.
— Nos |ól van. kedves gyermekem, — mondta Lamonaco Antónia Mária, amikor Puscaliue egyizlteii nála ebédelt, — én tudakozódtam és mondhatom nem volt könnyű a dolog. Nagynehezeti föltaláltam végre Pietraroiauénuk egy unokatestvérét, akitől mindent megtudtam. A .pariié" nem jó: a bazár rosszul megy, nagyon rosszul, sunyival inkább, meri epeu négy ujat :¦¦ lottak a \\ ia di Komuru. Már csak a hitele révén tarthatta fonu mayát, de ugyan meddig? . . . Az atya és anya remélik, hogy a szép Arthur meghódíthatja majd egy gazdán kereskedőnek a leányai, aki üu.uuu frankot hoz a házhoz. Kz az ü.vszeg arra szolgálna, hogy az üzletel ujru rendbeli.izza. A fiatalember i meri és helyesli szüleinek tervet. Kdes gyermekem, ha magának kedve van a penzet erre a eélta odaadni, — bát csak tegye ... Hu szereti a Italai embert az persze egészen más. Azonban tudok ugy jobb „pariw-l; sokkal komolyabb es szolidabb, egy ékszercsZ, \\ inceiito
Staraee. .
— Jó kisasszonykám, — kezdte magyarázui széles taglejtóssel az öreg Carmiuella — túlhajszoltam az egéaz várost, hogy magának szolgálatára lehessek. Végre is ismeretségei kötöttem Pietraroíáek házvezetőnőjével s most olyan bizalmas köztünk a viszony, hogy nincs előttem semmi titka
0 mindent pontosan elmondott nekem, oly igaz, minthogy ma Szent Miklós napja van, — nem önnek való házasság ez — verje ki a fejéből. .. Pielraroíáéknál állandó háború súg\', vau, reggeltől estig veszekesznek. Az asszony szemére veti az uráliak, hogy hozományát az üzletbe ölte; a férjnek mind rosszabb kedve vau, ha esténkini hazatér, jele annak, hogy az üzlet rosszul jnegy. A szülők minden reménységükét abba vetik, hogy fiuk e| fogja csavarni égy gazdag leány fejét, ¦kinek pénze mindent rendbe hozna ... Oh, kisasszony, bár adna önnek eröt a szent szűz, hogy el tudná felejteni czt a tickót! iMaga jobb sorsra érdemes; a maga csinos arcával és pénzével különbet ie kaphat . , .
Leonardo ur, a maga atyjának első segédje, mindig nzámiioit arra, hogy elnyeli a kisasszony kezét . . . l\'asealiue erősen magához szorilotla a mulTját.
— Pázol? — kérdezte Sylvia aggodalmasait.
— Kicsit. . . Papa azt mondja, hogy ez az idő árt az üzletnek.
— Az én apám is . . . Az Üzletemberek a karácsonyban es újévben bizakodnak . . .
— Pietraroiáek\' ih . . . — mondta Pascaline közömbös hangon.
— Hallottam, hogy a bazár rosszul megy — szólt Sylvia ugyanolyan hangon.
— Igen, édesem, ez nem biztos dolog ... az ember kockáztat. . . s amellett oda kell adnia a saját pénzel ts.
— Kz igaz, Rövid szünet. Sylvia végre összeszedi a bátorságai es kimondja a uagy szót:
— Kz az Artúr egy uiplopó !
— Nekem mondud? Gyalázatosan viseli magát!
— Minden szoknya után fut. . .
— Minden aseZOnj Utátf, aki az üzletbe jár.
— Mondhatom, édesem, én sajnálom azt, akii el tog venni.
— Magam is ... .
— Ks . . . mellékesen , . . nincs semmi újság nálatok? — érdeklődött Sylvia mosolyogva.
_ y.Mi ludom, ¦ , ¦ még semmi bizonyosat nem
tudok ... Ks nálatok?
— Valami vau a levegőben . . .
— RemélhuiÓleg lesz bulőle valami!
— Remélem I,
— Szolid állás?
— tikszerész ... Ks a tied V
— Borkereskedő, mint u papa.
— Sok szerencsét drágám! Tudod, hogy mennyire szerettelek mindig !
— És én Is téged,... akár a testvéremel! Sok szerencsét!
Kérgyük a szép szűz anyát Kérgye értünk szent Hát Hogy békességben tartson, Hogy ellenség ne ártson; Szép jelen stb.
, Kzt így is mondják i
Kérgyük zsidók királlát Kérgye értünk szent aunyát. Hogy békességben tartson. Hogy ellenség ne ártson ; Szép jelen stb.
Hol vau zsidók királla? Mer megjelent csillaga Betlehembe talállak Szép Jézust körübillák Szép jelen stb.
Krisztusunknak aiándékot
Arany tümgyéut és mirhát
Vigyünk a mi urunknak
Ártatlan Jézusunknak
Szép jelen stb. Mimién szakasz végén messze kinyújtják arzént csillagot I y
Ha azután azt mondjak : Hát többet nem tudtok ? Akkor a paj/in falusi gyerek félreteszi az ájtatos-kodást és minden átmenet nélkül átcsap a tréfába énekével:
M.\'i !,¦, kirá\'lok uaptyáii, .Megfulladod három lyány ; Kuvik tennap, másik ma * Megfulladt a mácbikba Kár \\ót nekik azt tennyi, Annyi inácsikot ennyi; Szép jelen, szép csillag, Szép napon támad. Vau erre nagy nevetés és bőven megy az aszalt szilva, körte, vagy alma.
Egy herceg csődje.
— At esti Nagykctuitsán történt. —
Nem tudom, jól kóvelkeztetek-e a sziinptomákból, de nekem ugy tetszik, hogy egy fenséges ur fe|-tarlözlallialallauul rohan a teljes esőd felé. tigy népszerű, szeretetreméltó, kedélyes nagy ur, ki valamikor lábai előtt látta s mulatni vágyó, hóbortos tiurópát. Ah, lenség, mindenféle szerelemnek vége szokott lenni. .A bohó istenek kora lejárt -— les jours des le les sutit passée.* Kihallak a mulatni vágyó istenek derűs berkei, az Olyinpusoii .siváran folyót a szél és nincs ki Ilimen hegyen a melleket felköltse. Meii-okosodtuuk, urum, fenséges ur. cudarul, hdketölóen uiegokosodtuiik. IIn Kéretném a paradoxonokat, nzt mondhatnám: lm tán megokosoditink. Kétszer keltő s múltban is négy volt. de most nyomatékosan négy. Athén peripateiikusai hitictek-e volna, hogy valamikor a kalmár lesz :\\i első rend és az obulus az úristen? tiz azonban nem változtat a tényen, hogy fenséged i a esőd szélén áll. Bégi legény öu a gáton, Ószbe-esavarodlialotl már a haja, megrogytak az inai — menjen, mit tolja magái még egyre a nyakunkra; hisz észreveheti, hogy már nem szivosou látjuk. Meujeu, térjen aludni u Carnevat hercegek ősí sírboltjába valahol a firenzei pírnak alalt és aludja örök álmái mulatni fágjró, szívből kacagó szinyorinák piros alkuiról, A régi színyoririákéröl, melyeken még nem volt karmiu, oh, (\'áruéval . . .
ti rózsás hangulatú sorok után a korhoz méltó prózával konstatáljuk, hogy haldoklik a farsang. Lejárt a világ 1,\'arneválja, Haldoklik, meghal és sohasem lesz lel támadása, tivek óta észleljük már ezt a csendes haldoklást, az idén azonban már az agónia is beállott Meri nem farsangi siker az, ha az estély pnigrauiiujáuHk akad közönsége, de a tánc elől odébbáll az egész publikum. Különben már az is u haldoklás [elO, hogy minden táucestély bevezetéséül zenei, irodalmi és egyéb művészeti részekkel le kell robotolni a beléplidijat, mert egy szimpla táucestétyro bajos publikumot kapui, (\'áruéval herceg nem így kezdeményezte ezt valamikor. Nem azért szakított ki pár hetet az évből, hogy azon jól neveli urileáuyok kuplékat énekelhessenek, — bár viccnek ez sem a legutolsó.
Hiába, a régi divat seukíuek sem kell. Nem érünk mi arra rá, hogy az év több hétjél csupán az ostobaságoknak szenteljük, holott elég ostobaságot követünk el az év egyéb heteiben is. Megengedem, a (Janiéval Velencéjében az újság ingerével ís hathatott
4
1906. JANUÁR ;:í.
a farsangi cécó, mi azonban ezen is tul vagyunk mái Mióta a stinpad felrette körébe a dráma víg múzsáját és azt irudalmi fajjá fejlesztve, enuek a terén is alkut nagyszerüket, a hígvelejű farsangi bohóságok az ördögnek sem kellenek; feltéve, hogy nem élünk azzal n fikcióval, hogy az év bizonyos heteiben ostobáknak kell lennünk. Nincs ma semmi értelme a farsangnak. A farsang minden eleme dominál ma is. csakhogy nemesebb formában. Olyan formában, melynek okvetlenül szükséges keresete a farsangi bolondság. Mint mondtam, az előadásos bohóságok vígjátékokká és színpadi bohózatokká neinesültok. A tarantella) és mestergerendái kopogtató magyar csárdást a szalon csárdás, boszton, négyes, valcer, inazur váltották fel. csupa ízlésesebb és diszkrétebb táncok, melyekkel több heti üres boton-dózisnak még az eszméje sem férhet meg. Nem olyan irányban nemesedett az ízlésünk, hogy céltalan, forszírozott farsangolással inegegyezhetue.
Eddig sem a kedély tartolta a lelket a farsangban, hanem ennek opportonus felfogása. Nem a leányok, hanem a leányos apák. Nem Puccinálli. hanem az anyakönyvvezető. Kz az egy jó oldala j megvolt a farsangnak, hogy tudniillik a házasságkötés, színhelyét lehozta az égből a táncterembe. Hauem e derűs cél is kezd számkivetve lenni. Akik előbb nem voltak egymásnak száuvu, azokat a cigánymuzsika sem boronálja össze; sokkal inkább a lapok apró-1 hirdetési rovata és a házasság közvetítő, Szegény Carneval, leszedünk róla minden csillogó csecse-becsét, még a poezís édes ékszereit is.
Szóval, a fenséges ur teljes detrouízálás elolt áll. Ne sajnáljuk, nem közénk való már. Kik egész esztendőn át fanyaruk, goudlerheltck vagyunk, ne forszírozzuk azt. hogy néháuy héten szürke lélekkel napsugaras naivitásra vadásszunk. Kz nincs harmouiá-ban velünk. Ne báujuk a herceg bukását, ó sem érzi már jól magát közöttünk. Különben is a mai demokrata világban nem a legnagyobb veszteség egy herceg elvesztése.
8EMPER.
HÍREK.
Tisztelt előfizetőinket kérjük hogy előfizetéseiket megújítani s az esetleges hátralékokat beküldeni szíveskedjenek.
Szubjektív és objektív.
(v. h.) A közfelfogás nagy ur! Elismeri e/J, minden ember, aki mások véleményére is még ád valamit. A k\'özMfugás előtt meghajolunk. Nézzük must már, milyen szokott a közfelfogás lenni? Ma ez valakit gazdagnak tart, leltet a gazdag szegény is. azért mégis csak gazdag marad. A közfelfogás ezt így óhajtja Punktum. Hiába védekezik a szegény Ördög, védelme osak ökölcsapás a levegőbe. Azért neki sokat kell adni jótékonyságra, sokat kell költeni mulatságra, fényűzésre, fürdőzésre, a közfelfogás ezt így kívánja.
A közfelfogás, ha zsarnok is, sokszor, sót legtöbbször hamis csapáson jár, akár osak mint az egyén. A népszavazás (plebis-oilum) 15 évig szentesítette I. Napóleon zsarnokságát és 18 évig a Ml-iknak álnokságát. A francia közvélemény foganatosította Dreyfus és hiveinek üldöztetését. A szocialistákat még 10 évvel ezelőtt üldözte a magyar közfelfogás A közfelfogás tárgyilagosságáról tehát szó sem lehet. Mert a közvélemény sokszor imádja azt, amit később felgyújt és lelgyujtja azt, amit később imád. Áz élet nem mathezis. Ez axiómákban gyökerezik, melyeket nem lehet megdönteni, melyeket helyeseknek kell elismernünk, de az emberi oselekedetek kiindulópontja az önérdek Azok elbírálásában ugyan az erkölcsi törvényeket szoktuk mértékül használni, de milyen ingadozó ez az erkölesi lelkiismeret és mily változatos ? ÉS mennyire függ az érzések és indulatok hullámzásától, mit tartunk erkölcsösnek? A közfelfogás tehát nem objektív. Egy
tömör társadalmi osztály ép ugy cselekedhetik önérdekből, mint az ember.
A kérdés most már az, hát mire adjon az ember? Bizzuk csak magunkat az önérdekre, de sokak önérdekére, egy egész nemzet, az egész emberiség Önérdekére, akkor biztosak vagyunk abban, hogy ami annyinak önérdeke, az hasznukra is van.
Az osztályuralom azért rombolandó le, mert kevésnek önérdekeit szolgálja. Azért kell minden polgárnak jogot adni, hogy véleményét nyilváníthassa az iránt, mi az ö érdeke ?
Az az uton-utfólen hangoztatott tárgyilagosság, tulajdonképen fikció. Az önérdekek harcában csak arra tekintsünk, hogy mentül több embernek önérdekét szolgáljuk, mentül több ember javát mozdítsuk eló. Utilitarisztikus elv, de eddig a gyakorlati életben nem volt képes senkisem jobbat kitalálni. Ha az elvet helyesnek ismerjük el, akkor beáll annak szüksége is. hogy egy nemzetben ne legyen ember tanitatlan és tudatlan, hogy no legyen ember olyan gyámoltalan, hogy el ne tudja bírálni, mi az ő érdeke? Ks büul követ el minden polgár, ha nem nyilvánít véleményt akár szavazással is, ha a közérdekről van szó. Azért küzdünk mindig az ellen, ha a közügyek iránt a nagy tömeg közönynyel viseltetik, ha engedi magát klikkektől lenyűgözni.
Ki csináljon hát közvéleményt? Az erősen szubjekiiv egyéniség, az emberfeletti jellem, azok. kiket a sors temperamentummal, észszel. tehetséggel és nagy szivvel áldott meg. Ezek voltak és lesznek mindenkor az emberiség vezetői, mert ók érezték át legjobban, mi a közérdek és hogyan lehet az önérdeket közérdokké átváltoztatni. Ezek a vezérek sohase voltak tárgyilagos emberek, hanem nagy szubjektivitások: példa Kossuth »s liismark. liákóoy és Nagy Frigyes.
Ne olvaaaunk verseket 1
Ne olvassuuk verseket! Lejáriák magukat. Ezt, Analtole Francé mondta. Auattole Francé, ez a csodás szumü, nagyeszű ember. De Ő kívüle ugyanezt valtja in. ¦ néhány millió . . .
„A mai verejtékes küzdelmekben — mondják — nem ér rá a dolga után futó ember, holmi csengő-bongó árjákban gyönyörködni A mai kor a próza kora. Aze a prózáé, amely nem az élet szennyéi kotorja fel, hanem a mindennap kisebb-nagyobb, érdekes és kevésbé érdekesebb jeleneteit mulatja be, a maga fényképszerű valóságában . . ."
No jó í Igazuk vau. Auattole Franceéknak is és a rezistálió apró uraknak is
A versek lejárták magukat. A bürziáner napi hírlapjában nem u „különfélék" között lévő szerelmes verset nézi meg először, hanem inkább előbb talán a buza árát kutatja a lapban.
Az ábrándok, az álmok korát leéltük. ( nagy versel ők is kihalóban vannak. Az a kevés rimfaragó, aki rászánta magát e balga mesterségre, csak ügyes epigón. Szép, uj formába, csinosait zengi el a százszor elmondottakat. gSemmi sem uj a nap alatt !• És aki kitalálta, sz sem mondott ujat
Nem is olvas ma verset senkisem, a néhány kupa-kasza kerülő hantoló cigányon s az egypár szerelmes kis diákon kivűl . . .
A vén lányok is elpártollak tőlünk, Akikei pedig oly szépen megénekelt, u mi szén emlékű jó líevieky \\ Gyulánk.
Ók is haladnak a rohanó korral. Inkább köluek, varrnak, hogy igy meggazdagodva, egyik-másik hozo-máuy-vadász uracs nyakába sózzák magukat . . .
Amelyik szerelmesebb természetű, az meg inkább „Török--féle árjegyzéket vesz. Hátha talál ésodaírt, amelytől megifjodnak pusztuló tagjai.
* Verset ma alig olvas valaki. Helyes! Lejária magát. De csak lejárta. Mert elnyülve. rozogán élni fog! Kin: örökké!
Ugy hiszem, én míndíg hinní fogom, hogy soh\'sem vesz ki az .Örökszép."
A kifáradt férfit csak jobban gyönyörködteti az az uj dolog, amely kiragadja a megszokott, mindennapi környezetétől. A megunt emberek, a tusakodás, e lármázó vásár fajából és elröpiti egy uj világba, abol szebb minden és jobbak az emberek, tigy eddig rtem ismert, csodás világba, amit a könnyen hivő emberi fantázia alkotott számára.
Csák jobban gyönyörködteti, mint az a reális tárca, amely a maga igazság rajzoló hűségével visszaviszi oda. ahonnét agyondolgozott agya mindegyre menekülni vágyik.
Gyönyörűen fejti ki a költészet jogosultságát veterán poétánk Ilyes Hálíut a „Figyelő" egyik hetvenes éví számában.
.Az anyagi jó, nem zárja ki a szépet, sót a végcélnál — mely szemünk lehelő tökéletesedése, boldogsága — szépen ölelkezik ...• Ilyes cikkét lovább szőve kimutatja: hogy ha a költök most nem is szellemi vezérei a népeknek, mim voltak e láuglolkü próféták — hajdanában. Ha megváltozott vUzonyaiuk között mégis a költészetnek olyan hatása, mint volt akkor, amikor széltében hitték, hogy : Si lira non lirasset, Lutheros non saltasset . . . Ha el is mullott az az idő, amikor talpra lehetett állítani a nemzetet egy pattogó költeménnyel. Ha le is járt a költészet kora. A költészet nimbusz örökké él!
Mert mondja llyés: „Az emberi szellem mindig egy és (ugyanaz) meginásithatatlanul ugyanaz: góca az Örök jó, örök igaz és örök szépnek, melynek csíráit magában hordja a létezés percétől fogva — \\Örökké!
Kgyik kor az egyikei, másik kor a másik it 1 igyekszik kifejteni a szellemi öröktulajdouaiunk. de i megölnie, kioltania egyiket sem szabad, lehet, mert minden ilyen kísérlet iiiegboszulja maga-magái.
Igaz ugyan, hogy a reál-irány közelebb esik az örök igaz és örök jóhoz, mint a széphez, de amigaz emberi szellem szellem lesz. mindaddig sóvárogva log röpködni az örökszép felé, mert kedélyeink csak itt találhat teljes kielégülést és boldogságot II*
ABONYI ANDOR.
EmlekeztBtoHiaptar.
JllKír 21. ¦ Kors.íttjny fútdkoay Nőegylet ntnlat*a#s. „ II. Vji...( kóiíj-úie..
21. A mitykanUtal K««u(ény JúUkuny Nőegylet kfli-
„v.ii.>.\' ii. a. 4 Arakor, 14. .\\ kftkaijttMl pulg&rl oltwtökörtttttujUó WijííUUm dclutJn 6 makor
— A hivatalos lapból. A (helyezés. A vallás- és közoktatásügyi méiíszier áthelyezte I\'. Nagy Gusztáv uagykattizsal állami polgári iskolai Unitot u miskolci polgári iskolához.
— Divinszky Sándor Kgy kiowi orosz méné-kült időz városunkban. Divinszky Sándor a neve. Az orosz kaucsuka és nagaíka űzte e| száz meg ezer társával a tűzhely mellől. Iludapesteu is megfordult A üatal 93 éves ember, énekes. M á d e r Raoul. a
\\ magy. kir. opera igazgatója adott neki ajánlóleveleket Slipendiumus növendéke lett az operának, mely azt reméli a tehetséges baritonistától, hogy n reá költött summát kamulosiól bőven meg fogja szolgálni. A Maiid énekmAvÓBZ vasárnap délutáu az Irodalmi és Múvé-zeti Kör délutánján fog néhány dalt elénekelni.
— Házasságok. Dr. Orosz Dezső ügyvéd f. hó 18-án tartja esküvőjét (I r ü n h u t Luey kis-asszonvnyal. Grüuhut Alfréd és uojo szül. Dobrin Irén leányával.
INí c József, u Révai Testvérek írod részv. társaság főtisztviselője folyó hó U-éti \' 7I- érakor tartja esküvőjét Oes te r re ic h e r Klza kisasszonynyal. Oe>lerreicher Mernát leányával.
— Eljegyzés. K e I e Paula kisasszonyt. K e | e György kotorj jegyző szép és míivoltlelkü leányát eljegyezte lleuberger Pál magáuhivalaliiok Nagykanizsáról.
— A Katholikus Legényegylet köréből. A
nagykanizsai Kath. Legényegylet vigalmi Illésében megállapította, hogy a szórakoztató délutánok tiszta -jövedelme 389 kor. 81» fillér, a köiös, táncgyakorlatoké pedig \'?73 kor. Ili fillér, a megyés püspöknek vigalmi célokra küldött adomáuya 200 korona, tehát vigalmakból a testületnek 7fi3 kor. 02 fillér bevétele voíl. A vigalmi ülés egyben kimondta, hogy február 4-én „Eidei" cím alatt jelmezestély! rendez.
ruto. JaNIjAK 18.
ALAI KÖZLÖNY
— Az Irodalmi és Művészeti Kör 11 ik felolvasó délutánja holnap délután 3 és fél órakor lesz a Polgári ügylet nagytermébe.., melyen Diwinsky Sándor orosz menekült, a kievi operaház baritonistája is közreműködik. A délután műsora a kövotkozó:
1 I. i) Schubert: A tenger; b) Készlet Clinky „ Udozst a cárnak" eimQ orosz operájából. Kuekli [tiwitisky Sándor.
J. A föld. t\'ráuia elóadás. Bemutatja Horváth György, a Kör elnöke.
3. a) Kettős Offeübaeh: „Iloffmann meséi" cimü dalművéből. Kneklik BIau Margit úrhölgy és Üiwinsky Sándor; b) Ktlckauf BA spanyol királyleány\'. Hallada. Knekli Diwiusky Sándor.
Jegyek ára: Páholy :"> korona Karzati álló 20 fillér. Belépő díj szemétyenkint 40 fillér, a kör tagjainak \'20 fillér.
— A wieni postatakarékpénztár éa a kereskedők. Olvasóink bizonyára olvasták a fővárosi lapokban, hogy a wieni postatakarékpénztárban sok hivatalnok rosszul lett a sok munku miatt. Akadt olyan uap is. amikor alig volt egy-két szabad órájuk a pihenésre. Kz az eset nagyon természetesen zavart okozott a wieni postán. KrrÓI csak azért teszünk említést, mert az ottani igazgatóság több nagykanizsai kereskedőhöz, kiknek ott számlájuk vau, körlevelet intézett, unjlybeu a beállolt zavarokra való tekintettel kéri őket, hogy a szokottnál korábbi időben, néhány n ippal előbb inlézzék átutalásaikat, nehogy későn érkezzék a fizetés teljesítet*.
Halálozások. Augeufeld Fülöp körorvos, a nagykanizsai orvosi kar legrégibb tagja, 71 éves korában Nagykanizsán meghalt. Nagy részvétlel temették. Halálét neje, két fia Szemző Uyula és Zsigmond körjegyzők és nagyszámú rokonság gyászolja.
Schöufeld Miksa f. hó !l-én esti ](j órakor hosszas betegség után éleiének H5-ik évében elhunyt. Sehőttfeld MÍVsa a Csengeríuton hiizlulaidnnos volt. Kz a ház arrój nevezetes, hogy a bazáron kivid a leglöbb fél benne lakik és Kanizsának egyik legnépesebb háza. Schönl\'eld Antal bécsi neves könyvkereskedő az elhunytban édes atyját gyászolja. Az elhunyt temetése 1". hó 1 |-én déliitiiu x ómkor meni \\ighe nagy gyászkiséreltel.
— Virág-Réunion. Kz leaz a Keresztény Nőegylet ez ideí estélyéuek a neve. A meghívók szétküldését már megkezdették. Igy szólnak: „.Meghívó. A u agy kanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet Unni, január hó 20 áu, szombaton a Polgári Kgylei összes ii\'nneiben szegények segélyezése javára vacsorával és lánccal egybekötött Virág-Kéuiiioul rendez.-
— A munka ünneplése. Az Alsóleudvai Polgári Olvasó Kgylet lélekemelő ünnepel rendeseit kakusdi Hajós Mihály egyleti elnök és deésfalvai Pa-tuky Kálmán egyleti jegyző tiszteletére, akik busz év óta megszakítás nélkül vezetik az egyesület ügyeil. A díszközgyűlésen összegyűlt tagok nevében Kiss I1\' polgári iskolai igazgató üdvözölte az ünnepelteket, aranytollat nyújtva át az elnöknek, akinek arcképet is megfestette az egyesület. Ksle az ünnepellek tiszteletére társas vacsorát rendeztek az egylet tagjai, amelyen dr. Józsa Fábián és dr. Hrüuuer József szép beszédben köszöntötték föl az ünnepelteket, akik meghatva mondottak ezért köszönetet. A társasvacsora hangulata mindvégig emelkedett és hazafias volt.
Egy elmaradt tUntetéa. Valóban titokban
Huafustölde éa csomegegyár Nagykani-
készítették att a tüntetést, melyeta szocialisták több I "*ö WebtofcW Albert méazároB, katonai szállító,
Ugj. tervezett az általános ifjúságképp vasárnapi mV\'1 \'W* ^ftf *™ olv^í ISjp^.
7l, » - ( - . i mányaiuak megfelelő villauveróre berendezett hus-
estólyóre. Egy olvasónk ugyams arról értesít bennün-;f,|Stft|(|t, létnmu A niodern berendezésű
ket hogy az ifjuságképző „Országgyűlés Nagykanizsán" | gyár kolbász, szalámi, hurka, conzerv és húsból ké-cimü estélyen több szocialista azt tervezte, hoity az szült különféle csemege előállításával foglalkozik. A előadás vége felé záptojást fog dobálni a színpadra. í-\'Vár ÖIpm« W "» berendezve, hogy eiportra ia Olvasónk nem értesít bennünket arról, hogv az el- f"f csemege árukai elóálli.aníAi eladási Aa krfftwa.
......, ......... étterem az krzseliet-kiralvnc terén a postával szem-
maredt tüntetésnek pohlikai Miiére, vagy .t.m«l,.. ,„,„ va„ 4, ^ bl!r„nd„IÍ8 „Ind fehér márvány, éle lelt volna-e. A tüntetés állítólag « kevés lálo^a- Márvány u elárusító uitil, a csemege szekrények, tottság miatt maradt el, mert igy a letteseket köny- sót még a kirakat is, mely minden este sok villany-nyen kinyomozhatták volna. E híradás annál is inknbb 1*\'"P\'« fényében liirdcti a gyár különféle csemegéit, érdeke*, mert az esetről, illetve . tüntetési szándék- \'\\ vállaikon szellemű tulajdonos nem ., ,. ,. . . zatol, hogy modern Üzletet alapítson, ami elkerült is
rol senki sem tudott. különben pedig nem .s festeti Iluki „ „,,„,„ ,||,„dóan sok vevő látogatja.-
volna rosszul a lapok szenzációs tudósításai: Ország-: _ A csuk,m,j0i,j „jabban Ismét nagyon el, gyűlés Nagykanizsán — záptoíásos tüntetéssel. Nagyon toriedl lisszuálatiiak örvend, mióta tudniillik sikerült [érdekes utóbongja lett volna igy ennek a néhány teljesen tiszta formában előállítani. A tiszta caukamáj. száz korona dencílcs mulatságnak. \' ol«i Iz- és szagnélktllí, könnyen emésztheti és gyor.
- Meghivá.. A kisk.niz.ai polgár, ollókor Ma""\'\'" •••M^-Wy* V «>\'-™\'\'awr» folyó hó 14 én délután ti órakor saját helyiségében »!,\'~».™\'!"k \'"\' 8 Z \'\\ 1? ^\'
tisztújító közgytllést tart. melyre az olvasókor tagj.it » lel«°bb, M»M»"\'«» "P"™"* klte l"^íL3L ezúton tisztelettel meghívj. a elnökség. "e,r»m,°J ntegekedályou. hogy a ^»lr«4*r
6 J ¦ . fejlődésében visszamaradjon. Nálunk méltán legiobb,
- As IQuságképxö-estélye. \\ asámap este hlnntattki örvend a Zoltón-félo caukamájolij. mely az larloiiH a t.agykauusai lfjnságképző Kgyesűlel ez idei ÖMWJi Vum,u Kyartmén,0kkal aikeresen versenyez, tarsangi este yd. A szokásos nagvszámu közönség „„ _ , , . , , . , 11.
ezultal alaposat, elmaradt az egyesület estélvéróL ~ KözöB táncgyakorlat. A nagykanizsai Alta-
élénk fájdalmára a mulatság rendezőinek. Az esi,11\'"10" IQuBágképző Kgyesület IHOfi. evi január hó miiit mondják, jelentékeny deficittel zárult. A kiadás 14-éu, azaz vasárnap nagy táncgyakorlatot tart a nagy volt, közönség ellenben ugyancsak kevés Az Polgári Kgylet nagytermében 40 fillér belépö-dij
estélyen egy — találó szatírával megírt „Országgyül Nagykanizsán" cimü — parlamenti jelenetel nagykanizsai vonatkozásban adtak elő. A színpad Ügyesen volt dekorálva. Az előadást tánc követle.
— EgyeaUletl hirek. Alapszabály jóváhagyás. A belügyminiszter a Keszthelyen alakult i Otthonkor alapszabályait jóváhagyta — K I n ö k -
melleli.
— „Ax Anker." Kzen társaság a biztosítási eszme úttörője voll hazánkban. Vagyonából több mint 29 millió korona vau mauysr értékekben elhelyezve és az igazgatóságban legkiválóbb főuraink közül többen foglalnak helyet. A társamig, ugy ezen körülmények valamint tiauy vagyona következtében fel-
választás. A uagykanizssi kalon.i l1»d»st,í,WT.vlellli;i|en b|Ih>llrfg0, j, is -,nMeri CMndjns uyugod. s lemondó, elnök helyébe fenyvest bámlor válasz- u„ |)kloii,|,al 0l, taját Mj, vagy gve\'rmekei
totla elnökké. — ilsz tuj i lás. A szepetuekt olvas,,- var, \' s i ¦»! u
kór tisztikarának lekúszönése folytán közgvüléséu a. .... ... , „ , . ., . ...
következőket válísaíotba meg: Töke Károly r\'óm. kath. ,., ~ IM * Mgtt k"""4\' >" 11 lak"-
káplánt elnökké, íSrrödl József ... káplánt alelnökké. "A\' ""J\'1"™ "T?™!1\'"\'}6? m}\'°" sa,a">uvl2: Wolfel Uyula ov. tanítót jegyzóvé éa Kuchs ti,»r«,»t tl*t***. . " U[0ÍM *l JW orv<""
liénztárnokkí körökben, mint a nagy közönségében eredményesen.
- Felségsértő caavargó. Zalaegerszegről j„.: v«lMMdlt W. A .Vila-forrás- az anyagcsere összes . ... ., * .,,„,. . betegségeiben, mint koszvenv, iliabeles, hugvsov lentik: Hlrsehl Henó munkanélküli csavargót az feleslegnél Kitülió segilószernek bizonyult, ezenfelül illeni rendőrség lopás miatt lotarlóziatta, kiblllgatAs. míy nátron és sóinrtalma következtében gyomorsnv közben sértőleg beszélt a király személyéről. Az el-1 és emésztési háutalinaktiál kiiüuó gyógyszer, járást felség sértés miatt is megindították ellene.
— Római lelet. A múlt héten Szép -Ikiios. Andrási Imre és Norsics Ferenc nevű cselédek a kepnroekl .lézus lársasági apátság ulajoriábiili fiiiolu-ineuttimol ástak. Kközbeu I •/, méter mélységbeli, mint levelezőnk Írja, egy emberi csontvázra bukkantak. Mindkét karján karperce volt bronzból, nyakán hármas drólfonásu nyaklánc, a végén pedig egy kis
n.eduilloli.
Fodrászsegédek sztrákja. A bálozó Halai A ZALAI KÖZLÖNY előfizetést ára:
10 kor.
... 5 .
A ZALAI KÖZLÖNY
ZALAI KÖZLÖNY.
1000. ovi jtntlir lió 1-én uj elófi\'zelést iivitoitunk.
embereket múlt szombaton az a ,komoly veszedelem fenyegette, hogy kénytelenek lesznek a nőcirylel rfel-forilull világ" estélyen borotválallanul menjél.\'mii, ami csakugyan felfordult világ lett volna. A fodrász-segédek ugyanis sztrájkba léptek, mert a fodrász-meáterek a bál elóestélyén este H-ig akartak nvilva tartani. A segédek azonban ebbe nem egyezlek bele. arra vulő hivatkozással, hogy szombaton hétköznapra eső ünnepnap volt Ivizkereszt), amikor egy régebbi megállapodás szerint mint ók mondták, délután i órakor be kell zárni az üzletel. A sztrá|k azonban csak rövid ideig lartntl és vasárnap már vigau folyt a munka a borbélyüzletekben.
Egy évre Fél ,
Khillzotésl pénzek g láp kiiulüjához : llj Wajdits József kSnyvkercskodóhöz éa lap-fiilujtlono.slioz Digykanlzián. kflldendík.
Mi e I a il u ii k
18
darab Bazilika sorsjegyei 24 részletre liavonkint K. tioti f.
. Jó sziv 24 ... 3.— .
Magyar vörös kereszt 24 ... 8\'— .
., Osztrák 24 . 13.70 .
„ Olasz „ „ 24 - „ .. 1230 „
fj „ Krzsébel sanaloríttm .. 24 « ,. 31(1 ,.
Már az elsí) részlel leflzeléso mán ininilen nyeremény a vevőt illeti meg. — Minden egyél, sorsjegy is kapható nálunk ily módon. A féi vásárolhat sorsjegyekéi tetszése szerinti mennyiségijen, azaz öt darabnál kevesebbel ís és kívánsága szerint 12 vagy havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt. r ¦
KERESKEDELMI 11 IPARBANK-RÉSZVÉNÍTARSULAT NABYKANIZSÁN.
Í A ti A 1 KÖZLÖNY
1006. JANTAR 13.
A felfordult vilá-. — S.a.it ludósitótiklól. —
Az idei farsailK mulatságainak sünit a nagykanizsai Izr. Nőegylet estélyit nyitotta ring. Január hatodikán rendezték a .Felfordult világ" jellegi! niu-; latságot a Casioo dísztermében, ahol este -i urakor már nagyszámú közönség volt jelen.
A mulatságon öli láttuk a nőegylet lelkes tá-miigatóit. a kereskedő és pénzvilág elökelóbbjeit, a társaB élet sok számottevő tagját. Kellemes feltűnést! kellett a heuvédtiszlikar teljes számú megjelenése, elnkön Szűrnie)\' Sáudurral az ti| ezredparancsnokkal, ki máris kedwdi tagja u nagykanizsai lársasélel-uek. Szurmay ezredes szeretetre méltó modorával egész este lelkesen láradozott. hogy a frakkok és a diszes honvéd uniformisok viselői kedélyes egytitllét-ben töltsék az estét — a mulatságon megjelent pazar
Öliozékü szé(......nmei Az ezredes rendkívül kedves.
modorával nagy hasznára lesz még a társas élelmik, ahol csak növelni fogja a katonaság és a polgárság közt eddig is fennállott jó viszonyt
K kis kitérés után, melyet v sorok írójának kedves kötelessége felemlíteni, térjünk vissza uz est leírásához:
Mikor már egytltt volt a díszes bálkozouség akiket Vidor Samum; egyesületi elnök uruó fogadott, megkezdődött az est: a felfordult világ. Az Ízlésesen dekorált, fényárban úszó terem kis színpadán megjelent Duci (Fischer Margit) és l\'uei iFleisehacker Melánie). kik sikerült dialógban tárgyallak a nók elnyomott helyzetei és kedélyesen jelezték, hogy a nő emancipáció mozgalom egészen a nóforradalom kitöréséig fog vezetni — hu a jelenlegi .helyzet" nem változik. Az ügyeseu előadott dialógnak — Nagy Samu hírlapírónak szellemes, pompásan megírt munkája — és a szereplőknek sokat tapsolt a közönség. Hlau Margit a leglelkesebb, csinos hangú műkedvelő kuplék éueklésével érdemelte ki a számos elhangzott tapsot Zongorán Hóhm Kmil kísérte.
Az estély utolsó pontja „A nők Ítélőszéke előtt" ciniU uóbírósági tárgyalás bemutatása volt. A rcud-kiflii tiuom megligyelésü és ötletekben gazdag kis drámai harczolatban az Ügyész | Lévai Lauraj vád alá helyezését és Ítélését kéri a vádlottmik | Fehér Károlyi mert megölte a kedélyt és a jókedvet, KbbÓI pompásabbnál-pompásaijb jelenetek származnak és Ugyancsak nehéz helyzete volt az igazság eldöntésében a bíróságnak (Laendler Mimi, Woll Sári, Sehmidl Aranka, Scheiber Hoskc). A bíróság ügyeseu alakító, a tárgyalást pompásan es élvezetesen vezető elnöke Laemller Ilus, ki az estén megérdemelt sok tapsban részesült — miután kihallgatta a sértésnél jelenvolt szép tanul: Scherz Fánuyt, kimondotta a bűnösséget és az Ítéletet: az estélyen a nőknek lesz parancsszavuk, Ők lettek a táuczot felkérók. A közönség jól kacagott a karcolat pompás ötleteinek és sokat tapsolt a szerzóuek Bariba István joghallgatónak és a szereplöknek, kiknek névsora Fleíschhaeker Melánie (jegyző) és Krausz Sári thivalali cerberus) nevének felemlítése nélkül hiányos lenne.
A műsor befejezése után tánc következett.
A Nőegylet választmánya köszönetét fejezte ki | , Nagy Samunak és iíartba Józsefnek az előadott számok szövegíróinak és az ont szereplőinek is. A mulatság tiszta jövedelme közel ezer korona.
KÖZGAZDASÁG.
TÖRVÉNYSZÉK.
§$. Závody Albin kúriai biró, a nagykanizsai kir. törvényszék uj elnöke csütörtökön Nagykanizsára érkezett és elfoglalta hivatalát. Az uj elnöknél tisztelegtek i-.ii.ic az összes törvényszéki bírák, a kir. járásbíróság, a jegyzókar, a kezelő személyzet és a nagykanizsai ügyvédek Hertelendy Itéla Ügyvéd vezetésével.
§L. Esküdtek kiaorsolása. Törvényszékünk, mint esküdtbíróság a f. évben lebruár hó elején fog ismét Összeülni KMdig hat ügy van. mely tárgyaltaim fog.
K héten az esküdtek szolgálali lajstroma már meg is állapíttatott. Kisorsoltattak :
Rendes esküdlek: Kiedlmájer Károly nyug. körjegyző, Helyben. Dr Rothschild Samu ügyvéd, II. Nemesszeghy Kálmán uyug. rendóralkapi-lány, Keszthely. Schneider József kasiuár. Tólszont-máitoti Vihie Férem- fóerdész, Letenye Dr. Kruisler Józsel ügyvéd, II Kovács Kmil gazdalíszl, Csáktornya Mulli Ádám bizományos, II. Rapoch (iyula ügyvéd. II. Raduuj Jenő kereskedő, H. Soós l\'ongrác anyakönyvi felügyelő, II. Zsimics Sándor uyug (egyzó, Keszthely. Sehwarz (iuszláv kereskedő, 11. Neu Albert városi adóellenőr. II. liyórlTy l\'ongrác ügyvéd, Keszthely. Németh János könyvelő, Csáktornya. Lengyel Lajos v főjegyző, tl Duly János péuzlárnok. Keszthely. Dr. LÓke Emil ügyvéd, H. Szantner liyula nyug. fóerdész, Kiskomárom. Káltnán Heurik könyvkótó, Keszthely, lieltay József kereskedő, II Henc liéza nyug. főmérnök, Keszthely. Weisz Lajos papírkereskedő, II. Révész Lajos kéményseprő, Keszthely. Kuinmer Mihály gazdatiszt, Keszthely. Kardos Máté Uyörgy halkereskcdó, Keszthely. Huss Ferenc szabó, Keszthely Zsuhnry István Ügyvéd, H. firünhut Henrik kereskedő, H.
!1- ¦ ¦ esküdtek: Nagy Károly korcs-
máros, II Ifjit Wajdits könyvkereskedő, tl. Míltéuyi Sándor cipés., II. Török Ambrus magánzó. H. Torma Viola Józ-ef magánzó. II. Boros (iéza bábsüió, II lludai I >)oh asztalos, II Dióssy Itéla kereskedő, II. Iterger Ignác borkereskedő, H.
§>¦ Egy kis elszólás. Csesznyák József Ügyvéd egy, az igazságligymiuiszierhez küldött beadványában sértő megjegyzést tett Simon Lajos Csáktornyái táblai bíró és járásbíró felöl, (.\'gyanis egy pörös ügyében más bíró delegálását kérte, mert — szerinte — Simon láblai biró (\'igler Kálmtiii oltani közjegyző kedvéért egy hagyatéki ügyben elutasította az ó kérvényét, Simon csáktornyai járásbiró az igazságügy-miniszter fölhatalmazása folytán rágalmazás miatt feljelentési tett Oseszuyák Ügyvéd ellen, aki a törvényszék elolt azzal védekezett, hogy ö rágalmazást nem követett el, csupán csak elszólta magát és leg-folebb tiszteletlen volt a biró ellenében.
A nagykanizsai törvényszék az ügyvédet ouszáz korona pénzbüntetésre ítélte A győri tábla és szerdán a Kúria a kiszabolt büntetést helybenhagyta.
IRODALOM.
* Feltámadunk ! Tóth Albert szepetneki róni. kalh. káulorlauitó „Feltámadunk l" címmel énekes könyvet adoti ki. A könyv gyermekek és felnőitek temetésénél a róm. kalh. kántoroknak jó szolgálatot fog lenni. A könyv ára fűzve 2\'20 K és itj. Wajdits József könyvnyomdájából kerüli ki. A könyvre még visszatérünk.
Len- és kenderkikészitő telep, l\'j gyár
Nagykanizsául A szegedi Magyar Kender- és Lengyár Részvénytársaság, mely a , Wiener llankverein" magyarországi Ilók telepének alkotása, lenkikészitó tízemet akar létesíteni a város területén. A város közönsége örömmel látja a gyárak keletkezését, különösen akkor, ha gyarapodást jelent, A lenkikészítés uj vezetőket és munkásokat hoz he hozzánk es gviiril/.etneiiik vele nyolcra szaporodnak. Az IH!Mi-ik év előtt egyetlenegy gyárunk sem volt, ha csak a téglaégető kemenczét gyárnak nem tekintjük. Tizenhat év alatt H gyár keletkezett, nem sok más városhoz viszonyítva, de mégis valami.
A pénzügyi bizottság 28 katasztrális holdnak átengedését líz évi községi pótadónak megadását és a közüli vámmentességet javasolja, Megadunk mindent, de azzal a kikötéssel, hogy a leneresztést a vállalal hideg utón nem végezheti. A mily szívesen látjuk a mustnak habzó, tu)tékzó erjedését pincéinkben, ép annyira félünk a len és kendernek hideg utou való ereszléséról. ineil ez dögletes bűzöket terjeszt. Létezik most már olyan eljárás, mely a leu és kenderszállak erjesztéséi fölöslegessé teszi, „01 a len és kendernek forrázása gőzzel a vaeiiuin-ban. Kzl az eljárást kösse ki a város közgyűlése, mielőtt megadja azokat az előnyöket, miket a pénzügyi bizottság javasolt.
Állatvásár Nagykanizsán. A nagykanizsai Járási OudlkOr állal rendezett állatvásári ma délelőtt tartolták meg Nagykanizsán. A kiállításon megjelenlek Ballhaaser Oltó szombathelyi állategészségügyi felügyelő, (iallubics Lajos a tiazdakör ügyvezető elnöke, Tóth Lajos gazdakóri titkár. Sárközi Aurél a Zalamegyci (iazda*ági Kgyesület elnöke. Viosz Ferenc nagykanizsai (árási főszolgabíró és még több nagybirtokos és kisgazda. Az állatok felhajtása szép számban történt. A kiállító birtokosuk elismerő oklevélben, a kisgazdák pénzbeli adományban részesüllek. Különösen szép állatok lettek lelhajlva Klek Krnö ujnépi és Deutach Lajos bocskaí uradalmaiból, A lelhajtotl állatok legtöbbje jó árért eladásra került.
A balatonparti vasul Ügyében mint értesülünk /iílamegye törvény hatósága íölferjesztette a vasul építkezése s a hozzájárulási összeg tekintetében hozott határozatát a belügyminiszterhez. Ha ez a határozat miniszteri jóváhagyást nyer — akkor a végrehajtó bizottság a tavaszszal megkezdi az épité«t. A felső lialalonvidék népe már nagyon vár|a a Veszprém —tapolcai vasul mielőbbi kiépítéséi.
Tejszövetkezetek alakulása Zalamegyében. A szóvetkezetek egyik leghasznosabb intézménye a tejszövetkezet. Működésüket olyan léire irányítják, ahol a többi gazdasági ágaknak nemcsak hogy kárt nem okoznak, hanem még elősegítik a más gazdasági ágaknak működését. A tej szó vetkezetek működéséről mindig szívesen számolunk be. Szívesen és örömmel értesültünk, hogy az IMuó. évben Magyarországon keletkezelt 64 tejszövetkezet közül S Zala-megyében alakult. A vármegyék közül ebben első helyen álluuk. Tej szövetkezel még nmes annyi az országban, hogy még több ne lehelne, azonban ezek alapítása több előmunkálatot és hosszabb időt igéuyel, így léhát csak lassabban keletkeznek.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
ZALAI KÖZLÖNY
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— IBüti. évi január lió -16I l:-ig. — Halálozások:
Stüssel János, fakereskedö, lül éves. Augenfpld Fülöp körorvot.. 71 éren. Kiimmfi- .Julianna, földműves gyermeki-, 3 lióuapos. MoloAr Anna. napszámos gyermeki\', \'2 hónapos. Magyar Ferenc, csizmadia. T>íi év«a. Csarankó Jenő. kalauz, gyermeke, 21 hónapos. Horváth Anno. cseléd gyermeke, o órás, H\'. i.ii Józsefné, Leudval Szidónia löldmdves, :i!i évos, Schönfeld Aliksa magánzó. 86 éves. Mihálec Juliánná földműves gyermeke. -?4 napos, gonuner Sándorné. (irűnfeld Lina magánzó neje, ft2 étea.
Özv, Gstettuer Heniikné. (.stettner Belli magánzó
j-h éres.
Gáspár János napszámos., fii éves
Fthaunkattrs: (JiÍMpnr Béla.
Kézirutoi nem ad fistila a szerkesztőség.
Nyilfiér.
kltal raltUA|4|SI a
: rovat alán !i,i,i,.u,.|il r, ;„ ixerkessioief
KÖszönetnyilvánitaas.
Isteubeu boldogult, drága emlékezetű családfőnk
id. Yágnar Károly
el hunyta és temetése alkalmával hatóságok, testületek és magánosok részéről tanunitoii megtisztelő részvétért ezutou nyilvánítjuk őszinte bálánkat.
Nagykanizsán, 1906. jau. S.
Ö/.v Vágner Karolyné, llj Vigner Karoly és Unger Ullmann Elek családja.
ri-
riftk koivetlen I falcata febír ía siinm B<> kr.-iol II írt 85 kr-ig motc-rcnkinl — Hirmcotve él niir diamoli\'* a hiibnx .-/.i\'ln.i — Nigy
mlBianOjtéaéuv osonnál. Kariateberg selyem-
tjyar. /.Urlch.
A Szinye Lipóczi Lith ion-forrás
kitűnő sikerről használtatik
Salvator
vili-, húgnkílgig-e* koisdinliiniilraik i bijj-dars és flxdtlt iihtutgiknfl, a exaktos haggirnil, további a MgxS és tmttxtfit sic ivek hutuUlnál. Hutfyhajtó haa.tai«ú I
Viiamtii! Ituyu eaUitttttl i Ctinaaiatei i
Kapató amémtfA» llllrffw^IlM r»« n
iWNlnr.\'nmii fai!-f>l"i-\'4-i*\'t\' Kph- rám.
VI^GYES.
— RQiil haiiaáiatra. Taatrétaek (ájdsimai, etoa»a *i koa*-1 rényfi bajok éi miarirnnemQeyulidások t MaM fala né*-. atrilBii\'-isel gyógyíttatnak bixloi sikerrel Kgy o.»eg ara Itat 190 S-etkaidé* naponként ntaWtellel Mail A. gyógy
aaerén, ci, és klr. ti.lv >sillÍtA A1-..I n- -. I. I j.....In., 9.
vidéki i- i [ ii .il, >¦ ni él áuyaHkeroike(lé*ekti»n határu- i
/..ii.in Mull !-¦\'.¦ keír.ilméier • érendő nt ő gyiii jelvényer*) í-» [ B^leígirjd
Vegyenek csak
S2h-Pe7er
ufolérbeMen\'a\'fan SarCZipÖ
Valódi A\\ csak B2ah/űi[T[p.rH^
háromszögű vidjegyayel
Kapható MILTÉNY1 SÁNDOR nal.
I Villanyerőre berendezett husliisiölde.
I
Nagykanizsa. 1906 január lió.
T. cz
I
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szivos tudomására hozni. hogy helyben a inai kor vívmányainak megfelelő villanyéi-úré berendezett
Kóser-husfüstöldét
kolbász, szalámi, hurka, conserv és húsból készült különféle* csemege áru gyárat létesítettem.
Ezzel kapcsolatban ugy kényelem, mini tisztaság tekintetében a legkényesebb ízlésnek is megfeleld
eladási és kifözési éttermet
n MM MiMm a Dostával szemben
rendeztem be.
Költséget és fáradtságot nem kiméivé oila fogok törekedni, hogy pontos kiszolgálás és ízletes árok készítésével b. pártfogásai kiérdemeljem.
Tisztelettel
REICHENFELD ALBERT.
Postai szétküldések poutosan eszközöltetnek.
Naponta friss áruk.
V~aVITA * VITA^iy
VITA
legtisztább természetes
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
Köszvény, húgysavas lerakódások.
Siiumur-és belbelegségeknél Jügesjíg gyomorégés ellen.
Forrás Igazgatóság lelkit, taia.
HIRDETÉSEK.
Biztosítsd ilitiiet!
Élit- ÍS Járadék Blztoslté Társaság.
Ma [ÍJ / \\y . VezérképViselóség :
DUDAPEST.
II., óm m r aiiEi-imi.
Vagyonállapot l!i04. december 31-én
164-5 millió korona.,
Qiclylj.il Msgysiiiitiágoii
25 millió korona
vsn -1I..-ÍV,-.--.... OlrHÓ dijak! MélÚnyon feltételek I
i\'jui-titii ii. otíiglektefT aiorini ii baiaatau <iiiak
..ranyalun ai uti <lt) a7* | .|g ¦-.....1 k -.J-. nyerc-
MtoyOMUltit Micttetcii ki k«>\'lantban, i h.1.1.1» K/ei uiek es vrayea tukebhloilliauk.
- Friiptktiiii iliáiatri Iiitii.
Képviselő Nagykanizsán: HAVAS SÁMUEL és FIA.
Biztosítsd ölfllodul!
BERÉNY JÚZSEF
L8 FIA ékszerész ^W^ai
Í^ÉbC NAGYKANIZSÁN *"%&"°tt
M SAJÁT MŰHELY, gg
Jtull. I UnUIV kor um; váU.rKkbao ké-
- \'-\'ren kaphatók.
NAGY RAKTÁR ^"Vhea ^"í"1"""
— és színes kövekben.
NAGY RAKTÁR\'^rjl\'r4"-NAGY RAKTÁR 6"oa e"é"\'e\'
Eladás részletfizetés mellett isi
Jft.Má.ok - ij uiunkák tffor-an ím, iM. i
HIRDETÉSEK I FELVÉTETNEK E LAP 1 KIADÓHIVATALÁBAN.
ZALÁI KÖZLÖNY
ocxxxxxx^oooocioococo
(Nonaleln-ftle KRZHÉBET labdacsok.)
L pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becaülendök, mentek minden ártaltUBB iDfaftoklól, az altesti Bzer-vek baj ni nal legjobb ered-tnétiynyel haaználtatTáo, RjenRÍdpn hashajtók, vértiaztltók; egy gyógyszer Bem jobb s mellette oly aXahna-Inn, mint a pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb beti cMvrk forrása ellen. Czukroeolt killBejtlk végett még gyermekek íb aaivesen vénáik.
Ki\'í 15 ptlnlát tartalmaié doboa 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobóit, tehát 120 pihilat tartalmai, eaak 2 korona. 2.46 korona előleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve kOldetlk.
Után7.ásukiul kfllflnö*en Óvakodjunk. K/rjOok határozottan Nenateln FQlÖp hashajtó labdacsait. Valódi f >\\u, ha miinleu doboz törvényileg bejegyzett védjegyQnkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót" és .Neuslein FQlÖp vyógy-Bzerész* aláirassiil van ellátva. A kereskedelmi törvényszákileg ¦édett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
MEUSTEIN FÜLÖP
,8zeut-Lipóihua\' ciluteit *yógyise] i ¦ is, Z. K •/„
"M \\ 1. I\'lankenitasse L Kapbatö Nagykanissán: hm i n LAJO.S éi iüh. (JYl\'I.A gyógyszereszeknél.
OOOOOQ OaOOQOOOaCOQOOOOCXíOOCKXX) OCXX»OtX100t»OOCXX3CXXXX)0.
I»06 JANUXR 13
óvási:
M OLL-FELE
iSEIDLITZ-POR I
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti \'fel.
A Moll A.-féle Seidlilz-porok (artöa gy«igyhsl»»a a legmakacsabb gyomor- «¦ eltootbánüdmak, gyomorgOm éi gyomorhev, rdgzBlt székrekedés, majbatualom, vtrtolutáa, aranyír el a legkülonliöiobb nölbetogaégek ellen, e jelei hiiiiiemek évtizedek öta mindig nagyilib elterjedést iicueit. — Aro egy lepecsételt eredeti doboznak 2 kor.
llaniÍ*lt»Nok törvényileg fenylHetnck. I MOLL-FÉLE I
itt
1
SOS - BORSZESZ
Cltk akhar Valódi h* ">l"degylk Uvcg MOLL A. védjegyet lunlcli fel, >A. Moll-mmmw Minlu An0MlW| v,n 14tVB- A Táoll-fale sói-borszesz
nevezeteién mint fájdalomcsillapító bed őrzi ölési azor ko*ivény.-cvui et 0 meghűlés egyeli következményeinél legjamereicftebb népticr. Egy ónozott áradott üveg ára I kor. 00 filter.
MOLL Gyermek .szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer SMfi&l kenitek gyermek ea hölgy inppant a bór okazorO ápolására gyormekek 0 felnőttek resztre. — Aro darabonkínt 40 fflll, öl dorob I kor. 80 ftll.
Minden ttsrab gyermek najipan Moll A. védjegyével van ellátva.
F Öiaét k üld e *:
Moll I. gyógyszerész, ct. él Ur. lldurl szállító altul
Bécs, Tuehlanben !i. sz.
Vidéki megrendelitek nni>tmi.t iiuítnutanvct mellett teljesüléinek.
A raktárakban tessék határozol tan „MOLL A." uláirásával
i
3
és védjftgyévcl Hlálolt kés/itniériyeket kérni. Raktár Nagykanizsán j Roaenfeld Ado.ff Fiai.
i
ÄXJOQC>w(COC2rf
\'yg-. <^> rjj^ ^jf*. <J|;s <xjp
EN, CSILLAG ANNA
189 oh haaaia larolay bajaaiaul, m-iyei Baját lalálatányu hajkenéoiBm 4 hónapi hastnalat ulin kapta*. Ez tehát a legjobb aiaraak latt alliaitrvc a baj ápaiaiáro. a baj ¦tivéséaak alfauidi tálára, a fejbőr arCaltiaftra; ellao|lti arakaál at arttai-jta, telt szakallnBvetl éi már rlvltt Idol hasioá-lat uihii uuy a halnak, atiat a atakállaak, terasé-sxates fi\'nyt éi tSatsttttget hSioaSoBz *s aag-menti éket az Idóilltti óaidléitai a logatsgasabb
karig.
Egy tégely ára I, 2, 3
és 5 forint.
Poitai iiélkaldín naponta ai ir előre faló békül déli! vagy uttutél mellett az egész világba a gyárból, ahová minden megbízás küldendő
GSILLA& ANNA Wien. I. Graben 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH & GRAEF,
DROGÉRIA, a „Törül kereszt"-bej Cscnjen-ii
rssjr Újdonság! fJi _ COOK & JOHNSONS
I amerikai szab. Tyukaztm gyli\'Ü
A legjabb «¦• blitoaabb Iter KiiOno hatnssal. n/onnal iajda)i>mcsilli|>ilu Kapható as osztrák maityar motisrebia Onzia gyópjtaraiban
Darubja borítékban 20 f, 0 darab Oohoitun 1 korona Postán 90 fillérrel Ith\'\'. — Ffiraktár Magysrország reazere: lorok József gyógyaieráatatl. Kudapeai. V] Király uico 19 KOipanlI raktár Aasitria hUgyaroriiág réaiére -ZUM SAMARITER\'. Kran
Hirdetések
Bécsi lapnk,
tovilii.a u Osixoi kii- éa
iicllaldi ajtálll lűtzere s legolcsóbban cixk.liU
RUDOLF M08SE.
Annun\'ceu-Eaucdilion WIEN, ). III., Sltlintitll 1
: A Liniment. Capsici comp,,
Y\'Tl d\'lodík ÄSTH"ri""il \'\'¦
Megfojt ez az átkozott köhögés 1
Köhögne, m-i ¦ <lt>. t- ée
elnyalkáxodáa ellen eryora és blztoa hatásúak
Bílíiellpil
az étvágyat nem rontják us kitűnő izünk Doboza I kor. es 2 kor. Próbadoboz 50 fillér.
Fa- í. Bi«lklllil«,i rtklár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Bttdapur, VI . Ván-kftrut 17
Klje ii!
Eggor mellpasztllla
csatHauar tmu< níviiiiii
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos. Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
I MIIDITISIIW-
vétetnek a kiadóhi
Nyomatott Ifj. Wajdiis Józasf kónyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1906
negyvenötödik évfolyam, 3. fii ám
január 20.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
EJ6fli«tdsl árak: Bg*M évre 10 koront, filivrc 6 korona, nc.yeilívto 2 korona 50 f. — t- tikm «r» 20 f.
Iparpártoló egyleteket!
Pelclö. ,tetk„iiG l>r. Villányi 11 <
I.a|.1ubj.l..n... tt Ula.i.,: I rj. W.J illn, .1 ,1 ,.«<¦ f.
6,L-rko,ítű,é6: Nagykanizsa. ,s,„i 0. „In,. -Kiadóhivatal «, nyomda: Nagykandaa. Ifi. Waldita Jói.tfnal Daák-lér I. .iám. Hlrdelaaok dljazabáa aaorlnt. Nyllltér aoronként 40 f.
A .Stéged! Magyar Iparp&rtoló Szövetség", az alábbi Bzép eszméket tartalmazó felhívást bocsátott ki, melyet az ugy fontossá-ginál fogva, vezetöhelyen közlünk :
A hazai ipur megbecsülése téri kezd hódítani. A magyar nemzet kezdi megbecsülni a hazában készült gyártmányokat. Kiég későn kezdi és ha már elkezdte, ugy no hagyja ahba. A imitt század közepén egyszer már észrevette, hogy a hazában is van ipar os hogy nem kell mindenért\' a külföldre szaladni. A szándék szép volt. kohók énekellek meg, sajnos, hogy mikorra a komoly cselekvés ideje elérkezett volna, akkorra az ídó kereke nagyot fordult és a nemzet nem ért rá többet a hazai iparral foglalkozni. A nem-Bet egy lépéssel megtett akkora utat, melyet más népek az évtizedek hosszú során sem. vohnk kénesek meglenni. Egy egész korszakot ugrottunk ál i Szép idők voltak I Még napjainkban is annak lelkesíló tüze melleit melegszünk.
Szomorú idó köveikezeit ezután és midőn ismét kiderült — akkorra már sok mindent elfeledtünk. A sok között azt is, hogy a hazai i ipart pártolni kell. Pártolni kell I és pedig nemcsak hazafiságból, hanem saját jól leifogott érdekünkből. .Miilön tehát megfeledkeztünk a hazai ipar pártolásáról, saját erdekeinkről feledkeztünk meg elsó sorban
Knnek nem szabad tovább igy maradni. Midőn azt látjuk, hogy a nyugati népek mily óriási áldozatokat hoznak iparukén, akkor •¦>" sem nézhetjük közömbösen iparunk ten-gódését. Nincs iparunk, hát teremteni kell!
teremteni azonban csak ugy lehet, ha van, aki mégis becsüli Vau aki a hazai gyári-inánvokal meg is vásárolja. Az ipart léhát pártfogolni kell. Ezt hullok valamikor, de az már oly légen volt — Siója elíelediük.
Napjainkban alakullak egyesületek melyek azl tűztek ki célul, hogy a magyar nemzetet ismét megtanítják a hazai ipar pártolására. Az egyesülelek élén nem állanak azok a korszakalkotó nagyságok és az eszközök is sokkal kisszerűbbek, mint voltak akkor. Ezen egyesületeit, dacára mindezeknek, nem csüggednek, hanem kitartanak szívósan a szép ügy mellett. Lassan közeliinek a célhoz, de biztosan. A lassú közeledésnek egyik legfőbb oka. hogy a magyar nemzet Ind mindig lelkesedni és ha nem lelkesedik valamién, arról csak jó későn vesz tudomást. Ezen körülineuyiiyel is számolnak az íparpártoló egyesületek és ez a legfőbb indoka annak, hogy nem csüggednek, látva az eredmény késesét.
Van azonban nz eredmény késésének más oka is és ez az, hogy a magyar nemzetet nem figyelmeztetik elegen és elégszer a hazai iparral szemben tartozó kötelességére. Ha több íparpártoló egyesület volna, ugy a figyelmeztető szózai is gyakrabban hangzana, az eredmény pedig bizonyosan már nagyobb lenne, mint tényleg a milyen.
Alakítsunk tehát íparpártoló egyesületeket I Mindazok, kik a hazai iparpártolás eszméjének terjesztésével foglalkoznak, tudják, hogy mily óriási munkára vállalkoznak, de tudják azt is, hogy n munka sokkal könnyebb lenne, az eredmény pedig jóval nagyobb, ha ebben minél több segitó társra akadna
Alakítsunk minél több egyesületeti A cél megérdemli ezt, az eredményért pedig egy nemzet hálája lenne a jutalom. Ne legyen egyetlen varos sem hazánkban, melyben nincs iparpanoló egyesület Ha azután a magyar nép majd mindig hallani lógja a jeligét : „Pártoljuk a hazai ipart", akkor lehel reményünk, hogy azt figyelemben is veszi, nem, tényleg párlfogolni fogja saját vérének készítményét. Az iparpánolás megteremti majd a hazai ipart — az Iparral pedig el fog érkezni nz a jobb kor, mely mán buzgó imádság epedez százezrek ajakán!
Mikor az iparpártolás érdekében Szegeden megtartandó kongresszus határideje elérkezik, ne legyen magyar város, mely olt képviselve ne volna.
ROVÁS.
A nagykanizsai hírlapírók három lagu kuldötl-Icéget menekítettek a polgármesterhez, hogy -- erős i kifejezéssel fejezve ki magunkat — öulsék ki szivük keservéi. A polgármester, dicsérettel említjük ezt e heljen, készséggel megígért ez ügyben a nála meg-Ijelent hírlapíróknak uiimleu tóle telhetőt. A nagykanizsai sajtó munkásai ujjongtak Örömükben, hogy 1 teljesítették kiváuságtlkat, mely egyúttal a közönség
érdeke. Uosszu kommünikében siettek a közönség tudomására adni az elért vívmányt A lapok párt-kitioubség nélkül siettek köszönetet mondani a polgár-mesternek jóindulatáért. Nem tartozunk azok közé — mint a közeiéiben gyakran látni — kik minden alkalommal sietnek a város intézőinek szépei mondani. Az igazság elől azonban nem zárkózunk el és e rovat írójának kötelessége megörökíteni, hogy \\ >¦¦¦¦¦¦¦>
TÁRCA.
Kiéneklések és búcsúztatók.
Temetóbi szertartás könyvet kllldólt hozzánk Tóth Ali..¦ii szepetneki rém. kath. kántorlauitó. Nem
a könyv hasznavehotőségéról akarok ez alkah.....ital
beszélni. Ilyen könyv sok létezik és midegyikröl csak hzl mondhatnám el, hogy nagyon hasznavehető. Engem ebben az enekes-könyvben a kiéneklések érdekelnek. Kzeket gyászmise alatt szokta a kántortanító elénekelni, amikor az elhunytak hozzátartozói és jóbaiátjai ott a templomban szomorú hntigulatbuu iiagyou fogékonyak az Ilyen verses orációk befogadására és méltatására Városbau ez nem divik, de faluholyen különös jelentősége van annak, ha a hívó a Baját egyházában hallgatja az á}latos jerenüádákat, miket elköltözött családtagjairól zengenek.
Tóth Albcrl szorgalmas kiéiieklö. Hovid három év alatt 80 embert parculált el versben. Nem ismerem Tóth Albert uram óuekbeli tehetségeit; versei bizony sokszor csak rimek és nem költemények, de mégis: talamí sajátságosat) megíudíló hangulat vonul végig *ieken a kiéueklésoken, ugy, hogy meleg részvét és szomorúság fogja .-I az olvasó szivét. A halál tragédiája minden embert, a képzeletszegényt kivéve, meghatja,
bár meghalni emberi és mindennapi dolog; de mégis, ha látjuk, miféle inártíi iuinot szenved a szorgalmas, munkás falusi nép, megdöbbenéssel gondolunk arra a közönyre, mellyel mi városi emberek ezeket a mindennapi tragédiákat fogadjuk, ha az újság utján érlesillüuk róluk.
Sa|to« László az első áldozat, akit Tóth Albert .kiénekelt." Ki az a Sajtos?
A vonal alalti jegyzet elmondja, hogy lávirda-muukás volt (a nép itthon csak „drótosának nevezte) l\'iiinyéii, Sopron-megyében leesett a lávirda-nszlnpról és nyakát törte. A szepetnekiek a legügyesebb munkásai a teleplionhálózatiiak. Kgesz Dunántúlon alkalmazzák őket. Szegény Sajtos tehát az elektrotechnika harcmezeién halt- meg, mivel „váratlanul melléje lápéit |a halál."
Stáutó Klelka rettenetes halá\'t szenvedett, liokonának akartak .segíteni kis munkás kezei és a | 11 éves kis leány lórugásuak lett áldozata.
Hordó (iáspár 19.04. október 1-én vizbefult. Várták haza édes atyjukat a gyermekek, de Ő beleesett a vizbo és „a túlvilág révparljánál kötött ki hirtelen." Két gyermeke csak halva látták viszont édes atyjukat. Isten „visszakérte szegény félkét."
Osondor Mariskáért négy éves korábau jóit el a halál, a gyilkos vörhenynek esett áldozatul. Hasonló sors érte Fű lóp Máriát, T a m á s í Annát, Benedek Jenőt, Mustos lteuót és még sok száz kisdedet.
kieiteon Gyula különösen kedves gyermeke lehetett szüleinek, mert hét gyermekkel áldotta meg őket s | sors, de ó volta legkedvesebb, ahogy a búcsúztató állit|a.
Bognár Mária líi éves menyecskét 1904. március \'jü-án temették. Művid másfél esztendő le-,forgása alatt, mondja s búcsúztató, három leánygyermeket temettek el ebből a családból, mind a három i tüdóvészben hunyt el. Milyen mai lii innia lehetett ez a másfél esztendő a szülőknek, mégha egyszerű fold-: mívesek is?
Szabolcsi Éva, ;;< - éves menyecske volt az uj esztendő legelső haloltja
Mikor mi egymásnak leginkább nem ószínts kívánságokat fejezlttik kí, a halál bekopogtatott a Vince János házába. A kívánságok többnyire nem őszinték, de a fájdalom az őszinte. Az öröm, a kéjelgés mögé elrejtőzhetik a lélek más állapota is, de a fájdalom, a bánat mögött csak bánat vau.
Szondi Márton éves fiatalember házasságának !i-ik hetében huuyi el
Kilenc héttel előbb vigság volt e lájou, Boldog emberpár tanyázott a házban, De a halál keze uszköt vetett belé, Szerelmes fészküket hamar fulégeté. Szántó Ktelka 11 éves iskolás-leány a faluhelyen oly gyakori lórugás kövelkeztébeu halt meg, amig a szólók a szerencsétlenség órájábau künn a mezőn aratással voltak elfoglalva.
ZALAI KÖZLÖNY
I1IU6 JANUÁR 20
Zsigmond ama teliével, bogy a városi sajtóiroda felálli- j csak hőit. Nem a szegénység ennek az oka, mert lását lelkesen pártolja, s ezzel támogatja a sajté hiszen jómódú parasztgazdáknál is látbatjuk azt, ha-uiuiikásait, ismétlem eme tettével hálára kötelezte a nem az óikor! állapotoknak egy maradványa talán ez.
hirlapirókat, másrészt pedig nevet biztosított magának a nagykanizsai hirlapirás történetében, melynek egy hatalma» oszlopát segített létrehozni.
A közgazdasági írók mindig hangoztatják a
Ahol nagy ipar vau, oda a városokba tódulnak és a földmivelő muukásból ipari munkás lesz. Kzek igényei a civilizáció emelkedésével mindinkább növekednek éa ez által a húsfogyasztásnak — melyet fejlettebb fogyasztásnak mondhatunk — szereznek meg mind
munkások és munkaadók közti jóviszony szttkséges-1 terD,,tttfket mim, ,öbb Ukost. Kl lByaluy
8égét. Nagyon helyesen. Ahol a munka, nem látja IM^irildjl, , nüVl.kvo hugdr4iíasignBk.
hogy kenyéradójának boldogulása saját létérdeke; is, ott nem lehet valami sok eredménye a munkának.
Valljuk be, ritkán találkozunk e két társadalmi osz-L „ — Ellenzéki népgyűlés. Zalavármegye vezér-... . . , , , „ , . ... i. fertiai megveszerlu erősen szervezik az elleimll.isi
Ul, egyértelműségével, g liéteu i. sztrájk volt egy; ^ Za|.,t,„lgroi„u i.rioti.k nagygyűlés. ,o>e-gjírbin valami csekélység mull. Nem tudóin, bog, |,cl ()eí«ekf Jenő, a vármegyei szövetkezett ellenzék mi volt az indító oka, de bizonyára oly csekélység,! elnöke. Batthyány Pál gróf, a jóléti bizollság elnöke arai békés uton la elintéibotó lelt volna. A munkások és Kitner Zsigmond orsz. képvisoló vezetlek. A nogy-azoaban azrájkba léplek. Kg, ujabb felesleges SI|„jk gjOlés kimondott liogy csatlakozik az országos ... .7, ... „ i - - ellenállás szervezkedési mozgalomhoz s egyuttal ki-
tolt be az események krónikájába, feleslegesnek D„do|u , ttrmffA külön szervezkedés szükséges-mondjuk azért, mert ily kis nézeteltérésnél, ahol — Hegét is. mint mondják — jogos a panasz, meg kell adni azon- —
nal a kérelmet. De viszont a munkásokban is lehetne A liga Nagykanizsán. Az általános titkos
annyi türelmesség, hogy nem rendeznek minden választójog ligája nagyobb szabású akciót óhajt indi-esekélységért — sztrájkot. tani a vidéki varosokban. Nagykatiltaa városát is be le-
. , , . vették ama városok sorába, almi ilyen népgyűlés lesz. Sokszor besze nok a fa usi nep es az ipart uu, . .... . .. . . .. .
. \' . Mint ¦ ¦ r t — ¦ i J = 11jk , liga budapesti lolező-blzottságH
felkért, hogy Nagykanizsán nagy népgyüléseket, vagy
szövegezés előtt a miniszter meg fogja hallgatni az érdekeltek véleményeit. Az ipartőrvény készülő novellájára nézve ugyanígy áll a dolog, ebben a nagyszabású munkában szabályozva lesz a szrájk ugye. a munkaközvetítés országos szervezése, a tisztességtelen verseny kérdése, a szabadalmi Ügyek kérdése, az > ipari és munkásstatiszlika. az ipar fel Ugye let deceot-\' ralizációja, továbbá egy sereg szociális irányú intéz-| kedés előkészítése, az ipari közigazgatás reformja stb A kereskedelmi kormány szándéka, hogy e munkálatok befejezése után a kérdések mindegyike kellő időben alapos, nyilvános megvitatás tárgya legyen, hogy az érdekelt körök véleményét és óhajait móg a végleges megalkotás előtt mérlegelni lehessen.
Az egyszeregy.
munkáság viszonyau.uk különféleségeiról. Kz termé- rö|)iralűkat kúUm NafrykaililSHra és (übbeke, szelesen a gazdasági evolúció következmény
A gazdasági evolúció az .par. munkásaágnak es ^r,poli,ik4.ol menlfls tudományos előadásokat és vita-a városi lakosságnak számát óriás, mértékben meg- M|6lyftke, reod«»nak. A gyűlés érdekében azonban növesztette és ez a változás a városokba költözött es. aj ^ m-g Mn) jm(uU m(ig semi|lifé,e akció ipari munkával foglalkozó neprétegekuek igényeit át-
alakította és egész más irányba terelte, mint amílyeii-
"=> A megyei tisztviselőknek. Zalnszeutgról
ben azek a falvak között és a mezőgazdasági munka . ,
„ „,.,,¦ . - rr. . község képviselőtestülete a községi alupbó háromezer
közepette voltak. A falusi gazda- es inuukaslakossag . . . , ,. _ .......
\\ a ¦ Aju koronát bocsájtoit ZaHJhiegte joh-ti bizottságának ren-
táplálkozásának alapanyaga a kenyér: meg a jómódban (jp|kpIü^rtí és viszonylag jó munkabérek mellett is. A várost
lakosság élelmezésében a hus a fŐtáplálkozási cikk: | - Szociális törvény-előkészítési munkálatok,
még sokkal kevésbé jó viszonyok között is. Saját A fővárosból kapjuk e birt: A kereskedelmi minisz-
tapasztalataiukból és észleleteinkból is tudhatjuk, hogy ["\'untban serényen folynak a tűrvényelókéí-íitó iiiim-
a faluul paraaaUakoaaág húsfogyasztása majdnem ki- "lí;,k\\ * ^.^S^™ "nalkoxó \'/ész javaslat
x i t-ur !x -.t ¦ «gw»™b síaktanáe*ki>xás elé ker.ll, a belegsegé-aárnlag a tel. sertéshúsfogyasztásra szorítkozik mig |Jezési törvény és a vasárnapi munka szünetre vonalaz év többi részében 1—3 hetenkint egyszer iogyaszt, kozó javaslat már csaknem készen van, de a végleges
Az írod. és Művészeti Kör legutóbbi szórakoztató délutánján az L\'ráuia színház jóvoltából bemutatták többek között a .Föld" című ismeretterjesztő darab egy részletét is. Mi ismerjük az egész darabot, tudjuk, hogy van ennek több oly részlete, melyek a bemulatott komoly résznél jobban érdekelték volna a közönséget és melyekuek kevésbé elvont dolgokra vonatkozó képei telhetősobbek lettek volna Joggal kérdezhetjük tehát, bogy a délután iutézói miért épen ezt a részt választották ki. Lehet, hogy erre a kérdésre azt az egyszerű választ kupink, hogy a „Föld-1 ei.uii darabnak azért választották épen ezt a részét, mert csak ezt kaphatták meg. Kbben az esetben csak a szerencsés véletlent dicsérhetjük. Ha azonban a délután intézőit a szabad választás joga illette meg, akkor a dicséret ezeknek szól.
Nem nagy dolgok azok, amiket olt bemulatlak. A föld helyzetének és forgásának mai elméletével és az ezeket megelőző hipotézisükkel annyira, ameny-nyire minden harmadik o>ztályu gimnazistának tisztában kell lennie. A hozzá való képek is megtalálhatók a kézikönyvekben; a bemutatott képek és a felolvasás tárgya mégis az újság ingerével hatotl a hallgatóságra. Knnek pedig egyszerű a magyarázata. A közönség háromnegyede nőkből teleit ki, a nők nevelésű pedig nálunk az elemi iskolával, legjobb esetben a női polgári négy osztályával befejeződik. Ha a pol-
Mig te künn kaszáddal dolgozol sebtiben.
Vendég jött: annak is kasza a kezében.
Harminc halandót búcsúztatott el így Tóth Albert rövid három év alatt,
Wilde Oszkár, a szerencsétlen angol költő mondja de profuiidis cimü könyvében: . Ha barátaim egyike Ünnepséget rendezne és engem meg nem hívna, nem törődném vele, de ha elzárná előlem a gyászház kapuját, újból és újból kopogtatnék, hogy beboesásson." A kiéneklések is kopogtatnak a köznapi emberek lelki kapujáu bebocsátásért, hogy a vígasznak egy sugarával világítsák meg a bánat és szenvedés éjjelét. Nem csuk a káutorlauitók, hanem főleg a szepetnekiek kezébe való ez a verses kötet.
VILLANYI HENRIK.
Gondolatok.
A fölhevült agyra nézve nincs hűsítőbb, nincs e.sillapítóbh valami, míut a teljesen tudatlan, sőt együgyű nő társasága.
iKenan.)
Olyan a kacér nő, mint az az árucikk, amelyen értéken alul is múlhatatlanul tul akarnak adni.
<Vi
A nők, kik mindig a férliak oltalma alá menekülnek és csakis ekkor érzik magukat biztonságban — mégis nagy élvezetet találnak abban, hogy a gyengébbeket megoltalmazzák és pedig legyen ez akár egy gyermek, egy beteg, avagy egy madár, egy kutya.
(Polko Elit.)
Énekek éneke,
lm KUlOSAR OVULA.
l\'aolo.*,
Gyönyörű mindenem, te vagy a teremtés gyémánt-koronája. Milliárd éveken l hatalmas erők azon dolgozi-nak a természet műhelyében, hogy téged számomra megteremtsenek. A chaoszhól a csodás kialakulás, a tehetetlen lomha tömegből titokzatos kifejtése a megszámlálhatatlan életűek, jól látom én, azérl történt, hogy le kivirágozzál. A teremtés munkája sikerült: te élsz. Ks jól sikerült: mosolyogsz. A mindenség fönlartö ereje a jóság: jó vagy. A mindenség célja a szépség: szép vagy. A mindenség valósága az erő: hatalmas vagy.
Te csak uralkodjál. Nézd, naponkint fölkél a nap, hogy fényben, meleg sugárban sütkérezzél. Nézd, a szelíd hold utl úszik a levegőég fölött, hogy éjjel se vegyen körül a komor semmi: a sötétség. Nézd. az ég araunyal, ezüsttel kiverve: hogy ékes legyeu a lakásod, a föld. Nézd, lépten-nyomon virág nyílik, hogy neked kedved teljék benne
Franeosca Oh, te teremteltéi azzá, ami vagyok. Mikor még nem ismertelek nem voltam jó; mikor még nem látlalak, nem voltam szép. Csak azért vagyok jó, mert 1 te akarod; csak azért vagyok szép, hogy te szeress, t\'snk ükkor vau tüze a szememnek, ha te nézel bele; csak akkor vau lángja, méze az ajkamnak ha te csókolod. Csak akkor költözik belém az élet \'orrósága, ha te "lelsz. Druga kis bolondom, le vagy a teremtőm! Kiles gyermekein, te vagy az atyám! Szépséges szeretőm, le vagy a tériem !
l\'aolo.
Olyan vagy te az asszonyok közölt, mini a tündöklő, pompázó júniusi rózsa a virágok között.
*) I\' .m -. énekli FisncetcJ Ja Klminl ion (likoi Ketelme miatt >>I\'el
férje O^ctevel, PaoloVal valu
F r a ii e h % e a. Olyan vagy te a leírlak között, mini az erdő fái közolt .. büszke cser.
I\' II o I o.
A te ruhád suttogása tavaszi szellő lebbeuése, a járásod csupa zene.
F r % n ee s c a. A te szavad lempliimi harang koudulása. gondolataid a telhó méhe villanása.
l\'ao lo.
Te édes!
F r a 0 c esc a.
Te drága!
I* no l u.
Jer velem!
F r a u c e a c a.. Oh vigy, oh vigy magaddal!
I\' a o I o.
Kiviszlek, cl, oda, ahova a madár se jár.
F r a u Q e s c a.
Vigy el sötét rengetegbe, ahol szelíd Őzek, deli szarvasok lesznek a barátaiuk.
Paolo.
Ahol llilemüie lesz a keltegetó dalnokod.
F r a n cesea.
Ahol putak partján nőtt uufelejts, csillagszemű kankuliu lesz a társalkodóuém.
I1 ao I o.
Ahol fürge, bohó mókusok lesznek - az udvaroncaink.
F r a u é e s c a. Ahol az embereknek hirc-hamva se lesz.
inon. JANUÁR 211.
ZALAI KÖZLÖNY
gáriban megtanulják is a tudományok elemeit, arra nem nevelik a nőket, annyi ambíciót és érdeklődést ii.\'in visznek magukkal ai életbe, hogy komolyan tudományos dolgokkal tovább is foglalkozzanak. A melyik nő zongorajátékát at elfogadható dilellantfz. muaig fejlea.li és alföldi kiejtésééi töri meg a fraocli
A TÁRSASÁGBÓL.
A farsang.
HÍREK.
Itt a társaiig, kinek van kedve mulatni? A nyelvet, at mér intelligens ílőlgj számba megy -.1 kirakatában |i„mpézlk a habos bállruha,
hogy ....rétiek- - két .,--vcl Írja 1». Amelyik\' J^aTn !\'T *L \'W \'K\'^\'\' "\'ft* , w, " „, , ,. . ., , ", , 8*8 " MM panasz minden alkon, rossz kedv
pedig vele született hajlamánál lógva kesébb szép-1 minden szívben, a farsangi uaplár ép oly szegény, irodalommal, vagy mérsékelten zeneelméletlel !8 fog-1 mint maga a társadalom A nagy bólokuak ugy.zól-lalkozik, al megadta a legmagasabb uói intelligencia\'™11 \'t\'illrl Ímmel-ámmal, rosszkedvűen buz-
tagadhatatlau kritériumát. jg*\'nm \'* hil "\'\'lknl f"Ku»k ">» már a rendezéshez.
Arlaui fog ugyan e cikk komoly hantjának. de i i 5"*. ^\'"t"1"11 IÍUlik\' * vali"" ",4i»ii kl«l
..ért .Imoiidom, hogy mi ké.,ete„ m......zek meg-1 fi^ v^..* r^STat*
írására. Nemrégen un Ureaságban a. unalom iniudeure a megnyugvást, az élethez rali bitalmát? Jó kedv késztető, végső fokán filozofálni kezdtünk. Éb miután ép oly fontos eleme uz éleinek, mini akármely más. ilyen láraatágokbau a tjlozólia körébe számítják többek : 841 "le\'luíl nyomollabb a. élei. annál nagyobb szllk-
kOiölt a. állaiuu köréből Darwin elméletét, továbbá "° v ^^t** ,\'K>,-p<!-\' f"lrri»si"1 mll,«-
,. ., , . „, .„ , "ágra, mert a percnyi örömnek megvan az a ma
a teológiái és veglll. ngy amint vau, a csillagászai | ,|üu(ji((a |10([). ,,„,„. ,,;,„„„„. *......orusá)[n. ^
egész tudományát is, később már lisztára csillagászali kárpótol.
loldrajzról voll azé. Uicséreluukr. legyen mondva, Szegények vagyunk, takarékoskodni kell, a tar-
ázzál miudnyájau lisztábau voltunk, hogy a löld torog, tWStl mulatság pedig nagyon drága a esaiáduuk. Kz a nap áll é» bogy Amerikát Kolumbusz íedezle fel. okál •»\'«\'< bálozuuk az emberek, ile nem „ tovább, kérdések ti.zlázáaár. pedig a következő ffi\'r "ft bogy miért iiíaes kedvük Wlozní
, Mar fs« az egeszén Halai Ií-Aiivuuk inara.lt meg a
derűn magyarázatokat kockáztatták meg. báli éjszaka illúziója, de ó is fáradt al), megtépve hozza
,A holdban ís lakuak emberek. A Pesti Hírlap haza Társasmiil.ilságaiiiknak in.-i> vau az a sajátságos vegyes rovatában olvastam." vonása, begy nem folynak le valamely c-öpp keserűség
.Kélslá. év inulva üstökös fogja elpusztilaui hátrahagyása nélkül a világot.- (Valóa.innleg Idéiet a Neues l\'ester Jour-, . , *kj "órakozní megy, szerelné otthon hagyni
a >,i«Bo>. . 5 minden baját, keserűségét. S......, a bálterembe lepve.
nal vegyes rovatából.) oll „ulj, Lioiiü^údve. frakkban é« gaze-baa ugyau-
„Kolumbusz magával hololl tojásokkal bizoliyi- azt a visszás társadalmi képel, melyet a hétköznapi totla be, hogy Amerikát felfedezte.- kabáttal leakart vetni, Ha maga is nem exkluzív,
A holdban liazlán látuí Mohamed, vagy Mózes | kényehiictleliUl érzi a társadalmi elfogultságot. Nem ábrázatát. Kgyik sem lehetett valami szép ember.- : \'d\'»me\\ vagy ismerősök vaunak egy Ml. hanem rideg e/ r ellenségek. Akar kicsi, aknr nagy aránvu a miiUlság,
.A csillaghullás jolout valamit, lobb rendbeliI m(j , ,,ervezkcdésekor is megérzik az osztály, és a megligyelés szerint, halálozásnak az előhírnöke.- .felekezeti elzárkózottság. Nem a társadéit.......illat.
Következnek a szakszem kérdések : j hanem a társadalom ellenzői.
Ha a föld gömbölyű, hogyan hogy nem esUnk \' A farsangi naptár világosan mutálja, hogy bomlik le róla? Hogyan öltözködhetnek a holdbeli nők? Az M « a társadalom osztályokra. Képzelhető ily vis.o-.... ez n,.^ l(,u„ii tgan lesitoleuseg, valódi lőcrzes V
amerikaiak nappal alusznak? Miért nem érezzük a ....... , ., .... ,
, ., , , , . ., .j..„, , , „¦ i, iiu A közös bajok nem hozzák közelebb az cinbe
föld forgását «» iniert nem sledlllauk? Mi voll előbb: rokul mi„1lm „„;„ jobban kiélesílenék al ellentétekéi: a lyuk, vagy a tojás? A Mara, az bolygó ís, meg Meg vagy híva, elviszed családodat is. Clon-ulíelen hadisten is ? — Apropos, édesem, voltak a zsurou abban a veszedelemben forogsz, hogy bánlódás, le-katonatisztek !8?" nézés, mellőzés éri őket. Nem kell. hogy le légy a
,,,, , , . i i - ,i, l. i. ,; legutolsó, etép. ha nem vagv előkelő tár-asiighan.
Balt Isten, vege az unalmas kerítéseknek, rn- ,» , , . - • . . , , -
, vB S*ng, felekezet es vagyon szerint meglaksálmik. uii-
tertuuk az igazi tárgyra. Mll ]mu.\\rm eresztenék. Az első raugoszlály lenézi
A lerílak belátják azt a hibájukat, hogy Icg- , niésodíkal. a genlry lázasan kerüli a betolakodó
alább Magyarországon, még a tudományos pályákon kereskedőt, a kereskedő kerüli a kezdő lateinert. aztán
levő férfiak sem foglalkoznak többé tudományokkal, JOO « felekezeti ellentél, aztán megszólal a foglaj-
. . , , .. ... . „,, . .,, „„. kozásí gőg es a vege: kozos visszavonás, melyliul
ha egyszer az tskola padjától megmenekültek lauul-, ^ ^ ^ ^ % |(1^qm|l( jm„.
ták ók valamikor miudazt. amit lelolvaslak, elmagya- tl,rlofi)Í8ft Mtfg az sem benső és igaz. Minderre pedig ráztak, de ma már esnk mint kellemes remitiiszeen- van többféle plnuzibiln nk és ürügy. Mindenfajta eiák hatnak rájuk. Ugy nagyjában tisztában vannak korlátoltságnak meg vau a maga elvi háttere e kérdésekkel, de az alapos tudás elpárolgott az idő- Pedig a farsangnak, különösen a vidéken, meg-
wl. Al efélo kedves ruhába bujtatott emlékeztető, ™I»V" a társadalmi missziója, hogy Mz-hbb hozza
nagyou olkel.
Kzért dicsérjük mi ezt az előadást és óhajtanék,
az embereket, fejlessze az összetarlozóság értelél Az illó ismerkedéseknek a farsang volna a formája mint ilyen, a házasságkötésnek is hathatós eszköze,
hogy az Irodalmi Kör vegye fel programmjába a\'n„ « farsang hanyatlásával hanyatlik •« házasodási tudományok népszorüsitését. kedv is. A fiatal emberek migyon is érzik az élei
Semper. I súlyát és szkepticizmusuk ott leszi óket óvatossá, ahol ,, . elhatározásuk társadalmi érdekűvé válik.
Marad ,i jóíékmiyság. Amikor nz emberek azt Az uj főispán. Zalrtvármogyónok mondják: ne nézd, hogy gyönyörűséged lesz c, csak móg mindig ninc-8 UJ főispánja A megyei CS(azt, hogy adni kell a legényeknek, fővárosi Inpok időnkint ugyan ujabb ós ujabb I.. . a középosztályra egymagában hárul ,z egész neveket hoznak forgalomba, azonban,
jó forrásból értosaiOnk. ez nem egyéb. n.int| .,Hrll|ékos bajnak láiszik ez. de ..ézett.nk szerint melynek semmi pÖiltiV alapja wu komoly oka van. Üti lappang mögötte a társadalom minden mizériája. A szegénység, melyet min-— denki rejteget, iit fakad ki a maga egáat szomorú-
ságában, az urhaliiámság, mely annyira uralkodik rajtunk, ill mond csődöt, anélkül, hogy megjavulna.
¦ . jótékonyság s a jótékony mulatságokon m?n. lene tántwmia.
neki kel-
Az esküdtbiróság elnöke. A pécsi Ítélőtábla elnöke a nagykanizsai törvényszéknél szervezett >sk Ildi bíróság olnökéul az Uniti, év tartamára ujabban
K. nem lehet ezen segiteuiV A pesszimizmus a társadalomnak ép ugy a lelki szegénysége, mint a
Závo.ly Albin kúriai biró cimmel és jelleggol fel-1 uyomor(lság tt leAé.\'Tréfa uélkfllT nem" lehetne-e niházolt tóivényszóki elnököt, helyettesétll pedig dr.1 jőiékonyeélu mulatságokat rendezni a szakadozott Neueiedler Antal törvényszéki bírót jelölte ki. társadalom egybeforraszlására?
Egy inclitwányról.
— Válasz Borbély Györgynek. —
Horbély (iyör^y kollegánk, a Magyar Paizs lelkes szerkesztője nemrégiben azt az érdekes indítványt lette lapjában, hogy a lapkiadók még a „legdrágább kíucsért se hirdessenek külföldi iparcikket."
Az Ugy keresztülvitele nem a szerkesztőség dolga. A szerkesztőt s hirdetés csak annyiban érdekelheti, vájjon nem tartalmaz-e a szöveg valami olyasmit, ami beleütközne az emberek erkölcsi felfogásába.
Érdemes kollegáuk Horbély tiyörgy nem vádolhat meg tehát bennünket „hazabeszéléssel." Nem tartozik reánk sem a hirdetési rovat, épen ezért teljes el/ fogulallausággal hozzászólhatuuk az indítványhoz, mely , Íme igy hangzik :
.Nehéz dolgot mondok, uraim 1 Nem fogják | szerelni, nem fogják megszavazni, de azért mégis megteszem az indítványomat. A szerkesztőségekhez, u lapkiadó tulajdonosokhoz szólok Ne hlrdeasQnk, még a legtizletibb rovatokban, még a nyiltterekben se hirdessünk, még a legdrágább kincsért se hirdessünk ktillöldi iparcikkekel. Tudom hogy uehéz dolog. Mert a magyar közönség nem tartja feun a lapokat. Kivált a vidéki lapokat nem. Mert a magyar közönségnek 1 ... százaléka sem olvas sem könyvet, sem birlapot. Fizetni pedig az yiu\'flfk fele sem liset. Az üzleti hirdetések árából akarjuk inkább feuuUrlani a lapot. Az Qzleti hirdetők pedig részint érzéketlenek, részint megcsalnak, legtöbben budapestiek, mert nem hiszem, hogy Knrópának akármelyik városában több csaló leg)eu. mint Budapesten. Hogy miért? Az elhnogrótia kérdése. De igy vau. A külföldiek pedig tisztességesebben dijazzáa a hirdetéseket és a csalás egyáltalán , nagyon ritka. Tehát anyagi tekintetben miutegy oda veluánk utalvs, ugy-e? Hanem azért még se hirdessünk külföldi portékái! Talán megérik az esze a becsületes magyar ipnroHiiak - hirdetni fog saját maga érdekében és a hírlapok veszteségét viszont szolgálat fejében az ; elveszett kárért pótolni fogja. Ne hirdessDuk idegen portékát, Kii legalább tudato»au nem hirdetek a Magyar I\'aizsbau. Horbély tiyörgy.\'
Az első kijelentés, amit meg kell jegyeznem az indítványra, hogy Borbély kollegánk ugyancsak rosszul támogatta iuditváuyát, melyben u következőket jelenti ki \\
i. A vidéki lapokat nem igen támogatják elólizetésbeu.
i. A kiadók tehát hirdetés szerzésre vanmk
utalva.
3. A magyar hirdetők érzéketlenek részint pedig csalók. (Hz Ián mégis tul erős jellemzése a magyar hirdetőknek I)
t. A külföldiek tisztességesen díjazzák a hirdetést, tehát a kiadók oda vsnnaf utalva.
\'.. Hanem azért még se hirdessünk külföldi portékát.
Tisztelem és becsülöm az indítványozó nemoa intencióit, de még mint szerkesztő sem érlek vele egyei, nem szólva arról, ha kiadó is lennék.
Kz az Indítvány roppant merész és kivihetetlen. Hogyan mondhatnak le a kiadók löjövedelmi forrásukról, mikor nincs magyar hirdető.
MÍ leuiie a Budapesti Hírlap, Magyarország, Kgyetértén és több más nagy fővárosi ellenzéki lap hirdetési rovatából és magából a vállalatból, ha uem vennének lel küllóldi hirdetést?
Azzal, Imgy a hirdetést felveszik a lapok, cg) ultid nem mondjuk, hogy azt a külföldi cikket tényleg vásirolja a közönség.
Az indítványozó kollega maga is jól sejtette, hogy indítványát uem fogják helyeselni. Sót ha jól tutijuk, nem is loglalkoztak helyi és megyei laptársaink az indítvánnyal. Mi foglalkozunk vele, mert ellenségei vagyunk az álszeméremnek.
Hívei vagyunk u magyar iparpártolásnak teljes erőnkkel, erről szól e számunk vezércikke is. K tárgy -bnu cikkezünk beteken át. Azt azonban, hogy az ilyen ipurpárlohisi mozgnlotn szer le lenség be csapjon át, uem
ZALAI KÖZLÖNY
lüOG. JANUÁR SO.
htjlyeselhetjnlr. Ilyeií indítvány pártolására uiucs példa saját hazáját, illetve iparát pártoló eg) ktilToldi állani 11.0 iánál sem. Knnyi „áldozatot" nem lehet kivánui a kiadóktól. Ha majd lesz hazai hirdetó közönség, akkor majd beszélhetünk tán az ilyen mindenesetre nemes célú indítványról. Kzt azonban nem hiszem, hogy egyhamar megteremti kollega ur? A külföldnek kttlönbon van ipara, van hirdetője ób mégis felvesz más állambeli hirdetést. Mert ugy áll a dolog, hogy a lapok — sajuos — nálunk ugy vannak pártolva, hogy hazafiságot csak a vezércikk és a többi rovat képviseli. A többit a létfentartás vezérli.
Azután, hogyan győződik meg a kollega ur arról, hogy a magyar hirdetó áruit nem a külföldről széni-e be? , . .
Én csak egy jelenségre hívom fel figyelmét: A fővárosban megjelenő .Honi Ipar* című újság, mely táu a leglelkesebbea küzd a magyar ipar érdekéért, hirdetési rovatában szintén közöl külföldi hirdetést 8 ki tudja, hogy a Honi Iparba hirdetó magyar kereskedő közül, hány hozatja hirdetett áruját külföldül.
pArbé.
jmir 20.
.. II.
Ealikiztíto-nipUr.
íny Júlékouy Nőegylet mulal*igi.
aagykanliiai Kersuteny Jiiiekony Nöe^yki köt-gyiilí.í d. u. 4 urakor. Fllriír! A Polgárt Kgrlei ko.gyülí.tf.
— Irodalmi megbízás. Az „Imke" egyesület* uek Budapesten az az igyekezete, hogy az izraelita irodalmat a bitsorsosok közt népszerűsítse. Azért kisebb és nagyobb irodalmi termékekre pályázatot tüz ki. Legutóbb néhai T e n o e r Pál gyűjtéséből került ki egy irodalmi pályadíj egy történelmi munka megírására. A történelmi miitől megkívántatik, hogy az iztaeliták történetét tárgyazza, két kötetre terjedjen és ne csak tudósok, hanem szélesebb körök számára legyen megírva. A pályadíj 8400 K. Hirálók voltak l>r. Bánocy József és I)r. A csádi Ignác az akadémia tagjai. A bemutatott tervezetek köztll legjobbnak találták I)r. N e u m a u u Kde, nagykanizsai főrabbi tervezetét és ennek következtében ót bízták meg a munka megírásával. A kiadvány az „1. M. K. K." tulajdoua.
— Miniszteri jutalom. Sági János telekkönyvi tisztviselő, a Keszthelyi Hírlap főmunkatársa a telekkönyvi irodalmat kitunó szakkönyvekkel gazdagította. Hivatali szorgalmáért és Ugybuzgó munkás-ágáért a miniszter megjutalmazta.
— Mikos Géza. Mikos Géza Ur. táblai bíró nyugalomba vonul és városunkat elhagyni készül. Hosszn bírói pályáján egeszén hivatalának élt, szabad idejében pedig közügyekkel ís szívesen foglalkozott. Aki az alkotmányos jogokat nem gyakorolja, szokta moudaui, mulasztást követ el. A\'városi szegényügyi bizottság és a kórházi bizottság elnöke volt. A szegények ügye iránt melegen érdeklődött. A Katii. Legényegylet szervezésében is sok érdeme van. Mint biró humánus gondolkodású volt, az erkölcsi vétségeket azonban szigorúan kiváuta megtorolni. Lakását Budapestre teszi át. Júliusig szabadságolva vau és szabadságának leteltével végleg uyugalomba óhajt vonulni. A puritán jellemű bírót sajuálattal látjuk távozni.
— Halálozás. Hűvös Hennánn botfai föld-j — A virilisták névsora. A legtöbb adót flzeló \' birtokos f. hó iMq éjjel egy órakor fii; éves korában polgárok névsora már megállapittatolt. Névsoruk a
elhunyt. A hálálnia* termetű ember néhány hét alatt | következő: Herceg Batthyány Srattinanu Ödön, Nagyiéit gyilkos betegségnek áldozata. Nagy tevékenység-. kanizsai takarékpénztár részvénytársaság. Zalamegyei gel szerzett vagyont; a sors ót már korán kemény j gazdasági takp részv.-t., Déizalai lakp. r. t., báró pályára szorította. A hetvenes években ó eltért ajUutmauu Aladár, Nagykanizsai tárházak r. t, Nagy-; stréberek politikai irányától nem volt kormánypárti, | kanizsai Hunkegyesülel, Frauz Lajos, Franz Károly, \'hanem a függetlenség eszméjének szolgálatába állott, j Déli vaa/ál>a r. L, ujnépi Klek Lipót, báró Outmaun Özvegye, két fia és három leánya állja körül az el- Vilmos, báró Gulmaiin László báró Outmann Ödön. hunyt ravatalát. Botfal Hűvös József udv. tanácsos ( Keresk. és Iparbank. Izraelita hitközség, Hogeurieder az elhunytban testvérbátyját gyászolja. Temetése f. hó, József, Babochay György, U\'ciser József, dr. Tuboly lü-én délután :t órakor volt a közönség nagy rész- (liyula. Eperjesy Sándor, özv. Rosenburg Izraelné, véte mellett, Sok egylet is képviselve volt a temetésen. Rapocb Gyula. Sehwarlz Gusztáv, Nagykanizsai segély
— Szigeti józai sikerei. Szigeti Józsi, a egylet. Pongrác Jakab, Deák Péter, GrOohut Alfréd, kanizsaiak kedvenc ifjú hegedűművésze Drezdábau I\'itko TfeMfi1\' Sebe>tyéu Lajos dr Bentzík
, ., * ° „ , , „ ., . í-erenc, dr. Phhál v iktor királvi közjegyző, dr. Szabd
játszott es nagy sikert araiott. Nagy technikája k Z8Ígmond( dr. axigothy Károly, Annulh Náthán, dr. nemes előadás* Ht is magukkal ragadták a közönséget, öchwartz Adolf. Práger Béla. Hertolendy Béla. Verő F. hó 7-éu Berlinben játszott másodszor. Dacára a Henrik, Kbenspauger Leó, dr, Szekeres József, Blau berlini sajtó rezervált magalartásáuak, még egyszer UlM, Sartory Oszkár. Unger UHmann^ Klek, Somrrier akarta Italian sikerült néki
elkapkodják a magyar zeneművészt és Szigeti Józsi ma a berlini high life dédelgetett kedvence, kí egy-egy produkcióért magánkörökben magas honoráriumokat kap.
— Esküvő. Kedden déluláu tarlolta Grosz Dezső dr. uagykauizsai ügyvéd esküvőjét az ízr. templomban GrOohut Lucy urhölgygycl. Grimhul Alfréd nagy kanizsai uagykereskedö leányával. A templom színültig megtelt előkelő közönséggel, kik közt általános feltűnést keltett ii uászuép hölgyeinek
kőzöuség ós itt ia Nándor, Stróm Vilmos, 8trém Tódor, Zerkovítz Lajo: , .. .. Zerkovítz Oszkár,
a hűvös berlini
lórt hódítani. Magánkőrökben pedig jgjjfo
Lóvi Adolf, Grünhut Henrik. Fischer Görög kuleli hitközség, l<edofszki Kruó, dr. frípatnmer Rezsó. Stern Sándor, Özv. Blatt Pálné, Schulhoí Adolf, Mii tény i Sáudor, Szeidmanu Samu. Belui Lajos, Maláta és sörfőzde r. t, Hlatkó János. Pozsonyi Aladár. Lówenfeld Joachim, Nagykanizsai Oasínó, Ujnépi Klek Krnö, özv. Osima Jánosné, Özv, dr. Szukics Nándoruó. Rosenfeld Adolf, özv. Hchwartz Samuué, Hchwartz Olló. Neuerer Ignác, Keppich Manó, Brankovits Péter, Ujnépi Klek Géza, Vidor Samu. Unu Samu, Mikoss Géza, Wciszmaver Lipót, Dobrovits p^r\'toli^ PJ*JS* Jj. n?"M\\
szalonban ké-züli. A szertartás I szokásos módon | &S$A lB&JP9!l B_W „Bl?u M&í d" folyt
Sajtóiroda a városházán. A nagykanizsai
sajtó viszonyok pár év óta örvendetesen fejlődtek. A lapuk nemcsak mennyiségileg megszaporodtak, hanem
Rothschild Jakab, ifj. Köő József Rothschild Samu. Itetchenfeld Gyula, dr. Bunzl Alfréd.
Póttagok: özv. Pflancwr Gáborné, Mészáros Antal, Trojkó Lajos, Vokoun Antal, Hetllheím Samu.
__, , , Lajos. Oroszváry Gyula, Bettlheim Győző.
,„. mirn.ll.ml mvi dolgábanis • fifoáim K*.«.ljr. dr. i.óko dr. IWor Wrt..
Dunámul bérnwlr »-po«.bk•> t*^jM»ut**+, KmMfo m „ „,nriki dr. Fábián 7,->ig
gabb városéivá k!.r^6dosped,gfokoIu.koII™^ I»6ri J6xs«r. Szegő Ovuláné. gróf Hugomlv
igényen, felköltötte erdeklóde,él a I,.r«mén,.k • « J J ^
& inUtményeiDek működén iráut e. azt. kötelességet ösl|;rri,ic|lor H6rll4| s,„^ ,gBl° Itorényi \'Btok|
OH. 1UII Anlalné.
— A Dunántúli Dalosszövetség dalpályázatára, mini annak idején megírtuk. 47 pályamű érkezett bc A beérkezett pályti-milvi\'kel a péosi közgyűlésen választott kövii ko7.ii bíráló bízottság bírálta meg: liölmi Etuil, az irodalmi szakosztály elnöke, dalárdái karnagy, Horváth György, az irodalmi kör elnöke, Gebauer Antal zenetanár Pécs. Kreuttorer Antal a Szombathelyi Dalos-
léget
bánija a sajtóra, hogy a helyi birek költésében gyors, meghízható és kimerítő legyen. Hogy ez lehessen, ehhez természetesen hatóságaink jóindulatú támogatása is szükséges és annak a ténynek a respektálása, hogy a közönségünk a sajtó uljsn joga vau érdeklődni intézményei működése iránt és esetleg bírálatot gyakorolni. — A níLg) kanizsai hatóságok eddig is jóindulatot tanúsítottak a lapok iránt, az a mód azonban, ahogy ezl eddig tették, nem letelt meg a lapok fokozatos fejlődésének. K tekiuletben különösen a városháza ellen leheteti mindig panaszunk, mert bár Vécsey /.síguwnd polgárine.-ter nemcsak hogy nem tiltotta, hanem mondhatni súlyt helyezett arra. hogy a lapok
------... r...;. ..... ....„j . ..|.»« ^youQict karnagya Szombathely os Vajda
helyesen legyenek inlunnálva, ludoMtomkliilk lilliiillg , . . A , r# i . i
-k ráradságukba é, aránvisi.iuil boa.olult utánjárásba *\'»>ii At. a gyón hnek es Zeneegylet knrtiagya
zötiedei igazgató Gyór. A Dalosszövetség választmánya a beérkezett bírálatok alapján o bélen dönt a pályázat ügyében
— A megyei hirlapiris köréből. A Csáktornyán megjelenő .Muraköz- cúnu lap szerkesztőségében változás állott he. Az eddigi telelés szerkesztő Hargitai József főszerkesztője lett a lapunk Dékény Mihály tett a lap n fetelóa szorkeszlóje.
— Közgyűlés. A Keresztény Jótékony No. t egylet folyó évi január hó 28-én, vasárnap délután
tollak, hogy milyen irányban kívánják u sailóiroda 4 órakor az Iskolai lionduokság termében rendes évi
működését Ezt írásban fogják beadni városunk pulgár- közgyűlést larl. Tárgysorozata következő: I, Titkári
mesteréhez. - K helyen jegyezzük meg azt ís, hogy ja|enté>. II. l\'énzléri számadás .ajőlerjesztése éa a
hasonló sajtóiroda felállítását foglak Deák l\'eter ,, , , .. ... ,,, , , . .,
Kagjüsllit.. véroa rond«rr«ll.pilinifMI ia kérrlmasni.\' W""»»\'*»y megadá«. III. hlnök, alelnök, l.szllkar,
ki bizonyára szintén olyan készséggel fogla leljesileni választmány és számvizsgáló bizottság választása,
a hírlapírók kérését, mint Vécsey polgármester. IV. N\'ctáni indítványok.
kei nlt. inig a városi birokét megszerezhették. Hogy ezt az eljárást egyszerűsítsük. « nagvkauizsai hírlapírók három tsgu kuld<<ln.égu liéllőn délben felkereste a polgármestert és megtérte, hogy a városi hírszolgálat egyszerűsítése és rendszeresebbé téiols végeit a városházim állandó sajtóirodát létesítsen olvan szervezőnél mim ez f......áll több más városban. Vécsey polgármester igen szívesen fogadta a küldöttséget és kijelentette elöltük, hogy minden lehetőt mentesz, hogy a nagykanizsai lapok ludósiloinak munkáiéi megkönnyítse A nagykanizsai hírlapírók már megállapi
Mi eladunk 5 darab Bazilika sorsjegyet 24 részletre bavonkint K. 7 — f
5 Jó sziv 24 „ „ S.— „
5 ., Magvar vörös kereszt 24 . 8\'8U .
6 „ O.sztrák „ . 24 . 14 — r 5 „ Olasz 24 „ 1270 „ 5 „ Erzsébet sanatorium ,. 24 „ » 8\'— „
Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevót illeti meg. — Minden egyéb sorsjegy ís kapható nálunk ily módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darnbnál kevesebbet is ós kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt.
__KERESKEDELMI ES IPARBANK-RÉSZVÉNTTARSÜLAT MYKANIZSÍN.
1900. JANUÁR 20
/.ALAI K li 2 L 0 N Y
ő
Az Irodalmi éa Művészeti Kör vasárnap
Vasutalnk uj egységes forgalmi es jelzési
délután tartolta második felolvasásai. Kmlior ember masitása. A forgalmi szolgálatra uézvn a "keres-molletl szorongott a l\'olgárl Ugylel nagytermében. : ""dolomügyi miniszter ui szabályzatot lépteiéit életbe
KÖZGAZDASÁG.
Lehetlek ott körülbelül nyolcszázán, kik mind lami és hallani aksrliik az orosz menekültet: Diwinsky
tulhivta a magyar vasutak igazgalói értekezletét . hogy az uj alapelvek és jeltéai szabályok alapján a
magyar vasutakra egységes uj forgalmi és jelzési
Parcellázés Ali
megy,, minderiiHt bulla mérnököknek- akad dolguk
mostanában az ember parcellázásról beszélni. A nagy és középbirtok
Sándor orosz énekest. Diwinsky négy számot adnlt | ula\'.ilást dolgoztasson"ki"T» i\'g«galól"érlek\'ezl>\'l ái\'tai
elé nagy totszésael. Lrzéstoli, iskolázott baritonjával1 kiküldött bizottság már beleférte munkálatait. Az uj\'P»r««lttln«k kimérésnél es az ui parcellák meg eghatotta a közönséget, mely zajosan megtapsolta uta!utások a régi már elavult és részben be nem tartható rajzolásánál. A kávéházakban óeaárló ügynökök, kiknok
Lelkesen ünnepelték Itlau Maruil °\' U)"k •\'¦tüszöhalés-c- mellett a hosszú évek . dhalkt.Aal\'.IA I I..J. r.r f0™ Wll»» tapasztalatokat érvénvesilve. olyan y duettel.lőtt elé abaritonistával, j halarozinányokal tartalmaznak, melyek a változott
az egres számokat kisasszonyt is, ki egy
Bok tapsban volt része. A délután műsorán szerepelt a fővárosi Uránia egy darabja is; n Keld. A nép-sterilen megirt tudományos darab szövegét (iaide-uccker József főgimnáziumi tanár olvasta fel.
- A magántisztviselők köréből A magán* tk/.tviselók nagykanizsai választmánya állal kiküldött bizottság már tárgyalás alá vette a központtól különállóan alakítandó, illetve a vele majd tagviszonyhan álló uj egyesület alapszabályait. A bizottság munkálatainak befejezése után u választmány elé terjeszti a/. Ügyet, amely viszont a imireiusi közgyűlésnek fogja ezt beterjeszteni.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet mulat-i i|; i ma este lesz a l\'olgári Kgylot termeiben. Nem akitruuk jóslásokba bocsátkozni, de bátran jelezhetjük, hogy ma lesz az idei farsang mulntságaiuak egyik legsikerültebbje. A jókedv mindig otthonos .1 nőegylet mulatságain. Így lesz ez. ma este is, ahol bizonyára még a hagyományos „kiviradlkor* is jó kedvvel jrtr-ják majd a láncot bálozó hölgyeink és a jó kedvű fiatalság.
- A Tornaegylet a debreceni tornaveraenyen
nem akadt províziójuk, az ügyiéinél, összedugják felüket és kiszámitgntják, milyen kár fogja érni a viszonyoknak megfelelve |M ™K aranybányák-
es feltétlenül biztos lebonyolítását igyekszenek biztosi-1 ro1 "rí*11""* * parasztokuaic, hogy kedvet ébresszenek tani. Az uj forgalmi és lelzósi utasításokkal kapesolato- h\'!"»ök a földvásárlásra. A magyar parasztnak nem aau terméhzetszerüen egyéb uiasilásokai. igv a vona.-! sokat kell beszélni. A földéhség olyan nagy hogy Jí«rti,mo^^ he,....... (|r. bitejmöiéletékbe, mim amt-
lelwgynzoi utasításokat es a szeme ybiztonság meg-11„ .„-i, l.i , , L ,1 ¦ . . . , . ,. óvására vonatkozó szabályrendeletet ,s ujoi.nan szerkeaz- W ***** 1 W?*-1 eH bokvbe,eW8\' .«"ttW
.. folJet megszerezze, Ks még ilyen feltélelek mellett
lellek es logiák kiadni Az uj utasítások az eddiiri . 6 ..... * \' ....
rendelkezések szerinl ez évi május hó elsőién lépnek » lö\'«delmez neki a löld, meri a gazdasági lerme-
liaialjha. kéknek, de különösen az állattenyésztésnek lel len.In
— Bizottsági ülés. Nagykanizsa r t. város lese meghozza a kölcsönvett vételár kamatait is. Csak épilészeli bizottsága f. hé U-á\'n a váro-ház tanács- ¦ migjttálhltó meg, bog* ma mindenki parcella-telinebeii r, periesy Sándor elnökletével tartott , * , . , , D ..
. i .1 . -.- i ¦ , . t a .. i ¦ záara vett magát es bogv egy ev ota Diós, ralin, llleslien h következő építések iránt beadóit kervenve- - »-kel veleméuvczto. a nagykanizaai pétkávégvár lelepen l\'áka. Ilorsla lellek parcellázva, négy lakás és egy nagy" munkás étteremből\' álló föld- QazdakOri közgyüléa. A nagykauizsai ttazdakór aziules ház; IMtlhaim (Ivőző llalesáruli szalma-gyár liallubics Lajos eluöklesevol szerdán deleiéit tar-telepén, szalma- és nád\'raktár helyiség; Reidinger t\'üta ko/gyUleset. A beterjesztett Jelentőseket, valamint (ívnia Kisfiiludi-utca :ln. sz. a. egy udvari laki szoba I *»«¦ Mvfa ttft* olólorjoszloll zárszámadásé, épilésél és még lobb kisebb lermészetO magánepit- kai és dint. évi költségvetést a közgyll es tudomásul kezeseket és átalakításokat. vette. A közgyűlés egyhangúlag Itozzáiarull abl.eh
- Tettlegesség egj kávéházban Kpüleles kis indítványhoz, hogy a kisbirtokosok országos földbuel-jelenelnek volt sziuhelve szerdái, ej,el a lö-uti Központ \'»!»»" ««»J évről-évre felajánlott jutalomdíj. Slar-
I kávéház. Az egyik aszlaluál tilt L\\ K. kereskedő zstuszky l.yörgynek - mint arra igen erdemos es
nejével, egy pezsgógváros és egy joghallgató társa- rászolgált lerflunak - a Zalamegyei t.azdaságl Kgyo-
nagykauizsai Tornaegylet eddig nem ig.-n szokott ,„j|,„r , kávéházba egv lársa-ág lépeti be, sülét, mint anyaegyesület revén, lehetőleg mogaterea-
égezik azzal, bogv a melvuok egvik tagját I\'. ismerte L". valamit mondott \'-»fk. A kör elhatározta, hogy a kalánggyökér ter-
„naőrák slalt a tagok összejönnek a polgári 1« ^T^^\'^^^^^
tornatermében, ahol különféle tornaszereken testedző Iff^Jtm^^ gyűlésen fogiák megejteni.
magyarázatot kért a megjegyzésre Az adott válasz- , P>nzimezet. közgyuléaek A nagykanizsai azonban nem volt megelégedve és ebből, „,!„1, penzmtetetek legtöbbje mar megállapította év. műkő
magiral eleijeit adui. Megelégszik azzal, bogv tornaórák alatt a tagok Összejönnek a polgári lük tornatermében, ahol különféle tornaszereken testet! gyakorlatokat végeznek. A Tornaegylet azonban ugy-látszik szakítani akar a hagyományos yilágtól féli
vonult működéssel, mert mint értasljlünk, a tagok egyik napilap megirla. parázs teltleges^ég támadt. A I déséuek eredményét — a mérleget. Mint értesülünk, egy része értekezletet tartott, melyen szóba került, kiuoa ügyinek lovagias ulou lett folytatása. \\l\\ összeg nagykanizsai takarékpénztárak és bankok
hegv a nagykanizsai Tornaegylétnek is részt kellen vinnie a Pünkösdkor tartandó debreceni tornaverse-hveu. Kz a terv egyenlőre magánjellegű, mert az egylet választmánya még nem tárgyalta ezt az ügyet. Sportkörökben a terv tetszéssel lalálkotott.
— Port-Artúr, mint billiárd-játék. Az orosz-{apáfl háború eseményeit nemcsak a történelem, hanem a játékok hősei is feljegyezték. Az egyea neve-
zeifs helyek, hajó nevek ós egyes harci jelszavak Dudupnstoii, Bzabadságtér. már régen divatbau vaunak, mint kártya-játék elneve-i - Sikkaastó poaumesternő- A ballonjai «l u- a i • íjl i * -i.ii. k ¦ jjí . cscudórséií letartóztatta Statigl Lujti oltani jiosta zesek. Minden valamire való alsósjátékos, ha mindjárt ^ ,,"„;., „?1,,
— Valóságos kincs az emberiség részére a; február hónapban tartják közgyűlésüket. Zoltán-féle kenőcs, melyről számosan, még a társadalom A Keszthelyi takarékpénztár rt. január .i.-éu
legelőkelőbb köreiből is legnagyobb elismeréssel Mandó közgyűlésén határoz az alaptőke felemelése uvilaikoznak. így: liróf Auersperg. Hippolili bárónő, tárgyában ÜO.üOO k-ról lOO.OOO k.-ra, 100 drb. 100 Daun Kapy Karolina grófnő, tiyőrffy gróf, Markovits kororás részvény kibocsátása utján, báró, Keglevich gróf, lovag WeileuliüHer József,; Fahiány. A város lakossága nagy fahiáuynval Nyáry Kálmán gróf stb, kik jiiind azt Írják, hogy küzd. Ószszel a hosszas esőzések akadályozlak\'meg e páratlan szer régi köszvényes és csúzos J.ajukra, |10M|hU. a kMg# fuvaroMÍ , rowiz utak mialt
pár napi használat után gyógyulást hozóit, i kiváh kenőcs Üvegje .: koroua, Zoltán lléla gyógyszertárában
nem meheltek a vágásba. Most meg a luvarosszlrájk miatt nem kerül fa a helybeli piacra. A fuvarosokkét forinttal emeltéit; az öl fa fuvarját. A parasztok kis kalitka fái ugyan hoznak, de saját számlájukra.
a legkisobb kis faluai kaszinóban is, tudj.mil, „agy g^p—ernó <5 ÍM> ^
eseményt jelent az alsósban a „Gromoboj\' ós a ,Itan-1 maga tett leljelentést és a feljelentésben ismeretlen záj". A hilliárdjálék hívei azonban megirigyelték est [tettes ellen lopás miatt kérte az eljárás megindítását.
A csendőrség azonban nem engedte magát félrevezetni és kiderítette, hogy a postamesternő sikkasztolt. Állítólag kideritetle a vizsgálat, hogy Statigl Lujza való-iágos dorbézolás! szokott rendezni a korcsmában- Kz
a .harci dicsőséget" és megállapították a hilüárd asztalon Port-Arturt, melyet ugyan nem modern ágyúval, hanem dákóval és golyókkal kell a hüliárd asztalon bevenni. A minap egyik este a Korona kávéházban jálszoita két fővárosi ember. Nem valami szellemes nehéz játék. Valószínűleg az alsóspártik irigyei alapították. Állítólag Budapesten ját.szák már az uj billiárd-játékot.
— Kosxorutpótló adományok. F. hó 10-éu iZl.nél fogva,\'már kis adagban is tetemesen felülmúlja meghalt öchönfeld Miksa iránti kegyelet jeléül ada- Kénünk határozottan Ferenc József keserüvizet. koztak: A házban összes lakosai fi kor., Öchönfeld i — Husfüstölde és csomegegyér Nagykanl család íö kor. éa folyó hó U-ón olbunyt Gstettner\\ zUn, Iieichenfeld Albort mészáros, katonai Uenrikné iránti kegyetet |etéül adakoztak
Salamon lu kor., Gstotlner Vilmos ö kor., Wallarslein mányaiuak megfelelő villanyéról
adják. Egy Öl harmadrendű fa ára ma házhoz szállítva 3t> K, ezelőít 21 K volt és még ennyiért se kapható. Tavaszra azonban nagy fabóség várható. Annál jobb az idén a szén fogyasztás, csakhogy e téren is a helyi piac ki van szolgáltatva két azénkereskedőnek, kik
azonban aligha lesz enyhítő körülmény az emancipált önkényein emelik a szénánkat. Ütni való, hogy i hölgy ellen megindított bűnügyben, kit a csendőrség |tttyl PW ellátása mindeu lekiutethen gyarló és hogy
letartóztatott
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy I szervezkedjék a tulkövetelések e!J> a „Ferenc József keserűvíz" valamennyi hasonló vizel,\' j( tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes
leiemből mennyire szükség volna, hogy a város .Mii-holnap olyan
lesz az élet Nagykanizsán, mint egy ostrom alatt levÓ erődben.
Zalamegyei összekötő vasút. A Magyar ll. é. vasutak rt. előmunkálati engedélyt nyert egy keskeuy-szAIMtó vaKn">u Vflfi«lra. mely Nagykanizsától Kískanizsa, ikoztak: Ustettuer I millt lapunk hirdetései közt olvasható a mai kor .ffií S^K^ ÍW*^\' C8Örnefő,d\'
— 5 kor., Wallerslein mánraÍMk megfelelő villanyer^re berendezett hus-1 !^rau,fal«. Völgyfalu ós 0a«
fcmiiia 3 kor., Fisohel Arluraó 2 kor. Összesen Ö0 kor. rostslde gyárat lótcsitett. A A nagykanizsai izr. Szent-egylet. . gyér kolbász, szalámi, hurka, conzerv és húsból ké-
— Vizsgálat egy egyesület ellen, (szült különféle csemege előállításával foglalkozik. \' Az annak ídejéh nagy port felvert „ElsÓIgJáT llMtne ugy vau berendezve, hogy exportra
Nagykniiiznai Temetkezési" Egylet" Ogyéhon ismét egy lópóesel haladt elóro a vizsgálat, K*íti I^tijos, a vizsgálat mí\'gpjtésóvel megbizotl
fog csemege árukat előállítani. A2 eladási és kifózési étterem az Krzsébet-királyoé téren a postával szemben van. Az egész berendezés mind fehér márvány. Márvány az elárusító asztal, a csemege szekrények,
....... nte irányában
modern berendezésű \' Alsölendváig ás onnan Kapca Hottica. Nagypalina.
t-_1 Zsinvkszer. Cserencsoc. Adriani-. Hellatine, Hratonc, A \' LippaHattyánfalva, Muraszoinbat. Falud, [torbida, jJVéghely és Széchénfalva községek határain át Vas-bidegkutig és Aligvárnál elágazva Szeutmargíta és Csehi községeken át Krdöhátig vezetne.
Az átmeneti kamatok adója. A 111. kir közigazgatási biróság december ::it-áu tartott ()lésében
könyvszakértő már beadia jelentését az egylet sót még a kirakat is, mely minden este sok, villany- kimondotta, hogy a uyilvános számadásra kötelezett vagyonának kezeléséről. A városi tanáos lámpa lényében hirdeti^gyár.^{^^J^f^* | pénzintézetek mérlegében teherként benfoglalt áimeneli
január huszonkettedikére tűzte ki a tárgyslást. Leng W»9 A vizsgálatul
a tíÍr^unTiL7"V",,l^U,RUii,r \'!""" i\' e» ügyben . modem üzletet alapítson, ami sikerült is !
a wgyalást. Lengyel Lajos városi fammmtmAü üzletet állandóan sok vevő
állalkozó szellemű tulajdonos nem kiméit áldó-iker
látogatja.
kamatok az adézlatás alkalmával a számadási év llzlet-eredniéiiyébn nem ludandék be. K Szerint léhát az átmeneti kamat nem esik adózás alá, ami különben
at nem annak
termesztés in, mert iz elólpges átmeneti kamat a számadási évnek képezik jövedelmét, hanem az évnek, melyre előre befizettek
Sztrájk a Mercur-gyArban. A nagykanizsai „Mercur* vasgyárban kedden sztrájk ütölt ki, mert o gyár vezetősége nem teljesítette a munkások kiván-wigát. A munkások küldöttségileg kérték a gyár főnökét, hogy az egyik eddig fötotlen helyiségét (Illtesse. Kérelmük állítólag ridegen elutasittatott. Az eddigi tárgyalások a mai napig nem vezettek békés megegyezésre.
Ménkiosztás. A palíni állami ménlelepeu elhelyezett mének az egyes fedeztetési állomások részére január SO-áio kerülnek Palinban kiosztásra.
ZALAI KÖZLÖNY
selyem
60 krt-ól II ín 86 kr-lg netarctiklal. -tíínoi\'inre él mar elvámolva a bfcibna uálllt™. N*iv iBÍiil.-i(iynj.i ri.i-n-. .-.i-ii..!. Hrnnetierg -r lyutiKjar. Zürich.
t\'jüli JANOAR SO.
HIRDETÉSEK,
VKGYES.
M.-,i .¦...... gyógykaietét. Zavart emi«ití«ifll ellitott
egrinek, Ui llvagyhltoybaa. rdiuvoiUilwii, Kr,"ronj*/5»*k|»*\'"
... >s«k«leabeB ttmnto*, » ..Mo-ll-fétt atldlllx-por" liatmataia &lml rOvii) l.lu owil« vis.\'rai.yerlk cgi*ai*gükel. Egy oruna. SielkaUMi na|n>nia uianvíltel Moll A. eri-(, Cí. i< ktl u<lv. uAltttO *lial ltíc<, I. TuchlaUben 9. lUM gyogy.tein.rak\' an haiaroioimn Moll-fcle kéullmeny kéremlo .-a Ü gyiii jelvénye
alaiiaiaval.
• soproni kinikadelnl ii Iparkamara koriból.\'sw?;;
Hirdetmények. A magyar vaskereskedés omá go. egyesülele l 11 i kedel m i kormány támogabi.vával I90H. május ifl-löl július :\'-ig Budapesten . városligeti iparcsarnokban országos vas- és fémipari kiállítást rendez. A bejelentések batárideje 1900. évi lauuár Hl ike. K kiállitá.ra kerületünk vas- és fém-Ip.rosBÍt oly megjegyzéssel llgyclmeztetjük, hogy . nevezett egyesület iBudapest. VI., (iyár-ute. 114 1 minden részjeles litlvilágosiiásl készséggel megad. . ,
liozso János szegedi ipartestületi iegyzö az osztrák magyar fegyver-Iparnak
Ny i Itter
kft* Imiikén in ni vállal ri-lelöticgel a ixerktiitőiég
Egy magas és ritka kitüntetése az
építő-iparra vonatkozó törvényes rendelkezéseket Összegyűjtvén, az érdekelt köpik ha-ználaláru füzet alakjában kiadta Kgy füzetára 81) fillér, .ajánljuk mindazok figyelmébe, kiknek érdeke, hogy a szóban levő rendelkezéseket alaposan ismerjék.
A gőzgépkezel ők éa kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronbun lebruár hó 4. napján d. e. 9 órakor a Sopron városi villanytelepet) fognak megtartatni. A vizsgálati kérvények kellően felszerelve a ;n kir. ker. tjiarfelilgy el őséghez (L\'jteleki-utca 10.) beküldendők.
Az elűzött gyermek öröksége.
— Saját tttJóiiióuktól. —
Érdekes örökségi per folyik a zalaegerszegi kir. törvényszék előtt. Nem is annyira a per, mint inkább annak histórieuma érdekes.
Kzelőlt körülbelül 80—80 éve ugyauis egy koldusoktól hátrahagyott 4 éves kis juirasztflut talált Kiskanizsán egy némelszetitmiklósi polgárember. Meg-tajuálta a kisgyereket és haza vitte falujába. Házéhoz vette, felnevelte s miután neki gyermeke nem volt, mindenét ráhagyta.
Mindaddig a talált gyerek kilétéről semmit sem lehetett tudni, amíg a katonasághoz való behívó ót fel nem találta és ennek folytán megludia Tóth l\'ál — ez volt a talált gyermek neve — hogy ó Lenti-kápolnára való, apja Tóth János.
Kgy Ízben el is ment szülőfalujába, de ott sem apja, sem mostoha anyja felismerni nem akurla, de azt megtudta mégis, hogy ót mostohu anyja mlla a koldusok kezére és igy jutóit el Kiskaníztsára, majd Németszentiniklósra. Fájt neki a szülői szivteleusége. de mert jó módja volt második atyjánál is, visszatért jNémetszeutmiklósra.
Vagy \'l~\'A évvel ezelőtt azonban a sors meg-boszulta a rossz szülőket, mert egy ember, akii tluk-kéut házukhoz fogadtak és ki is házasították, hogy vagyonukat megkaphatja, a szó szoros értelmében felaprította őket. Elég nagy vagyon maradt utánuk és most minthogy leszármazó Örököseik az elhaltaknak nincsen, a koldusoknak adott liu igényli egyedül az egész hagyatékot és az oldalági örökösök ellen Remete Géza nagykanizsai Ügyvéd által már meg ís iuditlalta a zalaegerszegi kir. törvényszék elótt a pert.
Wernig Péter os. és kir. udv. fegyvergyáros FvrlaHi-on. Knriniia, egy saját találmányú négy csövű fegyvert adott el Menelik Abesszinig! császár ó Felségének.
Kzen nagy kitüntetés a huni iparra nagy becsesei hir s mi e/l csuk őrömmel üdvözölhetjük, !mri.il is inkább, miután most létesült Ausztria Magyarország és Abesszínia közt kereskedelmi összeköttetés.
SZŐLŐVESSZŐ!
A világhird
afaf
„DELAWARE
adja a legjobb bori I Oltani, permetezni nem kell I
A szőlészet kinoso I A phyloxerának ellent áll!!
Leírását és árjegyzéket iugyon koldüok bárkinek!
Szölöoltványok mérsékelt áron kaphatók I
Nagymennyiségű sima és gyökeres Delaware vésszé eladás 1
Cim: Szigyártó és Takáts
szólAtnlnp tulajdonosok. Telep: ALSÓ-SEOESD. — Központi iroda: FELSÓ-SEGESD Somogymcgye.
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
Qahiain** lt,tonfl8llt8m,l
gfj d l V d IV t ha uaállatlk
VIII-, hdggtldlnag- és kóiiviiiybinUlmak ¦ . ¦! hiijjjj-dara éa «Iztltll ntkfxaégtUnél, a nnatat hüggamll, továbbá a llgxS 6« «m*ixtt»l ixamk hurutálnál.
Hugylutjtó hatáaiá 1 ¦¦¦¦tolta! X«tarea eBtiiUutl t Oilraattatai t
,sriiw.>r-\'arriti ijif-ft!.>t,i^iifil Kpti tun.
/wyVITA ¦ VITA ái
Szerkesztői üzenetek.
— Qürtlei A, urnák, helyben. AlÁladMI dkkft ¦
f UO. \' Ultija.
. Ki.i iái ii,i.i.i urnák, helyben. Kelünk uciia Uim-úslmi ¦ 1*.
KerdezoikOdÖ előfizet©. ,\\ kenleicii cikkel eKyik helmutikaiaikuiik irla. — l\'ailié, Kulltwa, Kl|\'uilci álnevek ulall < Kel*, lapunk lúniuitkatitrta ir.
— Nem körfllhotők; A |)lroi balapoi kii Lakin. Kel aiep míver. Al c>rt«vel1 kactlnta>, Kti<lcioikAtle< ai ultin, laitlkix.lt a lilvRlallian, llaruun a koi/íni, liaiaklc, \\ Imi
B. L. urnák, halyban. UtkúIüOll etkkái jutü ttaanunk-l.in hónuk V itg«1>licii \'-...Mi dkkekei mi* lekdi.\'iliuk. nlvfúfdjr. uiegtini, hogy tuelyek nem lettek k^rölvc?, intit ¦ ¦ii agyéi teui ludunk.
I\',.,nutikaui ¦: liHHpnr II. hi
Kéíirah\'t nem ad vi-sza u szerke>ztöség.
Legtisztább természetes
n
I
Számos orvosi szakvélemény alapján kilűnö gyógyhatású
kuszvény.húgysavas iBrakódások.
gvomor-és bélbetegségeknél. RülonleoessBO Dvomoréoés allen.
11 ..Hiii-ií.-iii:\'
A Liuiment Capsici comp.,
i HGrtjiHy-Pdifl-tjtpeller pótléka
»gy nigjónok bizonyult hixi«ier, mely mar több mint 30 éröta legjobb fájditlom-i-Killapitil szőrnek bizonyult kérvénynél, riStnál na ni* tjfuil.-tjfknrl \\ Icpjon haxtnálva. ¦
i\'i;:.,.\'iin.v.irlri. Silány hamisitvinyok miatt Ixtvósárláskor övatoaak logyiink é« c«ak olyan üvegot fogadjunk cl, a ni»ly u ,,Horgony*\' rcdjegyRyol és n Richtcr ezén-legvzé-anol ellátott dobozba Tan onontBgulva Ara tivogokbon 80 fillér, I kor. 40 l és 2 kerona oh úgyszólván miniten ^yójív--zerlarban kanható. — Főraktár: TSrBk Jóiaef gyóttyMoréfiznél. Budapesten.
Klrhler gyógytifrUra az „Arany orosaUnlioz", 1\'ráKábaa, 1.....i - ¦). •< - * ¦. <¦ & etu. i s.. attik<ild««.
Alapíttatott
BERENY JÓZSEFE
ÉS FIA ékszereiül
NAGYKANIZSÁN "tt\'""
¦ SAJÁT MŰHELY. |§
irPVPVÍ\'lDlili\' "W kés/itméuyeiu inuiden-ULUlUlUnUIV kor nagy vilanzlékbau ké-izen kaphatók.
NAGY RAKTÁR ^n\'mea »y<s°\'»\'>ii>«««|
___;__¦_ - éa azinse kövekben.
NAGY RAKTÁR ,érfi"6"
•—--¦--láaczokban.
NAGY RAKTÁR Rnom TI é",é"\'6\'
--.--tskbeu.
Eladás rétjxletfizetéa mellett !«1
l.i.lh,-,,!. e. ,,| muiikuk g.Dr.an kcaitttetnek
ismert halés kfilOnlegessiig kövérek részére. — .Caoinaaja 2 korona. Meisrendelhetö Török József yjéKyazerfcznél Budapest, Király utca 12
Ügyeljünk uz eredeti esomaenk orosz vám zsiuegiére e» a K & C védjegyére. Kap. ható:: NKl.\' és UI.HIX n.\'l N..nykniiiz;án.
01236613
59611955
IM.«. JA NT.Ut •\'<¦
Z A L á I KÖZLÖNY
¦ UI k i i ft nő ét vágy fokozó
HM asztali italt óhajt
AKI gyenge, lábbtidozó,
AKI
ideges, álmatlan, AKI vérszegény,
AKI sovány,
AKI szoptat.
AKI tüdőbeteg
ne iiuiUBZHxa el saját érdekében & kittluö hatásúnak elismert éa rendkívül t«rtós.
ERKULES
Schicht-szappan!
SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT)
Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan. Ment mindennemű káros alkatrészektól.
Mindenütt kapható.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra. hogy minden darab sznppan „.Sohiobt* névvel es & „szarvas" vagy a „ktilos" védjegygyei legyen ellátva.
malóta-tápsör különlegességet inni
Kollomo» lati 6» rendkívül tiir-
toa, nőm romlik. Ka plinto mlndun nna-yubb cae-irUHaorkoronkodeHbon, ondónlobon 4a a, aaAt talopén. VII., fiothlon-lér 8. Arjogyaek liigyon.
0
R
Tulofon 03-07 Vldékru poMAn küldünk 0 ka. próbaküldemény,
(0 üvog utánvéttől.) Föiakür Nagykanizsán: GELfSCM ii ILUEF copti -
KgyiMal hftflmtitniina tumuli, hi>Ky UHIIOS JOZIEF ir kivi hit iiil.ij.i uno» a hírneve-. Hw«ttjBS**&X1 ti. *. IMogalo vendégeinek Livch.u.tlmn aibniluni. kUiolgllinlja.
#### #####
Globitt
MEGH/VÁS.
A .NAGYKANIZSAI VII. TEMPLOMTÉRI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET"
Rendes évi közgyűlését
folyó hó 28-án d. u. 2 órakor a saját helyiségében tartja meg, melyre a t.-o. szöv. tagokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYSOROZAT.
1 Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések az 1905. évi üzletmenet- és számadásokról.
2. Az 1905. evi számadások előterjesztése, a mérleg meg-állapilása. s az esetleges veszteségek fedezésére vonatkozó határozathozatal és a felírjefttvény megadása.
B. Igazgatósági- és felügyelő bizottsági tagok választása; és
4. Egyéb indítványok.
A Liniment. Capsici comp.,
iiitittr-ftti unti, riit-[iKHtr
ell.n.f .1 bit«( (,j
E allnmiilllli>|.1l4 l,<jrii4l*lvl tuili hsitiiirbatúirHii-
Hirdetések
Bicsl lapok.
... !.. .,. „.„„ k||. e,
benn ,|<i,oi ¦
Ugolc«c«libaM e.ikoili
RUDOLF MOSSE,
WIEN.
in., s.u.ni,il- :
Kelt Nagykanizsán, 1006. évi január hó 18-án
REKLÁM E
Srln.lil. llcm-llt
a legjobb és legfinomabb czipöfiszlitószer
á\'landó, éasaierfl é* üuyea reklámoiáa miiiden g>áti, kereBkedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, iz éltető eleme.
lleg.ian. hol és mikor hirdethető a len-slkeresebben, legjobban és legolcsóbban, nfu-tudbntó tt/ ~
(ilaiios T
iiii ili-i.\'-.l o>itálj.nál
lnlijkos LEOPOLD GYULA uertetlU
BUDAPEST, VII., Entebet körút 54,
shol kiváló fiakérietetmnel, odaadó lelkiismere-lesaéVgel, pontossággal és olcsón enrkorölnek hirdetéseket ás reklámokat ai össibb budapesti, vidéki éa külföldi lapokban éa oaptArakban.
3L
HIRDETÉSI IRODÁJA
BécUJollieilellJIils/iiilésI. emeld
Alapíttatott 187.1 8 I. !, pl..... 809
A c. k. p\'.at.ukarrkpéiiitar Clearlni-Baim-
Uja aO. 816 ajiolji cagai hi.J.té.l m..h\'.iiok gyára él .1»« . mtamrr. b.i kU\'DI\'dt Magok r.aiér.
8i.kla.*ai.k. hirdat.al l.rv.i.uk, .r.i.-
b.aok .i|Ba«al«.M Laju|.bb „agy hlrI.p-.r|egyi-K ttlr.ltlk..t Ingyan éa biraaa.tv.
Saját ayUjtemenyea hirdet
„Stye Fteie Presse" a „UHU Wt. Tiglilill"
l,n,.i,..,kli.in inii.,1\'ne, uni li r.i.i.. rea,ore, rolni: Ad*.-vét.ll kor e.ek BBÍ..M Hll.l-agiiak Tari kap.iai-lrli lajy.t.l. Mbit*
k.ra.0. .|.ni.ii Nrdaitiak >lb
Költségvetések éa | tervezetek ingyen 1 |
filobus -
V/ riszritókivonar
Vascíntö segédet vagy mestert
kereaek, aki ugy a gép, mint a kereskedelmi öntést teljesen érti. a Sablon formázáshoz ért és kepea egy kisebb ujoiinan felállítandó vasöntödét önállóan vezetni, akár mint tára, akár pedig métermázsa akord fizetés ellenében ajánlatokat kér
JAKAB ZOLTÁN
gépműhely t Nagykároly.
Ulíl KÖZLŐ N\' 1
190C. JANUÁR 20.
MILKA SUCHARD
alpesi tej kakaó <; czukorból ál Páratlan kulön^esség.
ooo^xjocxxxxjocxioooooooooí. 100COCOOCOOOOC<XXXXXXX)CaCX)Oüt
(Neuatelu-réle ( EHZSÉHET l.bdicaok.) f
E pl illák hasonló kt\'w.il-jin\'i.wldi. . minden h\'kin-i -¦ 11-\'-1. feljebb becalllendők, mentek minden ártalmas antaftoktvl, II alleaiiHzer-Teli bujáinál legjobb ered-luénynyoi baBziiAliaiváo,
ir __a
itjeniíenVn bat-bajtók, vprliazlilók; egj pyójnaMr lem jobb 0 mellette Oly L i ártalmatlan, mint <¦ pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtÖhb hptetmégek lnrrá->n ellen. Ciukrorolt külsejük végett még ájjermekek íb szívesen ¦¦>¦ r,ú
Bfjy 15 pllvtAt tartalmazó doboz 30 fillér eiry tekereg, mely 8 dobozt, leluii 120 pllalot larUlmag, csak 2 korona. 2.46 :¦ (mm -ehiieirr-, be1,Diiíé*e mellett ei;> lekerea bér mentié küldetik.
IUtáoiiaoklAl kll\'uuoien óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neaateln Fülöp hashajtó lalidacxait. Valódi ( c*ak, ha onnden doboz törvéiijilpg bejegyzett védjegyünkkel píros 1 íekele nyomtatásban .Szent Lipót* é» „Neuslein Fülöp gyógy-azeré\'Z1 aláii suttal van ellátva. A kureakedelml lörvenysíékileg védett e\'Otnagjalflh aláírásunkkal vannak ellátva.
HEUSTEIN FÜLÖP
óvási:
.Steot-Liiintfaoc ciiniieil gyógyaai-riára, Z. K */„
mis, I. FlankeDgaaaB 8. Kapható NagjkanUaan: HfcUS I.AJUS éa HK1K ÖTÜU gyógji*eréuekoél.
?coraooooxxioxxxsox»^
SEtDL ITZ-P O R
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. í védjegyét és aláírását tünteti fel. A
A Moll A.-féle Setdllii-porok laitú* gyógyhaláia a legmakectabb gyomor- 4a \' }
alteelbintalmak, gyumOrgOfc* ei gyomothév, rögtön aiékrekedda, 1.....tintaion . \\
vértoluláe. aianyír tt a legl Uloi,>¦¦¦.¦>l¦ . nOlbetoglégek ellen, e jelei h&tliiernek \'J
cvtliedek Au mindig nagyobb ellcrjeden itcncll. — Ara agy lepafieételt eredeti \\ )
doboznak 2 kor. _4Í
IBiHiilMlhiNuk ii>i-i riijllcr. fenj liíHiirk. íj
M OLL-FELE I $
Cllk akkfir valódi ha Üveg MOLl. A. védjegyet lUnictl fel, .A. Moll )
•¦.VJÜ"\' \'""V. felliam onualial van aiiva. A Moll-Mle aói bomt.t %
ncvciciocii miül rijdalomcaillapllCT bedflnsfiléaf iier kouvény. ciiu tt a meg- V.
hUlei egyéb köveik einitnyetnel legUmciciocbb néimet. Egy ónoiott eredeti Oveg l
ára I kor, 00 fillér. Q
MOLL Gyérülök s/appanjn. ;*(
I.cgflnonial\'h, legújabb modiier uerint kenitek gyermek e* hölgy uappanl a bÖr ^ okaierO ápoláiára gyermekek • felnőttek réaiére. — Ar* darabonkánt 40 flll. i | Öt darab I kor. 80 i.n.
Minden darai, i; yennek wipiian Moll A. védjegyével \'
FiSaiétkülitca
1
a. 0
Óh Ja|l
Megfojt ez az átkozott koliöyc. I
Kdhö^éa, rekrdiRPR é.
elnjAH.rt«od:ls e11hii
LT)0rH r. hl/ ii.. Il.il.l.iliil.
km ilipzlái
az étvágyat nem rontják és kitUnrj Izllek. Dobozi I kor. 08 2 kor. Piol)-il\'ilni/ 50 fillér.
V&- i-t iivtk&lli(.l r.klAr:
,,NÁDOR\' QYÖOYSZERTÁR
nu<U|)..i, VI., VAcihOrut 17
a r ¦
? Moll I. Dimiziríiz. ti. il kir. udvari szállító által,
L| Bécs, Torlilanlten ü.V. Q
t) VUtkl megicnil.lí.ok imjioin. itoii.ui.nvli roell.lt UlJwilieiBolt. \'J
Eljeu!
Eggor mellpasztllla
(«iilnaaratuiwiliili
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. Pragor Béla. Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenrj gyógyszertárakban.
)tf A rakliirnklinnV tennék lialiiro/oiliiu .MOLL A." aliiirásával } (*, é« réiljeit.vévi.d idlátott kés/iiiiieiiveket kérni. \\
ji Riikiár Naevknnizsán : Roaenfeld Adolf Fiai. X
chi.:-..^wN>^vX>JOCX^X>>^^w<XAXXX"2H!t
I Villanyéi öro borondoxott husfMfllde, 1
í,
ÉN, CSILLAG ANNA
185 o* haaati taralay iiajammii. ««lyat aaját laiaimanyu bajkaafoilai 4 hiaapl haaiaáiat uláa kaptam. El tatlát a legjobb aieraak lelt ellamirve a baj ipalntjira. a haj ittvaaéBak allaiaid<iaaara, a feib\' i- *r< siieaerr aliaenlli arakaal az arstei-laa, talt azekallaivlat á* mkr rlvld Idei haazai-lat ulnn agy a ha|aak, un ni a azakallaak, ttraií-aiataa féeiyt éa tVaaffltaéflflt kBioiBnSi aa aieg-¦ inll 4k«t ai Idoallttl ..aiuiana a liinigaiabb
Egy tégely ára I, 2. 3 és 5 forint.
Poatai atclkoldóa naponta aa ár előre ra\'ó bekdl deae vagy uláiircl melleit mi egeaa világba a gyárból, ahová minden megbitáa kaldcoitó
CSILLiVG ANNA WiBli, I. Grahöli 193.
Főraktár Nagykanizsán:
GELTCH 4 QRAEF,
a „Tőrös títeiif-Dei Citmeri-D.
Nagykanizsa, 1900 január bó.
T. cz.
Vau szerencsém a niigyenloiinl közönség azives tudomására hozni, bogy helyben a mai kor vivmá-nyainak megfelelő villanyeróre lieremtezett
Kósar-husfüstöldét
kolbász szalámi, hurka, conserv és hasból készült különféle csemege-áru gyárat létesiiettem.
Ezzel kapcsolatban ugy kényoleni. mint tisztaság tekintetében a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő eladási óa kifözéai éttermet
)
rendezteru be.
Költséget és fáradtságot nem kiméivé oda fogok törekedni, hogy pontos kiszolgálás és Ízletes áruk készítésével b. párlfogását kiérdemeljem.
Tisztelettel
REICHENFELD ALBERT.
Postai szétküldések pontosan eszközöltetnek.
Naponta friss áruk.
n.^iin m.i fi i> n ¦> n ntik iiíti fi ¦ i tJit BB X
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, I9UB
NeyywenStödik évfolyam, 4. uém.
január 87.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elöfliatéal Arak: gL*U tm 10 korona, fclívn 6 korona, ¦ negyedévre 3 korona 60 f. - Egye a axám ira 20 f. á
Jótékonysági elvek.
Kelelöl tietkautü ¦>r. Villányi Henrik
Uptut.jd.inu« e. kl..]o:
írj. Wnjdltr. J...H.
i ban fölállítani. Az a hatvannyolc, árvaház, ami az apátlan-anyátlan gyermekeket ma az — Jótékonysági intézményeink reformja. — \\ országban bofogatija — édes kevés. Azután A .érőnek iiKUtpIlí. és bi..t.los köreinek |.öJJ°n a ezegénybiz. hol elaggott, kereset 8 eg.ik v.léségos tengeri kígyója lett: . szegényllgy \\ m™**&* "W"**!** a aljénak föl-fM« "™»8" « »\' \' . fT/J™ vételt. Minden városnak van két-hároraszaz
rendezése. Nagykanizsa város közgyűlése is tübbsztir . , ,
™. ... . ¦** . oyan agg iparosa, pogára, ki még a liaz-
luíl.lkoiou e kérdessol, .zoaban még mindig Bt"\'" , , lT.ri.iii -i a,
,,. , j?., .... Lk*i bért sem tudja fizetni. Erkölcsileg, sőt azt
eleg radlkéis az intézkedés. Lapuuk idóról-idöre újból \' • ,
\' i i »»u «. / i -l hiszem, anyagilag is nagy előny volna a
„ürget. « ha egy árva- és szegényházat alapi-
„etnesen gondolkodó, kö.Ogyokirl elkesen k zdö^ ho W 1U0-160 aggastyán
Hgér.. -;h egykor tevékenyen k.dtt. véres, I •*
ügyek olöbbrevitiilín — .1 .lébbi cikkel küldte be
a .Zalai Közlöny" szerkesztőségének közlés végett. A cikk az ogész közjótékonysági és szegényOgyct
nyerne I
A megye vezetőinek, a városok vezér-
érdekesen csoporto.it»., megvilágítja az Dg. minden! embereinek ke lene odahatni, hogy a niegyé-»:d.lti és rámutat .< ntra, melyen b.l.dnnnk keH.\' ben. a varosokban ily as.vuniok jöjjenek létre A cikk eszmélt városnak vezelö férfl.lnak jéiadulaiáb.J J^Ll,™ ,IÍSS*
alattijuk. (A sxerk.)
Az életben igen merev elvek uralkodnak. Majdnem mint a római jog terén. „Adok, hogy adj", „teszek, hogy tégy"; hogy valaki akkor is tenne, vagy adni. valamit, mikor a másik semmit se lesz, semmit se ád, az nem igen fordul elő.
Hogy azt a feleslegeit értékesítsük, mit
8zegényílgyeikot rendezzek a nemes jótékony [ intézeteket állítsanak. K/t kellene az egyesek-:nek, a gazdag nemeseknek emelni, meri a sziv, lélek nemessége bizony e lereii nyilvánul. Ez mutatja ki a nemes gondolkozást, de sajnos nálunk még a közveszélyes elinebeiegek elhelyezésére sínes eleg helyről gondoskodva.
Az is kívánatos lenne, ha a magán-jótékonyság elvetné a felekezeti jelleget
a magángazdaság felmutat,- hogy a közgazda- Egycsülmök kellene a különböző lelekezeli
ság azon elemein segíthessünk, kiknek, mint "őegylclnck. így mindegyik még eredménye-
inagángazdaságilag kihasználtttknak arra szűk- sebben működhetne. Az egyesüli társadalom
ségűk van, s akiket azért is kell BegUeni. feladata lenne a különféle jótékony intézine-
niert a társadalomra veszélyesekké válhatnak »yek, mint arvaházak, lelencházak, nepkony-
- a jótékonysági elveket kell alkalmazni, »ék, levesoszlo-inlezeiek. rongyos egyletek.
Kz etikai elvek elsimítják a két gazdaság népkönyvtárak es más ilyen intézmények
ilisharmoniájából kelolkezö bajokat. Amit a megalapítása.
A városban a szegényügy rendezésénél, az elsó leendő lenne orvosilag megállapítani osztályok szerint a lehetetlen, munkaképtelenek szániát, azután másodsorban az agg vngyon-lulan munkaképesek szárnál. Az elsó osztályú szegényeket el kellene látni lariással és lakással, A másod-
közgazdaság megszüntetni nem tudott, megszünteti az etikai elv : a jótékonyság.
A jótékonyság hatalmas kózvetiló a szegény és gazdag osztály közt. de csak pillanatnyi. A nyomort csak pillanatnyira enyhíti. Hogy azt kiirtaná, megsemmisítené,
lönkrctennó, a szegényt felemelné, a bajból 11 leghelyesebben a szegényházban kisegítené, lábra állítaná - azt a jótékony- osztályú szegényeket fele olyan nagyságú ság nem teheti, mert a bajt nem igen lehet segéllyel kellene ellátni s őket csekély díj megelőzni. ellenében foglalkoztatni könnyebb munkákkal.
A bekövetkezett bajt jótékony intéznie- Kanizsának van már szabályrendelete és nyeink törekednek javítani. A jótékony egy- még sem rendezte még tökéletesen szegény-letek\'mai szervezete azonban nem igen felel ügyéi. Pedig csak egy kis jóakarat kellene mog a jótékonysági elv, nemes, nagy. hozza. Mert nem elég ám a koldulást eltiltani, magasztos hivatásának. Az egyéni jótékony- hanem gondoskodni kellene már a szubály-ság ugyanis többet ér, mint a kőzjótékouy- rendeletbe helyesen felvett szegénykerületek ság, mert az egyén még a lelkével is jól szervezéséről és a szegeiimiyák állásának |esz a szegényeknek, midőn segili. Az ilyen\' betöltéséről.
jótékonyság az adakozót boldog öntudattal A városnak nem n mostani segélyezési tölti el, nemesiti azt, akii segített, a társa- -módot kellene követni Hanem bevonni a dalom s emberiség keblére vezeti vissza, működési körbe a szegényalyákai, az egyesi-ismét emberré teszi. Igaz, hogy sokan azltendő két nőegyletét, Ezek haiosági meg-alamizsnát céltalanul adott pénznek mondják, bizaláshan lelkiismeretesen eljárhatnának. Ezek s az igaz is. hogy a jólékonyság pénzbeli személyesen meggyőződve a szükséglet teny-adománnyal nincs fődözve. De ha mindenki, leges nagyságáról, segélyeket oszlanának ki személyesen gyakorolja, a részvét, a szimpátia, az adandó városi szubvcntióból, a város az irgalmasság, a mosoly sok embert meg- j felügyelete és ulasilásu értelmében. Ez a Mentenek a kétségbeeséstől. segélyezés természetesen azoknak járna, kik
A jótékonysági intézményeink alapos a szegényházon kivül élnek. . reformálásra szorultak. Mindenekelőtt Írva- Halahnas lendületet adna minden város házat kell minden megyében, minden város- szegényiigyének a l\'sáky Albinné-íéle „Munkás
SterkaaitOa.g: NagYkanlzea, Sugar-ut 0. ax.m. [ Kiadóhivatal éa nyomda: N.fiykanlzaa, Uj. Wajdita dóza.fn.l
D.Ak-tér 1. azim. | Hlrdot.aok dljazabi. sz.rlnt. Nylltt.r Boronként 40 r.
foglalkoztató," melynek alapelve segitségére lenni a szercnosétlennek.-jdo alamizsnát nem adni, attól nz önérzettől\'meg nem fosztani senkit, mit a munka ad, minden adományért munkát követelve, ellenértéket, mely a munkás foglalkoztató céljaira szolgál. A foglalkoztató a munka fejében különféle természetbeni adománnyal segíthetné a foglalkoztató látogatóit.
Minden városban, így nálunk is szegény-adót kellene meghonosítani. A szegóuyügyro szükséges összeget rendes pótadóban beszedni nem igazságos dolog. A szegényadó hasznos, szükséges adónem, de különállóan rendezendő a rendes adónemtől. A szegényadó kivetésénél | speciális szempontokra kell tekintettel lenni. , A szegényadó akkor a leghelyesebb, lia fokozatos adónemet honosítanak meg, de egyúttal nem feledkeznek meg a megállapítandó létminimum adómentességéről sem.
A város most harmincezer koronát áldoz [aszegényügyre. A város pénzügyi helyzetének szempontjából tekiutélyes összeg ez ugyan, de a mostani szegényügyi beosztásnál alig van lálbaió eredménye. De másrészről valljuk be \'azt is, hogy ez bizony nem nagy összeg a \'jelenlegi nagy drágaság mellett. Manapság 1 már a szegényeknek is nagyobbak az igényei, mim annak idején Ihogenesnek. A szegénység a városban nehezebben viselhető el, mint a falun. Falun nkad gazdája a szegénynek, de |a városban elhagyatva áll a szegény, nincs aki vele törődnék, ápolja, bajából kisegiti, öröméit örül, bánaláu búsul. Ezért kell az elberfeldi rendszer, mely a várost falusivá leszi, inert gazdát ad a szegénynek.
Mindenesetre legideálisabb lenne, ha az állani törvényben kötelezné a városokat u szegényügy gyökeres rendezésére, melynek uterheit szubveniiókkal könnyíthetne. Egyenlőre azonban ínég ettől messze vagyunk. Az állam az utolsó évtizedben számtalan szociális törvénnyel sietett segitségére a szegényebb néposztálynak, melyek számtalanja jótékony befolyással volt a szegényosztály jólétéro.
Az 1871. évi 18. t.-o. 131. paragrafusa intézkedik a községi segélyről, megállapítván, hogy amennyiben a jótékony intézetek segélye és egyesek könyöradománya a község szegényeinek ellátására nem elegendő, a község tartozik gondoskodni az illetékessége idá UrtOZŐ mindazon szegényekről, kik magúkat közsegély nélkül fenntartani egyáltalán nem tudják. Ha ez a községre súlyos teher lenne, a megye, ha ez sem birná, az állam veszi át a segélyezés ügyéi.
A megye szegényügyét csak ellátják a szolgabirák Dl) már a városi szegény ügyet nem gondozzák oly alaposan. I\'etlig például a mi városunk szegényügye egy kis jóakarattal, s egy kis pénzáldozattal rendezhető lenne, az bizonyos csak kis fáradságot s munkát kellene rá fordítani
ZALAI KÖZLÖNY
lililí! JANUÁR 37
ROVÁS.
SsOrke egyhangúságban morzsolódnak le a napok. Alig történik olyan esemény, mely nagyobb rétegekel érintene. A axOrke egyhangúságba csak néha jut Wli\' egy kis élénkség, egy-egy főispán kinevezési lm Iv-n aztán elrágódunk valahogy, mig egy uj főispáni kinevezés nem jut felszínre. Kkkor félretesszük az agyonbeszélt témát és kezdjOk élűiről at események fonalának kibogozását.
Ilyen szürke egyhangúság ban lelik el a társas élet ebben a városban, mely Nagykanizsa nevet viseli. Ainí még ezenkivDl is történik, az hozzátartozik a rendes mindennapi élet küzdelméhez. Nagyon elfoglalhatja ez a lakosság idejét. Nem történik itt semmi fonlosabb társadalmi mozgalom. Ami vau is néha. azt is eltemeti az ismert közöny, a rosszindulat, a rosszmájúság. Igaz, hogy ngyesen eltakarják eme csúnya indulatokat a felületesség, a lekicsinylés leplébe. De a gyakorlott szem könnyen észreveszi a — lólábat. *
De ne szálljunk szembe az agyonhallgatok, a közönyösek táborával. Kugedjük üzuí kisded játékaikat. .Ne érintse szivünket a csalódás, a búbánat.* Hagyjuk ajeretniádok hangoztatását a böjti napokra. Szemléljük inkább a bálozó, goudtalan társadalmat. Ott a báli-teromben, mely telitre vau eigáuy zeneszóval, mulató, jókedvű párok hangos kacagásával, ott látjuk meg-örókitve ennek a társadalomnak pillanat tel vételét. Gondtalan élet, mulatni vágyás, cigányuóta, pezsgós-patackok durrogása, ez kell nékbnk. Beszélhetnek, Írhatnak Carnevál herceg cBŐdjéröl, rámutathatnak s közétet sivárságára, elszomorító állapotára, azért mégis csak felhangzik a nóta;
— Huzd rá cigány csak azért is. bl mindjárt az ingemért is.
De azért korántsem szabad liiimlink, hogy nincs ebben valami „sirva-vigadás " A bálteremben is széttagolt társadatom már nem az a régi, melyról öregeink ábrándos, lelkes haugulatban emlékeznek meg. Nincs ott sem már valódi jókedv. Króltetett hangulat, az
úgynevezett „pózolás" jegyében állnak mulatságaink. De azért vigad a társadalom. Vigad, mert igy parancsolja a hagyomány. A eigánynépség azonban erósen panasi-
] kodbatik az .elfajult hagyomány" miatt, mert nincsenek ma már meg, kivesztek, azok a régi farsangi mulatók,
| mikor még ropogós uj tízeseket dugtak a cigány fűiébe.
: Manapság ez megszűnt. A cigány csak a régi tízesek és húszasok torz utódjait kapja, a 10 és 20 — filléreseket. Kzérl is mondjuk mi n bálitermek mulató közönségét, a társadalom sikerült pillanatfelvételének. Pénztelenség, pazalás, társadalmi széttagoltság, sirva-vigadás jegyében áll ott is majdnem minden. A cigánynóta és a pezsgős-palackok durrogása csak szecessziós kerete a sivár képnek.
Valóban sivár képe van a társadalomnak. Maga a játékony társadalom is eróa reformokra szorul. Cicerós betűs rovatunk, a vezércikk is ezt a témát tárgyalja. A közéletnek egyik csendes visszaronultság-li.ni élŐ tagja rámutat a reformok útjára, megvilágítva a jótékonysági ügynek jelenlegi állapotát. Nem valami rózsásan festi ugyan le ezt a képet, de mi ugy éroztük. roppant sok igazságot mondanak ki azok a cicerós sorok.
Dalosverseny Nagykanizsán.
— Sajtit tmtósitóuktói. —
Lassan-lassan közelebb jutunk ahhoz a naphoz, amidón lezajlik Nagykanizsán a Dunántúli Dalosszövetség dalo ¦¦
Még messze homályban derengenek ugyan u verseny uapjáuuk eseményei, de az ideálisan érző szív, már sejti, érzi, hogy szép napjai lesznek Nagykanizsa városának, ama versenynapok.
Néháuy száz dalos érzése fog c napon nálunk egybeolvadni, a magyar dal szeretetében és csodálatában. Mindenki ludja, hogy a magyar szó, a magyar érzés, a magypr dal ünnepe lesz e nap, mely nagy fontosságú \'.émzethégi *éa művészeti szempontból.
Kz <v augusztus havában lesz nálunk a dalos-verseny. Nagy napja lesz ez a DaloBszÖvetségnek, de még nagyobb napja Nagykanizsa városának. Jól mon-
dotta ezt az idei közgyűlésen a Szövetség lelkesei, működő titkára. Jól mondotta, hogy a város polgárainak múlhatatlan kötelessége, hogy a dalosoknak az Ügyért hozott fáradozását tárt karokkal való fogadásunk és igaz magyar vendégszeretetünk kárpótolja Mi is hisszük és valljuk, hogy a város közönsége fel fog emelkedni • bensóség és lelkesedés ama fokára, mely minden sikernek előfeltétele.
Szükségét érezzük ennek a kijelentésnek. Magunk körül látjuk a verseny meginduló nagy munkálatainak kibontakozását. A dalpályázat már eldőlt Nemsokára megállapodás történik az előadandó versenyszámok ügyében. S amily lázasan megindul ekkor versenyző dalegyletek készülődése, ép annyira, sót kettőzött erővel kell készülődnünk a dalosok méltó fogadására.
Nem akarunk most a verseny és az Ünnepségek részleteinek fejtegetésébe bocsátkozni. Alkalmunk !-•,-még többször foglalkozni e kérdéssel. Csak ama biztos reményünknek adunk most e helyett kifejezést, hogy a dalosok fogadtatása, a közönség vendégszeretete, méltó lesz a nap fontosságához.
Városunk vezető körei és férfiai, elsó helyen Vécsey Zsigmond polgármester és L engyel Lijo* főjegyző, melegen érdeklődnek a dalosverseny flgve iráut. Remélhető tehát, hogy vezető fúrflaink eme magatartása követeudó példa lesz a közönség minden rétegében.
Meg kell mutatnia a közönségnek, hogy nem veszett ki nálunk teljeseu a fontos ügyek iráuti érdeklődés, ¦• hogy van bennünk annyi lelkesedés, bogv olyan ideális ügyet, mint az augusztusi dalosverseny. sikerre tudunk vinni.
Zalamegyeiek Kossuth Ferencnél. Kossuth Ferencet hétfőn délelőtt a zalamegyei Szepozd község bouleáuyainuk nevében küldöttség kereste fel, hogy átadja neki a község üdvözletét és biztosítsa ót a lakosság szeretetéről. A küldöttség tagjai virágokkal halmozták el Kossuth Ferencet. I\'aál Kszlíke, pedig fehér rózsákból kötött bokrétát nyújtott át egy kis beszéd kíséretében. Kossuth Ferenc meghatva köszönt-1 meg az üdvözlést.
TARCA.
Hideg
Fagy.
Fázom.
Níucsen itt maga, Hogy csókot szórnék ajakára, Nem tüzel föl sejtelmes, lágy szava. Nem Ölelem repesve, vágyva.
Kgész világ fagyos és szinloleu Kristályos dér Ül minden ágou ; Forró köny lepi el a két szemem: líég itt hagyott.
Hideg vau. Fázom.
HEGEDŰS GYULA.
Köny őrület.
Irta KEL LE R.
Az if|u házaspár selvembaldacllilios meleg ágyában hékéseu, ujugodian feküdi. A világos-sárga, eruyós éjjeli lámpa meiívihigitolttt iljii arcukat, s a rj.oba tetőzetén kéte.seu rezgett a kandalló izzó parazsaink fénye,
Kis... csikorgó hideg vau. A szél bőgve rohan a kerl fái közölt, megrázza az ajtókat és üvölt a kémények között. A hóvihar paskolja az ablakul s az egész villa csitteg-csaltog, mintha usszh akarna dőlni.
Az asszony megragadja az ura kezét és susogja:
— Károly!
A férj félálomban felel:
— Igon, Bettim!
A menyecske még jobban megszorítja a férj kezét. Hangja reszket:
— Károly, — uem hallod? Valaki vau a padláson ?
Kgy ideig csendesen fekszenek, de & férfi uem ball mást, mini az őrült szélvihart.
— Károly 06 aludj. — nem hullod? Valaki mászkál olt \'-¦ni
Mérgesen felkeltek s hallgatóztak. Ha a férfi megmozdult, keze egy szorításával csendet paraucsolt az asszony, s mert meg volt győződve, hogy valaki jár a padláson, felkeli s felöltözött.
A feleség jól tudta, mi a férje szándéka, de azért megkérdezte:
— Károly, mii akarsz\'.\' -- Felmegyek , . .
Az asszony riadt szemekkel néz urára, aztán ó is felugrott | néháuy ruhadarabot vett magára.
— Nem eresztelek egyedül.
A férfi elneveti magát, szeretettel megsimogatja felesége haját s megcsókolja:
— Bettiin — hál azi hiszed, félek egyedül?
— Ob. te nem — hanem én félek ! H mennek mindketten fel a padlát-ra.
A lépcsőn még jobban dühöng a szél. A lámpa lángja csaknem elalszik.
— Borzasztó idő — suttogja az asszony.
A férfi nevel, do nevelése^ kényszeredett és a kezében reszket a lámpa. Bejárják a padlást. Sehol senki! - Már lo akartak menni, mikor egy kis zugolyban az asszony megpillantott egy összezsugorodott emberi alakol:
— Károly, nézz oda!
Károly odanézz. Kél nedves szem pislog reá va, — mint ahogy csak a koldus kutya tud nézni A férli dűlni haraggal rival az emberre:
— Mit . . . mit keres maga itt V
Az ember felemelkedeti s összeszedte rongyait. Kgy piszkos osszeszakudt ing volt csak rajta é* egy nagyon vékony, rongyos nyári nadrág.
— Mit keres maga itt, kérdem én! — rivall Károly, mintha hangiáhól akarna bátorságot meríteni.
A nyomorult koldus rebeg valamit a könyörületre! és a jó emberekről, mialatt egész testében remeg.
koldulv:
— Mi? Tolftj magit, vagy mi? Feleljen — rivall rá Károly bátrabban
A koldus hebegell valamit a csikorgó hidegről, fájó, ziháló melléről, arról is, hogy uem tudja, miként körüli ide Az ujló nyitva volt és odakint a szél, vihar verte meztelen mellét, I a hidegtől megdermedi minden tagja és ugy epedéit egy kís meleg után , ¦ .
— Hogy mer idegen házba betörni ? — rivall rá Károly nr — tudja, hogy mii tehetek most kenddel V
A nyomorult alak lát iára Károly folyton bátrabb lesz s vakmerőbben rival a csavargóra: Tud|a, mit tehetnék magával?
Irtózatos kétségbeesés tükröződik a nyomoruk ember arcán Kezeivel hadonászik össze-vissza, majd könyörögve terjeszti maga elé, Hzláti összekulcsolja, mintha imádkoznék:
— Tudom, uram! — rebegi, — elfogathat, de legyen könyörületes, ne csukasson el l
A könyörületre való hivatkozás dühbe hozna Károlyt s már közel van hozzá, hogy megragadta a nyomorultat, de Betti szelíden rászól:
— Ne csukasd el szegényt, hadd menni!
Kifejezhetetlen hála sugárzott a csavargó szeméből e szavakra. Kz a remény. — s szeme az asszony arcáról aggódva siklott a férjére.
Károly kiterjeszti karjai — az ajtóra mutat és rivalg:
— Takarodj!
A nyomorult ördög nesztelen siklott ki az ajtón kékre fagyott kezekkel — ronggyá szakadt ruhában.
A házaspár újra befeküdt puha meleg ágyába és Betli hálásan szorította meg férje kezét:
— Mily szép volt tőled, hogy futni hagytad szegényt!
A lámpa sárga féuye két ifjú, boldog házaspár arcára vetette sárga fényét. — mig odakünt a csikorgó hidegben, szél- és hóviharban egy nyomorult, rongyos koldus indult világgá . . .
lOOfi. JANUÁR 27.
ZALAI KÖZLÖNY
A TÁRSASÁGBÓL.
Rendkívüli megyei közgyűlés. Arra a
birre, hogy Zalavármegyébo főispánt fognak a közeli napokban kinevelni, rendkívüli mcgyegylllés lesz A Keresztény Jótékony Nőegylet estélye. \'\'ílí4n z"laegerszegen. A kibocsátott meghívó szövege
\'\' így szól:
„Zalavármcgyo lörvénylutósági liizollsága folyó
— Saját tudósítónktól: — Alt hiszem igen lisztek olvasóink közül senki szerepre, hogy.
évi január hó \'in-én délelőtt 10 órakor a vármegyeház gynlésterniérien rendkívüli közgyűlést tart, me\'y-nek kizárólagos tárgyát a kinevezendő főispán instel-láeióia feletti határozat hozatal képezi. Mely rendkívüli közgylllé-re t l.izollsáiíi l»g urat vau szeren-Képzeljek el most a báli tudosilókuok helyzetét, |M tisztelettel m.\'gjiivni. Zalaegerszeg, 1110(1. évi
\'i\'l. (Inertén Károly s. k.. Zalavárniegye
sem vállalkoznék arra a bálátli niüinliuk e.sak minden második estélyi, mely a far-.augbaii lezajlik, légig szemléljen
kit majdueui minden valamire való estélyen meg- 1 lanuar tl,! -\'J jelennek, hogy a lap részére inegirhassák a báli \'\'"l1*"!"-"
tu.lósitást, melyet Ián az est szereplői szívesen olvasnak, de aminek „ referálása" nem tartozik a felejthetetlen élvezetek közé.
Nodo hisz az olvasó tán nem is kíváncsi az uJu»<\'"_zá.si felülvizsgáló bizottságok szervezése tárgya elajta újságírói .elvekre-. De a lapszerkesztők már "
Az újoncozás elOkíszitiae. A honvédelmi miniszter a hivatalos lap szerdai számában körrendeletet Intel az összes hazai ttirvéuvhalóságokhoi az
MEGFIGYELÉSEK.
A vásártérről és egyébről
(V.) Városunk vásári forgalma megleheló*
•lénk.
Iban. A reudelet bevezető részében kijelenti, hogy a 1 bizottságok csak ükkor lépnek mául működésbe, Hl ,sak ilyenek. Jol eaik neba, ba az ember saját por- „ országgyűlés az ujonnutalékoi megszsvaíta táján kiönti „szive keservét". Az olvadó azonban bizo-nyáia azt kérdi magában o sorok olvasásakor, vaijon hogy tartozik mindez a Keresztény Jótékony Nőegylet január buszadiki estélyéhet? Erre nagyon egyszerit a felelet Kire gondolatok jötiek u sorok írójának az eszébe, mikor belépett az estélyen a Polgári Kg) let
loyerjébe. Nem felejtettük el ugyan a Keresztény Mikor uz idegenek- ídejóunek hozzánk, axlntt csodáikul .lólékouy Nőegylet mulat,-ágainak jó hírnevet, de nak rajta es ha köz- és társadul mi élelmikben ís annyi niegin érdekkel vártuk, hogy a sok minden Ötletet terményt Imi mink piacra hozni, mint a ráaáron, nem kimerített estély utáu, vájjon mit mutál be az idén hiába való volmi itt élni. A ¦ >i¦ felügyelni a
a Nőegylet rendőrség dolga; az élelmi cikkek megvizsgálása a
Kellemes meglepetés ert bennlinket a terembe tiszti orvosok teendőihez Urtóillt, de fájdalom még lépéskor. Nem ísmenünk rá a/, egylet sok vihartól igen sokféle vizsgálat lartozik hozzájuk, ami ismét veit temiübe. Sziule virágerdóben éreztük magunkat. üem az ó, hanem a rendőri orvo-ok dolga volna, de A lalak mellett kozbeu valósággal szeeessiós szín- nálunk tiszti orvos, rendőri orvos egy személy, kél vegyülekbeli tarkázó, ízléssel diotílelt viráglugasok irányban haladó teendőkkel az elelmez-\'s é* köztíszla-poinpáztak. A terein közepén óriási pálma csoporto- sAg rovásarn
IM ragadta meg ÜgyelniUukel. A belopó nem gyózle Nsgyuii bonantó, ha a köztisztaság szekerét
ideggé bámulni az „ötlet és jóizles: virágünnepét." \' látjuk fényes nappal az uloákon működni. Minő buta Koppant elegáns kerete volt ez u pBzar báli toiletl- ,,,, olyat) <lolgt>l nappal végezni, amit az éj leple ben pompázó holgykoszurunak. A sok báli loilelt ,,\\,kU kelleim cselckedri. K¦ mégis, a köztisztaság pazar szitivegyUlékéuuk szemlélése utáu szinte jól szekerén olyan okosan Ul a kocsis, inuitha a szemetes esett szemünket megpihentetni a sok honved uuifor- kocsi Korínná szekere volna!
inison és a megjeleut előkelőségek „szalou képes" Hétfőn, mikor a hó ellepte az Krzsébet terel,
Irakjain. a koztí-ztaság szekerei nem voltak láthatók, ugy
A viráglugasokbau elfogyasztott vacsora befejezése után (elhangzott Sárközi Jancsi bandájának egy ropogós csárdása: a tánc megkezdődött.
Nem voltak sokan a mulatságon, de akik ott a hiúság vásárát mindenki megtiszteli különös gou voltak, pompásan mulattak. Misem természetesebb, dozásával. hogy a tánc kora reggelig tartott.
A jelenvolt hölgyek közöl a következők nevét sikerölt följegyeznünk.
Asszonyok: Vécsey Zsigmoudué, Pleheisz (rin-ztávnó, Marzaó Tiborné, dr. Plihál Viktorué, Knurr Káltnáunó, Sebeatény Lajosné, dr. Szekeres Józsefuó, dr. Fische^ József uó, Kemete tiézáné, dr. Neusiedler Antalnó, dr. Tnboly (iyuláué, dr. Fábián Xsigmoudné, Jaeger Ferencné, Joszifovics Milivojué, Ujpzig Anlalné, Ötvös Kmilné, Vidor Samunó, Knortzer György né, özv. Plihál Fereuczné, Csigaházy Antalné, Geizl Miksánó, Kaiser Elokné, Usoluoki Ká-
Az otthonban el kell zárkózni a külvilág-lói. Az ember pedig csak nem lakhatik a . hegyek mögött és különösen aki földszint lakik, aki csak egy fokkal kisebb a szomszédnál, annak el kell tflrni az emeleten lakók dorombolásét. Mit ér a lakás, ha még olyan szép. ha az ajtó nem lehet tárva-nyitva, ugy hogy mások is lássák jólétünket, mások is ismerjék el nagyságunkat, mások is beszeljenek berendezésünkről, vagyonúnkról?
A osendes családi élet iránti vonzalom elhaló félben van A házias örömek nem elégítenek ki bennünket. A szenzációt hajhászó társadalom nem keresi többé a osatádtagok kölcsönös szeretetében és barátságában a nap fáradalmai után az üdülést. Izgalom kell és íellünés. Mint a fáradt, kimerült lóra a koibáes, ugy hatnak azok a zajosabb, költségesebb mulatságok az emberi lélekre, . izgatók, de nem üdütók. Saját otthonunk már nincs. Fényes lakásaink dacára otthontalanok vagyunk.
hogy a vá-áruzó asszonyok kénytelenek voltak seprű vei tisztásokat csinálni, hogy kosaraikat lerakhassák. Az élelmi cikkek vásárára kevés ügyet velünk, inig
HÍREK.
Az otthontalanok.
(vh.) Nem azokról a szegényekről akarok megemlékezni, kiknek nincsen hajlékuk, kiÁ nem tudják a putri nn-udáját sem kifizetni, kik elmennek istállókba, pajtákba hálni es ii»m érzik ezeknek a bűzhödt tanyák fojtó levegőjét. Ellenkozőlög, azokról emlékszem meg, kiknek fényesen berendezőit lakásuk
rolyné, Köröskónyi Istvánné, özv. l\'flanzer tiábornéjV""\' mel3rekbo1[n osl,lárok 8ZÓrn,,k ^ A
iab szmirna-szonyvget tapos, a szem sévres-i
¦ porcellánon akad meg. Az ablakokat lam-
j berquin-ek, légfogók, zárják el. Az umó
Kaschiug Józsefnó, Katzenbach Józsefnó, Özv. Dob- j rovita Dömötörnó, özv. Klausz Lajosné, Weber Károly né, özv. Pongrácz Adolfné, özv. Kovács Károlyné, Kertész Józsefnó, özv. Maár IiAszlóné, Merkly Anlalné, uzv. Tuboly Iguácné, özv. Forintos Kálmánné, P. Horváth Jáuosnó.
Le á ii y o k : Knortzor Anna, Sebeslény Kata, Karkas Vilma. Köröskéuyi Piroska, Katzenbach Ida, lílsiisz Irén, Pllauzer Jolán és Anna, Siírlíng Marianna, Geizl Ella, IVanger Karoliu, Kaan Irma. Potigrái; Margit és Malviu, Horváth Irma. Böske és Zseni, Csizmadia Vilma, Köhler Nina. Tripamtnor Ktelka, Mftlolny Etelka, Nyuly Mariska, Forintos Irma. Subny Dogmár.
akaratát cselédség luijtja végre. Meg van a kényelem minden faja és az ilyen hajlékok lakói még sincsenek otthon. Fi¦szeks/.aladók. Kihagyják a lakást, mikor csak lehet, mert nem érzik maguk.-it jól. Otthontalanok. A gyermek világa nem vonza óket. Ez érdektelen Ök már régóla nem naivak. A gyerek gagyogása és logikátlan gondolkodása unalmas. Más érzések dúlnak a keblekben, Feltűnést kelteni, gazdagnak látszani, izgató játékkal az unalmat agyoncsapni, nli! ezek oly ideálok, melyekéi a bizalmas otthonban elérni nem lehet.
A kávéházi vendégek.
A nagykanizsai kávéházak vendégei, szokásaikban nagyjában hasonlítanak a más vároaok kávéházi vendégeihez A vendégek iit is olyanok, mint másutt. Itt is int hiszik — mint másutt Imgy a kávéhál küszöbéi ál lépve, ugy viselhetik magukat, mintha ók volnának az egyedlili vendégek.
Követelók. finnyásak és végtelenül figyelmetlenek — veudégiársaikkal szemben.
Sokan annyira fölibe helyezik magukat a már bennüld vendégeknek, hogy a kalapjukat sem tartják érdemelek leemelni a fejük búbjáról, amig le nera telepszenek egy asztalhoz. Akkor Is előbb roppantul bosszankodnak hogv rendes asztaluknál már ül valaki. A nappali vendégek szeretnek az utcai ablakokban elhelyezkedni vagy azért, hogy mutogassák magukat, vagy azért, hogy a járókelőkben gyönyörködjenek.
Il.i sikerüli egy ilyen helyet elfoglalni, lapot kérnek maguknak: természetesen a legkeresettebb lapot, Ha megkaplak, rákönyökölnek és órákon át bámulunk ki 12 ablakon, nem löródve szzal, hogy a szomszéd asztalnál valaki folyton sürgeti azt a lapot, amelyikre ráleliéiikedtek
Mas asztalnál meg oda parancsolják az összes bépealapok&i és hallani sem akarnak arról, ha más is látni akarná azokat, Sót, ha egy nekik tetsző képre akadnak, bevárják azt a pillanatot, nmig a piucér-<k a kávéház másik sarkában futkározuak s akkor egy gyors mozdulatul kitépik a lap legszebb diasót és nyugodt arccal böngésznek tovább, böugészés közben össze-vlsszaöutözve kávéval, sörrel, vagy likőrökkel.
Olyan vendég is akad, aki semmi másért nem jár kávéházba, csakhogy lapokat olvashasson. Az olyan félrevonul egy sarokba és nekikezd az olvasásnak, de
, hiába, mert a másik percben melléje telepszik valaki, aki nem azért jár kávéházba, hogy újságot olvasson.
; A jövevényt persze szívesen kell fogadui és társalogni
! vele, amig az asztal mellett méltóztatik maradui.
, Mondjuk, hogy az olvasó vendéguek ki van szabva
i az ideje — az is hiába. Az olvasni akaró vendég rabszolgája iesz beszélni akarónak, mert hát nem illenék olvasni azalatt, amig látogatónk jelenlétével
! megtisztel bennünket. Pedig ez mindennapi eset, annyira, hogy senki sem mondhatja el magáról előre,
.hogy újságot megy olvasni, mert vagy ül valaki az újságokon, vagy jön valaki, aki miatt egy cikket sem
j lehet tisztességesen átfutni.
Huj ez nemcsak az olvasás szempontjából, de
\'azért is, mert mindenképen ki vagyunk szolgáltatva az érintkezés módjaiban kevésbbé válogalós polgártársainknak is. Olyan emberekkel kell kezet szorila-
; mink, akikről, ha következtetést vonnak reánk a szem-
| tanuk, tönkretehetik minden tekintélyünket, mert semmisem húzza jobban lefelé az embert, mint olyan emberek társasága, akik tisztességes kabátban járnak
; ugyan, de lefelé már alig vnn utjnk.
Ilyen helyzetek elől pedig nehéz .» kitérés, ha valaki arra van nlalva. hogy kávéházban olvassa el a napilapokat.
Az is egyik horznszlóságn a kávéházaknak, amit B tekeasztal némely hősei elkövetnek. Nem törődnek ők senkivel és semmivel a világon. A dákóval olyan liadomíszást visznek véghez, mint a nyílt tengeren evező hajós a lapátjával Az egyik vendéget oldalba
ZALAI KÖZLÖNY 1906. JANUÁR 27.
lökik, a malikat halba. Néha fejekhez u rópilik • - Self m.d m.n E címmel . .Reggeli Lap\'1 - Hlv.ta.o» tü.oltó»ág N.gyk.nUUn. A golyókat, s kőiben vógighas»lva • zöld posztón, ,ltri,[ .„»., Ilaboss László lobiból • kővetkező vírosi közgyűlés h.lirozal. érletmébon Nígjkurm ljukts cipótalpukal mutogiliik a vilignik. kis taliló cikket közölte: Kz a bárom szó olyan embert városinak megvannak már a hiv.Usos tűzoltói. Ai
És kölcsönökkel gyötrik a lópineért. Nincsen jpjenl ^ msj(a |ett erlirjerré aki a* ételben önmaga ónk. tűzoltóság régi óhaja teljesült ez intézménnyel, olyan kivóházi "Pincér, aki ne nyögné a kölcsön • ^ h , ,.,JN;|, <„„ karriert , me|, biv.lv. lesz a lllzollói intézményt az eddiginél ;rd^rlk,Xt.,P^rX^Olí:,n"Í.1 ^ mu>., Önmagától o,.a, abov. mások prolekció, szilárdabb alapra fektetni A teljes létszám óm., követeléseikre pto». házasság, vagyon, szerencse, hízelgés, csúszás- liozisa illán tizenegy hivatásos lüzolloja lesz ¦ váró,.
Szóval a kávéházak vendégei nem mind ki- mászással szoktak jutni Az ily férfiak rendesen szilárd nak, kiknek azonblll néhány tsgja az uleaseprésnél fogasUIau genllemao-ek, mely léliynyel szemben csak jellemű, erkölcsös a magasztos felfogású emberek, is fel lesz használva, illetve az utcaseprők is hire-az . vigasztaló, hogy a kifogásolhatókat is helyes i:lmí , 8lj(llk j4 résztvevő eszök mély, éles s > lásos tnzoltókká lesznek kiképezve. Egy-egy lüzoltó "\'rajehel terelni - a jó példává. Mert Ilyenek is lisMnvolt, kolmt„„ AmfjA f„gjak. A demokrácia 50 koron, h.vi Szelesben részesül. A tűzoltó egylet "*° ,, „t,e|i ezeket az embereket, ezek szerelnek íoglalkozui vezetősége ezt >z összegei nem találja elegendő dija-
• közügyekkel: mások jólétét ép ugy a szivükön zásnak s ezért oly intézmények létrehozását rétté Emlükezleto naptar hordozzák, mim a saját magukét; rendesen a leg- tervbe, melyekből a tűzoltóknak némi mellékkereset
társadalmibb emberek a jótékonysági s takarékossági jutna. Tervbe van véve például utcai hirdetési oszlo-Jaaisr II. a MijrkMU..i K«teut*aj Jéte...ny süvíti ko.- ugyekben; a bankokban nem azért Ilinek, hogy a pnk felállítása. Az öuk. lüzoltó testület fogja flnaii-gyaleie a. u. . órakor. kamatlábat emeljék, szekuláljanak. pénzeket elire rsk|flk szirozni e tervet. A hirdetési falragasz oszlopok tiszta
fia\'riár\'1 \\t7I*zá^E|rr1|e*,\'köigyule.e ,1 e 10 u,.kJr fi a Prcscns márkákat gyűjtsék, hanem hogy a szegé- jövedelmének bizonyos százalékát . hivatásos tűzoltók 4. v K»iholtkui LMáayeavtal enelyt. n.vck sorsán lendítsenek. Ezek az emberek reuilescn lógják élvezni A liivalásos tűzoltóság kiképzését mar
4. a <j.«uagl TakuékpéMái UigralaM. alacsony sorsbél emelkednek (el, mint pékek, hentesek, megkezdették. A különféle szerelvények kezoléséb.-ti
.. ll. a Nagyaiatnal TakavttpeMOr k«iijral.<e, 1 mészárosok, borkereskedők. Mig egyszer csak vezetői. íojfjitl ukel főképen kiképezni, aliol eddig tőbb lekiu-.. 17 a K.r.*«l.tal * lp.fl««. kí,g)ol4., v««éwi lesznek kaszinóknak bankoknak, városoknak. kifogásolbató volt n szolgálat. A hivatás*
lm.Jd országoknak. Amerika. Angliáé.. Franciaország ífe|1(6|[ kjk ki|4n egyenrul.il kaptak, már «,..
- Haláloiie. Molnár János souiogvuiíháldl » »««• * f-rtiaknak, lel milliomok es milliomok kezdlék állandó őrszolgálatuk.!. Az önzetlenül működő róni. kalb. plébános bosszú szenvedés után. éleiének \'\'5íl"\'t " vw"-- • "\'\'l\'-- • cukor-királyok ilMuUí ttUoltrJtig lermészelesen lovábbra is meg. 7.i-ik, egyházi működésének 49-ik évében . hé ái-én *™u>«- gj*""\' l"""""r- \' \'>e.nsze,l,.k ,„,„,, edrjjgj >It.r(ezele szerint.
\' *J ....., Iiizonv lo példák, de nem is tagadják meg mestersége- _ . . .. , L. . ., .
elhunyt. Temetése kedden roll Soinngjnnháldou. ^ L / J - Poe.is es kellemellenaeg. K be, meg hoz,.
— A Dunántúli Dalosszövetség pályázata. . , ,, . , . \',,\' . >z Igazi leli hangulatot. Kgesz beton havazott kei.., A Dunántúli Dalosszövetség terükar pályázata ,.nuir rá. nem ugy mlnl nálunk. Nálunk ha egy self inad mo((SIaki,assll. Vas( ,,„, , „„ „ uM,k,L A ••3-án Lengyel Lajos városi fóiegyzó. szövetségi megyebizotlsíg, t.g lesz, virilisla. fóldbirlokos, aki M ,ur„,és,.ctcsen ropjiantul örülnek . téli elnök elnöklésével tarlóit választmány, „lese,, k-r„l, azelőtt hentes vagy pek volt vagy most ,s .z. I„ , ^ Megindultak . hógolyózisok. A leszerelt szánok döntésre, beérkezett 4\', mi. melyet a íszóvelseg meghal vagy levelet k.p, címét nem ír ák lobbé igv. - „., . 6 , . , . rendes bitáló blzo.uág. bírált meg. A beérkezel. ét k„vi(.s 1„„(!1„ M JJ, « kikerültek a p.jtból, .selyme,, szőrmés labl.k.rok szakvelemeiivek »lap|án a vilasztmáiiy határozott a , ,. r. ,„,„. , . , ,, , ., szezonja beköszöntött. \\ Igán cSBnguek-botignak a pályadíjak kiosztás, ügyében. A :,. ver»enydi|«t a W^rtoko.. reKveere, választmány,. B!8nok , ytm MMa Mn , ,„ ^ ¦ következő müvek nyerték: I. di, llim korona, Dal- \'»*>"> stb Kzek nem demokraták! ,.ek arisztokrata . mwld k|)r|1| ^ . ^ ^ ^ (.¦rits. Jelige: Szívből szívhez szerzője hirchner A szegények szigyeulik mesleisegokel, iiinibnl elhk ,„...„. .... , , . Klek zeneunár Győr. 11.411180 korona, Hooszeretel. „,,i„ meggazdagodtak, auiiból tiaika, fölnevel, ék. ami f.\'^ "J« \'•\'»««» • »*»¦¦¦ Jelige: H.l.dáa. szerzője R é v I vttéz. állami t.nito „„, „„, |eUe|[. J4kli ,gtUlw„ roloIr.MuU i. .011, ^ \\^ \'l h-mÍ"\' Íf.
kepetdei zeneunár Temesvár III. d,| ,411 korona, „ itmVrMk "„k ,„i?. „„, „ k, Alig kezd olvadni delulánonkint, nagy tömegekben hredeti népdal egyveleg. Jelige: Dal és szerelem- • _ A flum<!i h„ir«ndór.é, A liu.iiei halár- M»ksi1 » házletókőn meggyűlt hó a gy.niill.nul hal.,-
szerzője Huber Miksa szili házi karuaifV Arail. ,........ ¦ jál n..«lu l,,/ c .l; ix • x . a un í.i .1
Dicséretet nyerlek: I. A lirsnd i:.fél,.„!"»zerzój« <"M"*« \'¦b\'lbelep.elese b.zonyt.lan időre el van A& ")•«» S dóvigyizatosságból fól-lol
Lányi Kmö dalárdái karnagy Miskolc. Hunyadi halasztva. Az oda kinevezel! Zrínyi Méla Zoltán batár-;101""1 " \'\'részekre, »z okvetlenül orron bukik a alkci I.tszló. szerzője Franc k tiábor székesegyházi kar- rendórbiztos ideiglenesen Sopronba helyeztetett át. lénián. A rendőrkapitány pártfogásába vélte a llanyati-iiagy Ujór. 3. Szabadság, dicsőség szerzője König (jgy látszik, a fiumeiek féltékenysége az önkormány- llom|ok bukdácsolókat éa rendoletben megköveteli a Péter város, zeneiskola, lauár Szeged A pályázatra „ j k ; ¦ , á , , kormány-kórOkre M«- *¦ lülcklulajdonosoktól, bogy a hava, eltakarilsák
a beérkezett müvek közt a felemlitetteken kívül meg „ , , , . »o....n.v .v,.nr. „ _ . , . OJ ,
lóbb jelentékeny munka is érkezett, de ezek a pálya- ™,ra4\' » batarreudórség ügyében llndapestcn s 1 *""» gy.logjírókal behintsek. M. lamet II linz-zatí feltételeknek lóbb lekintetben nem felellek meg. • belügyminisztériumban a lirgyalisok Fiume város \'w»|donost jelenlellek be a rendőrök, kik o rendeletei s így figyelembe vehetők nem voltak. A választmány tanácsival megkezdődnek. Miféle eredménnyel, az, n&7°hucii kivlll hagylak. Az igazság érdekében azon ülésében elhatározta, hogy az elszállásolási bizottság pi.rsI1. ,,){„ („j^ IIP[„ |íbet ban meg kell jegyeznünk, hogy a reudórfókapilá.ivi
eioókel.1 Deák Peler Niutykauizsa táros rendőr- _ vizsgál., egy egyesület ellen. Folyó hó \'"\'ézkedés K.posviroll lörlént.
fókajii.aiival fog|a kfl dóllsegi eg fe kenu. Kz ügy- .... ¦ ...... . 7 , . ..... ír...... .. . . ., „ , ...
ben HorváthTllyórg, az irodalmi kör elnöke és \'"\' " "\' * 1 U|°" város\' „ , - V..UII köz ekedé, a Balaton mellet, A
II„ti ni Kmil a művészeti szakoszUly elnöke fognak .^•Kí\'k.uizsai KI.-ú Temetkezési Egylet- 1903. évi »»l»\'oni bzövelség választmánya annak idején küldött-eljárni. A választmány - a Szövetség ügyeiben közel zárszámadása ügyében a folytatólagos tárgyalást, "éggel kérte fel lírán, Miksa miniszteri tanácsosi, jövőben beállónagy munkában — flűrtler Ferenc melyen az ósszes érdekelt felek megjelentek a tár- a ,,8ul vezérigazgatóját, bogy a Ualatouvideki .Szövetség tevékeny titkárának: segilótirsal ób.jtvin, gy»ia>ull felolvasásra került Réti Lajos konvvszakéitó *> • balatoni fürdók érdekében . nyári hónapok alatl Gáspár Bea lapunk főmunkatársa segedtilkaniak iU , „ 3 L «^«t.i„# i« i i j- i . .
válaszlalott meg. elkeszilelt zórszámadás. Kz a számadás meg- "»P»nkint közleked|euek a gyorsvonatok ós olcsó
— Eakftvő. Souueger János. . Siemens.- *H"pi\'Jz». hogy az egyesület vagyonában 480 korona ™lllllok. melyek eddig csak vasár- és Onnepnajiokoii Hthukerl Müvek mérnöke február hó 3-án d. e , l llilin-v mulatkozik Mint érlesolünk. a hivatalos vizs- közlekedtek. A vezérigazgató most átiralbau értesítette órakor vezeti ollárhoz a nagykanizsai Fereni-rendiek szl \'b-rilelte ki, bogy a hiány a pénzkozc-"1 vnl.szlmáuyl. hugy készséggel teljesíti a kérelmet templomában ltogenríeder József a Korona szálloda \'.*\'•¦• k "em értéséből keletkezeti. , hiány ¦ \'"ér »z idei nyáron júliusban és augusztusban Hu.la-bérlőié és neje szül. Allhaller Karolin leánvát Stefit. "li,ui felelősség megállapítási szükségessé leszi, hogy l"\'51 *J Wgtoll vidéki\' közt kél ui vonalot hoz for-
- V41..ztm4nyi ulia A m^án\'tisztviselök \' "W\'1\'""15" kir- \'"rvényszék előli évekkel ezelóit g\'l0mb*\'
iiiujykanizsai bizottságának választmánya január 3u-áji l,\'í"\'.vl "ünUgy, tárgyalásnak iratait beszerezzék. Len- ., Ciengery-utcal lakosok kárelmo. A
osle \'/,!, ór.kor a Polgári Kgylel olvasótermében »«1 Lajos «je«Tzo az iratok beérkezéséig a tár.va- r?\'?\'\'""?*\' beadványt intéztek a városi
gyűlést tart. |i„ feint«ge«telle tanácshoz hogy a sorompólól a Lengyel házig terjedő
uttestei a gyalogján, mellett is lássák el kövezellel
Mi eladunk 5 darab Bazilika sorsjegyei 24 részletre havonkint K. 7 — f
5 ,. Jó sziv 24 „ 3.— „
5 ., Magyar vörös kereszt 24 , „ 8-8U „
5 ,. Osztrák . „ 24 .. . 14.\'— „
f> „ Olasz .. „ „ 24 „ „ ,. 12 70 „
5 „ Erzsébet sanatoiium 24 „ 3\'— „
Már az elsó részlet lefizetése, után minden nyeremény a vevót illeti uieg. — Minden egyéb sorsjegy is kapható nálunk ily módon. A ifi vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti ntennyiségben, azaz ót darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt.
KERESKEDELMI ES IPARBANK-RÉSZVÉNYTARSULiT NiQUiNlZSÍH.
1300. JANUÁR 27
zalai közlöny
— A nagykanizsai Kaiholiku- Legényegylet vasárnap délutáni szórakoztató délutánja nagyon szépen Volt látogatva. A délutón Ogyosen összeállított műsorát Németh György ériéatelí, sikerrel elóadott szavalata vezette be. A felolvasó asztalnál Törzs Kálmán gyógyszerész mutatkozott be a nagyszámú közöusóg-n«K. A uókról Írt ügyes felolvasása sok eredeti gon-dnlatot és megfigyelést tanúsított. A felolvasást nagy tévéiemmel hallgatták a jelenlevők s a végén zajos mosókban részesült. Valósággal művészi szám volt Neumann Józsa úrhölgy remek zongora-játéka, melyért szűnni nem akaró tapssal adózott a közönség. S t e r n eck Zsigmond zenetauár, gordonka-művész mesteri játékát felesleges bóvehben méltatni. Az 6 gordonka hangversenyei a legelőkelőbb zenoegyletek műsorán is szerepelhetnének. Lelkes ovációban ráutalóit. Karkas Sándor jóízű humorral előadott víg monológgal zajos derültséget keltett.
— A gyermekbetegségek elleni védekezés Cjjtk akkor tökéletes, ha a gyermekek elleutálló képessége gyarapodik. Kx legjobban ugy érhető el. ha a ^jennek a hidegebb évszak alatt csukamájolajat fügyaszt, mely célra legajánlutosnbb a Znlláuféle, mert kollemetlen íze. szaga nincsen, könnyen emészthető és táperejű igen uagy. Üvegje S korona a gyógyszertárakban.
— Kulin „tqjáaoa" hirdetménye. Zalaegerszegnek, mint a „Magyar Pajzs" írja, larsaugi tréfája tan, A hét egyik napján reggelre a hirdető helyeken irott falragaszok voltak láthatók, melyen Kohn ur, a i íjános záptojásait ajánlotta „melegen\'1. Nem tudjuk, hogy Kohn ur tudtával jelentek e meg a hirdetmények, mert egerszegi laptársunk azt írja, hogy Kohn ur .nevetett tán legjobban". Öe hát minek is nevetett huhu urV íme a nevettető |dnkál
Alkalmi vc-líl. óriást fizeruáció !
Melegen njanlODi a k&telgii raftOl
napokra ZÁPTOJÁSAIMAT
Kohn, tojlw*.
Mivel pedig Kgerszegen nagy derültséget keltei! a hirdetmény, mi is bemutattuk az olvasónak — Ki din ur tojásos hirdetményét.
— Koszorutpótló adományok. K. hó 18-án eltlUOJt Hűvös Annin iránti kegyelet jeléül adakoztak: A gyászoló család, Méltóságos botfai Hűvös Józset udv. tanácsos 100—100 kor., Rosenberg Károly, Weísz Tivadar és neje, Itadnai Jenő 10—10 kor., Scberz Samu 4 kor. összesen 2.\'íl korona A nagykanizsai izr. Szent-egylet.
— Péksütemények a kávéházban A „Zala"
Írja: A kávéházak asztalán a vendig elé egész halommal rakják a kívánatos szép süteményt s aki később jut hozzá, az válogathat a már néhány ember lóbbé-kevesbbé tiszta keze állal érinteti sütemény közölt. Kien változtatni kell. Kzzel u változással egy csapásra olyan baj is megszűnik, ami u főpincérnek és vendégnek számtalan esetben okozóit kellemetlenséget. Az elfogyasztott kiflik számát értjük ezalatt, amelyet a legjobb akarat mellett sem tud tiéliu az ember inegállapilani és viszont más esetben a pincér tényleg ki van téve a bliccelésnek. Tessék a külföld példáját követni. Francia kávéházban a vendégtől megkérdi az ót kiszolgáló pincér, hogy milyen kávét kér. kitti nélkül vagy kíllivel. Ha süteményiiyel kéri. akkor hoznak neki kávét és két darab süteményt, amely papirosba van csomagolva Nálunk miért ne lehetne kávét rendelni egy vagy két darab sUteményttyel. Miuek kell némelyik kávéházi aszlalon való-ágos pék-üzletuek állnia, h- ekkor senki sem fizethet kevesebbet és a süteményt sem feriózi annyi kéz. Sokan vagyunk, akik kávéházban élünk, érdemes ez a kér-; dés a megfoulolásra.
— N-rugtixás. Az ág. evang. templom harangjaira és torony-órájára begyült kegyes adományok ¦Vik nyilvános nyugtázása Hezérva 1906. január íó.i: Szabadszállásy Béta 40 kor., Tóth József. Hűtter Lajos, Hűtter Lajosné. Csestnyák Miklós, Ziegler Kálmán, Kbeuspauger Leo. Társaskör, Vécsey Zsigmond 10 — 10 kor., Tautsch Róbert hadnagy fi kor., Kperjesy Gábor. Tóth Ferenc Hflttex Géza, Hűtter Anna, Hűtter Vilmos, Mikoss Géza, Remete Géza, Hübuer János dr, Unger Ullmann Klek Szurmay Sándor houvód ezredes, dr. Lőke Kmil fi—í» kor., Weísz Józseíné 4 kor., Schmidt Frigyes. Samuely Ottó, Webet Károly, Hajdú Gyula dr., Joszifovics Milivoj 2—2 kor., Irmler József, Sebestény Lajos, Sebeatéuy Lajosné, Sebestény Kata, Fillitz Soma dr., Gyarmathy I)., Nusszer F., Pircher Ödön főhadnagy, Knotr K. Herlelendy R., Csesznyák Miklós. Jerfty Géza dr., Jerfty József, Varga József l —l korona, összesen :•.<\'> korona.
A gyűjtő-bizottság ezúton kéri fel a gyüjtöiv-lulajdonoNokat, hogy az iveket február elsejére küldjék he, hogy az egyház közgyűlésének a gyűjtés i eredményéről jelentést tehessenek.
— I.íWökiözó gyermekek. A lövés füst|e, mely a sánci bokrok mellett elhúzódott, világos bepillantást enged ifjúságunk eldurvult lelkébe. Nem szabad, nem lehel általánosságban megvádolni ifjmá-
i gunkat, de hogy vannak köztük olyanok, kiket a pénz szaga gouosztettekre indít, mint a vér szaga fulingerli a vadállat öldöklési ösztönét, ez a tény már macában véve elszomorító, elszomorító olyan korszakban, melyben a pedagógia magát mindenhatónak véli. Az az egy jó oldala megvan ennek az esetnek, hogy éles világításban helyezi az ifjúságban uralkodó erkölcsi züllés képét. Ami hajt világosan látunk, azuu segíthetünk. A Sobri Jóskák korszaka végleg elmúlt és a l.ég-rádiakul is meg fogja szelidilcuí — a javító-intézet.
- Somogyi fürdők szabályrendelete A „Balatoni Szövetség" megkereste Somogyvármegyét. hogy a balatonparti vármegyékkel egyeiértóleg szabályrendeletet készítsen a ftlrdölátogatók kötelező bejelentésére. Szaploncay Manó dr. vármegyei liszti főorvost bízták meg a szabályrendelet-tervezet elkészítésével, aki a tervezetet bemutalta az állandó választ-mánynak. A szabályrendelet kimondja, hogy aki legalább 24 órát tölt bármelyik somogyi fürdőhelyen vagy telepen, magát be|ctcuteiii köteles.
KÖZGAZDASÁG.
Álhírek egy nagykanizsai gépgyárról. A fővárosban megjelenő „Népszava", mely a szociáldemokrata párt országos pártközlöuye a rutilt héten többször írt Wciser J C. nagykanizsai gazdasági géjigyáráról. ahol a N-~u szerint embertelenül bánnak a munkásokkal.
Az ügy iránt mi is érdeklődtünk. „Kgyik munkatársunk kiment a gyértelepre, almi Weiser János gépészmérnök, a gyár technikai vezetője kérdezős-kődésüukre igy nyilatkozott:
— A lapoknak eme híre rosszitululaiu tudósi-láson alapul, mely a gyár egy volt munkása — ki egy állásra pályázott, de el nem nyert — terjesztett a gyárról. Csak igy löriénhetett meg, hogy gyárunkról, ahol a munkások megvannak elégedve, bojkottot hirdettek, sót a gyárban kilörl sztrájkról is irtak. Pedig nálunk a munkás jó bánásmódban, megérdemelt lizetésben és megbecsülésben részesül. Mint inas, néhány hónapig magam is kivcltem részemet a munkáséletből. A munkásság szociális törekvéseit, ha az anyagi helyzetének megjavítására irányul teljesen méltánylom éz pártolom. Azzal a gondolattal is foglalkoztam már, hogy a gyári munkaórák befejezése után népszerű előadást tartok a munkások életébe tartozó kérdésekről. Szóval minden térou pártolom a munkásságot.
Igy nyilatkozóit a gyár vezetője. Nagyon természetes, almi a gyár vezetősége ilyen valóban dicséretes, humánus elveket vall, ott a munkásoknak nem
lehet rossz báuásraódiuk. Knlönbeu pedig e sorok irója meggyőződött arról is, hogy az ÖntŐmunkáaok egy nyilatkozatban tagadták, mintha velük embertelenül báuuáuak. A nyilatkozatot, a vas- éa fémmunkások itteui szakszervezetének elnöke Varga Róla is aláírta Kbból látható léhát, hogy a fÓviroai muu ¦ kás lapokat valaki rútul fidültette, mert ott, ahol egy munkás \'i\'i év óla vau a gyárnál, többen 12—15 éve, s ahol egy közepesen dolgozó öntő, saját áttekintésem szerint heteukínt átlag 24 koronát és a jó ön-; tós munkás heti átlagban 40 koronát keres, mondom, ilyen helyen nem lehetnek rosszak a munkásviszonyok.
A magyar iparért. Az alkolmáuyvódó bizottság t tizenkét tagból álló albizottságot küldött ki abból a célból, hogy a magyar iparpárbdás iránt megindított mnz-igalmut szervezzék i a társadalmi akció eszközeit keressék. Albizottság tagjai: Cserián Károly alispán, Arvay Lajoajf főjegyző, gróf Batthyány Pál, Bogyay Máté, Ziegler Kálmán, Bosnyák Géza, Sxtly Dezső. I Háry Dezső, dr. Obershoii Mór, Hajós Mihály, Hajik István és Nagy László. Kihatározták, hogy felhívást intéznek a közönséghez az Országos Védegyletbe való belépés iránt és helyi bizottságot szerveznek, amelynek feladata a magyar ipar pártolásának terjesztése Len és kenderkikénzitö gyár Nagykanizaán. Lapunk lauuiir i:i-iki számúban B h ti m g a r t n e r Zsigmond a felső kereskedelmi iskola áruísmereii lauáráuak e fenti címmel irt cikkei őszinte örömünkre, figyelmet kellett az ügy iránt. Vezető köreink meg-fontolóra vették a gyár működéséhez fűzött közegészségügyi aggályokat s igy remélhető, hogy u képii seló testület is olyan álláspontra helyezkedik, amint azt lapnak kifejtette.
KOzgyülések. A „Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság" lebruár M-éii délelőtt lo órakor tartja ül. évi rendes közgyűlését saját helyiségében.
A „Gazdasági Önsegélyző Szövetkezet Nagykanizsán- \'.Ili ik rendes évi közgyűlését február l--áu délelőtt Ki órakor tartja a „Zalamegyei Gazdasági Takarék pénztár* helyiségében.
A Csáktornyái Takarékpénztárral egyesűit Önsegélyző Szövetkezet f. évi február ix-áu délután 2 órakor Csáktornyán, a Csáktornyái Takarékpénztár Ites7.venytarsiil.it helyiségében közgyűlést tart.
A lentermelés A nagykanizsai járás fúszolga-bírája a következő körlevelei intézte a |árásbelí k>\'Z-|ségi és körjegyzőkhöz: Felhívom címei, értesítse a kerületéből) lakó gazdaközönséget, hogy folyó évben Nagykanizsán „Lcnkészító-Gyár- létesül. Tekintettel arra, hogy a „lentermelés\'* igen jövedelmező gazdasági ág, s figyelemmel arra hogy a gyár a termelő gazdakozönségnek előlegei is ád, kötelességet vélek teljesíteni, midóii a járásom területén levő gazdák.>• zöuség figyelmei ezen termelési ágra felhívom. A termelésre és értékesítésre vonatkozó fellételeket a gazda közönséggel leendő ismertetés végett alaulabb közlöm: Amennyiben u termeléshez szükséges előfeltételek u kerületében .....gvaunak, cimilek fogja
egvik legszebb hivatását képezni, a termelést előmozdítani. A jelentkezők előjegyzésbe veendők, a jelentkezők számáról és a bevetendő terület nagyságáról Láendler Aulai szépet neki bérlő mínt a gyár megbízottja értesítendő, ki a szerződések megkötése végett a községben meg fog jelenni. Nagykauizsa, IQQOi január hó 14-én. Viosz s. k. főszolgabíró.
Gazdatiszt! gyakorlati vizaga Keszthelyen Keszthelyről írják: A gazdatiszti gyakorlati vizsgálat, melynek révén a nem okleveles gazdatiszt nagyobb uradalmakban is állást loglalhat el, január 22-én kezdődött az itteni gazdasági tanintézetnél. A föld* mivelésügyi iníuiszter kiküldötte báró Protmanky Gyula miniszteri titkár. A vizsgázó bizottság elnöke Cakó Itéla a gazdasági tanintézet igazgatója. A bizottság lagjai: Fáber Sándor rendes tanár, a növénytermelésből, Kerency Ferenc r. tanár az állatteuyész-
9
% a i. a i k u % \\. ö x y
tésból, Kereocjr Ferenc r. tanár ppdig az Üzemtanból vizsgáztat. A in misztérium i bizottságban való részvételre megkérte Oltay (iuidó szcnigyörgyvári, Mala-tinBiky Ferenc zatacsánji nagybirtokosokat, Hendekovice István, Szeles János, \\ idosfalry KrnÓ gazdalisileket éa Forster Ferencet. Kgy-egjF nap 19 gazda vizsgát. Összegen mintegy 130 gazdaliszt fog vizsgázni.
Szerkesztői üzenetek.
— Klváncal. Uoyi Krnö tv ml.kolci .IiUkJi Iurmciicir, «i tgti u«keM|[yhai *oll ifii.UinirMnr, hatatik egyik legjubb (iakMraiijc. Hogy un rt nem nyeiie meg .u cUü dijat, ait t\\ bUAltVk t* hiiilatok Indokolják. A blralúk kOiüi CMk egy ajan-lotti a manttlik palyailijta. De nem tníndeiiiit|ií lUttug, Itugy u S pályamunkája «1.3 ükteretet nyeii. A helybeli dalát.!* I An)i uciiemenjcl a Unni! Uafcbaa , klvlll a ilaloi-
vetienycn elii fogja mini \\ karmcilainek ctak akkui vaj) a i a keiében, ha étinek lagjai o»u«jiUianak mini ¦ klikk ak. rí. J. Soiait köt-ion eltel felhaunalluk
FCniurtkattr.: (JAlipAr Kt\'-tu.
Kéziratot tieni ad vissza a szerkesztőség.
VJüGYJES.
1.,....>-.<.! .«14 bsdírartlé. •Ik.rr.l \'\'-.ÍV
o.e. ara 1 80 kor SietkaldH DlpooM olaa»4»llel«Ol «• „2J...r4.., » í. Hr. nd. ..411114 általHée. I Tochl.o bea e Vidéki „4,j...rur.kb.„ *. "J,«l,,",l";\'1f";ib.,.° aallrosc Uo Hall 141. kéutlnéaj kéreadí 4 ayárl leleá-0,4.11 4. .I4ir4.a..l
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1,900. évi janoár !ió 20-1ÓI 2ti-ig. —
Halálozások:
Fischer Adolf, kereskedő, títi éves. Cserép Imre. tanuló, IS éves. Kameuái János, csizmadia, VI éves. Ozv. Pázsik György ué, Hujdu Juliánná, szobaasszony, 7.\'i éves.
Ránca József, földmives, flfi éves.
Medgyes Imre napszámos. 79 éves.
Mozsolics Islvánné, Hardi Rozália, kocsis neje. SÍI éves.
tínelf (íyörgy, földműves, 67 éves
Próbáld Károly, nyűg, kir. fogház felügyeló, 72 éves. j
(iodina József, földmives, (il éves.
Kovács Gáspár, kovács segéd, 20 éves.
Veisz Róza, segéd kántor leánya $\'i hónapos.
Grusz Sándor, tizedei, a -.8. gy.-ezredben, 24 éves.
Herjavcc Józael, földmives, 06 évea.
Dávídovics László, földmives, ííti éves.
Hirschl Árpád, kereskedó gyermeke, 13 napos.
Knausz Károly, földmives, f>8 éves.
Házasságot kötöttek:
Novácki József, bírósági kezeló — Lirbeim Teruskával. Trummer János, ács — Preiner Krzsébettel. Fltimbort Károly, rasuti — Kámbor Annával. Varga György, földmives — IJervalies Rozival. Gozdán Károly, vasúti — Szmodics Julival. Györek Imre, cipész — Németh Rozáliával. Steiner Károly, kereskedó — Rosenberg Ilonával. Horváth György, földmives — ltolf Auuával. Haj György, földmives — Szmodics Katalinnal. Polaiieez József, földműves — Jurdán Rozival. Knausz János, földmives - Haj Rozival. Nagy Ferenc, kovács — Farkas Marival.
Nvilttér.
e ro.al .l.lt ko.lottekérl nen ¦Kerk..it4..|
iáll.1 \', :,l. ¦\' \'
Köszönetnyilvánítás Mindazon takaróimnak a ismeróseimnek, kik forrón szerelőit férjem PRÓBÁLD KAROLY [emelésén részvélukkel vagy koaioru adományokkal mély bánatomat enyhíteni ígye-keitek, fogadják ei utón leghálásabb kósióne-
lemet . ,
OZV. PRÓBÁLD kArOLYNE
eaUl. Neufner Katicza.
A SzinyeLipóczi Lithiorj forrás
Se it in rí sitami huzoiltatlk
*«tf-, húgukílBag. é. kíssaínablntalmak ellen, aáaj-dara éa v4z.l«ll a.kézatg.kail, a eiukrt. kággárnál, továbbá a UjgsS éa imé.itlif szervek harul.lnál.
Huklyhnjtó htatattnkl
V.IM..1.,: X4urn •a.i.lk.tll fi4raaul.it
vator
Számos orvosi szakvélemény alapján kitünö gyógyhatású
köszvény, tujgysavas lerakúdásak.
pmor-és bélbetegségeknél. Különlegesség gyomorégés ellen.
Kiphitrjfr ^nt0ütjjs:trüftMrj ttaJVoiryvukwukrít^n
Forrás IguBititíg Sóskút, Vatn
a-_ifi
fewVegyenek csak
Szh-Pefer-
ulolérheH,„ a»af! SarCZIDÖ - a»t\\»iLjr,0»ágbari. r
Valód csak ezen
! Aük héromaiagO
in/qitHparpifc^ vécijegygyel
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp^
i Hunjfliiy-Pdiii Expuller
rgi rájdájtsak biz-rnyult hAtinior. mely mir tóbb nirnt 3."» ex óta l*»irj-*I¦ fáj falum-ihillajiílí) Niomi\'k tiionviilr koe/vnnyiifI, otúziiál éi ni\' . Dléitkoél U^órzsulw-k. i-i-ii Im-. \'
I h-ti\'lini >¦ - SilAny hamiriiirányok ini.iii .11: ¦ ¦¦¦!¦ •¦ ¦¦ ív lofryuak «¦
ónak olyan fogadjunk rl, a melv ¦
..Horgony" védjtgyi:yo <\'s a Riohter oiiy-jíjniéfihol ollulnil (liiUnlni rrm - - \'inagolra. Ara utbgekboii 80 tiilór. I kur. 40 f. áa 2 korona fa ti,-, ¦ ¦¦ ¦ n; ind tu grófj-¦urtarban ka|itiató. - K>i;.L(..r: Törik
ifJlíf>r ,-v-S\'! BudapfStOR.
Richter (.\'..!¦ > i.ii i ai „Armij 111111./I1111I111/1\', l\'ritflbaa,
_Eliiab«tl.ntr*á«4> ti neu.
„ZALAI KÖZLÖNY"
SÄ.* NAGYKANIZSA.
! li
iiiuiiktUhkk PBtVtTETHBK E 1.ÄP KIADÓ\' — . — ntVATAtiÁBAX.
Si.Jlt^MI
ti\'
(c.vfp.,p,ij.,
a
ÍC^ JO 61? C JO M 11 a.* iv\' t" pO p i V.
Kapható: $fa Capita 9ó*ö«|
pa p i 1 n w\' t ií> li ki 3c >t Gtju.
Világkiállítás\'. St. Louis 1904 Legmagasabb-kitijnteles.Grdnd Prix "
Kapható MILTÉNYI SÁNDOR nál.
Blil soványító teája
ismert hatos különlegesség kövérek részére. _
Csomagja 2 korona. Megrendelhető Török Jd-ZMf gyógyszerésznél Budapest, Király utca 12.
Globus)
tisztító kivonat 1
7
MEGHÍVÁS.
A „GAZDASÁGI ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET NAGYKANIZSÁN"
" RENDES if! KÖZGYŰLÉSÉT
lulyó évi febru*r hó 18-án délelőtt 10 órnkor a „Zalatnegyei Gazdasági Takarékpénztár- helyiségében tartja nicg,
melyre a t. o. szövetkezell lapokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYSOROZAT!
1. Igazgatósági- és felügyelő bizottsági jelentések ti WÖ5, évi üzletmenet- és számadásokról.
2 Az 1905 évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, n nyereség mikénti felosztására vonatkozó határozathozatal 6» a felnientvény megadása.
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 36. B-a értelmében a működési sorrend szerint kilépő Ifj. Faics József, Ifj. Hegedűs László. Kránitz József. Klein Ignátz. br. Biti Kálmán és Ifj. Kamu József igazgatósági tagok helyett ujak — vagy ugyanazoknak 3 évre; mégis az alapszabályok 40. §-a értelmében felügyelő bizottsági 3 rendes es 2 póttagnak 1 évre megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, l\'.\'üfl január hó 15-én.
JEGYZET. A felügyeli bizottság álla! felülvizsgált és hitelesíteti számadások Szavazati lapok ugyanon február hó lii-án és !7-én átvehetők.
mérleg a szovolkezot helyiségében a hivatalos órák alatt U-u-kiitthelők.
VAGYON MÉRLEGE TEHER
k»,on. lillc. 1 korona í,llí:
t\'J02 — 1906. évi kötelező s/.iil iiln lia ii 51)124 _ 1902—1905. évi. üzletrész számlában íiiiTis" L
1Ü03 — litOB. „ 102710 — 1903—1900. .. 151090 _
1904—190?. „ „ Itl42!l3 — 1904- 1907. , 152345
1809—1808. . 189557 — 1906—1908. . 127843 _
Feloszlott évtársulati fflggó 1058 73 1902- 1905. . tőkésített nyeremény .. 1(1177 31
Ideiglenesen elhelyezett tőke „ 181181 42 1903- 1906. , 5047 44
Kuitlevó kamat m 3404 18 1904 - 1907..... 2104 00
Pénztár ( 2209 75 Tartalékalap 9121 18
Ftlggó állami adó 150 —
FOggó kezelési költség Tiszta nyereség 4707 25343 81 74
Ü60IÍI4 08 050(114 08
1
Hertelendy Béla a. Ic.
elndk.
Jelen
Schmidt Frigyes
felilgy. hit. tag.
Kflt Nagykanizsán 1905. december lm 81-én.
Faics Lajos s. Ic. Knortzer György 8. It. Lányi László s. k
alelnök. ellenőr. kflnyteli..
zármórlegel a bemutatót) fó- ós mollókkönyvoklii*! megegyezőnek találtuk. Nagykanizsán. lilOfi. január lió 24-én.
, k. Rothschild Samu s. k. Waligurszky Antal .s. k
fclügy. 1>I*. Ug. feltlgy. b(i, ing.
EN, CSILLAG ANNA
185 rm htiits larslsy bal«M«a>, m\'-.yt\'i aajil találmányú htjkiadoiin 4 hiaasl haaiaálat alia kaptam El lehal ¦ legjobb aiernek lati alllBirve a baj apaUtira. a haj sövaaéaak ellaaiditáaára, a feibr arísltsiéra; el •¦¦«111 u-akn«i az arittt-)«•, talt azakallalváil ai aiár rBvId Idal baaiaá-lat síin íny ¦ hajnak atiat a szakállaak, u-rmű-¦zalea ftayl éi ti«HUeg«t kfi!oa5nüz ti ¦•¦ti okd tt Idö-Utll öailhtall a lagnigaaabb karig
Egy tégely ára l. 2. 3 es 5 forint.
I\'osikl aiétkflldéa oapouia ai ir clürp való beaül ¦l-»e vagy m.ni.,-i mellett aa ogeia idagba a gyárból, ahova minden megbiiaa küldendő
CSILLAfiANNAWiBn.I. Gfaüflnl93.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCff é QRAEF,
„ a ..Túrfia kereszl"-bez Ctenieri-n.
Megfojt 62 az alku/ .11 köhögei 1
Köhogéa, rekedtlég is
elnraikanodaa ellen g)Ora és biztos hatásnak
az étvágyat nem rontják és kltUnó ízűek. Doboza I kor. es 2 kor. I\'. oh \'doboz 50 fillér.
Fa- ea ..éikoltlí.i raktárt
..NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Huuan.»l, VI . VAcI körút 17
SÍI. jen!
Egger mellpasztllla
csakbamai iiiiMiOüiMi
Kapható Nagykanizsán: Beirts Lajos. Práger Béla, Beik Gyula és Csáktornyán: Petó Janó gyógyszertárakban.
0091739?95
ZALAI KÖZLÖNY
1900. JANUÁR 27.
A nagykanizsai takarékpénztár részvény-társaság
,906. évi f.br„ér hó ll-én d. 10 ör.h-r t-ri.ndj. «j*t helyibben
6í. ÉVI
melyhez a t. öt részvényeseket tisztelettel meghívja.
...
AZ IGAZGATÓSÁG.
A KÖZGYŰLÉS TANÁCSKOZÁSI TÁRGYAINAK SORRENDBE,
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapitása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal. Ü. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályuk módosítása.
6. Az alapszabályuk 27. g-a értelmében sorrend szerint kilépő 4 igazgatósági tag. úgymint Aozél Pál, Práger Béla, Sommer Sándor és Sartory Oszkár, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása; és pedig a 4 igazgatósági Ingnak 3 évi, a 4 tagból álló felügyel\') bizottságnak 1 évi időtartamra. ,
Ö. Netán] indítványok.
JEGYZET. A t. ci. részvényesek tigyelmezteltetnek, miaMliÓt szavazó-lapjaikat 1906. évi február hó líi-ik napján délelőtt ti—12, délután 8—5 óráig az intézet helyi régében hzon.elres.-n vagy meghatalmazás alap|án átvehetik
Megjegyeitetik, hogy az alapszabályok il-ik §-a szerint szavazati jogot caak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy béltel nevére áliratott.
MoooOTrxwcxjcoocxxxxxíoooocoTC
R______ (Neuatelii-féle
KKZHÉBET labdacsok.)
K pilulák hasooló késait-ményekoél minden tekintet beD feljebb becaülendök, mentek mindpo arlelmas anyagoktól, az alteati szervek hajainál legjobb ered-tuénynyuL használtatván, gyengéden hashajtók, vérlísztitók; egy ptógyazer bem jobb a mellellu oly árlslmallao, mint e pilulák h
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Czukrozolt külsejük végett még gyermekek ia saiveaen ve«zik.
Ki\'j 15 pilótát tartalmazó dobos 80 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllaliit tartalmaz, caak 2 korona. •iL- 2.46 koronnelólegea beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Áll a t* I 1 \'<¦•\'¦"-i kOlömWn AvKkoiijuiik. Kérjünk hatá-UVAy 1 rozoitan Nenatelo FMŐp hashajtó labdacsait, Valódi csak, ha mitiden doboz lörvlnyileg bejegyzett védjegyünkkel piros feketo nyomtatásban aSzent Lipót* és aNeustein Fülöp gyógyszerész* aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett cornhgjaiuk aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
\' .1.1 i ,,.,,\'t,,. .....-!t c)óg)».!t[ár,,
iii is, i. . ¦,!;:„. .,¦ 0.
K>pb.l6 W.».,m...v, imii .s i , 111 - , , |[ i | i, i 1 \\ | i | ,., „„ „„,( ,„,„4|
M OLL-FELE
SEIDLITZ-POR
kui y.ílncli.ik l.:i un i h i<-|;yik ilnlm/. Moll A. ^
védjegyét és aláírását tünteti fel. {%
A Moll A.-féla Seldllti-porok tartól * legmakaciabb gyomor- -J
altoilbántalmak, gyumorgoict is gyomurhev, ríigiott er.ákrekedaa, mijbimalom, r\\
vúrloluláb, aranyér ti a legkillonböiiibb nOlbetegtágek el lén, c jelei hli.Me.nek S|f
cviUcdek ót* mindig nagyobb ellerjedcat mcijcU. — Ara egy lepecsételt eredeti \' J
dobosnak 2 kor. :\\
llHiulNltÁMok törvény 11 vfc feiiylHHnek. Q
M OLL-FELE
SOS - BORSZESZ
Ciak akkor valódi.
mindegyik üveg MULI. A. védjegyéi iUnletl fel, >A. Moll< Iralu onoiaKat van jaivn. A m..h-m\'.i.- *ó* ilorasei >
hűli* egycb kOvclkciménydnel Icgiimerctetebh nei». Q ira I kor. SO flllér.
Egy ónozott eredeti Üveg
MOLL Gyermek szappanja.
okaxarO ipolisára gyermekek a felnőttek rasiere.
őt darab I kor. SO fili.
Ara darabonként 40 Ali. í*>
Q
Minden il.inli gyermek .i.njinn Moll A. védjegyével van cll.lvn,
Fö.xótkaiaé.: Ql
Moll 1. nt|}i»ril2, Cl. II klr. udvari szállító által, 5
Bécs, Tuclilaubou 9. sí. O
Vidéki megrendolé.ck n.ponu jiuit.ulánvcl. melleit lelje.ltlelnek. C>
•«! A raktárakban tessék határozottan „MOLL A." aláírásival
ós védjegyével ellátott készítményeket kérni, linktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.
Ügyeljünk az aradat] csomagok orosz vám zsinegjére és\'a K. & c védjegyére.. Ka|i hntó:: NKI\' « KI,KIN bél Nnüvfcai.iz-án
Nyomulón Ifj. Wnjdlls József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
I90R. JANI\'AR 27.
7, A I, A I K Ö 7, li ili N V
XXIII. ÉVFOLYAM.
A CSÁKTORNYAI TAKARÉKPÉNZTÁRRAL EGYESÜLT
Önsegélyző Szövetkezet t. ez. tagjai
f. i-vi február i8-án délután a órakor Csáktornyán,
a Csaltornya! Tatarctptiizlár Részvéuyiarsiilal Iiülfisetíbeo larlandó
KÖZGYŰLÉSRE,
hivatkozvn az alapszabályok 1ÍO. íj-áru, i liszbdtdtel .....gluvattiak.
tárgyak:
Villauyerőrc berendezett husfüstöldo.
Nngykiinizsii, lílOfl január hó.
Van r\'/.t-riMii\'si\'in a nagyérdemű közönség szíves tiuhnniísárii hozni, hogy helyben » nuli kor vivmá-iiyiiiiiuk .....p.fclr.16 vill.-invi\'rőro bi\'remlezelt
Kóser-husfüstöldét
). Az igazgatóság jalentéso.
2. A felfigyetó-bizotiság je lm tése.
\'{. A folyamaiban fóto X. nsoporli számadások és tt lelmeiii-vény fülöt li lintátozailioznlal.
4. Igazgató. ? igazgató-laniu\'si tag és a felfigyelő bizottság meg -álaszlása.
». A közgyfiléai jegyzőkönyv hihlesiiésére 2 lag kijelölése. 15. Kseilogeti indítvány o!k,
t\'sátvUjd\'iiyán. líMili. famtár t%-\\\\\\\\
AZ IGAZGATÓSÁG.
*) Hogy ft közgyűlés érvénye* lialérozettol hozhasson, nrnt legnl.ibh -j s/.óv.\'lke/i\'ti ingunk ji\'iViiléte .<ztlkwV,\'ll,,,Ík. kik Roll tör/.sbftétoi képvlséfiirir.
Hu ti knzgydlé.s tiaiii vAllminók htlározAtképnsBÓ, ükkor \'fi nappal későbbre rtgy nj közgyllb\'-s liivmidó Össze, mely ta o|rS közgyűlés tárgyai fölüti, lekinlel nólkiil n tagok vagy törzsbetétek számára, Jog?krényes határozatokat hoz.
A megvizsgált évi számadások a/. Bztöfl [elonté* és a fidílgydó-bi/nihii;! w|e»t&te a társulat Diteti helyiségében n közgytUési *> nappal iilögelö?Öjeg u részvényesek által betekinthető.
kolbász, szalámi, lmrka, ¦ o.....i v és húsból készült
különféle csoraogfl-áni gyárat lolPflUottem.
Ew.el kapcsolatban itgy kényelem, mint tisztaság tekintetében n legkényesebb ízlésnek is megfelelő
eladási és kifözési éttermet
!1/, EmÉl iilfli térni, a postával szumben
rendeztem be.
Költséget es lapultságot iM\'ín kiméivé oda fogok lörotcodul, llOgy pontos kiszolgálás öfl Ízlelt1* áruk készítésével I) pártfogásai kÍénli\'inelj\',ro.
S Tiszteimtől
REICHENFELD ALBERT.
$f Postai il. - pontosan eszközöltetnek.
Naponta friss áruk.
g^BERENYJÖZSEFf*
A lupi Untoti
JEGYGYŰRŰK
ÉS FIA ékszerész
*yg!± NAGYKANIZSÁN
U SAJÁT MŰHELY. Bí
eaját kés/itményem minden kor nagy választékban ki* - p-.en kaphatók.
nagy raktár ®m)thu ^i^sm
- és színes kövekben,
NAGY RAKTÁR "•"•í 4™
----------------_ láncrokbin.
nagy rak far fi"0,n
teknőn.
Eladás ré»< JeUizetcs mellett ín!
.liniiii -ii. uj munkák iíi-h- iin ktesIUetaek
Globin
¦ il 11( i l ü 11 ő e I vágy fokozó HAI asztali itali\' óhajt
AK! gyönge, lábbudozó,
AK
ideges, álmatlan,
vérszegény,
a legjobb és legfinomabb czipölisztilószer
Voiórujtó Jótállás :
nyílja, lioffv *í*|i"f>n kerenkw tirtahrar.
lUíiiiirn ilaraU mappán n , tel, tinta t(i ment káma i.%tHW komnál Se
Sclilebt Bél" a lkat rei» t-k töT klcht HySritf
-. ), wlaca\'-1y kártl
AKI
AKI >
AKI szoj)tat. AKI tüdőbeteg
ne iniiUszszíi el saját órtlekében a kitünii hatásúnak nlisninii és nmil-
kivit] turtos.
( .SZARVAS" VAGY KULC3S2APPANT\' )
A i&i
Mindennemű rnlia és
mosási mód.zer tészére a
legjobb éd legolcsóbb. —
A vásárlásnál különösen ilgytljütik arra, liogy nijnden darab szappan ^Sehiclit" névvel és a ..sznrvas" vagy a ,,kulcs\'* védjegygycl legyen ellátva
MéiVhi-i\' ruhái ád. A Bzinekct c-meli, fénylóvé éa világossá toszi.
EBKULES Ú R
maláta-tápsör különlegességet inni.
k.ivointgbiii), vonüöglóbon 6a A
Bercid mmit "tKX"
3 ,i.¦. VII.. BoUilon-tár 3. Tolufon 03-87 . aiiogy/^k linrymi.
(^tukiir Sag>kaiiU»í»: lELTtCH n fiflUí ci|iíl. -Kgvultal kö»m.lora«írn bauak, hogy IIRIfll JtZIEF ír
kAfiíiitiiilajilutio. .1 .hírnevei f leiculct-söil n. 6. litogaló
...i .¦ ... ii,\'- ¦ -¦¦¦..¦ír :.¦ i!-.,i, Allin.l.-.iii kUtolgállatj*.
6869
Ht
ZALAI II « n. n N T
lune JANtTAR î7.
\' Kitüntetve a legmagaiabb érmekkel „Grand Prix" St. Lsual világkiállítás 1904
KÉRJÜNK CSAK
GLQBIIS
TISZTITÓ-KIVONATOT,
mint tien Alira, mimait Kuk érteknélkOII utánzat lesz kínálva.
K|t)l-dUH ifTâmal 1.11/ MrhllU juii. Akl.-t.tM . ritcfi- u. l.rl|./lg
Mühle Vilmos
oh. és kir. urtrari szállító Temesvár.
Nagybani tenyészetek kivitelre.
Mag és növény, rozsok, fák, Ifllevflloek. Ka- és nflvéiiycst\'im\'ték.
A legjobb magvak és virághagymákat; A legszebb növényeket, rózsákat, divat-
virágokat; A legnemesebb gyümölcs, disz-\' és sorfákat.
(02 hofdUraictU falahalók.) Mindent saját nagytenyéaxetelból. I\'oalakötpgek magvakkal 0 kor. felni bériin*filvt>. Muhle iij „Tanácsadója" vflfóknek iagyun Pompis fOirJagviók vcvdknik kívánatra.
UHU ial valatia wtowll
- Naml Mimin ne.ivei Műben mimlig amerikai —
STORM SLIPPER W HÓCIPŐKET
vitelek . Uniton Hubbor 8ho« Oho-tol Botionban, *i*k
könnyűek e* elegAiuak. KapbMoic: Rotanfeld Adolf és fiainál. Kreiner Gyula, Halphon L. as t, .,, ii, Nai-yk.ii.lí.in.
t ¦¦!.;\'. m. : A-1-. i i \\| t,; -.-.ír ; .1 .-
WELLISCH. FRANKL & Co.
Réen, I. II. I-m Ií.i.iu l.i I í. ón II. MXHtii.
* Vádjitgv: „Horfeijt* i
A Llniment Capsici comp., i briny-filfl-Expsllir páHiki
my :¦ . !.¦!.,..,( Imllilfl.
már több mint .16 «v ÓU legjobb lajJalom-¦ -ili-l-ito luurnt-k biionyult kúuvéaynél, imjii.iI m ateshUléatkaal hoduruolós-. ¦ !¦ báninál v a. •
r\'lgyelMratete*. Silány tjamuritványuk miatt bevaafrtáakor óvatosak lágyunk m csak olyan Üvegat fogattjUDk el, a mely a „Hariony" vwJjogyiíyel óa a Rlobter oiiSg-j-gj ivane-l ellátott dobóiba vau oaomaguWa Ára 80 fillér, 1 kor. 40 f. »a
\'.; kcnona ugyani Iván minden gyúty-swrtárban kapható. — Főraktár: Tlrlk i ói a a f ,¦.\'¦\',:>¦-" i i ¦! Basassataa.
Klriii, r gyói-ysaertára ai „Arany oroeiláahai", Prágábaa,
t. ll ¦ i !¦ Ili » I\' A DIU Mi:i j- Ul.aj.l . w: k I •¦-.
Tisztításhoz csak
Globus
EtiszWokivonatotJ
SUCHARD
VastSntö segédet vagy mesteri
keresi\'!, aki tigy a gép. mini a kereskedelmi öntést teljesen érli. a Sablon formázáshoz éri és kép™ egy kisi\'hl) újonnan íelállilandó hasonlódét önállóan vezetni, akár mint lárs. akár pedig iiiéti\'riná7..sa akord fizetés ellenében ajánlatokat kér
JAKAB ZOLTÁN
gúnnuíliely t. Nagykároly.
SZŐLŐVESSZŐ!
A világbiril
„DELAWARE:
adja a legjobb bort 1 Oltani, permetezni nem kell!
A szőlészet kiiioso I A phyloxerának ellent ail II
Lnirasnt iis árjegyzéket ingyen kllldunk bárkioek 1
Szölőoltványok mérsékelt áron kaphatók I
Nagymennyiségű sima és gyökeres Dela-wáro vessző eladási
Gim: Szigyártó és Takáts
szölőtelep tulajdonosok. Telep: ALSÓ-SEGESD. — Központi iroda: FELSÓ- SEGESD Somogynwgya.
A REKLÁM I
A llaudÓ, éaaazerQ és Qgyea reklámosán iiíiiitli-ii gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, as éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcaóbbao, meg*
blrdMéal osiiályáaál
tilajdooos LEOPOLD GYULA uerkesitu
BUDAPEST, VH-, Er/iébBt körút 54,
ahol kiváló aiahértelemmel, odaadó lelkiiamere-teatiéggel, pou\'oaaiggal év olcaón earkQzöloek hirdetetteket éa reklámokat az flaates bndapeatt, vidéki éa killlillth lapokban és naptárakban.
Költségvetések éa
tervezetek ingyen I
Mchnlele Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA
Bécs, 1.^ Wollzelle 11. földsziiit és Leniéiül
Alapíttatott ISTI H Telephon 809 A \'> k. póitaUkarrkpónatir Cleahag-axiin-Uja -in 81B
ajánlja maiit biriatill meghiiaaok gyár* 11 u\'oio -! mtéiaiera b«U b i k ű-Hú i «|aá|ak rittáPB
Siaktasátiak. kirditéaf Itrvsialeh, árasa- , báitk dljaaaiaiM
L.flu|«btt nigy hlH.p-ar|tgyi k kirdatlhaak laiyta át bórtnantva
Saját üyüjtamónyes hirdet
rovat a
: „Nme Frcie IW\' és Jnei Wr. Tagblatt";
. birl.|>okbiD i.iiul. iiM.n.n hinlelé. reuér., ¦
; nini: Adái-véOH kizléMk miu— llil.l :
á|.ak. Tir., hépvli.l.ll il,y.4M. allaat- : kKaao, altalall Mr4.la..k alb
23