Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.43 MB
2010-06-23 14:23:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
493
4290
Rövid leírás | Teljes leírás (338.38 KB)

Zalai Közlöny 031-034. szám augusztus

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA. 1906.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 31. SZÁM.
AUGUSZTUS 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Elöfwel**! arik: gyén c»re 10 korom, tiltom 6 korona, l 90 f. Eer«« iont ár. 20 í.
slliese és való.
A iiícso ult kezdődik, hogy Magyar-Mflíágoii a vezető elein szeretné elhitetni, miszerint boldog nép vagyunk, ha ti szomorú való a legpontosabban nem bizonyítaná, hogy itt ország gazdaságilag, tehát anyagilag is kész nyomorék. Keserves tényül említem fal azt. bogy hazánkban a vagyon- és jövcdelem-idmorülés a legszűkebb határok közé van s/oritva, azaz a vagyoni végletek felsőbb tízezreivel szemben, a nyomorultak többszörös milliói állanak, csak a mindennapi kenyérrel, vugy o nélkül.
Némely ember azt inomlja, hogy már csömört kapott a szociális bajok örökös fejtegetésétől. De hát ki tehet róla. hogy az emberek kenyeret esznek, ki lehel róla, hogy csupán abból élünk, amit megeszünk é.s ennek a reális ténynek minden, meg az idealizmus is eszközévé, piszkossá válik. Sajnos, nem él olyan nemzetgazdász, aki elméleteit a gyakorlatban is teljes érvényre iinliiá juttatni, pedig ez nem lehetséges addig, aiuig az emberek lelkivilága valami uj. korszakotalkotó változáson nem inegy kérésztől, amíg a psichologia <-s a gazdasági tanok karöltve nem mennek a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, tudomány, irodalom és művészet, — most még piszkos, mindenféle giz-gaztól fel burjánzott mezejére.
A feljebbvaló és alattvaló közt a társadalom különféle rétegeiben élö viszonyról eszembe jut HZ egyszeria sztalos szamara Az asztalos Ü. i. nem akart, vagy nem tudott enni adni a szamarának, bevezette tehát a műhelyébe és egy kosár gyaluforgácsot tett elébe, s szemére
lir. Villányi Henrik i rj. vv »TiM i m .ÍV* n c r.
zöld szemüvegei adott. Ka a-szamár azt hívón, hogy fű van elölte, ffitfette azt az utolsó szálig.
Mikor az alsó milliók tömege demonstrálva vonul el a felső tízezrek ablakai alatt. — a hiábavaló abeugolás és kiabálás ép ugy néni ijeszti meg 97. egyiket, mini ahogy nem nyújt a másiknak reményt. iagy bitet céljainak elérésére, „he a tulipánnal- kiabálásokkal csak fanatizált gyűlöletüket erősítik meg. meri a magyar ipar pártolásával nem a munkástömeg jutna e kenyérhez avirágzandó gyárak-
\' hói, nem az o munkanélküli csoportjaikat jutlatná-e keresethez.
Ks bizony a mai viszonyokkal jóra
\'változásra nincs remény, mert a társadalom diplomatái a természetes haladással is beérik. Az a határtalan nemtörődömség, amely betölti gazdasági életünkéi, komoly aggodalmakra ad okot. Komolyra azért, meri a núttön-növekedó drágaság a létminimumot pénzértékben emeli,
, mig a munkabér állandó marad, vagy épen alább száll. íiyakorí szükség miatt a munkás béréi teljesen föléli, azaz sohasem kereshet magának annyit, hogy félreiehesseu belőle. Beáll tehát a végszükség, mely megbontja
! törvény paragrafusait \';k bekövetkezik az a
\'tény, amire már most is kérdezhetjük, hogy nincs-e eléggé telve a gazemberek, gyilkosok és a többi erkölcstelen paraziták hatalmas kloák-ja.
Az egymással tülekedő értelmi proletárok helyzete sem soklfaT jobb. tekintve azt, hogy tulprodukció minden léren óriási mértékben gyarapszik A mull hónapban különféle iskoláink ismét a kenyérkeresők egy tömegét vetélték ki a piacra, helyesebben a kenyér-
Nagykanlxii, Sugár-ut 8. nam, K>adoSivalat a» nyomda: Nagykanliia, Irj. Wajditi Joita\'nél 0*ak-ljSr 1. izim. ¦ , Hirdet黫K dij*i»b*$ HnHfit. Ny.inei toronként 40 f.
harc mezejére, a konkurrencia növelésére. Kzek az ifjak, akik pályaválasztás tdótt egy pár percre betekintenek a kereselforrások tarka kaleidoskopjába. nem csoda, ha a puszta látástól maris teljes érzéktelenséghe esnek. Ahol az a sok bizonytalan keresettel bíró ember tolongva húzza ki egymás szájából az utolsó falatot, olt a munkának nincs és nem is lehet meg a kellő becse. Az emberek megfeledkeznek az enyém. lied. övé fogalmairól és gyakran a munka gyümölcsének nevezett vagyon, nem egyéb furfang es csalás által szerzeit harácsnál. Ilyen helyzet melleit tessék lelküsmeretfunlalás nélkül tanácsot adni a pályaválasztóknak.
Csak hirtelen tekintsünk át a pályákon látjuk, nogy diplomás emberek szaladgálnak, mint sorsjegyügynőkok. hivatalnokok. Állami es egyéb tisztviselők telve vannak adóssággal. Orvos minden házban van kettó. a falvakban még a nyomuk is alig. Egy megüresedett tanári állásra néhány száz protekciós és anélküli pályázik Vállalkozási kedv még mindig nincs bennünk, mindenki birtokot vásárol és nem gyárat építtet. Ks még sok más siralmas példát tudhat az, aki figyelemmel kiseri ezt a hatalmas világi úzéikcdést.
Négyszáz és néhány Ipuhagrrinces magyar ember, ohaise-longue-ján elterpeszkedve nézi ezt a borzasztó gazdasági pangást és egynéhány frázisnál, egymás még jobban való piszkolásuál nlnos határozottabb szavuk. Nem tudnak véget vetni a frázisoknak és olyan gazdasági irányzatot csinálni, amiből kenyér lesz. Kz kell a magyarnak\'
Kz a való, a többi mese! Kunok kivivására legyünk szocialisták itthon és ne legyen idegen
A Tálcsalád pusztulása.
»»t..m4iiflfUnci. Wu KERTÉSZ JÖZSEF.
liúkaházáu vagyunk, a Za\'avólgyének jíyümólcs. iák közé rejtózöll, kedves falujában. A déli oldalon mély mederben kanyargó héwizü patak mély medr-m keresztül llatal menyecske halad, kezében Drea fej-kosárul vtve. I,ejeld> a kóhidon éltesebb asszony Biet Wpát tartva a vállán. A két irányból pívó fejérnép * t-melÓ alinljnn találkozik
.Üicsérlessék a Jézus neve I" — mondja a
flitalibb,
. MiudOrőkkt-!\' — ingndja el az öregebb. „HA "lesz, MáriV-
- A Bocsotába indultain . kis buhorkáérl. Heiféu hordanak, hiít .savanyéllóba teszem. Heg e tököt is viszek rétesnek. Hát assznuiióuém há megy?"
,Kn is odamenek Egy-két rend szollóm még ¦Ipálallao, mondok csak rendlediozom.\'\'
Aiuint továbbmennék lóizil beszed kozótt, megtolni ám a faluban a lélekharang ezuslcs-ngésD "*MKja és sírva-réva jnrja be a folvó vÖl^y»-(.
„Kjriyo, ugyan ki haldoklik?" — kérdi meg-\'"\'kkenve a fiatal asszony.
•Hit nem tudod édes lyányom ? a Tál Pista."
-Ali-ah, de igen meglátogatta az Isten azt a l«l házat. Héuyadik hatolt má ez Kati nénémV"
¦E bizon édes lyányom — haliam csak .... nat eióbb meghót a Tál Gyuri maga, — mer iszeu j\'sak Üyurénak hitiák világéletébe. Azután megbót a It\'gkissebb lyánya a Lujza, azutáu a felesége. Na most 8 J|d«í gyerek, megent az Ilka. Most meg hűt a
Pisla gyerek lűlke liwhikozik ki ibbu a beteg, mga
t-Ntbtl*
„Aztán mi lóte Uket asszonnéiiém. hogy ollan egymásután elhullanak, mint a sárgo terelek."
„Hál jh\'iii hullottad\'/\' „Nem éti." .Te Mari, csak netted mondóin, oztán nálad maradjon ám. nem akarok pletykaságot."
„ Mintha uiegliótmak mondaná Kuli né néni." „Hát tudod Idea gyerekem, hogy a User fstúkné az tüskére való. vén boszorkán, apui anyui tesférgye a Tál tivurinak — az ííten rtyugosztalla a haló l\'orál\'an. Mikor inas iná a szegén (iyuri meghót. lóteile inagiilia az a mézes-mázos beetédQ LVerné. ; hogy epusziéttya vulantennyit, hogy a ió*zág llrá es-i\'-k Mikor az ui\'scsó kiterelve lektldt a .szobába, 1 uagy jajgatással vigiiszló\'.a az íizvegyel. de ugy áu. bogy egyre hvvó Idzlatta. I"» majd hazaiár ;\\ íótkó, ! mer igen sz>THtte a csuUdjrtt. EltU meg az asszon ummeg ijeill. lm innjd i nyavala kéredg la kitérte Azián kérte a jéféle riu^tát. ho tegye tneg ueH, hogy ,az ura lolko liaza ne tárgyon, hanem meglegyen a fiirbéli nyugodalma. Hát > vén tüskére való nem azt
tniláosólH. mint jó üeresztéllhó illik. ln> liljsél szógá-
i lásson, hanem a pokolbeli l\'ulutó mesterségébe lordul. Nahili. mikor má ki vél teréivo a szegén halolt, oítán csak a hitbeliek vóiak oit. levágoit a sterafftU négy
isorkáhu egy-egy darabot, oztán rátette e -erpenyó t(Ure — nem mondom d ides gyerekem, ahogyan balloitam. Akkor Ősszelinta a gyerekeket is kezébe
i vette a bosszí gyerlyát, umi a halott feje fölött égelt.
! aztán bejárták a szobát. * pajtát, az istállót, ma ahun leginkább megfordul til.-ttbe a szegén Uyuri — aztán kifüetöték a szemfmtel áriával. Ho mit beszél akkozbe
az órdögge, vaj kive. azt bizon nem tudom. De a bizonyos, hogy a szegén Tál bdki) nem járt haza. Hanem a/, itl hagyott cselédei mentek utánua egymásután. Csak hervadlak, eárgutak, mint a nyárfalevél, oztán végük tót. pejg rólak asxeiipáluri iavóa-asszoODá, a reiideki doktoruá de bigábu. Hát mást ezen a szegén Pista gyerekön vót a >ar. ez is evégzett a világgo, most má csak a Káró vau hátra."
-„Hát masi ludod Mari, de lovabn ne add, mer hátba bájtod lesz uuliáita ¦
„Isten vele nénémafiszou, maga imi itt vau a szóllt-iéue. én még odább mének."
„Szereiieséssen |áigy [des lyányom, el ne felejtsd, amit mondtam"
Másnap megvolt a temetés. Nagy sirás-rivás közt ment a koporsó után a vén Üserué, meg a nyeszlett Káró gyerek. A nép meg lalágaitu, hogy mi lesz most már az elhagyóit árvából.
Az ¦•Imoini\'-tl turtetift utati lobb eszte\'mb\' múlva ismét a kistalubaii voltam é> tudakozódtam a Káró gyerek sor>» IVIiil az ismerós Kati néninél.
„Hát tuggya az ur — mn az Isten is megsokóta a véti t\'serué telteit, oztán eccer ippeti a tílzbet tne.lle.ti »i — ki tuggya. mit akart lózuyi — oztán esak ott laláiák meg hóva. Akkora széivész vót a temetésén, hogy még ollant nem értem.*
„Hnt a Káró gyerek él-e még?"
„El-él. Mer amikor a Cserué megbabonázto az egész házot. hát a Káró íppeii aludt a leiekben. Abbizon megliázosodott, oztán jómódban él két kia cseléggyével. Hanem a szobáim nem mert laknyi; a kaimirál igazelolla el szobának, abba búzta meg magát.
ZALAI KÖZLÖNY
1!>U0. AUGUSZTUS -1
olÓUünk a ..hazudnak rendületlenül." L)o a magyar üria/tokrarák m no eaak énekeljek, hanem cselekedjék Is) Önálló vámterülettel I Vegyék le rólunk, lehetetten szamarukról azt a bizonyos zöld szemüvegei I?
Kzl követeljük, nehogy az Adrián továbbra is ezrenkint nyelje, cl a háromemeletes szörny életerős munkásainkat és vigye ki messze — egy boldogabb elet reményében — egy uj világba. Ezalatt az iitlionmaradtak pedig hullanak a szomorú statisztikai rovatok kitőlténére. 18 ezren baleset következtében egy év alatt, kiletioezer tüdövészben 1 hónapban; ma tízezrek sztrájkolnak, holnap másik kéts/erannyi: ma itt gyilkolnak krajcárok miatt, holnap amott törnek be békés polgárok lakásába.
És ez így megy folyton, hazánknak rendületlen hívei 1?
AOÉL PÁL.
ROVÁS.
Az elei perctói keidre, mikor a főkapitány nyilvánosan félretette a városi csendőrség eszméjét, ellnie voltunk .. tervnek. Nyíltan megirluk véleményünket. Megintik, bogv a városi csendőrség nem >lük a mi viszonyainkhoz s hogy a rendőrségi azalgálai fejlesztése nem városi csendőrség behozásai kívánja, hanem rendőrségi létszám emelést No hiszen volt uekOtik ne mulass. Hasábos sugalmaznli. félhivatalos cikkeket közöltek ellenünk. Érvek helyett, n .nevet aégeeség- fegyverével akarlak bennünket meghódítani a városi csendőrség tervének. Haracskoriással. maradi* sággal vádollak bennünket, kiknél nem inuialkozuak a vak lelkesedés utáni kijózanodás tünetei. Ks ime egy él után a főkapitány nr maga is be[át|a akkori tervének célszerütleuségél és azóta ö is meggy fizudon arról, amit mi már egy évvel ezelőtt Allilolliink : A csendőrsé get merev szolgálati szabályaik nem képesili eléggé a városi szolgálatra.
Borítsunk fátyolt a multak emlékeire. Ma már erük egy terve van a kózporondon: a rendőrségi létszámemelés. Nem hisszük, hogy bővebben kellene emellett érvelni. A napi élet sok esete igazolja ennek szükségességét. A városi képviselőtestületnek be kell látnia, hogy a viszonyukat javítanunk kell es estéri bizton
reméljük, hogy a főkapitány indítványát teljes egyértelműséggel magáévá teszi a ráro.sí képviselőtestület.
Közeleg a dalo.sweny napja Hetekkel ezelőtt állítottak) hogy nincs még nálunk olyau érdeklődés, mely az ilyen jelentőségteljes ügyekéi megelőzni szokta. Sajnos, az illetékes körök ís mindinkább hangoztatják » véleményt Kgyik laptársunk vezércikkben siet az ügy segítségére melyben többi között a következő pártolásra érdemes véleményt mondja:
A verseny sikere érdekében ajánlatot) lenne egy kis sietség. Két hét alalt bajos mindent nyélbe tltni; akiben hát van egy kis jóakarat az Ugy iránt, az kezdjen cselekedni.
Kelbutik nagy. élénk érdeklődést a verseny iráat. Mindenki a maga körében, családjánál barátai kozt, utcán hivatalban. társaskörben legyen élő reklámja a versenynek, hogy mire ennek napja elérkezik, a város apraja-nagyia lelkt\'&cdéssel. az llgy nemességétől áthatva köszöntse azt.
Tudnia kell a város mimit-n polgárának, hogy milyen erkölcsi felelősség nehezedik a versennyel a városra. Kunek sikere. VSgy balsikere befolyásolhatja a város jó nevét. A dalosokat mi hivluk meg magunkhoz Kötelességünk a szíves vendéglátás, kötelességünk ugy cselekedni, hogy azok kellemes emlékekkel távozza nak tólllnk. főkép pedig, hogy jövetelük célja sikerüljön.
Kz a nap \'mindnyájunkra kötelességeket ró. Kit a kötelességet senki ne hanyagolja el, hanem teljesítse legtöbb tehetsége szerint azzal a vendégszeretettel — és műpártoló készséggel, melyről Nagykanizsa lakosságát országosan ismerik.
Gazdák és a gabonaárak. A Magyarország Írja: A gazdakózönség körében mindig élénkebb hullámokat ver az a mozgalom, melynek eélja, hogy a gabonatermékek áránál a vámvédelem a tőzsdei spekuláció ellenére kelló módon érvényest!Ijön. Több helyült a gazdák máris szervezkedtek, hogy busájukat a tőzsdei lkoronás árjegyzés dacára !?0— %\'i koronán alul m-m adják. Kz az ár felel meg a nemzetközi piacok árainak, lia az életbelépett magas bázavámok a közös vámterületen érvényesülnek, Ezzel a kérdéssel legutóbb a Tito\'i Gazdasági Egyesület választmánya foglalkozott s felhívta a Bácsbodrogmegyei tiuzdasági
Egyesületet, hogy a gazdák megtelelő szervezésére tegyen lépésekéi. A Hácsmegyei tiazdaságí Egyesület a lokális szervezkedést nem tartva célravezetőnek, a/. Or-zágos Magyar tiazriasájií Kgyesület hivta fel az országos szervezés megindítására
Mulasztások.
Csodálatos egy ország ez a mienk; sehol a világqq egyetlen más nemzet k o re bon sem követi oly nehéz-késen a tapasztalatot, a belátást, a fölismerést a kívánt reform, a megvalósítás, a rosszat és a helytelent m-?-
szliutetŐ intézkedés, ....... miuálunk. Vannak állandó
thémáink, amelyek körül már semmi legkisebb véleményeltérés nincs. letárgyaltuk évtizedek során minden irányban, ki is mondotta re) miudea hivatott és nem hivatott fórum, houy mi. miért rossz, káros 6a bel) telen, hogy mit. miért és hogyau kell, de okvetlenül kell megváltoztatni, megszüntetni vagy életbe léptetni; de még ezeknél a befejezett (némáknál sem történt meg a megvalósításra irányuló kezdő lépés, ahelyett még mindig csak a megvitatás stádiumánál tartunk, vagy — ami annál is rosszabb — a letárgyalt tapasztalati és elméleti igazságokkal jól lakva, a további édes riembánomsiig vesz erőt rajtunk.
Ht vau mindjárt elsőnek a népesedési, a népmozgalmi kérdés Faiunkban megvan a természetei szaporodás minden tényezője s a magyar faj mégis a legkisebb szaporodási irányt mulatja egész Közép-Európában. Tisztában vagyunk ennek főbb okaival k Klsó ezek közólt a bábaképzés elmaradottsága: :iu ii egész község-csoportok vannak, ahol képlett szülé-rZnó hiánya miatt nagy — nemcsak a csecsemők, hanem a lebetegedett anyák halálozási aránya is. A köznép a szülésznő segélyét liem veszi szívesen igénybe titerl llzetnie kelleretle: ennek fontosságával nincs is tisztában s a családtagok végzik a szülésznői leendők -t primitív, ki nem elégítő módon, anyának és gyermeknek az életét folyton veszélyeztetve. — vagy nem végzi uzt senki, a természetre vau bízva minden Haranya egyik községében pl. a falusi kovaesmesti <¦ végezte évtizeden át a szülébzuói teendőket 8 mik. r egyik közeli községcsoportban a rendszeresített szülésznői állásra pályázat hirdettetett, arra az említett kovácsmester volt az egyedüli pályázó. |gy reit tudomást az esetről a megyei törvényhatóság mely
a kovácsmester szülésznői állását természetesen nem akceptálta; de más avatott egyén hiányában az — * lópatkoláson kivtil — ma is szülésznői gyakorlab-í folytat.
\\ népesedésUgygyel szorosan ósszefüng .i in,i gyarsng számarányára rendkívül hátrányosan befolyó s némely színmagyar vidéken annyira elterjedt egy-gyermek rendszer. Papok a szószukból, politikumaink a (óriinioii eleget beszélnek ellene, bői Irodalmilag is sokféle ismertetés, tallárselas jelent meg róla; m tenni nem lett ellene senki semmit s ez a rettenetes hűn a fajmugyarság területein, különösen Somogy. Baranya, Toronlál Itb. vidékein egész köz-egeket pusziit ki.
Közegészségügyijüknél csak a Balkánon találunk rosszabbat: a halandóság nálunk igen nagy a a dege-ueiálódás lobli vidékén az orezágUftk fcllQuóbb, mint bármely más területen Kurópábau A babotm, a kuruzs-
A faluban szentül hiszi mindenki, hogy a babona pusztította el a Tál (iyura családját. Pedig » szegény Csemé ártatlan a dologban. Hanem a száraz betegség, a heptíka. a tuberkulózis ölte meg őket. A Káró gyerek pedig megerősödött, a száraz lakás, jó táplálék hozzájárultak, hogy vele nem bírt a betegség. Magyaráztam az asszonynak, de csak a fejét rázla.
„Má uram csak a Csenió gyikóta meg ükét."
Kanizsai házak.
A megszokás a részletek ismeretének kedvez, inig az újság Itatása általános, egyetemes jellegű. Igy például, midőn elő>/,ór lépek olyan városba, melynek házai, utcáinak elhelyezése tahin társas élete is valami történelmi zománcot. emlékezetes mttlt karakterét kölcsönzik, ez a hatás egyetemesen és intenziven fog bennem élni Ha már tovább tartózkodom a városban, meg fogom ismerni minden jelentősebb ködarab, nevesebb családok történetéi, a tájszólások hislóriaí vonatkozásait. B részletek tömege azonban el fogja homályosítani az általános kép első benyomását Az el.-ő nap. midőn a városba leptem, talán hangulatos történelmi elbeszélését tudtam volna imi Kgy év utált lehet, hogy alapos, de hangulatában szegényebb monográfiát. Sághy János, vagy Csák Árpád bizonyára jobban ismerik nálam a Halálon Iáját és kimerítőbb kalauzt tudnak arról imi. De kétlem, hogy azokra is állandóan oly telemeló hatással lenne a gyönyört! nagy víz, mint reám. ki azt évente csak egyszer, rágj kétszer látom.
Ez a bevezetés periig azért szükséges, hegy. a
beiiszülott kanizsaiaknak tudtukra adjam, hogy vau az ö városuknak egyetemes, nagy hatása arra, ki azt először látogatja im-g Kn ugyan már évek óta szívom a poros levegőjét, de még vissza tudok emlékezni arra a hatásra, melyet bennem első látásra kellett. Kz a reminiszcencia állt aztán tótágast bennem, midőn azl az utazást a banalitás felé tueglállam, mely egy magánház átalakításával most folyik.
Nem nagy jelentőségű dologról vau szó, sőt olyasmiről, amihez tulajdonképen abszolúte semmi közöm. \'Már lenne ho\'zá kőzöm)
Kg) magánházat, melynek én a .....glátás első
percében impozánsan eredeti jellegéi fedéztom fel,
most betöslik sárgára, pirosra, zöldre, hupikékre és tudja lirdög még miféle sziuvegyülékekkel és uzzcl sikerül azt is unalmasan hmáliasá, kifejezéstelenné tenni, mint amilyen a kanizsai házaknak kilenctizede. Kz a ház egyetemes Akik idevalók, látják ezt a házul, mióta csak az fennáll, vagy születésük óta, lehet, hogy ezen a házon semmi különöset sem vetlek észre. Ku, mikor ideértem, igen. Mert ennek a háznak valóban volt egyetemes, művészi jellege. A hatása tömör, larlalmas volt, akt ait építette, abban a pallérban volt ihlet, volt művészi készség. Egység voll ebben a művészetben ehhez a római stílushoz az a szín kelleti, Es mert most kissé lekopotl a szin, a ház ura a római stílust elvegyítette a logsemmil-mondóbb, rikító, kiáltó színekkel.
Ismételten belátom, hogy nekem ehhez a dologhoz nincs közöm, de hát azért írok újságol, hogy ne csak a magam dolgaiért lájjou a fejem. Ennek a háznak a bepingálását, el ék te, le intését nagyon jellemzőnek találom Kanizsán. Mert ez a forszírozott utazás
a banalitás felé, irtózás mindéit eredetiségtől, mindentől, amiben valami sxacedálás nyilvánulhat a megszokott és hozzá nem is érteke* >ab|outó|, ez ;>.,: általános hatás, melyet az ember az első pillanatban nyerhet, midóii Nagykanizsára t-szi a lábát Kz uz a hires siiobizuius. mely a magyar vidéki városuk;.! jellemzi. Csupa utánzás, kopirozása olyan dolgoknak, melyek más helyen pompásan beválhatnak, nálunk azonban kisírnak a milícuből.
Azt írtam a cikk címéül: Kanizsai házak. Iga:, a banalitás leginkább a házakról sir le. azaz hogy a
helyi viszonyokkal nem ismerős ember ezekről Ismerheti meg a város jellegét De mi. kik ezt a jelleget a megszokás folytán már kevésbé érezzük, megtaláljuk azt a részletekben is. Társaságokban, u közügyek
intézésében, müpártolásán, amatórkódésben, korzón, színházban, sétatéren. Így vagyunk mi útszéliek, kik sok nagyvárosi, sót sok tekintetben világvárosi ambíciókkal vagyunk tele. Vaunak római slilü házaink, ha nem is házak azok és befestjük azokat ordító pirosra. Vannak komoly terveink, melyeket puecinelli-koszlümbe bujtatunk. Szirházba járunk a Jónásokhoz, irodalmi estélveket rendezünk és ott lábujjakkal zon goráznak. ötvenhárom képet vásárlunk a tárlaton és az értékes képek mégis visszakerülnek Hudapestre.
Szegény római ház, ennek is jobb lelt volna, ha véletlenül a régi Tömpéiben épült volna. Ma netn szégyenkezne a hupikék mundér alatt.
las, s tudatlanság, közöny és bUnös könnye Imthég u/reil részére,
pusztltjs *1 a népességnek. Az orvosok száma az egész ornágbao csekély, de némely vidéken. Mi—tin község területére sem esik egy, meri az orvosok kizárólag városokban szerelnek lakni, ezt követeli az ó egyéUl ,-rilfkllk, a közérdek pedig szenved miatta. Orvosi
7. A I, A I K 0 Z L 0 N Y az anyalej pótlására való külön, jó és egyenlő
minőségű lej forgalombaliozatalárol sem\' gondoskodik sem az állam, sem a municipium; ez is egyik fontos oka it gyermeklialandóság nagy arányának.\' Fölismerjük mi itt is a
NOI KASZINÓ.
eszélyt, d« ki nem
"t t ml l art Ásunk nincs, a sarlaiáukodásuak. az Üzletszerű k,!r,1,J"k- naftái lapítjuk, mi a baj. de meg nem siOn-j,végyitásoknak nem vet gátat senki s az orvosok iránt letJök; megegyezünk egymás között, hogy mire vau „\'köznépnek, de különösen a specialistákkal szemben azökségüuk. tt« abból meg nem valósfiunk semmit lt intelligenciának is megingott a bizalma, mert sok-1\'" rtor horribilis Összegeket követelnek aránylag csekély fáradsággal járó és nem is mindenkor eredményes
gégykezelésekéit, A székesfőváros némely tpeciálUtája (ObbstÓrtSs milliomossá lett a nekik monopolisíikus helyzetüknél fogva kiszolgáltatott közönség filléreiből; tz eseiteg falun megtelepedeti kíVrorvos pedls alig i érezhető a iud miliői megölni, mert a hivatalos díjszabás nagyon rolésebb erekély. Kórtiázaiukai nagy áldozatokkal iart|ák fenn 1 az állam, a varmegyék és városok; de egyöntetű kórházi rendszabályok hiányában a lielysöku következtében ezek az áldozatok nincsenek arányban az eredményűvel. Központi, vagy valamely garanciát iivtiitó ellenőrzés nincsen, minden kórházban má- es más ri\'lidszabályok állanak fönn : sokszor felekezeti es társadalmi osztály ellentétek rendítik meg a közönségben tmelkttl is vékony lábon illó bizalmat a kórházi ápo-Us iránt. Némely kórházban Inxuriosiisati bi-nudez-it jiflyek mialt nem jut hely a szegényebb néposztály-uak: a díjtalan gyógykezelés pedig -- az országos betegápolási adó dacára — minimumra i.s.z-. Elmegyógyintézeteink — melyek szórna a s:tl»séghez képest kétségbeejtően csekély — tömve
vaouak a a közveszélyes elmebetegeket, a dühöngő firolteket nem lehet azokban elhelyezni ¦ ez az oka. Ifti\'.v Magyarországon fólóite gyakoriak a felügyelői nélkül hagyott elmebetegek által elkövetett bűncselek
(Vej;re i* ki kell pattannia tniiutcn l fióknak, auilmhugjr
iBjnml cun ntwadlul laptuMlmfll *ieieteii viiotiiinlibu. Tehii
íme; tuJji mtü M «gím »Ü*J, hogj K-iniiMii hetekkel etelüli •aOt kawinó" alakul!. A laguk • samiiciini nyolcan, húlgyeink fitie fleiií*-jci, akik xciqjlcieikkel ncui fn(íja.k: U.tuijnomitlilni
teuk UgeduW vitatkozunk, kapacitáhmk; n^ Etta^^
ziink eS meggyőietteltöüki de az elvi eredményekkel »w. tbp « «t*atd mt « hsjrtf toti. « «j
megelégedve, nem sietünk a gyakorlati kivitelre, sőt kljalamjttlt, bugy t ul.P.«t,*ty,.k m*i óí*v« ti ..«>¦ női-
bben az irányban még csak egy lépést sem testOnk.^*\'\' h"*r Kzazoka, hogy társadalmi és gazdasági téren annyira \'\'c\' Imaradoitságtmk az élelmesebb, szomjakon
hangolja |,> állandóan I magyar lársadaltllAl szegénynyé ti nngyar nemzetet.
KjrUU.eken tgrifciif c««k heieti Vtgte ti «eli, hogy valsiti hallgaiiion.) Vanilia (a haz uruóje, ar.esztiie érlelmi szer-zóje, bajos moaoly kiséretélieti egyenkim fogadja az moigékonyahb nemzetekkel szembeti: ez érkezókel, luhiit elnók szeretne leoni) ; Szervusz edes ei leszi Jusztim! Na mit szólsz bozza? . . . Itemek eszmel •MI?. . .
. F- r J usili | Kóvessyt utanozvat : Szep, szep! Mek
l\'dtyok elegedve ! Osakhogy ....
Vanilia ia buiérkezohóz): Ah, ahhhl Hozult Istei: beuueteketl Osak voouljalok beijebl}. (Alialauos csókolódns.) Foglaljatok helyet kedveseitu. aztén kezdjnk a gynlésl \'
llete\'n: Ketdjllk! KozdjUk! Jtiszti (gnnyo.-aii) : Nini gyertyék is vatmak
Vanilia
— Sajal ttulusiUmktul. -I» oák Páter lemondott első tervéről, a városi csendőrségról és visszavonta beadványát. Hllenben az asztalon!? Igazán meghaló! zauiöroS |Dwldott W h«kkal célszerűbb és pártolásra érdemes tervet a városi tanácshoz, melyben rendőrségi létszám emelési k»r.
A beadvány az állományt liz rendőrrel kívánja szaporítani, hogy azonban <\'i ne járion a városra nézve egyszerre nagy teherrel, a tiz rendőr akcop-
menyek és túlságosan nagy a beszámithatőaág hiánya inlásál :> esztendőre osztja (el. tehát ót éven át min-miatt fölmentett lettesek száma. den esztendőben\'csak 3 uj rendőri alkalmaznának,
Az epidemikus és egyéb betegségek ellen nem ami éveule «on véilekezllnk kellőképen. A tudővész egész Kurópábau náhmk szedi a legtöbb áldozatot. Az ivóvizek tisztaságára senki sem Ügyel löl s a tisztátalan kutak vizei » kuloliljeu legegészségesebb vidékeken is mocsárlázat t-rjesiienek. amin még a közegészségügy hivatott őrei, az orvosok is csak csodálkoznak, de ellene — si\'s.dinas hatósági szabályok hiányában nem tesznek, nem tehetnek semmit A gyermekek testi és szelíemi épségével sem löródik setiki, mákhajfózetlel
.Ikohollal csittitja e| az anya a gyermekét s amiall nzt JsviHolla. hogy Nagykauizsáu városi csendórségg. a köznép clsainyulása, testi és szellemi visszaesése ni-gdobhenió mérveket ölt Itt kell megemliteunnk,
De hát ideiglenesen ki elnököljön? Heten: Hát ideiglenesei) és véglegesen le. Na hallod! Nem vagyunk mi a t. Házban? Vigy nem?
Vanilia iinegha\'.ottan, akárcsak egy született diplomata): Köszönöm a megtiszteltetést kedveseim! i Köszörüli a torkát i Tisztelt gyülekezet t Minder IVnn.slheuesiiél sziliben beszél a lelt! I KlfojtOlt hét mosolygás i
Jusztl tsugva): Kás<l a polg. isk. tornaterm-t Vanília: Mi cselekedni jolltlnk ide! Cselekeilui koroua kiadást jelent. Ugyjinebboo az elnyomott női nem érdekében, melynek hivatását a a beadványában jejepíl a főkapitány, hogy a sztrájkok "» férfiaink félrtértlk. Totssatt-e már tapasztalni, hogy
alalt gyakoribb volt a csendőrökkel való érintkezése «», végigmegyOuk a korzón, vagy akárhol
.ri, selveiiisuhogilstiál egveb za|t nem usaBunR i.lgaz"
es ebből azt a meggyőződést mentette, hogy azokai j0,;llf).|ul.i Mi tehát szerepelni akarunk es épen eteri
merev szolgálati szabályaik nem képesíti- elegye a fogamzott meg bennem a .női kaszinó" eszméje. Nem
városi szolgálatra. Étért, de meg mert a mai viharok törhetlek tovább, begy ennyire ignorálnak bennati-
nem kedveznek\'a városi csendőrség intézményének, kél!!! Kgy jól értesült fővárosi lap szavaival élve,
f,. ... , , . , . aioeiik.o.is.ih l-jloibi es esodalato>aii, Illeg mindig liem
a lokaptlany ismeretes előbbi beadványai, melyben •< i > •
hogy a sokféle bűncselekménynek, « közegéwségflgy hányatlásának és a degenerálódásnak egyik fontos tényezője: az alkoholizmus ellen nem védekezllnk
megye székhelye Kanizsa városa ! De mi azzá tesszük! Nagyot fognak köpni a férfiak, de különösen
lielyetlesitsek 0 r.....loiseget, mellőzni kert. „ férjeink és mi méltóságos hozzánk illó nyugalom-
A rondŐrlegénység létszámának szaporítása mai marcangoljuk szél szíveiket, do körmeinket gon-
mullett nem régiben közöttünk egy cikkel. Megírtuk, hogy Nagykanizsán amelynek több mim
kellőképen, ahelyett, hogy mértéklete-ségre szoktat- \'«kósa van, mindössze »0 rendőr hamm őrszemmel náuk az embereket és követendő példát állítanánk tesz szolgálatot Kz a számadat o.ár macában is
elébök: szertelenségbe menvü, telje- niegtartóttatást,
aoslíueiiliál birdetUuk s oly fogadalmakat leszilnk es kdvetelQltk, amelyekről mindenki, a fogadalomlevŐ is meg van győződve hogy nem tartja be senki, meri nem lehel betartani: gyűlésezünk, szavalunk líeiigresszusokat tartunk amelyeknek főtárgya — nem a magyarországi viszonyok megjavítása, hanem -innak megbesaélése, hogy miféle eszközökkel lehetne a németországi mértéktelen sörivást megakadályozni.
Köznépünk táplálkozása elégtételen és egész-ségteleu N.-mcsak sok helyen pótolják alkohollal a táplálékot, hanem maga a táplálék is rossz, kevés testiéről iiytiji. sőt Itt-ott betegségei is okoz. Hazánk i holyrö felvidékéin tnlsok burgonyát fogyasztanak, Ima és i a rendőrök ellen.
kenyr alig játszik szerepet. Erdély egyes vidékein,a 1)« megérzi a hiányt » — közrendeszet is. Az kukorica a köznépnek csaknem kizárólagos tápláléka .. . ,\\Aki utótággd bolpatiyfésxkek tzlnhelye « ezzel a rémes pollagro (erjedé-
dosau ápoljuk, nehogy vérmérgozést kapjanak . (Kljenziis.) Kzt és még egyebeket fog célozni kasziuónk, amik későbbi öleseinken kerülnek (valódi perzsa) szőnyegre. Ha kell a lövárosbau is fogjuk képviselni városunkat, elcsaljuk 1-ongworth-ékal Rndape.MröI bizony il |a a szolgálat elégtelenséget, ha tekintetbe Kanizsám etc. Hölgyeim et cut era Ü! (Óriási vivátozzuk hogy nyolcezer lakosra jut i rendörszem. \'««geMul a uó.kaszínó.(
Budapesten példáid, ahol szintén sok ugyan a panasz, udii lakosra jut 1 rendőr. A fővárosban tehát aránylag l.i-szor több a reudórszem<
Súlyosan megérzi a hiányt maga a rendőr-legénység is A megbetegedési esetek száma feltűnően emelkedik a túlterheltség mialt. A nagy felelőség és sokoldalú elfoglaltság miatt a pontos
.1 tiszt i tironikusanI: Szól kérek ! (. Halljuk*\' ;<7-tel) Tiszteli kollégák! Kétléle hazugságot isinerek. I\'. in ártalmas es ártalmatlan hazuirsáiíol !
Heien (uera tudják mi sül kí a dologból): Halljuk!!??
.1 u s z i i: Kérdésemre csak ártatlan lehel a „felelet*, tudniillik azt akarom tudni, hogy a I. Ház, pardon, Kaszinó Inná megy ezidén nyaralni? Készemről a hazai fürdők emelése miatt Siófokra megyek.
körültekintő szlgálal ís szenved : ezért mint illetékes Tartozom e kijelentéssel a címek miatt. Az enyém értesülök, elég gyakori fegyelmi eljárás van „Hullám szálloda" Siófok (leöl. Nagy csend, ami
város kültelkei. A kozerkolcsösségi rendészet szintén rossz állapotban van. •
A tulc-igázoti szolgaiul mellett természetesen alig lehet szó a legénység kiképzéséről. Sokszor hetekig elmaradt az iskoláztatás, meri a túlfeszíteti kókúszzsir "forgaíimít! BWlgáJ** nem euged erre időt Kz sziutén a szolgálat egyik akár a másik pontosságának kárára megy
van összekötv D( "telmiszereinkr\'e meg a városokban is kwés gon-d"t lorditauak: az élelmiszerek hamisítása és ennek káros következményei napirenden vannak Nem arról v*n szó. amire némely rendőrség oly nagy. sót kilárőlagos súlyt helyez, hogy pl. a margarint ne lehessen árulni, akár vaj. akár zsir póilására. vagy hogy a növényzsirok, mint í "legnehezitsak. mert akár az
"lesé és egészséges, vagy legalább az egészégre nem
ártalmsa zsiradék; hanem igazi hamisításról, az élelmi- kérdéssé válván, ajánlatos lenne, ha illetékes köreink sereknek ártalmas anyagokkal való keveréséről es, ft| SBI1 f,ltíokoznának e kérdéssel < ha már az resszabbitásáról van szó. így pl. a tejel messze* viz- költségvetésbe beállítanák e tételt. K kérdés
i^Sr&^J"^^^ ^> ^rir ,e"e\'\'
hasion kedvéért s ezzel kockáztatják a fogyasztó- osak önmagunknak icszüt.k kárt. közönség egészségét. Kszakanierikában ¦ tejvizsgálatra "¦illiókat költ az állam, mert belátja, mily nagy az egészségei tej fontossága és tisztában vau a tejbami-""árok kárna hatásaival. Nálunk méír a csecsemők
uek oka abban keresoudó, hogy m-m akarnak együtt nyaralni. Miért? azt ék tudják)
Heten t„ártatlanul"i: Hisz akkor jól vau? Mi is vagyunk olyan házallak, a mi tulipánunk is Bécsben készült, mint a tiéd és mi is Siófokon nyaralunk, mint te édesein I
Vauilía: (Jseudet kérek! Tehát a viszout-iátásra Siófokon. (Magában) fsak lessetek! (Fenni A legközelebbi illés Siófokon lesz. ha a körülraéuyk ugy engedik ; most pedig mondtunk bucstit a város, uak néhány hétre. T. Kaszinó! Örömmel távozunk, hogy erőt gybitsQnk a jövőbeli nagy munkára, mely *Aia i,,n..i^,..M-\'....ai,-,i u____
A rendőriegónység szaporítása ilyenformán égető I ,n\\ ,aBRdH>, nagy kötelezettségekkel járaud . , -^.t ^t..;.. ilni tio :ii,.i.itr,>0 iiXvAinb *"eled por. Ádám aiándeka lt zöld belyek.
sétatér és egyebek
leteu korzó,
(Ismét általános csókolódás.) Au revoir á Siófok! [A gyillés véget ér.i
I cy h\'t mulv* ... L"íjj1 ht\'.en a \\egn*gyahh meg~
\'ej>eloi kOicj\'Cüe ^jvitttk *t ixtetotcl . I:. , : /¦¦¦¦¦ \' •i«mtl>aa
neveikéi, hullantli ]>omo»iLg*l od*lrv»; anut <,i Kanina tii HMctiijk.* Jutni uni^yoga , • i(; 0(U) a hulltmiA I IlaUion letejcn. tfi»ü a!í* tehát (ntindcUn len #« nem Siúfokon!
Apil.
4
7, A I. A I KÖZLÖNY
1006. AUOTJ8ZT08 4
II I 0 r ¦ | és gyermekek egyaránt. Nem sietnek, vendéglőt ki nem j kot, dioyét. kukoricát ehetőnk amennyi csak bálánk
II I II L R. jkerülnek. Hatalmas, kitartó faj, kevés bájjal, de erós \\ fér s a jövő hóuapbau már a siöllös kosarakban fa
! fizikummal. Formáik szélesek, alakjuk esetlen, de turkálhatunk. A kirándulásokból U alapusau kivehettük Útközben. [egészségük vasból van. í"elók minden hegyi ulon a részünket. Voltak szép napfényes délutánok, ragyogó
III találkozhatunk. Nem riadnak vissza távolságtól. Hsr- holdas nyáriéiszakák Ks ezekről jut eszünkbe igazáu.
Landro, aujju.üu. ciojio. | niiuc-uegyveu kilométer nekik kellemes mars Velük hogy volt nyár. Azok u larka-barka kalaudos dél A szezon jelenleg Tirolban épugy. mint min- osak a bécsiek versenyeznek, mig az angol publikum utáuok, meg azok a tikkasztó, szívfakasztó éjszakák! deuütt, ahová emberek nyaralni mennek, tetőpontját csak a félreesó fényes szállodákat keresi és teuuiszszel, Hányszor bolyongtunk a hegyekben folyton az^n érte el. Az idójárás jobbra fordult es bár mindennapi ,is labdarúgással tölti idejét. A németnek a vándorlás ábrándozva, vájjon melyik fordulónál találunk „egy látvány, hogy a hegyek mélyen le vaunak fátyolozva, hangulatkeltés, az angolnak sport, a magyarnak - másra", ha egyébéit nem, legalább hogy egy nagyol mint a gyászoló hölgyek, az eső inkább csak fenyeget,1 divat. A francia pedig ritkán hagyja el hazája halárait. köszönjünk egymásnak kipirulva, mosolygó arccal, de nem esik le. Ók nem tartják fair-dolognak a külfóldíeakedést, a hogy aztán egész este és egész éjszaka abban a
A table d\' hole-nal az Ülések mim le vaunak pénzt a Bretagne partjain, vagy a szavoyai és pyrené\' néhány szempillantásban találjuk gyönyörűségünket foglalva, unnak jeléül, hogy vendégre már szükség hegyekben adják ki. Más nemzeibéliekuek levetik az Szó ami szó, bizony sok szép órája van a nyárnak nincs. Vendéglóstluk a legelőzékenyebh módún tessé- nugjl. de ók otthon maruduak Nem hós elóttük az,, idehaza (*, a városunkban, ha gyorsuu mull is, sót keli ki érkező vendégeit, uéiia könnyekéi is hullat, aki a fél világol bejárta a földközi tengertől a Nordcopig. talán sokkal több és szebb, mint a fürdőhelyeken annyira meg vau hatva. Hasonló nagy frekvenciái és ók Szózat nélkül gyakorolják a nemzett imádság nyaralóknak, akiknek ezer meg ezer a bosszúságuk jelentenek a Worthi-tórol is. ahol lakás már alig tanait Nincs is gazdagabb és szebb ország Francia- én öszsiel nagy az adósságuk. Akinek Üres a szíve kapható. A Halálon környékén hasonló állapotok ur&zágua. és nem is volna há!adato»abb feladat unnál, mindegy annak, akár a sienlgyórgyvári szólIÓben, akár vaunak-e? nem tudom, de kívánnám mely a magyar búzában az osztrák szellem és jellein Tátralüredun nyaral, fia ami fő, még nincs is vége
Az ampezzói ut most csak ugy hemzseg helyett a franciát propagálná
automobiloktól. Kzek itt persze ín uir vonat-gyorsaságával roboguak keresztül és hogy a solfórök nz elgázolást lehetetlenné tegyék, néhány száz méter távolságról szirena-sipon elfújnak néhány takiusi egy-egy Wagner-operából. A bógó-sip már nem divat azokban a körökben, hol tiszta véletlennek minősítik azt a körülményi, hogy i\'ló emberek járnak ország utakon. Az autókuak azonban nem az emberi élei kímélése céljuk, hanem az hogy 40 perc alatt megtegyék az mai Toblachból Uotliná-ig.
Magyar beszéd csak nagyon ritkán Üti meg fülünket, itt túlnyomó elem a szín-német, részben\' osztrákok, részben birodalmi németek, akik azonban ugy beszélnek németül, mintha angol volna, viszont az angol nyelvet németesen ejtik ki.
Ha ilyen tiroli penzióban nz ember néhány hetet eltölt, azt hinné, hogy minden szenvedés és, nyomor megszüut a világon és ez a látszat altalju el talán legjobban a felzaklatott idegeket, de csak sziuleg, mert az étrend viszont lultiyomólag húsfélékből áll. A hus a legújabb élettani kutatások szerint felette ártalmas. Azt mondják, hogy csuk zöldség-félékre szorítkozzék az ember, bár nehezen tudom elképzelni, hogy pacal, bendő és oltó gyomor nélkül iniképen lehetséges kizárólag zöldséggel élni Végre még
DR. VILLANYI HENRIK
Ne olvasta az én dalom!
Ne olvassa az én dalom Meghígult vérű, tört. öreg . . . Pogány mjougo bimmiszom, Vail dalát. Nem érti meg !
Ne olvassa az én dalom, Kiégett, ífju férti . . . (\'alliigjón sóvár, nagy álmodon; Ki só bajom megérti I...
Ne olvassa az én dalom. A boldog, bölcs, a józan . . . A lelkem bár — nem jajgatom Sorvad bele a szombati . . .
Lobogjon vére. mint a lüz. Milljom vágy csalogassa . . . Ki ábrándot ábrándra úz; A dalom az olvassa . . .
Füróssze szivét énekembe Ne nézze ímmel-ámmal; S nyugtalan lelke forrjon Haragos, vad danámmal! .
-•gybe, AÜONYI ANDOR
lennek a nyárnak. Még egy egé&z hónap Faj) hátra I ki ludja. talán még csak ezután jön a java!? Augusztusban ragyog a legtöbb csillag uz égeu a . legbahonázóbbak a holdas éjjelek. Ki tudja, talán augusztusban az ó szive is olvadékonyabb lesz lalun [inkább meghallgat dinyeérés. mint barackfözé.s idejéc. Ha tehát vaunak még a nyárhoz fűzött heváhatlun reményeink, ne csüggedjünk, hiszen hátra tan még a szép, csillagtjlágo.s lUgUUtdl
— Kidobott ezresek. Ismert kézhói a kovctkuzó sorokat kapuik, melyre még vissza-i térünk: Tekintetes Szerkesztőség I A városi költségvetések állutuló tétele n városi vámos és állítmi kongó-ntuk h-utanása. Anyag- és munka, kiudásrn körülbelül 12ÜUU koronát tízet ki a város. A munkálatok most folynak. Némely utcában már befejezték. Látszatja azonban nincs a munkának. A kijavított utak majdnem oly rossz állapotban vannak, min\', azelőtt. I>e nem is csodálható Kongó-burkolatot nagyon nehéz jó karban tartani, különösen ott nem. ahol fiatal 1? eves gyerek, mint én a napokban latiam, szedi fel saját belátás« szerint a kijavítandó burkolatot. Ilyen szakértő
1 vezetést már rég nem láttam. Csak azt esodá-— A betegsegclyzö pénztár uj titkár*. Sok\' lom, hogy u mérnöki hivatal nem ellenőrzi a elérkezik egyszer az a kor, amikor uz emberi fogják iíúu^tÁtl iUIlllt.,kllIrt8 ,„BIJ végre bctoliótiék a munkákat és niuos azon. hogy mielőbb eleibe legeltetni, a szarvasmarhái pedig husos-pogácsávul, „^kanizsai kerületi betegsegélvzó pénztárnál üres,- lépjen egy uj kövezési program, mely jobb es etetik az istállókban. Kz valószínűleg még csak a\'déíibw, Iwvö tjlk4ri itíittU At igazgató-ág öt pályázó aránylag olcsóbb burkolatot ad a város-harmadik évezredben következik be. ügyelőre uz I faözQj Révész Lajos szerkesztőt választotta meg ""k. Soraimat ssives jóindulatukba ajánlva állatnak még nagy a becse. ! titkárnak, ami a bangnlaiból inár ^lóre sejthető voii. — biv»k : egy városatya.
Az uulomobdnak az Ampezzo völgyében egykéi | líllu;8I Lajosban képzett szaktudású vezetőt nvert a" - A keszthelyi közvilágítás. A legutéb>i
óv leforgásával versenytársa akad a villamos kocsiban.. péui|ár Megvála*tlá«a nemcsak uz itteni pénztárra megyei közgyűlésen szóba került Keszthely vár-A vágány már ki van jelölve A Drel Ziliuou és a |e8X üdvös, hanem az owigos betegsogélyezó ügyre is. villamossági szerződése, melyet a liauz gyárral kötött. Monté t\'hirstallo ormait épen egy-két másodpercre[ A pénztárak ngvébeu a közel jövőben sok üdvös A beruházásra a város felvesz :t:<j.(i00 koronát, pillantja majd meg az utas. De sejtelmes huugulatot: wtmti ^ fe|Hlil|re kerű|llit mviyfí]t (.|birálásáuál melynek évi annuitáaát a gyár Űzeti, A város kap az ilyen utazás nem vállhat ki. már pedig hangulat ^ivibl Lij08 a|apos „.kiudásu véleménye azt hisszük - tisztán a város területére 300 látó - és 0 IV-nélkül a legszebb vidék is csak furcsasággá értékteleue-1 mindig figyelemben fog részesitut az illetékes köröknél, lámpát: a fürdőpartra pedig 4* izzó és 4 ivtá.upát dik el A hegy ilyenkor csak pup, a jégár közönséges | — Augusztus elején He gyorsan múlik a A közvilágításért az első 4 évben Keszthely tizet hó, az. erdő haragos zöld folt, a szikla csak magas-!uyár! Mintha csak tegnap tetettem volna fel a zöld, 400 korona bért. 4 év után pedig a gyár teljeseu tal, a zuhatag éktelen lárma és az utazás kellemetlen j zsalukat. Miutha csak tegnap láttam voltam először \\ ingyen látja el a közvilágítási Az első négy évbeli pénzkiadássá fajul. Legjobban ériének a birodalmi,eseresnyét a piacon s ma már őszi barackot árulnak, a városnak biztosítva lelt 1800 korona haszonrésze.-.-németek a természet élvezetéhez. Könnyű podgyászszal Az őszi barackos sátor mellett ott van már a cserepes dés, 4 éven tul pedig évenkinl legalább 5800 korona legszükségesebbet magukkal vive indulnak őszi rózsa is, mintha már halottak napjára készülőd- A magánosok világítási diját, rili\'ly 7 tilléruen volt ;i
csak
útnak. A vasutat klhaanálják mindenütt, de ahová nénok. Ulyan most « „jár. mint egy ideál, akiben étMO* merllll megállapítva, o fillérre slállitoUa le koes. jar. oda 6k gyalog mennek, hová meg nem jár,1 nem találunk már semmi ujat, aki már alig nyújthat a köigyülés. illetve a Mercodíst riirl a módosítással oda pláne gyalog menuek, fiatalok és vének, asstonyok «). ismeretlen élvelelet. Szilvát, körtét, almát, Dara,- erősítette meg.
A* elsőrendű (errnéaictes síénsava* nitronlarlalmu asvényvliel, a mohai
MIM-
KEDVELT BORVÍZ!
forrásl, mart föllótlenül lisita, kellemes és olcsó savanyúvíz; Uiis szénsavUrtalmanál fogva nemcsak blitos övji«r ferlöio elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógyaoknll fogva kitUno sxere a legkülönfélébb gyomor-, légcső- és húgyszervi betegségeknek.
-......^.......
100« AUliUSZTUS -1
ZALAI KÖZLÖNY
—. A rendörtiastvlaelök kérése. A nagykaui-isai rendőrtisztviselök. mint a Zala irja. igeu " jogos kéréssel fordulnak a varos tanácsához RubsAtalányt leérnek, részint mert az egyenruha drágébbb a eiíil-ruhánál. másrészt pedig szolgálatuk a ruha gyors, megrongálódását vonja maga után. Különösen az éjjeli szolgálatban rongálódik a rutm. midén a tisztnek részeg- kötekedő emberekkel gyOlili meg a dolga A reudóriisztek fizetése nem olyan fényes, hogy a r.iuy talonul uagy összeget fordíthatnának ruházko-dii,ra. az egyeuruha pedig nagyon szánalmas benyomást kelt, fia nem ni van, miiilba épi\'ii a szekrényből vélték *\'«\'ua eló. Tekintve, hogy nem nagy összegről Via szó. a kérés pedig indokolt, remélhető, hogy azt teljesíteni fogják.
— Bevonultak a rekruták. Fiatal emberekkel volt lel" " város; kit a szUléje. kit a mátkája kitért: mivel rekruiáknak vonultak be a legények. Egyik-má>Íkuak már fejében is volt a katonasapka; de a
többje inán az asszony vitte a ládát: mivel ez már ügy szokás. Augusztus 1-éti kezdődött az idén a gyöngyélet. Poros fuTO rekruta lett a legényből, akinek bizony nebéz\'munkája len, mig megtanulja a liaptákot » mindenféle fogást és regulát. Erősen biznak azonban a miniszter rendeletében, mely azt moutlia. hogy I ki;néloi kell a legénységet-
— A modern élet. Nagyobb bululoni fürdőink nemcsak a magyar tenger ideg-\' etósitó vizét nyújtják látogatóinak, hanem mindjobban gondoskodnak a lélek szórakoz-i;.:ásáról is. A lélek -üdülése pedig javára bZ\'dgál ft l**sl erősítésének is. - Gazdag programot állítanak ősszé, bogy a szórakozni vágyó közönség mulaitatásárol gondolkodónak. Olvasom a progrutnokat. Ott vannak b.ahók a gyermekű linepek és szini játékok is. No, ezt a pontot érdemen, füi\'lúigftzgató uram, lessók csak áthúzni. Elég volt 10 hónapig n gyermeknek u belü. Hát még a Halafmi partján is. a meleg napúkban is verset nteg .-/¦Tépet magoljon IV Azután próbát próbára tartson!? Jó levegő, fürdés, úszás, csónakázz, labdajáték\' az kell n gyereknek. Mentől lóbb. annál jobb. Közben egy-egy kirándulás. 11 idd töltse a két hónapját vidáman, gondtalan, a hetüket pedig hagyja nyugodni tisz-t-s porréteg alatt. Pokolba minden szini előadással. Otthon is, fürdőn is. A mai Modern élet, hazug élet ugyis meginni) ja majd őket a színjátékra. A gyerek legyen gyerek. Fókép a fürdőhelyen, az édes. » csodás Balaton tündéri partjainI
~- Magyar ásványvíz és fürdőszemle f. évi
augusztus hó o-tól kezdve » m. kir. Állam—a Kassa\' Oderbergi—A rad-Osanádl—Szamos völgyi vasutak. i">-
vábbá a Magyar-Horvát és I Halatoiilavi (iözha|ózá-i társaságok támogatása mellett megindul a .Magyar Ásványvíz és Furdószcmltí" eimll lap, mely a magyar ásványvizek terjesztéséi ós a hazai fiirdók halható.-propagálását tllztc ki célul és kétbeteiikint fog meg jelenül a fővárosban. A lap szerkesztői Krenedíts l\'don a Magyarország helinuukatársa és Lukáes Kmil
— Bali Mihály adója Érdekes, hogy az államiak legkomorabb alkalmazottja Hali Mihály hóhér mennyivel janit az ország terheihez. Hali mint ismeretei Fadd tolnamegyei községben lakik elvonulva a világtól. Csendes magáuosságából csak akkor riad fel, ha az igazságszolgáltatás táviralát hozza neki Fadd község libapásztora, aki egyszersmind sürgöny kézbe-mő is. Ilyenkor vonatra ül és oda utazik segédeivel, ahol a földi igazságszolgáltatást végre kell hajtani. Hali Mihály állami hóhér egy-egy ilyen kiruccanása "tán igen szép honoráriumot kap. ezeukivOl húzza latit) korona rendes évi lizetését. Az adókivető bizottság, amikor arról volt szó, bogy Hali Mihály hóhérra
kivetik az adót, gondolkozóba esutt. Nem tudta ugyanis megállapítani, hogy mi után rójia ki az adó nagyságát. Csupán a fizetés után. vagy a mellékjövedelmekkel együtt. A .mellékjövedelem-\' azoubau, bizonytalan, mert hiszen kérdés lesz, van-e akasztás minden évben. Hali protostált a nagy adó kivetése ellen és igy végül megállapodott abban, hogy a. magyar állami hóhér évi adóját A kor. Ml fillérben állapitia meg Hali Mihály iigy megőrölt «z adótétel ily kevés voltának, hogy -- mint olvasónk irja — az egész esztendőre kifizette az adóját, szólván pedig , Így, amikor a pénzt lefizette:
— Legalább nem lesz gondom az idén. ha\'a melleik-jövedelmek szaporodnak.
— A Pesti Napló karácsonyi ajándéka, az l\'.mti. évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felöl fogja múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet kulömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kötelek ís egylól-egyig remek diszművek voltak A Pesti Napló idei ajándékkönyve Itákóezi Album lesz. Javairók fogják megírni a nagy szabadságharc eleven krónikáját ís meg fog szólalni ebben a kötet* ben a kor költészete és izzó muzsikája. Nagyszabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kiváló mesterek alkotásai díszítik majd e művet. 8 a mülapokou kivhl a sokszorosító művészet egész sor több színnyomású képben fog remekelni. K díszes tartalomhoz méltó less a keret. Kekötésél a magyar iparművészet elsőrangú mesterére hízzák. Ezt az nj páratlan diszö ajándékul megkapja karácsonyra a festi Napló állandó előfizetőin kili>ul minden uj előiizető is. aki mostantól kezdve egj évre megszakiiá* nélkül a Pesli Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig legalább egy félévi dijat befizet és egy további félévi előfizetésre magát kötelezi Az előfizetés fel- és negyedévenként, sót havonta is eszközölhető s kívánatra külön értesítést\' klild e módozatokra vonatkozólag a Pesti Napló kiadóhivatala Budapesten, U ker., Andrássy-ut 27. sí.
— A Divat Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Klölizetésí ára nagyon olcsó: negyedévre postáit való szétküldéssel, két korona busz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet A líival Újság kiadóhivatala Budapesten. VIII . Itökk Szilárd-utca 4- számú házában van.
x Idült bélhurutban szunvedő csecsemők számára nincs jobb táplálék s Kuleko-gyermekltszljénél, mely eleinte tej nélkül, utóbb tejjel adva a bélbeli erjedést megszünteti, s a betegséget okozó apró gombáknak rossz tenyésztő talaja, egyszersmind könnyít eméaztetfl s n beteg bél is felszívhatja. A Kufeke gyermeklísztjével táplálkozó gyermekeknek nemcsak a ha-menés lik múlik el. hanem testltk súlya ís kedvezően gyarapszik
— Blitol gyógy halál. MtniUiok, kik rom oníllitt vnjíJ síókrekeilc* kiWcUNUhen fclfuvOiliiUn, .i<mila»li.oi, t\'i\'i-ínjavWn, t-t..i^yl,i.iny!i.ui vagy tgyth bajukban tttaVttilnok, .1 valíWll .M"ll-fcle *uiiilili-|KJH»lc liaunalalo atlal liítloi gfO-gyulait írnek el. Kgy -lohui ara k\'ir. sícuulus mtuonu utánvétellel Mól) A. nyőíiy"orÉ«, ** uúr, uAUIlOtOl Ilit-, I. TucbUtlbofl 9. A vidéki ityúgyucrUf-iklun hatai,.*ut-lan Moll A. ke»tltniÉ»ye «1 B gydrl jelvényével e* aluliadat
kérandö.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
r A nagykanizsai dalosverseny meghívóit már szétküldte a rendezőség. A meghívó a teljes programmoi tartalmazza ugy, mint azt mi már közöltük, ismerteti a belyárakat is, melyek a köveiké-zók: A Sörgyári katakombákban 2.7 páholyt és muj lilöhelv l helyeztek el. ezenkívül lesz meg önti állóhely. Az első nap. augusztus Hi-ikéti egy 4 személyes páholy ára 2(1 korona lesz. i— 2—3 sor ;t kor.. 4—5_Ű ">r 2 korona, a lobbi sorok I kor., állóhely 40 fillér. A második nap: páholy I J korona..
i |_-?-3 sor 2 korona, *—o—ti cor 1 kor., a többi
sorok l!U tiller. állóhely 40 fillér, -legyek előreválthatok augusztus iS-ig Alt és Hóbm-féle Üzletben, 19; és 20-án délelőtt U—12 ig a verseuyronilezóség irodájában (Városbázaj, délután 3 órától a verseny szinbelvéu.
• Nóvák Mihály könyve: .Zatavármegye a
szabadságharcban", augusztus lü-én jelenik meg. Terjedelme 4no lap. Az augusztus 10-ig jelentkező megieudelŐkuek 3 k. 20 f. azontúl 4 korona. A könyv tartalma; A zalai 48—40-lki események elbeszélése A 4 7, B8i és 7. zalai\'honvédzászlóaljak története. Csáuyi Uszló élete, levelei és kiáltványai. Oasparieh Márk ós Cscrtáu Sándor élete. Nevesebb zalai honvédok. Toldalék I \\- .i- zalai hazafias dalok, nemzetőrök és a vad ászcsapat rendszabályai.) Zalai 48—4U-D8 honvédek névsora (vagy J0O0) községen-kínt, zászlóaljak s egyebek megjelölésével. Szóval: nagyon érdekes tartulmu könyv, Ks el lehet mondani igazáu. hogy nincs cstihul. város, falu Zalában, melynek neve elő no fordulna a könyvben. Akinek elődei léhát bárminő részi veitek a szabadságharcban, az kegyeletből és bálából is megvegye a könyvet. Legyen minden zalai családban egy nyomtatott emlék a hós óregapáról, édesapáról, tesl vérről, rokonról stb. Megrundelést pénzzel egyDtt Nóvák Mihály áll. tanítóhoz el kell küldeni Zalaegerszegre. Az előjegyzett megrendelők is kDld|ék a péuzt azonnal, nehogy utánvételezni kelljen.
* A .ZenélÓ Magyarország" zenemű folyóirat ma megjelent i I ti-ík füzete a kővetkező értékes zcnciiiűuidonságokai közli: I. fr. V. Howera „Mindig rólad álmodom" közkedvelt bájos amerikai dalt, mely már „Mért vagy másé?" refrainnel egyike ismert legnépszerűbb dalainknak. II. Hossini I világhírű
!¦ !i Vilmos" dalművének nyitányát. V. pompás z<\'uemúfolyóíratot, melynek minden egyes száma szakavatott megválasztással minden zenei válfait felölel, s meghozza mindenkinek a maga izléxéhez megfelelő zenei újdonságot — mint ilyet — minden zongorá-zónak melegen ajánlunk. Havonta két füzet — ne-gyedévben i{ füzet — II korona előfizetésért. Kgyea Ifüzet ára 1 korona Mutatvány füzetekért I korona küldendő be. Klólízethetuí éa kimerítő árjegyzéket az eddig megjelent :i I ó füzetről ingyen kapui a „Zenélő Magyarország" (Klökner Kdei zeneműkiadóin-vataliiban Hudape-t. V]U József-körui 22 —J4.
KÖZGAZDASÁG.
Pesil Magyar Kireskedilml Bank dekli.
NtKyk«ni«a, autuu(u, j.
ySuját tiulositóuktöl,) Ama nagy jelen lós ég 0 pénzügyi esemény, melyet már hónapokkal ezelőtt jeleztünk, bekövetkezett. A Pesli Magyar Kereskedelmi Hank nagykanizsai fiókja e héten megkezdte működését saját intézeti palotájában, ("sengery-ut 4-szám alalt.
A Ilók alapitásáimk fontosságét már lobb ízben méltattuk. Alig ha lesz a vidékuek és váro&unkuak olyan leletitöségteljen közgazdasági mozzanata, mely nem togja érezni a bankfiók működését. Élveiül fogiák e működént a kereskedelmi- és ipari vállalatok, a gazda társadalomi "ót a vidék községei is, melyek közelebb jutva el intézethez, módjuibau lesz a községi hitelÖket olcsóbbá és elviselhetőbbé tenni. Zala-, Somogy- és Vas-megyében mindenütt, de különösen nagy szerep jut néki Nagykanizsa városában, ennek Ipara és kereskedelme töllendltésébeo, hitelviszonyainak megjavításában.
A bankfiók alapítása a pénzintézetek életében is jelentőségteljes változást fog okozni. Kzentul nem kell a budapesti, wieui és u többi ausztriai pénzintézeteket felkeresni, hisz ilt közvetlenül összeköttetésben fognak állni egy előkelő fővárosi intézettel, ami, hogy mást na is említsünk, nagy kamat megtakarítást leleut. K vidék pénzintézetet csuk örülhetnek az alantasnak.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHAJTOSZER.
Il A I hOX L O N v
A hozzánk érkezel! körlevél a Ilók működését igy körvonalazza : Állampapírok, záloglevelek, sorsjegyek és egyéb értékpapírok, külföldi ércpénzek és bankjegyek vásárlása es eladása: kamatozó betétek elfogadása takarékpénztári könyvecskékre és folyó (cliei|U") számlára; kamatozó pénztári jegyek kiadása, melyek minden jelentékenyebb magyar és osztrák városban beváltatnak: értékpapírok átvétele őrzésre és kezelésre a Hók által, valamint sale depósít rekeszek bérbeadása, melyekben a bérlő értékpapírokat és egyéb értéktárgyakat sápít zára alatt őrizhet meg. A h\'ók működési körébe tartozó egyéb üzletágak a következők : tózsdei megbízások teljesítése a budapesti, béeai és külföldi tőzsdében; kölesönök nyújtása érték-papirokból álló fedezetre, folyó számlában vagy előre megállapított összegben vagy lejárattal; előlegek nyújtása árukra és árukról sióié okmányokra; szelvények és kisorsolt értékek beváltása: bel- és külföldi váltók (devíták) és utalványok leszámítolása illetve vásárlása: koronaértékre vagy külföldi értékekre szóló utalványok és hitellevelek kiálliláss bel- és külföldi piacokra, valamint filrdó- é-s üdülőhelyekre.
A Ilók mflkOdéaébea több olyan irányt látunk kórvonalazva, melyet eddig pénzintézeteink nem kultiváltak. Kereskedői és általában pénzügyi körökben máris nagy érdeklődés nyilvánul a liók működése iránt, mely bizonyára ki fogja elégíteni a hozzáfűzel óhajokat.
A kórlevelet kibocsátó igazgatóság mattá is hangsúlyozza, hogy a Hókra nézve ugyanazon elvek mérvadók, melyet a bank kózpomja követ. A lelkiismeretes és megbízható központi vezetés pedig sok kai Ismertebb, semhogy ezt hívebben kellene méltatnunk.
A (lók vezető főnökévé Hoffmaitii Itéla ural, a társaság központi tisztviselőjét nevezte ki at igazgatóság. Holímami Itéla eddigi működése már is nagy tetszéssel találkozott az itten) kereskedői körökben és az ó szimpatikus egyénisége nagyban hozzá fog tárulni a Ilók működése iránt eddig w szélei körben tanúsított érdeklődés emeléséhez.
MERCUH.
I soproni hareskoilblmi és iparkamara kóréból.
Hirdetmény. A cs. és kir közös hadügy-miuiszier ur 22630 pár bakancs és 251*7 pár Coítma, továbbá különféle b\'rfelszereb\'si cikkek szállítására hirdet pályázatot. A részletes hirdetmény a hivatalos lap július hó :il-íki számában, továbbá a Kósziillibi-i Ertesi tó augusztus hó _>-ikÍ számában jelem nreg és kamaránk hivatali helyiségében is megtekínthetó A hirdetményben u szállítandó cikkek ára csak hozzávetőleges -s a végleges egységárat a hadügyminiszter ur 1907. évi március hóban fogja közölni. Az ajánlatok legkésőbb szeptember hó 7-íkéb déli 12 óráig a kerületi kereskedelmi és Iparkamaránál nyújtandók be.
az előlegekkel nem uzsoráskodnak, kouvencióul buza helyett szemetet, kenyér helyett ehetetlen gyurmét nem aduak. E visszaélések at idén is előfordullak éfl a munkások felzúdulásának sok helyen közvetlen okai is voltak. Az állam — hisszük — haladék nélkül gondoskodni fog a muukás nép anyagi helyzetéről. Alkossanak tőrvényeket a megélni is alig tudó munkagép adómentességéről, a fokozatos adózás behozataláról, a fogyasztási adók lejebb szállításáról, a sze-1 génység egyházi adóterhének köuuyilé-éról, hogy azt. a párnát és inalacocskát, amit az állami és községi\' adóvégrehajtók el nem visznek, ne árvereztessw el a< párbér <*zedó* se.
Fontos szociálpolitikai reformok. A; kereskedelmi miniszter !1 parlamentben batá-ru/.ottnn megígérte, hogy 11 kötelező balesetbiztosításról, nz aggkornak és rukkantságnak biztosításáról törvényjavaslatokat fog a parlament élé terjeszteni. Ebeket a javaslatokat méltán nevezhette a miniszter szociálpolitikai\' szempontból fontosaknak, mert úgyszólván | kulcsát képezik az egész szociálpolitikai kér-! désnek. A kérdés csak az, hogy milyen szempontból fognak kiindulni e törvényjavaslat inegesínálásánál. Az álhnmaniznins fbg-B dominálni, avagy pedig az igazi emberbaráti érzés szem előtt tarlása mellett a fennálló ipar védelme. .Mert azt he kell látni a törvény alkotóinak, hogy a mai helyzet iparl\'entartási szempontból tarthatatlan. Ks véleményünk szerint ezt a tarthatatlan helyzetet mi sem orvosolhatja jobban, mint okos es méltányos, az állandó munkát és az állandó munkást jutalmazó mtinkásjóléti intézkedések De ezek az intézkedések legyenek energikus lépések előre és ne félintézkedések, mint a hely közvetítés dolga, amely esak n zavart növelte és az állam tekintélyét ásta alá anélkül, hogy a munkaadóknak hasznait volna.
1907. evi ipari- és mezőgazdasági kiállítás
Keszthelyen. Keszthelyről írják : B e r g S r Károly Lajos gazd. tanintézeti intéző kezdeményezésére, nz ipariéitüb\'t és az iparoskör tagjai, valamint az ország több részéről itt egybegyűlt kiállítók elhatározták, hogy Dagyobbszabásu dunántúli kiállítást rendeznek, melyre a szükséges előkészületeket már ez év november bávában megteszik.
Szerkesztői üzenetek.
— Elhlljrilt III. Som kOlfilhet.;,
-- Tltl kéziratról pj»fi irtmliMi i.....íjunk vélvmányt
F Gátunkat irt! Üáapir Béln.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség
lílOü. AltilSXTUS 4.
Nyílt tér.
ai t ruT.i .tati körlöutkéri Dim talli! felelöi*4|«t » rxerkeiitfatx
Vesebajoknál, a húgyhólyag bántalmatnál ?8 köszvénynél,
a ezukros húgyárnál, az emésztési és lélegzési szervek hurutéinál
Llthion-forrás
SALVATOR
ktrul 11 ¦ ¦ - E fend \\M\\i tnltjifonttjtl i
H úgy haj tő hatámi. Kellemea Utfl. VnamenteH. Könnyen emöszthetfi.
Teljesen tlazta. Állandó Qaazetétclfl.
iStorSí!
Hliő rangú gyógyvíz ti
dlaetctlkua Ital. Különösen oly egyéneknek Rjinlra, a kik Ulö ételinő.ljtik folytan aranyerca bántal-makban, haat pozaga, májén veae ligatáal tüneményekben vagy húgyiavaa veac-homok vcackövek
lép .\',-1.-n ,.-.¦¦11-, -In k
OnrOíi s/akiréle menyek, grÓgyeredményekról jzóló biionjflatok ¦ egyebb forrdtleiratok ingyen, bérmentve állnak rendel keiéire,
XftPh*1ó .„.Mn.l.krn.kt.lcUni YBJT ¦
Bi i v,. -Ion IgaigBlóiagánai Bparjetcn.
A Csáktornyái takarékpénztár rt. alaptőkéjét 800,000 k -ról tiuO.oou k.-ra emeli, olykép, hogy elsősorban becseréli looO drb ?00 koronás részvényeit 000 drb. 600 koronás részvényre vagyis minden 3 drb régi részvény után egy uj \'biti k.-ás részvényt ad részvényeseinek, kibocsát továbbá 500 drb. linó k. névértékű részvényt A 5 4 k. árfolyamban, biztosiiván eddigi részvényeseinek oly értelmi] elővételi jogot, hogy minden i drb. kicserélt részvény után egy uj részvényt jegyezhessenek.
Aratás után. Itevégződőtt az aratás. A gabona* kereslteknek sDrQ és szakadatlan *ora büszkélkedik a mezőkön, amelyeken már mély nyomokat vág a nehéz kévékkel megrakott ina, nagy szerény segg el asztugokha hordva az Isten áldását. Vége a sok aggodalmat okozó aratósztrájk veszedelmének ez»n évben, hogy jövendőre újra ismétlődjék; mert i-inet-lódni fog, sót még fenyegetőbben log gyarapodni országunknak ez az ujabb csapása mindaddig, míg iuditó okai orvosolva nem lesznek. K baiou segíteni esak ugy lehet, ha a munkaadók egyáltalában nem igyekeznek kizsákmányolni a munkások szegénységét,
60 kr.-túl i írt 70 kr.-íg niuictenlilnl bluuiuk úru-ha\'-diak — l!.-riiicnivf it 111 e cIvAmnlvn h hifim*
<;Altliv,i. — Nagy uiini.igyUjieno.-iiy atottna). Hennebarg ¦elyemgyar, Zürich.
Szép két szobás lakást
megfeleld mellékhelyiségekkel keresek két tagu család részére a belvárosban, vagy annak közelében. Ajánlatokat az ár megjelölésével ..Lakás" jelige alatt a ,.Zalai Közlöny kiadóhivatala továbbit.
megvételre kerestetik. Ajánlatok M. R. 273B aii Rudolf München intézendők.
HIRDETÉSEK.
M)8fi 100« végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az I8$l. évi LX, t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, bopy a bpestí VI. ker. kir járásbíróságnak 1004. évi Bp. IV. 1600/4. számú végzése kóveikezlében Dr, Solti Ármin budapesti Ügyvéd által képviselt l> Marás Mát javára Deutseh Artbnr nagykaDitsaj lakos ellen 60 kor. s jár. erejéig IwOö. évi április hó I\'j-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felnifoglalt és laws koronára becsült szobabútorok, zongora, stb.-ból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1«06. évi V. 6lo I. számú végzése folytán 80 k0r. tőkekövetelés, ennek 1904. évi december hó 10. napjától járó .\'10/.. kamatai, \'/3% váltódij és eddig összesen 51 korona 88 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán a helyszínén leend 6 eszközlésére
igoö évi augusztus hó 7. napjának délelőtti 8 órája határidőül kituzetik és ahhoz a venni szándékozok oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 18M1. évi I.X. t-e. 107. és 108. L-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsárou alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 190*i. évi július hó 38. napján.
Maximovits György
kir. bir. végrehajtó.
B AUdUSZTUS 4
Díszítsétek otlhonotokai télen, kerteteket tavaazszal
valódi
Haarlemí rlriftfcrilUit!
8 koronáin (— 4 Lollnnd forint) postautalvánnyal, bér- és váiiniieiiteseii küldőnk Ausztria-Magyarországba kedvelt Normal-gyüjteményünket. 30 Uyuolntát üvegek vagy 40 el eserepek régiére, avagy bo-i terli ültetésre, avagv 160 darabot szobának \' 45 oserépre, vugy 2S0 darabos gyűjteményt kert részére, vagy egy 240 darabból álló gyűjteményt szoba é* kert rémem (tattal-m\'az Uyaeinlák, tulipánok, nárcissok. eroeus, \' seillák és gyöngyvirágokból álló pompás választékot).
Gazdagon illusztrált, sok tenyésztésre vonatkuzó tudnivalókkal ellátolt fóirjegyzéket, ! amely a gyűjtemények részletezéséi tártai- ¦ mázza, ingyen és bérmentve
NOORDWIJK. Haarlem (Holland)
ZALAI KÖZLÖNY 1868 «Sfa» forvnlnmlmn.
<*. Bereer-féle *
SMHútríny szappan,
mlndenneniQ börkütogok
—,MpiM UltillMH.. ......
¦ -fc MMI Éj m^im afri», ¦ PNsjtt)H|teS« *iMvi<uJ\'.tairi«T. mpptoma laoveraaaa kaVtnMeft. lrtnit MrM«l«li .k»it -¦v.......i,,, ltl>1,v , uiii,.,,,,:-., .
llergor-féle kátrAny-kéiis/appnn.
Hlol nr.,-:) kan ¦ * i.y ...|,„»,i „. »ra<>4r Ita) •«* *¦>*¦¦«««•
iltt.íJHi,,,., , n*rm*a*iuMa tálamén, ,i lt|b*<«*««. oil*.. NIK-«alti» Hai\' MtrUnillA. Mnitlt ** rtlnia •*¦,•> pan inliidaaaafi
uorger-féle glycprlii-kiHninyNziippan
aitili ¦¦
Bcrger-l\'élo borax-szappan.
hltint.ow. mmpmmum, tanít, i..n, , *• ba| eh -Hei, \'"l\'-H TtUlér t,„.,„,U.,,l V
rrnu. \\ .a>j,u. n baUuototuu
¦n.aUÉ..«jl •«jrii
BirÉCir-HI* (Hl Mf)*«M séeu „, «. HaOl « Cm
*wl Am
I láthatd i.;,,, í
filobus
V/ riszNlókivonat
"">>iv»r«ii|r11*l apóiul Ttl««litallltAa*a t«Oft. rinviati <,,.b „a,,, fa irta. ,1,1 ni»ia, ¦••«•r-Mh
n»lB9lDi, a aiiodHi aaaapankaa MalUkaíl huanatall uu-i taton 1*1 vau aorai»,
a XapfcaU nlad*. „e-niá-ta,. ü hiraM flihlMa. .
nagjbaü : o. ball * Ooiiip.. Wi.u 1^ ii.ii. i ii11 \' ri.
Itaklár Nauykaoiziiau: Protei Béla gyógyír er tara valaoiiiii Magyaror-tig több gyógytárábau.
Cook és Johnson
air erikai
Szabadalmazott tyukszem-gyü rük
(törv. vadva)
,t>. egyetlen szerek, iin\'lyt\'k ai oljf retteneten tyukazemfAjdalmakat azonnal megszüntetik *•> minden szálkát eltávolítanak, -m
Ma m legjobb szer a világon.
Minden szenvedőnek ajánlva
i drb 20 filter 6 drb. i korona.
K 1] \'iitl ¦¦: Prá|ir Üli <ir gyúgytíWtafal.ail.
r-r
V
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHÍV A TALÁBAM.
¦iy i ,¦•-.\',\'..>.\'-.".\'^^\'tí»k,,."i.-(«iS;-lgi
a aoasaflforjy
DCCTI Napi (I UJJCARACSOMYI \\
rw.ii nnrLu ^ ajándéka. I ai
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
.....rí
I»hi.i 1. imitala j niagyar génlui java klneteUtek ijtntéafti liiMla\'MBatl el miivciwcllluk bjdaumu alkuia>all Otello, notncietiilt.it. |..tui»l-.in (atta* Ite a l\'oli Na|.lo elitliietu.uc\'hi. \\ ..¦ muni) i . ~vm.. \',> -¦ :.iii.i- ¦ meni a mugyAr k.inyv. e i.t Sila\'i ri«1 111 tt0ltal9U)| éftekeaabti ill*imuitl.ak i.fii. tavoli jelcniclt mcg. » ¦ t\'eili U ^u3 allunali ftjatrdékat a<lj.i «luiiici.ilnck. 9
A l\'«»l l-itl ajlmle\'.o Jt l\'/\'D. cri katacionyl allmnid ¦¦> . i-,; Il\'IcIiiI n l\'«>ll E
.\'•iti... Ujiv-.iHiiiyaliia;, Ma.- d.g fclclnf ncklk al.l.an i», bog^ hiJtlIIiat» lo.ye.cl I f.-^jj inuit.l .. ti.e^fl. i.. evi kiauvéUyMII. Mlii.ki. k«jt«|Ja Lulani, tuli a* clutuucl, »
i al ei,.i>> kdlltttt i\' ajj)liil\'i:i;>\'l>; •iikk-.\'iiyvr
• 11*1
\\ IV
Saul* E
Rákóczi Album
Ic.j. N«ui lu.iuinsiiym, utak a ifulentitm t ¦. ., . ,¦ i ¦¦...¦¦..<¦ ¦ fruiialinl «:* muvetictl
lUuaUialM !•»». iMtictleti.i )¦,;:. a n ,.> koi lni-ett, Uiiiioj>iia]>|al! 0* i ,. ."• hélkoiiia|ipÍt. luá u\'.iekvéioli, lulmg,, Imlubiali, uiely.«j;í» liaitj[ulai:ili, lUeáSafgél í» wctivcik>all Javaim, fujtják tMMlnri a nagy eleven Kr6*)UtáJaii E- meg log »iúlalni clil.cn ¦ köteti.e.t a kul kOltAaUU ét fltú aiuitlkaja, A Ualnokoi í. a látogatott U tuiiiulgla IdefiiU. > ix kcgiiúmiivok/ctal ii. Ai egykorit ei «1 ujai. hogy kc|i»e«, tajiliait iluiiolj.t an a UeMUflgfl hi»kutt.
NaBywaliáu feMinínyek, eUi.ranjju llluiliaolúk, klvalo me»ierck alkuta.ai Ji.itilk ¦Ujd c müvei, .s a miih|.<iku!i kívül n »i.k»n>imliú miive.ict egcu «oi lűltl.
szinnyomáBu képben
Ilii a kcicl. KekAtctél a magyar íjamul vend meg ii remekmii ucitie* tattalmnnak n kal«i
uiiiekclni. 1. illeic. latlaKimhui Ultik tagli motelére blutut, M..-.-. rdcljc jlcneic 1«.
En ni uj váratlan ill.itl ajau.liUt mcgka(.ja karai»..nyta a l\'atti Na|ilo Hlamlu Mula klvQI
MAGYARORSZÁG) KÖZPONT:
IM MÜVEK HAT5CHEKÜU0Í
BUDAPEST VI.,AHDRÁSSY-ÜT3V 1
<É$$k> # 4h4& c^#it#
^ ^ <üs>-<iy <ür <yp <i>
minden uj előfizető iet,
illet
aki tiuiManiiil kai.ke egy évre uitgiiaktlítt ntlkUI i l\'c.tl NanlAra alűluel, kikic.mylg lojjalil.li ogy R-lívI .Ujat licliiclell ii egy t»viLI.I félévi clÜlneiéíie DMgOl Inteleit. At elúlt/cléa fél- ét negyeUéveitkéiil, »Ü1 ImiüiiU ll ewkoiulhetü * klvínatra kUM tnollíil kuli! c minluiatokra vonnlkoiftlag a
• PE8TI NíHLU kiadóhivatala, Bpait, tndráttj-iit 27.
Előfizetési ár: i évre 28 kor. fél évre 14 kor., negyed évre 7 kor., egy hóra 2 kor.. 40 fillér — Mutatványszámot szívesen küldünk
\' •<"¦ •,i>r.-. .it... j«.v;.j>. . ."• .«r.T3t.\'. .«• • I
A (tj\'friiic-kik klvúlímn feJMMaek vele ín nem Híenvnlm-k BmraatMI jiiiviirtiiiii
Klttlnoen bcudll hdnuds, bélhurut, hasmenés slb. cselén.
A bel- é» külföldön sok cier orvos alilnlja.
LCpiOlll) lálila\'.ck 8ÜÍSZSÉ5ÍS OS
gyomorliajos tjyennskeknek.
Diet tápláló siorek gyára KUFEKE R.
Wien I. és BLryedort-Hainburg.
043516842?1939
ZALAI 1 » H \'I H
lillig Al\'liUSZTUS 4.
Nyersen vaio ß páratlan.
JJbTdlitz-por
or va vedje
A Moll A.-f*le Seidllla-porok ia.16. gyOfyhatlal a Ir^niakaoaM. gyomor- «» r-a i ¦
altealbinlalmak. ^v..!„1,.y.lic c- Ky.......rli.-., aié*reaedéa, inijl,..iHal.iN1, *
vérlotulaa, aiany.-t et a lukUtab&bb nOiboi.g.égek ellen, e jclca hiilwernok ^ ] tvilie.lek Am mimili) nagyol.!. «ttcrje<le«t weiieii. - Ara .gy lepecaaMalt «rodati J ----.k o kor.
IU\'tr i.-ilvlm
M OLt\'F ELE 1
I 0Vh Le . \\
V Wi liéttl lilrm-vrs k.-nf.iimlo llnrinlorNxugliiui. S
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tünteti fel.
UyOKyhau.a a Ic^tnakaoal,!, gyomor- éa
dobolnak 2 kor.
¦¦»iiilwit»-»!. l«r» «-iiyift\'ir IVn.. ImHih-u.
SOS - BORSZESZ
Ciak akkor valódi,
ha mindegyik Üveg;MOU. A védjegyét liliilcli fel, -A. Moll feliniii i\'moiatial van i-Wva. A Moll-féle ios-borse e a novemewn mim fijdalomcalllapltó badflrziAléil aia
kinvtny ciui et i meghűl**- egyeli Vovaikeiintnyefní
legi-merci Bictl 11 . r:.
E|) ónozott iriditi l>ig in 1 korom 90 llllir.
MOLL Győrinek szappanja.
f\\ I.egrinim.nM., let-ujat.li inodtici nerinl kenitek gyenne
\' „ okixarü ipoláaar* qiti¦ ^ * relnottek réitéra. Çî öl darab I kor. 80 filI-
t) Míii\'ieii ilaiah gyermek >ia|<i-nn Moll A. vf.jci
: e* hölgy •i.-ij>|iar.t a bör M Ara darabonként 40 fill. \' \'
Moll A. gyógyszerész, cs. ét klr. udvari szállító állal,
IfticK, TiicblautitMi !«. .-z.
Vidéki megreii\'lelitek na|-uni . ¦-¦....¦¦¦ nialleK lelje-Hteinck.
A raktáritkhftrU l^Mk liniáni/Mtum „MOLL t\\.- nlá.rás.avi.
Varazsd-Toplicza ¦ ¦
a Zagorlaf vasul maatén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemaive Prof. Or. Ludwlg udv. \'-<<•¦ i ao , állal iBS4.
58 folt fllrfll feni*, a ken í\'t.- r.ak fel Qlm.ilh itat tan haün van ltom
fi iltllel ihemna, iiillel laítegi.tgok, gyuüauiv" c c«>nt(<Vtti Ot\'iehu/odaiuk, -••><• ís . ii\'.i:»!|;i..i. bíillalniJi, mini :¦ r.i • <il>. I.ol l\'f.juk, e* tltk\'n l.cteg-
¦\'.„¦c\'«. idillt Wllbijpa, gaitVL\'lyke.r, nn^oikiai, úluin #1 hlgAny Mérga"1
leteknél plb,
IVÓKÚRA, gar.it, glgf, uieil, mij, g/.>nioi- i% bel l>aj<. .inal, aianíéfoH Mb,
—ffi Villanyosság. Massacje. fl^fet..
Sriiyialéttl alittii kéayiliamil. Hiiyl rliiiittlk. MJiijilf k»rik mhinjuiil Kinin mrlnl, étio it ijíhi-
Idény latiam tnajm 1-tijl OÜlAbtf \'— 1\'oinpli «gy \\">s\'i, lat^eiUlmei Ulicive-nyék, Htf kltlndulAiaV. - Állandó rcnekai. UN- (¦ ia<ic««telyek *tl>. A i i i .......najionta liri i.k.nr.i vnija a ven .ebeket.
KOlftn fngmi U HWliltlllill állanak, ,1« eiek ..\\ .:¦ oliibti 4 íű:dú tnltí..-icgncl a.e(írcu.lele.i.:ü. tirvutl tudakoiódáxikai a lUrdÜjito* ím. M\\tK<iV:i\' IVAN ad. CW Proapaktuiokat 4a broachurákat és bérmentve küld. *W
/GAZGATÓSÁG.
védjejprovul i.||»iim k.\'
í\\ ... KiikiHi\' Nniívkiinizsiin : Rosenfeld Adolf Fiai.
a Llntment. Capsict comp.,
l«llíllMIIIIM|!,|MIKltellll
>Vm «itrtartian kapbatv, — rTCl^ miüdlg ftgytkromil 1»
f T B «7a°k 1 «i".wi**rl
1 I 1 <» a Rlekivi
íwi _______
BERÉNY JÓZSEF És FIA
Miiuimi
Ml
ti&vi&ij&rt-i&eritt rît?rît? * "t> »iaW rit? jSfiJr^iSttK®^«W ííS"táí»
iupiujjott SAJÁT MŰHELY. «Wr^
••ajAt k-\'\'/.iiun-ii\\i\'iii inifuluii-kor nauy váliw.i-\'k.ian ttósuo kaphatók,
NAGY RAKTÁR "TZ"LL2!!*
•a női arany óra-LíiH\'okban. tiüoui --ziUt élké.szlf-It\'kbHii.
JEGYGYŰRŰK
nagy rakta nagy raktár nagy raktár
Vezérszó : M:; :\':i "\'Li !\'lil ¦ Sc||lcl11 ní\'v-
i.-iii ve], tiatta ei meut kard alkalreizektól
jótállás
35,000 koronát Öiet Schicht tiyürtry . ctg Aii-slffhati bárkinek, t kl bi-biio. iiyitja, hogy tzapoaoa k .bch:rhl" névvel, valamely kárm kfTcrfkei tartalmai. _ .________________
Eladás részletfizetés mellett isi
Javításuk ai iij tniinknk ií)\'or-an kvittéinek
SGHICKT-SZAPFáll
(.SZARVAS VAGY KULCSSZAPPANT )
m- Hetxtakarít wi[ il és ÍÉllitDl *tas i mi Elli és iiáíja,
Mindennemű tuba és Hoítbér rtiliái ád.
mosási möiUzer részére a A színeket t-mcli. fény lóvé
lecjotib éa legolcsóbb. — és világossá teszi.
A vásárlásnál kalouosen Ügyeljünk úrra, hogy tniudeu darab szappan ^Scbicht" névvel és a ..szarvas" vagy a kulcs" védjegygyei legyen ellálva
Vádjegy: nlIorgonjtf 1
 Liniment Capsici comp.,
a larttay-Faii-Expellir pótléka
CK7 -\'J "\' lL buooyuk bá.iuwr. moly már több mint 36 ét óta leajobh rtjdalnm-\' ailUpitó -i-f- . .il- kdanénynél,
CMrnál fw MQkbteaeitael bo-jiimoK-s-tepi-jo ha*inalva.
l\'iKM-lirn-íti\'l.-n. SiUuiy li ¦
miatt bováNáriiskoi óvatoAak logyiltik óa olyan iive-got fogadjunk >¦!, a moly a ..Horgony4* vmlj.<gyt;yul óa a Richter Még-jiagyu«KAl oliatoli dr>li< it ha vaji aaoinagtilva. Ára uvogskbon 80 RUtf, 1 kor. I" f -s kvrona óa ágyaaólTéo minden -¦-ftnri.il, UiJuK, — Fóraktar: förflk Jézaaf gyágTSMráanei, Bada piatta.
\' Elektor gyóajytatrtaira ai „A/uf armltah—Prig A kai, f>,«t-11,.4<..(, an Mls4mapi..¦ ¦ i . 11 r.
Nyomatott Ifj. Wajdils József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1806.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 32. 8ZAV. AUGUSZTUS 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
l loiij>; arak: !¦;:¦.-¦ évre 10 korona, fíltvre 6 koron*, Be(ye<lt*re 2 korona fiO f. - E(ye* uám ara 20 f.
A földárak emelkedése.
A siatisztikánnli sokoldalú tevékenysége mellett ajeb>n viszonyok között kétségtelenül az volna egyik legérdekesebb összeállítása, ba a magyar földbírtok forgalmára vonat-kozó adatokat dolgozná fel abból a szempontból, hogy mennyi föld cserélt gazdái Magyarországon a legutolsó negyedszázad folyamán. Ha ezt a forgalmat csak egy kissé is figyelemmel kisérjük, ugy elsősorban azt fogjuk találni, bogy a magyar földbirtoknál a tulajdonosváltozás igen gyakori és a bir-tokíorgalom íóleg az utóbbi időben különösen élénk. A birtokforgalom legújabban a parcellázási vállalkozásban jut kifejezésre. Ez a parcellázási vállalkozás ma már annyira elterjedt, bogy napjainkban minduntalan ériesü-lünk egy nngyobb birtokfelaprózásról.
Ha a birtokforgnlomnak ezt a két alakulását megfigyeljük, a magyar földek áralakulásának kettős irányára következtethetünk. Az egyik, midón a nagyobb uradalmuk különösen felsómagyarországon cserélnek tulajdonost, a föld áralakulására nézve határozottan kedvezőtlen, mert a külföldiek birtok-vásárlása nem a rendes adás-vevésc a megfelelő földbirtoknak, hanem legtöbbnyire a rajta levó teher konvertálása és a felbecsült érték és a teher közötti összeg megváltása. Az ilyen blnokvásárlásokuál a termőföldek sokszor potom áron jutnak az uj vevő birtokába A földbirtokoknak ezen módon való átruházása, lényegesen lenyomta a föld árát. Ujabban azonban a földnek áralakulása teljesen ellentétes irányzatot követ. A magyar parasztnak az Úgynevezett fóldélisége, a visszavándorlók
K.lalüi tleiket,lii Dr. Villa*?! Henrik 1*1 iulttjdt.no», ea ki.to: 1_IfJ- Wajdltt. Jimmtt.
jerós kereslete és az említett jelenségek kövot-! keztében megindult parcellázási vállalkozás \'jelentékenyen felhajtotta a földnek árát. Hogjr ez az áralakulás milyen arányi), arról általánosságban az erre vonatkozó adatok összegyűjtése hiányában nincs módunkban nyilat-; kőzni; az ország egyes vidékein azonban, nevezetesen a Hácskában, a Tiszavidéken a | Szerémségben és a Dunántúl egyes vidékein a földtelek ára az utolsó öt év alatt épen inegkólszerezódött. A föld árának ilyetén való alakulása természetesen csak mégjobban mozdítja eló a parcellázási mozgalmai, mely a földtelek árának további emelkedését fogja maga után vonni. Ugyanily emelkedését észlelhetjük a földáraknak a felvidéken, hol a kivándorlónak hazaküldólt és a visszavándorollak magukkal hozott dohárai verték fel a földtelek árát. Azokon a vidékeken azonban, hol nem az Amerikába kivándorlónak pénzküldeményeiből vásárolnak földeket, elsősorban a földjövedelem emelkedése hajtotta fel a löldtelek árait. Ma már a kisgazda is intenziven gazdálkodik saját kisbirtokán és kiváló gondol fordít az állattenyésztésre, mert a húsárak folytonos emelkedése miiuluagyobb jövedelemmel biztatja a gazdákat, Az állam részéről is számos kezdeményező lépés történik az ipari növc-jnyek termesztésének meghonosítására és a mezőgazdasági ipar fejlesztésére. Az intenzív meKÓg&zdaságra való áttérés tehát ténylegesen emeli a termöföhttclkek árát. de semmiesetro sem oly arányban, mint amily módon az áremelkedés nálunk jut ujabban kifejezésre.
Föntebb említettük, hogy azokon a vidékeken, hol nem a kivándorlónak pénz-
SiarkautOaág: Nagykanlzaa, Sugár-ul 0. szám. . Kiadóhivatal éa nyomda: Nagykanlaaa, llj. Wcjdlta JóiaafrUI Deák-laV I. aiám. Hlrdetiaak dljaiabia eierint. NylIttaV Boronként 40 f.
küldeményeiből keresnek telket megvásárlásra, ott az intenzív mezőgazdaságnak (Izése következtében a földnek az értéke is emelkedett. Legnagyobb befolyással azonban a föld áremelkedésére a magyar paraszt föld-éhsége van. A magyar paraBzt megtakarított pénzét sem takarékpénztárba nem helyezi el gyOmölúsÖztelésre, sem befektetésekre nem fordítja saját birtokán, életmódját is alig javítja meg, de minél több földei, minél nagyobb kiterjedésű birtokot magának megszerezni és azt megmunkálni, az vágyainak \'netovábbja K cél elérése végett pedig egymásközt verik föl a földtelek árát, leg-kevésbbó sem gondolva azzal, hogy vájjon a drágábban vett föld meghozza-e a szükséges jövedelmet. A magyar parasztnak ezt a földlelek szerzése iránti vágyát most azzal iparkodnak kielégíteni, hogy egyre-másra keidéinek parcellázni nagyobb birtokokat, nehogy a lakosság, mint több helyütt tapasztalni , lehetett, föld hiányában a kivándorláshoz | forduljon Mikor az állam által kezdemény e-I zett parcellázási tevékenység megfelelő sikerrel járt, a magánbirtokotok is utánozni kezdették 1 az államot ebbeli működésében. Azonban amíg az államnál a nyerészkedési számlék | teljesen távol tiltott és inkább esak arra szorítkozott, hogy nemzetiségi területen magyar telepes községet létesítsen, vagy pedig mezőgazdaságra alkaliiius területeket földmivesek közt csekély lörlesztéses részletekre felosztva átadjon, addig magánosok számolva a földtelek iránti kereslet folytonos emelkedésévi 1, az egyes területek parcellázásánál már oly magas törlesztési részleteket számítanak, hogy I a vásárló kisgazdák valóságoB rabjai lesznek
A huszár szerelme.
Irta AliPÁHI LAJOS. A laluban végig harsogott még egyszer utoljára a sorozás óta mindennap halllialó iióía, amely igy kezdődik;
Októbernek eliejen Be kall rukkolni ...
Milyen gyorsan eljdtt ennek is az ideje l Beszeg
majd iWahbaji fognak múlni a napok Olt bont a tarosban, aoban a retteneteit nagy. sárga házban, a kaszárnyában 1
Hajnali virradóra megindul ások kocsi, mindegyiken öt-hat telpantlikáiott legény dalol összeölelkezve j mindegyik kis kapuból szomorúan integet egy-egy könnyekkel leJesiri keszkenő utánuk.
A fehérnép buc-uzik tolok három hos>zu esztendőre, vagy talán örökre, ki tudná előre mag-mondani? hiszen a katona elete csupa bizonytalanság
Egyik-másik módosabb leány egész a városig "Werl szive választottját. Olyan nehéz az a válás dfl bál "u\'g kell lennie, ugy kívánja a király parancsa és az ország törvénye.
Oergó Mátyás leánya, a szépséges Lidi Ül ott «omorkodik az édesanyja melleit, az egyik szekéren;
tutija visszatartani a sírását, ha két égő szeme ossuUMlkoiil deli vőlegénye szerelmes szemével, 52Í hát u 18 011 nI 11 daIolok kÖiöM a hátsó illésen. tl|aba Ua a néhai öreg birónak, viszik Tóth Ferkét is, ""ik huszárnak, nem ismer a katonai regula kivételt.
Amikor betérnek a kaszárnya széles udvarába, ez inspekeiós őrmester le sem tudja venni róluk a
szernél, mód nélkül tetszik neki az az összeölelkezve búcsúzó gyönyörű pár. mert hogy az Úristen jókedvé-bei) teremtette ókét, azt még a vak sem tagadhatja. Sziute rosszul esik unnak a marconaképl). uagybajuszu őrmesternek, bogy szét kell ókel vá.aszlania. de hát A neki is paranoia van. szigoni paranesn. hogy a tri\'tiibiiu-szóra állítsa Ouze n uj katonákat, pedig már abba is hagyta u trombita? a hármas ieladást.
Ameddig lálják t\'gyinást. folyton intéseinek a kendőjükkel liorgó Lidi és Tóth Ferkó, mig végre eltűnik a legény a sokudtaru nagy kaszárnyában s Lidit is felszólítják az Öregek a szekérre mely síró nyikorgással döcóg tovább a piac felé, ahol össze veátlk Sitiire szükség vau miliőn, ahol meg is eletik az illatukat s itzian siomoniiu indulnak vissza ugyan-azon nz utón aáielyen jöttek, uótázás nélkül, tzétisnill, lecaflggesztetl fejjel, i\'-ak n ió Isten tudja, hol járnak a gondolataik 7
Ht-j! de lus-an iárl fiuián az telő szekere Mintha csiga lett volna minden nap, alig tudott hair.aliól alkonyig érői, azért mégis esak újra virradt és inra alkonyodott. Akármiuó lassan, mégis csak telt az idő s egyszer csak megint égést észrevétlenül ugy lordull,hogy gyorsabban kezdtek peregni a napok. A második esztendő tnflr fele olyan hosszú sem volt. mint az első. Hiába, már olyan az ember természete, bogy mindenbe bein Imi szokni.
Azt a ¦¦ih.i papírra in levelet, sem tárla már olyan nagyon türelmetlenül Lidi, mini eleinte. II,i ineghozia a posta, eloltatta; ha itleje került, felelt is rája a szegény epekedő katonának, aki, mikor inindeii \' levelében a szemére hányta, hogy miért oly kurla a válasz? utoljára még ilyen kurtát sem kapott. Nem
ért rá a lelkem; írás helyett inkább ki-ki osont a gyepll mellé, olt várta már tiazsi Pali, aki bizony több ember volt az ó bú Ferkójánál. 0 már kiszolgálta a császárt, épen akkor eresztenék haza, amikor Tóth Ferkét elvitlék.
.Mire harmadszor is eljött oklóher elseje ¦. a rekruták megint berukkollak Tóth Ferenc, tt káplár ur, már csak ezeklól n régi pajtásaitól tudta meg. hogy (itinuii nagy dolog esett a unpnkban Az öreg liergfl Mátyásnak elvette az Isten a szeme világát, megvakult biz a szegény, tehetetlen ember. Ki vezease most a gazdaságot? Kía nem volt, leánya is csak egy. Férfi kell a házhoz. Egy bosszú esztendeig nem várhatnak, mig Ferkó hazakerül u huszároktól. Hát bizony nem is lehel rossz néven Venni a öretilöl, bogy (iazsí Palinak Ígérte a leányát, meg a ,-f.r.ii. V,jty hét múlva, épen uj borra un\'g leszen a Inkzi is.
Összeszorult e szavakra a szegény káplár szive, malomkő nem nyouilmtla voliu össze jobban. Hanem azért nem széli egy szót sem. essk oda állt a rapportrit, a kapitány ur elébe s áltól kért alássan szabadságol .(.¦¦. iS ómra. Bflnil idő alatt épen meglordtilltal a i\'alujából s uzl a csalin leányi is megkérdezbeli, hogy :
— Lidi lelkemI miiiyi volt a szerelmed?
A kapitány ur nem volt rossz ember, szerelte is a legényt, ludta, hogy nagy okának kell lenuie, ha kérni jón, eleresztene hát Isten hírével, pedig t>ok volt a dolog a kaszárnyában az uj suhancokkal.
Fölvette Tóth Ferkó u legszebbik ruháját, csillogott rajta mindeu, a csákótól a sarkantyújáig, kocsit is kapott a piacon, jött be ma elég a rekrutákkal.
Otthon egyenesen (íergöék házának larlott. Ott javában moslak, vasaltHk, hogy rendben legyen az uj
ZALAI Kí)Z L h N Y
lüufi AUGÜSZTU3 It.
óvok hosszú során áltat azoknak a szerződéseknek, melyekkel a felosztott földterületeket magukhoz váltották.
A földtelek árának ilyen mesterséges felhajtása semmivel sem indokolható, sót épen akkor, midőn termésfölöslegünk vásárlása elől a külföldi fogyasziópiaook elzárkóznak, egyenesen veszedelmes, mert nincs biztos kilátásunk arra, hogy termésünket oly áron tudjuk értékesíteni, hogy az akkori gabonaárak annyi jövedelmet bizlositsanak a kisgazdáknak, melyek melleit a magas földvásárlási törlesztési részleteket le tudja fizetni. A gazdának, mint az évi terméseredmények változó adatai is mutatják, jövedelme nem állandó Kgyik évben kevesebb a termése, máskor pedig Ián épen akkor, midőn leginkább van szüksége pénzre, a gabonaárak igen alacsonyak. Ily viszonyok mellett köny-nyeit előállhat az az időpont, undón a drága telek* törlesztési részleteit egyes adósok nem tudják megfizetni. Emellett jöhet akár két év is egymásután, midún az évi termés általánosságban gyenge: akkor a drágán vásárolt parcellák tulajdonosai egymásután tönkre fognak menni, mert terhes kötelezettségeiknek nem tudnak eleget tenni. Ha pedig a kisebb birtokosok nem fogják megélhetésüket biztosítva látni azon a földön, melyet egész éven állal megmunkállak, akkor ismét csak a kivándorláshoz fognak fordulni és az államnak mostani törekvése, hogy a kisebb eiiszlenciákat a röghöz való kötés állni a hasiban visszatartsa, ismét csak eredménytelen fog maradni.
Valamikéjien gátat kell tehát vetni annak, hogy a mostani parcellázások alkalmával a földlelek ára mesterségesen föl ne bajtassék és hogy a magyar parasztnak telekvásárlás iránti erős keresletét a parcellázási vállalkozók ne használhassák fel arra, hogy a földtelek árát túlságosan fölverjék, különösen akkor, ha a parcellák
menyecske móriogja. Lidit is a vasaló asszonyok közt fogta. Ki is ejtette u drágalálos ijedtében, láttán a vasalót a kezéből Félrehívta a nagy szobába egy szóra.
líemegve sompolygotl nlána a leány. Nem merte ráemelni az égő két szemét.
— Ne félj tőlem Lidi! nem ellenségképen jöttem, csak egyet akarok kérdezni, s aztán nem állok az nladbu. Mondd meg igaz lelkedre, kinek az akaratából mégy (lazsi Palihoz V
— Az édesapám kívánja, — hebegte halálsápadtan a leány.
— Hazudsz te álnok teremtés, érzem, hogy hazudsz. Hám untál elhagytál . , hol vall a esáhitód. annak ís mondani akarok valamit utoljára?
— Ott vau benn a másik szobában. Átmentek oda. Nem volt bent senki, pedig
mindenki biaonyitotta, hogy oda ment (te; mikor
Ferkét jönni lálta. Olt is volt az islenadla, csakhogy a kemencébe bújva ügy rántotta ki a huszár lábánál fogva Iíeszketetl a gyáva, mini a kocsonya és sírva-iiva jajveszékelte, hogy ó nem oka semmiuck.
Végig mérte a huszár tetótól-lalpig a szemével s aztán elfordulva lóle, csak ennyit mondott a leánynak:
— Nem átkozlak Lidii Nem kívánom, hogy az isten verjen meg. Meg vagy te már verve! Ilyen hitvány emberrel nem szokott számolni egy huszár. Kutyamosó voli ez a katonaságuál is, nem katona.
Azzal sarkon fordult, büszkén kiegyenesedve. Ulyan szépen pengett messziről a sarkantyúja, hogy öröm volt hallgatni. Ki is állt a kis kapuba valamennyi fehérnép, mikor végig haladt az ateán özvegy édes-anyja házatája felé.
Harmadnap reggel újra bent volt a kaszárnyában A kapitány ur nagyon megdicsérte, még kezet is nyújtott neki, amikor jelentette:
. — Kapitány ur. alássan jelenlem, itt maradok Örökre, mert édesanyámon kivtil a lovamul szeretem a legjobban a világon.
megvásárlása törlesztéséé részlelek fizetése utján történik. Az adás-vevési szerződések hatósági ellenőrzése és felülvizsgálása ebben az esetben nem célravezető, mert akadályozza az adás-vevéa szabad kifejlődését; az állam is csak oly módon korlátozhatja a törlesztéséé részletek fizetése körüli esetleges vissza éléseket, hogy meghatározhatja a maximális kamatút, mely mellett a vásárott telkek törlesztése történik így tehát csak a gazdasági érdekek hivatuli őreinek: a gazdasági egyesületeknek kellene megfelelő módon közbelépni, hogy az ilyen birlokpaivellázásoknál a kisgazdák túlságosan meg ne terheltessenek.
A parcellázási mozgalom nálunk mindig nagyubb mérveket ölt. Sok nagybirtoknak jaz értéke is lényegesen emelkedik azállal. lm kisebb birtokosok közölt felosztatik, mert a kisgazda az általa megmunkált telekből ! több jövedelmet tud kihozni, mint egy nagyobb , birtokos, kinek másokkal kell végeztetni a ¦ gazdasági munkálatokat. A földtelek ára pedig emelkedik továbbra ís. de egyúttal idővel mindjobban megváltoztatja a birtokosvíszo-nyoknt Magyarországon. Csak ez a kezdetben az állam részérói megindított szükséges telepítési mozgalom, magánvállalkozók állal ne legyen annyira túlhajtva, hogy azok a földtelek árának természetes emelkedését figyelmen kívül hagyva az árak felhajtásával a kisgazdák rovására visszaéljenek.
ROVÁS.
Egy munkás a minap nyílt Utcán, fényes nappal kikapott a fővárosban egy vasúti kalauz kezéből egy darab kenyeret a elfutott vele. A kalauz nem ment törvényre, hogy följelentse a kenyértolvajt. Megállt.
nlána nézett az embernek é- amíg a fejét csóválta a szeméből egy kónyel törölt. Nyílván csak aiiuyíl gondolt;
— Szegény ördög, bál méri nem kérled szép szóval ? Milyen éhes lehet, aki igy szerzi meg B kenyéréi!
Minthogy bizonyos, hogy nem a gonoszság vitte azi a munkásembert a kenyérJopáSra.
I-. nem lesz csoda, ha iiiii-holtiup megismétlődik az esel itt. megtörténik újra ott. Nincs a konliuetisiiek egyetlen országa sem. amelynek városaiban olyan drágák volnának u megélhetési viszonyok, mint u magyarországiakban. Itrága a bus. drága a kenyér, diága a piac. Ha Henrik francia király azt kí\'ánla, bogy minden alatlvulójának vasárnapra legalább egy lyuk rotyogjon a fazekában: nálunk megelégedhetnénk azzal, hogy csak egy lóhus-gulyást kívánjon. •
Tele vannak a lapok pauaszszal. Az egyiknek is súlyos a [>.,!..i in a másiké is. Érdekesnél érdekesebb dolgukat mondanak el. Kidobott ezresek . . . Nagelék Nagykanizsán... ér- más ilyen , súlyon" címektől larkállauak a lapok. I >¦¦ azért vissza nem jó, ami elmúlt ... A hírek ellilunek a (éledés homályában. A városatyák nem érnek rá ételével foglalkozni. Interpellációi uem ismer szótáruk. E nemtörődömség járvány jellegével (erjed, lassankint azt vesszük észre, hogy nem törődik más ily dolgokkal, mint egy-két izgága újságíró, magyarul — skibler.
*
Nemsokára vége a vakációnak. Az egész évi munkában elfáradt embertársadatom, melynek tehetősebb része valamely kellemes helyen nyaral, ismét hazatér. Pihent aggyal, feléledi munkakedvvel pompás eszmékkel telítve. A városi élet fel fog lendülni. A köztéren tartalmas viták fognak elhangzani. Az évek óla húzódó fontos kérdések a megoldás stádiumába futnak. Megindul városi életlluk rég várt fellendülése.
Szépen rendezett utcákon és tereken pompán nj házak építését kezdik el az uj munkaévben. \\|. ,• i k köztisztaság kérdését. Leai vízvezeték. Cfutornáiás, uj gimnázium és postapalota* stb. sth. Lesz minden, d* csak — álomban. Ilyen dolgok megvalósításán nálunk csak álmunkban szabad gondolni. Meri ha arról lenne s:ó, csináljuk meg igazán a rég vári reformokat, akkor azonnal felbaugzauék it kóru*; liá érÖák arra még.
A középosztály csődje.
Azok n sebek, amelyek az egyru növekvő drágaság folytán egyre kiújulnak, leginkább a középosztály sebei. — A hus-uzsorát. a kofa-trösztöt és az élet természetes drágulását legjobbuti azok érzik meg akiknek nincs auuyi jövedelmük, hogy gazdagok módjára élhetnének, — viszont azonban a társadalmi állások uem engedi meg, hogy szegények módjára éljenek. A drágaság idején a gazdagok legföljebb többet költenek el a jövedelmükből, vagy, a legtragikusabb esetben, olykor-olykor a lökéhez nyiilnak. A munkásosztály szűkebbre vonja igényeit, ez Ís szomorú, de nem
elviselhetetlen. A középosztály .izoubnu a legnagyobb drágaság idejéu ís kénytelen a.okat az igényekel meg-larlani, amelyeket a társadalom reá ró, bimes takaróvá! födni az intelligens emberek nyomorát.
Ez az úgynevezett lateiuerek helyzete, azoké, akik az eszükkel, a fejükkel keresik it kenyerüket. A bőrkötényes munkás között és közöttük az a különbség, hogy vasárnap Is annyit dolgozuak, mint a munkás hétköznap és hétköznap is annyit költenek, mint a munkás vasárnap. Ennélfogva erszényük könnyít, mondjuk nehéz A/, élet oly követelő, hogy alig lehel kielégíteni vágyait. Az uri sor terhei igen nagyok, Legz-arnokabb adóztató szörnyeteg az intelligencia, mely inig létrejön s miután érvényesülni akar, egyaránt áldozatul követel, hogy elégedetlenséggel jutalmazzon. Vitázni lehel azon, hogy az élei drágult-e meg, vagy a tőle való követelésünk nőtt. \\alóság azonban, bogy akik u vagyontalan értelmiség sorában küzdenek, ifjúkorban már elégedetlenek, férfikarban fáradtak és szívszorongva néznek az aggság tehetetlen napjai elé
Az élet drága Tizennégy évi iskolázás é» tíz évj pályatörés ntáu ott vannak, hogy fizeté-üket felemésztette a lakbér és a piac Munkabírásuk delén remegve kell vigyt\'izníok. hogy munkájuk díja fedezze családjuk testi szükségletéi.
Amikor ¦ lómüves munkások ezrei állottak munka nélkül s 11 háziurak pimasza az egekig iivull. ezalatt jövedelme egyharmadát áldozta ti középoszlály-belt ember azért, hogy három szobácskában meg-vonulhasson. Amikor a buza ára a termelési költség színvonalára szállott, az állattenyésztés alig jövedelmezett, a borok it pincében rekedtek s a termelő gazdák fejt; fölött megszólalt a doh. azért a bor, nus és kenyér még sem volt olcsó.
Ezerén kérdezik, vájjon hol tornyosulnak fel i modern társadalmi munka végső eredményei. 3 némán nézik, aminl közülök mind többen a szegénység homályába Hinnék el; mig u homályból ismeretlenek lépuek elő, egyszerre a jólét legmagasabb fokára: a spekuláció, h vállalkozási .--zellern rúdján egyszerre századokat ugranak ál.
A drágaság, melj mindjobban rikilő színekben 4411 elébünk, s orvoslásért kiabál, egy lépést jelent a középosziálykaiasztrófája leié, amelyben tömegével hullanak el azok az exjszteuciák, akik ma a társadalom gerincét alkotják.
A földbirtokosok hatalmas szervezetei résen állanak, míhelyest valamely rést Dinek az ó jövedelmeiken, keresetükön. Mihelyt a német árpavám lehelet-leimé teszi nekik az árpakivítelt, rögtön a kormány elé állanak s a behozatali jegyek révén járó tekintélyes milliókban kérik u kárpótlást. A föld szegény népén is Itt-ott segítenek Parcel lázassal, telepítéssel adnak kevés keresetet a kezébe. Vajjou a középosztálynak elijesztő helyzete nem érdemelne-e meg egy kis figyelmet, kis ankétet, okos segitó-akciől ?
,,„,6. AU008ZTU8 II.
NŐI KASZINÓ.
,\\. i kaitlnűnk 7 tagjának SlöfOl helyett u.icndébc \' uiati**. kötökben találgatásra a.loll okul. I". |. htjlgvelnk
neveit Odicruggcilie botlik, tlnadalmunk l\'ltn ncvü alakjavai Unek foglalkotaia Iditoidtó ; jelenleg nyaialó U.tende cn — ctiikivül valami hetga nyelvineiterrel. Ai igaoag yedig et: IdÖ OaleOdl egyik 7,9 *HÜífir. Vanília .elnöki* lakoitiilya-nnk ablakin egy iilroi-fehéi-iüld iauló kiig, umltiÜI a lélálók egyik reue magyar |irobaf .uradalmai, mh.ik lene, amely fordítva n(,j a iliilöl, olaat anarchiáikat »ejt. Hanem a kihal lat ní. Innia, a* m»r Iga/in magyarul, Kent a* ú\\t\\ ti-en nio.t vegtüdik \'lyen.orn.an:)
Vauilia (elnöki mélió-ággal és egy nyelv-magtérrel krirlyriiik :) Eigyelem ! Monsieur vau Kellel é« kollégiií I A fritinia káriya nem mindenki kesébe vsii\'t. őuölc heléa játszanak ón ellenem pedig én aduim Imrém poinl előnyl és most vágom a dámát ésVagoni a bankot . . . zsebre. Ezt csinálja valaki utánam . . . iilinlomalikusau.) Az illést ezennel bezárom. Monsieur van Kellé kezdhetek a belga iiyelvlanórát. Ad voeem
.nyelvi" A nyelvek ngyláteijk még mindig mtiködnek N ¦. -\\ kauizi áu in. i\' mi\' a következő táviratot kaptam : K Nyelvmester f Ulm a bliioeltÓ?V Hál még??? Férjed????" As igazat megvallva, nem érjem egészen a dolgot. . - (egy OHíitenéasel a villamos-lámpák kialusznak.)
Nyolcan (kórusban:) Mi ei, mi ez, Hé| siolgell Még elrabolnak bennünket iHeten meg-szöknek.)
Vanília (a sóletben botorkálva:) Monsieur, eher m ... az a marba is elszokott Szolgai
Szolga (az ajlúbau:) No tessék felni, cn is magyar vagyuk. Csak as Ólombiztositók olvadtak el, atéil aludtak ki a lámpák.
Vanília: fipen mini a Kranzéknál ottboti 1 Kimegy a többi Után.)
Szolga; Honnan vegyünk moat olombitloaitAt? i KI a többi ultin.)
(Vanília férje beléj,i egy furkó* butin] ct egy villáma. t\')lvajtam|>ival, amely egyedire nem eg.)
Kérj: A lm! Csak lassan. Valaki itt Ulm biztositól emlegetett. Tudtam! Itl Kincsének, emitt se. In nagrantl érem okét. Aha jön valaki!
Van Nulla (egy pakKgyertyával:) Madame...
Kérj (pofotiuli:) Ne neaed madám Szegyeid magad L\'lnf (Arcába világi!.) Tytl! hisz ez nem ulm!
Van Ne ll.t; Vau Nelle vagyok!
Kérj (nagyot néz:) Te vagy az Dóri?
Van N\'elle: fin vagyok. Hát le... BernátV
Kérj: Én is én vagyok.,. Dóri! Siiugler Dóri. Kgykori legjobb osztálytársam. No de micsoda vélelleu és micsoda pofon volt.
Van Nelle: Szerencsédre bazni gyártmány kiilOnbeti visszaadtam volna!
Vanília (belép:) Bernát le itt? (Nyakába ugrrik.) Ismered ezt az urat?
Kérj: Hát te ismereti az én egykori osztály-Úriamat, a Stlngler Dórit!
Vanília: Stinir... si . ,. hisz ez az nr Van
Nelle.
Kérj; Nincs vau Nello! Vaií Dóri!
(Végre kimagyaráztak cgyuii»l et akkorit .untatnak a dolgon egy talál cigány banda kUcrelében, hogy ina>n»|i ti oulendel la,.uk vezércikkeinek róla; llttdákal tengve a ¦ h !1, magyar.,kr<d éi a iaiilitai anfinyuknd. C<ak hitről i a mlitnkrSI:)
l .... i tgai ¦ Sut kaiiinúnk. lagjai et!e«ülve
a ... werieny leendő vendégeinek lakatbianyaiúl, a inai na]><in 1 ¦ otlek váróinak ha, hogy ven légticreteiilkkel , meglőj.étéit J\'f dukáljanak.)
Apái.
H L U KÖZLÖNY
MOZGÓ KÉPEK.
Szemelvények egy fürdóTapból.
A magyar lapok máma egy érdekes kis lappal j szaporodott. „Halálon" a cime. Szerkesztője Józsal János, festó, ki mini lapjában irja, „axerénytéhetaégQ tájfehiészeli jövvdelméból" (akarii<a meg a lap kiadását, i A Balatou ti/, év alatt fttazör jelen) mfg. Miután pedig mlndoaaze CSak két előfizetője volt most a szerkesztő személyi-hen árulja lapját a balatoni fürdőkben.
Nehogy olvasóink m-\'g legyenek fosztva a „HulaUm" Olvassanak jlvéseUtel, íme néhány szemelvényt közlünk beldb-!
{Egy CSOdtÜUp,) A szerző egy képet fog festeni, mely valósaggal eaodkkép lesz A kép majdnem egén Dununtult íogja ábrázolni. Un úuilutu a szót a mesternek:
.A üalat\'iiii kénben lestem, egy n6l alak
lesz vizbt\'ti, fejév.-l ni;,. tama könyökével
Almádira mutat, másik kezével .1 siót lengeti, ölébe nyúl Tihany, térdével tladaeaonyt érinti, lábfejeivel a Z.1I1 hidjai >s Keszthelyt, — a vizheti kör Dl te látszanak a lialatou halneinei. a partszélen a vadszárnyasok és virágok, kilyebb a rotdétetepeki lávolahh a Bakony, égésien a Dunáig:, ináa oldalon u Dráváig lerjedfi vidékek. A Hévitben egy létuíi kehelybol kinéző saerelmea tOndérflu néz a képre. Almádinak szántain e képel, mely heti lm egy kiállítási csarnokot épittetbatek, vármegyém fOrdéjének szerzek vei.- hasznot é> ntu dievős»g-t is." 1 Kuii-ljiink kalapot vármegyénk uemeá -zillótije filőtl. Rovatvezető 1
tEgy csotlavers.)
A Italaiul, parton
Suk szép zsidó asszony
l"tt, ho^y jól mulatón,
A Belátón partién Suk saép zsído leány Kürdik a tó babján.
Kelpeszdlll az eb-t
Megújul a lélek Látva a sok szt-p népei
pe majd elkomorul Az arc, a szív borul A lélek elszorul. Mig ezek mulatnak, Úieink .iratnak Tílzbevébeu napnak
Es a lionll bánat Egyre jobban táraid A Ims képek szállnak.
Ki el-ó volnál itt Léted alig számit, Idegent szolgál** Itt.
I Kisebb szemelvények.) Józsn különben nem újdonsült szerkesztő. Mini lapjában írja, .tíz év előtt a „Színlap\' eimlt bölcsészeti, építészeti lappal lépett fel." Kijelenti, hogy a sikertelenség nem töri meg. Nemsokára „angol, francia, német, ola-z ál uemzoiiségeink nyel-vii" fogja szerkeszteni. Kllrdúi részvénytársaságot óhajt összehozni, mely „léiesithetnó a balatoni szigeteki.\' Nem érdektelenek a lap következő rész.ó: t Felolvasás. 1
J Kelolvasást tartok oly fürdő-helyeken bol érkezésemre készülnek, t. i. kijelölik a helységet, hol az estélyi tartandó leszek. Kiolvasásom lágyai: az oláh babonákról,
8
Kolombátisi legyakrÓI. Továbbá lélektani jegyzeteim Dyomáu irt müveimből u. m. ..Hogy k*dl a nőket meghódítani" cimil munkámból a legérdekesebb részeket. A magyarországi népek jellemzéseiből és Az emberi jellemek, a társadalmi állások bt-hatata alatt.,
\\A Balaton könyve.) nA „Halálon könyve" cimü munkám jövedelmét megfelezem azzal, ki a nyomatáaí köllségot viseli. A könyr 0 — 8 ivr« fog terjedni. Kiadási költsége &00 korona. Amellett, hogy a Halatoiit senki nem ismeri ugy, mint én dehát írhatok róla,) még a Bakony és Dráva könyve is hozzálOgg, melyek által az egész (liinánitil rész le van irva. Pozsonytól Zimony Fiume Itohicsig, ktllön ilgyolmezUjtéai érriei A Bakony könyve, melyért tinta n folyt és így mai napig azon borzadályos hi-rjAi é 11, melyet a betyár Világ juttatott neki.\'VhoIoti száptanilag méltatva elsőrendű érdekes vidéke az országnak Egyesek vagy ré-zvénylársasft? juttathatja életre. A leveletéat Berhidán várom a „Színlap* szerkesztőségében.
Irimiak kérem levekkel Berliidára. SzDnjón meg végre-valahára a Bakony burzodalmas Ilire, melyért tinta még nem folyt....
HÍREK.
ciá.bitá.8 a kivándorláfra.
— Legújabb módszer. —
(|.) A toagyar paraffi&t földéhsége köz-isiiii\'it itilnjiiinisúg. Krrt\' spekulnlnak a par-ccllázú mngáiiosok ök lúrsulatok.
Hu a magyar paraszt drága pén/.e\'rt megveszi aj paroeUAsOtt magyar földteríllot egy kis elenyésző réftiét, ebben vigasztaló az a tudat, liogy KlkMÜlt ót megtartani a magyar hazának.
Ujabban azonban mások is pályáznak |a magyar paraszt löldéhségére. Amerikai kivándorló társulniuk „telekitó társaságok" cégére alatt férkőznek a magyar gazda szivéhez. Kgyik megjjj laptársunk legulóbbi számának hínlotési rovatában a következő .kéthasábos hirdetést találtuk:
7\'/i millió ho\'d földnek
tulajdonoia
fiSZ A K A ,\\l EIÍ1 KÁBAN az „Amerikai telepítő társaaág". American Oolonitatlon Oorrjpanl.
A hirdetésben ott laláljuk a „dúsgazdag" társaság címét is Kzt azonban mi nem közöljük. Mert ezzel a hirdetéssel mindönki tisztában lehet.
Az amerikai társaságnak nem érdeke, hogy a magyar nép tudomással bírjon az 6 nagy vagyonáról. Néki egészen más célja van.
A kis kopó ismeri a magyar paraszt fóbléhségét: erre pályázik. Mini a mesék, álmok birodalmát álliija oda a „holdban" lótezó 7\'/, millió hold birtokai. S nem inoml mást. mint a címét. De jól itulják. hogy a magvai\' paraszt írni fog arra a cini re Kérdezni fogja lólük. hogyan lehel Sbból a 7 l/i
__MIT IGVUNK?
h°SV eg«.I.«ganket megóvjuk. — meri c..ki. a 1 .ini 1 . / rí¦- /1 ¦ 11 ¦- ii \\ 11 ¦.
Inaili utal ! I: ji.iii nml1.11 lr;üi í molili |
átványvli erro a legblitoiabb óvósier. I^unk mohai A mohai Agnea-forraat, mim lernteiietej irttuattHi fcirtnpti, íOliéileiiUl titt \'¦enne íoglali gyogysúknal fogva kímn.\'í stero a legkUl.in feléli"
IGNE
filtriti, hi 1 gJlMf, bri- éi l\'i.-¦.\'.:::.-\'tl\'i.ln ilimil\'
intrisi, ti 1 ifiAiji (tógilioi ilirjok.
Inrrisl, hi .;;ii;.;tiii«; ú eleltltli UMMk iiliul 1«\'.
formi, lia mijhijnliiil íj .jii\'j.jü\'iii snluiliiliii akarunk.
Llin.n.l f.,^vn iieiiKiak l.itlu. úv.tet fctiüfü clcuisk ollcn, hanem Ioli, hogy még ragályo. beleg.egektol II, i»lnl .1.1-
_______, kellemet é» ..Ic.o n \\ . ,lu. 1
, gyomor-, tégc.ú- él hugy.iorvi betegségeknek. 28 év óla \'«*«•, thJi.ta. m.íktmeltettek\'.íuk. . kik kO.im.í^. IMyi. helyett . lw.kledat.ot.nle. m,h..l Agoe.-vl.a.l éll.t L.gJ.le.obb or.o.1 ...kt.klnlély.k élül ajánl... im* l.i.k»i.i ., |„„j, |,L„,„o la.etíl.en ol.a.h.14. Ilailallé.ok otWéllii....i.íl v.,lau.í..l „..yol.l, O.ej.kb.t. tnlmlen kélé. értékO me.ler.ége.en ..én..,..! tel.lell .lanti,
¦- Olt.óbbl hogy a. Agnaa-forrt. .I.él a l.g..egt»yobl. ember It kOany.n mrí......lie--e. n.iey.il.h .IdéM , Iro.okban le.aknlok •«>••<- I ¦ - I 1 . K „ r ., J . |
\'eltek, ngyanoii . tei,\'.f.„.,k i.metteta W.e.e ingyen kapható. A íorri.ke.elO.ég. K.|,h.t„ mlmlen l«,.eill.l.tl,en í. el.ot.ngn ,.,„ligl,,l,e„. IVCUVtll UOrVIZ!
Z A I. A I K Ö 7, I. ÍI-N Y
1001!. AUUUSZil\'S II.
iiiagyar szövegű levél iz isinerldalliiminal. scnyoznok, hogy házaikat a dalüniiepliez ilivják ki Amerikába a magyar |>nrasztol mélióaii csinossá tegyek. A hozzánk crkczó liternek neki földel ingyen; valószínű esak az néhány száz vendég bizonyára kellemes
„, „,.., j.u,nnnmrp a 1 alb. killon Uralmira »a •« I pont alatt emliMt „,i||ió hold foldhöl egv kis parányit meg- - KeszülMes a daiosunncpr . t,rjed,|Bmb„, „gyszeroál többször is felvehetők . Moreinl Akkor bizonyára megérkezik a nagykanizsai háztulajdonosok valósággal vu-, Bitlil)r,„ ,ü|IIIBU,e., „ azonban ezek |a esak legfeljebb
háromszor. Iludanesl. unll. jut. iü. Kossuth «. k.
— A főkapitány jubileuma. A nagykanizsai roiulf.rség tisztikara és legénysége ma rlólelólt csendben tlntie|,elle mejj főkapitányának, l>eák Péternek tiz éves jubileumát Délelőtt tiz óraKor a ti-ztikar tisztelgett nála Kar kas Ferenc íokajiitány helyette, vezetésével. Farkas rüviil beszédbon Üdvözölte a jubilánst, mire Deák Péter megköszönte az ünnepe!, letést es a tisztikar további támogatási! kérte — A tisztelgő legénység szóuoka, Nragy Fereue r.inlúi. lizetlea egyszerű szavakban tolmáesolla n legénység
emlékkel fog lölitiik távozni, inert nzt hisszük, a város lakossága külsőségekben, is alknl-Amerikából ielzelt címzettnek. 8 bizlun lliazkodlll fog a dalünnep szép programjához, állíthatják, hogy a mi naiv népünk felül a Nem lehel reánk közömbös, hogy a több
útiköltséget kell megfizetni. A titkos kivan dorlási ügynökök bizonyára nyakára sietnek
hazug ígéreteknek es elindul Amerikába, az száz dalos milyen emlékkel Ígéretek országába, ahol vagy véres verilékk szerzi meg kenyerei, vagy pedig elpusztul oltja a messze idegenben.
Fontosnak tartjuk e hirdetéssel foglal kőzni. Mi B hirdetésben valamely kivándor- «01 napján, lási irodn működését látjuk, melyre felhívjuk a daliinnep
fou
távozni a
városból Különösen néni leled ez közömbös város vezolósejfére. Hisszük lehal, hogy A város mindent elkövel. hogy az tileák és
1,-rek MIS tisztaságban legyenek a dalíliuíci*| ^jmét"üJáL" Mtapi\'üm" iYasiT"llgwir,u\'reT napján. Kz esak ngy erhelo el. ha mar . . i,,,„iii„n„ Al»i _ a u..iiu.. í.
ISlti kél napon legalább tíz.
belüüvíiiiniszieiíuin figyelmét. A It él és fel kivételesen alkalmaiul! utcaseprő fog segéd- wk,|lilá„vt
. dj.........i _ . _• i i ... I-atiiií « MiiHae iilim......¦/.I- in.L- Síiil Ü in ti ID 11 isi \'
ügyszeretetre buzdiiotia Ókul. — A tisztikar legénység kuióu-külön csoport-képpel leple meg 4
kezni a reinles utcaseprőknek. KM ajánlatos nne, Int az utcaseprők a ilalünnep két nép-\' belagymtoiszterium bizonyára i»n lartanáoak ii.unkasziiiu-tet. Inkább részesüljenek külön díjazásban, Ha a város néhány száz koronával többet is áldoz, ez nem jöhet számításba akkor, midón arról
millió hold fold világgá kürtölése a legwsze tlelmesebb faja a kivándorlásra való csábítás nak, melyet meg fog gátolni.
Megyei laptársainkat pedig kollegiális Szeretettel kérjük, dobják vissza 0 vészedéi-.
mes hirdetést", meri ha komolyan akarunk V!,n \'S™/J°\\ vag.V ios.sz benyomást lett küzdeni a kivándorlás ellen, akkor nem szabad segédkezet nynjtani az ilyen nyilt csábításnak.
furfangosan kieszeli módját vándorlási törvény is tiltja, sürgés teendőnk tehát mielőbb napfényt deríteni e veszedelmes ügyben.
Népünnep a dalverseny napján. A liagi • kanizsai Irodalmi él Művészeti Kor a dunántúli dalos-szövetség nagykanizsai Dalversenye alkalmánól ; é. augusztus 90-SQ a Sörgyár kerthelyiségeiheti, nagyszabású jótékony célú népDnuepet rendi-z Kezdete délután ;i órakor lielépő dij személyeekint M lUlér¦ Kedvezőtlen idő e.setén a népttunepet n Sörgyár katakombáiban turtják meg. Az ünnep vazlala: H n. . -tói fél o-ig: Külóuféle szórakozások, amerikai szerencse tORibÓlS, amerikai posta, nyertnek népség-kor: A dalos* A pée-i
dalártla hatigversenve a sörgyári kertben Este H és fel lünk. a nagykanízaa Kíoltö-egylelnek a dalosOnnep óralür. TallCVÍgHíom reggelig. Ette 10 órakor: alkalmára eszkőzlendö nagyobb tisztogatási és öntözési A ver^DTbtráló bizottság Ítéletének kihirdetése és a
varos külseje az ideérkező néhány száz dalosra és vendégre V
Igazán örvendünk, bogi akadt városunk nemesen
A kivándorlási csábításnak ente legújabb. Igondolko.4 polgárai közal egy „Ív íérliu ki, „„.,,14 „rk, tti„,,nd fll). 0 , ti] s.ko;
iiroaan kieszeli módját szcrintiln. a ki-\'"""\' "zere, mint e sorok rójál, ft a fáríu L,,^ ..,,,„„,, eM,1Je. KMe 7_8.!„
(1 it I in 1111 ti Vilmos báré. Li mint örömmel ériesü-
muukálaiaira ón koronát adományozott
— Miniszteri rendelet egy távbeszélő ujttás — A Ferenc-rendtek nagykanizsai házfőnöke, ról. A nagykanizsai posta- és távírda hivatal főnöksége
.legyek elóre válthatók
A szent Kcrt\'uc-rcnd ungykápialaui gyűlése Görög luco eddigi házfőnök belyetteet Nagykanizsára ház-főnökké nevezte ki.
— Személyi hlr. I1 orvos hoí.iins külföldi körüljáró! hazaérkezeti
— Eljegyzés Frankó Fereue betűszedő ZaLegerszegeu. eljegyezte Kápolna Itózsí kis.sszou> 1 i^iiM.i\'léüé\'i\'éhk imiíe\'lt Niigykauiifviwi.
-— Kopácsy György meghalt. A nagykanizsai fógímnáziuiiiiiuk gyásza vau Kopácsy György, ¦ intézel tebiftséges tiatal tanára hosszas belegi-sked
versenydijnk kloaZtáéi Alt és liídnn cégnél
a következő.körrendelet közlésére kért M heuoQnkei: > ,.,7 Sztrcialiaták népgyOlése. A nagykanuMti A közönség érdekében megengedem, hogy inon. ?vi szoetaldemokrala-párl ye^tősege elhalarozla. hogy e augi^zins hó i-tól kezdve a lávbeszéló-bálózatokhoz »W deluian a aagykamzsai Kizs.-bei-
csatlakozó elóllzetók állomásaira vonatkozó adatok tér8n "W?**» twt\'
dI Iák Rrsfi dr. helybeli (BZ állomás kapcsolási száma, az elótizető neve, fog- —Ártézi-kut fúrás. Habócsa község Képviselő-
lalkoziisa lakás ciuie, stb.j az érdekellek ebbeli tesllltele elhatározta, hogy artézi kutat furat és im-g-kérelmére. a távbeszélő-hálózatok elólizolőitiuk. betű-, kereste a Somogy vármegye törvény hatóságát, hogy a
rendes névsorába egyezernél többszőr is .\'el.étessenek, fúrás kőltaégell fedezze. Nagykaniua vároa Is okoááb*
1. A távb-szélú-halózatok ban gontioskodott volna akkor, amikor holmi apró
, elótizetőiuek névhurába minden tdótizt-lö neve ingyen kutakat csináltatoit ahelyett, hogy gondoskodott volna
¦suk egyszer vehető föl. .\'z egyszeri fölvétel szövege artézi ^ut furájáról. No de mi egy századdal min-
iem halad halja ntt-g a 7n lietüt. A 7u betűbe nem dig hátrább vagyunk.
Máinitlatik t»: ai a kapcsolási szám: bj a lakáscím - Kérelem a nagykanizsai ifjúsághoz A
után. Bakáin a azfilől házban meghűlt. Az idei. ílS,\'!\'".^ u!\'\'l.,,I,LI .^"f"16 \'""t" T^\'f ^l^ve^y rendezése annyi munkavul jár. hogy
... . • , , közelebbi adatok i kerület, utca. házszánu felvétele a rendezés körtll dolga akadhat mlndeű énkézlábu
tavaszszal a délvidéki Kgyipto.i.ba.i kereseti bajára m„H vall uigedfe; ci a fó-alloil.áshoz esatlakw.0 embvin-k Kooto« lenidó vár különösen a farol
enyhülést. Onnan barátaiból intetett érzelmes levélben mellékállomások számának megjelölése (pl. „3 mellék- il\'jii-iígára, Kzektól várjuk, hogy az ötszáz vendég adott néha magáról életjelt Kgyszer már akkoi
alterjedt halálhíre. Kz azonban most következett. Kiles anyja, ki egyetlen (iát gyászolja az elhunytban Kupácsyt, mini kedves modorú embert ismerlek a nagykanizsai láreaséletben, Szívesen szerepelt a társas-
állomással"\'), a tó-állomás nyilvános, vagy időszaki elszállásolásai rendezzék Mintegy hatvan lialalemb.-rre jellegének feltDutetési\' ipl, nnyilvános állomás", Huyári vau szükí-eg és Helyen lenni*, ha ezek a nngykaníz-ai v. téli állomás V —X 31 végül oly tuellékállo . lőgimnázium. felső kereskedelmi iskola Ifjúságiból és másoknál, amelyek a névsorba a fó-állomás száinátll az itthon tart óz kotló egyetemi polgárokból kerulie\'iiek vannak felvéve, az a hivatkozás, hogy a fó állomás ki. Annyi lelkesedést az agy iráni elvárhatunk a/, kinél vau berendezve (pl. fö-állomás az alapítványi Ifjúságtól hogy a verseny sikere érdekében egy
élet mozgalmaiban és ezért népszerűségre Mt szert, \'^rpalola kezelóségénéh. í. Az az elófizetó, aki napra expouáljn magái A verseny rendezősége nevé-A halál egy szép reményekre jogosító életet tört kettéi Halálát ismerősei köri heti áltnláuosaii fájlalják A halálesetről a következő gyi\'e-zjeleiilésl kaptuk:
Űzv. Kopácsy Györgyué szül, Horváth Anna. Ugy a maga, mint az öss/i-s rokonok nevében fájdalom-.
teli szívvel tudatja « lolejibetetleu egyetlen 11a, illetve, betűje után további :; korona évi dij tlzetemló. A 70, nrfkfláí kororvosok i\'ieveii. mfikődési körüket, toVábhi rokouuk KopAcsy György (őgimnázmmi IlUár f. évi illetve «A betűnél kevesebb beiül tartalmazó szöveg-; tiietésüg ós utíátuláiiyuk összegét, K statisztikai \\uU\\u < augusztus ho m-en eletének su-ik évében höS-HiiS rósz teljee :o. illetve 3. betűnek számit s mint ilyen |imerzése azért vált aZQkséíeSfló. mert - amint men-
álloináaát egynél több elnevezéssel kívánja a névsorba ln-n tehát kériük azokat az ifjakat, kik huilamiók erre felvétetni, minden egyes lelvélelérl ti korona évi a e-ekely munkára vállalkozni, sziveskedjeitek a vei-díjat tizet A diilizete.- mellett való felvételre nézve seoy irodá|ábnn (városházai mielőbb jelentkezni, is az előző I. pont alatt foglaltak irányadók. !1. Ha * _ a körorvosok államositáaa. A belűgvminísz-a díjköteles szöveg Toheiunil többet larialmaz. a lertöl stlrgÓMnegkeresés érkezett az összes alispánokluv 7U betilt meghaladó dijkQtele.fi szövegnek minden S6 aine|y szerint tt) nap alatt terjesszék föl a megyébe
beszerzése azért vált szükségessé, mert — amint mej. ive :i koronául tlijuztatik. -t. A ¦> és s. poutok hízható helyről értesülünk — sürgős él komolv tanác-A boldogult hllll t-leinei augusztus hó ll-éli .1. u alá" inegállapiloit dijak a naptáli év kezdetén egy koiások folvnak a körorvosi állások államosítása Ogyé-4 órakor fognak a bakai rém. katlt. lemelóben örök összegben éa előre esedékesek él az előfizetési tlíiak- ben. —
nyugalomra telelni. Az engesztelő szent mise áldozat kai együtt, sen sz.-ieiii.-k he A belizetflt dijakról a { _ Befizetesek ^ takarékpéuztánal
I. hó lli-án délelőtt u órakor fog Haksán a Mimlenbató- hivatal ipéuzlár) nyugtát állit ki ő. Kvközbep be- , ,
mtkhemulatlaini. Baksa, im.,. évi augusztus hó 10-én. jelentett olyan dí,köle|,s >/öv.g.-k felvétekérl, amelvek WM{ *a»W« szövetkezetnél folvo hó 16-tr.
az év folyamán kiadott névsorok mindegyikében már *» befizetések nz uiniep miatt * V-eu délelőtt tar.tt-nem jelenhettek meg, a fentebb inegálujpitotl iliinak nak meg. • az u hányada tizeteiuló. ahányszor az évben a uévsor _ Koaxorulpótló adományok. Folyó hó 7-eii
.még megjelenik. iFi ha a névsor evenként négyszer 1;it,unvt Özvegv Scberz Albert J.-ué iráuti kegyelet hol lánca I auU tn eves korában pénteken éjjel jelenik meg s a díjköteles szöveg csak az év második jeléül" adakoztak : Hehuler József fi kor.. Frae>r A Halai leány halála széles felében kiadott két névsorban volt felvehető, az elő- ,.Ha|n,i KeszthelvrÖl 10 kor. Összesen ló korona. A \\ bájos megjelenésn H**tó a ti koronának leiét lizeti i »>. Akik a név- UttKykanizsai ízr. Szent egylet.
gy bálon ^ban már » 1« "érint is egv.zemél többször _ villámcaapáa. Levelezőnk Írja: GutmaMt.
szerepelnek, azokra uetve a jtdeu rendelet határozatai . , ,,, .„, , ,„
1ÍHJ7. évi január i-tól kötelezők. 7. A közhalóságok, Laszlú baro vtcson uevü majorjában a villám lecsapolt edes anyja es testvérei gyászolják. Holnap délután közhivatalok és közjótékonyságot gyakorló intézetek és 4 embert lesújtott, kettő azonnal meghalt, kellő
állomásaira vouatkozó adatuk az állomást bérlő hatóság súlyos beteg.
szenvedés után liuksán (orient gyászos, elhunytát
Altiás és béke felejthetetlen poraira!
— Halálozás. A kérlelhetetlen halál feltűnően szép leányt ragadott el az élők sorából: K o 1 La r i es Paula in Nagykanizsán meghalt, j körökben nagy részvétet kellett,
Kollarics Paulái sokan ismerték, ki nem ünnepelt szépsége volt & bálozó fiatalságnak Bánatoi édes unj
temetik.
AL\'lil\'SZTU.i
/. ÄÜiftft I KÖZLŐN Y
— A bűnök viligAbóI. Ha jó a Ferenc rendőr-1 A város közönsége is készülődik e napra. A mtlos.rendöftégDnkndietségeMtiszuisulójekmvomozta házakat tel fogják lobogóiul és Örvendetes jelenség, hog.V Takács Géza bünleiett előéletű, foglalkozz hogy mindenki siet kivenni részéi a szép ünnepségből „élkíili nagykanizsai lakos, négy leányt erőszakkal a A jelekből ítélve, a siker jegyében fog lefolyni Itttn utjár* csábitoll. A rendőreiig !1 megtalált nyomon a dalosQuncp. mely dicséretére fog válni a reudezöséjí-fulvtatja- a nyomozást, melyben, mint beszélik, oly! nek és a város t-géai közönségének.
adatokat fog találni, melyek tolót ezinben Hintetik frl 1 1 ¦¦ ¦.....¦¦.....\'¦¦
fosunk erkölcsi életét. - Szerdán este Füredi l/XlAáinip/n
Jiuos llgyelel-\'.s tisztviselő lóhb leányt letartóztatott KULUAlUAuAU.
csavargásért. A rendőrség megindította ellenük az eljárást
FéifiiM*"!1 kasiilikak ¦ikiS 11 likaik, atlndeiokuak. ikik a fíoyk*j.tWt, c 1egvon«..l>l( e» mindenki által könnyen ¦eaianulhmö »t-orl lr"nl **<l«k tűdnek, ajánljuk ai ,A. Moll* cégnek (B*«, Tuchlaul.en <>, o. é> ktr. udv ,/allíiú) 1S54. „u* fennálló tény kifejelt e.*kö«i,V k illa,,]egű ..égek fttnliáut, „ntlynek.kei\'eí aijegyickvl kívánatra wivc.en klf.i cl i-crmciilte
a cé|[*
Uj korszak .. vicinális .¦;. .útépítésben A mugy. kir államvasutak igazgató-.iga footOJ niotikalato-
kat ki-szil elő. Kotisutb Kcrcue kereakedelemflsyi
miniszter ugyanis azt az utasítási adta. hogy az egé-i ország ii-ri,íi\'teie eleve állapítsák meg. mely vicináli* vasinak kiépítése szükséges közérdekből Bzxel axtán iio-g-ziiiiik az a xiszás állapot, hogy avleioália rasttt-vonalák magáuérdékek eiomozditá-ára keletkeztek.
Kdditi llgyaola magánvállalkozók a -ujat eszményeikből kifolyólag kérlek vicináli-viitiiik építésére engedélyeket Most azonban csakis n|..ui vicinális vasmákul i»g lehetni építeni melyre 1 ai álleip^aautak igaz-gutósága közgazdasági, állami éti kulturális szempont-(Saját tudósítónktól.) Kgy orvos tollából szóvá bői megállapította, hotiy az egyes vidékek fullcudüló-iHiilk a festett világ bDnöB erkölchteleiiségeit A vesse- "Stu^asek, Hogy at ál hm vasutak hálózata, • dvlmea álszemérmvl félre téve igazság fáklyájával ig> m.il;u\'"- W&Wfr*m nyerhet igy a vicinális v*,u kellünk bevilágítani a bűnök világába. S bár tudtuk, hegy egyesek nem fogják jó t-zemmol tekinteni s\'.kimondásunkat, de u* Ügy érdekélieit tuegletlllk.
A veszedelmes álszemérem.
A bűnök világából.
S.ívesen koiisiatáljuk e helyen: nem hiába
A városi orvosok több intézkedést lépteltek életbe 8 bélen, melyek a feslett világ erkölcstelenségeiül k nicggálláeát célozzák.
A rendőrség egyik legbuzgóhb és tehetséges tisztviselője, Hajós Ferenc rcmlórbíztos S napokban egy „kosaras ember" üzelmeiről ránlotla le a leplét
Az esetet hírrovatunk tárgyalja néhány sorban. De Iii-/, nem is kell ezt bővebben ísim-rielniink. Nem az első eset ez a nagykanizsai bűnök világában. Ha a rendőrség tovább is kutat ilyen ügyben, ugy ez nem
lesz 11 utolsó eset.
A váróéban nyíltan tárgyalnak titkos találka \\ további dotatió QíS\'fiS
helvefcröl. melyet szét kell robbaniaui a rendőrségnek, alapszabályszerűen í." A: egyi\'i nagykanizsai mtpihtp Nágel Cecília (.gyekről
Ir vezércikkében. Ha a rendőrség feladata magaslatán » •« kür- ",,),", kor- i;J ^mlára elóvitessék nye-
ugy a cikkíró közlései nyomán és annak kihallgatásával re8Ófi kor- V***W ?00a
bí/oiiyára ttiegtlöbhi\'uló Hdaloknak jut nyomára
rendőrség, melyeknek segítségével elvégezheti tisztiló inunkáját a festett erkölcstelenség terén.
Szeretnénk reményleni. hogy rendőrségünk és városi orvosaink nem fognak megállani a megkezdett titon és azon lesznek, hogy a hlinök világa leljcsen s törvény és szabályrendeletek körvonaloztn téren ói áradjon,
ES MŰVÉSZET.
rend szerint kilépő Fried Ödön dr. és RSltlholm tiyózö igazgatósági tagokai 3 évre újból megváltez* tolták, az elhalt Kporjesy Sáudor és Btolter Gtisittiv igazgalósági iaj;ok helyébe pedig Ifentzik Ferenc dr -l és Hirschler Sándort választották meg eszleudóre A felügyelő-Idzoltságtiitk 1 évre újból tuífjai lettek I, !.\'¦¦¦] tiyörgy és hViuitz József, Wallenstein Frigyest jiedig nj tagként válaszlottók be a bizottságba.
Közös asztalos-gépműhely Zalaegerszegen. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarától
egy oltani asztalos mesternek leírat mént, amely b-n tudatja, hogy a miniszter, üajíandó a uliegerszegi
asztalos-iparosoknak u közös góptnühölye-Zöveikozel létesítésére, irányuló törekvéseit a legmes-zehb nonÓ mértékben támogatni. A közös gépműhely szövetkezel bizonyára nagy befolyással lesz az ottani asztalos
Ipatágra
Tenyész szarvasmarha díjazás Nagykanizsa
Dalünnep Nagykanizsán
l\'.\'Oti. augusztus hó 1U. és 20-ik napján. \\Sajál tudósítónktól.) Még csak egy rövid hét választ el bennünket ama szép ünnepségtől, melyei augusztus 19. és 20.
* Dunántúli Dalosszövetség. sági "egy esfllot\' segélyezésével lolyó év] szeptember hő A* .ünnepségnek már ismertetett részletes : 15 $n délelőtt 10 órakor Nagykanizsán, az országos programja és az itt szép számban megjelenő elókelósé-\' vásártéren (Sánc mellett) tenyész szarvasmarha díjazást gek névsorából követ késtek díszes ünnepségnek lesz rendez. Keikére! nek mindazon gazda, ársak ki ezen .......i-t .versenyben részt venni óhajtanak, hogy ebbeli szandekii-
szinuelye városunk, mely kimagsaló; szép napja lesz ^ ,ejjkia6bb f Msxept |,ó 1 O-ig Tótb István titkár-«z egéaz huuántubmk. % nál jelentsék be, megjelölve a kiállítandó állátok számát,
A dalosüiiiiep rendezősége éjjel-nappal lázas faját, nemét és korát, tevékenységet fejt ki a siker érdekében, tiürtler\' Parcellázás. Kgyik megyei laptársunk ujságblja, Kerone.afáradha.atlanszövetségititkáróriásitevékeny-
Al lliuiftp.iíg knlsö rásztelei a íogadtaláíi, Iipvouu-l\'l>> fa lin.onló dolgok mar ki\'llfteu siervuzvi. vannak.
A dalosllimep diszeluOke Zichy Aladár gróf, >| kirtly némilft körüli minisilcr nagy érddklídéat\' IüuusíI ai Onnppsíg iránt, ki neiívpl kíl napig lesi\' magas vrndógc a líalosszövutsi-g llnnppétll\'k.
...,...,.=.6wm j é j\'4 á | QajdalJr a Nagyméllú.ngu alt*, kir.
napján larl varoannk fala, közt í|)|dniivu|^„MÍ mini„lMÍUm ?1?.7;,|,,,„i,.«yei gazda-
Fömunk.l.r.
N vitt tér.
. e mvai alatt közlőitekért i •/rrkittiiei
tillal felelfiii-iget a
lakban, azt fölöslegen emliletiiuik. Most aaak az kérdés, hogy be fog-e maga az állam folyni, az ujj vonalak llnanszirozásáru a lövőben, vagy az érdekelt községeket fogja felszólítani a vicinálieok kiépítése érdekében,
A nagykanizsai tárházak csIHÖrtököii lartotl». évi reudes közgyűlését ujnépi Klek Lipót elnök-lésével. A közgyűlés elfogadta az igazgatósági indít-\' vényt, moly részvényenkénti In korona osztalék kiűzetését javasolta Az igazgatóság nyereség fel. osztási javaslata SS volt: Az igazgatóság jutaléka ln°/. 1772*80 kor. A folügyelÓ-bizollság jutaléka 2" , 864*47 kor. A tartalékaUphnz slspSU^áiyjserflen csatolandó !•"/„ B8Q\' 18 kor. A tartalékalaphoz írassék 15\'jü-Th kor. Krtékcsökkcnósi alap alapszaliályszerü ilolutiója b";„ HHt\\\\H kor. értékcsökkenési alajirn kor. Nyugdíjalapra adandó stsiWU kor. Nyugdíjalapra további dotatió ÖtS\'SS kor. Osztalék részvényenként
Veaebajoknál, a húgyhólyag bántalmaznál és kOszvénynél,
a ezukroa húgyárnál, az emésztést és lélegzést szervek
hurutalnál a
Lithlon-forrás
SMVATOR
ittUfrtl Kaitailtatlk, E hrrli tíilli t«lijd>ml|al i
HügyhajtO hatású. Kcllctnca lifl. VaamcutcH. KOnnycn enié«izthetö. Tcljcaen tlaztft. Allaiulo onazetátelQ.
Hlafi rangú gyógyvíz éa
dUetetlkua Ital.
KQIönOtcn oly egyéneknek ajánlva, & kik Ulö életmódjuk folytán aranyerei bántál-mákban, haal pozaga, ntáj-/\'a \\ cae ligatáat IQnemények-l<en vagy húgyaavaa voae-homnk és veaekOvck ¦énr.ntléaében aienvcdnek.
onrjr .;:iie!*nényelt, gyógytrMJir.énftkríl iidlé biíonllstok e f: ¦ - \' \'¦¦\'\'iileiráwk ingván, bérmentva állnak rendelkaiéare.
I... .. .1 ¦ . ..n.l/llilirj.\'.tkl-li .•(> >
SalTaior-Iorráa Igaiiaiöaágtnál Rperlaiea.
Váájegy: Mllorfony.* t
a lminieut Capsici comp., i übrgo\'iy-pain-ejtbellir pótléka
égj p\'iyOtiak la\'zunyuU hiibior. inuly in.ii töbí nunt liQ ót áta leuohh lajilalotn* > rt[].i|-itó ..-.írl bizonyult köuvénynél, .Bútral rá mrQMIiMknel Irtdcirísöléjt-m i>.th híMínalva.
. i ¦ i ¦ 11 I. 111i-i. \' 11.\\ baini^itvnnyok miritt >h>viUúHiHkur óvaloaak togyunk <* csak \'jlyau ¦¦¦ ¦ ,-i i fogadjunk al, a mily a „Horgony*1 W-djegygyol éa a Rlohler ecéü-;¦ .: w.ssel elbili\'lt dobóiba Tan csomag\'»!*;¦ Ar.t itvagckU-n 80 tlllér, 1 kor 40 í, oa \'J kuroua im úgyaaölván minden gyögT* aieHárban kapható. - Hraktir: Török Jóiltf gyógysMréeinél, Badapaitea.
) Richter ajöcjizerUra ai „Araay orMiláahaK*4, l\'rii.-.ii..n;, )¦-»i., l,..... »r íi M, i, l m. [.. | , nélküljft.
Kéziratot uem ad vissza a szerke-ztóíéK
•4MP
Fag zén
megvételre kerestetik. Ajánlatok M. R. 2733 an Rudolf München intézendők.
0446
ALAI KÖZLÖNY
IbüO. AUGU8ZTB8 I
2S,000 koron.t »\'« Kcblebl «»»\'SI in m,.,.iki.iui bkrkioek. « kl b.biío-Scbrht* bénél, ..Umely kinri
Jótállás :
nyitjl, hogy l»«p|i«D« « k.itr.kel urnlmtt.
SCHICHT-SZAPPANI
(.SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT\')
w Mesíakaril ptfnzt. It es is A ribát kimén éi
Mindennemű ruha és Hófehér mliát id.
mosási módszer részére a A színeket emeli, fénylővé
legjobb és legolcsóbb. — és világossá teszi.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan ..Scnicht" névvel és a ..szarvas" vagy rédjegygyel legyen ellátva
,,kulci \'
Kapható :
papi i fu tokcddíJkm.
Cook és Johnson
amerikai
Szabadalmazott tyukszem-gyürük
(IBrv. vfdvft) se egyetlen nzerek, melyek az oly rettenetes tyúk szemfájd almákat azonnal megszüntetik él minden szálkát eltávolítanak
a legjobb szer a világon.
Minden szenvedetnek ajánlva.
i drb. 20 fllléi 6 drb. t korona. Kaph.t,,: Fráfar léla w gvAgyjuertaiahan.
POPOFF*
jjga ""^> a világon:
DgyéljQnk »z eredeti csomagok orosz vám zsinegjére és a K C. védjegyére. Kap-ható:: NKO és KLKlN-nél Nagykanhwín
11
Tisztíts csak
Glóbusz
a Horgony-Paln-Expeller
pfry r"rr,"n.tk biconytilt haliam, mily már Wlib miut 35 iv óta litpjolilt f.ij\'lalnm-¦ ¦:|].i[ii!\'i -fi\'Mü\'i. bizonyult köménynél, Ottiznál 4a megh liléteknél bwloi/...;,¦• -képKB haaznál-a.
I\'ii: r el «111*1 i.-i,:. Silány haiimitványok inUlt b*\'vii-*rlu)ikor óvatosak Ivgyiiiik éa csak olyan utog>\'t fogadjunk el. a iiiclya „Horgony" vHjciryfryel a Riohtcr «íg-jeg)k*#o1 ellátott <lol,ozU tan cw>magolva. Ára üvegekben su (tller, 1 kor. 40 f, >-2 korona óa úgynióhán minden gvógy-
......írl v. kapható. — Főraktár: Török
lázitf .\'>¦ Kyaierc-sim I. Budapeitcn.
Kiiliti\'i\' g-jogyiiertára u „Aranj oroilláahot", Prágában, Elísabethitraaae 6 ncu.
HIRDETÉSI IRODÁJA
Et^LWciliCinJlltíoluS/iöl esi. emele!
Alapíttatott ;•¦¦(; 8 Telt-phon 609 A ci k p itatakan-kpenttár CIcarinK-aiátn-..ii.i -ni Sltí.
Ajánlja 11, .i-i\' hirdetési tnejih záaok gyári it b\'oio •¦mtéiéléra bt!- ii kii lö.tl. ajiáiok rétiért.
SinklieáoMk. hírdatéai lírviitltk, árita- >
báiok dljmintaita Legújabb nagy hlrUp-ár|tgyi\'k blrdatfkntk ingyr-n él btvmfliilvti
Saját gyűjteményes hirdet
rotál a
„tieoe í\'reie Presse" és Jenes Wf. TigHiU"
birliiioklun niiikli\'nim.itiil h\'rJnl.1. rcliér., mini: Ad..v«l.li killtl.k mindin Olllt-«gn.li r.rr. kq,,,,,!p|, Jgynoki. «ll..|.
kiriio. «|á«l.il Hrdtl.Mk «ib
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
JÉ_Jl
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
El tűiül MÜVEK HAT5CHEK lAJŰi
BUDAPtST VI,AN0RÁSSYÚT31 *
,9,16. AUGU8ZTU8 II.
% ALAI K O t I. ö N Y
Magyar kir. államvasutak. 7575
Üzlatveatetöaég Szombathely.
1906.
Hzain.
Hirdetmény.
\\i általános nienciji-gyMriletméiiylwn fuglalt vonulókon kivin országos vásárok éa negyei ttagyaléaeb napjaira min a: alábM vonatok
is szeiníljazállilással fogunk közlekedni.
Érvényes 1906. május 1-töl.
A) Országos vásárok alkalmával közlekedő vonatok.
A csornai országos vásárok napjain
Cnorna—He gye éhalom.
Állomásul ÉJ inegiiilfiíirljd
tuonili......
Cattiti major . B«Ö-Sirkány . . . Moion-Bxant-Janoa BIoaon-SBOlnok . Haíyaahalom
Hl
52«!
I, %\'0I
ím. »i II., III. u
Onorila—Sopron-Beled
226
269
<8M
losáiok ü legiflóieljelt
iftd. Osorna W Szili-Sárkány hü. r. h.) r SziU-Nómeti ím. r. h.) Tót-Keresztur Vadosfa (in. á. b.) érje. Sopron-Beled
A zalaegerszegi országos vásárok napjain
Kis-Czell Boba—Zalaegerszeg
S4t0 1)43 \' vcfjrea von. 1., II,, III. o. íloiüásöa h Diegallótidrek
ind. Kis-Ozell
SW ¦ Boba
X 410 p Pálfa 2. Bt, "i ház i in. b.)
422 Jáuosháza
421 Nemes-Keresztur (m. r. b.)
\\4« líigács 4. hz. őrház (f. m. b.)
um Ukk
Üergt-cs 3. sz. őrház (f. m. h.) Kölrös
653
»41 Tűrje
(!08 Zalabér
(!2» SsőpOlk
68.8 t.H Iái-
7:1 í- Kisfalu d-Szent-I van
Í3Q érk. Zala-Egerszeg
A székesfehérvári oraz. vásárok első napjain
Bloske Székesfehérvár—Sárbogárd
li^O (!35 <041
issot h Dirjtílliib Ijek
Bicske......
Felesül (m. h.) ... A b-sét-Felesét ....
Véi teabogléjT.....
Acaa . .\' . . . .
Lovu^berénv .....
Fátka .......
Csata (m. r. b.) . «\' . Pákojd im r. h.) . . . Székesfehérvár . . .
Börgönd.....
Kajtor-Szeut-lván . . . Aha-SarkureRZtur . . . *!Sárk.Tesztur 7. sz. Őrh.
(Imii)......
SámzciKágula (m. r. b ) . 8árbogárd ....
k
Ind
P
A csornai orsz. vásárok napjain
Pápa--Csorna
833
*Ü ftOÖ
765
(.30
(><* 648
*A mt\'giiviias napjátŐK
A keszthelyi országos vásárok napjain
Keszthely- Balaton-Szent-György
; 7&8
Állomások e\'s Qfgillúlii\'liH
imi. Keszthely érk.
js* Fenék 0. sz. őrh. fmh. j| érk B-Szt.-Gyorgy imi
Pápa.......
Ihász (m i. h ) . . .
Görzsony vi, órli fmh. hi
MarczaltÖ.....
Szany-Szent-András , Egyed-Csanak . . , Rába-Pordány . . . Osorna ......
Oda
moh
teli. von. ... sulii. I.. II.. III.
I I
I(j32 104»
U07
U afillo
1184 1211
Az illaláaos meaetrendhlrdAlmétty 16, nii\'zi\'i<-n található menetrend oaertol minile» pigilekt-n líozlékfdO 1 IS. sz. vonat. a pápai; h miii\'lt\'ii szerdán közlekedő ftj 17. et, vnuHi pedig, u «"-ornai ^raiágoá vásáruk napiuiti la közlekedik.
Győr Pápa közt
az általános im-ul-lrerul 1iird>:tmúuy |l. me-Bfljéo található menetrend szerint, minden kedd éi. pétiUdu-n közlekedő 1818. számú vegyes vonat, a pápai országos vásárok napjain is forgalomba helyeztetik.
B) Megyei közgyűlések aHra-lmából közlekedő vonatok.
Kla-Ozell—Bzombathely közt.
Az általános nienetreudhirdetmény II. mezején foglalt menetrend szerint, kedd és pénteki napokon közlekedő IMli.sZ vonal a va.virmegyei közgyűlések
napiain szintén forgalomba helyeztetik._
Jegyzet: I, Az állomások neve melleit fekvó idA adalok, a mellettük álló mutató uj irányába ol vasaadók. !1. Az indulási és é kezesi idók, kózépeurópai idóro vonatkoznak.
3. Az esti no? éráiéi, reggeli 6 óraMj p-ig lerjedó éjjeli idó a pereeket jelzi számjegyek aláhúzásul vau megjelölve.
4. A X megjelelt idé adatok feltételes megállást jeleznek. I. i. a vonalok ily helyeken esak az esetben állanak meg. ha fel vagj leszálló
utasok jelentkeznek. , Szombathely. 1906. április hava.
Üzlitvsistiség.
(Utánnyomás nem dijaztalik.)
/-ALAI KÖZLÖNY
ailka suchard
louu. Al\'dUSZTL\'S il.
Csak .
alpesi tej ¦ kakaó
¦\' czukorból ál Páratlan különlegesség.
M O LL- FELE
S E.| DLITZ-POR i
* lirici lilrih-v«\'» li curii rito llorviilor^/.iiitliiin.
Csak akkor valódlak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tünteti fel.
a Moll a -lila Seldllht-porok ia,td. a leumakaciabli kiea
ajta.lbinlaini.k. ^...,..t. >-¦:. ti gyomoihe.. fAgióu atdkrak.dda, m.jbanialoin, vdrtoluláa, atanyer et a fafkoldttbtaBDh ndib.tagedgak ellen, e jelei btilucmak értUedek dia mlmllg nagjul.b elteijedíti amaatt - Ara agy lapactdtalt aradatl dobolnak 3 kor.
llHllllN|<lía.ok tiil\'ll\'llj licit l\'i\'ll.y llfrllal\'la.
?BOLL-FÉLE I Citk akkor »IUI,
tamzsd-topueza.
2
i
SOS - BORSZESZ
mindegyik UTO|[ Mi \'i I A. iljegyil tünteti (el, >A. Moll* feliratú ónoialtal van árva. A Mi-ll-filc ím bcn.eti uc.c.cititii mint fájdalomcaillapüA badaneOléal uimíny. c*ui t% a meghűlt* egyeli kovetkeimínyelnel legiimcrcietchh nepiier.
Egy emitt inditi lii| ári 1 kirína 18 Illír.
MOLL Gvérine
a Zi|irial vaut mantiii {1»a rab - C i a k 19 r 11 y 1.)
Vagyai*maiva Prof. Dr. LudWIg üdv. tanácsol által 1884.
58 fok Cel«iua meleg fonáa, a kín liupnak felülmúlhatatlan hatáta van iiotn
t> cl IlUlct , i.r .in,.;, tiQlct beleg*cgok, ,; mii. ¦ i* ¦.....r-».-. -i ,
\'J köwvtny, neuialglku* bántalmak, mint hchtai .ib. nül bajok, bör- él tllkoi beltg-
(r( aegek. Idült veiebajok, holyaghurut, g6rvé)ykLr, angolkór, olutn t» higany inergo- \'
1 ic<«kn«i »tb. ub. m
IVÓKÚRA, garai, gége, mell. máj, gyomor- la bel baj oknál, aranyérnél, uh. .¦¦1
—th Villanyoseag. — Maasage. rff^. M
•jt|tiilíni nindm tiijiliBail. Ii||| ilmiilék. Hit)i|iií lírák iihii*ijil Iitlpp \'
Idény láttam májút Itol október l*ig. — Pompái nagy pa»k, terjedelmet ültolví-nyek, tjep klrándulAtok. — Állandó tenekar. Zene- éi láncetlclyek ilb. V varaiul-logikai állumkiun naponta táriatkoctl várja a vendégekéi.
miii.ant a bflr S*t >nkánl 40 All. li
Legfinomabb, legújabb modwet Merini kétiitek gyern okaaerO ápolálára gyarmakek a felnőttek riizir*. -ö< darab I kor. 80 fill.
Minden datali gyermek uapi-un Moll A. védjegyével van ellátva.
V Ü * i e t k Q ) il é » :
¦•II a. uyóyyszoi-Bsz ». ii klr. adtarl szalllt6 által
Bécn, Turhlaubeu ü. t>z.
Vidéki megreudelétek naponta poitautánvet melleit teljét illetnek.
A raktárak ban tessék határozottan „MOLL A.- aláírásával rí
-a
és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.
KUlon fogalok li rendalkeicite állanak, üe uek odaálliltUe előbb a (Urdu lt.lé*B-legnel megrenilelendü. Üivoil mdakoíOdaaokai a fUrdOorvo* 1>r. Matkovio iván ad.
m/mf- Proipakluaokat áa broichurákat Ingyan aa bármantva küld. \'VM
FÜfíOŐ fOA/GATÓSÁG.
Vil.igkijllild\'sS!lUiii!l9«ílegrolibkilúi)lf5Gr<indPrr<i\'\'
glóbusz á^7*^
kivonat\' \\^p*\'<." ¦*>\'\'*, y -¦minden mas tis/ii.tpszeri felnimül
Diazitaétek otthonotokat télen, kertetaket tavaazazal
valódi
Haarlbmí rlricti(fi.Uil!
I koronáért (— 1 holland forint) postautalvánnyal, bér- es vámmentesen küldünk Ausztria-Magyarors/agha kedvelt Normál-gyűjteményünket. 30 llyaointát Ovegek vagy 40 <¦\'. oson pek részére, avagy EO-el kt-rtí ültetésre, avagy IfiO darahot s/.ohának 4ö cserépre, vagy 260 darabos gyűjteményt kert részére, vagy egy 240 ut.rabl.ol álló gyűjteményt szoba óa kert részére (tartalmaz Uyacinták, tulipánok, nárcíssok. croeus, M\'illak cs gyöngyvirágokból álló pompás választékot).
Gazdagon illusztrált, sok tenyésztésre vonatkozó tudnivalókkal ellátott fóárjegyzéket, amely a gyűjtemények részletezését tartalmazza, ingyen és bérmentve.
BlMfliiÉMzicÉroi „iiiís tör Dii" w
N00RDWIJK. Haarlem (Hollandi
180S A(<« f\'oi-urnloiiitknn.
Bererer-féle
cyósvhtítrtínv szappan,
mm< t*aial«|ak atial > Kait a, larlei laatnM atlajaiaraaa Hmjm ütaml alkataartatlk
iiitndennomfl bőrküteicok
• ¦i.f. >«t ml ma Holt p.U.I, *),,!.%,. .italt Mjtawk aaiialr (M aftmaaala, Mvat. Iana*r. Ubtiaaüáa, i.v- la MktJlaarpa . \'.ii. a llararar-Ml. klUánitaappan larUlmaua ¦ f1.*íx»«r> nm* io-..-I1 aamtadao ifFaVaCaakaáaW^ <JStT,j,il4HU**V-
i .r..,n.M léaviaiiia káli Iliik, idntt klrktiecalftkaat •n.ii.i •iValrti.ii.tili« kltrlbtbiappar -*
Rergor-félo kátrány-kénszappnn.
"*" IT "ii\'"^-" * j\' ~| pia tir rn" *------"-\'---
• \'¦••(j.u.aim, a iiiii^iInik Teáaaaerart Hktaiatvai*. atlae wat-f r 1!... klrthatlfc. m**<1« ta (tlr.ta.. apr-r. mlmttaaap.
*~;m*l»i"í aaeMI IIII
Üerger-félo gljceriit-ktítráhyhzappan
w-f. .Iieartn airtat—iaial la Uooea ill.iul. Mini knili ÚHi^li uat kltlao h*>jn><n)lital
toriMA ai
Uerger-félo borax-HZappan.
klot*.,i., „.p.i.a., ..opi4, aaitla—ae> *¦ ikajL*l
Arat iui»d.« IWaah Tomiar kaauai.U S^jt ¦ ¦¦allaaaaaii ««7ÍM. A laaárléaall baUfaaoUaB H*rc*r-faia l«in ir*t«pp»al la koru-eiappanl «4ii« la nüam aaef al
I rriaij U a.aaaaial a »t\'Ul «U*a;kiaaUllila !•«•. *>MIdJ»o «nlk ryaarr ái Smm aaamaa, mIj ¦erreHli naitamáei, a ailafin aatvapaakoa BaatUátlt haaeaAlaU nlaittiaoa W raa aotatra.
filobus
V/ risztitókivonat
NaKy l»n : O. Hajll A Oouip., Wim I., Ili 1.,., «ir. 8.
\' "rakUri Urla jlaatl aflafimrtlra, •bw thai!.liny or «a aWlw, . i n j I-¦ 11 \' d .
- !«•• «/«i-rdmmxrlaralam.
Raktár NaEykaniiaán: Práner Béla gyígysiertára valamint M«BW0rniá* tQbb gyggytttrtthati. I
BERENY JÓZSEF És FIA E y k auizsán. cjp
"•p^"SA]ÁT MŰHELY. j^gjFg
JtbTuTUnUlX kl,r ,l*fí> vélatiztékban késsen kaphatók.
NAGY RAKTÁR gv"r"kb0D
----. es símen kövekben.
NAGY RAKTÁR firfl- J ar,"J
láncokban.
NAGY raktár """í ílktale-
tekben.
Eladás póaxletfizetéa mellett ial
.liulln-.ik «* itj nmukak gyor>aa kftasittotnek
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LiP KIADÓHIVATALÁBAN,
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAOYKANIZBA, 1906.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 33. 8ZAM.
augusztus is.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Eiefiiet"*! trak; Eg*U ina 10 korona, felevie 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egyet eiám ára 20 f.
A dal ünnepén.
A vendéglátó Nagykanizsa nem gyakori jelenség. Annál imponálóid, azonban a mai vendéglátás, mórt e téren a bőség nem tehet bennünket blazirllá.
.Mintegy balszáz idegen rójja ma városunk uloáit és kritizálja annak külsejét es berendezkedéséből annyit, mennyi előttük nyilvánvaló. A verseny rendezőinek és a lakosság lelkiismerete nyugodtan fogadhatja e bírálatot: mi mindent elkövettünk, hogy a vendégek in jól erezzek maglikat és kellemes benyomásokkal távozzanak. Utólag örömmel állapítjuk meg, hogy a lakosságban ez alkalommal felébredi a lokálpatriotizmus és az idegen vélemények fontosságát méltányolva, törekedett ezt a véleményt kedvezően befolyásolni
A Dunántúli Dalosszövetség lisztelte meg városunkat látogatásával Országos kultúránknak egyik jelentékeny faktora és mondhatjuk: úttörője látogalott el hozzánk, hol reméli, hogy otthonosan érezheti magát. A magyar dal zászlóvivői, sót zászlóboutói mai vendégeink. Kit a látogatást megtisztelteiéinek mondjuk, mert az: bizalom a város közönségének lelkes volta, fejlett Ízlése, nemes ambíciója, leginkább pedig a magyar kultúrához érzeit jóhajlama iránt. Ilyen kiszállásokat .Magyarország minden városába ma még nem lehet rendezni Ha dalos nép is a magyar, ha kedélyében benn is él a művészi lélek minden mélyen járó kvalitása, ez az ország minden részében intézményekben még nem nyilvánult meg, ezért ultörök, mondhatni, merész küzdök, kik ma vendégeink
Kalalfl, iietkautú 1,11..,,,, Henrik
l.»Mulaj,l„ni>. e. klado;
írj. u .i hih* j,,„r.
Szerk.t.tó.eg: Nagykaoliaa. Sogir-ut 6. aa.m. Kiadóhivatal .a nyomda: N.gykanli.a, Ifj. Waldita Józa.fnil Dalk.ler I. aiim. Hlrdal.aak dijaiabia aierlnl. Nylltldr aoronkdnt 40 f.
és előrehaladottal! Intelligens város az, melyet etek otthonukul, versenyük helyéül kiválásit-balnak.
Mi pedig méltányoljuk e megtiszteltetés !fontosságát. Méltányoljuk azzal, hogy mint vendéglátók, magyaros szerelettel fogadjuk Jőket és mint közönség: optimizmussal hallgatjuk őket, elősegítjük céljaikat és a jövőben sem feledve, hokry ilt járlak, nem szűnünk Jmeg érdeklődni ügyük Iránt. Látogatásukat iá magyar dal propagálásának tekintjük és biztosíthatjuk őket, hogy e munkájuk nálunk nem lesz eredménytelen.
Nemes versenynek Vagyunk tanul. Nemes küzdők állnak a porondon, kiknek mérkőzéséből esak a magyar művészet kerülhet ki győztesen. Üdvözöljük őket.
Ks üdvözöljük c derék ügy kitűnő piolfkiorait. Azzal az őszinte és mély tisztelettel köszöntjük körünkben a verseny illusztris védnökét, országos képviselőnket: Ziohy I Aladár gróf minisztert, mellyel esak a művészetek emelkedett lelkű pártfogóinak adózunk. | Az ö jelenléte emeli az \'ünnepély fényét és szemünkben a e-d fontosságát (I ,-xeellenciája magas személyét pedig uj Oldalról ismerteti: a szépért, jóért, nemesért való lelkesedés gyönyörű vonását tár,a elénk. Zichy gróf nem késlekedett efy percei sem. midőn ertesult a város mai jelentős lényéről és a oél nemes voltáról: köztünk termett és mint a verseny díszelnóke fokozza annak társadalmi jelentőségét. A város közönsége tisztelettel és örömmel fogadja képviselőjét és nem kevesebb hódolattal a művészetek Protektorat.
Méltóbb inilieiiben főispáni bemulalkozás még nem esett még, mint ma Nagykanizsán.
Közéletünk kimagasló alakját, llalthyány l\'ál gróf főispánnak szól tiszteletteljes üdvözlésünk. Oméltóságát nagy elfoglaltsága megakadályozta abban, hogy városunkat meglátogassa, a nemes műbarátot, a derék cél istápolóját azonban mi sem tarthatta vissza attól, hogy részt vegyen azon a versenyen, mely egész megyéjére figyelmet kelt és tiszteletet hoz.
Kulturális életünk kimagasló alakja, dr. líuzsic.ska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelót és politikánké: dr. Darányi Ferenc orsz. képviselőt, a magyar dal lelkes pártolóját szintén a mai alkalom hozta közénk. Megtisztelő jelenlétüket hálával köszönjük a város nevében
Most pétiig, zengjen a dal. A magyar dal. melyben ezer éves történelmünk és ősi fajunk szelleme él. Zengjen vigau, szabadon, keljen viszhiiugja a lönákon, a bércek közt és a szivekben. Legyen íenszárnyaló. büszke, tartalommal gazdag, mint annak a népnek a kedélye, melyben ennek motívumai megszülettek. Legyen őszinte, érzéssel teljes, kifejező és nemzeti, hogy aki hallja, abban a magyar érzés lángjai csapjanak magasra, aki hallja, lelkében szálljon vissza a harcos ősök regényes korára, mikor legtöbbet sirl n magyar és legmélyebben számon a magyar géniusz. Halljátok "a dall?!
.Hej IWküt\'y, hej Beregénvi, Hesi kurucok vezéri ...
Zengjen a dal! . .
Isten hozott.
A Dttnantull DalmwüvcHcg VII. ] tal\'Jnneperé egyhcgyUlt i ,(;i.i.l,..,.
Ina KERTÉSZ JÓZSEF.
Isteu hozott városunkba Lelkes magyar lantosok, Magyar szívvel köszöntjük mi Hazatlni rialotok. Megértjük és megérezzük Az clszállú dal szavát: Kgy ezredév hizlalása /.\'¦ml\' egy uj ezredbe át.
Mint a láva i/.zö heve, Gyújtson bűvös dalotok. Szabad népnek z«-ngeiii dalt Nagy, dicső és szent dolog.
Harsogjon dal ajkitokról A kékelló egekig. Ihinániulnak bérce, völgye Verje vissz\' az egekig.
Szállton a dal szerte-széjjel. Amerre csak magyar él; \'•váljon lángra hangjaira A mumiyadó magyar vér.
Szálljon a dal lel a trónig. Jáfja At a szivekW: H"gy otí fenn is megér.zzék. Ami fáj e nemzetnek
Szállton a dal szerte-széjjel Héreletóre, rónára, Könnyet pntsóu, aki bálija Ürömébe, bujába.
Legyen lieitne dalotokban A imilt idők vigasza. S a jövendő kor reményét Seilst! benne Hunnia,
CdvóziMlek vi\'tromunkban Tyrtaeii-ok serege! A li rég vált érkezésiek .Magyar szivünk ünnepe.
Egy színésznő naplójából.
Trieszt, ang. i.
Véghetetlen boldog vagyuk. Krnö oly gyöngéd és ligyelnies irániam. Imjíy el vagyok ragatltatva tőle.
Nevetve golidolok a vén direktorra, ki folyton azt hajtogalla :
— Megbánod ezt még lányom! Visszajösz még hozzánk, lányom. Nem színésznőnek való a polgári féri, lányom !
Meg íh irom ueki, még ma. hogy csalódolt. Hogy nagyon boldog vagyok. S nagyon szépeit köszönöm, hogy a szerződésemet még httitamló funtartani három hónapig, nem kérek belőle Csak ossza ki bálran szerepeimet.
Az uj szerepem nagyon tetszik nekem. S a partnerem is előkelő. Képzelem, hogy pnkkudozlak az
ellenségeim, mikor az esküvő hírét olvasták az újságokban. Különösen Malvint ehette a méreg. Kgy igazi gentril megfogni férjnek, akinek még van földbirtoka is, nem utolsó dolog.
Mindig azt pletykázták, hogy nem fog elvenni. Nos, megmutattam, hogy elveit. Csak azért is!
Ha ránézek a kezemre, olyan furcsának találom. Kgyetlen egy gytlru van rajta: a jegygyűrű.
Krnó a szobában terítetett. Ugy lariolíam a kezemet, hogy a felszolgáló pincérek észrevegyék n jegygyűrűi. Az egész úton nem is .tizlam kesztyűt ;erre a kezemre. Le fogom magamat fotografáltatni úgy, hogy jól híssék a jegygyűrű s ezt a képel ktlldoiu . ul Malvinnak. Kzi a szerepet |áleusa el unitian) 1
A Hottd de la. villu-ben lakunk. Krkélyes szobánk a lengerre néz Alaltuuk nyllzsg az élet s mégis inasunkban vagyunk. Krníí mugához von és megcsókol. Vé^re is a férjein. Hányszor eljaUtzoitam a színpadon ilyen holdvilágos jelenetet s az Ujaágök kurták, hogy mennyi érzéssel ját-szoltani el. Én azt hiszem, hogy mosl igazán megmozdult a szivem. 8 most nem tapsolt senki.
Milano, aug. h.
Micsoda édes egy városi rlletemhen még oly boldog és vidám nem voltain, mint ilt. Csak egy rossz napom volt
Kruövel feliiieutUuk a dóm tetejére s onnan küldtünk levelező-lapokat. (
Krnó nem engedte., hogy lórii kollegáimnak is küldjek. Azt moildta illetlen \'dolog, hogy nő férfiakkal levelezzen.
— Az én világomban ez nem szokás — mondol\'a.
ZALAI K 0 % I. U S Y
1006. AUOUSZTUS IS
ROVÁS.
A fontoskodó olyan mint az erőművész, aki in.,. • sulyu közlőket és vastömböket emel izmainak meg feszi tizével. II. < közelebbről nézi az ember ezl az erőlködést, hát az tűnik ki, hogy azok az ijesztő nehéz vassulyok papiur maehé-ból vaunak készítve
Lafontainc iil Int mesében el eveit ili fel a fontoskodó eljárást.
A fuvaros szekerének kereke eltörölt, izzadva és káromkodva sikerű! a fuvarosnak más kereket beleilleszteni a tengelybe. Kzalatt egy légy íouto.-kodik a koeoi és a ló körül; majd a ló orrára ni, majd a rúdra, majd a fuvaros Teje körlll zümmög, és mikor végre a fuvaros megindítja lovait, diadalmaskodva mondja a szemtelen légy i No, most köszönd meg, hogy kisegítettelek a zavarbél. Tizeiikél-tizeiihároin évvel ezelőtt városnnkbau egy Corradi nevű talján ember mutatta be cirkuszát. Szép előadásokat láttunk abban a cirkuszban. Kgyebek közi egy clown nevettelte meg a közönséget, amikor a porondon végigterülő azónyeget kellett összesodorni. A bohóe egyik szegletből a másikhoz szaladt de a világért sem nyull a szónyegnez. Mikor végül mások ozt a nem könnyű munkát elvégezték, ÓnelégQlleu verto a mellét a clown, hogy hát ő miesoda munkát végzett!
Közéletüukhen a fontoskodás, ha nem is ilyen groteszk nlakhan, miudeuuupi dolog. Mindenki el van telve egyéni értékétől és kevesen szeretik elismerni mások érdemeit. Sokan szeretnek érvényesülni a miután nem mindenki számára akad fontos leendő, a kovésbé fontos hatáskörnek is az emberek nagy értéket tulajdonítanak. Kz pedig inger, hogy n sze rénytehetségt) ember is érvényesülhessen. Az a megszámlálhatatlan sok egylet mennyi díszes állást ad a sok ambiciuzós embernek, kik hozzá nem nyúlnának a közügyekhez, hu elnökök és választmányi tagok nem léteznének és ha ezeket » díszes állásokat ók be nem tölthetnék I
A haris-sisaktól kezdve a knkastollu kitlpakig miudenki méltóság teljesen viseli a föveget. És némely ember a sau-marínói konzullságoi ép oly mohósággal .Ölti be, mint báró Aerenthal a szt.-pétervári nagy-
követségi állást. Kz a kedv attól függ, ki milyen körbeu működik és milye:< gondolkodású a publikuma.
A működési kedv mélyen gyökerezik az emberi természelbeu. Meg van ez a diákban is. Mikor az önképzőkört pódiumra lép, el van telve szerepének fontosságáról és meg van az állam férfiúban, mikor a világtörténelemnek pózol.
Csak a társadalmi tagozat legalsó rétegében nincs kifejlődve a fontoskodásra való haj\'am. A nap számos, a gyári munkás nem igen fontoskodó, amig dolgozik. Ezt a tartózkodó magaviseletét csak akkor adja fel, ha sztrájkba lép. Akkor már kezdődik a szereplési vágy és a fontoskodás.
tmnKrwt* mi ill im ím * n —xe—^-x-a
Vendéglátó városunk.
— A legújabb múltból. — Amint előre jelezték, a dalos vendégek ma megérkeztek városunkba. Körülbelül nyolcszáz főnyi dalosra és érkező vendégre számitolt a rendező-bizottság. Az bizonyos, hogy nem sokkal kevesebb idegen fog a vasárnapi és bélfői dalosverseny napján városunkban időzni. Az is bizonyos, hogy annyi jóindulatú idegent egyszerre (án még sohase látott városunk, már akik nem valami harcias szándékkal jöttek volna A török hódoltság, meg a fügelleiiségi harc idejében tán több vendégje is volt városunknak, csakhogy ezek olyan vendégek voltak, akik elé nem menüink ki a vasútra, vagy a város végére, sem elszállásolásukról nem gondoskodtunk előre. Kerítettek ezek maguk is.
Kanizsa történetében a holnapi nevezetes kulturális esemény lesz, amelyre nagyszámú idegen jön ide. Mindenesetre bő alkalom kínálkozik, hogy Dunántúl városaiból JdeözÖnló vendégek megismerjék a vendéglátó Kanizsát. Eddigelé Bem kiállítás, som nagyobb-szabásu, több város népét vonzó gyUlés, semmiféle verseny, vagy nagyobb keretű kongresszusnak nem volt sziubelye városunk, a holnapi és holnaputáni dalosverseny az első, az ujabb kultur-acrában.
Számtalanszor, amikor ily alkalmakról szóló referádáit olvassuk az újságoknak, első helyen találjuk annak a megemlítését, hogy a vendégek megérkezte után, a város nevezetességei! mutatta meg nekik a
fogadó bizottság, fiát biz\' ez nálunk nem fog meg-törtéuui. Látványosság, nevezetosség tekintetében .. turmészet nagyon mostohán bánt veltiuk. A történet
\'sem hagyott maradandó nyomokat a város területén A történeti nevezetességű vár, amely megközelíthette,, mocsár közepén egyik népvára volt hazáukuak, egésti n .¦hüm Nyoma sem maradt egyéb, mint a Kanizsa és Kiskanizsn közt elterülő posványos rétség, no meg d néha-néha itt felszínre kerülő kevés faltöredék, ágyú* golyók és emberkoponyák.
Egy nevezetes esemény mégis nyomott hagyott a városban. Néhány éve, hogy felfüggesztettük üreg gimnáziumunk falára Deák Ferencnek bronz arcképét, Ez a tábla örök időre jelezni fogja a nagy bölcs ifjúkori pályájának városunk falai közt befut«u részét, minden időkben hirdetni fogja a mi bOttke-ségüuket erre. Nézzék meg. olvassák el vendégeink ezt a művészi táblát, mely Teles Kdének a Jeíéa munkája. De nézzék meg öreg gimuáziumunkat i-, több század nemzedéke tanulta benne a tiidomanyok.il, a bejárata feletti márvány táblácskán levő jelszóhoz bivuii szolgált mindig az .erénynek és a tudománynak". Néhány éve görnyedt falai felmondták a szolgálatot, az idó vasfoga a tudomány hajlékát is tönkre telte és mosl napról-napra, mint városunknak ravatalr.i telt halottja, várja eltemelését. Tán nemsokára lebontják és ujat föguak helyébe építeni.
Ezekkel aztán végezhetünk is történelmi nevezetességeinkkel. De ez nem is csoda. A második város vagyunk csak Zalában, a történeti eseményeknek a megye gyűlések voltak színhelyei, ezek pedig a
I megye székhelyén, nem náluuk, folytak le De uem csodálatos még azért sem, mert városunknak ngy helyi fekvése, mint lakossága nagy részének szelleme, oly hivatást teremtettek a város és népe részére,
I amely hivatás feleslegesnek tartotta, uem engedte,
| hogy gazdaságilag n legcsekélyebb mérvben is haszontalannak látszó munkát fejtsen ki. A kereskedelem és az ipar ama hivatások, miket ugy a város fekvése, mint népének szelleme megteremtett, s amely ural-
; kodtk mai nap is. Igaz, hogy az utóbbi években már » kulturális intézmények is bő talajt laláltak náluuk. csakhogy viszont kereskedelmünk és iparunk oly
| mérvben hanyatlott ez időben, hogy gazdaságunk nem engedte ez irányban való fejlődésünket.
Az elsó kellemetlen mondat mit lóle hullottam S oly kellemetlen hangsúly lyal mondta, hogy igazán boszantott. Visszavágtam .
— Az én világomban pedig szokás!
— Kp azért hagyta ott azt a világot. Mérgemben hirtelen nem tudtam rá felelni
Először jutott eszembe a diroklor mondása.
Ernő észrevette haragomat s kezdte kimagyarázni magát.
— Ne haragudjék, édes Margitom, de a színészvilágban sok oly szokás vau, ami nagyon visszatetsző u polgáremberek előtt. A nő kezeirásának oly értékesnek kell leuni, hogy csak egy esküvő árán szabat! ahhoz férfinak jutni S n színésznők mindenkivel leveleznek meggondolás nélkül
— Hát az is haj ?
— Kz még hagyján. De az a bizalmaskodás, amit a kollégáiknak, meg az ujrágiróiknak megengednek. A tegeződés, a csókolódzáa.
— Annak semmi jelentősége nincs.
— Lehet. De az ilyen bizaluiazkodások révén szokott keletkezni a művész-szerelem.
— Ha belénk szeret valaki, az nem oly nagy baj.
— Ks ha maguk is . . .
— Ah, kedves barátom, hát féltékenyek vagyunk? A múltra nincs joga s a jelenre nincs oka. De jegyezze meg. hogy a féltékenység sokszor csinált már szerelmi viszályt.
— Azért volt eszem, hogy a színpadtól elvettem magát, édesem.
— Köszönöm ezt a sértő bizalmatlanságot! Két óráig egy szót sem szóltam Ernőhöz. De
aztán kibékültünk.
Végignéztük az összes képtárakat. Most láttam, hogy Ernő igazán művelt ember, mindenhez értett, Csak egy-egy kép előtt oly sokáig állott, hogy alig birtam kivárni S mindent oly hosszasai! magyarázott. S még megharagudott, mikor azt mondtam:
— Csak röviden \'
Este kiment II Utcára szivarozni, hogy be ne füstölje a szobánkat.
Kzalatt irtain ké|u*s levelező lapokat a fiuknak a színházhoz s a szebuleáuvnyal föladattam. Csak azért is !
Genua. aug. lő.
Jaj, de ki vagyok fáradva. Három képtárban voltunk egy nap Már megmondtam Ernőnek, hogy elhiszem a műveltségéi akkor is, ha itthon hagy.
Délután elvitt u lemetŐbe. Itt meg csupa szobrok. Az igaz, hogy szépek.
Este régre elmentünk egy színházba. Milyen furcsán éreztem magúmat. Oly érdekes volt az előadás. A közöuség l\'o|beszélgetett a színpadra.
Csak Ernő volt kiállhatatlan. Már az elsó fölvonás utáu haza akart meuiti. Unta magát.
— Már kedves barátom mondtam neki — ha én végignéztem .-. maga képeit, bál magH végignézi az én színészeimet.
— A maga színészeit ? I)n furcsa kifejezései vannak. Nem tudja elfelejteni, hogy sziuészuő volt?
— Miérl felejteném el? Nem szégyen az. S ha maga szégyeuli, miért vett el?
— No Margit . . .
— Koráu kezdi a szemrehányásokat, kedves barátom. Ilyenek maguk férfiak, bolondulnak a színésznők után s mikor elérték a céljukat, akkor jut eszükbe hogy szemrehányást legyenek nekünk, amiért színésznők voltunk. Nos, tudták, hogy kibo szerettek. Utálom az erkölc-ii prédikációt. Ne vegyenek el bennünket, de ha elvetlek, hallgassanak . . .
Nagyon mérges voltam. Lehet, hogy igaztalan voltam. Meri Ernőnek rossz kedve támadt. Megpróbált kiengesztelni.
— Nem teszek szetnreháuyásl. Hisz édes Margit, én mint színésznőt szerettem meg magát, de lássa
be, hogy abban az uj életben, amii kezdtünk, a réginek Biokásall s alakiail el kell felejteni s azoknak emlegetése is fájdalmat okoz a férjnek.
Kbben meg KrnÓnek volt igaza. El ís hallgattam. De most, míg e sorokat naplómba önmagamnak írom. elgondolkozom azou a frázison, amil annyi színdarabban eljátszottunk már. hogy — .uj életet kezdeni" . . . vájjon lehet-e egyáltalában uj életet kezdeni? . . .
Firenze, aug. l-t.
Az olasz élet megviselte a gyomromat. S az olasz képek a fujemet. Mire a Pitti és az Vflici palotákat végigjártuk, az egyik kép kiverte a másiknak az emb-kél h fejemből.
Szerencsére itt már kalitunk budapesti tt|ságokat s a leveleink is megérkeztek.
Önkénytelenül is a Színház-rovatot néztem meg legelőször Szent István napján már megnyitották a színházul Malvin játszotta az én szerepemel. Az újság azt irta. hogy ,a művésznő nehezen ludott megküzdeni kiváló elődje emlékéve!, ki a színpadtól visszavonult, de a közönség érdekében reméljük, hogy nem véglegesen."
Mikor Ernőnek örömmel megmutattam, hoszau-kodott.
— Már az is baj magának, ha sajnálnak? Nem tudtam hozzá szólni egész estig.
Hogy kibékítsen, hozott estére a sziliházba egy páholyt. Megcsókoltam érte. Szegény flu, \'hiszen jó gyerek és Bzeret engem. De hát miért szeretett színésznőbe, ha ilyen érzékeny.
A színházban ismét volt kellemetlenségünk.
Csak nem ülhet az ember egy páholyba csupasz ujjakkal, hogy esak a jegygyűrű legyen a kezemen. Fölhúztam egy pár brilliáns gyűrűmet. Ernő egészen elsápadt.
— Hát még a nászútra is elhozta ezeket?
1900. ÍÜGOSS5TÜ8 18.
Ezelólt nógy-ót évtizeddel Dunántúl legvirág-zobb kereskedelmi városa voltunk. Mintegy kapuként állított a természet berniünket Dunámul és Horvát-Szlavonország közé. Jó és korán létesült va-Mitaink azt eredményezték, hogy az egész lul a dunai .kereskedelmi forgalom Horvátországgal városunkon keresztül bonyolódjék le. Ehhez járult még a messze birneves kereskedőink ügyessége s az eredmény az leit. hegy Kaniz\\a Dunántúl legvirágzóbb kereskedelmi városa volt. De csak rolt, mert különösen az Utolsó bét évtizedben oly pangás állolt be kereske-ut-linüuk és iparunk teréu, hogy a legutóbbi 1—2 évig rák módjára hátra haladtunk, mig a lobbi tul a duuai tarosok óriási gyorsasággal haladlak elóre s hagytak el bennünket minden tekintetben. Régi, neves multunknak éló bizonyítéka vasúti pályaudvarunk. \\ hoztáuk érkezett vendégek bizonyára lálják, hogy az nagyobb forgalom, de különösen uagy kereskedelem számára lett készítve. Kz a pályaudvar pedig tuár a ¦•<) as évek elején készen volt és még nagyobb forgalmú, mint most. A többi dunántúli városokban meg rozoga viskók, megállóhelyek voltak, mikor n.Juuk niár nagyobb forgalom minden igényeinek megtelelő épület és berendezés szolgálta a kereskedelmet. Hogy azután mégis hátrafelé haladtunk ununk nagyon sok oka volt. Kzeknek tárgyalása nem tartunk a cikk keretében, mert ennek célja esjk vázlatos bépát adni városunk legújabb történeti múltjának és társadalmának.
Az utolsó pár évben, a mint már előbb is mondtam örvendetes lendületet veti tarosunk fejlő-dé.e. I\'gy nézzék meg vendégeink városunkat, mint a mely mo-t áll fejlődésének kezdetén, a kezdetnek nehézléggel küzd még ugyan, de napról-napra tapasztaljuk, hogy ezek a nehézségek elsimulnak. A gazdasági állapotok javulnak, kezd visszatérni régi ]•• hírneve városunk kereskedelmének. A társadalmi fejlődés pedig éppen nagy arányban indul neki. A lakosság mind inkább tömörül, együttesen munkál-k\'.liii iparkodik az egyesületekben, melyiknek száma sz utóbbi években megháromszorozódott. Vz építkezés, a város csinosítása is megindult már. Az akarat és iitini pénzbeli alap is van hozzá. A közel jövőben nagyobb szabású építkezések várhatók, középületek, templom, színház, gymuasium, díszes magíui-
/\' A L A 1 KÖZLÖNY *! 3
eptjletek, épitése már csak egy-két év kérdése. Kgyl belátná azt, hogy a befektetett lökének pár évi szüiiete igazau nemes célú egyesület, buzgón és fáridhatla-\'\'ósw később busás kamatokat bajt. nul munkálkodik városunk szépítésén, a mely egye-1 Utbátjük azt, hogy csak a lapok közgazdasági
I rovatát (még kevésbé a gazdasági szaklapokat) a mi
úgynevezett .tanult" elemünk figyelőmre nem méltatja.
sülel, hogy mást ne emlitsek, alig pár éve, hogy
megalkotta sétalerüuket. Kz is néhány év multán j p7rsze. hisze\'n a közgazdasághoz\'nagyon keveset érte-városunk kellemességei közé fog tartozni. Az utóbbi jnek, meri oly irányú intézményeinkkel, amelyek a évekbt-n aj városrészek alakultuk városuuk északi és közgazdaság tanítását célozzák, nem törődtek. Meg-keleli részein, uj gyárak és iparvállalatok létesüllek. jíf** azzal, hogy a jogegye.emeo ennek tanszéket
, ,.....állítottak, egy pár szakiskolát szerveztek, de uem
A pénzintézetek szaporodása es nagyobbodása szinten Imilltllnkinek sikerüli ezeket hallgathatni, tanulni Pedig a fejlődés jidei Köztisztaság, közegészségügy és egyéb a széleskörű, miodeuiráuyu ludashoz föltétlenül szük-reudészt-tí ügyek szintén egészséges fejlődés kezdetén sége.s egy kis nemzetgazdasági tudás is. vaunak, szóval a hátrafelé haladással felhagytunk Közoktatásunk gyakorlati irányúvá tételén nagyon
elóre iparkodunk, elérni törekszünk azokat a város,,- mkal k/ ftS »>ar <"^k^tünk oda hogy
, . , a praktikus oklaUs kereieben a uemzeiguzdasagtainiak
kai, melyek ehmk kerültek. is tieivet adjnuk
Hisszük, hogy ez sikerülni fog Hisszük, mert, A népiskolákban történik is valami e téren, bizunk újraéledt erőnkben, meri bízunk a város kö- amint azl a viszonyok megengedik; de már a közép-zöuségének akaratában s mert remélünk különösen, \'"kólákban az ilyen iutenziv irányban való intézkedés-
.....•»»>**. "AvSiSí\'r:?:;:;X„,,« 2 A.
ben, mellosagu Zichy Aladár grólbau, akik már is középiskolák reformjával foglalkoznak. Es itt — föl-segitségünkre igérelét bírjuk tétlenül be kellene ékelnünk a közgazdaságtant, mint
Ha lUlosveiuhgeink bármi gáncsolni valót is rendes tárgyat Kz a tárgy van olyan lontos, mint a találnának vámsunkban, ha várakozásokban és remé- í*"**^ v"«íl\'">- Wd rajz és még egy pár,
j. i. .Ilii , i i ,|. , . . 1 ame yek nagy részének az iliu az érettségi után hasz-
nyflkbeu, nvdyekkel hozzánk jöttek c>aloduáuak w\'uat i\\\\«\\x% veszi
némileg, engesztelje ki csalódásukat az a tudat, hogy A kivjl|li „„,,, vo|„a „e|,ez. A közgazdaságtant
a város közönsége igazi magyar vendégszeretettel fo- a lorténelemmcl kapcsolatba kellene hozni; — az gadja és üdvözli vendégelt egyes korszakok vegén szokásos kulturális fejlődés*
riga. ról szóló fejezetekbe- nagyon be lehelne ékelni a közgazdasági elméletek keletkezésének, fejlődésének és
A, .. iái\' i ii\'*\' aarfaaagi fiaannynk alakulásának a törtéuetéi is —¦ közoktatás gyakorlati iránya.« «.1.»,«^.» <«k -j.™ mui.....i»«
közgazdasági írók müveit, azok célját is lárgyalnák a (.\'többi időben nemzeti önállóságunkkal, gazda- jelenlegi tiszlán szépirodalmi müvek mellett, sági jólétünkkel kapcsolatban uiíndinkább előtérbe Az itt szerzeit általános gazdasági ismereteket
nyomul az iparfejlesztés és közgazdaság kérdése. \'. tetéznék be a szakiskolák vagy magasabb intézetek
Darányinak legutóbb kibocsátón, a háziipar fej- közgazdasági tanszékei, lesztését célzó rendelete sokkal fontosabh jelentőségű., A közoktatás ily módon való kiegészítése mán mint ahogy nz első pillanatra látszik. Kz a rendelet két évtized múlva egészen más jelleget öllone a köz-oda gravitál, hogy a kézíipart s ennek kapcsán a gazdasági kérdések tárgyalása
mezőgazdaságot s/.oro>abh összeköttetésbe kell liozni Az ilyen iskolából kiktTüll, a népmillíók közölt
oktatásügyünkkel élő, a vezérlése és lölvilágositásra hivatott papok,
Utóbbi Időkben bármennyire is sokat beszéltek, tanítók, jegyzők stb. képesek lennének a közvagyono-meg Írtak a hazai ipar fejlesztésének lontosságáról. sodás eszközeit és módozatait megismertetni, azok a némi aklív vagyonnal rendelkező tényezők idegen- igénybevétele iráni n közérdeklődést felébreszteni és kednek átoktól a mozgalmaktól, amelyek gyárak ala- a nép megértené őket. mert az iskola minden fokon pitását, ijinrtelepek fölállítását célozzák. Kunok oka elő készítette a közgazdasági eszmék befogadását, az a tapasztalásból leazQrodŐ tudat. hogy az ilyen Kz volna az ideális állapot, amelyet említett
irányu befektetések az első pár évben semmit sem módon szépen keresztül lehel es kell vinni, jövedelmeznek. Iha az elméket az iskoláztatás kére- Ma, hogy állunk? Valljuk meg őszintén, hogy
lében közgazdasági irányban ís fejlesztenék, mindenki a szorosan veti gazdasági szakembereken kivül -
— Miért ne hozuAni? Művészi multam emlékei Bzinházi retpiisitim. 8 most színházban vagyunk.
Most KrnŐ nem szólt hozzám egész este. Mikor a hotelbe ériünk, mérgesen bedobtam az ékszereket a kofferembe.
— Oly kevés Örtimo van az embernek az életben s még ezt is cllillja.
Eu a lelkem mélyén éreztem, hogy nekem igazam volt. I\'gy látszik, ó is a.l érezte, neki van igaza. Nem szóltunk egymáshoz egy szót sem. Ugy látom, hogy az élőinek azok a legnehezebb pillanatai mikor mind a két félnek igaza van s a két igazság k>vo|t nincs kiegyenlítés . ..
Róma, szept. 5;
HeiHöti a bombái Férjem levelei között megtaláltam a bátyja levőiét. Így hangzott:
.Kedves öcém! Nem hallgattál lanác-nmra. lm. lásd következményei!. Nekem többé ne juuiasz-koiljál, hogy feleségedből kitör a színésznő. Megmondtam neked előro, hogy .kutyáitól nem lesz Maiorma". Már most edd meg a házasságodat. Kgy taúáesot adhatok. Próbáld az asszonyt dresseirozni Ha szeret, akkor megszokik. Ha nem szerel, akkor megszökik. Kn az utóbbit óhajtom. Te persze szerel -meg vagy bele. Hát. kedves öcsém, az olyan emberen, aki a saját feleségébe szerelmes, azon én nem tudok s,,giteni. Majd ha a más feleségébe szeretsz, akkor >r| nekem.
Olel szerelő bátyád:
János."
Vérig sértett ez a lovél. Durva kifejezései az arcomba kergették a vért. Nem tudom, milyen kifejő-léseket használtam Ernőrel szemben ; de azt hiszem, hasonlítottam egy kicsit a direktoromhoz, mikor az -rendezni- szokott.
Nápoly, szept. lí. Kaptam egy vastag levelet a direkloromtól.
Kgy szerep volt benne a .Nászitr eimü újdonságból A levél rövid volt:
-Margit! gyere haza, minden meg van bocsátva. Itt egy gyönvörü uj szerep Csak nem akarod, hogy Malvin csúffá tegye? A (luk, meg az asszonyok is alig várták már. hogy \\issz.i gyere Az öltöződéi kifestettem. Tele rakjuk virággal, mikor jösz. Klső föllépésedet a szinlapon hirdetem. A színpadon dík-
clóval üdvözlünk UJ én rendelkező próba Csókol hú direktorkád :
Kálmán *
A levelet a szereppel együtt oda teltem Kruö olé. Szemei lassan elkezdtek vörösödni s azián könnyezett.
Kgy férfi, aki sir! Kz borzasztó nekem, Zaceone csak érzéssel játszott, de még sem sirt soha. Kinő a/.t mondta. Iiogy a fájdalmas érzés sajtolta ki a könnyekéi a szeméből
— Ah csak idegességi Vegyen bidegviikiirát
Kis-Majsa, szept. \'.!..
Haza érkeztünk! Éjien este hét óra volt. .Máskor ilyenkor már áthallatszott a függönyön a közönség mornia a rendező idegesen lutkosott öltőzóról-oltözőre: .Készen vagytok már gyerekek?. . .- Most épeu a csorda jött haza a rétről, Itettentó porfelhő fogadott. Majd megfulladtam.
A .kastély" unk földszintes ház kis ablakokkal s ezeken vas rostélylyal. Az ispáuvárl a kapuban.
Mikor a férjem bemutatta, ügyetlenül kezet csőkolt és azt mondotta, hogy már volt szerencséjo hozzám, látott a Népszínházban. Az állat még azt sem tudta, hogy nem a Népszínház tagja voltam.
A férjemet láthatólag boszantolta az ispán megjegyzése s elkezdtek beszélgetni a — birkák egészségi állapotáról ....
Az asztalomon egy levelet találtam. Kgy próbacédula volt benne:
„Szeptember 11 A szinjiadou ll-kor Rendelkező próba. .A nászút.-Hutor-dhzh\'t-Jelzés.¦ \'IVliát holnap próba. . .
Budapest, szept. 93.
Levelei írtam a férjemnek :
, Kedves KrnŐ! Ne vegye tragikusan, amit teltem. Nem Játszom el a „Kaméliás hölgy"-et az életben, de el kell játszaiiom a „Nászur-ban az uj szerepemet. Köszönöm magának, hogy alkalmat adott annak tanulmányozására. Legyen ez mindkettőnkre egy édes emlék. Hecsülúm magát, de a színpadtól megválni nem tudok A maga világa engem elitéi. Engem pedig ez a világ untat, A válópórt megindíthatja. Csináljon "-gy jó partfalat, Kz elfelejtet
engem. De ha épen nagyon szerelmes, ám leszek a — barálnéJB Tilokbau. De jogaim csak nekem lesznek. Ks azt legyezze ning; hogy egy szinészuó mindenre be van rendezve, csak — szemrehányásokra nincs. Jöjjön el a premláre-emrel
Pá!"
Budapest, oki. 10.
Ernő nem |ött el a premiére-re. Nem is írt. BizonyoSln a családja uem engedte Hallom, hogy a válópöit mcginditiatták vele s egy gazdag özvegy asszonnyal akarják összeházasítani
A premieren többek közt egy tiszta fehér csokrot kaptam. Kgy fekete szalag volt rajta. Névtelouül jölt.
Ezt bizonyos KrnŐ küldte. Igazán jó gyerek.
Még meg fogom szeretni! . . .
polz60lt kalmAn..
t
7i A I. A I KÖZLÖNY
1S00. AUGUSZTUS 18.
„lauull* emberek legnagyobb része hallgat az ilyen irányú ¦¦ i ¦ i k tárgyalásánál, vagy dobálózunk a merkantilizmus, agrárízmiis, utililánzmus hangzatos kifejezésével, anélkül, hugy azuk mélyreható jelentőségeit alapjába véve ismernék
Közgazdasági)uk s ilyen intézményeink ma csak auuyihan kellettek érdeklődést, amennyiben ilyen intézménytől valamely város, vagy érdekelt csoport hasznot vár.
Oktatásunkat — minden fokon — ilyen gyakorlativá tétele közgazdasági tudásunk fejlesztését egyéni a nemzeti vagyonnsodásunkát eredményezné.
V—. i.-
Kgvik (butábban-) De nekem nem fogja bebeszélni I Et a szép mozgalom lassankint bejárja a magyar nz ellenkezőjét Hiszeu én ugy megállani, hogy még városokat. Városunk utcáin ugyan épenséggel nincs most is uáihám vau. . rideg hangulat, de azért gyönyörű fasoraink hangul*
Másik- Ugyan ne vicceljen! Nem voltam en ^ pompásau illeszkednének be a felvirágzón részeg! ED, én láttam, mikor ket zsoké a melegtől JJj^
rfctlki Maga ökór Hát nem a dalűsvorseny-\' A felvirágzott ablakok mondhaluánk lelket adnak rí] beszél? ¦ házaknak. Cdóvé, frissé\'teszik az utca képét. Aki
Másik: Én? Eszembe siucs\'! Tegnap futották le megfordult Pesten és végigment a Kerepcsi-ut nvüzsgó Pesten a 80.000 koronás Szt.-István dijat, En «, Arida|4baUt azt bizonvára kellemesen lepte meg |
,ÓV"TK * m**" \'-kaszárnyák köz, az a
kanizsai kávéházak közönsége a daloaverseny iránt) hangulatos külsejű, virággal díszített ház. melybe!,
Ai\'.il
MOZGÓ KÉPEK.
A kávéház érdeklődik.
HÍREK.
(A tliihsvcrsi\'Hy elölt.)
(Két ur a kávéházban társalog, mindkettő intelligens kinézésű, közismert alnk.)
Egyik: . . . Nem veszi észre ezt az élénkséget ? Mondja csak ?
Másik: Nein-e veszem észr*!? Talán ?11 vagyok az olsó. aki ezt ligyelemmel kiséri.
Egyik : Ilyesmivel már igazán régen dicsekedhettünk Mi?
Másik: Hegen bizony! Óriási változás!
Egyik : Én is ezt mondom ! Ks ez igy tart egypár napig, amig helyre áll a régi rend.
Másik; Kz természetesI Az ember nem is igen bírná ki sokáig.
Egyik : Sokáig! ? . . . Kn máris odavagyok a sok futkosáslól. A lábaim már érzem, hogy tőnkre \\ annak téve.
Másik: Az enyéimek nemkülönben. Képzelje csak ; egyszer egy sürgöny jön, máskor meg Szent-Pocakosról a sógorom. Persze nekem ki kell kutyagolnom a pályaudvarra.
Egyik (biztatóan: . . .) Na hát tudja kérem. Épen igy vagyok én is.
Most még csak nz kellene, hogy felsülj link a dalosainkkal.
Másik (butin;) Meg van maga bolondulva?
Egyik [még butábban:} Sőt inkább magának ment el az esze, atuiut látom I Hál maga nem a daloBversetiyról beszél ?
Másik : En ? Kszeinbe siucs! Én, az értékpapírok áreséséről beszélek . . .
Maga marha!
(A dalosvcrsttiy után.)
(Másik két ur beszélget a kávéházban, mindkettő intelligens- kinézésű közismert alak.)
Egyik : Tyü az árgyélusát, de döglött vagyok !
Másik: Hát még én!! Hiz Isten sajnálom az időmet.
Kgyik: Hál még én! Csak gondoltam volna előbb rá, inkább otthon kotyollam volna szobámban.
Másik: Hja! Késő bánat, bolond gondolat!
Egyik : Persze hogy persze.
Másik: Ha legalább valami haszon lelt volna belőle, hanem az egész csak olyan sok hűhó voit semmiért.
Egyik: Ugy kell nekünk. Azt gondoltuk, hogy ... pedig dehogy. Most aztán nevethetünk egymáson. Mondhatom, részemről ez volt az első és utolsó hasonló esőt.
Másik: I)e én sem ultik ám fel többet senki fiának Tudja kérem, a sajtó fújta fel ám az egészet.
Kgyik : Hát persze, hogy a sajtó ... (bizalmasan.) És az volt a dologban a legszebb, hogy amikor az unalomtól kissé elkezdtem szundikálni, nyakunkba szakadt a zápor.
Másik (bután :i Meg vau maga bolondulva. Hiszen olyan forróság volt, hogy majdnem zsírrá olvadtam.
Szent István ünnepe.
Szent István napján fölszál Inuk gondola-
az Uráuia színház terjeszti magas feladatát. Oly,,,, képe van ennek a Kerepesi-ut 21. számú, a gyönyörűen kivirágzott háznak, mintha az akácvirágos falu hangulata cseppent volna oda a rideg kólömegek közé.
Igazáh nem ártana, ha néhány lelkes virág-barát Nagykanizsán is hangulatot csinálna e tervnek. Ha érdemes Szépítő Kgyesületünk bocsátana is ki
taitik 8 magyar állam megalapítójához, kit aBliak idejéll MhhAiti vagy |aü versei|JK 1)ivna M nz egyház szentnek avatott, de aki bölcs és ^ a lakosságot az erkélyek és ablakok díszítésében, akkor !!.¦.1:1.111,1 ¦ is volt és akinek indító ereje még sem érnénk igen célt.
ma sem veszett ki a magyar nemzet életéből Ha az ó emléke\' ihl-ii meg a király és
Ugy gondolj tik hogy hl magunktól nem érezzük I szükségét, lelket, bájt, üdeséget adni ilyen mádon 1
, , 1 város, az utcák, lakásunk külsejének, egy-két felhívás nemzet szivet, akkor ni"tí kell le Infmk a kt-l... ,,\\ . ¦ , , ... , , . . . .„ ..
^ kibocsátásával nem fogunk változtatni tennéasetOnkBn
vezető utat mely » nemzet boldogulásához | élt lie|11 fogjuk vir4genWr4 varázsolni városunkat. ^eWt. Alakulhatna ugyan e célra üzleti vállalkozás is,
Mit mond Szent István emléke a magyn-,ill|(,t). JtéiaÉrl virAgolDa f(.) a hnzik ab,akA|> „t. Mml ruknak? Megmondja nekik, hogy 11 magyar tll.m volna annyi poézis, miu/ha mindenki maga nemzet királyához hü nép. Más népeket gondoskodna arról, hogy lakásának ablaka Ízléses, hatnlmas urnk meghódítottak, leigáztak és a,bájos és atilszerű legyen, I hogy ezáltal mi is a hódító maga tetto magát királylyá. A magyar\' vir*8°» rAro8okv köz* ">roHalnánk, kezdettől fogva Szabadon választja királyát.
A magyar akart királyt. Nem szolgalelkűség-, _ A kiralv 8lűletein.pjl, 8zép öregség jutott böl — ezt legnagyobb ellenségei se vetik osztályrészül Magyaromig uralkodójának. Ma Qnnepeli szemére a magyarnak — hanem abból a 76«ik születésnapját. Bekében, nyugalomban. A fohász hatalmas politikai ösztönből, mely az állam- őszintén száll-hü alattvalóinak ajakáról, hogy akii Igy alkotó népet megkülönbözteti az elzöllésre:ÖT" niPeinlt hórlolala. délceg erősségében
. 1 , ... „_ meg soká éljen. Nagvkanizsa városában méltán hódoltak
szánt emiiertoinegeklol. e ,
. . 1 \'ii . i- 1 ¦ . ma a nap je eiilo-egeiick. A hiuuk zász udis/.t idtolb**
Amit modern allumtuilosok. mint az „ , \' , „.....
Heggel a kaloua-relen tnbon mise volt, melyen rásitml
emberiség történetének nagy tanulságát levon-
az egész helyőrség. Az újoncok is mu tellek
ták. hogy nyugalmas fejlődést osuk alkot- !<sküt A templomokban ünnepi istentiszteleteket .ármányon alapuló királyi hatalom biztosit, azt tollak. A hatóságok képviselői a szentferencrendh-k eleink ezer évvel ezelőtt megérezték és meg-j templomában hallgatlak végig az űnuepi miséi etwn-valósították. ^"\' latentlirttfllet volt az izraelita templomban is,
Azért hálás szívvel omlók ezQnk meg a hol dr.Neumajiu Ede főrabbi tartott magasan szárnyaló 1 szent királyról, aki hazánkat az alkotmányos- ^ ^Médrt\' ",el-vl,e" üfcl,t**e l,oswu [ság útjára vitte, a polgáriasodást népével W,,)TÖK"8a.rke.«ifl.éiunkb«i. I)r. Villányi megszerettette es a keresztény vallás fel-. H(,nrik lapunk felelős szerkesztője hosszabb távoliét vételével népét szelídségre és emberszeretet re (utáD hazaérkezett és a „Zalai Közlöny" felelős "•oktatta. I szerkesztését átvette.
— Az állandó választmány ülése A folyó Virágos városok. Uvi tieptember hó tO-én tartandó törvényhatósági
— VirágcrJÓt az utcákra. — bizottsági rendes közgyűlésre az lí)07. évi megyei
A közelmúltban szép mozgalom indult meg a költségvetés megállapítása és az 1906. évi gyámrégi magyar városokban. Azt mondják, hogy ha még pénztári számadás megvizsgálásírMárgyábau teendő olyan hangulatos és imponáló is egy öreg városrész, véleményes, jelentés elkészítése végett az állandó kockázott ablakaival, kiugró párkányaival, imponáló {választmány Ütése folyó évi augusztus hó 25-én lesz portáléival, JvQtÉjga \'--^ piszoknak fog látszani, a régi Ugyancsak a fenti közgyűlésen felveendő egyéb tör-épitkezés nem aö? semmi melegséget: egyszóval rideg\' vényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának elkészí-az a város, amely ezer éves múlttal dicsekedhetik- tése végett pedig az állandó választmányi ülés folyó A városban élő ember szeme a régi házak falán az! évi szeptember hó 3-án mindenkor délelőtt 9 órakor anakronizmusok — az ágyúgolyók melleit megkívánja Zalaegerszegen a vármegyeház gyuléstermében fog az élénkebb színeket is: a virágot. j megtartatni
Az alsórendű természetes szénsavai nalronterletmu haványvli ,-t. * mohai Vc^yl vlinjAUtuk « ajtml.uuk u Agi
KEDVELT BORVÍZ!
forralt, mart föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó
savanyúvíz; dúa szénsavlarlalmánál fogva nemcaak biitoa óvszer fertőíö elamak allan, hinam a bonne foglalt gyógysoknél fogva kftOnö azaro a legkülönfélébb gyomor-, légcső- és húgyszervi betegségeknek.
..*« ai •rimk ilitt siifii kifliit iMiiinrré titték » bAmaiu.su órlaii atamlisn körüliek kl orvotl biunyUtok: dr Kéli) ir ttaabiriikf,
•¦¦alkériil Isi. fc.V«.íií......k1 h.V- í^i\'"\',1^""\'"V M" "Uk" »M" ll.iMr>«|rtiil. «ir.....1 ir»«r>.r.tiiiil, )(||, iirlih.il lir« .(is. nsitl.Hlláliil,
¦MiiMraii. isii- ii NliMkiti|ii|ikiil. |tiá|iUliui|iil. nrizi|ii]iii|ssl. aiit Msiiirt Itrtan iiligsiBik stlsi (lypbut, chi>l«a itb.) HMtatiasok lUmiw Bjáif«l]|<«r*»ni] valJít-el n»-
nairobi, aitoMkban Ittakaiuk .larnilellak, u8y.nU» a foni. bjba.áwk l.manatU fUzata k..h.l. » l.rrl.,ill. ¦Ilfll tliliritlltbll él llliril|l tllél|léiH
U,06 AUlifSÍTI\'S II\'
\'/. A I, A I K Ü Z I,
li N Y
— A képviselőháza Muraköz magya- — Gyermek ¦ munkisok. Nagy pwMI jön rositásáert. A nagykanizsai kir törvényszék \',ÍM"\'I.emé,ríl: " v4ros "em kan munkasokai. Oo ..i.\'.ii n«m eevszer álliak már nmraln/i nonnir \' Amerika még mindig bóien kan. mis i»„h„ keu»-
nem egyszer viliik már muraközi imimlt.\' Am«*f \'"\'"Í\'K, M™,^, ""«* Hkj k«o*
ugyanis leletles eisekílknek kedves dolgut birtokosok ióvil roaszabb munkabért (izeinek, olol inúvelnek. midóll vn<l izgatásukkal ellen- »z amerikaiak. A baj természete gyógymódja az Mllyozzák 11 mUrakOzi tanitóság és egész le"""\' \'\'W Kecskemét urai kínáljanak joblj munka-magyarság derék, hazafias munkáját. fe az ^\'tW\'jltf.\'M •¦»í"«k«t Amerika tizei.
S *.....11» *».,«„ van. liugy a M«rakOz|^0 C^\'Sk\'rSŐ:\'^;
egyháll szempontból » íambi érsekséghez j bajon somtt-ní. Nem a munkások baján de a maiink én. tartozik éfl » jogoö kívánság, hogy a BZflii)-;Az állami gyermekmenedékházból akarják a tizenöl bathelvi egyházmegyéhez csatolják, eddig ,:\'Vl\'0 felul luv0 Kyerniekeket Kecskemétre telepíteni,
„ím teljesült. Most valószínűleg teljes és\'™01, k^lp"luf,k 4lflS.» «*\'**«d"ágbM.« 1 . í, . - , ,. .s . ,J, .. mint szőlőmiveló munkásokat, csel eg m nt v ne ére-
,,.zel a Muraköz magyarosodásának kérdése jket lüg|a|k0ziatnák őket A uradalom kitaszítottjaiból, meg les/, oldva. Ugyanis a kepviselóház leg-a törvénytelen gyermekekből akarnak tehát a nagy utóbbi illésében tárgyalta Zalamegye feliratát, szőlőbirtokosok olyan muokáagárdát nevelni, melylyel inelvbeii a Muraköz egyházi ügyeinek ily ^Mkurrenolát rsínálhaiuáuak a bensinllött muukáwk-
órtelmO rendezését kerté. A hivatalos Uuda- naW\' Nfim,re*«! A «*
V. »-« i- . • ¦ , * gjar onkerek megejtik a öteUdleányokat K a magára
pesti Közlöny tegnapi értesítése szerint a;hagyott gyermekeket később még ki is uzsoráinak. Máz azt határozta, hogy a feliratot kiadja n, Kitartásáról m-m gondoskodnak, de átfestik az állam-vnllás- és közoktatási miniszternek azzal. t0\'. bogy rabszolgájukká neveljék. Mert nem kell hogy a kérdés rendezése fontos nemzeti A\'" ".lt !i!bogy csak ugy, ingyért lanilauák fit
érdek és a feliratot igen melegen ajánlja, továbbá kéri a hercegprímást, hogy saját hatáskörében szintén pártolja az ügyet.
szölőmivelésre. Nom I A tanításért arra kellene magát köteleznie, hogy bizonyos számú eaztendftkig az urak szőlőgazdaságát fogja művelni Ilyet) és ilyen fizetésért. Leszerződnének vele — Hihetetlen, hogy
— Áthelyexés. A fóldmivelésügyí miniszter mennyi mindent elbír az urak arcbóra. A lársadalom Furat Sándor nagykanizsai állatorvost Pozsonyba kila-zilolt tagjainak kényazerhelwclétkizsákmányolják helfezte át. A népszerű állatorvos távozását Nagy- a védtelenül álló gyermekei helokényszeriiik. hogy kaiiízsáu széles körben sajnálják. harcba álljon a szervezett inunkú>sáxgal. A törvény
— Emléklapok. A versenyről kellemes einlé- szinte kitagadja a társadalomból a törvénytelen gyer-kiztető marad az Kmléklapok című díszen ki- mekwket. szabad zsákmányul odalökj azélelnek, nem ii . ¦i -u muuka. mely több ezer példásában ma jelent biztosinál! számára olyan jogokat, melyek más állam-im-ir a Zala kiadásában. Nagy Samu hírlapíró kolfé- polgári megilletnek.
gáuk igen ügyes szeikoszlésében A könyv ára 1.0 j — Katonai ünnep. A helyben állomásozó
fillér, ami bizony méltányosan olcsó ár a Vő iddalas, 48-ik közös hadseregbeli gyalogezrednek uunopfl volt
sz> jieu illusztrált muiikáérl. A könyv a képeken ki- kedden. Ai 17ü!)-iki ola-zországi hadjáratban lezajlott
vlil sok közérdekű aktuális közleményt, értékes la- uovi csatának volt az évfordulóin, amely ütközetben
nnlmányt tartalmaz és tarlalmaz minden útmutatást, ezredünk két zászlóalja is részt veti és kitüntette
melyre a verseny érdeklődőinek szükségük van. Az magát, llélelólt 8 órakor a Kerenereudíek templomA-
Kmléklapok tehát nélkülözhetetlen kalauz és emellett bau larlották a katouáék miséjet, amelyen a városi
minden részében irodalmi színvonalon áll. Vau né- hatóság és a houvédlísztikar is képviselve volt.
báni diszkötéses példáuy is azok részére, kiket az — Betiltott népgyűlés. Megemlékeztünk arról,
Kmléklapok szerkesztősége ezzel megtisztelni akar. bogy a helybeli szociáldemokrata pártszervezet f. hó
Kztik kiállitá.-a Nagykanizsán valósággal szenzáció :>(i-án d. ii. :» órakor az Kmsébol-téren népgyűlést
Btámba Manet. tart. A pártszervezet a népgyűlési annak rendje és
— A Pécsi Polgári Daloskör — az Irodalmi módja szerint a rendőrségnél bejelentette, azonban u Kör dalárdájának Megirluk már több ízben, hogy In-jelentést a rendórfőkapiiányság tudomásul nem a Pécsi Polgári Daloskör is részt vosi a nagykaui- vette. Mint érlesülOuk. az elutasító halározalot a párt-tsai dalosversenyen, ezután egyúttal részt vesz a vezetőség egy terjedelmes felirat utján Zalavánnupe nagykauizsai Irodalmi és Művészeti Kör dalárdájának alispáni hivatalához megfelelthez te
10 éves jubileumi üuuepségéu ís E jubileum emlé- _ Turisu diikok Nagykanizsán. A nagv-
kere a Pécsi Polgári Daloskör egy gftayörO kik- n íMhlntkollégium Hf. növendéke szerdán Nagí-
sárga szint) selyemszalaggal fogja a uibilalo dalárdát J , .,, f ....., , ., . *.
megajándékozni. A selvemazalagon ez az aranyhim- •""""*» l,loiult- A AM V«leocdt« utaznak es
lés áll: A Péesí Polgári Daloskör a Nagykanizsai útközben tekiulették meg városijukat ín.
Irodalmi és Művészeti Kör Dalárdájának - A Pécsi1 — A Magyarországi Munkások Rokkant- a
Polgári Daloskör. !!> 0— 190IJ. A szalag ajándék Nyugdij Egylete helybeli fiókjának vezetősége ez
viszonzás, amennyiben a nagykanizsai Kör dalárdája utoii étlesiti t. tagjait, hogy tekintetlel a Dunántúli
a polgári dalkört is szép szalaggal lepte meg tavaly Dalosszövetség ünnepélyére a folyó hó l\'.l-diki betl-
Isrtott husz éfea jubileuma alkalmából zetések e hó Síi-ikára halaszlaltak el.
— A tapolcai barlang. Időnkint bejárja a hir - Elmaradtak az ellenőrzési szemlék. A a sajtót a tapolcai barlangról, melyről elragadlalássat honvédelmi miniszter rendeletei; iutézell Zalamegy beszélnek az ott járt idegenek. A megyei lapok ^pánjához. amelyb,n arról vau szó, hogy a kózös
, , - .*. . . . ,¦ hadsereg es honvédség nem tényleges állományú
időnkint hangulatot la csinálnak a szop természeti ^VgU^ tí||lt|)orzési szemléi, valamint a uép-
kincs kihasználására, azonban hasztalanul. Az érdekes lölkelés időszaki jelentkezései a folyó évben nem tar-
barlaug értékesítés nélkül hever ott Tapolcán, való- tálnak meg. A lisztí jelentkezések azoubau az eddigi
sziuü addig, mig egy leleményes francia, vagy angol módon a folyó évben Is twljesitendók
pénzcsoport ki nem használja e természeti kiucaet i — Orgona-azenteléa. öümcgeu aug : r-éu
— Megszűnt napilap. A .Pécsi KüggetU-n Németh János plébános megáldulla az uj kellemes m»i . „ „ r. , ,, , összhaiifizásu orgonát. A diszes és remek mű hat LisAg- cmü nap.lap őt hon.pi pályafutás után meg- Jg^g^ jgg ^, lókü ^ s2 ^ lljvwk
eiünt. A lap felelŐa szerkesztője: Harta Lajos, a auiikozáhnból került össze. A fáradó plébáuoriiál díszes
vidéki újságírás tehetséges tagja, ezután a „Mohács\' társaság gyűlt egybo, ebéd alatt számosan megemlé-
cimtl lapnak lesz a felelős szerkesztője. keztek a szives házigazda érdomoíról.
— A Siklósi „Ip-aroa Olvasókor\' delárdája
augusztus bő 12-én vasárnap a k<~tr kert helyiségében a siklóai úrhölgyek által készített zászló átadás és a nagykanizsai dalversenyen való részvétel alkalmával dalOS ünnepélyt rendezett. A dalos ünnepély jövedelmit a dalárda — 80 tag — f. évi augusztus hó IS—20-án Nagykanizsán rendezendő dalverseny útiköltségeire fordiitatott. Az iparos dalárda azon énekszámokat adla elö a dalüuuepétyen, melyekkel részt vesz a . Dmiántuí Dalosszövetség\' holnapi dalversenyén.
— Postakiadónői tanfolyam. Még Ifirronymí Károly miiiiózter záratta le a postamestereknél alkalmazandó kíadóuók tanfolyamát Vörös László tovább is feutartotla a zári és most végül több éví szünetelés után Koasutb Ferenc kereskedelmi miniszter egyik rendelete ti|ht>t megnyitotta a po->takiadói tan-foljaiuot a nők számára.
— Becsületsértés telefonon át Az ember legyen mindig és miudeuliul illedelmes és udvarias. Embertársainkkal szemben ez a legminimálisabb és szinte a legtermészetesebb követelmény. Legyünk illedelmesek mindenhol, még a telefonnál is Egy bíróság ugyanis egy pörbe a minapában kímoudotla, hogy ogy csendes és elzárt telefon fülkéből egy másik helyro a hallgatag telefonon állal közvetíteti sérló kifejezés beesüh\'l.-érté*, mert megvau ezen magánbeszélgetésnél az a lehetőség, hogy azt iiiAh személy in meg hallja A becsületsértésről szóló bűnlelótorvéuykönyi i paragralus állal megkövetelt uyilványosság tehát mej: • vau. Tény az. hogy mindenki, kinek már többsti.\' volt\' dolga a telefonnal, akaratlanul ís fűllauuja vo\'t mások bi\'szélgeté-ének. és hisz mindnyájan embere\'> vagyunk annál |»hhan Ügyelt oda. mennél érdekesei) ¦ volt az elles,\'tl párbeszéd. Hiztos az is mintáz itél* t ki is emeli, hogy a telelőn központból a beszélgetés: mindenki egéaaeo jól hallja. Az első eselbeu nagyo i könnyen lehetséges, hogy a Ügyelő telelonelófizel" ludomá-it azeroi niról, hogy ki a sértett. Nem is lobit kétség az iránt, ha ilyenfajta heszélgelés hall: .Halló! Itt Meicr MóricI ki beszél?* a felelet meg a kövei kezÓ: „Hizalmassau csakis azt akarlam magának mondani, Iiojív most a legnagyobb gazemberrel beszé b-k kit csak ismertein.*\' A telefon-központ ti-ztviselője aki szinten hallja az ilyen beszélgetést, talán érdeklődve csapja fel a telefonkönyvet ¦ megtudja . telefonáló gróbián nevét Tehát. — gombdja magáb:i — a Mei.-r Móric kénylelen a Kratala Venceltói ultürui.Jiogy azt mondja neki; gazember. A hivatalunk elrejti mélységesen e hivatali tilkos keble mélyén; de tudja. A biróság most kellő védelmet nyujtúti ezen Ítéletével, nagy boszuságára azoknak, kik ki nem mozdulva jól elzárt lakásukból a modern leehuika egyik vivmáuyínak segítségével mázsás gorombaságo-1. .i vagdostak embertársaik fejéhez.
— Gyógyszertárakban kapható. Oecsemó teg-jobb tájiláléka tejlódéséte, ehhez szükséges, puiilosság és tí-Ztaság mellett oly tápszerre, lliely kellemes ÍZŰ. tehát mellyel u gyermek szívesen él és azonkívül minden tekintetben egészséges is, ugy. hogy bór-kíülést, mirigyeket vagy emésztési zavart nem okoz. hanem gyarapodását reiideseji elősegíti, szerveit (csontjait. Izmait, udrját és vérétj erősili és léire hozza a gyermek jóérzé.-éi. Mind ezek a feltételeknek megfelel a már BO év óla sokszor bevált „Nesiléliszt", egy tcjttirtalinu kélszersüllpor mely (iszta alpesi tejből, buzskéiszorsfllthó! és cukorból áll. A liszt határ-
i lalau laHÓasága és mindig egyszeri! míuósé\'ge az anyának kif»gásialan melléktápszert biztosit, melyet a
| csecsemőnek nyárban és utazás alkalmával is mindig lehet iivuilaiii
l.ffllltliMÍlrki>Íllthllkl Alialtnu.nn elUmctl kliUnü xainn c. ml ícuj.,; « ¦ i fe Ulniul hal illan oitnO-
scjjJ |.|lUnal kCii a,>, . ¦ . Valamint lufaJenfcle i<-;iv«(|.c-Hril OJhMk .Mull A * - ,.,;i.t: (I^UUuUn », ct. «¦ kir. uJvatl
U.llll, ) ktt|.b>lúi.
Ktou ¦¦\'i-:.^ aU|-lllalull |-&l-l.cn.
Klvin4KJ 1, v> kcjiet ..-jc,;)c.i: litroicntve n ctg.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER
ZALAI KÖZLÖNY
IflOB. AUCiL\'SZTUS 18.
A Dunántúli Dalosszövetség
dalisviriHye.
— A mai nap. —
(Saját tudósítónktól). Kél évig ké«Q|tOnV a mai napra, Érthető lehal a feszült várakozás, mely* lyel eléje tekintetniük. Közönségünk szeretete az ügy iránt oapról-iiapra nőtt és ma frappánsan nyilvánult. Kora reggel óta szokatlanul élénkek az utcák. Az emberek olyan élénkséggel, izgalommal mozognak, mint rendkívüli események elölt szoktak
Ünnepelnek a,bázílk is. Az uteákou legtöbb ház zászlódiszl öltött. Áz, utakat megtisztították, Itt-ott rendbe is hozták. Szóval ugy várta a város vendégeit, mint a menyasszony az esküvöt.
A rendezőség előkészítő nagy munkája ezzel véget ért. Ismételjük nagy, sót horribilis munkája. Ebben több lelkes ember osztozott, az oroszlánrész azonban (iflrller Ferencre a ritka ambiciózus, munkabíró titkárra hárult. Az övé tehát az érdemek oroszlánrésze is. Rengeteg munkát végzett, liyskrau Unui voltunk, midőn Gtlrtler késő éjjel még ép oly lankadatlan buzgósággal végette a rendezés munkáját, mint napközben. Dolgozott, emberfeletti erővel, az llgy iránt való bámulatos, fanatikus szeretettel. Az ilyen ember megbecsülhetetlen és vein szemben minden dicséret, köszönet csak csekély méltánylás lenne, ha ó éppen a méltánylásért dolgozott volna. *
Délután \'/,l órakor a városháza előtt gyülekeztek a kocsik. Miután pedig a vőfélyek elhozták koszorús kisasszonyaikat, a vendégeket fogadó küldöttség kocsisora megindult a vasulállomás felé. A koszorús leányi tisztséget a következő urleáuyok vállalták el: Sobestény Kató, ki a Keszihelyi Jparosok Daloskörének, llogenrieiler Miri a Pácai Dalárda, liodó Klári a Szombathelyi Dalosegyesület, lllau Margit a Pécsi Polgári Daloskör, Flscher .Margit a Siklósi Polg. Dalkór, Pleiscbaker Metánt a Tatatóvárosi Olvasókór Dalárdája, Stirling Marianna, A Székesfehérvári D. V. Dalegylet, Farkas Jolán, a Komáromi Kgyh. Énekkar, Topolics Vilma (Pécs) a Siklósi Olvasókör! Dalárda zászlóját koszorúzza meg. *
Ma délután voll a dalosok ünnepies fogadtatása. A pályaudvar már rég fogadolt magában oly nagy | közönséget, mint amely a fogadásra megjelent. Megjelentek lobbi között: a Dunántúli Dalosszövetség választmánya Lengyel Lajos ülnök, Nagykanizsa város főjegyzője, az Irodalmi és Művészeti Kör igazgatósága Horváth György elnök és a kor dalárdája II 0 b m Kmil karnagy vezetésével, a koszorús-leányok vőfélyeikkel, a helyi sajtó képviselői és nagyszámú közönség, A rend feularliwira megjelentek Deák Péler főkapitány, Farkas Ferenc alkapitány, Hajós Ferenc rendörbiztos és több közrendőr.
A barcsi, budapesti és bécsi vonattal zászló alalt érkező dalárdákat zajosan megéljenezték. Az összes dalárdák érkezése után az Irodalmi kör vendéglátó dalárdája üdvözlő dalt énekelt. Ott künn a nyüzsgő pályaudvari élei zajos lármájában a dalosok éneke valóban áhítatos hangulatot keltelt.
A dal elhangzása után Lengyel Lajos elnök szép beszédben, magyaros vendégszeretettel Üdvözölte a dalosokat, szépen ecsetelve *a dal magasztosságát.
Horváth György az Irodalmi Kör és annak dalárdája nevében tartolta lelkes üdvözlő beszédét.
Majd Lakatos Vince dr. tanár, a keszthelyi iparosok dalkörének elnöke mondott köszöuetet az érkező dalosok nevében, hazaltas érzéstől áthatott szavakban méltatva a dalosünnep jelentőségét.
A beszédek után a megállapított program szerint a;zászlók megkoszorúzása köretkezelt Jelige kíséretében, moly után mindegyik dalárda jeligéjét énekelte.
Kzután táblák alatt megindult a városba a menői. Az útvonalon nagyszámú lelkesen éljenző közönség állott sorfalat. Az utcák összes ablakai telve voltak nézőkkel.
Az impozáns látványt nyújtó, mintegy hatszáz dalosból é« vendégből álló menet a fogadtalásra megjelentekkel együtt mintegy nyolcszáz emberből állott, mely a Kazincy-ulcán keresztül a városházához vonult.
A városháza előtt ekkor már mintegy kétezer főnyi közönség állott sorfalai a tűzoltóság által vont I kordonon kívül.
A városház-épület sarkon cigány zenekar fogadta a bevonuló vendégeket A közönség lelkes óljeuzéssel fogadta az érkezőkot. Mikor az elzárt helyet olfog-i.ni ik a vendégek, Vécsey Zsigmond polgármester a \\árosi palota erkélyéről üdvözlő beszéddel fogadta a dalosokat.
A vistxitlátás örömétói álhatottan üdvözöllek benneteket — úgymond — kedves daltestvéreim. Üdvözöllek benneteket Nagykanizsa város közönsége nevében. Köszönöm azt a lelkes elbatározástokal. melylyel a két éve tartott VI. dalosverseny alkal-1 inával, a VII dalosverseuy színhelyévé városunkat jelöltétek ki, a dal csarnokává városunk falait tettélek Örömmel tölti el érkezéslek a város közönsége szivét, amely a vendégszeretet lángjától ég irániatok Isten hozott benneteket! Siker és diadal koszorúzza fáradságtokai !
A polgármester ezen üdvözlő szavait az érkező dalosok nevében Szuly János ügyvéd, a .Pécsi Dalárda" elnök köszönte meg, Örömmel köszönli az ünnepélyes fogadtalásra megjelenlekel.
Kétszeres örömmel jöttek erre az ünnepségro. Örömmel azért, mert az ünnepségnek diszolnöke a közelmúlt időben lefolyt némtet! harcnak egyik kiemelkedő alakja, ölömmel azért, mert nyugodtan mutálhatják meg 2 évi működésüknek, lanulá.siiknak eredményéi, mely hiszi, hogy hasznára lesz a dalnak a magyar nyelvnek és magyar érzésnek. Ismételten megköszöni a szíve.s fogadtatást.
Mindkét szónokul lelkes éljenzéssel fogadták a jelenlevők, majd n II i m n u s z eléneklése után a dalosokat lakásukra rozetták az elszállásoló bizottság \'.i. ..ii és megbízottai.
Az ünnepség további lefolyásáról jövő számunk-ban hozzuk a részletes tudósítást.

A Dalünnep vendégei. Zichy Aladár gróf miniszter, a Szövetség diszelnöke ma este lü éa fél órakor érkezik Nagykanizsára. — A pályaudvaron liatlhyáuy Pál gróf főispán a megye, Vécsey Zsigmond polgármester Nagykanizsa város, Lengyel Lajos elnök, Nagykanizsa város főjegyzője a Dalosszövetség, Horváth György igazgató, az Irodalmi Kör elnöke a kör nevében fogják Üdvözölni a disz-elnőköt.
Batthyány Pál gróf, Zalamegye főispánja, a Dalosszövetség védnöke ma, szombaton reggel érkezeit városunkba.
A holnapi és holnaputáni programot a kövei-kezekben ismertetjük;
(Vasárnap.) Röggel il órakor a dalárdák a Polgári Egylet nagytermében összpróhát tartanak. A próbák nem nyilvánosak. !1 órakor kezdetét veszi a Dalosszövetség közgyűlése a városháza dísztermében. — Délután t órakor társasebéd lesz a Szarvas Szállóban. Egy teríték ára 3 korona. \'M órakor a dalosok és a közönség a sugár uti városi sálakért-ben gyülekeznek és onnan vonulnak ki a Sörgyárba, a verseny színhelyére. A verseny órakor kezdődik. A dalosok a Himnusz együttes eléneklése után három osztályban versenyeznek. Este 0 órakor a város a Polgári Egyletben megvendégeli a dalárdákat.
{Hétfőn)
Délelőtt 10 órakor ismét összpróba lees a Polgári Egyletben. Délelőtt 11 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör díszközgyűlése. Délben nem lesz közös ebéd, mindenki tetszés szerinti helyen ebédezhet, Délután \'/i-* órakor gyülekezés a városi sétakerlben a Sugár-uton és onnan kivonulás a Sor-gyárba, hol \',\',5 órakor kezdődik a szabadverseny, melyben a dalárdák szabadon választott darabokat adnak elő. A verseuy után kezdődik a sörgyári kertben a gazdag müsoru népünnep, A verseny bíráló bizottság esti 10 órakor hirdeti ki Ítéletét és adja át a dijakat.
A magyar fürdőkből.
— Megfigyelések. —
(Saját tudósítónktól.) Nemrégiben szóvá leltük a balatoni fürdók drágaságai. Személyes meggyőző-dél alapján ittuk cikkeinket, melyet megírni annál is inkább kötelességünknek tartottunk, mert az igazsí gos kritika sokkal nagyobb hasznára vau az ügyiek, mint a leplezgető elfogultság.
A fővárosi és vidéki sajlónak drágaságot hirdető cikkeire védő cikkek jelentek meg. Ebben kuiönöseu Keszthelyről állították, hogy ott niucs drágaság. Jó, elhisszük. De azt már csak uem fogja belénk «l.k tálni a cikkíró, hogy Siófokon, Földváron, Füreden, nincs-e nagyobb drágaság, mini amekkora Indokolt lenne. Az egy korona 40 filléres kis sonkák és a 7o filléres fagylaltok hazájában bizony oly nagy a drágaság, hogy ez ellen küzdeni kell a lapoknak, mert es nem felel meg lényleges viszonyoknak.
.Nem a fürdők természeti szépségének, a források gyógyhatásáuak a hiánya készteti őket. hanem olyan hiány, amelyet a nagyvárosban élő ember as elsó pillanatra észrevesz: a kényelemhiány. Ebhez járulnak még azok a méregdrága árak, amelyekről a magyar fürdőhelyek közismertek, a amelyek sokakat visszariasztanak a magyar fürdők látogatásától " Ezt az utolsó két passzust egyik pozsonyi magyar lapból vesszük át, melynek sserkuszlóju ignzán alapú-snn ismeri a balatoni fürdöviszoiiyokal.
Ugyanez a laptársunk a „Nyugatniagynrorsz.ie.i Híradó" egyik minapi számában a kővetkező jellemző megfigyeléseket közli:
Egy kies fekvésű Balatonpani fürdőtelepiül betértünk egy, az oltani fogalmak szerint ti. n. .legelegánsabb" egyesitett vendéglő-kávéházba, ahol meg „friss cukorsütemények, fagylalt és jegeskávé\' is kaphatók,
Szomjasak lévén, sört akartunk inni.
— .Hé! pincér, hozzon ot korsó sört!" A pincér zavartan felel:
— Bocsánat uraim, csak két kriglit hozhatok .Miért?" kérdeztük ámulva.
„Mert csak két kriglíng vau, a többi mind pohár."
Harsogó nevetés fogadta e választ, du alig hogy csillapodón nevetésünk, egy olt nyaraló ur a következőt mesélte el:
Kgy esős napon billiárdozui akartam ugyanebben a kávéházban. Alighogy közöltem ebbeli szándékomat a pincérrel, lélekszakadva roban a tulajdonos és arra kér, hogy álljak el a tervemtől, mert — mind monda — friss ciikorsüieméuyflkei sütöttek, s ezeket a billiárd asztalra tették száradni.
Keszthely mellett, félórányira egy remek fekvésű, páratlan gyógyhatású melegvíz forrás vau ! Hévviz. Hogy hogy kezelik a vendégeket a fiákkeresek, az egyedüli közlekedési eszköz tulajdonosai az alábbiakból láthatjuk:
Hosszas kérés és könyörgés ulán végre szóba all velünk egy ilyen „fiáker", még a mull századból való, piszkos, poros batár kocsisa. Ilyfajta volt a beszélgetésünk:
— Hóvvizre szeretnénk menni.
le quid nimio.
Jo
BWfi
KilU ¦cm lohct etegel bcticllii ei , h» ad akarja ai emher, hogy 11 ilkiü ,1,,],,,. „í|. ét ..,¦!<¦\'-¦:, k.lrók ...... ím.j. gya„, K, vr,ii,iik<.í látható példa*] Kiifeke éveken il oly kitilt) . ., j,tv*li gyermek-miijééül, a melyei ai egén orvosi vilin kiejKi*n-l»n J0,i. gunak «i jótékony hátamnak mond. a Kulcke-ltm helye* ti idejében v.!.. \'i:-."i\'f. cicién a gyermek cue-ittő ,i ..
lovaruk!úl él igen kl-1 ai anyatejnek a olyan kétiltmény,
I"UK><jiiKeild.il élelkutban meg\'
valóan keiivciii liléitekben boMyáiolja a .tervek megbetegc-ilétét 1«. Ita a gyermekeket Kufeke-litilicl tápláljuk, jelentékenyeit letiallltjuk a* annyira karói híinyit-haunenci\' amiéinek »t*mat ti a Knfeke-lltn mar igen gyakran volt a megmenti tiplálék. lilütebb gyermekek meggyöngült gyomorét beliniikGdete eieién it, valamint felnőtt korú lápkcroi, nikut leányuknál h éututU lapUUit érnek el otíel
i kctilimenynyet. A Kufckc-IU-i nemetak éltéket pollón ere | rak I:
iliai.lalii.aia, hanem egyt/emnim! ily kóimyu cmetithetdiége, valamim elciigeiiUokéj-pcn megitlapimtl él kipróbált tápláló ereje követ-keitcbeit mindenütt, a hol gyermeknél ch felnőtteknél II emétttütiervek hetegnegel ét gyongeicgi állapotai állanak fönn, megfelelő él nagyra l-cctUlciidú taplálómóil, a mely naktteril, az orvat álml megállapított .... ..in.korlátom! tuuja éi eliivolilani a gyomor, valamint a bel tava-
1006. AUGUSZTUS 18-
ZA LAI KÖZLÖNY
7
— Hát jó, de db maradjanak olt sokáig! mert „óm hozom vÍBsza.
— Csak körülnézünk.
— Öt korona. Hát üijenek föl!
S boldogok lehettünk, bogy elvitt, mert mint ,u uttatiiak mondják, szóba se áll miudenkivel.
Hóvebb kommoutárra azt hiszem az nem szorul, liujTV Siófokon egy tágaa két ágyas szoba, gyertya és pem villanyvilágítással, cemeulpadlóval egy éjjelre 7. mond Iliit forintba kerül.
»
Ne menjünk tehát messze azon okok keresésébe, hogy miért nyaralnak a mieink külföldön, ne U-kintsök a magyarság elleni tüntetésnek, hazafiat-l.mságnak ¦- az idegon vállalkozók készakarva való gazdagításának: járjunk csak egyszer pl a Halálon körül Akii a csodás szépségű tenger varázsa nem tud ott tartani, az az ott uralkodó .páratlan kényelem" miatt bizonyára uem fog ott maradni.
IRODALOM ES MŰVÉSZET.
oldalon a legújabb, s népszerű zeiieujdonságukat kúzli — minden zongorázó figyelmébe ajánlunk. Havonta két ni/,-i negyedévben <> ÓVet, K korona előfizotósért Kgyes füzet és mutatványszám ára 1 korona. Klófizethetni a most folyó 27 ik félévre, valamint kimerítő árji\'gyzékct az eddig megjelent Ulti füzetről ingyen és bérraonive kapni (Klökner Kde) a, „Zenélő Magyarország" zeuomű-kiadóhivatalában, Budapest, VIII , József-körul 23—34. ¦
* Hangverseny Batatonföldváron Halalou-íöldvárról irják nekUnk, bogy az oltani kápolna kibóvítésére f. hó lfi-én lánccal egybekötött hangverseny volt a OWdö klubjában A hangversenyen közreműködtek : Komáromy Mariska, Majláih Józsefué grófné, DáneB főmérnök, Gruska sárospataki plébános, Kolos társulati számtiszt, Mailátli József gróf és Pöschl kír. főmérnök.
halljuk ¦? kitagadáhl a szocialisták bizonyos rétegének durvaságától, i-rószakosságáról, melyekkel lábbal tipornak mindenfélo jogot, mely nem az övék. Mig egyrészt összezavarják az ilyeu szocialistákat az igazi nemea szocializmussal, addig elterelik azoknak a szimpátiáját maguktól, akik igazi önzetlenséggel bocsátják magukat az igazságos harc rendelkezésére.
Tudjuk; hogy ii francia forradalom világboldogító •\'szméiuek küzdelmeiben is a Ion undorítóbb ocsmány-ságokkai találkozunk de most már öt negyed századdal odább vagyunk es aunak **ls tanulságait fel Ml használnunk, hogy n küzdelem méltó legyen a célhoa.
Jó lesz ezeket megszivlnlui azoknak, akik a szocialisták egyesüléteinek vezelói, akinek szavai után indul a tömeg. Akik pedig könnyedén ítélkezünk a szocializmusról, azoknak ajánljuk, hogy legyenek különbségei szocializmus én szociálislák között.
tArna.
* A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör
holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza disz-l.-rmébeii fünnállásának tiz éves emlékére jubiláris dUzközgyüló-t tart. A díszgyülés táigysorozata: 1. Klnóki megnyíló. Tartja Horváth György elnök.
% r f.....i•] emlékbeszéd. Tartja Neumann Kde dr.
: elnök. A. A megjelent testvércgveshletek képviselőinek felszólalása 4. Záróbeszéd. Tartja Horváth György elnök.
* Kabarét Kömtey Gyula kabaret-társulala Bzordáfl produkálta magát az an-nában. Nem voltak sokan, de aktk olt voltak, jól érezték magukat, üvónyörködtek egy ennivaló kis leány. Lakos S ilmácska, a jóvő nagy szubrettjéiiek mesésen Ügyes inH\'flbaii naivitásában és zseuiális művészetében és liéoje Lakos Lenke igeit hatásos két szavalatábau Lakos Leukébeu fiatal talentumos művésznőt ismer-tank fel, kinek elóadó művészetét a műértó közönség aajos tapssai jutalmazta. Tetszettek Kömloy kupiéi és Hátiky Tercsi Qgyes tánca, \'szép megjelenése. A kabarét tőlünk Zalaegerszegre távozott.
* A színtársulat érkezése. K\'Övessy Albert színtársulata e hó 21 -én érkezik Nttgykanizsára, s még ii nap megkezdi előadásait a nyári színkörben. Az első este Gill líaba kerül színre.
* A „Vasárnapi Újság ¦ augusztus 1 2-iki bzáma ;ll képe közt tizenöt gyönyört! fölvétel a „magyar tenger.-!, a Halatont tünteti föl, sorra véve a Halaton különböző regényes és poétikus szépségű vidékeit. ! képeket Lóczy Lajos-nak, a Halaton o kiváló tudorának cikke kiséri A feloszlatott dumáról s a duma tagjainak vyborgi titkos gyűlésezéséról, a meggyilkolt ¦ ¦¦ii,i képviselőről, Herzeiisteiuról továbbá a seáborgi íródról is találunk képeket, nemkülönben szép képeket közöl e szám Tátralomníciról i az ottaui életről. .Szövegben is változatos e szám tartalma- Sas Kde eredeti regényéu és az „Udvari élet a francia királyok korában" című regényes körrsjzou kivul, melyek gazdagon illusztrálva a Regénytár mellékletei! jelentek meg költeményeket találáunk Szabolcska Mihályiéi s Zemp leni Árpádtól, eldeszélést Isdák Marillától, visszaérnie\' kezest 1846 aug. 11-éról s londoni levelet (képekkel) a londoni nemzetközi békekonferenciáról, Gineverné Györy Ilona tollából. „Vasárnapi Újság" dó fizetési ára negyedévre négy korona. Mcgreudolheló a Franklin Társulat kiadóhivatalában (Hudapest IV. ker., Kgye-tcm-utza 4. szám.)
* A „Zenélő Magyarország\' zunemUfolyóirat ma megjelent »17. füzete a következő értékes zenemű, újdonságokat közli: I. Lányi Ernő op. 167. „Szivem Marcsa, ha lehet", — városligeti csárdás, mely csárdás, bár csak 3 napja jelotit meg, máris eltol hangos egész Hudapest és a Városliget; s rövid napok múlva (z lesz országszerte a legnépszerűbb uóla. s vers-siakos szövegét a datál, de a nagytehetségű poéta, Sassy Csaba irta s első versszakát érdomosnek találjuk leközölni, amely így szól:
Síivciu Marcin ha lehet; Stombtj eito gyeié kl a ligetbe. Hogy hajtuiii a (éjemet Sccrctmoton dobogó kii wivedre. Kafatagom a legeliö lócata.
t\'eíl\' \'\'uytiak, uohalanvnak .....n |>Aija.
Silvent Matcia, ha lehel, Sionibat eite gyere kl u llgelbe.
11. Kgbert vau Alstyne, (a „Navajó" világhírű Herzójélól) „Seminola" amerikai induló. K pompás Wneinüfolyóiratot, melynek minden száma 10-12
KÖZGAZDASÁG.
Szocializmus ii szocialisták-
Tudvalevő dolog, hogy a személyt nohozeu lőhet kűlönválasztaui attól, amit alkotott, épugy az wimét az eszmo hirdetőjétől, Ha valamely művet dicsérettel halmozunk ol, a mű alkotójára száll a dicsőség, ha ellenben gáncs éri a művet, nemcsak a műnek elítélését látja a művész, hantin rendesen személves megtámadási lát a dologban.
Így vagyunk a szocializmussal és annak ktüdőivel ís.
Ki ne tudná hogy ez a harc a megszolgál! kenyérért foly. Ki ne ludná. hogy az emberi jogokéri folytatják azok, akik a jogok keretén kívül vaunak a társadalmi igazságtalanság miatt, ki ne tudná, hogy az emberi egyeulősógért, a testvériségért emellek zászlói azok, akiM közös néven szocialistáknak neve-zunk. Hogy megakarják szüntetni azokat a válaszfalakat, melyeket .hz emberi jogok közé a szűkkeblű-íelekezeliség, osztály uralom, születési dölyf omelt, az apostoloktól hirdeted felebaráti szeretet és egyenlőség közé.
Amig ezokért az ideális célokéri küzd a szocializmus, illetőleg a szocialista tábor, addig vele lesznek az emberiség legszabadabb elvű gondolkodói, velük lesz az igazságért szót emelő költÓi. művészi és tudós világ, a hivatalnokok óriási sorcg» és a sajtó. Mert a kor szellemit jul kifejezésre törekvéseiben. Az igazság, a jog keresése egyértelmű volt mindig h szabadsággal és tűivel az oinborí haladás fejlődés célja az emberi jog és szabadság egyenlőségében culiiiinál, azért hiába kapaszkodik bele bárki is az ídök haladásának kerekébe, összelöri azt, de a kerék forog tovább.
Ne higyje senki, hogy a francia forradalom uián Napóleon szelleme győzött. Nem, a kernak, a népnek szelleme, melynek N, csak kifejezője volt. De amint Napóleon a kor szelleme, a népnek szabadsága ellen fordult, akkor el kellelt buknia. Ami a császári koronát a fejére telte, az verte le onnan, t. i. a 1 népszabadság.
Ma mások ., küzdelem céljai, tehát mások az eszközei is. Akkor a jogtalanok forradalma volt a\\ nemesi jogok ledöntése érdekében, ma az egyetemes | emberi jogok és az igazságos kouyóreloszlás érdekében buzgólkodik a szocializmus. Akkor a durvaság hareuli az előkelőség ellen, ma a legnagyobb szellemek és gondolkodók szólalnak fel az igazság érdekében
K nagy célokért nz emberiség logm-mesebb lelkei és a földi abszolút igazság apostolai küzdenek elül és mögöttük vau a táborbau a társadalmi rend jogfosztott népe szük látókörével, féktelen szenvedélyével és durva türelmetlenségével.
Nem kell azért a szocializmust összetéveszteni azokkal a szocialistákkal, akik vörös nyakkendőben, véget nem érő sztrájkokban, bojkottokban és gyakran durvaságokban látják szocialista elveik kifejezését, Kz a durva tömeg « szocializmus igazi eszméjének ellensége. Kz nem a lógókért küzd, liánom hogy jogiul (ossza meg a társadalom ama rétegét, melytől most megcsalalva érzi magái. Célja a tömeg abszolutizmusa, jogfosztása volna, mely a világot nem műveltté, nem felvilágosulttá, hanem ellenkezőleg rabszolgává, műveletlenné leiifé. A társadalmi rend ilyen durva módon való megváltoztatása nem a szabadságra, hanem a rabszolgaságra vezetne.
Aki jogokért küzd, az ne tiporja lábbal embertársáét, aki igazságért harcol, ar ne erőszakkal szerezze azt meg. . *
Isten ments, hogy én a szocialistákat egy rangba helyezném ezekkel a bitangokkal. De lépten-nyomon
F5munkatir*; <JA*p«r Héim.
Kéziratul nem ad vissza a szerkesztőség
VASÚTI MENETREND.
Érvényem 1906,
Nagykanizsa
INDULÁS. I
Hiiaul lilf:
Itt p. regg.
regg. sa.
, d. u. s«.
, J- u g>\\
, éjjel »7..
létl (Dini) (Hí:
óra 22 p regg. gy.
00 , 40 ,
to
11
tegg-
12 , 55 . éjjel «a. v.
Salariali Mami fiié:
& óra 25 p. d. u. v. v, ¦alitii-llt,lfir|, (Ili;
7 öra OS p. este v. v.*
fraiirhaf tali:
4 óra 42 p. regg si. v.
május l-töl.
állomás
ÉRKEZÉS. Illlllll lilil:
-I ura Ol p. tegiv v-
gy-
33 . d. u, «. v.
40 , eate *t. v.
35 , e*le at. v.
31* ¦ éjjel g)\\ v. léci (Ilii) (Ilii:
1 ora 42 p. regg. %z. v.
2 . ,.!.;, BE. V, Í> , — U. « V,
10 . \' ¦ . eate yy v, liOMiitk. Z-Egini. fiiéi:
8 óra — p. regg. Hh v.
Ialatfilzt.-I;lr|f tiiül:
8 óra 15 p, tegg. v. Priiirblf l|)Hl
¦ regR\' «>¦ v.
gy-
11 , 45 , cjjol gy. v.
Ciikliriyi fali: Ü óra — p, d. u. v, v. ¦arci falé :
4 óra 57 p. regg. »x. v. ariiliyii fili :
11 óra IU p. d. u, w. v,
5 , in . ,i i. v. II . 45 , cale si. v.**
• U.-Szi..Gyorg>lól llog-Inrig csak I 7-31 H-ig koi-léked ik.
** Csak (iyckciiycslg közlekedik közvetlen cKattako-sassal Piume cs llanjaluka.
II
N 56
, 22 , Éjjel Ciáitirayi falul :
óra 10 p. tcggcl \\
lirCI fi»l óra 10 p. reg. %t. IMiiijti filli:
óra 10 p. regg. v
¦ 87- v.
20 57
éjjel «.
II
* Junfua ^O-lól sieptem. ber 10-ig kuxlekcdlk.
•* Juliu* l-tól nugiiAZtus 31-ig Boglárrdl indul.
¦»• CHk Cyckenycuől ,, k catla-
ko\',a*»al Wien tele.
HYILTTÉR.
i rovai alatt költöttekért nem Tállal (clelöiiíget a aierkciitZiiég
A Szinye Lipóczi Litlnon-forrás
klimö sllterrsl baszaállatlk
Salvator
«ut-, iiii-iyliolijjij- ¦ k$izvinubinli]ttuk<\'lk\'n.Bagg. dara éa ffitliti n«hti*fB*Kn*l> \' eiakroa húggárnil,
további a itqío é> ,i,i.w.im aservek kantáinál; Hútfyheajtó ha%tti,ani I
Ylllu.Bl*l! I4BBTIB tailiilkill!
i.itiríhin \\~agy a
10013.
AVILKA SUCHARD 3
különlegesség.
m o ll- fele
s e-i dlitz-POR I
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A
iSJ\'-rv-l ;il;ii] [nntrlt O
A Moll A.-féls 8aIdilli-porok larlót gyogyhatáta n legmaknc;ahb gyomor- és altaatblntalrrtak, gyumOrgóm i* gyomorhév, rógró.t sxakrakvdéi, májbAtilalom, vérlolulaa, aranyér ét i legkülönbö/obb nölbetagaégok ellen, e jele- háilneritek V évtliedek óta mindig nagyobb clterjcdéit nctjeii. — Ara egy lepecsételt eredeti <J)t dobosnak 2 kor.
I
IIhiiiIsUi»m>U ltfrvéuytl*\'ic IV-ii} llteliif k I tYl~0 lit- f e le~
SOS - BORSZESZ
Ctak akkor validl. »7« "f** *
-* __védjegyét itliiteil (el, .A. Moll-
feliratú ónotailal van tárva. A Moll.félő sós-borstesi neveietetcn mini fájdalomcsillapító bodoritölésl tzar
kömény, ctiu ét a rueghUtét egyeli k&vctketményefnél
ItUlet
kóttvény, neuralglkut bánlal tégek, iillllt veiehajok, liöly.ighui téteknél tlb. Ilit, IVÓKÚRA, g.
legtw
E|f ónozott inditl iivuy ára 1 korona
90 fillér.
>
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módi jer iierlnt kéuliek gyerniea ei hí>!gy íinpj.ant a bör oksisrO ápolására gyarmskek a felnőnek rétiére. - Ara darabonként 40 fill. ól darab I kor. 80 fW,
Minden darab gyei
¦ rappan Moll A. védjegyi
Moll A. pjóyyszerész cs. és ki.-, udvari szállító által,
Béén, IVbluuWn i). >z.
Vfdékl megrendelitek ttapoaU poilaulánvét mellen telje-Illemek.
A raktárakban lessék határozol tan .MOLL A.- aláirásával
es védjugvd
-•lltii\'Hi ké&titményokot kém
Raktár Nftgykanixsánj Rosenfeld Adolf Fiai.
liéfttl lilriM-vew fcéufflrgjj llorv»íio.^*.iyl»»ii.
a Zapriaí vasut mentén (Z h o r a li - C s a k t o r n y a.)
Vegyelemaiva Prof". Dr. Ludwig udv. tanAcioa állal 1804.
68 fok Csillái meleg forrás, a kén Iwapnak fel dl inul hatatlan haláta vnn ltom beicgtegck, gyulladátot ctonttorctf otttehuiódátok,
lint tschla* i I, górvélykói
bajok, ti
mgolkói
i ét titkot betegét blgany méigc-
gége, moll, máj, gyomor- éi híloaj.ikna), aranyérnél, tlb.
, Villanyosság. — Masaage.
Sjajiludrit ¦)¦<!• MlJlllMal. Mfll tllitlltil. Hiiítgiii ¦ ui rtk IlalljS|al Klllll
llirill, l|ÍII flll ít \'i(i(i.i. Idény laitam mijui l-iöl október l-ig. — Tompái nagy park, teletelnie- Ültetvényeik, nép kiran.iulA.tok. -¦ Állandó ionokat. ?ene* ét láneettélyek tlb.
d-tupllcal Allomaiun naponta lái.itkoctl várja a vendégekel.
KUloti fugátok it rendelkeiéír
Urvotf tuilakotódáiokal Prospektusokat 4a brr
Alisnak, de etek odaillt.áia légnél megrendelendő.
döbb a fürdő Intétü-
OVIC IVAN ad. Ingyen és bérmentve küld.
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
^\'ViljgkiállilasSirlouisISOílegfobhhlWrtesGrdpdPHx^V,-
ipSjHlf
\'fémh\'szliró
minden más lis/liloszerl felnimül
í
Elektrotechnikai szakiskola
laboratóriummal és tanműhelyivel. Technikai tanintézet az egész elektrotechnika és gép
számára.
-~^mM^m-m BERÉNY. JÓZSEF És FIA
c^Sp- Pozsony, Vallon-utca szám. a?*~—
, Szeptember 3-án kezdődnek • beiratások azok számára kik, Z tanév aluli, gyakorlati és elméletileg kep/en
Elektrotechnikusokat, (Gyári hivatalnokokat) stb.
óhajtják magukat kiképezni. Előképzettség 3-4 középiskola. — Életkor 15 30 év.
internátussajl kapcsoltan.
A villamosságnak in int hajtó illetve világító erőnek folyton növekvő használatba véiele kell hogy a t. szülök Ügyeimet fiaiknak ezen ép oly szép, mint kilátás teljes életpályára vnló terofe.se mellett a fenti tanintézetre különösen fordítsák.
Az igazgatóság 1||||| szolgál minden további felvilágosítással illetve
programmal.
1
Az igazgatóság.
ékszerész
N a L y k a ii i z ü íí n.
-Ai^ga- SAjat műhely. 4i«\'
nagy raktár
irovpv.iDiii/ ""JlU k.-~ziii.i<:i]>i-Mi uiiuii-n-
jtulul unui\\ kl,r »««\' valnsMéklun kéauo kaphatók.
nagy raktár «\'"rllkl"\',, gy*™»"">kk«.
— - és színes kövekben.
nagy raktár íir<i- f" "t™3
——------------ Isncokbsn.
finom ezQst étkészletekben.
Eladás részletfizetés mellett isi
JuTltáxik l>* IlJ .....ni ,.i .in.. ím k. -. II l i-l ii.\'k
{ HIRDETÉSEK 1 FELVÉTETNEK E LAP 1 KIADÓHIVATALÁBAN.
Nyomatott Ifj. Wajdi.s József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
190G. AIWUT8ZTIT8 IR,
ZALAI KÖZLÖNY
VezérSZÓ : Mimli-u ilai iti a»ppa0 a KchlcM neT-
-- vei, (iiiu é» meui kinn alkalrcuoklnl
Jótállás : -".OÖO koronát ií-h Selilclil llritriff . ceg \\n -I:;...... bárkinek. * ki helilao.
-—- "«-.rB.,«ii UBlHiai\'N, A KI 1.-t,
nyílja, hogy , , .na a „Scblrht" neynl »alami\'ly káron keveréket tartalmaz. .
(.SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT )
¦w HeiMarit írót, il és MtsáLQt -ss k ruliát Kiuili iis Biepvia.
MindennemU rulia ét ! Húfi hér ruha! Ad.
mosási iin\'nl ¦/¦¦{¦ részére a A színeket emeli, fénylővé
legjobb ős legolc*(íhh. — és világossá leszi.
A vásárlásnál knlnno-iit Ügyeljünk arra, hogy mimlcn darab szappan ^Schíclit" névvel és a ,.szarvas" vagy a ..kulcs\' védjegygycl legyen ellálva
18G8 «4tft forffnlomban.
Berber-féle
íyösy-kdtriíny-s^ppBn,
Mart* |
ir.fi\' t»Mnl*W»» Altat »Jault», fcaropa Mf> Ikarrol alkalmaalaHk
lllllMlciltlCtllii llÖfliiUlVíclt •11«. iniH\'ttHi Hun ptiktlj-aömOt, MScdl kaiat*k, naiaakf
----, M,.r, landai, IIMnadai, taf ea lukUlkarpa
r-l\'I- kAtranynappan tarialmanaa i~i.ai.nii>-
,1,^,1 «X\'i\'í1WU.I......I.-, ,1.\'. >A(.»r,"T.
> klltoMijk. idillt i.n-i.-r<.(.4i«*r...Jl
..<>\'.-____
• ¦¦r i tnofalAI Uayff w»n
•lk*rni alkalmaiian* a aairanyiuppar tanai\' a
Borffcr-ftflp kiltriiny-kénszuppftii.
Iliül IT**1**1 1 ".Ali *lt( I •al>|>r.ii i.i on\'óilr lm. IA \' nir«n»rt«nl
tKtioHU.Wa, • »Hra#k*kr»k itlimMinjl h|h«l«^M* •"»¦¦ talOU mnlhalla ni- laoaild éa IOr<t<>a»ppan mlna*uan»l ......i notfal "rí
Bergcr-félc Klycorlii-kiUrniiy szappan
>**» i.ii-i.rtaiomniai ta finom Illatul. Miül knalo l»v,i,.ol4 ílinnft «t.l.„..i)i.|rl KaimUUtlk
fcrraaba ai
Bergcr-félo bornx-sznppnn.
kiatoaok, napaoiaa, •aaplfl. mltMHír #a >•«*-
b>| Ok ¦ llrn. Arit luluJ.n lajukk THUItr |i„>»»itl11 ¦i— llia—1 •gjiUi, K taaiilatnil hallioiotlan »—a;a>-Wla ki\'rAir-atappaal U bofaa-aiapr.anl fe ,, i karfa* *• a4t*. ¦».«»• lll láOiaU tMJwT\'I « Sí ¦i?""
•ártana**! atfaíen dm- ^ - Ma
Cook ós Johnson
amerikai
Szabadalmazott tyiikszem-gyürül
(lör.
vádva)
^¦\'•iij\'mihiii.I » pArial vllAHli!illlliaa<Mi 1*00. »MinJan «ntt> ut\'-*r- *• K*>t*A|l nappaa, mely lln <n-Uh nt\'Oaany, a mi., Un aaappaaW iMllikall haainlUII nUtllaMw U
KapfcuM m\\móm níriHitti. ai haaooM DiUbaa. ja Niirjbaii : O. Moli Jb Uouip., VJ lön I., H li. |-.it i. »,
BiUmrun.yi Hmiurtn I ormi i .i .-.,¦(.;, i i. ¦
Hi ilu,ÉlG-.»lr-..^ lh»ll..<»r>\'i I." -i! -, I
1.1. »i<ij i..-u il.Kjmun.J» o-i.«< j , ; í «ir. Ili Jllia-i.
RiiktAr NnBykRiiiy»án: Präger liei» gyóuyt»/erlir> • valamiiit M»g\\arország lohh uyópytarébnD
i^i^^a^i^i~\'^i^iss3
II egyetlen rtzerck, melyek az oly rettenetes tyttkszemfájdnImákat azonnal megszüntetik éfl minden szálkát eltávolítanak
Ma a legjobb szer a világon.
Minden szenvedőnek ajánlva.
i drb ao fillér. 6 drb. i korona
Koj>halrt: Prá||r lill IU uy^y.icflaiM.nn.
IIP*
\\j ¦ ¦ ,\\>Aa,vilagDn.
OgyeljDnk az eredeti csomagok orosz vám isuíeglére h u K C. véiljpgyero. Kap-hnló:: NKU és KLEIN M NagJ\'kanizsán
i Diazitaéteh otthonotokat télen, | kerteteket Uniiinil
valódi
! Ha a rl e mi rliiüitriikUl!
8 korouái\'-rl (-« 4 holland forint") postautalvánnyal, liér- és vániint\'ntcstMi kOldünk
Anaztria^MagyarorsKágba kod veit Normal-gyüjteményúnket. 30 Ilyaimitiít ílvog-ek
i vagy 40 fi oaoropek rószóre, avagy 50-et jrftril oltotéHre. avagy 150 darabot atobának 4ö osarApre, vagy 2&0 daraboa K.vuji<-Mtir*nyt
; kort róaxtVo, vagy egy 240 daratibói álló (ívnitiMiu-nyl ¦ szoba t^s lc*>rt ráaxére (tártaié
.ma/. Hyaciniák, Luli|i;tnok, nároiaaok, nroc.tis.
\'sc.illák ós gyöngy virágokból álló pompás
i választokot).
(iapdngon illiiR/.lráll, sok tftnyfozli\'Hro vonatkozó liiilnivalókkal idlátoll fóárji\'gyzt\'kt\'t,
aiiioly a g> ujtémények rMKlntexoa^t tartal-inaz/n. ingyen pm Ixn-inriilvi\'.
Blomfietthlorei, Jlmslcr ünin" i».«
NOORDWIJK, Haarlem (Hollandi
A Liniment Capgici comp.,
I ttorgny-rjii -liuiller íilltl)
PICT t-. ¦ ¦ ¦. > ¦-. i t Ürí./.i. li,. U
mir tubb mint 36 ót 6u iMJobh üj.|nl.,tii-r*ill:t|i(té atomok blionyult kOuvenynal, CMinil na «gghnlaMkaaJ l-l-i; Up;«n baatnálva.
riK?einleitete«. Siliny batnUitvinyok
liliali -iL.-. - * ¦ ¦ r ÓVAtonak l-,->\'n.l éa
eaall olyan rogAdjunk el, a moly a
..Horqony" W-UjojoRvnl a a RIoMtr om\'-K-i\'/yruuiol cl lat (ilt tloboiba van choiiibipiUa ára SO (UlAr, 1 kor. 40 (, o*
8 k\'Hona hi :t -, mi.,!, li Kr6iry-
jWJrilrbta ¦ .ri-.,t.. - főraktár: Torík
a lóziif (().\'\'.::• ¦¦¦\'¦"¦•¦¦"¦¦¦I- Bidapaaten. Klchtdr sjoryaierUrs
A ai „Arany ornali An hoz", I\'rAcAliait,
P V"l.(l,fih.u...tí n«.i Mladracapl ik ik .i,lr.
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
%HIT MŰVEK HAISCHESU
BUDAPEST VI.,ANDRÁSSY-ÚT 33.
?31923525459?9
4889
KAKÁI KÖZLŐ X V
1906. AUGUSZTUS 18.
Magyar kir. Államvasutak. 7575
Üzlotvezetőség Szombathely.
1900.
B/.Alll.
Hirdetmény
Ar. általános mmetjegylilruetmériybMi foglalt vonatokon kivíll orszjigos vásárok és megyei közgyűlések napjaira raóg »i alábbi vonatok
is személyszállítással fognak közlekedni.
Érvényes 1906. május 1-töl.
A) Országos vásárok alkalmával közlekedő vonatok.
A csornai országos vásárok napjain
Csorna—Hejryeshalom
\'i\'" ÍSfll rí ..¦:"ll"t,f!)á .\'.\'.\'01 leli. von.
II* \'lil n.
ii"
¦ 1 114«
i2"t
111
Moson-Siolnok.....

Csorna—Sopron-Beled
illiinusol rs írgillóMirl
iné. Osorna
| SzlU-Sárkány (ra, r I. i ~ Szili-Németi (in. r. Ii I Tót-Keresztur Vadoefa lm ií. Ii.) árk. Sopron-BelBd
A zalaegerszegi országos vásárok napjain
Kis-Gzell Boba—Zalaegerszeg
a»3
!167 X410
42a
431 X-l« 003
fi24 fi 41 008 628 638 711 730
1 Int j«ll i;S IflfjMlli\'ilü\'llrl
iml. Kis.Ozell
PBoba l\'illfa !1. n. órlulz f. in. hl
.Ilill0slllt7.il
HamM-Karenlur lm. r. h 1 RigAM 1 sz. órliáz (f. m. 11.) Ukk
Dsrgeca R. kz orltiiz (f. ui. h J
RJUüs
Tűrje
Zalaliér
Bzopotk
Oltár
Kisfalud-Szent-Iván ark. Zala-Egerszeg
A azékesfehórvári orsz. vásárok első napjain
Bicske Székesfehérvár—Sárbogárd
OSSS tehcitf. i. sznIL
610 l,<->
X6H
Allo\'i\'ásnL ís mfilliib Ijfk
h)
Bicske......érk.
Vélteit (m. h.) AlesAt-Felosál . Vérltisboglár . . Arsa .... l.oviwWrény -l\'iilka . . (\'sala (m.
l\'Akozil (in r. II.) . Székesfehérvár Bőrgönd KiijtorSzeiil-lviiii AliaSiitkereNZliir *Sarki\'nw.tlir 7. m (finh) ... Sili /.\'ni ií\'..! i (m, r Sárbogárd . ¦
in.I
I
ind.
01 li
hí:
021(5 tcherv,
sz. Kall,
g33
r.fifl
fiM
g08
"Á megnyílás unpiáié.1.
A keszthelyi országos vásárok napjain Keszthely Balaton-Szent-György
vogyn vnn»i I., íl„ III. o,
Állomások és i egillóMji \\
vegyes vnnnt I., ii, III.
End. Keszthely
P Fenék\'.). bi. őrli. Imii.
érk. 8M
k XS42
ind «30
A csornai orsz. vásárok napjain
Pápa -Osorna
Állomások H lígiilóstljel,
Ulti.
Pápa......
Ihász (in i. I>.) . . Görzsöny :t. sz. őrli fmti Marczalto . . . . . Szany-Szent-András , Egyed-Osanak , . . Rába-Por dány . . . Osorna......érk
Oda
l032 104» < 10" 1107 112« 11« I IM
A?, általános iiii\'iH-iri\'Hilliii\'ilflmimy Ifi. mezején InhiHintó menetrend szerint műiden pénteken köflékedó r» 11 r». w. vonat, a pápaií n minden szerdán közlekedő r»i 17 sz. vonat pariig. » csornai országos vásárok napjain is közlekedik.
Győr Pápa közt
az általAnofl menetrendlilrdetmóny II. motelén található menetrend szerint, minden kedd és pénteken közlekedő 1818, színim vegyes vonat, a pápni országos vásárok napjain is forgalomba liolyoztetik.
B) Megyei közgyűlések alkalmából közlekedő vonatok.
Kis-Czell Szombathely közt.
Az lilialiíiios iiieiicIreiiillimMm.\'iiy ||. mezején foglalt menetrend szerint, kedd és pénteki napokon közlekedő 131». sz. vonat a vasvármegyoi közgyűlések ______ _ a napjain szintén forgalomba helyeztetik.
Jegyzet: i Ar. állomások nero mellett fekvő idó adniuk, a mellettük álló mutató uj irányába olvasandók. !i, Az Indulás] és é kizétji idók középi\'iiiópni illőre vonalkoznak.
8 Az ostl (í« órától, reggeli n órnBO n-ig terjedd éjjeli Idf n percekéi jelző számjegyek nlálmzásával van megjfllölve. ¦I- A X megjelölt illó adatok feltételes megállást jeleznek, i. i a vonalok Ily helyeken csak az esetben állanak meg, lm f«l vagy leszálló utasok jelentkeznek.
Szombathely, lOOŰ. április liaui
(Utánnyomás nom dijaztalik.)
NAGYKANIZSA. 1806.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 34. BZAM. AUGUSZTUS 25.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton •
Eiofiíetém *rak: Ejí*.
t»« 10 korona, íclívrc 6 korom 60 í. - Egyei aiám ára 20 f.
Dr. Villányi Henrik
I A|>0lbjil»ll>» H ki*** 1 \' i Wii.I.IKh .Iö/«rl
Nemzetnevelés.
Storkcti IOa«g: Nagykaniiia, Sugir-ul 0. azam. Kiadóhivatal da nyomda: Nagykaniita. tfj. Wajdila Jocaefnét Ooik-ler I. « ám. ,41
lti1ff<>r\'Onlt>" 40
Hirdelaaek díjitabáa Marini. NylIllérHjioronhénl 40
Kgyik fővárosi napilap közoktatásügyi rovatában olvastam o oimeii a napokban egy keserves igazsággal megirt cikket: amit valószínűleg valami csalódott lateiner — ulkalroasini egy sokgyerekes tanár — fogalmat\' hatott egyik rossz órájában . . .
„Akadi-e az érletiilók ös-zeségéhen — mondja inlibek kötöll ii cikkíró — .. rengeteg »zámn tanár, t.iiiiló és igazgató közölt egyetlen, ki írásban vagy sióval, az értesítőben, katedrán rágj bárhol hirdette Tolna az ifiait, a komoly munka jövőjét?! Mig a társadalom már il iskolában nem tanulhatja meg • munkát értékelni » megelégszik az elért, minél köny-B|«bb munka leszorított bérével. addig a munkálat értékelni tanult zsákhordó » az pgvntemet tiinult koldus lateiner kötött llr fog tátoiigani az utóbbi karára.
Mi vüiizza a laieiimr pálya felé a Umwi\'t A mii társadalom prlneipluma! elérni olyan állást, Ind kóonvu munkával valamit lehet kerekei.
Hogy a végletekig lássunk - példázza a cikkíró — jusson sutánkba, hogy a nemrég mull szomorú illőben tízezrével :ikmtt az ál Iáit kereső, Tíz állásra hirdetett pályázatnál báromexerkétstáz pályázó akadt i ¦> tíz állá;, közül nyolc annyi liietéssel járt. amennyit égj fiatal, unhauc munka-legény keres meg — rosszul tizeire.
Ki tovább fejtegetve cikkét • eieriff; tóofc, élihez b;iM>ii(ó. szomorú példiíkknl és adatokkal mutálja 1»\' a mai viszás állapotokat, Okolva mindezekért n b-ly-\'s nem/»liievclés hiányát, amiben hibás nz iskola .1 noM egyaránt:
A gyermek már azt a distinkciót hallja a «SQ-leitól, bogy: fiam, uri ember légy, ahelyett, hogy
• t hallaná : Ham ember légy, kí a munkadal b. c-nlni tudod. Az Iskolában nem azt tauulia meg a gyermek, hagy azért kell tudási nerezufe, mert •¦ ládáit az életben aranyra válthatja majd, hanem a zsendülő korban már szóvirágba lojtják előtte az életet.
„Bele kell vinni az iskolák szelleméin\' az mi-!¦!:¦¦¦ komoly munka programfát! Fejeződik be a
cikk — Nomzetiiovulés! Nagy, koNzakaiketé program volna egy kormány iérliu szúrnám, ki a jövő társadalom kiépítéséhez leteuiié az alapkövet "
Kdtlíg nem állott elöltOnk ilyen álbtmlérfiu 8 a ktízulben sem mutatkozik. De ha néhány évtized aluli magától nem lép ez útra a társadalom, ráveri oslorú-val a kegyetlen taniiómester: a szükség."
Igy ir egy szomorú, éhes lateiner a maga nyomorúságos pajtásairól Okolva mindezeken a/, iskolát, ahonnét ezerszámra szabadulnak ki ávenkint a kenyoréhes, s bárgyú könyvmojok.
Ks a megújhodást, a megváltást is az iskolától várja: attól a jövendő iskolától, ahol fantomok. Klasszikusok helyett; a munka értékét tanulják beosoTnlI
Kétségtelen! Ha a n:ai zsentriskedó középosztályba már nz iskolában kezdenének beojtaní egy kis egészséges d-mokraiiziuusi nagyon megedződne beteg társadalmunk. Ka talán kövesebb lenne a fekete*zakón díjnok ás több kék-zubbonyos tanul) munkások száma De mindamellett a tisztelt ismeretlen oikkezőm, — bár az ó talaját a lehetőségig kimerítette mégsem oldotta meg nagyjelentőségű1 oíiuének megfelelően cikket; amennyiben nemzetnevelésről irva. kifelejtette, vagy kihagyta a legfőbb namaetetalkotó elemei — a népet. . .
Igaz, hogy az iskolákról szólt, uhol találkozik nr, paraszt egyaránt, uV az ó cikkében nem arról ast iskolákról lehel szó, ahová a pór gyerekek járnak. A doktorjurtsokal a középiskolák osztják. Az elem isi a ílu íöl-lengzósü még nagyon ártatlan osacskaság, Tápot, tartalmat csak mint gimnazista kap. l;s nevelni kell azokai i akik giuinftrinmok-bán sohasem járlak, nevelni kell őket, mint gyermek, nevelni* kell. mint felnőtt íerlit is.
Nemzetnevelés! Kaputos urak! Nevelni
kell a népei ! A magára hagyott, szegény parasztot. Mert Így magában iszonyúan tehetetlen szegény. Mert igy magára hagyatva hiten szolgáltatva mindenkinek, .ló. rossz akaróinak egyaránt Talán kevesebb eredményt érlek volna el Mozőliék jó miinkáspnrasziaink-kal? Talán esemlórszuronyra sem került volna a dolog, lia falusi uraink elóbb megértették volna a kor szavát.
11a földesuraink nemcsak urai. hanem vezetni tanácsadói, gyámjai lettek volna népüknek. Ma a papok nem csak vasárnaponkini beszéltek volna a „testvéri szeretetről" és nem csak beszeltek volna.
Áz 0. M. a. E. pár év óta cikkei a szervezésiül, népjóléiról ás egyéb lutmánus. modern dolgokról. Minden községben gazdakört, népkön akarnak, ahol a tanító, a pap. a földesúr vagy gazdatisztje oktassa, vezesse a népet Olyanfélék akarnak ezek lenni, mint a városokban a népakaiiémia. tiyönyörfl! üdvös dolgok! t\'sak ne a szocialistáktól tanullak volna el. t\'sak már meg lennének! Ks érnék el a célúkat! De hajh. addig mennyi keserv, gyűlölködés és átok fog dolizódni! ? Ki tudja, mennyi idő telik el addig, amig a paraszt hozzá tud szokni ahhoz, hogy az ur törődik vele. Mennyi idő telik el. amig megérti a jövő szózatát az. egyik - és eltudja felejteni a multat a másik! Ki tutija, elfog-fl jönni valaha az a boldog kor. amikor a paraszt majdnem „a jó kabátot" irigyli az úron és az ur sem nyúzza a kutya, „komisz bugrist." El-eljön-e eá az Idő? Amikor minden, magyar testvériesen szereti egymást. Paraszt. UT egyaránt\' Belátja mindegyik, hogy egyik a másika nélkül nem élhet: Kgyik a másikra
Lalastére szamara is belefúj tárogatójába, hogy meg-muiassii : nz » unisoni sem alábbvaló.
Ulndez természetesen nagyon mulattatta Latestén- szomszédait : egy valaki nem nevelelt csak s nz a plébános ur tála.
Dehogy is nevetett Maínl-IV plébánosa mikor
szédus; bfSZen egész éjszakái voltak, — kivált szombat és vasárnap éjszakája — mikor a szent férllti le nem tudta hunyni szemét az Átkozott szamár, e megdühödött zenebarát miatt, akit a korcsmából kihangzó énekszó nótázásra izgatott.
— A plébános ur végre is elszánta magái egy
A két kántor.
I.:.. JfcAN RAMEAU.
Saiiii I\'é egyházközségében mindenki énekel, meg pedig jól ós szépen. De van Saini-lV- énekesei
k ¦, -ti kéi H,kr.,. akik kozlil u r;yik i u n.á ik i: 11 W-^W » luull^aval kówstetfnlll :i,m
bllszk*-seg« a jótorku községnek
Minden énekesnek legelsője — tisztesség no •¦•"•-k stólrán — Latasiére, a fazekas, n a templom liívataloa kántora és ¦* hangja olyan nnigasságig, akkora magaságig emelkedik, hogy lajtorjával lehelne csak » filória-fg és léghajóval az Agnus |g köv.-tni.
A második kántor — hu szabad igy mondani — ][„, Utastere) . . várj meg a sekrestyében!
m inieni említeti Latastére-uek a szamara; enuek ig !^?[„1 XH\\;m van veled - - mondta egy vasárnap i\'agvsierll a hangja, híres a hangpi. mert nemcsak llf.,(1 &J AMAii llUilli kántorának, ¦olle e hzala.i az, hanem lefelé is, |obb- es baliele \\-. A K6kreaijébeq azután, miközben lekapcsolta niirdenfeló . . Hej! ha Látásiéra szamara rágyújt a magrtru| „ miremondó-ruhai, igy szólt a plébános ur Bóléjára, olyan reszkeió visszhang kél Saint-1\'e-lien. |(Hnisten*-beí:
akárha az angolok kötnének ki Hiiyonne-ban ágyú- _ Kedves baráto.....negviillom igen meg vagyok
r-"~s\'"\' elégedve veled; valóban nagyon szépen éuekelsz, a
Pedig a kópéra gyakran jó rá a liólás kedve\' hangod igen szép és oldván magasra megy, olyan Nagy zenekedvelő a maga módján csak ugy, mint magasra . . .
Saint-I\'é többi lakosa. Ks valahányszor énekszót hall — Nagyon örlllök. hogy a tisztelendő ur . .
maga körül, ellenállhatatlan szükségét érzi ö ís, — — Csakhogy van ám egy társad, akivel nem
"yilvári eniberlársai iránt való udvariasságból — hogy vagyok annyira megelégedve, noha a maga nemében nótára kezdjen. az ó hangjának is megvan az értéke . ..
5agazdája, a fazekas cseréplábost, vagy kancsót ••• Kit tetszik érteni a tisztelendő urnák?
idomitván, dúdolni kezd, a szamár is rázengi rögtőn , — A szamaradal Lsiaalera! A szamarad tulságo-¦ maga refrainjét a műhellyel szomszédos istállóban.! san nagy barátja a zenének, még pedig különösen Ha a közeli koiesmában a borozók nótára zendítenek, éijelenkénl. U az oka álmatlanságomnak; egeszén
lesováuyküdom miatta, még belebetegszem. Igen bizony, megbetegszem ha vege nem szakad ennek állapotnak . Monddsza csak Látásiéra fiam, nem
volna iiiöd arra. hogy megszabadulj a szamaradtól ?
— Di\' hogyan ?
— Néhány nap múlva vásár lesz Itidaclieban,
; akkor valami eMiti-lesebb állatra cserélheted el a 1 lonoristádat . . . Nem igaz Latastéra?
— 5)ajd gondolkozom rajta - felelte tiszlelet-! tudóan a kántor
Azzal segitelle Összehajtogatni a misemondó-
ruliál.
Mikor azonban komolyan végiggondolta a dolgot, megszegte a nyakát. Teríugelte, nem ő! Hogy ekdja szamarai, azt a szép. tagbaszakadt, derék állatot, amelyik olyan becsDletesen cipeli szerdánként az ö
busz korsóját a peyrehorade-i hetivásárra és soha egyetlenegyet el nem tör közQlOk! . . - Soha! sobat Ks a szamár lolyiatta énekleekéit istállójában, amely szomszédos vala a paróchiával s becsfllet dolgának fogta fel, hogy válasz nélkül ne hagyja egyetlen öjongő részeg, egyetlen jókedvtl járő kelő nótázását
— Hej Latestére! Várj meg a sekrestyében, volóa egy kis mondauii\'alóm — lógta meg a pleiumos ur néhány nappal utóbb a kántort.
A sekrestyében azután, miközben a hímzett stólát lassan összehajtogatta, imigyen igazitolta a szót a tisztetondó ur:
— Sajnálkozva tapasztalom Latastére, hogy nem fogadtat! meg tanácsomat, l\'gy látom, nem akarat túladni szamaradon, pedig az megrontja é|szakáimat tűrhetetlen bógésével.
van folyton utalva. Eljön-e ez az idő?! Arra kell törekednünk, hogy eljöjjön ... Ha ezt elértük. Az lesz az igazi nemzetnevelés! A pusztákon, a falvakon furcsa fény dereng. A legkisebb a zugba is bevilágít valami pogány dacos, vörös áram. Megmozdult a nép . . Lassan . .. Fönségesen ... Urak, urak, falusi urak! Kajta! Még nem késő . . . Még nem perzsel az izzó. vörös tflz . . . Nyíljék meg a kastély! Falusi urak! Neveljétek a szegény, elhagyatott népet! Még nem késői De igen hamar hiábavaló lehet minden I . . .
Ha magától nem lép ez útra az uri társadalom . . . Iszouyunn ráver nemsokára fájdalmas ostorával, e -kegyetlen tanítómester: a szükség!"
AHONYI ANDOR.
ROVÁS.
A dal halláxaiervttnkön át hatol txIvQnkhes. A dal hirdeti bánatunkat. Örömünket és értelmeink skálájúi a dalban él, ami az életben meghal. De mely dalárda a dalt legjobban énekelte, erról a zsűri Ítélkezett Szt.-Islváu uapiúti. Ebből azonban injuria tön. Itégente Nürnberg városában a mesterdalnokok, Pogner Kva hajadon leányon kaplak O&szej iiu-rl az 6 keze volt az első dij. A modern korban csak eziist serleg miatt veszekednek. Ki kapja meg a legnehezebb serleget, ez volt a kérdés. A ,Lyra" daloskör berzenkedett, hogy nem ó kapta. Az ítélet-hirdetésnél a uagy terem két ellenséges táborra szakadt. Sok hűhó semmiért. A „Lyra" ludhatta hogy Pécsett a kanizsai dalárda kapott első díjai, hát mi sem természetesebb, hogy Kanizsán a Lyra ne kapjon első dijat.
Immár ml vagyunk az izgatottan várt dalos-ünnepségen. Az itt járt idegenek csodálattal nézték, hogy ebben a városban, melynek lakosságát leköti a kenyérkereset gondja, kik a hétköznapok zajos lármájában az ipar és kereskedeb-m terén működnek, mondom csodálattal nézték, hogy e kalmár város lakosságában mily magasan kifejlődött a művészetek iránti érzés, melyért lelkesedett, melyért anyagi és erkölcsi áldozatot hozott. Ha az ünnepséget megelőzőleg történtek Is egyes baklövések, de ezek a kulisszák mögött dördültek el, melyek miatt — miután azok egyes emberek ,-zllk látóköréből erednek —
7. A LA 1 K i) Z L 0 N V
nem szenvedhet az a szép ügy, melynek istápolására szút áá szá: idegen sereglett össze a városban.
Vége az ünnepnapoknak. Következik a hétköznapok ezer és ezer gondja A természet képo lassankint szintén jelzi a megújuló munka korszakának, a — szezonnak közeledtét. A város intézóségo közzétette már a városi zárószámadásokat. A legérdekesebb része a számadásnak az a pont, mikor holmi Ötezer korona megtakarításról számol be — a szegény Ügynél és a leleuc- és gyermeknevelés tételénél. Ha a viszonyokkal nem ismerős ember szemléli a megtakarítási tételt, joggal hihetné, hogy Nagykanizsa város sze-gétiyügye. teljesen rendezett állapotban vau. Pedig a dolog igazságos képe az, hogy a segélyelésre szánt Összeg a magas számbeli summája mellett is kevés, amint azt Mikoss Géza tábla bíró. a szegényügy lelkes, volt elnöke annak idején szépen kifejtette. Joggal merülhet fel a kérdés, vájjon nem a szegények sinylették-e meg a megtakarítást, vájjon nem ez okozza-e azt. hogy u rendőri tilalom ellenére Is, sok szegény jár alamizsnáért uteáról-uteára A városi képviselőtestület tlgyelinébe ajánljuk eme érdikea tételt, mely érdemes a tanulmányozásra.
A daktiloszkópia Nagykanizsán.
- —
TJjitás a bűnügyi nyomosaiban. az iija/saujyymitiisztar rendelalu.
— Saját ttittósitóttlttót.
Na,(yk*niíaa, augutilu* 14.
Érdekes előadásokat fog tartant legközelebb Nagykanizsán a budapesti államrendőrség egyik liszt-viselője. Az elóadaudó tárgy a daktiloszkópia lesz. A daktiloszkópia, vagyis az iijjnyoinat-reudszer hatalmas változást idézett elé, úgyszólván forradalmai csinált a bűnügyi nyomozásukban. A rendszert 1885-ben
alkotta meg Bertillou Alfonz párisi roudórlísztviscló, akinek a Dreylus-porben is szerepe volt. Mert illón hossza)))) fáradságos tanulmányokon alapuló autrapome-trlai rendszert állított fol, amely mint kililuóeii bevált azonosító eszköz rövid időn belül a legtöbb európai állam rendőrségénél bevezettetett.
Magyarországon ebben az évbeli vezették l-e a rendszeri a budapesti államrendörségnél a Polónyi Géza igazségflgymiuistlor most rendeletet adott ki 11
I9H6 AUGUSZTUS 25.
dakllloszkópiáoak az ország összes nagyobb rendőrségeinél és az ügyészségeknél való bevezetése írást BertiHon arra alapította rendszeréi, hogy két teljesen egyforma ketü ember milliók között csupán krtttó-három lévén, az ujj lefényképezésével. illeti u louyomásával meg lehet állapítani, hogy az előforduló 1 bűneseteket kik követték el. !¦\'¦\', célja azonban a dak-tiloszkópiának a hamis név használatának lehetetlen,,; tétele. A ntvolt múltnak reudszerint hamis náf alatt szoktuk mllkodui és igy a halőság gyakran uinug tisztában az illető előéletével. Knnek az állaputmk véget vet a daktiloszkópia. Kzeutul ugyanis mimi-u \' rovott raultn. vagy gyanus egyénről uijnyomai.it készítenek, amelyet a Budapesten levő központi gyii|-I tömény keze ló hivatalban helyeznek el. Kz a hivatal azután a hozzá beküldött ujjnyomaiból megállapítja, hogy ki az illető, aki vulninely bűncselekményt el-; követ. Az uijtiyomatok fölvétele uem ütközik nagyobb nehézségekbe, csupán némi gyakorlat kell hozzá. A fölismerés természetesen már nehezebb, de gyakorlat utón ezt is el lehet sajátítani.
A budapesti államrendőrség három ti.-ztviselője már a mull hóuapbau országos körulra indult a rendszer batanitása céljából. Fölig a rendőrtiszteket és a fogházfelügyelóket oktatják kí a kitűnően bevált rendszerre.
A rendszer betanítása céljából Nagykanizsám fog érkezni egy állami rciidöriiaztviselö aki a szik-kotcgek betanítása után az érdeklődő közönség szú mára is fog szemléltető előadást tartam.
Útközben.
— Bocsásson meg tisztelendő uruin, — mentege* tő ioti alázatosan a templomi éneken — hiszen igaz, hogy a szamaramnak megvan az a nagy hibája!
Ordii, valahányszor énekei ball ¦ Tudom, bogy esnnya nagy hiba! ... De másfelől aunyl a hasznos, jó tulajdonsága! . . . Azután meg olyan nehéz dolog jó állatra találni a vásáron . . .
— Hát hiszen igaz. barátom, igaz! , . — mondta a plébános 11 r neheztelő arccal és egyik Hókba Csiisztatla az Összehajtogatott stólát.
Ks tetSZik tudni, mit lapasziall Latastére a legközelebbi vasárnapon? Azt. bogy kitették hivatalából !
Igenis, kitették ót. Suini-IV- kántorát, aki busz esztendő óta töltötte be azt a hivatalt ! . . . Ks tiid|ák, kivel helyettesítették? Azzal a krákogó torka Lmroi|uc-k»l, akinek hangjai mankóval kellelt volna támogatni, hogy csak at á-t kivágja.
— Hát igy vagyunk ? — fohászkodott tel a fazekas. — No. majd szerzünk a tisztelendő urnák likaimat, hogy legyen jövő vasárnap min mulatnia!
Következő vasárnap, énekes-mise közben, Lalas lére kötőféken togla szamarát, mintha a faluban dolga volna vele és a templom bolthajtása elótl, Ián három lépésnyire a kaputól állt meg ismerőseivel diskurálni. A templom kapuja pedig tárva volt
Ks tudják, mit hallott a plébános tir a Gloria első ütemei után ? Kgy rettenetes íáiá-t. mely a templom bejárása elől zendült föl.
És a Hiszekegy után ? Megint csak l.alastére szamarát !
fis a Miatyánk és minden Dominus vobiseum
köztien? Mrgiul és mindig csak l.alastére szamniat. amely ugyanakkor zendített rá, amikor az 111 kántor.
Ks a hívek ájtatVSSéga meg volt zavarva; akié meg uem, az iinádaágos könyvébe rejtetle arcát uuy neveiéit; már mint az islentelenehhjei a gyülekezetnek.
Ks minden vasárnap, hu misén, hu veesernvén. vagy az angyali üdvözleten volt a sor, fel-fel vonult
szamarával Latestére a templom elé. mintha véletlenül
történnék; és szamara mindannyiszor becsület dolgának fogta fel. hogy derék állat létére egyetlen hangol válasz nélkül ne hagyjon.
— Hát azlán? — magyarázta u falubelieknek Latastére. — Annak a szegény Larroipienak olyan kevés a hangja, hogy ráfér egy kis segítség! . . .
A plébános ur Csakhamar belátta, bogy nem ó az, aki felül vau.
— Hej. Latastére! — szólilotta magához egy este hazamenet az elcsapott kántort
Ks halkan, szigorú meg barátságos arccal egyidejűleg azt mondta neki:
— Visszaveszlek .... Te leszel megint a kántor! , , . De le . lehetnél egy szívességet én nekem ? . . . Hát figyelj; ba már ol nem adod szamaradat, kérd meg valamelyik barátodat, de csak olyaut, aki mentől messzebb lakik innen, hogy vasárnap esténkiut tartsa az ö istállójában szamaradat... Állat alku. Latsatéra,?
— Hacsak ennyi az egész, tisztelendő uram! .. . Ks a két szomszéd hékejobbol nyújtott egymásnak
¦J
MOnchan, augttiIlttS húbaii.
München a művészet és muzeumok városa Nyáron a müuehcniek Scbwal.íngben laknak, vagv a tavak pariján, u városban csupa idegOOt látunk, különösen a Wagner-színjátékok idejében, augusztus havában. A város jellegét a Lajos bajor király uralkodása (1825— lf4S. 1 idatt keletkezett görög sliln építmények fejezik ki. A sok dór, jön és korintusi oszloprendszerek utánzatai kivetkőztetik n várost ere deli jellegéből és rég leiilut korszakra emlékeztetnek, melyet felidézni botor tőickvése volt a 19. század
első évtizedéi uralkodóínak. A görög stil felidézése hazug dolog és gyökeret ne.111 vert sehol A modern München a német renalssauco-ot éleszti f»l ttjra, Kz az építkezési sül felel meg legjobban a uépjellemnek és a család szükségleteinek. Ilyen német renaUsance Biliben van épitve u Nemzeti Múzeum, a llofmau-baus. a Löwenbrflu, n képzőművészeti táradat otthoni és sok más nyilvános és magáuépQlot és sorforrás
A szállodák számán, előkelőségén és nagyságon lehel megismerni hogy a bajor fővárost mennyi idegen látogatja. A szám, melvel emliletiek 750.00", kik tio— 70 millió márkát és még többet hánynak .Münchenben Nagy része ennek a pénznek a képzőművészet javára adódik kí, meri München első sorban u festészet hajléka, másodsorban a sörivásé. A szép Maximilián ulön műkóreskedés múkereskedés mellett : vau, de a képekjet korántsem kótyavetyélik el.
Aki a várost nagyiéban, de egész lorjedelmób-ii megismerni óhajtja, nz ne mulassza «1 a msíleoaeli vállalatok emelet-magas koosltn megtenni a körutal Kzek a viillulalok gondoskodnak szakszerű vezetékről is, kik a leladatot elmondják, de jó elmés megjegyzésekkel fűszerezve, Kgy-egy kocsilian 18 ember fér lel és -I óra alatt a jármű befejezi a körulat. A végén a Hofbrauhausba szállítják az embert.
A müncheni képkiállítások a képek minősége és mennyisége tekintetében egyszerűen olragadók, de j elbódító hatásúak is.. A Glaspalast évi kiállítása 71 teremben vau elhelyezve. A Nemzeti Szalonnak 183 száma volt Kanizsán. A Glaspalast-ban 8150 kép vau kiállítva és ebben a sokaságban alig vau egy-két kép, mely a művészi nívót meg nem ütné. John Lavery és Samberger mim porira listák a modern München
l6o6. Auata&TrJa 20
felkelő napjai. Magyar kiállüó tudtommal csak egy vao: Vastagh Géza.
München parkjai az egész világon hiresek. A város lariatmának, mfivészeiének és népeidének megismerésére egy nyári kirándulás nagyon Is elégtelen. Hetek kellenek hozzá. A prolán szemnek persze csak B különös, a furcsa tetszik és a furcsaságok mog-i^iutesére egy hét ík elegeudó, de aki az élet és művészet finomabb árnyalataira is ügyet tst, annak pár hónapig Mnnchenbeii kell laknia, ha meg akar velők ismerkedni.
DR. VILLÁNYI HENRIK.
A Dunántúli Dalosszövetség
dilasisrsinye.
(Saját tudósítónktól} A Dunántúli Daiosszövet-tég két napos versenye nagy arányú, lelkes érdeklődés mellett folyt le augusztus tizenkilencedik és Inisiadik napján Nagykanizsán. A nap jeleniöségét mar több Ízben méliuttuk. K helyen konstaláluunk kell. hogy közönségünk feladata magaslatán állott és páratlanul dicséretes érdeklődést lanusitolt a két uap ¦ 1.\' !¦¦\' ¦-¦<¦¦: Iránt. Az itt járt idegenek a legnagyobb rokonszenvvel nyilatkoztuk közönségünk műpártoló áldozatkészségéről, melyhez loghatói nem talállak Dunántúl egy városában sem.
A uemes cél közel nyolcszáz emberi hozotl a \\> mleglátó Nagykanizsa falai kozé, élükön S5Íeh y Aladár profot, a király személye körüli minisztert, ki mint a Szövetség diszelnöke jeleni meg körünkben. Itt voltak meg li a 11 h y á u y t\'ál Zala varmegye léispánja, Kuzsicska Kálmán dr. tanfelügyelő, Darányi Ferenc dr. orsz. képviselő, mint a dalos-verseny védnökei és még lobben a hazui zene élet előkelőségei közül
Maga a verseny, illetve a versenyző dalárdák — habár a célt: a daltesivéri szeretet emelését részben elérték — egj^ielőkeló zenei tekintélynek ujságiró előtt lett nyilatkozata szerint, a pécsi dalárdán és a budapesti JLyrs" dalkörön kívül, közepes színvonalon állottak.
A dalosverseny végén, a verseny eredményének kihirdetésekor kiuos incidens lámudt, melynek bizonyára lesz még folyiatása egy kis sajtó polémiában
A két napos ünnepség eseményeiről a következeket jelentik tudósítóink:
Az ismerkedő estély.
Szombaton este a l\'olguri Kgylet pompás körijében volt a dalosok ismerkedő esteije, melyen mintegy BUU ember |elelil meg. Az egyes dalárdák külön asztalnál tuglaiuk lieij.-t. Az i-merkedö estélyen
megjelentek Zichy Aladár gróf, miniszter, diszelnök, Batthyány Pal grol főispán, Darányi Ferenc dr. orsz. képviselő, Kuzsicska Kálmán dr. tanfelügyelő és \\écsey Zsigmond polgármester mini védnökök, Lengyel Lajos városi lejegyző szövetségi eluoií, Dobrovics Milán orsz. képviselő és meg több előkelőség.
Az ismerkedő estélyen fez egyes dalárdák ének-szamokat adlak eló.
Az Irodalmi Kör díszközgyűlése.
Vasárnap délelőtt lo órakor tartolta az Irodalmi Kör disz Közgyűlését lu éves fennállásának emlékére. A varosház dísztermében a város intelligenciája és sokan a dalos vendégek közül jelen voltak. Horváth UjörgJ elnök megnyitó beszédében ecseteli a mai Qübep jelentőségét. Azon kellemes helyzetben van az irodanui kor, iiogy a mai napon tarthalja lu éves leanállasának emlékünnepet, amidőn a magyar dal
lelkes mivelöil látja városunk vendégeiül. Abban a reményben nyílja meg az ulest, hogy a vendégek kellemes emlékkel fogtuk tőlünk eltávozni.
Majd Neumann Kde dr. főrabbi, a kór. alelnöke mondóit ünnepi beszedet. \\ irágos kepékkel teli szavakkal ecseteli a kör megalakulását és lo éves Munkálkodását, Kagyogo keretnek tartja a mai üune-l"*l a kor szerény ünnepségéhez, melyen szerény munkálkodásuk |0 éves emléket Ülik meg. Lelkesülten emlékszik meg az eszményekért rajongó alapitókról.
ZALAI R\'ÓH ö N Y
akik itt a magyar haiárszéleu oltárt emeltek az iro- tést éljeozéssel fogadták és elhatározták jegyzőkönyvbe dalomnak és művészetnek. Megemlékszik Sümegi iktatását.
Kálmáuról, az első alapilóról, akinek lelkes fáradsá-, Tudomásul vetlek Lendvai Samu pénztáros gára gyúlt ki az emelt oltáron az áldozati tűz, az ó jelentéséi és Székesfehérvár meghívását az 11*08. evi buzgóságára gyűlt a város közönsége az irodalom és dalosversenyre.
művészet meggyújtott lángjához. Megemlékszik a kör, A zsűri tagjaivá megválasztattak: Ságb József lo évi munkálkodásáról, amelyben megünnepellek szerkesztő, Angyal Armatid dr. zeneszerző, Kóuig minden évben a nemzeti nagy ünnepei, a nagy már- Péter zeneiskolai igazgató. Kckhard Aulai Uruagy ciilsi napot. A honfi lelkesedést élesztették ezzel a és Hó hm Kmil. Jegyző lelt (iürtler Farénc, hazafias lelkekben. Kimentek a nemzet nagyjainak KI határoztak, hogy a szövetség hivatalos UpjAvA
sírjához, akik vármegyénkben nyngoszuak. Meglátó- Magyar Zenelapokat teszik és szubvencionálják, \\ala-gatlák a haza bölcs.- szülóhelvét. Kisfaludy Sándor míul határozatba meut, hogy jövőre Pécsett montro és Szefiedy Itóza sirját a sümegi temetőben. Vasárnap haugversenyt rendeznek. Csizmadia László állandó délutánonként irodalmi és művészi szórakozást nyuj szövetségi székhely alapítását célozó indítványát zajos toltak a közönségnek. Dalosaik leikel gyönyörködtető\'vita után szótöbbséggel elvetették, énekkel vidították fel a szkeket. Kz a mai nagv nap Klnök 1 órakor zárta he a gyűlést,
is az ó érdemük. . * A t4r9I18ebéd,
Kddtg tehetségük fogyatékosságának tudata
A közgyűlés ni.ii. délben társas<méd volt a Szarvas nagy termeiben. Az elsó pohárköszöntőt Zichy Aladár grót\' mondotta a királyra. Lengyel Lajos a miniszterre, Horváth György a védnökökre, Vécsey polgármester a vendégükre mondott fel-
kísérte őket a mai Dinig, ebben at órában a hála érzet él lelkükben, a hálaérzet azok iránt, akik megártva őket a kör céliainak szolgálatában segédkeztek. Köszönet, hálás köszönet ezért a város nemes közöm segéltek. Megkezdeti uljukou haladni fognak, a ma nap biztató a jflvö munkára. Nem hagytál el epz- ,
liléiket, nem engedik, hogy romba dőljön az. amit a köszöntőt. Kuzsicska Kálmán dr. királyi tanácsos, nemzeti kulluiu szerény oltáraként felépítetlek. Azon tanlelügyeló a magyar dal dicsőségére mondott rend-lesztiek. hogy a magyar nemzet minden tia tudatosan MvOl halalmas es zajos sikert aratott pohárköszöntőt, legyen részese a magyar nmveltsé«,,.k Káért fognak . ftk . , , ^ Humerli Imre
kdartoan iiiunkiilkodui A közönségtől e célra kegye? „ , ; l
jóindulatot, fogékony sziveket kér; a kör vezetőihez 1UDI" ,lr "s Nlth Nortwrt-
pedig Kötvus József báró buzdiló szavait intézi: ,A A banketten városi hajdúk is szolgáltak fel. A
bányász, kinek erős Ütéseitől a sötét akna felhangzik példás rend és a pompás ebéd felett maga a disz-I a gazda, ki csöndesen hinti be mágiáival a mezőt. wlnök is megelégedését felezte ki. egyaránt neveli a kincset, melyet egy boldogabb jövő •
elvezni fog." A szép és tartalmas, magvas beszédei A verseny,
lelkes ovációval fogadlak a jelenlevők. Vasárnap és hétfőn délután a Sörgyárnak ü
Ituzsieska Kálmán dr. kir. tanlelügyeló a L.e|ra u|aUiC<att katakombájában volt a dalosverseny, zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kiír üdvözletei -tolmácsolja beszédében, amely kör a kanizsai Irodalmi kor buzdító példájára alakult.
Majd irodalmi körünk zászlaját egy-egy rövidke beszéd és ének kíséretében megkoszorúzzák: A Szom-bathelyí Dalosegylet, a Komáromi ltom. Kaih. Ktiek- mt>t$ vo|t. kar, a Tatai- és Tóvár0*i Dalárda a Székesfehérvári D. V. Műhely Dalköre, a Pécsi Polgári Daloskór. A Pécsi Dalárda nevében pedig Sznly János Ügyvéd ezüst emlék-lapot nyújtott át a kör vezetőségének.
Az ünnepség vegén megható jelenetnek voltunk tanúi: Horváth György állt fel szólásra és rövid beszédben méltatta MiFhoffer Ödönnek érdemeit, aki a dalárdának már to év óu tug|a. Kmlékül
átadótl neki egy Hiányozott dalos-jelvényt és egy díszoklevelet, mire az utóbbi meghatva mondott köszönetet. Milhofl\'orl a vendégek megéljenezték és izámosau üdvözölték. Az elnök záró szavaival a díszes ünnepség véget ért.
A két versenynapon mintegy tízezer ember vett részt A bejáratnál ti old ham mer Károly igazgató a minisztert és a főispánt, Rosenberg Richárd igazgató pedig a dalárdákat fogadta.
A dalosverseny két napjának műsora a követ-
/. Xap Ai „Hymuusz." Krkel Ferenctől,ősszkar, énekelték az összes dalárdák.
Hl Népdal csoport kötött versenye: Versenydarab: „Szomorú fűzfának . . * Iluber Miksától. A szövetség férfikar pályázatán ljuruiadik díjjal kitliiite-lelt pályamű ; mint versenyzők énekelték, — ai „Tatai és Tóvárosi Polgári Olvasókör Dalárdája." Ilii lag,) — b) .Siklósi Iparos olvasókon Dalárda." (36 tag.) — ej .Siklósi Polgári Dalkör\'. (28 tagi
C) „Kivennélek, csak adnának," Krkel Ferenctől ; versenyen kívül énekelte a .Pécsi Dalárda." 1.32 tag ) Í>) Műdal esopori kötött versenye; Verseny-darao; .Honszeretet," Bérli Gézától, a azövet*t\'g teriikar pályázatán második díjjal kitüntetett pályamű: mini versenyzők énekelték: — a) „Székesfehérvári Dclivusitli Műhely Dalegylete - (L»U tag.) -- b| .Keszthelyi Iparosok Dalköre,- ($S tag.) — e) „Komáromi
A Dalosszövetség közgyűlése
A Dunántúli Dalosszövetség közgyűlését délelőtt II órakor nyitotta meg Lengyel Lajos elnök. A közgyűlésen II igazolt tag.gvlei volt képviselve.
Zichy Aladár gróf\' minise,, díszelnökért Rom\' ^ath. Kgyház. Knekkar." uü lag.i
küldöttség ment Horváth György igazgató veze< k) ¦ Ünnepi dal." Lányi KrnótÓI. versenyen
lésével. A terembe lépő minisztert zajos éljenzéssel kivllJ énekelte a .Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti
fogadták ^ór Dalárdája." (3ii tag.)
Lengyel Lajos elnök rövid beszédben üdvő- Fj Nehéz-műdal csoport kötött versenye: Ver-
zölte a diszelnökől, felkérve ól a gyűlés inegnyi- »enydarnb : „Dalforrás\', Kirehuer Klektől. A Szövel-
táaára. MÍK feriikar-pályázatán első dij|ul kitüntetelt pályamű ;
Az üdvözlő beszédre gróf Ziehv röviden váhiszoli: n»\'iit versenyzők énekellek: u) „HudapeBtí Lyra Dal-
Kligem tisztelt meg\'— mnndá — a Duuámuli ]iúr\' lagb — bj .Pécsi Polgári Daloakör" I3t
Dalosszövetség, midőn a diszelnöki emelvényre meg- lug»- »\'1 -Szomhaihelyi Dalosegyesület" (31 tag),
hívott. Kész örömmel fogadtam el a meghívást, mert . (i) .Daloljatok-, Hoppé Rezsőtől. Ősszkar, éne-
N agy kan iz* áu nemcsak mini vendég vagyok, hanem kelték a nehéz műdal és csupor ihau résztvevő
mint Nagykanizsa varos politikai képviselője i>. ÖrÖm- dalárdák
mel logadiam e| a megbízást; magam tigvaii zenével //• "\'»/\'¦ A) .Szabadság-dicsőség", Kéltig Péter-uem foglalkozom, de ismerem a dal, a zene nemesítő to1- A szövetség feriikar pályázatán dicsérettel kiiüu-haiását. Az emberek hangjából leginkább kiérzik az t«t*« pályamű, ősszkar. énekeltek az összes dalárdák, ó egyéniségük, akik tehát egy dalárdában működnek,1 A kari a szerző személyesen vezényelte, beleviszik egyéniségükei, munkájukat küzdelmükbe. | B) Szabadon választolt verseny darabok; a) Lehet-e nemesebb dolgot találni, miül amelyik a haza- „Harangoznak, imádkozzunk-, szerzője: Meder Mihály, szeretetet, az istenfélelmet oltja be a működőibe, énekeitea „Tatai és Tóvárosi Polgári Olvasókör Dalár-(Éljcnzés.i Köszönettel tartozom szíves meghívásukén, daja", — bi „Magyar népdal egyveleg", szerzője; foglalkozni fogok jövőre is céljaikkal, ügyükkel. Schmidt Vilmos; énekelte a „Siklósi Iparos Olvasó. Kérem Önöket hogy szives jóindulatukkal jövőben is köri Dalárda", -- B) „Magyar dalcsokor", szerzője: kitüntetni szíveskedjenek. Az ülést ezennel meg- Szeutgály Gyula: énekelte a „Siklósi Polgári Dalkör", nyitom — d) „Szabadság-dal", szerzője: Iluber Károly; éne-Lengyel elnök konstatálta ezután a közgyűlés keltea „Keszthelyi Iparosok Dalköre", — e) „Imádhatározatképességét ; — a jegyzőkönyv hitelesítésére ságom", szerzője: Gaál Fereuc; énekelte a „Komáromi Nith Norbertet és Ollop Mór dr.-l kerté fel. i Itóm. Kalit Kgyházi Knekkar". — f) „Magyar dal-CtöJLtler Ferenc lilkár olvasta fel ezután lar-\' csokor", szerzője: Szenlgály Gyula; énekelte a „Szó-lalmas titkári jelentését, melyből megtudtuk, hogy a kesfehérváfl Déltvasutl Műhely Dalegylet", — g) tagegyletek száma 3i;, A szépen megirt titkári jelen*I HIsten hozzád-, szerzője: Rieger György; énekelte a
ZALAI K 0 Z I. ii N V
I9U6. ALTiUsZTUs as.
Hudapeali l.vra Dalkör", — hí .Mi volt nekem a elégedetlenségnl mutatni: a zsilii döntésével szombeu, ^ esi bes z e k- epilhelou, a nem remélt a a kétes
szerelem-, szerzője: Korluner Klek, énekelte a ,1\'écsi a ui ilalkoza, téleltól én sem zárkózom .¦! A zsűri-, értékű dicsig mámorától elkábult liitelilgeuí (!)
Polgári Daloskör", — I) .Sóhajtsa". szerzője:liaál löl nem váriam ezt a iloniésl. A budapesti l.yra vor»euyzó,cl,-k egyik lióstenorja, győzőkhözillőa2«réuy.
Ferenc: énekelte a „Szuiiibalhelvi Dalo-egvesület.- szenulon, h\'i\'lubba,.....:gcr,h-.....Ito volna az cl-ösrgel. Heggel utalványozhatta számunkra Teteit operuéuek,.,,^
(!) .Szózat", Kgressy H.-tól,\'összksr, énekelték A zsürí állilólag ugy nyilatkozott, hogy a I.yránál; és pesli csihészek voltunk egy időién ! Kz Urwwd!
az összes dalárdák. hivatásos énekesek vannak A Lyra azonban tagadio Hanem azért mégis maradunk tovább U törekvő
A legnagyobb érdeklődés nyilvánult miiulkét ezt. De ha mégis a zsllri állítása felelne meg a való dalosok és iparkodó munkások
nap a nehéz múdalesoporl versenye iránt. A közön Ságnak, még akkor sem tartanám a döntést helyes-1 Az elért erkölcsi siker s a testi-lelki széps.-g„k-
seg nagyon hálás volt tapsokban és szívesen idózólt oek. Mert ha hivatásos énekesek nem lehelnek részt bon bóvelkedO nagykanizsai hölgyek dijával való
ezzel az\' Összes versenyzónek. a versenyben, akkor egyáltalán nem lett volna sza-, kitüntetés azt a jóleső éa biztató .....gnyugvásl kehi
Különösen nagy \'sikert aratott a l\'éesi llalárds, \'\'ad egy difit sem a urának ítélni. Ha pedig diira benntlnk. hogy ml az elsó díjra érdeniesilteliliuk.
molv versenyen kívül vett részt a dalos III.....pen, akceptálható volt a Lyra. ugy nem a harmadik..! -Hazafias üdvözlettel l
A kar kiválóságait így összegezhetek : KblOuo.-eu érdemelte. A nép dalesoport elsó dijának incgiléle-, lludapesten, 11106. augusztus 22-én.
fegyelmezett, az összes hangnemek teljes Összhang- "kor !^?LLL?L5. 2?*.\' frffijt&l T*»il József kOny v k 0 tó, Kóvesi Hozsó bet,,.
zósbau képviselve,\' mindegyik hangnemnél szükség k»r.a Siklósi Polgári I)alkór,,,-kitelle azt. A klllsó be- dJ K 6
esetén kiváló szóló énekes. feltűnő.....„„„pás liral hatáwkt.1 azonban teljesei, óvakodó,,, „„kor Lyraról, „, j * jj"
tenor és egy halalinas bassus hang. toll .ao. József kereskedő, Uvi Lajos nyomdász. Kov,-,i
Az egyes dalárdákból alább még szó lesz iA zsttrt vilcim-nyc.) \'Arnold nyomdász, Braueslk lléla nyomdász,
A zsűri döntése. A zstlriliez közelálló zenei szakértő igy nyilat-, Lenkey Alajos nyomdász. Kárpáti Annin szoh!
kozott munkatársunk i-lótt. ráaz. Sefcsik Lajos vésnök. Soós lléla nyomdász,
z\'Uti ,A zsllri döntése helyes. Nem befolyásolta azt (ieiger Samu iparos, lieiger Bull- nyomdász semmi klllsó impresszió A dij odaítélésénél művészi l\'r. Iloinouiiai Ilragetli II hivatalnok, ttáatiís köz- szeinlionlok vezették a z-llrit. melyet a laikus bíráló l\'.vula karnagy, mint a lludapesti Lyra dalkörnek l\'éesi közön-ég ügyeimen kivlll hagy. A szombathelyi a nagykanizsai ilalosveraeiiyeii reszt vett tagjai.
Héttői, este III órakor hirdették ki dönté.-ét a következőkben:
A nehéz műdal csoportnál a vallásoktatás, kormány első di|át szótöbbséggel
Polgári Daloskör nyerte ^..^ ,dalárda mindkét „ap. de különösen a n,á-odik napon
A Nagykanizsai \'takarékpénztár második diját ,„1,1, hib.il követett el
egynananlag a Szombathelyi 11........gvesolol A Lyra a szabad..,, választott versenvd.ral,
A nagykanizsai hölgyek li.rm.ihk d„al a Hu- „lóadásánál nem ragaszkodót, ,, darab zenei részéhez dapesli Lyra Dal or egyhangúlag. A m ü d a I e so- „„kéuve.en tenor szól,,, adlak el,, „i, „|,„, ,,!\\,l portnál: Nagykanizsa varos közönsége elsó dija, karnak kellel, énekelni-egyhangúiig a Keszthelyi Iparos Halkor.
A Zalainegyei linzdasági Takarékpénztár inásu- m ttítri tudott a hangulattól.)
dik diját egyhangúlag a Székesfehérvári II. V. M. Krdekes dolgot mondott el nekünk, egy nagy-
kanizsai hírlapíró. Mielőtt a zsűri kihirdette az ilélelet,
A zsűri ilélete elleu pedig állást foglalnak a kov.-lkezó felliivással:
K e I h i v á 8.
Figyelmébe ajánlom, hogy a zsllri itéleléve
C Muraköz közönségének harmadik diját agyban gulag a Komárom] r. k. egvti. énekkara.
* A „épdalcsoportuál: Z.laiuegye közóu- W* l»W»rol, idiltó moüdo.la sége első diját szótöbbséggel a Siklósi Polgári Dalkör.
A Délzalai Takarékpénztár második diját egy-lutiigulug a Tata éa Tóvárosi Olvasókon Dalárda.
A Nagykanizsai írod és Művészeti Kör harmadik dijAt buzditá; ul egyhangúlag kiadják a Siklósi Iparos Olvasóköri Dalárdának
A „Zalai Közlöny előfizetőit s az augusztus ii. \'.0-áii lelolyt dalusversenyen részt vett müveit Djigykozöiiaéget ezennel tisztelettel (elhívjuk, hogy a nehéz mudal-caoport díjúira pályázó három daloscgye&nlVtre u. m. a pécsi, szombathelyi é, budapesti Lyra dalárdákra a saját egyéni impresszióik fent emiitett birlapiró beaiélget&l folytatott a tsQrí alaj.ján hozott a 11 ogul at lati Ítéletüket ai^ptember hó 7-ig tzárt levelező-lapom nevezett szerkesztőségbe beküldeni szíveskedjenek. A közvéleményt Óhajtjuk ezzel megszólaltatni, hogy a három Versenyzi, soha aiDOe a közönig im-gelegedv,. így roll 01 dalegyísölat kftíOl moly fkot tartja nz l-.ö, n
inásuil is. igy Ip:-z ez Nagykanizaiu.
Eszerint az ítéletei váró m\'-lniiiy ezer lóból
A zsllri bírálatának hatása
A znUri itéleh\'lének kihirdttli^ekor óriási lárma támadt. A Lyra dalkór néhány lúgja (?) a nem várt eredményre izgatottan kiáltotta a zsllri fölé:
— .Flityiiliiuk a dijakra, Misnek meg."
2-ik éh a ;--ik (Újra érdemesnuk V
Nem akarjuk ezzel a szaké riókból- álló zsűri Ítéletét felülbírálni, de érdemesnek találjuk, hl kas Intelligens kozúuség is megnyilatkozik s a szerzett bOüyomAsok hálása alatt véleményei nyilvánítja
Huiiapt\'sl. 1000. nug. --jfj.
A „Lyra" elnöksége
NOI KASZINÓ.
álló küZiiiiné^ esalóiliii U>n véleinén.elil\'n\'! he hisz ai abszurdum!
K ki|eleDtéare a /.-un Isk hallgaloti A közönség pedig tényleg Ottlódott,
i-4 ..Lyra" nyilatkozik.) A .Lyra" ilalusegylwt azonban ugy látszik, nem A kOitftiség nem fogadia a zsürí Ítéletét valami nyugszik bele a zsllri itéh-léhe. A zsllri, azt mondja
nagy szimpátiával a Lyra. elhintette annak a balhiedplemnek magvai.
Az ítélet nyomán sok féle vélemény jutott fel- ,|%IJ. 8 bjVil4ws éoekeaekbÓI áll Kz állítás
sxinre. melyet a következekben összeg ez hetllnk. I ||w) ^ ^ a iiyih{iou{: (Kelve, Ut - »61. ko»a« . M k.Ulaé prolc ..(ja
(A ZStiri ellen.) N V í 1 B I k Z a I \' Kátu>>\'a" »fawi\'« valami ereiUtl ollcle lláWMtui, amivel a
Társaséletülik egvik elnkekWge így nvílalku-\' kOrtrdokel uolgklbalnatik í Hogyne volna - niouam cnak-
lott tudósítónk olóll: Alulírotlak, műit i .Hudapesli Lyra dalkör"-nek hogy nem 101«». ««.1, kaaen a maihAktal. t. í. a baadtagaiagoi
A zsllri ítélete roppantul meglepeti. A nehéz B nagykanizsai daltluuepi-n szen-prli uuiködó lugiai a tl[eiI1, ain| eii<n a aitknch k«u«ue «elakt4nl0kt hony »oli qul
iiiúdal eso|)ortbaii a péeaj polgári dahiskór a közön- csekélységünkkel érdemUiikdii fellil loglalkozó mende- ma,.y ,,en.e: Kwnyi »oii »t tWiin<jay. a Mrtatéi v«lig, i^tr
seguél kevés sikert aralotl. A budapesli Lyra dal- mondákkal szentben ezennel kÍjtjle0l|Qk, hogy a magbUiat kariam a kaaiinetAl at ügy tamilmany..«*.*ra, ami
kor a szakérlök véleményét nyerte meg. Á szum- a^yra" dalkörünk évek óta tagjai vagyunk s csak tenntmetemn a iíafcUícaoL: IninvtawoUUával keidíWIk.]
balhelyi dalárda a szenó: Kirchuer Klek véleménye ketló van közötlünk. kik az utolsó félévben lépt-k Km léhát hlmeuleui az uradalmi islállóba. hogy a
sz.TÍnt a legjobban juttalta érvénvre a nehéz múdal dalkurlliikbe. R u ss z í 11 d u I a 111 rágalomnak kell ligoagyobb revereuciával meghallgassaii egy -Marbá\'-
veifttítiy darab|ál. Tehát miiidenkii ^..ndoltam inkább. ™l "\'leb-nteiilluk azl a udat. hogy mi ewik a naiL a véleméuvel. aki épeu újságba mélyedve keród-
hogy elsó legyen, esak n pécsieket nem. dalverseny alkalmak,!, a pályadíj .•Inyerése végett l6ltyt jö „„,,„( kiváimk marhaságodnak!
. Ahib >„AiAb bi /.. , . v.-r ed Mink össze, s mint hivatásos, nagyrészt Marha mag von melegen és sárosan lábat nyujl):
[AK\' tmílali *\' /íA- " gyOUeS 1 fizotetl uperaházi vagy más szinházi énekesek. ,j0 Dtp0t| Mivel íelietuék szolgálatára?
Kgy olvasónk közli vellluk, hogy a városban a dicsőséget illetekleíeiitll akarluk vulnu mások elül yAy ¦ Cnak egy esekélységgel, kérem. Izéságod
már najiukkal a verseny elölt tudták ki lesz a gyéz- ^hódítani. I vóleményét szeretném tudni az izéhus... bisz telszik
les. A pécsi polgári dalárdát határozottá,,, mint biz- . -^^1 sajnálnánk, ha az ellele meude-monda lu,l„i.
, / ,T ,, ,, ..... . » parlttilan ili\'lkezt\'.sn- hivututt zsllri laiijait hí-idvi\'tsota Marha\' Semmi Í7é- 1 Csak tessék sans tíéuo.
,o, elsó, említettek Hogy mikép kerül, ez a hatá- volna, aineiinylben egy ilyen komoly ,S,üle,e, egyedü. „eve,, nm.nl . dTÍmÍÍi. -Vm StaaSS
rozotl vélemény felszínre azt uem ludjuk. de mint a tények irányitbalnak K feltevésünk dacára szívesen ^.rlésuek Bocsánat, hugv nem tudok angolul, de
érdekeset és tényleg valóra váll dolgot szükségesnek I reméljük, sót hisszük, hogy a dalsz«retó es ahhoz értó uiívebár ineiriulenivuzni akar
.-.-M..L f-li_______: \' míii-ádl iiflírvkí,íftr,t.,;.r la]a.n;.., „ u*—XI — i— i ! eJ -¦- -P -J
tartottuk feljegyezni
{Egy szakértő nyilatkozata.)
; művelt nagyközönség, valamint a közvélemény ismerését kiérdemelni szerencsések voltunk,
, Öiimaguiik iráni tartozó koteiességiiiik azonban 1 nem íia ön véleményt "bőg*
Kn: Marhaságod téved, líu senkit sem akarok megnyúzni. Ku nem vagyok mészáros, csupán szeret-
. ,ul.ri „ . ¦ „ . viiiiiaMiiu. uhui lanozu kötelességünk azonban nem ha ön vélemeiiyl bógue a dnigasiigröl Az öu
,A zsllri döntése végleges melye már a zsűri unnak a kijelentése, hogy a zsürí ítéletének kihirdetése beesés szájából szeretnék egyeMmUt hallani tekintve,
tagjaira való tekintettel sem szokás kritika alá venni, alkalmával elbangzoll kózbekiahálás nem tőlünk eredt, hogy az Ugy o,„ legjobban érd kl Miután azonban egy őseiben már a közönség is nyílt, Az pedig több mint valószínű, hogy a pesti
MIT IGYUNK?
hogy eftésxiégűnkat megóvjuk. — mari caakli a i .-i„,,¦¦,,,-iHr.éitHnvHM iaványvlz arra a :, ,-.i„, i, ,i, .. A mohai Agnea-forraat, mint írjniiihictc* i n lienno fogteli Kyö«y»í.knal fogra kittlu.; ui IrphU, choleta, iiicijkliiicllcttck latk.un cilavlinel U olcaóbb; u„gy
leülik iiiolmi Ifíua. utühai
\\$ÍÚ IROull
Marha: Kugcm\'.\' Őszintén bógve, engetii a dolog
forrásl, Lu a gyoBor*. fít\'l- l^csöhiiriillill íialiaJulni ikirni
ffliríst, ha 2 vesebaji pogjitaíi ahrjut
forrást, ha éliigjfciíij i:s mintM zavarok állanak ti,
forrást, ha májhajoklúl ei sirgaUglul szabadulni akarnok.
mavtarialmanil (ttMj¦..iipincaak lililoa úvtter fcrt.U
íniavtlu. atvknyvíi, loliilkiiUl li.ita. k......
tik k\'V",, ífÍfllKíéb|,L ,gyr°r* l4tí"0" é\' hu«^vvl betegaég.kn.k. 20 ív ota beW,»Byoi«t«t( hogy még r.g.lyo. bat«g.«gaktol la, miül l.mc.uiö fvUatébcn Q|( ít \' ?f ;fnü"\'ir9lr \',""l,JÍ A*0"-*""\' *"«k- Lagjalaaabb orvoa, a»kteklntílyak «1.1.ljllva, sjsnuf.il«»«» tijl-lagtieganyebb ember 1* könn/oo mcg.ter«iKc«c. nagyol,!, vidéki varuiokban \'
Agnoi-forráa vlííl i
attek. ugyanott a (orra, tci.i.auak hmeilettl fllww íngyan kaphalo. A forriikeíelöaég. KaphilO
¦t . I .-
i eUüran^u
ín I éli K-I.i
kedvelt borviz!
lonii. A00U8ZTU3 -ir,.
t A I. A 1 K 0 Z L 6 N Y
„ni, érdekel, inert nem én oszom meg önöket, hanem Vállára nem önök ennének meg bennünket, kilogrammonként lau |,„,.,];,a frlérl. Bt t«h*t az önök dolga. Unitija? Ami engem\' illet, magamnak sokkal drágább vagyok, mint önöknek, vagyis nekem nem Itj az önök feje. Ellenben emésztési zavaraim vannak és reggel óla még esak a No. 2-uél birtok, Milyen ÍZilfincso, hogy maguknak esak egy, gyomruk vau ! \\ .
hu: Hagyja kérouL suk ez az egy is! Marha: Bánnak tiAüuk is egy volnaI
az élet goudjai. hanem egy színházi magyarul kukker szija nehezedik. Biztos tudással és nagy művészetiéi fütyörészi ez ép szilire-kerülő opera (mert hogy azt is játszanak áin iiálunkj nyitányát.
Már az elsó esel óta ól szemeltem ki színházi alakom személyesitójének. Csak az boszantott. miért megy oly korán színházba, holott a haitimének az
Kn: Akkor m-g biztosan iiiMeuiiéiik marhák ! «s jóizlés, sőt a magasabb erkölcsök szerint csak
Marha: Tévedi Önök máris... taz elsfi\'Töivoiiás vége felé szokás nagy esőrtelve a
Ki, :l!sak tessék kibógui, hogy máris azok vagyunk színházba menni Most már ez sem boszanl. Meri Marba: Na igen ha mér egyszer klbóklem, „lpgl„„,»m , „ en barátom nem a színházba Üresebben klbógl„iii. tluok mar is azok. .V-zze mattal , . . , . . . . ,. ,, ., , .
Ineginlerviewol. mintha mi marhák lehelnénk róla.1"1"\' im,m « »"»M«noa. A színház oldalánál kel hogy a búsunk drága. Iligyje meg a legnagyobb r°zoga gyalntlan padon vau a színeszek társalgó és marhaság a dologban az, hogy maguk .emberek" 1 dohányzó terme. Itt élvezi a hábitűé azokat a kulissza-cinálják maguknak a drágaságot, önök a saját szájuk- titkokat, intim részleteket, melyekről mi profán emberek bél veszik ki a husi. e.sak álmodni merünk.
Kn: La ezl az igazságot egy marba szaiaho , ¦ ... ¦ i ,.,„, . . , . .
k-ll h-illauom 1 azmhazl batnllle miiiden színésszel ismerős.
Marha: Könnyű önöknek, de nehéz a becsületes" legtöbbel portn is A azinésznókkel pedig, ujjé uiarháktiak. Kgyszerüeu vegetáriánusokká lesznek, nagyou jóliau van, őket csak per l\'utyi. Inci titulálja vagy kivánilorolbnk Amerikába, ahol az emberek dol-1 Ks inig mi. nyárspolgárok, lálváuyosságra vagv gozuak, de esznek is és nem érnek rá drágaságéi eainálni. „„, „„-„észéire vágyó szemeinkéi kétségbeesve
Kn: Önnek Igaza vau, csakhogy ez nehézségekkel . ,. . ... , , _ „. .
jár. Inkább másra kérném marhaságodatV forgatjuk a szmszappnntol a lyukszemgyüiüig. zenere
Murim; Kn pedig? .szomjas füleink pedig botlá edződnek az ajtók nyikor-
fiu: Ita volna olyan szíves én lakásomra fáradna gásálól ós a slíinmeléstól, tddig .illahuné szellemes az Íróasztalom molló. ón meg mennék előre a legelőre, megjegyzéaekkol szórakoztatja Tluilia jókedvű papnőit. Marha: Hova gondol ke.lvos barátom! fin nem Ami „ MilAU illelii Uy.Mikor elemében van
legelhetek önnel egy Ulbol. utóvégre le kell eaj kiH . ,..„, , ,. ,, .. ., , , ... ,
SlöebOztetée. Henem, hi má?benne vagyunk a a Ale«ndir ***** klMmsklt hoit* Mo**
ulálgaláabau. hát bőgnék egy lanáesol. . Ne\'lóriit- amilyen szakértelemmel ó kritizál. Az irodalom tereli
jenek semmivel kéremI Tartsák meg továbbra in ezt könyörtelenül vág le nagyságokat éa becsületszavával i jó szokásukat fin pedig bámulok tovább mint a! erÖHÍli. hogy hitvány fórcelmény a modern kor
kis Ham - letszik ismerni - a Ihirjii az u| kapura, u_r,.nM.u»l*l> alkotása. A tá nemé vészel terén hogy amikor Kiis.-B. Szeged. Szabadka, \'lemesvái
égessen
otthon vau A tragédiáknál a modern markáns verlez-
l\'écs, Kaposvár. Siófok etc. tulipán Ünnepélyt rendez,
Kanizsa e.-ak hallgat, mini a „dinye a Ifibenv Most tikua irány- protegálja; a vígjátékban kifogásolja a
unok „Ünnepélyes* svungbau vannak uraim éa hu ezt valószínűtlen helyzetkomikumot, bírálja az alakításokat
nem folytatják, ki tudja mikor hall a világ ismét kiesiuylí az Összjátékot, gáncsolja a rWÍW**i " •ffl*
Nagykanizsáról
! .:i : Kz remek idea
Itámulom ont. mini lia
szereplÓ nem domborítja ki eléggé az egyéniségét, a
az uj kaput! Engedje meg, hogy hálás köszönetet 8 núrikmk az előadása nem elég kifejezettet!. A zent:
mondjak ezért az eszméért ! Igazán nem tudtam hogy ón ekkora marha, sót hogy a marhák marhája, ön kedves, ön drága. . .
Marba iszerényen bőgve): Oh kérem, kérem...
Kn Ikezet, ó lábal nyújt). Ajánlom magamatI A viszontlátásra, mint roast-beel !
Marba : A viszontlátásra !
pedig ... de ezt hagyjuk a zenetmokknak,
A lólvoiiásközók ismét az okozók közill telnek el. oll persze dicsér mindenkit és mindent, már csak azért is, mert ott szakértók között vau és könny t-n bakot lőhetne.
Stílszerű befejezés lenne, ha kijelenteném, hogy
ez az ni egyik ólödraugu lap szabadjegyével grasszál
í!TÍS?"** toulmáDyotáaáonk eredménye , fogyok terén a kvázi mint birlapiri szerepel a
tzinészek társaságában, mert egyszer egy fővárosi lapnak beküldte nővére i>l|cgyzési hírét. Sajnos, nem szolgálhatok ezzel a stílszerű befejezéssel. Mert a
habitné bizuuy mindennap megvallja a jegyét. Nyolcvan lillérért. Knnyibu kerül a földsziuli állóhely. \\z(áu mikor a darabol már elkezdették, husiul, arísz-
a következő levél
T. Kiivcssy Alberi színigazgató urnák Helyben.
Tisztelt Director Uri ön so törődjék a hus-dregaaággal, hanem öntözze meg » hervadó tulipánt. Mentse-meg társadalmunk hazaihiságát és rendelten
I nagyobb városok mintájára liilípáu-üiinepélvt, beesés
sót nagybecsű aréná|ábau Kanizsa grand muude-jára tokratikus kéztnozdulallal tolja el útjából a profán bátran támaszkodható minden tekintetben. Szívesen álldogáló köznépet s hanyag előkelőséggel veti he kölcsönadjuk amateur-csalogányaínkai és rociiátorainkal egy nagyszer!) síkor érdekében, hiszen olyan drága ¦¦ boa! Ileánk is számíthat kedves Direi-tor ur, akik addig is maradtunk b. válaszát váró hívei:
uagát egyik véletlenül üres — lámlásszékbe.
Gábor diák
„ELSŐ TÚLADUNAI NŐI KASZINÓ" nyolc tagja.
HÍREK.
A párbeszédet jegyezte :
Apái
MOZGÓ KÉPEK.
A színházi habitué.
Mióta Tliália istennő városunkban nyaral (sze Kény!) az ö tiszteletére sok érdekes dolog itt, Kgy kis élénkség költözik az utca eslí C
Amit a dalosoknak köizönlfettünk.
— Saját tudósítónktól. — A dalosuk íogadtalási napján kel leim-.- ii.il-lepelésbeu részesültek a kanizsai beusztllotlek. A városi mérnöki hivatal alaposan kitisztillatta az utcákat. Az emberek szinte nem akarlak hinni, hogy ébren vannak — Hát ilyen példás tisztaság is lehet a városban,
történik Wrdwték egymástól az
niljflie,
emberek.
— Harcsak mindennap dalosliuuep lenne, mou-
i dotta a tisztaságra célozva, egv nem régóla itt lartóz-egy kicsit frissebbek és buzgóbbak eateuktnt a pin- , , \' „ ,6 . . ... . Ikodó előkelő hivatalunk.
. . . A dám bácsi boldogan járl-kelt az utcákon
A seprőgép
cérek és egy kicsit rohamosabban apad a szegény férj és még szegéuyebb családapa erszénye. No meg,
. I . íz I ¦ L. ti i I /i u Vaóságus kis tábor fogadia utasításait.
a pletykának is bővebb az uralása a szokottnál, bár * e....... „ .
I ükilkö "\'étóságos ttssusággal „l
ő amúgy is a legtermékenyebb iró : \'lik témában.
Minden osto 7 óra után ft perccel egy feltűnően
specialitásait. Négy öiilözö kocsi, kilenc utcaseprő, több fuvarozó kocsi és apró lalyigásak mind-mind uléstelenül öltózó fiatal ur siet \'el at ablbakom előtt.] Ádám bácsi felUgyelcle alá tartoztak. Délre már olyan
ijLor pipált a vélaKorópa.
A?, eb-gének legtöbbjének tán fel sem tűnt a tULtáaág< Szombathely, Pécs és hasonló városok lakói előli az utcák ::¦ \'..t .il\'.i iiiítideunapi dolog. A kanizsai benhzQlOttekuek azonban újdonság.
K i r á 1 y és Székely városi mérnökök ia diadal ittas arccal [áriad az utcán.
— (iraitiláloin mérnök ur, moiiiiotta egy ujíágiró Király mérnöknek.
— Mihez, kérdezte ö migy kiváucsisággal-
— A tisztasághoz. Kddig azt Initein, mondotta mosolyogva uz újságíró, hogy a mérnöki btratal nem is tudja, hugyan kell az utcákat tisztiU (ártani. Must azonban aJaputian megcáfoltak e ;\\. n.i..\' . . . ,
— Harcsak égést évben módúmban lenne ilyen tisztaságot teremteni . . .
K kijelentés magyarázata, értesülésünk szerint a következő: A városi mérnöki Iií>*MaI már több javaslatot terjeszteti be;, melyek az iiuU^ftlapusahb
tisztOjuatiisát céloztuk. A péuzllg.i bi/.otfM^azuiibau elvetette -. javaslatokat, mert drágának tartotta a
kivitelre.
A halottaiból felébredi e bet! ulcai lisztátlatiaág-tiak ti hiil ez - magyarázata .Nagykanizsa város eveiikiul mintegy négyezer koronái áldoz különbözfi címeken uteni tisztogatásra Szombathely huszonötezer korúnál. Csakhogy unj Szomhulhelyen akkor U tisztaság van, inikur uition dalusünnep, a<ldig nálunk a köz-llsztasálj loniosságát csak ilyen alkalommal látják he.
Tisztelt városatyáink! Sok, roppant sok komikum vau e dologbani A tisztaságút kedvelő közönség nagyou szeretne ha Hlluiidóati dilosüunep lenne a városban. Akkur legalább lenne tisztaság.
Vagy Ián anélkül is lesz?
. . . Albini bácsi uein-i-t íutóleg rázza lejét e kérdésre.
Mit szólnak ehhez i. városatyáinkt
— Zichy Aladár Nagykanizsán. Zícby Aladár gr ót, öleUégu személye körüli miniszter Di-án szombulun éjjel érkezett lludapestről Nagykanizsára. Mint u dalosver-eny di^zelnOke vasárnap ilt időzött
városunkban ós vasárnap éjjel tnalonkocsijibao Wienbe utazott.
— Kmcvc/cscí. A király a következő végzett hadapród-utknlaí növendékeket tiszthelyettesekké nevezte kí a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredhez; üaákoly Fen-nc. Szikora Uszkár. Kisfaludy Károly, Garabb Uyula és Lnpossa László.
— SzemClyl hir. Dr. Kiss István, pécsi kír.-láb ni bíró Nagykanizsára érkezeit, hol szabadságának egy jé-zét tölti el.
- Változások a gimnázium tanári karában. A gimnázium tanári karában uz áthelyezések megtörténtek. I\'reszeller ferenc tanár l.évára é.v Kalcsok
Leo i.üiti Kolosavárra meni. Kalcsok Led i évig működött Nagykanizsán, tiarclaa védője volt a k|e*.
rikáfis állu-poiiliiak a |>olílikábati e- hitoktatásban, de tudományos, széleskörű ismerettel bíró tanára az ifjúságunk, mely őt szerette mint barátját szeretni szokta A kaih. legényogylat szervezése könil sok érdeme vau. A millleninm évben megírta u nagykanizsai gimnázium történetét. Szerkesztette a Szűz Máriu naptári és élénken részt vett a néppárt szer-fezkedesébeu is A történelmet kiváló tudással, néha-néha iráuyzalos sziuezésricl is Utiilolla. Volt sok jó barátja a városban, ellenfele is volt sok, de olleusége egy se. Távozását széles körökben sajnálják. A megüresedett tanszékeket Dukács József Vácról. Hárdos Ferenc Nagykárolyról és Waguer Károly Hudapest-ról foglalták el.
— Eljegyzés. Bonyhádi Perczel Móricz, a Független Magyarország kiváló felelős szerkesztője eljegyezte Draunsleíuer Mártát. Hrauusteiuer liuszláv kiráiyi tanácsos pozsonyi dohánygyári igazgató bájos, nagy milveitségn leányát.
— Az uj oltapán. Szeptember 10 én lesz az alispán választás A pályázati batáridő már rég lejárt. Pályázatot esak Arvay l.ujos vármegyei főjegyző adott be. Vetsény és küzdelem tehát nem lesz.
ZALAI KÖZLÖNY
l:->Vt;. AClil\'SZTI\'S a:..
" „-I4to8éi Ba8tfh Simon izr" ogyhArö I Báró (iutmann Vilmos ftO k. Báró Gutmaun Aladár i kisebb ós köiép..igy^u fiaomitó keletkezett « hogy 49 *,« k$T$J***m$ "«« 3ES \'5« k. Itikey Kálmánná öo k. Ur. .Darányi ^Wj? JW, »5? 1 jövó
Lelkiismeretes biva.alnok^olt Rhó 1 "!"?!1 temeiíék] 30 k. Závody Albin 90 ^^í^jxk^ n.- rlviiu-l Vácsey Zsigmond 2o k. Sebestyen Lajos 20 1.0» .
DtgJ ™«^UmMM A Mvi, .„egyei Szalaesy Farkié Ve«t« 18 k. Koller István Fes •
éaa tóvárosi sajtó dicséretes agitáetot fejtett k. a Rajk 10 k. Scbmidl Lnnl, Annamajor I I k. I)er-
Hogy
[évtól kezdve a teljes üzemet felveszi.-"j-ót egy uj nagyobb tíunmítóuak felállítása Becs környékén tervbe van véve. egy mási*. a Budapesten létesült Neumunn-féle pedig már hova továbö fel is épül Kőbányán.
dalosütinep érdekélten. Ez közismert dolog, melyet varies Akos Kilimáu 5 k. Özv. Jerfy Adolfué, Nagy- Ha már ezek az ui vállalatok rábirbalók volnának is bizonyítani teljesen felesleges A sajtó munkáját 60« récse fl k. Szanvéber Józsefbe Nagykauizsa 4 kor. a kartellbe való belépésre, miként elégitessék ki azok xeileuül végezte a nemes ügy érdekében Heteken l»r. Háry István Z -egerszeg H k. Takács Jenő, Ta- kontingens igénye, holott a régi gyárak eredeti kou-keresztül hirdette a sajió a szép ünnepet és sikerült polca 3 k. Dl*. Reményi Zoltán, Boriak l k. Össze- tiogensükuek csalt ,Vi- r.n" ,,-ával rendelkeznek óh is az érdeklődést felkeltenie. Az utolsó napokban seri 579 koroua, a melyéri ez utou fejezi ki bálás további lemondásra egyáltalán nem hajlamlök? Ép az CMinya dolgok történtek a kulisszák mögött. Határozott köszönetét a Dunántúli Dalosszövetség elnöksége. a nagy hátrány petróleum-iparunkra, m .g bántás érte a sa|tót és aunak munkásait. A Dalos- — Beiratások. A nagykanizsai felső kereske-1 - Ftajrkéiiiiill lénltétit ¦ittiiilitiih. Min
szövetség sajtó bizottsága nem leheteti mást. mint delmi iskolában a tanulók felvétele szept. 2—*4 *klk * fenyk«j<«tici, a teg»oD*oiti> e« mindenki átinti kamion bendta lemondását. A váfasztmáuy kérésére — miután napjain délelőtt 9—la, délután 3—ó. eszközöltetik. SHÍSf\'W ^gSL.25SS *Í*\'"W *» .A Mc.il-
reá mutatott egyesek, a sajtó hivatásit meg nem értő, Újonnan belepő tauulók születési NnqfcÖiaM véleményének és állításának helytelenségére — a -tartoznak felmutatni. A javító- és pótló vizsgálatok, bizottság az ügy iránti jó ind illatául megtartotta liszt-1 aug. :il-éu délelőtt 8—Íj órakor, a tanév megnyitó\' segél. Ezek után is történlek korlátolt felfogású istentisztelet 5-én H órakor, az írásbeli érettségi vizseni berek részéről áskálódások, de ez, valamint az a gálatok szept. 5—12. napjain tartatnak meg. körülmény, hogy a Dalosszövetség közgyűlése mellőzte l A nagykanizsai izraelita elemi iskolában a ta-a sajtónak inditványozott köszönetet, mint a „Zala-\' uulók felvétele szept. 2—1. napjain délelőtt 9—Í2, helyesen megjegyezte, nem fogja a sajtó munkásait délután 3—\'i órakor eszközöltetik, a tavitó vizsgásirha vinni. A sajtó, minden öndicséret nélkül meg- latok aug. Ki-én délelőtt 9—12 órakor \'tarlatnak írhatjuk, sokkal többet tett az ügy érdekében, mint meg. Tanévnyitó istentisztelet ő-én s órakor. Az l, tok hivatalos fontoskodó, de ezt nem köszönetért tette, osztályba azon tanulók vételnek fel. kik az anya-,
-könyvi hivataltól beszerzendő anyakönyvi kivonattal ai amm *"PU\' igazolják (igazolt szegénység esetén bélyeg- és üij-; Kövessy 1 mentési hogy legalább íi és fél évesek és kiken az\' "dúsával kezdte meg a [ oliás sikeresen eszközölteted.
— Az izraelita felekezeti iskolák reformja.
Az ügy részleteire különben még visszatérünk.
— Német le«tlezŐ-Upok a dalosversenyen. A .Zala\'vasárnapi számában a következőket Írja: napokban szóvá tettük, hogy a dalosversenyen Németországban készült képes levelezőlapokat akarnak forga-
lomba hozni. A levelezőlapok Zichy Aladár grófol, a Appouyí Albert gróf kultuszi
miniszter .dlenórzés déli
itlynok kijie* arjegyickcl liivanalru síUeseit kllM cl licrnioatve B*
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Színházi levél.
siófoki szezon nláii kedden este nyíllak meg kapui.
Kövessy Albert színiársulata a liül-Baha elő-ral kezdte meg a színkör őszi évadját. A darabot meglepően kevés közönség nézte végig — melynek szereposztása tiinyíban tért el az előbbi előadástól, hogy Gábor diák szerepét Kormos Ilonka, a társulat fiatal énekesnője kreálta. Ügyes alakítása,
verseny díszei nőkét, Lengyel Lajos főjegyzőt, a szövet-\' ból megMdölte k összes ^r*^ «r-1 «|Bv*u játéka bár nagy hatással volt "a közönségre,
| de I hangjában nem találtuk meg azt a kitejezó
ség elnökét és Horváth György igazgatót, a szövetség\' hitközségek és imabázi egyesületek alapszabályai tár-alelnökét ábrázolják. A levelezőlapok tele vaunak gyában a lauügyi vonatkozásit részekre vonatkozó botrányos sajtóhibákkal éa első tekintetre eláruljak az utasításait tartalmazó rendeletét. A miniszter ugyani-\' idegen származást. Akkor követeltük, hogy e silány- azt tapasztállá hogy a kérdéses szabályrendeletek\'a ságot vonják ki a forgalomból, ezt azonban nem tanügyi részleteket illetőleg rendszerint hiány.sak. tették meg, hanem a sajtóhibákat tollal kikorrigálták , vagy szövegezésük a törvény rendelkezéseivel ellenes a levelezőlapokat most így árulják. Feltételezzük, köznek. Hogy tehát az alapszabályok kormány hatósági hegy ha magyar emberek a mai vendégeink, ezeket jóváhagyása az ismételi helyesbítések és módosítások m levelezőlapokat bojkottálni fogják.
Nem tudjuk, vájjon vendégeink bojkottálták a képes lapokat. Általános megütközést kelteti azonban az a körülmény, hogy u magyar irodalmai és müve-Szelet pártoló körünk ¦• lapokai árusítana a sörgyári el akar válni a hitközségtől, az egyházi adót további nép ünnepen Igazán sajnáljuk, hogy a rendezőség ót évig Űzetni köteles. Természetes, hogy ezután az leiült ilyen üzleii érdeknek" s ezzel a kör eljárását izr. hitközséget sem lehet feloszlatni olyan könnyen, akaratlanul ís jogos kritika tárgyává telte ki. ",int * mD«*Í dalárdát. Pedig ezl megszokták tenni
- A hazárd kártyajáték. Ismét meg kell mindenkor, mikor a taniló fizetését az ötödéves pói-\' 1 .,ö,, lekkal emelni kellelt.
— A dalosverseny hitelezői. Azokat, kiknek lalosversenyból kifolyólag követelésük van, kérik, hogy számláikkal naponta délután 1 és 2 óra közt
lágyságot, érzelmet, melyet Gábor diák partitúrája joggal megkíván. A törekvő színésznőnek inindam<-l-let szép jövőt jósolhatunk, a ki még sok sikert fog aratni. Sajó Mujkó cigány szerepét sok megfigyeléssel találóan alakitolta. A többi szereplő is sok igyekezetlel játszolt.
Az h heti előadásokból ennyit határozottan konstatálhatunk : Közönségünk nagyon kevés érdek-
állal késedelmet tie szenvedjen, gróf Appouyí Albert
a Lnllgji ristM mcgál.pitoti. a $4^3\' U lIMfeoll
egységes szöveget, melynek lényegétől a készülő ii| szabályrendeletek semmiben sem térhetnek el, Kbbeu a leglényegesebb, hogy a hitközségi tag. ha
emlékezni, hogy Magyarországon mennyire általános a kártyajáték és különösen a hazárd kártyajáték. A bűn tető torvény nálunk a hazárdjátékot nyilvános helye
ken tiltja. Eb mégis mindenütt olyan összegekben foly \\ Lendyai Samu urnál.\'a Szövetség pénztárosánál (Gul a haz.irdjáték. mely a résztvevők anyagi erejét messzi
Fényes Samu darabja: Csöppség, Alfréd Sut ró darabja: Jerikó lulai oly kis számit közönséget vonzott a sziuházba, mely még Mncsáii is kevésnek mondható. Kz a julenség joggal megmgaihatju késnünk a közönség hírhedt múérzékérŐi táplált véleményünket — bár sokak szeríni ezt a nem rég lezajlott dallinuep rovására kell írnunk.
A Csöppség hatásban messze mögötle marad Fényes nagy sikert aratott darabjainak. Mesét alig ad benne a szerző és csak a csöppség (Hevesi (Jusstl) Dengelegi (Kürti), Amhró (Almásii jellemének megrajzolásában néhány ügyes poétikus jelenetnek beállításában ismerünk rá. Fényes nagy tehetségére
mao iroda, Magyar utca) jelentkezni szíveskedjenek. \\ rtirab címszerepét Hevesi Guszti játszotta. Közvetlen — Szivar-automata. Kgy magyar vállalkozó játéka, találó alakítása zajos sikert aratott. Kiiünő-n beadványt intézett a pénzügyminiszterhez, hogy Ó a adta szerepét Almási és lián házi Teréz. Hevesi Ma-trafikok vasárnapi munkaszünetéi elősegítendő, olyan riska játéka Mártim szerepében meglepő lejlödést automatákat tudna létesíteni, melyekbe, bizonyos pénz- tanúsított
összegeket kellene bedobni s erre kijön a kívánt szivar. I Közönségünkuek fent említett közömböségén Nagyon jó. hogy az embeiiség munkáiét mindenféle | kívül még kél dologról győzött meg bennünket Je-
lesebb fajtája (n igenis helye volna az automatákkal akarják megkönnyíteni, csak némi ag- rikó falai előadása. KlsŐ sorban arról, hogy a tár-
emlábh ís rendőr......ívstlmaáuak mert «(,,,il,l"a",k VftMMak "bba" a \'"kinlelben, hogy lényjeg Mtlat drámai, társalgó személyzete gyér. A főszerep-
egaiaon is renuon o »™kozsseait, mert hftn.M.a a kölöll8(;g n alltomatákat. Tudvalevőleg löktől eltekintve, a kisebb epizu,Ucrii szerepeket, bar
meghaladja. Magam hányszor voltam lauuja annak hogy tisztviselők elsején egész havi gázsijukat elveszítették, családapák a bizbérOket, gyerekeik iskola pénzét. Kereskedők a" lejárt vallóik fedezetét. Legújabban, ismét divat lelt a ferbli a hazárdjáték legveszedelm
állami de leg....................... ..-------.......-. ...... bíJit,|fli„4.ft a közönség az automatákat. Tudvalevőleg lókiöl eltekintve, a kisebb ep._.
kimoudhalailaii az a kár, amii a hazárdjáték okoz sz összes ilyen gépezetek már rég elvesztették hitelüket ^lég fontosságuk volt a darabban, pénzben, időben, munkakedvben és képességben. Azlán s ma atitomaiába már esak a jámbor, föltándült vidéki soknak éa kardalosuókimk jutottak. Meggyózódtnnk a kártyajalékiittk is csak ugy, mint « turfnak meg ígvekszik vásárolni. Persze siker nélkül, mert az | másodsorban arról, a mit különben előbb is észre vannak a maga sakáljai és élösdíjei. a kibic, aki a f,1,,,mH,u sf6^ **? Va,: ,!lro,»olva. hogy a páni vettünk, hogy a szereplők sehogy sem barátkoznak
bemegy, kijönni azonban nem jon ki semmi leg- meg szerepeik betanulásával. Almást a kl szerepet nyerőt megpuu.polja. az uzsorás, ak. a vésztőt segít. f6lj,bb egy oda uem ,.„,¦, „léggömb, melyet vala- mindig a legjobban ludja, nyílt jelenés alkalmával
mely furfaugos suhanc dobolt be, de akí szinten nem szólt a súgóra, hogy ne zavarja ól hangos sugásá-kapott ki .semmit. | val. Kz pedig annak a jele, hogy a stigó hozzá szo-
— Betiltott népgyűlés. Megírtuk, hogy a nagy- kott már a szerepeiket nem tudó színészekhez, \'gy tesz linkre és szaporítja amaz élósdiek failáját mely- kanizsai szervezett munkások e hó 36 án népgyűlést, tehát Almási nyílt színen lörtént rendre uiasitasat lyel ugy is tele van a város társadalma. Kzeket a "kariak lartaní, melyet azonban a rendórhatóság nem | véleményünk szőriét kritika volt a társulatnál d.vó ¦ , ,, .. .. , , , .... BBgedélye*ett. A főkapitány betiltó határozatai a rendszerre, , ,
kártyázó helyekel éberebb ellenőrzéssel kellene kísérni, i nnuMlitík megfelebbezték az alispánhoz, azonban nem A darab egyike az ujabbkor! kiváló alkotásoknak,
meri hallatlan, hogy mennyi a dologkerülő kétes Sf)|t eredménnyel, mert az alispán ma érkezett vegzé- Klónkon ecseteli a szerző a tétlen és elszegényedett exjsztencía, aki a gyanútlan és becsületes játékosok sével a főkapitány határozatai jóváhagyta. előkelőknek lenézését, a munkás és így a vagyonra
kifosztására lörnek Nem kis dolgok ezek Kgy városi — Olcsóbb lesz a petróleum.Tudvalevő, hogy szert tett középosztállyal szemben. Krős tollsl vázolja fejlődését, vagyonosodásál gyakran az ilyen természetű ai. \'m1: áPri\'Í8 ?\'°-*n rjtljgSBP kartell meg-1 az előkelő anyák hibáit, akik a legkevesebbet esslad-
L- . . ílr „ m ,. , . • . . - újítása erdekeben a ünomitok már hónapok óta állandó jukkái, legtöbbet a társasággal es a szórakozásokéi
bajok akadályozzák. lalán lehetne rajtuk segítem tArgJa|á8okat fulytatuak. Sokan az érdekeltek közül törődnek; a családi élet melegét felcserélik a társa-okos es céltudatos hatósági beavatkozással. nem képesek belátni, hogy egy egyszerű kontingens- ságheli flirteléssel. A szereplők a legjobb igyekezettől Köszönetnyilvánítás. A következő sorok szerződés meghosszabbításának minő akadályok állanak ] voltak a sok helyen nem nekik való szerepkörb>
ki zavaráliól 100 percentre. A kártyával járó költsi életmód, a folytonos izgalom, a kölcsön nláu ba]sza. kimondhatatlanul sok munkaképes eztsztenolát
péket, bár Csak kardalo-
kőzlesere keretiünk fel: A Dunájiiuli dalosszüvetsé- útjában, pedig tényleg — így jelenti budapesti levele-
M Vll-ik dalosversenye alkalmából anyagi támoga zónk — ugy áll a dolog, hogy a viszonyok lényeges
latban adományok és felüllizetésekkel részesíteni megváltozása következtében alig elhárítható akadályok
kegyesek voltak: Gróf Zichy Aladár ion k. Gróf gördültek a kartell meghosszabbítása elé. A leg-1gozásába és bizonyságát adta annak, hogy 6 a tár-
Bitthyauy Pál I no k. Báró Szegedy Sándor :.n k. nagyobb akadály az, hogy az utóbbi időben számos I sulat egyedüli erőssége. Hevesi Mariska törekvése
Egyedül csak Almási és Bán házi kapta meg dió szerepkörét, amelyet teljes eredménnyel töltöltek be. Almási minden tehetségét beleadta szerepének kidől-
Itmti AUGUSZTUS it.V
i-lfogadhitóvá telte ez esti szerepét és nem rajta műit, hogy drámai hösnÓ szerepel kellett adnia. Tel-j.aen rossz felfogással adlak szerepüket Kürti és Magyari.
Szerkesztői üzenetek.
TÖlh Alborl urn.k. m4|>cn, hUgttléilHln nic|(lil clkkíi üulnl" .\'ajnal.luiikia ntm k6taih«t)ilk, meit a. nem ¦ívelik Ul\'u\'ik .clciiieiivtvel. elemül.^ (...Ha ntm akarjak fijl—¦ ?.1——i Iáinak, ha |fyakial,i>as feüet.inc licnnan.
kai
A. P. Budap..!. ilikii M.aaajak. K«i]ak i„,l|,l,l „ustalku-liaat. ila ciak a papil — o^ylk „Mali,,. |ay kivinia a ./"inJal .inka. a* [celláik...
Pöttunkatao: (.\'riipúi\' itéln.
Kéziratét nem ad viasza a azerkeaatuaég
— Kezelő gimnazista tanuló (eljes ellátásra tisztességes url osaládnál felvétetik. Bővebbet a kiadóhivatalban.
Intelligens család
1—2 jó házból való deákot teljes ellátásra elfogad, hol az illetők gondos figyelemben részesUlnek. Cím a kiadóhivatalban.
ZALAI KÖZLÖNY
Elektrotechnikai szakiskola
laboratóriummal ós tanmtihelylyal. Technikai tanintézet az egész elektrotechnika és gép építés számára.
Pozsony, Vallon-utca 14. szám.
Szeptember 3-án It\'euUdnek u íViriitá.iok azok számára kik, í lanév alait. gyakorlati és elméletileg képzett
Elektrotechnikusokat, (Gyári hivatalnokokat) stb.
óhajtják magukat kiképezni. Előképzettség 3 — 4 középiskola. — Életkor 18-30 év.
Internátussal kapcsoltan.
A villanioshágtiuLc mint hajtó ilielve világító erőnek folyton növekvő használatba vétek* kell hogy u t. szíllök figyelmet tjnikmtk BZ0D ép oly szép, mint kilátás teljes életpályám való tereföse melleit a fenti UHimte\'/.etív kfllönö seti íordilsák.
Az igazgatóság Ingyen szolgál minden további felvilágosítással illetv. programmal. Az igazgatásig. ,..
00 kr.-IOl II fii. :t!s ltr.-laj mtl.oreiikl.il. — 1!. elvámolva a háihOi vsJtllllva. Stgy iiil.tt attyiijicrniitv\' aii Hannebarg selyemgyir, Zürich.
ny i ir 1 ér.
i platt ko*lom?kerl ntm «aliai Mclftaii-itct a «crk.Kttjr,-
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
kltüaú sikerrel használtatik
vtit-, húaLjhúIuag- ás kuiívlnublnulmak utlen. hiijg-dara és vlztlul nihtuigikníl, a czukroi ha2ylr1.il, továbbá a UgX5 .tervek buru Útnál.
Hútfyhajtó hatáaú!
taia.ali! kaaayaa ««intatti! Ci.ravafgi.il
Salvat
SUCHARD
HIRDETÉSEK.
-üOVlk. 006..
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai k r. törvényszék közhírré teszí. hogy a délzalaí takarékpénztár veg re haj taténak Vellák Kenne végreliailást szenvedett ellen 400 kor töke Möek ttlOft évi január hó 30 napjától járó 7 \'/s Kamatai, 7\' ,% késed, kamatai, 3ii kor. 70 fill. per, 17 kor. 30 fillér végrehajtás kérelmi, Ü8 kor. 30 fillér árverési kérelmi és a még felmerülendő költségek iránii végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törv. szék területéhez tartozó sa nrécsei 103. sztjkvben t (4.Wi 1—4594) hrsz. szóló, présház, szántóföld és rét « liáspárhegven 792 k. hecsértékhen. 1906. évi szeptember hó 10, napiának délelőtt 10 órakor Nagy-ltéese község házánál Simon Gábor felperesi tlgvvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kilett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a beesár lo\'0át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság.
Nagykanizsa, 190(1. évi juuius hó 28-án.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré testi, hogy Oroszv\'áry Uyula Ügyvédnek. Kádi Rozália férj Dainina Szílveszterné. I\'irbns Simon és Szabó Sándor gelseí lakosok elleni közösség megszüntet.^- és jái iránti peréhen hozott és jogerőre emelkedett 5989 p-j 908. sz. I. her. ítélet folytán a nagykanizsai kir. lör-\' vényszék területéhez tartozó és a gel*ei íiM. sztikvhen *A t 1240. hrsz. alatt 1 , részben Itádí Rozália. tar, Pírhos Mihályué, \',, részben I\'irhos Simon. 1 , részben Szabó Sándor. 1 , részben Oroszvár)- (íyula tulajdonául felvett szóló és pince az Öreghegyei) [361 korona becsértékben
igoö évi szeptember hó 18 napjának délelőtt 10 órakor
tielsii községházánál Orösziáry Uyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közboiiiöttével niegtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár li»*„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőn kezéhez lelenni.
A kir. törvényszék. íniut tkvi hatóság.
Nagykanizsán.\' 1906. évi július hó :t-án
; 1086/1000 végr. sz.
A r\\vrvsí Uit d<-i mnn.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1S8I. éví LX. t-e/., |p3. t$-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti VI. ker. kir. járásinróságoik 1904. évf Sp. IV, lHin/4 száinu végzése következtében l)r. Solti Ármin budapesti ügyvéd által képviselt |)i". .Maros Mór ja,ára lietitsch Arlhur nagykanizsai lakos idlen 80 kor. s jár. erejéig IDOft. évi április hó rj-én foganat.\'siiott kielégítési végrehajtás utján le- és fidülfoglalt é.> \'Hus kor. beesült szobabútorok, ágyiieiiiih-kbói álló ítigó.-ánok nyilvános árverésen eíadauiak.
.Mely árverésnek a nugykanizsai kir. iárásbiró-ság Itnill. éii V (!111 számú végzése folytán eddig Összesen 48 korona 7\'J fillérben hiróilug már iTicuállapitoti költség.\'k ereiéig Nagykanizsán a lo-lvs/itiéii leendé e*«kdiláaéra 1906. évi szeptember hó 4 napjának délelőtt 8 órája halándúl)] kilüzetik és ahhoz a venni szándékozok 1 oly megjegy»ér,-cl hívnitiak meg. hogy az érintett I íiijióságok az 1841 évi LX, I-c\' 107. és 108. §-a elmében készpéjizlizelés nullett. a legtöbbel igé-rönek beesármi alul is el Ionnak adatni.
Kell Nagykanizsán. IllOlí. évi augusztus h 1 \'20.
Maxiuiovits György
kir l\'ir. \' •¦tT"lu\'joi
»7 lk. DOfi.
Árverési hirdetniény. A nagykanizsai kír tór.étiyszék közhírré teszi, hogy a kír. kine>lár végrebaitalónak Pintér Auua íj. Lakatos Jétaéfüé, Pintér Anna fj Kovács Jánosáé, Dávid József, Pintér Juli Íj. Oigány lmréné, Pintér József. Plulér Katí fi- Dávid Keieliené. Túlh Kati
fj. Mii Ifi Józ.M\'hi\' végrebájtiit stenveaétték elleni líü kor. fii; fill. töke, ennek 1904. évi ápril hó 2\'-lói járó 6% k.iiii.ii.n 24 kor. 80 fill- per, "?4 kor. 30 1111, végrehajtás kérelmi. 17 kor. 90 fill. árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a csapi 438. sztjkvben f 3118. lés 4\'0. hnz. alatt felvett szóló, kaszáló, az Aligvári hegyen I80Ü kor. becsértékben 1906 évi szeptember hó :14-dik napjának
délelőtt 10 órakor Oaibl köfaég házánál Dr. Tripammer Rezsó, mint t. tiszti ügyész, felperesi ügyvéd vagy helyettese köz-bi-njöitével megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a bec»ár 10*..-át készpéiizben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
A kir. (örvényszék mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán,\' 1000. évi július hó 10. napján.
7, ALAI K 11 Z L 0 N Y
1901!. AIHÎUSZTCS 25.
SE.IDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz. Moll A. védjegyet és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-fele Seldlit.-oorok i»<tó. gyAg-tinlr..., a lofimaki..-"!\'\'\' fiyomor- él •lte.tbár,l»lm.k. g/wmoiKorci c gyíiowitie., < ..Skreked*,, nia]b&mtlM», vériofuláa. arwiyér e, n leSkill.\'.iiWíol. r,o.bu.u«»e|tek tU<m, « Jel** had.iornek cviíiciick óla Mindig nn,y>)M> elie-jclv.i ... - " »LY lepecléteH eredeti
dobolnék \'l kor. I
IIiiiiiInKiímoI. tfirvt;n>ll«-ic IVn.iHlr.urlt.
M OLL-FELE
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi.
ha mii..;.-,;>Iiv«g Mul.l, > vcdjeyyct itimeli Tel, -A. Moll litva. A Moll-félo JÔl-bnfSioi
feliialu fuiotiiial ne»eieic--1, mim lijdalonicalltap.lo bedSnaöleti ii
konvény, ciui «i a meghüléi cgy*b követkeimíiiydi laKlam«reie*chl. ntyuti.
Egy ónozoU iridati üveg ára 1 korona 80 fillíü
MULL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb míVlijer ueiinl kouitsk gyeiméi ct li\'i\'^y ki-n|i|Hial a bőr okaiarfl ápoláaára gyarmat ¦ ¦ a Olnótlal rétiére - Ara darabontén! 40 flll. öl darab I kor. 80 fiit.
Minden \'Unt. ^y.:lmcl wn|.|-.m Moll A. w-.jj^yévr-l \\ -[¦¦¦\\:.
Plaa4lkll4étl
Moll A. yíóyys7orBs/ cs. és kir. udvari szállító által,
Héea, TarhlsiilHtii fl. et.
Vidéki megrendelitek Ba|MMU ptMUWanvti uicllcti mije .illetnek.
A rnkiárnklmn i.-ssck halál-o/uimu ...\\Í"LL A." aláírásával t\'-s vi\'djcL\'Vi-vnl i\'llatnii ki-s/itméiiyeket kérni.
Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Ado t Fiai.
lififfl hírneve* kénfiirilo llorvriiorNr.iígban
a Zayorlií vasút mintin (Zágráb-Ctáktornya.)
Vegyalemoiva Prof. Dr. Ludwig udv. tanicaos Altai 1604.
68 M Calila meleg ionia, » ken hupMk Iclultnullnüibn h aiata van iium ét fiulei iheuma, úiliei betagicftek, gynlladatoi «• ciunliôuii 0m< h tu útiatok, ko»iv«ny, newftlgikui í tintai mák, miui Ischia* alb, nül bajok, bili- ét litkol lieteg-icgck. Idoli VBHbaJohj liúlyaghurur, gónrélykór, Angolkór, ólom c« higany merge-*é»cknel Kb. lib.
IVÓKÚRA, garat, giga, mell, máj, gyomor- ü U-lb.juknil, ainnyérníl. Hl*.
,—Villanyost»ag. — Massage
6joojinli/il aliali Unjilimnil. Hiiji íltilílllk. Hlril|Tlt kirak Il bu rayai Illljp itirlil, igiii érta ál ajllii.
Idény taiiaiii ntAjiit l-iöl oklúbcr 1*1«. — l\'onijiii nagy jiftik. terjci.clwet ülteivé-nyek, Hip klrinduUitok. - Aliando lenckai. Zene- éi fincottlyek lib. A v.-. - î - .i! il lo miti ut it a lesila tir.»t\'.;octi viga ¦ vendegeket.
KUlon fogatok it rcndelkcietro it honk, tic «Stk i:r...., eliilib a fflrdu inleiú- XI tégnél uicgrctidclendu. Urvutl ludako-oilitokol a IllidÜo.vo. DK. MaTKOVíC IVAN ad. tfrnW" Protpaklutokat éa broicliurtkat Ingyen ét bérmentva kOld.
FÜRŰO IGAZGATÓSÁG
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
/Giobiri)
I y a legjobb és leg Pi nomabb/f
S VCzipóliszliloszer/ I
a
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
MM MÜVEK HÂTSCHEKlAJOi
BUDAPEST-VI.,ANDRAS5Y-UT 33. 1
Diszitaéteb otthonotokat télen, kerteteFiet tavaszsza!
valódi
laarieii rliii[lii*iiUil!
Ve<\'érSZÓ* Ml dArt\'\' i-ai\'Pan 1 Sdii eli t i>>v-
_\' vei, tinit et ni-;.: k - i;kntri\'iickifll
Jótállás\' -"tOOfl koronát fí^tt Si hic lit (ifltrtr;
\' .-.-ir Ad«hI)cI)hii liarklnck. a kl lu\'lu to nyílja, liigy naupatia a .Schrhl" Dévvd, vahiiK\'ly kant
í m. L i m. jn
VAGY KULCSSZAPPAHT )
A mi LUI es iMa,
Mindennemű ruha éa iiio-ási módszer részére a legjobb és legolcsóbb. —
Hófehér rubát ád. A színeket emeli, fény lövő és világossá teszi.
A vásárlásnál kQlóriÓsen Ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan „Schicht" névvel és a ..szartaa" vagy a „kulcs" védjt\'Kygyel legyen ellátva.
0 koronáért ( - 4 holland forinii postautalvánnyal, bér- i\'s váiiink-iiu-si-n küldilnk AnsztVia-Magyárorazágba kt-dvelt Normal-gyüjteményünket. 30 Hyacintát üw-irek vagy 40-ei cserepek réazépe, avagy S0--\'t kerti ülte.tésro, avagy ISO darabot szobának 45 oserÓpre. vagy 250 darabos gyíljtemf-nyt kert részére, vagy egy 240 darabból álló gyűjteményt szoba és kert részére (tartalmaz Hyaeinták, tulipánok, nnreissok. erocus, sóiilák és gyöngyvirágokból álló pompán választékot).
Gazdagon illusztrált, sok tenyésztésre vonatkozó tudnivalókkal ellátott fóárjegyzéket, amely a gyűjtemények részletezését tartalmazza, ingyen és bérmentve.
BlamBDzwiobBlzöchtorBi „Hnis ter Dnin"
NOORDWIJK. Haarlem (Hollandi
Nyomatott líj. Wajdite József könyvnyonKlájáljan Nagykanizsán.
9615
13897514?81959