Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.8 MB
2009-11-25 08:08:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
984
3411
Rövid leírás | Teljes leírás (397.23 KB)

Zalai Közlöny 1889 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1889. márczins 2-án.
Előfizetem ár
it ferf . . . 5 fri--
fél évre . . . . 2 fr áO kr negyedévre . ¦ . 1 írt 25 kr Egyes szara 10 kr
H I H-D E T & 8 E K Ü tia»*bi.í p-iitsíirbaii T. ni*>"iisíor| minden további lorert ;> r~~ NY1LTTÉRBEN {jetit Koronként 10 kr*rt vétetn •! Kimstán illeték m niien e*j hirdetésért 3(J kr. ritetei.dGk
Hiiszomiyoíezadik évfolyam.
i
A lap szellemi ríssét illető "köile-
lények a m«\'k?szt5ségb.ez, Janyagi réfiét illető közlemények! pétiig a kiadohivkialhne bérmen!ve! ¦ iatézendÖk : -Y«ff y-Ka nizsá ti takurrkpéuxtári épület.
Bi\'Tr.euretieu- ievelek néni fo-.; ¦ «1.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank\', a „nagy-kanizsaiönkéntes tűzoltó-egylet, a 9nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület",\' „nagy-kanizsai keresttény jótékony nőegylet* , a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete*a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezei",a ^soproni kereskedelmi s
iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmánydnak hivatalos\'lapja - , ¦
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENQ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Qrof Qsáky Albin miniszteri .rendelete.*
Országszerte nagy port vert fel a vallás-és közoktatásügyi miniszternek: a német nyelv alaposabb, taníttatásának érdekében kibocsátott rendelete.
Mint minden olyan dolog, mi a nemzeti érzületet sérti és tán féltett kincsünket: a magyar nyelvnek és szellemnek, érintetlen tisztaságát, néniiképen, — veszélyeztethetné ; — e „rendélet* is oly élénk érdeklődést keltett országszerte, a mi a leghevesebb vitáknak _,vált tárgyává.
Van e szegény magyar hazában, — sajnos! — még egy nagy tömeg, a mely még ,mindig idegennek érzi és vallja magát a saját szülőföldén
~~éT kifelé (nagy Németország és a Szent C zá r birodalma felé) gravitál érzelmeivel cp ugy, mint szellemével, politikai gondolkodása; val. E tömeg, a gyöngébb idegzetű, s felületesebb gondolkodású s képzettségű magyar elemeket is, kép matató álhazínasságával kápráztat ¦Jván s elámítván, saját nemzetellenes
\' nézeteiknek -olyannyira h i v ó v é bírják tenni, hogy azok azon nézetekért — ha reá kerülne a sor =— akár vért o u tani is képesek lennének, mert hát: nem akarnak 5 o-u v i n i s z t á k n a k, elfogult magyaroknak látszani. Mert azon nemzetellenes tömegnek a „souviuíszta" szó, az az eszköze, ami őket legelőbb czélhoz vezeti. A souviniszta szótól ugy irtózik — azon a, tiszta magyar nemzeti eszméktől ¦ könnyen elhódítható — magyaroknak „gyenge\' idegzete; ugy szegyeinek magukat elfogultnak tartatni, hogy mintsem elfogult souvinisztáknak bigyje őket bárki is; nemcsak, hogy minden meggondolás .nélkül „kigy ó-követ fúnak, a nemzet azon— básztard — fattyú hajtáshoz hagonló hazafiaival
is. de k*épesek volnának ezen ,tul hazafiság* hírének áiszeraéf ve folytán^j még talán a hazaárulásra is! Hogy is ne! Nagy szégyen is ám az, ha valakit souvinisztának mondanak vagy tartanak \\ az annyi, mintha csak azt csapnák a szemébe, hogy: te nem tudsz alaposan németül, tehát nem vagy e u rjó p a i 1 a g képzett, művelt ember!
Tehát elképzelhetjük, hogy e tömeg minő óriásivá nőtte ki magát, az így toborzott, hívekkel felszapo-rittatva.
\'Magyarország lakosságának ez a .„szaporított" vegyes eleme és az a másik tiszta, semmiféle álhazafias okoskodással meg nem vesztegethető; önálló, igaz magyar gondolkodással, felfogással, s hamisítatlan érzelemmel bíró magyar eleme, (a mely nem bánja, ha ínég ugy „souvinisztáknak* .mondják is, azért érzelmeiben nem engedi magát megingat tat ni) a miniszter uf „rendeletét* illetőleg. : homlokegyenest áll egymással szemben.
A- „vegyes* tömeg tökéletesen helyesli Gsaky gróf miniszternek, a német nyelvet illető felfogását, s igyekszik a maga egyéni nézete (és a mi fő: — érdeke) szerint az ő gondolkodásának álláspontjára emelkedni. Ezen vegyes^ tömegben létező. — német etem. önérdekből beszél; mert természetes, hogy Örül annak, miszerint a saját nyelve itten, nem hogy elnyomatnék, de sőt annak létjoga mindinkább csak kibövittetik. A szláv* elem pedig már csak a inigyar állam önállóságának, erősbö-désének eszméje iránt táplált irigysége végett is. inkább a németnek tolja-vonja „szekere farkát-rudját* mintsem, hogy a magyart lássa boldogulni: akár anyagilag, akár szellemileg erősbödni, izmos idni, terjeszkedni. Azok a „renegát magya-
rok* meg, amint már mondám vak, eszközei amazoknak (a feut említetteknek) s visszhangjai a:-,-5 nézeteiknek, és rá mondják, hogy nekünk szükségünk vau a német nyelvre, mert a német nyelv alapos tudása nélkül gyermekeink társadalmi állása, anyagi jövője, boldo guihatásának lehetősége koczkáztatva van. Ha pedig már- azt mondják, hogy gyermekeiknek már a hazában való botdogulhatása tekintetéből ily szükséges a német nyelvnek alapos tudása; mennyi minden okot, érvet tudnak felhozni arra nézvést, hqgy mily szükséges még a műveltség fogalmának szempontjától eltekintve is, a kereskedelmi, és egyéb mindenféle, a külfölddel való összeköttetéseink s érintkezéseink tekintetéből, ennek a nyelvűek az alapos ismerete, birtoka. — Nem mehetünk egy társaságba — mondják ók — a hol e^jy német is van, anélkül, hogy ottan vaiamely megszégyenítő „bla-mázsnak" ki ne tennénk magunkat — ha németül nem tudunk. Mert hát felfogásuk szerint, nem az az-egy német köteles megtanulni magyarul, hanem az a 10 vagy 20 magyar (esetlegtöbb is) tanuljon meg németül, bogy a társaságban megérthessék egymást. A határon tul sem léphetünk — folytatják ók —a német nyelv ismerete nélkül, néni csak hogy a távol külföldet be nem járhatjuk, de még a szomszéd Hécset és Gráczot sem nézhetjük meg, holott a gyors vasúti közlekedés pár órányi közelségünkbe hozta e gyönyörű városokat, a honnét a határszéli megyék lakosai nagyobb bevásárlásaikat oly jutányos áron eszközölhetik; jóval is közelebb esvén hozzájuk mindkét város, mint a mi Budapestünk, a mi — mellesleg mondva — méregdrága is. Ls eltekintve a nagy közönség bevásárlási szükségleteitől, a
könnyű vasúti közlekedés folytán, a műveltebb igényű közönség ma már nem elégszik, és nem is elégedhetik *íí% azzal, hogy örökösen a maga íáiiijában a „búbos* mellett (kályha 1 mellett) otthon üldögéljen, vagy a | falusi békás-tó lakóinak concerte-jében, — vagy erdői szárnyasainak simphoiiiájában gyöny őrködjék ; (pedig bár tenné meg}, nem, azzal már nem" éri be, hanem vágyik ki messze a nagyvilágba. Ma már mindenki utazni. „Nagy világot látni óhajt. Tehát, ha magyar ember, hazája határain kivül akar utazást tenni, mily nagy szükséged van neki egy közvetítő ^nyelvre, a melyet a nagy világon mindenütt megértenek: a német nyelvre, hogy megértethesse magát, miután elég sajnos, de igaz! a magyar nyelvet nem ismerik, nem értik meg sehol. A magyar fuyelvvel még Bécsben is étlen-szom-jan veszne el az ember, hát a távol külföldön — hogy ne!
Ilyen és ehhez hasonló okoskodásokat hallani az ő szájukból, a kik a. magyar szóval 60—70 évig éltek, és boldogultak, sót anyagilag is meggazdagodni bírtak. De olyan komoly, meggyőző érveket felhozni npm bírnak, a melyek állításaiknak kétségtelen igaz \' voltát i bizonyítanák.
Avagy meggyőzhetik ezen alakoskodások azokat, a kík reájuk i nézve a magyar nyelvnek fontosabb, !a német nyelvnek meg kevésbé fon-Itos voltáról vaunak meggvözóÜve?! iNem, és százszor is nem, és soha sem! s-—^
A német nyelvnek alapos tudása nem oly fontos reánk magyarokra nézve, (értvén a magyar nemzet zo mét) mint azt velünk — a fent említettek és tán más külföldi né metek is elhitetni akarják.
Nem szükséges azt általában mindenkinek, vagyis minden intelli-
gens embernek alaposan tadUí és azért szükségtelen azzal a középiskolák tanulóit (és tanárait) gyötörni és e nyelv alapos\' tanulása által idejöket és si\'jllemi erőiket,, más hasznosabb tantárgyaktól elvonni.
Hogy miért nem ? Arra meg annak a tiszta hamisítatlan, idegen befolyástól ment magyar honfi társaimnak a nézeteivel felelek, a kik oly homlokegyenest állanak — amazoknak — a német nyelvet illető nézeteikkel szemben.
öit^ azt vallják és erősítik, hogy ide haza a saját hazánkban, a „könnyebb megélhetés" végett, nem lesz szükséges a német nyelvet megtanulnunk, ha az itt lakó. németek ép ugy rá szoríttatnak az állami — a magyar nyelv megtanulására, minta hogy a német állam rákényszeríti á lengyeleket a német állami nyelv kizárólagos tanulására, az orosz állam pedig ugy a lengyel, valamint a német és egyéb idegen nemzetbeli lakosait az o r o s z nyelvnek (és vallásnak is) elfogadására. És egyóbkint N még — \'vetik ellen — ha^a hazai idegen ajkú lakossággal — a hivatalos pályán való könnyebb közlekedés, érintkezés tekintetéből értenek, a német nyelv alapos tanulásának szükséges voltát, hát akkor meg téves, vagy igazságtalan szempontból indulnrk ki, mert nem csak n é m etek laknak köztünk, hanem szlávok is, románok is, zsidók is, és Isten tudja még miféle nemzetiségek. Tehát ezeknek a nyelvét is meg kellene akkor tanulnunk? — Képtelenség ugy-e bár? De hát az ő okoskodásuk, állításuk csakis igy lenne érthető és igazságos. Azonban |jog szerint kivánhatják-e ezt tőlünk jaz itt lakó idegen nemzetiségek ? — Semmiképen sem, sőt ellenkezőleg: minden állam megkívánhatja lakosaitól, polgáraitól azt, hogy az ő, az
Tár ess a.
Bálban
TalálkozSnk \' 8 cgijlár mgi TdUlkozi
,-yogásnak tündér fényinél. ! ujem, — az ezeregy éje Nem Whetrtt több búwel ennyinél!
"Megláta 5". . nötét «iemetc egében Egy Öröm sugárka villan titkon át. En * végielan gyönyör igézetében Köröttein énem, & tündérek hónát.
Éi lánttolánk, -• egy karcsú ölelem-] Najád! termetet ölelve tart karom, Kéj édes ér*et lenge lebbenéssel Suhanni veled éden angyalom :
K>zg5 «nevai mélán andalít • I BfivíiB !lUtár siédit el, — mámorít Min;h» rozaa-felhcn »iklanink, 6 hidd el .!i ; egy mennyoraíág van .itt!
A dílvirigoa fülke von magába S kebledre rin^ egy telt petani«, Ö Ah ! vágyva néiem c*J.kjaid lángjába\' MlDt kell «egény,lek elhervadnia —
R hogy mvorál. - még ott ég Bíirmatn a ^»ók, mit rówa ajkid ott felejtések .... í- Itríf? ; ¦ ¦ c8<SkePed»e Komjat ajkaim a Csók helvébe hó eiÓkot ejten-k
neusiedler józsef.
Komoly események bolondul csinálva.
— Eredeii elbeszélés. — (Nagy-Kanizsa város le vei estárában levő okmányokból.) Irta: HAL1S ISTVAX. (Folytatás.)
A rettentő zajra megrémült az egész város. A szerencsétlen hajdúk megkísértették feltartóztatni a ifühünfiö seredet. Ijesziésül egyik kilőtte a puskáját, de abban a perezben olyant ütöttek rá. bogy a i földre bukott. Erre a hajdúk s/.étfutoltak és eldobálták rozsdás Hintáikat
Isten tudja, mi leit volna a \'dologból, ha a gyranasium rektora személyesen el nem megy Pichler Aloj/Jus varosbiróhoz, serélyesfelszólalásakövetkeztébena városbíró meg nem parancsolja Szobovíts.kibu-csájtását. Erre éjfél táján szabadon eresztelték Szobovicsot a görög boltos által bérben bírtpinczéböi,—bovaaz előrelátó strázsamester csukatta el. Azért nem találták sehol sem.
Ezzel a zendülésnek vége szakadt.
A tulajdonképeni bonyodalom azonban ezután kezdődött, mert Szobovics apja nem hiába volt czéhmester is, még nemes ember is: sorompóba szállott a famíliája becsületéért Követelte a strázsamester megbüntetését.
Viszout a strázsamester követelte a verekedő diák megfenyitését.
S bogy még nagyobb legyen a bonyodalom: a tanári karnak pedÍR a zendülő diáksereget kellett a disciplina kedvéért megbüntetni.
Az akkori „móres" szerint az a büntetés várt a diákokra, hogy megvirgácsol-ják őket és Szobovicsot ezenkívül még
kicsapják az ország Összes iskoláiból. Ettől a delikvens diákok is f éltek, meg a rektor is.
A strázsamestert pedig kereset alá kellett volna fogatni hivatalos hatalmával való visszaélés miatt. A diákok t. i. ki voltak véve a közhatóságok hata\'ma alól. Tehát a hatalmaskodás nemcsak a hivatalból] elcsapatást. hanem bürtölit is eredményezhetett. Ettől a nótától pedig ép ugy félt a városbíró, mint maga a strázsamester.
Utoljára is a diák apjával és a rektorral egyetértve a bölcs Pichler Alojzius megoldotta a gordiusi csomót. . .
A mészáros lepényt elfogatta és mint a város részéről adatni .szokott egyik „önkéntes" katonát — jól megvasalva átadta nyugta mellett a Gollner huszár ezrednek.
A strázsamestert ídeigleueseu felfüggesztette hivatalától.
Szobovicsot -pedig az apja elvitte Pécsre tanulni a czisztercziták gymná-siumába, a hol nem tudtak a kalamitásai-ról semmit sem.
— „No Yégre eltakarodott a.gazember !" monologizált Tóth József ui\'aro, nagy lejki megnyugvással járkálva a\\^iáczpn azon napnak reggelén, amikor Szobovics Jancsit Pécsre vitték.
A píaczi kofák között a strázsamester láttára olyan megmagyarázhattan csöndesség lön,- hogy magának a stráz; a mesternek is feltűnt.
A bizonytalanságból azonban kimentette egy inasgyerek, ki — biztos távolságból — azt kiáltotta hozzá: „Nézz az Istenre — szoszfogó!"
Haragtól kivörösödve nézett Tóth József a futó inas Után, mikor hirtelen
szemébe ötlik az átellenében levő Szent-Háromság szobron valami lendkivülitég: a legmagasabb helyre, a szentlélek úristen nyakába volt kötve a városnak vert vasból készült czimere — az olajágat lengető s félholdat szorongató egyfejü sas,— (mely emberemlékezet óta a városháza erkélyén volt,) — áz Atyaisten pedig széles papírszalagot tartott a két kezében ezen felírással: „Tsak nálam azlgasság, nem a Városháznál!"
Ennek a niiuden isteni és emberi tekintélyt megrendítő gaAcsinynek láttára gutaütés kerülgette a strázsamester!. „Felakasztatlak, ha niegfoghatuutf!" Kiáltott fő], haragjában fogait csikorgatva. Akár mérget ivott volna rá, hogy Szobovics a tettes.
A strázsamester sürgetésére vizsgálatot tartottak az ügy kideritése végett. Hanem a vizsgálatból épen az ellenkező derült ki, hogy t. i. Szobovics nem lehetett a csinytevö.
Több tekintélyes kanizsai polgár vallomásával ugyanis kétségtelenül bebizonyíttatott azon körüraény, hogy azon éjjel a „Bárány" vendéglőben mulatott Szobo vics egész reggelig. - - . "\\
Nevezetes volt Heimlinger András asztalosmester vallomása, ki azt mondta: „Lehetséges, hogy az infámis dolgot Szobovics követte el, mert ugy rémlik előttem, mintha egy időre eltűnt volna a Bárány „szaláu-jából néhány diákkal. De határozottan .nememlékezeni rá, minthogy ,borközben" voltunk és Eberlein kómám valami dispútalas miatt, ugy arczul csapott, hogy „két szemem, közül az egyiknek majdnem hiányával máradtam," s e miatt a -mulatozó diákokra nem figyeltem."
Más-pedig senki sem tudottá diákok ideiglenes eltávozásáról semmit.
Denique, ha már azon időben létezett „pechvogel:" a strázsamester bizonyosan az volt. Minden igyekezete balul ütött ki. \'Ezért a legutóbbi felsülésért pedig ugy megharagudtak reá a polgárok, hogy végkép elcsapták a hivatalából, mert ^a jegyzőkönyv szavai szerint) elégtelennek találtatott kötelességeinek végbevitelére."
A verekedésben résztvevő többi diákot pedig konzílium elé czitálta meg a tanári\'kar. Valószínűnek tartották, hogy diákok követték el a Szentháromság szoborrali szentségtörést is.
Hanem ez a dolog is rosszal ütött ki. Prakszisból tudták a diákok, hogy a konzílium határozata virgácsolás lesz. Összeesküdtek elleríe.— Megkérték.a verbunkos káplárt, hogy várja őket estére „huszár csákó"-val a Bárányba.
. Az nap este ugy tele>volt rakva a Bárány szálája karcsú itezés üvegekkel, hogy alig-tehetett lépni benne. — A* czi-gányok bG|& veszettül húzták. A káplár arcza rángott: tudta, bogy ma gazdag fogás lesz. >:
Gazdag is lett: este 18 darab diák rontott be a korcsmába s közülök 16 tette a csákót fejére. A két megmaradott is katona akart lenni, de olyan éretlen gyerekek voltak még, hogy a verbunkos nem vette be őket.
Ugyanis a diákok a helyett, hogy a konzílium elé mentek volna, megverték a pedellust, kire haragudtak, 3 aztán a verekedő fráterek felcsapták huszárnak szegény szülőik örökös bánatára;
Szobovics pedig Pécsett szedte
HUSZONKYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
állam hivatalos nyelvét legalább ugy megtanulják, hogy a hivatalos közegekkel megértessék magokat. -így van ez mindenütt az ígész világon csak itt Magyarországon akarják a dolgot visszájára fordítani.
(Vége kar.)
Tudnivalók. — Hadgyakorlatok reformja. —
Bécsi katonai lapok jelentése szerint, illetékes körükben a hadgyakorlatok reform jávai foglalkoznak. Eddig a nagy hadgya korlatokat mindig a legmelegebb hónapban — augusztusban — tartották ; de a tapasztalat azt mutatja, hogy ez az idö nem alkalmas. Az óriási hőség szükség nélkül fárasztja a legénységet s megbénítja kifogástalan, rendes működését A nagy melegben a gyakorlatokat mindig igen korán be kellett fejezni, ugy, hogy már az időből nem íutotta nagyobb hadimüveletek kifejtése. - Ezenkívül a megművelt földek, melyek akkoatmár magukon hordják a termést, a csapatok mozgását, úgyszólván\' teljesen az utakra szorítják. — A hadügyminisztérium most olyanformán kivan segíteni a dolgon, hogy a kisebb keretű gyakorlatokat már július végén befejezi és szeptember elejéig pi
heuteti a legénységet Szeptember elsejére hívják be a tartalékosokat és azután kezdődnek a na*y hadgyakorlatok. — Hír szerint, a második hadtest (a bécii) ez idén maruj rendszer^zerint fogja próbaképen tartani hadgyakorlatait.
— A halászat! törvény életbelép tetese. Széchényi Pál gr. kereskedelmi miniszter — értesülésünk szerint — törvényes felhatalmazás alapján elhatározta, hogy a halászatról szóió 1S88. XIX. t. cz. ez évi május 1-én életbe lépjen. Egyszersmind ezen törvény végrehajtása tárgyában kiadott egy terjedelmes rendeletet melyből a balak tilalmi időszakára vonatkozó batározmányokat a következőleg állapította meg: Fajtok: április 1-tÖl ju nius 15-ig (80); Fogassüllő: április 1 tői június 15-ig (35): Galócza: márczius 1-töl május 31-ig (54) Kecsege: április 1-tol június 15-ig (30)-; .Kősüllő : április 1-től június 15-ig (40); Lázas: szeptem ber 15-tŐl január 31-ig (50); Lepényhal márczius 1 tői április 30-ig (25); Márna április 1-töl juuius 5-ig (30); Pisztráng szeptember 15-tŐl január 3l-ig (20): Ponty : április 1-töl július 15-ig (30) ; Söreg: április 1-töi június 15-íg (50) ; Szintok; április 1-töl június 15-ig 80); Tetemestok: ápr. 1 tői június 15 ig (100); Viza: április 1-től június 15-ig (150); Rák: április 1-től május 15-ig (8): A zárjelekben foglalt számok a halak minimális hosszatágát fejezik ki czentimé-terekben, mely mértéken alól azokat kifogni egyátalában tilos.
Hírek.
— Nagylelkű adomány. Plihál Ferencz kir. közjegyző ur Vidor Samuné urnö mint a kisdednevelő egyesület m. elnökéhez következő levelet intézte: „Egy magát megnevezni nem akaró helybeli lakos arról értesüli, hogy városunk ~VL és VII. kerületében (Kis-Kanizsán) egy kís-dednevelö intézet felállítása eddig azért nem vált lehetővé, mert az erre szükséges összeg hiányzik. Meggyőződve pedig arról, hogy e közhasznú intézménynek városunk e részébeni felállítása égető szükség; ennélfogva az illető ur négyszáz forintot tett le nálam azon kijelentéssel, miszerint ez összeget nevének megemlítése nélkül Nagyságodhoz eljuttassam
azzal\'a kéréssel, hogy a kérdéses 400 ftot a kis kanizsai óvoda fetalitására és léten: tésére fordítani kegyeskedjék. Midőn ezt egész készséggel teszem és Nagyságodat tisztelettel kérem, miszerint a kérdéses összegnek átviteléről engemet megnyugtatni méltóztassék; egyúttal nem mulaszthatom el szivem örömét az adakozás formájában rejlő szerénység ritka erénye fölött kifejezni azon hő óhajtásommal : adja az Egek Ura, hogy ez utánzásra találjon. Fogadja ezután tiszteletemet kifejezését, melylyel vagyok Nagyságodnak Nagy-Kanizsán február 26. 1889- Kész szolgája Plihál Ferencz mk." E nagylelkű adományhoz nem kell commentar. A tény maga beszél a legékesebben. Örvendezhetünk, hogy a mai realistikus világban? is akadnak még nemeslelküek, kik a jótékonyság terén áldást adólag^ ténykedve szívok érzelmét követik. E tény fényesen igazoija a kisdedoevelés szükségességét s az óvodai intézmény nagy és üdvös hatását. Szívünkből kívánjuk, hogy a nagylelkű adományozó sokáig éljen s lelje édes örő mét az intézmény fejlődésében.
— Göcsejből írja rendes tudósítónk következő sorokat : Kínos , feltűnést keltett vidékünkön az az eset, hogy a derék csendőrhadnagy, Baksay Sándor ur által felfedezett és messze kiterjedő lókötési manipulatió" tetteseiképen
[többemért és intelligens egyén elfogatott, így a szilvágyi tanító s a volt novai jegyző s ennek volt két segéde szintén „dutyiba" kerültek. Mint a fáma beszéli, vagy 60 16 eltolvajlásának akadtak biztos nyomára s bele került a .bajba" legalább is 20—30 (s ezek közöU mintegy 4—5 „intelligens") ember ! — Gyászos jele az időknek s sajnos tünete a modern társa .dalom betegségének! Ilyen szörnyű meg-feledkezés és arczulcsapása az emberi becsületérzésnek! Valóban szomorú Annál örvendetesebb dolog az, hogy végre valahára — vagy másfél év után — betöltetett a novai járásorvosi állás, és a mint a tények jósolják, egy jeles szakember által. Legalábbdr. Stehló Aurél urnák eddigi sikerei határozottan a legmegnyugtatóbb érzést keltik bennünk, köz- és magánegészségügyünket illetőleg. Csak aztán vele i? ugy ne járjunk, mint két elődjével, a, kik azt sem mondták ; befellegzett, csak eltűntek szép csendesen körünkből, legfeljebb a kapufélfától búcsúzván el ... . Hasonlókép örvendetes az a körülmény ez idÖ szerint hogy rég óhajtott vasútnak biztosan meg les/. Na legalább a gőzkocsin mindig jó uton lehet majd járni feneketlen sárteuceréről híres Göcsejünkben! Esemény számba megy nálunk i,nrég pedig általánosan részvétet keltőleg) az a szomorú újság is, hogy Somogyi Elek\'pákai bérlőnek lábas pajtája febr. hó lC-án leégvén, mintegy 2000 frtig az általánosan tisztelt és szeretett bérlő ur megkárosodott A tüz ismeretlen ok ból keletkezett.. . Tán csak nem, gyuj togatásV Még csak ez kéne, hogy kies Göcsejünk teljesen meg legyen .áldva" a sors balkezének csapásaitól.
- Sümeghen f. évi febr. lC-án tartatott meg a trónörökös halálesete miatt elhalasztott polgári önképzÖkö\\ bálja, mely minden tekintetben sikerült volt Tiszta jövedelem 80 — 90 frt körül, mely könyvtárgyarapitásra fordittatik. A megjelent vidéki és helybeli közönség ugy reggelig jól mulatott Az ember Önkény telén is keresi a szépek soraiban a szebbeket; ez alkalommal általános véleményt tolmácsolunk ezzel: nem túlzott báli ruhában jelentek meg — szépek ök mind Mégis a sok közül emlékbe kísérjük idézni ba cserben nem hagy gondolatkörünk : Jandó Gizella, Németh Aranka, Tó: h Anna, Sátor Gizella, Kerhí Lina, Scharf
magába a tudományokat ugy három évig. Hanem a sorsát nem kerülhette él.
Egyszer csak furcsa hírek jöttek Pécsről.
Hogy t. i. Pécsett a diákok lefűrészelték a közkutakon levő Szeut Jánosok fejeit. (Megváltoztatták a kutpátronest „nepouiuki Szent Jánosról fejevett Szent János* -ra.)
A ki ezen főbenjáró bűnben „ludas" volt: felcsapott katonának, hogy biztosítsa magát a reá váró büntetéstől. Minthogy azonban ezt az istentelenséget a püspök okvetlen meg akarta büntetni, azért kicsapták az iskolából a megmaradóit diákokat, a kik ártatlanok valának.
Nem tudni, hogy Szobovicsot kicsapták-e, vagy katona lett: annyi bizonyos, hogy Pécsről eltűnt és pár évig az édes apja sem tudta, merre van.
Az 1807-ik esztendőben egyszerre visszajött Szobovics Kanizsára és itthon igen jámborul viselte magát Kalandjairól hallgatott mélyen.
Azt gyanították, hogy sok nácziö között megfordult, — mert az olasz, franczia és még tudja Isten miféle potentátok nyelvén folyékonyan beszélt. Mér pedig ezeket kóborlása közben kellett megtanulnia, mert előbb anyanyelvén kivül csak a latin nyelvet bírta.
Ez idő szerint Kanizsa város igen meg volt akadva írástudók dolgában. Olyanokban t i, akik hivatalt viselni akartak volna. Furcsa idők jártak: senki sem szeretett másnak szolgája lenni. A városi főjegyző minden marasztalás daczára le akarta tenni a hivatalát, — viczenótárius pedig nem volt.
Kapóra jött haza Szobovics. Szerződésileg felfogadták öj,. vicenótáriusnak.
(Ámbátor a nótáriusokat és tanítókat csak ugy „beszegődtetni" szokták agazda-polgérok, miként csőszöket és kauászokat: mindazonáltal nem csapták el olyan köny-nyen, mint a mostani „választott* tisztviselőket.)
Az uj vice nótáriusra nem volt panasz: szorgalmas volt, s értette a dolgát.
Egy reggel azonban uj csíny történt a városházánál: valami imposztor kicserélte a hivatalok ajtaján levő táblákat (Persze, hogy németül voltak írva ezek a táblák.)
„ Anton v. Fassbinder Stadtrath\'
állotta táblán az előbbi .Anton von Pin-
Teréz, HorváthrRiza, TomorGizella, Kraj-czár oóvérek, Huszák nővérek, Pressing nővérek stb. stb._ ki birná mind sorba venni ?! Ki az a nyájas, modorú urnö, a ki Gállik Mari k\'isasszonynyal oly élénken társalog T tudakozódnak többen. Már miért is kérdi oly hévvel barátom, szabtd tudnom, a kisasszony, avagy a férjezett érdekli önt inkább? Ha őszintének kell lennem, mindkettő oly szimpatikus, miként őrömmel keresuém körüket ez amúgy is kellemes mulatságban. Legyen ugy, bemutatom: látja ezt a tősgyökeres, áttil-lába Öltözött fényes csizmás magyar embert, látom — ezen urnö annak neje, süuieghi születésű, de Nagy-Kaniz>a vidékén laknak. Köszönöm, csak azért is sietek magamat neki bemutatni, mert annak a derék magyar \'embernek neje. Helyes, nem szükség, hogy mondjam meg nevét, Unger barátomat ismerem, csak nejéhez nem volt szerencsém, hozzá sietek. Az idö sietve mult s mi alig vettük észre, Mojser vendéglős barátunk jó bora, söre mellett, hogy esteledik; hajnalodik, térjünk nyugalomra, tesz \'Kiég. vigalom e farsangon
— pihenjünk.
— Iámét öngyilkos. Kis helyen ritkábban fordul elő, de ugy látszik nem fehér holló. Sümegheu febr. 17-én Gömbös Gyula a temetőbe ment vasárnap délután és golyót röpített agyába. Gömbös gérczei születésű, Sümegheu volt mészáros legény, 22 éves, 19-én a megtörtént bon-czolás után evg. vallás szertartással el lett temetve. Miért keseredett el annyira az élettől, eddig homályban van.
— Meghívó, a nagy-kanizsai Polgári Egylet 1889. márcz. 5-én saját helyiségeiben zártkörű álarczos bált rendez. Sze-raélyjegy és karzatjegy 1 írt. Kezdete 8\'/^ órakor.
— Meghívó. A „keszthelyi kereskedő ifjak Önképző egylete könyvtárának javára szombaton, 1889. évi márczius hó 2-án Sparszam Pál gazdasági tanintézeti tanár ur felolvasást tart, mely alkalommal az egvlet dalárdája Molnár János karmester ur vezetése alatt közreraüködbi fog Belépti ü:; személyenként 1 frt. Kezdete pontban egti 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Számozott belépti jegyek előre válthatók: Mérei Ignácz és Wöusch Ferencz urak kereskedésében. A felolvasást táncz követi.* Műsor. 1. „Harczidal" Szentirmay Elemértől, előadja az egylet dalárdája. 2. Felolvasás oemzetgazdászati kérdések felett Sparszam. Pál gazdasági tanintézeti tanár uraltál. 3. .Gyöngyvirágom.^ 4. Egyveleg magyar népdalokból Goll Jánostól előadja az egylet dalárdája.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai „Hadistyán egylet" özvegyei és árvái felsegélyzésének alaptökéje gyarapítására a választmány a szíves és aemes leüiü adakozóknak hálás köszönetet motíd. A folyó év január hóban adakozni kegyes-Kedtek: Zathureczky Zsigmond 10 forint, Gutmann Vilmos 10 frt Fesselhofer József 2 frt, dr. Hauser 2 frt, Unger Ulmann Elek 1 frt. Torma Imre 1 frt, Petrics Ödön 50 kr, Schavely János 50 kr Nagy-Kanizsa. — Halái.z Imre 1 frt, Juk József 2-frt, Stárzsinszky György 1 frt Galambok. — Tompos Gábor 50 kr. Karos.
— Fromvald Károly 60 kr, Kapperl József 50 kr, Csénk plébános 2 frt, Csontos káplán 1 frt, Horváth Mihály 1 Irt, Pamraer Fáni 50 kr, Wetzel Lajos 2 frt Merenye.
— Holczer Samu 50 kr, Kohn Gáspár 5 frt Kisfaludy Árpád 1 frt Gruner Lajos 1 frt, Horváth János 1 h-t. Halász István 50 kr. Pestz Lajos 45 kr, Lambert József 1 frt, Horváth Teréz 80 kr. Fischer Adolf 1 frt, dr. Auguszt Zsigmond 5 frt Orosz-tony. — Bán Kálmán 1 frt, Polgárné 2 frt, Gyük István \\ frt, Kintli György 1 frt
thér senator" helyett : a városi „kaszer" czime gyanánt pedig
„NEMES KITZ JÓZSEF beretválló helye"
volt irva az eddigi „Joseph v. Ritz cassier" helyett (Ez utóbbin sokat nevet tek, mert az adószedőket sohasem szerette a publikum.) A többi felirás helyett is mind más volt ugyan oly szép nagy betűkkel irva a táblákra, mint . az előbbiek voltak.
A csinytevőt Szobovicsban sejtette minden ember, —.söt.a főjegyző jóakaró-lag meg is intette e miatt és több komolyságot ajánlott neki. Szobovics erre mérges lett és lemondott hivataláról. Csak ugy sikerült visszamarasztalni, hogy eddigi 80 frt évi fizetését felemelték 100 forintokra (váltóczédulákban.)
Ezen a kis kellemetlenségen kivül nem volt baja Szobo vicsnak a polgárokkal, \\ hőt még a .Méltóságos Uradalom¦ -maii sem, pedig ez folyton czivakodott a kanizsaiakkal, j (Folyt köv.)_ . 1
Szabar. — ~Pap Sándor I frt, Tomka Sándor 50 kr, -Wulfr Frigyes 1 frt, Braun Pál
2 frt, Veltner Jakabné l írt, Buchberger Gusztáv 2 frt, Wünsch Ferencz 1 frt Ostmann Pál 1 frt, Deininger Imre 1 frt Paúier Antali frt Polasch Mátyás 1 frt Reischl Venczel 5 frt, LendVay József 1 írt, Vida JenÖ 50 kr, Govorcsin György 1 frt, Talabér Károly 1 frt, Baronyi Tivadar
3 frt, Bogyay Máté 2 frt, Csesnyák László 2 frt, Riedl Adolf 1 frt N. N. 30 kr, Kol-ler Ferencz 4 frt, Stocker N. járásbiró 1 frt, Geyschláger postamester 1 frt. Hence Antal 2 frt, Ejuryné 25 kr, ifjú Reischl Venczel 2 frf, Unterberger Ferencz 2 frt, Szegleth Mihály 1 frt, Göncz István 50 kr, Schleiffer Sándor 1 frt, Weisz Sándor 1 frt, Beck Sándor 1 frt, Beck Gyula 1 frt Keszthely. — Günsberger N. 1 frt. Nóvák Károly 30 kr, Kránicz plébános 1 frt Alsó Páhok. — Oltay Guida 5 frt Sz\'t-György. — Gróf Batthyány Ernő 10 frt Gyülevész. — Gróf Batthyány József 10 frt Csány. — Nóvák Ferenczné 1 frt, Botka N. 2 frt Újfalu. — Sashegyi János prior 2 frt zala-apáti. — Györkö3 Mihály 1 frt, Brüst Jónás 1 frt Garaboncz. — Skopál Fülöp 1 frt, Berger Henrik 1 frt, Bobra József 50 kr, Bergér Miksa 1 fit, Hoff-mann Simon 1 frt, Ferenczy János 50 kr. Kovács Jenő 50 kr, Wacbel Adolf 50 kr, Baudis N. 1 frt, dr. Hausner 1 frt Tóth György 50 kr, Jakics Gyula 50 kr Kis-Komárom.
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő Egyesület óvodáiban a választmány kebeléből: Morgeubesser Jánosné és Wit-tinger Antalné urnök.
— Rosenberg Ádám zenetanár ur tanítványai nevezetesen Ács Malvin, Gruner Augusta, Kativoda Magda, Kata és Janika, Práger Sarolta, Rapoch Lujza és Wagner Mariska Zongora hangverseny ük szabatos, tiszta játékuk által méltó elismerést aratott: Práger Sarolta magyar és német énekelőadása oly nagyon tetszett, hogy mindegyiket ujabbakkal kellé megtoldania. Birk Miksa és Ármin hegedű-játékuk precis előadása méltán szép jövőt enged jósolni. „A rokon" czimü kis vígjátékban négyen szerepeitek: Acs Malvin, Kalivoda Kata, Práger Sarolta és Rapoch Lujza. Nemcsak ügyes játékuk, de .\'tiszta és természetes előadásuk tapsvihart idézett elő, különösen Rapoch Lujzáé az első babér! A tréfás meglepetés festett gyermekalakok arezszemélyesitéséböl állt A szépszámú közönség teljes elégeiVettség-gel távozott és Rosenberg tanár1 urat megéljenezte.
— A délzalai takarékpénztár részvénytársaság márcz. 25-én délelőtt tartja évi rendes közgyűlését saját helyiségében. Mérlege 2301 tizfraukos aranyat, 13.788 darab cs. kir. aranyat és 1.403 593 frt 24 krt tüntet fel. Arvaházi alapja 4.12G frt 28 krt tesz.
— A kereskedelmi és iparbank részvénytársulat*1888. mint 21-dik üzletévi zárszámadása megjelent, melyszennt az évi osztalék ti frt. A mérlegszámla 374.708 frt 47 krt A veszteségi és nyere-ségi számla 27.961 frtot, míg a forgalmi kimutatás 15.878.654 frt 14 krt mutat
— A aümeghi takarékpénztár 19-ik üzletévének kimutatása beküldetett hozzánk, melyszerint forgalmi kimutatása 1.178.802 frt 4 krt Mérlege 736.196 frt 64 krt és. nyereség-^veszteség számlája 55.520 frrSl krt jelez. \\ *
— Harangja van a \\agy kanizsa-városi közkóihaznak. Ugyanis Máninger József és neje született Berkes Apollónia a bagolai szőw|eli vitás harangot Nagy-Kan izsavárosáuak ajándékozták, a tanács meg is köszönte a szép tettet és a közkór-bázban felállíttatta.
— Meghívó. A zala-egerszegi ifjú ság több tagja a helybeli „kenyér-egylet" pénztára javára f. évi márczius hó 16 án a .Kereskedelmi kör" (Zöldfa-vendéglő) helyiségeiben zártkörű1 jelmez bált rendez. Belépti díj személyenkint 1 frt Kezdete fél 9 órakor. Felüifizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. Kéretik a t. közönség, hogy lehetőleg jelmezben megjelenni szíveskedjék.
— Nyilvános köszönet A nagykanizsai Kisdednevelö Egyesületnek Kís-Kanizsán nyitandó 111-dik óvodája felállítására egy ismeretlen jótevőtől vett 400 frt, ugy a nagy-kanizsai takarékpénztár részvény társulat részéről évi adomány-; képen küldött 20 frt segélyért hálás kö- í szönetét nyilvánítja az elnökség.
— Patkányméreg. Nóvák József; bajcsai lakos neje eyermekbehintő port [ akart hozatni egyik kanizsai gyógyszertárból, azonban a házi szolga szepetueki bátyjától hozott ily port, b\'szen — úgymond — sok van neki s ingyen adja. A gazdánál gyanúsnak tetszett de a gazdaasszony lisztmaradéknak vélvén, tésztába gyúrta s-a család négy tagja csakhamar rosszul lett tőle, a mérgezési tünetek nagy-mérvben mutatkoztak is ; szerencsére Augenfeld Fülöp körorvos által nyújtott gyors segély megmentette életdket.
— Márczius. Még néhány nap, s az egyhangú farsangi napokat ia befőj ezrük,
MÁRCZIUS 2-án.
elmúlnak anélkül, hogy alkalmunk let volna annyit mulatni, miut a mennyit óhajtottunk Kárpótlásul közeledik az idö. midőn a szabad természetben többet --és kellem etesebben mulathatunk s időzhetünk. Márceius elsején^ nap 6 ór&A$ perczjconjcel és 5 óra 43" perczkor nyugszik le, 31-én pedig 5 óra 43perczkór-kél és 6 óra 27 perczkor nyugszik. A nap hossza tebát márczius l-én 11 óra és nő 1 órával 44 perczczel. E „hó 20. napján reggel 10 óra 48 perczkor a nap &i kos jegyébe lép. s ekkor van a tavasz kezdete. A hold kétszer ujul meg e hónap folyamán, még pedig l-én 11 óra 17 perczkor este és 31-én 53 perczkor d. u. — y-én 7 óra 16 perczkor este lesz első negyed, 24 én 8 óra 11 perczkor reggel utolsó negyed és 17 éu 1 óra 4 perczkor d. u. holdtölte. — Háta, csizió mit mond e hónapról? Azt mondja, ha márczius szeles akkor a? áp-*. rilis esős, május pedig enyhe meleg- lesz. Ha Gyümölcsoltó Boldogasszony napja tiszta derült, akkor bő termés leszen. Esős márczius száraz nyarat, termékeién évet hoz/Ha márczius hóban mennydörög, az jó termő évet jelent. — A mennyi köd van márcziusbau, annyi zápor lesz az esztendőben, a mennyi harmat van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét után, és annyi köd kisasszony havában. A tiszta márczius jó esztendőt igér. Ennyi a csizió jóslata. Megválik, váljon, beteljesedik-e V
— Ipartestületi társasvacsora. Más években az ipartestület minden farsaugor. tánczvigalmat szokott rendezni segély, alapja javára, az idén azonban, tekintve a roste,, kereseti viszonyokat, Kejn_rende-zett ily költséges mulatságot, hanem egy társas estélyt f. hó 24-én saját helyiségeiben saját tagjai számára. Vendégekül jelen voltak: Lengyel Lajos főjegyző éaOszeszly Antal urak. Az estély, melyen körülbelül százan voltak, szépen sikerült, s megfelelt azon czéltiak, melyre rendezve volr,t i. jó étkek és bor mellett kedélyes barátságban, s fokozott jókedvvel tartott a mulatság éjfélutáüig. A második ételnél szót kért Földy Ferencz testületi jegyző, s poharat emelt a királyra a következő szavakkal : Tisztelt uraim és hölgyeim! Mielőtt azon kedvre derüluénk, melyet kiváuok, hogy az itt r-Jevő tisztelt tái saságnak minden tagjánál a legfelsőbb fokig emelkedjék, engedjenek egy pár komoly szót. Petöti egykor imádkozni akarván, miilőn arra került a sor, hogy magának kérjen valamit, felkiáltott, mondván: „lto-hó, első a hazai" De nem csak Petőfinél volt ez így. így van minden jóravaló maüyaremberné\\ is, minden alkalommal első térben áll előtte a haza es mint alkotmányos embernél a hazától eíválasztbatlauul a koronás király, (lelkesült éljenzés.) — A magyar minden iüő alkalommal megszokott emlékezni hazájából és királyáról /éljenzés), annál inkább illő tehát megemlékeznünk a jó királyról, most, midőn az Istennek megfoghatlan végzése folytán oly szomorú csapáa érte, hogy ha\' bármely közöuségt? embertársunkat sújtotta volna is azon( csapás, felkeltené részvétüuket mennyivel inkább felkeltheti pedig ez, midőn nemcsak ázon nemes és jólelkű .fejedelmet érte, akit mindannyian annyira szeretünk s ez egész világ tisztel, hanem vele együtt érte egyszersmind a hazát és nemzetet is. Méltó tehát, bot;.? legmélyebb részvéünk-nek adjunk kifejezést a mélyen sújtott király iránt (éljenzés.) De a keresztény hit egyszersmind azt is tanítja: hogy az\\$xnl végzésbeu meg keH nyugodnunk, mert midőn, legmélyebben sújt a^ sors, akkor van legközelebb az Isten. Ezen csapásban is tehát az a vigaszunk, hogy a-sujtott király vigaszát népei szeretetében találván, Azon ígéretet tevé, „hogy egé.s^ szeretete viszont népété, s minden örömét és boldogságát népei boldogitásában fogja keresni." Poharat emelek tehát a jó királyra, s azt kívánom, hogy a király és .felséges családja „azon örömet" a saját részéről valóban fel is lelje, népei érdekében pedig igen-igen sokáig élvezhesse — (hosszantartó éljenzés!) Kősöob ismét Földy Ferencz szólalt fel, poharat emelve a jelenlevő társaságra, valamint a testület.távollevő tagjaira, s az összes iparosság testvéries egyetértésére, jólétére és boldogságára. Szólt ezután még Viola József éltetve a rendezőket, akik a társáságnak ezen Összejövetelt rendezték és ily kedélyessé tették. Majd azután az egyik teremből az, asztalokat kihordva, tánezra kerekedtek, s két órakor éjfélután a legjobb hangulatbau oszlott el a társaság.
— A gelsel mulatság pótlásául írják még nekünk a következőket: Az anyagi eredményhez az emiitetteken kivül még hozájárultak Brüil Sománé, Grünfeld Ig-náczné, Grünfeld Miksáné, Holczer Jánosné, Kreisler Miksáné és Schlesingerné úrhölgyek, amennyiben tőlük telhetőleg ételek- és italokat bocsájtottak a rendezőség rendelkezésére elárusitás végett, a mely Összeg a már emiitett száz forint felült j övö-delemben foglaltatik. A már, megemlített hölgyeken kivül még jelenvoltak: Grun-felllJózsefné (Sormás,) Grünfeld Adolfné (F.-Hahót,) Grünfeld Miksáné, Holczer
HÚSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Józsefné fF.-Hahót,) Kreisler Miksáné, Schönfeld A.-né és Rosenbergerné (Felsó-Hhhót) úrhölgyek. Günser Julcsa, Itfich Janka (F.-Hahót,) Scblesinger Jósefa, Stern Josefa (N.-Kanizsa) és Weisz Her-min (N.-Kanizsa) kisasszonyok. Az elért, fényes siker nagyrészbeu dr. Viola Ignácz helybeli orvos urnák köszönhető, a meuy-nyibeu mar a multheti számban emiitett tanító úrral válvetvé működött közre az élvezetes est létrejöttén.
— A casinöl thea-estély méltó látogatottságnak örvend. Mult szombaton is igen számosan jelentek meg; ez alkalommal műkedvelői előadás tartatott. Szu-lorazky Ignácznak a „Házasság politikája" cííijw mulatságos vígjátéka került színre. A szereplök alialábaa dicséretet és elismerést vívtak ki, volt taps és taps! Weisz Nina és Pj&llak Szabin kisasszonyok. Ollop Móricz és Klein Márton urak fogadják őszinte köszönetünket. Bischitzky Miksa éneke és Ollop Imre humorteljes előadása
. nüve.ték a sikerL
— Keszthelyről Írja rendes tudósilónk: Zalamegye több -családja és fiatalsága által febr. hó 23-án Keszthelyenrendezett táuczestély fényesen sikerűit. A díszes hölgykoszoruban voltak: Gr. Batthyány Paula és Fáni Kustyánból. Baáu Margit Szabarból, Bogyay Emma és Ilona Lengyeltótiból, Bogyay Irén\'Sármellékről. Bogyay Jolán és Olga Keszthelyről, Bottka Ernestin, Újfaluból, Cseszoák Klementin Keszthelyről, Forintos Eugénia Mihály-fáról, Gaál Aula Pacsiról, Gáspár Eugénia, Hajnal Kiza! Vértessy Jolán és Gizi Keszthelyről, Nunkovits Vilma Gétyéröl, liélle Vilma Sümegről és Sáry Piroska K eszthelyröl úrhölgyek; — Gróf Batt hy án y Józsefné Kustyánból, Bendekovics István-ué Keszthelyről, Baranyay Ödönné Pacsáról, Bogyay Jánosué Sármellékről, Csanády Guaztávné Keszthelyről, Hertelendy Józsefné V.-Lakról, Hermán Vinczéué, He gedüs Béláné, Hencs Arpádné Keszthelyről, Nunkovics Vilmosné Gétyéröl, Oltay Guidóné Szt.-GyÖrgyvárról, Pap Sándorné Keáztheiyről. Saáry Vinczéné Keszthelyről, Skublics JenÖné Z.-Egerszegről, Vértessy
. lvánné Keszthelyről úrnők. A kedélyes táuczestély, melynek fényes sikere legnagyobb részt Bogyay Máté, Csesznák Miklós és Malatinszky Ferencz rendezők tapin tarhs eljárásának köszönhető, este 9 órakor vette kezdetét s kivilágos kivirradtig tartott.
— Hymen. Nyers Imre zala-széntói tanító amit hú 25-én esküdött örök hűséget Sümegi János sümegi lakos ny. gazdatiszt kellemdus leányának Irénnek Az esküvő Sümeghen ment végbe. Az esketett Mi!d Mihály prépost végezte. Fellegtelen boldogság kisérje frigyüket.
— Jótékonyság. A keszthelyi takarékpénztar ?889. évi febr. hó ¦¦--17-én Bogyay Máté elnöklete alatt tartott közgyűlésében jótékonyczélra 430 forintot szavazott meg, mely összegből a községi elemi iskola szegény tanulói ruházatára 66 irtot, ugyanezen iskola tanszerekre 10 frtot, a keszthelyi szegényeknek 100 frtot, az apácza zárdába járó szegénysorsu tanú lók ruházatára 43 frt 81 krt. ugyanezen iskolának tanszerekre 10 frtot, a keszthelyi kórháznak 50 frtot, a tüzoltóegylétnek 30 frtot, a polgári iskola segély-egyletének 10 frtot, a felső-leány iskolának tauszerekre 5 frtot, a balaton-füredi szereiétháznak 10 frtot, az iparos ifjúság segélyegyletének 10 frtot, a keszthelyi takarékpénztár által alapított Deák Ferencz alapítványnak 45 frt 19 krt. Az intézet által évekkel ez előtt alapított 500 frtos gyniuasiunii „Deák Ferencz" alapítvány a közgyűlés határozata folytán még a folyó évben életbe léptettetik.
— Meghívás. A keszthelyi ipartestület 1889. évi márcz. hó 3 án d. u. 2 órakor az „Amazon" szálloda nagytermében közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 2. Elnöki jelentés az 1888-ik évi működésről. 3. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1888-ik évi pénztári számodásokról.
\'4. Az elöljáróság elnökének és 12 tagjá<4 nak megválasztása. 5. A három tagból allo számvizsgáló-bizottság megválasztása. 6. A jövő évi költségelőirányzat megállapítása. 7. Netáni indítványok. Keszthelyen, 1889. február hó 15-én. Pöltz Pál, jegyző. Ruzsitska János, elnök.
— Csizmalopás. Horváth István Attila-utczai csizmadia mühelyablakja az udvarra szolgál, ezt á" műit hó 23-ról \'^4-re átmenő éjjel ismeretlen gazok benyomták és a műhelyből, a hol senki sem balt, 12 pár csizmát elloptak. Ugylátszik a 12 párral uem voltak megelédve^.mert a kamra ajtajáról a hol 70 pár czizma van elhelyezve, a iakat0L lefeszítették, de az ajtón ezenkívül még két erős zár van, ezzel nem tudtak megbirkózni.
— Lopás fényes délben. A felső templom közelében van egy ruhabolt, hol jo magas vasfogasra van aggatva a parasztruha, mindamellett rault hó 27 én délben akadt olyan vakmerő telvaj, a ki onnét egy nadrágot és egy mándlit leemelt és azt szerencsésen el is vitte. Persze, ilyenkor mindenki a gyomrával van elfoglalva.
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCZIUS 2-án.
Ugyanekkor délben Kürschner Miksa főtéri ruhaboltja előtt is szerencsét próbált egy ily enyveskezü ficzkó és egy kabátot akart elsanzsirozni. el is vitte volna ez is szerencsésen, de Kürschner meglátta, megragadta\' a tolvajt, a ki mintegy 15 éves vidékbeli ficzkó volt. — Ez azonban kirántotta magát a gyenge fogságból és a kabát visszahagyása mellett kereket oldott — Azonban másnap 28 án a rendőrség kézre kerítette az ipszét Neve Jászai Ferencz, szent-balázsi 15 éves suhaocz. Ez még sokra viheti.
— Húsor Lewinsky József a bécsi es. k. udv. várszínház rendezőjének és elsőrendű tagjának 1SS9. márczius 4-én a nagy-kanizsai "kaszinó dísztermében tartandó felolvasásához. Geibel E.: Die Blutrache. Heine H.: Die Wallfahrt nach Kevlar. Donna Clara. Scheffel V.: Dörper-unzweise. *Der Vogt von Tenneberg. Goethe: Der Zauberlehrling. Arany: Die Waleser Barden (Glücksmano II. fordítása.) Kiss : Fraulein Adelgunde. Petőfi: Ausgewählte Gedichte (Neugebauer L. fordítása). Kezdete 8 órakor. Helyek ára: 1. sor 2 frt, 2. és 3. sor 1 frt 50 kr, a többi sor 1 frt., karzati ülőhely 1 frt 20 kr., belépti jegy 60 kr. Jegyek eiőre válthatók Práger Béla ur gyógyszertárában és este a pénztárnál. Érdekkel nézünk ezen rendkívüli estély elébe.
— Halálozás. Gyulassy balaton-lellei körjegyző, hosszas betegeskedés után m. február hó 22-én jobblétre szenderült Temetése vasárnap nagy részvét mellett ment végbe. Gyermekei nem voltak és igy egyedül Özvegye gjászolja.
— A bugyelláris történet folytatása. Mint lapunk zártakor értesülünk, Pécsett hasonló bugyelláris elvesztési furfangos rablása kísérlet történt, mint mult számú lapunkban körülírva volt, azonban ez meghiúsult és az egyik ticzkót nyakon csipték. — A pécsi kapitányság, mely már az itteni esetről értesítve volt rögtön átírt a kanizsai kapitánysághoz, mire meghozatták az elfogott bugyelláris Boskót uévszerint Engel Jakabot. A szembesítés eredményéi lap-jak zártakor még nem tudhattuk meg.
— Napi biztosok a népkonyhánál e héten márcz 3-án vasárnap Samuely Hen-rikné urnö és Weisz Róza k. a. 4-én hétfőn Bacbrach Gyuláné urnő és Reichenfeld Leopoldin k. a. 5-én kedden Kürschner Ignáczué űruö és Strem Leopoldin k. a. ü-án szerdán Rosenberg Izraelné urnő és Blau Ernesztin k. a. 7-én csütörtökön Scherz Albertné urnö és Wajdits Irma k.
¦án pénteken Gutmann Vilmosné urnö és Rácz Ilona k. a. 9-éu szombaton Fárnsm Lászlóué urnö és Tripammer Betti k. «.
— Megyei r. h. A Csáktornyái „Szobranje" mulatsága 170 frtot jövedelmezett a kisdedovodának. — Zala-Szsnt-Balázson mult hétfőn délben tüz volt elégett "ház és melléképület. — A zalaegerszegi trvazéknél jegyzői állásra pályázat nyittatott — A keszthelyi vasút bevétele jan. végéig 10 ezer frtot meghaladja.
— Hazai r. h. Polcnyi Géza és Pulszky Károly közt pisztoly pár baj folyt lé. — Mozgalom indult meg az egyetemi ifjúság közt, hogy márcz. :5-től kezdve magyar ruhát viselnek. — Erkel Ferencz koszorús zeneköltönket ö felsége a IU-ad oszt. vaskoron a-renddel tüntette ki. — A szabadelvű club elnökévé B. Podmaniczky Frigyes választatott meg. — A képviselőház alelnöke Bokross E\'ek le\'t. — Békey Imre fővárosi tanfelügyelő megh Felséges királynénk húsvét előtt Corfuba utazik. — Magyar nemzeti liga alakult.
— Az^iskolai takarékpénztárak Weiss B. F. elhalálozása óia retrogad lépést tesznek.
— Külföldi r. b. A német tüzérséget nagyban szaporítják. — Nagy Sándor sirjátSidon táján megtalálták.— Az orosz kormány 500 millió frk kölcsönt kötött
— Vilmos császár június elején 7 napig Angliában tartózkodik. — Battenberg herczeg egy énekesnőt vett feleségül, Francziaországban a mínisterválság egyre tart - Az oroszok Afkhanistannal vannak elfoglalva.
és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készitménjkérendö az ö gyári jelvényével és aláírásává 4
— A gyomorhnrht ajegveszedel-mesebb betegségek egyike, s gonosz következményeket vonhat maga után ha elejét nem vesszük, egy kitűnő szer használata által. Ily kitűnő szernek bizonyul dr. Rozsa életbalzsama. Hamisithatlanul -kapható inden gyógyszertárban, valamint a főraktárban Fragner B. Prága 2Ó5. III
— K. E. Köiißuet & figyelemért. Intézkedtünk
— Z. Készséggel. Jöv6re is kérjük.
— „Paprikís versek." Sóxza is raeg.
— „Hervadt livelekv Biz «ok.
birtok
Fontos ülés. 1 — Férj: Pá. lelkem! Nekem most Bővebben értéke: | bizottsági ülésre kell mennem. \\ tulajdonossal Vasaid
— Feleség: Micsoda fontos dologban lesz ismét ülés?
| — Férj: Határozatot kell hozni, hogy : mikor tartsuk a másik ülést. — Hentaller Lajos „Görgey mint —
politikus" czimü történelmi tanulmányt Asszonyt nem borotvál. Írt. Előfizetési ára 1 frt 30 kr. A f. évi Egy öreg kofa állított be a napokban április közepe táján megjelenendő munka egyik szegedi borbélymübelybe. Miután bérmentve küldetik meg a t. előfizetők- letette kosarát a sarokba, leült a forgó-nek. A terjesztésre vállalkozó gyűjtőknek székbe és azt mondja az álmélkodó szőr-tíz utáu egy ingyenpéldány jár. Az elő- és haj eltávolítónak, hogy ö borotválkozni fizetési pénzeket f. évi márczius 31-ig akar. — „Mit borotváljak magán?-~kérdi Hornyánszky Viktor akadémiai könyvke- a borbély; mire az asszony fölemeli állát reskedésébe (akadémiai bérház) kérem és v illa alján kinőtt gubanezos szakállra iatézni. Ugyan ö gondoskodik-a 1G —17 mi. & ntt: „Ezt vögye le innét; mert vi>z ívre terjedő 8-adrét alak a munka diszes ket\'" monda. — A borbély kijelentette, kiállításáról és pontos szétküldéséről is. hogy ö asszonyt nem mer borotválni, mert Jelen tanulmáuy több évi kutatás és eddig az asszony nem tud hallgatni a borotválás ismeretlen s kiadatlan források és ujabb alatt és igy könnyen elvághatja a gégáját
, A n.-kanizsai 36S9 hl. íjkvben A t alatt felv.-tt , 2S8Ó. helysr. száma, a katona temetői düi.lben | fekvő, Yojfl-r Gj Srgy vasliidegkuti lakó* tulaj-¦ donit képerő, körülbelBl 4 huld szántofSid á.« étből illó birtok szabadkézből ela-io. -r .6v-l vagy levélbea * iton; — . k&zvetitwk kiaáratnak. \' 3557 3-1»
kútfők feldolgozása utáu készülj s feladata lesz kimutatni azt, mily mélyen nyúlt bele Görgey Arthur keze áz 1848—49-ki események politikai részébe. Akárhány mü akad kezünkbe, mind más színből, más hangon beszél nemzetünk eme nagy és szomorú napjairól, — mindannyi más világításba helyezi azokat, kik tényleges szerepet játszottak, — ugy hogy egy sok oldalú tükröt vélünk látni, még a lélek hullámzását és az elme működését vissza-1 tökrözi a kutató számára. Egy ily tükör-! darab legyen az én kÖDyvem is. Odatartva i a katona, a hadvezér elé, hogy kiválaszsza jPrágerhof és visszatükrözze egyéniségéből a politi- ¦ Barcs kust, ki öntudatosan bizonyos czél felé, Budapest törve és nem az események által sodor-! Budapest tátva idézte elő a katastrófát. Budapes-\' BécsifjFely ten, 1889. évi február havában. Heutallerl ^ Laj&V i Budapest
— Hegjelent: „Ríl! József Vasvár-! pragerhof megye kir. tanfelügyelője" czimü röpirat.! Sopron-Irta Glatz György bpesti községi tanító, j Barcs Rill arczképével, 16 oldal ára 30 kr. E; kibocsájtváuyban olvassuk, hogy Zalavármegyéből és pedig Csabrendekröi Gosz-tony József, Magyar-Szerdahelyre] Sáringer Károly és Náprádfáról Göniér Endre üdvölték a kinevezést
A képes folyóirat idei negyedik - j Lfüzete egész Rudolf trónörökös emlékének Bécsujh. van szentelte. Számos alkalmi képekkel Budapest van díszítve. Kiadja a Franklin Társulat pragerhof
— Szabó Samu költeményeire nyitott előfizetést 1 írtjával Breisach Sámuel zala-egerszegi könyváros és nyomdatulaj
"ES. 1 r cl et e s e is. \'
oooooooooooooo
1159. tkv. 888.
Árverési hirdetmény. ,
vasuli menetrend
Indul Kanizsáról.
Reggel.
- óra 26 perczkor -postavonat postavonat
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré^ tétetik, hogy Zalamegye össz, árvaiára vhajtatónak Schiífer - Ferencz vhajtást szenvedő-karosi lakos elleni 111 frt.82Y^" kr. töke- 1880. évi deczetnber hó 31-tóT járó 7°/„ kamatai és ennek 7% késedelmi kamatai, 16 ft 89 kr per, 4 ft tiö kr vhajtáskérelmi, 3 frt (10 kr ujabb vhajtás-kérelmi, 5 frt 50 kr jelen végrehajtási és . 9 frt öO kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fent-nevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a karosi 112. sztkvben A I. 1SÜ. brsz. a. felvett ingatlannak Schitfer Ferenczet illető 4pG°frtra becsült fele része az. u. azon tkvben I. 419. hrsz. a. felvett ingatlannak ugyanazt illető 14 frtra becsült fele része és az u. azon tkvben f 558. hrsz. a. felvett váltságköteles ingatlannak ugyanazt illető S64 frtra becsült fele ré-cvorsvonat S7\'e Jőzsel karosi lakos utóajánlata T ,. következtében 1889. évi április hó vfgvesvont , ., ¦ . . . ,r r , ¦¦ -
, , 1 napián d. e. 10 órakor Karos község postavonat . J., ,. ..-í . L i- -i •
hazanul hivatalból megtartandó nyilvános
árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a bc;s-
donos. A mü aprii havában jelenik meg. ß^rcs^0^ Szabó íiamu ny. hétszemélynöktől már
számos költeményt olvastuk melyeken zamatos magyarság, egészséges, tiszta humor és benső
resztül. Melegen ajánljuk t közönség figyelmébe annyival is inkább, mert a tiszta jövedelem jótékonyczélra fordít- i tátik.
— Kubay Jenótól „Dalok sorozata" czim alatt időről-időre dalok fognak megjelenni a „Harmónia" kiadásában. A tár-1 sulat igazgatósága felkérte ugyanis a hírneves müy-észt, ki hegedű és más szerze-
óra 43
6 óra 10
7 óra 30 G óra 5ű
Délben. 2 óra — perczkor postavonat; 2 óra 45 „ postavonat;
2 óra 15 „ postavonat ár 10o/(jját készpénzben ¦ vagy óvadékká 2 ora 25 „ postavonat peá papirban a kiküldött kezéhez letenni. **** . . • i Vevő köteles a vételárt három egvenlö
Pragerhof 12 ora. 27 perczkor postavonat részletben, még pedig: az! élsöf az árverés Budapest 12 ora 14 - . postavonat jogerőre emelkedésétől számítandó 1 bó-12 ora 25 , postavonat nap ajattj _ a másodikat ugyanattól 2 űas-oiik ü\'ihí7píipo hónap alatt — a harmadikat ugvanattól
mezu uqniin 8 hónai, alatt._ mill(leil egyes r^t
neggel. u^n az jirverés napjától számítandó (í°/o
4 ora 19 perczkor postavonat kamatokkal együtt az árverési feltéteNk-4 óra 44 , postavonat ben meghatározott helyen és módozatok 6 ora 02 , gyorsvonat j „átint léfisetoi.
Délben. Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék.
1 óra 44 perc/ker postavonat mint telekkönyvi\' hatóságnál 1889. évi 1 óra 15 „ postavonat febr. hú 24. napján\' Gr. Hugoniiay kir. 1 óra 40 „ postavonat, törvszéki bíró. \' 3564 1—1.
I óra 59 „ postavonat:
^ oooooooooooooo
Bécsujh.
Sopron
Budapest
Budapest 10 óra 45 perczkor vegyesvonat meggyőződés vonul ke- Bécsujb- i0 ora 2k . postavonat janijuk t közönségünk Badapest 12 óra 13 „ gyorsvonat Pragerhof 11 óra 39 „ postavonat Barcs 11 óra 29 , postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A Bierkesttőrel értékelhetni naponta déü 1—3 óra kBzt lakásán Ar*D)- János-ntcza 4 w.j
menyeivel külföldi kiadóknál van szerző-1 Lap tulajdonos : WAJDITS JÖZSFF. désileg lekötve, hogy időről-időre irandó\' magyar dalait bocsássa a társulat kiadásába. Ezen sorozatból két dal most jelent meg. Az első a Szeretném itt hagyni e világot" (Petőfi) Blaha Lujzágatfí^an ajánlva, a másik ,Ha meghatói visszajárok" Zichy Géza gróf költeményére Odry Lehelnek van ajánlva. Egy egy daluak ára 60 kr és megrendelhető a „Harmónia11 zene-
mükereskedésben (Budapesten, vácziuteza 3.) 33% Rabatt leengedéssel.
Ki nyert?
Húzás febr. 23-án :
Ismerőseink és jóakaróink részéről feledhetlen kedves jó nőm — illetve drága édes jó anyánk — Thomka Endréné szül. Sebestyén Albertlna elhunyta s végtisztessége alkalmával tanúsított részvételükért fogadják ez utou is hálás
köszönetünkét TboHita Endrei gjeraekei.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle franczia borszesz "-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel? Egy üreg ára 90 kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. udv. szállító Bécs, I-Tnchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban
Budapest : 88 45 51 24 59.
Liacz: 81 13 37 40 76.
Trieszt: 34 85 58 90 43.
Húzás febr. 2 éü
Prága : 38 46 16 73 44.
Lemberg: 59 80 43 52 25.
Szeben: 87 21 9 20 74.
Rohseidene BastUelder fl. 10 50 per robe und bessere Qu»liläten
Weisse Seidenstoffe von 60 kr bis
fi. 1145 p- Meter — glatt und gemu»-tert (c* 150 versch. Qual.}. VcraeDdet roben- n. stückweise porto- ond zollfrei da.« fsbrika-Depot G. Heuneberg. (K. o. K. Hoflif.). Züricb. Muater umgebend. Briefe koalen 10 kr. Porto. 5
Egy jó könyv.
...... A küld -t t Lutiv-v- üi:üut;is4.N.ii
uiryan (Arnjcli • « vcloWk, de mintha csík a frvakorbti baxnálatra termettek votoa; i:*\'.. :n\' c . <J adom rak a lef-tüJőüböíCtflj l>cteg>égi esetekben igen kiváló szolgalatnkat tettek:\' Igy és sunlükcpen hslicnak a*k6szi>n<">irnt(il.. melj-ekel !íi-!>t- t k,iad<f-intéxctc ..A Be-tecbsxit**vziuiű. r.ij/ ikkalellátott kdoyv rlnldéscwt nt^idnem naponként kap. Mint .17 sboz nyiitnuttott s a szerencsesén cneggyógyjtoftaktól szinnazO éftesttések lunusiijjk, a: .ii.ban Fuptatt m..\'..^..1 L..v. AiJ. n»V"Iv l-etr-vk
- gyógyulást r.y- r reményi felactak.
bosMÚévektai\'a.s/1
itik ti
r minden
. legkomo-
den bi\'ti\'x /etfiedj\'-n.
Gabonaárak:
1S39. febr. 22. Ax — Buza 7-30. — Rozs 5.40. W Árpa 7. — Zab 6. — Tengeri 5-20. — Burgonya 1-80. — Széna 1-90. — Szalma 1 frt 25 kr.
Szerk. Ozenet.
— Megjött as „Anyóa" meg iB jel-ntet- \\ jök, — bir M3. %pótok haragját mi. gnokra luditjak. A .Hjtnem" érdekes. c*a.k .ho^y nem a bSjtí idényre va.lók. Tiastelettel jea Qdvöelet\'.
— D. V. KSstSn«C-x
— 8urg8rt$ kérjflk & rilwat.
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Franázia-Or«iág)
Dom MAGUELON N E, [irror Főtisztelendő Benedek rendi atyái y
FOGVIZE, FOGPORA és FOSPASTÁJA
2 AP.ANY ÉREU : Brússel 18S0, Lonóon 18S4
1373
s A\'ftítiaitelundu benctlekrendí atyák íogvízének hasznátata. najtoukiiit néhány cseppet vízbe véve, megukadályuzsa éa gyógyítja a Eftfrak odvasságát melyeknek fehérséget\' és SEilárdságot küli-soiiui, a mcnnyibi-o a foghust erú\'aiti s teljesen egéBzségessé változtatja.
o. Szolgálatot teseünk tehát olvasóinknak, midün iiki-t ezen régi es practicuakészitmenyekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert ?8 a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik. »
VeieröfTaék OCuUlns BOBSZ&tTX
KiphttimintltB r.tuoübülttiztrtMinil, tjtfJUtrtirbl* éi érófftO ktniHaitbtr,
41
HUSZ0NNY0LCZAD1K ÉVFOLYAM
_ll Al KÖZLÖNY
MARCZIUS 2 ín.
rr.
Sjors és biztos segítség íjonortajgl s azot löretkezménvbi eLlen.
Ai egétzaég fen tartására, m .\'¦l.ín\'Tivk ¦ ennek folytán a vérm-k tisztítására ét tiseta állapotban való feotartására ét a jó era4»ité* elniííilésére a legjobb s Iegha*.bató-abí. si-r a már ii mindenütt rtrneretes «¦ kedvelt
éltthalzsaiit lír KON A-tól.
Eieo életbaU»aro a legjobb s leggr-ógybatáiosb gyógyfüvekből a leggondosabban van készítve, t különöse* minden ernésxtés; bajok, gyomorgörcs, étvágy hiány. saTaiiyui felbüfrgég, vértálniás, aranyerei bajok ttb. ftb ellen teljéién hathatosnak bizonyul- Ily kitűnő hatáiai következtében eieu \\életbal z»»m egy bebiaonynlt, meebizható háxitterévé lett a népn k. ári egy nagy üveggel i frt. kit üveggel 50 kr Eüaaerö iratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre illőik.
Ovás! flk"alí" ,és*" a""°ku *-
meztett-k. hogy az egyedül általam m i utasítás szerint kéizin-tt „Dr. BO.SA-fé> élet báliam- minden üvegeeskéje kék bútokba van csomagolva, lelynek bos-zoldálain „Dr KOSA élet bal a-a ma a .fekete Jailbox\' crimzett gyogytaertárból. PRAGSEB B. Prága \' 205—III." német, cseh, magyar ét franrzia nyelven olvasható, izélés felein periig az ide nyomott védje;*} láthatd. Dr ROSA é:etba zsen.a valádlan kapható otak a készítő
Védjegy 3a o- x B 33.
főraktárában, gyógyszertár .a fekete tathoz* Prágában ?G5 -i:: é» BUDAPESTEN Török Józtef ur gyógyszerésznél, Király-uteza 12 » Budai Emil ur gyógy «zeriarában a Várossal.téren.
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb s-yógyHzertá-rAban van rabtár ezen életbalzsamból.
Ugyaaott kapható:
„prágai általános házi-kenőcs¦¦,
ISbfa ezer bálauyilatkozattal elismert btitos gyógysier mindenféle gyuladások.. ¦•bek és genyeJéi-k ellen. Ezen necücs biztos er.d meny nyel batan ilható a n5i einlü gyut-dásínál, a t~i ? az emlő úitriikcmét)y*dé»énel szüléskor,
kelt-vénynél, vérdagacat iknál. genyet fakadékokn.-il pokolvarnál, kCromgf Oknál, ii Qgynevezett küromféregnél, ?!keméuyedé«eknel, felpntiadásoknál, mirigy-daganatoknál, isirdaganatoknái, érzéketlen tagoknál sto.. Minden gyu ludast, daganatot, elk« menyedéit, lelpnffadást a legrövidebb idö alatt eltávolít; t e hol már g»:iytdíg mutatkozik, olt a daganatot a legrövidebb idő alatt fájdalom nélkül f^ssívja, kieriti ót kigyógyítja. 3ó6ő 1—26
"™** Kapható 25 ét 35 krajezároa szegezek ben. ~W
ÓVAS! Mintán a prágai általános házi kenőcsöt sek-utánozaák. miudei.kit figyelmeitetek. bogy az eredeti ntasitáa szerint csak nálam .esi kéizitre, i csak aktt^r valódi, ha a lárga érczszelencze, ine!yt>e töltetik, vörös használati utasításokba (melyek 9 nyelven nyomvák) és kék kartonba, melyen ai ide nyomott védjegy iathito — burkolva van. legbizr.uyu.tabh számtalan próbatét álul iegbiztosabb-ézballás ki gyógyitalára s az egészen elveeaeit hallási Egy üveg ára I frt.
STERNBERG ARMIN Budapesten, VII., -kerepel-". kórházra! szembe...) Miod.ii "is fuvó-bangsz-rek. ha-mmiík; gvára é« legnagyobb válaszú földi és valódi olas;
hangarer-ryára. ,t 3:. (a Hóku, lemü 01Ő-. vonff-i- é* harmoiúum-vilasztéku raktár;!. Bel--bnrok rjiktára.
nikai
fK CZÁK-SZBRDAHBLYI
gyümölcsfa-iskolából eladók 3—4 éves szép nyúlánk tráeya nélkül nevelt
iiia^aK koroíiafákj
n m alttá-, körte , meggy-
30 ftg\'i»! 50 krajcaárig. Tc
caeresnye . díö- ét geaztenyefák dar iboukinr n.ind rabbá törpeaárta őszi )mracz\'ic-fák dÄraboiik:nt 3Q egé.z 40 krig
Mind a legjobb csemege és gazdasági tryümölcsfajok. Ctona^olás a legjntiaynsabban tzsmittattk. Árjegyzékek ingyen ét bérmentve küldetnek A czák-ázerdahelyi faiskola intözesege \'
KŐSZEGEN, (vasúti állomás). 35G2 2-
...gnjabh feltflnéat k-lto mecaanik sálon hargv«erek mint: Aristno. Herophon. , Orpheui. Pl-Bnix. Si»pboDiori ¦
Leenjabb\' Hairooaiba-fovola 12 billentyn-vl melyek a aaipkába való könnyű befnvas által kellemes hangokat adnak. Áronnal m-g-tannlbató és játszható. Mindenkinek kicsinynek n-gyn*k egyaránt alkalmat mulstó-eszkoz Ára 2 frt Mindennemű hangszerek javitaaa pontosan és jntányosaa teljesifetik 0«k* hangs^rek ujakra, becseréltetnek 200 képpel dit.it.it hángazer-kaUlOíOs kívánatra, ingyen e, bérm-n»e küldetik. Harmonikáról es _bar-moniuoról kálón képet árjegyzék kérendő.
ke v.u V s3 den O
— f «,
<-< ej: C
GD,
~ b-
— ft
\',íi\\é ce s=>
<¦ 39* ci té
3 g C: to &¦
c_ C: CU —
5 Cl
ír *. cc í5 5"
fia ti! w » a w fio^-Xf ÍS§Í a- % Z. "ä^S 0\\*<L,
.Kis adagban hatásos nem kellemetfén izii". Dr, Korányi tanár., Kéretik a forrás használásakor az egyedül helyes el nevezést .Koródámban a íegked véltebb hashajtó viz.* Dr. Kézmárszty rr.
FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
.Hatá808abo. mint a többi budai vizek" Dr. fillarfll larár használni. Kapható mindenütt. A szeíkiidcsi igazgatóság BpestfD- Kitüntetve, 9 arany és érdem-éremmel Szétküldés 1888. évben \\ millió palaerk. 3859 3-8
Jó tanács
aranyat éri K szavak :zazsigát,külű-ocsen betegségi esetekben I«b&t megismerni és ez okbó! jönnek Richter kiadó \\nh\'7.-:U>.-:z a !egszi\\•\'¦Ivi-sohb köszön*>-iratok ..A Sjetciíbn.rát*- cziniű. rajzokltal ellátott kis könyv elküldése-ért. Mint a szerencsésen meggyógyultak hoz:á-nyomtatott éneiötésci bizonyítják, a benne foglalt tanácsok követése által meg oly beteget is gyógyulást nyertek, a kik már minden reményt feladtai. K könjv. melyben húszeves tapasztalat eredményei vannak letéve megérdemli ;s legkomolyabb figyelembevételtmincen beteg részéről, bármi bajban is sven-vedjen. Ki e becses könyvet megszerezni óhajtja az irja egyszerűen egy levelező lapra magyar nyelven ..Egy-beteg-barátot" és pontos ezimét s czímezze a levelező lapot RJcbter kiadó-intézetébe Liporb™.\' A megküldés ingyen történik. -
SCHLICIÍ-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság;
GYÁR és IGAZGATÓSÁG : VI. Uztlleö x»aozlut168898.
VÁROSI IRODA és RAKTÁR: STX.. váozl Körűt 57.
OÖZ- és JÁRGÁSYCSKPLÜ KÉSZÜLETEK.
SCHLICK féle sl*b.
KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. J^^SX^^J-
SCHLICK-féle szab .Haladás" sorvetb gépek.
- zóravetö-gépek.
Sckllck-féle sznb. Rayol-ekék,
Schlick- és Vioats-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rögtörő hengerek szecskavágok, répavágok, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb
Az összes ekék tartalókrószei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltételek. Legolcsóbb árak. ¦jv~ Árjegyzékek kívánatra Ingyen és bérmentve.
JEGYZET. V.n .zareiiciéck e.enaet t. cx. űilftbariuink becse! tadomiúr. ho.ní, hORy nc-h* a VI. vicsi-körül í>7. sr. . lövi irodüníc leen.ejobb réaiéi * külíi\'i ..oíi-u\'an l*vS gyirt lepfiakre boljoitük át, mind*.onilul t. dtletbaritaiok kényeim, érdekében egy víro.i irodát tartunk fenn, valamint, hogy ugyanott épiteii cxikkeink és gázdalági gépeinkből raktárt létesítettünk.
Kiváló tisztelettel
3543 3_lg a Schlick-fóle vasöntöde él gépgyár résuvénytársaság igasgatósága.
MOLL SEIDL1TZ POR
Csat attor laloi
ndi-n doboson a Kjir,o^y ogy ia» , OLT. A soktzorosit/. ezíK látható akáca (ryomor- és altaslb égét tzékreked^seknál m l leektllrvtifélébb női bel linsiUJÍiati utasítással 1 frt ¦tesebb kjórj-sí
Gyors gy ágy hatat mi gyomorgnres,\'ny-lk, gyomor, jok vértoltilás aranyér és a gpko.él. Egy ersdoti dobom I Raktárak h orsí.án minden
MOLL A ^yógyszeréiz ca. kír. ndvari szállító. Becs StarJt Tacblattben 3.
.elküld*
0
porát fíek
najiontn utánvét mellett. 2 doboznál kíjv
nem külde-tik Elltaieréa MOLL A. árhoz Beotben.
foglalkozátomnál fogva az öu Moll füle »t n ji> hatást gyakorolnak; iiuierem Kit eujster irr* s sxivélji-a .Isten SloiSb meg\'-et moi és f.ít kr.unyiivé teaiik. T Stellkfl P. J. leikési Könnet
am«
ért,
. jón
int« lettel Magban
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
és minder meghüési betegségek ellen.
Otak aklior valódi ba, minden üveg MOl.I. A. védjegyét é« aláiráaát visel Bedöratolésfll tikeros hastnálnt ki.tivény, cs\'iz. Tnindenar-mü testfájJattnak é bánniásnál; burugatái alakjában ti.inden sérelem ei sebnél, daganatok gyull uli toknál. Beliöleg viizol vegyit.e birtelet russullét, hányás, kúitka és hasmenétnél. \' Egy üveg ára baaina\'ati atatítáttal 90 kr. g é Baktárak az űrnap..miede:; nevezeter-iryogyszertár es anyag kereskedés ibeti MOLL A. syá^yHérétz cs. kir. udvari szállító Béct. Stadt, Tuohlauben a Slétknldéa naponta ntánvé;ellel Két Üvegnél kevesebb nem küldetik. Elitmeréa MOLL A. yogyszerész urhi>r._liécs. Kitűnő Moli-féle franuxia borszesz ét toja vidékemen iiagysieriien milkiidi Küldjön nekem 50 üvegg-l, njiv«?l az emberiség tfgitségére k--zletet óhajtok tar:a ymigannil
issán Rosenfeld Adolf et Ketselliofer József, urakuál
MOLL-FÉLE FRANCI BORSZESZ ÉS SÓ
¦ 3462 16--: Rakiárak Nagy-Kat
PÉNZKÖLCSÖN
kozvetittőlek önálló elfogadható társadalmi állásban le-Ö -egyének rrszére, u. in.; iparosok, kereskedők^ hivatalnokok, katonatisztek, ma^jinzók, birtokosoknak stb., úgyszintén hölííyéknek is tii»iiboz képest 100 írttól 2000 frtip, mint macán Bzetnéljjhltel, könnyű h&vi vagy háromhavi törlesztésre, 6° 0-os kamat mellett. ,
- Ingatlanok beíáblázására
1000 írttól bármily összegig, tetszés szerinti amorüzáczióra. esetleg
aniortizáczió nélkül. 4\'/i és 5%-ra. Konvertálások (áliratáaok), kölcsönügyletek, hitelműveletek előnyösen eszközöltetnek. Megbízások diserét és pontosan teljesíttetnek. Bővebbet:
Steiner G A. Budapest
gróf Károlyi uteza 12.
Levélbeli megkeresésekhez 3 drb. válaszjegy csatolandó.
3563 2—S.\\
ff
Cs. tir. szalaialid. byiaesilms lÉszitiÉu a szaj- cs fiat észs?erí ápoiásard-
Dr. FABB11 C M.
nébai Mik^a ciáazár 5 Feliégének ndvari fogorvosától, a becsületrend lovaej*\'^\'\'\'"
BÉCSBEN.
Különleges szájszappán
-PUKITAS."
A régen hires és egyedüli már az ]8»,2 Londoni ki»llitás..n a/ érótm éremmeL kitínktett, mert leggyöngédebb és leghathatótb keazlt-taoy a tzaj apalatára és t fogak jókarban tartására. - Egy doboz ara 1 frt.
EUCALYPTUS-SZAJ-ESZENCZIA
Páriában 1878 ban kftöaíetve. *
A legosssiertlob, Urtajomdus (7Se/u batbatos alkatrész-ki és elismert hygienikni tzer a tzij ápolására, a kellemetjei srag lény özeiére, a i ogak épségben tar-, tására, óvszer Minden ayakbaj ellea y Az orosz csász. kormánytól
1É8I január 28 in kelt G81. tt" miniszteri rendelete szerint ndvari és más kt-rodákban bevetettotett. Egy üveg ara frt 120 kr. o. é\'
PURITAS,-FOGKEFÉK jótállás mellett.
.: pmzpángfábol ét vegyóssetileg xtirtalanitott iSrtébtSl. Egy darab 50 kr. Fő azétktlldési raktár:
tmW Bécs. I. ker, Baaernmarkt 3. szám. *vs
Raktárak Nagy-Kanlzsan Kos»nfeld Adolfnál. Kaposvár: Prager Z " a a • g : Katier A gyígytt. Kei 11 b el y: E. Laikay. S526 5 18
7. .. •.
Wajdita József könj/Tnyomdijából Nagy-Ksnirain.
51
NAGY-KANIZSA, 1889. márczius 9-én.
XO-ll»v síző tn
Huszoniiyólczadlk évfolyinii.
Előfizetési ár
>st ívre . ... 5 frt — -evrr . . . 2 fr fuj kr
ryedé\'vr* . . . 1 frt 20 ki Egyes szám 10 kr
El I III) K TESKK
NYlLTTERBEr.
petit soronként lü krért v«t«trtek
ZALAI KÖZLŐIT.
pe,ü« a ki.i-i.\'.i1f..i:aili<.í bé\'riiuti \'¦t-zcodŐk r -V «.7.\'/- /í W « i z s A n
Kéziratok vissza nem küldetnek
. A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank", a 9 nagy-kanizsaiönkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizmi kisdednevelö egyesület",\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\' , a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézeteu, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyzÖ szövetkezet", a „soproni- kereskedelmi $
iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának Hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES.TARTALMÚ HETILAP. .
Gráf Csáky Albin miniszteri ,ren delete -
(Folyt, és vége.)
A mi. a kereskedelmünknél szükséges idegen nyelvek általi érintkezést, közvetítést illeti; kereskedőink meg ugy is a reáliskolák és kereí-fc delmi academükban végzik tanulmányaikat, a hol nemcsak a német, de a franczia, angol és olasz sat. egyszóval a nagy kereskedői pályán valóban szükséges bármelyik világnyelvet is alaposan megtanulhatják, mert hisz ottan az idegen nyelvekre .nagy súly van fektetve. (És ezen állításukban tökéletesen igazuk van;) mert, hogy a ném-et nyelvet mily a 1 aposan tanitják\'a reáliskolákban, én is két\' példával szolgálhatok. A soproni reáliskolákat végezte két fiatalember. Az egyik onnét Grazba ment egyévi önkéntesnek, és ottan egy év multával a legfényesebb eredménynyel tette le a tiszti vizsgát, a kötelezett német nyelven; mindenben kitűnője\' volt! Ki is lett nevezve c-akbamar hadnagynak, de biz ő még l e lett katona, hanem előnyt adván a polgári állásnak: Erdélybe me*nt az erdészeti acadétaiára. A . Kíasik fiatal ember meg Sopronból Budapestre ment a műegyetemre s két éri ottlétei után, tanulmányait félbeszakítva: egy évi önkéntesnek állott be ugyanott; és rá egy évre, ha nem is oly kitűnő, de még is ¦elég tisztességes eredménynyel letette a tiszti vizsgát, szinten német nyelven, s most. már szolgálatban lévő hidiiagy. Ok pedig mindketten tiszta magyar családok, magyar ajkú ivadékai.. Tehát e két példából is lát-ható.yhogy a német nyelv minden különös „rendelet" nélkül is minő alapossággal taníttatik - azon iskolákban, a melyekben azon tauulók nyer nek oktatást, a kiknek a német
nyelvre — esetleg tán életbevágó szükségük is lehetne: a kereskedői, •atouai ?8 mérnöki pályára készülők. Mérnököknek is csak ugy. lehetne a német nyelvre szükségük, vagy inkább tán a francziára, ha külföldön keresnének állást, vagy pl. vasutat építenének ; mert még elég állás kínálkozik nekik idehaza . is, miután még mindig számtalan állás idegen mérnökök által töltetik be.
A születés és pénzarisztocrátia meg folytatják ók, a mely fényes vagyoni viszonyainál fogva, a nagyobb külföldi utazások költségeit fedezni inkább képesítve van, és egyébkint független helyzete mellett a külföldön való hosszabb időtartamú tartózkodást is megengedheti magának: gyermekeit ugy is ritkán adja a nyilvát.os középiskolákba, hanem inkább otthon nevelteti őket avagy előkeiő magán tanintézetekben, a hol aztán eléggé el vannak látva idegen nyelvmesterekkel is, akiktől bizonyára elég bő és alapos ismeretet nyerhetnek, bármely idegen és igy a német nyelvből is. r
A nagy középosztály pedig, a mely a nemzet zömét képezi, de vagyouilag, néha igen is mostohán, vagy legalább távolról sem — vagy igen ritkán van fényes viszonyokkal a sors által megajándékozva, ezen óikból és meg, inert lekötött helyzete -r állásánál fogva — ideje sem engedné anyagi jólétének koczkázta^j tása nélkül, — igen bajosan élhetnej utazási hajlamainak. K középosztálynak nagy része alig volt tul hazája, szülólőldje-, ha ugy tetszik városa-, vagy faluja hatarain tul . is. Vagy ha volt, ha vult. hát talán életében egysze"r-kctszer, életének, sorsának valamely válságos forduló pontján vagy a saját, vagy a leánya kelen gyéjét bevásárolni.
A kik közülök még is utaznak is: mi czélból ? és hová utaznak ?.
Nászutazásra, zarándokúira és fürdőkre mennek, legfeljebb egy-két napra, egy-két hétre, vagy tán egy hónapra, de továbbra aligha telne erszényükből. Nászutazást rendesen Olaszhonba tesznek, mert azt tartják : Nápolyi látni és meghalni í — (természetesen csak otthon való világ számára és aztán ott élni maguknak, boldogságuknak ; a zarándokok czélja, meg mi lehetne más. midt Kóma, (vagy a Szent-földön lévő -Krisztus sirja) miután ök meg azt "vallják, hogy: Rómát látni és üdvözölni! (t. i. csak itt a földön még! Olaszhonba utazni, a n é m e t nyelvvel meg szinte nevetség; mert hisz ottan^ bizony igazán „étlen-szomjan" veszhet ei\' a német nyelv tudásával.; meg nem érti öt senki, holott a franczia és latin és az ehhez rokon nyelvekkel meg aonyira-mennyire mégis megértetheti magát az ember. (A mult évi római zárán dokiások alkalmával, egy jó ismerősöm is elutazott Rómába, ki birtokában levén a német nyelvnek, minden aggodalom nélkül kelt útra. De keserűen kiábrándult. Azt monda: .mindig azon meggyőződésben éltem, hogy a német nyelvvel az egész világot be lehet utazni; mert hisz a Bach sysztéma alatt ¦¦ folyvást azt hangoztatták a fülembe hivataltársaim, dc bizony csalódtam. Mért, ra helyt Olasz jiöldre léptünk, mintha egyszerre elmetszették volna a nyelvemet; senki se értett meg, bármit kértem is németül ! Míg latinul csak Összetudtam annyit hozni, hogy ahnyira-menuyire megértették szándékomat. Szerencsém volt, hogy egy pap ismerősöm akadt az utasuk \'közi, a ki aztán francziául is jól- tudván, tolmácsommá szegód-között.") És Így, ha már Olaszországban nem tudnak né metÜ1, (vagy csak ritka kivételkép egykét kereskedő és mágnás) bizony a törökök országában sincsen az más-
magyar elem müveit részének, a zöme — ugy én is tagadom é; visszautasítom.
Mert h;t a német, \'franczia, plafz és a" többi nemzet uiud „müveit*" iehej a maga egy uyeívévej, hát mi is müveitek lehelünk a mi édes magyar nyelvünkkel is, ha egyéb-kint ¦— a műveltséghez megkívántató * ismeretekké! és neveléssel bírunk. Lehiit valaki jeles íilolug és mégis műveletlen ember. Elég pin-czér és* horvát fuvaros van, a .ki 3 —4 féle nyelvet is folyékonyan beszél, és azért, csak nem quálifikál-batja azokat senki sem józan észszel műveltebb embernek, mint egy magva* tanárt vagy akár tanitót; a ki nem tud németül (s esetleg francziául sem.)
Tehát legyünk büszkébbek, Önérzetesebbek szép. zengzetes nyelvünk kérdését illetőleg és a/tán — évtizedek multán — látni fogjuk, hogy akis, de életképes, erőteljes mag minő terjedelmes fává növi ki magát!
Tiszta magyar gondolkodásunktól, é-zelmeinktnl ne engedjük magunkat soha senki által cltáutoritUtni; és a mi fö! soha se feledjük nagy Széchenyink mondását, hogy: „Nyelvében él a nemzet !*
Ne szaporítsuk nézeteinkke|^ér-zelmeinkkel a „vegyes tömeget*\' e hazában, mert maholnap ugy is a „fej ü n k rc nőinek*.
Egy igaz magyar.
Tudnivalók.
— A cs. kir. pústatakaiékpén/.tári hivatal és az Osztrák magyar bank közöti létrejön incüálkniodás alapján az Oaztrák-magyar t>ank auo forgalmára vonatkozó határozmáhyok további intézkedésig kö-vetkezökéjteii e^észíttétnek ki: 17. Az Osztrák magyar bank minden s/.áiiilatulaj-•donosa ama bankintézet által, mely giro-számláját vezeti, fennálló követeléséből
T á r $ % a.
Életkép.
Virágos, úri udvaron Kinn ülvo mind a hasiak. Ebéd után — szokás szerint — Ebecikéjökkel játszanak.
A kin
kedvence ctupa öröm: tgyes, Unult, oko* nagyon; Ki oe mulatna nívessn Ily czéda, fürge illaton?)
Van ír jó dolga: a deled Vágott hússal eletgoti ; Urnöje kávét, süteményt, S gazdája ezukrot ad neki.
Hogyis ne? Kettecskéu üres, Unalmas volna életük, Mig igy elég kedvet, gyönyört S*erex játszó egyetlenfik. —
Kapna kivfll, a. rácson át Egy árvx gyermek nézdegél; Rongyos szegény, tin éhes is- ¦ Ágról szakadt halvány levél.
Csak nézi, nézi hostzan » -. Boldog ebecsfce mint mulat S nevet, hogy srinie könnyezik, Hogy szíve majd 4cetie haaad . . .
hajgató sándoe
Komoly események bolondul csinálva.
— Ereden elbeszélés. — (Nagy-Kanizsa váron levelestárában levő okmányokból.) Irta: HAUS ISTVÁN. (Folytatás.)
- Minthogy a „bivatalbéliek\'\'-nek nem | volt szabad kimaradniuk egyetlen „czéh-1 lakozás"-ról vagy családi ünnepélyből Isem: ennélfogva a tisztviselői qualiíicatió-
hoz megkivántatott, hogy enni és inni jól
tudjon minden hivatalbéli.
¦ Igy került az egész magisztrátus 1808. év november utolsó napján az uro-
! dalmi tiszttartó Korotheuer András úr hajlékába, ki nevenapjat tartotta.
Az erősen megfagyott utakon eljött a névünnepre az egész környék notabiii-tása. Táblabírák, papok, barátok, gazdatisztek és hivatalnokok zajos kedvvel töl-
j tötiék el az urodalrai.épületet
I A dekórum nem engedte meg a nöt-leu legényeknek, hogy diskurálhassanak a hajadonokkal. Feltűnt tehát, hogy a vicze-
¦ nótáriusnak mindig akad valami mondanivalója Linkéhez, a házigazda felserdült leányahoz és a piruló leányzón gyakran
I rajta felejti szemeit.
j Különben nem lett volna csoda, ha í valami érzékenyebb fiu az eszét is L^zJ jutánN veszti, nemcsak a szemeit.. Mert csinosUeanyzó vala Lizike és az esetten {„módi" sem tudta elfödözni kecses göm-\' bölyüségét.
A vendégek diskurzusa többnyire vallásos dolgokról folyt, ámbár a vidám urak sokat tréfáltak: .t mikor t. i. asszonyi
li
nem zongorázott az éhes vendégek gyönyörködtetésére, sem pedig a lakom* alatt nem ült az urak között, hanem a konyhában foglalatoskodott és csak akkor jött be a vendégekhez, ha felszolgált az asztaloknál. Ilyen bolond divat volt akkoriban.
A lakoma közben épen arról beszéltek, hogy Polay Jeremiás — a helybeli Ájtatos szerzet (piaristák) spirituálisa, ki vármegyeszerte hires vala fösvénységéről, — a kórházi kápolnában sohasem miséz, mert nem jár érte fizetés — amikor Lizi tállal kezében a v:czenótáriushoz jött.
.„Mért megy el a leányasszony oly hamar mellőlem, mikor én igei? jól érezem magamat, ha közelemben tudom!" Szólt Szobovics halkan Lizikéhez, ki annyira megijedett e vakmerő nyilatkozatra, hogy a tál megbillent kezében és a jó malacz-becsináltnak egy részét a viczenótáriusra döntötte.
A zseniális Szobovics szörnyű konfúzióba jött és bután hebegte: ,Se — semmt.\' Mire a vendéggyu\'e^ez6t egészséges kaczagásban tört ki.
A leány is annyira megzavarodott, hogy félig sírva, félig nevetve menekült a konyhába, honnan nem lehetett volna becsalni semmiféle ezukros portékával.
„Hiába nézegeted azt a Ieínyzót öcsém" — vexálta Tuboly Józse\'f t|bTabirö Szobovicsot,mert,non cuívis homifli con-tingit adire Corinthum."
Ez a mondás érzékenyen taláka Szobovicsot, ki a lányhoz képest szegény gyerek volt. Mert Lizikére nagy Örökség várt. T. i. az- öreg tiszttartó szép vagyont szerzett: — akkor is meglévén az uro-dalom tulajdonosának a Batthyány her-személy nem volt a teremben. Mert Lizi j czegeknek az a jó szokása, hogy állandóan
külföldön laktanak és a gazdatiszt keze már akkor is maga felé hajolt vala.
— „Apellálok urambátyám szenten-cziája ellen," — felehe tréfásan Szobovics, és nem akarván mutatni, hogy találva van, ismét igyekezett visszavinni a beszédet az előbbi tárgyra, — „hiszen a mint megtörténhetik az a csoda, hogy Jeremiás atya ingyen miféz, ép ugy én is találhatok egy darab karbunkulust, ami gazdaggá tesz!" . .
„No azt én mondom, tubolyszegi Tuboly József a nemesi szavamra, hogy ha bármelyik csoda bekövetkezik, akkor Lizi húgom a tied lesz," tréfált tovább a táblabíró, ki valami huszadik ágon rokonságot tartott a tiszttartóékkal.
Persze JÓ izüeket. nevetfek rá>tnegint.
Szobovics azonban szokása ellenire komolylyá lett és valami fölött töprengett egész hajnalig, amikor az egész -vendégbokor elment a tomplomba „roiátéa-ra. Ott szintén mélázott, mig a kanizsai magyarok áhítattal énekelték: ; „Hajlik, hajlik, hajlik."*)
— Alig köszöatött he.az 1808-ik esztendő, már megtörtént az egyik csoda: Jeremiás páter szorgalmasán misézgetett a kórházi kápolnában — ingyen..
Utáuna jött az okozat: Szobovics
*)A Démét .heílig\'-et ejtették hajliknak a kBvérnyelvO magyarok. Ekkor t. i. .egyik hétéi: németai, a másikon magyarul tartották a hajnali misédet. —. Valószínűleg innen ma-radott funn, hógy a nagyböjti „Bient-kereaat-qt-jarjások\'-at Kanizsán ma isnémet éa magyar nyelven tartják felváltva, pedig a város égésien magyar. Okosan tenné a plébánia, ha mindig; németül tartani ax isteci liszteleteket a nyelvűvel nem türöde magyar lakosságnak.
meginterpellálta adott nemesi szavának beváltása végett a táblabíró urat.
És Tuboly József, — miután meggyőződött., hogy a pJte\'r csakugyan ingyen miséz s arra nem lett felbiztatva senki által sem. igéretéliek eleget: kieszközölte, hogy Szobovicsnak feleségül adták Lizi-két. Zöld farsangon már megtartották a iakzit nagy vigasság mellett.
Később föl fog derittetödni, bogy mindez nem olyan könynyen ment. mint gondolná az ember.
Előbb azonban el kelf*mondanunk egy közbejött eseményt. 1
— S zobovics már feleséges ember volt. mikor 180\'J-ben szétszórták Napóleon császárnak.a magyarokhoz intézett lázító, kiáltványát.
Közénk dobták mint valami égő bombát, melynek minden pillanatban leslék Bécsben\' a.\'felrobbanását
Ekkor furcsa eset történt Kanizsán.
A városi magisztrátus nem adott játszási engedélyt Krentmayer Ferencz nevű „szemfényvesztő komédiásának.-L miatt fellépett a katonui generális (icalamí Gorup uevü) és követelte az engedély megadását.
A tanács megijedett. Érthetlen volt előtte, bogva generális miért veti magát közbe egy^!dÖnfutó komédiásért
A játszási engejplyí persze, hogy megadták rögtön. Sajnos tapasztalatai voltak a tanácsnak arra nézve, hogy a katonák igen csekély okokból „vörös kakas\'t eregetnek a polgárok házaira s egész utczákat égetnek le béke időben is.
. A komédiás tehát sátort ütött a Szentháromság téren. Evett tüzet, buk-fenczekejt hányt, kardot nyelt, s többféle „szemfényvesztést" produkált, (foiy.kövj
képen. Ott is az intelligentia inkább tanulja a franczia, mintsem a német nyelvet. Tehát a szentföldre sem zarándokolhatunk ki oly biztosan, a német nyelvvel, miután a ke \'et; népek is inkább hűznak-vonzód-.a franczia nyelvhez, mint a némethez. JÉs Így lesz ez valószínű Oroszország nagy részében, valamim Spanyolhonbau is, meg még tán másutt is. így a franczia nyelvet tuoristaknak \'is inkább ajánlhatnáhk utitársul a nagy világba, mintsem a németet. Hisz még a szép Svaicznak egy része is franczia; (franczia sveicz). Ha pedig fürdőkre utazunk — mi magyar középosztály —¦ többnyire "Gleichenbergig, avagy\' Garlsbadig sat. terjed ti külföldies-kedési vágyunk. Ott pedig mind magyar orvost, mind magyar piuczért találunk már, ugy a töbjbi magyarok által felkeresett osztrák birodalmi fürdő helyeken is. Valamint, hogy- a bécsi és gráczí vendéglőkben )$/ mindenütt vannak magyar pin-czérek is alkalmazva (értetik az elő- j kelőbb, keresettebb vendéglőkben) — | ugy az ottaDÍ kereskedésekben, üzletekben is majd mindenütt magyar segédek- találhatók. Hisz Bécsben magában 66,000 Qzer magyar van. Gráczban meg \'3—4,000-re teszik az ott tartózkodó földünk számát. :
És igjT nincs igazuk azoknak, akik ázt mondják, hogy a német nyelv a mi számunkra az egyedül „üdvözítő, mennybe vezető ut.\' Megélhetünk mi, idehaza is, annak alapos tudása nélkül, és külföldön sem veszünk el annélkül étlen-szomjan sehol sem.! ha csak nagy Németországban nem,; a hol — a német nyelven kivü\' — még mindig a&uThak olyanok (de már ott se sokanO, a kik nem tudnak francziául is. i
Azt áz állítást, hogy műveltségünk fogalma a német nyelv isme^, rétéhez volna kötve, mint a tiszta
HUSZONtíTOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ2.LÖNT
MÁRCZIUS 9 én.
bármely, a C3. k. póstakarékpénztári-hiratai elszámolási forgalmában létező és szám, a tulajdonosok neve (czége) és lakhelye szerint pontosan megjelölendő számlára pénzösszeget átutalhat. Ily átutalások valamennyi bankintézet, tehát ugy a bécsi és budapesti föintézetek, valamint az osztrák\'és magyar piaczokon létező fiók-intézetek által eszközölhetők. 18- Ily átutalásokra nem vörö.^, hanem fehér chec-kek használandók. A fehér check mindenekelőtt a szokott módon ugy állitandó ki. miulha a kiállító részérói valamely készpénzösszeg közvetlen kiutaivánvozása szándékoltatnék, tehát rendelet helyett írandó: „nekem, magamnak (nektek, magunknak)". Az ily móilon kiállított és aláirt cliecken egy j>óstatakarékpénztári számlára való átutalás czéljáhó! annak előlapjára a szövegen át keresztben a következő „rendelkezés" fr&adó:
„A bécsi cs. k. posta takarékpénz tár i-
hivatalnál a.....számú számiára
való jóváírás végett. .
iWhr. «é*) - .....(hely).....\'
Ahhoz, hogy a checken keresztben elhelyezett rendelkezés, mely bélyegzővel is előnyomatható, érvényes legyen, szükséges hogy az a kiállító által ujolag alá-irassék. 19. Valaniely pósta\'akarék\'pénz-tári számlára való átutalás telől csakis a check kiállítója, nem pedig annak valamely harmadik biriokosa rendelkezhetik. 20. Az Osztrák-magyar bank számla-tulajdoBOsainak kérelmére a bankintézetek a költségek megtérítése iránt a cs. k. póstatakarékpénztári-hivatal elszámoló tagjainak névsorát megszerzik.
— A szegények érdekében. A m. kir bel üeym mister a napokban valamennyi törvényhatósághoz körrendeletet bocsájtott ki a községbeli szegények eltartásáról. A körrendelet értelmében minden község köteles a saját területén közsegélyre, vagy közellátásra szorult egyénekről — az illetőségre való tekintet nélkül — gondolkodni, az ily segélyezésnek, illetve ellátásnak azonban csak akkor lehet helye, ha a teljes vagyontalanság és állandó, vagy ideiglenes munka- és keresetképtelenség, illetőleg a közsegély el-kerülhetlen szükségessége feltétlenül hitelt érdemlő módon be van igazolva.
— Ujabb rendelet. A vallás- és közoktatásügyi miniszter azon rendeletet adta ki. mely szerint a középiskoláknál fennálló Önképző köröknek csak .olyan növendékek lehelnek tagjai, kik jeles vagy jó-osztályzatuak.
—- Hamis ötvenesek. A közös pénzügyminisztérium figyelmeztetést tett közzé, melyben jelenti, hogy 1887. de-czember óta 14 darab kézzel rajzolt ötven forintos hamis államjegy forog közkézen. Az államjegyek közül négyet Gali-cziában. négyet Sziléziában, hármat Morvaországban, kettőt Magyarországban és egyet Bécsben adtak ki. A hamisítványok tollal vannak rajzolva, kék és barna színekkel, a sorszám vörössel, közönséges gép papirosra\': s daczára, hogy a részletek igen hiányosak, az egésznek hasonlatossága igen nagy. A hamisítványokat a nöarczok tökéletlen rajzáról lehet köny-nyen megismerni.
, Etruszk\' bronzedények Zalában.
Közli: szent-marton! Darnay Kálmán.
A régész körökben elég ismeretessé vált Sümegh és vidéke, őskori telepeiről különösen azóta, mióta sikerű\'.: az első nyomokat feltalálnom egy népvándorláskori temetkezöbelyhez, mely később reá vezetett a Csabrendek és Sümegh közt a hegylábban elterülő urna temetőre, hol évenkint eszközölt ásatásom eredménye a szép két élü celta vaskardok, bronz lánd-zsacsucsok és egyéb őskori fegyverek és női ékszerek nem egyszer vonták a régészek figyelmét magukra. Legújabb leletem érdekességre nézve felülmúlja az összes eddigi kutatásom eredményét^ mely nem egyéb mint két óriási bronz áldozó edény, az edények alakja már a laicus előtt is kellemes benyomást tesz, elárulja az Eturiai finom ízlést\' és a gyakorlott technikát, mely oh nagy. mértékben ki
[volt Fejlődve az Őskori etruszk fémmüves-
[nél.
j Eturia volt az őskor egyik legjelesebb, és legügyesebb iparos állama, mely az akkoriban erősen kifejlődött kereskedelem utján elárasztotta a rómaiakat ipsrczikkeivel. ők\'voltak első feltalálói, miként lehet a nagy bronz edényeket — nem egy darabból kovácsolni, — hanem lemezrészeket sajtolni és bronz fejezőszegekkel egymáshoz illeszteni és erősíteni. Bronz edényeim is mindegyik 3 részből áll, a felső rész, mely a szálnyíllást zárja magába, és magán tartja a két tömör bronz fogantyút, egy középső széles bronzlemez gyűrűvel van az aló kupalakra sajtolt részhez erősítve, nagysága mintegy fél méter magas, és ugyan olyan széles, űrtartalma egyik 00, másik, mely-valami vei alacsonyabb 40 liter lehet. Ezen őskori edények, mint azt a hegyes kúphoz hasonló alsó része mutatja, csakis mint fü-^gö edények, de legvalószínűbb, hi mint áldozó edények szerepeltek; ugy mintegy 1 méter niaga-í 3 lábon (Tripos) használtattak, igy nem valószín üt len/hogy e lelhelyböl még a három lábok is előkerülhetnek, mely természetesen nagyban I emelné a már úgyis érdekés lelet értékét.\'
A lelet kora azon időre vihető vissza, midőn az Etruszk kereskedelem leginkább virágzott a rómaiakkal, azonban ezen kor meghatározásában tudósaink nagyon eltérően nyilatkoznak. Helbig nagy nevű tudós Kr. szül. előtti 5-dík századra teszi, azonban az összes tudósok véleménye abban összpontosul, hogy legalább is Kr. szül. eiött 2-ík századból való, mert már 283. Kr. sz. előtt a rómaiak végkép megtörték Eturia hatalmátés ezzel egyetembe befolyását a kereskedelemre. .
Leletem szakszerű ismertetésébe itt nem bocsajtkozom,- miután az elsőség szaklapunké, a fc. academia arcbaeologiai bizottságának értesitöjé-é, hova már beküldtem rajzok kíséretében értekezésemet, és meg vagyok róla győződve és végtelen örvendek, hogy nekem jutott a szerencse városunkat, hazánk egyik legnevezetesebb és tán Európa-hirü őskori lel-helylyé emelhetni.
A szoba-növények.
Igen kevés azon családok száma kiknél egynéhány cserép-virág ne ta /áltatnék a lakásukban ; nem is kell hogy talán délszaki növények legye nelr, de a legközönségesebb pl. Pe-largónínm (muskáílt) tanúságot tesz a gyöngédebb érzelmekről.
Nyáron csak mindenki a növényeit elég jó karban tudja tartani, ám de télen, őrikor, a nap hetekig nem látható, száraz melegü szobákban, kevés világosságú p in ezé*, ben, melyek sokszor nedvesek, sót hidegek is, ily helyeken kedves virágjaink jó része elpusztul, s a mi megmarad is, oly satnya,,hogy azt se tudjuk, mit tévők legyüt\'k velük, mert az üyeo helyen lévő virágaink különféle állati ellenségeken kivül saját rokon élősdi növényekkel is kell, hogy daczoljanak, mert ritKaság, hogy kedves gazdájuk őket m ndkét ellenségtől megvédené.
Ha eddig kitelelt nővén] eiaket nem néztük volna át, ugy tegyük ezt most, a rothadt részeket vágjuk 1c és torzsás növényeknél porrá tört faszenet hintsünk az okozott sebhelyre ; ha száraz, Öntözzük meg.^ Oly napokon nvdón a hőmérő odakint 4 — 6 fokot mutat * zéruson felül, a pin-czébeu lévő növényeiuknek szellőztessünk. A szobában tevőknek csak akkor tehetjük igy a szellőztetést, ha az ablak közeléből, eltávolítjuk a délszaki növényeket.
Igen szereti a fafélékct a tetű meglepni, ezeket ha szorgalmasan lekeféljük, igy elejét vesszük annak, hogy növényeinket tőnkre tegyék. A pinczehelyiségben a penész is kiveszi a maga részét, s rajtunk múlik, vájjon mennyi részt pusztítson el. A szorgalmas szellőzés hatalmas ellensége a1 penésznek, de ha már a növényeinken van ugy kénporral pusztíthatjuk el legjobban. A kénpor egyszerűen rá lesz szórva, vagy a mi jobb, a növényt megnedvesítjük és ugy belemártjuk a penészes részt a kénporjba.
Kénsavas mészből egy rész, negyven rész vízben feloldva és ebbe a megtámadott részek bemártva, legtöbbször biztosítják a sikert.
Ha igen nedvesen tartjuk dö vényeinket a szobában, akkor gyö-kérrothadás áll be, mely a nedvesen eltett gumós növényeken az előforduló nyálkásodást (takony) is előidézi. (Vég* köv.)
Hírek.
— Márczius 15, a szabadsajtó e nevezetes napjának évfordulója e héten pénteken van. Az ország minden nagyobb városában kegyeletesen ünneplik meg. Nálunk a .Polgári Egylet" földszinti helyiségében Bzokták megtartani; ugy értesülünk, hogy az idén] is társas estély rendeztetik.
— Mikádó-estély. Nagy fáradsággal és körültekintő figyelemmel készültek a Mikádó-estélyhez, hogy szokatlan erede-tiességet mutassanak fel, másrészről pedig jótékonyczélra minél eredményezöbbé tegyék. Mindkettő sikerült és pedig fényesen. A casinói díszterem japáni díszletekkel, temérdek lampionok kai volt ellátva. Egy óriási napernyő alatt volt a gazdag buffet. A „Mikádó" udvari színház művészei ki-ki, kí udyah karnagy (Rosenberg Ádám) művezetése alatt a következő műsort adták elő: 1) Ko-Ko dala. 2) Couplet, énekelte Ko-Ko. 3) Jum-Jum dala. 4) Az iskolás leányok kardala. 5) Terzett: Jum-jum, Peep-Bo, Piity-Sing. 6) Duett: Ka-tisha és Ko-Ko. 7) Couplet, énekelte Katisha. 8.) Finale, előadva az egész társulat által. A műsor majd minden egyes
pontját ismételni kellett és a közreműködők egyenként és összesen megérdemlik az elismerést. A közreműködők a következük voltak: Ollop Imre ur (a mikádó Ko Ko. főhóhérmester), dr. Rothschild Samuné urnő (Katisha), Schreyer Nelly (Jum-Jum), Darázs Tinka (Pitty-Sing) és Rosenfeld Vilma (Peep Bo) testvérek; — az iskolás leányok karát képezik: Á.cs Adolfin,.f*Berger JÓsefin, Fischel Emma, Fiscbel Józsefin, Fiscoer Elvira, Freund Luiza, Hirschel Hedvig, Hirschel Sarolta, Lőwy Olga, Merscb Teréz, Pollák Szabin, Reichenfeld Leopoldio, Rosenstock Kamilla, Weiss Nma, Wolheim Fánoy és Sarolta. — Hogy „sok történik anapalatt" az már régen ismeretes dolog, de hogy mi minden történhetik egy napernyő alattit csakmosttudtukmeg,itt voltam csak pezsgő élet, nagy sürgés-forgás. Az ernyőyképezte egyszersmind a főhadiszállást is, innét oaztá parancsait az egylet ügybuzgó elnöke, kinek első sorban köszönhető, hogy az estély oly fényes sikerrel járt; általában a derék rendezőség elkövetett mindent, hogy az estélyt feledhetlenué tegye és ez a legnagyobb mérvben sikerült is; mert nemcsak a jeleuvoltdk, hanem még inkább a szegények -sokszor meg fognak emlékezni azon „Mikádó" eatélyről, melynek tiszta jövedelme 775 frt 75 kr volt, melyből már e hó 8-án 400 frt ki is osztatott. Az első négyest 80 pár tánczolta. — Felülfizetök : Hirschler testvérek (Alsó-Domboru) 25 frt, Biau Pálné, gelsei Gutmann Vilmos, Sommer Sándorné, Vidor j S.-né egyenk. 10 ft, domonyi lírüll Miksáné (Bpest), Danheberg Jakab és neje, Eben-spanger Lipótué Ebenspanger Leo, gelsei Gutmann Henrik, Grünhut Henrik, Less ner Henri kné/Xőwinger Ignácz, Weiser Józsefné egyenkint 3 frt 80 kr. — Hirschel Ede, Lang An\'al (Nemes-Déd), Grünhut Alfréd, Samuely Henrik, Rapoch Gyula egyenk. 2 írt 60 kr. — Rosenfeld Adolf 2 frt 20 kr. — Kompért Fánny, Kaisay János. Fantl Mór, Scherz M. J.-né, Fischl Pálné,, Triparamer Gyula, Behr Sándor (Kecskemét), Rosenberg Izraelné egyenk.
Részvényes bál.
.— (Zalai Közlöny eredeti tárczája.) —
Sümt\'gh, ]8B9. márt-e. 3.
Boldog ifjúkor, mikor neked nyílik, minden virág feléd hajtva szép koronáját, hogy beszívhasd azon édes andalitó illatot, mely elbűvöl minden férfi lelket, kizökkentve az élet anyagiságából magával ragadja a képzelet országába, -.hogy ott egyíitt szőhessek ábrándjaikat "^és ábrándjaikban együtt utazzák he azon légvárakat melyet a szerelmes szívsugal latára az ész oly ezerfélekép teremt meg, kicsinylőleg lenézve azokat, kik a földön boldognak tartják magukat, mert sorsukkal megelégedettek.
A pihenés édes órájában némán ül egy ifjú a karosszék puha vánkosai közt, elmerengve gondolataiban még a szivar is kialszik szájában, pedig ő ébren van, ébren tarják ábrándjai, melyek elvezetik távolba a szép szőke fürtökhöz, maga előtt látja ragyogni a barna szempárt, melynek fénye bevilágítja ábrándos lelke egész mindenséget; csak egy sóhajtásban ád életjelt, melyet elküld mértföldekre, hogy maga helyett felkeresse eszményképét, kinek mint a szellő sutogása oly lágyan súgja fülébe.
Boldoggá csxk \'.i tebeUs, Hogyha engem hűn szereUi.
Majd elnyomja az álom, az álom oly édes, melynek szárnyain gyorsan repülhet oda, hova szive vonza, de már itt a képzelet valóság alakjában tűnik elő, itt már maga mellett látja vágyai netovábbját, nem kell sóhajának mértföldeket bejárni, hisz közvetlen súghatja a barna szemű mosolygó angyal szűke fürtjei alá: „imádlak szivem-
ből", végig álmodja azon kedves napot, melyet csakugyan együtt töltött vele, halja kedves csevegését, mellette látja ülni az asztalnál, a játékban, mindig vele foglalkozik; őa tinp, mely körül égi bolygó testként oly sokszor megfordul.
Az álom telhetetlen, még tovább fűzi az édes emlékek előidézését, hogy annál nehezebb legyen az ébredés, végig álmodja azt a bózivataros reggelt, midőn a természet oly kíméletlen volt^gy talán nem is kíméletlenségből, hanem talán minden hópehely Ön/ó, igy önakaratulag törekszik reáhului a szép szőke fürtös fejre, hogy ott lelje kimúlását, hiába iparkodott az ifjú védeni, hogy felfogja kezével a hópehely tengert, mely álomtói pillanatnyira elnyomott édesen szendergöt abból fel-fel riasztottak. Az ifjú, ki ezt végig álmodja álmában is beéli magát a cselekvésbe, nagyokat kapkodva, a képzelet hópelyhei után, ki tudja, bele fáradna-é e kedvesmunkába, ha egy mosolygó arczu jóbarát, ki nesztelenül jöUaszobába, meg nem ragadná kezét. Hát te alszol V azt hittem, hogy már fra\\kba bújva talállak, vagy legalább felteritelt asztalon ácsorgó sonkástál. párolgó thea vár reám. A felébresztett mereven néz, gondolatai még mindig a hópelyhek körül forognak, csak akkor tér I magához és öleli át barátját, midőn a j kocsis instálva jelenti, hogy hova rakhatja I a bundát, bőröndöt, no meg ezt a cziün-i deres iskátulát Tyű, hisz ina van a rész-(vényes bál, igy még sohasem jártam, men , tegetődzikaz álomból felriasztott, képzeld, ! nincs 20 percze, hogy végeztem sok dolgomat, kimerülve, elfáradva ide dőltem, hogy addig, míg megérkezel, pihenek és nem, elnyomott az álom.
Ugy-e átfáztál Ernő, gyújts reá, te
különben gyenge dohányos vagy, ismerem szokásodat, de ilyen nagy napon meg-; ereszthetsz egygyet, azután ülj ide a kály-\' ha mellé a hinta székbe és mesélj minden- j ről addig, mig tel furr a thea. Mit csinál a kis Ella V még mindig oly csapodár természetű, szeretném már egyszer viszont látni, számul kérni tőle azt a csókot, melyet fogadásba elvesztett, de most is adós vele, hadd el kérlek, nyakig vagyok már én vele, érdemes is olyan leányról beszélni, ki csak 2 hetes szerelmet ismer, ki egy uj ismeretlenért mindig cserbe hagyja a régi barátját.
Beszéld el inkább te, milyen kilátásaid vannak a bál sikeréhez, barátom nagyszerűek, deficzit nem lehet, mert nincs belépti díj, minél kevesebben leszünk, annál kedélyesebb lesz, majd egész pick-nick formát adunk az elité búliuk, 27 hölgyre számitok, ahhoz 35 tánezos elég lesz, hogy kinyerjük a mamák mosolyát és megelégedését
De nézd, én is tartogatok számatokra egy kellemetes meglepetést, ugy e elegáns rendezői jelvény kék selyem szalagon rózsaszín bordeaux hímzett monogramm koronával, most ugyan kitettek a hölgyek magukért, minden rendezőnek jelvényét más hölgy himezte, ugy-e ezért szeretnél egy puszit adni, de elengedem, add át inkább kézcsók alakjában annak a kis fekete szemű hölgynek, azé az érdé®, én csak mint közvetítő szerepeltem.
Hát a tiédet ki himezte"? Iám, még azt is szeretnéd tudni, no hát megmondom ... ö . . érd be ezzel és ne légy indiseret
Fényesen kivilágított terem, sikos padló csiklandozza talpát még a hölgyek megérkezte előtt beállított rendezőknek, első lépés a jókedvhez, melyhez elég a.\'
rohamosan érkező bölgykoszoruból kinek a magájétól egy édes pillantás, no meg egy viszonzott kézszoriiás stb.
A megnyitó csárdást megelőzik a viszontlátás édes örömei, amott áll a legszebb virág a déli növények közt, kezében tánczrenddel, mélyben akkor írja be nevét egy boldogságtól sugárzó arczu ifjú, ki most nem cserélne a fél világgal mert, ki boldogabb, mint Ö, kinek a 2-ik négyes és a soupe-csárdás jutott tőle osztályrészül.
Önkény telén dobognak a férfi szivek, ha látják azt a sok kedves igéző teremtést, kik párosan, hármasán karöltve sétálnak körbe a terembe, mellettük egy gavallér.ki siet a kedves szórakozásból idejébeo kivenni részét.
Rázendül az első csáí\'dás, ki-ki siet felkeresni, kivel legszivesehbee-xánczol és nem telik bele 5 perez csak a mamák melletti üres helyek jelzik, hogy ott hölgyek ültek ; régen vok is ez már igy, 24 hölgy, hozzá 35 szemenszedett nyalka tánezos, nem is lesz a terembe ma senki, ki jól nem -maratna.
Jöjjön csak kedves nagysád, kegyed mindenhez ért, magyarázza, kérem el.*ezt a sok szép ruha elnevezését, melyei ma szép hölgyeink hordanak, mert <:udja kérem, kényes\'-dolog egy férfi embernek a saját fejéből leirni a toiletteket, aztán meg Őszintén megvallva, ha magácska azza! tx édesen csevegni tudó icziny-picziny kis szájával, csak egyszer elmondja előttem, azt a sok atlasz brokát "satinmelveleura nevet, az bizonnyal emlékembe marad, mért látja, éu a sok szép hölgyvirágbői égy csokrot kötök, mely olyan csokor lesz, melynek minden egyes szála egy dobogó szivet rejt magában, mely képes egy-egy férfit boldog- vagy bo\'ldogtalanná tenni.
2 frt — Sommer Ignácz, Kle-in Márton, Oszterhuber László, Zucker József (Marburg) egyenk. I írt 80 kr. — Garai\' Benőné, Szegő Gyuláné egyenk. 1 frt 60 kr.
— Bogyay Ödön, Lőwensteín Emil (Szt-Péter,) Unger Uimann Elek 1 frt 40 kr
— Kürschner Ignáczné. Fischl Fülöpné, Blau Lajosné, Rosenfeld Lajosné, Strém Vilmosné. Berger Adolf, Breier Ignácz, Somogyi Henrik, Kövesdi Kálmán, Dobrin Rezső, Saller Lajos, Lowe Adolf (Alsó- * Domború) egyenk. 1 frt. — Guth Ármin,
N. N., Rosenfeld József, ifj Deutsch Lajos, Kaster Miksa, Clement Lipót (Palin), Kaufer, Hoffmanii Miksa.dr. Hau^ner (Kis-Komárom), dr. Löke Emil, Grünhut Fülöp, Scherz Ödőu, Goidhammer Károly, Scherz Zsigmond, Gál T. Tivadar, Heinrich Miksa. Mayerhoffer Henrik, dr. Schwarz Ado\'-f, Engländer Otto, Arvay Lajos, Löwinger Leo, Ungar Samu (.Szombathely), Blau Béla, Deutsch Zsiga egyenként 80 kr. — Heimler Manó. Weisz Lajos, -dr. Neumann Edéné, Rosenberg Rikhard, dr. Bura Simon, N. N., Kohn Fülöp, Rosenberg M„ Schulhof Adolf, Milhofer Kálmán, Markbreiter Lipót, Eisinger Henrik, Práger Béla, Dauscha Otto, dr„ Rothschild Samu egyenk. GOJtr.
— Weisz^üávid, Neu József, dfr"Oerö József, Feiglstock Adolf. Tachauer Bódog, Strém Vilmos, dr. Rácz Kálmán egyenk. 40 kr. — Maschanzker Mórné 4 frt, Ledofski Árminné 3 frt Összes felülfizetés 221 frt Az üditö csarnok felszereléséhezjárultak:
! Vidor Samuné és gelsei Gutmann Vilmos-| né (6 palaczk pezsgővel.) — Blau Pálné
(2 Itr. fagylalttal),--Soramer Sándorné
1 (2 pal. pezsgővel), — Bachrach Gyuláné, j Bettlbeim Samuné és Bettlheim Győzöné ! (egy-egy palaczk pezsgővel.) — Blau Lajosné (2 p. cognaccal,) — dr. Blau Simou-! né (7a Itr. fagylalt) — Breuer Mórné (1 p. pezsgő,) — Danueberg Jakabné (2 üveg czitromié.j"— Dobrin Benőné (1 p. pezsgő,) — Eisler Miksáné (ind. fánk.) — Eisinger Henrikné (2 üveg czitromlé.) — Fischl Pálné (1 p. pezsgő,) — Garai Benő-! né (torta,) — dr. Gerö Józsefné (7a Itr. fagylalt.) — Gstettner Vilmosné (1 p. pezsgő,) — Grünhut Alfredné (1 p. pezsgő,) — Heimler Józsefné (l/2 Itr. fagylalt.)
— Hirschl Edéné (2 p. pezsgő.) — Kartschmaroff Leone (V; Itr. fagylalt,) — Kürschner Ignáczné^ (1 p. pezsgő.) — Klein Illésné (2 p. pezsgő) — Lőwy Adolfné (ind. Iánk.) — Lengyel Bernát né (7a Itr. fagylalt, \'—Lessner Henrikné (I p. pezsgő és torta, — Lőwinger Lajosné (torta,) — Markbreiter Lipótné (3 üveg czitromleV) — dr. Neumann Edéné (ind. * fánk,) — Neufeld Sándorné (7a kr. fagylalt,) — Práger Béláné (ind. fánk,) — Rapoch Gyuláné (1 p. pezsgő,) Reichenfeld Edéoé (ezukorka,) — Rosenfeld Adolfné (bonbonierek.) — Rothschild Albertné (7, Itr. fagylalt,) — dr Rothschild Samuné (1 Ur. fagylalt) — dr. Rothschild Jakabné (ezukorka.) — Rothschild Samuné (7i Itr fagylalt,) — Rosenberg Izraelné
(1 p. pezsgő,) — Scherz Albertné (2. p. pezsgő.) — Scherz Rikhardaé (torta.) \' Scherz M. J.-né (1 p. pezsgő,) — dr? Schreyer Lajosné (1 p. pezsgő.) — Schiffer Kálmánná (1 kr. fagylalt,) — Récsei Sándorné Letenyéről (7a Itr. fagylalt,) — Szegő Gyuláné (1 p. pez§gÖ,) — Weiser Józsefné (3 p. pezsgő és fdoboz ezukorka,) ^— Syeisz Dávidné (2 p. pezsgő,) — Weisz vHenrÍkué (7a ltr- fagylalt,) —
Ugy-e kíváncsi az összeállításra, természetes, ezt oak ugy gondolom, azt sem várom, mig^kérdezi, szeme "előtt, illetve füle hallatára összeállítom a csokromat, ha megígéri, hogy nem tesz ellenvetést és teljesen reám bízza az összeállítást.
Kezdjük tehát, a csokor tetejébe tegyük a virágok királyát, a rózsát, de szebb lesz, ba egy szép fakadó rózsa bigftr bóval kezdjük Mészöly Róza k. a. Enying (fehér atlasz ruha rózsaszín csipke áth\'u- , sattal élő virág és szalagdiszszeL) Te gyünk melléje egy szép fehér hjáczintot Bogyay^Iren k. a. (Sármellék, fehér atlasz rózsaszín sía4*g-é8-Yi rág diszszel.) A fehér híáczinthoz tegyük a szép gyöngyvirágot Klasz Vilma k. a. Szalapa, (fehér atlasz gyöngyvirág diszszel,) hogy a rózsát fehér szin övezze körül, tegyünk hozzá I szál hóvirágot Raile íren k. a. (fehér atlasz oliv zöld szalag és virágdiszszel.)
Fehér szin után egy rózsaszín kamelia is jól fog illeni Berger Tini k- a. (Szent-Gróth,) fehér selyem-gár virágdiszszel, jöjjön a kedvelt szekfü Mojzer Mariska k. a. (rózsaszín atlasz fehér csipke áthir-zattal, kössünk hozzá két szál jásmiut Bogyay Ilona és Malvin k. a. (Csab-Reu-dekj (ró^aszin atlasz hasonszinü szalag éscsipkediszszel.) majd egy szép narczist, Mojzer Madeleine k. a. (rózsaszín möir selyem csipke áthuzattal:) most egy száz -szorszépet Takács Vilma k. a. (rózsaszín atlasz oliv-zöld szalag és virágdiszszel,) ibolyát is keli a csokorba kötni Bogyay Ida k. a. (Rendek.) fehér atlasz oliv-zöld szalagdiszszei és egy liliomot Bogyay Irma k. a. (Rendek,) kreni atlasz csipke diszszel, hajnalka is szépen fest Babos Mariska k. a. (rózsaszín atlasz virágdiszszel,) a verbinia szép színével jól illik
ZALAI KÖZLÖNY
Weisz Zsigmoodné (7» Ur. fagylalt) — Ismeretlen PalinbÓl (10 pal. pezsgő.) A szíves felülfizetők és kegyes adakozók fogadják az elnökség hálás köszönetét, nemkülönben a nagy-kanizsai .Polgári Egylet," Guttmann Gyula, Bauer Miksa, Fis\'chel Fülöp, Rosenfeld Adolf, Singer Lipót és Sommer József urak, kik különféle tárgyakat voltak szívesek az estélyre díjtalanul átengedni.
— Waldner hangverseny. Waldner József hírneves énekművész, ki körutjá-
. banmindenüttalegnagyobbteLszéstaratja. folyó hó 14-én a „Polgári Egylet" dísztermében fog hangversenyezni. Vele jön Cesek jónevü zongoraművész, ki hosszabb ideig Seinbrich Máriát kisérte müvászi körútján. ,
— Lazsnakou lakó Grunner asztalosnak kedden éjjel ismeretlen lettesek szobáját feltörték s összes-ruháit eltolva-joltákxA tettesek nyomoztatnak.
—^Zákányban történt halálos kimenetelű párbaj ügye véget érte, amennyiben a kaposvári törvényszék három évi államfogházra ítélte Vidats Jánost, aki Kovács Sándor vasúti hivatalnokot pisztolypárbajban agyonlőtte; a kir. tábla is megerősítette az Ítéletet.
— Etrusk-Ielet Zalában. Felhivjuk e fentebbi közleményünkre lapunk t közönségének figyelmét.
— Álarczos bál. A „Polgári Egylet" vigalom rendező bizottságának álarczos tánczvigalma várakozáson felül sikerült. 200-nál többen vettek részt s a kertkerités költségeihez mintegy 80 frt tiszta jövedelmet hozott. — Térszüke miatt bővebben a jövő számban.
— Gyászhír. Zsdánszky János m. kir. pénzügyi számtanácsos, továbbáSvas-tits Hugóné szül. Vizlendvay Victoria. férje és gyermekei, Kalivoda Jánosné szü^i. Vizlendvay Magda, férje és gyermekei, ugy dr. vizleiyivay Imre kir. alügyész fájdalommal jelentik felejthetlen neje. illetőleg édes anyjuk, anyósuk és nagyanyjuknak Zsdánszky Jánosné szül. Szabó Rozália asszonyságnak 1889. márczius 6-án reggel G órakor életének 61. évében történt gyászos elhunytát. Az engesztelő sz. mise áldozat márcz. 7-én délelőtt 10 órakor fog a sz.-Fereuc7.iek templomában a mindenhatónak bemutattatní. A boldo-gultnak hült tetemei folyó hó 7-én d. u. 4. órakor fognak á Báthory-utczai 7. sz. ház-bab,a r. kath. hitvallás szertartása szerint" beszéuteltetni, a helybeli r. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. N.-KánizBa, 1889; márcz. 6-án. Áldás emlékére 1
— Felolvasás és dalestél). A keszthelyi kere.-.kedö ifjak önképzőköre e hó 2Tán felolvasással egybekötött dales-télyt rendezett, melyen Sparszam Pál gazdasági tanintézeti segédtanár a „Nemzet gazdászat" köréből tartott felolvasási.
— Báli tudósítás. A nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző- é^s betegsegélyzö egylet kebeléből alakult vigalom-rendezö biz. által márcz. hó 3-án a „poig. egylet" dísztermében rendezett jelmez-tánczviga-
A lom, daczára annak, hogy az országos gyász mia\'.t az összes tánczvigalmak a farsang végére halasztattak, meglehetősen ¦ sikerültnek mondható, a mennyiben a tiszta jövedelem, mely a fentnevezett egylet javára fordittatik, 65 frt 66 kr.^ volt. — Az első négyest 60 pár lejtette. Szün
óra alkalmával, a mely 2 órakor vette kezdetét, a jelenlevők következő névsorát állíthattuk össze-: Bódisné, Csókáné, Cíérkné, Erdélyiné, Guttagné, Hiischlné, Horváth Boldizsárné, Jálicsné, Kardosné, Kissné, Kovacsné, Langné, Lirbeimné, Márzné, Mersitsné; özv. Metzné, Milté-nyiné, Neumanné; Perlakyné, Péter Józsefné, Rathmanné, Sallérné. Samu Józsefné, Scíwenzkerné, Spiegelné, Sterné, Szeligné, Szetlemé. Takácsné, Turekné, Wallnerné. Weinbergerné, Weiszné, Wit-tingerné, Wollákné és Özv. Zeilerné úrhölgyek ; továbbá: Beck Berta, Bódis Mariska, Borseczki Maii, Csemits Zseni, D-\'Utsch Frida, Farkas\' Margit, Gertner nővérek, Golenczky Mariska, Guttág Szidónia Hir.schl Frida, Jálics Mari, Kardos Mari, Kiss Verona,. Kluger nővérek, Kohn Malvin, Kransz Mili, Lang Teréz, Lir-heim Teréz, Metz Szidónia, Neumann Fáni, Orbán Ágnes, Pláuder nővérek, Pichler Róza. Pichler Szidónia, Rechnitzer E., Richter Róza, Rosenberg nővérek, Rotli Katalin. Sabián nővérek, Spiegel nővérek. Spitzkopf nővérek, Stern Lina, Szélig Fáni, Turek Vilma, Wallner Irma, Weisz Berta, Zangl Teréz, és Zeiner Anna kisasszonyok. — A karzaton: Görle Mari k. a. Horváth Lajosné urnő, Harsay Róza k. a. Hirschl Berta k. a. Kohn Róza k a, Ko-ronya Gergelyné urnő, Leschingerné urnő, Szabó Józsefné urnő, és Tenczer Józsefné urnö stb. Sikerült továbbá a jelmezben megjelentek közül is néhányat feljegyezhetnünk. Jól választott s sikerült jelmez ¦ berni megjelenésükkel különösen kitűntek: Pichler Szidónia és Kardos Mari kisasszonyok (matrózok). Horváth Boldizsárné uruő (czigányasszony), Spiegel Rozika és\' Hirschl Frida (tüzoltónök), Beck Berta k. a. (kártya királynő), Plánder Ilka k. a. hableány), Spiegel Szidónia k. a. (czigány asszony). Neumann Fáni k. a. (török nő), Deutsch Frida k. a. (pórnő). Stem Lina és Köhn Malvin (virágárusnök). Weisz Berta k. a. (paraszt menyecske) stb. stb. Ezúttal nem mulaszthatjuk el mindazon tisztelt felulüzetök névsorát is közölni, kik tekintve az egyletnek üdvös czélját, az anyagi sikert igyekeztek felülfizetéseikkél még magasabb fokra emelni, mely adoma nyaikért e helyen fogadják a/rendezőség nevében a legőszintébb köszifnetet. Felöl-fizettek: Bubik Nándor ur .1 20 kr.. Csillag Béla ur 70 kr., Csillag Lajos ur 20 kr., Csóka Ferdinánd ur 40 kr., Grebenz La jo^ ur 40 kr., Halwax Frigyes ur 20 kr., ifj. Hardina István ur 40 kr, Kertner Vilmosáé urnő 30 kr., Miltényi Sándor ur 60
Midőn készséggel helyreigazítjuk, felkérjük levelezőinket, hogy mindig a tiszta valóságot irják meg s híreiket ne alapítsák mende-mondára, mert ebbö! sok kellemetlenség származik.
— A hosszú farsangnak is yége van. Nálunk egymást érte a sok mulatság az utóbbi napokban, s mindenütt nagyszámban jelent meg a mulató közönség. Márcz. 2-án volt a Mikádő-estély kitűnő sikerrel és anyagi eredmény nyel, ugyanaznap este (volt a hadastyánok tánczvigalma, másnap az iparos ifjúság jelmezbálja, hétfőn Le-wínszky előadása, kedden a Polgári Egylet álarczos bálja és a tűzoltói zen-kar estélye a Koronában, szerdán héring-schuiau.\', csütörtökön a pinczérek bálja stb. Ugy halijuk, hogy a Mikádó estély ismételtetni fog a Polgári Egylet helyiségeiben, miután a Casinóban ez alkalomra szűknek bizonyult a különben elég tágas helyiség. Ujolag jótékony czélra rendeztetik.
— Gyászhír. A kérlelhetlen halál a múlt héten egy ifjú hitvest és anyát ragadott ki a szerető férj és két kis leányának Ölelő karjaiból. Roheira szül. MÍisquitter Róza dr. Roheim Lipót lippiki fürdöor-vos neje, — ki látogatáson volt Mohácson sógorát, illetve uővére Roheim Ferencz és nejénél, febr. 25-én esti 10 Va Órakor életének 23 dik és boldog házasságának 9. évében néhány napi szenvedés után Mohácson meghalt A boldogult hült tetemei Nagy-Kanizsára szállíttattak s itt a családi sírboltba helyeztettek őrök nyuga lomra. Áldás poraira!
— Déli vasút. A budapesti-prager-hon* vonalon közlekedő 201. és 202. sz.-gyorsvonatok folyó évi márczius hó 1-től fogva Nyék állomáson, ha ott utasok bevág)- kiszállani akarnak, 1 perezre feltételesen megállanak. A 201. számú gyorsvonat ezen esetben Nyék állomástól Pra-gerhof felé este 8 óra 28 perczkor — és a 202. sz. gyorsvonat ugyanakkor Budapest felé délelőtt 10 órakor fog indulni.
— Vj jegyző. Keszthely Polgárvároson marcz. hó 4-én Takách Imre járási főszolgabíró elnöklete alatt ment végbe a körjegyző-választás, mely állásra Keszthely-Polgárváros és Cserszeg-Tomaj községek képviselőtestülete által egyhangúlag Mészáros Sándor, a keszthelyi föszolgabiróság Írnoka, oki. jegyző választatott meg. i
— Öngyilkossági kísérlet. Kohn Ödön, Kohn József keszthelyi lakos vaskereskedő fia folyó hó 3-án reggel 8 Órakor szülői lakásán egy 6 milliméter átmé-
Bárány Mariska k. a. (fehér atlasz kék szalagdiszszel), az almavirág Forintos Jenni k. a. kék atlasz hason szinü ilusioh áthuzattal és szalagdiszszel) és. egy sor
szelencze, Takács íren k. a. (kék atlaszJja. 11-én hétfőn Bíumenschein Vilmosné
fehér csipkediszszek)
A csokor készen voloa, dejioey töké letes legyen, nem szabad hiányoznia szép asszonyoknak sem. Takácsi Zsigmondné urnő (fekete satin-melvelíeV rózsaszil moire selyem betéttel.) özv. Kjjácz Elek né urnö (ró\'.saszin selyem, bordó bársony uszálylyal, rózsaszín tolldiszszel,) özvegy Bogyay Aiitalnéurnő (fekete selyem hason-szinü csipke áthuzattal,) Surgóth Miksáné urnö (fehér atlasz vörös szalagdisszel,) özv. Bogyay Jánosné (Sármellék.) fekete selyembe, Kozáry Aurelné urnő (Zalabér,) fekete satin melvelieur ezüst hímzettel és uszállyal, Fülöp Kálmánná urnő (Dabrcn,) fekete selyem ruha uszálylyal, Székely Gusztávné urnö vörös csikós siftrke selyem uszállyaljRaile Józsefné urnő (zöld satin-melvelieur rózsaszin hímzett otomán hetéttel,) dr. Keliemen Károlyoé urnő bor-deaux atlasz krem csipke áthuzattal és uszálylyal, Forintos Kálmánné (Mihályfa,) Mojzer Józsefné, özv. Babos Gyuláné és Schmied Ferenczné úrnők fekete selyembe. Éppen jó, hogy befejezzük, latja, már egy csinos tánezos vár nagyságára, én is a tánezojók sorába keveredem.
Reggel 7.óra még mindig nem lankad a jó kedv, a mamák már szívesen mennének, de mikor leányaik oly jól mulatnak, meg kell hozni az áldozatot No még ezt a csárdást végig járjuk és üljünk a korhelyleveshez, mely bizton jótékony hatású lesz, hisz már ideje, mert 8 az óra . . y
kr. N. N. ur 20 kr., N. N. urak 1 frt, Pilmauer Ferencz ur 20 kr, Piánder Te réz urnö 40., Pollák és Klein urak 40 kr. Saller Lajos ur 1 fit., Samu József ur 40 kr., Szívós Julía uroö 20 kr.. Takács János ur \\ frt. Tóth Mihály ur 50 kr. Ösz-szesen 9 frt 70 kr.
— Felhívás és kérelem. Mindazon igen tisztelt egyleti tagok, s általában mindazok, kik oly könyvek birtokában vannak, melyeket már keresztül olvastak, s saját részökre könyvtárt berendezni nem czéljok, ezennel tiszteletteljesen felhívatnak ama kérelemmel, miszerint e könyveket szíveskedjenek a nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző egyletében létesítendő könyvtár részére átengedni, mely adományaikért előre is, annak idején pedig nyilvános uton fogja háláját kifejezni a t adakozóknak a nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző egyleti választmánya.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában. Márcz. 10-én vasárnap Dr. Neumann Edéné urnő és Rechnitz Adél k.
urnö és Kartschmaroff Olga k. a. 12 én kedden dr. Rothschild Jakabné urnö és Weisz Bizalca. 13-án szerdán Maschanz-ker Mórné urnő és Fischel E. k. a. 14-én Csütörtökön Scherz Richardné urnő és Wolheim Fanni k. a. — 15-én pénteken Sorassich Lőrinczné urnő és Cseresnyés Etelka k a. 16-án szombaton Klein Il\'.ésné urnö és Strem Leopoldin k. a..
— Lewínszky előadása. A bécsi burgszinház ezen világhírű művésze f. hŐ 4-én tartott előadása alkalmával a „Casinó" díszterme szorongásig megtelt hallgatósággal. A vendégművész nagy alakító tehetségét sem a felolvasott, sem a szabadon előadott költeményeknél nem érvényesíthette oly módon, hogy csak megközelítőleg is olyan hatást ért volna el, minővel színpadi fellépése mindenkor jár. Közönségünk örült, hogy ily kiváló művésznek tapsolhatni alkalma van és minthogy a nyújtott szellemi élvezettel is tökéletesen beérte, ha nem is lelkesülten, de megelégedetten távozott
— Gyászhír. Mély részvéttel vettük a leverő bírt, hogy országgyűlési képviselőnk Hertelendy Béla urnák egyetlen fia, Hertelendy Aladár meghalt A rokonszenves és tehetséges ifjú elhunyta általános részvétet keltett, mely szolgáljon némi ír gyanánt a véghetetlen szülői fájdalom enyhítésére. Béke porain 1
— CzafoUt. Lapunk előbbi számában közölt göcseji levélben az volt meg
van; ez állítás ellenkezik a valósággal.
röjü forgópisztolynál mellbe lőtte magát. A szerencsétlen s jobb sorsra érdemes fiatalember a kereskedö-ifjak önképzőköre által e hó 2-án tartott s felolvasással egybekötött dalestélyén a legvirágosabb kedélyhangulatban volt s innen csak reggeli 6 óra után tért haza. A lövés nem halálos s az öngyilkosjelölt már tul van a veszélyen. Tettit állítólag szerelmi viszony miatt követte el. .
— A ki erővel meg akar halni. Schleíffer Lipót, Schleiffer Sándor keszthelyi lakos füszerkereskedö fia márczius hó 4-én esti órákban Keszthelyen a Brun-ner féle kávéházban több barátjával együtt sörőzgetett, miközben a saját sörébe a vele hordott zöldgálícz oldatot öntötte, de barátai még mielőtt azt egészen kiihatta volna, észrevették s erőszakkar elvették tőle a mérges folyadékot tartalmazó poharat s ez után Őt, hí időközben rosszul lett, haza vitték atyja házához, hol a rögtön hívott orvos által használt ellenszerek által minden nagyobb bajnak eleje vétetett. L fiatal, ember, mint hírlik, már több Ízben követett el ily kép Öngyilkossági kísérletet de mindannyiszor meghiúsította tettét a gyorsan alkalmazott orvosi segély. Hogy mi indítja e vagyonos fiatalembert a végzetes lépésre,azt mély homály borítja.
— Baieset. Antal György gyeues-diási lakos\'márcz. hó 4-én reggel agyenesi közbirtokosság erdejére ment vadászni, hol, amidőn lesen állott, valamitől megijedvén, egycsövű vadászfegyverét, melynek csappantyúja fel volt húzva, egy bokorba dugta el A midőn később fegyverét kiíéé álló csövével a bokorból előhúzni akarta, a fegyver ravasza a bokor egy. ágában megakadván, a fegyver elsült s a szerencsétlen ember a töltény által hasba találva, még az nap délfelé kiszenvedett Halálát özvegye és egy kiskorú árvája gyászolja
— Közvacsora. A keszthelyi társaskör márczius hó 4-én á Nemzeti szálloda helyiségében ez évben már másodszor közvacsorát rendezett, melyet reggelig tartó táncz követett
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai fürdő részvény-társulat ez évi rendes közgyűlését folyó évi márczius hó 10-én, délelőtt 10 órakor, a kereskedelmi és iparbank helyiségében tartja meg. A közgyűlés tárgyai: 1- Az igazgatóság jelen tése a vállalat állapotáról általában és a lefolyt év üzleti eredményéről. 2. A felügyelő bizottság jelentése és ezzel kapcsolatban az előterjesztett évi számadás feletti határozat 3. Az alapszabályok 18.
szavazatszedő bizottság és a közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő három tag megválasztása. 5. A felügyelő bizottság és az igaztóság közül az alapszabályok értelmében kilépett következő tagok : Bettlheim S. W., Engländer Lajos, Rosenfeld Adolf és elhalt Tersánczky József, ugy Piosszer Ignácz pénztárnok urak helyett ujak választása, vagy isméti megválasztása. A mérleg s a felügyelő bizottsági jeleutés a kereskedelmi s iparbank helyiségében mától fogva bármikor megtekinthető. Kelt N\'a.ijy-Kanizsáu, a fürdő részvény-társulat i^ATágUóságáuak 1889. évi február 8-áu tanótt ülésében. Az igazgatóság.
— Szokás második betegség. Szokásban volt farsang utolsó napján, húshagyó keddeu délután, hogy a tűzoltók tréfás körmenetet tartanak. A közönség nem feledte el és nagy tömegben hullámzott egész délután a nép a fői éren és a főutezán, azonban csalódott, mert az idén nem rendeztetett ugyan körmenet, de azért a tréfának nem volt szabad még sem egészen elmaradnia. Valakinek ügyes ötlete támadt, 30—40 ácsorgó gyermeket beeresztettek az udvarra és szabad akaratjuk szerint ártatlan^keuőcscse) bajuszt festettek reájuk s ezzel az utczára jőve, látták csalódásukat s a kútnál le akarták mosni, azonban a közönség zajos hahotá-ját idézték elö, mert egészen szerecsen arezuk lett a hideg viz nem érette .le, hanem elmázolta a festett bajuszt
- Három ezer forintra menő alapítványokat tett a Keszthelyi tauintéze-akíen Bárányi Ignácz ottaqi lakos óly íkötéssel, hogy egyik évben izr., másik évben kath. valiásu tanuló kapja a kamatokat.
\' — Heti-biztosok e héten a kisdednevelő egyesület óvodáiban a választmány kebeléből Cseresnyés Sándorné és Plihál Ferenczné úrnők.
— Eljegyzés. Dr. Rauch Zsigmond jegyet váltott Rechnitz Adel kisasszonynyal Nagy-Kanizsáa. Marton Ignácz Marton & Híber czég egyik társa jegyet váltott Stolzer Gusztáv bankigazgató kedves leánya Malvina kisasszonyuyal. Kisérje boldogság a két frigyet !
— Bűvészet. Cnevalier Meretti porosz prestidigitateur két előadást tart a „Polgári Egylet" nagy termében márcz. 10. és 11-én. Helyárak : támlásszék 1 fn. Zártszék 60 kr. Földszint 40 kr. Deák- és katonajegy 30 kr. Karzat 20 kr. Kezdete 8 órakor. Jegyek előre válthalók Práger Béla gyógyszertárában.— Merelli b ü v é s z e t i mutatványaiból anuak idejében különösen kettő keltett nagy figyelmet -sőt csodálatot, melyekről a lapok sokat írnak. Merelli ugyanis 1880 ban Oroszországban utazott s abban a szerencsében részesült hogy a czárhoz is meghívták egy udvari ünnepélyre. — Az udvar nagy része együtt volt már és kíváncsian várták a történendöket, midőn egyszerre az ajtó feltárult és belépett Merelli frakkban, fehér nyakkendővel Késlekedése okául és maga mentségéül a rossz időt hozta föl, a mely miatt kocsit sem kaphatott, De alighogy ezt előadta, azaz hogy még szavát sem végezte be, midőn a czár fölállott és hozzá közel lépve haragos szemekkel végig mérte. Merelli erre kétségbeesve vette észre, hogy az egyik sár-czipőjét a nagy sietségben elfeledte levetni az előszobában. Egy pillanat alatt kész volt levetette a sárczipöt, kinyitotta az az ajtót és ráparancsolt: „Mars ki!" és ime a czipő megértve gazdája parancsát, gyors tempóval menekült kj az ajtón. Ennek láttára egy jelen volt perzsa előkelőség elismerése jeléül egy gyémántokkal kirakott melltüvel ajándékozta meg.
— ^Következő gyászjelentést vettük: Baán Kálmán és\'neje: török-szentmiklósi Demeczky IlkA valamint gyermekeik: Jolán, férj. makói Makay Dezsöoé, Margit, Ili és Atala nevében mélyen szomorodott szívvel jelentik felejihetieu fiuk-, illetőleg testvérnek Baán Géza végzett gazdásznak e hó S án délután életének 25-ik évében történt gyászos elhunytát A boldognltnak hült tetemei folyó hó 10 én, vasárnap délután 3 órakor fognak a helybeli róm.\'kath. sirkertbena családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise-áldczat f. hó l l-én d. e. 10 órakor fog a helybeli plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Zala-Szabar, 1889. márcz. hó 8-án. Áldás és béke emlékezetének!
meghalt. — A magyar fegyvergyár május l-én kezdi meg működését. — Follinusz Aurél vidéki szinész nyerte el a népszínház 100 arany pályadiját „Náni" cz. darabjával. — Dr. Scjiwartzer Ferencz elmegyógyász meghalt\\71 éves korában. —\' Uj kath. napilap van keletkezőben. — Trefort Ágoston hagyatékát márcz. 14-én árverezik. — Az egyetemen fogorvosi tanfolyam létesíttetik —„Görgény-Szt-Imrén a trónörökösnek emléket állit fel a . megye* — A magyar I unán Orosz hajók is közlekednek.
— Külföldi r. h. Franczia minis-terelnük Tirard lett A p.\'risi Vandeville-szinház részvényesei "1000 frkos részvé-nyükre4198 frank osztalékot kapiiak.— Borkéreskedésünk Schweiz felé hanyatlik. — Parsous vegytudós mesterséges gyémántot készít. Gothábao eddig 600 halottat égettek el. — Ausztriában uj levéibé-lyegek adatnak ki. — Edison egy kémiai kisérletuél szemét megsérté. — A párisi kiállítás alkalmával 49 congressu-i tarta-tik. — A szerb király na javára lemondott a trónról, nagykorúságáig regeuséií alkottatott- — A chmai császár esküvője febr. 25^11 történt meg nagy pompával. Uj orosz gőzhajó társaság alakult.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiánybao, felfúvódásban, gyomorgörcsökben és rendetlen székelésijén szenvednek, a „Moll féle seidlitz por" használata által rövid ídö múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 9ü kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. udv. szállító áltil Bécs. I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. 5
— A. gyomorbetegségek különböző veszélyes alakokat öltenek. KiUyjiö-sen ha a gyomor egy kissé megterheltetik Ily bajoknál szükséges volna mindig egy háziszert, készen tartani. Kitűnő bázi-szeruek bizonyult és nagy kere-etnek örvend különösen dr. Rózsa életbalzsama. Kapható Fragner li. gyógyszertárában Prag;i, valamint minden gyógyszertárban.
Ki nyert ?
Húzás márczius 2-án :
Bécs: 85 32 58 7 Grácz : SO 14 19 17
Temesvár: 26 66 4 30 12.
Húzás márcz. 6-án. Brünn: 27 26 43 41 4.
Felelős szerkesztő és"kiadó: BÁTORFI LAJOS.
 szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1 — 3 óra közt lakásán Arany János-utcza, 4 sz.
Laptulajdönos : WAJDITS JÓZSEF
JSTy-llttór.*)
Schwarze Seidenstoffs von 60 kr.
bis ß. 11.65 p. meter — glatt unj gemustert (Cd. 180 versch Qaal)
Farbige Seidenstoffe vog 60 kr.
fl. 7\'65 P- Met"r — Klalt uad gemustert (circa 2500 versch. Furten und Denslns. Versendet roben- und stüsekweise purto- uod zollfrei des Fabriks-Depot ö. Henneberg) K. K. Hofiief). Zürich. Mos\'.er umgebend. Brite kosten 10 kr. porto. 6
EM
irr», hogy az előbbeni novai jegyző elfogvatés 22-ik §-ainak módosítása iránti igaz-
rgatósági előterjesztés tárgyalása. 4. A
/
— Megyei r. h. Sényi Lajos m-györgyi halász a Balatonba fuiadt — Gulácson egy molnár legény véletlenül agyonlőtt egy leányt — A némes-apátii körjegyzői állásra ápr.. 14-ig pályázat nyittatott — A zalamegyei gazd. egyesület a keszthelyi gazd. intézet építésére 1000 forintot szavazott meg. —¦ Nagy-Lengyelben és Zala-Egerszegen közelebb 1—1 ház égett le. — Dr. Pressburger Jakabné meghalt. — Szepetneken segédtanítói állás van üresedésben.
— Hazai r. h. Gyula városa Erkel Ferenczet díszpolgárává választotta. — Jeruzsálem Juliska zongoraművésznő
A n.-kauÍzsaiS689. sz.tjkvben A-f alatt felvrtt 2685. helysz. számú, a katona temetői dűlőben ftkvS, Vogler György vdshidegkuti lakos tulajdonát képézö, körülbelül 4 iiold szántóföld és rétből állft^airtok szabadkézből eladó. — Bővebben É."jé«e«b.etDi beöv»1 vagy levélben a tulaj donossá\'i Vashide* kúton; — közvetítők kiíáratnak. 3557 8—10
*)E rovai al.tt köaötíekért nem válla) felelősséget a sserk.
H 1 r cl o t esett
oooooooooooooo
Egy kék-festfWizlet N.-Kanizsán családi körülmények miatt szabad
kézből eladó.
Bővebb felvilágosítást ad Pollák Janka.
OOOOOOOOOOOOOO
hüszonntotezadik ÉVFOLYAM
alai közlöny
HÁRCZIDS 9-én:
44 tk. 1889.
Árverési hirdetmény.
; 105. tkí. 1888.
Árverési hirdetmény.
A letenyei Icir. járásbiróság-telekkönyvi osztálya résziről közbirré tétetik, hogy a nagy-kaoizsai takarékpénztár végrehajtatónak Balog József végrehajtást szenvedő polai lakos elleni végrehajtás ügyében Böjti Péter és Cserenkó István polai lakos korábbi vevőknél hátralékban levő 1058 frt 89 kr vételári tőke, ennek 1863. évi október hó 20-től járó 6% kamatai és 5 frt SO krhan megállapít ott VÍS2-árverés kérelmi költségek erejéig a nagy-kanizsai kir. törvényszék (letenyei kirjbiróság területéhez tartozó polai 76. sztjkvben I. 1—8 sor sz. a.<foglalt ingat-, lanoknak Balog Józsefet illető ? tartozékokkal együtt 702 frt 32 krra becsült Vs része — mégis az ugyanazon telekkönyvben f 1—9 s. sz. a. felvett ingatlanoknak Balog Józsefet illető a tartozékokkal együtt 3i8 frt 6G krra becsült !/s része 1889. évi márcz. hó 26-ib napján d. e. 10 órákor Pola község birája házánál Fischl Bál felperesiügyvéd vagy helyettese közbejöttével nregtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. .
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a bec.°ár 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság telekkönyvi hatóságnál 1889. évi január hó 9. napján. FILIPICS
3068 1—1 kir. jbiró.
1 A nacy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya re.oéröl közhírré tétetik, hogy Blau Jakab vhajtatónak Szalay Lajos, mint Domiaa lstvánné ismeretlen Örökösei részére kinevezett ügygondnok vhajtást szenvedő elleni árverési vfiajtási ügyében, az árverési késedelmes vevő H\'ift\'mann Henrik költségére és veszélyére*, a nála még fizetetlen lévő 682 frt vételár bátraléki töke,ennek 1879: évi jan. 31 -tol járó G% kamatai behajtási czéijából a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó kerecsenyi 16. sz. tjkvben A I. 1—6. s. sz. a. Domina Istvánné sz Tóth Erzsébet tulajdonául felvett 401 frtra be* jcsült ingatlan a késedelmes árveréseni vevő Hoffmann Henrik kerecsenyi lakos (veszélyére a költségére 1889. évi április hő 29. napján d. e. 10 órakor Kerecseny | község házánál Fischl Pál felp. ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen el fog adatni. A jelen kérvény költségei 5 frt 50 krban állapittatnak meg Hoffmann Henrik ellen.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számitandó 1 hónap alatt, — L másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi jan. hó 7. napján. Gr. HUGONNAY. 35G7 1—1. kirendelt kir. tszéki bíró.
STKRNrír RG A KM IN hangszer ?yára. Budai>**ten, VII., karepeat-ut 3:. (* Rnku kórházzal -zeniben.) Míndinueinü BH-, »onó-és fuvó-hangsz-rek. harmonika íj harrnomu jry«ra éi legnagyobb választéki! raktára. 11 fölei és valódi olaiiz hurok raktára. \' \' A Ir\'gajabh feltűnést k«ltS mechanika sálon hacgszeret mint: Ariston, Herophon Orpheus. Pl.Soix. Simphomon főraktára.
1,-gojsljb ! Harmonika-fuvola 12 billentyű\' vl, melyek a szipkába való könoyü befnvás által kellemes hangokat adnak. Aonnal m>-g-taunlbató éi játszható. Mindenkinek, kicsinynek migynak egyaráut alkalmat mnljtó-eszköz. ára 2 frt. Mindennemű hatigsterek javítása pontosan és jutányosán teljesítetik Öoka hangszerek ujakra\' becserél tétnek. 200 képpel dinitett bangsz»r-katalol.\'iis kívánatra ingyen és bérmmtve küldetik. Harmonikáról és har-moniumröl külön képt-s árjegyzék kérendő.
.Kis adagban hatásos nem kellemetlen izii" Dr, Korányi tanár. Kéretik a forrás használásakor az egyedül helyes el nevezést .Koródámban a jsgked véltebb hashajtó viz.* Dr. [Mirati tr.
ferencz jözsef! keserűvíz
.Hatásosabb, mint a többi budai vizek * Dr. (Minit tarár használni. Kapható mindenütt. A síétkilfci igazgatósig Bpesten- Kitüntetve, 9 arany és érdem-éremmel. 1 Szétküldés 1888. évben 1 millió palaczk. 3859 4-8
WT
I
:>b\'.yj
Jó tanács
aranyat ér! E szavak/igazságit különösen betegségi esetekben lehet megismerni és éz okból jönnél Richter kiadó intézetóhoz a legszívélyesebb köszöní-íratok „A betogbarát*- czimü, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéseért. Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzányomtatott értesítései bizonyitják, a benne foglalt , tanácsok- követése áltat"-még oly betegek is gyógyulást nyertek, ,1 kik már minden reményt feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat eredményei vannak leiéve megérdemli a legkomolyabb figyelembevételt minden beteg részérói, bármi bajban is aven-vedjen. Ki e becses könyvet megszerozni óhajtja az irja egyszorűon egy levelező lapra magyar nyelven ..Egy - beteg-barútot" és pontos czimct s czimezze a levelező lapot Richter kiadó-intézetét* lípcséka. A megküldés ingyen történik.
Gyors és iiztos segitség íTomorbajot s azok köretkezmémei ellen.
Az egészség fentartására, as életnedvek s enrek folytán a vérnek tisztításira és tiszta állapotban való fentartására és a jó emésztés előseotésére a legjobb ¦ leghathatósabb szer a már is mindenütt ismeretes és kedvelt
ététnalzsam Dr. KOSA-től.
Ezeu életbaltsam a legjobb é leggyógyhatásosb gyógyfüvekből a leggondosabban van készítve, 1 különösen minden emésztési bajok, gyomorgörcs, étvágyhiány, savanyus felbüfngés, vértolulás, aranyres bajok sts. stb ellen teljesen hathatósnak bizonyul. Ily kitűnő hatá«ai következtében ezeu életbalzsam egy bebizonyult, megbízható hátiszerévé lett a népnek. Ára agy nagy üveggel I frt, kis üveggel 50 kr Elismerő Iratok ezrei bárkinek letekint** végett rendelkezésre állnak.
livÁQ \' Hamisilísok elkerülése végeit mindenkit fi-WVttS. Eyelmextetek, hogy az egyedül általam az eredeti ntaiitás szerint készített „Dr. ROSA-féle élet bal-Inam11 minden üvegecskéje kék bmokba van csomagolva, melynek hosszoldalain ,Dr ROSA életbalz-ama a „fekete ! sashoz* czimzett gyógyszertárból FB&GXBR B. l\'rága-206—111." német, cseh, magyar ét franczia nyelven olvasható, széles felein periig az ide nyomott .védjegy láthntrt. Dr. ROSA életba\'zsaoia valodlan kapható oitk\' 1 készíti Védjegy FR AGICER f=t főraktárában, gyógyszertár „a fekete sashoz Prágában 205-11)., és BUDAPESTEN TÖrik József nr gyógyszerésznél, Király.ut.:*a 12 sz Budai Emil ur gyózyxzertárábau a VárosBás-téren.
Az osztrák-magy** monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen életbalzsamből.
Ugyanott kapható:
.prágai általános házi-kenőcs\',
Ifibb ezer bálanyilatkoxattal elismert biitoi gyógyzer mindenféle gyuladások, sebek és genyedésk ellen. Ezen kenőcs biztos er^dménynyel basznilbató a nói emtó gyoNdásinál, a tej tespedéién/l s az emlő megkeményedésénél szüléskor, kelevínynél, vérdaganat>knál, genyes fukadékokoál pokolvamá>, köromgyök-nél. »z úgynevezett körömféregné], elkemíoy.-déspknél, felpurTadásoknil, mirigy-daganatoknál, xsirdaganatoknál, érzéketlen tagokmtl stb. Minden gyula-dást daganatot, elkeményedéit, telpnffadáat a legrövidebb id5 alatt eltávolít; S a hol már genyedis mutalkoiik, olt a daganatot a legrövidebb idS alatt fájdalom nélkül felszívja, ki érit i és kigyógyítja. 3565 2 — 26
pjafT Kapható 25 éa 35 krajezaros szeleaozékben.
ÓVÁS! Uinián a órásai általános báiikcnöuSt sokszor utánozzák, mindenkit figyelmeztetek, hogy az eri\'deti otasítás sseririt csak nálam ie*z készítve, ¦ raaW akkor vslódi, ba^a sárga érczszelencze, melybe tölutík, vorcs használati ntasitásokba (melyek 9 ; nyelven nyomvik) és kék kartonba, melyen az ide \'nyomott Tédjegy látható — burkolva van. Hallási balzsam a leghizWnyu\'tabb számtalan próbatét által legbiztosabb* nak elismert szer a nehéiballát kagyógyitására kj az egészen elveszett hallási \'tehetség vTasaany érésé re. Egy 8veg árt ! frt ^
LESREG\'BE EL30 és LE6NAGY0BB es. kir. Bzab.
CZEMENTiRU GYÁR.
Pertnosenl Pnrtland cement, Kufsleini vízhatlan mész, Becsi vakolat gipsz. Bécsi aiabaatrom-gipiz, Cercerit burkolat- k kapa aljakhoz, ;ony ha el6-udv rstbblhez. ép ugy
beeresztett iar?any mozait-onr\'tolat,
finoman csiszolva, és fényezve
TATAROZÁSOK
istálló berendezések, csatornák, pis-aoir>berendezé<ek, kutkörzettk stb. stb. megrendelbeiók
SAUMŰLLEB JÓZSEF És TÁRSÁNÁL
BÉCS, WIeden, Wienstraase ».
Árjegyiékek iagyea ét bementve
3566 1—12
Egy jó könyv.
A küldőit könyv ütmutasásai ugyan rövidek fa velősek, de mintha csak a gyakorlati használatra termettek volna; nekem .0 családomnak a legkülönbözőbb betegségi esetekben igen kiváló szolgalatokat tettek:\' így és hasonlóképen han^izuak a köszötióiratok. melyeket Richter kiadó-iatézete „A Be-tegbaráfezimú. rajzokkal dlátott töny.v erfcüldéseért ronjdnem naponként kap. Mint az ahoz nyomtatott . a szerencsésen meggyó gyitottaktól származó értesitcsek tanusitjak, az abban foglalt tanácsok követese által még oly betegek is gyógyulást nymok, a kik már minden reményt feladták. E könyv,\'melyben hosszú évek tapos ztalatainak eredményei vannak letéve, megérdemli a legkomolyabb ftgyeleaib evetett mindén beteg részéről, bármi bajban is szenvedjen. Ki«becses könyvetmegszerezmóhajtja, az irja egyszerűen egy levelező lapra magyar nyelvei „Egy betegbarátotu és pontos czimét s czimezze a levelező lapot Richter kiad é-i ntézetébe Lipcséken. • A megküldi\' s ingyen történik.
g}-ümölcs fa- iskolából eladók 3—4 éves szép nyúlánk trátrya nélkül neveli
nia^as koronafák,
u m alma-, körte , meggy-, cseresnye . dió- és gesztenyefák dar.thonkint mind 30 igesz 50 krajexárig. Továbbá törpesíría 5s«l b*ra.czk-fálc darabonkint 30 egész 40 krig
Mind a legjobb csemege és gazdasági gyümölcsfajok. Csomagolás a legjutányosabban számittatlk. Árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. „ * A czák-szerdahelyi faiskola intőzésége
KŐSZEGEN, (vasúti állomás). 35U2.3—3
MOLL SEIDLITZ POR
Csal aklor
Tavaszi gjrórryitás
Nyári Jgyógyitás
üssi gyógyítás
Téli ritás
Legjobb bedörzsölő szer
Say
minden dobónon a gyárjegy »ey u» MOLI. A sokszorosító ezé* látható
-r- és
ahoi
gyógyi
Gyors gyógybatia gyomorgnrrs, ny»tk. gyomi
jok vértolulás aranyér és a legkülönfélébb^ nSi _be:eg»é-geknél. Egy eredetiNdob"i használati utasitássir\'Pfrt. Raktárak az ora«ág minden iievexeteier>b Kj-ógyszertáraibun MOLL A. gyigyazerész cs kir. udvari száll.tc. Beos Stadt Tachlauben 9.
Szétküldés napouta utánvet mellett. 2 do\'bocnál kevesebb nem küldetik -Ellesaeré* MOLL A. arboz Béosben.
015 foglalkozásomnál fogva az 5« Moll féle Seidlitz porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra s szivéljss .Isten Scesse meg*-et mondok érit-ezek a gyomrot jóvá és fót könnyűvé teszik. Tiszteletté!
Stelnke P. J. lelkész Hoanetscbl agb:
MOLL-FELE FRANCIA\' BORSZESZ ÉS SÓ
és minden meghűlósi be tegsógek ellen.
Csak akhor valódi ba, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírását viseli BedSrzsolésuI sikeres használat kössvény, cstíz), mindeanemU testfájditlrnak éi bénulásnál; burogatáa alakjában minden sérelem1 és sebnél, daganatok gyullidi-soknál. Belsőleg viszel vegyit, e hirtelei rossullót, "hányás, kólika és haimenésnél. Egy üveg ára használati utasítással 90 kr. 0 é. Baktárak az orazág\'minden\'neveaetes gyógyszertár és anyag kereskedés -ib ín MOLL A. gyógyszerész os. kir. udvari szállító Bécs, Stadt, Tuohlaaben 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik. E 1 i 8 m tréi MOLL A. yógyszerész .úrhoz Bécs. Kilünö Moll-féle franczia borszesz és sója vidékeméi; nagyszerűen miiIcidik Küldjön nekem 60 üveggel, mivel az emberiség segítségére készletet óbajt\'jk tartani magamnál Mély tiszteiéit ed
3462 17—45 " \' .Harnof, lelkész Mcholupbao.
Raktárak Nagy-Kaníasán Rosenfeld Adolf és Fesselhofer József, urakoi
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
PÉNZKÖLCSÖN
közvetittölek önálló elfogadható társadalmi állásban levő egyének részére, u. m.; iparosok, kereskedők, hivatalnokok, katonaiisztek, magánzók, birtokosoknak stb., úgyszintén hölgyeknek is módhoz képest 100 frttól 2000 frtig, mint magán személjhttel, könnyű havi vagy háromhavi törlesztésre, 6° 0-os kamat mellett.
In»atl;!iiok betáblázására
1G00 frttól bármily összegig, tetszés-szerinti amortizáczióra, esetleg
aiDOrtizácziŐ nélkül, 47a és 5%\'ra- 1 Konveriálások (átíratások), kölcsönügyletek, hitelműveletek előnyösen eszközöltetnek.Megbízások diserét és pontosan teljesíttetnek. Bővebbet
Steiuer G. A. Budapest
gróf Károlyl-ntcza 12.
Levélbeli megkeresésekhez 3 drb. válaszjegy csatolandó.
3563.3—3.
Ooooooooooooooooooooooooo ocO
ASOULAC-I APÁTSÁG ( FrsLnczia-Ország)
Dom MAGUELONNE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és F06PASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brútsel 1880, London 1884 Feltaláltatott
« A futiastelendü benedekrendi atyák, fogvizének használata, naponkínt néhány eseppet visbf véve, megakadályozza és gvógyitja a fagax odvassagát melyeknek fehérséget éa szyardaigot köTcsíinöSi a mennyiben a foghust eríísiti s teljesen egészségessé változtatja.
« Szolgálatot .teszünk tehát olvasóinknak, midiin ¦\':c: eagn régi es practicua készítményekre figyelmeztetjük, melyek, a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képi
SEGUIN
KtptitU minuta aafVOM ffltttztriizntl, tjigbttrta
Din *i tfót/íü itrtttrbdiiiitn
Wajdits József könyvnyomaájábói Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1889. márczius 16-án.
U-it; sseó-im
Huszonnyolcadik évfolyam.
Rl&fitetisi ár
(•gesz érre 5 frt — —
fél évre . ¦ ¦ ¦ 2\'fr.\'SO kr i*íjtii^i\'f 1 frt 25 kr
Egyet iiíb 10 kr
HIRDETÉSEK ,. ,b buáho* peuuorbaii 7. ;wvj^-¦ öi \'¦ mioüeu további sorért 5 *r NYH.TTÉRBEN petit ..őrönként 10 krert v-i*tn*fe fel Kincstári illeték m.nden eeye» hixdvt.;s.-rt 30 kr. finwndók.
ZALAI KÖZLŐIN.
lap szellemi részét illető küils menyek a nf-k-sztös-^li-z. ¦ anyagi ré*zét ilWS kfizletnéuyekl pedii; a kiadöhivataiiufE bérraéntvej
A\'«gu-Ka n issa » takurékpeiitiánt épület
Bé<-mentetlAi lettek i
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi lparbank".a t nagy-kanizsaiönkéntes tüzoltó-egyiet. a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\'\', a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a „nagy-kanizsaitiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni\'kereskedelmi
iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányáiiak hivatalos lapja
HÉTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ v EGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felolvasta sierzó Nagy-Kanizsán a „Polgári Egylet" nagy termében tar-- tott diszestélyen.
Hol a tavasz, melynek fénysugara Szabadságot hozott á Hazára f Hová lett e szép hajnali álom, Harmatcsepp a nyiló virágszalon f
Alig, hogy a tavasz ki volt nyílva A virágot a vész letiporta, Ésjakról jött a vihar zúgása, Melyből támadt*hazánk szolgasága.
Mertmennys pokol egymásellen küzdve Oonosz szellem a Jót Összetörte . . . Elnyomta a gazság és az ármány. S itt maradtunk mi magunkra — [árván.
Szenvedések száz meg ezer réme Borult hazánk gyászos éjjelére Remény sem volt és ha volt is kevés: Lesz-é egykor ebből felébredés? !
A bitófák és vérpadok mellett Folébreá-é még egyszer a nemzet? Lesz-é ismét hÖsi bátorsága. Hogy ellenit porba hullni lássa f í
isagy kérdés volt. S ennek még sincs [vége
Ma rátörnek a nemzet ny elv ér e. S holnap ismét reá törnek másra Szokás itt a jogoknak tiprásaí
De nem! ennek végének kell lenni; Jön az idö. el is Jog az jönni! •Hogy védi majd e nemzet létjogát S egyet ért és menti meg a hazát!
T í r c % tu
A szabadsághősök emlékére.
Európa, néma, — eldugott a vihar Szabadságéit kűcdS népek axent csatája Mind néma, csupán egy nemzet: a magyar Zokogja gyászát s könnye hullik rája.
Végig livjt a az aradi rónán HöiOk deliemétől népesül az éjfél, És a honfi szívben nappal a éji órán Sajgó honfi bánat érzeménye két.
Emitt hideg a kó, a mely eltakarja Lánggal égett isiiét a martyr királynak, S Omló könynye! sldoz a legkisebb tarja Nemzetemnek, girjáu nagy B a Uh y anyjának.
t\'gy pihenjetek li nímán, háboríilxu -\'¦ Vértanai dicső, nagy \'-."írnék korának, Sírjaitok iG:6t felhő elbontja — Gyásifátyola nemttitem \'gemmának.
Vt9 pihenjetek ti . . . sirvirág.toknak Gyászdalt sir susogva az -alkonyi szellő, Emlékeihez a diciő, a nagyoknak Kegyeletet adózni nemzetsk elj5
Koraz*kaIkotŐ nagy\'eszméitek élnek Snemfogjaisarnok üokénj soha össze xuzoi, — Vére* botnlokitok, mig a nemzet él, nem — tsxázadok mnltán sem késik megkoszorúzni.
Sírotok magánba legyrn enyhe, s rajt* Könnyű az önvéretek áztatta hant, Emiékitek áldja népeinknek ajka Érdemitek .engi a koboz, a lant. —
neusiedlek józsef.
S akkor tej nap jön jel majd az [égre.
Ki Jog nyílni a tavasznak éke: Vintl ismét a hon szabadsága, • Mint a tavasz legszebb ibolyája.
És márczius tizenötödike A magyarnak dicső, nagy ünnepe. Nemcsak emlék lesz, de olyan áldás, Melyből eljön reánk a Megváltás \'
TV BOLY V1CTOR. -
A nyilvános felolvasások.
Mai napság már oly általánossá váltak a nyilvános felolvasások, hogy alig van nap, melyen a fővárosban ily felolvasások ne tartat-\', nának.
fi felolvasások a tudományosság; minden kérdéseivel, a társadalom minden vitás tételével, sőt a mulat- j tató tárgyalásokkal is foglalkozik.
Eltekintve az Akadémia, Kisfaludy- és Petőfi társaság felolvasó üléseitói, a népnevelők egjesülete,az iparosok köre, a felnőttek oktatásán vállalkozott társulatok, egymásután tartják felolvasásaikat, melyek nemcsak tudományos képződésre, hanem a közönség szórakoztatására is, —¦ s ezzel kapcsolatosan, oktatására céloznak ; s valóban el is érik czélju-kat, mit eléggé bizonyít azon egyetlen körülmény, hogy az ily nyilvános felolvasásokat a közönség tömegesen látogatja.
A. / természettudományi társulat felolvasásain, anyákig begombolt tu dósok sorában ott látjuk nemcsak a fiatal férfi nemzedéket, hanem a természet titkainak felderítése iránt érdeklődő női hallgatóságot is, a régészettani, földtani, sót a nyelvészeti felolvasásoknál a termekben siri csend mellett hallgatja a tudás vágyától Összesereglett haligatóság az előadásokat; a népnevelők\' egyesületé-
nek, az iparosok köre által rendezett s a felnőttek oktatása- czélul tűzött egyletnek felolvastat, de még a méhészeti, s állatvédő egyletek felolvas.* gyűlései is összehozzák a főváros közönségét.
A felolvasók nem fáradnak ki. mert a közönség elismerései méltó jutalma fáradozásaiknak, ebből mentnek uj erót, másrészt pedig a közönség mohó vágygyal hallgatja a felolvasásokat, mert mindig uj és uj dolgokat, uj és uj eszméket hall, és ismereteinek tárházát napról-napra gazdagíthatja.
És mégis — daczára a rég elismert közmondás alaposságának, hogy „a*példa vonz*; a vidéken vajmi ritkán hallánk egy-egy mozzanatot, mely a felolvasások hirét hozná.
Fehér holló ez még hazánk vidéki városaiban.
Ha egy Pozsony, egy Székesfehérvár, egy Kassa elvétve meg is hiv egy jobb nevü Írónkat, hogy ez vagy amaz jótékony czélra tartson ilvános felolvasást, ez oly ritkaság, hogy mint tüneményes jelenségét írják, kürtölik a lapok; de ez nem jól van ugy; a nyilvános fel-: olvasásoknak oly általánosaknak kellene lenni a vidéki városokban is, m nt a fővárosban; hisz ott ép ugy meg van a fogékony hallgatóság, mint Budapesten.
De a vidéken két ellenvetést szoktak felhozni a nyilvános felolvasások ellen.
Egyik az, hogy, nem látják be hasznát az ily felolvasásoknak, a másik, hogy ha óhajtanának is rendezni ily felolvasásokát, hiányzanak a felovasók.
. Szerintem e két ellenvetés közül, egyiknek sincs alapja, niocs alapja az elsőnek azért, mert reális haszna mindenütt van a felolvasásoknak;eltekintve ugyanis azon megdönthetetlen alap-t-i vföi. hogy „ nincs ember, ki mindent
tudhatna", s elismerve azt az állítást, hogy „egymástól tanítva, tanulunk.* a felolvasások különféle anyaga\', által ismereteinket, — a meglevőket értjük — kibővíthetjük, a hiányzókat pedig pótolhatjuk, és pedig tehetjük ezt, nem a száraz tankönyvek lapozása, hanem élvezetes előadások meghallgatása mellek, s ez már elég tudok arra, hogy megdöntse a téves felfogást, mely állitja, hogy nincs haszna a felolvasásoknak.
Még kevésbé áll fenn a második ellenvetés.
Nem ismerünk hazánkban oly jelentékenyebb várost, melyben hir-la|r ne volná; nem ismerünk oly várost, melynek hírlapirodalma nem léteznék, s ott, hol hírlap van, vannak hírlapírók is, s ha vannak, — pedig, hogy léteznek, azt senki sem tagadhatja, — akkor azok szitfes őrömest megteszik *azt, hogy mit megírnak, meggondolnak, közliy-is a közönséggel felolvasásaikban, mertxik jój, tudják, íogy ,az ismeretek nem egyesek kizárólagos tulajdonai, hanem a közös emberiság vagyona, s kí mennyivel bir, annyit tartozik másokkal közölni."
üe feltéve — meg nem engedve — ha a vidék hirlapirói s írói nem volnának is képesek gyakori felolvasásokat tartani; a^iöváros irói körében mindig akad egy-egy egyén, ki bármely város Niözönségének kérelme vagy felhívására egy-egy élvezetes estély felolvasását megtartja.
Jókai, Komócsy, Ábrányti, Tólnay s még számosan^ egyetlen felkérésnek engedve tartottak már vidéki városokban felolvasásokat és a közönség mindenütt tapssal fogadta őket, élvezetes estélyben gyönyörködött, s szellemi hasznot vont le ezekből a felolvasásokból.
Csak akarni kell. a kivitel nem oly nehéz, mint azt a vidéki váro-
sok g\'ondoíják, csak kezdeményezés legyen, a folytatás magától jön; s mi. kik ismerjük a nyilvános felolvasásoknak szellemi hasznát, nem tudjuk elég melegen ajánlani vidéki hírlapíró .társainknak, hogy tö; mörüljenek, reudezzenek nyilvános felolvasásokat, s ,ez által töiuorit-sék a közönséget, mulatva, oktatva, vezetve, tanitva, s higyék el, hogy a jutalom, „a közel smerés" nem fog elmaradni, mert a magyar közönség hálás- volt mindig, az ma is, s az marad Örökre az öt vezető, tanitó, oktató, s szórakoztató magyar írók iránt !
PALOTAY ÁKOS.
Tudnivalók.
—"A regale válts ág. Tisza Kálmán mint péuzügyuiiniszter a képviselőház egyik ülésén törvényjavaslatot terjesztett be, mely szerint az állami italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanításról szóló 1888. évi. XXXVI. t. c. 1$. § ában a kártalanítási igények bejelentésére 1889- évi márczius hó 31-ére kitűzött záros határidő 1889-ik évi április hó 30-ig meghosszabbíttat! k. Ezzel a változtatással kapcsolatban megváltoztatnak a hivatkozott t cz. 28. ji-uaka határidőket kitűzött int. olyképen. hogy az állami kártalanítás tárgyát képező jogok, a mennyiben előbb ingatlanok tartozékát képezték is, 18S9 ik év május hó 1 sö napjától kezdve szűnnek meg az ingatlannak tartozékai lenni, s hogy a kártalanítás ^tárgyát képezett jogokra szerzett, ugyancsak a hivatkozott törvéuyczikk 21. §-a szerint bejelentendő dologi és elsőbbségi jogok 1889-ik évi április hó 30-ik napjáig ité-lendök meg a fennálló jogszabályok szerint. E törvényjavaslatot főleg azzal okolja a miniszter, hogy sok oldalról nyilvánul aggodalom az irányban, hogy állami italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanításra vonatkozó igények bejelentésére a törvény által megszabott 1889. évi márczius 31-ig terjedő záros határidő rövid s ennek folytán sok kártalanításra jogosult anyagi hátrányt szenvedhet azért, mert ez alatt a rövid idö alatt Írásbeli bejelentését ugy, a hogy ezt a törvény megkívánja, nem eszközölheti.
Komoly események bolondul csinálva.
— Eredeti elbeszélés. — (Nagy-Kani Z8a város levél estárában levő okmányokból.) Irta: fIALIS ISTVÁN. (Folytatás.)
Mutatványainak utolsója azonban mindig ugyanaz volt, t. i. Martinovics apátnak lefejezése.
Ez a lefejezés következőkép vitetett végbe: a piros ruhába bujtatott öszhaju hóhér összekötötte a Martinovicsot játszó egyént és lefektette a földre ugy. hogy feje egy fatuskóra volt lehajtva; — mikor a hóhér felemelte pallosát, hogy az apát-ur fejét leüsse, akkor egy függönyt húztak a nézők elé - a lefejezést a függöny mögött végezték el. Hallani lehetett a pallos suhantásait és a halálkiáltást.
A gyászos ektus megtörténte után ismét szétnyitották a függönyt; látható lett a tuskó mellett a csonka test fejnél-kül, — a levágott fej a sarokba volt dobva egy csomó szalmára. Mindenütt csupa vér: tuskón, szalmán és a palloson.
Ekkor a levágott fejre rákiáltott a szemfényvesztő komédiás:, Kényszerítlek, hogy beszélj t* Mire a fej mozogni kezdett, rémitően erőlködött, kimeresztette a szemeit és megszólalt siri hangon: „Jaj annak, aki kezét a császárra meri felemelni 1*
Az iszonyú produkezió alatt többször roszszul lett egyik-másik néző, hanem a városi tanács még sem merte azt betiltani,— mert részint a generálistól, részint pedig attól félt, hogy a fraucziákkali czim-borálás gyanújába keverik, minthogy Mar-1
tinovícs tudvalevőleg a francziák"egyenlőségi tanának volt apostola.
Ez a gyanú pedig a mostani időkben, mikor a francziákkal háborúságban állunk —könnyen okozhat végzetes következményeket.
Aztán még feltehető volt az is,hogya szemfényvesztő nem más, mint bécsi spiou. Azon időben is hunezut volt a német: hátha azt akarta kispionkodni, hogy a fran-cziák megjöttének örömére nem danolják-e a kanizsaiak :
„Virit már a kis nefelejts!**)
vagy megint nem ültetnek-e szabadság-fát?**)
— Végre is kitört a keserűség csehi Babochay József városbíró úrból***) egy alkalommal és azt mondta a hivatalban : „Szobovics öcsém, a maga furfangofr-eszé-vel fundáljon ki valamit, a mivel elkergetjük ezt a németet! Igen bánt, hogy lefőzte a magisztrátust és még ezenfelül mindennap lenyakaztat egy magyarembert."
Szobovics arcza felragyogott a városbíró beszédjére.
— .Meglesz városbíró ur! már ugy is meg akartam ugratni ezt a komédiást és jót állok róla, hogy nem marad itt még egy hétig!"
Szobovics e beszélgetés után a harmadik napon megkérte a városbirót és a szenátorokat, hogy estére jöjjenek el megnézni a szemfényvesztőt, mert olyant többé sohasem látnak, minőt ma produkál.
*)Mar:ir.ovics nótája. f
**)Zalavármegyében az 1792-ik eaztendő-ben azabadságfáf Sltattek a fraoczia forradalom egyenlőségi elveinek tiszteletére.
"^Babochay György untak, Kanizsa város moatani polgármesterének öregapja.
Ott is volt az egész.tanács.
De az előadás alatt semmi rendkívüli sem történik. A megszokott unatkozó arczczal állanak a színhely két oldalánál a csend fentartása végett odarendelt városi hajdú és a tűzveszély ellen ottlevő kéményseprő. A nézők is meglehetős közönyösek, csak a városbíró ur forgatja néha\'-a fejét izgatottan^ .
Végre jön az utolsó produkezió. A megkötözött Martinovics előtt leeresztik a függönyt.
Abban a pillanatban rémült ordítás keletkezik, melynek hallatára a városi hajdú szétrántja a függönyt.
Most a publikum elé a következő látvány tárul:
Martinovics és a hóhér még ott állanak a tuskó mellett. Kiestek a szerepükből: az ismeretlen veszély miatt meg vannak félemlítve.- Legcsodálatosabb, hogy az apát urnák is meg ván a feje és mégis van a szalmán is egy véres fej.
Az eszeveszett ordítást a szalmán levő fej cselekszi. A fuggönytnyitó hajdú és a kéményseprő a fejhez futnak és széthányják a szalmát olyan biztonsággal, niiutha előre betanulták volna.
És Uratntia! a szalma alatt gödör volt, melyben egy eleven embert födöz fel a publikum, akinek feje a szalma közt a levágott fejet szokta mutatni. Ez az ember, ordítja veszettül: „Vájmir —ájváj-mir!* s halálos ijedtséggel kapkod mindenfelé: mert orrába és fülébe keményen beleragadott egy-egy rák, a hires .zalai rákok" fajából.
A rákokat Szobovics dugdostatta titokban a szalma közé. Mikor ezek a vér szagára belecsíptek a komédiásba, a sze-
rencsétlen német azt gondolta, hogy az ördög akarja elvinni.
A magisztrátus pedig az egész publikummal kaczagott rajta a fuldokló sírásig. Végre kihúzták a „levágott tej" tulajdonosát a gödörből és útnak eresztették.
A szemfényvesztő trupp persze, hofjy megszökött Kanizsáról még azon éjszatián. (Folyt, köv.)
tt a nyomor fel
Ketten voltak az alacsony nyirkos padlásszobában. Ösz aggastyán az egyik, roskatag vállakkal, mintha a világ minden terhét viselné azokon, fiatal leány a másik, gyönyörű ajÉjsáii a kérielhetlen halál ki-nyomatávaQfutt fekszik egy csomó szétszórt szalmán, a mely ravatala fejénél két szál fagygyu gyertya, mely megvilágítja madona arczát
Valaha a jólét s a kényelem tette ragyogóvá ezt a gyönyörű arezot, azokat az azúrkék szemeket, melyekre most a rideg halál boritá ónszinü fátyolát. Az öreg emher-alacsony zsámolyon ül. össze aszott arczát még soványabb kezeibe rejtve, keble telve őrült tájdalommal, szemeiben egyetlen köuycsepp nélkül, mely enyhítené borzasztó szenvedéseit. Kiszáradt már az a, vén szjv egészen. Szomorú egy történet.
Az öreg Farkas Móricz egyik legtekintélyesebb kereskedője volt a hegyaljának. Leánykája születésekor érte a csapás, Logv-riataí nejét, kit a hatványozásig imádott, Örökre elveszité. Kis leánya volt egyetlen reménye, vigasza, a jövőbe vetett minden bizalma.
HUSZONNTOLCZADLK EVFOLTAM
ZALAI KÖ2LÖNT
— A magy. kfr. postatakarékpénztár 1889. febr. havi forgalmáról. — 1889- évi február havában 42,480 betét tel 330.041 frt 73 kr tétetett be, 9.723 felmondás alapján 230,940 íorint 99 kr fizettetett vissza. Az 1889 évi február havi tiszta betétösszeg 99.100 frt 83 kr. A megelőző 188*. év megfelelő szakában 39,580 betéttel 281,322 frt 35 kr tétetett be, 9120 felmondás alapján 207,690 frt 72 kr fizettetett vissza. Az 1888. évi február havi tiszta betétösszeg 73,631 frt 63 kr. 1889- évi február hadában vásárol tatot: 5% magyar papirjáraüék a kir. postatakarékpénztár számára névértékben 37 ezer 300 frt különböző értékpapír a betevők számára névértékben 27,100 frt, te-\' hát összesen 114.400 frt névértékű értékpapír. 1SS9. évi február havában belépett uj betevő 5383. Kilépett 2971. A betevők számában szaporodás 2417. A betevők t száma 1889. évi január 31-én 134,779. * Az össze4|betevök száma 1889. évi febr. 28-án volt 137.196. A kir. postatakarékpénztár számára Vásárolt "és saját tulajdonát képező §*[, magyar papirjáradél; .névértéke 1889. évi február 28-án 3 mii 371,700 frt. A betevők által 1886. febr. 1 töt 1889. febr. 28-ig megtakarított tiszta betétösszeg .^t.110.139 ft 15. Aját% dékkónyvecskékre elhelyezett értékpapírok névértéke 579,600 frt — kV. A betevők áltál 1389. évi február 28-íg megtakarított Összeg tehát 3.GS9.739 frt 15 kr-
— Védekezés a phylloxera ellen. A földművelési nuDiszterium az ország különböző borvidékein tanfolyamokat rendeztet oly czélra, hogy a tanfolyamokon a szőllömúvesek és vinczellérek a phylloxera ellen alkalmazható különböző védekezési eljárásokkal megismertessenek s gyakorlati alkalmazásukra megtaníttassanak. Vidékünkön Pécsett ily tanfolyamot tárt Dezső Miklós borászati vándortanító már-czius 23 tói 25-íí;.
— Kivi határozat vízjogi kérdésben. A foldniive\'ési miniszter következő elvi határozatot hozta: Az igazolás végett bejelentett vízhasználatok gyakorlásának megállapítása czéljábóLa hatósági szakértő vélemény alapján uuBxaki tervek beadására irányuló kötelezettség rendszerint nem akadályozhatja meg tat, hogy a vízhasználatok fennállásukra nézve is rendes igazolási eljárás alá vétessenek.
Az .Eredeti Magyar Daltar.\'
A Hoós János által nagy gonddal ének és zongorára szerkesztett zenei folyóirat Ill-ik évfolyamának 2-ik füzetét vettük.
aA füzet 10 eredeti dalt tartalmaz és pedig: Ábrányi Kornél, Lányi Ernő, Szt. Gály Gyula, Nagy PMa, Kelemen Lajosné. Jakab Géza és Hoós.Jánostól ének és zongorára. . továbbá a mellékleten íiorsay Samutól egy májusi indulót két ^zólambar. gyermekhangra, s végűi Kecskés Ernőtől szintén egy gyermek dalt egy énekszó-iámban. I
Mindig szívesen megemlékeztünk az „Eredeti M. Daltár*•nak hozzánk beküldött füzeiéiről, s, ezúttal sem mulaszthatjuk el. hogy a most beküldött füzetet is a legmelegebben ne ajánljuk zenekedvelő t. előfizetőinknek, mint irodalmunkban egyetlen, s hazai mostoha zenészeti viszonyainkat tekintve, nagy áldozatok árán fentar-tott zenei folyóiratot.
Kibocsátott programmjának minden füzetben megfelel; a magasabb müigé-1 nyekkel biró zenekedvelöknek ép oly kellemes szórakoztatást nyújt, mint a "kéve- j
sebb technikával biró zongora játszónak, a mennyiben vannak a füzetben complikál tabb és könnyebb modorban irt dalok is.
Az egyes dallamok hű kifejezői a szöveg irő által elérni kívánt lelkiállapotnak ; a zongora letétel csinos, szabatos és változatos, s a mi a fő, nem esik a daliam rovására, sőt annak kiemelésére szolgál.
Előnyére szolgál a lapnak az is, hogy az énekelni nem tudók kedvéért a zongora letétel ugy van alkalmazva, hogy a dalok ének nélkül is játszhatók, a mennyiben a zongorarész a dallamot teljesen magában foglalja.
A mellékleten alkalmasJskolai gyér mekdalokat ad a gyermekek kedélyének megfelelő szövegekre írva, s ennélfogva iskolai dalokul is a" legczélszerübben fel használhatók. Közöl a mellékleten" régi magyar hallgató nótákat is, oly szerkőktől a kik már rég feledésbe mentek s koszo rutlao sírban alusszák álmukat.
Végül az „Eredeti II Daltár" czélul tűzte ki azt is, hogy utat, módot nyújtson i az ifjabb zeneszerző nemzedéknek arra t nézve, hogy müveiket a nagy közönségnek j bemutathassák. Felhívja tehát mindazokat, a kik zeneszerzéssel foglalkoznak, de szerzeményeikkel még a nagy közönség elé nem léphettek, müveik beküldésére, hogy alkalomszerüleg. esetleg átjavítva a „Dal-tár"-bun közöltessenek.
A lap előfizetési ára: egész évre fi frt. félévre 3 frt negyedévre 1 frt 50 kr, egyes szám ára GO kr. Gyűjtőknek. 5 előfizető után .-tisztel etpéldány. Előfizethetni a szerkesztőségnél Déván CHunyadm.)
Felhívás Zalamegye kör-orvosaihoz I
Tek. dr. Mangiu Károly megyei főorvos ur javaslata „Zalamegye körorvosi intézményének javít hatása tárgyában." mindnyájunk érdekét felkarolja, uiindnyá-, junknak az volt régi óhaja, mi ezen javaslatban foglaltatik és\'bátran elmondhatjuk, hogy ezen javaslat korszakot leretuló lesz a köror.vosok működésében, korszakot teremtő az ország közegészségügyi állapotára, mert megszünteti az eddigi állapotot, melyben a körorvos nem a szegények orvosa, hanem szegény orvos volt, amennyiben megadja neki a lehetőséget anyagi gondoktól menten • hivatásának élni. fokozza a tekintélyét, melynek csorbítását eddig csekély fizetésének kiszolgaltai ása végett kénytelen volt türbi.
Ezen férfiú, ki oly őszintén és önzet Jen, ugyszólva mindegyikünk gondolatát kitalálva, javaslatával fellépett, megérdemli nemcsak a mi, hanem »z egész ország körorvosai és^á közegészség iránt érdeklődők köszönetét.
Erkölcsi kötelességünknek tartsuk mí is ünnepélyesen kifejezést adui iráittai bizalmunknak, kifejezni köszönetünket és kérni Őt továbbra is érdekeink inegvédel-mezésére. Az actió terére kell lépői, inert ha nem látják, hogy a körorvosok maguk is mindent elkövetnek jelen javaslat kivitelére, ha nem lelkesülünk az eszmééit, mely leginkább minket érdekel, akkor másoktól sem kívánhatjuk az érte való lelkesedést.
Felhívom tehát t kartárs urakat, kik egy ily irányú mozgalomban részt v-nni Bzandekoznak, ebbeli óhajukat velem közölni szíveskedjenek, midőn is őket a továbbiakról értesíteni fogom.
Gelse, 1889. március 12-én.
Dr. VIOLA IG.N\'ÁCZ körorvos. j
I
CSARNOK-
A szoba-növények.
(Folyt és vége.)
gójü szoba romboló hatása akkor i nyilvánul legjobban, ba az ott tar ! tott pálmák és egyéb délszaki\' nö | vények leveleinek csncsa (hegyei)
., - _ , ,.,,„. .,„. föltéve, hogy a virág kellő talaj
rfibb rögtön átültetni, de előbb & rothadt gyökereket erősen vissza kell vágni, és hogy ne hervadjon a virág nagyon, valami üveget kell rá borítani, jnl által a növény zárt, meleg levegőbe jut. így tartandó a növény legalább 3 — 14 napig. A gumós növényeknél a nyálkásodás máskép nem állitható el, ha azokat, melyek meg vannak támadva, eltávo litj\'ik és a\' többieket jó száraz, világos helyre, jó száraz homokba rakjak, de ugy, hogy egyik a másikhoz ne érjen.
A cserepes növényeknél sokszor a földi giliszta üti fel a fejét. Habár a földi giliszta maga a növényben kárt nem tesz, mind ez által a növény földjének humusz tartalmát fogyasztván, a földet mindinkább
nedvességgel bír, beszáradni kezd, Cgy gondolom az ilyen szoba levegő a tüdőre is ártalmas lehet.
A szobában tartott kemény velü növények, mint pl. a különböző pálmák, Bensők, diffenbachía Dra-ceana stb. levelei legalább minden héten egyszer a por rólok letöröltessék és langyos vízzel nicgmosas-sék. Azon kívül, ba napos idő van a reggeli órákban megfecskendeztes-sék. Az igy kezelt növények télen át is igen szépek lesznek.
MATION GÉZA mükertész.
Kirak.
soványitja, sőt a menetek által, melyet a földben alkot. 4 nedvességet gyorsan levezeti, pusztítanunk kell.
.Kiirtására veszünk egy fél kávés kanálnyi kormot, melyet aztár egy liter\' forró vizzel leforrázunk ha ez oldat kihűlt, ezzel öntözzük meg növényeinket s a giliszta el vész. Jó különben, ha cserepes uö vényeink földébe" törött faszén port keverünk Az ilyen földben a giliszta nem tartózkodik.
A sok öntözés egyik rossz következménye a nedvkor, mely szintén a már igen előre haladott gyökér rothadás kifolyása,\'ép ugy, ha a föld savanyu, vagy a mesterséges trágyák folyó (trágyák) által tulőntöztetik.
Gyógymódja szintén átültetés, de 40 fok Reamur meleg vizzel öntő zendó egymásután háromszor.
A ki piuczében tartja növényeit arra törekedjék, hogy azok lehetőleg közel legyenek az ablakhoz, hogy igy mentől több világosságban részesüljenek. S ha küu meglanyhul az idő. hogy esetleg szellőztethessék.
Az öntözéssel csínján bánjunk, csak akkor Öntözzük őket, ha a földjük meglehetős száraz, sót a muskátliféléknél csak akkor, midőn a levelek kissé lankadni kezdenek
A szobában lévó növényeket, ha módunk engedi, hogy külön szobába tehetjük őket és ott a kellő hómérsék letet is megadhatjuk, akkor az 8 —10 Reamur hófoku! legyen. Ha azonban növényeink melegebb hömérsékü szobában vannak ugy, hogy ennek kö vetkeztében a levegő igen száraz, akkor czélszerü, ha a kályha tetejére egy vizzel telt edényt teszünk (legjobb tál- vagy lábosban a vizet feltenni). Mert az igen száraz leve
— Nyilvános köszönet. Azon jó barátainkat és ismerőseinket, kik feled; hetién Aladár fiam szomorú haiála alkalmából származott súlyos fájdalmainkat távirati vagy egyébként közölt szíves rész-vétnyilatkozataikkal enyhíteni iparkodtak, — minthogy azok száma oly nagy, hogy nyomott helyzetünkben majdnem lehetetlen szívességüket egyenkint viszonozni.— felkérem, hogy azokért ugy magam, mint sújtott családom részéről köszönetünk nyilvánítását ez uton elfogadni szíveskedjenek. Budapesten, 1889. márczius 12-én. Hertelendy BéIa.orsz. képviselő.
— Mikádó estély. Lapunk múlt számában közölt felülfizetési kimutatásba következő hiba csúszott be;-Az ötforintot felülfizetök 3 frt 80 krajczábál jelentettek és az utóbbi összeget felülfizetök nevei teljesen kimaradtak; ezt helyreigazítva pótlólag közöljük, miszerint domonyi Brüll Sfiksáné(Bpeströl,) Danneberg Jakab és neje, Ebenspanger Lipótué, Ebenspan-ger Leo, gelsei Gutmaun Henrik, Grüuhut Henrik, Lessner Heurikné Löwingerlgnácz és Weiser Józsefné 5 frtot, — Dobrin Benőné, Fleischer Gyula (H.-Szt.-Miklós.) N. N. és VVetisch Lajos 3 frt 80 krajezárt szíveskedtek felülnzetni, mely helyreigazítás a kimutatott 221 frt felülfizetés összeget nem alterálja, amennyiben az a helyes adatok alapján összegez teteit és közöltetett.
— Dalárda. A „kereskedő ifjúk önképző körébeu" e napokban dalárda létesült, melynek karnagya Bischttzky Miksa. Ha a dalárdához jelentkezett nagyszámú tagoknak .csak egy kis része i*hü marad az ügyhöz, ugy a kezdeményezők fárad sága nem lesz eredménytelen, mit az egyleti helyiségek látogatottsága érdekében őszintén kívánunk.
— Izraelita nőegylet. Gelsei Gut-mann Ödönné szül. weisachi YVeiaseufeld Alberta 50 írttal az egylet alapitó tagjai sorába lépett
— Humorisztlkus előadás. Városunk kedveit humoristája Ollop Imre ur tiszteletére, ki minden alkalommal talpraesett, találó szerzeményeivel városunk közönségének élvezetes "és kedélyes mulatságot nyújt, a „Casino" folyó 30-án thea-estélyt rendez, melynek műsorát kizárólagosan humorisztikus dolgok fogják képezni; a főszereplő természetesen Ollop ur lesz és igy a közönség részére ismét igen érdekes, élvezetdus estéty Ígérkezik. Aki nevetni szeret és ki nem szeretne, ezen estélyröl hiányozni nem fog
— Az egyleti álarezos balon kétszáznál többen jelentek meg. A fényes termekben \' tarkán hullámzott a csevegő, kiabáló álarezos tömeg^mely között szopósbaba, medvetánczoltató, spanyol grand, page, íuadárfejü szörnyek, japánok, törökök, betyárok és mindeuféle/szinü dominók voltak. Bár a demasAirozás csak éjfélre volt tervezve, mindazonáltal a fiatalság ezt nem respektálta és. a tánezot már 11 órakor megkezdette. Világos virradtig húzta OláhM. ésmulatottmi.ndkét nembeli fiatalság. A farsangot méltóan fejezték be. Dicséretei léti az egyl. vigalomrendezösé-get: sok mulatságot rendezett s gondoskodott, hogy jól sikerültek s elegánsak legyenek. A rendezői gondok oroszlánrésze természetesen az elnök és alelpokre dr. Szüts MikUs és Oszterhuber László urakra nehezedett, s kiválóan nekik köszönhetjük, hogy a rigaimakon az pgész kanizsai társadalom jól érezte magát Az álarezos bálon jelenvolt hölgyek: Bajomy Laura, Belus Terka; Bentzik Ferencz-né, Blau k. a., Bauer Miksáné, Bpgyay Ödönné, Dezső Béláné, Darás /Ágos-tonné. Darás Malvin, Darás Vilma, I Darás Tiuka, Dezsényi Elekné, Dézsányi Anna, DutzmafBoé és leánya, Dauscha, Ott Óné, Erdődy Lajosné, Fiedlerné. Follyj Jenni (Letenye). Gózony Sándorné, Gogl. Lajosné, Gresz Lajosné (Perlak), Horváth j Hilda, Hets Margit (Budapest), Hegedűs j Margit, Horváth Blanka, Hajdú Sándorné,
MÁRCZIUS 16-án.
Juhász Györgyné, Juhász Emma, Juháaz Lujza, Juhász századosné, Janda Károlyné, Janda Hedvig, Kovác^ Lajosné. Kovács Olga, Koortzer Györgyné, Knausz Boldi-zsárné, Kaán Irma, Merkly Antal né. Mester Józsefné, Nyuly Györgyné, Piihái F.-né. Rátz Antalné. Kátz Iloua, Ratz Araffka. Rosenfeld Adolf né, Kosenfeld Vilína, Koz-gonyi Emília, Rózsavölgyi nővéreit. Sü-meghi Kálmánué, Schreyer Lajosné, Scbreyer Nelly, Svastics Károlyné. Svas-tics Árpádin, Svastics Idá. Somssich Lörinczné. Somssich Katinka. Sebestéay Lajosné. Sauer Jenöué. Sauer Ciaris.se, Szekeres Józsefné, Szekeres Örzsike, Szentgyörgyi Dezsöné, Tass Simo&njg Tuboly GyulUné, Tuboly Aranka. Tuboly Rozika, Varga Lajosné, Viosz Lá»zíóué, Viosz Mariska, Wusztl Lajosné. Wuszü Adel. Uoger-Ulmanu Elekné stb.
— f Filípich János letenyei kir. járásbirót, azon vidék általánosan tis/.íelt és szeretelt egyik első vezéregyéniségét súlyos családi veszteség érte^JÉdeji anyja, id. Fflipich Jánosné szüi. Vlassicb Mária asszony e hó 7-ikén d. u. 6 órakor Stridúi^ élte 71. évében jobblétre szenderül\', x veszteség által sújtottaknak szolgáljon némi vjgasztalásául a széles körökbeü irántuk nyilvánuló őszinte részvét.
— Düs halászat. Majdnem példátlan az a r&ndkivüli eredmény, melyiöl a murai halászatot illetőleg bennünket letenyei munkatársunk értesit. Ugyanis a rátkai Mura-bebajlásuál báró Iakey Nándor halászai állal a mult héten tartott fogás alkalmával mintegy 80 mázsáuyi különféle bal került hálóba. — Az egész vidék el van most árasztva* — jóféle böjti pecsenyével.
— Márczius 15-lkét Letenyei; i= megszándékoz nak ünnepelni. Mint ugyaQts értesülünk, az ottani iutelligentia dr. Csempész Kálmán ügyvéd kezdeményezése folytán elhatározta, hogy a jelentőség teljes nagy nemzeti üuuepuapot díszvacso-
" s esetleg táuczestéiylyel egybekötött ünnepélylyel üli meg.
- Meghívó. A nagy kanizsai önk. tüzolió-egylet zeuekaia saját javára 188U. évi márcz. 17 én a „Korona." szálloda dísztermében két zenekar közreműködése mellett purim-bált rendez. Belépti-dij: személyenként 30 kr. Kezdeté S órako^j.
«— Sajüálalos, kétes értékű vitézség. I\'. bú 12-én este 9 óra körüí Csiilag Endre polgári egyleti szolga két fiával együtt a polgári egyleti épüietból kijőve hazafelé igyekezett — Amint a sarkon a foutezára kiértek, három baka jött velük szemközt, a kiket előzőleg valami inasgyerek telbosszíntott; ezek azonban nem keresték azt, hogy ki incselkedett velük, hanem, gyerek helyett gyerek, gondolták ók éa a sugárútról kiérő 14 éves C^sijlag fiút az egyik katona torkon ragadui, a fiáért remegő apa könyörgött, hogy ne bántsák az ártatlan fiat, hisz" ez most jön vele az egyletből, mire a szegény apa azt nyerte, hogy öt is összepofozták. — A másik fia e közben erősen segélyért és rendörségért kiabált. — Mire a városház kapujától a rendőr odasietett, útközben egy altiszttel találkozva,) a lármára ez is hozzá csatlakozott. — Mikor közeledtek, a három hadfi jónak látta ellábolm, ezek azonban utánuk mentek és az altiszt felismervén a közlegényeket, másnap reggel a rendőrség feljelentést tett a/ esetről a katonai parancsnokságnak. — Ugyancsak kétes hirü vitézség biz az, mikor bárom erőteljes katona azzal virtuskodik; hogy Ők bárman képesek egy 14 éves fiút meg egy Öreg embert megverni. Hisszck is, üogy a garázda katonák elnyerik megérdemlett büntetésüket
- Zárt ajtóu titka. A Zs. helybeli háztulajdonos 1. hó 13-án reggel azzal a meglepő hírrel lépeti be a kapitánysághoz, hogy egyik lakója Petróczi Ferencz vagy családostol megszökött, vagy valamennyien öngyilkosság által váltak meg a keserves élettől, mert a mint felesége a Petróczi családnak be akarta vinni a reggelit, az ajtót zárva találta még fél tíz órakor is, bent pedig mélyvcsend honol, ablak pedig a szobán nincs, merj. ezt csak keitos ü\\egajtó világítja meg, a belső ajtón pedig a kulcs belülről a zárban látható. Efuient tehát egyik rendőrtisztviselő a hefyszi-nére és mikor a külső ajtót lakatossal felnyittatták, a belső befüggönyzöit ajtó magától kinyillott; a kis szobában azonban, mely butorozottan volt kiadva, egy árva lélek sem volt. — Petróczi-uram ténát aki tanult mesterségére nézve pin-czér, később azonban könyvelő1, majd meg ügynökké avancirozott, — odább\'állt/feleségével és egy fiucskájával együtt; a mi könnyű mesterség volt, mert czípeini való bagázsia nem lábatlankodott a marspiáti-ban. A fennmaradt 110 frt koszt éVikovár-télypénz tartozását azonban a szélhámos elfeledte kifizetni.
— Uj orvos. Dr. S/igethy Károly volt budapesti egyetemi tanársegéd, utóbb balaton-füredi körorvo3, cz állásáról lemondott és Nagy-K&nizsárj* telepedett le. Üdvözöljük körünkben 1
Sa leányka-fejlődött, betöltötte tizedik évét. a mikor megtudta, hogy az ö világra jötte volt édes anyja halálának okozója, zokogva borult az öreg atya karjaiba, ki véghetetlen fájdalmában szeretettel öleié keblére leánykáját: Szeretlek én drága gyermekem auyadhfciyelt is. E naptól fogva a kis líóza mélabús, kojjjbly lett, oeni ösmervén az anyai szeretet éltetadó melegét, csak sejté, hogy mit vesztett el e világra jöttével. Multak az évek. a fiatal leányból gyönyörű hajadon lett halvány piros arcz. ragyogó kék szemek tevék elbájolóva a remek termetet.
Egy nyári délután a szomszéd birtokos deli szép fia, a fiatal Elemér báró, ki s szünidőt tölte apja birtokán, sétalovaglásból haza térve, meglátta a gyönyörű zsidó leányt.
A nagyvárosi élet zajában elfáult keble egy pillanatra megrendült, szive hevesebben dobogott, sóvárgó szemekkel leste a szép leány mozdulatait.
Lebilincselték a női bájak, s a követ-* kezö perezben elhatározta, hogy a leányt minden áron bírnia kell. Az ösz atya egy napon borzasztó meglepetésre ébredt, féltve őrzött drága kincse, egyetlen gyermeke eltűnt az apai házból. Nnpok múlnak s még semmi hir leánya felől, leírhatatlan az Öreg ember fájdalma, mikor megtudta, hogy az úrfi is eltűnt, habár az egyetem megnyitása még messze volt.
\'Elhagyta őt, az ösz atyát egy nyomorult etuber mézes-mázos Ömlengéseitől
elkábittatva 1 S az öreg ember lelki szemei előtt feltárult a rémes j^vő,\'tudta Ö azt, hogy mi lesz a szerencsétlen leány vége.
Csak legalább föltalálhatná gyerme-két, ki a kétségbeesés, vagy talán a nyo-1 mórral küzdve, nem mer ösz atyja elé kerülni, bocsánatáért esedezve, pedig azj Isten látja csak, hogy ö szívből megbo- i csátana neki.
De mind hiába, a végzet máskép akar-UL a szegény öreg napról-napra busább, komorabb lett, elhanyagolta üzletét, a tönk szélére jutott, s egy napon megütötték háza felett a dobot, nem maradt egyebe, min; a rajta lévő ruha. Veheted a koldusbotol, mehetsz mOft már vén ember a leányod után. gúnyolódtak a lelketlen szomszédok, s ő inéul kábulva, félőrülten a főváros felé.
Azon szerencsétlenek száma, kik a hajléktalanok menházából kiszorulva, a külváros ^valamely ronda, házában keresnek menedéket, hogy pár krajezárért egy csomó szalmát kapjanak, valamely szűk odu vagy Vpadláslynkba. egygyel szaporo-dotL Ide \'.került a szegény öreg Farkas Móricz is. Kiszorulva a hajléktalanok menházából, beállít egy külvárosi szállásadónéhez. A vén csoroszlya rákiált a szegény Öreg koldusra, hogy nincs it már több hely, öten vannak egy rozzant padlás odúba, felmászhat éppen hatodiknak, az ötödik lakó, egy szegény leány úgysem sokáig lábatlankodik már ezen az árnyékvilágon, elfoglalhatja a helyét Szegény
öreg csak hallgatja bambán a Vén asszony fecsegését, s lassan vánszorog fel a padlás-lyukba, örül, hógy fedél alá jutott, van a hová ö.-z fejét lehajtsa.
Előtte megy a vén szállásadóné egy rossz faggyugyertyával kezében. A világosság láttára felütik borzas fejeiket, a kol-duslakök kíváncsian nézve az uj jövevényt Csak az ötödik lakó* ott a sarokban nem mozdítja fejét, dermedt tagokkal fekszik a szalmaágyon, A gyertya lángja megvilágítja halott halvány árczát, az uj jövevény odatekint bamba szemeivel, s egy örült kiáltással ráveti magát a már félig kihűlt tetemre, szívszaggató bangón kérve, könyörögve, s rázva a halott száraz kezeit, hogy csak még egyszer ébredjen, hogy még csak egyszer nyissa fel szemeit, megbocsát neki, drága leáuyának szólítja, elfeled mindent, mindent.....
De a halolt néma ajka, csukott szeme nem nyílik meg soha többé. A lakótársak ijedten húzódnak össze, s prémes jelenet látása alatt egyenként hagyják el a szűk odút. Az öreg ember maga marad halottjával. A vén szállásadóné behoz még egy rossz fagygyu gyertyát, elhelyezi a halott fejénél s keresztet vetve odébbt\'áll. Másnap estefelé "eljönnek a város szolgák, négy gyalulatlan deszkából összetákolt koporsóval, beleteszik a halottat s egy rossz gebe által vont taligán kiviszik a kerepesi uti zsidó temetőbe. A gyászkiséret egy öreg
összetört koldusalak.....
KISS KÁLMÁN.
HTJSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCZIÚS 16-án.
— Az „Olvasó-kör* szépirodalmi regényfolyóirat rendkívüli folyamában megjelent a „Remete Király" (II. Lajos bajor király) történeti regénynek 16-dik füzete, melyben a VI ik kötet veszi kezdetét. Ara egy füzetnek 2á.kr. — Rendes folyamában pedig „Uj párisi titkok* czimü társadalmi regény 2-dik füzete küldetett be hozzánk. Ara 25 kr Szerkeszti Fülöp György, Budapest, üllői ut 21. sz hová a/, előfizetési pénzek küldendők Az előfizetők külön kedvezményben is részesülnek,
— „A magyar népzenész" czimü szaklap Klökner és Schloss bpesti zene-mükere>kedéséhen jelenik meg partitura melléklettel. Szerkeszti Csengeri Gyula Nagy szolgálatot tesz e fürge kis lap a magyarországi népzene társulatok s népzéneszeknek s általában a magyar zenebarátainak. Havönkint jelenik meg. Ára partiturával félévre 5 frt, negyedévre 3 frt. ^
— Tuboly Víctor sajtó alatt levő költeményeiből mutatványt gyakran közölnek a lapok, igy a „Pesti Napló" is hozott egy actualis verset: a „Nép szava" czimen. A műnek 12-ik ivét szedik most
— Rudolf trónörökös iegkedveltebb magyar népdaláról ujabban többféle verzió merült fel a lapokban, most azonban kiderült melyik volt kedvencz nótája s.ki a szerzője. A közelmúlt napok egyikén ugyanis, egy magas állású s az udvari körökhöz közelálló egyéniség jelent meg Táborszky Nándor zenemükereskedésében s konstatálta, hogy az elhunyt trónörökös legkedvesebb magyar dala az volt. mely a nevezeti czég által még 1879-ben kiadott ily czimü füzetben foglaltatik. Nyolcz eredeti magyar dal énekhangra zongorakísérettel. Szerzé AUaga Géza, s melynek szövege Tóth Kálmántól a következő :
hirdetések.
\\OOOOOOOOOOOOf
egy jó könyv.
„----A küldőt t könyv útmutasásai
ugyan rövidek < s velősek, de mintha csak a gyakorlati használatra, termettek volna; nekem .-s családomnak a legkülönbözőbb betegségi esetekben igen krváió szolgalatokat tetteké Igy és ha-
^nlóképen ban^znak a köszön ói rátok, melyeket Kichte r kiadó-intézete „A Betegbarát1-czimü, rajzokkal ellátott könyv eütüldéseért majdnem naponként kap. Mint az ahoz nyomtatott s a azeren-caéaen meggyé nyitottaktól származó értesítések tanúsítják, az abban foglalt tanácsok követese által még oly betegek is gyógyulást oyrrtek, a kik már minden reményt feladtak. E könyv, mcljcben hosszú évek tapas ztalatainak eredményei vannak letéve, megérdemli a legkomolyabb figyelembevételt minden b-eteg részérói, bármi lajban is szenvedjen. Ki e becses könyv ct megszerezni óhajrja, az irja egyszerű «? egy levelező lapra magyar nyelvei ..Egy b<?;egbarátoi" és pontos czimét s címezze a levelező lapot Richter kiad Vintózciébe Lipcsében.
• A megküldi\' s ingyen történik.
-LEGZEK
SZOLOHAROK
kaphatók
GUTMANN S. H. CZÉGNÉL
NAGY-KANIZSÁN. S563
loacjoooíícoíioo^
ÍT ÜZLET-ATADAS. HÜ
\'• VASVÁRON I
a főtéren élénk forgalommal bíró y
BERENDEZETT |
LISZT- es VEGYES-KERESKEDÉS |
látással együtt azouual átreüetö. í
Átvenni szándékozó csak ke- j
resztény lehet. Bővebb értesítés I és a feltételek megtudhatók : Csem-c^T pesz Jánosu rnál Vasvárott.
T. cz.
Nagy raktára faiskolám megengedi, hogy a vetkező ajánlatot tehessem közzé :
t. cz. közönség részére a kö
Búra hajol a szomorú füzága, Bóra hajol az én éltem világa, Mit ér látnom a jó" kedvet én nekem, Ha nem vidul búbánatos kebelem.
R6t«ák között a izoraom fűzig*, Nem illem én ebbe a vig világba, Eiiti azülém váltig biztat, de tndom, Hogy a nyara: által é.c. nem fogom.
A dalok Blaha Lujzának vannak ajánlva s köztük a kérdéses dal ugy dallama, mint költői hangulata álul válik ki. A füzet nek, mely a nevezett kiadónál uj czim-lappal jelent meg, most nagy keletet szerzett az általános kegyelet, melylyel az egész ország Rudolf trónörökös emléke iránt viseltetik. A fentnevezett szerzemény ára 2 frt és megrendelhető Táborszky Nándor nemzeti zeneműkereskedésében, Budapesten, váczi-utcza 30 sz. a.
^ Ki nyert?
Húzás márcz. 9-éu : Budapest : 66 43 54 1 Lincz : 84 80 10 62 Trieszt: 11 86 77 G4
— Napibiziosok a népkonyhánál e héten: 17-én vasárnap dr. Rothschild Sa-iuuné urnö és Blau Eruesztina k. a. 18-án betföu Szegő Gyuláné urnö és Polák Sa\'bina k. a. 19-én kedden Damieberg Jakabné urnő és Roseuberg " Adél k. a. 20-án szerdán Schuiidt Frigyessé urnö és Ro-\'enfóM Vilma k. a. 21-én csütörtökön Kartscliniaroff Leoué urnö és LÖwinger Camilla k. a. 22-én pénteken Scherz M
iTj.-ite urnö és Hegedűs Margit k. a. 23-án szombaton Jauda Károlyué urnő és Matosb G:zella k. a. A népkonyha ápril 15-én be>züutettetik.
— Iparhatóság\' biztossá Keszthelyen Csirke Iván leköszönése folytán Szabó.Pál ügyvéd neveztetett ki a keszthelyi járás főszolgabirája által.
— Iparhatóság! megbízottak elnökévé Keszthelyen a folyó hó 9-én történt alakuló ülés alkalmával ifj. Reischl Vénczel, alelnökké Luperszbek Sándor választatott.
— Gelsén két helyen is tüz ütött ki a uapokbáu, de csakhamar eloltatott a tűzoltók által. Hir szerint gvujtogatásból eredőnek tekintik.
— 475 forint segélyt osztott ki az izr. jótékony nőegylet a szegények között a Mikádó estély jövedelméből, 300 forint pedig az alaptőkéhez csatoltatott."
— Hangverseny. A „Polgári Egylet" nagy termében f. hó 14-én középszá-uiu dlstinguált közöuség gyűlt össze meghallgatni Waldner József és Cesek H. A-hangvérseuyét A hallottak után meggyőződve vaeyuuk. hogy egy második hangverseny jóval nagyobb vonzerővel birna, mért Waldner nem közönséges énekes, hauem művész a szószoros értelmében. Pompás, csengő baritt^ahang, nemes kiejtés és kitűnő hangsúlyozás azon kiváló tulajdonok, melyek minden egyes előadott darabnál.tökéletesen érvényre jutónak és a közönségét zajos tapsra ragadták. Scnutuadu: „leh grolle uicht" bekezdésü dalát háromszoros kihívás után a művésznek ismételnie kellett. — Mi Cesek zongorajátékát illeti, erről is csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk; zeneértő közöaségünkuek vajmi ritkán nyujtatik oly kiváló élvezet mint nyújtatott Cesek ciiuiti. kitűnő technikájú zongorajátéka által és az újból meg újból felhangzó taps itt éppen ugy helyén volt, mint helytelen, ha a hangverseny folyama alatt nem uralkodik olyan csend, minőt minden vendégművész intelligens közönségtől jogosan elvárhat.
— Hymen. Kolossá József szepet-neki kámortauiió február hó 21 - éti 82 éves kofában vezette ottárhoz Varga Anna. 56 éves özvegynöt A boldog meuyasz-szouy 16 évig volt a még boldogabb vőlegény oldala mellett, mint gazdasszony, s ez idő alatt a legnagyobb odaadást és hűséget tanusitott. Hat bizony e nem mindennapi eseményből is csak az a tanulság, h^gy e korban is megdobbanhat még ifjú héwei az a bizonyos kis hus darab, a minek sziv a neve, mert hiába, csak ugy lehet rabja az ember IC éves korban is, mint 8\'A éves korban, a sziv akarata előtt nincs lebetetleuség és menekvés, ha ellenállunk is egy ideig zakatolásának, végre is csak győzedelmeskedik fölöttünk. Kolossá bátyánk is bizonyára még ifjú tűzzel dobogó szive vonzalmát és sugallatát követte akkor, mikor hymeu rózsaláuc/át felvette, — ezzel megszégyenített egynttal sok ifjú agglegényt is, kik oly nehezen atijak fejüket ily lépésre, Sok boldogságot kivánuuk e szent irigyhez tiszta szivünkből, s adja az ég, hogy sokáig élvezhesse a családi elet örömteljes és víg napjait kedves élete párjával.
— Hermann Ottó jeles természettudós közelebb Balaton vidékére jő vándormadarak tanulmányozása czéljábói.
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelö Egyesület óvodáiban a választmány kebeléből: Lessner Henrikué és Scherz\' Selma uruök.
— Klltipart holttest. Nemes-Vid hQmogymegyei községből egy-két esztendővel ezelőtt elkövetett gyilkosság felfe-1 dezéséről érteMtenek bennünket. Két évvel ezelölt\' Valner nemes-vidi vendéglősnek volt egy Johann nevezetű pinczése. Ennek az embernek volt már egy kis megtakarított péuze s önálló üzletet akart kezdeni. Az ormányi pusztán bérbeadó volt egy csárda. Ezt a piuczés kivette, a 7u frt foglalót is lefizette Somssich gróf kasznárjának. Azután a bérlet örömére átment az ö leendő csárdájába, a hol ak- j kor egy Mihácsi névü ember volt a korcs-1 maros. Mihácsi nem a legszívesebben fo- j gadta a pinczést, a ki elütötte előle a jó bérletet. A leendő korcsmáros soká ivott a-csérdánati, lerészegedett — azután nem hallottak többet felöle. A Johannák nyoma veszett, Mihácsi pedig, a bérlete lejárvan, elköltözködött a pusztáról. El is felejtették mar az eltűnt pinczést, a midőn most a napokban egy véletlen fölfedezés megmagyarázta eltűnését s kiderítette azt, hogy az egykori pinczést gyilkos kezek tették el láb alól. A csárda mostani gazdája, Noszlopi, a napokban bort fejtetett a pinczéjében. A munkának utána nézni
lement maga is s utána futott le a kutyája. Odalenn a pinczében a kutya mindenfelé •szaglálódott s a puha. nedves Tőidben kaparászni kezdett. A csárdás később fölment, a kutya lenn maradt a pinczében. Később, mikor N. újra lement, azt vette észre, hogy a kutya kikapart valamit Megnézte és borzadva vette észre, hogy egy nagy mértékben oszlásnak induló emberi holttest tünt elő a pincze földjéből. Visszaemlékeztek ekkor a pinczés eltűnésének rejtelmes históriájára. Jelentést tettek a) csendőrségnek Nemes-Yirten s az kiderítette, hogy -a halott a két évvel ezelőtt eltűnj pinczés. Mihácsit, a volt ormányi csárdást azonnal elfogták. Arra mutat minden valószínűség, hogy ö gyilkolta vagy gyilkoltatta meg annak idején bo-szuból a szerencsétlen embert.
— Márczlus 15-ike a „Polgári Egylet" helyiségében megünnepeltetett, mintegy 60-an vettek részt. Györffy János kezdte meg a pohárköszöutést,\' éltette Kossuth Lajost,, majd Irányi Dánielt és Jókai Mórt, Tuboly Victor elszavalta lapunk elején kö/.ölt költeményét s humoros beszédben éltette dr. Bentzik Feren-czet, majd Somssich Lörinczet. Simon ;Gábor Eperjesy Sán.iort, dr. Morgenstern Tuboly Victort síb. A társaság vidám hangulatban Oláh M. zenéje mellett hajnalig mulatott.
— Requíem tartatik hétfón reggel hét és fél órakor a városi SzentJános-templomban néhai Kováts János városi tanácsos lelki üdveért.
— A nagy-kanizsai Casfno 1889. márczíus 17 - én saját dísztermében bohócz* jelmezestélyt rendez, bohócz-jelvény kötelező. Belépti jegyek ára: Személyjegy 1 frt, családjegy 3 frt, karzatjegy 2 frt. Kezdete 9 órakor. Karzatjegyek előre válthatók f. hó 15-töl kezdve a Casino helyiségében. _
— Hegyei r. h. Az alsó-lendvai kir. jbiróság vendtolmácsául Murkovics János neveztetett ki. — A zalamegyei tűzoltószövetség közgyűlését ápr. 22-én tartja Egerszegf n. — Schönfeld Mór n.-kanizsai lakcs Alsó-Lendván kávénizat nyit.
— Hazai r. h. Az otsz. középiskolai tanuregylet Marmaros-Szigeteo tartja idei nagygyűlését. — Herczegprimásunk a S/ent-Istvén-társulat irodalmi osztálya czéljaira 10 ezer ftot adományozott. — A nagy-váradijogakadémiafennallásának 100 eves fordulóját márcz. 16-án ünneplik. — Fiume Trieszttel telephonnal összeköttetik. .— Vasvármegye egyenes adója 1 mit 875.290 frt 69 kr. — Az idei orsz. dalár-ünnepéty Szegeden lesz ang. 15 s következő napjain. — Báró: Földváry Sándor amerikai párbaj áldozata lett.
— Külföldi r. h. A szegszárdi zeuebanda Kanadában játszik. — A belga katonaság is Manlicher-fegyverrel láttatik el. — Milán exkirály Gráczban fog lakni. — Az Egyesül: Államok uj elnöke Hanisson márcz. 4-én foglalta el székét. — Crispi megfokozta olasz krispinjét. — uj minisztériumot alakiiotc — Oláh Pali zene-társulatának czimbalmosa Chicagóban megnősült — Az olasz kormány külön posta- és távi ró ministeriumot létesít.— A párisi kiállítás május 6 án nyittáiik meg. _r,
— Utazni szándékozók szíves ügyeimébe. Felényire leszállított menetáru jegyekkel utazható Nagy-Kanizsáról Bécs-, Finme-, Trieszt- és Velenczébe. Ezen kéjvonatokat a bécsi Schroéckl I-ső utazási irodája rendezi. — Indul Nagy-Kanizsáról Bécsbe márcz. hó 24-én éjjel 13 óra 40 perczkor. II. oszt 10 frt 40 kr. III. oszt. 7 frt. — Trieszt , Fiume- és Velenczébe indul márcz. 24-én 5 óra 26 perczkor reggel Menetárak Fiume- vagy Triesztbe IL oszt 14 frt 50 kr. ÜL oszt 10 frt 40 kr. Vellenczébe II. oszt 17 frt 50 kr. III. osz. 12 frt 40 kr. Jegyek oda-és visszautazrsra érvényesek. Bővebbet a falragaszok.
— Biztos gyógy hatás. Mindazok, kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében, felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, ét vágy hiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll-féle seidlitz porok" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udv. szállítótól Bécs L Tuchlaubeo 9. A ^ idéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye, az Ö gyári jelvényével és aláírásával kérendő. 1
— A nehéz ételek mérsékelt élvezése is vonhat maga után különböző gyomorbajokat, melyek eleinte, nyomás és hányás stb. alakjában mutatkoznak. Mindezen beteges jelenségek ellen sikerrel alkalmazható a dr. Rosa életbalzsama B. Fragner gyógyszertárából Prága 205. IIL kapható majd minden gyógyszertárban.
Szerk. üzenet.
— Dr. Ct. őrömmel fogadjuk A küldöttek tulajdonát képeiik.
— d. 4 példauynyal tGbbet küláCttQck.
— -Ecy axiY jutalmát" alkalomad*.ÍB közöljük.
— B. Várjuk.
— A ke*ithel?i ipartestület kűigrüu-se-ről szöló terjedelmes tndótitáat társsuké miatt jüvS aiimunkra valink kénytelenek halatitani.
— . Somlyójára" gyönyörű leirásáta a terjedelme* levelű; köszönettel vettük. ÜdTÖxlet!
— Dr. Cs. Köszönettel vénem, csak jó idejében kaid.
— K. Intézkedtünk.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS. A s.erke.itö.el értekezhetni ns,pont& déli 1—S . óra koct laks.au Araoy Jáaos-iitcza 4 ».
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF
isi yllttér-.*)
Rohseidene Ballkleider fi 10 50 per
robe und bessere Qualitäten
Ganaseidene bedrsoktb Feelarde fl. 1 20 eis florint 3 9C per Meter —
tert (ca. 450 versch. Qual.) Veraendet roben- n. .tOckveise porto- nnd sollfrei das fabrika-Depot Q. Uenneberg. (K. n. K. HoSjf.), Zürich. Uuater umgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 7
•y loo
1000 10.000 100 1000 10.000 100\' 1000 10.000 100
, 1000 1000 100 100
drb. almaszálfa 3, 4, 5 éves, nemes faj
cseresnye es nieggi
cyprns és fenyőfa disz a legjobb minőségben méter magas példányok
tölgyhajtás 4 éves
különb cibolya fenyü a lepjobb minőségű diszhajtások .....
180. 1500. ¦ 2ö.
•200. 1800. . 30.
250. 2000.
80. 500. 10. 30. 10.
Legújabb mag- és növény árjegyzékem bérmentve ál] a t. közönség rendelke-
B. megrendelését kérve vagyok
B. kiTánatrx iginden t. cl. vevőnek egy szert aj; : hnssuálni a lóberepusztitó ellen.
teljes tisztelettel
KALLINA B.
faiskola és maiíkertakedés
ZÁGRÁB.
nlok, melyett legjobb eredményoj-el
oooooooooooooooooooooooooooo
Ünnepek alkalmával
ülj vonatok
Nagy-Kanizsáról Bécs-, Fiume- Trieszt- és Velenezébe. menetárak oda és visszautazásra:
Kanizsáról Bécsbe II. oszt. 10 frt 30 kr. III. oszt. 7 frt — kr. „ Triesztbe , , 14 „\' 50 . , , 10 . 40 , . Fiúméba , , f& , 50 , . . 10 „ 40 „ , Velenezébe . , 17v, 50 . . . 12 , 40 . Indul Bécsbe márcz. 24-én 12 óra 40 perczkor reggel." Érkezik Bécsbe ugyanaznap d. e. 8 óra 55 perczkor reggel. Indnl Fiume- Trieszt és Velenezébe márcz. 24-én 5 óra 26 p. reggel.
Érkezik Fiúméba ugyanaznap 11 óra 32 perczkor éjjel.
Érkezik Triesztbe ugyanaznap 6 óra 17 p. este.
Jegy-érvényesség 14 napig. Szabad-po-igyász nem engedélyeztetik. Gyermekek- is a fenti teljes ári űzetik Bővebbet a falragaszok. Schroekl Cí. Sstlegrje
3509 1 — I I. bécsi utazási irodája.
o o o o o o o o o o o o o a o o o o
G
o o o
a o
oooooooooooooooooooooooooooo
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOOOOQ
A tL-kaniuai 3689. as. tjkrben A t alatt felrótt 2885. helysa. asAmn. a katona temetői dűlőben fekrC, Vogler OyOrgy .ashidfgkuü lakot tol^j-donit képeso, kűrjíbelül « hold asintófdld és rétből álló birtok szabadkézből eladó. — Boeebben értékeshetni ssót.1 ragj- leséiben a tulajdonossá! Vashideskatoü; — kBi.etitSk krsir.lii«k. 3547 8—10
> ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•>¦¦¦¦¦¦¦
*)L rovat alatt kosSttftkért nem Tállal felelólaéget a sserk.
PÉNZKÖLCSÖN
közvetittetik Önálló elfogadható társadalmi állásban levő egyének részére, u. m.; Iparosok, kereskedők, hivatalnokok, katonatisztek, magánzók, birtokosoknak stb., úgyszintén hölgyeknek is módhoz képest 100 frttól 2000 frtlg, mint magán személjhitel, könnyű havi vagy hárombavi törlesztésre, 6° 0-os>kamat mellett.
ingatlanok betáblázására
esetleg
1000 frttól bármily összegig, tetszés szerinti amortizáczióra.
amortizáczió nélkül. 4\'/Vés 5%-ra. Konvertálások (átiratások), kölcsönügyletek, hitelmüveletek előnyösen eszközöltetnek. Megbízások diserét és pontosan teljesíttetnek. Bővebbet
steiner g- A. budapest
gróf Károlyl-ntcza 12.
Levélbeli megkeresésekhez 3 drb. válaszjegy csatolandó.
3563 3—3,
HUSZONNTfOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁBCZJUS ic-án.
-III., ?S BUDA-Badai Emil Ur
Gyors és Mn seeltseg cromarbajöt s azoí tötettezraiei ellen.
Ax egéaeséf, iVi.tartaaara, életnpdvek a ennek folytán a várnék tisztításira it tiszta állapotban való fentartására és a jó emésztés előaegitéaére a legjobb s leghathatósabb iser a mar it mindenütt ismeretes ós kedvelt
életualzsam Ur. KUN i-lói.
E»en életbaltiam a Irgjohb, s legg;6gy hatás o»b gyógy füvekből a leggondosabban van késsítve, ¦ különösen minden emésztési bajok, gyomorgörcs, étvágy hiány, savanyúi felblifflgés, vértolnláa, r^ranyeres bajok stb. stb ellen teljesen hatti&tósn&k bizonyul. Ily kitűnő hatátai következtében ezen életbal-zsatn agy bebizonyult, megbízható háziszerévé lett a n.\'-pn-k. Ára eoy nagy üveggel I frt, kis üveggel 50 kr Elismerő iratok ezre! bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak.
ÍIVÍÍC I H^isitíaok elkerülése védett mindenkit ft-uvaa \' eyelmeztetek. hogy az ebedül általam az ed«ti uUiitás szerint késziutt „Dr. HOSA-féle élet-bal-t ziam" minden Üvegecakéju kék botokba van csomagolva, ; mulynek hosszoldalain ,Dr KOSA élet:xtlx-sma a .fekete sashoz* czimxett ey ágy szertárból. FRAUNER B. Prága Ü05—11L" német, cseh, magyar és franezia nyelven olvasható, széles felein pedig az ide nyomott védjegy látható. Dr. ROSA életbalzsama valódiau kapható otak * készítő Védjegy ??* n. .A. <3- 2*7 S H B. főraktárában, gyógyszertár „a fekete saabaz" Prauahaü 205 PESTEN Török József ar gyógyizerészoél, Királj-utcza 12 »z jíyoyyiizeriarábaii a Városház-téren.
Az osztrák-magyar monarchia minden\' nagyoMi gyógyszertárában ran raktár ezen életbalzsamból.
Ugyanott kapható:
-prágai általános hází-keiióW,
IC-bb ezer hálanyilatkozattal elismert biztos gyóeysier mindenféle gyulídások ípLcIc és tjenyedésrk ellen. Ezen kenőcs biztos er>-dmetiyuyel használható a cő eniIÖ gyul.dásínál, a tej tespodéséoél | az emlő megk^mény-déeéael szüléskor kelevény né!, vérdaeauatoknál, genves fskaiiekoku.-il pokolvarnak k üröm gyüknél, az úgynevezett kürüraférsgaél, el keményedé* éknél, f»I pátiad ás oknál, tni-nirydagxi,atoki)á], isirdaganatoknál, érzéketlen tagoknál stb. iHnden gyuládig, daganatot, eík-mécyedést, felpnőadsst a legrövidebb idó alatt eltá-"-\'7\' i a ho\' már genyedía mntatkozik, ott a daganatot a legi fájdalom nélkül felszívja, kiériti és kigyógyítja.
¦V Kapható 25 és 35 krajozáms izeién ezekben. t*bj
ÓVÁSI Mintán a prieai általános háíikenőeaöt sokszor utánozzák, mindenkit 6gyelmeztetek, hogy az eredey nUsitás szerint csak sálam lesz készítve, s Csákiakkor valódi, ha a sárga érczszeleocze. melybe töltetik, vörös használati utasításokba (melyek 9 nyelven nyomvák\' és kék kartonba, melyen az ide ""nyomott védjegy láthat j — burkolva van. Hallási balzsam a legbiioQyu\'tabb számtalan próbatét álul legbiztosabbnak elismert aitr a nehézballá* ki gyógyítás-ára ¦ az egészen elvetett hallási \'-elietség visszanyerésére. Egy üveg ára I frt.
vidttbb idő aJatt 3565 3-26
STERN\'Br It«i AKMIN b^.-ts/.-rcyára.. BuJ^ceíten, VII., ker*,.r-., ut Si. (a Kőkút kórliáztal szemh-n.\'i Mindéit nemű ölő-, vonó-és fuvó-hangsz-mk. ii*rm,-.r,ika- é.. !ta.rmoi.iuni-gyára és legnagyobb válasuteki] raktára licl-fötái és vatddi olasz burok raktára.
A It-pti\'-Kbb felrduéat kelti mechanikái sálon hargjzerek mint: Aristón, llerophou, Orpbeus. PhÖniS Simphrnvon főraktára
Lfgujabb! Harmonika fuvola 12 billentyűvel, melyek a sxipki1\'*. való könnyű b^fmás által kellemes baugokat adnak. Azonnal m>g-taoiilható éa jalázható. M\'.-jdenkitiok, kiesii.y-? ek nsgyiialt egyaránt alkalmas nmhitó-eszkn. Ara 2 frt. Miudeoneniü Laugsterek jai itáat* pontosan és jutányosán teljesiretik ^>o^ka baunazerek ujakr» hecseréltetnek 200 képp»l< diSMt- tt hangszer-katalógus kívánatra ingyi u é» bérmentve küldetik. Harmonikáról és har-njonlumr.il kill^n kép. ¦ árjegyzék kérendő.
arajiyat úr\' E szavak ijíazságát külö-nó^n betegségi esetekben luhet megismerni és ez olcból ji-nnek Kichter kiadó intézetéhez a legszivélyes^bb kösröní-iratok „A betegbarát*" czimű, rajzokkal ellátott fcí-i könyv oRüldt-soért. Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzá-nyorutaWt órtesrti\'-iei bizonyítják, a benne foglalt tanácsok követése- által még oly betegek is gyógyulást nyertek, a kit már níindon reményt feladtak. E tonyv. melyben húszéves tapasztalat eredményei vannak letéve megérdemli ,t legkomolyabb figyelembevételt minden I>etefí részéről, bármi l>ajban is sven-%-edjon. Ki e boeses könyvet megszerezni óhajtja az irja egj-szerüen egy levylezo !.-.->ra magyar nyelven ..Égy - beteg-bar.itof és pontos ezimét s czímczze a levelezi lajK\'t Richter kiadó-in tízeiébe LifdíWs. A megiüldés ingyen törtéuik.
Sartory Oszkár
éTJiíű-asyagoK raktára Gement áin-íyara
\\ as;> L4 a ni/mi si.
Van szerencsém azon liszteletteljes jelentést tenr.i, ban a legkitűnőbb minősépü meze- es vakolat-gips-z. építészeti mész. hyd.v mész. román cenent ta román cement es valódi perlmoosi portland cement
készletet tartok eredeti gyári árak mellett; továbbá: a helyten berendezett ce-r.ient-áru gyáramban kitűnő és valódi portlaud-cementböl készült cement-lemezeket természetes vörös és /ekete szinben, különféle nagysápban közönséges és mesterséges márványban gyártok mindennemű épöietdiszitményekei, szalutok, elvállalok cemen!-épitési muflkálatoi-at u. m. venicziai-terrazi gránit, mozaik padozat-talapzat, viz-vezető cement-csatorna, falak szárazzá tétele, vizvezetékek helyreállítását, szarvasmarha abraksorompók, abraklehötö kádak és vizgyüjtök elkészítését.
Steyer homokkőt, karsti és karrarai márványt, kelheimi lemezt, elszigetelő kátrányos lemezeket — különösen előnyösek falak száraz állapotbani megtartására, — keresztágakat falkapcsokat, a legjobb minőségű vasból gazdasági s/pt-ket. úgyszintén szerszámokat stb. a legolcsóbb árak mellett szállítok, áitafahan ~ minden az építészeti és gépszakmába vágó ~~ megrendelések a leggyorsabban és legjutácyo-sabban teljesíttetnek.
Kívánatra előleges árszabásokat, mintalapokat, rajzokat, fényképeket és mintadarabokat mindenkor kész vagyok beküldeni.
Kiváló tisztelettel
SARTORY OSZKÁR.
Moll seidlitz por
csat attor talMi1
Ny!
minden doboznn a gyárjeuv »L-y sas VOL1.A sokszorosití t-zég látható Gyors gyógyhatás makacs gyomor- éa ahestbaiok, gyomorgörcs, ny«lk, gyomorégés székrekedéseknél májba-iok Tértolitlás aranyér és a Iegküi3ufélébh női betegsé. geknél. K?y eredeti dob..z ba-iznáiati utasítással 1 frt. Raktárak as orsiáe minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerész os kír. udvari szállitó. Becs Stadt Tuchlanben 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. árhoz Beosben.
ülő foglalkozásomnál fogva az ön Moll fél* Seidlitz porai igen jó hatást gy-akorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra s azivélyís .Isten fizosse meg\'-et mondok érte ezek a gyomrot jóvá és föt könnyűvé, teszik. T;aztelétt-1 Steinko P. J. Jelkész Hounetscblagbau
tavaszi gyógyítás
ári gyógyítás
öszi gyógyítás
téli gyógyitás legjobb bedörzsölő szer (
Mszfénjt ossz
és minden megiiülési bs-| iegsegek elleti.
Csak aJcíior valódi ha, minden üveg MOLf. A. védjegyét és aláírását viseü BedSrzsülésül sikeres használat köszvény, csnz, mindenne:nü teslfájdalmsk és bénulásnál; burogatás alakjában minden sérelem e3 seboél, dae»uatok gyullidá-sokiiál. Belsőleg vízzel vegyítve birtelei rosaullét. hányás, kóvtka és hasmenésuél. Egy üveg ára használati utasítással 90 kr. c é. Baktárak az ország minde:t nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedés ib sn UOLL A. gyógyszerész cs. kír. advarl szállító Becs. Sladt, Tuohlauben 9 Szétküldés naponta utánvétellel Két Üvegnél kevesebb nem_ küldetik. Klism»rés MOLL A. yógyszerész urhoi Hécs. Kitűnő Mo\'ll-fóle frauezia borszesz és »oja vidékeme:i uagyszerileu milkúdik Küldjön nekem 5U üveggel, mivel az emberiség segítségére k-;;zietet óhajtok tartani magamnál Mély tisztelettel
3*62 1B-45 Hornor lelkész Micholupban
Raktárak Nagy-Kanizaán Rosenfeld Adolf és Kesselhofer József, uraknál
MOLL-FÉLE. FRAN Ci A BORSZESZ ÉS SÓ
köniíyeníöldható kakao
cs. mr. szaliaialm. lyjieiiiliis mszitméiy a száj- cs foaal. ésiszerl ápolására
oéh.i Miksa csá«ár 0 Feltégének ad?ari fogorrositól, a beciülétrend lo.agja Btb.
BÉCSBEN.
különleges szájszappan ..puritas."
A régen hires és egyedüli már íz !8\'i2. Loudoni kiállitíson az érden-érentmei kit\'tnt-tett, mert leggyöngédebb és leghatbatósb készítmény a száj ápolására és « fogak jókarb&n tartasira. - Egy doboz ara t frt.
EÜCALYPTUS-SZAJ-ESZENCZIA
Parisban 1878 ban kitüntetve.
zerübb, tartalomdus j78% hathatós alkatrészek) és eüsmjrt hygianikas áj ápolására, a kellemetlen szag (egyezésére a fogak épségbea tartására, óvszer minden nyakba] allén. Az orosz csász. kormánytól
január 23-án kelt 6S1 az- miniszteri rendelete szer nt udvari és más kórodáibao bevozeaetett. Egy üveg ára frt. 120 kr. o. é
puritás-poökefék jótállás mellett.
Sajtolt puszpángfából és
A legén szer a s
1881.
vegyószetilpg zsírtalanított sortéból. Egy darab 50 kr Fó azélküldési raktár :
SV Bécs. I. ker. Bauernmarkt 3. szám. "M
Raktárak Nagy-Kanizsán Ros«nleld adolfnál. Kaposvár: Prager 2V Z * 1 a-E g e r a z e g : Kaszer A. gyógysz. Keszthely: !U. Laskay. 3ó26d 18
„kis adagban hatásos nem kellemetlen izii", Dr.-Korányi tanár. Kéretik a forrás használásakor az egyedül helyes el nevezést . koródámban a legked véltebb hashajtó viz.-Dr, Umímii ír.
FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
.hatásosabb, mint a többi budai vizek * Dr, Gfitortt tarár hasznaim. Kapható mindenütt. A szétülfci igazgatóság bpcsten- Kitüntetve, 9 arany és érdem-éremmel. Szétküldés 1888. éíben 1 millió palaczk. 3859 5—8
ASOÜ1-AC-I APÁTSÁG (Franczia-Orstig)
Doni &1AGÜELONNE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
F0GVIZE, FOGPORA ésFOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brússel 1880, London 1884
A leg^n&g&s&tob ^il^jitetósok:
Fattalaltatott é «t> ™i> A li: &TO* BCUBSAtTD PÉTER az BuS M %S prior iluu.
« A fijtisztelendü benedekrendi atyák fogvi-zénfk használata, naponkint néhány csöppet vízbe véve, roegakudályoiza is. gytejitja a iagak odvaaw\'iRát melyeknek fehérséget éa «zilarcbuigot kölcsönöz, u, nirt lyibcn n toghnst <;rüsiti b teljesen egészsép;et*»é változtatja.
« SzolgáJattit teszünk tehát olvasóinknak,, midiin ííkat ésfen régi cs practicua ké*xiíméiiy*k-Tv figyelniézttítjük, melyek a legjobb gv«>gy-iizert és a fogfájás ellem t;gyediiti óvszert kjipezik. »
i kii BSftsaaitlUU IÁT 1IL CITCflIU 1U* 1**, rat Crstl-st CssitT VeúrncrztAk OCOUlíl BORDXAPX
Kiplmíó minder n*tjobt> itlítt;tréUnél,-tyótjs/rtirt>Bti il Lf«tftu HffSsíedísöír
4 1 I
SCHLICK-í\'éle vasöniMe és gépgyár részvény-társasai J
BUDAPEST ¦ ¦
. GYÁR és IGAZGATÓSÁG : VI. Jtülaövaoziut 1696,99
GÓZ
VÁROSI IRODA és RAKTÁR: VX. vaczl li c^iTÍX 5*7-
ís JiRGÁNICSÍPtO KÉSZÜLETEK.
SCHLICK ftle M.b.
két- és háromvasú ekék. schlick-féie szab .haladás" sorvetb gépek.
í-\'zóvavető-gépek. sckllck-féle nzib. rayol-ekél;,
schlick- és vh ats-feie eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rögtöro hengerek, szecskavágok, répavagok, repazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stlv
az összes ekék tartalókrószei készletben tartatnak. előnyös fizetési feltételek. legolcsóbb árak. * HT Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
EtiVZET. Vaagz.reuc.eQk ex^nnel t. cx. n.l-t\'narálaink Iwcs.B uido.^&sára ho.ni. hocy noha a VI. vicai-körQl f>7.
lévő irodáink legnaeynbb rósaét kébftn egy virosi irodát tartunk feo
vácai-aton levő Jtvárt lepfinkre mint, h^igy agyaoott epiteli c
elyeatük át, roindaionáltal t. Qsletbarátaiok kényelme ! ikkehik és gazdasági gépeinkből raktárt létezitettünk. Királd tisztelettel
A sohlick-fele vasöntöde és gépgyár részvénytársaság igazgatósága.
wajdits józsef könyvnyomdájából nagy-kanizsán.
61
3970
NAGY-KANIZSA, 1889. márczins 23-án.
Huszoonyolczadik évfolyam.
Előfizetés i ár
Lgy» *zas 10 kr
11 I K DK TE s KS
•titaitrbnn T. ai»j-"J tu vár-M swrerf-
NYlLTTERBEN
p»tit x.iro^ként lü kri/t i-<l«ti.«k hiiicstiri illeték m.ndrii¦«>"*¦¦* tóit* i.rt 30 kV ditfiendök.
ZALAI KÖZLŐN.
A láp smlieii.; .:ésaét ill\'-tő kSxlrt-iriiy«k Li «-.k szlő\'**gil*z.-ici nini; Illőié fe*5zl*ményefcj pedig a ki;i"1iJhLVK!HÍinn b\'irmtti iiiti\'íí.sndők.:
utkaivkuüi^tárt épület
-utetieti levelek s
ín-
Keziraiok vissza dbm küldetnek
~A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank*. a „iiagy^k^nizsaiöjikéntes tűzoltó-egylet, a r^gij-kanizmi kisdednevelö egyesület" a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nUkgylet" ,o „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete1-, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*
iparkamara* nagy-kanizsai kü\\választmányának hivatalos lapja
: „soproni,\'kereskedelmi s
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
„ZALAI KÖZLÖNY"
1889- eri mmií senyéiére.
Az első évnegyed végéhez köze-leavén, tisztelettel Jelkérjük lapunk t. közönségét, az előfizetés megújítására s általában lapunk szives terjesztésére.
Hanyzatos szavakat nem akarunk használni, mi a tettek embere vagyunk. A t. közönség meg van győződve arról, hogy minden lehetőt elkövetünk igényeinek kielégítésére.
Lapunk lehető elénk, változatos s hirgazdag ; minden számunk ta -nuskbdik arról, hogy közleményeink eredetiek. Kivéve a „Tudnivalókat *, mely rovitbeli közleményeink gyűjtése azonban nem csekély fáradságunkba kerül, de ez oly általános és hasznos érdekű, hogy nagyon sokan ezt olvassák először, mert ez gyakorta tényleges haszonnal jár. A kormányrendeletek s ujabb-ujabb ministeri intézkedések rövid kivonata általa nos érdekű lévén jövőre is kiváló figyelmünk tárgya lesz.
Az előfizetési ár az eddigi: april—jun. negyedévre 1 frt 25 kr. april—szept. félévre 2 „ 50 , ápril - decz. végéig 3,75,
Mely Összeg leg%zélszerübben postai utalványon küldendő Nagy Kanizsára. Wajdits József könyvkereskedésébe.
Hazafias tisztelettel
Szerk. s kiadóhivatal.
Tudnivalók.
— Mire Tannak a czokníszok
jogosítva. A földmÍvelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium legutóbb hozott elví jelentőségű iparügyi határozatában kijeién tette, hogy a czuhraszok üzletükben tbeát és kávét kiszolgáltatni jogosítva
vannak. Ezen kijelentésre az szolgáltatott alkalmat, hogy egy vidéki iparhatóság 100 írttal megbírságolt egy czukrászt, a ki üzletében kávét és theát is mért ki. A bírságolást a másod-foku iparhatóság is helyibenhagyta. A marasztalt fél azonban a két alsóbb fokú határozat ellen fólleb-bezetl s igy az ügy a minisztériumhoz került, a mely a fónuebbi kijelented szerint a czukrász javára düutótt a következő indokolás alapján: Ba panaszlott kávémé-rést nem nyiiott, sut a kávéuléréseknek fontartott jogokkal élni sem kivan, hanem czukrászüzletében tbeát és kávét szolgált ki, ez pedig czukrá^züzletf kűréből tenni ép ugy jogosítva van, amint viszont a kávéházakban is fagylalt és czukornemü bármikor ki szolgál tat ható.
— A gazdasági tanintézetek reformja. A keszthelyi, debreceni, kolozs-monosiori és kassai tanintézetek igazgatói a foklraivelési minisztériumba értekezletre lettek egybehiva, melynek fóczélja az volt, hogy a gazdasági tanintézetekre nézve e/.elött két év.vel kjadott szervezeti szabályok az időkÖzbeasszerzett ta pasztalatok nyomán, véglegesen megállá-pittassanak. Mint értesülünk, ezen alkalomból ez intézetekben a tananyagnak rendszeres megállapiiását és a három tan évre való arányosabb elosztását tervezi\' többek közt oly módon, hogy az első tanév, mely eddigelé inkább gyakorlati előkészületnek volt szánva, jövőre szintén több elméleti tantárgy előadására használtassék föl.
— Kőgi ötvenesek. A közös pénzügy minisztérium figyelmeztet mindenkit, bogyaz „1866. ang. 25." kelettel ellátott ötven forintos bankjegyek csak folyó évi május végéie válthatók bé, ha ez iránt a közös péozüzyrainísx\'.eriumhoz bélyeggel ellátott folyamodást njujtanak be az érdekeltek. Május 31-dike^ntán az 1866-iki ötveneseket többé nem váltják be.
— A regale jog megváltása megyénkben. — Az italmérési jogok kártalanítása körüli teendők elvégzésével A i.elni Viktor báró, péniügyminiszteri titkár bízatott meg a pénzügyminisztérium részéről és pedig Veszprém-,- Vas-, Baranya-, Somogy-, Zala-, Tolna-, Soprou-, Mosony- és Györmpgyék terülelére. — Czélja oda hatni, hogy a végbonyolítást kezében tartva — a kártalanítási eljárás egyöntetűség teljesíttessék. Ezúttal megjegyezzük, hogy az úgynevezett nemesi és uroéri közbirtokossági, valamint más czi-mü társasági korcsmák társtulajdonosai,
ba azt óhajtják, hogy a megállapítandó kártalanítási összegekhez nagyobb akadályok nélkül jussanak — legajánlatosabb a kártalanítási összeg L&L*.ctcre é.. annak az érdekeltek kö"zti pontos szétosztására, hiteles alakban megbízottat jelenteni be már az igény-bejelentés szerkesztése és benyújtásakor; mert ellenkezőleg a kártalanítási összeg szétosztása az\' egyes társtulajdonosok közt vagy alta! fog eszközöltetni, — vagy mi leggyakrab-ban következhetik^be — birói letétbe utaltat ik.
A keszthelyi ipartestület közgyűléséről.
.í keszthelyi ipartestület folyó hó ÍO-én tartotta meg ez évi rendes közgyűlését, melyre az ipartes\'ület tagjai igen szép számban jelentek meg
Ruzsitska János elnök az ülés meg -nyittása alkalmával sajnálatának adott kifejezési, hogy a folyó hó 3-ik napjára egy b-h ivott közgyűlés a tagoknak csekély -számban Történt megjelenése által okozott részvétlenség következtében megtartható nem, volt.
^ Az ipartestület 1888-ik évi müködé-séröl Pöltz Pál ipartestületi jegyző által készített s nagy gonddal egybeállított évi jelentés >zerint a lefolyt évben egy rendkívüli közgyűlés és 12 előljáróságí ülés tartatott.
A békéltető bizottsághoz beérkezett s határozattal elintézést nyert panaszok száma 4 volt.
Hogy a panaszok száma ily csekély tvoIt, az annak tulajdonítható, hogy á munkaadók és munkások között felmerült vitás ügyek, a mennyiben azok elintézése sürgősnek mutatkozott, tnagyobbárá áz elnökség által békés kiegyenlítés folytán, intéztettek el.
Ipartestületünk 1888. évi ügyforgalma elég lényegesnek, -mondható, a mennyiben a beérkezett\' és ¦ elintézést nyert üsydarabok száma 331, míg .a továbbított hivatalos levelek sz. 232 volt.
Az ipartestület által vezetett törzskönyvben a lefolyt évben nyilvántartatott 322 mester; elaggott kora s üzletének felhagyása következtében töröltetett 8 ; meghalt 1, Keszthelyről elköltözött 6. s igy a nyilvántartott mesterek száma ez idő szerint 307.
Iparopsegéd munkában állott az 1888-ik év folytan 715; elköltözött" 358, tényleg munkában áll 397 segéd.
T é rcrt a.
Humanizmus.
Br,::ünk ma Qfy ípitvék, Hogy a legkényeiabb vendég Oitbon érezhaaie ma^it, $&t tiittf* atyatuágat. A Suom .arasigokat*, Kik as •lsikkaictottakat as&re-iaalio eltüntetik; K fogadhassa., mint illik. Oly embariégei a tOrvény, Qoadotkodtk, üugy a sicgéay Fut4 helyár, útonálló.
Ár tik péaaét, zaebrevigd,
.Kagraia\' viltóbamiiitd,
8 ki éraékben^elfajalva,
Térfertdcésíg baímula :
B :.t/;Rj-ek, kik a kamillát
Uar Lprópéuzart kiualják,
Heg . . . da arra ttinca laiD-ecaet,
UinS egy lc. ba elaaett.
S miud kiket vad azenvedélyek
üopoiziágba kergetének,
Tut-lélekben erSibSjjék,
s -ngyilkoiia el De xulljék.
Hogy . Ciendélef emléke
Utoa-atfélen kiiérje,
S ne eagedje ctUggedesoi,
Ha készül ajra vétkeani
Hialató tzép goodolat a\'.
Hogy bflaún >b állam goadja
Palotában dajkaJtatj* \'
8 miadoyija: apraja-nagyja
Élbet nyugalmai jóllétbe
Mint pondró a ciez«sDyébe.
Már m bűnös miatt ayagton Né-tüok odább alanubban, Merre aa ,ÉbBi PeUrek-Viekdi meg a tantermek, Mint a „Tégíett földes* arak Egymia közút: "tinik\'ffl\'TA : -wkor eiarraa egy kii\'caákily, Üate ko — bár konaáoy-Mfíly.*
Ezer gondtól SszOl Péter, Vele nyomoraiig lépdel, Nem tudja a azdk falatot, Melyet konyével áltatott, Mint osaia fel olyaakepeo, Caak maga maradjon ében. Hisi 5 jóllakbatik ott benő A iDritatt levegőben Hol száa hijzott iVü fi a lány Ketrecééire Cgymái hitáa. Kérődzik sajt-, krumpli-, barkán, 8 az üreaedó taritznyin Fntva gondjuk, a tudomány Ott ragad a fali-Liblan, Figyelmük meg a malaczon, Mely fésületlen, kicioiu, Görbéién, de Gnbizotta-i, Miot ki km-Ív a tudatban, Hogy egy caalád ^yomorbajáu Ú le^it majd éhe ária. Saabadon tur a terembe 8 olykor a tamitia közbe, Bele.ii esdi, ba egy kaján Oldalba rúgja szapo in. Péterünk alélt szelleme Ün sorsával tépelődve, Nem sokat törődhet azsal, Mlk-.i épül a fiatal. S igj a nevelés kertjébe Dnuva &SI a mag fölébe. A mi hajt i«, oly csenevéi*, Sainta reiteli a kertéax. -Mit ii tehet szegény feje?-Nem bir mozogni ereje, Odibb a haladás fokán, Nagy terhétől gyenge villán. Hit eiak mint rozoga óra. -Melynek idő mutatója, Nagy fenségtől agyba törve Mozdulatlan áll egy helybe. Néba életjelt, bogy adjon, Végig ü; a gyerekaoion. Csada-e ? ha a teltelek Palotákba bőrén telik De igy is caak eléri majd A halál se nagyon kap rajt, Mert ,odái" te esftkon a hely, Kis zsámolyon szorong Hegel ily alsóbb rendűvel hit vár, Míg nála bölcsebbet talál .\' A napot, mídóű jubilál
Maga a kegyelmes király; w És beköszönt — azaz nem Ó, Hanem a tanfelügyelő, Vagy egy gömbölyű esperest, Markában ttl érdemkeretzt. L¦ lok év sanyarusiga. y.\'. len leplesve ez mára. Mint j;un:ir. aszkóros éa vén Szánalomból élte végén, . Mielőtt mustrálva lenne, Egy vetetet kap a begybe.
Inbileum után Péter, Boldogabb lesz a kereszttel ? Szeme még sűrűbb kOnybeu áll, Ouny a fém, ba üres a tál.
GUOTH G\\ULJÍ-
Komcly események bolondul csinálva.
— Eredeti elbeszélés. —" (Nagy-Kanizsa város levelestárában levő okmányokból.) Irta: HALIS ISTVÁN. (Folytatás.) ! A némettől ekképen megszabadult volna a város, hanem a francziától egyre ¦ jobban kellett félnie. A környék népe min-\' denfelül menekült Kanizsára. Emberekkel, ! marhákkal zsúfolva volt a váro,s.
A hírek pedig szokás szerint nagyobbították a veszedelmet Voltak, akik már útközben látni véltek franczia csapatokat, pedig azok mésszé voltak Zalavármegyéhez.
Egyszer csak beállít Kanizsára a megye fóadószedóje tekintetes Deák Péter ur, a vármegyei pénztárral és az azt őrző egy, szál katonával egyetemben Lakást és örizetet kért a tanácstól, mert a vármegye székhelyén immáron nincsen biztonságban az ellenségtől.
No hiszen lett rémülés. ;\\
A városbíró már másnapra „közönséges gyűlést* hívott egybe „szentes mise utánu-ra. _^
A közönséges gyűlésen mind ott voltak a „bálványosok," hogy íly súlyos időben megállapítsák a teendőket.
Hatvanosoknak hívták azt a 60 polgárt, kiket évről-évre újonnan választottak a város fontosabb ügyének intézésére. Olyanfélék voltak, mint a mostani városi képviselők.
\' A gyűlés megnyitása után Babochay József városbíró, — „miután serkentette vala a községet a polgári kötelességeknek duplázó igyekezettel- ¦ leendő -napfényre való tételéré" a mostani nehéz időkben," — elrendelte az Egerszegre menendő deputáczió tagjainak megválasztását.
A deputáczió kötelessége leendett: a „zalavármegyei nemes felkelő lovas sereg" részére pokrÓczokat és egyéb ajándékokat (melyeket a városi polgárok adakoztak*), átszolgál tat oi; ezenkívül\'2 legényt, kiket garázdaságuk miatt fogtak el, mint a város önkényteseit a katonasághoz liferalni; végül és legfőképen pedig a kontókat kifizettetni, a mely kontók a kanizsai boltosok és mesteremberek által a seregnek eladott ámczikkekről szóltak.
Csakhogy a gyűlésen jelenlevők egyáltalán nem mutattak dap\'ázó igyekezetet, mert senki sem akart deputátus lenni. Mindenik féltette a bőrét a francziától.
Sok időig nem tudtak eredményre jutni.
Végre megszólalt Albanics Jakab;
városi kamarás: „Olyanokat kell választani deputátusoknak, kik gyermektelenek és Így nem oly nagy kár, ha odavesznek." !, (A kamarás ur sok gyerekkel volt megáldva.)
óriási tetázést aratott\' az indítvány.
„Igaz, a gyermek tőle n ékért nem lesz kár!" helyeselték a gyermekes családapák és megválasztották depujárusnak Szentgyörgyi András. Faddi György és Szobovics János gyermektelen apákat nagy többséggel. Kárba veszett minden protes-tálásuk: a gyerekes párt leszavazta Őket. gLLöíyt köv.)
Az anyós.
•)A zsidóknak nem volt ssabad a sereg -észére ajándékozni semmit.
Mimién időben voltak a kis és nagy gyermekeknek, tehát az embereknek bizonyos „vessző-paripáik," a min különös előszeretettel szoktak lovagolgatni; ilyen szellemi értelemben vett vessző-paripa a mai férfiak^éS irók nagy részének: az anyós.
Nincs olyan esaládi és társadalmi baj, veszedelem, a miért ne az anyóst okoznák; nincs az a szerencsétlenség, meghasonlás, viszály a fiatal házasok közt. a miért ismét ne az anyóst tennék felelőssé.
Es miért? Talán mert az anyósok csakugyan olyan gonoszak voJnaiiak,.mint-ha a régi boszorkányok minden haxyomá- \' nyos rosszasága, gonoszsága benuök Össz pontosulna?! Hogy anyóssá válván, megszűnnének a szó nemesebb értelmében igazán szerető anyák és oők lenni V
Nem, és százszor nem t
És mégis miért az a sok becez, az a sok szellemi hajsza az anyósok ellen ?!
Azért, mert az életben egyátalján és
Iparos tanoncz nyilvántartatott 232 ; felszabadult G2;" felbontatott 32 szerzödéa s igy a nyilvántartott tanoncíok létszáms 138.
Munkakönyv kiállíttatott 99, ideiglenes igazolvány 10.\'
Az ipartestületi könyvtár gyarapitta-tott a lefolyt évben 45 müvei, 108 kötetben, 138 frt 78 kr. értékben. Az ipartestület könyvtára áll ez idő szerint 646 kö tet magyar, 2G1 kötet német s igy összesen 907 kötetből. A könyvtárt használó tagok száma 73, kik 3491 kötet könyvet olvastak. A könyvtár készpéuzbeli vagyona a lefolyt-évben 156 frt 46 kr volt, melyből uj könyvek bevásárlására fordíttatott 138 frt 78 kr, s igy a könyvtáralap pénzbeli vagyona tesz 17 frt 68 krt
A felolva>ott évi jelentés helyeslőleg tudomásul vétetett.
Előterjesztetett az 1888-ik évi pénz-1 tári számadás s az ennek megvizsgálásá-sj ról feívett számvevői jelentés, mely sze-; rint az évi bevétel 559 frt 66 kr.. az ösz-szes kiadás 478 frt 71 kr., s igy a tiszta jövedelem 80 frt 95 krt tesz, mig a vagyonkimutatás : € 1: Í&88. évi pénzt, marad. 80 frt 95 kr.
2. nyomtatványokban 50 - 66 „
3. 1885. 188G. és 1887.
évi hátralékokban 1097 „ 30 -
4. 1888.évi hátralékokban 427 „ 50 „
| s igy összesen ; 1656 frt 43 krt. | tesz, a számvevőség jelentése alapján tudomásulvétettek s Füiöp Antal pénztárosnak a felmentvény megadatott.
Az elnök és elöljáróság megbízatása lejárván, az uj választás ids. Szabó János korelnök elnöklete alatt a következőleg ejtetett meg :
Elnökké: Üüperszbek Sándor, elöljárósági tagokká : Bozzay Bálint, Braun Rudolf, Fülöp Antal, Hencz Antal. Hermán György, Kardos Gábor, Nagy István, Oppél Károly, ifj. ReischlVenczel,Rier.-.ch József, Scheiner Henrik, idsb. Szabó János, — számvevőkké: Stieder Kálmán. Neiger Karoly és Fizáry Alajos egyhangú-, tag meg választattak.
Az 1889-ik évi költségelőirányzat mely szerint a remélhető bevétel 725 frt1 95 kr., a kiadás 581 frt, sigyaz esetleges1 tiszta jövedelem 144 frt 95 krt te?z, helyeslőleg tudomásul vétetett, |
A közgyűlés végül megbízta az elől- j járóságot, hogy a folyó évben rendezendő"1 iparostanoncz-munkakiállitás ügyében ha-i ladéktalanul intézkedjék.
CSáftitliM.
Bem utolsó reménye
(A következő levél franczia eredetiben kezünkben [evén, ez alkalommal magy.irra fordítva közöljük tanúbizonyságul annak, hogy a dicső lengyel vezér még az uto.só napokban is táplálta a győzelem reményét. Szerk )
Kormányzó, elnök uruak ! Hékásou, 1849.aug. 10 éu délután 4 órakor.
Kormányzó ur !
Tegnap érkeztem a hadsereghez, a midóu az már visszayouulásbau volt. Miután nem hiszem, hogy meg lehet menteni az országot, ha folyton csak visszavonnlás közt küzdünk, rögtön kiadtam a parancsot; „állást foglalni, és ezt megtartani, meddig lehet*. Magam is nyolcz ágyú, három zászlóalj gyalogság s néhány szakasza-lovassággal helyezkedtem ei.
Azonban fájdalom, mielőtt utasításaim a parancsnokokhoz érkeztek volna — az ellenség előre nyomult — és kis seregem a visszavonulásra volt kényszerítve.
Eközben a többi tsapat a csata-vonalba érkezett, tüzérségünk nagyobbodott, s mégis megkezdhettem a támadást. Igy áz ^ellenség kezdett hátrálni, gyalogságunk „Éljen" kiáltás közt nyomult bátrau előre, amidőn egyszerre tüzérségünk lövöldözése megszűnt — elfogyott a niu-nitió.
Hiába minden igyekezet, az előbbi intézkedések szerint katonáink a v sszavonulásra voltak készen, a tüzérség már egy egész napon át lábon a csatamezőn. *A már futásnak indult ellenség a helyzetet észrevéve, elöküldte a lovassági tüzérséget, s igy lőttek a gyalogságunkra. Fiatal csapataink kezdetben rendben, kérőbb fölbomolva vonultak vissza. — íippen ekkor rohant ki a" temesvári helyőrség ís, s így nem volt már
HUSZ0NÍ.Y0LCZADIK ÉVFOLYAM
U ¦ — -.....
lehető csapatainkat visszatartani. — Igy ezen nap veszve volt, — de csakis az elóbhí intézkedések következtében.
Kényszerítve voltunk Temesvárt elhagyni, és Békáson állást foglalni. Az ellenség nem támadott meg bennünket itt — s valószínű, hogy ma nem is jön. .
Miután e/en hely nem elég alkalmas egy nagyobb hadsereg elhelyezésére, néhánycsapatot itt hagyok és a többivel Lúgosra megyebe -Ezt kitartással fogjuk védeni, mig ismét támadunk, szerintem két három nap múlva, miután csapatom egy kissé desor-ganisálva vannak. Veszteségünk nem jelentékeny. Kivéve az ostrom tüzérséget, melyet elfogtak, mintán későn indult vArad felé. Egy körülmény bosszant, egy gJtnátos golyó mellettem repedt el. Könnyen meg is sebesített engem, lovam hátradobta magát,. ledobott és igy kalcscsont-törést is szenvedtem. Előbb azt bi vém, - hogy- nem folytathatom az ügyeket, de ma már nem ugy.érzem magam, hogy ne mozoghassak. ,
Ha nem is tudnék lóra szállni a csata napján, mégis kiadbatom parancsaimat a kocsimból, mig kormányzó ur helyettesemről gondosko-dand. Perczel tábornok jött segítségemre. Guyon tábornokot választottam parancsaim keresztülvitelére.
Miután a védelemhez szükséges intézbedéseket bevégeztem, holnap reggel Aradra megyek, hogy ott parancsait vegyem és Görgey vei cora-bináljam támadási műveleteinket.
Legyen tehát bizalmunk az egek igazságában és lefogjuk győzni a jelenlegi válságos helyzetet, ha csak bátorságunk és a kitartás el nem hagy bernünfcet.
Fogadja\' kormáoyzó ur legnagyobb tiszteletem kfejezését.
B E M.
1 . tt i r e
— Gróf Festetics Tasslló, a keszthelyi gazdasági tanintézet czéljaira 12 ezer frt éneket képviselő belsőséget aján-
. dékozott E nagylelkű adományozásért a foidmive.es-, ipar ésj kereskedelemügyi m. kir. miniszter kös«önetét nyilvánította.
— Eljegyzés. Uervarics János szeot-kozma-dombjai föMbirtoko.s bájos leánya, Malviu kisasszonyhyal dr. Zárka Zsigmond zalamegyei árvaszékiülnök jegyet váltott.
— A dunántúli ásjost. ev. egyházkerület márcz. í3-áu közgyűlést tartott Győrött. E-i alkalommal tárgyalás alá került a bagolya-sánczi ev, gyülekezet sérelmi ügye is. Iskola és tanitólak ép t tetett a községben. Az építkezési költségek túlságos kivetés miatti piuasz (a község kath. hivei vannak túlnyomó számban és mégis azevang. hiveket terheli [jobban az építkezés) már a megyei közigazgatási bizottság előtt is megfordult, de sikertelenül, mosta gyülekezet az egyházkerületi közgyűléshez fordult orvoslásért. A beadvány niegszerkesztóje: Györffy
főkép a családi élet küzdelmeiben a férfi az, kit minden kicsiség kihoz a sodrából; a ki tűrni nemcsak^ semmit nem tud, de nem is akar és.a\' kinek így, nemcsak a héketürésröl és önmegtagadásról, de a békességes együttlétről fogalma sincsen, ide nem számítva a magyar férfiaknak a nők iránt való. régi hagyományosjulvariaS\' ságát, előzékenységet, a melyíyel annyi nagyobb bajt is kicsinyes aprósággá, vagy akár semmivé lehet elsimítani, vagy leg alább ís kiegyenlíteni. És, mert az írók nagy, vagyis túlnyomó és hangadó része férfiakból áll. mi természetesebb, minthogy a türelmetlen s udvariatlan nőknek szócsövükké szegődnek s mérges pennájukkal neki esnek a szegény anyósoknak.
Mintha bizony csak az anyósok közt volnának rosszak, az apósok meg a jó Istennek megannyi angyali jó teremtései lennének!
! Igen. persze, hogy azok! — sietnek a vők erre felelni, mert biszen, ha az apósok is rosszak lennének, csak hallana az ember és olvasna valamit felőlük is a lapokban.
>0e nem ugy van uraim, az önök okoskodása hamis! Mert nem azért nem hallanak önök az apósok gonoszsága felől semmit, mintha azók csakugyan jók lennének, haséin azért, mert mi nők sokkal jobbak, türelmesebbek vagyunk, mintsem minden bajainkat mindjárt dobra ütnénk;
János ügyvéd utasittatik, hogy az ügyet tegye tanulvány tárgyává, mert a peticzió talán csak egyoldalú informáczíón alapszik.
— A déli Tasnt igazgatósága elhatározta, hogy vonalam ezentúl a nyári Idény alatt, azaz május 1-től szeptember 30-ig nagyobb távolságokra is adatnak ki menettérti jegyek és pedig mérsékel t áron hosszabb érvényességi tartammal és kedvező menetmegszakitási föltételek* mellett. — Ez intézkedés azért figyelemreméltó, mert nagy befolyást gyakorol a nyári üdülő és tirtózkodó helyek látogat-hatására nézve. — Az illető ártáblázatok és a részletes határozatok legközelebb fognak közzétetetni
— Gelsei Gntmann Vilmos, Ödön, László és Aladár nagy-kanizsai lakosba- a belisce-kápolnai vasútépítésre engedélyt nyertek. A társaság szénbelye N.-Kanizsa s ügykezelési nyelve: magyar.
— Közgyűlését a „Hadastyáo egylet" márczius 24-én délután tartja meg a városháza nagytermében. Márczius 2-án tombolával egybekötött tánczvigalmának bevétele 113 írt 94 krt tett Felülfizettek: Wajnovicsué 30 kr, Tieber Sándor 1 frt, Miltényí Sándor 1 frt Csuha Illés 50 kr, Göíiesz Ágost 70 kr, Bubik Nándor 1 frt 50 kr. Loser Károly 1 frt 50 kr. Koch József 1 frt Plander Alajos 20 kr. Fabick Tivadar 20 kr, N. N. 50 kr, Windt János 20 kr Mayfortb Gyula 1 frt 50 kr, Hagyi-kán István 50 kr, dr. Mayer Fereucz 30 kr, Clement Lipót 9 frt, Ollop Ernő 50 kr. Összesen 20 frt 40 kr.
— Heti biztosok e héten a kisdednevelő egyesület óvodáiban a választmány kebeléből Oszeszly Antalné és Scherz Ríchardné umók.
— Sümeghról íiják nekünk: Kisfaludy Sándor áital alapított sümeghi casino a uagy naphoz méltóan ünnepelte
; márcz. 15-ét, 22 szentélyű bankét melyben a casino tagjai vettek részt, kedélyesen folyt le, felköszöntök nem hiányoztak, az elnök éltette Kossuth nagy hazánkfiit felkös/.Öntő mondatott a casino 43 éves fenáilására, majd a közszeretetben levő elnökre Takácít Alajosra stb. A kedélyes összejövetel benyuljt «z éjjeli órákba, a polgári önképző-kör szintén megünnepelte márczius 15-ét, hol az alkalmi szónaklatot Bánfi Alajos ur tartotta. Kossuth táviratilag üdvözöltetett
— mr Tisztelettel felkérjük mindazokat kik lapunk előfizetési árával hátralékban vannak, az összeg szíves beküldésére, hogy kötelezettségeinket mi is; pontosan teljesíthessük.
— Uj tűzoltó egylet. Czírkovlyán ban folyó évi február hó 24-én önkéuytes tűzoltó egyesületi alakuló közgyűlés volt, a melyen a magukat tagságra kötelezett 69 egyén közül csak 3 ác hiányoztad Elismeréssel tartozunk itt Kovács Ferencz tanító urnák, kinek ugy látszik lassankiut sikerül tért hódítani és községünk lakosságát a szép és magasztos dolgok teljesí tésére csoportosítani és lelkesíteni. A választás Iegtapintatosabb rendben folyt le és a tisztviselők választásánál kiváló figyelem fordíttatott az értelmesebb elemek beválasztására, a miért is Bedeniczky András körelnöknek és Verbáncsícs Nándor körjegyző umak mondhatunk köszönetet Megválasztatott közfelkiáltás utján egyhangúlag elnök.és parancsnok: Kovács Fereucz tanító ur, alelnök és alparancsnok Mikécz János, titkár Buchváld Hermán, pénztárnok Gáspárics Károly, szertárnok Bedeniczky András, szakaszparancsnokok Kolenko Bálint, Mardjetko Mátyás, Bisku-pics Mátyás, szolgálatvezető tiszt Hizs-man Mátyás, választmányi tagok, Kutnyak Jáuos, Neumann Rókus, Kutnyák Pál,
mi nem pauaszkodunk, de békével tűrünk, szenvedünk. S miután igy áll a dolog, igen érthető, hogy az irók-sem tudhatnak meg tőlünk semmi rosszat sem az apák felöl; de meg, ha uiegtudnáuak is, melyik férfi-író volna oly részre-hajlatlan, igaz-lelkü, hogy saját neme ellen síkra szállva, annak hibáit korbácsolni merné? Hiszen ismeretes a közmondás, hogy: Egyik bolló stb. A nöi írók meg, tessék elhinni, sokkal i-, mkább nők. tehát gyöngédebbek, discrőtebbek, semhogy az ipában a másik nemet sérteni akarnák, vagy tuduák, mert az ipáknak gyengéiktől kezdve egész a megbocsáthatatlan lelkettenségig menő gonoszságaikat pellengérre állítván : mindenesetre sértené a férfi-nemet.
Sérteni pedig egy valóban nőiesen érző asszony soha sem bír, tán még akkor sem, ha az apák sértései által magukat arra feljogosítva is éreznék! A nőnek nem a durva visszatorlás a fegyvere, hanem a szelid lürelém és megbocsátás.
Tehát kérem uraim, tessék az anyósoknak békét hagyni, mert máskép tán mée mi is, félretéve nőies félénkségünket s tán gyöneéásLgünket is, — síkra szállunk az ipák élleu, a kik előre is mondhatom (s biztosítom is önöket!) egy csep-pi 1 sem jobbak az anyósoknál.
SEPERNÉ-NAGY CORNELIA.
Mikecz Antal, Kocsis Vincze, Gáspárics András, póttagok Rezsek Lukács Mravlyek Józsét jegyzökönyvhitelositőül : Gáspárics Lénárd és Rames AntaL Adja Isten, hogy rövid időn iskolánkról is ily Örvendetes értesítést adhassunk, csak hogy ottan némelyek akadékoskodnak még. M. F. .. — Választmányi Ülést tárta helybeli .Kisdednevelő egyesület" márczias 30-án délatán, melynek legfontosabb tárgya lesz a Kis-Kanizsán megnyitandó gyermekmenhelylyel egybekapcsolt kis-dedovoda megnyitásának végleges elintézése. Továbbá előkészítő Ügyrend tárgyaí-tatik az ápril végén jnegtartaodó évi rendes közgyűlésre.
— Az „amerikai nővérek" czim alatt érdekfeszítő regényt szereztünk meg lapnnk számára, melyet lapunk régi barátja s munkatársa P al o f a y A k o s irt az „amerikai életből." — A megható jelenetekben gazdag, t. érdekfeszítő ; de nem rémregényuek közlését már nem -sokára megkezdjük, s kik ismerik a szerző tollát, ÖrÖmuel fogják olvasni e regényt; mely a rabszolga életből merítve, két fiatal hölgynek szerelmét festi élénk színekkel, költői nyelvezettel és az amerikai társadalmi életnek teljes ismeretét tünteti elő
— A nagy-kanizsai caslnő f. hó
17-én megtartott jelinezestélye szép és distinguait publikumot vonzott dísztermébe. A különféle szép jelmezek közül a következőket jegyezhettük fel : Ács Delphin k. a. (czigányné) csinos alakja általános feltűnést okozott — Staubér k. a. igen csinc-sszakácsot alakított Blau T. k. a (csiga-biga). Friedrich Mariska k. a. (török nő.) Löwinger Amália és Camilla kisasszonyok (paraa^í-leányok). Reichenfeld Gizella k. a. Kapronczáról (szerb parasztleány). LŐwy Olga k. a. Sziszekről (hó-fehérke). Mersch Riza k. a. Banyalukáról (piroska). Leittier k. a. (Szent-Márton) és Keszler Lina k. a. (Öregasszonyok) fiatal szívvel. Blau Bei:: (budapesti tütüetö a 25. §. ellen), a kinek jelmeze a legérdekesebb volt. Kalapján a „25. § al" zászló a kezében, melynek felirata „nix deutsch le a 25. §-sal" és mellén a „budapesti tűnte tői diploma". Stern Alex ur jelmezén jól lehet mulatni. Kecsesen „stecherezeti" az elegáns fekete ternó-nÖ ruhában, mely ugy testhez állt, mintha csak nem is Aus-spitz vett volna^iteki mértéket. Weiss ur ..Wiener Monstrum"-ban mulattatott. Dicséretet érdemel az „isteni Gruppe", mely a következőkből állott : Di. Gerőné asszony (Pallas Athen), Wei^z Karolin k. a. (Theinis), Löwensteinné asszony (Juno), Rosenberg Adél k. a. (Venns) Grünhut Szidí k. a. (Flóra), Weisz Nina k. a. (Ba-chus), a legkitűnőbb alakítása a csoportnak Uüger Malvin k. a. (Díanna), Olop Imre ur (Jupiter), Olop Mór ur (Mars), Ga^l Tivadar ur (Mercur). A Vesta az Oiym-puson maradt, ugy a többi istennők is. E csoport hölgyei később csinos parasztmenyecskékké váltak. (A csodák világát éljük !) érdekes és mulatságos volt az iskolás gyermekek csoportja* Heinrich Miksa, Goldhammer Károly, Schercz Edward, Engländer Ottó, Rosenberg R. ésLŐ-wenstein urakból alakítva, élükön Rosen-berg E. „Iskolamester" úrral. A kifli-ráyás vizsgája jobban sikerült a számtan vizsgájánál. Az iskolás fiuk t.uoesis"-eio jókat lehetett kaczagni. Olop Mór ur. ki előbb a csoportban „Mars"-ot alakította, később „csicsóné" costümben jelent meg jól megnevettette a társaságot feneketlen puttó návat és ügyes tánczával. A jelmezes hölgyeken kívül a következők voltak jelen : Reichenfeld Leopoldin, Schreyer Nelli, Rosenfeld Vilma, Weisz Régin. Weisz Riza, Feith Rozália, Weisz Julcsa kisasz-szonyok. Clementné, Eisinger Henrikné, Schercz Ricbárdné, Scherz Szelin. Scherz Albertné, Grünhutné, Dr. Rothschildué, dr. Rothschid Jakabué, dr. Biauné, dr. Bedöné, Eislerné, Heimlerné, Ledöfsz ky Árminné, Rosenberg Adolfné, — Rosenberg Ádámné — gyönyörű papir-japán jelmezekben. Bettelheim Siegfried-né, Fürst Iguáczué, Reichenfeld Gyuláné, Sallérné, Markbreiterné, Feigelstocktié, Deutschné, Bachrach Gyuláné, Lengyel Bernátné, Kürschner Ignáczné, Rothschildué, Weiszné, Weisz Zsigmondné, Wambergerné, Halphenné, Prager Béláné. Ledofszkyné Weisz Siegfriedné, (Bécs).A karzaton: Stolczer Malvin k. a., Wolheim Fanny k. a. és Wurmné asszony. A terem csinosan volt decorálva, a comikus képek a jelmezes alakokkal összformát képeztek és ez igen jó benyomást tett a megjelentekre. A mulatság reggeli 5 óráig tartott; jó kedv tekintetében azonban hátra állt a casinó eddigi mulatságaitól. Isten tudja miért I Talán nem a rendezőség a hibás; vagy ha igen, akkor is száraz szavakban mernénk Kimondani, hoüy : .Nomina sunt odiosa." Talán jobb lett volna a meghívókra azt a\' „res iilíci-tat"-t — jelmezben megjelenésre vonatkozólag — nem rányomatni. De hát a tapintatos rendezőség jobban tudja, mit csinál. —
—r Jacoby Harms a világhírű gondolatolvasó 1889. márczius hó 25-én hét-;
főn a nagy-kanizsai „Casino- nagytermében rendkívüli előadást tart.. Jegyek előre
[ válthatók Práger Béla ur gyógytárában
\' és este a pénztárnál
1 — Közgyűlését a Délzalai takarékpénztár jövő hétfőn, márczius 25-én délelőtt tartja saját helyiségében.
I — Paraszt mint inkvizítor. Filák József k.-kanizsai lakos panaszt tett a
\'rendőrségnél, hogy bizonyos Molnár József ráfogta Fiiaknak György nevü 11 éves fiára hogy ez ellopta volna pipáját, a kis fiat bevonszolta szobájába, összekötözte kezeit a köteléket jól megszorította és elkezdte a gyenge gyermeket tenyerével pofozni, ugy, bogy ez Összerogyott azután felemelte és mikor a fiu magához tért akkor azt Összekötött kezekkel két más nu által elkísértette egy messzebb eső házhoz, hol a pipát feltalálni kellett volna, az inkvizítor maga pedig önelégült mosoly-Iyal kallogott a kiséret után. — Csak mikor itt a fia ártatlansága kiderült, akkor oldozta fel a köteléket és eresztette szabadon a gyereket — A sértett apa nem nyagszik bele n gyermet\'íu ejtett torturába és kéri Molnár ellen a bűnvádi eljárást — S.igya dolog valószínűleg a törvényszék elé kerül.
— Tüz. F. bő 19-én Magasd pusztán tűz támadt mely a szélvész által szítva, csakhamar egész lángtengerré fajult — Benn égett az uradalmi istállóban 9 bival és 12 másfajta igás marba, az összes takarmány is a lángok martaléka lett és míg a cselédség a tűz fékezésére emberfeletti erőt hasztalan fejtett ki, kigyulladt a cselédház ís és így a szegény cselédségnek összes fingósága odaégett, ugy, hogy a rajluk való ruhán kívül semmijük sem maradt
— Nászhlr, Jávoiy Nándor nagykanizsai ev. ref. lelkész április 2-áu esküszik örök-hűséget Daráuyban, az ottani ev. ref. lelkész Maté Lajos ur szellemes és bájos leánya Máté Emma kisasszonynak. Fellegtelen boldogság kisérje a szép frigyet I
f ROMER FLÓRIS.
Általános és mély részvétet keltett dr. Rómer Flóris Ferencz nagyváradi kanonok, ritka tudományú s jellemes hazafinak elhunyta. Zalavármegye, illetve mo nographiája is kipótolhatlao erőt vesztett benne. Áldás emlékezetén! Béke hamvain ! 0
— Napi biztosok e héten a nép konyhánál: .Márcz. 24 én vasárnap Bettl-heim Samuné urnö és Reichenfeld Leopol-din k. a. 25-én Eisler Miksáné urnő és Rechnitz Adel k. a. 2G-án dr. Blau Simon-ué urnő és Weisz Karolin k. a. 27-én Rapoch Gyuláné urnö és Fischel Emma k. a. 23-án Lowinger Lajosné urnő és Wajdits Irma k. a. 29 én Bogyay Ödönné urnö és Tripammer Betti k. a. 30-án Dob rin Benőné urcő^és Wolheim Fanni k. a.
— Uj élet a Bülaiouon. Az uj balatongőzhajózási társulat első uj hajója, mely a nyáron kerül vízre, nemcsak egy irányban járul hozzá már most ís a Balatonvidék tol lendítéséhez. Balaton-Füreden magában is sok jelentékeny ujitás történik. A tavaly tétlenségre kárhoztatott Balaton-egylet szintén ujjá szerveződik. A napokbau dr. Feny vessy Ferencz elnöklete alatt több igazgatósági tagja értekezletet tartott s kimondta, bogy márcz. 31-ere közgyűlést hívjon össze az elnökség. A Balaton-egylet e gyűlésen nagyszabé.-u programmal lép föl. Annál Örvendetesebb. bogy ez az éveken át tevékeny egyesület megmozdult mert ez volt már több év óta a/, uj hajónak illetőleg a második hajó létrehozásának legbuzgóbb sürgetője, mig azt más társulat egy tekintélyes részvénytökével létrehozta. A Balaton-egylet nevezetesen többrendbeli kedvezményeket fog kieszközölni tagjai számára; az eddig idöszakonkínt megjelenő hivatalos közlönyét a nyári időszakban mind\'rendes für-döi-lapot fogja Budapesten kiadni, mely az összes balatoni fürdőhelyek érdekét felkarolja. Szerkesztője dr. Sziklay. János lesz. Kiadja a Balatonvidék monográfiáját, a vidéknek eddig még nem létező teljes ismertetését Ez egyúttal tudományos becsű és kalauzként szolgáló könyv júliusra már megjeleu, kiadását. Kállai Gyula ig. tag biztositá. A tagok kedvezményes áron kapják. Az értekezlet egyúttal elhatározta, hogy a tagok-trak nyújtandó nagyobb ked-vezményképen kizárólag a tagok részvételével Parisba ránduló társaságot szervez s e végből érintkezésbe lép az igazgatóság egyik ismert fővárosi utazási véllalartal, ugy, hogy a közgyűlés elé kész jelentése-él léphet
— Túlérzékeny hazafiság. Márcziu3 15 - két több helyütt megünnepelték nálunk. A többi -közt egy kisebb vendéglőben felvirágozták s nem/eti fz&lagcsoki okkal feldíszítették Kossuth Lajos arczképéi; eddig helyes és dicső cselekményt gyakoroltak ; de hogy még oégy szál gyertyát is égettek a kép mellett, e/ már túlérzékenységre mutat
— A kisdedóvás! törvényjavaslat
szerkesztésével megbízott P. Szathrnáry Károly miniszteri biztos munkájával már elkészült. A törvényjavaslat lényegére vonatkozólag közö jük, hogy a kisdedóvást kötelezővé javasolja tenni minden 200 lélekszámnál több lakóval biró községre nézve. Városunkban a törvéuyj .vas-lat majdani életbeléptetése már rendezett állapotot fog találni. A városi tanács és \' képviselőtestület nemes íntentióból áldozatkészséggel mozdítja elö a Kisded-nevelő Egyesület törekvését, ugy, hoiry már az idén megnyittatik a IÍI-dik óvoda.
— Mulatság mulatságot ért a lefolyt napokban. Márczius 15-én, mint már jeleztük több helyütt megtartotiák a magyar szabadság hajnalébredését. 16-áo a\'„T;ir-sas-kör"-ben családi tánezvigaiom volt. 17-én a Casinoban jelmezbál s Sándor estélyek, legkiválóbb \'tartatott Eperjesy Sándor urnái, hol megyénk főispánja és alispánja is jelen voltak, 18. és 19 én József nap ünnepeltetett mely nap Nagy-Kanizsán bucsuünnep is, a nép kegyeletesen üli meg. Özv. Rozgonyi Nándor-nénál már régóta étkezik egy hivatalnokokból álló vidám társaság, melynek tagjai közül egyszerre kettó tartotta n\'eve--napját f. hó 18-án, t. i. Biber és Váradi urak, kik Józsefek és kollegák. A vendégek keményen dikeziózták ugy prózában mint ver^beu. Jávory Nándor munkatársunkat,
— kí--e napokban esküszik hűséget Baranya egyik szép leányának. itt köszöntötték meg a következőképen:
Kálomisták papja, jó Jávorf Nándor, Kinek tzara arany, az erkölcse jámbor, Rég: iimerSaSk nem rigyank ámbátor, Hanem azért honid ¦¦óloi leaiek bátor, Hisr egyOtt dolgosnak Bátorfi lapjában, To ékei VBtiekben, L? lapoi !iroial.au, S bár it ia reriem jar tántikálé lihoo, Mindazonáltal magii tersekben kiTánom: .Egy szó miatt" többé ne emé>szen binat. Tapasztaltad, bogy rá bamar Aröm támad; S mily nagy szerelemmel lett a frigyed kötve Oly nagy boldogságod lágyén mindörökre : Betegség maradjon nsgy távol utáoad, De legyenek mindig ezres bankók tálad, Így kivin;* neked ssivbSl dnpla Pista, Tndnilhk én: Halis Pista, a lápista.
\\ — A honvédség köréből. Dr. Wajdits Alajos II od oszt. honvédorvos növendék segéilorvossá neveztetvén ki, mint ilyen a 20-dik féldandár I. zászlóaljához osztatott be. N >
— Megyei r,. h. Balaton füredi Szereietbázhoz egy családtanitó állásra pályázat nyittatott — 44 koldulá-i engedély adatott ki-Nagy-Kanizsán. — Vidékünkön a szalonka vadászat, kezdetét vette. — A Csáktornyái dalárda elnöke Be-lányi Tivadar tanár. — Weiser J. és sógorának magasdi pusztai épületei márcz. 19 én leégtek.
— Hazai r. h. A gyászoió királyi család elutazott Budapestről. —
— Vértes^y Arnold ismert írónk v neje Debreczenben meghalt. — Zathureczky Károly ezredes GyuUfehérvárott főbe lőtte magát. — Hentaller Lajosué sz. Pauli Mariska a szegedi színházhoz pri-\' madonnaénekesnöül szerződött — Tri-funácz Pál belügyminiszteri tauácsos meghalt. — Hazánk idei bortermését 7 millió-bectoliterre teszik. — A Marczali járás föszolg.dr. Paizs Mihály lett^egyhaugulag megválasztva. — Ürményházán menyegző alkalmával balt meg hirtelen a menyasz-szony apja, anyja pedig gyermeket szült ijedtében. — Sopront s Szombathelyt telephonnal összekötik. — Mult év második felében $46 an magyarosították meg nívókéi.
— Külföldi r. h Oszkár svéd kir. herczeg lemondott minden családi jogairól, hogy egy szegény leáuyt nőül vehessen. — Baltenberg Sándor herczeg Har-tenau gróf név alatt Milánóban él ifjú nejével..— Jaurés franczia tengerészeti, miuiszter meghalt. — A görög régészetr társaság sorsjegy-kölcsöot kötött — A trieszti szabad kikötő megszüutettetik.
Németországból a múltévben 80,671 egyén vándorolt más világrészbe. — Az angol királyné Lourdesba készül.
— BudapBtti Hírlap. (Szerkesztik és Up-tolajdonosok: Csdkiiii Jóxief ól Rákosi Jenő.) A .Budapesti Hírlap\' a lefolyt belek politikai viharaiban, küzdelmeiben, jobban bebizonyította, mint valaha, hogy merészan lobogtatott zászlaján ei az egyetlen jelszó áll: magyarság. Lángoló szózatai, melyeket napról-napra kibocsátott, élénk viizhangot keltettek az országban, i fokozták a „Budapesti Hírlap" népszerűségét ; elterjedségét pedig eddig páratlan fokra emelték. A „Budapesti Hírlap* máris olvasói közt találja az ország legkiválóbb intelligencziáját. mely megértette, hogy e lapban a magyar nemzeti politika nyer legpregnánsabb kifejezést. A „Budapesti Hírlap* ¦Ikerének t^yéb tényezői a régiek maradnak": a kitttnSea -szervezett szerkesztőség, ¦ a közönségnek gyors éa ha kiszolgálása, tekintex nélkül a költségekre. Minden fontossbb belvagy külföldi esemény felöl rendes levelezőn kívül táját külön tudósító -rtesit kösvetlenül ; a távirati szolgálat immár oly tökéletesen vai berendezve, hogy elmondhatják: nem történik a világon semni jelentékeny dolog a nélkül, hogy a „Budapesti Hírlap" arról -rögtön nö adjon hü és kimerítő tndósítist. A .Budapesti Hírlap" pilitikai csikkéit Kfc*« haró, Eá-kosi Jen5. Grflnvald" Béta, Balogh Pál irjak más kiváló? hasai publicistákkal hiven a lap . független, magyar, párterdekekst nem, csak j nemzeti érdekeket ismeri nnllamehea, Políti-
HÜSZONNTOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNT
MÁRCZIUS 23 án.
kii hirei széleskörű összeköttetések alapján a lagoirgbizbztóbb forásokból (lármásnak. Az
orsiájgYÜlést tudósításokat a gyorsírói jegy-j teiek alapján szerkeszti ¦ az dléa külsSiégeit iidjm csevegésekben tárgyalja. Magyországi politikai ,\'s koiélete felől távirati ¦?\'-tsüléi*k-kel látnak el rendes levelezók, minökk.\'! m-n-, den városban, sőt nagyobb községben is bir a a lap/ Európa összes metropolisaiban London-lói Knii&iatitinápolyig táját tudósítókvannak, a kik ugy az ott történő eseményeket, mint az elektromos dróton oda futó bireket rögtön megtáviratozzák. A külföldi rendes tudósítókon kívül minden fontosabb a*emény felól a (¦•rkenztóség külön kiküldeted tagjai adnék gyöi3 é« bő értesítést. A .Budapesti Hírlap" e^ciélokra haronkínt oly öwieget f.irdit. mint a mennyi e=rlöit 10 éw«: még agyegy hirlap «gész költ* ég vetése volt; sikerült ii elérnie, bogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. A .Budapesti Hírlap* tarczarovata a lapnak egyik eróesége ¦ mindig g-udot fordít rá, hogy megmaradj->u előkelő siiuvonalán. A köigaidasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékozására szükségei A rcféuv\'-sarnokban caak kiváló írók legújabb mureii közöljük. _ A« előfizetés föltételei: ügó»s ívre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hora 1 írt 2U kr. A* uíőfimtesek vidékről legczélsaerübben posta-uialványnyal enközöUietők következő eztm slatt: A .Budapesti Hirlap" kiadó-hivatalának, IV kerület kalap-utcaa 16. szám.
év alatt be lesz fejezve. Az Építési Ta- QOOOOOOOOO<*^OQ
nácsadóra ennélfogva előfijfetni is lehet és a KERITÉSI-LÉCZEK 0
pedig: Egész évre (18 Hme) 5 frt 40 a a
krral. Félévre (9 füzetre) 2 trt 70 kr. jj „\' _ eí , j*
Egyes füzet ára 30 kr. Megrendelhető 0 SZOL OH A RÓ K }j
minden könyvkereskedőnél, Budapesten 0 / tHfrvfahnt tptc?ptnc ala.hiíii §
ifj. ífagel Ottó kiadónál. A most megjelent Q WÜWl ICISZBIOS uldlödU . q
Isö füzethez három díszes képmelléklet q
Egy svábhegyi nyaraló q
vaa csatoiva: I.
távlati kt;pe Pfaff Férjencz épitésziól. II. . Ugyanennek tetöorom díszítése (stylszerü 0.
kaphatjk 0
GUTMANN S. H. CZÉGNÉL Q
NAGYKANIZSÁN iMs Q
573. tk. 888.
i Árverési hirdetmény.
ácsmunkaj s Ifi. mülakatos munkák ko-1 QoögogOOOgOOoQ
vác olt vasból. A füzet tartalma a következő: Bevezetés- A tervezésről: Általános irányelvek: Ltkőházak, gazdasági épületek, középületek, ipartelepek, utak és hidak, vasutak tervezése. Kisajátítási ter- A nagy-kanizsai kii. törvényszék vek készítése. A\'iervek szinezési és jel- telekkönyvi osztálya részéről közhirré té-zései. A tervek mértéke és mértékjelzése, tetik, hogy a kir. kincstár^ égrehaj tat ónak —-Ajánljuk e hézagpótló, jeles müvet Horváth Éva " ugy a szorosabb értelemben vett
— Biztos gyógy hatás. Mindazok, kik rossz emésztés vagy székrekedés kö vetkeztébeo, felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, ét vágy hiány ban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll-féle seidlitz porok" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 90 kr. Szétküldés uapouta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udv. szállítóról Bécs I. Tuchlaubeti 9. A \\ idéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye, az ö gyári jelvényével és aláírásával kérendő. 1
¦ 7
ermaíeia.
körök, u. m. mérnökök, épitészek, építőiparosok, vállalkozók, mint az építtető kö\'.önséir a földbirtokosok, gazdalisztek, gyárosok stb szíves figyelmébe és pártolásába.
Ferencz, Istvánná s társai szak- végrehajtást szenvedő kiscserneczi lako-
Ki nyert?
Húzás márczius* 13-án ¦: Prága : 54 33 87 57 Lemberg: 33 71. 65 6 Szehen : 14 52 26 82
Húzás márczius 1\'6-án : Bécs : 53 14 85 67 Grácz : 66 20 85 21 Temesvár : 88 41 80 &
Kuzás márczius 20-án : Brünn : 86 26 56 24
relmi költség behajtása végett a fentne- 8085. tkv. 1888.
vezeti kir. törvszék területéhez tartozó,. -f
a csapi 389. sz. tjkvbe a. 11—2 sorsz. | Árverési hirdetmény.
a. felvett 814 frtra becsült ingatlan a C. •*
5. alatt Tomna Anna özv. Pintér Vendel-1 . A napy kanizsai kir. törvszék telekvi néjavárabekebelezettszolgalmijogegész- 08Ztálya részéről közhírré * tétetik, hogy ben hagyásával 1889. évi ápr. hó lUk a kir kincstár vbajtatónak dr. Tripammer napján d. e. 10 órakor csapi község | ügyvéd, mint ismeretlen tartózko-házanál hivatalból megtartandó nyilvános da3U Rechnitzer Józsefiig szül. Böhm Éva árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 185. vhajtást szenvedő ellen: 170 frt 62Va kr
a alapján eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár 10°/0-át készpénzben, vagy óvadéklsé-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő feüUeles a vételárt három egyenlő
töke, 1878. évi május hó 1-től járó 6% kamatai, 7 frt 64 kr vhajtási, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a felsö-rajki 207. íztjkben A f 418.hrsz. a. Rech-
részlo.\'\'.-., még pedig: azelsőt az árverés mtzer Józsefcé szül. Böhm Éva tulajdo-jogeröre emelkedésétől számítandó 1 hó-! naul feivett 58 frtra becsült s ugyanazon
77. 9. 12.
88. 52. 19.
— A Pesti Hirlap, mely a január márczius évnegyedben két regényt és két elbeszélést közölt Regénycsarnokában, a jövfi negyedre egyebek közt ismét egy szenzácziós bűnügyi regényt helyez kilátásba, mely azonban nem fog eyy hónál tovább tartani. Ad a Pesti Hirlap előfizetőinek küiön kedvezményként sorsolási és zeueuiellékletetis kéthetenkint s ezzel csakugyan egyedül áll a magyar hírlap irodalomban. Hogy mindenről, a mi történik, benn vagy az ország halárain tul, a Pesti Hirlap gyorsan és kimerítően szokta olvasóitértesiteni. azt a bel- és külföldi tudósítók egész légiója teszi neki lehetővé. Odáigfejlődött immára hirlapirás nálunk, hogy nem is újság nem is bir az, mit nem a távíró \'kozvetit s e megaürgönyzőtt hírek tekiiuetében is a Pesti Hírlap el vitázhat-lanúl első helyet foglal el Nem csoda tehát az a róáamos é= példátlan mérvű elterjedés, mely osztályrészéül jutott s mely immár azt teszi szükségessé, hogy nem is egy, de két rotácziós gépen nyomják. Méltán ajánlhatjuk tehát a közkedveltségü lapot magunk részéről is. Előfizetési ára negyedévre 3 frt 50 kr, egy bóra 1 frt 20 kr. A kiadóhivatal (Budapest, Nádor-utcza 7, sz.) mutatványszámokat is szívesen küld egész hétig.
— A Franklin-Társulat kiadása és Nagy Miklós szerkesztésében megjelent „Az uralkodó család tagjainak arczkép-és életrajz gyűjteménye, mely a „Képes folyóirat" f. évi ö-ik füzetének külön kiadását képezi, :"Ara 30 kr. Kapható minden bazai könyvkereskedésben.
, — ÉpitésI Tanácsadó czim alatt ezelőtt mintegy tiz évvel egy hasznos és valóbán hézagpótló kézikönyv jelent meg Gonda Béla jelenleg közmunka és közlekedésügyi műszaki tanácsostól a .Gazdasági Mérnök" szerkesztőjétől. A mű ezen első kiadása azonban már közel öt éve elfogyott a az érdekelt közönség hasztalan kereste ezt a piaezon. Igen hasznos szolgálatot tett azért ifj. Nagel Ottó budapesti könyvkiadó, amidőn megnyerte a szerzőt, hogy az Építési Tanácsadó második kiadásaként egy oly terjedelmesebb müvet rendezzen sajtó alá, mely felölelje a mérnöki és építészeti szakma minden ágát Az Építési Tanácsadó ezen uj kiadása ugyanis magában foglalja mindazon útmutatásokat; adatokat, számítási és eljárási módokat, általános és részletes szerkezeti elrendezéseket (rajzokkal) stb.. melyek a középületek, lakóházak és épületek, ipartelepek, utak, hidak, vasutak, vízi építmények miuden fajának általános és részletes tervezésére, a tervek díjazására, a vállalatban adás feltételeire, az építés vezetésére, az általános elrendezés és szerkezeti részletek megállapítására és tervezésére,- a költségvetések részletes osszeállitására stb. irányadók és szükségesek. Az építési Tanácsadó megjelenik minden hó 1-én 2 íves füzetekben, képekkel és szakszerű rajzokkal gazdagon díszítve és pedig akkéot, hogy egy év alatt 18 füzet adatik ki. Az egész mü 25—30 fiUctre van tervezve s legfeljebb másfél
Piágerhof Barcs Budapest Budapest Bécsújhely\'
sok ellen 2 frt G kr költség, 4 frt 70 kr végrehajtáskérelmi, 9 frt 65 kr előbbi, 4 frt 70 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a feutuevezett kir. törvényszék térületéhez tartozó a kiscserneczi 22. sztkvben A. I. l_4i 6—10 és 13—14 sorsz. a. Horváth Éva, Rozi, Juli és Istvánt illető ingatlanoknak 368 frtra becsült V* része, a kiscser neczi 22. sztkvből a 77. sztkvbe átjegy zett f 277. hrsz. a. felvert ingatlannak ugyanazokat illető s 25 frtra becsült 7» része, a kiscserneczi 74. sztkvben A. I. 1 —2. sorsz. a. ugyanazokat illető 68 frtra becsült 2/i része, a kiscserneczi 27. sztkvben A. I. 104. hrsz. a. 20 frtra becsült egész ingatlan, a csörnyefóldi 195. sztkvben A. f 1. szórsz, a. váltságköteles 284 frtra j 2 sorsz. váltságköteles 1S6 frrra becsült egész ingatlanok, az alsó-szemenyei 129. sztjkvbeo A. f 1 sor vált-sáíiköteles, 136 frt f 2 sor váltságköteleü 112 frtra becsült ugyanazokat illető \'/» része, végül a vörcsöki 172. sztkvben A. j 1 sorsz. a. váltságköteles 130 frtra becsült ingatlan Ys része 1S89. évi április hó 26-áu d-. e. 10 órakor Kis-Cserneczen d. u. 2 órakor Csörnyefold, 1889. április hó 27 án d. e. 10 órakor Alsó-Szemenyén d. u. 2 órakor Vörcsök község házánál dr. Tuholy Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyil-Illilll KaniZSnrÓI. /vános árverésen eladatni fog.
d , -i I Akir.tszéktkkviosztályaN.-Kanizsán
ni\'Kffr . lg88 aug 3l Ur Hugonnay kir. tvazéki
5 ora 26 perczkor postavonat ^jni
5 óra 43 , -postavonat; \'Kiadatott Letenyén, a kir. jbiróság
6 üra 10 » gyorsvonat telekkönyvi hatóságnál 1 888. évi október vegyesvont, oó 30 napján_
postavonat, " FILIPIC3
3581 1 — 1 kir. jbiró.
nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék; mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi; decz. hő 28. napján. Gr. HUGONNAY. i 3578 1—1. kirendelt kir. tszéki bíró.\'
_\\_i
Szerit.
Vasvár Ál
üzenet.
.dtuk a kiadóbitaUlnak t- b esi (Intettük, miután
— W
— B. A leve Ugye befejeztetett.
— M—cz Köszönettel kórjuk.
— P A E saámban lehet e/len zölni, kdlöuben nincs időhés katve. ! valószínűleg meglát igatlak. j
\'ttttk. Jövőre
volt kö-usvétkor
tjkvben A f 5-27. hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett váltságköteles 690 frtra becsült ingatlan 1889. évi ápril hó 2. napján d. e. 10 órakor Felsö-Rajk községházánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi nov. hó 27. napján. Gr. HUGONNAI
3556 1—1 kir. tszékbiró.
8592 tkv. 1888-
vasúti menetrend
óra 30 t , óra 55 Délben.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 „. postavonat! Sopron ^3 Óra 15 „ postavonat, Barc= . 2 óra 25 „ postavonat ¦ Este
Bragerhof 1.2 óra 27 perczkor postavonat j Budapest 12 óra 14 , postavonat PéCfUJh. 12 óra 25 , postavonat)
ettük kanizsára
Reggel,
Bécsujb. 4 óra 19 perczkor postavonat Budapest 4 óra 44 , postavonat Pragerhof 6 óra 02 B gyorsvonat Délben.
Sopron 1 óra 44 perc/kor postavonat Pragerbo.- 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest 1 óra 59 „ postavonat Este.
Budapest 10 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 12 óra 13 „ gyorsvonat Pragerhof 11 óra 39 „ pos\'avonat Qffrcs 11 óra 29 , postavonat
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék te-tekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Tóth József alsó-rajki lakos vhajtatónajt Kukor István vhajtást szenvedő ahjfj-rajki lakos elleni 21 frt töke, 1 frt 26^kr per, 14 frt vnajtás megkisérlési, 4 frt 50 kr kielég. vhajtási kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő, költségek iránti vhajtási ügyében a fentneve-zett kir. törvszék területéhez tartozó az alsó rajki 84., sz. tjkben A. f 524. hrsz. a. Kukor István tulajdonául felvett 454 frtra és az ungjakabfai 107. \\sz. rjkben A. j 122. hs?. a. ugyanannak\'tulajdonául felvett 810 frtra becsült váltságköteles ingatlanok és pedig az als6-rajki 1889. évi április hó (v. napján d. e. 10 órakor Alsó-Rajk község házánál, az ungjakabfai pedig ugyanazon nap d u. 3 órakor az ungjakabfai község házánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eiadátní fog.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatóságnál ! 888. évi decz. hó 25. napján. GrJHTJGONNAY 3ő8o 1 — 1 kirendelt kw. tszéki biró. t
______j___X_-__-
676. tk. 888.
r9. tkv.
Árverési hirdetmény.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy a kit. kincstár végre haj tat ónak. Baksa Já-nosné sz Andor Rozi végrehajtást szenvedő egyedutai lakos ellen 47 frt 72,/a kr töke, 1887. évi július hó 11-töl járó 6u/„ kamatai, 5 frt 10 kr. végrehajtáskérelmi. 6 frt 80 kr.tkorábbi árverési és 2 frt 50 jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék (letenyei kir. járásbíróság) területéhez tartozó egyedutai 42 sztkvben A I 4S hrsz. alatti ingatlannak Andor Rozit illető 284 frtra becsült Vi része, ugyanazon tjkvben 719. hrsz gatlanok ugyanazt illető 7ü frtra becsült l/j része 1889. évi április hó 5-ik napján d. e. 10 órakor Egyedduta községházánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévei megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kelt Letenyén, a kir. jbirórág telekkönyvi hatóságnál 1888: évi november hó 10. napján.
FILIPICS
3582 1 —1 kir. járásbiró.
OLASZ # KIRÁLYSÁG
A nagy-kanizsai kir. törvényszék
telekkönyvi oszt. részéről közhirré, tétetik j b evjiacqua herczegnő megújított nyeremény kölcsönónek 800.000
kötvény kibocsátása.
hogy a nagy-kanizsai takarékpénztár vég rebajtatónalí^Benke György és neje Farkas-Katalin vhajtást szenvedő esztereg-nyei lakosellení 227 frt 50 kr, töke 1887 évi október hó 1-tői járó 8%, kamatai, 21. frt 60 kr per, 8 frt 80 kr végrehajtás-
Engedélyezve 1888. július 1-i királyi okmánynyal.
215 huráí 25,301 nyereménynyel
kérelmi. 9 frt 50 kr árveréskérelml, 4 frt 500.000, 400.000, 300.000, 250.000, 200.000, 50.000,30.000,
elyek j
Felelős szerkesztő és kiadó: BiTOBFl LAJOS.
A sierWe.EtövL-1 értúkesbetri n&poou déli l—3
óra k«r( lakiUán Ar.ny JáDo.-atrxa 4 ... Lapiulajdonos : WAJUITS JÖZSÉF.
Két jökarban lévő bérkocsi teljes felszereléssel (lovak, szerszámok) együtt\'olcsó áron elásandó Bővebb felvilágosítást Wajdits lózsef könyvkereskedése nyújt.
birtfit éliás.
A n.-kanizaai 3689. w. tjkvben A f alatt felvett 2885. helyaz. számú, a katona temetői dűlőben fekvő, Vogler György rashidegkuti lakos tulajdonát képesé, körülbelül 4 hold sxántófSld fi rótbSl álló birtok szabadkézből eladó. — Bővebben értékesbetui ssóral vagy levélben a tulajdonossal Vasbideickuton; — köivetitők kiaaratnak. \' 3557 3—10
*)E rovat alatt kösöttekért com Tállal felelóaseget a aaerk.
ssnaváltáisal összesen 32 481,900 Urát által — ssékbelye Rómában
50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent-\' nevezett kir. törvényszék területéhez tar-tozó az eszteregnvei 530. sz. tjkvben A.\' I 1—7. 10—14, 16—22 és 25—34 sorsz.
Benke György tulajdonául bejegyzett 946 frtra becsüít ingatlan 1889. évi ápr. hó 12. napján d. e. 10 órakor Eszteregnye község házánál Fischl Pál felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a\'becsár 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő f
részletben, még pedíg: az elsőt az árverés •»
jogerőre emelkedésétől számítandó I hó- { .
nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2\' , . , "
hónap alatt, - a harmadikat ugyanattól es még több kis nyeremény. 3 hónap alatt. — minden egyes részlet j A későbbi húzások negyed
stb. stb. Ura,
tesznek és sí olaszországi nemzeti — lesznek kifizetve.
A kölcsön az olasz állam kötvényei által biztosíttatik, mely a királyi letétpéaziárban,
ábau van letéve, 1S98. óvi juüus 11 — 2504. az elismerési kötvény alapján. \'
Az 0! a»z-király tagi nemzeti bank (200 millió töke) a külcsün kezelését elvállalt* &t olasz kormány főfelügyelete alatt. \'(
1889. évben Rómában a péuiUgymiiiisr.teriumban >jt a kb\'vtkpzŐ\'iiiipnkm less megtartva: márczius 30, apHi deozentber 31-éa "4235 nyereménynyel és pedig :
-:su 3 htzás vistzivanhitlanal
i 30, ju íue 31, október 31 es
1 nyeremény 500,000 i.ra 900,000 . 50,000 . 30,000 .
fél- és egész évenkint tartótnak meg.
után az árverés napjától számítandó 6%,1 Az eredeti sorsjegyek a nemzeti bank által- "^\'bocsátva, az olasz kor-
kamatokkal együtt az árverési feltételek- mány-blztos által aláírva, és a kormány pecsétjével eluSva. — mind nyereményben meghatározott helyen és módozatok nyel lesznek kisorsolva vagy visszaváltva és darabonkint 14 Urával = 7 írtjával szerint lefizetni. 1 adatnak el. — Könynyebbités czéljából részletfizetésre is kaphatók és pedig:
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék. I ^z aláírásnál
5 líra = 2 frt 50 kr.)
mint telekkönyvi hatóságnál- 1889. évi\' 188g máju3 jrpe előtt 5 lira => 2 frt 50 kr. összesen 14 üra = 7 frt- o. é
jan. hó 5. napján. Gr. HUGONNAI I 3577 1—I. -kirendelt kir. tvazéki biró.
8779. tkv. 1888.
Árverési oirdetmé ny.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik," hogy Lendvai Juli és Lendvai\'Anna végrehajtatónak Pintér Anna férj. Lakatos Jó-zsefoé végrehajtást szenvedő eger-aracsai lakos elleni végrehajtási ügyében Bereczky Victor nagy kanizsai lakos\' késedelmes vevő ellen 123 frt 60 kr le nem fizetett vételár, ennek 1886. évi július hó 2-tól) mint az árverés napjától számított 6% kajnatai, ugy 3 ft 50 kr visszárverés ké-
1889. július 15-e előtt 4 líra = 2 frt — kr.
Ez a hivatalos ára, mely a nemzeti bank által az aláírási időre, f. hó 7. 8. és 9-ére lett meghatározva.
A vevő mindjárt 5 lira 2% ft lefizetése után-az Olaszom, nemzeti bank ideiglenes nyugtáját azonnal megkapja, mely a sorsjegy számát és sorozat számát tartalmazza, melylyel kizárólagosan a márczius 30 és április 30-lk húzások nyereményein és visszafizetésein részt vesz. A fenmaradt részletek lefizetése után, melyek a fenti határidő alatt teljesitendök, az összes húzásokban részesül.
Jegyaet : Minden megrendeléshez 50 cectesimi — 25 kr. melléklendő szétküldéai költségekre. — A lorsoláíti lajstrom ingyen küldetik meg, járadék eielvénye éi íévéljegya péns helyett fogtdtalik el, postautalvány vagy, ajánlott levélben ¦ebh 50 sorajegyet rendelnek, rendk
Az aláírás Olaszországban, legkésőbb f. évi márczius 29-én esti 6 óráig történik valamennyi bankok-, bankárok, pénzváltóknál és különösen Frattelli CrOce fu Mario bankháznál Gennában.
Postajárat Olaszországba 48 óra alatt. 3583 1—1
— Minden állam bankjegye, —
........d.. . Ab Összeg azonnal beküldendő
Utánvéttel semmi sem küldetik. Vevők, akik logkeve-delnek, rendkívüli kedvesméuyben részesülnek.
HUSZONNXOLCZADIK ÉVFOLYAM
DKEIIEH A. kőbányai serfőzdéje
Köbanyán.
T. őf™
Van szerencsén] becses tudomására hozni, miszerint
kőbányai sörfőzdémnek Zala-, Somogy és Baranyamegyékre kiterjedő képviseletét
„SQfFMAKK JUSSA\'.\'
nagy kanizsni czégre ruháztam át és Natív-Kanizsán egyúttal egv
SÖR RAK TÁRT
állítván fel, ennek vezetésével ngyanlH HOFFMANN MIKSA urat bíztam meg, aki kizárólag Kőbányai söreimet tf. tartandja raktáron.
Amitlön tisztelettel kérem, a bennem helyezeti bizalmával neve ¦ zett -képviselőmet is megtisztelni legyen szives, vagyok
kiváló tisztelettel DREHER A
S<Jrf5*déje Kőbányán.
T. cz.
Amidén egy sörfőzde képviseletének e\'vállalására határoztam el magamat, mindenek előtt e. sörfőzde hírnevére és sörének minőségére fektetem a fősúlyt.
^ A Dreher-féle sörfóxde világszerte oly hírnévnek örvend, hogy sörei dicséretre nem szorulnak s remélem, hogy a t. közönség igényeinek annál is Tnkább mee fogok felelhetni, mert a iőidény tartama alatt, a midőn a sör vasúti szállítás alkalmával a forróság által legjobban ki van téve az elgyengülés és romlásnak, ezt kizárólag e czélra készült vasúti jege? kocsikban hozattatandom.
Magamat szive, jóakaratába ajálnva, telje, tisztelettel HOFFtfANN MIKSA 3567 1-3 Raktér. Orttzlaa izálltda. Iroda: Híiiser-frle biz
ZALAI KÖZLŐ
N Y
LEGRE61BB ELSŐ él LEGNAGYOBB
es. kir. szab.
CZEMENTÍRU GY AR.
Pe.-lmosfnI PortanrJ cement. Kufsleini vízhatlan mész. Becsi vaké lat gipsz. Bécsi a\'>biltront-aip«;. Cement barko!st k kapu aljakhoz, \'-ony ha eló udv r stsblhez ep uyy
beeresztett marraDv lozau-lmrtÉial
finoman csiszolva, e> fényezve TATAROZÁSOK
istálló herei ¦¦¦ ¦ ¦ csatornák, fis-soir-berendezéiek, kotkurzettk stb. stb. mugrendelhetők
madmOller József a társíkál
BÉCS, Wieden, iVierjstra8se.\'i. Árjeuyiékes: ingyen és bérmentve
3566 2—12
MÁHGZIDS 23-áo.
|OOOQ000000000000000°QQoooo,
PÉNZKÖLCSÖN;
közvetiitetik önálló elfogadható társadalmi ;íl á.^an "levő egyének\' részére,.;j. ra.; iparosok, kerekedő**, híva! álnok ok, katonatisztek, magánzók, birtokosoknak stb., úgyszintén hölgyeknek is módhoz képest 100 frttól 2000 frtIk, mint magán «zein.\'lyhitel,-könnyft havi vagy háromhavi törlesztésre, 6* 0-<>s kamat mellett.
Ingatlanok betáülazására
1000 frttól bármily összegig, tetszés szerinti araorlizáczióra,
amortizáczió nélkül, 41/, és 5%-ra. Konvertálások (átiratások), kölcsönügyletek, hitelmüveletek előnyösen eszközöletnek. Megbízások diserét és pontosan teljesíttetnék. Bóyebbet
Steiner G. A. Budapest
gróf Károlyí-utcza 13.
Lfevélbeii megkeresésekhez 3 drb. vála.szjegy csatolandó.
3563 2—3.
eset!ep_
oooooooooooooooooooooooüoo I
Najtv raktam faiskolám megengedi, hogy a t. cz. közönség részére a kö vetke;S ajanlatot tehessem közzé :
100 drb. almasz:ilfa 3, 4, 5 éves, nemes faj 10U0 . , ....
10 000 10U 1000 10.000 100 1000
ío.ooo
100
cseresnye a meggy ,
cyprus és fenyőfa disz a legjobb minőségben 2—3 méter magas példányok ¦
20 — 180. -1500. — 25. — 200. — 1800. — 30. — 250. —
: 2000. —
STERXBKRG ÁRMIN banijezer-Byíra. Bndtp.atea, VII., kerepesi-ut 3i. (t Rókui kórházzal szemben.) Mindennemű aló-, tobd-es fuvó-haxursz.rek, harmonika- és harmoNinm-(tyára ét let-aae-jobb Talasstéka raktára Belföldi és valódi olasz burok raktára.
A !pfrn.ii.bb feltűnést JCltC mechanikai sálon hangszerek mint: Ariíton, Herophoo, Ürphpas. Pböniz, Simphonior^íoraktára,
ÍL.gojBbb ! Harmonika.fn.ola 12 billentyű- # ve,, melyek a .sipkába .alo kdnoyU befő.is | I által *\\.ljemee bangókat adnak. Azonnal m.rr- \' tanulható és játszható. Mindenkinek, kiesíny. nek nagynak egyaránt alkalmat mulató-eszköz . Ara 2 frt Miudennemü hangszerek javítása I pontosan és jutányosán teljesíttetik Ócska hangszerek ujakra becseréltetnek. 200 képpel dis.it.tt hangszer.katslogns kívánatra ingyen és bérm.ntre küldetik. Harmonikáról és har-moniunjról külön képts árjegyzék kérendő.
• 1000
1000
100 100
80. —
500. —
10. —
30. —
10. —
„ tölgyhajtáa 4 éves ........
különb cibolya fenyü a legjobb minőségű . . .
„ diszhajtások........
Legújabb mag- és növény árjegyzékem bérmentve 5II a t. közönség rendelke-
teljes tisztelettel
KALLINA B
faiskola éa magkerrskedés
zagrab.
; sjíulok, melytt ittgjobb credméijyuyi.]
ÍJ. megrendelését kurve vagyok
.H.072
B. k vánaira cinJea t cz. vevőnek egy i iíhrt használni a lól<crepuiztitó ellen.
.Kis adagban hatásos nem kellemetlen izii\'. Dr. Korányi tanár, Kéretik a forrás használásakor az egye dűl helyes el nevezést ,Koródámban a legkeú véltebb hashajtrj viz.* Dr, Kezmárszty tr.
FERENC/JÓZSEF kesercviz
.Hatásosába, mint a többi budai vizek * Dr. Geíüarflí tarár hasznaim. Kapható mindenütt. A íűMMú iffai-gaiwág BpesltD- Kitüntetve, 9 arany és i érdem-éremmel. Szétküldés 1888. évben 1 millió paiaczk. 3859 6-8
^500
Jó tanács
aranyat ér! L szavak igazságit különösen betegségi esetekben lehot megismerni és es okból j-jnnek Richter kiadó intí-zetébaz a legyzivtílyasebb köezóc\'i-iratoi ,.A beteg torát4- czimfi, raj tóttal mistert tis könyr olkuideseért Mii.: a szerencsesén meggyógyultak hoiza-nyotntatott értoftrt•:¦»•?. bizonTitjak, a benne foglalt tanácsok röretése iltal még olyboti^\'ck gyógyulást nyertek, a kik mar minden remc-nyt feladtak. Y. könyv, melyben húszéves tatiasEtalat ercdrr.éayei vann.ik leti-ve megérdemli a legkomolyabb figyelembevételt minden Ixteg rezéről, bármi bajban is BTen-vedjen. Ki e becses konvvet megszerezni óhajtja az irja egyuzeríien egy leveleiö lapra magyar nyelven ..Égy ¦ beteg-barátof\'Ás pontos czimét s czimezie.a levelező lapot Ri^hter kiadó-intézetébe ti^otid, A m^ckuldés ingyen történik.
Sartory Oszkár
epitö-anyagol rattara es cemeiit-ara-ayara
-Kanizsán.
Van\'szerencsém azon tiszteletteljes jelentést tenr.i, miszerint rakiárom ban a legkitűnőbb minőségű
mező és vakolat gipsz, építészeti mész. hydr. mész. román cement, la román cement es valódi perlmoosi portland cement
készletet tartok eredeti gytiri árak mellett; továbbá: a helylen berendezett ce-r.ient-áru gyáramban kitűnő és valódi portland cementből készült cpment-lemezeket, természetes vöröses fekeieszinben. különféle tiaeyaágöan kö/önséges és mesterséges márványbant-\'yártokmindt-nnemü épüktdiszitményekei,s/.állitok, elvállalok cement-épitési munkálatokat u. m. venicziai terrazi jírani\'. uioxaik padozftt-talapzHt, viz-vezerö fement csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítását, szarvasmarba abraksorompók, abraklehütö kádak és\'vizgyüjtök elkészítését.
Steyer homokkőt, karsti és karrarai márványt, ke.lbeimí leínftzt, elszigeteló kátrányos lemezeket — különösen előnyösek falak száraz állapotbani megtartására, — keresztágakat, falkapcsokat, a legjobb miuöséyü vasból gazdasági gépeket, úgyszintén szerszámokat stb. a legolcsóbb áruk mellett szállítok, általában műiden az építészeti és gépszaknuíba vágó. jf^^jpi^j^^"\' megrendelések a leggyorsabban és levjutányo-sabban teljesíttetnek.
Kívánatra előleges árszabásokat, mintalapokat, rajzokat, fényképeket és mintadarabokat mindenkor kész vagyok beküldeni.
KÍTstló tiszttietttl
mm
I \' isi; * f
73 2—3
SARTORI\' OSZKÁR.
9? 3
a »
to
7T
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
lrí?-;00 Cíesí? - * TiplilO.i
353s
HHHraHLssIlHal
IBODLAC-I APÁTSÁG (Francaia-Orazag)
Dom MAGUELOKKE, pnor Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORAésFOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brifiul 1880, London 1884 á. lsffmacaaa\'b d Ültatctáse
FsltaiálUtou |>)>*JO tk *T«a BOTJRSATJD PÍTTEK sül I O / O prior álul
« A fotiartelendö benedekrendi atyák fogvi-jének használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, nSegák\'ad ily ózza es ^\'ó^ritja a fagak odvaasigát melyeknek febersepet ea asilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghuat erüsiti s teljesen eg^Bssegcasé változtatja.
<c Szolgálatot teszünk tebit olvasóinknak, midőn őket ezen régi es practicus kéazitmények-re figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógy-Bzert és a fogíájaa ellerc e^edüii óvszert képezik.
\'tíjiis !U*tti*réuaé:,-if6tf>t*rtiri>M it U<ftfukm»k»űHb*»-
Egy jii könyv.
„ .... A küldőt t könyv ütmutasasai ugyan rövidek i s velősek, de mintha csak a gyakorlati használatra termettet volna; nekem * családomnak a leg-kölönbőzfibfa be tegségi esetekben igét) kiváló szolgálatokat tettek;\' így hasonlóképen hauf ;oznak a köszonói rátok, melyeket Kichte r kiadó-intézete „A Be-tagbarát\'vzijnú. rajzokkal ollátott konj-v eltüldósoért majdnem naponként kap. Mint az aboz nyomtaton s a szerencsésen sseggyó gyitottaktól származó értasitéíwk ctnus itják, az abban foglalt tanácsok követese állal mégoly l*i.>f;.-k ia gyógyuiást ny< -rte-k. a kik már reinden reményt feladtak. V. könyv, melyben hosszú évek tapas Ktilatatnali i*rcdmcnyci vannak letévo, nu-p-nlcmli a legkomolyabb figyelembevételt miiiden beiej* részéről, bármi baj\'j.iji is yzvnvedjen. Ki e becse* könyvet megszerezni óhajtja, az irja egyszerűéi, egy levtJezó lapra magyar nyelvei ,.í\\\\ bt-tc^barfitot" és pontos czimé\' s vziw.u- n ii-velez\'ó lapot Richtpr kiad y-it)teze;él»; Lipcsében. • A megküldi s ingyen történik.
3? 3
C: 7?
n a> zr ea-
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nj\'ári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
es minden meghüiósi betegségek ellen.
Csak aklurr valódi ba, minden üveg MOLL A. védjegyét és alairasit viseli BedorcsOléiQl kikér** használat kósivény, caoz, miadenuemd teitfijdalmák és btoalásuil; lniroi{»ti» alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulUdá.-soknál. Bolsöli\'g ritr.el vegyit.e hÍTtalei ronutlét, hányás, kólika és hasmenésnél. Egy üveg ári hatzoáiati utasítással 90 kr. t e Baktársk az őrsiig minden neresetes gyógyszertár é» anyag kereikedéi-ib fo . MOLL A. 9yégys2t?éaz oi- klr. udvari szálllté Bécs, Sladt, TuDhltuben 9. Szílkbldés naponta ctácTételIet Két avegtiél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. y^gytzorész urhot Bécs. f KitUaS Moll-féle friacaia borszesz és s6ja vidékemé., nagysseröen működik Küldjön in-koro &0 üTi-ggol, roiis-l az emberiség segítségére ké*zlet«t óhajtok tartaui msgamnál Mély ti eltelettél
3462 IS -4b Hsraof. leikész Uicholupbao.
Raktárak Nagy-Kanissán Roseníeld Adolf él Fesselhofer Jóasef, \'iraknil
PpíjV okknr ro|nHi ba minden doboson a gyárjegy egy sas badi dlllll ídlUIll és MOLL A sokazorositá ciét látható. Gyors gy^gybatás makacs gyomor- ét altestbajok, gyomorgörcs, nylk, gyomorégés székrekedéseknél májba-jok vértolutás arenyér és a legkülönfélébb női betegségeknél. Egy eredeti dobus hassnálati ntasitáasal 1 frt. Raktárak n orScát; minden nevezetesebb gyÓgyszertiraiban MOLL A [yógysze-ész os. klr. udvari szállitó. Becs Stadt Taoblaabea 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb ? em kaidetik *
ElEsaserés MOLL A. úrhoz Bitibtn.
Olő foglalkozásomnál fogva az Ha Moll-féle -asiáliti porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra s »Eivélyes , Isten Siesse meg*-et mondok érte etek x gyomrot jóvá és fót könnyűvé teaaik. Tisstelettel StaWtl P. J. leikéss Hoonetschlagban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
21
NAGMAMZSA, 1889. márczlns 30-án.
13-11». szám
Előfizeti ni Ar
fft\'tr. év: e . . . 5 frt — -fél ttr<- . . . . 2 fr 50 kr i:eL;r*dérre ... 1 írt 25 kr Egyei szán 10 kr
II I lí D E T L S E K \' B basabo» pi\'tiuorban 7. másodszor ti. s mitiiifii további iorért ?\'kr
NY1LTTÉRBEH petit Soronként 10 krérl vétetnek cl Kincstári illeték minden egyes birdetéeért 30 kr. fiaetendSIe.
Huszonuyolczaűik évfolyam.
A lap szellem! részét ilb-tíí kíi*!..>•
niviivttk a st*\'-k »zto-i^trii-z. ai:_vai;i r\'é-zét illető köxlrnlé!iy>-k j\'í-\'iij.* a kiadó tu vai&Ilinc bermeutT« • ¦\\í léádőii :--V it o u- K « itiz-tt & n takarékpénztári, ép-ll?:
Bé-a:euiet!en levelek nem •»-tatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", a „nagy-kanizsaiönkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" , a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet",, a „szegények tanintézete?, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet* ,a „soproni kereskedelmi
iparkamara * nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési íflliro <
„ZALAI KÖZLÖNY"
1889- éri fflásoaii Euíiciére.
Az első évnegyed végéhez köze -leávén, tisztelettel /elkérjük lapunk i. közönségét, az előfizetés megújítására s- általában lapunk szives terjesztésére.
Hangzatos szavakat nem oka -runk használni, mi a tettek embere vagyunk. A t. közönség meg van győződve arról, hogy, minden lehetőt elkövetünk igényéinek kielégitésére.
Lapunk lehető élénk, változatos s hirgazdag ; minden számunk tanúskodik arról, hogy közleményeink eredetiek. Kivéve a „Tudnivalókat", mely rovatbeli közleményeink gyűjtése azonban nem -csekély járudsá-gtinkba kerül, de ez oly általános és Qasznos érdekű, hogy nagyon sokan jtzt olvassák először, mert ez gyakorta tényleges haszonnal jár. A kormány-re ndeletek s ujabb-ujabb m inisteri intézkedések rövid kivonata általános érdekű lévént jövőre is kiváló figyelmünk tárgya lesz.
Az előfizetési ár az april—jun. negyedévre 1 frt 25 kr. april—szept. félévre 2 „ 50 „ april -decz. végéig 3 „ 75 „
Mely összeg legczélszerübben postai utalványon küldendő Nagy Kanizsára, Wajdits JózseJ könyvkereskedésébe.
Hazafias tisztelettel
Szerk. ^adóhivatal.
A vidéki magyar színészet.
Ez ügyherj nagyfontosságú or szagos mozgalom indult meg s miután mi és vidékünk azon szomorú helyzetben sinlÓdünk, hogy számtalan csalódás successive teszi tönkre kö-
zönségünknek szinügyérti lelkesedését, közöljük egész terjedelmében a reformjavaslatot, mely hosszabb időt vesz rjgyaa igénybe, de Dalnok is oly fontossága ügy ez, hogy tüzetes is mertetését elodázhatlannak véljük.
Különösen hangoztatnánk keli, azon előnyöket, melyek a javaslat szerinti központi igazgatás által, mely 1890. október l-én veendené kezdetét, a városok, illetve azok szín-pártoló közönségére háramolnak s ennélfogva a helyi érdekek szempontjából a legfontosabbak ugyanis:
1. A központosítás által a javaslat szerint a vidéki színészet azon helyzetben lenne, hogy a fővárosi színházak kiváló újdonságait közvetlen a budapesti, első előadások után a vidéken is bematathatná s igy e téren a vidéki közönség és színészet a fővárosival- folyton lépést tartva fogna haladhatni.
2. A közönség műigenyeinek kielégítése tekintetében/ rendelkezésére állván a központnak/ az összes vidéki szinészet, a társulatok szervezését, — mely eddig legtöbb panaszra adott okot — sokkal könnyebben eszkö/.ölheti. ^
3. A fővárosi, valamint a vidéki színészet jelesebb tagjainak (egyes városok kedvenczeinek) gyakori vendégszerepeltetése által a mű ort a közönség minden nagyobb megadóztatása nélkül élénkíthetné.
4. E javaslat szerinti rendszer meliett egy városban évenkint csak is egy társulat s csak akkor fogna megjelenni és csak annyi ideig működni, a mikor és a meddig a városi hatóság és a színészet központi igazgatósága között létrejött közös szerződés meghatározza.
5. Minden eddig több helyt sajnosán tapasztalt visszaélések megszűnnek, mert a társulatok tagjai a közp igazgatóság vezetése alatt állván, ez a magyar színeszet erkölcsi
bitelét rontó kihágásokat a legsxi-goruabban fogja büntetni
Bártfay P. Antai^ ax örsz, a» nésregvesület titkárának nagyérdekű reformjavaslata következőleg szól:
A magyar vidéki színészet már a hatvanas években meggyőződvén arról, hogy már-már tespedésnek indult ügyét mielőtt az tökéletesen elbuknék, rendezni kell, valamint arról, hogy ezen munkának sikere csak agy leend, ha együttes erővel végezi azt, megszülemlett azon üdvös gondolata, hogy egyesületté alakulva, közös erővel munkálkodjék a kitűzött ezét sikerén.
Az eszme hívekre talált s az egylet már 1871 -ben megalakult, közgyűlést tartott, igazgató-tanácsot választott, de sajnos, részint a részvétlenség miatt, melylyel a vidéki színészet nagyobb része akkor még a saját ügye iránt viseltetett, részint a bekövetkezett rosz esztendők miatt, melyeket a színészet igen súlyosan érzett, az egyesület és tagjai közt fennálló kapocs igen meglazult s pár éven keresztül az egész intézmény úgyszólván csak pangott.
Később 1878-ban az egyesület újból és uj erővel kezdett a munkához s ekkor már több szerencsével, a mennyiben sikerült uj alapszabályok kidolgozása, melynek értelmében az egyesület tagja tartozott lenni minden magyar színpadon működő vidéki színész, 1880-ban pedig már kimondatott a nyugdíjfizetések kőtelező volta s végül 1883-ban a magas kormány segélyével az egyesölet központi* irodát állított fel érdeseinek védelmére, Ügyei elintézésére s a nyugdijalap kezelésére.
A haladás tehát a rendezés terén — daczára a közbeeső s pár évig tartó pangásnak — tagadhatlap s hálátlan volna az, a ki az úttörő intézőktől az érdemeket elvitázni
kt&ruk, avagy a vívmányokat egészben el nem ismerné.
Sajnálatos tény azonban, hogy mindezek daczára ma ott illánk, hogy a magyar vidéki színészet rendszerének g^öseres megváltoztatásáról komolyan kell gondolkozni, mert az utóbbi évek tapasztalatai nyomán ezen az egyesület alapszabályaiban gyökeredző rendszer a viszonyok vál-toztával tarthatlannak bizonyult.
Érzi ezt már évek óta ugy az igazgató-tanács, valamint a vidéki színészetnek komolyabb s az Ügy iránt érdeklődő minden tagja s a míg az előbbi pótszabályok, póttörvények és elvi jelentőségű határozatokkal látta jónak legalább egyelőre jayiTgatni a régi rendszeren, addig az utóbbiak időnkint javaslatokkal álltak elő, melyek jó vagy balsikerre vezettek és ezek szerint fönntartattak vagy elvettettek, de alapjában a helyzet nem javult, ugy annyira, hogy félő. miszerint a vidéki színészet, daczára a színészet történetében páratlanul\' álló vívmányainak, melyeket egyesületté tömörülése és nyugdíjintézetének megállapítása által ért el, rövid idó alatt a lét és nem lét kérdésével fog küzkődni.
A magyar vidéki szinészet rendezői előtt ugy látszik az egyesület alakítása és az alapszabályok szerkesztésénél csupán a rendezés eszméje lebegvén és a jövőbeli nyug-dijélvezet kecsegtető reménye, megfeledkeztek arróí^hogy előbb a vidéki színészete: kellett volna oly előnyös helyzetbe hozni, hogy az alapszabályokban előirt kötelezettségek pontos teljesítését tőlük köve telni lehessen s azután reá róni a kötelezettségeket, szóval előbb vetn , hogy arathassanak.
JSzen azonban most már változtatni nem lehet. Van az ügynek egy másik oldala, a szervezetnek egy másik elhibázott része, a melyből
minden további baj ered s tz az, a melyen radicalis változtatással kell segitear, ez az, a mit reformálni kell.\'-. -
Sajátságos, hogy épen most, midőn az egész ország közönsége a magyarosodás eszméjétől van áthatva, most, midőn megyék és városok ezreket áldoznak a közművelődés s ebből kifolyólag a szinügy emelésére, most állunk ott, hogy fel kell kiáltanunk^ „ez a helyzet tarthatlan" !
Mi ennek az oka? Hosszas tapasztalat és tanulmányozás eredményekép azt vagyok kénytelen kinyilvánítani, hogy e bajoknak, bár nagy mérvben előidézték azokat az egyesületnek korán alkalmazott szigora szabályai s a kötelező nyugdíj is, fÖ-oka a jelenlegi színigazgatói rendszer, azaz jobban mondva, oka azon laza viszony, melyben az igazgatók első sorban az egyesülettel és annak igazgató tanácsával-, másodsorban a tagjaikkal szemben állanak.
A színigazgatói rendszert tehát eddigi alakjában egészen elvetendó-nek találom, azaz önálló, független és anyagi tekintetben senkinek felelősséggel nem tartozó igazgató ne le-\' gyen egy sem.
Ilyet csak ott képzelek, a hol az igazgató oly tőkével rendelkezik, melylyel kiadásait legalább egy évig a legrosszabb körülmények között fedezni képes, a mi nálunk nincs meg. Az igazgató nálunk jó szerencsében bízva, szerződtet, a tag risi-córa szerződik s igy a tag nemhogy az igazgató garancziájában megbízhatnék, hanem legtöbb esetben Örülnie kell, ha a már általa jó részt bekeresett gaget megkaphatja.
Igy állunk az anyagi helyzettel. Hát a szellemi?
Bizony-bizony e tekintetben sem állunk jobban ma sem, mint a hogy a boldogult Egressy Gábor által szerkesztett „Magyar Színházi Lap"
Tár ez a.
Az ébredő tavaszhoz.
Ébredj fel ob! te kikelet virányi Jöjj síép tavasz, jöjjl Jpnge «xarnyidon! Te véled ébred lelkem néma Tágya, És ott piben el ibolyáidon . . .
Mig balzsamillat áradoz nyomodba
Szás hime« lepke szárny repea körül, ^
A eiatlogánynyal ragyogó napod ba
Kél, a ixiTflnk, — a lelkünk ogy tirfll -
Hig zord fagyot lebelleted enyétzt el Virág fakad fel harmat gyöngyiden Tavasz 1 zepbirid játaxi le"benéuel Ssétbordanak datoi meiöidec. —
Te költik ilmá jöjj ! Mint tohie ezebben Kél hajnalod ét azebb az alkony itt, Pacsirtadal ott, piaztor-tip sir ebben, Megihlet az, emez elandalít . . .
Szép kék eged axnrjit vágyva nézem 8 mig pajkoeao enyelg saellSd velem, Átresgi szivem, — titkon bir, de éraem — Egy néma, fájón édes éraelem.
Csokorba gyűjtöm harmatos virágod Mindenik scál titkot susog nekem O tavant te! bQvStó varaaaod ^
A sait fagyán is virágot terem.
NEUSIEDLER JÓZSEF.
Komoly események bolondul csinálva.
— Eredeti elbeszélés. — (Nagy-Kanizsa város levelestárában levő okmányokból.) Irta: HAL1S ISTVÁN. (Folytatás.) Ezután elővételeit Szobovicsnak .könyörgő levele" melyben lemond hivataláról, — „mert a mostani szerencsésebb
időkben aratott szerencséje folytán tudományait erösebbeu kimutathatja," vagyis jobb hivatalra van kilátása: ennélfogva leköszön eddigi tisztéről és kéri egész esztendői fizetésének jutalomképen leendő megadását.
„De az Ördög majd elvégezi azt a sok dolgot, a mi ebben a zavargós világban elintézésre vár; inkább én is rezignálok," — kiáltott közbe a főjegyző felháborodva, — „hiszen magamat nem szakaszthatom meg a hivatalos dologban, mint valami szamár!"
„Szent igaz, hogy ugy vanl — hagyták helyben a batvanosok, — szamár lenne, ha kettő helyett dolgoznék."
A gyülekezet haliam sem akart a lemondásról iokább báromszoros fizetést ajánlott, — de Szobovics hajthatlan maradt.
A vitának a városbíró ur vetett véget. Azt mondta: „Ha Szobovics jobban értékesítheti talentumát, abban nem szabad gátolnunk, mert a szentírás szerint „a gyertyát nem szabad véka alá rejteni." Engedjük Őt "elmenni és adjunk neki többet egy esztendői fizetéssel, megérdemli. A viczenÓtárius nem fogja elfeledni, bogy Kanizsa város nevelése*) és hiszem, hogy a város javát jövőben is szivén fogja hordozni. — Csakhogy ugy emlékezem, mintha ki volna kötve félesztendö felmondási időnek: pedig ez esetben félévig még itt kell maradnia."
Ezután elővette a város levelesládájából azt a kontraktust, melylyel felfogadták Szobovicsot. Abban csakugyan félévi
*)Babochajr József özstöazése és segítsége mellett tette le Szobovics a jogi vizsgálatokat.
felmondás volt kikötve. Ennek alapján a gyülekezet belenyugodott a városbíró javaslatában, hogy t. i. Szobovics félév multával elmebessen és egy évi fizetést jutalmul kapjon.
Végül a gyűlés elé került Polay Jeremiás páter instaocziája, melyben a kór-bdzbani misézésekért honoráriumot kér.
Á kérvény elolvasása után Lovak Ferdinánd templomatya a kérelem megtagadását indítványozta, mert a franezía pék**) alapítványi miséjén kivül akórház-bani misézésért sohasem járt dijazás.
Csakhogy ekkor előállott a piarista unokatestvére Polay Ferencz,- egyike a hatvanasoknak, — és követelte, hogy Jeremiás páternek adjanak fizetést a misézésekért annál is inkább, mert az elmúlt esztendőben egy másik piarista ugyanazért 100 forintokat kapott váltóczédu-lákban.
— „Nem igaz, nem kapott," zajongott a közönséges gyűlés. * r\\
Erre Polay Ferencz belenyalt vala a „pumszli" zsebjébe és egy „irást" hozott ki. Haragosan követelte az írás felolvasását, mely „majd tösz igasságot"
A főnótárins kezébe, fogta az iratot és hangosan olvasta:
„Dátum Kanizsáé 29-a Decembris 1808.
Tisztelendő és Tudós Büky József
•*)Pfaff Jám.s sütőmester, (ki &« EötrS;-téren ]ak6 Pfaff testvérek öregapja T9jt) alapítványt tett as évenkint Jánoi napján mondandó misére éa a korhaxi kápolnának aján-dékoata védCszentjének kerftMUiS izent-JásOS-nak oiajfestésQ képét. A kanizsaiak azért hívták őt .franexta pék\'-nek, átért Lotbaringiábíl származó :t.
umak, Ájtatos szerzetbéli tanító Atyának a városi ispitályban tartott Szent Misékért a város polgárai nevében mélységes köszönet mondatván, — egyúttal 100 frt idest egyszáz forintokat küldünk -/.alatt, egy jótékony czélra tett ajándékból, fáradozásai csekély jutalmazásaképen.
Általam Szobovics János \' bitesVjegyző által.
Polay Ferencz diadalmasan nézett szét a gyülekezeten. Ha Büky Józsefnek adtak fizetést, akkor az ő bátyjának is keli adnipk.
A városbíró ur csodálkozással vette vala kezeibe a famozus okiratot, melyről semmit sem tudott. A viczenótárius öreg-betüs irását csakugyan felismervén, azt kérdezte halkan: „Micsoda bolond irat! légyen ez, öcsémuram?"
Szobovics pedig válaszképen a gyü lekezethez fordult s azt mondta: „Tavaij egy vallásos emberbarát által 100 forint\' tétetett le a tanácsnál a kórházban misé- í ző páter megjutalmazására..azoa kikötés\' mellett, hogy az ajándékozó neve titokban tartassék. A tanács átszolgáltatta a misézőnek. Ezen körülményből azonban nem\' szabad igényt formálni arra, hogy az idén is adassék jutalom a misézésért Ámbátor ha a jelenlévők közül valakinek, például Polay Ferencz aramnak szándékában volna ujabb 100 írtnak ajándékozása: a tanács szívesen kiadja a miséző páternek azt is."
A hatvanos Polay Ferencz rögtön visszahúzódott, nehogy ajándékozásra szorítsák.
(Folyt, köv.)
Fővárosi levél.
Kedves szerkesztő barátom! Ürömmel látom lapodból, hogy annyira magad köré tömöritetted a hírlapírókat, hogy tárcsa dolgában soha sem vagy megakadva, s megvallom, nem egy-két tárczáját lapodnak élvezettel olvastam, s óhajtom, hogy az az írói kör, mely szellemével támogatja lapodat, lankad hatatlan kitartással álljon mindig szellemi vezetésed mellett; és mert- oly jól van ellátva tárczarovatod, ritkábban írom fővárosi leveleimet, most is csak.azért irom e levelet, mert jól esik ezen a kedélyeket egészen felkorbácsolt politikai küzdelmes időben az „irodalom terén oly jelenséget látnom,, mely minket írókat közvetlen, de közvetve az irodalmat támogató nagy olvasó közönséget is érinti, sőt merem állítani, érdekli is.
Mi írók tudjuk legjobban, mi tapasztaljuk iegsajaosabban, hogy mily nyomott helyzetű van az iró szemben a szűkkeblű í még szűkebb marku kiadókkal.
A szellemi munka alig. áll arányban a kiadok által nyújtott tiszteletdijakkal, s mig a külföld írói egy-egy munkáikkal vagyonra tesznek szert, nálunk egész könyvtárakat összeirt nagy nevü íróink is csak a napi megélhetés gondjaitól vannak megóva, — néha még attól sem; mig a külfjldön egy-egy Írónak egy-egy megjelent müve ezer és ezer példányban két három sőt több kiadást is ér még rövid idő alatt, addig nálunk örülhet az az iró, kinek müvéből 200 — 300 példány a közönség kezébe jut; s ha e szomorú tapasztalatoknak indokát keressük, mindenki más és másban találja azt A szűkkeblű, még szűkebb marku kiadók „rossz időket
Mai számunkhoz egy féliv melleklet van csatolva.
HÚSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM

színigazgatói nkrót már ezelőtt 26 évvel nyilatkozik*, melyben többek közt ezek mondatnak :
„Feltétlenül megkívánható, hogy az igazgató bizonyos mértékével bírjon az erkölcsi és tudományos mü veltségnek, hogy legyen tiszta fogai ma a színészet czélja felől, bírjon tapasztalással a színművészet gy korlati terén, hogy a színészek zött mint tekintély, mint összetart kapocs állhasson meg."
„Nem akarom mondani — igy szól a folytatás — bogjj mi teljességgel nem tudunk ilyet felmutatni e hazában, hanem azok között, a kik nálunk szinigazgatásra jogositvák — nagyon, nagyon kevés bír az elősorolt tulajdonokkal. Ilyen kezek közt pedjg a vidéki színészetnek okvetlen cl kell aljasodnia.v
Végütögy szól: „Hol van azon nemesebb érzelmű -fiatal ember, a kire az ily körülmények annál visz-szariasztóbban ne hatnának, minél magasabb -felfogás, minél költőibb .sugalat ösztönzi őt e pályára;?
„Az ilyen igazgatók elég ügyesek a közönség hazafiúi buzgalmát kizsákmányolni s miután előleges biztosítást nyertek egy-egy színházi évadra bérletek által vagy másként, olyan társulatot visznek oda, melytói jobbjaink elfordulnak."
fagyon kemény ítélet s színigazgatóink jobbjait, (mert hála isten voltak s vaunak ma is ilyenek), méltán serto feltevés, de javaslatom indokolásának folyamán igyekezni fogok bebizonyítani, hogy midőn általánosságban beszélek, teszem ezt általoaos szempontból, külön érdekek tekintetbe vétele nélkül, mert csakis igy vélek ügyünkön segíteni, senkit személyében sérteni nem akarván. Javaslatomnak alapja tehát ez : „ Az egész ország vidéki színészetének nemcsak szellemi, h.-nem anyagi (üzleti) ügyeit is - a Budapesten székelő igazgató-tanács vezesse oly formán, hogy 20 színtársulatot szervezzen s az ezek vezetéséhez szükséges felelős művezető-igazgatókat pályázat utján az igazgató-tanács válassza meg, illetve véleményezze részükre a concessiót. Minden bevétel a központba szállittassék be és minden kiaoas innen fedeztessék. Szóval az egész vidéki színészet egy központi igazgatóság alatt álljon.
Belátom, hogv sok magyarázattal tartozom e pár rövid sorban odavetett tervezetet megvilágosítani, tehát áttérek, ha nem is legapróbb részletezésre, hanem igen is a főbb pontokra és azok indokolására,
¦ (Folyt, köv.)
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A nagyméltóságú földniivelés-, ipar-, és kereskedelemügvi magy. kir. miniszteriurn^t é. január-ho 23-án 4237 DL 6. szám alatt kelt leirata szerint megengedte, hogy Zalamegye területéhez tartozó Nagy-Kapornak községben 3 f. évi ápril hó 29-ére eső országos vásár ez évben kivételesen május hó G-á* tar-tassék meg. Mire ezennel felhívjuk az érdekelt körök figyelmét. Sopron, 1889. márcz. hó 10-éu. kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Folyó év elején Hermán és Balázs budapesti lakosok „Első budapesti felszólainlásiés visszkereseti iroda" czég alatt (Budapesten V. kerület, Sas-utcza 13. sz. I. emeleten) irodát nyitottak, mely hézagpótló Vállalatnak ígérkezik. Czélja ezen irodának nagy-kereskedők, gyárosok, nagy-iparosok, szállítók és mindazoknak, kik árukat továbbítanak vagy kapnak, ugy vasúton, vagy gőzhajón, mint postán, az összes áru*zál-litás körül előforduló bármely felszólam-ását, visszkereseti beadványát elvégezni. E czélbóla három éven belüli összes-fuvarleveleket és vevényeketugy a bel-mint a külföldről utinszámitja s ez áltat módot
. ujt arra. hogy az esetleges téves számításokból eredő túlfizetések visszakerüljenek. Tekintve, hogy ezen czég a megegyezés tárgyát képező díjazást csak utólag a már teljesített inunkéért követeli, ajánljuk az érdekelt köreink figyelmébe. Sopron, 1889. márczius 5-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamarától.
— Hirdetmény. A bécsi cs. s kir. pÓsta- és távirda-igazgatóság az 1885. évben kiadott azon munkának, mely a bécsi postahivataloknak, utczáknak, utaknak, tereknek és szállodáknak jegyzékét tartalmazza, hogy egyrészt Bécshe és környékére irányított postaküldeményeknek helyes megjelelését, másrészt azoknak helyes és gyors kézbesitését megkönnyítse, uj kiadását eszközölte. Ezen jegyzék a fentnevezett igazgatóságnál kapható és egy egy példauy ára 7 kr. Miután az említett jegyzék ezen kamara vélemééye szerint kereskedelemre és forgalomra nézve nem csekély jelentőséggel bir, erre a közönség figyelmét ezennel felhívja. Sopron, 1889. márczius 18 án. A kerületi kereskedelmi iparkamara.
Hírek.,
— A 25. §. megszavaztatott 109 szótöbbséggel. Mellette szavaztam Zala-megyéből : Hertelen.iy Béla (kanizsai). Eitner Sándor (?ümeghij Fackh Károly (lendvai,) Vadnay Andor (tapolcza) és Ra-dócza János (egerszegi,) ell-\',ue: Királyi Pál (csáktornyai,) Unger AlajoV (keszthelyi) és Berger Ignácz (baksai.) távol volt: Apáthy István (ietenyeij országgyűlési képviselők.
— Kinevezés. A nagy-kanizsai köz-kórház másodorvosául dr. Rauch Zsigmond ur neveztetett ki Zalavármegye alispánja által. A hivatalos esküt márcz. 28-án, csütörtökön tette le. Üdvözöljük!
— Uj gyorsvonatot rendez be a déli vaspálya társaság Bécs-Kanízsa-Pécs-Eszék között.
— Uj tűzoltó-egylet. Somlyó-Vásárhelyen is megalakult végre a tűzoltó-egyesület Folyó évi márcz. hó 25-én tartatott meg a szervezkedő gyílés, melyen a tisztség közfelkiáltással a következőleg alakult meg: elnök Joseffy Jenő számtar-
élünk. rossz csillagok járnaK" féle indok-ka) állanak elő. az olvasó közönség „sok a kiadás, nem lehet könyvet venni," mentegeti magát, mig az írók, egyik a másikát irigy szemmel nézve, azt hiszi, mert légió lett ma már az irók száma, innét van a tapasztalt szomorú helyzet.
Én részemről "csak egy valódi okot találok s ez az, hogy á szellemi munkát nem részeltetik méltányos tiszteletdíjban s a kiadók. — kiknek száma nem olyan nagy, nem bírnak azzal a^llalkozó szellemmel, mint azt például a\'íranczia, angol, de különösen az amerikai kiadóknál tapasztaljuk; kik nemcsak arányos tiszteletdíjban részeltetik az irót, s ez által lehetővé teszik, hogy az szellemi termékeire nagy gondot, hosszasabb időt fordíthasson, — hanem azon felül kiadványaikat küllegében is oly csínnal, oly tetszetöleg állítják ki, hogy az olvasó közönség szive sen szerzi meg a diszes kiadványokat Olvafó asztala, vagy könyvszekrénye ré szere, és mert tömeges a kereslet a munka iránt, a tömeges fogyasztás lehetővé, teszi az olcsóságot, s mégis ez olcsóság mellett is a kiadó mindig megtalálja számadásainak egyenlegét.
V. biányokot ugylátszik ma már a iövárosban egyes kiadók elvétve felismerték s azokon segélni törekszenek. Igaz ugyan, hogy az ily kiadók még csak fehér hollók nálunk, de már jelentkeznek, és mert aAeJenség meg van, örömmel tudatom azt; nem csak veletek írókkal, hanem
az olvasni szerető közönséggel is. — Az eddig a fővárosban, mondhatnám egyedáruskodást folytatott úgynevezett „kiváltságolt kiadókkal" erős versenyre kelt egy hátai kiadó, ki minden zaj nélkül egyszerre a főváros legjelentékenyebb pontján a legjelentékenyebb irodalmi rész-vénytártulattal a —Franklinnal — csaknem szemben, díszes könyvkereskedést nyitott, s nem csak a meglevő\'munkák elárusitásával. hanem a szellemi termékek kiadásával is foglalkozik, elsősorban, — szerintünk igen helyesen, — az ifjú nemzedék müveit jelenteti meg.
Kun Dániel e fiatal törekvő kiadó, eddigelé két jelentékenyebb müvet adott a magyar olvasóközönség kezébe a „Cassanovave rse i t" és a .Kis virágok messze tájról," s most adja ki a „Fekete sárga zászló alatt" czimü müvet, melynek tárgya a szabadság-harezot követett szomorú korszak rajza. Mind három kiadvány fiatal irók tollából került ki. s a kiadó, ki nem kímél költséget, ríem csak az írók díjazásánál mutatta meg, hogy a kiadók szükkeblűségét levetkeztek, hanem a müvek kiadásánál is oly csínt fejtett ki, mely bármelyik „kiváltságolt/kiadónak" :s dicséretére válnék. A kiállít*-; b béltartalom szépségének teljesen megfelelő, az egyes lapok válogatott papirbiy, a nyomdászatnál legújabban divatbajött keretekkel.sinicialékkal ellátva, a borítékok a legtetszetőbb alakban vannak componálva, 3 mondhatom, Kun kiad-
tó; jegyző Sölétormos György káplán ; pénztárnok WeiatSámuel bérlő; föparancs-, nok Orbán Ferencz pinczemesterr alpa-rancsook Vincze Ignácz körjegyző; tüz-, rendőr Bekker-György gazd irnok. Az egylet megalakulása leginkább köszönhető az itt felsorolt tfeztviselók buzgólkodásán kivül, több. előkelő egyéniség áldozatkészségének, kikaz alapitÓ és pártoló tagok 1 sorában szép számmal tömörültek össze. Alapító tag van 5 pártolőtag 9, működő tag 60. Isten áldása kisérje működésüket, de a melyből minél kevesebb jusson ki!
— Elfogott betörők. Már valami két év óta tartotta nyugtalanságban a som-lyó -hegyi birtokosokat egy jól szervezett pinczetorő banda, ezen idő alatt több mint 40 pinczét törtek* fel. Végre a Nemesis utolérte őket a mult héten, a mikor is a f csendőr éjjeli czirkálás alkalmával aHetyei J féle pinczében világosságot födözvéu fel, nyomban ott termett, s a jó madarakra reá csukták az ajtót, s felszólították a megadásra. De ez nem történvén meg, reggel G óráig őrizték ott őket, mig nem többen a falubóf segítségükre jöttek, s ezek segélyével a tetőt kezdték kibontani. Ekkor azonban megadták magukat annak a kijelentésével, hogy „ők istenfélő embe-rek, a hatalom előtt meghajlanak." Mint mondják, eszük ágában sincs vallani,.egy j jól kigondolt mesével ámítják a bíróságot j ¦hogy t i. őket egy paraszt ember itatta pálinkával, s beküldte oda abba a nyitott pinczébe, hol találnak egy kis bort is, a mire ők, mivel amúgy is pityókosak vol tak, erősen szomjúhoztak.
Phjlosera gyüIé8.r*SomIyó-Vá-sárhelyen f. hó 27 én a somlyói hegyhir-to^osság gr. Eszterházy Ferencz elnöklete alatt ohiloxera gyűlést tartott Daczára a viharnak, igen nagy volt az érdeklődés.
— MeghivÓ. A perlaki társaskör a csáktornyai dalárda szíves közreműködésével f. évi április hó 6-án a perlaki városi vendéglő nagytermében dalestélyt rendez. Belépti-díj személyen kint 70 kr. Kezdete
órakor. A tiszta jövedelem fele részben a társasköri könyvtár, fele részben a sze-;ény tanulókat segélyzö egylet javára fordittatik. miért is felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Müsorozat: l.Egressy. Szózat. 2. Rieger. Borús az ég. 3. Huber. Hej. be zennyes. 4. Huber: Ldes lánykám. 5. Huber. Honvédek, csatadala. 6. Rieger. Alföldi legény. 7. Huber. Kerekes András. Huber. Nemzeti zászló.
— Napi biztosok a népkonyhában héten, vagyis márcz. 3l-én vasárnap
Fisebi Pálné urnö és Juhász Emma k. a. ápr. 1-én hétfőn Ledofszky Árminná és Weisz Zsigmondné urnök, 2 án kedden Sebestény L-ijosné urnő és Schreyer NelH k. a. 3-án szerdán Oszeszly Antalné urnö és., Darás Malvin k. a. 4 én csütörtökön Weiser Józsefné urnö és Rosenberg Adel k. a. 5-én pénteken Schreyer Lajosné urnő és Matosh Gizella k. a. 6-án szombaton Lessner Henrikné urnö és Weisz Karoliu k. a l
— Hermán Ottó s a Balatonvidék. Kitűnő természetiudósunk, a ki jelenleg a természettudományi társulat megbízásából a „Madárvilág" tanulmányozásában fáradozik s csak nemrég jjÖ\'t meg világ-utjából, legközelebb az ország különböző pontját teszi tagulmánya tárgyává. A természettudomány ezen ágát egészen\'uj, alapokra fogja fektetni. Mindenütt tanulmányozza a madarak népies elnevezését ; ezen elnevezésekből deriválja a- magyar észjárás és etymologia szerint a neveket, hogy a Bugát-féle gyártott szavakat telje-
ványai minden olvasó asztalon diszszel foglalhat helyet; és a mi fő, e kiadó nem szükmarkuskodik, mert daczára a kifogástalan kiadványaínak, azok ára oly alacsony, y alig hasonlítható Össze más kiadók kiadványaival.
E ritka jelenség mellett egy másik, az irodalomban szintén feltűnő eseményt consta tál hatok még.
Mí, kik a\'tollat forgatjuk, legjobban tudjuk, mily súlyt kell fektetnünk a szak-beli hírlapirodalomra. S dicséretére válik a magyar hírlapirodalomnak, de az olvasó közönségnek is, bógy szakbeli hírlapirodalmunk áll azon a nívón, melyen a külföldi; alig vau oly szakma, melyben három négy lapunk ne volna.
De van aztán egy szakma, s ez a „zene" melynél eddigelé a legszomorúbb helyzetben volt irodalmunk. Történtek ugyan kísérletek már több ízben zenelap szerkesztésével, de fajdalom, vagy a szerkesztők szük látköre, vagy a közönség szűk keblüsége folytán csak rövid életűek voltuk e lapok. Hiányzott belölök a szakember szellemi vezénylete! -. *
Most jól esik megnyugtatólag jeleznünk, hogy ez irányban oly nagy lépés történt előre, minő önálíí zenéuk létezése óta nem fordult elő.
A kezdet nehézségeit leküzdve, Ságh József ismert zenetanárunk, megalapitá a „Zenelapot,\' mely körűi csakhamar a zene valódi hivatott aaakemberek tömö-ritenie sikerülvfn, oly lapot nyújtott a
sen kiirtsa. Késő öszszel azután ismét világutra indul el, Afrikába, ahonnan február Lóban tér haza. És ekkor februártól kezdve ápril elejéig* a Balaton vidékér^ \'rándul. Főtelepe Keszthelyen lesz. Innen kiterjeszti figyelmét az egész Balaton \'partvidékére. Mindenütt felfogja kérni a parii birtokosokat, hogy tanulmányozására 1 a szükséges terrénumot átengedjék. A derék tudós, a kire büszke lehetne bármely nemzet, bizonyára a legnagyobb elözé-\'keuyaégre találmindenütt, valamint Zala-és Somogy, ugy Veszprém birtokosai részéről is. Isten hozza közénk I
— Csödmegnyit\'ás Kremsier Dávid nagy-kanizsai lakos ellen. Csödbiztos Er-
\'dödy L-tjos kir. törvényszéki biró. tömeg-! gondnok dr. Rothschild Samu ügyvéd. Bejelentési határidő május 12. I — Svastits Géza végzett jogászt a nagy-kanizsai kir. törvényszék elnöke ugyanezen törvényszékhez segélydijas I joggyakornokká nevezte ki.
— Heti biztosok a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban e héten a választmány kebeléből Diuscha Ottó né és Stem-mer Kálmánná úrnők.
j — Álszemérem áldozata. A le folyt héten egy tisztes asszonyság szorult , helyzetben lévén, férje aranyóráját el akarta zálogosítani, azonban a Wiukler-j féle zálogházba rőstellett személyesen bemenni. Megfogott tehát egy arra haladó inasgyereket, a ki^llitólag szinte a zálog-h ízba meut, rábízta az órát, hogy adja be, és vegyen fel rá 10 frtot, majdő megvárja künn. Az inasgyerek bement a kapun, a másikon meg elillant; mert az asszonyság hiába várta, az bizony nem jött többé vissza. Végre nem maradt más hátra, miit jelentést tenni a rendőrségnél, hol már egész sereg inasgyerek szerabesitte-tett a káros nővel, de még eddig nem si került az „igazit" kinyomozni.
— Hahótról írják \' nekünk: F. hó 18-án a f.-bahóti fiatalság által az izr. imaház javára műkedvelői előadással (adatott a „Para-zt kisasszony") egybekötött tánczmulatság rendeztetett, melynek tiszta [ jövedelme 100 frt volt.Felülfizettek : Blumenschein Ignácz ur 3 (rt, N. 5 frt, I Reichenfeld Albert ur 2 frt, Kreisler Jó-; zsef ur 1 frt 50 kr, Szabó Mihály ur 1 frt j 50 kr, Kende N. ur 1 frt 50 kr, Handlei j N.-oé úrhölgy 1 frt, Sínger íl. ur 1 frt,\' Grosí. Ignácz ur 50 kr, Kluger Zsigmond ur 50 kr, Grünfeld Miksáné úrhölgy 50 kr, Rosenberger Bernát ur 50 kr, kiknek ezennel köszönetet mond a rendezőség.
— Veszedelmes társaság. Pavlovics Gyula borbélysegéd folyó hó 2G-án este, Keszthelyről Kanizsára utazott, és olyan kupéba talált beülni, a hol az utasok tul-1 nyomó része némber volt. — A fiatal em-1 ber szinte örvendett, hogy Ő inost „dauien-, kupéba" került és mivel a mellette ülő volt a legfiatalabb, meg a legcsinosabb és ennek útközben u i varolgatott is. — Éjjel Nagy-Kanizsán megérkezve,a tisztelt iár-saságnak jó éjszakát kivánt és besietett a városba. — A sörházban vacsorálni akar ván hüledezve vette észre, hogy pénztár-czájának melyben 18\' frt volt, csak hűlt helye vau. — A némber társaság nem volt más, mint a keszthelyi vásáron vendégszereplésre volt zsebtolvaj szövetke zet, s igy igen természetes, hogy az eltűnt pénz örökre fucscs 1
— Beküldetett. Az ünnep- és vasár-^. napokon templomba járó hivők nem nagy buzdítására, a cziutoriura kijárásánál van egy sarokkorcsma, melynek ajtajából egyenesen a templom bejárati ajtóba vagy viszont a temp ombejáratból a korcsmába
magyar közönség kezébe, mely nem csak megfelel a magyar zene szakma kívánalmainak, hanem a külföld hasonló termékével diadalmasan kiállja a versenyt A lap irányezikkében, melyek a szerkesztő a más szakavatott zenészek tollából kerül ki, a zeneelméleti terén ád ismertetéseket még kritikai része szakavatott bonckés alá veszi minden jelentékenyebb zené-szeti müvet — s hogy csak egyetlen példát hozzak fel, a „Walkür" bírálata több számban jelent meg, egyik kitűnő zenészünktől ; hírrovatában ott találjuk a zene terén előforduló legsisebVmozzanatot is. míg tárczájít elsőrangú íróink irják, s ezek tárgya is majdnem mindig zenészeit. Költséget nem kímélve, a szerkesztő csaknem minden második, harmadik számhoz zenemelléklettel kedveskedik olvasóinak. És örömmel látjuk, hogy a közönség fel tudja-fogni a hiánytpótló szaklapok érzel mét mert a „Zenelap" közül a magyar olvasó közönség disze-java tömörült.
E két jelenség jótékonyan hat mi reánk Írókra, mert ha az a latin közmondás, ho|y „quem dü oderunt paedagogum fecerunt" áll a tanítókra, bizony-bizony, még jobban ráillik a magy. Írókra, és igy e két örvendetes jelenségben mi a jobb idők első hajnalsugarát véljük felderültnek lenni. Vajha ugy lenne, vajha a jó példa vonzaná, s követőkre tálába 11
PALOTAY ÁKOS.
lehet látni. — Miután azonban ez a korcs ma már mintegy 12 ér óta fennáll, a közönség valahogy beletörődött — Azonban most meg a mint hírük, valaki az átelleni sarokházban, mely az élőbbemtől alig van 10 — H lépésnyire, szintén korcsmát szándékozik nyitni és italmérési engedélyért folyamodni, mi ha csakugyan létrejönne, a hivők éppen két tivornya közé szorítva járhatnának az Isten házába, a mi aztán különösen űrnap, feltámadás és egyéb ünnepélyességek alkalmával ugyancsak épületes dolog voioa. — De hát-szeren cséré az uj italmérési törvényben, mély az italmérést állami jövedékké teszi, szintén van gondoskodva, hogy az ilyen botrányos dolgok létre ne jöhessenek s kü-| llmösen a 7. §. határozottan kifejti, hogy1 \'asiniérési helyiség fekvése templomokétól/iskoláktói, kórházaktól lehetőleg tá-1 vol legyen, erre különö\' gond fordítaudi \' s ezek iránt a község is meghallgatandó. ) — Hisszük tehát, hogy várusunk tanácsa, ha ily kérvény hozzá kerül, fel fogja emel-\' ni tiltakozó szavát és nem engedi, hogy a \' korcsmák zsivaja a plebáoia templom kőre ! centralizáltassék. A templomba járók, j — Gondolat-olvasás. Jakoby Harms hamburgi gondolatolvasó e!Öa lása márcz. hó ö^r-én nagyszámú, disztin\'gválT közönséget vonzott a „Casino" dísztermébe. Jakoby a gondolatolvasás alapját érthetően megmagyarázván, megkezdé kísér etezé-: seit, melyeknél mint médiumok Schreyer Nelly, Ács Adelfin,Blau Tinkaés Goldstein Emilia kisasszonyok; dr. Blau Simon és dr. Szűcs Miklós urak voltak szívesek közreműködni. Jakohy rövid keresés után kitalálta, kivel fogott az illető médium kezet, hová rejtetett el egy lü, mely tárgyat gondolta az illető mediu<u a teremben. A gondolat átiuházást egy második \' személyre igen sikerülten mutatta be ; Jakoby ugyanis a bekötött szemű médiumnak homlokára téve kezét, átvitte rá a közönséggel előre tudatott ama gondolatát, hogy a médium Blau Lajosné urnö kezében levő legyezőt elvenni és a kijelölt harmadik személynek kézbesíteni fogja; megjegyezzük, hogy ezen mutatványnál a médium vezette a művészt. Ezen kísérletezés éppen ugy, mint a többi, kitűnően sikerült, mi főleg attól függ, hogy az illető médium figyelme és gondolata kizárólagosan a,tárgynál legyen és hogy a gondolatolvasásnak csakugyan ez epy főkelléke legjobban bebizonyult azon mutatványnál, - melynél dr. Szüos törv. biró ur vitte a médium szerepét. Ezen mutatvány a következő volt: Három kés közül a médium egyet kiválasztott, ezutánjfá-szemelt magának áldozatul egy délezeg huszár kapitányt kit színleg a kiválasztott késsel megszúrt, a véres tett elkövetése után a médium a gyilkos eszközt a másik két kés iözé tette: Jakoby azonban néhány pillanatnyi keresés után nemcsak hogy melyik késsel tétetett a. szúrás, hauem a megszúrt egyént h. sőt még az álszurás helyét is egész prácizen megmutatta. A közönség nagy érdekkel és" éléuk tetszéssel kisérte a sikerült mutatványokat.
— Kereiizteló-Szent-Jánosnak néhai Pfaff János „franczia1 pék" által a városi kórháznak ajándékozott oiaífestésü képe, melyről a mai számuirfcban közlött elbeszélésben van emUfés, a régi kórházkápolna lebontása után egy időig a városi \' számvevői hivatalban őriztetett. Eladásra szánták, mert nem lehetett az uj kórház-kápolnában elhelyezni.\'Tavai a számvevőségnél nézegették a képet Szentes-Makár és az öreg Dávidovics, és addig dicsérgették egymás között, mig kedvet kaptak a megvételére. „TekéntetÖs számvevő ur megvöszszük ezt a nagy képet, jó lösz majd Cseriére szölöpátronusnak," szólamlott meg Szeutes Makár a nagy jós. Hála Istennek — gondolta magában a számvevő— csakhogy már elviszitek innen. Hamar meg lett volna az alku. A nagy-jósló még csak azt kívánta, hogy miképen a város alakitassa át a képet szent Ambrussá, a szőlők védszentjévé, oly módon, hogy pingáltasson Szent-Jánosnak fejére püspóksüveget, egyik kezébe egy szőlő- n. fürtöt, másik kefében levő edényből pedig bort töltsön viz helyett Krisztus urunk fejére. Máig is megfoghatlan, hogy a város miért nem sietett megvalósítani ezt a világraszóló eszmét, mert ilyen nevezetes kép bizonyosan eltávoztatta volna szegény CserférÖl a fagyot, jégesőt és mindenféle^ más csapást..
— Megyei r. h. Létrádon dalegylet alakult. — Zala-Szent-Györgyön" r. kath. kántortanitói állásra nyittatott pályázat. —d^jöucz Vendel 23 éves fiu Dobronakon felakasztotta magát. — A vas-zalai Uks-rékpénztár uj épületének felavatása márczius 30-án tartátik Körmenden. — Zala-főn márczius 23-án két ház égett el.— Zala-Lövőn, Baksan átRédics feléUervezik az uj vasutat • J
— Hazai r. h. Győrött ápr. 1-én vasúti menetjegy iroda nyittatik. — Dr. Ró-mer holttestét,Lipovnitzky püspök sírja meüé temették. — Jeles költőnk Endrödi
Melléklet a „Zalai Köslöny* 1889-ik évi 13-ik szamához.
Sáudor neje seÜI. Écsy Antónia Nagyváraiion meghalt. ~ Egerben egy földmű -veanó 2 fiu s 2 leányt szült.jnind egész, sebesek. — A Tisza:folyó rohamosan árad. — A prot. írod. társaságnak 2-1 ezer frt alapítványa és 88 ezer frt biztosított jövedelme van. — Székesfehérvárott április éú.nagy lóvásár .tartatik a gazd. eeye-sú.ejr\'áltai. — Óbudán uj kénfurdöt létesítenek/— Az udvarnak Budapesiröli elutazása halasztást szenvedett. — Budapest tanfelügyelője Verédy Károly lett. -10 millió frt alaptökével Iipesten uj bank alakul. — A "kaposvári kir. törvényszék euöke-aggásztólag bet-g. — A bein-y-mini>z!ermm yez.\'té.-ével ideigl. Baross Gahor megbízatott.
_: Külföldi r. h. A franczia hazafias
iiga újra. szervezk dik. — Ulb\'ach Lajos uiagyárbaníi franczia iró meghalt. — Ga-licziában n:igy árvizek pusztítanak. — í (>roszi>r-z;(g hntli hajóinak nagyobbít asára \' |iiú millió rubelt áldoz. — Japánból számos előkelőség jö hazánkba a közigazgatást tanulmányozni. — Ausztriában a kis lutri és igérvényüzlet megszüntetésére törekednek. — Georgia államban villamos fulyotfedezlek fel. — Cbináb&n létesíttetett először állatkert mintegy három ezer évvel ezelőtt. — Mexikóban eddig ismeretes legnagyobb kígyót öltek meg, hossza "Tü\'50 méter volt. — Minueapolis városban (Amerika) egy mérnök Ti8 \'emeletes vasházat épít. — Márcz. 25 én leplezték le TriftfZtbéfiVazt az -emlékszobrot, mely Ausztriához való 50Q^.éves csatlakozását jelezi.- V
Közgazdaság.
— Az első magyar általános biz-tositó-társasag e hó.26\'díkán tartotta rendes évi közgyűlésé*. Károlyi Gyula gr. elnöklete alatt.-A közgyűlés határozatképességének konstatálása után elnök nieg-nyitp beszédében kiemeli, hogy a közgyűlés tárgyát az alafeziibályok módosítása is képezi, a módo-átások főleg a 27., 38., 39., 52. és 57. ijjj-ra vonatkoznak. A társaság első alakuló közgyűlésén, 1855. márczius 13-kán ,a kormányzó-testület következőképen lett megválasztva :. A vá-iaszmány állott az elnök és alelnökön kívül 12 tag és C póttagból; az igazgatóság 5- igazgató és a vezérlő igazgatóból ; a vizsgáló bizottmáuy 6 .tagból összesen ailt a kormányz\'-K 32 tagból. A mai javaslat vis>zatérés a régi rendszerhez, mely-jónak és helyesnek bizonyult\' Az 57. §. módosítása a részvényesek számára és előnyére nagy horderejű intézkedést tartalmaz. Aránylag nem sok idő alatt gyűjtött ö.-sze a társaság nyeremény-tartalékot, melyből 1 »70. és lö"9 ben a részvényesekjavára 2.100,001) trtot fordíthattak az alaptőkéitek 3 millió forintra tőrtént felemelésére. Azóta újra nevezetes ösz-szegre gyűlt e nyeremény tártai ék, riiely ha a teljes 3 mi lió forintot, eléri, tovább nem lenne szaporítva. De szaporítása nem is szükséges, mert 31 évi tapasztalabmu-t üt ja. hog.\'mé^ mostoha esztendőkben se kellé azt soha igénybe venni. Az eddig a nyereiuénjtiriak\'k növelésére szánt hoz-zájánuásből jövőre egy. „külön tartalékalapot" kivan a társaság megteremteni, és ha egyszer a külön tartalékalap jelentékenyebb összegre fog emelkedni, a részvényesek még a kedvezőtlen üzletévekben is számithatni fognak 1G0 forint osztalékra. AZ elnök e megnyitó beszéde után felolvastatott az igazgatóság jelentése, mely szerint a múlt évben-a tűzbiztosítás! osztály kedvezőbb\' eredményt mutat, mint 1887 ben; ellenben ajég- és szállítmányi üzletágak veszteséggel zárattak le. A tűz és szállítmányi díjtartalék 1.848,530 írt 13 krt tesz; ezenkívül a társaság különféle tartalékai ez évben is jelentékenyen emelkedtek, \'i\'gyanis : az életbiztosítási díjtartalék 13.414.3G8 írt 10 krajcárra, a nyeremény-tartalék 2.302,933 formt 4 krajezárra, a tisztviselők segélyes nyugdíj alapja 498,G88 frt 71 krraía „Lévay-alap^ G7.819 frt 17 kr., a duua-parti házadótartalék 64,348 frt 15 kr. Az árfolyarnkülönbüzeti tartalék, mely tavaly-teljesen feiemésztetett, azidei mérleg szerint 300,000 forintot tesz. E tartalék a inult évben gyűlt össze, de ezenkívül még 90,800 fit 50 krnyi tartalék van azon értékpapírok árfolyam-különbözetében, melyeket az 1888. évi deczember hó 31-ki árfolyam szerint \\ ehettek volna fel, de tényleg kisebb értékkel lettek a mérlegben felvéve. A zárszámadásban kimutatott és 765,553 írt 98 krt tevő nyeremény felosztására nézve javasolja az igazgatóság, hogy az alapszabály-szerű levonások után fenmaradó 457,509 frt 74 krnyi tiszta nyereményből 1 ör az alapszabályok 60, í-a d) pontja értelmében közhasznú czé-lokra, az évi eredmény l"/0-ának megfelelő össreg, u. m.: 7638 frt 54,kr. adassék ; 2-or osztalékul minden egyes részvény után 152 frt és igy összesen 456ezer forint fizettessék ki ; 3 or a fenmaradt 1509 forint 74 krajezárnyi összeg a jövő évi számiárairsttassék elő. A közgyűlés az igazgatóság javaslatát változatlanul fo-
gadtá el, a fel ment vényeket megadta és
végül megválasztotta uj választmányi tagokul : Hodossy Imre, Heinrich István. Mendj István, báró Nikolics Fedor, gróf Nádasdy Ferencz, Steiger Gyula, gróf Wenckheim Frigyes, gr. Zelénski Róbert, gWf Zichy Béla; uj igazgatósági tagokul: Scho.-berger Zsigmond, Üllmann Károly Pál, grót Zichy Nándor; uj felügyelő bizottsági tagokul : gróf Batthyány Géza, Jekelfallussy Lajos, gróf Szápáry Gyula.
Szerk. üzenet
— Budapesti Hírlap. (Szerkesztők é* lap-tulajdonoaok: CukiSM Jőz*«f e» Rákosi Jenó.) ¦A .Budapesti Hírlap- a. lefolyt belek politikai viharaiban, küzdelmeiben j<.bban bebizonyította,, valalia, hogy merészen lobogtatott zászlaján ez xz egyetlen jiiazó áll : magyar-aág. Lángoló szózatai, melyeket napról-napra kibocsi\'ott, éléak vi»thangot keltettek az or-szágbau, k fokozták & „Budape*ti Hirlap1-inJp\'iTitM^c\'i ; eltérj-\'átéget pétiig eddig páratlan foki* emelték. a „Bndap-^ti Hírlap- máris olva-ói közt Ml ! :i az onz^; lugkiválóbb intellitfencuiáját, mely me>;é tette, -Ogy c tápban a magyar nemzeti puliliki nyer legpregnánsabb kifqmeat A „Budapesti ,Hinap* sikeréu^k egyéb tényzŐi ¦ regiek maradna.k : a ki:ünŐec szervezett szerke>z tőség, a a kft-zönséguek ;y:i\'* é* bü kiszolgálása, tekintet nélkül .a költtégPkre. MíbdeC fontosabb bel-vagy^ külföldi esemény felől rendéi leveiezöú: kívül saját külön tudósító írtvSÍt köSVe lenül a távirati szolgálat immár oly tökéletesen van bereu-lezve, hogy elmondhatjuk: nem történik a világon Bemmi jelentékeny dolog a .-nélkül, hogy a „Hudapeati Hirlap" arról ~< -\'-o- ne adjon bU ét kimerítő mdóaiiáat A . Bad * p.nii Hírlap- pilitikai csikkéit Ka a. Ivor báró, Rákosi J«,5, GrUnvaid Béla, Balogh Pál irják máa kiváló hazai publicistákkal híven a lap független, magyar, pártérdekeket nem, caak nemzeti érdekeket ísmerS azollemébez, Politi-. kai hireí széleskBrü öisz>-kftteetések alapján a legmegbízhatóbb- foriaokból származnak. Az országgyüléaí tudósításokat a gyorsírói jegy- ^ zetek alapján szerkeszti ¦ az ülés külső.égek \' vidám ca-*VFgé>ekt>eu tárgyalja. Magyország politikai ét közélete felől távirati értesülésekkel látnak .el rF-nJei leveleiók.^ninőkk^l minden vároabao, sőt nagyobb kSaftegbén is hir a a lap Európa Gaaxea metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját„ludölit^k vannak, a kik ugy K ott történöTeae-ményeket, mint az elektromos dróton oda futó faireket rfigtOo megtáriratozzák. A külföldi rendes tudósilókon ki-vül minden fontoaabb esemény ft-151 a ¦serkesztöség kütön kiküldetéáu taK}ai adnak gyors éa b5 érteaitést A „Budapesti Hirlap", e czélokra havonkíut oly Sasseget :"r.v: miot i a mennyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hírláp | égést* költaégvetéae volt; de sikerült ii elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma a sajtónak. A .Budapesti Hírlap\' tárczarov-ata a lapnak egyik t-jróáaóge a mindig g,.udot furJit rá, hogy megmaradjou előkelő aziuvonaláu. a közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtaláljf mindazt, a mi tájékozására azük-¦égea A regény<-samokban c*ak kiváló irók legújabb müveit közöljük. — A* előfizetés iöltételei: Kgész évre 1* frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 írt 50 kr, egy hóra I frt 20 kr. Az előfizv-téack vidékről legczéUaerüb ben pO*ta-utalványuyal eszközö\'hetök kfivetkező czim alatt: A rBudapesti Hirlap\' kiadó-hivatalának, iv. kerület kalap-utcza Ifi szám.
— Bizonyos étefck emészthetlen volta előidézi a gyomorégést, a mely gyakran gyomorgörcsöket is von maga után. Az ily bajoknál legjobb eredménnyel használható, az minden gyomorbajokra üdvös hatással biró dr. Iiosa életbaizsamá Fragner B. gyógytárából Prága 205. III. Kapható minden gyógytárban.
— Egy népszer. A BMoll-féle fran-zeia borszesz és só" által a betegeknejj egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtaiik köszvényes és csúzos bántal-maknál, < sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerésr és cs. k. udv. szállító által, Bécs I. Tuch-lauben 9. A vidéki gyógyszertárak é-anyag-kereskedésekben határozottan Mobs féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával. • 2
Irodalom.
:— Az „Olvasó Kör" szépirodalmi regényfolyóirat kiadásában megjelent ,U j párisi titkok" czimü társadalmi regény 3-dik füzeié, — rendkívüli folyamban pedig a „Remete király" (II. Lajos bajor király) történeti regény 18-dik füzete. Magyarította Tölgyesy Mihály. Szerkeszti e regény-folyóiratot Fülöp György. Kiadja Kormányos Róza. Egy-egy füzet ára 2ő kr. Előfizethetni Bpesten, üllői-ut 21. sz.
— Ságh József .Zenelap^-ja IV. évfTlegutóbb megjelent számához ifj. Do-náth Lajos egyik érdekes zenemüve „Emléklap" czimen van mellékelve. A lap maga tartalmas és változatos. Ajánljuk a DZenelap"-ot a zenekedvelő közönség figyelmébe. Előfizethetni Ságh Józsefnél a „Zenelap" szerkesztőjénél Budapesten (VIII. k.) üllŐÍ-ut 4. sz. Egész évre a zenemű melléklettel együtt 6 frt
Ki nyert?
Húzás márczius 23-án.
Budapest: 16 29-25 19 38. Lincz: 13 8 52 6J 26.
Trieszt: 20 .56 67 76 27.
— .Snrrexit" Koatönetúl vettük j5ni fog. A papírszelet már megjelent. Többire nézve legyen nyugodt.
— S. A „Urczá"-val ugyan megjártuk. Jót nevettünk; miudenférd tárczát megbeszel-ttluk, csak a valódira volt nehóz rájönni.
— S. Bpest. Ké^^éggcl. Ö«iv.>« üdvözlet!
— L Bócá. Német "szellemű kSrözvé-uyekre nem i erlectálnnk.
— Vigil A r«cctenfiát" közölj tik, de clóbb & szerző kilétét todo\'Ouk kell, noha szerkesztőségi titok marad. Ismeretlenektől sem-mitsem közölhetünk. Ismétlő közlés csak hirdetéseknél eszfcözö.hetí.
f — 8 Oy Betegen hozták ide kívánatára. N\'ém ismered Cdvözlet.
— Nagy-Kaaizaán mfikődő :í..>b iparos-segéd hoiLzá-ik adott közleménye az iparos .fjiwág és önképző s betegsegélytő egylet vezetni ellen, hirlapilag nem vexet czélboz. — A sérelmek csak az ügylet illetékes gyűlésén nye<hetnek méltó megoldást Hírlapban szakadatlan h kellemetlen BÓrlóclásokat idéznének" elő K *Kempontb.il ném k^zölaeljük. Különben az alapszabályok 5. í b) pontja sxc-itnt a p.iu .-r..>k az egyesület helyiségében ? yitva 1-vő p masskönyvbe írandók ntelyek a választmány elölt lirgjaltatni fognak, s* ha ea nem történnék mi-g, lenne helye hírlap utjáui köaléil\'ek
— A* 14 25. §§-ról irt czikket mí i közöli etjük.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értékelhetni naponta déli t—S j- óra közi Ukásút. Arany János-utcza 4 az.
Lapiulajdonos : WAJöITS JÖZSEF-
iNlsnittér.*)
Farbige Seidenstoffe von 60
kr fl. 7 65 P Met r — glatt und gemustert icirca 2500 versch Farben n«d De>siDS.)
Gestrifte und karrirte Seidenstoffe von 80 kr. bis Ii. 6 50
Versendet r»beu- and iftüs«kweise dor-lo- und zollfrei des F»hrikif-Depot Q. H.-nneberg. K. K. Soflief). Zürich. Mus-\'er amgebend Brifo kosten 10 kr. porto.
146 §. értelmében az alsó-lendvái kir. járbiróság területén levő a lenti-szombaf-helyi 16. sztjkvbeu I. 1., G., 11. sorsz. a. foglalt és Racz Rozália hajadon kiskorú nevén álló és az adó alapján 119 frtra becsült ingatlanokra 119 írtban ezeuuei megállapított kikiáltott árban elárvereztetik.
Az érverés megtartására határidőül 1889. évi ápril ho 13 ik napjának délelőtti 10 Órája Lenti-Szombathely községben a községi bíró házához tűzetik kí.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának l-0°/n-át vagyis 11 frt 90 krt készpénzben, Yagy az 1881. LX. t. c-. 2. f* bau jelz. árfolyammal számított és . ? /.ő8 i. évi november hó 1 én 3333-. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisztéri rendelet 8. ^-ahan kijelölt óvadékkéjies értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és pedig az elsőt az árverés napjától számítandó 30 nap alatt, a BOdikat ugyanazon naptól számítandó GO nap alatt, az utolsó részletet ugyanazon i naptól számítandó 90 nap alatt, minden; egyes vé;elári részlet utah: az árverés nap- i jától számítandó 6% kamatokkal együtt az 1881. évi deczember hó 6-án 39.4-15 I. M. szám alatt, kelt rendeletben előirt módon az alsá-^endvai kir. adóhivatalnál, mint bírói letéti pénztárnál befizetni
Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, Alsó-Lendván, 1888.\'évi dfecz. 7-éu./^
SOMMER 3589 1—1 kir. aljárásbiró.
• kanizsai 36S9. s*. tjkvbeo A f alatt felvett 2385. helysz. számú, a katona temetői dűlőben fekvő, Voglt-r György Tashidegkutt lakos tulajdonát képező, körülbelül 4 botd szántóföld ós rétből álló bírtok szabadkézből eladó. — Bővebben értékezhetui azóv»l vagy levélben a tulaj ionossal Vashide,ikuton; — közvetítők kizáratnak. < 3557 3- 1U
*jE rovat alatt köaöttekérí nem válal elelósséget, a szerk.
Birtoi elaÉ.
törvényszék alapján egészben, végre a tolmácsi 12S. sztjkvben A. f"76. hr. a. BelsŐFerencz,Belsö József,Ínémeth László és Tamás György nevére felvett ingatlan 156 frt becsárban a fenti t.-cz. alapján egészben tolmácsi ingatlauokra, 1SS9. évi ápril hó 30. napján d. e. 10 órakor, a bu-». csutaí ingatlauokra \' 889.%évi ápril hó 30. napján d. u. 2 órakor az-r illető községbiró házánál Freylér AdoH felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. . _*
Kikiáltási ár a becsár s az ingatlan a V kitűzött Jiatárnapon a becsáron alul is el fog adatni. ¦
2V Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/D-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. _.-<-"..
S.v^Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletaen, még pedig;.az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alalt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hóoap alatt, —mindoH egyes\' vételárjészlet Után az árverés napjától járó 6% kamattal együtt .1 íetenyei kir. adó- mint letéti pénztárnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámitte,ttii.
. Kelt Letényéu, a. kir. jbiróság mint tkkönyvi haióságnál 1S8S. évi október !ió 10. napján. -FIL1PICS\'
3590 1—1 kir. jarásl-iró.
284. tk. 888.
Árverési hirdetmény.
A Íetenyei kir. járásbíróság telekkönyvi osztálya részérói hözhirré tétetik, hogy özv. Horváth Istvanné végrehajtatónak dr. Csempész Kálmán mint Salamon Pál ismeretlen Örökösei gondnoka Íetenyei és Tamás GYorgy végrehajtást szenvedő tolmácsi lakos elleni 250 forint töke, 13 frt végrehajtási költség, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a n.-kanizsai kír. törvényszék (Íetenyei kir. járásbíróság) területéhez tartozó a bucsutai 21. I sztjkvben Salamon János, Salamon Pál I nevére felvett A. f 22. hr. ingatlan a rajta I épült 17. nép sorsz. házr3 428 frt becsárban j az 1881. LX. t-cz. 15fivS. alapján egészen
- —\' ii-. továbbá a tolmácsi 14. sztjkvben A.
aooooooooOOOOqII. 46. hr. a. Belső Fkencz, Belső Borbá-
UFFRnPPSI ]VMV7 Sv lva\' Belső József és Tamás György nevére
MÜHLal-btUAhA 0| felvett összesen 152 frt becsárban a fenti
0 és o
LEGRÉGIBB ELSŐ és LEGNAGYOBB
CZEMENTÁRU GYÁR.
Perlmosenl Portland-cement. Kufs!rni vízhatlan mész. Bécsi vakolat gipsz. Bécsi alabastrom-glpBZ, >\'.*\'.• Cement burkolat\' k. kapu aljakhoz, konyha eló-udv-ir stbbihez. ép ugy
beeresztett márvány mOzaiK-Molat,
finoman csiszolva, es fényezve, TATAROZÁSOK
Utálló bermd.
tek, kutkui
ettk stb.
megrendelhetők
HEOM.ÜLLER JÓZSEF és TÁRSÁNÁL
BÉCS, ffiedem, Wieustrasse3. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
3506 3—12
0 » i. o i. o a a » ú k oJoOOOOOdSOOOOOOOOOOOOODCQOOOO
a kaphatjk í
0 GUTMANN S. K. CZÉGNÉL Q
0 «AGY KANIZSÁN. SÖ68 Q
Oooooooocxr»oooO
4295. tkv 888.
Árverési Hirdetmény.
Hirschl Henrik pákai lakos végrehajtatónak, Hajdú Istvánné szül. Rácz Rozália pákai lakos végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében a Ijérelem következtében a végrehajtási érverés 500 frt tőkekövetelés és ennek 1888. évi már-czius hó 24-ik napjától járó 6°/o kamatai. 3 frt 95 kr óvási. Yi7o váltódij, 18 frt 50 kr, 10 frt 60-kr. mai megállapított, valamint jelenlegi 10 frt és a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 1886. LX. t cz. 144. §-a alapján éa
a1 oooobooöocoooooooooooooocooo
SCHLICK-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság
VÁROSI IRODA és RAKTÁR: VI. váoz) 57.
GYÁR és IGAZGATÓSÁG :
VX IttllBÖ -VfiOZlUt 1696 SS.
GÓZ- é» JÁR8ÁNYCSÉPLÓ KÉSZCLETEK.
^ SCIILICK féle "snib.
KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. SCHLICK-féle szab .Haladás" sorvetö oépak.
Szóra vető-gépek. Sckllck-féle siib. Rayol ekék, Schlick- és Vioats-fele eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rbgtöró hengerek szecskavagok, répávágbk, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztitó ros-
\\ \\ ták, őrlőmalmok stb.
Az összes ekék tírtalékrószei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltételek. Legolcsóbb árak.
\\ tnf~ Árjegyzékek kívánatra Ingyen és bérmentve. ~BLV
J.EGYZET. Vad tz.r.tic.énk eceanel t cz. ü.l.tbar.it.iok bee... tudomáair. bo«ni, hOKV nob. . VI. v.cti-ktrlll :>7. H. -lív5 irodiink lepi.KjobirHxií a kOUá Táosinton 14.8 g\'yirt lepfinkr. h.ly.atak it, mlndMon.lt.I t. u.letb.rátaiuk aónyelme érdekében egy vároii irodát Wtnnk fenn, T^amLnt, hogy ngyaoou épttéai cikkeink- és gaxda.agt gépeinkbSl raktárt létesiltíttttok.
\' Eiváló titctelettel
3546 5—18 A. Sohliok-lélo vaaSntScte és gépgyár réss^énytársasig lgasgatósiga.
3L
Legjobb asztali- és üditő-ita
o
wi o
N
¦ "Sí Borr
Á
Hazánk legkedveltebb
savanyuvize
lÁGNES"
L
mely nemcsak a polgári körökben kedvelt, de utat tört maginak a felsőbb éa legfelsőbb körökben íb. _ j»
© fensége
József íi
assraián rendes italul szoi^ái. Konftantinápolybait, Alexandriában, legközelebb Fiaméban is ép úgymint haxánkbaói általánosan a kolera megbetegedés ellen praeaervativ
gyógyszernek bizonyult
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, füsierkereskedésében és vendéglőjében kapható.
Orstzá-g-os főraktár*
m. kir. ái sxerb kir. udvari á^ványvis-Bsallitónál BTJBAPE8TEN, Erzsébet-tér 7. sx.
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
8
O
o ö o o
¦a o
N
Nígy-Kaoizsán kapható : Fesselhoffer József.\'lfartnnés Huber. Rosenfeld Adolf.
":.. Schwarcz és Tauber és Strém és Klein makná!.*. I-*eWSg».8 1
3
o
Gyors és Mztos seaítses ^jomorbajot s azok tíreUezi
Az egészség fentartására, az életnfdvi\'k s enfcek folytán a vérnek tisztítására éa tiszta állapotban való fentartiaira és a jó emésztés elmentésére a legjobb s leghathatósabb as*r a már fa mindenütt umerítea és kedvelt
életnalzsam Ur. KOSA-tóI.
Ezen életbals-am a legjobb s leggyógyh&tásoib gyógyfüvekből a leggoc-dosibhan van készítve, s különösen minden emé«ztée: bajok, gyomorgörcs, étvágyhiány, savanyúé felbüfflgés, vértrilulás, arany-res bajok stb. etb ellen teljesen ha\'thatosnak bizonyul. Ny kittlnÖ határai kovetkeztéb-n ezen életbal-* zíam egy bebizonyult, megbízható háziseerévé lett a népn-k. Ára egy nagy \' üveggel í frt, kis üveggel 50 kr Elismerő Iratok eirel bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak. j^\'T\'t^^ Ovác T Hamiaitíettk elkerülése végett mindenkit fi-~tf>5\\ ^,d,i5 * gyelmeztetek, hogy az egyedül általam at /V Vv1í V\\ er-detí uta.itái neriut készített „\'Ir. KQSA-félc élet bálim" minden üvegecikéje kék bútokba van cso-n > gol va, lynek hosszoldala.n ,Dr ROSA íleibali\'ama & „fekete A<j Jssshos* címzett gyógyszertárból FRAG.XER B. Prága
vkV 205—III." német, csh, magyar éi franczia nyelv.-u olvaa-
xfflSboNlV^ ható- ,xa1"\' fel«in I,eHií "E ide "y<"aott vídjegy látható. ^*mJiS^ Dr. ROSA é\'etba\'ziama valódian kapható osak a készíti
Védjegy F 3FL a- N E3
főraktárában, gyógyszertár „a fek-te sashoz Prágában 20;és BUDAPESTEN Török József ur gyógyszerésznél, Kiráiy-Wc^a 12 ez Budai Emil yr gyógyszertárában a Vá: osiiá\'.-téren
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógjszertii-rában van raktár ezen életbalzsamból.
Ugyanott kapható:
»prág;al általános -feiizi-kenőcs\',
löbb ezer bálanyilatkozattal elismert bíztos gyógyszer mindenféle gynladások. sebek és genyedes k e\'len. Ezen kenőcs biztos er- dménynyel használható a\'no\' emIS gynNdieioál, a tej tespedéséníl s az emlő megkeméiiyedéeénél szüléskor, kelevínynél, vérdagancuknál, genvpg fakadékoknál pokolvarnitf k6r«mgyöknél, az ogy^vezett körömféreguél, elkeményedéseknél, felpuffadásoknál, mirigydaganatoknál, zsírdagauatoknál, érzéketlen tagoknál sta. iliuden gynla-(!#»t daganatot, elkeményedést, felpuffddást a legrövidebb :dö alatt eltávolít ; s a hol már genyedís mnlatkozik, ott a daganatot a legrövidebb idő alatt fájdalom nélkül felszívja, kiönti él kigyógyítja. 3565 4—26
¦V Kapható 25 és 35 krajozáros szeleoczékbeo.
ÓVÁS! Miután a prágai áltilánoa háiikeoöcsfit sokszor utánozzák, mindenkit\' figyelmeztetek, bogy az eredeti utasítás szerint csak nálam lesz készitvp, a csak akkor valódi, ha a sárga érczszeleucze. melybe töltetik, vörös használtti utasításokba (melyek 9 \' nyelven nyornvák) és kék kartonba, melyen az ide nyomott, védjegy látható — burkolva van. Hallási balzsam a legbiznnyuntabb számialsn próbatét által legbiztosabbnak elismert szer a nehésbal.lá* kigyógyitásira s az egészen elveszett hallási, tehetség visszanyerésére Egy üveg ára I frt.
A legczélszerübb
HÚSVÉTI és PÜNKÖSDI
^ AJÁNDÉKOK kaphatók N
kÖXYVkERESkÉDESÉBEN \\ A(; V-k AMZ8 \\ N
l, m. kaíh. imakönyvek papir-, vászon-, hör-, chatrrin-, bársony-, csoní-, u«:y a legújabb párizsi diszköíesben is — ára 30 kríöl kezdve 12 k\\\\%, Továbbá
csinos elbeszélések, kisebb és nagyobb diszművek, iíj. iratok, képes könyvek, Nagy raktár iró- és levélpapírokból csomag- és dobozokban.
Olcsó árért
Nagy választék a legújabb
HANGJEGYEKBŐL
minden hangszerre. Ugy iró- és rajzszerek bőit
Vidéki megrendelések póstafordu\'tával eszközöltetnek.
Tisztelettel ^ "WAJDITS JÓZSEF.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCZIUS 30-án.
DKEHER A. kőbányai serfőzdéje
Kőbányán.
IfTcz
Van szerencsém becses tudomására hozni, miszerint
kőbányai sörfőzdémnek Zala-, Somogy és Baranyamegyékre kiterjedő képviseletet
\'jMWWJJm HIKSA"
nagy-kanizsai czégre ruháztam át és Nagy-Kanizsán egyúttal egy ¦
SÖRHAKTÁRT
állítván fel, ennek vezetésével ngyanísHOFFMANN MIKSA urat bíztam meg, aki kizárólag
Kőbányai sörelmet tartandja raktáron.
Amidőn tiszteieltel kérem, a bennem helyezett bizalmával nevezett képviselőmet is megtisztelni legyen szíves, vagyok
kiváló tisztelettel DREHER A.
sörfőzdéje Kőbányán.
T. cz.
Amidőn egy sörfőzde képviseletének elvállalására határoztam el magámat, mindenek előtt e sörfőzde hírnevére és sörének minőségére fektetem a fősúlyt. ^
A Drehef-féle sörfőzde világszerte oly hírnévnek örvend, hogy sörei dicséretre nem szorulnak s remélem, hogy a t. közönség igényeinek annál is inkább meg fogok felelhetni, mert a föidány tartama alatt, a midőn a sör vasúti szállítás alkalmával a forróság által legjobban ki van téve az elgyengülés és romlásnak, ezt kizárólag e czélra készölt vasúti jeges kocsikban hozattatandom.
Miga-nitt szivei jó&kintibi íjilnra, teljéi tiictelettel HOFF\\í\\NN MIKSA 3S67 1-3 Raktár: Oroszlán szálloda. Iroda: Hmser-fele bál.
Nagy raktáru faiskolám megengedi, hogy a t. cz közönség részére a kő vetkező ajánlatot\'tehessem közzé:
foo
Í0O0 10 000 100 1000 10.000 100 1000 10.000 10O
1000 10D0
100
100
Legújabb mag- és növény árjegyzékem bérmentve áli a t. közönség rendelke-
almaszálfH 3, 4, 5 éves, nemes faj írt / 20 —
J 180. -
körte k n -\' „ l 1500. —
»V 25. —
r> ¦ „ „ ¦ 200. —
n » B , 1800. —
cseresnye t d meggy , B m 30. —
n a „ n , 250. —
n » „ „ 2000. —
cyprus és fenyőfa disz a logjobb minőségben 2—3
meter magas példányok 80. —
n n B. . 500. —
tölgyhajtág 4 éves 10. —
különb ciboly a fenyQ a legjobb minőségű . . • . 30. —
diszhajtások 10. —
3. megrendelését kérve vagyok
teljes tisztelettel
KALLINA B.
faiskola és magkereskedés\'^
ZA GRAB.
,B. kvánatra ninden t cz. vovónek egy iteri ajánlok, melyet legjobb eredméoyuyel használni a- ló+ierrpmrtrtó efhnr.
e Kis adagban hatásos nem kellemetlen izü".
Dr. Korányi tanár.
Kéretik a forrás használásakor az egye dül helyes el nevezést
.Koródámban a legked véltebb hashajtó viz."
Dr. liiímil] ir.
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰVÍZ
.Hatásosabb, mint a többi budai vizeké
Dr. GBuWt tarar
használni. Kapható mindenütt.
A uétkildési iga-gatóságípesten.
Kitüntetve, 9 arany és érdem-éremmel.
Szétkül.iés 1888. évben 1 millió palaczk.
rvvvviVi#Tvvv|
Egy jh könyv.
,.....A küldött könyv űtmutasásai
ugyan rövidek i s velősek, de mintha csak a gyakorlati használatra termettek volna; nekem -s családomnak a legkülönbözőbb betegségi esetekbon igen kiváló szolgálatukat tettek" Igy cs hasonlóképen -hangoznak a köszönóiratok. melyeket Richter kiadó-intézete,.A Betegbarát" czímű. rajzokkal ellátott könyv elküldéséért majdnem naponként kap. Mint az ahoz ti yomtátott s a szerencsésen mcqgyó jyítottaktói szánna/..\', értesítések laousilják, az abban foglalt tanácsok követese által meg oly botegek is gyógyulást nyi írtek, a kik már miiden reményt feladtak. K könyv, melyben hosszú évek tapos utálatainak uredinényci vannak k\'t.\'-v..-. n mp\'-rJetnli a legkomolyabb figyelemb evetéit mindeu beteg
Ki e becses könyv et ím az irj3 egyszerű én e, magyar nyelvei ..E és pontos cxwiét s ez lapot Richter k iad fonti • A mcgkül.W s ing
•7.u\\oliüjtja, l\'Icző lapra tegbanitot"
?
c
0
c
V
c
0 0 0
c
0 0 0 0 0 0
$
0 0 0 0 0 0
ÜOÜOOOOOOOOOOOOOOOCJÜOÜOOOOO O
PÉNZKÖLCSÖN
közvetittetik önálló elfogadható társadalmi állásban levő egyének részére, u. m.: iparosok, kereskedők, hivatalnokok, katonatisztek, magánzók, birtokosoknak stb., úgyszintén hölgyeknAk is* módhoz képest 100 frttól 2000 frtig, mint magán személyliitel^könnyü havi vagy háromhavi törlesztésre. G°0-os kamat mellett.
Ingatlanok uetáblázására .
1G00 frttól bármily összegig, tetszés szerinti amortizáczióra esetleg
amortizácziÓ nélkül. 41/, és/5u/0-ra^ .onvertálások (átíratások), kölcsönügyletek, hitelműveletek előnyösen eszközöltetnek. Megbízások diserét és pontosan teljesíttetnek- Bővebbet
Steiuer A. Budapest
gróf Károlyi-ntcza 12.
Levélbeli megkeresésekhez 3 drb. válaszjegy csatolandó.
35G3 2—3.
STERN B ERG ÁRMIN hangszer-gyára. Budapesten, VII., kereptsi-ut 32. (a Rokui kórházzal nemben.) Mindennemű Ülő-, vonóéi fuvó-hangszerek, harmonika- és barmouium-gyára és legnagyobb választéka raktára. Belföldi és vilódt olaaz hurok raktára.
A legnjabb feltűnést keltő mechanikai salon hangszerek mint: Arfston, Herophon, Orpheus. PUönii,r_Simphoniou főraktára.
Lngnjubb ! Harmonika-fuvola 12 billentyűvel, melyek a szipkába való könnyű befovás 1 által kellemes hangokat adnak. Azonnal megtanulható és.játszható. Mindenkinek, kíesiny-nek nagynak egyaránt alkalmas mnlnto-estkoz. Ara 2 frt. 1 :. ; • : ja vitába
pontonai! és ji\'táuyosao teltééit etik Ó.*»ka hariEsz-rek ujakra becserél temek 200 képpel diltit\'tt haugizet-kauloiíus -kívánatra ingyen éi bérm-ntve küldetik. Harmonikáról it nar-moniumról külön képei árjegyzék kérendő.
ASOÜLAC-r APÁTSÁG ( Francxia-Oraaág)
:¦ Dom MAGUELON\'NE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FÖGPASTÁJAl
2 ARANY ÉHEM : Brüital 1880, London 1
« A fotieztelendu\' benedekrendi atyák fogvizének használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és gyógyítja & fagak odvasságát melyeknek febersegex éa sailárdságot kuicsoji/k, s mennyiben a togbust eröaiti a teljesen e^esóegeasé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn Őket ezen régi es practicns készítményekre figyelmeztetjük, -melyek a legjobb gyógyszert éa a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik.
: :ii itltttztrttrntí. ;.?cm:i-. i -i ¦ r ét üi-ls\'l kttttimiktbttt
|TJ Jó tanács •T
aranyat ér! E szavak igazságát különösen betegségi esetekben lehet megismerni és cz okból jönnek Richter kiadó intézetóbez a legszivélyasebb iöszönl-íratok „A betegbarát*\' czimú, rajzokkal elláiott kis- könyv elküldéséért. Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzányomtatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt tanácsok követés© által még oly betegek is gyógyulást nyertek, a kik már minden reményt feladtak. E.könyv, melyben húszéves" tapasztalat eredményei vannak lett-ve megérdemli a legkomolyabb figyelembevételt minden beteg részérő!, bármi bajban Is Bven-vedjen. Ki e becses könyvet megszerezni óhajtja az írja egyszerűen egy levelező lapra magyar nyelven ..Egy-beteg-barátot" és pontos czimét s czímezze"a levelező lapot Richter ki adó-intézetébe-lipuífctn. A megküldés ingyen történik aj
Sartory Oszkár
raatura és cement-ára-E?ara
-\\aL} -Kanizsán. .
Van szerencsém azon tiszteletteljes jelentést tenr.i. miszerint raktárom ban a^legkitünöbb minőségű
me-.ű- és vakolat-gipsz, építészeti mész, hydr. mész. román cement, la román cement és valódi perlmoosi portland cement
készletet tartok eredeti gyári árak mellett; továbbá: a helyben berendezett ce-uént-árn gyáramban kitűnő és valódi portland-ceme^tböl készült cement-lemezeket, természetes vörös és fekete színben, különféle nagyságban közönséges és mesterséges márványban gyártok mindennemű épülétdiszitményekel, szállítok, elvállalok cement-építési munkálatodat u. m. venicziaiterrazi grani\', mozaik padozat-talapzat, víz-vezető cement-csatorna, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítását, szarvasmarha abraksorompók, abraklehüio kádak és vízgyűjtők elkészítését.
Steyer homokköt, karsti és karrarai márványt, kelheimi lemezt, elszigetelő kátrány ós lemezeket — különösen előnyösek falak száraz állapotbani megtartás sá>a, — keresztágakat, falkapcsokat, a íegjobb minőségű vasból gazdasági gépe-ket, úgyszintén szerszámokat stb. a legolcsóbb arak mellett szalutok, általában minden az építészeti és gépszakmába vágó megrendelések a leggyorsabban és legjutáuyo-sabban teljesíttetnek.
Kívánatra előleges árszabásokat, mintalapokat, rajzokat, fényképeket és mintadarabokat mindenkor kész vagyok beküldeni.
Kiváló tisztelettel
SARTORY OSZKÁR.
?1 cn
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
c.¦ 1K*"200 Cíesze - Vip\'íio
X M K E
MOLL SODLITZ POR
Csat űlw
ba minden dobozon a gyáriécy oiry sas L¦« MOL1-A sokszorosit-5 czéR !a.tbnto Gyors gy<ígyhatás makacs gyomor- és altestbaiok, gyomorgWrea, ny«.lk, gyomor.ígéa székreked.\'; jok vértoliilás aronyér és a legkülSnfélébb péknél. Egy eredeti dob\' Raktárak ai
¦knél máiba-noi lietes^é-űálatí utasitással 1 frt. „-.ezt\'teselib gyógyszertáraiban
MOLL A. gyógyszerész cs. k!r iidvari lazállltó, Becs Stadt Tujhlauben 9.
Ssétkoídés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kévései* nem kü:detik . /
Ülő foglalkozásomnál fogva az 5D Holl-porai igen jó hatást gyakorolnak; isrosre-m ezt \\Ey mindenkorra s -zivélys ,I»teu fiiesSe^ mej ezek a gyomrot jóvá és főt könnyűvé te;
) StelBko P. J. lelkes
idlit*
udok érté L\'i íztelettcl :scblagbíin
TaAraszi gyógyítás Nyári
gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás j Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghűlés, betegségek ellen.
Caak akhor valódi ba, minden üveg MOLL A. védjegyéi én aláírását viseli BedörzsOiéeU! sikeres használat köszvény, ckuz, mindennemű testfájdalmak éa bénulásnál; burogatás alakjában minden sérelem és-sebnél, daganatok gyullidj-toknál. Belsőleg vizzel vegyítve hirtele-r roesullét, hinyáj, kóllka és haane\'oésnél. Egy üveg ára használati utasítással 90 kr. o e Baktárak az c:í- -,¦ mtndea nevexetes gyógyszertár és anyag kereskedés ib -u MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Stadt, Tuchlauben 9 Szétkaldés naponta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. yógyszerész úrhoz Bécs. KitDnS Moll-féle franczia borszesz és lója vidékem«u nagyszerűen működik Küldj ón nekem 60 üveggel, mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok" tartani magamnál Mély tiszteletté]
3i62 19-45 Hornof. lelkész Micb^lupbao.
Raktárak Nagy-Kanissán Roseafeld Adolf és Fesselbofer József, uraknál
MOLL-FELE- FRANC!.,. BORSZESZ ÉS Su1"*
ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
I. Tüz-, szállítmány- és jégbiztositási üzlet.
Kiadások
Harminczegyedik évi zárszámla 1888. január 1-ről deczember 31-i^. / Bevételek.
I. |-ii/.lli/t..sil».S
Kíflietett károk a viszontbiztosított rísz levonása után
F0.ggKr.en maradt károk ta taléka.........
Szemes, költiégek a Yiszonthíeíositott rész utáni bovótol
ll\'VlUlHS.lVfll.................
Jóvedo mi adu és bílyegUletékek......... ¦
Poitábérek .............
A tllK^ixtoaif&8Í Daletet terh*lö igazgatási költségűk . . .
Behajthat\'a i i,,>v.-i.-l.\'-i.-k leírása..........
A köv.tkczö évek késspémt-dijiartalc-ka a viszontbíitoaitott tűjz levouása után és minden megterhelés nélklll . . .
II. Sx&UUm&iiybiztoritás. Kifizetett károk a vis*o..lbist<>8itolt rést lovonáaával . .
Függőben maradt károk tartaléka..........
Sierseai kölisé.rek . . ............
A ná littnánybiitoiitisl tUlfl\'et .torholű igazgatási költségek A követkézé évnek díjUrtiléka a viszontbiztosított rész levonásával................
III. Jégbiztosítás.
Viszoi.tl.ittositá\'ok és törlések.........
Kifizatett károk n viazonthislosított rést levonásával Szerzési éi iuatgatási költ égek a viszontbiztosítások után
bevételok levoni a után...........
BefiajtDallan követelések leírass.........
A tárKaságl tart.il. ktökéuok kamata .......
1888. 0»1 njeremény .....*.....
1 (i 3 J 91 (i 95587
3589G5 108480
48282
2tf98tl5 6955
1787128
77952 18188 14479 Wn7
\'?.\'!108
217708 818609
196395
129a
1329000 31 85638 871
6808168 J69
í
1887. évi nyeremény-iiámla ¦ mnradvá-iy I. Tniolztosltáa.
1887. évrÖl áthozott késapéns díjtartalék a viszontbiztosítóit rész levonásával éB minden megterhelés nélklll . (4.40,943,517 írt 98 krnyl kötött biztosítások után, valamint » f. étben lejárt díjrészletekből befolyt dijak 4,278,492-79 levonva; tilrlcsstett dijak . . . 116,203 78 viszontbiztosítási dijak . . . . 462,8ÜZ*t9 lejirt viaszbiztoaitási díjrészletek 746^826-84 1.614,926-81
Az 1887 évben fenmaradt tartalék függőben volt károkért
ii. s/állitmánybiztottltáH,
A/ 1887. óvr5l áthozott díjtartalék........
28,2157,460 frt Gl kr kötött biztosítások utáni dijak 132,035-02 lovmva: törlesztett dijak . , 3,499.17
viszontbiztosítási dijak . . . 30,340 43_83,840\'40
As 1887. évben fenmaradt tartalék fílKgöl)ori volt károkért
III. JÓgblztOHllttH.
37,035,009 frt 57 krnyi kötött biziosiUaok utáni dijak . , IV. Ktfjtób\' bevételek.
Beváltott uielvónyek után, valamint OgyéL liofoljt kamatok és árfolyamnyereség, elado\'.t értékpapírok én idegen péuz-nemok után....... .........
Társasági hátak tiszta jövedelmű.........
frt kr, Ul |kr 11509 !61
2658505 98
93912 (18 4588989
98191 63
.11865 59 12378\'i
329G74 1)2 61515 27 391229
Vagyon.
Mérleg-számla 1888. deczember 31 -én.
Teher,
Klhelyoiett tókapánaok; az e)n3 halai takarékpénztárnál, az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnál, as orss, központi takarékpénztárnál, a poati m. koresk bauknál, a m. álc. hitelbanknál és m k. állami kincstári pénztárjegyekben . . .............
2,000,000 — m. kir, 5% papír-járadék á 93 60 . . . . 1,870,000 írt — kr. 110 100 - ^918 drh. vasúti ta.
kit csiiikötvény á 143 50= . 131,783 frt — kr. 37>,000 Líra olasz alapitv. kötv.
á 94 50--354,375 fr. á 47 76 , . 169.214 frt 06 -kr. l\'estl Lloyd-lán. kötvények éB egyéb* értékpapírok árfolyam
szerint......... 623,614 írt — kr.
a fenti értékpapírok után az év
vécéig moilokas kamatok . . . 2:1,438 frt 38 kr.
1. szá.-nitolt, vlaizleasámitolt és egyéb váltok.....
A társaság házai Budapesten...........
Hülönfiílo ftdésok !
a) Pénzkészlft és maradvány a képviselőségeknél . . .
b) Maradványok idegen biztosító intéseteknél ....*,
Jégbiztosíiiii oastáty folyó rzámtán........
Központi pénzkészlet..............
A következS évkheu lejáró dljválték
és dijküteWzvéuyok összege . . . 11,667,972 frt 82 kr.
6868168 ,69
I
2717699 480762 1210000
781-176 35035Ü 326755 23827
HészTényalaptöke;\' teljoaen beBzetett 2000
egéis részvény a 1000 frt......2.000,000"-
Itési vény alaptőke : teljéién be6setett 2000
fél részvény á 500 frt....... 1 000 000-
Táraaiági tartaléktöke.......L . . . .
TUzbjctoBÍtási díjtartalék késxpéniben a viszontbiztosított rési levonásával é* minden megterheled nélklll
Szállítmány biztosítási díjtartalék kéox-pénzbeu .i viszontbiztosított résa levonásával és minden megterhelés
1.767.428 frt 65 kr.
SikUI
Ü2.0Qf< írt 76 kr
Tűzbiztosítás! függő károk tartaléka . . . .
Szállítmány biztosítási függő károk tartaléka . . .
A\'küUinbözetrt^rtalék...........
Danaparti bázadő tartaléka.........
Küttfnféle hitelesők............
l-\'l-ilitii évekrő. eddig föl nem veit osztalékok . . FdsS magyar általáuos biztosító társaság Lévaj-alap.
TiiitviselSk nyugdijatapja..........
ftletbtztositáil osutály folyó ssáml&n......
1888. évi nyeremény............
A tartaléktöko aa 1888. évi J
nyereményből emelkedett A. 2,302,988 frt 04 krr*
A díjtutslék és 1888 évi nyereményből emelkedett . .
>6,5S0 frt 13 krra
frt- |ki
3O00Ö00 222G5Ö7
1810337 95687 13133 800000 64318 121963 1119 67819 491050 1344M 486640
Kiadások.
II. Életbiztosítási üzlet.
Huszonhatodik évi zársz&mla 1888.;.\'január 1-tcil deczember 31-ig. Bevételek. | Vagyon.
Mérleg-számla 1888. deczember 31-én.
Teher.
3
H
o
I
W
s
Törlesztett kötvények dl)a.........-rt ¦
Vísisaváltott kötvényekért............
Hs élesetek után kitltetett kárösszeg........
Lejárt kíháiasitási tőkékért...........
Kibázasltásl bistosítáioknál haláloet követkestéboa dl|-
vlHiatérités.......•.........
Faggdbcn UvÜ. károk tartaWka.......\'. . .
fcvjáradíkokért \'................
Vitaoutbittositásl dijak.......... . . .
Bélyeg-kért..................
Irodai bér, poatadiiak, nyomtatványok, \'
kc-ltiégek...........
Tiazti fiifitések..........
Jövedelmi aUééK.........
Orvosi dijakért . ........
Sierzési éi dljbehaitási költségek . . . Ilebajthatlan tsrtoiáaok leírása . . . .
Díjtartalék ez év végén.......
1888 évi nyeremény .
egyéb
!¦i I
98437 l«
229784 601
715707 82
148311 44
6)566 94
182901 31
16617 70
41679 23
88763 49
97346 99
57911 06
24715 42
15855 62
139789 11
7259 43
171388 134143G8
[16864670
kr frt kr frt kr
s> 12617652 Hl
Befolyt dijak: 01 évben> kiállított kötvények ntin . . . 240585 1 1
az előbbi években kiállított :
2136212 90
a biztosított töke emelésére ....
fordított n.yeroméoyok , . 19294 21 2396092.. EJQ
Mult óvl függőben -rolt károk tartaléka ...... 143221 38
48342 (!2
82 10 / 659361 88

16864670 28
Krtíkpaplroa........ 12 049.496 frt t>\\ kr.
ugyanis :
¦1.419.40(1 írtnyi m. fflldhlteHot. b\\ záloglev. 100 írtjával . 9«r>,000 frlnyi m. földhitel Int. 4l/,*/0 táioglev. 100 írtjával 27,360 frlnyi m. fölilh. 6°|, érez: ért. zálogl, 1 lö»/l0 írtjával 18,900 J>tnyi pesti m kersjtk. bank li% sáiogl. 100 Injával 1,000.000 arany frtnyi magyar vasúti- boruházáal köloiön
olsőbbB. kötvények ll7\'|, írtjával.....
300,000 frtnyi budapesti közúti vaspálya-társssági i\'/iVe\'o\'
réstlet k.livéuyek 96 írtjával........ . .
2,136,600 frtnyi mugyar énaakkeleti vaaut! 5q|,-0B ezüst
elsöbba kötvények 98 írtjával......
646,200 frtnyi Budapest fővárosi !".\'1.-.,* kölcsönkötvéuyok
1Ü0 frtjával...............
Beszterczebáuya-brűsovai és piskl-vajdahuuyadi vasilti els.
kötvény
Magyar kir. állampénstár-jegyek.......
,262 Lire ftO o. olass 6°/ft-os járadék és kamatai
. pénzküldemény
1888-ban esed. kamat és clsxám Jolzálog kölcsönök . .
Kölvénykölcsönök..........
Vistoiilbjst. kötvéuy-kölcsönök . . . . . A központ tartozása folyő számlán .... Vosér- és föügynökségek a mások tsrtosáiai
kr
4419400
9050110 —
32366 tu
13900
1175000 -
288000 -
2093868 546200 -
1181232 B5
1329000 —
5528 81
180690 21
191047 89
1577543 —
•i 1696 98
134414 10
332452 80
I144M7S4 ; 02
niJl»\'l»Wk ¦........... 18,680,488 12
leion>. a TliiontblitoiIlW dlJIaiUUkot . 878,090 01
lli.tos.iil alap................
Kihaiaaitá.i líík.\'l, uyoremínye..........
KUKRÓbcu lovd károk tarUtéka..........
DijloBiáHhásokra vonatko.ó nyerent6nyok tartaléka . . .
Kl.i.i. 8zet.lt dijak 1889. órro..........
Fel nem volt nyeroruanysk 1887. évr61.......
ViuontblttoHitó iutaaetek ét mi.ok kÖTOt.leioi .... 1888. óvl nyeremény . . . ,..........
Budapest, 1888. úenembcr hó 31-6n. Peez Vilmoa.
élett>itto.lt&.i o.itálylönök.
A fenti lar.iauiUknt
Budapest, 188». mirciius hó 14-én.
A- aa lg-azg-atóa&Ki
Harkányi Frigyes, Lévay Henrik, Ormody Vijmos.
iia.g.té.hoiy.tt.i: U!lm&un Károly Pál i»«.«"»
Jeney Lajos,
a kQaponti konyvexéi fénQke.
Kaczvinsziy János,
életbi.toiiti«i Kónjvuv;.
1 kr
13414868 10
i 286649 .5
31161 14 60
182901 81
1521 0-1
1623 50
1 «1
6247 13
278913 SS
14*87341 5
i mérlogekot m.ftviilgálvan, aiokat a törretiybon az al.pgEabalyokban tueabat.ru.ntt „Ivek .aorint kél.Ültöknek é. a.ok ogye, tétolnit a 15- é. .ogédkbnyrokkel leijeién tnpgeryezdknok találtuk.
-A- lellÜLBry©1<"> -olasoftat^K :
László Zsigmond, Tornyay Schosliei\'ger Zsigmond, Szitányi Izidor.