Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.02 MB
2009-11-25 08:16:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
384
3321
Rövid leírás | Teljes leírás (283.03 KB)

Zalai Közlöny 1889 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1889. július 6-án.
27-llc szám
4
Előfizetési ár
íz érre - 5 fr: - -
érre . . . -2 ír 50 kr
:,\'\'Cyruévre . ... 1 írt *2:> kr
Egyes szám 10 kr
H I :: D E T E S E K .sátn.s \'»\'tUsorbaii 7. másodszor!
NYiLTTERBEN
p«tit »\'>rouk«ut i() krín < 1 KimsiÁriilleték" m-iidc liirot^s,rrt,39 kr. öi-t.
Huszoiiiiyolczartik é\\ folyam.
.1 naqy-kanizsi .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet"
A-lap ?«1 lerci részét illető köita lények a tierkcsztőséphez, i<i régiéi iH*í5 ktfíTemAnyc* S a kiadóhivaiaTtio* bei-méntri intuendoli : Sagy-Ra »i izAfi »
¦ ssza nem kii üeln>-k
„ Kereskedelmi Iparbank*,a mnagy-kanizmiöiikéntestüzoltő-egylet, a „naqy kanizsai kisded nevelő egyesület"
„nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet-, a „szegények fápintézete", a „-nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezetB,a „soproni kereskedeh iparkamara\' nagy-kanizsai külváiasztmámjának hivatalos lipja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALJVyj HETILAP.
. Előfizetési Mims
• „UUI KÖZLÖNY"
\' XtM- etfolum U-\'áik telet?- .
XXVlll-dik évjolyamnnk 111 ik ts IV dik évnegyedére, midiin uj
. előfizetést nyitunk, bizalommal\' felkérjük, lapunk mindazon ffeztelt pár-
. tolóit, kiknek előfizetésük x az első jelétével tű. Jióban lejárt, hogy a második jélévre is mielőbb megújítani szíveskedjenek.
Lapunk iránya nem változik, marjad. ~d béke és. munkaszeretet or-
}.ganunia. Igyekezünk miniden nemes eszmét pártolva a társadalmi élet Örömeit\'fokozni, fájdalmait enyhíteni. A jó igyekezetet előmozdítani egyik- jojeladalunk levén, szívesen veszünk oly közleményeket, melyek az általános jólét Jelvirágzását ezé\'
. fázzák; készséggel ; nyitunk tért a \\ jejlödő tehetségnek, csak tiszta haza"
"¦\'fisági emberbaráti nemes ambitiő és szelleme?!) nyilatkozzék benne.
E\'kijelentéssel itjolag kérjük t. k.őzönségiink méltó pártjogását és ^figyelmét. ¦
* Kiválóan felhívjuk az előfizetés-seJ^Látraiékbgn levőké , hogy azt
\'¦•ielőlib kiegyenlíteni- szíveskedjenek, mert nekünk a iafr-: érdekéhen éj
yeritüfLásában?tartozó kötelezettségeink oáriirák.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Előfizetési ár: -lufi.—szept. évnegyedre 1 frt 25 kr. . i ¦—dcez. félévre 2 . 50 „
Melynek beküldésére legajánla-T tosb a postautalvány használata. Hazafias tisztelettel
k iadóhirata l WAID\'TS JÓZSEF könyvkereskedése.
A vidéki színészet segélyezése tárgyában a következő kérvény intéztetett a hatóságokhoz.*)
Tekintetes Hatóságok ! illetve Képviselő testület és Közönség!
A magyar színészet, mely .-az új&bb időben magát Önalkotta szabá íyok törvények alapján rendezte, s önmaga fölé feépv. által alkotm. úton igazgató-tanácsot, ügyeinek vezetésére Budapest fővárosában központi hivatalt állított, érdekei mellett küzdő hivatalos közlönyt (Színészek Lapja) alapított\', s elaggott és tehetetlenné váló tagjai jövőjének biztosítására nyugdíj- (ókét létesített: — még .mindig nem részesül hazánkban olyan pártolásban, minőt miut közművelődési tényező, nemzeti nyeiv- és irodalom-terjesztő testület nálunk — hol a haladás terén századok mulasztásait kell rohamosan pótolni és jóvátenni joggal igényelhet, és a nemzetnek egy századon át s különösen az elnyomatás éveiben tett szolgálataiért is megérdemelne.
Nemcsak, hogy nem részesült a kellő ós kiérdemelt pártolásban, de sót száz éves múltja daczára a jelenben is küzdelem teljes napokat él, magára hagyatva legtöbb helyen az irányában táplált igényekkel szembe, minden segély és támogatás hiányában, melyek nélkül bizonytalanságban tengődi*;, s létele egyik napról a másikra sincs biztosítva.
Minthogy pedig Magyarország nn-gyei és városi hatóságai a nemzeti színészeinek, mint mövezetnek, miut közmű*-elódési téiy ezönek nagj szövegét már ezelőtt száz évvel, az eUömagy. szintárs. keletkezésekor felismerték, s annak fentartásáhuz több éven át segélyezéssel is hozzájárultak, sőt időközönként több helyen a művészet
¦*) Nagjf-KatiÍTSu viro* (** érdemben hi»a-flas lrlkeseiiijis?! jár elölj ertnkint l\'.\'OO fr\'ot vess fel küti»éizébi? a magyar stiaéss-tnek kG-rünkbeni áliacdóaifására cízve. Szcrk.
gyámolitására „Nemesi Alap*.ok at létesítettek, melyeknek kamataiból a művészet ez ága — helyivel-közzel ¦— gyámólittatott is;
Minthogy az ezeréves, megifjult és haladó Magyarország miut az országgyűlésen a belügyminiszter ur által is haugsulyoztatptt, utalva van arra, hogy keletfelé hatva a művé szet ez ágát is fölényt gyakorlóing fejlessze és nemzeti nyelvünket művelvén tejeszsze;
Minthogy a Hazánkban mar csupán közművelődési szempontból ís missióval biró vidéki magyar színészet ütik ügye\' alaposan segélyek nélkül nem rendezhető, magasabb, a Közönség igényeinek s a kór kívánalmainak .megfelelő fokra föl nem emelhető, s bizonytalan helyzete az Ország méltósága és méltányosságának megfelelően nem eszközölhető:
A felhozottakra tekintettel s az ügy emelésének erdekében kérjük a tek. czimet. hogy rendes költségvetésébe magyar vidéki gz\'inészetfiak segélyezésére évenfcint, bizonyos ösz-szeget fölvenni s a jelzett czétra fordítani kegyeskedjék, a mennyiben pedig niüvés/i czélokra nemesi alapja volna: ezt egészben vagy emick megfelelő kamatját segély-alapul az országos vidéki színész-egyesület javá-j ra kezelésünk alá bocsátani kegyeskedjék, hogy a jövő éy-tíén. midőn színészetünk száz éve/ teimallását ünnepeleiidi. ezen ajándéiiiiok is örvend-, hosseti. \\
Magyar . szi neszét un| érdekében kérvény önktít pártoló kegyességébe ajánlva, vagyunk a tek. Hatóságnak Budapesten 1889 június hó üTikén a magyar Ezinészegyesllet és igazgató-tanácsa nevében honfiúi üdvözlettel igáz tisztelői
. Tudnivalók.
i
| i — A lüzoltószerek beszerzésére I kormányrendelettel ¦ kötelezett községek terheine* -megkönnyítése és kö? \'J e a jmagyar ipar érdekeinek előmozdi ; vett a belügyminiszter a kereskedelem-I ügyiminiazter közbenjárásával a megrea-jdelö községek és törvényhatóságok részére az összes hazai vasutaknál szálli-1 tási kedvezményekéi1, eszközölt ki. A tü-zoltószereket, az összes vasutak a,hazai gyárosoktól a .gazdasági gépekre nézve\' érvényes olcsóbb díjtételek mellett fogják . a. megrendelő hat. részére szállítani csu-, $ín a déli .vasút képez kivételt, mely a tüzol tószegeket is a mostani módozatok\' mellett t. i. darabonként és kilométeren kint a kezelési\' illetéken és szállítási adón kívül ]!:> és bárom tízed krajczár-jával szállítja,-"ini szirtén élég mérsékelt
dü- ;
—A kincstári dohány fogyasztása a üRalyihoz képes; az eddigi eredmények* után is.itélve megkétszerzödött. A dohány^ fogyasztással bizonyos ipará-pok is fejlődnek.-. A \'dohány-üzlet jiven-kiut egy millió méter, vásznat használt fel, melyet a Szepességröl és \' Erdélyből szereznek, be. Közönséges papírt 200.000 frt. árát fogyasztanak szintén kizárólag magyar papircyárokból. Mig azelőtt a szivar dobozokhoz még a fát ís külföldről (Ausztriából) \'hozatták, most mind Magyarország-bari hazai fából készül az egész szükséglet- 1 mi még most is kül-j földi, az csakis a-czigarette papiros, melyet mig a szerződés tart, Fámból szesznek be. de f/. is megszűnik, mert a szerződés lejártával már a fiumei papírgyár lesz erre a szakmára" berendezve. A czigárette gyáriadra nézve igen czél-szevfi reform fog nem sokára életbe* Jépni, mely szerint a géppel .való készítés megszűnik; miután itz ily c/.igareüék rosz-\' szül szelelnek, és a kézi gyártásra men-, nek át. K tekintetben a debrcczeni\' do-\' bán*:} ár az cíisö a hol a .kézi gyártás máris igen jó eredménynyei hozatottibe: ezután a tinmei gyár következik\'. Hogy milyen óriásivá növekedett a fogyasztás,\' mutatja a jelenlegi eredmény; naponkint kell 10-millió czigárette és két millió szivar; a pipába való dohángyártását pedig annyira kellett -fokozni, hogy néhány százzal szaporították a munkások számát a munkaidőt is két órával kellett meghosz-szabbitani, pedig már a\'vasvár- és ünnepnapokat is. bevonták a .munkaidőbe. Az
0. E: szerint biztosan lehet számitan ária, hogy az idei költségvetésben előirányzott 24.000,000 frt tiszta jövődelem be.. is fo jönni.
— A k. knria legújabb döntvénye a legutóbb tartott teljes ülésén a következő szöveggel hitelesíttetett: I A fennálló gyakorlat szerint a bűnvádi eljárás folyamán a büntető bíróság hatásköréhez tartozik a büntetendő cselekmény által vagyonában károsított fél. más utón nem biztosított kártérítési igényeinek biztosi-
; tása\' iránt intézkedni. II. A bűnvádi -eljárása folyamán való biztosításnak két [ neme különböztetik meg. u, m. a terheltnek csupán ingó vagyonára bűnügyi zárlat a terhelt rendelkezési jogának korlátozása czéljából és annak- .bánninéinü vagyonira .biztosítási végrehajtási közjog elnyerése végeit. Ili. Mindkettő c-ak -a ^károsított fél kérelmére, a kár valószínű összegéig büntetendő cselekmény megállapítása, nyomatékos terhelő bizonyító adatok fefiforgása es veszélyki mutatása esetén rend"evHteiö^eh IV. A bűnügyi zárla-tott elrendelt és fogaotosifja a nyomó -zatot vagy vizsgálatot teljesítő biró, a biztositasi végrehajtást pedig a per bírósága, de annak foganasitása végett köteles a {•olgjri yégn-hajtási jtörvény .szerint illetékes-bíróságot megkeresni. Magától értetik, hogy az Ország A/on részeire, a jpolyben az IHUti. évi au-ztria.büntetn pérreniltárlás van éj vénvfien. jelen határozat hatálya ki nem terjed.
ü. i r e k.
— Kossuth Lajos magánlevelei intézet\' lielfj Iguácz orsz. képviselőhöz, melyben a-kővetkezők közzétételét kéri: „\'Megint küldök egy magyar pénzjegyes levelet, mégis csak minden fogalmai meghalad,ez a szekatúra. Ivérem, iktasson a lapokban ecy kis felszólalást, akár az én. nevemben, akár a magáéban, ojy értelembén, hogy engem nem szűnnek meg, örökös segélykérésekkel zaklatni a hazából, ámbár már ismételve kijelentettem, hogy nincs módomban segélyezni. K zaklatások közt a legbo Síanróbbazjiogy 48-ki pénzjegyeket küldöznek hozzám, beváltásukat kérve. : Kijeleltem, hogy az ily küldeményeket \'ezentúl nem érkezetteknek tekintem, nem
fogok felölök tudomást venni, — és sem ; megtartásukra, sem visszaküldésükre nem vállalkozom. S kérje fel ön, instálom, ugy
IStT3B.
¦da-igaxga.tó.
Feieír Mitlös.
alelnSk.
Táró % a.
Egy patiens a kit én magam fogtam
(Egy o:vos naplójából.)
Sok utái:.;ásásomba került, mig végre egy igf-n ritkü fajth almafára szert tehettem. Hogy i\'.Vtékteleii kezek hozzá ne férhessenek, kertemiipk egy rejtettebb helyére ültettem. Kivánesi vöitani a gyümölcsére, miről oly soL jót hallottam éa olvastam. De ugy jártam vele éveken át. hogy mielőtt megérett volna az a kevés, a mi termett, mindig akadt olyan gyönyörü-ségíjs etnikai vílágnézletü egyéniség, a ki megelőzött a ieszakitásáöan. lioszus voltain, nemcsak azért, hogy a róla hallott sok dicsére: alaposságáról évről-évre nem tudtam meggyőződést szerezni, hanem bántott az a roszlelkü kapzsitág, melyeitől a — egy pomologusra nézve — naay ötömtől minduntalan elül ott. Már akár torkosságból, akár tréfából szedték le előlem, bosszantott, mert hanem rosszakarat-ból tették, hanem tréfából, ugy vajmi éretlen tréfa volt mertnenx-éretlen tréfa e: más kertjéből azVretlen gyümölcsöt ellopogatní, vagy hogy parlamentárisab-ban fejezzem ki migamat: illetéktelenül leszedegetni ? Knnek, bármelyik oldaláról -, vizsgáljukis az érmet, mindig eléggé\'furcsa •erkölcsi háttere van" És ez minden évben így történt, mintha az az egy. különös gonddal ápolt fám lett volna kiszemelve áldozatul. Mig a többi gyümölcsfám termése mindig megmaradt, — a miért különben nem nehezteltem — ezé, noha a legrejtettebb helyen vol\', mindig más kamrájába került Mikor örvendezve vizs-
gáltam a szépen fejlődő, pirosodó gyümölcsöt, azon reményben, hogy nemsokára megérik, egy napon csak azt vettem észre, hogy volt. nincs, ellopták.
Abban kétség nem lehetett, hogy valamelyik jó szomszédom lesz az, a ki pomologiai ismereteit ,az én rovásomra értékesitii de a lesfapintatosabb nyomozások sem vezettek sikerre, noha szomszédaimnál személy válogatás nélkül puha tolóztim, abból imiulvan ki, hogy okkal-móiídal még a\' csallánbokorba is bele lehet nyúlni. Aki ezt teszi, annak ker tembe bejáratosnak kell lennie, nem lehe tétlen, hogy talán én magam mutogattam meg neki dicsekedve! s most így él vissza bizalmammal,
Ovákig üldögéltem kertem lugasában, reggel, délben, e.ste, hogy nyomára jöhessek ennek a boss/antódolognak.. de mind hiába volt. A ki előszeretettel foglalkozik a jryumöicsíenyésztéssel a gyömölc^neme-ídtéssel, az tudja, mit tesz az: egyfacsé melét a földbe elültetni, azt gondozni, féltékenyen ápolni, óvni, mijí vétrre fáradságunk jutalmaként megpillantjuk az első hajiást, az első gyömö!csöt;a kiezt tudja, az bizonyára méltányolni is tudja e felháborodásomat s nem fog csodálkozni azon, hogy gyümölcsöm eltűnését észre vévén, oly szavakra fakad\'am mindannyi szor, melyek nem egészen gyökéreznek a keresztény felebaráti szeretet tanaiban. Hiszen jól van, ha valaki szeretne belőle, szívesen szolgálok neki. csak szóljon, neki is legyen, de el ne idegenitse, a tízparancsolatot ne hordozza a talpa alatt Nagy dolog az, egy pomológust a maga ártatlan kedvtelésében így vérié lázitani. Hanem Isten neki, ha már eddig így jártam,
íesz rá gondom, hogy többet ne történjék igy, majd megőrzöm ezután, tudom, hogy egy ?zemet sem szakit le abból senki Ha, tettem fel magamban, azért is megmutatom, hogy én szedem le. nem kopik abban senkinek másnak a rágószerszáma.
Megteszem, hogy fogadok egy csőszt, a ki éjjel-nappal az. almafám tetején üldögél, hogy így már bimbójában le legyen szakítva minden ellenséges szándék, melynek colpontjait a? én almáira képeznék. — Ásasson ki ki ott. a hol vetett. Megfogom a torkos mihasznáját és majd akkor alapos előadást tartok neki, a „tulajdonjogi bekeblezés" mibenlétéről, mert ezzel nem látszik teljesen tisztában lenni. Ugy cselé-.-kedtem tehát, hogy felbéreltem egy szil- -rös atyafit, azon meghagyással, hogy éjjel-\' nappal ott lesz szállása az almafa tetején. Hűségesen helyzetének -magaslatán" is állt,illetőleg ült az én embeiem egy darabig, de egy éjjel, mikor kimentem az; almafahoz. hogy megbízhatóságának jelét j vegyem, elrémülésemre nem találtam ottÉ: a levelek közt ott pihentek szép almáiny. elrejtőzve a hold fénye elöl, kitéve a ve- j szedelemnek, kitéve annak, hogy talán bólnap reggelre ismét ne legyen ott sem- \\ mi. s egy álló esztendeig várhatok újból\' rá! Elcsaptam másnap hűséges emberemet Láttam, hogy senkiben nem bízhatom, magamnak kell a c-űszi díszes fuuk-tiót átvennem. Szomszédaim, ismerőseim kíváncsian kérdezgettek, hogy az érésnek milyen stádiumáig jutottak el szép, finom almáim ? Nem tehetek róla. de mindenikből egy leendő tolvajt néztem ki, a ki „Tréfából" készül kését fenni az én finom almáimra, s csalr az alkalom bozontos üstökét várja — oh, ennek üstöke, mikor
nem bozontos\'\'\' — hogy engem „megtréfáljon" és almáimat elválassza a kaccsátói De utóvégre folyton én sem őrizhettem, ide hívtak, oda hivtak, hogy mint orvos, elmerülni készülő életsajkákat húzzak partra, ilyenkor kire bízzam az almáimat?
Egyik nap egy távol .eső falúra vittek, honnét aznap nem jöhettem háza. Almáim megőrzésére „preventív" intézkedést -nem tehettem, mert ha* ismét csőszt fegadok. az sem őrzi meg.\'az is\' csuk olyan lesz mint a többi. E helyett mást tettem, ha már meg nem őrizhetem. legalább azt kívántam tudni,hogy ki hordja el, kit legyek szerencsés ezen enyveskezü emberbarátom becses személyében tisztelni? Evégből egy radikális módhoz folyamodtam, a a mit igazol és kimentaz erkölcsi igazságszolgáltatás szempontja, magasabb tekin.-tete. Ugyanis minden. almát, mi ezen ne-mesfajtu fámon csüngött, elmenetelem előtt igen vékonyan bemázoltam bizonyos folyadékkal, mely magában véve egészen ártatlan szer, és melynek múlékony hatása, ha az orvosi segélyt nem is kívánja feltétlenül, de-az illető ijedelmében bizonynyal mégis igénybe fogja azt venni, s miután szomszédaim mindegyikének én voltam házi orvosu ^-xno, azért ne tessék azt hinni, hogy praxisom csak eddig terjedt — s miután erősen hittem, hogy a-szomszédságban kell lennie annak, a ki az én tilosomba járogat, ingem fognak majd az illetőhöz hívni, s így szépen kezemben lesz a fonál, mely e dolog végére vezet. Ezt a csapdát véltem legalkalmasabbnak a ragadozó madár elcsipésére. Hogy czélra vezető volt-e ez a kis diplomácziaí fogás, az, mint mindjárt látjuk, a világtörténelemnek nem fog megoldatlan kérdése ma-
radni. Így nyugodtan, azaz dehogy.nyugtalanul bucsut vettem almáimtól, s felültem a kocsira.
. Másnap, hogy haza érkeztem, lelkendezve siettem kedvéncz almafámhoz. Mint mikor jéggel terhes felhők tornyosulnak tönkretevéssel lényegeivé két kezünk egy esztendei munkáját, fáradságátjolyaggódva mentem kertembe, félve pillantva azon helyre, mely most nagy- örömnek, vagy nagy szomorúságnak leend szintére. i
Az enyhe fuvallatban ott himbálóztak zizegve almafám levelei, melyeknek mindegyikéről egy írbtt panaszt véltem leolvasni már .messziről. Nem leveleeskék voltak azok most előttem; hanem mind megannyi nyitott nagy könyv lapjai, -tele irva e rettenetes szókkal: „nincs, Eines, nincs." Bizony nincs !¦ Tudtam, hogy igy lesz, tudtam, hogyerre jövök inza. itt. járt ismét az a kapzsi éhenkórász, ellopta az almáimat. No hát csak edd meg. legyen a tied, kedves felebarátom, hanem aligha meg nem-bánod, egy kis árát szabtam neki most az egyszer. Mérgelődtem, de nevettem is magamban. Hogy hogyan lehet lehet "egyszerre mérgelődni és nevetni, ennek a lélektani problémának most ba-
Ímarjában nem tudnám magyarázatát af^. \'de akkor ugy volt. Különben hány problémája van annak az emberi léleknek !
-Másnap délután íróasztalomnál ültem, mikor egyik szomszédom fiacskája beszalad hozzám, s kért, hogy azonnal menjek hozzájuk, mert a papa igen rosz-szul van. Siettem át; láttam, hogy az én szomszédomnak, különben régi jó barátom, egészségi állapota rosszra fordult, olyan tünetei vannak, melyek „gyors* segélyt igényelnek. Kérdeztem, kutattam a
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
a fővárosi, mint minden vidéki lapokat, bot?)\' e nyilatkozatom felvételével engem e kellemetlen zaklatásoktól megmenekedni segítsenek."
— Eljegyzés. Tóth János kaposvári vasúti mérnök a napokban jegyet váltott TripaimneY Betti kisasszony nyal Nagy-Kanizsán.
— Grünlmt Henri* »ur nagyielkü alapítványt tett á nagy-kanizsai izr. iskola szegénysorsu és szorgalmas tanulóioak j utalniazására és pedig 1100 frt. összegben. Kamataiból már az idén több üu és leánynövendék ré*szesült 1 — 1 arany jutalomban, köznevelés oitárára tett nemes-szivü áldozat méltó elismerést érdemelj
— Megerósitéa. Zrinyi Károly csáktornyai közs. polg. isk. segédtanító jelen állásában végleg megerösittetetL
— Tauítógyuiés. E hó 2G-án volt Veszprémben a veszprémi egyházmegye tanítóinak képviseleti gyűlése, melyre, Veszprém-, Zala- és Somogyin egy ék minden esjieresi kerülete küldött képviselőket. A gyűlés feladata volt: megalakítani, az egyházmegyei tanitógyülést és rendezni. a tanítók özvegyeinek és árváinak támogatására alakult Gondviselés czimu segély-egyesületet. Az egyesület megalakult,\' segélyalapja elég1 tekintélyes: Hornig Károly br. veszprémi püspök 300 fttal ¦ gyarapította. A püspök az összes tanító-, kát meghívta ebédre s ez ffréalommal líiik János veszprémi igazgató tanitó szavaira válaszolva, oly szép szavakkal j méltányolta a tanítók működését, mely; a könyekig hatotta meg a jelen voltakat.. A többekköztigyszólt: „Testvérük vagyok Önöknek a szó igaz és nemes értelmében.\' S/.eretém és végtelenül is becsülöm a tani-\' tói kart. Megbízóik, családjuk, népeik és kedves kicsi növendékeik az én szellemi, lelki fiaim, áldásom mellett meg ama bizta-•óíígéretemet is fogadják, hogy én részem-. röl soha\' nem szűnő atyai szeretettel gondolok rájuk, lankadatlan erélylyel tö^ rekszem lelki és anyagi ügyek előmozdítására. \'
— Helyereigazliás. Lapunk előbbi számába.u hibásan volt közölve Farnády József bajcsi tanitó psküvojének megtör- j tente, e hírt alapos értesülés nyomán oda igazi tjük. hogy l-\'arnády József ur Sánngei* Margit kisasszony nyal jegyet \\áitott. A téves közlésért- bocsánatot kérünk-
! — Ovodaügy. A^ nagy-kanizsai „Kisdednevelö Egyesület"- választmánya junius\'30-kí ülésében Arany János-utczai óvodájába Kis-Kanusáról Bánotay Matild okleveles óvónőt helyezte át. helyére a kh kanizsai óvodába Lubliíz Malvin okleveles óvónőt választotta meg. 1
— Zárünnepély. A „Kisdednevelő. Egyesület" évzáró ünnepélyének megtartására- az idő kedvezett s" ennek következtében a „Polgári EgyletJ-nek nem a nagytermében, hanem a kertben tartatott meg taind erkölcsi, mind anyagi tekiníetben sikerülten. Bevétel 225 frt 21 kr volt a-kiadást ól frt 7ü krt levonva, az egyesületi pénztárba 173 ft 51 kr folyt be, mely összeg azonnal takarékpénztárba helyeztetett. Telülfizetni kegyeskedtek : Vidor .Saumué ~> frt, Grünbut Henrik 2 frt, Kuausz Boldizsárné 1 frL Szeitl-láuosné 1 frt, Dr. Fülöp Kázmér
1 frt NT. N. 80 kr. dr. Schreverné 80 kr, Szeitl J.SOkr,Vidor S. 80 kr,Lovák E.80kr, dr. Mayer Ferencz 80 kr, Dr. Hauser János 60 kr, Klein Illés 60 kr, K. N. 60 kr, Plander György 60 kr, Árvay 50 kr, Fülöp Károly 50 kr, Ifj. Deutsch 40 kr, Kluger Józsefné 40 kr,Günsberger40kr, Miltényi Sándor 30 kr, Szitár 24 kr, Gürtleroé, Keller Mátyás. Práger Béla, Zoók Mátyás. K. X. Koszka Árpád, Véber Károly, és N N. 20—20 kr, Bettelheim 10 kr, melyekért, valamint mindazok, kik egyébként is a siker elérésén buzgólkodva fáradoztak, fogadják az ügy nevében az egyesület elnökségének köszönetét.
— Derék Ifjo. Ifj. Janda Károly fógymn. tanuló az óvodai zárüonepélyen jelen levén, a kertben egy pénztárczát talált, zsebre dugva felállt egy székre s tudtára adta a közönségnek, hogy tárczát taláit. a tulajdonos rögtön átveheti. Jelentkezett is egy \'kisasszony, kitől annak rendje-módjaszerint megkérdezte, milyen a tárcza s mennyi pénz van benne? A kárvesztett igazolván tulajdonjogát, hálás örömmel átvette. A jő utón haladó becsületes ifjú erkölcsi becsérzetének örvendhetnek a szülök.
— Díszebéd volt június 30-án a kegy. tanitórendiek helybeli vendégszerető társházában a tanév be-fejeztének alkalmából. A város in teli igentiájából nagyszámmal jelentek meg s vidám társalgás tette otthonossá a kedves kört. Ebéd alkalmával a pohárköszöntések sorát Varga ímre ny. honvéd alezredes ur kezdette meg s átgondolt szép beszédben üdvözölte a kegyesrendieket s köszönte meg a lefolyt tanév fáradalmait. Janky Károly igazgató ur meleg érzésssl és festői hasonlatosságokkal viszonozva rajzolta a városnak tanügyünk iránti lángoló lelkesedését, áldozatkészségét Valamint ezek, ugy a többi szörpige is kitörő lelkesedéssel éljenezietetL Kit teendője el nem szólított a barátságos körből, a délutánt kedélyesen töltötte el, az évhosszan tartott fáradalmak után méltán megérdemelt pihenést jól és egészségben tölthesse a lelkes tanári kar - - szívünkből kívánjuk.
— Tihanyban a szentbenedek-ren-düek közt következő változás állt be. Perjel Sashegyi Damascen, alperjél Po-korny Frigyes és köny vtáruok Récsei Victor lett.
— Tenyészállat-dijazás és cselédjutalmazás tartatott Álsó-Lendván július 1 -én, melyet megyei gazd. egylet rendezett. Részt vettek a nagy-kanizsai, alsó-lendvai-csáktornyai, perlaki és letenyei járások.
— Tüz. Kilimánban juuiusbó 30-án délelőtt 101/a órakor roppant tüz dühön gött, mely a község 3/» részét elhamvasztotta. Az uralkodott szélvész nagyon megnehezítette az oltási munkálatot. Első segítségül agelseiönk.tüzol. érkeztek, kik halált megvető bátorsággal iparkodtak a tüzet Iocalizáloi, mi két órai izzasztó munka után sikerült is, ez alkalommal különösen kitűntek Izsó Sándor, Freund Vilmos, Grünfeld Miksa és Hoffer Jánus gelsei tűzoltók rettenthetlen bátorságuk és ügyességük által. Résztvettek még az oltásban Fe!sö-Rajk és Ürosztony községek önk. tűzoltó egyletei.
— Színészet Keszthelyen. A székesfehévári s jeleuleg Károlyi Lajos
igazgatása alatt 45 tagból álló színtársulat folyó évi június bó 19-én érkezett Keszthelyre, s itt előadási sorozatát 20-áu az „Eleven ördög", Konti e közkédvelt-ségü operettéjével kezdte meg elŐadása-sorozatál. 22-án Konti „Király fogás" czimü 3 felvonásos operettéje, 23-án „Rezervisták", 4 felvonásos bohózat, — 25-én „Nap ?3 Hold* 3 felvonásos operetté 26-án „Válás uLan" czimü 3 felvonásos franczía bohózat, — 27-én „Gaporonn"e
3 felvonásos víg operetté,— 29-én „Ne bánst-virág" 4fíevonásos franczía operetté —, 30-án „Magdolna, Rákosi, Jenő" 5 felvonásos czuimüv.e — július bó 2-án „Mikádó" \'két felvonásos japáni operetté — 3-án Karczag Vilmos „Hitves" czimü
4 felvonásos azimmüve és 4-én Mátrai Margit, a társulaté szép tehetségű operet-te-coloratur énekesnője javára a „Czigány-báró" Str?usz e kitűnő operettéje kerültek szinre. Keszthely város közönségének évről-évre a jogtehetségesebb tagokból álló társ. játéka svabatos játékaiban volt alkalma kellemes várakozást találhatni, de ezen társulat — Őszintén elmondhatjuk, hogy a városunkban már megfordult igazgatók, Arady. Jakab. Sághi régibben Károlyi, Vezéry Ödön stb. bármelyikével kiállja a versenyt. Az eddigi előadásokból Ítélve, a társulat jelesebb tagjai: Serfőzy Etel. Mátray Margit, Szigeti Lujza, Károlyi Lajosné, Aitner Ilka, Krémerné, Bérezi Erzsi, Nyilasi Mátyás, Krémer, Gíréthi Sárdi, Kis János, Németh János, Szlnai, Halasi Béla és Szántó. A társulat díszlete, és a hozzá való ruházat teljesen kifogástalan s. különösen s .Mikádó" díszletei a hozzá való ruházattal teljesen ujak s olydiszesekmioök, a keszthelyi színházban még egyáltalján nem voltak. Az előadások összevágok correctek, a karszemély-zet jó. Keszthely város közönsége meglehetős pártfogásban részesiti Károlyi Lajos színtársulatát, melyről jövő levelemben részletesen, kimerítően szóiandok : Baka.
— „Nem silettem katonának", hagyjon bíkil a czigánynak ebbe a csudar melegbe, mondja Kovács Ferencz, királyfai illetőségű czigány regulázó káplárjának Nagy-Kanizsán, de az természetesen nem engedett a 48-ból, hisz honvéd volt Elkeseredett erre a hős czigáuy s juo. 21-én a kincstári katonai-öltönynyel gyönyörűen adjusztirozva elillant s keresett magának valahol hüi helyet Nevezetes a dologban, hogy már vagy 15 évig keresték, mint hadköteles szökevényt: a Muraszombati derék rendőrség erdöt-bokrot Átkutatott, mig végtére május hóban egy sűrűben fellelték, be is sorozták mindjárt a kauizsai honvédzászlóaljhoz, honnét azon-megszökött, bebizonyítva, hogy a vér nem tagadja meg magát
— öngyilkossag.Strassberger Vilmos szapanos inas juiius 1. éjjel a vaspályán a budapesti vonat elé vetette magát s az teljesen összeroncsolta, azonnal szörnyet halt Több társától az nap elbúcsúzott s kijelenté, hogy öngyilkos lesz, mert gardája nem akarta felszabadítani, pedig már négy éve inaskodik, ennek folytán1 megunta az életét pedig alig volt 20 éves.
— Fürdőkből. Hozzánk küldött ki-mutatásokszerintVarasd-Topliczán a 8 ik számú kimutatásbólláthatólagju[iius23-igi 972 fürdővendég jelentkezett köztük s?á-mos nagy-kanizsai van. — Uj-Tátraföre- j den a 4-dik szám szerintjun.28 igSSO. —
— Zala megyéit ól a turin-párisiuta-\' zó társaságban részt vettek: Nagy-Kanizsáról, mmt irtuk: Györffy János, Garai Benő, Simon Gábor ügyvédek ésOsterhu-ber László jbirö.Bellatiuczröl L\'tassy Béla és neje, Csáktornyáról Vollák Rezső és neje, Strahia Ferencz és Ziegler Kálmán,\' KílimánbÓl Zádor Gyula. Kővágó Eőrsröl Czigány Károly, Keszthelyről Lénárd Ernő, Gyórffy Endre, Zalabérrol Bihler Samu, és Zala-Egerszegröí Gidró Lajos, Kroletz\' János, dr. Kéry Miklós és dr. Vizleudvay Imre. A S50 utazó közt nő 175, férfi G75 vau. Györffy János munkatársunk.igéretét bitjük, hogy élményeiről imi fog.
— A nagy-kanizsai iparos ifjú ág egyletének június b«vi kimutatása: Pénztári maradvány májúi hóról 156 frt 18 kr, június havi bevétel 142 frt 73 kr, a pünkösdkor rendezett vigalom hiaradváuya 90 frt 40 kr. — Összesen ; 389 forint 31 krajc/.ár; kiadás 155 íorint 59 krajezár ; a takarékpénztárban levő 200 frthoz ismét 100 frt helyeztetett el; eszerint ju iua bóra marad kezelés alatt 133 frt 72 kr.
— Tűz a vidéken. Bettelbeim helybeli terménykereskedő czéguek volt egy Óriási szalu;-irakiéra Komárváros vasúti\' állomás közelében. — Csak „volt", mert most már nincs. — Ei a tűzfészek ugyanis f. bó 2-án kigyuladt és oly hatalmas iángoszlopokban égett, hogy a közeli laboii-állÓ egész tábla gabna is veszélyeztetve volt Hogy a tűz ebbe bele nem kapott, csak azon gyors elhatározásnak köszönhető, hogy néhány kaszás, kiket a borzasztó hőség miatt folyton fecskendezni kellett a tüz közvetlen közelében sebtében néhány ö! szélességben a gabnát lekaszálták. — A terméséért remegő nép annyira el volt keseredve, hogy a czégnek Lövi nevü ottani megbízottját a tűzbe
báj okát, de felvilágosítást néni tudott adui. Segítettem emlékező tehetségének ; Kertfextem, nem csillapította e átvágyát olyan eledellel, amitől baját számlázottnak vár. Szomszédom szólt is. nem is. — Vég*e átkozta az idei gyümölcstermést, valószínűleg az ártott meg neki. úgymond. Kkkor elmondtam, hogy kertemben az almákkal mit teltem, hogy haragomban — nem törődve a következményekkel — | azokat „megmérgeztem", és hogy azok a\' piaezra kerülhettek,\' mert leszedték elö-léni s így talán őhozzá jutottak, ámde. ezt bizonyosan keíieue. tudnom, hogy az\' „ellenmérgei" alkalmazhassam. Távol le gyen tőlem, hogy ezeket mondván, szomj ízédoiuata gyanú legkisebb árnyékába is akartam volna terelni.
Szomszédom kéküit-zöldült, hebegett, rázogatta gondolatainak fáját, de nem hullott róla semmi, aztán szemeit rám meresztve, mint mikor a felfujt hólyagot egy puffuutásia agyonütik, egyszerre csak így szakadt ki belőle egy lélekzetre az igazság : „Segíts barátom, én szedtem le tré-! táüói. mindjárt végem van, meghalok, se-\' glts jhj, jaj. jaj !u
Gyakrau megesik, hogy szemünk1 előtt, lelkünkben egy-egy tárgy, valamely-eszme oly hirtelen eíszárnyal, ho«y mikor\' már eh unt, csak azután bontakozik kii előttünk \'eljes mivoltában. így voltam én is az én bar ltommal, kinek most hallott szavaiból akaratlanul is egy erkölcsi mérleget állítottam össze, s öt rá helyeztem, Nem -tudtam rögtön eligazodni, barátomat szánjam-e, vagy megvessem, hogy olyan csekély volt a gulya azon a mérlegen- — Ugy tetszett, hogy nem valódi emberrel van dolgom, hanem csak kóczczal kitömött ruhadarabbal, mit madárijesztőül a kenderföldre tesznek. Mindig törekedtem
emberismeret szerzésére, gyarapítására, és sokszor keserű tapasztalatomba, nem ritkán keserű csalódásomba került azok összegyűjtése, de talán egy tapasztalatom sem érintett oly báuiúlag, leveröleg, mint ez. mert általa egy emberbe évek hosszú során át feltétlenül vetett bizalmam,{Ettem dőlt össze, épen azért, amig Örültem, hogy végre e dolog nyitjára akadtam, másrészt leveröleg hatott rám, hogy ily csalódás árán jutottam hozzá.
Most meg én meresztettem szemei! met szomszédomra és pedig — ha jó-emlékszem — nem \' valami igen barátságosan.
Ahá,meg van háta titkos lakat kulcsa, megtaláltam végre az emberemet, az én jó barátomat, az én gyümölestolvajo-mai í Meggyógyítottam mindjárt, tudtam a „mérgem" ellenszerét.
Azt mondta az én szomszédom, hogy tréfából szedte le az almákat, oh.édeü barátim, én ezt elhiszem, csakhogy tréfából meg is etted
Régen történt ez a szomorú, de mégis víg, vagy helyesebben: vig, de mégis szomorú história; azóta az éu szomszédom már el is költözött az örök békesség hónába, de meg azóta már az az almafám is elpusztult
E kis epizódja életemnek lelkemben annyiszor átesett az idő tisztító rostáján hogy most már egész nyugodt lélekkel i.vmdhatom rá: váljék egészségére, de akkor mást mondtam. S azt is mondha-om, elköltözött szegény szomszéd, hogy ha a történetet naplómból nem is, de szivemből kitörültem, mielőtt még utolsó nagy utadat megtetted.
TERSANCZKY JÓZSEF.
JÜLIüS 6-án J
hát egészen zsenge korát éli, e hó 23 án szerelvényeinek gyarapithatása czéljából az erdőben nyári mulatságot reudezett, mely daczára az esős időnek, minden várakozáson felül sikerűd. A zala\'szt. mihá-lyi és orosztonyi önkéntes tűzoltók testületileg, majdnem teljes számban parancsnokaik vezénylete^ alatt jejentek meg, ezeken kívül a vidék iotelligentiája és lakossága igen nagy számmal szerencséltettek megjelenésükkel. Ezek ellátásától a helybeli úrhölgyek szívességből gondos-dodtak és pedig oly módon, hogy a legkényesebb izlést kielégítő étkek- és italokat nyújtották. A közöuség el volt bűvölve ama kifogyhatlan szeretetremélt óságuk által, melylye! vendégeiket kiszolgálták, -. melyért a legnagyobb megelégedés nyil-vánulásával lettek jutalmazva. Háziasszonyi szerepet vitték : özv. Vasdinyey An-talné, özv. Bakó Samuné, Grunce Lajosné. Bakó Gyuláné, Uuger Jánosné urnök és \' Lázár Janka s Bakó Emma kisasszonyok, kiknek egyletünk nevében hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Az eredmény, mint erkölcsi, mint anyagi tekintetben el lett érve, a mennyiben a mulatság tiszta jove-delne a a 100 frtot jóval felülhaladja. A kedélyes mulatság éjfélutánig tartott ,-— mintán a b\'állt esö miatt a társaság a legjobb hangulatban szétoszlott. Felülfizettek: B. Trebersburg Gyula á frt Barauyay Béla 5 frt Tolnay Károly ¦> frt Illés István plébános 2 frt^Grunner Ernő ur 3 frt. Gruoner Károly ur 5 írt. Schleiffer Gusztáv ur-2 frt. Benedek János jzö- r I ft. Gaál Miklós föszoígabiró ur 5 frt Viosz Ferencz szoLabiró ur 2 frt Baranyay Ödön ur 3 ft. Talabér László ur 1 frt Nuszbauin Doctor ur (Pacsat 1 frt Umszuuszt szt-míhályi főparancsnok ur 1 frt Bakó Gyula helyi alparanc>nok ur 2 frt. Weisz ur 1 frt Salamon és Szép János urak I frt, Vodinák Viucze ur 1 frt. öröszi József ur i frt BörÖudi AmánJ ur 1 frt Nyáry Kálmán.ur 3 frt tűzoltók. — Vizlendvay Sándor ur 2 frt Petrics Lajos > ur 1 frt. Tersryánszky Lajo-; ur 1 frt. Neumann Vilmos ur 2 frr. Závár Janka kisasszony 1 frt Etlényi János ur l 50 ft. Tiszt Töreki Árpád pacsai káplán ur ] frt Grunner György ur 2 frt és Hamller Ignácz ur 5 frt Egy jelen volt .
— Kántortanító-választás, líáook-Szgnt-Györgyön a kántor-tanító választás megtörtént\' 11 pályázó közül KtfSör Já-1 noscsurgói segédtanító lett megválasztva.
— Sütneghról írják nekünk . Mult hó 28-án ismételten városunkba érkezett báró Hornig Károly m. püspök ur ö niél- \\ tósága. Kíséretében voltak titkárján és udvartartásán kivül dr. Palotay Ákos ö uagysága őikanonok, nemkülönben dr. Czobor Béla, egyetemi m, tanár, hazánk" legjelesebb egyházi régiségekkei foglalkozó tudósa, kit azon czélból hívott maga val városunkba, hogy írná meg Sömegh történetét, egyesítve a zárda , a vár-, és püspöki rezedenezía történetével. A jeles tudós dr. Palotay Ákos örk*nonok kíséretében meglátogatta a Sz.-Feréncziek zárdáját, kutatásokat téve a régi mise-ruhák és himzett egyhz. öltönyök közt, késöbb.t munkatársunk és megyei régészünk Dar-; nay Kálmán régiségtárát látogatva meg. hol hosszasabban s tüzetesen tanulmányozták Sümegh és vidékén lelt összes prehistoricus régiségeit. Különösen érdekkel foglalkoztak a februárban lelt 2 érdekes Etrusk bronz áldozó edénynye!. O méltósága és vendégei ezúttal csak pár napot töltöttek Sümegben, mig majd — bír szerint — Simor herczegprimással augusztusban hosszabb időre lesz1 szerencsénk körünkben üdvö/ö\'hetni. Hozza Uteu f
— Szent-Ivánban Göndöcs Vendel kereskedő neje f. hó 29-én a szőlőhegyen ismeretlen okból felakasztotta magát, halva találtatott.
— B.-Szent-László fényes ünnepély szemtanuja volt f. hó 23-áu, a helybeli rom. kath-zárdai templomban szentelte fel ftiszt. Modrovícs János esperes plébános ur a „Rózsafüzér" ájtatos társuiat uj d:szes" zászlaját a vidék !ntelligentiajának jelenlétében. Zászlóanyák voltak Nyárn Kálmánné uruÖ Pölöskéröl, Kerkápol^ Magdolna és Kerkápoly Emilia és lletf nyi Aranka úrhölgyek Szt.-Tamásról
— Tollai gróf Festetirs Lajos lelki üdveért mull hó 28-áu tartatott urtA a keszthelyi plébánia templomban a gyászUtetií tisztelet melyen részt vettek Toln-ii gr. Festetics Tassiló és neje Hámi! ton Mária h-tezegnó, gr. restetics J. Csáktornyáról, gr. Széchenyi Imre Somogy várról, az uradalom össztA tisztsége,a.hoí. védhuszá\'\' tisztikar, a Keszthelyen székelő batos-ií-ok az összes tanintézetek tanári-és ta:;Ííoí. ? tűzoltóság és igen nagyszámn -kozöíiség ,Az oltár és katafalk koszorúkkal és délszaki növényekkel volt diazitve. Az ünnepélyes gyászukét Dr. Dunszt Ferencz apátplébános az ur..d*lmí plébánosok segériete mellett végeste. A szentély, ugy a grófi család részére itt elhelyezett *pad fekete posztóval voltjbevonva. A katafalk körül a tűzoltóság foglárt állást.
1 — , Gyászhír. Kobo Regina szül. \' Gansl, saját valamint gyermekei és roko-\'
lódítani akarta és a tüzhaláltól csaKrs az elöljáróság és csendőrség erélyes és tapintatos fellépése mentette meg.
— A tnrln-párisl utazók két külön vonata július 2-án este érkezett akauizsai indóházba, hol e.vidékről számosan csatlakoztak hozzá. A 850 utazó élénk rajszerü zsibongást idézett elő. A hosszú ut fára dalmait enyhíti áz a tudat, hogy Kossuth Lajost szinrŐl-szÍDre láthatják, nagyon sok utazót \'csupán a kimagasló világatak lát hatása serkentettez ut megtételére, s a párisi világtárlatnak ha egyéb eredménye nem is volna hazánkra nézve, mint ez, méltó babéira érdemes! Bár 125 ezer frt egyenes kiadást nyeltei ez az ut milliók sem képesek azt az érzést megteremteni, melyet Turin colossális nagy alakjának látása előidézett Magyarország millióinak üdvkívánatát vitték e szerencsés, utazók magokkal a szent szabadság isteni fennköltjéuek piedestáljá-hoz. Magyar hazánk millióinak hálaimája zeng bele a leirhailan lelkesedés magasztos érzetébe, midőn a nagyszerű találkozás édes percze bekövetkezett Hallani 40 év után azt abübájoshangot.melyreélet-halái harezol ajánlani boldog volté nemzet, mert érezte csodás erejét hazafias melegét a látni 40 év után a népszabadság élő mar-tyrját, a magyarok legnagyobb fia disz-.
koszorúzta Őszfejét láng tekintetét--
valóban az életnek legmagasztosabb öröme. Üdv Kossuth Lajosnak! Üdv a magyar hazának [Egyébként helyi tudósitÓnktól következő sorokat kaptunk: f. hó 2-án érdekes látványt nyújtott állomásunk, a melynek perrooja tán még soha sem volt ugy megtömve utazókkal, mint akkor. APestről3 óra és 3 óra 50 perczkor indult, mintegy 900 utassal terhelt, 30—30 kocsiból állókét vonat 8 óra 38 perez és 9 óra 8 perczkor ért állomásunkba. Városunkból már 5— 6 óra tájban indultak ki az érdeklődők, ismerősök és rokonok az állomásra. A vonaton az utazok csoportokra voltak osztva, minden csoportnak a száma a kocsik ablakjaira voltak felfüggesztve. Összesen 34 csoport volt, s minden csoport élén, rendező. Az első vonat főrendezője Helfy Ignácz, a másodiké Dolinay Gyula volt. A vonatok megérkeztét hosszas éljenzéssel fogadták. Az \' utasok a kocsikból kiszállva, rohantak a , teritett asztalhoz, hogy eleve jó helyet és ételt kapjanak. Ugy a fogadtatással, mint : az étellel nagyon meg voltak elégedve. Ábrányi Emil ki a második vonattal érkezett, 1 meglepetve beszélé, hogy útközben, Fehér-! várott, ellátták magukat commedenciával, mert nem hitték,hogy elődjeik meg fognak hagyni valamit „És ime, mennyi jó pecsenye várt már féléhe3 gyomrunkra." .Vára-Isunk ifjúsága Fischer Jákó jogász és a pesti tüntetések egyik agitátora vezérlete I alatt, sorba éljenezte az utazók capaezítá-\' sait mint Poionyít, Helfyt, Lukácsot Ab-\'t rányit és a hires jogászt Takats Zoltánt, a . tüntetések fővezérét. Számos hölgy is utazott velük. Feltűnést keltett Tunkel Aranka bárónő szépsége, aki aznap délelőtt esküdött örök hűséget Móczár Gyula fővárosi fogorvosnak. Mind az első, mind a j második vonat távoztat zajos éljenzés ; kiséré.
j — Nyeremény. A „Kisdednevelö Egye-j süléi." zárünnepélye alkalmával tartott kerti i tánczvigalomban három nyeremény állíttatott kí női kézimunkából; a tétel keresztnevekbe történt s nyertesek lettek : Ro-berf Apollónia és Sylvia. Lz első névre \' szól* nyeremény azonnal átvétetett, ellenr ben a^két utóbbi névre szóló nyeremények nem vétettek át Anévszelvény tulajdono-sokjul.20 ig az egyesület titkáranárytíleut-kezésre felhívatnak azontúl a nyereménytárgyak az egyesület tulajdonává válnak.
— Talált Julii. Keszthely I\'olgár-város északi részén levő majer mellett e h 3-án reggel egy ismeretlen csak ingben levő férfi nullájára találtak. A vizsgálat semmi gyanusatnem derítvén ki, az ismeretlen hulla eltemettetett
— A párbaj. Keszthelyen a mult hóban két párbaj folyt le. A párbajozó felek mindkét eítetbeu karddal szálltak síkra, hogy a megsértett becsű.étnek elég legyen téve. Az első párhaj június 12. én. reggel 5 óra tájban a balatou sze,nt gyor-gyi vasúti indóházuál ment végbe — hol Jezerniczky László volt tengerész és Vezér Károly Hl-ad éves gazdász mérték össze kardjaikat Segédek voltak: Csák Árpád,\' Ferber Lij«s, Radics gazdász és Kiráiyi; nyugalmazott honvédhuszár főhadnagy. Ve-tőr Károly a jobb karján sérült ^meg. A\' második párbaj, melyre a keszthelyi fiatal gazdák által június hó 22-én Hévizeu tartott tánezmtilatság alkalmával történt ösz-szeszólalkozás adott okot, 24-én reggel fél 6 órakor a keszthelyi hoovédhuszárlakta-nyában folyt Ie;éz alkalommal Kacskovits Beuö honvédhuszár tiszthelyettes és sft-gyay Jenő sármell.éki földbirtokos álltak egymással szemben s Bogyay Jenő jobb\' karján könnyű vágást kapott. Segédek voltak Bogyay részéről Malatinszky Ferencz csányi földbirtokos és gr. Batthyány József, Kacskovits részéről Bartuska honvédhuszár százados és Fügh Dénes főhadnagy.
— FelsÓ-Bajkról írják nekünk : A jelen év tavaszán Felső-Rajkon megalakult önkéntes tűzoltó egyletünk, mely te-
HÜSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 6-án.
nai nevében fájdalomtelt szívvel jelenti a hőn szeretett férj, atya, fivér, sógor és nagyatyának Kohn Henrik urnák folyó évi július hó lén sÜélutáa 4 órakor életének GS-ikéáboldoghAzüsságának 35-ik évében történt gyászos e\':h\'iny;át. A boldogul!nak hűlt tetemei e hó 3-án délután 4 órakor tétettek a nagy-kanizsai izr. sírkertben örök nyugalomra. — A dicsőölt zongora-tanár hosszabb idő óta működött Nagy-Kanizsán s általános tiszteletben részesült gyengéd modora .és udvarias bámásmÓdja folytán. Tanára volt Gulyás Gizella hírneves zongoraművészünknek \'.s. Temetése vagy részvéttel történt. Béke hamvain !
— Tuboly Victort. munkatársunkat a helybeli „Hadastyán egylet" tiszteletbeli tagjául választotta meg. „Honvéd sorsa" sensatiós költemény szerzője meg is érdemelte e szép figyelmet.
— Szent-István-ünnepén nép-muiatságot szándékozik rendezni a „Keresztény JótékónyíJöegylet" a Fráterban. Helye-!
— Meghívó. A zalamegyei általános tanitó testület évi rendes közgyűlését jul.
. hó 15 és 16.;napján tartja Csáktornyán a a tanitó képezde-zenetermében a következő tárgysorozattal: 1) Elnöki megnyitóbeszéd. 2) Elnöki jelentés\'az egyesület három éves működéséről. 3) Ujváry Mihály csáktornyai tanitó képezdei tanár feloi vasasa „Tapasztalataim a sveiczi népnevelés terén" czimü tétel felett. 4) A Kollec-tabor -<-\' megváltásáról — felolvas.-a Göntér Endre náprádfai. tanitó 5) Az alapszabályok módosítása: 6) Indítványok.
V7) Tisztújítás. Zala-Egerszeg, 1S89. július L>. L\'dvardy Ignácz tantestületi elnök.
— Egy jobb házbeli j hölgynél kisebb fiuk vagy leánykák oktatást nyerhetnek a magyar, német, franc-na va^y angol nyelvben. Minden közelebbi e lapok kiadóhivatalában nyerhető.
százados évfordulóját Spanyolország 1892 [októberben üncepli. — Weilen József osztrák iró„meghalt —
— Megyei r. h. Egyed János pakodbegyi lakos a Zalába fuladt. — Károlyiék színtársulata Keszthelyen pártolásban, részesül. — Nagylengyel] r. kath kántortanitói állásra pályázat nyittatott
— Ukk zalaegerszegi vasútvonal építését megkezdették. — Kvacsák József ujudvari ispán ágyonlőtte magát. — Galambokon segédtanítói állás van üresedésben. —* Förhénczen a villám jul. 2-áu egy préshááfea ütött s leégett. —
—Hazai r. h. Vukovics Sebők 1848-ki igazságügy miniszter özvegye meghalt — Az uj egyforiutos bankók kiadása elha-las/tatott — Temesvárott egy frankfurti társaság czukorgyárat léie>ÍL — Gyűrűs napfogyatkozás volt jun. 28-án délelőtt
— A tanitóképző-intézeti tanárok orsz. egyesüietént\'k eddig 121 tagju van. — A:fö:döu a sáíkapusztitás egyre terjed.
— - Gzobor Bódog kir. curiái biró igazságügy miniszteri másod államtitkárrá neveztetett ki. — A vámiüetéki arany árkelet-pótlék július hóra lfa%.
— Külfödf r. b. Hirsch báró 50 milliós oroszországi adományát visszavonta. — Dárius angol ágyanaszád Uj-Seelandnál elsülyedt összes személyzetével. — Patti Sarolta világhírű éűekesnő Parisban meghalt — Az antivarü kikö tőben oro z hajó ál.omás nyittatik. —Az Eiffeltorony építése 5 millió frankba ktrüít. — Amerika felfedezésének 4
— A Magyar-Franoila birtomtó részvény-társaiig jauias 3C-an Bittó István elnöklete aUtc tartott ültjében örvend, tel tudomásul fíiolgüt, hogy at igazgatóságnak sikeralt a . a társaság pénaügyi rekonstrukcziúja A« erre j czélxó el*6 lépés as volt, hogy nz igazgatóság 1 a szállítmány l iztoaitási koczkáiátokat az értékszáll itroánj. biztosítások kivételével Visz. te>ég nélkül a düsseldorfi sxállitmáoy biztosító társulatra rubáita át. Az osztrák Piiőnix-rós/-vi\':i j vket a franco orosz banknak eladta s a kezelési költségeket leszállította. Ez álul a társaság oly helyzetbe jutott, ihogy koezka-zatai miuSaége semmi résiben sem kedvexőt-\'.¦¦<¦-> II, mint barniuly más, a monarchiában mfiködö társaságé. Ac igazgatóság mély megelégedéssel konstatálja, hogy as^flalet terjedelmében a fölmerüli aggályok éí rosszakaratú híresztelések daczára ai-mmi nevezetesebb csökkenés be nem állott. Y.:. köszöuhető első sorban a láisaság páratlan buzgalmu ílgya^k -i és | képviselőinek, kiknek az igazgatóság teljes I elismerését fejezi k>: továohá a biztosított közönség, mely bizva a társasig fennmirí-di*iban,változhatlanhUsé^g~l tartotU fenn vele Báli ti Összeköttetéseit. A társaság jtfleulegi ,-im.í állapota a következő : Szemben & 4 milrio frt részvénytőkével, a 966 939 frt 86 kr: tevd agió, s a 100,462 frt 3S krt tevó tőketanalékalappal. összesen tehát 5.067 402 frt 24 krral, S.634,000 frt 99 kr vesateség állván, tiszta vagyona 1.433,400 frt 20 kr és a mult roud- e közgyűlés háuLrosatából alakított- 399,390 fit 20 krt tevő kétes követe esek tartaléka marad. E vagyonállapot s az igazgatóság javastata alapján elhatározza a közgyűlés, hogy a részvénytőke 500.000 írtra leszállítván, a fent kimatatott 1 433 400 frt 25 krböl fenmaradó 933,400 frt 25 krból ur-uléklőki-t alakit. Egyúttal elhatároztatott, hogy a fentiek szerint.500,000 írtra leszállított rétfi réstyónvtŐke 15,000 drb egyenként 100 Írtról szóig uj részvény kibocsájtása által 2 millió frtra fötemeltetik Ezek szerint a társaság részvénytőkében 2 000,000 frt, nyeremény tártai ék ban 933 4 0 frt 25 kr, kétes követelések tartalékában 399 395 irt 20 kr, összesen 3 332,795 frt 45 kr tőkévet rendelkezik, mely őszsegge!, hozzávéve a dij és kartartalékul kimutatott 4.915,193 frt 76 krt, összesen tehát 8.247,939 frt 21 krt, a társaság teljes joggal számithatja magit ismét a monarchia legnagyobb alapú biztosító társatágai közé. Igaz ugyan, hogy a társaságnak eredetileg 4 millió arany frtnyí részvénytőkéje volt, de tekintre, hogy * I\'hSuix részvények megszerzése óia 1.600,000 frt állandóan el volt vonva a társaság -ajá: üzletétől, a vagyoni állapot az eredetinél oem kedvezőtlenebb. Bejelentelte az igazgatóság azt is, hogy az uj részvények elhelyezése franczia tőkepénzesek és budapesti előkelő czégek által 14,50000 írt erejéig eleve biztosíttatott. Az uj részvényekre alapazabily-ízerü előjog a régi részvényeseket illeti, az esetre, ha ez eiőjog teljesen igénybe nem vé tétnek, az oj részvények átvételét garantirozzs legalább 4000 drbot egy franczia nagy részvó-nyeaekböl álló konzorczium és körülbelül 7500 drbot egy budapesti előkelő czégekbSl átló csoport, melynek tagjai: Ürüli Utunk és fiai, DeutAh Ig.\'-íSs fii, Fischl testvérek, Uerzog M L. és társa, Kokner Adolf fiai, Lederer testvérek, Müller Vilmos, Strasser és Köuig, Sváb Károly, tornyai Schossherger Henrik stb., ugy, hogy 1 150,000 frt elhelyezése minden körülmények között biztositva van
Szerk. üzenet.
— R. M. „Niücs harangszó1 jön, de a másik kettő nem. Sajnálatunkra, időkörben t. p-nyal nem szolgálhatunk.
— Sümegh. Köszönettel vettük.
— „Alkonyatkor*, közöljük. <
— P. Hirrovatbac többen olvassák, .különben ne i hiznnk. hogy áll&ndá rovatot ké-pezhetna^.
— L. B. Lapod cserépéi dirjy a csak nem jS, ez évben egyetlen egy számot kaptunk. Pajtás, ez nem rendes dolog 1
— V. Z. Nem segíthetünk; ügye ügyvéd kézbe való.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS. . Laptulajdonos : W A J DIT S J Ö Z S EF
rrcryiittör.*) Verfälschte schwareze Seide.
Man verbrenne ein Musterehen des Stoffes, tod dem man kauten will, und die etwaig-Verfilschung tutt sofort zn Tage: Echti1, rein ge!ärbe Seide krinselt sofort rusammen, verlöscht bald uud hiote.\'In-.t wenig Asche von ganz h«llbr«unlicher Farbe. — Verfälschte Saide (di leicht speckig wird und bricht) brennt langsam fort, namentlich glimmen die .Schuat faden" weiter, wenn ehr mit Farbstoff r -e-schert), und hicterlast uine dunkelbraune Asche die sich im Gegensatz zur echter Sride nicht kräuselt, sondern krümm Zerdrückt mann die Aache der echten Seide, a<> zerstäubt sie, die der t.-rfä\'schten nicht Das Sei den fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hoflif.), Zürich, verzen-d-t gern Muster von aeinen echten Seidenstoffen an Jedermann, und liefert einzelne Koben und ganze Stäche zollfrei jn> Haue. 3
•)E rcv.ii alatt közlöttert nem villal felelosaegot a szerk.
Ki nyert?
íluzás jun. 26. ,
IirQnn: 30 70 51 90 77.
Húzás jun. 23.
Budapest: 28 89 39 31 22.
- Húzás július 3-án.
Prága: 31 56- 84 8(i 13.
HIRDETÉSEK
! ! Komoly Intés ! !
mindazokhoz, & kiknek még biztosító-levelök nincsen, akár kölcsön felvavéare, i,kár családoknak hagyományai (amennyiben egy biztosító levél egyenlő készpénzzel); eladósodott ház- és földbirtokosok pénzviszonyainak rend-behozáaárx kiválóan alkalmas, miután esetleg bekövetkezett rögtöni elhalálozás esetén a biztosított tőke kifizetésével a birtokot tehermentesen kapják meg ; uj házasoknak ís lontos a no és gyermekek biztosításira, végül pedig alkalmas kauezióként való deponálására.
Egy életbiztosító lev*í mindco esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és legjobb tőke-pénz, ennélfogva minden takarékpénxtar előtt előnyt érdemlő. Hogyan és mily módon szerezhető egy biztosító levét a Jegjobban éi legelőnyösebben, ez érdembei szóval és irásbelileg titoktartva a legmegbiz1 batóbb f<-l világosi\'ássál szolgál : Biztosítási főfelügyelő KLK1N I., Kohlmessergasse 7. IV. emelet. Találhat^ 2-től 5 Őraig. Elfogadások egé.z 6G. éves korig. SG07
Bayor _^V.
o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o
o NAGY ALLATSEREGLETE
vásár-tér a közkórMz előtt
szombat jul. 6 tol kezdve.
Ily szép állatsereglet még itt nem volt, mint a Hayer-féle. Csakis kiváló vadakat tartalmaz: fehér JtU\'k Va^y. llÖIéllJ-bika,még egyetlenállatsere^letben sem látható, SiUílííkj tevéit,
droiuedárok kivá;ő muslok, hjéiiák, farka-so\'üj medvék, leopárdoks jaguárok, ki pyok krokodiluKok, " példány kiváló oroszlán
különböző faj. Újonnan érkeztek egyenesen a vadonból ; a fekete píiUÍlier, kiválóan ritka, különböző nagy ragadozó madarak, cjő-
nyörü.papagrálrok és majmok.
Az ál latseregi etet már a legmagasabb urak is megtekintették u. m. cs. és kir. fenség Toscana nagyherczege, Cettingen, Spíelberg berezegek egész családjukkal stb.
J orator, 6 öraior, és este 8 örator törtéait az etetés és idomítás.
Anifirtflí) kisasszony egy kecses megjelenésű hölgy produ-i*líllaliua kálja magát a közép ketreezben, 4 al\'rlkaí
oroszlán és vérebbel.
A.)irtíwln kisasszony különböző nagy városokban a lesna-I í ni í 11.1a gy0bb feltűnést keltette, mert Amanda kisasszony retienthetlen bátorsága aranyakkal sem fizethető meg.
Bővebbet a falragaszok.
Mi\'ghivjuk a nagyérdemű nemességet, polgárokat és katonaságot állatseregletünk megtekintésére. ^ OOOOOOOGOOOOOOOO «j
§ I-ső telj 40 kr- II. heh 20kr. Gvermeket feléi fizetik. § >St|
o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
oooooooooooooooooo
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1886-ik évi elszáll, 2.000,000 palaczk.
i |?U5{OJEABZ IS^ZSfUie ZB ZS91 ÍOtB|g8jOZ8 gUPjj>j
o o o
8 S
o a
?3
o o o o o o o
ilWil*
MÍl|s|Í3;iS!S |N|!iS Sáliiíilll\'-
«1
^ 5
"S ^
o
Q O
o o u a o o
§
o o o o a o
Kerestetik megvételre 10—20 ezer drb vasúti talpfa tölgyfából,
18—20 ezer darab 1,80 cmt. hoss?.ú IS—25 czmt. svSes. száliitandá 1890. márczius végéig kisebb vagy nagyobb részlet\':->si:. úgyszintén körülbelül 00. köb. méter tiszta paüózat ez év július -íü végéig szálli-tandó. Közelebbi felvilágosítást e lap kiadóhivatalában. 3654 I — 1
C; űr. siLliaialui.liTLieoitu! tészitmény 3 száj-cs fuat észszeri ápolására.
néhai Mikia csáizir ü Feliúgtiuik odraii fogorvo.átúl, a bccsüU-trecil lovapja ith BÉCSBEN.
KOlönleges sz&jszappan ^PURITAS."
A régen hires és i-cy¦ már -vz ISG2. Londoni Idá]Ittason az érdeni-éreaiBiel kitUDt\'tett, mert leggyöngédebb és leghithatósb keszltnény « száj ápolására éi a tegak jékarbu tartására. — Egy doboz ara I frt.
EUCALYPTUS-SZAJ-ESZENCZÍA
Parisban 1878 ban kitüotetve.
-ixerübb, tartajomdus (78°/., iiathatós alkattíszok) és eüsm-Tt hynienikus
íj ijjuiására, a keemet|en szag (egyózésére. a Logak épségben tartására, ivsier Minden nyakba] ellen Az orosj csísz. köanánjtól
1881. jannir 28-án kelt 681. sr miniszteri rendeletP szerint ndvari és mán koródákban bevaaettotett. Egy iv«g Ara frt. 120 kr. o. é
PUBITAS-FOGKEFÉk jótállás mellett.
Sajtolt puszpángfából és vegyészeti leg asírUls t" sictküldéa: —
itott sörtétiúU E|y darab 50 kr
tár:
^fci» Bécs. I. ker. Baneriypnarkt 3.^iám. *W
Raktárak Nagy-Kl«lzaán Rosenfeld Adolfnál. Kaposvár Präger Z Zala-Egersaeg :^Laas«r Ä. gyógyít- Keszthely:~\'.askay b. , i5Ä
HüSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
LAI KÖZLÖNY
JULIUS 6-án.
oooooooooooooooooooooooooooo
q § Alapíttatott S^^^J AlaPl"ato(t § §
§ BüRBNT JÓZSEF ezelőtt MUAofBr S. §
§ ÉKSZERÉSZ, ÁRÁNY-BS EZÖSTMES §
q S A G.Y-K A S I ZS A H a városháza átelleuében §
q nagy ékszer-, arany- s ezüstáruk raktárát ~
O ci 11B -p-ó.lasartólc\'fcia.xi, jTi.tetxi.yos áradért O
o o
Q O Q C O O O O O
o ?
ö Q O O
o o o
:ta1 1"
Irány nó\'i gyUrl . férfi ,
. ej-ürűk gy
frifi-aralauciolc . DÓÍ-óralánczok -nôi-retu<>utoirorak
br"«cbok *
függ. gyémintokkjl li
Vidéki in egre [idoléi .tt visEftAvítctock
» feljebb ,
10 ,
-k pomo
Réti arany-, ezüst
Arany karékek . lencsék , colier Dj-Akláp
„ inggombok i- - .
, fera nyakkendőtűk 1 . .
Ezüst evőkanalak darabja 5 . . , kávéskanalak 2 .
. tejmérî n 7 -, »
. levesmérö 14 „ ,
, 6 par evószer együtt 14\', „
„ 6 pir getter 8 - . «
teljesítettnek,- nem Utat5 tárgyak 8 nap 1 Eg ve leinek
vagy ékszertárgyak & legmagasabb árakért vagy ujakért kicseréltetnek.
ggjEr Eladás réxxletftxetés mellett is. Nagy raktár valódi Berodorfl chinai ezüstből is.
Mély tisztelettel
BERÉNY JÓZSEF, ezelőtt M1LHQFER S.
ékszeré.*, Arany éa ezOstmnves *
j Nagj-Kaoizsáo, a városháza átellenében.
frt él feljebb Q I . U
a a o a o o o o o o o o o o
0
? o o o
n y
000000000000300000000COOOOOO
WW ! \'¦! KinMi !!!
!t!megtakarít 100 perczeotet!!!
a . • tó tárgyal megrendelése \\lt*l :
Teljes izSvet-Htörág (tetazéasseriLti r.agyság\' angol szövet, előbb 4 frt most 1 frt 5"> kr.
Teljes szovet-nadrág (t-rszénz«rínti nagyági I. miuüségn, előbb 4 frt 8C most 1 frt 95 kr.
Teljéi szövet-aadrag (t»Uut*i szerinti nito-aag t
Gyermek öltöny mosónő ve tb öl 2-10 évig színtartót a 1 fit 30. 1*S0. 1-80. egész 2 frt 20-ig-.
Mosó és vászonnadrág munkásoknak 90. —1-20-iff.
6yernek raháeskák eleg im kiállításban, finom, cgéaz 6 évesig elóbb 20 frt most 90 kr.
N«Í ingek horgalásial óriás vászonból előbb í-\'jO. most SO kr.
Nói iagek ChifonbA! igen finoman horgolva Hőbb 2 10. most 120.
Né> ingek hímzéssel börvássonból, előbb í f.: 20. most 1 frt 10 kr.
Mnnkai-ingek Icgnebezabb minőség minden ssinbec a SO kr. 90 1 frt 1 frt 10 kr
Szövet egy teljét tavaszi vagy nyári Sltünyre minden színben a legmagasabb fórának i> 4 frt.
Egy e\'egans kalap legújabb forma l
frt 50
A kalap megrendeléseknél kéretik a fejbóség, nadrigrendeléseknél a hossz, centimértek szerint, gyermekeknél a kor pontos lei s a megrendelt irnk pontosan utánvét m-Uett küldetnek meg. a t. megrendelőkn\'-k. *
Stárgyak kicseréltetnek — esetleg a pénz visaaaadatik.
Mindenkinek érdem\'s próbaképpen egy megrendelé.t tenni, bogy meggyőződést szerezzen a* áruk oliiaó éi kitűnt minőségéről ! Kéretik a caimet pontosan megfigyelni: SC21 7-25
HLEI\\s
International es Export Waarenhaus Wien I. Kohlmesierg-asse No. 7.
HAUSER 4
ED
es. k. adv. ko
granit-, seuit-, vátysaobrok .
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
faragómeHter
pnrphyr- é. rr.ár
Bécs, Ií. Spilailasse Hr. 19. H.
Téglagyárak, kőbányák, gősc«i»zo!^ fis fUrész-malom tulajdonosa. Dusán fclsiPrelt rak:ira késr, SÍK-SZOBROKNAK
kriptafedők gránitból, kriplaricsozatok és sirlámpák itb. Kripták Ifljea elké-készitésére való megbirások, stobrok átbelyezége, valamint minden e ssob-rásaatba vágó munkálatok poctosan és olcsón esxkttsöltetnek. Képes irjegyzé-ingyen és bérmentve. Üzletalapitási év [ 17d1. 9643 4 — 18
3538
ABOTJLAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország) Dom\'MAGÜELONNE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTaJA]
2 ARANY ÉREM : Brüssef 1880, London 1884 A lograaoaa\'b\'b zdltntatésok
Feltaláltatott 6^tB=íűS\' \'kevenBOTJHSATJTJ PÉTCB az prior úlíaL
A fütiaztelendű bencdelcrendi atyák fogvizének használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza éa gyógyítja a fagak odvasságát melyeknek fehérséget és szilárdságot kó"ícs«\'inGz, a mednyiben a foghust erősíti s teljesen egéözségessé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát olvasói aknák, midőn őket ezen régi es practieue készít menyekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik
V« aé rüs*7Tj 6 k.
s nasjabb it
BOBBEAÜZ
(ir=
m agyar 3a.ázi as a z o n. y
Kitűnő hazai rryártmány
ö lLi flgy el m © t>
.,S ZALÁD Y-K A \'V Ki:
Ez*>n liazni pótkávé a maga neméhen páratlan, hasznos növényekből s kitűnő alkatrészekből áll, felülmúl miti-den eddig forgalomban levT árpa- makk-, füge-, továbbá a a külföldről millió- és millió kiló számra behurciolt kulíinféle liíven ismert pótkávékat.
Számos szaktekintély birálata szerint:
A .SZALÁDY-&ÁYE\'\' izére és zamstára nézve sokká!
ebb ezukor keli hu^zá
gen ÜSS kellemesebb: színre szép tiszta
ni"- W miut birmely más pé-tkévéboz, tehát nemcsak kivépőtlÓ, egyssersmind kávéjavitó is, mert jóu\'kony alkatréaiénél a valódi kávé isgató és hevítő határát alább szállitja, « lemesebbé tesai s igy a kávé élvezhetőbbé válik.
Két kanál szemen kávéhoz egy kanál „Szaládi adva főzetik be, a igy a legízletesebb kávét nyerjük.
fogri
:t kel-
„HUNGÁRIA K A V E."
Ezen év ejt elütt feltalált -killünlegeaség, mely tisztán liasr-nüva n-mcsak pótolja a drága uzemas kávét s így nagy meRtükaritás van elérve, hanem gyógyhatásúnál fogva is oly háii szert képez, mely élvezve tápjai a táplálva gyógyít.
R ndes eledelül használva felnőttek, mint öregek es gyermekeknél a gyomorból és belekből r nyákot és min-deo az emésztést akadályozó anyagot eltávolítja, a gyomrot és vért tisztítja, jó étvágyat elósegiti, táplál és erósit, sováuyoknál a hízást mozditja elő. Mint házi szert atEsítás szerint használva biztos segélyt nyújt: gyomor- és bélhu-rnt, gyomor- és fejgorcs, gyomorégés, gyomorból eredő főfájás, vérazegénység, étvágybiiny és álmatlanság ellen; to-
______, enyhülést eredméuyez aranyér, ideg- és szívbajokban.
Gyermekek, aggok s általában kiknél az ázsiai szemes kávé bastnáiata tiltva van, a .Hungária-kává*¦ számtalan orvosi tekintélyek által, mint legjoht. eredményi! tip: szer van elterjedve, a fentebb felsorolt bajokban pedig melegen ajánlva
Ezt sok ezer hálairat igazolja.
Betösetik tisztán, hozzá nem adva semmiféle más kávét vagy pótlékot, bögrében jobb, mint kávéfőző gépben; egy esé.sébez 1 evőkanállal miként valaki gyengéHb vagy erősebbeu kedveli, tiszta vízben 2—3 perczig forra\'.va.
A fenti gyártmányok eddig minden kiállításon diszóremmel lettek kitüntetve.
g......Bzanm»aegmPB«BgHBa» uunrrr-irn------^rmi n-\'-r- i ¦ \'-----^^^—&*>
í—c , Kapható a gyáros
SZALÁDY ANTAL-nál BUDAPESTEN, Andrássy-nt 86-dik szám.
és minden előkelőbb fiiszerkereskedésben helyben ós vidéken.
4i
SCHLICK-féle vasöntöde és gépgyár részvéty^ársaság
GYÁR és IGAZGATÓSÁG : IV. Váozl-liörut 5*7. sz.
BUDAPEST.
VÁROSI IRODA és RAKTÁR: VI. Podmaniczkj ulcza H. szám
•GÓZ- fs JÁRGÁNYCSÉPLÓ KÉSZCLETEK-
SCHLICK fC-lo sixb.
KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. SCHLICK-féle szab .Haladás\' sorvetőgépek
Szórva vető-gépek. Scklick-féle szHb. Kayol ekék,
Schlick- és Vidats-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, borosak és rogtörc hengerek szecskavágék, répavágók, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálok.\' gabonatisztító rosták, őrlőmalmok stb.
Az összes ekék tertaiékrészei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltételek. Legolcsóbb árak ¦f Árjegyzéket kívánatra lagT«>> 68 bérmentve.
JKGVZET. Vao izerencsÚDk e.Pnacl L ez. Uil.tbixiUink bee. LadomisÁr. ho.oi, hogy noh. * Vt PűiiBUliciky-otCM 14 Is. » diiak :¦¦.-:..•;./:\', résiéc . kal.ú .ici-otoD l^Tf, Kyirt.lepSakre heljeztuk ít, miaduoD.lt.1 t. fl.letbar.tsink ktayelm. érde-¦gy viroii irodit [irtunk fenn, T.l.miat, hogy agjiaoU éptt^zi cikkeink és fti.d.ságt gépeinkből r*>kttrt lituitettOnk.
KiTild tisatttl.ttel
3540 10—18
kében
A Scmick-felQ vaaőntcde és gépgyár rcszvenytrsasag ig&tgatósága.
ia cziffaretlapanír
„LE VRAI GOUDRON",
de Xorweçe
JOSEPH. BÁRDOL\' et. FILS gyárából „Peripignan és Parisban.
egyedüli qzigaretlapapir, mely norvégiai fenyőkivonatban van értatva, és mivrl a fenyökivonat a gége, Iégzdca6vek es a tüdőre nézve le^egéscaegesebb szer. ennélfogva ii a, egjedflli rzigari-ttapapir, melyeta dohányzó egészsége-minden hátránya nélkül használhat. — Számos <>rvo«i- <S* a» ipar tekintélyeitől származó bíromtlvány áll rendelke résre .
60 aranyórom. — 18 diszoklovöl, 20 vcrsoiiyki-vüli oklevél. Kapható -m\'iidrn norinbergi-, diszmCám és papir-ien, valamint minden dohány- és szivartíizsdehen.
3636 7 —lü.
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő sze rj
és minden meghüiesi bs tegségek ellen.
Csafr afeftor rxtiódi ha, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírását visel Bed finise léau! sikeres használat köszvény, cauz, mindennemű testfájdalmak e» bénnlianá); barogatás alakjában minden serelem és sebnél, daganatok gyulladások oiái. Belsőleg vittel vegyítve hirtelen roszullét, hányás, kukká és\' hasmenésnél. Egy üveg ára használati utasítátaal 90 kr. d é. Baktárak az ország minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereüknáés ib tn MOLL A. gyógyszerész cs. klr. udvari szállító Bécs, Sladt, Taoalauben 9. Szétküldés naponta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nam küldetik. I Elismerés MOLL A. yógyaaaréax urhos .l^éci.
| Kitűnő Moli-:\'óte fraoczia borszesz es aoja vidékem^t^nagysterilen mflkíidik Küldj6a»ekem 50-H.vcggel, mivel az emberiség aegiuégére k-^zletet óhajtok tartani magamnil Mély- tisztelettel
8*62 30-45 Hornif, leikési Mícholnpban.
Raktárak Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fesselhofer József, uraknál
P?5k oVrnT1 wnl. |; ha minden doboton agyáríezy «ííj-biÖl dlllll (dllfal MOLL A sokszorosító ezég látható Gyors \'gyógyliatás makacs gyomor- és altestbajok, gyomorgnréa, ny-\'.k, gyomorégés székrekedéseknél májha-jok tirtoluíás arenyér ós a legkülönfélébb női bategsé geknél. Egy eredeti dobnz használati utasítással 1 frt. Raktárak ^z ország minden nevez eteaebh gyógyszertárai bán MOLL v gyógyszerész cs. klr. udvari szállító, Becs Stadt Tucblanben 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2- doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Bécsben. Clő foglalkozásomnál fogva az 5n Mofl-f«le híiJ\'\'1* porai igen jó hatást gyakorolnak ; ismerem ezt egy«« ! mindenkorra ¦ rzivély.-s , isten fizesse m-g*-et mondok ért* etnk a gyomrot jóvá és fot kíSunvüvé teszik. . TiaxteletteJ Stetnko P. J. leikéaz Honnetachlágban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Wajditr Jótsef WayToyomdájiból Xagy-Eanizsán.
NAGYKANIZSA, 1889. július 13-án.
28-iic szám
¦> fr 5« kt 1 frt \'25 ki
Elő/t\'xetesi d iegé^z é»re ¦fél évre . . .egy ed ívre
Egyet aiate 10 kr
HIRDETÉSEK 8 kiasubo» petiuorban 7. másodszor !6. í minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN !petit soronként 10 krért vétetnek
rl í
stiri illeték irdetésért 30 kr. fiz-tendők.
ZALAI KÖZLŐI!
Huszoniíyolczádlk évfolyam.
I
JA la\'u stellt lanysgi
|pedig a Íciaddl____
ÍDtéiendŐk : A" « !7 v- K ft n i z s ti n .takarék péti stiri épület,\'
mi rósr.r\':t illető k.\'i .. ateücesztüséghefc ¦ «ét iM"tö közlemenjkk tdábivxtaihoa birmentv«.
Bée!
* le
lek nem fő-
Kéziratok vissza Dem küldetnek
i A nagy-kanizsai nKer^Melmi Iparbank.\', a „nagy-kanizsaiönkéntes tüzoltÓ-egylet, a „nagy kanizmi kisdednevelö egyesület^ .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet* , a A&$fanizsai izr. jótékony nőegylet-, a „szegények tápintézete% a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző> szövetkezet«
\' iparkamara" nagy-kanizsai külválasztviánydnak hivatalos lapja
„soproni keresk&le}»
^ -c——------ ¦—^ ™—.*«,.wu.«.»oi,.„.1*«i/u.ítM.n, »((iatmoj tápja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Eüzetési felbiras
„ZaLaI KÖZLÖNY1-
Í41 effoljaa ll-ilili feléri-
XXVÍll-dik évfolyamunk Illik és JV-dik évnegyedére, midőn uj előfizetési nyitunk, bizalommal felkérjük lapunk mindazon tiszteli pártolóit, kiknek elöfizetétok\' az első félévvel m. hóban lejárt, hogy a második félévre is mielőbb megújítani szíveskedjenek. ¦
Lapunk iránya nem változik, marad a béke és munkaszeretet orgánuma. Igyekezünk minden nemes eszmét pártoli-a a társadalmi élet örömeit fokozni, fájdalmait enyhíteni: A jó igyekezetet előmozdítani igyik föfeladatunk levén, szívesen részünk oly közleményeket, melyek nz általános jólét jelvirágzását ezé-hzzák; készséggel nyitunk tért a fejlődő tehetségnek, csak tiszta hazafiság, emberbaráti nemes amhitió és szellemerö nyilatkozzék benne.
E kijelentéssel ujolag kérjük t. .közönségünk méltó pártfogását és figyelmei.
Jíiválóan felhívjuk az előfizetéssel .hátralékban levöke\', hogy azt mielőbb kiegyenlíteni szíveskedjenek, mert nekünk a lap érdekében és Jentartásában tartozó kötelezettségeink vannak.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Előfizetési ár:
Jul.—szept. évnegyedre 1 frtw25 kr. „ — decz. félévre 2 , 50 .
Melynek beküldésére legajánla-tosh a postautalvány használata. Hazafias tisztelettel
kiadóhivatal WAJO.TS JÓZSEF könyvkereskedése.
Kisdednevelési kiállítás.
Szak&erfi kiállítások aránylag ritkák Magyarországon, ós azok is nagyobbrészt az állattenyésztés, a kertészet egyes ágait Karolják fel. Pedig — hogy többet ne említsünk — az orsjágos nóiparkiállitás, az ötvösmükiállitás s a .könyvkiállítás társadalmilag és tudományos téren jelentékeny nyomokat hagytak maguk után. De kétségtelen, hogy az ily szakszerű kiállítások rendezése nagyobb munkát is igényel, mint a már megszokott mezőgazdasági s ipar-kiállítások. Annál érdekesebb jelensége hogy az idén hazinkban kisdednevelési kiállítás lesz, aminő még eddig a külföldön sem volt. A még iskolássá uem nőtt babák életét, az emberi lény bimbóhasadásának titkait, a fesledó bimbó éltető elemeit s zord ellenségeit tünteti fel ez a kiállítás, . melynek czólja még melegebbé tenni a babák szeretetét, megtanítani a népek ezreit ís arra, a mit egy korán elhervadt iíju nemrég így fejezett ki: minden nemzet vagyonában a legnagyobb tőke az emberi élet. Ezen szép czéla szakkiállítást a magyar tanítónők által alapított Mária Dorottya egyesület kezdeményezte, anyák és orvosok seréglettek hozzájuk, hogy azt minél féuyesebben valósitság meg. Két nagyon ismert szórnom tény az, mely a kisdednevelési kiállítás létjogosultságát foltétlenül , igazolja. Egész \'Európában Magyarországon születik a legtöbb gyermek, de ugyanitt hal el a legtöbb kisded is; az összes kisdedek fele öt éves kora előtt sir-jhant alá kerül. Egész Kurópában [keresni kell nagyon egy oly fajt, [melyet a természet annyi testi és [szellemi áldassál halmozott volna el, fmint a magyart és nyugat\' felé alig
van nemzet, hol a vagyöoosság s a társadalmi viszonyok oly középszerű
fokon állanának, mint nálunk, még
a számra nézve kisebb hollandokat, svédeket és svajciaka* sem értük "tói. Nemcsak a kisd* inevelési kiállítások szolgálnak a rettenetes bajok ellenszeréül, de ki r?-rné kétségbe vonni, hogy ily kiá. » és is hasznos, hogy a kisdednevelési kiállítás esetleges sikere a keserű, de oly any-nyira szükséges önismeretet hatalmas erővel terjeszti a nemzet vezértérfiainak még mindig szük körén tul? Gondolkozó paedagngok eszelték ki az eszmét s czélszerü megvalósítása hazafias íeiadat, nagy lépés az .öntudatos elohaladásban.
Budapesten a nemzeti színház szomszédságában levő Boleznay kert helyiségében már serényen folyik a munka, hogy ez a kiállítás augusz tu.sb.in megkezdődjék. A/, ország minden részéből sót külföldről is érkeznek gyermekruhák s gyermekjátékszerek. A palócz és oláh kisdedeinek változatos élc^T együtt fog-\'juk itt látni érdekcsfgycrmekbábukoa és környezetükben. Gyermekjátékok jnagy számmal küldetnek be, a képes könyvek s gyermekkerti szerek közül ott leszcsaknem mindaz, a mit a magy. ¦ iparmagy. irod. létrehozott. Az orv. és iparosok bemntatják a kisdedek | öltöztetésére, táplálására szükséges szereket, utasításukat adnak a gyermekbetegséget esetleges meggát-lása ellen. Az emberbaráti egyesületek itt adnak számot azokról a jó tettekről, melyeket a babák érdekében kifejtettéi. A tudósok a nagy közönség elé viszik a kisdedek ápolásánál s józau nevelésénél szerzett tapasztalatokat s feltárják a veszélyeket, melyei: a parányi Öntudatlan lényeket a gondolatlan szülők részéről fenyegetik.
Gondolkodnak arról is, hogy a kiállítás által nyújtott tapasztalatok maradandók legyenek.. A képes könyveket s játékszereket szakértők veszik bírálat alá, s kijelölik a szülőknek a
legjobbakat. Az ünnepelt költő Jókai Mór, a gyermekek kedvc> Forgó bácsija előadásokat tartanak ez alkalommal. A gyermekbetegségek hírneves orvo-a, Bqkay János, könyvecskét ir hasznos tanácsokkal Előadást tart Hósa Lajos, kinek megadatott, hogy teljesen együtt érezzen a kisdedeikéi és dalai otthonosak legyenek a gyermekszobákban. P. Sza\'thmáry Károly, ki egy emberélet javát a kisdednevelésnek áldozta fel, Fodor József, a leghatalmasabb barezos azok között, kik a társadalom közönyösségét az egészséggel szemben ostromolják s annyi más hírneves orvo.-^ paedjgog és író. S mindezek az alóadások .összegyűjtetnek az „Anyák\' Könyvtára" czimü füzetes vállalatban, melyet \'-a^Maria-Dorotbea egyesület egy pár hatosával fog árulni, hogy elterjedve, valódi házi kiucstár legyen, ellenszere a rémitö gyermekhalandóságnak, már csirájában meggátlója annak az öntudatlan nevelésnek, mely a proletárok és kétségbeesett existentiák számát szaporítja. , ¦
A kisdeneVelési kiállítás rendezői [valóban hasznos, és nemes munkát végeznek. Működésöknek eredménye is lesz augusztus havában, midőn az uj vasúti tarifa életbeléptetése s a szent Istvánnapi ünnepek tömegesebben hozzák be Magyarország minden részéből a látogatókat, már nyitva fog állani az e kerepesi uti épület; hel józan . gyermekszeretet elveit gyakorlatilag hirdetik, s hol fegyverekei gyárfanak a gyermekhalandóság s a műveletlenség ellen. Legyen is , ez a hatás minél nagyobb, minél tágabb körü. A kisdedeket. szeretni I nem erény, csak természeti Ösztön, a ¦ kisdedeket nem szeretni s a kisdednevelést nem öntudatosan fejleszti, végzetes bűn, mely a nemzet létét
J koczkáztatja. í A-kisdednevelési kiállítás nagyon
érdekesnek Ígérkezik. Minden ott lesz eredetiben és rajzban,, a mi a kisdednek kárára van, s mindjárt m;>llette,^— hogy az ellentét annál feltűnőbb legyen — az, a mi javára szolgál. S hogy s szemlélő a sok tanuságosba bele ne fáradjon, lesz ott sok mulattató is. Bábu, karácsonyfa, csingilingi oda fogja csábítani az apró népséget, a mely magával viszi a szülőket, hogy ezeket meguézzék, hogy hogyan kell táplálni, ápolni és nevelni a zserge-koru gyermeket, és mely veszélyektől kell őket megóvni. Minden ifjaz emberbarát elértette e vállalat fontosságát. Az orvosok is nagy részt vesznek benne. \\ Az országos és fővárosi\' statisztikái és vegyészi hivatalokban, serényén, dolgoznak a kiállítandó tárgyakon, melyek a kisdedek betegségéről, s táplálkozásáról nyújtanak hasznos tanúságot; legjobb iparosaink, a kik gyermekeknek való czikkeket gyártanak, mind bejelentették részvételüket, a ^kött-szerészek készítik az elgörbüléseket javitó eszközöket, a tejcsarnokok s egyéb tejgazdaságok be fogják mutatni a helyes tejkezelést és vizsgá-i latot. A fővárosi nagyhírű Stefánia gyermekkórház működéséről teljes, valóban figyelemre méltó kiállítást készített, az orsz. kisdetlóvó egyesület Tisza Kalniitiiiié elnöklete alatt gyönyörű gyűjteményt mutat be, a védhimlö oltásról számos tárgy téfe tik közszemlére. S hogy a\'kiállításnak maradandó haszna\\is legyen, legjob-baink, a kik hazánk gyermekei iránt érdeklődnek, felolvasásokat fognak tantani, az orvosok közül dr. -Bókay gyermekorvos, és mások. Mindezeket a felolvasásokat a Mária Dorotliea-egyesület .olcsó könyvecskék alakjában közkézre fogja bocsajtani. Ez a kiállítás sziutere lesz egy nagy küzdelemnek a baba!
Tár ex a.
Kossuth, Ujosnal.*)
— Tuti
9. jnl 5
V.;.* a bú zarándok, ki örök nyakaimat Addig uem találhat, addig meg nem halhat. A mig ama földet szemei at... látják , A huvá ar.nyiszur elktlldte imáját: Ugy ].-¦? el sorjában hozzád a :¦¦ nép>*d ; É> a ki i. ..¦L., i j" i, ac sxent földre lépett, Mert a hol te állasa, szabadság nagy fia, Utt a feltámad ii é* a tCalváría. .
A kihex annyiszor elküldtük fohásti.mk: íme nálad vagyunk, hogy küselrSl linstink Magyarország napja, a ki idegenben Áldozol lel Itt állsz, vélünk szemtől saemben, Kánk tekintess. Szemed udvQ>lt éa vádol, Térdeink roskadnak emlékek snlyátol, S érezzük: legméltóbb pirb-aséd az volna, Hogyha szótlan kSonydnk záporként omolna.
Honi ég mosolyog mi ránk kicsinyekre,
\'•\' • :.k megnyílik a szép ua*a keble,
Krdö, mező. róna snin* künk kitárol--
s te csak álmodoabatsz elvesstett hazádrul !
T.iplilnod kell folyvást ama- gondolatot:
A ki a,i tiaaát millidknak adott,
íkonak a magyar föld — óh cs, hogyne fájna —
A*nak a magyar ftld Wbbé
N*gy A mi íiivilnkben » vigy ?1 a bánit, üe uemci&k ai ember •őrirog utin.d, Néid : eljött t-hoeiid \\ hwinak fddje, Hogy urit^ég egy«er lis.a. adTö.blj.,
S hóbW m*^" érd.k» i, .
vitt Komíb L* .jibdíkot
Hogy megbisou> itsa a régi búséget. Ha te nem jösz hozzá, ö keres föl téged \' tCgykur hósóket szilit ajkad tángsaavára, Most csak arra kér, b»gy fejedet hajúd rája
Majd elmondja néked, majd elsugja lágyan : Téged áld mindenki a tá»ol hazában; Rád gondot s>a ifja, hogyha nagyot érez, S téged füs az aggkor leg*at>bb emlékéhez^ KlmouJja, bogy nálunk rag/ogl1. cév sok van, Osttozók a fényben és a hatalomban, Kik eJKtt a tömeg Icborului siet -De scent név csak egy van i ez a név a tied.
Hatatni fiainknak rólad mii be.séljtlhk, A kik ast várják\', bogy visszatérsz miv.\'-lu ik, A kik arra kértek, megcsókolva szánkat Hozzátok el nekünk jó Kossuth apánkat ! De te nem jíisz! Kérés mind hiába volna, A t-i elszánt lelked akkor sem hajolna, Hogy ha as esengne, á minek nincs mása : A magad tulajdon ékesen szólása. .
Ka még sem hagyunk itt t Sziveinkbe zárva
Klviazuuk magunkkal as édes hazába
Ki van otthon nálunk, hogyha nem. te, a kii
Se ido, se kéoyzaer tőlünk el nem szakit,
A ki dissQl állasz minden magyar háaban,
Kiuek neve baog*ik & ssivdobogáaban,
A ki ét őrükké milliók keblébe,
Mint a szentegyházban a Megváltó képe 1
ÁBRÁNYI EMIL
Mi a szívesség fogalma?
Irta: SEPERNÉ NAGY CORN\'ÉLlA.
Nem rég egy nagyobb társaságban voltam, a hol a szívesség fogalma vitatárgyává tétetett. Ki igy, ki ugy vélekedett De majd mindenki különbözően fosta fel a kérdést, míg egy büszke delnő, egész lesújtó tekintettel oda nyilatkozott, miszerint u nem fogadna el senkitói sem oly szívességet, a mit az életben viszonozni soha sem birna.
Mig én — ellenében — ellenkező véleményemet uyi\'vánitám. Ugyanis azt mondán), hogy: „A szívesség fosalma, szerintem az, ha valaki jó barátjának, vagy bárkinek, minden önzéstől ment jó-, indulatból, v.ilamely szolgálatot tesz. S minthogy az ily önzéstelen szolgálat, vagy is szívesség, rendszerint — a baráti, emberi és keresztényi érzület kifolyása szokott lenni; ugy bűzein, azt -még akkor is elfogadhatjuk, ha meg, vagyunk is arról győződveí hogy azt soha sera viszonoz-hatjuk. .
Mert n visszautasítással, mivel barátunkat, vagy embertársunkat megszegve-nitvén, — csakis sérüietnénk, "azt bizonyítanánk, hogy : nincsen sem udvariassági érzékünk, sem keresztényi érzületünk.
Igen, miután egy szives, udvarias s7olgálatnak,szívességnek visszautasítása, ha még azon okból történik is; miként azt azt alig fogjuk valaha viszonozhatni.) oly merev ^oiírc mutat, mi az udvariasT sággal sem fér össze, de még kevésbbé a keresztényi szellemmel, mely-a szerény alázatosságot szabja elénk. Függetlenségünket sem koczkáztatjuk valamely szívesség elfogadása által, fianem csakis viszontszolgálatra, vagy a nem viszonozha-tás esetében, szives baráti hálára kötelezhetjük mág+inkat; a mi pedig .soha sem lehet: müveit, keresztény szellemben nevelt egyénekre nézve: lealázó, vagy megszégyenítő.
Szívességet meg, bárki is, csakis önzéstelen indulatból tehet, anélkül, hogy hálára számítana, mert, aki a.viszoutszol-gálat reményében tesz valakivel jót, az már nem szívesség, hanem csupán az uzsorás önzése, ki nem ad, hanem csak
kölcsönöz tőkéiből, bogy-azt aztán busás kamatjaival\'együtt majdan vissza kapja.
Es most reméllem,a szives olvasók is az én pártomra állanak és elismerik a „szívesség fogalmáról" való nézeteimnek helyességét: igaz voltátV — Avagy önök sem értenek velem egyet, s inkább ama b.üszke delnönek a véleményét osz-szák: bogy „<nem fogadhatunk el soha senkitől sem szívességet, a mit viszonozni soha sem tudunj??! De hisz akkor, ha ezt hinné mindenki, nem is fogad hat iánk el egyátalján semmiféle szívességet sem, mert a jövőt nem ismervén, soha se tudhatjuk elére, minő helyzetbe sodora sors: leszünk-e oly viszonyok közt, hogy az elfogadandó szívességet viszonozni uirjuk-e valaha I
A tarok története.
A tarok barátai bizonyára örömmel fogják ol vasúi, bogy ennek a nemes játéknak százados története van; melyről prózában és versben sok kötetet irtak Össze lelkes hívei. Egy ilyen könyv 1750-ban je-lent meg Bécsben „a római császár legkegyelmesebb privilégiumává^^ Szerzője, Bauer György, azt állítja, ho^jfa tarokjátékot Portugáliában találták fal s egy Tarocco nevü „híres" játékostól kapta nevét. \' A bárom honneurt három haramia, Skiz, j Monguez és Pacato nevére keresztelték, kik egy algarbiai rablóbanda rettegett tag-j jai voltak. Az utóbbi magyarázatban a j szerző ugy látszik maga sem bízik, mert egy másik helyen azt mondja, hogy a Skiz-szó a franczia „excuser\'-bol származik,) melylyel müveit társaságokban a legna-
gyobb „ütőt" kijátszani szokták. — Egy másik^aroktörténetlmvár, Court de-Gebe-liu szerint, a tarokjáték sokkal régibb eredetű, a mennyiben már a Fáraók idejében ismerték. Nevét a „Ta-Rog" (a királyok utjai vagy a „T—A-^Rosch" (a kezdet könyvel szótól nyerte. Az utóbbi elnevezést azzal magyarázza ineg, hogy a tarokképek mintegy a teremtés történetéi ábrázolják. Breitkopf J. O. „A kártyák tol -találása" czimü munkájában ugyanígy magyarázza a tarokképeket. Szerző szerint a.tarokotáz arabok honosították meg \'Európában, kik a kártyajátékot szintúgy, mint a sakjátékot a perzsáktól tanulták. A mi elnevezését illeti, azt mondja. ítouy a tarok szó a\'franczia „tarots" szóból ered, a mi a hátulsó oldalon szabályosan pettyezett kártyákat jelent. Abban egyetéjt valamennyi szaktudós, hogy a tarok egyike a legrégibb kártyajátékoknak, még pedig Garzoni T^jaás-^rint a második a soríepdben/Azis bizonyos, hogy sokat módosítottak rajta, mig mai "formájához eljutott. Garzoni azt hiszi, hogy a nemes játéknak Olaszország a hazája s a 15-ik század második felében keletkezett az u. n. trappola játékból. Az a játék, a melynek ilyen története é s irodalma van, megérdemli, hogy megbecsüljék és kultiválják, — a mit különben meg is cselekesznek széles e hazában.
Divatosan.
Vitte & bálba szegény anya fclcziczomázvs [leányát,
Volt mosolyérsagy l-"tlv. jólmnlatának azok. Honn-az öregpapa mBg búaan ringatta a [bölcsöt >
S krumplit himoza még másnap ebédrö valót.
HÜSZONNYOLCZADIK EVFQLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 13-án.
Turín-párisí utazás.
GYÖRFFY JÁNOS-tÓI.
Július 3-án a programúitól eltérőleg d. u. B óra tájban érkeztünk Velenczébe ét-len-szomjan, a nők sírra, a férfiak káromkodva. A kiszállásnál iszonyú zavar és rendetlen lárma közt, a mit a velenczei gondolások pompásan tudtak elősegíteni. A Márktér, Márktemplom és Dogé paloták megtekintése után (az utóbbi helyen 70 kr. belépti dijat kellett fizetnünk.) este 7 óra tájban tálalták fel az ebédet, de oly rosz volt, s a tálalás annyira primitív, hogy csak a cseréptányérok és fakanalak hiányoztak. Az ételek pedig (tarhonya meleg vízben, leves, száz éves marhahús, olajban főtt sótalan zöld babbal, fotelen, sütelen ürühús tegnap főtt krumplival) ehetetlenek voltak. A sajtos gyümölcs volt kielégítő. Este egy gondolát fogadtunk fel s körű gondol áztunk a nagy csatornán (Grandé Canale) s lagunákon s még ez ért legtöbbet. Veleucze egy ókori nagy időkből visszamaradt kisértet, rajta uj az anachroni^mus A hajdani dicsőség- és ókori fény megkopott rongyaiban, tengerfenék-be* vert pilótáival a világ egyik speciálb nevezetessége, de csakis erről az oldaléról kell tekinteti sakkor rendkívül érdekes. A hajdani fény folytonos hanyatlásának nyomában mindenütt ott láfjuk az enyé szet és pusztulás komor árnyékét, mely feltartózhatlamjl halad iassan, de biztosan előre romboló útjában. A hajdani világkereskedelem kincseinek birodalma ma már csak a tuoristák alamizsnájából tengődni
Turinban Valentino kerfhen Sonjo helyiségében délután 2 órakor jelent meg Kossuth egy fehér lovas confortableban jött Helfivel, utána Rutkayné, Helfiné s Kossuth fiával. Dörgő s szüuni nem akaró éljenzés, leirhatlan lelkesedés. Ebéd után fényképezés középen Kossuthtal.
megiróját s egyszersmind kiadójátCmert nem kevés pénzbe került bizony az anyaggyűjtés és a kiadás Andráshida, (u. p. Z.-Egerszeg,) 1889. jul. hó. — Hazafias üd vözlettel: Nóvák Mihály.
IV.
Július 7-én d. u. fél 5 Órakor értünk Parisba. Az állomáson a czigány zenekar felváltva a Marsaillest és a Rákoczy-in-dulótjátszotta, azután Párishelyhatóságá-nak elnöke, majd az öreg Lesseps tartót tak beszédet franczía nyelven, a magyar egylet alelnöke magyar nyelven. Helfi felelt
Várasd Toplicza. július 8. 1889.
Kedves barátom. Szerkesztő ur !
Még a mult évben, midőn a gyönyörű fekvésű várasd-topliczi fürdő vendége vol-1
— Roppant hőségről panaszkod tunk az idén. Pedig mi még az a hőség azokhoz képest, melyeket a krónika régibb időkről feljegyzett! így 1003 és 1034-ben a Rajna, Loire és a Szajna kiapadtak: 1705-ben némely franczia tartományban oly rettenetes bőség volt, hogy déli 12 és 1 óra közt senki se mert kimenni az utczára; 1778-ban pedig becsukták a boltokatshá-rora hónapra.a színházakat is, mert senki se mert az utczára menni. Ugyanez évben Bolognában a hőség arra kényszeritette az embereket, hogya fold alá bújjanak. 1793-ban minden főzelék kiaszott, a fákon a gyümölcs bőrré száradt, a butcrokalaká-sokban megrepedeztek, s a friss hus egy óra alatt megromlott.
— Rózsás napló. Folyó hő 3-án vezeté oltárhoz losonczi Gyürki Lajos pesti központi vasúti tiszt a köztiszteletben álló Peternics József pacsai postamester bájos leányát Gizellét A nasznagyi tisztet Zatbureczky Zsigmond és kedves neje mint nyoszoló asszony, és Merkly Antal ügyvéd ur teljesítek. A kitartó hü szerelem szent bizonynyal az ég áldása ki-sérendi. Az örömszülők bábánál a régi magyar szokáshoz hasonló vendégség volt, mely barátságos társalgással fűszerezve a hajnali órákig tartott.
— A tihanyi rév mizériái. Somogy-ból egy hosszabb levelet kaptunk, mely a tihanyi révnél. Felső-Somogynak egyetlen átkelőjénél előforduló rendetlenségeket panaszolja el. A tihanyi rév joga regálejog,
| mely a tihanyi bencések tulajdonát ké-J pezte ős időktől fogva s mely még most is szép tiszta hasznot hoz a szerzetnek. ! Azonban a közlekedés nagyon rendetlen-| Régebben a szerzet két hajót tartott fenn megfelelő legénységgel, ma azonban a [somogyi parton már révészek sincsenek ; Tihanyban van ugyan egy révgazda, aki ¦ ácsmester s talán nyolcz béres révésznek [ szerződtetve, de fegyelemről vagy szakértelemről szó sincsen. A komp mindennap átkel ugyan, de meghatározatlan időben; ha egy urodalmi ispán akar átkelni, azonnal megindul, ha pedig az uradalom . fát szállíttat át, akkor órákig kell várni a \'közönségnek, mig a révészek hijóba rakják a fát. Kikötő nincs és igy a sekélyes helyen az utasoknak nincs mást mit tenni, mínt -levetni czipőt-csizmát és sokszor térdig érő vizben gázolni partra. Mind ez megjárta a „régi jó időben", mikor more patrio utaztak, de már ma Veszprém-, Somogy-és Zalamegyék erdeke megkívánja, hogy a tihanyi rév ügyét^erélyes kéz intézze el s gondoskodjék a rendszeres közlekedésről.
— Áthelyezés Zoob Lajos felsö-pulyai kyr. járásbirósági irnok a sümeghi kir. járásbírósághoz áthelyeztetett.
Másnap 4-én reggel 7 óra Cájban indultunk Velenczéböl, a 850 magyar egy vonaton, melyet két mozdony vontatott Rendkívül érdekes nyugotí irányban robogtunk végig a szép és termékeny Lombardián, melynek intensiv gazdálkodással kertileg müveit, öntözésre kanalizált gyö-nyötü völgyét északról a Julialpok, később dérőlaPyrennékhegylánczaszegélyezi.Fö-városában a 200 ezer lakossal és világhírű dómmal biróMilanóban állapodtunk meg; délután 3 órakor ebédeltünk. Tisztességes volt. 5 órakor öltünk ismét vonatra sro-bogtunk~ tovább Sardiniába -Turin felé, hová esti 11 órakor érkeztünk meg, daczára hogy vonatunk-, Velenczétől fogva futárvonat sebességml rohant előre Tu-rinig..Csak a legnagyobb állomásokon állottunk meg egy-két perezre s ilyenkor mindig rokonszenves tüntető evvivázó közönséggel találkoztunk. Turinban a kiszállásnál irtóztató tolongás támadt. A közönség nem volt a perronra bebocsátva, hanem mikor onnan kijutottunk, az állomás előtti téren roppant mennyiségű hullámzó néptömeg vett körül bennünket, rendörök sorfala osztott két részre, oly szűk utat levén csak képes számunkra kiszorítani, hogy mi csak egjesével, de folytonos ka-laplobogtatás melletttudtunk a folytonosan éljenező (Kossutkot és Magyarországot éljenezték!) népáradat hullámai közül kijutni. Ma 5-én gyülekeztünk össze aVa-lentino kertben d. u. 1 órakor. Ott lesz Kossuth 1
II.
Kossuth banquette d. u. 2 órakor kezdődött, a 850 magyar közt jelen volt Kossuth két fiával és nővére, Rutkayné-val.
A városi .polgári zenekar játszott az ebéd alatt a nagy szabású helyiségben. Hel\'íiszólt először, felkötzöutve Kossuthot. Utána Kossuth szólt Arról a rendkívüli \'lelkesedésről, mely köztüuk Kossuth .személyes megjelenése tfolytán uralkodott nemis szólva, csak annyit jelzek, hogy Kossuth inásfél óráig beszél*.. Félelmes és irtózatos az a hatalom és erő, melylyel Kossuth, mint szónok," rendelkezik. Lázba ejti, magával ragadja a számító jéghideg észt is,\'és ez az öreg ember előadásának erejével még mindig képes ¦ volna talán egész Európát lángba borítani. A turiui podesta, Carolo is beszélt s azt \'mondják, igen jó szónok.
Iíí
Velenczébe menet Udínében egy velenczei napilapot vettünk s abból olvasta Garai, aki olaszul is tud, hogy a 850 magyarról lelkesedéssel irt s, melegen üdvözli őket A turini foganatáénál, mikor a Valaminő kertben Jeikörben épitett tribüuükön állva, az ősz Kossuth megpillantása után felvibarzottéljen harsogott, kicsinyenkéntegy melancbolikusjól ismert dal hangjai bontakoztak ki: .Kossuth Lajos azt üzente?... „Ezt aztán énekelte a 650. magyar olyan imaszerű áhítatul, amilyennel ezt Turinban magyar ember még sohasem énekelte. , Kossuth Lajos pedig ott állt előttünk kalap levéve s átszellemülten hallgatta a 48-diki események hazai hangjait Váljon hova gondolhatott!!
A díjon í pályaudvarba érkezésiül. 7-én reggel 6 órakor történt, Marsául ésszel és Rákóczy indulóval fogadott a zenekar. Beszrdek tartattak. Roppant néptömeg éljenzett. Az egész város — daczára a korai reggeli időnek — ulpon volt
tam, Ígéretet, tettem neked, hogy ha ez évben is meglátogatom e Kedves gyógyhelyet, az itteni élményekről becsej lapodban, az álUlad oly dús Urtalommal szerkesztett „Zalai Közlöny\'-bsn közleményt fogok írni. Azóta többször találkoztam veled, s legutóbbi összejövetelünk alkalmával szóban is megerositettem igéretemet, nem azért, mintha levelemet lapod nélkülözni nem tudná; sem nem azért, mintha a nagy olvasóközönség érdekesebb tárgyal magét nem volna képes olvasmányaiban delektálni, hanem azért, mert valóban ezen fűrdőmínden időben ,nyújt valamit, ami megérdemli, hogy róla beszéljünk.
Minket nagy-kanizsaiakat különösen érdekel ezen fürdő, mert mindenekelőtt közel fekszik városunkhoz, az összeköttetés kényelmesebb a mult évinél is, mivel ma már nemcsak a délelőtti, hanem délután induló vonatok is egészen a topliczi állomásig közvetlenül közlekednek, s igy naponkint kétszer lehet vasúton odáig és vissza is utazni, a mi felette ké nyel messe teszi a fürdőhelyiséghez való eljuthatást
De ezenkívül érdekel minket az is, hogy városunkból soha sem volt oly nagy i számban a lakosság képviselve, mint a jelen évadban, a mi kétségtelenül arra\' enged következtetni, hogy a fürdő bizo-! nyara olyan, melynek felkeresése és hasz-1 nálata a közönség érdekében áll, mert nemcsak biztos gyógyulást nyer ottan a\' sok különféle betegségben, u: m: csuz,! rheutna, görvély, bélhurut, izületi fajdal-] mak, vértolulás stbeo szenvedők, hanem; nagy és jÓ eredménynyel használják azt\' még a mell- és tüdöfájda!mákban szenvedők is,s mindezekről senki sem győződhetik meg jobban, mint az, ki ott a sok külön féle bajban levőket megérkezésükkorlátja, néhány nap alatt javulásukat s csakhamar teljes felgyógyulásukat Upasztalja,s mind ezek mintegy varázsütésre jönnek létre.
Nem lehet tehát csodálkozni rajta ha a sek hírneves fürdők között melyekről a lapokban olvasunk, a várasd-topliczai fürdőnek van legnagyobb számú vendége, s ezen szám ma, július elején jóval felülmúlja az ezerét
Hogy ezen fürdőben a népek minden hazájából vannak vendégek, azt mondanom sem kell, az pedig egészen közömbös dolog, hogy a vendégek a társadalmi állás mily fokához Urtoznak, miután éz tisztán gyógyfürdő, e czélból ide nem azok zarándokolnak, kik láttatni szeretnek, hanem azok. kik gyógyulni akarnak, s ezek czél-jukat el is érik.
Fejedelmi tagok igaz, hogy az idén még nem voltak itt azonban tudni kell azt, hogy ezen kiváltságos egyének közönséges bajokban nem szenvednek, s ha szenvednek is, azt eltörik, mig a nép alsóbb fokain levők p. o. grófok és bárók közül valók, már gyakran érzik a légvonást s ehhez hasonló más áramlatot, és öietnek Topliczára.
Sok helyes intézkedés lön itt.behozva a jelen idényre, a mi a mult évben hiányzott ; lényeges különösen a fürdői igazgatóságban a nagy személy változás, a mi ismét, csak azt tanúsítja, a főtisztelendő zágrábi kápUlan, mint tulajdonos, törekszik azon, hogy a vendégek magukat jól és kényelmesen érezzék itt, s minél kevesebb kívánni valójuk maradjon el.
• Ezen felül, ami pedig nagyon lényeges dolog egy fürdőben, a fürdőorvos "dr. Longhino A.,-a mily ifjú, ép oly Upasztalt s jó unácsadó levén, a vendégek vele minden órában könnyen érintkezhetnek s tudományával sok nehéz betegen alaposan segitett, s oly figyelmes, hogy minden fürdö-vendéget ismer, s emlékszik bajára.
Ép midőn levelemet idáig már megírtam, hallom, hogy jönnek az érkező vendégekkel terhelt kocsik, s amint oda pillantottam, közöttük láttam sok oly kitűnőséget, kikről közelebbi levelemben megemlékezni kívánok.
Addig is Isten veled, jövő évben neked is itt a helyed, én pedig maradok a te híved
Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ.
H i r e fc.
— Pécskai Lajos hangversenye l hó y-én nem sikerült, mert, habár a .Szarvas" vend. nagyterme, mely e czélra fényesen ki is lett világítva, közönség által ezen alkalommal felkeresve nem lett, és igy a kis művész a hangverseuyt részvét hiányában meg sem tarthatta. Ez okból ujdonsági rovatunkban egyebet erről nem is közölhetünk. A részvétlenség valószínűleg azon okból származott, hogy a műértő közönség legnagyobb része távol időzik városunktól, s talán más alkalommal több szerencséje lesz nálunk a jó -hirü kis műi-észnek.
— Uj zászló. A n.-kanizsai »Had-astyán Egylet" igen díszes uj zászlója megérkezett. Nehéz fehér atlasz alapszövetből széles nemzeti színű körzettel bír; egyik felől Magyarország Védasszonya, oly alakbau, mínt a magyar húszason, 1889. — másik felül Magyarország czi-raere és a korona két angyal, alaktól Urtva „Nagy-kanizsai hadastyán egylet
\\ 1885" felirattal, dus aranyozásban szabadkézzel készített díszítés szemlélhető. A \' nyél vörös bőrrel bevont több darajJböl áll, j hegyénegyik felölő Felsége monog\'rammja, másik felől Magyarország czimere látható. Miután hazánk czimere mára szöveten raju van, ide illőnek találtuk volna ^Nagy-Kanizsaváros czimerétalkalmazni. A szalag most készül. Mint halljuk, felszentelése aue. 20-án történik meg.
— Tanítói pályázatok. Alsó Kral-jeveczen r. kath. Unitéi állásra, Bilisits J. téglagyárosnál N.-Kanizsán polg. isk. o\'klevéllel.biró UnitónÖi, Pákára női kézimunka Unitásra izr. női és Zala-Szabarba kath. tanítói állásra nyittatott pályázat.
— A Sümeg-h vidéki gazdakör f. évi július hó 2-án díjazással Összekötött I :enyészállatkiállitást rendezett— & kiállításon képviselve volt a nyugoti fajta 20 darabbal, a magyar fajU 19 darabbal, j Az első arany dijat, 3 darab arany, nyerte, Scheck Márton 1 éves üszöborjuja (nyu- ¦ gotá fajU), az első osztályú diszokmányt Lázár szegvári nagybirtokos.
— Esküvő. Dr. Rauch Zsigmond gyakorló orvos Nagy-Kanizsán, július 15-én délután ő órakor tartja esküvőjét a helybeli izr. imaházban, Rechnitz Vilmos, ¦ kedves és széplelkü leányával, Rechnitz Adél kisasszony nyal. Fellegtelen boldogság kisérje frigyöket!
— A Sió-csatorna szabályozása és a zsilipnek más helyre leendő áttétele tárgyában Somogyvármegye alispánja által összehívott s a csatornatársaság képviselője, valamint Veszprém- és Zalavár-megyék küldöttei, ugy a Balaton lecsapó-lási kormánybiztosság részvételével Ur-tandó értekezlet Siófokon július hő 17-én fog megUrtatni, mely értekezleten Soy mogy vármegye alispánja, vagy megbízottja, a Ubi járás föszolgabirája fog elnökölni.
— Az állatsereglet a közkúrház előtti térről az Arany János utczából ellávozott Dnbszky lovardája helyére költözködött Tudvalevőleg a Kinizsy-utcza bűzhödt csatornája a legprimitívebb állapotban sinylik; váljon esokfvad ronda légköre nem-e párosul e városrész mías-máival?! No, no. Nagy a hőség! E városrész lakosainak sem nappali, sem éji nyugalma nincs, mert: kutya van a kertben azaz oroszlánok és egyéb fenevadak ordítoznak a kalitkákban. Köszönjük szépen! Városon kívül s nem egy szük utczá-ban van ennek méltó helye.
— Kinevezés. Eori Szabó Jenő joggyakornok a z.-egérszegi kir. törvényszékhez aljegyzővé neveztetett ki.
— CzIIiaejárás Juliusbau. Július hónap a csillagászati nevezetességekben nem igen bővelkedik. Jul. 12-én részleges holdfogyatkozás volt s az érdekes látváuy nálunk is látható. A nap\'hoszsza elsején 15 óra 48 perc* volt s a hó végéig 54 perczczel íogy^A>.hűld.fénjváltozásai következők: Első negyed 6-án volt 7 óra 15 perczkor reggel, holdtölte 12-én volt a 10 óra 18 perczkor este, utolsó negyed 19 én 9 óra 1 perczkor este, újhold 1 óra 17 perczkor reggel. A bolygók járása nem muUt fel semmi különöset Dr Falb Rudolf jóslása szerint kritikus napok július 12-ikeés 28-ika.
— Áthelyezés. Tapolcsányií Imre zala-egerszegi tvszéki aljegyző a békés-gyulai kir. törvényszékhez áthelyeztetett
— Névmagyarosítás. Kohu Adolf nagy-kanizsai illetőségű rozsnyói lakosnak „Kondor-"ra történt névmagyarosítását a belügyminisztérium megengedte.
— „Zalavármegye az 1848-49 évi szabadságharcában" czimü munkán még mindig kapható nálam, 1 frt beküldése esetén bérmentve kapják a megrendelők. — Mivel pedig könyvemet csupán csak a zalavármegyeieknek Írhattam; továbbá a könyvről országos 4 lap (Egyetértés, Pesti Napló, Budap. Hirlap. Vasárnapi! Újság,) és 6 provincziális lap is elismeréssel, dicsérőleg-nyilatkozott: ezekoél-fogva nagyon kérem megyénk értelmiségét, támogassaszivesmegrendelésévela munka
— Hegyei r. h. Bsrgh Károly elhunyt bpesti műépítész Keszthelyen 3000 frtnyi alapítványt tett — Bottornyán jun. 27-én nagy tűz pusztított — Sertés-or-báncz dühöng a pacsai és keszthelyi járásokban. — Bala ton-Füreden a július hóban tervezett galamblövészetek elmaradnak. — Kövágó-Eörsön a phylloxera con statáltatott — A sármelléki községi bíró présházát boszuból felgyújtották. — N.Kanizsáról Herczeg Sándor állított ki Parisban a VUI-dik csoportban élesztőt.
— Hasai r. h. A 200 00O forintos szabadságharezszoborra a pályázat kihirdettetett. —- Veszprémben 600 ház eladó — Az esztergomi basilika restaurálása közel van a befejezéshez, —Felséges királyunk aug. közepén Berlinbe utazik. •—
Muraszombat és Vidéke" venduyelvü tartalmát elhagyta. — Szil ágy vár megye tebb megyébe felosztatík.. — Kolozsvárt a Mátyás király szülő házát jelző tábla leleplezése szept 2-án lesz. — Bécsben a temesvári kis lutrin egy magyar ember 480 ezer forintot nyert. — Rikossy Sándor franczia nyelvtanár az egyetemen. 71 éves korában meghalt — Az osztr.-magyar államvasút aug. 1-től kezdve a zónatarifa szerinti kedvezményes árt adja
— Külföldi r. h. Aug. vége felé a persa sah Bpestíe érkezik. — London város területe 7 eze^ mértföldnyire terjed. — Nilsson Krisztina világhírű syéd-éoekesnö megsiketült. —- Fejzi pasa (Kollmann József) meghalt, keleti emigrado utolsó tagja volt — Sándor királyt július 2-án kenték Tel királylyá a zicsai kolostorban. — A szegedi czigánybanda Parisban pályadijat nyert — Az orosz várakat szaporítják. — Kaliforniában uj szőlőbetegséget fedeztek fel. — Münchennél a gyorsvonat kisiklott, 8 ember meghalt, 11 megsebesült — A német császár megtiltotta katonatisztjeinek a párisi világtárlat látogatását. — Szerbiában;! rablócsapatok alakultak, Üldözésükre katonaság alkalmaztatik. — Ac idegenek Parisban a kiállítás alatt atiag naponta harmadfél miliő frankot költenek. —
Irodalom.
— Jókai Mór ujabb regényéiből
Révai testvérek kiadóhivatala (Budapesten, IV. váczi utcza 1.) eddigelé ö-s/.t\\seii már 97 füzetet bocsátott ki, — valóságos kis könyvtárt képez mér is ez a halmaz könyv, összesen alig husz forint — önkéntelenül is anyagi\'oldalát fogjuk a dolognak legelőször,, mert drágának elhíresztelt könyv-piaezunkonvalóban rendkívül tsekályuek kell mondanunk, ba alig husz forintért teljes tizeuhat kötet bir° tokában vagyunk, kivált, ha ez a tizenhat kötet mind Jókaitól való. — A lélekidomár, e regény, melynek szépségei kifogyhatatlanok, mely Jókait ismét ab-, ban az utolérhetetlen nagyságban\' tünteti fel elő tünk, melybeu azögeoiusaa 70 e-évek elején ra-ryogott, — mely regém-irodalmunkat ismét oly müvei szaporítja, milyent az utolsó évtizedben-\'a külföld sem igeo produkált.—- ez a nagyszabású hatalmas alkotás ép a füzetes vállalat leképezi legújabb részét, és most már ei a regény is a negyedik kötet vége felé jár. —; Nem vagyunk barátai a füzetes vállalatnak, mert sajnosán tapasztalju: akárhányszor, hogy nagyhangzásu czimek alatt, jobbára a külföld silány termékei, még silányabb lorditásokban ezer számban lepik el a szegény emberek hajlékait, hová azokat lelkiismeretlen, de élelmei ügynökök sok rábeszélés árán, n:e« aztán jó pénzért becsempészték, de ha látják, hogy Révai testvérékjépezt akarják ellensúlyozni, hogy pár krajezárért ök Jókait akarják a nemzet Jtözkincsévé teu-ni, ezt a hazafias törekvést nemcsak nekünk kell támogatunk, — de lelkünk egé-sz hevével buzdítjuk támogatására minden olvasónkat. — A lélekidomár-nak eddigelé 19 füzetét bírjuk, a kiadó-, hivatal akár egyszerre, akár lassankint megküldi az eddig megjelenteket — és bizton hisszük, "hogy a kik Jókaival e füzetes vállalat utján ismerkednek meg. Jókainak csak ép oly lelkes tisztelőivé válnak ,mint a hogy pártolóivá lesznek magának a vállalatnak is. — Az egyes füzetek ára csak 20 krajezár.
— Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáiból ismét két ujabb füzet, a 8. és 9 ik fekszik előttünk. Révai testvérek mint e munka kiadói (Budapesten IV. váczi utcza 1.) küldöttek be nekünk, ezzel ismét oly kellemes kötelesség teljesítésére buzdítván bennünket melyre mindig készek vagyunk. Számot kelt adnunk e füzetek megjelenéséről és vüljou nem a legnagyobb örömmel kell azt megtennünk, a midőn e remek szép vállalat haladását constatálhitjuk. „Az apró gen try és a nép" összczim alá foglak remek elbeszélések gyűjteményének ujabb két füzete, Mikszáth Kálmán a legkedveltebb, és tényleg a legszellemesebb magyar humorista összegyűjtött munkáinak egy ujabb befejezéshez közelgő kötete! A mily nehezen lehetett Mikszáthnak1 köteteihez egyrészt a drága ár miatt hozzájutni, másrészt azért is, mert az első kiadások
yorsan elfogytak, ép oly kényelmes beszerzési módot nyújtanak most Révai testvérek, 35 kros füzetekben egyöntetű, remek kiállítású fűzetekben nyújtván szép sorrendben mindazt, a mit Mikszáth már eddigelé megirt és a mit — remélhetőleg még meg fog iroi.r*- A most előttünk fekvő két füzetből legyen elég az írói birtok" és az „Olaszországi út" czimü apróságokat kiemelnünk, eléggé ajánlja ez a kettő is az egészgt. Ha van ídö s alkalom, miidön teljes hévvel pár-toluuuk kell a füzetes kiadásokat ugy az idő és alkalom most megvan. KöszÖ-. net érte a kiadóknak azok nevében, kik nem költhetnek könyvekre százakat, de a kik talán szájuktól takarítják el alíl- . léreket hogy egy-egy jó müvet megszerezhessenek. És erre a kiadásra nem sokáig kell gyűjteni, = havonkint csat két füzetet kell meghozatni és pár bÓMP alatt gyönyörű gyűjteményt momllitfu!^ a magunkénak.
— A nyár. A magyar közönség Mg" csak nyáron, de télen is ritkán olvas, niég ritkábban vásárol verses köuyveki-l Öá_ még a legprózatbb halandót is mechó U\'ja a költészetnek az idei Nyár. T. i. RuJ-nyánszky Gyula ujabb (1886 —1889) költeményei jelentek meg épeu most „Nyáj;\'\' cziui alatt egy igen.diszes, finom kiál;) litásu nagy kötetben. Ez a könyv való
rendkivül becses gyűjtemény s megjelenése határozottan irodalmi eseménynek mondható. A pompás kötet, melynek ára frt, Rudnyáuszky Gyula költészetének legszebb, teljesen kiforrott, érett gyümölcseit tartalmazza s mi .nem tudjuk elég forrón ajánlani megszerzését. Egy müveit család asztalán se volna szabad kitűnő poéta e nagybecsű munkájának hiányozni. Megrendelhető a Magyar Szemle szerkesztőségében Budapesten vagy akármely könyvkereskedésben.
A Magyar Szemle irodalmi pályázatai. A magyar Szemle, ez a Rud-uyánszky Gyula jeles költőnk szerkesztésében és Kaczvinszky Lajos öadÓ tulaj-
huszonnyolczadik évfolyam
zalai közlöny
JULIUS 13-án.
rlouábau megjelenő szépirodalmi hetilap legújabban ismét két pályázatot hirdet, és pedig: 1. Eredeti költeményre, mely lehet dal, óda, elégia, ballada roniáncz, tanköltemény vagy szatíra. Jutalma egy darab 20 fraukos arany. II Kisebb humoros bészélykére, mely 7a« esetleg I, legföljebb 2 nyomatott ívre terjedhet. Jutalma egy darab 20 frankos arany. A pályamüvek jeligés levélke kíséretében idegen kézzel s a papirosnak csak egyik oldalán ina 1889. évi augusztus l-ig a Magyar Szemle szerkesztőségébe küldendők be. A jutalmat mindkét pályázatnál okvetetlenül kiadják és a jutalmazott pályamüveken kívül a megdicsértek is a .Magyar Szemlében fognak megjelenni. A A magyar Szemlét, ezt a kitüuo szépirodalmi hetüapot máskülönben is igen melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Rendkívül gazdag, változatos és becses tartalmú, közleményei nagyérdeküek és élvezetet nyújtanak, a mit még fokoz dús jatékrovata. a hol minden számban 5 —10 ügyes talány szórakoztatja a közönséget s a szerkesztőség hetenkiut 3—6 becses jutalmat sorsol ki a megfejtők kínt. A Magyar Szűrnie ügyeimé mindenre kiterjed s pompás tartalmának szépirodalmi olvasmányai fneiiet: a társadalmi életről is hü képet, szellemes rajzot ad. A Magyar Szemle előfizetési ára félévre 3 ft, negyedévre 1 frt 50 kr.. mely összeg a Magyar Szemle kiadóhivatalába küldendő (Budapest, VI. ker. uj utcza 14). A kiadóhivatal mutatványszámokat bárkinek ingyen és bérmentve küld.
— Kossutány Géza bpesti. törv. bíró szerkesztésében „Nevezetesebb bűnesetek" cz. vállalat első kötetére nyit megrendelést Lampel Róbert könyvkereskedése. Ara 1 frt.
— „Az Olvasó kör" szépirodalmi regény íolyóirátban megjelent „Uj párisi titkok\' társadalmi regény 10-dik füzete, melylyel a negyedik kötet vette kezdetét. Ára fűzve 25 kr.
— Az „Olvasó kör" szépirodalmi regény-folyóirat rendkivüli folyamában megjelent „Szófia gyöngye" történeti regény a jelenkorból. Battenberg Sándor herczeg volt Bulgária fejedelmének életéből, ki jelenleg báró Hartenau néven ismeretes. Magyarította Tölgyesi Mihály, Szerkeszti Fülöp György. Kiadja Kormányos Róza. A czimképes kiadvány füzetenkint 25 kr. s megrendelhető Budapesten üllői ut 21. sz Előfizetők kedvezményben részesülnek.
— Kérelem. Lapunk t. munkatársait, s általában mindazokat, kiknek tépies, rövid dolgozatai tolnának, szíveskedjenek azokat jovö 1890. naptáram részére augusztus l-ig beküldeni. Egyebekre nézve le-vélileg. Kiváló tisztelettel, Nagy-Kanizsa, jul. 2. 1889. Wajdits Jó zsej.
fegyes.*)
— A természet örökös körfogásai.
mely soha sem szünetel s a melynek az ember, valamint minden élő alá van vetve, testünkben.különösen tavaszkor feltűnően észrevehető. — Ki ne tapasztalta volna már saját magán, hogyekkor jelentkeznek: a tagoklankadtsága^kedvetlenség, vértolú-lás fejre s mellre, szédülési rohamok, szívdobogás, fejfájás stb. Ily esetekben nem tehetünk jobbat, mint ha a természetnek segédkezünk azzal, bogy Brandt Rich gyógyszerész svájczi labdacsait használva testünk kitisztítását eszközöljük s ez által komolyabb bajoknak elejét veszszik. Brandt Rih. gyógyszerész svájczi labdacsai a gyógyszertárakban 70 kr. dobozonkint mindig kaphatók.
— Háziasszonyok gyásza. A „B. H." czimü lap 9C-dík számában olvassuk. Aligha nem nuny szomorúságot fognak okozni a háziasszonyoknak azok az apró fekete vagy baina magvak, melyek a hölgyeknek nagy gyönyörűséget szoktak aze rezni. Talán föiösleges hozzátenni, hogy a kávéról van szó. Kereskedelmi szaxlapok azt emlegetik, hogy legközelebb a kávé-árak tetemesen emelkedni fognak. A magyarázata ennek az, hogy az ázsiai kávé-termő vidékekről Igen kedvezőtlen hirek érkeznek; a mult esztendőben csak közepes volt a kávétermés, ez idén pedig még kevesebbre van kilátás. Ennek megfejtése pedig a terjedő kávébetegség,^mely, miként nálunk a szőlőt a filoxera, ugy ott is a kávéfákat egy kis féreg teljesen kipusztítja. Mi pedig ehhez hozzátesszük, hogy vigasztalódjanak meg a magyar háziasz-szonyok, mert ezen a bajon már is segítve van Szalády Antal Hungária kávéjával, mely kitűnő hazai találmány, nem csak
tal\' ? -LÍm *U" ko"lö"ekért sem alaki sem tartaimuigfcért felelősséget nem vállalok
Bátirfi.
tökéletesen pótolja az annyira megdrágult kávét, ámbár kilója ennek csak felébe kerül s egészségeseknek, mint betegekne kegy-aránt kitűnő tápszer, mely élvezve táplál és táplálva gyógyít. Rendes eledelül használva felnőttek, mint öregek és gyermekeknél, a gyomorból és belekből a nyákot és minden az emésztést akadályozó anyagot eltávolít, a gyomort és a vért tisztítja, a jó étvágyat elősegíti, táplál és erösit, soványaknál a hizást mozdítja elő. Mint háziszer, utasítás szerint használva, biztos segélyt nyújt; gyomor és bélhurut; gyomor- és fejgörcs, gyomorégés, gyomorból eredő föjájás, vérszegénység, étvágyhiány, álmatlanság ellen ; aranyér, ideg- és szívbajokban. — Gyermekek, aggok s általában, kiknél az ázsiai szemeskávé használata tiltva van, a Hungáriakávé számtalan orY. tekintélyek által mint legjobb eredményű tápszer van elismerve, a fentebb felsorolt bajokban pedig melegen ajánlva.\'— \' Ezt sok ezer hálairat igazolja. Befőzetik tisztán, hozzá nem adva semmiféle más kávét vagy pótlékot, bögrében jobb, mint kávéfőzögépben; egy csészéhez egyevö-f kanállal, miként valaki gyengébben, vagy i eresebben kedveli, tiszta vízben 2—3 perczig forralva. — Van továbbá Szalády-1 nak egy más gyártmánya is, az úgynevezett „Szalády-kávé", ez mint pótkávé használtatik a kávéhoz vegyitékül azok részére, kik az egészségrontó ázsiai kávét nélkülözni nem tudják. A , Szalády kávé", mint mellék a mai drága kávéárak mellett igen előnyös, mert pótolja azt, s előbbi magas árát alább szállitja.— A „Szalády-kavé" izére és zamatára nézve sokkal kellemesebb ; szinre szép tiszta és kevesebb czukor kell hozzá, mint bármely más pótkávéhoz, tehát nem csak kávépőtló, hanem ! egyszersmindt kávéjavitó is, mert jótékony alkatrészeinél fogva a valódi kávé izgató es hevítő hatását alább szállítja, azt kellemesebbé teszi, s igya kávé élvezhetőbbé válik. Két kanál szemeskávéhoz egy kanál „Szaládykávét" adva főzetik be, s így a legízletesebb kávét nyerjük. Kaphatók minden előkelőbb füszerkereskedés-ben a főváros\'ban és vidéken a meghatározottá: gyárakon.
— Egy népszer. A „Moll-féle franczia borszesz és só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és csúzos bántal-maknáL sebeknél és daganai oknál. Egy üveg ára utasítással 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerésr és cs. k udv. szállító által, Bécs L Tuch-lauben 9. A vidéki gyógyszertárak é-anyag-kereskedésekben határozottan Molis féle készítmény kérendő az. ö gyári jelvényével és aláírásával. 5
Este
Bragerhof 12 óra 35 perczkWpostavonat Budapest 11 óra 44 , " postavonat Pécsujn. 12 óra 34 , postavonat
Érkezik Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 2f» „ postavonat Pragerhof 5 óra 54 „ gyorsvonat Szombath. 8 óra 9 „ vegyesvon.
Délben.
Sopron 1 óra 44 perc/kor postavonat Pragerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 „ postavonat Budapest 1 óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 2G , postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Pragerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs 11 óra 34 , postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JOZS EF.
2XTyiltt6r.*) * Verfälschte schwarcze Seide.
Man verbrenne ein Musterehen des Stoffes, toq dem man kau\'en will, und die etwaige Verfälschung tutt zofort" zu Tage: Echte, rein gelarbe Seide kräuselt snfort Tusammen, verloscht bald und hinterläßt wenig Asche von ganz hellbraonhcher Farbe. — Verfälschte Seide (di leicht speckig wird und bricht) brennt langsam fort, namentlich glimmen die .Schust
weiter, wenn ghr mit Farbstoff r schert), und hinterlast eine dunkelbraune Asche die sich im Gegensatz tur echter Seide nicht kräuselt, sondern krumm Zerdrückt mann die Asche der echten Seide, so zerstaabt sie, di der v.-rfä\'schten nicht. Das Seidenfabrik-Depot G. Henseberg (k. k. Boflif.), Zürich, versendet gern Muster von seinen echten Seidenstoffen an Jedermann, nnd liofert einzelne Koben und ganze Stäche zollfrei in\'i Haus. 3
*)E rovat alatt kSzlSttért nem villái felelősiéget - a szerk.
Hivatalosan jegyz. piac^ árak
- Julins 12.
Buza m. m. 6-70 kr. Rozs 570 kr. Kukoricza 5 20. Árpa 540. Zab 5.60. Burgonya 1-20. Széna 140. Szalma 90 kr.
Ki nyert?
Húzás, július 6-án Bécs: 32. 66. 27. 28. 75. Grácz 45. 85. 15. 50. 65.
Húzás jul. 10. Brünn: 59. 64. 54. 66. .21.
Szerk. üzenet.
— P. Cs A. Axonn*! válaszoltak Sajnáljuk a dolog ekkéuti fejlődését.
— G Gy. Jövő szamunkra maradt, alkalmilag ezt kellé hoznunk.
— I). A lap rendesen küluViik innen Üdvözlet
— A Sincs cem-oi baj.
— S. Á. U. Mindig resteljtlk, ha a per«i útra kell térnünk ¦
— D. P Fürdőn van
— .Vérei csaták*. Borza«ztói>águknál fogva nen !n"o>H:k.
—.Szép a»ony dalai" nem a nyilvánoa-¦ig elé valók
— !\' i. Még s mmi sincs.
HIRDETÉSEK
1573. tkv. 889.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság, mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak Baksa Já-nosné szül. Andor Rozi végrehajtást szenvedett egyedutai lakos elleni 47 frt 72*/a kr.töke, 1887. évi jul. hó 11-tői járó 6°/o kamatai, 5 frt 10 kr végrehaj táskérelrai, 6 frt 80 kr jelenlegi s níég felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. tszék. (letenyei kir. jbir.) területéhez tartozó egyedutai 42. sztjkv-ben A I. 4S. hrsz. a. ingatlannak Andor Rozit illető 284 frtra \'/» része ugyanezen tjkvben 719. hrsz. a. ingatlannak ugyanazt illető 70 frtra becsült V, része 1889. évi július hó 27. napján d- e. 10 órakorj Egyeduta községházánál megtartandó
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben, vagy ővadék-képes papírban a kiküldött kezéhez lü-tenni.
. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az rf árverés napjától járó 6% kamattal együtt a az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letényén, a kir. jbiróság mint tkkönyvi hatóságnál 1839. évi május hó. 25. napján. F1LIP1CS
3661 I —1 kir. járásbiró.
4403 szám. P. 1889.
¦
Árverési hirdetmény.
/.lulírt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.-kanizsai kir. járásbíróság 1956. számú végzése által a budapesti bankegyesület végrehajtó javára Erdélyi Mihály n.kanizsai lakos ellen 200 forint töke, ennek 1882. év de.-czember, hó 3. uapjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 26 frt 45 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alka1 inával bíróilag felül foglalt és 1023 frt becsült szobabútorok s egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a 4403. sz. P. 1889. sz. kiküldést rendelő végzés foly. a helyszínén \' vagyis végrehajt, szenvedett lakásán leendő\' eszközlésére lS89-ik évi július hó 19-ik napjának d. e. 9 órája határidőül kitüze-tik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy j az érintett ingóságok ezen árverésen az ! 188iTévi LX t. cz. 107.§-a értelmében aMegtöbbet ígérőnek becsároa alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LXt.cz. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán. 1889-ik évi" július hó 7 napján.
BARTS GYÖRGY -v, kir. bírósági végrehajtó.
2023 tkv. 1889.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Schvartz és Tauber nagykanizsai kt res. czég végrehajtató nak Dr. Nensidler Antal ügyvéd, mint néh. Pálfi Károly ismeretlen örökösei ügygondnoka végrehajtást szenvebö n.-kanizsai lakos elleni 200 frt töke, 1884. évi október hó l-:öl járó 6% kamatai, 3 .ft 30 kr pvá^i */«•/• váltódij.3Sft 00 kr per, 10 ft 35 kr végrehajtáskérelmi 9 ft 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területihez tartozó Dióskáli 422. sztjkvben A f 2054. hrsz. .a. Pálfi Károly tulajdonául felvet 29:; ftra becsült és. ugyanazon tjkvben f 205C. hirsz. a. ugyancsak tulajdonául felvett 23 frt becsült ingatlanok 18S9 évi julins 31. napján d. e. 10 őraor Diónkul község házánál Pischl Pál felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvanyos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lu°/0-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó; nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattúl 3 hónap alatt, —"minden-egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint le fizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1839. évi márcz. hó 30. napján. Gr. HUGONNAI. 3660 1— lí ¦ kirendelt kir. tszéki bíró.
nyílván
os árverésen eladatni fog.
! ! Komoly intés ! !
mindazokhoz, a kikuek még biztositó-levelök nincsen, akir kClcsóa ielvevésre, akár cialá-doknak hagyományul (amennyiben egy biztosító levél egyenlő* készpénzzel); eladósodott ház- és fdldbtrtokosok péuzvistoayainak rend-bebocasára kiválóan alkalmas, miután •¦•-;\'¦<-; bekövetkezett rögtöni elhalálozás t-setén a bix-tositott tőke kífiretésével a birtokot tehermentesen kapják meg; uj házasoknak "is lontos a nő és gyermekek biztosítására, végül pedig alkalmas kaucsiókéut való deponálására.
Egy életbiztosító levél minden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és legjobb \'"kr-pénz, ennélfogva míndeu takarékpénztár előtt elSnyt érdemlő. Hogyan és mily módou szerezhető egy biztosító levél a legjobban én legelőnyösebben, ez érdeenbeu szóval és irásbelileg titoktartva a legmegbízhatóbb felvilágosítással szolgál : Biztosítási főfelügyelő KLEIN I., Kohlmessergasse 7. IV. emelet. Találhat-i 2-tGl 5* Óráig. Elfogadások egész GC. éves korig. S607
Htm*
Vasúti ineiie.re.ni
inául Mmrüi.
Reggel.
Pragerhof 5 óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 .óra 28 „ postavonat
Budapest 6 óra 4 „ gyorsvonat
Budapest -7 óra 30 „ vegyesvon.
Bécsújhely 6 Óra 55 „ postavonat
Délben
Budapest 2 óra — perczkor postavonat
Pragerhof 2 óra 45 „ postavonat
Sopron 2 óra 15 „ postavonat
Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Szt.-Iván 5 óra 20 d. u. vegyesvon.
IWIftRGIT"!
15
GYÓGYPOKHÁS,
magyar selters
it
Vegyalmesrve a budnpssíX za. kir. csjetemen. g—r»ilis verri OMxetetei«, karr* tuta*, de assoda* <Wf kStótt szeaisavUrtalzaa tirili hBSÉwMMk bizonyait kaiónosen tUd.Sbéiiit*ilmsltIii& a boi a Uibalassiissi v osekéljebb jelenléte megóvja a betegei a tiros, sót Tesxeâslznee izgatástól, eUsabeo a zU* kL*M* satsnjaT gaxdaf-aigt, a gyógybatiaa slkstrfteaakni r a beteg tMtréeseka* való gyors ém biskbe talieVéé* esa&Ssfft. E«c feus»íönmagának kSexSnheti a Kárpit-forria azon kiváló e»nyé* is, hogy a hol \'sssibadaséssssivtasssstoseteza «i&srbb ásvtoy-viiek, mint a cx-lteraí-s-Ioíciieníxss-^l, tUOfftoCiJolcbaik, kfCöDöessi ti\'.<Sívéraés3oUn6l mar nem alkalmazhatók, a Aargrt-foTrae itt is a legjobb hatás mellett folvtőn haaenirttieir- t
A tlidSl>«t«ar«lc klimatlkas gyéarrtotáaelaibess, kblónöeen a leglitojatotsabb GiSrOorodon-t>»n, a Margit-vis otthonosai vált. — Orvosi iekiatályeisk BndapertOE : X>r. Kox^Uayl, 30r. Oöt~ h ár cl t, Dr. IVsvT-z*tatIl, Dr. Poor, X>r. Kétly, X>i*. Barbassi Bysbssi: X>r. Bazti-berzjrer. Dr. Busobok stb. a legjobb eredmisymyal sit slinssssssV * Itsfsstfc, ijefcftwitg- Am hugryisicei*vele általányt horetoa bánUlmainai
t i V Ó V il
priii+orvatlT. ^rv6sryiiizei-ri+-lL Dizonrult Ic-sU.osR©leW> TllIsjSlT ITrn lu flti ¦ il KOIJERA moffbetofireMléai ellen m
JM\\T borral ksznáha a legegészségesebb ital 1
Édeskuty L.
Kizárólagos főraktár
Úgyszintén kapható minden gyógyszerárban, fuszerkereskedésbtn ét vendégltkben.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 13-án
oooooooooooooooooooooooooooo
r\\__-._________, —,— rinooocKXJLiutJcoooo Q
oOOOOOOQOOODOOOg 5 Alapíttatott ISíSlban.
88
O
U
5 o o o o o o
mUMl, ARANY-BS jBZUSTMU VHS §
q \\ A G Y-K A N I Z S Á X a városháza átelleuébeu §
O ^ ilÍAljl O
^ nagy ékszer-? árny- s ezüstár jk raktárát ^
O du» vUaiztélcban, Jutányos aramért O
BBRBNY JÓZSEF ezelőtt MUíofer S.
ÉKSZEEBSZ, ARANY-BS BZOSTMüTES
o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o
íny noi gyűrűk
; férfi . 3
, jegy « 8
gynrtlk gyémánttal 10 ,
{ag%Sk 2 r
, fétfi-éralánezok 20
, óra ánCZOk IS ,
cói-remontoirórák 20 ; keresek 3 .
. mf Jáliók S ,
, br..«hok 7 ,
függ. gyémántokk il 12 ,
2 f.; és feljebb.
Arany karékek
, Jenesek - r.
, rolier nyaklánca 10
„ inggombok^ 2 .
. férfi nyakkendőtűk l , EzBat evSkanalakdarabja 5 ,
, kávéskanalak . 2 .
r tfjmérí „ 1 n
, levesméríí * H ,
. 6 pár evósaer együtt U ,
. 6 pár csemegeszer 8 „
. tetsió tárgyak 8 i
Vidéki megrendelések pontosan teljeeiteltoek, alatt visszavételnek.
Rési árny-, Ezuat vigy ékaz*rtirgyik-i legasigisibb árikert sasQvélűlBefc vagy ujakért kloaer el tétnek.
|f Eladás részletflxetéH mellett is. "M Nagy raktár valódi Benidorfi chinai ezüstből la. .
Mély tisztelettel I
SERÉNY JÓZSEF, ezelőtt M1LEOFER S.
3á98
ébsserésr , mi:.;, és eiUstmCves .
Nagy-Kaoizsáo, a városháza átellenében."
2 fri é. feljebb Q
: 8 : o o o o o o o o
s
o o o o o o o
oooooooooooooooooooooooooooo
IV !:: Hndenti::: ~w
!!! megtakarít 100 perczentel!!!
a következfi -Argyak megrendelése által :
Teljes ailret-aadrig (tetsaéeszerinti nagyiig s.i,_.,. szövet, előbb 4 írt roOit 1 frt 55 kr.
Teljéi «Zfy>t-Rldrá| {t-!8«ésszerinti nagyság) I miBöiégu, elSbb 4 frt-.-80 moit 1 frt kr.
Ttijei SZiyat-lldrig (t«Wiéi szerinti nagyai*)
Gyéreit,; |\'tlay moaóaafiretbSI 2—10
érig Müiiartei a 1 fit so. 1**0. rso.
egész 2 frt ao.jg. .
¦ui él véizeiaidrág ronnkasokne.?
90.— 1 -20-ig
Gyeraek r-k*eikik eleg in* kiállításban, t!... j/. e évesig előbb \'20 frt moat 90 kr.
Női lagek (tofftláaul óriás vászonból elóbb 1-50. raost 80 kr.
NŐI Inget <;tijronból igen finoman horgolva elL|,h 2 10, moat 1 20.
HÜ llfek hímzéssel borvásxonból, előbb 2 f.t mo,t 1 frt 10 kr.
Minkát-íljek legnehetebb minőség
a 80 kr. 90 1 frt 1
mindéi frt 10 kr
Szövet «gy teljes Uva-ai vagy nyári Öltönyre nindeu sainben a legmagasabb férfinál, i, 4 frL
Egy e\'egiM kalap legújabb forma 1
Lx 50.
A kalap irifgrei.deleieknél kérelik a fejbói*.\\ naárAgrendelt seknél * boisz. centimértfk szerint, gyermekeknél a kor pántos vpirisa a a megrendelt éxuk pontosan ut4r,Tét m-llett küldetnek meg. a t megrinflelfikn\'*. s
Nemtetmfi tirgyak kicseréltetnek — esetlege pén« visszaad atik.
Mindenkiül -érdemra próbaképpen .egy megreüf^lé.t tenni, hogy meggyÖ-xöd&t &T.erp,T»D ai áruk oldó 4» ki-tünif ramüségírSl \\ Kérttik & c.imet\' puntosart m *K figyel ni; S621 8—25
HI,EI\\s
Intematiouaies Export Waarenhans Wien I. K"bImeBicrga«e No. 7.
AUSEREDE
I
. k. ndv. kő
^ faragómester
.iphyr ét mii-
Becs,
SmiaiEasse Nr- 19
filré-\'-mil-.m tolujduDOai. I>ii«»n (cUx-irlt rxk ara ké*.í S I R-S ZOBKUKXAK kripUfudök granitbt\'il, kriptaricsoiatok és airlámpák atb. Kripták tuljea talké-késiité-ére való megbiaások, aaObrok áthelyezése, valamint minden e s«ob-rásiatba vágó munkálatok pontosan és oicáón esikiiaöltetnek. Képes árjegyzé-inirjren é" bérmentve. Czletalapltási év 1731. 5643 ¦"> —18
Ü
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Orazág)
Dom MAUUELONNE, prior Fötisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTAJA
2 ARANY ÉHEM : Brüsssl 1830, London 1884 A letrmatr&ia\'bb Irilizitotóiclc
Feltaláltatott | O mm9 O ilc éven B0URSA.UD PÉTER az IO / O prior 3JUU.
a A főtiszteiéndü benedekrcntli atyák, fogvi-zétlpk használata, naponkint néhány esupput vizbe véve, megakadályozza és gyógyítja a fagak odvaaságát melyeknek fehérséget és szilárdságot kölesüníjz, a mennyiben a foghust erősíti a teljesen egészBégcssé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, tnidün Őket ezen régi es practicus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógy-_ izert és a fogfájás ellem egyedüli -óvszert kép 1 hízmeíilopítaiatt IW Un. §LQ|J||^ 106 4 \'»*.
Ve xé rojT-ia ok
lÍJOÜtl il.
BORDEAUX
Ma cziprettappir
„LE VRAI GOUDRON"
de Norvvege v
JOSEFH BARDOU et. FILS gyárából PeripiBDin ei Pariibio,
aa egyedüli ciig*ret:apapir, mely norvégiai fenySkÍTonttbau van áttatva, mivel a fenySkivooat a gége, légzoradvek ea a tDdSre nézTe le^egéauégeaebb azer, ennélfogva ia ai egjedtUi czigarettapaptr, melyet a dohányáé rgéazaége minden hátránja nélkarbaaxnilhat. — Szimoa orvoai- és íi ipar tekintélyeitől aairmaaÓ bizonyiUiny áll rendelkezésre
60 aranyérem. — 16 díszoklevél. 20 versenyki-vüli oklevél. Kapható minden norinhergi-, diizmfiárn éa papir-kereidésben, valamint minden dohány- éi acirartSztdében.
3636 8 — 12.
MQí I ^cmi IT7 PQR
lllUkl. ULIUkl ¦ <- I Wli
\'Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
üszi gyógjitás
\'Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő azer.
Csat attor mmt.Toí^^J^ír\'e-!\'"\'"
>iité czég látható.
ayon gyógThAtAs makaca gyomor- éi alteatbajok, gyomorgűre* ny-ÖS-gyomorégéa azékrekadéseknél aijbi-jok Tértolulás arenyér és a legkülönfélébb n5i betegségeknél. Egy ex*iaíi dobua haaaoáUti utaaitiaíal 1 frt. Rskttn* a» orstic minden noveseteaebb gyÓgyszertáraiban UO\'-L A. gyégytzeréu ne. klr. aívari izálUté, Béoi Sfadt
Szétkiíídéi naponta írüu:¦
ét. mellett. 2 doboznál ker*sebb ¦x küldetik EllMteiHMl MOLL A. úrhoz BéoUta.
018 fotf**ozái*wB*-ft»gT« « tjn Moll-féle »«dUu porai igeu jé hatást gyakorolnak-, ismerem eit eK?"*r " mindenkorra « rtrivély *.Isten fiaosse m-?g*-et mond-rk érte ezeV a gfonrrot jár*\' té lót konnyUré teaaik. Tissielettel
sleWki P. ¦
J. lelkésa Honnetachl ágban
ííiöLL-FELE FRANCIA eORSZESZ ÉS SÓ
és minden meflhülésj be tegsógek ellen.
Csak akhar Valódi km, miajfcn üveg MOLL A. védjegyét éa aliiriitt viseli Bedorssolésdl sikeres használat kószvfcT, ,-..iu:, aindeaaflmü testfájdsjmak éa bénulásnál; burogati* aUkjÁban minden aérelem és sebnél, dagawtok gyuUndá-sokuál. B«laoleg vittel vegyiue hirtelen rosaullét, hányia, kólika és hasmenésnél.
tgy ffvitj érm twiniiTiil gtnrtáiyii 90 kr. •. é
Uaktárak az Orsiig minden neveaetes gyogyazertir éa anyag kereskedésiben. MOLL A. gyigyuerétz ct. klr. tu*vari azáliUd Pécs, Stadt, Tuchlaaben 9. Stétknldés CMpoata ntánvéiellal. Két Qvegnéi kevesebb nem kOldetik. Elismerés HOLI, A. vegyszerest urbot Bécs. KilüaL Moll-féle francua borazeW és lója vidékemen nagjiaerüen működik Küldjön nekem 60 ívéggel, isivel az emberiség legiUégére készletet óhajtok tartant magamuil Mély Usatelettel
5462 31—45 Hernof, lelkész Mieholopban.
Raktárak Nagy-Kaniaain Rosenfeld Adolf és Keiselhofer Jóíaef, uraknál
IVan*iusUIUL-UtTUauuü.:OTTO luliz L ..jí.hh - , .wiEfc
Urors és Biztas segilséí íroBortajok s azol
A» °gést*ég fen tartásira, aa életnedvek ¦ ennek folyiin a vérnek tisz-titisári éa tistu Állapotban való fentartáaára és a jó em^-sité* elnac^itésére a legjobb g leghathatósabb saer a már is mindenütt ismeretei és kedvelt
életbalxsam llr. KOSA-tól.
Kien életbalaaam a, legjobb s leggyógybatáso^b gyógyfíiyekböl a leggondosabban ián késaitve, a" különösen minden emésztési bajok, gyomorgörcs, étvágyliiánj savanyúi felbQftgés. vértdlnlás, arauyo ^ bajok stb. stb. ellen teljesen Utbatésnak bizonyul. Ily kitűnő batá*ai ..tkeztében ezen életbal-zsam egy bebiaonynit, megbizbató háiisaerévé x népnek Ári egy nagy
üveggel i frt, kis üveggel 50 kr Elismerő ir - ezrei berkinek betekintés végett rendelkezésre állnak
Ovás I Hanisit^suk elkerülése régetl mindenkit fi-\\J \\ «*0 . gyelmeztetek, hogy az egyedül általam aa eredeti utasítás szerint késziu-tt „Dr KOSA-féle élet-bal l iwm" minden Üvegejakéje kék bútokba van csomagolva j melynek hosszoldalain ,Dr KOSA életbal*-am* a rfeket« | sasboa* caimaett ty<Jgy6ierlárböl. FttA«NER B. Frága 205—1IL" német, ckeh, magyaT és franci ia nyelven olvasható, azél(S felein rv"\'.i¦- az ide nyomolt védjegy látható. Dr. ROSA életbilzsini vilndiia kapható ónk i készíti F R A G B R B.
EftSi^\'*1\' ay*«y»«rt»"* -a rekete *ashnz- Prlgáotn 205-111., és BUDA-fhblEH Törik József v gyógyszerésznél, Király-Utcza 12 BudaL En.ll ur •«yó«>*»z«riárihan a Városbát-térco.
Az 0h7trák-niagyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár "ezen életbaUsamból.
Ugyanott kapható:
.prágai általános házi-kenőcs
I5bb e««f bilanyilatkozattal elismeri iatos gyógysaer mindenféle gyuladások, aebek genyedéeek ellen. Ezen kenőcs biatoe erednsénynyel haatnilható a nö-emlo ,,\'>.,i-diainál, a lej tespedélénél a az emlÖ megkeményedésénél szüléskor, ¦ keI*vínyBéi( Térdaganatoknil, geityei fakadékokaii. pokolvarnil, körömgyOk-nél, aa ngynerezett korömféregnél, elkeményedéseknél, felpuffadisoknil, jni-r,Udi|*DitokDil, tíirdaganatoknil, érzékeüen Ugoknil stb. Minden gynla-dAit. d*ginitot, erkeményedést, felpoffadUt a legrövidebb id5 alatt eltivoljt: ¦ a hol nir genyedéa matatkoaik, ott a daganatot a legirtvidebb idő alatt fajdalon, „élkül felezivja, kiériti ói kigyógyítja. 103665 —26
•V* Kapható 25 él 35 krajoziros izelenwékben. -~*m
ÓVÁSI Mintán a prágai általános bátikenőcaot s-ik-saor utánozták, mimdeukit figyelmettetek, bogy az eredeti utasítás szerint csak nálam lest késtitve i csak akkor valódi, hl a k&rga érrzsaelencze, melybe töltetik, vörüs használati nusitásokba (melyek
ide
Vfídjegy
lvelven nyomvák) és kék kartonba, melyen az nyomott védjegy látható — burkolva vas. . Hallási balzsam i legbitnoynlubb számtalan próbatét által legbiztosabbnak elÍIBert saer i nehéahallis kigyógyitásara s az egéstea elveszett hallás, teheuég Tissimyereaére. Egy üveg ára I frt.
LtGREGlEB LLS0 és LEGNAGYOBB cs. kit*. i^^^ N/ab.
C\'ZEMENTUU GUR.
Perlmoseni Portland cement. Knfslelnl vizhatlan mész. Becsi vakolat gipsz, Bécs: alabastrom-gipsz. C ement burkolat k. kspu aljákhoz, 1 ony ha elő udv >r atbbihez. ep^Sgy
beeresztett márvány niozail-bnrloial.
finaman csiszolva, es fenyezye TATAROZÁSOK
Íhtáll6 TiTr nde/ések. csatornák, j.is\' aoir*berendezések, kutkorzetfk s11>. sit>. megrendelhetők
NEIMÜLLE8 JÓZSEF es TÁRSÁNÁL
BÉ€$, Wleden, WienstraaseÜ. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
ÓÓCG 9 — 12 \\
Közvetlen német postagözhajoxás\'
Hamburgból Newyorkba
nden
ap(
Hávreböl Newyorkba
minden kedden,
Stettiaböl Newyorkba
minileti 14 nap alatt, •
Hamburgból Nyngatindiába
ha von kint négyszeri
Hamburgból Mexicóba
t| havonkint egyszer.
A társaságpostagözliajöi kitűnő eHát&s. - mellett ugy hajószobákban mint a fő-déJközben elhelyezett atazOknak*is,« legpompásabb utazási alkalmat-nyújtja,.
Bővebb felvilágosítás^ ad
Josef Gschirhakl Bécsben Wic-
den^Wevring gasse 32-dik sz.
alatt. 3485
>
Ügyes üg}7nökök nagy százalók mellett kerestetnek
Wajdita József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.
---?2-
t\\A(íY-KA\\IZSA, 1889. Julius 20-án.
29-lk sas^xxs.
Huszonnyolczadlk évfolyam.
E l Ö fi set esi ár
Egyes szám 10 kr
!• i i: I) k t f:s :: k
\\yil tterben
A nany-kanizst.
^nagy-kanizsai-McTesztény jótékony a ;^iayy-kanizsai izr. jótékony nőegylet-.
leírni tvarbánk". a ,nagy-kawcsaiöitkéiife.s tűzoltó-egylet, a „nagy kanizsai.fcisdediieTjelö egyesület" ¦zegények táfán{ézete~, a „nagy-kanizsai tiszti \'önsegélyzőJszövt il>arkfi7tiaraa nagy-kanizsai külválasztfíiányának .hivatalos lapja
A lap stéllerr i r4sa^t ill-t." k\'\'.il«-_
menyek .1 sr.-rk--zt.",«-Cíl-z.
anyagi ré>k-; ii:-íu kö^-m^nv^k
pedig a kiaii\'-\' tvatalhna !>¦ m,.:..-.-.-
lm \'xerid"k :
Stf 0 >.l k« » .ía w \'
:*k*tt-k >.;ns:ári epUfet
/ \',\' •"•tn.,:"-
Keiiralpk v <<Sía nem kir i\';1nek
-—-

tkezt\'.t",a „soproni kereskedeln,
HE1ENK11NT BEGYSZER, SZQMBATDN MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A balatoni halászat.
— A iiaiaszsti törvény hiányairól. —
Évek hosszú során ^át folyt a panasz a Balaton halászatát illetőleg; tervezgetésre tervezgetés sorakozott, míg végre megalkották az uj halászati törvényt, de a melyre ráülik a közmondás; „Adtál uram esőt, de jáuqs. köszönet benne.*" Mi balatoni halászok és bérlők a halászati jog rendezését, a rabló . h.ilászat megakadályozását és a nemes halfajok mennyiségének növelését elősegítő intézkedéseket vártunk a tör vénytől; do a mostani törvény végrehajtása nem fogja megszüntetni bajainkat.
Az a panasz, hogy a -Balaton mar nem termel eíég halat, nem áll. Kérdezzék meg csak a jártas halá-Á&ofc&t,.meg fogják mondani, hogy a Balaton soha sem szolgáltatott több halát.\'mint az ISTl-iki kéthavi tilalom óta. Hanem e panasz onnan ered. hogy a helyi: piaczokon kevés és áros a hal; igen, mert 15—20 .évvel ezelőtt\' potom áron fecsérelték el a halat, sót gyakran mázsa számra ásták el a parton; 15—20 évvel ezelőtt még nem volt kivitel, a közönség el volt árasztva balatoni hallal, mig most a balatoni hal (legkivált száraz hasogatott állapotban) az ország déli vidékein és a külföldön is kereset tárgyát képezi, tehát a helyi piaczra kevesebb jut.
Az tény, hogy az orvhalászok garazd.aliiO.duak. Mert a Balatonon a rabló halászat oly t mértéket öltött, hogy azt leírni képtelenség.
Szegény vagy jómódú nép özön nel lépi el a partokat és ivás alkalmával még kézzel is hatalmába keríti, az amúgy is könnyen\' ejthető .zsákmányt, az apró halakat elveti, minek az neki, öt-hat kilós, persze petékkel telt pontyokat\' fogdos ín és bocsát kótya-vetyébe, épen az iva-rozás ideje aiait, midőn a halaknak nyugalomra .vo\'ua sziik-égük. ¦ |
Pedig\' a „szaporítás. sikerének eisö sarkalatos" feltételét a nyugalom képezi V s ba a halakat zavarják. ai sikerről szo sem-lehet. Ha tehát az líSÍSS". XIX. lörvéiryczikk 16 íjban megalkottak a halak védelmére ira nyitott intézkedést, gondoskodjanak . is annak végrehajtásáról,, mert az által, hogy a halak \'ivására és a hali vadék fejlődésére alkalmas terű letek- kiuiéleti terekké nyilvánittat-nak és táblákkal megjelöltetnek, még nem vetnek véget az orvhalászat botrányos Özeiméinek.
Köteleztessék mindegyik- halászati bérlő az általa fizetendő bérössze; például 2 százalékának fizetésére és ezen összeg elég lesz arra, hogy ; Balatonon az, ivás !deje aiatt a; ¦egész parton kellő személyzet állit tassék.föl; továbbá utasíttassanak i esendői örsparancsnokok, hogy a bérlő felszólítására kötelesek legyenek segédkezet nyújtani, eképen majd meg lehet gátolni az orvhalászatot. •
A törvény Iü-ik fejezetének 18. S-a a halászati tilalmakat a következőkép áilapitja meg: április elsejétől június :-15-ig, ,Fogas-süllö*. április elsejétől július 15-iga „Ponty.-N egyed százados\' működésem ideje alatt meggyőződtem hogy a Balatonon az ivás áprili
. Egy órai hajtás után a kitűzött ozélra, Varasd-Toplitzára érkezt (VE, -i holmit rendezve, körültekintettem, valóban bámulatba ejtett, hisz én Varasd-Toplitzát kerestem és N.- Kanizsának külvárosára akadtam. A főtértől kezdve a külutezáig csak kanizsaiakkal találkozhatni. Itt vannak városunk minden rendű és raugu lakóiból; és mért van ez így? mert teljes meggyőződésük az, hogy a rheuuia, bőr. csont és e féle nagyszámú betegségeknek egyedüli gyógyhelye; a kényelmet, hozzá olcsó árért, pedig sehol sem lelhető fel. A fürdőnek szerencséje, hogy az ;azgátÓság tapintatosan járt el az orvos választásban. Dr. Longhinó A. daczára az ifjú koráuak, egy való ii, e pályára született fürdŐorvos daczára a járási orvos betegeskedésének, ellát ö mindent, egy fáradliatlan ember, ritka visszaemlékezése a kik évek előtt is hozzá fordultak segélyért, élénk emlékezetében tartja. ¦ indí-
nyerő, szíves és előzékeny modora által itt a közkedveltséget vivta ki, egy szóval ö a hivatásának tökéletesen megfelel, hivatását lei ki isme rétesen végzi. A fürdő bel-életéröl csak a jovo levelemben szólok körülményesen. Egyelőre csak azt irha-I tom. hogy végtelen sokat szenvedünk a | borzasztó hőség által, a tél sohasem hat \'oly nyomasztóan az emberi testre, mint e \'hőség, a tél hidege ellen vedül szolgál a | jó öltözék, a fűtött szoba, de a hőség ellen j mit tegyünk ? ma a hévmérö li. szerint í 37" áll. a rengeteg hőség elől nem menekülhetünk sehova, a nap sugarai, árasztott melege behat mindenhová, mintha ¦csak a Piramidusok melleit lennénk, vagy a Saharái pusztán sétálnánk, e hőség már elviselhetetlen. Alig, hogy egy kissé az est behüsül, aludui kell mennünk, — hi.-z betegek vagyunk — nyugalomra vau szükségünk, máskép van ez a n. t. dr. F. L. polgártársnál, estve a vU rágok illata, a fasorok közt a kedves Övéivel együtt hallgatag nézi, számlálgatja a csillagokat, ábrándjában a mosolygó holddal beszél, hisz ez felveri a gondolatokat, elő tünteti a jo^ászélet gyönyörét, hisz a jogász fiatal ember, azután Budapest nagy város. K"dves nője andalog magában, elgondolkozik, hisz Györffy János minő divatról beszél Parisból V hogy fogja a salouoküt eidicsérni, jön-e Kanizsára párisi kelme ? Így elmúlik az idő, a"to-ronyóra éjfélt üt most mennek aludni; \'.az egész fürdővendégek kö/t az egyedüliek, kik a hűsebb levegőt élvezhetik, irigylendő ! A viszontlátásig. Wajdits József.
Várasd Toplitza, jul. 14.
. (Fürdői levjéL)
dóúik és már május 15-ig minden lialíaj el,ivott.* De nem tiltja a \'törvény a halászatot keszegre, ónre. ; gardára (kardos sügér), harcsára és í csukára. A míg ezekre a halászatot I április és május hónapokban meg-| engedi, épen a nemes halak ivása E alatt. addig a fentemiitett 16. g-ban |az ivó halak zavarását bünteti. Miuó helytelen intézkedés! | A Balatonon lehetetlen a/ egyes halfajok ivartclcpét fölismeroi. A halász kihúzza hálóját és épena tiltotí és ivas alatt lévő halakat fogták ki; de a törvénynek engedelmeskedve, azonnal szabadon bocsátja: igen ám,: csakhogy a nemesebb halfajok oly kényes természetűek,, hogy a leggyengébb, érintésre eleiesztik petéiket, vagy megbágyadnak s elvesznek. Az id3i>, midőn először hajta-tot végre a törvény, számtalan ilyen visszabocsátott halat vetet: ki a viz a partra döglötten.
A 23. §. f) pogy\'a tiltja az éjjel; halászatot napkeltétől napnyugtáig Ezen törvény végrehajtása a Balatonon azonos lenne az örökös tilalommal. Mert a nap keltével megfogott balak napnyugtával már a leggondosabb ápolás daczára sem bocsáthatók áruba, mivel megromlanak. Az éjjel fogott halat talán még vissza lehetne bocsátani, de nem a uapon fogottat. Szállítani a melegben meg nem lehet a miatt, hogy ki vaunak téve a romlásnak.
A Dunán és Tiszán az éjjeli halászat nem igen különbözik a nappali halászattól, minthogy először a hal élve jön a piaczra; a mint meglógják, beleteszik a vizzei telt bárkába, a halak is visszabocsáthatók, mert a üuua és Tisza vize nem igen több 15 16 H. foknál, mig nálunk a Balaton 22—24 11. fokra is fölmelegszik.
iLzek azok a bajok, a melyeken segíteni kell ugy a jelen, mint a jövő érdekében. Kívánatos volna, hogy a földművelésügyi miniszter a törvény által reá. ruházott jogánál | fogva, a különböző tilalmak helyett, április -1 - tol május lő^ig^vagy jun. I éig terjedő tilalmakat léptesse életbe.
EGY BÉRLŐ.
A zordon tél lassú lépésekkel búcsúzott tőlünk, frudeii ^ követve, repült az o\'ök st-minisé-ilíe," "na»y eseményeket, történéli emiékfket hagyott ugyan maga után. de azért\' mégsem mi sült A lengedező tavaszi szelek felverték a küözvénvbánul-makat, úri tu.tgaiu is nem egyszer csikorgattam fogaimat, de iiyase.dtan tűrtem azt, mert a uiztós és epyedüH gyógyeröre, a V.-Toplitzavizereszámitva. enyhülését és iíyógyriását vártam. Az idő elérkezett, huüVor gyorsan rendben volt. a gőzerő segítségével pár óra alatt Varasdia köszöntöttem be.
. Hej! Várasd Várasd, bekedves helyem voltál te má\'skor. a testvéri Öleié-, « kebelből jövő csók. a szívből fakadó Isten ho/oti, az öröm kífakadásuak netovábbja és most a szem keres valakit, a lélek ki váu valakit ölelni, csóko\'ni. a kebelhez .szorítani de hisz nem lelheti fel sehol, a kit k^res. rideg minden, de minden, hisz ö már nincs többé az élők közt, a .szem-födél borítja, a kavicscial vegyült föld födi, egy ima a sir fölött, a kebel méíyc-. böl eredő sóhaj, egv köny a szemben és 10—12-én kez-i^eD veled — tán örökre!
VárasdToplitz. 1889. július 15.
Kedve? barátom Szerkesztő Ur !
Nemcsak azért Írok ismét beesés lapod a „Zalai Közlöny"1 számára néhány igénytelen sort. mert folytatást Ígértem a mult szálúban megjelent- fürdői levelem tartalmában, hanem azért i*. mivel ezen fürdő vendégeinek nagyon is kellemésldű-töltése mintegy ösztönzi az enneit, hogy habár csa^ kevénbélehet is leimie.azjttepi [ élményekről magáoak egy kis halavimyJ visszaemlékezést tegyen. \\"
Valóban csak halovány lehet azon s/.in. nielylvel a/, itten limtaió közööség jó kínlvét s mulatságait fe>tf:d lehet hiszen a n ip minden szakában fordul elő hol egy hol.más olyan kedélyes\'jelenet, melyet azok, kik abban részt vesznek, soká, nagyon soká fogják emlegetni.
Mondanom sem kell. hogy a fürdő jelenleg óly népes, hogy a város — maga Varasd-Toplitz — is majd minden lakliá-zában vendéget kénytelen fogadni, mert maiía a fürdöintézet csak néha. van azon helyzetben, hogy nagyszámú vendégszo-. báinak daczára is az ujonan érkezőknek azonnal szállást adhasson, de azért ugy a bel, mint külső\' vendégek fogyatkozást semmiben sem szenvednek, mert fürdővíz és fürdőszoba vau elég. s ezenfelül több vendéglő, melyben a vendégek mondhatni .elég jutányosán s e mellett igen jól étkezhetnek, a az az úgynevezett Xr. 1 is, vagyis a fürdő elsőrendű vendéglője, mely a fürdőépülettel közvetlen összefüggésben | áll, ez évben tetemesen megjavult, s az étkek és italok nemcsak nem drágák, hanem annyira jók, hogy alkalmam volt ta-
pasztalni többször, midőn a vendégek elö-kelŐbbjei maga a bérlő előtt kifejezését adták e tekintetbeni teljes megelégedésüknek.
Ls ha még ehhez hozzágondolod azt is, hogy koroukint vidéki magyarországi czigányok is felkeresnek bennünket, elgondolhatod, hogy itt az élet pezseg, s a közönség igen jól találja be^nnvjnágát, s gyakran szeretné, ha hetenként Cétszer volna vasárnap, mivel a szokás szerint
! csak ezeyf a napon tartható tánczkoszo-
; ruL-ská, Miielyben a vendégek kiválóbbjai majdnem teljes számban szoktak megjelenni, s csak a késő órákban oszolnak haza. vivén másukkal jó kedvet s kellemes tárgyat á másnapi találkozáshoz,
í . A kirándulások az idén kitűnően sikerülnek, mert a vendégek már oly jó ismerősek, bogy az egyiknek jó ötletét azonnal magáévá te^zi a többi is, és a kivitel már ÍíÖzös eróvel végződik. Tíz. busz; sokszor uagyebb számú csoportok rándul^ nak ki egyik vagy másik alkalmas helyre,
.azouban a legkedélyesebb mulatság u;áu néha holdvilágnál térnek vissza, hozván magukkal ujabb kedvet :i másnapi kiránduláshoz.
Hogy magyarok vannak legnagyobb számmal képviselve, azt mondanom sem kell, mert bármerre tekint az ember, tnin-denütt lát és hall magyar embert és beszédet, s különösen sokan vannak Kanizsáról, mint olyan városból, a honnét könnyűszerrel lehet ide jutni, s ha körülnéz az ember akár a vendéglőkben, akár a sétatereken, vagy leül a kávéház élőit, azt lehet hinui. hogy hazulról majd minden jó ismerőse jelen van.
Emeli itt a kedélyességét az olaszok nagy száma is. kik miuduyájan igeu jó mulatók s nagyon szeretnek a magyarok társaságában időzni, s számos jó barátság fejlődik anaponkinti érintkezés folytán közöttük ki.
Kár, bogy a fürdő-idény csak néhány hétre terjed, de azért ezen kevés idö is elegendő itt, hogy a korábban távozók, az itt maradottaktól csaknem fájós bucsut vegyenek, s nem marad el sohasem, hogy a jövő évadon egymásnak szívélyes találkozót ne Ígérjenek.
A tudományosabb férfiaknak van itt igen kellemes tárgyuk a társalgásra, még azokat is, hogy sok nevezetes végi korszaki faragványok és ezeken feliratok vannak, melyeknek az időbeni jelentőségét valóban nagy szakavatottsággal tárgyalják maguk között, a mi kétségtelenül a sok szeliemes hölgyet is élénken foglalkoztatja, s az együtt léteit kedvessé téve, a napközbenUjitulatságot csak fűszerezi.
Most nagyban készülnek már a szokásos Anna bálra. Ezen bál itt is fényesen I tartalik meg minden évben, s összejön, a\' kornyék tiatalnága oly számmal, hogy a! különben elég itatás, és különös szépségű | táuczterem alig adhat elég helyet a táiicz-: ban gyönyörködőknek.
S\'o ha mar ily sok érdektelent Össze-irtam, még tartozom neked egygyel, lévén, le lapszerkesztő, keli, hogy- érdekeije nez j tünk a hír is. A/onban csak nizalmasau, mindamellett uem feutartással kö<löin veled azon nem mindennapi eseményt, hogy az olaszok és magvatok barátsága annyira ment már, hogy egy kirándulás alkalmával egy kani zsai jó ismerősöd bigaiiiiába eseít egy szép olasz bölgygyel, a mennyiben a jókedvű kiránduló társaság jelképileg összeadta őket a BUrindl"-tiél, s csak akkor lettek ismét elválasztva egymástól, m\'időu az otthon mai adott papa a dologról érte sittetvén, — minden jókedve daczára is sem hozományt, sem áldást nem volt hajlandó adui az egymást nem értő fiataloknak.
Isten velünk, ölel őszinte barátod
jelölve, s ban tulajdonos a marhákat má*, mint áz irányításban megjelöli heiyve akarja hajtani, tartozik a marhalevelet a marlialevél-kiálh"tónál új irányítás véget:\' bemutatni. Daczára ennek, fordulnak elő esetek, hogy e^. nem történik helyesen; a közgazdasági miniszter a beérkezett panaszok folytán körrendeletben utasította az összes törvényhatóságokat, hogy\'ini-utáu az ilyen hiányos marhalevéllel érkező ¦ állatokat a vásártérié bocsátani tilos, miáltal az érdekelt felek kárt szei{k.cdnék. a marhalevél-kiállításra jogosított közegeiket e Körülményre figyelmeztessék és egyúttal a marharakódókon működő szakértőket is megfelelő utasítással lássák el. v — &. „Magyarországi közp. FróUel-nőegylet* gyermekkertészuő képző-intézetében az lSSÖ/pO-tanévbenazelóadásők f. é. szeptember, eisö napjaibtfti veszik kezdetüket, miért is mindazok, kik magukat gyermekkeitésznökké kiképezni .s ekkép tiszteletre méltó állásra szert tenni óhajtanak, felhívatnak, hogy folyamodványaikat f. é. augusztus hő oU-áíg az egylet iskolaügyi bizottságának elnökénél, ,-lío-senzweig-Saphir Sarolta úrhölgynél (lakik Margitsziget, nagy szálloda 237. szám) vagy pedig Péterfy Sándor urnái, az intézet igazgatójánál tlakik: VII. Damjanich ¦ utcza 3. szám) nyújtsák be. A felvétel feltételei: 1. betöltött lü-ik korév; 2. egészséges testalkat: % feddhetlen előélet :¦ ¦1. gyermekek iránti szeretet: ö.a magyar nyelv birása szóban és Írásban; C>. tartoznak négy elemi és két polgári iskolai osztály, esetleg hat elerii osztálybevégezését tanúsító bizonyítvány, és kereszt-*, illetőleg születési levél bemutatása mellett felvételi vizsgának is alávetni magukat. A gyerniekkertésznö kép/ó-tan folyam két évig tart. A növendékek kivétel, nélkül díj-\' talán tanításban .részesíttétnek s a taneszközökkel is az egyl. költségén láttatnak el, étkezés, ruházat és lakásról maguk gondoskodnak. Egyúttal közöljük, hogy a jövő tanév elején\'okleveles tanítónők számára külön tanfolyam nyittatik. Az ezen tanfolyamot hallgatni akaró tanítónők folyó .évi szeptember 15-ikéig jelentkezhetnek az elnökségnél. Budapest. 1SS9. Az elnökség.
— A péuzküJdés reformja. A belügyminiszter elrendelte, bogy a törvényhatóságok és községek, melyek postautalványon pénzt küldenek, annak szelvényén a pénzküldemény nemét és rendeltetését világosan kitüntessék.
— Párisi kirándulók figyelmébe. A Francziaországból hazafelé utazó magyar polgárokat KIszáy.-Lotharingia • határán feltartóztatta* m\'zvi u-lewleik l\'-an.-bau alnémet nagykövet által nem láttamoztattak. A belügyminiszter a törvényhatóságok utján. figyelmezteti a kirándulókat e körülményre!
Turin párisi utazás.
Dr. FARNEK LÁSZLo.
Tudnivalók.
— Hibásan Tlállitott marhaieve-
,Áz állategészségügyi törvény végre-íjtasára vonatkozó miniszteri rendelet szerint a marhabajtásnál a marhalevél irányítása csak ama helyre érvényes, mely a marbalevél utolsó rovatában meg vau
J\'uriiibóJ jövet esti S órakor érkez-M-eeiiisi alagúthoz. Kz egy óriási mü.fcffniely az Olaszországot \'Francziaországiól el választó Aipésuk alatt; van egyik országból a- másik "országba átfúrva 12,220 ni. Iioss/u. 40 millió frankba került. A mi vonatunk fél óráig ment at rajta s mikor IvlÖle kiértünk, franczia földön voltunk. "lííjounáK mint már jelzem,\' reg. ilórakor érkezve. 2 óra hosszáig megái-la|>odtunk. Ezfgy- nagyobb franczia vidéki . város 50 exer-lakossá].. A várost körül-kocsikáztuk. Ide a párisi magyar egylet-, nek 4 tagja jött elénk, (fekete- szalon ruhában, cilinderrel, a kahaí gomblyukában nemzeti szalagcsokor közi fehér szekfü je\'lvéuynyel.) s üdvözölt beunüu-ket. Egyik-trafikban, a reggelre megjelent „La petit Iloutgogne" czimü dijöni laji . egy példányát öszterhuber megvette. \\\'e-zérczikkébpn „Au\\ Uongrois" (A magyarokhoz) .Éljen,Éljen!" czimna-i félkésen üdvözöltetnek a magyarok frauezia földön. Czikkiró megemlékezik az.ISSi-ki kiállitás franczia vendégeinek - magyar^\' fogadtatásáról, több közös vonást sorol fel a magyar és franczia nép \'érzelmei és nemzeti aspirácziói közt s lelkesen üdvözli a több érintkezési pontban találkozó magyar nemzetet.
HÜSZONNYOLCZAMK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS 20-án.
Említettem, hogy Parisba érkezve mint fogadtak bennünket, mi annyiban szerencsések voltunk, hogy a Helfi kupéjával közvetlen szomszédos kupéban utaztunk. Minden fogadtatás ö hozzá intéztetvén, mint representánsunkhoz. annak közvetlen szemlélői és tanúi lehettünk.
Mi a város központján a Cassig-üone utczában levő Domiciai előkelő hotelben vagyunk elszállásolva. Garaival vagyok egy szobában az első ^meleten. 7 napig itt leszünk, 4 nap malva Londonból\' is ide térünk- vissza.
A német lapok lármáznak és politikai tőkét csinálnak a kirándulók ellen, ami egyébiránt a párisiak s általában a francziák előtt csak emeli a mi renom-ménkat, miután itt a német általános gyűlölet tárgya.
% Jul. 30-ka előtt aiígha kerülök haza, mert a londoni ut és Schweicz mégis csak sok időt elvesz* »
A napi programm itt tartózkodásunk egészSíüéjére nyomtatásban kézbesittetett, a változások naponként a kapusnál ki-fütrgcsztetaek sali órai" villás reggelinél kihirdettetnek.
/ VL .
A magyar kiránduló társaság Parisban lépten-nyomon rokonszenves, tüntetésekkel találkozik. E hó II-én délután 4 órakor fogadott bennünket Paris város községtanácsasaját gyönyörű palotájában. A beszédek után ugyanott Hagy bankettot adott. A város este díszelőadásra hívott meg bennünket az Opera Cotnique-ba. Ott is buffet volt számunkra felállítva, cham-pagneivel. sörrel és veres,burgundi borral. Képzelheted azt a lelkesült hangulatot, ami -azon a napon* köztünk uralkodott, ha elmondom, hogy Simon Gabi-majdiietu republicamtssá vált. Készlett volna a torlaszok tetején államforgató beszédlft tartani! Paris város palotáján kívül és belül a termekben franczía égynagyar zászlók és czimerek voltak elhelyezve —gazdagon.
a nyilvánosság utján is hálás köszönetének ad kifejezést Hévviz fürdőigazgatóságának azon emberbaráti nemes elhatározásáért, melylyel egy vagyontalan beteg iparos tanoDcznak a fürdő és lakás ingyen használatát felajánlani kegyeskedett A A szombathelyi ipartestület nevében Ber-talanffy József.
— Hymen. Dr. Rauch Zsigmond helybeli gyakorló orvos f. bó 15-én d. u. 5 órakor vezette oltárhoz Rechnitz Adéí kisasszonyt Az esketési szertartáson nagyszámú és díszes közönség jelent meg. Dr. Neumann Ede főrabbi ur a szertartás végeztével ékes magyarságú beszédet intézett az uj párhoz, mely a hallgatóságot mélyen meghatotta. Mi, ktk a fiatal pár*j iránt szinte nagy tisztelettel viseltetünk, nem kívánunk többet, mínt azt, hogy teljesüljenek ama jó kivánatok. melyeket a jeles rabbi imájában kifejezett
— A. holdfogyatkozás mult pénteken este szabad szemmel is látható volt 9 órakor kezdődött 10 óra 10 perczkor fedte el a hold felét s ezentúl lehúzódott s 11 óra 20 perczkor véget ért A tüneményben a sötétkék, szinte feketeszin uralkodott nyoma sem volt a rozsdavörösnek, a mely téli hóid. fogyatkozások alkalmával szokott mutatkozni a levegőben levő köd miatt
Kinevezés. A nagy-kanizsai kir. törvényszék elnöke Makara István végzett I jogászt a nagy-kanizsai kir. járásbiróság-i hoz dijas joggyakornokká nevezte ki. — \\ Ugyancsak a nagy-kanizsai kir. törvényszék : elnöke Lőrinci István jászberényi ker. fogházért szolgasegéddé nevezte ki.
— Az országos kisded nevelési kiállítás, melyet a Mária Dorothea föherczegnö védnöksége alatt álló tanítónők egyesülete rendez, augusztus hó 8 án nyílik meg Budapesten a volt kerepesi-úti Üeleznay-kertben a agmzeti színház mellett. A kiállítás a kisdedek összes ügyeit felkarolja s e mellett hogy tanúságai maradandóak legyenek, kiváló orvosok, tatifértiak s írók előadásokat fognak e tárgyakról tartani, melyek külön füzetekben adatnak ki. A kiálíirás október közepéig tart s belépti díj csak 30 kr lesz.
— A katonák vacsorája. Sokszor megújul a panasz, ho.ty hadseregünk legénysége igen rossz élelmezést kap. meg keveset is, mert vacsora egyáltalán nincs a kaszárnyában. Már régóta emlegetnek reformokat a vacsora-kérdésben 9 legújabban — mint egy katonai szaklap újságolja — egész komolysággal hozzá is láttak a vacsora-kérdés tanulmányozásához. A vacsora ellen persze kifogása csak a hadügyminisztériumnak lehet, a szegény katonának persze nem jutna eszébe ellene kifogást tenni, noha meleg ételre a legénységnek semmi körülmények között sincs reménye. A vacsora ha tesz is,hideg ételekből, kolbászfélékből, sajtból és más ilyenfajta élelmiszerekből fog állani. A közös hadügyminisztériumban most nagyban főzik a krtonák vacsoráját, de hogy mit fognak kitálalni, az még a jövő titka.
— líj egy forintos bankjegyek bocsájtattak forgalomba, melynek szövege a régi. — Ennek következtében a most forgalomban levő 1882. évi január bó 1 -röl keletkezett egyforintos államjegyek 1890-. évi június hó 30-ig még valamennyi m. kir állampénztár iái és hivatalnál fizetéskép elfogadandók 1890. évi július hó 1-étö! 1892. évi június hó 30-áig fize\'tésképen már csakis a m. kir. központi állampénztár által Budapesten fogadhatók el,— kicserélés végett pedig — e határidón belül — elfogadandókam.kir. központi állampénztárnál, a Zágrábban levő állampénztárnál s a külön hirdetmény utján később megjelölendő kir. adóhivataloknál 1892. évi július hó 1-töl kezdve 1893- évi deczember hó utolsó napjáig már csak a cs. és kir. közös pénzügyminiszterumhoz intézendő folyamodás alapján cserélik ki azokat 1893. deczember hó 31-ike után pedig egyáltalán nem lehet ezeket a pénzjegyeket sem beváltani, sem kicserélni.
— Segély. Az orsz. tanitói nyugdíjalapból überlánder Samu kövágó-eörsi munkaképtelennek talált izr. tanitó részére évi 120 ftnyi rendes nyugdíj utal-ványoztatott
— A balatoni gőzhajó menetrendje a következő: Siófokról indul Balaton-Füred és onnan Almádi felé naponkint kétszeres pedig: délelőtt H óra 25 perczkor és este S óra 15 perczkor, Balaton Füredre érkezik és onnan tovább megy déli 12 óra 15 perczkor és este 9 óra 15 perczkor, Almádiba érkezik délután I órakor este 10 órakor — Almádiból indul Balaton-Füred és onnan Siófok felé naponkint reggel és délután 5 óra 45 perczkor, Balaton-Füredre érkezik és onnan tovább megy reggel és délután 6 óra 45 perczkor, Siófokra érkezik reggel és este 7 óra 30 perczkor.
— Kászhlr. Néhai Erdős György zala-szent-gróthi szolgabíró leányát, Emilia kisasszonyt jul. 8-án vezette oltárhoz Prácser János türjei körjegyző. — Náb-ráczky Lajos kir. törvényszéki biró jegyet váltott Hegedűs Margit\' kisasszony-nyal, néhai Hegedűs József bájos leányával.
Hírek.
— Ú császári és apostoli királyi Felsége a felső dörgicsei á*. bit?, évan? hitközségnek isknlaépítWési czéiokra 100 frtoi méltóztatott magánpénztárából feg-j kegv<-!meseidii-n engedélyezni. ,, j
A eabouaarak a,kedvezőtlen j aratási hirekfoKtan emelkedőben vannak. Vidékünkön a gabonaszemek. fejlődése tőkéiét hen. üres és könnyű A kukóricza kitűnő, már czimeröket javában hányják, kapás növényekre az időjárás kedvező. A, S7ö!ö levéléit a petíész nagyon meglepte, különösen Szabadhegyen. ismét silány szüretnek nézünk .elé., ügyes helyeken szórványosan meglépő termés mutatkozik. igVipéMául KiS\'Kanizsán Üregovics János fel\'só-temető-utczai 140. sz. a. házudvarán egy rizling tőkén üÖÓ szebbnél-szebb sző-¦ lófej látható. \'
"— Őrökbe fogffdható ü és S éves leánykáit óhajtaná\' egy jócsaládból való özvegy asszony átengedni. A. leánykák egészségesek és jó nevelésben részesültek. Szívességből bővebb .értesülés nyerhető Wajdíts Jó/spf könyvkereskedésében.
— Középkereskedelml iskola Nagy-Kanizsán. A helybeli izr. hitközség által tervezett középkereskedelmi iskola j felállítása ellen a minisztériumnak kifogása j nem levén, a szóban forgó intézet szen\'íé-iyí és dologi ügyeire vonatkozó kimutatások felterjesztése elrendeltetett
— Zalavármegye területére szóló pénzügyigazgatóság székhelye Zala-Eger-szeg. Igazgató Gernya László p. ü. tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott p. ü. titkár. Helyettes: Czihulka Gusztáv, p. ü. titkár. Működését az uj hivatal f. évi aug. 1 -én kezdi meg.
— A letenyei majális, illetőleg inkább „jüliálís" — mint nekünk onnan irják — igen szép sikerrel végződött; á Hlavaty János főkertész és Sindelár Jó-zsel föerdész által kitűnő izlésseLfel díszített tánczbely sokkal nagyobb igényű vi-galomnak is díszére vált volna A jövedelemhez félülfrzettek: Aradi Alajos 1 frt, Faics Károly-2 frt. Keszler Géza 1 frt, Málies János 2 frt, Nuukovich Sándor 1 frt, Mandák Gyula 1 frt, Nóvák Menyhért 1 frt Uszterreicher F. 1 frt, Récsei József 1 frt, _akál Gyula 1 Irt
— Gyanús halál. Folyó hó 10 én délután a borsfai mezőn Sánta József 11 éves szol gagy ereket halva találták. A megejtett bonczvizsgálat a halott fején erős ütésnyomokat constatált, miből erőszakos halálra lehet következtetni. A vizsgálat megindult.
— Búcsúzó. A következő sorok közlésére kérettünk fel: Letenyéről Sásdra való elköltözésem alkalmából, igen számos ismerősöm, s jó barátomtól személyesen s egyenkint bucsut nem vehetvén, ez uton mondok szívélyes Istenhozzádot! Tartsanak meg jó emlékezetükben. Le-tenyén, 1889. július 10. Mandák Gyula Sándor gyógyszerész.
.— Köszönetnyilvánítás. A szombathelyi ipartestület elöljárósága ezennel
— Csáktornyai tanitói nagygyűlésről irja Bánfi Alajos t munkatársunk: F. évi július hó 15. és 16-án tartatott a zalamegyei ált tanítótestület évi rendes nagygyűlése, melyen mintegy 80-an vettek részt Elnök Udvardy Ignácz üdvözlé a megjelenteket s az ülést megnyitá, mely után Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő úr szónoki hévvel üdvözölte Muraközben egybegyűlt tanítókat. Felolvastatott az elnöki B ezzel kapcsolatosan a pénztár vizsgálatról szóló jelentés, mely-szerint a pénztári állomány 179 ft 70 kr, Króbemlékre 179 frt 79 kr. árvaházi alap 1322 frt.54 kr. össiesen 1Ö81 ft40kr. A tételek helyeznek találtatván, a felmentvény megadatott. A tantestület elhatározta, hogy a tanitói fizetésekre nézve mozgalmat indit, továbbá rendeztetni fognak a járás-körök, az elnöki jelentés külön értesítő ben adatik ki, mely minden tagnak é; társegyleteknek megküldetnek. Ujváry Mihály Csáktornyái képtzdeí tanár Schwei-czi utazásában szerzett tapasztalatait olvasta fel az ottani tanügyi állapotokról, Göntér Endre náprádfai tanitó a borcol lectáról, melyre azt határozta a közgyűlés, hogyja minisztérium megkeresendő, miszerint ezen, a tanitói állást megszégyenítő elavult intézkedést szüntesse meg és a ta nitó kárpótoltassék szántóföld-vagy meg felelő készpénzzel. Juhász Péter az általa feltalált szemléltető gépet mutatta be. F. évi aug. 20-án Bpesten azorsz.végrehajtó bizotlság üléseire képviselókül Udvardy Ignácz e\\ Bánfy Alajos egyhangúlag választattak meg. Tisztújításra nézve a központ maradt Egersz\'eg a mostani tisztikarral együtt Jövő évi közgyűlés Sümegheu határoztatott megtartatni. Délben népes banquette tartatott melyen számos fel köszöntés mondatott, többi közt Tanfelü gyelö Csáky grófra a tantestületre és i nőkre, Udvardy a tanfelügyelőre majd a vár. közönségére. E sorok írója Csáktornya varos jeles volt birájára. Pólya Mihály Udvardyra. Dönszky Lukács Csáktornyai tanítótes tületre, Samu József Bezeviczy és Gön-czyre, Boronkay S.igazgatóra, Balassa Benő Bánfy ésLisztner volt tanítóira sat. emelték poharrikat,mindanynyitzajos éljenzés kisért. Többen ez alkalomból Várasd és Toplitzára rándultak.
— Tüzeset. Rachely György nagy-récsei lakosnak Máriahegyen levő pinczéje leégett A lüz keletkezése ismeretlen.
— A bravour áldozata. Biró Mihály 34 éves magyarszerdahelyi lakos, községi csordás azzal kérkedett hogy ö úszni tud; e hó I3-án estefelé az ottani malom fejénél, melynek vize 3 öl mélységű, bele is ugrott, azonban a közepén valószínűleg görcsöt kapott és belefuiadt Hullája c»ak másnap találtatott meg.
— A szófogadatlanság áldozata. Cselea József légrádi lakos 8 éves leánykájával e hó 15-én egy drávai malomba meot örlení. Az apa a malomban dolgát végzendő, leányát a parton hagyta több gyerekkel játszani, szigorúan meghagyván neki, hogy fürdeni ne merészeljen, a lány azonban szófogadatlan levén, levetkőzött és fürdeni bement a Drávába, mely aztán elsodorta és hulláját csak másnap vetette ki a víz.
Hertelendy Béla országgyűlési képviselőnk Gelsén való átutaztában f. hó 13 án vendége volt Stingly Károly derek közjegyzőnek, kinek nemcsak vendégszeretete, hanem a közügyek és humanitás terén való kiváló működése széles e vidéken ismeretesek. A körjegyző ur házában, hol minden magyar ember azonnal kedve-: ott honra talál, képviselőnk néhány kellemes órát töltött Alig jutott a szeretett képviselő ottléte a gelsei önk. tűzoltó egylet tagjainak tudomására, testületileg \'tisztelgett nála. Őnagysága köszönetét fejezvén ki a megtiszteltetésért,, szép beszédben ecsetelte a vidéki önk. tűzoltóság szükséges voltát, buzdította a megjelenteket fáradhatlan munkásságra és egyetértésre, egyúttal kifejtvén, hogy ezen közhasznú intézmény- jogosan számithat a kellő anyagi támogatásra és ezt bebizonyítandó, busz forinttal az egylet alapító tagjai sorába lépett, mit a jelenlevők lelkes él-jenzéssel és hálás köszönettel vettek tudomásul.
— Phjlloxera-keresés. Július 18-án a csurgói szolgabíró a szentgyörgyvári Bzölöbegyen megjelenvén, az Ujváry-szölÖ-ben több gyanús tőkét felásatott s vizsgálat alá Yette.de a phylloxeráoak semmi nyoma sem találtatott
— Gyászhír. Albanlch József ügy véd, a követválosztási mozgalmakban ezelőtt vezérszereplö Ismert alak július 19 én; éjjel meghalt Temetése ma délután lesz." A családi gyászjelentés igy hangrik: Özv. Albanich Jótsefné, • szül. Prey Lujza ugy a maga,mintazö-iszes rokonság nevében mély fájdalommal tudatja felejthetetlen férje Albanich József urnák köz-és váltó ügyvéd folyó 1889. évi július hó 18-án esti 9 órakor, életének 54-ik, boldog házasságának 20-ik évében szivszélhüdés következtében történt gyászos elhunytát. A boldogultoakbült tetemei folyó hó 20 án d. u. 5 órakor fognak a rőm. kath. hitvallás szertartásai szerint a Teleki-utczai
saját házban beszen taeltetni és a helybeli róm. kath. sírkertben levő családi sirboltba örök nyugalomra teltetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat fraiyö bó 22-én d_e. 10 órakorfoga helybeli azent-Fererencz-rendűek plébánia temploimában a Mindenhatónak bemutattatni. Hálelt Nagy-Kanizsán. 18S9. évi július hó\'l\'X«-én.lAldás és béke hamvaira
— Fürdói élei. Hozzánk küldött kimutatások szerint:: Yarasd-Topliczáu 10-dik sz. kimutatásiból látjuk, hogy jul. 2-ig 1176, — BalatoDE-Furedenjúlius 5 ig 441 foiyószámban 9ü.ő,joliusl0-iga9-dik számú kimutatás saerint 1094; — Uj-Tátra-Füreden jul. fr-ig 1004; — A li-piki jódfürdöben jul. Il-ig 669 foiyószámban 1120; a harkcányi gyógyfürdőben jul. 11-ig 1228 fürdővendég jelentkezett. A balatonfüredi fürdővendégek e hó 11 én Skublics Jenözalamei^ye; földbirtokos indítványára elhatároznák, hogy Yaszary Kolozs pannonhalmi fíoapát előtt köszönetüket fejezik ki ama. nagyszabású újításokért, melyeket a remd legutóbb a fürdőközönsége érdekében és kényelmére tett Egy tizenhét tagu küildöttséget választottak, mely Cseraegrl Károly kúriai tanácselnök vezetése aú&tt másnap d. e. 11 órakor jelent meg a. főapátnál. Csemegi szellemes beszédben -emelte ki a Yaszary Kolozs érdemeit, mire a főpap kijelentette, hogy a rend imiudig kész áldozatokra, ha a szenvedő emberiség java s a fürdóintézet emeléssé kívánják.. Innen Simon Zsigmond tihainyi főapáthoz ment a küldöttség, hol sziuitén Csemegi volt a szónok. Az apát ur válaszát zajo<aa megéljenezték a küldöttség tagjai. — E
A magyar közönség szereti a jó anekdo tákat, jelen kötet pedig a javat (öglájh magában. Nyáron utazásra, kirándnláSra tegalkalmasabb könyv, mert mulatságos tréfái, törül metszett humora, pattotó élezei megrövidítik az utat, és az uti tár*, aak üres beszédeit elhárítja. Telen-pedir borkorcsolyának vagy tea mellé, akii \'^sak egyesnek, akár pedig egy nagy tár-saságnak földerítésére, kivalúképeü alkaí-matosak.
— Uj könyvek. A FrauklÍL-társulat kiadásában Bpesten, ujabban megjelentek: Falusi könyvtár 34—36. füzet 34. íiízet. A gyümölcs értékesítése. Gyakorlati útmutatás miként kell az érett gyümölcs, csel bánni, a gyümölcsöt aszalni, gyümölcsbort csinálni és a gyümölcsöt sokféle módon értékesíteni, A\' legjobb aszaló s több
1 gép rajzával. Irta Gyürky Antal. Ára fűzre I _ 0 kr 35. , Az előrehaladt borkezelés és ! pincze-gazdászat ismertetése és gyakorlati i namutatás a szüretelés, mustkezelés. a ! homoki borok tökéletesítése, a pwcze
berendezése, borászata eszközök tusai. ¦ iüta és a pinczében előforduló mindet 1 endökre nézve. Bortermelők. borkezelGUi ! pinczemesterek számára. Irta Gyürky A* i iái. Ara 50 kr, 36. „ A szántás és vetésről.
IrtaRétiJózsef. 25 ábrával. Ara fűzve áö
krajezár. ______
f egyes.*)
— Uj Mzülött gyermekeknek, kik édes anyjuktól semmi, vagy igen csekély
I tápszert nyerhetnek, igen észszerű, és ajánlatos a Nestlé Henri „Tápszer lisztje." — E gyermek tápiisztet a legjelesebb orvosok ajánlják és rendelik minden oly esetben, hol az anya tápot nyújtani képtelen, — már 20 év óta. — s minden ese:-aél bebizonyult annak nagy hatása. — Ugyanazzal készíthető a legjobb havasi taptej, ha azt kevés gabona liszt és porrá tiirt czukorral vegyítve, "egyszerű tiszta vízben felforraljuk, készen van a legjobb tíiiszer, mely éltető ereje mellett még jó Lzü is. — Útmutató magyarázó nyomtatványt ingyen és bérmentve küld a íö raktárból Berlyak F. Bécs. belváros Nagler-gasse 1.
— Bizonyos . ételek emésztheteu v«_ta előidézi a gyomorégést, a mely gyak-rzJí gyomorgörcsöket is von maga után. __t i.v bajoknál legjobb eredménnyel hasz-nálhaíő minden gyomorbajokra üdvös _______ biró dr. Rosa éíerbalzsama Fpag-
ner B. gyógy tárából Prága 205. III. Kap hátú minden gyógytárban.
hó 11-dikén a Balattnnfüreden nyaraló Jászai Mari asszony tisztelői rendeztek ünnepséget: emléktáblával jelölték meg azt a szobát a melybwn a nemzeti színház művésznője nyaralt Az ünnepre a szoba előtt elhúzódó tágas folyosót izlé^ sesen feldíszítették és ott gyűlt össze a nagyszámú közönség, melynek nevében Mangold Flória assz;ony virágbokrétát nyújtott át Jászai asssonvnak s az em-
léktábláról levonva a ieplet, szép beszédet mondott A müvészmü, konynyes szemmel köszönte meg a nagy megüsztelf^-tést,— Csütörtökön as arénában előadás Volt Tamási József jiavára. Sz. Prielle Kornélia, Jászai Mart Vizváríné. Nagy Ibolya. Újházi, Vízvári vettek benne részt, tehát a nemzeti sziniház levarázslódott a szerény kis faépülentbe, mely minden zugában megtelt. Még a. karzaton is díszes közönség foglalt helyet B a beteg művésznek tetemes összeg jurtoit
— Megyei r. h. Szalágyi János batykí 18 éves legény a Zalába fuladt. — Balaton-Füred község derék jegyzője, Somogyi i Zsigmond meghalt. — Molnár (Mond-j schein) Samu Z.-Egersz;egen a róm. kath. vallásra tért. — Zala Gsányban hökhurut uralg. — A csáktornyaü áll. tauitóképez-dében 15 jelölt képesinetett — Az országgyűlési kép viselő választók névsora jul. 25-ig Zalavármegye minden községében közszemlére vank.téve. — Zala-Eger,-szeg kétszázezer frt kölcsönt vett fel építkezésre. — Szécsi-Szigetem egy fiúr-,Zala lövőn egy leányt agyonsnjjtott a villám. — Letenyénél egy csörnyefuüdi hajadon hulláját fogták ki a Murából.. — A zala-eger-szegi tűzoltók nyári mu.iatsága 107 irtot jövedelmezett.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle fraji_zia borszeszB-szel gyógyíttatnak biztos- sikerrel. Egy üveg ára 9U kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs k. udv. szálfitó Bécs\', 1. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertáraknál] és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készitniénykéreudö az ö gyári jelvényével és aláírásává 4 ;
Ki nyert?
Húzás július 13-án Budapest: 55. 86. 37. 43. 49.
Húzás július 17. Prága : 26. 4S. 53.
60. .18.
Hivatalosan jegyzi piaezí árak Nagy-Kuni zsáu-
Julius 17. 1
Búza m. m. 6-70 kr. Rozs 5"0 krK Kukóricza 520. Árpa 5-40. Zab 5-60. Burgonya i-20. Széna 140. Szalma 90 kr.
— Meglepetés. Atya: „Kedves lányom, végre találtam számodra valakit a ki hozzád illő férj lesz".\'—Leány: .MÜj szerencse! Szőke?" — „Nem!" — „Barna?" — „Nem!" — „Fekete?" — „Nem!" — „De hát milyen haja van?"
— xSemilyen 1"
— Tűnődés. Mégis csak különös, -— mormogja az sz—i ember magában
— zx öreg apámat az ökör döfte meg apámat tehén, engem meg tegnap a bika. ennek családi betegségnek kell lenni.
Istenáldés.
— Hová megy kend olyan korS^ János koma? — kérdi egyik szomszéd a máslkat ¦ • - \\ }
— A mezőre, — felel a kérdett, — megtekinteni az isten áldását Hát- kend nem jön ? ^ i
— Nem biz\' én, komám. Láthatom én íttlwra is az isten áldását; mert a feleségem ikreket szült az éjjel.
— Hazai r. h. Reviczky Gyula jeles fiatal költőnk meghalt. — A pannonhalmi főapátnak a pápa a vioiiaszinü zucchetto viselését engedélyezte. — A tífuszjárvány több helyen uralg. — Sopronban egy 31 éves gazdagasszony felváugia ereit — Taizs Mihály pécsi nyomdász meghalt — Az Odescalchi herczegi család aug. 29-én üli kétszázados herczegségémek évfordulóját. Alefolyt tanévben 91 gyógyszerész nyert ollevelet — Kolozsvárott az „Erdélyi Gázd- Egylet" aug. 30 — szept 2. állat-kiállitást rendez. — A csángók javára Veszprémmegye 1295 irtot gyűjtött — Államadósságunk meghaladta a kétezer millió forintot — Jul. 1-4-én Bpesten és vidékén nagy vihar dult — Mohácson egy elsülyedt hajó kiemelése hat hétig tartott
— Külföldi r. h. Serbiában orosz szerzetesek telepednek le. — Düsseldorfban Hefne szobra létesitteak. — Norvégiá-ában a német osászár életveszélyben forgott, közelében nagy jéggtümb ztidult alá.
— Czernoviczban újságírói club alakult Risztics egészségi állapota roszabbra fordult. — Irlandban bérlő védegylet alakúit
— Saint-Etienne köszénbányábanlégrob-banás folytán 208 ember meghajt — Ha-raerlingRóbertnémet költő Gráczban meghalt — Arábiában apesfis kiütött — Rómában a lengyelek templomai lerombollak utczanyitás végett.
Irodalom.
— „Fain* ! zsidó tréfák czimen díszes kiállítású könyv jelent meg Singer és Wolfner kiadásában Bpesten, Andrássy- j ut Szerkesztő Csicseri Bors. Ara 1 frt.\'
•) E «ita alatt k6*1 Bitekért lem alski, I a«m t-trjalmiaigiert felelS»aéget vállalok.
Bitorfi.
HTJSZ0NNT0LCZAD1K ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 20-án.
A böbeszédűség a szellem diarréja.
Chinai közmondás szerint a böbe-szédünók nyelve kard melyet Lem eDged megrozsdásodni.
— Mit nevezünk végzetesnek? Ha társaskörben vagyunk ésorrunk folytonosan viszked. —Ha idegen vendéglőben jól mulatunk és egyszerre azt vesz-szük észre, hogy ... hon feledtük tárczán-kat. — Ha társaságban hévvel adunk elő adomát, melyre senki se nevet — Ha a színházban kívülünk senki se tapsol. — 11a valamit nagyon ostobának nyilvánítunk és tüzetesebb vizsgálat után kiderül, hogy mi követtük éí. — Ha társaskörben valamely bírálatot tcssznak mondunk és szerzője véletlenül jeles van. — Ha légy hull boros poharunkba, épp mídön nőre toasz\'íot akarunk mondám.
Szerk. üzenet.
— fí. Füred. Lapunk Nagy-Kanizsán jele-o.ik meg * igy a szerkesztőség is itt lakik, Lem Zala-Égerszögen.
— M. 8. P. Köszönettel vettük. Mielőbb átolvas-uk. Üdvözlet!
— Ö H.Gy.Az írtesitésétt köszönet.
— .A hontalanhoz". Politikai tartalmánál foKva mi nem közölhetjük. Küld el valamelyik politikai lapnak.
— G. V. Speciaiis helyi voltánál fogva nincs érdekünkben közölni.
— Csabrendek. Szívesen megkuldöttük.
— F. Cs A. Levelet is irtunk, lapunk is rendesen küldetik, persze, bogy a bittyautcaai lakásodra küldetett
— S Uy. Az én rövid levelem vidimitóbb, mint a té hnsszu soraid. Sajnálom, hogy a kér-tet nem kiildhtted.
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T 0 R F I L -A J.O S. Laptulajdonos : YV AJ DI TS J Ö Z S EF
nxryiltvter.*) .
3310 tkv. 1889.
Ganzseidene bedr uckte
f\'oülards 1-20 frt bis 390 p. Met. (ca. ¦veVscb. Dessins )
Seideo-Grenadines, schwarz und farbig {auch alle Lichtfarben) 95 kr bis fl. 925 p. Met. (in 18 Qual.) •
Versendet robea- und itüsck weise por-
to- und zollfrei des Fabriks-Depot G
" fr
Herfciberg- K. IC. HoÜef) Zürich. Mos umgebend. Brife\'kosten 10 kr. porto
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéröi közhírré tététik. hogy Auer Piozi térj. Matolics Ferenczué kis-kanizsai lakos végrehaj Látónak Auer László végrehajtást szenvedő kis-kanizsai lakos elleni 4 frt 40 kr tőke, 13 frt végrehajtáskérelmi, 8 frt 95 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tszék területéhez tartozó a nagy-kanizsai 2719. sztjkvben. A JS258. hrsz. a. felvett Auer Károiyné, Kusnyer Rozália, Auer László és kiskorú Auer Rozália, Mari, Anna és György tulajdonául felvett 236 írtra becsült ingatlan, és a nagy-kanizsai 2492. sztjkvben A f TöTO. hrsz. a. felvett Auer László és kiskorú Auer Rozália. Mari, Anna és György tulajdonául felvett 64 frtra becsült ingatlan az iSöl. évi 60.t cz. 156. §-a értelmében 1S89. évi augusztus hó 16. napján d. e. 10 órakor a n.-kanizsai kir. tszék tkvvl. helyiségében Dr. Tripámmer Rezső felperesi ügyvéd v. helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, még pedig, tekintve, hogy özv. Auer Károiyné Kusnyer Rozi javára özv. haszonélvezetet megelőzőleg pedig jelzálogos követelés van bekeblezve, ennélfogva a fennti ingatlanok a szolgalmi jog fenn-i tartásával bocsájtatnak ugyan árverés alá,! de csak uuy, ha a megelőző jelzálogos követelések fedezésére szükségesnek mutatkozó a nagy-kanizsai 2719. sztjkv. ingatlan után jOO frt, és a nagy kanizsai 2792. sztjkvben felvett ingatlan után pedig 2u0 frt beigértetik, -a mennyiben a beígért árak ezen 500 és 200 frtot meg nem ütnek, annyiban az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok a szolgalmi jog fentartása nélkül a fentebbi határnapon újból árverés alá bocsáttatnak. — Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%"át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
a Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1" hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet
•)E rovat alatt közlúttórt n
HIRDETÉSEK
GYAKORNOKOK
S/t\'P IlMSSLl. kik a
i!! Z-T OS IT Ú PÁLYA EA szándékoznak lépni
alkalmazást nyernek
,.Sagar-Fraiöii" bizt- r&íiijliiasigiiil
NAGY KANIZSÁN.
PRAKTIKANTEN
mit schönen Handschrift
welche sich dem
ASSECURANZ GESCHÄFTE
WIDMEN WOLLEN, finden Aufnahme bei der
Jagiffiawir tiltató röziíiijlitasg
NagJ-Kaalzgaa.
SP i.W TT w fr ,$
xxxxxixxxxxxxxxxxx
!! Komoly intés 1!
mindazokhoz, a kiktrek még biztosito-levelök nincsen, akár kötcöa teWevésre, akár csali dóknak hagyományul (amennyiben egy biato síté levél egyenIS kósipénsael); eladélodott báa- és földbirtokosok pénsviazonyainak rend behozására kiválóan alkalmas, miután esetleg bekövetkezett rögtöni elhalálozás esetén a bit\' tóikon töke kifizetésével a birtokot tehermentesen kapják meg; uj baiaaoknak U fontos a nő és gyermekek biztosítására, végül pedig alkalmas kaucióként raté deponálásira.
Egy életbiztosító levél minden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és legjobb tőkepénz, ennélfogva minden takarékpénitir előtt előnyt érdemlő. Hogyan és mily módon S«e-rezhbtő egy biztosító levél a legjobban és (\' « i ó í J 5 i e t b i s, ez érdemben \'zóval és irásbelileg titofetartva a legmegbia-batóbb felvilágosítással szolgál: Biztositisi főfelügyelő klein i., Kohlmessergaaae 7. iv. emelet. Található 2-tŐl 5 ériig. Elfogadások egész CG. éves korig. 3607
után az árverés napjától számítandó 6°/„ kamatokkal együtt az árverési feltételűkben meghatározott mód szerint a nagykanizsai kir. adó, mint letéti hivatal lefizetni.
Kelt Xagy-Kanizsán, a kir. tvszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi május hó 24." napján Gr. HUGONNAY 3663 1—1. kirendelt kir. tvszéki biró.
1591. tkv. S89.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság, mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, misze-^, rint Czigány Bertalan szL-adorjáni lakos végrehajtat ónak Tóth Adámné szül. Bala Erzse bucsutai 1. végrehajtást szenvedett elleni 331 frt töke, ebből 235 frt után pedig ISSO.nov. I-töl folyó S°/0l9Gfrt után pedig 1879, jaa. 1-tól járó G% kamatai. 48 frt 62 kr per, a végrehajtáskérelmi\'s becslési 7 frt 95 kr. ujabb végrehajtáskérelmi 4 frt 75 kr, jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a n.-kanizsai kir. tszék. (letenyei kir. jbiróság) területén fekvő a bucsutai 50. sztjkvben A I. 1 és 2 sor, 52. és 122. hrsz. a. V8 részben Balog Kati fj. Árkus Józsefné !/a részben. Balog Ilona fj. Balassa Jánósné és */3 részben Balog Erzse fj. Tóth Ádámné nevére felvett ingatlanok az 1881. 60. t cz. 156. §-a alapján 222 frt becsértékben egészben A f l.sor. 124. hrsz. a. ugyanazok nevére felvett ingatlan &4881. 60 t. cz. 156. §. alapján 81 frt becsértékben egészben a f 2 sor 144. hrsz. a. ugyanazok nevére felvett ingatlan az 1881. GO. t. cz. 150. g. alapján 16 frt becsértékben egészben, a f 3 sor, 4ií0 hrsz. ingatlan ugyanazok nevére felvett ingatlan az 1881- 60. t. cz. 156. g. alapján 82 Lt becsértékben egészben, f 4 sor, 443. hrsz. a. ingatlan az 1881. 60 t. cz. 156. g-a alapján 40 frt becsértékben egészben, végre a bucsutai 223. sztjkvben f 1. sor 503- hrsz. a. ingatlanokból Ba\'og Erzse fj. Tóth Adámné 3/s rész, váltságköteles részére 224 frt 40 kr becsértékben Bucsutai községbiró házánál 18S9. évi auguszt. hó 1G. napján d. e. 10 órakor Eperjessy Sándor nagy-kanizsai t. ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartaudó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X se
HAUSER EDE
I
cs. k.\'^ndv.
grai
y faragőmester
porphyr- én már-
vinyezo birok
Becs, IX- Spilailásse Nr- 19.
Téglagyárak, kőbányák, goscaiszoíé és fürész.malom tula ¦ \'¦¦ ¦-Dusán felszerelt rak\'áxa kész S I K-S Z O B R 0 K N" A K kriptaftiiiők gránitból, kriptarácsoratok és siriámpák stb. Kripták teljes elké-készité>ére való megbízások, szobrok í-ti.i-ly.-z.\'-M-. valamint minden e s*ob-ráatatba vágó munkálatok pontosan és (¦le. ón eszközöltetnek. Képes á-jegyzé-^^ -¦• c-..-- és bérmentve. Caletasapitáai év lTo\'l ? i 5—18
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
S3a
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO^/o-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt hnrom egyenlő részletben, még pedig: az eNőt az árverés jogerőre emelkedé-étől számítva l hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától járó 6% kam " . együtt a az árverési feltételekben i..^határozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. tkkönyvi hafó-ságnál 18S9. évi május hó 25. napján.
FILIPICS 3G64 1 — 1 kir. járásbiró.
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi : gyógyítás\'
Nyári gyógyítás
CSut oÍÍOF TSlöií é„ moll a sokszorosít* czég látható. Gyors gyógyhatis makacs gyomor- és altestbaink. gyoraore^r^s. ny»Ik, gyomorégés székrekedéseknél májba-jok vérlolulás aranyér és a legkülönfélébb női betegaé-gekoéL, Egj -predeti dobm használati nT»MLással l frt. HaktárasTa^ ország minden nevez\'-te«i-).b gyúgyszfrtáraibrtn MOLL A gyógyszerész cs. kir udvari szállító, Becs Stadt Tuchtaaben 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés HOLL A. úrhoz Bécsben.
ClS foglalkozásomnál fogva az ön Moll-féle ieidlüz porai igeu jó hatást gyakorolnak; isiuerum ezt egyszer * mindenKorra s szívélyes .Isten fiz*sse meg\'-et mondok érte ezek a gvomrot jóvá és fút koenyütta teszik. Tisztelettel
Sfeinko P. JÍ lelkész Honnetschlagban
MOLL-FELE FRANCIA I BORSZESZ ÉS SÓ
SZÍ
gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő sze
és minden meghüíési betegségek ellen.
(_¦\',-/.- akitor valódi ha, mindec üveg MOLL A. védjegyét éa aláírását viseli Bedörzzaléaül sikeres használat küBzvény, csuz, mindennerail testi\'ájdalmak és bénulásnál; hurogatia alakjában n.indeu sérelem us sebnél, daganatok gjulladá-sokuál. Belsőleg vízzel vegyit.e binelei roszullét, hányás, kúlika éa hasmenésnél. Egy üveg ára használati utasítással 90 kr. o é. Baktárak az ország minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedéseiben. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs, Stadt, Tuchlauben 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Kiismer éa moll A. vegyszer ész úrhoz liécs. Kitüuij Uoll-féle franczia borszesz és sója vidékemen nagyszerűen működik Küldjön nekem 60 üveggel, naifel az emberiség segítségére készletet Aihajtok tartani magatnuál Mély tisztelettel
3462 31—45 Horoof, lelkész Micholupban.
ifetd Adolf és Fesaelhofer Jóxaeft uraknál
Kaki árak Nagy-Kaniu
Rost
oooooooooooooooooooooooooooo
n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
e
Xesllé llenrik sycrmeklápliszljc
20 oves eredmény.
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektől
Oyári.j.gy.
Tökéletes tápszer a gyérmeitek reszi\'re. El oem cserülendő a már többször kitüntetett különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlit,\'és könnyen emészthető leven ép oly könnyen megoldható,ugyanezért felnőtteknek is, miutkitünütápszer
Sj oniorbajokuak
igen ajánlható.
&tf~ Egy űotiOx. ára 90 Kr, Nestlé Henrik sürüsitett teje
0SV- Bgy doboz ÉLxrst, 50 lí-T les
Főraktár Ausztria Maíryarország részére 13erlynk F. WIEN I. Naglergasse 1-
Nagy-Kanizsán: Fesselhoffer József és Uoseníeld .\';\'iíf kereskedőknél és Magyarország összes gyó^ytáraib.an. .\'.í^flö 1—10
O
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
OOOOCOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
HUSZ0NBY0LCZAD1K ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIOS 20-án
oooooooooooooooooooooooooooo
q
o o
aoooooocoooooog Alapíttatott lS3S-ban.
s N A G Y-K ANIZSÁN a városháza átelleuébeu q
O O
0 ?idyy íhSLB[-, aiauy- a cau.iai ur. imhubi
O ou.» valaazteKtoaE, iutânyos én-altért O
cy aGL gyürük 2frtéa feljebb ; 2 frt és fcüebb
nagy ékszer-, ara.iy- s ezüstáruk raktárát
O
o
o
0
o o o o o o
euvétetpek q
o
9V* Eladás részletfizetés mellett is. "Ml q
Nagy raktár valódi Berudorfl chinai ezüstből Is. q
Mély tiszteletté! O
jegj . 3 .
gyűrűk gyémánttal 10 . függők 2 ,
féiü-óralini-iok 20 . női-óralánczok IS n nöi-remoatoírórák 20 „ keresetek 2 .
medáliók 8 „
brosebok 7 „
függ. gyémántokkal 12 ,
Arany karékek 10 . lencsék 2 ,
„ colier nyaklánez 10 , n iággombok 2 .
„ férfi nyakkendőtűk 1 , Ezüst evőkanalak darabja 5 -
. kávéskanalak . 2 , . fjmérfi „ 7 ,
„ levesmérS r 14 ,
. 6 pár evószer együtt 14 , . 6 pár csemegeszer S ,
Vidéki megrendelések pontosan teljesítettnek, nem t
alatt visszavételnek.
Ráfi iriny-, ezüst, vagy ékszerlárgyak a legmagasabb árikért vagy ajakért kicseréltetnek.
BÉRÉNY JÓZSEF, ezelőtt MILEGFER S.
ékszerész, arany\'és eiUstmÖves
Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
O
a o o
ÎOOOCOOOOOOOQOOOOOCOOOOOOOOO
Hamburg-Amerikai Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen gyors- és póstagózbsjók Hamburg 1» u 1-1% eu; orkbu,
Sonthamptont érintve
Azonkívül reaiies postagözhajó összeköttetés : Hawre-N\'ewyork , „ Hamburg-\\y.India
Stettin- „ „ - Havanna
-Hambnrg-Baltiniore „ Mexico
Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
GSCH1RHAKL JÓZSEF
Bécs, IVIeden Weyring-gasse 32: szám. /
¦ Gyors és tetős seötséj L7aiorla]ol s azot töíette;
Al egemig fe Mártására, az életnedíek s esnek folytán a vérnek tisztítására és tiszta állapotban való feuUr.aaára éi a jó emésztés elt>ae»;itéaére a legjobb s leghathatósabb laer & már is mindenütt ismeretes és kedvelt
életlialzMim l)r. KOSA-tól.
Ezen életbalzsam a legjobb s leggrógyhatágosb gyógyfüvekből a leggondosabban van készítve, s különösen mindejj emésztés: bajok, gyomorgüreF, étvágy hiány, savanyúi felbuffgés. vértóinlás, aranyi: bajok stb. stb ellen teljessn hathatósnak bizonyul. Ily kiHinő hatásai tkeztében -ezen életbal*
zsam egy t>ebisonyult. mechizbató háziszerévé ¦. uépn-k.. Ára. egy nagy
üveggel l frt, kis üveggel 50 kr Elimerö Ip k. ezrei bárkinek betekintés végett rend el kezét re állnak
ílváe I Hamieii;-si,k elkerülése végett mindenkit fi-\\J V a3 . gyelmeztetek. hogy az egyedül általain az , eredeti utasítás, szerint készíteti ,Dr. KOSA-féle élet bal iám- minden Oregecskéje kék bmokba van csomagolva ielyw3k-hoBsrolilalain ,I)r R08A éJetbalxsama a .fekete f sashoz\' csimzelt gyógyszertárból. FRAÜNEK B. i\'rága \'20b—III.\' nemet, esi h, magyar és francba oyelven olvasható, szél-s felein pedig az ide r.ynmott védjegy -látható. Dr ROSA élelba-zsama valód an kapható csak a kétzitő Védjegy FR AGNBR B. raktárában, gyógyszertár .a fek>te sashoz P\'agában 205 — 111., és BUDAPESTEN Török Jczsef ur gyógyszerésznél, Kiraly-utet* 12 tt. Budai Emil ur gytígy*zertaribau a VarusLáí-teren.
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában vau raktár ezen életbalzsamból.
Ugyanott kapható:
„prágai általánoa hazí-keiiőcs-,
több ezer hálanyilxtkozaual elismert iztos gyógyszer mindenféle gyuladások, sebek és genyedes-k allonn Ezen kenőcs biztos errdménynyel hasznaiható a nó-emlö gyul-dásanál, a toj tespedéséníl s az emlő megkeméi.yedésénél szüléikor, kelevínynél, vérdaganatoknál, genyes fakadékoknál pokolvarnál, körSoigyök-nél, ii úgynevezett kürfimféregnél, ¦lkeményedéseknél, felpnffadiaoknáJ, kií-ngydaganatoknál, esirdaganatoknál, érzéketlen tagoknál stb. Minden gyuta-dast. daganatot, elkiményedést, felpnffadást a legrövidebb idő alatt eltávolít; S a hol már genyedet mutatkozik, ott a daganatot a legrövidebb idS alatt i nélkül felszívja, kiériti és kigyógyítja. 3565 11-26
W~ Kapható 25 és 35 krijozáros szetesiczékbei. ~"»H
OVAS; Mintán\'a práeai ált&láaoB bitikenőcsSt sokszor utánozzák, mindenkit figyelmeztetek, üogy az eredeti ntasitás szerint\'csak nálam lesa készítve s csak akkor valódi, ha a sárga érczszelencze. melybe töltetik, voros használati ntasitisokba (melyek itiiyoivcn nyomvák) és kék kartonba, melyen as ide ziyomott védjegy látható — burkolva vas. Hallás! balzsam a legbizonyaltabb szimt&laD próbatét által legbiztosabbnak elismert taer a nehéaballás kigyógyitátira s az tttsien eittn?:: hallás, tehetség visixaoyeréaére. E|y Üveg-ara I fft."
fáj dal öt
SCIILlCK-féle vasöntöde és gépkar részvény-társasfe
GYÁR és IGAZGATÓSAD I-*7". Váozl-Körut 57. az.
VÁROSI IRODA és RAKTÁR: VI. Podmauiezky^tza 14. szám.
GŐZ- és JÁRG.i.NYCSKPLÖ KÉSZÜLETEK-
StHLICK feté J>7.al>.
KÉT- és HÁROMVASÚ EKEK. SCHLICK-féle szab .Haladás- sorvetó gépek.
íjzörvavető-gépek.
Sckllck-féle sz>ib. Ilajol-ekék.
Schlick- és Vidats-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő eszközök, boronák és rögtörő hengerek, szecskavágok, répavágOk, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztito rosták, őrlőmalmok stb. /
Az összes ekék tartalékrészel Készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltételek Legolcsóbb árak 0SF~ Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. ~&fí
JKUVZKT. Van JzercDctébk etcuael t. cz. flzl.tb.riiuink boc.-s tint..rnis«ra bozni. hozy "oh* x VI. Podmxnicxky-utCM If íi. ¦ lévú iroiiáiuk- l.KU.eyobb testét . Itüis.t vácw-iiIoü lévő gyirt.l.pRuiíre helyeztük át, raínduoná tal t. U.l.tbar itaink kénjeim, -id;. kében egy városi irodát :: :nk íeuii, valamint, h^Ry ugyanott épitéai caikkeitik és gaadasagi gépeiiikoiil raktárt tét.sÍtéltünk.
3540 II —IS
.álo tisatelettel
A SchLick-fels vasöntöde és gépgyár részvenytrsaaag igazgatósába.
IV* !!! MlLl\'Eíi !.!! ~9f|
!!!megtakarít 100 perczentet !!!
a következő tárgyak megrendelése által:
Teljes szövet-nadrág (tetszésszerinti n*gV*Sgl aogol szövet, előbb 4 frt most 1 frt 5b kr.
Teljes szövet-nadrág (t-iszésszerinti nagyság, I. minőségű, előbb 4 frt 80 most I frt 95 kr.
Teljes szövet-nadrág (t-tszés szerinti nagyság)
Gyermek Öltöny mosósioretből 2—10 évig fiain tartói & 1 f,t 30. 1;F0. ISO-e^ész 2 frt 20-ig.
Mosó és vászonnadrág munkásoknak 90.- 1\'20-ig.
Gyermek ruhácskik el^g-ins kiíllitás-ban, fijom, egész 6 évtsig előbb 20 frt most 90 kr.
, NŐI ingek horgalással óriás vászonból előbb I\\.0, most 80 kr.
Nói logek ChifonbAl . igen finoman horgoLva t-lőbb 2 10. most 1 20,
Nöi Ingek hímzéssel hőrvászooból, előbb 2 f.t 20. most I frt 10 kr.
Munkás-ingek legnehezebb mínüség minden színben a SO kr. 90. 1 frt 1 frt 10 kr
Szövet egy teljes tavaszi vagy nyári öltfinvre minden színben * legmagasabb férfinak is 4 frt. .
Egy eiegans kalap legújabb forma l ír: 5U.
A kalap megrendelésekoél kéretik a fejhökég, nadrágrendelésekuél a hotsz. centimérték szerint, gyermekeknél s p kor pontos leírása s a megrendelt áruk poutosaíi utánvét ra-llett küldetuek meg. a t. megrendelőknek/
Nemtetsző tárgyak kioseréltetoek — esetleg a pénz visszaadatik.
Mindenkinek érdem\'.i próbaképpen egy megrendelést tenni, hogy meggyőződést szerexzen az áruk olcsó és kitűnő mioőségéről \'. Kéretik a caimet pumos.vi megfigyelni: 3G21 ti-25
Intema\'tionales Export Waaretihaas Wien I. Kohlmessergasse No. 7-
3538
ASOÜLAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Orszárj)
Don. MAGLELONNE, priur Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGViZE. FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brússel 1SSQ, Lamim A l:~nr.r- zz\'z\'z kllüntctósok
Feltaláltatott 13^3
a A fütiszteleiiilü beíioilcknndi .ity.ik foj;vizének használata, naponkint nélmny cseppbt vízbe véve, mef:iik;id:ilyi,zza é.^ ívó^yitja a f;i^ak <>(ÍVáti!.-;\'i^;it melyeknek f.-h.-rsc^i.-t és szilárdságot küTcsCnüz, ;i mt-nnyibrn a fo™hust erűsiti s teljesiMi t-gé^zsé^rBsO változtatja. « Szolgálatot leszünk teliát otyasóiuknak, j mitlün Üketezen rt:fri es practien^ készítmények-f re tigyelmeztctjiik. melyek a legjobb íryópr)*-,
Ve ic rü, ktii 6k
EOEDEAUX
A rali ffflci ciipnttaPîir
„LE VRAI GOUDRON"
JOSEI\'H BARÜOU et. FltS gyárából
Pen\'plgnan és Parisban.
az egyeiiiili rziparetra|iapir, mely norvégiai finy-"kivivnalL\'au van áztatva, éí mivrl a ft-nyőkivonat a gég\'1, léjízórsovt-k es a tüdőre nézve )e3\'egé«zs"eiTS"\'t\'b szer. eunéllotva is as rg} edü\'.i cziesri\'ttapapir. melyet a dohánvzii egészség\'\' minden hátránya nélkül lianMiálhst. — Számos orvo>i- ér az iptír tekintélyeitől származó bizonyítvány• írj rendejk-
60 aranyérem, — 16 diszoblevél. 20 versonyki-\\-üli oklevél. Kapható m\'nden norinlu-rgi-. diszmüáru és p.tpir-keresdéshen, valamint minden dohány- és szivjrt.^ídfí"-"
Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavarokhál
¦5|zOB|Bd Q Q Q\'O OQ\'3 1l?zs|a |A9 >»-Q881 zV
Wajdits József konyvovomdájából Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA. 1889. július 27-én.
30-1K öl?: fi m
Huszemiyolezaűik ó\\íoiyam,
E lo fizeti .« í
50 kr : 20 kr
Egyes szán 10 kr
I! I RD KTÍ8KK fj hasstbos petítsorban 7. mai»dszo ti. s. Biiodt\'Q Kivabiii sur.-rt b kr
NYILTTÉfÍBEN petit soroitkóat IO kr-r: «ibw!
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a „nacv-kamzsaionkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelü egyesület"
A lap szellemi részét illető kSsIe
lények 3 szerkesztőséghez, anyagi restét illptfi közlemények pedig a kiadó fa ivaLalhot bérmentve intézetidők : Xaffy-Kattizsd n takarékpénztári épület.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. . >
Kéziratok vissza ien küldetlek
nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai izr. jótékony núegylet-, a „szegények tápintézeté-, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet"\\a „soproni kereskedelmi ; \\ iparkamara" nagy-kanizsai küíválasztmány áriak hivatalos lapja
HETENKlNTÍEGYSzf R, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A millenium.
A honfoglalás ezer éves ünnepélye mindnyájunkat érdekel. Budapest fővárosunk végrevalahára komolyan ho/zálátott az ügy rendezéséhez. Xmelyszerint Galgóczynab a uiiliénium megünneplése tárgyában tett ípdit-váuyát a napokvau tárgyalta, illetőleg annak ,a bizottságnak a „jelentése, mely Földvár? aljspán elnöklete alatt a műit közgyűlésen küldetett kí az indítvány megbirálására. Maga az indítvány sok különös dolgot ajánl, de említ néhány figyelemre méltót. Kijelöli határozottan az ezredéves ünnep évét és napját. Még 1882- ben kimondta az akadémia, Tre-fort Ágoston miniszter kérdésére, hogy a honfoglalás csak 888 után kezdődhetett és í*U0-ra be volt fejezve.\' 0 tehát az 1900-ik évet ajánlja mint a mely a megtörtént honfoglalás ezredéves fordulója lenne, közelibb pedig augusztus huszadikát, mint az első magyar király: Szert-I>tvau napját. Magára, az ünnep programmjára nézve is konkrét ajánlatokkal lép fel. A \' sza.bjÉságszobor, a Üzent István-szobor felállítását, az uj országház megnyitását, illetőleg üniíepies felavatását sem tartja oly nagyszabásúnak, mely a nagy Ünnep nek egyetlen " pontját Képezhetné. Szükséges, hogy messze * kiintő és fontos kulturális intézkedések örökítenék meg & nagy ünnep napját. Ilyennek tartja egy nemzetközi fci-1 állítás rendezését, egy nagyszabású emlékkönyvtár szerkesztését az Ünnep fontosságának megfelelő terjedelemmel és tartalommal, ennek történeti részében a nagy királyok, hadvezérek és nagy hazafiak életrajza lenne ; a földrajzi rész a." megye*, városok, községek monográfiáit foglalná magában, lenne azon->ivül közművelő dési. statisztikai. - nemzetgazdasági, családi stb. enlékkönyvtar. „A ma-
gyar nemztt ezredéves névjegyzéke" felölelné az összes magyar állampolgárok betüsíiros névsorát; ebbe mindenki felveendő lenne, ki magái magyarnak vallja. Tétessenek ez alkalommal az elemi népnevelés emelésére szolgáló alapítványok. A kormány a királylyai együtt az egés/. lakosságnak adományozzon nemességet, tekintet ríélkül vallásra, névre, származásra, hogy megszűnjék m nden rendi különbség. Minden „uj nemes" kívánhat nemességéről okmányt, melyért meghatározott dijat fizetne. Lenne egyszerű és diszokmány, amannak kiállításáért 5 forint, emezéért pedig száz forint lenne fizetendő. Ha csak ötszázezren fizetnék így mpg nemesi okmányukat, már is 25—26 millió forint bevétel lenne, melyet a népiskolák feiáilitására. jó tanerők nevelőiére, és alkalmazására, jó tanköny vek készítésére, szóval a népnevelés előmozdítására lehetne fordítani. Ez összeget még szapori\'anák azok a dijak, melyeket azok fizetnének, kik régi latin szövegű nemeslevelüket hiteles magyar szövegűvel kívánják felcserélni. Az uj nemesek csoportos nemesi eskü leíétele U az ünnepély egy nagyszerű aktusa lenne.
Körülbeiül ezek lényegei az iti oltványoknak, melyeket a kiküldött bizottság j-lentése mellőzve, csak nagyjából ismertetett. A határnapot Gaigoczy indítványával egyetértóleg. a törvényhozás utján kívánja a bizottság megáilapitatni. Az indítva nyozott programúi részleteinek megvitatásába a bizottság nem bocsátkozik, hanem azt indítványozza, hogy az indítvány terjesztessék fel a mi íiiszteremö:ihöz. hogy ó tegye a Gal-góc/y indítványában foglalt eszméket tanulmány tárgyává.
leütését közli Jónás János igazgató. Viaz-szapiLantás a tanévi működésre. Az akadémia és.tanári kar névsora. Kivonat az akadémia szervezeti szabályából. Fegyelmi szabályok a tanulók számára. A könyvtár igen szépen gyarapodott. 24 folyóiratot áj járatott. Közli a tanrendet, a vizsgálatok lefolyását. Az alsó A) oszt. 37. B.) oszt 33. összesen 70. Középső Aj oszt \'20. B) 26 összesen 55. Felső osztályban 46. Együtt 171. keletkezés óta Ö35 növendéke volt Zalamegyéböl 2 vette igénybe. Az alsófoku osztályokba 214 en jártak. Tandij az akadémiába 100 frt a kereskedelmi iskolába 10 frt. Helyiség : Poz*onyban Apácza-pálya, 13. sz. a. van.
3. Értesítő a kegyes-tan i tó rendünk vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. fogyninasiumról. közzéteszi Janky Kárely igazgató. „A virágok csoportosulásának törvényeiről, flóránk ismertebb alakjain" czimü igen becses s mindenkiuek raegsziv-lelé,-ül méltán ajánlható értekezést közli l\'oór János tanártól 12 ábrával felvilágosítva. A tanári személyzet névsora, a tananyai: felsorolása, Írásbeli feladványok czimei, végül a fögymn. történetéhez tartozó adalékok közöltetnek, melyekről a zárünnepély alkalmával bőven \'szóltunk. Az I. oszt 65. IL oszt 58 III. oszt. 45. IV. 0.55. V.o.37, VI. o. 35, VII. o. 22 és VIII. osztáiyba IS. együtt 335. Kimaradt 23, uiauyar \\ijo. a többi más nyehü. Tandij 12 frt Nem kötelezett tautárgvak voltak: Franczía nyelv, gyorsírás, műének és zene.
4. A nagy-kanizsai izr. nyilvános haiosztályu elemi fiu- és leányiskola, valamint az ezz*\'l egybekötött kereskedelmi iíkoia énesnojét. szerkeszté Bún Samu igazgató. Dr. Neumann Ede főrabbinak „A hitoktatás a zsidó népiskolában" czimü folytatólagos értekezését közli/"^ A tanévről szóló jelentést a részletes tanterv követi. A kereskedelmi iskola tananyagának felsorolása után a könyvtárak állapotát tünteti_fel. A tanítói könyvtár 571. az ifjúságé 599 kötetből áll. A tan intézetek jótevői és á tantestület névsora után az érdemsorozat következik. Az. I. leányosztályban kezdők 42. végzők 41, II. oszt. 36\'. III. oszt 33. IV. oszt. 28. V.* o. 14. VL oszt 24. I. fiúosztályban kezdők 44. végzők 42. II. oszt. 65. IÍI. 0. 72, IV. oszt 51. V. o. 33. VL 38. A kereskedelmi L o. 45. IL oszt. 28, összesen 653. Kanizsai 367. vidéki 286. Isk. takarékpénztárba 666 frt 70 kr folyt be..
(Folyt köv.)
Tudnivalók , j
— Vadászok figyelmébe.. A vadászati jog gyakorlására m. évben kiadott vadászati jegyek e hó végével lejárnak; figyelmeztetjük a vadászsport kedvelőit, hogy a kik e jogot továbbra is gyakojj rolni óhajtják, az ujabbi vadászjegyek ei-^ nyeréssé végeit a törvényben előirt bejelentéseiket e hó végéig el ne inulasz szák.
— Tilos a vörös kereszt Minthogy a. vörös kereszt-egylet jelvényét utou-utíélen jogtalauul használják, a belügyminiszter legújabban egy rendeletet adott ki. mely a vörös kereszt egylet jelvényeinek jogtalan használatát kihágásnak uyilv_m,tja, mely rendes körülmények közt a vörös kereszt egyesület javára-50 frtig terjedő pénzbírsággal- vagy behajthat l&uság esetén 5 napi elzárással, háború esetén pedig 100 frtíc terjedő péuzbirsággal vagy 10 napig való elzá-ráösai büntetendő. A vörös kereszt neve alatt e:ige;.léiy nélkül mulatságokat rendezni ugyatnly nüntetés terhe alatt tilos.
— A korcsmai záróra fogalmának meghatározása a belügyminisztérium által iegutóbb hozóit rendelet-- szerint, nem a szeszes italok kiszolgáltatásától vagy annak meg\'agadásátói függ. hanem az üzleti helyiség bezárásában s az üzlet időleges megszüntetésében áll.
Iskolai értesítők.
Keküldetett hozzánk:
5. A azékt f-bér.árí kereskedelmi társulat által fetitarto\'t és államilag segé lyeze\'t kereskedelmi akadémia és alsófoku kereskedelmi iskola értesítője az intézet tennállás:<nak 21-dik évében szerkesztette dr. Faludi Miksa igazgató. Dr il-rmau Sándor „ A telepített idegen váltó aját-ágairól" szóló értekezést közli, aztán az igazgatói jelentet és a fiumei tanu.mányi ut eirását Bo<l Lajos tollából. Az iiia^gató bizofsági s íauári kar névsora, a tananyag fel-\'orolása. zárvizsgálat. SegitŐ egyesület és alapszabályai. Önképzőkör. Osztályzat me\'yszerint a felső Hl-dik os/t. 30.11. oszt 33. I. oszt. 3S. össz.-sen 101 növendék- volt. Az alsófoku iskoUt»au III. oszt. 11, II. oszt. 43. I. o.-zt. 45. összesen 99. Évi tandij 60 frt. bsirási díj 5 frt.
2. Az államilag segélyezett po/souyi kereskedelmi akadémia uegyetíik évi je-
Varasd-Topíicza. jul. 20-án.
Il-dik fürdói levél.
Már valóban nagyszerű időjós az a Falb, a megjósolt fergetegek ide is elérkeztek. Az előbbi levelemben emiitett már kiálnatatlanná vélt hőséget a megjósolt napon íjul. 14.) egy földet rendítő dörgés váltotta fel, a rengeteg esőt mogyoró nagyságú jéggel vegyitette, a mely ugyan kárt nem tett. de a levegőt hatalmasan lehűtötte, mert a hévmérö 27-röí csak 14-re esett le, gondolni lehet, hogy a meleg fürdői vendégek mily gyorsan bújtak melegebb öltönyökbe.
Előbbi levelemben irtam, hogy a fürdő beléletéröl teszek jelentést. A vendégek száma kielégítő, eddig több, mint másfélezer vendég látogatta meg e gyógyfürdőt sok vendéget még a mezei munka I tart vissza, ennek végeztével még löme-I gesen fognak ide érkezni. A fürdő vendégei magyarok-, németek-, horvátok- és olaszokból áll. oly jól egyben harmóniáinak, mintha csak egy nagy családot képeznének. A reggeli fürdés után a kávéház a gyüihely, ott beszélik el egymásnak élményeiket, politikáról keveset hallunk, és ez nagyon helyes. Feltűnő, hogy a kö zelfekvö Várasd város oly silányul van itt képviselve, talán nincs köztük szenvedő, vagy pedig e drága kincset fitymálják és Ostendébe mennek; már mi kanizsaiak jobban tudjuk ezt becsülni, mert tömegesen itt vagyunk. Tizenegy órakor megszólamlik a zene a parkban, ide siet mindenki, de fényes toilletteket nem látni, mert szenvedők vagyunk és a fiatalság oly kevés, hogy mind a két nembelit itt ujjainkon lehetne megszámlálnunk. A zenekar nem lelkesítő ugyan, de jó. ók a müveit közönségnek játszanak többnyire assens darabokat adnak elő, szép harmóniában, ezt el is várjuk tőlük, mert ök a zágrábi színház zenekarának néhány jobb tagjából alakultak, elismerést érdemelnek. A fürdőéletnek egy sajátsága az, ha az óra 12-Ótütött valódi kőművesként iparkodik mindenki az ebédhez.
Az első számú vendéglő csak franczia konyhát vezet, inyenczeknek való, az ételek meglehetősek, a szolgálat pontos.
A 2-dik számú vendéglőben egy tűzről pattant magyar menyecske forog, magyar főzönőkkel a tűzhely körül, ezen vendéglőben igen kevés kivételiéi mind. magyar a személyzet, az ételek jó^magyar zamatnak, itt olcsó árért igen jól étkez-
I arci a.
Meg egyszer hadd hallja tőlem
Ettem
a l-yemrédebb, a jo»b 11. alkorirstár.
¦— Bett-jí «övór
Gyermek utj:
lOgaiaai -ináé lépiél
Mert kis SzÖKe fürtön fejét Keblem vánkosai* hajtva
Hoba márt, raak ez édes s*öt ,Szeretlek- sugdusta ajka.
S e vonzalom — mint a r*-pkény — Nem válta szint — irányzatot,
Üerfi-bom kíizüit iqmket Hiveu ölelt, boldogított.
Futó évek sokasága
Ifjnnágunk verőfényét Eltakarta, elrabolta,
De sziveink érzeményét
Ugy megóvtok (idén, épen.
S mint két ling egybeo Ivadott, Szebb fénynyel világitá be
A szentélyt, melyben lobogott.
Epesztő bánatfellegnek,
Ha egünkre borult árnya
Kémvétünk addig kért, esdett, Üig az öröm szivárványa
Kigyuladt éa mosolyával
Megenyhité mind, ami fájt,
S helyére szelíd gy Boy örök Leheltek engejztelc bájt
Tiszta ércelmünk áldása
Kisért minden lépten-nyomon, Testvér testvért nem méretett Soha-soha igazabban.
Ah! de most, midőn ott sinjik A gyötrelmek nyoszolyáján,
Midóa hűlni kead a sugir.
Szín vesz letté !>¦** « virág, \\
S a Tsgiak Limes ösvénye , Kii\'tl-iibe si t, visz at.
Midőn tavaszom dalának
Cnak tialioklo visJtbaOgja ?1,
S ó\'üin-im rózs«bokrán
HttUóbin á.l mind-n levél,
Most mily fájó a gondolat,
Hokj ő szenved, távol tűlcm,
S nincs t-rötn riníatáiira.
Csak engem euiesztú kónyem.
Fájdalom vad Lullámárja!
Se «Üly*xd pl meg csöuakonij Engedj még egyszer kikütui
A kedves, kies panokoc.
Hol Ő megifjult eróben
S ó\'eléssel eiig\'^m várjon. Még egyszer hada hillja tőlem :¦
,Én feltámadt boldogságom!" .
GUOTH GTULA.
Karlsbad, július elején.
Az első benyomás, melyet e hely\'az emberre gyakorol, az á város fekvése. Oly gyönyöiű, oly meglépő szép e hely, hogy szinte az emberi ném gyönyörködtetésére látszik teremtve lenni. A hova a természet varázsecseije nem jutott el. ott bőven pótolta ki a bájt az emberi mü vészét teremtő hatalma. A talaj bugyogó hévvizei meggyógyítják a test nyavalyáit, a vidék szépségei üdítik a kedélyt s frissítő erőt adnak a bágyadt léleknek.
Karlsbad a TepI \'folyó két patáján terül el, mely partok számos csinos vashíd által sűrűn össze vannak kötve. A
folyó tölö\'ti h-íiyoldi.akon szép *.ölcy és fenyo-rdök zöldellenek, közben-kö/.beu nagyszerű ¦» szép s/ikl;icsopor\'okban, melyek mihtlesyikén egy-eíry szobor, torony! vagy emléktábla díszeleg. Az erdő hüse-ben gondosan conservált sétautak vannaki melyeknek iránya könnyűvé teszi a felju-tá t a legmasasabb pornókra i? Kö\'beu sok feiirat szer-z a mélázónak Kellemes meglepetést Egy magyar évszámos (Cbro nostycou) vers pl. igy hangzik: Hozott Isten Jlonti !
K síép mesaz-1 földön m.ieyarul k"*z5n:ÜDk, Mn itt is hazánkért (lobog igaz szivünk. S jvl tudjuk, nek.-d i" Orö-n-dre szolgát. jlla szemed e sziklán magyar szóra talál. Mulass jút, gyógyulj "*•¦L\'¦ szivünkből ktvánjnkl Hogy veled nem vagrui.k. egyedül sajnüjuk.
ílLIen Hagyarország DICsőség. s beCsü-let Vérünknek. EVurópa Végörzö seregének.
MegujiItatott : 1841, 1S47, 1867, 1870. 1887-ben.
Mint a betüjelzett szám mutatja, a felirat 1767-ben kelt
Meglepő benyomást gyakorolnak az idegenre Karlsbad palotái, ezek imposans számban s alakban emelkednek a Tepl két partján, s a változatos szépségű villák a hegyes sziklás vidék legmerészebb pontjain királyi pompában tündökölnek. A források mellett lévő ivó és sétáló csarnokok valódi műremekei az építészetnek.
Az egész városban oly tisztaság uralkodik, hogy egy porszem sem száll az ember ruhájára, bár egész nap sétál. Vízvezeték, gondos csatornázás; gázvilágítás s egyéb tisztasági és kényelmi rendszabályokról a legpéldásabb tökéletességgel van gondoskodva. A városi hatóság tagjai
köte:esek tudni francziául, angolul stb., hogy a legtávolabb vidékekről jövőkkel szetnnen is érvényesíthessék hivatalos közlendőiket A tisztviselők teeudöje igen terhes itt azért is van pl. a polgármester e kis városkában 5000 írttal dotálva.
A rendőrség ügyessége rég eltávolította a falukról a zsebtolvajokra figyelmeztető feliratokat Sima előzékenység, párosulva erélylyel és szigorral jellemzi e fürdővezetö közegeket
A kereskedés oly nagy szabású, hogy mindeu nagyváros czégje itt képviselve van. Paris, még London is.
A kirakatokban össze van halmozva mindeu, a mi szép és értékes, arany és drágakő csillogás párosítva van a festészet remekeivel, egy-egy kép éra pl. 1000—2000 frt
/*A vendéglősök kötelesek az orvosi; taíiács előírása szerint főzni, oly ételnek \\ feladása, a mely tiltva van, az/Hletö étte- j rem bezáratását vonja maga után.
Az itt uralgó drágaság onnan ered \' miszerint a bérlök rengeteg össszege-fizetnek a városnak, a mely folytonos épita kezesei és investitió folytán kénytelen t,! a dolgot ennyire szorítani, most is 7 millió frt kölcsöne van, mely Összeg a fürdőhely; uj, meg uj berendezéseire fordittatik. Az ujounan épült színház pl. 500,000 írtba | került a „Sprudel" forrás ivócsarnoka, SOO.OOO írtba stb.
A vendégek száma és származása. meglepő. t
A mai kurliszta szerint tizenhatezer ember szürcsöli itt a meleg vizet. Van köztünk amerikai, afrikai, sót még ausztráliai (melbournei) ember is, kik között igen érdekes képet nyújtanak a „moeha-
tailan" szerecsenek. — Magyarok vagy; 80Ó-au vagyunk itt. legeredetibb köztünk az Öreg Kovács István bácsi, Kecskemét városának höc-ületes polgára. Szegénynek igen sok bajt okoznak az itteni német pinczérek, ha rostélyost kér, mindig spi-nátot hoznak neki s ez rettenetesen tudja felbőszíteni. „Engöm ugyan ki nem figurázol lánczbordta nímet kóklerje", szokta reá mondani Most különben le-leforditgatján neki az étlapot s igy nyugodtan viseli sorsát s oly büszkén lépdel zsinóros magyar ruhájában a sok Ppantallós filiszter között, mintha azt mondaná: „Ide nézz I, a magyar a pokolban is magyar marad."
A vendéglök száma mintegy 300, ezek között vannak olyanok is, hol a világ mindenféle lapja hever, a „Sanssouci"-ban pl. van 200 különféle újság.
Az orvosok száma 60, ezek között sok magyar, kik csak a fürdöévad alatt tartózkodnak itt
Még néhány szót Karlsbad történetéről :
Ezen fürdő, nevét IV. Károly\'császárnak (1347—1378) köszönheti. A monda azt beszéli, miszerint ezen uralkodó e helyen, azon időtájt áthatolhatatlan sürü erdőségben egy szarvast űzött, a szarvas véletlenül beleugrott a mostani .Spruder forrásba s midőn terítékre került látta a. császár, hogy megforrázta lábait s szőre lement. Figyelmessé tétetvén ily véletlen által s különösen akkor, midőn e víz gyógyerejeről személyes meggyőződést szerzett ; a forrásokat rendbe hozatta 1358" ban. Ezen időtől kezdődik Karlsbad története, melynek helyén akkor állitólag*\\. „Vary" nevű helység állott.
Ugyancsak IV. Károlytól kapta meg
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 27-en.
nem nagy igényűek, igen jól fogják itt érezni magukat
Hét egyszerűen berendezett bérház és egy uj ház áli 100—120 szobával a közönség rendelkezésére, melyek 50 krtól 1 frt 80 krajczárig terjedő díjért adatnak át használatra.
A fürdő külön családi magán fűiké ket és közös tükör-fürdöt tartalmaz ; a dij aránylag igen olcsó. Egy egyéntől ruha nélkül 25 krajczár.
A pompás hatású gyógyvízen kívül, ami leginkább kielégíti a közönség igényeit, üovorcsin jóízű konyhája, honnét tisztán es gyorsan szolgálja ki olcsö árért az élelmes piuczér-sereg a legízletesebb ételeket
Egy forintért jó ebédet ehetni s itt már az uj egyforintosokon ís túladhatni, ami pé;dául Iiogiárou lehetetlen, mert ott — mint a napokban hallottam — a balatoni vendéglőben nem akarták azt elfogadni, holmi börosüveg" vignettájának nézve az értékpapirost.
üovorcsin György igen kedves és ba-\' rátságos embpp, maga ügyel felaszemély-I zetre, személyesen vezeti a fürdő igaz-jgaróságut s mindenkinek eleget tesz.
Ebéd alatt —midőn hangyabolyboz fha>ű:;lit az éferém — udvarias hajlongá-I sok között kivan mindeu fsrdövendégnek jóétvágy.it s ebéd alatt izeletes pisztrángokat és kecsegéket hordat végig muto-¦ gatni. hngy étvágyat csínaljon a mi ren-| desen\'sikerül is neki.
Napjibtn kétszer két órai czigány-\' zene szól a kö/.Önség szórakoztatására, de \' azonkívül gondoskodik egyébről is a derék . bérlő. Vasárnaponkmt tombola van, mely helvlvfi-kö/.zel tánczvigalommal van egy-: bekötve.
Ezeken pompásan mulatnak. Kivált a legutóbbi, vasárnapi tombola folyt le \' igen kedélyesen. A közönség minden : egyes tagja Farka- Menyhért .esetére gondolva, félt. hogy megnyeri a főnyereményt I Az érintkezés különben fesztelen s az emberek sajnálkoznak a betegek felett. I : síin hogy bírálgatni merészelnék. A turtiür s egyéb kirívó toilette itt ismeretlen, mert ide beteg asszonyok, jönnek, akik egészségesek akarnak lenuí, s igy a toilette versenyére nem helyeznek súlyt.
Zajos mulatság itt soha sincsen, a betegeknek pihenésre, csendre van szükségük s a röndre. a minek tehát itt is köli lenyi, G a r a y derék fürdóbiztos vigyáz. E szerint kellemes nyaraló e hely azok számára is. akik árnyékos helyen, csendben akarják-áthúzni a kánikulát.
Közelben, alig \'/i órányira fekszik - Meiico" vendéglő, és bzent András község, ahol szintén igen sok fürdőző van, de ezek künn laknak s csak a gyógyvizet használni jönnek Hévvizre.
Van fürdőorvos (<jr. Haany), posta, mely napjában kétszer közlekedik,* csinos kórház — a hol a szegények ingyen lakást és fürdőt kapnak.
Szóval a fürdő nincs kezdetleges stádiumban s csak a nagy közönségtől függ. hogy évről-évre emelkedjék.
A gyógyvíz bámulatos csudákat művel A kik két mankóval jöttek ide, már vigan verik össze bokájukat az „Anoa--bál alkalmával.
Merem állítani, hogy bűnt követ el az a zalamegyei ember, akinek ily fajú fürdőre van szüksége s mégis máshova viszi a pénzét, hiába elpazarolni. Mert élö példák mutatják,, hogy a kik másut hiába keresték egészségüket, itt pár heti fürdőzés után teljes egészségesek lettek
HULLÁM.
4l—-
Hévvizi fürdőiével.
Mint aféle fürdővendég és újságíró — természetesünk fogja találni a kedves olvasó, ha pauas/kodással kezdem e levelet. Mert méltán pauaszlani lehet Zala-megye nemes közönségének amaközöáyét. meiylyel drága kincse, a kies fekvésű fII é v v i z gyógyfürdő iránt viseltetik. Képviselve van itt minden vármegye, de a z\'lameiVei ember ritka, mint a fehér holló s csak elvétve talá.ko/.ik egy-egy kini/sai fürdővendég nevével, aki az idegenek név-orát lapozgatja.
Ebből nem lehet egyebet következtetni, minthogy a zalai közönség nem tudja, hogy milyen drága kincset bír e pompás gyógyhitásu fürdőhelyben.
Keszthelytől — hova^ csinos kis helyiérdekű vasút szállítja az embert — alig lélóráuyira fekszik a természettói sok szépséggel inegáluort Héwiz. pompás ligetével és áliiasos gyógyvizével
A fürdő Festeticli Tasziló grófé, aki maga nem sokai törődik, de ezt az élelmes bénöre Govorcsiu Györgyre, bízza aki e mesterségre szüle ett s Kesztheiyen az első elegáns kávéház tulajdonosa, üovorcsin le)kiisinerete-en felel meg a beléje helyezett bizalomnak s igy a;ok akik elvesztett egészségűket jöuneíc keresni Hévvizre s
i Turin-párisi utazás.
Györffy Jánostól. ¦ ¦ VII.
Július 14. reggel éppen Verseillesbe voltam indulandó, mikor leveledet megkaptam. Elutazásom óta ez volt az első hír Zalamegyéből; azóta lapot sem ol - vasiam, legfeljebb franczia lapokat betűz-Xürübergblí. ul van keltezve getek tartalmának abhau a részében
î hely a városi rangot azon oklevél
I. József császár adta meg e városnak 1707-ben a szabad királyi város jogait, s Mária Terézia tett már itt épitke-zé-eket s a fürdőt maga is használta. — ekkor csak 40 házból állott e város.
Karlsbad lakosai németek, a refor-máczió alkalmával kizárólag mindnyájtn\' protestánsokká lettek, midőn azonban IL Ferdinánd császár a T Fehér hegyen" nyert győzelem után Csehországban az ellenreformácziót keresztül vitte, Karlsbad ismét ka\'.holikussá lett ugy, hogy a mostani 10,000 lakos közül alig 200 ág. protestáns.
A hitfelekezetek ájtatosságának végzéséről szintén gondoskodva vau, a menynyiben igen csinos imahazaik vannak, az ág. evangyelmieknek. a görög katholiku-suknak, az anglikán protestánsoknak és a mózes vallásunknak is.
Egy karlsbadi magyar vendég.
melyben a magyarokról irnak. mert felö Ifink mindennap és rokonszenvesen emlékeznek meg.
E hó 11-én délután fogadott ben nüuket Paris városa saját palotájában (Hotel de Ville), ahol az ember számtalan termeken vonuit keresztül csupa parkett, aranyos arabeszkekkel díszített falak bársony székek és fotelek-közt. Ugy látszik Paris városának ez a palotáj-t pusztán ünnepélyekre és fogadtatásokra épült és rendeztetett be rendkívüli luxussal és fénynyel Csupa fény pompa uralkodik mindenül az Óriás arányokban épült tép csőházaktól fogva "a termek ablakain le omló nehéz perzsa függönyökig. A palota előtt óriási térség van, mi oda — mint általában minden fogadtatásra — komfor-táblikon hajtottunk; .az épületbe vezető vonali rendőrségi cordon tartotta fenn szabadon s\'mi azon a hullámzó réptömeg szakaditlan éljenzése közt haladtunk végig, mi is folyton.kalapunkat rázva s a francziákat éljenezve. Egy nagy terembe
érve, ott állott velünk szemben a városi tanács élén a polgármesterrel frakkban-rendjelekkel s franczia három szinü (piros, fehér, kék) széles vállszalaggal egy, a terem széíess\'égét elfogó emelvényen, a karzaton előkelő közönség, nők és férfiak.
A polgármester mondott hozzánk hosszabb lelkesült hangú franczia beszédet felviharzó éljenektól és a karzati közönség kendő lobogtatásaival kisért örömzajától többször megszakítva. A palotán kivül, valamint belül a temekben magyar ős franczia czimeket környező magyar és franczia zászlók díszítették. A polgármester a magyar kormányelnök ismeretes parlamenti felszólalására czélozva (nem mondta ki a nevet.) a többek közt azt mondotta a magyar zászlókra mutatva: „Nem csak nem kell önöknek tartani attól, hogy a párisi világkiállításon a magyar zászló és jelvény kellő védelem hiányában bárki által meggyaláztatik, hanem inkább kijelentem Paris városa nevében, hogy én, a magyar zászló előtt kalapot emelek és meghajlok" sat Beszéde véeezr tévelá másik teremben egy kitűnő zenekar aRákóczyra gyújtott reá (Berlioz átirata) s mondhatom, hogy igeu kitűnően játszotta el azt mondják, a zenekar mindegyik tagja a conservatoriumot végezte, mind művész. Az üdvözletre Helfi felelt, ugy olvasva a választ
Azután egy roppant nagy teremben a buffet körül támadt nagy tolongás, enni és innivalóval szolgált egy ser-eg szolga, amit persze állva kellett elfogyasztani. Bolond franczia szokás. Éu nem is ettem ám. Állva húst. kézzel csak nem eszem,— nagy nehezen jutottam egy pohár sarapá nyerhez. habár azt mondjak, 1500 üveggel fogyott el. Szállásomon megvacsoráztam, aztán mentünk az Opera Comiqueba, ahol díszelőadás volt tiszteletünkre]
Az egész elcdás egv szakadatlan tüntetés volt a magyarok és francziák mellett kölcsönösen. A magyarok és francziák az egész néző közönség, magok a színészek, sőt még a szolga és szolganö személyzet iS lázban és Örömmámorban úszott az egész előadás alatt amely pedig éjjeli 12 óráigtartott. Rákóczy Marseilles. „ViveLa Hongrois" Vive la Francé" kiáltások, taps. kendők lobogása töltötte be az egész estét. Sohasem fogom azt az estét elfeledni tudni. Ez csak egy részlete és halvány váziata annak az igazán fejedelmi fogadtatásnak, melyben a magyarokat Paris városa s a város közönsége részesítette. Amerre csak a magy. testületileg mentek gyalog, kocsin, hajón (mert hajón is tettünk kirándulást Saint-Cloudba a Szajnán, mint meghívott vendégek) folytonos éljenző közönséggel találkoztunk É\'.eneztek bennünket a kék bluzos munkás sapkák s az elegáns világi czijinderek egyaránt, a mire mi természetesen a francziák folytonos éljenzésével feleltünk.
Voltunk Munkácsynál, azonkívül.egy: rendkivülfésnyea bálon az idustne halléban, ahol az óriási csarnokban és karzatokon leg- ¦ alább is 30000 ember volt együtt (42000 darab jegyet adtak ki.) A belépti dij 10 frank volt személyenkint s csupán a magyarok névre szólt jegyein állott — melyet mér egy nappal előbb megkaptunk — hogy tiszteletből s mi nem fizettünk semmit ugy itt, mint általában sehol sem. A bálon ott volt a köztársasági elnök is, nejével karján, polgári és katonai méltóságok ki-éretében sétált körül. Előtte egyenruhás zolgák, jobban mondva tekintélyes urak csiuáitak utat a hullámzó tömegben.
Minderről uapokig lehetne irni v:tgy. beszélni. \'
Versailles is nagyszerű. A királyi palotába és parkba legalább 12 bécsi Schön-brunu bele férne.
Holuap, jul. 15-én megyek át Garai-val Londonba.
VIIL
Parisból jul. 15 én este 9 órakor indulva, ma, 1G án esti 7 órakor Londonban vagyok. Tengeren 4 óráig jöttünk viharban. Mindenki tengeri betegségbe esett, én,nem. mert ebéd nélkül indultam. London csakugyan ködös még most is. Borzasztó város. Füstokádó gyárkémények, fekete komor magas házak, vasúti vagányok egymás felett A hotelben bif&teket rendeltem, kitűnő volt; lehet, hogy a tengeri ut és az ebéd elpassolása is hozzájárult. A tengeren afedelzeteu ugy keresztül csapott a hullám, hogy csupa viz lettem
— Utó-sorozás tartatik havankint 5, és 20-án Nagy-Kanizsán a városháza nagytermében egész Zalavármegyére kiterjesztve.
— Az nj pénzügy Igazgatóság. Székhelye: Zala Egerszeg. Működési köre kiterjed: Zalavármegye területére. Személyzet : Pénzügy igazgató: Gernya László, pénzügyi tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott pénzügyi titkár. Péozügyigaz-gatói helyettes: Czibulka Gusztáv, pénzügyi titkár. Titkárok: Kovács József,
Halvix Mátyás.Fogalmazók: Szentgyörgyi Dezső, Kocsuba Lajos, Spur János, Berze-viczy Emil, Csorma Béla. Nyilvántartási biztosok :TravnÍk Lajos és Kolozsvári Sándor, fogalmazók. Kataszteri irattárt kezelő irodatisztek: Nagy József, Schulek Lajos. Számvizsgáló: Albert György. Szám tisztek: Knirsch János Pacsovszky Ferencz, Simon Ignácz, Ziskó Sándor, Luksz Károly, j Bertalan Pál. Freudenberg Mayer. Irodavezető: Sartoris János. Irodatisztek: Eszti Gusztáv, Mészáros Jenő. Állami végrehajtók rGigler-oJenő. Richter Vincze, Perczel Béla, Pásztor Károly.
— örömhír a néptanítóknak! - Az uj közoktatásügyi miniszter belátva
azt, hogy az eddigi néptanítói nyugdíjtörvény vajmi silány előnyöketbíztosita nép tanítóknak sazok családjainak, elhatározta a törvény módosítását, még pedig a tani-\' tók előnyére.
| — Eljegyzés. Strausz Sándor Csáktornyára1 legyet váltott Fischel Emma kisasszony.y^i, Fischel Füiöp a „Zala"1 tutajdonos-kiadójának bájos leányával. Kohii Jakab kereskedő Zalaegerszegről Pollák Katicza kisasszonynyal.
— A phylloxera közeleg Kanizsa felé. Somogyvarmegyében fekvő Balaton-.Keresztúr és Balaton-Berényben a .phyl koxera jelen léte megállapitcatván, nevezett községek határa zár alá helyeztetett
— Az njeg) forintosok már forgalomban vaunak néhányat közülük már N.-Kani/sán is mutogatnak, mint rántást Az uj bankó kisebb a réginél .-ötét kék alapszínnel s nagyon czifra és sok rajzzal, mely éppen nem sikerült Különösen furcsa rajta akirályarczképe.hoey szinte alig lehet felismerni. Papirosa finom és erős, emellett apró szőrszálakkal van átszőve, minek előnyéül azt mondják, hogy emiatt a bankót nem lehet fotografiro^irbvUgy mondják, hogy a bankó kék festékét le lehet töröiniyK-miért valószínű, hogy a közforgalomból rövid idő alatt ismét kifogják vöríei.
— Az aratás Zaiavármegyében. Sümegben az időjárás nagyon kedvezőtlen a vegetáczióra; a vetések aratása befejeztetett, a terhaés búzából kat. holdan-kint 17 kereszt (á 18 kévével,) egy kereszt hozama 35—4*0 kilogramm aszott, sovány szem. Árpa nagyon silányul fizetett, sör-árpát nem lehet ez évben forgalomba KíTzui, mert alig termett valami. Zab középszerű termést igér. Rozs keveset 16—18 kereszt hozamot mutat, átlag 38 kilogramm gyenge minőségű mag gal. Bessenyö vidékén a gabonanetnüek behordása folyik, a termés különböző szalmára nézve jó termés van, de szemre helyenkint fizetett egy 21 kévés kereszt-buza 40—36, sőt csak 20 kilogrammot. Rozsuál hasonló az eredmény, itt ott\' azonban jó termést is adott de ez a ritkaságok közé tarozik. Zab aratását is megkezdték, gyönge, középszerű az ered-
!:mény. — Zala-Szt-Mihály. A buza aratása /befejeztetett, a termés szalmára nézve jól sikerült, szemre nézve azonban gyengén; az eddigipróbacséplések eredménye a következő adatokat tünteti föl: 21 kévés kereszt után átlagtermés búzából 27 kilogramm, rozsból 38 kilogramm. A buza apadt szemű. Árpa nagyon kevés termett, szeme azonban meglehetős jő Zab aratása folyamatban van, ritka ugyan, de szeme szépen fejlődött kielégítő termést igér. Tengeri kedvezően áll, s bár az esőt kívánja, meglehetősjói gyarapodik. Burgonya i és répa a szárazságot és nagy hőséget siaylik.
: — Pályázat nyittatott a leiilii r. ; kath. segédtanítói állásra, a szepetneki -r. kath. kántor tanítói állásra aug. 8-ig oly kijelentéssel, hogy egy segédet tartozik alkalmazni maga mellé.
— Kinevezés. A perlaki kir. járásbírósághoz telekkönyvvezetővé Jancsó Gyula segédtelekkönyvvezetö neveztetett ki.
— Figyelmezte téa. A nagy-kanizsai Kisdednevelü Egyesület nagy-kanizsai óvodáiban az uj beiratásck aug. 1 én kezdődnek, míg a kis-kanizsaiban folytatólagosan történik. 30—30, illetve 90 díjmentes felvétele szegénységi igazolás mellett\'eszközöltetik.
_ Albanich József ügyvéd temetése mult szomb°ton d. u. 5 Órakor nagy részvéttel történt Ravatalára számos koszorút helyeztek: A helybeli függetlenségi párt tagjai\'is következő" felirattal „Szeretett volt elnökünknek".
—: a turin-parizsl utazók már viaszaszállingóznak. Gyorffy János és Simon Gábor a hét elején hazaérkeztek. Garai Benő Londonban és "Oszterhuber László Schweiczban maradtak.
—Gyászhír. Özv. Paliui Iukey Kálmanné úrnőt ujabban ismét gyász sújtotta, nővére kamjonkai Szemző Valéria, férjezett csávosi és babdai Csávosy Gyuláné elhunytával. A dicsőült 46 éves volt és 8 gyermeknek -anyja. Hűlt teteme Budapestéi a babdai családi sírboltba szállíttatott Béke hamvain I
i— Következő sorokat vettünk: A nagykanizsai .Hadasíyán egylet" kiküldött bizottsága f.é. jul, hó 22-éo tisz-
telgett ö Nagysága bocsári Svasíics Gyu|a birtokos és Marczah" járási orszá-gosképviselö urnái Balaton-Edericsen, hogy leróhassa hálaadóját azon szívességért miszerint a nevezett egylet védnökségét elfogadni kegyeskedett. Mikor e bizottság e mély hálára érdemes köszönetét befejezte, Ő Nagysága határozottan kimondani szives volt hogy.; midőn e tisztséget elfogadta, oda fogja, irányítani tevékenységét, hogy ezen egylet az alapszabály megemlített nemes czéljának mindenben pontosan megfelelhessen. A kiküldött bizottság e meglepő, megható, s az egylet iránt tanúsított nemeskeblü-ségeért ö Nagyságának hó-loló tisztelete és köszönetnyilvánítása utat. d. u. 6 órakor Keszthelyre, ismét Kanizsára érkezett, hogy az egylet tagjainak ez örömhírt mielőbb átadha-sa.
— Hajgató Lajos felsŐ-szemenyei (posta helyben) körjegyző mellé ~egéd kerestetik, ha csak némi jártassága volna u. Megkeresések mielőbb hozzá intézendöfc.
— Barcsról értesülünk, hokj Áfor Ferencz, a sokat emlegetett és 135 évesnek hitt érdekes alak mult éjjel elhunyt. Cselédkönyve feltaláltatván kitűnt, hö^y 1769 ben Hetesen született, tehát 120 évig élt a jó öreg. Béke hamvain 1
— Megyei r. h. Komáryárosoo jul. 19-én nagy tüz volt. elégett u laknáz, a kár 15 ezer frt — Keszthelyen egv ga/d tanintézeti hallgató öngyilko sigi kísérletet kőve\'eitel. — A csáktoruya-zigrtu helyi érdekű vaspályán a zőna-tarifa lép életbe aug 1-én — Badacsony es Iiévfj löpnél hajóállomási kikötő létesíttetik. — Fenekűéi a villám egy nyári marbaakolöa ütött leégett s 4 marha benne veszet\'.-r Sümegben Mojzer-féle" szőlőben a phylloxéra constatattatott; e szerint Zaíavár-megye Balaton-mellékéi) már 4.6 község ben pusztít — Bárhely községben ^egy jobb uiódu parasztcsaládban 3 törpe egyen él, 30 évesek, 100—108 czentiifietér magasak. —
— Hazai r. h. Hazánkban 19.874 (10.589 férfi és 9\'2S5 nőt siketnéma vmi.— Kopácsy József uy. legfőbb itélöszéki biró Veszprémben meghalt 90 éves voli- — Kör-, menden vasparipa egylet alakult — Dr. Sass Elemér szegszárdikir. alügyészi állásáról lemondott. —Pécsett próba asphait burkolatot alkalmaznak néhány utczán.
— A jaáki templomrabló elfogatott
— Pakson roppant tüz pusztított 471 ház égett el. — Székesfehérvárott tébolyházat szándékoznak építeni. —, Szombathely Kossuth Lajost díszpolgárává választotta.
— „A tanítónők otthona" Mária-Dorottya főherczt gnő jelenlétében okt közepén nyittatik meg. — Vámilletéki aranyárkeletpótlék aúg.hóra 18 \'/a0/,,. — Ő Felsége születésnapján rendkívüli előléptetések lesznek a honvédségnél. — t
— Külföldi r. h. A szerb kormány a németnyelv helyett az orosznyelvet rendelte kötelező tantárgygyá az összes szerb-iskolákban. — A brazíliai császárra egy portugall pisztolyîyal rálőtt — 3 megkövesült embert találtak Uj-Wales-Orange város márványbányájában. — A világ legnagyobb orgonája Sidueyben van, 129 reps-terrel és tízezer csövei bir. —r Belgrádban amerikaiak nagy játékbankot akarnak felállítani, harmadjöveldelmét a varosak ajánlották fel 8 millió kölcsönnel együtt.
— Konstantinápolyban 200 ház leégett. Boulanger 252 ezer frank elsikkasztása miattvádaláhelyeztetett — Kréta szigeten forradalmi mozgalom van, — Varsóban a városi szinház villámütés folytán le-égeit — A párisi kiállítást július I5-én 309. GôO fizető vendég látogatta. —
— Az ugorka-Idény már csak a legendák sorába tartozik. A kánikula daczára eseménydús napokat élünk, mikor egy müveit ember sem nélkülözheti a mindennapi újságolvasást: kivált mikor azt maga után küldetheti, bármerre utazik, bárhol fürdőzik. Legalkalmasabb e czélra a „Pesti Hírlap", mint a mely ma napilapjaink közt kétségtelenül a legtartalmasabb. Annyi benne a tárcza. kis czikk, nagy czikk, mulattató karczolatok, csevegések s oly gazdag a törvényszéki és hírrovata mint egy. más laptársáé sem. Azonfelül minden szenzácziósabb eseményről a leg terjed elmeri\' sürgöny-tudósításokat hozza. F2zt persze csak rendkívüli elterjedése folytán teheti. De meg is érdemli a pártolást, mert a mellett, hogy
; legjobb is: egy hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetés a „Pesti Hírlap" kiadóhivatalába (Budapest, V., Nádur-utcza 7. sí.) küldendő. Ugyanonnét mutatványszámokat is lehet kérni; egy hétig íngye í és bérmentve küldenek mindenkinek.
— Tanügyi érdekes kis füzet jelent meg Pécsett Hekinger István föreáliskolai tanártól. Czime: A szülő krbékülése az iskolával. A tanuló és acsalád javára irt könyvecske ára 26 kr.
hetni.amagyár pinczérek megteszik kötelességüket, látogatásnak ís örvend, különösen a magyarok által. Van itt azonban több kisebb vendéglő, vaiamint privát étkezdék, de ezeket nem ismerem, róluk hírt nem adhatok; igy múlnak csendesen napjaink^ hisz Varasd-Toplicza nem is mulatni vágyó közönségnek való, hanem szenvedőknek, a kik it; bizton felüdülésre számit hatnak, mert e kénviz valóbau csodákat müvei, azért szenvedők és nyugodni vágyók jöjjetek ide. itt sikert arathattok.
Levegöuk ritka, szép és tiszta, hoz-á a fáradhatatlan derék kertészünk, ki arról gondoskodik, hogy az egész fürdőt kellemes virágillattal töltse el. a virágtenger a szemnek gyönyört szere/, illata pedig páratlan.
Xehány nap előtt meglepetésben részesültünk, ugyanis a zalamegyei tanitó-gyülés Csáktornyáról, vagy 25 tagja e fürdőbe rándult, ők a vidék szépségétől á; voltak hatva, minden várakozásukat felülmúlta, távo/.tukkoi a leg-zebb emléke-, ket vitték magukkal. A tanari kar több\' tagjának feltűnt. Rogy itt kevés az éneklő-1 madár, valóban ritka é.s okát nem bírjak J megmagyarázni: emberek vagy ragadozó\' állatok irtják k:. vagy pedig az erős teiek I körmei pusztítják el.
. A fürdő ünnepélyes csendjét vagy 8 fiatal ember verte fel. kik ittasan h >rvát dalokkal járták tie a helybeli vendéglöket.: garázdálkodtak, igy berohantak a 2--ikj számú vendéglőbe, itt sértegettek — a vendéglösiiét sem kímélték, a vége.\' az lett. hogy hatalmasau meg lettek bér-1 inalva, orruk előbb volt a kövezett járdán,. mint a lábuk, ezek csakugyan megnyerték a garázdálkodás gyümölcsét
¦ Sajátságos, hogy szomszédaink nem] akarják tőlünkazf.ei sajátítani, ami jó. da-czár^ezen borzasztó hőségnek helybeli isk. még mindig tarteiöadásokat szegény gver , mekek csak ugy fulladoznak az isk. ter ménen, a nagy bóségtői. nálunk ilyenkor\' szünidő van, különben jól tanitják őket, a templomban szépen énekelnek. A tetű jilom két oltára valódi műremek, mely Zágrábból érkezett ide. megfigyelést érdemel. . ., J.
A 28-án megtartandó Anna bálra már folynakaz előkészületek.az egész ví-j dék fiatalsága sorakozni fog, vig estélyt ígér. | Egy szóval e fürdőhelyen szép éskelle-\' mes az ittlét, azért szenvedők és nyugodni vagy :iv jöjjetek ide íti, a reméltet felleli tek. - i,
WAJDITS JOZSF.F.
_ j
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM .
ZALAI KÖZLÖNY
JDLIÜS 27-éD
— 2ö,OUÜdobozsvájczilapdacsot
osztott ki ingyen a készitu Brandt Kich. zürichi gyógyszerész, szegény betegek közt. az elmúlt évben. Es ismét tijból fö-hujja Brand\'Rich. gyógyszerész úr a szenvedő -zeséuyeket. hogy az immár majd minden családban háziszerül elfogadott svéjczi labdacsokért egyenesen hozzá forduljanak. 1
— Műklállitás. A vásártéren nagyon, érdekes kiállítás látható, mely Hartkopf képgyűjteményéből, mechanikai műremekek, törtéuelm-; és látjelenetekbÖl áll. gőzgép által hajtott mozgó alakokkal. E kiállítást, mely az udftiri köiök részéről is elismerésben részesült, ajánljuk kő&ön-ségünk fig veimébe. Megjegyezzük itt még, hogy a kiáliiiás mellett igy anatómiai múzeum isvan, mely azooban csak felnőttek által tekinth-tÖ meg.
— Gyomorégés, gyomorgörcs és vértoiulás a fejben következményei & nieg-varart emé-zo szerkezetnek ezek .s/aná-Jyozá>araiegji\'bliereiin>énnvel használható a már ösmertté vált dr. Itó/.sa Életbal-/sama B. Fragner gyógytáraból Prána 20b. III. Itaktar majd minden aJQgy tárban.
— Háziasszonyok gyásza. A BB. II.* czimü lap 9(>-Jik szamában olvassuk.? Aligha nem nagy szomorúságot foguak | okoznia háziasszonyuknak azok az aprói fekeie vagy l>aina magvak, méhek a höi-i g>vknek nauy gyönyö.üséget szoktak sze-\' rezni. Talán fő o-I-~.»*.s hozzátenni. hOtíy a ;
kávéról van s/ó Kereskedelmi -zaklapok | azt emlegetik, bogy legközelebb a kávé>| atak tetemesen emelkedni fosnak. A ma-l g>ará>ata ennek az,. h»gy az áz-jai krvé-j termő vidékekről igen kedvtzőf&.hirek érkeznek: « múlt esztendőben c-<ak köze ¦peS volt a kávétermés, ez idén peitis még kevesebbre van kilátás. Ennek megfejtése pedig a terjedő kávébetegség, mely. mikéül nálunk a szólót a filoxera. agy ott is a kávéfákat egy kis féreg teljesen\'kipusztítja. Mi pedig\' ehhez ho\'.zá\'esszük, hogy vigasztalódjanak meg a magyar háziasz-szouyok. mert ezen.a bajon már is segítve van Szalády Antal Hungária kávéjával, Bi*ly kitűnő hazai találmány, nem csak tökéletesén pótolja az annyira megdrágult kávét, ámbár kilója ennek csak felébe kerül s egészségeseknek, mint betegekue kegyarán t kitűnő tápszer, mely élvezve táplál és táplálva gyógyít Rendes eledelül-használva felnőtték), mint öregek és gyeríne kéknél, a gyomorból és belekből a nyákot és minden ázemésztést akadályozó anyagot eltávolít, agyomort és ávért tisztitír, a jó étvágyat elősegíti, táplál és erösi , soványaknál a hizást mozdítja elö. Mint háziszef, utasítás szerint használva, biztos segélyt nyújt: gyomor és bélhurut, gyomor- és fejgörcs, gyomorégés, gyomorból
V E czitn alstt küzlötiekórt sem alaki , sem tata!misigfelelősséget nem vájlaluk.
eredő föjájás, vérszegénység, étvágyhiány, álmatlanság ellen ; aranyér, ideg- és szívbajokban. — Gyermekek, aggok s általában, kiknél az ázsiai szemeskávé használata tiltva van, a Hungáriakávé számtalan, orv. tekintélyek által mint legjobb eredményű tápszer van elismerve, a fentebb felsorolt.bajokban pedig melegen ajánlva.— Ezt sok ezer bálairat igazolj--. Befózetik tisztán, hozzá nem adva semmiféle más kávét vagy pótlekot, bögrében jobb, mint kávéfőzőgépben ; egy csészéhez\'egy evőkanállal, miként valaki gyengébben, vagy erösebben kedveli tiszta vízben 2—3 perczig fórra\'va. — Van továbbá Szalády-nak, egy más gyártmánya is, az úgynevezett „Szalády-kávé1", ez mint pótkávé használtatik a kávéhoz vegyitékül azok réizére, kik az egé-z>égrontc ázsiai kávét nélkülözni nem tudják- A ,Szaládykávé", mint mellék a mai drága kávéárak mellett igen előnyös, mert pótolja azt. s előbbi magas arat alább szállítja.— A .Szalády-kavé" izére és zamatára nézve sokkal kellemesebb ; színre szép tiszta és kevesebb czukor kell hozzá, mint bármely más pótkávéhoz, tehát nemcsak kávépótló, hanem
egyszersmindt kávéjavitó is, mert jótékony alkatrészeinél fogva a valódi kávé izgató es nevitö hatását alább szállítja, azt kellemesebbé teszi, s igy a kávé élvezhetőbbé válik. Két kanál szemeskávéhoz egy kanál \'„Szalády kávét" adva főzetik be, s igy a legízletesebb kávét nyerjük. Kaphatók minden előkelőbb füszerkereskedés-ben a fővárosban és vidéken a meghatáro-zottár gyárakon.
P&gimeletek.
Mostoha testvére. Egy fiatal ember, a ki nagyon féltékeny volt a Naniczára, meglátta ezt egyszer, hogy egy katonával beszélget Amint azonban hozzájuk ért, a katona elsietett.
— Ki volt az a baka? — kérdezte villogó szemekkel.
— Ikertestvérem, — felelt pirulva a leány. ,
— Hiszen nem hasonlít hozzádj-
— Az onnan van, lelkem, mert mostoha ikertestvérem.
Engem vagy öt? A nagyságos úr kikiáita dolgozószobából : ( \'— Kérlek egy szóra, kedvesem — Engem, vagy a nagyságos asszonyt tetszik hívni? — kérdi a szobaleány?
iNTyiixtér*).
Bécs : J}rácz -Te me;
Ki nyert ?
Húzás július 20.
84. 56. 13. 29.
5. 61. 51. 43.
vár: 15. 83. 87. 26.
Szerjc. Üzenet.
— , Hévíz. Kösi\'ünoL Szíves kézséggel teljeiitettük A találkozásnak örvendünk. .
— .Hársfák alatt . Nem közölhető.
— Béca Még n-íta írhatunk bisonyos napot. StivcS ajánlatodért köszönet
— S: Gy. Örvendünk. Helyes! Servas villám!
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTOR FI LAJOS. Laptulajdonos: W AJ DI TS J Ö ZS EF.
I HIB DETESEK
G YÓG YFOimAS,
magyar selters"
Vegyeltnezve a budapesti m. kir. egyetemen. SsenSMwéa ˇagyi tantftlb, krrfs —«Tai a. őa gasÄag, OSíg
kötött izanaaTtartalma kJ-raló hatitnaak bizonyult kulönóe*n tUdSbáxitalmalc-txiil a bel a issbaiestsa—r csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, söt veszedelmes ugatástól, ellenben a iáiig kMMt ssánsav gaadag-•ága a gyógyhatású alkatjósxeknex. a beteg testrészekbe való gyors és biatos í»i t U uset tMwí< Kms tolsfdoaeá-gának köaSönbeti a Margit-(orrá« axon kiváló «lönyei is, hogy a bal rsabacssäasaTtwis\'oaröae er&»ebb á#rAoy-vizek. mint a »seiterwi-ffleichexit^i-g\'f , tUd.cííx»jolLoan.. kOlönasen ttidS-Y-éraéeSoltnél már nem alkalma/hatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás meUstt folyton hsaxiiárteeik. .
A tiitlölíetejfelí: kümáúkui gyógyinOseteibee. különösen a lnglatogatottsskb GörbersKlorl-t>íl íí, a Margit-viz otthonossá rali. — Orvosi tekiu tél veink Bud*p*«taa : Dr. Korányi, X>r. Gebhardt, Dr. TVa-vratll, Dr- Poór, Dr. líétly, Dr. Barbáa ; BAestan: X>r. B«zn-iHT^.r, Dr. Dujacxaek stb. a legjobb eredmeayayal all iliniiMt a lég-zS^, n»m (m i tő- 6m liisg-yszervck általános barátot báatalmaináL
!rMin t ivóvize
prii»orvatlv-g-yóg-yaszorrielí biiony-o.lt legflíüai^le\'lsfc T&CUßmt-dsarrióbsui KOLERA i\'.n-^\': "••..f.^-cio« ellen a
..ItEOlFlwrnl liasmálva a legegészségesebb ital!
Édeskuty L.
Kizárólagos főraktár
tOr. «a«sMsrb \'íí. adv. Épsetssj Tis eaallrSéeiál.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőkben.
Schwarze Seidenstoffe von 60
kr. bis !1. 11.65 p. meter — glatt und gemustert (ca. 180 verscli Qoal.)
Farbige Seidenstoffe von SO
kr fi. 7 65 p. Met-r — glatt und gemustrrt lcirca 2500 v«sch Farben, und Dcsins.)
Versendet robeD- and «tüsckweise por-to- und 2olitrei des Fsbriks-Depot G Henneberg> K. K. HoSieij Zürich. Mqs \'.er umgehend. Ürif« kosten 10 k.-. porto
*)K rovat alatt kíízldtté:! nem vállal Ul elŐisíget a\'sierk.
¦lök
! í Komoly intés !!
mírjdazokbox, a kiknek még biztosító-! iiiüfscu, akár kSlcsüu lelv»v^sre, akár csalidoknak hagyományul (amenuyiliea egy biztu-ito levél egyenlő ké»Ej>éni«el)eladósodott ;á«- és f.ildhirtoko.-\'ik péusvisaonyainak rend-•ehosísára kiválóan alkalmas, miutáu ei-tleg\' icköyetkezítt röctüni í-ihalaiosá.J\'-setén a liii-tositott tőke kifizetésével a birtokot tehermentesen kapják tr.\'.-g; uj házasoknak is loutos a uü és gyermekek hiittositasira, végül pedig alkalmas katifiíókéut való deponálására. <
Egy életbiztcaitó ltv-1 minden esetbpn a legbiztosabb, lestakarékosaVb é* legjobb tííke péuz, encélfogva roiudvu takarékpéúitár elStt előnyt érdemlő. Hogya.i és mily moöoa sie-rethfctö rgy biztosító levél a legjobban é« 1 e g e 1 ó n y H s e b b e n.-ez érdemben ivóval és irábbelüeg titoktartva a legmeghís-, hatóbb fclfílág<>si:á"S3l üzolgál ; Biiti>BÍtási (\'•\'>-felügyelő KLEIN l., KoblmcESergaase T. IV. emelet. Találhat.! 2-től j óráig. Elfocadisok
epési CG. é
s kori-.
3G<>7
Eladás.
A. szt-györgyvári hegyen fekvő szőllöjét a függő terméssel, mintegy 102 hectoliter ¦jres lordo szörsteic eszközökkel tel||gen felszerelve örök árban eladni óhajtja az alu\'irott tulajdonos nő, kivel a feltételek megbeszélhetek
Nag\\-Kanizsán
özv. ALBAXICH\'júZSEF-né
Védjegy
Gyors és biztos segítség ijoiorliajol s ázol: KT6ttB2i6Éjá ellen.
As fentartáaira, ai életnedvek s ennek folytán a vérnek tlsz-
titására és tisrta állapotban való fentartására él a jó em^sités elöseeitésére a legjobb s leghathatósabb sser a már is mindenütt ismeretes ós kedvelt
életbalzsam I>r. KO.«í i-t.il.
Eion élethalesam a legjobb s leggyógybatásotb gyógyfüvekből a leggon-dfisabbaa van késxitve, ¦ különösen minden emésztés! bajok, gyomorgörcs, étr ágy hiány, savacvus felhüfngég, vértóialis, ar&nye - bajok ttb. stb ellen teljesei) hathatósnak bizonyul. Ily kittlnő hatásai vUkeztében esen életbal\' zsam egy bebitonynlt. mcKbízbató básisterÓvé a népt)>\'k. Ára ejjy n»gy
üveagel I frt. kis üveggel 50 kr Elismerő lr~ ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állna\'-.
tívÚQ T Hamisítás.,\', elkerülése végett mindenkit 5-* eyelme .\'et(k. hogy az egyedül általam az eredeti ut»»Itás szerint készitPtt. „Dr. KOSÁ-fóle élet-bal xsam- minden üvegecskéje kék búinkba van csomagolva melynek hosszoldalain .Dr KOSA életbals-ams a ^fekete sashoz" ciimzett gyógyszertárbóL FRAGNEIÍ B. Prága 205—111.* német, csi-h, magyar és franezia oyelven olvasható, széles felein pedig az ide DyotoOtt védjegy látható. Dr. ROSA életbaizsans valódlan kapható csak\' a kéBzitű 3Et -A. C3- 3ST El H3.
raktáFábin. uyágy<zertár ,a fekete sashoz- Prágában 205-111., éa BUDAPESTEN Török József ur gyógyszerésznél, Kiraly-utcza 12 sz Budai Emil ur gyógyszertárában a Varosuáx-téren.
Az osztrák-niagyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen élet balzsamból.
Ugyanott kapható:
„prásal általános h;izi-fceDocsa,
több ezer bilauyilatkoiattal elismert Utos gyógysxer mindenféle (ryuladisok, sebek és genvt-dOs k e.Jeu. tzen Kenőcs bittos eredméayoyel baszna!ható a nő-f-mlC Kyu! dástnál, a tej tespedéséuéi s az em!Ö megkemétyedésén^l szülé.-kror, kclev^nynél, vér daganatoknál, genyei fakadékokuá! pokolvarnál, körötiigyők-uél. az úgynevezett köromferegué], elkeményedesekné!, felpuffadásoknál, rai-ngydagaDatokDil, Tsirdacanatoknál, érzeketleD tagoknál stb. Minden Rj-ula-Óást daesnatot, cíkeméuye.lést. íeipnrladást a legrövidebb idő alatt eltávolít; na bol mir ernyedés mutaikozik, ó:t a daganatot a legrövidebb idő alatt fajdalom nélkül fe.szívja, kiériti éi kigyósryitja. 3565 11—26
mW Knpható 25 és 35 krajezaros szeleaczékbni. -^sg
OVASl Mintán a prágai általános bízikenöcsot sokszor utánozzák, mindenkit ngyelmeztntfk, bojry az er-deti ntasitás szerint csak nálam iess készitrf s csak akkor valódi, ha a sárga érczszelt-ncze. melybe t&ltetik, vörös használati utasításokba (melyek nye.-ven nyomvák) 4s kék kartonba, melyen **; ide -BTomoit védjegy látható — burkolva van. Hallási btlzsan a !egt.ÍE„DyU!iabb számtalan próbatét állal legbiztosabb-ismert «er a Oehézhalls* ki gyógyítására s az egészen elveszett haliás, h«tseg visszanyerésére. Egy üveg ara I frt.
nak
4*271 /tk. 1839.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai királyi törvényszék mint telekkvi hatóság részéről közzé tétetik miszerint acs. k.sz. déli vaspályatársaság számára az alább megnevezett határokban kisajátított területekről elkészített Összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helyszínére\' a következő határnapok tűzetnek kí, úgymint:
Nagy-Kanizsa községre nézve 188Ü augusztus hó lG-án délután 4óra:Récsei megálló helyhez.
Komárváros községre nézve 1S89. augusztus hó 17-én délelőtt 81/- óra Komárváros állomáshoz.
Kiikomárom községre nézve 1889 Augusztus hó 17 én d. e. 9 óra ugyanoda.
Az érdekeltek felhívatnak, miszerint neta\'.ani észrevételeiket a fennebbi határnapon abizottság előttelöterjeszszék. különben a kisajátítás és a felvett térfogat, ugy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti kifogásaik többé tekintetbe nem jöhetnek.
Egyúttal felhivatnak mindazok, a kik afenuebbi határokban a cs. k. sz." déli vaspálya társaság számára kisajátított területekért járó és az egyedi kimutatásban kitett kártalanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni akarnak, vagy ezen Összegre bármi czim alatt igényt tartanak: ezeket 18S9. évi augusztus hó 15-ig ezen tkvi hat. annál bizonyosabban bejelentsék, minthogy a később jelentkezők észrevételeire s igenjeire semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalanítási, összeg annak és azon mennyiségben fog kiadatni, a kinek nevére és a mely összeggel az az egyedi kimutatásbanki van téve, a bekebelezett vagy felülkeblezett tételek pedig ezentúl a kisajátított területről hivatalból le fo»nc.k töröltetni.
Az ö>szeirás, térkép és egyedi kimutatás a telekhivatalban betekínthetök.
Kelt Nagy-Kanízsán, a kir. törvszék, mini telekkvi hatóságnál 1889. július 4 Gr.^HUGONNAY kirend. kir. törvsz. biró.
Csak 9 napig, az Eötvös-téreu,
?s agy-Kanizsán. Megnyitás: Szombaton július hú 27-én este 6 órakor és a következő napokban reggel 9-tól este 10 óráig.
HARTKOPF
anatómiai és mechanicai gőzerővel működő nagy
MÚZEUMA,
mely e$f kísérleti természettani teremmel van egybekapcsolva.
f Természettan.
x_ - A kiállítás, mely urak. hölgyek és gyermekek részére nyitva van, tartalmazza a műremek dus gyűjteményét, mely a mechanikai, valamint a képzőművészet terén az eddigieket felülmúlja, úgyszintén igen tanulságos s egyszersmind mulattató az igen t. látogatónak a festészeti kivitelben; a tájképészeti játékszín több ezer alakkal, melyek mintha élnének, ugy mozognak.
Az anatómiai mestermüvek tárlata. Panoptikumtól egészen különítve. Csak felnőtteknek engedhető meg a bemenet. Több, mint 4U0 tudományos tSrgygyal. A jelenkor leggazdagabb gyűjteménye.
BeléjD-tl díj jegyzóüteel 20 ler ÜJ I Anatomiailag szétszedhető négernő. XJJ ! mely egyes testrész szerint a legkisebb darabokra, szétszedetik és félóránkint megmagyaráztatik.
Beléüti díj aTanopükamlia felnöttetnet 15 tr. cyermetet és íwélaölUatottáaöaUO.r
A kísérleti természettani teremben az ujabb találmányok a természettani és a magnetismus, kísérletek lesznek bemutatva. Üagnetor felemelt nehézség erő csodája egy talány mindenkire nézve! , Elve lebeg a szemlélő előtt a messze terjedő tenger fel-
színe felett. A többi mellett az agynevezett szép Galatlaea, ötféle átalakulásban.
Belenő 4ü l-só flJóuelr 20 tr.JL &ei7 10 tr. Gyermeíist a leiéi.
ásért aSide:
az igazgatóság.
^Számos látogatásért j&SÍiesik
HL\'SZON>TOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 27-én.
1*1 ¦%
VÁSZON ÉS FEHÉRNEMŰ RAKTÁRA
NAGY-KANIZSÁN.
Ajánlja
dúsan felszerelt saját készitmányü gyermekkelen-
gyéit. Deákok részére II. m. fehéres színes fin-ingek háló-ingek, és zsebkendők. Harisnyák, asztalnemüek és agynemüek, paplanok, ágy-pokróczok és matraczok lószőr- és tengeri fűből (etrigur),
leánykák részére ingek, nadrágok, háló-reklik,
Cliiffon-, Creton- és barehetból.
BÁMULATOS OLCSÓ ÁRON.
MOLL SEIDLITZ POR
Csat attor
h* mimlf n doboson a gyárjeny eey »*-> é» MOLL A sokszorosító czéc látható Gyors gyngyhatáa makacs gyomor- és altestbaiok. Byomore^rcs. ny Hc. gyomorégés ozéltrekpd-i>ekiiél vájha-jok tertolulis aranyér és a ieg-kfllfi-.félébh női betegsé-fktiél Key «-redeLi ilob -s hassuátati o> ásít ássa) 1 f»t. Kik tárak az nrfii m-ud-n nevi\'i\' tem^b gyógvszertáraib\'sti MOLL A gyógyszerész cs kir udvari tzilíito. Becs Stadt TucSiauben S naponta utánvét me\'lott. 2 doboznál kevesebb
nem katd-tik Elismerés MOLL A. arhei Beosiw G:C foglalkozásomnál fogv* az öu Moll fele leidlits porai igen j.i liaLáit gy<OcoronÍak; isnivrein ezt t-uyszer ¦ mindenkorra s -zivé.y s . ite i éí.-,s* m-g*-et mondok éjrtr ! esek a gjinnr.it jová én f t könnyűvé tessik. T;*ztelettel dteiako P J. leikéss Soanetschlagbau
SaétkHldéi
Tavaszi pyógyitás Nyári
gyógyítás
Öszi gyógyítás
Teli gyógyítás
Legjob\'i bedörzsölő S2e|
MssYéay, csur
es minden meghüiesi betegségek eilen.
CsaA: akhor valódi ba, n,ind>n tiv-g MOLL A.\'védjegyét és aláírását viseli bedorzsöié-ül sikeiva tiasznál.t köszvény, csus, minden ijmU testfájJalmak és bruu\'ásnál; l-ljroffatáa alnkjában ujindi-u sérelem jl sebnél, dagauatnk gyull .di-Sxkúál. Belsol-g vitrei vegyit, e btrtol*" rissullét. háarjU. kólika és hasmenésnél. Egy üieg ára haszna.«ti utasítással 90 kr. c e Haktárak az ars\'ág minden neveseiét gyógyszertár es anyag kereskedés -ib *n. MOLL A. gyógyszerész cs kir. udvari szállító Bécs, Stadt, TiűbUnhea 9. Széikhidés naponta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik, elismerés HULL A. yó gj szeress urboz Bécs. Kitbuö Moll-féle fraccxia borszesz és sujaf vidékem.: - mtlkodik
KoldjÖO linkem 60 uv-gg-i. •t*«*1 sz emberiség i-g:i«égére k zletet óhajtott tsrtani magaiuua! Uélj ti^zteiett-l
M62 33-45 -, Hsrnef. lelkész Micholupbao.
Kakläras Nagy.Kaniisin Roseufeld Aoolf és Feaselhofer JÖzsef, uraknál
MOLL-FÉLE FRANCIA\' BORSZESZ ÉS SÓ
ÜT ! ! ! KÎQEe-sU ! !
! ! ! megtakarít 100 perczentet ! ! !
a következő láreyak megrendelése által : Teljes siÖvet-nadráo (tets»eás*eriiiti nagyság) angol szóvet, elől.b 4 frt moit 1 frt 55 kr.
most 1 frt 95 kr.
Teljes szövet-nadrág [tyUz-oj szerinti nagyság )
Gyermek öltöny mosóscovet-boi 2 —10 évig t.zi,.iartói a I fit 30. I-M) 1*80. egész 2 frt -O-ig
Mosó és vászoDnadrág munkásoknak \'$ű.—l*20-ig.
Gyermek rnhácskák elrg-ins kiállításban, fi..«m, egész 6 év. sig előbb 20 frt most 90 kr.
NÓI Ingek horgalássa! óriás váizouból előbb 1-50. most SÜ kr. •
Női Ingek Chifonbó! igpn finoman horgolva előbb 2 10. moat 120.
Női Ingek hímzéssel bőrvássonból, előbb 2 frt 20. most I frt 10 kr.
Mánk és-ingek legnehezebb minőség minden színben a SO kr. 90. 1 frt 1 frt 10 kr
Szivet egy teljes tavaszi vagy nyári Öltönyre minden színben a legmagasabb íé;-.k ¦• 4 frt
Egy e egans kalap legújabb forma 1 frt 50
A kalap megrendeléseknél kéretik & feji = >\'.-. iiadrágrendeléseknél a hossz, centimérték szerint, gyermekeknél a kor pontos leírass s a megrendelt áruk ¦ pontosan utánvét m-IIett küldetnek meg. a t. megrendeloko-k.
Netzttetsxö tárgyak kicseréltetnek — esetleg a pénz vissaaadatik.
^Mindenkinek érdetnrs próbaképpen egy megreadeiéit tenni, hogy taeggyB-¦ Wőit szerezzen at áruk olcsó és kitűnő minőségéről! Kéretik a csimet pontosai) megfigyelni: 862l 7-25
UXEIVs
Irjternationales Export WaareohaOs Wien I. hohlnessergasse No. 7.
J
KERESKEDELMI AKADÉMIA SZÉKESFEHÉRVÁROTT
Alapíttatott 1868-dik évben. 3669
Ali 3 évfolyamból végzett hallgatók egyéves önkéntességi jogban részesülnek és c\'őnyö8 alkalmazás t le 1 n ek> gyárakban, nagykereskedésekben, pénz- és biztosító intézeteknél.
Legközelebbi tanév 1889. szeptember l-éa nyílik meg. A város\' fekvése igen egészséges, ellátási díj 20— 25 frt havankínt. Megkeresésre készséggel nyújt felvilágosítást
Székesfehérvár, 1889.- július hóban jz igazgatóijj
Ma cziPutîawi/
„LE VRAI GOUDRON"
de Norwege " • JOSEPH BA&DOC et. FILS gr;irâb6I Perlplgnao e> Paritbxn,
az egyeuiili czigarettapapir, mely uorvégîai QrnyôktvoDâtbsti van aztatva, és mivel a fenyokivonat a gég--, tégzocsUTek es a tddSre nézve le^egészs^geBebb szer. ii at
egjedfili czitrarettapapir. mflyat a dohanyzô egészséee minden hatrsztya néjkul hassnalhat. — Sz&mo.i orvo>i- Ai aa ipar tekintélyeitôl ssirmazô bizoojitvâny iU rcnacik-
60 aranyerem,
- 16 díszoklevél. 20 versenyki-TÜli oklevél. Kapható m\'ndeu norinbergi-, diszciGáru és papir-keresdésben, valamint minden dohány- é* saivartőzsdéheD.
oooooooooooooooooooooooooooo
S Nestlé Henrik ^yermeklápliszlje
o c o ? o o o o o o o o o o o o 5 o
g
o a o a
20 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a H si tekintélyektől
orvo-
•Gyárijepy
Tökéletes tápszer a gyermekek-részére. El oem cserélendő a már többször kitöntetett különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek is, mintkitunö.tápszer
gj\'oniorbstjokiiak
igen ajánlható.
SaV~ Egy dobOz ára SO l-cr. \'M Nestlé Henrik sürüsitett teje BeF* Egy dolgoz ara 50 iar "W
Főraktár Ausztria-Magyarország részére Bcrlyök F§ WIEN I. Naglergssse 1.
Nagy-Kanizsán: Fesselhoffer József és Kosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytáraiban. 36G5 2—10
HAUS ER EDE
faragómester
pnrphyr- éi már-
;jára.
*
x x x x x
*
x x
x
X
*
x
li
* *
3 !xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx«
CS. lí.\' aőv. kő
gránit-, tClitt-. vát.yszobrok
Bécs, II- Spuaíásse Nr. 19.
Téglagyárak, kőbányák, gozcsisxolö és fllrész-maloro tulajdonosa. Dusán felszerelt raktára kész S í R-S Z O B R 0 K X A K kripta fed ők gránitból, kriprarácsozatok és iirlánspák s:b. Kriptik teljes *!ké-kéasi lenére vuló megbicások. szobrok áthelyezése, valamint minden e szobrászatba vácő munkálatok pontosan éa olcsón eszkfioltetnek. Képes á>j«-gyzé-ingyen és bérmentve. Üzletalapiiási év 17öl. 3643 6 — 1» í
ASOTJI.AC-I APÁTSÁG ( Franchia-OrszÁg) Dom MAGUELONNE, prior Főtisztelendő Benedek, rendi atyái
FOGVIZE, F06P0RAésF0GPAST4;a
2 ARANY ÉREM : Brutsei 1380, London 1SS* -
A lercuffauiib Idl^ntatéuk i
FeltabUUtou |as|a ik even BOTJRBAUD PírrXR ax I«SsV#*j3 prior altaL
< A fotiszteltncíi ben ed étrendi atyák fogrí-zenek használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és gyógyítja a fi\'gn*\' odvaasáeát melyeknek íthérse^et és szilárdságot küYcsíiriíJz, a mennyib^u a loghost erősíti s teljesen egészségessé változtcriA.
« Szolgálatot teázunk tehát olvasóinknak, midSn Sket ezen régi es practícusitéBzítniények-re figyelmeztetjni, melyek a legjobb g?ógy: szert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert kép
BORDEAIIX
oooosooooooooooooooopooooood
SCHLlCK-féle vasöulőde és gépgyár rész\\ény-iársasa«;
VÁROSI IRODA és RAKTÁR: VI. Podmaniczky utcza 14. szám
GYÁR és IGAZGATÓSÁG : Váozl-lcörut 5"7. sz.
GÖZ- és JÁRGASVCSÉPLÓ KÉSZCLETEK.
SCHUCK fCle .z.b.
KÉT- és HÁROMVASÚ ÉKEK." SCHLICK-féle szab .Haladás" sorvstő-gépek.
: Szórvavető-gépek. Scklick-féle szab. Rayol-efeék-,
Schlick- ét Vioats-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rögtörd hengerek, szeoskav gók, répavágók, repazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztité rosták, r malmok stb. \\\\^ Az összes ekék tart&lékrészei készletbea tartatnak. Előnyös fizetési feltételek. Legolcsóbb árak ¦¦f* Árjegyzékek klTánmtra Ingyen és bérmentve. *B*B
JEGYZET. Van «.renciénk etennel L c2.1ü«Wb*ráuink beca« tudomiiir. ho.ni, hoíy noh* . VI. Podm.nicilty.otcia l-l si. » Uvö irodáink legn.Kyofeb réssét A kftlw vipii-ntd^ lé.5 Eyirtelepfinkre helyeitak áf, mindj^oiiAlt&l t. ailatbiráuink kényelme érdé-kiben egy virosi irodát urtunk fenn, .^kmint, hogy ugyanott épité.i cikkeink éa gaidkiágívgépeinkbSl raktárt léteiitettflnk.
Eiyild tisitelettel
.3546 12—18 S. Schllok-tele ratóátSda éa gépgyár réaari&iytreaaig igMgatósiga.
Wtjdite József konyTD.Tomdájábói Nagy-Kanizsán.