Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.18 MB
2009-11-25 08:22:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
254
3038
Rövid leírás | Teljes leírás (301.35 KB)

Zalai Közlöny 1889 049-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MMANIZSA, 1889. fleczember ?-én.
Elöfixeíisi
Egyei, szín 10 kr
Hirdetések
í haí&Lüs petitsorban 7. másodszor minden további sorért 5 kr. HYILTTÉR8EN petit ioroukéut IU krért vitetnek fel Kincstári illeték m;ndfu eeyes birdetésért 30 kr. fizatendők.
Hnszonnyolczadlk évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szeltem
íszét illető ku rk>sz tőségbe? illető kozlemenyekj
pedig a kiadóim
Nagy^K a nizsd ti takarékpénztári épület
Bé\'n-.entetlen levelek t.
gaát&tliak «1
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanttsai ,Kereskedelmi Iparbank*-, a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a mnagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" lnagy-kanizsai keresítény jótékony nőegylet\', a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a Bnagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet11. a „soproni kereskedelmi
-\\ iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, -J&0MBAT0N MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Méreganyagok.
Az egészségügyi bizottságok s a vároíii hatóságok szigorúan őrködnek: ugyan, hogy megóvják a lakosokat ] ügészségellenes, káros befolyású élelmi szerektói, de van-e oly hatóság, mely hasonló sikerrel óvhatná meg az, embereket a láthatlan, lappangó, de általauosan\' elterjedt mérgektói, melyek legkülönfélébb idomban jelent- | kezye gyöngítik a testet és lelket és
: itlai •:. idézik elő a testi és lelki fogyatkozást ?
Oly időben élünk, melyben az egyszerű munkás is vágyat érez magában, hogy valamit olvasson. A lapokat, regényeket, folyóiratokat stb. az illető kör szerint kell idomitani, mely számára szánvak. Az észszerűen képző, mulattató a legritkább esetben elégít ki. Az olvasmány érdekfeszítő le-gyen. De vájjon mit ért ezzel a nagy tömeg? itit közölnek a folyóiratok vagy regények, melyek legtöbb családban el terjed vék ? . . . Úgynevezett hatás regényt, mely az emberi é\'et legsötétebb árnyoldalait ecseteli. Az úgynevezett politikai néplapok rövid híreket hoznak, melyek az ál-Iétel bűzhödt világáoól erednek, s oly fogalmakat szereznek a fiatal főkben, melyek mindenre vezetnek, csak a valódi emberiségre nem. A szeilemdusaak mutatkozni akaró tár-czairó sikamlós, kétértelmű szólásmódokkal dnskálkodi*, melyek nagyon is termékeny talajra akadnak érettebb fiatalságunk kedélyében. Eh! mondják erre sokan, nem női n5 veidét számára írunk ! mondják igen gyakran és mintegy mentségül; helyesen, de vájjon, hol van a határ, melynél a fogékony ifjúságnak, mely az ily féle sajtóterméuyeket mohón radász-sza, ne továbbot kiálthatnánk?
Az apa hírlapokat járat, a mama regényeket olvas s a tudnivágyó
leányka önkénytelenül találja meg azt, mit nem kellene meg találnia. És ha valamire fölvilágosítást óhajt, a legtöbb estetben a papa könyvtárában ott van a , Közhasznú ismeretek tára" stb.
A fiatal kedély összegyűjti a ha-lálthozó méreganyagot, mely teljesen elfojt minden érzelmet az iránt, mi jó és nemes. A szellemet oly fogalmak homályosítják, melyeken az érett megfontolás napsugara nem bir áthatolni.
Csuda-e. ha e mellett a fiatal iélek erkölcsileg tönkre jut!
Nem figyelmeztethetjük eléggé a szülőket és nevelőket: óvjátok gyermekeiteket és tanítványaitokat a méreganyagoktól, melyek anélkül, hogy sejtenétek, gyökeret vernek és ha nem is ölnek hirtelen, a szellem és lélek lassú sinlését okozzák, ugy hogy a valódi életörömek sohase érvényesülhetnek többé. Vessetek kutató pillantást a gyermekvilágba!
A tanító, kinek alkalma nyílik arra, hogy szemét az előtte ülő gyermekbe mélyeszsze, gyakran ámulva veszi észre az előtte nyilvánuló különbséget! A szem a lélek tükre. Az egyik gyermeknél a világ tiszta, ragyogó színekben tükröződik vissza ; a szép ártatlan tekintetből varázs-fény ragyog ... a másiknál futólagos tüz lobog, majd tétovázva mereng, majd pedig tompa közöuynyel mered a földre; benső világa meg van zavarodva, a fiatalság iejki pillantását homály borítja. Mi oka ennek? Ki számlálhatná meg a töméntelen méreg-testeket, melyek nevelés, olvasmány, színház, rossz társalgási anyag és gonosz példák által gyakorolják vészes hatásukat.
Kezdjük a zsenge gyermekkoron ! Némely anya bizalma néha minden fogalmat tuihalad! Tapasztalatlan, műveletlen bérélt egyénnek adják fel-
ügyeletül legdrágább kincsüket, kik közt száz esetben alig találkozik egy, kinek sejtelme volna \'állásának fontosságáról. Az anyának terhére esik, hogy a sétánál jelen legyen; a gyermekszobában levő zaj idegessé teszi; lakszobájában pedig a gyermekek elrontanák a jó bútorokat, azért tehát érett megfontolás után legczélszerübb, ha a gyermekeket valakire bízzuk, legyen bár ennek neve pesztonka, vagy dajka ...
Nem hiába irtuk le e gondolatjeleket .... Szeretnénk azokban a következő kérdéseket szőnyegre hozni: „Mely körből ered az ily száraz dajka? Miféle értelmet hoz magával a reábízott föladathoz ? Mily érzelmet, mily szeretetet hoz a gyermek elé ?u
Vájjon oly könnyű dolog, gyermekeket ápolni és gondozni? E hivatás, az életföltételek tanulmánya, zását, a szeretet és Önzéstelenség korlátlan odaadását igényli - . .
.Hivatás?" fogják sokan bámulva kérdezni V. . .
Nos tehát, kisnek e szó mag.is fogalmu, azoknak azt mondjuk: „Művészet* !* ,
Ekként kell fölfogni a- gyermekápolást és azok, kik\' azt\' helye-í seii űzik, művésznők ! De hát azok, kik nem Űzik helyesen? — Ismét} gondolatjel . . . 0!y képlet, melyen! a testi és lelki betegségek sivár képei látszanak! _
A dajkák számtalan méreganyagot oltanak a gyermek lelkébe. — Ezekre bízzuk a gyermeket órák hosszáig sétányokon, hosszú téli esti! órákon (miközben a mama színházban | van;-. . .
Legyüuk őszinték ! Kivel és miről társalognak e bérelt felügyelők ez időközben? Bizouyárja \\ legritkább esetekben a gyermekekkel! A véletlen ugy hozza .magával, hogy
barátjukkal, vagy barátnőjükkel találkoznak, kikkel élénk vitatkozásban oly dolgokról beszélnek, melyek korántse arra valók, hogy a gyermek szemlélő tehetségét nemesitőleg serkentsék. Szapulják az uraságot, titkolózásokat váltanak, légyottokat határoznak és végre fenyegetések közt igértetik meg a gyermekkel, hogy nem fogja honu megmondani. Ily módon nagyra nevelik bennd a hazudozást, rágalmazást és ehhez hasonló kitűnő tulajdonokat, mig a kedves . mama azt hiszi, hogy jó kézben vannak.
Irigylésre méltó gondatlanság! Méreg ! méreg! mely nevelés és rossz példák által beteggé teszi a fiatal lelket! Bírói tévedéseket emlegetnek és borzadnak arra a gondolatra, hogy valaki ártatlanul esett az igazságszolgáltatás\'áldozatául. De borzasztóbb ennél a képzelet.
telén élet ecsetelései tapsoló közönséget lelnek, addig a családi élet valódi boldogságát homály borítja. Nem is tekintve azt, hogy azt mondjuk magunkban: „Az ily előadásokra nem viszem el leányaimat vagy fiaimat,* nem vétkezünk-e enmagnnk és erkölcsi életünk ellen, ha az\' oktató társalgásra szánt órákat az ily nyomorult, erkölcstelen előadások meghallgatására szenteljük? Ily: módon valóban nem fejlődik ki a nemes tiszta családi erény.
Igaz ugyan, hogy sokan avval vigasztalják magukat, hogy van aem-leges — negatív — nevelés is, s hogy „.épp" az emberi élet ez árnyoldalainak megismerése vezet fenyőid-latnak megismerésére .... Ez azonban a legtöbbször á 1 o k o s k o d á s.
Hány oly nö van, kit a természet Korántse tett hajlandóvá csel-szővényre, tettetésre, kaczérságra, de
meg ezer gyilkolást követnek el erkölcsi, lélektani tekintetben és melyek kikerülik a hatóság ítéletét.
hogy naponkint sót óránkint ezer kit az ily előadások gyakori meghall
gatása arra bírnak, „hogy egys/.er o is játszék szerepet!"
Mennyi szomorújáték adódik elő, Vájjon, kinek jatna eszébe, hogy. különben nyugodt, békés családi kö-büntetés alá vegye azt, • ki \' rossz! rökben, melyek\' csakis e benyomá-példák, illetlen olvasmány, trágár jsok víszhangjai! A színpadon játtársalgás stb. által mérget csöpög- [ szanak, de a családban tapasztalnak tet a fiatal lélekbe.\' ; és éreznek !
Hát még a színház! Pedig nem! A pirosítóval, melyet a színpad.
a színigazgatókat illeti a szemrehányás! Ezek legtöbb esetben üzletszerűen viszik a dolgot. A kereskedő oly árakat tart, melyek\' leginkább kelendók; a színházigazgató oly da rabokat hoz színre, melyek megtöltik a pénztárát. Kit illet a vád ? Mikéot kellené a művelt közönségnek eljárni az oly előadások ellen
herczegnő letöröl arczárói, elenyészik- az emlék is a játszott szerepre . , . de a hamis benyomások áltat eltévelyedett és félrevezetett nő tévedéseért élte boldogságával lakol!
Óvakodjunk tehát e lappangó, láthatatlan, ellenőrizhetlen mérgektől, melyek ferde nevelés, olvasmány, szin-ház és társadalmi viszonyok áital
melyek jiélkülözve mindén erkölcsi i csempészik be magukat és biztos
irányt, sértik ah művelt lelkét, utálattal töltik el a nemes érzelmeket!
Mig .a rutalkodó szöveggel telitett operettek\' telt házakat csinálnak, a házasságtörés drámái és erkölcs-
romlá^Jk indítják á testet és lelket!
K. Mártonfly Imre.
T i r e % &.
__ í.
Roboz Ágnes.
Mutatvány „A Héc-bo!
Robot Á(ne* kftkMn; k** fiit elfogok, A leiméi) eb ti lilmlőca lenekére dobták. A p llos már fruve, a sírjuk megásva, É» iv kegyelemnek ajtaja bezárva.
¦ Paj ¦ L. k Ki ? Ágoea ott kóvályog,
1."%:. szólítgatja a.* íródeákot Magaa arak előtt, kik tanácsba mennek. Veti magát porba ¦ zokog mint a gyermek Kezeit tördeli, ében hajit tépi, Bátori ajtaja mé* se nyil meg néki. _ Nap nap után muük, már csak egy vad bátra A palotát aztán nem lesz miért járja.
.Dajkám, Öreg dajkám! egy utolsó próba I Gyűlnek as udvarhoz tánezra dáridóra ... Sikoi Ott a palló . . . undok ott a pára .\'. . Keln.dS a szépség, becsület ai ára. Öltözködni gyorsan ! . . .ne törődj\' az árral Tüsd meg fV-jkeadümet gyémántos boglárral, Illésed panyúkára nyuaztpréraes mentémet. Helynél csak a vállam csillogóbb, fehérebb. Kényeimnek nyomát mosd le rózaa vízzel,\' Menjünk dáridóra — neglÚMadtVtnvfel.*
Tárogató han^j11 zeQK ej.icakába, Sir-ri a hegedű, mélázik a hárfa, Fáklyatánca, párnatáncx váltakozva járja. Ciapodár Bátori párját egyre váltja. Virágtól virighos mohó vagjgy&l »édill Es megittasodik Ágnes axépségétUl.
Térdre borul Ágnes: .Nem a tincsért jöttem, nagy arazal Csak teboazád jöttem, (ijLiiba borult Özvegy . . . Kobositk anyja .. . .
Ea^eVlS tx»vait Bátori nem hallja
Tekintete kánya, a mely .orvnl rilti
VergSdS galambra : tMÜyea t%ép ragy Agnei ]«
»ELJ óraVaa Éaflltem őket c világra, Lc?-k a ninknak éde« hasonmása,
Oly delik, oly szépek, Halálra, Bátori, 0 ~
ily bátor leventúk. írt keresnéd ?*
Liliom arczára kflnyre köoy szivárog. Z*Ígmoiid_ gerjedelme csak rózsákat lát ott I Kostát irczirj, vállán, keble halmán nőve, S égő vágyat érez azrtkitni belőle. Fölemeli gyüngén s *x udvar láttára Szilaj égő csókot lehel a váüara. Összesúg, összibúg a Sok i\'tri dám.i, li\'ivarnok küzönyös, mintha mitse látna. Ágnes t;K or,-..\\.r!. pirul, sápad, kába) K* » fejedelmet ellöki megátnl.
.Becstelen! . . . Vulna iu egyik fiam bátor, Lemoaná a «égy«nt anyja homlokáról."
Kerekedik felhő & Zsigmond szemében: .Ha csak egy kelt, legyen óhajtásodképen: Keltő közül még ma e,cyik had aeabad, Válogatós asszony, vilaszd ki te magad !-
SzúéhfZ kap Águea. nincs -zava, nioes átka. Csak saQkai vágy innen, ki az éjszakába. Ez arcotok, e hanzok, e zaoe miud üzi,
ü -;r. eszméiül, gondulatit fdzui,
A levegő nyomja, olyan fojtó száraz S fűiébe zúg egyre: „Válaszai, válaszát, vá ^ (lasua !*J
Kiér Roboz Ágnes a nagy tág lépcxóre, Virító szőnyeggL-l bevonva, átszőve, . Tapogatva kezet toixia karfára, Tétován Ifp, mintha nagy &r<tétuco járna, Halán téka :. meg-iivigtia.ogatja S lassau rendbe tétül, hiszi, goudotatja
.Leányos areznkon alig serkedi
S leánycsokot bizony még nem is Ízleltek ; Véreu^tő Bátori, nem sdom, nem adom! Kisebbik fiamat .tenéked n;m adom."
É3 újra alább hág, egy-két fokot lépve : .Hám emelte öklét . . . most lakoljoi. érte 1 . Porban jitaso gyermek — aióta som t-tte, Hegy bantessem mostan halállal érette?\'
Tirogató hangja mind messzebb enyészik. Félelem lassítja Ágnes sairverésít,
Ujr* lép/támolyoír, ket\'.Őt, hármat, négyet I. . . Jaj, tan ez a lép;ső sohse ér ma véget! . . .
Egyszer csak. egyszer csak — mi jutott [eszel.* ?
Leül a garádícs IteÚS .közepébe \'.
S óvatos ujjakkal condt>a-gondolatba,.
Éjfél haját lassan b\'intjx-hoi\'togatj.t
Nngy uebét gyűrűkben a haj karikázik
S ontja fénynyel elegy árÉyát le bokáig.
(ive megoldódik, mentéje alá-u.Il
S a sok drága ékszert Jefosztja magá-ul.
„Aludni! . . Már késői" . . . Félve píron-
l koíva
Keblén a ruháját lágyan összefogja S indnl, fordul viasza könnyű lehbenéssel, Játszi mosolygással titkos kedvtelésjel. Álmélkodva nézik, a mint tova lebben > CgyBzer csak benn terem újra a teremben. Szétrebben a vondég — minden ideg bénul, Zeneszó, vig kaczaj hirtelen e némul A;nes is meghökken, szétnéz zavarodva Azutá.0 bajbókol balra is meg jobbra S mintha válastolna valaki sxavá Dadogva szól: „Igen — andienciiára.
Nem nevetgél bezzeg most e rom láttára Henye ndvaroneznép. ledér úri dáma, Zsigmond gonosz arexan a fagyos guny t Krónikás kiejti kezéből a tollat.
KISS JÓZSEF.
A Jamrach-Hagenbeck gyűjts expe-dttJó utí élményei V
Közép Afrika keleti es déli benső aeq.atoria-iis részein i Nyahiaanassa tó vidéken.
Ií. Hoiiászy Ferencztól. TáborUDk a Nyabig&mass-to tidékén.
(Folytatás.) Valahányszor meglepett az éj egy- egy kirániiulá-soD honi erdeiokben, órák hosz-száo feküdtem az erdoszélén, ac-illagokra bámulva és hallgattam az éj és áz erdők hangjait. Valami csodálatos megkapó hangok ezek annak, a ki megérti ezeket. Miu-
1 dtm fa, minden^okor beszél ;tassiL suhogó
¦ szellő támad, végjg borzongatva a lombo-! kat, s e halk suttogásba alig téved egy
éjjeli madár, vagy kóborló állat hangja. | Minő*mis egy tropicus éjszaka! Ut a nap-
¦ palok kihallak, a rekkeutő hőség raindea [élőt höTÖs rejtekbe üz, még a növények ! is bágyadtabbak s illatukat magukba rejtek. Iu éjszaka támad az élet. Kniltüak a kenyérfa egy vastag vízszintes agának a végére, honnan végig láthattunk a vidéken A gróf, a lovag, Henrik hűnk, a mint elneveztük e kedves, ragaszkodó fiút és én. Az egész tábor aludt már. Most kelt fel a hold, millió, a mieinknél nagyobb, erőseh-ben ragyogó csillagok között az ég legse-tétebb.mély, kék voltsahold is ragyogóbb, ezüstösebb sugarakkal világított. KönuyÜ. áttetsző tenypárakéut sugárzott be a holdfény mindent, mindent,-- mintha az egész tájék egy világító ködben úsznék, hives szellő támadt keletről a hold felkeltekor s ezerféle illatot hordozott szárnyain. Az Áloék, Jambák, Yucciá, Asphodelzí,- Paul-
\' linia-félék illata össsevegyütt a vad na-:rancsfák, Ixiák, Mangák, Pitangák s a sok
¦ féle Karciss-, liliom- és pálmafélék illataival, a Mlmorák levelei álomra csukódva : zárultak össze párosával, s ezernyi kisebb-\' nagyobb féuybogár rajzott, száguldozó
csillagokként a kelyheiket kitáró virágok : és bokrok között s bűbájos látványt nyuj-i tottak, mikor csoportosan az ezüstlapként
Tisszasugárzó tó felett rajzottak, mely száz-(szorosan sugárzottá, vissza phosphore^cáló \\ fényüket. Itt- ott \' az erdők rejtekéből j óriási, kqszó, majd lomhán tappogÓ sötét \'árnyak vonaliak ki a tó felé, csudás I niégegyszerakkoia körrajzokat Öltve a i fényes párában uszó vidéken, a ZámTák,
pálmák, famagas liliom\' és Fritillária-félék srelidén ingtak s csudás alkatú leveleik a legsajátosabb alakzatokat cserélték a/, ülato-i szellőben. Lomha éjmadarak. róka vagy denevérek szálltak minden zaj nélkül, minths, csak kísértő fekete szejle-mek lennének. Gazellák, giralTok, hosszú sorokban vonultak a tóhoz, szomjukat ol-tandők, mohó szemeikkel minden lépésnél a környezetet kémlelve. A távoli kenyér-fák óriási kupolaként váltak k>, meg-megszakítva egypyrarais alakú Mangától. vagy minaretként karcsún, magaslón felnyúló Gruminijama fáktól. Mintha csak egy regebeli csudás, bűbájos varázs város feküdne, bűbájos fényűző:, s még csudásabb kör-
lyezetben előttünk. Először csak megszaggatott egyes kiáltásokban ke/.dtek éledni a körülfekvő rengetegek, majd e kiáltás átváltozott egy ezerhangu hangchaossá. Mint egy elhaló segélykiáltás harsant végiga makü kiáltása, s mint gyermek-sírás követte ezt a párduez jajgatása, rekedt komor bögéssé szilajutva. A vízilovak bömböltek, as orrszarvú röfógö\'.t a berkek- és csalitokból, nv.jmok visítoztak, rikogattak. e közben meg-megharsaut az elefántok trombitaszerü hangja is, a qnsggák patája alatt rengett a föld, a (inú hímek szilaj, bikához hasonló bőgése, a \' Hyena kutyák csaholása folyton erősbödött. E hangzavar ismétlődött a világtájak mindegyike felől;-. az elsuhanó, mozgó, távozó árnyak is morgás, bőgés közt folyton szaporodtak. Csudálatos volt e hang-zayarj Mintha c-ak maguk a rengetegek-éltek volna, ugy tört belölök elö a jajgatás, vinnyogás, bőgés, üvöltés, csaholás, röhögés, visitozás, fütty, bömbolés siránkozás ezer- és ezerféle hangnemben. Tá-
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 7-én.
ujabb kimutatás
a nagy-kanizsai .Hadastyán Egylet* zászlószentelése alkalmával törtéüt adakozásról.
— Hetedik közlemény —
1. Merenyei plébánia hiv. 3 írt.
2. Segély-egylet 5 ,
3. Zánkay Zsigmond 1 »
Nagy-Kanizsán, 1889. decz. hói 5-dikén.
zrínyi József
egyl. főparancsnok.
- Tudnivalók..
— Kockások figyelmébe. Gyakran előfordulván olyan sajno? esetek, hogy munkásnépünk itthon nem kapván dolgot, külföldre meny, ahol pedig sagy ritkán talál méltányoságra, sőt hátrányi is szenved, mert szerződésük nem egyszer be sem tartatik, vagy érdekeik nincsenek benne eléggé biztosítva, a belügyminiszter körrendeletet intézett a törvényhatóságokhoz, melyben fölhívja őket, hogy a helybeli il-letős&ti munkásokat figyelmeztessék, hogy ha külföldön munkát vállalnak szerződésüke: matassák be azelöljáróságboz ellenőrzés végett. Így megkíméltetnek mindama fentebbi kárszenvedéstől.
— Tolonezoz tatás. A belügyminiszter körrendeletet intézett az Összes tör vényhatóságokhoz a tolooczoztatást illetőleg. Az osztrák-magyar monarchia és a német birodalom között állampolgárainak kölcsönös átvétele iráct 1875-ben létrejött megállapodás szerint mindenik fél tartozik saját hozzátartozóit a másik fél kívánságára az esetben is átvenni, ha ezek eredeti állampolgárságukat a belföldi törvény szerint már elveszítették,\' feltéve, hogy a másik állam polgárságát ez utóbbinak törvénye szerint meg nem szerezték. Az emiitett szerződésben ez állampolgárság mellett az átveendő epyének illetősége nincs megemlítve, miből hallgatag következik, hogy a szerződő felek kötelezettsége elő áll már akkor, mihelyt azoknak előbbi állampolgársága kétségtelenül . igazolva van. Azonban mindkét fél részéről eltérő eljárás következtetvén, felmerült az indítvány, hogy az idézett államszerződésből hallgatag folyó esten következmény, nyíltan is kimondassák. A reciprocitás elvén nyugvó s egészen indokolt ezen indítványt mindkét kormány elfogadván, elrendeli a belügyminiszter, hogy a tolouezbatóságok a német birodalomból kiutasított s az osztrák tolonc^hatóságok által a határszélig továbbított magyar állampolgárok átvételénél, ha azoknak a Magyarország állara-kötelélfébe tartozósága kétségtelenül meg-állapittatott, az esetben se támasszanak nehézségekét, ha az igy átveendő tolon-ezoknak községi illetősége biztosan megállapítva nincs. Viszont a magyarországi tolooczhatóságok jogosítva lesznek azon tolonczok;»t. kiknek a német birodalomhoz való tartozóságuk kétségtelenül beigazoltatott ezek illetőségi helyének megállapítása nélkül is azonnal továbbítani.
üzlet, vagy foglalkozáshoz nem tartozó kiadások nem számíthatok.
Nem tökéletes bevallás jövedéki Kihágást képez ál 1 - 8 szoroa bírsággal
Az adókötelezettek teendői
L
Nagyon gyakran előfordul hogy az adókötelezettek nem értesülvén az ez érdemben kibocsátott miniszteri rendeletek-
borunk körűi számtalan kisebb-nagyobb világító szemű árny kullogott és futkosott, l\'.zek a hyenák, sakálok és a vadkutyák voltak, mik megérezték a sok élő szagát a falakon belül.
Egyeseiregészeb a falak tövéhez merészkedtek. Ie lecsuszkálva a magaslat oldalán s veszett, dühös csabolásban törve ki, ha belehemperedett egyik-másik egy-egy tüskés akáczbokorba. A tó partja hemzsegett a sok élő s változó állattól, óriási colossúsokként álltak ott egy csordában az elefántok, mesebeli nagysággá nőve a csalóka égi világitásban; mintha nagy szivattyúk működnének, szívták és fecskendezték orrmányaikkal szájukba a vizet; nem messze ezektől az orrszarvúak hütőztek az iszapban. Jajgató huhogással felelgettek egymásnak az óriási aequatori Chuk, az ember szinte megrázkódott e borzalmas hangok hallatára. A zaj, nem hogy szűnt volna, de folyton erősbödött s a táborunk körül ólálkodó árnyak is foly ton szaporodtak s bőszülten üvöltöztek i be nem törhető tüskefalakra- Egyszerre egy iszonyú, mennydörgő robajjal gördülő ordítás harsant fel és dördült meg. A menydörgés csattogása nem ily átható és reszkettető. Szinte reszketett a lég, s fűlünk megcsendült, egész valónk megrázkó dott s szivünk rohamosan, majd elakadva kezdett dobogni e rettentő bőgő dördülé Bekre. De egyszerre is elhallgatott minden
hang, &z árnyak minden irányban sietve [halkulva ért el hozzánk, tünedeztek s táborunk környéke is tiszta
. — Cxáfolst Elrémítő hir terjedt szét a lapokban, hogy Kopecskő László vezetése alatt rablóbanda alakult és Keszthely- Süxaegh közt kezdette meg hitvány mesterségét. Csendőrségi nyomozás folytán kiderült, hogy egyik helyen vándor-czigányok garázdálkodtak, máíik helyen pedig egy csavargó lépett fel pisztolylyal, mind annyian elfogva vannak. Ily rablási hírek közlésére helyes volna nagyobb figyelmet fordítani és minden igaz ok nélkül a kedélyeket izgatni. De hát kitehet róla; hirhajhász világot élünk.
; — Heti biztosok e héten a ,Kis-dnevelő Egyesület" négy óvodájában Rapoch Gyuláné és Goldstein Fülöpné választmányi tag úrnők.
- EskOvó.-\'Üömölky László h sz. mikiősi kántortanító múlt hó 25-én vezette oltárhoz Kis-Kanizsán Varga István városi segédgy. leányát: Annát. Kisérje boldogság frigy öketl
- Pót vásár \'Nagy - Kanizsán. Deczember 2-án a hirtelen jött szélviharos időjárás folytán országos vásárunk oly gyéren volt látogatva s oly silányul ütött ki a kereskedő, iparosvilág és a nagy közönségre nézve, hogy semmi, üzlet sem volt köthető, ennélfogva Nagy-Kanizsaváros figyelmes polgármestere azt a kÖzohajf
taJjeutette, hogy LM deraember 23-dik \' névjegyzéke tárgyábao fdolvastotettTit napjára potvasart kérelmezett. Óhajtjuk,! vahagyóiag tudomásul vétetvén a uhl hogy kívánt siker koronázza a méltányos \' kinyomatni s kiosztatoi rendeltetett ni kérelmezést | vastatott a városi árvaszék előterjesztés,
Kívánatos, hogy a lakbérlók a bérvai-1 A ^,iaos- k5telezett tab pt^SS&^M^. \' trS\' Sb^ISléÍt"^\' *
lomisi ivén magok jegyezzék fel az össze-1 vállalatok és egyletek adóját szintén az téknevének .Rónai\'-ra, Stern Mark bala- \'mulasztások kmuhátoláM iL™ l nben büntetés köret- j «díki„tí bizottság veti ki. A bevallásnak ton-szent-györgji^lletSségfl kövesd! lakos nyes jelentés vé^eu a\'Városi ügyéti U
ről, helyes- és hasznosnak véljük a Ieg ujabb körrendeleteket mihez tartás végett t közönségünkkel kivonatilag megismertetni :
A házadó (házosztály és házbéradó) az 1890. 1891 és 1892 évekre való érvényűvel még az idén kivettetnek a háztulajdonosok vallomása alapján. E valló más be nem adása esetén adójuk hivatalból fog megállapittatni a helyszínén hivatalból felveendő vallomások alapján.
A ház bérjövedelem bevallására szolgáló nyomtatványok a községi elöljáróknál illetvo városi edó hivataloknál ingyen kaphatók, melyek f. é. november hó végéig kitöltve benyújtandók voltak.
. A házbér bevallás ^afeghatalmázott által is eszközölhető, de felelős a tulajdonos.
Bérjövedelem alatt nemcsak a kikötött pénzbeli szolgáltatás, hanem mindaz értendő, mit a bérlő a bérlemény használata fejében ellenértékkép fizet, például: | állami és községi adók, tüzkárbiztositék, |felebbezhet a pénzügyit, közmunka, katonáéi széllásolás, názjavitás Ha a bizottság az adótétel feieme-sat költségei. [ határozta, ez a féllel irásbelileg kö-
Hibas vagy hiányos bevallás esetében \'xöltetik s 8 nap alatt az adóügyi előadó-a helyszíni szemle költségeit a birtokos ; üá} Tevéűy mei\\eít felszólalását közölheti, fizeti, sőt 1 — 50 frt erejéig mégis bűn- j A feiiehbezés azonban a kivétett adó-tettetik. | nak behajtását nem gátolja.
Tényleges viszonyok és adatok iránt, j A feiszójSTilási bizottság határozata melyekből bárkinek bázbérj öved elme meg- 1 ellea, ha az adók^etö bizottság határoza-itélhetö köteles nrindeuki tudomása sze- tót megváltoztatta, fi? adózó 15 nap alatt rint felvilágosiiást adni, ha erre a pénz- j a pénz ügyi gazdagsághoz fellebbezhet, ügyi közegek által felszólittatik. | , jy
fenyíttetik. Kárösszegnek vétetik azon Összegf melyet a kőzadók kivetésére a tőrvény által illetékesnek ismert köTMrpfc jogérvényesen megállapítottak.
Mielőtt a IIL oszt keresetadó tár-gyaltatnek adejászámítási javaslatok készíttetnek s 8 nap alatt megtekintésre kitétetnek. Az észrevételek írásban ez idő alatt a pénzügy igazgatóságnál, utóbb az adókivető bizottságnál terjesztendők elő. E bizottság ülései nyilvánosuk, minden adózó jelen lehet A végzés kihirdettetvén az érdekeltek fefebbezhetnek élőszóval is indokaik előterjesztése mellett Nyilatkozatot minden adózó nemcsak maga mellett, de más mellett is tehet, ha aránytalanságot vél bebizonyíthatni. Indokai ki-fejtésére 8 napi határidő adatik. Ki az ülésen jelen nem volt, az 15 nap alatt
mélyleirásokat bocsátott ki Kos3uth és neje, Irányi Dániel, Nyáry Pál, Madarász László és a többi ellen persze — németol és azért Nyáry Pál — Paul Niarynak vau kinyomatva.
— Wonlheim Ernő régóta bele-geskedo, különben tevékeny harezosa a közügyeknek — elhalt, temetése no?. 5-én nagy részvéttel történt
— A következő gyászjelentést vettük: Schless Márton és Schle3s Antal szomorodott sziwel jelentik felejthetetlen főnökük- és tanítómesterük: Plischke Aa-tal könyvkötőnek folyó hó 4-én, éjjeli 12 órakor, életének 38. évében hosszas szen. védés után történt gyászos elhunytát. ^ boldogultnak földi maradványai folyó hó 5-én d. u. 3 órakor fognak Eötvös-tér 1. számú házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszentetetni s a hely-beli róm kath. sírkertbe örök nyugatomra tétetni. Nagy-Kan izs a, 1889. éri de-czember hó 4 én. Béke hamvaira!
— Képviselő testületi aJés tuu. főtt decz. 4 én Nagy Kanizsán, B&bochaj György polgármester ur eIook\\e\\a Tárgysorozat: Hertelendy Béla eUtüfc és bizottsági tagtársai jelentése az 1S<hj évre érvénynyel bírandó legtöbb adói ti-zetö városi képviselők, ugy a választók,
kezhetik mindenegyes esetnél 100 frt! 1890. év márczius 15—31. közt kell\' vezetéknevének „Csillagára kért magya Az államkincstár megkárosítása esetében történni. Fellebbezésre az áll. mi a IIL rositását a belügyminisztérium megen a megrövidítésnek kitett összeg 3 szoros | oazL keresetadóra nézve mondatott. A jö-. gedte. megfizetésével büntettetik, ha 15 nap ¦ védelmi bevallásnak minden évben tör-alatt fel nem jelenti az esetet ! ténoi kell a mérleg beterjesztésével.
Változások 14 nap alatt bejelenten- | V.
dók, különben jövedéki kihágásnak vétetik] a iv. osztályú keresetadót, tőke
— Estélyek. Nov. 30-án aCasinóban theaestély , decz. l-én pedig a Polgári Egyletben társasvacsora rendeztetett Ez utóbbi helyen Dr. Szüts Miklós kir. tör-
és l — S szorosan bírságol tátik, sőt ki kamat és járadékadót, végre a hadmen- \\ vényszéki biró ur hatalmas pohárköszön nem puhatolhaiás esetében 1 — 50o írttal\' tességi dijat a pénzügyigazgatóság veti ki. test mondott
büntettetik. Vallomások a IH. oszt. keresetadónál —Elóértekezlet tartatott Nagy-Ka-
Házadót a községi (városi) közegek moü(i0ttak szerint történik. 40 frttÓl I nizsán a deczember 17 én megejtendő me-vetik ki, 15 nap alatt a közigazgatási bi- kezdve nyilvános számadásra kötelezett gyei tisztújító közgyűlés tárgyában. El-zottsághez fellebbezhető ha itt is egyenlő vállalatok és egyletek tisztviselői vallomást * nőkké Eperjesy Sándor, jegyzővé Varga összegű a határozat, tovább nincs a felfeb- Qem adnak, ezeknek illetményeit az illető j Lajos kérettek fel. Megállapodás történt, bezésnek helye. Eltérő esetben a pénzügyi vállalatok vallják be, tőlük beszedik s az ! hogy a központi candidatiók mellé soraközig, bírósághoz fellebbezhető, mely 15 \' állampénztárba beszolgáltatják; állami Jkoznak. Koller István állandó választ nap alatt ugyancsak a közigazgatási bízott- j fizetést élvezőktől bavonkint a közpénztár
szedi be, levonás által.
A tökekamat- és járadékadó- alá eső \'jövedelmet élvező jan. 15-ig bevallani ! köteles.
Bírságolás eióbb jelzett III. osztálynál írtak szerint történik.
A hadmentességi díjkötelesek vallomástételének eszközlése február hóban történik. Elmulasztás esetében e dij három egész hatszoros összegének megfelelő pénzbírságot von maga után. Személyi
tendő.
ságnál jelentendő be.
IL
Az I és II. osztályú keresetadó kivetésének alapjául szolgálnak az adókötelezetteknek az illető közegek által teljesített összeírásában foglalt adatok.
A családfővel közös háztartásban élő, le külön keresettel bíró családtagok, mint inállóan adózók, az összeírást ívben külön tétel alatt veendők fel.
Ki hibás bevallást tesz, de kára. a _ kincstárnak nincs 1 — 50 írttal, ha pedig t változás okt. 1-ig, lakhelyváltozás esete a kincstár rövidítésére czéloz a bírság; P^E azonnal az illető helyen bejeleo-1 — S annyival büntettetik III.
A III. oszt keresetadú az adókötelesek által benyújtandó vallomások alapján vettetik ki. mely vallomás minden év ja- fL i 1* 6 &•
nuár hó folytán benyújtandó.
Többféle jövedelemforrás után külön- _ Kosanth Lajos honossági ügyé-
kOlőn vallomás teendő. Adóköteles segé- ben a miniszterelnök azt a kijelentést tette dek külön jegyzékben adandók be. Ki az a képviselőházban, hogy nagy hazánkfia adóusszeírás után lép a IIL kereseti adó- \'M 1379. é. honossági törvény értelmében osztályba két hó alatt köteles vallomást • sem 8Zünjk meg magyar honpolgár lenni, tenni, ilyen három előző évi nyereményét1 miután több magyar város diszpolgárságá-kimutatni tartozik, mely a szükséges ki- ! nak elfogadása által magyar honosságát adások után marad fenn. Ide azonban az \' fenntartotta.
(Folyt köv.)
felharsant, folyton erősbülve; sejtelmünk ivás közben a hím gyanakodva szimatolt nem csalt, ugy látszik inni közeledik az és forgott maga körül, mint a macska, állatkirály maga is a tóhoz. Az elébbi mejd fülelni látszott, miközben a vizcsep-
mányi tag helyébe Dervarits Imre megválasztása kívántatik, s miután még egy választmányi tag beválasztása fog kére! mez-tetni, tekintve a kanizsai járás népes voltát, az esetben Hertelendy Béla országgyűlési képviselő beválasztása óhajtandó.
— Uj ovodanyltás. A nagy-kanizsai „KÍ3dednevelŐ Egyesület, negyedik óvodáját az Atilla-utczában a Hertelendy féle ház tőszomszédságában, mint előre jelezve volt, deczember 2-án Knausz Boldizsárné alelnök és Knausz Boldizsár gondnok ur jelenlétében megnyittatott Első nap 9 növendék Írattatott be.
— Eljegyzés. Neumann Adolf helybeli fiatal kereskedő folyó hó l-én eljegyezte magának WeÍB* Julcsa kisasszonyt, az itteni izr. iskola egyik kiváló tanerejét
—¦ Thea-estély. A „Casino" november 30-én tartott első thea-estélyán Weisz Riza igen szépen adta elő Szécsí Ferencz „Bál után" czimü monológját Zerkovitz Lajos ur pedig zongorajátékával gyönyörköd teté a szépszámú közönséget.
—- Hangverseny. Barby Alice k. a. e hó 5 én megtartá városunkoan hangversenyét és minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy nagyobb műélvezetben városunk és vidékének közönsége még nem
jogügyi bizottságnak az ügyiratok kiadatni hatáíoztattak. A hazai első íakarékpénzt. 260 ezer frts kölcsönügylete, mely G1/, mellett 50 évi törlesztésre febr. és aúg. l-én fizetendő 7800 frt. ajánlattal a katonai laktanya építési költségeire elfogadtatott. A kötelezvény kiállitásával Babo-chay György polgármester és Lengyel Lajos főjegyző urak hatalmaztattak feL Hencz Antal építésznek a honvéd lakta-uya építésénél kárpótlási kérvénye eluta-sittatott — Knortzer Károly és társainai a polgári bormérés bérletéből kifolyó kárpótlásuk ügyében, a jogügyibizotság véleménye méltányossági szempontból elfogadtatott. Helyeslő tudomásul vétetett hogy az italmérési adó beszedésének a magyar kincstárból lett megváltása 33500 forintért ténynyé vált A királyi táblá-uak Nagy-Kanizsára való helyezése esetében az előbbi ajánlathoz a felszerelés költségének viselése is felajáultatott. Eperjesy Sándor ur indítványa, hogy a városi szabályrendelet revisío alá vétessék, elfogadtatott és 5 tagu bizottságra bízatott Beválasztattak Eperjesy Sándor, Plihál Ferencz, Rothschild Samu, Beutzilc Ferencz és Faícs Lajos urak.
— f Apáthy István egyetemi tanár, letenyei országgyűlési képviselő és a magyar jogtudomány kiváló férfia decz 4-én éjjel meghalt. A dicsőült\'1829 áug. 19-én Toínamegyében született. Középiskoláit Nagy-Kanizsán, majd mint növeó-dékpap Kecskeméten a piaristáknál végezte. A szabad ságharcz kezdetén mint Nucsecz József honvédtüzéri egyenruhával cserélte fel a reverendát Mint hadnagy szolgált Perczel, Aulich, Asbóth és Nagy Sándor táborában. 1859-ben ügyvéd lett 1870-ben egyetemi tanárrá neveztetett ki. 1870 óta a letenyei kerület orsz. képviselője volt. Érdemeiért vaskoronarenddel díszítetett fel. Egyetemi rec-tor majd a jogi kar dékánya is voltTeme-
részesült, mint minőben részesité Barby j tése nagy részvéttel történt. Béke h Alice k. a. felülmúlhatatlan, minden tekin-1 vaira! A letenyei kerület küldöttségileg tétben zsenialis énekművészeiével. Min- j képviselve volt Hírschel Jakab vezetése
den egyes számot falat rengető tapsvihar követett A művésznő megígérte, hogy
nagyszámú áilatsereg mind eltűnt, csak pek hulló gyémántként szikráztak a hold- nemsokára ismét eljön hozzánk. Várva
____I.JE1 L. í__„ VnWnl- «__1--n la s 7 \'i rt 1 S\\o\\r rll miírl maponn. ,.^PmV O----T___..___^_:-»._»X__i.i
néhány sakál és hyéna bujkált a bokrok fényben le szájszéleiről, majd mereven között. A hang irányából a hold világította élit hosszas szünetekben s fel-felkapta fe-erdöszélböl csakugyan kibukkant áfák jét, midőn ujolag a vízhez hajolt; ivásu-közül. Nagy talpai alatt recsegtek a ga- kat végezve, lassn léptekkel a közeli erdő lyak és levelek; nője hitamegett követte, (felé tartottik, de a him vissza-visszané-s a bim minden lépésnél gyanakodva szivU\'zett, meg-megállt s hörgő morgás közt be a levegőt, daczára, hogy a szellő ő fe-\' szimatolt; daczára az ellenkező szélnek löle, nem pedig táborunk felől lengett. sejtette táborunk közellétét
A him roppantul kifejlett s mér idős Eltávozásuk után lassan-lassan" ajra állat lehetett, mert szemei, a mint tábo- \'az elébbi kép és zaj táralt föl, először csak runk felé szögezte azokat, a legsötétebb egyes hangokban, utóbb az elébbi zürza-vérszinben izzottak. Haragos hőrgéssel varos zajjá erősülve. szimatolt, s iszonyú sörényét rázta. Ha A hold már a zenithez közel járt s nem is érezte, de sejtettt a szokatlan ele- \' a lefekvésről kezdtünk taiakodni, mire kü-
meket A part teljes megvilágított helyén állt s igy minden mozdulatát kivennünk lehetett. Bojtos farka idegesen játszodo-zott, hol jobbra, bol balra csavarodva a légben s minden bődülésnél ragyogtak fehér fogai iszonyú vörös torkában.
Elvoltunk büvöíve, annyira fensége-
lönős éji lég sarkallt
— Mit érzett, midőn az oroszlán olyan merőn ránkfüggesztette szemeit, kérdé a gróf tőlem? .
Az első perezben megdöbbenést, vi-szonzám egész őszintén, mert eszembe jutott, hogy nincs nálunk fegyver.s táma-
seu vad, félelmes látvány volt ez s azt dás esetén, — mi megeshetett volna
hittük, vérbemzzó szemei egyenesén mi- nehezen menekülhettünk vissza szeke-
ránk vannak szögezve. Gyorsan nyalogatta rünkhöz, mert jól messze kint ültünk az
ugy ö, mint nője szájszéleit, ugy látszék ágon.
egyenest a lakmározásból jönnek. Minő — Bah, viszonzá a gróf ha észrevett
csend uralkodott most! Csak a távoli volna bennünket, vagy ha zajt csinálunk,
őserdőkből tört el-elhalón a száz-féle zaj, eliramodott volna.
<te annyira elhalva, hogy csak morgássá — Tudom, viszonzém, de vallja meg^
SS« . .hozzánk. ¦ a gráf, hogy szintén meg volt döbbenve s
Midőn mm kezdtek, a víz lefetyüléae eszébe se jutott
Az ordítás minden 6—8 perezben \' 3 hörgő lóiekzetuk hozzánk is elhatott ¦
ff oljt köv.)
várjuk. — Seress Imre ur szépiskolázott ságu gyönyörű hegedű- és Rosenberg Ádám zongorajátéka szintén igen tetszett A művésznőt zongorán Ollop Ernő ur kisérte.
— Hírschel Julcsa k. a. f. hó S-ra hirdetett hangversenye f. hó 12-én csütörtökön fog megtartatni Ismételten ajánljuk a közönség pártfogó figyelmébe.
Elgázolás. Horváth Ferkó Gyuri József kis-komáromi földmivest ugyancsak Kis-Kanizsán elgázolU egy kocsi, ugy hogy nem kis sérüléseket szenvedett — Azonban panaszát nem képes előadni, legalább a tettest nem tudja megnevezni, mert az elgázolás napján ugy be volt rúgva, hogy nem volt képes megismerni, kinek a kocsija alá került, annak pedig volt annyi esze, hogy elnyargalt
Napi-biztosok e héten a népkonyhában november 8-án Rothschild Ja-kabné, Reichenfeld Leopoldin, 9 én Janda Károlyné, Matosch Gizella, 10-én Scherz I. Mórné, Samnely Olga, 11 én Dauscha Ottóné, Wajdits Irma, 12-én Bachrach Gyuláné, Stern Leopoldin, 13-án Lőwy Adolfné, Lőwinger Camilla és 14-én Oszeszly Antal né, Biac Ernesztína. , — Érdekes szabadságharczi emlékek találtattak Nagy-Kanizsa város levéltárában. Báró Burits még 1849 elején elfogatási parancsot és önnek folytán sze-
alatt; a leírást lapunk zártakor vettük s igy jövő 3zámuuk közli.
— A nagy-kanizsai iparos ifjúság november havi kimutatása. Bevétel a mult hóról maradt 91 frt 69 krral együtt 293 frt 07 kr; kiadás 147 frt 87 kr; eszerint a vagyon a takarékpénztárban elhelyezett 400 írttal együtt 545 trt 20 kr
— Hymen Elbogeu Leó cs. és kit. helytartósági mérnök Bécsben eljegyezte magának városunk egyik szépét dr. Schreyer Lajos orvos báj- és szellemdui leányát Nelly kisasszonyt
— Dr. Fárnek László n.-kanizsai ügyvéd lakását s ügyvédi irodáját folyó évi deczember hó 1-sö napjától a főtér 1 sz. alatti uradalmi épületbe tette az eme-!e\'re, hol földszint a vasemberhez czimzett vaskereskedés is van.
— Jótékonyság. A nagy-kanizsai KisdednevelŐ Egyesület Arany János-ut-czai óvodájában minden évben ugy az idén is az Egyesület ügybuzgó alelnöke Knáuss Boldizsárné urna 3 fiu és 3 leánynak Karácsonyi ajándékképen alkalmas ruhakelmét osztatott ki decz. 6-án délután. A ne-messzivü urnő^fe-gadja ez uton is a megörvendeztetett szegények nevében tiszteletteljes köszönetünket
— Rejtélyes lopás. A cs. kir. hadsereg helybeli ruharaktárából mintegy 50 pakrócz hiánylata fedeztetett feL A kutatás és nyomozás szigorúan folvamatba vétetett
— Ajánlkoiás, Egy jó családból való, 7. gymnasiiUa osztályt sikerrel ?ég-
HOSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 7-én.
zett fiatal ember, — ki már némi jártassággal is bir — ajánlkozik jegyző-gyakornokul. — Megkeresések HajgatÓ Sándor felső népisk. tan. urboz N.-Kanizsára in\'é-zendök.
— Hegyei r. h. Tihanynál Béres balász, neje- és leányával a Balatonba fu-ladtak. — GÖCíejbeu sok a betegedési és halálozási eset — A tapolczai rabbi Nagy-Kikindára költözködik, ott megválasztatott — Balatou Füred jegyzőjévé az eddigi helyettes Bartsav Boldizsár választatott meg. - Zsilinszityiöl a keszthelyi ,Amazon* szálloaáLBozay vette meg 52 ezer fitért — Keszthely községi pótléka 30%. — Strakosch Sándor recitator Zala-Eger.-zegen és Csáktornyán tartott elŐEÚáüt. — A keszthelyi vörös kereszt-egylet újra alakul. — Meskó József ipartestületi elnök Kgerszegen meghalt. — Homokkomáromi szőlőhegyben 60 év körüli emberhullára találtak. — A pacsai jirásorvosi állásra pályázat nyittatott — Tapcl\'izác , Ba\'.atonmellékt takarékpénztárt" alapítottak. — Palínban újból pezsgögyárt szándékoznak létesíteni. — ¦?5 — Hazai r. b. Zalay István mádi orsz. képviselő meghalt — 198 benczés van hazánkban. — A királyi család Bécs-beu tölti a karácsont — A muraszombati vadásztársaság feloszlott — Az uj ország bíz eddigi költsége 2.293.t!G7 frt pedig a falak még csak 8 méternyi magasak Suhay Imre kúriai biró meghalt — Az osztrák-magyar államvasutak hazánkbani vonalaira a magyar államosítás ügyében folynak az előkészületek. — A bpesti gyermekbarát egyesület 1650 gyermeknek ad ebédet febr. végéig.
- Külföldi r. h. Gróf Zichy Géza Berlinben hangversenyez. — Brazüüa ex-
. császárja Ausztriában fog lakni. — Villamos drót által felgyújtva, Bostonban 300 ház ég;íi el 80 millió frt értékben. — A brazíliai jezsuiták kívándorolui kényszerittettek. — Rómát 706 gázlámpa helyett 167 villamos lámpa fogja világítani. — Az orosz trónörökös eljegyezte Vilmos császár nővérét, Margit porosz herczeg-nőt — A német császár Konstantinápolyban 40 ezer márka borravalót osztatott ki. — Á zultán viszonozni fogja Berlinben Vilmos császár látogatását.
megérdemli a tömeges pártolást is, a elég legyen aztán arra, hogy jövőben is ily kiadványokkal gyarapítsák eredetiek dolgában oly szegény könyvpiaczunkat. — lö füzettel 3 kötet van teljesen befejezve és mind a három igazi diszkötet Gyönyörű nyomdai kiállítás, remek papiros, helylyel-közzel kitűnő ülusztrácziók, 3 íves fűzetek és mindez füzetenként csak 35 krajczár. Mikszáthban az igazi magyar humoristát ismerjük meg. kit erdetiüége tett egyszerre oly nagygyá és most lüzetekben megjelen és összegyűjtött munkái kezeskednek arrói, hogy nagysása törhetetlen marad a jövőben is. A kinek tolla a ..Nemzetes uratmék"-at megírta, abban sokkal több van az isteni szikrából, mintsem evvel már kialudhatott volna. És hogy igazunk van, azt a gyors egymásutánban megjelenő további füzetek fogják bizonyítani.
— Az Athenaeum Nagy képes Naptára 1890-re megjelent és beküldetett hozzánk. A vaskos kötet, melynek szépirodalmi része 8, tiszti czimtára, közhasználat! része stb. 16, összesen 24 nagy
nyolcadréíü ivet tartalmaz a magyar naptárirodalomban már évtizedek öta első j tói függ leginkább az eredmény, helyen áll s ama vállalatok közé tartozik, < ugy legtöbb esetben lehetséges.
féle svájczj labdacsokat nem csak én, de mindazok, kik tanácsomra használták, kitűnő szernek találták. E.labdacsok legjobb hatását tapasztaltuk nevezetessen a következő bajokban : makacs székrekedésben gyomor puffadás mellett, rossz emésztés, elnyálkásodás, szédülés, fejfájás s aranyérben. Én 6 doboz elhasználása után teljesen jobbau lettem, most már hivatásomndi is eleget tehetek, ajánlani is fogom e kitűnő szert mindenMnek a ki e fajta betegségben szenved, mert bizony nagyon megérdemli. Teljes tisztelettel önnek hálás lekötelezettje Hácke József cs. k. nyugalmazott lőorvos. — Brandt R. gyógyszerész svájczi labdacsai dobozonkánt 70 kr. kaphatók a gyógyszertárakban, de figyelni keli a fehérkeresztre vörös mezőben s Brandt R. névaláirására.
— Egy ajánlásra méltó könyv. Egy füzetecske fekszik előttünk, melynek czime: .Jó tanács aranyat ér!" Ez különösen jó házi szerek hasznának és becsének tárgyalására szorítkozik és ezt nem csak szenvedőknek, hanem* egészségeseknek is. tüzetes átolvasásra kellene méltatni. A gyógyszer helyes megválasztásá-éppen annak
f regáléin.
— A Pesti hírlap, mely ma két-ségbevouhaüanui legnagyobb elterjedésnek örvend a magyar nyelven megjelenő lapok közt (hogy legnagyobb mennyiségben megy szét a postán, arról hivatalos száraadatokból iehet meggyőződni a ke reskedeímí minisztériumban), eddig is a saját tudósítóitól nyert eredeti értesülések egész tömegével szokott ugyan meg jelenni napról-napra, mégis most — a politikai és társadalmi élet uj felpezsdültével — jónak látta tudósítóinak számát szaporítási. Alig van ma már jelentékenyebb város Magyarországon, hol saját külön tudósítója nem volna a Pesti Hírlapnak; oly európai főváros pedig egy ál talán nincs, honnét eredeti távirati tudósításokat nem kapna. Rövid napok múlva pedig telefon-összeköttetés létesülvén Bécs és Budapest között, a Pesti Hírlap a legelső, azaz legkésőbbi híreit is három perc alatt élőszóval fogja megkapni,* igy bír- és távirati rovata a leggyorsabb eredeti értesülések leggazdagabb tárházát fogja képezni. Gyors és jó értesültség minden versenyen kivűl lesz ez valóban! Mindenki meggyőződést szerezhet róla, ha a Pesti Hírlap kiadóhivatalától (Budapest, Nádor-utza 7 sz.) mutadvány számot kér, melyet egy hétig ingyen és bérmentve
.küldenek. Ugyanott lehet előfizetni is, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. beküldése mellett; a mit jó lélekkel magunk részéről is ajálbatunk mindenkinek.
— Nemzetes nraimék czim alatt Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáinak füzetes kiadásából immár a harmadik teljes kötetet birjuk, Révai testvérek e füzetek 14. és 15-ikét is beküldvén hozzánk, rövid idő alatt oly három kötettel gyarapodott könyvtárunk, melyre a világ minden irodalma büszke lehetne. A ki elolvasta a főzetek elsejét, kétségkívül meghozatta a többit is, a ki nem olvasta, illetve nem bírja még, ne késsék megreo- i delésükkel, mert ritka alkalom az a mi szám: Szálldogál a fecske. 7-szám: Sujt drága \' könyvpiaczuhkon, hogy alig két S az átok. 8-szám: Aludj babám aludjál. 9-forintért oly köteteket - szerzünk ma-! szám: Sir a kis lány. IG-szám: Hét csillag-gunknak, melyeket még akkor is szerfe-; ból van a" gönczöl szekere. E dalok akként lett olcsóknak kellene mondanunk, ha \\ vannak zongorára alkalmazva, hogy azo-azokat nem Mikszáth irta volna. De mert kat ének nélkül is el lehet játszani, miután Liru, előre tudjuk azt is, hogy állandó a daliamhangok a zongorarészbeo is ben-toű, jeles müveket kapunk, melyeket foglaltatnak. _
nem csak a szekrénybe való beállítás, ha- ( o«i olvaság czéljából vettünk meg és "
akár könyvgyűjtő legyen valaki,, akár u. n. I Y^STV&Se
irodalompártoló, Mikszáth munnkáit elol-: örf
vasatlanul nem hagyja senkisem. — Ré-1 — Egy család se legyen e nélkül! Ta> testvérek kiadóhivatala (Budapesten, Kismarton. (Magyarország) Tekintetes IV. váczi-utza i.) megérdemli az osztat- ur! Becses soraira válaszolva tudatom. *° elismerést, & mi elég dicsőségnek, de hogy a küldött Brandt R, gyógyszeres z-
melyeken folytonos haladás észlelhető, idjében való alkalmazása által, valamely Szépirodalmi részét állandóan legisme- veszélyes betegséget megelőzni Fent ne-retesebb régi és ujabb íróink kczremükö-. vezett könyvet kívánatra bérmentve meg-dése emeli. A jelen évfolyamban, mely már küldi, Richter kiadóintézete, Lipcsében, a harminczegyedik, az olykorán elhunyt1 Reviczkv Gvulától, továbbá Endrödi San-. „ .
Gabnaarak.
dórtól, Dalmady Győzőtől, Ábrányi Emiltől, Palágyj Lajostól találunk költeményeket, Vadnay Károlytól. Tolnay Lajos-,160 BozsVöO
?A?oóné\'?ogS! ft!-* "gl f*™1*" \' 6.ÍU60. Kukoricza 5-10-60 tol, Szanday Zenotol elbeszéléseket, Szo-:
kolay Kornéltól dr. Hankó Vilmostól is
— Nagy-Kan izsán: Búza 7-40— 70. Árpa 7.40—8-20. Zab
— Székesfehérvár. Buza 7-50— . 80. Rozs 6-50—60. Árpa 6-30—70. Zab
meretterjeszto czikkeket Az ev törtenete 6\'70-80. Kukoricza 3*90-4. arcképek és egyéb rajzok kíséretében. _ Szombathely: Buza 7-60-,70. Rozs G-70-80. Árpa 7-80—90.
— Felsö-Eör: Buza 7-50-80. Rozs 7-20—40. Árpa 6"80.—760? Zab
szól a bel- és külföld eseményeiről. Több rajz vonatkozik Rudolf trónörökös halálára, ezt követi a három uj miniszter: Szilágyi Dezső, Wekerle Sándor és gróf Telek yGéza bemutatása, aztán a két fejedelemi mátkapár: Mária Valéria főhercegnő és Ferenc Salvator főherceg s Margit főhercegnő és Thurn Taxis Albert herceg, majd Jovauovics János szerb költő hazánkfia, a Wohl nővérek, gr. Kun Ko-csárd, az elhunytak közül Reviczky Gyula, Rónay Jácint püspök, Hunfalvy János és Henszlman Imre. A külföldről be van mutatva királyunk berlini látogatása, a pá-[-risí világkiállítás, a két Bismarck a szószéken, ajohnstowoi katasztrófa Giordano Bruno szobor, a panama csatornái munkálatok, sat. A szépirodalmi rész után következik a „Közhasználati rész", mely sok hasznos és naponként szükséges tudnivalókat tartalmaz. A betű rendes hely- és ugy mutat Óval ellátott s ezáltal csakugyan gyakorlati haszuálatra való ,TÍ3zti címtár\'1 terjedelemre és adataiinak megbízhatóságára nézve első helyen áll a naptárirodalomban. Közhivatalok, minisztériumok s azok keretébe tartozó dolgok, köz törvényhatóságok, (megyék), törvényszékek, és járásbíróságok, tudoraányos és szépiro<I-aImi intézetek, színházak, közlekedési vállalatok, biztosító társulatok és pénzintézetek, a budapesti ormosok, a budapesti, az Összes magyarországi és a bécsi ügyvédek teljes névsorát tartalmazza e teljes II ívre terjedő rész, Budapest főváros tisztikarán kívül 133 vidéki város tisztviselőinek teljes névsorával is találkozunk, végül pedig a vásárok teljes jegyzékével. A negyed félszáz oldalnyi kötet ára most is a régi: 1 frt o. é. — 1 frt 15 krnsk elö\'eges (postautal-ványnyal való) beküldése után a naptárt bérmentesen küldik .
— Hochl Kimet inneplö, abcugos magyar nemzeti kalendárium az 1890-iki processiós esztendőre. Egybarugdalta s piacra eresztette nomös bugaczi és dombszögi Mokány Berci a „Nikszdájcs" honi asztaltársaság főprotektora. Segített benne Tarjagoss Illés meg az Magyar Géniusz. Rajzoltak Jankó J, és Homicskó Athanaz. Ára egy színehagyó fióres nikszdájcs értékben 154 képpel. Megjelent az Athena-num kiadásában.
— Uj zenemű! Táborszky Nándor nemzeti zenemükereskedésében Budapesten, vátczi utcza 30. szám, megjelent „Legújabb Budapesti daiok és népdalok" melyek a népszínházban a - legkedveltebb népszínművekben énekeltetnek. Énekhangra zongorakísérettel alkalmazta. Ábrányi Kornél. Számonként ára 50 kr. G-ik
6-50—7. Kukoricza 6 40—80u
Ki nyert?
Húzás nov. 30-án. Budapest: 64 41 65 Z
Szerk. Üzenet
100
tarer» tele van.
— K. Sümegh. K&nűnettel vettük példányt,
— S. SajnLloi római, Különben servus viliim I
— L. Caaaád-PaloU. Bejxünt.
— S. A. Vilaatoltunk.
— M. 8 A hianyk-i itám megkQldéiét elrendeltük. Ujabb küldeményéért kÖilOnet. \'
— Sümegh. L&punk sit-ukor voltak. JövS í-ísr.- kellé bigynunk.
— A.- Dombom. Haaonlag.
— V. V. Cdvöslet.
Vasúti menetrend.
Iliül Kanizsáról
Regge!.
Prágerhof 5 óra 18 perczkor
Barcs 5 óra 28
Budapest G óra 4 „
Budapest 7 óra 30 ,
Bécsújhely 6 óra
posta vona* postavonat gyorsvona _ vegyesvon^ postavona
Délben.
Budapest
Prágerhof
Sopron
Barcs
Szt.-Iván
2 ora 2 óra
2 óra 15 , 2 óra 25 „ 5 óra 20 d. u. Este
pereikor postavonat postavonat postavonat postavonat YegyesvonL
Prágerhof 12 óra 35 perczkor postavonat Budapest 11 óra 44 , postavonat BécsujL 12 óra 34 , postavonat
tail" Kanizsára
Reggel.
íxrylittór*)
Schwarze Seidenstoffe von 60
kr. bU L¦ 11.65 p. meter — glatt und gemöllert et. 180 vericb Qua!\')
Farbige -.enstoffe von 60
kr fl. 7 65 P- Meter — glitt nnd gemaitert (circa 2500 nmll Farben, and Dentini.)
Versendet roben- and itfljckweiie por-to- and zollfrei dei F»brikt-Dep<Jt 6 Henneberg) K. K. Hoflief). Zürich. Mai-t&r aalgehend. Briefe kosten 10 kr. porto.
•) E rovat alatt közlüttbkért : felalÖgiéget a
m vallai azerk.
6031. érk. 1889. szept 14-én
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvszák telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Simon Gábor ügyvéd, mint kiskorú Lukács Sándor, Vendel és Rozi gondnoka végrehajtásának Lukács Anna Balogh csűri Mihályné végrehajtást szenvedő gel-sei lakos elleni 21 frt 151/, kr töke, 8 frt 93l/a kr per, 23 frt 25a/a kr összes végrehajtáskérelmi, 9 frt 15 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek\'iránti végrehajtás-ügyében a fenntnevezett kir. tszék területéhez tartozó a gelsei 181. sztjkvben. A f 700 hrsz. a. foglalt váltságköteles ingatlannak Lukács Annát illető 330 írtra becsült felerésze, és a gelsei 606. sztjkvben f 704. és 799. hrsz. a. foglalt váltság köteles ingatlanoknak ugyanazt illető 230 frtra becsült felerésze 1889. deczember hő 28-án d. e. 10 őrskor Gelse községházánál Simon Gábor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejövettével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles avételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó l hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi szept. hó 18 napján Gr. HüGONNAY 3766. 1 — 1 kirendelt kír. tvszéki bíró.
nem. tudja/
hogy a sok hirdetett gyógyszer fcözül melyik felelne meg leginkább^ \'betegségének, az iérje azonnal levelezi lapon Richter kiadóintézetétol Lipcsében,1 |a képekkel ellátott „A Betegbarat" czíműl recskét A hozzá nyomtatott habira-f [ tok bizonyítják, hogy a múvecskében foglalt j kló tanácsok követése által, nem csak ezren- j ^meg-ezren elkerülték a haszontalai ^pénzkiadást, hanem még a líjrn^ i lílJitt irtjjílíll is hamar meg^ találták, t r;:rr ;;;js: Á Ullrill «g.
Kölcs^p pénz.
Fővárosí^\'Tiagy tőkepénzesekkel való Összekö tettesem folytán betáblázásra nagyobb kölcsönöket 5 - 7 szuzalékra gyorsan eszközölhetek.
N.-Kanizsa, 188Í). nov. hó 20-án.
Dr. FÁBNdK LÁSZLÓ
3757 ügyvéd.
oooooooooooooo oooooooooooooo
Horgany-Epitokő-Szekrények
a legjobb és legolcsóbb ajándékok ma-radnak, három éven felüli gvurmoki" számára, i/\'goli\'súbbak uzort, mert azoknak színes kövei majdnem elpusz-titha\'Janok, ~^zy hogy a cy.>n:ieki\'k évekig játszhatnak velők. Minden valódi Ép;t\'i\'rSzt.-krény poniji:i-i niiut.ifüTitkot tartalmaz i-s fcésöbli-n kiegészítő szekrény által rendszercsen i gyobbithatú. Ára: 4(1 kr..T0kr., 8Í3 k l\'frt. 10 kr. és feljebb. Óvakodjanak értéktelen utánzatoktól íw csakis.,Hor-sgaf* gyári jegyRyel.ellítHtt r\'i;;iJi:i>sélí el. A Li K^ítGI¦\'-^/j/Sr szándékozik vonni. az§lvnssa .! elébb gyermek legkedveltebb játéka"
melyet ingyen küld meg: Richter P. Ad. H társa, Bocs
OOOOOOOOOOOOOO
oooooooooooooo
Hirdetmény.
A szombathelyi püspökség oo^ai uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint a fentnevezett uradalomhoz tartozó erdőből a gazdasági üzemterv szerint megállapított 30 kat. hold évi vágás kotidori erdő részben lévő tölgy- és bükkfa nagyobbrészt műfa 800 frt óvadék mellett nyilvános árverés, avagy írásbeli zárt ajánlatok utján elfog adatni, az árverés, ugy az írásbeli ajánlatok beterjesztésének határidejéül folyó évi decz. 30-ának délelőtti 10 órája Szombathelyre a püspöki gazdasági irodában — hol a feltételek mindenkor megtekinthetők — tűzetik ki. ,3755
Bécsujh. Budapest Prágerhof Szombath.
4 óra 16 perczkor postavonat
4 óra 26 - postavonat
5 óra 54 , gyorsvonat 8 óra 9 . vegyesvoot
Délben.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 . postavonat Barcs 1 óra 40 , , postavonat Budapest 1 óra 59 , postavonat Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 ... postavonat Budapest 12 óra 25 , gyorsvonat Prágerhof 11 óra 44 , postavonat Barcs 11 óra 34 . postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó : BÍ.T0EFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
C. kir. szabaiala.uTfiBiiM lészítmsiir a-s zaj-cs fogak észszerű i
Dr-. FABBR O. néhai Miksa uiuar ó Fellegének udrari fogorvositól, a beciQletreod loragjn stb. BÉCSBEN.
Különleges szájszappan .PÜRITAS"
A régen biroa és egyedüli mír *z 1862. Londoni kiíllitáson az érdem-éremmé; kitüntetett, mert legfy^Blédebb és leghatbltótb kesiltmenv a azij apoláiára él l ícgak jókarban t&rtt)ira- — Egy dsboz ara I frt.
EüCALYPTUS-SZrU-ESZENCZIA
Pirlibu I87S bu kitöltetve
A lorémurObb, tartílomdai (787, hathatós alkaué.iek) é> olumert hygienikm uar > aaíj ipoiilara, a ki! em etle> zag lejyőzéaére, a togak épségben tar-tiaira, bvtzer waaea tyakba] ellea. Ai crosz csász. kormánytól
jannir 28-in kelt S81. «¦ miniaiteri rendelete szerint ndvari és máa koródákban be.eaecietett. Eny Sv«« ara frt. 120 kr. e. é.
1881.
PUKITAS-FOCJKEFÉK jótállás mellett.
Yegreiietileg atirtalanitott aortébél. Egy darab i-Y. asétktttdéai raktár:
Sajtolt /fakxpingfibôi é
y WG* Bécs, í. ker. Baaernmmrkt 3. sxám Raktárak Nagy-K«aiz»4i Boaea\'roi Adolfnál. E a p o Zala-Egeraaeg: Kaeser A. gyígyM- Keiat.hely: Li
50 kr
11i r Prager ikay E. ü526
b 1 I
HUSZONNYOLCZA.DIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 7-éE.
a frarciía Cogn*C-nemOehael, melyek többnyire — » cb«ren .i.\'-k.-k elpuwi.táss folytán —-fása ben vagy rénberj neszből kékítetnek. OlCSÓbb * ^óbia horbő! elBállitott, de koráűtsem jobb frauczi
fftayi vátn és I
CognacnemOekiiél if, mi*eí eiekért üvegeokiut -1.60 ;aá\'lliLásÍ költség fiselondó. Mintán
Berger, Volk és t" Bécsben,
n.ílTen.n jit illaník 2! iriot, hogy íltilok jjirtott CoEn»c-nemú.k mái, min ¦t,ól d.-sitiiUIt alc--Lt.lt N.m Utru;m«iaak, ei utóbbiak mar utD kíírülmtüjnel fog™ minden Og/Sb Cju»-r«il.to«l «»r mint élv«X«i !>erek, klilínSsen pedig
elébb vonundók.
E leltei* ti
.Jdonságnknál fogva, valamint !1 /árt m anyai különösen alkalmasak
•stelje* adjuai
karácsonyi vagy újévi ajándékok
Kyanjj.1 »zolgáli>i.
Berger Volk és t" bécsi czég
»l*al ej ártott Cogn&c-nemű eket a neveseit cxélokra bassnálják és ajánlják:
Ángyán tanár, Kétti tanár, Kéáitiár.-/ky tanár, Korányi tanár, Kovács i.iri:.r. I,niiinit-/er tanár, Müilt-r tanár, íléctey \'anár, Sfilier tanár. Tanffertan i> 11 ¦! a pesté n. Albert, udvar: tanácsos tanár, Billroth. udv. tan, tanár Iiraiii] Karoly, udv. tanács, tanár. Braun Gusztáv ndv. tanács. tanár/Ch.ro bák tanár, h\'ahler tanár, Oser egészséjzúgTJ tanács, tanár. Schnitzler. korra, tan. tanár, VYinternitz csász. tanács, tanár Bécsben. Valamint a be]- és kül-íolii más kiváló tanárai. \'
Arak mindenütt egyenlők :
1 egész eredeti üveg (5 minőségben frt 1 90, 2.30, 2.90, 390, 4.80
e«v fél , 1.10, 130, 1.60, 210, 2.55
egy negyed „H l „" . 70. 80, 90, 1.20, 1.40
Kapható minden nagyobb csemege- es füszeraxukereakodésben es gy ót; y sze r tár b a n.
Raktár: Bécsben. I. Weie-hburggasse 2. szám
(a K:iratrjeritra-nt- sarkán.)
Nagy-Kanizsán: Xarfon és Huber, Prezlroeyer és Dentsch uraknál.
++++++++++++++
Máriazdli gyomor eseppei.
ItibiztusiH Bíáamír oináeii fítw bajnitt
Üt\'.lérheÜ*iih»lá-toaz*tvigr-
í7>cé*T szil rekecies, {Kollkaj nw hurut,
noinor hoook «> dara kepxii-Ses, tutsigos dtir-IkMod**. - --Sí- !-\'\'1;"-tr
^¦ícilí-í.:.-. :,;..ií.i.:..:::i.íT/.í;^í (Tia ai a gyomor tlronUailol ¦sárttaxOr.) B^yotaoi B*»fttc\' méta sseUéW, sw-krekedert, az
kitisstitK eltol « bclfentekei, 1 ¦ *yogyit lép -re»e, aranyere* bántalmakat. - f-CT -* VtűlegT- fivee íra. haiznilati utiiltistal
«rtt *0 Kr Mtttl Brtfl \'0 *>• Kitpwti axétkúideál
Orai0rtÍ\' A. vaWdl Miriaiclli DTOintJr\'w-prtW* félek>peá ítá»SLto«k « h-misitafcak, Sasért vaildUk irtaUnt u.vit azok fr>K»dU.wana*- el,
émtott papírba van csomagolva,3 melyek mellekéit \'•¦ a^Ltiain u is fel ran tüntetve, hotíj aa Kr*m«irTtveB, <iui*k IL könyvn yomdaj*ban oyoiataUtott - Kepén r»éLi*s fts níkrekeíé*
Máriazelb SÖtt
_ - . . vjkfélr <i\'-yei! l.ainiaitalnak.
Labdacsok. LS\'.\'ffi;«r?sg
1=) K- .-í-t ti-keres C dobozzal 1 írt. A j>enz eloh-pra bekűlSöSf\'Btán, 1 tekerd. 1 írt. 20 lír, 2 ickerca 1 frt, 2u Kr 3 tekercs 3 frt. 20 Kr. ert, esoinairolas ««,}>..!ilah«r mentesen küldetik meR.
*A M:iriaaelli pomor cseppek (avJfariaxeUI laiHtatwk titkos Merek, a CTOjryhsXA, anyacaík-.-„.y^T.\'-ií I.. iiiitirtfii havrrílat ulailtilban f. I v»=
sorolva:
S aUriaielli (neaiorcsepfak és alíriaiein SSffclUk
Nagy-Kánizsa : Práger Béla és t^e-, Joxsef KjégySieréSK uraknál BabO-CSk\' Ilias gyógyszerész. BarOl: Kohn Sándr.. gy^Kynzeréss nrnál. Marczali : Kírüs Viotor gyÖgyszerész- urnái. 0l0-Dití: Bülcí Béla gyógyaaeréw nrnál. Szeat-Gathárd ¦ T ¦-..\'--sáuyi Laopold gyógyszeréiE urnái. 3734 .
**************
A legbiztosabb és leghatásosabb hashajtó szer a
ERENCZJÓZSEF
KESERŰVÍZ,
mint ezt a következő orvosi bizonyítványok tanúsítják:
adagban hatásos nem kellemetlen ÍiQ " 0r. Korány, tanár Budapesten -"dámon a legkedveltebb haahajtóvij.\' Dr Keuárizky tinár, Bodapesten ,Hatáso>abh. mint a többi budai vizek-* Or. Gebhardt tmár Budapesten. Szétküldés 1889-ik évben X XXX1U3.Ó palaozlc!
"|S*etkül(!ési Igazgatóság
¦QHMVEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1889 Párisi világkiállításon arany érem mel kilünfetve.
BEVONUL
Ía zord téli idő hosszas estéivel; ki ne találna ilyenkor keljemes szórakozást a zenében és kinek ne volna bármely ünnepélyes alkalomra a legkedvesebb meglepetése, czélszerü hang-
3759
ha a szeretettéitől egy szert kapna?
Hangszer ipartelepem, mely hazánk-j ban a legnagyobb képességű vállalat, ¦ nemcsak zenészek és művészeknek szol-\' gál legczélszerübb bevásárlási forrásul, hanem feladatul tűztem ki magamnak, hogy műkedvelők s olyanok, kik ezen idény alatt valamely hangszert maguknak elsajátítani kivannak, ezt könnyen és csekély áldozatok árán megtehessék, sőt 1 olyanok számára is gondoskodva van, kiknek épenséggel nincs módjukban vakmely hangszert megtanulni. Kinek semmi zenei képessége nincsen, mechanikai Hangszereim segélyével élvezetes estéket szerezhet magának Mindennemű hangszerek és \\ íenélömuvek javítása szakszerű pontossággal elvégeztetik és ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. Kívánatra nagy képes hangszerkatalogusom ingyen és bérmentve megküldetik, melyben bővebb felvilágosítás található. Harmonikáról külön árjegyzék jelent meg.
STEHNBEaG ÁRMIN
legnaey. képességű tiang.wrkésti;úsi ipa.tel )i-
Budapest. VII., kerepesi-ui 36. sz.
BIZTOS FIZETÉST
és proTisiót adok hatóságilag engedélyezeit
SOH.SJBQ-VHK
részletfizetés mellett való elárusitásáért.
Fuchs II. váltóháza Budapest Deák-Ferencz-utcza 12. szám. 3758
+
í
+
Hirdetmény.
A szombathelyi püspökség novai uradalma részéről közhírré: tétetik, miszerint a fenlnevezett uradalomhoz tartozó s legfelsőbb helyen engedélyezett 472 kat. hold irtandó erdőből a farkaslyuki major mellett a most kiépülő Ukk-csáktoriiyai vasút, vonal közelében fekvő területen 80.8 kat. holdon levő tölgyfenyő, bükk- és gyertyánfából á|]0 faállomány 2000 frt óvadék csatolása mellett nyil. vános árverés, avagy írásbeli zárt ajánlatok utján el fog adatni, az árverés, ugy az írásbeli ajánlatot \'Beterjesztésének határidejéül folyó évi decz. hó 30. áuak délelőtti 10 órája Szombathelyre a püspök; gazdasági irodában, hol a leltételek mindenkor + megtekinthetők, tűzetik ki. 3754 +
++++++++++++++++++++++++++4
OOKXîCYTÔSSSUSkîv
A LEGJOBB"
Szivar ka Papi-
LE HOUBLON
íriaoii* Orártaaay ^ OAWLSY i HENRY cségtA] PÁRIZSBAN
FküU,uKmim;m WMJd.: 0T70 KAKITZ* 0-,/^iOM,m ^,n»,/J.WlEK
> Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen gyors- és póstagózhajóli
II a 111 It 11 rgbálXé \\\\ y o rkli a,
Soathamptont érintve
AzonkivQl reaiie^ posiagőzhajó üVszeköttetés : Haivre-Xewyork Haniburg-Nj.Iofj
Stettln- „ „ llavanm
HaDibnrg-Baltlmore „ Mexieo
Bővebb felvilágosítást sziveseu nyújt:
GSCHIRHAKL JÓZSEF
Bécs, Wieden Weyring-gasse 32. szám.
ABODLAC-l APÁTSÁG ( Franczia-Orszdg)
~" Doni MAGUELONNE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA esFOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brossal 1880, London 1884 A "-:r.~-\'-::::::\'-\' Feltalíű tátott i ai I
« A fxitisztelendíi benedekrendi atyák fogvi-:ynek használata, naponkint nehauy cseppet vizbe véve, megakadályozta és gyógyítja a fagak odrasságát melyeknek fehérséget ?3 snlárdságot kÜlcsíinüz, a mennyiben a foghust erüsiti s teljesen egészsógesöé változtatja.
a Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midiin üket ezen régi cspractieuBkészittnények-re figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert krp> í :ü ~!Lili\'.\'. ltOT O T f**-1 II ÍŰ
Voxcrucmök OL.VJUlPl *o: ítsp/rfllú MotíU míjoib itlatitcrttznél. Zfózjsze\'tirDit él i.f
11 Legnagyobb kitüntetés: a
Caviár, nj nagfsaema kilrSnkint Szalonnái fólsEeg-aszóhal 12—15 db.
egy rekeszben U.15
Latacz-hering, tartós, karülbelül
30 drb egy kilóban 2.15
Tok küsr-hal kflrűl. 200 drb., 2\'|4 kilónkint 1.45
2 reke.zben 205, 4 rekeszben 3.80 Ikrás henoRek, körillb. \'26 drb egy
hordóban 1.70
Kövér herinzek körülbelül 30 darab
egy bordóban :.6ő
Kövér heringek kOiüibelÜl 45 d*rao
egy hordóban 1.50
Kövér he-ricjíek, kőrölbelül 10 darab
egy hordóban 1-30
.Kövér, beeczetelt heringek, kórUlhf--
lűl 30 darab egy hordóban 1.80
Hal-roulade, körülbelül SC drb. egy | dobozban 2 —
IV FHsk tengert hálák:
Co GadJcz-balak postaC!0tnaR szemit
^ Tengeri don-gadóez, Cahlian poKtac»orr.ag sierin
5^ FÍUzeguszó, Tőngernyelv ,^ , 2.15
Mindezeket bérraentesen, utánvét mellett ajánlja
Schulz E. H. Altona, líamburg mellett Teljes iífcmM kmwln és innen kllintnet
Legnagyobb kitüntetés: a bamburgi DÚinarkiálIitáscn ibtz
hamburgi mQiparkialütáson 1889-
.15 . Orosz-koronás-ajókák, körülbelül 12U _ darab egy dobozban 1 \'¦
,15 Toki óriási körülbelül 30 darab egj
doboaban 2"
15 Tok. nagyok körülbelül 40 dar*b
pfj dobozban-. 45 I Füstölt_b^ring. kicsi körülbelül 140
darab\'egy dobóiban 1 &•
; Gelée-angolua kif. vastag \'|, darab
egy dobozban 3 7
: C-lC-e angolna kif. vastag \'íj drb.
egy dobozban 2.1
j Gulée-angolna eisSrendÜ \'/, \' egy dobozban üelée-angolna elsűrt>ndü \'|, egy dobozban S Tőkehal, szárit, fehér, postaa | szerint
2.— 2.15
darab
darab
S
íWiMASBSA. 1889, deczember 14-én.
ÖO-1K ssz^im
Előfizetési ár:
egész évre ... 5 fit.---
fúl érre . . .( . 2 fit 50 kr. negyedévre ; . . . 1 frt tíá kr, Egyei szám 10 kr.
HIRDETÉSEK í hlíiboi {x-ütsorbac 7, minodszor t.. a minden további torén 5 kr.
NYÍLTTÉRIJÉN
pe\'it poronként 10 krért vétetnek fei. Kínotári lil-ték minden ei I hirdet éi írt 30 kr fizetendő
ZALAI IÖZLÖI1.
HoszoHnyolczadHi é\\ folyam.
A lap saallemi réarét illeti köe lemenjek a •xerkejst&aéghei, anyagi rósaét illető kösK\'.menyek! pedig a ki&dóbivatalhox bé, menttel intézendSk : X agy-Kanizsán takarékpénztári-epdet.
Bement*-tlen levelek nem fogad.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparban*", a Bn.-Unizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület" a .oagy-kanizsa, keresztény jótékony nőegylet", a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet^, a .szegények tápintézete-, a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereske-
delmi iparkamara" nagy-kanizsai külTálaszttninyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEMCT.VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
begyei tisztújítás.
Zala vármegye tisztújító közgyü ié-e áecz. 17-én tartatik meg, mely . aiiíairoasiut utolsó lesz a vármegyei éleiben s azért a tapasztalat legyen ¦ iriiuyaüó, midőn igaz meggyőződé-sfiknek hódolva szavaznak.
Erőteljes hullámokat nem vert, 3z önkormányzat szelleme csendes, pedig a választás most nagy elvi kérdés felett is dönt, maradj m-e a megyei autonómia csorbítatlanul, vagy nem ?!
A központi tiszti kar tagjai újból ugyanazok lesznek. Az árvaszéki elnöknél hallouu.uk változásra szolgáló készületeket, de az is hajótörést szenvedett
Csupán az alsó-lendvai járásban htjuk az elöértekezíet eredményét, hogy két erős párt nézett farkas-\' szemet. Az egyetemes gyűlés több-s-égefog dönteni a partialis törekvéseken. v-
A^rÓispáni meghívót, nemkülöu-,1)00 a tárgysorozatát közöljük:
Hirdetmény. / A vármegye törvényhatósági bizottságának f. évi október hó 1 én s folytatva tartott közgyűlése 21317/302. jk. sz. alatt hozott\'határozatával, az 1886. XXL t.-cz 76. íj-a értelmében foganatosítandó -általános tisztújítás határnapjául f. 6. deczember hó 1-7-ét tűzvén ki., e czélból az emiitett napon és a szükséghez képest ii következő napokon Lala-Egerszegen d. e. 10 órakor megnyitandó rendkívüli közgyűlés fog tartatni.
MirÓÍ a törvényhatósági bizottság i. tagjait tisztelettel értesítem oly figyelmeztetés mellett, hogy" ezen közgyűlésen a törvényhatóság egyetemét már az 1890. évre igazolt törvényhatósági bizottsági tagok fog-: jak képviselni, s az illető bizottsági
tag urak névre szóló, igazolási jegyeiket megelőzőleg a megyei.számvevőségnél átvenni szíveskedjenek.
Kelt Z.-Egcrszegen, 1889. évi deczember 2-án.
SVAST1TS BENŐ sk., főispán.
Az adókötelezettek teendői
(Folyt és.vége.) VI.\' ;
Az álialános jövedelmi pótadót illető kedvezmények ügyében! vallömási .ivek Január 30-ig okvetlen benyújtandók, különben e határidőn túl nem vétetnek figyelembe-
VII.
Csupán fegyveradót fizetők a községi illetve városi adóhivataloknál, ellenben fegyver, adót és vadászati adót fizetők a. kir. adóhivataloknál teljesitik kötelezettségeiket A fegyveradót fizető vadászatra használható fegyverének minőségé: és c-Ö mennyiségét 1890 június hóban bejelenteni tartozik.
Adómentes fegyverek birtokosai a községi, vagy városi adóhivatal bizonyít ványáva! lássák el magukat. Ki szabily
Az 1886 évi XXI. t.-cz.J43. és 96-szakaszai alapján az állandó biráló választmánynak 1890 —1892. évekre leendő újbóli választása.
Az 1886. évi XXI. M«b 25- szakasza alapján az igazoló választmánynak 1890. évre történendő újbóli megalakítása. A vármegyei tiszti-se^éd, kezelő és szolga személyzet nyugdij intézete választmá nyába az alapszabályok 7. §-a értelmében 4 rendes és egy póttag választása.
A közs. jegyzői nyugdij int. választmányába az alapszabályok 6. §-a értelmében 9 tagnak választása.
Az 1890. évi természetbeni közra. be osztás ezzel kapcsolatban a folyó évi közmunka leszámolás, valamint a közmunka tárgyában egyesek és községek által beadott folyamodványok.
Az 1879. évi XXXV1L t.-cz. alapján az 1890. évre szükséges megyei katona beszá lásolási pótadó megállapitása.
Az 1890 évi ápolási költ. fedezésére szükséges pótadó kivetése.
A megyei igazoló választmány jelentése a választott megyei bizottsági tagok igazolásáról.
A nagyméltóságú m. kir. belügyminisztérium leirata a foiyó évi október l-én s folytatva tartott közgyűlésnek a bal.-fü-¦ redi járás felállítása tárgyában tett ujabb 1 felterjesztésére.
A balaton tavi gőzhajózási részvénytársaság átirata a második gőzös tárgyában.
Veszprém vár megye közönsége a v\'eszprém-balaton-füredi ut fenntartása tárgyában\'hozott határozatát közli.
A megyei számvevőség által megvizsgált közsési költségtervek és birói számadások törvényhatósági jóváhagyás végett be mutattatnak.
ti r e
WW Lapunkról azt a hírt terjesztették, hogy 28 évi fennállás
után e hó végével megszűnik. Kije-lentjük. hogy e hir rosszakaratú ko-
holmány. A „Zalai Közlöny" foly-
ellenesen fegyvert használ vadászatra 10 I A vármegyei árvaszéki elnök elótei-- 20 frt bírságot fizet, egyharmada ebből ijesztése az árvaszékuéi ideiglenesen alkal-
a feljelentöt illeti.
vadászati jegy iránti bejelentések 1890 június hóban eszközlendök.
Zalavar megye
törvényhatósági bizottsága 1889. évi deczember hó 16 án tartandó rendes közgyűlésén felveendő^tárgyak sorozata.
Az 1376. é. VI. t-cz. 4.^"értelmében a közigazgatási bizottság választott tagjai sorából kilépő 5 tag, névszerint Koíler István, Orosz Pál, Ökublics István, Eper jessy Sándor és Farkas József nrak he lyére uj tagok választása.
Az 1874. XXXIIi. t-cz 17. és 20. jj-at alapján a megyei központi választmánynak 1S90—1892. évekre történendő újbóli megalakítása.
mázott leszámoló alkalmazási idejének meghosszabbítása iránt.
Az á\'.lamutakra 1890 — 1895. években szükséges kavics szállítása tárgyában Gra-oer L. fia vállalkozóval kötött szerződés jóváhagyás végett bemutattatik.
Zala-Egerszeg város polgármesterének kérvénye az iránt, hogy a nagy-méltó-ságu kereskedelemügyi miuisteriumhoz vasúd üzletvezeíöségnek és osztálymérnökségnek Zala-Egersze tje n leendő elhelyezése továbbá Zala-Szent-Iván és Zala-Egerszeg ] között vasúti helyi összeköttetés létreho-\\ zása czéljából felterjesztés intéztessék.
A müncheni Localbahn Actiengesell-schaft czégnek, mint a csáktornya-zala-szent-iván ukkí vasút engedélyesének, továbbá Szent-Gróth nagy község és vidékének folyamodványa a tervbe vett türje-, szent-gróthi vasútvonalak a megye részé-Az.1886. é. XXL t-cz. 48-, 96. szaka-; röi ieendö segélyezése iránt szai alapján az állandó választmánynak Somogyvármegve közönsége a bala 1390—1892. évekre leendő újbóli mega jton-feacki hidvám \'tarifájára vonatkozó lakitása. j határozatát megküldi.
tatja pályafutását továbbra is.
— Dr Apáthy István temetése f. hó 5-én a nagy halotthoz méltó pompával és kegyeletes részvéttel folyt le, országos érdeklődéssel, melyről a napi lapok bőven megemlékeztek; de a miről én referálni kívánok, az ritka megható és szép jelenet volt: az alsó-muraközi választók küldöttsége szintén megjelent a temetésen utolsó isten hozzádot mondani kedves képviselőjüknek, kihez őket mély, elválhatlan vonzalom fűzött mit a nevezett halott atyáskodó jó szive ápolt, élesztett örök Veszta-tüzzé. A küldöttség tagjai: üergár István esperes. Golub János, Zimmerman Ferencz plébánosok, Hirschler Jakab, Pichler Imre. íiabics Gábor, Kele György, Ludas Pál, Stetics István muraközi választók és elöljárók déli 12 órákor jelentek meg volt képviselőjük ravatalánál, hol a mélyen sújtott özvegy és gyermekei zokogva fogadták őket Itt a küldöttség vezetője Hirschler Jakab ur a következő részvét szavakat intézte a gyászoló özvegyhez: Nagyságos Asszonyom! Mély fájdalommal telt szívvel eljött al-muraköznek küldöttsége szeretett és felejthetlen képviselőjének az utolsó tiszteletet megadni; Nagyságodnak pedig pótolhatlan vesztesége iránt szívből eredő részvétet nyilvánítani: az Ur Isten nyugosztalja az elhunytat! Erre az özvegy válaszolt pár szóval, de nem is fejezhette be mondatát mert mint
a gátat tört romboló vizár elragadta a nagy fájdalom s a pótolhatlan veszteség kinos tudata, e megrázó jelenet hatása alatt sírtunk mindnyájan A küldöttség gyönyörű emlék koszorúját a kedves halott özvegy*", maga tette fel annakkoporsójára,kifejezve mint maga mondotta, azt a nagy szeretetet s benső ragaszkodást melylyel az elbunyt képviselő hülkerfijffie iránt viseltetett A temetés a magasSormány a képviselőház, a m. tud. academia, egyetem, az országos müintézeteji és társulatok tömeges részvétele mellett impozásan folyt le. A számos emlék koszorú között a következőket jegyeztem fel: Akadémia, Egyetem,Szabad-él vüpárt, Egyetemi tanács, Kisbirtokosok földh. intézete. Egyetemi ifjúság, Igazságügyi bizottság, Iparbank, Lakatos Aladár. Královánszky István, Jellinek I^ajos s neje, Szevera Károlyné, Szilágyi Sándor, Schni-erer Aladár és családja, Szokoly Gyula és neje, Torkos család, Dr Nagy Dezső, He-rích Károly és neje, Zalán Lipót János Hirschler c salad, Az alsó- murakőzi.választók és az elhunytnak szerető neje és gyermekei gyönyörű szebbnél-szebb emlékko-szorui sorban. A halott szelleme a halhatatlanságé, emlékei a mienk sa drága hazáé, kinek javára alkotott láng esze örök becsű müveket Legyen áldott emlékezete!
— Névmagyarosítás. Berger Jenő és Gyula szent-gróthi illetőségű ugyanottani lakósok vezeték nevének „Serényi" -re, Krcbnyák József kubeliczi illetőségű szent-gróthi lakos vezetéknevének „Ko-hári" ra kért magyarosítása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett
— Halálozás. Tagyosi Csapó József k tanácsos Balaton-Füreden S4-ik életévében elhunyt Temetése decz. 5 én nagyrészvéttel történt. Keszthelyen pedig Gru-ber József volt városi tanácsos és helyettes bíró hunyt el 76 éves korában. Béke hamvaikon !
— Heti biztosok é héten a Kisded-nevelő Egyesület mind a négy óvodájában\' FischI Pálné és Scherz Albertné választmányi tag urnök.
— A phyllorera ellen. A fővárosi lapok egyikében olvassuk a következő sorokat, a melyeket minden megjegyzés nélkül közlünk: Veszprém megye egyik kis községének (BerbidaJ szőlőjét már évek előtt — a többit is — tönkre tette aphyl-loxera. A szőlőt ki is vágták. Egy paraszt azonban nem vágta ki. Hagyta ugy, mint volt: parasztszokás szerint a szőlő közé
T í r © % &. Oszi hang.
Kihal*, berekbe járok Zórgo haraszt felett, S ogy elsiratja lelkem A holt tenuél*etet.
v ¦.
Vagy tán aaért sajog, fáj
Sebtett
nvem -nagyon.
Mert a nagy ravatalnál Unsursom ¦balom.
Ugy <igyom megpihenni Mélyen a föld Clén, Jó lenne szemíudönek A .árgnló. levél.
ÖENEDEK ÁRPÁD
Siimeghi hangverseny.
„Zalai Közlöny\' eredeti tárczája.
Alig hozza a mama haza egyetlen leányát a zárdából, ki a fönökné különös gondviselése közt érte el a serdülő kort vagyis a leányélet azon átalakuló korát, midőn már a babával többé nem játszik, de fiatal kora és a rövid ruha nem ád engedelmet arra, hogy bálba vigyék.
Hiába nézi a kis Ella magát a sálon állő tükrébe, mely visszatükrözi, kis fitos orrától egészen az icziny piezíny félezipös lábacskájáig, hiába húzogatja lefelé a kurta ruhát, azért ő mégis csak kis leány marad; -pedig olyan a termete, mintha szikla í,nnán álló karcsú zergé-é és oly édes dallamos hangon tud beszélni, észjárása pedig 18 éves leánymodorra mutat; azért mégis csak kis leány.
Nem is múlik el egy nap, hogy össze
!ne mérné magát mamájával.hisz csak egy \\ ujjnyi hiányzik ö is oly nagy iesr. El is | kérdi tőle napjában százszor, hogy volt-e ; ilyen nagy midőn először bálba ment; és I mikor mehet már Ő is. Csillog a mama i szeme az örömkönyéktől, midőn ennyi életet lát egyetlen gyönyörűségében, vinné Ö is szívesen, mert tudja, hogy hódolókra talál, de az a rövid ruha, az az ami a ma mát is vissza tartja. Az Őszi napok egyi kén küldöttség állit be az ősi kastély osz-! lop-csarnokos ajtaján {elkérendő a kis I Ellát éneklésre, egy jótékony czélu hang-I versenyen, a szokásos ellentmondások után ¦ mégis csak a kis Ella lett a győztes, ki oly érdeklőén nézett papájára, oly édesen meg:megczirógatta anyósát, hogy azok ellent állni nem bírtak, a papa mondta ki az első igen szót. „Hadd menjen ez a rossz leány, egy év ide-oda" nem is folytathatta volna tovább, mert a másik pillanatban már nyakán csüngött Eliácska, csókjaival, tapasztva be szájat, mely néki a boldogító öröm hírt hozta.
Nem is maradna most a szobában, repül az öreg dadához, az ő belső titkos tanácsosához, neki kell elsőben megtndni, hogy Ő már nagy leány, mert be lesz mutatva a társaságnak.
Pedig titokban nem is annak Örül, de most a dada jelenlétében még gondolni sem akar az általa bálványozott Sándorra, ki már tánezreudező és kitűnő tánezos, azt a titkát még a dada sem tudja, hogy Alajos napján, mikor oly sok vendég volt elvitte a szivét azon a két szürke lovon, uelylyel másnap kihajtott az udvarból.
Csak ugy repül a három hét, naponkint érkeznek a hangjegyek és rnhamin-ták választásra, nagy gond is a mamának.
hogy az eisö bemutatás sikerüljön, életkérdéslaza bálok világában, ha elsőben hódit, ugy biztos a jovö, de ha az első benyomás kellemetlen, agy uem kis dolog azt helyre hozói.
Zimonkós.téli est, fényesen kivilágított terem, melyben az emelvényen készen várja a műkedvelő művész és művésznőket a zongora, hangjegy tartó, felolvasó\' asztal stb. 7 óra után gyülekezik városunk és vidékünk in teliige ntiája, kiket belépéskor a pénztárnok és elienörzö szíves üdvözlése kisér. A közreműködők türelmetlenül várják az emelvény hátterében a a kezdetet, bármily készültséggel lépnek is fel, egy bizonyos neme az izgalomnak eléri Őket mely megfelel azon érzésnek, mely áthatja a fiatal ujbálozó leányt, midőn érinti atlasz czipős kis lábával, a táoczterem sima parketját.
Tapsvibar kiséri a hangverseny első zongora négykezesét melyet .Rutics Sán-dorné urnö és Hladny Hermin k. a. oly szabatosan és élvezetesen eljátszott
Majd Zatbureczky Margit k. a. kiséri Berger Jenő ismert hegedűművész, nehéz classzicus darabját, kiket belépéskor a hallgató közönség szűnni nemakaró tapsviharban részesített, mely után Jenvay Gézáné szavalta el Kiss József aSimon Judit* költeményét érzésteljesen, nem egy kőnyoyet csalva ki a hallgató hölgyek szemei böL l
Ezt követte Zobb Lajos „magyar népdal éneke, kinek hangja Hladny Hermin k. a. ügyes zongora kíséretével kellemes benyomást tett a hallgatóságra.
Lichtensteín Jenő zongoraművész Chopin ,Polonaisa-"jenek eljátszása után a küzönség élénk tapsolasára, szép teca-
I nika és érzéssel eljátszotta „A repülj fecs-¦ kémet."
Az estély egyik legkedvesebb pontját képezte kitűnő tolláról ismert Sümeghí Kálmán felolvasása, (kinek nevével évekkel ezelőtt a szépirodalmi lapokban oly sokszor találkoztunk). Az élvezetdus felolvasás, melyet a felolvasó oly ügyesen állított össze, egészen lebilincselte a hallgatóság figyelmét, kik annak végeztével jöl meg érdemelt viharos ovacziókba ré ízesítették.
Zathureczky Margit k. a. Magyar ábrándja Székely Imrétől, bámulatos ügyességre vall, melyet fiatal kora daczára biztos művészi tökélyfyel játszott el, a taps ujrásásra hívta ki a műkedvelőt
Az élvezetes hangverseny utolsó pontja képezte annak egyszersmind fénypontját midőn Berger Jenő hegedűművész ki művészetével pár héttel ezelőtt Berlinben is nagy sikert aratott, czigány-zeue kísérettel eljátszotta saját szerzeményű magyar darabjait A szárazfának szívhez szóló, siró hangja ép oly mérvben meghatott mindenkit, mint felvillanyozott, midőu csárdását annyi tűzzel-melegséggel, a taps viharra meg-meg-újrázva eljátszotta.
Soupe után jó kedvvel perdült tánezra a\'fiatalság, mely a reggeli órákig szakadatlanul folyt.
Az élvezetdus estélyre mindenki kedvesen gondol és igy hálával tartozik a nőegylet buzgó elnöknőjéhek és a rendező bizottságnak, kik jótékonyságot gyakorolva ily kellemes szórakozásban részesítetté;-; a résztvetteket
A Jamrach-Hagenbeck gyűjtő expe-ditíó ut: élményGl
Közep-Arrikt ketatl és déli be;:-5 aetreataria-lis i-észüín. a Nyahlnaiüasat ti vidékéi.
B. Donászy Peroncstől,
Tábornak a ZTyahiga^asa-tö ridékén.
- . \' (Folytatás.)
— Eszembe sincs, hogy tagadjam, s szavaknál már kezdtünk visszafelé mászkálni az ágakon.
Henrik élénken figyelt minden szavunkra. — Hát az oroszlán ^megfutamodik ? Kérdé, mikor székeiJ^sben lefekvéshez készülődtünk.
— Akkor igen, midőn nem prédára les, s a zaj ismeretlen, magyarázá a gróf, de futása akkor sem menekülés, hanem csak távozás; valamint akkor is elbuvík, ha tnlerő támadja meg ; de, ha ingerült, éhes, vagy megtámadva van, akkor nem hátrál meg egy esetben sem, csak az ilyen éjjeli nyugalmas kóborlásai közt párjával s jólakott állapotban kerüli ki a veszedelmet s akkor is inkább nője biztonsága mint maga végett.
— Igy hát, ha mi zörejt csináltunk volna, tud vágya skod ék Henrik.
- Elég lett volna egy kőhajitás vagy egy ágnak letörése, rögtön visszavonultak volna, magyarázá a gróf-Másnap vasárnap volt, — tehát pihenő nap. A gróf a mi és a maga mulattatására elővette negedüjét délután s gyönyörű ábrándokát kezdett játszani\' Liszttől és VieuxtempstŐl.
A pompás Amatinak, mely ide is el-v&lhatlanul követte a grófot, rezgő, mély színezetű hangjai, a művészi játék szint
HÜ8Z0NNY0LCZADIK ÉVFOLYAM
Z AL AI KÖZLÖNY
DECZEMBER U-én.
babot, káposztát stb. altetetett, s eztel együtt aztán folyton művelte, kapálta & szólót is. Mindenki nevette. De íme az idén egyszerre csak kihajtaszőló solyan termést hozott, hogy bámulatos. 4—5 év kellett hozzá igaz, de a szőlő nem veszett ki. Jó lenne ha megfigyelnék e különös tény okát, talán sok helyütt meg lehetne menteni a még megmentbetőt
— Mennyit fogy és mennyit nő a nap deczember hó folyamán ? A nap de-czember 1-én feljött 7 óra 30 perczkor, lenyugodott 4 óra 9perczkor; 31-\'én felkel\'? óra 51 perczkor, lenyugszik 4 óra 15 perczkor,* igy a nap hossza e hó folyamán még kurtul 21 perc/xzel, 21-étól hosszabodik 13 pcrczczeL,
— Faültetés. Elismeréssel közöljük. hOgy hús-Kanizsán a templom tér két sor fával beül tettetett, ugy szinte az iskola. előtt is alkalmaztatott; itt ugyan valamint, i Vl-dik kerületbeli iskola épület előtt i több sor fának ültetése is igen czélszerü\' volna, mert nyáron át mindkét helyen nagy a napböség.
— Pályázat. A nagy-kanizsai VII. kerületi közs. népiskolánál egy 325 frtj fizetés és 50 irt lakbérrel dijazotí-segéd-tBnitói állomás betöltendő. Folyamodók okmányokkal fölszerelt kérvényüket decz. 20 ig az iskolaszékhez küldjék be. A megválasztott állomását 1890. január 1-én foghíja el. Nagy-Kanizsán, 1889- november 26-án Babócbay György iskolaszéki elnök.
— Csfllagjárás deczemberben. De-czember haváuak az a legnevezetesebb csillagászati tüneménye, hogy a nap 21-én défitán négy óra nyolcz perczkor a Bak jegyébe lép a ez a tél hivatalos kezdete. Ekkor van a földön a leghosszabb éj. A nap ugyanis eddig még fogy, de azután a hó végéig négy perczet nő a hossza. A hóid fényváltozásai a következők: Holdtölte 7 én éjjel 11 óra 8 perczkor, utolsó negyede 15-éa délután 4 óra H perczkor, újhold 22-én délután 2 óra 8 perczkor, első negyede pedig 29-én reggel 6 óra 33 perczkor lesz. A bolygók rendesen végzik pályatutásakat. Falb Rudolf időjós szerint e hónapban két kritikus nap les? és pedig 7-ikeés 22-ike.
— Napi biztosok e héten a népkonyhánál. Deczember 15-én Schreyer Lajosné. KartschmaroffOlga. 16-ánRoseo-feld Adolfné, Dsrázs Malvin. 17-én Somg-aich Lőrinczné, Erdódy Sarolta. 18-án Weiser Józsefné, Schreyer Nelly. 19-én Bo-gyay Ö dönné. Cseresnyés Etelka. 20-án Ollop Samuné, Weisz Karolin. 21-én Lö-winger Lajosné, WBJditó Irma. Adomány folyt be a mult héten: Plihál Ferenczné ur-iötől E2 kiló burgonya és 14 kiló bab, melyért az elnökség hálás köszönetét nyilván itj a.
— Balatoni gőzhajózás. Somogy-, Zala- és Veszprém vármegyékből választott országgyűlési képv. a napokban Bezerédj Viktor háznagy öfszebivására értekezletet tartottak a balatontavi gőz hajóköz léked és fejleazrése, illetve egy második és harmadik gőzhajó járatásának létesithetése érdekében. Az értekezlet, melyben Beksics Gusztáv, Fackh Károly, Fenyvessy Ferencz, Hfcrtelendy Béla, FUdocza János, gr. Széchényi Aladár és Vadnay Andor orsz. képviselők h a balatoni gőzhajótár-saság képviseletében . gróf Nádasdy Ferencz és Szarvassy Sándor igazgatósági tagok vettek részt, abban állapodott meg, hogy memorandumot dolgoztat ki, melyet a kereskedelemügyi miniszternek s az ér-
elmámorositottak berniünket, feledtünk mindent e bűvös hangokra!
Ha a fák, a tropicus környezet bámulni tudott volna, bizonyára megbámulta volna ezt. Mert ki hallott valaha ábrándot Dél-Afrika közepén az őserdők kebelében Liszttől és Vieuxíempttól 11 ? 1
A pompás hangok majd az egész tábort a fa köré csalták, de legfőképp a négerek kíváncsiskodtak, mert ezek előtt a hagedü ismeretlen szerszám vala.
Különböző arezfintorok, vigyorgás, a visszafojtott röfőgéstől dagadt pofák közt majd a magasba bámultak, majd egymásra kacsintottak, de a vigyorgástól szájuk fülökig húzódott, néhány elfutott s kissé távolabb a földön hempergett nevettében.
Mikor bevégezte a játékot, a gróf megkérdé Hevelltől, hogy hogyan tetszett a feketéknek a zene ? De mielőtt Hevell felelt volna, a gróf is meglátta a feketék vigyorgó, röhögő pofáit, melylyel a bégedül bámulták.
— Mi lelte ezeket a barmokat, kérdé?
Miután Hevell egy ideig beszélt velük, megmagyarázta: Azt mondják, hogy életükben nem hallottak ilyen nevettető, csúnya hangokat Majd egy basfájŐs ember gyomrának a korgása, majd malacz és macskasivitás, krákogás, reszelés, ezioezo-gás ballatszik ki belőlük, ők majd eldőltek nevettükben, mikor hallották, de meg annyira bántotta fülűket, annyira rosszul e-tek nekik e furcsa hangok, hogy kínjukban nevetniök kellett. Csudálják — végzé Hevell a négerek szavai tolmácsolását, hogy a fehérek gyönyörűséget talál-
dekelt három törvényhatóságnak azon kéréssel fog átnyújtani, hogy a miniezter a vállalatot postaszál litis cziméa évi 6000 fortnttal Somogy- és Zalamegyék evi 3000 írttal, Veszprémmegye évi 2000 frttal segélyezze. Ez alapon lehetővé válik, hogy a balatoni gőzhajózás szélesebb alapokra fektettetik, a közlekedésbe a vasúttól távol eső kies zalai part is bevonatok s a révfülöpi, zánkal badacsonyi, keszthelyi, fonyódi, boglári, balatonfüredi, almádi, kenései és siófoki kikötőhelyek naponkint kétszer^érintettnek.
— A moŐri csata episodjaibÓÍ vett két eredet: nagyon érdekes levelet kaptunk. Jövő évi első számunkba közöljük dicső szabadságharczDuk örökbecsű egyik emlékéül.
— A letenyel választó kerületben megiadult a mozgalom az uj képviselőválasztás érdemében. Eddigi tudomásunk szerint dr. Antal Géza, egyetemi tanár, Fejér-Miklós állami titkár, Halász Olivér, Tuboly Victor és Remete G éza ügyvédek nevei említtetnek.
— Részvényes bál. Ez évben Sü-megb és vidéke fiatalsága, korán indította meg a mozgalmat egy rézvényes elité bál rendezésére, mely január 11 -én tartatik. ez évben ez lesz az aj bálzó fiatal hölgyek bemutató bálja, a bál iránt nagy az érdeklődés és igen sikeresnek ígérkezik. A meghívók legközelebb lesznek szétküldte, az érdeklődőknek felvilágositássat szolgál bármely irányban Darnay Kálmán Sümegben.
— A zalamegye; általános tanítótestület sümeghi járásköre Sümegben f. é. nov. 30-án délelőtt 8-tóT~r2. óráig tartotta rendes félévi gyűlését. A város in* teliigentiája, polgárság ás a fóldmives osztályból szép számban voltak jelen; ezen kívül a rendes tagok. A gyűlés az első A. fiúosztályban gyakorlati tanítással vette kezdetét. Kocsis Károly s tanitó 1—6-ig terjedő számkörben tanította növendékeit Elismerést aratott — 10 órakor elnök megnyitója után Keszler Gyula íelsö népiskolai tanitó Tapolczáről bematatta az általa feltalált szőlőoltó gépet s elmondta nézeteit apylloxera ellen való védekezésről. Ojtás és oltás amerikai alanyba. A gép egyszerű, czélszerü és olcsó, kapható Tapolczán Keszler urnái. Előadását a vendégek közül Surgóth Miksa^ügyvéd a leg szívélyesebben megköszönte, — ugyenez: tette a gyűlés is. Ez után Bánfi Alajos sümeghi igazgató-tanító adta elő a f. évi aug, 20-áu Budapesten tartott országos végrehajtóbiz. gyűlésének hü lefolyását Orsz. tanítói nyugdíj, fizetés rendezés, Eötvös-alap, melynek üdvös voltát részletezte s a jelenvoltakat pártolásra buz-ditá; elmondá az ott tárgyaltakat olvasókönyvek az osztatlan népiskola tananyagának redukálása; — annak idejében a lapok részletesen közölték a gyűlés lefolyását tovább nem folytatjuk. Hajgató Sándor Nagy-Kanizsáról á gyűlésre kitűzött anyag egyrészének napirendről levételét indítványozta az elöértekezleten, nem fogadtatott el. De indítványozó szavai teljesültek, agyülés nem tárgyalhatott minden kéidést, az egyleteknek kíadatik. Ezen kérdéseket indítványozta Bánfi a sümeghi gyűlésen, hogy azok a tavaszi ülésig feldolgoztassanak, mely után a dolgozatok aközpontba küldessenek; elfogadtatott. Bánfi ugyancsak Budapesten szin-tén indítványozója aunak is. hogy a bizottság álul javaslatba hozott tételek a tanitó egyleteknek kiadatván, válaszok reá záros
nak e fertelmes reszelésben, ók kínjukban megbolondulnának, ha egy napig hallgatniuk kellene e hangokat. Majd ha ők kezdenek zenélni, azt hallgassák meg a fehérek,\'azok aztán hangok lesznek.
Most rajtunk volt a bámulás sora 1 E művészi játék, e gyönyörű ábrándok, melyekre a legkérgesebb lélek és szivetan-dalodík, ezeknek boíonditó és kiá\'lhatat-lan*! De leginkább a gróf volt elámulva, ki azt hitte, hogy e hangokkal elbűvöli a fekete csordát. Hiába csak igaz az, hogy az ily félvad nép mindenben a rikítót, a nyerset, a kezdetlegest szereti A finomság és nemességhez érzéke sincs 1 Persze, akkor lelkesült volna, ha néhány tam-tam, óriás üstdob és a recsegő Kúdúkürtök vagy bombardOQOk pokoli lármája harsant volna fel, mi megint az európai füleknek okoz kimondhatlan gyötrelmet. Ezek csak az oly zenén lelkesülnek, mely megrázkódtatja az agyat, s a füldobhártyáját annyira repegeti, hogy beleszédül, a ki csak meghallja. Efféle eszmecserék után.végül magunk is nevettünk e mulatságos intennez-zon, melyet a lovag e szavai fejeztek be:
.Mindent el tudok hinni a mytholo-giáfean Orpheusról hogy sziklákat, fenevadakat s fákatelbüvölt lantja azelid pengetésével, de hogy a négereket is elbü volté volna, azt a mai nap után el nem hiszem, ha annyi könyvben bizonyítanák is, mennyivel az egész Saharát be tudnák tölteni\'
(Folyt köv.)
határidőben kéressenek be, mellette nyilatkozott annak, miként egy országos központ Beükséges, ezek a közéletben amúgy is gyűlölt végrehajtói elnevezés cseréltessék főt; p. o. központi bizottság elnevezésre. Eldöntése a jövő-é. A gyűlés előadónak szavait éljenzéasel vette tudomásul. Az idő el haladottságánál fogva egyébb kisebb ügyek elintézése a választmányra bízatott
— Megiadult lovak. Folyé hó 11-én Ábrahám Károly helybeli lakos kocsirudja eltörött és a törött ntd az egyik lovat kissé megcsiklandozta, mire mint a két ló megvadult, elragadták a kocsit és a Csengery ütezán lerakodással elfoglalt Szabó István nemesdédi és Fekete Sándor pátrói lakósok kocsijának oly erővel neki nyargaltak, hogy az egyiknek lószerszámában és sarag-Iájában a másiknak meg lovában érzékeny kár esett — Egy asszony az erős összeütközés következtében le is bukott a kocsiról és súlyos sérüléseket szenvedett de szerencsére nem életveszélyes.
— Baba kiosztás. A nagy-kanizsai községi népiskolák leány osztályaiban decz. 13-án 95 szegény leány részesült az iskolaszék által évenkínt kiosztatni szokott ruhakelmék adományában. Kis-kanizsán pedig 20 fog kapni. A kiosztást Kninsz Boldizsár tevékeny gondnok nr eszközölte a torna teremben megjelent összes leányosztályok növendékei előtt Nucsecz József iskolaszék! alelnök ur alkalmi szép beszédet tartott A fink később fognak részesülni e karácsonyi vdományban.
— Hirsch;! Julcsa kisasszony hangversenye decz. 12-én megtartatott Ritka meglepetésben részestís a szépszámú közönség, el volt ragadtatva a kisasszony valóban gyönyörű éneke által s mioden darab után kétszer-háromszor kitapsolta. A dal-müvésznő szép jövő előtt áll. örömmel gratulálunk ! Pollák Miksa és Roseuberg Ádám urak zongorajátékuk hasonlóan gyönyör-ködtetőleg hatott. Hirschel Julcsa kisasz-»zony a prograramot egy szép magyar dallal meg is toldotta.
— Előleges műkedvelői szi-.i jelentés. A nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző- és segélyző-egyesületoek vigalomrendező bizottsága 1S89. é. decz 26-án, azaz karácsony másnapján a polgári egylet helyiségének dísztermében tánczezal egybekötöttjótékonyezéia műkedvelői előadást rendez. Szinre kerül:,A czigány" 3 felvonásos énekes színmű, melyre a nagyérdemű közönség figyelmét előlegesen felhívjuk. Bővebbet a színlapok.
— A földmlvelésl miniszter Keszthelyen. Szápáry Gyula gróf földművelésügyi miniszter f. hó 12-én délben Keszthelyre érkezett A minisztert ki Tormay Béla miniszteri tanácsos kíséretében jött, már a szentgyörgyi állomáson üdvözölték Svastics BenÖ főispán és Takács Imre főszolgabíró. A keszthelyi állomáson pedig összegyűlt a város egész intelligenciája, melynek élén Dunst Ferencz apátplébános üdvözölte Szápáryt, a gazdagsági tanintézet nevében Deininger Imre igazgató beszélt. A niiniszer Festetics Tasziló gróf kíséretében éljeuzések között hajtatott a gróf kastélyába. Itt fogadta a helybeli és vidéki küldöttségeket, másnap negláto-gatta a gazdasági intézetet.
— Kitüntetés. Az országos magyar gazdasági egyesület által rendezett sör-árpakiálIttason Fabíanics Gyula földbirtokos Kisefáról arany oklevéllel tüntette-tett ki árpájáért
— Kegyeletes ünnepnapot tartott Veszprémvármegye hazafias közönsége decz. 1-én, midőn a megyeháztermében gróf Széchenyi István és Deák Ferencz nagy hazánkfiai arczképének leleplezése történt ez alkalommal Fenyvessy Ferencz orsz. képviselő tartott diszbeszédet, mely külön kiadásban megjelenvén, hozzánk is bekü!(ietett..fcAz emelkedett szellemű alkalmi beszéd nagy hatást keltett
— Balatoni halászat Az idei halászat eredményével még mindig nincsenek megelégedve a bérlők, a tihanyiak azonban nem panaszkodhatnak. Ezek ugyanis a mult héten 500 métermázsán felül fogtak s ennek daczára ssm adót, sem áren-dát nem fizetnek.
országgyűlés a megyei tisztnjrtások miatt r — A „Vasárnapi Újság" ueczem-hosszabb szünidőt tart — A királyi csa- ber hó 8-íki száma a öövetkező tarta-lád január elején Bpestre jő s hat hétig i lommal jelent meg: A kesergő aszonyok tartózkodik ittnonn.— A félmilliós ternó- Krisztus sírjánál. Feszty Árpád festménye
ügy végtárgyalása Teroesvárott január 8-án lesz.
-r Külföldi r. h. Majnái Frankfurt ban jövő év júniustól 5 hóig villamossági kiállítás lesz. — Emin basát Bagamoyó ban baleset érte, egy erkélyről lezuhant a nehéz sérüléseket szenvedett — A new-yorki Eiffeltorony 200 méterrel magasabb lesz a párisinál, 1892-ben készül el. — A bajti tartományok hivatalos nyelveié az orosz tétetett —Marokkóban lázadást fe deztek fel. —.Vagyonbukott bécsi Kend lerczég passívái 3 és félmillió frt
Jf
Eroddoa*.
— Megyei r. h. A légrádi postamesteri állásra pályázat nyittatott — A salavári apátság összes adóját lefizette már 1890-re. — Csáktornyán a Schulleg vendéglőben kitett persely 28 frtnyi tartalma szegény tanulók ruházására fordíttatott Zalamegye gazdasági egyesülete decz. 15-én közgyűlést tart — Tapolczán .Védekező Egyesület a phylloxera ellen" cz. egylet alakul
— Hasal r. h. Helfy Ignicz beteg. — Margit fhgnő kelengyéje Budapesten készül — Szombathely város tisztújító közgyűlése decz. 21-én lesz. — A nemzeti múzeum épülete meg fog nagyobbit-tatnl — A hadapród iskolák újraszervez* tétnek. — Ürge Ignácz missionsrius chi-nai szent czélokra hazánkban 30.000 frtot gyűjtött. — A déli vasúttársaság magyarországi része január 1-tól kezdve adófizetés alá vétetett évi 520 ezer frttal. — Az
a műcsarnok mostani kiállításán, (Képpel.)
— Krisztus sírjánál Költemény. Iiud-nyánszky Gyula-tói. — Egy 1859-iki légionárius irataiból. 0:aszórszágban és Afrikában irt naplójegyzetek. Volecz Sándor-tói — Száz év előtt. Emlékezések a franczia forradalomra. — Thököly utolsó évei. (Nikomédia. Thököly száműzetés helye és ottani sírja rajzával és két arcz-képpel ) — Hires aggok. — A gyűrű. Történelmi és mütörténelmi szempontból. Dr. Szendrei Jánostól (20 képpel.) A méhek. Bartók Lajos vígjátéka. (Képpel.)
— - A szerb parlament megnyitása. (Képpel) Popovics V. Istvántól. — A párizsi világkiállítás és a magyar zene. Eredeti levél Bertha Sándortól- — Irodalom és művészet — Egyletek és kőzintézetek. —Mi újság?— Halálozások. — Szerkezs-tőí mondanivaló. — Képtalány. — Sakkjáték. — Hetinaptár. A „Vasárnapi Ujáig" előfizetési ára negyedévre 2 frt, .Politikai Ujdonságo"k"-kal együtt 3 írt\'.
— Ugyancsak a Franklin-Társuiat kiadóhivatalában (Budapest egyetem-uteza 4. sz.) megrendelhető a .Képes Néplap" legolcsóbb njság a magyar nép számára, félévre 1 frt.
— Magyar IrÓk élete és muukái. A magyar irodalomtörténet-írás terén ujabban igen örvendetes és élénk mozgalom indáit meg, s minden évben nagy számmal jelennek meg irodalmunk- történetének egyes mozzanataival foglalkozó dolgozatok. De mennél élénkebbé vált e mozgalom s az irodalmunk története iránti érdeklődés, hovatovább annál érezhetőbbé vált a hiánya egy oly lexikális munkának mely a magyarországi irók életrajzát és munkásságát lehető teljesen fogialná magában.. Régibb e nemű munkáinak már elavultak s ujabb nem lépett helyükbe. Ilyen hézagpótló munka megírására vállalkozott érdemes tudósunk idősb Sín nyel József, a m. n. múzeumi birlap könyvtár Őre, ki körülbelül három éviizeden át gyűjtögette a hozzá való anyagot. Az anyaegyüjtés immár annyira haladt, hogy a munka közrebocsátását meglehet kezdeni. A magyar irók élete és munkái czimü gyűjtemény a M. Tudományos Akadémia támogatásával az alulírottnak kiadásában fog megjelenni. Marában foglalja betűrendben a magyarországi írók életrajzi adatait, munkáik jegyzékét és a róluk szóló dolgozatok sorozatát. A négy kötetre (32 füzet) "terjedő munka egyelőre negyedévenként kiadandó Öt-ives füzetekben jelenik meg; remélhető azonban, hogy 1896-ban az egész be lesz fejezve. Az első füzet 1890. január első felében jelenik meg, s minden füzet ára 50 kr. lesz, Ezen hézagpótló munkát tisztelettel figyel -mébe ajánljak mindenkinek, ki irodalmunk története iránt érdeklődik; s hogy a nyomtatandó példányok száma felől tájékor^ legyünk, kérjük, hogy & megrendeléseket alulirott kiadóaál mennél eiöbb bejelenteni szíveskedjenek. Budapest, 1839. deczember 1. Hornyánszky Viktor akad. könyvárus (a. m. t akadémia épületében).
*-— Mikszáth Kálmán munkáinak Révai testvérek budapesti könyvkiadóhí-vatala által megindított füzetes kiadása gyors egymásutánban jelenik meg. C<ak röviddel ezelőtt jeleztük a .Nemzetes ura-imék" befejezését, mely a?, összkiadás 3-ik kötetét képezte, és most már .Pipacsok a búzában" összczim alatt, mint a vállalat 4-ik kötetének kezdete ujabb két füzet, a 16. ós 17-ik fekszik előttünk. — Az e füzetekben foglalt elbeszélések közül egy-kettő mái régi ismerősünk. Láttára illetve olvastára újra átéljük és átérezzüs azt a gyönyört, melyet csakis a jó olvasmány nyújthat Azok az elbeszélések pedig, melyek e régi ismerősökhöz kíséret-kép csatlakoztak, méltó kísérői azoknak és .A majomoki lázadás", melyet Mikszáth múzsája szerfelett jó kedvében dík-
— Érdekes pályázatot hirdet Magyar Szemle, ez a kitűnő szépirodalmi és kritikai hetilap, * mely rendkívül gazdag és értékes tartalmát pompás talányrovattal is élénkíti. Hossza téli estéken igen mulatságos fejtörés az ügyes, szellemes rejtvén vek, talányok megfejtése. A Magyar Szemle játék-rovata páratlan a maga nemében; sok és érdekfeszítő új taláoyt közöl hétről-hétre. Rövid egy év alatt 300 rejtvény jelent meg a Magyar Szemlében, s ez idő alatt s talányok megfejtőt közt 500-aál tőbb jutalmat sorsolt ki a szerkesztőség. Deczember 1-én megjelent 50 ik számában pedig az egész oldal talány van, melyeknek megfejtői közt a szerkesztőség a következő jutalmakat sorsolja ki: 1. Petőfi díszkiadását (16 frt érték), 2. Madách Ember tragédiájának diszkiadását (12 frt érték), 3. A rózsák könyve czimü diszmüvet (6 frt érték), 4. Vörösmarty lyrai költeményeit (4 frt érték). Irodalmi Pályázatok. A Magyar Szemle szépirodalmi és kritikai hetlilap pályázatot hirdet: 1 kisebb elbeszélésre, jutalma 100 frank aranyban. 2.) irodalmi pályázatra, mely lehet esztétikai vagy kritikai czikk avagy rövid tanulmány irodalmi kérdésről; jutalmu 50 frank aranyban. A pályaművek a szerző nevét rejtő levél kíséretében a Magyar Szemle szerkesztőségébe (Budapest VI, ker. uj utza 14.) 1890. január l-ig küldendődbe.
— Zalaraegye szellemes, tevékeny s nagyreményű fiatal szülöttjének korszerű munkájára hívjuk fel t közönségünk méltó figyelmét: Előfizetési felhívás Vá-zsonyi Vilmos (Veiszfeld Vilmos) önkormányzat czimü munkájára. .Nem a zsarnokságtól, nem az anarchiától, hanem a fásultságtól és érzéketlen közönytől kell rettegni, mert mindkettő ebből származik*. Tocqueville mondásának igazsága rajtunk beteljesedett. Példátlan az a közöny, melylyel a nemzet közvéleménye a közigazgatás államosításának hírét fogadja. Nem örül neki és nem bánkódik miatta. Annyira megzsibbadtak a nemzet tagjai, hogy fájdalmat sem érez, észre sem veszi midőn testébe metszenek. Távol áll tőlem azt hinni, hogy munkámmal e közönyt megtöröm. Megírtam e munkát, nemcsak azért, hogy njra egy gyei több legyen az önkormányzatot védő iratok száma és senki se foghassa reá az Önkormányzatra azt a szégyent, hogy kardcsapás nélkül adta meg magát, hanem főleg azért, mert mondani valóm van, nem annyira a jelen politikai nemzedéknek, mely 22 esztendőn keresztül egyetlen lépést sem tett a demokráczia felé, hanem az Ifjú Magyarországnak, mely meg akarja alkotni a demokrata Magyarországot Én nem vágyódom a régi megye után, nem védelmezem a mai megyét, melyben a czen-tralizáczió az önkormányzat czége alatt garázdálkodik, hanem követelem a demokratikus polgári önkormányzatot, melyet nem egy osztály, hanem az egész nemzet gyakorol Anglia példája lebegett előttem, mely 1838-ban a régi exkluzív megyét polgári megyévé alakította át Nyíltan bevallom, hogy a gyakorlati közigazgatás terén nincsenek bő tapaezta- . .., t t .., , lataim, nem voltam még - tiszteletbeli ÍSf0^ H ^PP^- sem áll te wefa aljegyző sem. De elfogadom mindazt igaz-1 ~ *¦ ^ e pompás kia Ih-nak és helyesnek, a mit az önkormányzat ^"f^,f*e 5* Dem la.t.tak- reDdelje
ellenségei .tapasztaltak, és épen e tapasztalatok alapján, kiderítve a bennük rejlő nagy ellentmondásokat, bizonyítom az Önkormányzati rendszer szükségességét Fősúlyt fejtegetéseimben az állami közigazgatás elméleti alapjának megtámadására helyeztem, mert az a harczmodor, mely az ellenfél rendszerének épületén nagy csörömpöléssel bezúz néhány
nek belőle legelőbb mutatóba egyet, — meg vagyunk róla győződve, hogy a többieket haladéktalanul meghozatják és kevés pénzért, rövid idő alatt Mikszáth munkáit bírják összegyűjtve, ami a humoros olvasmányok dolgában felér egy egész könyvtárral A vállalat kiiadóhivatala Bndapes -ten, IV., Váczi-nEcza 1. sz. a. van és ren-1 delés, előfizetés iránt legczélszerübb ablakot, kelthet ugyan lajos sikert, de egi«"«« >9? fordulni, komoly eredménye és értéke nincs. Be-1 — Ax „Olfaső-kör* .szépirodalmi vallom még egy nagy hibámat, mielőtt\' regény folyóiratban megjelent ujabban még valami jóakaróm kiderítené: fiatai ,Új párizsi titkok* társadalmi regény vagyok. De e hibámból származik mun- 20-dik füzeté; rendkívüli kiadásban pe-kámnak talán egyedöli előnye, melyet dig,Szófia gyöngye" cz. történeti regény azonban teljes mértékben fel fog lelni a jelen korból 21 -dik füzete jelent meg. E benne az olvasó: az őszinte szó kimondást, regény Battenberg Sándor berezeg volt Budapest, 1889. november hó 26-án. Vá- bulgáriai fejedelem életéből van véve. — zaonyl Vilmos. Ára 60 kr. Előfizetési pén- Mindkettőt magyarítja Tölgyesi Mihály, zek szerző czimére: Budapest, YL ker., Szerkeszti Fülöp György, kiadja Kormá-Csengery-utcza 52., L emelet, 6. ajtószám, nyos Boza Budapest, üllői üt, 21. sz. vagy a .Budapesti Újság* szerkesztősé- Kívánatra mutatvány füzetet kfildenek gébe (Qraiiáatoa-utcaa 10. sz.) küldendők, ingyen és bjrtentve.
HDSZONNYOLCZABIK ÉVFOLYAM
ZALAI lÖ\'ZLÖNY
• — A „Hét" holnap adja ki első mn-tatváoyszámát és mi a szerkesztő-kiadó szívességéből azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy olvasóinknak már érdemes mutatványt adhattunk e lapból, melyet | sajtó és közönség egyaránt nagy érdeklődéssel várnak. Csaknem kivétel nélkül nagy előkelő nevek szerepelnek az első számban. Gróf Csáky Albinné, a minister neje szellemesen cseveg a „sálon" történetéről. Jókai Mór egyik legkedvesebb humoreszkjét mondja el a maga nyelvén. Dóczi Lajos, a .Csók" hires szerzője maró gunynyal és finom persifiageval beszéli el, hogy hogy volt egy napig akadémikus. Pulszky Ferencz a mütárlatról ir. Jászai Mari egy bájos episodot mesél művészpályájáról. Bartók Lajos egy kis dallal gjarapitja a Hét tartalma: és végül aszer-kesztö KissíJózsef, & balladák egyetlen művelője, legszebb alkotásainak egyikét mutatja be itt először, az ismeretlenül is hiressépvált Roboz Ag&esL Van azonban ezeken Kivűl még a lapnak számos érdekes közleménye, melyekről, valamint a Jajról általában megjelenése után fogunk bővebben írni. Reméljük, Tiogy a nagy közönség e lap iránt is oly élénk rokonszeu\' vet fog tanúsítani, mint a költő eddig megjeleLt Önálló műveivel szemben tanúsított A „Hét" előfizetési ára félévre L frt, negyedévre 2 frt. 60 kr. Az előfizetési pénzek Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedőhöz intézendök.
A „Képií Csal*dí tápok" *»épirodaim: :imeretlerjeizt,í képei heti lap már tizenegy ér .is, küid hazafias lelkesedéssel és kitartásnál ? cmieti irodalmunk bástyáján ; már tizenegy év óta lobogtatja* nemzeti tr-avelódésnek i::é: nemesítésnek a zászlaját, ¦ moit Í>, aicín Brankovics György jeles szerkesztése mellett már tizenkettedik évfolyamába lép, a k-gelfikelSob, a iegkitünSbb írók és Írou8k = . icduK— a nemzetiségünket meg
m:sdig fenyegetS^e-baiAakat sáska rajként el-:¦:¦¦-!¦" német szépirodalmi lapok elleni hadjáratba. A Képes Családi Lapok munkatársai : fékei Már. Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Dilmady Győző. Temérdek (Jeszenszky Dániel), Lauka Gusztáv, Brankovics György, Radnyániaky Gyula, Pósa Lajoa. Prém József, Ur Sziklay Jáno«, Palágyi Lajos, Inezédi LiatlA, Murai Károly, Mérv Károly, Petri Mór, Dr fioditzky J-&3, Beuitxky Bajza Lenke, jBatSdét l-ina, Nagyváradj. Mirea, Koliffay Senitxkv Irma, Heveeiixe- Sikor Margit, TacSínó Gyújtó izabella, Gail Károlin, — Karlovszkv Ida, Harmath Lujza itb. stb. — Vájjon ki ctérélné fel az elókelÖ szellemű ka inatok termikei; a külföld müveivel I Magyar ember bizonyára nem í fi a magyar nő — még kevés bbé. — A .Kép** C-iládi Lapok- aa ői»-«z*» szépirodalmi lapok közStt a legélénkebb * legváltozatosabb. Tartalma az irodalom mi álfaját felöleli; képei a leghíresebb U ntatják be; „Böigjek Lapj;
a legújabb divat képezz egétnég, a gazdaterén nino* olj R-gény mellék
— Hamis ajánlat. Egy sovány ur abbéli óhajának adott kifejezést, hogy szeretne N. úrhoz élelmezésre járni mert mind a férj, mind a feleség kövérek levő sertéshizlaló-tulajdonos Kérem tessék hozzám jönni !
DECZEMBER H-éo.
Egy ott közbe szól Tableaux.
Ki nyert? 5
Húzás decz. 4-én :
Prága : 3-2 i 76 80 40
Húzás decz. 7-én :
Bécs : 52 59 25 11 4
Grácz : 21 12 4 20 60
Szerk.
. ó Szíves "u
üzenet.
téakodéaedfrt es uton íj
tok müveit «ime divat melléki, ket ho2ia, i a ueve «ág,. a kertészet - « konyh kérdés, melyet ne tirgyiln
Sete* három — négy eredeti regénynyel aján-d.kotza meg éreokint előfizetőit, — .Zöld borítéka* telve van, mulattató apróiágokkal s találmányokkal, meljekcck megfejtői értékei jutalmakat kapnak; — S a .Képes Cialád Lapuk\' dacaira zokoidalneágakcak, még ii bátran k-zr\'u adhatok a család minden rendű és korú tagjának ; dácsára gazdag tartalma\' nak, mégis a legolcaóbb szépirodalmi képes hetilap Elófizfctéaei ára a .Bolgyek Lapjával" ü a „Regény melléklet\'-tel együtt egéiz érre Sírt, — félívre 3 írt negyedévre 1 frt 50 kr o. é. s a kiadó hivatal (: Budapesten, nasy korona utcza 20 u) melyhez s: előfizetések lugciélszerübben posta nUlványon intézendök, kicánatra bárkinek ingyen és bér-mentre szolgál mutatvány saámokzal.
Fapirszeíetefc.
Feltétlen bizonyosság.
— Bizonyos vagy feleséged felöl?
— Miként önmagamról. Mit gondolsz, mit müvei e perez-
ben
— „ Megcsal."
— Egészséges fürdő. Leányok, a papa beleegyezett, hogy az idea fürdőbe menjünk. Mit gondoltok, hová-meeyünk ? Miud a két leány egyszerre : — Tátra-füredre mama. A mult évben is két nővér egyszerre kapott ott vőlegényt!
A hét minden napja ünnep, ha tekintetbe vesszük, hogy isteni tiszteletet tartanak: vasárnap a keresztények, hétfőn a görögök, kedden a perzsák, szerdán az asszírok, csütörtökön az egyiptomiak, pénteken a törökök és szombaton az izraeliták-. —
A rendőrségről. Bozontos fejű embert lódított a rendőr a kapitány elé. Az atyafi egykedvűen állt meg a hivatalszoba közepén s komolyan biccentett a fejével, mikor a rendőr elbeszélte, hogy azért hozta be, mert egy asszonyt dögönyözött meg nyilt helyen.
— Ki volt az az asszony? — kérdezte a kapitány.
— Hat ki vót vóna más, — felelt bambán a kérdezett, — mint a saját fele-
*- S miért.veri kend a piacz köze-
pén a
_ ^wem én, könyörgöm, otthon is. JJeez mégis csak istentelenség! met. " a topitáay ur a felesége-
— Nem.
— No hát akiL0r
kérjük.
— B. A Hár rég kiszedve volt, tér nem jutott. Ujabbakat u megkaptak. TárczakOzle-mécvnys! bosiaabb időre el vágyónk látva.
, — K. 8 P. Ez időtájban munkatorlódás van, azért késett válaszunk. Üdvözlet!
— KM. Csak tárgyilagosan éa röviden
— P. F. Az elején és az utolján van egy kis változtatni való. c .—V. F. Két helyre irtunk
— 8. A. Míg "hazzuálhatja, miradatak.
— D. Kívánt mennyiségben postára adtak .
— H B ,A Ferencz-József alap* Ogy érdemében irt közleményt nem hoshatjnk. — Szaklapba, vagy egyenesen a .Veiaprémi Független HjrÍap"-ba tessék bekaideni.
...— Keszthely. Sajnálatunkra az érde ke* hirek kés&n érkeztek.
Vasúti menetrend.
inául Kanizsáról
RrXKrl
Prágerhof 5 óra 18 perczkor postavonat Barcs 5 óra 28 1 ,.** postavonat Budapest 6 óra 4 Budapest 7 óra 30 Bécsújhely 6 óra 55
gyorsvonat vegyesvon. postavonat
Délben.
Budapest Prágerhof Sopron Barcs Szt.-Ivác
2 óra — perczkor postavonat 2 óra 45 „ postavonat
2 óra 15 2 óra 25 5 óra 2G d. Este
postavonat postavonat vegyes vont.
Prágerhof 12 óra 35 perczkor postavonat Budapest 11 óra 44 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 34 , postavonat
trtezit Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavouat Budapest 4 óra 26 „ postavonat Prágerhof 5 óra 54 „ gyorsvonat Szombdth. 8 óra 9 „ vegyesvont
Délben.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest 1 óra 59 , postavonat Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvouat Bécsujh. 10 ú.a 26 , postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 44 . postavonat Barcs 11 óra 34 a postavonat
mint neh. Strassberger Adolf (Ádám) ismeretlen örökösei részére kirendelt ügygondnok végrehajtás: szenvedő n.-kaniszai lakos elleni 11 frt 25 kr. tőke, 4 frt 50 kr végrebajtáskérelmi, 7 frt 45 kii jelenlegi s még felmerülendő költségek inánti végrehajtási ügyében fentnevezett kir. tsxék. területéhez tartozó szabari 859 Bztjkvben. A f 1703. hsz. a. Strassberger Adám (Adolf) tulajdonául felvett szőlő ¦ váltság köteles 444 írtra becsült ingatlan 1889,. évi deczember hó 23. d. e. 10 órakor Szabar község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. 1
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%,-iit készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárí három egyenlő részletben, még pedig: az elsöt;.azárverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hóoap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverésiif^ltételek-ben\' meghatározott heiyen fennődozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi h atóságuál 1889, év szeptenb. hó 16-án. Gr. HUGÓNKAT 3768. 1—1 kirendelt kir. tvszéki bíró.
Árverési hirdetés.
Néhai Bognár Lajos hagyatékához tartozó nagy-kanizsai 4314. sz. teltkjegyzőkönyvben A f 21 l/a és 211 /b helyrajzi számok alatt felvett ingatlan, — a rajta épült s Nagy-Kanizsán az Árpád-ntczában fekvő házzal együtt
önkénytes árverésen
t hó 19-én délelőtt 10 órakor Nagy-Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében eladatik. A kikiáltási ár 1600 frt. — Az árverési föltételek az árva-széknél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 37 38
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
ív ylltter*
Schwarze Seidenstoffe von 60
kr. bis S. 11.65 p. meter — glatt und gemustert (ca. 180 Teracb Qoal)
Farbige Seidenstoffe von 60
kr fi. 7 65 P- Meter — glatt und gemustert (circa 2500 tarsen. Farben, und Dessins.)
Versendet roben- und stflaekireiae poi-to- und zollfrei des Fabriks-Depot 6 -Benneberg) S. K. Hoflief). Zürich. Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. porto.
loriazelli gyomor cséppel r
tilblztsmU g-áiTSZtr airiia ijbmt csinit
Uuilérhettes hatása az e: vigj -talansi«. gyomor frreakesek, büißs Ittel«, savanyó íelbö-I&gés, sxé! rekedés, (Kollka) gyomor nnmt, gjooíor -ugut, gyomor nomok es dara képaö-3es, tnlaiftos «myancisodis, sirgaaiB, undor és hánytnKer oacte Iben, megsxüntetíaföfij ist (ha..ai a gyomor elrootáaii-1
Utisztitja. elusi 1
3Lr*
v.rtLirv «ranverei bintalmakaL- _
veaiegy. &- in_ hj^^ii^ «usuassi! «0 Kr. kettői Q«eg 70 Kr. _Köiponti azéiküldferi
B.-idj KaralT grofitiertirá Krentler (Marva
0r*^rsz! a. valódi Mirtazelli gyomor t-cppestídz; félekepeo ntanoitatnak s namlsitamak. s ezért valódiak gyanánt csak azok fogadtassanak et
melyek üvege, egy vörSs, s a fenti védjegygyei ellátott papírba van csomagolva,* melyek mellekéit baitoiliti otasltiaán ai Is fel van tűntetve, hogy az K remeié rben, Guzek H. k&nyi-nyomdÁjaban nyomíatatott. , \'
k Kemeejitélilds ét.»ekre«ede* .n.n ivrv .ita legjobb haU-Ubdacsok
Háriazelli...................
¦ ¦ ¦ e_ .o.sokréleképenhamlsitatnak.
LaMacsok. i^^^sx^
Legn.\'-yobD kitüntetés: a hamburgi műiparkiáilitáson !889.
Caviar. nj nagyszemQ kiUnkint 4.15\' Szalonnái félszeg-ntzóhal 12—15 db.
egy rekeszben 2.15
Lazacz-hering. tartós, kŰrOlbelUl
i drb. egy kilóban 2.15
Tok küsa-hal kürül. 200 drb., 2\'], kilónldnt 1.45
2 rekeszben 205, 4 rekeszben 3.S0 Ikris her.GRtk, korQIb. 25 drb. egy
borddban 1.70
Eovér heringek kOrulbelüt 30 darab
egy hordóban Á.65
Kövér heringek kS:a1be]űl 45 darab
egy bordóban 1.50
Kövér bsrinfcek, kűrölbelül 70 darab
egy hordóban 1.S0
KOvér, beeczetelt heringek, körülbelül 30 darab egy hordóban 1.80 Hat-roulade, kfirnlbelBi 36 drb. egy dobozban 2 —
¦V JFHns tengeri lialaití
os Oadoez-halak postacsomag tzerint
2 Tengeri dors-gadócz, Cablian postacsomag szerint
— FéUzeguszó, Tengemyelv
Mindezeket bérmentesen, utánvét mellett ajánlja
Schulz E. H. Altona,
Orozz-koronis-ajókak, kSrülbeltil 120-
darab egy ilobozban 1 75
Toklóriiai körülbelül 30 darab egy
dobozban 2 —
Tok. nagyok körülbelül 40 darab
epy dobozban 2.—
Füstölt hering, kicsi kö.Qlbelol 140
darab egy dobozban 1 $5
Geléc-angolna kii\', rast.ig \'|, darab
egy dobozban 3 70
Gelée angolna kif. vastag
egy dobozban Gelée-angolna elsőrendű \'/,
egy dobozban Gelée-angolna eltŐiendü ?f,
egy dobozban Tökebal, szárit. í-íht. post. szerint
drb.
2.ir.
darab
3 40 darab
; 2.-
2 15
2.15
Hamburg mellett. Teljes árjegyzékei" bérmentye és ium Miiemet.
Legnagyobb kitüntetés: a hamburgi müiparkiálHtáson 1889
máknak bizonyn\'
50 Kr- egy tekercs r, dobozz bckiild.\'-Jt ntAa, 1 tekercs -J írt 30 Sr, 3 tekercs 3 írL 2a Kr. ert^ womagoltí áe pr«t»bér mentesen küldetik" meg. - ~ \'
* A Máriáséul gyomor cseppek ée \' Marlazeln UMat-sok nem Ütkos -iserck. a iryogybato, auyakalk-nak öeszetetele, minden kasználatl otaslttebanfelvaa sorolva.
A ItarlaztlII gyomorcsepa** ii slirlatsaf
kaphatok . :(-
Nagy-Kánizis: Práger Bé&. és Re-Ius Jóxsef gyógyszerész nraVnál. Babo-os«: lllas gyógyszeres*. BarM: Kobn Sándor gyógyszerész umál. Xarozali: Kóríí Victor gyógyszerész urnáJ. 0I»-cjíi: Bölcs Béla gyógyszerész urnái. Szent-Soíbérd: Tomcaányi Leopold gyógyszerész umál. 37S4
||iBCt Jobbé Röhögés!
Rég jóoak bizonyult házi szer egyedül a valódi
Tic****
baOt\'*^---^ a mely meglepő győWubat
keiögés, rekritug és elnjílkiswíí! elln-
\' Csukorkiimnak csak sajátűemü óiz-•setétele biztositbat biztos sikert, miért is figyelemmel kell lenni a T-iftze Oszkár névre és a „Hagyma-jegyre", minden más értéktelsn és ártalmai ntánaat. Egy zacskó 20:és 40 ir,
Kapható Ó-Kanizsán Kupka Géza gyógyszerésznél. 377o
a franctia Cognac-nemQekcél, melyek többnyire — a charen\'ei borvidékek elpusztitáaa folytán — egészben vagy résében izeizböl ké*:.Í\'tetn«k. OlncArist * *a,öblln borból elÓáilitott, de korántsem jobt. fraticzi^ UiWUUU Cognacn«müeknél is, mivel ezekért üvegeokiut 1.60 frtcyi vám és ssállítáti költség fizetendó. Miután
Berger, Volk és tSi- Eéesben,
bzemélyesen jót állanak az iránt, hogy az általuk gyártott Cognac-nemúek más, min borból desztillált alcoholt nem tartalmaznak, es utóbbiak már ezen körülménynél fogra minden Wyéb Coguac-fajtáknak akár mint élvezeti szerek, különösen pedig
.Gi- 3t ógr3rcplo%íra-.
elíbb tonandák. " . ¦ 363*3
E kettáe tnlajdonsigaknil íogrt, v.lamiat iilégteljes sdjusitálásnk miau a fentQ.yezett czég gyirtmiayii különöseit «ikalmu»k
karácsonyi vagy újévi ajándékok «>«•\' Berger Volk és t" bécsi ezég
iltal gyártott Cognac-nemaeket a nere«ett c»éIokra kMioiljsk ?3 ajánlják :
Angyali tanár, Kétli tanár, Kfemárszky tanár, Korányi tanár, Kavács tanár, Lumnitzer tanár, Mnller taruir, Kécgey ranár, Stilier tanár. \'iaurTerlan Budapesten. Albert, udvari tanácsos tanár, Bilíror.h, udv. lan. tanár Braun Károly, udv. tanács, tanár, Braun GusztiT udv. tanács, tanár. Chrobák
tanár, Kahler tanár. Oser egészségügyi tanács, tanár. Schjitzler. k-orm. tan, tanár, Winternitz csász. tanács, tanár Bécsben. Valamint a bel- és külföld más kiváló tanárai. ——r ~-
Irak rnladenfltt egr»nlók :
1 egész eredeti üveg (5 minőségben frt. 1.90, 2.30, *Í/\'*S -¦\' » . . . „ í.10, 1.30, egy negyed, , , , 70, 80,
2.90, 390, 4-80 \'1,50, 210. 2.55 90, 1.20, .1-40
Kapható minden nagyobb csemege- es füsserár\'aköreakqdésben «3 gyógyBEertárban.
Raktár: Bécsben. I. Weichburggasse 2. szám
(a Earntnerstraase sarkin.) - "
Nagy-Kanizsán: Marton és Hnber, Prezlmever és deqiseh nraknál.
*) E rovat alatt k&zlöttekért nem vállalj felelősséget a exerk.
HIBDETES EK,
5788. érk 1889. szept. 5-én
Árverési hirdetmény.
A, nagy-kanizsai kir. torvényszél telekkönrri osztálya részéről közhírrel tétetik, hogy Nagy-Kanizsa "város közkór-l bin, végrehajtatóttak Szálai Lajos figjrédl
mindenkor határozatiam
társaság
Ms-Mvonafca kérendő,
Csai ate yalii
A Lieble; féle húskivo-azt kitűnő es e-őteljes hós-levea rögtöni elöflíitására, valamint leres, mártás, főzelék és húsételek javi-
tasára es fnsierezésére ssolgil. Helyesen használva rendkíttllj kényelmessége mellett, a haztaxtás-ban igen nagy megtakarításra is nyújt alkalmat —A legkitűnőbb erösitöizer a gyengélkedölc és betegek
ha minden dob^vz árujegye, a mel-
IJkeK néraiairáasal kék nyonuisiban ran ellátva.
i Litbis társaság títfmH nkÚn u teztrik-SirrzjKroczkE cáisirt:
berek károly, ä csász. ur. mml sziüitúiij, bécs, L, wolízei.e 9 sz. t
Kan ható torlbbá tilzmsiiaji nagyobb ffiszer-csemege és gjógjfnzzer kereskedéshsn, jtsiaiiint, misaen gfógystertarban.
i fegfötó tösitetései; & lepafjobb tíI
a iegjotó ^ lűgoi\'csófab ajándékok tna-
radnat; j három éven íeliűi ^\'ennekek gzámfa?t i Legoloübuaii azért, mert _azobati áines köv ei majdnem elpusr-tiihatfiuruk, úgy hogy a gyernrekoV Wklfi játszhatnak vel5k.Mind,-r. valódi É^ifiüS-Szekróny poníj>.ií. mintafiizcte-lit.tanalmaz ós későbben kJegéuitö-i8zflkréby. által r>jinL-./j.\'rt-.son megnagyobbítható. Ára:40kr.,"0kr..Sőtr.. i,l frt 10, kr.,és feljebb. Óvakodjanak rértéktelen nfcrizstoítóU\'-s csakis^Hor-.Kpnyf gyáji.jegvg^-ef ellátott >zekrínv TogwftassékSl., A;ki ípitőkívSzekrónyt :szandékozik!venrii,- az\',olvassa cl előbb MmMi!: I^kedirattebb játéka" fiiMijrM^pomjjásau; siinüzett kőnjn-et. rmdy^í\'jinjryen küldr xoog: 1 y Kí.clater. F. Ad. és\\Um, B
/:.,í}Lp.ibelija(re^T-- \'
CpvST<
3762 -
HUSZONNYOLCZAMK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZ L.ö K Y
Hirdetmény.
A szombathelyi püspökség novai uradalma részéről közhírré tété tik, miszerint a fenínevezett^ uradalomhoz tartozó s legfelsőbb helyen engedélyezett 472 kat. hold irtandó erdőből a farkaslyuki major mellett a most kiépülő Ukk-csáktornyai vasútvonal közelében fekvő területen 80.8 kat. holdon levő tölgy fenyő, bükk- és gyertyán fából álló faállomány 2600 frt óvadék csatolása mellett nyilvános árverés, avagy irásb ;K zárt ajánlatok utján el fog adatni, az árverés, ugy az írásbeli ajánlatok beterjesztésének határidejéül folyó évi dt-cz. hó 30-.
Íáuak délelőtti 10 órája Szombathelyre a püspöki gazdasági irodában, hol a feltételek mindenkor megtekinthetők, tűzetik ki. 3754
+44
M-l I 11 I ***** 111 I I ****** f H »
A szombathelyi püspökség novai uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint a fentnevezett uradalomhoz tortozó erdőből a gazdasági üzemterv szerint megállapított 30 kat. hold évi vágás kondori erdő részben lévő tölgy- és bükkfa nagyobbrészt műfa 800 frt óvadék mellett nyilvános árverés, avagy Írásbeli zárt ajánlatok utján elfog adatni, az árverés, ugy az Írásbeli ajánlatok beterjesztésénok határidejéül folyó évi decz. 30-ának délelőtti 10 órája Szombathelyre a püspöki gazdasági irodában — hol a feltételek mindenkor megtekinthetők — tünetik ki. 3755
%-.
Cl tii. sictaialEliyileiiiti! tészitméíj a száj- és (tpt észszert apiásta-
Dr. FABHR O. TVT
néh.i Miki. ciinir ő Féregének udvari fogorroiátói, t. beciületr.nd ;&t:,stb.
BÉCSBEK.
Különleges szájszappan „PURITAS"
A ríg.n bire. éi egyedüli mir u 1862. Lobdoai kiilütikoo u erden-erecme! kitanntett, mert iessyingédebb éí Itghatattstb keszltatiy a izáj aptliúrt ei a fggafc Jikirbu tk.-tl.ir«. - Egy dtkaz art I frt
EUCALYPTUS-SZrU-ESZENCZIA
Pirteku 1878 iu kftüctsíve. A. str&bb, LcVrUlomdni 7:- hatható* alkatrészek) én elismert hygieníkni
i»r a saáj ipoláaára. i ke: e« étien zag lesyízéiére. i fogak épségben tax-tálára, ivuir Diadal! lyakfcij elles.
Ax orosz esáaz. kormánytól
1SS1. - • 28-án keh 631. "i miniszteri rendelete izerint udvari éí mis koródákban bevezettetett. Egy üveg in frt. 120 kr. a. i.
PUBITAS-FOOEBFÉK jótállás mellett.
Sajtolt paixpáttgfiból ?1 regjtttetiíeg. iiirtalanitott sortéból. Efljr ai.ra.fc 50 kr Fó íiéittildííi raktér:
¦V Bécs. I. ker. Baaernatarkt 3. szám. IV
Raktárik RiSr-KiBlziiii Eoawifaíd Adolfnál. Kipouir Prager Zila-Ereniij: Suiir A. fjófju. Keazthely: Laakay L. 3526
BEVONUL
a zord téli idő hosszas estéivel ; ki oe találna ilyenkor kellemes szórakozást a zenében és kinek ne\' volna bármely ünnepélyes alkalomra a legkedvesebb meglepetése, ha a szeretettéitől egy czélszerü hangszert kapna?
Hangszer ipartelepein, mely hazánkban a legnagyobb képességű vállalat, nemcsak zenészek és művészeknek szolgál legczélszerübb bevásárlási forrásul, hanem feladatul tü/tem ki magamnak, hogy műkedvelők s olyanok, kik ezen idény alatt valamely hangszert"^maguknak elsajátítani kivannak, ezt könnyeu és csekély áldozatok árán megtehessék, sőt olyanok számára is gondoskodva van, kik -nek épenséggel nincs módjukban valamely hangszert megtanulni. Kinek semmi zenei képessége nincsen, mechanikai hangszereim segélyével élvezetes estéket szerezhet magának Mindennemű hangszerek és zenélömüvek javtása szakszerű ponios-sácgal elvégeztetik áá ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. Kívánatra nagy képes hangszarkatalogusom ingyen és bérmentve megküldetik, melyben bővebb felvilágosítás található. Harmonikáról külön árjegyzék jelent meg. ,
STERNBEUG ÁRMIN
legnagy. képességű hingajerkéizíiési inartelBpe
Budapest, VII.: kerepesi-ut 36. sz.
3538
DECZEMBER 14-én.
ASOULAC-I APATiÁG
D»in MAUi;i-XU>M., [.r,.,r
Főtisztelendő Benedek rendi aíyii
F0GVIZE, FGGPORA és FÜGPASTÁJé
FelUdílta\'
!* ARANY ÉREM ; Brüssel 1880, London
- - s-s =t« ik fever. BOUHSAUP I ?g! L ^ prior által
a A fStiaitelendŐ benedekrei ének hatsznáiata. naponkint ;izbe véve, metrakadüly uzxa
li atyák fogri-•Imiiy cseppet gyógyítja a
rak odva- .^-t melyeknek tohersevet es ikrdságyt kölcsönöz, a mennyiben a fogliust erősíti a teljesen egészségessé változtatja.
a Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn őket ezen régi eb practicud kéttzítmenyekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert li
1 "-fSUgiÜS\'SEGUiH•»
Sa»}! s
—- L2. . - m V
- CD S* s r
3 g-
5. c S H =
^^^^Sr^^^^j^^^^^fplp Singerstrasse ló/ ^
I ÄEiltllUI1 tili J«"IClC zum. „Gold. Reichsapfel \'
Eea biionyitottik volna. A lepn.kacsabb fíS m . l.grOriJ.bb idó alsti gjíCTa!i.t mdm«ir«ítek, I d°
. ., , » t „kerc< 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 frl 20 kr; 10 tekercs
Gyógyszertér
Vértísztitó labdacsok SS\'"
30 kr; 3 tekercs 3 frt 35 kr: ciet •>etkalJ*DÍ sem lehet.
labdacsok n«?Fe alatt; ez utóbbi nevet teljes josgal mí-gérriemlik, mive; &\\ ftyan alig létezik betegség, melyben a labdacsok csodás batisalíat ezerszeresen 1
inden egyébsier sikertelenDl alkalmaztatott, exen labdacsok stámtaiansiu. ^ 15 Jalidacacsal 21 kr. 1 tekercs 6 dobnia! 1 írt 5 kr., bórmentelleu
4
es labddci 1 frt 2f> kr., 2 teltére: frt 2U kr. Kevesebbem mint egy [teke
Kéretik, hogy csakis Pserhofer J. vértisztító piluláit kérjenek,
¦V** meri valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek i utasítása J. Pserhojer neve ay aláírásával van ellátva s melyek a doboz jedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban.
P.erbofer J.-lfil ?vek ?ta eliamorre, mint a legbintossbb srer birmiféle .. int\' oagyon idült sebek síb. ellen ii tnte< kaldesael 65 kr. _
Fagybalzsam
fagybajyk ellen, ?a\' 1 tégely 40 kr. Bérc
Utif&nedv ^f^^tf"*\' u^aeat s,b elleu-Ámerikai köszvény-kenőcs l$LÍa"Z
rbeamataerü bsjoJí, tagszapgatis és • .. •. • ellen 1*20 kr.
Láb!zzadás elleni por. ^^^S
UU1J > aUd.lZ&d,lli, ÜTeg 40 kr. BérmenlCS küldéssel
Fiakerpor
imt, rekedtség, kfiliílgés Bllen 1 dobű ¦ kr., portómeiitas kiildéssel 60 kr.
Tannochinin hajkenőes h\'"*\'"
legjobbnak ismert h-t-jnövesztíi szer Egy elegánsan kiállított doboz 2 frt.
l\'serbofer J.-tól ek óta orvosok által.
Egyetemes kenőcs ^T^fL^ZJ;
fekélyek és miodenrmmü daganatok ellen, id.\'isZhki fdtüréjes lábfekílyek, körömmércg,^ sebek, em Ingyulladási és hasonló bajok ellen sokszorosan jónak bizonyul: Egy tégely i>0 kr. Bérmeiitis küldéssel 1b kr.
-f-,1 . • (prágai cseppeklnjegromlott gyomor,
Eletesszenezia ;p0jf emé.Vté. mindenDemü aitest-
bajok ellen, kitűnő báziisT 1 GTegose 20 kr.__
fAngol csodabalzsam, Diegcse 12 kr. E,.n iit meMiftiesett kéwiünenyeken kivül
, Bnlrifh A.W
^siszer. Mindent\'
megzavart erflésití*nél, fej fáj álnál, szédülésnél, e)\'o aorgör aranyeres bajban, dugulásban. Pgy csomxg 1 frt.
Egyetemes tisztító-só J
Ki:;-
Ezen Ut megnaies«tt kéizitínenyeken kivtll az osztrák lapokban hirdetett Összes bel- és kfllfóldi gyógykülSuleg-a.égeV raktáron tartatnak • a netalán készletben nem levő cxikkekról kívánatra pontosan és olcsón gondoskodva leend
Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldése mellett vagy utánvéttel. ¦ A pénz előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszközli mint utánvéttel. 3767
U \'^^^^^ Szerkesztők és laptulajdonosok: jj^
Szerkesztők és laptulajdonosok Csnkássi József ós Rákosi Jenő
30.000
&7\\
X X X X
X
>s
X X
X X \\K X X X X
3 frt 50 kr. w I frt 20 kr.
*,
Még deczemDer hóban kezdjük meg Beniczkyné Bajza Lenke leflujabb Tl\'lSDPM" ^5 két kötetes regényének közlését, meljet a aépszc^u író I ILfKKN S most ir a „Budapesti TTi rlap" számára. A regény czime : g ¦ I UAllsf ¦¦!• » *
Jannár l-seiével leli ni fipul t^^SI*^!^^^kapiik az |
A „Budapesti Hírlap" kiadóhivatala: Budapest, IV. kalap-utcza 18. "VS 37"1 X
példány.
Előfizetési árak:l^r: 1 íí!!SyYSa : :
Egyes példányok kaphatók minden ujságelárusitónál.
Waiiite Jötsef kSsyrnyomdijiból Nagy-Kanizain.
NAGMOTSA, 1889. deczember 21-én.
Előfizetési ár:
negyedévre . . . 1 frt 25 kr Egyes izík 10 kr.
Hirdetések
hasábot petitsorban 7, mísodsz" , t minden további sorért f> kr
NY1LTTÉR8EH
•üt soronként 10 krért vAlwIael fel Kincstári illeték minden eg/c
51-11*: szám
ZALAI KÖZLŐIT.
Hiisgomiyolf/jdik évfolyam.
A lap saellemt részét illető közlemények a szerkeistoBégbez, anyagi résaét illető kSilemények pedig a kiadóhivatalból bérment. a intézendők : A" a ff p-K a n i z s á ti takarékpénatán-épöJet.
Bér ment ¦ tlen tevelek nem fogad-\'
Kezlrittk vlsazt utm küldsuHk
I I A nagykanizsai .Kereskedelmi Iparbank", & wn. kanizsai önkéntes tűzoltó-egy let*, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület*"
* „ nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet4, a .szegények tipintézete", a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző\' szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi iparkamara0 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja. ^
HETENKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ.VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
„ZALAI KÖZLÖNY"
XXIX-dik ÉVFOLYAMÁRA.
Valamint mi, ngy lapunk tisztelt közönsége bizonyára önérzetes büszkeséggel gondol vissza XXVIII. é?es pályafutásunkra; örömmel tekinthet Nagy-Kanizsa város e számra, hogy kebelében édes otthont talált e lap. Számos népesebb város sem igen dicsekedhetik a/.zal, hogy bazai s nemzeti culturánÉ fejlődésére ily hosszú idón át szolgálhattunk.
Dunántúli országrésznek ez a \\\\p az egyedüli uttőró lapja, és erre büszke ichct Zalavár aégye.
A modern kicsinylésnek szánalmas mosoly a feleletünk, mert hátunk megett oly oszlopot emelt hazafias munkásságunk, kitartó hűségünk és törekvő igyekezetünk, hogy a pyraarisba ütődő szúnyogként eltompul a guuy nyila s visszapattanva, a dőre vitéi. önmagát sebezheti meg.
Évtizedekkel ezelőtt kibontott zászlónk most is magasan leng, nem birta azt a vihar széttépni. Nein birták eldönteni sem, mert egész tábora vette körül a munkaerőnek, a törekvő ifjúság bátran harczolt mellette, a tapasztalat, erő és edzettség komoly férfiai pedig t;jihetien szeretette! bátorították, lelkesítették a haladásra.
Valóban, a ki higgadt komolysággal veszi szavainkat, s végig néz a lefolyt szép idón és ezen időben kifejtett eszmék halmazára, elégnek tekinti álláspontunkat arra nézve, hogy érzelgős szavakba burkolt Ígéretekkel ne kecsegtessünk, üres phrizísokat ue használjunk, hanem folytassuk a gyakorlati munkát, lengessük a zászlót továbbra és diadallal, Önérzettel, férfias büszkeséggel; mint eddig, ugy ezentúl is városunk is megyénkké vagyunk, hogy érdekeit szolgálva, édes bazánK dísze, és dicsősége, java és nemzeti öuállósága lebegjen előttünk.
Mint eddig, ugy ezentúl is barátjaí leszünk a társadalmi nemes törekvéseknek, be csülói a munkának és tántorithatlan híve a békés fejlődésnek.
Tisztelettél viseltetünk az érdem iránt és a fejlődő tehetségnek igaz és önzetlen pártolói leszünk.
Igyekezni fogunk, amennyire emberi erőnk engedi, pályánk huszonkilenczedik évében is lehető változatos és élénk tartalommal szerkeszteni lapunkr.t, hogy a t. közönség eddig nyújtott bizalmát továbbra is kiérdemeljük.
E szellemben nyitjuk meg az előfizetést, 1890-dik évfolyamra, nem félvén elhunyt laptársaink|kisérteties szellemétől, sem a létezésünk ideje alatt keletkezettek terjedtségótól, annál kevésbbé az újszülöttek gyerekes ijesztgetéseitől.
Jelszavunk: Isten nevében előre !
Előfizetési ár az eddigi:
Január—márczius évnegyedre - ./...........1 frt 25 kr.
Január—június félévre ...............2 „ 50 „
Január—deczember\' egész évre.............5 „ —
Tisztelettel kérjük az előfizetések mielőbbi szives megújítását, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Hirdetéseket gyorsan és jutányos m közlünk .
Nagy-Kanizsán, decz. 20. 1889.
Hazafias üdvözlettel
Szerkesztő- és kiadóhivatal.
(Wajdíts József könyvkereskedése, hová az előfizetési pénzek küldendők.)
T á r e % a.
„A repkény."
,Üb je m» atias.be je meurs ,
„Ha egykor srivednek Uj nerelme lobban. Gondolj reám néma, Bns bervadásomban, Repkény vagyok, melyet Hűtlenséged megtűr ; Éretted balok meg
Hallod? . . Üaje m\'attasibe, je meurs!\'
S rnig kezed kezemben,
Tekinteted rajtam,
I.\'táonad susogta
Egy sóhajban ajkam ...
..\'¦/::;:¦ m\'attaecbe, je meurs ...\'!"
Óit tála. — Kődbe fult Sagário * napnak Elbsrvadt virágok Uj éltet nem kapnak. Csak ?gy élt a repkény L« az, t)n reményem, A mely újra éledt Két égo siamféuyem.
S távozií. — Emléked Mar&dt csupán vélem, * Meg a mit a repkény — Sagott ... jó reményem. És még egy, — " titkolt Tengermélyü bánat, Mely bne dalaimban Kesereg otáonad.
A kietlen télnek Vad vibarja tombol . Kaciagva riaaat fel Mél<v bánatomból. Hc$ópk«d a kétely Hitet, reménységet, Kisértget a rémkép, 1 te áútlességed . .
JS majd a tarasz is Uj viránya éled. Csak az én szivemben Nem ébred uj élet ; Mint a repkény, akk.ir Hervad lassan szépen. Mikor más virágnak Tavasza nyil éppen .
Lám a te szivednek Uj szerelme lobbant , Gondolj reám néma, Bus bervadásomb.tu \' Csendesen, balok meg Ha nem v.íled. — értei Kekem ij ait súgta A repkény mit néked .
NEUSIKDLEK JuXSKF.
(Látogatás Jókainál.*)
— Csevegés. —
tam a bájos Ligeti Irmával Jókait s ahhoz a viharos éljeuhez, a mely e tánezotkisérte, inasam iá szívvel-lélekkel hozzájárultam és hálát adtam a gondviselésnek, hogy ezt is megértem, hogy ifjúkori vágyaim első része beteljesült. S a második része? . . . No itt Brankovics <jyÖ rgy barátom vállal-ko70tt a gondviselés szerepére," á ki az első havas reggelen azzal állított be hozzám, hogy
_ —Uram, uram, kiadó uram! A „Képes Családi Lapok" már két év óta képezik a tulajdonodat s én még soha sem ejtettem ki azt a szó\'., hogy: „kell!" most azonban határozottan kijelentem, hogy én az 1890-ik évfolyamnak első számát Jókai regénye nélkül meg nem szerkesztem. Jókai nekem minden áron kell!
Hogy e lapok tisztelt olvasói tisztában legyenek egy szerkesztő „kellejének
É.
caalt a kétely ! «s ioo g a tárol Kitörlé nevemet ^lékid soriból, «en repkény övedéi érteid hpllfmit, f« má* moaoíy,
„György lovag". „Mephísto*\'sa jobb i a fontosságával és jelentőségével, meglétreszenderült „Szent-Mihály* szelleme ; SUgom önöknek, hogy ez éppen annyi mint nem veszik rossz néven, ba ez egyszer i mikor a kedves feleség ajkáról hangzik el. kiszorítom őket helyükből s e lapok tisz-telt olvasói megbocsátnak nekem, ha ? rendes „Hét tűl-re" helyett hazánk koszorús költőjénél: Jókainál tett látogatásomat irotn le e sorokban, a mely látogatás nagyon közelről érdekel mindenkit, a ki lapunk nagy családjának barát- és ismerős köréhez tartozik.
Bizony, bizony, gimnazista koromban, a győri benczések iskolájának padjában, midőn még csak ugy suttyomban olvasgattam Jókai regényeit, még álmodni se mertem volna,"bogyén valaha színről színre
A téli kabátba/ bujái s a kalap után nyúlni egy perez mürve volt s csak az ut-czán jutott eszembév hogy — hiszen azt se tudom, hol lakik JÖkai. Szerencsémre, az Andrássy-ut szögletéi Komócsy József poétába ütköztem s ez útbaigazított ugyan, de bizalmasan meg is súgta, hogy Jókaihoz hiába fáradok, mert az 1890-ben megírandó müveit már 1880-ban előre biztosították maguk számira a lap- és könyvkiadók.
Ez ugyan hideg zuhanyként hatott reám, pedig ugy is hideg volt aílégáram-lat, de fülemben csengett még mindig szer-fogom látní,sőt mi több: meg is látogatom kesziömnek „kell"-je s én a Jókai elő-anagyir.pt. \'. szobájába léptem be elszántan. Négy-öt
De hát a sors kereke Össze-vissza urat találtam már ott, lap-és könyvkiadó hányja az embereket s így engem is, mint voit valamennyi s hosszura nyúlt arczczal szerény vidéki prókátort egyszerre csak a távozott valamennyi.
fővárosba röpített s én csakhamar az irók és müyészek egyletében, néhány év előtt a Strausz tiszteletére rendszett estélyen, nem csak beszélni, de még tánczolni is lát-
*) A „Képea Cialidí Lapok" 51. Hiúiból.
Végre rám került a sor. Szemben állottam azzal a jóságos arczczal, rám tekintettek azok a szelid, rokonszenves szemek, a melyekből én reményt merítve, jövetelem czélját s kérelmemet eladtam. Ab! Komócsynak igaza volt!.Jókai
hangja barátságos, megnyerő, de a válasz leverő vala 1
— Kész kéziratom nincs. Regényírásra nem vállalkozhatom, mert igen el vagyok foglalva.
— De nagyságos uram! — iparkodtam öt szerkesztőm „kelí*-jére gondolva, kapaczitálni. — A „Képes Családi Lapok8 újévi száma Jókai Mór neve nélkül csak aem jelenhet meg. Ezt csak be méltóztatik látni!
— Nono, — válaszolá ő — csak ne oly tüzesen, kedves barátom, én sem fogok örökké élni!
— A haza nevében kérem! — kiál-tám lelkesülten, — ne gondoljon a halálra, a mely ellen különben is már biztosította halhatatlansága s így én ismételve regényt kérek. *
— Meg lesz, meg lesz — feleié mosolyogva — de hogy mikor, azt meghatározni nem tudom. Talán az év folyamában, talán, de most nem lehet I
A „talán" mindig tövisként hatott reám; de most kétszeresen éreztem a szúrását s szomorúan elbúcsúztam. Útközben csak az a gondolat vigasztalt, hogy az én szerkesztőm „kell*-jénél mégis csak nagyobb ur a „nem lehet!" Szinte örültem neki, miként fog az én Branh tvics barátom a „nem lehet\' alatt összeroskadni 1 És ...
Nem roskadt össze kérem, még csak csüggedés se mutatkozott az arczán, leült nyugodtan az íróasztalhoz, irt Jókainak egy. szép levelet s csodák csodája, már harmadnapra kezeink közt volt Jókai legújabb „Kassai Dániel" czimü regényének az eleje, a következő szellemes sorok kíséretében:
Tisztel t/bVátom 1 Andrássy iryulától hallottam, hogy ígérni ne^hez, megtartani már könnyű: ezért én is sietek valami köny-nyü munkával beváltani a nehezen tett ígéretet. Rövid időn küldöm a folytatást. Szíves üdvözlettel maradok
Budapest, 1889. 5. 12.
igaz hive JÓKAI MÓR.
íme, lapunk tisztelt olvasói, jgy jutottunk mi s így jutnak 1890. évi január hó 1-én önök is lapunk hasábjain Jókai Mór egy eredeti regényéhez, melynek már a kezdetén is véghetetlen jóízűt kaczagtunk mi s a mely valóságos ékezetet fog nyújtani öuöknek is.
Én pedig életem legszebb lapjai közé számítom azt a napot, midőn Jókait a saját otthonában láttam s jövőben még nagyobb respektusom lesz a szerkesztő „kellu-je elÖtt I Dr. MURÁNYI ÁRMIN.
A Jamracb-Hagenbeck gyűjtő expe-ditió uti élményei
Közép A-frikR keleti és déli benső aeqoatorU-III részeli, a Kyahlgaaaass té vidékén.
B. Donászy Ferencztól.
Táborunk a Nyahígamasa-to vidékén.
(Folytatás.)
Eddigi kirándulásaink, miután az előkészületeket, s az ehhez szükséges eszközöket még nem készítették el embereink, s az utitervek sem készültek el, csakis a tábor körül fekvő Őserdőkbe történtek, hová két vadászszák s néhány emberrel mentünk, kikelőttüok vadakat szállítottak a táborba. Hevell mindenekelőtt a tisztásakat ásatta és szántatta fel a táborunkban készült faekékkel, s bevettette Durrab, tengeri, dohány, Yam, banán és mamiokkal. Ez késleltette a hosszabb kirándulásokat Ezzel akart mindenekelőtt készen lenni, hogy az élelemnek bővében legyünk, miután e vidéken egy nyáron 2-szer, sőt háromszor is arathatni.
) A ki szenvedélyes vadász, annak extasísba kell jönni e vidék vadbőségének láttára. Minden forrás, tó, tavacska körül megszámlálhatatlan nyomok, egy-egy ma-gí,sla\'u\'ól pedig széttekintve, a lapályos
Mai számunkhoz egy féliv melléklet van mellékelve.
HÜSZOUNYOLCZADÜ? BVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 21-én.
Karácsony.
A keresztéuy hitélet egyik legszebb finnepe. Mindenki örömmel tekint eléje, mindenki reménynyel telve varja; mert ez a sátoros ünnepünk évfordulója annak a napnak, mely
Megyei élet,
— A) Ko»|7filé«. —
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága rendes közgyűlését decz. 16 án tartá inéllóságos Svastita Benó főispán ar elnöklete alatt; jelen volt mintegy 130 bizottsági tag.
» közig, bizottság választott tagjai
hosszú századokon át az emberiség, sorából-kilépett 5 tag kőzöl 4 újra mei eevedoli vágyódása tárgvát képezte, választatott, csak Orosz Pál helyett, mert Születésnapja ez a Megváltónak, 6 közgazd. előadó most, választatott be bzfile.esnapja ez 8 dr Gyömörey Vincze. Egyébiránt kand, -
a ki hivatva lett az emberiség sQ., ^ - ^ vizlendvay J6zsef js. Farkas lyedt erkölcsi életét arra a magas- ,józsef elle., „agyban agitáltak a körjegylatra emelni föl, aielyról az ember 17Öi; mi,.ei eeyii körig bizottsági ülésen eszménve a legtisztább alakban néz — szerintök — általuk\'semmiképpen ki alá a történelemre. »™ érdemlett mndon nyilatkozott rólok.
alá a történelemre. ,.; é ; k bevilasztatott újra: az
s midőn a csecsemőből ferfiu | „/jegesebb szavazattal (07)
lett, a szeretet- tanával boldogitá a világot ; s igy lett karácsony is az ó születés napja, a szeretet szép ünnepévé.
Amint a szent hajdan e napját magas vágyak, fenköit rernéuyek
jutcit be, mi? az ö\' közül kettő 120—120-at is nyert.
A központi választmány előbbi tagjai is újra megválasztanak kettő kivételével. Krdélyi Mihály helyett, a ki ismeretlen hejyré költözött, a letenyei választókerületből beválasz\'atott Málics János,
teljesülése tette Örökké emlékezetessé, e|n;t|t Lrvay Utváa helyébe pjűig a zala-ugv náiuuk erre a napra várnak egerszegiböl Balaton József, mindazon érzelmek, melyek a szere- j A tárgysorozat nagy része vagy eltet drá-a gyöngyeiként teremnek-a fogadtatott, vagy egyszerűen tudomásul ¦\\ ° n- j vétetett.
szívben. ^ -J A közmunka tárgyalásánál azonban
Ezt hívják a gyermekek nyelvén megeredt a vitatkozás.\'Beszéltek pedig: Karácsonyfának. Nem készül, nem Koller István, aki pártfogásába vett IS is csinálja ezt senki, az angyalok olyanembert, akikarájuk kivetett kavio-hozzák azoknak; akik jók és igazak
voltak.
Zöld lombja ezernyi csillag fé ínyében ég s látva e kis tündém Iá got, ugy mosolyog az őrömtói ki
halmokat nem hordták meg. azt a<!la okul \' Baán Kálmánnal együtt, hogy a bányában :nem volt elegendő kavics, tehát az illetők a makacsság vádja alól mentessenek föl. Fábiánics, a ki a kérdéses vidéken útfelügyelő elmondta aztán a fenforgó ügy
pirult gyermek arcza, mint az elsó »ek egész történetét s azt is, hogy bizony
hajnali sugár a feselő rózsabimbÖra. v0,!t °" kavic*> híinem az ittelök nem . j.f , .„í, „ i l jelentek meg a kihordásra n rendes időben.
Arany dio, arany alma, szebnél-szebb g Bások ^nl[-k e, a? ormk Hó] ^
ezukorbábuk s minden, a mi után a tették. — mondta nyomatékul. — ha el-gyermekélet vágyai áhito-tak. |vitték, utat csináltak vele.41 És ő egyáJ-\'
Megbámulja, megcsodálja újra és talán nem lágy ember, s kérte a makacs-ujra. Kőrülrepesi, mint a lepke a\'ko,,ók elmarasztalását. Baán Kálmán még - x i_ , ¦_¦ t;-a - fa gyenge marhások ügyébe1!, is s/ólt ho"v
virágbokor harma:os bimbóit s ezen Alr*,.,JL f-u -t ,, . ,. \' ¦-¦ & , , . > - V. ok v*** félannyit hordjanak ki, miat a
a napon s még tan heteken át a reDdes ígásinarbás emberek; de ez á kérés Karácsonyfában birja az egész világot, \'nem találkozott helyesléssel, mert ha el-És a szeretet ott áll fölötte, mint i fogadtatnék, sok visszaélésre adna okor
egy nemtő, áldólag nyújtva ki\' két marját a gyermek fürtös fejecskéje fölött és szemeiben ott ragyog az a hű óhaj: vajha a szív. mely ma üuuepet ül, minűvégig boldogságtól kisérre járhassa meg a küzdelmes * élet rögös páiyautját.
A ragyogó Karácsonyfa alatt állva ki is ue hinné ezt?Nem ott ég-e rajta az az ezernyi apró csillag, melyek e napon egy-egy eget hoztak a jóknak le a földre ? Nem ott zeng-e fajta az a sok kedves apróság, meiyek összesége elég ahoz, hogy-a boldogságot teljesnek nevezhessük ?
S ha elbúcsúzni • kell is a szép ünneptől, a szivben maradt ezernyi emlékek egész hosszú váudorutunkon át .elkísérnek.
Mert ha a szeretet az emberi kebel szentélyének Örökláinpája, agy-Karácsony a szeretet legszebb, leg-lélekemelöbb ünnepe!
tisztásokon és elszúrt ligetekbén ezrei tanyáztak a különféle fajú autilopöknak. és efféle kérődzőknek k;s<-bb nagyobb oordákban, Zebrák. guaggák. gnuk., az erdőszéleken gyraffok. a folyókban^-vizi-lovak tau>áztak, olyan mennyiségben, hogy tarkállott tőlük a vidék, sói 2á -4-"i darabból álló elefánt csordákat is bővében lehetett látni e^y-egy árnyasabb, tó körül elhúzódó ligetekben, l\'cy látszott, hogy e vidék csendjét és békéjét még nem zavarták meg üldözésükkel az embernek, meri az állatvilág minden gyanú és félelem nélkül legelészett és kóborolt e vidék minden -észében. Hát még a madárvilág. Ennek is csudabősége élt mindenfelé. Valahányszor egy-egy vadász ki rándulást, tettunk, mindannyiszor, olyan felmagasztosult gyönyörérzet tölte el lelkünket, mintha n á-aischt ettünk volna; — ugy kény-szenteít, ugy ösztökélt valami lelkünkben bennünket, hogy csak akkor nyugodtunk meg, ha Istent vagy a természetet dic-öitö és áldó szavakban törtünk ki. A ki nem próbálta ezt, az ezen érzést eiképzelnisem tudja, hogyan és minő önkénytelenül ébred fi; az ember lelkében az áhítat, a vallásosság, mikor egy ilyen vadon, ember nem tapodta magános tájakon jár, magara uia\'va egészen. Ez a legigazibb templom, s a leghatásosabb térítő, épp mint a viharos tenger, mely a legpökhendibb és vakmerőbb atheistát is a legmélyebb hivövö teszi. A ki elvesztette az Isteibeni hitet, az üljön
Bogyay Máté arra kérte az alispint. hogy a hiiiakat ne szeptemberben, szóval az öszi hónapokban csinálják, mert ilyenkor — külÖDösen hegyes vidéken szüreti időben — megakasztják a közlekedést- s igy a borvásárlók nem mehetvén a tetszésük szerinti vidékre, a szőlősgazdák károsodnak. Csertán alispán és Lányi főmérnök megígérték, hogy tölök telhetőleg nem fog ilyen eset isméilődaí, s a „kérdésesutszakaszon is az a bizonyos hid azért nem készülhetett el rendes időben, mert az alispáni hivataltól az iratok bizonyos idö múlva érke;nek csak le," (Lányi szavai,), de .ezentúl nem lesz igy s remélhetőleg Bogyay nr kívánságának elég fog tétetni.
Br. Putheáuy Géza a hóháuyás pou-tosabb keresztülvitele érdemében szólalt föl— ilyen hófuvatagos téli időben. Panasza voh>"~a. készt hely-sümegi utvoualra, Dehogy valakinek a kocsijában kár essék ; az ö kocsija ugyan kibírta azt az utat, de ezt nem a vármegyének, hanem kocsija jóságának köszönhette. Megígér lelett neki is a — hóhányás.
Zala-Egerszeg város leendő fögym-nasiuma ügyében intézett kérelmet a megyéhez, hogy ez pártoiólag terjesze töl a kérvényt. A B\'-n^dek-rend 20 ezer irtot igén nekik oly formáu, hogy ez: az általuk
hajóra és éljen át egy vihart a M a 1 a-bari partok körül, az azután megtanulja azt, hogy: „Qni nescít orare, veniat ad maré."
Egy ilyen kirándulás alkalmával, kissé délkeletnek fekvő, oly sürü erdőbe hatoltunk be, hogy a járás, de még a mozdulat is lehetetlen volt, ha embereink, a nagy görbe folyondárvágó késekkel nem nyitottak utat. Az óriási fák anyira egymásra borultak, hogy a napfény egy paránya sem hatott át rajtuk; a talaj kövér levelű liliom, narciss, Yucca, s efféle gumós nö-ényekkel volt alegbujábban fedve, melyek1 nek levelei, mint az üvegházakban, szinte izzadtak, gyöngyöztek a páradús meleg-légben. A lég uedves és épp oly forrón páradús volt, mint a gőzfürdökbeu.
Kábitó illat nehezedett a főre és tüdőkre az ezernyi minden színben ragyogó csudálatos alakú virágokból. Ember ezomb, kar, sőt derék vastagságú, folyondárok-, liánok-, sxulák- és futóka és iszalag-félék kapaszkodtak a fákra és ágakra, s ezek lombjait annyira össze vissza fonták, fa lották, hogy minden fa mintegy megkoszorúzva volt, majd a magasból a földre leereszkedve, itt újra gyökeret vertek indáik, s intieu egy másik, harmadik, ötödik, tizedik, huszadik fáig elfutottak, vastag, átlő. hetetlen eleven falat, függönyt, menyezetet, lugast alkottak, ezerféle virággal és sziiiben.
(Folyt. köv.
befizetett összeget kérjék el a tanulmányi alaptól; a többi szükségletet a eynasium-hoz a város adja A kérvényt pártoiólag fogja folterjeszteni a megye, s igy valószínű, hogy lesz főgymnasiuma Egerszegnek — égy emberöltő múlva.
Főispán ur a gyűlés ezen jkönysének hitelesítésére Balaton József és Szigethy Antal urakat kérte föl.
Egyéb tárgyak elintézése végett 1890. febr. első hétfőjére rendkívüli közgyűlés fog egybehívatni. B) A központi választmány ülése-A rendes közgyűlés napjának dél u\'ánján 4 órakor vette kezdetéi Csertán alispán elnöklete a!aU, a ki megnyitójában Örömének adott kifejezést, hoey a tagok szép számban gyűltek össze. Három tag még az esküt nem tette le, először tehát ők estek át a szokásom szertartáson.
Ezután Hatityh-véitárosur és választ mányi jegyző (már Iti-ik éve,) olvasta föl Péchy Tamás képviselőházi elnöknek decz. 8.-án leérkezett levelét, melyben .tudomá sara hozza a választmánynak Apáthy István letenyei orsz. képviselő elhunytát; egyúttal fel\'bivta a választmányt, hogy a kerületben a képviselőválasztást ejtse meg a folyó deczember havában.
A letenyei képviselőválasztást a választmány decz. 2:>-ra tűzte ki. A választásiküldöttségekképpen alakíttatott meg: Plihá! Ferenc/, választási elnök, Málics János vál. h. elnök,- Béke-»y Ilezsö vál. jegyző*; Gadó Mátyás szavazatszedÖ elnök. Sm\'idt Emil szavsz. h. elnök, Pichlei Imre szavsz. jegyző, Wizmatby Ferencz és Szemző Gyula szavsz. h. jegyzők. — A letenyei választókerületben ez idő szerint 1949 voks van. A szavazás két bizottságnál történik; és pedig az I. urnához beoltatott 971,*(kezdi Letenye.) a IHkhoz 977 választó/kezdi Becsehely és a"Murán inneniek, végre a muraköziek. Csertán alispáu elve, hogy katonai őrködés nélkül képv. választást nem tartat : 2 század gyalogság fog ez, alkalomra Letenyére re ud eltet ní.
Curiai két határozat is érkezett a választmányhoz. Az egyik különösen fontos, mely szerint a keszthelyi gazd. inté zetben végzet^ gazdászok, mint csak ilye-n-\'k, értelmiség alapján nem vehetők föl a szavazók jegyzékébe, mivel ók nem kapnak oklevelet, ennélfogva okleveles egyéneknek nem tekinthetők. A választmány ezúttal ugyan belenyugodott a döntvénybe, de elhatároztatott, hogy a megye tegyen lépest, miszerint a készt he\'yi gazd. intézetet végzett egyénekre is i erjeszt essék ki az értelmiség alapján való választói jog. —- A másik döntvény pedig azt mondja, hogy akárhol van valakinek birtoka, de ha együttvéve fizet annyi adót, mennyit a cenzus meghatároz: fölkeli az iliétöt venni a szavazók közé. {¦"¦•\'¦
C) Tisztújítási közgyűlés. Lefolyt pedig decz, I7-én; a gyűlés délelőtt pont 10 órakor kezdődött és végződött déli 12 órakor. Jelen volt mintegy 400 megyebizottsági tag. y
Svastics Benó főispán ur őméltósága megoyitó beszédében okát adta a mai összejövetelnek ; egyúttal bejelenté, hogy amegye tisztikara beadta lemondását, s különöseu hangsúlyozta a lelépettek dicséretes működését, „mert megtették, amit lehetett," és buzgóságukért köszönetet mondott. Kijelölte ezután acaudidáló bizottság tagjait, és pedig fczigethy Antalt jegyzőnek, Molnár Eleket tiszti ügyésznek ez alkalomra; meghívta még a candidáló bizottságba Szabó Imre, Skublics Gyula, Isoó Alajos, dr. Cyöm.Örey Vhlcze és Nagy Károly urakjjX. E bizottság tanácskozását megelőzőleg.^
Balaton Józset hatalmas beszédben mondott köszönetet a belépett tisztikarnak fáradozásukért. „A megye viszonya — úgymond — az országéhoz olyan, mint egves testrész, szerv az égés* testhez. Ha egyes sztrvpedig beteg, megakad az életműködés és kihat az egész testre.Fájilalommal halljuk és olvassuk, hogy más vármegyédben mist ütögeti föl hydrafejét a korrnpezió, mint hódit napról-n>ipra a sikkasztás\' ördöge. De eddig Zalamegyében nincsen korrnpezió, és ezt büszkén mondhatjuk el s oda-állhatuuk e tekintetben a mintavármegyéksorába. Ámde ezért a vezért, illetőleg a vezéreket illeti a dicsőség, s azért hazafias érzésemtől áthatva, indítványozom a vármegye nevében, hogy főispán Ur ő méltóságának és Csertán Károly alispán urnák jkönyvileg is köszönet szaví&tassék. Egyuttal azon reményemnek is adok kifejezést, hogy a vármegye a jövőben ís nyugodtan teszi le kezökbe az ö ügyeit"
A beszédre a megye bizottsági tagok részéről egy általános és dörgő éljen volt a felelet. Főispán ur pedig megköszönte a figyelmet s kijelenté, hogy jövőre is iparkodni fog kötelességének bű teljesítése általa megye szeretét megérdemelni.
Ezután a candidáló bizottság külön terembe vonult, s egy órai tanácskozás után főispán ur egyenkint olvasta föl (közben rövid szüneteket tartva) a candi-dáltak neveit
Elösaör is Csertán Károly alispánnak
jelölését jelenté be. Csertán neve említésére szűnni nem akaró éljenzésben tőrt ki a bizotts. tagok nagy serege; az éljenzés mintegy 2 perczig tartott folytonosan, úgyannyira, hogy főispán urnák két izben csengetnie kellett, míg végre az éljenzé3 megszűnt, a mikor is Csertánnak alispánná való választását kijelenté. Erre ujabb dörgő éljenzésbe törtek ki. Csak itt lehetett látni a szemek csillogásából, mennyire szeretett embere Csertán a vármegyének. — Alispán orr* beléje helyezett bizalmat őszinte szavakkal köszönte meg és kijelenté, hogy mint eddig, ugy ezután is a vármegyének fog élni. (Harsogó éljenzés.)
Jí Utána következtek sorban Gózony László főjegyző, Botfy Lajos, Czukelter Lajos, Vizy Géza aljegyzők, Csesznák Sándor árvaszéki ^InÖk, Árvay Lajos tiszti ügyész stb. stb., majdnem egy végtelen stbbi, és ugyanazok névről-névre, a kik előbb is a megyei tisztikar tagjai voltak ugy a központban, mint a járásokban, (egy járást kivéve.) névszerinti szavazásra sor nem került, hanem ugy tessék az egészet képzelni, mint midőn sortüzet ad a katonaság s a:vezénylő elkiáltja : .schissen ... án i.. feuerl (A „feuer" szó helyébe az illető candidélt nevét tessék gon-golni.) A mire egyöntetű és hatalmas éljen rázta meg a megyeház nagytermét mindannyiszor.
Árvaszéki egyik ülnöki állásra Málics József választatott meg. (uj.) a többiek mind megmaradtak. A!só-leDdvai járás fószolgabirajává Nagy József helyett Szmo-dits Viktor lett; ugyancsak Bertalan Pál zolgabiró helyett Vass Lajos. A kimaradt szolgabirák nyugdíjba mennek. A IV. aljegyző (Vass Lajos) helyébe Gaál László lépett. Tuboly Sándor candidálva sem volt, e miatt egy kis zúgás is szaladt végig a termen, de — elcsendesedett Perlaki szolgabíró Sólyomy Tivadar lett Banelhy ellenében. Egyébiránt másutt főszolgabírói jelölt egynél több uem is volt, s a candidált szolgabirák is mind meg választattak.
A választás befejezése után Skublics Jenő röviden megemlékezett a rault és jövő vármegyéről, azon nézetének adván kifejezést, hogy a jelenlegi autonomikus választás lesz talán az utolsó és — soha többé; de hiszi, hogy jövőben is első sorban a jelenleg megválasztottak, lesznek kinevezve, s éppen ezért szívökre köti, hogy ba majd ugy neveztetnek is ki az állam által: nefeledjék, hogy Magyarországnak fiai, szóval, éljen leikökben akkor is a hazafiaság szent érzete.
Ennek végeztével a megválasztottak letették az esküt, mely után főispán ur ő méltósága a megyebizotts. tagoknak a példás és egyhangúbagos választásért, a türelemért köszönetet mondott s a gyűlést bezárta. NÓVÁK M.
Adatok az 1848/9 iki szabadság-harezunk történetéhez. I.
No. 67. k. k. Militair Com-mando des G. M. 18. Burits. An der löbliche Stadtmagistrat hiejr.
Grr.-Kanisa den 19. Jänner 1849.
Anliegende Personsbeschreibun-gen, werden dem löblichen Magistrat zur Invigilirungs-Veranlassung den betreffenden Personen, mit dem bedeuten, zugestelit, im Betretungsfalle eines oder des andern Individums, solchen festzunehmen und dem nächsten Militair-Stations-Commando zu übergeben. - y
BARON BUK.ITS.
II.
Persons:Beschreibung des LUD Wie KOSSUTH. Alter, 45 Jahre-. Geburtsort, Ungarn, Jasperin. Stand, verheira-thet. Religion, akatholisch. Sprache, deutsch, ungarisch, lateinisch, slowakisch, francösisch. Beschäftigung oder Charakter, Advocat und Journalist, zul.ezt Präsident des ungarischen Landesvertheidigungs-Ausschusses. — Körperbau, mittelgross, schmächtig. Gesicht, rund, ziemlich voll. Gesichtsfarbe; brünett. Stirn, hohe, offene. Haare, schwarz. Augen, blaue, vorragend. Augenbraunen, gross und schwarz. Nase, plattgedrückt. Mund, klein, hübsch geformt. Zähne, vollständig. Kinn, mehr rund. Schwarzen Backen- und Schnurbart.
Besondere kennzeichen: Natürliche Gesichtslocken, die am Scheitel bis zur Kohlhaut schütter sind.
Bekleidnng. Kann nicht geaau an-
gegeben werden, liebt jedoch vor zugsweise Koppen zu tragen. Sein Btragen geschmeidig and einschmeichelnd.
III.
Persons-Beschreibung der Theresia, verth. Kossuth, gebornen Messliny.
Alter, über 30 Jahre. Geburtsort, unbekannt. Stand, verbeirathet. Religion, katholisch. Sprache, deutsch, ungarisch und slavisch. Beschäftigung oder Charakter, keine. Körperbau, gross, hager. Gesicht, iäüglicht. Gesichtsfarbe, braun. — Stirn, lang, schmal. Haare, schwarz.--- Augen, schwarz. Augenbraunen, schmal und schwarz. Nase, etwas gespitzt. Mund, regelmässig. Zähne; gesund. Kinn, länglicht.
Besondere Kennzeichen: Hoci-müthig, einen stolzer Veracatu-g ausdrückenden Bück, hat ihre Kinder bei sich: Franz oder Ferez im 9. Jahre, Nina im 6. Jahre, Laj>3 im 5. Jahre.
Bekleidung. Kann nicht angegeben werden, doch jedenfalls elegant. (Folyt. köv.)
a i r e
— Boldog Karácsonyi ünnepléseké^ kioánunk lapunk tisztelt pártolóinak és kedves munkatársainknak ! . . ¦•\' .
— A letenyei kerület kormánypárti választói f. hó 14-én a kerüet központján Lettínyén gyűlést tartottak a le,teuyel plé bános elnöklete alatt. Az értekezlet egyhangúlag Fejér Miklós földmivelési államtitkárt kiáltotta kí a kerület képviselőjelöltjévé és Gadó Mátyás légrádi plébános vezetése mellett küldöttséget menesztett Budapestre, hogy fölkérje az államtitkárt a jelöltség elfogadására. A kü!<löttség, mely Gadó Mátyás, Golub János alsó vido-veczi plébános, Schmjdtpólál nagybirtokos, Etlényi János mura-kereszturi földbirtokos Hirschler H. a.-domborui birtokosokból állott, s melyhez Hertelendy Béla és Ita-docza János országgy. képviselők csatlakoztak, decz. 16-án tisztelgett Fejér államtitkárnál s felajánlo\'ták a jelöltséget. Az államtitkár kijelenté, hogy a jelöltséget elfogadja s a napokban a kerületbe leutazik. — Deczember 19-én Budapestről a gyorsvonatul Itadócza J^os orsz. képviselő s mások kíséretében Nagy-Kanizsára érkezett; az indóházban Babochay György polgármester ur üdvözölte; tiszteletére, számosan megjelentek s lelkes óvatiőval fogadták. Államtitkár ur kíséretével ? a tisztelgők 2*2 kocsi sor-sorral az „Arany Szarvas" vendéglőbe vonultak, hol az estély kedélyesen tartatott meg. Decz. 20-án reggel Ő méltó-ága Sormás, Szepetoek. Bt-csehely, Letenye, Bánok-szeut-GyÖrgy, Alsó-Muraköz és Lég-radon megjelenvén, mindenüt lelkes ová-tióban részesült Különösen Alsó-Dora-borun a vendégszerető Hirschrer háznál fogadtatott kiváló ünnepélye;séggel. Fejér Miklós államtitkár urnák letenyei képviselővé történendő megválasztása kétséget nem szenved, bár az ellenzik is erős actiót fejt ki. A függetlenségi párt pedig Hallasz Olivért kiáltott* ki képviselőjelöltül,
kínek érdekében Orbán Balázs orsz. képviselő a kerületbe érkezett A vá asztás decz. 23-án, héjfön ejtetik meg.
— Borzasztó eset történt Becsehelyen. Kutat ástak és már 15 Ölnyire hatoltak le, mikor bedűlt és egy embert eltemetett. Segélykiáltása hallatszott, de nem tudtak segélyére lenni míg végre másnap Saller Lajos kanizsai építőmestert hívták ki Becsehelyre.-ki is szakértöíleg intézkedvén, a szerencsétlen embert még élve. de
kiéhezetten emelték ki a mélységből. \\ — Pályásatok. Turcsiscsére r. kath. ; tanitóf állásra pályázat nyittatott Tannyelv ¦ magyar és horvát Cserszegen közs. iskolai , tanítói állásra szintén, mindkét helyen a határidő decz. 30-ka.
j — Az izr. nőegylet vigalmát február 8-án fogja\'megtartani A leleményes : elnökség mint mindenkor, ismét gondoskodik, hogy közön bégünknek valami „vend-kivülic nyujtassék. Mint halljuk Borphe-umi productiok-\' fognak az estélyen be-muttattatni.
— Kinevezés. Horváth Pál perlaki kir. járásbirósá^i segédtelekkönyvvezetö i csáktornyai kir. járásbírósághoz telek-könyvvezetővé neveztetett ki.
— A zaUegerszeg! kir. törvényszék részéről közhvrrá téteiik, hogy Miklós Gyula alsc-leodvai lakos kö/jegyzöjelölt a pécsi kin közjegyzői" kamara rendelvé: nyével Laubhaime\'r Oszkár alsó-lendvsi kir. közjegyző általános helyetteséül ki-rendeltötett \'
— Keszthely város sxép ítésze ti bizottságinak választmánya folvó hú 7-én i irtott ülését Gróf Festetics Tassilo, az egylet védnöke is megtisztelte magas látogatásával. A választmány elnöke Deiniu-2« Imre hódolatteljesen üdvözölte az egylet védiiökét. ki magas megjelenése és. a tanácskozásokbani részvéte által az egylet által kitűzött czél iránt magas rokonszenvét mutatta meg A szépitészeti egylet választmányának tanácskozási tárgyát több oly igen fontos tárgy, — minők: a város fő- és tágasabb mellék utczáinak befásitása, a város utcáinak Öntöztetése az utczai járdái, jobb kaiba hozása •tb. képezte, \'melyek tervszerű leg leendő keresztülvitele tavasz közeledtével, a legnagyobb erélyÍvd fogna eszközöltetni.
A _ tíróf Szapary Gyula földmivelési miniszter, l\'ormay Béla decz. 12-én déli tél 2 órakor Keszthelyre "érkezett s Gróf Festetics Tassilo pompás palotájába szállói;. A uiasas v.mdég elé. a halaton szent-giürcvi állomásiií Svastics Benó főispán és I-ikácli Imre keszthelyi főszolgabíró utaztuk el. A keszthelyi induló háznál Gróí Festetics Tassilo, a város képviselőtestülete, a gazdasági tanintézet tanári: kara, s nagyszámú intelligens közönség fogadta s Keszthely város nevében D: Dunszt Ferencz. apátplébános.üdvözölte az
M^léttet a „Zalai Könlöny" 51-ik stamahoz.
gyarapítására 1890. évi január 5-én a, tettek\' egyaangnlag: Elnök SümejmTTWaT polgári egyletH.sztermében tánczczal ösz-, dar, alelnök Surgoth Miksa,^Sndnok szekotott kozvacsorát rendez. K-zdetelnarnav KAlm»n\\sn*tiJXVvzu; uJ.
este 8 órakor. Ételek- és italok a közvacsora estéjén a pénztárnál kapható szel-veoyayel fizetendők. Egy szelvény ára .20 kr. Belépti dij személyenként 50 kr.
— Eljegyaés. Scherz Ödön a Helybeli Scherz és Engländer czég tagja jegyet váltott Forst Berta kisasszony nyal Bécsben.
— Lapunk, mai hirdetésének rovatában Csemits helybeli órás hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét
— Gyászhír. Mészáros Nándor 1837 —1889. A székesfehérvári tankerü-letnek mély gyásza van. Mészáros Nándor, kir. tanácsos, tankerületi főigazgató a fehérvári ciszt. rendháznak vendégszerető házában hatheti szenvedés után szívbajban csendesen elhunyt. Mészáros Nándor született Szabadkán 1S37. »kt. 1 5-éji„gymná siumi tanulmányainak befejezte után az egyházi pályára lépett, s mint kitűnő tanulót megyés püspöke a budapesti köz ponti papnöveldébe küldötte, hivatása azonban a tanári pályára vonzotta, s lelke óhajának eleget tévé, a theoiogiát apbilo-^
optiiával cserélte föl Tanárkodott szülö-
rendez.^ K-zdete j Darnay Kálmán, pénztárnok Földi János, \'"\' "" " \' "" jegyző dr. Kellemén Károly. A jégpályát a hó megrontotta, azonban az egyesület költséget nem kiméivé, elkövet mindent, hogy azt használhatóvá téve, átadhassa az egylet sport tagjainak, mi legközelebb meg is og történni." :
A sümeghi nőegylet f. évi decz.
j városában,. majd Pestre helyeztetett át, ;hol tudomáuja és a tanügy iránti lelke-érkezo magas vendeget, ki délután 4 óra- süvegével annyira kitűnt, hogy az 1869 korayaros közönségének küldöttségét a ifc évben megalakuló orszá-\'os tanáVe«y-honved hu z,ruszt;kart s a gazdasági te.,- let alakulásakor öt választotta alelnökévé, mtezet tanari karát fogadta; A város kö-\'
zatnak forgalomba a jövő évben. — Ügyvédi kamarákhoz hasonlóan orvosi kamarák szerveztetnek. — Dr Abel Jenő jeles filológus, egyetemi tanár meghalt — Bpesten Pasteurféle intézet létesíttetik.
— A phylloxera ügyben január elején nagy értekezlet tertatik az orsz. gazd. egyletben. — A „Religio" lap 189l-ben lesz 50 éves, a „Zalai Közlöny" pedig 30 éves, —
— Here\' ^ nmásuok a selmeczi főgym-
IS-an -mj szeg.-iiy. iskolás gyermeknek j nasiiwMja.*. mezer forintot adományozott. adott><nliázatoi. .Székely Gusztávné el-1 -f- Temesvárott az orvosok 650 influenza nőknek <^ a választmánynak Báufi Alajosf ögetö| constetáltak. — A """
sztinánynak Báufi Alajos\'egetei constetáltak. — A királyi család igazgató mondott szívhez, szóló szavakkal [Miramareban tölti a Karácsonyt. — Nagy-
köszönetet.
—.„Keszthelye ^Szemüveges" tudósítója műit számban azzal vádolta a sümeghi reál és elemi tanítói kari. mintha^ a nőegylet által rendezett hangversenyen netii.\'leti volna jelen,"— tévedett, mert a ri\'á!tanárok közül ott. volt: dr. Keltemen Károly és neje. Földi János és neje, Horváth Rezső és neje Szép Rezső, és Szalay Jenő, belépri diját elküldte Orbín;L jos igazgató. Az elemi tantiók közül Gálik Mari, Éles Károly, Kocsis Károly; Németh Béla óvo családja;a belépti dijat elküldte Csigi Mari, továbbá ott volt nőm kis leányom, valamint magam is.
! a t. tudósító a valóságnak megfelelő hi \'rekkel kedveskedjék Révai barátunknak. 1 Sümegh, 1889. decz. 18 án Báufi Alajos\' | igazgató tanitó
í-." Kitett gyermek Folyó hó \'ezen bizalmi fényes állási mindaddig! 18-án esti órákban egy lazsnaki téglás-zoűsege nevében Svastics Benő főispán I viselte, mígnem a magyar kormány öt I asszony kiment az udvarra,\'valami dolog mosdott üdvözlő beszédet A város föut í helyettes főigazgatónak ki nem nevezte j után, miközben a lazsnaki korcsmához izájfa a sok nemzeti lobogótól egészen ün- í Újvidékre s egyszersmind Erdélyre nézve! íartozó jégverem felől gyermeksiráshoz népi diszt öltött. A miniszter 13-án a \'tanulmányi kormánybiztossá. Majd a sze- j hasonló nyöszörgést hallott, -k hang után gazdasági tanintézetben, melynek bejárata- gedi tankerület rendes főigazgatójává lön. j menve, csákugyan egy pólyákba takarga-uál pompás diadaikapu díszelgett, tett Tanügyi működése iit megszakadt, mcrt.tott körülbelül 3 hónapos fiu . csecsemőt hivaUlos látogatást. Szeged város első kerülete őt választotta\' talált a jégverem mellé helyezve. A sze-
— Tüzesetek. Keszthelyen a folyó ; országos képviselőjévé. Az országgyűléseni1 gény asszony felvette és bevitte meleg hó I-söje óta ké: ízben fordult elő tűzeset\' a tanügyi szakosztályban nagy szerepet szobájába, hol teljes odaadással anyai Az első deczember hó 2 áu reggel fél 8 vitt; a három év elteltével azonban is-^gqiidozás alá vette s igy megmentetett urakor a grófi palotában történt, Inda kan- mét visszavágyott a tanügy mellé, s a ma— a \'szerencsétién kis teremtés az életnek, ¦dalló melletti fal alatt egy keskeny* nyila- gyar minisztérium öt nevezte ki az ujo-:— Ha ily hevenyében mentő kezek nem »n át szökött eg> szikra s a grófi komor-;nan felállított pécsi tankerület főigazga- jönnek, a nagy hidegben csonttá fagyott heépi-1 tójává. Érdemekben gazdag életét a volna. —1 A téglása-^zony másnap reggel halál férfikora delén, erejének teljességében jelentést tett a kttiizsai föszelgabiróság-tesittetvén\'a veszélyről, a/ tüzet, mielőtt szakította meg. Nyugodjék békével, áldás nál, hol .most a szívtelen anyát nyomoz-nagyobb mérvet öltbetety volna, teljesen \' emlékére ! ízák.
elfojtotta. A,másik tüzeset e hó 9-én esti | — Napi biztosok a népkonyhánál — Vakmerő tolvajok. Városunk-8 órakor Singer Jakab keszthelyi lakos e héten, decz. 22-én Rothschild Alberton, ban az a patriarchális állapot uralkodik,
hogy igen sok háznál az utcza-ajló vagy
Arádon ezukorgyár létesül. — A Bilaton befagyott ugyan, de halászni rajta még sem lehet. — A csurgói önk. tűzoltó egyleti január 4-én táncz- és tomlolá-estélyt. tart —Péntek éjjelabpestigyapju-utczai német színház leégett. "
— Külföldi r. h. Browning Róbert angol költő meghalt — A.walesi nerczeg májbajban szenved. — Anzengruber Lajos német költő és Ganglbauer bécsi érsek meghaltak. — Az influenza (orosz nátha) egész Európában terjed. — Beecker Stowe a .Tamás bátya kunyhója" irója megőrült A bolgár kor. 60 ezer Manlicher-fegyvert Máskor! készíttet a steyeri fegyvergyárban. — A "" ! görög, király lemondani szándékozik tróocj járói. — Stanleyt az angol királynő táviratilag üdvözölte. — Carnótnak egy magyar müiparos remek vadászkehelytajándékozott.\'— Emin basa veszélyen kivül van.
nyik szobájában levő padozatfallal tett részét.gyrijtotte meg. A tözolióság ér-
kapa egész éjjel tárva-nyitva áll; pedig már e hó elején említettük lapunkban hogy a kemény tél idején nagyobb mérvben várhatók a lopások, mint más időszakban és óvatosságra intettük
hajdu-utezai bérházában egy a kéményen Strem I topóid ina. 23-án Székely Lajosné keresztül épített gerenda méggyulásából . Matosh Gizella 24-én Rosenberg Izraelné származott. A tűzoltóság értesíttetvén a Samuely Ü.ga. 25-én Kartschmaroff Leóm\', yesiéiyrőt, egy órai macika után. a tüzet \'Fischer Elvira. 26-án Dr. Blau Simon né, teljeseit eloltotta. A ház tetőzete, daczára Weiss Karolin. 27-én dr. Randi Zsig-annak. hogy"* konyha egész mennyezete, mondné, Löwinger Kamiita 28-áu Dobrio
égett, teljeseirsértellen maradt. i Benőné. Wohllieiin Fanni. A népkonyhára [ a lakosságot Azonban sokan ezt fui-
~ Kómives Imre országszerte is- Mascbanzicer Móráé ."> frtot volt szíves hegyre sem vették és ha aztán karosomért dalkomikus egy hét óta Keszthelyen adományozni, melyért az elnökség köszö- dás . történik, szidjak a rendőrséget, tartózkodik s itr neje Csongrádi Juliska netét nyilvánítja. — mintha bizony minden kaput esmin-
asszonvnyal előadták: „A szerelmes csiz-1 — Káracsonyl ajánuékképen ruha- den szabadba kinyúló kerítést taegle-tlösvénj mészárost, a becüle-: kiosztását a községi iskolaszék folytatta hetne rakni strázsákkal — Ilyen gon-tes péket, a kic-apott diákot, az obsitos\' dec!:. io-én Kis-Kanízsán, 20-án pedig datlanságnak esett áldozatul, f. hol 8-ara \'Nagy-Kanizsán a fiuk részére; kész- csíz- virradóra Lövi Samn magyar-utzai sza j urak, c/.i]»ők, kabátok és nadrágok osz
madiát", ;¦ t»-s pék
bakát, ád!Ó;ós tótot, az önkéntes tűzoltót\' a.kömggráczi honvédet, az újdonsült képviselőt stb. stb. Az előadásokat szép számú 1 tat lak"
közönség látogatta s igen kellemes élve /ettél hallgatta végig Kómives kedélyes ötleteit.
— \'Mulatságok. Közeledik a farsang., készülnünk kell a mulatságokra. A helybeli polgári egylet elül megy a jó példával: folyó bó 7lén megalakította a mulatság-rendező bízottságot. E bizottságba váróinknak úgyszólván összes intelligens fiatal embere be vau választva, s ez az erős gárda biztos garantiát ad a sikerekhez. A bizottsága következő urakból ál): Dr.!
ki 115 szegény gyermek közt. Ez
alkalommal is Nucsecz József iskolászéki alelnök ur alkalmi hatásos beszédet tartott, a kiosztást Knausz . Boldizsár fáradhatatlan gondnok ur teljesítette. A keresztény 40l nőegylet ma decz. 21-én (í fiu és 0 leány: teljesen felruházott, melyért köszönetét nyilvánítja a tantestület.
— Legszebb karácsouyi és újévi ajándékok, az ima- és képeskönyvek, valamint ifjúsági iratok, melyek Wajdits József könyvkereskedésében dus választék
w -i uSr 1 \' -0szterbuber LászI° ban taláibatok, ajánljuk olvasóközönségünk alelnök. Halis István -jegy.ő, Bereczky figyelmébe. Ugyanitt név- és köszöntő je-
^TJJt-^LVh l}lCS te™ ,elleDÖrA AI olcso nyomattatnak.
Thea-estély. A „Casino* f bó 1 14-én tartott társas estélyen közremüköd
tócs. — Mig ugyanis az éjjeli őrjáratok a kertek alatt cirkáltak, odajárt egy kocsi a Samu híz elé, hol Lövi lakik és mivel a kapumelletti utezaajtó hivogatólag nyitva volt, bementek az udvarra, feltörték a raktárt és kihordták a kocsira (állítólag) 12 zsák lisztet; aztán pedig mint a ki jól végezte dolgát elhajtottak. — Reg-, geli 3 és 4 óra közt vették észre a betörést és nyomban jelentést tettek a rendőrségnél. — A nyomozásból annyi kiderült, hogy a löporturoay felé ment ki a kocsi az udvarból, de a tettesek még kézre nem kerültek.
— Jótékonyczéiu műkedvelői színielőadás. A ?agy-kanizsai iparos ifjúság vigalomrendezö bizottsága által önképző egylete javára Karácsony másnapján a „Polgár: Egylet" dísztermében ada
Irctdaloai.
deti regény (Tolnai, Bródy, Csíky, Szath -máry. Teleki) egyszerre megszerezve csak 50 frt (70 frt 10 kr helyett,, 33 kötet kitűnő fordított regény pedig (Ohnet, Zola, Delpit, Halévy stb. pedig csak 30 frt — Lehet-e szebb karácsonyi ajándékot képzelni, mint a ^Nemzeti könyvtár" czim alatt megjelenő „Magyar remekírók népszerű kiadását". Itt találjuk a régibb és ujabb klasszikus írókat halhatatlan munkáikban. Révai testvérek e nagybecsű vállalatot megszerezvén, díszes kötésekben és előnyös részletfizetési módozatok mellet is szivesen rendelkezésére bocsátják azoknak, kik a czégbez közvetlenül fordulnak. Örömmel lapozzuk e jegyzéknek azt a részét, mely az ifjúság szellemi igényeinek kieligitését czélozza. Az ifjúsági könyvek, hazafias, tanulságos és érdekfeszítő ifjúsági iratok oly nagy száma van itt felsorolva, hogy csak a névsor elolvasásánál is büszkébben ver szivünk. íme szülök válogassatok ! Van - itt képes könyv szöveg nélkül 2—5 éves, szöveggel pedig 5—S éves gyermekek számára\'; itt vannak a pompás A-B-C-k, a melyekről a tudo-mányszomjas-Latel lélek mohón meríti az ismere!ek«jj^9tt vannak a 8—12 éves gyermekeket gyönyörködtető mesekönyvek, elbeszélések, útleírások ; itt te-líHjuk Mikszáth. Meyne Read, Robiu Hood. Stevenson remekszép dolgait; itt vannak a történelmi müvek, a képző ifjúsági iratok, melyek közül legyen elég Széchenyi B. gróf, Stanley utazási müveit, Könyves Tóth Kálmán lelkesítő, hazafias dolgozatait felemlítenünk. Regények, elbeszélések, verses könyvek, színdarabok, humoros és
komoiyabh olvasmányok szép sorrendben — A nevelés legjobb segédeszköze előállítva a magyar irodalomnak\' valóban a jó olvasmány. Ez olyan elismert paeda- magasztos képe Kevés hozzátenni valónk gogiai elv, melyhez semmi kétség sem fér. van még. Itt a jegyzék, olvassátok, — a Csakhogy a szülök nálunk e részt bizony szépet és jót hozassátok !^Múló becsű meg vannakakadvá, mertmigazegész aprÓ csillogó külsejű, értékével arányban nem 6—10. éves gyermekek számára igen sok álló drága áron beszerzett csecsebecsék he-jó olvasmányunk vau, addig a nagyobbak- lyettvélngasson mindenki e jegyzékből csak" nak. a 10—IG éveseknek nem igen van 1—2 könyvet és~ ezentúl minden kará-miböl válogatniuk/Ezen a hiányon segit a csonyra tudni fogja, mivel szerezhet ked-„ Magyar Ifjúság", dr. lUdó Antal e kitűnő veséinek legnagyobb örömet— A jegy-képes újsága, melyet a közokt miniszter- zéket Révai testvérek szívesen megküldik ium is ajáolott, és mely- éppen most, ka- mindenkinek, a ki eziránt hozzájuk fordul.
rácspnyi számmal kezdi nj — immár nyol-:\'. _
czadik — évfolyanát. Lehet e gytrmeke-inknes szebb, nmesebb, hasznosabb karácsonyi meglepetést szerezni, mint hogyha megrendeljük számunkra e hírlapot ? Bizonnyal nem. Rendeljük meg rögtön és az első szám mar ott fog ékeskedni karácsonyfa alatt, benne Daudet egy remek ifjúsági elbeszélésével, melyet nagyon szép képek diszitnek, Széchenyi Béla gróf kelet-ázsiai utjának leírásával, Mikszáth egy történelmi vázlatával és még sok egyéb jól megválogatott apró dolog- (
Ki nyert?
Húzás decz. 14-én. Budapest: 10 33 12. 39.
Húzás decz. 18-án. Prága: 33. rí4. 36. 85.
Gabnaárak.
gal: talányokkal.adomákkal, hasznos tud-! ~ Nagy-Kanizsán: Buza_7-40-uivalókkai stb stb. — A lap olcsó; ne- -60- Rozs G\'50 -70- Aroa 7 *0*-8-20. Zab gyedévre 1 frt 50 kr.. mely összeg a kia- ¦ G-40—60 Kukoricza 5-10—60. dóhivctelbaBudapest, Gizella-tér 1, kül-1 — Székesfehérvár. Buza 7-50— dendo I70- Sozs 6.80—7 frt. Árpa 6-50—
— Cj zenemű ! Táborszky Nándor, 80- 6.40-50. Kukoricza 4.70 -80-nemzeti zeoemükereskedésében Bndapes-1 Pécs: Buza 6.80 7. Rozs
ten, váczi-nteza 30. szám, megjelent:\' G-2(>—40. Kétszeres 6.50—70. Árpa
„Legújabb Rudapasti delőkés népdalok"
6.40-
Zab 6-70—80. Kukoricza
rendező bizottság tagjai: Árvay Lajos, Bábos* László, Baloghy Miklós, Belus Lajos,
SSön^oídS Í?}íkáf\\ Dn pFrífd.tek: dr" Iíot^hild Samuné urnö, ltosen-jtik „A czigáhy", Szigligeti Ede 3 felvoná HaS Gvuk I)r k i 1 i&X - G,?a\' bCTe Eraö" 011°I» ^r és Imre urak. kik sos színmüve, következő szerepfelosztás-renrz Knvár, T »T ^I?\' | mindnyáj.an a nyújtott élvezetért á meg-1 sal: Személyek: Várszegi, gazdag földei
Lenkéi Fűlő Tír lil W /oltfn\' "omlett elismerésben részesültek. Az! úrfi (Grebenz Lajos), KuttaT nagy gazda. PÓtMak^ Gyuri/unoka-
Nagy Dezső, Dr. Neusziedlei Antal, Ollop Ernő, Perhács Miksa, Piihál Viktor, Dr Pócz József, Plosszer István,, Dr. Kácz Kálmán, Reznek Károly, y Svat^ tits Gejza, Svastits Zoltán, Székely Tiva •dar, Dr. Strém Tódor, Seress Imre, Tri pamnier Gyula, Zavodnik Alajos. Ezek kö zül 20 tag bizatoit meg a táuczok rendezésével. Az alakuló ülésen halározatb; ment Sylvester esti mulatság megtartása is, a melyre kibocsájtott meghívó igy szól: A nagy-kanizsai polgári egylet 1889. deczember 31-én saját helyiségéiben tombolával egybekötött zártkörű tánczestélyt rendez, melyre kivülczímzett urat és csa-• ládját tisztelettel meghívja a rendezőség. Személyjegy és karzatjegy 1 frt, családjegy 2 frt. Kezdete 8V1 órakor. Tombolatárgyak ajándékozását tisztelettel kérjük.
— 25 év óta főkántor. Kartschmaroff I.eó a nagy-kanizsai izr. hitközség fökáotora 1865.\'jauuár 11. óta működik ebbeli minőségében az itteni hitközségnél\' és mint értesülünk, a 25 éves jubileum" többrendbeli ünnepélyességekkel megtartva lesz.
ereaztény jótékony nőegylet -alaptőkéje
— Meghívó a perlaki „Társaskör" saját könyvtára javára f. évi deczember 31-én felolvasás, ének és zenével összekötött Sylvester-estélyt rendez. Kezdete esti
*S órakor. Belépti dij személyeukínt 60 kr. FelölfizetéseK köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.Musorozat. 1 Jan csó Gyula úr felolvasása. 2. Vegyes négyes 3. Szavalat. Visztner Henrik úr által. 4 Nőszóló. Schmidi Elvirákba, által. 5. Vegyes négyes. Táncz viradtig.
— Heti biztosok e/héten a Kisded nevelő Egyesület mmd a négy óvodájában Jaada Károlyné és Eisioger Hearíkné választmányi tag úrnők.
— Tani tó választás. Zata-szent-Liszlón Nagy Károly csákányi fötauitó-fia Nagy Béla volt Szenttamási másodtenitó választatott meg egyhangúlag kántortanítóvá
Emlékestélyét a nagy-kanizsai önk. tüzoltóegylet Karácsony előestéjén szokta rendezni, az idén Karácsony másnapjára tétetett át s szokás szerint az ör-tenyán fog megtartatni r
-— Korcsolyázó egylet F. hó 4-én tartotta a sümeghi korcs, egylet közgyü-lését;az egylet vagyona 330 frt meg válasz -
. ..........t _...... \'60.
melyek a népszínházban a legkedveltebb . ^9 nepizinművekberi énekeltetnek. Ének-\' (\'— Szombathely: Buza 8.10 — hangra zongorakísérettel alkglmazta Ab-j80^}0*8 7-60—70. Árpa 7.—7. - 50. rányi Kornél. Számonként ára 50 kr.!Zab "6-60
Ilik szám: A faluban íegárvábbén va-1 ~ Felső-Eör: Buza 7-60-80. gyok. 12-ik szám: Zöldre van a rácsos ;Ross 7\'40—70. Árpa 6-20—7. Zab kapnmfestve. 13-ik szám: Kéket nyílik j 6 80—7- Kukoricza 640—80. a uefelejts nem sárgát 14-ik szám: Sej1.\' ( ~ Csák tor ny a: Buza 7.90. Eozs haj! göndör a babám, lö-ik szám iErdők,(1- ArPa 6.80-Zab. 750. Kukoricza. 5.50.
mezők.......E dalok akként vannak I — Mohács: Buza 7.60. Kétszeres
zongorára alkalmazva, hogy azokat éneki6-70- ^ G-80- Arí>a li-50- Zab 6-50-nélkül is el lehet játszani, miután a dai-\'Kukorlcza 4.20. lamhangok a zongorarészben is benfog-j ---/
Öcscse (Metz Lajos.) Márton, parasztgazda (Aszalay Gábor,) Rebeka, feleségV (Özv. Beigl Mari urnő,) Évi, ennek leánya első férjétől (Lirheim Teréz k. a..) -Zsiga, czigány (Szilák Andor,) Pet, Rózsi, gyermekei (L. Tóth Lajos, Szélig Fáni\'k. a.)!
lal tatnak
— Karácsonyi irodalmi utmutetókép szolgál Révai testvérek budapesti könyvkereskedésének és kiadóhivatalának (Budapesten, IV., Váczi-utcza I.)-inost megjelent új díszes kiállítású könyvjegyzéke. Felesleges talán itt azt megjegyeznünk, hogy a szivet és lelket megörvendeztetni ezélzó ajándékok közt egy jó könyv a legszebb és legnemesebb ajándék és igy szívesen követjük az ntmutatá^t mit -e jelesen szerkesztett és gondosan összeál
Ferke, urasági gazdahajdu (Viola Kálmán,)1 litott jegyzék nyújt. Feltétlén elismerést Kisbíró (Fnllér Mihály,) Kondomé* (Csiz- J érdemel e jegyzék már csak azért is, mert madiá Teréz k. a,,) Sári, Pannív Erzsi, irodalmunknak, a magyar kőoyvpiaczoak parasztleányok:(Wukits Marika., Spiegel teljes, egészen a mai napig kiható képét Gizella k. a., Koilarics Teréz k. a.,) Egy \\ nyújtja és így csak választanunk kell be-öreg (* ^ *) Násznagy (Zinner ¦ lőle, hogy mindenkép meglegyünk elé Gyula,) "Egy vőfély (Vegráth Ferencz.) gedve. ,Az egész jegyzéket le kellene Kezdeti esti fél 8 órakor. Előadás után nyomatnunk, hogy résíetesen méltathas-
tancz.
- - Megyei r. h. Darás-porpáczí Gyula orvos 32 éves korában meghalt, — A zalaegerszegi korcsolya egylet decz. 22-én tartja közgyűlését. —Dr. Kétly Miklós egerszegi tvszékt jegyző Szabadkára al-ügyésszé neveztetett ki. — Kohn Zsófia sümeghi lakos 0Kovácsu-ramagyarosította nevét belügyminiszteri engedélylyel. — A baksai körjegyzői állásra e hó\'végeig pályázat nyittatott. — A katonaság közt dult thyphus teljesen megszűnt Nagy-Kámzsán.
— Hazai r. h. Üj levélbélyegek ho-
sak, de cérszüke miatt annak csak kiválóbb részeit emeljük ki. Ott vau mindjárt az első lapon , A legújabb kortörténete" czímü történelmi munka, mely a Ribáry-Moluir-Marczali-féis képes világtörténet folytatása gyanánt & világtörténelemnek napjainkig terjedő eseményeit mutatja b3. MarczaÜ Henrik kiváló történészünk lévén e mű szerzője, az ó általánosan ismert neve kezeskedik a munka jelességéröl is. Karácsonyi ajádékul czélszeiü e műre elóífzetny mert összesen legfeljebb 25 — !0 füzetben fog megjelenni. Itt a.kedvező alkalom egy nagybecsű szépirodalmi
könyvtár olcsó beszerzésére. 58 kötet ere-
Szerk. üzeneti.
— M. G. Alkalomadtál, niresoa. A já-(vintot kőit önjük.
— N. Éljen 1 Igen ;<S.
— V. V. Uj óvt5l keídve kérjük.
— B. S*. Köszü^\'X míg volt birtokunkban. Visnaakaldjük.
, — K. L. Kfisaönettel vetUlk; bár nem hassnálhatjuk,
— W. S. ÁUdtuk a kiadónak.
Felelős szerkesztő és kiadó: BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JOZSBT.
íVy-Jllttér*).
Alulírottak a n. é. kiizömOgnek ózoigáia-tot tenoi véloek, mídSn nyilviűossAgra boasik eüsmeróaüket, melylyel tirtoznak lek. ifj. CseraiU Károly óraiifivéii arait X*gy-Kani-ssári, kí a helybeli toronyórának, mely negyedeket és úrikat üt, szakavatott, kitunó és lehetű legolcsóbb ir a 10 évi jótállás mellett esskíízolt javitáu által köuégünk ösates lakosságit a legnagyobb mértékben kielégítette, a miért is bárkinek a legmelegebben ajánlhatjuk
Tisztelettel
Kelt Alsókon, Csurgó mellet 1889. nov. hó IO-ón. CSEfiTI JÓZSEF goníaok.
NÉMETH ZRIG. KURUTZ FERENCZ "„ *t. ref leik. PAP ISTVÁN preabilter.
•) L rovat alatt közlőitekért nem rfctlal feíalösíógot a »aerir.
i& Leonagyobb kitüntetés. a hamburgi müiparküllitison 1889. ¦
II ,¦„,;", „i „„„«„6 kiUnkinl 4-15 Oro.i-koronii .jíltik, kírólbelöl !!0 ||
>(!j- dobozban I 75
B
•Vy rrkesabi-H
Lsxacz-Wing. tartói, körülbelül
30 .Irt, kil.\'.ban 2.15
Tok kŐsz-haj klrDl, 200 drk , 2\'|4
ktJobkiut 1.45
2 r-k-í.zben 20Ó. i r,keszbea 3.80 Ikrás h-rifiítk, korülb. J5 drb egy
rior-íZban I 70
Ki\'.rér fn.-iio.tek k\'írülbflíi\' 30 da xh
CL\'J\' I:OldO\'^U I L.">
Kfivcr hering-k ko-Ulbritu 45 darab
-v\'} Wdibau 1.50
Kflvéi bariuií<-li, körülbelül 7" darab
egy hor.l.\'.bao 1.30
Kíivr. beeczerelt beriní-k. k-.MUbr.
ta< 30 darai, ter hord., au i 80
Hal roulade, körülbelül 3C drb. r/y
¦b.r.oibin 2 —
tarftp Friss tengeri haluk: ~MI
L¦L Cd cr-halak postacsomag vzermt 2.—
Tengeri dors-gadóez, Cablian postacsomag narint 2.15 . K-l-zegaszó, T-igírnyelv , . \'2. i5
Mindezeket bernien tesen, utánvét mellett ajánlja
Scfaulz E H. Altona, Hamburg- mellett.
Teljes árjea?itut irteMre cs iurn fciliieiiiet
Legnagyobb kitüntetés: a hamburgi műparkiállitáson 1889
Toki óriás^körülbelQl 30 darab egy II
dobozban 2.—
Tok <¦¦¦,:. -¦: körtiibelO] 40 darab
rgy dobozban 2—
Fű bering, kiesd kö:01belöl 140
d^rab tey dobóiban 1.65
(íel-f-angona kii. vast.g \'j, darab
egy dobozban 3 70
G-léa angolua kii. vastag Ut drb.
egy rJoborl\'au 2.15
Ci elétf angol na elsorendO \'/, dsrab
egy dobozban 340
Gélé" angolna elsőrendű \'l, darab
egy dobozban 2.—
Tőkehal, szárit, f<hér, postacaomae izeriut 2.45
BEVrjNUL
3538
A legbiztosabb és leghatásosabb hashajtó szer a
ERENCZ JÓZSEF
KESERŰVÍZ,
mint ezt a következő orvosi bizonyítványok tanúsítják:
; hatásos nem kellemetlen izü - Dr. Ktraiyí tanir Badaneaten. legkedveltebb hs.bajtóvix. *¦ Dr. Kézmirtrty tanár, Bndapeaten a többi budai «zek-\' Dr. Bwhardt tanár Budapesten.
,Ki> adagbs „Koródámon
.Hatásosabb, mint Ssótküldés 1889-ik évben 1 millió palaOZltl 3736 Kiöntetve
10 arany és érdem-éremmel.
1 Kaphalcr iimilUJ Budapesten.
3758
hí a szeretettéitől egy szert kapna?
Hangszer ipartelepem, mely hazánk-\' ban a legnagyobb képességű vállalat, nemcsak zenészek és művészeknek szolgál -le^czélszerübb bevásárlási forrásul, hanem feladatul tűztem ki magamnak, hogy műkedvelők s olyanok, kik ezen idény alatt valamely hangszert maguknak elsajátítani kivannak, ezt könnyen és csekély áldozatok árán megtehessék, sőt olyanok számira is gondoskodva van, kik -nek épenséggel nincs módjukban valamely hangszert megtanulni. Kinek semmi zenéi képessége nincsen, raechauikai hangszereim segélyével élvezetes estéket szerezhet magának Mindennemű hangszerek és zeui\'lömüvek javítása szakszerű pontossággal elvégeztetik és ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. Kívánatra nagy képes hitngszerkataltigusom ingyen é-< bérmentve megküldetik, melyben bővebb felvilágosítás található. Harmonikáról külön árjegyzék jelent meg. ,
Sl\'ERNBE G AttMIN
leguaüy. képességű lniig-zerkéBai:é.i ipa>tel.-pw
Bucsaest. VII., kerepesi-ut 36 sz.
ASOÜLAC-I APÁTSÁG ( Franozia-Orszárj) Don HAUUELOXNE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOSVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brüssel 1880, London 1384
A leTm&ff&satob kiltntetcsck
raluüMtatoU !373
a A főtisztelendő beneuVkrendi atyák fogvizének használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza éa gyógyítja a fagak od vasságát melyeknek fehérséget és szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a fughust erősíti s teljeaen cgé»zségeaaé változtatja.
a Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn üket ezen régi cfl practícus készítmények-re figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert i
1 hazBtfilefitaUlt Ml :-: prrii ím
vr;iTük7Eot onuui pí bo
Kapható nu- őrli naí/űOO ilUtlfeféStnél, ífCi,
B O KDE A11
J
e>- :
P
p
X
SC X X X X X X X X .X X X
A LEGJOBB Saivarka Papir
LE HOUBLON
IrueiU OrixtaiiiT
, CAWLETtHEHBTt#íl .\\
.:0TTO r.AHIT2i.C-..\',:[:iic
+ +
í
+ +
i
T
í
k szombathelyi püspökség novai uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint a fentnevezett uradalomhoz tartozó s legfelsőbb helyen engedélyezett 472 kat. hold irtandó erdőből\' a farkaslyuki major mellett a m\'03t kiépülő Ukk-csáktornyai vasútvonal közelében fekvő területen 80.8 kat. holdon •levő tölgyfenyő, bükk- és gyertyánfából álló faállománv $!600 frt óvadék csatolása mellett nyilvános árverés, avagy Írásbeli zárt ajánlatok utján el fog adatni, az árverés, ugy az Írásbeli ajánlatok beterjesztésének határidejéül folyó évi decz. hó 30-ának délelőtti 10 órája Szombathelyre a püspöki \' * gazdasági irodában, hol a feltételek mindenkor r 5 megtekinthetők, tűzetik ki. 3754
C. OOÜöÜOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOaOO
o
o
0
o
G
o n o
Gyógyszertár UVVtí \\\\f.VVÜ 1 .fp|n Singerstrasse 15.
Bécsben I kíKillDUr IJlt JtICIt zum. ,Gold. Reichsapfel-
Vértisztitó labdacsok
nem bi/onyitották volna. A legmakacsabb esetekb s a legrövidebb ido alatt gyógyulást eredn íitánvétkUIdemény 1 frt 10 kr. «.
A pénzösszee t-lölagei beküldése mellett postamente* átküldést 30 kr; 3 tekercs 3 írt 35 kr; 4 tekercs + frt 40 kr ; 5 tfki eset szétküldeni nem lebef.
zum.
; ez utóbbi nevet teljes jogpal m-gérdem ezik betngség, melyben a labdacsok csodás hatisuka: czer«zi egyebsier sikertrílenUi alkalmaztatott, e«eu labdacsok nr.ámtaliimi nyeztek, 1 doboz ló labdacsénál\'21 kr. 1 tekercs 6 dobozza) 1 frt 5 kr., bírmentetb
I : 1 tekercs labducä I írt \'. 5 frt 20 kr: 10 tekercs S frt 20 kr. Kevés.
: tekét
frt \'dl
irétkülieni nem leheti
Kéretik, hogy csakis Pserhofer J, vértisztitó piluláit kérjenek,
f&&L~ mert valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása J. Pserhojer neve aláírásával van ellátva s melyek a doboz Jedelén ugyanazon névaláírást hordják veres irásbt
Fagybalzsam
Pserhofer J.-től évek óta elismerve, mint a legbiztosabb Brer barmiféle , valamint nagyon idült sebek stb. ellen is
Bér mentes küldéssel 65 kr.__¦
katharus. rekedtseg; szamár hurut ilb. ellen. 1 üveg 50 kr
fsgybajok ell 1 tégely 40 k:
Utifünedv Amerikai köszvény-kenőcs ^^"é.
erű bajo^, Ugszaggatia és fülszaggatás elicn T20 kr-
Pialraarnnr hnr"f\' rekeát3é«< ^^\'"-gé
ellen I doboz issel 60 kr
Tannoehinin hajkenöes^\'Sit\'.
legjobbnak ismert bijn.\'jvosziő szer elismerve orvosik álta Egy elegansin kílllitott dob^E 3 frt
Egyetemes kenőcs I
fekélyek és mindennemű daganatok ellen, időszaki- feltörése* í\'
.. ^-50 kr. intés küldéssel \'
-J.ábizzadás elleni por.
men
Golyvabalzsam, 5^«""i0t?nÍ™XűtL"<
.65 krajezár.______.__T-
M" —7-~ írjráeai cseppek) megromlott gyomor, eteSSZenCZia fJJ\\mél^ mindennemű altest. bajok ellen. kitflnS hatilsT 1 ttvegcsc 20. kr. -
Angol csodabalzsam, i^Hl kr.
.okélyek és mindennemű daganatok ellen, időszaki- feltörésen : lábfekólyek, körömméreg, sebek, em lőgyulladási és liasonló bajok ellen sokszorosan jónak bizonyult Egy tégely 50 kr. ^
Bérmentes küldéssel 75 kr.
kr. kis
Egyetemes tisztító-só ^?XL2S*
megzavart emésztésnél, fej fáj ásnál, szédüléséi, aranyeres bajban, dugul&íbau. "
I, gyo aorg.\'ircsn . i"gy csomag _1 frt. ,
Ezen itt raktáron tartat&ak
lecneverett készitmenyeken kivill az osztrák lapokban hirdetftt összes bel- és külföldi gyógykülö _____,„>k B áneta\'fía készletben nem levó czikkekról kívánatra pontosan és olcsón gondoskodva leend
Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges kekütdé
Postai szétküldésen gyorsan iggaaewaiim™™ » r"" tiu"->jM MMidése mellett vagy utánvéttel. A pénz előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszközli, mint utánvéttel. 3767 / ,
Hirdeífflény.
\\ szombathelyi püspökség novai uradalma ré-széről közhírré tétetik, miszerint a fentnevezett ura-da\'omhoz tartozó erdőből s gazdasági üzemterv szerint megállapított 30 kat. hold évi vágás kondori erdő részben lévő tölgy- és bükkfa nagyobbrészt műfa 800 frt óvadék mellett nyilvános árverés, avagy írásbeli zárt ajánlatok utján el fog adatni, az árverés, ugy az Írásbeli ajánlatok beterjesztésének <„ határidejéül folyó évi decz. 30-ának délelőtti 10 Q órája Szombathelyre a püspöki gazdasági irodában X | — hol a feltételek mindenkor megtekinthetők — tü- X Q 2etik ki. 3755 Q
OOOOCXXXXMCJOOOOOOQOOOCXXXXJOO
VSVKSTI II//,,
Szerkesztők és laptulajdonosok: Csnkássi József és Rákosi Jenő
30.000
példány.
X Előfizetési árak:
>\\
X X
,\\x x
X X X X X X! X
3 frt 50 kr X I frt 20 kr %
X Még deczember hóban kezdjük meg Beniczkyné-Bajza Lenke legújabb
)K két kötetes regényének közlését, melyet a népszerű iró
X most ir a „BudapeBti Birlap" számára. A regény czime:
X
Egész évre......14 frt. II Negyedévre
Félévre.......7 frt. | Egy hónapra
US x
s
x x
kapják az jjj
X
m 3771 X
X
Egyes példányok kaphatók minden ujságelárusitónál.
„TŰZBEN".
Jaiár l-seiéyel Méii ü előfizetők ^t^^T^^kezíí
BJS|r A „Budapesti Hírlap" kiadóhivatala: Budapest, IV. kalap-utcza 16. "
HÜSZONKYOLCZADIK évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
DECZÖIBER 21-én.
Végeladás.
>¦V
¦ ¦
X ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
:
-rí
ocooacoooooooooo
Van szerencsém a n.. é. közönség becses tudomására hozni. bogy Üzletem végfelo.-zlatása véget! hatósápjlag engedélyezel t
v é g e I a d á s t
rendezek, mely azoiibnn csak rövid ideig fo&; tartani. Ennélfogva
.\'üzletemben mindennemű férfi- e.s gyermel.öltönyök, férfirirhn-szövelrek, férfiingek", gallérok, kézelők, .nyakket d<\'k f=tb. rendkívül leszállított áron kaphatok. A majdnem üj és egészen jó karban levő állványok az üzleti felsztreléssőr^Rgyütt „ „ mindem-áron elad"ó{c.
... \'-.,••>•\' \' Tisztelettel ¦ - . \'•
WEISá.M AYER O.
férfmiha-üzlet NViv-KaEiizsán, a „Korona" átellenében 3782
Fontos regale-Bérlofea^fe: I
Rum, szilvórium, törköly es seprőpálinka
ujfy nemkülönben mindennemű\' LIKŐR, SZESZKSITAL tS ECZET HIDEG ITON minden készülék nélkül előállítható W ETTEUtlOKC ARNOLD Budapest, Dohány-utcza 41. ex. (a* i»r. imabái áudlmébcn) a jutalomdijazott csszencziák és áthorikus olajok által. Vizahói vag, glycerin, borzaraat. savtalanitó por, bőrszínek, bor.szesZ; derító-por ós mindennemű borbetegségek elleni sze rek raktára. ¦ Kt*í.oR:si utasítások, ós ái jeiiyzékrk ingyen. Parsfadugaszok és cz\'nkupák. Szesz megtakarítására való pálinka-erősitö esszenczia.
I 1
.>¦*>¦¦¦ ¦¦¦¦«>^ ^4 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
! V? CD
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kijr. törvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, ho^y Draxler (budai) György, és társai végrehajtatónak Draxler Mihály (budai) végrehajtást szenvedő kis-kanizsai lakos elleni
¦ 1 i-7 frt töke, 18SG. évi márczius hó 1-sŐ napjától járó 6% kamatai, 43 frt 35 kr,
. per, 8 írt $0 kr eskületéti, 8 frt 15 kr. végrehajtáskéveimi. 0 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek irJuü vbaj-iási ügyében a fentneveett kir. törvszék területéhez tapíoíó a n.-kanizsai 4811. Vtjk\'vben A. f/7tiS6/b. 2. hrsz. a. Draxler Mihály és GunVhó Adám és neje Draxler Apollónia tulajdonán: felvett 310 frsra be-c.-iilt egész ingatlan éd rajta levő épaleta C. l. alatt Horváth Juli férj. Draxler Mi-hal) né javára bekebelezett szolgairaijog fenntartásá-sal az 1881. GO. t. cz. 156. §-nak c. pontja értelmében 1890. évi február lió 21-én d.e. 10 órakor alulirt tköuyvi hatóságnál Darázs Zsigmond felperesi üeyvéd vagy helyettese közbejövéltével megunandó nyilvános árverésen el-adatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
. . * Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10*/o"*\' készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, iné.; p^dig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől száruitandó I hónap alatú — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után ay. árverés liánjától számítandó tV\'/o kamatokkal egyjitt az árverési feltételik-ben meghatáto\'.^It helyen és módozatok .szerint lefizetui.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék mint teleklíönwi hatóságnál 1889. évi dov. hó .2!) napján . - Gr. HUGOXN\'AY .3(73, I — j kirendelt kir. ivazéki bíró.
A legczélszerübb kVIlÁOSONYI és ÚJÉVI AJÁNDÉKOK
kaphatók
WAJ.DITS JÓZSEF
kfiiijvkeréskedésében Nagy-Kanizsán.
Úgymint:
Képeskönyvek, diszmuvek. tinta- és tolltartók, neves újévi köszöntök, ifjúsági iraíok, hangjegyek. Ugyanitt az J.890-dikévre kilencz különféle naptár jelent meg
s az egész ország minden könyvárusánál kapható.
Poslai megrendelések gyorsan és pontosan eszközőlíelnek
Wajdits József könyvkereskedése által Nagy-ivanizsán.
A legczélszerübb karácsonyi és újévi ajándékok.
1
óramíivész és látszerész
NAGY-KA NIZSAN. Műterem és rfilttár
sir i> k i u 11: ct
Yárosfentploinninl nxeiubeii.
Ajánlja dúsan felszerelt óra-, valamint látszerószeti raktárát.
ARANY, KZtlST, NIC \\ KI*, ACZfcl, (Schvfiitti) ZSKB-v.|»>i|;t !
inra-, sálon-, 4-broszlü én fali úvíiü. tp-rabba arany és ezüst lánczait.
Arjegyzélr - Kivonat
két évi jntállás mellett.
20 írttól feljebb
Nickel rem. férfiéra ^gy f.-déllfl 6 iK>, 7 50:8 5f>, 9.-Ezist Jáncrok 2 frt 50 krtsi feljebb I,KGKINOMAltISAN CSLSZDLT SZÜMÜVEGEK, orcsiptetók éa lorrjnettek, üveflek egy siemre. valódi hogyjegeozekbÖl és ólom-üvegekből arany, ezH»t, nickel, aozél es ickuösbékacsónt kerrt kkel. SZ32ÍEZETT SZEMŰVEGEK gyulád! e» ideire" Mi-mek «zím»-«. Luraettes invlsibiies LatnatEtisn tzmüvegeki. acliromatikus tan-sővelí, s/Jttbázi látcsövek, mikronknp .k tb^uronkopok, pbxutoskopok, lát>scrr5tcti tttkrflk, Siabályozott bű - í-s lézdul) mér5k,
ANER01D BAROMÉTER, ciakig legflnomabB.
legújabb tAlálmánvu orvon >iuiximai hőmérőit Varázílámpák. rímer» ..t.tmák. Alkoboliu-ter-k, fulyadék-mérék, iránytűk, TÍ«roénék.-k Villanyozó pépezetek ilmluctio apparat) SsemOvegí-k orvosi rínd>>lft után pír i\'.r* alatt CsÍiío\'-h*tók. — Háti .flrieduyök jótaffá* é| l^jíodóbb
ár mellett állittatiak f-1. Javításokat xz ó-n cnCvétir-lt, valamint * lát ne\'esteti ¦tukmában a lfgolvs6Mian i* leg|pontoiabbsn teljesíttetnek. — Viitíá megbitáíok pö.taforJol.ával » le^ondosabbsn elintértetLek.
3783
Kapliatók Csemits Károly óramüvész és látszerésznél.
ÖOOOOOOOOOOOOOOO %
ÍÍJL ELLI MÁTYÁS
—¦- C2PÉSZ
Xagy-Kantes&n. í. IFÍPUCZ, CR BlTtmiSY URiDM.01
Ajánlj* magát mindennemű
mi-, női- és gyermekczipők,
valamint
csizmák
sV.iíártl. gyors »\'.s jutányos árakon való elkészi--l.iÉrr- .1 .ícsjolili Iiilrlrá\'l, bel- is külföldi bár-.--minemű kelméből, ugy ¦
kész lábbeliek raktárát is,
Vidéki nje»nndelésekre legnagyobb gond fordittatik ói a/ok csupán egy avult cr.ipö mértékkeli .beküldése mellett a bgpönto satuban eszközöltetnek a iegujabl :\' .* szeriét.
HUS7.0NNT0LCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 21-én
i tegfabB iitMtttBeL.\'» kfafíúí TilítkiiliitispitM, IS6?-6t». Mindenkor határozottan
társaság \'
társaság
hús-kivonata kérendő,
M jftgr jj
A IJebig ^le hL---
naí kitúrni e* erőteljes hüs-jeves rögtöni előállítására, valamint leves, mártás, fSzelék és húsételek javi-
tására es fűszerezésére szolgái. Helvéten használva rendkívöíi kényelme*-aége mellett, a háztartásban igen nagy megUkn-ritiara is nrnjt tlkaimat
._x legkitűnőbb erösitűszer
a gyengélkedők é» betegek
5HHHHWHHHKHH8
X X
i
ba minden dob\'.z árujegye, a mel- /*?^f^J^^~ó lékelt oévaiairissal SJ-C*^"^ <Q _______________ kék nyomásban van ellátva Q
| liefct/ támsií 0*9*0 nitín íz Ositrík-lajtTirkir^ils* izinán:
Berek Károly, sszlr. csász. tír. Búran sziifllüii, Bécs. 1, Woitzeilt 9 a. i
Kapható tor-obá valamennyi nagyobb főszer-esem ege é» gyögyfisier kereskedésben, ¦ raJainhrt, minden gyógyszertárban. \'WQ ~
l MEZEI LAJOS \\ férfi öltői? Készíti
X NAGY-KANIZSÁN, .takarékpénztár utcza.
i ifgfubb kitdBtetéstk, a legnagyobb TilígkiáJlitisokon. 1S67-ÓU.
& franc*ia Cognac-nemüeknél, melyek többnyire — a cbaren\'ei borvidékek elpusztítása folytán — -géstben vagy rés-ben mészből készíttetnek. CW AKK * valóban borból előállított, de korántsem jobb franczia UiCSODD CoEnacn\'-müeknél i», mivel etekért üvegenkiut 1.60 frtoyi vám éi ssállitási költség físetendó. Miután
Berger, Volk és tsa Bécsben,
szemelvben jót állanak az iránt, hogy ss illáink gyártott Cognac-nemú«k mát, min borból deastillált xlcobolt nem tartalmaznak, ez utóbbisk már ezen körülménynél fogva roLar.ec egyéb C\'.gnae-fajtiknak akár mint élvezeti B.erek, különösen pedig
K kettós toiajdoaiágüknái fogva, valamint illéslelje* adjuaitálásuk miatt fenn..reze\'.: czég gyártmányai kQlónöaen alkalmasak
karácsonyi vagy újévi ajándékok üioím .zoif4i»;. Berger Volk és t" bécsi czég
által gyártott Cogaac-nemüeket a neveaett ctélokra haianálják éi ajánlják:
Ángyán tanár, Kétli tanár. Késroárszky tanár. Korányi tanár, Kovács Unár, Lumcitzer tanár, Müiler tacár, Réczey \'anár, Stiller tanár. Tauíf^rtan Budapesten. Albert, udvari tanácsos tamr, Billroth. udv. tan. tanár Braiio Károly, udv. tanács, tanár. Braun Gusztáv udv. tanács, tanár. Chrobák tanár. Kahler tanár. Oser egészségügyi tanács, tanár. Schnitzler, korm. tan. tanár, Winteraitz csáTz. tartács, tanár Bécsben. Valamint a bel- és kül-foíd mái kiváló tanárai. \' ~"*~~
Arak mindenütt egyenlők :
1 egész eredeti üveg (5 minőségben frt 1 90. 2.30, 2.90: 390, 4.80
egy fél „ , , , 1.10. 1 30, 1.60. 210, 2.55.
egy negyed „ , „ „ , 70, 80, ?o, i .20. 1.40
Zaph&tó minden nagyobb csemege- is fÜBrorárukereskedéaben és gyógyszertárban.
Raktár: Bécsben. I. Weichburggasse 2, szám
(a Karntuer*tras»e sarkán)
Nagy-Kanizsán: Marton és Huber, Prezlmever és Dentseb umknU
Válogatott munkaerővel bír.
SZÉKELY és KALFVIA\\\\\\
féríl-szabók NAGY KÁMZSÁN,
yeniÉglö mellett-
EieBspaDíer-lÉ]f
Ajicjik :
L kor minden igényeinek teljesen megfelelő dus választékú és legújabb
RA\'KTÁRUKAT
a legfinomabb\'
bel- és külföldi kelmékben
el legoloaóbb ar mellett.
KÉSZÍTENEK
aiiniieaaeiaü polgári, Livrea, papi és katonai
FtXJH^LZSA-TOT.
X
TL Ajínlj* bel. y jn.iőv.tekkel
X X X X X X X
>s külföldi gysp-dnsan felszerelt kelme-raktárát, melyből férfiöltö-nyöket legnjabb divat szerint a legrövidebb idÖ alatt pontosan és jutányos ár mellett készít.
A n é.. közönség pártfogását kéri
ti s =1 ette 1
férfi Öltöny készítő.
**»
•KÍrT
VÉGELADÁS.
üzletem /eloszlatása véget bátorkodom a /.. é. közönség szíves figyelmét triinaennemü
, KALAP-, CZIPÖ- ÉS RUHARAKTÁRAMRA
mely czikkekböl a t/yári áron jóm/ alul
VÉGELADÁST
rendezek A n. é*. közönség minél számosabb látogatását kéri,
kiváló tisztelettel 3780 KOEN M ].
^r+
*************
**^4»-KrT*>f-K>v-KrV-KM--Krf4<>f+<>f-K>v-Krv-«>f4<
vaskereskedése a -vasemberhez Nagy-Kanizsán
ajánlja
dúsan felszerelt raktárát mindennemű és legujalb
korcsolyákbiin
továbbá
vels- ós óroza-rixlcöaxi „„ ház- és bútor-vasalások, szerszámok,
takaréktüíhelyek kályhák, kalyha-elötétek. szén- és fatartók ;
Uvjobb mÍDŐségü
f<izö eilények, konyha és linzberendezési csikkek, mérleseK: továbbá ekerészletek, ekék
és egyéb gazdasági szerszámok,
yipiit miaiei e mliM rigí miUM
a legjobb és legolcsóbb kiszolgálás mellett.
| KkUamEYréTmíYi jj Hatóságilag enredélyezelí $ i ajándékul-- x VÉGELADÁS\' i
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
rr_i_^— L-i.__iz_ ... x
X
Üzletem feloszlása miatt
Takarékpénztár-uteza Rosenberg és Wellisch-féle ház
fűszer és csemege árukba ni
ugy mint:
i, mm coi
különféle ezukorkák.
LieoroL
x x x x
X X X X
X
Ri zs és egyéb e szakmába vágó áruk, mig a raktár tart, jóval a X
bevásárlási áron alul adatnak el. X
Tiszlettel naA.R\'roTST ADOJ.F. ^
,, , ., .,. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Haíosigilao; engedélyezett g ««».,^0». $
VÉGELEDÁS!
X KAIÁSS^KYI Is ®JÍYI jj
X ajándékul!! X
X X
xxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Waiáite Jóstí stirfVSTonasisból Nigj-Ksnizsin.
HAGMAMiZSA, 1889. deczember 28-án.
52-llt sssöbroa.
Iliiszoiinyolc/.adik óv folyam.
Előfizetési ár: \' e*ir cvre . . 5 fit - — él évre . . 2 fit 50 kr.
uegyedév.-e . . - . 1 fit 25 kr Egyes izátn 10 kr.
HIRDETÉSEK haiábo* petusorbaii 7, másodszor . a minden további serért 5 kr.
NYlLTTÉRBEN
elit soronként 10 krért vét«!nek| fel, Kincstári illeték minden ogyi lirdetéaért 30 kr fiieteudü
ZALAI KÖZLŐIT.
i
A lap atellemi réstét illető köt
Iemények a azerkejztSségbez, anyagi restét ütetö közlemények! pedig a kiadóhivatalból bérmenti ej intézendők : X ag y-K anizsán takarékpénztári-épület.
Bérment tlen levelek nem fogad\' tarnak el.
Kéziratok vistzi nem késinek
| A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbauk", a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdedDevelö egyesület*," i , nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete°, a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai küiválasztmánvának hivatalos lapja.
HETENKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY El TARTALMÚ HETILAP
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
„ZALAI KÖZLÖNY"
XXIX-dik ÉVFOLYAMÁRA.
Valamint mi, ugy lapunk tisztelt közönsége bizonyára önérzetes büszkeséggel gondol vissza XXVIII. éves pályafutásunkra; örömmel tekinthet Nagy Kanizsa város e számra, bog}* kebelébea édes otthont talált e lap. Számos népesebb város sem igen dicsekedhetik azzal, hogy hazai s nemzeti cultnránk fejlődésére ily hosszú időn át szolgálhattunk.
Dunáutu\'ti országrésznek ez a lap az egyedüli úttörő lapja, és erre büszke lehet Zaíavármegyc.
A modern kicsinylésnek szánalmas mosoly a feleletünk, mert hátunk megett oly oszlopot emelt hazafias munkásságunk, kitartó hűségünk és törekvő igyekezetünk, hogy a pyraousba Ütődő szúnyogként eltompul a guny nyila s visszapattanva, a dőre vitéz Önmagát .sebezheti meg.
Évtizedekké! ezelőtt kibontott zászlónk most is magasan leng. nem birta azt a vihar széttépni. Nem birták eldönteni sem. mert egész tábora vette körül a munkaerőnek, a törekvő ifjúság bátran harczolt mellette, a tapasztalat, erő és edzettség komoly férfiai pedig iSrhetlen szeretettel bátorították, lelkesítették a haladásra.
Valóban, a ki higgadt komolysággal veszi szavainkat, s végig néz a lefolyt szép időn és ezen időben kifejtett eszmék halmazán., elégnek tekinti álláspontunkat arra nézve, hogy érzelgős szavakba burkolt ígéretekkel ne kecsegtessünk, üreí phrizííokat ne használjunk, hanem folytassuk a gyakorlati munkát, lengessük a zászlót továbbra is diadallal, önérzettel, férfias büszkeséggel; mint eddig, ugy ezentnl is városunk és megyénkké vagyunk,\'hogy érdekeit szolgálva,- édes bazánK disze, és dicsősége, java és nemzeti önállósága lebegjen előttünk. ¦ ¦
Mint eddig, ugy ezentúl is barátjai leszünk a társadalmi nemes törekvéseknek, be csülói a munkának és tántorithatlan hive a békés fejlődésnek.
Tisztelettel viseltetünk az érdem iránt és a fejlődő tehetségnek igaz és Önzetlen pártolói leszünk.
Igyekezni fogunk, amennyire ömberi erőnk engedi, pályánk hu-izonkileuczedík évében is lehető változatos és élénk tartalommal szerkeszteni lapunkat, hogy a t. közönség eddig nyújtott bizalmát továbbra is kiérdemeljük.
E szellemben nyitjuk meg az előfizetést, 1890-dik évfolyamra, nom félvén elhunyt laptársainkjkisértetiesszellemétől, sem a létezésünk ideje alatt keletkezettek terjedtségétől, annál kevésbbé az újszülöttek gyerekes, ijesztgetéseitől.
Jelszavunk: Isten nevében előre!
Előfizetési ár az eddigi;
Január—márczius évnegyedre..........¦ • ¦ 1 frt 25 kr.
Január—június félévre...............2- „ 50 „
Január— deczember egész évre.............5 „ —
Tisztelettel kérjük az előfizetések mielőbbi szíves megújítását, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
"Nagy-Kanizsán, decz. 20. 1889.
Hazafias üdvözlettel
Szerkesztő- és kiadóhivatal.
(Wajdits József könyvkereskedése, hová az előfizetési pénzek küldendők.)
T 4 r c je *.
Sylvesterkor.
Mezkönnyebbül a izív s lélek, Ha beküitüm a Sylvester — Egy hot-tu év gondját, terhét Te«zi le a fáradt ember .... A zajgó »ebb enybfileat lel S begyógyul a múld éivel!
Letöröljük a kBnyeket — Az a mi fájt, nem fáj IBbbé A feledés árnya borul .StemfödSul a mut fölé . . E-t a remény vigastáv.! Lelkünk a jövőbe szárnya!
Olt a távol messzeségben Egy kis fényes csillag dereng. Biztatva int ragyogáia, Hogy a jörd üdve mienk . . . Es mi hiszünk mosolyában — E; e bitben boldogság Yaa !
- Felpezsdül a «/.unuyadó vér, Uj erővel kÜ-íd az ember; Nincs előtte nagy és nehéz, M dyhez fogni fél, vagy nem mer . Itizva bizík a zzent bitben : Megsegít az igaz Isten!
K« ez a,hit "Örök erő
A lítharcaban küzdködőre;
A hivő gyö* és elbukik
A hitetlen balga, dóré . . .
Ciudálatos nagy ha\'alom
A hit és »z önbizalom.
Ab ! de hallga, itt as éjfél, TtseokettSt üt ai éra Mélyen kongó hm hangon in A,i óévtől bucaut-Sra .... Tehát Ő megy; ott a helye A multak kóitt — béke vele !
•LdYfii legyen az aj, a mely Az ónak nyomába lépett,
Üdvöiötöljfik lelkesülten Az uj napot, ai nj évei . . . Biiva sorsnnk\' jobb jOvóre, Kütdve-küzdjünk — csak elóre.
VÁRAlJY FERENCZ.
A Jamrach-Hagenback gyűjtő expe-ditio utí élményei
Közép Afrika keleti ei deli bensfi aeqaitoria-Iti részein a Nyahisamassa tó vldekéa.
lí. Douászy Ferencztól.
TáborUDk a Nyabigamasa-tö vidékén.
(Folytatás)
Indáik a legvastagabb tói egészczérna-vékonyságig váltakoztak. Egymásra dőlt, korhatag fák. befutva a sok fajú, de ragyogó virágú élősdi növényekkel, éltek itt, a talajból lépten- nyomon óriási hajtások buktak ki, magasra feltolva a kövér földet. Szemmel lehetett látni a buja növést fejlődést e hallatlan termelő képességű öserejü talajon. Az ember egészen szemmé válik, nem tudja hová tekintsen, mert minden lépten uj- és uj. csndásbnál csudásb látnivalóra bukkan. Az Őserdők élete bámulatos! A kidőlt, vén fák korhadásábó! uj élet virul, ezek hajtásai, magvai, gyökörei újra ujat, élőt, fiatalt, erőteljesebbet producál-aak; s itt láthatni megvalósulja, hogy csak „a.z enyészet és halálból támad u j élet." Tollal lehetetlen, de művészi ecsettel is csak halvány árnyékát lehet egy egy ily erdőnek csudaszépségét, változatosságát visszaadni. Kötetet lehetne irni ez erdő fáinak c-upán neveiből. Földjéből pedig,. mely omlós zsiros. hevítő s minden atomig egy-egy életet rejt magában, egy marok is böter-melövé tenné a legsoványabb talajt, any-nyira saturálva van életkeltó, és kövérítő anyagokkal. Ily erdőkben, a hol úgyis a természet minden csudája, szépsége, s a növények; fák legszebbjei, legfenségesebb-jei vannak összezsúfolva, élnek a növényvilág királyai és királynéi az Orchideák
\'és Y u c c á k, vagy nevezzük Őket, ez találóbb, az „őserdők ékszereinek."
A hol ez árnyas, növénytömkelegben ; egy kis szabad terecske van, ott emelik\' magasba virágos koronáikat a Y u c c á k, vagy a hol a talaj nedves, kövér. |mint az őserdők peremein, vagy szakgatott közelben, ott is mindjárt felmagasul e királyi növény. A Yuccák különböző alakjai, majd i a pálma-, majd & liliomfélékre emlékeztet-1 i tiek. Egyes fajok törzsei, minők a Yucca\' gloriósa, és a Yucca aloi fólia, törzseiket magasra emelik, s a I törzs végén, mint a pálmáknál vannak a hosszú, széles, setétzöld. kardalaku levelek, egy dus csomóban. Ezek közül emelkedik ki a dus virágcsomo, melyen a harangalaku virágok füzéres elhelyezésben ülnek. A Yucca Gloriosánál a virágfüzér. mintegy 3 — 4 águ fenséges kandeláber emelkedik a magasba, melynek ágain ülnek nagy mennyiségben a harangalaku gyönyörű virágok, melyek a leggyengébb, szinte fénylő bádgyadt fehér színben, vörö-* csikókkal tarkázva csillognak, mig a Yucca aloi fólia virágai hosszú füzérekben nyúlnak fel. kívül vörös, belül fehér virágokkal. A harmadik Yucca faj, a szalagos levelű Yucca (Yucca filamentosa, melynek kardalaku levelei dus bokrozatot képeznek, s törzsük nincs, s e levelek hegyei és oldalairól pehely alakú vékony szálacskák lebegnek, a leve-; lek közül emelkedik ki, a magasszáru virágkocsány, melyen szintén füzérben ülnek a virágúk. A Y u c c á it éji növények! N\'appal a leghüvösbb árnyékban ; leveleik bágyadtan lógva hanyatlanak alá, ¦ pompás virágai zárva vannak. Dehaa hold-; fény Önti el a .tájat, s a csillagok miriádjai i fénylenek a magasban, s a holddal együtt i megjelenik a susogó éji zephir, akkor e \' levelek mintegy varázsütésre büszkén ki-\' egyenesednek, a virágok kinyiinak és bőven | árasztják csudás illatukat. Bűbájosabb I | képet, minők aYucc a-csoportoki I az ezüstös holdfényben, képzelni sem lehet\'
A virágok csilloznak, mintha ezüsttel Ömlesztve lennérjek, oly átlátszók, oly aetheríeknek lííszanak, mintha holdsugár és fényből lennének összeszőve, miken a vörös szín. mintegy oda lehelve nyugszik.
E csudás szépség mellett a Yucca levelekből\'oly remek papíranyagot lehet könnyű szerrel készíteni, mely a legjobb elefántcsontpapirra! vetekszik, mert minden szint a legszebben felvesz, s e színeknek valami sajátságos mélységet és zomán-ezot is ád.
Az Orchideák az erdők legmélyén nyílnak, hova a napsugár nem hat Ezek a nap első tüzes csókjára elvesznek, s csak a gőzölgő, páradús, nedves trópicus erdők setétesárnyaihan tárják ki sziupompáikat. Egy-egy Orchidea csoport szin változatai\' és bűbájos alakzataiban a leghevesebb képzelödást is felülmúlja. E királyi virág nem a talajból, hanem részint korhadozó fatörzsek, vagy vén élőfák ágain és törzsein nő ki, s itt virul. Széles, tündöklő zöld levelei kö/ül magasra nyúlnak ki a ragyogó zöld! gömbölyded virágszárak. Itt láttam csak, minők az Orchideák! Bár egyes királyi üvegházakban, s botaoicus kertben láttam pár világhírű Orchidea-gyűjteményt, de ezek csak halvány kísértetei és legközönségesebb fajtái voltak az Őserdők vadon ölében élö rokonaiknak, s a legtöbbje amerikai fajú volt, melyek az afrikaiakhoz képest halvány, színtelen és alaktalan egyszerűségek.
Mindnyájunk kebeléből az elámulás, a meglepetés halk kiáltása hangzott, midőn elibénk tárait egy sürü, ezervirágu folyondár fal áttörése után, egy gazdag Orchidea-csoport. Bár a talaj süppedős, s a meleg, páradús, rothadt fák korhadó szagával telitett lég kiállhatatlanul nyomasztó volt, s a felséges illatok kábító, ezerféle fajától szinte részegek voltunk, mégis mindent elfeledve, álltunk ott Nem! Nincs a földnek az a virágfajá, mely oly csudás és annyiféle változatot s ragyogást tudoa virágaiban felmutatni, mint ezek; pedig
virágai alig állnak több, mint G—7 sziromból, de ezekből annyi féle alak, forma, fejlődik, hogy a képzelet megáll előtte. Egyes virágok egy kedvencz szulténa ékes kis papucskáiboz hasonlítanak, szalagok és csokrokkal díszítse, aranyoyal, safirok, rubinok, topáz, smaragdokkal kirakva, majd pedig ugy tetszik, mintha egy másik ágon, egy nagy zománezos szárnyú rovar ülve.-aaelynek teste, kék-zöld, viola s égő piros szivekben ra gyog, odább pedig a másik virág egy kiterjesztett szárnyú Colibrihoz hasonlit, mely a hajlós zöld száron hintázza magát, a szivárvány -színek s a drágakövek színes sugarú zománczában ragyogva; majd pedig csalódásig egy ragyogó pillangót mímelnek az Orchideák virágai,, melynek szárnyai égő, ragyogó pávaszemekkel, szinthányő sugarak, foltokkal csíkokkal és övekkel vannak díszítve, mely színek játszanak, villognak, s váltakoznak a legtarkább vegyületben.
Egyes fajok virágai pedig mintha csak Flóra, a virágok istenasszonyának pipere asztalkájáról lettek volna elcsenve és füzéralakban a hosszú virágszárakra aggatva, mert apró ampoluákst, korsócs-kákat, szalagos dobozkákat, kosárkákat, bölcsőket, forgókat, csok- máslikai ábrázolnak, melyek hiraei \'atlasz, selyem-bársony szövetből, vagy a legfinomabb porczellánból látszanak készítve lenni, ezer színekben szikrázva, csillogva, ragyogva, oly tündéri munkával készítve, melyek egy gyengéd érintés, vagy leheletre összetörnek, összeomlanak. E halvány leírás még csak fogalmat is alig adhat a ragyogásról és sokféleségről. A gróf vázlatot kapott le róluk, melynek végeztével a szebb példányokból óvatosan néhány példányt magunkkal vittünk a növénygyűjtemény számára. Mily csudás világát találtuk még a növényországnak ez erdőrészben, az leírnom lehetetlen.
HTJSZOXNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Z A,L i I K Ö Z L
ÖNT
DECZEMBER 28-án.
_ . , 532,701 írt 65 krt tett 1889. évi novera
Sylveszter napján. ber baí4ban yásír0iUtott: 5%-os magyar
o . J „ , ,¦««« ,?1 T«m« papirjáradék a királyi postatakarékpénz-
Bucsut veszünv 1889-tol. ismét l^^iaíii „Mértékben 41,400 frt, ku-
egy év hanyatlott alá » semmiségbe. 18no6zö értékpapír a
Csak emléke marad, emlékezetben él, névértékben 13,400 fr .
mert a muhté, a történelemé. 54.800 írt névértékű értékpapír. 1889.
Egyikünk fájó szivve. tekint vé-
¦*-\'ö-",l"u" *"j" . . K.iiéoett3;>37 A betevők szaruaoa
gig rajta, másikunk repeső örömmel f& ^ a szlm&
^gondol rá Vajha ezek \'obben toI- éyj 0kt. narminczegyedikén volt 14
tgu
\' nának. De alig hihető; mert — , élet sokkal több keserűséget nyújt, TOÍnfe örömet. Sokkal több a tört- regény, mint a siker virága.
18S9. 147,G6S.
összes betevők száma 1330. évi nov. 30-án 149.292. A kir. postataka rékpénztar áramára vásárolt és saját tu lajdonát képező \'5%-os magyar papírja
Az
radék névértéke 1 S>9. évi nov. bó 30-án
Hám-család vesztette el egv-egv "n^ÜTT*---
.. , ,. , f- 3.87:;,SOŰ írt. A betevők által 1SSG fe
tagját, taian épen az életfentartoját, bniirI.tui I889. H0V. :!0.if, megtakari 4t keresőt, a iegoélfcülözbetetlenebbet! ? tott tiszta betétösszeg 3 ti 11,843 Irt 2: Hány szerető szív érzelme szenve- kr. A járadék "k-önyvecskékre elhelyezett dett hajótörést és a vetélkedés tövi- éiték pajnrok nertírtéke 065,100 forint, seivei lett megsebezve!? j A betevők által.1^ nov. 30 ig megta-
u, , , ¦- , , kentoU összeg teiiat 4.276.94.; frt 27 kr
Hany munkaedzett kar dermedt, .-Az uj katonai törvény intézke-meg és nem képes többe a minden- dései kiivetkeaébeiiakülönbö/öbitfeleke-"ba\'pit megkeresni!? Mennyi \'szivet zetek lelkészei uenr voltak tisztába azzal, érhetett csalódás, menuvi léleknek bogy a tényleg harmadszor állításon voit és oko/hatutt bút, bánatot és fájdalmat 2r\'ik évüket betöUött vagyis az uj tör-.- -j - ,9 j>veuy ériemében jelenleg csak második
a koznaegaeg .. korosztályban Álló védkötelesek meges-
b mily kevesen lehetnek azok, j ke:hetök-e, továbbá tarrozík-e a lelkész kikre ez évben kelt fel az öröm-\' tekintettel lenni, hogy esetieg a negyedik-napja, a boldogság édes forrása. Fél-! korosztály, vagyi
dául a szerető sziveit-örök frigykő-tésé által, vagy a szeplőtelen tiszta szerelem drág3 gyümölc-ének bírása, fejlődése! Oh. a csecsemők dadogása a legmagasztosabb öröm, azt hallgatva, eltompul a legnagyobb fájdalom k i uja is, beheged a legfájóbb -seb is.
Mindezek váltakozva történnek. Fájdalom sújtja a királyt s gyengéd öröm éri a szegényt s igy van ez jó\'. így Tau ez rendén.
Az élet mindenkinek megadja az örömet, a, fájdalmat; csak az a baj, hogy egutfqránt érzékenyebbek, fo gékouyabbak vívunk, mint a másik iránt. Elhagyjuk surranni az őröm perczeit, anélkül, hogy mézét eiten-¦nók s örökös laméntalas hervasztja szívünk szebb érzeteinek virágzását ha sorsunk nem a legkedvezőbb folyással kecsegtet bennünket, ha min den igyekezetünk hajótörést szenved és minden szerencsénk Őrökre eltűri t-nek látszik.
És ez az állapot a legfájdalmasabb. De á természet Ura erről is gondo-kodot; Adott reményt, adott jövót, csak csüggedést uem ismerö-leg kell bánni velők. Adott hitet bizuí Isten bölcs kormányzatában és az emberek jó szivében. Lám. időnkben már oly terjedelmes a humanizmus leple, hogy alig van sorscsapás, melyre áldólag ne terjesztené ki kezét és enyhülést ne nyújtana !
Midőn tehát bucsut veszünk -az ó-évtói, remé-pynyel üdvözöljük az ujat. Hiszen ply jól esik ez a hala-vány remény/is.
Adjon Isten s szebb jövendőt a magyarnak! Dicsőséget a hazának és jólétet polgárainak. BÁTORFI.
Tudnivalók.
24-ik életévükben levő egyének is áliitás aiá vonhatók ? A kultuszminiszter most fölhívta a keresztény hitfelekezetek egyházi főhatóságait és a törvéjyhatóságokat. hogy a lelkészeket, illetőleg a-t izraelita anyakönyvi hivatalokat értesítsék, hogy a tényleg harmadszor állításon volt és 22 ik életévüket betöltött védkötelesek. mint olyanok, kik ez évben még csak a második korosztályban állanak, kivételes engedély nélkül meg nem nősülhetnek, illetőleg össze nam esketnetek, hacsak az ujonczállitás-nál \'fegyverképteleneknek vagy törlendőknek nem nyilvánították ökeL A második kérdés pedig, miután az uj törvény a negyedik korosztály fölhívása iráut nem iu-tézkedik, magától elesik.
-Az én újságom."
Kedves meglepetést, nagy örömet szerezlek a gyermekvilágnak Benedek Elek és Pósa Lajos, a gyermek-irodalomnak e két hivatott müvelője. Kezet fogtak egymással és szerkesztenek a fent írt czim-mel a gyermekek számára egy hetenkint megjelenő lapot, mely a nyelvcek és széliemnek nemzeti helyesét viseli magán. Az idegen kozmopolita irány ellen lépnek sorompóba tartalmi és formai magyarsággal. Ki akarják szorítani, vagy legalább ellensül;, ózni azokat a nyelvileg kártékonyán ható, szellem tekintetében mételyező olvasmányokat, melyek évről-évre gomba-módra teremnek, s mind irodalmi, mind paedagúííiai szempontból szinvonaion alul állanak. Meg akarják ismertetni a gyermekeket a hamisítatlan népköltészet alapján a magyar nemzeti vonásokkal, hogy azok-nak\'szinét, illatát fogékony lelkükbe sziva, nemzeties jellemüekké alakuljanak, s hazájukat forrón szerető honfiakká, honleányokká nevelődjenek.
Az első szám a tősgyökeres magyar nyelvnek és szellemnek tiszta kifejezője. Könnyeu gördütö versek, aranyos naivság-gal irt mesék, oktatva mutattató történetek, ismeretterjesztő czikkek, képraagya-rázatok és találós mesék képezik tártul mát Miga ez az egy szám fényes bizonysága és biztos záloga annak, hogy a szerkesztők teljesen feladatuk magaslatán állanak s rendelkeznek nemcsak az Istenadta tehetséggel, de szigorú tanulmányokra valló erős Ítélettel is, hogy a gyermekirodalmat ujjá teremtsék.
A ,T ü lö k v á r" czimü naiv mese
zenkét szúnyogot s felküldi Budapestre az: Nem akarom a szíves olvasót még időben e tekintetben is mily fura d i akadémiába, hol aztán nagy tudós lesz be- . több hasonló ajánló útlevéllel fáras/.taui. gok törtetitek.
löie. A népmesék közvet ellenségé vei van \\ A szép könyv megfogja mondani a többit i — Eljegyzés. Daoieli>z Lipót előadva, mintha csak egy jó öreg mesélő1 Melegen ajánlom karácsonyi és újévi nyö.sen ismert könyvkereskedő Ka -ajkáról folyna minden szó. \'ajándékul s befejezem azzal, hogy a Ka- napján jegyet váltott lapunk kradótuia?^\'\'
Nagyon szépa „Bujdosó bábuk" tholikus Költők pompás tryüjteménye fé- nosa Wsjdits József urnák sze t meséje isHerczeg Ferencztöl. A bá- nyes araat>ur kiadásban négy. diszb\'en há- méltó szép és kedves leanva W bak elinduloak ország-világot látni, sok r.tm s fűzött példányban két forintért ren- Flóra kisasszonynyal A tiszta ^ mindenen mennek keresztül. Ügyök bajuk delaetö meg Esztergomban Buzárovits men alapuló szent fri^y SZ toiÉ~ annyi szeretetre méltósággal van elbeszélve, Gusztáv könyvkiadóságában megkötése
hogy szinte kíváncsiak vagyunk : mi lesz
belőlük, milyen sorsra jutnak; de a végét: °* ECTATOíi
csak a második számban tudhatjuk meg. \'¦ -
Bársony István egy mély. nemes —— . ^ wft
erkölcsi irányú \' történettel gazdagítja a ACÍÍlljíV.
lap tartalmát, ,J ó az Is t e u" a czime.
Kiválóan alkalmas a gyermekek szivében Adatok az .1848/9 íki szabadság
a jó felébresztésére és meggyökeredzteté-sére.
Ezenkívül mind a két szerkesztő irt szebbuél szebb verseket, melyek a gyermekvilág derűjével ékeskednek, s a gyermekek lelkéhez szóló bangókon megmutatják, hogy kell kicsinyeknek irnt
Benedek és I\'ósa lapja határozott nyereség a gyermekirodalomra nézve-
Különös elismerést érdemel a szerkesztők az a törekvése, hogy az irókat, kik vajmi keveset törődtek a gyermekire-
dalommal, igyekeznek munkatársakul meg- Stand, ledig. Religion, evangelisch, nyerni, hogy mintegy kicsalják tollúkból Sprache, deutsch, ungarisch, latei-mindazt a mi a gyermekeknek valo. < fa 8l0vakisch und englisch. Be-
Vago, Koppay es Széchy \'. b
gyönyörű rajzokkal diszilik a lapot schaftigung oder Charakter, Wech-
DicséretreméltóaSinger és Wolf-,sei- und Gerichts- Advocftt — zuletzt ner czég is, mely fényes kiállításban ed- jLandtags-Deputirter und \'ausgesand-dig páratlanul álló olcsó áron {egész évre ter Commissür der bestandenen un-4 frt., félévre 2 frt. negyedévre 1 frt.) bo-\' - , D . „- ,
hftw mi,„i«n ó-vermek gesehen Regierung. Körperbau, mehr gross und corpuleut. Gesicht, rund. Gesichtsfarbe, weiss. Stirn, offene, riaare licht braun und kurz geschorren. Augen, grosse blaue. Augenbraunen, brünett. Nase, blattgedrückt. Mund, die Unterlippe aufgeworfen. Zähne, weiss und vollzählig. Kinn, gespitzt. Bart, Schnur, und Spitzbart.
Bekleidung. Wechselt häufig seine Kleidung — immer sorgfältig und modern gekleidet.
V.
Persons-Beschreibung des LÄZAR MÉSZÁROS.
Pünkösdkor lesz, mikor a természet kellemdus flórája friss koszorút nyújthat ia bájos Flórának homlokára. Az eíjegy-i zési ünnepélyt vidám lakoma követte \'melyben 30 c-aládtag vett részt s bár az ifjúság által annyira óhajtott táncz a nagy ünnepnapra való tekintetből el\' maradt, késő éjfélig kedélyesen folyt-le A szép cs.iládi mulaság másnap Man tuano József vendégszerető házánál foly láttatott. • >
— Vándorló és nem vándorló legénység ugyancsak meglepte Karácson napján a nagv-kauizsai közönséget, éöer rendőrségünk összeszedett 41 darabot. Némi furfanggal is élnek ez ipsék. Hozzánk délben beálüt egy lábbeli né.küii fiatal ember, nem elégedvén-meg a két ott bei Ejjíries im Zipser Oomitate,\'krajczárral, czipöt követelt, a modor Sohn eiues evangelischen Predigers.\'feltűnt és elutasittatott A gyanúsnak
tetszett egyén lesbe véletett s valóban* néptelen utczán társa várta a levetett czipővel, mit sietségében felhu/.n
harezunk történetéhez.
(Folytatás.) IV.
V -
Persons-Beschreibuog des DÁNIEL IRÁNYI. Altér, 30 - 32 Jahre. Gcburts-
csátja szét a lapot, hogy minden gyermek hozzájuthasson.
Legmelegebben ajánljuk a lapot i tantestületek, szülök s az egész hazai kö zöuség figyelmébe, mely ily kedvesen kö szönt be a kicsikhez :
Az én Újságom.
Itt van, itt ex én ujs&gcm.\' Csakhogy itt vin. regen vi Nupki\'lctrűi lüudér hu::*, Lz axlin « kedvei potta!
Tele dillul, tele képpel, \'
Teüsirlo szép mesékkel. ,
Mese, mese, tarka szirnyon, \\ \'f :.i; ¦ a:-Ik meg, el ne azálljou !
irodalmi levél.
T. Szerkesztő ur!
Alter, beiläufig 50 Jahre. Ge-
Becses lapja a helyiérdekek hü szolgálata mellett az irodalomnak is szentel .
mindig néhány jó sort, mert hiszen az iro- \\ bűrt80rt. unbekaunt IB Ungarn. Standt, dalom, meg a helyi kultúra egy azon fán ledig. Religion, katholisch. Sprache, terem. i deutsch, usgarisch, italienisch und
. De legnagyobb az irodalom megszól- [ französisch, letztere jedoch unvoll-gálásáuak érdeme alkalomadtán. \'ständig. Beschäftigung oder Charak-
Karácsonykor es uj esztendő elolt ra-\' L - _1^t-.
virrad néha az irodalomra is egy kis ttn- ter> gewesener KriegsuTÍn^ter, zu nep,haa külföldi gyárak különféle disz- letet Commandât des gegen Genaral tárgyainak összevásárlása helyeit a jobbiz- j Schlick ausgesandten Armeecorps. lésüek inkább szép magyar könyvvel ked- ! Körperbau, gross und hager, Gesicht, veskednek övéiknek. . I länglich. Gesichtsfarbe, brünett. Stirn,
Ilyen szép magyar könyv a Katnolt-i._ ,. . . lT .
ku» KO\'.tok czimü eazdas koltemény-gyüj-. \'»»K»"«1"- H»re. grau. Augen, grosse,
schwan e. Augeubraunen, graulicht
— A nyomtatván) ok, üzleti kör levelek "postai szállítani dija, mely eddig-1 eié 2 kr. volt, a kereskedelmi m. kir. mi- < Fosa Lajosnak egyik legszebb alkotása, niszternek legujabbaii megjelent rendé- Egy hatalmában, földi gazdaságában ma-lete szerint f. évi deczeuiber 1 -tői kezdve gával nem biró király folyton változó han-10 gramm súlyig 1 krra szállHiatoit le. ¦ gulatáuak a képe ez a kedves vers. Van Ezen díjmérséklés azonban csak a magyar! ennek a királynak arany vára, ezüstvára, szentkorona teiületéii feladóit ugyanide rézvára, vasvára, kővára. Egyszer azon szóló küldeményekre érvényei, mig o törve a fejér, hogy mije kincsen. Eszébe Felsége többi országai és királysásaira jut, hogy még lalökvára nincsen. A világ nézve az eddigi tarifa változatlanul fen- minden részéből összehordaija a sok tül-marad. Úgyszintén érintetlen marad a köt s egy ötven toronynál is magasabb tü-külfíiidi nyomtatvány tarifa ís. Ezen dij- lök várat építtet a Tisza partján. Mikor az-mérséklés különösen a hazai üzleti világ- tán készen van, megint mást\'gondol és a nak válik előnyére, mennyiben árjegyzékek sok tülköt mind a Tiszába hányatja. A me-üzletí körlevelek, meghívók, értesitések semondó kifogott egy tülköt a Tiszából s stb, tömeges szétküldésénél tetemes ösz- azon tülkölte el ezt a mesét, mely bizo-szeget takarítanak meg- 1 nyara kapós lesz a gyermekek között
— A m. kir. postatakarékpénztár Egy-két hallásra vagy olvasásra minden 1889 évi nov. havi forgalmáról szóló fő- gyermek megtanulhatja, oly könnyedén, kimutatás szerint j 889. évi.dov. havában egyszerű, mesterkéletlen nyelven van pa-35,856 betéttel 321,474 frt 07 kr téte- pirra vetve.
tett be, 11,75.0 felmond, alapján 294, ezer »\'Ne félj Mátyás!* czimmel
142 frt 59 kr. fizettetett vissza. Az 1889- Mikszáth Kálmán bájos madártörlé-
év: nov. havi tiszta betét összeg 27,331 netet beszél el egy szajkóról, a ki értelem
frt 48 krajezár A megelőző 1888 év meg nélkül betanulja e szavakat: „Ne félj Má-
feleiö szakában 34.075 betéttel 309,764 ft tyás!" s még a macska torkában is ezt
42 krajezár tétetett be. 10,028 felmondás kiabálja.
álapján #22,937 frt 23 kr fizettet vissza. Pali b á c s i álnév alatt az iroda-
Az 7888. évi oov. havi tiszta betétösszeg lom egy kiváló munkása gyünyörü mesét
86,827 írt 19 kr. Az összforgalom 1889. mond „Akis prQcsö k"-ről. Ezt a kis
november havában 615,616 frt 6G kraj- hegedüst Mihály bá\'hozza az erdőről, csi-
czárt, nz elö/.ó év hason szakában pedig uáltat neki egy szekeret, abba belefog ti-
temény, mely ötven magyar költőtől--kétszáz szemelvényt nyújt a legrégibb időktől napjainkig.
Ennél alkalmasabb, szebb, tartalmasabb és nemesebb irányú könyvet nem ajánlhatnék a katholikus családoknak karácsonyra és uj esztendőre.
A kötet megjelenését a Magyar i Szemle vezérczikkben üdvözölte a Kalh. Szemlében maga Kisfaludy Béla méltatta, de elismerőleg nyilatkozott róla az egész sajtó.
Csak egy-két sort a sok közül. A Bu dapesti Ilirlap (196. sz.) ezt írja többek közt „Egy díszes kötetet kaptunk. Körösy László dr. dolgozta föl benne a magyar irodalomból a kath. köllök a etnológiáját Régi nyelvemlékeink közül clairveauxi szt. Bernát magyar dicshimnuszától kezdődik, napjainkig terjed. ÖtYen kö.tő életrajzát, dolgozataikból szemelvényeket s Körösi magvas előszavát tartalmazza stb." A Pesti Hírlap (196. sz.) igy nyilatkozik a kötetről: „A díszes kiállítású s 25 ívre terjedő kötetet egy iroiÍKlomtörténeii értekezés vezeti be. melyben a. vallásos köl-| tészet irodalomtörténete nagy avatottság? gal van feldolgozva. A kötet kétszáz szemelvényt közöl ötven költötöl életrajzok-ka! jegyzetekkel.irodaloratörténetis nyelvészeti magyarázatokkal. Dr. Körösy László, a ki Esztergomban tanár és lapszerkesztő, már több jeles irodalomtörténeti s \' belletrisztikus munkával gazdagította iro-! dalmunkat s ez ujabb müvével is dicsére-J tes munkát végzett" stb. Kisfaludy Árpád j a Kath. Szemle (szept. okt.) szerkesztője hosszú ismertetését igy kezdi: „Abban a j kellemes hitben készülök itt megemlékezni erről a valóban szép könyvről, hogy a hová ezek a sorok eljutnak, ott már előbb meg -jelent maga a könyv s igy az ismerőst uem szükség ismertetni. Szépirodalmunk bará tain áll, hogy e hitemben ne csalatkozzék a kiadó; saját gyönyörűségökre, valamint másoknak adandó jeles alkalmi ajándékul alig tudnék hamarosan méltóbb tárgyat ajánlani stb.
und stark. Nase, läoglicht. Muodj regelmässig. Zähne, eiwas schwarz. Kinn, lang. Bart, Hasarenschnur-bart, grau.
Besondere Kennzeichen: Sein Aeuseres ist .würdevoll, und zeigt vom einem geregelten Menschen. Bekleidung. Im Civille . trägt er gewöhnlich eineu blauen oder brau nen Ueberrock.
H i r e lt. \'
— Jelen számunk ez évben az utolsó, ennélfogva bucsut veszünk 1889-tól és bezárjuk lapunk 28-dik évi folyamát azon hit- és reményben, hogy 1890-ben ismét folytatjuk pályafutásunkat komoly higgadtsággal és munkaszeretettel. Köszönetet mondunk t közönsé günknek és kedves munkatársainknak szíves közreműködésükért, bizalommal kérve lapunk lelkes pártolóit és szeretve tisztelt munkatársait a további anyagi és szellemi| támogatásra, hogy ezentúl fs jóakaró házi-bárátként fentarthassuk azt a szellemi, kapcsot, mely hosszú időn át bennünket e téren összefűzött Boldog uj évet kívánunk mindnyájoknak !
—- Hegjegyzés Lapunk előző számában közöltük Kossuth Lajos személy-leírását Báró Burits körlevele alapján. Születés helyéül Jasperín (Jászberény) jelezietett, azonban tudvalevőleg Tállyán született s va\'lására nézve nem katholikus, hanem ág. hitv. ev. egyházhoz tartozik. A tállyai templom újjáalakítása érdemében e héten kaptunk felhívást, melyet mielőbb közlünk. E felhívásban Kossuth Lajosnak nagyérdekü levele is knzölve van születési évének kipuhatolása érdemében. A „Personen Beschrei-bung"-ot nekünk az adat szerint kella közölnünk illustratiójánl annak, hogy az
birt s kapezáját corpus delictiképen az~ u\'czaajióbaQ hagyta.
— Tízezer forint Iparosoknak. A keszthelyi inariestületnek 1883 ik évi deczember hó 22 én tartott remlkiüii közgyűlése1 bizonnyára a legemlékezetesebb ülések kö/Ött fog helyet foglalni, ünter-berger Ferencz keszthelyi lakos, a -városi kórház gondnoka az iparosok nagylelkű pártfogójának ugyanis a mai rendkívüli közgyűlésen terjesztette be és hozia tudomására az iparte tölet tagjainak Lu- . perszbek Sándor, az ipartestület elnöke azon 1889. évi november hó 24-én kiállított alapító levelet, melynek értelmében Unterberger Ferencz a keszthelyi ipartestület elszegényedett tagjai segélyezésére 10,000 frtos alapítványt tett Unterberger Ferencz nagylelkű adományával örök hálára kötelezte Kesztheiy. város iparosait s alapítványával léha korunk azon kiváló férfiai között fog emiittetni neve, kikről a legmélyebb hálával fog az utókor örök időn át megemlékezni. A rendkívüli közgyűlés általáuos lelkesedés mellett fogadta el az iparíestüie; elő járó-ságának következő javaslatait. 1. unterberger Ferencz neve jegyzőkönyvileg megörökíttessék a neki jegyzőkönyvi köszönet szavazta^sék. mely köszonőirat részére Luperszbek Sándor elnöklete alatt ifjabb Reischl Venczel. Sch-iner Henrik, Oppel Károly. Braun Rudolf elöljárók és Szaiió Pál iparhatósági biztosból választott bizott-
által kézbesittetetL 2. Unterborger Ferenc/, életnagyságú melképben az ipartestület részére lefestessék s az 1890. évi rendes közgyűlésben ünnepélyese:! lelep-leztessék. 3, Elnök indtványára Unterberger Ferencz. a keszi helyi iparosok e nagylelkű Mecénása a rendkívüli közgyűlés lelkesült éljenzése mellett az ipartestület disztagjává választatott.\'
— Szegény iskolás gyermekek felruházása Keszthelyen. A keszthelyi községi iskola 75 tanulója láttatott el deczember 24-én meleg téli ruhával. A kiosztást dr. Csanády Gusztáv iíkoliszéki elnök, Csaihó Alajos isk. ,sz. goudnok. Unterberger Ferencz, Szabó János, Csák Antal városi tanácsosok és a tanítói kar jelenlétében eszközölte. A kiosztott ruha-nemüek értéke 292 frt 20 kr, mely összeghez hozzájárultak Keszthely város tanácsa által gyűjtetett 202 frt 20 kr, a keszthelyi takarékpénztár adománya 66 fit, Keszthely-polgárváros gyűjtése 4 frt. Govorcsin György kávés által rendezett tombola estéiyböi 9 frt, id. Reischl Veuwel alapítványának kamata 9 írt és Scheller Adolf gulácsi mümolnártÓI 2 frt.
— Iparhatóság! meibizoUafe választana Keszthelyen decz. hó 22-én T.akácb Imre járási fős;-olgabiró elnöklete alatt, a következőién ment végbe: Megválasztattak : Buchberger Gusztáv, Ruzsicska János. Neumark Ignác/, Braun Rudolf, Neiger Károly, Stegmüller Károly, Stefauics Nándor, Raiman Ferencz. Vebáp Ferenc/., Fifiáry Alajos, Sándor ..Elek, Kenyeres István. Nóvák Márton, Gyarmaty Lajos, Oppel Károly és Friesz Ferencz iparosok, Krausz Lajos, Rosenberg Manó és Mérei Ignácz kereskedők.
— Közgyűlés. A n.-kanizsai „Casino* decz- 2G-án tartott közgyűlése a tisztikart és vá aszlmányt a jövő évre a következőkben választá meg: Ëbenspanger Lipót elnök — Maschanzker MÓr alelnök — dr. Roíhschild Samutitk^r^dr. Lőke Emil pénztárnok — Szegő Gyula háznagy. Választmányi tagok: Bl\'au* Lajos, Ëbenspanger Leo, Fischer Sándor, Eisler Miksa, Grünhut-Henrik Lengyel Ignácz, Löwy Adolf, Löwinger Ignácz, dr. Neumann Ede, Rechnítz Vilmos, Rosenberg Ernő, Stern M. J., Sommer Sándor, Slak Sándor, ifj--Weisz Tivadar, Weíser József. Számvizs-
HUSZONNYOLCZADÍK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
gálók: Blankenberg Vilmos, Rothschild Samu. Wamberger Sándor.
— Sümeghról következő meghívót kaptunk: 1890január 11-én a sünieghi nagy vendéglő termében tartandó zártkörű] tánc/estély re meghívják Rezerédj László, Bogyáy Aurél, l-arnay Kálmán Hladny János, Pataky- Jani, SoósPongrácz, Szalay László, Száhtó Kálmán, Szal .y Jenő, Székely Emil, Szép Rezső, Somogyi Lajos. Kezdete íf ói akor. A meghivó belépti je gyüi szolgál, másra átnem ruházható. Likasról Gondoskodva lesz, bejelentések Daniay Kálmánhoz Sümeghre c/mizendök.
— A nagy-kanizsai casino 16S9. decz\'ffiiber 31-en saját helyiségében tombolával egybekötött zártkörű tánczestélyt rendé/. Belépti dij: Személyenkiut 1 frt., családjegy 2 frt. Kezdete 9 órakor.
— Meghívó. Kóttori társasköre a magyarosodás terén legjobb sikert elért helybeli horvát ajkú tanulók megjutalmazására IS\'.tO.-\'évi janu-ír 4-én a vasúti vendéglő te uieiben" felolvasással eeytekötöít zártkörű tánczestélyt rendez. J)r. Rózs„. Mór elnök. l?oll:iy Rókus alelnök. Lovag Saboretli Károly titkár. Berger Manó pénztáros. Vidovits György ellenőr. Keié Ojörgy, Pataky Victor, Rózsai Lajos, Sáf-rán János Schonfeld Nánrioráasvári Soma Sieinauer József rendezők. A felolvasás tárgya: .Értekezlet a közkedveltségü gyógyszerekről" és ,1-iirijoii" czimü novella. Sás vári Soma úrtól. Kezdete-8 t\'.ratítr. Belépti dij szeniélyí-nkinf 80 kr., c^aiádjegy l fn 50 kr Felü fi/etések kÖ szóneitel-fögsdiaíuak és birlapilag nyűg-t.i/.\'.atoaSí.
. "-— Segély. Az országos kisdedovó egyesület valaszimánya a csáktornyai kísdeiiovodának egy¦szá? forint s szavazót t\' meg.
— A mi honatyáink czimeu érdekes Alisaikat közöl a Magyar Szemle. A
4 :3 ma^y^r képviselő között van 82 magas termetű: 289 középtermetű, 42 alacsony. A „ház \'legnagyobb embere (egy ölesnél magasabb) Apponyi Albert gróf, a legkisebb pedig Pulszky Károly, kövér képviselő vau 161, sovány 102. A legkövérebb Móricz Pál. a l^gsoványab^ak Tisza Kálmán és Hegedűs Sándor. A legidősebb: Boér Antal, a legfiata;abb Széchenyi Aladár gróf. A 413 közül nős 320, nőtlen 93. KorezakHllat 114, kiborotvált szakáilat 106. csupán bajuszt 94 visel, bajusztalan borotvált van 9 ezek közüiS pap, kilenczed\'k \\Veckerie miniszter Pápaszemet 32; orre^ítetöt 83, monoklit 5 képviselő visel. Leghosszabb baja van, Hermán-Ottónak; legkopaszabb Jókai Mór. A legnagyobb bajuszszal Orbán \' Balázs ,di csekedhetik; tegálmosabb Krajcsik -Fe-rencz ;1egtöhb bjv.itala van Hegedűs Sán-...dornik; a-"legjobb vívó Szilágyi Dezső j a legkitűnőbb lövő Károlyi Pista gróf; í 1 lo»boszsza-\'abban beszél Thaly Kálmán; í legerősebb ember a házban Beöthy Aldzsi a leiniémább Kaplsztóri Ferencz; a leg szebb Fenyvessy Ferencz; a leghóditóbb Á!>r.u(yi Kornél. L>oltányzó 401. nem do hány/! csupán J2*. Foglalkozásra nézve vaii"23r> földbirtok\'.*;, 113 ügyvéd 28 tró. 8 pap, a többi kereskedő, orvos, iparos és —¦ niajjánzó.iA legritkábban jelenik meg a házban Podtnaoick\'y Frigyes báró (csak szavazni jár) Csávolszky Lajos; a legpon tosabb honatya — Pécby Tamás, ez is csupán azért, mert — muszáj reki.
.— Emíékestélye az önk. tűzoltó egyletnek múlt csütörtökön-este kitünöleg kikerült, számos vendég jelent meg s^-ke dflyes, fesztelen mulatsággá vált s éjféli; tSrtott.
— Hirtelen halál. Dra^kovicsP. gr a vaspályán utafeváii. hírtelen rosszul lett s mire Kan\'zsára beszállították meghalt Holtteste Horvát országba Bukoveczre szállitatott.
— Műkedvelői szini előadását az iparos ifjúság dicséretre méltó igyekezettel tartotta meg a Püigári Egylet nagytermében. A diszterem zsúfolásig megtelt Szigligeti .Czigáuy--ja adatott "elő kiváló sikerrel. A szereplőket nem lehet egyenkint kiemelni, mert valamennyi kitűnően oldotta meg szerepét. Tanulmány, igyekezet, lelkesedés- Íme megtermetté áldásos gyümölcsét. Valóban kellemes szellemi élvezetet\' i.yujtottak. Elismerés érte. Vidám tánczmulatság követte a dicséretes előadást Az anyagi jövedelem körülbelül 400 fri.
— Letenyei- országgyűlési képvi-\' selövé Fejér Miklós államtitkár ur választatott meg 29 szó\'öbbséggel. A földmí-velésugyi minisztérium államtitkára kíséretében voltak Hertelendy Béla, Radocza János és Dániel Gábor országgyűlési képviselők, Györffy János, Lőke Emil és Varga Lüjos ügyvédek; az ellenzék jelöltje Hatás?. Olivér dabási birtokos és K°3suth Lajos rokona kíséretében Orbán BaláKi) Petrics Ferencz és Lukács Gyula ornzáRsyüiési képviselők, Hajúik Béla, Kernele Géza, Sebestéuy Lajos.. Kovács Lajos, Csempész Kálmán és Tuboly Victor ügyvédek voltak jelen. "Délután fél négy Órakor jelentette Orbán Balázs irányi Dániel pártelnöknek, hogy a függetlenségi és 48.-as párt jelöltje többség-
ben van. Ekkor Halász Olivérnek 561, Nándor helyére a miniszter Pallér Kele-1 Fejér Miklósnak 341 szavazata volt A ment a ziszterczita-rend -székesfehérvári szavazás bezárásakor Fejér 859, Halász fogyranásiumának igazgatóját nevezte ki. 830 voksot kapott A bevonulás . impo- — A Sümegül műkedvelők az ot-sans látványt nyújtott. Mindebből látha- tani tűzoltó-egylet javára decz. 29 én tólag a küzdelem is rendkívüli vqiL Az jótékonyczélu előadást tartanak. Előadnak ellenzékiek közül még azt is megcsete- négy vigjátékot. Közreműködnek : Vid kedték, hogy a szabadelvű párti szavazók Anna, Németh Aranka, JandÓ Gizella, kocsijának rúdját Sormáson lefűrészelték. Mojzer Mariska, és Tóth Anna kisasszo-Orbáu Balázs képviselőt megaz a malheur nyok, Kellemen Károly, Sulok Béla. Pa-érte, hogy Szent-Mária községben tát- taky János, és Zoob Lajos urak. Előadást kaját ellopták, melyben 744 frt kész- táucz követi.
pénze volt . — Eljegyzés. Reich Ede alsó ha-
—: Anyagyilkosság. Kis-Örsön a hóli köztiszteletu kereskedő a szép Böbm napokban olyan eset adta elő magát, Róza kisasszouynyal Balaton-Magyarodon mely a község lakosságát a legnagyobb jegyet váltott
izgatottságba hozta. Egy özvegyasszony — Karácsonfa. A balaton-füredi együtt lakott 18 éves fiával. Valami miatt „Szeretetház" árva növendékei részére a napokban összeszólalkoztak, mi a tíut második atyjok, a jó Nagy Aron igazannyira föliugerelte, hogy kést ragadott gató bácsi minden évben kegyadoroányok s anyja mellébe döfte. A szegény asszony utján begyülni szokott tárgyakból éven-sziven találva, halva rogyott össze. Az kint rendesen Karácsonfát szokott felál-anyagyilkost azonnal elfogták. litaui. Az idén ~is.megtörtént Kompolthy
— Bakaszerelem áldozata. Andri Tivadar a Veszpreju Független Hírlap Lina nevű—«elédleányt egy kö/.ös had- derék szerkesztője Veszprémben a keres-serecbeli baka a múlt vasárnap valami keilök kö/.t gyűjtést rendezett, melynek hütlens-íger: szuronyáva! annyira össze- szép eredményét Arácsra szállította. Elhalta, hogy a leány kórházba szállít- ismeréssel közöljük. Vajha nagy-kanizsai
tátva, ott f. hó 28-ára virradóra sebeiben kereskedőink is utánoznák a szép pél meghalt. Még eszméleténél volt a leány (dát!
mikor a közkórházban a gyilkos katonával i — Napi biztosok lesznek e héten szembesítve lett és határozottan rá vallott.\' a népkonyhában a következő úrhölgyek A szerencsétlen leány hullája törvény-.és kisasszonyok: \'Decz. 29-én Rapoch székileg fog bonczőltatni és a dologban \' Gyuláné, Fischl Jozetin. 30-án Kürschuer szigorú vizsgálat foly. ;iguáczné, Weiss Riza. 31-én Knausz
Szokatlan karaván vonult végig Boldizsárné, Riseufeld Vilma. Január 1-én városuuk utczáin Karácsony másnapján./Leszner Henrikné, Weiss Karolin, 2-án Rentlörségüuk ugyanis nagy razziát tar-\' Nábráczky Laj*>sné, Ricz Iloua, 3-án tott a vándorlegények szállóin az ugy- Fischl Palné, Hirschl Hedvig. 4-én Se nevezett „herbergeken8 és nem kevesebb,: bestény Lajjsné, Juhász Emma.Mult héten mint 41 armerreisendert szedett Össze. — \'a népkonyha pénztára kiváló adományban Ezektől a veszedelmes élösdiektöl tis>- részeiült. Egy kedélyes házi mulatság titották meg a várost. A járó-kelő közön- alkalmával igéző szép hölgytől nyert csók
megelégedéssel szemlélte, midőn egy- dija 5 frt e czélra ajáttltatott fel. egy ilyen tarka csoport különféle irányban j — Rablásl.kisérlet. Mult csütörtö-fedezet alatt hagyta el városunk falait. — kön éjjel Sándor János csesztregi plébános Ez a tisztítás csak pillanatnyi éreti- istállójába este 10 óra tájban öt ismeret-ményt fog azonban szülni, mert az egész len egyén rablási szándékból betört A ország csak u,\'y hen.s e^ a sok csavargók- tehenet mái\' kivezették, de a lovak vezetői és a Tolna, Baranya és Somogyböl I tésénél észrevették őket s a jÓmadarák keresztül özönlő munkátlanok és wuukü- [ elfutottak, kerülök Kanizsát kikerülhetlenul érintik és itt pihenőt tartanak.
— Az orsz. állatvédő egyesület decz 22-én délelőtt tartotta évi közgyűlését a régi városháza tanácstermében Királyi Pál elnöklete alatt számos hölgytag "jelenlétében. Dr. Szalkay Gyula olvasta föl az évi jelentést E. szerint az. egyesület az állatvédelem ügyeién -elért annyi:, a mennyit az adott kötülmények között elérni lehetett. Haszman Ferencz állatorvos „Lószolgálati szabályzatot,, dolgozott ki. A tervezet benyujtatott a fővárosi tanácsiig, a nélkül, hogy jóváhagyását kinyerhette volna. Az egylet tevékenységéről szóló jelentés tudomásul vevése után a számvizsgáló bizottság jelentése alapján a föl ment vények megadattak. Az egyesület pénztári állása jelenleg 15S7 forint, az egyesületi tagok sjáma 1001. A Rökk Szilárd-féle 5U,UÜU fónntos alapit
DECZEMBER 2S-.In
taim essél nem tartottuk a dolgot befejez tí -nek, nekem nem maradt más bátra, mint hogy Varga Lajost nyilvánosan fölp )fo2Enn>, >¦& igy vegyek magamnak elégtételt -Azonban időközben arról értesültem, bogy Varga Lyjoz, csakhogy mindenből ép bőrrel kibújhasson, a pofont már nem is v*iazi sértésnek. Én tehát ost ugy gondolkozom, hogy mi a mecykö\'tek törjem én magamat Utána, bogy Varga Lajosnak alkalmat adjak ezt as értesülést rne;-czáfolni? Egyszerűen befejezettnek nyihánitom az ügyet a magam (észéről. Még j ^ egéfxséiíi-t
kívánok neki. Éljen annyi esztemi»kig. »
ly tollat mint ,ezerke.<ztó" - wjsÁgiráilian elkoptatott.
Kelt Xagy-Ka:
izsa, IStíV. deci. 23.
SEKE-S IMRE.
HIB D ET ESEK.
— Megyei r. h. Zalavármegye a tűrje-szentgróthi helyi vasútra 18 ezer frtot szavazott meg. *— Sümeghen decz. 29 én műkedvelői szini előadás tartatik. — Nagy Kanizsán a gyermekek közt szórványosan a vörheny uralg. — Az erdei vadásztársaság decz. 20-iki vadászatán IS nyul 5 fáczán és egy őz esett el. — Tapolczán az izr. jótékony nőegylet javára január 11-én Unczvigalom tartatik. — A zala-egerszeg: kir. törvényszéknél jegyzői állásra pálvázat nyittatott. — Alsó-Dör-gicsén tüzoltő-egyiet alakult. — Nagy József volt főszolgabíró Alsó-Lendván ügyvédi irodát nyitott. — Pacsa község határában egy megfagyott női holttestet találtak. \'- / /
— Hazai r. h. Szegeden bankó hamisítókat fogtak el. — Hazánkban az.
vány tárgyában megérkezett az egye=ü- utolsó fej vesztő ítélet üogvárt 1853 ban léthez a főváros tanácsának végzése, hajtatott végre egy testvérgyilkoson. — amely az alapítványi kamaiok kezelését Bpesten tavai Összes szállodáiban 85.296 bizonyos föltételekkel az egyesület gond- idegen jelent meg. — Hazánk 52 száza-jaira bizza. A tanács föltételeinek niegvi - ¦ lékat képezi a birodalomnak. — Mohácson tatására közgyűlés bizottságot küldött ki. emlékszobor létesítésére bizottság alakult Bejelentették végül, hogy okiratot kapuk: — Dr. Antal G<;za kitűnő seborvos meg-Hászmann Ferencz fővárosi állatorvos, h-jlt. — A leégett bpesti német í,zinház Kéler Lajos a madarak etetése körül ta- 245 ezer foriutig volt biztosítva. — Gróf
azok legnagyobb része meghaladta a lap előfizetési árát. A .Magyar Szemle" mind a mellett olcsó, egész évre csak 6 frt félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. A legőszintébben ajánljuk. A kiadó tulajdonos Kaczvinszky Lajos (Budapest, VI. ker. uj-utcza 14.) kívánatra szívesen küld mutatványszámokat
— A „Képes Csalidi Lapok" szépirodalmi ameretterje&ztő képes heti lap már tizenegy év na küzd hazafias lelkesedéssel é* kitartással nemzeti irodalmunk bástyáján ; már tizenegy év óta lobogtatja a nemzeti művelődésnek s isiés nemesítésnek a zászlaját, ¦ most is, a
időn Brankovics György jeles szerkesztése
lellett már tizei-kettedtk évfolyamába lép, a legelőkelőbb, a legkitűnőbb Írok és irúnök müveivel indul — a nemzetiségünket még dig fenyegető s hazunkat sáska rajként el-özönlő német szépirodalmi lapok ellem hadjáratba. A Képes Családi Lapok munkatársai : Jókzi Mór, Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Dalmidy Győző,\' Temérd"k (Jeszenszky Dániel), Lanka Guszti! \'rankovics György, Rudnyánszky Gyula, i \'- Lajos, Prém József, Dr Sziklay Jáno>, Palágyi Lajos, Inezédi László, Murai Károly, Méry Károly, Petri Mór, Dr Roditzky Jenő, Benitzky Bajza Lenke, Büthner Lina, Nagyvárady Mivca, KulifTay Benitzky Irma, Hevesi ué- Sikor Margit, Tanglnéy Gyújtó Izabella, Gaál Károlin, — Karlovszky Ida, Harraath Lujza Stb. atb. -Vajjoa-ki cserélné fel az előkelő szellemű k mátok termékeit a külföld müveivel 1 Magyar ember bizonyára nem ! 8 a magyar nŐ kevésbbé. — A .Képes Családi Lapok" Szes szépirodalmi lapok között a legélénkebb a legváltozatosabb. Tartalma az- irodalom minden válfaját felöleli ; képei a leghíresebb fei tők müveit mutatják be; „Hölgyek Lapja-czimü divat melléklete a legújabb divat képeket hozza, s a nevelés, az egésiség, a gazdaság, a kertÓBzet s a konyha terén nincs oly kérdés, melyet ne tárgyalna. „R-gény melléklete* három — négy eredeti regényuyel aján-dtkozza meg éveokint előfizetőit, — „Zöld borítéka" telve van mulattató apróiágokka!, s találmányokkal, melyeknek megfejtői értékes jutalmakat kapnak; — S a „Képes Családi
Lapok\' daczára sokoldalúságuknak, még is
bátran kezébe adhatók a család miudeu rcudü
és korú tagjának ; daczára gazdag tartalmának, mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes
heti lap. Előfizetései ara a „Hölgyek Lapjával" a a „Regény melléklet\'-tel együtt egéBZ
évre 6 frt, — félévre 3 frt negyedévre 1 frt
50 kr o. é. s a kiadó hivatal : : Budapesten,
nagy korona utcza 20 ez) melyhez az elSfise-
tések legcélszerűbben posta utalványon inté
zeodők, kívánatra bárkinek ingyen és bér
mentve szolgál mutatvány számokkal
— Várady Ferenci széptehetségü ifjú költötöl, a madarak e vidám pajta-
sátólujabb költeményei nEmlékül1\'czimmel 1 d. e. 10 órakor nyilvános árverései; eí-megjelentek. Szerző ez ujabb kiadványa-1 adatni fog..
ban komolyabb a hang, kimagaslóbb" aí Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. világnézet, gyakorlatibb az irány ugyan, j Árverezni kívánók tartoznak a necs-de a hév, az érzelem ragyogó tiszta és jár 10?/#-át készpénzben, vagy óvadékká bensö-égteljes mint eddig. Mai tár-jpes papírban a kiküldött kezéhez letenni, czánkban mutatványt közlünk. A mü Vevő köteles a vételárt három egyenlő csinosan van kiállítva s mind alak, . részletben, még pedig: az elsőt azárverés
2987/889. tkv.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint a kir. államkincstár végrehajtatónak Lukács István özvegye szül. Horváth Erzse s társai csehi lakosok elleni 17 frt. 65 kr. töke, ennek 1874. évi január hó 12 töl járó 6°/t kamatai, 7 frt. 30 kr. végrehajtáské-relmi, 4 frt. 75 kr. aráqytárgyalási 7 frt. 05 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvszék (letenyei kir. járásbíróság} területén fekvő a csehi 24. sztjkvben A I. 26. sorsz. ezen épült 24 népsorsz. házbáJ és 72.128 ezer 327. és 350. hisz. ingatlanokból Lukács István özvegye szül. Horváth Erzse, Milei József né szül. Lukács^ffionika, Lukács Anna, Lukács Rozália eS*Lukacs Józsefet illető 8-287 frtra becsült M/u részére, A. f 454. hrsz. 92 frt. A f 486. hrsz. 100 frt és az 574 hrsz. 104 frfra becsült váltság-köteles s Lukács István özvegye sz. Horváth Erzsébet, Lukács István, Lukács Veronika, Anna, Rozália, Erzsébet, Magdolna s József nevére felvett ingatlanok az 1881. 60. t. cz. 165. §-a alapján egészben, végre a csehi 162. sztjkvben A. f 30S. hrsz. ingatlanból Lukács István Örregye Lukács Verona, Anna és Rozáliát illető 41 frtra becsült \'% - részére $sebi községbiró/ | házánál 1890. évi január hó 4 iL napján
mind tartalmánál fogva méitán diszemlé kül szolgálhat. Ajánljuk a költészet kedvelői figyelmébe Ára 1 frt, megrendelhető a szerzőnél Pécsett -
nusitott buzgalmáért és Szinadits Ferencz. Öt ezüst forint jutalmat kaptak: Szabó János tűzoltó kocsis, Német István lóvasúti kocsis, továbbá a 3S1. 4S2. és 5 24,
Károlyi Alajos jeles diplomata meghalt.
-7— Külföldi r. Ii. A monakői játékház idei tiszta jövedelme 54 millió frt. — Bécs főpolgármesterének évi fizetése 17
számú rendőrök. A két kocsis személyesen ezer frtra emeltetett — A scliönbrunni vette át hálálkodva a j itálmatazelnöktöl, állatkertben 15 tagból álló oroszláncsalád ki arra buzdította őket, hogy lovaikat van. *— Japán trónörököse nagy ünne-ezentul is gondos bánásmódban részesít- pélyességgel kineveztetett — Az angol sék, Végül a közgyűlés köszönetet sza- királyné tavaszszal látogatást tesz Német-vazott Királyi Pál elnök és Szalkay Gyula országban. — Bécsben az arisztokraták föiitkárn«k. Az elnök pedig a főváros Reuz estélyt rendeznek a ínentötársulat •törvényhatóságának, valamint a sajtónak javára. Oroszország újból erősen fegyvermondott hálás köszönetet az állatvédelem ke/.ik, 80 millió rubelen rendeltek pus-ügyéuek támogatásáért kákát.
— Knortzer Frisyes elsőrendű szállodájában dicséreire méltó becsületesség uralg. Halász Olivér képviselőjelölt a választás előtt Knortzer ur szállodáját igénybe vévén, tartalmas pénztár-czáját lejvánkosa alá tette s ott feledte. A személyzet azonban megtalálta és érin-
Szerk. üzenet.
— L. S. Hmv. Élünk pajtás, de betegeskedve.
— S. Gy. Szó sincs a neheztelésrŐI. Ha előbb nem, ápril vége felé találkozunk.
— S. M. Köszönettel vettük, máskor is szívesen fcg&djuk, sőt kérjük.
, — 8. A. P— tt. Intézkedését elfogadjuk, eltalálta, hogy annyiért nem adhatjuk
— B. A. Bécs. Nem közülhetjük.
— P. Daczára expressküldőseduek, lehetetlen volt beveuní.
— ,3*. Az ujmiie leírását jövő számunkra valáuk kénytelenek Kálasitani.
Boldog nj évet kívánunk!
jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén a kir. jb. mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi november hó 10. napján. F1L1PICS
3787 1—1. kirendelt kir. járásbiró.
Felelős szerkesztő és kiadó: B.ÍTOSFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF-
— Pompás, élvezetes olvasmány a „Magyar Szemle", ez a rövid idő alatt közkedveltségüvé vált kitűnő szépirodalmi tétlen a szállodatulajdonosának átadta,ki hetilap, melyet Budapesten Kaczvinszky is azt lepecsételte és Remete ügyvéd ur Lajos az ismert s kipróbált újságíró ad ki.
által kézbesítette a megijedt Halásznak. E ritka és jellemes becsületesség díszére válik a szállodának. $M
— Adomáuy. Az izr. jótékony nőegylet javára ujabban Lusztig Arnold nagy-ks lizsai illetőségű new-yorki lakos 5U frtot, Maschanzker Mórné úrnő 20 ftot
Rudiiyanszky Gyula szerkeszt. A „Ma gyar SfzemlV közleményei valóban a leg-jobbatjayujtjak^a"mit ma magyarul írnak. Mpittón czikke érdekes és becses ; minden száma igazi tárháza a szebbcél szebb, mulattató, érdekfeszítő olvasui valóknak. A család minden tagja á legteljesebb gyö-
/ 3>s73^11titiér*).
"Varga Lajos helybeli ügyvéd engem levélben megsértett, és mikor esért tóle elégtételt követeltem, addig csQrte és csavarta a dolgot, míg Végre (bogy, hogy nem, aa nem tartozik a dologhoz) sikerült neki az elégtételadás alól kibújnia Minthogy azoi.ban én és megbízot-
*> E rovat alatt kiizlöttekért felelősséget a
3538
em vill.l
Az 1889 Párisi világkiállításon arany érem niel kitűnteti)e.
adományoztak, melyekért az egyesület nyörüséggel élvezheti ezt a gazdag tar elnöksége köszönetét nyilvánítja. j talmu lapot, melynek értékét különösen a
— Elhalálozás. A Batthyány-Stratt-; téli estéken még fokozza rendkívül nagy mann berezegi rang- és uradalmaknak I terjedelmű játék rovata, mely talányok-leendett" örököse, ifj. gróf Batthyány Jó-j ban, rejtvényekben, szellemes fejtörő fel-zsef 22 éves korában San-Reraoban el- [ adványokban gazdagabb, mint a többi la-huoyt. A boldogalt fia volt idősb gróf i pok együttvéve; s a mellett számonként Batthyány József egykori szolnokmegyei! 5—10 becses jutalmat, uj könyveket sor-főispánnak. Béke hamvain I Isol\'ki a megfejtők közt. Eddig már több
—" Helyettes igaz|r»tóiil Mészáros I mint 500 oj könyvet soreolt ki jutalmul s
m
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Fra:iczia-Orsid I>om MAUl\'ELO.NNE", prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FűGPQRA és FÖ6PAST/\'.,* t
2 ARANY ÉREM : Brússel 1I&Q, London 1SS4 A lesTma^asabb fciiiuitetósclr.
Feltaláltatott lOf 1 ilt feven BOURSAXTP PÉTEfi az I O / «3 \' pnor által.
« A f5tisztelendő bcncűVkrendi atyák fogvi-xéaek lia-tzii.ilata. naponkint uébiiny cseppet vízbe véve, mefrakailályozza és cyógyitja a fapiL odvassájrát melyeknek fehérséget és ezilárdaágot kólcsünŐz, a mennyiben a foghust erűsiti s teljesen egéBZségeesé változtatja.
a Szolgalatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn Őket ezen régi cs practieus készítményekre fijrycímeztetjük, níelyek a legjobb gyó^y-s-zert" és a fogfájás ellem egyediili óvszert\' kép
HUSZONNY0LCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
DECZEMBER 28-án
Pontos regale-í}éfla&ae& l
Rum, sziivonum. törköly es seprőpálinka
uyy nemkülönben mindennemű ¦-
LIKŐR, SZESZKSITAL ÉS ECZET HIDEG l\'TOX •minden készülék nélkül előállítható W .A. -X\' "X- 33 IE=L I C H ARBTOLD Budapest. Dobány-utcza 41. sz.
(az iar. iinabáx attellenéb.n) a jutalomdijazoH esszencziák és atheríkus olajok által. Yizahólyag, glycerin, borzamat, savtalanitó por, bőrszínek, borszesz, deritő-por és mindennemű borbetegségek elleni szerek raktára.
Kezelési utasítások és ái je^yze"kek ingyen. Parafadugaszok és ezinkupák. Szesz megtakarítására való pálinka-erősitő esszenczia.
Ügynökök felvétetnek
Végeladás. -
Vaí szerencsém a n_ cvNMzonség becses tudomására hozni, hogy \'. \'-\'üzletem végfeloszlatása végett hatóságilag engedélyezett .
e I á (I á s t
ve g
rendezek, mely azonban csak rövid ideig fog tartani. Ennéifogva
üzletemben mindennemű „¦ . * ¦
férfi-. *és gyermek Öltönyök, férfiruh\'a-szövetek, férfi-infíek, gallérok, kezelők, nyakkendők stb. ¦kV* rendkívül leszállított áron kaphatók. ~M A majdnem uj és egészen jó karban levő állványok az üzleti felszereléssel együtt minden áron eladók.
Tisztelettel
WEISS.M A YER O.
férfiruha üzlet Nagy-Kanizsán,a „Korona" átellenében 3782
¦ ¦
Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvény társulat
Közvetlen gyors- s pósíagózhajók li a in li u r g li ó 1-1% ewjorhlia,
Sonthamptont érintve
ocEut Miei 1 m.
Azonkívül rendes II awre-Newyork Stet Un- „ H un b org-Baltimore
gózbajó összeköttetés
üambnrg-Ny.India w Havanna _ Mexico
<¦ ¦. . Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
GSCH1RHAKL JÓZSEF
Bécs, Wleden WeyriQg-gasse 32. szám.
hosszas estéi vei; ki ne találna ilyenkor kellemes szórakozást a zenében és kinek ne volna bármely, ünnepélyes alkalomra a legkedvesebb 3759 meglepetése,
ha a szeretettéitől egy czéiszerü hangszert kapna?
Hangszer ipartelepem, mely hazánk-l ban a legnagyobb képességű vállalat, nemcsak zenészek és művészeknek szolgál legczélszerübb bevásárlási forrásul, hanem feladatul tűztem ki magamnak, hogy műkedvelők s olyanok, kik ezen idény alatt valamely hangszert maguknak\' elsajátítani kivannak, ezt könnyen és! csekély áldozatok árán megtehessék, sőt olyanok számára is gondoskodva van, kiknek épenséggel nincs módjukban valamely hangszert megtanulni. Kinek semmi zenei képessége nincsen, mechanikai hangszereim segélyével élvezetes estéket szerez het magának Mindennemű hangszerek és zecélömüvek javítása szakszerű pontos sággal elvégeztetik és ócska hangszerek] cserébe is elfogadtatnak. Kívánatra nagy! képes hangszerkatalogusom ingyen bérmentve megküldeük, melyben bővebb! felvilágosítás található. Harmonikáról kü-j lön árjegyzék jelent meg. ,
STERNBERG ÁRMIN
legnagy. képességű h*og«ier* esti 1 éti ipartelepei
Budapest, VII., kerepesi-ut 36 sz.1
Haiiazelli gyomor eseppei,
legbiztmabli gynovszer itntlea uhut bajnsL
!tlhu-
L\'tólérbellen bstá\'c talansag, l-\\..:;.or k,—. bűzös lehelet. savanyu S>11<& f&gés, aiél rekedő, (KolOaJ (tvomor hurut, gyomor egas, gyomor homok es <Ur» képződés, tnlsátíos clnyHlkAsodiK, sirgasAK. undor i-s hiiiiyir.iter eseie.ben.megszűntetia fúfOJ*»t (lia a» a gvi.mor elronlAaitoI ¦ssarmazik) gyomorB&re*öt,ke-ménv székest, az.-krekedest, az étel \'* italtal turtcrhclt gyomrot kitisztul*- elült a bclfergeket. ¦ crogyil lép. vc*e, -naj «
öVÍ-süt*. használati UttsHáml „ k.tttt* ü»ea 70 Kr. K\'">íi" inti "n-\'-kiililvíi Brid, Kiről* oyOBTUertira Kremiler (Marva
"^oííí! A valódi MAriazrlli gyomor ,«r[>pelrf.* féléken uUn.«t*tnak s h.misiU^ » ex«t vtd.rfllak gyanánt caak. azok
ryomtatatott. BTnékl4« «. «ékr*t*d«»
elten, évek óta ledobj)¦ haw-¦uaknak bizonyéit labdacsok sokféle képen ham isi tatnak, hál ezek vétel.\'-ti.-l > vi^\'j
_......... keil a fenti réd^-Vte * Brií)
Kiről,. kr.«sleri «OflT«tfte,i^Ttí*"jWj^í tsnoden eredeti dobozon latnatok, hgydoboz. kra Kr egy ieke;o--< « dobozzal 1 frt. A pénz előleges
*°r<ftVLirimi«l!l poworsitWWfc *« MirtMc" kapnátok
Nagy-Kanizsa : Práger Béla és P«-lai József gyógyszeréi 2 uraknál. Blfao-osa: H"\'8» gyógyszeréit. B»rc»: Jtohn Sándor gyógyszerész nroáf. Hareiall: Kómjs Vietor- gyógyszerósr . uroil. Qla-ajts: Bölcs Béla gyógyszerész nrnál. Szeot-Gotbird: Tomcaáuri Leopold EyógysiiírósE urnái. 3731
Máriazelü Labdacsok ;
BEVONUL ++++++++++++++
a zord téli idő
PSKRHOFER J.-íéle
zum.
Singerstra8se 1 5.
„Gold. Reiehsapfel \'
Gyógyszertár Bécsben
Vértisztitó labdacsok g&g*
nem bizonyított*": volna. A tegmalcacsabb afeitokbea a a legrÖTidebb idö alatt gyógy&láat eredményeztek, ataűTétküldetnéoy 1 fit 10 kr.
A pénzösszeg előlege* beküldé 30 kr; 3 teker«-\'3 írt 35 kr; -1 tekére* eset ítétkoljetii nem lehet-
Kéretik, tíogy csakis Pserhofer J, vértisztitó piluláit kérjenek,
09" meri valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása J. Pserhofer neve aláírásával van ellátva $ melyek a doboz fedelén tupjanazon névaláírást hordják veres írásban ""^M
Fiakerpor S?\'?*- ******** «i.
t Sü kr., portőmentes küldéssé!
sok rete alatt; ez utóbbi nevet telj es joggal tnt;gérrlemlik, mivel ..iig létezik betngség, melyben a labdacsok csodás tatásukat ezerszeresen be minden f-ey-bsier sikert-ienü! alkalmasUtott, eren labdacsok számtalanszor 1 doboz 15 lalidacscsal 21 kr. 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr., bérmentetleu
Ielle» póstamentei átküldéssel kerül : 1 tekercs labdacj 1 frt 25 kr.. 2 tekercj 2 frt teketc* 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 fit 20 kr; 10 tekercs 9 frt 2!) kr. bTere*ebt>at nrnt egy jteker-
— , , „ Pserbofer J.-lól évek óta elismerve,
X aLTVDalZSam mi-nt A ]egbizto8»bb szer birmiféle fagybajok ellen, valamint nagyon idült sebek stb. ellet. i»
1 tégely 40 kr. Bérmentes küldesse! 6.t kr._______
TT..Í-Í i kstharus, rekedtseg.szamárhurutsib. ellen.
Utifunedv i <tgec 6o kr. _\\
Amerikai kösz vény-kenőcs KL.y"é,
rhenmaszerü bajoj^szaggatás és falszaggatás ellen 120^.
Lábizzadás elleni por.
mente? küldéssel "5 kr. ^ . ,---, t \' _. biztos szera^Iyvásnyak ellen 1
Grolyvabaizsam, Qveg 4o kr. Bérmemcsküidéssei
11 en 1 dóba léssel 60 kr.
Tannochinin hajkenöos^;^
legjobbnak Egy elegai
iart híjuCi kiillitott dobó:
bofer J.-tő! évek óu
rvosok által.
Életesszenczia
bajok eli
.rágat cseppek) megromlott gyomor,
mésztés mindennemű alteei-kitünö házis«-r 1 flvegcae 22 kr.__
i 50 kr. kis
Egyetemes kenőcs ™ítí*.1.b,S« éí..,",S.,7 1
fekélyek és miudennema daganatok ellen, tdőnxaki feltöríies
lábfekályek, körömméreg, sebek, em lőgynlladísi és haj>on\\{ pj
bajok ellen sokszorosan jónak bizonyult Egy tégely bú kr. 31
Bérmentes küldéssel 75 kr. D)
Egyetemes tisztító-só SS^sSir í
meKza.*rt emésítésnél, fejfijiínil, szédiiléinél, gyo Qorgürcsnél, 8í .r.nf.res bajb.o, dugul&sb.d. Fgy csom.g 1 frt. \' ^
Angol csodabalzsam, 0les»l 12 kr.
Fiío i-t megr.«re«»rt kísíitméDTokío kívül « OSitrik Upokb.n hirdcteil Sntli bel- i» külfüldi gjigjkalönl.g.s.éjek .ktiron t.rUm.\'k t . net.lin késtletben nem le.ő csikktkril kiránatr. pontoi.Q és olcsón gondoskodva leend. p
™ \'°° Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldése mellett vagy utánvéttel.
. A pénz előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) a porti olcsóbbá tételét eszközli, mint utánvéttel 3767
X X
X X X X X X X X X X X X X X
vSVESTI Ui/f
Szerkesztők és laptulajdonosok :
Csukassi József és Rákosi Jenő
4 p
X
X
X X X
X X X X X X X X X X X X X X
30.000
példány.
Előfizetési árak : ^eévre :. :
Egyes példányok kaphatók minden ujságelárusitónál
„TŰZBEN
Jannár l-sejers.
Negyedévre Egy hónapra
3 frt 50 kr. I frt 20 kr.

Még deczember hóban kezdjük meg Beniczkyné Bajza Lenke legújabb két kÖtete.S regényének közlését, melyet a népszerű író most ir a „Budapesti Sirlap" számára. A regény czime :
alapot már a karácsonyi rendkívüli . számtól kezdve kapják az fl5 uj regény elejével együtt. ^
kiadóhivatala: Budapest, IV. kalap-utcza 16. "M 3771 X
A
Budapesti Hirlap
X
3762 889
Árlejíési hirdetmény.
Zala^ármegye központi hivatalos helyiségeinek 1890/1. évi füttéséhez megkívántató 424 tűzifának uiztositása érdemében az 1SÜ0. évi január hó 14 én délelőtt 9 órakor Zála-Egerszegen számvevői irodában írásbeli zárt ajánlati tárgyalás fog tartatni.
köbméter i megyei
Feltételek a következők:
nap
alatt
legkésőbb 8
minden korhadás
1-ör. A szükséges tűzifa a megyei számvevőség felszólítására esetről-esetre megkívántató mennyiségben fog a vállalkozó által beszálli\'tatni.
2-or. A tűzifának 1 méter hosszú és száraz bükkfa hasábnak, azonkívül egészséges, nélkülinek kell lennie.
&N>r. A megkívántató lüzifa ára beszállítás után fog kifizettetni.
4-er. A tűzifa mennyiségének beszállítása iránt kitü/.endö határidő annál bizonyosabban megtartanuo a vállalkozó által, minthogy ellenkező esetben szabadságában JSvíl a tekintetes vármegyének a vállalkozó költségére bárminő áron a szükségleíidó tűzifát beszerezni, a bélyegek a vállalkozó által viselendók.
5-Ör. Az ajánlatot tevő tartozik ajánlatában elismerni, hogy a szállításra vonatkozó feltételeket ismeri és azoknak magát alá veti.
Miról mindenki azon megjegyzéssel értesíttetik, miszerint a vállalkozni szándékozó által beadandó ajánlati levél íOfifert) a megyei számvevőséghez 1890. évi január bó 14-ig délelőtt 9 óráig beadaudó, mert elkésetten beadott vagy utóajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni, megjegyeztetVén, hogy a beérkezendő ajánlatok között való szabad választási jogot a törvényhatóság magának feotartja.
Minden ajánlati levél 50 krros bélyeggel és 5% bánatpénzzel ellátandó azon ^hozzáadással, hogv a tárgyalás befejezése után a vállaikon\', által letett bánatpénz biztosítékképpen 10% ra kiegészítendő, mely vágy készpénz, vagy államkötvényekből állhat, az ajánlati levél a vállalkozó által annak -.vezeték, ugy keresztneve és lakhelye hozzátételével aláírandó.
Zala-Egerszegen, 1889; évi deczember hó 21 -án.
IBIÍ
..d A
\\0\\. YJIB
::jíi jifiutij
le\'il*»H —
Cztikeller József
megyei főszámvevő.
Wajdits József könyvnyomdájából Kagy-Kanizsán.