Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.08 MB
2009-12-18 13:45:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
475
4931
Rövid leírás | Teljes leírás (441.24 KB)

Zalai Közlöny 1893 013-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V-K 4MZSA. 1893. április l-ée.
Eltfittlt\'i *«•!
kmiu ím ¦ • 5 *" — m p.r» . . 2 frt 60 kr
eirrre • 1 Irt 2» kr
Kjryw M»W 10 kr.
HIRDETÉSEK hisihot petíttorhaa 7, múodsxorj ¦ minden wribbi •őrért & kr.\'
XVI I.TTÉRBEN •őrönként 10 krért vétetnék
Kincttári illeték minden egyei hirdeténért 3" kr. fixetendr
13-iK azAm.
Harmlnczkeltedlk évfolyam.
* lap szellemi és anyagi részét illető minden Jtőzlemény Bátorfl I\'BLJoft Bterkesíto-kiado • czimz.wea .\\i.-...K».i/.i1 L l>ér-raenrre iocézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogsd-útnak el.
iKeziratokTirWzn nem küldetnek
A,oW-kaB^,malit«gyirés3erfózóde\',anagj-.kamzs»i Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet\', a .Kotort ttkarékpéoair-rf^ény-Ursasig-, . Mgy-kantaa. Önkéntes Wzoltó-egykf, a .nagy-kanizaai kisdednek egyesület- a .nagy-kanizsai tanítói jiríakör", , .n.gy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet-„D-kanizsai ur. jótékony nőegylet-, a .szegények Up.ntézete-, a .katonai badastyan egylet- a .soproxu kereskedelmi iparkamara- -mgy-kanizaai kttlvilasztminyana\'k hiv. alo. Uoi,
hetenk1nt egyszer, szombaton -megjelenő vegyes tartalmú hetTlaF.
rátámadott: Feltámadunk!
A kereszténység legnagyobb ünnepét a íiiisvétet ünnepli m». — Az ájtatos hitek ajkain megzendül az ének: Feltámadott! s bent az-emberi szír legbensőbb rejtekében megrezdül egy boldogitő érzésnek húrja, mely visszhangként válaszolja rí:. Mi is feltámadunk! Igen, feltámadunk! E földi élet szenvedései és táradalmai után. pihenni térünk egy időre, hogy annak idején uj életre kelve, egy szebb életet kezdjünk, mely -inár csak azért is tökéletesebb lesz a mostaninál, mert nem leszen vége sohasem. Feltámadunk, hangzik a templomokban és az emberi szívben, feltámadunk, hangoztatja felénk megrzáfolhatlanul az anyagi és erkölcsi világrend.
Xézd a természetet ezernyi változataival, meghal és születik mil-
I liója áz élőlényeknek, föloszlik és nj összeköttetésekbe lép az anyag,
f de el nem vész egyetlen parány sem.
Titkos erők eszközlik e változásókat, s oly kérle^betlen szigorral követi az okot az okozat, hogy első tekintetre megdönthetetlennek láísiik: csak az idézhet elő a természet rendjében változást, ki azt a rendet megállapítani képes volt.
És az élőlények csodálatos életműködései vájjon kevésbé szabályszerűek-e. mint a physikai és vegytani törvényeké? Ki merné mondani ! A selyemhernyó felemészti a neki nyújtott eperfa leveleket, majd
II beköti magát finomszövetü gubójába, | hogy egy idő múlva átalakulva.
mint hamvas szárnyú pille hagyja el önkészítette börtönét- Add meg a feltételeket, meglesz az eredmény minden esetben! A fecske felépiti piczike fészkét, felneveli fiait, midőn
I már megkereshetnék azok is élelmüket, és kevesbedoék a szülők fáradalma, nyugtalanságot érez, valami repülni készti, messze, más hazába ! Ki mondta neki, hogy rövid idő múlva beköszöntének a bideg őszi napok, elbainak. vagy rejtekeikbe vonulnak a rovarok, s hiába röpköd a fagyos légben, nem talál eleséget? Az a belső ösztön, mely az egyetemesnél ép oly feltétlen törvény, mint
| a nehézkedés, mely az égi testek járását szabályozza-
Mi lenne a fecskével, ha csodálatos ösztöne a délvidék helyett észak felé vonná öt ? Nem! azok a törekvések, ösztönök és vágyak, \'melyek a szerves világban, épen azért, mert általánosak, tehát tör-
I vényszerüeknek tekintendők, bírnak a törvényszerűség" minden kellékével, a czélszerüséggei és a teljesülés lehe--1 tőségével. Ugy menjenek végbe e működések, hogy elérhessék a czélt, melyre irányulnak, s meg legyen a valóságban az, mit a,törekvés czé-loz.
Kérdezzük meg szivünket, minden ember szivét, nem akarunk-e s nem akarnak-e mindnyájan boldogok lenni!? S kérdezzük meg az életet, van« boldogság, mely kielégítené, van-e jó. melyet elérve többet ne akarnánk ? Kérdezzük meg az elfogatat- j lan ítéletet, melyiket akarjuk in- j kább: élni, ismerni önmagunkat, s i tudni azt, mi kívülünk történik, vagy j megsemmisülni, felosztani az öntudatlan anyagi világban? Kérdezzük meg eszünket, megengedhetőnek tarija-e, hogyha avtermészetben minden oly törvényszerűi* folyik le, ha a természeti jog oly feltétlenül érvényesül, csak az erkölcsi világrend törvényei ne érvényesülnének, hogy a jó jutalmat, a bün büntetést, a jog az igazság feltétlen elégtételt ne
nyerjen:- Pedig nagyon jól tudjuk,-hányszor szenved &z ártatlan, és kap
arczulütést az igazság?! A vándor madár megtalálja az enyhe délvidéket, csak az embernek volnának ösztönei, vágyai, törekvései, melyek nem érvényesülhetnének soha, hiszen a czélpont, melyre irányulnak nem is létezik ?! Előbb meg kellene tagadnunk a reális életet, előbb ki kellene mondanunk, hogy az, a mit látunk csalódás, a mit eszünkkel felismerünk, merő hazugság mind : hogy az a mit törvényszerűnek tudunk, véletlen, csalóka játék, el kellene- hinnünk, hogy öntudatunk és énünk nem is létezik!
Feltámadunk! ezt hangoztatja felénk az emberiség legnagyobb részének, tehát az egyetemesnek minden időben való hite az életnek a halál után való folytatásáról. Aléiek-ván-dorlás, a Tartarus és Elyseum, s talán még a budhisták Nirvánája is, — mely a földi élet szenvedéseitől való megszabadulást az ellentétek kiegyenlítését tévesen a megsemmisülésben látja. — nem azt hangoz tarják-e évezredeken keresztül, hogy az, a mi itt e földön elérhető, nem felel meg a belénk oltott természeti erkölcsi törvény ekntk ?
„A halál örök álom \'.- feljajdul e mondatra az emberi társadalom élet- ! ösztöne, mert érzi. hogy élete csak ideig óráig való volna. Csak. egy I nemzet irta fel e borzasztó igéket a temetők fölé, a franczia nemzet a nagy forradalom idején, s már is érezte nyakán a hurkot, amint ösz-szébb és összébb szorult, hogy megfojtsa ót. A szabadság, egyenlőség és testvériség nevében követték el a legiszonyúbb igazságtalanságokat, az igazság nevében kobozták el a jogokat, az önvédelem czimén gyilkolták hatomra az ártatlanokat!
Nem! ha a fecske nem jön el előbb mint a kikelet, ugy az ember is csak természetes ösztönei és vágyai szerint élhet!
Csak zengjetek tovább ti ájtatos keresztények a feltámadásról, csak rezegj szivünknek húrja még tovább is a jövő boldogságról, mert ha mindaz, ami bennünket halhatatlanságra tanít, valótlan lett volna, még akkor sem lesz oly borzasztó az eredmény, a csalódás, mert hiszen az örök álomban nem tudnánk vesztett reményeinkről; mig ellenkező esetben, ha mégis igaz az, miről most egy tikos hang beszél lelkünkben, mily borzasztó lesz majd feltámadásban való hit nélkül az ébredés !
POÓR JÁNOS.
közreműködni a szinügy felvirágoztatásán, a tőlünk száműzött múzsát ujoiag körünkbe fogadni. "
„Meleg szeretettel csügj a haza nyelvén" legyen a jelszó, - nemzeti-esedjünk, hogy a nemzeti genius is letehesse oltárára zsengéit.
Párioljuk a színészetet, hogy ne kelljen pirulnunk, hogy ne íllettet-hesűnk a közöny vádjával és törekedjünk arra, hogy emelt homlokkal és büszke önérzettel elmondhassuk, hogy szolgáltuk a nemzeti ügyet, tettünk, dolgoztunk és (áradtunk érette és ha műpártoló városokról beszélnek mi is mondhassuk el:
. Auch io sono pittore."-
Pslgártirsak!
A feltámadás napja ragyogott ma fel, a feltámadás a halál karjából. Feltámadt a természet is a dermesztő fagynak lélekölő bilincsei alól, megjött a tavasz, az enyhe szép tavasz, megjött a dalnak ideje és a szabadságnak lelkesitő örömdalai hangzanak fel széles e hazában. Támadjunk fel mi is, legyünk méltók régi jó neveinkhez és* mossuk te magunkról a részvétlenség jogosult vádját! . Holnap, húsvét nagynapján kezdi meg működését városunkban Kakod-czay Pál színtársulata Feleslegesnek tartjuk bővebben kifejteni a színészet missióját, elég csak arra utalnunk, hogy fontos nemzeti missiót teljesít a színészet, de ebbeli törekvések nálunk egy idő óta hajótörést szenvedtenek, a nemzeti nyelvért a cuituráért vajmi keveset áldoztunk.
Itt az idő most\' vagy soha! A nemzeti ügyért sorompóba állani, azt a legmelegebben felkarolni szellemileg és anyagilag, tettel és szóval
Magántisztviselők mozgalma
Néhány héttel ezelőtt a bodapeát magántisztviselők körében mozgalom indult roeg arra nézve, hogy ezen kiváló fontosságnál bíró, intelligens társadalmi osztály részére országos nyujdij*lapot teremtsen. Pol és- társadalmi életünk több kimagasló alakja, az fáar és kereskedelem legkiválóbb képviselői is a magukévá tették ezen eszmét, melyet a fő ! városi és vidéki sajtó szinten melegen felkarolt s így .v/ü.etett meg Budapesten azon 100 tagu bizottság, -mely az ügyet a fővárosban előkészíti.
Lapunk mult heti számában meairtak. I hogy a helybeli magántisztviselők egy : tartott értekezleten örmnme! csatlakoztak ezen mozgalomhoz a már alakítottak egy helyi ^előkészítő bisotlságot a maguk köréből is, mely bizottság a fővárosival folytonos érintkezésben áll.
Maga azon eszme, hogy a magántisztviselők aggkora biztosítva legyen, igaz rokonszenvvel találkozik mindenütt, hol érzékkel liírnak ezen hivatás közgazdasági és társadalmi fontossága iránt. Hazánk a mult századig a kelet iDvásiói által hátráltatva, nem haladhatott párhuzamosan földrészünk nyugotával s csakis az utolsó évtizedek lázas munkássága, a reformok szüntelen ébresztése s fokozott szorgalom emelhetett bennünket azon színvonalra, melyen a művelt nyugot intézményeit naponkint jobban és jobbau
T a a C I A.
Tiszteljétek az ereklyéket.
A hősök\' sírján láng lol»>g. Kkép regél 3 nép, S s j*)telen közös lirhot 1\'sak fílve s néha lep.
Ne féljétek e lángot, meiv Sirjokból t«r elé; Mig éhek, honizerelmök is Kkép u,:-t eg felé
Mindkettő ritka tünemény,
Mindkettő égi mü,
Ki « búiért balt el az
Mind nrök életű.
lezajlott a szabadsácnartv. Hol essmé\'k — - elvekért Kincsét ária a nő eda, S a férli oota vért.
"lettük megéneklé konik J.ánglelkü dalnoka: S a vértanuk s bősök nersn Boxdol az unoka.
Bítófaforgács,, ?éres ing, HonTPíiiiszló darab. Közkincs, becses ereklye mind. Mi rúlak fönnmaradt.
Szeresd, e kincseket, o nép ! Őrizd ereklyeként; Hősök iránti btila hint A nemzetekre fényt.
I\'j templom ípol Pesten Kreklyék csarnoka, A szánszor drága kincseket Jertek rigyük oda!
S látván a hős csaták jelét, S tnartyrok rongyait: Az enigonok hősökké Edződnek majdan itt.
HAVAS ANTAL.
Melyik volt boldogabb
(Beszély.) \'.
Irta: Seperné Nagy Cornélia.
(Folytatás ás vége.) ;
Mert, lehetne-e egy asszony-sziv viszont szerelem nélkül is boldog? Nem, nem. Azt minden asszony —- ha még oly együgyűen vakhitü is — mintegy ösztönszerűleg — ^megérzi, ha viszont sze-; rettetik-e vagy sem. Minthogy a viszont szerelemnek olyan varázshatása van, a mivel nem versenyezhet semmiféle hatás sem. Mintegy — a pórusokon át szívja fel azt magába az ember s átmelegíti az minden idegeinket, be hat az a velőkig; megrezgeti az a szivet, mint az aeol-, hárfa húrjait a zefir-szellő. Igen, ig«n; a a viszontszerelmet kell, hogy megérezze mindenki. Olga is nemcsak tudta, hitte vagy képzelte, de érezte is azt, hogy férje éltal viszontezerettetik. És igaz is volt Férje teljes -szivéből ezerette Olga:. Szerette ugy, mint csak egy olyan — Ó hozzá hasonló — felületes, könnyeimü, lobbanékony természetű ember — szeretni bír. Szerelme — szalmatfiz volt, olyan szerelem, olyan tűz, — a mely, a m% gyorsan fellobbanta: és a mily hévvel, sebbel-lobbal ég, — épp oly gyorsan — el is hamvad. Oh, pedig azt a szalma-tüzet nem lehet többé feléleszteni* mert
-nem marad annak parazsa, szikrája sem. A szalma^tüz ofy gyorsan elhamvad, azután— hamuvá válik — a hamu kihűl és a szél — elhordja, hogy hire hamva sem marad. Olga férjének a szerelme is olyau rövid tartamú volt Égett, lobogott, elhamvadt, kihűlt s azután — még a neje iránt való szerelmének a nyoma sem maradt meg a szivében. O.y hideg, oly közömbös lett neje iránt, mintha nem is az a régi hőnszeretett kedves élettárs volna már az, a ki vele — egykor oly készséggel osztozott bújában-bánatában. Nem vette már észre a nő szemein a a könnyek nyomát sem, hogy szerette volna Őt többé; hisz előbb még le is csókolta a könnyeit. És rövid idö múlva már nemcsak hogy öt nem szerette többé, de már hűtlen is lett hozzá: másokat, és ismét és ismét másokat szeretett. Csapodár lett. Csapodáriága aztán mindig lejebb és lejebb rántotta öt, mig végre egészen lebukott azon magaslatról, a hová őt — neje tiszta szerelme állította volt. Végre is, ha neje mégugy igy eke zett is őt azon az erkölcsi magaslaton megtartani, a hová őt felemelte; a küzdésbe bele merülvén, engednie kellett őt lebukni oda, á bová az erkölcsi halottak rendesen jutni szoktak :& sárba. És onnét nenk tehetett őt többé fölemelni: ott fetrengett — ott" fetrengett — haláláig.
És Olga — vallása szerint — hozzá volt e férfiúhoz csatolva egész életére; haláláig kénytelen volt eltűrnie az ö hűtlenségét, aljasságait \'
Tehát, melyik volt boldogabb, Emma-e,
Lapunk mai számához egész iv mellékjét Tan csatolva.
a ki meghalt, niieiőv a szerelmet élvezhette volna, vagy Olga-e. a ki szerelmének halálát volt kénytelen átélni? Igenis, szerelmének halálát Mert lehet-e többé olyan embert 3zeretoönk, a ki szerelmünkre oly érdemetlenné teszi magát?! — Valamint egy igaz keresztény lélek nem tisztelheti többé azt az oltárképet, a mely előtte bál-vány-képoek bizonyult be, sgy az igazán nemes női szív sem bírja víbbé azt a férfiút szeretni tudói, a kinek előbb oly nemesnek hitt jelleme oly igen aljásnak, megvetendöoek, bizonyul be előtte. Nem, az lehetetlen is volna, hogy egy tiszta, erkolc sös asszony, egy erkölcsileg tökéletesen megromlott férfiút sokáig szerethessen.
Ha még oly érős, szenvedélyes volt is az ilyen két — egymással homlokegyenest átló jellemű egyén közt — a szerelem, annak előbb-utóbb meg kell szűnnie; mert ott, hol nem egyezők a jellemek, nem a lételek harmóniája tartós. Sokszor sokan csodálkoznak azon, hogy valamely ritka jóságú, kitűnő erkölcsi tulajdonokkal bíró nőt elkorcsosult, romlott er-kölcsűJárie miért hogy megbecsülni nem bir. Holott azon én soha sem csodálkozom, sőt igen is természetes következetességnek tartok, miután én is osztom aSpémetek véleményét, hogy: „hasonló basoetlőval szeret egyesülni." íGlei-cbes mit Gechem gesellt sich gern.*)
Igen. Ez helyes okoskodás volna. De képzeljenek el egy ilyen belyzAtet!
Milyen érzés lehet az egy mélyen érző,
tisztelétreméltó nőre nézve, hogy meg vetni legyen kénytelen azt a férfiút, a kit előbb ugy szeretett, ugy báiványo- : zott. Milyen érzés az! És a férfiúval együtt lakni és az édes nyájasságuak egy sz«vát sem váltania többé: a ki előbb térdein csúszott előtte, hogy szerelmes, nyájas pillantását, csókjait — élvezhesse. Milyen élet, milyen küzdelem az! Mert — küzdelem az ilyen élet. Küzdés, a tiszta,1 a nemes erköícsiesség és a banális, kö- \' zönséges erkölcstelen érzelmekkel.
Olga küzdött Önmagával, mig végre .-is — az erkölcsi érzülete győzött. Felül- ; emelkedett benne az erkölcsi tisztaság/\' s ez győzte meg szivét mely a nemtelen\' tárgyat ísegy ideig még szerette. S/.erette férjét egy ideig, még akkor is.mikor az már szerelmét nem viszonozta s szerette volna talán még torább is, ha az oly megvetésre méltóvá nem vállandott volna. Tehát; szerelmét leküzdötte; az megszűnt öt gyötörni De nem volt-e reá nézve még nagyobb gyötrelem, szenvedés, fájdalom, megaiáztatás az. hogy már nem*\' volt képes szeretni szt, a kit előbb ugy.. imádott: férjét?! \'.
Emma vőlegénye meghalt, eltemették és ő elsiratta, meggyászolta — egyszer.
Olgának a szereltbe tárgya: férje folyvást ravatalon fekszik, élőhalott, tetszhalott erkölcsi halott — az ő « .ivében ; a kit folyton gyászolnia, siratnia kellene, de nem tndja. nem birj*. mert az érdemetlen arra. Oh minő kín az neki. hogy még meg Bem sirathatja azt, a ki már oly rég meghalt ö reá nézve. Olyan ő, mint a kősziklához Jánczolt Prometheus,
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
iPRlíiS 1-éo
közeli tjük meg. Ipar és kereskedelem kcr :. ányok és törvényhozás által támogatva és fejlesztve, nem remélt lendületnek indulnak s csak ezen ágak szellemi napszámosai, a magántisztviselők voltak eddjg sőYaukra hagyatta, állami s társadalmi * gondozás nélkül. Pedig ba pár-t huzamot vonunk a magántisztviselők és az állam tisztviselői között, kiknek ér-t dekében épp a napokban hangzottak el a törvényhozás mindkét házában az elismerés és jóakarat meleg szavai, minden elfogulatian bírálónak*,*! kell ismernie — s nélkül, hogy az az áflamtisztviselök igaz érdemeit \'kicsinyleni akarnók, — hogy a magántisztviselők sokkai nehezebb és fárasztóbb viszonyok között végeznek több felelősséggel járó ugyanoly elö-készűitnéget a. több önállóságot igénylő de a nyugodt megélhetés biztosi tékáival egyáltaiáDan nem biró munkát.
Ott c*ákís fegyelmi vétség képes megfosztani a tisztviselőt állásától, míg a magántisztviselő állása számtalan körülménytől, nem rilkáo főnökének pillanatnyi seszéí^étol függ. Oít 1—2 évi . szolgalat mán a tisztviselő azon megbecsülhetetlen" lelki nyugalommal gondolhat önmagának és övéinek jövőjére, hogy\' az a nyugdíj által biztosítva van. emitt, miiy gyakori eset az, hogy 25 vagy 40. évi szolgálat <u"an\' egyesek a társadalom terhére vai.hatnak.
Ezen szempontok indították hazánk .magántisztviselőit országos egyesülésres ezen szempontok lebegtek a kereskedelmi miniszter ur szemei előtt, midőn az előkészítő bizottságnak a kormány támogatását megígérte
Most már mi: den egyes magántiszt-viseiöoek saját jó! felfogott érdekében áll, hoey az országos mozgalotnhoz csatlakozzék ; minél tekintélyesebb a résztvevők száma, annál nyomatékosabb lesz felléjíésök s annál nagyobb siker várja munkájo;kat.; melyet igazaik érdekében megindítottak.
* Az országos szövetkezés nemcsak a ¦ nyugdijintézményt-fogja. létesíteni, hanem a magántisztviselőknek egyéb, a törvény álta! eddig nem orvosolt hajain is segíteni lesz hivatva.
Lspuuk az ügy állása felől időről-időre kimerítő tudósitát-okat fog közölni.
HELTAY JÓZSEF.
Hírek.
— Búidon ünneplést kívánunk lapunk
t. közönségének!
— A sxini évad műsorának főbb újdonságai: Drámák és vígjátékok: Ther-midor. Pezsgő (vígjáték). Szövetségesek, Jóbarátok, (Sardou). Csacska nők, Tékozló apa, (Damaa), Tudtán kívül kém. Musotte vagy két nő férje. Kapivár, (Ga-bányi vígjátékai. PontBiquet család) (Vig-játék). Bolondok háza bohózat). Montjoye Feuillet színmüve. Tamás bátya kunyhója. Frhér rózsák. Mukányi. Proletárok
¦ stb. Énekes \'darabok: Siroki románcz. Próba házasság. Leány asszony. Apja lánya. A diurnista. Szép Darínka. Kis Moloárné. (áztojanovics operettéje.) Itab-iók. Fortuuto dala. Madarász. Eljegyzés lámpafénynél. A szultán Lavater- (Tom-bor operettéje (Fekete dominó. (Auber >>perája i Granadái éji szállás (opera.) Boccaccio, N\'ap és Hold, Eleven ördög operettek stb. — A szinpad kötelessége aestbetikai batás keretében szórakoztatni
kinek a szivét a keselyük tépték, szaggatták és Ő uem bírt az ellen védekezni Olga férjéhez vau lánczolva, férjéhez, a kit. imádott, a ki őt viszont szerette, a ki őt már nem szereti, s a kit Ő meg már megvetni kénytelen. Tehát melyik volt boldogabb ? Emma vagy OlgaV
Emma legalább tudott sir ni és és sírva megha 1 ni.
Olga — sírni sem bír, meghalni sem tud, — de azért szivét a fájdalmak — keselyük módjára — tépik — szaggatják. * Hány szegéiy nő sorsa ez!
Es még sem válhatnak el a férjeiktől ugy. hogy vállá változtatás nélkül ismét férjhez mehetoéaek, — mert hisz azt — 8 vallási törvényeink tiltják. Ha valláserkölcsös a nő az ilyen házasságban a mártii-koronáért küzd — ha pedig a küzdésben a vallásos hite megzyöngölt, jobb meggyőződése ihusióvá foszlott szét, — mi áll előt eV!
Szegény Olga — csak küzdjél tovább: a nő sorsa ez, és nem a földi boldogság! °Tehit, hogy melyik volt boldogabb: Emma-e vagy Olga? talán nem is kell többé kérdeznem; valamint azt sem vonják — kedves olvasóim — kétségbe, miszerint egyik sem volt — bo\'dog.
K- igj talán hitelt adnak öoök is" annak, ha azt ál.írom, hogy éu is hiszek. —ha nem is • vérc-e baljóslatú vijjo-gásának jelentőségében — de mindenesetre: mint Emma és Olga hittek, — M előérzetek ben.
a nézőt és fölemelni az ifjúságot! E Eczélból bizonyom időközökben magasabb színmüveket hozok színre, melyeket évek óta nagV érdeklődéssel kultiválok. Mert a gondos, legapróbb részletekig menő rendezésen kivQl e drámáknak nálam külön díszlet- és jelmez kiállítása var. ngy, hogy az egyik darab felszerelését a következekben nem látja a közönség. A darabok megválasztásában fő szempont volr. hogy mindenik történeti korszak képviselve legyen egy-egy remek müvei. A néző így rövid idő alatt az antik világ, a középkor, a renaissaoce s a barok-kizmus építészetét és viseletet látja a színpadon feltüntetve. E klassikai sorozat a következő darabokból áll: Július Caesar, Lear király, Yelenczei kalmár. Macbbeth/ III Richard király, Shakes-perare-t.áí, Faust, Goethe-tol, Bölcs Nátháé, Xártuffe, Moliere, remekmüve. Vé-gül^-7 Az ember tragédiája, Erkel zenéjével, Lehmann díszleteivel. Ezen dars-b az előbbi \'előadásoktól eltérően, ki egészít ve^_és gazdagabb felszereléssel kerül színre. A Stílszerű kazimzások részint az operaház részint Rumbold budapesti mű intézetében készültek. Az énekes müvek a társulat saját zenekara közreműködésével kerülnek tzinre.
— Gyászhír. Kalossa József nyugalm. szepetnekí kántortanító élete 85. évében elhunyt. Ezen időből csak Szepetneken 4G évet töltött Temetése márcz. 24-én szép részvéttel ment végbe. Ö V. F. X.
— Tűzoltó zenekar Eszteregnyém Az Itju tűzoltó-eey let bői alakult 12 tagu zenekar csak :í hét óta ran hangszerekkel ellátva s már a mu\\y hó 24-én d. u. az iskola előtt térzenét tartva 9 sikerült darabot produkált a nagyszámú hallgató közönségnek ,I!y bámulatos sikert természetesen csak Knobloch karmester szakképzettséggel párosult tapintatos eljárása tud bemutatni. Azonban elismerést érdemel I-eocz István tanító is. kr"";a karmestert legtöbbször fárad^ágafNieni ismerő buz^ó"ággga\' helyettesíti.
— Zajos ülés. Márcz. 26-án a kis-kaoizsai „Polcári Olvasókör" választ manyaban egyesek tapintatlan beszédei által csaknem a tettlegességig zajos ülést az elnök kénytelen volt felfüggeszteni. Ezen zajos jolenet miatt elnök tisztelői azonnal lemondott. Különben a közevüléa . ápril 9 én lesz. mely alkalommal az Olvasókör tagjai közül többen szándékoznak kilépni. Sajnos dolog biz ez!
— Déli vasút. Húsvét ünnepe alkatmából folyó évi ápril hó 1 én a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Budapest, Bécs, Fiume, Triest és Velencéébe rendkívül mérsékelt áru ma-neftérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvénye-ek és még azt a kedvezményt nyújtják, hogy viaszajövetkor ezen jegyekkel az utazást k-\'tszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. Ezen jeeyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki. melvekben a vonatok, melyekhez ezen rendkivüi mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükkel fel vannak em-litve.
Tisztelettel kérjük mindazokat, kiknek negyedéves elöhzetésök m. számmal lejárt, hogy azt megujitani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésébéu hiány merüljön fel. Ué:-zökre postautalványt mellékeltünk.
— Meghívó. A sümegi öukéotes tüz-óitó egyesület szertár helyisége jsvara
Az előérzetek ritkán csalják meg az embert. Mintegy ösztönszerűleg megérezzük: jÓ vagy balsors ér-e bizonyos alkalmakkor. Csakhogy — sajnos! az ilyen elöérzetekre-aztán még sem Hallgatunk. Azt mondják rá: ah, gyerektég, babona az egész! — és így nem védekezünk előre. (Néha meg, persze talán hiába is volna a védekezés?)
Pedig tessék elhinni: vannak előérzetek !
Megbűvöltél kis angyalom.
(Népies dal.) Megbűvöltél kis angyalom engemet. Eszem azt a bűbájos kis szentedet: Szóké hajad, égszin szemed osupa báj, Hát még a szép eperszinü pieziny száj!!
Megbűvöltél. .. be jól tetted angyalom"!\' Nem szakitel tőled semmi hatalom : Te vagy az én iczi^piozi tündérem; Yeleá magam Tündérországban érzem.
Aranyfűrtös fejed keblemre hajtod: Száaat számon, kezed kezemben tartod: Átölelem gyöngén karcsú derekad. S mézes csókba fürösztöm szép ajakad.
Mézes csóknak édes a ezuppanása: Mámorító pieziny szád mosolygása. S gyöngéden szivemre ölel két karom, „Szeretlek én-egyetlenegy virágom.*
tabnVmtzay IVÁN.
1893. évi ápril hó 9-én a Casinó nagytermében táuczmulatsággal egybekötött felolvasást és hangversenyt rendez, melyre kivül czimzett urat és becses cses csalüdját) tisztelettel meghívja az egyesület nevében dr. Kellemen Károly ii ¦ kár. Barkóczi Károly elnök Kezdete pontban 8 óéakor. Helyárjk: 1. 2. 3-sor^ és oldalszékek 1 írt 5<Fkr. a többi sor 1 frt állóhely 60 kr. Jegyek előre válthatók az egyleti titkárnál este pedig a pénztárnál. Szállások miatt méltóztassanak az egyleti titkárhoz fordulni. Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyugtáztatnak. Műsor: 1-szőr. ,Tüz van.\' Irta és felolvassa: Sümegi Kálmán ur. 3-szor. .Magyar ábránd.* Székely Imre 17. sz. müve. Zongorán előadja Eitner Anna kisasszony. 3 S\'.or. „Ária" a Sevillai borbély "operából J Énekli Keindl Jauka kisasszony. .Valse brillanté". A. Oehchlegeltől. Zongorán kíséri Keindl Irma kisasszony. 4 szer. „Hangok a múltból." Szerzé és hegedűn előadja: Huber Gyuía ur. Z mgorán kiséri Moloár János ur. 5-ször .Chopin E.\' Moll chncerijé." Előadják két zongorán : Záborszky Eiekné uruú- Barkóczi Irén kisasszony. 6 szor. .Népdalok." Énekli Keindl Janka kisasszony. Zongorán kiséri Keindl Irma kisasszony. 7 szer. .Magyar Egyveleg." Szerzé és hegedűn előadja: Huber Gyula ur. Zongorán ki seri\' Molnár János ur.
— Meghívó- A nagy-kanizsai kisdednevelő egye.-ület. XVIII évi. rendes közgyűlését 1893. évi ápril 9 én, vasárnap délután 3 órakor tartandja az egyesület uádor-uiezai saját helyiségében, melyre az egyesület tasjait tisztelettel meghívja az elnökség. Társorozat: a) Elnöki jelentés a lefolyt évről, b) A lezárt évi számod ásókról szóló számvizsgáló bizottság jelenlése. c) A jövő évi költségvetés megállapítása, d. ^sorrend szerint kilépett dr. Fárnek Lászlóné, Fes.selhofer József né, Janda Károlyné, LŐwínger Lajosné, Matosh Józsefoé. Pálfy Alajosné, Rosenfeld Adolfné, Scherz Albertné, dr Szukits Náodoroé és Weiser Józsefné uniók 10 választmányi tag*) helyett uj választás, c) Az igazgatóság tagjainak 1S9".—1S95 évekre történő megválasztása, f) Netáni indítványok, *) Az alapszabályok 18 ik ^ a szerint újból választhatók.
— Vérengzés. Horváth György kolát-| szegi lakos mult hó 21 én délután ; Vinczen János Murakareszturon állama-! sózó mén teiepi katonát késével sulyo
son megszúrta, mert a katona kedvesét ölelgette. — A seb gyógyulása az orvosi látlelet szeriut 10 napon belül gyógyul. — Vinczen Jínos mén telepbeii katona a nagy-kanizsai köz kórházba szállitatott ; Horváth György pedig a nagykanizsai kir. törvényszéknek átadatott.
— Lélekemelő ünnepély folyt le márczius 25-?n Budapesten az orsz. Nöképzó Egyesület körében, fennállásának 25 éves jubiieumát magasztos érzülettel emelte ntgygyá, teledhetlenné. Megható jelenet volt. midőn az egyesület eluökét a főpolgármester ó Felsége koronás arany érdemkeresztjével feldíszítette. Dr. Váradi Antal remek költeménye nagy hatá>t idézett elő. A számos küldöttség közt a nagy-kanizsai izr. jótékony Nőegylet, Kisdednevélö Egyesület és a Szegények tápintézeie is képviselve volt Vidor Saniuné sz. gebei GutmaiMi Hedvig elnök urnö áltat. Jól esett látnunk* hogy Bpeaten meg van a hasznos és áldásos társadalmi tevékenység megteremtésére az odaadó törekvé-: jól esett látnunk, hogy a főváron kü-lÖDbözö társadalmi kasztjai szívesen egyesülnek s a főrangú világ hölgyei és urai már uem zárkóznak el a közép-müvelt elemeivel való együttes munkálkodástól. Jól esett látnunk az egyesületi élet erőteljes kifejlését, mert az egyesületek mínt a nemzeti organizmus idegszálai veszik át az egész .társadalomban az eszméket é- törekvéseket, A Hungáira dísztermében fényes estély volt melyen számos felköszöntés mondatott, ezek közfii megemlítjük ko-"oyus költőnk Aula szellemes leánya .Szigethvné-Szalay Erzsikéjét, Tarnóczy Gusztávét és Rózsavölgyi Gyuláét, el*Ő * szerkesztőket, a két utóbbi a jubiláló e*yletet éltette. Ugyaoekkör volt a Vi-gardában Táncsis estély, melyet védnöke ODonnel grófné sz. Tarnóczy Mal-vioa jeles költónőnk rendezett Táacaics özvegyének javára.
— Sümegi Kálmán urat, az Első Magyar Általános Biitositó Társaság ti -kárát nyerte meg képviselőjéül a .Nemzeti baleset és munkás biztosító rész-
Ványtársaság". mely egy millió frt alap tökével közelebb kezdte meg áldásos működéit.
/ — Galambokon a tözoltó gylet 52 jműködő taggal megalakult. Elnöke: Juk Uózsef plébános, főparancsnok SUrzstosky JGyörgy körjegyző, alparaocsnok Dénes
Jenő s. jegyző, .pénztáros Szabó Lajos. r. kíth. tanitó, ¦ titlfár és segédtiszt Hösöm-pöly Gyula ref.\\ taniló. Üdvözöljük a nemesczélu törekvést
— „Visegrád* történeti és helyrajzi-leírásán dolgozik Tarrói Miletz János, hogy biztos kalauzul szolgáljon az oda Fagy arra felé utazóknak. E mü becsét emelni fogja a szerző történet&fi szak ismerete és hazafias langbuzgalma, melyek eddig megjelent müvein is koszo-ruzottan felismerhetők. Az.érdekes mű képekkel és rajzokkal-jelenik meg. • •
— A murakereszturi apátságra ed-i dig — mint hiteles^forrásból értesülünk
80 jelentkező van.
~ Alsó Leudváu dr. Chilkő Sándor a^kir. járásbíróság épületében- ügyvédi irodát nyitott
— Alkalmazást nyerhet egy óvónő j azonnal egy helyben lakó uri család ; két gyermekénél. Hol? meg moüdja a | Kisdednevelő-Egyesület titkára
— Heti biztosok e héten (április | 4 -8 ig) a nagy-kanizsai Kisdednevelő
Egyesület óvodáiban Plihál Ferencznéés i dr. Fároek Lászlóné választmányi tag \' úrnők.
— Heti felügyelő e héten (április
. 2—8.) a nagy-kanizsai önk tüzoltöegy-i let őftanyáján Bódis János szakaszparancsnok ur.
— Somogyi Henrik, a n -kanizsai izr, hitközség titkára, tekintettel hajlott korára, nyudijaztatását kérte, melyet az
: elöljáróság elfogadott Somogyival Kani-\\ asának egyik legrégibb hivatalnoka vonul vissza a nyilvános életből. 1856 ban jött | Kanizsára s itt mint tanító az izr. bit-> község iskolájánál talált alkalmazást. A Morvaország Níkolsburg városában szü-: letett és idegen szárra ázásának daczára , érzelmeiben, gondolkodásában és nyelvében teljesen magyarrá lett, a mit any-i uyira tudott érvényesíteni, bogy a község ! a magyar nyelv oktatásával iskoláiban i ót bízta meg és Boronkayval a Bach korszak alatt a magyar elemet a felekezeti iskolában ö képviselte. E mellett szorgalmasan végezte az elóljáiöság álul reá bizott ügydarabok fogalmazását magyar nyelven. Mikor az alkotmány visszaállításával a bitközség is lelkesedéssel ragadta meg az alkalmat, hogy hivatalait magyarosítsa. Somogyit állította a titkári hivatal élére, melyben 1 >(\';<!. óta szünetlen működik és melyet a legkisebb részletekig is magy&r és hazafias szellemben vezetett. Kerülve a nyilvános élet zaját, teljesen hivatalának élt habár mint városi képviselőnek és megyei törvényhatósági tagnak elég alkalma nyilait volna a nyilvános szereplésié is, de annál több gondot fordított hivatalára és a hozzá fűzött várakozásnak derekasan megfe\'elt. Most jól megérdemelt nyugalomba vonul, melyet azonban szellemi frisessége és veleszületett munkásságánál fogva aligha fog tétlenségben eltölteni.
— Milyen a jó feleségi Isten utolsó, legjobb ajándékul jó feleséget adott az embernek. — a ki a férj őrzőangyala, minden bájak összessége, minden erények központja s az egyedüli kincse legyen: hangja édes dallam, mosolya\' napfény, Csókja az ártatlanság pecsétje, karja véd-bástya minden baj ellen; á^\'Ő az^egész>~ tég vigyázó őre, az éiet fűszere; uiun-" kassága % vagyon biztos .alapkWe; takarékossága a legügyesebb sáfárt ajkaa le?johb tanácsadó; le!ke a gondok hü niegosztója s imájategbiztosabb közvetítő hogy J^tea áldásai megnyerje. —. De vájjon hány ilyen feleség van?
¦*— Templomi zene. Örömmel jelezhetjük, hogy a nagy-kaojzsai önk. tűzoltó egylet zenekara részére a vonós haiig-zerek megérkeztek s a szaktanulás kezdetét vette. Föctél a nálunk annyira elhauyagolt templomi zene kultiválása. E dicséretes törekvést raelegeo üdvözöljük, s örömteljes érzülettel kiváojuk, hogy méltó siker koronázza nemes igyekezetüket.
— IJ zenemű Veszprémben Krausz Ármin Fia bizományiban megjelent és beküldetett hozzánk: .Magyar Ábráud", Nincs cserepes tanyám és Minek a szőke énnekem népdalok felett. Szerzetté Wia ¦ -síts Károlyné szül. Szabady Rózsa s szeretete jeléül férjéoek ajánlta. Ára 1 frrt 50 kr. Az érzelmes magyar müvet ajánljuk a zongorázok Ügyeimébe.
— Zala-Egerszeges zalamegyei Takarékpénztár Részvény Társulat alakult 400 drb. 200 koronás részvényekkel 30 évre.
— A tánczkedreló ifjúság április bó 3-án, azaz Húsvét hétfőn Fixl József ur vezetése mellett a .Polgári Egylet* alsó helyiségében közös gyakorlattal megkezdve egy 6 het/tánezfolyamot nyit, mely-npk jövedelme szegény és árva gyermekek Je.ruházására és segélyezésére lasz fordítva, tehát ezúton is felhívja az érdeklődők figyelmét a rendezőség.
— Heti műsor: Vasárnap Apja lánya uj népszínmű.Hétfőn Madarász operetté. Kedden Szöv etsége sek vígjáték. Szerdán Nap és Hold operetté. Csütörtökön Lear király Shakespeare müve. Pénteken Fehér rózsák uj bohózat. Szombaton Kéksza kállu her-czeg operetté. Vasárnap Sanyaró Vendel a diurnista uj bohózat.
— Pinczetörések Simon Ferencz n,-kanizsai lakos virághegyi birtokos pioczéjét f. évi január és február hóban. Csordás József n. kaniz&ai lakosnak a mjháldi hegyen levő pinczéjét márczius 2-án álkfitcscsai felnyitották és Horváth Verona sánczi lakos gáspárhegyi pinczéjét e bó 1-i-éti ismeretlen tettesek feltörték. Erélyes nyomozás után végre .sikerűit a tetteseket Bogati Imre. Vida György peténd-pusztát" erdőörök és Ba-talics István miháldi lakos személyében feltalálni, kik a náluk megtalált bűnjelekkel az illetékes bíróságnak átadattak. — Az általuk eltolvajolt bor és egyébb apróbb eszközök értéke 80 frtra tehető.
— Tüzeset. Fityeházán f. hó 24-én reggeli 2 órakor eddig ismeretlen okbói tüz ütött ki; a lángok martalékává, leit 1 lakház, 1 kamra és 4 pajta s istáló. A kár 1400 frtra tehető.
— Erdőégés. Sümegeo a veszprémi pcspöksés úrbéri erdőrészében mintegy 400 holdnyi szép. renyves márcz. 29-én leégett. A tüz lokalizálása nagy nehézséggel járt *
. — Rejtélyes, eset. Özv. Nagy Józsefné karosi lakos fia márcz. hó 23-án délelőtt kiment a temetőbe, hogy édes atyja sirhalmát megigazgassa. — és a mint a fődet kapájával húzni kezdette, az egy kis kopor-őba akadt meg. A koporsŐ felbontatott s abban e^y kis időtlen gyermek elhamvadt s égett ruhadarabhoz hasonló hullája találtatott. — A gonosz anya ezt már tógebben te hette; a ki erélyesen nyomoztatik. , — Rövid hírek. A magyarországi premontreiek föhelyuökévé dr. Kuncz Adolf csornai prelátus és prépost neveztetett ki. — Eiffel mérsok nyomtalanul éllünt. — 13275 jezsuita van, J35 él hazánkban. — Zsla-Egerszegén 7 ház leégett. — Szombathelyen az ürlovasok lóversenye juuius 11-én lesz. .— Báró Edeteheim Gyulay Lipót tábornok meghalt - Az olasz király ellen egy örült merényletet követett el. — Natália ex-királyné Konstantinápolyban a zultannál látogatást te\'t. — Szegszárdon a dilte-ritis egész családokat irt ki. — Mann-heimban egy. szabómester golyómentes szövetet raíált fel. — Az orsz. közoktatási tanács elnökévé Fehér Ipoly pannonhalmi főapát neveztetett ki.— Lovag Fltndorfer Pál soproni nagy iparos meghalt. — A cyalogság uj egyenruházatot kap. — Hgpri másítok május elsőjén jtazik :.:¦.<. nagy zárondoklattal. — Witt Fülöp egvkcr n -kanizsai taniló a línczhidról a Dunába ugrott; élve kimentették.
Vegyes.
— Meghízható gyógy kezeién. Za vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben é« rendetlen székelésben szenvednek, a „Xoll-fele seidlltx por"használata által rövid idő múlva visezanyerík egészségüket. Eey doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógy -szerész, ca. és kir. udv. szállító által Bécs, L Tuchlaubes 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
Ki nyert?
Hozás márcz. 24-én Bécs: 65 51 27 88 9 Grácz: 83 2 13 75 85 Húzás márczius 29 én. /" Brünn: 10 14 54 C>3 89
Szerk. üzenet.
— A „kArmeaet" mir megjelent « IJe8inif." gyei Hirlipbac. Kir volt érte a postadíj
— „Szeretlek jó kiráJy" nem közölhető. Nagyobb formai tökély kell.\'
— Déva. Igaz*. Tas. A lapot megindítottuk rovtaiét.
— A .,Pe>ti Napló" .Kerketttősége cziasQ ér-\'iíík s czikkei késöo kaptuk. Sajoaljok, bog> nem közölhetjük.
NTyllttér.*)
KyersHflyem Bantmhákra alkalms« k«>l méket öltónTöBkéat 40 f-t 50 krért -s jobb fajUjiiakmt is — valamint féket*, fehér éa t&tacs setyemkelméaet méterenként 45 krtél k $r% 65 kr:| — tima, koczkáioU. csikó mintáxstt é» damatzoH stb miocilégW-o (m\'ootegy 240 fajtában n íOo kfilonbozó szia a árnyalatban) ssaliit; péstKhér ét »inj-meotrten Heaaebfrf; i.. (o1 t-r udvari azallitó! i icii!«} a - a \'.ur:r .il.fn. Minták pósttiordoloVml kaidetn^k ~\'<;t ¦. rtimxMt levelekre 10 kroa ét leTeJexőlapoara 5 krot bélyeg ragasztandó.
ÁPRILIS lén
A szenvedők.
*»ti*\'*vtLrtiyi alá rejté a világot
A bttmslybaa Ü\'rdö éjnek biti angyala
Semmi nesz! - - semmi zaj . . . l\'.liui az alom. njelyben,* kifáradt ffeteg ringat"dzik . . . i elható aőbaja
Sem ni neszt, semmi zajt\'
A kicsi szobában Lakamr lámpafénynél Virraszt a y snya, i fájdalomtol zúzva
Keservesen zokog ... Majdan térdre boml a kereszt torénéi: .Kegyes megfeszített" — konytengerben nszva —
Esedezem . . suttog.
.Hallgass meg irgalom! t< kiuts kónayeimet, ¦ boldogságom. QdvSm e haldokló . . .
Hagyd meg nekem ötét -. . K«>iiyt>rtelen bálái! . . ne bániad gyermekemet.. T.- örjitS rút rém ... te átkozott rabló
Meg" né ... meg ne öljed" ...
„Jer r*ak ánvacskám . . . jer . . . közelebb . . .
[közelebb,
Tudod, bogy szeretlek — mint s teret ni lehet
S lásd még ii elhagylak . ... Jöjj relém . . . óh I ha te tudnád mi szép az ég, Kl.]"nnél s megnéznéd .. . Ott kapok ám helyet! ¦ - i — Gügyög a líís ajk. —
..V-m hagysz itt magzatom, nem hagysz itt éde-... - v j ¦ \\i0m-
-Nem . . megótalnuznak Őrző. angyalaid,
¦fiak aludj\' . . légy nyugodt.* I\'c alig zárulnak pillái, élesen K-lsiknlt, érezve fájdalma kínjait . . . K« hörögve csuklott . . .
Azúrkék izemének tiszta fényessége M<rrt mikor telbS jön ¦ elbontja napot,
Igy elsótétflle . S mint ízzé zsarátnok teste lázban ege . . h>bele pihegve levegőért kapkod . . -.
— Híg végrj enyíiiile. —
^Iszosttt* kínokat s gyötrelmei szenvedek, M<-g ki>l! halnom, bár te s a világ még tnaras/t.
érted fái szírem*. . . —i A-fájdalmas anya egé*z lénye remeg - . ¦ — s f riTju gés ajkán őrült karzajt fakaszt. Hahaha! . nem hiszem ...
..I\'raga anyám nézd, már j\'önt-k ar. angyalok, .Nézd. mint mosolvognak, . . .hivnak . .. ítttfget-[nek- . ..
— S anyja szeme lobog . —
, Mindjárt itten lesznek . . . ölelő a karjok .. . .loszti\'k szép testvérim\' . . . anyám . ¦ Isten [reléd !*. .
S két jó hív nem dobog.
HORVÁTH HONOS fer. r. áldozópap.
, Szo és - tett. t
— A kettó közt bizonyára van egy kicsike különbség.
Ezt kis a különbséget pedig azok tudják leginkább méltatni, akiket tettek helyett folyton szavakkal igyekeznek kielégíteni.
A szó olyan, mint a festett kép. fú lehet színezni tetszés szerint és rajzolni lehet rá arany felhőket, rózsalugasokat.
A szó olyan, mint mikor az éhes embernek szépen felteritett asztalt mutatnak, negrakva pjmpás- eledelekkel — festve.
Az éhes ember aztán igy felel rá: vigyétek el a szép festményeinket, s adjatok nekem egy darab kenyeret valóságban.
Az a tett !
Aki vár. eped valami után, a kit ígéretekkel traktálnak, az megtanul jól distingválni.
így tanult meg a magyar tanítóság is, .hosszú huszonöt év alatt.
Azóta az illetékes körök alig tettek egyebet, mint beszéltek a tanügy és tanítóság érdekében, s a tanítóság belátta, hogy a beszéd csak beszéd s míg ő azon az elszigetelt területen, hová szegénysége helyezte, -hangyaszorgalommal dolgozik és fárad: addig az ügyében hangzó szavak mindinkább frázisokká kezdenek válni, s a társadalom nagy erkölcsi átalakulásáról festett kép szépül, szépül ugyan, de az a kép, a mit a tanítóság helyzete tár elé : mindig komorabbá, sötétebbé válik
A társadalomban mindenkinek fokozódnak az igényei s ezt a társadalom egészen természetesnek találja. Egy jómódú iparos ma már olyan viszonyok közt éi, mint ezelőtt ötven evvel a magasrangn tisztviselők. Ki irigyelné, de ugyan ki is irigyelhetné - tőle. Szorgalma és becsüleVes munkája álul fokozott jövedelemhez, fokozott jóléthez, jut.
És a tanító ? A UnitÓDak abból a fizetésből kell megélni, amit ezelőtt ötven vagy száz évvel előde számára szükségesnek láttak meglapítani. Azon előde számára, a k\'nek tauitói oklevélről fogalma sem" ?olt. Sok helyen még ezeket a régi
fizetéseket ujabb időben kétfelé osztották íz alatt, mig az intéző körök tele szájjal hirdették a tanítói állás nemes és magasztos voltát.
Önök talán hihetetlennek találják ezt ? Száz példával lehet bizonyítani, hogy a szó és\' tett mily eklatáns ellentétben szerepel a tanitók és tanügy sorsában.
Nézzék meg önök\' magát az országgyűlés naplóját. Nagy szavak és frázisok áradata közt találnak egy-egy kicsike mozzanatot, a mi a tettet képviseli.
Ls a legkülönösebb az, hogy a társadalom minden ügyet érdeklődéssel, figyelemmel kísér, lehetőleg bele is avatkozik, egyedül a tanügyi kérdések tárgyalását nézi közönyös szemekkel.
Azt az ügyet, mely a társadalom érdekeivel legközvetlenebb összefüggésben áll.
Ez a közönyösség valóban megfoghatatlan !
Egy goromba katonatiszt afíérje, egy XIV. §, egy reformkérdés, egy polgári házasság, egy Henczi szobor ügy felrázza az egész nemzetet, abban tüntetnek, abban interpellálnak, lármáznak, fenyegetnek! A tanügy fejlesztése, amitől az egész nemzet élete, fejlődése, maga a hazafiság is függ: a tanügy egyhangú, unalmas kérdés,, abban csináljanak az intézők, amit akarnak s ha a közoktatási bugüet kicsiny : addig takarózzon a miniszter, ameddig a budget ér.
Csodálatos az, hogy a társadalom nem akarja-belátni, hogy a tanügyben legfontosabb érdeke szenved.
Uraim ! Polgártársaim ! Hiszen az iskolák az önök tulajdonát képezik! Az önök gyermekei járnak abba! Az iskola sem nem az egyházé, sem nem az államé, vagy köziégé, hanem az Önöké! Az állam, község és egyházra önök bízták az iskolát, tehát joguk van ellen Őrizni annak kezelését ! Önök óriási összegeket tizeinek adó czimén állami, közigazgatási és egyházi czélokra ! Vegyenek fáradsá got maguknak megtekinteni, hogy mi jut abból az iskolákra, az önök gyermekeire! Önök olykor nincsenek megelégedve gyermekeik haladásával, — ne higyjék, hogy joguk nem volna a csekély eredmény okai iránt tudakozódni!
Az iskolai^ szervezet rósz! a tanterv tökéletlen^a tanítókat rosszul fizetik. Jutott e még önöknek eszébe megkérdezni, hogy az iskolafelügye-lóség mért nem csinál jó szervezetet, jó tantervet, s a tanítókat mért nem fizetik ugy, hogy az önök gyermekeit lelkes buzgósággal taníthassák. Vagy talán azt hiszik Önök, hogy rosz szerkezettel, rósz tanterv vei az elnyomott, lenézett tanitók képesek lehetnek nagy eredményeket produkálni az önök gyermekeivel. Tudják meg tehát, hogy a tanítók erre maguk hangoztatják a nemet. A tanitók kénytelenek kilépni- az eddigi szemérmes szegénységből, mert érzik, hogy a szegénység\' nyomasztó, s éppen nem való arra, hogy a pálya iránt lelkesedést merítsünk belőle. A tanítóság elvégre is a társadalomra önökre apellál. Nem kér többet, mint a jelenkor igényeinek megfelelő díjazást! Hisz ez oly természetes ! Egy valamirevaló gyári munkásnak több van 2 frt napi dijánál. A tanitók körülbelül 2 frt minimumot és öt éyenkinti 10 százalékos fizetésemelést kémek. Megadja-e ezt az országgyűlés ? Ha a társada-ds\'lom akarja: igen.
Már pedig a társadalomnak nagyon érdekében áll hogy akik gyermekeit nevelik : azoknak okuk legyen lelkesen és buzgón dolgozni. Erre pedig nem a tanítói oklevél, hanem a tisztességes fizetés és emberséges bánásmód qualifikál.
VADAT JÓZSEF.
Ugy szeretnék ...
l\'gy szeretnék messze szállni \' Tul a kék begyeknek ormán; Szellő Szárnyán játszadozva, A vidéket bebolyongnám\'
Kirepülnék . . ., hol a gyermek Tündér álmát álmodá el Játszva a virágos réten Száz virággal száz lepkével.
Hol az ifjú vágyó lelke Első szárnyalását tette, A hol annyi szép reményét Megsiratta, eltemette . . .
Hol a távozónak könnyét Forró csókkal száriták fel\'. Vigasztalták fájdalom közt S megsirattak szeretettel.
Mért szeretnék visszatérni?! . . Fel sem lelném tán a helyet! Pázsitján a tarka rétnek lígj lehet, már tüske termett.
S „?1 az ifjú hő kebellel
A világot átölelte,
Heg sei3 ismernék talán o*.t
És kaczagnának fölötte
Évek multán visszatérve Ott a múltból mit találnék?
Hant takarta hideg ajkat.....
S csak bohgngnék, mint az árnyék!..
Mégis, mégii, tudj" mz Isten, Kitagadni még sem tudnám. Hogy szeretnék messze szaUlni, Tul a kék begyeknek ormán ! . .
POÓÍt JÁNOS.
.Falusi képek.*
(Irta Nemes Antal. Ara a 22 Ívre terjedő műnek 1 frt 50 kr. Kapható a szerzőnél Tüskevár, Veszprémin.)\'
Átkozott egy est! Ilyet csak a február apó tud bemutatni. A hó még egészen el sem olvadt, pedig délben már 15" Celsius volt a 0 fölött. Este ismét meg-hüíül az idő, fagyot reménylünk s kapunk egy hatalmas tavaszi záport. A sár csak ugy dagad, puffog a lépések alatt, mint a kenyér tészta a sütő asszony keze alatt.
„Ez hát a fölséges idő! pompás az őszi vetésre" — mondogatják a gazdák megelégedetten dörzsölve kezeiket.
„Manóba! -- zsörtölődik a jegyzősegéd a fejet itejét simogatva, — nem elég nagy a sar?1" Mit neki Hekuba? mit neki a vetés? nagyobb baj, hogy nem lesz kompánista a kvaterkázásra a bájos Cilinél
Mert ákozottul pogány egy idő is ez. Valóságos falusi kép, falusi est.
Az \'ember sehova nem mehet, senkit nem várhat; a jegyző uram is hiába küldi a XXl-est postamesterekhez vendéghívóba.
Ilyenkor a falusi ember neki dől a pamiag sarkának, (már t. i. ha van?) pipál és morphondéroz. Ha ezt megunta, akkor megfordítja, előbb morfon-déroz és azután pipál . . .
Szobámban is bágyadtan pislog a lámpa, minek éejen jobban? ilyen unalmas időben úgyis jól van. Esti lepkék még nincsenek, — az én kifáradt szemeim pedig öiü-nek, há a kellemes félhomályban elmélázva megpihen hetoek.
S az a félhomály nu\'iy vonzó? az el-métázás\' mily édes, mily kellemes valami? Sorban vonulnak el a kedves emiékék a lélek szemei előtt; a lélek mindegyiknél megáll, gyönyörködik, egyet megpihen, s tovább eieszti, hogy adjon másiknak helyet. És ez igy tart soká, — a lélek nem unja meg.
Végre a szempillák szorosabban kezdenek lezáródni; az emlékek mintha meglusiuttak voina, lassúbb tempóban tartják felvonulásukat: a lélek kezdi lezárni rabbilíncseit az érzékek vasgyü-rüit,— s hopp! egy szempillantás múlva már az álmok tündéri országában enyeleg ... .
Halk kopogás az ajtómon.
„Ki az? itt. az ablak rezeg, —a zápor verdesi". . . .
Ismét kopogás, az előbbinél erősebb.
Újból felijedek. Kiáltani akarok „szabad!" De nem lehet, a szó nem jön fel torkomból, melyre valami ónsuly.Iyal nehezedik. Felakai ok ugrani! nem lehet, valami láthatatlan szellem karjai lenyomnak a pamlag vánkosára,
Mí ez? ébren vagyok, vagy álmodom? A kopogás ismétlődik, most már egész hevesen, mire az ajtó feltárul, s egy előttem ismerotlen alak lép be hozzám.
.Ki ön? mit akar?"
„Csittl" felelt az idegen merev nyugodtsággal s mutató ujjával ajkait érintve hallgatásra intett Majd gyanakodva tekintgetett körül szobámba n s nesztelen léptekkel hozzám közeiedék.
Alakja szánalomra méltó volt. Ruhája rongyos, lába meztelen. Arcza a nélkülözés, a nyomor nyílt ábrázolatja, melyet a bánat és benső szenvedésnek vonásai még inkább eltorzítanak.
De volt benne megnyerő is. Szemei oly kifejezésteliek, oly szelídek ós be-
csületesek voltak, bogy inkább légi alaknak, miut valónak lehete tartani. Ajkán bánatos mosoly ült.— épen mint szesz-meny alakjainál. Hangja sitt, de vonzó és hatályos, — épen mint a szellemi alakoknál.
Inkább félelemmel, mint részvéttel\' ¦¦\'¦¦Hím iránta.
,De ki Ön? s mit akar?" kérdem újból.
„Csitt! ne kérdezze, — s itt újból ,óvatosát körültekintgetett, — csak nézzen reám és megtudja!"
Jól szemügyre vettem, de kilétét nem tudtam megállapítani. Most egészen hozzám hajolt s titokzatosan sugá fülembe: .nevem Hontalan, foglalkozásom bujdosás; útitársam a nyomor és rettegés; átkom. Aogy még élek; bűnöm, hogy hazámat szerettem 1*
Szeme most láogban égett, lehellete forró volt mint a tűz. Érző, forrón dobogó kebelből szakadt
„Tebát ön menekült? (Kissé magam is megrettentem e szótól.) És mivel lehetek szolgálatára?*
„Még azt kérdi Ön?* feleié amaz gu-i nyos mosolylyal.
Megvallom, ez a gunymosoly nekem nem tetszett. Pedig igaza volt, s igy jogosan mosolygott olyan gúnyosan.
„Hja, igen — felelém zavartan, — | önnek éji szállás é3 egy kis harapni I való kellene (¦
„Természetesen, ne. .." s ismét gyanakodva nézett körül szobámban.
„Ugy vau. ugy uram. én önnek nem adhatok szállást mert csak egy szobával rendelkezem, 3 kitudj* nem jön-e valaki hozzám? valóban ön nem lesz nálam biztonságban !"
„I^aza van Uram. — viszonzi fanya-; rul *— miért is jódhí velem a bitófara? Ne haragudjék rám — folytatá kis szünet múlva, — félvilágosságot láttam ablakán, azért bátorkodtam . . . csak egy kis kenyérkét kérek!"
.Szívesen, jó ember, üljön le", — s elébe raktam még érintetlen estelimet
Az idegen leült és merev szemekkel bámult maga elé. Az ételt érintetlenül hagyá.
„Hát miért nem eszik?* „Hisz ettem már, sót jót is laktam. Köszönöm , . .
„Nos még mire*vár?. . . ." „Uram, — feleié kis sziiüet múlva — ön lekötelezett engem, én önnek hálával tartozom. Ón iró ember s jóképű ember. De az életet nem ismeri. Mert ön ideális, mert ugy veszi az életet a bog}\' kellene lenni és nem ugy, mint a bogy van én hálás akarok lenni ön iránt Nézze csak — s ezzel elővesz kabátja alól egy bűvös lámpát. — itt az : élet. Igaz, hogy csak falusi étet, de Ön : még ezt sem ismeri jól. Nézze csak meg jól e képeket, ön mint író sokat tanulhat belőlük". .. .
A lámpám kialudt. . . A falon egymásután jelentek meg ké-: pek, — egész kis élettörténetek — melyek alá czimük volt írva: A tékozló leánya, A fakiliocs, A csaták hiénája, Az árva, A hontalan, A boldog karácsony, A föltámadás ünnepélye után, Karácsony éjjelén, A szilvafa titka, A jegygyűrű. < Most a hontalan lefödte a gépet. Én teljes sötétségben maradtam. Elmélkedtem a látottak fölött, — egytől egyig komoly, de megkapó képek vokak. Az éle* komoly oldalát.tüntetek elő szenvelgés és mesterkéltség nélkül. Alapesz-i méjük: az erény diadala s a büu bu-[ kása. A színezés elég élénk, változatos i és öszhang7Ó volt a komoly tárgygyal. A falon újra egy kép tünt fel, s utánna a többi. Czimük: Kukucs, A sárga csikó, A faköpöoyeg, A káplántag, Bicska Mihályék esete. Az én komaságom. Az alkotmányos ködmen, A czifra szűr. liá! az „Egyetlen" ben, Mikor én népszámláló voltam, A kisértet, A kor-tett bunda, Muki bátyánk szüretje. Az útravaló.
De most már -elkaczagtam nfigamat. ; A falusi életből vett kis apró-cseprő : elevenségek voltak ezek, élénk, kedéty-| derítő szicárnyalatokkal, egészséges iz-¦ léssel, ártatlan fantósiával.
A hontalannak tetszett az én kacza-gásom Felém forditá nagy, kifejezésteli szemeit: „Nos, megértett ön? — kérdé, — ezek az éo társaim !"
S most már ó is barátságosan mosolygott
„Igen, igen" — felelém lesütött szemekkel. „Maradjon, kérem maradjon!"... j-Be ő ismét c«ür baráti ágofcan mosolygott összerakta holmiját és szó nélkül
eltűnt----
A lámpám egyet csörrent A süvege pattant el s darabjti csörömpölve hullottak a padlóra, i Felijedtem álmodozásomból. Asztalomon találtam az este érkezett postát ; Egy kis csomagot ieUem a levelek kö-I zött, melyből csakhamar egy vaskos
könyv bandukolt elő, homlokán e föl , irattal: „Falusi képek."
Az előbbi álomlátásból még nem ocsúdtam fel egészen. Ingerülten dobtam félre a könyvet. Kell is nekem falusi kép, hisz most is annak vagyok az
: áldozatja. De valami egyre ösztönzött, biztatott hogy nézzek bele. Nem bírtam ellentállni. Fölnyitottam a könyvet s
! csodák-csodája! a laterna mágika képeit találom fel benne egjtől-egyig.
Olvastam mohón és élvezettel. Egyszerű, de vonzó, kedves olvasmányok. Alakjai a népből, tárgy&í a népéletből vannak véve. Nem szövevényesek, nem
.jellemzi intrika, keztyüs alávalóság, affectált bün. élére áiiitott események, túllicitált érzelmek, banális érzelgések, hanem :a nép életéből kilesett mozzanatok, karakterisztikus vonások, egyéni benyomások, a nemes, a szép. s mulat-lattató iránti helyes érzék. Elmondhatjuk, hogy a szerző é modornak első s ez \'idoszerint egyedüli hivatott művelője.
A munka külső kiállítása is versenyez a fővárosi kiadványokkal.
Melegen ajánljuk a szépét, a nemest, a mulattató olvasmányokat kedvelő közönségnek. t ORMÓSL
Atyám születésnapjára.
lS93. márczius 13.
Szálli meg ihlet tündér szárnyaiddal! Hadel repüljön képzelmem magasan, Zúgj fel szivem! nem lesz korai dal, Hisz jó Atjám szú letét-napja van.
A ki élted adta. oltiűmaz, vezérel :
Áldjon meg sí — Isten — mind a két kezével I
Lángzó italt adjatok kezembe !
Hörpintsem ki aljáig, fenékig: .Boldog élted hisérje szerencse.
Ezért ajkam ég s föld 1,\'rit kérik, l\'dvben mulji-k élted, jó-jobbal tetézve, Áldjon meg az Isten mind a két kezével!
Szivet nyertem, igaz, érző kebelt,
Lantot, me ynek hangja éleszt, buzdít;
Húrjaimra legszebb Múzsa lehelt,
Z ugek vele örömet is, bút is. Szent imák koz: esdve, fiad könyörg, térdeli Áldjon meg az Isten mind a két kezével!
Biztos kincsed öröm s remény legyen, El ne csüggedj, ha vígságra bú kél. Hisz az élet egyhangú örömben Tikkasztó, mint hossií^nyár, ha nínrs -tél. Élted bús peresein lengjen orom szél el. Áldjon meg az Isten mind a két kezével ;
Ha élted:? komor felhő tűnnék.
Ne bántsoc az, ha gyűlt el is oszlik!
Tavaszszal is borus? majd kék az ég.
Boldog napod úgy lesz élethosszig. Komor vagy tapfényes, éld elegedénél. Áldjon mi-g az Isten mind a két kezével 1
Hajtsa, nzze arczödnak fellegét Messze, távol — szivemnek sugara. Hol megállott, hová csak lábod lép, Legyen a hely mindörökké áldva.
Hálatelt tohászőm száll az Ur elébe.
Áldjon meg az Isten mind a két kezével!
Gyermek voltam, mult az év év után,
Ifjúvá nőtt az egykor csecsemő,
Annyi idő oly sok évek multán
Mindég jobban, mindinkább szerető. ~ Imám imámra kél ¦ szép, bosszú kort érj el, Áldjon meg az Isten mtud a két kezével HAJDÚ GYULA.
A dunántúli nyaraló helyek felvirágoztatása.
— Filhivás a ayárl lakások Összeírásán es
bejelantétére. —
. A Dunántúli Közművelődési Egyesület Porzsolt Kálmán indítványára elhatározta! ¦ hogy munkaprogrammjába felöleli a du-< náatuli nyaraló és ffirdö-belyek fölvirá-\\ goztatását is s e czélból leírja a telepeket és összeiratja az e telepeken levő | összes kiadó lakásokat, az igy összegyüj-; tött adatokat azután egy füzetben, ki-! nyomatván, több ezer példányban terjeaz-; teni fogja a nyaraló közönség körében.
I y módon akarja az egylet a nyaraló és l fürdőző közönség figyelmét a Dunántúl \\ egészséges és szép vidékeira fölhívni s az igy növelt idegen-forgalom által) elősegíteni az illető vidék lakosságának anyagi jólétét
Fölhívja tehát az egylet a sajtó híján a Dunántúl mindazon vidékeinek lakosságát, melyek nyaralásra alkalmasak, hogy kiadó lakásaikat legkésőbb f. évi ápríl hó 5-ikéig irásbon jelentsék be Porzsolt Kálmánnál, a Dunántuti közművelődési egyesület titkáránái (Budapest, i József-korut 5.) E határidőn tul érkező : bejelentések a füzetben kinyomathatok már nem lesznek.
A kiadó lakásoknak ily módon; va!c j hirdetése természetesen díjtalan s az összes költségeket az egylet fedezi.
Ily bejelentésre fólkéretnek saját érdekűkben az illető lakás- vagy TH#raIó-tulajdonosok, de ezenfelül azok a nemes ; emberbarátok is (lelkészek, tanítók, köz> | igazgatási tisztviselők stb.), kik hajlandók 1 mások érdekében ily Önzetlen munkára vállalkozni.
A bejelentők kéretnek, hogy a követ-\\ kező kérdésekre adjanak pontos és ki-! merítő választ: 1. Község neve. 2. Utolsó
harminczkettedik évfolyam.
zalai közlöny.
Április i-én.
. 7\\ «
posta. 3. Utolsó vasalj (vagy gőzhajó) s táviró állomás. 4. Van e a község mellett erdő ? 5. Van-e viz vagy fürdő? 6. Van-e orvos a községben s ha nincs, hol található legközelebb? 7. Van-e megfelelő vendéglő vagy bol és mily árban lehet élelmezést kapni? S. BérelhelŐk-e és -milyi,,nrban jármüvek, kocsik vagy csónakok? í>. Bérelbető-e vadászterület a közeiben? "10. Minő kiránduló helyek s nevezetes látni valók vannak helyben s a vidéken? 11. A főbb élelmi szereknek (bús,\' tfj, .tojás) mi az átlagos éra. 12. A kiadó lakás vagy nyaraló tulajdonosának nevo és foglalkozása. 13. Hány szobát a esetleg konyhát vaev istállót adhat ki? 14. Miként van a lakás bútorozva? Mi & lakás ára az egész nyaralási időre, vagy havi. heti i esetleg napi időtartamra \'.- 15. Kapható-e s mennyiért teljes eilitás is a. lakásban?
Mindezen kérdésekre adandó felvilágosításokon kívül is azonban minden lehető adat\'beküldése kívánatos.
Szerelmes volt e Ádám ?
A „Megmar Uj*ág" egyik számában "azt a kérdést vetette fel: „Szerelmes völt-e Adám?
. Élvezhető modorban előadja, hegy Adám --és Éva szerelmeskedtek és olvasóira/bízza a kérdés eldöntését, a melylvél szemben nagyon nehéz állást "foglalni. Hisz tudjuk, hogy Adám környezete romantikus volt, a keleties színpompa és a lágy zepbyr nagyon is szerelmes htngulatba hozhatták a neki árnyékot adó pálma tetejéo csókokat adtak egymásnak a galambok és az is ismeretes mindenki előtt, hogy Adám és Éva ajkáról és ajkára nagyon is sok vil-ianyszikra repült tüzes csókok alakjában, a melyeket pedig | minden esetben a szerelem kritériumának szoktak tartani.
Az. o\'vasók legnagyobbrésze készséggel kijelenti, hogy Adám igen is szerel-t mes volt.
Én azonban; amint sok más esetben is, ellentétbe merek helyezkedni a többség nézetével és annak a véleményemnek adok kifejezést, hogy Adám nem volt, de nem is lehetett szerelmes, és a midőn kijelentem, hogy ebbeli feltogá sómat senkire sem akarom ráerőszakolni, főt ezen felfogás ellen határozottan tiltakozom, erre vonatkozó indokai inat a következőkoeu adom elő. Előre is kijelentem, hogy. nem a Schoppeo-hauer féle elméletet fogadom el, mert szerint Ádám csakugyan szerelmes volt, mire felébredt benne ama gondolat „Ln kívánom Évát." Mert ő nem ment keresztül a szerelem minden pbasisan és az ó ténykedéséből absolute nem tűnik ki egyéb mint Scboppenhauer nézete: Die Liebe ist ein individueller Gesch-lechtstrieb." Eltekintve eme meghatározás helytelenségétől még azon körülményből is az én álláspontom mellett foglalhatunk állást, bogy Mózes, a ki bizonyára tudott volna a köztük lefolyt szerelmi viszony minden egyes tünetéről, az is c>ak annyit jegyez fel, hogy Ádám meglátta Évát és ez fogant.
Iduljunk ki a mi szempontunkból. Tekintheti-e az igazi szerelem végczél-jául azt, amit Ádám teljesített! Hisz az igazi szerelmes férfi az ideálját maga felett állónak tekinti minden tekintetben, a kit — az ö nézete szerint — aljas szándék kielégítésére nem használhat íel; hinz az a szeretet, az egy oltárkép a szerető keblében, a melyhez a legcsekélyebb mocskot sem engeai jutni. Hisz az egy istennő, a kinek szolgálni kell, a kit tisztelni és imádói tartoznok, és nem tárgy, melyet kiakaruok hasz náloi.
Tiszta és nem londoni szerelemről beszélek, mely a szerelemnek tárgyát vásárra viszi és értéksuly szerint becsöli.
Nem voit szerelmes Adám, mert nélkülözte amaz érzéket, a mely ethíkailag vonzotta volna a nőhöz ő nem keresett és nem talált beune mást, miit a para dicsőm oroszlánja az ő nőstényében.
Nem lehetett szerelmes Adám, mert a növelvaló érintkezés erkölcsi szüksége nem, hanem a testi forgott fenn, ezt pedig szerelemnek nevezni, megbélyegzése volna a hatalmas érzelemnek, a mely csak a természeti ember által haszna; tat ha; o:: fel végső . stádiumában.
Azt az egyet megengedem hogy Adám incselkedett Évának, de ha ez áll, akkor szintén csak azt bizonyítja, ¦diogy Adám apánknak a szerelem magasabb erköclsi oldalról való felfogásáról halvány sejtelemmel sem bírt.
É«- mégis bogyao van, bogy mi. a kik Ádámtól származunk le valamennyien, magasabb mértéket állítunk fel a szerelem ismérveként, mint Ge^hlechts-treib"-of. ennekokát megmondani ugyan bajos, hanem hihetőleg abban a reactió-ban keresendő, a melyet a szerelemmel
való vásár és sáfárkodáí szült és ama pontra való felemelkedésben, hogy az ember nem egészen állat, hanem van benne valami isteni eredet
SEXTUS.
— Az első magyar általános biztosító-társaság f. hó 24-én tartotta évi rendes közgyűlését gr. Csekonics Endre elnöklete alatt. Az igazgatóság jelentése szerint, melyet Jeney Lajos igazgató | terjesztett elő. a lefolyt év üzleti ered-\\ menye kedvező volt A tüzosztály bevé í tele a>folvtévben 4.998 340 frt 7G kr. | volt, tehátaz 1891-ik évnél 155 825 frt ; 33 kr. többletet mutat s a szállítmányi : osztály, is 7362 frt 73 krnyi nyereséggel ; zárul. Áz életbiztosítás szoko\'t jó lefo-I lyásáV kivöl a kedvező végeredményhez hozzájárult az is, hogy az értékpapírok eladásából jelentékeny fölösleg maradt í Az igy befolyj 238 064 írt 49 krnyi árfolyam különbözetet a nyeremény;artalék-alaphoz-csatolják annyival is inkább, miután a mostani értékpapírok után 418 673 frt 83 krnyi áremelkedés mutatkozik az intézet javára. A nyeremény-tartalékalap elérte ezúttal a 3.000 000-t Az igazgatóság a 940.011 frt IC krnyi nyeremény felosztására nézve javasolja, hogy az alapizabályok értelmében 50u/o 259.920 frt 38 kr. után az életbiztosi-tottak nyereményrészefti 129.960 forint 19 kr., 10% 939.395 frt 21 kr. után a nyereménytartalék növelésére 93.939 frt 52 kr., C"/o 939 395 frt 21 kr után az igazgatóság nyereményosztalékára 56 363 forint 71 kr.,* 3% 930.395 frt után a tisztviselők nyereményosztálékára 28 181 frt 86 kr.. 2% 039.395 frt 21 kr. után a tisztviselői nyugdijalapra IS.73" frt 90 kr., a nyeremény tárta\'ék kiegészítésére 11 700 forint 40 kr., összesen 338 933 frt 53 kr. fordittasBék s a fennmaradó 601.077 frt 58 krból nyhden egész részvény után 200 frt, összesen 600.000 frt fizettessék ki s a fennmaradó 1077 frt 58 kr. uj számlára vitessék át. A közgyűlés közhasznú intézetek részére összesen 7860 forintot szavazott meg, A közgyűlés a felroentvéoyt ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelöbi^otságnak megadta s az elhalt Fuchs Rudolf s a beteges gróf Mikes Miklós választmányi tagok helyébe Burcbard Konrádot, illetőleg Tebeczkv Istvánt választotta be-Ezzel a közgyűlés véget ért.
Elftö biztosító intézet katonai szolgálat esetére.
[0 rs. és kir, fensége József ffíhenzegvédnök sége alatt, mint szövetkezet )
Miután a hozzánk vagy képviselőségeinkhez intézett számtalan kérdezöskö désböl azt kell következtetnünk, hogy a nagy közönség a József föherczeg Ö cs. és kir. fensége magas védnöksége alatt, Ö cs. és kir apostoli Felsége dicsőségesen uralkodó királyunk, I. Ferencz József koronáztatásának 25 éves jubileuma alkalmából alapított s általunk vezetett jó\'ékonyczélu intézet rendeltetését, hivatását és működését gyakran félreérti, indíttatva élezzük .magunkat a nagy "közönség tájékoztatására a következő i ovid ismertetést közzétenni.
Alulirt biztosító intézetnek kizárólagos czélja 10—12 éves fiúgyermekeknek katonai szolgálatra leendő besoroztatá-suk esetére csekély évi, negyedévi vagy havi díj fizetése ellenében egy bizonyos tőkét biztosítani; egyrészt azon anyagi terhek fedezésére, melylyel akár a három éves rendes, akár pedig az egyéves önkéntes katonai szolgálat mindig össze van kötve, másrészt azon czélra, hogy a biztosítottnak módjában legyen akár egy hivatása szerinti életpályát alapítani, akár pedie a szolgálat által félbeszakított tanulmányait folytatni.
Ehhez képest a biztosított tőke, mely-esedékessé akkor válik, mikor a biztosított fiu katonai szolgálattételre beso-roztatik, a biztosító kívánságához képest akár egyszerre egy összegben, akár pedig egy vagy három évre elosztott havi járadékban tog kifizettetni. A szolgálat befejezése után, a biztosítottnak 24-éves korában pedig ezen kikötött biztosítási összegen felöl syereségképen még egy besorozási jutalék fizettetik ki, me]y a létező viszonyok szigorú mérlegelése mellett eszközölt számítások alapján magának a biztosított tőkének 30—70%-át fogja kitenni.
,Az intézet ugyanis az üzleti nyereséget, illetve a tiszta nyereség 60°/u át ismét biztosi tottjaiuak juttatja o\'yképen, hogy minden korosztály számára az ezen korosztályt illető biztosítási tőkék összege arányában egy osztalékalapot létesít, mely osztalékalap ezután mint önálló alap, az intézet többi vagyonától elkülönítve, kezeltetik és minden évben az üzleti nyereségből az imént emiitett
aránynak megfelelően gyarapittatik, azon év elteltével pedig, melyben ezen korosztály a 24-ik évet elérte, az e korosz-; tályba tartozó egyes biztosítottak között ismét biztosítási tőkéik arányában, besorozási jutalék cziméa felosztat ik. Ilyképen intézetünk kétszeres előnyt
, ayujt a biztositóknak, mert mig igen csekély, úgyszólván minimális dijak befizetése ellenében a biatositottak be-\\soroztatása esetében a Katonai szolgálattal kapcsolatos fedezésére egy bizonyos tőkeösszeget fizet ki. addig, tekintettel a 30 —70°/8 os besorozási jutalékra a oiztositási dijakba fektetett pénz, egy úttal oly kedvezően gyümölcsözteti
i mint azt a felek takarékbetét utján a
i mai viszonyuk között egy pénzintézetnél
¦"-sem érhetik ,el és nyújtja intézetünk e kétszeres előnyt tuyszólván minden szám-bavehető koczkázat nélkül^ miután, —
; ha a -biztosítóit a sorozásnál katooai szolgálatra alkalmatlannak találtatnék,
I a befizetett dijak a biztosító szülőnek minden ievonás nélküi egyszerre és azonnal visszafizettetnek, mi egy évi biztosítási díj levonása utáu akkor is történik, hala biztosított fiúgyermek a beso-rozás e.\'ö\'.t. megtalálna halni.
Miután a biztosítást az intézet lehetőleg megkönnyíteni és a legszegényebb családapáknak is lehetővé tenni kívánja, nemcsak, hogy a biztosítási dijjakat igen kíS1 összegekben állapította meg, de ezen felül még azt is elhatározta, hogy a biztosítási díjjak fizetésére mindig készségesen engedélyez három havi halasztást, sőt ha a felek három év leteltével fizetni képtelenek volnának vagy nem akarnának, részükre egy díjmentes leszállított kötvényt állit ki.- az eredetileg biztositotttöke megfelelő részéről.
Legyen szabad továbbá még felemlítenünk, hogy intézetünk jótékony hatásának kiterjesztése czéljábói az intézet hez befolyandó jótékonysági adományokból egy rokkant alapot létesít? mely az intézett által is évi nyereségének 20 százalékával évről-évre rendszeresen do-táltatní fog.
Ez alapból intézetünk oly szegény volt tagjait kik háborubao megsebesültek, illetőleg azok özvegyeit és árváit, továbbá rokkant szegény katonákat, kik valamikor az intézetnél biztosítva voltak, illetőleg azok özvegyeit és árváit, végül egyáltalában szegény és segélyre méltó egyéneket kik valamikor az intézetnél biztosítva voltak, esetleg oly egyéneket is, kik intézetünknél biztosítva nem voltak kívánunk kisebb vagy nagyobb és a mutatkozószükséghez képest állandó vagy időleges segélyben részesíteni és ilyképen a szenvedést a nyomort és nélkülözést, melyet egy esetleges háború vagy katonai szolgálat alatt bekövezhetö balebet maga után von, tőlünk telhetőleg minden irányban és mindenhol enyhíteni.
Egy atya 2 éves 6a részére besoroz-tatása esetében egy 1000 frtnyi tökét kivan biztosítani. E czélból kell biztosítási dij fejében fizetnie a biztosító atyának azon év uktóber elsejéig, a melyben a fiu 21-ik évét betölti, vagy
1 évenkint 36 frt 10 krt, vagy negyedévenként 9 frt 30 krt, vagy havonként 3 20 krt; — kap pedig az apa. ha fia besoroztál ik, vagy azonnal és egyszerre 1000 frtot, vagy egy évig havonként 85 frtot vagy pedig, három évig bavon-kéut 29 frt 70 krt, és ezenfelül mind három esetben azon év elteltével, melyben a fiu 24-ik évét betölti, besorozási jutalékképefi 300 — 700 írtig terjedő összeget
Ha nem soroltatik be a fiu, visszakapja az apja a befizetett biztosítási dijjate egész összegét; vagy 712 frt 98 kr: : na pedig besorozás előtt halna meg a biztosított fiu, a 3G frt 1-0 krnyi egy évi biztosítási "d»j levonásával szinte visszafizettetnék az "atyának a befizetett dijak összege. ,Yégj*L .ha -a .biztosítási szerződés megkötésétől számított három esztendő múlva a biztosító tovább fizetni képteleu volna, akkor az intézet egy díjmentes kötvényt szolgáltat ki a biztositónak, mely íől frtról szól-
Azt hisszük, hogy az előadottakban ígészen világos képet nyújtottunk a vezetésünk alatt álló jótékony intézet jellegéről és czéljairól, miért is, midőn még az irántunk tanusitptt közbizalom igazolására felemlíteni van szerencsénk, hogy alig megkezdett működésünk rövid 3 hónapos tartalma alatt máris mintegy két millió korona erejéig érkeztek be intézetünkhöz biztosítási ajánlatok azon reményünknek bátorkodtunk kifejezést adni. hogy a nagy közönség megismerkedvén az intézetünk által elérni óhajtott czélokkal, minden egyes
[\\ szülő saját érdekében sietni fog a fiaik ! besoroztatása által reájuk háramlandó költségeket intézetünknél már jó előre biztosítani.
Az ajánlatok vagy az intézet igazga-
| lóságához (Budapesten v. Erzsébet-tér
1. szám) vagy pedig felhatalmazott vidéki képviselőnkhöz- vagy ügynökségünkhöz, milyennei már majdnem minden nagyobb vidéki városban rendelkezünk, nyújtandók be, hol az érdeklődőknek minden további részletre is a kért felvilágosítások szívesen megadatnak.
Báni Nttolics Feior 1.1.
a központi viloaztmánj elnöke.
Csárossy Bela i L Jr. Ultid Anrél 1.1.
a feliig)-, b. efnöke. az igazgatóság elnöke Képvicelö Nagy-Kanizsán:
Síeiiier Sándor.
Irodalom.
— A -Képes Családi Lapok" legutóbbi 13-ik száma a következő fölötte érdekes tartalommal jelent meg : „Méta",\'\' regény (folytatás:) Beoiczkyoé Bajza Lenkétől ; A gyöngy vivág románcza. Kósa Edétől; Tábornok Milike. rajz Kátáogtól. A fogakról, egészség ügyi tanulmány. Az életből, elbeszélés Kél-mánfi Gyulától. A szabadság költemény Firnstall Károlytól, Rajz Tolnai Lajostól. Százszorszépek elbeszélés (folytatás) Bu day Sándorné-tól. — Már é rövid tartalom is mutatja, hogy e jelesen szerkesztett és hézagpótló szépirodaimi hetilapunk 3 magyar olvasóközönség igényeit a legnagyobD mértékben kielégíti. Jó szolgálatot vélünk tehát olvasóinknak tenni, midőn figyelmébe és pártfogásukba ajáuljuk. Előfizetési ára: Egész évre 6 frt, fél évre 3 frt negyedévre 1 frt 50 kr, mely ősszeg a „Képes Családi Lapok" kiadóhivatalába Budapest V.. Nagykorona" utcza intézendök A kiadóhivatal mindazoknak, kik levelező lapra hozzá fordulnak bérmentve küld mutatványt
— Az újság. Ez lesz a czime anoak a díszes könyvnek, melyet a Pesti Napló ingyen küld meg húsvéti ajándékul a lap minden elő tizetőjének. írója: Szoma-házy István, a kitűnő tárczairó, a lap bel tő munkatársa. A könyv számos fejezetben ismerteti meg az olvasókkal a birlapirás műhelyét, az ujságcsinálás kissé misztikus munkáját, a rovatokat, a segítő forrásokat, a hirlapirás komoly és humoros alakjait a kiválóbb újságírókat, s egész sereg tréfás történetet, anekdotát mesél el az újságírás köréből. A könyvnek színes, párisías czimlspja lesz, b több érdekes mellékleten, kéziratmásoláson kívül busz szép toHrajzot közöl Geró Lajostól. A Pesti\' Napló előfizetési fölhívását lapunk mai számában találja az olvasó Ez a kitűnő uj?ág mely a mult év végén uj alakot öltött, már újjáalakulásának e rövid három hónapja alatt oly nagy népszerűségre tett szert, a mi szinte páratlan a ma gyar időszaki irodalomban. Szép és elő-, kelő alakja, komoly, minden léhaságot mellőző belső tartalma, nagy terjedelme, közleményeinek magas és igazén modern színvonala mind hozzájárultak ebhez a páratlan sikerhez. A magyar közínség érzi, hogy a Pesti Napló-ban egy elsőrangú, nyugoteurópai nívójú politikai napi újságot kap, mely olyan budget-vel s a munkatársak oly fényes táborkará-vai dolgozik, melyhez fogható nem igen voit még magyar lapnál. A Pesti Naplónak oly kitűnő összeköttetései vaunak az ország belső részében és a külföld politikai centrumaiban, ^ogy^/niíudeft fölmerült eseményről gyorsan, részletesen híven referálhat olvasóinak, yezérczík-keii kítünö publiczisták. tárezéM, kis\' czikkeit a magyai^ sajtó legelmésebb tagjai, rovatait kiváló és gyakorlott ujságitók szerkesztik. \'A Pesti Nap\'ó az uj évnegyed alkalmából azt az ujitás fépteti életbe, hogy esti kiadására külön előfizetést nyit, s igy mindazok, kik egy másik kedves újságoktól nem akarnának nak megválni, külön is járathatják az esti lapot, mely a legfrissebb hireket és értesüléseket közli. Az esti lap ára, külön, postán küldve, 2 frt 30 kr. negyedévenként Az előfizetés egyéb módozatait lapunk hirdetési részében találhatja az olvasó.
— ai orosz pénzügyek czim alat1 franczia nyelven megjelent egy két ivre terjedő füzet, melynek szerzője ismeretlen, csak annyit tudunk, hogy a röpirat Londonban nyomatott, a mi annyit jelent, hogy az orosz pénzügyekről Őszinte szót mond Szerzője helyesen cselekedett hogy nevét elhallgatta, mert ha megtudnák, a hatalmas czlr birodalmában aligha nem Szibéria hÓmezöin keresztül kísérnék a szerzőt lándzsás kozákokkal rendeltetési helyére: Irkutsk, Jakntsk vagy Tomskba. ízelítőül néhány fejezet feliratát közöljük. I. Hogyan költi el pénzé: Oroszország. II. Oroszország számvevősége: kettős könyvvitel és kettős zavar. III. Krónikus deficzit IV. a franczia batátok okos tnagatartása. V. Idült éhség. VI. Iparos rabszolgaság. YBL a parasztság nyomorait helyzete. Érdekes Tolstójnak véleménye Oroszországról:
„Mi, igy szól, a kik arra váltakoztunk, hogy a népet tápláljuk, mi azoo orvoshoz hasonlítunk, kit olyan beteghez hívtak, a ki lábát ficzamitotta ki. A beteget vizsgálva azt -aléljuk, h«gy a beteg szervezete teljesen ki van merülve Mily feleletet adhat az orvos, ha a\' beteg iráni kérdést intéznek hozzá? ,A lábának nincs nagy baja. A beteg csekély jelentőségű fkzamban Fzenved. de általános egészségének helyzete olyan, hogy minden reményt fel kell adni.*
— 800,000 forint nyereményben részt vehet mindenki, aki a „Magy*r Nők Lapjára\'-ra (Magyar Háziasszony) előfizet. Nincs több olyan képes hetilap, a mely annyi kedvezményt nyújt és ingyenes mellékletet ad, mint a „Magyar Nők Lapja*. E heti száma ismét jelesnél jelesebb dolgozatokat közöl, Harmath Lujza, a?jpnevö írónő tollából BA kis bajusz" czimű fölöttébb érdekes és gonddal megirt elbeszélésének első folytatását hozza. „CziLfczognak az egerek" czimmel egy hírneves elbeszélőtől igazán kedves idyllt ad. Megemlítjük még Sacher-Masoch, a hazájában oly elismert és annyira olvasott író kitűnő rajzát: Egy Isten — egy haza Az első czikkben dr. Herendy Mibályné: A takarékosságról értekezik szellemesen. A tárczában egy fiatal iró abbáziai levelét közli, melyben sok megfigyelés az élénkség van. A költemények közül kiemeljük P. Horváth Vilmáét és Fenyves Béláét. Mind a kettőben sok a költői hangulat Azonkívül a rendes rovatok: Irodalom | színház, művészet, vegyesek, nyilltársalgó háztartás, ^hasznos tudnivalók, orvosi tanácsadó, szerkesztői üzenetek, hymen, talányok. Mint háztartási lap : a „Magyai Nők Lapja" különösen gondot fordít arra,- hogy a háziasszonyok minden igényének a legteljesebb mértékben megfeleljen. „A női szépség tankönyvé-\'t a féléves e\'Őzetök ingyen Jtapják. Bolti ára 1 frt 50 kr. A „Magyar Nők Lapja* (Magyar háziasszony) (IV. Kishíd utcza 9.) mutatványszámokat bárkinek ingyen és bérmentve küld. Semelyik háztartásból nem volna szabad, hogy a háziasszonyok emez igaz barátja: a „Magyar Nők Lapja" hiányozzék. Melegen ajánj-juk olvasóink figyelmébe.
Gabonaárak :
Nagy-Kanizsa: Búza 6 80 —7. Rozs 5.80—6. Árpa 4.70-5.90 Zab 5.40—60. Kukoricza 4 60—80.
Széke.1-fehérvár: P-uza 7 10 — 30. Rozs 5.80—90. Árpa 4.60—90. Zab 5.60—80. Kiikoricza 4.20—60.
Vessprém: Buza 7.—7.20 Rozs 5 50—60. Árpa 5.20—6.80. Zab 5.—5.20. Knkoricza 4.30—50.
Csáktornya: Buza G.50. Rozs 5.— 5.50. Árpa 5. Knkoricza 4 50—5.
Muraszombat: Buza 6.80—7. líozt 5.—5 40- Zsb 5.25—50- Kukoricza 5.
Körmend: Buza 7.—7.20. Rozs 5.80—G. Árpa 4.SO—5.30. Kukoricza 4 60.
Pécs:Buza C 60—SO Rozs 5.50—60. Árpa 4.80-5 Zab 5.G0—70. Kukoricza 4 50 - 70.
Papirszelet.
Operában.
Kritikus: Borzasztó, hogyan tremo-lázik ez a tenorista. Ha nem volna kötelességem, itt nem maradnék. Csodálom, hogy ön kitartja.
Szomszéd: Hja, tudja kérem, az az énekes annyira tremolázik, hogy ugy érzem magamat mintha bicziklizném . és ez nagyon egészséges.
Méltányosság.
— Bíró : Összeverték az egész násznépet, no szép dolog.
*— Vádlott: A vőlegényt nem bántottuk.
— Biró : Miért nem ?
— Vádlott: Az, szegény, ugy is meg volt már verve.
K i fogás.
— Még mindig iszol ? Hiszen már a lábadat is alig bírod!
— Hát nem is iszom én a lábammal
Fel háborodás. Biró: Hogy hívják magát? Betörő: Micsoda? Az nr akar biró lenni és nem ismeri Feszítő Ábrist V
Óhaj.
Iczík uram egy döglött legyet tatái a ¦ -órában. Ábrándosan felsóhajt:
— Óh, ha engem is ily halát érne !
Védekezés.
— Maga mindenét e.pálm\'&ízza 1
— Mikor pezsgőre nem telik.
HARÜINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ LÖN t.
Április i-éa
Szálloűai feirflBtás WaoKaiizsáróL
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására hozni, hogy a
Sugárút és
Kxona-herczeg-utcza központján
sarkán s varo»
a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem, hil a t.cz. utazó közönségnek kényelmet ét tágat utczai és udvari
szobák állnak rendelkezésre. Szállodámtól a fogatok a vonat minden érkezés- és indulásához közlekednek ; a bérkocti díj a vasútról a szállodámig vagy viszont szemeyenkint 40 kr. A szobák ára világítással együtt 60 krtól 1 írtig.
Kitünö konyha és
|V~ finom b a 1 a t o n m e 11 é k i berok*W
olcsó és pontos kiszolgálása biztosíttatik.
Kitünö tisztelettel
Halász Elek
szállodát u lajdonoB.
Ara: 1 nagy tégely 2 frt, 1 kis tégriy 1 frt 20 kr. KapUló a
f^vájozi Haj-Klixii*
magyarországi főraktárában
BUDAPEST. IV., Kecskeméti-Ti-tcza. 8.
Szétküldés vídékr*az ö^szp>:nek kés/pénzben vagy levélbélyeg-ben előre való bekOIdése esetén bárhova bérmentve és teíjer titoktartás mellett, vagy pedig utánvéttel bérroenletleriü:
legújabb kedvezmény !
Magyar Nők Lapja"
8O0.00O frt nyereményben részt vehet mindenki, a ki a ra előfizet, — Évenkint 25 sorsolás
Nők Lapja ff. sp*"\' heliiap- ">ei* eiafee-; Masvar Nők Lai>ia "r M,<
oinelt ily kedvezményt Djujtam I kesztve, hORj serdülő leányok
Magyar
! Magyar
Magyar
iMag/ar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
( Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
1 váló izléssei van szer-
Háziasszony)" kedvezményt" „jajtamjHtó.»^»t"
" képes. (Ma^ar Ha,.iasfzony) kezébe is bizvást adható.
ISTíiU íonip*1 é,es előfizetői azonkivrl még: w T • mi.Ildeil1két hélbeD ¦Lu8af
rSOK l-apja, >MagJar SzakacskönyV-et A Magyar N OK Lapja ezimmel ingyenes gyermekit .ziasszony) női szépség tankönyvéit és\' egy i (Magyar Háziaszony) lal>ot a<t
eredeti regényt kapnék iogyen. egyedül áll a magyar iroda-
TVTAl. T ..*.L.. („, , ,. ima »t»i r lomban mint háztartási lap.
1>0K Lapja féléves előfizetői ,K női szépség; Magyar Nok Lapja Benne minden háziasszony Háziasszony) taokőnyvé\'t és egy jeles eredeti. (Magyar Háziasszonv) megtalálhatja a szükséges
tankönyvé*
regényt kapnak ingyen.
tudnivalókat.
Nok LaDia?1:erl"!íztöJe Mlr0,h Erzsi 81 \\f »o-v»r Nrik ÍJiTíin" c»alídnak orí0sl "pacsok-
"W jobb Íróktól közöl költemények?! lVIaS) ar0K LaPJais szolgél minden héten naziasszony; elbeszéléseket és czikkekel. (Magyar Háziasszonyi egy jeles orvos utján
Lffojabb Jgg-e Ivem mell.
irrrétw. I WV Milltlík \'SSI I k
lények. ¦ minden irányban posta I t ia^^^^Jbérmente8en küldetnek. \'•¦L
moHoszöretekbrn.
Kiismert legjobb és legdivatosabb
S- posztó kelmék 3.
Tavasil ét nyári igényeknek n legolcióbbtól a legfinomabb minőségig, valódi szia él tartós Öltözetekre, felöltőkre és minden más használatra, sxétkuld póBtautáuvét inenVtt a gyári áron. magánosoknak és szabiknak meterenkint is.
éraktár: a cs- kir. szab. fiiom posztó és gyapjúszövet gyár 8CHWARZ MOR
gat ZwitUn Brflnn melleit, -ajaj
Szöfet egész öltözetre......3 írt 00 krtól 20 írtig.
egy felöltőre.......4 frtól 16 írtig.*
B m nadrágra.......I frt 40 krtól 8 írtig.
Fekete pervien . . . . *. . . 7 fittől 12 írtig. Mosó kammgarn öltözék valódi ... 3 írttól feljebb. _
Pique-mellények ........íiO krtr,ól f. írtig.
Maradékokat olcsó áron ad, azonban az utóbbiakból mint ák nem adatnak Egyenruhaszövetek, bérmentes Loden és vadászposzfók, Peruvienne és dosking szalon öltözetekre és utazó plaidek.
HŐI RUHASZÖVETEK.
Mindec Hjibh minták a leggazdsgsbf- -álasztékban.
Minden egyes megren delésl kísérlet biztos és tartó* TeTőt biztosit
1
Mintakönyvek «tabómesterck-nek bérmentv. .
kórból.
cognac-ipar részvény - társaság-
lezési kiállítás
Nők
Háziasszony)
T onIQ me8Je\'ea\'k minden vasai nap s min-liSpjaden héten ad egy ingyenes mellék-
letet
fényes kiállításban és gazdagon illusztrált tartalommal
Macvar N nk r,aniaie!eo a*\\8 máf hetil,p nem magjai .jim uapja versenyezhet vele, mert annyi
_ Minden két hétben .Tükör előtt" (Magyar Háziasszony) és oly díszei mellékletet a\'d
NOK Lapja ezimmel ingyenes divatmellékletet > minden héten ingyen, hogy
Háziasszony) ad \'zíoíos képpel és eredeti párisi) e2t csupán előfizetőinek nagy
divattudósitásokkal. száma teszi lehetővé.
Nők Lapja«™*J-* «? Wagyaf NőkUpja^ik^s^
Háziasszony) f/r"ását \' ? Pi ( HMla8sz<"^ nyeinekkielégitésáröl van szó.
minden előfizetője megkapja
"rVrilr r nn\'n11 család minden tagjának szellemi Maffy&r NŐk Lapja az Összes sorsjegyek jegyzé-l*OK l^apjaarórakozást nyújt jól megváloga-\' Hi,iaw0nAJ két, a számok pontosföljegy-
Hiziasszony) tott olvasmányaival. (Magja. ri«zias>szonj) ze8éTeL
BUDAPESTEN.
Gyártmányai a nemzetközi b o r- é 8 é I e juryje álta.1
(udvari és egészségügyi tanácsos Vogei\' tanár eln.) közegészségügyi szempontból a legmagasabb kitüntetést egyedül nyerték el és alábbi orvosi tekintélyek elismérésének örvendenek; Dr. Ángyán tanár, Dr. Korányi tanár, Dr. Réczey tanár. Dr. Kétly tanár. Dr. Kovács tanár, Dr. Stijler tanár,
Dr. Kézmársky tanár, \' Dr. Müller tanár. Dr. lratirTer tanár. A számos elismerő levelek közül, melyek igazolják, hogy ezen cognac-gyártmápyt a legelső hely illeti, csak az alábbit köí-Öljök egész ter-jedelembea.
orszáw. e. kir. tleniai és jfc ttzvonü uuíml állomás
Földmivelésü. m. kir. minisztérium, i
IG^A^OLV Á> Y.
Az országos m kir. chemiai intézet és központ. veeykiSLTleti áliomia részéről hivaulosan igazoltaük, hogy a COGKAC-1PAB RÉSZVÉNY-TaRSaSÁÍÍ cognac gjár* a modern technikai és az egéazséeügyi követelméoyekook megfele-lőleg van berendezve s az ott gyártott készletből f. bó 21. napján hivatalosan vett i\'őtféle) cognacminták mindegyike kifogástalan jó minőségűnek találtatott. Budapesten, 1892 október hó 28-án Az igazgató üeivett-.
Tóth s. k.\'
Szíveskedjék tehát csakis ezen gyártmányokat rendelni. Megbízások intézendok a
copac-ipar részvény-társasághoz *
BUDAPESTEN.
kérem ne vitatkozzék!
Hisz minden finomabb izlésü ember tudja, hogy
ibiiiii m ili
női és uri divatáru raktára
nagy-kanizsán főtér babóchay ház,
a legelső és legjobb
bevásárlási tdeeás,
hol nyakkendők, sima szegélyes és hímzett ingek, gallérok és kézelők, botok, nap- és esernyők, pipere czik-kek, harisnyák, mellfüzők, pamutfé-lék, női ruhadiszek és Isten tudja még mi minden, nemcsak
¦ar a legújabb divat szerint, -mm
hanem jutányos áron is kaphatói Ha nem hiszi, tessék személyesen meggyőződni, az üzlethelyiségre köny-nyen rá fog találni, mert mindig egy "agy csoport ember bámulja a gyönyörű kirakatot.
EREDETI PARISÍ GUMMI ÉS HALHÖLYAG RIRTÍlK
gébon felül mnlbatlao, tuczatja 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 éi 8 forinüg, gyor. aaállitia * legnagyobb kitartás mellett Ull L I UI«a
lÖnyö égéb«n felül mulhatlan, tuczatja 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 és 8 forinüg, gyor« maUitáa * legaagyobb kitartás mellett
.icden irányb
rtOlí, külőnlegeségek raktára: IV., K a r % a r e t k e n a t r a s a e 7, BÉCS.
LÍs8 elSnyössn ismert ctig t szakmában gyors és előzékeny kiazolfálás teljes kivitelű árjegyzékkel kiváoatra ssol-gil, posta mentesen larél boritokba zárva.
„MftRGiT"!
it
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Vegyelemezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi Összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szénsav tártai ma kiváló hatásúnak bizonyul!, különöse?, tűd öbánta Imáknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jetenléle megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kö\'.üll szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és bizlos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyéi is, hogy a hol szabad szénsavtaitalomban erősebb ásványvizek, mint a seltersi, gleicherbergi, ttttfftbajókban, különösen tüdövér^e-seknél :-.ár nem a! kai mázhatok, a M.-irgit-\'orrás itt is a legjobb hatás t&ellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Görberadorfban a Kargit-viz oUhonossá válL — Orvosi .lekintélyetnk Budapesten : dr. Korányi, dr. Gebbardt, dr. Navratil. dr. Poór, dr. Kétty. dr. Barbás; Bécsben : dr. Bamberg«r, dr. Doachök, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légxö-, emésztő- és hugyszarvek\'áJtat&nos hurctos bántalmaináL
5 mint ivóvíz 5
priservativ gyógyszernek bizonyult ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos főraktár
ESdeskiity X*i.
ea, 4m k. ém ui>rb k, adv. a-.iau.mii-
m.\'iiii!oiiíi:.
bnili-|n-s(,
DgjsziEiéa kapliató minden gyógyszsríirbm, fiiszerkereskedésben « vendéjlokben.
Egy 1193 kat, holdas birtok, egy — íürészma-lom, 2 tégla-égetőkenien; cze,1 o millió előállitási képességgel és egy most épülendő
szeszgyárral azonnal
bérbe adan" dó, Bő vebb értesitést éW felvilágosítást ad HUGAUFF EDE főta-nitó ur Zala-SztBalázson
harminczketted1k évfolyam.
ALAI KÖZLÖNY.
ÁKBIEÍ&.JhSs.
INGATLAN
TULAJDONOSOK
FIGYELMÉBE!
"¦földbirtokra, házakra, úgyszintén gőzmalmokra
KÖLCSÖNÖKET ^
kőzhetitek 4—• , */,-os kamatra, (lráiíii \'külcKÖnökH con-vertálok; ingatlanokra, harmadik és negyedik helyre fi"/, mellett, további Hzemélj\'llHeit minden összegre a legrövidebb idő alatt előleg nélkül,
Szentesi Németh István
BUDAPESTEN.
ANDEJSSY-ÜT. 88 SZÁM.
tnoghiiléa Alul keletkezett betegségek legnagyobb része, nagyon könnyen ralna mellőzhető alkalmas háziszerek azonnali alkalmazása Utal A Horgony-PaiD-Expeller ily esetekben a
ledjobbjbedörzsolés.
Hasonló jó ercdményiutf használható csúz, köszvény és tagftaggatás, valamiül fejfájás, hátfájdalmak, ciipofájdalmak stb ellen és majdnem minden háztartásban készleten van Ezen szer 4U kros, 70 kros és 1 forint 20- kros Öregekben ínajdoein minden gyógyszertárban kapható. Minthogy értéktelen utáuzaiokis láteznek.ki fejezetten:
a EíGbierfels HorLoby-Paín-EjpelIer
Keil Alajos-féle
Padlózat-fénvmáz
¦ *
fi la síi r, .. i ¦ ¦ „i,
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. I nagy palsezk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr.
Yiaszk-kenöcs\'.. J
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára. 1 köcsög ára 00 krajezár, mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél xitgy-Kanizsáii.
S §
»¦ 2. ff ~ a. *»
3- ¦ g -f.
<B I?" 13
árlaczolli ^gg# Gyomorcseppek
Ä iCToaiorhí-\' ** «Mietei : éMgyttuantia. storno re, ! t-cetec Wbfli Metil I tílfuj\'tío tavanin M*tt*. haawinéa. aroitiortoís. MaafegM nytlkakWI- 1 \'-! it hánjá*. giomorgBrci. liüküiél.
. giomortulterhelésnél " « tiimorrholitiVnil.
KinUtt-tt !>*i\'>lt!i*] » 9
v»k f»t» kitúti.-.kní-li l.ir.oi.yu!:..íí, » mii "i yftvánr tanutit. Kpv kis öveit Ára h«--i iviitt (ti kr.. njucy uvrar * » kr. M»frr»r"r«i»xi ÍBraklir:
TfirfiU Jozarf gyog^Siertara
!liid»r>r«t, Király n:«« 12 "x. A védjegyei *» kW.tílsI li\'zt-tt-5en UwJek tnefrtaki Mii!! Oik oly"caeppeket t-wék •>!!\'< >íí«dni. melyeknek bi__ knlatáro. tóid nulag van rxirm/tva a keszitft »liiw*áv«l * ""iZ^-— C Bratdv! pí wn !.z«vakk«J\' _V»\'orli**n*t 1. konyítom".
C\\fl\\tMXtp i ff„, .,„, ;,/y, <r ur""l"-\'-*r„ i,f h ..:\'».: t.phllok I
NAGY-KANIZSÁN: Práger Béla éi Belai Laj< i«*ré««ekué[. — BARCSON : Kobut Sándor gyógyazeréízn
A legjobb pfcí\'k köze tartoznak a mi A vetési idényhez kitűnőknek bizonyult
EGYETEMES EKÉINK SOR VETŐGÉPEINKET
ajánljuk és pedig könnyű és középminőségfi talajb oz
NE jegyű eket meriíö-kerekrendszerre
13 soros 15 forint, 15 soros 235 forint, 17 soros 260 forint: nehéz talajok részére
az NH jegyűiket meritö-kerékrendszerpR
IS soros 235 ferint, 15 soros 255 forii>t; 17 soresrf28tt forint,: begyes és-lejtős vidékek* részére
a BD jsgyüekeí amerikai csigarendszerre
13 soros 235 forint, 15 aoros í55 forint, 17 noros 290 foriiit,
Ldher-vetőkéízülékmindegyikfajtához alkalmazható ITliiR 4 TP T \\ Hfi i mezőgazdasági gépgyára
L II A 1 II .r> 1 Alle3A Budapest, Váczí-körut 60.SZ.
Bizományi raktár Lészai és társa uraknál DEBRECZEN
önvezetékkel. 3 — 7\', 4—8\'1. és 6—10-\' mély szántásra. Ezen egeszén vas és aczélbó) készült ekék bizonyára
a legtartósabbak s ezért a legolcsóbbak,
ne hiányozzanak tehát egyetlen gazdaságban sem, mert ezekkel az egyenletes rétdnnakállt légjobban érhető el.
Földek, melyek f-gyetemes ekékkel munkáltatnak, joltb eredményt szolgáltatnak, mert a melyebb szántás által a gyomok kipusztíttatnak a talaj pedig teljesen porhaoyitva és-keverve lesz.
Hogy minden gazda megszerezhesse ezen egyetemei ck&et, azokat
3— 7\': mély szántásra, *„ , 31 forintba ( Buda- 3I>
)Pw,en 33 ; azámitra szállítjuk
8660/lk. 892.
Árverési hirdetmén)\'.
A oagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztályt részéről közhírré tétetik, hogy Horváth fcbizmadia} László végrehajta-tóaak Boif (kuoic&J István végrehajtást szenvedő kis-kanizsai lakos elleni 14ó frt tőke, 1891. évi deczember 28-tól járó S°/o kamatai, 12 frt per, 8 frt 30 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területébea. tartozó a nagykanizsai 6079 sz. tkben f V803/a hrsz. alatt ff Ivett s 613 frtra becsült ház. udvar és kert
1S93. rri april hó 19 napjnn[délelótt 10 órakor
ezen tkvi hatóság 9. sz. helyiségében dr. Tripammer Rezső ügyvéd közbenjötte mellett nyilvános árverésen eladatni fog; még pedig Horváth Anna, özv. Bolf Györgyoé holtiglani haszonélvezeti jogával együtt, amennyiben az ezt megelőző tehertételek teljes kielégítésére szükségesnek mutatkozó 1000 frt összeg beígérteinek; ellenkező, esetben az árverés hatálytalanná vállik s az ingatlan a szolgalmijog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon ujabban elárvereztetik
Kikiáltási ár a fennebb kitett bresár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/B-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1893. évi január hó 3. napján.
CSESZNÁK MIKLÓS, kir. törvszéki biró.
PESTI*
f
naponkint kétszer jiiegjelenő p<> litíkai napilap. A PESTI NAPLÓ a világol legfc
oldalnyi
legolcsóbb és
Magyarországon a legtartalmasabb napilap, megjelenik minden reggél legalább 16—24 oldal és, délután 4—8 oldalnyi terjedelemben fölvágva és lapjai egymásba ragasztva
Felelős szerkesztője;
Barna Iz.lclOr
A PEST] NAPLÖ főszerkesztője és ktadóiulajdonosa: If) Abranyl Kornél
ors7ágg>_ülési képviselő. \'
A Pesti Napló szerkesztősége maga köré gyűjtötte az ország legjelesebb újságíróit.
A Pesti Napló be\'.- és külföldi tudósításai, hirei és táviratai frissek, eredetiek és a leabizbatóbb forrásokból erednek, ipari, mezőgazdasági rovatát kiiüoő szakírók szerkesztik. B«l- és külföldi lözsde rovatai mindi legpontosabbak és legmegbízhatóbbak.
A Pesti Napló nagy gondot fordít szépirodalmi rovatára, hol mindig a legkivgálóbb írók neveivel találkozik az olvasó. Regényei és tárczái élénkek és érdekes olvasmsnyt nyújtanak. 7 .
A Pesti Napló minden vasárnap A gyermekszobának czimüTovatábati Móka bácsi kedvelt meséit közli a gyermekek részére.
A PESTINALÓ, mOg mftrczlus havában nj és rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg,
kereskedelmi és
melynek addig megjelenő részeit az április elsején belépő előfizetőknek megküldi utólag á kiadóhivatal.
A PESTI NAPLÖ húsvétra rendkívül érdekes, ^i^r kiállton és csinosan illusztrált könyvvel lepi meg előfizetőit.
Ezt a köny vet azok is mégkapják, akik ápr. elsejéíHépiVek az előfizető k sorába.
teljes
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1889 iki pariti világkiállításon aranyéremnél kitüntetve.
I I.OI l/.l IISI FlilTFÍIIIK :
A Pesti Napló reggeli kiadásának, mely az előző napon beérkezett összes híreket magában foglalja, tehát a
Pesti Hapló-nak előfizetési ára Budapesten és a vidéken korán és pontosan házhoz juttatva,
az esti lap küldése nélkül : Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidékre:
Kgész évre . . - .14 frt — kr.ijNegyéd évre ... 3 frt 50 kr. Kgész évre . . . . 18 frt — kr.lNegyed évre
Fél évre .... 7 írt — kr. JEgy hónapra . . . 1 frt 20 kr. Fél -évre - . . . 9 frt kr.) E^y hónapra
Naponkint kétszer, reggeli és esti kiadás külön külön házhoz vagy postán küldve: Budapesten: Vidéken i
Egész évre . . . . 18 frt — krJ Negyed évre ... 4 frt 50 kr. Egész évre . . . .20 frtkr. !1 Négyed évre .•
Fél évre.....9 frt — kr.jjEgy hónapra . . . 1 frt GO kr. Fél évre . . . . 10 frt — kr. | Egy hónapra
A Pesti Napié esti lapjára külön is elfogad előfizetéseket itgy, hogy ha valaki más njságol járat és a megszokott nyiágtnl megválni nem akar. az előfizeti*! a Pesti Napié esti lapjára, negyedéven/cint 2 frt 30 krért.
a Pesti Napló kiadóhivatala
Itúdapest, Pfréaczlek\'-teif. Tto.ár rplllot.
4 írt 50 kr. •1 frt 60 kr.
\'5 frt — kV. 1 frt 60 kr.
nélkülözhetetlen
minden háztartásban a
KATHREIKER-féle KNEIPP-MALATA- RAVE,
szemes kiyéizzel felalmalhaUtlan előnyt ért ej, hogy az ártalmas élvezetétől a kereretlen vagy a iossz p5tkávék kellemetlen izétől és az egészségre uéire ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izü ejgészséges tápanyagot nytfjtja. .— Selülmnlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb" nuknek, gyermekeknek és betegeknek. — l\'t i nzott i k>\'t kfllenos figyelemmel kerülnL — \'/, kiló á 25 kr. MindenSM kapható., Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy.
harmikczkettedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
ál\'rilis l-év
Vese. hü gyhólyagV iincyd&ra és kosz vény bántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek karátos báo-^-Tiimaiüa\'. orvosi tekintélyek álul a -Liüuon-forrái
SALVATOR
sikerrel rendelve lesa.
Hűgyhgjtg hatágút
Kellemes !!1! Kémjei eiesztlieió I
kapható áfiúnyvizkpreskedéKekben e.» jTTóary szertárakban. A Salvator-forrás ígaxff. Eperjeten.
Hirdetések.
molboseidlitzipor
Va suti menetrend • Kanizsa állomás
Á bánok-szt.-györgyi erdőgondnokság kerülete tobb erdőségében néhány ezer öl
bilik cs fehér gyertyán hasábía \\\\l^Z
azonnal eladó.
A vágások fekvése, a fa mennyisége és arára vonatkozó felvilágosítással -szolgál
az erdó\'gondnokság.
Tavaszi gyógyítás
s
L
Indulás
Kaciisaró!
Érkezés
Kinizsire
5 07Jregg. íj. v. 5 33|\'egg. 2 135!d. u. sz. v.112 59, d. u. 12 20 éjjel sz.? 11:22jéjjel
fim! sz.v. 6 flóregg sz. >. 3 42 reng.
[sz. vj 2 10"d. u.,sz. v. 1 34 d.U. jjljjv.v. 5 15 d.U. v.T. 8.04regg. \'int sz. v. 12 45 éjjel sz. v. 10 ló este
— gy. v. 5 47 regg.| sz. i. 4" 10 regg.
S v. v. 6 30 regg. sz. v. 1 39 d. u.
•g sz.v 2 —iiu.i v.v.J10 25 este
=a sz v. 12 33 éjjel,»y.v. 12 10 éjjel
ÜQpnt ísz\'v- 4*5" regg. sz.v.jl 2G d. u. sz. v. 2 25 d. u sz.v.) 11 34jéjjel
Felelős szerkesztő és kiadó :, BATORFI LAJOS.
*, E rorxt SlaU kSziUttekért oem rillxl
¦ 46/48.1 GEITTNER ÉS RAUSCH
u tea Boiapest, 71. AiíríssF-Dt 8. rV =e
o TS Nagy választékú raktár műszaki és N 3 *j
szerszám czikkekbeu. -o M
u •OS >> Háztartási és fconyhafelszerelési tárgyak nagy raktára. -
5C •O -= saját gyártmányú >
fecske kerti-, gazdasági és tüz: fecskendik, bor-, ser- építési- és kútszivattyok. bO o r*>
00 Tűzoltó felszerelések. 2 o
*J =C _> Legjobb kivitelű Peronospora permetezők, kerti szerszámok és kerti létrák stb. oa S3
Gumml és keríi tömlők.
Tornaszerei ; a legjobb kivitelben.
Nyári gyógyítás
55 Oszi gyógyítás
55-Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, ^T^ü^TZ
n és MOLL A. sokszorosított csége látható.
Gyors gyógy hatás makacs gyomor- és alteatbajok, gyomo görcs, nyálk, gyomorégé*, székrekedésnél, máj-bajok, vértololás, aranyár és a legkülönfélébb nói betegségeknél. Egy eredeti dobox használati utasítással 1 ft
Raktárak az oratág minden nevezetesebb gyógyszertáraiban.
MOLL A. gyógy**eréiz cs kir u Ivari szállító, Bécs. Siaodt. TncbUuWn 9 Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. Kliamerés MOLL A. úrhoz Hécsben, ClC foglalkozásomnál a«. őu. MOLL-féíe Seidl.it porai igen jó oatáat gyakorolnak ; itmtrem alt egyszer s mindenkorra ét szívélyes „Lten fizesse meg^-et mon dok érte; ezek a gyomrot jóvá éi tői könnyűvé Tisztelettel: STKIJIKE P. J lelkest HonneUeblag-ban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
5» Legjobb bedörzsölő szer
55 köszvény,
55 esik
hülésí betegségek
allen
Csak akkor valódi, íofí\'T\'"^
gyet tÜLteti fel és .A MOLL" feliratú óoozaital van \'tárva. A MOLL-féla franczia borasesz és SÓ neve-|zete*en mint fájdalomcsillapító bedörzaölési «zer köss, vény, esúz és a meghűlés egyébb következményeiné ereteabb oépeaer.— Egy ónozott ered*:: liveg ára 90 krajezár.
FŐ-SZÉTKÜLDÉS MOLL n- gjópuerwi. cs. cs Lir- sdíiri szillitú ilul
BÉ(ÍS: (.. TÜCHLAÜBEN 9- n. Vidék: megrendelések naponta pójtautánvét mellett telje* .tettnek.
Araktdrakban tessék határozottan JZoU A. aláírásával és védjegyétel ellátott ké**it-tnénye/cet kérni.
Szétküldés naponta utánvéttel Két Üregnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. gyógyst. árboc Bécs. V.\\:M,franezía bonzew éi «ój« vidékemen nagytterVen működik. KüldjSa nekem 50 Qveg-\'g«l. mivel az emberiség segiuégére keszletet óhajtok (tariani magammá!. Mély ::¦ ¦
HOENOF, lelkén Micholup-han.
Gazdászoknak!
A Ciikórla gyOkerek ültetését Időszerűleg
aj ídÍjuk éa szívesen szolgálunk felvilágosilasokal azoknak ke/elesére, mirelésére és szárítására nézve. .
Ilo^y részünkről az előkészületeket megtehessük, a szüksé í^ea raagmeDDviséget beszerezhessük, valamint hogy a földek eJö-kéMzitésé^e/ az Hibaigazításokat megadhassak, kérjük az ajánla-lokat, a terület nagyságának megjelölésével már most velünk közölni.
FranckHenrik Fiai z^l-
i AND A 1/AROLY
kereskedelmi 1% műkertesz
ajánlja Jaiskáláiból nemesjaju gyü-mölcsfáit. díszfáit. Különösen ezekből nagyobb mennyiségben erő\' t\'úrzf-ü vadgesztenye, Gelegonya, Gieduna es I hír Jakban (ahorn), nagy választékban diszbokrok; továbbá 3000 drb iwiqas törzsű Utea és remontánt rózsák, havi rózsák, disz és virágzó növényeit, szőnyeg növényeit nagy mennyiségben; nemkülönben minden e szakba vágó a legjobb minőségit cúraké^es konyakerti és virág magvait az u\'óbbibál május ftavában palánták 100 szám is adatnak jutányos árért, j sürgönyciim* x"^\' Csokrok, koszorúk minden évszakban kapha- j j _Lk_ tű" do a.
tők. Üzlelethelyiség: Sttgár-ut fíabochay ház. [_ N -Kanizsa.
Kertészet és jaiskolák : Bátory utcza 17. Nagy-Kanizsán.
A nis.olczi gjalti\'- és loiaslaLtisuüssifs cenedt s csaioriúasi wniiiiiahállalkoiiija. \'
Sartory Oszkár
épitő-anyagok raktára és
cementáru gyára Nagy-Kaoizsán.
Van szerencsém azon tiszteletteljes jelentést tenni miszerint raktáromban a legkitűnőbb minőségű
mező és vakolat-gipsz, építeszet:, mész, hydr. mész, román cement, I* román cement és valódi perlmoosi portland cement
készletet tartok eredeti gyári ársk mellett; továbbá: a Nagy -Kanizsán berendezett rememáru gyáramban kitűnő és valódi portland-remén bői készült camentlemezeket, természetes sörös és íekete szioben, különféle nagyságban közönséges és mesterségei márványban gyártok mindennemű épuletdisxitményeket szállítok, elvállalok c-mentépitést munkálatokat u. m venecíai-íerraii gránit, mozaik padozat talapzat, vizvezető cement-ciato-na, falak szárazra , tétele, vízvezetékek helyre állítását, szarvas-marha, abrak, sorompók, abrak lebatŐ kádak és vízgyűjtők elkészitciét, 8teyer homokkőt, karsti ós karrsra: márványt, kel-heimi lemest, elszigetelő l^trányos lemezekei — kfl.önosen előnyösek falak száras állapotbaai megtartására — kereszt ágakat, , falkapcsokat, a legjobb minőségű vasból _ Razdasági gépeket, úgyszintén szerszámokat, valódi chamoite kálybakjat * legolcsóbb arak mellett ^zállitok aluliban minden as építészeti és gépszakmába vágó megrendelések, a legjiyoraabban és legjotanyosabban t-Jjetittrtaek. Kiváaafra előlegei »-ií»ba»»kat miatilapokat. rajzskit. fesykepeket es nintadarabskat ssindeaksr kész vagyak beküldeni Kiváló tisztelettel
Sartory Oszkár.
te c
&
kD
%
1
Q
rw kész vagyok beküldeni
> Fiók üzlet Miakolczon
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertáp
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt „zum goldenen Reichsapfel"
VűvflQ\'/tit-Á 10KflílAQrtlr "«lött általiasi labdacsok neve alatt; es utóbbi nev«.t teljes joggal megérdemlik, T Cl IISÁIILU laUUtl^öVIrks miv^l csskogyan alig iétesik betegség, me\'yb-n ezen J.bdacsok csodás baUsukat erersrereseu be nem bizonyították voina. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek Brveudenek és alig van család, mely-l.-ti ezen kitűnő házisserböl késxlot nem volna található.
„ Ssátntalnn orvos által ezen labdacsok hásiizerű! ajánttatoak éi ajáuitattak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és szék-r ekedéi bői erednek: mint epe-zavarok, mijbajok, kólika, vórtolulásak, aranyér, bsltéttenség s hasonló betegségeknél. Vértistiiló iulajdon»águkt.áI fogva kitOnG hatással vannaa vé-szegé.iy»ég, s abb6J eredő bajoknól ü : isy eápkóruál, idegessegbSl szármám fej fáj átoknál sth. Kten vértisztito labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozsák éi ennek foljtán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek áital is minden aggodalom nélkül bevehetők
A státnUlan halairatb >1, melyet e labdacsok fogyásaiéi a UgkűISubözóbb ÓS legnehec*bb . • .- .- .- után egéizaés\'^k visszanyerése folytán botzánk intésttk, ezen helyen csakis neliányit említünk meg ason megjegyzéssel, bogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer hastuálta, meg vagyunk gyoaSdve, hogy aaokat tovább fogja ajánlani.
Schlierback, 1888. október 22-éa.
Tekintetes ur!
Alulirt kéri, hogy feUtte hasznos és kitűnő vértisztito labdacsaiból iimét 4 csomagot k\'Udeui sxiveikedjék.
Nenreiter Ignács, orvot.
Hrasche. /ICdník mellett, 1887. axepi. ho 12-én. Tekintetes ur!
I.ten akarata volt, hogy aa ön labdacsai heteim k5té kerültek, mvlyeki.ek hatását e»ennel megírom; Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam tCbbé képei végezni és biionyára már a holtak közt volnék, ha as Oa csodálatraméltó lablacsai engem nem mentettek volna meg. Az lile., áldja meg Ünt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezm labdacsuk engem is tökéletea«n kifognak gyógyítani, a mint már máinknak is egéarségűk visazaQyérésére legitiégűl szolgáltak.
__Kuificz Teréar
Bées-Ujhey, 1887 november 9-én. Milyen tisztelt sn t A köacönet«met mondom ezennel Önnek 60 éves
nazyn^aém nevében. At illetS 5t éven át szenvedett gyomorha-lutbitn és vitkúrságban. már életéi is megunta, melyről egyébként 1« is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az Ün kittit.5 vértisztito labdacsaiból a azoknak állandó használata folytán tfíkéleteien kigyógyult
tisztelettel, Wetnczetiel Joaefa.
Eicbengraberajnt, Gfrthl mellett, lSbö. márcz. 27-én. Tekintetes nr!
Alulírott ismételten kér 4 caomagot az Ön valóban hasz- . nos éi kitUnö l»b iacsaiböl. El nem mulaszthatom legnagyobb el- ( ismerésemet kifejezni ezen labdacsok érteke felett és azok, a hol j csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Kten hálairatom tetszésazerinti használására Önt ezennel fei-batal > ásom.
Teljes tiaitelettcl, Hahn !, -.:
G-tichdorf. KoCbacb mellett, Szilézia, 1S8S. okt 9 án T. nr!
Felkérem, miszerint az Ö-> vértiaztitó labdacsaiból egy csomagot ti küldeni «iiveik.djék. C.akis as Ö.i csodálatom labdacsainak kösz9ohet»m, hogy egy gyomorbajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam soha sem fognak kifogyni - mtdön legforr6>>b köszönetemet ki- j fejezem, »«gyok tisztelettej. Zvriekl Ai>na.
y.z*- vértisztito la?dacsok asak\'is a Pserfcofer J -fele, az ..arany birtdiimi ainshoi- czisszett gyéfyszsrtárbu, Bécsben I . Siigerstraise 15. sz. a. kéátiaetneJt valódi minSaégbeo s egy is szem labdacsot tartalmazó dobo-z ára 21 kr. Egy csomag, melyben 7 doboz tártaimaztaük, 1 frt ob krb* kerülrí—bérmealeüen utánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnálj kcTesebb nem , .. el.
Az ->si \'c elŐbbsni beknidé^éaé! (mi legjobban postaatal-essM<Mtetik) bérmeam kűldéssei egyfltti 1 csomag 1 f t 25 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr. í c,*omag 8 Irt 35 ^kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., f> csomag 5 frt 20 kr. éi 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
&W~ NB Nsgy eltérjedettségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek ea alakok alait utio e-t tatnak: ennek kövstkeztében kéretik oukls Paerhofer J.-féle vértia»titó labdacsokat kuret"lní él csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a P-erhofer J. nóvaUíráMsI feki-te színben és minden egyes dobot fedele ugyanazon aláírással vörös ¦zinben van ellátja.
Amerikai köszvény kenőcs, fIZ\'u&5,"L~
^erinct-agy bántalom, güjás, főfájás, fülszag-
Taiinohinin hajkenőcs
nden köszvénye* éi csúzos bajok, tagszaggatás., iacbias, migraiane, ideg gatás stb. stb ellen. 1 frt 20 kr
Pserhofer J.-t«. Kv honzu sora óta val iennyi hajnr.veiztő szer között (tfVOsok által a legjobbnak ismerve. Egy elegánsan kiállított n <y szelencsével 2 frt.
Általános tapasz SSKuZ^űtXZ\'Z
ganatoknál, ujjknkacz, aeben- *; , ryaladt-mell vagy mán ily b*-jokuál, mint kitűnő szer lRn „.r. . .!va. 1 tégely f ¦ kr. Bérmentve 75 krajezár.
Fagybalzsam furM"\'"\' Sok
biztoaabb szer elismeri
a isgyos U-
gokra és minden idült sebre, mint leg-1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr.
títítyíilo-í ot W általánosan isméit kitűnő háziater, hurut UUlUiieilt , rekeduég, görrsös Löhígés Stb. elleD. 1 Öregecske ára §0 i-t., 2 üveg bérmentve 1 frt í>0 kr.
Életesszenczia í*Ifí, 32«
b*j«k eilen sitünő háziszer. 1 ü>egcaéve[ 22 kr., 12 üveg i frt.
Általános-tisztító-só Í^JSS
minden következményei, u. m.; főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorbév, aranyér, dugulás st->. ellec. 1 csomag ára 1 irt.
Angol csodabalzsam. !2°i;.8i^kr"s,ki,0"« Por a lábizzadás ellen. TLl^Tluti
kép.ődő kellemesen szagot, épen tartja a lábbelit és mint árts -tottlac e*er vau kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Golyva-balzsam, íít5 Helsó vagy egészség-só SÍS"?"^
a rendsüen emésztéabSl ssáraaazó bajoknál, l csomag 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken ki-.j; az osztrák lapok, hirdetett bel-éa külföldi gyógyazerészeti kűlöulegesaégak rak-táron vannak éi a készletben netjin nem levók gyorsan ét olcsón megszerezi étnek — Postai m<>rrendeles k a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénsösszeg előre bt-küldeük; nagyobb megren-deleiek utánvétellel küldetnek. Bérmentve eaakls 4)y esetben történik a kűldéi, ha az ösaz»g elCre beérkezik, mely esetben a ..ataköluégek sokkal mérsékeltebbek.
szer golyva ellen. 1 flveg bérmsntes küldéssel 65 kr.
A fenmi küiaoiegesságek kaphatók Török jozssf gyógyszerész urnái Budapesten, Király utcza
I2-Ik szám. *V0
BARMlNCZKETTfcDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
Április i-éo
a-
N B
(8
-S|||f||
5Lf ü
—- C» t
2- ET S- — ffl 2. *
¦ - (6 !?•
rE ¦
** o .
B i
n >.
2
y <* *>
3-
ar
N B
5 s 3 E
IT
a-
a "
N B
<í ET
? > 1
B M L
Ö f
S f
H I
0= &
B |
H g
N -
0 |
r &
5> L
E
X
a
><
r
L, o"
r
N S,
N ¦
is\'
3 e a a.
Cfl sr
M
>>- s
3 <=
- w 2
- a ¦ 2. o g a * s
° 3 ?

a
3
r o\'
r >
2 N <

i I a
^ 0
3 >
8
1 fl
te c-
| 0
N
is\'
3 e
3
IS
N
ö\'
3
a o
s
r
3 O
(0 N
t
o
— 10 C* * ü> =í í«. — oa 03^1 Cs •
CD 00 O 00 tO CD >— CV o a c |
-i - ic C -i y u c; C o O c; ^
W -J ÜS C* O ~ -J W » O O -l — 0:^4
5**í_ -1 03 C" CO CO_fcC OS C5 CJtt Q3 C
O O C5 © CB -) O »~<B*"o -a fcrco-Jloi
¦ ¦ - pótolna wtjo — c —1 -j —a -
> > 05 híj
Lf a IS s
\' < N E o. 2 C -
• 2. <g SS. == ®
c so k- tr L — L, S fi. » a ^- i d cr
» S. re a. 2 3 S- —-¦ 53 \'
* \'5* S* 5
1
R -2. 7T
2- S ™
S =: S SS-
CC (X O T- * O1 Cí «-J P ái IO -4
I
5 c -
o r
Oh «,

IC *.M C »0 00)0.09
000 cc o<
ISI
Ot
O m
w-iO. C C C -J M i^.
¦ to Ö ío 0» © *. óT~| ar|
r-3 000 c 0« B 2 S • Bt Esá " tártaié: :gő káró
0 0 ¦ »»" a
1 «L¦ » s: j» 5- * sa 5L ¦r
03
ClUCi tC — CD
— — O ~* CO t- CjJ M
O-JÍC-J — l QDC W 0D Oikp-OMWOoce co
C « Ct Oi N) C ~ -) b3 CX
_aojs»_iyi_ ca <o é> w_—
C \'-\' M ¦ *- y. X\' to g a rr i a ü cc n a
2 g g §
Nyotutott Ifj. Wajdits József kSnyvnyomdí jában Nigy-Kaniisin.
XAtil-KAimSA. 1893. április S-án.
Előfizetési án
Egész évre . . .- 5 írt — kr Kél én* - ... 2 ín 50 kr. Negyedére . . . 1 frt Ü 5 kr. Egres xzam 10 kr.
h i riTe t é s k k
S hasábos petitsorban 7, másodszori i>. s minden további sorért 5 kr.\'
NYILTTÉRBKN petit soronként 10 krért vétetnek le). Kincstári illeték minden egyesi hirdetésért *J kr. özetendő"
Harminczkeltedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bálorrl Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimzaten .Na^y-KantZNara bérmentve intézendők
Bérmentrtlen levelek nei tatnak «1.
fttgad-
Keziratnk virtxzaiiem küldetnek
"A , nagy-kanizsai malátagyár és serfózöde", a nagy-kanizsai DéizaiaiTakarékpénztári .Önsegélyzőszövetkezet\', a „Kotori takarékpénztái részvény-társaság*,\' * »nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egyla\', a „nagy-kanizsai kisdedneveió egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai k-resztéay jótékony nőegylet* .^.\'-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápiotézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külvilasztmányáoak hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A hazai dal- és zeneegyesületekhez.
A magyar nemzeti opera fejlesztésére irányzott-törekvésemben azon meggyőződésre jutottam, hogy az adott viszonyok közt a természetes fejlődéstől nem várhatunk kellő száma kiválóbb képzettségű énekest, a kiknek szélesebb kőrü működése azután nagyobb lendületet adhatna a magyar operai művészetnek.
Sajátságos viszonyaink mellett az énekeseknek ez a hiánya egyik oka annak, hogy a M K. Operaháznak eddig nem sikerült személyzetét tisztán magyar erőkből szervezni s hogy a vidéki színházaknál sem indulhatott meg az rjperafaj művelése.
K hiányon csak ügy lehet segíteni, ba tervszerű rendkívüli intézkedéseket teszünk énekesek képzésére s szaporítására.
A\'M. K. Operaház e czélból a cselekvés terére lépett.
Klóterjesztésemre a magas kormány felkarolta az ügyet s hazafias bőkezűséggel biztositotta a szükséges anyagi eszközöket.
Ezzel a- megvalósulásra jutott az a tervem, mely szerint a hazában található kivált hangú fiatal tehetségek kfizüi azok, kik hivatással bírnak az operai énekmüvészetre, a M. Kir. \' iperaháznál elméleti és gyakorlati kiképzésben részesülhetnek.
A növendékek oly Ösztöndijat nyernek, mely nékik a fővárosban való megélhetést teljesen biztosítja s őket minden anyagi gondtól felmenti. S egvszermind pedig a hivatottak művészi jövője is biztosítva lesz. mert mint a M. Kir. Operaház tagjai, hosz ¦ szabb időre szerződést nyerhetnek emelkedő fizetés biztosítása mellett.
A gyakorlati kiképzés folyamán egyesek ösztöndijak fenntartása mellett a vidéki színházaknál is foglal-koztatandók lesznek, miáltal a vidéki
színházak anyagi áldozatok nélkül könnyebben juthatnak majd azon helyzetbe, hogy operaelőadásokat is tarthassanak.
Az első teendő már most a hazai mindkét nembeli fiatalság közt található kiváló hangok felkutatása.
Hogy ez megtörténhessék, arra szélesebb körű mozgalmat kell indítanunk.
Meg lévén győződve arról, hogy a magyar énekművészet fejlesztésére irányzott ezen törekvésem a vidéki daí- és zeneegyes ül eteknél élénk visszhangra talál s mivel éppen ez egyesületek vannak leginkább azon helyzetben, hogy a hangok felkutatásában az ügynek kiváló szolgálatot tehessenek, bátorkodom czélom eléréséhez a Tekintetes Elnökség hazafias közreműködését és hathatós támogatását kérni. _Lf
Az ösztöndíj állomásokra pályázatot hirdettem s a pályázni kívánókat hangjuk és tehetségük előleges meg-birálása czéljából a legközelebbi városban vagy községben működő dalegyesületekhez utasítottam.
Arra kérem tehát a Tek. Elnökséget, méltóztassék oh\' irányban intézkedni, hogy az esetleg jelentkezőket a dalegyesület karnagya meghallgatni, s azokat, a kiknek kiváló hangjuk, tökéletes zenei hallásuk és kellő színpadi alakjuk van, jegyzékbe foglalni szíveskedjék. S az ügy érdekében különösen arra is bátorkodom kérni a Tek. Elnökséget, hogy ne csak az Önként jelentkezők meghall-gattatására szorítkozzék; hanem méltóztassék a jóharrgu fiatal egyének felkutatására saját "részéről is intéz kedést tenni s e működésükbe a szomszéd helységek kántorait és tanítóit is belevonni s az így feltalált egyéneket szintén meghallgattatni; s mind azokat, a kik a fenntebb jelzett hár
mas ziO vetél menyiek megfelelnek, jegyzékbe foglaltatni.
Kérem a T. Elnökséget, szíveskedjék az esetleg alkalmasaknak ítéltek
I jegyzékét (név, állás, kor, lakhely) hozzám beküldeni.
Tudatában lévén annak, hogy a
j magyar dalművészet fejlesztését czélzó
I törekvéseimet a magyar dalművészet vidéki ap is tálai hathatósan támogatják, ismételve kérem az ügy részére meleg érdeklődésüket és hazafiúi buz-
j galmukat.
Grój Zichy Géza intendáns.
Szabadságharczunkemiéktárgyainak országos múzeumáról.
Ha angolok laktak volna köztünk 1S48—49-ben, ugy alighanem megcse-
\\ lekedte volna közülök legalább egy azt a derék dolgot, hogy még a szabadságharca alatt összegyűjtötte volna ama tárgyakat, a melyek e dicső kort hirdetik
I a vértanuk szent ereklyéit, melyek a hazaszeretet és önfeláldozás néma apos-talai ma a múzeumban.
Mi nem vagyunk excentrikus angolok, miközülünk egynek sem jutott eszébe a szabadságharcai ereklyék gyűjtését a szabadságharcz alatt, vagy annak lezajlása után mindjárt kezdeni, midőn még
: könnyű szerrel olc**n lehetett volna
! összevásárolni ama nagybecsű emléktárgyakat, melyekből ma már egy százezredrésznyi létezik, és a létezők nagy részét is inkább a véletlen, mint a kegyelet őrizte meg.
Ezelőtt 8 évvel gróf Kreith Béláuck támadt az a jó, nemes ötlete, hogy az 1848—49 iki emléktárgyakat föl kell ku-tatui, nemcsak itthon, hanem a külföldről is, hol sok emléktárgy maradt az emigráczió folytán.
A derék eszmét csakhamar tett követte. Nyokz évi fáradhatlan munkásságnak és igazán apostoli ügyszerecet és áldozatkészségnek eredménye lett a Fővárosban levő 1848—49-iki ereklye-múzeum, melynek gazdagságát jó részben
\' már a vigadóbeli kiállításon láttuk. Meg-
| jegyzendő, hogy az ott látott szabadaág-í harczi emléktárgyak és képak három-: negyed részét még a kiállítás megnyitass : előtt már Összevásárolta gróf Kreith Béla, ki azután a beküldött emléktárgyaknak is legnagyobb rés/ét megvette, vagy el-! cserélte a kiállítóktól a fővárosban létesítendő ereklyemuzeatn számára.
Az országos ereklyemuzeum eszméje a mily csöndesen pihent 1848-tót 1885-ig, oly egyszerre kezdett föltámadni három ; helyen is. Kolozsvár azon kezdte, hogy ők találtak föl az eszmét. Arad azt mondta, hogy a miért ott végezték ki í á 13 dicső vértanút, azért őket illeti ; meg az országos ereklyemuzeum. Éppen ¦ ilyen joggal követelhetné Világos is, mert ott tette le hadseregünk a fegyvert.
A harmadik még nem követeli ugyan de kezdik pengetni Debreczenben. hogy ott élte a szabadságharcz igazi életét, a Dicsőség napjait. Debreczben lett Kossuth ; az ország kormányzójának megválasztva í és a függetlenségi nyilatkozat elfogadva. \' Debreczent illeti a mi dicső szabadság-| harciunk ereklyemuzeuma.
- A hírom vidéki" város közül minden-i esetre Debreczen követelheti legtöbb i joggal az ereklyemuzeumot. Rászolgált ; erre 1848—49-beo s azután is. Polgársága a magyajság szine-java. hol való s ! vagyona van annyi, hogy akár a nemzeti ! muzeumot is eltarthatná.
De hol marad Budapest, a mi fő- és székvarosunk r Az bizony nem maradt bátra, mert mig a múzeum apostalai a gyűjtemény hovahelyezésén vitatkoztak, Budapest közgyűlése évi ezer forintot szavazott meg szabadságharczunk ereklye-múzeumának a fővárosban való fönntartására. Ezt követte a miniszter által megajánlott évi 1500 frt.
Ez a támogatás kevés a szabadságharcz! emléktárgyak fönntartására, de elég kezdetnek. Hazánk városai és vagyonosabb községei kövessék a derék kolozsváriak és a lelkes aradiak példáját. E két város évi több száz forintot szavazott meg szabadságharczunk ereklyemu-zeumának.
Arad és Kolozsvár most ugyan még ott tartják az általuk gyűjtött emléktárgyakát, de ha az ország közönsége kellő támogatásban részesiti a fővárosban levő és oda legjobban illő ereklyemuzeumot, akkor a miként Arad, éppúgy Ko-
lozsvár hazafias és legszentebb kötél" müknek fogjak tartani, hogy .a náluk levő 1848—19 iki szent ereklyéket átadják a budapesti országos ereklyenu-zeumnak. Mert e muzeumot szétforgácsolni nem szabad.
Ami dicső szabadságharczunk emléktárgyait összegyűjteni csak azért, hogy azok együtt legyenek: nem elég. Hanem oly helyen kell az összegyűjtött ereklyéket tartani, a hol a nagy közönség minél nagyobb számmal látogathatja,— mert e múzeumnak missziója van, hazaszeretetre, önfeláldozásra, nemesebb, lovagiasabb gondolkozásra kell nevelnie s.z ujabb és ujabb nemzedékeket.
Szabadságharczunk ereklyemuzeumá-nak helye nem lehet máshol, mint Budapesten, csak azért is, mert ez "az egyetlen oly központi város, hol százszornál több vidéki és idegen\' fordul meg naponta, mint a többi városok bármelyikében. Ezt mondja Kossuth is gróf Kreith Bélához irott levelében, a melyben csodálkozásának ad kifejezést, hogy olyanok is voltak, a kik máshova akarták az ereklyemuzeuraot, a mí egy volna szabadságharczunk nymbusának, dicsőségének degredálásával.
Arad október 6-ika miact kétte a muzeumot. Err6 az Ember Xragoediájának eretnekével szólva (-izomo.ru dicsekvéskép legyen mondva) azt felelhetjük: ha csak vértanú kell, volt nekünk több, mint. tinektek. (Pesten ugyanis 19-et végeztek ki a nagyobbakból) — A mi dicsőült 13 vértanunk szobra Aradot ili\'átte meg, erre Aradnak 100 OOQ forintnál többet áldozott*a nemzet.
Szabadságharczunk ereklye-múzeuma pedig annyira Budapestet illeti meg, hogy épp oly helytelen dolgot mivel, a ki ezt akadályozni akarja, mint a mily helytelenül cselekednék az, ki Kossuthnak, Petőfinek, Deákoak vagy Széchenyinek nem a fővárosban, hanem a vidéken emelne szobrot, (mert ott születtek, vagy ott is laktak.)
Szabadságharczunk ereklyemuzeumá-?ak a fővárosban való létesítését most egy országos bizottság veszi kezébe, élükön Horváth Ádám. Kecskemét város oiszággy. képviselője, gróf Guyon Edgár, az 1848—49 ikí hős tábornok fia és gr. Kreith Béla a múzeum igazgatója.
T i E C U._
Üdvözlégy kikelet!
Kecske s gólya itt van; Zeng a* madár ajka. Mosolyog a^mennyholt: yigsn fénylik napja . . . I dvnrlégy, kikelet!
Zold a mező, ezer \' Virág nyílik abban ; Zsong-hoog a meh, repked Tarkc iepke halkam . . . I\'dvözlégy, kikelet!
Zöld az erdő, minden Tkja lombbal gazdag . \'tsgyos: ezüst arrza A dalcs pataknak . .
t dvtizlégy, kikelet!
VÁROSSY MIHÁLY.
Régi pesti történetek.
l
A kék-kakas-uteza.
Á Terézvárosban ez volt a leggyanúsabb és legpiszkosabb utcza. Mintha az összes kerületek itt. rakták volna le a szemetet és a hulladékot A közeli Hermina (Hunyady)-tér kevert oehézodeur-je miud ebben az utczában öszpontosult
A Hermina-téren őskorig zsidók ütöttek sátort, a hol mindenféle ócska vasat árultak. A felhalmozottpelyhes lim-lomok közt az élelmiszerek is békésen niegfértek. Volt ott hat .hetes frissen •"rántott hal, maszatos szőllő, kedves
illatú fok- és vereshagyma, kovászos uborka, aszalt szilva, hering és szappai s ezek társaságában lekvár és kulimáz.
A szuríos kuncsaftokat éppen nem zse-oirozta ez a geniáíis beosztás s bizony nem sokat törődtek vele, hogy lekvárt vagy kulimázt vettek-e? Mindakettőnek egyforma volt a színe és a szaga. Megesett, kogy kulimáz helyett lekvárral kenték meg a kocsi tengelyt, mig az eltévedt kocsikenöcs a ludzsiros buktába került. A kocsinak azért nem lett semmi baja.
Nem ártott ez a piaczi legyeknek sem, melyek ugyancsak ellepték az ízletes viktuáliákaí. A hermina-téri gour-mandok a torkos legyeket is bekapták — aprószőllö gyanánt.
Egy olyan jövedelmező zsibvásár volt ez, melyre most is fájó szívvel gondol viasza sok öreg pesti „handlé." Az uj kor szemitái pedig irigységgel emlegetik azt a boldog időt, mely nem egy házat szerzett a spekuiatio a nagy tátiknak.
Ennek is van magyarázata. Ha a pesti diák megszorult, egyenesen a zsibvásárra ment, ahol hamar túladott a feles számú vesz;imeritumon. A diák szerette^ zsidót, a zsidó a diákot: minda-kettő különböző üzleti bzempootból-.Ma a kávéházak humánus ganimedjai nyújtanak segélyt .pillanatnyi pénzzavartban" a jogásznak. Hanem azért nem szeretik egymást Bukovay például rendesen elfelejti a terminust, a tökét és a kamatokat
"fezért ütött be a zsidóknál a krach, már t. i. a hermina-téri börzén.
A kék-kakas-uteza onnan vette eredetét, hogy valamikor, talán még a század elején, e^y közönséges csapszék létezett o:t, melynek czimere: egy hatalmas kék kakas, ottkukorikolt szétterjesztett szárnyakkal a korcsma ajtó felett. A csapszék sokszor cserélt gaz-dát az idők folyamán, de a czimer megmaradt változatlanul.
Az ötvenes években egy Góliát, egy ath-létavolt a kék kakas érdemes tulajdonosa. Ez a korcsmáros igen jó üzleteket csinált,\' kivált vasai- és ünnepnapokon.. Abban az itiöoen még nem ismerték a pestiek a műbőrt A kakasban jó és tiszta ; bort kaptak a vendégek, csak az történt meg velük, hogy az athléta-korcs-máros egymásután kiadogadta őket az I ajtón; ha oda benn már „szűk" volt a csapszék. És azért még sem haragudtak reá, ; mert a következő napon mar barátságos : poharat ürítettek a korc-marossal.
A figyelmes szemlélő — ha ugyan ; vett volna valaki magának annyi fáradságot — bizonyos testvéri egyetértést tapasztalandott volna a korcsmáros és vendégei közt. Éjfél után rendesen egynehány bizalmas törzsvendég maradt vissza. A korcsmáros ilyenkor félig betette,az ajtót s azután a vendégei közé ültx — kártyázai. Kártyázás közben egyébbre is ráért Jelentéseket fogadott és utisításokat adott.
Hajnaltájban ez volt a szituáczió a kakasban. A korcsmáros a pénzes fiókjába szórta a kártyán .nyert* pénzt a megkopaeztott idegen vendég pedig
bosszú orral és ürg? zsebbel hagyta el a helyiséget
A .pesti .policzáj* erélyes és szigorú volt a — békés polgárok irányában; csak a különböző lebujok (spelunka) létezését és manipuiáczióit nem vette észre. A prostituczio mérges virága, és az elszaporodott hamis kártya kompániák soha sem virágoztak olyan szépen, mint akkoriban, szent Hermandad védő és biztos szárnyai alatt
Ez volt a kedélyes Pest szenyfoltja; melyről sem a magistrátu9, sem a felsőbb hatóságok nem tehettek. Az idő volt mindenben a közvetitö
Ez az idő aztán hirtelen és váratlanul helyre állította a város reputáczió-ját A haladás Szelleme fáklyát ragadt, s az égő szövétnek világánál sorba járta a gyanús helyiségeket az ismert bünbar-langokat S kiperzselte a szemét a buj-kálóknak.
A .kék kakas" sem kerülte ki megérdemelt sorsát A szövétnek lobogó lángja bevilágította a csapszék rejtett fülkéit, s az athleta korcsmáros hurokra került czimboráival együtt A csapszéket rögtön bezárták, csak az .éberség őre* kukorékolt még ott egy darabig, aztán, azt is leütötte valami u\'czai su-hancí.v.Xe legyen ott az sem 1
Az utcza is letette hírhedt nevét A mostani hajóa-uteza mire sem emlékeztet már.* Csak azoknak mondja- el a „kék kakas" történetét akik mint gyermekek futkároztak abban az utczában,
és csintalan gyerekek módjára sárral dobálták meg azt a kéktol madarat
.Azt a gonosz kakast . .. hogy a kakas rúgja meg !! ...
GERENDAI KÁLMÁN.
Búmagvat ültetett.
Bómagvat ültetett a sors
A szivembe angyalom! \\
I)e azért nem lesz szomorú
Hozzád intézett dalom. Hogy is lehetne szórnom ? Miért lengjen rajta boro?
Mikor az én violám.
Szeretettel gondol rám !
Igaz, hogy a rév part ködös, S"
Hová együtt evezünk; ¦ \' De reméljük, jó csillagunk
Biztatón ég felettQnk Bár a habok hánynak vetnek Napnyagotsak, napkeletnek;
Azért összekerülünk,
S boldog lesz még életünk.
I?a lelkemet gondok nyomják,
Megvigasztal a r e ic é ¦ y, Hosry elhagyatva nem vagyok.
Hón szeret egy drága lény.-Lelkem összes vágyódása Sz4vem minden dobbanása
Felé vonz, s érte dobog,
Mig él\'tem lángja lobog.
Hogyha testben nem lehetek,
Lélekben vagyok veled ; Mint a síri árny, agy szállok
Hozzád s csókolom kezed, Csókot kintek szép orczádra, Homlokodra s piczioy szádra,
Te vagy drágám, kedvesem!
Boldogságom, édeaeml
TAENÓCZAY IVAÜ.
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
zalai közlön i.
Április 8-án.
E lelkes bizottság kövessen el mindent , ragadjon meg minden kigondolható tisztességes embert az ereklyemuzeum fol-virágoztatásáia. Rendezzen jövedelmező v ünnepé!yeket„és mulatságokat ugy a ÍÖ-,városba», mint a vidéken a gyűjtemény javára. *.
A vagyonosabb jó hazafiak közű! azokat, kiknek egyenes örököseik nincsenek, szólítsa föl, hogy hagyományozzanak \' nagyobb összeget az erektyemuzeumnak. Kntassa föl ama legjobb hazafiakat kiknek módjukban áll állandóan díjtalanul működni közre snvuzeum érdekében, a kik valóságos spostala! lehetnek a szép dolognak.
Ti pedig, hazánknak jobbjai, hazafiak és derék honleányok, tegyétek le filléreiteket á haza oltárára. Adakozzatok a mi dicső sxabadsághtirczunk ereklyemu/.e-umának fenntartására és csarnokának felépítésére.
\' Küldjétek be a budapesti ereklye: múzeumnak % legcsekélyebbnek tetsző emléktárgyakat. Pénzadományaitokat küldjétek be a birÍKffijk utján, hogy a hazafias tettet olvassa, hasonló áldozatkészségre buzduljon a tétovázó és a gyengébb is.
A magyarok istene jutalmazzon és áldjon meg minden adakozót!
JULIUS.
Hírek.
— Szólófasojtasi tanfolyam Az
Alsó-Lendva és vidéke phylloxera és peronospora ellen védekező egyesület által folyó évi márczius hó 27, 28 és 29-én AUó-Leodván rendezett szőlófás-ojtási tanfolyam igen szépen sikerült. A tanfolyamon a helybeli polgári iskola és elemi iskola tanulóin kivül 27 la-tiító. képezdész, szőlőbirtokos- vinczellér stb. vett részt. A magas Minisztérium által * kitü/öít jutalomdijakon kivül Tbas>y Lajos letenyei járási főszolgabiró 3 Irtot, br Knezevich Viktor stridói földbirtokos 2 frtot, HajÓ3 Mihály ügyvéd. Karabélyos Elek járásbiró. főtisztelendő Kiss Pál esperes-plébános, Liub-hammer Oszkár körjegyző, Nusser János uradalmi felügyelő és Szmodics Viktor főszolgabiró 1—1 frtot adományoztak jutalomdijjakra, ezenkívül Fuss Nándor helybeli gyógyszerész, takarékpénztári igazgató a Magas Ministerium által adományozott 1U frankos aranyat egy magyar aranyával cserélte ki. Az egyesület választmánya az állami dijat, valamint br. Knezevich ur által egy muraközi részére kitűzött 2 frt érintetlenül hagyásával a többi anományokból G ju-talomdijjat alkotott és pedig: egy 3 frtos. egy 2 frtos és négy 1 frtos juta-lomdijjat. Folyó évi márczius hó 29-én a\' vizsgálat nagy érdeklődés mellett Szmodics Viktor egyesületi elnök. Fuss Nándor, Mátyásovszky Vincze, íványi Andor. Lendvay Mátyás választmányi ta gok\'; Nunkovics János egyesületi pénztárnok; Laubhaimer Oszkár közjegyző, főtisztelendő Kiss Pál esperes plébános egyesületi tagok; továbbá Thassy Lajos letenyei, Vio<z Ferencz novai járási főszolgabírók, Kaiser Lajos gróf Festetics Jenő uradalmi\' kasznárja stb. jelenlétében tartatott meg, a melynek eredménye alapján az összes hallgatók egy kivételével képesítési bizonyitványnyal látatta!, el. Tuss Antal viacze\'lér-iskolai igazgató ur vezetése alatt működő jury a jutalomdíjakat a következőknek ítélte oda: 11 Allamí dij: egy darab arany Kocsis József uj-udvari (muraközi) lakosnak 2) Állami dij: 2 ob ezüst forintos Tóth József rédicsi szőlőbirtokosnak. 3) Állami dij: egy db ezüst forintos Simonka István a.-lendvai lakosnak.
4) Br. Knezevich adománya Fenusz Lajos m.-szerdahelyi (muraközi) lakosnak.
5) 3 drb ezüst forint Tamás József a.-lendvai lakosnak 6) 2 drb ezüst forintos Simon Imre a.-lendvai lakosnak. 7) 1 db ezüst frtos Gaál Vendel mura-szerdahelyi, 8) 1 drb ezüst frtos Bogdán Jakab a. lendvai. 9) 1 drb ezüst forintos Sztreba F.erencz atridói (muraközi), 10) 1 db ezüst frtos Varga Mátyás caentei lakosoknak. A jutalok dijak üonepélyes kiosztása után az elnök buzdító szavakat intézett a tanfolyamban résztvettekhez, felbiván őket. hogy az ott tanultakat minél szélesebb körben terjeszteni iparkodjanak munkájúkra az ég áldását kérve és a tanfolyamot befejezettnek nyilvánította.
— A húsvéti ünnepoapoknak, gyönyörűen kedvezett az időjárás. Verőfényes, szép tavaszi idő uralgott mindkét nap; elevenség, élénkség, mindenfelé; vidámjáé ütötte föl tanyáját minden körben. Öreg emberek sem emlékeznek, hogy valaha ily sxép húsvéti ünnepnapokat élveztek volna.
— Premier Sümegben. Balogh Árpád, ki jól szervezett szín társulatával elsőben adta elő a vidéken Herczeg Fe-
rencz szülővárosában „A dolovai nábob leányát", most ismét két .Premierre" kés/ül. Mindkét darab szerzője D.rnay Kálmáo. Az egyik „Rabnő* czimü 3 felv. dráma tárgya a régi török világból van merítve. A másik egy vígjáték, czime „A Budapesti Hírlapból", mely egy ,apró hirdetés" félreértéseit mulatságosan tárgyalja. Mindkét darab iránt nagy az érdeklődés, mert szerzője ismert tagja az ottani társadalmi életnek. Az első bemutató előadás ápril 16-án vasárnap lesz a sümegi kaszinő dísztermében.
— Heti biztosok e héten (april. 10 — 18) a nagy-kanizsai „Kisdednevelő Egyesület" óvodáiban Matosh Józsefné és Székely Lajosné választmányi tag urnök. /
— Heti felügyelő e héten (april. 9 — 15.) a.\'nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet Őrcányáján Fekete József föparancs-noki segédtiszt ur.
— A \'fltjeházi tüzeset Poketz Józsefné lakházafeir keletkezett: éjjel 2 órákor gyuladt ki. Mult évben leégett s felépített községi pajta ismét a lángok martaléka lett Az ottani tűzoltó egylet főparancsnoka Sükösd tanító ur életveszélyes erőfeizitéssel. működött, általános elismerést aratott derék tűzoltói karával együtt
— „Gyermek dalok és szavalmányok" Hajgató Sándortól igen csinos kiállításban ifj. Wajdits József könyvnyomdájából megjelent. Óvodai és népiskolai használatra irt kedves költemények ezek, a gyermek-világ apró örömei, játékai valláserkölcsös érzülettel tűnnek fel a kedély láthatárán és rokonszenves vonzalommal, megelégedéssel, sőt sajátos visszaemlékezéssel olvasgatja az ember. Gratulálunk tisztelt régi munkatársunk ez igen sikerült kiadványának és óhajtjuk, hogy a pártolásban ntéitó siker koronázza is.
— Esküvő Pollák Miksa, a műkedvelői előadások az elmaradhatlan közked-veltségü alakja apr. 16-án délután tartja esküvőjét a nagy-kanizsai izr. templomban VYeiss Francziska kisaszonynyal, Weíss József ur kedves leányával. Felleg-telen boldogság koszorúzza frígyöket.
— Pinczefelförés. Húsvét napján négy kóborló czigáoy a homokkomáromi hegyben Királyi József Királyi Pál unokaöcscsének pioczéjét feltörték s egy kis hordó bort eltolvajoltak A hegy pásztor észre vette s üldözte őket azonban kihivólag kiabáltak rá s egy maga lévén, négy eniber ellen ném mert síkra szállni: azonnal jelentést tett a helység birájáuá! s többen utánnok mentek, de bizony arra a czigányok már kereket oldottak.
— A ref. egyház imaháza az Arany-János utczában lakhelyiség bérbeadása miatt megszűnvén, egy ideig nem tar-tatik isteni szolgalat.
— Gyászhír. Nagy-Kanizsa város rendőr főkapitánya Síakonyi József rövid betegség után apr. 6-án hajnalban meghalt. A boldogult 1819-ben született Főiskoláit Poz?ooyban végezte. A sza-badságharcz idejében égy, hadbiró mellett hivataloskodott ugyanily, minőségben szolgált Sopronban á szabadságharcz levetése után is; de már 1850 ben Balaton-Füredre küldetett fürdő biztosnak az ő felügyelete alá került Czuczor Gergely költőnk; később Nagy-Kanizsára rendeltetett rendőrfőnöki minőség ben. A Schmerling korszak alatt visszavonultan élt mig a hetvenes évek elején alkotmányos módon Nagy Kanizsán varos főkapitányává választatott meg s azt egész haláláig szorgalmas pontosággal, óvatos körültekintéssel viselte. Még apr. 1 -én is a városi tanácsülésben részt vett, de már rosszulétérél panaszkodott Részvéttel közöljük a családi gyászjelentést : Alulírottak a maguk, valamint az egész rokonság nevében fájdalomtelt szívvel jelentik a felejthetetlen jó férj. édes atya, nagyapa és ipának. Szakonyi József városi főkapitánynak folyó hó 6 án reggeli 7 órakor, rövid betegség után a halotti szentségek ájtatos felvétele mellett életének 74 ik. boldog házasságának 37-ik évében történt gyászos elhunytát Á boldogaltnak hült teteme t hó \'8-án d. u. 4 órakor fognak az Arpád-utcza 991. számú házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszeoteltetm és HíId S. „Első nagy-kanizsai temetkezési vállalata" által a helybeli róm. kath. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat f. hó 10-éc délelőtt 10 órakor fog a helyben szent Ferencz rendűek plébánia templomában A Mindenhatónak bemutatattni. Nagy-Kanizsa, 1893. április hó 6 án. Áldás és béke lengjen a drága halott hamvai felett! Szakonyi Józsefné azül. pfeiffer Mária neje. Szakonyi Júzsa, férj. Vary Józsefné, Szakonyi Gizella, férj. Piche\'l Fereuczné, Szakonyi Arpadina férj. Bagáry Zsigáné, Szakonyi Géza, Szako-
nyi Irma férj. Poredus Antalné, Szakonyi Györgyike férj. Knauaz Láazlőné, gyermekei. Váry József, Pickel Ferencz, Bagáry Zsiga, Poredus Antal, Knausz László, vejei. Váry Jóska. Váry Jolán Pickel Leontin, Pickel Fereocz, Bagáry Paula unokái
— Kél czígáuy szökött megjpLete-nyén a ^csendőrség börtönöd varából a napokban. Egyik átugrott a palánkon, míg. a többit vallatták/ a csendőrök utána futottak, de a Murán átúszva megmenekült, mire visszajöttek a csendőrök, a szobában feledett egy másik czigány keresztbe vasalt kézzel elillant
— XTj tagok a Hadastyán-egyletben: Komlóssy Kálmás és, Halász Elek urak e humánus intézmény tagjaivá jelentkeztek.
— Meghívó. A nagy-kanizBai önk. tűzoltó testület 1893. évi ápr. hó 9-én d. u. 3 órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a pártoló, működő s tiszteletbeli tagokat tisztelettel meghívja a választraáoy. Tárgysorozat: 1. Pénztárnok.4s alparancsnok választás, esetleg ezek folytán üressé válható állások azonnali betöltése. 2. A IV-ik osztály szivattyús osztályparancsnok és helyettes\' tisztség rendszeresítése.
— Paprika Marekovlts Szeged.
— 8zé> kitüntetés. Huber Gyula káp-talantóthi*áplántaczeglédi zeneegyesület „a magyar zencköltészet terén - kivívott érdemeiért" mult hó 13-án tartott közgyűlésében kitörő lelkesedéssel egyhangúlag dísztAgjává választotta. A csinosan kiállított diszokmány is megküldetett neki. Örvendünk.
— Öngyilkosság. Hering István gelsei csendörörsparancsnok f. hó 5-én a reggeli órákban szolgálati fegyverével agyonlőtte magát. A vizsgálatot vegyesbizottság megejtette: öngyilkosságának oká
p-eddigelé ismeretlen. fj^\' —A vöröskereszt-egylet zala egér-\' \'.szegi fiókja ápril 15-én Svastics Benőné ü méltósága védnöksége alatt Zala-Egerszegen hangversenyt rendez, melyen városunk intelligentiája köréből is többen közreműködnek Bővebbet a műsor nyújt.
— Elismerés. Modrovics János gelsei plébános ur testvéries érzületének nagyon szép jelét adta akkor, midőn az öngyilkossá lett református vallású Hering István csendőrörs vezető temetése alkalmával a harangokat meghúzatta, — mely tettért ezúttal is köszönetem nyilvánítom.
, Seregély Dezső.
— Helyettesítés. Elhalálozás folytán üresedésbe jött rendőri főkapitányi állás teendőinek elvégzésével polgármester ur Farkas Ferencz városi kapiíáoyt bizta meg az ideig, mig a főispán ur intézkedni fog.
MF* Lapunk mai számához mellékelve van Bécs közelében levő .Salser-Bad\'Kisczell" gyógyfürdő és a Weninger-féle .Eisenbahn Coürierc kimerítő pros-pectusa. Minden közelebbi értesítés nyerhető a fürdöigazgatoságnál „Salzer-bad" Hainfeld mellett Ah-ó-Ausztriában, vagy Bécsben, Wiíhring, Ziromermanngasse Nr. 10-
• — Hymeu. Loewy Arnold helybeli gabona kereskedő eljegyezte magának Meller Roza kisasszonyt Sopronból.
— Svastics Géza kir. törvényszéki jegyző ez állásáról leköszönvén, Letenyén ögyvéiü irodát nyitott s átvette Málíts János irodáját.
— Grönfeíd Alfréd kamara; zongora-vimti z hazánkfia L hó vége felé többek óhajtására Nagy-Kanizsán hangversenyt sd. Amennyiben Práger Béla rokooának látogatására ideérkezve, az alkalom felhasználtatni szándékol tátik. Mesteri játékát már rég nem hallottuk; bizonyára rendkívüli nagy műélvezetben részesülünk
— Tüz volt ápril 6-án reggel 5 órakor Nagy-Kanizsán a Rákóczy-utczában, leéget^ Nyers Mihály né házának szalma-fedele; derék tűzoltóink gyors megjelenése meggátolta a romboló elem tovaterjedését. A ház biztosítva volt. — Másnap éjjel a Petőfi-utczában is tüz volt Sipos Józsefnél, hol 3 kocsi szalma égett el.
— A nagykanizsai ált betegsegélyzó egylet április hó 3-án Lőwioger Ignácz elnök elnöklete alatt tartá évi rendes közgyűlését melyen 35 tag jelent meg. Az elnöki jelentés, mely Somogyi Henrik titkár ékes tollát dicséri, igen szépen ecseteli az egyesület működésének üdvös voltát, mely a lefolyt évben a kővetkezőkben nyilvánult Az 1281 forint 48 kr. bevételből egyleti czélokra 1228 frt 23 kr. fordíttatott mely összegből 96 fekvő beteg 761 napi segélyezésben, azonfelül díjtalan gyógykezelés és ingyen gyógyszerben részesült; továbbá 420 fönnjáró beteg szintén ingyenes gyógyszert/ és díjtalan gyógykezelést nyert.
ezésekre 87 frt 85 kr. forditfcatott let jelenlegi vagyona 7712 forint \'., mely takarékpénztáriig kezei-Az elnöki és számvizsgáló bizottság tudomásul vétele után közfel-
kiáltással megejtetett pz aj választás és a választmányba ujabban bejutottak: Hild-Fereaca, Zollrier János, Lenkei Zsigm. és LŐwy Adolf. Orvosai ismét dr. Augen-feld Fülöp választatott meg.
— Tartós gyógj siker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes, bántalmainál a „MolNfele franczia borszesz és só"-val való*be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari szállító álUl Bécs i Tuchiauben 9. Vidéki gyógyszertárákban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
--- >
Színház.
Kakodczay Pál színtársulata f. hő 2-án nyi-lutta meg . előadásainak sorozatát és az eddig produkált játékok után Ítélve, elmondhatjuk, a társulatnak kiváló igyekezet a, ambitiozus, tehetséges tagjai vannak, ügyes rendezés és szakavatott vezetés jellemzik az előadásokat, intel-Ügentia és tudás a tagokat.
A zenekar szintén jól szervezett. — Ismert nevü vezetőt nyert Tauber Aladárban és az eddigiek szerint csakis dícséiettel emlékezhetünk meg róla.
Az előadások sorozatát Vidor .Apj a lánya" czimü népszínművével kezdették meg.
A szereplök,közül legnagyobb hatá t ért el Bácskai Julcsa temperamentamos játékával, vig kedély és kellemes hangjával és a közönség valóságos üdvriadalomban részesítette.
Füredi (János) azon benyomást kelti a szemlélőben, bpgy ő több számítássá], mint természetességgel játszik.
Juhász Sándor (Miklós) kellemes, iskolázott bariton hangja nagyon sok taptot szerzett neki, de megérdemel ennél többet is. | Törökné (N\'ehézné) meglehetős ügyességgel 1 fr-Iclt meg képtelen szerepének.*
Ábray Aranka (Panni) kellemes orgánuma, szép tehetségű és nagyfokú intel) igentiája színésznő, ki szerepének legcsekélyebb részleteit is műgonddal dolgozza fel és nem fog nehezére esni a közönséget meghódítani.
Mátray József (Forgó) régi jó ismerősünk; iuneri őt városnnkban mindenki, tudja azt, hogy játékának legerősebb oldala a jellémzetesség. Az ének és zenekarok szép összhangban voltak.
3-án színre került a .Madarász" és tác mindenhol jó benyomást keltett volna, de különösen nálunk, a* kik egy erőteljes, értelmes zenekar helyett egy roskatag zongorával hallottuk ezelőtt előadatni. **•
Szende Anna (fedelemnő) kellemes hangon énekelt, Scneck bíró (Mátray) meglepő ügyességgel alakított.
Fercnczy (Kacskó), Fehérváry (Lacskó) nagyon sikerült alakokat rontattak b ¦.
Kantay Teréz (Adelaide) játéka teljesen kielégítette a közönséget és minden mozdulata arra mutat, hogy kipróbált, jó tehetséggel állunk •zembeu.
Benkö Etel Milka eleinte némi elfogultsággal játszott, de a hatás, melyet kellemes és iskolázott hangja teremtett, felbátorított és szép tüntetésben részesítették.
Küvesí (Csörsz báró) nem esik a komikusok közönséges hibáiba, a kik a fosul) t éppen a képtelenségekre és bizarr dolgokra helyezik és burleszk alakot teremtenek. Kövezi azonban természetosségével biztosított magának páratlan hatást.
Ádám (Juhász Sándor) játéka nem oly kielégítő, mim éneke, melyet elhallgatna a közönség napestig.
Dactára annak, bogy utolsó helyre jutott, itt r-Isö helyre helyezendő Huníy Imre (Szanísz\'ó) ezüstcsengésfl lyraí tenorjáért.
4 én-előadatott .A szövetségesek* vígjáték. Kerekded előadás, kár, hogy a nézőközönség már csekély számban jelent meg.
5-én a hirdetett Nap és hold" helyett Szende Anna betegsége miatt „Ripp van Winkle* ope-jelte adatott, gyéren látogatott ház előtt, minek oka valószínűleg a hirtelen változásban rejlik.
Az előadás nagyon szépen sikerült.
Teae, húgjhi.jag, húgydara és köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzo és emésztési szervek flnratog bántalmazná\', orvosi tekintélyek által a Iiithion-forráa
SALI/A TOR
sikerrol_ rondolvo less.
Húg}hajtó hatású!
Kellemes izt! Rönayeii eissztbetc:
Kapható ásTányrlzkereskedéspkben e.-a-yogy szertárakban. A Ssilrator-forrán igazg. Eperjesen
sörsajt,
(Lisbeth, tündér, Alié*) m\'éito tüatetériárgyái voltak. Óerreck polgármester (Kovessy) és Xick (Fehérváry) zajos derftltségben tartották a l(á-zat. Nem ísekélv dicsérettel kell megemlékeznünk kis Bércei" Adélról (Alioejée a kis Lafz-kóról (Adrienné) a kik szép és fertelmei éneket produkáltak. C?
A darab kel\'cmes híiást keltett.
Jövődheti műsor: Vasárnap d. u. 4 órakor A falu rossza. Esti 7 és fél órakor: Sanyarú Vendeladiurnista, kedveit komikusrjKik Kövessy Albert fővárosi életképe. Hétfőn először Pont-Biquet család, vagy szombaton süket. Kedden A madarász operetté. Szerdán teljes jelmez és díszlet kiállítással és zenével Macb eth, Shakespeare remek müve. Csütörtökön Boccaccio operetté. Péntekéi? Apja lánya népszínmű. Szombaton először — felemelt árakkal A kis molnároé magyar operetté Stojanovitstól. Vasárnap először Szép Darinka népszínmű. — Tehát egy hét alatt 4 újdonságot hoz színre színtársulat u ok, — de a következő hetek műsorát is a legnagyobb darabok teszik változatossá.
TXTyllt^t^r.*)
Egésx selyem, mintázott fonlardokaí (mintegy 450 különböző fajban), méterenkínt 85 krtll 3 frt 65 krif — valamint fekete, fehér és szass selyemszöveteket 45 krtol II frt 65 krig szá lit — sima, kocskás, csíkos, virágos, damaszolt minőségben (mintegy 240 féle dispositió és 2000 különböző szín és árnyalatban) szállít posta bér és vámmentesen Henneberg 6. (cs. kir. udv. szállító) selyemgyára Zürichb;*r. Minták póstafor-dnlóva) küldetnek. Svájciba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kxos bélyeg ragasztandó
36 drb sfaniolba burkolt.. Hégla alakú sajtot küld megrendelésre 3 frt i\'-i; krért postautánvét mellett, minden vasúti állomásra bérmentesen. Az első ko-loai aajt készitö. RUDOLF KLOBLER
_Kolin OehontTáe.
Felelős szerkesztő és kiadó : _BATORFI LAJOS.
6643/tk 892.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. trvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Dömötör József orosztonyi lakos végrehajtatónak Varga Jdzsef, Varga György, és Nagy József végrehajtást szenvedő alsó-rajki lakosok elleni 239 frt tőke. 339 írtnak 1890-rjktóber 15-fŐl 1391 -deczember 1 éig: 239 forintnak pedig 1891. évi deczember bő 1-től járó 6°/ö kamatai, 23 frt per, 9 frt 50 kr. vég rehajtáskérelmi, 10 frt 75 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fentnevezett kir-vt?zék területéhez tartozó a kerecsenyi 498. sz tkvbea f 666 hrszám alatt fel. vett s 478 írtra — és azon tkvben t 781. hrsz.\'alatt felvett s 408 írtra, — továbbá az alsó rajki 25 sz.- tkvbeu 1. 2 — 14 sorszám alatt felvett s 822 frtra,
— mégis az alsó rajki 222 sz. tkvben f 523 hrsz. alatt felvett s 1474 írtra,
— végre az ugyanazon tkvben f 31/b. hr.sz. alatt felvett s 80 frtra becsült ingatlanok jószágtestenkint külön külön és pedig a kerecsenyi ingatlanok 1893. évi május hó 29 napján d. e. 10 órakor Kerecseny község házánál; az alsó-rajki ingatlanok pedig ugyanazon napon délután órakor Alsó Rsjk község házánál Győrffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese kö\'-bejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyéo, a kir jbság mint telekkönyvi hatóságnál 1893. évi jauuár hó 27. napján. CSESZNÁK MIKLÓS _kir. tszéki biró.
Tisztelet a? igazságnak, ott a hol illeti.
Ez eset különösen meg van, Dr. Popp ur (Bééiben, Stadt, Bcaaeraaste Nr. 2.) hírei Atatberii szájvizét illetőleg, noha igen sok oly
mégis oly szerrel nem találkozhattam e nemben, mely dr. Popp ur A natherin-száj vizének nagy előnyeivel csak a legkisebb hasonlatot is kiáltaná KQlönAsen ki emelendők azonban sokfé\'e megfigyelésem és tapasztalataim szerint azon nagy előnyök, melyekkel minden más e fajta szerhez képest bir és melyek abból állanak, hogy azt a xzájst rendkívül üdíti, az ízlést javítja és a levegőnek orr- és szájból való kile-helését legnagyobb mérvben kellemessé es illatossá teszi. Ennek oka természetesen abban rejlik, hogy az nemcsak a fogak s fogóiig és az egész, szájüreg tisztátalanságát eltávolítja, hanem a scájnak minden részeit is és az egész rágóe&z-közóket és már rothadásio! óvjamegkezdődött rothadást is eltávolít és megszűntet. Ily kitűnő szer megérdemli, hugy nagy előnyei és jeles tulajdonságai pártatlanul é« igazságszerüleg elismertessenek, mit is ezennel föltétlenül teszek és azt egyúttal nevem aláírásával és pecsétemmel bizonyítom és hitelesítem. Berlin
müller dános
orvostudományi tanácsos.
Orvosi vélemény-nyilváníMs. A dr. Popp J. G. cs. és kir. oaztr. magyar ás görög kir. udv fogorvos nri Bécs I., Rogner-gasse 2. Asatktris-szájvize eemcsak a szájnak kellemetlen bűze, a lyDkas fogak s a dohányhoz ellen, hanem a foghns sorvadása, a skorbut s a fogfájásoknál is az alulírott által a legjobb sikerrel használtatott és alkalmaztatott. HohenmautX (Csehország.)
soldan Já,nob,
cs. kir. főseborvos a 9. huszárezred: - :
Orvosihlzonyif Yáiiy Dr. Popp «1. <». urnák,
cs. éa ktsztr ¦« ;y és görög kk. fofarvss Bécsben. \'. kerület Bonn roa.se Nr. 2. Miat orvsss löbb. mist 3000 ¦aakásaak az ia
valódi
A nal herín-szft JtI tét
rcadeitesa mindia a ft« iázasáfa. a H§sk si*g-(Hfiéssdssa. tzijblz ¦ a száj eyákhir^vaiaak sosrbutos betegtégéinél • aiza, stinds.«or a legúicseretremeltibb ereo»«yekvt ért«M le.
. *) E rovat alatt köelSttekért non vállal felelősséget a szerk
hirmlnczkeltedik évfolyam.
__l^L__
zalai közlöny.
április 8-áa.
Már JO éf ta használom az őrr^ Anatherin--/Ajviíét s annak hasznos voltát nem győzöm ,>gg<-: magasztalni s az ön szájvizét mindenkinek mint & legjobb szert ajánlom.
I.ü WílT V orvos udtr é* sebész, a nfot in, t" v\'IjJ. 0.vos tudori egy éten tagja.
Kaphatók: NAG Y-KASIZSAK : Práger B.: S»órc»öky. B és Belül L. gyógyszerészeknél, r\'entetfcrfnf j., Som mer S., Csillag B , Weis* & :.elof<?kr, Kosenfald A., Preselmayer & l\'-uttcK NAGV-KAJOMBAN : Kőrös L.gyágyís. fclri-KóMAKOMBAK ; Horvith E. S gyógy-*. CSÁbTOBNYÁN : Gönczy özt. gyógysz. 3ÍB-JIES-YJDON\': Kiss Gy. 8«. gyÓgv« CSUR-(¦".v : Plachnsr F. IJÖgyaa PERLAKON ¦ Si-).,»» B gjógyzs. M\'.\'RA-SZOMBATOS: Bölcs B. gyóeysi. Al.SÚ LENDVÁN: Fiiíi F. gyógrtz. MAÜCZ4LI: Kóro.i V. gyögy»z. NAGY LAKON: ««r Fr„ Ma.yer S. eyózyszeré\'izek. KOVÁN : P^rsmy S gyígyae NaGY-ATÁDOH i Boda S. ri.igys«. uraknál. Valamint Magyarország min-\' gyógy;árxk>*a ?8 illatszer keretkedésében Hilirozottia dr. Popp-féie- gyártmányok ké-rendok.
URAKNAK.
Az aj kor 4egszebb találmánya a szabadalmazott g&lvanoelektrirus készülék, a „Refwttr", mely a testen eaz-revehetlenűl viselhető, nemi gyengeség ellen (elgyengült férfierő), ha még oly idiih is, kitftnő eredménynycl al-kalmaztatik. A Refector minden államban szabadalmazva van és sok arany és ezüst éremmel lett kitüntetve. Dr. V«lta tanár rendszere A készülék, melynek ártalmatlanságáért kezesség váll állatik,kény elmésen hordható a zsebben Az orvosok minden országban állandóan ajánlják. Használati utasítással ellátott röpiratokat (zárt borítékban. 10 kr. levéljegy ellenében) ingjén küld a cs. kir. szabadalom tulajdonos Auneaffd J elektrotechnikai,\' Bécs, I., Scbuler-strasae 18
Az 1889 iki párisi világkiállításon aranyéremmel kitüntetve.
mfghulé3 álul keletkezett betegségek legnagyobb réaze, nagyon könnyen válna mellőzhető alkalmsa házisierek azonnali alkalmazása által A Horgony-l\'ain-Expeller ily esetekben a
ledjobb bedorsxSlés.
Hasonló jó eredménynyel használható csúz, köszvény és tagizaggatás, valamint fejfájás, hátfájdalmak, esipofájdalmak sth. ellen és majdnem minden háztartásban készleten van Ezen szer 40 kros, 70 kros és 1 forint 20 kros üvegekben imjdoem minden gyógyszertárban kapható. Minthogy érték-te\'en utánzatokig láteznek,kifejezetten:
aRiGtiierfélefiorgony-Páííi-Eípeller
______..... kérendő i
Á bánok-szt.-györgyi erdőgondnokság kerülete több erdőségében néhány ezer öl
íiükk ás fehér gyertyán liasábía
azonnal eladó.
A vágások fekvéss a fa mennyisége ós arára vonatkozó felvilágosítással szolgál
az erflőgöiiilnoksíig.
Keil Alajos-féle
Padlózataién vimáz
(Glasur)
jgkitÄnöbh mázoló-íí\'.er puha padló számára. 1 nagy palaczk ára frt 1.3.1 k(\\ —-1 kis palarzk ára f>8 kr.
Yiaszk-k.enócs
-2jobb éi legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára, 1 köcsög ára 00 krajezár, mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
ariaczelli #33*»
Gyomorcseppek
AjryomorbeieK"-i<H""-t\'\'i - él>*9j\'»ianM(. siomora-engeséti. MiSi ls**let, tstfujtsíg. »ninju le\'DöSogK hasmenés, sjomoreuét. teles\'eges.- nritkikWs-Utiís*. sargasáq. unűor él hánya*, gyoa
orgOrc*. l.-QKŰlél. [ (ejtijatníi. ¦ »> ;. gVomortuI terhelésnél etotej&el <-t ttaJnl
elilsztik.atijbaiűk
_ \'liiniorrtM.Wai.iiat. «
Kmlllrtt t.«|..kii*l » ttartac=e//iguomorearpjM-e
evpk ot» kitűnőknek l.íionyul! <k. » mit reá* meg Ház akut-nyttviov lanmlt Kp? ki- Bveg árs baaxaálatl DtauritaanJ
för»ktAr:
lörtiU Jotuf gyogyazertára
Hud.pr.:. KfrÁly DtCU 12 •- V
!A vérfiirio-ft ** aliir*í>t túi#tf.wi tfwk merUktn-
J tini!! C«k oly\'^i.pekrt i.*»ek HlojwJni. mdyrknek bor-
I ***SÍ* C Urjulyi éa-«s«n ^v.kk*!: .í\'.loriWíjfit l.twnylWm".-
] ^i//-uza^r a yfmrlttelrii, „„™.r«r„,.r* vakdiM k»ph*tok.
NAGY-KANIZSÁN: P ráger Béla él Belni Lajos gyógy-sieíéiieknél. — BARCSON f K o h ti t Sándor gyógy szeres* níl.
Gazdászoknak!
A C/.ik<5ria gjökerek ültetését idi^zertíleg
ajáoijuk és sziveáen szolgálunk ftíivilágoiitásokal azoknak kezelésére, miwlésére és szárítására nézve.
Hogy részünkről az előkészületeket megtehessük, a szüksé ges magmennyiséijet be<zerezhessük, valamint hogy a földek elő-kéazitéoéhez az útbaigazításokat megadhassuk, kérjük az ajánla-(Okat a terület nagyságának megjelölésével már most velünk közölni.
Franck Henrik Fiai <, u,
Árlejtés!
kilfetlfll.
A n.kanizsai malátagyár és serfőzöde részvénytársaság gyárának Nragy-Kautzsá& leendő felépítésére ezennel pályázatot hirdet - .
Vállalkozók tájékozása végett megjegyeztetik, hogy ,a tervbe vett építkezések 182^00 frtra vannak előirányozva, mely^épit-kezésre vonatkozó tervek, költségvetések és építkezést feltéta lek a nagy. kaoizsai kereskedelmi s ipirbank hivatalos helyiségében bármikor bete-kinthetök.
Az ajánlatok — melyek sajátkezüleg atáirandók, — irisbelileg lepecsételt borítékban
í393. év! április 15 én déli 12 óráig
5000 frt bánatpénz (készpénz, vagy óvadékképes papír) le-; tétele mellett a ti.-kanizsai kereskedelmi s iparbank pénztáránál nyújtandók be.
Keit N.-Kanízsán 1893. évi ápril 4-én.
A
n.-kanizsai malátagyár és serfőződí részvény-társa-
Nagy Kanizsán.
hazánk légkedveltebb savanyuvize
ÁGNES
KitünÖ szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál
Gazdag szénsavtartalmu — A bornak színét nem változtatja. — Természetes izfit kellemessé teszi,
| a miért is a vendéglős uraknak keverékül ..Spritzer - előnyös szolgálatol tesz. Ujabban u homokos talajban terniett savanykás borokhoz kiváló előnyftsnek bizonyult az Agncs-forrás savanyuvize.
ujabb orvosi bizonylatok az apes-íorrasról Mohán.
A mohai A g ne s-f orr ás vizét hosszú évek során át rendelem s jó szolgálatot te*?.
f a gyomorhurut. n vékony belek hnrutos állapota, hólyaghurut és torokliumt eseteiben.
Budapest. márczíus hava. J>r. kftti ksirotif
uy. r. ejtyei. tanár.
Kötelességemnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt mohai Ágnes-forrasát kitűnő sikerrel rendeltem. A gyomor és bél működését rendkivííl hátha;., sán támogatja, a nélkül, hogy mint a többi savanyuvizek nagy része korgást és hasmenést ókjozna. úri-mmel konstatálhattam, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi ásványvizek köiífit i> leg ;lsÖ helyen áll.
Budapest, 1892. november 17. dr. gfuser marrt-i.
A mohai Ágnes-forrás vizét, mint a termeszel által adott egyik megbecsülje!tai
kinrset. a legnagA\'ohb mérvben szoktam orvosi gyakorlaloinban betegeimnek ajánlani; a tórjaValal. melyeknél ezen vizet adom, heveny és idolt gyomorhurut, az eredmény minden esetben kieiégí(ő.
Adja Isten, hogy a külföldi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorítsa hazánk ásványvíz-forgalmából. dr. deme béta,
N.-Szalon!a. 1892. oklóber 20. \\ J»ris h Bili*rm.t.b. fSorvcwji.
A kol©l?ft_me9Dete96dés ellen práservativ gyógyszernek bizonyult
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fűszerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
Qrsiá^os főraktár
Edeskuty «Li.
BUDAPEST, Erzsébet-tér 8. sz.
Legújabb kedvezmény !
000.000 frt nyereményben részt vehet mindenki, a ki a ..Magyar Nők Lapja\' ra előfizet, — Évenkint 25 sorsolás.
Magyar
(Magyar
M agyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar-
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
• (Magyar
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
H ízíasszony)
az egyedüli hetilap, mely elöfize- Magyar NŐk Lapja tőinek ily kedvezményt nyújtani y*7 *J
bépe3 3 - (Magyar Háziasszony)
egész éves előfizetői azonkml még:T -a .Magyar Szakácskönyv«-et, „A : űiag^ ar ÍN OK Jbapja nöi szépség tankönyvé"-! és egy \\ (Magyar Háziaazony) eredet; regényt kapnék ingyen.
NŐk Lapjaíéléves előfizetői „a. női szépség: Magyar NŐk Lapja Be
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
tankönyvé"-t és egy jeles eredeti: regényt kapnak ingyeu.
szerkesztője Maróth Erzsi s a legjobb Íróktól közöl költeményeket, elbeszéléseket és czikkeket.
megjelenik minden vasárnap, s minden héten ad egy ingyenes mellékletet
(Magyar Háziasszonr)
Magyar Nők Lapja
(Magyar náziftsszO::; ;
Magyar Nők Lapja
Minden két hétben .Tükör előtt" (Magyar Háziasszony) czimmel ingyenes díva [mellékletet i _
ad számos képpel és eredeti párisi\' divatiudósitásokkal.
fölöslegessé tesz minden más ma- - Magyar Nők Lapja gyar vagy németnyelvű divatlap- (Magyar Házíasszonvl járatását,
a család minden tagjának szellemi Magyar NŐk L&Dlá szórakozást nyújt jól megváloca- J?? ... . KI tott olvasmánya.val. (y[&^&r "^asszony)
Megrendelhető. Bndapest, Kishid-utcza 9.
oly kiváló jzléasel van szer kesztve, hogy serdülő leányok kezébe is bízvást adható, minden két hétben ,Lugas" ezimmel ingyenes gyermeklapot ad.
egyedül áll a magyar irodalomban mint háztartási lap.
nne minden háziasszony megtalálhatja a szükséges tudnivalókat, a családnak orvosi tanácsok-is szolgál minden héten — egy jeles f>rvos utján, fényes 1:í;\' tí\'ásban és gazdagon illusztrált tartalommal jelen meg s más hetilap nem versenyezhet vele, mert annyi és oly diszes mellékletet ad minden héten ingyen, hogy ezt csupán előfizetőinek nagy száma teszi lehetővé, nem riad vissza semmi áldozattól, mikor előfizetői igényeinek kielégitésárol van szó. minden előfizetője megkapja az Összes sorsjegyek jegyzékét, a szamok pontos följegyzésével.
A legjobb ekék köze tartoznak ä mi A Tetéai Idényhez kitűnőknek bizonyult*
EGYETEMES EKÉINK SORVETŐGÉPEINKET
\' önvezetékkel, S—l", 4—8", és 6—10" mély szántásra. Ezen egészen vas és aczélból késznlt ekék bizonyára
a legtartósabbak s ezért a legolcsébbak,
ne hiánvozianak tehát egyetlen gazdaságban sem, mert ezekkel az egyenletes HldnanXilat legjobban érhető el. ||
• Földek, melyek egyetemes ekékkel munkáltatnak, jobb ered-/ ményt szolgáltatnak, mert a mélyebb szántás által a gyomok kipusztíttatnák a talaj pedigv-teljesen porhanyitva és keverve lesz.¦. : Óogy minden gazda megszerezhesse ezen egyetemes ekéket, S, azokat
3— 7" mélyszántásra, Bud^ Sl forintba *- B" - " pesten 32
6—10"
1 38
számítva ssállitjnk
ajánljsk és pedig könnyű és középminöségü talaj;, o*.
NE jegyüeket meritfi-kerékrendszerre
U soros 15 forint, 15 toros 235 forint, 17 soros 260 forint; ne-_ héz talajok részére
az NH jegyüeket meritfi-karékrendszerre
13 soros 285 forint, 15 sorol 265 forint, 17 soros 280 forint; hegyes ét lej töt vidékek részére
a BD jegyűeket amerikai csigarendszerre
13 soros 235 forint, 15 sorot *55 forint, 1T soros 290 forint.
Löher-vetőkészLMékmindspyikfajtához alkalmazható.
mezögazdasági gépgyára
¦
I.
UM RATH és TAKSA tSSS^iSMSXtí.
Bizományi raktár Lószai és társa uraknál DEBRECZEN.
sz.
HARMIKCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 8<n
nélkülözhetetlen -.....---------- _ r
KATHBEINER-FÉLE KNEIPP-lnAlATA- KAI/E,
minden háztartásban a
keverctlcn vagy a rossz pátkivék kellemetlen izétói és az egészségre nézve • Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nőknek,
szemes kivéizzel felttlmulhatatían előnyt ért el, hogy az ártalmas élvezetétől
ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izü ^egészséges tápanyagot nyújtja? , ... . ,
gyermekeknek és betegeknek. - Utánzott a kat különös figyelemmel keraim. - V, kilő á 25 kr. Mindenütt kapható Valódi csak fehér Csomagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy.
I I
PSERHOFER J.-féle
BÉCSBEN, I. KERÜLET.
gyógyszertár
SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel.\'
Vávéiarwtí+Á \\ahi\\aaan\\r éíelőtt általános labdacsok neve alaf ; M utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, TtlllöiUlU uluualisuh? mivel ciakut-yan.aúg létezik betejrség. me\'ybun ezen labdacsok csodás hatásukat ezeraser«!aen*b« nem bizonyítottat volna. Évtizedek óta ezen labdacs >k általátjos fltarjedésnek Krveudenek és alig van család, mely-besi ezen kitdnS háziszerbÓI kéialat nem volna található.^-—s
StOtsUo orvos ilt\\I ezen labdacsok halszerűi ajánltatnak és ajánitat:»k n^udeD oly bajoknál, melyek árosa emésztésből és. székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulisok, aranyér, béltétlenségfs hasonló betegségeknél VértistíitÓ tulajdonságuknál fogva kitün6 hatással vauna* vérszegénység, s abb >l eredő bajoknót is: ijtyi sápkórrtát, idegességből szármató f-jfájásokuál stb. Eaen vértisstito labdacsok oly könny* hátiak, •mgy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán jaif a leggyengébb egyének, de még gyermekek á.tal is mieden aggódnom nélkül bevehetők.
, a számtalan hálairatbal, melyet e labdacsok fogyasztói a le*különbözőbb éj legnehezebb betegségük ntáo egészségek visazarjyeréje folytan hozzáQk intéztek, helyen C.akit néhányat említünk meg asou megjegyzéssel, bogy mindenki, aki ezen lab-
dacsokat egyszer használta, meg vagyunk eyőzSdve, hogy azokat tovább fogj* ajánlani.
nt, Gfftbl mellett, \\ss9. márcz 27-én.
Schlierback, 1889. október 2g-én.
Tekintetes ur!
Alulirt ;y felette hasznos és kitűnő vértisztitÓ lab-
daisaihól iámét 4 csomagot küldeni szíveskedjék.
Nen\'eiter Ignácz, orvoe.
Hrasche, Fl4ánik mellett, 1887. azept. ho 12-én. Tekintete* nr!
I\'^ten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim krtzé kerültek, hatását ezennel megírom; Én gyermek ágy San meíbultem olycnnyira. hogy Semmi munkát sem voltam ttíbbé képei végezni **» bisonyára már a holtak k volnék, ha az <>n csodálat-araéltó labdacsai eng*m nem mentettek volna me*. Az Isten áldja meg Out ezért ezersier. Nagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok engem is tOkélvt *en kifognak (tyógyitaoi. a mint már mákoknak íl egészségük vissza\'iy iréié .-e »e<iuégül szolgáltak,
V Koificz Teréz.
Héca-Ujhelv, 3SS7 november 9éu. Mélyen tis*telt n» ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Önnek 60 éves narynrném nevében Az illető Bt éren át szenvedett gyomorhu-rutban és viikórságban, már életé: is meiruDta, melyr-~l egyébként le is mondott, midiin véletlenül egy dobozt kapott az Ün kitűnő vértisstito labdacs-iból ¦ azoknak állandó használata fogytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weinczettel Josefa.
Eichenzrabrfrai Tekintetes
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Ön valóban baszom r« kttBnS labdacsaiból. El nem mjlasr-i hutáin legnagyobb ul-ímerrseme: kifejezni *z»t. Uh lacank érteke ff lett é-i az->k. a hol csak alkalavuu yil.k, a szenvedőknek -2rneleBebben fogom ajánlani. Eien hát.,-atom tetszé-\'vrinti ::-.-uála«ára Önt ezennel fei-batal.. azom.
Teljes tisztelettel, Hahn Ignácz
Gotsrhdorf. Koibach mellett, Scileaia, 1SSS. okt. 8 án T. nr!
Felkérem, miszerint az Ön vártiaztító iabdac»aibó] egy csomagot fi dobotzal kttldení szivcsksdjék. Csakis as Un csodálatos labdacsainak köszonbetfm, hogy egy gyom <>r bajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszab idultam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni > midőn legforróbb köszönetem -t kifejezem, vxgyok tisztvlettcl, Zwicki Anna.
tzen vértisztitó labdacsok csakis a Pse-hnfer J -fele, az .araay biredaiai altjlatr\'- oziaiett gyógyszertaroan Bécsbta I . Slpgerstrasse 15. sz a késsitt-tnek valódi minőségben s egy is szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 7 doboz tártai mattad k, 1 frt 05 krba kerű!; bérmentetlec utánvéteU küldésnél 1 fri 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
A- össaeg f.bekuldéiénél (mi legjobbtn postautalványa* eszközöltetik) bérmeotes kaidéitel együtt: 1 csomag 1 f t 25 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr. 3 csomag 3 Irt SS kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 ctomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba
tian legjobb szer, il : geríncz-agy bántalom, fcüfa-ját, főfájás, faltzag-
Tannohinin hajkenőcs
mennyi hajnövesztő szer közi ismerve. Egy elegánsan kiállít
Általános mpasz
¦¦v NB Nagy elterjedetuégük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nev-k «s alakok alatt utáaostatnak : ennek kövatkeztében kéretik csakis faarhof tJ.-féle vért is-ti tó labdacsokat követelni és csakit azok tekintaetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a P<erhofer J. névaliirásetl fekete színben és minden egyei doboz fedele ugyanazon aláiráasai vörös színben v.-ii: ellátva. fj|
Amörikai kösz vénykenőcs, w*>Y™"**-
minden köszvényes és mdioh bajok, u, tagizaggatás. íschi<s, migraiane, idege gatáa stb. otb ellen. 1 frt 20 kr
Pserhafer 1 -Hl. Évek hossTii sora éta vals-
ennyi haiuovesxtő izer között orvosok álul a lecjobfaaak el_-ismerve. Egy elegansjm kiállított nagy melencsével 2 frt. ,3r Ste-jdel tanártól. Ütés és szúrás által okozott sebeknél, mérges daganatoknál, iijjktikacz. sehes- vagy gyuladt-mell vagv máa ily ba-jokuál, mint kitüaö ize* lőn kipróbálva. 1 tégely 50 kr. BérmeLtv^ »b krajezár.
lU^íUaiAöaiU gokra és minden idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr. TTfí f l\'í 11 ah V f általánosan ismert kitűnő háziszer, hurut UIUUIKWV, rekediség, görrtös köhögés i,tb. ellen. 1 üv0-Kecske ára 50 kr.. 2 üreg bérmentve 1 írt bO kr.
eaöppsk] megrtntottt gymmor, roiz emésztés es mindennemű altesti bajok ellen kiiön." báaissar. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Általános tisztitó-só BLL* JSfJSSS
minden következményei, u. m.: főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorbév, aranyér, dagaiáa stb. ellen. I csomag ára 1 frt.
üv^g 50 kr.,égy kis üveg 2 krajezár.
Eze-i por megszüntet a láhizradáxt s *./.$.]t .-> képaödő kolleme leu szagot, ép-n tartja .i lábbelit és mint *ria matlan s*er vau kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Golyva balzsam, 40 kr , bérmentes küldéssel S5 kr.
Helsó vagy egészség-só S^iS
a rendevlen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt.
Életesszenciia íp0;t8*L
Angol csodabalzsam. Por a lábizzadás ellen.
Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osztrák lapok bau hirdetett bel-és kfllföldi gyógysserétaeti különlegességek rak-táron vannak éj a készletben netán nem levők gyorsan él olcsón j -rnegsierettetnek. — Postai merrendeles k a 1 eggyoraabban esz-< közölietnek, ha a pénsQsaseg elör* beküldetík; nagyobb megren-i delésck utánvétellel küldetnek. Bérmentve csakis oly esetben tör.
ténik a küldél,\' ha az Összeg elCre beérkezik, mely esetben a | postakoltiégek sokkal mérsékeltebbek.
A fennti különlegességek kaphatók Török József gyógyszerész urnát Budapesten. Király utcza
12-ik szám- "VO
lyn I Iff Á D n I Y o^jaaLja jaiskoláiból nemesjajn gyii-finU A II A II UL I molestare ái&.fáU, ktföwsen er.sk
IÁNDA u
U korcskedeImi |^
mÖlcs/áit, díszfáit, különösen etekből kereskedelmi §\\ mŰkortósz nagyobb mennyiségben arÖx türzsil vadgesztenye, Gelegonya, Gledusia es Ihír Jakban (akorn), n^tpy választékban diszbokrok; továbbá 3000 drb magas törzsű tltea és remontánf rózsák^, havi rózsák, disz- és virágzó növényeit, szőnyeg növényeit nagy mennyiségben ; nemkülönben minden e szakba vágó a iegjo\'tb minőségi\'1 csiraképes konyakerti és virág magvj.it az utóbbiból május liavában palánták 100 szám is adatnak jutányos árért.
Csokrok, koszorúk minden évszakban kaphatók. Uzlelethelyiség : Sugár-ut Babochay ház
Sürgöny ozi m : J _A- UNT JE> -A-
N -Kanizsa.
Kertészet és faiskolák : Bátory utexa 17-] Hagy-KanixHán^
MOQpSEIDUTZaPOR
kW" Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
"s- Őszi gyógyítás
ü Téli gyógyítás
Csak akkor valódi,JTJ*"^"^
aa és MOLL A. sokszorosított czége látható.
Gjort gyógyhatás makacs gyomor- és altestbajok, gyomo-görcx, nyálk, gyomorégés, székrekedésnél, májbajok, vóitolu\'áí, aranyér és a, legkillönfélé h nói he-tegségeknél v.:y eredeti dOooz használati utasítással 1 ft Bakiárak a». ország minden nevezetesebb gyógyszertáraiban
MOLL A. gyógyszerész cs. kir udvari sz&Jtitó Bécs. álübdt. Tuchlauhen 9. Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. úrhoz \':\'.¦¦:->¦-. Ülő foglalkozásomnál az ón MOLL-féle Seídütz ai igen jó -í-\'. gyakoroluak ; ismerem ezt egyszer lindenkorra él szívélyes „1 ten özease meg"-Pt mnn dok érce; ezek a gyomroj jóvá és löt könnyűvé t*-s»ík Tisztelettel: STEINKE P. J. lelkész Honnétaehlag.ban
Legjobb bedörzsölő szer
5L köszvény,
S csuz
és minden
5S meg-hülési betegségek ellen
I
S
S
)X
X
l
X X X X
Csak akkor valódi, X
gyét tflLteti fel é* .A MOLL \' feliratú ónozattal van A\\
zárva. A. MOLL-íé e franczia borazeaz és só neve- W
zetesen mint fájdatomcsillapitó bedőrzsólési szer kösz- w rény, csüz és a meghü\'és egyóbb következményeinél
egismereteshb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ára: W
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
90 krajezár.
F 0 -,S ZETKÜLDES
X
&. HéCittwa. cl h kir- udvari uillitó által w
BÉ«S: t- TOCHLáOBEN 9. sz. w
Vidéki mfgrendeléaek naponta póttautánvét mellett tel- A hesitetinek.
Lat raktárakban te*nék határozottandtotl A. \\alairá.hával én védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Szétküldés naponta Q-ánvétt^I Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Ülitmeréc MOLL A. gyó^yjt. úrhoz Béci K\'tünű áfoll-féle francba borszesz éj « ; • vidé-tiagyszejrüeg^muködik. Küldjön nekem 50 üveg-MljVciivelxíz emberiség si-gitségére készletet óhajtok Itartani magamnál. Mély tisztelettel
HOR.XOF, lelkész Micholnp-ban.
X X X X X X
x\\
X
k ¦iskolai gulog- és loíaslakUoji. összes ceaienl s csatornázási ir.üiikáiiubálbikozója.
Sartory Oszkár
(épitö-anyagok raktára és
cementáru ,gyára Nagy-Kanizs án.
Van azon tiszteletteljes jelentést tenni miszerint raktáromban
kitűnőbb minőségű
mező- ós vakolat-gipsz, építészeti, mész, hydr. mész, román cement, U román cement és valódi perlmoosi portland cement
keszletet tartok eredeti gyári árak mellett; továbbá: a Nagy-Eanizsán berendezett cementáru gyáramban kitűnő és valódi portland-rementből készült eamentlemezeket, tetfeészetes Voroi ét fekete színben, különféle nagyságban közönséges ét mesterséget márványban gyártok mindennemű épületditzitményeket szállítok, elvállalok cementépitést munkál ttokat u. m Teneciai-Cerraxi gránit mozaik" padozat talapzat. »vizvezető cement-csatorna, falak szárazra tétele, vizvfzetékek helyreállitását, szarvas-I marha, abrak, sorompók, abrak lehntő ká-dak ét Tizgyfljtők elkétzitését, Kteyer ho-i mokkÓt, karsti ós karrarai márrányt, kel-heimi lemezt, elszigetelő kátrányos lemezeket — különösen előnyösek^ falak száraz allapotbaní megtartására — Veretat-ágakat, i falkapcsokat, a legjobb minőségű vasból — gazdasági gépeket, úgyszintén szerszámokat, valódi cjíamotte kályhákat a legolcsóbb arak mellett szállítok általában minden aa építészeti és géptzakmáD* rágó meg- o*J rendelések a leggyorsabban és legjotányosabban t Ijfsittetnek. Kivánafra el-deget ^ artzabitoktt mintalapokat, rajzokat feayképiket ét mlníarjarabokfit mindenkor vc kési vagyok beküldési KivmTo tisztelettel
-^sFrtk&ZrSt Miskelczon SarUry Oszkár. q
*ra: 1 ran tégely 2 frt, 1 la téjply 1 írt 20 kr. Kaptató a
j svájezi Haj-Elixir
budapest. iv.. kecskeméti-ntcza 8.
S/*lkriIctésvidi;kreaz összegnél. kés2fíénzben vagy levélbelypg-tten elüre val" beküldése esetén bárhova bérmentve és telje" [ titoklarlás mellett, vagy pedig utánvétlel benoenteUenü:
Njonutott Ifj. Vftjclits Jóaef könyvnyomdijítan Nsgj-Kaniain.
iaea-ik ésr öta iszaa©zrt. BERGER-féle orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Auszt ia-Magyarorszáíban. FrancBia-ország. Kémetorazig, Hollandban, Schweicaban, Rominban stb. már tiz év óta fényes sikerrel h&: ználiatik.
mindennemű börküteget,
mint ssinto az arezbör mindenféle tisztatlanaagai ellen külőoöseti a rüh. az idült és pikkely sötrör ellen a kosz. a sömör repedvény. a fej és szakái ellen, a szeplő, olajfolt, úgynevezett rezes orr, a fapydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi külső íejbetegségei ellen mint a bőrt tisztító mosdósier ajánltatik.
Ara darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány-tMtappan 40*|#-a tömény • fa kátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a mindeo egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktói, mert ezen szappan 35\'/0 gliczerin anyagot tartalmaz, fin.om illatszeres.
csalások kikerülése végett
a gyógyszertárakban világosan BERGKIi féle kátrány-szappan kéremío s ügyelni a zftld csomagolásra.
Számos Gíaiaamal iitünletlílett a t :si Eenzetközi Siallitásoc m-in
egyedüu helyettea a bel éa küllőid reaaíre:
ATT17T T T,»r.t>i,.>ll ho,a " """Rbizá ok ís tu-
. í!L<1j íj gyógy. 110pp«ll dakoródások is kftlilendok. Nagy Kanixsán Práger Béla gyégybzerésznél.
NAGY-KANIZSA. 1893. április 15-én.
Etöftxetéei án
ÍEgész évre . . . 5 frt — kr Fél évre . . 2 frt 50 kr
ISegyedévre . . . 1 frt 25 kr Égjen ííld; 10 kr.
HIRDESSEK „ ssal oi petittorban 7, másodszor |6, i további torért 5 kr.
N YI LTTÉRB E2Í [petit toronként 10 krért vétetnek \'!. Kincstári illeték minden egyei hirdetésért 3" kr. fizetendő
13-tis szam,
Harmlnczkettedík évfolym
KÖZLÖNY
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény BAtorfl Lajos szerkesztő-kiadó nevére czinuctftten Nagy-Kanizsa bérmentve iniézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogad-útnak el.
kéziratok vissza nem kBIdetuek.
i .nagykanizsai malátagyár és serfőződe\', a nagy -kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet", a „Kotori takarékpénztár-részvény-társasága .nagy-kanizsai önkéntes tözoltó-egyUf, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület- a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\' :ín.-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápmtézete\', a .katonai badastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai kfliválasztmányának hivatalos lapja
hetenk1nt egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Virágos kertben.
í\'nnepi költemény az orsz" ööképző egyesölct negyedszázados íenaálláaa ünnepen.
Történi, hogy összegyűltek a virágok \' Legszebbjei, a rózsa, liliom, Az\'iboiya s a halhatatlan repkény. lAgy harmatot hordozva szirmukon, Megtudni azt.t mi őket ugy K epeszté, Mit keblük olyan vágyva kérdezett: Hogy itt a földön vajh\' a női szívnek Leqhivebb képe, melyikok lehet ?
Sa rózsa szólt: „ Keblemre nézzetek csak, A lángoló pir, mely Övedzi azt. Teremti meg a kert díszét, s alkotja Egy illatos templommá a tavaszt. Az én színem a szerelemnek képe. S legszebben a tavaszban ez ragyog. Épp. mint a szerelem a nő szivében A női sziv ítü képe én vagyok."
És szólt a liliom: w hangzón nem ragyog Miként a rózsa színe kebelem, [bár, De a menyasszony tiszta homlokának füzérét ékesítik énvelem. Az oltár szentelt z.\'ámolyán virulok, Az égi tisztaság bennem ragyog. A női sziv e legdicsőbbik éke, A női sziv hü képe én vagyok.*
S szerényen szól a csendes ibolyácská: ,A\'em ragyogok sem a tavaszmezőn. Sem az oltár malasztos zsámolyánál. Se boldog Hymen-koszoruzta fön\\ he bárha bokrok enyhe lonbja rejt is : Az ég jelé tör édes illatom, Mert a szerénység titkon boldogít csak, A no szivét azért ábrázolom."
És mond a repkény: „Ölelő karommal Ha átjogám magát a szirt kövét, Bármily kopár volt,bármi zordon addig Én Jeldiszitem őt és árnya véd. lovászt varázsolok aggott homlokára, Kern tépnek le a vészek, viharok. Mi szebb a hűség csendes angyalánál f Séz angyal tiszta képe én vagyok."
S a Géniusz jön; fénysugáros arczán Egy űdvezült mosoly dicsjénye ég. Szép homlokán a menynek glóriája Skezét lágyan kinyújtva mond:.,Elég." Ne szóljatok tovább, kedves viráguk, Közétek/im, Ítélni jöttem én, Méltón közöletek melyik viruljon A legdicsöbb teremtmény kebelén?9
S először is közölük hókezébe A szende kelyhü ibolyát vévén. „A no szivének ez legelső éke", Szól: .Ez a hajnal lelke szép egén." A második helyet a koszortíban A liliom hókelyhe töltse be A női szívnek a JÖldvad zajában ,Ez a mennyből öröklött szent jele."
A harmadik : a rózsa. Mert az isten Égőn szeretni alkotá a nőt. Ez a virág kedélye tavaszához Válhatlanul, égőn virulva nőtt. S miként a rózsa szebb, ka keblére Egy, harmat cseppet ejt az éji ég ¦ A szerelem csak ugy valóban égi, Ha benn a hűség Veszta-lángja ég
lm, az Ítélet. Szól a Géniuvz most. E négy virágban él a női sziv. Amely szerény,mely tiszta mint az égbolt Mely lángolón szeret, s szeretve: hiv. E négy virág a női szívnek tükre. De, jól figyeljetek, külön soha, 0sak ugy. ha koszorúba én kötöttem, S az én nevem : , a jóság angyala. *
Itt a füzér, a nök egyletében, Hol gazdag bokrétába jiizik azt, Mi drága és mi szent a nö szivében. Amit csak benne istenkéz jaka&zt. Itt plántálják a vallás szent igéit, Hazaszeretet evangéliumát, Az ifjú lány lelkébe, hogy viruljon, Családot áldva, egy nagy élten át.
Negyedszázadja áll a kert. Megáldá Kertészit a magyarok Istene, Mert nem került ki innen sziv és lélek, Amely honért égőn ne érzene.
Mely Istent ne imádna, szépéri, jóért Ne lelkesülne, nem volt egy se, nem, Sahit sazerkölcstemplomaleszmindig Te lássad azt,- Hazám és Istenem.
Örökre áldva légy, ít tisztelt csarnok. Leányaink virágos kértje te, Kiknek szivébe van szentül letéve Mi nemzetünk jövendő élete. Hazám, te háláld, Istenem, te áld meg, Azok munkáját, a kik tervezek, Akik jonntarták s Vr dicséretére Erezzék lel kükön uj század-évre Magyarok Istenének jobb kezét!
VÁR A Dl ANTAL
A n - kanizsai . Kisdedneveló-Egye-sület* köréből.
Vidor Samuné elnök nrnő egész lelkesedéssel fogadott következő be széddel nyitotta meg a folyó hó 29-én tartott közgyűlést:
Tekintetes közgyűlés!
Elnöl:i jelentésemet a lefolyt évről kővetkezőkben van szerencsém előterjeszteni :
\' Csendes munkásságban telt el az év, nem történt semmi nevezetesb moz z&nat, mint ama lehangoló esemény, hogy 1892. év nyarán szórványos gyermekbetegség uralkodván, intézeti orvosunk véleménye folytán augusztus hónapban is szünidő lett, vagyis egymásután két hónapig az óvodák zárva voltak, mely körülmény a bevételt illetőleg a pénztárra zsibbasz-tólag hatott. Ezenkívül alapszabályaink keretében a bevett szokás szerint intéztettek el azon ügyek, melyek az egyesület szerves életéhez szükségesek.
Tartott az egyesület 4 választmányi és 2 igazgatósági ülést 92 Ügyszámmal, vagyis az egyesület keletkezése 1875 év óta 22 közgyűlést, 109 választmányi, 66 igazga-
! tósági, Összesen 197 ülést, mai te-| hát a 198-dik.
| Egyesületünk tagjainak létszáma a következő: Tiszteletbeli 9. alapító : 20, rendes 77 és pártoló 3Z, össze-| sen 143.
Kisdedek létszáma 1892. jaouár-i deczemberi naptári évben a követ-I kezö volt:
a) Nádor-utczai óvodában díjfizető Í fin 28, leány 36, összesen 64, dij-I mentes fiu 14, leány 21, összesen j 35, együtt véve fiu 42, leány 57, a
létszám 99.
b) Arany János-utczai óvodában díjfizető fiu 24, leány 30, összesen
| 54 díjmentes fiu 1&, leány 18, ösz-szesen 36, együttvéve 42 fiu, 48 leány, a létszám 90.
c) Attilla utczai óvodában díjfizető fiu 24 leány 19, összesen 43, díjmentes fiu 22, leány 21, Összesen 43. Együtt 46 fiu és 40 leány. A létszám 86.
d) A VE és VH-dik kerületben díjfizető fiu 8, leány 10, Összesen 18; díjmentes fiu 22, leány 14, összesen 36, együttvéve 30 fiu és 24 leány, létszám 54.
Mind a négy óvodában díjfizető 179, díjmentes 150, összesen 329 kisded részesült az alapnevelés jótéteményeiben. Mult évben 235 volt a létszám s igy 94-el szaporodott; mi örvendetes haladásnak jelezhető. Egyesületünk keletkezése óta 4391 kisded jelentkezett.
Az egyesület vagyoni állapotát illetőleg a mult évi mérleget, vagyoni kimutatátt, és a folyó évre szóló eddigi mód szerint készült költségirányzatot azon megjegyzéssel mutatom be, hogy Grünhut Henrik és Eben-spanger Leo számvizsgáló bizottsági tag urak a számodásokat s a mérleget megvizsgálván s okmányokkal összehasonlítván, rendben vezetettnek
találták, mire nézve Hosenfeld Lajos egyesületi pénztárnok urnák köszönetünk kapcsában a felméntvény megadását indítványba hozom s erre a tekintetes közgyűlést felkérem.
Karácsonykor az Arany János utczai óvodában a legszegényebb 3 fiu s 3 leány uj ruhával ajándékoztattak meg Knausz BoldízFárné másodelnök nrnő szívességéből, melyet hálás köszönettel van szerencsém felemlíteni: mindezek után egyesületünk szép ügyét ajánlom továbbra a is tekintetes közgyűlés nagybecsű érdeklődésébe és pártfogásába.
Nagy-Kanizsán apr. 5. 1693.
VIDOR SAMUNÉ
egyesületi elnök. II
Pénztári forgalom
1892. január 1-től deczember 31-ig.
Bevétel: frí. kr.
Pénztári maradvány 1890 év
végével........ 58 50
Tagsági dijakból..... 370 -
Tan- és beiratási djakbó! . . 370 —
a) Nádor-utczai ovodé- frt kr. ban...... 392 —
b) Arat.y János utczai ovoáában .... 202 50
c) Atilla-utczai óvodában ......130 —
d) VI. és YIL ker. óvodában ..... 14 40 638 90
Segély a várostól..... 1000 —
Nagy-kanizsai takarékpénztár
adománya......20 —
! Bekeblezett kölcsönre visszafi-^
zetés........ 200 —
i Zárünnepély tiszta jövedelme 91 95 ! Fa-iiletmény a várostól ... 40 — \\ Takarékpénztár visszafizetése . 570 — , * betétek utáni kamat .... . \'¦ . ¦ 64 12 Összesen K iad ás: 4 ovóné illetménye 1080 frt .
Dajkák1 fizetésire.....
\\ Segédovónönek 1 havi helyettesítésért ......
i Lpület fentartást költségek I Tűzifa és enuek felvágatása .
3053 52 fit kr-1080 — 468 —
15 — 77 24 123 75
TÁRCSA.
Kis feleségemhez!
(A távolból.) \'
Hisz nem haltál meg, nem, s néhány Hosszú nap múlva tán újra látlak! Oh de mikor a távolság köde Edea testvére a sötét halálnak.
áb, oly halálos bú és fájdalom Gyötör, hogy tőlem olyan messze váltál! Kereslek itt, ott. s te nem vagy sehol.. . — Az epedés gyötrőbb a lemondásnál I —
Tudva, hogy éliz, szeretsz s talán Épp reám gondolsz gyengéden, epedve, S rem látni téged, s tndni, hogy kötél Sehol se vagy: csak ez a sziv keservei
Mit\'is tesxess sost? Nincs-e tán bajod? Jársz? vagy pilensz?öralsz? Szomorkodol? Gondolsz* rám?... Lásd, én rád gondolok, B arezomon végig pár csepp köny omol.
MATRAY JÓZSEF.
Rózsabokor...
Rózsabokor, ingó-bingó Mosolygó sxép rózsabimbó; Harmatffyöngye, szép szivárvány, bsrna kis lány Jer ölembe.
Jer ölembe, szépen kérlek; Valamit had\' ingok néked: Virágit at, édes álom, Lelkem üdve, boldogságom Adj egy csókot.
Adj egy csókot, oh, ne veti meg, Csókolódzó aranyfelleg-; L-Jkea fénye, üdvösségem, Búbáaatoa, szenvedésem Szeress engem.
ZAKAL ZSIGMOXÍ>.
Regi pesti történetek.
II.
Foltok a napban.
Mint régi pesti ember, nem a mostani modern-főváros fényes utczáiról akarok beszélni, hanem hátranyúlok az én ked ves szülővárosom történetében és egynehány régi képet színezek ki újra.
Budapest uj generácziója tagadhatatlanul a kultúra ösvényein halad, .-: én mégis azt mondom, hogy a .kedélyes Pest", a törvényhozás szab. kir. városa sok tekintetben előtte állt a mostani divatos dáménak.
Az .Ódon Pest" oem volt olyan czifra; de nem is volt üres a kosara, mint a mostaninak.
A régi város egyszerű tisztességes ruházatban járt, a a jó mód csillogott az arczán. a házán és a — konyháján.
Most drásra bársony ruhában korog a gyomor. A villamos fény bizony nem szünteti meg a- nyomort.
Olyan állapotez,mint mikor a színpadi király leül étkezni a machée-papírosból készült sültekhez.
Hát bizony ezek szomorú állapotok a fényben, melynek tudvalevőleg mindig meg vannak az árnyai.
Hanem legjobban érzem azt, hogy ebben az uj- Metropolisban sehogy sem vagyok otthon; mostoha gyermeke vagyok ennek a büszke városnak.
Már ér. csak a régi város házsoraihoz vagyok szokva.
A régi házakhoz és a régi emberekhez.
Uram Isten, de megváltozott 32 év alatt ez a város!
Egész utczák tűntek el a földszínéről. Az igaz. hogy a főváros előnyére, de részben a lakosság hátrányára.
Mert a puezezos, smukkos dáma pipere költségeit a lakosság izzadjt ki. ^Ezért olyan fényesek Budapesten a paloták és azért olyan kicsinyek a konyhák.
Uj házak, uj emberek 1
A régi pestit ugy tekintik, mint a kinek a lebontott ócska házakkai együtt kellett eoína elpusztulni.
Bizony, olyan formán is érzem én magamat, mint a hazajáró lélek, a ki itt bujdosik az ismeretlen idegen nép közt.
Ezért nem találom én magamat otthon.
Miután azonban magam kimondtam, hogy holt ember, vagyis bujdosó lélek vagyolc, — hát én most ugy fogok be szelni, mint a hogy a szellemek szoktak
így érdekesebb is, de meg mint .ki sértet", teljes szólásszabadsággal bírván a városi hatósággal sem jöhetek Összeütközésbe.
Mert a törvény iránt mindig meg volt a kellő respektusom.
A lakásomat rögtön be is jelentem, mint a hogy az egy tőrvénytudó becsületes lélekhez illik. .
Lakom a koporsó utczában, Isten tudja hányadik szám?
De ez nem is szükséges; ha az ember egyszer levetette a porhüvelyt, ekkor már ugy sem számit.
Ez a hazajáró lelkek kiváltsága az élők feletr.
Hogy azonban egyik vagy másik jóakaróm felkereshessen, annyit most is mondhatok útbaigazításul, hogy az én számozatlan deszka lakásom éppen azon a helyen áll, a hol 32 értendőkkel ezelőtt állt.
Ettől balra esik egy s?ép palota.
Mo-it palota, az én időmben egy nád-fedelü kulipintyó állt azon a helyen.
A viskót majd hogy el nem vitte a szét, hanem mert a boldogság lakozott benne, hát csak a baglyas fedelét tépázta és az oldalait döngette meg egy kicsit a vihar s dúdolva tánczolt el a fészek kéméoye felett.
Egy öreg házaspár lakott a viskóban. Szegény munkás emberek, a kik minden sátoro.j ünnepben raknak csak tűzet t az a tűzhely, mégis mindig olyan meleg és barátságos volt.
Egy zivataros este egy elkésett idegen botorkált az elhagyott utcza homokbuez-kái között, a kit majd elvitt a zápor, ugy zubogott és ömiótt a magasból.
Az idegen bőrig átázva érkezett a boldogság tanyájához, s igazán megörült, hogy száraz helyre jutott
A tisztes öregek szívesen adtak éjjeli szállást idegennek,sót sült burgonyáikat is megosztották a vendéggel.
Az éjji utas bizalmasao elmondta, hogy egy kis pénzt hozott magával, a mit a külföldön szerzett nagy és kitartó szorgalommal.
As öregek összecsapták a kezeiket, mikor a fiatal ember egy haiom aranyat öntött az asztalra.
A nyomorult mécses világa reszketve t tőrt meg as aranyakon s az öregek sze-j meiben felc-sillámlott a* fény.
Oda künn egyre szakadt a zápor és | dörgött az ég.
A nagy házi komondor rémesen voni-! tott a fekete éjben.
Az pedig mindig rosszat jelent, ha az | ebek vonítanak.
A viskónak ezután soha sem füstölt a kéménye.
S mert a gazdátlan kunyhóért semminemű örökösök nem jelentkeztek, egy boldogtalan földönfutó okkupálta a tanyát. Nem sokáig használta, mert az egy : éjjel porig leégett.
A füstölgő romok és égő üszkök alatt két csontvázat találtak az emberek.
Ez volt a kunyhó története, most hadd beszéljen a palota.
A gazdag embereken s az elegáns cselédségen meg sem látszik, hogy nyomor is van a világon.
De hiszen a pilóta sem veszi rosz néven, hogy ő egy nyomorult sárfészek porából nőtt ilyen nagyra.
A büszke utódok oem gondolnak az ősi-páriákra.
Aztán s: aranyok olyan univerzális nyelven beszélnek, a melyet mindenütt megértenek.
Hát bizony nagyon szépen csengenek ; azok az aranyok.
Az elegáns tilburik elegáns urai le- ^ | ereszkedőlec integetnek fjeikkel. Sze-
L&puak mai számához fél iv melléklet ran csatolva." \'
HAKMDíCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
% A L A I KÖZLÖN f.
április 15-ér.
450 %
yoiatatványok..... 46 35
koronázási jubileum költségei 15 70
"Feiszei-el ésekre.....21 41
Rendszeresítem illetmények . 240 — -Heíységbér Atilla-utcz. övért iért .....120 frt
v;i. éWH ker. óvodáért 80 „ 205 — Szolgák fizetése és beszedési jutalék .... . k, -. - - 67 G8
Takarékpcr.ztiri kamatok mint
betét ........ 64 13
Nevelési adó-alap illeték . . 36 — F^vetilegk^szpénzbenés előleg* bép ....... . 593 27
.. :» Összesen . 3053\' 52
Vagyonkimutatás: Pénztári egyenleg kész-" pénzben és előlegben 593 frt 27 kr. 1: i, birtokban. • . V . 15000 Felszerelésekben. Takarék pénzcári betétekben ¦.: \\ . . - \'1023 „ 58 . Bek^biezeít kölcsön . 97 . 32
Összesen . 17164 » 17 „ Nagv Kaniztáo, 1892 december 3l-éa.
-ROSÉNFELD LAJOS másod titkár id pénztárnok. A< számvizsgáló bizottság által 1893. április hó 5--én megvizsgáltatott és a pénztári naplóra vezetett záradék szerint vendben találtatott.
I1L
Költség előirányzat
a n. kanizsai Kisdednevelö-Égyesület ja" noár-deczeniberi 1893 évre. Bevétel: Pénatári-egyéne?/ készpénz és
előlegben) . . f. . . 593 27 1\'agsáíi dijakban 77 rendes . t»g után á 4 frt .... 308 — Tassa\'gi dijakban 37 pártoló
tag után á 2 frt ... . 74 — Tan és beiratási dij: Nádor-
utczei óvodában .... 340 — Tan- és\' beiratási dij: Arany
János-Utcai óvodában . . 240 — Tan- és beiratási dj: Atilla-
utczai övoilában . . . . 140 — Tao- és beiratási dij: VI. és VII..
kerületi uvodában .... 15 — Évi setéi v Nagv Kanizsa váró--
sátfl . . . \\ . , . . 1000 — Tűzifa pótlék 40 —
Rendkívüli bevételekben . . -60 — Betétek utáni kamatok.\'. . . 40 — Összes . 2öö0 27 í Kiadás: > frt kr.
4 óvónő évi dijazása . . . 1080 — 4 dada . \'»". ... 564 — Épületek tatarozása és udvarok
fenntartása......80 —
Tűzifa és felvágatása . . . 16Q — Nyomtatványok, posta és láp-\' „
előfizetés...... 55 —
Szolgák fizetése és tagdíj b \'-
szedési jutalék .... 68 — Illetmények és rendkívüliekre 300 — Helyisétíbér Atilla utczában 120
frt, Kis-Kanizsán 85 frt • . 205 — Nevelési\' nyugdij-adó .... 48 — Pénztári "készlet mint egyenleg 290 27 ¦ Összes . aöóo 27
Balarii Lajos Viáor Sarjimfj
egyesületi ü\'tkár. egyesületi eln5k.
inaim Boldizsár Roseiifeli Lajos
egyesületi gondnok. . egyesületi pénztárnok.
IV.
műkben fény, nyomukban fény, ajkukon örökös mosoly
Ki keiesné itt a homályt\'.\'
A napban a foltokat.
Azok cakk akkor lesznek láthiiok, ha a lőpor füstje felvillan, s ezer darabokra törik a bálvány.
GERENDAY KÁLMÁN.
Reménytelen.
Földiek közt é ni vágytál. Ott hagytad a kék eget — Csillagok közül leszálltai -S elraboltad szivtmet.
Sóvá-gó tekintetemmmel Ébren alva szüntelen Barna fürtöd, s kék szemeddel Drága arczod fellelem.
Életemnek egy a vágya: Hiroi téged nntalan, — Nem lennék a . töldiek közt Oly nagyon boldogtalant
Csillag szemed, — mely az égen
fényesebb — Hezgö harmat mo*olygásod Megzavarták eszemet.
Rózsaszálon rezgÖ harmat
Csillagfénye elvakít---
- De szerelmed itt a földSn-Kngem soh\'is; boldogít.--
".11__ BALLÁ IMRE
1893—1895. évi cyclusra az igazgatóság következőleg választatott meg: Elnök: Vidor Samuné. Másodelnök: Koáuaz Boldizsárné. Alelnök: Dr. Schreyer Lajosné. Másodelnök: Wusztl Lijosné. gonddok: Knáusz Bolriirsárné. Orvos: Dr. Schreyer Lajos Ügyész: Győrffy János. Pénztárnok* Xeu Albert. Titkár: Bátorfi lajos. Másodtitkár: Rosenfeld Lajos. Helyettes gondnok: Haba József.
Gratulálunk e szép eszme megvalósításának s a gyáripar ily meglepő helyi elöhaladásának s azt kívánjuk, hogy az alapító s vállalkozó szellemű Weiser urat az Isten éltesse!
„A fillér.
Weiser J. C gépgyára Nagy Ka nizsán.
Naey hiány pótoltatott e vidéken, midőn Weiser József ur Nagy-Kanizsán gazdasági gépgyárat létesített Eleiute kismérvű javítások végett rendezte be helyiségeit, mert boszantotta, hogy mio-den csekély hibáérí a messze eső gyárakba kellett szállítani a gépeket, később, mondhatni/évenkint &uccessivé na-gyobbitóttá ugy-/ hogy oda nőtte ki magát, bosv jelenleg nemcsak javit, hanem alkot is.;^x
Megmondhatlan jótétemény e gyár létesítése a mezőgazdászati ipsrra nézve mely e vidéken csak. tengett,\'pangott és jelentékeny költséggel messze levő gyárakból lehetett egyet mást szállítani s mire ideért, már hasznavehetetlen volt, egy kis javításért nagy szakértőt kellé ho zatni vagy a kü\'deményt újból visszaszállítani, mi nemcsak pénzbeli áldozatba, de időveszteségbe is került. Mindezen Weiser- ur nyara segit most. A különböző gépek helyben megszemlélhetők, minden egyes darabjáért jótállás biztosíttatik.
Nagyban emeli Nagy-Kanizsa város jóhirnevét, nemcsak azáltal, hogy mintegy 100 családnak ad szakadatlanul munkát s igy tisztességes megélhetést biztosit, hanem magá3ak a városnak jelentékeny szánm iparosokat nevel,, adóképességét emeli és"di-zére válik a hazai ipar kimagasló erejére nézve.
Egyébként e jeles és országos figyei--jiet érdemlő gyár tüzetes leírását a következőkben adjuk:
A gyár keletkezése aként történt, hogy Weiser ur. ki évek hosszú során át, gazdasági gépekkel kereskedett s az általa szállított gépek javítására gyakrabban fel lett kérve. a>.t látva, hogy sok esetben a javítási költség nem haladta meg a szállítási költségeket, mindamellett a gazdaközőnség még ?em lett tökéletesen kielégítve, ezen baj elhárí -tására jónak látta néháuyjó munkás beszerzésével ezeu javítások eszközlését, mély munkások folytonos foglalkozása czéljából az 139l-ik évben elkezdette az igen keresett vasekék gyártását végre 1892 ik év elején Havas Mihály gépész mérnököt szerződtette, kit is at gyár vezetésével meghízott, ugyanannak buzdítására még az évben nagyobb ssilhisban felépítette, mely alkalommal vas- és fémöntődét is állított fel. Ezen öntöde működéséről volt alkalmam meggyőződni a napokban: bámulatos azon rend és ügyesség, melyet kifejlesztenek s milyen gyorsasággal képesek, a nyers vasat néhány perez alatt vízhez hasoló folyóra tenni, mindamellett hogy állításuk szerint egy a\' legkisebb olvasztó ltemenczével bírnak, mégis képesek volnának naponként 250 métermázsa vasat felolvasztani s a mi a fő kitűnő anyagot használnak fel, és mondhatni a lehető legszebb öntvények kerülnek ki a gyárból. El van látva a gyár famuokálatokhoz kitűnő segédgépekké\', u. m, esztergakör. szalag fürészsgyalugépekkel, vas- ésérczmunkálatokhoz esztergákkal, gyalukkal. csavarmetszővel, gÖz-kalapács. olló és kazány-lemez hajlitóheB-gerekkel szóval minden seízéd gépekkel, mi a mai kor igényeinek megfelelő.
Nem-e elég nyílt elismerés e kitűnően berendezett és jeles szakerö által vezetett gyár jósága iránt az, hogy a magyar államvasutak bizományosává emeltetett.
Ügy tudjuk a telep jelentékeny ua-gyobbodásoak néz elébe; uj éditkezések történnek s a mostani helyiségek műhelyekké alakittatnak át, miután mostani állapotában nem képes a sok keresletnek és számos megbízásnak térhiány miatt megfelelni.
A Sugárutczára szolgáió elötelkeu emeletes ház építtetik, melyuek földszinti része gyári raktár lesz. mig az emelet a tiszti személyzet lakhelyéül és irodá-kul fog szolgálni.
A telep nyugoti oldalán szinte raktári helyiségek emeltetnek véaig.
Ezekből látható hogy Weiser ur áldozatot nem kiméi gyára jóhirnevének megalapítására, hazai gyáriparunk virágzó áilapotbani előmozdításéra, Nagy-Kanizsa és vidékének közgazdászat! jó-j léte biztosítására s gasdaközöoségüok i igényeinek becsületes kielégítésére.
A szőlőbirtokosok, figyelmébe
Két évi tapasztalat után minden szőlőbirtokos meggyőződhetett arról, hogy a „peronospqra viticola" levélpenész, mely a szőlőtermést hazánkban már két ízben tönkre tette, oly csapása a szőlőtökének, mely ellen csakis ugy lehet biztató sikerrel küzdeni, ha a betegség fellépését megelőzőleg védekezünk ellene. L^iat-fiatósabb szernek bizonyult eddig a Úszta rézgáfieznak és mésznek vizben oldott keveréke, mély folyadék alkalmazásara a permetező készüléket használják, melyekből mir annyiféle bocsájtátik áruba, mindegyik nagyhangú dicsérettel elhalmozva, hogy a szőtő.mivelő közönségnek nehézzé vállik a választás. Ezt meg-köunyitenf czélji e seroknak. melyben a szüáidságánáf fogva a legtartósÓbbnak és szerkezetinek egyszerű volta miatt legpraktikusabbhak bizonyult „Japy-féle vörös réz permetező" leírva, alkatrészeiben és alkalmazásában ismertetve van.
A eép csinos és tetszetős, lapos, tojásdad alakjánál fogva egész szélességében simul az azzal működő munkás hátához, melyre eris kapocscsal és állítható ónozott csatlat ellátott erős szíjjal lesz felkapcsolva; kívánatra alsó vagy felső nyomó szerkezetre szereltetik. A tartány ámbár 15 liter űrtartalmú, a permetezők: közt a legkisebb térfogattal bir, mert nincsen az annyira hátrányos magas fenéküredéke. Ugy a födél, mint a bordás oldal rész fényezett. 5/5 számú 0 55- mm vastag (Vermorel-féle Éclair 0.42 mm vastag) a,fenék 12 számn 12 mm vastag (Vermorel-féUéé csak 0.38 — 0 42 mm) vörös rézlemezből készül tehát anyaga az összes vörös rézlemezből készült permetezők közt a legerősebb. , A működésbe hozatal előtt töltsük meg a tartányt az elkészített keverékkel és zárjuk el a permetező szár csapját. A nyomókar négy-öts/örP mozgásba\' iíozatala után már érezhető a sz él kazán-Sban sün lett iég feszereje, a mikor a zárócsap megoyitandő. A dugattyú egy-egy nyomása elegendő, hogy huzamosb ideig tartó potlasztást vagy sugáröin-lést eredményezzen (Más gyártmányú és -szerkezetű permete7Öknél, — hal a fenék a .iLt kö:iyóktengely müködík — folytonos, megszakítás nélküli nyomás szükséges hog.V állandó porlasztást érjünk el, a mi a munkásra nézve fárasztó.1
A Japy-féle permetező tiszta összsúlya felszerelt állapotban 7.4— 7.6 klgr. A <tartánv egyedin, nyomókar permetező szár és krtutsukcsö nélkül 6 2 ~ tl-4 klgr. - A permetezőnek oly öntött nehezítő része, mely a súlyt növeli, a nélkül, hogy a gép szilárdságához hozzájárulna (mint az a könyö\'-tengelyijei működő permetezőkuél tapasztalható) nincsen.
A boücouri-i gyár évenként körülbelül százezer darab permetezőt állit elő és ad el, mely szám többet mond. minden kierőszakolt dicséretnél. Mint tény constatálható, hogy Japy permetezői ott, a hol eddig nyilvánosan bemutatva lettek és összehasonlító kísérletnek alávetettek, általános tetszést arattak. Ezen permetezők eddi^ több mint 330-szor élsö díjat nyertek a kiterjedtebb szőlőgazdasággal biró államok városaiban rendozett versenyeken. A \' kitüntetések közül kiemelendő az 1889 ik évi párisi világkiállításon nyert arany érem és 1891-ben a bécsi általános gazdasági kiállításon az összes bemutatott permetezők ellenében a Japy félének ítélt egyedüli kitüntetés a nagy állam \' dij. (Ezen versenyben résztvett: Vermorel jSclair gépe, Allweiler, Austría és a klos-teroeuburki Schuidt-féle stb. gépek.)
A verserryeken megejtett biráiatok indokolása a\'Japy-féle permetezőről akö-vetkező pontokba foglalható össze :
1) A permetező gép anyagában és ösz-Bzeállitásában a bemutatott szerkezetek közt\' a legszilárdabb ami tartósságának záloga.
2) Szerkezete a lehető legegyszeiübb, tehát előre láthatólag javítást alig igényel.
3) Alkatrészei könnyen hozzáférhetők, ezáltal esetleges működési zavaroknál a bajon a munkás maga gépész igénybevétele nélkül időt nem veszítve azonnal segíthet.
4) Kevesebb erőkifejtéssel több munkát kifogástalanul végez. A porlasztás tökéletes ködszerű.
5) Előnyei daczára az ára a rézből készült permetezők közt a legolcsóbb.
Mint az elmondottakból kiviláglik a Japy-féle permetezők bármely készülékkel mintidu tekintetben határozott sikerei mér-íőzhetnek.
\\
April 1-én,.megjelentek a forgalomban a ket filléresek*. Ez a kis bronzpénz nem idegen Magyarországon, sőt igen szép családfája van, mely messzebbre nyúlik vissza a múltba, miut akárhány kamarásé. A fillérrel egy régi .magyar pénz elevenedik föl, mely oU csörgött a középkori magyar tarsolyában is, A fekete eereg vitézei már fillért nyomtak a csap lárosné markába, mikor elébük tette a borral telt Ólomkupát, a harácsoló török idejében a szegény nép .utolsó fillére" igen népszerű szó volt. melyet napjainkban sem feledett el a nép. Nyelvemlékeink, régi közmondásaink tele vannak véle. Már a Virginiai-kódex a XVL század első felében igy fejezi ki a bűnbocsánat maximumét: „Minden byne meg boczá-tatot myn az utóleó fiilerig.". Rákóczy György is azt írja levelében: BAz abrud-bányaiaknak egy fillért se adass édesem, valamíg eleget nem tesznek kötéseknek." Megemlékeznek nyelvemlékeink a „négy-filléres vitézségről" is, a mi kétségkívül megfelel a mai kétgarasos vitézségnek. A ü.lérezés pedig olyan közkeletű szó volt, mint manapság utódja a „czeche-lés*. Származik pedig ez a pénz Sváb-országból, melynek Hall nevü városában verték először a 13-ik szádadban. (Ezért Heller a német neve). Eleinte ezüst pénz volt, értéke ugyanaonyi volt, mint a szintén akkor keletkező ezüst Pfennigé, De nemsokára már csak fele annyit ért a nTiér, mint a Pfennig s végül nem is maradt meg ezüstpénznek. Régi dicsősége ugy lejárt, hogy egy német birodalmi tallérban 576" fillér volt. Magyarországban ia Ilyenféle alakuláson ment át Az uj fillérek tehát megjöttek. Nálunk egyelőre még csak a kétfilléres került forgalomba, mig Ausztriában már egyfillére-sek is kaphatók. A hivatalos lap szerint ugyan náluuk is 1-én kezdték meg az egy filléresek forgalomba hozat a a:, de eddig nem láttuuk egyet sem belőlük. A csinos kis bronz-jővevény persze Örvendetes szenzácziót keltett mindenfelé s a ki egyhez hozzájuthatott, megtartja szerencse fillérnek. A kétfilléres nagysága épen akkora, mint a krajezáré s értéke is annyi. A színe aranyosan csillog; a bronz-vegyüléket 95 rész rézből, négy rész ólomból s egy rész czinkből készítették. A broozot azért választották, mert keményebb és ellentáilóbb, mint a tiszta réz s a verés nem kopik le oly könnyen róla. Az uj kétfilléres egyik oldalán van a magyar korona, alatta a készítés éve: 189d. körülötte: „Magyar királyi váltópénz". A krajczártól abban külöuböi-ik, hogy a korona alól hiányzik az ország czimere. A második oldalán a babérkoszoiuval övezetten a 2-tös szám, látható. (A krajezáron babérkoszorú helyett cserkoszorú van). A fillér megnevezés hiáuyzik a pénzről a krajezár szó sincs rajta az eddigi rézpénzeo, ami azonban nem jelenti azt, hogy okosan van igy, akár a krajezáron, akar a filléren. A hivatalos lap április 1-ei száma közii a korona értékre szóló bronzérmek (azaz az egy- és két filléresek) forgalomba hozataláról és az 0. é. Dégykraj-czáros réz váltópénz (vulgo: susztertallér) bevonásáról szóló miniszteri rendeletet. Ez igy hangzik: A magvar és ausztria veretű bronzérmék a törvény értelmében és pedig ausztriai értékre szóló fizetéseknél a kéitiiiérest egy s az egyfillérest fél ausztriai értékű krajczárral számítva fogadandók el. Senki sincs azonban kötelezve bronzérmeket 100 ri.lér összegen tul fizetéskép elfogadni. Az állami és egyéb kő pénztárak bronzérmeket 5 o. é. forint illetőleg 10 koronáig terjeoÖ Ösz-szegekben fizetéskép elfogadni tartőzdak. A in. kir. központi állampénztár, a bu d.ipesti és zágrábi állampénzrárak, neln-küiönben a YáitópénLtari\\ teendőkkel, megbízót; debreczent, eszéjfi, fiumei, győri, kassai, kolozsvári, nagyszebeni-pozsonyi, szegedi és temesvári kir. adun bivatalok bronzérmeket minden összegben elfogadnak más törvényes fizetési eszközre való átváltás végett. A bronzértékre szóló bronzérmék kiadásának arányában a m. kir. állami pénztárak a krajezáros osztrák értékű rézváltópéuzt be fogják vonni. A be nem vont 4 kros o. é. rézváitópénz törvényes forgalmát megtartja.
kef, ugy nem különbén kávéházakat vendéglőket és efféléket terveznek, hogy ebbeli szándékukat az épület rendeltetésének és alapterületének megjelölésével a kiállítás igazgatóságával, folyó éví április hó 30-ig, közöloi szíveskedjenek.
— Hirdetmény. A veronai kereskedelmi és iparkamara értesítése szerint f. é. február 20 óta a nevezett kamara helyiségeiben állandó borminta kiállítás
lett rendezve, mely az ottani tartomány bortermelőinek saját borait azon czélbói állítja ki, hogy a külföldi borkereskedők ott személyesen meggyőződvén, a borok jó minősége felől megrendeléseket tehessenek. A borminták az árjegyzékkel lesznek ellátva, melyben a szabott árak kitüntetve vannak. Enől az erdekeltek értesíttetnek. Sopron, 1893. márczius hóban. A ker. keresked. és iparkam.
— Hirdetmény. Ö nagymélt. a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 1893. márezus hó II-én 14.249.-IV. sz. a. kelt magas leirata szériát a svájezi szövetség tanács a franczia származású friss, sózott és füstült hus,- valamint a buaconzervek vámját mmázsánként 35 frankra emelte föl, mivel bemben a uekünk szerződésileg biztosított vám 4 frank 50 cím. illetve 6 frankot tesz. Miről az érdekelt köröket alulirt kamara — saját kivite üok előmozdítása czéljából — ezennel értesiti. Sopron, 1893 márczius hóban. A kerül, keresk. és iparkam.
4 — Hirdetmény- Alulirt kamara kerületének kereskedő- és iparos-köreivel ezután tudatja, miszerint ő nagyméltósága a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur f. é. február hó 14-én 9890 sz. a. kelt magas leiratával az országos m. kir. statisztikai hivatal kiadványaioak évi előfizetési árát ázok minél nagyobb elterjedését lehetővé teendő, 5 frtban állapította meg, kivévén az oly évfolyamokat, melyek a trép .zámiálás eredményét közlik s melynek előfizetési ára 10 frt. Tekintettel arra. hogy e statisztikai közlemények kereskedő- és iparosainkra nézve rendkívül becses aoyagot tartalmaznak, mert. be- és kivitelünk, saját szükségletünk, valamint a külföldi fogyasztás nagysága csak ezekből ismerhető meg és a termelés helyesen csak ez adatok alapján szabályozható alulírt kamara az országos m. kir. statisztikai hivatala e kiadványainak támogatását a maga részéről a legmelegebben ajánlja. Sopron, 1893. márcziur hóban. A kerül, keresked. és iparkam.
Tudnivaló jí.
— Ezredéves kiállítás. A kiállítást területen egyesek által létesítendő pa-vi! ónok és egyéb építkezéseket illetőleg már most élénk az érdeklődés. Mithogy pedig a kiállítási főépületeken kivül a magán épületek és pavillonokra nézve is kellő tájékozással keli bírnia a kiállítási országos bizottságnak, az igazgatóság felkéri mindazon társulatakat, testületeket, czégeket és magánosokat, kik és a melyek a kiállítás czéljaira szolgáló pavíllonokat és egyéb építkezése-
Hírek.
— A magyarországi tanítók háza.
Egy-két éve csak, hogy tanügyi lapjaink-; ban s az „Eötvös-alap országos tanító-; egyesület" kebelében felvétetett az esz-: me: Építsük fel a magyarországi tanítók házát! Az elvetett mag termőföldbe, jó talajba került. A hazai tanitók öröm-j.mel fogadták az eszmét, lelkesedéssel ! karolják azt fel s a gyűjtés országszerte megindult a „Tanítók Háza* felépítésére. ; Most,; mikor a közfigyelem oda kezd fur-• dúlni, jónak tartjuk a tanítók háza tervezetének rövid leírását — Érdekes i-\\ ^"érdemes is. A „Magyarországi .tanitók házának kettős czélt kell szolgálnia, nevezetesen: magába kell fogadni" 1. a felsőbb iskolákat, különöse a pedig az egyetemeket látogató ifjú-ág szállását es esetleg ellátását eszközlö intézetet. 2. a magyarországi tanítók országos egyesületeinek az otthonát, a melyek a fővárost választották székhelyül, továbbá azoknak a fővárosi tanítóegyesületeknek a tanácskozó helyiségei is, a melyek a „Magyarországi tanitók házában" Óbaj tanak maguknak állandó hajlékot berendezni. Ezen kettős czélhoz képest a „Magyarországi tanítok házának" két, egymástól teljesen elkülönített, külön-külön bejárattal biró. nagyobbszabásu épületrészekből kell állania. A felsőbb iskolákat és az egyetemeket látogató ifjuBái: számára berendezendő épületrészt oly módon rendezhetnék be, mint a hogyau a bécsi „Rudolfinum" van szervezve, a melyben a technikát látogató szegényebb sor&u ifjúság talál ingyen szállást és igen mérsékelt díjért teljes ellátást Ezen berendezésnek megfelelőleg a tanuló ifjúság otthonát magába fogadó, teljesen elkülönített részben a „Magyarországi tanítók házának\'1 annyi három-három s egymásba nyíló szobából álló és egy ajtóval elzárható lakosztályt kellene felái-iitanuok. a hányszor hat, esetleg nyolez ifjú számára tervezzük intézetünket, hegy igy minden egyes hat-hat avagy nyolez tanulóból álló cspportnak legyen egy a folyosóra nyiló nappali, illetve dolgozó termén kivül egy jobbra és egy balra nyiló háló, illetve pihenő szobája, a melyek három három, esetleg pedig négy-négy egyén számára volnának berend^-zendök. Az ifjúság ezen száz tanuló befogadására tervezett lakosztályán kivül
Melléklet a „Zalai KBzISny" 1893. Apr. 15-iki IS-ik fámához
HABMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
»ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 15-én.
gondoskodni keli az épületben könyvtári lielyiségfő*,\' egy-két olvasó teremről, hangszereivel fölszerelendő szobádból, egy két kisebb fogadó teremről, ferögje-tó\' lakásról, szolgák lakásáról,\' íürdószo bakról, rubanemüek, tüzelőanyag rakta raiul szolgáló és más egyéb nélkfliörhet-!en helyiségekről. A háznak ez a része a. otgy szüoidő alatt, a midőo az ifjú á» a fővárosból eltávozik, néhány héten át arra is föl volna használható, hogy a fővárosba siető vidéki néptanítóknak és tanárokuak olcsó pénzért néh íny napra szállásai szolgáljon. A „Magyarországi tanítók házának" másik, az előbbitől teljeset! elkü Öní elt és külön bejárattal ellátandó részében az országos tanítóegyesületek -és a veiük egy fedél alá vénülni kész fővárosi* tanítóegyesületek számira berendezecdŐ irodai helyiségeken kívül kell egy nagyobb közös taoi-tói kpnyvtári h lyiségről. egy kisebb és nagyobb körülbelül 30Ü egyénre számi-toft tanácskozó teremből, eey háznagyi, egy házmesteri lakásról, továbbá egy olyan cfg.obb vendéglői helyiségeket magába foglaló lakosztályról gondoskodni, a melyben a vendéglő* az intézetben elhelyezett ifjaknak, megszabó: t olcsó áron. rendes élelmezést adjon és a tanitók által rendezendő összejövetelek és estékek alkalmával étkezésről gondoskodjanak. Az épület a .Magyarországi tanitóli Ferenc* József háza* nevet fogná viselni.
- Eljegyzés- Miklósy An\'al kir. posta- és látfirőtiszt Nagy Kanizsán jegyet váltott Jacoby Lujza urhölgygyel, néhai Jacoby U-z\'-ö körmendi takarékpénztár vo\'t pénztárnokának bájo« leányával.
— A sorgyár felépítésére vonatkozó i tervek, épület leírások mind elkészültek.
— Az építkezésre vonatkozó áriejt ési feltételek f. hó 15 én fognak közszemlére ¦ kitétetni. Az egész épületnek az őíz végéig el kell készülnie.
— Egybekeltek. Pintér János ur a sánczi vendéglős f. hó 11-én vezette oltárhoz Tiber Szidi kisasszonyt. Áldás legyen frigyükön. Koszorusleány volt \'Galambos Matilda kisasszony, a vaspályái vendéglős, bájos leánya.
— Kitüntetés. A kereskedelemügyi nitnister Kirchknopf Frigyest a soproni kereskedelmi- és iparkamara tevékeny titkárát a inilleniumi kiállítás V-dík osz-
. tályu (kereskedelem, pénz és hitelügyek) rendező bizottságának tagjává a Il-dik főcsoportba kinevezte.
— Murából kifogott hulla. Emiitettük, hogy Horváth Márton molnári lakos múlt hó 4-én eltávozva hazulról valószínűleg a Murába kereste sírját; és csakugyan, mert a iégrádi liatárban f. hó 13-én egy férfi hullát fogtak ki a molnárok, a kiben Horváth Mártonné férjére ismert.
— Lapunk mai száma a Kisdednevelö Egyesület tagjainak szokott módon a közgyűlés határozatából díjmentesen kéz-besjttetík* hngy a benne foglalt egyesületi közlemények minden tagnak tudomásul sti issfk
— Egy virágzó község pusztulása. Sármellék, megyénk ezen — Keszthely közelében fekvő virágzó községét folyó hó 9-én a tűzvész teljesen el pusztította. A tűz délután fél 3 óra tájban a falu északi részében egy pajtában ütött ki, s rövid félóra lefojtist alatt az egész falu egy . lángtengerból állott. Bogyay Máté megyénk ezen köztiszteletben álló földbirtokosának, egy magtáron kívül mindene a tüz martalékául esett. .-Keszthelyen a tüzet 3 óra tájban vették csak észre s az itteni önk. tűzoltók tűzjelzése után az egész város talpon volt. Pöltz Pál tűzoltó főparancsnok 30 tűzoltóval s egy tűzi fecskendővel Sármellékre hajtatott. Mentésről a szél által felkorbácsolt lángok közepette szó sem lehetett. A tüz localizálasára gondolni sem lehetett, mert az erős északkeleti szél által felkapott tüzes üszkök mint valami meteor szállongtak a légben s csapódtak le egy-egy távolabb eső zsuppai fedett ház tetszésére. Tűzi fecskendőben nem volt hiány, mintán a keszthelyi Önk. tűzoltók fecskendőjén óá* siettek Zala-Apátht, Zalavár községek elöljárói is fecskendőikkel, mig Alsó-Páhok község — félvén tán hogy ott is tüz üt ki, otthon készenlétben — tartotta tözí fecskendőjét.
A keszthelyi önk tűzoltók Bogyay Máté lakóházánál a már-már ház-
égéssel fenyegetett, bútorokkal telt szobák padlásának megsemmisítéséhez fogtak, ami 2 órai erős munka után sikerült is. A tüioltók s egyáltalán a . fecskendők működését nagyban hátráltatta a vízhiány. Emb Télét nem esett ugyan áldozatát, de több lakó; úgyszintén két keszthelyi tűzoltó is kisebb égési sebeket szenvedett. Leégett 101 lakóház. 250 gazdasági épület, cz\'összes takarmány s igen nagymennyiségű tűzifa. A kár 100,000 frtra tehető. Több mint száz család teljesen hajlék nélkül maradt. Keszthely város elöljárósága 10 én délelőtt a lakosság által adományozott több kocsi élelmi szert küldött a vész által nyomer és Ínségre jutott lakosság segélyezésére. A zalavári apátság ugyancsak 10-én nagyobb mennyiségű élelmi szert küldött a szegény lakók részére s dr. Haudek Ágoston kormányzó intézkedése folytán 3 napra való takarmányt kaptak szarvasmarháik és lovaik részére az Összes égettek. Özv. Bogyay Jánosné sármelléki lakos, Geroth György zalavári plébános, Kieger zalavári számtartó, Szabar, Zalavár stb. községek részint élelmi szereket, részint takarmányt ado mányoztak a vészütöttc népnek, hogy ez által azok nyomorát némileg eny hithessék.
— Díszes kiállításban megjelent az „Első magyar gazdasági gépgyár rész-véov társulat" idei cataíognsa, mely az érdeklődőknek kívánatra díjtalanul és bérmentve megkü detik. Az árjegyzékben elöfordu\'ó Összes gépek hazai saját gyártmány levén, méltán figyelmet érdemel.
— A nagy-kanizsai kir törvényszék elnöke Mórocz Ferencz perlaki k r. járásbirósági és Vellák József nagy-kanizsai kir. törvényszéki II. oszt. hivatalszolgákat az első fizetési fokozatba; Premusz Flórián perlaki
j kir. járásbirósági, Horváth László és Lórintffc István nagy-kanizsai kir. járásbirósági segédszolgákat pedig hivatalszolgákká a III. fizetési fokozatba léptette elő.
— Heti biztosok e héten (apr. 17—22) i a helybeli kisdednewlő egyesület ovo-! dáibao: Gutmann Vilmosné és Rosenfeld : Adolfné választmányi tag urnök.
— Eljegyzés. Schweitzer József : helybeli előnyösen ismert fodrász f. [ hó 13-án eljegyezte Keller Ignácz
t. barátunk kedves leányát Paulinát. Áldás és bdldogság kisérje f igyöket!
— Heti felügyelőbe héten (april 16—22) a nagy-ianizsáv.öpk. tűzoltó egylet örtanyájin Raffay lufváu ujooan megválasztott a parancsnok ur.
— Értesítés. Lapunk mai számá-bin fentebb közölt s a szőlőbirtokosokat érdeklő Japy-féle permetező gép i#n ertet ésé re vonatkozólag a czég
¦ egy tagja apr. 30-án, vasárnap Nagy-Kanizsán lesz s a „Polgári Egylet" kertjében azt gyakorlatilag bemutatja. A szőlőbirtokosok ennélfogva tiszte-
I lettel értesíttetnek s meghivatnak, hogy jól felfogott saját érdekükben minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. A gép bemutatása april 30 án, vasárnap délelőtt 11 órakor törtéuik ; kezelésére vonatkozólag minden magyarázat díjtalanul eszközöltetvén nemcsak a szőlőbirtokosokat, de a szólómnnkásokat is felette érdekli ; kár volna vaz alkalmat elmulasztani. Addig is ily gép e lap szerkesztőjének lakásán (Arany János utczai óvoda) megtekinthető
— Nincsen tíz. Nem az újonnan építendő sörgyár kutjában van vízhiányt abból hectoliterszám dül a viz. Azon kutakról van szó, melyek a város köztereit díszítik és nyilvános használatra szánvák. A felső templom előtti kut, két év óta nem ad vizet A fögimnárium-épület , elöíti kut szintéo már egy pár hónap óta ei van rontva, á környékbeli lakók, kik ezen kutak vizére vannak utalva, de kü\'Üuö-«a a vidéki pórnép emiatt a közelgő nyári forróságban nélkülözésnek vau kitéve. Felhívjuk e körülményre a hatóság figyelmét!
— Gsikolegelc. A .Zaiamegyei Gazdasági Egyesület" értesiti a gazdák öztfhséget, hogy Kemény Andor ur sármelléki gazdaságában hajlandó
csikókat bérbe venni 1893. évi május 1-töl október hó 3 J-ig 12 fii bérfizetés mellett. Ez érdemben a megkeresések szóval vagy írásban ?evezett legelő bérbeadó úrhoz inté-zendők Sármellékre.
— Fegyvergyakorlat. F. évi ápril hó 17 én és május hó 1-én fegyvergyakor Játra. Nagy Kanizsára a 48 ik gyalogezredhez 300—300 tartalékos vonul be.
. — Pixniket tart a nagy-kanizsai „Társaskör" ápril 19-én saját helyiségében. Kezdete esti 9 órakor. Ta gok által meghívott vendégek szive-sen láttatnak.
— Névmagyarosítás. Philipp Sándor jiá0-kaniz!-ai illetőségű ugyanitteni la--kos vezetéknevét belügyminiszteri enge-délylyel ,Pálfi* ra magyarosította.
— Buday Jói?ef V-dik honvéd-kerületi osztályvezető őrnagy Székesfehérvárról a népfelkelési irodák megvizsgálása végett Nagy-Kanizsán 3 napig időzött s mindent rendben ve-zetettnek találván legnagyobb elismerésének adott kifejezést
— Drágaság. A nagyhéten Nagy-Kanizsán rendkívül drága volt a piacz : a baromfi tej, vaj, és tejföl voltak különösen drágák, mert egynttai keresett csikkek. (Célszerű volna, ha a rendőrség, a városi szabályrendeletet, mely-szerint a kofáknak nem szabad bizonyos ideig eladásra bevásárolni élelmi szereket végrehaj:aná s megakadályozná azt is, hogy uiyanc ak a kofák a falusi élelem áru-okat a város végén elfogdossak
— Tűzoltó - egyleti közgyűlésen múlt vasárnap alparancsnokká Raffay István szivattyús szakaszparancsnok választatott meg, helyébe Weisberger Kálmán léptettetett elő, elhunyt Weis-mayer Mór pénztárnok helyébe pedig
Fesselhofer József ur választatott meg, ki is a helyettes pénztárnoki teendőket azóta teljesíteni szives volt, alkalmilag megemlítjük, hogy a tüzérségi szolgálat a központi őrtanyári apr! 15-töl kezdve esti 9 —10 óra közt van.
— Mi a csók. (Egy szemérmes leány naplójából. — Villanyszikra a szerelem fegyverezett pahczkjábol. — Nyitány a szerelem zenéjéhez. — Előszó éa bevetés a szerelmesek könyvében, melyet mindenki szeret elolvasni — Foglaló kölcsönös gyöngédségek kicserélésébe?. — Hangoló szerszám a szerelem bűvös játékában. — Kötelezvény bizonyos tervek kivitelerő!. — ígérvény (prome-ise) a Síerflem sorsjegyére, melylyel sokszor nyerni is lehet! — Szelvény (coupon) a szerelem értékpapírjairól. — Világnyelv, melyet még a néma is megért — szerelmes.
— Temetés. Szakonyi József városi rendörfókapitáuy temetése, mult szombaton délután impozáns részvéttel történt. Árpád utczában alig lehetett mozdulni s a hullámzó sokaság egész a temetóig tartott. Áldás emlékén; béke hamvaira!
— Mély megilletődéssel vettük azt az izgalmas hírt, hogy Yaszary Kolos belxzegprimasunk élete ellen merénylet követtetett ei budavári palotájában. Az áldott jólelkű főpip drága életét Kohl Medárd titkára, saját élete koczkázásá-val mentette meg. A merénylő elfogatott ki a primásí palo a pinczemestere volt. A hőslelkü Hutai szerzetese 5 törszurást kapott, melyben most élethalái közt lebeg. Eí országos megdöbbenést keltett hitvány cselekmény mellett áldjuk a gondviselést, hogy hazánk ünnepelt főpapja ép egészségben maradt!
— Pályadíj kitűzés A .Zalamegyei általános tanítói testölet" követke-ö pályakérdést tü/.te ki: ,Miiy mérvű erkölcsi haszon háramlanék a tanügyre a néptanítók anyagi helyzetének keltő javításával?" Jutalma nagyságos dr. Kuncz Adolf csornai prépost ur által e czélra kegyesen adományozott 25 frt. A pályamüvek idegen kézzel leírva, jeligés levélkével ellátva. 1893. évi június 15 ig bezárólag alulírotthoz küldendők be.
, A pályázat eredménye a f. évben AUó-Lendván tartandó tantestületi közgyűlésen hirdettetik ki. A pályakoszoruzott munka a közgyűlésen felolvastatik. A pályázatban a megyei tanítótestület rendes tagjai vehetőek részt. Zala-Egerszeg, 1893. április 10. üdvardy Ignácc a zalamegyei általános tanítói testület el-
- nöke.
— Adomány. F. hó 10. elhunyt Reichenfeid Ignácz nr iránti kegyeletből koszorút pótló adomány fejében adakoztak: T Keichenfeld Na-
nette umö 10 frt, Reicbenfeld Ede ur 10 frt, Reíchenfeld Gyula ur és neje 7 frt, Reicbenfeld Sándor ur 10 frt, Reichtüfeid Sándor ur 5 frt, gráczi lakos Hirschsohn Samu nr 13 frt, körmendi Gottjieb családja 10 frt és szegények\' részére azonnali kiosztásra 25 frt. A Chewra Kadiscba elöljárósága.
— E héten nagy és hideg szél uralgott, számos helyen\' tüz pusztított, legiszonyúbb Veszprémben dult, mely a város nagy részét hamuvá tette.
— Paprika Harekovits Szeged.
— RÖVid hirek. — A Keszthely-szeotgyörgyi vasút közgyűlése május 27-én lesz. — Jókai Mór szájából egy polipot kellett operáiul. — Gu lyás Gizella Jankó féle zongorán Berlinben hangversenyez. — Sümegen Jókait félszázados jubileuma alkalmából díszpolgárrá választják meg.
— A pápai főiskola 51 szóval 10 ellenében Pápán hagyatott. — Apr. 16-án napfogyatkozás Tesz. — Oroszországban a kolera erősen terj-d. — Hévizén telephon hálózatot létesítenek. — Állami vasutak menetjegy irodája május hóban Konstantinápolyba kirándulást rendez.
tén a hírneves Mauthner Ödön czég szállította, mely czég ez irányban is utolérhetetlent nyújt.
Y © g y © s.
— Egy népszer A „Moll-Me fran-c<Ia borszesz es ső" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és csúszós bántal-maktiál sebeknél, s daganatoknál Egy üveg utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvéellel Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárákban hitározottau Moll-féle készítmény kérerdö az ő gyári jelvényével és aláírásával.
Nyilvános köszönet
Boldogult és kedves em -lékii Jeledhetetlen Jérjem gyászos esete alkalmával Nagy-Kanizsa város tisztikara igen szép tanújelét adta — a boldogult iránti részvétének az által is, kogy ravatalát igen; díszes koszorúval díszítette.
A vendéglősök, vetészárosok és pinczérek egylete, —\'-" valamint a városi rendőrség és Bocskay János itr sem késett leróni kegyeletét az által, hogy ravatalára koszorút ne helyezzen.
A „Radastyán- és Tűzoltó Egylet", — a helyben állomásozó pénzügyőri szakasz pedig testületileg vonult ki — sorjalat képezve a gyászmenetnél — megadandó a\'vég-tiszteletet.
Ugy a Tek. vámosi tisztikar, egyletek és testületek, valamint mirdazok, kik a temetésnél jelen voltak — Jogadják e helyütt is, rész-vétókért — mély köszönetemet.
Ugyszinte köszönetet nyilvánítunk Iliid S temetkezési vállalkozónuka díszes rendezésért.
Oav. Szakon* í Józsefné.
és családja
— Kikelet. A főváros nyilvános terei ismét ünneplőt öltöttek, még pedig ezúttal újszerűt. A minden tekintetben-haladás embere, Ilsemann fókertész e tavaszon jáczint és tulipánokkal ültette be az Erzsébettér és a többi terek virágrondelláit és e hagymásnövények most készülnek fejteni megragadó szinpompáju virányu kat, mely rirány csakugyan dicséri mestereit; ugy a főkertészt, valamint Mauthner ^ magkereskedö czéget. e szép virágú hagymák szállítóját. csoportokat hatalmas keretekként gyönyörű bársonyszerü üde-zcid pázsit övezi, melynek magvát valamint eddig 15 éven át. ugy ez évben szin-
Szineszet.
LegutúMú számunkban kifejezést adtnnk el-JBmerésfioknek, m Ivet ez után zeni fognak a tarán attól megvonni, különösen altkor n*m, a midőn azt tapasztaljuk, l.ogy Rakodczay meg akarja kedteltetni a vidékkel\' Shakezpearet. — Üdvözöljük öt nemes törekvéséért, meri « által lehetővé tétetik, hogy az operettek és bohózatok által elrontott isiéi megjavittassék és ezáltal képessé tétethessek a közSneég a classikus mütt-k helyes megértésére Valószínűleg ilyen czélzattal adatott f. hó 6-»na„Leár király." — Az est középponttá Rakodczay (Leár) volt; ki helyes. fel fogás**), alapos tanulmányra valló beható körültekintéssel jáuzotta szerepét. Árnyalásai nem téve»tették el hatásukat, szenvedélyes kitörései, kétségbeesett fel-jajdulMai é< elfojtott zokogása viszhangot éb-reastett a szivekben s szinte látni\' lebete, a mint a sokat hányatott emberi szív, — bele-ulödvén a szenvedély veszedelmes szirtjeibe ra-C \'¦ Iván, a nyakasságaak szédítő vizforgatagai .->\' "Ibigyra axokté.l, kiket legjobban szeretett — miként szak 1 és törik elöttunk izekre és darabokra és miaeni r\'>ckad össze a fájdalom és szenvedések tulya alatt ej -ri köteles-! aégének engedni nem tudó porhüvely. A hatss mélté volt a játékhoz. A köxfinség üdvriadalban í részesítette Itakodczayt, megtapsolta nyilt szi-1 nen és számtalanszor hivta .a deszkák elé A \'•¦ többi szereplő közül a legnagyobb hatást Abray ; Aranka (Cordeli*) érté el, kinek egyébként is rokonszenvet keltő szerepe nagyban elősegítette : külső sikerét, de hatott a szívre és értelemre ; egyaránt az a jelenet, a midőn atyjával találkozik. A müérzékre valij hatását azonban Ábray Aranka az általunk már mait alkalommal is felemiitett nagyfokú intelligencziájának köszönheti, mely lehetővé te>zi, hogy a szöveget az emberbe belemagyarázza s alakja és egész megjelenése nagyban alkalmas arra, bozy rokonszenvessé togye játékát és személyét Mátraynak (Gloster) Shakespeare akarata ellenére is kicsiny szerep jutott, de azt :s becsülettel mu-tat\'a b- Mátray. Bihari (Kdgad) tinóm színe-I zéasel iá k\'tuw)\'felfogással párosult ügyes alakítással játszót*- A többi szerep is jó kezekben \' volt — Mindezek után még csak annyit bátorkodunk m.-jrjegyezni, hogy éppen a* izlé» nemesítése rzéijábol fölöttébb czélirányatosnak ( tartiuk. la a Shakespeare darabok dézsma nél-i kül kerülnek elüadásrs és az indokolatlan és ! értelemzavaró kurtításnak nemcsak esküdt ellenségei vagyunk hanem aestheticaí é zékünket határozottan fellazítja * legkisebb rsorba, mely hallatlan m-rényletnek tűnik fel, ha éppen Schakespeareon kövelietik el.
— 7-én Fehér rózsák" ment üres ház előtt. A közönség nagyon jól mulatott a nagyon is alant járó komikumon és a túlságos mértékben alkalmazott pikantériákon. A daraöKt KSvesi ¦Samu inas) dirigálta ki tehetségének sokoldalúságával és a he\'.yes mértékkel bódította meg a közönséget. Külónös hatást ért ei Boros Ferike iRic7.ii. a kiről megemlékezni csak moBt nyílik alkalom, mert ügye>en forgott a szín* padon és gondosai) alakított. — Szigeti, Abray, Ballá, Kantay, Ferenczy, Ijicikó, Mátray helyesek voltak.
\' 8-án az ötödikere hirdetett .Nap és Bold-1 operetté adatott. Az előadás össseségében szépen sikerült,, a *karok összhangban működtek, csak egy chöristának szabad szárnyra eresztett kitörése szokottéiul a vonalon Bácukay Julcsa (Manda) szerepéhez nagyon is jól illő modorral eleven, fürge mozdulatokkal teremtette meg alakját, melyhez járult még kifogástalan éneke, mely épp oly könnyedén csapó g a magasban, mint a milyen öntudatosan halad az alacsonyabb lépcsőkön A közönség tüntetett mellette és több dalát meg is ismételtette. Kövesi (Pikrates helyes játéka és mimikája, kitűnően rálasztott maszkja, no meg az improvizált közbeszúrása\', Kisiáét az est hősévé tették. S/ende Anna (Be-1 atrix) még ne n heverte ki a betegségét, pedig sszivbŐI kjvánjuk, bogy minél előbb meggyógyuljon — Hunfi iMignell gyönyörű tenorja, különösen az első felvonás t-rczettjében kellemesen látott Juhász iBrazao) szép baritonjával ma ís tündöklött. Közönség szép számmal.
S-én két előadás. Délután .Falu rossza", este Köve si Albert fővárosi életképe „Sany&ró Vendel a dinrniita" adatott. A szép számmal \' megjelent közönség sokat mulatott a* egynehány : eredeti ötletes és jól esett az embernek, amint ; Borszem Jabkó 1883—18*93. évfojyamait meg-] elevenedni látta. — A darab, mely nálunk premiere S/ámba megy — fővárosi életkép.\'annak azokásos bihicz-bohóczkodásaival, képtelen és lehetetlen jellemeivel és jeleneteivel. Kövesi, Bacska>. Fereöczy emelkedtek ki különösen.
— !t)-én BisBon három felvonásos bohózata a ,,Pcnt Biijaet család" került előadásra Font Biquet i Fenérváry) finom szinezéssel játszta
i szeredét, és páratlan hatást ért el. — Ursole (Kantay) ismét- remek alakot mutatott be. Le | Reynette (Kövesi) csodákat művelt. Mozdulatai, , figurái, Ltiarrai ered«"ti tehetségre mutatnak.— Dnbois, (Füredi) gyengélkedett. — Toupance (Mátray) és Üigob-rt i Ferenczy) helyetek voltak. A közönség megtöltötte a nézötermet és pompásan mulatott.
11-én a ..Madarász" másodszor ugyanazon . •zereposztással, és nézetünket, a melyet a 3-Íki előadásról hoztunk, a maira is kiterjesztjük.
— 12 én ,Macbeth." Ünnepe volt ez a müénó közönségnek, hol esze és | szive bő tápot nyerhetett, hol felemelkedett a közönséges pontról és purga-tonuraon vezethette magát keresztül.— \\ Rakodczay (Macbeth) tehetségének leg-] hatalmasabb része lépett előtérbe, dic-[ tiója a velőkig hatott, szivet -rázó dör-; gedelmei .•negfagyasztották a vért az \\ erekben. Hatott a lélekre és az érte-\\ lemre egyaránt; a mázsányi aulyoa gon-I dola\'ok. melyeket belénk magyarázott, [ nen téves tették el hatásukat az ö mfi-; vészies interpretatioja mellett, a mely a ; legcrősebo szenvedély legnagyobb tüzé-! v hevében i.\' hűen kiséri beszédeit Visionatíus álla- a. a lelkiismeret fur-daíása hatalmas acc.ntussal és Ügyes mi-; mikával lettek nyilván valók nu és rendkívüli pontot ért el művészete akkor, a , midőn Banquo szellemével másodszor is ; találkozik s az izmok feszüléséből, arcz-
í Y
. HARM1NCZKETTEDIK ÉYFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 15-én.
vonásaiból, ideges rántásaiból ékesen láttuk. mi ;¦ bensőséggel, odaadással és művészettel játszik. A közönség, mely zsúfolásig msgtöltöttn a színházat, tombol\'\', tap30Ít, és*,számtalanszor hitta Ra-kodefcayt a*lánipak elé. Maradandó becsű játékot nyújtott Laczkó Aranka (Lady Mácbeíb.) Majd mint a férjét a roazra. a gyilkosságra csabitó, az iszonyattal szövetkező nő — ki hinghordozásának és mimikájának classikus voltánál fogva mindenkit magával, ragadott majd mint az Eumeoidák karmai által\' végig gyötört gonosztevő, — kit az ártatlanul kivetett és bos?uért az égre kiálló vér átok súlya előttünk nyora agyon kinzó . gyötrelmeivei, kinek minden vonásából a poklok ki ujai vigyorognak kajánul felénk — kinek szenvedő \'arcza és felcsigázott képzeleti/ülte visiouarius lélek-állapota édes — kiuos érzlemeket keltett hullámzó lelkünkben — fáradtságos tanulmányának is nagy, nehézségekbe ütköző alakításának legszebb eredményét r<alatta be. Éppoly r*ndó éljenzé^sel fogadták mint Rakodczayt, melyet éppúgy megérdemelt, miat Rakodczay. — Méltó sikert aratott Mátray (3anquo(. meleg részvétet aztrezve iránta helyes felfogásáért éa jeles kiviteléért Biharinak (Macauff) szintén van. része az est sikerében. A játék szép összhangban folyt le,\' a melyben Tombor karmester, — a ^darabhoz külön szüneteket és közöket kitöltő, valamint a darab hangulatához lőbb rendbeli kutforrásek felhasználásával irt — zenéjének is kijutott a része. A seereplők mindegyike érezte hivatásának fontosságát s igyekezett is annak derekasan megfelelni. A közönség lelkes éljenzésfk közt minden tekintetben megelégedetten oszlott szét.
— Jt.vŐ heti műsor. Vasárnap délután 4 órakor: A feneleányok. Kste oloszór: A leányasszony. (Abonvi uj népszínműve.) Hétfőn teljes kiállítással: Faust. (Goethe remekműve) Kedden: gát Szerdán, elöstör:
Fe zsg 5. f-Muraí vígjátéka íCsütörtökön : Síé p Heléna. Pénteken: A s rig e t v á r i vértanuk. (Történeti színmű.) Bzombaton, először A rabló k. (Offenbach operetteje.) Vasárnap Dalos Pista.
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők
XÍJ. X*7"aJ cUta József könyv-, papír. hangjegy- és hangszer kereskedésében, Fő-tér, ó-takarékpénztár épület.
— ,Az ojság\'. Szomabázy István kollégánktól az Újság czim alatt egy érdekes könyv jelent meg. melyet a .Pásti Napló" előfizetőinek húsvéti melléklet gyanánt küldött szét) A könyv leleplezése az újságírás mesterségének és az aktív újságíróknak. Apróra el van ott moudva, hogy mi megy végbe a szer kesztöségekben és a.nyomdákban, mielőtt az újság kinyomtatva az olvasó elé kerül. Sorba yannak yéve a szerkesztők, vezérczikkirók, tárczaírók, rovatvezetők, s valamennyi anekdotaszerü képekben van bemutatva. A szerző mindenkiről tud kellemeset mondani; elbeszéli mindazokat a jóízű históriákat melyek egyes kollegáinkról újságírói körökben régóta közszájon forognak. S teszi mindezt könnyű, kedvei modorban, eleven stílussal, s végig meg nem lankaaÓ, friss szellemességgel. Csak maea Szomaházy István hiányzik belőle, a ki pedig, mint novellista, mint tárczairó. miat hírlapíró egyaránt elóKelö helyet foglalna el a könyvben, ha más irta volna meg. A könyvet a Pesti Nap!ó adta ki.
— .Teli reoe*, regény egy kötetben, irta Rákosi Viktor. A jeles elbeszélőnek és kitunó humoristának e legújabb müve a magyar társadalmi életből van merítve és bő alkalmat nyújt- arra, hogy a szerző megfigyelő és leírási képességét érvényre juttassa. A mese eleitől végig olyan érdekes, hogy az olvasónak figyelmét állandóan fogva tartja. Hogy humoros részletekben sincs hiány, arról kezeskedik a Rákosi Viktor neve, mely tudvalevőleg „Si-pulus\'-nak erős konkürrencziát csinál. Megjelent a kötet az „ Bgye-tnmes Regénytáru-ban, amely vállalat hazafias szellemű irányának ujab ban azai is bizonyítékát adja, hogy első sorban hazai íróktól közöl érdekesen megirt regényeket. Egymásután fognak ezentúl is megjelenni a legkiválóbb magyar írók tollából olyan jeles kötetek, melyek a közönség érdeklődését a vállalat iránt csak fokozhatják. A Rákosi Viktorféle „Téli rege* után jönnek majd Bródy Sándortól, Herczeg Ferencz-tól és más elismert nevű íróktól ér-
dekesnél érdekesebb kötetek. A most megjelent regénynek ára piros vászonkötésben őb kr. Kiadja Singer és Wolfner Budapest.
— Az Athenaeum kézt lexikon:*. E jeles vállalat melyet a magyar tudományos éíet több kitűnőségének közreműködésével Acsády Ignácz akadémiai tag szerkeszti, robamosao halad befejezése felé. A moít szétküldött 37 — éa 38. füzet már a T és ü betűkbe 1-sö reudszókkal végezett s a V betűnek is közli nagy részét. Művészi kivitelű mellékletei jelenleg növénytani és állattani tárgyú színes ábrákkal lepik meg a vállalat olvasóit
— Boross TUniós „Máiyás király az igazságos" czimü\' történeti regényének 8 ik füzete az .Olvasó Kör" kiadásában megjelent. Ar-a25 kr. Előfizetők külön kedvezményben részesülnek.
— Beniczkyné Bajza Lenke válogatott regényeinek^ Singer & Wolfner könyvkiadók hivatalában megjelent a Il-ik füz"t. mely a .Delila" regénynek végét és az BAjBsa jegy" kezdetét képezi. Ara 25 kr!
— Előfizetési vagy előjegyzési felhívás ily czimü nagyérdekü munkára: .A magyar zene sajátságai." (Elméletileg tárgyalva s számos hang-jegypéldával gyakorlatilag megvilágítva.) Irta id Ábrányi Kornél. Midőn a fennti általános aktuális érdekű s irodalmi hiányt pótló munka kiadására alulírott zenemükeréskedés magát elhatározta s annak pártolására a t. cz. magyar közönséget ezennel tisztelettel fölhívni bátorkodik ; az a meggyőződés vezérli, hogy e ténykedésével nemcsak nemzeti irodalmi hivatást teljesít: hanem lényegesen is hozzájárul ama homályos fogalmak, eléggé nem tisztázott nézetek s téves meggyőződések eloszlatásához, melyekkel a magyar zene aspiráczióval szemben még sa-v ját hazánkban s annak legiránya-dóbb köreiben is minduntalan lehet találkozni. Szerző méltó hivatottságát bizonyítani egy ily eddigelé még senki által meg nem kísérlett munka megírásához felesleges. Mellette szól agy évtizedeken keresztül kifejtett s.tkoldalu s mondhatni úttörő raükö-d-íse a magyar zene majdnem minden válfajában. Mellette szólnak, mint szélesen ismert író. kritikus, zeneszerző s tanárnak számos Önálló eredeti elméleti a gyakorlati zenemüvei, mely utóbbiam immár meghaladják a kilenczvenedik opus szá* mot. A kérdéses munka mintegy hat nyamtatott ivre. fog terjedni díszes kiállításban. A fősúlyt nem a felesleges írói terjengősre s a csakis szrkértÖk által megérthető theoreti-kus szórszálhasogatásokra, hanem a tárgy lényegére fektetvén, oly nép szerű stílusban, mely a kérdés meg-érthetését még a müveit laikus olvasóra nézve is lehetségessé teszi. A munka f. év ápril havában okvetlenül meg fog jelenni s a t. cz. olvasó-közönség a magyar zenével foglalkozó s iránta érdekkel viseltető minden rendű, zenekörök, tanárok s tanintézetek rendelkezésére állani. Előfizetési vagy eljegyzési ára: két korona és 40 fillér (1 frt 20 kr.), bolti ára az igényeinél fogva tetemesebb leend. Tisztelettel kérjük a megrendeléseket legfeljebb ápril hó 25-ig alulirott zenekiadói czégbez beküldeni, hogy a t. cz. megreude-lgkneh a munkát f. év május hó I-igV pontosan megkűldhessük. Alulirott kiadói czég minden 10 előfizetőt vagyomegrendelót gyűjtőnek egy tiszteletpéldánynyal szolgál. Hazafiúi tisztelettel Budapesten, 1893 már-czius hó Rózsavölgyi és Társa, w. és klr. udr. zenemükeréskedés (Kristóf-tér 3.)
\' — Ai nj szerkesztő, Dr. Várady Antal kezébe átment .Ország Világ" húsvéti száma, fényes kiállításban, uj eredeti, rendkívül érdekes képekkel, a legjobb írók tollából eredő változatos, gazdag és becses tárta\'ómmal jelent meg. Hamarjában nem tudunk rá "példát, hogy képes hetilap ily hirtelen, mondhatnók egyszerre alakult át a legfényesebb és költségesebb kiállításúvá, s gazdag tartalmúvá, a mit bizonyít az, hogy e hús-
véti Bzáma a szerkesztő, Várady Antal szép húsvéti költeményén kívül (melyet illusztrálva közöl,) Btmiczkyoé-Bajza Lenkétől, Herczegh FereucztŐI, Kozma Andortól, Szüry Dénestől. Hegedűs Istvántól, stb. Vannak érdekfeszítő, becses irodalmi köz.emények, versek, regények. A. zeneművészeti czikk id. Ábrányi wor-nél, a színházi kritika pedig a szerkesztő tollából került ki. Kép?inek elég a tárgyát említenünk, hogy kiváló érdekességük azonnal szemünkbe tűnjék. így Wekerle miniszterelnököt dolgozó szobájában, Jókai Mórt íróasztala előtt, P. Márkus Emiliát szaioojábaa fényképeztette le a-szerkesztő, a ezen, ugy mint a többi képek kivitele: művészi repro-duktióra val<. A lapnak igen díszes uj czimlapja vau Jankó János terve után. melyet Morelli Gusz-áv, jeles művészünk metszett fába. A lap élén Gróf Appoayi, Herczegh Ferenc?, Szüry Dénes, Hegedűs István és Kozma Andor arczképei vannak. Az uj czimkép meglepő szépen ábrázolja a haza aem tőjét kinek körébe a nemzet a nép sereglik. E lap minden ház. asztalának díszére s minden család örömére szolgálhat. Előfizetési ára : negyedévre 2 frt, félévre 4 frt melyet a szerkesztő-nevére. Dr. Várady Antalnak (Kerepesi-ut 1 só szám alá) kell bfküldeni. /¦
— A bizalom, melyet a közönség az Atheuaeum írod társulatnak az általa kiadott Kézi Lexikon meleg pártolása által előlegezett, mint az ujabban megjelent 37. és 38. füzetből látjuk, nem veszett kárba. Nemcsak a terjedelmet illetőleg tartja be a kiadó adott szavát, hanem a vége felé még szebb és gazdagabb kiállítóéi mellékletet nyújt, mint az ele,---
s igy senki sem mondhatja e válla latról, hogy többet Ígért volna, mint a mit be is tartott. A 38. füzet egy kettős és egy egyszerű színes képmellékletet és ezenkívül még két sürü szedésü táblázatot tartalmaz Szövegé a „ Veszettség" szóig terjed, a végéhez tebát már nagyon közel jár. A mü. mint örömmel értesülünk, április elejére mar befejeztetik s igy végre egy jó, teljes, magyar szellemű, fényes kiállítású lt síkon áll majd a magyar családok rendelkezésére, mely a legtöbb könyvkereskedés utján 1 frtos havi részletek mellett lesz raegázerezhető.
— A magyar népdalok terjesztése, és a magyar miuene fejlesztése érdekében, nagy érdemet szerez Hoós János dévai zenetanár álta! alapított .Eredeti magyar daitár" czimü havi fűzet, mely újból megindult. Elöltünk fekszik a Ill-ik évfolyam 8 ík íüztte 8 dallal, melyik körül kettő czimbalomra ran áttéve. E pártolásra méltó vállalatnak főlörekvése leend az Eötvös Károly által az országházban hirdetett eszmék megvalósítása, amennyiben a régi daliás éneknek zongorára is tért nyit Egyes füzet ára CO kr. Előfizetve olcsóbb.
— „Magyarországi tanítók Házának" létesítését tűzte ki czélul az ÖvVÖs-alap or.\'-z. taai\'ói egyesület" melyet a milleníum emlékül aliit fel. Erre nézve telket kér Budapest fő- és székvárostót, a nemzetet pedig adakozásra hívja fel. Hatalmaz eszme, hizafiui örömmel üdvözöljük!
— Nádor éa Bárd bpesti zene-mükereskedó czég kiadásában jelent meg a „Ciné Misztye* Margitay D zsó pályadijat nyert és nagy sikert aratott népszínművének összes eredeti dalai ára 2 frt. Népszerű gyors elterjedésre bizton számító zenedarab, melyet alig kell olvasóinknak ajánlani, mert annak szerzője D\'amant Leo. kinek múzsájával már többször .is igen szívesen találkoztak olvasóink. Kritika gyanánt elég anyuvá elmondani, hogy agy az oláh jellegű dalok nemzetiségi színezetét, mim a magyardalok zamatját a szerző nagyon szerencsésen eltalálta. A bodal szövege Dóczi. Lajostól van véve, a Horatánczi Kereszty István a Pest; H.rlap munkatársától. Különösen szép az első felvonásban többször megújrázni kellett. A „Cine (Mintye* dalai F. Hegyi Arankának van ajánlva, ki a darab főszerepében bájosan énekel és elragadóan tincxol. Megrendelhető vagy a kiadóbál Bpest Károly-körut 8 az. valamint minden vidéki zeinemuke-reskedésében is.
Papimelet ¦
Óvatosság.
Kopasz ur njévi ajándékot tűid egy barátjának.
Levelet is cfoma?ol a küldeménybe. A levél eziela atóirattal végződik: ->
— Óvatosan bont-id fel a csomagot
Ki nyert?
Hu/ás április 5-én r Prága: 89 19 50 72 36
Húzás ápril. 1-én Bpest: 52 5 21 75 G5 Húzás apr. 1 2 én Brünn : 27. fi9, |43, 83. 51.
Húzás április 8-án Bécs: 56. 80, 33, 27, 68. Grácz: 47. 21. 26, 28. 80.
Kryllttér.\')
Henneberg (¦ (cs kir. udvari azálütó) : Melyemgyára Zürichben privát megrende- ! löknek közvetlenül szállit: fekete, frh r és szines selyemszöveteket méterenkint 45 kr.-tól 11 frt $5 krig poütabér és vámmentesen sima, esikos, koczkázott ét mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 ku önbözö mi-; nöség és 2000 különböző szin s árnyalat -| ban). Minták posta fordulóval küldetnek. — 1 Svajczba czimiett levelekre 10 kros és le-| velexö lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
Vese, h agyitól yay, húgydara és köszrénybántalmak ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurutos bán-talmainá1, orvosi tekintélyek által a Líraion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve less.
Hiigyhajtó hatásul
Kellemes \\ú\\
Kapható ásvány vlzkereskedésekben és gyógy szertárakban. A Salvotor-forráh igaza Eperfeseii
WA
sörsajt.
36 drb sfaniolba burkolt, tégla alai-u sajtot küld megrendelésre 2 frt 66 krért postautánvét mellett, minden vasúti állomásra bérmentpsen. Az első ko-
loni sajt készitó. RUDOLF KLOBLER
Kolto Csehország.
*) L rovat a\'alt kfizlftttekért nem vállal felelősséget a szerk
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORPI LAJOS.
Hirdetések.
m ghfiléi áltsl keletkezett betegségek legnagyobb része, nagyon könnyen Talna mellőzhető alkalmsa ház szerek azonnali alkalmazása által. A Horg >oy-I\'ain-Expeller ily etetekben a
ledjobb be dörszölés
Hasonló jó eredménynyel használhat\'. csút, köszvény és tag*zaggatás, valamint fejfájás, hátfájdalmak, csipőtáj-dalmak-sTfv ellen és majdnem minden háztartásban készleten van Kren szer 40 kros, 70 kros és 1 fori>K20 krós üvegekben m íjdnein minden gvógy-szertárb&s kapható. Minthogy eiVék-te\'en utánza\'okis láte; Jek,kifejezettcn:
aBicbKrféle Horfiony-Paía-Expelier
— kérredő.-
Birtok bérbeadás.
Nagy-Kanizsán a város közepén. (Árpád- és Kinizsy-utcza közfitt 4422 ? öl terület azonnal
bérbe adandó,
melyből 1379 Q 01 fákkal és cserjékkel Tan beültetve Italméréssel egybekötött mulatóhelyül kiválóan alkalmas.
Értekezhetni Nagy-Kanizsán Áipád-utczában özv. Szakonyi Jbzsefnanél.
URAKNAK.
Az újkor legszebb találmánya a szabadalmazott galvanoelekrrícns készít-lék, a .Refector-. mely a testen éaz-revehetleuül viselhető, nemi gyengeség ellen (elgyengült férfierő), ha még oly idnlt ís, kitQnő eredméoynyei al-kalmaztatik. A Refector minden államban szabadalmazva van és sok arany és ezfUt éremmel lett kitOn-tetve\'. Dr. Volta tanár rendszer? A készülék, melynek ártalmatlanBágáért kexesBég vállal tátik,kényei mesén hordható a zsebben. Az orvosok minde:t országban állandóan ajánlják. Használati utasitass .1 ellátott röpiratokat (zárt Iboritckban. 10 kr levélügy el-len.hen) ingyen kitld a cs. kir. szabadalom tulajdonos Augenfe d J. elek-tro tecbnikns. II é c s, 1. Schnlr^, strasse 18-
Dx*. Popp *T. <3-.
Béoi C«. és kir. oiztr. magj. és görög kir udT. fogorvos -t,-
anatherin szájvizének
különös hatása.
e\'ismerve Janel Oyula gyakorló orvos tudor által.
Rendeltetik a bécsi cs. kir orvosi egyetemen OFOLTZER orvos-todor, egyttemi főig»t-gató é* caász. éa kir. ud.ari tanácsos, valamint Klettinskv Brantz, Haller stb. orvosok által.
Ezen ssájvii általiban a fogak tisztántartá-¦ára saolgál éa felorvaattja vegyészeti tulajdonságainál fogva a nyálkát a fogakon és átok köitltt.
Különösen ajánlható annak használata ebéil után, minthogy a fogak kött hát>amaradot: h.isriitri-fskék elrotbadásuk folytán a fogak anyagiéizeit veszélyeztetik és kellemetlen száj bflzt oko«nak.
Uée azon esetekben is, hol már fogkőkéfj-zé* lét- zik, igen nagy előnynyel hasinálbat<\'>. mert meck ményedé»ét akadályozz %. Ha a f«c nak csak legcaeké\'y^bb lésze le van törve. Upy az egé«z fog rothadásba megy át és a ISbbi egé^Kségea fogakat is elrontja.
a fogaknak természetes szép szinoket viaaza-adja, miután minden idegen részeket vegyészeti-leg felemészt és eltávolít.
Igen baiznonnak bizonyul mesterséges fogak ti Eztán tartásánál. Megőrsik naok eredeti ssinét és fényét, meggátolja a fogko ké.zödést és eltávol t minden kellemetlen bűzt
Megazütiteti semcsak a fájdalmakat, mely-k üres és romlott fogától erednek, hanem a bai elharapódzáaát is gátolja
Jónak bizonyult továbt á az Anatherin ««á -,vts a fotciny rotbadátnál ; mint biztos enyhítő ¦zer fájdalmaknál, melyek Q <tt fagaktol t-s köazvé.y hajóktól erednrk.
Ezen tzájiiz minden f- gfájdalmat kSnnyeu. bittotan és minden utóbaj elóidéiése nélkül legr&ridebb idő alatt ervhit.
Kfllönösen nagyra beoulendó az Anatherin széjvit a lehelet tiictáütartásánál, valamint a már létező bflzöi lehelet eltávolításánál, mihez a gyakori szájmosá* e:ég*ég-i.
Nem ajánlható slégf.é elpyenirtiit foginycél Ila az Anatherin szájvíz csak m\'-gy hétttj haaz-náltatík a rendelet szeriut, a beceg fogiuy sá pa\'dtaága elmúlik éa az ísmet rózsaSzinfivé vilik.
Kp oly haaanosiiak bizonyult ezen szájviz ingadozó fogaknál, mrly bajban göivélj--»ek szoktak szenvedni, valamint akkor, ha előhaladt kor folytán a foginy fogyni kezd.
Biztos szer továt>t<i az Anatherin szájvi-könnyen vérző foginynél KLnt-1; o> a foggyö-kerek gyengesége. Ily esetben Inmié iy fogkefe Síükségev. mert ez a foginyt eleveníti, miáltal az nj tevékenységié képessé tétetik.
inagyp&Jaczklfrt40fegjközép 1 frt,Ittcsi SÖit.
Növényi fogpora rövid használat után a fo-gak«t^vxkit J fehérekké t »xi anélkaL, hogyár-^talmárá votna Ára doboionkint 63 kr.
Anatherin fogpaslaja üveg aceleaczékben 7*1 krr&l, j <nak bizonyult fogtisktitő szer.
IiistoF fogaitája lí >¦.-;.; has-náut után vakító fehér fogak (t rmeazetes és múfogak) ápo-ására és a fogfijii megazantetétére, darabja 35 kr.
Fog-űíomi igen gyakorlati s a legbiztosabb ssei a lyuaas fogaknak Mnólmozáiára. Ara doboaonkint 1 írt.
Dr. Popp orvosi növenyszappan
kitűnő pipare szer a aömor, kdteg, * májfolt, éa neplő a ti*\'t& üde i rezbór elómoz-
ditiaa és fentartására, az atka, pörseuéí, tisztátlan arc.il." - k el en SO kr. Popp Veloatlae arezpora 75 kr. legfinomabb
frauezia ólommentes, jól fed.
de ~ í at
Popp Ean de Quinme 7b kr. A legjobb fejmosó im-t. Eróaiti a fejlwrt.
POPPfe! 6 Sav0n de Fami"6
pompáz minőség, frai.C7.ia módon kéititve különösen ajánlatos családok batxnL> latára. Darabj* 15 kr Kapható hat különböző színben és 6 kell-mes Óa erós iilattat. TJ)/^T3\'Q legfinomabb tzappanaí 2J krtó; 60 rUti krig, legfioomabb illatszerei 50 kr -tói 2 frt 50 krig, UgHomabb pomi éi (u--meiiqu-jei 10 krtó] 1 frtig.
Dr. POPP J G.
birnevea
Toilette különlegességei
Kaphatók; NAGT-KANIZSAN : Práger B, Ssörcaöky B éi Selui L. győgysieréizeknél. Fesselbofer J., Sommer S., Csillag B, \\V. is* & I.edof.iky, Ro.enfeld A., Prezelmayer & Doutacb.NAGY-BAJOMBAN: Kőrös L.gyógvir.. XIS-KOMAkOMSAN ; Horváth E. S gyogy«. CSAhTORiTÁS: Gönczy özv. gyójrvaa. .NE-MBS-VlDOy Kisa Gy. özv. gyógy.s C8i:R-GÓN: Ptaébsiai F. gyógyss PERLAKON Si-po» B gyögys*. MURA-SZOMBATON : Bí-lca B. gyágyai.Al.SÓ LENDVAN: Fuss F. gjígj>-T. MARCZALI: Körös V. gyógyaz NAGY LAKOS; Hik« Fr.. Hayer S. s-yóny szer eszek. NOVÁN : Perzay 8 gyógyas. NaGY ATÁDON : Bcía S. gyógysz araknál. Valamint Magyarország <i,; .-den gyógyiárábau éa illatszer ktreskf¦ at_--1¦•¦ Hltánzettaa dr. Popp-féle gyircminyok kí-rendfik.
HARMDíCZKETTKDIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 15-én.
geittner és rausch
Budapest, VI. Anírassy-it 1.
Ndgy választékú raktár műszaki és szerszám czikkekben.
Háztartási és^konyhaíelszerelési tárgyak nagy raktára.
• saját gyártmányú
kerti-, gazdasági és tűzi fecskendik, bor-, ser- építési és kútszivattyuk.
Tűzoltó felszerelések.
Legjobb kivitelű P(erohospora permetezők, kerti szerszámok és kerti létrák stb.
Gammi és kerll tömlők. Tornaszerek a legjobb kivitelben.
Á bánok-szt.-gyórgyi erdógondnokság kerülete tóbb erdőségében néhány ezer öl
bükk és fehér gyertyán hasábía
azonnal eladó.
A vágások fekvés?, a fa mennyisége és érára vonatkozó felvilágosítással szolgál
az erűőgondriokság.
ingatlan
tulajdonosok
FIGYELMÉBE !
földbirtokra, házakra, úgyszintén gőzmalmokra
KÖLCSÖNÖKET «sv
közvetitek" 4— 4\'/,•/,-os kamatra, drága \'kölcsönöket con-vertálok; ingatlanokra, harmadik és negyedik helyre 6% mellett, továbbá s/.elllélj lllleil minden összegre a legrövidebb idö alatt előleg nélkül.
szentesitnémeth istván
BUDAPESTEM.
andrassy ut. 88 szám
1 lislolni gjalag- és toralaklaiia issas ttam s cstomúisi imtüuL lállalUiiija.
sartory oszkár
épitö-anyagok raktára és
c:meatíru gyára Nagy-Kanizsán.
ízeriat raktirgmban . leg
E
roentépitést
Van szeieucsém azon tUztelettelje* jelentést tenn kitűnőbb minőségű
mező- és vakolat-gipsz, ópitészetii mész. hytí-. mész, román cement, lt román cement és valódi p?rlmoosi portland cement
készletet Urtok ereded gyári Arak mellett; tovibhá: a Nagy-Kanizsán berendezett remerváru gyáramban kitiiuö éa valódi portland cementből készült camen ti emezeké:, természetes *öröií éa fekee. színben, különféle nagyságban közönséges és mesterséges márráoybaa gyártok mindennemű épületdiszitményeket szállítok, elvállalok unkálatokat a. m venec;ai-rerr»zi graoit. mozaik padozat taiapzat víz vezető cement-csato" na, falak szárazra tétele, vízvezetékek he^yreállitását, szarvasmarha, abrak, aorompóle. abrak lehütő kádak ee vízgyűjtők elkészítését, *teyer homokkőt, karati ós karrarai márványt, kel-heimi lemezt, elszigetelő kátrányos lemezeket — különoien előnyösek falak szárat állapotbaní megtartására — kereszt ágakat, falkapcsokat, a legjobb minőségű vasból gazdasági gépeket, úgyszintén szerszámokat, valódi chamoite kályhákat a iegoicsoi.u arak meiiett rzallituk általában minden as építészeti és gépszakmába vágó megrendelések a leggyorsabban és legjutanynsabban t Ijeeittetnek. Kiváaatra előlege* rajzokat féayképeket és ¦litadarabtkat Biadeokor Kiváló titztelettel
árszabásokat, mintalapokat, kész vagyok, beküldeni
;|Fiók üzlet Miskolczon.
Sartory Oszkár. 3
Keil Alajos-fé\'é
padlózat-fónvmáz
(Gilasur)
legkíiüoöbb mázoló-sjer puha padló számára. 1 nagy palaczkára frt 1 35 kr. — 1 kis palaczk ára 66 kr.
Yíaszk-kénőcs
legjobb éa legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára, 1 köcsög ára 60 krajezár, mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
¦ tfsqfc **»- ff-
f» .-.zitnálják f*í
*/*jk to,,béé a ki tltp ,ucárr*u>w
bajuszt,
ét uh tzaiállt (fror, az tiatt-nálja a ér. fâihch-felr
8uájczi haj- elixirt.
I hmjasoomzts tltr, mf| rfy-mtcsiüatrti a hajhullást, heti-rotoít biztos siktreért a p4hz xafzrteatoet ktztsko-
mm.
Ar.i: i nagy tégely 2 fi-t. 1 kis tégely 1 M 20 kr. Kapható a
magyarországi főraktárában BUDAPEST, IV., Kecskeméti-utcza 8.
Szétküldés vidékre az összegnek készpénzben vagy levélbéi végben előre való beküldése esetén bárhova bérmentve és lelje\' titoktartás melleit, vagy pedig utánvét lel fcérmenlellenü:
göz-
csillésre1
l\'.V\'tbíUjilljlla .
naját gyártmánya kllüiió
gőzmozg^ony ainkat
és
gőzcséplőgépeinket
kifogástalan szerkezet és munkáért *\\tökéletes kícaéplesért és valamennyi ga-bonafujnak teljesei piaczképes tliztitaaaért a legnagyobb munkaképessé; mellett teljes Meíösséget vállalunk. —"Valamennyi gépünk igen czélazerü biztonsági készülékkel. Jelentékenyen meghotszabbitott szalmarárókkai. nabadilma-zstt zsiktartó készülékkel a mozgcmyok eltöVketlen vznwtatö üveggel, tartalék ez szivattyúval kemény fel- él leeresztő készülékkel, puskázott gózhen-gerrel. Önműködő hengerolajozö szivattyúval dörzsfékkel stb vannak ellátva. A kazán 6 légkórnyi szabályos nyomásra készült.
kitünó bizonyitváayok, rendkívül olcsó árak- — Kimentő_ajánlatokkal készséggel szolgai:
F
|*l|U ITil Óc Ti U Wl mezőgazdasági gépgyári L.\'lll.i I II pö 1 Illett líndapest, Vaczi-kÖrut 60.
Kezi és járgáriyos cséplőgépek, rosták és mindennemű gazdasági gépek nagy választékban
Legújabb kedvezmény !
Magyar Nők Lapja-
800.000 frt nyereményben részt vehet mindenki, a ki a ra előfizet, — Évenbint 25 sorsolás
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Magyar
(Magyar
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
H íziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszony)
Nők Lapja
Háziasszouy)
Nők Lapja
Háziasszony)
az egyedüli hetilap, mely elófize- Magyar NŐk Lapja tőinek ily kedvezményt nyújtani < „y , . ¦ ¦T*\'
tépeg. j (magyar háziasszony)
egész éves ^fizetői azon*™;MagyarNők Lapja
M.igyar Szakácsköny női szépség tankörryvé"-t és egy eredeti regényt kapnék ingyen. ;
félévei előfizetői ,a. női szépség; Magyar Nők Lapja
tankönyvé*-t és egy jeles eredeti; (Magyar Háziasszonv) regényt kapnak ingyen.
sz"ke"L\'°J.! ^ar„óíhJ,rzsi 3 a !e8-: Magvar Nők Lapja
jobb íróktól kozol költeményeket,: „. . "J
elbeszéléseket és czikkeket.
(Magyar Háziaszony)
(Magyar Háziasszony)
Magyar N ők Lapja
(Magyar Háziasszony)
megjelenik minden vasát nap s minden héten ad egy ingyenes mellékletei.
Minden két hétben ,Tükör előtt" czimmel ingyenes divatmellékletet ad számos képpel és eredeti párisi! divat i udósitásokkal.
fölöilegessé tesz minden más ma-; iVf&gy&r NŐk Lapja gyár vagy németnyelvű divatlap j (Magyar Háziasszony) járatását.
a család minden tagjának szellemi MaffVar NŐk Lapja szórakozást nyújt jól megváloga-; ¦ (gm„ Háziasszoay) tott olvasmányaival.
Megrendelhető: Budapest, Kíshid-utcza 9.
oly kiváló izlésse! van szer kesztve, hogy serdülő leáoyok kezébe is bízvást adható.-minden két hétben „lulihs" ezimtnei ingyenes gyermeklapot ad.
egyedül áll a magyiT iroda-lombjii mint háztartási lap. Benne minden háziasszony meEtalálhstja a szükséges tudnivalókat.
a családnak orvosi tanácsok-is szolgál minden héten — egy jeles orvos urján. fényes kiállításban és gazdagon illu-iztrált tartalommal jelen meg s más hetilap nem versenyezhet vele. mert annyi és oiy díszes mellékletet ad minden héten in»yen, hogy ezt csupán előfizetőinek nagy száma teszi lehetővé, nem riad vissza semmi áldozattól, mikor előfizetői igényeinek kielégitésáröl van szó. minden előfizetője megkapja az Ö-szes sorsjegyek jegyzékét, a számok pontos följegyzésével.
su f
Lr mm
1(5 = H ¦ 3 *" o- 1 II
- o
z ^ s m
" \'S-
¦ m m t» i ~0
s o > Os
pt to s
•ca
~.
j * p

1 g \' j
— tr -j, S"
îS s ?s I- ¦ r-
1 oo


s **
« f r~

lu

1» c
:q s H a
GYÓGYFORRÁS,
magyar selters
n
Vegyelemezve a budapesti tn kir. eg%elemen. Szerencsés vegyi Összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szénsav inrt.it ma kiváló hatásának bizonyult, különösen todöb alttal máknál, n hol 3 szabad szénsav csekélyebb jelenléte megi\'nja a :*teget a káros, sőt veszedelme^ lüstől, ellenl/Cii a féiis kfliittl szénsav gazdagsága a gyógylialása alkati eszeknek a beieg testrészt:- ¦ való gyors és btztus > é\'elét PüzVimi. Ezen tulajdonsííg.inak kusi-.óiilieti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is. hogy a hol szaliad s?^".;savtartai01»:-ban eróselib ásványvizek, mini a seltei-si, glcicherbergi, tr.dóbajokban, különösön tüdöv-érz---seknél mar nem aUalma^liatók. a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett \'folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikos gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Cörbersdorfban a Mar}rit*viz óUlioaossá vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Navratit dr. Poór. dr Kétly. dr. Earbis; iw-ímti . dr. Bamberger. dr. Daschet. iih a ie^-jilib eredmény nyel alkalmazzák a l^g^ö-, emészlÖ* én húgyszervek általános hurutos bántaImaiuai.
• S mint ivó viz
praservativ gyógyszernek bizonynlt a
kolera
¦megbetegedés ellen.
borral használva a legegészségesebb ital!
eädeskuty IWm
Kizárólagos főraktár
e». k. e« «x«-r k. titf v. avvanyi i
budait <¦¦>[.
Dgjrzintén kapható mindeii gyógyszertárban, lüszerzemkedésben *• vendéglökben.
BARM1NCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ NT.
ÁPRILIS 15 én.
pserhofer j.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN I. KSRÜLET, SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt „z u bi goldenön Reicbsapfel*
VöT-Hc/tifA laKrlunant e"!5tt *»•¦«•« l*»í«0»ok neve alatt; es utóbbi nevet telje« joggal megérdemlik, t d ItiöZ*ti 1>U töUUttvövlli mivé! cstkncyan alig léteaik betegség, me\'yb-a exen labdacsok eaodás hatásukat : «••: be oem bizonyították voinz. Évtisedek ó:a ezen labdacsok általános eltörje dérnek örvendenek és alig van család, melyben ezen i.ttiQÖ ház Saerből készlet nem volna található. \' -v
Scámtelan orns által ezen isbdacok háiiszerül ajánl tatnak és ajáo\'tattak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és széardkedélből erednek: miui. epe-zavarok, ro&jbaiok, kólika, vértolulások, aranyér, báltétlenség s báaonló betegséfiekiiéi Vértiaztití tulajdonságuknál fogva kitűnő haiáisa! ¦¦¦i.-ir.av vérszegénység, s abbM eredő bajoknál is : így sápkórnál, idegenségből szármató fejfájátoknál stb, Eien vértisztito labdacsok oly könnyen hátiak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák éi ennek folytán míg a leggyengébb egyének, de méj gyerekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők.
* ¦ A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után egészségik
7Íuxasyerése fórytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis nébány-it emlitflnk meg aaou megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vsgynnk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
Schlierback, 1888. október 22-én. I tW NB. Nagy elierjedettségük következtében ezen lab-
Tekintetes nr! ; dacsok a legktll ön felébb nevek es alakok alatt utinottatnak : en-
Aíuljrt kéri, hogy feUtte hasznos és kitűnő vértisztitó lah- nek kövcrkeztében kéretik csakis Jjkerhof-ir J.-féle vértistitó lab-
dai-^aibó! isrcét 4, csomagot küldeni sziveikedjék. dacs kat követelni és csakis a=ok íektnthetŐk valódiaknak, me-
Neu>-eiter Ignácz. orvo». lyeknek használati utasítása a Pjerbofer J. névaliirá^ssl fekete
„ , „..... „ I tzinbsr. és minden egyei doboz fedele ugvanazoo aláirásaai vörös
Hr.»che, Flodnik mellett, 1887. siept ho 12-én. „;„,,,.„ ,„i,T, 8-__ g-Tekintetei ~
bten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim kazé ke- A îriurilrm Ir A«7 vóti vlr/iTl Aí^SI 870rs ei b«\'
röítík, melyeknek hatását e.ennel megírom- Én gyermekágyban nlUOllHul > KtíllUUS > t isn legjobb szer
• minden köszvénye* és csúzos ibajok, u íagizaggatás. is^-bi is, migrai*ne, ide;! * tatát stb. «tb ellen. 1 frt 20 kr
Tannokiniii hajkenőcs
meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képe* végezni éa bizonyára már a holtak közt volnék, ha aa Uo csodálat-améltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Ai Isten áldja meg Out ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy eain labdacsok engem is tökélet-sen kifognak Rvógyitzni. a mint már másoknak is egcWtéfflk visszanyerésére segit*égöl szolgáltak.
Knificz Téré*.
Bécs-Ujbelv, 1887 november 9 ín. Mélyen tisztelt nr ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Önnek 60 éves nazynéném nevében. Az illető öl éven át szenvedett gyomdrhn-rutban és vitkórságban, már életé: ír megunta, melyről agyélként le is mondott, midőn véletleuUl egy dobozt kapott aa Ön * •". vértisstitó labdacsaiból s azoknak állandó haaxnálata folytán tökéletesen kigyőgynlt.
Legfőt\'b Tisztelettel, Weinczettel Josefa.
. 18^9. márcz. 27-éo.
m : gen I fogfájás
agy bántatom, főfájás, fülszag-
Jvcheníraberarot Offíht \' Tekintetes orl Alulírott ismételten kér 4 C*0 no* kitüi\'v labdacsaiból. L1 nem n ismerésemet kifejezui esen lab lacsok
csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legm ele sebben fogni . lani. Esen liálairatom tetszésszerinti használására Önt ezennel feí-batali ásom.
Teljes tisztelettel, Hahn Ignácz
GoUchdorf, K\'olbach mellett. Szilézia, 1888. okt. 8 ár. T. nr!
Felkérem, miszerint az 0« vértiaztitó Inhdacsaiból ecy csomagot dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis a* ön csodálatos labdacsainak köszöohetem, hogy egy gyomorbajcol, mely engem öt éven át EyÖtRrt, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam anha ¦em fognak kifogyni « midőn legforróbb köszönetemet ki-fejesem, vagyok tiszt-.-lettel, Zwick! Auna
tzen vértisztitó labdacsok caakía a Pserbofer J - fele, aa arany birsdalni > tczhor czlatzett gyógyaierttrbii. Becibsn I .
Slng«rttritse 15. íz. a készíttetnek valódi minőségben s egy 15 szem labdacsot tartalmazó, dobos ára 21 kr. Egy csomag, mely-ben 7 doboz tartalmaztaiik, 1 frt OS krba kerül; bérmentetlen s utánvételt kaidéi " kUidetik el.
At ->íz i előbbsní
uxos tiíjok,
:agszaggatás. isabiia, migraiaate, ide tatát stb. atb ellen. 1 frt 20 kr
Pserhofer J.-t«. Évek hosszú sora éta v*U-hajnfiveaztö szer között; o-vosok Alul a legjobbnak el-Egy elegánsan kiállitottgnaey sielenczével 2 frt.
Steudel tanártól. Ütés és szúrás ált^E okozott sebeknél, mérges daganatoknál, ujjkukacz. sebes- vagy gyuladt-mell vagy más ily baloknál, mini kitűnő szer ,5n kipróbálva. I tégely 50 kj. Bérmentve <5 krajczir. \\
Sok év óta a fagyos ta-idQlt sebre, mint leg-Diztoiabb pi.lt eiismeive I Köcsöggel 40 kr. Bérmentre 6ó kr. ÍTtifYíriílH \\* - eBy általánosan ismert kítilnő hásisier. iinrut UlllUUOU^ rekedwég, görcsös köhögés stb. ellen. 1 Üve, gecske ára őti Sr\\ 2 üveg bérmentve 1 frt bO kr.
Általános tapasz
ganatoknál, ujjkukacz. sebes-jokdál, mint kitűnő Szer .őn 75 krajczir.
Fagybalzsam F^^t
iag,.t az Ön valóban hasz- i ötuQQypní>/l fi &TÁ&hi esOppik) megmntuttt pyoi ulasathatom leguagyobb ^1- | . .7 ..... ... . _ emésztés es mindennemű altesti
teke felett és azok, a
I biynk ellen kitűnő háaiaxar. 1 flvegcsével 22
Általános tisztitó-só jíss
í minden követk ; eyomorhév, an
vir, dugulás &t\'-
kr., 12 üveg a frt A. W.-tÓI. Ki-ütő iszer a rosrz emésztés fofáiás. szédülés, gyomorgörcs, ellen. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. !2ü^j^kr\'egrki,0",! Por a lábizzadás ellen. ^J^T!"^\'
képződő ke\'lemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint árta matlan aier van kipróbálva Egy dobjzzal óO kr. Bérmentve 75 kr
C-JnlvT-1 hol\'/ŰííTYI ki\'ün5 szer golyva eden. 1 üveg \\Ji)\\} \\d L\'<ll/S(lIILí 40 kr, hé-mentes külüéssel 65 kr.
Helsó vitgy egészség-só, Sl^TmiS
a rendellen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 :>:.
Bzen itt félsorolt .készítményeken kivűU as osztrák lapok ban hirdetett bel - éa lülföldi gyÓR.vtzerésseti különlegeaaégek rak táron vannak és a készletben netán nem levők gyorsan ét olcsón megszerettetnek. — Postai merre»del>?sk a leggyorsabban ess-t közölietnek. ha a pénzösszeg előr? bí-küldetik; nagyobb megren-I deléack utánvétellel knldemek. Bérmentve cakls oly eBPtben tör-iag 9 frt 20 krba téoik a küldéi, ba az Összeg előre beérkezik, mely esetben a I postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
A fennti különlegességek kaphatók Török József gyógyszerész urnái Budapesten. Király utcza
12-ík szám. *WQ
»1 1 fn 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem
beküldőiénél (mi legjobban postaiit*.!-^anyjn eszknt«ltetik| bérrrreutet küldéssel együtt: 1 Csomag 1 frt 2» kr. á csomag 2 f-t SO kr. 3 csomag 3 irt -35 kr, i caotnag 4 f-t 4" kr., 5 c.mag 5 frt 20 kr. éi 10 "
IcerQl.
8
ItsT" Tavaszi gyógyítás
aasa- Nyári gyógyítás
Sí Őszi gyógyítás
K leli
gyógyítás
X
X
\'A
X X X X X
M
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ívloll®seidlitz.por
Csak akkor valódi,h.*™"".
MOLL A. aokszoroaított <
gyárjegy, egy láthatd.
Gyors gyógyha\'áa makacs gyomor- és alteatbajok. gyomo-görcs, nyálk, gyo-norégés, székrekedésnél, máj-bajok, vé-tolii\'ál, aranyér ót a \\os«-i -] r. v.¦¦ b nói be-egségeknél Eíy eredeti doboz hasznáiiti utatitáaial 1 ft Raktárak az or&aág minden nevezetesebb gyógyszertáraiban
MOLL A. gyógyszerész cs kir. udvari száliitÓ, Bécs-St&hdt. Tuchlanhen 9. ^
Szétküldés naponta ntánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. urboz Bécsben, Ülő foglalkozásomnál aa 6o MOLL-féle Seidlits porai igen jó natáat gyakorolnak ; \'smerem ezt egyszer indenkorra ét szívélyes „I»ten Lze>*e meg"-et mon dok érte; ezek a gyomroi jóvá és tőt köciiytivé tusaik
n.atelettel: 8TEINKE P. J. l«Ikész HonnoUehlag-ban
moll-fele francia borszesz és só *
SS Legjobb bedörzsölő szer SS köszvény, SS csúz
~ meg-hülési betegségek ellen
Csak akkor valódi, ^7^7-
gyét tünteti fel é.-* .A MOLL1 feliratú ónoaattal van sárva. A. MOLL-féle franczia borszesz és só nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedórzsölési szer kösa-vény, csúz és a megbatéa. egyébb következményeinél
ismeretesbb népszer. — Egy ónozott eredeti Üveg ára;
krajezár.
FD-SZÉTKÜLDÉS
X X X X X X X X X Xí X X X X
MOLL A. nócvszeréa. cs. és kir- aditti szállító álul
BÉCS: L. TUCHL4ÜBEN 9. ... Vidéki megrendelések nnpont. pó^uutánrét íaeilett tel-lje.it€ttnek.
\\A raktáraiéban teitfiék határozottanMoll A. ^aláírásával én védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Szétküldés d.poDU atÁQTétte) Két üvegnél keve.ebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. gyég7»- nrhos Bécs. KitQcó Moll-féie fruicsi. borssess éi .éj. vidé-kemea n&gyseerüen makSdik. Küldjön nekem 50 Elvéggel, mirel az emberiség segítségére készletet óhajtok |tarum magamnál. Mély tisstelett:!
HOBNOF leikés. Micholup-bao. Xs
JA M f) A |f Á r (11 y aÍáj^a JaiskGÍÁibóí nemesfaju gyü-h li u h H h 11 u la 1 molctfa.it. díszfáit, különösen ezekből kereskedelmi f\\ műkertóaz nagyobb \' mennyiségben erős törzsű vadgesztenye, Gelegonya, Gledusia es Ihirfákban (ahorn), nagyválasztékban diszbokrok; továbbá 3000 drb magas törzsű thea és remontánt rózsák, havi rózsák, disz- és virágzó növényeit, szőnyeg növényeit nagy mennyiségben ; nemkiWmben minden e szakba vágó a legjobb minőségű csiraképes konyakerti és virág magvait az utóbbiból május liavában palánták )00 szám is adatnak >jutányos árért. 1" "sürgönyeaim:
Csokrok, koszorúk minden évszakban knpha- j Tff 13 _A-tók. Üzleletkelyiség.: Síigár nt Babochay itáz. t N -Kanizsa. Kertészet és faiskolák: Bátor y iitcza 17 yagy-Kaniz*án.
Legújabb Jäger és Helyem mellények.
IT Minták ~» I Különlegesség vászon ^ minden irányban posta I ^ m0Soaa5Tetekbei. bérmentesen küldetnek. **m^^^—^^^^^^^^^^
Eli*mert legjobb és legdivatosabb
Z- posztó kelmék Ü
Tavaszi és nyári igényeknek a legolcióbbtól a legfinomabb minőségig, valódi szín és tartós öltözetekre, felöltőkre és minden más használatra, izétküld póstautánvét mellett s gyári áron, magánosoknak és szabóknak meterenkint is
Főraktár: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár SCHWARZ MOR
faV Znittaa Ürüm. mellett.
Szövet egész ijltozelre...... H frt 50 krtól 20 írtig.
„ egy felöltőre....... 4 frtói 16 frtig.
, nadrágra....... l frt 40 krtól 8 frtig.
Fekete yervien ........ 7 fritól 12 frii^-
Mosó kamtDgarn öltő\'ék valódi ... 3 frt\'ól feljebb.
Piqut\'-mellények ........ GO krttÓl 6 írtig.
Maradékokat olc~ú áron ad, azonban az i\'.tóbbicikból minink nem adatnak
Egyemuhaszövttek. v izmente^ Lodeu és vadás>po5ztúk, Fenivieuue és dosking szalon öltözetekre és u^azú plaiaek.
NŐI RUHASZÖVETEK.
Minden ujabb minták a leggazdagabb választékban.
Inden egyçs megren delési kísérlet biztoftés tartós T«TÖt biztosit
Mintakönyvek ttabómesterek-nek bérmentve.
I
Elismerő irat i kirb.il.
Minden kiállításon legmagasabb kitüntetéseket nyert
\' \' ESTERHÁZY COGNAC
Központi-ircda : Budapesten, külső vaczi ut 23. ¦
mely tiszta borból készül és ezért a közönség legkedveltebb itala, m\'ndenütt kapható. 1H
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1889 iki párisi világkiállításon aranyéremmel kitűntetve.
5- » H
I S ä
1 arlaczelll -W2ß4s> Gyomorcseppeh
naaTsionien natnak jyomor bajoknál. níimU\'ihttet\'en ss allolínosan tSM*r«t*i hall <¦•¦
A RyiiLTbítf-Kf-i: tunrtfl: ít^íuj\'tlanMg. jjomoroji-ngeseg. bü:ös lehelet, latlujtaág. savanTn felbdltogét. hatmanes. DTOmorécéi. Ulet.\'eget nialkaUvá- 1 lasztit, sárgásig, urdor és hangát, gioraorgorcs. sríkBiés.
Hathicoi K}-nE\\\'»7.»>rneV ¦ í7..ii:vn:: (ejtajitnil. a m»nynylí>en ea a jtjo-mortOl szarmajioti. gVemortulterbaiéanél ételekkel italokkni.olllsztali, mijbaiok | es himorrhoieáknaL *
Kmlltett bajoknál a .harfmezrttt gnoitoir*n>rtrr *vi>k ota kitűnőknek btzonyulak, a mit azaa mej; feaa biao-nyitvány tanoniL Egy kis üveg ara baaxnaJati utaaiiaasaJ •fO\'ütt «• kr. nagy Üvea; * a 70 kr, MaarvamntSsl foraktir:
TftrCU Jozar f gyógyszertára iii-.d 7-KlraJy ntcza 12 ax A vedjetrjet ea alálraat tüzetesen :r-i-t mectakln-trn \\Oak oly cseppeket U-asékr pli\'njcadtü. malyeknek burkolatára zAld xxalae van rwi-m i a kenito alálrialTal 1 •V,"«r™3™\' lC Br,í|y\' *• c**11 faárakkal: .V.i.o.l[si,frar biionyttom*.
NAGT-KANIZSÁN: PrágerBéla íolni Ltj. szeréaaeknél. — BARCSON: Kohnt Sándor gyógytzerészné
KélkQISzhetetlen
minden háztartásban a
KATHREIKER-féle KNEIPP-MALATA- KÁVÉ,
síemes Jtáiéizzel felülmúlhatatlan elöoyt ért elj hogy az ártalmas élvezetétől a keveretlen vagy a rossz pítkivék kellemetlen izétől és az egészségre nézve ártalmas hutásától megóv és a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot nyújtja. — Eelttlmu\'.hatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nókaek, gyermekeknek és betegeknek. — ütanzottakat különös figyelemmel kerülni. — \'/, ki 16 á 25 kp. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér. c^>magokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegv.
KS
Nyomatott Ifj. Wajdits József kSnyvnyoradájábán Nagy-Kanizsán.
MGMAftUZSA. 1893. Ws 22-én.
16-itt azâ.m.
j Előfizetési ár;
fEgésx érre . - . 5 frt — kr.
évre . . . . 2 frt 50 kr. Negyedévre . . . 1 frt 25 kr. Egyes szám IC kr. HIRDETÉSEK iiasáhos pe*?tsorban 7. másodszori . i minden további sorért 5 kr.\'
KYILTTÉRBEN petit soronként lt) krért vétetnek! ¦:¦ ttin illeték minden egyesi hirdetőért 3U kr. fizetendő.
Harmlnczkeltedlk évfolyam.
ZALAI IQZLONY.
A lap azellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátort! I.ajo» szerkesr-tő-kíadó nevére czimz<-tt*n .Nary-Kantzxárft bérmentve mtézesdőV
Bénoentetlea leTelck nem fogadtatnak ti.
Kéziratok rlNttzanem küldetnek
"A .nagy-kanizsai malátagyár és serfőződe", a nagy-kanizsai Bélzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár" részvény-társaság", a .nagy-kanizsai, önkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kísdednereló egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* -kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegényét tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kft]választmányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Mura keresztúr: Apátság.
A mnrakeresztnri apátság megttre-sedése alkalmira! nemcsak az aspiránsok, de minden különösen e vidéki magyar ember előtt fontos kérdés : váljon sokak közül kik azt elnyerni óhajtják, ki lesz a szép jövedelemmel rendelkező Apát?!
S midőn e kérdés nem mint kíváncsiság, hanem komoly érdeklődés szüleménye, foglalkoztatja az egész Muraköz! Nagy-Kanizsa vidékét, de egész Zalavármegyét, nem lehet csodálkozni, hisz ottterem mint második kérdés az elsőre jelzőn! minő eui-ber lesz az uj Apát.
M í kik ismerjük a viszonyokat ugy szeretnénk, hogy a kinevezendő Apát legyen olyan egyházi férfin; kiben a Murakereszturon reá várakozó fontos missió teljesítésére ne csupán az akarat, hanem a kellő képesség is meg legyen. Legyen az j első sorban olyan pap, ki magasztos hivatásának megfelelendő lelkiismeretben kötelességének ismerje és tartsa a javadalmat ngy és arra használni, minőképpen és a mire azt j felhasználtatni az atapitványozó mindenesetre szándékozta.
•Legyen a kinerezendő Apát plébános mondhatnók principaliter, hazafias érzelmű pap. Köztudomású dolog ugyan is, hogy Murakeresztnr lakosaga nyelvére és érzelmére nézve még máig is horvát. Ha már most a parochiájába talán .egy kényelem szerető s ezen szép mondást, hogy _nyelvében él a nemzet" nem respektáló individium fog bele ülni, Murakeresztnr még száz évig is a muraközi horvátság védbástyája fog maradni, s csupán területileg tartozik Magyarországhoz, azonban nem Budapest felé néz, hanem Zágráb és Várasd felé kacsingat; mig ha \' Apátjává egy hazafias érzelmű, mun-
kabíró s a magyarosítás nemes és magasztos - munkájában buzgóságát kellő óvatosság és tapintattal párosítja, alig egy vagy másfél évtized alatt azon kellemetes és örvendetes meglepetésben részesülnénk, hogy a csáktornyai óvoda vezetője, nemkülönben az ottani elemi és polgári iskola, úgyszintén az állami tanítóképző intézet derék tanárai által a Muraköz horvát lakosai megmagya-rositása érdekében kifejtett, valóban eiismeiésre méitó. munkásságának a nevezett városhoz közelfekvő községek lakosain különösen délfelé, már is feltűnően -észrevehető szép eredménye, a murakereszturi Apát hasonló munkásságának nyugolfelé tért foglaló eredményével találkoz nék s mig maga Murakeresztar megszűnnék a horvátság védbástyája lenni az egész Muraköz megmagyarosodnék.
Legyen másodsorban a kinevezendő Apát jó és magyar gazda
A muraközi Apátság és plébánia ő felsége a magyar Királynak mint magán kegyúrnak adományozási joga lévén, ugy gondoljuk, hogy a legmagasabb kegyúr a kinevezést megelőzőleg a magyar kormány véleményét fogja meghallgatni, feltesszük a magas kormányról, hogy murakereszturi apátnak a pályázók közül azt fogja javaslatba hozni a ki az általunk fenutebb emiitett kellékeknek teljes birtokában van.
Egy zalamegyei.
A színészet-
A magyar elem mihelyt Árpád lángesze által egyesítve a Kárpátok és Adria között területet foglalt költészet iránti érzületének számos bizonyítékát adta. Hőseik viselt dolgait a éalnoki rend énekelte s na-
gyobb összejövetelek alkalmával „a kobzok és sipok édes hangjai s a dalnokok minden énekei zengettek.\'
Volt olyan időszak is, midőn az urirend fiatalsága ekként tanulta ismerni hazája történetét s így az a dalnok vagy hegedós, ki az ország hőseit ismertette, nem kicsiny munkát teljesített.
Nemzetünk a folytonos kül- és belháboruk által annyira el volt foglalva, hogy nem csudálhatjuk, ha a nyugoti államok sok tekintetben felül multák. S mig e népeknél a művészet majd minden ága hatalmas virágzásnak örvend, addig nálunk fájdalom, csak tengődik. Politikai, nemzetiségi, felekezeti kérdések foglalkoztatják a társadalmat s a helyett, hogy egyetértve munkálnák a! közjót, ápolnák a nemzeti szellemet, széivonás egyenetlenség dul a társadalom tagjai között. — Pedig különösen a szinház lehetne az a hely, hol a különböző elemek találkozhatnának, hol a magyar művészet iránti szeretetet bizonyítani lehetne.
A magyar srinészetnek, daczára iparkodásának. -folyvást a közönség közönyével, nélkülözéssel kell megküzdenie^ j
Azt nem mondhatjuk, hogy színműírókban hiányt szenvednénk, mert ez állítást a pályázatok alkalmával a beérkezett színmüvek mennyisége valamint minősége is hatalmasan megezáfolná.
K mellett a külföld kiváló színműveit is jeles fordítók után anyanyelvünkön élvezhetjük.
Hiba, hogy nincs elég tér, hol író és színész a maga tehetségeit érvényesíthesse.
Az a fővárosi három színház nagyon kevés e kívánalmak kielégítésére. — A vidék pedig még mindig nem pártolja eléggé a színészetet,
nem méltányolja a színész tehetségét és törekvését.
Az a szerencsétlen előítélet, meij a színészben egyszerű „komédiást" lát, ma is sokaknál meg van. Pedig napjainkkan az élet fenntartás több igen jó családból származott anyát kényszerit arra, hogy leánya számára a színpadon keressen jövőt s akárhány ifjút a lelkesedés a nemes ambitíó visz e pályára.
Ugyan mikor jön el az az idő, mely az egyén becsét a szerint bírálja el. miként tölti be elfoglalt helyét s mennyiben munkálja a társadalom javát? Alig van tér, mely a közművelődés, a magyarnyelv fejlődése szempontjából annyira fontos volna, mint a színészet s a magyar nemzet irodalmi s művészeti szempontból nagyon sokat köszönhet Tha-lia híveinek. .¦ /
Vájjon abban ,a korszakban, midőn a magyar ^nyelvet.veszély fenyegette, midőn fejlődése elé akadályok gördültek midőn a germanisatió már sikereit mutogatta, nemde a színészek bizonyultak a nyelv legbuzgóbb apostolainak. S az elnyomatás idejében, a nemzeti gyász napjaiban, nem a vándor színészek lelkesitet-ték-e dalaikkal a csüggedő népet, s a hősök szokásainak hazaszeretetének feltüntetésével a kedélyekre eleveni-tőleg hatottak.
Különösen nemzetünk njra születésének korszakában alig van tehetség; mely a színészettel is ne foglalkozott volna. Nemes eszmék hazafias dalok a színészek utján jutnak el a néphez, bevésődnek szivébe s megtermik gyümölcseiket.
Minden színész, még ha a magasabb igényeket játékával nem is mindig elégíti ki, mint a nyelv fejlesztésé nek parányi tényezője elismerésre méltó, s én nem is képzelek egyént,
ki büszke magyarságára, sót megköveteli, hogy e tulajdonságát mindenek elismerjék, félrevonuljon akkor, midőn a magyar színészetéit áldozni kellene. Az ilyen nagyon hasoulitana ahhoz a fához, mely virágzik ugyan, de gyümölcsöt ném terem. .
Több hete már, hogy Rakodczay jól szervezett társulatával városunkban időzik ; tagjai között van olyan is, ki drámai tehetségének már az iskola falai között jelét adta, kellemes külsejével, szorgalma s érzésteljes játékával pedig különösen Faustnál Margit szerepében a közönséget egészen megnyerte.
Az előadások szabatosság s ügyes technika folytán nem egy élvezotes estét nyújtottak s igy hiszem, hogy a szinház látogatók száma mindinkább szaporodni fog.
Kanizsa elöhaladása és nagy intelligenciájával Dunántúl legtöbb városát felülmúlja s bizonyára, nem marad el a magyar színészet pártolásánál sem.
Iparkodjék közönség és színész, hogy a jelen szép emlékeket hagyjon örökségül a múltnak
DEZSŐ.
A hétről.
(KŐTárosi létéi.)
A távíró megvitte a szélrózsa miuden irányában a berczegprimás ellen elkövetett merénylet hírét. Leirhatlan a hatás, mit e hir a fővárosban keltett az első pillanatokban. A képviselőházban alig volt hallgatója Eötvös Károlynak, a a honatyák izga\'toltán vették körül a fiatal Szapáry László1 grófot, kinek az édes anyja éppen a merénylet idejébeu volt fenn a budavári primási palotában s ki azzal a birrel jött le, hogy a prímás vérében fekszik. Mert az első pillanatban maguk a primáai palota lakói is azt hitték, hogy a szeretett főpásztor is meg van sebesítve.
Ma már mindenki tudja, hogy a pri-
T k
% k.
A menyasszony bolondja.
Szegény vagyok. Barna Bandi a nevem, Ssivem drága kincse te vagy édesem! (¦yoogyaranyom! ne pryíregpsd magadat, (iyere ki már, csókolhatnám eperpirog ajkadat!
Randi Iflk.\'ir. nem mehetek ki bozzád. Meny asszon) i koszorúmat ott hozzák. Ahhoz adnak, a kit szivem nem szeret. Vedd e rózaát . . . s áldjon\' meg a csillagot ég [tégedet!
Szent-Balázson vígan sn\'il a muzsika, Mert ma van a biró Julis lagzija. Hnzd rá czigany, axt a rzifra angyalát! Barna Bandi utoljára táncsolja ki iWoat magát!
... Átkarolja Juliskát a bÚ9 legény, Taijczol vele lakodalma éjjelén. Táncxoi vele. egyre tánczol. csak táncol... Szíve dobos " »eme mint az istenytla — ngy [lángol.
Kr. ¦¦¦:; lett i bíró aram szép lánya!
Koj¦ m bizonv ! senki el ne kívánja t....
így híresztel a falában szerteszét —
Az a Tegény, ki a lagzin eltinczolta az eszét.
Kezei közt egy elfonnyadt rózsa Tan, Ugy csatangol mezítláb, kalaptalan. A falában mindenki csak azt mondja: Ott szalad a Barna Bandii a menyasszony [bolondja. BÁLIKTFFY BÁLINT.
Régi pesti történetek.
IIL
Az omnibusz, így nevezték az Ötvenes érek közepe táján azt az uj járművet, mely a pesti
közönséget szállította olcsó áron a város egyik végéről a másikra.
A biz nagyon távol esett a szépségtől, talán nem is volt olyan .kényelmes,* hanem azért jó ülés esett rajta. ¦ Mert a milyen „plump" volt az a „szekrény", \'annyi kedélyesség és életkedv fért el benne. Nem szállította az a bánatot, a sötét kétségbeesést, a divatos nyavalyákat, a fényűzést, a nagyra-vágyást s a szertelen kapzsiságot, mint a mostani elegáns sétakocsik!
De nem is voltak Önző emberek!
A lovak is vigabban öggetlek, mert a boldogság olyan teher, mely szárnyakat kölcsönöz a legfáradtabb gebének is. \' Az omnibuszoknak meg voltak rendesen-a törzs veadégei.
Akkor minden korcsmának, minden kávéháznak meg voltak a rendes látogatói. Tudja Isten, mi történt azóta, mert manapság mind ritkábbak a vendégszerető asztalok. Asztaltársaságok most is vaunak, de .a régi, zamatos kedélyesség hiányával. Valami fagyos lég néne zedik az emberiségre, s a fásult keblek nem tudnak újra felmelegedni.
De térjünk vissza az omnibuszok jellemzéséhez.
A .sötét", „döczögös" járműben termett egyszersmind a legegészségesebb nép hu mor.
EgyszeriTés jómódú ,nyárspolgár-*ok* kis hivatalnokok, diákok és iparosoki színészek, művészek és cjságirók csevegtek ott egymás tréfáin s élesein és bizony egyiknek sem jutott eszébe* hogy
a másikat lenézze, mert annak — ko-! pottabb volt a kabátja. I \' Néztek is arra, ott a jó „viczez* volt ; az irányadó, az volt kapós; a talpra esett : feleleteknek curzusa voir, mint az arany-] nak.
A jó élez passe partout-val járt, mint i a József császár idejében, a ki csak mosolyogni . tudott, ha bárki is egy találó hasonlattal lefőzte.
Annál jobban kaczagtak az> omnibuszban is, ha a pergőnyelvö szakállmüvész kivetette nyergéből a tudományos professzort, a diák a papot és igy tovább. Hanem azért egyiknek sem jutott eszébe, hogy megharagudjon. A folytonos derült jókedv volt mindig a közbenjáró, s a .Revanche" az egyedüli elégtétele
Ezek voltak a mérkőző fegyverek.
Az öreg kávésnénikéknek pedig kedves otthonuk, meleg tracscsfészkűk volt az omnibusz
Vasár- és ünnepnapokon kulcsosén megtelt a kedvelt zöldbe szállító kocsi.
Egész családok helyezkedtek el benne, gyermekestől, kutyástól, macskástól, még az anyósnak is jutott hely, -mert akkor az anyósokat is mézeskalácsból sütötték-
A „városerdő" (oem .liget*, mint a hogy most nevezik) s a .svábhegy*\'voltak a legkedveltebb kiránduló helyek.
Rendesen a Zugligetben, a „Saukopf*-nál telepedtek le az éhes és szomjas vendégek, ahol nemcsak kitűnő, olcsó ételeket és italokat kapott az ember, banem azokat a rózsás jókedv fűszere
még izletesebbé tette. Bizony sokszor drága volt ott a hely. ,
(Bezzeg nagy szemeket meresztenének most a régi pestKfcörcs marosok, ha feltámadnának halottaikból, mert a Zugligetben négy szárnynyal és bárom fejjel tálalják fel a „rántott csirkét" a vendégnek, s mégis három csirke árát veszik meg az emberen!)
A Gschtanczlbuber s a Purczlmayer család mindig együtt rándult ki a Zugligetbe.
A Gschtanczlhuber Tóni és a Purczlmayer Fránczi gazdag hentes-mesterek voltak, s abbau lelték a* kedvöket, ha egymást ételben-italban tulliczitálhatták. Nem pöffeszkedésből, hanem csupa jc-viálitásból.
A polgári osztálynak ez volt a kor-diáiis mulatsága, nem vegyült abba semmi irigység sem. Egy kedélyes gasztronómia vetélkedés^ volt az, mely meglapította az erszényeket, de örökös, tevékenységben tartotta a szerető idegeket.
A- mulatság végével aztán egy nagy óriási .stibli\'-t töltöttek meg Bőrrel a „versenytársak" s ugy köszöntöttek egymásra. Az volt a nyertes, a ki legtovább győzte az ivással.
Hanem egyszer mégis összezördült a két derék ember.— Á Purczlmayer megbántotta a Gschtanczlhubert! Ez a hir mint a villám csapott le a „nagy gombóca" és a „kék flaska* vendégei kőzött
Nagyobb esemény volt ez, mint a krimi hadjárat, mely éppen arra az időre esett,
midőn a két jó barát badat üzent egymásnak.
Vájjon mi lehetett az a „halálos sértés", mikor annak a magvát sem ismerték a régi jó pestiek.
A két ember ezután ugy kikerülte egymást mindenütt, mint a nyavalyát.
GERENDÁT KÍLMÁN.
(Vége következik.)
Miksa császár és özvegye.
Mirámárban. kék Adriánknak partján,
A hol mosolygó szép tavasz honol,
S bol dalt fakaszt a lomb, virág, s a bullám,
S oly mély a szerelem, mint tán sehol:
Álmodta legszebb álmát Maxmilián
Mejicóról, mely njra felvirul;
S a melynek majdan gyöngye, éke, fénye
Leend Sarlotta, az ö felesége.
Magasb czélokra törő szenvedélyek,
S merész képzelmünk tnndérálmai
A vész sötét örvényébe dönthetnek,
Hint- nagyravágyó lelkek átkai;
8 ámbár náinnk miijók hozannát zengtek:
Halált esküdt az amerikai,
Midőn a herexeg Montezzmna földjén
Trónját nejével elfoglalta buszkén.
Mirámárban, kék Adriánknak partján, Hol enyhet nyújt a zajgó áradat, Mély fájdalom beszél egy nőnek ajkán, Kít őrültté tesz azon goodolat: A szenvedés maradt barátja csupán. Mindent veszítvén a nagy ég alatt: Szerelmet, fényt, koronát és hatalmat; Adj néki irgalmas Isten nyugalmat
ÁBRAHÁM OYCLA.
harminczkettedík évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 22-én.
másnak az ijedtségen kívül" egyéb baja nem esett: z neki\' szán*, dőléseket hü-pégé« titkárja, a fiatal Kon! Medárd fogta föl, aki e. piilaaatban élet-halál kön var.
Minden egy~b .eseményét a hétnek jóformán leszorítja ez a szeniácziós merénylet a ma már alig jut eszébe valakinek azt futatni, hogy vájjon kik lehettek Dalnoki fogorvos páczienseí. Akár át se tette volna tuüterniét Romániába a jeles fogorvos, ki c^upa humár-itásból rabszo Iga kereskedést űzött éreíien gyer-mekleáuykákkal.
Nagy város Budapest, az bizonyos. Nem annyira.az épüiŐ körutak, a ragyogó.palota sorok bizouyifják nagyvá-rosia*ságát. mint inkább azok a rejtelmek, melyek falai közt lakoznak, s melyekről sokat tudnak suttogni, sőt hangosan is beszélni fényes társaságokban, de amelyeknek ezredrésze sem keröl-* nyilvánosságra. S talán jobMíTha nem kerülnek. Ezekben a rejtelmes dolgokban amúgy :s oly előkelő férfiak részeinek, hegy az igazi nyilvánossál.\' elé jutás ezitite lehetetlenség. A rendőrség araiét egy kényes ügyet bolygatni kezd, mindjárt az első lépésnél egy előkelő névbe bukkan, melynek láttára srent borzalommal riad vissza és saját üdvössége okáért félbehagyja a további nyomozást.
Iie nehogy azt higyje valaki hogy az utczáu nem is történik semmi. Az utóbbi napok tanúsába szeriut, az aszfaltbetyárok újra feltámadtak s pislán "ádázabbul grasszálnáuak mint valaha. ¦ ha a .Magyar Hírlap" idejében körmiikre nem koppant a gavallér uraknak. Évek elölt szinte mindennapos dolog volt tisztességes nők és férfiak inzultájása az utczáu, a páros viaskodásokoak vége-hossza nem volt, egy pár ártatlan embert le in lőttek, végre is a közfelháborodás, na meg az államfogház lehűtötte az aszfaltbetyárok vérét s éveken át azt lehetett hinnünk, hoiiy az aszfilibetyáioknak magja i> kiveszett. áüi, ugy látszik, nem veszett ki egészen: az aszfalt nem •.jtdyaii terméketlen talaj, mint amilyennek tetszik. De a második termés mégis mintha nem volna oly buja, mint az első. Lekaszálta, kicsépelte egy pár újdonság, silány magjuk szétszóródott a semiségben
Nem lenne tökéletes a hétről való krónikám, ha meg nem emlékezném Falb urrót. akiről már pir hét előtt írtam s im e héten ei is jött hozzánk, hogy megcsod a itassa velünk időjós tu dományát. A jeles német urat éppenséggel nem feszélyezte, hogy éppen az u tiszteletére földrengés rendeződölt szeretett hazánkban, földrengés, melyről ó is épugy az újságokból értesült, mint más közönséges halandók, kik nem-foglalkoznak idöjÓslással, mivelhogy nem értenek hbzzá. Falb\' ur sem ért, de egyhez ért fényesen: bolonditani a világot Dicsértessék a-onbau a budapesti közönség, uemkülönben a sajtó: Falb urat nem vették valami komolyan, jóllehet a magyar tud. akadémia falai közt tálalta föl rejtelmes tudományát
Vagy tán azért nem vették komolyan mert az akadémiában olvasott föl ?
SZÉKELY HUSZÁR.
Egy erdész naplójából.
Megkötése a homoknak ét azon az erdóultetés előnye.
Nagy- és Kis Kanizsa rendezett tanácsú városok erdőtalajának a. kis kanizsai ba-tártérre eső pagonyának nagyobb részét agyagnélküli érezhomok képezi, mely tereken száraz és forró nyári napok közeitett a legelő is tőnkre jut. Ily homok teiületekeu erdőt ültetni czélszerü, sőt szüksége*. E czélra leghasználhatóbb fanem az ákácz, jegenye, nyár, — kivált a kanadai nyár, füz, — különösen az ezüstös fűz —¦ a közönséges fenyő pinus ¦ sylvestris és a szurkos fenyő pinus austri .".ka. lapílyain a berek, szil, kőris és iharfa; ezen fanemek a . legsoványabb , homokon is tenvésznek.
A fatenyésztés tekintetebői a homok-terület szélellenes old Ián árkot kelj bizonyos mélységben ásni és néhány öllel beljebb a másikat; a két árok közé ültetjük tavaszi bimbózás előtt azon fa-gaíyakat, melyek kisarjaznak; milyenek a füz, nyír, jegenye és a nyár. Ez utóbbit jobb gyökérhajtásról szaporítani, meri a bujíványok. kivált ha fogamzásuk időszakában sok eső jár, idő előtt bélfenében vesznek el: ezen betegségnek még a kanadai nyár jobbat) ellen áll. Árkolás helyett oszlopokkal erősített sövényt is szoktak a széleilenes oldalon készíteni^ b e mellé ültettetnek el a mondott fa-üHetvéuyek. De a tol nem nagyon hordja a szél a homokot, ott a költséges árkolás és sövény \'is elmaradhat. Ilyenkor a szél-ellenes oldalon valamivel kilebb kell kezdeni az ültetést a homok szélinél, vagvis a hol jobb a föld, hogy a jó töldbeu
Hírek.
megfogamzott csemeték a homokra tett ültetésnek tartalékul szolgáljanak.
A dugványokat ,rem:esen fafuró után ke\'.l ültetni. Legjobb e czélra a tavalyi és nyári haJtás?~tövét választani. A bárom éves gáíy már nehezebben fogamzik. Nem szükség, hogy. a dugványok hosszuk legyenek. Elég ha 3—3 szem van belőlük a földően, kettő áv föld felett s.többet csak akkor kell venni — íivált a fold alá, ha. az ízek oagyoro rövidek: A hosz-szan kiálló végekét a szél mindég kirázza. A mint a furó helyére dugatik a galy, nem kell annak kornyékét meggátolni, hanem szabadon hagyni, hogy a mellette maradt .Ürességet a szél és eső temesse be; mert különben a tetején L^giömódik uf:yan a föld, de az aljám a galy körül üresen marad, minek követ- I keztébeo^i hozzá szorilt levegőben meg feketedik és rcthadásnak indul, béle ei-fenésedik s a csemete elfullad.
Az ákáczfát gyökérhajtásróf is leher. tenyészteni, kivált ha valamely ákácz-telepeí kiirtunk, annak helyét\' hamar ültetésre alkalmas sutnya serdények \\e-rik fel: de szaporábban lehet azt nagjr-mennyiségben roagrólvetés által szaperi tani; és a magról;aevelt ákácznak sze^i előnye is van, hogy az a jövőben magot fog teremni. A magot vetés előtt langyos, de nem forró vízzel le kell önteái, ha nagyon száraz, több ízben is: különben uehezen kél; és inkább elrothad a földben, mint kikelne. Hol vannak a szép bükkös és tölgyes állományaink V
Maholnap az uj.erdészi törvényünk és tmiományunk niellet\'t ilyenféle erdők fogják hazánk hullámos tétéit boritauí. ,Uram Isten, >ni lesz belőiünk?" ez a napi fohásza a magyar erdögazdának ez időben. Fokozott aggodalommal töprenkedik a talány felett. Évről évre várja a nyomasztó viszonyoknak jobbra fordul tát, s ira még a legkülönbözőbb conjec-turákra jogosító termelési viszonyok közt lejárt mult éviized alatt is, erdőgazdaságunk állapotja a roszból csak mindinkább roszabbra változott. Ily körülmények közt igen természetes, hogy növekvő , kétkedéssel aggálylyal tekintünk a jövőbe.
Általánosan elismert szabály, hogy a ki a jövőbe pillantani kíván annak mindenekelőtt a jelent és multat minden körülményeivel együtt szemügyre kell vennie, hogy magának logikai következtetést alakíthasson. Azon meggyőződésben vagyuk, hogy erdőgazdaságunk fejlődési helyzetének helyes fogalmához csak egy ösvényen juthatunk. — melyről a jövőben. /7
— Murak?renzturi apáttá mint la-puuk zártakor értesültünk, Péller Pál veszprémi szemináriumi rector van kinevezve
— (\'sertan Károly alispán ur elnöklete alatt Nagy Kanizsa vúios képviselő testülete ápril 19-én ülést tartván, az ápril 17-én megejtett városi képviselők választása igazoltatott és pedig I- kerü letbeo: Rendes tagok: Harsay Lyör\'gy, Trojkó Péter, Huszár Antal. Stolczer Gusztáv, Danneberg Jakab. Hoffmann Mór, Berger Adolf. Seitl János. Póttagok: Lillik Ácoston, Schulhof Adolf. Keiler Mátyás. Takács József, Petrics Ferencz. II kerületben: Rendes tagok: Lengyel Ignácz, Sirooncsics AnUl, Knau^z Boldizsár, Tóth László, Kelier Ignácz, Ör. Fesselhofer József, Weiss Jnkab, Nucsecz József. Dr. Rothschild Samu Rechnitz Vilmo?, Maninger József. Póttagok: Bay György, LuTsztig Tódor Scbapringer Adolf, Sável János. Muraközy Lajos. III. kerü-\'etben:- Rendes tagok: Tóth József. Krá nitz József. Póttagok: Dávid János, Trojkó János. Benedek János, Vágner István, Horváth János. IV. Kerületben: Rendes tagok: Saller Lajos, Oroszváry Gyula, dr. Blsu Simon, Beoczik Ferencz, Póttagok: Horváth József, Meátery Ferencz, ifj. Samu József. Dreven Antal, Schlesinger Mór. V. kerületben: Rendes tagok: Krá-nitz János, Babics Antal Gáspár Ferencz, Knausz Ferencz, Nith Norbert, Stepanek Albert. Staab József. Póttagok: Doór István, Viola József, Benczik József, Muraközi József, Andri Márton. VI. kerületben: Rendes tagok: Fülöp András páter, Szedlmayer Ferencz, Dolmányos László, Varga Ferencz, Smodic* László, Ör. Horváth csizmadia László. Póttagok: Tiszai Mihály, Mihalecz György Mátyás, Varga Ferencz makár. Varga Miklós József, Bóna József ifj, és VII. kerületben: Rendes tagok: ör. Hegedűs László, ifj. Hegedűs László, Faics Lajos, Gaál György. Imrei László, ör. Ahek György, PÍander János, ör. Faics József, Aoek István. Póttagok: Pláoder üszai György, Gaál Ferencz, Faits József ifj. — Ezután a városi tisztikar névsora felolvastatván, alispán ur felhívta a képviselő testület tagjait a városi ügyek buzgó támogat a-
— Egy oki. gépész technikus óhajt helyben egy gazdasági és ipar gépjavító műhelyt felállítani, melyhez társ ke-restetik.^ — Bővebb értekezés nyerhető e lap szerkesztőségénél.
— Kinevezések. A kereskedelemügyi miniszter a posta- éa távirdánál ujabb törvény értelmében Nagy-Kanizsán főtisztekké előlép tettettek: Ács Vendel, Borsits ¦ Ignácz, Detrich Mur, Hajek József, Jaeger Ferencz. Kágyi Gyula, Lea-key; Károly, Marton Vilmos, Pickel Fe-roncz, Simon Antal, Zawodnik Alajos. Szolgából altisztté léptettetett Kasch-mitter Alajos. Lapunk szerkesztőjének veje Filipovics József felügyelő segédtitkár lett.
— Tanfolyam Megyei kir. tanfelügyelő ur a n. kanizsai kisdedovodákban dadaképző uathetes tanfolyamot szándékozik létesíteni a nyári menedékházak szervezése érdemében. Ez ügyben közelebb városuukba érkezik — a KisdedneveíŐ Egyesület választmányával értekezendő.
— Meghivő. Az országos magyar iskolaegyesület az 1S93. évi ápril hó 20-én, szombaton, d. u. Vz5. órakor az uj városház közgyűlési termében .tartja évi rendes közgyűlését, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja Budapest, 1893. ápril hó 13-án. Gerlóczy Károly, kir. tanácsos, Budapest I. alpolgármestere, mint elnök. A közgyűlés előrajza: 1. Elnöki megnyitó: Királyi Pái emlékezete. 2 Az egyesület működésére és anyagi állapotára vonatkozó évi jelentés tárgyalása. 3. Az évi költségvetés megállapítása és a zárszámadásra vonatkozó számvizsgálóbizoltsági jelentés megkallgatása és elfogadása esetén a felmentvény kiszolgáltatása 4. A felügyelő bizotrság tagjainak megválasztása ő. A II. ker. választmány indítványa az egyesület tiz éves fennállásának megülése tárgyában. G. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tagnak kiküldése. Vendégek szívesen láttatnak.
—. Iskolalátogatás. Főtisztelendő Szűcs Móricz egyházi ker. tanfelügyelő ur folyó hó 17—18—19-én a gelsei. alsó-rajki, gelse-szígeti, ujudvari, kaczor-lakí, magyarszerd&helyi, német-szt-mik-lósi, íüzvölgyi. k.-komáromi, z.-szt.-balá-zsi és pölöskeföi elemi népiskolákat szerencséltette látogatásával. Tanfelügyelő ur nemcsak a vallástan, hanem a reáliákból is kérdéseket intézett a tanulókhoz. Kenetteljes szavakkal intette ezeket Isten és a Haza iránti tisztelet és szeretetre. Nyájas leereszkedésével a tanítók bizalmát és tiszteletét magával vive. mindenünneni megelégedéssel távo zott
— A n. kanizsai malátagyár és
serfőzde részvény társaság gyárának felépítése czéljából hirdetett árlejtése — amint megbízható forrásból értesülünk — meddő maradt. Ebből kifolyólag a részvénytársaság igazgatósága elhatározta, hogy gyárát ?aját kezelésben fogja felépíttetni és az építkezés kezelésének Koneúny R és Nedehnk prosznitzi építőmestereket bízta meg.
— Titkár választás A n.-kanizsai iz. hitközségnél megüresedett titkári állásra az izr. hitközség elöljárósága pályázatot hirdetett, melynek határideje f. hó 1G án lejárt. Husz pályázati kérvény érkezett be. A f hó 10 és 17-én tarjott elöljáróság! ülésben dr. Villányi Henrik, helybeli hitk. pénztárnok és kereskedelmi iskolai tanárra, és BartaLa-jos, losonczi hitk. jegyzőre mint jelöltekre szavaztak. Mimikét jelö\'.t egyenlő szavazatot nyert, mire az elnök Barta Lajos javára döntött. A választás izgatott lefolyású volt. mert az elöljárósági tagok fele része azon fáradozott, hogy csakis helybeti választassék, a ki városunk viszonyait ismeri.
— Gyűjtést rendezett mólt hétfőn este a „Korona" vendéglő éttermében egy vidám asztaltársaság s csakhamar 10 frt gyűlt Össze, a sármelléki tüzká-rosultak javára.
— Huszárok Nagy-Kanizsán. Kristóf Béla alezredes parancsnoksága alatt a keszthelyi huszárosztály harczászati czét-lüvés miatt 3 napig nálunk időzött. Egyébiránt jelen volt külön tudósítónk igy irja le • A 3 ik napon a harezszerü czéllövészet következő sorrendben tartatott meg: 1) A szakaszok ösztüzeket adtak a középtávolság határáig, mindhárom szakasz kiváló rend- és csendben hajtotta végre a tüzelést, ezen. eljárás tanúskodik arról, hogy huszárjaink nemcsak a lovaglásban de a gyalog lüz-harezba is legnagyobb szorgalom, ügyesség és szakképzettséggel oktattatnak. 2) A szakaszok a középiőtávolságon belül felvették a harczalakzatot is fokozatosan egyik járőr a másik járőr tüzérnek fedezete alatt 100 — 100 at fokozatosan haladt előre. A különböző távolságokon a testhelyzetet és lövésnemeketa legoa gyoob szabatossággal alkalmazták. 3) Végre lovassági roham után — lovaik-rél villámgyorsasággal leszálltak egy te-
terep fedezet mögött — gyorsan gyalogsági kardalakzatba átmentek, — a feladatok szellemében gyalo^tozharczot vívtak. Mondhatni e jelenet miránk is laikusokra nagy meglepetést szült A kiváló rend és fegyelmezett magatartásnak eredménye lön az, hogy honv. huszárjaink 16°/. találatot nyertek. Mindezen igazán katonai magatartás, rend, tüz-feeyelem és eredmény, köszönhető az oktató uraknak, különösen Kristóf Béla alezredes osztályparancsnok urnák, kí ugy szolgálatba, mint szolgálaton kivül igen szigorú méltányos és szeretetre méltó atyja huszárjainak. — Ily derék parancsnokek éljenek soká!
— Lapunk előző száma igen sok saj- \' tóhibával jelent meg. A szerkesztő által tett javítások a nyoradaszemélyzet illetve a lapszedök álul óriási elfoglaltságok következtében tévedésből ^figyelmen .kívül hagyattak. Különösen az első oldal 3-dik hasábján 29 helyett 9 értendő. Intézkedés történt, hogy a jövőben hasonló eset elő ne fordulhasson; tisztelt olvasó közönségünktől bocsánatot és szí-ves elnézést kérünk.
— Rosen Miila (Rosenstock Kamilla) szimüvésznö, Nagy Kanizsaváros szülöttje a bécsi Karlszinházhoz szerződtetve van. Állását az őszi idényben foglalja el.
— Jótékonyság A n.-kanizsai izr. hitközség mihelyt a Veszprém tűzvésze tudomásukra jutott, azonnal 200 frtot küldött a károsultak segélyezésére és Irányi Dániel szobrára pedig 25 frtot
! szavazott meg a közgyűlés. — A n.-ka-\' nizsai városi tanács a veszprémi tüzká-rosultaknak szintén 200, a sármellékieknek pedig 20 frtot szavazott meg. A I szerencsétlenek e gyors segélyezése ma-| gábüii hordja a legnagyobb elismerést \'— Egy színházlátogató azon vesze-; delines szivarkázásra óhajtja felhívni a 1 hatóság figyelmét, mely felvonás-közökben és előadás előtt a színház „előcsar-! nokában" folyik, hol mindenféle gyulé-\' kony anyag van összehalmozva. A füst betódul a terembe, hol a nézőközönségben nyugtalanságot kelt, az énekesnőkre pedig kártékonyán hat.
— Beniczkyné Bajza Lenke válogatott regényeinek 12-dik füzete megjelent Siuger «fc Wolfner könyvkereskedésében, mely az „Anya jegy" 2—5 ivét képezi. Ara 25 kr.
— Weiser J. C. gazdasági gépgyára s vasöntödéje igen disz.es köoyvárjegyzéket adott ki, mely Weiss L. és F. könyvnyomdájából jelent meg. Weiser ur a magyar kir. államvasutak gépgyára ve-zérügynöksegének dunántúli képviselője lévén, az érdeklődök e kiadványnak nagy hasznát vehetik.
— Os VeMzprém városában két ízben is nagy tüz pusztított a mult héten leir-hattan nyomort hagyva hátra. Primitív állapotú tűzoltók mitsem tehettek. Székesfehérvár, Pápa, Kitczei s a közeli városok tűzoltói gyorsvonatokon jelentek meg. A segélyezés enyhít némileg a borzasztó nyomoron, mi is hazafias és emberbaráti bizalommal felkérjük a t. közönséget szíves adományozásra. Ú Felsége a tüzkárosul-aknak 3000 forintot adományozott.
— Paprika Xarekovits Szeged.
— Grünfeld Alfréd cs. és kir. ka-iaaramüvész hangversenye ápril 28 án lesz Nagy-Kanizsán, mely alkalomra a hírneves művész egy Bözendorfer-féle
\' zongorát hoz magával. Jegyek előre je-; gyezhetők Práger Béla ur gyógyszertá-j rában
— Ecbstein Mór, a kitűnő bassistát, i \'\'mint a nagy-kanizsai izr. hitközség énekkara vezetőjét negyedszázados működé-
< nck emlékéül egy értékes ütempálczával ; tisztelte meg a karszemélyzet, mely ! KartschmarofTLeo főkántor vezetése alatt nyújtatott át Fogadja a köztiszteletü derék karvezető ur a mi szerencsekivá-; natunkat és szívélyes Üdvözletünket is.
— Uj gazdasági gépgyárat szándé-i kőzik létesíteni Nagy-Kanizsán a ,Hir-
.-ehel & Bachrach" czég, mely nagykereskedő czég az országban colossalis kaszárnyákat dicséretes eredménynyel épített s nagy vállalkozásokba bocsát -! kozott.
— Eljegyzés. Egyházas berzsenyi Ber-Í zsenyiGábornemesmagasi birtokos, néhai | Berzsenyi Elek kedves \'emlékezetű barátunk s Guoth Mária urnő fia Acsádon Gyenge Teréz kisasszony nyal jegyet vál-
¦ tott. Az esküvő .májukban lesz. Felleg-i telén boldogság kisérje a szent frigyet.
-— A s&megi önkéntes tüzoltó-egye-j sülét ápril 9-én a Casino nagytermében : szertárhelyisége javára hangversenyt ren-! dezett Elég változatos volt a programm, | szép kivitelű az előadás, Sümegi! Kálmán Kanizsáról érdekes felolvasást tartott ; „Tűz van", ez a felolvasás czime. Az író szokott kellemes és gördülékeny I irályban baráti társaságba vezet ben-; uünket,kirándulást tesznek,rántottcsirkeszórakozást remény lenek és ennél is több : szerelemre gyul az agglegénységre magát
elszánt fiafal ember, a midőn szerelmét imádottjának bevallani készül s ekkor: .Tüz van, tűz van" — hangzik oda künn, a felolvasás véget ér; a tüz csak a kirándulók egyike vagy tán a másikában is ég I Sümegi ur mindig szívesen látott vendég itthon; (elolvasását élénk tapssal jutalmazta a hallgató díszes közönség. Zongorán játszott Eitner Anna k. a, Barkóczi Irén k. a. és Záborszky Elekné urnő. Énekelt Keindl Janka k. a. conserva#sta opera-énekes né Grazból, zongoráfi kisérte Keindl Irma k. a. Hűbér Gyula káptalantóthi káplán, az ismert zeneszerző hegedült, zongorán kisérte Molnár János ur Keszthelyről. Mondanunk felesleges, hogy kitűnően játszottak; a szíves közreműködők igen élvezetes estét szereztek a sümegi közönségnek. Kezünk most is sajog a tapstól. A tűzoltó-egyesület bevétele 230 frt 90 kr. volt, melyből 100 forinton felül marad a szertár-helyiség jnvára. A közreműködőknek virágé sokra elhervadhat, de emlékük a sümegi kö/.önségnél marad soká, soká!
— Az osztrák magyar bank nagykanizsai fiókintézete a Weíssmayer Mór nr elhalálozása következtében megüresedett váltóbirálói állásra , három alkalmas egyén javaslatba hozatala iránt kareste meg a soproni keresk. és iparkamarát. A kamara az osztrák-magyar bank nagy-kanizsai fiókintézeténél megüresedett váltóbirálói állásra Blau Lajos termény- és szeszkereskedőt, a nagy-kanizsai sBlau M. fiai" bejegyzett kereskedő és gyáros czég tulajdonosát, továbbá Bettlheim Szigfrid kereskedőt, a eBettl-heim W. Samu és fiai" nagy-kanizsai bejegyzett közkereseti társaság tagját, végül Bogenrieder József száUodást, s hasonnevű nagy-kanizsai bejegyzett ipar a czég tulajdonosát hozta javaslatba.
— Heti biztosok e héten (április 24—29.) a nagy-kanizsai Kisdednevelö Egyesület óvodáiban Bogyay Ödönné és Komlóssy Kálmánné választmányi tag urnök.
— Heti\' felügyelő e héten (április 23—29.) a nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet órtanyáján Jack Ede szakaszparancsnok ur.
— Szőlőtulajdonosokat és szöőmun kasokat értesítjük, hogy ápril 30-án vasárnap délelőtt a Japy-féle permetezővel a „Polgári Egylet" kertjében szakértői magyarázattal bemutató kísérletezés történik. Ily kitűnő vörösrézből készült per inetező Dunafoldvárott Stauber János urnái rendelhető meg 18 írtért. Mult számunkban bö leírást közöltünk; ról.K Japy-féle permetező gép lapunk szerkesztőjénél megtekinthető.
— Ritka ünnepet ül ez évben a „Képes Családi Lapok", hazánk e legelterjedtebb és legközkedveltebb szépirodalmi hetilapja. Ez évben lesz ugyanis 15-ik évfordulója annak, hogy a „Képes Családi Lapok"-at legelső kiadótulajdonosa megalapította. Alig van a hírlapirodalomban hasonló esetre példa. E hosszú idö alatt — bár a lap még régi alakját megtartotta — megerősödött, szilárd alapra emelkedett a „Képes.Családi Lapok", ugy, hogy ma már mint a legnépszerűbb és a legjobban elterjedt lap, majd minden müveit magyar család asztalán megtaláljuk.Legmelegebben ajánljuk e..lapot olvasóink figyelmébe és pártfogásába.
— Biztos gyógy hatás. Mindazok, kik rósz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll féle seidlltz porok" használata által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára l frt Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs. é3 k. udv szállitc.ól Bécs, L Tuchlauben 9. A* vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A .készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Irodalmi pályázat. A „Kőszeg és Vidéke" czimü hetilap kettős irodalmi pályázatot hirdet I Egy többszöri közlésre alkalmas történeti elbeszélésre, melynek tárgyát az iró Kőszeg városa vagy a vidék történetéből meríti ; pályadíj 30 korona aranyban.- II Egy a tárczarovatba való egyszeri közlésre alkalmas, eleven modorban megírt eredeti govelette, — rajzra vagy humoreszkra; pályadíj 20 -korona aranyban. Pályabirálókul a fővárosi eajtó néhány munkása lesz felkérve. A kitűzött pályadíjak bármelyikeié a nevezett lap bel munkatársainak kivételével mindenki pályázhat. Az első díj, ha abszolút becsű munka nem érkeznék be: nem fog kiadatni. A második díj azonban mindenesetre, és pedig a legjobbnak ítélt munka szerzőjének a pályázati eredmény kihirdetése után azonnal kiadatik. A pályaművek jeligével s a szerkő nevét rejiő jeligés levélkével ellátva, tisztán* leirva legkésőbb 1893-ikévi május hó 31-ig a .Kőszeg és Vidéke* szerkesztőségéhez küldendők.
r
H A RM IK CZK ETTEDIK ÉVFOLYAM.
Színészet.
— Hétfőn, ápr. 17-én Goethe Faustja került izinre. — E munkát a német Irodalom gyöngyének ma is bátran nevezhetjük mert a Fauat monda tartalmát es hőseinek szereplési idejét illetőleg is — ujabb keletű, közelebbi vonat-ko/.isban van a mai német néphez s az egész korszeremhez; ezért közvetlenebb a hatás is, melyet hozatnék egyénisége s tényei gyakorolnak\' mint a sötét, elmosódó mnlt óriási alakjai . ezek csodás tettei. — S ez természetes is, mert az ujabb keletű mondák hős*i több spe-. ztnkua vonást tüntetsek fel, miat a restebbek, .-. melyek inkább a mythos ¦ a.képzelet világának koréhez tartoznak Ezt az igazságot bármelyikünk \'.apasztalhata. ba régibb s ujabbkori moudakat Urtalmacó költői miiveket olvas a magyar irodalomból. — Melyikünk ne olvasná például bo dog merengéssel s büszke önérzettel a világverő Atilla, a honalapító Árpád s többi íi-iiizeti hőseink hős mondai alakjaink vitézi telteit meeéneklö költeményeket? De nem köz-vetettlenebb lesz-e az élvezet ha olvassuk a mi Aranyunk Toldiját? Amott néma áhítatul, imádatta! határos tisztelettel álltunk meg a hősi kor ideális alakjai előtt — itt kitárt karokkal sietünk keblünkre ölelni az ifja férfi S agg Toldit, mert egyénisége minden vonásának teitüntetéséuél érezzük, bogy vérünkből való vér, s c*oninnkböl való csont. — Ez a körülmény tette Faustot is népszerűre és ál talán os»u kedveltté. Vau a iG-ik századi Faust monda hősének két tulaidonsaga a melyek közül ai egy>k különösen saját nemzetének fiait bódítja meg, a másik pedig egyetemes hatású s érdekű Az a mi különösen a németeket gyönyörködteti a moudában. az az a tulajdonsága, bogy hősének egyéni* égé be ? űnmajéra ismer minden német. A« pedig, a mi a Faust mondának egyetemes halast biztosit, az tartalmának mélvsége es költői vatta. — Faustot Bihari adta, kinek ¦ játékin látszott, bogy szerepé: alaposan tanulmányozta s a rész, midőn Faust megveti a theo-logiát s a varázslásra, Szemfényvesztésre mntat hajlamot, határozottan aikerfiit volt — Az ördög Mepliisztotelos nehéz szerepét Rakodczay igazgato jól teljesítette, ki ba nagyobb élénkséget és cinizmust fojt ki, játékával Levinczkíét megközelítette volna A nők körül Ábray Aranka vonta magára a közönség figyelmét. — Aranka Ábray Károlynak, a jeles írónak leánya, ki csak n»háuy hónapja hagyta el a isioiképezdét bogy vidéki szinpidokón routint szerezzen. Szép alakja, kellemes hangja, ügyes mozdulata fényes jövőt jóiolnak neki — Margit volt az első* nagyobb szerepe, melylyel nálunk a kri-z»oseg elé lépett ¦ egyúttal azt el is ragadta. Mert az .erény kísértése11 i a .Gyermekgyilkos Anya* szerepeben oly diámai tehetségét mutatta be. bogy lehetetlen róla az elismerés legmelegebb hangján nem szólni. — Néha a lámpaláz tünetei mutatkoz\'ak, ez azonban még érdekesebbe tette s a sikert mintegy fokozta. — A többi sz replö (Kauuy Teréz, Febérváry) lelailatának szintén d-rekasan megfelelt I).
— L\'j bé let első szamában szerdán, április 19-én Murai Károlynak .Pezsgő" czimti vígjátéka került színre nálunk először A darab inkább bonyodalmak bohózatának illik be, sok ügyei gondolat élénkíti ugyan a jellemt\'estéa kidombo rodásával. azonban cselekmény hiány folytán elgyengül s végre a sok rsúkolodzás is fásulttá taiik A játszok egytől egyig dicséretet érde-m-doek. Jól esett latnunk, hogy vidékről is ixéii Miiamal jelent mer; a közönség.
— Jövő heti műsor: Vasárnap d. u. 4 óra-tor Ne hagyd magad Scblesiuger, este S Órakor Szokott katona. Hélíöo Kit iiiolnárné operetté Kedden B cakav Julcsa jiiulomjátékáu! Az eleven ördög öpere te >zenian teljes kiállítással Velenczei kalmár Shakespeare műve. Csütörtökön Rablók ioperetté.) Pénteken Dalos Pista népszínmű Szombatim Le m n n d át. (Karczag Vilmos szen záritól azinmiíve | Vasárnap I\'róbaházasság.
Szerk. üzenet.
— G, K. Ismert kézzel iit leveleket bérmentellen ís elfogadjuk.
8 B. Megkaptuk.
— Sümegh Jövő ¦ zárnunk hozza.
— „Paciirta dal" nem kőztilhető
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 22-én.
Jete, húgyhólyag, húgydara és kösz vény bántalmak ellen, továbbá a légza és emésztési szervek hnrutos bán-talmainá\', orvosi tekintélyek által a Lithiou-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
llBÍg> hajtó lifttasn!
Kellere fel! Könnyen emesztkető!
Kapható ásvinyrizltereskedésekben fi gyógy szertárakban. A Salvator-forrás igasg Eperjesen.
Bírtok bérbeadás.
Nagy-Kanizsán a város közepén, (Árpád- és Kinizsy-utcza között 4422 H öl terület azonnal
bérbe adandó,
melyből 1379 ? 01 fákkal és c.-er-jékkel van beültetve Italméréssel egybekötött mulatóhelyül kiválóan alkalmas.
Értekezhetni Nagy-Kanizsán Ár p id-utczában özv. Szakonyi Józsefnenél.
*) E rovat .t«t kSzlBtteltért felelősséget a sxerk
Felelős szerkesztő éa kiadó : EATORFI LAJOS.
hirdetések.
meghűlés által keletkezett betegségek legnagyobb része, nagyon könnyen válna mellőzhető alkalmas háziszerek azonnali alkalmazása által.A Horgony-Pain-Expeller ily esetekben a
legjobb bedorsKolés.
Hasonló jó eredménynyel használható csúz, köszvény és tag*zagga:ás. vala-mi\'it fejfájás, hátfájdalmak, csipőfáj-dalmak stn. ellen és majdnem minden háztartásban készleten van Ezen szer 40 kros, 70 kros és 1 forint 20 kros üvegekben intjduein minden gyógy szertárban kapható. Minthogy érték-te\'en utáuzatokisláteznek,kifejezettcr]:
a Ricinerfele Horpny-Paiii-Expelier
_____k érendő ¦
" IJjcloiiságok ! ~M
Illatszer zsebkendőnek!
•fele riiufan illitszcr-ketéilffísséíreL
Gazdasági tudósítás.
Tudja Isten milyen régen Vylt vastag felhő fenn az égen, Eső nem volt már két hol >ap óta, Menydörgés volna most legszebb nóta. Ha jó erősen menydörögne. Volna a gazdának nagy öröme; Az eső ha még ugy fűna, A gazda most egyet se szóna. Fia aztán jó meleg lenne A vetéseknek sok jót tenne; A repezé biz az mind kifagyott, M\'gnak való is alig maradott. Rozsok mily szépen mutatkoztak, Most egészen elmaradoznak. Huzák általában gyengék, Boronálva sincsen mind még; Mert olyan nagy már a szárazság, Kárt tennének a boronák. Árpák: azok ís kikaptak, A szálai mind elfagytak. Zabok alig keltek ki még, Kellene neki a nedvesség: Eső utáp sir a bükköa, Takarmány lesz máskép szilkőn. . Rosszul mutat a luezeroa, A lóh°r ís még nagyon knrta; A rétek is még mind kopárak, Szórnom jel a gazdáknak. De ha egy jó eső lenne, Ezen még mind segíthetne.
Alpesi ibolya Fehér napraforgó. Gyöngyvirág ( Persa liliom í Jaczint Moharózsa
előkelő ís kedvele illa: ok üvegcsékben
éra 1.25, 1.40 1.50, és 2.— forint.
Selyem hamisítvány. Égessünk el egy mintát a venni szándékolt fekete selyemből, s a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a v>lódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban Ósa z e pödör ód ik és csakhamar kialszik, maga uán csekély világosbarna hamut hagyván; addig a hamisított selyem (mely zsíros színű szalonnás lesz és könnyen tűrik, lassan tovább ég (minthogy rostazállaj a festanyagtól telitetten tovább izzanak) és sötétbarna hamnt hagy maga ntán, de valídi selyem módjára soha össze nem pödörodik, csak meggörbül. Henccberg (i. (cs. kir. ndv. szállító, seiyemgyára Züiichben, házhoz szállítva, póstabér- éa vámcsenteaen azivesen küld bárkinek is mintákat, akár egyes öltönyökre valót akár egész végekben levő valódi selyemszöveteiből. Svájcába cximxett leikre 10 kros- és levelezőlapokra 5 kros pelysg ragaszundó.
! ! IJjiioiiságok ! !
Damara, kedves illatú és
Essence of Coelogina^^S,^. Essence de Lilás d\'Espagne, / Favorlta Bouquet, Lobetia Bouquet, Mirabilis Bouquet, Tilia Essence, Cyclaraen,
csodálatos illatúak.
pnnp-féle családi transparent szappan
iUriipen habzó, sokáig tartó és kitüaö minőségű S\'.appan darabja 20 kr., tuezttja 2 forint.
M-féle Sáron de Famille porapás minőség, franczia módon készitve, különösen ajánlatos családok köréből való használatra. Darabja 15 krajezir, tuczatja 1-60 forint
anaikeriü szájvíz,
a vilásr legjotib szájvize.
Meggátolja és gyógyítja az összes száj-és fo L bajokat; fogfájást, a fogak lazulását, gyulladásokat, daganatokat, vérző foghust, szájbűzt, fogköképződést. skor-butoi 3tb. Kitűnő gargarizáló szer. Popp fogporával vagy fogpasztájáTal használva á fogaknak ragyogó fehér.-éget kölcsönöz.
Dr. Popp fogfömője.
Popp Violett Soap 50 kr., tartós aagol-! Uj donság. i szappan állandó ibolya-illattal.
Popp napraforgó-szappana 40 kr., tartós, finom bőrflnomíto-szappan.
Poudre Popp. S^SLTÍÜ
I éa taebel.1 E híres gyártmányt a legmagasabb I körök és legelső művésznők előszeretettel hasi-\' nálják Az areznak fiatalos szépséget, (ide szint
kölcsönöz észrevét énül tapad. Ära 1 forint
(Újdonság.) 30 krajezár.
Popp Eaa de Quinine 75 kr. A legjobb fejmosó-szer. Erősíti a fejbSrt.
POPP hajfestő-szere. t^Il
ponaise gyorsan hat arra nésve, hogy a leg-lilágosabb barna baját a legsötétebb feketére színezze, |a Fontaine Jonvence pedig arra nézve, hogy sötétes hajat sz8kére vagy aranyszőkére változtasson. Teljesen ártalmatlan
I>r. POPP J. ft.
osztr.-magy. c . és k. és görög k. ndv. szíllitó
Beet«, t. ker., Bognerga»«« 2. Kaphatók: NAGY-KANIZSÁN : Prager B, Saörcsöky B év Belus I>. gyógyax*réizeknél. Fesselbofer J., Sommer S.. Csillag B., Weiw & Ledofizky, Kolenfeld A., Preselmayer 4 Deuuch. NAGY-HAJÓMBAN : Kőrös I>. gyágysz. KIS-KOMÁU\'lMBAN ; Horváth E. S. gyAgyss-CSÁKTOBNYÁN : Gönczy ötv. gyógyaz. NE-MEá-VlDOS: Kio Gy. ötv. gyógyiz CSURGÓN: PtaebMr F. je.vógyas. PKRLAKON - Sipos B gjdgy»z. MUKA-SZOMBATON: Bólca B. gyógyss. ALSÓ LtNUVÁN : Fuss F. gyógyaz. MARCZALI: EQrSl V. gyógy a*. NAGY-LA KON: Mike Fr.. Mayer S. gyo*yaz«é«ek. NOVÁN : Persay S gyógyas. NaGYATÁDON : Beda S. gyógyss. uraknál. Valamint Magyarersság minden gyógytárában éa illatszer kereskedésében Határozottan dr. Popp-féle gyártmányok ké-reiidők.
9449/tk 892.
Árverési hirdetmény.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsér Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben, vagy óvadékképes jpapirbsn a kiküldött kezéhez letenni. , . _ ,. 1 Kelt^ -Kanizsán, a kir tszék mint te-
A n.-kanizsal kir. trvszék telekkvijlekkönyvi hatóságnál 1893 évi január osztálya részéről közhírré tétetik, hogyjhó 18. napján. " CSESZN\'ÍK MIKI ÓS dr Tuboly Gyula ügyvéd nagy-kanizsai] kir. tszéki biró.
lakói végrehajtatónak Benke Erzse, féri Benke "
Péteroé végrehajtást szenvedő eszteregnyei lakos elleni 154 frt 07 kr. tőke, 1889. évi január hó 28-tól járó 6% kamatai. 12 frt 20 kr. zálogjog-bekeblezési, 15 frt 50 kr. per. 7 forint; 65 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 35 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fenntne-vezett kir. törvényszék területéhez tar lozó. az eszteregnyei 813 sz. tkvben I. 1—27. sorsz. a, végrehajtást szenvedett] tulajdonául felvett s 1008 frtra, — továbbá az eszteregnyei 8(lfi. bz» tkvbeo I. 1—2. és 4 —7. t-orsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett és 289 frtra, végr" ugyanazon tkbpn f 731. brsz. a. ugyan c^ak végrehajtást szenvedett tulajdonául felvett és. 39 frtra becsült ingatlanok 1S93. éri május hő 15 ik napján d e. 10 Órakor Eszteregnye község házánál megtartandó nyilvános árverésen el adatni fog.
URAKNAK.
Az újkor legszebb taDImánya a szabadalmazott galvanoelektricus készülék, a .Refector-. mely a testen é«z-rcvehetlenül viselhető, nemi gyengeség ellen udryengüh férfierő), ha Oiég oly idült is, kitűnő eredményűvel at-kaímaztatik. A Refecter niiuden államban szs.iizdalmazva van és sok arany és ezüst éremmel lett kitüntetve. Or. Volta tanár rendszere A kéazülék, melynek árt álmatlansága e ri kezesség vállaítatik,kenyelmesen hordható a zsebben Az orvosok miudeu országban állandóan ajánljak. Használati utasitassd ellátott röpiratokat izárt borítékban. 10 kr levélje*)- elleneben) ingyen küld a cs kir szabadalom n.iajdotins AuQenfe\'d J . elek-tro techníku». Bécs, !.. Schuler-strasse lS
Az 1889 iki párisi világkiállításon aranyéremmel kitüntetve.
Keil Alajos-féle
Padlózat-fény máz
(Glasur)
leítíitünőbh mázoló-szer puha padló számára. 1 naey palack ára frt 1 35 itr. — 1 kii palaczk ára C8 kr.
Viaszk-kenöcs
lesjobb és legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára, 1 köcsög ára 60 krajezár, nándeokor kapható :
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
Legjobbnak én lepczélsíerübbnek bizcviyult a több mint 330 első dijjal kitüntetett eredeti franczia
„Japf-féle vörösréz permeíe/i,
melv szilárd, tartós, egyszerrü, bárki által azonnal szétszctllieldés el nem diis;iilliii1.
Kapható a gyár magyarországi képviselőjénél
stauber jánosnál ÍS7« *
val ingyen csomagolással.
Megrendelhető e lapok kiadóhivatalánál i
18 frtjá-
egy okleveles gépész
és
mecha nikus,
ki minden gépészeti ágban
teljes szakértő,
szá\'jios kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, őhajt:
állást nyerni helyben vagy vidéken.
Gözmalam, göijürétz, gyártelepen, gazdasági-gép-gyárban — mint műve zető számos éven keresztül szerepelt, ugy cséplésnél teljes gyakorlatsággal bir-
¦ss* Síives megkeresések e lap kiadóhivatalához iu-\' tézendók.
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
MOHAI
AGNES
FORRAS
Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavarónál.
Gazdag szénsavtartaimu. — A bornak színét nem változtatja. — Természetes izét kellemessé teszi,
a miért is a vendéglős uraknak keverékül „Spritzer" előnyös szolpáiatol tesz. Ujabban a homokos talajban termett .savanykás borokhoz kiváló előnyösnek bizonyult az Ágnes-forrás savanyuvize.
Ujabb orvosi bizonylatok az Ágnes-forrásról Mohán.
A mohai Ágnes-forrás vizel bosszú évek során át rendelem s jó szolgálatul u-.-:-a gyomorhurut. a vékony belek burutos állapota, hólyaghurut éa lorokhurut eseteiben.
Budapest. 1892. niárczius hava. l>r. Ki\'tli Károly.
ny. r. e^yet. tanár.
Kötelességemnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt mohai Ágnes-forrását k:t>"ir:Ő sikerrel rendeltem. A gyomor és- bel működését rendkívül ha(lia:>-san támogatja, a nélkül, bogy mint a többi savanytivrzek na»y ré^ze korgást és hasmenést oko?.i.a. íjrömmel konslabílbattam, hogy nemcsak a hazai, banem a külföldi ásványvizek között is legelső hetven áll.
Budapest, 1892. r.ove:rtber 17. i>r. Gla&cr Marcet.
A mohai Ágnes-forrás vizét, mint a természet állal adott egyik megbecstUbeltou kincset, a legnagyobb mérvben szoktam orvosi gyakorlatomlian betegeimnek ajíinlani; a körjavalai. melyeknél ezen vizet adom, heveny és idült gyomorhurut, az eredmény minden esetben kielégítő.
Adja Isten, hogy a külföldi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorusa hazánk ásványvíz-forgalmából. lieme fír/ti.
N.-Szalonta. 1892. október 20. és Bibann. t b. iSoryosa.
A kolftT*a.-meQbeteqedés ellen práservativ gyógyszernek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fűszerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
főraktár
Ëcleskuty L.
BUDAPEST, Erzsébet-tér 8. sz.
US
HAKMfflCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 22-én.
Nélkülözhetetlen
minden háztartásban a
KATHREINER-féle KNEIPP-MALATA- KÄUE,
szemes kávéizzel felülmúlhatatlan előnyt ért el, hogy az- ártalmas ékezetétől a keveretlen ragy a rossz pjtkivén kellemetlen izétől es az ff iZSef\' "nZ e ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot nyújtja. - Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, lega)an atosabb noknen, gyermekeknek és betegeknek — C t á n zo 11 a k a t különös nfyelemmel kerülni. — \'/, kiló a 25 kr. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér c omagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy.
kívül
lB6ai3L év óta Ismert BERGER-féle orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi. *.ekiutélyek által ajánlva Auszi ia-Magysrországban. Franczia-ország, Néraetorsz Hollandban, Sabweicsban. Rominban stb. már tíz év óta fényes sikerrel használtatik,
mindennemű börküteget,
mint szinte az arozbőr mindenféle tisstátlanságai ellen kalönösee a rüh. azidült és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repedvény. a fej és szakái ellen, a szeplő májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valsmennyi külső fejbetegségei ellen mint a bort tisxtitó mosdószer ajánltatik.
Ara darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány-szappan 400{0-a tömény fakátrányt tartalmaz, feiettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a niinder- egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35°/0 gliczerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
csalások kikerülése végett
a gyógyszertárakban világosan BEIíGER féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni a zöld csomagolásra.
S\'/amos oairoal HttlníeUeíett a nécsi nemzetltözi Xiállifásoii 1883-b aH
Egyedüli helyettes a bel- és külföld részére:
ATTPT T tvaTiiVIII Im\'a a megbízá^ok és tu-
. JJJUJjIjgyógy. llujjpall dakozódások is küldendők.
&aa\'J- Kanizsán. Práíer Béla gj\'ógyszerésznél.
: 1 nntry tégely 2 frt, 1 kis légfly 1 frt 20 kr. Kapható a
^r<íjczi ha j-elixír
magy;ii országi Iör;.ktárúbati
BUDAPEST, IV., Kecskeméti-utcza 8.
--elküldés vidékre *7. ü-^-iiek Us,-(.éiizbi-n vagy tcvjtbétyep-<cn előre való bekuUlt-.se cselén bárhova tm-nnentve és lelj-.--tiloktarlás melleit, v»gy pedi« ntánvéllel liérmenletle:;m\'
pserhofer j.-féle
BÉCSBEN, I. KERÜLET.
gyógyszertár
SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt
zum goldenen Reichsapfel.
vértisztitó labdacsok,
ezelőtt általános labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létez\'nc betegség, melyben ezen labdacsok csodá-s hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították voína. Kvtized<Bk éta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van csalid, melyben ezen kitűnő házisserböl kó.B/.let nem volna található.
~ -\'• \' • -:. orvos álul ezen labdacsok háziszeríií ajánltatnak és ajáiiltattak minden olv bajoknál, melyek a rosz emésztésből éa székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbsjok, kőüka, vértolulások, aranyér, bel tétlenség a hasonló betegségeknél. Vértiaxtitö tulajdonságuknál fog** kitűnő hatásáal vaiiua* vérszegénység, s abból eredő bajoknól is; igy aápkórnál, idegességből szármáié fejfájásoknál stb. Ezen vértísitito labdacsok oly könnyen hatnak, *iogj a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán míg a leggyengébb egyének, m&i gyermekek álul is minden agjodaiom nélkül bevehetek.
¦ A számtalan bálaitatból, melyet e labdacsok fogyasztót a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után egészségi k visszanyerése folytán hozzánk intéztek, .zen helyen csakis néhányat emlitttok meg azoa megjegyzéssé\', hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
Scblierback, 1883. október 22-én.
Tekintetes ur!
Alnlirt kéri, hogy feUtte hasznos-és kitűnő vértisztitó 4al>-dacaaiból iámét 4 csomagot küldeni szíveskedjék.
Neu-eiter Ignácz, orvos.
Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szepfho 12-4n. Tekintete* ur!
Isten akarata volt, hogy as Ön labdacsai kezeim kiíró ke-rü\'tsk, melyeknek hatását ezennel megírom; Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hbgy Semmi munttt sem voltam többi képet végezni és bizonyára már a holtak közt volnék, ba az Ön csodálatraméltó labdacsai ,eng*m nem mentettek volna meg. Ac Isten áldja meg Önt ezért ezersrer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is-tökéletesen kifognak gyógyítani, a mint -már másoknak ii egészségük visszanyerésére segítségül szolgáltak.
Knificz Teréz.
Bécs-Ujbety, 1887. november 9-ón. Mélyen tisztelt ni ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Önnek 60 éves : nevében As illető 51 éven át szenvedett gyomorhu-rutban és vixkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként 1» is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az Ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógynlt.
Legfőbb tisztelettel, WeinczMtel Josefa.
¦sV NB. Nagy elterjedettvégük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt utinor.iatuzk ; ennek következtében kAetik csakis Ps«bufer J.-féte vértis titó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati ntasitása a P*erhofer J. névaláírással fekete szinbflb és minden egyes dob"z fedele ugyanazon aliirássxi vörös van ellátva. "W(
amerikai köszvénykenőcs, F™*^"™,
n.: rertncit-agy bántalom, fogfijás, főfájás, fülírzag-
nden köszvényes éa csnzos bajok, Ug szaggatás, ií.ine, ideges Katái stb. Hb ellen. 1 frt 20 kr.
Pserhofer J.-t6k Éi hosszú sora ót* v* alul a legjobbnak
fagybalzsam
biztosabb szer elismer?,
nellett, 18:9. mái ez.
. Eicbengraberamt, Oföhl
Tekintetes nr!
Alulírott ismételten kLr 4 csomagot as Ön valóban -hasznos é* kitfli\'Ő labdacsaiból. L1 nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni esen labdacsok érteke felett és azok, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetszéíjzerínti használására Unt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel, Hahn Ignácz
GoUchdorf, Kolbach mell-tt, Szilézia, 1883. okL 8 in. T. nr!
Felkérem, misseriot sz Öo vértisziitó labdacsaiból egy csomagot ü dobnizal küldeni aciveskedjék. Csakis ai Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok náiam sohasem fognak kifogyni ¦ midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel, ZwickI A aa.
i.zez vértisztitó labdacsok csakis a Pssrfaaf&r J -fele, az . araay birodalmi aimahoz" c:irazett gy6flyizertirbaa. Béceben I , SlagerstraiM 15. sz. s késaittetnek valódi minőségben s egy Ib szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, mely-7 doboz tarUlmastatik, 1 frt OS krba kerül; bérmentetlen uiánvételi küldésnél I frt 10 kr. Egy csomagnál kevjaebb nem ktJldetik el.
Az összeg előbbeni beküldésénél (mi legjobban postauUl-aányon eszközöltetik) bármentei küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt \'2b kr. 2 csomag 2 frt &0 k- 3 csomag 3 trt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 c*omag»9 frt 20 krba kerül.
ta^nohinin liajkenocs
mennyi hajnövesztő szer között orvos ismerve. Egy elegánsan kiállított nagy azelencsével 2 frt.
á lbilílTinS! ÍQm«<7 StSBflel taaartil. Ütés éa szúrás AiUlltllJUö UtpílSZ iUal OKOEOtt sebeknél, mérges daganatoknál, ajjkukacz, sebes- vagy grnladt-mell vagy máa ily buroknál, mint kitűnő szer lón kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kmjczlr.
Paerhofer J -tSI. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, mint 1 g-. I köcsöggel 40 kr. Bérmentre 65 kr. TTfí f\'íí riűfl V e|fT á,tH\'ánosan ismert kitűnő bázisbér, hurut (JUllUUCUV, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 üve-gecske ára őti kr., 2 Üveg bérmentve 1 frt 50 kr.-F,lAtLÜQQ\'7íinP7Ííi ÍPTÍ&\'-1 csSnpek} megrontottt gyomor, JjIÜLCÖÖACUl/Zila rosz emésztés és mindennemű altesti bajik ellen kitűnő báziszer. 1 üvegcsével 22 kr., 12 Üveg 2 frt.
általános tisztitó-só s^t \\ \'*5js2s
minden következményei, n. m.: főfájás, szédüléa, gyomorgörcs, gyomorbév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára\' 1 frt.
angol csodabalzsam, !2asi^kr\'eiíki,fl"g por a lábizzadás ellen.
képtödő keltemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint árta matlan szer vau kipróbálva. Egy daboszal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
kitűnő 40 kr .
szer golyva ellen, 1 Üveg bérmentea küldéssel 65 kr.
golyva-balzsam,
helsó vagy egészség-só ^Z^T\'^\'i:.
x rendeden emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kívül as osztrák lapok* ban hirdetett bel-éa külföldi gyógysxeréiaetí különlegességek rak ¦ táron tannak ós a készletben netán nem levók gyoraan és olcsón tnegtzerextetnek — Postai merrendalesek a Iexg70rsabban eszközöltetnek, ha a péaaösazeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések utánvétellel küldetnek. Bérmentve csakis oly ei-tben történik a küldés, ha az összeg eKre beérkezik, mely eaetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
A fennti különlegességek kaphatek Török József gyógyszerész urnái Budapesten, Király-utcza
12-ik szám ~*Ss9
mollpseidlitzüpor
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyet és
aláírását tünteti fel. A Moll A. féle Seldlitz porak tartós gyó?yhatása a legmakacsabb nyomor al-testbántalmak, gyo-norgnrcs és gyomorhév, rögzött székrekedés, májbánialom ver-toiklás. aranyér és a legkülönbözőbb sói betegségek ellen, c jeles báziszernek évtizedek\' óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecséteit eredeti oo-bsznak I frt o\'. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
moll-féle francia!
BORSZESZ ES SO
Hsak akknr Vftinrii ha mindegyik üveg MOLL A. védjegyét tünteti feles OSdri dKHOl vaiuui. Hall* feliratú onozattal van zárra. A MoII-féle írzu-cziabors2es2 és SÓ nevezetesen mint fajdalomcdllapitó bedörszölesí szer köszvény, csuz és a meehülés egyei következményeinéi legísmeretesebb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ára 90 krajezár. * ,
moll salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: füzoljsavas szikié ) .A mindcDaapi szájtisztitisaál kalönüsen.fontos bármely kom gyermekek, mint fel-nőttek szám.-ira; mert e szájvíz a fogak további épséget biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás ellen. — Eay Moll A védjegyével ellátott üveg ara : 60 kríjczár.
Fiaiét kfi 1 d %8: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító állal,
\'— Bécs: I., Tucblauben 9. az. Vidéki megrendelések napon\'a pos-atttánvét mellett teljesít létnek
A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készít menyeket kérni.
Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
? C D ü ? ? ? ? ? ? ?
j
D
a
D
? ? c
ooooooooooocofxxxra doooo
S: 3
áriaczelli fm»
t^me^ Gyomoroseppek
.. ^ - - -; nft-ultjhf tttfeo ét eittolinotan \'.i---¦
a gyomorueíctísi-Ktünetei: érrÉjj-tlsníiij. tjyooiorfi.enoMra. ÖOtÖs Ishelet. rehuíuío. wvarju telt-OBöíéi, lunnenés. Blom0\',*cés; ts)«!e<j»c n.iUsltlií-istztis. sirgaaig. urönr és hányás. gvomo\'t)ör;í. s-üidim.
Hath«tns (.-vn^v-ietrüek t.lzonvuli lejiíjisnil. n mthiynyll\'en "is nvo-mortól szannaaoíi g>"«mortultértislélr.él etrl>-kk-?l rr italokkal, cl íazla*. saáibsioli
•j hstbottholílilinil. *
Kbtlitett bajoknál a Harincxeli4 y(/-moir-rti/tr-\' Iv. k ota kitünüknek bizonyult tk, a mi! ifUf% xt*í. Xnxo-
m iimkriy tjtnuíiiL V^v kis üve*r kre hahiiiiail utn-iia>m«l «mrt>i kr.. n>ijrv iives: i a 70 kr. M«Kyar<irs;cxjcl l7>raktar:
töröl* juzmet gyógyszertára
n«áeíi":. Király ntcza\'i: sx. *¦
\' A védjegyet es alainij,! niietesen teásé* m-ai-kin-i-nlü Csak oly caeppekfi l.-seék clf^Kadnl. mhvekti-k bur-t\'tt«t*r* a.">ld sralng van rajíaezlv* a kísillü x\\k:r ¦.Aval C Hiailyl ** ezen *iav*k!.»1- _Va!o<iisáitat l.iennj ir.irn". 4 *rntWpú\'-a vil^diaii leni.hatok
NAGY-KANIZSÁN: P ráger Béla ésBelua Lajos gyóg; szeréazekuél. — BARCSON: Xohnt Sáudor gyógyszerésznél.
++++++*++++*+++++++++++++ +++
csédlbsre
legjobUan ajánlja
Rajíit gj«rt-mán.u kHüoó
+ + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + +
+
gózmozgonyainkat
?9
gőz cséplőgépeinket
kifogástalan szerkezet és mnnkáért. tSkéletes kic»ép1ésért és valamennyi gabonafajnak teljesen piaczképcs tlsztitésftért a legnagyobb mbnkaképeeség mellett teljes felelősséget vállalunk. — Valamennyi gépünk igen csélszerü biztonsági készülékkel, jelentékenyen meghosszabbított sztlmarázikkai, szabadalosa-zott zsáktarti készülékkel a mozgonyok eltSrbetlen vizaiuíntc üveggé;, tartalék kézi szivattyúval kemény fel- es leeresztő-készülékkel, polkázott gőzhen-gerrel, Önmükijdc hengerolajoztj szivattyúval. dS/zsfékkel stb vannak ellátva. A kazán 6 légkörnyi szabályos nyomásra készült.
Kitűnő lizoiyitviiyok, rofidklvSI oloié árak. — . .: ajánlatokkal késze g-gel szolgál:
ÜMRATH és TÁRSA Budapest, Vnczl-kflrut 60. Kézi és járgányos cséplőgépek, ro; iák és mindennemű gazdasági gépek nagy választékban.
Njomstott Ifj. Wajdits József tönyTBTomdijában Nagj-Kanizsin.
\\AGY-KAfflZSA. 1893. április 29-éfl.
Előfizetési ár: Egéax érre . . . 5 frt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. Negyedévre . . . 1 frt 25 kr. Egye* *zán 10 kr. HIRDETÉSEK \'8 hasal.ni petitsorban 7, másodszor] 1*5, • minden további torért 5 kr.
NYILTTÉRBEN petit soronként 10 krért Tétetnek; fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő
Harminezkeltedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
részvény-társasig ¦,
„tt-kanizsai izr. jótékony nőegylet*,
A .nagy-kanizsai malátagyár és serfőződe\', a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotoritakarékpénztá; nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a , nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület\' a .nagy-kanizsai Unitéi járáskor\', a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\',
A lap szellemi és anyagi részét illető aanden közlemény Bátor fl Lajos szerkesztő-kiadó nevére ezimzetten Kapy-Kajiizsfcra bérmentve iotézeadők
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok Yixszaneni küldetnek.
szegények tipintézete\', a .katonai hadastyán egylet- a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai kttlválasztmáoyántk hivatalos lapja
heten kint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Tűzvészek.
Kevés • ország van, mely a természettől oly pazaron megáldva lenne, mint hazánk. A hegyek egész lán-czolata vonul itt s amott el, majd a kies völgyek tűnnek szembe s a kisebb-nagyobb folyamok nyújtják a többféle élvezetet. A földet terméketlennek mondani éppen nem lehet, mert a szorgalmas munka, okszerű gazdálkodás bőven kárpótolni szokta a gazda fáradtságát. Es mindezek daczára folyvást szegényedik a nép, a haladás, fejlődés jeleit nem igen szemlélhetjük, sőt különösen Dunántúlról százával vándorolnak Amerika oa jobb hizát keresni Az anyagi nyomort követi az erkölcsi s ha szigorúan vizsgáljuk, kétségbeejtő a helyzet, melyben a magyar nép tengődik. E meilett nem múlik el év nagyobb csapás nélkül, majd az áradó lolyamok tesznek tönkre egész vidékeket, majd az inség kér fenyegetö-leg kenyeret, majd tüzek emésztik fel az épületeket s a szegény ember mindennapi kenyere, a kereskedő áruezikke a lángok martalékává lesz.
Még el sem oszlott megdöbbenésünk ama szerencsétlenség felett, mely a testvér várost Veszprémet érte, mintegy előttünk látjuk a düledező házakat, füstölgő romokat, vagyonukat vesztett dult arezokat s az éhséggel, nyomorral küzdők egész seregét s a lapok ujabb s ujabb tűzvészekről hoznák tudósítást. Jászla-dány, Kalocsa, megyénkben — Sármellék, sót városunk egy része is a pusztító elem zsákmányául esett.
E szerencsétlenségek közepette valóban tag tér nyílik az irgalmasság, könyörület gyakorlására.
Hibásan felfogott élet czél az, midőn az önzés sivár szempontjain kivüL bennünket semmiféle nemesebb
és emelkedettebb irány eszme nem vezérel.
Hiszen a csillagok is, valami sa-1 játságos bensó erő kényszere folytán I i vonzódnak egymáshoz, hogy a ter- : ! mészetben az összhangot fenntart-j hassák, ugy a társadalom különböző | elemeinek az erkölcsi érzék műkő désénél fogva a társadalmi összhang minél szilárdabbá tételére kell törekedni.
Mit a természetben a vqnzás fizikai törvénye teljesít azt az erkölcsi világban a szeretet végzi.
Hogy napjainkban a socíalis áram-
| lat mindinkább terjed, s egyik-másik országban ingadozik a talaj, mtíyen az állam és társadalom jóléte nyugszik, annak oka az, bogy\' a létért való nagy küzdelem megzavarja a
: lelkek harmóniáját s a felebaráti
] szeretet sokaknál kihalt a szivekből. Pedig van valami isteni abban, ha megvigasztalhatjuk a bánatot és meg-
| enyhíthetjük a nyomort. És annál szánandóbb lényt nem hordoz a föld, ki életében még jót nem cselekedett avagy jótékonyságát a partikularismus szűk korlátain felülemelni nem tudja. Midőn a jótékonyságról irok, ön -kénytelenül is eszembe jut Tolsztoj Leó gróf, kit sokan a XIX ik szá-
I zad különczénck neveztek el.
Egyik életirója gyönyörű voná sokkal következőleg ecseteli a gróf tulajdonságait: .Mindnyájan tudjuk róla, hogy ó birtokairól félrevonulva megveti mindazt a kényelmet és gaz-
\'¦¦ dagságot, melyet részére a vagyoni
\'¦. előny nyújt s mint munkás ember keresi meg a két keze munkájává! a maga részére egyszerű ruházatát és "\\ élelmét. Jövedelmének fölöslegét pe-
\' dig azoknak nyújtja, a kik napi ke-
: nyerüket még verítékük árán sem
; tudják megszerezni.
De hát mi vitte Tolsztojt e rend-
kívüli életre? Oh nem különczködés. hanem lángé!méjéiUk filozofikus kutatása. Impulzust pedig egy megrázó eset adott reá, mely vele mint ifjúval Parisban történt. Paris élveinek és zajos életéuek örömeibe merülve ö is ugy töltötte ifjúságát, mint barátai és dúsgazdag ismerősei S mi-dón egy reggel a pez>gő mámorától és az élvezetek ötöméitől iitasultan tért haza lakásába, egy sötét és szűk pmczelyufe m.-Hctt elhaladva kétségbeesett sikoltásokat hallott fel-hang/ani.
Egy pillanatra megdöbbenve állott meg, miutha gyökeret vertek volna lábai. Az a rémes sikoltás a szivébe markolt. Berohan a házba, letáme-lyog a lépcsőn s egy szennyes folyosó ajtóját berúgva szivrázó volt az a nyomor, a mely eléje tárult A nedves és penészes szobában egy félmezitelen anya térdepelt a félig rothadt szalma mellett, egy kiaszott vézna gyermek holttestét szorongatta magához. Megfordult s eltorzult ar-czát Tolsztojra emelte. Száraz szemeiből kiapadt már a köny s metsző hidegséggel igy szólt: „Megölte az éhség. Négy napig könyörgött kenyérért és én cem tudtam adni neki. Elmentem koldulni — elfogtak. Mikor a börtönből visszatértem már meghalt. Gyermek volt nem bírta tovább. Én már ötödik napja tűröm.*
Mint a lázbeteg a deliriumba, oly reszketve hallgatta .Tolsztoj e szavakat s elrohant, hogy a szerencsétlen anya részére valami kenyeret és pénzsegélyt hozzon. Mire visszatért, az anya ruhájának rongyaival ott lógott az ablak rostélyon.
Ez az eset a nagy emberbarát szivében a szánalommal együtt az önvádat is felébresztette. Mint az ostorcsapás, a mely sebet vág az ar-ezon, hogy soká otthagyja meggya-
lázó nyomát, ugy rázta meg lelkét ez a jelenet. S míg fájó szivéből felszakadt a köny, addig lelkében is felküzdötte magát az önvád, hogy izzó nyomát ott hagyja Örökre, mint a sebre tett parázs:
„íme hát az életnek ilyen oldala is van ? Hát a mig én a kéjek mámorara és az élvezetek gyönyörére pa>arlora el a fölösleget, addig vannak bet«*g gyermekek és mezítelen anyák, a kik az éh-ég miatt halnak meg Hiszen azt a falat kenyeret, a raelyiyd fölöslegemből éltüket megmenthettem volna, talán én pazaroltam talán én loptam el tőlük?! E percz-től fogva pedig ajkaimmal nem ízlelek ételt s nyelvemet nem nedvesiti ital amelyet nem a saját kezem munkája szerzett*
Azt a nyomort, a mit Tolsztoj Parisban látott, mi is szemlélhetjük* lépten-nyomon, s különösen fokozódik ez ott, hol elemi csapások is közreműködnek.
A gyűjtés országszerte megindult s még exeluziv elemek (katonatisztiegyesöletek) sem hagyják helyűket üresen az áldozat oltáron s azon buzgólkodnak, hogy adományaikkal csillapítsák a nyomort.
Ha baj, csapás éri az embert, első sorban azoktól vár segélyt, részvétet, kik hozzá közelebb vannak, kikhez a testvériség kötelékei kapcsolják.
Dunántúl egy városának koldusbotra jutott lakosai is könnyező szemekkel tekintenek Kanizsa „gazdag társadalma" felé, s szorongva várják a testvér város egyeseinek segedelmét. E mellett Sármellék s a helybeli égettek is a könyörület fillérei után áhítoznak.
Városunk intelligens egyéneinek lelkében azon szép eszme fogamzott meg, hogy nők bontsák ki az irgal-
masság zászlóját s az ekként Összegyűjtött összeg is tapaszul szolgáljon a nyomortól vérár szivekre.
Jótékonyság eszközlésére, a nő-érzelem világánál fogva is sokkal inkább hivatott, mint a férfi, — mert az, mi a nó szemében könnyeket varázsol,- a férfi keblet gyakran hidegen hagyja. S valóban hivatásának magaslatán akkor áll egy nő. midőn a szerencsétleneket pártfogolja, a a szűkölködőket segíti, s igy szivének jóitevő t-ugarait, miként a nap, többfelé terjeszti.
A nyomorban levők érdeke hangosan követeli, hogy e szép terv a valosulás stádiumába lépjen s a partikularismus vagy .kicsinyes személyi érdek szirtjébe ne ütközzék.
8.....Dezső.
H i r e k.
TÁRCSA.
Minek nézzek fel az égre?
Minek nézzek fel az égre? Vájjon mit látok azonV Fényes s ékes kék szint. Szebb van Szemeidben, csillagom!
Minek menjek a mezőre? Nézni a virágokat? . Dicsőbb Tirágok ékítik, \' Bózsám, a te arezodat.
Minek menjek az erdőre ? Csalogánydalt hallani ? Elragadóbb dalt zengenek Galambomnak ajkai.
Minek menjek a szabadba? Barnulni a tavaszon? Bámnlandóbb tavasz vagy te, Édes-kedves angyalom I
• VÁROSSY MIHÁLY.
Régi pesti történetek.
HL
V Az omnibusz. (Folytatás és vége.)
Ha a Gschtanczlhuber ölt a vendéglőben, a Purczlmayer egy házért be nem lépett volna, s viszont megfordítva. Igy tettek az omnibuszban is; inkább gyalog ment a két ellenség, semhogy egymás szemébe legyen kénytelen nézni.
Ez a gyűlölség annyira ment már, bogy a kiirthatatlan néphumor, ez a legügyesebb improvizátor — már több sikerült
couplet-t bozott forgalomba, mely mindenkor ezzel a refrainnal végződött: .Und hast du mi in d\' Nasen g\'zwírkt, So zwick i di zuruck! . . ."
Ti. i. Ha megcsípted az orromat, hát én is megcsípem a tiédet!
A mi az összezördülés nevetséges oldalát akarta feltüntetni.
De aztán mégis elkomolyodtak az emberek. ..
Nem, ez nem járja, A Gschtanczel-húbernek nem szabad haragot viselni, mert akkor senkinek sem esik jól a sör, a roszprádli, s akkor nem szelel a pipa, és nem megy a viczez, akkor az omni-\' busz is egy fekete koporsó, mert hiányzik belőle az élet: a Tóni, meg a Francz.
Itt segíteni kell a dolgon: a jő ismerősök nem akarnak tovább is betegek lenni.
(íme, ha egy-két embernek baja volt. azt megérezte a többi is. Ilyen patriarchális volt akkor a régi Pesti)
Egyszer aztán kitudódott a nagy status-titok.
A „nagy gombócz" vendégei voltak azok a szerencsés halandók, a kik legelébb tudomására jöttek a dolognak.
Abban a perezben kiderültek az ar-ezok, s olyan óriási hahota rengette meg a sörház falait, hogy még a csattogó kanári madár is tüsszögött tőle a falon.
Hahahal Bruhaha! dűltek jobbra-balra az emberek. .So a Hecz war no net da," s újra megindult a harsogó kaczaj. a legirigylendőbb és legegészségesebb ne vetés a világon.
Mi volt hát az az istentelen sértés, mely megrepedéssel fenyegette a kaczagó emberek hasbártyáját?
A Purczlmayer Fránczi ezt mondta a Gschtanczlbuber Tóninak:
— Hallod-e te Gschtanczlhuber. ha te nekem megtudod mondani, hogy mi kü 1 ö obs ég va n a te f ej ed és a nagy gombóczközt, hát akkor igazán derék ember vagy!
A mire ezt vágta vissza a .megsértett" Gschtanczlhuber a Pnrczlmayérnek:
— Megmondom, ha te is megtudod mondani a különbséget a te fejed és az omnibusz közt.
Mind a két viczezben benne volt a felelet de a személyes kvalifikácziójára mind a két polgár sokat adott
Szívesen kiállták a versenyt minden egyébben, de a kaputtal nem komédiáztak.
De meg is büntették a duzzogó spe-czikat, még pedig igen eredeti módon.
A nagy gorahóezban rögtön Ítélet-döntő bíróság fllt össze, s egy tizenkét tagu bizottság az elítélendőket hozta nagy diadallal a tekintélyes fórum elé.
Nohát, most feleljen meg a Gschtanczlhuber arra a kérdésre, hogy mi különbség van a Purczlmayer feje és omnibusz közt?
— Az, hogy az omnibusz csak hétköznapokon üres, de a Purczlmayer feje mindig.
No Purczlmayer, most mond te megi h0i:y miféle rokonságban áll a Gschtanczlhuber feje a nagy gombóezhoz?
— A nagy gombócz mindennap ; tele van, de a Gschtanczlhuber : kobakja csak akkor, ha tele szítta magát serrel .. .
Ezeket a megfejtéseket általános ha-j hota követte, mely akkor érte tetőpont-; ját, midőn a .szigorú biróság" 100 — 100 j stibli sör megfizetésére ítélte a bünö-> söket, a miért megzavarták a polgári i egyetértést.
A ,Hobelschatten Sepp" pedig aizal fejezte be a szent kibékülési ünnepélyt, hogy ugyanannyi tormásvirslit rendelt a sör mellé — jószántából.
. .. Harmincznyolcz esztendő repültél azóta, a joviális Gschtanczlhuberek és Purczlmayerek kihaltak, a kiküszöbölt kedélyes omnibusz nbárkák°-kal.
Most a villamos-vasnt és a „fogaskerekű" szállítja a kultúrát, az „előrehaladást,* s a régi „naiv\' város hamvaiból im megszületett az ifjú Phönix-Metropolis.
Én pedig mint a hazajáró lélek, hiába keresem a Zugligetet, a hol drága pénzen sem kaphatni egy csepp kedélyességét.
Ezt is a villám szülte.
Csak egynek Örü\'ünk mi régi pestiek: annak, hogy az uj főváros egy fényes fejedelmi palásttal lett gazdagabb.
Most fő- és székváros.
GEEENDAY KÁLMÁN.
—1 Rémes délutánja volt mult vasárnap Nagy Kanizsa város lakosságának. Roppant szélviharban a Pefxiíi-utcza keleti részén levő Honvéd-utczában tüz ütött ki délután 3 órakor. A tűzoltóság éppen gyakorlatot tartott Koertzer György\' főparancsnok .vezénylete alatt s rögtön a vész színhelyén termettek, de vízhiány miatt s a szélvihar ellenében minden\' emberi erő igénybe véve. sikert csak 5 óra tájban érhettek el mégis, amennyiben a tüz localizálását eszközölhették, ezután csak a tüze^oportok rendszeres oltása tették; tartott éjfélutánig. Nagy elismerést és dicséretet érdemel a katonaság és honvédség, a tiszt urak jelenlétében szakadatlan működtek és mentettek, nemkülönben a tanuló ifjúság élénk részt vett a tanári karral együtt a mentési munkálatokban. Clement Lipót ur Bzakértelmes s buzgó intézkedéseket tett, sőt a Honvéd-utczában két tüz közé rekedt fecskendőt a vész helyérői ketten a föparagcsnokkal együtt mentették meg. Elégett a Honvéd-utczában II lakóház, 35 melléképület, : a Petöfi-utczában 3 lakóház, 6 melléképület., Atilla utbzáb&u 6 lakóház, és 13 melléképület. Összesen 20 lakóház és 54 melléképület, szalma, széna nagymennyiségben. Házak és kerítések számos helyen megrongálva lettek. Megégett 4 disznó és 3 szarvasmarha.
26 esetben biztosítva volt és csak 2 esetben nem. Kár: 11.970 frt, mely csak a leégett kazak anyagértékét képviseli, biztosítva mindezek 11.230 frtra voltak az első magyarnál, a magyar franczia, bécsi és a Phönimél. A tüz Laki Jánosnál ütött ki gyermeki gondatlanságból és nem szántszándékos gyujtogatás-ból. Kártvallottak: Laki János. Kálovits János, Kovács György, Kránitz József, Pintér Ferencz, Horváth-Majdák József, Takács Ferencz és Bedének Ferencz, Németh János, Kálcsics János, Sipos József, Dávidovits Jáno?, Weiss Hermán, Török Jánosné, Kottán Ferencz, Kucsé-ber N. a Honvéd-utczában. Polák Ignácz, Pint Antal, Németh Imre, Csányi János, Topler György, Sölét Imre a Petőfi -utczában. Molnár Mihály, Mester; János, Francsics József, Bedének Félix, Horvát-Sánta Ferencz, Sebestény János, Eczetes Józseí és Tilbóf István az Atilla utczában. Nagyobb rongálást szenvedtek: Her-telendy Béla, Német István, Bokor Károly és Benedek János. Sajnos, egy emberélet áldozatul esett: öreg Szekeres Ferencz annyira összeégett, hogy ápril
27 én éjjel rettenetes kínok közt meghalt — Értesítés. A ,Kisdedóvás"-ról
pzóló 1891-dik évi 15-dik t cz. végrehajtására vonatkozó megyei intézkedések kapcsában Nagy-Kanizsán a Nádor-utczai és Arany János-utczai ki<*dedovo-díkban a vallás és közoktatásügyi miniszter engedélyével hatheti tanfolyamok
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM\'.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 29 én.
fognak tartatüi oly czélból, bogy azokon *• a uyári menedékházak vezetésére alkalmas dajkák képeztessenek. A tanfolyam, mely, a keidet * rendkívüli viszonyaira való tekintetből ezúttal esetleg csak 4 hétig tartat ik, május 8-án fog megnyittatni". Ezen tanfolyamra egészséges és ép testalkattal biró 18—40 év kőzött levő, magyarul tudó nők bocsáttatnak, kik írni és olvasni tudnak és kifogástalan erkölcsi viseletüket községi bizc-nyitványnyal igazolják. Mindenkor előnyben részesitenriök \' a tanítók özvegyei, nejei és leányai. A jeientkezok kérvenjüket a n.-kanizfia: Kisdednevelö Egyesület elnökségénél haladéktalanul n>ujtsák be. Ezen fontos hírünkre felhívjuk az öxszes érdekeltek figyelmét. Különösen nem mulaszthatjuk el megjegyezni, .nüy előnyösen cselekednek saját érdekükben az iiJetö községek, ha ugy e hat heti, valamint az aug. hó elején megnyitandó állandó menedékhá-íakra képző hat hónapi tanfolyamok látogatásával saját nyári, vagy állandó menedék hazuk vezetésére alkalmas egyéneiket ezeu pó; tanfolyamok látogat -hatása szempontjából anyagilag is támogatják
— Kinevezés. A nagy-kanizsai polgári leányiskolához s. tanítónőnek Griesz-bitch Gabriella okleveles polgári iskolai tanítónő neveztetett ki Krasró Szörény-vártnegvéböl jő hozzánk.
~ A kétforintosok és uegyedfo-rintosok kivonása a forgalomból. Az osztrák pénzügyminiszter a-.kétforintos és negyedforintoi eíüst értékérméket f. é. juuius l-jével forgalmon kívül helyezi. Miután ez érmék nálunk !!8 csak addig bírnak törvényes forgalommal, mig Aus-triában ezzel fel vannak ruházva, a pénzügyminiszter íendeletet bocsátott ki, mely szerint az emiitett érmék csak május 3l-ig fogadandók el, az állami pénztárak és hivatalok azonban még július 3 l-ig fogadják el névértékben, azontúl sem névértékük, sem aranyértékök megtérítésére, sem fizetésképpen sem átváltásra nem fogadhatják el.
¦— Kártérítés. Az első magyar általános biztosító társaság a sármelléki tüíkárosultaknak 42 ezer forint bizto-sitási összeget fizetett ki.
— Huber Gyula jeles zeneszerzőnktől ismét jelent meg egy uj zenedarab „Májusi, gyöngyvirág" czimen. E keringő 14-ik müve. Ara 1 frt. Kapható szerzőnél Káptalautóthi u. p. Gulács, Zalavármegye.
— „Dunántúli Dalosszövetség0 érdekében megszerkesztett memorandum és felhívás fekszik előttünk, mely a dunántúli dalegyesületeket a május bó 20-án Sopronban tartandó alakuló ülésre invitálja. A füzetre, mely Stengl Antalnak, a soproni Férfidalkör főjegyzőjének tollából került — lelkes hangon van irva s ügyesen bizonyítja a szövetség létesítésének szükségét. Függelékül a dalosszövetség alapszabályterve\'etét is közli a becses és érdekes kis füzet. A szövetség czélja: 1. A dalmüvészet ápolása és a Dunántúlban a művészi ér/ék nevelésére közös hangverstnvek rendezése; 2. A közö3 hangversenyek^ iránti érdeklődés emelése végett *j közreműködő tagegyesületek jutalmazására pályadijak kitűzése; 3. A dal- és zeneirodalom fejlesztése végett pályadíjak kitűzése és négyes énekkarok kiadása. — Újból üdvözöljük a szép mozgalmat s a legszebb sikerét kívánjuk a dicséretea kezdetnek!
— A déli vasút igazgatósáca jelenti: Az idei fünlöévad tartama alatt május 1-tól. szeptember 30-áig Budapest déli vasút. Budapest keleti pályaudvar, Buda
miatt. Megemlítjük, hogy a n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet örtayájáo ís felvétetnek a biztosítások az Első magyar általános Biztcitótársulat részére.
— Majna elsőjére a modern socialis-tikus törekvések feletti nemes ösztönnel, hazafias és emberbaráti érzülettel irt elmélkedéseket vettünk, azonban a tűzvészről irt közlemény actuáiisabb lévén, annak közlesét jövő számra ralink kénytelenek halasztani.
— Földy Ferenci ur nyilatkozatot küldött hozzánk Budapestről annak meg-czáfolására, hogy Nagy-Kanizsán az a hir terjesztetett felőle, mintha a Balatonba ölte volna mását Szóról szóra Írja: Én hála Istennek, ép egészségben élek, bár a sors sokkal több és nehezebb terheket rótt reám, mint sok más emberre, és különösen az ntóbbi pár év alatt igen érzékeny csapásokkal sújtott. Mindezek daczára egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy az életei öngyilkossággal dobjam el magamtól, hanem eliökélt czélom azt Istenbe helyezett bizalmam mel ett a még megisvő munkakedvem és képességem által tisztességgel fenntartanom mindaddig, mig a végzet számomra kimérte. S reménylem, hogy ez sikerülni is fog.
— Darvas Vilmostól Egerben egy röpirat jelent meg „Az egyházi javak rendeltetése" czimen, mely az egyházjavaknak papi kezekből való elvételét czélozza. Ára 20 kr.
— A Jápyfele permetezőgép bemutatása holnap ápr. 30-án vasárnap/d. e. lesz a Polgári Egylet kertjében. Megmagya-riztátik annak szétszedése, összerakása és kezelé>e. Ez érdemben felhívjuk a közönség figyelmét hirdetési rovatunkhan foglalt közleményre.
— Gyászhír. Az alsó-lendvai polgári iskola tantestülete mély fájdalommal jelenti szeretett kartársának, Káposztás Ferencz polg. iskolai r. tanárnak, élete 44 ik s működése 18- évében 1893. évi ápril hó 19 én a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 20 án d. u. 4 órakor lógnak örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise áldozat pedig folyó hó 21 -én reggel 7 7a órakor fog a Mindenhatónak bemutathatni. Béke hamvaira! Alsó-Lendván, 1S93. ápril 20 án. — A Tantestület.
— Pályázat nyittatott a Nagy-Kanizsán halálozás által üresedésbe jött főkapitányi állásra; kérvények a polgár -
I mesteri hivatalhoz május 5 ig nyuj\'an-dók be.
— Hymen. Fülöp Dezső kereskedő mult vasárnap vezette oltárhoz Nagy-Récsén Poor Emília kisasszonyt. Násznagyok dr Fülöp Kázmér ügyvéd és
i Rozgonyi Lajos tanár voltak. A násznép ¦ Pandúr Ferencz sárszegi jegyzőnél ülte ! meg a lakodalmat. Kisérje feüegtelen \\ boldogság a szent frigyet
— Honvédség köréből. Dévényfalusi Andrásffy Gyula cs. és k. altábornagy és a m. k. V. honvéd hadtest parancí-noka Kirschner Hermann százados segédtisztjével a m. k. 20. honvéd gyalogezred megvizsgálása végett f. hó 22-től 24-ig városunkban időzött
— Gyászhír. F. hó 21 én Geissel Mór épitész hunyt el 71 éves korában. Vá-
i rosuuk isméit alakja volt. Sikeres és i művészi szempontból is* méltánylandó ; tevékenységet fejtett ki Nagy-Kanizsán \' majd félszázadon keresztül. A váj?os ujabb j épületeinek túlnyomó részét ő tervezte, | és azok építkezését Ö vezette. Ritka becsületes ember Volt és ámbiczióját nem a vagyon utáni vágy élesztette. Nem is
pest-Kelenföld. Székesfehérvár és Kanizsa | értett a vagyonszerzéshez és oly szegé-iiUmáo/virAi «-\'ju-m nven hait el. hogy temetésének költsé-
geit is egy helybeii vállalkozó czégnek kellett magára vállalnia, a melynek szolgálatában az elhunyt egy évtized óta állott. — De a díszes temetés is elmaradt. A f- hó 23 án kiü ott tüz az egész lakosságot talpra állította és temetés helyett tüzet harangoztak. Már a gyászház közelében néhány háztető égett és a boldogult holttestét gyorsan kocsira kellett tenni és a temetőbe kiséret nélkül kiszállítani, mert különben attól lehetett volna taitani, bogy a lángok martalékává lesz. A hulla másnap délelőtt a nagycsatád tagjai jelentétében a temetőben levő halottas házban szenteltetett be s helyeztetett örök nyugaloma. Geiasel Mór azonban megérdemli, hogy emlékét a város közönsége megőrizze.
— Eljegyzés. Retnitz József, a dél-zalai takarékpénztár tisztviselője Nagy-Kaoizsáo. e hó 23-án jegyet váltott Kohn Anna kisasszony nyal Székesfehérvárott
— Tavaszi kúra. Kiválólag a tavasz első hetei azok, a "melyekben a tél folyama alatt követett életmód következményeként, a szervezetih.kben beállott zavarok megszüntetésére iparkodunk. E czélra, az esetek többségében, a természetes ásványvizek ajánlbasók, a melyeknek jótékony és üdvös hatása az emberi
állomásokról rendkívül mérsékelt áru I., II és\'HL osztályú GO napig érvényes menettérti jegyek adatnak ki Siófokra, valamint Balaton-Füredre és vissza. E menettérti jegyek alapján a podgyászt Siófokra, illetőleg Balaton-Füredre és vissza közvetlenül továbbítják. A pod-gyászra a déli vasút vonalain jegyenkint 25 kg. szabadsulyt engedélyeznek.
Heti biztosok e héten (május 1—6J a n.-kanizsai KisdednevelÖ Egyesület óvodáiban Ledofszky Árminué és dr. Rothschild Samuné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (április 30—május G.) a helybeli önk. tűzoltó-egylet örtsnyáján Schável János szertárnok urc-
— Zaiavármegye köztörvény hatóságának tavaszi közgyűlése Zala-Egerszegen május 1-én veszi kezdetét
— Bazár és vele egybekapcsolandó \' nyári mulatságot rendez a Keresztény,
Jótékony Nőegylet június 17-én a Polgári Egylet helyiségeiben, melynek jövedelme alaptőkéül szolgálna a szegény leánytanulók munkaanyag beszerzésére. A czél szép és nemesirányu, méltó sikerét óhajtjuk.
— Biztosítások felvételét alig győzik a biztosító irodák a rengeteg tüzeset
szervozetre mai nap általánosan el van ismerve. Ez ásványvizek sorában kiváló helyet foglal el Mattoni Gie3shüblere, mely nemcsak mint Önálló gyógyszer nyer sokoldalú alkalmazást hanem előkészítő kúrákra is, Karlsbad, Koritnicza, Marienbad, Franzensbad stb. hasznalata előtt, mint valóban megbecsül hetién szer különösen ajánlható; hisz már Recdenius (de thormis Barolinis tractatus) is mondotta, hogy e forrás Karlsbadnak legnagyobb dicséretére válik és ez utóbbi gyógy hatását nagyban fokozza.
— Esküvő. Bocsárí Svastics Andor, a somogyi „Arany ifjúság" egyik leg-népízerübb tagja szombaton vezette oltárhoz Saárdon Sorassich Andor nagy birtokos leányát: Ilonát saárdi Somsich LŐriocz ur kedves unokáját.
— Segély a tüzkáro ultaknak. A helybeli Keresztény Jótékony Nőegylet a tűzvész utáni napon 100 frtot utalványozott E rögtöni segély méltó elismerésre érdemes. Grünfeld Alfréd kamarai zongoraművész ápril 28-án adott hangversenyének fele jövedelmét szinte a tüz-károsultaknak ajáolta fel; jegyek eláru-sitását Vidor Samuné és Clement Li-pótné vállajták magukra s fáradozásukat nem kimélvp, buzgó törekvéssel azon voltak, hogy a hangverseny anyagi si kere minél nagyobb legyen. — A .Magyar Hírlap" gyűjtéséből 500 frt segély tényleg megérkezett — A kir. törvényszék elnöke Ns. Tóth László a veszprémi s egyéb tüzkárosultak javára ez ideig mintegy 400 frtot gyűjtött — A .Hungáriái asztaltársaság" — Véber Károly tervszéki biró első levén az adakozók között — egy szerencsétlen nő és gyermeke részére G frt 50 krt adott Össze. Meleg köszönet az élénk érdeklődésért
— Köszö ne I nyilvánítás. Másolat. 3913/893. Tekintetes cs. és kir. 48-ík gyalogezred zászlóalj-parancsnokságának. M. kir. 20 bonvédgyalogezred parancsnokságának N.-Kanizsán. — A tegnapi napon kitüött és a várost nagymérvben fenyegető tűzvész alkalmával a tekintetes parancsnokság nemes intézkedéséből, ugy a tisztikar, mint a legénység által nyújtott fáradságot nem kímélő oltási munkálatok teljesítésért a tekintetes parancsnokságnak, tisztikarnak ós legénységnek nemes emberbaráti eljárásáért a város közönsége nevében hálás köszönet oyil-vánittatik. A városi tanács. Nagy-Kanizsán, 1893. ápril 24. Babochay György s. k. polgármester.
— Eljegyzés Németh Sándor nagylengyelt kántortanító jegyet váitott Huszty János oagykaporuaki földbirtokos kedves leányával Zsófid kisasszonynyal. A kötendő frigyhez előre is fellegtelen boldogságot kívánunk
— Gyászhír. Fílipics János járásbiró ur kedves leánykája Fii ipics Etelka Lég-rádon ápril 23 án, életének 10-ik évében elhunyt. A szépreményekre jogosított leányka elhunyta általáhos részvétet keltett
— Végtárgyalás A helybeli kir. törvényszéknél napok óta Mikos biró elnöklete alatt érdekes uzsoraper tárgya\'tatik. A vádat Stocker Antal alügyész képviseli, a védelmet pedig Oroszváry Gyula 8 dr. Schwarcz Adolf ügyvedek teljesitik. A vád s védbesaédek valószínűleg kedden tartatnak, melyekre a közönség figy -lmét előre felhívjuk,
— Paprika Marekovlts Szeged.
— A déli vasút vonalain a személyvonatok menetrendjében május hó 1 én több változás lép étetbe, úgymint: A Nagy Kanizsáról Bécsújhelyen át Bécsbe közlekedő személyvonat (érkezés Bécsbe 5 óra 27 perczkor délelőtt) korábban vagyis már reggeli 9 órakor be fog érkezni s a Bécsből délután 5 óra 5 perczkor Szombathelyre közlekedő személyvonat Bécsújhelytől kezdve lényegesen gyorsíttatik. ugy, hogy már 9 óra 22 perczkor este érkezik Szombathelyre. A steinbrück—sziszéki vonalon a Bosniából jövő reggeli vonat már 5 őrskor fog Sziszékre érkezni, s Zágráb Máv. pályaudvaron át fog Zágráb déli pályaudvarra közlekedni. Az indulás Zágráb déli vasútról változatlan marad. A közvetlen I. és II. oszt. kocsik forgalma Brod Steinbrück között ésí -viszont megmarad. A bécs—trieszti nappali gyorsvonatok a pettaui csatlakozás megjavítása végett Pragerhof állomáson meg fognak állani. M/m.. jBruck állomásról, csatlakozásban a Triesztből induló éjjeli gyorsvonathoz, reggel G órakor Leoben felé személyvonat\'indul, melynek onnét Vordernberg és Eijsenerzig közvetlen folytatása lesz. A bécs — trieszt — nabresina—ccrmonsi vonalon a bécs—trieszti nappali gyorsvonatokhoz Nabrezinán csatlakozó gyorsvonatok gqjz, Corraposba, és vissza, az
egész éven át forgalomban maradnak s Trieszttel gyorsabb csatlakozásuk lesz. A Triesztből Cormoosba közlekedő ve gyesvonat (eddigi indulása Triesztből 8 óra 10 perczkor este) már délutáni 5 óra 30 perczkor fog indulni. Az eddigi menetrendtől egyes vonatoknál ínég beálló többi eltérés lényegtelen s a menetrend hirdetményből kivehető. A bécs-mürzuslagi helyi vonalon, a bécsi összekötő vasúton liesing—kaltenleutgebeni, mődling—lsxenburgi vonalokon ésamöd-ling—hinterfcrflhl villamos-vasnton a tavaszi menetrend május hó 15-én lép életbe. A tavaszi menetrend érvényességétől kezdve a bécs—gráczi gyorsított, vonatok ..indulás Bécsből 4- őri 30 perczkor délután, érkezés Gráczba 10 óra 33 perczkor este; indulás Gráczból 7 óraknr reggel, érkezés Bécsbe 1 óra 10 perczkor délután, — ismét forgalomba hozatnak. Az egyes vonatok száma s általában a beosztása is ugyanaz, mint a mult évben s a lényegtelen módositá-soVra nézve a menetrend hirdetményre utaltatik. A trieszt—bécsi nappali gyorsvonat május .hó 21-től kezdve vasár és ünnepnapokon Bécsújhelyről Puttendorfon át közlekedik Bécsbe. A béc i helyivonal nyári menetrendje június hó 1-én lép életbe s az erre vonatkozó hirdetmény május hÓ közepén adatik ki.
— Kegyetlenség. Elszegényedett 84 éves Siocker szűcs, szabada mázott csütörtöki napon koldulni bicze^et\'t egyik boltajtótól a másikig Rothmüller Károly ruhakereskedő a takarékpénztári épületben levő boltajtajából ugy kirúgta, hogy a szegény aggot a kövezeten szedték fel- A közbotrányt okozó cselekmény a hatosáénál fe\'jelentetett.
— P-csáróI értesülünk, hogy a „Falu atyjáu-nak nevezett Schleifer Izsák 85 éves korában elhunyt. Temetése műit vasárnap nagy rész véttei-tőrt ént.
— Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselő testülete e héten két izben is tartott ülést. Ápril 25 én az 1892. évről szóló tanácsi jelentés, városi számadások és a közkórházi száma dás — Hertelendy Béla, Plibál Ferencz, Eperjessy Sándor éa Tuboly Victor városi képviselő urak felszólalásai után helyben hagyatva elfogadtattak Aprflis 27-én pedig Varga Lajos városi képviselő ur és társai kértére a tüzkárosultak segélyezése és a vízhiány Ügyében rendkívüli üiés hivatott Össze, mely alkalommal a városi tanács által rögtöni segél) ül a nagy-kanizsai tüzkárosultak nak kiosztott 100 frthoz még 200 forint kiosztását rendeltetett el, a vízhiányéi-hárítására vonatkozólag a következő tagokból álló bizottság küldetett ki vélemény készítés végett: Varga Lajos, dr. Szekeres József, dr Bentzik Ferencz, Hertelendy Béla, Gjtmann Vilmos, Vucskics János. Eperjessy Sándor Knortzer György, Plihál Ferencz, Ebenspanger Lipót, Saller Lajos, Unger Ullmann Elek, Hegedűs László. Stesszel Ferencz Továbbá a közös haiisereg és a honvédség parancsnokságához köszönő irat küldése hatá-roztalott hogy a vasárnapi tüzeset alkalmával oly nagy tényleges részvétet tanúsítottak.
— Kelndl Janka kisasszony, a gráczi^-iit^miiiakvií freneVikü« taosolaVid* „Weiiilich-Tipka" féle hírneves "bpera- j Kantay Teréz, mint Írónő kifogástal intézet végzett nagytehetségű cöveudéke Sümegen tartott jólékonyczélu hangversenyen a „Sevillai borbély" operából énekelt majd néhány magyar népdalt elragadóan adott elő, végül Oelschlegel „ Valse brillante"-jfi.. A nagy-kanizsai születésű kisasszony, ki ma már teljes zenei készültséggel biró művésznő, a legszebb tehetségek egyike s a közel jövőben, a mint magyar honleány, operánknak egyik kitűnő tagja leend. Hangj i üde, cseugö, különösen a felső regiszterekben, éneke kifejezésteljes és az eresebb indulatok festésére is elég erős, hangfestése őszinte és ment minden álpáthosztól. A krescendők- és dekres-cendókat bámulatos ügyességgel alkalmazza, koloraturája még a recitativoknál is biztos, intonálása kifogástalan, szóval a legszebb jövő jósolhatjuk a kisasszonynak, ki magyar honleány létére a német-iskolának igazán díszére válik. Minden énekszámát ismételnie kellett GrófZichy Géza intendáns ur Ö méltósága figyelmébe ajánljuk.
— Egy népszer A „Moll-fele franczia borszesz es só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer ?y uj tátik köszvényes és causzos bántal-maknái sebeknél, s daganatoknál Egy Üveg utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moü A. gyógyszerész, cs. kir.\'udv. szállító által Bécs, I. Tuchlanben 9. A vidéki gyógyszertárákban határozottan Moll-féle készítmény kérerdö az Ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Jókai képes diszkiadasáoak negyedik füzete is megjelent Ebben a Magyar Nábob folytatódik. Ezen kiadás kü\'ső fényérő! már megemlékeztünk; tar-
talmi vonzerejét évtizedek óta bámnlja minden irni olvasni tudó magyar ember. Minden füzet ára 40 krajezár. Előfizetést 10 füzetre 4 frttal elfogad minden könyvkereskedés, valamint a kiadó-társolat (Athenaeuar könyvkiadó hivatala, Budapest, Ferencziek-Tere 3.)
Színészet.
Szombaton f. hó 22-én nem nagy közönség előtt „A rablók" czimQ operetté adatott. Hnnfí a rablókapitányt élethűen ssemélywitette s a többféle rablisi kalandot bravonrral vitte véghez. Természetesen nagy sejritaégére volt leánya Fiorella (Bácskay Ju\'csa\'és mint Pietro alkajdtány (Kövessy), kik leleményességükkel derült hangulatot keltettek. Mátray mint zsandár kapitány rém alak volt s a spanyol rendőrséget jól lállitotta »zem elé. Szende Anna Granada herczegnői sz-repében iHgyon beletalálta magát s bizonyára a .valódit\' is ép oly ügyesen tudná adui. A külflnféle kosztümök elég látványosságot uyujtottak s az,^ -lóailás gördülékenyen folyt le.
Vasárnap délutá\'.i szinhtz helyett a tűznél lehetett latui Thalia papnőit, kik szemeikkel gynjtozattak s az oltást nehezítették, pedig tollvivő urak is elszántan rohantak a lángok köíé, nem gondolva, hogy e lángok rekedt éget is okoznak Usté a rémület hatása alatt gyéren jöttek színházba Sziglieeti „Szökött katonáját" megnézni. E darab 50 év-, hogy a magyar színpadon fenntartja magát s nagy átalakításon menvén keresztül, a nézőknek keüemes pillanatokat szerez. Bácskai Julcsa lőröl metszeti polgárleány volt, ki ne hány régi msgyar dalt valóban érzi\'steljesen, szívhez szólóan énekelt. Juhász, mint kovács elön\\ö3en mutatta be magát s izép bariton hangjával nagy hatást idézett elő. Ügyes volt a \' mostani .Zrínyi kávéházi jelenet* is, hol az elzülött kétes egzisztenciák a maguk valóságában lettek feltüntetve "
Hét í.\'iu, másodszor a „Kis moluárné\' került színre. K darab története vissza nyul a a XVI-ik századba s Kadó mesteri tolla igazán élvezetessé tette. A fejedelem szerepét Szende Anna játszta, kí annyira kedve , előzékeny s vidám volt. hogy e tulajdonságokat ily mérvben csak színpadi fejedelmeknél lehet képzelni. A fe}edelemnét Kantár Teréz nem a legsikerültebben személyesítette. Nevezett mozgékony, roulinirozott ugyan, de e darabban mint fejedelemné egyáltilán nem volt rokonszenves. Kövess\', Ferenczi és iienkö Etel jelentékenyen működtek közre, bogy az előadás a szinmüvészi nívót megközelítse.
Kedden. Bácskai Julcsa jutal-mjátékául\'. az .Eleven Ördög* adatott Ez estén a színház közönséggel, a levegő pedig finom rózsaillattal telt meg. — s az arezok solemnis hangulatot tükröztek. Bácskai Loteriores Vicomte szerepét jáiszta. A közönség kilét tekor tapssal él egy kosárvirággat fogadta mely körülmény jókedvét nem kis mértékben fokozta. Játékában nem mindennap\' ügyességet fejtett ki, néha csevegett ii int a fecske, majd dalolt lágyan, mély érzéssel, miként a pacsirti. A siker teljességéhez nagyban hozzájárult Kövessiné I. M. úrhölgy, ki első felléptével is bebizonyitoiu. hogy valódi művésznő, a közönség lesz vesztes ha játékában többs-ör :s n m gyönyörködhetik A tapsnak egész vihara tört ki dalai után s néhányat ismételnie is kellett. Az előadás kezdető) végéi ( magas színvonalon állott s a legsikerültebbek kö«é tartozik. Kövessi, Fehérvári, Eerenczi szerepeiket tzintéu jól betöltötték. Benkő Etel a párisi boulevardokra emlékeztető, cdnos öltözékében jgezán kedves je -lenség volt A többi nők is szépen tanúsították, hogy ruhatiruk jól fe\'szerelve van.
Szerdán „\\ bolondok ház*\'\' bohózat adagolt. Rakodczay a vidéki magánzót tOrmay) a maga szegletességében mutatta be s az őrültekkel való bánásmódjával színészi képességét tejesen igazolta. Mátray mint gazdag utazö jól fogta fel szerepét s azt helyes megoldásra is vezette. Napról napra bizonyítja, hogy sokkal johh és szorgalm sabb azinéiz. mint diák volt Örült létére sem vesztette el szép iránti érzékét, mert Mariskába (Abray Aranka) lett Ezerelmes. Kfivessi Petőfi „Őrültjének" néhány sorát bolondhoz méltóan szavalta s ..othellói" idézett elő. lan volt.
Boros Ferike kis szerepeiben tehetségének jelét tarusí\'ja s bizonyára nagyi.bb körben lt sikerrel oldaná meg feladatat. Az össxhangzo. folyékony előadások a közönség pártolását mél tán igénylik.
— Heti műsor Ma szombaton Ve 1 en c z e i kalmár a főszerepben Kakodczayval. A darabhoz stílszerű jelmeiek és a szt-Márk-t<-r diszlet Vasárnap délutáu A vén bakkán-csos és. fia a huszár. Este 8 órakor a Pró-baházas sag. Hétfőn Kövessy Albert jutalom-játékául: A bőregér operetté Kedden Kar-exag Vilmos oly nagy feltűnést keltett drámáji a Lemondás adatik Szerdán: A gerol-steini nag y h erezegn ő operetté. Csütörtökön Ka pi var vígjáték. Pénteken Huszar-káplár Bécsben. Szombaton felemelt helyárakkal először A szultán a népszínház uj operettéje
jMyilttér.*)
Nyersselyem Bastrnhákra alkalmas kel méket öltönyönként II) frt 50 krért és jobb fajtájúakat is — valamint feksie. fehér és színes selyemkelméket méterenként 45 krtól II frt 65 krig — sima, koczká»ott. csíkozott, mintázott es damasrolt stb minőségben (mintegy 2*0 fajtában és 2000 különböző szin s árnyalatban) ssallit- póstabér és vámmenteset Henneberg («. (cs kir udvari szállítói selyemgyára Zürichben. Minták póstafordulóval küldetnek. Svajczba czimzet*. levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
gráczi-ser.
Reiniítshaus tettvérek előnyösen ismeri mjári serfóződe főraktára: STREM és KLEIN czégnél
nier-k»niiKÜr
hol minden időben a legfrieiietlb él kitűnő minőségű ter. hordókban éspa-laczkokban megrendelhető és kapható.
*) E rovat alatt <í:> t^: dm ráll.1 fel«lSia«(et a uerk.
HARMDÍCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 29-én.
Vese. hogy hólyag-, htiyydara és köszténrbántalmak ellen, továbbá a leírzií é* esteaxtésl szervek hnrníos bán-orvosi tekintélyek által a Jj.th.ion-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz.
iliígj liiijló lintasii!
Eellemes út!\' Kőimen m°MMbl
kapható usi ain»i/.ki- e>>kedésekben iá gjitg yszert arak b ¦ n. ./ SaleaUn—forrás iyazg Eperje-ien.
moghfllés által kelelki zett betegségek legnagyobb része, nagyon könnyen válna mellőzhető aikalmaa ház azerek azonnali alkalmazása által A Horgony-
Pain-Expeller ily esetekben a
legjobb bedörsxolés.
Hasonló jó eredményűvel basinálható csúz, köszvény és tarj-z aggat ás, valami t fejfájás, bátfajiíulinak. csipotaj-dalrnak.stv ellci: és majdnem minden háztartásban készleten v»n Kzea szer 40 kros, "0 krus és 1 í.>riot 20 kros üvegekben míjduein minden gyógyszertárban kapható. Minthogy értéktelen utáuzatokis látezoek.kifejezetten:
aEiGíüerfele HorLouy-Pain-Expeller
kérttiAS\'
Felelés szerkesztő és kiadó : 1ÍAT0KFI LAJOS.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
lót fizető ¦ lrv?*200 Csésze - Tápülo
H i rdetések. Az 1889 iki A^**™
| aranyeremmel kitüntetve.
i.Vi.: Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. trvszék telekkvi osztáiya részéről közhírré tétetik, hogy D>bor István nmrakereszturi lakos vég-rehajtatónak Zeleuak Antal végrehajtást szenvedő nagy kanizsai lakos elleni 45 frt 87 kr. lőke 1891 évi deczeraber hó 23-tól járó C°/0 kamatai 1 frt 40 kr. perbeli, 2 írt 65 kr. ingó végrehajtás fo^anatositási, 3 frt 60 kr. ingatlan végrehajtás kérelmi, 6 frt G5 kr. jelenlegi s ínég felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fenntnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a nagy--kanizsai 5666 *z. tkvben (f 226/a 5. b, 227/a 5. b, 228/b b) hrszám alatt foglalt ingatlannak végrehajtást szenvedettet illető s 1350 frtra becsült fele része és \'a nagy-kanizsai G525. számú tkvben f 225/b. 1. hn-z. a. foglalt ingatlannak ngyanút il\'eiö b 15 frt 50 krra becsü\'.t becsült felérése küöo-külön 1893. évi június hó 30. napján d. p 11) órakor ezen kir. törvényszék telekkönyvi helyiségeben Oroszvár; Gyula felperes ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ér a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10% *t készpénzben, vagy óvadékképes papirbtn a kiküldött kezéhez letenni.
Kilt N-Kanizsán, a kir tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1893. évi márczius hó 28." napján. C8ESZNÁK MIKLÓS kir. tszéki bitó.
co »
21 3
s g\'
ÖS
o a,
N —
ttttlljtsig. •..•¦3-y.- \'e WlitfV í-lí-r-r.. c.si-.-i Fl. I lautát, (Irgaság. ur.dor él hínji*. r. ~ )-;*.*;¦! ilftölé*.
(Uib.tiu nyogyKumék • U«oyA !ej:á|í*nil. * dm
mórtól siármU\'>tt. gjO.Tiorlullerriel\'J\'iel »t.-l.-ltkfl rt italok 1 ¦ hiiBorrt oi. i ni!.
Rllllllrtl i.* . * r/fl v ¦ ,,,-n r-(-«-/ifM-, -
* ou kfiftnAkneh bistnyah k. .
várry tium-il. Kgf kis UV(! * int í" kr., n*Ky n*<K * a "u kr. ilM.(t7«r\'TnuiyCÍ l7.i«kti-:
TttrőU J\'tr.*rf gyo^szerUra !:i:<íb;..--! . Király ntcs* H fz. A «é4Jqcy** ** aláirtat tnxeteaen iMrk mrctckto-!; Cmk uiy cawppttal ti —ék eUnftsdtd. Mhcsnack bar-t\'ám z..lrí »z«í«k v»n ramntva a hcsaUS *lálr.«ÍTiJ 1 Sn-~\\ c B"M*vi •* ezen ¦savakkal: .ValtMtiaáRftl bitouyitom". J r\'AíWltfcy « U*t-J*ez**U ww*t—rr»e*.r*-k v*J»diu> V^p hurik
XAGT-KAXIZSAN*: P ráger Béla és Bel ni Lajos gyógy ¦Mi étieknél. — BARCSON: Kofant Sándor grogja z*ré>xnél.
VA
URAKNAK.
Az újkor legszebb taWltnánya a szabadalmazott galvaaoelekirirm készülék, a .Refector*. mely atc-atenéaz-revelietieuül viselhető, nemi gyengeség ellen (elgyengült férfierő), ha még oly idillt is, kitűnő eredménynyel ai-kalmaztatik. Á Refector minden államban szabadalmazva van és sok arany és ezdst éremmel lett kitüo-netve. Dr. Volta tanár rendszere. A készülék, melynek alkalmatlanságáért kezesség vállaltat! k,ké nyel mesei! hord-\'bató a zsebben Az orvosok minden országban állandóan ajánljak. Használati utasitass J ellátott röpiratokat zárt borítékban. 10 kr levélje.;y ellentben} ingyen küld a cs. kir. szabadalom-tulajdonos Angenfeid J elek-tro technikm. Bécs, I.. Schuler-strasse IS
AZURIN
a legjobb PE-RONOSPORA
irtószer, mely az eadig használt szereket minden tekintetben Jelülmnlja.\'**MeglepÖ eredmény, jelentékeny költségmegtakarítás, miért is a bel és külföldi borászati- és gazdasági intézetek és egyéb szaktekintélyek által egyaránt legme-. legebben ajánltatik.
Szakértőt véteméayesés sziriat az axaría elüayei %
1. Feltétlen biztos védekezés a peronospora ellen és határozottan nagyobb eredmény, mii.t kékkő
¦ használatánál.
2. Nagy megtakarítás a költségeknél.
3 Hideg vizhen is könnyen feloldódik, tehát idő mulasztás és tüzelési költségek nincsenek.
4. A fecskendőt nem rongálja, minthogy alkatrészei vizben teljesen feloldódnak, s a legkisebb üledéket sem hagyva vissza.
Kizárólagosan szab. jegeczesitett azurill a kuittenfeldi műkő-gyárból.
elffilimltára: STREM és KLEIN
czégnél Nagy-Kanizsán.
FIGYELMEZTETÉS: Minden azurin, mely a knittenfeldi mfitü-gjárved jegyével ellátva ninca has-znaveheietleo. Legjobb tehát meyreuilelé sekkel reryenesen a főraktárhoz, fordulni.
Legjobbnak és legczélszerübbnek bizonyalt a több mint 330 első dijjal kitüntetett eredeti franczia
„Japf-féle vörösréz permetező,
inelr szilárd, tartós, egyszerű, bárki által azonnal szétszedhető és el nem (luarulliüt.
Kapható a gyár magyarországi képviselőjénél
Dunajöidvárott darabonként 18 frtjá val ingyen csomagolással.
Megrendelhető e lapok kiadóhivatalánál U.
StauberJánosnál
Leg-njabb Jáger és se- 1 SLaV Ilit Ú U M ¦ K :• —
lyem mellények. I „*. minden irányban posta 1 H m(>Soszr»vetekben: u^mmmsa^rMMM^^lMMm bérmentesen küldetnek. \'*»^.t^m^^.B^.t^.t^.t^m
í
Elismert legjobb és legdivatosabb
XZ- POSZTÓ KELMÉK 5
Tavazf és nyári igényeknek a legolc-óbbtól a legfinomabb minőségig, valódi szin és tartós öltözetrkre. felöltökre és m oden más baszaálatra. B^étkílld póstaut^nv^t mellett a g\'jári áron, magánosok >ak és szab knak meterenkint is
Főraktár: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár
VT Zwittau Brftnn mellett. -3LM
Szövet egész öltözetre ...... 3 írt 50 krtól 20 frtig.
a egy felöltőre....... 4 frlól 16 írtig.
B , nadrágra....... 1 frt 40 krtól 8 frtig.
Fekete pervien ........ 7 íntól 12 frtig.
Mosó kammgarn öltözék valódi ... 3 frttól feljebb.
Pique-mellények ........ 60 krttól Ü frtig.
Maradékokat olcsó áron ad, azonban az utóbbiakból minták nem adatlak
EgyenruhaszÖvttek, vízmentes Loden és vadászposztók, Peruvienne és dosking Bzalou Öltözetekre és utazó plaidek.
NŐI RUHASZÖVETEK.
Minden ujabb minták a leggazdagabb választékban,
Jlnden egye. mf!rr<-n I Mlnlakönrrek ..abOmcsfrck- I almN6 ^ „amos Jeléal kísérlet bi/.tos e>| „ek bérmentre. . , ..,
BaV fürdi évad május—október "9Bj
DARU VAR ASVANYPÜRDŐ
cs. kir. déli vasúti állomás SUvóniúban. Vezető jürdö orvos Dr. DEGRÉ V.LM0S Bécsből
A Diruvári ásvány.\'ürdó kitünü gyÓsyhatdssal bir a kü\'őnféle nC* bajokban u. m. mastalanság. sápkor, fehérfulyás. havi vérzés reudelienes-ségeinél, a raéhkörüli károi izzadmátiyok felszívódására, hólyagbetegségek, rheumatismus. köszvény és idegbántalraakná!..
Újonnan berendezett vizf?yó?ymőd ntézet. Izzasztó fülkékkel, be gyöngyölgetési gyógymód á la GrüfenberL\', villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, massage, Schvéd-gyógyteátgyakorlatok, belégzési (mhulatiou) kamrák stb.
Daruvári fütdö a 830 re. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmes iab\'rintikus és fedett sétányokkal, gyógvterem kitüaö zenekar, olvasó terem, minden nevezetesebb napi lapok-stb. Lakások és fürdők a mai kor igényeinek megfelelő mólon van berendezve, az áiak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a fürdőigazgafőság Daruvarotf.
Keil Alajos-féle
Padlózat-fénvmáz
legkitűnőbb mázoló-Sier puha padló számára. 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára G3 kr.
Yiaszk-kenócs
\'cPJobb és legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára, I köcsög ára 60 krajezár, mindeckor kapható :
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
5 O s 3d

s r—^
z üT = m
S oí
L¦ 5.
rí > *

arja
l OO
" ¦
>1 ? % ^ p « MTm>

I 1 = 3- s
rsr k =
r>r " í
is" I *- o 9 .-
1 oo
5*1 =*" is
2 «
E „ lr—
S " 1
"»o<
aa * 1 r-
1 "

- öj
IS
"q B

MARGIT"
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR SELTERS
Vegyelemezve a budnprsli m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szénsavtariaitn.-i kiváló hatiisunak bizonyult, különösen tBd&bántalmaknál, a hot a szabad széns-nv csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a _félfg kölött szénsav gazdagsága a gyógybatásj olkatreszeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának koszGnheü a Margit-rorrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szcnsavtartaJómban erűsebb ásványvizek, mint a selicrsi, gícíchcrbergij tüdöbajókban, különösen tQdövérxé" seknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás meüetl folyton használtatik.
A tttdöbetegek klimatikus .gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Görbersdc -.-íb nr. a M.irgit-viz otthonossá vilt — Oivosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebtaardt, dr. Navratil. dr. Poór. dr. Kétly, dr. Barbás; Bécsben: dr. Baraberger, dr. Doschek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légxo--, emóstzio- és húgyszervek általános hurutot bánlalmainál.
^ Mint ivóviz 5
praservativ gjógj szernek bizonyult a ^LOXOFdrinegbetegedés ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos főraktár
Ecleskiity u-i-
CS. éu !.. azerb k. M-i\\. .\'iM.ii,; uz-
KxAlIiirtnríl.
Úgyszintén kapható iuladen g y cçyszertárban, fűszerkereskedésbenés vendéglőkben.
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
Z A
t. A I KÖZLÖK \'t-
ÁPRILIS 29-én
pserhofer j,-féle
gyógyszertár
SJNGERSTRASSE 15. SZ alatt .zum goldenen Reichsapfel.
Vértisztitó labdacsok,
BÉCSBEN, I. KERÜLET.
esclott áHtliMi labdacsok oev« alatt; m utóbbi i.>-v.-: teljts joggal megérdemlik, miv-l rsnkugyan síig léteaik betegség, rae\'yb-n ezen labd-es^k módis hatásuk »t eEeraiereseu be nem. bisonyitottáa votoa. Évtizedak óta *zen labdacsok általános elterjedésnek örveudenek és alig van család, melyben ezen kltttuŐ ház szerből k^ixlet c-m volna található. —
StimUUu orv m által ezen labdacsok házi Merd I ajinttatoak és a;, iu Itattak minden oly bajoknál, melyek a ro»ír emésztésből és síénrekedésbol «r.-dnek: mint epe-zavarok, májbajok. kálik i, vérto!u!á«okf aranyér, betétien* ég ¦ hánonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitanS hatással vinnak vérszegénység, < abbSl eredő bajoknél is : így • á;>komál, idege*«égl>6! szarma*Ó fejfájásoknál stb. E«en vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak. Hogy- a legcsekélyebb fájdalmakat s-m okozzák és ennek folytán míg a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül beveh-tök,
A számtalan hálairaib il, melyet e labdacsok fogyasztó! a legk&:$nböxóbb és legncb -t.¦¦ \'¦¦ b betegségük nt ^isasanyerése folytán hozzánk intéztek, *zen helyen ctakis néhányat említünk meg aaou bogy mindenei
¦iacaokat egyszer használta, meg vagyunk gyoxSdva, bogy azokat tovább fogja ajánlani.
fJMP* NB Nagy . Ite-jedetUégCk köveik estében ezen labdacsok a legkfllöLfelé b nevek ea alakok alat uticoitatDak ; ennek kö»3tkeztéb2n k retií csakis Pssfhofei J.-féle vértis-titó lab-
in egészségi k , aki ezen lab-
október 22-én.
Sefaüerbaek.
Tekintetes ur!
Alnlirt kéri, bogy feUtte hasznos és kitűnő véitisztitó lab dácsáiból ismét 4 csomagot küldeni szíveskedjék.
Neu^eiter Ignácz, orvop.
Hrasche, Flödntk mellett, 1887. szept ho 12-én. Tekintete* rt!
I.ten akarata volt, hogy as Ön labdacsai keséim közé ke-r\'l\'t*k, mnlyeknek hatását etennel megírom; Én gyermekágyban meghülteni olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képei t-éttczni éa bizonyára már a holtak közt volnék, ha az Ön cftodálat\'aroéltó I*h lacsai t*ng*m nem menteitek vol.ii .meg. Az Is\'on áld-ia m-g Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok • . ge .. Ís tökéletesen kifognak gyógyítani, a mini már másoknak is egészségűk visszany-réiére segittégül izolgáltak.
Koificz Térés
Bécs-Ujbe\'y, 18S7 november 9én. Mélyen tisttelt ni ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Oncek €0 éves nagynéném nevében. Az illető öt éven át ssenvedett gyomorhu-rQlban és vi/kórságban, mir életét ia meg\'inta, m*[yr<"l egyé.i-ként le is mondott, midín véletlenül egy dobott kapott az Ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó h Usnalal* fo\'y-tán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weiuczeilel Josefa.
Eichengraberamt, Gfíibl mellett, 18-9. raárct. 27-én. Tekintetes nr\'
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az On valóban hasz-»•>¦ és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ez^n labdacsok érteke felett hí az->k, a hol csak alkalmam nyihk, a szenvedőknek legmelegebben fugom ajánlani. Kién hálairatom tetszéíszerinti baszn«la«ára Ont ezennel fei-batal i axom.
Teljes tísstelettel, Habn Ignácz
G-tschdorf, Kolbach mell tt. Szilézia, 1685. ok;. 8 án T*. nr!
Fflkérem, miszerint az Ü.i vértisztitó labdacsaiból«ey csomagot ¦ dobozzal kOJdeni szíveskedjék. Csakis *» Úu csodálatos labdacsainak kíiszönhet-m, hogy egy gyomorbajtol. mely engem Öt éven át gjötört, megszab idultam. Ezen labdacsok nálam soha *e n fognxk kifogyni s midőo legforróbb koszőnetem-t kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwickl Anna.
fczen vértisztitó labdacsok cs*ki« a Pserhofer J -fele, az .arany birodalmi almához\'\' czimzett gyógyszertárban. Becsben i , Singerstrasse 15. sz. a kó«itt-tnek valódi m s egy 15
szem labdacsot tartalmazd dobo.; ára 21 kr. Kgy csomag, roaly-b«*ii 7 doboz ta-talmazta\'ik, 1 frt 05 krbt kerül; bérmentellen •\'¦:•¦\'.[ kdldéanél I frt 10 kr. Egy csomognál k\'Véssbb nem küldetik el.
As ¦)>-! előbbnni if k ii\'di\'i(\'ni !eg;obbsu pontautal-Axnyon eszküzfiHetikj bérmentes küldé tsel együtt: 1 csomag 1 f t 25 kr. \'2 csomag 2 frt 30 kr 3 c-iom&g 3 t t 3) kr, i eaomag i írt *<) kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba rrtl.
daca kai követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a P*erhofer J. névaüitástsl fekete sziuhea és minden egvej doboz fedele ngyanason aláirissai vörös színben van ellátva. ~*JB«J
Amerikai kösz vénykenőcs, ETfÜSFiíZ,
minden köszvényes és csaaos bajok, a m. : perincz-agv bántalom, tagszaggatís. ischiaa, mígraUne, idegrs fogf-jás, főfájás, fülízag-Katáa sco. stb ellen. 1 frt 2U kr.
Tannoliiniu hajkenőcs L\'\'I,"\'fe:„,á tt
mennyi bajnöveactő szer KÖzou orvosok által a legjobbnak elismerve. E^-y elegánsan kiáll.tott nagy sselencsével 2 frt.
\\ItillííTin<l t\'íniQ\'7 Steodel ttiirtél. Ütés és szúrás AUdUlaaUS tapaS/ ilul okozott .ebeknél, mérges daganatoknál, njjknkaca. sebes., ts»t gyu\'sdt-mell vagy mis ily ba-jokoil, mint kitűnő szer 15u kipróbálva. 1 I*4«\'y 50 kr. Bérmentve 75 krajczir.
\' FilÖ*vh»]r/QflTii Piefhofer J -löl. Sok év óta a fagyos ta-| J-a^J Uttl/jöillil KnVr^ eí mindea idíl|t lebre, mint Jég.
bíatoxabl) azer eltsmeive. 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr.
TTtí fVí flAíi V a[t*\'áros*n lam«t kitűnő hásíszer, bnrut
\\J IUUUUUV, rekediség-, gör.sos köbögés btb. ellen. 1 Ove-gecske ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt bO kr.
lí1lötűŰ«\'7űri/i s>s<l (PraR*\' OiBppik) megront:tU gyomor, MmW30LiVU\\jt*la r0>1 emésztés es mindennmü altesti b«j"k ellen kitűnő básiasor. 1 üvegesével 22 kr., 12 Üveg 2 frt.
Altalános tisztító-só 522,\\
minden kííveikezményeí, u. m: : főfá\'ás. szédülés, gyomorgörcs, pyomorbév, aranyer, dugnlis itt. ellen. 1 csomag ara 1 frt.
Angol csodabalzsam, l^S,""kM"f Por a lábizzadás ellen. fáJSásTTÍÍ\'
képtőilŐ kelleme\'Een adagot, ipea tar\'j& a lá\'-belft és mint arra mitlan «\'.er van kpróbilva Egy dob zzal 60 kr Bérmentve 75 kr.
szer golyva ellen I Qreg bérmentes köldéisel 65 kr.
40 kr
Golyva - balzsam, Helsó vagy egészség-só ESÍS^
ndevlei
eme a
sr, gyo minden
lésből származó baj\'áfkitil. 1 c*omag 1 frt.
Ezen ítt felsorolt keizitményeken kívül *t osztrák lapokban hird-tetl bel-és külföldi gyógyszerészeti kalöileg-sségek rak taron vannak éi a készletben netán ne-n ievök gyorsan él olcsón megszenztelnsk. — Postsi m^rrendelea-k a leggyorsabban e*z-kKzölietnek, ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések utánvétBÜel küldetnek. Bérmentve c«akls oly ea"tben tür-linik a küldés, ba az összeg elCre beérkezik, mely esetben a p\'ostakKlUégek sokkal mérsékeltebbek
GMT A fennti különlegessóg-k kaphatók Török Jézsef gyógyszerész urnái Budapesten, Király utcza
12 ík szám "90
Legjobb védőszer járványos feíSfeáSlteS5,te"sfe^ betessések ^elle
Mfrdrtítttrt toxindljúk f* \' -bbáaU nip tug,
bajuszt,
ét taft iiakáilt akar,
Hálja a dr. FAIRCH-f*l*
Süájczi haj- eiixirt.
Eitrt hajníoesztS IDT, rrety rig-\\tosiiinteti a hajhullást, roiott biztos slkcrttrt a pénz ttitiuaßzetiscxt ktztsk*-éllnk.
8 "
moll«seidutzipor-
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobo« KollJ A védjegyét és
aléirasát tünteti fel. A Moll A. féla Ssldútz porsk tartós gyógyhatás* a legmakacsabb testbiatilssak, gyo eorgörcs éa gynmorbév, cogzött t"««lce^e*j
gyomor és al-
lájbánulom, vér-
Ul.lá<. mit* t, « l^sataóS bet.í«J«k eile». • boznax I frt o. -
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
[MOLL FÉLE FRANCIÁI
BORSZESZ.ES SO
Csak akkor valódi, n*
mindegyik Qveg MOLL A. Moll-\'feliratú Anozattal vai
védjeirvét tünteti fel és zárva. A Hoil-fé\'e fran-
czia borszesz ét só nevezetesen mint fí]dalo«cdilapító bedörazöléil szer köszvény, csnz és a meghűlés egyé i következményeínéi legismeretesebb népszer.^- Egy óne -zott eredeti fivefl ara"90 krajezár.
Moll-Salicyl szájvize.
(Föalkatréare: füzolyaaras szikié) A mindentia i szajU«tüis..al különösen fontos bármely kora pyermekek, mint fel nőttek uámin; mert e mjiU a fogak toiibbi épségét biztosítja óvszer logfajás ellen. - Ejy Kall A vM]eayevel ellafolt uveg ara
egyszersmind 60* krajezár
Föszétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. V.íékl ¦sjreadelásek naponta postanfánvél neilett tel]«slti«t««k
A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Ro;enfeld Adolf 08 Fia.
OtaooooooooraaoiMOOoaoat^^
+ + + +
+
+
¦5-+
+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + + +
gőzmozgonyainkat
és
gózcsép ló gépeinket
kifogistalao szerkezet és munkáért. töKéletes kloniplésért és vslameonyi ga-bonaf^juak teljesen piaczképes tisztításaiért a lecnagyobb isaakakepesiéj nel-lett teljes felelősséget válla\'unk. — Valamennyi gépünk igei, czélszerü biztonsági készülékkel, Jelentékenyen neghosszabbit\'ott szalnarázikkal, zabadiima-zott zsaktarló készülékkel a mozgooyok eltörhetlen vz«ct%tó üreggel, tartalék kézi szivattyúval kemény fel- é> leeresz;ó készülékkel, polkázott gözhen-gerrel, öóntiködö hengero ajozd szivattyúval, (törzsfőkkel stta vannak ellátva. A kizán 6 iégkörnyi szabályoi^nyomásra készüli.
K.tünő bizenyltványok, rendKivül olcsó árak
gel szolgál:
Kimerítő ajánlatokkal készség-
HM KATII és TÁRSA C^SUÍré
Kézi és járgányos cséplőgépek, rosták és mindennemű gazdasági gépek nagy választékban.
+
+ + + +
+ + +
+ + + +
X
+ + + +
+ + + + +
++*++++++++++++++++*+¦¦**+*+
Olcsó árak.
Leírások i n\'g yen.
Főraktár: Budapesten, V., Lipót-körut 21,a.
Igazgatósig: Hadein-furdSbon (Styria). W&~ Képviselet Xcigy-KanizsAn ÁBEL ALAJOS um&l.
: 1 n;.-y tégely 2 frt, 1 kis tégely 1 frt 20 kr. Kapbató a
mváj.caei Haj-Elixir
macyarorszú rTimktirában
BÜJAPEST, IV., Kecskeméti-tztcza 8.
Sr-ülkrildés viliikre az feszégnek készpénzben vagy levélbélyeg-l)en eir>re vaió beküldése cselén bárliovn bérmentve és telje titoktartás mellett, vagy ],edi^ ütánvéltcl Wrmentetlenii:
INGATLAN
tulajdonosok
FIGYELMÉBE !
íöldbirtokra, házakra, úgyszintén gőzmalmokra
?0® kölcsönöket
közvetitek i — 4\'/,°/,-os kamatra, (Iriiirit \'kölcsönöket con-vertálok; ingatlanokra, harmadik és negyedik helyre G% mellett, továbbá szeméi) hilelt minden ősszegre a legrövidebb idő alatt előleg nélkül.
szentesi németh istván
BUDAPESTEN.
AKDRÁSSY UT. 88 SZÁM
nélkülözhetetlen
minden háztartásban a
KATHREINER-FÉLEKHEIPP-IHIALATft-KftUE,
szemes kávéizze: felülmúlhatatlan előnyt ért el, hogy az ártalmas élvezetétől a keveretlen vagy a rossz pjtkávék kellemetlen izétől és az egészségre nózve ártalmas hatásától megóv és- a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot Dyujtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nőknek, gyermekeknek és betegeknek. — Utánzottakat kulónös figyelemmel kerülni. — \'/, kiló á 25 kr. MindenOa kapható. Vklódi csak fehér \\ omagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy.
I
Nyomatott lfj. Wajdits József könyvnyomdijában Nagy-Kanizsán.