Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.08 MB
2010-01-11 14:16:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
775
2941
Rövid leírás | Teljes leírás (310.29 KB)

Zalai Közlöny 1894 015-018. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


MtiY4ANIZSAJ$94. április 7-én.
Előfizetési ár:
Ege** évre . ^V, 5 f rt — kr Fél évre . . . . 2 frt 50 kr Vrwiövr-í\' . . 1 frt ítt kr Egyen "iám 10 kr.
HIKDKTÉSKK
- Iianaboi [leliUurliau 7. maiUHÍMxi>r fi. * mi\'íJfn további a<irert 5 kr
XVI I.TTKHBE.V !..1)1 suronkent lU krert vétetark [.1.,KiuuUri illetek minden egyes hirdeteaért 3(> kr. üzetendÖ
15-11«: szám.
HarmlDCzharmadlk évfolyam.
ZALAI HOZLONT.
A lap szellemi és »nyagi részét Uet3 aríndea közlemény Itátord Lajos ¦xericesxiö>kiada nevére czimxítteo Xarry-Kanixnára bérmentve intézendők.
Bérmaptétlen levelek n^tn fogadtatnak el.
K ex iratuk TÍH»/.anein kuldetnet
,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző.szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság\', a .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járásköj*, a .nagykanizsai k-resztéoy jótékony nőegylet*, .^.kanizsai iw. jótékony nőegylet*, „szegények tápintézete\', a „katonai hadastyán egylet" a „soproni kereskedelmi iparkamara* uagykaniA kölválaeztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOM MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Dunántúli Gazdasági Egyesületek Szövetsége.
(A MosouyTármegyei GwUsági Egyesület tekintetei ig&zg*u> viluzunáoyán&Ic Magvar-úrirott).
Egyesületi életüokben annak hiányát élénken érezve, fiogy hasonló czélra törekvő tagegyesületeinkkel semmiféle összeköttetésben nem vagyunk, hanem egymástól elszigetelten működünk, mintha nem is egy éj ugyanazon ügynek kívánnánk szolgálatot tenni, és tudva, hogy némely külföldi gazdasági egyesület a tervszerű együttes működés következtében mily kiváló eredményeket mutathat fel: elmélkedésem tárgyává tettem, miként lehetne e hiányon segíteni.
Rngedje meg a tekintetes igazgató.választmány, — hogy immár megállapodásra jutott e részben felállított tervemet előadhassam, kérve, \' hogy azt azon esetben, ha tetszésével találkozni szerenesés lesz — és föltéve, hogy azt a tekintetes igazgató-választmány egyáltalában keresztülvihetónek, üdvösnek és pár-tolhatónak találná, egyesületünk legközelebbi közgyűlésének elfogadásra ajánlani méltóztassék.
*
utóbbi időkben beható eszmecserék indultak meg országszerte mezőgazdasági érdekképviseletünk megalkotása iránt, mely alkalommal mindazon bajok is bőven szóba kerültek, melyekkel a hazai gazdasági egyesületek küitdenek, és többféle terv merült fel arra nézve, miként lehetne a meglevő bajokat megszüntetni.
Van főrendiházunk, melynek tagjai csak csekély részben nem nagybirtokosok, — van országgyűlési képviselőházunk, melynek tagjai több mint felerészben földbirtokosok, — van földmivelésügyi minisztériumunk,
mely nagyszámú tisztviselői karral fáradoz a hazai mezőgazdaság emelésén, — vau ujabban országos gazdasági tanácsunk is, — vau továbbá országos gazdasági egyesületünk, — vannak vármegyei és más vidéki gazdasági egyesületeink és köreink elég szép számban, — sőt gazdasági egyesületeink nagy része szövetségbe is lépett a közös érdekek megvitatása czéljából: és mindezek daczára általános a panasz, hogy mezőgazdaságunk jeien állapota sok kívánnivalót hagy fenn és nevezetesen nincsen kielégítően eredményes; pezsdülő gazdasági egyesületi életünk, kivált azért, mert azon mezőgazdák száma szerfölött, sőt ijesztően csekély, kik a gazdasági egyesületi életben tevékenyen vagy akár csak passiv. módon vesznek részt, azon mezőgazdák nagy tömegéhez képest, kiknek a gazdasági egyesületekben való működés és részvétel saját érdekékben volna, és kik ezt szambavehető nehézség nélkül megtehetnék.
Megvan az óramű, annak kerekei is megvannak, de ngy látszik, hiányzik még némely föltétel arra nézve, hogy zavartalanul járhasson.
Nem akarok hosszas lenni és nem szándékozom felsorolni a tekintetes igazgató-választmány előtt mindazon okokat, melyeket az egyesületi élet kellő kifejlődésének akadályaképpen közönségesen megnevezni szoktak, — mindnyájan ismerjük és érezzük azokat. Jelen alkalommal tehát csak annak jelzésére szorítkozom, hogy a gazdák zömének részvétlenségét az egyesületekkel szemben leginkább azoE a haladás iránt való közönyösségének és bizalmatlanságának, továbbá azok conservativ természetének és hozzáférhetetlenségének tulajdonítják.
Akár mikén; van is a valóságban, tény az, hogy mindössze igen kevés hazai vidéki gazdasági egyesület volt képes a gazdák zömére vonzóerőt gyakorolni, és oly egyesületek, melyek nem vetettek számot a mezőgazdasággal foglalkozók természetével és nem követtek el minden lehetőt arra nézve, hogy azokat érdekkörükbe vonják : folytonosan a lét és nemiét kérdésével állnak szemben, illetve tetszhaláltusát vivnak, mely látvány a mezőgazdaság ügyét szivén viselő előtt nem mondható éppen lélekemelőnek.
Minthogy pedig a vidéki gazdasági egyesületeknek a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül fölötte íontos szerepkör jut osztályrészül ~ és hatásuk kiterjesztése és fokozása a gazdák zömére valóságos országos érdek, melynek kellő betöltése nemcsak .hazai mezőgazdaságunkboldogulásának előmozdítására, hanem a közjóiét biztosítására is kiválóan alkalmas volna: szükségesnek tartom, hogy minden oly módozat és intézkedés megkiséreltessék, mely az egyesületek életére és tevékenységére kedvező befolyást gyakorolhat.
Erős meggyőződésem szerint kiválóan alkalmasnak ígérkezik a fent-említett irányban való sikeres működésre, ha a természeti és cultn-rális viszonyok tekintetében általában véve hasonló helyzetű és a te-, rületökre nézve összetartozó vármegyék gazdasági egyesületei egymással tervszerű érintkezésbe lépnek, autonómiájuk, jogaik és szabad elhatározásaik csorbittatlan fenntartása mellett közös érdekeiket kijelölik, azokat az e részben tartandó közös tanácskozásokon megállapítják és azok érvényesítésére a
czélravezetőnek látszó eljárást megállapítják.
Talán nem kell hosszasan bizonyítgatnom, hogy a gazdasági egyesületi élet az eddiginél örvendete-sebb fejlődésének nagyszámú oly akadálya van, melyek elhárítása az egyesületek erejét- egyenkint meghaladja ; ha ellenben vállvetve és tervszerűen működnek össze, akkor kilátás nyílik arra, hogy az egyesült erőnek sikerülni fog a nehézségek legyőzése és a haladás útjainak egyengetése.
E lehetőséget szemem előtt tartva, javaslatba hozom ezennel a tekintetes igazgató- választmánynak: ajánlja közgyűlésünknek, miszerint egyesületünk nevében indítványozza ai. alább egyenkint megnevezendő gazdasági egyesületek és körök előtt, hogy alkossák meg együttesen a du-nánttdi gazdasági egyesületek szövetségét s egyúttal bízza meg igazgató-választmányunkat, illetve az elnökséget, hogy egyesületünk nevében az e részben szükséges előmunkálatokat és további lépéseket megtegye.
Azon gazdasági egyesületek, melyeknek egymással való szövetségbe lépése kívánatos volna, következők: Baranyavármegyei gazd. egyesület, Esztergomvidéki, Fehérvármegyei, Györvidéki, Komáromvármegyei, Mosonyvármegyei, Somogyvármegyei, Sopronvármegyei, Tolnavármegyei, Vaavármtgyei, Veszprémvármegyei és Zalavármegyei g. egyesület; továbbá a Devecservidéki gazdasági kör, a Keszthelyvidéki, a Répczeszentgyörgyvidéki és
a Szentgotthárdvidéki gazdasági kör.
Midőn egyesületünknek azon javaslatot teszem, hogy az éppen nevezett társegyesületeket szövetségbe lépésre hívja fel, ezzel azonban nem a seperatismusnak vagy a provin-cialismusnak óhajtok szolgálatot tenni.
A szövetségbe lépésnek czélja, amint azt részemről értelmezni kívánom, abban áll: hogy a szövetségkötésre hajlandó egyesületek egymással érintkezésbe lépjenek, azok tagjai tapasztalásait.-*!, eszméiket kicseréljék, egymást teyékenységök kifejtésében serkentsék, támogassák.
Készemről a megalkotandó, a baza egy szűkebb körű, de mégis eléggé tág, egészben véve hasonló közös mezőgazdasági érdekekkel biró vidékére terjedő szövetségtől csak jót várok. A szövetség létrejötte esetén azonban egyáltalában nem tartom szükségesnek, hogy valamelyik egyesület eddig jónak talált útjáról letérjen, vagy hogy mások akaratának alárendelje magát. Minden egyesületnek a szövetségbe való lépés ntán is biztosítva legyen teljes függetlensége, cselekvőszabadsága vés a közösen tartott tanácskozások ntán hozott határozatokból vagy bárki részéről tett javaslatokból csak azokat kelljen elfogadni, amelyeket viszonyai közé való illesztésre jóknak lát.
Hiszem, hogy az erösebb alapon álló egyesületek a szövetség megkötése által erejök kifejtésében szilárd támaszt, biztatást nyernek arra nézve, hogy eddig követett irányukat továbbra is megtartsák, a gyengébbek erkölcsi ereje pedig az elé-jök állított jó példát követve és általa serkentve, gyarapodni fog s a kapott serkeutés következtében -az élénkebb működés útjára mintegy szoríttatnak. (Vége köv.)
T A
% A.
I.
Elégia Kossuth Lajos felett.
Mély gyáss borult milliók szivére, Bánatfelhö ül a hon fölött; Kinek annyi áldá* szálh nevére. Nyugszik immár hideg hant között. Nemes lelke fel az égbe szállott S cteléke itt mindörökre áldott!
idegenben, távol a hazától
(h?.3í-;>raiag kék ege alatt
Borai! .axemeire a gyázzfátyot,
De megjött már s közútiunk marad.
Haiai föld takarja be porát
$ feiettu a nagy Demzet mond imát.
takarja már a sirhalom. Sok ér ntán immár révbe ért, Szireiskben dói mély fájdalom, Sok köDy hall az elköltöröttért. Hooáé már, melyet agy imádott, A ho»a ő oly epedve vágyott.
Minden, mi földi, múló, hervatag. Babér, virág, mit élő kéz nyojt. De bála « emlék megmarad, Habár a tett végre földbe jut. Clio öie: táblájára irta S a kegyelet ráborul a úrra. #
Elhangzott már felette a gr ázz hang, Reá a meny boldogsága vár, Könnyfl legyen szive fölött a bánt, Ailjr.it szelíd álmot a halál\' Tedd boldoggá Ót égnek szent Atyja S felejtesd el, hogy száműzött vala I
HALÁSZ MARGIT.
A mider ós táncz ellen.
(Vége.)
Nyilvánvaló, hogy a táocz állati igazságszolgáltatás a czivilizáczió hazugsága ellen, tehát szép és helyes dolog. Mert a táncz nivellál és igazságot tesz: akik szellemük és értelműk hatalmával az életben külön helyre jutottak és a javaiból nagyobb részt kaptak, megszégyenülve és legyőzve állanak a táncz-terem sima parkettjén, ahol minden diadalt és sikert elkap előlük akármelyik gyenge elméjű ur, aki azonban szép legény és jótánezos. — És engem egyre az a kín gyötör, hogy volna valaki, akit én szeretek és aki engem szeret és ezzel a valakivel bálba mennék, vagy korcsolyázni; (Pedig dehogy, hisz se ide, se oda oem megyek 1 B. M.) és látnám, hogy aki az élet hazngHágaiban o\'y közel ál! hozzám, itt a táncz igazságában miat távolodik el tőlem, szórakozatt szemmel; hogy oem nézne rám, és kipirult arczczal, lihegő kebel lei mint simulna oda máshoz, akárkihez, aki ugyan gyenge elméjű, de szép legény és jó tánezos."
Elolvasáp végett elküldtem e prédikáció; ea-ik barátomnak, aki azt a következő levél kíséretében küldte visz-sza (Kedves barátom engedelmével, a tek. szerkesztő ur beleegyezésével « a a szíves olvasó elnézésével közlőm e megjegyzéseket)
Mio caro amicol Farsangi prédíká-
czióB-dat vettem. Elolvastam. Megjegyzéseim reá a következők:
Kifakadásaid a hazánkban minden téren s minden irányban mutatkozó kozmopolitizmus ellen helyesek és jogosak- A sovinizmus által, lehet a nemzet nagygyá. Ugy látszik, a leácy-gymná-zium s általán a nő*emanczipáczió ellenzője vagy; (Nem egészen! B. M ) pedig még 2 ével ezelőtt egyszer szóba kerülvén, tán emlékszel rá, ezen dolgok, azon kijelentést tetted, hogy te csakis tudományos képzett lányt vennél ei, akivei okos dolgokról is lehetne beszélni, s most már nem akarnál okos leányt? (Dehogy nem 1 B M.) Mi idézte eio benned e változást? Érlelt megfontolás, tapasztalás? Ez határozott meggyőződésed? Ez eved? (Igen. B. M.) Jó, hogy ez az elved, mert etleokező esetben bizony csalódnod kellene; mivel hiába- kétesnél tudományos leányt, nem találnál, mert az non seos, nem létező; tudákos nők vannak, de tudományosak uera! —Többévi s e téren kiváló tapasztalataim késztetnek e tétel kimondására. Hidd el, ugy van. (Elhiszem! B. Ni.)
A midért nem viselő nő nekem is jobban tetszik s átkozom azt is, a ki kitalálta azt a prés-szerszámot, vagy szerinted pánczélt. Mindig szebb s helyesebb az eredetiség, a természetesség mindenben. Vájjon viseltek az ókori remekművek plasztikai tökéletességű női ily szorító, kinzó deformáló eszközt, amely egészen kivetkőzteti őket eredeti alakjukból X=- Igazad van, hogy az ily
darázsdereku, hiu hölgyek gyermekei azok a korunkban oly gyakori csenevész, sápadt fiuk s leányok.
De én azt hiszem, hogy mégis hiábavalók kifakadásaid, mert V:á-.i meg, hogy: kimerítheted kanállal a Dunát, lehalászhatod az égről a csillagodat, lovagolhatsz ökornyálon az üstökös után, felviheted léghajón a házakat a holdba, átcsempészheted Budáról a Gellérthegyet Pestre; de az asszonyt soha sem fogod arra, hogy lemondjon valamiről, amit a szokás szentesített. (Vagy hogy igent mondjon, ha eltökélte magát, hogy nemet mondjon. B. M.)
Küzdenünk kell lépten .nyomon a ger-manizácziő ellen. — .Fel kell hagynunk már egyszer azzal a balitélettel, hogy a müveit embernek okvetlen kell németül tudni. Erve vonatkozólag teljesen osztozom a Budapesti Hírlap nézetében, midőn is a minap eíy asszonynak a .szerkesztő üzenetek\'* közt a következőket irta: „Intelligens magyar nő az, aki jól tud magyarul, jártas a magyar irodalomban. Ha ezentúl idegen nyelveket is tud, annál jobb; de hogy művelt magyar nő legyen, ahhoz nem kell több. mint hogy ami .műveltséget nőtől kívánni lehet, azt magyarul tudja. Aki bármely kitűnő műveltséget szerez más nyelven, de magyar nyelvével és magyar ismereteivel csak a cselédek nívóján áll, az nem számitható intelligens magyar nők közé.*
Hidd el azonban, hogy a legokosabb, legtudósabb, legcríoikusabb férfiúnak is vannsk vagy voltak perczel, (tán csak
neked is lesznek, ha ugyan még nem voltak!) [Fájdalom, még nem! B. M.] amidőn megtörpülve adta meg magát egy bodrosfej ü kis barna leánynak, (vagy neked szőke?) [Az! B. M-] a midőn érezte, hogy az a túlsúly, a melyet agyában imádotija felett érez vagy képzel, nevetséges semmivé olvad össze azon varázshatalom előtt, a melyet a qő reá gyakorolni képes. Elmélet, tudomány, ész, műveltség, önérzet, vasakarat, czioizrau-. mind-mind végtelen, határtalan és föltétlen imádassa forrad össze, amely nem tűri meg a számítást, a megfontolást, a kritikát Az erős férfi legyőzve hajol meg a gyenge nő előtt, — a hatalmas tölgy lekonyul és lombja suhogva adja meg a hódolatot a gyönge virágnak. (Le vagyok főzve! B. M.) Kellett ez önnek?! Szerk.)
A szép szem varázsa jobban javít a purgatórium tüzénél, a puha kacsok simogatása még a dühös oroszlánt is képes megszeliditeni; a lágy karok gyöngéd ölelése elhatározó pillanatban az embert viszszatartja a rossztól; az édes csók (olyan nagyon édds az? B. M) rabszolgájává teszi a világ urát. (Autóniusz-Kleopatra ugye? Ez mind igaz lehet, de csak azt szeretném tudni meddig? Amíg a prózai valóra ébrednek. Amig a realizmus, a materializmus fel nem költé őket — Én azt hiszem, hogy a férfiaknak csak kis része képes a nőt igazán boldogítani s a legboszantóbb a dologban az, hogy ez a kis rész is leg-tőbbnyire oly nőket boldogít, akik ert meg nem érdemlik! B. M.)
HARM1NCZHARMADÍK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 7 én
Alkalmi beszéd.
A lOmegvirogi elemi iskolás tanulók iáseíó-felsrentelés ünnepelvén 1894. márctins 26-án elmondott*: BÁKFI ALAJOS igargatö.
Mélyen tisztelt egybegyűltek és kedves tanítványok! v
Mielőtt a mai összejövetel Cíéljából szólanék, a tanitókar nevében szivem mélyéből, üdvözlöm Brenner Elekné Ő nagyságát, mint zászlóanyát kedves fé.rjével, a te^. elöljárókat,
1 és mindazokat, kik szíveséig voltak a tanítótestület álta! e napon kitűzött és ngs. Mild Mihály préposturtól elfogadott zászló-szentelésre megjelenni.
, Idletí hozta mindnyájukat!
A midőn zászlók lengenek a paloták erkélyei- cs a házak fedeleiről, — gyászt hirdet az ország fekete lobogó jelével, a család bánkódva osztozik a. magyar nemzet hazánk hagy fia Kossnth Lajosnak elhunyta felett, — addig mi, mint a zajtalanul csörgedező patakocska, összejöttünk e falak közé, fehér lobogót tartva & magasba, hogy .arra az egyház áldását- kérjük és e jelvény alatt tömö-rüive dicsőítsük az Urat, ki mindnyájunk -líteoe !\'\'Ezzel feleztem röviden megjelenésünk okát, áttérhetek arra, miért szereztük be és\'miböl került ki e díszes lobogó ?
Dávid királyról mondja az irás: Or-szác\'ását az inteni szolgálat körül való rendezéssel kezdette és beteljesült rajta, amié Istennek tetsző dolgokat cselekedett, vele\' volt az* Ur kegyelme. Tetszett ¦\'-¦/. Urnák A be! ajándéka, mert tiszta szivvel, igaz lélekkel áldozta fel. Mi is > zászló-beszerzéssel hasonlót véltünk cselekedni, az idő által roncsolt iskolai zászló helyett szebbet, ujat adunk, oly igáz leiekkel, aminővel az első lobogót mégboldogult RamaseHer család az iskolának adományozás Ámde nem rendelkezvén anyagiakkal, a szeretet forrásához léptünk, a szívhez kezdettünk szólaui.
1833 ban megragadva az alkalmat letettük első fillérünket csak nzért, hogy a zászlóról ¦ szólhassunk e meghallgat-tatást magunk fizettük meg. Midőn 3 frt 04 kr. együtt\' volt, bízva a kitartás, szorgalom és takarékosságban, vágyunk támadt a zászlóvétel eszméjét diadalra juttatni. És íme, nem csalatkozá\'ik. A tanitekar felszólítására 1390-ben a ta nulók 10 frt 19 krt és ez idén 1894-ben 15 írt 73 krt hoztak. Az időközben befolyt krajezárok az iskolai takaréktárban kamatoz\'ak. A sikertől buzdittatva megkerestük minden jóért lelkesülő fő pap Urunkat, br. Hornig Károly megyés püspökör, aki 20 frtot volt kegyes köl-° ileni. Ngs. Mild Mihály prépost, a sümegi kötőkörből, Oarnay Kajetánné nagysága és Éles Károly kartársam utján egyesektől kezemhez juttatott adományokból együtt van 93 frt, melyből 83 frt zászlóért kifizettetett, a maradékra a mai nap emlékére képet osztunk tanítványainknak, íme kedves gyermekek, a tanítói karnak eme példája hasonló cselekedetekre ösztönözzön benneteket. Ha majdan kiléptek iskoláinkból, az élet küzdelmei vesznek körül. A cse-. kélynek látszó dolgot ne kicsinyeljétek, a nagyobb kivételek elöl ne riadjatok azonnal vissza. Kitartás, takarékosság, s hangyaszorgalom mellett kitűzött czé-lotokat el. fogjátok érni.
Mélyen tisztelt jelenlevők! Keresztény szokás szerint, a ki felszentelésnél a zászlóra szalagot köt és arra teszi a kezét, az keresztanya czi-met nyer. A Unitéi kar megemlékezve iskolánk egykori tanitványirÓl. e tisztségre Brenner Elekné született Darnay Anna uroŐt kérte fel, hogy ők mindketten Bzeretett férjével visszaemlékezve Sümegen .töltött gyermekéveikre — újra zászlónk alá álljanak, óh ezt szívesen elvállalva, Íme, e valóban remek szalaggal leptek meg bennünket; hála jeléül az itt tanultak iránt, fokozó érzéssel adják ezt azon iskolának emlékül, ahol neveltetésük alapköve lerakatott. Legyenek ismételten üdvözölve s fogadják a szép emlékért s fáradozásukért mindnyájunknak legmélyebb köszönetét (Éljenek!) Köszönet továbbá mindazoknak, a kik bármily csekélységgel a zászlóvétel Ügyét előmozdítani szívesek voltak. És most hozzátok fordulok kedves gyermekek, kérdezlek, váljon tudjátok-e, mire valók a zászlók? Tettekre lelkesítő s áhítatra intő eszközök gzek; az az ö czéljuk, az az ö rendeltetésük.
Árpád a honalapító és hős társai zászlót lobogtattak és győzelemre hozták seregeiket Atilla birodalmába Zászlók lelkesítik a hadsereget a csatákban világszerte mindenütt; zászló a társulatok egyesület összetartó jelvénye; zászló a béke és munkásság talizmánya is. Lobogó árban úszik város, falu, ha örö met. de akkor is, ha fájdalmának akar kifejezést adni, — zászlót tart magasba a vallás-érzelmekre gerjedő emberiség, jelezve vele: magasba szálljon az ima, hallgassa meg az egek Ura hazánk Istene !
A zászlók országok, megyék, továbbá főurak családi szioeit veszik föl. Fekete a^gyász-é, piros, fehér.\' zöld magyar nemzeti színünk, nézzük a mienket, Fehér, arany szegély, bojt, szent képekkel; égszínkék szalag és felírással díszítve. Fehér az ártatlanság, kék az álhatatosság. arany a tisztaság jelképe. Szeressétek kedves gyermekek szülőiteket és egymást mint Jézus az ártatlan kisdedeket szerette; fohászkodjatok igaz szivvel az Istenhez, mint az ifjú ság patrónusa Szt Alajos tette.
Emlékeztessen benneteket a fehér szín lelketek ártatlanságára, Őrizzétek ezt igaz érzületben késő agg korotokig. Kék az égboltja: valahányszor e zászló szalagját nézitek, — tekintsetek az égre, fogadjatok állhatalosságot a jók gyakorlására; a sárga arany ne irigységet, hanem a tűzben megtisztult: arany színből az igazi őszinteség legyen életben szavatok^— ettől ne távozzatok soha, de soha!
Erényekkel fölfegyverkezve hagyjátok majd el az iskolát, ezeket megőrizve legyetek Sümegnek és hazánknak hasznos munkás tagjai. Adja Isten, ugy legyen I
Midőn tanitótársaim nevében még egyszer megköszönöm becses jelenlétüket, kérem jöjjenek velünk a templomba, kérjük Isten áldását, hogy e zászló alatt Sümegnek számos utó nemzedéke imádhassa az ég urát, a magyarok Istenét!
A templomban szeget vert a zászlóba usg. Mild Mihály felszentelő prépost a szent háromság nevében, Brenner Elekné zászlóanya: „az Isten dicsőségére\', férjé
Brenner Elek: „az Isteu nevében*, Ta-kách Alajos iskolaszéki elnök: „Az ifjúságnak hazafias nevelésére". Bánfi Alajos a tanítótestület nevében: A tanulok erkölcsös és hazafias nevelésére," A gyönyörű kék selyem szalagon, mely a zászlót disziti, eme felirat van arany betűkkel hímezve: „A sümegi r. kath", I elemi népiskolának 1894. „Brenner Elekné Győr."
Felszentelés után nt Vida János káplán és hittanár igen szép beszédet intézett a templomot zsúfolásig megtöltött sokasághoz. A tanulók áhítatos éneke fejezte be a megható ünnepélyt
Előfizetési felhívás
„Zalai Közlöny"
1894-ik évi folyamának 11-ik évnegyedére.
Ápril -jnii 1 frt 25 kr. (2 koron* 50 fillér.
Tisztelettel jelkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük a mtdt hó végével lejárt, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lapküldésben hiány merüljön jel.
Hazafias tisztelettel
Szerk. és kiadó.
Hírek.
— Kossuth Lajos dicsőült nagy-hazánkfia utolsó una alkalmával Csáktornyán Csertán Károly Zalavármegye alispánja következő szavakkal adta át a vármegye közönségének koszorúját:
Mélyen tisztelt gyászoló családi
Nekem jutott a szomorú feladat, hogy most midőn Pest városának küldöttsége eljött, hogy díszpolgárának, holttestét átvegye, hogy az ország fővároséba helyezze el Örök nyugalmára, mi azon hazának határán, melynek a dicsőült ifjúságának heves, férfikorának nagyszabású alkotóerejét és óriási munkásságát szentelte és élete minden mozzanatát feláldozta, im mi nagy gyászunk kifejezéséül lelehessem koszorúnkat
Nagy-Kanizsán a pályaudvar, mely gyönyörű gyászpompát öltött, telve volt gyászoló közönséggel. Minden kanizsai testület, egylet képviselve volt de különösen nagy számban jelentek meg Kanizsa hölgyei.
Az indóház hatalmas boltozata alatt ottártüzek égtek és ezek fényénél robogott be a vonat A zászlók tisztelegtek, a tanuló-ifjúság, mely a piáriBta tanárok vezetése alatt vonult ki, a szózatot éneklé. — Eabóchay György polgármester következőleg beszélt:
Végtelen fájdalom vezetett ide, hogy nemzeti gyászunkból a mi részünket is kivegyük. Nem ecsetelhetem az érzelmeket, mely kebleinket eltölti, csak bálát rebeghetek az elhunytnak, mindazért mit hazájáért tett Fogadják szívesen Nagy-Kanizsa közönségének e koszorúját melylyel a nagy halott ravatalát díszíti.
Kossuth Ferencz kezet szorított a szónokkal s igy Bzólt:
Ide jertek: hadverő Akilles, hódító Sándor, dicső Céear, félelmes Atilla, párduezos Árpád, rengeteg Bulcsú, bős Szigfrid, nagy Zrínyi, oroszlánszívű Kikárd, vitéz Roland, dicső Cid, bátor Tankréd, világot leverő Napóleon, hallgatag Moltke, itt arassatok győzelmet! (Én még tetézem: Hiába itt nyil, dárda, lándzsa, kopja, gerely, buzogány, Krupp, üháczius, Mannlicher, mitrailleuse, füstös és füstte\'en puskapor —hiába akár egy arzenál! így, mi? Elég? B. M.)
Eszembe jut az az anekdota, hogy midőn a bakfis, elvégezvén a legfelsőbb leányiskolát, hazahozza bizonyítványát s igy szól atyjához: „Ede- apám, fizika: jeles, ásványtan: jeles, nemzetgazdá-<zat: jó, matematika: jó, csillagászat: jeles Btb. Az apa ezt mondta leányának : leen jól van kedves leányom, most majd ha vőlegényed igy fogja érteni a főzést sütést, varrást, vasalást, mint te c tantárgyakat, akkor belőletek kitűnő pár leszi —--(Nagyszerül B. M.1
Sziv nélkül boldogtalan nem lehet az ember, de boldog sem. A nőnek esze. nagysága, varázsereje szivében van. Azért hagyja hidegen az embert a kedélymély-Bég nélküli rideg nő. akinek pillantásából, beszédjéből, mozdulataiból, söt eg&z lényéből észlelhető jzivridegsége, mert nem vonzza magához az embert magi sem nem boldog, sem nem boldogtalan, de másokat sem képes boldoggá tenni. A müveit fiatal leány, a kinek :is/ta és vonzó kelleme, természete, nemes egyszerűsége és igazi uyá-ja3sága van, mindenki előtt rokonszenves (Aláírom. B M.J
De viszont jegyezd meg, kedves barátom, hogy mindenben a korszellem hatatta alatt állunk, h az alól magunkat ki nem vonhatjuk. Mert valamint a gyümölcsfa, amelye* mesterséges uton gyümölcstermelésre kényszerítünk, nem csak eredeti jellegét veszíti el, hanem idő előtt elpusztul; ugy fiatalságaik i?, amely nem akar a modern korszellem hatása alatt ifjúnak maradni, önsúlya alatt összerogy. (Szép körmondat, honnan loptad? B. M.)
Igazad van, hogy a mi koiunkban ritka fiatal ember nősül meg csupán azért mert a nőben a szépséget, a lelket szereti meg. Mi tűrés-tagadás, a mosolygó eperajkak, a bűvös fényt árasztó szemek, az üde fiatalság, szép termet nagy műveltség, jó család — mind igen szép versbe szedve s sokat nyom a latban: de ha ezzel szemben a másít oldalra egy jó telekkönyvi lappal s egypár ezressel biró kevésbbé szépet ültetünk, bizony-bizony felbillen a mérleg. (Ahá! itt a realistái Hol maradta bodros fejO Lis leányka? B. M.)
Hiszen te még alig vagy tul a két X-en, (a bizony, épp a* minap ünnepeltem születésem 44-ik évének fe\'.ét. B M./. s e tekintetben még megváltozuatik sokban nézeted; amire majd te is egy bodros fejű kis barnával (pardon! szőkével) összekerülsz, tuajd megzavarja az a fejedet, akkor nem fogsz bölcselkedni, hanem meghajolsz előtte. (Mint a hatalmas tölgy a gyönge virág elölt ügy-e? B. M.)
A bálról irt elmélkedésedet elolvtsva, azon — horribile dictu -- megbotrán-
koztam. Ezt nem vártam tőled! Dgy látszik, ez utóbbi 2 év alatt amióta áthágtad a két X-et sokban megváltoztál, s nézeteid is megváltoztak. — Mint lőcsei diák s komáromi és esztergomi önkéntes (1888—1891.) téged szenvedélyes bálozónak, tánezosnak ismertelek,
s most--. Igaz, igaz, most jutott
eszembe a fogadás, az írásbeli kötelezvény, melyet ama malőr után tet tél Kassán, hogy lakodalmad napjáig nem bálozol, illetve nem táncolsz. (Pedig az még messze van! B. M)
Jó volná, ha ily filippikákat írnál a te egyéb ellenségeidről: czimzések-ről, a kártyázásról, a párbajról és nyelvünk magyartalanságairól. (Ezekről is lesz alkalmam írni egy „Téli prédikácziót", ha tek. szerkesztő ur. — azok számára helyt ád b. lapjában B M) — Majd aztán küldd el nekem elolvasás végett, ugy mint ezzel tetted. (S ha arra is lesznek okos megjegyzéseid, majd közölni fogom. B. M.)
Szerető barátod az Úrban W. I.
U. i. Jó lesz e prédikácziót régi ál neved (I p s z i 1 o n) alatt beküldeni; (Igaz! Egy mult évi számú .Magyar Géniusz" ban olvastam múltkor egy ,Nök párbaja* czimü csevegést Ip-szí Iontól Te írtad azt? [Igenis, én, parancsára tartalékos hadnagy orl B. M.]} mért ha megismernek a mamák és a szépséges bakfisok. megtépáznak ám, hogy hogyan meriél ily dörgedelmei, mider-ellenes. erkölcsös prédikácziókat írni ellenük! (Szép kezektől mindig jól esik a megtépázásl B. M.) Különben abban a rajki fészekben ki talál meg
,A magyar nemzet gyászdala.**)
Siövegtt és zenéiét irta DANKÓ PISTA. (A budapesti egyetem polgárainak kiváló tisztelettel ajánlva 1 Oh nagy I»ten mutass nekünk Olyan magas hegyet, A melyről mi köjelebbrifl Láthatják ás eget, A mely ró! mi elérhetjük Azt a nagy csillagot, A mely minden magyar ixivre Búbánatot hagyott.
Réges-régen sajogott már Színinkben a bánat, De míg ilyen fájdalommal Soha fel nem támadt. Meghalva jort a .legnagyobb\', Meghalva jfte hasa, Borulj le hit iga* magyar, Borulj le hát arezra.
De tan még se, ne borulj le. Emeld fel a fejed, Mésd meg negyvenöt év alán, A csillagos eget.
Nézd, hogy ragyog, hogy tündököl, Le a magasságból, . Most is hozsannákat hirdet A szent szabadságról.
.Mély köszönetet mondok a város szeretetoyilváoitásáért. Nekünk nem marad más vigaszunk, mint honfitársaink szeretele.
Édes atyánk hfllt tetemeit hozzak haza, mert élve nem jöhetett, de koporsójában is hazafíságra fogja serkenteni szetdtett magyarjait.
Beszéd ntán a gyászoló család átvette a polgári egyesület, a kaszinó, a zsidó és evangélikus hitközség, a szabadkőművesek, a tüzoltó-egyesület,, a kanizsai egyetemi ifjak és több egyesület és iskola gyönyörű koszorúit; nevezetesen a következő feliratokkal:
1. Nagy-Kanizsa váron közönsége: Kossuth Lajosnak.
2. Munka páholy Nagy-Kanizsán: Kossuth | Lajos testvérnek.
3. Nagy-kanizsai Casioo: Kossuth Lajosnak.
4. Polgári Esylet Nagy-Kanizsán: Kossuth Lajosnak.
5. A Nagy-Kanizsán időző egyetemi polgárok a haza atyjának.
6. A nagykanizsai kereskedő ifjak egylete: a szabad haza és a magyar kereskedelem legdicsőbb harezosának.
7. A nagykanizsai hadastyán-egylet: Kossuth Lajosnak.
8. Mélv gyászban a nagykanizsai nők: Kossuth Lajos hazánk nagy fiának.
9. Nagy-kanizsai evang. gyülekezet: Kossuthnak.
10. Nagy-kanizsai hivatalszolgák te mer kezééi egylete: Kossuth Lajosnak.
11. Kossuth Lajos asztaltársaság: a haza bajnokának.
12. Első magy. asztaltársaság: A legnagyobb magyarnak.
13. Az izr. hitközség: a szabadság, egyenlőség és testvériség dicső baj nokának.
14. A nagykanizsai ipartestület: Kossuth Lajos uagy hazánkfiának.
15. A nagykanizsai pinczérksr: a haza atyjának.
16. A nagykanizsai nők: Kosaulhné és leánya emlékének.
17. A nagykanizsai vasúti fűtőház személyzete: Kossuth Lajosnak.
A Kossuth fiak ezután visszamentek kocsitokba, ahol megható jelenetek következtek. Gelsei Gutmann Vilmos nejével és leányával tisztelegni ment a gyászoló család kocsijába,a miután Kossá th Ferencz beszáni óhajtott vele, kit már Olaszországból jól ismert, Rutt-kayné megölelte és megcsókolta a Gutmann hölgyeket és hsLgosao zokogott. Babochay polgármester felesége fiával mint rokonuknál szintén tisztelgett Ruttkaynénál, majd a kanizsai nők küldöttsége jelent meg Vidor Samuné, dr. Fülöp Kázméroé, Győrffy Jánosué stb. Kossuth Lajos testvérhúga sírva borult mindegyiknek a nyakába.
A családot mélyen me^liüotta hz impozáns, szívből fakadó yyász. Mikor a vonat lassan kifelé indult a pályaudvarról, meghajolva, levett kalappal állottak kocsijok ablakába, h igy búcsúztak el a kanizsai közönségtől. Kutt-kayné kendőjével mindaddig integetett, amig a vonat el nem tűnt. A közönségnek majdnem minden tagja sírt. Egyszerre mindnyájan énekelui kezdték a Szózatot.
Mig a gyászvonat határunkban időzött Nagy-Kanizsa város Összes harang-
téged? (Aunye ! Ez már Fok! Fészek??? Különben fészek I Kedves kis fészek.. . „Maradhatnék ó bár itten végig, De az embert vágyai vezérlik.* Ugy-e kedves akismama", szívesen marasztalnál engenOtten végig?" . . . Isten veled te szép>falu, Vágyam,fjményem fészke te! ., Most elmegyek a czél felé. De visszatérek még idei B. M.)
W. I.
*) Hegjelent Valentin Károly fia könyv- és zenemükereakedésében Pécsett. Ára 60 kr.
jaj zúgtak, hirdetve a város lakósdá-gának legbensőbb gyászérzetét.
Másnap Babochay György polgármester, Lengyel Lajos \'főjegyző számos résztvevővel Budapestre utazott a te metésre. .
A nagyszerű s világra sz>lo temetésen megjelentek: Zalavármégye küldöttsége 80. Nagy-Kanizsa 40- ^Sfimeg 20. Keszthely 20. Nagy-kamzsaKkereske-delmi ifjak 10, keszthelyi 6. Alsí-Lendva 5. Csáktornyai izr. hitközség 4. Balaton-Füred 3, Letenye 3, összesen 200. volt a zalavármegyebeli küldöttségek száma.
— Kossuth Lajos temetkezési napján ápr. 1-én a nagy-kanizsai evaog. gyülekezet és az izr. hitközség templo mában gyász isteni tisztelet tartatott. Amott Hfltter Lajos ev. lelkész, emitt dr. Neumann Ede főrabbi megható szónoktatot mondottak. Ugyan az nap Galambokon a ref. templomban Hálás/. Imre lelkész oly lélekemelő wzentbészé-det tartott,, hogy a nagyszámú közönség szemeiben általánosan könnyeket fakasztott. — Kis-Koraáromból nemcsat; az Önk. tűzoltó-egyesület gyászzászlóval hanem a képviselő testület is megjeleni a galamboki ref. gyász isteni tiszteleten.
— Kt. Hornig- Károly br. vesz prémi megyés püspök ő méltósága a a nemesdédi róm. kath. hitközségnek iskolai czélokra ezeregyszáz forintot adományozott s ez által lehetővé telte, hogy az ez ideig iskola nélkül növekedő jelenleg 68 tanköteles gyermekünk, ezentúl a nevelés és tanítás áldásában részesüljön. A nemesszivü főpapnak lapunkban mond az ország színe előtt hálás köszönetet a nemesdédi r. k hitközség.
— 0 Felsége a király Balaton József zalaegerszegi alesperes plehánosnak a Szent-Andrásról nevezett Visegrád melletti czimzetés apátságot adományozta.
— Nyilvános hálaköszönet. Imádott édes atyánk elbunyta alkalmából az ország minden vidékéről, vármegyéktől, városoktól, községektől, testületektől, és egyesektől oly tömegesen érkeztek hozzánk a részvétnyiiatkozatok, miszerint merő lehetetlenség azokra külön-külön válaszolnunk; miért is fölkérjük mindnyájukat: fogadják az együttes válaszban legmélyebb és soha el nem mulii hálaérzetűnk kifejezését.
A nagyszerűségében páratlan végtisztesség, melyben az egész nemzet dicső npátikat részesité és a részvét és szeretet a mit e szomorú napokban minién oldalról irányunkban tanúsítottak, mélyen bevésődtek lelkünkbe. Valamint híven fogjuk megőrizni és ápolni édes apánk szent őrökét: az önzetlen hazaszeretetet és b. nagy elveket, ép ugy meg fogjuk őrizni és ápolni szivünkben h lelkünkben a határ, melyre minket a magyar haza a maga összeségében örökre kötelezett
Az ég áldása kisérje önöket s áldva legyen édes szülő hazánk.
Budapesten, 1894. évi ápril hó 5-én. Kosentk Ferencz s. k. Kossuth Lajos Tivadar a. b.
— Megyei Választmány I ülések. A törvényhatósági bizottság folyó évi május havi rendes közgyűlésén felveendő 1893. évi megyei házipénztári , utfen-tartási-, közigHzgatási fogház , erdészeti , méter-, állategészségügyi-, törzsvagyon-, tartalék-, ipar-, állattenyésztés-, kézizálog-, hajómalom rendezési, ebadó és az egyesítve kezelt alap zár számadások, mégis a za la vármegyei gyámpánztári-, továbbá Zala-Egera/eg és Nagy Kanizsa rendezett tanácsú városok gyámpénztári számadásai tárgyában teendő véleményes jelentéi elkészítése végett az állandó választmány ülése folyó évi április hó 14 én, ugyan a fent kitett bizottsági közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági Ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészitése vésett pedig az állandó választmányi Clés folyó évi április hó 23-án mindenkor délelőtt 9 órakor Zala-Egerszegen az uj megyeház gyüléstermében fog megtartatni. — mely Ülésekre választmányi tag urat van szerencsém ezen ne) tisztelettel meghívni. Lala-Egerszeg, márczias hó 29-én. Svastjts Benó sk., főispán s állandó választmányi elnök.
— Ujabban tudomásunkra jött. hocy a Dunámul; Közművelődései Egyesülf irodalmi szakosztályába munkatársaink közül Poór János kr. tanár Nagy-Ka-oizst-ról, Kováts Miklós tanítót Kis-Kani-zsáról és Egyhazasbűkki [)¦ rvarici Kálmán ny. aljbiró Alsó Lendvaról beváiasztattak.
— Kossuth Lajos „Korona és Kard* czimü történeti drámát is irt, me\'y 1839. Bzept 21-én adatott elő Pozsonyban. E hazafias drámában a trón fényé-bec az igazság és hazahas nemeslelkü-ség szentségét tükrözé nézői elé, oly szinéas nyelvezettel, aminővel csak ö rendelkezett.
— Képesítő vizsgák tarvafa&k ápril 16 áo a nagykanizsai Kisded&evelŐ Egyesület Nádor- és Arany János-atczai
HABMINCZHARMADK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 7-én
óvodáiban a téli idejj^ alatt 6 hó óta tanult állandó gyermekmenbelyi daj-vjkra nézve- A választmány permanens jjésfc tan kir. Tanácsos dr. Ruzsicska Kálmán megyei tanfelügyelő cr jeleit-iéteben spr. 16 ától kezdve, ameddig a tépesitö vizsga tart.
__ Hiéna anya. A ukk-Csáktornyái jeiti érdekű vasúton tegnap egy pa rjsitasszony utazott csecsemögyerekkel \' t karján. Mikor az asszony este tiz órakor. Csáktornyára érkezett, a gyerek nem volt többé nála. Később bement a rírosba s mint levelezőnk Írja. miuden-sinek azt. mesélte, hogy csec-iemő-permeket\' kiejtette a vonatból. Az iszony azonban, mikor megérkezett, aI állomáson seokioek sem szólt erről j íüoden jel arra mu\'at, bogy az isizouy gyilkos szándékkal maga dobta Lj a vonatból a gyermeket.
— Meghívó- Zalamegye gazdasági e^esfüete f. évi április hó 17-én d. e. jt- őrskor Keszthelyen a városház termében rendkívüli közgyűlést tart. A millenáris^ kiállítás rendező bizottságinak megalakítása sürgősen szükségei lévén: a zalamegyei gazdasági* egyesü
^iet f. évi márczius hó 29-én Zala-Eger-ízegen tartott rendes közgyűlésében, a Keszthelyen tartatni szokott nyári gyű lése helyett, ezen gyűlés megtartását határozta, el. — Főbb tárgyai: 1. Az ezredéves kiállítás rendező bizottság megalakítása. 2. Az időközben beérkező folyó ügyek tárgyalása. 4. Ne-tioi indítványok: Zala-Plgerszegen, 189-1. április hó 3-án. Ilárzky Kálmán s. k., ügyvezető elnök.
— Névmagyarosítás Neumann Adolf nagykanizsai lakos vezetéknevét belügyminiszteri engedélyivel „ Újvári *-ra ma,-párosította.
— Gyászhír. Czukelter Józsefet, Za-•lamegye köztiszteletben állott főszám-vevőjét márcz. 31-éa C8 éves korában temették el Zali Egerszeeen; az érdemes és:tevékeny tisztviselőt egész rá roi osztatlan részvéte kísérte sírjába.
— A szalonka vadászatok még mindig tartanak; legutóbb Iháros-Berény-hen tartottak nagy hajtóvadászatot sza íimkara, hol Inkey István ur előkelő vendégei, bír szerint, száznál több szalonkát lőttek.
— Áltéréa. Goldarbeiter Adel kisasszony múlt vasárnap áttért az izr. vsüisrói a ref. vallásra a helybeli imaházban. Keresztanyái tisztet GyŐrífy Jánoitné uroö volt szíves elvállalni: Tanuk voltak át áttért két nővére. Az uj keresztény uö Pató Béla kisjenői körjegyző menyasszonya.
— A délzalal Takarékpénztár márc/. 25-én "ártotta 24-ik evi rendes közgyűlését, melyen Eperjesy Sándor in-ditváoyáiii Kossuth Lajos nagy-hizánkfia éibunyta feletti részvét jegy-zököuyviiec felvétetett. A jköoyvet Knáusz Boldizsár betegeskedése miatt Knortzer (iyörey pénztiros vezette. Az igazgatói terjedelmes jelentés tudomásul vétetett. Osztalék 1 arany és 40 frt A kilépett igazgatósági tagok újból megválasztattak.
— A gazdatisztek és erdészek -e-gély éa nyugdíj egyesülete évi rendes közgyűlését ápril 15 én délelőtt, tartja a .Köztelek" üléstermében. Ez alkalommal, az elveiben is átalakított uj alapszabály tervezet terjesztetik elő. Ez uj alapon az egyesületi tagok érdekképviselete, társadalmi és anyagi helyzetének javítása és a kar szellem "érvényesítése, valamint a szakképzett gazdatiszti kar helyzetének törvényhozási szabályozásának előkészítése. Tágul egyaSb előnyök és kedvezmények kieszközlése terveztetik 1A közgyűlés határoz az ÍS96-ik évi kiállítás alkalmával tartandó ujabb. Gazdatiszti Cong-ressus megtartása felől. A kö/.syülés
.alkalmából az egyesület ápril 15-én. este a központi tejcsarnok szövetkezet telepét szemléli meg működésben. 16 és 17-én pedig Bujanovics Sándor elnökének vezetése alatt taejai részére tanulmányi kirándulást rendez a kisbér és bábolnai ménes intézetek megszemlélésére, mely kiránduláson résztvevőknek ápr. 10-ig az Egyesület irodájában kell jelentkezőtök.
. — Óriás fatörzs. Csodaszámba menő óriás fatörzset szállítottak a napokban Barcstelepre. A lörzs hosszúsága huszonnégy méter, átmérője 1"S méter, köbtartalma negyven méter és a súlya kétszáznegyven métermázsa. A fa-óriást Drávai Gőzhnjós Tár-ulst szállította ide s a bajóról hat csavarral nyolczvan ember vontatta partra. A ritka fatörzset, melyet a gelsei Gutmann nagy-kanizsai fakereskedő czég belíscsei erdejéből ástak kij a tulajdonos most az antwerpeni kiállításra küldi. Három vasúti kocsit kapcsolnak össze és igy szállítják * fa-óriást Antwerpenbe.
— A zalavölgyi vasút. Zalamegye tnárczius 29 éo tartott rendkívüli közgyűlésén Svastits Beró főapán jelen-
tette, hogy az 1893. évi október 2-ikán tartott vármegyei közgyűlésben hozott azt a határozatot melyben^a tervezett zalavőlgyi vasútra törzsrészvények ellenében megajánlott vármegyei hozzájárulás kielégithetése végett törlesztési kölcsön fölvétele és az annuitás fedez-h«t&te czéljából 1 százaléknyi pótadóemelés mondatik ki, a belügyminiszter jóváhagyta és sürgősségi indokból engedélyezte, hogy ez a pótadóemelés tényleges igénybevétele iránt törvényhatósági rendkívüli közgyűlésen hozathassák határozat. 1383. évi XV. tőr-vényczikk érteimében a főispán elrendelte a né\'szerint való szavazást A szavazás eredménye az volt hogy 84 szavazattal 9 ellenében a zalavőlgyi vasútra 175 000 forint segélynek fedez-hetése végett egy százalékos pótadót vetnek ki- Egyúttal a közgyűlés a miniszteri leiratban foglaltaknak megfele-löleg kimondotta, hogy e helyi érdekű vasútnak csatlakozása nem Komárváros-nál, hanem Balaton-Szent-Györgynél lesz a magyar vasúti politika érdekében, amennyiben abarcs szobbi-balatonszeot-győrgyi vasút kiépítésénél a zalavőlgyi vasút amannak a folytatása. Ez érdemheti mi már januyrban ily értelmű közleményt hozmuk, hogy a zalavölgyi vasút nem N.-Kaoizsa, hanem Keszthely felé irányíttatik, erre akkor a „Zala" azt felelte rá, hogy illetékes helyről vett értesülése szerint állitásunk légből kapott. Nos? Kinek van igaza?? Tessék kérem a miniszteri leiratot és a vármegyei határozatot is megczáfolni.
— Felhívás a dunántúli fürdő- és nyaralóhelyek összeírása érdebében. A D. K. E. a dunántúli íürdö és nyaralóhelyek felvirágoztatása érdekében a mult évbea nagy sikerű agiiácziót indított Egy füzetben \'Fürdő-és nyaraló helyek a Dunántúlon" czimen leírta a Dunántúlnak Dyaralásra és fürdőzésre alkalmas szép vidékeit és közölte a kiadó nyári lakások jegyzékét E füzetet azután tízezer példányban ingyen osztotta szét. En::ek következtében már a mult évben rendkívül felszaporodott a Dunástul nyaraló családok száma, a itiböl különösen a filoxera sújtotta vidékek lakossága igt-n sok hasznot húzott. A derék egylet a Balaton: Kultur-egylettet karöltve ez évben is folytatja az akcziót s a füzet még e hó folyamán meg fog jelenni Porzsolt Kálmán, a D. K. E. titkára és Sziklay János dr., a B. K. E. titkára szerkesztésében, kik a I szerkesztést díjtalanul vállalták magukra, j A két egylet a hírlapok utján hívja fel ; a dunántúli fürdők és nyaralók tulajdo-; nosait, hogy saját, éidekükben, valamint | a két egylet minden barátját, hogy köz-i érdekből szíveskedjenek közölni a nyaraló helyek leírását. A bejelentések ápr. hó 15 ig a D K. E. irodájába (Buda pest, József-körut 5. szám) küldendők. M-indeu bejelentést díjtalanul közöl az egylet, csupán a nagyobb fürdő vállalatok kéretlek fel, hogy a füzet terjesztéséhez anyagi segélylye) is hozzájáruljanak; a kereskedő világ pedig hirdetések feladására kéretik fel.
— Alsó Lendván márczius hó elején a difteritis dühöngött s áldozatául esett Torna János városi tanácsos két gyermeke; Gazdag János egy leánya és Neubauer András egyetlen fia, mintegy 8—10 gyermek partig szerencsésen kigyógyult a rettenetes nyavalából.
— Noszlop;* Tivadar a ..Somogyi Újság" szerkesztésétől visszalépett; utóda Magyar Jáno3 a nevezett lap kiadója. E rokonszenves szerkeszlö visszalépését sajnáljuk.
— A tavaszi munka a szép időjárás folytán már a kertekben javában folyik; a kerti vetemények jó része, a zöld-ségmag, czukorborsó, hagyma már a főidbe van, noha bizonyára még jó hosszú időt kell várni, mig ki kelnek a vetemények, mert az éjjeli hidegek a nedves földet át nem melegítették. Még a rózsák is legtöbb helyeken takarva vannak; akik már felszedték ió-zsáikat földtakaróik alól, nagyon jól teszik, ha a hűvös éjjelekre legalább papiros burokkal látják el azokat, mert a gyenge hejtás nagyon kényes b a hidegei a legszebb első virágzás fogja megsinyleuí. Mindenkinek - figyelmébe ajánljuk a hernyózást; és pedig nemcsak a gyümölcsfákról, hanem a kerítések bokrai és fáiról is szorgalmasan le kell szedni a hernyó fészkeket
— Heti felfigyelő e héten (ápril 8—14) a nagykanizsai Önk. tűzoltó egy-
| let őrtanyéjárt Scbável János szertárnok ur, a VI. és VH-ik kerületben Fleiách-backer Ignácz szakaszparancsnok ur.
— Körlevél. Mély tisztelettel értesítjük uraságodat, miszerint a .Herkó Páter" c/.. legnagyobb és legolcsóbb heti élczlapot havi leszámolással szívesen bocsátjuk rend el keié-iére bizományba és minden gyűjtött előfizetőtől 25°/ -ot engedünk számítani, illetőleg
levonni. Egész évre négy forint Czim : .Herkó Páter* Budapest, (Szerviták)
— Heti biztosok e héten (ápril 9 —14) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Janda Károlyné és Eisinger Henrikné választmányi tag umők.
— Iíamvár. (Slavoniaj Lapunknak írják miszerint e kies és kitűnő gyógy-erejü meleg ásványfürdő ez idén több újdonsággal fogja vendégeit meglepni. A Tüköry-féle uradalom ugyanis, egy ritka kényelemmel berendezett ,hideg-vizgyógyintézetet* építtetett, mely egyúttal természetes .gőzfürdő* is. valamint egy Kneipp-féle vizgyógyintézetet", mely főt Kneipp Sebestény plébános ur utasításai folytán tőkéletessen a vőrishófeni .vizgyógyintézet" mintáján rendeztetett be. Az uradalom e czélből fürdöorvosát Wőrishofeobe küldötte ki, tanulmáyozáí: végett. í daruvári fürdő vezetésével 1894. január óta az uj fürdő igazgató van megbizr*.
— Legújabb zenemüvek költséges kimutatása jelent meg Rózsavölgyi és Társa zecemükereskedésében Bpesten. A gondosan összeállított füzet 48 oldalra terjed. Kívánatra a kiadók ingyen éa bérmentve küldik a zenemükedveiőknek.
— Sok évi megfigyelés. Emésztés-gvengeségeknél és étvágyhíánynál által Iában minden gyomorbajnál, a valódi „Koll-féle seidlllz porok- bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fő öit, mint\' gyomor erősítők és vértisz-titók. Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. szállító, Bécs, I Tuchlau ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Rövid hírek Mária Antónia királynéról -emlékkiállítás nyittatik meg ápril 15-én. —- Zágrábi érsekké Po-silovics József zengi püspök neveztetett ki. — Il-ik Rákóczy Kereocz születésnapjának márczius 27 én volt 21S-ik évfordulója. — Czompó Gábor enyingi plébános, az „Osziá\'i" fordítója elhunyt — Budapesten a Hatvani-utcza .Kossuth Lajos-utcza" elnevezést nyert — Wekerle Sándor miniszterelnököt az alsó-domboruí olvasókör disztagjávé választotta. — Varsóból a cholera felléptét jelentik. — A jaffa jeruzsálemi vasúttársaság liquidál. —
Beküldetett.
Nyílt levél a Salvator-forrás igazgatóságának Eperjesen. Hálás köszönet a Saivator ásványvíz forrás tulajdonosának elterjesztéseért Éveken át küzdöttem köszvényes bántalmaim ellen, mig a Saivator forrás csodálatom hatásaira figyelmeztetve és annak hosszabb gyógy-has?nálaiára orvosilag utasíttattam. Azt több hóoapokon át ittam is, és most nyíltan bizonyíthatom, hogy az elért eredmény kiválóan kielégített, miután már hosszabb időn át szenvedéseimtől ment vagyok. A viz azonkívül igen kellemes izü és kitűnő üdítő ital, mely könnyen emészthető éa ennélfogva mindenkinek melegen ajánlható. Troppsu, 1893. november hó 24. Jaktarstrasse 23. Vondrée Alajos, kereskedő.
Ki nyert ?
Húzás-márczius 31-én Bpeit : 66 67 2 88
Szerk. üzenet.
— FI Bpcst. Sajnálatunkra negkésetl b a szép beszéd tartalma időhaladttá lett
— T. L. Bpest. Készséggel.
-- TubafaWa. Most már nem jöhet ce álmos, se fáradt, se haragos nem volt. akkor Petőfivel dalolhatunk: A virágnak megtiltani s-t
— á „Liget -tet köszönettel vettük, elolvassak figyelemmel.
— .Várjak" ne tessék várni nem iog megjelenői.
— P. Méz mindig gyötör a betegaég. Nem járhatok,. Üdvözlet
— -Sopron. A. K. Mért terheled magadat a lapok széleinek elvágásával 7 Üdvözlet.
— D. K Másik hir már idejét multa.
— T. L. Budapest. K8«*önettel vettük aa tO frtot.
— L. S. Tárgyhalmaz miatt jövőre maradt.
Felelős szerkesztő és kiadó -BÁTOKFI LAJOS.
Egész selyem, mintázott Csalárdokat ; (mintegy -í.\'.o különböző fajban), métervnkint j 75 knal 3 frt 65 krig — valamint fekete, fskér és aziata selyemszöveteket 45 krtól II frt 65 krafazárig — -sima, koczkáa, esi- ] kos, virágot, damaazoU minőségben mintegy 240 féle dispositió é> 2000 különböző saio | és Árnyalatban) szállit postabé* és vararrelitesen a privatmegreüdelök lakásár/- Henne-bepg G. (cs. kir. ndv. szállító; selypm-gji a Zlrícbbep. Minták pósUfordulóTal küldetnek. Svájciba czinuett levelekre 10 kros és level.ozőlapokra 5 kroa bélyeg ragasztandó
172/tk. 893. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy m. államkincsbár végrehajtatónak Darázs Zsigmond ügyvéd, mint néhai Németh Mihály ismeretlen örökösei részére kirendelt ügygondnok, végrehaj-• ást szenvedő nagykanizsai lakos elleni 133 frt 92 Vi br. tőke, ebből 24 frt 30 krnak 1893. január 1-tÖl járó 6°/0 kamatai, 7 frt 57 kr. vhajtás kérelmi, [hirdetési dij nélkül 7 frt 85 kr. jelen-Csak azon vállalkozók, kik jó bi-jiegt a a még felmerülendő költségek
Egy gőzmalomhoz
az ilynemű áru-isme teljes jártasságával bíró
KÉPVISELŐ
kerestetik Nagy-Kanizsa város és: vidékének területére.
zonyitványokkal rendelkeznek, szak-!
iránti végrehajtási ügyében a fentne-
ismerettel birnak s eddigi működésükről eredményt fölmutatni képesek, kéretnek ajánlataikat „Gőzmalom" czim alatt e lapok kiadóhivatalához! benyújtani.
vezett kir. törvényszék területéhez tartozó a szt balázsi 267. sz. Üt ben t 1594 hrsz. Németh Mihály tulajdonául felvett s 36 írtra, — az ugyanazon tkben f 1603 hrsz. a. ugyannak tulajdonául felvett s 298 frtra becsült in-eatlanok 1894. évi április hó 24. napián d. e. 10 Órakor Szt -Balázs község )S3^^^m^^^^4^^l^^(hÁ7Á^ megtartandó nyilvános árverésen
— ~___________________ieladatni fog.
99\'v. 894. sz. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár IO*/e-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez, letenni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi batóságáál 1S94. évi íebr. hó 1. napján.
CSESZNAK MIKLÓS \' kir. tszéki bíró.
árverési hirdetmény.
Alólirt bír. végrehajtó ezennel köz hírré teszi, hogy a letenyei kir. jbiró-f ságnak 1891. évi 3194/p. számú vég zése következtében Málics János ügyvéd letenyei lakos által képviselt Varga Jábos csörnyefóldi lakói javára Bedö István (Matyók) borsfái lakos ellen 120 frt töke s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és: 312 frt 30 krra becsült hordók, borok/ tehén és borprésből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a letenyei kir. járásbíróságnak 636|p. 894 számú végzése folytán 120 frt töke, ennek 1892. évi májm 19 tői járó 6fl/0 kamatai, 29 frt 44 kr. régibb kamat és eddig összesen 44 frt 65 krban bíróilag már megállapított költségek erejéig Borsfán alperes lakásánál leendő eszközlésére 1894 évi április hó 1L napjának délelőtt 10 órája haláridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok készpénz fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Letenyén. 1894. márczius 28-án
SCHMIDT JÁNOS kir. jbir. végrehajtó.


fi &
J »
1 \' CU 3 H ^ ™ O J= \'- ? l si\'t
1 M | H Ím E s _ ^ "
% *a - \'i j -g
1 \'3 :¦1 \'i 1
.2 x 1 ^ 1 ?, a = ¦= ° C
? ¦ Y > -T Ír ^ J Lc r ^ é ^
1 g 11 Ip f-i
l s> ¦3 o
111
359)893. tk.
Árverési hirdetmény,
A letenyei kir járásbíróság mint te-lekkonyvi hatóság közhírré teszi, bogy a kir. kincstárnak özv. Nóvák Miklósné mitit kisk. Nóvák Éva és Nóvák Már; t. és t. gyámja rátkai lakos elleni 106 frt 60 kr. tőke, 15 frt késedelmi kamat, 29 írt 75 kr. illeték 13 frt 50 kr. pprbeli, 9 frt 46 kr. végrehajtási, 5 frt 85 kr. ezuttaü költségek iránti végrehajtási ügyében j a uagykanizsai_,.kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekrő a rátkai községi 644 «7.. tjvkben A f 1^/b hrsz. ingatlan 454 frt becsárbao a rátkai 647 sz. tjk-i ben A f 12{b hrsz. ingatlanon levő épületek (felülépitmény) 160 frt becs-árban a rátkai község biró^ házánál 1894. évi április hó 28-ik napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett, bec-ár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsárj 10°|o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság. mint telekkönyvi hatóságnál 1894. évi febr. :;\'ú 3. napján.
NÜNKOVITS kir. alj-bíró.
1 I I
*t — cr
> s =
— 3.
A Csizi
Jód-Brom-Ffirdő
évadja megnyílik május 1-én, tart szeptember Tégéig. Forrása a legtartalmasabb, leghathatósabb Jód-brom-forras. A gyógyered-menyek meglepők A fürdőközönségnek immár 10 bérház több mint 100 kényelmesen berendezett lakszobából áll readelkozésére. — Kitűnő konyha, billíárd, zongora, olvasó-terem, térzene naponta kétszer. Kló- és utóévadban leszállított lakbérek. — Ekkor katonatisztek állami és vasúti hivatalnokok gyógy- és tür, dődij&k tekintetében is 500^ kedvezményben -e<-í-sűlnek. Prospectusokkai szolgál az igazgatóság.
Csíz, u. p. Rimaszécs.
áriaczelli g^sj Gyomorcseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nflkLtflzheteüen és állolánüsan ismeretes házi
A gyomorbetegség tünetei: étvá^rrlaiantf g,g^morgyengeség, bűzös lehelet, feltujtság, savanyu teibötfögéa, hasmenés, gyomorigés. felesleges nyálUkrralasztas, sárgaság, undor és hányas, gyomorgörcs, szflkfiles.
Hathatós gyógyszernek bizonyult fenajásaal, a menj-nriben ez a gyomortól származott, gyomorhitterfcelésnél eleiekkel és italokkal, gUisztak. májbaiok és hamorrhoiááknál. Emiitett bajoknál a MártoczeUi gyomorcseppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy »veg ára 7(J kr. — Magyarországi f&raktár:
TŐrÖk József gyógyszertára Budapest. Király utcza 12 sz. aláírást tüzetesen tessék megtekinteni!\'. Csak oly
*) E rovat alatt közlőttetért nem villái felelősséget a szerk .
A védjegyet és aláírást tüzelésen tessék megtekinteni cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld sza ragasztva a készítő aláirásával (6 Brady) és ezen szavakkal:
,- .....----- diságát bizonyítom
tfx/ptfLUJp A Máriacteüi gyotnorcseppék valodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN: Práger Béla és Belus Lajos gyógy-szeré&xekuéj. — BARCSOíí: Kohnt Sándor gyógyszerésznél.
,Valo-
HARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 7-én
C3a.lt akkor valódi, ha az aranynyal lényezetl szeleccze * fenti védjegyet vörös me*őbe o hordja. \\
A valódi mosható
Padlózat-fénymáz
a legjobb éa legolcsóbb eszköz a koczkás (Parquett), pnhafa, vag^\' fénymázolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, és kefélés nélkül tükörtis^ta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható síintelen, világorsárga, sárga, sötétsárga. Tőrös és dióbarna színben. Egy sze lencse ára 45, 85 és I írt 60 kr.
Szab. Tánczterem-fecskendö máz
a legolcsóbb és legczélszerubh fényező és simító eszkóz minden tánczhelyiség padlózata s«ámár». Kilója 1 forint 80 kr
Szab. FÖlkeféiö-iiiáz.
Tetemesen megkönnyíti & fölkefilést és az ez által megkcfélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga színben darai) szám 20 In-Árjegyzéket díjmentesen kDld
SCHHEIDER & COMP.,
BÉCS; TJS;, Hundsthurmerstr. Hl., [. Ilerrensasse 10.
Kap\'nató : Fesselhofer József, Marton és Bnber, Nen és Klein,
Roseufelű Adolf es fia uraknál N.-Kanizsán és Kálmán J , Zieg- -
Jer A. .\'Komárom; Hnbinszky Adolf. Jan Ferenci Zala Egerszegen, — valamin\' nagyobb fiiszer, íesiékárn kereskedésben és drogui-riákhan.
Csak «kk«r, valódi, ha minden darab Pxen védjegyet viseli.
H
Aranyérmekkel kitüntetve.
EIsó cnász. és bir. kizár szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntette.
omlokzat-festék-g-y ár
KROMSTEIMER KÁROLY Wien, III. Hauptstrasse 120. sz. saját házában
Főhercegi é. herCMfi aradilmsk, a él kir katonai raktárak. u Mtin ta«nt-. Ipar-, Mája-/\' **™°.[2í*^!2Ll\'\'lIÍ2é\'1,i, lalatok TálUlkoiók es épit„n,e»lerek ..Umint í,trtul.jdo™«»k xillliija Ezckrt , f«lékeke\'.^«\',\'k.^^1^\'"*\'J»k; belülnk 40-félc kalönbOzö saio tan, kilójuk 16 krtól fölfelé, méasben oldható, teljesen hasonló az olaj-miaolaihoi. Mlutala^kUl
\' és használati utasítással Ingyen és bórjnenUe szolgálok
Q
PNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
|4Tfire:ó • lK?*200Csesze TíiMió
Haaiisiiásiól óvatik!
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyet óa
t aláírását tünteti fel.
A fc\'o\'í A.-féle Setdiitz-parok tartós gyó^yhatása a legmakacsabb gyansr es ti tetttbásUlatk, gyomorgörcs «s gyomorhév, rügzötí székrekedés, májbxncaU>m, vér-találás, aranyér és a legkülönbözőbb síi betegségek ellen, e jeles báxiszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szsrzett. — Ára egy lepecsételt eredeti do-hoznak I frt o. é.
Hamisításuk törvényileg fenyíttetnek ^MOLL--FELE FRANCIA!
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi. ha "«degyik nveg moll
„A. MflllJ feliratit ónozottal -
vejjogvét lüut"ti fel és i zárra A Mail-féle fraa-
czia borszesz és 8é nevezetesen mint fájdalonciiilapitó nedórsiölesi szer köszvény, rsrtz és a meghűlés egyé\'i következményeinél legisraereteselib népszer. — Egy ónozott eredat. üveg ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(FöaJkntréBze: füzolysavas szik«é.) A mindennapi Bzájtisztitásnál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás ellen. — Egy Moll A védjegyévei ellátott 2veg ára: 60 krajezár.
Fószétküldés: gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által.
(691)
Moll A.
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések sapoata postantinvét neüett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A, aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár : Nagy-Kanizsán RosenfelfJ Adolf 68 Fia.
QcxxxxxxxroooooopooaaoaoaoaaoaaoaaaoaaaaaQ
Mindennemű hangszerek úszenélömüvek javítása és hangolása szakszerű pontossággal eszközöltetik.
FI
I p I L czimbalomverőfej megszün- \', A uOIÜITiDUS teti " ed<1iP damutozást és czérnázást, erős és csengő hangot nyerOük általa. Minden verőre bárki ráhnzhaija és mindenkor lu is búzhatja. Sohasem pusziul el. Ára e verópálrzákkal együtt az utóbbiak minősége szerint 2.—, 2 öO, 3.— és 8*50 Külön a „Columbias** verőfej párj* 1 irt.
LEGÚJABB! LEOUJADB! TTVTXf*MM A változtatható erezjáték-11N 1 UilA lapokkal és korlátlan műsorral. Ezen uj találmányú hangszerrel míode > előzetes tanulmáoy es zene ismeret nélkül szá« meg sz.vi tetszés-szerinti zenedarabot lehet játszani. Ara 12 frt a Utalapok drbja 30 kr. Hegrendelések az árak előleges bekúldé»e mellett vagy utánvétellel teljsiltetnek Elpnsztíthxtlan aczélhangokkal.
Pályázati s hirdetmény.
\'- nagykanizsai r. k. főgymnásiumban a rajztanári állás
megüresedvén, ezen állásnak választás ntján leendő betöltése végett pályázat nyittatik, felhivatnak ezen állápra pályázui óhajtók, hogy képesítésüket, életkorukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi május ho 20-áig Nagy Kanizsa város tanácsánál nyújtsák be.
A rajztanári állással évi 900 frt fizetés, 200 frt lakpénz van összekötve.
Munkakörét és órai számát a középiskolákról szóló törvény szabályozza.
A megválasztott egy évi működés eredménye után fog véglegesítetni.
Kelt N.-Kanizsán, 1894. márczius 3 A városi tanács.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
kz egyedüli, & mely a valódi kávébab izével és snimá-jával bir. Ez utóbbihoz kezdetben egy harmad-, később a fele keverendő.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja ,
használatban a legolc<óbb vegyület a babkávéhoz. melynek az egészségre károsan ható alkatrészeit egyszersmind elenyészti.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
Kathreiner
Kneipp-maláta kávéja
ugy tisztán, mint vegyitek alakjáben, tudományos és orvosi szaktekintélyek által a leghathatósabban ajánltatik.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
¦különösen nőknél, gyermekeknél, vérszegényeknél, gyo-\' - mor- és idegbetegeknél bir kiiünő hatással.
Kathreiner
Kneipp- maláta- kávéj a
jelenleg oly kitűnően készíttetik, hogy a babkávéml eay-szerre őrölheti és minden szokott módon elkészíthető.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávé
tisztán élvezve is (tejjel, czukorral vagy mézzel) fölötte kellemes, jóizü és egészséges itaít képez.
mint hazai gyártmány kitűnő családi és egészséges kávé, mely mindenütt kapható. — */, kiló 25 kr.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
közkedveltsége miatt sokszorosan utánoz.tatik. Nyitva ki mért ára vagy csalárdságra számított csomagokban levő határozottan visszautasítandó.
Minden háztartásban és minden kávét élvezőnek enné: fogva nélkülözhetetlen a
CHak az eredeti fehér csomagok kérendők, melyeken világosan kivehető e név:
Kathreiner,
Kathreiner.
Nyomatott lfj. Wajdits József kSnjrnyomdájábaü Nagy-Kanizsán.
$ Atíl-KAMZSA. 1894. áprŰis 14-én.
Előfizetem ár: Egész t-ire . . . 5 fit — kr Fél érre . . . 2 frt 50 kr Negveoévrr 1 frt ííft kr
1 -c- »*am 10 kr.
HIRDETÉSEK á hasábos petitiorbsQ 7, másodszori ujj >..:.-ii további torért 5 kr 1
N V I I.TTÉRBEN petit soronként 10 kr. r! vétetnek! fel. Kincitáxi illeték minden egyes, hirdetest-rt 30 kr. fizetendő
Harmlnczharmadlk évfolyam.
ZALAIKOZLQNT.
r ész vény-társasig *,
.nagy-kanizsai-
„a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet* és ntyeházi önkéntes tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kífedednevelő egyesület*
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény HátorR Lajos snerkesztö-kiadó nevére czimxetlen Xa-r-Kaiiii^a: a bérmentve iutézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogad -útnak ti.
Kéziratok visxzanem küldetnek
Kotori takarékpénztár
rt .nagy-kanizsai tanitói járáskör*, a, nagy-kanizaai k-resztóny jó eegylet*, „n.kanizsai .izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi\'iparkamara*
HETENKINT EG YSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ
nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
¦VEGYES TARTALMÚ HETILAP.,
A Dunántúli Gazdasági Egyesületek Szövetsége
A Uosnayvármefryei Gazdasági Kjry sutét tekifltetei igxzgxló valasxtmányánílc Mapvar-
ú rárótt) (Folytatás és vége.)
Legnagyobb eredményt várok részemről a szövetség- megalakulása után attól, hogy a társult egyesületek\' egymással való ériutkezése következtében azok tagjai körében a mezőgazdaság ügyére vonatkozólag közvélemény keletkezik, melyet eddig mélyebb rétegekbe terjedóleg oly sajnosán nélkülözünk. Föltehető továbbá, hogy a társult egyesületek az eddigi szük hatáskörből és elszigeteltség bői kilépve, tagjaikban nagyobb hajlandóságot fognak ébreszteni a közös, egyes egyesületek erkölcsi és anyagi erejét meghaladó czélok megvalósítására. Szövetkezhetnek a gazdasági egyesületek közös értekezletek tartására, melyeken az egyesületek belügyei, különféle javaslatok és korkérdések tárgyal-tstnának, — egyesült eróvel helyi és általános gazdasági kiállítások rendeztetnének sat.
Habár- kívánatosnak tartanám, hogy a fent felsorolt egyesületek kivétel nélkül csatlakoznának a szövetséghez, a szövetkezés sikerét még azon esetben sem látnám veszélyeztetve, ha netalán némely egyesület egyelőre tartózkodó álláspontot foglalna el a szövetséggel szemben és kivonná magát belőle. Ez a szövet ségbe tényleg belépett egyesületeket egyáltalában nem fogná gátolni közös eljárásukban. *
Viszont pedig, ha a fentnevezett egy esti leteken kivü( a Dunántúl vidékén már működő vagy csak utóbb csatlakoznának a szövetséghez, ez ellen sem lehet észrevétel, — sőt remélhető, hogy a szövetség műkő
désének egyik eredménye éppen az lesz, hogy kisebb körre terjedő helyi jelentőségű vagy speciális mezőgazdasági ágakat felkaroló egyesületek a társulás üdvös voltának fölismerése és terjedése következtében azontúl nagyobb számban fognak létesülni.
De még azon körülmény sem zavarná a szövetség működését, ha netalán a Dunántúllal szomszédos területen fennálló gazdasági egyesületek, esetleg addig is, mig az illető területen, hova természetszerűen tartoznak, hasonló szövetség létesül, a dunántúlihoz csatlakoznak s annak mozgalmaiban résztvesznek.
Azon ténynyel szemben, hogy a mult években a mezőgazdaság érdekképviseletét - illetőleg többféle terv merült fel. különösebb hangsúlyt kívánok helyezni arra, hogy az egyesületünk .által kezdeményezendő szövetség semmiféle, akár kisebb körre szorítkozó, akár országos jelleggel czélba vett érdekképviseleti alakulásnak nem áll útjába, sőt nagyban hozzájárulhat hazai mezőgazdaságunk ezen előbb-utóbb okvetetlenül megoldandó kérdésének tisztázásához, mert a szövetségnek módjában van mezőgazdaságunk minden fenforgó korkérdését tanácskozása tárgyává tenni. Továbbá azt is ki kell emelnem, hogy a szövetség megalakulása a jelenleg már fennálló vagy utóbb keletkező országos hivatásu. a mezőgazdaság összeségét vagy bármely ágát felölelő intézményéket nem fogná kedvezőtlen irányban érinteni, hanem ellenkezőleg: csak jó befolyással lehet azokra.
"y Ami már most a fentiekben előadott és megokolt javaslatom végrehajtását illeti, engedje meg a te-
kintetes igazgató-választmány, hogy erre vonatkozó né^teimet a következőkben röviden összefoglalva terjeszthessem elő.
Föltéve, hogy a javaslat a tekintetes igazgató-választmány tetszésével találkozni szerenesés lesz s azt a Közelebbi időben tartandó közgyűlésünknek ajánlva, az azt szintén magáévá teszi, az igazgatóválasztmánynak egyúttal felhatalmazást kell kieszközölnie arra nézve, hogy a szövetség létrehozása érdekében a czélravezetó lépéseket a mosonyvármegyei gazdasági egyesület nevében megtehesse.
Az igazgató-választmány az e részben teendőket azontúl esetrőlesetre tanácskozás tárgyává tevén, a hozandó határozatok végrehajtásával az egyesület elnöksége lesz megbízandó. Az elnökség feladata lenne pedig mindenekelőtt a jelen javaslatot igazgató-választmánynnk és közgyűlésünk rávonatkozatos határozata kíséretében a fent felsorolt társegyesületekhez juttatni és fölkérni azokat, hogy igazgató-választmányaik, illetve közgyűléseik e részben hozandó határozatait nem nagyon hosszura terjedő záros határidő alatt egyesületünkkel tudatni szíveskedjenek.
A társegyesületek határozatai azután az összes társegyesületekkel közlendók lesznek és föltéve, hogy megfelelő számú egyesület találkozott, mely egymással szövetségre lépni hajlandó, azok felszőlitandők volnának, hogy küldötteiket az e részben nyilvánít ó kívánságok számbavételével az igazgató-választmányunk álfái javaslatba hozandó helyen és időben találkozzanak, kiknek azután feladatuk lesz, hogy közös tanácskozás alapján a további
teendőkre nézve magállapodásra jussanak.
A szövetségbe lépni hajlandó gaz dasági egyesületek kiküldöttei a közös értekezleten mindenekelőtt az alakulás módozatairól tanácskozna nak, mire a megalakított dunántúli gazdasági egyesületek szövetsége első közgj ülésének helye, ideje és tárgysorozata volna megállapítandó. Kh-hez megjegyzem, hogy kívánatosnak tartom, ha a szövetségi közgyűlés évenkint a dunántúli gazdasági egyesületek más-más székhelyén tartatnék meg, s hogy a közgyűlés előkészítését és vezetését mindenkor | azon gazdasági egyesület vállalná magára, melyre a választás az előző közgyűlés határozata értelmében esett.
Ugyanezen alkalommal a szövetségbe lépett egy estietek számára felállítandó központi szervezet létrehozása is tanácskozás tárgyává tehető, mely a közös érdekek elintézésében mint közvetítő szerepelni volna Hivatva.
*
Tekintetes igazgató választmány ! Nem tudom, mi sorsa lesz ezennel javaslatomnak, azon előleges értekezések után azonban, melyeket e részben oly férfiakkal tartottam, kiknek ítélete előttem mértékadó s kiktől elfogulatlan nyilatkozatot vártam és kértem, az eszmét helyesnek és keresztülvihetőnek találták: elhatároztam, hogy a nyilvánosság elé lépek vele.
Váljon milyen fogadtatásban fog részesülni a dunántúli gazdasági egyesületek szövetségének terve az itt érdekelt társegyesületek részéről és hajlandók lesznek-e annak megvalósulásához hozzájárulni; váljon ; nem fogják-e a szövetség czélját | kicsinyelni, annak tendentiáját fél-| reérteni vagy félremagyajázni s az
alakulás kétségkívül meglevő nehézségeit tnhiagyoknak találni; váljon alkalmas-e a jelen időpont ily eszme megtestesitésére: mind oly kérdések, melyeket fontolóra vettem és melyekre a feleletet csak az itt érdekelt tényezők adhatják meg.
Töprenkedéseim közepette külö uösen egy körülmény volt, mely tervem előterjesztésére biztatott.
Azon nézetben vagyok ugyanis, hogy gazdaközönségünk ezidőszerínt mindinkább tért enged oly törekvéseknek, melyek azt valódi érdekei fölismerése meik-tt tömörülésre indítják és készséget mutat a társulás terén oly eszmék befogadására, melyek azelőtt, mert a kellő alapvetés hiányában a fogékonyság nem volt meg hozzá, mint gyakorlatilag keresztülvihetetlenck, hatás nélkül maradtak.
Ez a mutatkozó érdeklődés a tömörülés iránt kétségtelen jeléül vehető annak, hogy az értelmiség színvonala hazánk mezőgazdái körében örvendetesen és észrevehető-lég emelkedik s a legbiztosabb alapjául szolgálhat oly intézmények keletkezésére, melyek a közös érdekek összefoglalásának tesznek szolgálatot.
Ha tehát dunántúli gazdaközönségünk egyesületünk kezdeményezését kedvezően fogadja és felhívásunkat követve, a fentnevezett gazdasági egyesületek utján megalkotja a dunántnli gazdisági egyesületek szövetségét, — anélkül, hogy ezzel talán későbbi időben létesítendő országos hivatásu gazdasági érdekképviselet-szervezetnek elébe vágna, — önelhalározásból, saját érdekeit jól felfogva, tisztán társadalmi eszközzel egyelőre oly orgánum birtokába jnt, mely habár első sorban saját szűkebb körű czéljait tartja is szeme előtt, mégis sokat járni-
TÁRSSA.
A nagyra-vágyé.
Ob vigy föl engem, a magasba fel; IInl nincs ború, mindig derült a lég; Hol égbe nyúló bérezek orsoain ()rok csillag, örök nap fénye ég.
Ott élni a felhők feleit mi szép, Mi boldoertő, mily dicső lehet; Ttiudér-bon az, hol vágyam üdvözül, — Királyi sas, ofa vigy föl engemet\'
így\'esdekelt egy czinke szüntelen, 2Jegunva már a völgyek árnyait; S Tni*.rt jó tanács, intés hiába volt. Vévé a sas s nyil szárnya felsQvit.
Szálltak merészen túl a fellegen, Hagyván áláhb aok büszke hegytetőt;
midőn egyéb má\' minden elmaradt, A legmagasb ormon letette öt
És ott hagyá; — hisz vigya teljesült:
Felhők fölött <!irsö arany világ.....
De hajh! hideg, miként a téli fény.
Ott ninrs öröm, ninci dal, nincs egy virág.
A kis bohó gyorsan magiba tér, — Éa esdekelt, hogy rissza-vitsza száll; Megszánta hát sasunk a dennedőt; — Lent édesebb, szebb néki a halál.
hajgató Sándor.
(B.-Mágtcs, 1894. áorilis hóban)
Ismeri Ön tisztelt uram, az én régi hibámat, hogy valahányszor levelet irok, elmélkedésem tárgya mindig az időjárás, hogy honnan ered ezen hibám — ha hiba — azt is elmondom. Gyermekkorom ota imádója vagyok a szabad természet-
nek s a szabadságnak. S mintha csak a sors boszut akarna rajtam, állni ezen iúeá! választásáért, oly életpályára sodort, hol a szabad természetből kevés jut, de annál többet ad a falusi iskola bűzhödt és poros levegőjéből, mert sajnos — de igaz, — hogy a falusi iskolák tuinyomó része nem felel meg az egészség követelményének, s mind a mel\'ett a mi háláit társadalmunk szivesebben épit istálőt, — mint iskolát, mert az iskola bármilyen is, elég jó az a tanítónak, meg gyermekeknek. Ez a ?ézete sok falusi apánaki
S te áldott és szent ideálom: szabadsági mit szóljak rólad, minthogy te vagy eszményeim legszebbike, s hogy felérsz a világ minden kincsével, a melyért mindenki oly szívesen ontotta és ontja a legutolsó- csepp vérét. S mi vagy te nekem b mi vagy a népek millióinak ? Ki azt nem. tudja, kérdezze meg a csecsemőt, mi néki az anya-emlő? S mi a börtönben sinylőnek a kibocsáj-tás? Nem, ne kérdezzük azt; nézzük csak azokat a fekete zászlókat, miket az enyhe ^zellő lebbeget, nézzük csak azokat, kérdezzük azok történetét s megtudjuk. S kérdezzük, b^gy .miért vannak kitűzve, megtudjuk, hogy nagy fájdalma és mély gyásza van a magyar nemzetnek, meghalt a magyar szabadság megteremtője; .Kossuth Lajos" niocs többé. Igen, a porhüvelye az ő nagy szellemének meghalt, visszatért az anyaföld-hoz. de szelleme az etheri tisztaságában vibszajött hozzánk hódítani s a magyarságot és magyarosodást terjeszteni.
Igen, tisztelt szerkesztő ur, Kossuth Lajc í szelleme hódi.taui visszajött, s ho^y ezt bebizonyítsam, felemlítem, hogy a helybeli zsinagógában gyászistentiszteletet tartott a hitközség, s ezen ünnepen magyar bítszónokiat lett tartva. Ki a viszonyainkat nem ismeri, azt mondja: :i;i "van azon megírni való, hogy magyarzsidó tempómban magyarul beszélnek? De őn, tisztelt szerkesztő ur, tudja, bogy itten németet laknak s hogy más felekezeti templomokból is ki van zárva a magyar sző, b ismeri sok zsidó hitközségnek ebbeli conservativ nézését, s így nemde jogosan mondhatom: a nagy halott szelleme hódit, mert á mágocsi izr. templomban, hot eddig Isten igéjét csak német nyelven hirdették, az első magyar szó az ő temetésének napján hangzott .él-etöször, s remélhető, hogy ez nem lesz utolsó magyar szónoklat, s hogy a zsinagóga iá terjesztője lesz a magyarosodás szent eszméjének. Adja az Isteni
A gyászünnepéiyről felem üthetem, hogy az egész templom feketével volt bevonva, az összes gyertyák meggyújtva, s a templomról fekete zászló lobogott, mit már akkor kitűztek volt, midőn a viliamoa sodrony a gyászhírt meghozta. Az istentiszteletben részt vett a zsidóságon kívül a kereszténység is — t. i. annyi, a mennyi a templomba befért. A gyászünnepély végeztével a helybeli kath. itjuság egy küldöttséget küldött a rabbi úrhoz, megköszönni neki azt, hogy alkalmat nyújtott nekik a nagy halott iránti kegyeletüket leróni, s a zsinagógában magyar szót hallani. Ebből láthatja
t. szerkesztő ur. mily nagy itt a németek közt is a kegyelet és hazafias érzés, csak azok, kik hivatva volnának a nép közt a magyarosodást terjeszteni,-stoíkus nyugalommal uézik a mostani állapotokat, lehet csak azért, hogy „buta sváb"-nak nevezhessék.
No most sz egyszer eltértem régi hibámtól, nem irtam az időjárásról, de ne vegye ezt kérem javulásnak, mert nemsokára visszatérek az itteni viszonyokra s akkor biztosan segitségül veszem az időjárást is.
Addig is Isten önnel
LÖB SIMON néptanító.
A mider és táncz ellen.
E czimü közleményembe néhány bo-szantó sajtóhiba csúszott be, a melyeket az esetleges értelemzavar, vagy a netáni nekem tulajdonított tudatlanság elkerülése végett ezennel helyreigazitok:
A 10 szára 5. hasábjának 2. sorában: gajduló helyett gajdoló; a 9. hasáb 7. sorában: szorító helyett szorító gép s 3 sorral alább: minden tekintetben helyett termet tekintetében, még lejebb 5 sorral: mellkart helyett mellkast és bénitólag.
A 12 szám 4. hasábja angol idéze tében: faslion helyett fashíon (t. i. divat): 5. hasáb 20- sorában: erls helyett eris.
A 13. szám 2. hasábjában legalul fin de siécle (t. L századvég) s a 3. hasábban bonnok.
A 14. szám Sík hasábjában alul Haute volée (t. i. előkelő világ) s az 5. hasábban alul: divatkabátot helyett divatbábot.
A 15. szám 4. hasábja 12. sorában: arra után meg bírni teendő s a 9, basáb végén: marasztalnál belyett marasztalna (mert .kismamát" nem szoktam tegezni.)
Az egyéb kisebb jelentőségű sajtóhibákat bizonyára észrevette a szives olvasó, azokkal tehát nem vesződöm.
Nehogy valaki plágiummal vádoljon, megjegyzem, hogy a másunnan átvett részeket a szokásos idézőjel közé tettem
Hozzáteszem még e közleménynek eredeti czime: .Farsangi prédiká-czió" volt s azt még mult év tavaszán irtam akkori zalai (rajki) tartózkodásom alatt.
- Ha szerény czikkem elolvasása csak valakire is hatással, jó hatással volt, egyetértvén annak szellemével, bő jutalom az nekem.
Barátom, W J. épp most értesít, a közlemény utolsó részében lévő neki tulajdonított levél .teljesen légből kapott*; így tehát az abban foglaltak ódiuma is rám hárul az igen tisztelt hölgyek részéről, s várom értea.meg-tépázást*
Budapest, 1894. ápr. 10.
BÉLDÍ MIHÁLY.
Lapunk mai számához fél ív melléklet vau csatolva.
HARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZL ö\'Tí-Y.
ÁPRILIS Mén
hat hozzá egy országos concepti\'\' alapján áiió érdekképviseleti szervezet létrejöttének előkészítéséhez.
Meggyőződésem az, hogy a gazdasági érdekképviselet országos szervezetét, — hogy az minden irányban kielégítő módon megoldást nyerjen., — okvetetlenül partiálisun, és pedig alulról fölfelé épitve és nem ellenkező utat követve, kell megteremteni.
Mindaddig, mig a társulás szükségérzete gazdatársadalmunk minden réteget át nem hatja, — mi Németország példája szerint csak azon esetben jöhet létre, há a gazdasági rcélokra való egyesülés különféle tagzátokban, illetve lépcsőfokokon van- kifejlődve, — mindaddig a törvényhozás utján való szervezkedés nem hozhatja meg a kivánt sikert, mert a történelem tanúsága szerint a legszebben kigondolt sys-temák, ha azok utja nincsen kellőleg kiegyengetve, az azok befogadására elő nem készített tömeg közönyén és- passiv ellenállásán, illetve ellenséges magatartásán menthetetlenül hajótörést szenvednek.
A dunántúli gazdasági egyesüle tok szövetségének, nézetem szerint, egyik fóczelja volna egyebek között, hogy belterjes irányban működve, a dunántúli vidéken fennálló gaz dasági. culturális és társadalmi vi-p szonyokhó! kiindulva, azon eszközöket és módokat vegye fontolóra és tegye tanácskozásainak állandó tárgyává, jneiyek arra alkalmasak, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók legnagyobb részének, t. i. a kisbirtokos köznépnek az\\egyesüieti életbe vonása az eddiginél jóval nagyobb arányban váljék lehetővé.
A Dunántúl vidékén viszonylagosan fejlettebb közművelődési állapotai meUett ez a törekvés, föltevésem jzerint, sokkal inkább vezethet eredményre, mint ezidöszerint hazánk-egyéb vidékein s eszerint a Dunán *ul szép hivatásának tekintem, hogy e részben úttörő példával járjon elől.
Szivemből\' örvendenék, ha a dunántúli gazdasági egyesületek szövetségének megalkotása érdekében társegyesületeinkhez intézendő felhívásunk azok körében kedvező fogadtatásban részesülne s az egyesületünk által megindítandó kezdeményező lépést hazai mezőgazdaságunk javára és diszlésére siker koronázná !
Magyar-Óvárott, 1894. február hó 20-án.
BÁLÁS ÁRPÁD
egyesületi elnök
Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága.
Magyarország Janitói! 1 estvérek!
A magyar nemzet milliói, kiknek fiait Ti a „szabadság, egyenlőség, testvériség" szent eszméinek lobogója a a magyar alkotmány védő szárnyai alatt nevelitek és tanítjátok,/egy félszázad elölt még „jobbágy\'-nak nevezett rabszolgaságban tengették „egy jobb kor" legkisebh reménye nélkül levő, nyomorult éíetöket.
Kőzve! len elődeink: édes apánk, ifjú éveikben még abban a csillagtalan, komor éjszakában botorkáltak, mely a börtön sötétjétől csak annyiban különbözött, hogy nem egy rab embernek, hanem egy egész rab-nemzetnek bénította meg összes tetterejét
A földöntúli Gondviselés beteknek látta az időt, mely alatt ez ország milliói végre megbűnhődtek „multat s jövendőt" És teremtett számára megváltót, aki megnyissa a népszabadság meny országának kapuját; teremtett számára Mózest, aki népét bevezérelje a népszabadság igéretföldjére.
Miért beszélni előttetek, Magyarország tanítói, a magyarnak e Mózesérőt, a népnek e megváltójáról: Kossuth La-j 0 8-ról, aki nemzetté, szabad nemzetté tette a rabszolgák millióit; a ki a szabaddá tett földet szabad nemzet szabad hazájává változtatta: aki pzéttőrte a gondolatnak, érdelemnek, szabad akaratnak bilincseit s megszerezte számunkra mindazt, amiről apáink sok századokon át még álmodni sem merészellek! Minek beszélni nektek mindezekről!
Tekintsetek oda, arra a sírhalomra, mely mindezen kincseink megszerzője nek drága hamvait most fogadta be! s e „szentsir" minden röge, minden porszeme mindennél hangosabban fog inieni bennünket egy nagy kötelességre, mely alól e haza egyetlen fiának, tehát egyetlen tanítójának sem szabad magát kivonnia. A nemzet nagy halottja, a népszabadság örök életű apostola Bzent emléke iránt tartozó hála k kegyelet adó jának ecy szemernyivel való lerovása a kötelesség, melyre — tanttótáraak. testvérek! t~ a nemzeti gyász közepetU felhívjuk figyelmeteket
A „Magyarországi Tanítók Országos bizottságáénak igazgatótanácsában rendületlen a bit, hogy az ország Összes tanítóságának, a népnevelési intézmények összes munkásainak — rang, nem és valláskülönbség nélkül — óhajtását teljesítette, midőn elhatározta, hogy — mindnyájunk anyagi támogatására számítva — Kossuth Lajos nagy nevének a magunk körében is — maradandó emléket állit
Elhatározta, hogy — az „Eötvösalappal kapcsolatban, az „Eötvös-alap országos tanítóegyesület" kezelése alatt, de a most nevezett alaptól teljesen különálló — „Kossuth-ala p"-ot fog létesíteni azzal a czéllal, hogy ennek kamataiból beteg tanítók segély eztesse-n.ek. arra való tekintet nélkül, hogy az illetők < .az „ Eötvös-alap*-nak tagjai-e vagy sem; s annak az előleges kimondásával, hogy ezen „alap" segélyeinek kiosztása ne évenként csupán egyszer történjék hanem bármikor abban a pillanatban, amikor a Szükség megkívánja. A begyülendő összeg egy részecskéjével pedig Kossuth Lajos emlékére a nemzet adakozásából állítandó szobor költségeihez fogunk járulni. Magyarország Tanítói! Testvérek!
A magyar tanítóság egy negyrdszázad óta áll mintegy perben nemzetével, kérvén, kívánván, követelvén mindazt ami a tanítóságot munkája, szolgálata után I joggal megilleti. Mutassuk meg. hogy j nemcsak jogainkért tudunk síkra szállni, hanem a kötelességek terén sem maradunk el a nemzet egyetlen osUálya mö gött sem Már pudig a nemzet minden osztályának, e haza minden fiának e pillanatban legelső, legnagyobb,,legszentebb kötelessége, hogy a népszabadság legnagyobb bajnokának, a nemzet megteremtőjének, a haza újjáalakít ójának emléke iránt lerójuk azt a kötelességet, melyet tőlünk nemcsak az önbecsülés érzése, nemcsak a nemzeti becsület követelménye kivan meg, de megköveteli az egész világ felénk fordult figyelme, mely lesve lesi kíváncsisággal, érdeklődéssel várja hogy a magyar nemzet minden osztálya, a magyar haza minden fia miképpen teljesíti kötelességét a/nn férfiú emiéke iránt, kin-*k nagysága túllépte e íuíza határait s fényével bevilá gitotta az egész föld nagyratörekvő nemzeteinek életutait. Ahogyan e kötelességet teljesitik, akként aluliul a nemzetek véleménye nemzetünk, hazánk iránt. Magyarország Tanítói! Testvérek!
A honfiiii kötelességteljesítés egyik legszebb, legmagasztosabb pillanata köszöntött be közénk. Mi tudjuk, hogy a magyarországi népnevelési intézmények egyetlen munkása sem tér ki e nagy pillanat elöl. Azért tudatjuk, hogy a ,Kossuth-alap"-ra szóló gyűjtések átvételére vállalkozik az „Eötvös alap" péuztérnoka: Roller Mátyás, székesfö-| városi polgári- és középkereske\'delmi iskolai igazgató, (Budapest, Nagyraező-utc/.a 1. sz.) ki a beküldött adományokról részletes kimutatást közöl a paed. szaklapokbau.
Minden fillér, mit áldozunk, a haza, a oemzeti becsület oltárára lesz áldozatul hozva s a szenvedő tanítók javára gyümölcsöztetve.
Adakozzatok a „Kossuth alap\'-ral
Budapest, 1894. évi ápríl 2-án.
i „iagjírorszigi Taulúk Országos Biioílsága"
nevében:
Szabó Bugnth László, Lakits Vendel
titkár. elnök.
pagy eszméknek. A tavaszi idő beálltával száz meg száz munkáskéz jön .mozgásba, hogy a városligetet átalakítsák az ezredéves kiállítás színhelyévé, a hol azután föl lehet építeni a csarnokokat, a melyek a nemzeti munka remekeit befogadják majd. Végül a . kiállítási igazgatóság szét küldte már a bejelentési ivek tiz ezreit és minden városban, minden megyében működnek már a közegek, a kik az egyes kiállítóknak megadják a szükséges útbaigazításokat Most a nemzet munkásain a sor, hogy a kijelölt, kitűzött 1 kereteket4 betöltsék tehetségük és szorgalmuk eredményeivel, hogy bejelentsék az ész és a kéz remekeit, melyek bemutatásával tanúsítani fogják, hogy ezer év multával a\'műveltség müffen magas fokára emelkedett a nemzet, az Ős termelés, az ipar, a kulturális haladás minő alkotásai és vívmányai biztosítják a masyar államnak a második évezredét. A legutóbbi hetek eseményei elterelték az ország figyelmét az 1896-iki ezredéves kiállítástól. De ez az idő nem .veszett kárba. A nemzeti lelkesedés hatalmas\' megnyilvánítana fölkeltette az egész müveit világ érdeklődését és a nemzet mindéi, fia most még iokább megfogja ragadui az alkalmat, mely 1896-ban kínálkozni fog arra, hogy a világgal megismertetjük a most megnyilatkozott erkölcsi erőnek szellemi és anyagi hatalmi eszközeit is. Az időpont most a legkedvezőbb. Most mikor az eíész magyar nemzet annyira egynek érezte magát, most gondoljon mindegyikünk arra, hogy a miilenium ünnepén mivel fog a maga részéről hozzájárulni ahhoz, miszerint a nemzet: próbatétel a nagyszabású kerethez, a kitűzött czélhoz, az évezredenkint csak egyszer ismétlődő alkalomhoz méltó legyen. És már most szükséges, hogy mindegyik kiállító jelentkezzék; mert igy egyrészt a kiállítóknak kellő idejük marad, hogy a kerületi bizottságoktól útbaigazítást kérjenek és a bejelentett tárgyak kivitelére megfelelő gondjjt fordítsanak másrészt pedig a rendezéssel meghi vott k Szegek gondoskodhatnak arról, hogy az idejekorán bejelentett kiállítási tárgyak kellőleg érvényesüljenek és a nemzeti mjioka millió remeke harmonikusan rendezett, minden részletében gondosan egybeillesztett egészet képezzen. Itt-ott rebesgetnek kószahireket a kiállítás esetleges elodázásáról. A leghatározotabban állithatjuk, hogy ezeknek a mende-mondáknak semmi alapjuk sincs. Kiállítás technikai szempontból semmi ok sinci az elodázásra, mert az egyes-egyedüi csak a kiadások növelését eredményezné. Egye-sok bizonyos nagyszabású kö/.munkák befejeztél öl akarnák függővé tenni a kiállítás megrartásának idejét. De képtelen kívánság; mert a hatalmasan ha ladó Magyarországban most már mindig fognak nagy közmunkák folyni; de a magyar állam megalkotásának ezredik évfordulója ugy a mint a ; köztudatom azt megállapította : olyan a mozzanata, melyhez képest még a legnagyobb szabású közmunka is elenyészik Tehát itt az idfj», hogy a nemzeti mur.ka összes\' képviselői az alkalmat, a hol a hazafias felbuzditást évezredre szóló alkotásban megtestesíthetik, siessenek megragadni és ax 189G iki mílleniumi kiállításon bemutatandó remekeiket, az illetékes közegeknél bejelenteni ne késsenek.
Ezredéves kiállítás.
Az 1896-iki ezredéves kiállítás szervezési előmunkálatait lényegükben befejezték és most már a tulajdonképeni kiállítási munkák időszaka kezdődik. Az országos bizottság és a csoportbizottságok megállapították a kiállítás mindegyik osztályának programmját \'és kereteit; — sok merész ujitó eszmét fogadtak el. nagyratörő czélokat tűztek ki. A kiállítás ügyeit intéző kormány férfiak nem riadtak vi-sza .semmi költ ségtől, hogy ugy az egész, kiállítási terület, mint az egyes kiállítás^ épületek méltó színhelyei legyenek az országos évezredi versenynek, a megvalósítandó
Hírek,
— Ruttkayué Kossuth Lujza ünnepelt honleánynak a magyar hölgyek diszalbumot nyújtanak át a jövő héten, az aláírási részvét lapok városunkban Vidor Samuné urnőhez, mint minden nemes eszme tettlegesitöjéhez küldetvén, még ma abürhatók Práger Béla és Be-lus Lajos gyógyszertárában. Melynek szíves igénybe vételére városunk hölgyei bizalommal felhívatnak.
— Képviselőtestületi ülés tartatott ápr. 9-én Nagy-Kanizsán, melyen a tavait gyámpénztári számadás jóváhagyatott, a Horváth Mihály-féle régi gyámi Ügyben jelentés vétetett elő, mely a megyei közig, bizottságnak terjesztetik fel e végül eiy 4-ik gyógytár felállítása el utasíttatott.
— Kossuth szoborra, a nagykanizsai takarékpénztár száz forintot szavazott meg. Éljen!
— Rakodezaj Pál várvaváit jeles -/.intársuiata még csak ma kezdi meg előadásainak sorozatát Nagy-Kanizsán s május végén márts távozni akar. Nem oda Buda! Nyári szinkörl jöjjön el a te országod végre valahára.
— A kaszinó estélye. Sikerült estélyi rendezett nmlt szombaton a helybeli kaszinó, melyen köunyed zene és énpk barátai, a tréfa és humor kedve-
lői kitűnőé-? mulathattak. Az estély Mantuanó é- Tass kisasszonyok zongorajátékával\'Kezdődött, kiknek Ügyes és értelmes előadását élénk-tetszéssel fogadta a közönség. Majd dr. Rothschild Samuné úrhölgy, Ollop Imre és ifj. Kartschmaroff urak fölváltva gyönyörködtették a közönséget Ollop régi kedves ismerőse közönségünknek, ki most is megkaczagtafta azt Kartschmaroff ur első szereplése\'is igen kedvező fogadtatásban részesült, de zokon vették tőle többen, hogy különben igen találó travesztiáját németül adta elő. Az estély fénypontját dr. Rothschild Samuné éneke képezte. Ez a szeretetreméltó úrhölgy, kit mindig ott találunk, hol valamely jótékony czél érdekében tenni kell\'; ki aranyos kedélyével"- és szeretetreméltó modorával minden közt minden társaságot, melyben megjelenik kellemessé, kedélyessé tesz;, most is felvillanyozta hallgatóit kik szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel jutalmazták gyönyörű énekét és elragadtató előadását. Oilop Imrét illetőleg az Ö megszokott ügyessége, művészi talentuma és ritka otthoníassága, folytán méltó hatást eyakorolt most is és frenetikus tapssal jutalmazta különösen a helyi érdekű következő couplékat:
Tél az idén volt nagyon rövid, De a nátha, influenza kínzott mindenkit. Volt sxöruyfl sok eső, az ég aüg derűit. A mi-szegény toronyóránk meg is reketfllt.
Van nálunk egy „Szépitő Egylet", No most Kanizsa ínég mit kívánhat töbliet? Sörkert pusztul, hullnak fák és zöld lombok, De vaunak helyette most szürke lámpaoszlopok
Nálunk már nem olvashatni mást.
Minthogy Scherz vagy Fánti csiuáluak végeladást.
Óriási olcsók, mindenki odamegy.
Egy öltöny előbb 8 írt volt, ez most tizenegy.
Ha Kanizsán kiüt egy nagy tűz. Akkor biztos, hogy a kútban niuc* egy csepp víz Szentek mellett fúrtak ötven méter méíyt, Került ezer forintba és nem ér egy fillért.
Környékünkön van Lasnak és Sáncz, Van egy. nagy g<!«malom is, megvette a Fránz. Van vadásztársaság é* vadász hires, " Csak mikor vadászatról jöunek, tarisznyájuk lires.
Volt egy vendéglő: az Oroszlán,
Van most Szarva*, Ökör s fehér Bárány,
Az egész seregiét el van keseregve;
Mert az egyletben jól érzi magát a Medve
Van Kanizsán most, egy nagy Sörház, Villám világítás is, jobb mint a gáz. Nagraxerfl két vaszyár, arról azt mondják: Tutul a Weiser, bömböl a Hirsehli és Bokrák I
A kitűnően sikerült előadást improvizált táncz követte, mely a legjobb kedvben a hajnali órákig tartott.
— Vizsga elhalasztás. Dr. Ruzsicska Kálmán megyei kir. tanfelügyelő ur a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban ápr. 16-án megtartani szándékolt állandó gyermekménhelyi dajkák képesítő u/.agáját ápr. 30-ra halasztotta. Miről az érdekeiteket ezennel értesíti a Kisdednevelő Egyesület elnöksége.
— Végzetes tréfa. Zalamegye Batyk nevü községben, egy Kocsis Mari nevü fiatal leány egy legény éretlen tréfájának majdnem áldozatául esett. Az eset így történt. A batyki szőlő" pásztor egy ottani gazda piuczéjébe látogatott le egy pohár borra és fen-hagyta kétcsövű töltött fegyverét. Mig a pásztor lenn időzött, a pinct&e felé járt egy csomó mezei munkás, a kik közül Németh István, egy fiatal parasztlegény, felkapta a pásztor fegyverét és tréfálkozva a többiek felé fordította, de oly ügyetlenül, hogy a fegyver elsült és Kocsis Mari, a ki a munkások sorában állott, Összerogyott A szerencsétlen lány nem halt meg, — hanem életveszélyesen megsérült — és most a zala-egLrs2egi kórházban van ápolás alatt. A jókedvű legényt elfogták és megindították ellene a bün-vizsgálatot
— üher Ödon^kitünő fényképészünk a nagykanizsai öuk- tűzoltó egyesület .Mentő-osztálya" javára rendezett estélyen bemutatott élőképet .A mama megengedte a tánezot" sikerülten lefényképezte. — Látható a bazárépületí fényképészeti kirakatban. Folyton számos nézője van.
— Május 1-én nyittalik meg a helybeli sörgyár parkja és bőrkészítményének kimérése.
— Eljegyzés. Rózsai Irén kisasz-szouyt, Rózsai MÓr járás- és vasúti orvos bájos leányát Kotorbau Polák Hermán kereskedő eljegyezte. Kisérje boldogság a kötendő frigyet!
— Hamis tízforintosok vannak forgalomban. Felismerni azonban nem nehéz azokat, mert mindegyiken ngyanaz a sorozat 1613 és 062282 szam van nyomva.
— Hitveagyilkosság. Zala-Egerszeg-röl irja levelezőnk: Dézsi András pakodí lakos ápríl 4 én reggel valami csekélység miatt összeszólalkozott fiával. Éz
látván atjjának izgatottságát, eltávozott hazulról, nehogy kőztük tettlegességre kerüljön a dolog. Ekkor azonban az asszony vette át a fiu izere^ét s ráförmedt férjére, hogy miért nem hagyja békében a fiát Dézsit annyira .felháborította feleségének beleavatkozása, hogy dühében fejszét ragadott s azzal előbb levágta az asszony karját, majd ugy fdjbe vágta, hogy szörnyet halt. A hitvesgyilkos férj, közvetlen borzasztó tettének elkövetése után. voohtra ült és Zala-Egerszegen öiimagátr-jélentette föl a törvényszéknél.
— Cznkorgjár Zalamegyében. Nem régiben mozgalom iudult ineg Zalamegyében egy ezukorgyár feláíHtása iránt. Zalamegye főispánja, Svastit* Benő, évek óta foglalkozik azon eszmével, hogy Zalavármegyében egy ezukorgyár állitassék fel. Ráutalta őt, a többi közt azon köiülmény. hogy Zalavármegyét a filíokszeravész oly érzékenyen sújtja, hogy előbb vagyonos lakosai kénytelenek megél he tésöket messze vidékeken, sőt az ország határaio tul keresni. A gyár felállítása a pénzpiacz ez irányban mutatkozó hajlandósága folytán, kedvezőnek tűnik fel; a ezukorrépa-termesztéshez szükséges és megaján-laudó terület összeírására a zalamegyei gazdasági egyesület kerestetett meg, a c/ukorgyár helyéül, taüinteltel arra, hogy egy évenkint 500.000 métermá-ssát feldolgozó ezukorgyár naponkint 8G0U hektoliter vizet fogyaszt. Zala-Egerszeget választották, mely a ezukorgyár felállításánál figyelembe veendő mioden tényezővel rendelkezik. Ez ügyben folyó évi Ttiárczius hó 31-én. Be-roansky Albrecht, a schlani „Bolczano, Tedesco és társa" czég főmérnöke Zala-Egerszeg határát Lányi Kálmán államépitészeti-hivatalfőnök kíséretében bejárták és konstatálták hogy Zala Egerszeg a ezukorgyár .sikeres feouáHá sát minden körülmények között biztosítja, így tehát a ezukorgyár felállitá sához Zala-Egerszegen már legközelebb hozzá is fognak kezdeni.
— Knnd Héla fajcsi nagybirtokost nyiresi pusztáján az erdőben vadorzók meggyilkolták; a tetteseket BaksaiSán-dor csetidörföhadnagy 81 csendőr ösz-poniositásával üldözi. A család 5 ezer foriulot tűzött ki jutalmul a gyilkosok fejeire.
— Suszterinasból érsek. Zágráb uj érseke Poszilovics György, fiatal évei-
pben suszterinas volt. 1848-ban ugyanis a szabadságharcz alatt az iskolákat bezárták s igy Poszílovics is ott hagyta a zágrábi gymnéziumot, hol éppen a harmadik osztályt végezte. A kis fiu haza ment szüleihez, de atyja nem akarta, hogy fia tétlenül töltse a napot s azért egy zágrábi csizmadiához adta inasnak. A kis fiu szorgalmasan tanul i a a mesterséget de mikor esténkint a munkát befejezték, előszedte mindig a régi iskolakönyveket és azokból tanult késő éjszakáig. Mikor aztán a szabadságharc- lezajlott, a kis fiút újra beíratták a gymnázíumba, hol kitűnő szorgalmával mindig az első helyet vivta ki magának. A gymnáziumi tanulmányok befejezése ntáu a papnevelő intézetbe lépett, onnan Bécsbe került s igy emelkedett fokról-fokra a zágrábi érseki székig, gyakran emlegetvén azt az idet mikor maszatos arczczal, piszr kos köténynyel vitte a. czipöket fütyörészve Zágráb utczáin.
— Lapunkat e héten több múzeum és egyesület kérte meg, hogy a Kos-suth-gyász alkalmából megjelent lapjainkat Kossuth-emtékekül küldenök meg számukra. Igy az orsz. Múzeum tört osztálya, a kolozsvári Kossuth-múzeum, Budapest főváros levéltári hivatala. Torino város aindacoja s az aradi „Kossut h-emléktár". Természetesen szívesen feleltünk meg a megtisztelő kérelmekuek.
— Zalaviinnegye közigazgatási bizottságának — mint levelezőnk irja — legutóbbi ülésén az alispáni jelentés tudomásul vétele után elhatároztatott a zala-egerszegi pénzügyigazgalóság személyzetének szaporítását kérelmezni a a pénzügyminisztertől. Bizottságot küldtek ki továbbá a nova-csömödéri törvényhatósági közúthoz szükséges területnek a miniszter által elrendelt kisajátítás foganatosítására. Ez után a Hazánk 56. számában ismertetett drávaszentmihályi közveszélyes átjáróra nézve a helyszíni szemle megejtése rendeltetett el. A kir. tanfelügyelőnek kimerítő jelentéséből örvendetesen konstatálható a megye tanügyének ujabb lendülete, rendszeres fejlesztése. A pénzügyigaz gató jelentése Bzerint február hóban befolyt a megye területén összesen 245 463 frt 56\'/, kr, kevesebb 17.517 frt 99 krral, mint a innlt év hasonló időszakában; összes adóhátralék 3,651511 frt 7472 kr. Az árvaszéki elnök jelen-
Folytatas a mellékleten.
Melléklet a .Zalai Köztony*J894. éiljg-ik tzámához.
HAKMINCZHARMADIK ELTOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 14 én
lése sxerint februárban a fogalmazói karnál elintézés alákerült 7497 ügy-darab. hálra\'ék 4873 darab, az irodánál 3634 ügydarabból hátralék 855 darab.
— Dr. Posllovica György az uj zágrábi érsek május ?égén tartja iustal-j-ttióját Zágrábban, ö Felsége kezeibe az esküt Budapesten teszi le.
— Tűz. Folyó ápiií hó 1-én éjjeli 11 óra tájt Garaboocz községben tüz
\' ütött ki, szélcsend lévéo, csak egy ház két melléképület, s nagyobb mennyiségű takarmány égett el. a kár 300 frtra tehető, a ház bizto-itva volt — A tüz keletkezésének oka ismereten.
— Erdő égés. Komárvároii községi erdőben ismeretlen okból tüz támadt s két holdnyi befásitott terület a tüz martalékává lett. — Homokkomáromi urad. erdőben is tüz támadt a kár itt csekély.
— Árpádház-korI csontvázak. Ta
[tolczan
város utczáiuak befásitása
körüli fóldmunkálatok most vannak fo-ivamatban. Ez ásatások közben, írja zalai levelezőnk. a-Liger ve-idégló előtti úgynevezett Miklós temető területén a munkások légi sirokra bukkantak. Ley József, tapolczai plébános az érdekes leletből néhány darab koponyát, csigolyát, lábszárat, továbbá sarkantyút éa vasszöget Darnay Káimáu sümegi régésznek adott át az országos antropológiai társulat részére. A lelet körülbelül a lizenjCettedik árasadból való.
.— Kossuth Lajos valódi tűnni fényképei egyedül csak Könyves József-féle üzletben Csengery-utcza N.-Kanizsa, 14 és 25 krért kaphatók.
—- Félmillió mellbetea; Magyarországon. A fővárosi tüdőspeczialisták közül többen a minap dr. Löriuczy Ferencz zö!df*utczai gyógyintézetéből! ta-nácskozmányt tartván, azon tapasztalaira jutottuk, hogy a roppant mérvben dühöngő ifidővészt főleg a mellbajos iskolás tanulók terjesztik az által, hogy társaikat s ezeknek családi körét a ragálynak hazavitele folytán inficiálják. Sürgősen szükjég tehát, hogy az isko\'ák országszerte gyakrabban orvosilag megvizsgáltassanak s a mellbetegek előrehaladottabb szakában levő tanulók a távolmaradásra kényszeríttessenek.
— Kossuth talány. Ajánljuk meg-szivlelésül a következő talányt a vég-zptben hívőknek:
Kossuth Lajos született. . 1802. Kossuth Lajos meghalt . . 1894.
Összeg: 3696. Fönti összeg fele: 1S48.
— Csáktornya városának a képvilŐ-testülele elé terjesztett 1893. évi zárszámadásai szerint vafyoni kimutatása a következő: Bevétel:\'25.769 frt 75\'/a kr; kiadás: 35 314 frt 62Va kr: pénztári mar&dvány: 455 frt 13 kr. Cselekvő vagyon 518.488 frt 38Va kr; szenvedő vagyon: 80.GC3 frt 25 kr; tiszta vagyon\': 437.825 frt 13*/»,kr. — A községi, iskolai-, szegényházi vagyon és » szegény pénz tár számadásainak megvizsgálására Graner Miksa, Hirschmann Leo, Nuzsy Mátyás, Szilágyi Gyula és Ziegler Kálmán tagokból álló bizottságot küldötte ki a képviselőtestület. — A városi gyalogjárók és kocsi utak tatarozására szükséges anyag beszerzésére GOO frtot szavaztak meg. Végül Ziegler Kálmán képviselő indítványára a közgazdasági viszonyok javítása és a mar-hatenyésztés emelése szempontjából kiváló, nemesebb fajú tenyészapaállatok
\' beszerzését határozta el a képviselőtestület.
— Csikólegeló Negyeden. A nyitra-megyeF gazdasági egyesület által Negyeden (a_ tóimegyeri Vasúti állomás mellett) létesített naeyszabásu csikólegelőre ?1 ország kü önbözó részeiről eddig 200 Jrb. csikó lett bejelentve. A f. hó 20-ig még mindig elfogad az egyesület bejelent éneket. Méncsikók a legelőre el nem fogadtatnak. A legeltetési idiny május elejétől körülbelül október végéig tart. A legeltetési díj darabonként 15 frt. A csikók számára egy akol épül, hol a csikók rósz időben szénával takarmányoztatnak. A telepnek szerződtetett állatorvosa van, ki a csikókat -hetenként megvizsgálni köteles. A legelőre vonatkozó mindennemű fölvilágo-sitássai n nyitramegyei gazdasági egye
f úlet titkársága szolgál Nyitrán.
— Heti biztosok e héten (április 1G—21.) a nagykanizsai Kisdeanevelö Egyesület óvodáiban I^edofszky Arminné és dr. Rothschild Samuné választmányi tag urnók.
— Műszerészet. A földmirelés-, iparés kereskedelmi minisztérium kiváló ttgybuzga lommal ápolja és segélyzi a m üsző vészét iparágait hazánkban ; Így Polák* Ferencz rádi muszövésznek a soproni ker. és iparkamara ajáulatára 300 frt értékű 2 ujabb gépet ajándékozott. Polák ur megvevén az Atilla-utcsai óvo-
dai bérházépületet s már május 1-én beköltözködik, állandó lakosává lesz Nagy-Kanizsának.
— Heti felügyelő e tréten (április 15—21.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Bódis János szakaszparancsnok ur, a VI. és Vll-ik kerületben Bátori Poszavecz Ferencz . szertárnok ur.
— A buza sárgul. . . A mi nyár eiején e gazdáknak örvendetes, szép nézni való, amidőn aranyossárgába hajlik át a dús vetésben a buza zö\'d kalásza, ma szomorú áldatlan bir. A minden vizenyösség nélkül való enyhe tél után tartós tavas/i szárazság van már hetek óta. A gazda mindenuep sóvárogva nézi az ég a\'ját, fellegek után kutatva s esőért imádkozik. Ezek a verőfényes napok, amik annyi örömet okoznak a városi embernek s amikben tarkán ragyognak az uj tavaszi toillettek, sok aggodalmat keltenek a vidéken. A fiatal zsenge buza, csak rövid zöld füvecske még, sárgul itt s olt: kiveszéssel fenyeget. Ha pár nap alatt Dem jön meg az égből e-6 alakjában az áldás, a tavaszi vetés elpusztul, csak a nedvesebb he yekeii marad nyoma.
— Nagy lóvásár Érsekujvárott. A nyitramegyei gazdasági egyesölet által a f. évi május hó G-án és 7-én Érsekújváron rendezendő nemzetközi nagy lóvásár a mult éveknél sokkal tágabb keretek kö/.t fog lefolyni. Ezen vásár fejlődése rohamosnak mondható, mert 12 év alatt az ország egyik legkiválóbb ló vásárjává fejlődött. A külföldi kereskedők nagy bevásárlásokat készülnek teuui, a többek közötr a bolgár kormány szintén küid bevásárlás végett megbízottat ezeo Európaszerte jó hírnévnek örvendő lóvásárra.
— Kossuth Lajos gyógymódja. Basso-Arnoux doktot, Kossuth Lajos nagy hazáukfiának lurioi tartózkodása alatt tízenkét éven át volt hü és Önfeláldozó orvosa, svédországi tanulmány útja után egy mindenkit érdeklő könyvet irt a másságéról és svédtornázasról. Keen gyógymódot al kalmazta Kossuth Lajos is és a turiní száműzöttnek van ajánlva, mint a mely az aggastyán életét meghossza-bitotta: Kossuth Lajos- ezért egy rendkívül meleghangú köszönő-levelet irt Bassonak, melynek hű másolata mellékeivé van a könyvhöz s a czimlapot is Kossuth végszavai éi aláírása disziti. A könyv dr. Jutassy József fővárosi gyakor ó orvos kitűnő fordításában jelent meg Dobrovrsky és Franké budapesti könyvkiadóknál. A jövedelem fele a Kossuth-, szoboralap javára esik. Az ízlésesen kiállított könyv ára 1 frt s k.ipható minden könyvkereskedésben. M.-igáhan a fővárosban oly nagy volt •-zen mindenkit érdeklő könyv iránt a
| kereslet, hogy már második kiadás ren-; dezése vált -szükségessé.
— Felhívás a magyar hölgyekhez
i A Kossuth gyásznapok egy impozáns és ; a maga nemében páratlan emlékét szán-/aékozom hazánk nemes érzésű hölgyei-I iiek közreműködésével létesíteni, oly emlékkönyvet oj.erkesztek, mely Rutt-kayné-Kossuth Lujzá-nak ajánlva, magyar hölgyek által irt emléksorokat tartalmaz. Felkérem ez uton mindazon lelkes honleányodat, kik e könyv tartalmához egy-két sorral hozzájárulni szándékoznak, hogy a (lehetőleg rövid) kéziratot e hó 30-ig a „Szí nesze ti Közlöny" szerkesztőségének czimére (Budapest, VII. nagydiófa u. 3 ) megküldeni kegyesked jenek. Ez emlékkönyvvel két igen szép és i-emes czél lesz elérve: kifejezzük ra-gaszkodásuokat, tiszteletünket Kossuth Lujza előtt. 3 maradandó emléket alkotva a Kossuth eszmék bibliáját szerkesztjük meg, melyből lelkesülve olvassa a legkésőbb utókor ís, mint gondolkodtak és mit éreztek a magyar nők Kossuth Lajos halála alkalmával. — Meggyőződésem, hogy miután az Öszszes érzések közül a báuat legjobban kép \'s bennünke* egyesíteni, e könyv ígeu sok magyar hölgy szellemi találkozója lesz. s ezért kézirataik mielőbbi szives beküldésére ismételten foi kérem. Az emlékkönyv jövedelmének egy része „A magyar hölgyek Kossuth Lajos egyesülete" alaptőkéjéhez lesz csatolva. — Budapest, 1894. április hóban. Ilosvai Hugó, a .Szioészeti Közlöny" szerkesztője.
— (Kossuth Lajos f.) Most,/ midőn a magyar szabadság ha rcz apostola: K o s s u ; \'¦ Lajos sírba szállott, a különféle vállalatok nemes versenyre kőinek egymással, hogy a nemzet nagy halottjának vonásait a/, utókor számára megÖröki;sék. Ezen képek közül különösen kiválik egy „Kossuth Lajo- és az aradi vértanuk megdicsőitése" czimü allegóriái "tép, m«ly Koxics Ferencz hazánkfia, hírneves müncheni akadémiai festő eredeti festménye után husz színű
remek olajoyomatu kivitelben sokszorosítva lett. Ez a kép. melynek láttára imádatszerü ihlet szállja meg a honfi kebelt, oly díszesen és oly fenségesen örökíti meg allegorikus csoportozatban Kossu\'h Lajo- és a 13 aradi vértanú hathatatlan alakjait, bogy méltó reá, miszerint azt minden magyar ember megszerezze és oitárkép gyanánt laka sáoak díszéül megőrizze. A kép háromféle nagyságban \'¦megrendelhető minden könyv- és műkereskedőben vagyis közvetlenül Sebők Lipót mükereskedéseben Budapesten, VI., Aradi-utcza 8. sz. következő árakon: az I. nagyságú, melynek hossza 95. szélessége 63 czenti-méter, darabonként 4 frtba. — a IL nagyságú, melynek hossza 63. szélessége 43 creotiraéter, darabonként 2 frtba. — a IU. nagyságú, melynek hossza 48, szélesége 32 cze&timér, darabonkint 1 frtba kerül.
— Rövid hírek. — Ápril 8-án volt 159-ik évfordulója Rákóczy Ferencz és 34-ik évfordulója gr. Széchenyi István elhalálozásának. — Kossuth Lajos síremlék-raktár czimen Weiszberger Zsigmond 1859. óta fennálló n.-kanizsai kő-firagó Veszprémben raktárt nyitott. — Neu^cbloss fatelepe Bpesten leégett. — A királyi pár ápril 24-én Bpesten lesz. — Kossuth Ferencz Czegléden házat vett. — Házmén Ferencz Orsován a koronának elásója meghalt Budán. — Rutkayné Kossuth Lujza már felüdült és aétakocsizást tett. — Az .Otthon" Wekerle Sándor miniszterelnököt tiszteletbeli tagjává választotta — Az állami sorsjáték jövedelméből 23 e/.er frt lett juttatva a nemzeti színház nyugdíjintézetnek. — Dr. Szabó József egyetemi jeles tanár meghalt. — A képviselőház 175 szótöbbséget elfogadta a kötelező polgári házasságról" szóló törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául.
Ye gyas e k.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladásók a _>íoil féle franczia borszesz" szel gyógyitalnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utáuvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moli-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Ürömmel értesítjük a tiszteit olvasóinkat, hogy egy a mai kor és hyginikus követelményeknek megfelelő Hidegvíz gyógyintézet, szaporítja a magyar gyógyfürdőket és pedig lehet mondani mint az első, Magyarország Dunántúli részében, Vasvármegyében Kőszegen, e szép és kies fekvésű városban. Hisszük, mindenkinek még emlékezetében van, hogy szeretett királyunk felséges vendégeivel ezen várost leginkább egészséges viszonyai miatt választotta tartózkodási helyéül a mult évben tartatott nagy hadgyakorlatok alkalmával. Valójában klimatikus gyógy • helynek felel meg, miután a Nori al-pesek tekintélyes hegyiánczolata éjszak és nyugat felé az északi szelektől védi s C3ak dél felé nyílt, a hol a kis magyar rónaság terül el. Éghajlata kedvező, csekély lég és nőm érseki hullámzássá;. Levegője tiszta, üdítő és a dus teayészetü lombos és fenyves erdőség változatos növényzetével ezt ózonnal gazdagon látják el. Vize kitűnő friss 6—8Ö. A városban, ugy mint környékén szép és kényelmes sétautak, valamint a hegyek ormáról \' felséges látváuyt nyújtó kilátás gyönyörködtetik a sétálót s bármely irányban vezetik léptei,_ mindenhol tapasztalja, hogy a természet pazaron gondoskodott, hogy Kőszeg környékét bájaival felékesítse. A vizgyógyintézet a m. kir. minisztériumtól engedélyeztetett. Alkotója és tulajdonosa dr. Dreiszker József, kit mint fő- és székvárosi gyakorló-orvost sokan ismernek és becsülnek. Sem fáradságot, sem költséget nem kímélve, a legmodernebb eszközökkel és berendezéssel látta el, s valóban nem építhette volna jobb helyre, mint Kőszegre, mely a vasúttal könnyen elérhető és a természet szépségeivel oly dúsan meg van áldva. Szaktudományát a hydroterapia terén részint Budapesten, de többnyire a külföldi hasonczélu intézetekbeu szerezte, a mint lelkiismeretes szakembert csak ajánlhatjuk a szenvedő emberiségnek. Intézetében a módosított Prisnitz féle gyógy eljárást követi, minthogy pedig Wőrishofeoben főt Kneipp plébános ur rendszerét hosszabb időn keresztül tanulmányozta és ennek czéUzerüségéröl és hasznosságáról sok tekintetben meggyőzödölt, -intézetét a Kneipp kúra használatára is teljesen berendezte. Az intézet közvetlen közelében levő bár-
sonyszerü sima rétek, valamint a Gyöngyös hegyi patak vize, a fü- és vízben való járásra, a testedzésére igen alkalmas. A bydrotherapia kiegészítő esz közei, u. ra. villapyozás, roassage, gyógytornászát, pneumatikus belégzés is igénybe vétetnek; sj.ükség esetében orvosság és ásványvizek is adagol tatnak. Az intézet f. é. május hó közepe táján nyilik meg és a betegek felvételére egész é**en át nyitva áll. Árak teljes ellátás mellett igen mérsékeltek. Prospektust kívánatra küld az igazgatóság bérmentesen. Ezen intézetet melegen ajánlhatjuk a szenvedő emberiségnek.
Irodai o ni.
— Az „Olvasd- czimü hetilap, mely szabadsteliemü czikkeivel igy a Kossuth gyász alkalmával a királyhoz intézett nyílt levelével országos feltűnést keltett folyó hÓ 15-ikétöl kezdve politikai hetilap jelenik meg. Jövő száma közli a .Függetlenségi nyilatkozat\'-ot. Kiadóhivatala Budapest, IV. ker. Ko-ronaherczeg utcza 6. sz. a. van. E\'ö-fizetési éra félévre 3 frt*
— Négy regény, nyolca novella és *j a világirodalom költészetéből kiválasztott egész csomó vers jelent még \\ eddigelé a Regény Szalon füzeteiben. Különösen nyomatékkal baugsulyozzuk ezt most, a midőn a Zsrapléni P. Gyula által szerkesztett e kitűnő és rendkívül elegáns folyóiratnak előttünk feKvÖ 8-ik számával a második évnegyed kezdődik. — A ki e rendkívül tartalmas folyóiratoak csak egyetlen füzetét olvassa ís el, osztozni fog velünk abban
a meggyőződésben, hogy kevés pénzért jobb és szebb dolgokat még eddigelé egyetlen irodalmi vállalat sefn nyújtott | nálunk, mert a Regény Szalon eddigi közleményei 10 kötet könyvvel érnek fel, a mi legalább is 10 frtba kerülne, holott e lap előfizetési ára egy évnegyedre csak 2 forint. — A mostam füzet tartalmából különösen kiemeljük Vrchlícky Jaroslavnak, a kiváló cseh írónak .A rózsa* czimü remek novelláját és .Az első áldozat" czimü gyönyörű költeményét. — Neera regénye .Isten veled\' czim alatt a legszebb szerelmi történet, mely az ujabb időben megjelent — A Regény Szalon legközelebbi számában kezdődik Spiel-hagen Frigyesnek, a jelenlegi német írók legkiválóbbjának .A ki kettőt szeret" czimü nagyszabású regénye, melynek befejezésén a nagy szerző csak mo <t dolgozik, de a Regény Szalon máris kedveskedik vele olvasóinak. — Közlésre kerül Mrs. Alexandernak, a hírneves angol írónőnek ,Az ő ellensége" czimü, rendkívül érdekfeszítő regénye is, mely hivatva van arra, hogy a Regény Szalont még kedveltebbé tegye. — Újonnan belépő előfizetők az összes eddigi számokat megKaphatják és mutatvány számokat is ingyen és bárhová szívesen küld a kiadóhivatal (Budapesten, VIII.. Népszinház-utcza 26 szám.)
— A „Magyar Mese-és Mondavilág" czimü irodalmi vállalatból (írja Benedek Elek, kiadja Athenaeura) megjelent az 5 ik füzet az eddigiekhe: hasonló gazdag tartalommal és sz>p képekkel. E füzetben a gyönyörű mesék sorozatát egy monda vá tja fel és .Az Isten kardja" czim alatt, mely a , Hun mondakör egyik legszebb részét képezi. Benedek Elek mesemoodó tehetsége a mondákban ép oly magas fokon tündöklik, mint a mesék és regék előadásában. A füzet ára 25 kr., s kapható minden könyvkereskedésben. A hazafias vállalatot nemzetünk minden olvasni tudó fiinak Őszin tén ajánljuk.
— A Magyar Nők Lapja 16-ik száma mint rendesen, most is igen gazdag é. érdekfeszítő tartalommal jelent meg. Czikkei a nők társadalmi kérdésével, háztartással, divattal foglalkoznak ; szépirodalmi közleméoyeit a legjobb írók szolgáltatják. Kiválóan érdekesek művészileg készült képei és terjedelmes divatmelléklete. A lap előfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr. Megrendelhető minden postahivatalnál, és Budapesten, Felső-Erdősor 25.
— Benicikyné válogatott regényeinek második sorozatából megjelent Singer & Wolfner. urak kiadásában a 11-ik füzet, mely a .Családi Hagyomány* III-ik kötetének végét és „öt órakor* czimü regény elejét tartalmazza. Ára 25 kr.
— Uj zeneműtek. Rózsavölgyi és Társa udvari zeneműkereskedésében a következő legujnbb zenemüvek jelentek meg: a) „Medián csárdás" zongorára szerzé Radics Béla ára 1 korona 60 fillér, b.) .Olga* polka mazurka zongorára szerzé Ábel M. ára 1 korona 20 fillér, c.) „Régi emlékek" keriogó, zongorára szerzé Magiódi Wodianer János,
ára 2 korona, ó.) .Bál után* ének ke ringó szerző Harris K. ára 1 korona 60 fillér, e.) ,Rika" polka francaise. zongorára szerzé Balogh Bandi, ára i korona 20 fillér, f.) „Csalogány dal." Eredeti magyar da!, éoekbangra zongorakísérettel, tetszés melletti fuvola szólammal irta Káldy Gyula, ára 1 kor. 80 fill. g.) „Menüetté" Kövesdy F. K: ára 1 (tor. 20 fill. h.) „Kossuth Kesergő" énekhangra zongora kísérettel szerzé BHjai M. ára 80 fillér. Kaphatók a kiadóknál Budapestet-, s általok minden hazai könyv- n zenemű kereskedésben.
— A nemzeti gyász profanalása lett volna az elmúlt napokban előfizetési fölhívásokkal zaklatni a közÖn>é-get és azétt inkább bevártuk a gyász oszlásának idejét, hogy ujbcl a nagyközönség figyelmébe ajánljuk J. Virág Béla. a Telefon Hírmondó szerkesztőjének érdekes hetilapját a Világnapiul. Az érdekes hírek és czikkek heti lexi konja ez. mely betenkint szombaton jelenik meg. Közli ugy a belföldi, mint a külföldi sajtó híreit és czikkeit és az ezekre vonatkozó ilmsztrácziókat Nélkülözhetetlen Begéd újság mindazok részére, a kik csak egy vagy két hirla pot járatnak. A Világnapló rendkivüi szórakoztató olvasmány, mert a világsajtónak csak az érdekes anyagát dol gozza fel, még, pedig mintegy 1700 bel- és külföldi ,aj>ágból. Előfizetési ára negyedéveokint 1 frt 50 kr., mely összeg: Világnapié, Budapest. Rákos-utc».a 2. sz. c/.imre küldendő be.
Ki nyert?
Húzás ápr. 4-én. Prága: 56 . 18 79 12 32
Húzás ápr. 7-éu. Bécs: 60 6 59 84 79 Grácz: 72 58 22 33 -40
Húzás ápr. 11 én. Brüun: 26 57 30 3 80
t \' Szerk. üzenet.
— B. Sz. A. Fél egy haza. Köszónet a szép vigasztaló sorokért, uizon már 6 hete sínylődöm. A tavaszi napokat azobában kell töltenem.
— Kr. Szent-Agoata. Átadtuk a megrrímelést.
— T. Polgár. Kivanata szerint intézkedtünk
— Kőszeg Mig a szőveg*t nem látjuk, nem szólhatunk hozzá.
— 11. Letenye. Köszönettel vettük.
— Cs. nem közfilhetÖ
— M. Érsekid vár. Kint látja készséggel közöltük.
— B. k. Válaszoltunk. Igen.
— Az első magyar általános biztosító társaság folyó hó 7 én tartotta évi rendes közgyűlését gróf Csekonics Endre elnöklete alatt Az előterjesztett igazgatósági jelentés konstatálja, hogy a lefolyt üzleti év a legkedvezőbbek egyike, melyet a társaság fennállása óta elért Az üzlet folytonos haladásról és terjedéséről tauuskodik a tavalyi tüz-osztályi díjbevétel, mely az 1892. évi 4,998,540 frt 76 krral szemben 5 165.901 frt 13 krt, vagyis 167,560 frt 37 krnyi többletet tüntet fői; az ebben az üzletágban elért nyereség pedig az 1892. évi 277.300 frt 50 krral szemben. 328 614 frt 76 krra rug. A mérleg szerint » nyeremény 1,234 237 frt 39 krt tett ki. A nyereményt a következőkép osztották el: 50„/° 239.280 forint 20 kr. után az életbiztosítónak nye-reményrészeül 119.640 frt 10 kr. 10^\'° 1,233.159 frt 81 kr". után a külön tartalék részére 123.315 frt 98 kr. 6\'/0 1,233 159 frt 81 kr. után igazgatósági nyereményoiztalék\'ra 73.989 frt 58 kr, 3,/* 1.233,159 frt 81 kr. után a tisztviselők nyeremény osztalékára 36.994 frt 79 kr, 2Ja 1,233.159 frt 81 kr. uiáo képviselői nyugdíjalapra 14.G63 frt 19 kr. Az ezután feomaradó 855,G33 frt 75 krból minden részvény után 230 frtot, vagyis 690.000 forintot fizetnek ki, mig a fennmaradt 165.633 frt 75 krból pedig 8949 frt 73 krt az idén rendkívüli közhasznú czélu adakozások fedezésére tartalékba helyeznek s a végre fenmaradt 156.684 forint 2 krt a külön tartalék további gyarapítására utalják át mely ezzel 280.000 forintra rag. A Magyar-frauczía biztosító részvénytársaság részvényeire vonatkozólag az igazgatósági jelentés felemlíti, hogy a részvényeket az 1893. január I3-iki rendkívüli közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján vásárolták. Az ekként a társaság érdekkörébe vont magyar-franczia biztosító részvénytársaság élére állított uj igazgatóság már eddig is sikeres tevékenységet fejtett ki abban az irányban, hogy e társaság ügyvitelében is ugyanazok a takarékossági és üzleti elvek gyökeresedjenek meg, a melyek az általános biztositó-társaság-nál annyira beváltak. A társaság ez évben jótékonyczélra 10,575 frtot sza-
HARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
Aa\'oti meg, mely összegből 5000 frt a bbnyédrÍBztek leányarvaházának, 2500--1 2500 fri pedig a Kossuth szobrára és a raiUeniumí kiállítás .\'.költségeire jut. A közgyűlés a jelentéseket tudomásul vette és ugy az igazgatóságnak, mint a felügyel5-bizottsáenak a felmentvényt megadta, mire a közgyűlés véget ért.
Felelős szerkesztő és kiadó -BATORFI LAJOS.
Ny-ll"fct;dJr*)í
Henüeberg (i. (cs- kir. udvari tcállitó) *elyems>vára Zürichben privát megrende-1 l.ik lakására közvetlenül azAltit: fekete, feh\'rs \' szines selyemszö veteket méterenkint 45 kr.-túi 11 frt 65 krig postabér és vámmentesen sftca. esikos, koczkázott és mintázottakat, damasztot stb (mintegy 240 különböző minőség és 200*1 különböző szín a árnyalat-Kan). Minták posufordalóval knldetoek — , Sv^jezba rzimzett levelekre 10 kros és le- ¦ velesü lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. ;
Vese, húgyhólyag-, bttg-ydara és ko; bá ntalm ík ellen, továbbá a legeit es "mésztési szervek huratos bán-taluainál. orvosi" tekintélyek-által a \'LITHION FORRÁS
SALVATOR
sikerre! rendelve lesz.
Húg)hajtő hatású !
lieliemes hl \'¦ > Imwi üiétíttetíj
Kapható ásvány vizkefeskedésekben és
\' gyógyszertárakban. A Sai va tor-fórrá.* ipazg F.perjesen.
¦fl
MladóOOdriisflldő.
ötnegyed évesek, párja 120 kilogramm sulyu. — Iiessenyö, u. p. Z.-Eger-
szeg. SKUBLICS ISTVÁN
. földbirtokos.
Kgy (ríí/jnaioinhoz
az ilynemű áru-isme teljes jártasságával Kiró
KÉPVISELŐ
kerestetik Nagy-Kanizsa város és vidékének területére.
Csak azon vállalkozók, kik jó bizonyítványokkal rendelkeznek, szakismerettel bírnak s eddigi működésükről eredményt fölmutatni képesek, kéretnek sjánlaíaikat „Gőzmalom" czim alatt e lapok kiadóhivatalához benyújtani.
Hirdetések.
Beküldetett.
Wniielm-féle koszvény és csú.* cileni
VerUvzlUó-iea
Wilhelm Ferencz ( gyógy szeréinél Nennklrclienben — Alwó-Ansztriában s minden gyógytárban, csomagonként I frt o. e. összegért iheszerezhetö.
Pályázati MrflGímeny!
A zákányi hitközség által építendő népiskolai és ezzel kapcsolatos munkákra\'zárt ajánlatok mellett pályáz it hirdettetik.
Pályázni óhajtó vállalkozók felhivat r.ak. hoiiv zárt ajánlataikat folyó ovi május hó 6 lg alulírotthoz címezve .pályázat" külirattal adják be.
A később érkező ajánlatok figyelembe oem fognak vétetni.
A zárt ajánlatok május 7-én tartandó [ iskolaszéki ülésen nyilvánosan a vál lalkozók elölt fognak felbontani.
A hitközség fentartja magának azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül tetszés szerint választhasson, vagy az ajánlatok el nem fjgadá^a esetén i tekintet nélkül a beérkezett ajánlatokra, ; egyoldalulas intézkedhessen.
Az építkezésre vonatkozó tervrajz és költség előirányzat a zákányi körjegyzői irodában bármikor megtekinthetők.
Scheich János
gondnok.
Köszvény ós csúzban szenvedőknek ezennel a legtágabb
körökben ¦ _;___
Horgony-Pain-Eipeller
elnevezi* alatt diesérűleg Ismeretessé vált Tmcf. Capmá eomp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. Ezen népszerű báziszer 25 óta, mint legmegbízhatóbb fiijdaJomcsilhpitó^bedörrsölés ismeretes és mindnyájak által, a kik használták igen kedvel-tetik, úgy hogy tovúbbt különös ajánlási a nem szórni. Üvegje 40 kr-, 70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszertárban kapható. \\Azonban a „Horgony" védjegyre ügyelendő, mert csak a vörös horgony nyal ellátott üvegek valódiak. Ha a valódi PaintExpeller helybon nem volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyópyszert.-irsihM: Ifiuhfer gyógyszertára „az arany oro>y!.nihoz" Prágában vagy Jj Törők József pyógywcrvszhez Budapesten.
CSERTÁN
Zilavármegye alispánja.
a. i*Tv*ifibh. :e-;obb-na.X bizonyult éa jm-loíi. miid*m«U»ft\\ loçolcsu ~ b ciry etc -. - : .
Egyedül valódi ango.
\\i
L öójjasrésitol PREGRASÁ-ban.
Enyhíti t icchornt. iryópylt.H a oeil- m tftdobajt, ateln hoIio e- bplib to\'.osieiçoi fi oiodi^i-rc
(rörlntáaul bir. M.nl (taft m«y hm*-nj!a!.ira rjrvl\'en bcv r«1a<iu.il bidnyozwn. ümk akkor" valódi « liami-iiialiun r batauuB. ba emudra üvi-^ egy í-iü-i kupakkal iK:ip*-h vmn taánra. ¦ Brtrben rfir.\'fin «Thl*rry Adolf ktol.yiiitíjri a.: Örangytlhe: Fr«çTB44baa" Whitmbti, ¦ lu min-
ran. rúaly niiv»ii«i,-n v^jjrpy ™ oílvi-s Hiadaa ma- balzsamok., mflyrt nfm »i
?Untatok «r tiltott, kârw batvu (S íiirrva »nyapn! mint ^.lo«" ín vlihn : laitalnuinak. Mio\'len ilynrain lníi«m ti" focaiituw>k cl. i L«ni.jUi (il.uiirti a vMjrgylCiTrajr alapján turvrâve-oan aldr\'ilrln.t upj\'-iinírá c hamuiti-a.-iyok inaivi ci-». inaita, korcuny S7IH. B. 6108. az. a. kelt vi^}r»rr!i, fmyiivíny alaf>jln ipnolva van. hogy ktaitményrai lüott vagy ai es&turrgn kari. jutáWI anyafot
tartalmar. tilv íirixrM\'. hol li]i]/on°m rendrl.-l kfixvPtlrnii! I.n,7.,m : Tklorry A. hlU-Saeorbrnnn mell«tt intuii. Aui -po-taslloiii^-ara bcrmrafvf- tnMre ií kii TafT. 6" dopladrrw
Pri>KTadában, Bo-
liaha tapy H-t \'-1 S korona, i
rapy 3 liuplatlvr- IS kfi
Tbiarry Adolf rTóer*z*r«»i Prô\'sradiban, Kohita-Saner. brnnn mellett.
SKII A valódi angol
¦be... c-waan.il« mrly ¦ l«gjobb ar«dménynyol bamnalt aior a -"-n v«in Mbana^et a l---»l>o—l>t> <S> Mflll
telísao tei\'íyz. Ytíi^í \'^X,\'.1™
folla"- . ¦ Ulrtfl c«odn.«serti ha\'.aan fr70frT<>rejanya
m" áitüaöcd allamort C7ocyacraa-ak oaaxt«t«lal kapax-X.
Az a r r -i, 1 .i . .i \' :
A KyrrmekaeyaraC mellbajüial. (rjsya>rji«níl. mrllketnráv^le*-n«l. Orhinn ISit.-AnUI tOw). mii .Urmra.O ^fi.ln.^k. láb ragy\' wlmOlevk. wh*k. Kray*dt-/v-. •< f^l lakik, -f-t c—nl-ra i-llra : 0t»»-. aoru-. !ö-. T»tfa»- M i4i««li»i im-bck i-IL-ii. Hi-uulluiió minden idifv*" rftaek, a. rn.: üi-rjí-. fa^ülki-. honok-, mil.ink-ta-kék eltávalttáaara "HinitranemD dicanat. kinr.tis.. pokolvar. ujja-képifid^a. aJVl rakottra-? r\'lra ; -»-uiMr.. k.-.t.iii.tap»nal, li.\'.lvag #» í.-.ij ti- :\' Iának t-vk-.-yiUaara BUndocnomü ég;éal aobok fa-pyett Intrmrk. Wlratkorl liw-ira- tkr™ alul l.msd! m-brt. nyrkdsfanat. Tértorl.iUi>. tbUcf;a> én a (rjrnwkrkní\'l fli-f.irdnln kiwbrdrárk ellen. rtb. »tb.
Ax azigrol caodnkonocs minél rd^lbb, annál UtfiBŐbb bAtaai.ban.
I(«n *jinlato> «C*a egyedi;! 4116 olövlrry izatí ircrböl
minden családnál 11--.- \'\' ¦¦ ¦ tartani.
Kel dobóinál kav»#hfe nrro küldetik ; a rae\'.kaldá* ki :¦¦¦.¦<•:¦\' ; I-. . ¦ ¦ • . c eftzk>\'xT>ltetÍk. .
tonlv raomatro!*!-. »xa!Iilúlevél bermrate* mefkQlsW^l 3 korona
BatT" Szamos bizonyítványok readelkezétre állnak. 1
Fipyelmealetvk mindrakit bataotalan turoiartranyok mrave\'rl^ el! ¦ kérem ríjptiruan arra Da-yrlni. bofí ">inden léRrlyen a fenti védjegy é* • .•: •. ,.1 hiarry A Oracfyal ayóg-yarertar; Progradábnc belelhetve kelt lenni ** minden haaznalali uu-ii.i-l.n ogyanolyan "\'djrancyet mint itl 1 timti> !¦\'-(--o::,tenni.
Az efyadnli éa val<Ui angol caodakraAc><">m liamiiüói éa oiánun • védjegytörvény alapján nzij^iroar. i.v.,\\. n^yannzy e hani ritnnyot í«mételiruaitoi.
EtT«dttli közvejtlen hesiorzési forrú.*
THIERRY A. Örangjal ayógjszórtára
•7- Pregradaban, Kol^tLs-Sauerbrunn mellelL
Faxyedali f&raklir Bn-:.ij«-i r- k^rnyékr igjen-
kBndapost, Klráiy-iitcJa. 12. >iám Oly*lielyr.M. bo) \'iktAr aaW. feo-ék a enrao-mWrJ k-orettenlt „Tiiarry Adolf Oranaryal tyéty»MTtAjAhox" Prrcrmd HiiiuS SjiiTi.iun:t ntellelt oüib-h..
Az Aniátria Mj^-ir-r-Míi ilaj-tom -rum 4524.
7185/ni 894.
Pályázati hirdeímény.
Zalavármepye törvényhatóságánál az elhalálozás folytán üresedésbe jött. 1000 forint fizeiéssel és 300 frtnyi lakbérrel javadalmazott vármegyei főszámvevői, esetleg 800 frt fizetéssel s 200 frt lakbérrel javadalmazott vármegye: alszámvevői állásra pályázatot nyitok.
Felhivom-mindazokat, akik a jelzett állásokat elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I-só tcz. 17-ik L-a szerinti minősítésüket, életkorukat és eddigi alkalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi ápril \'hó 28-ifl Svastits Benó főispán Ur őméltósá- -gához intézve hozzám annál is inkább benyújtsák, mivel a később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Z.-Egerszeg. 1894 ápril hő 11.
Szemányi Ferencz
Pécs-Baranya vármegye lörvsxékileg bejegyzett borászati irodája Pfcnett.
Van szerencsém a n. é. köíönség becses tudomására adni. miszerint borászati irodánkban több ezerekre niftiő hectoliter különféle borok vannak újra maguktól a termelőktől eladásra bejelentve 109 pincxéböl.
Ezen eladásra szánt borok a termelők pínczéjében mind muvizsgáltattak (borászati uton) és azoe tiszta, jó és természetes boroknak ismertettek.
Borászati irodánknak nem lévén más ciélja, minthogy a nagy borfogyasztó közönség ezúton szerezhesse be magának magától a termelőtől szükségleteit, valamint biztosítani óhajtjuk (a világ előtt) baranyamegyei és péctti ter-tnémi boraink jő hírnevét és még, hogy a nagy fogyasztó közöoség e/, uton juthasson igazán tiszta, jó, természetes, olcsó és hamisítatlan borokhoz.
Igaz: feladatunk nehéz! Különösen a mostani viszonyok közepett, de kitartásunk és páratlan odaadás kíszolgiltatá-sunk következtében már is bámu\'atos eredményt ért el borászati irodánk, mert a nagy fogyasztó közönség orHxagnxerte ez általunk iól felfogott közös érdekű intézményünket támogatásával oly any-nyira maeáénak ismerte, miszerint borászati intézményünk erkölcsi oldala is elismertetett.
Minthogy azonban az 1883 ík évi XXIH-ik szigorú törvényezikk életbe léptetése, valamint már jól kipróbált intézményünk harmadéves fennállása elég biztosítékot nyújt arra, hogy ezután is feltétlen bizalommal fordulhat minden egyes tisztelt czim megrendelésével e csakugyan a mostani időben az emberiség ezen áldásos intézményünk felé. És fötörekvésünk ezutánra is mindig a megrendelők érdekét szigorúan szem előtt tartani, valamint minden egyes megrendelőnket fényesen s1 megelégedésére kiszolgálnunk.
Aa eladásra bejelentett óborok részletezve a következők :
1. Baranya délvidéki fehér a#z tali borok hectőokétit 18. 20, 22 írtiu.
2. Baranya délnyugat vidéki fehér asxtati borok hectónként 17, 20 fdrintig. 1
3. Pécsi termésű finom jó fehér asztali borok hectónként 24, 2G. 28 forintig.
4. Pécsi fajborok, pecsenye borok, valamint sxentmiklósi, sxilrasi 1879 évtől 1886. éviéi termések hektónként 30. 36, 40, 42 frtig.
5. Jó minőségű siller borok hectónként 16. 18, 20 forintig.
G Pécs vidékéről származó vörös borok hectónként 18, 20, 22, 24,^26. 28 forintig.
7. Regi villányi, kövesd! kitűnőségek vörös borokban hectónként 30, 36. 40, 4"> forintig.
8, Pec* vidéki fehér 1893. évi termés, uj 17, 18, 20 forintig. — Siller 15. IS frtig hektónként.
Végül megemlítjük miszerint vidé künkön it:en jó és finom törköly és szilva pálinka is kapható a termelőtől nagyobb mennyiségben és kicsinyben ; nagyban törköly-pálinka hectónként 40 frtért, Rzjlva-pálinka pedig hektónként G0 forintért.
Az eladás kicsinyben és nagyban a világ bármely részéfe is eszközöltetik. Kívánatra a borok elküldéséhez, hordókat is adunk, melyek olcóón számittatnak ór a melyiket esetleg a fölszámított árban bérmentve vissza is fogadunk.
Megrendelések, ugy minden egyehb levelezések a borászati irodához: Pécsett, Gyár-ulcza 9-ik szám, Sze-manyl Ferenczhez intázendök. A meg rendelt borok az iroda által legszigorúbb ellenőrzés mellett küldetnek el a megrendelőknek utánvét mellett.
Ezek után kérjük a nagyon tisztelt borfogyasztó közönséget, e közös érdekű, lelkiismeretes, tiszta és a maga nemében páratlan intézményünket becses támogatásával megajándékozni, valamint egész bizalommal becses megrendeléseitekéi felénk fordulni szíveskednének.
Teljes tisztelettel
S/oiiiányl Ferencz
borás7.
APíílLIS í4-én
Hamisítástól óvatik !
Segéd (comis)
nyer -alkalmazást egy finom gyolcsos vászonkereskedésben
Gráczban.
Az illető jó eladó legyen, áru ismerettel és előnyös nyájasággal bírjon, azonfelül német éa magya rul jól beszéljen. Ajánlatok a fénykép hozzácsatolásával és az ajánlkozás saját kezűleg írva alulirt czéghez intézendók.
FLEISCHMANN ALBIN
Graz.
A Csizi
Jdil-Broíii-Fiirilö
évadja megnyílik május 1-én, tart Rxeptem ber Tégéts;. Forrása a í legtartalmasabb, leg bathatósahb Jod - b rom - Torra* A gyú ty ered-; menyek meglepők A fürdőközönségnek immár i0 bérház több mint lOfl kényelmesen béren dezett lakszoliáhói all rendelkezésére -- Kitűnő konyha, biliárd, zongora, olvasó-terem, térzene napontt kétszer. KIS- és utóévadban leszállított lakbérek. — Ek«>r katonatisztek állami es vasúti hivatalnokok cyngy- és tilr, dődijak tekintetében is 50^\' kedvezményben részesíllnek. Prospertusokkal szolgai az igazgatóság.
Csiz, u. p. Rimaszécs.
A valódi mosható
Csak akkor valódi, ha az aranynyal fényezett szelenCite^a fenti védjegyet vörös me*öbe n hordja
Padló/ajat-fénymáz
a legjobb és legolcsóbb eszköz a kocákás (Parquett), pnhafa, vagy fénymázolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, és kefélés nélkfl: tttkirüwta, á"sndo fényi kelcsío&z. Kay ható színtelen, világossárga., sárga, Bötétaárga vörös e* dióbarna színben. Egy szelencze ára 45. 8\'j és 1 m G0 kr.
Szab Tánczterem-fecskendö máz
a legolcsóbb és legczélszerübb fényező és simitó eszköz minden tánezhelyiség padlózata számára. Kilója 1 forint 30 kr
Wzali. Folkcfélö-iiiáz.
Tetemesen me-ekönnyiti a fölkefélést és az ez által megkefélt talajt a nedvesség es por ellen ellenálló képessé teszi geller és sárga Színben darab szám 20 kr AijegTzéket díjmentesen kBld
SCHNEIDER * CQMP.,
I. Henenprasse 10.
BÉC S. T|2„ Hundsthormerstr. Hl
Kapható : Fesselhofer József, Martou és fluber, Neu é« Klein, ] Rosenfelű Adolf ea fia uraknál >\'.-Kanizsán és Kálmán .1, Zieg- . le - A. Komárom; Hub^nszky Adolf, Jan Ferencx Zala F-aerszegen
nagyobb fOszer, festékárn kereskedésben és drogueriákban
Csak akkor valódi, ha minden daratb ezen védjegyet viseli
— valamint mindi
.1
1B6B-1VC év óta Ismert IiERGEK-FÉLK ORVOSI
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztriji-Magyarors/áyltan. Franc/ia-or-<7ág. Németország, Hollandban. Scbwfic/ban, Roiuiub.tu stb már tiz év óla fényes sikerrel használtatik.
6MT* iniiHÍcititeniu bőrküfe^eí, "W
mint Rtinte az arc/.bör mindenféle tisztátlansácai ellen különösen a-rüh, az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a .\'¦ömör repedvény, a fr>j és szakái ellen, a szep\'ö, májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag a lábizzadás. ^tjcfc a gyermekek valamennyi kfil-ö fejbetegségei ellen. Ezen kívül mint a bőr-t-^tisztiló mosdószer ajánltatik.
Ara tí?rafaonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Bemer féle kátrány szappan 40°/o-a tömény fakátráeyt tartalmaz, felettébb gondosan 7an készítve s lényegesen különbö/ó a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-sz:ippsnol lói, mert ezen szappan 35°|0 glíc?erin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyógyszertárakban világosin BERtiGR-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a xöld csomagolásra.
Számos o.minjHyai tiiünletloíelt a bét-si nemzetközi kiállításon 1883-feao.
Egyt-duti helyettes a bel- es ktilfsld részére :
A. HELL nyégy. TR0PPÁÜ k^»Z?SLLm\'\'
Nagy~Kanizsán Prager Béla* BelusLajosggóffynzerésznél.
â| 1
Aranyérmekkel kitüntetve
Első CHász. és kir. kizár szabadalm
Aranyermekkel klttlntetve.
omlokzát-festék-gyár
KRONSTEINER KÁROLY Wien. III. Hauptstrasse 120. sz. saját hazában
FŐhercxegi és herczegi uradalmak, ca ét kir katonai raktárak, az önaet va-«ut- ipar-, banya- és hájnortáraalatiilí, épitkezé»i llalatok. vallalLo/.ik ea cpÍ1«.mesterek valamint gyártutajdonoaok szállitoja Eleket a festékeket épületek befestésére hastnajji* belőlük 40-féle kul&obüző szín van, kilójuk 16 krtól fölfelé, mészben oldható, teljese . hasonló az olaj-mázolásboz. — Mi;italap*»kkl éa használati ntasft&ssal ínírven és hei-menl . szolrálok
ZALAI KÖZLÖNY.
Április u-^n
Gyomor- és vesebej ok, székrekedés,
fejfájás, szédülés, aranyér, végbél dugulás ellen
igen jó hatásj-íi!
i.ák a 18 i eallitva &
óta hires .malaczkai kárpáti egészségi labdacsok" iruevrg dr K vapil utatitása folytán
Friedrich János, jr^^uTéSZtÖ! Malaczkán a KarpalOtDál-
Kjjy skatulya ára 2i kr . egy tekercs árd 6 dobozzal 1 frt 5 kr, bérmentetlen kfilde menynél S krral x bélyegért több. Ha a labdacsok árához 20 kr mellékííltetik és az .-ge-z összeg posta utalványon elküldetik, akkor a megrendelt mennyiség az összes birodalomba bérmentve küldetik.
I aks.
ISM. HAL
Trk. (ryógvszeré«i ur! Az on nélkülözhetetlen labdacsaiból szíveskedjen szamomra ; »••\'. kfltdeui, továbbá telkérem a tek.
ifvszerest ura*, hogy készlete letyen rtékben, mert egész .korcsoportomat ni átnj ebből a megbecsül hetetlen hozzám több felöl küldöttek labdacsokat s kének a pártolásra, én vissza-knlib\'tiem, minthogy tzt a labdacsot a lee-: : .k találtam s mindazok, a kiknek ed-dipolé hoztam, dicsérettel halmotzák el Üvererró-Szt -Imre. 3094 lebruár 2. Tisztelefel és k^Bz szolgálattal Ur. HERBETH KÁROLY, járási körorvos.
I < kíutetes Friedrich János gyógyszerész urnák Malaczkán.
Caak egynehány napja, hogy Itbdarsaiból egy skatulyát kaptam. Eddig nem hittem -..\'¦na. hogy ezeu labdacsoknak oly csoda hatV-uk van.
Kcynttal pedig köszöneteméi fejezem ki górt m és sógornőm nevében, kiknek szin-n juttattam ttelölok.
Szíveskedjék tehát pi.stafirdulo.val minél :. --.ii-ii egy \'ekercset küldeni. Tü-zteíett*) Zouihor !t*94 fchr .\'3-j.n. CHLAGETTEB FERENCZ kereak. s-géd.
~ Tisztelt uram !
I Két év óla szenvedett feleségem arany érben ea székrekedésben é» hiába hasznait mindenféle orrosságot, csak mialán az ön kárpáti egészséei labdacsaiból egy tekercset fogyasztott, sziint meg & baja Kgynttal felkérem, szíveskedjék egyik ismerősöm számára egy tekercset küldeni. Tisztelettel Zsupatije. IM94- febr. 22-én.
TÓTH RKINHARDT gépész.
A IRATOK:
Tisztelt gyégyszerész ur! Szíveskedjék 2 tekercs kárpáti egészségi | labdacsot postafordultával küldeni, mert nélkülük nem tudok meglenni. Gyomorbajosában oly áldásos listással voltak, bogy szívesen ajánlom ismerőseimnek. Tisztelettel Szobotist, 1891. fehr 7-én.
BAÜMGARTNER MIHÁLY sütő.
Tekintetes gyógyszerész ur í Szíveskedjék kárnátí egészségi labdacsaiból í teketcset küldeni, mert olyan jó ba-táss<l bírnak hogy minden más xzert mellőzni lehet Tisztelettel Glogovác/, 1S94. fehr. 22-én
WOLF TAMÁS fodrász.
Tisztelt uram! Winiernici a bécsi eeyetem orvosi szakának tanár ura értesitetr. bogy igen jó vér-tisztító labdacsai vannak.
Szíveskedjék tehát labdacsaiból 2 tekercset postafordultával küldeni Tisztelettel Bécs, 1894 méxez. 1-en.
HORACE DE MAYEII.
Tiszteit gyógyszerész ur!
Szíveskedjék újból " nyolc* rubel értékű kárpáti igészségi lal>dacsot számomra küldeni. Minthogy oly kítÜnöo»k éa rendel eté-snknek megtelelnek, már az előbb reudfl-teket mind eladtam
Ha éneket is eladtam, újból fogok, rendelni. Fogadja egyelőre köszönetemet, mínt bogy feleségemnek is igen jót tetiek.
Tisztelettel
Kokand, (Orosz-Ázsia) 1S94. jac. 23-án.
WILDE E. gyógyszerész.
ári a ez elli :^-<: Gyomorcseppek
nagyszerűéi) hatnak gyomor bajoknál. nélaDözheir-llen és áiloUnown ismeretes háti ét né]>szer.
A pyt)íiii.ib.!.-(:«\'v tcne\'ei: éháQylaliniág.gyoroorgytngeség.bfizös to^eleL fefiujtsán. savanyu felboflcrjís. lacmenéi, jyomoic.é.. Meslejcs nyálkak\'rválaíztáí. t:.eqssíq undor és hányás, i y&mcrgöres, szűkülés.
y. * Hatható*- ü yoL3-\'entek bizonvoll ffj.ajásnál. a tuenynyiben ez a pj\'nitHirtól szar-inazntt, gyomortultcrheiésaéi étetekUl és italokkal, giluzták] niájbajok és har.ioirhoidáknál. Etnlitett hajuknál a Afúrittczrlti yyoMiotxxrpfM-k évek ota kitti< r>knek híxo-iiyull.ik. a mii száz nti-p száz bízomjiwiny tanúsít. E^y kis uvi>~ ára h.i-yii.il.ili utasításai egyUtl 40 Lr.,-\'»¦>>¦\'v üveg ára 7(1 kr. -- Mae-)-:i-ronuávi főraktár:
TÖrÖk József gyógyszertára Buűapest. Király ülcza 12 sz. A védjegyet aburá*! tluyftjew lessék roejrtekinteni!! Gmk oly ipckct lo-»-k lefogadni, melyeknek burkol.ilara zölil szálas van ..^jbttlvji a kesziiö aláírásával (C. Bradyj <-s ezen szavakkal: „Valo-
í\'i/íwiiy- ,i Mtíritu-zclli ffj/OMorcteppek válodtan knp.iatók.
NAGY-KANIZSÁN: Práger Bflaés Beint Lajos gyógy-szereszekuél. — BAKCSÓN: Komit Sándor gjogyazerésx\'uel.
MOLX^EIDtlTZ^POR
Caak akkor valódiak. ha mindegyik doboa Moll A. védjegyét éa
( aláírását tünteti fel. , A Ho\'l A: fel* Seidütz porok tarlós győgyhatása a legm^tkacsabh gyomor ét a! tettbáKtalMtk. z &t gynmoriiév, rögzött tzékrekedét, májbánialom, fár-
lol«Íá« aranyér es a legkülönbözőbb «II be tea légek ellen, e jeles házitzernek év-íiíeil^k ii\'a mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsétel: eredeti dobozna* I frt i. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. fliOLL-FELE FRANCIA)
flssk akkor Va\'ddi- ^a mindegvik Üveg MOLL A. vejjegyét tünteti fel és y »m ¦ _a l(tl|. -Miríta rtaozattal van zárra. A Halt-fele frae-ezla borszesz ét tó nevezetesen mint fájdaiOBCSÍUlpíto bedS*irőletí tzer köszvény, csuz éa a merbülés egyé ¦ következményein ii legis méretesebb népszer. — Egy óro-zot» eredall 5ve| ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(FSalkatréüze: füzolysatas szikié.) miDdenDzt i azájtiíztítisnál kölönösen fonto, binnely korú tyermekek
Dötu-k n.ámÁra; inert « szijíiz & fogak toyáobi épségét biztoiitja ó.szcr logfijis ellen. - Egy Wsll A YÜlejfivd ell.loll S :j ári
egyez ersmmu 60 krajezár.
(691) F Ö 8 z é t k ü 1 d é 8:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
Bécs: I., Tuchlauben 9. ez. Viíékl .B|r«.ilel««ik aapaata pia aaláavit »íllalt tel]aslttila>k .
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
által.
védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
Keil Alajos-iéle
Vadlózfat-fén vmáz
(Glaaur)
legkttflofibb mázoló-szer puha padló számára. 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. 1 kis pa\'.aczk ára 68 kr.
Viaszk-kenőcs Arany-fcnymáz
legjobb ^legegyszerűbbbeeresztő szer | képkeretek stb. bearanyozására. — keménypadlószámáralköcc5gára60kr. | Egy kis palaczk ára 20 kr. Mindenkor kapható:
Eesselhofer Józsefnél Na^y-Kanizsáu.
— BS
S
9
— j
s
>

— "hsi
X»-
— i—

n;
Z2
CD
00 r»>i
!--
1 CD
ae
\'S-* —<
25 -
^ rí-, =L CO
CD ÍS:
CO
[„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Yegyelemezve a budapesti m. kir. egv-etemen. Szerencsés vegyi Összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött széDtavtartalma Kiváló hatásának bizonyult, különösen tQdbfaántalmaknál, a "hol a szabad szénsav csekélyebb jetenléle megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és bjrtos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a bol szabad szén sav tárta lomban erőse:/;- ásványvizek, mint a seltersi, gleicherbergi, tOdÖbajokban, különösen tüdővérzés scknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek feli mali kos gyógy intézeteiben, különösen a leglátogatfttlabb Görbersdorfban a Margit-víz olthonossa vált. — Oiyosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr Nnvratii. dr. Poőr. dr Kétly. dr. Barbás; Bécsben: dr. Bambergcr. dr. Dnschck.\' stb. a legjobb eredmény nyel alkalmazzak a legzö-, emésztő- cs húgyszervek általános hurulos bánLalmainal.
Mint ivó viz 51
praservaüv gyógyszernek bizonyalt a ^!OXGF8rmegbetegedes eUen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Ideskuty Ím
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, föszerkereskedésben " vendéglökben.
Kizárólagos íöraktár
«-«. fn k. a*a nf+ri. k. iiftt. iWvAu j t la -¦zaillttfauti.
O KxxMoooaűa oaaaaan aoasaaaaaaacaDDaoaaoo Ö
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS! ||
PESTI IfAPLd
naponkint kétszer megjelenti politikai napilapra.
3ftF~ A BPe-!ti Napló" Magyarországon a lei\'>lc-óhb, legtartalma-ítibh es legszebben kiállított napilap. Főszerkesztője és kiadótulajdonosa: . % Felelős szerkesztője;
ifj. Ábrányi Kornél. Barna Izidor.
A „PESTI NAPLÓ" mint modeto ujstig gondoskudik immár arról ir., hogy olvasónöt megtalálják benne az őket érdeklő közleményeket. Ebből a eveiből szeptember eleje óta .A tűzhely körűi" czimmel minden héten rendes négy ÖLoMalat s mellékletet ad, amelyben ii^lnlkozik a nők társadalmi kérdésével, a d i»11 újításával, kö/Öl konyha reczepteket, apróságokat a kézimunkáról, a kertészetről azon kívül tájékoztatja a vidék gaz-, daas^zonyait a budapesti piacz forgalmáról és árairól. O.ikkeket közöl továbbá « gyermeknevelésről,
és ápolásról, tanácsokat nd illemkérdésekben és mesél a gyermekszobának. A közlekedés és a közlekedő vállalatok: vasutak, posta, távitó, hajótárssvágok hivatalnokai érdekeinek minél behatóbb gondozása végett. \\ PESTI NAPLÓ minden csütörtöki számát Közlekedés czimea külön négy oldalas melléklet kiséri.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :
A Pesti Napló reggeli kiadásának, mely az előző napon beérkezett Összes híreket magában Jogialja, tehát a teljes Pesti Napló-azk előfizetési ára Budapesten és a vidéken korán és pontosan házhoz juttatva, az esti lap küldése nélkül : REGGELI LAP: Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidékre:
Egész évre 14 frt — kr. I Negyed évre 3 frt 50 kr. I Ezész évre 18 frt — kr. j Negyed évre 4 frt 50 kr. Fél évre 7 frt — kr. | Egy hónapra 1 frt 20 kr. | Fél évre 9 frt — kr. | Egy hónapra I frt 60 kr Naponkint kétszer, reggeli és esti kiadás külön-külön házlioz vagy postán küldve: BUDAPESTEN: VIDÉKEN:
Egész évre 16 frt — kr. I Negyed évre 4 frt 50 kr. f Egész évre 20 frt — kr. I Negyed évre 5 frt — kr. Fél évre 9 frt — kr. | Egy* hónapra 1 frt 60 kr. | Fél évre 10 frt — kr. | Egy\'hónapra 1 frt 70 kr.
Sk^T" -4 PESTI NAPLÓ esti lapjára külön is elfogadunk előfizetéseket, ttgy, hogyhavalaki más tejságot járat és a megszokott újságtól megválni nem akar, az előfizethet a PESTI NAPIjÓ esti-lap-\'\' jára negyedévenkint Budapesten 2 Jrttal. vidéken 2 Jorint 30 krajczárral.
\' Jorint 30 krajczárral.
A resti Vipló kiadóhivatnia.
Budapest, Kensncziek-tere, Bazárépület
HaRMINC/.HARMAIUK ÉVFOLYAM.
ZALAI K ö Z>L Ö N Y
ÁPRILIS 14 én
5 KKEOO^-í
ff fi i ||| Ifi
»3 Kt-K-Cí? L ° ** ™" S"
S!5 ¦? Eí; Í3.r
I Is S
— \'
c ^ -, re
- «
; o>
¦ =
=- _ —
o 3 o
2 j -
• X ^ o-- í
r w
" S j,
g jo. 3
CO — -4 -J IC., to. O -r — — O"0D>*^<X>!"2
O O O «
« to co
w o -j -j ca (
- o w w c
h5 f CD O O CD M W M CC
»o o «c
<ű o> O o
tO O CO;
Sr*> \\
" =• 3. ~ n
» 3 es ,2 o
r. ©: ®_ = fis Jö.
«4. í °* —"
*\' ? S L* <r
^
E.-5V pr Li » B . Sr 5" ^* o 2:
©
- D ;
L 5^
sJa II
.\'ti a-
*** ? b » & L. ^ \'
IIHI-I ^:l.fslsii:al|i
Sr " — ts őT^ M ^ 5- ©= í-í- 2 » 5. = 2
r ^ ©* n- s? 2 ^.n\'
, S-jjS *r — _ P
CX OS
© c
b n 2 2 D —
L "ff -¦ S *x: 1"
* SS: w\' 5* L-¦« 5
H >
0
>
I
0
CD — 00 -J
to ao 10 00
a a. < i
S te D •
1 sc 2 I
1 -»g « n
f IS W 6 ti !3 w ^ se- (*.
2* S. ¦ c
-r> = <
^ » S L.
* 5 5- B
D H •
*3 *< 2.
5 S. to
Il|3^§ss.|=sgigfe.gg?.s;
asfIl!Elifil!!^!!S!!!iii!ii
| 3~ B
s ¦ 31»"s V e & ^=-": * * ei. é- e e *" * & s ? • s |»j
3.s> 15 i • fi " s* S Sü?= ~\'oít; ^ * — & §
~ r |*S:5 E.""»3 » ™ ff 2 "^^^c ^ »= !1°°% 3 I * - S *¦ r !r ^r- r | ^ i"°o »f ^ =-7 S^ "" ^ ¦ _
^ ^ ~ ** ^c." < c L^"" ö" L L" L óT^- ¦ » — = 3
_ -j —^ ÍL " \'-: - _"í,o* s o s Jo í
c eo n od rö c ~t o 3 cc — n
s c *. o o ic c
! - S 5 Síc~J _
,0 — — C O Q —ai
v = wco -oo o
I I II I I I I ¦ I I
I o
50 m S
b ew t •=»L\'
c 3 .
O
a> L* c05.
Cifra
3- =r
(KŐ .
k4 It.
. 9 a
© IC — w v- CC
wc h -j cd a x -o ooo© a hsco .¦ — ceaio-"lt-o-jcco
• #b Oi 00 © ©
2 |!
o
INI
0
tl
cr db —. 2. CO
S S"• ss„ai
—; 3 o p-
•° r Sr " *<
I *• ifi
^0
** L N 3
_ i-t N ^
>
>
oo\' -
>RÍ; o- W > tr
a ° S »5 r
ec Sf 9t c S
c «2
ST ec
RT 5;
3 CO c » O ,
-1 ^\' k-1
• " 11 "^\'o r cd r o = f !" " -i.\'í c"=^ ^ *
I ?=
• o 30
. 1 5
I ifi..
tsi
a-\'
S co
he:
IS \\>~
o
cc: tr1 -3
C -4 -GO — © I
33 CC W O
— z; cs © . — © to —
O -3 Oi O ^ CO
121
i 00
~3
»- P*H K W CO H
; wr == JJ;
> L. 3 «-í 1
: o c ;
—¦
— • W kiflii ED. — n. M "I 1—, 0) f—. se
; S S=S-g §5§5
.O g 2. — —í 00 L_
ít g. ** S" 5. . S ü ^ a»
!. S-f\' 0 i • L- S L• B I 3
ii f», » a. re B b
iS.f. 7f T
k v. ~
^* -I Oi
—: L ej, <e * -
í* ; o ¦• -
í O.^ „ rl _
o S 5
c = — =
* . S c w
3 e
r isi
CO CS Cl it»- — «
W © -3 rffc (_i — ~
C*5©CO — ÓsO>-4tO
üi CD O — ^ lt>- SO —
— O » O A » t- tC Qi
*^ CO CO <L>
O W (
OS
I I
H
M
Njom»tott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában N»gy-Kanizsán.
\\ jUiMAMIZSA. 1894. április 21-ép.
Elöfizrtpti^ár:
Bftat évre . . . 5 frt — kr ftí évre fn 50 kr
Negyedévre I frt \'i.S kr
t.X) e* x/mn 10 kr.
HIRDETÉSEK |á ha*ahos petitmirhao. 7, manodizor rui-j.-íl további s.5 kr.
N VILITEKBEN il\'i-tit soronként 10 krért vétetnek lel. Kincstári illetek minden egyes brrdctesert 3" kr. Ii?elendő
Harmincharmadik évfolym
ZALAI KÖZLÖNY
részvény-társaság", a .nagy-kauizsaí-\' nőegylet"*; .,u. kanizsai izr. jótékony nőegylet
A lap szellemi és anyagi rétiét illető iiiüden közlemény Hátorfl ILajos sxerkesxtŐ-kiadó nevére cainudtien Xaív-Kauizsára bérmentve iotézeiulók.
érmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
tíaeirattik i is*/.u nem küliit-tiifk
„a nagy-karnisai Délzalai Takarékpénztari .önsegélyző szövetkezet*, a , Kotori takarékpénztár és fityehazi önkéntes tflzoltó-egylei", a ,nagy-kanizsai kisdedoeTelö egyesület" a .nagy-kanizsai tanitói járískör*, a .nagy-kanizsai kwesztény jótékony 8,.ci , ..... j-------j ..Jegyiét", .szegények tapintézete*, a .katonai hadastyan egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlvalasztmanyanak hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATOM MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Birtokviszony ós a hite!.
Pénzügyi és hitelviszonyaink — mint tapasztalatból tudjuk — tete-II)eseti javultak. A pénzforgalom hazánkban jelentékenyen emelkedett, hitelünk a külföldi pénzpiaczokon javult, a valuta a teljes értékét biztosítja, s rövid idő múlva azt fogjak észrevenni, hogy a miből sok van — a pénz.
Pénzintézeteink a betétek után állanak arányban a kereslettel.
Nem szenvedhet kétséget, hogy eme pénzügyi viszonyaink is tetemesen javulnak és jobb jövőnek\' néznek elébe. A földbirtok ériéke rohamosan emelkedik. Oly birtokokra, melyek néhány év előtt 50 ezer forintért vásároltattak, ma 100 ezerét adnak kölcsön és eme viszonyaink javulásával a magyar földbirtok értéke a külföldi birtok becsértékének színvonalára emelkedik és nagy mérv ben növeli hazánk hitelképességét.
Örömünket-csak az rontja, hogy a magyarországi földbirtokok legnagyobbrészt külföldi kölcsönökkel térbeliek, mely kölcsönök törlesztése évekre lekötve van. mi némileg a külföldi pénzpiaczokon jellem-zóleg hat pénzű yi és bitelviszonyainkra.
Pénzintézeteink a nagymérvű betétekkel szemben egyfelől és a csekély pénzkereslettel másfelől, a betétek után a kamatlábat leszállítani kén} telenittettek.
Azon hitelképes birtokos, kinek . a külföldi bitelintézetnél hitel nyújtatott, époly olcsó kamat és előnyös fizetési föltételek mellett szerezheti be pénzszükségletét hazai pénzintézeteknél és nem szükséges a külföldi kö\'csöní igénybe venni, miáltal hitelünk a külföldi pénz
piaczokon tetemesen emelkedik és hazai intézeteink pénzforgalma is hasonló mérvben emelkedik.
A mondottakból önként értetődik, hogy hazat pénzintézeteink nagyobb hatalommal fognának birni a nvilt piacz fölött és állásuk kielégítően csak abban az esetben szilárdulhat meg, ha a betelek a kölcsönökkel I parallel egymás mellett folynának, mely esetben pénzintézeteinkben esz-Lözöltepsék már azérthogy a pénzkeresletnek hazai pénzintézeteink j eleget tehessenek.
Szokjanak le pénzkezelő birtokö-í saink azon téves felfogásról, hogy | a külföldi pénzintézeteknél 30 — 40 | éri részlettörlesztésre fölvett pénzkölcsön olcsóbb kamat ^mellett szerezhető" meg. mint hazai pénzintézeteinkben; és mint tapasztalatból : tudjuk, a külföldi intézetek ál\'.al ; eszközlendö birtok becslési eljárás | tetemes költségekkel van egybekötve, s gyakran megtörténik, hogy a földbirtok valóságos értékére alig adnak az érték egyharmadának megfelelő pénzkölcsönt, míg hazai pénzintézeteink a tényleges becsértéknek kétharmadát, is adják, sőt véve azon esetet, hogy a hazai és vidéki pénzintézeteink nem rendelkeznek a kölcsönkérésé által szükséges töke fölött, ez esetben is sokkal elónyö-sebb föltételek mellett szerezhető meg a fölvenni szándékozott pénzkölcsön, ha ennek beszerzésével pénzintézeteink bízatnak meg.
De meg kell emlékeznünk kisbirtokosaink hitelviszonyaikról is, Nnelyek mindenesetre figyelmet érdekelnek, s megérdemlik, hogy ezen ügygyei bővebben foglalkozzunk. \\ A kisbirtokos gyakran szoronga Aott helyzetben van és a várandó termésre kisebb-nagyobb pénzkölcsönt kénytelen fölvenni. Kisbirto-
kosaink ezen szorongatott helyzetükben fühöz-fáhöi: Kapaszkodva, gyakran azon kényszerfcelyzetbe jutnak, hogy vagy kénytelenek birtokuktól megválni, vagy pedig várandó terményüket a kereskedőnek potom áron előre eladni.
A kereskedővel megkötendő pénzkölcsön mindenesetre rövid időre kirántja a szorongatott helyzet h -nárjáből, azonban a visszafizetés alkalmával ismét pénzzavarba jut, fóleg rossz gabonaárak, rossz termés esetben.
Nem lehet szándékunkban kereskedőink ellen panaszt emelni és nagyon téves azon állítás vagy nézet, hogy az ily módon eszközölt pénzkölcsön a föld mi velőt a tönk szélére juttatja. Nagyon téves azon nézet, hogy a kereskedő által meghatározott árak a termelő érdekeire és gazdasági* viszonyaira károsak volnának, mert — mint tapasztalatból tudjuk — az ily előre eszközölt vétel és előadásra fölvett kölcsönnek gyakran a kereskedő vallja kárát, amennyiben a szállítási határidő alkalmával átvett és előre megvett gabona sokkal alan-tibb áraiveano áll, uiiirt téuyljg megfizetve lett.
De van egy más módja is a megszorult föld mi ve ló segélyezésének. Pénzintézeteink nagyon helyesen cselekednének, ha időről-időre — különösen tavaszszal és aratás kezdetén — a pénzsegélyre szorult egyes községek lakóinak — az illető községek elöljárói utján — kölcsöneiket felajánlván, segítségére\' lennének a rendes vagyoni vÍs;o-nyok mellett szorult helyzetbe jutott, földmivelőnek, kinek mód adatnék a fölvett kölcsönt részletekben visszafizetni.
A közgazdaság javulásán fáradozó
vezérférfiak figyelmébe melegen ajánljuk ezen eszmék ápolását s ezzel megvalósítását\'
CSAJRNOK.
A költő mint művész.
(Aesthetikai tanulmány.} HALÁSZ MARGITTÓL.
.A költészet, művészet s ennélfogva h költőnek is művésznek kell lennie*, mondja Hugó Viktor, aki ez állítási.nak i gazságát fényefen bebizonyít á „Kuy Blas" czimü drámájával. Olvassa el valaki a „Ruy Blas*-t a hunyja be szemét : a legszebb, legélénkebb ébrenél-modás tükröződik lelkére. Oly szép. oly szingazdag dráma az, pedig egyetlen felesleges epitbeton ornaus sincs benne, közvetlenség, találó kifejezések sokasága jellemzi az egészet s ebben rejlik amü magas művészi mivolta.
A „Gottesmauer"-t ketten megírták: Jean Paul és RückerL A probléma kivitele — meseszövés dolgában — egy és ugyanaz, ne a nyelvezet sokkal szin-gazdagabb, festőibb Rückertnél, mint Jean Páulnál, a meseszövés ugyan érdekesebb ez utóbbinak & művében, de aestheticailag Rückerté jóval felül áll Jean Paul „Gottesmauer\'-jénél.
Nemcsak a nyelv tisztasága, az érzelmek melegsége, a helyes felfogás Iföz vétlensége szükséges áhboz, hogy a cselekmény, hely és személyek egész világításban tűnjenek fel az olvasó előtt; hanem a szavak hangzása és elhelyezése is fontos szerepet játszanak ebben a tekintetben.
Reviczky Gyula felejthetetlen emlékű költőnk hátrahagyott müvei közt talál tak egy igen becses tanulmányt czime: „A hang színező képessége.* Ebben a mégbalt költő igen behatóan és érdekesen foglalkozik azzal, hogy a hangok mily fontos szerepet visznek az olvasó képzeletében. Tehát a költőnek festőművésznek kell lenni hangszínezés dolgában, hogy a mit leir: azt az olvasó lelkiben ugy lássa, mintha vásznon volna illusztrálva.
Különösen az elbeszélő költeményekben szükséges és nagyon szép, ha a
költemény meséjének alakjait, mozdula tail magnak elé tudjuk idézni. Festő legye**z, aki az átvonuló katonaságot
hívebben lefesti, mint Arany János „Rozgonyiné\'-jának e sorai:
„Széles nton, poros uton
Föltehet ver & IŐ,
Csillámlik a . . . villámlik a
Fényes aczélpatkő." Az alliteratio is nagyban emeli a hatást és a képzelödést, mert a második ugyanazzal a hanggal kezdődő szó az előbbi szóra gyakorök képző hatást. Mily gyönyörű kép tárul itt fel:
„Csalogatja csemegével Muczi paripáját. Lepke szellő lebegteti Tengerzöld ruháját.*
Továbbá: Óh adj, óh adj nekem, Hűs cseppet hü csenem* Itt mintha csak érezaők is, hogy a? a „csepp" igazáo „hús\' is. Hát itt e soroknál: „Rá zene zendül, kehely összecsendül, Magyar és lengyel deli tánczra lendül", szinte a fülünkben érezzük és halljuk a zene zendülései s a kehely csendülését. A „csendül" már maga is hangszinező képességgel bír, amint kimondjuk.
Itt meglátni ét hallani véljük, a mint a moré egykedvűen czimbalmoz s egy jő mulató derült arcr.u ember Így kiállt rá: Te meg czigány jobban verd frczim-halmod\'l"
Ebben a .czigány" és a czimbalom" az alliteratio s ez által varázsolódik elibénk ajelenet. • ~ ~~~~
Ha csataképet akarunk festeni: megfelelő kemény szavakat kell használnunk, mint Korner Teodor, aki Így ir: Brüllend umwöltet mich der Dampf der \' [Geschütze Sprühend umzukken mich rasselnde [Blitze."
Ezek kevés kivétellel micd kemény hangzású szavak, melyek harcot, erőt, villámló fegyvereket jelentenek.
Az l betű lágyságot jelent, mint azt a „Walesi bárdok" e soraiban tapasztaljuk :
„Ah! lágyan kél az esti szél Mylford öböl felé." „Leisé lese mein Geliebterl" „Lanyha szellő szállj felém és Andalítsd el lelkemet!"
T iSU A.
Rege a tenger fenekéről.
Olt áll a királyi vár sötéten, némán Az indiai í.c/i\'.i:; szirtes alján. \' Hajdan i-cy büszke, vixi király volt nra. Kinek a tengerben nagy volt a hatalma.
Vnit a büszke királynak, egy iné] Iránya. Kit a tenger népe cnodáta, hámnla. Mert nagyon szép volt ex, sötét égő szemmel ; I\'icxiay, rózsa* ajkkal, itir.ns baj tengerrel.
A szirtek igy susogtak: .Szép vagy Állta"1 A tíz l>o dog" tolt, ba kora! csókolhatta. Az iga*.gyöngyök is vágytak hab nyakára. . logj nöVelje íéuyök szeme ragyogása
A tengernek sok királya kérte kezé*. J le egy aem bírta-meghódítani szivet Hidec maradt, mint gyémánt a szop Alii*, Melynek nínc* heve. csak ragyogó sugara.
Kgy este a hold a tengeren átadott, Allia pedig elment kereani gyöngyöt Amint egy színes korál-szigethes ere, -Megáll, mintha szép, bút hang csengne fölébe.
Ka siet a bűrös hangok ntán — messze,
Mig régr- elér oda, honnan az jőve. Ahí de most hirtelen ét remegve megáll, K gylók közt nlve egy szép ifjiit talál.
Ki fuvolázik lassan és álmadozva. irondór baja pedig lehull homlokára. Az ifíu fölpillant, meglátja Alliát; -z.mök találkozik: megszeretik egymást.
Allia, ki nem Indta. mi a szerelem, Ment már érezte, hogy gyötrő az érzelem. Az-ifjúval minél torabb beszélgetett. S*ifecskéje annál jobban fért, epedett.
I>* az \'ifjnt ia megbűvölte Allia. Az orzeau Itfibajos, remek leánya!
Miért hallgatott volna? híz ő megsngá. Hogy ót caak Allia lehetné boldoggá\'
Aztán kérte, hogy szerelmét ne vesse meg. Mire Allia sugá: „Nem, nem retem megl Hanem most jöjjön atyámhoz a királyhoz. Hogy aiija áldását ó is szerelmünkhöz.
Eri a nagy királyhoz? — szól az fölsóhajtva. Hisz én nem vagyok más, csak kagylók pásztora Én menjek ¦ királyhoz, hogy lányát kérjem. Én, kinek nincs s nem volt soha semmié sem.
Nevetséges volna egy kagyló pásztornak. Hogy elmenjen lányát kérni a királynak. Drága, gyönyörű Ailiáci Isten veledl Menj atyádhoz, s feledj, feledj el engemet!
Oh nem! — én nem hagylak el soha tégedet. Hisz akkor csak hazudtam volna szerelmet?! Jer, próbáljuk előbb megkérni a királyt. Hátba ő megadja asivunk boldogságát.
És elindtllának a várkastély felé. Szivökei a remény és kétség epeszté. A nagy király a mint őket jönni látta. Szinté meghökkenve nézett a szép párra.
Allu hozzáléó ax 5 krxét fogva. .Méxd meg öt atyám, asivem válaaztoujal4 A király dnhe a legnagyobb fokra hág, Mert telismeri a kagylók azép pásztorát.
DQhét kiöntve szól: .Leány ezé nem létx, Megtiltja apád a király, hozzá nem méaail
Allia fölajcolt,--fisz csak őt szeretem,
Nélküle puszta, sivár leaz az életem.
Könyö\'Qlj jó atyám, könyörülj lányodon. Ne tépd ki szivet, hogy válaszsxon azabado»! .Nem tépem ki leány, nem tépem ki szived. De ba őt választod, megsemmisül léted
Kz átok által történik, mely igy szól rád: Ha egy kiráiy-leány pórt választ: habbá vál! Most válassz az élet vagy kedvesed közül: De tudd meg, atyád csak életednek ürül.
Kedvesed1 ne válaszd, kérlek, parancsolom. Mert az első csók után megfog az átkum 1
— Én kedvesem választom — monda Allia, M>-:-[ ü:ii szeretni az oczeán leánya!
Inkább habbá válunk az első csókunkért. Mintsem elszakadjunk e rideg életérti
— Isten veled atynm : — zokog-á Allia — (iondolj néha két kis uszó habocskára.
Aztán ugy mint jöitek, kíment>\'k a várból És elmentek sirt caiuálni gyöngy-kagylóból l\'iroa koráit tettek feléje fejfának. Hogy\'azép tegyen a hely, ahol ők meghalnak
Éa a két szerelmes sírja az\'lébez áll.
— Mily szépek mindketten, meghalniok mily kár 1 Most megcsókolják egymást — ftrökre, forrón Egy pillanat .éa két hab uszik gyöngy kagylón.
Az agi.kiiály egyedül maradt várában: Az éveit multak és meghalt bánatában. A királyi vár pedig uetomolva áll, De Inis regéje koráltól, kagylóhoz száll 1
CZIKLE VALÉRIA.
A virágóletbol.
Fehérket Mit búsulsz te piros rózsa.
Mikor erre .okod nincs;
Te a virág királynője,
Többet érsz. mint egy nagy kincs
Piros rózsa: Itt van az ösz, elhervadok, Lehnllik szép levelem; Nincs örömöm, csak bánatom. Keserű lesz eletem
Pehérke: Ne busnlj azép piros rózsa. Meg jő ismét a tavasz ; Kiuyilnak izmét bimbóid, Lefz örömöd ét vigaaz.
LENKEI ADOLF.
— Az Atlienaeiim Képes Irodalom-torténeié-ból szerk. Beöthy Z-tolt) megjelent h ISik füzet, az előbbiekhez hasonló ga7dag tartalommal és- kiállítással. Kiemeljük mindenekelőtt a nagy-diszü szines műmellékletet: Kinizsiné-Magyar Benigna imádságos könyvének, az ii. ii Festelich-kódexnek. 2-ik, kez* ilü lapjáról vett gyönyörű fac-iimilét, melynek kezdőbetűjében a kisded-Jézust tartó s/ü/.anya, a lap alján a tulajdonosnak angyalok által tartott czímerképe látható élénk színezésben. A szöveghez a fedő lap nyújt magyarázatot.— A füzet tartalmilag is nagyon érdekes: Széchi Károly befejezi benne Bessenyei-röl és társairól (Báróczy, Naláczy, Barcsay) á mult füzetben kezdett czikkét, s a fran-cziások in hon cz. aj fejezetben szól Orczytól, Telekiről, Aayosról és Pécze\'y Józsefről azzal az eredetiséggel és alapossággal, mely a szerzőnek minden munkáját jellemzi. A kővetkező eztkk-ben: Deábosokczim alatt Négyesy László a mult században keletkezett klasszikái irodalmi irányról értekezik, részletesen ismertetvén különösen Báró ti Szabó. Rájnis és Révai költői működésé!, a közöttük folyt prozódiai tollharczot s végül a „Magyar Horácz"-nak nevezett Virág Benedek költői és történeti műveit Az utolsó czikkben Endrődi Sándor, az ismert jeles költő, Dugonics András méltatását kezdi meg, e füzetben első munkáit s a nevezetessé vált Etelka cz. regényét ismertetvén. A szövegben ismét sok irodalmi vonatkozású illusztráczió van: Bessenyei síremléke,
Báróczy, Orczy, Péczeli, Baróti Szabó, Rájnis. Virág, Dugonics arczképei, Teleki, Ányos, Péczeli, Baróti, Rájnis aláírásai, Virágnak budai lakóháza a egy költeménye kézirati hasonmásban, Dugonics Etelka-jának czimképe stb. A hézagpótló vállalat füzetenkint jelenik meg s 40 krért minden könyvkereskedésben kapható. -
— „Politikai tanügyi lap." Nemcsak hazánkban, de még az egész világon sem volt politikai tanügyi lap. Most már van ez is. A Nemzeti Iskola szerkesztője, Benedek Elek, ki egyut-. tal e kitünö, minden irányban független, szókimondó tanügyi lapnak a tulajdonosa is, most letette a kauczíót, hogy a kormány tanügyi politikáját — tisztán politikai szempontból is — bi-rálhat-sa. Nemcsak a tanítóknak és tanároknak válik ez nagy előnyére, de a nemzeti kultúra szempontjából is fölötte nagy fontosságú dolog, különösen ha, a miben nem is kételkedünk, a szerkesztő a politikai pártok fölé emelkedik a párttekintetek nélkül Bzolgálja a nemzeti kultúra érdekeit, a minthogy a nemzeti kultúra ügye nem is lehet pártkérdés.
— Hézagpótló vállalat indult meg „Ébredés\' czimen, a magyar kereskedő világ érdekeit képviselő - hetilap ez. Szaktartalma és helyes beosztásánál fogva ajánlatos. Negyedévre 1 frt 50 kr. Szerk. és kiadóhivatal Bpest szeot-királyi-utcta 30 sz.
harminczharmadik évfolyam.
zalai közlöny.
Április st-fa
Még több példít sorolhatnék fel, de szükségtelennek tartom, mivel ilyenekkel elég gyakran találkozunk különösen hazai költészetünk gyöngyei között. Akiben meg van a szép, nemes. \'igazi - ideális érzék: az minden műben az első látásra feltalálja a költői stech-nikei szépségeket.
Arra :s igen kell ügyelni, hogy a hangulat a költemény tárgyának megfelelő legyen. Például nem szabad viccelődni egy.elégiában. hymnusóan, ódában, mert ez dishaimonikussé veszi az egészet, bármily üzép is legyen raáskülönben.
Nem kell jajongani, siránkozni a humor*^ tikus versekben, mert erek arra hivatvák,- bogy az emberben mindvégig derült, vidám hangulatot keltsenek és - tartsanak változatlanul s elég csak egy nem oda illő szó. vagy kifejezés, bogy a nevető arezot komolylyá vagy fanyarrá változtassa, mint az a festő, aki azt mondta hogy egyetlen vonással képes a mo.-olygó arezot sirÓvá tenni.
*rany János mindvégig fenn tudja tartani az emberben a kellő hangulatot, legtöbbször ugyan mély stylusban s elvont fogalmakról irt. — de a drámai pathottzra nagy súlyt fektetett elbeszélő költeményeiben. A „Tetemre hivás"-ban legfestöibh s legjellemzőbb e néhány sor:
„Jő s sztnx* villan, tapad a tőrre, Arcza szobor lett,,lába gyökér: Seímöl pirosan buzog a vér."
Abigél azt hitte, hogy csak tréfát akar Birc/i Benö^s ime nem tréfált, mert csakugyan keresztül döfte szivét az A Ínyéi által enyelegve odanyújtott tőrrel.
Az említett sorokban még epjéb szépség, is van, mert kell-e ennél ki-füuóbb metommia, mint: „Arcza szobor lett, lába gyökér.\' Remek hasonlat! átvitel!
Mint a muzsikusnak el ke.l találni az igazi hangot: éppen^gy kell tenni a költőnek is. A jó ballá-u\' ember észre veszi — és sérti fülhallását — ha a bindában csuk egy is hamisan játszik s egyetlen hamis hang disonanssa teszi a játékot. így a költeménynél is vigyázni kell. nehogy .csak egy helyen is ínész thetíku«, "ízléstelen kifejezést has/.náljou a köliö. Tartsa \'meg nemcsak a külső, az alaki assonantrát, de a belsőt, vagyis az értelmit is. Mert lehet valami lengémén; vers, de nem költemény a maga igazi nemes értelmében; lehet valaki versíró de nem költő.
A ragyogó fantázia, a c.engö-bongó rhytmui még nem költészet, ez csak csillám és nem gyémánt. A költészethez több is kell: izlés, mely széppé teszi, értelem, mely gazdagítja, érzés, mely melegíti, corrrct kidolgozás, mely lökeletessé teszi.
Szerencsére most már a kritikusok erősen ostromolják a „vad genie\'-ket, akik kiló számra termelik a veiseket. azonban sajnos, még sok .félreismert nagyság" nem akar leszállni a — fűzfáról.
A naturalista .költök" egyik legszánalmasabb alakja Hazafi Verái János, az .utolérhetetlen*, aki több verset megírt már, mint Petőfi és Arany együttvéve s még sem érnek „művei" egy aranyat.-Óh jaj! ha megtudja, hogy ezt irtam 1 óla: „megrovási kaland"-ba keverhetne
Kérem el ne áruljanak!
Tudnivalók
— Hirdetmény./Mangusiu* Emilnél Bukarestben saját kiadásában megjelent a román bevíteii és kiviteli vámtarifának német fordítása, mely ezen vámta rifában a német rotnán kereskedelmi íZ-rzÖdé* következtében eszközölt legújabb módosításokat is figyelembe veszi. Erre az érdeklődök oly megjegyzéssel figyelmeztetnek, hogy egy példánynak ára körülbelül 2 Irt Sopton, 1394. április hóian. A kerül, keresked. és ipark.
— Hirdetmény. A cs. kir. osztrák keresked. minisztérium értesítése szerint Gradó sziget területén (Gradiskai kerüiet) a házaló kereskedés, a bizo nyos vidékek lakóinak biztosított jogok épségben tartása mellett, az évenkinti fürdőidény vagyis ápril I-t öl kezdve, október 31 ig be van tiltva. Erről az érdekelt körök értesittet nek. Sopron, 1894. április hóban. A kerü1. keresked. és iparkam.
— Hirdetmény. A m. kir. keresked. miniszter ur ö nagymélt f. é. 14935 sz. a. m. leirata folytán arról ér építtetnek az érdekelt körök, hogy Chan-doir és társa simroeringi czég Budapest területen egy nagyobb s>abásu rézgyárt létesíttet a technika jelen fejlettsége szerint és hogy ezen gyár folyó év kezdetétől fogva már üzemben is áll Erről az érdekeltek azon czélból értesíttetnek, hogy már mo-t ebbeli szükségleteiket ezen uj hazai gyárban és
fedezhetik és hogy így ezeo nálunk uj iparágat, lehetőleg támogassák. Sopron, 1894. április hóban. A kerül, keresked. és iparkam.
— Hirdetmény. A nagymélt m. kir. keresked. minisztérium f é. márczius hó 6-án 13.269 sz. a. kelt rendeleteiéi Hetes községnek megengedte, hogy az évenként június 27 ére eső országos vásárját, ezentúl állandóan június hó 28-án tarthassa meg- Sopron, 1894. április hóban. A kerül, keresked. és iparkam.
H i r e k.
— Hirdetmény. A zalaegerszegi m. kir. Pénzügyigazgatóságnakad 11892/11. a 94. számú rendelete folytán felhívatnak Nagy-Kanizsa város háztulaj donosai, miszerint a lakásokban beállott üresedések s ebből kifolyólag az üresen állott lakrészeknek ismétt bér beadására vonatkozó bejelentéseiket, sz egyenes adótörvények és szabályok hivatalos összeállításainak L fejezete 6 7 §-ban foglaltaknak benyújtani szíveskedjenek, vagyis a megüresedett lakást (mezá, házszám, szoba és egyébb mellékhelyiségekét) részletesen kitüntetve jelentsék be, hogy az a megüresedés napjáig ki által és mily évi vagy házi bérért volt bérbe adva. — Az üresen állott lakrészeknek újbóli bérbe idásá-val szükséges a bejelentésben megjelölni, a megüresedés idejét (év, hó és nap) vagyis azon napot, melybet. a laküre.-edés beállott, ki által volt a megüresedés előtt használva, mily bér összegért, s ki által, mikor (év hó nap) vagyis, mely napon s mily összegért vétetett i.miét használatba. Mindezek oly körülmények, melyek nélkül az üresedés tart .mára a iííztulajdonost megillető, törlésbe hozandó adónak megállapítása igen kétséges és majdnem igen sok esetben lehetetlen. — A bejelentéseket, uay az üresedés valamint a bérbpadas alkalmával, a fentiek tüzetes megjelölésével adjak be, mert ha a jelentés, a hivatkozott törvényben megkívánt kellékeket magában nem foglalja, azok pótlás végett vissza fognak adatni, rai egyrészt a hivatalnak munka szaporítást, a háztulajdonosnak pedig idővesztessécet okoz; másrészt a leírás keresztül vezetését készlelteti. valamint a hiányosan beadott jelentés figyelembe vétetni nem fog. — Nagy-Kanizsán, 1894. ápril. 17. A városi tanáé*.
— Kossuth Ferencz Nagy-Kani-iSán. Ápril 16 áu éjjel a gyorsvonattal érkezett Budapestről a nagykanizsai pályaudvarba, hol 10 perczig időzvén, fogadtatása nem volt tervszerű, mindamellett mégis szépszámmal jelentek meg és Sattler Jenő hatalmas: Éljen Kossuth Ferencz! kiálltással jelezte itt letét s amint a perronra lépett a leg-szivéiyesebben üdvözöltetett, arra kérték jöjjön haza s maradjon itthon, megköszönte a rögtönzött ovatiót s kijelentette hogy Isten segítségével igyekezni fog mielőbb haza jönni. Erre visszaszállt kocsijába s a szózat éneklése közt robogott tovább a vonat.
— Eljegyzés. Bessenyöí és velikei Skublics István s üeje szül. duna-szt-györgyi Tolnay Irén örömmel tudatják szeretett leányuknak hessenyői és velikei Skublics .Irénnek, dr. jókahalmi
"Révffy László, kir. jogtanárnak és neje szül. VüL\'er Herminának fiival, dr. jókahalmi Révffy Zoltán, kir. alftgyész. köz- és váltóügyvéd, m. kir. honvéd tartalékos főhadnagy!hndhiróvai történt eljegyzését.
— Lapunk szerkesztője makacs lábbaja miatt orvo-i Ytuulelet köve\'-km-iéhen hosszabb időre a budai Lu-kácsfürdö használatát vette igénybe. Távollétében a lap szerkesztését Györfly Jáuos kedvei^barátunk volt szíves elvállalni Ennélfogva bizalommal felkérjük t munkatársainkat, hogy ez idő alatt becses munkálataikkal, különösen hír-félékkel lapunkat megtisztelni szíveskedjenek.
— Egy kedves család eltávozása. Kovács Lajos városunk egyik jeles képzettségű Ügyvéde e hó 24-én családjáva! együtt elköltözik körünkből s lakhelyét és ügyvédi irodáját Békés-GyuVa helyezi ót. Midőn e távozás fölött, mely a család minden egyes tagjának kiváló szeretetre méltósága s. magas műveltsége folytán hossza időre érzékeny vesztesége leend társadalmi életünknek, — őszinte sajnálkozásunkat fejeznénk ki, — kívánjuk, hogy uj otthonukban derűt megelégedett eletet * tiszta felleg telén holdogságot leljenek.
—¦ Kund Béla gyilkosai elfogva. Az orozva meggyilkolt kajszi löldbirto kos gyilkosait elfogtak. — A gyilkosok Matán és Papp juiai gazdag parasztok.
a kik régóta űzik a vadorzás mesterségét. A fővárosból két. detektív ment le a temetés után, a kik a csendőrök segítségével folytatták a nyomozást. Eleintén C oknya községet kutatták fel, de minden eredmény nélkül. Csoknya után a szomszédos Juta faluban nyomoztak, a hol rá is akadtak a gyilkosokra. Az elfogatás hírére, a mely hamar elterjedt a közel falvakban, óriás ; néptömeg gyűlt össze Jután, és ki akarta ragadni a csendőrök kezéből a gyilkosokat, hogy megltnchelje Őket. A csendőrök csak nagyhezen ttójjták a két gonosztevőt a nép dühe ellen megvédeni. A gyilkosokat beszállították a kaposvári ügyészség börtönébe.
— Gyászh i r. AIulirottak a saját, ugy számos rokonaik nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják a szeretett hitves, testvér, unoka illetve nagy néninek Orosz Samuné. szül. Fojtschek Valburga asszonynak, folyó hó 13-án reggeli 4 Órakor, élete 53-ik, boldog házasiá*;a 26-ik évében, hosszas szenvedés és a\'.haldoklók szentségeinek áj-taios felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogult hült teteme f. évi április hó 14-én délután négy órakor fog a vasúti tisztviselő házból (Csen-ceri-uteza felöl) a róm. kath. egyház szertartásai szerint a helybeli r. kath. sírkertben Örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise áldozat ápril hó IG-án délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent Ferenczrendü plébinia templomban ** Mindenhatónak bemutat tat ni. Nagy-Kanizsán, 1894. áprit hó 13 án. áldás és béke a drága halott hamvai felett! StrigI Ludvika szül. Fojtschek, nővér. Grosz Samu férje. Prusetz Fran-cziska, Meisi Johanna nagynénjei. Bu-v.íri Lajos veje. Nevelt leányai: Bu-vári Lijosné szül. Fojtschek Szabina és ennek gyermekei Lajos, Gizella, Béla, Luczí és Iván unokái..
— Kossuth Ferencz meglátogatta mult szombaton Tarnóczy gépgyár tel epét. Két órai ottléte alatt bemutatta magának az egyes osztályok főnökeit és megnézte a gyár összes berendezését. KÜ-iöuösen felköltötte" figyelmét, hogy a tűzi fecskendők légsüritése az eddigi módszer helyett sajátkészitményö hidraulikus présnek 50-000 kilónyi nyomásával történik, valamint hogy az eddig szokásos primitív reszelök munkáját szintén saját, szerkezetű gépekkel helyettesitik. A központi rézszeiep-szer-ke/.etet kitűnőnek találta. A munkagép osztályban megtekintette a rajzokat és mintákat, megfigyelte az ujonan készült gépek egyszerűségét, különösen érdeklődött a legújabb szabadalmazott fogaskerék-készítő gépnek elmés szerkezete iránt s azonnal észrevette, hogy ez az ed lig ismeretes hasonló gépeket felül mu\'ja. Igen elismerőleg nyilatkozott a gyárnak modern technikai berendezéséről éí ismételten megdicsérte Flesch technikai igazgatót a gyárban talált rend és a készített-gépekben szabatos előállitásáért. Ezzel elbúcsúzva a személyzettől, a vezérigazgatóval lakására hajtatott.
— Gyászhír. Sövegjártó Gyu\'a a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 2-nd éves hallgatója, Sövegjártó Lijos nyugalmazott számtartó, keszthelyi lakos egyetlen fia élete 21-ik évében hosszas szenvedés után folyó hó 14 én jobblétre szenderült. Élte tavaszán ragadta ki a kérlelhetlen halál ezen szép tehet-é:« fiatal embert az élők sorából agg szülői, nagyszámú rokonai legnagyobb fájdalmára s gazdász társai legnagyobb bánatára. A boldogult temetése 16-án d 4 órakor az intézeti tanári k tr, a hallgatóság és igén nagyszámú kozöaség részvéte mellett ment végbe. — A sírnál Gyök hegyi Jenő, a gazdasági tanintézet e kiváló tehetségű III ad éves hnllgatója kötet kezö beszédben vett bucsur társai" nevében is a meg boldogulttói:
Fájó szivü Szülök, szomorú Collegáim !
Láttátok-e a tavasz ébredését virág fakadátát? Láttátok-e már, mint veszi magára a reménység zö.d színét erdő és mező? Ereztétek e, mint dobog a szi? az örömtől, midőn semmitől sem tartva, boldogan néztek a jövő elé. midőn vágyaitokat már már teljesülni vélitek: Hallottatoké ekkor a kuvik rémes-sikoltását, hallottátók-e, mint zizzen meg a forvasztó északi szél, melynek fagyos lehellete alatt peregve hull le az alig kifckasztoit lomb, "szomorúan hajlik a földre a bimbózó virág meg-fikul a zödelő rét, a kikelő vetés és a halál ijesztő sárga színe terű1 el messze, messze az egész láthatáron. Éi ha nem Iái latok ekkor kétségbeesett embereket megtörve a föSdre borulni, zokogó nőket égfelé emelt szemekkel, mintegy az Istent kérdezni: Oh Uram! Oh végtelen Jóság, mért büntetsz ily iszonya csapáskai !
Oh ha még nem láttátok ezt, ha még nem láttátok a megdermedt tavaszt, aézzerek e tátongó sírgödörbe, mely egy nyíló korában elhervadt vírág, egy viruló korában elsorvadt élet menthetetlen és ÖröJt befogadására vár. É* nézzétek a szegény Szülőket, kik egy* élet küzdelmeit, fáradozásait áldozták azért, kit most ölelő karjaik közül tciragadolt a kegyetlen halál. Hideg azél terjed e néma üregből, mely elfagyasztja minden örömüket, miaden boldogságukat, összes reményeiket. — Hiába hall arra forró könnyeik árja, nem enged az fel soha, sohal Mondhatatlan fájdalmunk a földre lesújt és az égre kiált fel: Uram! mért tetted ezt velünk!
Nézzétek és imádkozzatok!
Mert oly nagy e ciapás, hogy arra bevés az a vigasztalás, melyet az agy kigondol, melyet az ajk eltudna mondani; a köuy is, mely szemünkbe száll, csak panaszkodni tud, hogy nincs többé a kedves collegánk, ki soha senkit egy gondolattal sem bántott volna meg, kit mindenki szeretett, kitől most mindnyájan fájó szívvel veszünk örök bucsut. De mi a mi bánatunk a Ti végtelen veszteségtekbez, szegény, szegény szülök: egy vigasztaló csepp a tengernyi keserűségben, melyet már nem enyhíthet meg senki, semmi, csak egy — kirótok mérte — az Ég!
Örök Igazság, \\\\ fellegtrón ásódról beláthatatlan bolcsefé-tgel vezeted a világ folyását, ki határt szabsz a végei ész kuta\'ásainak, adj erőt — sújtó kezed csapósai alatt — összetört sziveiknek, hogy a kétségbeesés átkai helyett, lelkük az imádság fohászaiban szálljon fel hozzád vigasztalásért!
BTe adtad öt Uram, Te láttad jónak elvenni!" Ki tudhatuá, hogy miért? Homályba vész a tek:nte\',ha a jövő mesz-sze tájait vizsgálja; az a szürke köd, meiy előttünk lebeg, ki mondhatná meg, minÖ viharokat, minő küzdelmeket, — mennyi kint és keserűséget rejt iget magában — számunkra — a kik még élünk! ő m^r boldogabb, mert czélnál van, pihenni tért. \\
Huzd czigany, bozdtfíigány azt a nótát,
Öntsd bele búrodnak minden buját;
Hesekessen az a hnr ujjaid alatt:
Álmodjék szépet e hantok alatt! - Nyugodjanak békében a holdogultnak földi maradványai s a bánatos szülőket vigasztalja azon tudat, hogv eljö azon idő, amelyben viszont láthatják elterített, a kérlelhetetlen halál által elragadott egvetten. reményteljes fiukat.
— Megjöttek a fecskék és kedvesen csicseregve röpködik körű! újra föllelt fészküket. A tavasz szívesen látott vendégeihez sóhajtoznak sokan: Ft ekém, fecském, édes fecském! Vidd el az én leveter.ském. Vidd el, vidd el sat
^r- Összeégett gyermek. Mura-C á-nyon több apró gyermek a mezőn tüzet, rakott, Hráoyecz Iván gazdának hét éves j>ánya oly közel állott a tü/.bÖ*. hogy ruhája meggyuladt. A gyermek annyira összeégett, hogy négy napi szenvedés utá i meghalt , -*
— Olcsó bor. Balaton Füreden, mint levele*ónk írja. furfangos tolvajt taf-tóztatott le a csendőrség. Róka Sándor jómódú polgfir nagyon szomjazott egy kis jó bor után s -Róka-furfanggal ki is találta a módját hogy lehet olcsón borhoz jutni. Álku\'cscsal felnyitotta Lő winger Adolf borkerepkedö horpinczéjét s csapra eresztvén a hordót, a magával hozott üvegeket megtöltötte. Hogy a hiány fel ne tűnjék, vízzel . töltötte fel a hordót. így lopott két esztendő óta a Löwi.iger nem tudta megérteni, hogy a bora egyre gyengébb lesz. A napokban névte\'en levelet kapott, amelyben figyelmeztetik, hogy-jó barátja Róka Sándor lopja. „LÖwinger^ lesbe állott másodmagával s a tolvajt el is fogta. A kík éy alatt több. mint tizennyolcz hektolítpr bort lopott el.
— Esküvő. Ifj. Knebel Ferencz zalaegerszegi fényképész ápr. 14-én vezette oltárhoz Díváid Leopoldina kisasszonyt, Divald József tornatanár bájos leányát Szombathelyen. Boldogság kisérje frigyöket I
— Halálozás, A Chernel-csaléd legidősebb tagja Chernél Ignácz, e hó 11-én Kaposvárott 87 éves korában meghalt. A dicsőült hosszabb ideig lakott a 30-as években Nagy-Kanizsán, mint a Herczeg Battnátty uradalmi Ügyésze. A gyászjelentés igy hangzik: Cheroelházi Chernél Gyula és nej° bo-csári Svastics R -za. Özv. chernelhazi Chernél Olivérné azű1. Biró Riefel Róza és gyeimekei Józsa és László -mély fájdalommal jelentik a legjobb atya, apósuk illetve öreg atyjuk Cher nelhízi Chernél Ignácz, nyugalmazott fó tör vényszéki biró, Somogy, Zala Vas-és Sopronvármegyék volt táblabirájának, a halotti szentségek ájtatos felvétele után élete 87 ik évében Kaposvárott folyó hó 11-én végelgyengülésben tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogult földi maradványai Kaposvárott folyó hó 12-én d. u. 5 órakor fognak beszereltetni és Csabrendeken folyó hó 14-én d. e. 10 órakor 7 a családi sírboltban örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozatok Kapós várott f. hó 17-én d. e. 16 órakor. Ötvösben és Csabrendeken később meghatározandó napon fognak á Minden hatónak bemutat tatni. Kaposvár. 1894. április 12-én. Áldá-. és béke lengjen porai felett E
— Ax áldásos eső megérkezett, melyért oly epedve sóvároglunk. Apr. 18. és 19-én jótékony eső áztatta meg a tikkasztó szárazságban pangott talajt.
— Nyári menedékhazakat vezető dajkák kiképzése czéljából a vallás és közoktatásügyi miniszter Zala-Egerszegen hat heti tanfolyamot engedélyezett, mely folyó hó 30-án nyittatik meg. A tanfolyamon részt vehetnek oly 18-40 év közötti magyarul tudó egészséges és jó erkölcsi bizonyitványnyal bíró nők, kik írni és olvasni tudnak Tani tók Özvegyei, neje; és leányai előnyben részesülr-ek. A tan folyam .díj mentes azonban szállásról és élelmezésről a résztvevők maguk tartoznak gondolkodni. A folyamodványok fo\'yó hó 29 ic Szigetliy Antal iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be.
— Halálozás. Creyer Kálmán keszthelyi lakos szál ti tó folyó hó 15-én rövid szenvedés után élte 62 ik évében elhunyt Az e hó 17-én végbement temetés alkalmával dr. Singer Bernát, a ts-polczai ízt. hitközség újonnan választolt rabbija ho<szu. megható gyászbeszédet tartott a megholdogulí jó családapa hamvai felett. A boldosult idösebh fia Parisból, egyikjeánya férjével Bécsből, fiatalabb leánya pedig szintén férjével Fiuméből siettek az őket oly kiváló gyengédséggel szerető édes apa halotti ravatalához.
— Keszthelyen ipartanoncz munka kiállítás tartatik f. évi július elején. A bejelentések május 15 ig eszközlendök az ipartestület helyiségében.
— Tormay Béla mini íz téri tanáé-os a megtartott budapesti tenyészállatvá-sáron megvette Ehenspanger Lipót földbirtokos ujnépi tehenészetéből szárma/ó Gynrkanevü egy és fél éves kitűnő minőségű simmenthali bikáját.
— Heti biztosok e héten (április 23 — 20) a nagykanizsai Kisdednevelö Egyesült óvodáiban Rapoch Gyuláné és Práger Béíáné váta«ztmáiví tag urnök.
— A tanulók túlterhelése tárgyában, mint a közoktatásügyi miniszte^ riutit „Hivatalos Közlöny "-ében olvassuk, igen üdvös és valóban humánus körrendelelet bocsátott ki gróf Csák}\' Albin vall ís és közoktatásügyi miniszter valamennyi tanfelügyelőhöz. A meghagyás arra hívja*feJ a tanfelügyelőket, hassanak oda az illetékis helyeken, hogy a-tanulókat külömbö\'ö szünidők alkalmával ne terheljék tul annyira mindéi-féle házi és írásbeli feladatokkal hocy azok még a rendes előadási napoknál is johban e! 7annak foglalva. A vaká-czió nem arra való, hogy a tanuló szünet nélkül agyon legyen,, halmozva, teendőkkel, hanem hogy a néhány napon át kipihenve és felüdülve friss erővel és megújult munkakedvvel álljon ismét tanárai elé. A szünidei penzum tehát a miniszter rendelete érielmében ne terjedjen ki többre, a következő első előadásra való elkészülésre.
— Hell felügyelő e héten (április 22—28.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet Örtanyáján Morandini Román szakaszparancsnok ur. A VI éa VII ik kerületben Poredus Antal alparancs-nok ur.
— Statisztika Az orsz. balneologiai congresbus kiváló említésre méltatta azon körülményt hogy mennyire emelkedett a külföldiek forgalma fürdőhelyeinken; — igy. Pftstyén látogatóinak 688/«-át teszik a külföldiek, bár itt Mf-ven kijulott a magyarokból is. Említésre méltó, hogy 5 áilam kivételévei az ösz szes európai államok sorából, vöt Amerikából is látogatták Magyarország e kitűnő gyógyerejü fürdőjét mely méltán nevezhető a rheumások Karlsbadjának.
Beküldetett. Nyilt levél a Saivator forrás Igazgatóságának Eperjesen. E hó 7-éról kelt becses kérdésére vonatkozólag > ismétlem, hogy a Salvaior forrás, mely nekem Benedikt M. helybeli orvostanár ut által lett rendelve, már 25 literes nalaczk használata után oly határozott bizonyítékokat nyújtott vese és hólyagfaán\'almaim elleni kitűnő gyógy hálásáról, hogy az általam eddig használt gyógyszereket tökéletesen nártérbp szorította. Tényleg örömtói meghat", esetleged közzétételre küldöm e soro kat melyek tiszta meggyőződésemen alapi.it. ik Ennek bkocyitékáu! szol-
HA UM
INCZHARVADJK\'ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 21-én
cáljon czímemme^ aláírásom. Bécs, 1SSS- márc/ius hó 9-én. VIII. Fuhr-jnsBnsn»e 7- Ttí!Je?< tisztelettel Selig-mafin Vilmos János kereskedő._
Nyilvános köszönet
Istenben boldogult feleségem \\) r n s x Samu né szüleiéit Kojtschek Val b urga asz szon)nak elhalálozása alkalmából Tanúsított részvétéi t különösen akik kóborukkal díszítették a ravatalt és-a- végtisztesség tételnél szemé-ivesen\' resztvenni és megjelenni szíveskedtek, fogadják tiszte et-teljes köszönetemet miáltal fájdalmamat és pótolhat!*!) veszte sédemet enyhítették.
*llély tisztelettel
Nagy Kanizsán, ápr. lő. 1894
Grosz Samu
— Mégbrzható gyógy kezelés. Zn vári emésztéssel ellátott egyének, kik ét vágy hiányban felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a -Müll-fí-ie seidlitz por- hasznalata által rovjd idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szét-küldésnáponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító álta! Bécs, 1. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Xoll-féle készítmény kérendő az ö gyári\' jelvényével és aláírásává).
— Barid hirek. Mtskolczon. Dehre-cíeuben és Hódmezővásárhelyen Kossuth I^josnak szobrot emelnek — A fiumei orsz. dalárünoepélyre 46 dalety-let jelentkezett. — Alexy Tóbiás szombathelyi orvos meghall. — A mayvar Kneipp-egyesüiet alakuló közgyűlése jnájus 12-ér; lesz. — Gr. Zichy Géza az inteudaturaságról lemondott. — 120 uj törvényszéki bró fog kineveztetni.
— a nemzeti színház uj igazgatója dr. Váradi Antal lesz. — Hock János orsz. képv. békéscsabai plébánossá választatott meg. — Keszthelyen Presics Já-nosné szivén lőtte magát. — Kossuth Ferencz hazajövetele esetéhen uj politikai lapot fog kiadni.— Honvéd czimü néplap megszűnt. —
Színészet.
lUkwiívay I\'ál szi ti társulata ápr. hó. 14-én me^kezdie előadásait a Polgári Egylet diszter-nn-lteo K$ itt e túrok legr-lfjéu csodálkozásunkat keli kifejrznunk a közönség rideg magatartása tolóit, mrlyet a színház gyér íatoga-tatával tanúsít Kakodczai és társulata viro-stiukbsu oly előnyösen ismert a múltból, a tagok nagy n\'-sréaek művészi képessége annyira nldl a vidéki sziurszek közönséges sablonjaiul, huny- a xzutbaz látogatása a miut egynszi valódi ::. ¦ Ive/.et a leiekre, ugy m-árész pártolása a/ iga/i nifi i-szetnek S az igazgató dicséretre n.eltó atnhnióval mindent .elkövet, hogy társít -I.tasak luiJ\'tBíí sí nnn::.!.t\' emelje, a mult étről i-m^rt tagok képességüket gyarapítva tértek vissza körünkbe. »z íjoutisa szerződött ixjomüf eszek qualiticatiőja s/.in\'rn megfi\'i a mértéket. Épenseggel nincs tehit ok a paasiv m .gatartasra s meg is vágynak róla gjőiödve, hogy minden szép es nemesért lelkisüin kft-. ¦ ..ségu:¦ > a mint közvetlen tapasztalatból meg-c\\(iZ(«leit nyer e körulmenyrö\', mindenesetre megfogja tó teni a iiézűtért
Kemutaiúnt szom Iraton Mungodin ar fe-sége1- adatott >lú, kerek, összevágó elöadasb • nsiruíp , Az a-szoiir ver i injaié k
ll é t f 5 n \' ardoi) \'. .1[ t. Rziumiíl. ¦ .Szer&-
fwa" került szí re s itt elismeréssel kell ineg-viiilrkf/iiüuk Szolmszky Olimeia kítünő jaté karói, ki Sseratina szerepét drámai erővel ol--;..ita mt-g s Habnel Arankáról, ki bájos meg-jMkruésevel épngv hódított, mint neves jiiéka-tal Kovessi kifogástalan volt i el.ird sze-r<-j.rbeu. nem különben Rakodrzar mm! Mon-lignac admirális. Könyves, Saílatv, Hetényi és lV*tí bebizonyítottak hogy törekvő, amhitiozus
í/lQeszck
K\'-ildcu .Szegény Jonatbán- adatolt K f\'-inplicail ou.\'iett előadásával tel eseti ht-hizn Imtotta a tarsiila* e lén-ui ké|>essé|;eit is. an-üjL kllftuö zrít.-je meglf;>ő lökélylyi-1 juiolt r*tfrjc*é»fC s iit¦ elm\'» helyen kell íoIemlite»fluk K\'iw«iiirt. leit (udáia, it\'inperametitnma. színfalt n\'iliotu.i-sjl;:: f löki lo u:ii*e«»nö*t- avatnak 1 u e|>ngy; mint Kovlssí az Hitfi laiasra elárul-játt. hogy a sziupad az i I\'irodain ok jáiék* *» rnekérci nrytrast clragadu a kóz •usr-er*. ón-Ív .nyílt ji-1- ut-lt ki>eti is s/imni nem akaró BsjMil aJi.t: tetszésének kifejezést, *de egy •\'u.tuati \'osztozott az c\'..Kövessi. ki l-ri|\'[i ionaibán szerepének legkisebb nfianeát » t-rv^nyre emellé. Solti I\'sn\'i. Haitid szt-re-
- iniirésrien játszotta ¦ tiszta csengő lianc-js»al már első jelenésekor meghóditotta a kö-zniiHjget / íjoiieí lökéletct Vandergoll rolt, ¦ •lyre kell mes hangja, tiinpadi képessége, erdeke* alak t egyformán qualifikálják. Fehér »*ri jjrea Qgyes voít a prof t-ssor txerepében. A Ubbj taerei\'lő is mind bosaajártilt aa elő sdas sikeréhez
Szerdán áprii 18-áa Az állatszeliditönö" wrojlt sziare. E bobwzat U-lv« vaa kacza^tató Jelenetekkel s ez estre nevető ifijeink tolyloo \'fénybe is valáo;k véve, s ennek előidézésében -4" része volt Kövessíoek. (Uulino) ki hálás ^ roioden i az ö humortól
\'•lílu^o játékára! bőségesen kiaknázta Habne! ¦"rsnka-nDom diskretióvsl jatszta végig az ál-uUxelidítAuó szerepét - .Szolinszky Olimpia •Arriet , -yabó Irms (Züzanl eletht\'iKn és ked-*esen «akitouak a niegcaslatott asszonyt Di-t»ér«tel említjük föl AntaJnét, Könyvest, tte-\'••njii, Prtiit, nemkQlónlten Ballánét, ki igen takaros volt Kranszoasz bonne szerepéSeo.
(\'•ütortököna .Három testőr - adatottelö.s « eitv*. valódi műélvezete volt a wép tíániu
kötöniégnek. élvezte mindazt, mit egy művészi kéixel megirt színdarab s öcízevágó szabatos előídas nyújtani csak képes lehet. Hercseg Fereucz e hgjáUkanak alakjai ép oly mesterien vannak a való életből ellesve, mint oly méltán neptxeiüvé kft*, elbeszéléseiben, itt élnek azok egjtöl-egyig köztünk. Paiaesek borkereskedő ép oly tipiktn alakja korunknak, mint a Vi*>ar szerkesztője,, avagy ki ne találkozott volna akárhányszor Hortorayakkal s ki előtt ne volna ismerői Flórja báró tlakja? S * hatás .: • ...... főkép azon körülmény
adja meg, hogy a darab egész eseménye a legutóbbi napokban történik A vígjáték tenden-tiija a párbaj-mánia ostorozására irányul ¦ szerző ebben brilliánsnl e érte czélját; soha e mánia nevetségesebbé nem tétetett soha annak lovagja\' jobban nem dobattak a szánalom pellengére elé, mint e bárom egész felvonáson át. Kövessi, — kinek lálait: a darab nagyrésxe nyugodott, — Ratky nzerepét mesteri ügyességgel nagy B/inpadi otthoni isságot ¦ tudást tanúsító routiuual oldotta meg. Heltette kimagasló alakja volt az előadásnak Szabó Irma, ki ép o y mÜT-szí lúkélylyel személy esi tette a ridegen számító kertekedonőt, mi t a mély ér-zésn fiatal leányt. Kitünö volt Fehérvári Pol-nzerepében. mi teljesen megegyez egyéniségével, temperamentumával. Könyves kifogástalanul adta a nyegle párbajlv\'st s épiigr elismrréssel szólhatunk Szolinszky Olimpia, Kndrei és Hetényi óutudatos, jól átgondolt játékáról. Haksai azonban több időt fordíthatott volna szerepének betanulására. A többi sze replŐk is mind becsülettel ti.egállták belyóket.
czimfi
— Kossuth Lajos nagy emiékenek
méltó módon adott kifejezést a „Képes Családi Lapok* egyik legutóbbi száma. A halna*atian szónok és lángé-z életének dicsteljes tevékenységének és hosszú szenvedésének minden mozzanatát felölelte, ugy képben mint írásban. De tekintetben a .Kép^s Családi Lapok"-at egyetlen szépirodalmi lap sem multa felól. Kossuth mozgalmas .életleirásán kivül e számban szépjrodalmí czikkeket közölt: Jókai Mórtól, Dilmady Győzőtől, Feleki Sándortól, Miskolczi Henriktől és Keift Györgytől. A „Képes Családi Lipik" előfizetési ara éveuként 6 frt.
— Felhívás. Kossuth Lijos hazánk nagy fiának emlékezete a magyar nép ^zivéban és ajkán örökké fennmarad, de a dalok és költemények, melyek a nagynevű halhatatlanra vouatkozn tfc, össze-gyüjfe még nincsenek, hogy a nemzet közkincsét képezzék; holott közöttük nem egy van, amely valódi irodalmi becscsel is bír. — Tisztelettel fordulok tehát a nagy közönséghez, s kérem mindazokat, kik a hazafias czél elérésében kegyesen támogatni hajlandók, bogy Kossuth Lajosra vonatkozó bármilydalt, indulót és költeményt, akár a nép ajkán él az, akar bármely folyóiratban vagy könyvben jelent meg az 1848. és 1849-es évközben és arról tudomással bírnak, alu.irott cziniére minél előbb bekü\'deni méltóztassanak, azon hozzáadással, hogy ha c<ak lehet, a müvek szerzői is megneveztessenek, továbbá az idő, melyben esetleg a dal közszájam forgott, valamint a vidék is, a hol az feltaláltatott, s netán azon érdekes és hiteles adatok, melyek a költeményre bármi tekintetben vonatkozással bírnak, lehetőleg feltüntetve legyenek. — A mű rliszesen kiállítva, érdekes előszóval, magyarázatokkal, függelékében a szíves beküldök névsorával, még e/. év őszén fog megjelenni s tiszta jövedelmének egy ié^z»á BKossutli"-szoboraIap javára
1 fog fordíttatni. — Azon jó reményben intézem honfitársaimhoz kérelmemet, hogy a szent czél érdekében jóakaratu-lag támogatni fognak, melyért előre is köszönetemet nyilvánítva, maradtam hazafiúi üdvözlettel Ny Urán, 1894. év április hóban. Halasy Béla tanár, a sKos-suth a magyar költészetben" czimü munka szerkesztője
— Kossuth Lajos • mlekezete ez\'un-mel e^y nyolcz ívnyi terjedelmű díszes füzet jelent meg, magában foglalván a „Vasárnapi Újság" nak a gyá-zeset alkalmából Kossuth életéről és haláláról s/óló gazdtg válto/atosságu közleményeit s 45 erűekes képet, melyek közül kettő külön nagy képmelléklet. L gyászkeretü borítékba foglalt füzet ára 40 kr. Megrendelhető a ,Vasárnapi Uj ág" kiadóhivatalában, Budapest IV. Egyelem-uicza.-4. szám alatt. — E füzetnek mintegy kiegészítéséül legközelebb méi egy másik hasonló - füzet is fog megjelenni, mely fő\'eg Kossuth Lajos tori ni és budapesti temetése leírásának lesz szentelve, a gjLszszertartások minden nevezetesehb mozzanatát feltüntető, jelesebb hazai návészeink által készített számos eredeti képpel. S füzet ára 30 kr. lesz. Ez a két füzet egy önálló kötetté is egyesíthető, s mint ilyen, egész képet nyújt az elhunyt nagy ha zafinak ugy életéről, mint haláláról és örök nyugalomra való elhelyezéséről-A két füzet együtt 70 krért rendelhető meg a ,Va>árni-pi Ujsrig" kiadóhivatalában, Bud.pest. ív. ker. Egyetem-utcza 4- sz.
Ki nyert?
Húzás áprii 14-éti Bpest: 74 5 59 32 53
Húzás ápr. 18-án. Prága: 60 9 45 5 8
Szerk. üzenet.
— Pöstyén Helyes A tarczaciikket kérj dk.
— .Merengés* megjelenik; ellenben „ Po-tyondy" költészet nélküli egyszerű rimezés
- .Paprikás versek", papTikas szalonna többet ér.
— Szalmarséplés Igaza van.
— K. P Hiába, protectió nélkül nem ér czélt.
— L. S. Közlési időt előre nem jelezhetünk
— Arad Kitételeién vistzakQldöttuk.
— P R_ Nem közölhető
— Xis Komárom. A Il-ik évnegyedre nem ¦örtént eddig. Üdvözlet
— B. L-né. Részvéttel vettük a g visz jelentést.
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ líÁTORFI LAJOS,
Nyllttör
Selyem hamisítvány- Kgessünk «1 egy mintát a venni szándékolt fekete Selyemből s a hamisítás rögtön k-derill: Mert míg a valódi s jól festett selyem az elégeté«uél uyambaii összc;>údór*dik és csakhamar ki-níszik, maga ti\'áu cjekély világosbarna hamut hagyván; addig a hamisított scly»m (mely zsíros Mziuü szalonnás lesz és köunyen tűrikj lassan tovább ég (minthogv rostszállai a festanyagtól telitetten tovább izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga uti >. de valódi se vem módjára soha össze nem pődörfdik, csak meggörbül Henneberg ti. (cs. kir. udv szállító selyemcyára /üt ichbeu, házhoz szállítva, póstabér- és vámmentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akiregyes öltönyökre valót akar egész végekben levő va-
, lodi selyemszöveteiből Svajcr.ba czimzett levelekre 10 kros- és levelezőlapokra fi kros
I bély-g,\'ragasztandó
KYadó90 drb süldő.
ötnegyed évesek, párja 120 kilogramm sulyu. — Bessenyő, u. p. Z,-Eger-szea;. skublics istvám
földbirtokos.
BÖRJlhSYOMROKAT
legmagasabb készpénzben vásárol SAMEL LEOPOLH
TEPI.ITZ, CSEHORSZAli.
Hl RDETÉSEK.
Újszülött
-gyermekek,
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
5 =
o> —
2I09JP- 94 az.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajló ezennel közhírré leszi,, hogy a nagykanizsai Casioo javára 670 frt töke s jár, B-rger Adolf javára 587 ír\' 16
kr. töke p jár., Bipp-r Jakab javára 2 frt 80 kr. iöke s jár., Fortunától Romano javára 69 frt 03 töke s jár., Zvfadt I. és társa 104 frt 05 kr. töke| s jár., a baranyai bornagykereskedő czég javára 105 frt 40 kr. tőke a jár. Weinberger Mór javára 92 frt 82 kr. töke s jár., a nagykanizsai polgári egylet javéra 300 frt tőke s jár., és Aufriebt S. czég javára 34 frt tőke s járulékai erejéig Szttár Ferencz és neje Singer Janka nagykanizsai lakósok ellen e\'rendelt végrehíjtísok foganatositísa alkalmával hiróilag le és felülfoglalt í 780 frt 70 krra becsült konyha edé nyek, borok, szeszes italok, bútorok é: egyéb ingóságok 1894. évi áprii hó 30 ik napján délelőtt 9 órakor N Kanizsán alperesek Iskásán nyilváoosi birói ár verésen eladatnak.
Ezen árveréshez a venni szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az elárverezendő ingók készpénz fi/.etés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron hIuI is el fognak adatni.
BARTS GYÖRGX bír. végrehajtó.
gőzmalomhoz
az ilynemű árjyt-isme teljes jártasságával biró
KÉPVISELŐ
kerestetik Nagy-Kanizsa város és vidékének területére.
Csak azon vállalkozók, kik jó bizonyítványokkal rendelkeznek, szakismerettel bírnak s eddigi működésükről eredményt fülmutatni képesek, kéretnek ajánlataikat „Gőzmalom* czim alatt e lapok kiadóhivatalához benyújtani.
71/894. tk.
Árverési hirdetmény.
A Csizi
Jóil-Brom-Fflrdő
évadja mcgnyilik május 1-én. tart szeptember régéig;. Forrása a, legtartalmasabb, leghathatósabb Jod-bron</orráa. A gyógyered-mények meglepők A fürdőközönségnek immár 10 bérház több mint 100 kényelmesen berendezett lakszohából áll rendelkezésére. — Kitűnő konyha, btlliárd, zongora, olvasó-terem, térzene naponta kétszer. Elő- és utóévadban leszállított lakbérek. —- Ekkor katonatisztek állami és vasúti hivatalnokok gyógy- és tör, dődijak tekintetében is 50,1* kedvezményben részesülnek. Prospektusokkal szolgai az igazgatósig.
kik a yjnk almi éopen lem, v\'g> e«ik loac-letli-nnl leMDtk szoptatva, a II. Nestlé-fele cyermeklfazt használata folytán ok sírni módon fölnevelhetik. Mini aadasrot, nemkülönben röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan htzunyiivaiiya foglaltatik — kivánat-a ingyen kttUi a központi raktár:
F. BBRLYJK I.. KA6LERGASSE Nr. 1-
[Irün ííeslle - fele gyéértlip] isii % tujaár-Hfiri Httllé-fáf m\\m lej .iíi ínyiir-
Ui.VS I.. SAGLERÍi.tSSE 1. Raktár minden gyógytárban és i\'Qszerkexes-
kedésben
MINDENI1TT KAPHATD.17 KITÜNTETŐ ERl.Y
A letenyei kir járásbíróság- mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Siksa Andor pólai lakósoak ifj. Balassa | István polai lakos elleni 45 frt 65 kr. töke, 6 frt végrehajtás kérelmi, 7 frt| 05 kr. ezuttalt költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy kanizsai kir. törvényszék (letenyei kir járásbíróság) területén fekvő polai községi 48 sz. \'jkvben A I. 1.2 sorsz. a. ingatlanok és az 53 brsz. a. ingatlanon levő 30 népsorszámu háznak ifj. Balassa Istvánt illető s 324 frtra becsült része a polai 602 sz. tjkvben. A f 168/a hrsz. 22 frt. 240/a hrsz. G5 frt, 318/a hrsz. 34 frt. 404Jc hrsz 80 frt 505ia hrsz, 44 Irt 592|a hrsz. 73 frt és 240|c brsz. 21 frtra becsült ugyanannak tu lajdonáu! bejegyzett egész ingatlanok 1894. évi május bő 15-lk napjának d. e 10 órakor a pólai község biró házánál Máiícs János felperesi ügyvéd vagy helyet tese közbejöttével m egtar tandó nyilvános árverésen eladatni fog
Kikiáltási ár a fennebb kitett, becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Q
Vevő köteles a vételárt három egyenlő jjj részletben, még pedig : az elsőt az t ár -verés jogerőre emelkedésétől számi-i ü ttndó 1 hónap alatt, — a másodikat) P ugyanattól 2 hónap alatt, — a harma-j^ dikat ugyanattól 3 hónap alatt, — mín-j r\\ den egyes részlet után az árverés nap fj jától számítandó 6% kamatokkal együtt ¦* az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jhíróság, mint telekkönyvi halóságnál 1894. évi febr. hó 22. napján.
NUNKOVITS kir. .alj -biró.
Csíz, u. p. Rimaszécs.
Hamisítástól óvatik
Daru vár
Vasút állomás.
at ar talmu laswi ^ 42
50» C.
Saigon míjus —október. Fürdöorvos: Dr. Degré Vilmos Bécsből
Porcíiellán, mirtány, kó, tükör, iszap-fürdök. Híres gyógyhalás női betegségeknél is; terméketlenség, fehérfolyás, sápkór stb., c.úz, csonttörés és idegbántalmaknál stb., továbbá újonnan épült
„Hidegvizgyógyintézet."
Góz cabinok, hideg és temperált tükör-fürdők, hideg és meleg Douch-ok stb., valamint Kneipp Seb-féle
„Vizgyógyintézet,"
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán egészen a wörishofeni intézet mintájára épült s rendeztetett be. A fürdő orvosa e ezé.női Wörishofenben időzött huzamosabb ideig tanulmányozás végett, az igaigatóság pedig főt. Kneipp Séb plébános nr állal személyesen ajánlott s tanult fürdőmestert alkalmaztatott Wörishofenból.
0938
001512
HARM1NCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
Z A I A I K Ö /. I. Ö N Y
APRI IS ¦ li
1 a r i a c z e 11 i
ijggg Gyomorcseppek
nagyterűén hatnak; gyomor bajoknál, aéikOozbetetlea és iliolínosan ismeretes házi |
népszer. i
A gyomorbetegség tünetei: étvágytalantág, gyomorgyeflgeség.&Qzfis lehelet lettujtság, savanyu feiboFfögés. hasmenés, jvomoregés. íelesleges nyíl Ica ktválazrtái. sargasáa. undor és hiayás. gjfomorgírc*, szűkeiét, ep
Hathatós gyogys^uekíbizonyult tejiájásníl, a menynyiben ez a gyomortól szár-::¦ qyomoriulierh\'e!esnél <"¦ .el---;k*:l és italokkal, giüszlák! tnájbafok és hámor rhoidáknál.
Euiiitet! bajoknál a MáfoacxeUi yyoittorcgtrppek évek ota kitűnőknek bizonyullak, a^init azaz meg száz bizonyítvány lanusU. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára "0 kr. — Magyarországi főraktár:
Török József <jyogyszertúra
Budapest. Király ulcza Íz se. A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék .megtekinteni!! Csak oly I cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van I ragasztva a készítő aláírásával (C. Brady) és ezen szavakkal: .Valo-^.ó\'íságái bizonyítom".
f i/V-way j_ MáriaczeUi gyómorcseppek valodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN*: P rá ge r Bé\'a ós Be In s Lajos gyógyszerészeknél— HARCSON: Kohót Sándor gyógyszerésznél.
Mindennemű hangszerek és zenélőmüvek javítása és hangolnia szakszert! pontossággal etz közöltetik -
1 O | L _ CzisabalomvtTŐfej meg»zfln-A U 0 I U MlU U S teti a* ed\',:Ki damutozástés czérnázist, erős és csengő b&ngol nyerünk általa. Mindi n vernre bárki ráhúzhatja és mindenkor le >s húzhatja Sohasem pusziul el. Ára e ve/őpálczákkal együtt az utóbbiak minősége szerint 2.—, 3-50, 3.— és -3\'Stl Külön a „Columhus- verőfej párja 1 irt.
LK(.IJAltit! LEtJTJJABB! IMTfiM A változtatnál n erexjáték-iVi I UiXA lapokkal és korlátlan műsorral. Ezen nj találmányú hangszerrel mindé ¦ előzetes tanulmány es zene ismeret nélkal szá* mec szaz tetszés-szerinti zenedarabot lehet játszani. Ara 12 írt a katalánok d.bja 30 kr. Megrendelések az árak cölpgcs hcknldé-e mellett vagy utánvétellel teljsil tétnek.
Elpusztíthurian aczélhangokkal
Gyomor-
es
v e s e b e j o k, székrekedés
fejfájás, szédülés, aranyér, végbe ellen
dugulás
rgen jó hatással vannak a 18 év óta híres , Összeállítva a hírneves dr.
lalac/.kal kárpáti egészségi labdac ívapil utasítása folytan
Friedrich János, OöCTS2erÉSZÍÖI Malaczkán a EarpatOlísa!.
Egy skatulya ftra 21 kr.. egy tekercs ér* 6 dobozzal 1 frt 5 kr, bérmentetlen küldeménynél o krral a bélyegért több. Ha-* labdacsok árához 20 kr mellékeltetik és az
összeg postautalványon eíküldetik, akkor a megrendelt / birodalomba, bérmentve küldetik.
neon vis ég az összes
1SM. HALAI RÁTOK T.k. gyógyszeré-z nrl Az ön nélkülözhetetlen labdacsaiból szíveskedjen szamomra. 4 tekerc-et küldeni, továbbá leikérem a iek. gyógyszerész ura-, hogy Vkészlete leír yen. nagy mértékben, mert egesz\\körcsoportomat él akarom látni ebitől a megbecsülhetetlen szerből, hozzám több felől küldöttek labdacsokat s kertek a pártolásra, én vissza-küldettem, minthogy tzt a labdacsot a lee-jobbnak találtam - mindazok, a kiknek ed-dig-elé hoztam, dicsérettel halmotzák el. Gvergyó-Szt -Imre. 189* febniár 2. Tisztelete! és kesz Szolgálattal Dr, ÍIERBKTÜ KAROLY, járási körorvos.
Tekintetes Friedrich -lánns gyógyszerész urnák Ma aczkán.
Csak egynehány napja, hogy labdacsaiból egy -kaiulyát kaptam. Eddig nem hittem volna; bngy ezeu labdacsoknak oly csoda ha.ú.iá van.
Ksynttal pedig köszönetemet fejezrm ki sógor< m és sógornőm uevében, kiknek szintén juttattam Itelőluk.
Szíveskedjék tehát pósta fordulóval minél hamarabb egy lekeresel küldeni. Tisztelettel
Zotata 1*94 febr :5-án. SCHL \\GE ITER FEEENdZ keresk. s-géd.
Tisztelt uram ! Két év ót« feleségem atany-
érben és székrekedésben é. b aba hasznait
Tisztelt gy égy az eresz ur! Szíveskedjek 2 tekercs kárpáti egészségi labdacso\'. postafordultái*] küldeni, mert nélkülük nem tudok meglenni. Gyomorbajosban oly áldas-s h*Msaal voltak, hogy szívesen ajánlom ismerőseimnek, Tisztelettel Szobotist, 1891. febr 7-én.
BAUMGARTNER MIHÁLY sütő.
Tekintetes gyógyszerész ur! Szíveskedjék karuáti egészségi labdacsaiból 2 teVeicset küldeni, mert olyan jó hatassa! hirnak hogy mindé* más -zert mel Józni lehet Tisztelettel
Glogovác, 1894 febr. 22-én
WOLF TAMÁS fodrász.
Tisztelt uram! Winternicz a bécsi egyetem orvosi szakának tanár ura értesített, hogy igen jó vér-ttcztiló labdacsai vannak.
Sziveskedjé. tehát labdacsaiból 2 tekercset postafordultával küldeni Tisztelelte) Bécs, lí-94 márcz. 1-en.
HORACE DE MAYER.
Tiszteit gyógyszerész or! Szíveskedjék njból nyolca rubel értékfl Mrpáti igészségi labde-csot számomra kfl.1-4rmí Minthogy ol_. ldtünön- k és rendel eté-sufcnek megtelelnek, már az előbb rend>-l-mind.nluU- orvosságot, csak miután az ön fl**prt eladtam,
kárpát^egészsési labdncaajból egy tekerőct E "a ereket is eladtam, njból lógok ren-fogya«zí«iit, rzuoi meg » baja. Egyúttal li 1-. ] Fogadja egyelőre köszönetemet, mint
krr". m. szíveskediék egyik ism ró»öm sza- feleségemnek is igen jót letiek
mnra egy lek rcs -i kQldeni Tisztelettel \\ . -, Tiaatdettel
Zsupanje. Ib94 febr. 22.én j Kokand, (Orosz-Azsia) 1L94. ján 23-án.
TÓTH REINIlARDT gépéazJ I, WILDE E gyógyszerész.
H
Aranyérmek kel kitüntetve.
Llsó ch.1S2. rs kir. kizár szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve.
o m I o k za t - f e s t é k - g y á f
KROHSTEIIIER KÁROLY Wien. III. Hauptstrasse 120. sz. saját házában
.Föhercieei é« berezegi nradalm.k, e. es kir bloui raktArak. «i Hüm Ta*nt-, ipar-, binja.- e« hiniortórsulalnk, / épi\'kez™ ialatok í»llalko«,ik ™ épll..ne.l>rek valami,, „yartul.jdono.ak MUlttnja. EZeke. a fe,.ekeke .ípjW* ^f<^*te.tÍ^llV belőlük M féle kalanbiiö ízin raa. kilójak 16 knúl fölfelé, ménabeo oldható, teljesen hasoolo az olaj-niizolasboz. - Sll.talapol k és haazBálati nta-HEUssal ingyen és bermentTé szolgálok.
ak.
* Köszvény ós csúzban szenvedőknek úfljnncl a körökben _
3orgony-Pain-Expeller
clnevezcs alatt diuséröieg ismeretessé vált ltuct. Capstci eomp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. Ezen nópsicrü b:iziszer 2í) óta, miut legmegbízhatóbb íi\'íjdalomcsÜbipitó bodörzsclés ismerotes és mindnyájak által, a kik használták igen kedvel-tetik, úgy hogy tovnbbi különös ajánlási a nem szorul Üvegje 40 kr.; 70 kr. vagy 1 f. 20 kinyi áron a legtöbb gyógyszertárban kapható. Azonban a „Horgony" védjegyre ügyelendő, mert caab a vörös horgonvn;-al ellátott üvegek valiidiak. Ha a valódi Pain-ExpcIIer holyben nem volna Lapbató, akkor forduljunk a gyártók gyégyszortáráQoz: líi.litei gyógyszertára „az arany oroszlánhoz" lYágáhan vagy Törők József pyógyszen\'szhcz Budanoston.
m
Késipenz fizetés melleit megvételre keresetik egy
NBHKSI BIRTi\'K
\'..10.000 n-t értekig ; c» egy
.100.000 forínl értékig. Kívántatik : jó szán-lóföbl, értékes enlŐ, kastély, jó gazdasápi épületek Ajánlatok csakis * tulajdonosoktól in-tézendők aluiirtboz.
RICHARD PATZ
Bécs, IV. MargArethenstrafifle 12.
i
Egyedül valódi angol
THIERRY l. öüöszerésztöl PKEGRADÁ-tan
no::- é* todöbajt, imíntm ktü>o tta bolnö betOiTSósrr: ém o»oda«zorö
i:y...->íi.iUi-sl bír. Hint elad —t**J luw n*l4ljra onrlln) rgy emUttnaJ w libnynaon. C^k »klor vali-li m lismi-Mtati^n e .lai/..im. Iim miudi-n Qvi-^ nü.t kupikkal (Kiipurll rui iraiirva. m efj-l^r, CT»-_-»m „ThlJTTJ Aáolf
lx Orani
-9 Pr-*ZTadáb«.n" iwlcnynniva, ¦ Ka itiin-
A loETTéflbb, "orjobb-aak bízonyoir é» vc-lódt, za!nda.m«Ilett a l«Soloaóbb BZ7»tBinea n*p»zorfi h4ii ^yóiry-az«r zoajdneza mindTr külső •> belső batse-
ntely ut,->-an«Ti-n vrdjriij\' ** * ..m\'. ili /«in lálhii,, nn •>!
Ulhabi. van ellátva Ili Bitén más Kii inam ok. wilwák nem .11 én kii|akiaimm»l \'aniuk Inxrva ra iniv
L\'tit vannak kiállítva. hami«itvinvrik iti uLinzaloc t» Iillo!., k.ircw haűuui és dutvi anvapot mint .A 1éa Hihei basnnlókat tartalmainak. Min.icn ilvn\'eoiO !jali«ni nr fl«iitlaI.«>k rl. BilEnmom liami-itrVi éi dtánzú! 1 vMjrir/türvény alapján Iorvény»-wn. «n(-oruan Uldiíilelnrk. ufíTninlrn a bamiiitványok IMiiét H-érueil..i i«. A m»c;i. kormány I.twí. B. SI08. m. a. keit vegyéaielj. «zak\'itOi bimnyiiTány alapján ii-ainlva \\-an. hr^y krwiiménytNn «¦ni mi ni-ma Iillo\'.t vagy .11 <V\'i»\'-sri- kárn- hata.u anvaRnt nem tarlalmai. Olv bdvr.H. !„.| i..,U^u,:<-t,.U:I raiüir ninc*. t\'™-k n.rp-
rnd*lM kfiivfilfnnl bcirám ; Thierry A. Progradában, Bo-bita-Sanorbrnnti mai lett intézni. Aus.tri.vMai.-y postaallomivára bérzaentva kflldve il ki* vai.-,- 1! " doplaOvi»s ára 4 0 kis ratr>- W duplaOvís a-a 1- kurona 60 Dllér. Boai-\' rmratva : \'> kit vagy < dup!.inv>\'p iopiaflacf: IS korona. MrcrrTcielH»»!:
vagy HirrarpHTinialia brrm<-ntvr : 1» kit vagy S duplán korona. GO kii vatj- 3" dopiaflvcf! IS kurona. Mr(:r\'TvÍFl« eif-lrft* L»kaWé«e, vágj- iitanréUfeVI •axk&zftltctDok
..K3Buyal\'i-iez Presrailai.
A valódi angol
öiósáB teiegyi. Tt4jEfly.
Az anpol caodakonV*. mely a legjobb eredzoanynyel használt ezer
vedi enib*n»iT;m-l a Ir^olyoiabb «si műn bajokban. A cobrk rf"f)\'i**x. ugy^ziotm a fájdalom trnyhiléacbrn rclEimolbatlan tn-alkatn-szet a piro* r.\'tina „roaa. eeatt-folla"-h«.n oaodjuzerfi bataan ayóiryerejfi anya
mks kltflaoen ellsxnert rr»«7anyaik eaaztotolet kópezik. Az anpol caodakenAca haauiátitalú :
A ttyrrattkamano nellbajánál. IfjjyOlfrj!esnél, mei 1 keményedéa-Dél. Orbánéi (SzL-Antal lüw). ruii.dcurwn.u >érrto«k, lib vsay raont ¦cbesOlewk. arbek, genj-odlség. disadt lábak. kAI eao&taxn ellen; ntas-. unráa-, ]ö-. ráfáa- éa uívMáai sebak ellen. Használbato minden idepen reazek, n. m. ; . i: azilánk- ét 10\'kék cl távol italára, atindenoecia Japaiiat, kinAvé*. pokol var. ujja képzAdéf. aot r4kbeteg>ég ellen ; nrinSIo, inrűrorlapanat, hótyag \'
Az ancol eae4ak«ztöca mtnét rag-lbb, annál kltfinöbb hatásiban.
Igen ajánletoa aren offryedfll álló eaővikráajlvtl szerből
minden csalidná! kéailellx-n tartani.
Két doboznál kaveaebb nem kQldelik ; a íréi küldés iir.tr---:.-.- az Beszeg elo\'esea bekDldé** vagy pedig utánvétellel eszközöl teti k. I tégelyraomagoláa, tzállitölevél és bermentea megküld™**! 3 korona
HT* Siámos hizoByitvártyok mdelkezéare állnak.
rigyelmeztetek mindenkit hatáatalan bimíaitvanyok megvétel* ellen, a kérem arjgorukn arra ügyeim, hogy jiinden tégelyen a fenti T*d-Jm; h pépek ..Thierry Jk \' őrangyal gyógyszertára Pragrsvdabaa beleégetve kell lenni es minden tégelynek egy használati ntasitásbs ugyanolyan Tédjegygycl mint itt Ltbató keu becsomagolvs lenni. Az egyedüli éa valódi angol csodakenocsBm hamui tót éa ntánzói
».védjegytörvény alapján aíigoroan Dtdörtetnek. nryanugy e hamisítványok ismeteUrnsitói.
EgTedüU lEÖzTetlca bssimaii forrás
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
Pregradábatn, Bobits-Sanerbrunn niellclt.
Egyedali förakUr Bndapesl es környéke részére
TÖEÖK1 TÓSZE^-nél
Bndcpost Király-iitcaa. 12. százb
Oly helytől, hol rjkUr niora tessék a megrendelést közTrtlcnOl -„Thierry Adolf őrangyal gyógyszertárihoz\'1 Pregradában. RfthiU-Sauerbrasn mellett czimezni.
Az Auvztna-Maoaji.r.iagi védjegy lajatom nánu 4524. %
Keil Alajos-féle
Pad Jéza t- f é nyma z
(Gl&vsur)
IcgkiiQuőbb mázoló szer puha padló számárs. 1 naffy palaczk ára frt 1.35 kr. 1 kis y,?.\'.:.vzk ára G8 kr.
Viaszk-kenőcs \\ Arany-lenymáx
leBjubbfelefiéeyszenUbbi\'eresztö szer ; képkeretek slb. bearanyozására — keménjpadlószámára 1 köcíögáraCOkr. | EgJ kU palaczk irt-20 kr. Mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Na.ffy-Kanizs;in,
*mcrAPJUSZÖVETEK,^&.
U BEL-, ÉS KÜLFÖLDI DIVATÁRUK. A
Ö KAMGARK. CHEVIOr. TRICOT. 5
Q Egyenruházati-, Lovagló, Vadász-, Erdész-és Libéria Szövetek. \':¦
y Peruvien és Dosking a magas papság részére. y X Hocsi-, B ii tor- és Tekea s/ltil-Pott/lók
^ legjnbb mioőgégben és legolcsóbb árak mellett szállít vidékre, megrendelések utján \\±?
8 ANTON SUESS 0
Q Ityárl raktára Q- n. _a_ Z (8TYHIA.) Q
<K alapíttatott i74t-«t:s. . A
X MINTÁK KIVÁNaTRI IMGYKM ÉS BÉRMENTVE KÜLDETNEK. j"í
l^t^í Klárnaltóknak k U 1 » n r n c c cl in e n y I ^ í) 1
Csak akkor valódi, ha az aranynyal fényezett szelencze » fenti védjegyet vörös mesőbe n hordja
A valódi nioslialó
| Padlózat-fénymáz
[ a legjobb és Ipgolcsúbii eszköz a koczkás íPai(|iiett). j> lii.ify.
vagy lénymázolt padlózat beeresztésére. Azonii.il megszárad, : és kefélés aélkQl ütkr.rtiszta, áttsnilö fényt kölcsönöz.! Kajt-| hato színtelen. \\ilngo»sR.rga, sárga, lötéttárga vörös >¦* il <> | barna szinben Egy szelencze ara 4fi. es 1 irt 60 kr
Szab Tánczterem fecskendő máz
a legolcsóbb és tegczélszeröbb fényező és tumitóeszköz min-| ileu tánrzhelyiség padlózata síBui.iri. Kilója 1 forint Sfl kr
Kxali. Folkerélö-máz:.
Tetemesen. m»Ekönnyiti a fölkefélést és az ez által megkefélt talajt a nedvesség és, por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga Izinben darab szám i"U kr
?1 jegyzéket díjmentesen küld
SCHMEIDER & COMP.,
Ii K (* S, Vie,, llundatliarmerstt* Hl., I. Herrengasse 10.
Kapható : Fesselhofer József, Marton és Hnber, Non <¦* Klein Roscufela Adolf es fia uraknál N. -Kanizsán és Kálmán .1 , Zieg-ler A. Komárom; llubinszky Adolf, Jan Ferenc?. Zala Egerszegen, - valamint mind nagyobb ííUzer, fcstékárn kereskedésben és drogtieriákban. L¦
Csak akkor valódi ha minden dar*b ezei védjegyet viseli.
QQOQOüOOCé^OQOOaOOOOOOOOOO
a
Csak akkor rnlódiak. ha mlrtdoRytk dobos Moll A. vódjeRyót ós
aláírását tünteti fel. A Moll ft.-fcU Seldlltr porak tar;ó« gyójyhátaWa legmikacstbb ayoaisr és al k._gyo oor^\'-rcs gyomorliév, rögziStt székrekedés, májliántalom, ver-yerea, a legkúlöubó/.öhb női betgfjaáfttk ellen, e jeles hiziwroek év-rjrdest szentelt. — Ara efly lepecsételt eredeti do-baznax l frt o. é.
Hamisítások törvényiíeg fenyíttetnek.
test bán tálasak,
tBlgláS. ív.\'.::-tizedeik óta mimligjiíigyobb elterjedést
MOLL FÉLE FRANCIÁI
BORSZES,
fisak akknr vitnrii ha mindegvik flveg MOLL A. v.-,Ijegvét töuteti feles
nzia borszesz ss ti nevezetesen mint fájdalomcsillapító betförszölesi szer kös/..eny, csuz és a mee-billés egyé i következményein il legismeretesebb népszer. — Egy obc-zott eretfiti üveg ára 90 kra[czár.
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: fflzolysavas szikaé.) A mindennai Í szájti^ztitásnál kilt^nösen fontos bármely korú gyermekek, mint fel,-nőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás elleu. — Egy Moll A védjegyével ellátott Üveg ára : 60 krajezár.
(691) Ffrsz.é t kii I jIÍír:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító altaí,
Bécs: I., Tuchlauben 9. »z. Vidéki megreadetések aapoata pos lotánvéí mellett te^jesitletnsk
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készít menyeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 6S Fta.
iöoaoooDODaoaoaűoo(
iSjoaiatott Ifj. Wajdits József köojTnjomdájában Nagy-Kanizsáo.
.M.Y-KMIZSA. 1894. április 28-án.
Előfizetési for: Kgftz fv*"t* . 5 frt — kr
Kéj étre 2 f« 50 kr
\\««giedévre 1 frt kr
Rejjres s/atii 10 kr. HIRDETÉSEK tj iiasal>"s petiUur7, másodszor S, * minden további lorért 5 kr
N VI I.TTKRB EK Hitit aoronkéiit 10 krért Tétetnek >-J. Kiucttari illeték mindea egyes| hirdetésért \'&> kr. iizetendü
ÍQ-Ilsr szám.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Kitörli f.aji\'* szerkesztő-kiadó nevére czimz,aieo Nagy-Kutasán, bérmentve intézendök
Bérmenletleo levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratuk visKzanewkfiidetnek
/.vény-társaság
•gylet*, „n. kanizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápiatézete
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATOM MEGJELENŐ VEGYES T A RT A LM UH ETI LA p".
a nagykanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a . Kotori takarékpénztár a .„agy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet\', » .nagykanizsai kisdedneveló egyesület" . .nagy-kanizsai tanítói járáskör-, , .„agy-kanízsa, keresztény jótékony
a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai fculválasztmányának hivaialos lapja
Makadámé vagy murai kavics?
¦ ily.) A közlekedési utak jó karba helyezéséről és fentartásáról van szó
Nemcsak a hires Mac Ádám érlelte meg a közlekedési utak nagy fontosságát, mikor a közataknak apró kövezettel való épitésével az utépi-lészet fejlődésében egészen egy uj rendszer: alkotott és azzal magának vílághirü ismert nevet biztosított hanem felfogta a jó utak nemzetgazdasági fontosságát a hires útépítő rómaiaktól kezdve minden fejlődő állam. A magyar törvényhozás is külön törvényben gondoskodott a közutak osztályozása, építése, kezelése és fentartásáról akkor, mikor az erre vonatkozó 1890. I. t.-czik-. ket megalkotta. Ez a törvény nj , Bmzgaimat keltett, helyesebb irányt jelűit ki és nagy lendületet adott magyarországi úthálózatunk fejlődésében. Ezen uj mozgalom hullámzásának tartjuk azt a kísérletet és útjavítási munkálatokat is, a melyeket Kaníz-a város határában és környékén tapasztalunk s a melyeket éléi; fontosaknak tartunk arra, hogy azokról a nyilvános közvélemény or->LjiiuL\':ábán, a sajtóban, ha csak röviden ír, megemlékezzünk.
A munkálatok két irányban hívják fel az érdeklődő közönség figyelmét.
A Nagy-Kanizsán keresztül So-mogymegye felé átvonuló állami útnak sánczi részletén olyan útépítést kísérlet\' történt, hogy a murai kavicsot, a melyet eddig szárazon terítettek el az uion, összekeverték sárga agyaggal, aztán az így előállított keverékkel fedték be az utteset. Knnek a keveréknek természetesen az lett volna a hivatása, hogy mozaikszerű szilárdsággal összeálljon, a nehéz vashenger nyomása alatt cementet megközelítő sűrűségűvé tö-
mörüljön és a terhes szekérkerék besüppedésének ellenálljon. A mily ideális volt a gondolat elméletben, ép oly naivnak bizonyult az eredmény a gyakorlatban. Az agyaggal kevert murai kavics engedelmesen szétment a terhes szekerek keréknyomása alatt, a kerék belesüppedt a kavicsos agyagsárba, a kísérlet alá vett ntrészlet alaposan elromlott, helyrehozása időbe kerül, a mihez különben nem kellett volna valami rendkívüli szakértelemmel párosult nagy böleseség, hogy ezt az ered-ménytvalakielőre megjövendölje, mert a természetes agyag soha sem tagadja meg az ő természetét, a melynek az a törvénye, hogy az agyaggal kevert murai kavics még nem makadám, sőt ellenkezőleg olyan messze áll a makadámtól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Máskép áll a dolog a másik útépítésnél, a mely különben már nem is kísérlet, hanem kipróbált, jónak bizonyult, tehát komoly útépítés. Ez sem makadám, de mégis közelebb áll a makadámhoz, mint az előbbi kísérlet a gyakorlati sikerhez.
A Nagy-Kanizsán keresztülvezető állami útnak a Petőfi-utczán átvonuló részén az állam, a Horvát-Szt.-Miklósra vezető útvonalon pedig a megye, apró kődarabokkal fedett be az uttestet és azt nehéz vashengerrel meghengerezteti. Ez nemcsak az agyagnál, de még a száraz murai kavicsnál is jobb. A makadamizálás-Bál gyorsabb és olcsóbb, szilárdsága évellenálló képessége nagyobb, tartóssága megbízhatóbb. Ilyen fed-anyaggal van ellátva a Galamboktól Kis-Komáromig nyaló útvonalszakasz. Igaz, hogy nem olyan szép, mint a makadám, de van olyan szép, mint a murai kavics, tehát mindenesetre elég szép arra, hogy Kanizsa város
ntezáin — a melyek t&m klinkerrel vannak fedve — a marat kavicsot helyettesítse, fókép ha nem olyan sáfrány vékonysága finomrétegben hintetik megv ele azuteza, mint amilyenfinom rétegben a murai kavicscsal minden második vagy harmadik évben ut-czáinkat itt-ott meghinteni szokták, hanem ha ennek alkalmazásánál a réteg vastagságában is az útjavítás komoly szándéka nyilvánulna. Akkor nem lennének városunk területén olyan talmi útjavítások, a milyen például a Kisfaludy-utczában már évtizedek óta csak azért nem történik, mert ott ez irányban egyáltalában semmi sem történik.
B Mágocs, 1894. április hóban.
(A mágocsi rabbi választás, a zsidók magyarosodása.)
Fried Rafael rabbi, ki 3fi éven át német nyelven hirdette a helybeli zsinagógában az isteni igéket, a mult öszszel meghalt. Alit; hantolták el a megboldogultat, a hivők két pártra oszoltak; az egyik párt, az ifjabb generáló magyar hitszónokot akart, mig a másik párt a conservativebb elem egyszerűen zsidó papot akart, ki a régi traditionalis szokásoknak ortodox hive. Mát a deczemberi közgyűlésen a magyarosodó párt gytHHt,\' a mennyiben ezen közgyűlés határozalilag kimondta, hogy oly rabbit választ, ki magyar hitszónok, s ily értelemben lett a pályázat is kiírva.
A beérkezett 18 pályázó közül 3 an lettekpróbaszónoklatrameghiva kik közül Lebovits József zala-sztgróthi rabbi, ki — .Kossuth Lajos* a magyar nemzet ezen nagy halottja fölött tartott nagyszabá-u gyönyörű nyelvezete gyász szónok atávsl, nemcsak a zsidóságot, hanem a helyben lakó keresztény intelligentiát is meghódította; sőt mi több a emservativehb elemek is meghódoltak neki s je öltjüket — annélkül, hogy a választási urnába bo-csájtoiták volna, önmaguktól elejtették.
Folyó hó 10 én volt a rabbi választási gyűlés; az egész kerület képvi-
aeive volt s habár a választás nem is ígérkezett érdekesnek, mert tudva volt, hogy Leboríts- József megválasztatása
bizonyos, és más jelölt hiánya miatt egyhangúlag fog megtörténni mégis iz-gttüt\'an vártak az eredményi, — kQ-lönöpen az előre bejelentett indítványokra, melyek hivatva vannak . a hitközséget teljesen meg magyarosi tan í.
Alig, hogy azelnökagyülést megnyitotta, felállt Mautner M. ur s szép magyaros beszéddel megokolva, azon indítványt terjeszté be a közgyűlésnek: „Mintán a község ügymenete szintúgy jegyzőkönyve is magyar nyelven lesz vezetve, mondja ki a közgyűlés határozatilag, hogy a tanácskozást is magyar nyelven szabad folytatni; magyarok vagyunk úgymond, tehát kötelességünk, hogy a haza nyelves tanácskozzunk ¦ is. Sokan az öregebbek közül, bár elvben ők is hozzájárulnak — azon indítványt tették, hogy azon indítvány csak azokra nézve legyen elfogadva kik a magyar nyelvet tökéletesen bírják; de ők, kik csak svábos magyarsággal beszélnek, hogyan tegyék magukat nevetségessé. Mautner viszon válaszában azt mondta: „Inkább beszéljenek az urak hibás kiejtéssel magyarul — mint jó kiejtéssel németet. Mire a közgyűlés határozati-lag kimondta: Hogy ezentúl a má-gocsi izr. tanácsteremből a német nyelv száműzetik, s ott csakis magyarul szabad beszélni.
Ezután megejtetett a választás s egyhangúlag a zalaaxtgróthí rabbi ur lelt megválasztva.
Én, kit régibb ismeretség füz a aabbi úrhoz, csak gratulálhatok neki ezen állomásához, annál inkább, mert tudom, hogy ő első sorban magyar és csak ezután zsidó, s bog* ö szívesen áldoz és fáradozik a magyarosodás teréu; itt bö ttlkilma s tág tere nyílik arra, hogy hazafiúi kötelességének is megfeleljen s híveit az istenfélelem mellett, hazaszeretetre is oktassa, s a hitközséget teljesen meg magyarosítsa; s minthogy a kezdés meg van téve — b mondhatjuk az iskola és az ifjabb serdülő nemze: is magyar, neki csak folytatni kell ezek nevelését és a magyar nyelv iránti szeretet ápolását, mire a zsinagőgiai *zószék nagyon alkalmas.
üdvö/ö\'jük a rabbi nrat, mert benne
a magyar eszmék terjesztéséaek buzgó apostolát véljük feltalálni, ki hívatva lesz a községi és iskolai ügyekbe is uj életet önteni.
LÖB SIMON.
Zalavármegye alispánjának jelentése 1894. május I ki közgyűlésre.
Méltóságqs Főispán Ur! Mélyen tiszteit Közgyűlés!
A törvény által lisztemül szabott kötelességemhez képest a törvényhatóság állapotáról éa a közigazgatási hivatal ügyvitel körében tett intézkedésekről s7ó1ó jelentésemet, mely a mult évi szeptember hó 1 tői ezen évi már-czius hó végéig terjedő időszakot foglalja magában, következőkben van szerencsém tisztelettel előterjeszteni:
A fölnőttek közegészségi állapota azeptember és október hónapok folyamán áltatában kielégítő, i-őt nagyobb részlten teljesen kedvező volt. novemberben a rósz időjárás következtében több vidéken emelkedett ugyan némileg a megbetegülések szánta, azonban a közegészségi állapot a esáktornyai járás k vételével egyehütt még s^indig kielégítőnek voU mondha\'ó, drezember-ben és januárban ez kedvezőtlenné vált, mert egyéb kórnemek nagy száma mellett a már deczember hónap kö/epe táján fellépett influenza a megye majd minden vidékén éppen olyan mérveket öltőit, mint a négy év előtti hasonló járvány alkalmával; alig volt ház, melynek e bajban szenvedő betege ne lett volna; kórkimenet tekintetéből azonban a jelen járvány szeiidebb természetűnek volt mondható, mert az esetek nagy számához képest súlyos lefolyású comp-licatíók gyéren észleltettek. Február hónapban az általános közegészségi állapot javult és márci-iusban a csáktornyai és novai járások kivételével ismét kielégítővé vált, sőt a megye egyes vidékein teljesen kedvező lett.
A gyermekek közegészségi állapota a közlük felmerült járványok miatt egyáltalán kevésbe volt kielégítő, mint a felnőtteké.
Az észlelt és gyógykezelés tárgyát képezett betegségek közt a légzési szervek bántalmai adtak legnagyobb száza-
TÁRCSA.
Egy komoly hang.
Kzer éves finnepet ül Nemsokára azép bonunk -Ktgrr éve, hogy mi itten Törvényeket alkotunk (
Megvillant a dirső eszme! Harsan hí nem szétfutott; fi \\ !i;:sü -.k össze régiséget: iNisktt, kardot, vaaboUit
Persze ezek ünnepük meg?\'. Majd a diraő szent napot ; Melyen látván szent kiralyiiuk AjK\'slnli hont kapóit.
Ezeredik évünnepet — Ne a régi tárgyakkal Cnnepeljük meg honfiak! Félre ittea azokkal!!-
Legyes magyar — minden magyart Kz az elsB kelléke -Magyar rnbát — es ünnepre — Varrása magyar-föld népe!?
Kz leend majd az ünnepünk Koronája és fénye f Nem pedig a homályos mult i>irih-darab emléke.
Magyar mhaí Magyar rtiha!! Te a magyar undora!? K mért éppen a magyar nemzet Hozzád olyan mottóba ?
Te helyetted: német, franczia \'tuR3\'°i!ű kell — faja r — divat.. ¦ l\'taanzn. mát nemzetet,
magyar magadat!
Magyar ríjak !. hozzátok szót beszedett beszédem ;
Vajha minél számosabban Követnétek kérésem?:
Kzer éves ünnepet ül Nemsokára nemzetünk — ; f\'gy lesz fényes, ha mindnyájan Disz-magyarban ott leszünk 1
Megbámul majd külföld népe. Megbámulja a magyart; Hogy e parányi kis nemzet — Újra — ismét összetart I
Rohadnak légy hive magyar l Ne hord a más nemzetét — Magyar szivünk, magyar ruhát Hordjon njra szerteszét*
FAR KA SS KÁROLY.
A csavargó
Elbeszélés. Irta: ABRAY KAROLY.
— Ezt a 4csavargót" a helység korcsmája előtt találtuk részegen, csak nagy nehezen tudtam lelket verni bele. Semmiféle irása nincs, aztán nem tudja, vagy nem akarja megmondani, hogy hova való;, behoztam hát, hogy beszéljenek itt vele kígyeiinetek főbíró uram .... Soha se dülöngözzék kegyelmed néném asszony, hittem álljon egyenesen, ha tud, aztán teleljen erobűtrséggel, ha a főbíró ur kérdezi.
Ily szavakkal kisért be a kisbíró egy foszlányokba burkolt nőt a helység kőz-hazához időszakonként meg-meg fogva azt, hogy el ne essék.
A nő nem volt több, mint legfolebb 40 éves. egykor talán -szép lehetett, de a szeszes italokkal való tuu>ág03 élés, a
rendes táplálkozás hiánya s talán a mértéktelen kicsapongások is élte delét már jóval túlhaladottnak mutatták, csak szemeinek szakadatlanul föl föllobbanó tüze engedte gyanittatni, hogy még nem oly koros, a minőnek lenni látszik, mig az ajkai körül lebegő gúbyosan keserű mosoly szomorú élettapasztalatoknak eredröénye lehetett.
A főbíró vizsgáló tekintetet vetett a\' nőre, ugy tetszett, mintha reá iüggesz-tett éles szemei aunak szive legtitkosabb redőibe akarnának behatolni.
Sokáig, fokozódott érdekkel nézte. Aztán némi szünet múlva kérdezé:
— Hova való maga jó asszony? A kérdezett vállat vont.
— Mit tudom én? . .. monda gúnyos közömbösséggel, keresse a kinek szüksége van reám. Nekem ugyan éppen nincs.
— Nagyon lönn jár ám ennek a sze mélynek a szája, nemzetes főbíró uram, szólott boszankodva a kisbíró, jő lesz vagy egy huszonnégy vagy negyvennyolcz órára az egyesbe küldeni, hadd üljön ott kenyéren, vízen, majd lentebb kezdi akkor.
Kend sem osztogatná azt az egyest olyan könnyen, ha magának kellene, feleselt az asszony élesen, szikrázó boszus tekintetet vetve a törvény emberére.
— Hallgasson jó asszony, én beszélek most kegyelmeddel! monda hozzá a főbíró.
Az asszony gúnyosan válaszolt:
— Azt is /megtehetem. Van elég időm, hogy hallgassak. j
— Magával talán má«utt nagyon szigorúan bántak.
A kérdezett gondolkodni látszott, aztán szomorúan sóhajtott fel.
— Jól mondja főbíró uram, nagyon szigorúan bántak el velem I
— Lássa, én szépen akarok magával beszélni. Én az eltévedettbeo is ember társamat tekintem.
— Mindegy már énnekem, fóbiró uram akárminek is néznek.
A főbíró helyteler.itöleg rázta meg őszbe borult fejét.
— Nem jól beszél maga szegény asz-szony, nem jól; igy csak azok szoktak szólani, kiknek szivében már nem él Isten.
— Az enyémben sem él. Nem bizony!
— Maga beteg, nem tudja mit beszél.
— Bizony nem szoktam valami nagyon válogatni a szavakat.
— Maga nem volt mindig ily állapotban, bizonyosan valamikor jobb napokat is látott.
A nő fölsóhajtott.
— Az is meglehet! . .
— No lássál -. A hiba megismerése első lépés a javuláshoz.
— Önhibám s mások szigorúsága juttattak ide.
A főbiró ugy tátszolt, hogy mélyen meg van hatva Szemeit törülgette kék-virágu zsebkendőjével.
— Valami esett bele, monda a kis-biróhoz, araint fölnézett.
Aztán ismét a nőhez fordult.
— Üljön le kegyed arra a lóczira ott, várjon, az nem jő, üljön erre a
székre, monda, a mellette levő karos széket tolván a nő közelébe, aztán ha nincs ellenére, beszélje el élettörténetét.
A nö b\'oszankodva mormogott valamit magában, talán azt, hogy milyen kíváncsi ez a vén ember.
— Üljön le leányom, szüksége van a pihenésre ... De ha talán fájna kegyednek az az elbeszélés, hagyja el, nem mondottam semmit.
A nö tántorgott, kénytelen volt a . karosszékben megfogódzni, hogy el ne essék, vörös földagadt szemei könnyükkel teltek meg.
— Az Isten áldja meg a főbiró urat. Ha nekem ilyen atyám lett volna.
A főbíró megrettenve rázkódott ösz-sze. A kisbíró azt vette észre, hogy szemeiből könnyek hullanak. Talán e miatt a „Csavargó" miatt! Soha bizony, érdemli is ez azt!
— Megakarja-e mondani, hogy hova való? tudakolta a főbiró szelíden. Különben nem kényszeríthetem reá.
— Hát ha akarja főbiró ur, elmou-dom egész históriámat. Nagyon régen nem találtam ilyen jószívű emberre. Aztán az arcza is mintha ismerős lenne előttem, olyan nagyon hasonlít egy másikéhoz, kit, ha szigorú volt is hozzám, halálomig tisztelek.
Kínos hosszantartó fulasztó köhögés fogta el a nőt, melle zihált, lélekzete fönnakadt, egész arcza szederjes lila-színűvé válr.
(Vége következik.)
HARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS 28-án
lékot ezekem kivüí pedig a csúzok, bél-huruíok, hasi bagymáz, valamint gyermekeknél szórványosan a hökhumt, dyphtentin, torokgyik fordulLak elö em-Ütfc-st érdemlő számban.
FeiemlilendŐnek tartom, hogy chole-rának egy esete meiüit fel, egy a déli vasúton Budáról jött vasúti fütő Kanizsán megbetegedett s meg :s halt
A jievenyíertözö kórne,mek közül a , ronc-ioíó toröklob 21, a vörheny 3, hagymái 2, kanyaró 2, a*vérha&,és hökhurut pe*g egy egy községben Öltött járványos jelleget; a járványokat egyenkint említve: roncsoló toroklobban Alsó \' Lendva,Hárraasmalom, Gyertyános Kóth, Szt-György völgy, Nemesnép, Szécsi-Szt. László, Kapcza, Keszthely. Vonyarcz, Kanizsa. Csáktornya, Diszel, Ba\'a" on -Füred. Petend Kővágó Eörs, Kapolcs, Nova, Ságod. Szt. - A d orjá n és Bor fa községekben megbetegült 386, vagyis az ezen községek összes 44653 főnyi lakosságának 0-8fiulb a. a betegek közül meggyógyult 231- t59-857„l, meghalt 151 (39*ll*L), iiiircinus hónap végén további ápolás .alatt toaradt 4 (1.4"|0).
Vérhasban Besi-enyöben Ö72 lakosból hetedük 12 ^ lakosság 1-780/, ka), a betegekből gvógyutt 10 (83-34*1,). meghalt 2 (1 fi 660<o). — íiasi bagymáz Ka-pornapon, Kő vágó-Korsón (3255 lakos), betegiilt 27 (p:83°,0). gyógyult 22 (Sl 5°i0), meghalt 5 {58\'5"j,). — Kanyaróban Szt.-Gróthon é> Tekenyén 3136 lélek közül betegíiit 103 (3.28*fJ,ezekből gyógyult 99 (9<i*12%), meghalt 4 (3.88*L)- — A vörheny Kanizsán, Tjötkön és Vindor-nyafokoTi uralgott 57 kóresettel, melyekből gyógyulással végződött 34 (60*i,), halállal 12 (21°|#) és márczius utolján tovább: ápolás alatt maradt 11 (19"/») Bökhurutban ZalabérDeo 18 gyermek betegedett meg, kik mind meggyógyultak.
A vármegye löorvosa a dyphteritis elleni intézkedések felülvizsgálata czél-jából október hónap\'ian Csáktornyán és a rókáéi majorban, továbbá Nováu meglátogatta a betegeket s mindenütt arról eyözödött meg. hogy a hatóság a gyógykezeltetés, — ferötleaités tekintetében minden lehetőt teljesít, azonban a ra-gályozás megakadályozásának legfőbb követelménye, a betegnek ti ljes elkülö nitése, a lakásviszonyok miatt lehetetlenség.
A tiachomában szenvedők gyógykezeltetése a szokott módon teljesíttetik, a betegek száma lassan ugyan, de mégis apad, az esetek legtöbbje a kórnak enyhébb alakjához tartozik. Van szereocsém e helyen Örömmel jelentini. hogy a nagymélt. belügyminisztérium dr. Böbm Sidney per.akt járási és dr. Vizteleki Fülöp körorvosoknak a trachomésok 2>ógykezelése körül kifejtett rendkívüli buzgalmukért elismerését fejezte ki
A véd himlőoltás a múlt évben 39 oltási körben 38 orvos által teljesít e-tett; beoltatott Összesen 12784 gyermek, ezekből jó sikerrel 12743; összehasonlítva ezen eredményt az 1892. évi oltás ere«.menyével, a midőn 13322 gyermek s jó sikerrel 13255 oltatott, a különbözet 18^3 ban 538 ellássál keve t.ebbet mutat; újra olt a ott 1893-ban 10213, 1892-ben 9172, tehát 1893 ban 1041 -gyei tölib.
Bonc/vizsgálat Összesen 4S esetb-n teljesíttetett., kus/onötször törvényszéki tnegbizatás folytán és huszonháfomszor rendőri tekmtetböl halál legközelebbi okai,voltak a törvényszéki bonczolatok-uál: 8 elvérzés, fi agyvérömleny, 2 agyhártyalob, 1 lüdölob, 2 szivhüdés, 2 veleszületett gyengeség, 2 fuladáa, 1 l.asbártyaiob, 1 mérgezés; a rendőrieknél: 2 elvérzés. 2 agy>rá\'.ódáJ, 1 lüdölob, 2 tüdőguta. 1 mellháityalob, 8 szívszélhűdés, 1 cholera, 1 hóiyagrepe-dés, l bélhurut, 3 mérgezési gyomorlob 1 elvetélés. KülsÖ bullaszemle rendőri tekintetből történt 45, súlyos sértés bejelentetett 21.
(Folyt, következik)
Hírek.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről kozhirré tétetik, hogy N.-Kanizsa város 1894 évi házbér és L, II. oszt. kereseti adó kivetési lajstroma az 1S83. évi 44 t cz. 16. §. értelmében a városi adóhivatal hivatalos helyiségében a mai naptól számított 8 napon át közszemlére küétetett oiy czélból, bogy ezen idő alatt a hi vatalos órán belül bárki által betekinthető, hogy a uetáni észrevételeit éspedig\': a) azon adózókra nézve, kik a ki-vei ési lajstromban megállapított adónemmel a mii ! évben is megadóztatva voltak, a közszemlére kitétel napját, b) azon adózókra nézve, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval a-folyó évben első ízben rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskéjükbe történt előírást követő 15 nap alatt a
városi tanácsnál iráiban megtehessék. Nagy Kanizsán, 1894.évi április hó21-én.
A városi tanács.
— Főtisztelendő Farkas Lászlót, a nagykanizsai kath. fögymázium tgazga tóját és a kegyesrendi ház főnökét, saját kérelráére a kegyesrend kormánya kettős állásától felmentette, k helyébe a kanizsai ház eddigi másodfőnökét főt. Sárgay Antal tanár urat nevezte ki. Midőn az nj házfőnök ás igazgaló urnák gratulálunk, egyszersmind fájó szív vei vesszük tudomást Farkas László ur lemondását, s reméljük, hogy sn-lyosnak látszó betegsége a jótevő nyugalom által enyhülni fog a ő ismét visszatérhet megszokott foglalkozásához, melybeu oly sok babért aratott Adjt isten, hogy ugy legyen!
— Jubileum Szentmiklósy Gyula a napokban ülte meg főszolgabírói hivata-
^iskoiásának 10 éves jubileumát Ta-poiczán. A járás jegyzői kara díszes albumot nyújtott át neki s melegen üdvözölte öt, a város közönsége pedig fényes bankettet rendezett tiszteletére.
—• Halálozás. Szekeres József városunk egyik-köztiszteletü polgára városi gyámi ellenőr ápril 24-én meghalt Budapesten, kinos or"vosi operatió után 68 éves korában. Benne dr. Szekere3 Jó zsef kórházi főorvos szerető édes atyját gyászolja. A családi gyászjelentést részvéttel közöljük a következőkben: Alulírottak mély fajdalommal jelentik, hogy a forrón szeretett férj apa. após és nagyapa. Szekeres József, nyug. gaz datiszt, 1848—49. honvédhadnagy, városi árvapénztári ellenőr ur, folyó hó 24 én éjjel fél 12 órakor, életének 68 ik. boldog házasságának 39-ik évében, a halotti szentség ájtatos felvétele és hosszas szenvedés után jobb létre szenderült. A boldogultnak hűlt teteme f. évi április hó 27-én d. u. 4 órakor fog Batthyány utczs, 658. számú házban a róm. kath. bitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 28-án d. e. 10 órakor fog a helybeli szent Ferenczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni Nagy-Kanizsa, 1894. évi ápril hó 26-án üzv. Szekeres Józsefné, szül. Boncz Erzséhet, mint neje Dr. Szekeres József, Lujza, férj. Bursícs Antalné, Anna, férj. Kirchmayer Lajoané, Erzsike, mint gyermekei. Dr. Szekeres Józsefné szül. Boda Carolin, mint menye. Bursics Antal, Kirchmayer Lajos, mint vejei. Bursics Irma, Erzsike. Kirchmayer La<-jos, József, ATrVal. Erzsike, mint unokái.
— Csáktornyán önállóan a váró* szándékozik Ko-suth-emléket felállítani. Kossuth holt tetemének hazaszállításakor a vasutnáli költség 740 frt 50 krt tett ki.
— Hymen. Mult szombaton esküdött örök hűséget Kramancs Viktor periaki kereskedő Vogler József sxéchénykuti birtokos ktxlves leányának: Olga kis asszonynak. Szívből kiváouuk sok szerencsét az. oj házaspárnak.
— Szerencsétlenül járt Viisntl munkás. Pankász György vasúti napszámos ápril 24-én d. e. 11 órakor a barcái pályaudvar közelében levő va-, sut vonalon annyira belemé yedt munkájába, hogy nem vette észre a teljes sebességgel kÖ/.eledö gyorsvonatnt s az öt leütötte, lábán keresztül robogott. A szegény embert a n.-kanizsai városi kórházba szállitottík hol ballábit amputálni kellett. Életben m iradásiíliO\'. kevés a remény. 1
— Gyászhír. Rituper Károly kir. adóhivatali ellenőr. Rózsavölgyi Borcsa férj°, ki Nagy-Kanizsan hosszanh ideig hivatal os kod ot\'. s a tiszti szövetkezetnek buzgó pénzlárnoka volt — élete 44 ik évében BudapesteH--xmeghalt. Jellemes, derék ember volt. Béke hamvain!
— Eljegyzés. Weiszmeyer Lipót városunk kereskedő világának egyik ro konszenves fiatal tagja, a Zerkovitz Zsigmond éi társa borkereskedő czég főnöke a napokban jegyet váltott Weisz Eugénia kisasszony nyal, Weisz Adolf nyitramegyei földbirtokos leányival.
— Házitolvaj és orgazda részedéi nies szövetség. Valami Varga Györgyné nevü mosónő leginkább s/ereiett kereskedők háziKzolgáira mosni és megelégedett a mosásdlj helyütt holmi bolti czikkekkel és p. o cukor, kávé, rizskása, petroleom, sőt a cognacot sem vetette meg, A hálójába kerített házi-szolgákat |>ersze aztán lassanként nagyobb mennyiségű bolti czikkek é$fc>e-nésére tudott hi/.tatni, ugy, bogv laka sán, egész kis riókraktár volt már ily«*n czikkekból; de hát. valahogy kitudódott biz ez és a lakásán—inflagrantt— meg tartott kutatásnál ugyancsak szép kis mennyiség került elő. — Legutóbbi bűntársa a Scbwarz-Tauber czég szol gája Möndel István volt, ki lassacskán ellátta őt mindennemű házi szükségle-
tekkel. Mindkettőt átadták a büntető bíróságnak.
— Nagyenyedi Rózsa Bertalan cs.
éi k. vezérőrnagy m. k. 82-ik dandár parancsnok e hó 24 én városunkbau időzött a m. k. 20 ik honvél gyalogezred megvizsgálása végett.
— Török Ferencz cj. és kir. altábornagy, Magyarország csendőrségének főparancsnoka e hó 23 és 21-én szemlét tartott a nagykanizsai cvendór sza kasz fölött.
— Kómán ezredes a m. k. 8 ik | honvéd huszárezred parancsnoka megvizsgálta f. hó 25-én a városunkban és vidékén tartáson levő honvéd lovakat.
— LŐálütas. Zalavármegye al^píni hivatalának 1894. évi február 2ó-én 3870 sz. a. kelt rendelete folytán Nagy-Kanizsa város részére az idei lóosz-tálypzás május 7-éo tartatik meg, a ló tulajdoné sok felhívatnak miszerint lovaikat e napon reggel 7 órakor a f-dső
\\ templom melletti térre vezetessék e!ő. Az elö nem vezetett lovak tulajdonosai az 1873. évi XX. t. t/.. végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 7. §. értelmében, lovaiknak esetleg valamely szomszéd községbe leendő utólagos elővezetésére utasittandók és minden ló után 15 forintig terjedht tó birsaggul büntetendők.
—\'Fegyvergyakorlat. A/. 1894. évi \\ tavaszi fegyvergy.ikoriatn áprii 16. és 30 ugy május 18. napja tűzetett ki, mindegyik napon 2 50 cs. ás kir. 48. gyalogezred be li tartalékos vonul be.
— Sorozás. Az idei fösorozás eredménye Nagy-Kanizsa varosban a következő: előállíttatott 294 hadköteles, ebből felavattatott 73, felülvizsgálatra
: rendeltetett 10, kórházba 1-
— Lapunk szerkesztője a „Zalai Közlöny" mult 17-ik számát még össze állította s a lap megjelenése napján utazott hosszabb idejű gyógykujárá. — A hírneves gyógyerejü Szent-Lukács fürdő
! remek palotájának II ik emele\'érŐl szem léli ! a lejedeimi Duuaforyó hömpölygő habjainak örökös hullámzását és szivja az átellenes kies~ Margitsziget illatdús levegőjét szob ács kajának nyitott ablakán keresztül és hogy a betegnek sajátságos édes öröm ¦ is legyen, kedves unokái rajongó kedvteléssel ugrándoznak körüiötte és f radh.itlan cacsogás-sal ingerliK mosolyra fájdatomdult ajaka\', íme, a természet Ura, mg a betegségre is nyújt enyhítő balzsam gyógyirt a családi gyönyör ártatlan élvezetével.
— Nagyságos Spitkó Lajos kir. tan. főigazgató, a helybeli logymuá-/.iumot látogatta folyó hó 20, 21, 22, 23 ós 24-io. Behatóan megvizigálta a szellemi és anyagi ügyeket, s tapasztalatainak 24-én tartott konferenczián ado\'.t kifijezést. () nagyságát ismét les/, szerencsénk üdvözölni körünkben «z érettségi vizsgálatok alkalmából.
— A déli vaspályán május 1 tói kezdve a menetrendben némi változás áll be. Ugyanis: Barcsról naponta vegyes vonat érkezik Nagy. Kanizsára reggel 8 óra tájban. A vegyes vonat reggel fél 7 óra helyett. 10 órakor in-
i dul Nagy-Kanizsáról Budapestre és Bu : dapestről ugyancsak a vegyes von.ii
esii 10 óra helyett 8 órakor érkezik ; Kanizsára. A postavonatok maradnak : az eddigi szerint, ellenbet. a gyorsvo
natuá! 5 pereznyi külömbség van.
— Örömmel halljuk, hogy a helybeli öuk. tűzoltó egylet zenekara, mely a vonós instramentnmokkali bánásmódot is dicséretes igyekezettel program injába vette, pünkösd napján egyik templomunkban zenés misét ad elö, melyikben? azt még nem tudjuk.
— Mózes György a helybeli fogyni-názium I. oszt. tanulója ^O-án meghalt Kis Kanizsán. A főgymnáziuui ifjúsága az esős idő miau nem jelenhetett meg, de osztálytársai küldöttségileg képviselve voltak a temetésen. Főt. Kale^ok Leo az elhunyt ifja osztályfőnöke vezette a 6 tagu küldöttséget, szép koszorút helyeztek a kopor=óra.
— A radai uj templom felszentelése ápr. 22-én tartatott meg. Az egyházi remek szónoklatot Papp Károly t. kanonok, kiskomáromi plébános tartotta.
— Heghivő. A fityehízi önkéntes tűzoltó-testület saját pénztáfa jávara f. évi május 6-áu, kedvezőtlen idő esetén püokőid másodnapján a község erdejében Zártkörű Majálist rendez, melyre ktvöl czimzett urat (és becses család ját) tisztelettel meghívja a rendezőség.*) Belépti-dij szjemélyenktnt bor, uzsonnával ellátva 1 frt 50 kr. Kezdete d. u. 2 órakor. Jó zene és pontos kiszolgáltról gondoskodva van. Felül fizetések
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
— Tüzek a környéken. A merenyei határban az úgynevezett .Sári" begyen f. ápril hő 21-én éjjeli 2 órakor tüz ütött ki ismeretlen okból, — leégett egy pincze és présház, egy prés és több hordó, a kár 200 frtot felflL — Fitye-házán is tüz volt f. hó 21-én az éjjeli órákban. Elégett 3 istálló — pajta, két darab tehén és egy borjuk a kár 800 frtra tehető; a tüz keletkezésének oka ismeretlen.
— Egy kedves család eltávozása ozitofi hír laputik muft számába tudtunk és akaratunk nélkül került bele abban az alakban, a melyben az megjele it. Személyi kultuszt nem űzünk. Ezt az irányt általában, a jelen esetben pedig különösen helytelenítjük.
— Heti biztosok e héten (ápril 30 — május 5.) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület ovodáibsu Sauer JanÖné, Hirschel Edéné választmányi tag urnók.
— Heti felügyelő e héten (ápril 29 — május 5.} a nagykanizsai önk. tűzöl ó egylet Örtanyájín Fekete József főparancsnok! segédtiszt ur. A VI és VII ik kerületben Fieischhacker Ignácz szakaszparancsnok ur.
— „A Kossuth Lajos emlékének megörökítésére alakult országos bizottság" elnöksége tisztelettel felkéri az összes vidéki gyűjtőiv tartókat, hogy a mennyiben a gyűjtött Összegeket a pesti hazai első takarékpénztár egyesülethez még be nem szolgáltatták volua. az iveikbeu jegyzett és megjegyzendő Összes adományokat a nyilvános nyugtázás megkönnyítése érdekében, valamely ottani helybeli esetleg vidékbeli lapban díjtalanul közzé Letetni töreked jenek, ennek megtörténte után pedig a gyűjtött összegeket a vonatkozó gyűjtő ivek és lappéldányok kapcsán a pesti hazai első takarékpénztár egyesülethez beküldeni szíveskedjenek. Budapest, 1894 április\' hó 18-áo. Hazafias üdvö/.lettel az országos bizottság elnöksége Gróf Battby íny Lijos, Tolnay Lajos.
— Rövid hírek. A római katakombákban 2 ik századbeli képeket fedeztek-fel. — A .Jókai" szépirodalmi he tilap főszerkesztője Komócsy József lett. — A szobránczi fürdő leégett — Az Albrecht hg. nevét viselő gyalogezred 150 éves fennállását jun. 24-én ünnepli Kaposvárott. — Kossuth Lajos temetési köl\'sége 70. ezer frtjaba került a székes fővárosnak.— A delegstio Bpestre m;íjus 25 re hivatik össze. — Hódmező-Vásárhelyen socíaldemokrata zendülés volt mult szombaton, a csendőr lovasság sortüzet adott, 5 egyén megsebesült, 3 meghalt. — Baranya-sellyei róm. kath. iskolában a fiuk egy Kos-sutharczképet naponta friss virággal di-s/.itik fel. — A budapesti Audrássy-uti virágkorzó május 12-én tartalik meg. Főrendező Rohonczy Gida. — A gÖrö^g-országi földrengés 130 emberéletet pusztított el — Zala-Egerszegen a difteri-tisz fellépett — Kossuth emlékszob rára Bpest székesfőváros 20 ezer forintot szavazóit meg. — Báró Jósika Miklós és neje hamvai haza, Kolozsvárra szállíttattak.— Ápr. 24-én volt 40 éves fordulója ő Felségeik házasságának.
*) Ugy vagyunk értesülre, hogy aziresen látnak minden intelligens egyént a- résztvevő kÍKEónség között. Ajinljnk a jó ügyet a mn-- közönség támogatásiba
T
A nagykanizsai kir. törvényszéknél kitűzött bűnügyek;
1894. április 30-á n.
1. Talár János éá;\'~társa ellen csalás büntette miatt, végtárgyájás.
2. Goldschmr.t Zsigmond ellen lopás büniette miatt végtárgyalás.
3. Koszednár György ellen gond. okozott suly. testisért véts. miatt végtárgyalás. ^
4. Beretz Aladár ellen sikkasztás vétsége miatt végtárgyalás.
5. Kofnyek István és társa ellen közokirat hamisítás btte miatt 2 od bir. ítélet hirdetés.
6. Uíjkai Lajos és társa elleni bűnügyben III ad bírói Ítélet hirdetés.
7. Kötél Vendel elleni bűnügyben III ad biró ítélet hirdetés.
Május 2 á n. I. Fatir István ellen gond. suly. tes-tisériés véts. végtárgyalás.
2 Mrázovics Horváth Mariska és társa elleni bűnügyben 3 ad birói ítél. hird.
3. Furái István*elleni bűnügyben 3 ad bitói ítélet hirdetés.
Május 7-é n.
1. Szabó István ellen gond. okozott suly. testisért véts. miatt végtárgyalás.
2. KortÓber Imréné szftl. Nagy Órzse ellen ember ölés véts. miatt vég tárgyal ás
3. Hazai Ferencz és társa ellen lo pás btte miatt végtárgyalás.
4* Horváth Anna és társa elleni bűnügyben 2-od bírói ítélet hirdetés. 5. Jakopánecz Francziska fér. Paohos | Andrásné elleni b. ügybe ítélet hirdetés.
Vegyese
— Tartós gyógyslker. Fájdalmas
csűznál, a derék-, testrészek, -és a forgó köszvényes bántalmaiuál ál „Moll-fele franczla borszesz és só--ya! való be-dörzsölés sikerrel haaználtatik\\Eey üveg ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle ké szitmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Heori Nestlé-féle gyermekllszl. mely Nestlé vegyész által Veveyben 30 évvel ezelőtt találtatott föl. azóta nemcsak az egész szárazföldön, hanem a többi világ részeken is óriási elterjedésnek indult s a legeleő tekintélyek és gyermekorvosok ÁJtal az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első. helyen áll. Mig a tej hogf\' tartósabbá válljék, gyakran szóíia bor és száliczil savval vegyittetik Össze, mi a gyerme . kek organizmusára idővel legkátosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermekliszt oéi telje.sen kivan zárva, a cscsemök örömest veszik magukhoz, tőle virágzók és erőteljesek s ami fődolog egyenletes táplálékuk van, melynek készítéséhez vizben néhány tarló főzés elégséges, születéskor mint tejet iszszák, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nest lé-féle gyermekliszt a táplálékonyság minden sajátságával bir. s azonfelQJ gyártása is felette ész; szerű. A gyermekiiszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik elö. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, ecy készü ékbe öntetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonban 40—50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér héj legfinomabb buzalisatböl állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részeiben csak a kenyérhéj használlatik föl, a légeny-gazdagság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légeuydús vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tej-ösazetélel előállítás: módja, melynek tápláló voltát a laikos is könnyen át láthatja. Az előállítás módja nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításba vaa helyezve. Végül megemlítjük, hegy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek gyomor katarusánál, cholera nostras eseteinéi mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható,..mely Hilajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggá! előnyösen sorol-tatnnk elő.
— Tilos a csók. Arról sokan lud-nak, bogy betegek leltek, mert nem kaptak „Ő" iöle csókot; de nem azt, hogy csókló! lettek volna betegek, vajmi kevesen tapasztalták- És mégis akad egy orvos, aki azt állítja, hogy a csók minden féle betegség okozója, és aki azt kívánja, hogy c. ókolódzást egészségi okból törvény utján tiltsák meg.és büntessék. Természetesen amerikai ez a szigorú 0rvO3 ur, Ohióban élt és on szerezte tapasztalatait. Bizonnyára egy öreg száraz tudós, aki halottaskamrák-ban és kórházakban élt mindig és valami nő gyűlölő agglegény, aki soha sem élvezte édességét, gyönyörét, rsé 7ét némelyik fajta csóknak, amennyit annyi költő énekelt meg és a melyben annyian találták a boldogságukat. Mert ha valamikor ismerte volna az igazi csókot, tudná, belátná, hogy az eltiltani még törvénynyel s im lehet. Hoznák csak be Amerikábx azt a törvényt, két-három hét alatt, hogy benépesednék Európa az onnan átvándorló szerelmes párokkal, ifjakkal és leányokkal 1 Foglalkozott a dologgal egy bécsi orvosi szaklap is, de ez már nem mert olyan általánosságban beszélni a csókról, mini az amerikai orvos. A bécsi lap kii lönbségeket tesz csók és csók között. Ajánlja a szülőknek, hogy a kis gyermekeket ne engedjék idegenektől, vagy cselédektől csókolni és ne szoktassák a gyermekeket arra, hogy idegen gyermekekkel csókolózzanak. A leinőttek egymás üdvözlésénél vagy búcsúzáskor ne csókolózzanak, mert ilyen csókok által mindenféle betegség, difteritisz, vörheny, nátha, köhögés könnyen átöröklődik az egészségekre is. Szóval — úgymond a német lap — csakis olyan esetekben csókolózzunk, a mikor a csókot nélkülözni uem tu íjuk Ilyen formában már jobban elfogadhttó a rendszabály — különösen a két nembeli felnőttek s/ámárá.
HARMINCZHARJtfADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
Színészet.
pénteken az tAraay ember\'1, Jókai drámája kerait színre felére leizállitott helyink, kai s valöasinflleg e körülmény \' volt okozója, az előadás nem tartozott a sikerültebbek koséi a hírneves író épngy, mint e kiváló Jr.)iii.i;a mindig hatalmas vonzerőt gyakorol a ^../iinségre, nem szükséfes ép akkor leszáll i . j; . a faeiyárakat. — mi kétségtelenül béoitó-|u hat az előadók ambitiójira. Klsö torban keil ktemelBüok Habnel Arankát, ki a Senki --igeiének bajos \'akóját (Soemi) szeretet-e inelin közvetlenséggel személyesítette meg, a . ijízta ártatlan női lélek odaadó szerelme nyil-íjnnr meg mindea ténykedésében. Mellette Kcalré Irma osztozott az elismerésben, ki Tímea szerepét mély érzéssel játszotta t Szo\'inszky n\'.i- ida, kt Áttalia viharos szenvedélylyel telt 1,-Uidetét mt\'glepő élethűséggel oldotta meg. Könyve* dicséretreméltó ügyek\' zetet s drámai ¦rwt tamwitott l\'imár Mihály szerepében. Ili-elérettél emlitja* meg Endreit, fehérvárit, íjamét és tuUy Terézr.
hí ombaton „Sátánit-!, a kleveborgi vár &.d..ge" adatott öisievágó jó előadásban. Za-iaafát, ki mindjobban megnyeri a közönség :.„ :jzeir.-:. Gildeulövey Knut szerepében j)jB«*t szép énekéve! szolgait általános el-mnnrésre, Solti Pa-nla mint Frida bárónő tiszta rjeaféafi hangjával, elfogulatlan játékával be-bizonyította. ho|(y az operett előadások egyik ItiBi rej-t képezi Kóvt-ssyné kedves volt. mint mindig, tökéletes játékában. minden mozdulatába u A siker oroszlánrésze ez e-tvr is Kövessyt illette, Ax*-I s-erepében miivészelének egész tárhazái mulatta be. Kifogástalan volt Hétéayi, juioi -*o(-he, maniiiis, Szabó Irma (Sybiíia grúlaé), Fehérvári (Anzelm). Szilasí (Bernhard Mfi-desi A tal (Vakesjold), I\'.-sti (Styerna)
Vasirnap egy kebelbéli azerzó műve, a iar*n!at j-les komikusánaf Köveaay Albertnek bohózata .A primadonna\' került jól látogatott biz előtt színre Ha Köreasy nr eaak olyan iiioétz v<d>-3, mint drámaíró, akkor nen, lehetne róla állítani, bogy jeles komikus Egyébkent a vasárnapi közöaaég egy réizének viharul tetszését érdemelte ki ezen bohózat és e-is valami Szójátékai közül egyet izleltetőnek cikkor inlaz te ógörögül*, ha melletted L-íórög ül." A hölgyek közül : Habnel Aranka, \'u nuvetsyné (Primadonna). Szolinszki Olimpia ¦ylT^íis az urak ktuul Köveasi. Hetényi, Kndrei és Pisfti jó kedvvel mókáztak, improvizáltak és b irzezeltek szerepeikben.
H etfőa II*-rrzeg Ferenci vígjátéka „ A I janim testőr" került szinre másodszori előadásban Vaég a ahatotabban es tökéletesebbea, mint első alkalommal, miről élénk tanúbizonyságot tön a «ép gzamhu megjelent előkelő r....-.\'ii«ég folytonos tetszéanyilvánitása.
Kedden április ""J4-én „Juiins Caeiar" .¦i\'-bakesoeare traged ája került s«inre. S itt első sorban a közönség distingvált ízlésének ke II elismeréssel adóznánk, mely az első Scbikespeare-estély alkalmából a néző-tér majd minden zugát megtöltötte, nemkülönben dicséret illeti Kakodrzay igavgatót, — bogy a lentr-ees tragédia szinrebozása által a hétköznapi operettek s bohózatok helyett ünnepet szerzett i színházba jin közönségnek. - ez oanepi hangulat hatása teljesen meglátszott a* etít\'l-i művészeken, kik egytől-egyig feladatok ariicastatan állottak; kosa ok el-ő\'helyeu illeti B*g az elismerés Könyvessy. Endreit, líakodczayt --s Hctényit. Könyves Itrntai szerepét drámai erővel és hévvel játszotta meg, minden mozdulatán, kifejezésen s egész Játékán végig meg-mzoti a.mély lélektant tanulmány s Inni, különösen nagy hatást ért el Caesar meg-nagjf jelenetében s midőn annak árnya előtte megjelen. Endreinek antoninsz szerepe bőséges alkalmat nynjtott tehet-égét kifejezésre juttatni s az néki minden izében tíkerult. A szeretet érzelme ritkán nyilvánul meg közvetlenebbül, mint Caesar holtteste fölötti fájdalma kif.\'.résekor ¦ a római néphez tartott beszéde béta nélkülözte a szónoki formákat, líakod-caaybaa tökéletes és élethű 1= imélyesiiőre tatáit az összeesküvést szító Cassius; velők •¦rv-nlő miivétw magaslatán állott Hetényi (Caaca). I> csérettel említjük föl Szilasii (Julitis l\'&esar), Szolt szky Olimpiát (Portiad, Szabó Innal (Pindaru-) s Hahoel Annká\', ki igen bajos volt Liii-iu« szerepében. Megelégedéssel \'¦•nsutálhatjnk, bogy a díszletek csinosak te-l-
Utk - It-ljeSt.-;: éieilmek.
erdin . I>on (aezar" adatott elő. s az eg< iK- volt a l*gs>k-rultebbeknek. Kö-.\'¦asiué — kinek öltözkMésében nyilvinnlo diCrUcgvalt fínom Ízlését e helyen is fölemlítjtik, U&riuna szerepét művészi bravúrral t lúkéle-t-üiégge.1 oldotta meg, az 5 ktviJÓ teheuégé-bt-aép oly bű kifejezőre talál a fiatal ártatlan leányka, bájos zavarává! s tartózkodisávai, mint a nratfaj grófné Antu latos asszonyi lény- /.±_ :.. . tökéletes Don Cac-zar volt annak m-rulen könuyeloiüségével és nonralanceával. 3zrp lian?i.-L\'..tiNiiiaban ai operetté fülbemaszó kellemes zentje c-ljesen érvényre jírott. Szabó Irt;:* eatérői est*re jobban meghódítja az egész ^llgatóaigo\' i lalóbaii ritka jelenség, hogy •\'aJiki a szii.1 képezdéből kikerülve, ily bihe--*.-!.¦¦ ii rv>Vid idő alaU ily nagy-i/inpadi képes-téy>-t és jártasságot i universiiitist tanúsítson, 5;, ¦ azt . nála l\'ueblo Escadesko szerepében "i értve is örvendetesen \'apasztaltuk Követ-y Oo.<fr o leréltirnok szerepét a nála megszokott *¦¦ ¦iatuians.it\'_. jitizotta meg,; főkép nagy kalást ért el mP leivel ¦ a közönség frenetikus ttpsii közt toldo-ta meg azokat néhány sike--*lt rögtöDzéstel. Az entembie telj estéi; éhez ¦agykaB hozzájárultak AuUl (A király], KanUi T»Üa J Donna l\'raca ] Peati [Don Fernandez] *¦ -zilaai j Jíartinez kapitány.]
— Csütörtökön B. Szőllősi Ilona -Uléptével a „N\'ebinUvirág" került elöditta. « -\'\'ndégművétznö Den te de Flanigny aze-bei inkább jáiékiral, melyben tok tanai-¦"ii *¦ tziupadi otthoni a e nyilvinol — ¦int énekével nyerte meg a közönség tetazé-*«. mely ntóbbin íőkép kezdetben észrevehető *k az indispositiÓ, — minek azonban némi ^aipaláz is lehetett okozója — roerl hangja \'***óbb mind b.ztotabban t főkép a felső re-patereklien igen kellemesen csengett; iegtöbb ^*ze« értei Klastrom csendes ottbononk éta **»- és\'/Jnézi kezdetű énekével. Zajongby töké-»tfí r0|t Fernand Champlalro szerepében. Wetty mikrizö azellemfl játékával folytonos *7|duígben tartotta a közönséget. Csak egy ¦H óvatosaigi.t ajinlank neki, mert ügybuz-I»loa néha iu]zás!»a viszi Üetényi a detpen-,lu ssintgaigatot találóan ét élethűen alaki-gj« Anu\'oé. Kanrai Teréz, Fehérvári t Szi-lMl "intén jól megilltik heivöket. K.
KI nyert?
Hozás ápril 21-én. Bécs: 84 29 56 41 26 Grácz: 22 7 44 55 47
Kelé lós szerkesztő és kiadó ¦ RÁTOBFI LAJOS.
JNTylltt-ör
Nyentselyem llaslrunakra alkalmas kelméket öltönyönként 10 frt 50 krért és jobb fajtfcjiiakat is — valamint fekete, fehér és színes selyenikelméket méterenként 45 krtól II frt 65 kríg — sima. koczki«ott csikó zotf, mintázott és damaszolt stb mii-öségben (mintegy 24U fajtában és 2O-0 különböző szín s árnyalatban) szállít; pósubér és vámmentesen a privátmegrendeir.k lakására Hen-neberg (i. (cs kir udvari szállítói selyem-tryáia Zürichben. Minták póstafordutóval küldető -k Svajczba czimcettle vélek re 10 krot éa levelezőlapokra ö kros bélyeg ragasztandó
Április 28-án.
BORJÚ-GYOMROKAT
!e;ír[injzasabVi készjiénzhen vásárol SAMEL LEOPOLD
TEPI.ITZ, CSEHOKSZAli.
HIRDETÉSEK
Szemányl Ferencz
Pécs-Baranya vármegye tíirvszékileg bejegyzett
borászati irodája lőcseit.
Van szerencsém a n. é. kö\'.ÖDséaT becses tudoinására adni, mis:érint borászali irodínkhan több ezerekre menő hectcliter különféle borok vanaak újra maguktól a terjnplölctÖl eladásra bejelentve 109 pinczéböl.
Ezen eladásra szánt borok a termelők pioczéjében mind megvizsgáltattak (borászati uton) és azok tiszta, jó és természetes boroknak ismertettek.
Borászati irodánknak nem lévén más czélja, minthogy a nagy borfogyasztó közönség ezuion szerezhesse bü magának magától a termelőtől szükségleteit, valamint biztosi tani óhajtjuk (* világ előtt) baranyamegyei én pécsi termésű boraính jó hírnevét és még, hogy a nagy fogyasztó közönség ez uton julhasson igazán tiszta, jó, természetes, olcsó és hamisítatlan borokhoz.
Iga?: feladatunk nehéz! Különösen a mohtani viszonyok közepett, de kitartásunk és páratlan odaadás kiszolgáltatásunk következtében már is báron\'atos eredményt ért el borászati irodánk, mert a nagy fogyasztó közönség országszerte ez általunk iól felfogott kÖ7Ö< érdekű inféztnényfltiket támogatásával oly anv-nyirs magáénak ismerte, miszerint borászati intézményünk erkölcsi oldala is elismertetett.
Minthogy azonhan az 1S83 ik évi XXIII ik szigorú törvenyczikk életbe léptetése, valamint már jól kipróbált intézményünk harmadéves fennállása elég bi/.tosiiékot nyújt arra, hogy ezután is feltétlen bizalommal fordulhat műiden e^yes tisztelt c.ira megrendelésével e csakugyan a mostani időben az emberiség ezen áldásos intézményünk felé. És fötörtíkvésönk ezutánra is mindig a megrendelők érd-két szigorúan szem előtt tartani, valamint minden egjvs megrendelőnket fényesen s megelégedésére kiszolgálnunk.
Aa eladásra bejelentett óborok részletezve a következők:
1. Baranya délvidéki fehér asz Uili borok bectónként 18, 20, 22 írtig.
2. Baranya délnyugat vidéki fehér asztali borok bectónként 17, 20 forintig.
3. Pécsi termésű finom jó fehér asztali borok heclóakánt 24, 26. 28 forintig.
4. Pécsi fajborok, pecsenye borok, valamint szentmfklósi, ssiívasi 1879 évföl 1886. évigi termések hek-lúoként 30. 3G, 40, 42 frtig.
5. Jó minőségit siller borok hectónként 16. 18, 20 forintig.
6 Pécs vidékérői származó vörös borok hectónként 18, 20, 22, 24, 26. 28 forintig-
7. Régi villanyi. kÖTesdl kitűnőségek T-\'öros borokban bectónként 30, 36, 40, 45 forinJg\\
8, Pec« vidéki fehér. 1893. évi termés, uj 17, 1», 20 forintig. — Siller 15, 18 frtig hektónként
Végül megemlítjük, miszerint vidékünkön igen jó és fieom törköly és szilva pálinka is kaph-tó a termelőtől nagyobb mennyiségben és kicsinyben; nagyban törköly-pálinka hectónként 40 írtért. «7Ílva-páHnk» pedig hektónként 60 furintérf.
Az eladás kicsinyben és nagyban a világ bármely részére is eszközöltetik; Kívánatra a borok elküldéséhez hordókat is adunk, melyek olcsón számittat-
nak és a melyeket esetleg a fölszámi-lott árban bérmentve vissza is fogadunk.
Megrendelések, ugy minden egyébb levelezések a borászati irodához: Pé • esett, Gyur-utczH 9-ik Bzam, Sze-manyl Ferenczhez inté/.eadók. A megrendelt borok az iroda által legszigorúbb ellenőrzés mellett küldetnek el a megrendelőknek utánvét mellett.
Ezek után kérjük a nagyon tisztelt borfogyasztó közönséget, e közös érdekű, lelkiismeretes, tiszta és a maga nemében párailan intézményünket becse? támogatásával megajándékozni, valamint e^ész bizalom mai becses megrendeléseinkéi felénk fordulni szíveskednének.
Teljes tisztelettel
SzíMna:*jl Ferenc/.
bot-Ász.
Vene, hüiryliiilvair, bütrydara és köszvény bántalmak ellen, továbbá a legr-ó ás eménzIcM szervek bnrutox bán-Ulmain&l, orvosi tekuitéiyek által a LITHIOK FORRAS
SALVATOR
KÍkprrel rendelve lesi.
Húgj hajtó hatású !
Kellemes izl i Könnyen eientÜeU \'
Kaphiló ásvinyvizkereskedésekben és
gy óg)-szertárak ban. A Salvator-fo i rás icazp Kperj esen.
1006/tk. 894.
Árverési hirdetmény
A nagy-kanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, üogy Faics I^ajos ügyvéd nagykanizsai lakó* végxehajtatóuak \' Hokmann János és neje Siten Rozália végrehajtist szenvedő nagykanizsai lakósok elleni 30 frt tőke, ennek 1889 évi január hó 29 tői járó 8% kamatai, továbbá. 16 frt tőke, ennek 1S89. január 25--ÓI járó 8% kamatai, 39 kr. per, 5 frt 20 kr. ingó végrehajtási. 6 frt 15 kr. ingatlan végrehajtás kérelmi, 7 frt 05 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtá-i ügyében a fentnevezett kir. tvszék területéhez tartozó a nagykanizsai 4518 sz. tkvben | 6765|d brsz. alatt felvett s 10 frtra; — ugyanazon tkvben f 6774!a hrszám alatt felvett 2 írtra; ugyanazon tkvben f 67Sl|d hrszám alatt felvett s 24 írtra; továbbá a n.-kanizsai 4G69 a/, tkvben f 4924|b hrsz alatt felvett s 9 frtra, mégi* a nagykanizsai 2324 sz. ikvben f 6200 hrszám alatt felvett 56 frtra; ugyanazon tkvb-n f 7169 brsz. alatt felvett s 23 írirá, ugyanazon tkvben f-8039 hrszám alatt felvett s 432 foriutra, — végre a nagykanizsai 2303 sz. tkvben f 605H hr^z. alatt felvett s 44 frtra bec-ült ingatlanok 1894 évi májas hó 2-ik napján d e. 10 órakor ezen bír. tTszék tkkvi helyiségében — Faics L-tjos felper. s vagy helyettessé közbejöttével megtartandó nyilvá nos árverésen parczellanként külön küön eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10B!e-ál\'Trész|ip\'nzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt. N. Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságáé) 1894. évi feb ruár hó 17. napján.
CSESZN\'ÁK MIKLÓS kir. tszákí biró.
• sC s J Jtaft
=;LE.2.Í-;g3
S3
as
Faics Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó uyil-Ivános árverésen "eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár .0G/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1894. évi febr. hó 12. napján.
CSESZNAK MIKLÓS kir. tszéki biró.
Üímaszécs.
007/ik. 893. sz. ¦
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Faics Lajos ügyvéd nagykanizsai lakos végrehaj tatónak Paulus György vhaj tást szenvedő kiskanizsai lakos elinni 2S frt töke, ennek 1892. október 4 tői járó 6°J„ kamatai, 8 frt 50 kr per, 5 frt 10 kr. vhajtás kérelmi, 7 frt 05 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fent-nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a n. kanizsai 4760. sz. tkvben t 8364 brsz. a. felvett ingatlannak Pau lu.t Gvörgyöt illető s 91 frt 30 krraj becsült része. — ugyanazon tkben f 8363]b hrsz. e. felvett ingatlannak ugyanazt illető s 168 Irt 40 krra becsű t \'ji, része, -- ugyanazon tkben f 8361 [b brsz. s. felvett ingatlannak, ugyanazt illető s 15 frt 20 krra becsült ,|,e ré?ze, — ugyanazon tkben t 763111> hrsz. a. felvett ingatlannak ugyanazt illető s 15 frt 80 krra be csült 1 jí0 része. — ugyanazon tkben fi 8462 hrsz. a. felvett ingatlannak, ugyan azt illeiö s 14 frt 60 krr.i becsült része, és pedig a f 8364 hrsz. ingatlan azon esetre, ha annak vételára fejében az elözö jelzálogos követelés fedezésére szükségesnek mutatkozó 2600 frt beigértetik özv. Paulus György né szül. Sleiner Kunigunda C 4. alatt bekeb-lezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi
jogának épségben hagyásával, ellenkező!300*000 íorInt értíki?- Kívántatik : jós.án-eseiben ppdig ezen azolgalmijog nélkül,ítóröId\' értékes erdő, kastély, jó gazdasági éPa-— a többl#ngatlanok azonban a szol-ilctok Ajánlatok csakis » tulajdonosoktól ingalmijog fentartá ivat 1894. évi raajna|téEend5k alulirlho\'
A Csizi
Jóií-Broni-Füníö
évadja megnyílik május lén, tart szeptember végéig. F\'orrása a legtartalmasabb, leghathatósabb Jod-brom-forria. A gyóeyered-ínények meglepők A fürdőközönségnek immár 10 bérház több mint 100 kéoyelmesen berendezett laktzobából all rendelkezésére. — Kitűnő konyha, billiard, zongora, olvasó-terem, térzene naponta kétszer. Kló- és utóévadbao leszállított lakbérek. — Ekknr katonatisztek állami és vasúti hivatalnokok gyógy- éa lür, dődijak tekintetében is ;>0o\\a kedvezményben részesülnek. Prospektusokkal azolgal az igaz->aág.
»eni«at6-ka^|o
e
kféttl.
Btzpéoi fizetél mellett megíételre keresetik egy-
150.000 frt értékig ; és egy
hó 4-ik napján d. e 10 órakor ezen kir. törvényszék telekkvi helyiségében
RICHARD PAT2
IT. -Margarethenstrasse If,
g e*\\. A__\'-^j*_^J*"_J*L_^J*^>*W^^\'s_J\'^_^_J*L^ _JA_7"-A- A , gS
% *m GYAPJÚSZÖVETEK, ^
BEL-, ÉS KÜLFÖLDI DIVATÁRUK.)
KAMGARM. CHEVIOT. TRICDT. ?
Egyenruházati-, Lovagló-, Vadász-, Erdész- és Libéria-Szövetek. C
Peruvien és Dosking a magas papság részére. (
Koesi-, Bútor- és Tekeasztal-Poszlók )
legjobb minőségben és legolcsóbb árak mellett szállít vidékre, megrendelések nlján
ANTÖN SUESS
gyári raHtá,ra G- Z (STY^M^.)
ALAPÍTTATOTT 1744-BEN. MINTÁK KÍVÁN ATP. I INGYEN ÉS BÉRMENTVE KÜLDETNEK.
engedmény!
K lámáitoknak kuli
Aranyérmekkel kitüntetve.
Kisf) cnász. es i-ir. kizár, szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve.
||omlokzat - festék-gyár
KROMSTEINER KÁROLY Wien, 111. Hauptstrasse 120. sz. saját házában
FŐherczegi és berezegi uradalmak, es és kir katonai raktárak, az üjsies vasút-, ipar*, bánya- és hámortársnlatok, építkezési vál lalatok vállalkozók es építőmesterek valamint gyártulajdonosok szállItéjSL. Ezeket a festékeket épületek befestésére haamá\'ják, belőlük 40-féle kfllönbözö szín van, kilójuk 16 krtól fölfelé, mészben oldható, teljesen hasonló az olaj-mázoláshoz. — Mintalapokkal és használat! nta«itá>ssat ingyen és bérmentve szolgálok
Budapest-Terézvárosi takarékpénztár részvény-társaság, Budapesten.
A Bndapeet-Terézvárosi takarékpénztár részvény-társaság folyrt h<í n-én tartott rendkívüli közgyűlésén k liatiiroznin értelmében minden felpónz nélkül, 100 frtos árfolyam, 5% folyé kamnt éa 2 frlnyi költségfizeiés mellett kibocsátandó
12500 darab részvényre
bejelentéseket mától fogva f. hó 30-áig elfogadnak:
A NAGY-KANIZSAI BANKEGYESÜLET R. T. ÉS A NAGY-KANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARBANK R. T. NAGY-KANIZSÁN,
a hol az aláírás feltételeit illetőleír liizetes felvilágosítás szerezhető. Budapest, 1894. ápril hó 15.
H a ÜMINC/H.ARM AlUK f.VKOI Y\\M.
?.. A 1. A 1 K fi Z I. .ft N Y
Cs»k akkor val|iii, ha »7. aranyával (éra-ez ott azelencze »-fcnti\\véd-jegyet vörös mesőbt* n hordja
A valódi iiionIiiíiÓ
Pad lózat - f é 11 y máz
a legjobb ét legolcsóhh eszköz a koczká* fPaiquett), puhafa, vagy fénymázolt uafllóxat Iveereaztésére. Azonnal megszárad, és kefélés nélkíll tftkörtiazta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, világossárga, Márga, sótéuárga. vörös éH dióbarna színben. Egy aaelencae ára 45 S5 éi 1 trt CO kr.
Szab Táncrterem fecskendő máz
a legolcsóbb él legczélizerühb fényező" és sirni\'tóeszkö* minden tánrzhelyiaég padlózata a*árnár.» Kilója 1 forint xft kr
Hamisítástól óvatik
Nzsth. Folkerélö-iiinx.
Tetemesen mngkflnnyiti a fölkefílést és az ez által rnegkcféll tahtjt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga színben darab szám 20 kr
Aijegyzéket díjmentesen küld
SCHKEIDER & COMP.,
liKCN, V.2., Ilandsthnrmerstr. 141., I. Herrengasse 10. Kapható : Fesselhofer .lózsef. Mattot; ég Hnbcr, Non é* Klein, Roacnfeld Adolf ei fia uraknál N -Kaniisán és Kálmán .1 , Zieg-
le.- a. Kontáron.; Iluhinszky Adolf. Jan Kercnri Zala EgePízegen, ~ valamint ttmul nagyobb faszer, fcstékárn kereskedésben és dmgafriákban
Keil Alajos-féle
Padi ó/a l-f on vtiiá.Z
•>\'
(Glasur)
legkitűnőbb, mázoló szer pnrn padló számára. 1 nagy pahczk ára frt 1.35 kr. I kis paTaczk ára 68 kr.
Viaszk-kcnőcs Arany-fciiymáz
; képkeretek stb.\' hparat.yozHsi.ra Egy kis palaczk ara 20 kr.
legjobh »rs ieg^s>vzerünhheertMZiöT3/.er kcméti>r(.i(Po\\-zámára 1 köcsög áraOOkr.
Mindenkor kapható:
Fessel^ofer Józsefnél Nagy-Kanizsán
Miudennemfl hangszerek és zenélőmüvek javítása és hangolása szak szem pontoss\'gza! eszközöltetik
I Yl limKlin czicnblll(,mTfröfpj meg-zfln-UUlUII.\'UUü t*tl ed<li6l" damtitozást és cxérnazitt, erős és esengő hangot nyelünk általa. Minden merőre bárk\' ráhúzhatja és mindenkor le .s ho.zi.ana Sohasem iinszlnl el. Ára e veropalcíákkal együtt az utóbbiak minősége szerint 2.—, 2 50 Sí - és .;. . :;¦•>¦ Külön a „Columhus- vcrSfej párja 1 frt.
1. .(. I .: v í; r,! IiEHCJABB! 1 MTAMA íaltoafsthálő errzjátek-111 1 Ull A lapokkal és korlátlan miisorral Kseu új találmányú hangszerrel mindé ¦ előzetes tanulmány es zene ismeret nélkül szái meg szók tetszésig, szerinti zenedarabot lehet játszani. ; Ara 12 frt a kótalapoU ftrbjm 3!t kr. Megrendelések az árak előleges bokílldé-e ,i. „„ ah. ,-, , mellett vagy utánvétellel teljsittetnek
tithailan arzelhangokkal.
1868-lit év óta ismert BÉBGEB-FÉI.E ORVOSI
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztrin-Magyurorazágban Ftanc/.ia-ors/ág. Németorí.zág. Hollandban. Schweiczhan, Romínban stb már tíz év ó;a fényes sikerr-l használtalik,
MT miiHlciiiieniíi bőrkfífeget,
mint szinte az arc/.bör mindenféle tisztátlansága! ellen különösen a rüh. az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repetlvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a faeydag a lábizzadás. a gyermekek valamennyi kül-ö fejbetegségei ellen. Ezen kívül mint a bórt tisztiló mosdószer ajánltatik. ^
Ara darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A B»*rcer féle kátrány szapp m 40%a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan v*n készítve s lényegesen különböző a mmd»-n egyéb, a kereskedésekben elöfordu\'ó kátrány-szappanon ól, mert ezen szappan 35°|n glicerin anvagot tartalmaz finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyAgyuzertarakbaa világos m BKRKKK-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Számos otawiyíl\' kiti Étette telt a bécsi maSAá kiálliÜsM 1883-bai.
Egy. düll helyettes a bel- es kílUóld réi-zére :
A. HELL 9v*bv- TROPPÁU ^K^SfKSÁSr"
Hugy-Tíaniznán Práger Jtéín* BeluaLajo* gyógy *xert\\s*nél.
MQlBÜSEIDLITZiPOR
Moll
vé^lje^ryet ii
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos aláírását tünteti fel. A Motl A. féle Seldlitz-porok tartós gyógyhatása a legmakacaahb gyo.T.ar i testbáatalmak, gyotnor<»rcs és gyomorliév, rőgzfttt szekríaedes, m aj bántalom lalolás, aranyér és a legkülönbözőbb »61 beteglének, ellen, e jel tizedek óta mindig nagyohh elterjedést szerzett. -bizaax 1 frt •. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
iazernek ev-Ar\'a egy lepeosetslt eredeti do-
MOLL-FÉLE FRANCIÁI
R«ak akknr vtlrírfi ha\'mindegvik llves MOLI- a. v^.Ijegyét tünteti íel es Qgan dKKpr vaiom, ^ -ol|. -Mintíí ^otkttai vau zárva. V Milt-féie fraa-ozfaborszes2 él sá nevezetesen mint fájdatomcsiHapitó bedőraíSíesi szer kilszvény, csuz és a meghűlés "tyé* kftvetkeztnényein ii legismtóretesebb népszer. - Eq* ónozott eredati fivefl.ára 90 krajezár. _ _
Moll Salicyl szájvize.\'
^ . (Föalkatrósw: frtzolysavas szikwi.)
A miii<ieiiDa>i szájliJ/tilásnál kitiíiiiüsi-n fniit..^ liirmcly kom gyerraektík, initit M-Bvijvjz . fiiitak további ^|>si\'2é; biztosítja s cnyazersimnii Egy Moll a védjegyével ellátott üveg ára : 60 krijuár.
(691) F 6 B 7. t; t It ü I d i 8 :
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
¦ ¦ Bécs: 1-, Tuchlauben 9. sx.
Vidéki megrendelések naponta pos anlánvét mellett teljesitletnsk
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
által,
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeítí Adolf 88 Fia.
o o 0 ?
a
d o
a
n
q ? ? ? ? ? ? o
a ? ? a a ? ? a ?
I ? c ? ? ?
Opcaoogaooaaaaonaaoaaaaaajja^aaaaanaaoaaO
MARGIT"
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR SELTERS
Vcgyelemezve a" hoíínpesti m. "tír. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szeiisaviartaluia kiv:iló \'hatásúnak bizonyult, különösen tQdübántaÍmaknál» a hol a szabad szénsav csekélyebb jetenléte megóvja a Integet a kátVis, sót veszedelmes izgaiástól, ellenben a félig kö.iíu szénsav eaz*la»s:\'tga a cyógyhal:i.sj alkat fészeknek a beteg testrészekbe való gyers és biztos felvéle.ét eazközti Ezen tulajdonságának köszönheti a Mar^-fÓrrás azon kiváló előnyét is, hogy á hol szabad \'\'szénsav la balomban erösehb ásványvizek, mint a seltersi, gleicherbergi, tQdSbajokban, különösen tadövérzé-seknél már nem alkalmazhatók, a M.ifgit-forrúí itt is a legjobb hatás mellett, folyton hasziuUlatik.
A tadttbeteg«k klimatikus gyógyintezeteiben, különösen a leglátogatottabb GSrberaatorfhan a Margil-viz otthonossá vólL — Orvosi tekintélyeink, Budapesten: dr. Eoránxi, dr. Gebhaxdt, dr. Navratil. dr. Poór. dr Kétly. dr. Baxbis ; Bócslten : dr. Bambcrger.* dr. Dnachek.\' stb. a legjobb eredmény nyel alkalmazzák a légzü-, emósz^ö- és hugyszertrek általános huratoa hántat mainál.
Mint ivóvíz ^
prascrvatiT g-yógyszernek bizonyult a l^oXd^Sf-megbetegedés eUen,
borral nasználva a legegészségesebb ital!
^desisuty III.
e*. <*a fc..#« «««-ri. k. mir. A>.vA»»,Vi i»-
MAIIiü.ii.il.
ButlaitPHt.
Ogyszinten kapható minden gyógyszertárban, rüszerkereskedésben68 vendéglökben.
MAORISOM AfcC CRCOÓR *OI
*R*TÓts «"Gkaszalo CEPLl
pTmAIÓ W
GÉP-ÉS ROSTALEMEZ-GYÁR. MA LOM ÉPÍTÉSZ ET
vezerűgynöke: ., .
W BUDAPEST, V„ KÜLSŐ VACZI-UT 46.
Arjeoyzekek kiva^tra bérmentve.
«voni.toiJ.Hj. Wajdits József köojvnyomdijíbtw Nagy-KanizsAnr
3804