Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.85 MB
2010-01-29 15:37:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
908
3065
Rövid leírás | Teljes leírás (225.36 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 005-007. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

J^j^-Ratolzsa. Ötödik évfolyam.
is* "r
.1.1 :.
líÍ-Soill(M)
5. számi lS66i\'taáTOritíi\'^gf
Ismerettéi^esztő lap
.e\'. ;; : UiodaiEi ká írás, 10-in, is 80-ltan
\'-i[:\'<>! .. . - .. - ._\' . .- .«!!?8» 1TCB.\'-...
\'j,j^^lSxmtM. ir&d& és biado\' hivatal
Előfizetési föltételek :
HclyWn U.h..* UF.lA.aal éi vidék™ BOitia alUdi.
Uihcix liofili
FÍI ívre -Évnegyedre
;al é* vidék™ postáw : - G írt. — kr.
álarca ©tesosi :
:t 6 un ninnici! Uiváhlii IjciliLiiÁjn-n \'¦L7 pt\'ül sor btikbitáai dija 10 Lr.
Előfizetési pémek 3b" — ---hlrdetéssfc^_ ... ¦ .
ngj Ddnlcti a lap aa . U a a l,4a r t al ia At Mvtlí Si.3-rS etá-é B y e . .<
nlualal risilo Ir.d.v, kto,„j„ a laaa<UraUl kfildíndGk HAOlf-KJffilagaRJL\'
: tftivösleí s_@2erkesztönek!
•!^-rBogy: fi. wafkeastö ur folszdlitaaának joiéaifleg ÍZOttal is engedjek, csak ne-liaaj alkalmi gondolat kifejeiéaéro ¦»¦ ^ritlfűaom. Feledem a maitat, melynek -lapjával együtt — ha kía mértékben is
.; r \'|<ime wltea, faledenr-a kellemos *Wgy leílernetlen\'\' szellemi találkozások \'pontsait\'ason reményben, hogy lapjá-tS%k-tanltból megmaradt állliaiatos /faV®bBBégQrmáx nem töprenkedik azon;
-jáasjjfria\'iifasolva vagyok-e bizonyos jele-
.tBgodtaiotfe tőbaizi;CB...^.\'Qrnak ia add- \\ Wauredtanr;\' a meg nem érdemlett di-"J \'öléretj" tárgyilagos megjegyzései és ne-Tetészoti.elvítro-nejmv csak udvariasaág-.bá\'l^d\'efiígyaaeretetbda: iá felelnem kel--bta*vejnaii annál ia inkább, mert hasz- | : •aweaamécaterére lehetett kilátásom. Eo-
Iti^y Ta^VJwfoJvn iámét találkoa-
Jl"ÍS a»<»dég\\,a jog, igaaaíg 8 méltá-.0«j4«*ag< bu«gí\'védSje toWIt, az embe-rrliéí íMeií«(.t sijreoiert hordozim a az It^\'jhaii-íSgjr^fnegyOBZllTiJttoi iránt t^pMédJwretett^l viseltetem; mindez .: i^iAiiam-y^-a-^vh\'hen üiqg lelkesi-isnüVDe fi-nyíltságot, bármily élosen T^MoDiéfk isr^s néha bennem, sommi-jíéíe" l|Fo<ftÍiní]^képmutató1* bon-tonnak -.Jajt^^l^^^Aábogatóst idövesz--WídefcSortbní ahpl har»ány"Tiffing> ^vailsttlksé^vVohol at alvdt fölrázni K«n>íf|p^i Ungató. Él ha es elv irányadd Jihéj niaWánátatben, miért nem az --\'-J\'J \'in^nlMelfóahetjUk; itt aí öasin-K^agyV peni, épen az; irodalom kepris^lni áf V\'*^*\'\' 8 ennek -^imtalfc.éráikéit? Nagynevű 2í^ttiPwlk\\;«A Wnt nem voltak <ÍE»tÍben, jaWijkltal. -a-j&/a«n kfiaí^den-s^igletességeim MM\'Vtin)it(éinto>9uae|^mr programm-jíbj.fnielyet\';oifr"ninca ííterenoaém ismerni)1,\'" újólagMda álIokVá kapához, a Ugfltó^ó; .mb^AltoAélerioV találkoiik tanait oly/ méltSnyoa\' öaidk, ki kifizet -apo\'pStöal. I,1 ¦\' \\ \\ \\8ájittáágps\'\'aÁY>ak van W°vinoialÍ8 _ ^;BMVid DiiKÖalíen fbl s Ie-SL**Sy| <i Vaelyuvorek /váitoaáaaín
li;Ez ntóbbi eietben y,,a gnbdt;átr^ákt»
fáruni. Holott a jiro-%\'iididÍÍBÍc lagköi-^orga^\'ojnai, épen ^Ag^iíBfénvWék
e^oi\'ata^ftirtyMértlleg, tárgy-¦eS^él a BaainteV\'bnigdíaggal mun-djanaltAimriitbpi-lipok- o\'teldn-\'"^i^kaLíhál&oiabb\'jelcnteaé-
nsOllSfesIlaj\'rhl
( renÜéTott níégi\'dar, yt^WaJia 1
v \\\\\\
dálmiak, — de n ].rovincii.lis laj.ot -egyi-k sem pdloLja. Másreszt a jirovin-cialis lap is, ha a kettőnek vegyületéből alakítja magiít, a két nz6k- á fövií-tos 6b provincia- kazötX-Jti.dre eúkA hivatásának meg nem felel,
Megboctáason t, szerkesztő\' nr, de ugy vagyok meggyőződve, hogy k „Zala Somogyi Közlöíiy" m% mindig nem áll nzon Mziinounlun, melyen egv pru vincialiö lap nemcsak bt-Cíiileuel, de eredménynyel ia megállhat. Ha n közlemények általán oly érdekeket képvi Belnének, minőket a gazdasági egyesU-letrÖl nzóló tudósítások, Somssioh, Ti-mon, Tersanczky s még néhány öntudatos toll szülemiínye , s mindez tajiu-talos, mondli:vtnám pncdngogikn^ mo-, dórban nyujtntnéka közönségnek: min-, dennemú eredmény más színben állna elŐttUnk. Esetleges vagy épen elvont táxgyu közlemények prorincialialapban, kivéve tározáját, soha sincs helye; itt mindennek ugy kell intéztetmte, mint egy rendes gazdaságnál; minden n maga helyén legyen, s minden hang oit-honoaságot áraljon el. ugy. mint mi azt megHZoktuk a székvárosban,fnlnn vagy puHzfán. Még mindez igy nem lesz, közönségünk nem fogja ily lap azUkségét érezni s nom ia fogja tömegesen pártolni j mert nem tudjuk magunkat az érdekek képviselőivé fenni íí"nemipi.r-kodunk az állapotok képét télies egészben a szükséges világításban adni, Ezi tehetni pedig csak agy fogjuk, ha a prövliiísnália "lap1- nememk^.«enV-Je4i^a; ísezdÖk s parlagi dilettánsok gymnftsi-uma, imnem a jtík javának senatusn, hol minden tagrmk k lön ííkzio lehet, de csakis mint az egységes egész részének. De — mondja tán t. szerkesztő nr — ezek a fŐvároöiakhoa pártolnak. Itt a forduló pont.
Mindig ax volt m eggy Bzödéiíem, s most ia kimondom: közönséget lap teremthet. Feleljenosak meg az óhajtott közönség igényeinek*), kész apártolás.—Tehát — ha csak speculative beszélünk is — a kiadó elstf teendője a megye capacitásait s elsfírango. (ha nem ifl ei professo) iróit lapja köré gyűjteni**), kiknél nemcsak előadási képesség, de leginkább az om tapasztalat fcincse b Őszinte jóakarót találKatő.a kik abban élnek, mozognak, miről irnák. Mikáp eszközölhető ez, a kiadó s szerkesztő dolga.
-Hogy ne keíljen Amerikából póldá-Jka^ide hnrűíolnom, bol nápeso.bb város sinoá lap nélkül,hazailapmhivMkoiom, mélptígjan nem provinozliiKsVde megmutatta, hogy tnd k Özönséget teiWeni/ S ez a „Vasírn. Újság." E lap éWí-tette, melengötte a nemzeti érzést akkor, midőn ezt fölkelteni szükség volt. Most már énnek özönében úsztunk, a levegő megváltozott; meg is látszik ft
¦ : : örfmüiiVra T.w","k5|y\',oboS6»k ^
Ij^viininukhos ntBliékclvo vau: Som/sich
g^y >zápjrp
Y. Újságon, hogy hivatását betöltötte. |íem vallom e lup elveit mindenben, de azt emiitett tekintetben megérdemli, hogy példányként hozassák tol. Ha a ^zéjes hazában viszhiingra találó szót képes valakT kiiiiofidíini, miúrt ¦nem- in< kább egy vagy két megyében, hol a a közszellem föÜsmerlietöbb s az igó!-nyek könnyebben kipnhatolhaiók? \'
Bármint csúV.ljri fejét t. szerkesztő nr, mégis azt mwndoni: hu lapját ezentúl sem fogják jubban jiárt^lni, annak, nem a küzön.-ég lesz oka. A kiadónalt elsÖ iteendóje: áldozni (akár politikából, ?akár hazafiságból}; a szerkesztőnőt pe-Jdigfőkelléke: helyzetének öii\'tudotos, (nemes iölfu^á^i és tapiu\'tut. E ket-\'iöt részlriezni s-zukségteien* csak-egyre jbátorkodom t. szerkesztő urat egy füst felatt figyelmeztetni.
\'[ Hogy a fővárosi fiajtó átkaroló figyö-lemmeí kísérhesse az országgyűlés menetét, ft j°gÜS igényeket, méltányos óhajokat a orvoslandó bajokat jól kell ismernie. Er, ismeretre nem vezethet egyesek felszólalása vngy elszigetelt vidéki levelezések, Imnein igen azon pcovinozialis lapok, melyek megyéik, vidékük hü képviselői. Megyei igazaág-szolgáltatás, közigazgatiU, községi élet, egyház Ős iskola, erkölcsi emelkedés vagy sülyeilés, gazdaság, ipni\',, kortske-dós sth. s—. núfld- oly dolguk, melyekre főkép n jelen körulinényekbcn tevékeny figyelemmel t is érni, ké|>visflni a ]-ro-vincrialis lapok í\'elndata, ho_g-y a törvény-
éi Öaz fogja követni. Megjo^yiwiidÖ ,\'¦ hn^y asálveBBEÖEéeaot későbben kell asgréfeíAi, marami^ mngnaftljban yan_a fOrtLa mdtöt. aa annál kéflobbea érik ée fordítva, UoácBfteaBb e aseriot a atÁllveűasílt íuldsaineean hariuÍJil venctDÍ a,Baoraasédtülte Itarájáhoai miNS -o BajálkíuájáraJokorni abronco okkban.
TEOSAKCZKT.
Le veleaósek. >
SoEUogybő!. ; "
Tisztelt Aserkeaatö nr I. A BZ&U-komQSfl Kiiziovyu Bt, év ^lejéo uly váluágon metit 44, mi kiüt .nem lil Iható m meg, "hogy eacq: eeo-jnény feloti, ÖBiinte nesotomet aabár.htuU.* nlaa^ennék íb, ne asollö&taoBBm*
ilegvallöiu, njidön .hajlam, bogy.-.^iSikifl^ Soa\\íigYa ajDcsebeli hcgykeni; mogoaüit,jok<*í goniolkudtara asoa r Vatjoa, ísenlBÍ Hson kÖEiinaég, moly 02 anyának ia ü&^ntm oly kegyelem keoyér furrnán njujti íátpogatÁséti^ képes leend-o a ctecsenjőt ía feuUrtJiait 1 -liogy tehát et iránybAn vnlanii őrGd-iaónjxo jathataak-; aepn., fettáulek taglqUsilws.&igT tjira, meiy-ik átűUban de B^a^U^liigilB. >gy kirlap^BnáÜáiif\'b\'^toBitli^ik^ . ¦ .
Rövid taglalás kür^üs^bim kLttt&^s5t ismertem meg melyek főleg raagakJb^n^r^jf tík, egy akár oratágos. okár TJdéki kíisl50y folliiieloit! i. Í : •>\'....¦)¦ - . i
l-stör- A, vállalat opéljára képeiit*tt séges mOklidti. vagyis ixAllBai^r^.;.. „1 ,-2-szot. Egy ugyan asoa. &éhö^ ra4(rti aránylagos olva»ó vagyis tenivit b&sünaég.
Ii\'íl.csen.tpnyosok egyike a imUdt; iTanyáA ban kmobliségben van, ott ha r&vid íd^ qU-t ax agyunanty hotyrn nem ali ; -a ráJlalit nwg. Biüiiesrick. ?agj" tt^felltíbb tönyóaznjfc -van kiteli!. í ,, E
Latmk est siámoa kel«tliesctt és ismeí Ihnnyt valLilatokon. b ralnmiiit roll eset
hozás alkalmazkodó,valúlmnbfilcHlelio- ,¦ - . , . . ,, ,
=sx:==«r~,-s™.a. , , arrit. hogy valamely irodj^tmi. ,valla.ial beim
elmélL-tilcg bölc* törvényeinkmelyek a gyakorlati életben Cíak részben vagy épen nem alkalmazhatók.
Ily shasonló gondolatok pro anczialis lap vezetésénél vajmi megtisztelendok,\' A hivatás szép, de a felelősség is nagy. Egy ballépés kétszeresen boszulhatja meg magát.
Isten ótnlmazza!
Lakócain, lőűű. fűbr. ó-én.
MECSEKHÁTI.
Gazdászati rovat.
1. Miként a votétrek ét «51 lük ntlnnk.sok gabonára éa borra Bsámithntttnk, mert n vetések fokonként a legsxebb FejltidéiVn voltak mindeddig, jeléül annak, hogyu.gyak-képiós rendesen tíírtént, már pedig hol a gyö-kérsot ssenvedB állapotbon niüc«, a növény-, nek tev.mfl fejlődése íem aíeavedbot Hanyatlást. ^laláobB vélemény, hogy fl rosanak mérője legfeljebb l^frt^&jg^nni, ide nem ártván oszlani- caapásokat.
aL-A^^tlÖ^artndoddig kárt neíft azenvo--^ÍU, \\6 volt fl* Üsa, keiíveiio a téfí, tehát,* veiiBEBk ób bimbók tökéleteson\'kiérhettek, már pedig, ha a venyige és n í.ítnb<>k jM megérnek BZnporndtilvnl a knttÖs bimbóthr otvitiizlintntlnn n hü termés.
A kinftk a bzüISjo ritkán vanc flHntvr*, »nk a Tnnyig^n » kettfia bimbó, és.kíivúr n foldj", az jél c8«lek«zik , ha os dvben tnérréfc(4t BBAlvf-sBrüro meiBrí-t, iljkép IiAm^MZ^fi torinéaro tnrthat fiziimot, nrely nii\'iAl n,apynbb BZQróneBÓjéro\'fiJg Bzolgiihii, ha kcilvezÖ iiynr
kaposvári válnszíoi erület bfnil«elüj<nck braiédc.
volt ra eael, Tiogy a Icg}ob"ti vtapHeroí-eíőkkel felszerelt vállalatok ia, olvauik, ai|T,yai)^n bakiak meg. És ea jelenleg io tariozik a.ritkaság ok kőié.
Mtodcn ily etetben nmea meg as aranT. a möküdő ób a feotart6 er&k kTtaG^t. .
KQlűnÖflcn atl caa hírlapt váUaUtokn^l. mert esek nem láván <\'gy bisúajOa #xákboa kotre, vált-¦!aln» nikkeik nagyreszt: ciftjc*a jelenre a tanút vak ; netn lebeí rem^nj kot^a, hogy mint példáid n azaktadomáanyai J^ng-Ulkozo kunyveknei as CBctj.^ffy- la«aftn-< lasaan egyonkmv vej*re c**^ dkeinékji ..1 Egy létre j8vend3 kirli^makj níár *é«» küzunBeggel kell bimu, rsgy hahtfaci,»VkoL
:r.. ---\'i — • —öfeul --1—T*--..
fenállhatssának megfej. ______ ot i ,
elöteromtíen; vagy: ha es nem Mker&3ng? sztlanie, ca várni egy jobb kort. a midMteset) eahetSiég ellen az olTaaáitat tD^Ulkaa^ kB-sontiég saaporodása folytán, némilef ( feat* leond. ¦ ,. ir.mmi
Volt idff, midSn e Babban, PW«P,l^f)tt-lelkek áhlczatoklul is fei^Urbt^*a-^ff lapot, caakhngy felk&ltsék a namaetMn," ú-Jiazai irodalom iránti ráta-Tétet. Aaonbaft hálii nz égnek, hngy afl Idő rég elornlt.
>fég (igyn^okban^atráMí1 illánk, mint nóintjv, -nuhnik o tekiutelbás jBereucaíeebb t.-k mégis _clqi[íadh#tjnki »$k*n$jM til mcRitirv.- vau; s a«s^l|t\\.uajWSB^.VK i.IvnpA kt)zt.iBeg«ám«^inÍMn|ár—1- r°3"" Uivé lett, iul.b anyagi tíHiUki"* ken Íb fentartaní.
De babár emiyíre : h*l«aió«1 ¦tennt Uvei vagydilk^iíc\'gCj
kW
#wi)|p—s a, nzSíteinl. fű}*Stfft\'W í is a> dvaó4V«Va vállalatot egy-.jW anyagilag fenlerto — könönség-Síi* tulsagoVelsfrózáae ¦ vidéki köale-Faltaikltboll ojílnmk; 4lt«lii>ír» n« ifk. _^ - ...
„ k.i-jj.^. melyét ,Bnnánk_nipeinek titmitf muaaajialalhaajBMJe|i)aljillii1a leien -aaansftaéak mg aeuVaaijS\'tóéáojnv•mOlt-áageuzáget; miként miodea"U|On.keletkezS lapok létrehozásánál aaezrmejda\'n támogatandó közönség, agyán moh arányban! iu* wtdV iránt, ligyelemmmel legyünk. Mielőtt tohát valamely vállalat megioditi-- tnlluia\' ingnánk; \'gondoskodnunk kell a \' mükodő 4* fnniartí erők lelemlegw BMpon-toaltáeárol.¦\' \'l Ildi ¦ ezellemi érik leheti legnagyobb jobb válasslókómságot
-lav/in. lBhalflré as eTiúamttTehbcn; nagyobb
köaonség et tesz árdakoll le a lap ezélja iránt \' Mely közőneégoek növekedő ami ma, iámét a vállalatot, aayui. támogatásával megerSaiti;
¦ iaTólywnos^jlMéareképesitL
1 MAt-nagjobb éaapontoaitáaa a azellemi arlkuek, barmai/ közérdekű tárgy réezlete-aahb éa alaposabb megvitatását eiikösöhii ~~^Mpajc:iésau, -egyaaaranHpd.-— olvasó ka-raOaaégrn,ea ragy ama czél-eléréeo tekinte-
¦ Iában nyomatékooakban képe* hatni; & teen-. eUSrá nazvo Irinyi adni; a ingának kösön-aaget teremteni. Halj közönség, mint meg-tnalaailfija minden koajóllranyza vállalatnak; FgJI\'frind ajff[)ál képeaandi n lap szel-
,Jasai ereje további novekedeaÉnon:. ;
PIANOYICS.
~~ (Seíae, 1866. fúbrudr hnvábanv
R sapehhon korezatal -utnasán Gelaén, •eoddt Láttam. A fala Tágan éjszakról ran
-réazérOT 800 frt. adományoztntott a Sadper--Jiok-réeaére-Moly- adományból kívetkeaB aaeperdl lakosok ríssesflltek: Pál János56 frt Buzáa Oábor 5 frt. Bugovies Jánosné & frt Blkádi Sándor6 frl. Caare Jóssof 5frt.Palffy Ferehoané B frt. Gigi Sándor 6 frt. Gigi Já--nos 5 frt. Horváth Pál 6 frt. Katona József IMMLKis Fsreno.oé fi frfc Kii Jánoaid. fifrt. KI. Janii-tfl; «rt. Kis Jóssef ifi. 6 frt. Kovács Marton 5 frl.\'merkoz.János 5 frt. Nagy János szolga 6 frt. Hémet Pítor_6 frt. Pál Fereoczné 6 frl. Pál Józsefué 5 frt. Pfltyi János 5 frt. Pupoa Dániel 5-frt. Kovács Ferencit 6 fl.Pörliendl József ifj. 6 frt.Siffer Ferenoznö 5 frt. Somódi DánieloB & frt. Sebestyén Sándor 6 frl. Siabi Páter & frt. SzŐllősi Sándor
5 frt. BzBllBsi Istvánná 5 frt. SzŐllősi Mihály
6 frt. SzŐllősi Sándorné 6 frt. Horváth Istvánná 5 frt. Varra István 5 frt. Csabai Sándor 6 frt. Hárkoli Jóssef 5 frt. Salamon Illés a, f-t TTn.-»<tl, Jánn. R frt. Torok József 6frt,
efy tlsstaaaéges lak, melyet aroköuada körül, melyben itt egy dieznó, amott pedig agy katjV reerak^WgWtfettj\'ea udvar közepén
•Ikedik fal egy vlgyáao toronyhoa haaonlá anaritogap, mely hal döglött Iának cxombjat ^ oldalbordáittartfa aa tg ia nap felé, vali-bogy kiaaaradjanak a kutyák, vagy
na asniok taimára, vagy tin, hogy a saél n dfia^árál a falnba vigye, megfertoatatáaére
• láfnek áa a netán láteaS ragály eltorjesa-mWáre^" mari nnnak ém emberek, kik azt
- tastjákl ab« meapaeglou aa aoylai, resBMn
~ -tMogUllaa, hogy mlári nem lnteakedik
• k»aa«^ü«lí«a*oaásta eí iránt, mldon Jól _ti>AKbmscUTee4lekvinyekálta aokaaor
nfy klta»rt váUay*Toasory, mely énen -aaárt lllVl»11feMo«aága^aTalLjkra,uiert hiva-
- aalos a^táshnrakheia tormajk aa ily meggoa-easrajlaaaagwglta eaelekTányeknek eUve-karií elejái vonnU-
-Slbvát falsMriJa nem Wrna a tányeaSvel, vidolja U a santgaliMnal, kin ea helyben Üs^jale^aelághegy lliesadl elkiveloi n« anb>4, erhogjMtally klbágáa a kardi aetey fíatoeeáfálies kepril 8 naptól egy hó Éajilglihl fogaággal btlnletend*. Hiéri kell aa Of eaettkrányl alneanl, eltamlT el nem
^^^^ŰSr^B^íns-koíítU! - \' T_K.
, ~git«»tger»M6> rnbrvelájenA \' f rV Badatav^MUaaadkSlUdSkjaTára ren-dWttaaorvrlalooa alkabtán eUdatoU S10
Ssóllüsi János 5 frt. Késsel Lsjos b frt. Oigi Péter 5 frt. Póór István 6 frt Bugovios István 5 frl. VOrüs Kis-Jóesef.B frt. Héssdros Ferenci 5 frt. Sebestyén István 5 frt. Pál Sándor 5 frl. Uéaeáros Sándor 5 frt. Birkás Péter 6 frt. Pap Gnsstáv ref. Uiiitó 15 frt; Széphegyi Gáspár rom. knlh. laniló 15 frt. KQbl János eeaog. tanító 15 frt. Összesen 300 o. é. forintot kaptak.
Mire nézve a nemesi pénztár kezelői s kfilönösen Csillaejh Lásalo Il-od alispán ur ki eaen adűmáoyt oly gyorsan épen a szükség legnagyobb idejében a ssfikölkodők kesét kosé juttatta — eszünkbe jntván int közmondás „bis dat qai cito dsl" fgejl jelentSségfl nemcsak a Saeperdiek hasiam az egész magyar közönség részéről, mély eliemeréet éa tiszteletet érdemelnek. Tudván aat^hogy 54 casládtitTiep&sztaltak aa éhezés napjaiban, mert mindegyik ember egy kjla gaboát rett a neki jutott péozen.
Ezenkívfil több rendbeli kisebb adományok, fs ^mentek még a Szeperdlek részére u. m.: Csigó Pál gynJakessl molnár mester és fia Cligó Pál galócái közbirtokos 5G& font ko-nyér lisztet küldöttek, és ast & osalád kost fel is osztották. Godolányl János ur (iy.* KessiUÖl egy szekér krumplit küldött részükre , — ebbSl minden család külömbség nélkül kapott csa]ádja.82ámáhns mérten.
Ezen adakozók neveit a sajtó utján közhírré tenni nemcsak illőnek, de kötelességnek is tartom, mert olyan emberek kik a sadkólkö* dókon nemes síivök sugallatával — akarnak segíteni, méltók arra, hogy aa egésa küsön-aág becsalja Aket
Nem hallgathatom al még ason tényt, hogy Kivágó Eörsre sálnlénérkeaett 79 o. é. forint Z.-Egerezegröl György János ur által küldve az olt levll szűkölködők felsegélésáre, mely összeget Eösaa látván evangélikus lelkész nr (mint klhea a pénzösszeg küldetett) áa Harisai János r. k. lelkész arak által val-láakttlömbaég nélkül még január hó utolsó napjaiban kiosatautf ~a"Iegsaegényabbek között.
B ngyanaaért mint Gyírffy János nrsl, kinek felhivására gyűlt össze a Znla-Eger-saagiak köaölt eaen Beszeg pénz, mind pedig ^rZnl^Bgaraaegi^w* ^nélt/r tti^éret illeti
Maradok tiaatoletiel ______
-------YÖBÖáífAKTY JÓZ8HF
_\'.....~ _ kBafaittalcoa-áa mérnök.
aaWII frttal járalUk. _L!t./ ka t
SkzMfca ZltráaáY frl,-fránknvtoa Karol r «ramW« tH^BeaMreí Krno S trL Caertáu Lt»zaTf»t,JOial leferUség beHUdötiá irt, Toa«afflnSr.}imiía«-*i^iD^^
*fgf V> kr«> ItoIzuariMnea 4«z^ 6öa»^atín%majrr ;BOa*.;BW»vaaky Flórt ^^pí^Ja^Bíftiliíail-r. — A MTaaz ftTdBaUiieérir
---ttot^aUrtkktasataaaértlS
^a«iaal>sh#sM»tenJB&rrt94kr.
Zala-somogyi lilrek.
- ASomaslchPálbeíiéde.ltálszámunk-boa örömmel ¦uellékeJJflkSom.siooPál kapos-vári válasstá kerjlel] egVhsrgiilaii mézvá-1 ásatott képrtselójének Ksséd.L
A Befogod rablót.Hlot halljuk, a m«lt számunkban közlött H^ofner kereskedő megtámadói már borogattak, de még nemval-loHak.be aemmit. V r/ ¦ -
.. Lxlótókonyaág. A jóizivflségérSl iz-mertGuttinaa S. neje 16 ftot küldött a városi tanácsúik koresslényubáyi alógenyek közli\' kiosztás végett. A jótékony asszony ezt már évek éfiTkülai a »Lrosi taiieshos, bár csak Ily nemes lelt nltuásra tsrálnsi7 -
AApolftri egy 1 e tfípinezére egy borbélyig több bitoat nyujtoty,a, kezébe, hogy tegye föl a kii. lo(terlárv4ezal a megjegy-hogy: ha ny«r, 50 ftot kap jutalmul. Hgonó^lhatíak a jelenetet, midőn a bererva-í5*.. a vendégl^szoMb»,.rohajit,_kaUpját íöldbi» Tjfi(v»iia«z>itlattottr«uo»o^ aam piiit^.aom\'pea^ri\'Ttelidégek beat Indiák W 0Ma^r^if4nlg,végre, ör Jmtil felbua. >«vé«ttrelecnolaJnilkülisleosllUpodott 4a a nyertest OdiBalé. Íépa.U»«iJok, hogy a repinóaér alfeléoé a dnplarkréta kormányát,, alaloli OMearjEÖaWni a tény esló^a felől, a
:sA97*í;,B»k",,% <*>»«|alikWaj-Í\'AÍ^*! ^fyTkerehtedá^n t„ ^*»MU «akoU*^flat»l egyia-JÓ feTtétalok Melleit. Ugy aajatto nyomdai éskönyvkötBi
A A, kaiiuI holy l orha.,aaad» Ion-intenél karábanmir !• Wtk^ljPaasiavaJa
iméíküdés torteVitpaal^ h^ növendékek »»el-Umi áleUngl^<ejlaeatéaár« oaak kaávaal be-
fóIyiísaLlolietj\'^y aa igazgitóságegy olvasó-, kört alápl.tott,tn»ly mintegy IS hazai lapot járat i^ffilntéBeti hallgatóság pBdlg agy Bdal-ikílrl" ;ila^t|ttg,n|olynak 66 mflkö4B tagja van, pártfogója Póterffy Jóaaef ignagató, elnöke pedig Tormay Béla tanár. Egy tornázó társulat is van ott alakulóban. A lefolyt farsangon az ifjúság-három lancaoulataágol la rendezett jótékony czelokra.
A Köny vismertetón. Belányl Fer. szorgalmas munkatársunk egy munkát kSl-.-dött be szorkesztőaégankhös,.melynek ealmn „Vadonban" regény áa Aaaalk-Duaerikal áilar mokból. Ajánljuk a n. á, köaösaég BslTeo figyelmese. ^
Fővárosi.....és VidéMJUr.ek._
— Ml u j é ff gía b t e af Bs9tiBÁ8M a legSr-vfjndato-ebb ujsigas, atisseriot -a faltv^eo pár itt idöeéBO már nem ojaág, mítbI as.% aknrom mondani, bo^y saintd a BMBkotk órenük ö felségeiket ?8 6k is «ttki]#oeékji&k látBs&oak lenni. Ennek jel* fea^f kásánk Bzaretatro éa hódolatra máltt Aajj&A^e,^ hónapig fog körűnkben ídfiaau^ t»B«k jalft as, hagy feíiógea Rltáljiuk muf4%l^en)í nélkül egyacerfi kotonatUatí k9p«á/MÍ,\' iat> kott sétálni, éa a minap ily uétát feketa bot-tol kesében a QelIérlhBgyr* is t*3n (ElOfadiik^ í^i termászsteib, hogy J*Uaiüeg~@iB*rdQLk adoma jdrja tvnáp kakotivAmiafljÜ kűsked-voaflégü uralkodóknál tMkitwA]i^fati.k«gy felelöoBéget fogadnék Artt^fe^ejnwk «g^>
Elrt.miketa. minap egy kort»Bií]i4»^ftU(4tam; át előttem ismeretlen *gy4i>Iirfg (fcfflhi pol* gároknak látszottakJ baosólgaioíS kaBjjjca&a bogy érthettem\'egyotmást; ^11^111 edií-raában ast említették. hoLj a eaiosiné 0 Felsége egy napon sa udvaron ..^éafi vefaa egyaserü Öltözetben kereaatüL.éa^a ©tí dűé őr felé menyén,.annak két&serifdbsiVUilásái, mioserint — itt cs&k\'&s advarballo^ek om* bad járni — (aaegény nem^^^i^ö Foka-gét^ jiem boíltán, es«n ír h»rvé&foekrr& fa-leje ment éa vállát ArlDfistta GS^Afleauk-tandá. .Csáizárné O FaMgal I^éolyogTO mondta „jól Tan" és haladt tovább* aálrtj-Elhány udvari & katonának \'tOBteÜ^ fit BfáS&-máaától felmentették éi beesnk^itt^l ti dolog Bíonbao C-áasár O Fe^iW>Í*Í kerSL vén es a katonát nemcsak uíuadaa bceffi&-tóttá, hanem kQtelesaáge, pastse-: taUeaHá&o végett káplárrá » neveate vol^\'JLLTáL^éz\'úz pedig Deákra vonátkosSiiv kirttf Ceásaárő Felsége\' est mondtai V\'oLn^aiK.El^t .Jifttbes), hogy; Deák iát mein Ultregent, Jfoadmé, hogy nem Táilalok felelgiiágotji^Art, «aah megemlítem, miaaeVlnt tmoai m qlriükadéhis ,éB Deákról folynak e» ádtitnák^ pirnt epcs i^rigyearSl Berlinbe, v^ I. Kapkopró^ Páriában. .
Pölitixálu I BBfflBkawkibMe«wfat Mfala megjégysem, hogy niágnÁssfaik térTtvá:k8fiSa felirakra néave, nenx j* vért esleál, tu>k ha-ly&tt, mert mindenki már sseroftná Mbii as eredményt, mi ekképén igsá Ufolrá esik.
„Hi.aeaág eaTa-gvígját?k, bérlet iT^mT!^^
évi fenálláaál megünnapelni. Ritkásig a\', jjg^y B aenekar szervezete óta kevéBVAllo-aással áll fönn, a nemcsák kangezereikeo fejtenek kl jó harmóniát: hanem maguk közt is a lehetB legjobb harmóniában %ruek.\' Látaaik, hogy férfiak; már 18 nB közt alig; lehetne 26 avlgjő harmóniát fentartani.
AÓyilknsaág. Feb. 30-An valóaalnMeg a letényel bSrlönbBl megaaökDtt a a rátkal-rablásban réaátvett Blarkua-vezetése alatti rablók SegeadreBlauhorn nevű 90 évea agg-boa mentek, aa ablakon át tőlo pénzt kérvén} ¦-ÚV miután azt tBlük megtagadta — agyon-lBÍlék, mire a gaz gyilkosok odább állottak.
AFénavesatés. Egy vidéki oö a város piacsán ssáx éa nebány frtot vesztott el.
A^avelfibbilapunkban omlitett bajosai lázadás fölölt foly a helybeli főbírói hivatalnál a saigórn vizsgálat.
A (A Kanissa-páoBt vaspálya-) Hiudo fcsCrlaaton urak,egyesülve néhány oset-raVváTIalYoAóVQl,toíyáinó(ltakakauizHa-pécai vasút épithetési engedményezéséért. Ugyanazon időben ezon ház biztositá magának a gazdag Tosasi szén-medret, és a fönt novaiéit engedménynek gyors elnyerésénél lekötó \'jliagát nemcsak a pálya-udvar kiépitéaét, hanem a kőszén-bányáét is végrehajtani, pedig ugy: hogy már. 18G7-dik év végén 10—16,000 mázsa szenet vnsulilag elviteltet. A mondott pálya-összeköttetés a steyer vas-ipar»üzle!re néave életkérdés gyanánt tekintendő. Ugyanis ahoa az igen használható pécsi szenek csak alig tokintve a 18 mértföldnyi távolságot,igcn olcsó áron jutandnak; és. miután Nagy-Kanizsa végpontja a déli vaspálya-állomásnak: következéskép igen ia kifizetné magát az, a steyerhoni vasnak ma-gazra emelt ára pedig ezáltal nagyon csökkenne, éa aa igen fenyegetett Taa-ipaxnak a logjobb fordulatot adhatná.
AAnagy-kan iasai takarék-pénztárban a választás kevés k [vétellel az elSbbi maradt. Az 1865. mérleg következő; Tarto-z i k. Kötelezd levelek jegyzékére 180360 frl
— kr. ElBlcgczéaekjegyzékére 7867 frt<3& kr. Vallók jegyzékére 101391 frt — kr. Kint-. lovB 7, jegyzékére 2343 frt 80 kr. Bútor 450 frt — kr. Jótékonysági oonto mint előlegezés kegyadományokra 417 frt-— kr. Kéazpéia 1866. deczember 31. 11734 frt 46 kr. Összeg 304563 frt 61 kr. Követol: Befizetőit részvény lökéért 24900 frt. — kr. Kamat a részvény töke után 1865 érre 1494 frt — kr. Kamat a részvény tőke után 18C4. évre 127 frt 80 kr. 5% betét jegyaékre 25683Ö frt. 83 frt. 41/, betét jegyzékre 6437 94 kr. Fal nem vett 6% kamat 7223- frt 16 kr. Fel nem veit 4% kamat 94 frt 38 kr. Osztalék-jegyzék fel nem vett osztalékért 494 frt 98 kr. Tartalék alap jegysék 4680 frt
— kr. Kanizsai fS.gymnoaium alap 430 frt
— kr. Haszon és veszteség jegyzék 3046 frt 63 kr. Összeg 304663 frt. 61 kr. \'<
A Bényei és Laoakó aslntársnlaia -ideigleaea iU-tartóakodáauk-alatt-elBlegeaaa-követkeaB ssindarabokat adnak elfi. FebrnáT hóban ; 24-én^ szombaton „Pajkos diákok", operetté, „üa le ngy, én is ngyu, vígjáték. 25. vssárn. „NBnövolde", operetté. „Tiszaháti libácska", vígjáték. 26. hétfőn semmi.
i8--asord. „Vjrázshegeda-", operetté. .Bra aillai", vigjiték, 2. azámn bérlet. Martina hóban : l-jén csötörtökőn „Dajka" oberette. „Chaué croiasé" 3-dik szám. 2. pént. semmi.
-------gesek" tigj
o-.nsötört. nLlisondól leány" operetté. 10. zzomb. „Chouflouri ur otthon less", operetté. H. rasárn. „Fortunio dala" operetté. - A-Vidéki cső-áfilés. Bajátaágos, tán még soha sem jött anrTyi rrymnortlt-earicselék Tarosukba, mini jelenleg ; ugy hogyvároa-kipit±nyunk\'már több mint 60 egyént ula-sitott kl a városból, a kik munka \'nélkfiL.
máa\'kBltaégén éldegélni kivátUakr----"
A-Ö*-a«vaine««a» nia. Egy helybeli pórfiu fáért indulván kocsijával az erdőbe; aa erdő azéléo a kanása-boj Úrral Saaaakocá-caant; miro a bojtár egéaa dühvel baltáját Valiiba vágá, Csakis bandájának köszönbelé, hogy vállceonKát fiaaae nent szeltití. Aa Illető J»<41?!*Lft.Bbjroi-hrvatalnál kinyeri.,
A Pénaoainálás. Egy családos am-bertől kérd* újdondászunk; T,ogy „| njaág fin a varosban ? mire ö feleié!\' ürarai aiy-\' nyirajTagyunk már anyomorbabl>höary njeág : *m;-|eil>» tulajdonunkban egy-egy .forintot
; láthatunk. Valóban mondottja valamit; mort _____,„,.„,
^aniaaan aa_ Ipar annyira mag van akadva, I eladják, magán azé:
vitákba elegyedni, mieiM i hlaakái liUrali
javaslata köztadumaBra\'nlncg g(|Ta; tujljgls pedig, hogy a 30.aa fr\'zottmány EjAg aagyon i» n i n c s lisztéhan. Mintán tehát aa orszaggyidéa^egyolSro off-késségét\' elvuztattBl\'\'aaSBmilr-fffl :safrikal ~után. Még nem Ma***t hammm fftméltm mielőbb láthatni, ha aaajd áaaai^am aHaiiaat Véget éri, melyekre mar le van foglalva saladon. Akkoráig, fen tartok mindenből, — inis Ütiam és hallottam, — bSrebbjeleiikii|ltiiiera most legfBljobbaztirhatDar%tn1t*\'Beijliny vagy-egyéb lapok irnakin^z«BT raviW-iiával. Tla (bétfőu), a Salgatvarl vérizaaka adják ét aanaédea remény keJjsduaUt o Ea zöoségben, hogy a legntagáeb Cdvnlf Jelen lilével fogja aaerenoaéltaml/, . /\'
Azon tömérdek jövedelmekkel\' a&enaben melyeket a nemzeti aainháa aaed eaMatf (mondják: havanként! 9000frtplas) szómon lilváoy, melyet nynjl egy mialk baaal Sllé rekből keletkeáétt Inléiet,.,melynek aloloi holmiját mull péntaken 1 fasaaktlUk o< pótom- árakon,\' — ¦aa\'a\' néneaifaliásí"csaol vAgey mert h\'aÚtáglrreauleielinyonaaiii eo bazmadik. szinházfennállaiaBadapaatan tank \' k4»a, kalászai Wá\'WsariPM már mostanomaet éaael\'J- s.^.ai-r.^1 létromfolásnak hel; "; * Molnár; a lapbk kérdést,, 4s .mialati
hngy aaámtalan eaaládapa aggódik családja \'¦ií \'."í" !">lv»l a nyomor Mrhetlenné kead válni. Egy helybeli lakatos meator, a M mar nem tudá családját eltartani, azon szerencsétlen, gondolatra vetemedett, hogy eaalád-JáJ «fl> éhenhaláatól megaenlhosse; tehát balosokat ojJIIm 4,onban tiltott müködíse ífakhamar Mfódoatélvén, a igy a szegény walidap. majd évekig sirathatja meggondolatlan tettél. ¦ 00 .
vagjfaas
..... _ . v,kétfoJa,aiS8i honol,
mintán a belyiaég finanoalakiaiiyalBn t ,yil-toanak as idokJ..éf1 mt baUiiÜaV1 l)a nam-cseak a politikával, • Ig/vagyJünkvaa Irodo-rommal ii. í ii } r *
: Aa eredeUaB^arkd|Biit)aaa xtaajeja^aaavgA\' nyék, yagvuak (: aaoa | namiff^^otaaaaf melyet feliratnak néreanak, annyira elvonj, figyelmünkéi, hogy legtruagóbbldadálnk a«i ? mernek vallikaanl. > T^TT. ¦
Ennyi U elég hekőfMT^iwa^ aezade
-ettOlIwsstf. ar) asonban ha rosa néven nem . vonal, egyről másról fogom tudósítani, mi 1
PMta**jt ^ , o I- A.
_Sbágadon e napokban 83 éven vőlegény 4a,80 éves menyassanny lépett a azauí bAaaaság rigyora.Aférj moii már oogyedseer kereste boldogságát a páros életben jele, bogy mindig magtalálta azt. Mont épen a m é s e ibci^kaMlYoj\'k.
Bocsi ós külföldi hirek.
— Beloredi gr. viassalepeBét n .bécsi lapok mind valóosinübbnek állítják. A BWondereru jolerteaQ.lt tudósi tója azonban ast «gy «IS f e meg nem történőnek hiszi.
— Napóleon császár a becsületrend cagykereastjót küldte meg Rudolf cb. kir. koronabercsegnek-Grammont francsia nagykövet fogja a rendjel vény okét Qnnepélylyel át-nyújtani öFeloéjjeBudáról yiazaérkezteután.
— Á kegyellen fin és testvér. A npanyoloraaági zavarokból a következő bor-aasntó eaetet merítik ful némely külföldi lapok: Egyik; Madridtól nem messze ea5 kis
•> Ssítimob fogadjak, caat mititil több terveket a lap aaíábjaihon mim. BtorL
városban élt egy számos tagbóUUó caaláíl: a Saulok öt, már megnőtt leanynyal a három fiu kik küzUl ogyik a Frim láWábnn azolgill, Ez atóbbi agy csto haza vetődvén, szülőivel, kik a királyné portján Aletták, komoly vitába vegyüli. A viUli-z temvórei ia hozaá-fiióltuk, ugynticBiik a kirülynú pártján. A ko-délyek d kifcjczéaek miiitl ék-sobbé válva a vége az lőtt, hogy n Bzcróntok rósz utpn járót a asülök kitagadták b utat adtak"neki. A katona a legnagyobb düiiliel rohant el, hogy éjjul viaszatérj mi s az ajtókat bekötözve a háial BzOloiro Ryujtaíi K^-lc — a tüz elaű álmukban órvón őket — nkkur v(;tték énzre midiin az criíbz liáz láncban állt, az njtók kivülrol Lvkütvo a dk ablakon mstcly.\' Az oda rubanó núp mdr i:b:iIí raegégi;lt li«.litBBtc-ket talált. Az e.nlier.Büiíft a raind.Mi jobb ér-zéat Icvi\'tkczott tiu — liibclüluB a Mkitmc-rct furibtlúsaitól váilul tátva — egy kútba keresett ez ellen még atun reggel meücdOket.
Pipere-asztal.
lígy regélik , V.o^y szépnek Bzíilcttem. azépoégemcl csodált* mindenki, a ki caak megpillanthatta, liiuaiginnal neveié a. uuk azén éa bódító szíj, inig elvégre magattbra kivún-ván emelkedni, dnczulni kezdek a raiudeulia-
tó végaéso ellen t mer* még atebb kivan* tam lenni.
Hajamat naponkint......SBegóa ol&jjal^-vagy-
pomadévnl kenegetem, mely ugy is a legsrobb éa Gnoniabb salyuin be álakból volt formálva, fényében volt elrejtvo a tükör orö csoda-teliutnóge; Váriaból, Londonból, hozattam » legelhirbedlebb fehédtÖ és pirotltö-afczporókát b kenőcsüket, hogy "képem febérflége és pirosaiig* fclüllinladjaa hó és rózsaszínt, mely különben is a viruló egészség jelképét vior-lé ; nlabaaztcr fehérségű, ozép sorozatú, ép f"jr-úmat a ,i (rajántottabb fug porokkal, Bzájvi/.ekkel éa f..-Makkéi ápolátn a leg> ifagvubb Bz<->rgil inmal, Qjíg végre életem 3U ik évél.cii túpyrődött, caopurüdötf, nas-.tl réiukép váll b-_-Lúii^nt, mennyiben hajam rész-íterint megszürkült, réazszirmt pedig ki-; liiillt, Bzemeiru elgjo igíllvtn BOin varrni, n-m (.Ivnuiií nem tuduk, kepemut-ezer éa milliú ráiiczuk b f.ltuk UiriUk fl, t>:Amin fi.lyvá-t j f,ijn:ik, Hiirgák éa Wrckenyk, rlveazték pe-I i!t(í nyyleziit, figliUBÖnVr^iuTíTt," fi niVráTesek j t-ilvtán o Bió szif-a értelmében a pipere anz-^ t-.l iitellctt tib\'rk. mint vén kio-nF-snny-
| 3XT3?-ilt posta,.
; V. lít-jAünk l\'mten. Lfvetül k.\'-rj(IL |>mii1,ii3ii a \\,<>
i.S ia 2ó-diku kr.rlli IjcIíOl\'ieni. ltüviJ sur..kbaB,
íelkOasBalO tnlUnuujfk ciak itnétéj nlin. .A >¦<¦*,*¦>¦-
<lik taapU—t^wi\'vmintü\' fftoif n.írf i»V,.f
" tLKH9LZ~ 1 -:- «—-•—"i -- \' \'
fi. Qj. flzamliatliflljr, .Yi(rn tan a kajo.-illók* EsrmO--ki,ti*uiíii/ia tiovt^-sartjnt^. :]túiilnk ( JetnnItB-aAKy.il. Mit V4i»-ilt TCS4fft»>t*JttiiteL\'\'-?: *X
B—L.Bíowl\'Mbnly. TerjEiiia kl \' fijTTrlmét kexhaanB eaAkfltM* uckWn toiíp hl&uvt •i«\'»«»<U|Rb.
\'.Tt Jdwrf; .JtStlftg» loTafc" A jevá «ftftaB*i. ^anjabálakeneaiitaikct; BM*í*8jihm nrmeuITlapBnRJ\' pinfoplját; hanm *gr talprUMtLtr4i l* MnmkJ
llarkbn>tlar. H:-K*uiuia. Mal fo^, «uOt hHtanJ taa líelleao j kérdnli mást Ib-
K. tvaak. Coarta. fiQg líeíojoacsH nem adhatják.
Vfllír/inak ^assabea. Ugjaiuiit, a
-; JiSoönek Eníaájh, ftEletemJvll.- Pior-alotnm«l3 irt kBltrminT. jüri h-J"KérilnU m.sll" ciikkrt 1« S
T. iL Badila. Lc*pt-4 Ülvlo Lülrére clküláBlI K Canili fit n mn"Vntan(ak nirpiy tr i-nfi-rt,
T*. ZaIft-Lgcr»re5on. gru k«rjtÜT- u oidol bcUttl.lé*ín-. \'¦¦ .,
V. keatlbelr. l^ranasf.
N I,ajoB. M.-Cty. Laj.nnk.ii ncfftn.Htottnk, rünk ri\'.Tid k^iUamaa ctikkeUet LekQtib-xi. S
Ii. Rgga.-;, Kartergam. M.»jk-).tnk. kilit^iirt X#ff jjartfo^asierf ; lűfeiQokcl taar atn&k itulitullak.
Kis sorahnzas febr. 17. » liíos : 7a, 25, 4ÍJL, 40,;b^. 1 Grún . 41, BO, 59, a4,*.7j.
"• TARCZA.
Egy árva flu története.
Kisdad saoaának ablaka Kigyúl aaiként aa alkoDj-il, —
8síp iijo n5 Sl, b Torru^at . . .
Játszik kBr01« kis üo Eirtriból ipit hiaakat, Jjedonti 3ktt sdbaja . . . 8 lielyBki>« rak njnbbaiat, —
Hajd álom Bsill Bremíre la, ^Aludni menj kia gjertuekem : Imádkozzál,\' b a kia fin Imádkozik nép csendesen . .
Lenyajoíü as ima ntáa idmábaa agy mosóira;, noTot.. . , üokogra sir as ifja d3 AJ*á kia gyermeke falett. . .
tVi* napja hogy fltirotou Férjem, ¦ nem j5 , — oh hot tehet T ! Éa fatflBfles, boád viaaza Ct, — ficáad db^ aa éa álét nmet! . . .
n. i
r anjbin romlott a lLg, I fogj el olt aa étet. . . Boldog fai ott Bem iamarSa. . . Jaj aanak ki oda téved ....
Fémt, életet kacskánnak ott, Sj«r aa vgjik, másik vanit... Ö8«jr4nT aanoBf kn0Br«afatte] I A Hrjeá oú vetkOst«ük ...
Órát,. gyOrst berakott már ^ap^tra jatt ira most a bot Llvd gyűrnek —¦ ha ébredéi, — Soldca leaaesa te már akkor....
Kifocstra raegj a heljrCl el, rr.-üx^káva-iClBálVrpell^S- ü;t«f-A L^|dfllflHL, — b uuj trnasa la - Mtm Uija gyflEgn leik a ol....
FoSyam mellett vlao el vtja, il&%yaa OdMgnak a habok.., Jó arabonk\' — árrájásajt Eg7 kát fillért adjatok!!-
DÖMÍNT JÓZSEF.
Elbesséíéa Herohenbach W-töl,
Héfflfit eredeti otáo kOsll SbÍvat. íFolytatáa-)
Eeseken kívül még\'több nyaláb ócskák ia voltak a/k08<irbant a melyek mindegyikén név volt. Ezak ajándékok voltak a íalti:E2Lgeri)\'ebb óvsqnyaí számára.
„Étfflkee azonnal el kell vinnem"
monda Mutliild „neliujry a j>i anyúltilk &ggódJB.nak éa itzt gundoljúk, hug-v tia intézetben rülok egú-szen megftiledkez-tem." Eb a kosarat a kjujáru véve aietre ment a fatnba.
A axegény ganyhúl;. n melyeket meg-látogatni uknrt, azétazurvn vulánalt. Min degyikbe betúrt, a mindenütt böktaiilcg ajándéku2\\a ta a uaulád hügyliítcríJl tudakozódva.
A kosaracska Diinden látogatdiinál Üresebb lelt, mig vt\'gre annak fenekén C»ak egypár meleg harizsnya marudt. Most e^y mellék ösvényre tért. n mely , egy egyedül tíllú guinli\'.\'-cikilhuz vezetett 8 a niely még szegényebb alukut mutatott n tbbbiüknél a ftiluban. Llé|^é^e lassúbb lett, rnig végre egészen megállapodott éti h\'tbuzni látszott, váljon lü- , vább menjen-e vagy vifBza íordoljun? Testét borzadály fogta el, arczu vidur-sága egészen eltűnt.
Ili lebetett ennek oka? később fogjak ballnnj.
Mig ö elbatározatlanul magával küzdött, kinyillott a gnnyhócaka egyetlen ablaka éu annál egy bervadt nöi alak jelent meg.
„Mathild" kiáltn gyönge hangon karjait kitárva
Mathild tovább nem habozott, hanem egy gyors szökéssel az öreg Gertrúd karjai között termett, a ki nem győzte eléggé bámulni az ékes teremtést; sovány 4t*L*st-oösae caa^va^Hiünddr-n-Eüdy1 nagy éa szép lettél bárom év alatt, mint fog majd Jeníf bámnlni, ha megfog látni, ő oly gyakran beszélt rólad.
A JonÖ névnél yir boritá el Mathild árosát és ismét azon nyugtalanság lát-Bsott ssorougatni keblét, a mely tít ut-kazben fogta el. „Hol van JenŐ?" kérdé félénken szemeit lesütve
„JenÖ Bonnban van" feleié Bertrud „bol igen sokat kell tnnulnia, hogy legyen valami belőle. Minden nap kérem as latent, hogy-magát jdj viselje, éa nekem egykor gyámolom, aly-ádnak pedig becsületére váljék.
Minthogy a kegyes olvasd JenörÖl valamit közelebröl is akarna tudni, azt a következő sorokban fbijegyezni jónak
híilaiiÉ. Jenő és Muiljjld mint kisgyermekek egymás mellett ií!tek az oskolában, é» magukat" Bzorgalutri. pontotsság, és1 engedelmesség által kit Ürítették. A tanitú őket, mint követébre méltókat lünteite ki többi tanuló tán-uik elült, ugy Bzinte a lelkész íb, és e kitüntetés által Mathild és Jenő között egy szellemi barátság jött K-t re.
De a meiuivivel kö/tk-l\'b áUoltak a
gyerniLl,
ídlf
va.1 táv
labb vylr^ tgMiiástúl nnvn^ilng; mert Jenő anyja a b-g-zc-gém t-bb vull a faluban. Miért is* nagy elkiitét vult, midó\'n a (•zegénv iiju éa a &iiiio.-^in (.hozott le-finy ka a réten eg\\Utt jál>zottak vagy tanul tak.
A mint Jenö tanitúját napról napra nngjübb bámulatra húzná, ez a lelkészhez ment és mdndá: „sajnö^ lei;nc ha ez ifjúnak nAj\'Kzámuanak keiltnu\' lenni, valamit kell tenni, Tiogy belője lanuh e.uber váljék. Ezt a lelkész ia belátta ug)fln(de hogyan lehessen ezt véghez vinni? e kérdést megfejteni képes fcgyi-kök sem vult.
Valamint minden fontosabb kérdésnél, ugy most ia a bíró tanácsát szintén kikérték. De ez fejfc*Jválva feleié: s Mindenki nem lehet innnlt ember, nftpszá->\'moshak\'«8~szolg~ákliak~i\'H~lie)l len fii."Különben j edig már is Gertrndut a községnek kell tartani, hogy tarihassuk még vele ez ifjat is? Sukkal jubb lesz, ha inunk a által minél, gjűbb _ a,.iwÜzaégrjQl a terhet leveendi.u
Ily beszéd ugyan egyiküknek sem tetszett, de helyben kellett hagy uiuk, mert csekély jövedelmök mellett egjik sem volt képes rajta segíteni.
JenŐ, ki a tudományokat mindenek fölött kedvelté, asomöTa és levert Ión, a midőn reményét igy meghiúsulni látta, többé Mathild enyelgései sem vuliiik képesek föl vidámítani. Akár merre ment, folytonosan könnyezett. É-*zrevehetöleg fogyott, s inkább hasonHtutt valami vázhoz mint élo lényhez.
Matbi\'d e nyomort többé nem nézhette, s egyszerű mint neki nem tetszett, hogy kedveltje csak egy szolga és semmi többnelegyen.Értekezett tehát at^jávol
és igyekezett azt meggyőzni arról. LTü^y Jenőnek tovább kelliuiinlní^éaaz *g|*s községnek szégyenérer~ válnék^ ha má*-kéj\'en történnék. " j
A Jelkéoz ísü táiiituüaí; éUe)TTa1HJ|r-tott ugyan bird,, de saját^gytrinr^ce ost romlásai^ ellen ,ffgy Vtrt; Jióiii jwlijt, miért i» nem ?ok idííbc került, még MRthild atyjai-\' rénxére megnyerte.
Egy hun, á mint Kölnből haza tért. tudtára adá nejének, hogy JenőréhZcie ott bo Ösztöndíjat tszkó/.ölt ki egy jó barátja által. Kerubon.— folylntá - -ruháról is fognak gondolkodni, tbrjo-lenleg nekünk ktflí -St ázzál ellátnánk,
— Helyesen — rnuiulá >a birótié
az ily jótétemények az vg áldását magukkal hozzák. - _ ! iLithihl azonban sietett Jsnov^l az i örömhírt kőzttln^ ""
Szegény Jenőn végképen segítve-Volt, t mert tndta, hogy a mit a\'bíró l*gysiiT I megígér, aztiteljefTteni f* vbgjn.\' -\'\'t Hogy a költség eUő évben* ljcre*«bb legyen, a ialkéaa^knria JpnoL.at ülap-tárgyakban otjliqji ok Ütni, de Woller abln nerri tgyetei,! bele,és kinyilvánító, hogy ti\' Jenőt szándékszik már* holnap Kölnbe vinnt, állítván;-hogy—fan neki ott egy jó bariitjn, a kj JelitH *««kely díjőtt fogja oktatni, éa rm>nfeitii- rtor-gnlmasan is fog reá Ügyelni.
Itt meg a biróné \\elclie wagát^bxbe, nem a^jó barát" niiaCf. bhn^ui a .hoU
monda — már holnapí^tst^rlclftíieV len! Ha Jenő az S tarka sft««r.t;í lt"ROtÉ" ruhájában a Tanulóit kóxí mennq" i emtfö az eleid i>ercztól fugv.t nz rgé^s if^iiKág. nak gdnyfárgytil rfulgaími?
— Igaznd vnn édesem — válástólá a bírd. — Csinosan « rendeden" kvi\\ neki öltözve lennie. Neked kell úrról poo-duskudtiod, de gyorsan, mert a dulgot suká halasztani nem leheti
— C«ak hízd reám — feleié ni0*0-lyogva a biro\'né, és rövid idő ntulva elmehetsz vele.
(FolytaLSsa kov.) -
tr E LE T\' I E X H N O 3g.
^Ji<mqmmát"ftbroAr 88.4». a lefolyt hét _ ( UalBSr*1 nés«eV«V o|jr paagA volt tálat as élSbbl, ] A aeiasehájW e fcafcgvfcikaagQáfl hasai ^ogfolytooosaá^ I vtoqttMHiawftml- Hrrwidataa klUUa, aa aroaa aoregTik / fisAtW^uIuálMl ia % Matl-Bsanaaíá-tartomilijok-baa\' AlaanrlDS\' tmfaMT te«iaéajek tarékettTSésflaket oen elmattUr IW, itía! táajKsaBlöak Is befolyást izél gjakoralDiAk^arra, Ofigy at Qjtlel rendes ful vámba JSBM&, s caol/ck alatt a pina\'mvy saJaHag a péai fjm ntifalma ai elGtérl virogladja.\' Valameddig es aUajBlk. vifaaxtaljak magnókat, aaaal, kogy aa ü»l«tl kftaükwU* kUlfóldoa tam fléak, a mely ráak li aa-gft^i^a> viaaféáTét.-
iJtJavnaL árak alaé-anaatrUl mérokaot a kolyb«li ioddkiasálr Baaa 86-87 fontos S f.t &0 kr. 87-88 featea 8 Irt-$0 kr. 88-80 fontos 3 frt 70 kr. Rou 90—81 fontol S frt »0 kr. KukoHo a 1 frt 10 kr. 2 ¦H 18 kr., inai aarfaaéjkaa válj 73—7* featoa a frt — V6* tO km bb «-41 ftfntoa 1 frk 30 kr. Po-«Uk« ^sa-readU 1 Art 78 kr. Fassaly fraér S fit 70 k». tarka 8 fiit U: kr. .Onká^elá8 renda 9 frt. - "kr.
misaaja, Saflvapalinka 20 fokn 19 frt — kr. 8ep"r3-pállaka^kéailothiaiiybaiu. TórkiilypáÜnka 15—10. frt kordéval ee/Utt. Mi* 13 frt. Barktl 28 frt. Hat&rsiéll (tyápot §8 frt mA.iSAJa. NyeraharSk 45 frt liurtb3r«k (Tcnaahflahf) 42 fit, Uarhabarfik 44 frt. Tohéabfliak 4f)_49 n-t. OlraiSrük (PitÜlagal 42 frk
Borok; fekér éa vBrBa (aohlllor) 1882- *¦ lSCS-ki VÍdékBnkbelI l-rméa 7 frt 60 kr. — 8 frt. VitlAnri bb Baegfliarái fokata l86S-dilű B—12 frt. lij hani bur vQrCa ea fehér 5 frt 60—6 frt 50 kr.
Bolatonmoltíki borok 1882- és 180 3-iki fehír 10—13 frt.
A-aynaatmenyétbor pftritnak értéke j 13-1 * frt, ftVíitbSré-. tS—13 frt, rókié 5 frt, g3r.ío/6 4 fri — 4 frt 25 kr, va\'.macskáé ? frt, vidrái 8-10 frt, nynlbflrnok 100 darabja 30 frt-
Borköro •lintriu aa árfolyam caekély itlÍLBa gra-korol jolrntékony befolyást 24 — 26 frt, a st-prö je-Janl«j-inir ki »an aaodvo é» kürltlbullil két bi miilva annak |TY(Uté»M>a» fo^oak. Kfflfdldrot érkoaú tudJai-Usok a boíjiibSr-Oaletre fleai gyakorolnak k* Itl-*í. hataot; aa árfolyam kovotkeaB: ty» bo-jnbJrok
aO—85 frt, fejetlenek 90—95 frt. Nyvra bSr\'tírta teli ílSeiak aloLt_jobb ért "hajtottak a; IlletSt;; de a kelrndBíég- ktányá « tpkintetbea ism\'falait oiega TirakoiinBak- JeK\'nUf ntksaöbli fájtakat7"veTu-tuT" 36_37 fWrt. kfinnyeabukat 38—40 frt, mia6a% .hafia képrat. Vlaat SO-8B, Eia-40—44 frt. Kí floaéiroe eyapjahan itt kíael Ihiény mntatkorik. ira 70 frt FaWr rangy Ara 7 frt 25-7 frt 75 kr. feketéé 3 frt 50 kr- — 4 ft. L\'iBJJr kevéa muUtkoaik a fauaasnért 60—65 fri, iBvHért peaig 35 - 38 frt fiietliült. Jah-bflr floom 2 frt 30 —"2 frt SO krji al vitetik a nié-aairuBakt\'I i mhit ketnyiretüuek pjdig a frt. 50 kr. — 4 frtu! fiiítti-Ük mt-g pirja.
N.-baniz^al plarzl arafe tebrnái 27-ríil.
Ü,.r»\' ití^jp 6kr. Laa.t-Bff it:aéjo "1 kr- lUbitcaV 5kr KÜlos it.\'BÍJL\'Ö.kr. Burponya iri-lrflje 0 frt 70"fcr. Marli-hna fontja. 13 kr. JiihU»\'» f"r.tj4 10 kr. 8.:.^a-bun f-ftja IS kr. S.aloniw n.Aaséja li frt - ir. /air f.mtU 3^ kr LAaslíiat má\'aJJA II* fri — kr. Z*. iu-l.-.llMt biABB=i> !> frt — k.-. KpD.iérlia t f"nija fi Ur. KokoricaaliaJl fou»J» 3 kr- Árpad -ra fomja-10 kr.
EtílBakaaa fnatja 8 kr. RiankW f-tntja 10 kr. P">laJ fontja 40 kr. Repeiefl!aj_.fi)\'itIa.Jt8ikr..X«a«agn!a}_ fontja 40 kr. Vi l»r\' iiej4>\'.1V kr.L!ÚL%9r lIcséjiLJM kr. P.úti aör ttaijje 14 kr. Kaal^at *3r4tea«Íc I^kc Cboba-pAilaka ll*t*je » kr. T9rWyt\'p4tt*kaÍ»í*»^ U kr fiUTa-plliaka íteaéj* 40 kr, J9tr>a Cilfjrpi -tnixséja 18 frt — kr Lawrl /acntX*^ty»rt.ra iMaJi SS kr. MértvH Gratja M Ír..4a>pbaA:.LialiaJULlcrr.. tít fjny> 10 kr. KitaéByft 61* T\'fri l- kr. T-iLJk- : fita ft Trt — kr. Hycrsta 81e,&Tit r- kr t»íátérni-nlje 38 kr. P 4u* mU*i> 1 frt « kr. íialia* M. 89 kfi. Kender foutja 40 krrLen fiatja 80 kf~± ¦
lltrMi péirrírfulyam febm-jJÉ V-~tV " ű%"mL:ttIri]Qca Gt.SO * &*/, nemzeti külrtftg . . 18C0-.M állarUlyi^flleifii^ fti-Otí 5
102.00|J»rMi> <Urár|« \' Feleiül sierkesTtff ; t|AJ0(T>
OR.
rnjoieValto-Bzlct Pesten» DoroMja utcza 10-ik szani alatt
•jar^Ak°aj^iidin)älB(ii ért*kparplr<>k imritiit ¦ ,
Iral\'fltUwjnn\'viáadí; saaaljM > WHiililH aaaasban mariairaik- Aa aiUikiklb-Is Wskar as eeiíkBapiraei HwlgAHarBak. A r<MlelÍMeÍMk Imi kiTiaaifa oxcrlni Állapíthatok mag.
•« tAiapInlruiaal fl"tf>n<n> vaauk, - ¦ ¦,,.,erlek|>aPlro«ki..al|!.Mal
J^KflWliBMa^Wor«»»*-« Undank rendenétt
^«-hIta.-»»J*BT * fri tikm i^alelbea. Or 10 18«. » rtoi . . ,-l.»r • »V,
ju imi. ím ¦ ¦ T.gft, „ y.éri f. io: is**, so ru«
3 05,
Kunil 10 »irmélr Jósaik 10 ao.aíegyre, minata iiemilT tlar« minden n-fl*É»e*il t- i. *á utnUÓ retale. IffiitVaclior egy cixdeU sorsjegyet kap.
iaBÍlJOkitiaeiy AU EiHlo.f-sorJeffjn, J&iaalk,
a minden saemály aa atolsó rdsnlet lefiietísckor fi torpjegyet «eu ?1.
ToTÄbbi as annyira megkedvelt tArnaaAguk H. 4 4 írt 35 kr. nrgyedovt risai étben.
Eoníl 80 B*en.dly, mindenike unnak 20-u.d j ¦*»fc—tarli
f 40 husiidban évenkiut -pg
ralamounjí Ausztriában kiadott si.rjr gyekre, i Vad«*nt ?1 iréd Bn re jegy hosi4adáa.Wtd,<ía elvfiik e»ao írlífcpapiroaon foljó karaatokai la a DefUetiBi nap tál kesdr*. — A sorsjigyek végre Taír el a Hatnak > aa caaadVt BeaT\'g arinyoaau felointalik T»gy te slzaiíiiítlmn U<nsJ^ latnak.
¦"X ~ Krl^pE\'t", tgyrl7nirB móUd bz~ Trjonaan rgsdgj..tt k ti.rmni.g_.10_BCT-nié1yro 10 forintjával 30 Bío^tÍ- ritaW4W«*lif •«r*>ajre,-*«-p«(li8*i t egea*. 1860-ki 600 frtns. 2 rtfit 18ÖT-kI. \' tgftu 1864-ki SftO frtoe, 1 I839-ki 2M frto«, 2 kilel, 1 fffíía Irfosati. 1 gO^hajo A»), 2 Euater-
baar 9: Fai**, S IAlff}, * Clary, 3 Geaola, 3 badai, 9 WlndisihgriUi, 3 Waldalain, 3 k. sprich. li Badoir^a S Cima Mrajrityra.
tms^\'éima lAmäitTOk baznulyikaba telsséa saeriat nladaakl bejlpbet, oaálkQl, hogy aa egyik JaValapAiáaka) tViiaaek.
ans !• bátrak Tagraak m~i7~m. fc-hBasa^Kl %yri.aeafain], aagy.MTaaaíra kgloaneiaa\' soi-s-Í*ttyV* ^Ibrat,8**-*, * Btokat lEtt^as tuerinti batarlclSi-v tSrtenends rieilulftiatiÍBokro árába bo*»at]iik,
"IBff* I atAI iH»li airjbiaaaok gyeraan ia poatofaa ttiljoitelaak. Tu>lokoiválásokra aaoanaT Tálaas adatik, 1 k.firatrft Unnril\'j rísalttawten tei-Toarhik La_486*-ik írt wroulini naolAraldtal aaalgálnnk. * ly—nifiiiah |qp»«..t*iiTiiab jutaliíkkal kadrasoak.
A4- Ii- erste Iiijtdesbfír. JTtibrltt .t- . ..a f
fcuérfesícr líiid einftrachstóliAn "CAS S\'ÍTN
¦»an
iarWffa,
Magazin: Stadt, UMchlaubon,Nr. ÍJ;
Dloao imsnre Fabrik, dÍB!ffr«fflrt« om\'Contiaeot, besdaft%a die tnoUton Arboitcr, bat darcltwagn-dl.<-Bettestea Maackieesa aUt Jlamiirbstrii-b, d^rcn vortrcffücba Lel,hlBsea^kaa%Uch derAcasntmo nío durv-b Hanilarbelfen araltttr wordeu gopaan^tad_aat-bla Mat a^an H,000 Caasen fabriclrt.
Uaaers ncncBtcs Pcbloispriaaip ist das Vollkaraaieníes — Ha jotii Ton kniacr andern Fabrik írroicbt;—und darsh die áresés tsaa-nUeben Antoritiílen Europa\'» bffanüich doBoiacfttírt.;. ; , j
Zar Erzeugung der Scbtusad, «ir^ciaa. ausaeirBt Diaantcb. \'é^r7BIr»irIB-Maaerrfrrc-vae»niidfft fTTnieam am Contínenlj, draea darun Mannischfalfigkeit man aber 1 Minion «rschradenor eiaiflaiet~B«eufftj nbne dasa einer dara Andern fibuiicb Isi, al»? 4Ü6 r3cbtiisael-I>anll4aab entsteben können, welcbes bet Handarbeit kiaSa; ^Tark.eaeiea atöa.
Um das groiae Vertrauen, welebus, „wir; biaher a^ileaaua, eu arballeu uud sn recblferturea, verdén wir Alles, waas In QeSlet. dor M5|rlichkelt liegt, auwauden. um diesem VertraaeasDafleaaRe-osrea Vrrwcudnng des besten Haterialrs irie dar aorjfűttgatsn Arbeit^Bdca-aluij an tragun. — Depots kalten wir m allen HasptatAdaBB ja,: ^a. Bareala, anffie^iULerBjeB FUt een .Earoaa\'s ..eej^.«et^.........____^. JI.—S) ^
hifil.............-.....-
Árverési Irirdetmény.
Somogymegya Kaposvár városa, huzatór <;-dik szám alatti, s vagyonbnkott Feldreich Jakab csodtömugiíhez tartozó, különben 155. számú kaposvári telekjcgyzöküuyvben A f. rend. 205 hrsz nlatt Fcldreicli Jnfeab nevére jegyzett —«¦"/,.-ra becsült ház becsáron felül f. évi márczius 5-én szükség esetében becsáron
"alul is april 10-én mindenkor délelőtti 9 urakor helyszínén —a esödválasztrnánynak f. évi
\'január hava 20-án hozott határozata folytán elátrexeztetik.—— Az árvjerési feltételek, alul-
>iiotriial n^egtekintbetök.
-r-i;:iKaposvár, 1866. február hava 3-in.
- \'-- - .___"_ RJMAN0C2Y JÓZSEF,
,.,,;• ~\\ ¦ tömeggonflnok.
:C; ^vffirdetitiéiiy.
—¦ sTt r*f\'i"\'\'*\'*nf~jJ"" ít gy«nekek a^-
3;-\'ÍTl**:;iRBlirrrri-t^ •»Woiirtilsikogea» raktára äi Hui » legaaiiyaWvá\'airiB-
¦ «aabMÍ%BBaaal^^^«|Ta%t^
"Jáfaj-^tjalltmt »¦ Éti.aX ifMiini fáasláasi. i, A TliMlaág-, UaataaAg- ét «. leg«»<lbi feilitós! módért,
~\'~am-^laelatfB altatmat, voltáért kBsciéa; ayojtatik, és WkWaA\'oMSi^malj alegóMánliem Illik, vagy nemtataslk,.
Kési nri ipgek jiegjobb téíirmnnka:--—
. I... — , _±S . , frt.il. frt. kr.
Kaj^ajl^aaantdaarak, ^, \' . , «-^lke»j«tl esd, 1 M — L- " \' 7 Z 4M- Z Z íSO
mrat Unjak . -TiAanr^\'larak; tua\' faail
1 ¦tl..i»»lTb rn-tSirii.tet^r W asiraka"
-1ié,.nU
a tWr
legjobb Jtéai munka ikéxt himtéz:
" * - 1 1 W
ilh^iwuatkan
TWadar, WinaaU walMl Valeaeifnni-l
gii, Wi&aaiabb
18 —
fltaBayCk
áSr?1-!-:
~~ a » m rsr"
¦;; \'/ t&nmfr un ai^jWfgsfe;:
-^^lr»^k^-^*glrltejr leejfua. ta«»»t,ita^:>«ll>.l»-;a
|Mi,l|4 Irl t fra SO kr. — a fttig
7rrajWr^l>«t-b^ls,Vdi,;\'
(laiUaagitrt ksseaSeg njnJlaUk. lagtk.
Bnirla-ra>anlarak. klri- \' -¦ ¦• "Vidéki raesi-\'
Friss veteniéiiyinagvak
ngymint :
Frnnczia s magyar luezerna lühefe, Veres stájer lóhere, Fehér hollandi réti here, Angol, frauezin, olasz és belföldi perje, Türük balta-czim, Czukor-, Burgundi-, takarmány- s göm-bölyü-répa, Bükköny, mohar s nyári-repeze, Pohánka és nyári-bnzn, Titnot fii, Pimpinelli, és mindenféle fris E r f u r t h i kerti vete-ménymagvak jótállás mellett.
EaekPll Livűl következő nnjtok u. ni. :
partnál, ementbali, groji, straohino és liptai. — Halak : angolna, szardina, töke hal és hering. Czukor, kávé, thea, asztali- és asszuborok, kapható
jP*gfwiit5ii|Ti ofer joaeT
(a—¦) ! nagy-kaniasai MsKerkcrcskcduoél.
Priinuraeratons-jaJszeige.
Ununif;Siiglicli—nolhwendig LaL^ar Jadtuiminn,. der
-tkiTJnliBi^jmn.b.Bjip^j"t Tri}, clf.jrjlg^ Ki-lmU l ^lI^inlie-iropijlilrfrjiMt^iBaMoW^ ach! elffi Die btshengan. meut vortrefflichen Werka hu, entweder su umfangreich rrndka*lipiclig,odi bid sind jo gelehrt, mithin fUr dlo Völkflinnj»q turit plUSflnd.
Die kier geLotcnn, neno nnd frei .ianijre Bearbeitnag art Gcscbi aasertf. Erda wird dieaön 14i 5*rnhll«tt Mangel aUcl/cu tun il»-atm*ha&uitt;.\' ia-dar-Art
¦rlaicbtenif dau__
Ii« Werk, dai ,8 Baa\'tÜ anttaflaeti virdi 1a \'äü-MÜitAaa : od«^ Uirii^n Heften,, dim bmigeá\'\' .FtiÜLC ron q qr «Bürpr
Alsxas-\'en, des-iteben ein itflFeTHISnTmi Literatur an. "geh Ort, hat C-jIhägen icnendeiis\' diaaem Ier!}? .geopfert, Die pfachtroll o "Xa*. staUung, .(jedcaj\'Ucft^ railiJO
fouuften____nius^raÜoHen,)
etcka. noclt^eino dcr.blaTicrigtin scliicbtrb anfrfeisen nsa nneb erwähnt werden,. ; IneinSRonYaKEn entohemt da» l^;(c nnd ist di-i Vollendung Tor AblanCvon ¦V^j^S Jahren llclief in An*»ichU
Vorlag von Alb. A. Wenedikt in Wien. "\'" iaGr.-ltaBimbeiJ.WAJDITBB.Hatiilnik
baeágának ! köszönetemet nyiháuitani azon otnál\'fogVB, hogy a fent nevezett társaságijai - biztoaitott fiz^DÚm • Ijffio, deczeinber hó Jí-^n elii^etfc, tis már e(hó lOrdn az egtjaz biztopitott , őüaveg ¦¦minden levonás udikül, a\' szigetvári ezen oknál fogva p. minötnkinek ajánlhaiiom íí, fent nevezett társa-: ságnál valtf biztosítást,:
UomboB, 186(í, jam hóbnu. \' •-• - -
. vAradiíióses,
_,2~3 • dombot birói ^
SGHHil lélSEf
NAGY-KANIZSÁN. DclyiBÓgo k0bhízut0^-banJ Ajánlja gazdagon szerelt-raktárát «.!m. .
- uitali-, toD- is konyhákónek; boi pnkíuiig és bádog kanalak. — Toilatta éa«
- Eraiíoj- és tárcsák, talesak; mindeimtrafl J i-ippAn. pecíet-viaai, bontó-. BÜrű- éa\'faltüsS Í&-W n núreo noTciendS gombok, csizma-, f3- és fog-C i.ic-nnoniü gjQngyuk, *nnulinban -rakl ácséi , botok, viaiskoa viísoat. További: Pottea-| miő- és nOvSpamnt, hsötSfonál, fohér és te alyem éa bársnnywiallagOaL ;— KOtÖ és i • és arraa-Ejpot, rarrd- ét- ssOca selyem. — B4-^Í 9 miudcnnomtl itsiaónatok. — N5- ?9 (ryennaa~*E fép-c téli fórfi-, nS- éa (^yormek alsó éa fel$l
kitt. imJriip hnrisnya. kenityü, aJaó-njak, aflveg ia kötütt ool-í piíkct, háltjgapkát savrlt éa minden exon ssakba YÍg6 ezikkai
a legjutónyosabb érőn. 2-
\\pipa es ptpajznr, JoIWk. kVppautk)k ^filsgesitrj-tulu-..k. UatOB c
patnutfusuk,
árna, boriin líííiOvctek i
kizúról. tizabad.
f o g-s z i v ark á k,
legtijabb ö mint lrgjobbnak dUmfrt legkényelmesb
stern fugfnjáa mlndvii-Benie-eltBii.
egyedült feltalálója : Tftrflk Jtiiaef pyógyazereaa Pesten, ........ király utoa» 1...az. alatta , „.
Ezen fofi-Bsi varkik, kény elme a alkalinasásak a birtoS hataaak Tfigplt íltttlítiag baannalatra minden taagaíataláe nclkül maguk-mngukat a Icpjobbanv ajánlják. — A fogfájásban ssenredS zson pillanatban nicpf-TÍÍiűdóít Bicrcxbct magának, hogy egy jeles is ok* — «.>«>fnW»-n«TTryilli^i^t Jtuaiitméonyel mely a csalnak HJkáletoMO meicrolel-— van dolga. ~ ..-^t.— „ . .
Gyermekek és nők is e szlvarotot egéps kényelemmel haazn&lhatjáK.
Mintán a fogfájós annyira-kellern*» enéa gyakran ájjel átl bq a miilőn a csillapitö aicr nom igen Tan;a keabéafafóe^tttTariiaktnlq legjobb hásisEemck, mindig kísiliUbm k^lleoaiennl. r,\'. i /^\'^
__I._.Ara «v akatulváiiah- L tV^/i\'Bltffilttlyiíiiak &0 kr. Po»-
71 InnltinalVe-lO lurnHWb.
Ioraét eladók illendő sBioalákban részeofllnek.
Uegnádolbetií itovAhbi ú SÍagyar- éa DornntódorisAffok, TalaBÜDt aa Caaiea- ca. kir. osEtJÍk\'3tartí)niáayok róiadaai^ógyazerfeBÍaát:3<:B-*-9)
N.-Kanizijitn knpliató.-.Belns JdiBeff.gytígyszeíiÍBBnél.
Iliidet elno- grosso Zieh míg :deij y.ont jStnaie g&tmb$l$&® ¦., k.\'k.\'5nten«lGh.^ •í.;.-í;%^
STMTS-PBttlÉBfWllii \'
¦ -........—.................YoaLOalira-lße*,.--------:--------
im Betrag« roa 40 Millionen Onlden ataxl . - Dieses Anlohon «ntkält 400,000 Gewiono, wűfonía& sich eolche vou^^palj.Söy.Oüi^lO-raal ^0,^00..^)-inalAlfOítíÜÜiLiairjnal 1^70«0^-7nal 50*00«^ÍÍQí raaL2Ä,4iÜÜ,121-rnaISÜ,IM>«, 90-raf.I a5t4»tt»rlTI-ta>0-:\'1(I,000( 362.mál &Ot1»;432-ni:al 9*1l0O;789riál>Yf 1350-mal AO^.eto, Gulden;.atr.\\1VAbi1g.:befiqa*\'n.^a,..-|\' ilfi
11 - Reib, andersa Lot^OfAnlol^ ble^t. bri idtrr ttab nijn Elnlnfrö ¦ so groos^; ilwiBnchancen ,dar,-,^a,:illftB«4iaa4,i*\'iffft Ankauf dir Louso ja, apen,.Landern erlaubt.- —i-j^. ?1 \'r-jLr-B"\':»t!*\'it
• •.Tjuteraeicb^.ML.U^ gatetos Loos zu BÜ., 3 Looae ii fl., f tj0^,^.ft^ V^b^^a , Bftti&rrotcn. i ^ r,^ ,1!, *»\' a r>".
\' " ¦GcfHlligö! AüttragD wortlon-\'\' gegen ElMendang d«a pptnmé^ TrebaBHi-^-erBchwiegen nud gcr^enBaft a^nag^fahrti Or.g*B*^l^g\'g8* Míattűlungen ^eiF^f^ jode- .HtTlII-^^
nach erfolgter .Ziehung- dl«\'\'áttjHella,\'Otrwljiiil.^Jb*»»1 TliaMdufc*-
nhontgetdlicb nugcsandt¦ imäi!ffl«}\'Q5w!ttp«^olö^-Sj^ ™Man kcUobfl sieli\'aaaet-jb_ä.d^n
•xí. TJ^fexxásje
(S—\') _ , i • S*aaíffektefl-Q(aeBjB/;j.i>i, ainid
S"& Am 1. märz 1. Jahr.
WajaTtä József kiadd, lap> í» nyomdatolajdonoB Kagy-Kanixsin.
in___............................................................*.................................."____________\'.....-..
Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
6. szám 1866. márczíuB 10-én.
©morni Rö/lönv.
IsmeFetteglsztö lap "
a;
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdiszat, tudomány és aiavészet köréből, A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lápja*
mtaáen hó l-«5n, 10-én, és 20-kÁn
&sn7feeí3si5l Iroda és kiadó hivatal:
WAJDrra JÓZSEF knnyvkeres kedvben.
Előfizetési föltételek :
Helyben háibor hordával ú. vidékre postán kaldv. Epübb írre : - ji frt. — kr. F.*l ívre - - 51 , _ .
A hal liaeábuí petitaurirt l-ttftr 7 kr., 2-stor 6 is minden további beiktatásért 6 kr. Iíclyt-jjdíj minden «*CTea .beik tatái ért 30 kr. 4 „Kvitt tiren" epy petít sor beiktatási dija 10 kx.
1
Előfizetési pénzek #a
idrdetéeek,
ngy BsiptÚáLJL&$_B»eU_«ni tortáiénál Qkt3
it\'3 sí eiíiÍBi y el\',
aiaáJtd. yi&bsí lorelcfc, bdtmcst** a sJ&s\'6aÍT&Íd&a&
A nagy-kanizsai főgymnasiam ügyében.
Zala meg vében aNagy-KanizBa városi hatóság as össsea képviselőséggel egyfct-értve.os l864-ik évi mározius 20-n tar tott nagygyűlésének kifolyásából inalt 1865-iki évben elhatározta, hogy e város, kikeli vidéke, saját és szomszéd megyéje, agy nemkülönben hö*n szeretett rokon HorváthorBzág lakóinak, tá-gasb értelemben véve, az összes haza érdeke tekintetéből a Nagy-Kanizsán létező algymnasiumot fögymnasiummá emelje.
Es ügyben a közohajtás megszilárdulván,egy kilencz tagból álló" oly szük-körU gymnasialis bizottmány állitatott fel, mely hazaírna kötelességének ismeri a mondott ügyet „nemzeti kinos" beess alatt dicsőén megvédeni.
Ab érintett ügynek biztos megvéd-botéseért mindenek előtt költség-számítást tön, 8 miután ennek nyomán kitűnt, bogy 150,000 oszt. forint alaptökére van azükség^^nm. m,. kir. Holytsrtó-tanácshdOlltynjta be kérvényét, engedélyt nyerendő a mondott ÖBBzegnek adakozás utján leendő megszerezhe-tésére,
L kérvény nem mardván siker nélkül, az engedély 1865. évi szeptember hó 9-én 54123. szám alatt csakugyan kegyesen megadatott,"melyben megengedtetik :
ahogy a kitűzött ozól elérhetése tekinteté bdlZala megye határain bolül aláírás Utján adakoBáaok gyűjtessenek, az ar-"" -Q^g^^br^wgjróibna a ezójra a poca-gyüjlófi nem aláírási ivek \' klállitása által, hanem vagy Zalamcgye közönsége vagy a gymnaaialis bizottmány részéről as egyes Bt&inélyekhos intézendő Írásbeli felhívás ntján levén csak eszközölhető."
160,000 forintból álld alaptőkének megszerzéséről van ngyan a szó! mint oly összegről, moly épen nem eaekély, a beasoraéseís óriási feladnt, mégis mind-emellett a gymnaaialis bizottmány nem csökken reményében és erősen hÍBzi, hogy akarat, — egyetértés, — • aorgalo m, —b kitartással ozélt érend.
Esason körülmény, mely szükségessé tette, bogy a gymnaaialiB bizottmány adakozások gyűjtésével kezdje meg az alaptőke megszerzését, a buzgó hazafiak közreműködésével amaremónyben .hogy ssarenceés leend mintán az Ugy közösen Udvtts, kososén hasznos és közösen szük-laégeais. .....
Aa olbisottmány a fííbizottmánynyol egyetértve nagyon tüzetesen működik. Tekintve az ügy nagyszerűségét, az ennek kiviteléiro megkívántató fárasztő munkálatot nyilvánosságra azért nem boalaez időig működése eredményét, m*rt aa Ugy körüli teendők még mindig ujabbnál njabb mődositásokon mentek keresztül, és igen helyesen, mort csali: is óvatos előintézkedések vezethet-nekakitUzÖtt czélhoz. 150,000 frt alaptőke beszarténéről van a sző, mint oly
nagy Összegről, melyet a jolen kor nyomasztó helyzetében épen nem könnyű halomra gyűjteni
Majd alig van ügy, mely a megyét jobban érdekelheti a fögymnaHium lét-jehpzatalánál, és méltán, mert Zala, és Somogy, de a Muraköz is 6géPZ-VaraadrigT-híányával van egy ily fÖtanodának, teliát mondhatni: hogy három megye szenvedi ennek hiányát és épen Znla-megye az, mely közepett áll, egy világhírű pályaudvarral.
Ezekből véleményezhetni , hogy a gymnaaialis bizottmány épen nem alap-nélkül tette magáévá az ügyet, nem saját érdeke ébreszté tevékenységre lelke erő tehetségét, hanem a közügy iránti buzgó szeretete.
Ugy hiszi a bizottmány, ha a megyében minden fejre 50 krojezár Bzámittat-nék, (mert 300,000 lélekszám lakja) nem .is kellenék a megyéből kimennie adományért, s mégia kikerlllne a 150,000 frL Leszámítva a szegényeket, hozzászámítva a sommásabb adakozókat, egyre menne ki a dolog, vagyis arra, hogy jó akarat és készség mellett a főgymnasium legközelebb egy óv alatt létre jöhetne.
Nem marad ezúttal egyéb hátra, mint hazafias tisztelettel arra kérni a tanügy iránt buzgó" szeretettel viscl-tetŐhazaöakat, legyenek szívesek mint nagyon is közös és Üdvös ügyben a Iegforrtíbb részvéttel segédkezet nyújtani a gymnasialis bizottmánynak leginkább akkor, majd midőn as áldozat hozatalon fordul meg a kérdés, az az, midőn a bizottmány küldöttjei élőnkbe íerJeatlendilFaB^áiráai ivet. ^ _ TERSÁNCZKY.
Közegészségi ügy.
fJá/onai<ícrfcíírfl^y6*íien.)tJgyreleink,Bakody ós Szabadföldi tudor urak, mint erről sBemé-lyeBon ia alkalmunk volt meggyőződni, egy patkányban trichloákat íeűcstak íol. — Máfl több példányban mit nem találtak. — Fészkellek a fonal óm ok úgy látszik, különösen a gyomor falaiban, melyeknek belsöfülflainén kis kulcs nagyságú pontok alakjában többe-kat lebeiett látni.
Ügyfeleink osen vizsgálttal, & Néractor-aiágban több helyütt vícaesnek bebizonyult áiÖBdi körül, kétség kivűl eliamerésfloket órdomlik meg, kivált a köBegéBTZBégtekintc-tóben.
Ha patkányokban vagy egerekbon néha-oé-ba fonalócaok találtattak, onnan még nem következik ugyan, bogy a sertésekben íb okvetlenül fognak azokrelőfordulai, valamint az aem, bogy ások, kik ily netalán fonalocxoB búsból esznek, megfognak mérgeatetni, mert nálunk a nyers* vagy csak nom elegondfikópen sült vagy főtt BorTeahus élvezete nem divatos, mint póldduíHűderBlobenbon.bol a gyárakban elfoglalt emberek idő és költség kímélés végett évek óta hoezá asoktak, a huot nyorBen ŐBBzetörve és kenyérre kenvaenai. —^-Hozzájárul obbes azon Németoreságban tett tapasztalat, hogy épen, a Magyarországból odabaj-"tolt BertÓBoknét a legritkábban (állítólag 80,000- közt egyBzer) találhatók triobinák, olloubcn gyakraban jönnek azok QlQ at.u. n. angol bastard éa longyol fajnál.
Mindamellett intÓBÜl.aaolgálbat éfl szolgáljon fenn tisztelt ügyfeleink ezen felfodoaéflo arra, hogy a közegészség kesetői at flgyot
/
folyton éber Bzemiacl kisérjék, a a ranptja gyakorló orvoaok ia a netalán idevágó kora-lakokra Ögycljenek. A betogaég anóln, hogy okát éa lényegét ismerjük, sokkal gyakrab-baa fordult elé, legalább Hámctorazágb^n (t^ancsiaorsságból csak 2 eset kÖsöUeteti, AnkolorBságból pedig tnttankkal egy sem), mint azt egyelőre hitték volna.
ra^zegSíSBégflgyi batáaágokH,X^H.^ ™^ B felügyelés éa vizsgálat agy hiazBaák egyelo*re~ legjokább a főbb vároaokban gyakorisadé, a bogy az szakértően keselteasék ia, oly egyó-nelf alkalmazandók, kik bistologikue vizsgáitokban és a górcső kcceléaében jártasak, terméflEüteeen illő dij mellett, mert itt a hivatalos tekintély a as n. n. gyakorlati routine és a huauak BZokáscB kémUje mit aem baBs-nal.
Azon es^tiApedig, mely reméljük elüállani ?ara fog, hogy ha funalócskór csakugyan nálam^ is mutatkoznék, minden esetre oly aza-báfeokat kellend életbe léptetni, melyek a csalnak éi a tudománynak megfeUlnek, milyen különösen a sertéseknek leölése a vágó hidakon s hnsoknak oly szabatos vizsgálata, a milyen Braunschweig éa Allenburg városokban már néhány év óta hassnálatb&n vrh, a legközelebb a berlini orvos-egylet áltálba porosa fővárosra nézve ís njánlutoU. — "SlIenkesŐ eaoiben a egóan praoventiv eljárás eaemfény vesztés, mely csak a kereskedést vcssélyeztoti, anélkül, bogy akösegéaa-ségot bixtoaitaná, — tudományunkat padig nem a legszebb fényben tüntetné fel. Mán, meddő eljárást lelkiismeretes ssakértő ember nem javalbat b abh»n nem is vehet részt.
As ügyesség, mely & bos górcsői vizsgálatához a trtcli inakra a esve meghi várj tátik, egyébiránt nem orvooi egyének által ia begyakorolható, magok, & mészárosok is leesik ast, — de nólkülöahetlen kellék mindao eeeSro az, hogy ki azzal TiatÓaágllag ruegbisatik, lal-kiiamerntcs ember legyen. Es irányban dijat is lehet kitűzni a pontos és sikeres vizsgálat jutalmául. Pestről.
¦=--------^r^v-el ax é3 jbJlv^., _
&<jltaogyból.
1L
Miután országos érdekek megvitatására, a központban immár meglehetős számú éa tekintélyes lapok állnak az országos kö zönség Bzámára rendelkezésül. Egy vidéki lapnak OBeróny nésetejB oaerintj nam lehet más rendeltetése: mint közhaszna tárgyaknak helybeli érdekek szerinti meg vitatására tért nyitni, tí a kÖEÖnséget részletesen el5-kéaaiteai a közérdeke s fontosabb tárgyak iránti fogékonyságra.
Nem különben azon közönségnek, mely anyagi helyzeténél fogva, a drágabUorsságos lapokat rjélkdlözni kénytelen, bár többnyire belybea kötött, de könnyebben megaserea-betö azollemt tápot nyújtani.
Ugy hiszem, nem hibázom, ka a vidéki lapokat rendeltetéaökre nézve, átallában olyanoknak tekintem, mint as alsóbb iskolákat, a magasabb ismeretek irányában. — Valamely szaklapról nem szólok.
Vnn ugyan lehetőség abban, bogy valamely Vidékílap,mind belsa,mind külső tekintetben,, es e nembeli örazágQs lapok szinvonalára emclkedbeBsék- Do ezen lehotőséget csak a szellemi éa anyagi erőnek, minél nagyobb roérvbeni találkozása képes eazközölni.
Váljon rejM "magában akár Zala akár Somogy külön-külön egy lap fen tartására Bzükségos elegondö ily tényezőket ?
Egy-előre azt mondom, hogy: nem I :
yaljoB, kik tartották eddig a közös lapot, ^4s — römélhelőTeg — kik fogják tartani ezentúl ia, a k015nvált l^rokat1? .. .
Nagyrészt ugyanasok, kik már azonkívül más lapokat is tartanak. Kik qpI nom ia
annyira ezükaégoek, mini egy a megyei lap iránti loyaliatartosáaiiak tekintik.
Eb így van — tagadhatatlan.
Ka mi aa oka, kngy ea*n lap taem volt képes, magának egy tnlajdoaképeni saját köBÖnaígel "r lövarásaolni ?
Anyagi klállitáaaban nera találok okot, mert e tekintet ben vidék í lapnak többet tenni, valóaágoo SnsEO válna.
A "kiá-llifcas-kiafcdelroeb volta sint a „So-raogyy matatvány- »agy aiSTS^iaa gya^t^ tatja, Bziotsn seai leket. Mert es a pesti hetilapokkal is asintén taegtörténbetík, & ránk vidékiekre nésve végro ta mindegy, hogy *gy hetilap egy nappal később, vagy korábban i\'cleiiik meg; mert a postáknak rendetlensége ebes beanSnket caár rég bossá-asoktatett.
Máantt kell tehát a hajnak rejlenl.
Sacrintem a baj igen természetesen legelő • szűr ia a 4 év óta folyton növekedő péss-BíQkség és közelszegényedésben keraoeudő. Miről a lap nem tehet. **"
Második baj abban keresendő, hn^y azon áron, melyen a mi vidéki lapjaink állíttatnak ki, pesti ismeretterjesztő lapok is kaphatók.
Nem vitatom, vatjnn a pesti lapok tartalmasabbak, vagy ránk vidékiekre nésve érdek eaebbok-e ? de aa tagadhatatlan, bogy napjainkbaa kivált irodalmi tekintetben exaa szónak, iíégy~ B\'pesti" nsJr~snn|^sMa ÍB~rtal annyi hatáaa , mi kérni ( Ka egyenlő áron kell valami k&sött választani — hírlapokra nésre bizooyoaan 100 eaat közt 99-sser a „pesÜu-re nésre leend aa eredmény ked-
VCBŐ.
Nem haligathalom el aataesa, mit többször tapasBtaltam : miként ba egya&er másazár a „Zala-Somogyi Eöalflnya-t olraotara ; voltak,, kik azt kérdek tőlem: mit Indok rajta ol-
v&anL
. Kellett tehát ezen lapnak ezelőtt tnár oly hiány nyal bírnia, mély képér voit^;-a-B9é> meglevő olraaó vagyis elöüáelö böaönségbea visszavonulási hajlamot költeni fel, s ujabb közönség arányos bossájárnUát távol tartani.
En nem érsek magamban hivatást ezea hiány felfedezésére. Én csak a tényt latom, a éKbSt^vi^éi^RSfeí=»=-^
épen e követkéz tétéi folytán bátorkodom kérdezni az ille45ker; váljon: eaen mégnevea-hetién hiányok, melyek már e küaü* lapnak közönségessé válhatását netán gátoltak,etTan« nak e lehetőleg hárítva e raosbairkQMn álló lapoknál ?
Ila erre Igennel felelhetnek, Bgy én csak örülni fogok, hogy nem kell baljósnak leunmu, miszerint ez eddig együtt működő ?8 fea-tarló erőknek esen megtérténtclforgácaolása egyiknek vagy mindakettőnsk fenálláaát koczkástatia.
Ml Bsolgáltatkátntt e&on ^WálsUvav^ekoa nem Hlrkéazen, megletet hogy illhaeoa inlra muroa pecesrar et extra, itt ia einwadkaVak.
Minden asstre ajánlottam vol»a a kSzlap vezetőinek misserínt a netán valamelyikben gyűkeresa hiány iránt kölosöoőae* awnyi eínéséssel viseltettek volna; meonyivel a kosönség néhanapján lapjak netáai hiányai iránt viseltetek. .41 .
Egy lapsserkeaztŐ nem egyt-dfll nugfjl-haaem azofl közönaégó ia, moly-őt it\'iiWklriii Tállalatában grámDlilja.
Ssry - lapazorkeHtODsk, asaa .issspititnS] czóllrántí figyelemből, melyet lipfíbaa ki-tüsőtt, felül kell emelkednielolva* «gy»J-daiu lekintatéken, aaeJ/ek Up> ko»flD*>é-geaaé válbaláaipak aklKlá]yniaa^S>lnAtBaJi.
Mostanság agy lap két rongyénak"!* kavatsa-sok, de épen &•» kavésj. Lebet^hogy kUyel miaké it lcís.ae jelenleg ttokMntjak; ksM, mÍBseriüt ez a könnyen néjkalöakfttőkkga* ne soroltassák* - . • . v\\ ••
Távol legyes tőlsm, _irkit is sérteni sama keserű ciieppsknök^kJvíM
»&lk0 .\'L•- M^flV mákban
Uséltík. Aojfc^t*^ boyy ná lett liRTon rá Mükjéf, ft b* Igio, ojfy legalább hasznáén. S fia woak mii Írtam, igw*a4«*li iwgffegyok ->*^Mve Jit e««n tewag^níiwfr, « a r^f&tímgtt, hogy eae&iul mlodAÜJt 1i> az ^•ddiglhftz hasonló, ˇ«« mo^n«gr«bb ríríg-\\aasnak lóduljon mihelyt í«n felrírigoBii-fc-allimert féltátaleiTBj nagyobb mértékben -Modeikeinok- -•- ¦ ¦ :. Ne csüggedjünk lehátl mert oaak Így sikerül nekem is saját magamat megusáfulni, a • baljoalatornat ristsn TOiinl. ±_ - A~p» a „\'Zala Somogyi Küzl.u-t HUti. cnnok részén van az iifagritáe, E> a seaaratí*tiou8 irány, nsm Somogynak, bánom csak a „So* Bjofry- lapjának, vethető Bzoraór*. .
Ha netán vesztenénk is- Valamit a réven, törekedjünk m-gnyerhí a vámon. 7.^^^oiií««yJ»«» faamwan **0B raeggyöiö-^iat-tffUljjik.rBjikAnt csak, oly topban vitafe hatjuk meg^ogfüggellonebbül tárgyainkat.
fv>iij|«|iitt,4866- márt. 4*én. (batatoni tsin-iár$,~8siitHav. iimatl muhamcd ei bényei azi»-. \'i^ffi^^íííU\'It Í»eVkci\'atÖ\'"iírI Hazafiság BJn^mie\'iiaögnok I Eaen két varáza ezó vun •Felírva/\'\'a. balatoni színház homlokzatára, — melyetft zaUi lulkttfOiéB emelt k"*aoru*kol-\' (40>k^ Kisfalndy Sándó? buzdítására. — Heg .ideje, frogy é megye karai és rendjei lOOOfri. \'Ifikét tettdk le a színház lokarozására, azon (fejlül $0 frt.esOBt évi segélyezésül azon azin-
¦* f*V*ulut ^Jwnir^ ffluly Iffg.-laBMyn bflkBjXÜDt
1 megyénkben." — Igaa,rh«gy a jelen kt
finnyás ízlését nem elégíti ki a csekély \'áldozat," *~ma már több lolfceaflréfll és áfdoVatöMuvjlnunk egymástól, ngybisxem, kezd\'etaűk elég volt téve, a jövő megoldásit, blza^k együtt fllB honatyáinkra, kik bizo \' riyóáán a sziuflgyben Is intézkedni fognak. Ha7»3gig tekint, szorkesztd ur t megyénk "területén, tapasztalni fogja, hogy a müve-szót 4raht; kegyelettel viseltetik Zalára egye köaönsogQj akadhat oly lelkes kozaégakre Is, inelyek lübb hónapokig áldottak Thália papjainak, osak azórl, bogy 7—8 tagból álló egyéniség zajosabb beszédben részesítsék a közönséget. ^ Mily nagy volt örömünk midőn önnok Tagjában olvastuk, hogy Benyel jól rendezett színtársulata Kani 1 sara megérkezett éa a bír-lapUag Löztétett programra után Bieitunfc is -;a*J~dikj előadásra, kedélyes társaság jelent *" * vidékéről js, gyönyörködni a*
f ms^-Egnrsseff \' operettek dalli
llamaiban.
.Aatmban .most a» egyszer csizmadiát fog-bankA-taert A\'művészet halytttt bűvészeiét ( Ígért Izmilt Ilian, a bűvész basa Utta, hogy w^ááaár*. nem oly nagy számmal tódul a kDsOn»égf.Üéii>»t és L^tczkó igazgatókat nem -eUgithali.kiazátangeiiutt.szinnadért. Allahra kyel^nií a jaiék koxdete elült, h ogy-8 ltom --¦¦-¦;rWtff^^feStón»4g kövotpltc?,kngy vágyul:.
;TÍaij vagy raáves* qrak Üzsck cl az est tinaj-~ i\'inaitj.Hl^juiz.\'ulUait é« ídó^ir-ft^idékriil-bejdttórt\'jliuíségktivetelbeti.mintan a bűvész. vr lÖ^Uaz&ri fulhivdaia sem t?tl eleget a _1jrj^naé_gnvk1 —-^erélyas várnai kapitány ar ^taTbBváare tétolettPiogy jusson eizóbe nem*
Béoyeí ur pedig ezeti cseménybul okuljon . : ...fanfelM**. ^tatt.-a-taiapfldut-rflááDak no- öd-
>aieii........
PJv\'^Mff*--*- kOstiasig méltán megvárhatja a ¦-^aiUoesaraktó r -ar -eriel mtségne k tartozó jfigjdmu,1 : BAHAltTAT ELEK-
magukat oly udvariasan viselték, hogy meg* nyerd bánásmódjuk álctl, dácsára as itteni \'iSgymnaBiura fetitlitáaára ezOkségus pénz beszedésére kiküldőit, bizottmány folytonos működésének, mégis náfiiny nap aliitt 1^0 frtot vyUjiattek össze. Buzdító peldn.ftz, bogy .kérjelek 2s adatik*, ezl tQaveinnga elé a t. bizottmány a legszebb .reményeknek uésliet elébe. ™A (Csalás.) Egy csinosnn öltazkíJdött fintrtl ember a nnpitkbaa megUtngatott egy különben nagy tiszteletben alló egyént es magát X—X. rokonának adta kies így HÍka-rOlt tfíle 10 frtot kicsalni, azután padig elillan L
Li (Vá-rosbis állapota.) A n.-kanizsai városház oly annyim dűlőfélben van, hogy szakértők nyibvtkonata folytan ignn koat-li veszélytől lehet tartani, b es na illatok részér ül méltó Ügyeimet érdemel.
/\\ (U j t r a g 0 e dT fl.) Kényi Hezaő ismert munkutársnnktól egy & felvönáBog trngoodta .^FauaanXa6.u^zJjn,.nJ_att.K lent meg, Ara G0 kr. Példányok a kiadó hivatnlában kaphatók. Ajánl,uk ezen Btep tehetséggel felruházott iró müvét a t. olvaaó küaonaég Uepyea pártfogáaába.
/\\ Tűzoltó társulni íiorveiéíü Kagr-Kanicsán. Ntim malnszthatjiik el elia-meréaQuket nyilvánítani Lublicz Simonnak, kí már havt*k óta egy tüioííó társulat szervezésén fáradozik, mint hulljuk, nz illető már o várusi tanáca azon igéretót birjn, bogy föfeladatuknak tartják L- tíeton működésében kitelhetŐleg aagítent, részünkről pedig ~k l\'\'gjubb üJediuéuyt—k-tváujnk—oson Qdvüs vállalatra.
L1 A da.la.rda folyó hó 7-ón tarti énak-estélyét, a ruci ven Ulaa Nándor opy magán-dait^ílÚkult. „l)er todto Schneider11 operetté ia elcJitdutűít , mely ép ugy , mint a magán-dal, tapsokban részesült.
/\\ Uüvésseti előadás. Iamail Mu-bamed, perzsiai bűvész Itt előadást rendezett f» „Zíjldt\'a"* Drtgy termében.
A K ff y csaló, brüni BZülctésÜ fiatal (jraber urtózkodott váruannkban-álnév alutt, ki a napokbiin udóasag hdtrabugyáaa éa egy zsebóra eltulajdonítása után bueaut vett a kitpn feltAtúl, caivk később tudatott ki, hnpv ezen jó luiiilar, ki különben ar.ép műveltségű egyénnek Utazott, váltó-ham isi tó volt, éa csak most korestutík a rendőrség áltnl; miután ö már rniaainbb ideig a két lestydrrrje-gyében tartúikudolt.
A (Uj magyar zenedarabok,) rfíb-*V-ft-d«y4k ?6 továkony acnóazaU
-ZfOa-bomogyl hirek.
^. «.^jt**.f.p™_n.k, aprll^-janiasi folyamára . j\'jiJtf*yp>^ni vidékre poétán kaldve éibely-
hnrdta 1:frt&O kr.
\' 4t ?fl5Tíi«lB Tálaisiát! Aize\'nt-\' grWii ^itstt^r> kerflletben nagy Bsnvasnt-tobhaeggel ismét gr. Batthyányi Zsigmond
¦¦"—1 H*»«et«.áy\'\'03rlrrrr" ViláaaUtott ^WBCírtriggyüléli Véprlw-Bnl . / ¦
•Httstal lakosraa alakítandó betybéU fögymna-\' *WU«*t*fciáebb kUdáaal red esésé re
*\' \\Wfrt*t*an«. Ob bár > minél több utánzásra \' uUlna>t>fin-aea\' példa 1 \'* (*»*»*<:«tflkO;;A-bi»lybélI ~gyn»a-
lianbai.; T damint a .D*gjr kf»ikani»iai -iSsfk^laihiallrisM^i,^ 1rtMW>Bsia vftf uaajrettVtei\'egú liiáuya-fníbdin^-fcáj^ areahotd «• * n. é. fáradbatlan Uoári " """" Ibbajtta néf alA ama bAldog ^övnnek.\' "^•erekeM «s*eminwit -eföfordaló
JUüBnBian a rir^nepélyeken, ^BtittfiMDlTélbetl.\'*j iJfWjflebmártT^ este 8 óra-kAfalébn afSiítplűinek--
¦obfcliTÉl^yjrtkTÓlt kftére.,
, Aa «Mrj«s1 collBgínai-
> l&tffcf vBtfK^él \'tanárkai klte-dEn^ankatltfteg-!
lapok szerkesztője és ügyes zonoBZÓrző, clöázelést hirdet, hal eredeti magyar kópé kre. 1. „Merengés a pusztán,u 2. „A csárdában.11 íí. pRománez." 4. „Szegény legény búja." &. „K-.\'ge a pásztor tűznél." 6. „Czip-rus lomboknál." A hát ívre terjedő cbíoos kiállítású B*>nufüzémek az előázeteBÍ ára ára 2 frt. Előtízetőkct Wajdits József zene-mükereskedésóben elfogad.
?±?1* "pás, ?XH.Í -4 • és ff y i • k 0 a b á g.) Egy külföldi "berezeg íaíTőíködlk kö\'rnyé-küukben, a kitol saját komornyikja egy caendes este\' 2\'i darab I0tf-ast lopott el, és -erre-ar-baiat- felgyújtani akar^.jle e terve meghiúsult; mert a ház tulhjdnnoa fia többek segélyével a tettet meggátolta; erre az illető -Sftjál-atiobAjátitt-rtmm, fid nya4tftT4FeYSe1-^ve^ szélyesen megaécté, azonban aikcrQlt «cn szerencsótlaij -egyént a^belybeli kntonnBág-nak saját kórházakba vinni, bol felgyógyulását remélik.
; A {Szerencsétlen f eldülóa.) Egy helybeli fazekas kocsisárai éa 11 éves leányával fűiddel rakott Bzekéren a viroo leié tartott) do nlküzben feldűltek áa a föld a gyenge leányra «zett, kfe pillanatban szörnyűt balL
A Zalftmegy.e gaad. egylete ron-J«a_félévi --jigyjiBMaeM tavasai koigyüléiét fulyó 1866. marti as 21-én Zala-Egersiegen ilálelStti 10 órakor fogja megtartani, e arra as egylet t. cz-.tngjai hazatiui tisztelettel meghívatnak. A közgyűlést megélő ifi napon márttaa 20 áa ugyan Zala-Egerzzegm dól-elött 9 órakor Jgazgató-válaazlmányi ülés leend, miről a választmány- tagjai tisztelettel értesíttetnek, és.azivaa megjulenásre felkéretnek. Kelt Zala-Bgersaegfln, 1806, jan. 30. Glavinn Lajos egyesQletí nlcluők.
A\'Grünbanrn H. qr helybeli ny. taniló által hirdetett gyorsirászati előadásokra, az itteni elökelS családokból szép kis körsnra--kodoj^kaifmöíjhogyz német rehdszerre kétannyi jelentktzett, mint a magyarra; A tBn-folyara három hónapra terjed, a tandíj 5 frt.
A A Za 1 a hol gy e i á 11.1 Deák F e-, ráflesnek «mIékö 1 adott, tlmlásszók\' való-iges remekmfi * maga nemében. A támla kosepét drapsalnfl bőrre seTyninmel himsett rózsák di.st tik;- mely ek«Tézflst level-kéfcből áll*-kossora-övds..Efelfiká Deák-" esaléd czknerri díszlik; remek selyem, arany és ezflat-blrozésekkeLA oaínarír kSzepeh kék •Wrzonyvánköaoir egy, Ird-tnlUt tartó kéz •wugiíik(.m«ily jegyeani lÁUzik. A czimer alatt arany htmsett betűkköl ez ran irvar .A barna atyjának.^ A támla alsó fásze pedlf
arányosítva van a közép-ós folsÖ tósbsboI, hasonló mUhimzÓaekböl álló virágokkal ók npró~köcskákkfil, s a támla befelező* részét képezi „ZalamégyörBőlgyoi\'\' arnny betűkkel hiínssíUfaH\'»t«!í A Bzíkhek UlÖholyét szinl tén drapsziníl blírre hímzett virágok, guir-lendo\'k éa apró kűcxkak képezik, vntaminí a két kart is, miga fnróaaok tölgyfából kóssölt remek faragványokból lillan\'uk, 0 0 válaaztáB annál tapintatosabb, mort ünnepelt hazánkfia mag* ís föglalkozíkmüfarngássnl, a a tnűfa-rngványok éa átnlában a niutárgynk iránt kÜldnben Íb kiváló lifljrnnnii\'íl viaoltelik.
h. A kaposi és csurgói gymnasi U m 11 k javára f. évi január 20-kán és február 10 kén Kapósban tartott tánczvignl-mitk tiszta jövedelme 1 17 L frt 4-t krr\\ rug. Midőn o kót fényes bálra, — melynek szellemi vívmányául a& egymáshoz! közeledést, a testvoriesQléat és kibékülést kell megera-titenatik, — nia az onyngi eredmény kiizlé-Bével megemlékezünk, tesezök azt azon okból, h"gy ti"ni \'gyniogye irjusáfinnftk, mely a vigUlmaklíi rondeze, 3a a Telkes "kOsOnaég-nol\', iiüly nzt.k fényét emiíló éa a sxép eredményt nagylelkű kéazsóggol nld\'>zá a Bzent czólitak, szíves kiiszünctet mondjunk-h. (II á z -1 s s á g.) Ürömmel értesülünk Ismét i«gv iiázassiigi hírről, mely szerint K.a-poBtuik egyik b:ijos hölgyét Bzent-margitai r<i!Iy Bellit kttítsozinyt Hermán Mnnó ur, haboL\'sni jár. szolgabíró jegyríjtu el. Őszinte szerencse kívánatit CRíilolunk o frigyhez.
h. A j frl e n i d ő j á r á a rendkívüli-Bégét tnp^sztnlluk iámét a mult héten; ugynnís BŰrü villámlás és kns\'jo-kütbc szóló dörgés moTTult majdTiilő hyáft^rtpoT^^mnjd-zuzmorn, —• s mínl halljuk Jádon s más több helyen — jókora jég esett. Midőn 0 Borokat írjuk, sürÜ köd buritja a földet, ez — kíizbít szerint száz nap umlva leendÖ na^y zivaturijeg ;l jelentene: —rávigyázunk.
li. A s o m n g y megyei tiszt visolö-aég srtgortibb eljárásának a éb.\'r8Ógéii"k kell tulajdonitnnmik azon kellemes tap:
szág flflép jövőjének néa eléje; caak a-kOsöa Ügy ok vágott kíván agy asövetségkOtéat a bösprtnti kormány ellonóbon ?0 pedig ország-gyfildsl küldÖttaég<ok utján; Horvátország képviselteté n magyarMirszággyülósen mol-lözhettt; Fiumét íllctölog Magyarország bo-oaÖlota forog sióban, do kiegyezés b tekintetben ii lobetséges.
tal.ist, ii
•gyji
enl
P1 töltve
¦severó*, ve
gmegyí
;dé
tnrt:ik a börtuimk^ 8z;i\'nrn i\'ÍVüdt.
h. Mali tiüpoklinn a sántr
1 következő 1
-V fin
et oh\'flBtak : i hj.iAr,tl3lcn
kl\'cn a tolvnjláe, ., melyek mindig , loiietö csekély
nalora oldaliln
M.g n-, .\\l J ... um a malüm, -Km- .k lW.lulni
Ljs or pij.i\'iru f.tíjlanl, A ktm.hát* .1 m- ]i,(íi Uiei, 8eip.,rk\'Umt h-.i.j b\'1í«hic1: -V.»a rám .-ej- kit t,-kini*l.-», . Windnncatil .ohbot vetek I Szerzőjét nem tudtialtuk meg, de lm nz irályt, s a krétával irt betűk szabálytalanságát fl ezek nn-llett n természetes gond\'.latmt notet tekintjük- u-gy-UÍHaök, nftm-osalódunk, ha. Bzerziijéüi valami szerelmcs pórsukanezot flllítimk. így turemhet az a sok szerzötlen népdal.
Ii. A hold homházása. Lr\'gérJeko-aebb beszéd tárgy jelenleg ahold lebombázása.
szerint ezen bnnttrfágos közlekedési tervet meg Fdrdöay La^zi hazánküa ia bulonddág-nak dcclnrálta.
h, A kapnsi dalárda részéről nngy készületeket tesznekjas egyletnek egy május l-jén tartandó fényes majalisanli megnyitására, üdvözültük már a dalárdát,-mldöu tervben voH, csík "kőtszéroBen íldvíizbljök azt ma, a ajánljuk a t küzönaégnek, mintán eddigi BÍkörcB igyekezete és szorgalma a logszobh remenyekro jng\'.sit. Jövőben rész-leteaebbun érintettdjftk 0 tárgyat.
lu-J3un_Hidnlgó Jgóriilét bírjuk, hogy jö-völien kalandjai és r-te menyeit tárgyazó kül-t.oményeivel a liirfU-sért gnzdagitni zzives-kedcndik. -
Fővárosi és vidéki hirek.
— (A l 0 i r a t._J A válaszfeliratra a királyi leirat raár leérkezett és n kópvíaelök-házába felolvastatott, a felsőházban. Éljenekkel fo-gadtatatt, sz^alaóház kínyomntását rendelé, a fővároaban koranjLy oeund uralkodik, s
minden osztililyban feazfllt a figyulnmr---
--.-r(^a«-irgá líi-bo dilót.) A t*
olvasó közönség vissza fog emlékezni n lapunkban ,közhírré tett szent-gáli caotori hat-vannn voltak, Ulka mnlt évben orÖBzakos-kodással és.Oorabái Lijns megyei hivatalnok meggyilkolásával vádnUatvo, elfogadtak, — Akrttonai rügtönitélfl bíróságtól kilelt roájok hirdetve az Ítélet, melynek következtében többen halálra, többen pedig nohóz bftntönro lettak elitélvfi,-fela3bb helveq., kegyelmet eyertek és^z Itdlot 20. 15. és 10-Avi várfog-aággailfllt módosítva.
Zágráb.ból távlrják: Deák Forencz n horvát >lirati küldöttséghez nkkónt nyilat-
Bécsi éa külföldi hirek.
A (Egy magyar hu szár Öngyilkossága.) Klagenfurtban a mult héten a würtcuibergi herczegrül nevezett huaEár-ezredböl egy közember meglőtte magát. Hasába lőtt s ezután e szavakkal dllt a ezakasE-vezelő eló : „Jelentem\' alássan, hogy agyon lőttem magamat." A szakaszvezető as esetet azonnal följelenti, b kocsit hoztak elő, hogy a sebesültein közkórházba szállítsák.Minden aegiiaógot megtagadva, maga szállt a Kocáira s néhány pillanat mnlva —• meghalt.
— As élve eltemoteü. Inaterobnrg-ban január lö-kón a rendérségaák törtónt följelentése folytán bizonyos kasban ^egy tekintélyes család egyik rokonát ismertek feI, egy sötét kamarában az emberi társaságtól egészen elzárva. A férfi (Hó Ve a aggastyán, gondolatukba mélyen elmerülve, iszonyúan néz ki, 14 évet töltött él egoo flrbán.
— Garib-aldi-^s-: arabsoknál. 1860-ban mcglitogatá báró Maltzas jámbor török zarándok! álöltönybén, Mekka szent városát és ez alkalommal as arabok őrtüzénél estregétket hallgatá. KiválóUgoaan politizáltak, és pedig a legbajmeresztőbb modor-biin.--Főszerepét a Beduinok regéiaö^ egy bizonyos „Kalíwalli11 játszá, kiről a legcsodálatosabb és borzasztóbb dolgotjelentattek. Az utazó eleinte nzt hivé, hogy talán valajai az ország belsejében létező Beduin parancsnokáról van ezé, de midőn kéxdozó, hogy hol lakik a kérdéses Bzörnyete_g, azt vála-szolák, hogy Kurnpában. Véglóro további kérdezősködések után kivilágosodott, bogy Goribaldir,ól van n szó. Majdnem elárulta magát azon kísérlet által a valódi novet előállítani és eltűrni a felvilágosítást, hogy aa illetőt valóban „K a 1 i v a 11 i n a k" hívják. Amit 0 szörnyetegről állítanak valóban az 1001 éJBZíika regéihez hasonlított. KfllÖnÖBen közöltetett, hogy legközelebb egy ágyukkal körül epékéit szigetet hóditott volna meg. O ogyedtil egy maga zavurta volna el az ellen-sereget és vette el azt a tömérdek sok ágyat. Hogy ecen ember fölötti \'hatalmat mogmá-gyurázhaflaa a regélő, azt dllítá, hogy Kalí-vallí nőm halandó, hanem égy borzasz-ló Dzsinn t, i. egy gonosz azellora \\ ki csak időnként egy nagyszerű ozél elérésére ölt ember! ablkot,.Egy másik arabs ellenszóh önnek, s azt állttá az igazhivők bámuló körének, hogy KalivalU ugyan ogy omber, do oly torzaink n milyent még sohase vélt. Akkora, hogy Agy közönséges ember nem képes kardjával Fejéig órni.Tekintete olyborsaaztó, h»gy elluimi már az elől futnak et, Vörös szakálla földtg-ór. SiUja -sajkaként nylltk fülóig ób a vadként agyarait felülmúló fögak-
_kat vau fegyverezve. Szemöldöke! hasonlítanak a vaddisznó sortéihoz j ,melyek alatt szeméi emésztő görög tuskánt égnek. Reggelihez kís gyermeket eszik, és egyébbiránt
g^-mnnilm^W^ =^ematH^*sBtói^i^1iiae^BÍkavatleii. Lee-
többnyire elleneit vörös inge Ijeszti meg, azt naponta levagdalt ellőne vérébe mártja, hogy mindenki lássa a reá várandó Borsot és tuüu&BBa, hogy csak a leggyorsabb futás mentheti meg.
Pipere-asztal.
Én is ugy Jártam, mint a múltkori „Vén kioasszony" a ki n szépitöazoxek használása folytán „tőpőiödött, csöpörfídött rémképpé vált."
...^Vt*?**?11 egykor a hírlapokban ogy.;t!b.le* toe aeort" n bdrnek\'megfeji\'^nt48er»rL«n.-donban készítették és öt pengő forint volt aa ára. Azért kívántam pedig igénybe1 venni, mort arezbürömet _valamiféle Bzöuytjzin fol-tositá el, itt-ott, de legkivált homlokomon szeplők ia valának észlelhetők, tehát nem a hiúság, mint inkább a szükség kényszeritett hogy ilyesmihez folyamodjam.
Lefekvés előtt mondolatejjel kellett\'megmosni képemet, letűrttlni és megszántani, ezután következett az nrozpomádá. Egy bab -nagyságú ÜHSzeg«t^entembe(máBnapTJ*moa-tara a fenti niondolntojjet az egéss^\'felkent pftitjádét. "Három hét múlva meglepd eredménye lün, mert a foltok a saeplövel -egyfltt totemoson vonztek. 11 hét múlva-a borona hófehér színt kapott, s nem io lett-vobaa^máa bajom, lm a volt szony foltokaséíjísjűpWkefi más baj nem követte volna.
A hófehérsógü bőr síáraz, íMea\'éa finoman ránozDB lelt,\'sajátszerű rángisokat vettem észre na-orrom és szemOldóköm körűi homloknra egésa területe elvesz^, a» érzá-konységei,-mintha zzólliHdést.kaptám "rojlna. Aggasztó"helyzotombQD*kónytolou valé* orvosi Bi^ély.t kérni. 1 1 " Orvosom magához vévoapomádét\'ásvegy-
krfsotl .volna, hagy Magyarország íjllzmori a v___________b........._________OJ
Wroraegy királyság Önállóságát, mely or- } vizsgálat alá vatta, melyből kiderült, hogy a
nomádéban, „bdtrsny remeklőt— tnagloterium Mamntni" volt, no Int oly ásvány letróss, melynek épen \'az előadottak szoknak karoa kovetkezéaui lenni.
Orrodon] \\ flgyesBégének kelt tulajdonítanom flho|ryi .elevQkan\'.ii ro cg szabadultam a véssea utó-kövotkoEÓsektiil ófl hogy bőröm épségét, egészségét vissza nyeré. ,
A szert, melyet básznélék sajálkezOleg k?azitettem el ilykép. Vottem 2 Int éden mondóla olajt, 2 lat kakaóvajat, 1 lat spermacctet könnyű parázs felett feloIvaaztoUnm, öaaze-kevertem, meghűtöttem és egy Qveg pohárba eltettem. 14 napig kentem ezzel a bőrömet ?a helyre állott. r\'Aat javaali\',-"as\'; orvos,\' hogy forditnara ki kasatyűimetf kenjsm bo vele éa vÍBBzaforditva haazam a kezemre éjjelenként, hogy kezem íebér és gyenge legyen. Ugy is cselekedtem és est teszem maiglan is, mert tapasztalom, hogy keeom hófehér ?b báraonytapintatu.
Tapasetalván est, képemet is kenegetem ha t. i- a asél éa nap tartósan bántalmazta a mondhatom, hogy dicső börfinornitó pomádu mind a kézre használva, mely amannál minden tekintetben clönyösebb. JULIÉ.
Színház.
Lapnak minden 10 napi iDCgjelenéi* nem engedheti meg, bogy ssinháxi bírálatoknak nagyobb helyei sjpu-telheasflnk ; de tniadainellett aietűnk a t. olvaad kn BOHségct as Itt idöiS Déarel és Latfik\'J társulatiról kéíxsiggel ertesitenL
Évek óta több magyar Piinlámilnt látogatta meg Hagy-Kani unit, azonban Rcaxlcr társulatán kivül. Jobban uerraxetl, peotcsabb, Ossievágiibb és ügyesebb
tagokkal ellátott társulat iiam IdBaűtt s-árosunkban, 1 mint most Bínyei éa Lecukó-é. \'
Ámbár ai említett társulat működésiből Ittléte óU mást nem láthattunk, mini a kmnnaégnét oddlg igen bodTult operetteket un uékáuy kJaobb vígjátékot, mégis fclltrnortdk buniidk a tehetséges erűket, w cl Tökkel oieu táraulaf rmidelkeiik; hlssssllk ii, hogy nem csak operettek ehladiliaiban, hanem a drámában is meg fog felülni a kOxOnség méltányos kivan almának, mert csakis így nyerhetik cl tanúsított fáradságuk és siorgalrouk kjérütmlclt diját; éc aggodalom nélkül tölthetnek minden évben 111¦ ᦠ¦ j hónapit városupk-ban. Hogy n hetrheli, valamint a vidéki krJEOnaégnek basánk ?1 a k Ifftld a»elletni müveit bemutatna* síik, tabut múlté flgyelmébu ajánljuk etb. vidéki inllvéiiEulet kedvelft htíífíimógnek, ai iiraignl/p«Ag által mrgáilapi-tolt k0vetkee3 ríipcrtoirt liemutaijuk : Márlíua U-íil vanárn. .Orpheu** operettu 4 lv\\v Bérlet szünet, l\'j dinije t, jolmextik Úb fú nyes kiállítás 12. hétf. öemmi. 13. kedd. „EljejríBég- operetté. .Uram nem szeret* vigj. l-l. merd. „ÖnlOg én n páriái vak I.-áuV dráma ííelr. lo rslll. „El\'nondni leány- operetté És „3lép juháfi népíununll 10. pánt. Semuii. 17. íionib. „Ttc leány és egy fúrj aero" operetté. „Leány kérés* népszínmű. 18. vaaárn, „Dunanni!4 itperrttc, uj diszlutuk-kel. 13. hit!. „IS óm- bnhúiai i0. keld. „tíavuTar-dok" operetté iám-sukkal. 21 sienl. rFecJtegük„ oper. B8 pelcobci" -rigj.-Siv-esint/ -„-yseska- -operetté. 83. Baomb.^ FA buli ásatni" operutte. Ü4, vasárig Nagy
iixryiit posta.
Areopágnik. .Snép. h-igy fin in tielifijiiUfilflt:,
niugV riimü programmjan a nairy liptükkel kürt t-Írók nevei küzdi, kik nem fognak n .Zaia-tiiMiiogyi küs lönjbpu* jiolgoím, öu már a Ö-ik ki WLUldötte a nmntálalíit
A kecBkernúti dudásunk megkell várni ai idűt. — B. U}"0rgyuek Z.-K.gersEt-g , magány Iuvckt
B- M. „Ralrst\'jr Iíoia.\' megérkt-íclt. valóban meglepett bennüuktíi OnuL-k cevu berseji küldcmi\':iivt,
alkftlumkor magány levelet irunk, a levelei, bulvisü-ke miatt rövidíteni kellett
Tarka álom. kCltomény a kíinnki^n vnn,
Bi. l.Btrpron. Oylinyürüei) irt (lilvkiránatái a Icgnngji.bb Drfimlofl TrtlUk, fugarijn hálánkat, ptiu sokára l.-irílli.ih tftlillffiinnk.
N. L. S. (,\'ty. Mi a ,ICupa láindájt- ch-n. r.\'ltuk a knflnkben levő kftltüi mQvtl, ae baj. - Tan-in cxíkki-l eliiggú elvagyunk látva, cankis feiepbb IHiáli\'-crikkrrlirr tcrjt-fiiBie ki hu figypImcL
IL H. Ksrtírgdm, nilírt nem ciatoft n .ráilit-mányhoi U-vt-lcl T
P. - , Biipclvir. Megkaptuk, kfítK."nri inúg tilbb ily Jóakarókra in lenne xzüks.-güuk.
W K. — Olaat Ai í-b f, hfil-t .-i r.....
1>"1 )rf.t-inll,il.,n. A k.:,i|ctt\'.\'kr., a* í r ...,j.áir(,., S.-tl „.,11,..,,t„n[.rit iiuljuk, a lüLliif1;! l-rv.ilt,,^
i). v. Vesíprém ! - Ábráudjniiii, mrg 1;
\\. $ Kuüítbely. 8sjáuii;os, b«;rv ainn ulj t.-*t,-i. ir» ilv ,1. rfill i-JCkben.
FK.tl.f«á-i kíl^lí-lc,, t-tjyh.ijiaí/.ft I-V\'l..,^ milii:!_vl a m,r rá jím. KOrönk valami vesrn-r,Li
lítmthtlvKi. FMírt tnoBuíyfí-.l.- „A iujr" álmcd.^.iii." mesy.\'itt, lesz gondunk ,i, csali, mi kcrjQb Cgjrliiiút k,U-rj[-mlrni.
K I! V(-siiiri.]n. Mi baj \'- \'-
Mnciibaav a tctirkeret;. vníarn! gáí; f-ril.kil kirúuk
^c^beti. rlfára.li fia ? ? ! \'(K>i--üii diübbaai, Laat sr,U:i; irj^.u
IS.\'-i
, I.-,
Nyűtt ér *)
K-ra L.
a^ro vonatkoiáb>2 agy csikk jelent ma^-, malyat ,V»V ~ la^i néiklll hagynom nem .lehat, dn nem ls saakal,
hkban .itt <gy diatnA, amott egy katyaíí foks*Ík á\\:]\',lten, ai udur-kaiapinldOfflDlt laTak a»ll aal-\' rog-utjAU\' ml v&lsaiolhatom, hogy : nem igax-
MmditMtnt, hojy a vér creibm M no ítffkjlk auin tinUilt ir.i iimak, mely vetUui lssr» n*y fi\' . ígeufurr; annyi megtörtént, hogy a vtgyáaatlaa Ja-kási rgy IcDt itt lónak knaál a pajtás koilben cs^pU pajts mögé rgy ¦amkbaa fira fetraku kutyái *«•>-mára. hugy limsá no fdrheaseoek ; < ei^n meggnnáa-lat\'an t.\'tl. minden esetre bflnt\'títrfl mii tó ,\' ai ^líl- ¦ JBiúiky pedig, ngy a iiita a hatáság ia, kínok fi^ypl-"i i i-s\'ítj l> t! kil\'criiite. intgróvásl ínlemrl
)),¦ a tuLbirit ii-ívr : val.,hirLl a .t feltenni: begy \'.iljb^st üiaro-rat aratók vafry la emburi línyek lii-infin, qí ropg nkarattal ])ár<>>nlt gonoat ínJol&lat-il^ üunil; as l»\'ilis ki oly lekctlcn*Lget clíg íiíltultn bá.kiml nyilvinitnl, ti! egy ni-mlekn, lovagiallui
\'iái r. — Odie, .ISCC. mafl\'n ft-An,_________ _
^VAST.TS KÁROLY.
Tulipántól Biép éjssaka Míg fclvirnsíai-e.TRbibii, niualára in arivemnek -Sfarsdj rá^j iak<jdba.
Non mntidhnlim IBCf.-ban A mit kívántam, bo^*r tuegva: Január 1 I -ifct- éjeién
-radj. fcl""va\'n\',.a : \' : vr,li fa rcíii is trns
K r.,vai),.tn a lap bumlnkáu ériutcU díjért mii dunki kOiíJlLrti koltmiiíuvi-ít .\'¦« czikkt-li síerh.\'
iAC\'Z i
A rab.
Börtönömnek keakeny ablakára Bágyadorra süt a hoW sugara. Nyögve aiállong a bús éj fuvalma, B febiajong dnlt kebelem nvugaima.
8 mint a tenger fiira vad (telektől. Forr, súg aiivem a kiuéneicki\' I.
óiként a lávn tQzpatakja Foly soemAEsből mély keservek arja.
Báa fahálzim as egekbi\' tiállnak. De rigaast oh ! már ott eero uUaínak Ssámkivatra füldick köré.bnl kicaém ,ao égiek begyéből
A gjajicat-bílyog homlukomra 8Dtv« ^^pl.raeb) hajt\'bánatomra, Ve^S^&iíndoD égi földi kincset, Hor^ojrom a súlyos rabbiliuosct.
Volt illu, volt ifjabb életemben Hogy gonosi sxiv dobogott koblombcti, 8 ea eránynak mcssic hagyva uijái. FBlkcreatcm a btUiDk m nyáj át.
Ó miért nem volt rám tabb vigynsat, hooi nem igne rajtam a gyalásit, E irílágra ongera mért hoiának, Hogyba veasni imigyen bagyának?!
Mart mit ár aa Üy keserves élet. Helyre ríg aimondva as Ítéleti Ha. remény.sincs, hogy lcoirrn a bünt, Mondhatnám • a stegyen újo eltűnt.
Z>e aem I méltd szcnvodéslm ára Válhatik még b&a lelkem javára. Isten, ember megbocsátja a bünt, Ha a bUnos bUnhQdése megsstlnt.
„.Bek j2LJi_oin!jert téritketní Jobbra, Ha saigorral hajtaSk dologra. A dologháa léto hosna rátok Égi áldást, lelkes népbaritak.
Mert a restség mint a lassú méreg, Mint a Lábaá titkon UrlC féreg; Bob faaláit a í=Í*odeü ealvérü, éa OrOk vézrai lelki áletáro.
BÓJA GEHGELT.
A viszonzó-a.
Elbeszélés Herclienbuch 1iY-tol.
Tsémct ercieii után Ltuli 8ii vay, íFvlytstis.;
A legközelebbi vasárnapra niituU-n u mi fizilksé^es vglt.et volt készítse, .foníí utolszor jelent meg ma a templomban, hogy a lelkésznek utolszor szolgáljon a szent mise áldozatnál. Jenő ma egé^z ártatlanul oka volt annak,liogy íí ln\\tk a szent rtíií-t\'t estik tél áhiiattitl imllgat-ttik. mert mindenki uj öltözetét bámulta. - Héil\'Őn bnout vett rokonaitól, ismerőseitől és tuntársait\'\'>!. A búcsúvétel sehol sem esett neki nehezére, mert tudtn, hogy fokkal jobb Forsa lesz, én gondola, hogy gyakran átjöhet Iicin-bergbe, különösen n szílnidÖk alatt. Édes anyja és a jó WelleréktíSl a küvetkezö reggel BZiIndékozott bucsut venni. Ekkor jutóit eszébe, hogy többé nem fogja MathüdoC látni, éa gondoht magában, hogy nttól különbé bnosut kell vennie.
Tudtn, hogy ilyen idÖtájbau az árnyékban kötni Bzokott, a azért egyene-een a kertbe sietett; és nem csalódott, ott Ult a kőpadon, de nem kötött, a harisnya az asztalon, a fehér gombolyag a földön feküdt, maga pedig fejét kezére támasztva, erősen zokogott.
— Miért siraz — kérdé Jenü. — Bántott valaki V
Mathild e kérdésnél fölemelé fejét, s Jenőre tekintvB monda: — Engem senki Bem bántott, de birok , mert elfogsz menni. Nem lesz most eenki, a kivel játszani fogok.
Mathüd ezt a legtisztább lélekkel monda , mert még csak tizenhárom éves vala.
Jenő, kit hasonló" érzés fogolt el, válaszold: „Ha tudom, hogy sínni fogsz, akkor nem megyek el, hanem itt maradok rullad."
„Nem, ntm" feleié Matild, „neked el
kell menned ! Kn nmgatn nkttr tani ijr \\ . n!\'.\' a neked javadra v;in. lk\\ nemde nií-koi\'hziin íd\'ííl leeitd, elíojTsz ji\'mi\'í\' wtfsv ha tmír nem log^z benmiukuí ]u\\r-- i!rm is fo^z reánk gondolni V"
„Ei kí üt-ni íupliik bt-nnett.1; i : íe-If-diit*1 \\áia%ulií ,fenu,nieri neíílek v^vu sok !\'\'ivfil tartozóin. Különösen téged feledni nem tuglak soha."
_l*i
vü\'.imi ei el M.kki.l :
. kel"
monda M-ithínl. de mi rok, a mit tbij-tiidékozhatiiék ; vtdíl e rózsái\' zért. Előliem igen kedve-* volt, a ki élt l>\'bcn neVihil; olv sok síé^ei mesélt. L\'gv hisztin neked is kedven fog lenni.
JenŐ !1 rózsafüzért eltette, és ipéríe. hogy Maliidért is fog arrdl imádkozni.
Másnap a biró Jenővel elindult a városba, a hol Öt átadta barátjának a ki JeuÓt ji\'d fogadta.
Egv év eltelle után J Miü a sztlnidókre Himbergbe jött, hol u gyermekek régi bizalma* burúiKngnkat (oly tatták. E/után WelJer leányát egy távol cső nevelő intézetbe »dui, három évre, Matild e három év ,-ilntt epvszer jött haza. hanem őt szülei és testvérei minden évben egyszer rnegliitogutták.
Három év alatt a Jeánjjí_a_köunven hajadonná fejlődik^ éfi sokat i^Itozik, nem csuk külsőleg de belsőleg is. De Matildnál kivétel volt, mert jólehet sokat változott külsőleg, de belsőleg ugyanaz maradt. A hosszú három évi távollét alatt hü ragaszkodást őrzött meg a-/, rpy-korí játszótárs iránt, é* gyunvkies örömmel gondolt azon | ilanatni. melyben nzt viszont fogja lát ni. C-ak a kun\\ hó meg pilla utasánál jntoU eszébe, hogy mát re.ii jivti-inek, és azétLÜ\'g\'a el ar-\\ czát azun pír, n melytől fönnebb szó-I lot>unk. Jólh-l.et valódi okát c pirnak \' ni.iga sem tudta.
1 Jenő rövid idő mülva, különben az ! egész tanári területet bámulatra ger-
je>zlé gyors elohaladása által.-Az egész \\ árosban bámulat tárgya lett.sneih usak o róhi be^zltek. Loei i tanácsnok gyér-mfrkeinél naponkint íuíronv órát töltött. Tudja Isten mit nem telt volna a tanács-ti\'jk. liá az t» gyermekei oly jók ésszo)\'-^altiiarü-ak lettek volna tmnt Közei Jenő\'. I»e a g;. ermel.ek ugy örökölték e c*a-ládi ii) öngehéget. mert mint az emberek", kik a a i-cmokot iiju korábun ismerték ál iiáL. I ogy ö hemniivel sem volt jubb g; enm k-inél.
íla némely szülék gyermekeiknek .Icjjut emlittiu\'k, ri nde^en azt f. Itii.-k szüleiknek! „Annak a termégzetttil \\an nz a mivel bir, mi nem tehetünk róla.
Egy szóval Rozel Jenőnek már U -nyes jövőt jdsoliak. A mihez másoknak hét év szükségeltetett, ö azt kSnynyén négy év «1«^ elvégezte.
Tizenhét éves korában n bonni egyetembe ment, a hol fel fogjuk üt keresni. Most lépjünk a bz. Markra tér egyik rövid mellék íitozajiíra, ott fogunk egy házat. íáuiu a mely valamivelkiljehbvan építve a többieknél, s térjünk abha be. Az üstök alatti ruhatárion függő, kék, vörös, é-i más pzinü hiízi sipkák; a szobákból Imilatszó bongóra (Guitarr*) ts étiek-hangok eléggé clárt^iik Jtogya a háziján" fn\'riuTiS:\'TaknakT^S .uToulTjgen fuic?íl szőnyeggel van bevonva t. í. minden élő és holt nyelven nyomtatottba pókkal. Egy csomó kölni újság fölött kiterítve egy lap Cornelins-Neposbóli e mellett Illustrnted Londonnews , etéh-kivüllievne des dc-ux moridjs.
E házban lakó tannlJknagyobbréízo inkább szeretett a LörÖs kancsók mellett ülni és azokat ürítgetni, minta nekik u n ai mosnak tetsző előadásokat iiallgatni. De a mi Jenőnk nemíartozottezekköíé, hanem 6* még most is; valamint az-cljftt a legszorgalmatosabb tannló volt." iT "(Folytatása köv.) ^
"Cj sb 3Lo S T X
. W.-Katalaaa t mároalu 0. 1860. IJtoisi jelnnté-flBok Ata gaboaa«piaeaank belyaeta m^g roasiabbá
; Táll, da jjáaiártákflnk aapga^áuti javnláfli, ngy aa aj vetáook viruld álláaánál Togya ai ld^nybdn jobb ffardnlaira aaiarfe gimd^hatni, mit kalfjldi blrek
-Onlato blsaayitaaafc
Busába a, m c ly f8 árncal k k Hnk o t tesii, a lo folyt
f^Utibsa* *saka*ei Scm&U hidalom ncar matatkaaatt, áwinlrM, BMljek aa Illet* lerakdbslyeikhai *orowl
^g^jBáa.ncsa állának, r.agybaa Ttf kellcno oaálllta-osakf-ba -más—piac*okbal vürsenycahotni akarnánk, Bo ae kiMbb mennyiságban és igenalaeiony áron ˇáaígroltatato á« pedig eanpáa fogyaaatiflra.jmiirt is «, fialot B^attŐBnllett nagyobb terjedelmei nem ayerkst.:.
.A r>:a> :áa\\rxak csak eloSfaJn mlnBaágbrn. kell itt-ott, 4s agyon fjanpAn Tetssro; takarmány árit el. laabea kardsa saflkiil. -\'"
TeiWertbfl], Baáraa árnt esak Igen ritkán boának, do nemit jön \' árdss reá. Trlessiben tTcaikk, a" Barit «b dnna-aifóldl Wuiórdek siiUltts küvutkoí-Mben t6—flO krnyival ajabb flí(j|t.
A rapnasTatások álDsa bel. Íb külfiiliü Wrs* Snerint igsqj kDilve,ök, t> aaerliit a növény awy-ayíw Ba«g*rf»8*m aiár, ongyj* rosi idii hátrányos
bűfülyáun vllcn lükéi üt ps-o vélve van. Bánátban uj riipciéru már sicnűdlck ^» ngyan 4 frt 211 krral két perrit-at raáadiísial a pájjadraron álra?núi)i — iliii-don egyeb >aikk k.ndía ndlkfil.
Jelenlegi árak a\'só-anSBtriai mórükeoit a hnlybcli Inádbáanált B»ia8G-87 f.tnto» 3 f,t 35 bi. 87-83 fontos S frt 15 kr. 88-89 Tuutos 3 frt 4& kr. Eo.i HŐ—31, fontos 9 frt 30 kr. Kukorio a 1 frt 80 kr! I fri 90 kr. Arpa sorfö-áshn* val-i -13—74 fontos l fd W, 1 frt 90 kr. Zab 46—á7 firntos 1. frt 10—18 kr, Po-báaba elsH-randU 1 frt B0 kr, PdSinly fchár 3 frt 10 kr, taika 3 frt 25 kr. Gubó olsü rendü 8 ftt. — kr. mássája. Szilvapálinka SO folra IT frt — kr. BeprO-pállnka kösilethlányban. Torkólrpálinka 12 frl — kr. hordival eg/JtU Mi. 12 frt. Borkd 34 frt. HátArs é\\l gyapot öli frt má saja. NycmtiSrok; tobán-és btaa-barok 10-lí frt párja. Ök.irbtlrük 17^18 f,( párja Qtrabflrfit 6 frt 6" kr. — 6 f<t. 60 kr. Borjnbürök 9 frl 40 kr. — S frl 80 kr. pár ttini. • Bjr.iki fühér és vürUn («ehilleri 18tlS- í« 1803-ki TldábfliibbKlí t rmés fl frt —7 frt 50 kr. Uj honi bur TiSrBa ás fdhér 5 frt — 6 Irt. "
Balatonmelléki borok 1SC2- és íSüJJ-lUl fibéJ 6—9 frt- /
Viaai 80 frt — kr. vlka 40-44 frt. KöiÖnsíges
iTTapiuhan itt fcésil thiány mnlatkf>Uk, ara 70 frt. F.hi. rongyára 7 frt *J5 - 7 f, l 75 kr, feketéé 3 frt
50 ijr<__ifi. L,-a-3r karéj mulatknaik * hjaunérl
60-fis f t, löiiK-rt pedig 35-39 frt fiiett.-tik. Jab-b8r\'finom 2 frt 30 — S frt 60 krjá^al vétatik a in*-szárusukt T; n hí( bítnyiretünek pedig 3 frt. Sn kr. _"4~f.tU! fisét ti-tik meg párja.
A biti marhavisirok emelkedőfelbeji vannak, temérdek siorrii"marhit hajtanak be, mjnáaijnak dacaira, hogy vidéki ktr.sk döfc kevese lálogatjlk meg piacunkat, mégis emelkedik ára.
Borjú foltanö m nnyiségWn s pt>tom ái-^rt adatik el. A luósaámíkökben 30 krrol fontja 10-12 brra s .ly.-dt.
Sertés kisebb mennyiségben, de emelkid.tl árral adatik.
N.-knnlssai piarisl árak niiircz. ü-röl.~
Bors" itcs\';jf 1G kr. Lonrso iUaéje «4 kr. B*bitcxíje 6 kr. Kulos it^aéje 8 kr. Burgonya mfrOjo 0 frt 80 kr-álarh..hiis fontja 12 kr. Juhhns fouO* a kr. SorMs-boa Jontja Ifi kr. Bialunna máasája 35 frl — kr. Zsír fontja 32 kr Lángtlstt iná:sája JOTrt — kr. 5sem-I>slfíst máasiv\'8 fit — kr. Kenyárlisil fontja 6 -br:-
Knk>ricialisit fontja 4 kr. Árpadara fontja 8ffk». K..|«kA.0 f.nlja 8 kr Ri«akáta fontja 16 kr. FspUj f.irjLj» 60 -kr. ^É*peie«laj fontja 3fl kr. fcemaaasjlsj \'" fjucj^ 40 kr. Uj bor ilcaíja LH kt. á box-iicxiji-16 -kr. P itt aür ítciéje 14 a>Di?aat. igr.lfaaáje Itf.kr— G.bona- páünka íteseje 40 kr. Törköly-palink a IteVj* 30 kr PsU\'a-pálinka itíaíjs 40 kr. Nyi-r»\'faflfigyn\' mássája 16 frt, — kr ÖntBU fagyjrjl^yirtr»Us«iia SS kr. Mártott, fontja i$ír, Biappaa fontja M? kr. \' 8. fontja 10 kr. Kemínrfa^Te fi ÍR\'^\'\'%n\':PaÍaia * flle 5 frt — kr. Syersfi 61c 4 frt — kr. Fai^áii fsáé-! rBje 32 kr. 6iána_máataja 1 frt — kr. Btahna m. 6| kr *. h-ender fontja 40 kr. Len fontja 60 kr. i
Uér«i pénzarfalyam márt^iu 9.. .
5% meUliqnes 60.60; &% nemzeti kül<?riri C3.25; tSGO-kí áiladalmi-iölr^a 19$q \\ ~ bsukréBivóáy«k 731.— lti(eIin^Bvr<f ^jjaí-vónyok 142.00- London l«5.2Si- eaQsifcio 101.90} arany darabja4-frtfiOkr.
; FelelBt Bierkeaílíí Wajdffa jtntjt. -
SU
3äj
ES
>"!p " ...... - • ugvtnint :
frnnoim tUungynr. luozcrnn Wbero, Veres sfii-3erlóhere, Ftflüír hjllnndi rat!, bere, .< Angol, fridctía, tilnsfc <&». bolfíildi perje, Tűrök bnltn-ozim, Ciiifcor-, Durali «di-, ínkarmíiiy- 8 güni-bölyO-rípa, Bükköny, molmr s íiyári-repcre, Pohánka és nyúri-buzn; Timot fú, Pimpinelli,\' ?9 mindcnf Jle iris Erfurthi kerti vetc-mdiiTirmavgk jótállás mellett.
A magyar földhttelintéssot
szclveny-ado mentes zálog?ley.olei
. :ííe»j-K»iil.ien, e nepl t3iido erfolyeme fseriot .
------ r «.r.».H<k .Ul«> J»«»"tWl.
II—"I
Kirim llvűl liflvc(kn5 aojlsk a. m. : ~
pannai, ementhall, groji, strachino i\'a liptai. — Hnlnk : angolna, ssardina, tőke hal í\'° hffrins ^*iiknr;LJ^fej!_Jj\'gg;
tuli- cs nssaiiboruk, knphatd
S^esselXiofieir Josef
fj^Sj) - ä fuk~y-k»iiaflal f :*íerkeri\'skpdilTiél.
Krdetmény.
80napr ajatt^cmt ni urak, hölgyek és gyermokek ssá-mára, minden go.idollia<ó nagyságban fölatereU késs vá-isoflrnbált egész raktaru as t-lsO vn lejtiiagvnbb vászon-rtafük-raktiréai varrű-iDtéstf központi depot-Jában, TvKblfinbta H* «»¦ feleároní eladása, A raládisag-/tiss.taaág- eV a legszeTíl) készítést módért, ~-ngy Tisaléfrft -atfcahuas valtáért keaesség-aysjutik,. -és \' jnlnden darab, mely -a legjobban ucm Illik, vagy nem tetszik, visssarétetik. ^ - ^
-Késs mi ingek, legjobb káu munka,
frt kJ.
FehérTonil-TaMoninjiek, ¦
iabb\\i*i
frt. kr. k 1 60
Finomabb iiímti mcllraucankkn 1 rürotw1 irhoni Tajry-rawrmryi ingxk Pladni rwnbargi Inpfk, fcé?"funai
Loyfian«»bb rnmliQrji ingrfc, kiíii pitroka 10 -
:.\\ Késs"nÖ-ingek, lcgjubb kézi munkn a kézi hímzés:
Sima rltaon nűlncefc hajtamal .__._ * — . t Pfi
Kíbobi^ acibwrí«í TdittL, iiirt.rfti.riukkal ¦ G 50 ^_i fJU
Ujdi.mh.-bin.Ec» \'. ~z . _L _Ö 5Q . . " 3 50
Eajreola, aj dlrain, binm\'U . — . . 3 50
Maria-AmQÍr>ftlg-Pl»i)».rintr\'\'k • S 51) . 3 —
Viktória-, himmtt raiÓtit VaJcncicrmr. Ifi — .7 ¦—\'
Legújabb ntS-pongyolák és haj-köpenyek:
^ a léjtfraaaS^ yerkail-ból . .11 60_ . . S 50
Anjal Iwbarfbffk.aiMaétt . _
vii aadlAa. Mwastt risaon . . .
K« MM WaJtnj, atwS
«Si bAl^ng^TI
ib Mmaelt fttaanyak
ajakkal
- Legfinomabb uri ni sd-nadrágok
¦1 h% 80 kr.— 1 ai 60 krig; legfinomabb rnmhnrgi t frt 50 kr.
JtaaMtfjagT. rawlmrgj__&q rSf 00 —
i/YinoR-Mbkeadű, 0 db. 1 frt 1 frt. ?0,-1 frt. BO kr.
I írtig
¦acbketidűk,-TÍnnD-batti»»t-Ml ta, g üb 3—3 frt 60 kr, —Aa ; yp^Úkk vaUdiaáfa- a UaSlaaogáért keiciaíf njujtatik. Ingeki auüjek sa» a legjubbtn ítlcack, vbaaaTrtetnek.\'
I\'r änuraeratons-A iizeige.
UnnmgZnjrHch ttottiwrndii; tat für Jcilermann, der j mit iler jetabjftt bewegten Zelt gleichet! Sehritt hat-j len wil1,eiu(i populäre arit}reraaa«e Wcltpescblchto, Die hie her! gen, malst vortrefflichen ^Verke lic " Antweiler eh nrnfaDgretcb and kostupielip, oder sie >ind ia a^leart, mitbin für die gros Yolkamarao nicht -passend.
Die hier peboteno, notie nnJ fret-^ sannige BcarbcUnng dar G nachlebte unterer Erda \'wird die«cm llngat^
Anschaffung\' la Erleichtern, dosa man sich die« Werk, du S Bflnd anjfajucn i*ird, Ii natii theo oder 14-tä(rigen HeftcB-aa
rhalbes SSkalnto ?ff-^* JTder Literátor aa-i ^^?(r« hilrt, bat 6-j ahn pen|
Preise Tonn^r , 95krprUe fertinjjaji-—
üiononäoiaa diesera "Wer"« peopfertÉ Die -pra<üitt»U. t^á\'\'^"atattunf, (jedes Heft mit lOJi \' * feiosttQ Ulnstrattonen,)!
ilclio noch kniae der biaheria;ciJ AVeltiTnneblcbtcn anfweisen kftnnJJ usa nueb cnrBhnt wenlen. I\'.i cinipeirTapen erscheint da« ^*"tc| ?.I !.1 ,ll.\'Vollendnn(r»or Ablanf t—1 r.ra_Jahrtin slebor in AnsaichC-Verlag von Alf. A. WPBeiSIkt In Wien.| r7„n»bTnin0r.-Kania»abeiJ.,WAJDlTgn.Matnlplk|
Ház- es szőllő-eladás.
(2-*)
PIRNITZER TESTVÉREK
l^nair^trWizlot Pesten* Dorottya uteza 10-ik szám alatt
¦¦jánlják mindennemű értékpapírok TásdrUsil
;réBZletnzetésiBli: mellett.
*\'*•«\'" ¦\'ViliniT.ljtTjiWl k<.b,.ít„tU; \'Miren «TlrfniH <t-!H?^,*^.\'^í•7Yí™S*•",**°r•1 »l-l*««l««»l4-b»n»JrJíi.dV Ak eloltó ri. Jel léi iKirtr\'T- . A rMrUMtfuk«m« kl.ia.ii!» . jtiol Ul«pltli.tdk mee.
társas-Jatékpk
I* titel«n>>yr 1 tn 7 4S, M aerIlFeeileU>re.|e »1.4™ .«-il
a » "M me»;, -•. 4- . liVi —
(k in IBM » IV» . , I.W. . k»l ! , iiclllurue \'.\' , 7.J5, , V.eri !
.. ?..i»i«{i.hiiv,.... »«,\'.:\'. ;
Euel IO exaelr jUnlklriéteietrre, »ie inamtV lli-Irí1ilL»,_._mIoJ«i rf.Ur.rt t I. «.malti «e kt bfeeneekerjgr eniVlL eenivet
10 eeeevQjr. 60. Bnd^ir.eorJee7ra J4tedk uottaiiit. rjty tlndrWre,
se nie!.o r?le\'et tesae^eekei
\'7
\'jeejet eeei iv.
..Terelie* ei eeejjre mefkedr.lf Itneeeeuk
H.;*a frt ii kr. Bre7.1^Tl reeJctben.. :
Xen/I 30\'»i*mtíj, ieleiíriilkí annak S0-«4 ti-¦ur<r j&tHik, e befi .rleiok terte.<e e\'e\'t
. jdürr ai> butáhbau vveHkíat-^Si--
TSlfiíenBjl AniEirlUiiin klerlDtt ¦.írjcnekre, eer leuí^WJ.J.TÜrnlkeet.\' értekeeptrakaB folye keaétoket íe e uiifteeMil nep. M k«e4»e, A ionJ.jj.ik .fgri eWolnlk e *e eeen43 llaer-ir arenfoeeu f.!oi :letlk emer lef. jaSeKtUn kiieol^i\'teteek. < "•\'

7 asa..
Cs. kir. kizárul. Bznbad.
lobon, dea-|
Naífj-fijuiliain • bif*»l nte»Ab»D 761. aaáiH alatti haa, kinyal-
.......__D_____„____________________, mea nrf lik- fs \'alt ci»laanalt MlHn lakhely l/el, J 4 feltételek aiallati
g-atkahu^s .oltáért keaessás-ayajUUlv-éa- .-z^abaákísM? Waiatató^T^yOrgrrirl
¦ ----- 0 ¦rnT^. ~- 1 Btre (erj,^. Torijibí ^asdisiyi Tnii E8skyi5k"ts «zab*t k*ib51
ela^landók- VeanJ .\'hajtűk laiTeaktdjcnQk a re.Bnlarla.elt aixaaaea
alBtti tnlajdonoifal értekoaul._____ t1 —\')
Cs. kir. oaatrakV alaíT amerikai ia OD poi saartaditekkal okloroJesctt
ANATHBRIW-SZA^rVlZ Popp J. Q.
gj-akorlá fopjrTOotol Dicsben- — E Ifibb Tnehlauben &6T. as. Mosi: ÍJ cl t árus, Bognergaase Kro % a takarík pini tárral aaetnkSat.
Oíeg Ara 1 frt 40 kr. becsomapolá* 20 kr. — KaphatJ Docaboa minden (Tyogyssertirban, a illataxer-kereskedéabea, ridékea a
megjelelt eaígeknéL C. kir. ..ab. FOG-PEP ara l frt 22 kr. FOG-ÓLOM lyukai fognfem Onhuanalatnt ára 2 frt. 10 kr. H0»fnyi fog-por, egy doboa ara C3 kr. E jelrti kéaziünúny 13 úri fiiuillása óla hírre kapott éa elterjedt Európa bntáraln tal is. HneniAlata kQlnníint\'n jótékonTnnk blaonynlt be niiinlourfcmll foRfijáf clluu, ft íiij lúpT rósjéuek- minden bajai ellen, krlnnyen tímIÍ íny, akoibult stb. ellen. FoloWasitja a nyálkát, miáltal Euegakadalyoiaa a fogkC ké|iiŐdt\'\'iiít, frissit^Icg Ás talé-JAriuiUg hat a siijra, tehát teljesen mepsiuiiteti a rosa asagot, mely meat«rae-gcs ragy urea fafrak, état rafrj dohányxás átlói «sirmaiik. Mi után a saáJTia temmíkíp un hat hirtekonyan a fogakra í» a («ijresiokro Uhit kHünÜ siotfritatokat tesa, mint aaijtiaiiltd-ner la, m kéas t>ng koríp; teljes egéHségbon és frUícssígben tartja a fogakat. Mapaa or-Tosi tekintélyek blsonyitranyai elismerték Artatlaojágat í ajinlliattSsápit, is »ok"Jfllcs orros által -ajialtktik.
Kaphatd Rfe\'Kaalssáll : Feaulhofer ji*»e( orsaX B-lni J. BJ>\'ayesert4raban. WetlfBch ,
Bosenfcld A. ¦
BoBenhcnr J. es F. arak oá).
______Alnlírstt^SJLArrtj js*f ís éves korom éta kegyetlen fofffijila-
lotnt>>l Ostrom oltattam, mi rniaif fó^m~nagy réarit ehresztéra.\' Ujbol-fogfäjilalmam 1»Alili tal Horniag J. gyógy asereas ar -jlola a nála kipliAtJ dr^ Papp j. 0. bécsi fofforvtja nr Aáa.hcrln-fSlo aiÄj^fcat, uiig aekiajnori hasinál ut ntin megatűnt a kejjetlan fajdalooi, éa éa ezen j<> ?1 kellomea iati saAjvizaek naponkénti baainilata folytán a régi bajlALe2é_**eii ment ragyok-
A bAU-kaaiancl enct^UQ Slbatra, birkínri la, kl foffbajbao zwaawl, ^irftO^TéeüahH^lk^Uy^jnffl^rgi^^ a.jii.jjjflajaral» laiai legjohhaí aj láthatok. , ~~
Essék. NAEHMASN KltlSTÓF m k,
cs. k. fübiró.
Í3á
m
\'-.-.FOG-SZfVAIIKlK.
legújabb b mint legJDbbnnlí. rlismeri .egEiényeBmeab
aser n fogfájás hilnden oenie ellen, cgyodüli feltalálója : Török Jdzsef gyÓgyszeréss Pesten király utasa 7. aa. alatt \'
Eaen foff-SalTarkik, kényelmes alkfll a Bajánk a bUtos bataaak v<5gett ál talán oa b a • s a á 1 * t r a minden magaantaUa aélksl majrak-magtikat a letdobban ajanljik. — A fogfájáflban oairavedlj caon pillanatban meggyGaSdést saere&het magának, hogy agy jelea éa ok BB^rOleg HaaicalUtatt k-JasJtminjayeJ — m«ly a caelnsk igktíttesj. meg.\'clol — Tan dolga.
Gyermekek ós nők is e szivarokat égte kényelemmel haBznftlhatják.
----Hintán-a ^Ajls-aanyin. keilemeie^isLajakraa. éjjel ?11 b(l
a midCn a caUlapibt aaer nem igaa na a késaél, a rog-eslTarkáa mi* legjobb hlsiaaeraek, ailadig? készletben kelleae leauL
Ara egy skatmlyátaab 1 ffl l/z akatblyátsak SO kr. Pes> Ián knlslve SO brral fftblt.
Iámét eladók íHendÖL jsásalékban réesesöjnek.
Kílaépponti eHuldéai raktár; a feotértntett (rjigyaseréazna. Meprendelhctö továbbá a Magyar- éa asonusédarssi^oh, TElarainl 03 Dsasea_ e». kir. osstrák tartomanjok minden gyi5gy«eríncénüL (7_Oj
N.-Kaniz84n kopható Belaa Jássef gytigysserétíanél.
\' nyilvános1 Möszöaeí,
éa aiaiirott kaWewgemttoa tartom a .HUHOAHIA" BIST DANS tAreaaág-áask kofl^netcajet ayllT&altattl «*oo, oknál fogr* hogy a fent nereaatt tirtaaiffnil blstosltatt nénia 1883. d«ea! tó J4-én eté^tt, éa már e hé *0-do aj egims hiztoailnU fiaan^ esiaiba leTonia BAlkül, a Balffetrárl üffyoökség alul kiamttatutett esxa okafl fog-Ta mlndeaklask ajaallutani a f_oí aervseU tinaacWatí tbU btatoaítáat. Dombon, 1868, Jaaalr bőkan.
s-s Várad! Haaes, doaboi kére.
Árverési Sslfíleteiéítyo
flomoírymeeye Eapoar&r Tarosa, bozater ft-it t*k™ nlaítl, a tb-gyonbnhott Fetdíelch Jakab oSdlömcfíaoa lartoiá, Jíaföabea 16) aaámu kapós rá\'! tclckjegy .6kSny»bAa A t. road. 204 braa alatt Feid-reieh Jakab norére j>«7«U — t89ű/ea-ra beesOlt h&s be*sáres feltn f. éri marexiaa 6-én sifikség eceté bon beejAron alul Is aprít 10-ía miadenkor délelBttí 9 órakor a hol/alinéo — a caMTilaastaiAHyiiak f. 4tÍ jannár bara 20-aa hoaoU hstarauta íolytáa alárrerestirÜk. — Aa veréai feltáteUk, alollrottnil mestokiathetílk,
Kapoavár, 18Ö6. frbrnar hira fl-Aa. 3-8 HlmaoÓcíy jówf, tSawffirondiifilr,
Zongorajátékban itt helyben oktatást venni óhajtók szíveskedjenek e lap kiadó hivatalához fordulni, s a felől bővebben értekezni.
K. k, erste landeabef. Fabrik ,
feuerfester und etabiwäberer
0 A JS SEM
TOB
?» Yirthtim 4 Comp «
in Wien, Magazin: Stadt, Tuchlauben Nr. Ii.
Dleno tinsnn Fabrik, «e^gt&aata am Coati Beat, b«sebJIAüjt die nalateji Arbeiter, hat dorebwe^a dia n enea ton Mftfleh.onnn mil DawpfbeWebj darren.T^rt^rTIck« I^staagen berafiglich der AccanUsMo nie dnreh •Handarbeit-;ii erslslt werdeB~kilBH«a una bat Hi jeta* «««« H,0(JO Caoaen fobriciri......
Unsere heneaba Bebloaoprinslp lat dos vollboc^easte — kis Jetjt vea betner «adera Fabrik emichi, — and durch dia arotoo teh-nisebea Autoritäten Eoropa\'s Uffeätlidi doenuentirt.
2ar Lrieoff«aL der- BchlOsad wird <i«e Baatnrel sioareieb coontmirtfl M&icbine Tenrendet (Ualcnm am CoBtiaent), doreh dewa
ohna daaa elaer dem AaderU Rhalteb Ist, also sie geU@SM.-X>apHco& enUtehzB kflnaen, weJchoa bei Haadarhali aBaAf; Toriomra« mass.
Um daa-ffrowa Vertnaen, welehes trit Mfibor g-eslesses, sn erhalten nnd aH^^Hkrtlert^ ^»^asä^Wtfr Alhs,. w&& im G«hteto der MSjrllchkelt lieft, aBireadea, an diecem VBrtnmeaaffc«c&-ft4 darch VoT-trendonrr dea beaten UaSeríslss wie «ar tWgíUUgíieia^Arbett Back-mm; an tragea--Depóta Imites wir tu aUea Haoptataitom «er Monarchi*, oowio mn ersten PlJUxen Eurtrpa\'n Mt, eet. (8—8)
s©Mia jézsiF
diminfl, borlnbrrsl é> ravldárak ftansbectf
HAGY-XAlíIZSAUTOyUégrBbEHjíZB^^ ajánlja gazdagon szerek raktárai u. 1
Kpipa és plnaasir, — aaatali-, toll- ?4 konyaakenk; borotráJ Pollik, koppaauik; pakfong éa bádog karuvUk. — Tolletto ésl DfO^esato-takrok. — Eraaény éa tareűk, tálcáik t miadsnaa Killatoa eocor-aiappan, peeaet-Tiaaa, bontó-, afirfi- ia lUtaaS Piuk, ^- Minden néTen DerossaAS apmh<^b*tom*i^í&MJ0slM Lkefék. — nindeanems .gyOngyOk. etiaaUnban TalÓ aesŰ áay Knad, hajcaant-, botok, Tlankoa vástnaC T o v 4* b b á 1 Pottcn-I pdorfi kötB-, hlmafí- éa nSvBpaorai, ráSTtTfönal, Tebér és * gpamutfaíjk, aalyiutt éa^niáriOBytaLaUaiSFr — ktítís tí\\-Kczérna, berlini- ét orras-fiypot, nírd- és ssfics selyem. —] ^lémaTvtakr^éa-mtfldeinna^aatBdHtttok. — Krt e> gyars lanyAk; a tííretíU férfi-, n6- éa gyermek alád éa f JltV aadráff Iwrtfiija, kentytl, altd-ujak, aflref éa.kSUtteai-| Pojntet, bAJósapkit sawlt éa minden eaen ssakba vagiS estaduT
a legjuttoyoaabb áron. 3^-3 J
HSRDETÉS*
Wajdlts Jiiief kSnvterealndés* Ha^y-Kanltaia, dfaBaá raia-aennemii e minta laírltttt nivnl^eHiiatt ¦- -\' - -— l.wél r»;aasii> jegyekre! uecbtjAsokat olcsó Írért, (Salntfl Általa kaphatok rtnytópl lorél-paplrnlt, fényképi UlogaM-jagyék s minden e aukkméba Tigd (irg/ak ia, To»**li4 ke-reskcd4sélten e;j jobb bAsbóll fiatal epén g/akot-noknalc, a nyomdai \'és kOB/rkötSi . , tűi etében pedíf néhány UnoacK Já" feltéto« < \'Tok ra-llelt felWiftik, Tldékiek sltlnnyel bírnak-.
Wajdi(« lattei íitjil l&p._(t rrjomdnlulajdonoa Nagy-ICaninán,
Nagy-KanizBfu Ötödik évfolyam.
Znla-Somo(jyí hii/Jöt
7. szám 1860. márczius 204ín.
Ismeretterjesztő
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazteái, tudomány és művészet koréba A sömógymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Hiúdén hú 1-én, 10-éu, fis SO-kin
Bgésl ivHn.
5aerfct*t>ztöt iroda én kiadó hivatal:
WAJDITB jnZStJF^kOnyvkercflkodiíében.
Előfizetési föltótelek : _
;n liáilios hordással éa vidékre postán kEÜdvoJ H
EEé«í évre : ö frt. - kr. -]\'
Kél évr= - - 3 . — . , J
Évuagyetlra - l „ SO „ jí
A hat hasálinn nrlitaorírt t-o-.-,r t t-.
Klőfizetési pénzek -és hirdetések,
B*miín e bip .rollaml tartalmát illáid .
k ft 7, I r ni v n y ei fe t __
íut vidéki levelek. liefinrarsT-á kLsdűltÍT»taIkm» küldcadGL KAűT-KAMZaÁBA.
évnegyedes t elŐflzetŐinkh.ez!
Az uj évnegyed beáltával, hazafiúi bizalummal fölkérem nz évnegyedes t. előfizetőket, hogy megrendeléseiket inegujitaui szíveskedjenek. Fölöslegesnek tartom lapunkat nagy. szavakkal ajánlani;,, de azt kérkedés Tie\'lkül ve\'lem mondhatni, hogy a lnp jóakaróival egyetemben termi fogiinkaunyit,rnenrjyiLegy provinciális lnp szerény körében tehet. Rajtánk nem fog múlni, ho^gy ez üt tív óta nagy anyagi áldozatukkal fentartott közlönyt miuól érdekesebbé és tanulságosabbá tevén ul-vasóink megelégedését megnyerhessük.
Az előfizetési ár a lap homlokán olvasható.
Nagy-Kanizsán, I8űb\\ mart, 20,
Sala megye hatóságának inteEvenye a „f o n a 1 ó c z k ó r" — tricliiii — ellenőr ügyében.
1868. márt. 6-áh. 1404. ez. alatt. Sokan vannak, kik a fonnldczkór betegséget még" nem ismerik, ennélfogva nem lesz felesleges, elörebocsájtva mondanom; miszerint ez a. disznóknál elo-
disznóhús evése alkalmával a gyamurba kerül, éa a vérképzés folyama alatt a test minden részében eloszlik, s végre mondhatni, hogy az órabért elevenen emésztik fel, a njillió férgek (fonaliíazok.)
„Esták-Númethonban, ugy szinte az ausztriai birodalomban, különösen Cseh- éa Morvaországban is előfordult.
Minthogy ez által a népgazdászat-nak egy jelentékeny ága immár tete-taeseniBujtatik, az e részbeni tnlnágos félelem kö véfck&télin^ tiépnek egy nevezetesebb élelmi czikke a birodalom némely részében máris jelentékeny mdáon háttérbe Bzorittatík, a egyes Üzletek érzékeny OBfikkenést szenvednek. S bárha ezen kór előfordulta iránt>^I864. országszerte elrendelt, nagy- része górcsői vizsgálatokon alapuld terjedelmes kutatásokról beérkezeti jelentések szerint, a szóban levő kár ezen orasiígbau eddigelé sem ^latqknálvsem-emoereknél nem mutatkozott is1 habár nálunk a nyers disznóhús élvezete szokásban nem lévén, ezen .kórnak emberáknéli kiuté-seYW nlég azon esetben éem lehetne, tartani, ha a fona\'doz ezen ország\' B sertéseknél mutatkoznék is, éa - pedig azon oknál fogva, mert az eddigi tapasztalás szerint a sertéshús b az ebből eredő készítmények helyes át o lH és-vagy tökéletes meg fíf-aé8 által egészen"ártalniatlmíná és ésreahettívé tétetik, mind a mellet a
dolog komoly voltánál , ngvpzinte kereskedelmi fontosságánál fogva uliiKÍtásul adatik ¦ ti megyei fü- és ni orvos üiaknak, hogv a »cifés-hns-nak gondos éa ltheiüleg ptírc-MJi vizsgáhtsát pontos n> vele mim-1 u-ljc-si-sék, s az en dintnvrö! kimerítő havi jelentést tegyenek." Mindinkábbi megnyugtatására a n. t. közönségnek figyelmeztetem az oK-ni-ót ámult ®iniu ,Z.-Somogyi Közkínv\'-ben ugy un e tárgyról hozott czikkre. kuzzá téve azt, miszerint ismcive ez .ligy fontosságát, e rendeletet megelőzve már lübb kísérletet tettem, s mondhatom, hogy a fonnlóczkóinnk még c->ak kén-s n_\\omát sem tapnsZJaUam. iC reiMltOel vételével pedig hivatalua küielesaégein-nél fogva ezentúl még szigorúbb ít-ltll-Őrkodést fogok gyakorolni a kö/.egésa-| segi Ugy é«népgazdászat biztonságának I minél szilárdabb megvédhetéseért. ! Ha á)l az,ami igenislcheu^ges^hogy j.afonah\'czok ./l)^|iikáblj^^9tíi«dr.áI^t--: I test i _ekeri élŐdŐk testében fejlődnek ki a legbizonyosabban, akkor különös és mondhatni, kiváló figyelmet kell fordítanunk a mészárolok és gyopmeste-rek disznóira, mert annyi bizonyos, hogy midőn a provincziáliB mészárolok disznói a levágott marhák hullarészletein, mindig pedig a vágóhídon élődnek, akkor a sintéreké Isten tudná elősorolni, hogy minő lothattztő betegségben eldög-1 ott marhák és lovak Jiu&iiin jápíálkoz-nak. Ez tény, a épen azért, mei t történt
vány asintéreknek, hogy eféle hullákon ne merészeljék táplálni disznóikat,
TERSÁNCZKY JÓZSEF
járási orvos.
Kőzegészsógiügy.
1. A ezepetneki bSrfirgei lovak ügyében adós maradtam abtaáráldQoa jaleutitsel.
Egy ló maradt betegen, mely nern engsdé a •beaárúlagoB "jelantéat mugtőüni. Nebdny ?apja, hogy meggyógyultnak nyilvánittaték a bizoltaiácy által, igy csak most nyerhetek alkalmat tartozásomnak-laróhntására.
Abban a házban volt ai utolsó beteg, mnly ben a véaz kezdetét vette. Az olaö bet^g 1864-ik óv junins havában — toháf 8 hónnp múlva — keletkezett, feljelentotott pedig löűb-ik ovi január hó 10-án. E mulasutásnnk kövotkezÓBB lön, hogy a 411 ló-üsLz.egbül betegült 43, gyégyuJt 38, agyonozuratott pedig B.
Csodálatos látvány volt őzen utolsó boteg, tele volt fekélyekkel, azért ugy is nézett ki távorrúi, mintha tigrls-borbe öltözködött volria. Idíiközüokint gyauus orrink»ny-folydat kapott, lábai feldagadtak, bo.ilU alalánoa aonyvea állapot. Háromszor korült ti siralomházba, hal futotta a halálos itcLt _imondatotlf egyedül orvooának reményt adó Ígérete mantó meg aa ogynazuraláBtól, a ugyía lön, mert -a, kalálua boteg, bár év multával, a szorgnlmns orvos, gyakorlott tapintatteljoB. -befolyásával mégtH m.\'ggyü-gyult b *Slvo maradt. A kuaBegbon Idvhb katonaság állomusolván, ozok lovaira a vész nőm terjedt, bizonyos jululll, hogy az állnt-gyngyrendöri aznbványok . puntiusAn/tiirtiitil-cak meg. A fprtíiziíU iatállúk ragályuicnta-
etltctvén, a kürsé^ ezult.il Bzictc-n ragály-mentesnek líín ny i Iván íitív.
Az orvoarondori éa Kyógrc!jnr:isról már a multévi czlkkckben t-t\'ftn eiut: tirst, ^rint-I-f»i(;va fvlesleg¦ísnttk turtom aziikn.\'ik ianiét-
SzulgnljonJ.tnulságirl raindrinkin^k ez eset, ily egyedOj azért vttt annyi erűt Aaliatal-
unt, mert
elaö betfg. nemCBnk b
nem lön jelentve, hanem árért is, minthogy a beteg folyvást a közlegeliin táplálkozott éa alkalmul oz.iljjtilt a kúzvctlen érintk\'-zcBr,\'.
2. A kutyák flllraLja?ÍL, betegnéget minden ember ismeri, de l-giokább a vadászok, k»z¦ dödik a füUz^Len és terjed tovább. hCalnér-téaa!i idézik e% Nehoíen gyógynl. L-gbi/.-t..Hb orvosszer* n k-v.-rék : Végy 3 nehezék (quint) A r i d B in p y r o 1 y p u ni u m-ot ; 1. ív fefezfrk C r o ó b n 1 p] m ot\' Elverd ősBze r.a rrs -t-lil vele a fckrly megevögyulasip. (.iyor-8nn év- l\'izt\'Ti pyópvil.
3 A rlihat kutyát, lovat rs birkát Ugyanabban mttfjijyógifithntni ,.}>ctroUttnmuii.- Végy epy ftúrkefet, martad a pütr.;h-umim cb keféld a ruiics állatot upy, hogy a riihpaUaná-sok ezétaznkuljnnnk \'/i-\' óniig tartó ezor-gnlmatoa^ ki fuléarp az állat mtiltiatlan meg-gyógyulí-A^üsazu szörü kutyát óu birkát t^iudeB6k;fllS.tfjSBogkell pvimj n njstAö koföliia alá venni. Egyazori el Látás mindenkorra BlégK\'gni.
4. A kutya betegség, mely annyi ebet elveszt, nem uiás himlÖnul, azért a Ifgtiiztnab raeiitö ? aor a beoltáa. A bulegaóg kezdődik a tddÖ és bél takony-kártyák hurulna bántuloiazáaá-Vftl, azárt is a but^p csipás, tnknyus, köbög, h:tsmonést vagy axoruUst kap.Kósfibbátmegy Bgy, ltldfl vagy bólgyulndásba, másesor az idegrendszer támadtatván meg rángáuoknt, bénulást kap. Öokpzrtr kóro\'s Jeraíiodáat vehetni észre b ipy feldagad a Fflf a fül, a nyak, vngy épen kífcjlöitik a hitnlú-k\'HejVBtli.
Ugy kell beotlitiH, mint szokna u kis gyor--iD^íkttt -..-emíiar-. -védhJraiovcl - í*sgj trbb a fal beleii fnlalnléfi 3 szarásl tfinni.
5. ijzörférge* birluiii\'tk legsíkéresb gyógyszere as „aethyapt mineralis." lp szemer (granum) száiDÍttutik egy birkára egy összemarok zabbal. Fü 6zQk,ségIot, h<»gy no c&ak egye, haaem W is lehelje a megaovusóU szert, enmélfogva váluból kösöaen, vagy.kfl-lön abrakos sacakóból kell felétetni, mort ekkor a ezer porlik s igy fallehelbetövé
Mout oly jó idii jár a .levelezőkre, hogy kő szóval mindont megírhatnak, t, i. Scmm
UJHág.
flancm -ízért ne gondolja, mikéatnBEÍget-vári jár.isbnn épen aemnil nera történik. Történik bi*ntiy itt is Bpk minden, csakhogy\'ín ezt nem ujs.-tgként, hanem az emberíaagba oltott haladusyágy dicséretes ej^ffi^nv^érrt üdvüzlüm.
tétetik.
T.
Szőllőszet.
Nyitás. Mihelyt a Told kellően porlasztható, megkeadhetö a nyitás, még is figyelemmel, kuli lonni a hideg iránt, igy ha hideg napok járnak, délután mar nbban kell hagyni e munkái,\' időt ong-idvén a nyitás által forgatás alá eselt fűidnek rnegszánidhatáBárn, nehogy az éji.hideg a rfigyeket megrontsa.
Metszés. Ovntt.Biik legyünk nz idei met-bzósbdI, hagyjuk kéBÜre a majd okkor fogjunk hozzá, midőn a legfelső rügyek már vissza nem tarthatók a teljes kifakadústól^ minthogy félni lehet a teljea korsi raetszes által fejlŐdásre. kóoyssoritatt hajtásokcsk elfagydaátol, mlro a agyon iá saánlthatfil 6 csalékony időjárással. A késöa raatszés soha sem oly káros, mint á korai, elhamarkodóit^
8ima és gyökeres vesssSh ültetését, a hom-litást egyro végezni lehet. T.
"Leveleze&ek-
Somogyból III.
(ÍJjsdsok. Caaino. Hírlapok. PJitUdlds. Jótékony tdncsmgalom. Adakozás.) Ün azt hiszi, hogy én most Szigetvár ós yidékéröl annyi uieágot fogok irni, miként nem is leen.d azük-Béne, Unjanak raáa caímat .adni, mintd«iam> Szigetvár eto- Ez egytől azonhan nc Wjen/
Av-ngy nem méltó e dicséretre ama elöro- \' haladr.it rvoEitiksi éTettaógi]r~éB EgyatífriÍBs" néfiötikrek. nv.Iync-k tktta. BitloistvAa k/p-vio.-ltirk múltkori itthon jirt.iban szemtanúi vnlánk ? U4yniiÍB;ílTIieT) fekdVe a volt párt-köljinl/30g![ faláról filura, mintegy diatlal-menelbtín adá kezrÖl kézre as oheflátügatui jutt képvisclü ural. Ki ís a orjkí olyaonyirti_. aajrilBiiguí modorával csepegtető a holyen-kirit rr;i várakozott éB hazánk törráflyea jog.ti iránt ngjfndó polgiraág kcbalébe a ro-mt. ytclji\'b liizidnrn raalaszljút.
To viibbíi, ImUidaa ós életre valóság jelet azon n:tgy*z:iniu közlönyök, melyeknek egy része már a föUlmivelÖ szerény lakába is hetenkint beköszönt.
Nem vonhatom rmrg ul is mérésemet a ozi-gi:tvári c.i9inútól is, mely, daczára a csekély nóprBBégnek, oly ciinosnn berendezve s a lapok a\\y nagy atAiumat wajtuadi^rtitagj.-egy némely népesebb várnsnák iecSŰWéré\' vninék. Ugynms a caainóhos-járnak e kb-vetkfzö InpoE": 1. Peetj Napló. 2. Peetí Hírnök. 3. Hun. 4. Politikai Hetilap. 5. Vasárnapi Újság. 6. Üatöki>a. 7. Botond Miska. 8. Ptiíler L..yd. 9- Dia Dcbatte. 10. VTÍoner Loyd. 11. lllustnrta Zcítnng. 12. Qrado Mtchc-l. rí, Üie Reform. U^erkar. Öaatc-aen 7. magyar 7 _námet lap-- -->- - - -
Minuatrrtdlet* azonhanj hogy az érdemlett ilit-Gcretot ily lelltc-s közönBégtöl meg ÖCm vonom, mégis kiknll jelentenem, «audálko-zásomnt a lett, hogy miért van aCvainohcz járó lupoknnl a SzipBtvárban ne mi a 1 é~ f r ^\'o^frnTcfkSz ÖnV2g dÍ^2 ö roa eífLé ptf&eír bí"7 Tudtomra nzon néhány izraelita polgártársunk, kik Caaino-tagok,sokkal magyarabbak, mintftjjrh hogy a német ajkuk8z5nségélképvi» Btdni óhajtanák. \\Avapy epr még a jövőben meg szüle thetö német közönség magjául ki-vénnák magokat tekíatatBl.
Nem tartozom ások köze, kik az ismeretek valódi megazarzéaére egyedül á magyar Irodalmi termékeket elegendőnek hiszik, eny-nyíra fájdalom meg neta jutottunk.
De napíés hetilapok tekiutetében már nera állunk uly hátra, hogy egy magit magyarnak valló-s mások- állal iá annak ismert köaÖB\' seget sokoldalú tagokkal rao^ttaio^kipetek nem mbiának. Nézetem szerint^Kansm sbtq-, neaon valamely szaktudomány etÓlaatatikaa. idegen irodalmi termékek megswméaATol, igen elég van téve egy magyar eastDÓban a mulattntasnák és a D«Ur> megfordulható idegen ajkuaknak, egy politikai, egy ismeret terjuszto, egy kereskedelmi és egylnimorU- , ticUs l»p tartásával.
Jí^in jobb volna-e nma fölöslegen inkább . szaki ipokat tartani b a kotnaíyabb ismeretek terjedése mellett egy könyvtár alapját megvetni 7*) , . _:; .
PolitipAlásBal meglúhstOBca felbagytuak ¦ -nem asért, mintha erre kedvönkTifira mim) , mert huzen mi magyfittk ssüt«tftti.;c»U-mad.... akarom mondani, született politika-ank vagyunk. Hanem épen adíszedés ídejo ¦ lévén — mely baj ellea mioden-argauietiti-aáUs közt eddig orakTa pénz bUonynll Ieg~- ~\\ hatásosabbnak. — MeghajoluDk.; "
MiBka nagy hazánk fiának aranymwtUfc eliittt hogy; „Csitt hülgBaj^:^**.^. ha lehet. . : .i. • ,- ¦ .
A farsang utolján volt egy jsUttuaj balunk az árva iskoláa gyarmekek-fBlmhd-
BTStkaaái
Biaaaj. é-lsataUskM W ia, *ttÜ
mbaii Jöwdelem T JtmkMI : 116 fri. ¦ BWkV Jttván^ft IH; : Bartkothy g f rt. Sseal-
; ,ji—VjilfrL lCjrhMlÖTFarflDOlPÖ\'2fB.ÖP
\' Gwr^Anilri»no 1 fri, Uoakó István 1 frt. LmU An|al 1 frt. Dr. KohartOB Károly; 1 frt, Pfdfer A\'ntot 1 frt. Kt-haricS PérénW3Tri 96 kf.Gwc.on. 134 frt 96 kr. Kiadás 77 frt
. 4» kr. Marad tifata jövedelem 57 frt.. Malynaweg ngos. Holbllng Ignin hely beUpripMt aromk kósbeiittelék. ¦ ToribU\' még \'adakoztak : Volf. Antal -1 pár czipfl, Vermes-Zalay In sbolla ö nga. 1 db, rnhakefméi. — Hatteimoim Adivi 3 dsrab keaskenői, Bittó István 1 köpenyegét.
Jíindea, tekintve a kis résstvevö közön-•igét é» a péiusaftk uslandíJt, kíelégitö" eredmény.
ICraiibtly. (Táncnigakma, sármelléki tüa-káresaltak felsegély ezesére febr.3.) Alulírott huottmányi tag, as egész bizottmány o&vébeu ItlUdasságauek tartja köszönetet sia vas ni néltosájros gráf Festetioh Tasziló tábornok oroskTkl nr°»V;«nt. ^rfl!ptfAvBl1 1Atta
el » szerencsétlenek ot, még 50 friot tett le
• ¦•gélyitt a rendesBaéguek. 2. Méltóságos b. Appel nrettoa urnák, ki rendelkezésünkre ¦ 4Hlík"Ía; dUdii ezred jól rendezett zene-
- karát kegyes volt díj nélkal átengedni. 3. DÖr«r János karmester urnák, kl tapintat-teljesen tanította be a vigadók előtt oly kedves magvar nemzeti darabokat. A befolyt adakozások a következők ; Mólt- gróf Feste-tiok Ta*ailé-60 frt. Nga ÜBztorhuber József ur Ö frt Ngs Hertelondy Kálmán ur 6 frt. T. Beck Kálmán ur 4 frt. Báró Ign ács ur 4 frt. T.5L S. ur 3 frt. TTPTjTTfrt.T. A
_ar_^;frt. -Noil-iiándor ur 2 fti. LázJrXTpöt- -gyonbistonság még mindíg-biziinyíalau lábon
W í lrtBfíyer testvei- lírák 2 frt. Gyurit* József nr 1 frt. Magyarosi Ferencz ur 1 frt. étrl^ & K-, 4tVQ»T-W^rG^ Jtj V. 0.rC#.-J„ C». J-f K. K., M. D., T. P., M. T-, Cs. Z., H. Jv. B- J., BT K. urak ífcjonkint 1 írt.) 16 frt. V. J. ur 1 frt G2 kr. N. N. 1 frL Hofraan Adolfot HfrL"Pdtl»a Adolf ur 2 frt. L. ur 1 frl. A. nr 1 frt- Wajditfr*József, a.Zala-Som. Ktal. nerkesstÖje 3 frL Ossz. 93 frt 62 kr. Fogadják a ttUkárosnltak nevében a rendező* ég legforróbb köszönetét. — Tiszta jöva-dalem 173 frt. 43 kr. melyből 1G4. frt. febr. hó, 11* én Sármelléken ai iskola házban a főtiszt piabáni a-hlvatal, foldbirtokosság és községi elöljáróság-jelenlétében nyilvánosan kiosztattak. 9 frt 43 kr. pedig a helybeli plébános urnák azon kéréssel adatott át, miként abbéi as élelem szaka, miatt a"legnagyobb nyomott/okát elérőket segélyezni bzí-
—*k*3jjakt a. »a«d>aa id4iuk. -padig axíuta a
plabáxuat irattárba helyes tettek el. A kioaa-tiVkövétkeiöleg törtéuf: t rósaesitlatclt 10 frt = 10 írt 3 r. 9 frt = 37 frt. 9 r. G frt =s 64 frt 9 r. 5 frt = 45 frt. 2 r. 4 frt = 8 frt. 6 r. 3 frt = 15 frt. 2 r. 2 frt 50 kr.aL. & frt ------¦........................_. B. J. .
besaeltek, mldSn hallá egy emberbarát, hogy nyaltatna orvosok összevarrták, egésa fol«t Jarátt\'röMvéttei mondáT-kár wegényt oly soká kínozol, sokkaj czcUzertlbu lennft Ismail bűvésznek átadni, ki egj\\ vágással joyeMl a, fejelés azután Ismét rá bavöli. _
A Cr ö r ö g n e ra-o g y e s fl 11 e k N.-Kaftt-nán. Eaon,alig 4 családból álló, görög nem-egyedült kösség valóban dloaérotet érdeméi/ mert nemcsak pap/ukut és templomjukat, tartják fenn illően, do sőt még temetőjüket ts ízletesen bekerítik ültetvényekkel j ollen-bon a mellette levií egyotlon várnsj temető a legnagyobb elhagyatottságban áll, kerítés Beikül, belső teljes rcndotlonaégbon. Tenni lehel igen sokat, csak akarat kell hozaá. " \'^Jlllo g y 1 e t r é a e v é n y o s e i h e á. A magyar országos műegylet részvényeseit értesíti aVTlgynökBég, hogy mult-óvi jegyoi^ ket ajakkal felcserélni sziveBkedjonok éa n möogyleti képet Wajdils Jóisef n.-kánizsni ügynöknél átvenni ol ne mulassszák.
A A n.-kanissai d a 1 á r d a választ-mánya egy általa elfogadandó"legjobb jelige szövegé™ ezennel 3 darab arany jutalmat tus ki. A beküldési batáridő f. é. april l-ig terjed, s a jeligék idegen kézzel írva a Bzerzö nevét rejtő jeligés s lepecsételt levélkékkel ellátva N.-Kanizsára, az ottani dalárda olnöko Tekint. Ssép Károly urhos küldendők. ..A (A múltkor a „Zala-Somogyi közlöny" hibázta el, most azonban a városi bfi^kjer követte ol a hibát), mert, miként a rendőrség eljárása eredményéből tudjuk, egyik fő csinkos tára ö volt a füstölt dissnó-~hus eltolvajbUáboD. Eátasík, hogy "
Stl. Dé mít fog mövethölnTtdÖvérázá tömérdek, hely nélküli, dologkerülö alyjaa osztály, mely szemlátomást szaporodik, s daczára, hogy élnie kall, napi munkában nem vesz részt, egyedül a zúg korcs mákban leli éji menhelyéi. Pedig épen nem mondhatnók, hogy a helybeli rendőr biztosáig nem volna _____
elég Bzorgoa intézkedéseiben. TJgy, de rn.it j tót. Kevés a tanítvány, szerény az iakoia, de
álmában volt, a saokrény.böl egy ismeretlen vakmerő tolvaj 1000 forintot lopott kl.
-------(H »1 4-1-oá Afl-).Bosonbarg-orvea meg
halt. Valódi részréttel tudatjuk t. olvasóinkkal, b°gy ¦városunkban,harminoa óvótabuz-gön müködÖ BrmnbergoHroD^tndorrftilyÓ hó ltí-án nehéa ós hoscas betegség után jobb \'létre szenderült. •
Ő volt az^ ki pályáján szanvedólylyel mü-ködött,folebaráti gyengédséggel és szeretottel keresvén és karolván fot a saogónyt és gns-dagot ngyaránt, ö volt az, kl, midőn a holy-boli kórhásakban súlyos betegek felett as orvosi kar tanácsot tartott, minden önérdek nélkül jelnnt meg, végre ö volt as, ki midőn városunkat a kolera püsztitá, nemcsak az ismert Bzonvedők kórházát látogatta meg naponkint, hanem figyelme még a katonai dpnIdára is-kiterjedt. Miudeur idöbea aietott egéaz készséggel írt nyújtani a ssenvodök-nek. Tehát benne Tarosunk egy közkedves-ségü egyént, egy hassuoa polgárt, egy felebaráti jóltovöt, egy igaz családatyát vesztett -eb- Saánvtalon- saiv-fegja—fiBép emiókét meg-örizni. Béko hamvaira I
Kaposvár, h. 3íogyei főispán fl mlga jelenleg városunkban időzik. Szeretet várja ha jő, szeretet öleli ha köztünk van, s szeretet kíséri, ha távozik. Isten tartsa sokáig I
h. Kötéltánozos , gymnaatica-akrobntik voltak a mait héton városunkban. Volt trombita-bzó, piros trikó, cziníá-nyér éa nagy dob ; da bizony e hatalmas vokátorok sein töltötték meg a termet; üres volt, minfca\'nagy doh.
h. B 1 a u h o r n rabló i,— mint hitelesen értesülünk—kézrekerflltek, egyik Önmagát jelentette fel. Hihetőleg tanui leszünk ismét egy Bzomuru s korunkat bélyegző törvényes eljárásnak. Hol van ennek orvosságát?
h. Kippel József nő szab. leány-tanodájában mult szerdán volt a próba-
Hi italos rendelet,
nelyet tísatelettel vetsttnk fel
\'¦ lapunk bál \' !
Aa ojtogatégaly feo"ruír7 marczio»" hóban saedessék, éa aaután komákban, vagy más nedxeV4« igéitől és naptól óvott helyre té-
-jttttioaT adónapban iá lehat ojtani, ári a kor* tavauí ojtáaL
A\'megsj^e««resxoye és baracak korai oi-k4yázu^ltó^ly>ly fárálrveeDádfnieír-termékegy^ ?4 js^*aaa_6gea, ¦ eaak IaYef déli oldalról, saa ágnak hegyiről; — nem nedig Dlánl v«fy-vlahajtáa.
ojtogslyrél több darabot lehet beoltani, — mert kát, Ugfelishb három szam-a beoi-táahoa étég. 1
Vad f» mfnűentttt található ugyan aaerdÖ-- b^~d« BaálaYrTftbb; magot saadni és háal kar-talto sivatni.
- _ Zl^tt^iotnogyihirek* _
- - \'A-****"***!5 felhívás. Biaalom-zul relkcrjflk t. olötTsetöinket, a kiknek elttMtéaí Idejök lejirt, asl megnjltani »i-veakcdjfiMk, és » mennyire a körfllmiuy angadl, Ispunkat ujabb kUir^bea\'.s^Laiü. kagyeike^Qanek.
«IbrtUl* Véf^tt marniiel láttáink\' \'
«IkBTtlH* Hrnslt oiirnnel tirdaiínkuw ÍUe^ tBlctiljnegr es évi kaHrMalbdíVétf vásár fittfím ajw máruaiuai&\'ín tartatik meg. J AB\'*ntd«let^ aKíltJtozryv* vagya
* heroaeg, ifisatai_,
alftt Ím utáíi. Irt. Csrrius. KÍ^ .ft Gasatftv. ^4r» S5_kr. A \'43 I ack Unnlaágpt tartólmaz,\'. ÜM*t ny^fMon minij
^graxorsxlgl^ iWtBmjt tfrvekestak/Kap-
m ^.. _Jraak^ésében, éHF-f *rf rítt, E tUpokbtb ongvilko»-torvaj
használ mindez, hol sok emberben nincs meg ajó indulat, márpedig született vagy kikóp-aettjó indulat kifejezés" nélkül vajmi nohé?; a közbiztonságot még siuronyokkal ís megvéd enH-""
A A n.*k an i z s ai takarékpénztár as 18G6.évi február 12-én tartott nagy gyűlése alkalmával, az 18GÖ-ik évi Üzletből merített 3045 frt 53 kr. haszonból következendő jótékony adakozásokat tette: a kanizsai fÖ-gytnnasium alaptőkéjére adott 100 frtot. A
Eoati^v. árvaegylet javára 40 frt; "A kaniaáat eresz tény kórház javára\'80 fii, A kanizsai Izr. kórhás javára 00 frt. A kanizsai keresztény házi szegényeknek 90 frt. A kanízaai izr. házi szegényeknek 60 frt. A kanizsai keresztény leányiskola segedelmezéséro 70 frtrA -kasiasal evang. iskola aegodalmesé-séra 40 frt A kanizsai izr. iskola javára 40 frt. Az 1865-ik évi szept. havában tüa állal károsult 140 kis-kanizsainak 400 frt. AB-lSOd-Ik-iir-fal^táo-tamplomok iskolák
tápintésetek, irgalmas eaorzetek réssé re történt kéregetések folytán 17 frt Összesen 997 frt Elismeréssel vesszük fel ezen dicséretet érdemlő jótékonyságot, kívánjak egy- .___________t_______uj____m
Jltí daJ» Pjg o a t a - áU^vaié-JBté»ej--f alv iri-. -mttU^Bapflk^aar<gyik ^áai^l-éa^ly/ke-uyel--
goaeék, hogy ismert Jótókonyadgát minél meBon. hugy a falst: kiásni b a rakhclvhöl
wkább gyakorolhassa. "\'
A Pépi-kaoissai vaspálya. Amint „ „ _ halhiMik^Jéca-katázaaT-vonalj-a^melynok- -a korzlrmában iszik, a lámpák meg—Lói-kÍ-~
tekintetébeu ardéll vaspálya társBiaggal egyezkedések történtek. Ksniaiáról Barcsra a Dráva mellett és innen Pécr. fog DiQnnl. Harcig . Dr&TA u év lugn&gjobb rA«BLben h^jóiliatd. Essn Tolulnak fiamon iltal rali flpitA.. lehetővé testi oxon .lavonioi nyore MTagok vitalét, melyek a drága viltlbért nem birjik el, m. p. épltkecéaI ét mi. iiua nilalra aaflk.égei fanemek,\'gabna -ea aat,
ion kit keruléie, mely Harcion áti épit*.-vegctttSrténlk, aaon aaQk.ége.aég álul ok-•ditolbató, hegy ea által a alaraniai áraciik-kek-éi terme.atmén\'jek kivitelére aegédkéi
oyatMik. ..... , i
A (Hamia bankn.) lamétvalt alkaV-rannk a helybeli kapitiiiyaignál egy viirö. llcUyal kéaailaH éa menzirül megl.merhctS hamia ot: forinBa^níftraThatHi, "5el™t a ^Mbdorhial oraaágo. vá.dron e^y Barnáké-
\'mkt^amiiij-tsamm\\snit. ¦¦¦¦¦¦¦—-
i rí*»»1,fnk» T»f»«»M"Ziiiadwnkat •.kellemi idojáíá. ralóbar, korán menhoaU é. TidékOnkon klválólag Ih.-aerédybeq •timmal lettek elejtve, holHiaánVtllbb kod-Tea egyénei vettek réut • neme. élveíílbenT v-A ,8"j1*»7 L T.réa k. Va. j aji\'.i...: jsieka.) AaittidéaS iaaküíömig ieénvei-nak.megfelelS Bényei é. Laoaké tárjnUtának. fW* MJ°« *» kiyálérUgja Bailágyi Teréa k. a. aaerdán Urtja jntalomjálékát, a"»Mriraí; maa éa tebetaégea aalnésanS ptrlfógiiii i h WíJP.Íg roelegfigy^lráébé ájidljttk, ¦¦-A (I" o p* íj) Egy helybeli vendéglő eárat.
mily jól bo van rendezve ez, s a mily Bok es alnuosat tud az, oly megelégedéssel hagytuk cl a próbatétet b oly őszintén kelt bennünk a részvét a kezelőnő iránt, ki tanodáját áldozattal tartja fen várva a közönség elismerését; Mí, midőn n Kaposvárott egyetlen alaposan és tapintattal vezényelt magántanodát lelkiismeretesen ajánljuk a közönség figyelmébe, őszintén óhajtjuk ezt egyúttal, hogy a szorgalmas tanitónü no csalatkozzék reményében.
- b. KcYob k ed li i bukáfl kiró szárnyalt a muTt\'napokban városunkban, mely szerint egyik jó hitelű karcskedö akart kridát mondaTriv A hir azonban csakhamar elmúlt, mert mint értesültünk, az illeiü és hitelezők közt egycsség lön, melynek értelmében 5 év mulvA atartoBáB törlesatatol fog.
h. Kaposvárott az ujoncsozáa e héten befejeztetett, b ea alkalommal nem löktek lo^eyy embert sem a részeg ujonexok a-járdiréb Koltomes\'jelenség 1
h. Ninoa triohln — Debizonyitá dr. Margó. Bábi Istennek, ismét merünk Bonkát enni I
h.Városü,nk közepén tolvaj o 1 tak
lenczkor mar nem égnek, — nem Is történhetik az másként!
li. ADonnor-fólo nyári mulatóhelyen már nagyban újítanak, planiroz-nak, fát nyesnek — alb. Namsokára meg-nyilik\'a pakonbiró«bank.
Fővárosi és vidéki hírek.
—JLas t. Nagyöröműnkre .fővárosunkban ismét ;ison hir terjeng, hogy Ö Felsége a legközelebbi napokban, de bizonytalan időre, JDetzlátagatia-kcdvea.Bzcrctütt hazánkat, és dicső királyok ös ¦ Buda várában je
lakát i
Mte ki. A testvér város utezáio uralkodott roék csendet újra a remény és öröm váítáfol. Uj felirati javaslaton tanácskoznak. A haza bölcse bizottmány társaival hazafiúi Ing fejtette.ki ebben a nemzet jogait Országgyűlésünk ismót kóri,.0 Fulségét, hogy alkotmányunkat .yissza állítani, a magyar miaiszto* rinmot^klnéVoznt, b a megyék ób városoknak -ax-önkormány tatot viia saadni méltLit«saék.
Ezen ;dioső felirati javaslat tárgyalását folyó hó. 19-kón, kezdik meg a hon atyái. A tavasz, tehát a remény, valódi szakára tűzték ki, hogy Viilamint á természet, ugy ők la nj erőben és reményben fogjanak ama dicső munka tárgyalásához, mely ha Isten" engedi, flt?y efléaz nemzet jövőjére nagy horderiível iirMdJm -annyi-Or^álu szenvedett noraze-Jffnkre boldodaágotiozand.
— Fölirati javaslat. A mai számunkhoz melléklettel adjuk a képviselőház elé terjesztett „felirati j«vBBlatM.ot, a "f.\'dvi márczKiaSik legmagasabb kir. leiratra.
t-Deák-arosrkép lefögLaUsa: A pesti városi tanács számos Deák\'Brczképet
foglaltatott le, melyek nota voltak tneghá-lyegazve. Tudva van nevezetesen, hogy Deák aa árvahás-J&pára engedvén aroa» képét, > város peöaétbdlyeggel látja el a hiteles példányokat.
~—"ffr6fD.eym Ludmilla. O Felsége as anyacsászárnő f. é. febr. iJÖ-ón kelt hatd-rosatában pallíní Inkey Nándor kamarás nejét, sxütetétt Strltetai gróf Deym Ludmilla úrhölgyet, cs illa g-k eresz te s hölgygyé kinevezni méltóztatott.
— „A hírlapok bólyegadója0 csitu-mel a „Pesti Napló" ogy közérdekű osikkeft közöl Jánosi Ferón ezt öl. Ideje is volt már, hogy o tárgyban a sajtó nyilatkozzék. Ea oly súlyos tehor, mely a hiríapi munkával foglalkozók fáradozásait igen keservessé teszi. A nagy bólyegaiió miatt növelni kell a lapok Urát rrermiatt aztán~fogy a:köBÖnsSg;"s caorbu-lást szenved ogy igen fontos művelődési ügy. Jánosi azt índtlványozsa, hogy a sajtót anyagilag is fol kall ssabaditani, a kormány a bélyegadó elvesztéséből eredett kárát a kis lutrik reacontótnok bélyegez és évei-pótolja. Igy egy rosz szenvedélyt fog megadóztatni egy erény (az olvosásvágy) helyett; fölszabadítja a tud vágyat, hogy büntesse & szeny-nyea kapzsiságot. A nyerni vágyók aa egy krajcsár felemelését ászra aem fogják venni s az állam ia többet veend be. Óhajtanok, ha e jó indítvány a pénzügyminiasterium falain belől íb viszhangra találna. (nF. L.u)
— A horvát orasággyül-áa folyó hó 11-én választotta meg a Pestre menendő küldöttséget, L küldöttség tagjai: Subotica, Prica,Cepqlica, Smaics,ytroBamayer, Racaki, Mrasovics, Kuslan, Suhaj, Vranicany és KiaicB.
— Ahorvát országgyülÓBt — ujabb hír szerint — feloszlatják s nj követvaláásta a t rendelnek el. Egyébiránt a horvát országgyűlés májuB l-ig elnapolta magát
— Szombathelyről írják a „Magyar Vílágu-nak, hogy ott több polgár kére írna folytán a főispán elnöklete alatt egy általános nyilvános gyűlés tartatott. A polgárok, kik o gyűlést ohajták, ebben azon panaszaikat adták elő, hogy daczára a löbb év előtt1 kelt azon határozatnak, hogy a városi költségvetés kinyomattaaaék s a polgárság között szétosztassak o kívánalomnak máig sincs elég téve, s igy a polgárság átolában nincs azon helyzetben, hogy a városi vagyon mikénti kezeléséről magának legkisebb tudomást szerezhessen, mi a legnagyobb gyann \' oltásokra a bizalmatlanságokra ad alkalmat.
E panasz előterjesztése b a főispán indítványa folytán,; «gy blsuttzaány *ri\\&aa-tatott, melynek föladata lésa a város esám* adásait és a vagyon kozelésót beható vizsgálat alá vonni, s ngy ezek Iránt, valamint minden előfordult nehézségek és a óra lm ok iránt, melyek a polgárság részéről támasztattak, elfilérjéazlvónyt készíteni, mely aulán nyilvánossá ís fog tétetni. — Ezen esetet csak azért közöltük, mert mi ia szorgalmas-tok többszőr, hogy a városí költségvetés mindenkor tétéseek ktfsaé. De, mint & tapasztalás mutatja, as ily szorgalmazás más ho-lyon sikeresebb, mint nálunk. ,
— A hü Fiúméban egyre növekszik a lelkesedés a Magyarországgal való köayet" len"ígyűliféB mel tett; \'iCörfli belttf"§0ÖÍ3~ m"á« gyar nemzeti zászlót rendeltek meg a fiuméiak, hogy az egyesülés napján ezekkel díazitaók fel varosukat. Estén kint aa utcsá-kön járó nép gray:ŰaTökát"o^eké^^^ vátokra; a magyar kokárdák ezéltéban osstogattatnak.
—KétségbeoBQttcflaládaiyá. Mo-zötnron egy szegény nö egyszerre három egészséges gyermekkel lepte meg férjét. As apa elkeseredvén, hogy miből tartsa el Ökat, felakasztotta magát; azonban gyors segély megmenté a baláltól.
—"Budán egy zongora-mest e r agyon TÖttö magát. Hátrahagyott levelében « jorokat találták: miután a fiatal klavif-mesterek miatt, kik ngy szaporodnak mint a tricbinek, aongora -loczkét nem kap, 8 kitér a szaporodás útjából a a világnak istenkos-zádot mond. t ^
Bécsi és külföldi Mrek.
— A béosí „nemzeti bank" júniusban nj 5 frtos bankjegy okot fog kiadni, mint a bécsi IspolOrJákr^Azok nagysága ngyánaa lesz a mí eddigieké, — cBakhogy földje nom vörös less, hanem zöld.
— Na gy-ál ét kor, folyó hó IB-éo Béatl-l>en balt meg, egy bányai tanácsos ki UTávöS 9 hónapot ós 3 napot élt. .
— Ismét nagyban bBflaóyk,.kogy 1 a kormány pénzt akar bizonyos bankároktól kölcsönözni.
— Elvetemedett n Ü gyilkos. Parisban jölftnTég egy Pblllppo-nevü egyán áll itvtör vény szék előtt, kl 10 nilt gyilkolt meg. Ötöt Algírban, hármat Olaszországban, nyol-ozst Francaiaörszágban, vidékről már 24 tana van megidézve; ^
Szinhaz.
?B$r« elhatárolták m&guknt a helyben ld&s(S BényeJ ti Laeakó ailnlgaagaldk «.,kÖ<öojiígTtok agj drámát la bsávatatiil, ntl; eltttda*, VttíÁbs.11 sajnos, diaa padok olítt adatott olfl, mit mi, kovésbbé a« opurottak által elromlott bl esnek, mint a járatlan utaknak és UOn estélyi esUaésnak tulaj iloulthntunk,
A fennt. emlitett ¦ tintámul a t, aserdán martina 4-én m» la Coort és Tblbourttdl, aa öt felvonásos drámát „Ordog ía a páriái Tak loány*. atUk olö, ónon a maga unióéban sikerült drámát itt olB\'aOr vult accrcncaénk i T\' \' —aaerepet „Órdrlg, gráf Saint Qennain," ** ^ , ,«n asépeuéaBakériéaaaljáUsoita F»y iBíiűr,"!- \'názjy>a.kleány, Ssiligyi Torit, elvoltunk ngyan késsulvo^ nogy esőn bajon aiép aiinpndi alak, eaan t&l-megfeflEitQ hálátlan asorcpct a kUiinegelégr-déora fogja vinni, valóban nem csalódtunk , nem ntnlaastbetjak cl, a színpadon oubnno* íe aaurgnloiaa selnéaaaGnek köa elismerésünket nyilvánitsnl és sajnáljak, hogy oly ritkáu van alkalmánk tehetséget láthatni.
Applani Maruuiané , Ylocaéné, gyakorlott miuéranC aaép tehetséget fejtett ki, ugy látásik aa oriya Baore-pokro blr legtöbb hálással. Flcury Leo, ékaíerárua UeUdy, ntthonoe -é» Korgxlmas\' u<liinaé|f . caatli.igy néhány aivrepbnn nem fojteU ki elég úraisl, BrrimBi. és fajdalmát, holott aterope c*t megkivánin. Papiliun, Tímár, tagadhatatlan aiouv-odily«s »attié*a és o tána-ságuak li-gasfibb tehetsége, cankhogy néha tull.uagn-1 ómból tnljb.it iuiiikI, mini a mit n.crei.tj kivan. I\'i.lri, Biigotkttzi, rnár silnuAduuhon ismert egyén, a várakozásnak, o kis iierepében ia mcgfclrlt. A darai, j.\'.l betanult, a kielégíti! volt, a tagúk kntül többen, de kfUnntsurj a LorniémottCl megáldott koskndvcsségu Biilágyi Tcréa tap.ukbo.0 réssesQU. As. eddig látott darabok után Ítélve, a tánulal cléa .tép ni Imiír-rnl is ni(iil«lkcr.ik. Ai ignrgal.iflij.iol megállajiitutt rcpertoir köveiken.-": martini li<> l\'J. hi-UTm. ^zinbáíi buhriaág :i fclr. 20-áu küldeti Mnln\'.íok upcr.-it.:. Nem sterilt férj mi éneken vígjáték. \'Jl-ín Gerdán I>i>nis ur én neje operetté. Stilágyi Ti-r.\'-i javára. íí-eii csütörtökön Vig cgíuiburák vperette. »-ik p.int vígjáték.
83-An pénteken Ellaondéi. Fccaogiik oppr. utolsó elűttl i előadás. B4-én asombatun Cbonfleurl. Pajkás Deákok
utulso aiiiú glűailás llényeiué javára. Sö. raaáxiiap L.
Nagy hainjvorscnr. |
Lapq
ist^stt-lt, posta.
k. ti. t. muukalán.
t ftUaúIUtjuk ,\'?.t)n-Hi,inifpyi népjiaptir" Ti. évfolinmára a íiaptárimii nlknltnninndó Jolfjuia-tuknr <:??«i május knnípúijr beküldeni axiveskedjenek a Telve 1-11.1.1 uiunkilnüik ilio ilijjazásban rífls«olllu\'-k. IV 11. íPéci) FeihivúuitkAl rosami fo|füi fel, tul
ad.
M-\'L-Uapt.
M-j-UttptíjlE líáU lalen, bugy
íni kdldOll murvák nlipttíí.ilni.
jot kaciagtunk
(V. Tolnában) KOexSnet aa flátBaJitíft, a t9bU.
magátél j()n. ........... "-\'
(K,-..Jlé«««o->- Fe« haireni^jm^B^lr^deirlénrí— ml-rt d«rau bora jílö. Gondolhatja, hogy Bnaek «a- ^ uuEát ncmjü mlvrel olraatuk, fogadja ráacTétQBkeL
(Diogenos) Adjon már életjelt. " ..• \'
(Rpmetc.i No ry..ndvlkoziék oly mélyea, (íjon mlr, . csak tárexát ne, irl«rt «ük ran . -V-
M. N. (KnaittAn). Jfinul fog, folyUasa caak, belyee.
| - («0 A lap m-m.lat .> Ellcssaük Jobb IdDre. .
| (Dun UidaJ^Ú.) Várva várjnk, de aa o1vm4 k\'dflOo^
; aég is.
I -ti. II. Veatprém. Kern, semmit. V"\' .
Kis sorshnzáa márt.- 14t_. Bécs: ^ 13, 23, 82»B5. Grátz: 82, 7SS 38, OX.
Az almasi vértanuk;-
(Ballada 1602.)
Vihar dui saép Icstrérlu Uerns 0Lod fel ott, Sí étté pi ai örBkro tia M«lcff o h3 kebledet!
Uül
D as
, ki e Liei «ali.
Kemínran kQtdni — Átokként izjcst b cl uev> A táj lakúinál.
Nem L\'nibur 5, siert ariTteleu,
Kiömyü hiéna faj :
,Ha kegyre varsa — itt fegyven
Am angja asiia : jaj !*
Dúl mint tatárok Bergel,
E Ttd rabló caapftt.
Mely rrndnj öl ¦ hamvvá tonsi
A b\'üsake várakai.
A miire hdpáraií vetet: As ót rideg BaaJui; Ok, b_áx minden pártos beítcí Jégjfl fagyási tana ! Távolban Basu népe jő, Zúff a kürt s harcs aaja : pBasrjára fal !* kiált D e a a 3 A vár parancsnoka.
5 vélnéd dűlő vihar rohan Egy néma lijon át, Midőn a nép vérniomjuan KOielg a Űvöit: talált! Búsan rlsihangsó küiLirava Riralg egymás ntán
8 halál-csatára késiek a Védők a várfokáa.
Elhalt — nem síéi Ubbé a kürt Csak ágyuk dörgenek. nFegjvtfiiu bát vitín, no tűrd Aa ily íáfl/iaakeket i- , 8a61BsÖ-íft éa roat buítgI ; Ki^fl^fogy ing a rár, DeVff O ossG — mlg oeIvo ver H kiadod eaapatja vár.
D e b a B I hősflk vesére baj 1
Mi marja aaivedetT
A harca, vagy sejtelem í — Tán baj
Hogy itt árad TelodT
— Ke rélUd, kötelmét tadja. C ; Jól tudja mit tehet,
Hiaa nő, honára véaa ha j5 : Som nés\'vért élclei"
11.
Golyó bütBIí a a tít fala
Itt7ot^megJa_jep.cdi.,..,.......
TflJt^níií\' Ü\'osa\'o BajiiöU aora. Mint as eücascrej;.
Hátrálni kesd a eaorda nép, De kap aegélr hadai: Bolíak nyomóba saása lép 8 rohamra mind szalad.
Vadai magyar magyarra vág, Aprítja mint lehet.
— Bioginy vár sí, veaated haaád, Gyengéd aserelmodet 1
Éa aj erSt, hogy nyertének : Ajjttj ssol & nyilik nt, Aa alsd vár Így ollónak Kobűd koaéro Jut
Még fonnt DnsaGaahaara őrként ott oldalán, Imásva asinl óhajtana Begitnl a hasán.
06 folyton aa ollúnhada, SxQkebre a árt a vár;
— Saegény őrOkl — szegény hasa. Minden hiáha már.
Koldulni éltéért,
Miut mepini-utni egy oemxet
Aldurva Ortu tért."
Uálran kdnijünk mi-g a bt.i — Vagy ián maKam va^yul; .lictn I — áliluzrtuk mimi éi Knilljn »iái túrok.
Ellall Ij i s i 3 njkán a elJ
Melyt."l leroskadótt.
A v?r bosmi kivána. , A t^ükos ott alant : — Égő kanócEui tan B pgy ácru - eldarra
. Magra, Tértől ár.,
Jlagvax vériül a f.\'.t.i : A bástyán «sás mrg 5 a «él is átsövolL
Flnékeny. mpgiiató a Itonn a p,n4olat Erj íi,.üvr.!.- l-IÖU , H\'-\'tiO\' bánatra fakad
. n.lfiíi Pt a pon.l.ilal.
r\'orral uj a tij UtveI,
Hah I mi cají — Ki Uáboritja K bua airi ctimáel T Tán aa rlhnllt iifit-llk újra Harciba urálim Ut-ltí-k ?
Krm 1 — Ki hát a iskniiT\'" lé A dUMdl rad állal 7 Hasta járja kOrüI, mint róra Éjfélen — a várat.
„FM vitézek ! - a vdr Crük Unton nyupítan-nk raár i.a piheg grauiiüán kctil\'ik, TŰKtnk p?iÍU..t netu vár,
A viszonzás.
F.lWzélés ílorclu-nbac li W-töl.
Fül gyil
1 liit ?
1ÍII
Csáky «) hamvát, de ErabPrt,\' ki b.i?i3 Tifi- t\'1\'
M.
l 11 a
... engedet Ámde ssópíegő leti. Mert egjig lcrQ-UkolUtja A benn a»cnc!erg"ket
. . . Oarlik ar íj, bn»an A nap langy augára ; Vé rtan u> Z o i gm o i A hCsQk hamvára! !
Ott most u a büsitt VAn, nniAilö rumja Éa Cgyi-lmót ai utasu Még magára vonja.
SELLI\'EY 11ELA.
¦> ,A Tárat Dotiű v á r-ának nevezik : ax abUkot, melyből a nenien holgy ftláugrotl — n kut mélyedést, hol sírját leié, moot iH mutatják.* K 3 v i r y 1. : „Baia tarténolmi rege.- 190 l.
C a á k y látván a vár nra. Hethleu II. Tran». V. 70. I.
Az ö szubájii tii(.-p1tl.ftöi
yi^ már uiüiilüibüii tíilálj széktken, pudukoii i könyvek voltuk, u% lehetett helyet fülűi
mapaiiíiii volt, . I tntzái n Iili-vijtt. üt iné-k. Az (iHztalüti íuiemut tóhniiott inviru a \'hov
hugv nitg li\'i\'iii le-
: idüt
Kcictt A luilc-t-t bclüUttie
síz nlkiilnmilan liitopalúkíit, kik a: L-s-\'ik ellopni szok iák, magútól távol tartsa.
Egj\'S\'/.erre koczf\'^úít hullott ; d»; ntru nyitá fül azajlót.mig végre f-gy ismerííd li»ng monda.- „Nvissn cwak ki, Jenu ur, én vjigyok. r\\ bíró nr küldőit."
az ismert hangra Jenő* nie-rin itii az njtót és azon a birű koc.-isa K-pett be,
„.Jó i\'\'-gg(Át «ltnu ur" mondd a belépő kocsis. A birff nr és birőné asszuny Üdvözletük mellett itt küldik ul\'ehe r ruhát és ni\'\'g e nyahibocskáf. Fél óra múlva N\'iszszn l\'ogok jönni, w addig.a mit akar ktlldrni,rukjüa kosárba,Uugy el v illessem.
A kuc^i^i t-ltávozta után, .Icnií kiazedelt mindent u kosárból. Kivónoian buntii íel a n\\.ilábuC\'kát, s bánjulaüüa egy öltőiét uj ruhát talált benne, a melynél Bzebb. még a leggazdagabb tanulónak sem volt azok közUl , kik uy vanazon házban laktak.
JóUevÖjének enu) ijótéteményén megindulva, Jenü szemei könnyekkel teltek meg, s zokogva mondit: „ Ezt viszonozni fogom, ha már vubmii vált belőlem."
A mint a kopárból mindent kiszedett, annak fenekén két levelet talált Az egyik a birónétól, a linvi pénzzel éa anyui intéssel, a mely szinte nem kevesebb c\'rtékll volt a pénznél. Jenő mielőtt elolvasna a levelet, azt niegcsókülá L> ii-mét kön-nvezett. — A mint másodszor elol-vaaáys^tg^rr í* k övetirtrsö~BKH\'ícuÍfnt ve fii" észre: pMatild i^mét Hcimbergbcn van, és e levélkél küldi."
Félre nyalt a levélke ntán, r reszkető kezekkel nyitá azt fel. Tartalmú o következő volt:
„Édes Jenőm !
Nvolez nap óin ismét az atyni házban vagyok. Sliutan oly hosszú ideig utvul valék, érzem csak igazán, mily (szerencse jii szüléket és testvéreket bírni. Jóllehet ezt moBt mind bírom, de nekem mégis valami hiányzik. Ha meg látogatom a helyeket, a hol oly sokszor együtt játszottunk, olyankor szeretnélek oldalam mellett látni. Jövő szerdán lesz atyám névnapja, b ünnepélyesen fogjuk azt megülni. Reménylem, hogy réBzt fogsz benne venni ? Hisz egy pár napra sza-
baddá teheted magadat. Édes anyád egészségei*, büszke reád B üdvözöl.
Matildod.
Ez Ugyan rövid tnrtnlrnn aa opyggj^ai— levélke volt és Jenő mégis legalább hatszor elolvasta azt. Végre meggyőződött arról, hogy Matild ugyanoly szeretettel gondolt a mostani tanulóra, mint évek előtt a szegény gyermekre Heimbergben. Sokféle trrvek váltották fel egymást agyában, jólehet a távol jövőről, de mint szilárd családi viszonyokon alapullak. „Welliír ur gondola magában," igen jő és örök hálámra teljes igényt turthat, de Matild közben járása nélkül &oha sem baiározLu volna elmagát engem Taníttatni. 0 egyedüli szerencsém alapitúja. Ha ö oly nokat tett értem a midőn rongyos és tudatlan valék, éüszeretett; ugy hiszem akkor is fog szerelni, midőn fényes tudományokkal ékesítve fogok haza térni,éti az életben tisztes pályát foglalni.
A gondolatot „Nőül foguoi venni" nem monda ugyan ki, de egész gonflő^ latjárásu e tétel körül forgott,
A rózsa ÍUzért a melyei Matild elválásuk alkalmával adott Jenőnek, egészen elfeledte a sok tanulás miatt, éa azt a szekrényben tartotta, De most elővette azt és ágya fölé ukasztá azon erős szán-( dékkal, hogy ezentúl gyakrabban fogja i használni. Ezek utána mit küldni akart bele rakta a kosárba, éa letilt mindegyik levélre választ írandó, Matild levelénél íceze reszketeti, vonásai ren-detlcnek volfak. Pedig semmi küloní\'s t sem irt, uz egésznek tartalma az volt, hogy Matild neki íh sokszor hiámzik, és hogy atyja névnapjára bizonyosan elfog menni s azt megfogja lopni Valami ajándékkal.
Ezalatt a kocsis visszatért. JenŐ egyről másról kérdezősköd.e, végre kérdést tűn Matildrdl U. _ .___J3amifl,„,m[H sol j^^álasa&14irfe=fea«tsr: „Szép volt mindig, de mOBt a mily Fzép és kellemes, azt Rozel ur nem iaképze1-heti. En ugy hiszem, hogy egéaz Bonnban nincs, tíibtolyan hölgy--legalább
én\' még egyet sem láttam. csak gondolja el, alig jött meg, már is ninosen nap, a melyen valamely fiatal nemes uracs meg nejelenne a háznál. Különösen egy Perger nevezetű igen gazdag éö csinos fiatal nri ember gyakran jön; ez még nyilvános házassági ajánlatot ngyan nem tett,tiei)elninyt»íeSekkel is lehet tapasztalni, hogy ast nem sokára fogja tenni. Weller és WelleraS\' nem-elenzik, mert gondolják, aligha fog-még egy ily fényes házassági ajánlat akadni.
„És Matild?" kérdő Jenő nyugtalanul.
tFolyUtdaa köv.)
Xy sm Xja ^3 T X
I R N ö S.
R-JCaifllEsa á\'rfláreslnti Iff-éa. A lafolyt hntí Ua-let aa etöbbihez baaouléaa lanyha volt Ssramiféle tarmánjr árak nem JavtUtak, aa dldnbudg aoEicrai a bmnényűalétben hiányaik, hóaaia állalaBOaaa a kn-reűkedáa aa indán igahaa áa jucaéboa. Jls -Saleti paafái oly najy mérvben uralkodik, Jjogy iahotBeka-reakedoiak már a Tég-megakadlatá] lartaaak, a peatl Tásárxél hasonlóan a legasomornhh tadieltAst ftUlJk, bogra várt töményt meg sem közelítette.\'
&ájdalom de a lormfnyfliloÜ nanaflaakiaTlr^nnyl-bM la jogeaak, miután egyréaat ai- elölitek as egéas tAJlkböl, coak ksveoet kivéve, cUrállltnttak, miarésa a Jovö terstiéa jé sikere acm bí\'tositbaté. vájjon lesi-o, oly megfélolS sdnb- és mennyiség i 1 Yfgru a kiU-pUcgTél aan Bialloagnak kedvcsü hink hesaáuk, vett klil«n&iea AaSolort»a3, huxát n<-m tOLÜnk. hn-aaca a laaojolotttdl vásárol, ugy oa ia rosa hatást gyabarol Blocsnakra, - -
Jattalerf árak alBé-artaatrlai mérSkénl n h Irboli
MaB azáoiuukhoa tu. ormag^)
piacion: Dnsa 80 fontoa 3 f,t 25 kr. 87 f.mija .1 frt 30 kr. BB fontai 9 frl 40 kr. 8D fontos a frt 60 kr Boib 80—B2 fontos 2 frt 30—40 kr, Kuknri\'/a 1 frt. 00 kr. — 2 frt Árpa Berr^íÓBhüi val.i 72 fi>m<>» 1 f. t 80 kr. 74 fontoa 2 fi-fc\'"Zab 46—47 fontos I f.t^5Lr. Pohánka elstt-rcndU 1 frt C0—65 kr, F^acntv f. bír 3 frl, torka 2 frt 5O-00 kr. Gubó ilaö n-ndü 8 frl 60 kr. macája. SzÜrapáiiuka 20 fuku IS Trt b .rd6--val együtt. T.irkiiljpáliuUa 20 fuku 13—1B frl lur.iA-Tal enyütt. usi 12 frt. Borkíl 24 frt. Nycr«ti3.8k: tohén- ükür- éa bima-buriik 3.1frt ni.\\<^áiik^iil.
B^rnk: frbír éa vií.tis [schülor) l»it2- és lSGíl-kl Tidókhukb^ü t rmes 7 frt 50 kr. — B fit Villányi és BiegB árdi f^iteto 1BG5 "5—12 frt. Lj honi Kr tTh-«h (schülor) és f,-hér 5 frt kr. — fl Irt &n kr. Halit-toa.uollékl burok 18«- és lS63-iki l\'..héf \\» -12 f>t. ak.nikéni.
Viaa* 80 fit kr. Ré; 40-44 frt. Kq .önsíers gyapj\'ihan jtt kéail thiány, mulatko -ik. ára 7"_i>l.
ülés téiivIöpiaLázti clTtPijeacti-ÜTv\'iffn » *"f «1 i r a,t t Javas
Fehér rongy ára 7 frt 25 — 7 frt 75 kr, feketéé 3 frt 5Ö kr. — i fri. Lia Br kérés mutátkoatk ¦ hősnőért 05 ftt, rürHért pedig 35 — 38 frt fisettctlk. Jah-
___2 frl 30 — 2 frt 60 krjái-aJ vétetik a mé-
si-\'.iuaoktd; n.hé. ké(nyiretunek padig 3 frt. 50 kr. — i fitUl fiHettetik meg párja.
N.-kanlzani pincsi árak imircz. 20.
Boraó iteaéje 16 kr. LonrBB it:aéje \'4 kr. Bah itcaéje fi kr. Kiílesitcaéje fl kr. Iturironya mér3jo 0 frt 80 kr-ilnrhnhns fontja 12 kr. Juhbas fontja 8 kr. Sort1*-lm* fbütj.-k 10 kr. Sralunim máasája 32 frl — kr. Zalr f..nlja- 30 Ur táneliast miUaija- 10 Tri — kr Z»^m-Ivli-at iníasája H frl — kr. Kenyérliait fontja 6 kr. kuk-ricií!i*.t rontia 4 kr. Árpadara foiilja t8 kr._ K.vlcsfc\\(ft f«ntja 8 kr Rtaská« fontja la kr- Faolaj fouijá 50 kr. Itcpcaeolaj fonUa 88 kr. Lenmagolaj fontja 40 Uj l-r itcséjn 10 kr. O bor itcaéJB- 18 kr P sti sür ilo»éie 14 kr. Kanliaai Bür itezdje 10 kr.
0>bona-paUnka.4tcsija Sfr-fei^-Tídtory-pilinka; íte»?J« 30 kr Ball var pálinka i taxája 40-if. Hy^ra thfgji. máaaaja 16 frt. — ka öntött fsxrwMTerlra \'«"»tja 34 kr. Mártott fontja 83 kr. 8»ppaa fbatja ttkr. 8.» fontja 10 kr. Keményfa 61e*a-*frt — kr. Puhafa Ble 5 frt — kr. Hyertf* öle 4 frt — kr Faaaea »*• rdje S4 kr. 6iána mixaija 1 frt — kr. Btalaaa m, M fcr. Kender fontja 40—ÖOkr. Len firnl> 70^-80 kr. .
Béeat aeuarfoiyam « rcmlM_Btf.
5VD üDtaliquss 69.65 i 5% píTOMtUiafctóo 62-30; 1860-bt.I álladaiinrkalartn" 11.«, i -baDkréazvéayak T13.— hiliífertéáBii\' \'J«m-ˇéojek 139.&0; .London 120.86; asaatásio Í02.50J afany darabja 4 frt »6 kr; ^
Felelői iserkeaater WaJJlto J^awfc: :
Lidi. f. .<i .i ij^n.ii |\\ T iBi.ií,— - » — - —---- - "V.
hOlgy-dlvat-lap ,KI8hiilMl felhívta\'-, van íiwllékclvs.
sci « lrgn.agai.abb királyi Leiratra" *»^^*trt..,B««^
J?t;
3E3
Ház- és Múlliklailás, -
maguk-m a cu k; pillanatban un
¦a\'crűleg űiaiLMiiitui- im= •«..•\'¦«-......... - ..........- —..........
megfelel — tsu íi>íí.\'a-
Gyermekek és nők la e szivarokat egész kényelemmel használhatják.
Mint.in n fugfájii annyira ltelíeiaot-en.é* gyakran >yj\'"l AJl be B rnldun a c«l.ai>i.-l «or a na íjrea »«n a k\'áaaél, a fup-íziiarfeák min legjobb háifocni-k, uii:.-! ^ UasUtben kellene .K-m ni.
Ara cgj (•kalulyátiíiU 1 fi \'A t»kn1ulyának 50 kr. Pos--— tóti killuVe inferra, több. IamiH elinlűk ili mlö százalékban részesülnek.
alcjrrcmlell.ctu t.ivJMiA a "" Ötti» ca. kir. o.itiáli t.ir
N.\'-Kanizsáii knjili»
:u.í:.yok tót ml un gy«\'\'gy li filli* Jl)ZSL-f
OpV>ZCl"if.tZl]
Hirdetmény.
8-emÚverr. t ha*.nAK-k szamara ig«» fotitoi .atnigarti kéasltnit\'ny-k. Alu\'irt b\'.).>r\\<> ük l epn-í krcsjt 1 nt.i t ta* i» jól roii\'c ttt OI\'T KAI Ál.l\'TAltÁT f«.-.nli> Bl;.fc aj.ulani, k.Ku>s,.u p. .li,r u Ajtain ujin fcliaU.i .a.. kn»t
teli aicmüTiuEkro fi gr-lm at< tuJ.....Ijv k a li-gjobb li^i\'
tjlafduiiaita! Likiiii-teai u Urvin, i-ey 1
:[itiG 1
fc.-k >
rü»it.k i.
k.Kj.» figyel
tiSUreg uiin mírü filtal asám&ra kQ vai*>i{Aabau
ilIuMuul mL\'Cti[tjAk, ]ia
la, melyek bulöu.-aen aj.V.ilbal.\'k ...ind n" t- U ú 1 amint nagyobbít"- ia kalro.--fietuilrigek. t ajánl. Ni;u.kúlf.,ib.... egy rn^y ^Ala« tékban miml , ttcb- ím afiabJUI Uttau.. k, síiiiell.n iacliri""»ti..I) táv au>--k. rpy-¦iFfü éa 6aa;<l tt nagyobbít\' ürrgrk ; Irúnytfik ; a: óniknnk a unp iitrinti igaigal&súrii alkalma* vi» aiiuoiíník, nupurák ngyiival, im-Ijck a dót rpy 10«» Által j-Imiik. ké-irepV, ór4w.k. uV\'Fyxen.1-liek ís nŰTÍiiyéítek sámAra; bovmérGk, b^niurn-rükriik éa gyujtő-uvegc\'k. 1inE éa T-gymírok, stb kaphatók. - Találhat-, továbbá uayy Yáloasiékban xajut aciel prcaétnynmók kél brtSrcl iaet»:*r, nyéllel;rjrjtttt ára SD kr. — Nagy v&l»is. altban mlndmféte dio-mil-, mis ák^s^itek éa, rci tollak a U-gjn lányosabb árun b a p hat ók. — h]adó-raktir: N-Noni-iáti n „Korona" raimü t^dŰ\'V\'ö m.-llett ft-Ullitutt •itorbaJi. Csak r5Tidld:ig niaraŰ llt,
UAThCIIKk M. ¦ —
—p—¦—:——J—¦-t-t—-IttraÜvln-PT-aIrol- a falcai ater&bao:-
Tudósítás.
KB»i*B, mait. h&baa 186« T. *i. — Tcfciaifcnkra tsott, ángy Kanltaiu tiibb ci^ bJi\'iI, BiflTaksek íamtrtL\'lfféi ta; 113aiQk, lîsat\'miat a mi gyArtniAaj-uDk kiil-
" "* " ------\' \'-----"-.t^kjyJL,.
ai wakuS^Eiin elv ¦eeth Vtiíbíü\' . tiJB-\'jl__e«iekaaotbc bottak._ ko^T clîamErt îiiajgal uîn» TT»»liriiôlk
f^yadöJ H»jry.K»oii»in * fU-uteaa aitali file hi. bon IctS rakUn boi kapbaW ; » ntii.Ua ai it te ni kon.yt.kr« JI^bt« ciégilak ctakls KaiMr Jutta -a»«taByiAg.ii[rY*i^aiaUrkjrSBfteUk, kjrjuk berbes megren-¦r 4*V*aét ld« citaitinl. Hi alkalommal ajftntjak raa^Tjabat aa^ybccatl
U^aOba. Ji«y tivuitui\'L\'Mlte J. et. fama.
l-r< . . " OQna, Im HEn, 1666.
NlicliricSiL
,-;-r--3P,-T. — Wir lvaben ,jn r Erfabrnng gebraelit, dasa aa toehrerfn -_DrBWalB Kaalaaa tob einer Seite, dio wir nZber za bezeichnen nnter llwni1,M#jil ila, aamm^eittttsalu, jedvc* jrana andcrr^UriprrinBTäfl «ad «ut pEOBBrerar QuaUlit. teraaadrwurde. —
:-,-.« ~ rtti.. brlagDii " dosabalb- erneuert in—Erimnrong." da*J*~a ni flT\' HeU\'Ja- ter beluaataa fatta ^Wasre anaachllMilieh nur dureb nnicr« •fftM ^«Uala4«rU8«-.sjt üroM-Kaaijaa, Ifanplgaua im AxaaU\'adteii Baae». fc*xon» wanha Won, dnrea ala -wtr usi auolt Oberhaast don . -VT«k»kt\'Éafl artriti™, bidom.-ate.hnu tn hl«l|w\'tlamd a«t Ja«k fraa Julie Kadt^irB*»«hrt wird. Wir «npfahlen aas irleicli-wWg n»z» \\a««*tsi^aalkh:ilM«ai -\'o^aéia1ea--ZBspni\'cE, and selchncn \'aebteiswll , \' ¦ jQfaf,f Cl,,kc Ä c^-p.
\'"TIAB\'11-.ÉS.POtLAIL
-TTifj :\\Al*>lj*k «»OTot-, vi»ua-i\' k»bp.. <• .ptem-rakUrakkt--- - H.ffy-i.»aix^ii.\' atclleiiölioii b varoHhan^^u ü WrwgBal- ^ _lli]iiti>ul>u, K.pliHlik ; MlnibnM« .tinji puMek 0*tOk «limi™ n houa\'villa «s5or«K<k. megtljf Lk«r ¦ atarrUtllibgr T »4bUi.ß«kh«nIJur8or;Prunnijre.»kül-,nUMUigjiniiboldlval HiA.FleLuiii denfilamintaig-«.
Eonborp <• ern. viuank. binili.ftnal-.iär.». StyrlrahlgliUiii tapliuttk fohér i. latti iBgek, T«16di, ttotbo^T v4p(m- al. b.iut g,»[c.l 61; Jil.ii ¦aUrifAy «yirtn<Jyo(U,fca^-lundök. Nagr Til»««lókb.i, a KWWnkaUpDt kr J. VolfOldj g,ir„k|jól. A téli ^VPHindak u katWdl prtmtk di.zllé.. iS.
—jjB^Wr»\'», • MMw>h«v »»itjSijiiSkVi
1 illMlk «mi<«nfcMd.<irUk ."t ^?„04 l«Tj4^,i \'tmp\'t.aMt^i^rtilij-g
\' yMrr;g.BI«ya"\'."t^.aI uli»Uwil-7Bl. .Uiji-.Inul Mb. kiavol-__
«1, í. IA. i»IW..«t k Wn-l.lkrifljTl.JO r.l"l\'l.\'k mfllilt
•faWOáiKII tfn»u!ó. * 8.l.-Oj»rtx>AtI h\'Fjw \'8> «•» oifje «« ::.»!í,ik«Uin. tj»»lU_«.>a..W »• »!¦ •••k\'-ik i» u.l.t ví.böl
elaá.^ík\' Venni, .kajkok \'•.iTeikrdJcnt-k-.~f.iintirint.tt hAs«*»m - ^iaUMnlajJ»l.nml -Mrijial. - I 1»-\')
EíSIKGKB. KESílXIK.\' _L;:\'——
divat-, és rőfös kereskedő N.-Kanlzsán.
Ajíi ü" iM.nii fi-l.KTfll rnktiir.ll, ]>.¦! jnl;iu>im ilrcn a bcT-jia kUtfúlil t:yArnib\')l iiiÍihIöiiiilmiiü |iO!>alu-. divai-cí lí»jfll»f»i-ciikk"ckMi- kívül gMiing Talaulckbaii_ki>p-hais lllispilruitlii rulin. ruinbmiji, Imllantli eB slúíiai vá-^sxon . lubb otwlc. 1
Cs. kir. kizáról- szabad.
.....FOG-SZÍV ARKÁK,
leflujnbli h mini Irajnltlmnk ill-iiitfrl IfcLeiiyvImrab
-~—Kzcra fi^rTj-Vn miniifit ut-iiit* clf i\'ti.
Ctfredfili frltnUlóJM : T«rf»k-J<JzsfCg}:«\'pymerész I\'eston,
kÍri.l_v IttL-ín 7. ez. alatt.
tvtlraci aJknlmaliink 8 l>iit.n iiati.ink "a 1 n t r a m.i»l-<n iimím..:!.,^ ii.\'lkilt icilják, — A fojTfájiUbai. sk-hmsI." ion lírt mai^iaak . li*»irv ""py j*• I» ós ok-
pénzváltó-üzlet Pesten, Dorottya utcza 10-ik szám alatt
ajánlják mindennemű értékpapírok vásárlását
reszletnz6tëse3L irra ellőtt:.
A Tervnek ot olaS r^a.lrt lcß/oti-o alkaiinuTal-Tiçy \\eríi kéxbcíiittrtlk, n.i<IycU a raeirolt ír-tik papírok asitnai fttljc^jraVe vannult, s mellyel a leghUselcbbi hniAshan m Ar jntftsik Ab titolad réazlcl Io-- -isikor a* rrtékpapin\'k kisBol-rAlt-tnnk. A réaalttfiaetiick a tovö klvin>&|ra Bíorint 61 lapíthatok meg.
ilüuyOsL\'k at Altaiank i
íársas-Játékok
A. 10 Litui sorajepy á frt 7 25. 20 hn.i ríaili- ben.
ö. lü . , 9.75, , V,Ai-î
C. 1« t8tU 100 íl.J» , , 4. - , . Iíbví »
n. to lH<]-f 6H iio^ » „ 3.50. , Imvi
e 10 1Hf,-i. 10" ftos n B 7-ift. . * lievi
t. 10 1801 n0 ftim . . 3 65, .
Hí\'hi-l 10 «X. m.-ly jAt«il «Im adué\'} ti*. .ln:-tli » a (1 jii.-uUiln. rua-J^t JcfliutcacJtm.
G". 50 Rudolf-»i>n.J-\'irjrr,\' 110 Emi*) 10 meni.\').,- 51» RhiÎ
isiéi lefixettaekor fi|
ni indi\'ti BBcmély aa ntoliit r»jck-yrt tcsi it.
TW,i,bA nl aui.yira ur-ffkrdTolt tArsasAr.ík a * fri 25 kr. a-ryolkWi rí»»U«tbca. Enn.\'l dO Bicudly, mUi.U-nik.- annak 20-ud r ér^ j&iatik, a ließ , n!aek tartama a\'a\'t
*l> luixri-»bn!i évfnkint ~^gg
Ikiiiennyi .tuaztriábaa kia.lott aoíj^gj-ekit, e, batyui Hr^nlBriri<jepy-höSSa«aa.iVaTjB\'élr- ik ?1 \'^tékpapirnbnn foljö kamatukat is a b. fiietíai ua t-1 kcadro. — A )OrBj-g/. k régr.- vaffy iladatu udii Ssiv c arinyoaau fríos-tátik vugv t( ii kuiolpi Utuak.
2S
^/gvo kinő-
irti I
hAíy, 2 ^aim,
ladaÜtí, i ktvinut:
i-hil.cl.c
budai. 3 Windisi-hpruií, •i satinai mindenki beléphet, f
ntJAval 51 18ill-ki, 1 2 Zsiter
nélkül, bogj u egyik
0 í^fraélrro 10 fo: 500 frto*. 2 egén üti 1 cjíhujú :4si, 3 Wal.lsu-iti, 3 K
I tirsaíAguk bú ktttl lur^dnék.
ia balrak Yaeyiink a t. cs. kÜiBnaép-t flffyelmeatrtnl, hogy kivAnatra köt Ö ano m ü aora-tiir-, a mokat t. ti en ixcriiiti határidBre tírtétiendÖ nSsdctflsoriBskre amba Waátjnk I nia ki. Jó maçAn »or»j"[ry-lAraulatokii-k ajánlunk
AlUt m, gb.xó/gkjffJP"«n é. pautoían trljeiltetnek. Tu-Iako adásokra aainnal vílass i ki-uirlfTnlaaUlllarléai 1er»«« U-fe t-s IStlO-ik évi ,orauIial naoiarakkal aidpUnnk
máaruBokiii
i KpmiltAiiyuab jutalékkal kodviüünk.
Offll
Spi
á
1
5.
¦a i
il
pH
5*! = isl!âti«-s
¦H li
¦ H»
Hirdetmény.
3D.nap nlalt leend az urak, hölgyek és gyermekek számára, .. minden goiidnlliatá nngyságban fúlazerűlt késs vá-szonruliák egész raktam az cluö r» lefiungyobli v<í*xon-rnhn-rnktár és vnrró-intéz<( kdzpuiitl doput-jában,
A vulűdUág—j-tisztaság- és a legszebb készítési műdért, ugy visolctru alkuimús voltáért knzossóg nyujtutik, éB miudan darab, mc\\y a legjobban uem Illik, vagy nem tetszik, Tisszikréletlk. -
Kész uri ingek, legjobb kézi munka:
frt- kj. frt. kr.
FehírfonAl-TJaioninffek, ilrna . . 3 — helyen csak I 50
Finomabb pamU innUrínciukiLal . . 4 ÍU . , 3 311
Tinóm Ír honi Tagy ramburgi ingek__. fl — . a t^U
Finánc rnmbnrgi inpok, keti fupAl_ 7 60 „ 3 60
htffiuomahh rnwlmrp ingek, ketl ronnka 30 — « „ fi 50
KtíiízTiÖ-ingek,legjobb kézi hiunku & kézi hímzés:
Sima Yáaton nGlngek hajbUaal . 4 — » n t 00
yiBOm aeliwBlwi ingek, inejlránraoltkal . fl 110 , . \' S 80
UJ diratn himiett ¦ . < . 6 tW B . \' 5 60
Eageala, aj diratu, htnuett - . 7 _ , , 3 5Q
Marié-Antoipettc-fBallnylnjtck . . . 6 60 , r fl —
Viktória-, hlmactf valádi Yalcnciennel ¦ 16 — . 7 —
Legújabb, iiíí-pongyolák éa haj-köpenyek :
>Bes>B»*t a. lcgfin.on.abb perkail-bol . 11 50 „ „5 50
dL kelaií E21, hi mieti . . Mfij~alsd nadrie-skirtiiigbgl, legfinontabb-
Kpljnadrag. hlmtctt Yaiaon~ ~j<gl;aaJo fa«finy, »Iroa ~H
Ëlagana, gazdagon-: hímzett illa QnjOk
HGÍ ltálálnjrEk, hosun ujakkal
a—3 fio—4 M
. Legfinomabb uri al kJ-nadrág ok :
- 1 frt i0 kr.—.1 frt &0 krig1- lagflnomabb rninbiirgl 8 frt 20 kr. Irliogt ttbrif ab rőf ¦ ". ~~ ~7 84 — \' ¦ \' iT~
• Legfigomabb trhonl Tagj Turobnrirl 60 rSf- ftQ _ -. ~ 24 —
• JdTTâwn-BWbkcndS, 6 db. ,1 frt, 1 fH-^Kt. 1 "frt. 80 kr. —-» írtig
• L«gfiuimiahb smebkeadfik, TaaiOn-batUizt-hAl li", 8 db. ¦ Z_Z frt"fiO^feiv
AS arueilkk valddUSga. , Uiataaigiért keieaaía; nyultaük. Ingek.--SSMiakjM» * legjobban Ulene^TiataaTétetiiEk. - „
TMM ^•sa.\'t 11 sas-agala- - «g7 \'untiti-mlnta-rajioláiok Kti-\'-?J^x 11 v^í"iiatraijn_egkllldetnek. Vidéki tncg-
, (4-12)
ü. k. trstc lande^bet Fabrik
feuerfester und elubrachslclierer C AS.S.EH
rvti
F. Wertkeim & Comp.
in Wien,
Kagazin: Stadt, Tuchlauben Nr, 11.
Diesi^ uni\'To Fab ik, die grCaat
U.iu.|.i"b«lri-b nie di.r.b Ho 14.01-0 Caí-i 1
fab rie
Continent, b^acbüftigl :t. liât \'J-irehwpiT» diu- neiieston Ataacuiensn mil vortr. ff ich« Li-ólun^ru beídc\'tch dtr Acmratea*« \'m iTiinlt »erdru kiSnnon nnd hat bis jetzt gegen
Unsere m-uutte* Fcliloaajirindp Ist das vollkommenata — bis jetit Ton k\'inrr an lnrn Fabrik rrroicht, —nnd tlurch-ALi Braten lach-niseben A\'iL-riUlen Lu/t>p..\'a öffentlich dneitu-nlirt.
Zur ErBf-ngTinff d-r Pctilllisifl wird rlDO BuaierBt alnnrelch ennBtrnirtp Mosch int- vcrwcnil t (TJ[iicum atn Cdntlnentl, durch daren MannUchfa\'tigkclt man übi-r 1 MIÜI.ju verachlud nor FchlUisGl eraenfft, ohne daaa . itur rlero Andern Ulinlich ist, osai nie S b\'üaa l-Duplicato entsteh a können, nc\'ch« b 1 flau larbelt brtnflg - vorkummen mn».
Umdna ¦ gio-ia- Ve tranoa, mich a ^ir blah-r (renteaBen, an erhalti-n iia^ Bu rechtf rtIsen, werdpn wir Alle», waw im Gebieto dnr llötfiichkeit liegt, aowoud-n, ttm dlosi-m YrrtranpfiaueacbÜftB-«JarcÄ VrrWendung dea heat^n Mat rial b wie der »orgfiltigitfn Arbeit Bafb-nnn^ an tragen. — Drputa halten wir In allen Hauptstädten der Uo-nar.hlr>, »oirlu an erat-n p.lt ea Europas eet..M.t ....._ .^—8)
Nyivános köszönet
Azon szíves részvétért, melyei N.-Kaninaa és tí-déko nagyon liagtelt kfizünBégfl..naey ^demflelőljárői,
\'ÜCT-yBak\'arói\'rnVtfl^üro
gult fárjein Roi-cnborg Zsigmond orvosnak olbunyta, illetőleg temetéso alkalmával nyilvánítottak i becses megjelenéaükkul fájdalmaimat némileg enyhítették, fogadják mindnyájan öBzinte köszönő te tnarsVmdly tias-teletemet.
N,-KaniiBán, 1866.mart. 201
- Rosenb^rg Lulg^»«iid Bavegya.
Cs. kir. osstxák, *lsG amerikai L¦ angnl fubaditóklial- oklitTeloioU
FOpp J. G gyakorid fügorrMtáL Bícobon. Bognergajaa Nro 5 — Egy Üreg ira 1 frt 10 kr. b*eInraagplis ?0Jtr. Ca. kir. «rS&.-FOU-PEP ár. 1 frt 99 kr. FOG ÓLOM 1/uka»\' fogakra Önhaamilatnl ira 2 trt.\'lOkí. NöTÍny f :g-por, egy dobói ára 63. kr. E jeles készítmény 15 ívi föailláaa itnürrt kapnlTáa eltörjsdt E\'ordpa batlraln tnl ia. Használata bülSaÖien jatékinsytialt blaonynl» b« mindennemű fagfdjis ellen, a saáj ligy renanak\'laladaa bajai clU-n, kOnnyen TÍrzC iny, skorbult atb. elten. F&lolTaaitja a njilkat, miáltal megakadályozza a fogkű képzűdését, friaaivineg éa IzléajaTltdlag hat a aiájra, tebát teljéién megaitlnUti a roaa aaagot, mely msaUratV geo vagy Üres fogSk, 6ta\\ Vagy dohány ia* által származik. Mlntiá a aiajTix aojnjiüképjeiiLjjflt Irtó^ «í» % Bájráü»#»,
tftiat kltünS_0eolgaUslakat tan, nUut saáitttítítd-azar ia, aa^kt%84r«ff korlj teljoa BgáHaiígboB oí írlíaewígben tartja a fogak**,-iMasáa as- i^ Toal takintélyclrblzosrUvásjat eilsmerták ártatiaaulgát s ij<iiftsWl%<l. 1 ^ &a sok Jele., orvoí által ajinlUtlk. .. n^jj.^i^a¦*:.,).r
KnphnIÚ Y-KaiiiaHnU | Fésaelanfe^ Jaaa^tiraftl.l^éá?.\'" py^ffy»sortir4u»vp- l^sUiach, HosenfeH figaenborg JT. faí|í «éWo!"-Waraidon Hallef A.\'TpragjHZ.- Kapasvirctt Kérf eyígj\'*,^12*5^1\'*"\' \'
Keszthely Weiss A. Csakttriiyán Karnis A; SaegíiitrdbtrBraesayHn^&fc \' BonjhJdoo\'Kramolio J, ^ógyBB^Péuett*tihayV^v^Blpircs »TÍíCÍ»ft\' Zacli ét Hartmann, ^.-Etterazogcn fitnáií\'éf Í4i^~8«i«tVlrBi» Wáeff
gyóijs». Bsombstbolycn PillDkgyáffrii.\' !1 Bnd«lf \' A. ©"egjai; Tolol» . Bcb-irars M., Uohác* Aubar P. Q., \'Poîegaa\' Balogh L. gyógyiS. M-
^gT^án-golaT-gy-ogyiiC igikBai," ": —^—7*7— ~ S-—?-\'- . -
Klrohut a „Neuen Preiialsehen Kraus-Zia" file trjaágbálf . ¦¦.
.A-kßzönia|f nagyobb rétiének Igin ajánlatot a f&gala^r*aaa»â... ; ..Mtintarttaa tige tt, már. k*dret-lse miatt is, es sok taia-tljt SSftl»lp: kikcrűlííeírt dr , Popp J. O^. bácsi foKor»os uxnaltjd-aaláiizal\'lrtri: :, AnalaerU?asáJYÍa«, annak Jiaaanllafä éi nagyobb l^asytfajK^ágt*^ Orttmmei ssStgáLjSrB. s^b., \'7- ¦ ,^-.^
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 7. számáhi
A magyar országgyűlés képviselőháza elé terjesztett Valassfelirati Javaslat a legmagasabb királyi leiratra.
Felséges Császár éa Király I ,;;.J. A legmagasabb királyi leiratot, melyet Felségeualázatos válaszfeliratunk folytan hozzánk intézni méltóztatott, mély tisztelettel vettük, b egyaráu$szemelőtt tartva polgári kötelességünket s azoningatlah hűséget, melylyel a Királynak s 11a-Eának,tartoznnk,aheIyzet fontosságához mórt ko molysággol tanáoskoztunk annak tartalma felelt.
2. E legniagasb királyi leiratnak egy része a közös viszonyok iránt ezentnl hozandó határozatokra, s az 1848-ki törvények némely részeinek átvizsgálására vonatkozik. Kapcsolatban állanak e tárgyak azon javaslattal, melyet -— mint alázatos valaszfeliratnhkban ia kijelentettük ^- a közös viszonyok meghatározására és azok mikénti kezelésére nézve ki fogunk ilolgozni. A legmagaBb királyi leirat ezen résaét tehát emiitett javaslatunkkal együtt fogjuk füzetesen tárgyalni, 8 azzal együtt adandjuk elő annak idejében ezek iránt is nézeteinket és megállapodásainkat. Alaj nnk és kiindulási pontunk a pragmatica sanctio leend, melyre nézve a válaszfeliratban már előadtuk nézeteinket,, Mpllnzvee-nésetek ismétléséiig yszerüen jelentjük ki njabban is hü ragaszkodásunkat mindazokhoz, a miket« részben ott el mondottunk.
3. De a mi a legmagasb királyi leirat azon részét illeti, mely a jogfolytonosság s a felelős minisztérium kinevezése és a törvényhatóságok alkotmányos hatalmának visszaállítása iránti ké-rclmlinket megtagadja; erre nézve kötelességünk: haladék nélkül felazóllalni, n tartózkodás nélkül feltárni Felséged előtt nizeteinketlés fájdalmas ér zelmeinket. Teszszük ezt azon tiszteletteljes őszin-tőséggel, melyre a legmagasb királyi leirat ia hivatkozik.
4. Ml a legmagasabb trőnbeszédre felterjesztett alázatos feliratunkban azt kértük Felségedtől, a mi kétségtelen alapelve és mellőzhetlek kelléke minden alkotmánynak, hogy a jogilag fennálló törvények hajtassanak végre. Kértük ezt alkotmányunk alapján, világos törvények rendeleténél fogva, sőt o^szerUségi tekintetéből Is. Alkotmányunk j^pffota fel van függesztve, törvényeink félretétetiek éa ootrpyált rendeletekkel cseréltettek feb,s még most is absolat hatalom alatt állunk. Összehivatott az országgyűlés, hogy alkosson uj törvényeket, holott az eddigi törvények sem tartatnak meg i módosítsa törvényeink lényeges részét, holott e.. törvények tettleg hatályon kivül tétettek, nem a törvényhozás," hanem a végrehajtó hatalom által.
5. Nemcsak az 1848-ki törvények vannak tetleg felfüggesztve, nemcsak azon törvények, melyeknek átvizsgálása kövoteltetik, hanem mindazon koTábbi~aíaplorvények T^~rníiry0k~a~vé^ré. hajtd hatalom körét és korlátait szabják meg, s az alkotmány lényeges részét képezik.
6. Nem akarjuk mindezen törvényeket elsorolni, csak azt említjük még, hogy még most is fel van függesztve az 179\'/, X-dik törvényerikk; mely ast mondja, hogy Magyarország független ország, saját Bnállással és alkotmánynyál bir; saját törvényei szerint kormányozandó és igazgatandó.
7. Fel van még most is függesztve n királyi hillevelek\'-azon Ünnepélyes biztosítása, hogy az ország alkotmányos jogait, törvényéit a király megtartja,\'éa másokkal is megtartatja.
8. A pragmatica Banctidt, azon ünnepélyes alapszerződést, mely a trónnak szintúgy, mint a nemzet jogainak legszilárdabb alapja, elismerte ugyan a legmagasabb trónbeszéd, de fájdalom, ez elismerés még eddig osak elvileg történt, mert a: alkotmánynak visszaállitása, melynek ez elismerést nyomban kellett volna követnie, csak felté-,telesen-jgérte4cltf azon időre és ázöfí esetre,"Ka az 184Ö-ki törvények némely részeit átalakítjuk. A oanotió pragmafícának azon része tehát, moly az 1715. III. t. oz.-re hivatkozva, kimondotta, hogy aő Felsége az ország -karai és-rendei felett nem
. akar\'xnáakép urjdkodni éa kormányozni, mint maginak Magyarországnak eddig hozott vagy jövendőben orazággyülésileg-llozandó saját tör-vényei\'megtártásávsl," még most sincs tettleg éa valósággál életbe léptetve.
9. Ezek támasztották bennünk azon aggodalmat, melyet vihuzfcliratunkban őszinte bizalommal elmondottunk, midőn kijelentettük : hogy törekvéseinknek osak ügy lehet sikere, ha törvényhozási működéseinkben azon erős hit kiséri lépteinket, hogy a mit a-király és nemzet együtt
megállapítottak, azt osak a király í, nemzet egyesüli akarata változtathatja-meg." Eir volt egyik alapja buzgó kérésünknek; vigasztalást korestünk a trónnál, tettleges megnyugtatást kértünk Felséged királyi hatalmától.
lO.Aggodalniunkatalegmagosb királyi leirat sem oszlatja el, süt növeli annak »„lyát, midőn a jogfolytonosság gyakorlati alkalmazásának a jelen rendkívüli körülményük között csakis abban látja, lehetőségét, hogy a törvények változtatása egyedül a törvényhozás jogosult tényezői közreműködése mellett cszközlendö országgyűlési megállapodások alapján történik."
11. A törvényhozási jog legszebb alkotmányos joga a nemzetnek. Fontos és üdvös nz országra nézve, ha nem létezhetik más törvény, mint a melynek alkotásába az ország is beleegyezett. De hogy e jog valóság legyen, ninUiatlannl-sztlkséges, hogy az okkép alkotott törvények végrehajtassanak és megtartassanak minduddí,;, míg azokat az alkotmányos törvényhozás o rendes uton el nem törli, vagy meg nem változtatja. Ha a végrehajtó hatalomnak joga volna n törvény hozás rendes utján alkotott törvényeket végre nem hajtani, azok erejét felfüggeszteni, rendeletekkel cserélni föl, s a törvényt és alkotmányt mindaddig függőben tartani, mig a rendes törvényhozás azokat meg nem változtatja: akkor magáta törvényhozási jogot is valósággal a végre-hajtó hatalom gyakorolná, vagyis a törvényhozás és végrehajtás tettleg ugyanazon hatalom kezében volna. Felséged az absolutismust fenntartani, ugy hisszük, nem akarja. Már pedig a törvényhozó éa végrehajtő hatalomnak ily egyesítése, még ha ideiglenesen történik is, valóságos absolutismns.
1-?. Nem ilyen jogfolytonosság az, majyet az alkotmányos elv, a törvények s a királyiTMeve. lek és fejedelmi eBkük megalapítottak. A valóságos | jogfolytonosság nemosak a törvények alkotásának módjára, hanem azok megtartására ób végrehuj-tására is egyaránt kiterjed.
13. Hivatkozik a legmagasb királyi leirat a történelemre is, állítva, hogy annak ^lapjai nem egy példát hoznak fel, hogy hason körülmények között hasonló eljárás követtetett;" s ajánlja nekünk e példák követését.
14. Tudunk, igenÍB, példákat a történelemben, hogy Magyarország alkotmányának lényeges réBzei megsértettek, sőt az -egész alkotmány is felfüggesztetett: de tudjuk azt is, hogy midőn a fejedelem absolut hajlamú tanácsosai ollenére a törvényt és Baját igazságérzetét követve, nz alkotmányt ismét visszaálhtotU, a visszaállítás nem volt azon feltételhez kötve, hogy az ország valamely, a törvényhozás-rendé* utján alkotott és királyi szentesítéssel megerősített törvényt, melyet a fejedelem talán károsnak vélt, előbb módosítson ;\' nem mondatott, hogy mig a módosítás meg nem történik, oddig sem a károsoknak vélt tör-vények, sem az országnak egyéb, lényeges törvé-nyei, melyek a végrehajtó bntnlum körére és korlátaira vonatkoznak, tettleg visszaállíttatni nem fognak.
15. Első Leopold, midőn a magyar alkotmánynak közel tíz évig tartott felfüggesztését 1681-ben megszüntetteazonnal teljesen visszaállította az alkotmányos törvényeket. Nem kötött e visszaállításhoz feltételeket, nem kívánta a törvények bármely részének előleges átalakítását még az ara ny-bullának as ellenállásról szólózáradé\' kát sem jelölte ki, mint előlegesen eltörlendőt, pedig e záradék csakugyan veszélyes voltzsibbasztó-lag hatott a királyi hátalom erélyes használatára.
16. II. József uralkodása alatt is fel volt az alkotmány függesztve. 8 mikor 8 rendeleteit élte végnapjaiban visszavonta, s ntána II. Leopold lépett a trónra,az alkotmányminden megszorítás, minden előleges féltétel nélkül, még koronázás előtt, azonnal teljesen vissza lőn állitvn.
17. Ferencz császár és király 8 Felsége némely alkotmányos törvényeket mellőzött 1822-ben, s midőn a törvény ellen kiadott rendeleteit víaz> szavonta, minden feltétel nélkül tette azt, b visszaáHitván ismét a törvényeket, az 18"/,,. évi UJ. törvényozikkben kijelentotte azon meggyőző-dését.hogy a „király sas ország boldogsága a törvények pontos megtartásán éa épségén alapszik. "
18. Hivatkozik Felséged a legmagasb királyi leiratban saját vallásos érzelmeire, 8 azt mondja, hogy az „országosan egybegyűlt főrendeks képvi. selök e vallásos érzelmekben fogják az orazágalkot-mányoslétének legbiztosabb zálogát felismerni."
19. Hódoló tisztelettel hajlónk meg 6 szent órzelmók-előtt, Brhá feladatunk az volna, bogy csupán egy nem4edók életidejére biztosítsuk a nemzet jogait ésslkotmányát, mint egyes polgá-
rok, megnyugodhatnánk Felséged -nyiia-tkozsiá. ban.-De-mfannagyar nlkumnbiyVuwly fokortMnT fejlődött a nemzet életéből, mint századok müvét vettük által őseinktől, sItöteléssegBrik ezt,a Jeliéi \'őségig állandóul bíztosifva adni át utódainknak; kötelességünk oly biztosítékról gondoskodni/moly no csak egyes halandónak életérc legyen szorítva, hanem kitorjedjen, s mint őrös jogalap, ingatlanul átszálljon maradékról maradókra. Azon támasz, melyet Felséged vallásos érzelmei nyújtanak, Felséged magas személyéhez és életéhez van kötve. Közvetlen utódára nézve táplálhatjuk azon reményt, bogy szülőitől hasonló érzelmekét fog örökölni. De a később kor bizonytalanságai ellen ^ mindez még nem elegendő oltalom. Jöhet egykor a trónnak oly örököse, ki as alkományt saját hatalmával felfüggeszti, s annak visszaállítását megiagadja mindaddig, mig _a nemzet meg nem változtatja leglényegesb törvényeit. És akkor az orBzág sikertelenül hivatkozik a jogfolytonosság sérthetlen elvére. Hivatkozása ellenében felhozzák majd korunk példáját, s el fogják mondani, hogy ime, a XIX. század második felében is fel volt a magyar alkotmány függesztve, s annak a végrehajtó hatalomra vonatkozó része mindaddig nem állíttatott vissza, míg a törvények lényeges részét a nemzet meg nem változtatta; felhozzák, hogy a nemzet képviselői megnyugodtak ebben, s megnyugvásuk által ieitleg-eliaaieiték a fejedelemnek ily messze terjedő hatalmát.
20. Meglennének ily módon fosztva utóda, ink azon egyetlen békés fegyvertől, melyet a hatalom szava ellenében használni szabud és kell, a jognak és törvénynek ezelid, de erős fegyverétől. Képviselői állásunkban ily snlyos lele-lősséggel lelkiismeretünket nem terhelhetjük.
21-Azt mondja a legmagasabb királyi leirat, hogy Felséged „épen azért, mert a koronázást nem tartja egyedül ünnepélyes szertartásnak,tartózkodik oly törvényes határozmányok helyre-állításától, melyek sértetlen finntar\'ásátesküjével erősíteni vallásos hite és lelkiismeretének sugallata egyiránt tiltja."
22. De Magyarország alaptörvényei szerint nemcsak a koronázott király van kötelezve a törvények és az alkotmány megtartására, hanem minden uralkodó, ki az-örököst déü törvény szerint a trónra lép, már koronázás előtt is köteles arra. E kötelezettség nem egyedül a királyi hide-veleken, és koronázási eskün., alapszik, hanem össze van az kötve az öröklési joggal. Az 17f7,i ¦ évi III. törvény azt mondja, hogy Magyarország örökös királyát a hat hónap alatt teljesítendő koronázás előtt is illetik mindazon jogok, melyek az országnak alkotniányBzerinti kormányzására vonatkoznak. A törvény tehát o jogokat egyenesen as alkotmány megtartásahoz kötötte. Maga n sanctió pragmatica pedig, különösen á III. czíkk I-ső §-ban azt rendeli, hogy Ö .Felségének utódai Magyarország 8 a hozzá kapcsolt részek törvényesen rntpaö^^^B^S^S^aŰ^^^
vényeit sértetlenül meg fogják tartani.
23. Ha ez közjogilag nem így állana, ha a fejedelem csak a koronázási eskü letétele után tartoznék teljesiteni az előbb alkotott törvénye-ket, akkor minden trónváltozásnál egy oly idö-
-to-állana be, melyben -a törvények ereje egyedül az uralkodó akaratától függene, minden trónvaltozásnál újra kellene szerződni az uralkodóval, s egymást váltanák fel időnként az alkot-mányosság és absolut uralkodás, A mit mi Felségedtől kérünk, nem azon királyi eskünél fogva kérjük, melyet megkoronsztatásakqr leteend, hanem kérjük azon ünnepélyes alapszerződésnél fogva, mely a trónöröklésnek szakadatlan- folytonosságát ésilkDtraánynnk sértetlen fenntartását egyaránt biztosította; kérjük azon szent és sérthetetlen eskünél fogva, melyet Felséged elő-dei éa ősei ezen alkotmányTa letettek.
24. A királyi hitlevélnek törvény szerint a koronázásTelőtt kuli kiadatnia^í abban a fejedelem Ünnepélyesen igéri a már alkotott, s az ezután országgyülesileg alkotandó Törvények megtartását. A magyar közjog szerint Csak a koronázott király szentesitbet törvényeiét, addig tehát mig. a koronázás meg nem történt, jogilag az eddigi törvények állanak fenn, b a csélha vert változtatások csak a koronázás után emelkednek törvény -erejére. Ha tehát Felséged az eddigi törvényekot. tettleg^el nem ismeré, aa nj.töné-nyok pedig koronázás előtt sem tettlegesem jogilag még nem léteznek; a.koronazás előtt már kiaadandó hitlevélnek tárgya sem lenne. ,
26. Kimondottuk alázatos vilaazfBuraiunkban, hogy nem kérünk.politikai iehitetlenséget. ElmönTlöTrak azt is, hogy átUtjuE . yi»ji*álhtá>;
s?.
nehézségeit, e késieknek nyilatkoztunk megtenni \'- - \'mhldenr-, * #i Majmunkban áll, e neliésségek \' \' elhárítására. rMért-ast hittük, hogy midőn a nem-let^géss politikai.^leleT forűjrSiraésTien, mikor - «j^ák<tmány-j"t)venJ»-hUtoss4e^^ elÖSménynek. egykítt" majd előfordulható karos követkeséseitől\'.megóvni, a.legnagyobb nohézsé-gektől sem,szabad visssarettonnUnk. r -, 2G\\ Fájdalommal látjuk neonban » legmagasabb királyi leiratból-, hogy Felségedhez feltár-" jesztett kérolmUnk slkeretlen volt. ; Óhajtásaink semmi részben sem Jeljcsittcttek, a jogfolytonosság még azokra nézve is megtagadtatott, a miknek azonnali visszaállítása a jelen körülményekben sem fokUsznek-aJehetöség halárain kívül ; s még azon törvényeink sem állíttattak vissza, melyekre a. királyijejratban felhozott ellenvété-sek épen neiir-alkarniazhatók.-Egy szóval: meg. - tagadtatott alkotmányunk helyreállítása,éa\'arra vagyunk utasítva,, hogy az absolut kormányzat súlya alatt gyakoroljuk a törvényhozás alkotmányos jogát, s változtassuk és módosítsuk alaptörvényeink lényeges részét, azon remény mellett, -hogy ha o módosításokat Felséged legmagasb akarnta\' szerint hozzuk javaslatba, akkor, de csakis akkor fog alkotmányunk visszaállittani.
- 27. Felhozza a legmagasb királyi leirat azt is, hogy az Í848-diki II., Ül. és ÍV-dík törv-ény-"eztkkek némely rendeletei\'egyenesen a királyi jogokba Útköznek.
28. rámondottuk alázatos válaszfeliratunk-
ban, hogy fejedelmünk -törvényes- jegsát-csorbis- -baddá-tette, biztosítani—kiválttá egyaz^rsmínd~"a
¦tani nem akarjuk-,8 meg vagyunk győzfJdve,hoj^y _» törvények alkotásánál mindig komolyan megfontolandó, ha ozélszerü-e valamely királyi jognak megszorítása. De a végrehájtóliatalom körében maguk a tőn-ényekhatáfözzík~niégá~királyi jogokat, s ezeket a törvényekkel ellentétbe állítani nem le-bet. Minden alkotmány, első keletkezésekor is, kifejlődésében is, korlátozza egyszermásszor az előbb gyakorlott fejedelmi jognak valamely ró-_szét: de azért az ily törvényt is meg kell tartani mindaddig, mig a törvényhozás meg/nem változtatja. Magyarországban a királynak minden joga szintúgy u törvényen alapszik, mint a nemzet jogai; s n legfőbb hatalmat is a törvény adta a magyar királynak. Elismerte ezt azon fejedelem is, kia dicsőségesen uralkodó házból első íópett a pragmatica sanotio alapján a magyar trónra, midőn az 1741. Xl-ík IHrvényczikk 2. §-ában e kifejezést használja: „azokban, melyek a neki engedett legfőbb hatalomtól függenek."
29. Kétségtelen királyi jog a törvényekszen-tesitése, se jogával él a fejedelem, ha valamely törvénytől, mely a királyi jogot korlátozná, a . szentesítést megtagadja: de ha már szentesittetett a törvény, annak végrehajtását megtagadni, nem tartoshatik a királyi jogok közé. Ha tehát eddigi IBí^yem^módosításáról, vágy ujak alkotása-" ról fogunk majd tanácskozni: figyelembe veend-jUk mindig aJcirályí jogokat is, a törvényjavas-latabíkat a szerint késziténdjük, a mint a király éa.bfc-a egyesült érdeke kívánja. —- De a leg
got, meggyőzte az 1848-ki törvényhozókat, hogy nem volna oxélszerU még .továbbra,.is fenntartani oly\'konnánjVsátot, mely törvényszegései által az . ország sérolmeit folyvást azapórodóóriási halomra _novílle,_S-hozxáférheÜen=J»ol^ naszai\' ellenében mindig aT fejedelem^mágasstos nevét, szentséges személyét állította előtérbe,saját hibáit, sőt bűneit is a királyt palásttál igyekezett takargatni "
.84,- Viszaemlékeetek a törvényhozók azon időre, midőn -I. Ferenos királyunknak a nem felelős magyar kormányszók férfim törvénysértést tanáosoltak, s az ö tanácsukra kiadott rendeleteknek essköslői voltak, és e bűnökért feleletre nem vonathattak, mort védte őket a király neve, h ámbár a jó és igazságos fejedelem, az ország rendéi által felvilágosítva, nemes őszinteséggel kijelentette, hogy fájnak a történtek atyai szivének, vétkes tanácsosai mégis hivatalban maradtak.
85. A testületi kormányzatnak ezen hibáit s a káros következményeket, mely&k e hibákból származtak, az alkotmányos felelőség hiánya okozta; b e hiány a kormányzat.\'testületi rendszerében feküdt. Voltak ugyan.n kormányszékeknek tiszteletre méltó jeles tagjai, kik hűen ragaszkodtak a törvényhez és alkotmányhoz, de még azok sem valának képesek _elhárítani vagy orvosolni a hibákat, melyek a felelősség * nélküli testületi rendszernek voltak következményei.
36. Az 1843-iki törvényhozás tehát, midőn a népet felemelte és jogegyenlőség alapján sza-
\'-lehet ngy
végrehajtását is gátol: .n- - -3P-TA*rB>9üaJ»^ íegm«gasVkirályi leirat, hogy „a megyei rendszer as ország első alapitó .:,<jfeík u™lk«<IMról kezdve, folytonos gyakorlat ; nemzej^
.-, íSÍTÍW.V. -midőn az ország közkonnáhyzatánák «I»kj\'lt,megváltozUtták, a nélkül, hogy azt ezen ™.m*«5"»1ínT«y<>l össshangsásba helyeitek volna,
- eVel entétetállápitottak megj melynek meje oldása csaTi legteriatóbV tanulmányozás ás kö-moly, megvitatás alapján várható.«
31- IgenU,Felséges nrrruk, az 1848-ki törvények lényegesen megvaItoz"tattákf «, orszá* I *8.^0^"y""n»k\'Jakját,megváltofetattak több
- 8n intézményt is, mért megalakították MáifyaT.-Lr°™4g aristooraHcns alkotmányá\'t, Is a*t» nép
;-vgryBnjogiuágájiBk; szélesebb áíápMra fektették Megértették as I848-Í törvényftozok/az örök ieaz* ság^Sszayátrsrirem iik»jtalrill黫tt«-,Ti. haladó: "^^f™ S?—ek\' 5em>irt*l\'l fe«5«>n .bizonyos loyetkezö idöpontot^nidon áMa&aiarva sem tadtak volna elIenábtó.8oklaj«TeÍílykiivette.hatá-•, Wikapdes^^buSaL vesXk. .^etyAet előreláttál etarflo! ^rTXí ..i ^^"^oímWynak ezen lüaJakitása tette sz^éfecsaff azt is, hogyas e18bbfennál)0tt ti*
f^M^f\'Ű más alkotmányos
" <^rmányM»wbaó^S?,ieyna?).obb
** közigazgatás \'legjobb
.Máj
,L«-Wfineh gigazíratták 1
néppel megosztott alkotmányos szabadságot s a közjogilag ujjá született ország- «zernyi fontos érdekeit, s e biztosítás tekintetéből is felelős kormányról kellett gondoskodnia, nehogy a felelősség nélküli testületi kormány kezei között lassankint hanyatlásnak induljon, a mit a nemzet s fejedelem egyesült akarata a hon javára megállapított.
37. Változott időnként hazánkban is, mint másutt, a kormányzat alakja. A testületi kormányzat nem a régibb korból származott által mi reánk, hanem itt is, mint máshol, osak a közelebb lefolyt pár században fejlett ki, de majd mindenütt osak addig állott fenn, mig az aristooraticus intézményeknél fogva a rendi alkotmány fennállott. A tapasztalás és a történelem ezen tanulsága bizonyítja, hogy a nép egyenjogúságára alapitott alkotmányos szabadságnak és népképviseleti rendszernek mellőzhetlen követelménye a /elelöa minisztérium és parlamenti kormány. Testületi kor-manyzat, mely mellett a felelősség kivihetetlen, és a népképviseleti rendszer együtt meg nem állhatnak. Midőn tehát az 1848-iki törvényhozás a nép képiseletet megállapította: a testületi kormányzat alakját tovább fenn nem tarthatta.
38. Magyarország alkotmányának egyikieg-™abb.Jíy»PJíyB a. m«gyeLíen_ds»r^Őiú.intézméjiy ez, valamint alkotmányunk is ősi, mindenik a nemzet életéből fejlődött ki, s épen azért egyik ugy, mint-a másik, időnkónt a nemzet életének fejlődése szerint alakult.
Szent-István idejében
• .l cii - . ---o— valamint az alkotmány, ugy a megyei rendszerJs,
^•^ban^f^^e^HenveW^ním: -«imy^sali\'»RHb^l8nböiÖtt^o\\tenitóT Pei-fí!S^&K> h°By M * törvények lődő nemzeti életünk hozta létre azon átalakulást,
Isát is gátolná. - .......me]y 1848-ban a nép jogegyenlőségére fektette
alkotmányunkat. ;Es átalakulás ntán\' a megyei rendszer sem maradhatott többé axistoörations, s az önkormányzat azon jogát, mely a megyei «ndszerben fekszik^ kiváltságos osztály kizárólag többé nem gyakorolhatta, ki kellettazt terjeszteni a népre is. Tehát ugyanazon ok, mely a köz-kormányzat alakját megváltoztatta, tette szükségesekké azpn_változtatásokat is, melyeket n megyei rendszer alkatrészeire.nézve tett az Í848. XVI. és XVTJ. törvényozikk. •J 89- De megyagyuh^ győződve,\'.hogy a köz-kormányzat alakjának megváltoztatásába megyei rendszerrel semmielviellentétben riines.nát hullni-.
semmi elvi ellentétben nines, sőt hitünk "szerint, :e kettő ."agymással öszh&ngzásban van. Azon lényeges változtatást, a mi az 1848-ki törvények; folytán a megyének küvetválasztásí éa utasítási jogára nézve közbejött; nem a törvényben felállított felelős miniszteri -rendszer pkozta, haneni az a demooraticus alapra fektetett riépkép-visele.fi rendszernek szükségei! következménye. ¦¦¦ iO. Egyébiránt nem kívánunk jelenleg o "rSy#e»« bővebb elméleti fejtegetésekbe bocsát-koznl osak • tapssztjjásfa hivatkozunk. A felelős | minujsterinm s.u. 1848 ikj (örvények szerint ala-kitottimegyék\'ttt hónapig álWtták fenn együtt, s Bí.hinspjOatt a mmísfeteKnm és megyék kőzött , .;dá«nem volt, a feaímányiat emiatt fel nem aksidtj elvi elUntétkBstóknsm mutatkozott, e öfflg>»g«t4» (gyorsabb/olcsóbb sa népre nézve
Otd
!f^^bí^lt^iwt-«on-^ffnkeji\'t^^\'egymait r*ovuwritiraokjdVtt.\'tnel " \' " ¦\'¦
tneljiekke) azóta kísér.
41. í\'Yóltast azon idő alatt is bajok éa súlyos nehézségek az országban, de: azok nem s felelős minisiterium és « megyei rendszqr közötti viszony, bői származtak, hanem azon átkos belhábofubóV melynek okairól és ákósójról .most haligaúii Jt(.\' vánunk: Azon tréndetlenségek pedig,;m,elyek az 1861,megyei élet ellep felhqzatnak,egyenesen azon félszeg eLjárásnuk voltak következményei, mely a megyei hatóságokat felelős minisztérium nélkül dl. Utottavissza, megszorította azokalkotmányoa ha. táskörét, s magában a inegyébeni a megyétBLÁií.1--áiló, attól sa magyar1 kormánytól egészen függet. len,idegenhivatalnoki testületethagyott mjg.
42. Bizonyítja e,példa, hogy a felelős miniss-teriuni és a megyéi rendszer nincsenek egymással ellentétben, s megállhatnak együtt, de csakis együtt állhatnak meg czélszerüen.Ugyan ez áll a kerületek. 4 re és varosokra nézve is, melyekre maga a 1 ra j k. leirat sem teijeízti ki fenníebbi észrevételt ít \'f
43. Azon ellenvetés, hogy a megyék rendé I zéaéről szóló törvények hiányosak és ideiglenesek, I osak arra szolgálhat ösztönül, hogy e törvények ,! országgyülésileg javíttassanak, do nem elegendő \\) ok arra, hogy addig ia, mig" ki nem javíttatnak meg ne tartassanak. Nincs emberi mü, melynél tökéletesebbet alkotni nem lehetne ; nincs alkotmány, melynek hiánjai ne legyenek. S ba-e miatt alkotmányt éa törvényt fel lehetne függeszteni: akkor lehetetlen volna minden alkotmányoasáa ^\' 8 bizonytalan éa ingatag általában minden állam J gépezet. Ideiglenes, igenis, az emljtett két törvény | 3e ez ideiglenességnek váTődi értelme nem az. | hogy a törvényt időközben is fel lehet függeszteni, I mindaddig mig a törvényhozás njra nem készíti | hanem az, hogy a legközelebbi országgyűlésen I teendő intézkedésig ezen törvényt kelj megtartani [
44. Hivatkozva tehát mindazokra, miket vá- I laszfebratunkban a felelős minisztérium kin\'evezé- i sét, a megyék, kerületek és városok alkotmányos (| hatóságának visszaállítását illetőleg előadtnnk rj ujabban is kérjük Felségedet, hogy ezek iránt ké 7 relmeinket kegyelmesen teljesíteni méltóztassék 3
45. VálaszfeliratunknAk az országgyűlés ki- § egészitését tárgyazó részére a legmagasb király i leirat azt mondja, hogy miután az erre vonatkozó kérdések Horvát- és Tdtországok közjogi viszoni-iatának szerencsés megoldásával állanak kapcsolatban, azok e viszonylatokkal együtt lesznek tüzetesen tárgyalandók. De miután a mi kérelmünk nemosak oly részekre és tartományokra vonatkozott, melyek közvetlen Horvátországhoz, éa azzal együtt a magyar koronához tartoznak, hanem oly linókra is, melyek közvetlen Magyarország területe* nek részeit képezik: kénytelenek vagynnk o részben ismételni a válaszfeliratban foglalt kérelmünket.
46. Fájdalommal látjuk a legmagasabb királyi leiratból, hogy azon kérelmünk, melyet politikai vádak folytán elítélt, vagy száműzött honfitársaink érdekében Felségedhez alázatosan felterjesztettünk, ezúttal azintén aikoretlen volt, s annak teljeaitése a koronázáa utáni időre halász-tátott. Vegye Felséged kegyelmesen tekintetbe, .kQE.v.aazenvedflnek,miadcnóráiakinosrésengedie TeménylenUnk, hogy a mit kérő \'szavunk Felségedtől kieszközölni gyönge volt, azt saját atyai szívé-nek sugallata mielőbbVBlósitni.fogja, .... . _
47. Feladatunk, melynek szerencsés megöl- é dásától függ a hazának boldogsága, rendkívül l| fontos és nehéz. Nyngott kebel, csüggedést nom ismerő" kitartás, sá szebb jövőnek állandóságában vetett bizalom szükséges azon munkához, mely minden erőnket és igyekezetünket igénybo veendi. De zavarja keblünk nyugalmát, zsibbasztja erőnket annak tndása, hogy alkotmányunk és törvényeink most is fel vannak függesztve, a midőn, n "nehéz 3 mnnkábos fogunk, minden egyébro nézve alkotmányon kívül állunk. Jogfolytonosaágot kértünk íj és felfüggesztett törvényeink visszaállítását; ki-1| mondottuk; hogy. nem kérUnk^politikai lehetet-1 lenséget: és kérelmünk minden részeiben megts- k gadtatött, nehéz leiadatunk fiikeres megoldásáig! Ismét kérjük Felségedet, mentsen meg bennünket 1 és az egész országot azon súlyos aggodalomtol, Jil bogy a jogfolytonosság tettleges elismerése nélkül íj mindaz, a miben komoly megfontolás ntán é> \' talán áldozattal is megállapodnánk, oly-alapra lenne épitve, mely a jelen példa folytán Vgykor ingataggá válhalik. \'>>¦\' \'•,
48. Bizalmunkat egyedül Felséged atyai szivébe vetjük. Egyedül Felséged \'fejedelmi böloaes-1 ségétől reméljük ^alkotmányos életünknek oly | bjztoeitáaát, mely. umét visszaadja keblünknek J azon hitet, hogy amit\'a király és nemzet egyesült akarata megállapított, fenn fog 4z állani a távol jövőben.ia, jogilag¦ .ét tettleg., mindaddig; mig a "király éa nemzet egyesült akarata ismét máské ¦pen nem intézkedik.: <•\'