Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.97 MB
2010-02-04 21:55:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
369
3216
Rövid leírás | Teljes leírás (217.62 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 006-009. szám február
7. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Jfagy-Kanizsa J S70 ¦ februiir 5-én.
6. szám.
Kiloní$e«lik óvfo ynm
Z,ila-Soin«(|yi Itözldii)
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
a szépirodalom, kereskedne hu ipar. sazdas/ai, iii^máiiy-vs ni n\\ eszet köréből.
*tm I w/tltrm wétM <W kit
$*8erkrs2<AI Iroda <ta kiadó hivatal:
WAJDIT8 JÓZ8EF kBnyrkeresVfldÉsábea.
I Elönzetési föltételek :
i Helyben hisbon hordiss&l ?a vidákre poatin kiíl<3*»\'
Fél érre -
A bit hiiiboí petitsorirt 1-saSr T Itr. i-ssor ? ?i mindéi] ttrribM tmiktaiiiirt b ki
Bétjepdij minden egjea bétktatiiért 30 kr. A ,>\'yill téreo" *sj pttit lor bpikutifli dija 16 kr
Költségelőirányzat
Nagy-Kanizsa Táros előre látható bevételei és kiadásairól 1870. évre.
Bevételek.
I. Unit évi hátralékok.
frt kr.
1.1869. évről még fizetetten s Nagy-Kanizsa várost.illető pótlék ... . 4Ü74 —
II. Községi haszonvételek.
2. Polgári bormérés ... 900 — .1. A fogyasztási adó utáni
5% jövedék...... 1100 -
III. Épületek utáni bérek. 4. Sz.-Gyórgyvári atezaban levő 2 raktár után 1869. évre a katonaság
által még fizetetlen bér 470 21 «. A Sz.-Győrgyvári nt-czában levő nagyobb raktár évi bére..... 400 —
6. Ugyanott levó kisebb raktáré.......... 100 —
IV. Egyéb bevételek.
7. Letelepedési és ipar------------engedélyek utáni dijak-*
ból............ 200 —
8. Dobpénz után..... 20 —
SrÁ törvényszéki költségekre segélyezés fejében reméltetik..... 3400 —
Összesen
kr.
, 10,664 21
Kiadások.
1. Városi tisztviselők fizetése.
frt
1. Város-tisztviselők Bsz-s»s fizetése.....", , 7750 —
II. Szolgaszemélyzet járandósága. 2i Hajdúk összes fizetése 2110 —
3. Hajdúk összes ruházatira. .....
4. -Éjjeli őrök összes fize-,:téae ............
6. Éjjeli őrök összes ruházatára.........
6. Szolgaszemélyzet gyógyszereire s ..........
, 2 qttisztogatóJizeteso
880
1176 —
192 —
50 480
75 -
100 20
IV. Közoktatási költségek.
t\'rt kr
15. Nagy-kanizsai községi közös népiskolák szükséglete fedezésére . . . 6UÚ0 — (A költségvetést az iskolaszék szerkesztvén, 10670 frt Bzükséglet niutatifltoit ki. I
Y. Épületek tatarozása.
16. A Sz.-Györgyvári ut-czában levő két raktár tatarozása és biztosítására ............ 100 —
VI. Tőke törlesztések és kamatok.
17. A Sz.-Györgyvári ut-czában levó két raktár vétel-áráuak elsú részlettörlesztésére .....
18. Ugyanezen két raktár vételára 4951 frt utáni 7 % kamat......
VIL Segélyezésekre.
19. A városi szegények segélyezésérc ....... 100\')
VIII. Egyéb kiadásukra.
20. Illetmény fa uiegvágása és behordása {a taui-
1650
350
150 —
Rendkívüli kiadásokra 400
A kiadás összege . . . —
Egybevetve a bevétellel 10664 21
Mutatkozik hiány . . . 12768 79
A mely hiány városi pótlék utján
fedezendő.
A niult évi költségve-
tésben volt bevétel . . 5086 -
17629 —
Hiány.......... 12543 —
Megjegyezzük, hogy mindazon épülő-; tek, földek, rétek, erdók s egyéb jövedelmek, melyek ezen költségelőirányzatban elő nem fordulnak, mind Kis-Kanizsára! közösek, a közös költségvetésben fordulnak elő, mely közös költségvetést az okból nem közölhetjük még, minthogy a kiskani/.sai választás miatta közös bizottmányi ülés uiult vasárnapról clhalasztatottrJövő számunkban azt is közleni fogjuk.-1"""
-- (líijf eddig nem.voltak.)
\' III. Iroda-költségekre, ftr Papir- éa írószerekre . 300 9. nyomtatványokra . \'\'. 300 l<#Gyertyar és olajra . . 50 H. FjUMija és tűzifa fel-TAgáaá......
12. Tűzifa megtóerzéw és bttxáMtáw . :.....
13. Budapesti Közlöny.. . 1 i. Hivatalos helyiségekért, - -
. . .éti-bér.......... 300 — r
, ílfliután m épület KU-\' "Nagy-Kaniza*
¦LÖUM tuUjdüMH.)
Casanova asszony és mutatványai,
Fordul uly a teéinészctben! az emberi életben nem, ritkán valami rendkívüli, bizarr, mi arríi van hivatva, hogy- a gondolkozó lényt meglepje. Ily valami az, hogy | valaki a vád-áljatokkal megismerkedjék, felettök uralkodjék anélkül, hogy voltaképen tudni lehetne, váljon félelein vngy rokon-szeny-e-az, mi. a puszták és rengeteg lakóit az emberfél szemben .meghunyászkodni kényBzcriti ?
Casanova asszony valóban ritka tünemény.\' A hatalmas*oroszlán, u párti üez, a kifejlett fürge farkasuk, csak annyi noki,
mintha hízelgő macskákkal vagy nyájas ölebecskékkel játszanék. Előadásai meglepők, de egyúttal borzasztók is.
Ott áll ó egy vasrostélylyal elzárt helyiség közepében, megette egy leterített asztal, felette, a háuó falon - ha jól láttuk — két C2imer. Kezében lovagostort tart, övében fényes túr villog. A zene. rázendül, — az-\'oroszlánok ajtaja felnyílik, s méltóságos léptekkel ballag be a mutatványok terére elől a him, utána a nö-oroszlán. Amint belépnek, a him-oro=zlán kíváncsian de méltóságteljesen tekint fel parancsol új ára, mintha csak azt vizsgálná, váljon valóban óeaz? Ezután megkezdődik az oroszlán-táncz. A pusztának lakosai felváltva ugrálnak majd fc! az asztalra, majd le ; Casanova asszony megfogja a uó-oroszlánt, két lábra álliija. megsimogatja, arczát száj-üregébe rejti, majd leteríti a földre s rá lekszik. mialatt a hatalma-, him mozdulatlanul üt az asztalon s egykedvűen bámul az egészre. Mi lesz a paszták büszke, szabad urából, a a rostély és korbács alatt!?
Az oroszlánok után a hyenára kerül a sor. A vadállat, melynek puszta látása is i issza taszítókig hat a nézőre, elkezd kórben tanezolni, elhozza az eldobott zsebkendőt, mint a vadászeb, s keresztül ugrik az eléje tartott karikán.
De mindezeken túltesz a valóban meglepően szelid leopárd; — hízeleg, mint a macska, ulsö lábát úrnője kezébe teszi, lefekszik, vagy felkel, amint parancsolják, és végezetül pisztolyt süt el, nyilt és papírral beragasztott — s a mi még több — egy szurokkal bevont s meggyújtott abroncson ugrik keresztül.
Utoljára jönnek a farkasok.
Hét teljesen kifejlett, hatalmas agyarú ordas. Amint bejönnek, kurul tánezoiják uniójukét pajzán; vidám kedvvel, rá ugrálnak, nyalják arczát, kezeit; egy parancs szóra meghunyászkodnak, majd székeken ugrálnak keresztül.
Valóban bámulatos a rokonszenv, a Jiizelgés kifejezése1;"mit asszonyuk iránt tanúsítanak. E vadak közt van egy magyar s egy (iritsz farkas, ezek — mint Ca>.mo\\a mondja — folyton a leghevesebb czivadásban!-élnek "egymással.
Érdekes látvány az is, midőn Casanova asszony a farkasok közt egy tömeg hiist tart kezében, az állatok- közelednek, de a szem és a korbács folyton távol tartja őket; végre midőn a bus közéjük dobatik, egyszerre rárohannak, s pillanat műve, hogy a hustömeg eltűnjék.
Casanova asszony ritka a maga nemében; nz ember nem tudja, hogy bátorság, s tán Inkább vakmerőség, avagy őrületes merényiielT,nevezze-e téttét, midőn életét naponkint Imlalös veszélynek teszi ki.
A clássicus költő azt mondja : „Háromszoros, pánczél fedé-\'jinnak keblét, kl eip\'í b\'zla hajóját a tcúgér ítulUmauu\\- és
Hirdetéseket elfogad :
M.-Kflnlzaáa: a kiadó-hlv.vnu,.Pesten: ZEItíLKR 51 Béos-, Huburg-, B«rtlo-, Hajna-fi.^riiikfttrt- «» Buti
ban: iiaasun\'stkiíí & vocíLKiii UpM+. Bern-, 5tHttfl«rtban: s v.tMISKít társa. Béosbea : OfPELIK
mi hozza U;ss/ük : Casanova asszony szivét pedig százszoros panczél fedlieté, midőn először baioikudott e vadali közt megjelenni.
B—h.
Tan ügy.
Hangok a választás után.
Zaláméul-e UiDf^lügyclúje u népjktitáai törvény l^i). ^j. L\'-it pontja értelmében N\\ Ka-üiisura tütt t\'ülniviitÁrn nagy száiubaii gyűltük össze e megye községi, il]t;t,\',lí;rr közü.4 iakulai ta-QitiJi 11 lörvóayadu alkoiiuany na jogukat, a ni ¦-fiyui LskiilüUínái\'-ibítii saj-M li»tulcliik&t kc[«v.i-3..-1Ú iit--v la^n.ik nnfgv-aKid/íiuit tekiuiutébuu, gyttk\'.irlautlók.
Lzlmi ud\'ii^ mé^ ri\'Mii, teliiU niuat a logol-aúbbeti szabaiiuii • — i;!v/.<:ii alkutmánvna vá-laaiUfl a l«gaz.:l.b .>.:a.-llK-ii é, a ! :-n\'»viJubli uiun folyt U, u^vauii\\ir^. Ii.i„\'y --ü-uc kitu^áai tenoi nem volaa ii,\'Vi\'.;i, lumL sL.íra/.iil hiüitjja-tás. TítuJ HJacd tíz dzáiidék-miiiaii ú koráiiac vL\'ZLÍrtíl ily ezé! a. juL*n sorok i. ívűim!. Ua ^~ tekíntve e nagy hunlornjü,, t\'unt\'irt liiüü-yUnk korszrírii emelés\'! — éa yz által u.;iiiLiililuk azuí- • Ic-ini — b\'ildogiuuanak i:lűtuozdÍLU:ira unni ko-vi-s b¦¦ltilvasdal btró képviselői váhuziiiat, hIcu-rutom pllcnérc sc állhatnm meg, h:>gy a tauügy — ma^asztu-* fírdeko tckínlutébuu d viladztásr% r^yéni Dezeteinet mégis a legonzütldiiubb ércal-bon meg na tegyem. >.
Amint a becses lapok haaivbjnin kiizzétutt fidhirás mutatja, megyénk íid«zcs kíizoa Ukdki-. tanitúi megyéa ískuta-tanácsiiuklia, négy, Okúi képriflelú tagnak megváhtózLwáni hivattak Ösx-H2c; — tvhát: Miigyu, — am<Minyib.>n ezt a t- tanügy korszo/ü emelése, viráüzasba lioíása —
| t-s *7.vk alLil iioniajtiink hoUU^ix.uigjd m.igbu-__.
t zntt naszss tan tett tuletnll i\'méltÁn) m^udliatoi liiTHtutt öaazB. Matinjn knzné^i taniail lar-I talmas kebelén e me^ye, azt nuin tudom, de, I li\'^y nifipyénk különbözú vidékeiről ÖMrejött
; ft iiié^- névmást s^hsA-ltUutt-t.tnttók -og-yjmUt-
[ m mernek, ar.t kéucgcsDuk álü o:n, — podig: \' .Utndcn stkotinÁnyoB TÍlaazUnaali. li-gH/ilaVdAbli \' al.ipju w. bJ7^|om._j\\^teljca bjaahnat pedig wm . e^y\\a«k ajftnlatii, hanem különös szellemi érint- ~ 1 kezé^ utííu szániiHZott ismerkedés azülheti. — ¦ j Ou, hol ez hiányzik, nora lehet csodálkozni,, j | ha a T.-ilaJZtiLfl oly muiitítet olt magám, hogy 1 ei;y« ránjaok nép^b tautestillutei HAJrtí tár-: saik közül e^yut piistta tí>:avakkal ajiinlnnrtk « nagy éljent kiáltanak, mely a gyülnkuzet : ré.izóríl — tudja a kíír.ui miért vagy miért ! ntm^,vagy tnlán esupujjaici.magyar szokiUsi-\' | biil-e? TÍazhiuigoztati^ Tértént űgy^mint tor- r l tént, kifujnzett beleny ii^vasuulckaj. kifugiU alá
nem vetiűtjtik, de inégia hiányzott az n mi f5.\';J i Igin\'irotaégre Ifett volna szükségünk imt
1 pgy a rondua választást mogulözü (írl<tkuzlotag___ lelu-Iett volna n legflhfefrenebbén eszkiizölni.—- ~ I [[ja I- do kí ktízduiuényozzo ezt ? Nincs Uin - —
l aenki, ki hivatva, a tanügy érdekétől áthatva . ) n nagy horderejű választásra- unnyi ügyelőn)- - \'
I mel iénnü? — .....„......._ - >
I Kesurü fájdnlom fntja át egész valiWii.u a 1 feltett kezdetekre nlknlinaa feleletoknuk nt^g ! iwak képzoíéau ia oly annyim, hogy aztik ki- /; mondását kénytolün va^vuk N.-Kuníziia kÖ»>. —<í
aépí néjinovelűiru-biaui] — -•-
Volt ülegtmdíTfdfl, csak . . . . ¦ A váhiHZtjbira ndzvu azuréiiy egyéni néífr\'.;^ toJu üBszuXogliUviL-Uum_egyjíbf jumt nundmi eit^\'i:-után lounilo .(outoh váliuxtást egy értükeil\'ef- r elil/zün Hitig, iii»lyr« a viiliMXtáüt mo^ülútó uü- ¦ .f^ lipou injíideii (ijiyei lurvfiiymlta jogává] Ah«i ^
riTtag &<lápok, utján v. szabadié vei ezósi kiírtján írteaitve és meghiva legyen; mert csak igy ór-- hetjilk el azt, u mi egy választásnál fő, mert csak igy lehat h uáruzott a mindönkit teljesen kielégítő mug:illapi lásra jutni. t=--A_z ily elfl-.. ert jkezlutnek fugán itbit hozása padig * gytUós ~helyt5iil"kítfl.Lött községi tanituk tnár u tanügy iránti érdekbőlis coHejriálíi.F™"* kíitidftM^ilr.
nnk tartsák, mint azt. .-.mosnia tartani jóiett volna, a mi a. tanügy oltárára nem igen drága jlííLgratJei) uu,
\'l\'ftl esvén a minden kezdettol knrültvo járó nehézségim, hisszük, hogy ezután óhajunk • szerint, leend. — Vjxn még valami, ami azunt "kltelcsségeramá teszi, e hangok befejezésénél ¦¦- meg^ueni feledkezni Nagykanizsa város derék, a tanügy iránt mély rukonszenvvel viseltető polgárairól, kik az ösdzegyülekezett községi : tanítókat páratlan \'szíves magyar — vendégszeretetben részesitni szíveskedtek, nem csak : tittatefl- elszállásolás —\'hanem sok helyütt teljes ellátás álüü hí.-— Hogy mégis voltak, kik tájékozatlanBáguk,Í5meretlenségük miatt a azi-ves magyar-vi!aüé^.«-\'ri!tatét nem élvezhették, az az. elszállásolás — v. az ezt magára vállaló — hiányos" intézkedésének tulajdonítandó, — Dicsérettel kell megemlékeznem e helyen a Korona vendégfogadósáról i^ki négy egyén azá: mára ingyen -sz-Vlfást ajáula folt, annál ia in-kább,\'mert ezt más vendégfogadós tán (?) nem is tette. —¦
Áldja m-ig o szíves páratlan jótékonyan ható vendégszeretetükért Nagy-Kanizsa nera^* lelkű, minden Bzép-, hasznos, dc különösen a i tanügyért lángoló polgárait a magyarok Istene \'
HARCZOLÓ ZSIGA.
Levelezés.
Pest, 1K7U 1. ¦ \'2>\\. OrÖiumcl telt meglepi.-té**td ulvasám Nag^ "TCanp.sa képviselői ntult évi deez. ll-é:i tartott I
üJésénekjegvzúkönyvi kivonatát; lesznek tehát Jíngy-Kan írnának polgári oskolái ia! Do koll is liin ily un élénk, haladó fél ben íévő váménak, minő Kanizsa- és csak rénzrehnj lóság okozta, hogy annak idején illető helyen nem akarták belátni azt, mire tanít már azon körülmény is, hogy legyen bár ~ttX>—¦ IÜD az I. latin osztályba -lé|jo-ií4k- száma^-iihígim -esa k—fit U» tí-éri k-uj-a-negyveüat a Vl.-ból kilépők, hogy tehát kót-Hzer anuyi, nevezzük bár ulr<;ál vagy algymna-siiHH-, vagy -polgári iskolákra van szüksége éá elvitázh&tlan joga a nép nagy tömegének, a pdlgári osztálynak. De különben mi áz a polgári iskola V nerac-c körülbelül az, mit én most már 3 éve több előkelő elvbarátom nyájas buzdításával a minden ritMUeáért küzdő „Zala-Somogyi Közlöny* több czikkében „Rcalgyrana-sium- nev alatt ajánlottam volt, és minek tanterve ű virágzó~F7\'lövői Realgyranasiuni izr. igazgatójával folytatott levelezésemmel együtt ugvan.azon helyen közlendő, ki volt már n v y ni t a t v a. de inkább más ezikkkel pótoltatott Hjah ! háborús, sötét idü járt akkor! — Reméljük, hogy ezen látszölai^js jobbra fordulás tartós természetűnek lug bebizonyulni, és akkor az izr. hitkuzség most Uilán i g e n i = meg fog tV-h-Iui moa tuu^k-résiiek, hogy engedje át az áltiila f"Ut:irttm <S — dicséretére legvon mmiflva — urstLgus hiril hit felekezeti bkolá ját községiekké leeiidi\'i áulakitáaa ezéljábúl, mit most pár éve a kormány felszólítására nem voltak hajlandók tenni, mely ...3 osztályúra akarta emelni és nyilvánossági jogir^i felruházni, de bizonyos kényelmetlen kikötések mellett. ?3 — ngy hiszem — akkor jól ter.ék, azon bizonyns paraszt ember módjára, ki egy kicsiny, de saját termel^u jó vörös borral töltött csitttirával oldalán, meiidéiredeftefi jár» á:t j maga utján, só^orá^ül találkuzutt, ki amnira I megkcdv.-lt" ann.ik borát, hogy júiiisz^mb\'-n j :\'zon ajáolatml kínálta volt m.-g, engedje át j neki kev.\'-s, di: jó ímráu kárpótlásul azt enged- ! vén m-ki. luigv ú a g v o b b csutorába öntheti. 1
Hogy megtette-e, azon jogowan kétkedhetünk. De én meg úgy gondolom, hogy ezen, jelenleg raég_liitfelekezeti iskola mellett w igt-n jól kellene ínég egv polgári ií-kol 1; azt Jn:ili^, h-i^-y hogyan fér n gazdasági tanfolyaminál mindössze, a kivitelben, niiHgJJiapiriiHon, az indítványozó vagy a tapaWp&t fogja kimutatni.
Hy -polgáriiílwwTOppant böfoiydsuTt nép I emelésére; tanulói meg lesznek inentvo azon 1 tudákos féluzegaégtül, mely főleg az algyinuá-BistSkát JeTTemzi nagyobbrészt, kik latin-sá^uk daczára nié^ Marezi báesi tinajjit sem Kirják behajtani, azaz a gyakorlati élet fótudomáin ai-ból: a szépírás, rajz, gyakorlati szám- és. könyvvitel tan-, a természet- és vegytan-, az áruinme-és franczia vagy angol nyelvből keveset vagy épen semmit nem tanultak. De még sajá anyanyelvüket sem birják oly mérvben, hogy benne szaporán és minden felajánlkozó, alkalommal fogalmazni bírnának. E tekintetben a franczia nemzet talán egyedüli nemében : lehetetlen jobban szeretni, imádni, de egyúttal alaposabban tanítani anyanyelvét, mint a franeziák teszik, mindent áldoznak fel érte.
De nem is hinné az ember : fiuk, kik, iskoláinkhoz viszonyozva, a III. vagy IV. latinba járnak, oly olvasottsággal biruak holt és éló iróik remekműveiben, és oly biztonság- és jártassággal kezelik anyanyelveket (és a mellett Iegtöbbnyire mé<r egy másikat ia) és citálhatják nyelvtana legritkább kivételeit és ki hol alkalmazta stb. stb. hogy mi külföldiek esak ugy bámulva néztük. Inaz, ho»y amellett saját hazájuk földrajzát és történetéi .u általános töld-rajz és vihutiörténulem kár;ir,i kúlöníip idüüze-rctt\'ttel \'ipűlják ugyan, de van eszme ^ némi jtV\'\'-li!i.iás --zen r\'\'iid>zerben. — Nein merném niuiMlaoi, ho^\'y egeszén utánozzuk a franciákat, de "ddiir ellojtva élt édes hazánk nyelvének \'*gy kissé több gonddal tartozunk.
Azonkívül kell, hogy a polgári iskola az említrtt tárgyakkal még két művelt el.\'nyel-vet_Í5.-tanttsou, és igv Mfl^rarors\'ngnak míivt-lt
kiizépOBztáíya, az állam legeroBebh támaaza lesz, cs múlhntranul a rózaaszint Bugárzó virradóra derült szép .nap fog sütni édes hazánkra, c*ak akarnunk kell. — Adja az ég!
ORÜKJlAtJM MIKSA:
Heti szemle.
Február 4 cd 187ü.
I (líti ) Nóvák Ferencz gyűri Bzékesegyhás
, kanonok p.......zi prépost s püspöki helynök jan.
, \'JH-Án, iueí.:*.iii. — A régi ezüaí ií pengő kraj-| cziiroKok 1 -:vi mnrezins végűig forgalomban i maradnak. Gr. Mikó Imre — hirszerint he-j adta leiuond:iHát a mjniateri tárczurúL —..A kís ! Kapoleon házasodni készül, Gizella onztrák fö-j herczegnővel, már az uljegyzés napját is tudatja 1 némely franczia lap. — Csalóközben a skarlát dühöng. — Garibaldi -regényé, egyszerre négy nyelven jolenik meg, olaszul, angolul, apa-, nyúlul és magyarul. —A pesti bútor-kézműves | részvényiársulai csődöt mondott. — Deák Fe-1 reuez én Qllivicr arczképet cseréltek.— A Dal-mátiai fölkelésben okt. 7-től nov. 30 ig 12 tiszt I és ~\'l altiszt b közkatona esett el, 2-1 -í közkatona ! 3 14 tiszt megBebesüJt; 4.6 közvitéz és 1 tiszt ; nyom nélkül clveBzett. Az összes csapat nov. j végén 37-i. tiszt és 14130 katonából állott. — I Az olaszkormány a velenczei szabad kikötőt ; meg akarja szüntetni. — A Kisfaiudytársaság \' vagyona 352% frtotteaz.— A budai várpalotát I inegiiinryobbitják. — A pesti Deákkor rokkant honvédek menházára 2000 ftot ajánlott— Gr. Ls/ti-rházy Gózji Pozsonyban legszebb férfi k -r.lmn .\'Iliik. — Lipót toscanai nagvherczeg 7-i ev-.-s korában mult szombaton megualt,mely : miiitt udvari bál e farsangon a magyar királyi családnál nem tartatik. —. Gr. Cziráky Jánon és neje < rr. I íezasse Louize a napokban tartották ezu-t iticnyekzőjöküt. — B. Wenckheim volt
TÁRCZÁ.
Sonettek.
vm.
Híilird u ércs, slUiit üregbe, leni 8 |i^ní*í ucm írí, mert iiincrinktRiiin. A fűidnek nh I mi drnpa kitir.in ran S ml falv«n űni, fálti! . . Mit jelent t
Ae ontbrr jj porOsiBcat\'^. kevert. Miként a rnli • &x íren mornoktnlnii ; Ae írét. a nxir .. . a kiknek ftiiyji vsn Aa írtl, írti mep csapati a stetit,
Ei Lg«anllts édes énekelt--
SifiretniTiBn.viliJn snyink Unit, C»«pi*t Tüfllal, Und bitorit
.pAtfltUUdrft földi Wpt«rta# ft h* iiríepol borítja hsmv&it, Öraklio* bfcgyta iiítb láagjuitl
IX.
Hjűitl a**Ir"lelL n*gron alitíE\' — Poáiff cmUtkoinf, njrngodt Inhetne; — _ ^.,k* mi% ie tnds», keresd nyugalmadat
Eereadl l bit, reménj nyugalmat ad, Hjilgaltnat int jQvjok, ba hl)n axrrctAB, Mjrnjfalnat ont a litj ba nam felodji, 8 nyugalmat Ad a tuiti Öntudat,
Teklntid a Ttítianott hideR tálat, —,—TaTata kaa»3nti fel-iiri^tval,
.15-«wíak»t *h! g/ttmölcaöi ágival.
TelúiiUd a rím*]— elég, ne tSbbeket.. Ha hjbelödaa * airnak ilraíval, BxItbcí lagj Oaaa* ígi tigyival! —
Ha- aora caapáaa ktiat lteaügg-edünk, R « Álot«t — neh&x teher fryanant, — Yiaatni nioca er5nk, okuk tovibb ... Wnipt a atoltra tír tvkiotatUnk. <
f JL ,m«ltra tfr Kkuitctílak a talán - ÜMyadaat talil axlvOnk Az,an ! í Btaonafal; ¦ ŰTnií.nk a a nagy hxesnn /. - Kiig, — Mas emberek- Tatánk, caupaál
:,-.iíííXikH»b«. nagy halir-emelkodik 1---------
r^j^J<r;a«Bklihb;\'a"tAíff^ hömilyoaiil; ¦ A líg lafflbb, aulyoab; a szív nzórul,
H-aanwdt-hununkba kflny ejeJakédik. í.,.\\K»tÍi"» pnrra, í mái ni kell: Viliffl
JCÍtAbJ, vagy adj nyngalmaa éjiaakátl — JíATOItn.
Lafiíte Ghamans lovag,
elbeszélés
rl____ Ruu Kálmintól.
JrlJottagy .üwiDéjfy évvel a mcMbb irMjrjéjnDck Ifrnéptelenehb Kupában, tttfgráiirv\'r & n tbhh mlajdoiior- tíl pár-e^-r
holdra terjedő bir\'>>k"í, # az azon terület közepén emelkitdii halomra épitietett magának kényelmes lakhelys-t.
Mérttohínkro terjedű ter^-; vál.isztá el Madijer Willíániot legközelebbi szomszédaiktél. I0jsz;ikról ^íabályíahui liesrylániv.:iil:it vonult s teröU el kiÜtinnemú fák lumbkuronáival toazo-ruzotum, még a drl-uvugoti- és keleti oldal sik rónát képezett egész a láthatárig, nem mutatkozott a sik téren egy elhagyatott búkor vagy kútágas a Ügyelő tekintet megpiheiiésére, csak a távol falvak tornyainak érez Httöi csillogtak olykor a meszsze láthatár kéklő homályába,
Kz elzárt, vagyis jobban elszigeteli magányban, — hova még közlekedési ut scin veretett — vonult meg a rejtélyes ember magával hozott idegon űjku cseledéivel a mintegy kortanai mivel som foglalkozva csak hátra levő napjainak élt, minek eredménye aztán az lŐn, hogy a terjedelmes birtok nagyobb részét felverte a bogáncskórd, maszlag és .1 vadiiríim, az erdő rengetegeibe portig annyira elszaporodtak a ragadozó állatok, hogy a kiwtély uj itl-tetményes kertjeibe i» bemertek iálugatni.
De ez mind jol volt igy, WÜliáin, a tulajdonos legkevesebbet sem törődött vele, ó miatta teremh-tett a elhagyatott térun a természetnek bár rninű vadvirága, a rókák, a farkasok és n medvék ordíthattak a kastély körül, ó benn, a Bzohájából oly kozunynyel nézte és hallgatta, mintha lak házán kívül történtek figyelmére érdemesak som volnának.
Wil ur, a mint űt cselédei nevezték, 34-Üti évea lőhetett körül belől; magas, Bovány termetével nem legjobb arányban volt ugy a ki»9ó nagy fej,mely a hosszú, vékony nyakra nehezedett, de azért még nem lehotc a ruták közt sorozni; szabályos hajlott orr, nagy fekete Bze-mek, magas homlok, tömött fokete haj>- bajusz-óa spanyol azakál az érdekeltség szinozetét kölcíönzöTc neki, még hangja lágyaága chri pillanatra képes volt bizalmat gerjeszteni^ mikor mozdulatlanul, óra »zim elült szobájának ab-)*ka előtt, és nézte a felleg-rétegeket mint tömörültek és oszladoztak különféle alakokká, jelent meg arczán lelkének sötét kinyomnia, az a torzító vonáüj melynek látásátúl megrémülni szokott az ember.
_ÜAzi körében nom volt sonki, kiben bizodalmat Imlyozni látszott volna, tartózkodott cselédei ulűtt, Ifiulgor Williám igen olővigyájó tudott hinni, a titkot nálánál jobban megőrizni tán senki romi tudta, tartván azon közmondással ,Hu*iiiiiink titkaid, és azt akarod hogy megnő tudják, tie közöld senkivel."
Magdolena a vén házfulügyelöno volt egyedül az, /kivel hoHszasabhan elbeszélgetett ha az eht/ráiban megunta magát; ezen azoro-Bobb öBazukötteti\'a azonban igen könnyen.megT feghaló vült-az-nlöttrki a házi-UKydk-réaziotö-aoljb körUlméiiywiho Ujkinlutt, mert akkor tuil-nítt kellett azt ísTliogyJIjigda as^imy \'nom csak házfidllgyolóiio, huuntn Wil ur kii leány gyi;fMldkérif;k ápuUia iía gnn\'lv|«"lóju i« vrtlt.egy n/.elilf\'ívlü\'tt. f • -
Ki vuli, és hol van éd\'ís anvin ;i kis Livi.-v-nak \'t iiiéj, :i vagv meghalt \'í azt Madger elii\'-ui árnlui, de in-;^ alkalmat sem ad"H :irr:i. hL-gy azt valaki 1térdh.?»*e tőle. Oly átUlh.itlan homály i.nii.j vz uoiber elő élet\'-! h« a/.uii átl-mni nem h:hiít-.-tt. b.ir akadt ei--„-. ki a:iu;ik kifark.-az.\'^rt ¦ h,ij!.;:i.il.\'.a.i^it rnutil\'^l. A ki leghossza^bban v»-le vult, az ia «ak aiüivit tudót, mint l\\ legutóbbi. Wil ur, Uányáv.il e^y harmadik, olyan családhoz tartozó féle égvén mhasom vidt együtt, ezt tudui mindtmki. ebben egyet értettek körnve^üi.
Kis Liviit m;in leheléit több hárum ^vertnél, éa nem volt valami szép ^vermek, mikor e helyre letelepedtek ; kis hosazulcás arénán suba sem jelent meg életptr, sápadt, hnlovauy \\\'-i|t tniudég, mitha a vér azáiűüzve lett volna erei bői, orra sem volt valami szabályos fujlődho-téare mutató, e.-iak éjsötít szemeiben tilut tel vnliimi vonz erő mi kodvesaó tette mindeaki előtt.
Williám 37ome féuyeként őrizte gyermekét, megszerzett neki mindent, a mit szeme azája megkívánt, a cselédség oagv\'ibb n»sze majd niindig utón volt, hogy a Bz-szélyes gyermek vágyai teljeiulvo legyenek mert a fogyatkozás sziilte lehangoltság, lett volna az apai szeretetnek. Megszokta már mindenki a kastélyban, a kis Líviának kedvét ker^ni, és annak akarata mellett háttérbe szőri ti ni Williám ur rendeleteit; az éretlen leány parancsa volt az a sarkpont, mi körűi minden kinek forogni kellett, lett légyen bár az a parancs a lehetetlenséggel azonos, „a teljesítés színezetét mindenesetre kellett neki adni.
Mért alkalmazta az éles cszü i\\fadger leányánál ezt a kárhozatos nevelési rendszert? mért törekedett a gyermek keblében lappangó" szenvedélyeket a legnagyobb mértékbon kifejteni? azt sem érteni sem gyanítani nem lehetett; a túlságos apaí szeretettel karöltve járó könyclmáség lehetett csupán az a tárgy, melyben á fejtegető gondolat megakadhatott, do ez silány feltevése a kdpzolotnek, mert a minden körülményben elövigyázó és ügyes fértiu könnyelműséggel épen nem volt vádolható. Más valaminek kellett itt lonni, mi uz_ ember, szándokát vezetto ....
Multak hetek, holnapok és évek, Williám Összeesett, haja megőszült; az érdektelen gver -mok Líviából pedig gyönyörűen kifejlett leány lőtt. Egyiknek ólotiiapja haldokló fénynyol nyugodni készült, a miüík\'é mont kelt lel tuljus ragyogással.
Minél jobban íajlŐdütt Livin, Williám annál zavartabb, nyugiul un abb lett, lm napjában kullütt Is ugyszur kétozor vole találkoznia, n\'i" vid nogyodoráig tarthatott logfeljühbt,üztu hnj\' totta onnét valami fiwz, valami gonosz nzollum, nem tndatt kOzölétiö maradni. A kofán örogüjt férüu logjohhanjírezto !nagAt(h»6z(|(iájAbii térlio-tott, éa ott jfiifci uilhiitiaTnngát.rég táplált rejtélyes gondolatainak. -\'
Mindtinlti <)lŐ.it.feltűnt Wil ur magiivian-\\>:W, \',\'ti\'ilt a fékt.tdun\'fixímvniélyrk után riliiuió
Lívia iiu-in vett észre semmit. Korláilanul ural-k".;ni miudeuféli:, meddig látása terjrd ; gvö-ttin.a kniozui azt, ki történeteüen közelébe 1 n : .1 rk >n b\'ikrun, keresztül knsul uzui a lsg-¦».m1..|,i6Li Uvai, s lenem esni róla; mugkurbá-.-^-¦l\'ii .» uy-nnorult lovász fiút, ha ez v.-.lc érni n.-m rud. e, több ily szeszélyek foglalák el a biisík.- gyermeket, az elnéző apának gTÖtrődő liely/.rrcé, legkevésbé nem érdekelte.
Az istenfélő Magda elszörnyedve látta ne-.vendekének rakonezátlan magaviseletét, do már nem tehetett ellene, — nyakára nőtt iw.. mint a magas fára felkúszott babér. Ha aziilt : durva szavakat nyert csurábe^ ha bufo-ly:uért nz :ipához folyamodott : válaszra sem lón méltatva; igy aztán lasanként icmindott reményeiről, u tanácsosabbnak tartotta bedugni filk-it s behunyni szemeit, hogy na, hallhas-boii, azokból, miket a1 gnrázdfl leány Jtörülötto elkövet. Bkűzben megingott Európa térületén a béke: a nagy Napóleon vivott elkeseredett csatát, hatalmas elleneivel.
A megzavart földterületen azét szórt had-c»apatuk, lóf egy veres csapátok, aisatil^ vitézek, lenyes lovagok, —• fejük felett it^v-egy meg-n)ne»ollz;uizló,öldöklőágyukJhuzóu!, .\'rr--arrfl, a mini azokat mozgatni a hadi-tudt»t" , • Fzűk-ségessé teve. Fegyver zörgésre, ágyuk ju rajára, loviikduborgéséreébredtazember.Miii ^ntulélár-m;i zűrzavar,verte fel a békés nyugodalmat. A ki elövigyázó volt, sietett vagyonát cÍrejtoiiíy""a~\' ki lehette ott hagyta házát, földjeit; és elment me^-tze, messze, tul a tengeren,hová nem hallatszott el a moraj, a pusztító\' ágyuk tompa dörrenése. .
Magyarországnak U jutott e nagy hadgyakorlatból egy kís szerep, itt megjelaotok a frank katonák, később több itt is maradt, meghajolva a magyar-leáayok szépségei elűtt, megigdíve azoktól a bűbájos ragyogd szemöktótT
Egy kora nyári napon, Madger kastélya közelében, mintegy háromezer embert aaíámitd franczia csapat telépedatt le, es mintha\'onnét el sem akarnának menni egész kényelemmel sátorokat vertek mágtiknafc^oa: elhagyatott ugaron. — Williám a kényelmes letejapödésböl „annyi \'tapasztalást szerzett, hogy azok 6. irányában ullunségcs szándékkal nem lehetnek, axárt megszokott nyugalommal* ntíxto ^á forgolódó frank katonákat szobája ablakába), ?1 pár nap- alatt már szórakozást ia talált aa égésiben. Sreretto volna a tisztekot közelebbről, látni, de azok bb ! ülő távolatat egyformán megtartván, a kastélyhoz uam közeledtek. I Lívia tánczolt, ugrált Örflraébon mikor azt a ifok ninbert ogytÜmegbán meglátta.\'Mit kereshet apja lal; ához közel ara sok embargóiról foga-lointnal.Hmn hírt. JOaak nézte, :caak bámulta a . tény^ Hilvegü hn ngokat mint, izágiildoztak í kiinnyü pnripáikmi, ngy azűratutt toJah /yalük \' vnraanyro kelni, do nem, mert n\'tíagyvllig aajá-! uSl távol nuvult leáliy félt tőlük, *hó«\' még mmi \\ nem volt bátnrnága. - (Poly<- ka».)
k^ÜgynnnÍBternük a főispánok jnu. 31-én egy digiolbuniot kézbesítettek 8 elbúcsúztak tolt;. — Aradon Szabad kómivespáholy alakult.
Hirek.
g-ÍM v á \'a.-A mrftmcgyei -Hm---
kerfileti iskolatanács folyó évi iebruái-
^"délutAü-4^^koi^-.Zala-Egerszegfln1~--a.-vár--. * megyeniz"lanácskozásÍ teremében tartandó Üléséra az iskolatanács t. cz. tagjait — e lapok u^ján is — tisztelettel meghívom. Kelt N.-Kanizsán, febr. 1.18X0. . BÓJA GERGELY, mint az iskolatanáes elnöke.
;_A folTk.au; honvédek menháza já-
yirn\'_hirszerint — Nagy-Kanizsán a nagyböjti időszakban hangverseny rendeztetik. Óhajtják* hogy e bír valósuljon, s megvagyunk i\'gyóridre, hogy ez országos ügy e város- és vi-daköíl;a czél nemességéhez méltó elismerésben - es utón is részesülend.
_ A nagykanizsai takarékpénztár febr.
8-áa tartja közgyűlését^
_A népszámlálási bizottság folyton működik Nagy - Kanizsán ; a hiányosan töltött ívekkel sok vesződség van. Ezen adatok szerint Nagy-Kanizsán körülbelül 1\'2 ezer lélek él.
X Kiü-Kanizsán a városi tisztújítás jan. 30-án ment vi\'gbe\'a következő eredmény nyel : bírónak Hegodüa László, tanácsosoknak : l\'lan-der, Liszai József, Mnrtineez József és IJulf Knnica György, jegyzőnek pedig Hóbor György válautstott meg.
— Lengyeltótiból következő sorokat vettünk : A helybeli izr. hitközségi elöljáróság erélyesiége tolytán f. hó 9-éa az izr. iskola fül-segélyezésére a vendéglő nagytermében jótékony czélu bál fog tartatni. — A t. elöljáróság gr. Zichy N. János ur ű méltóságának szinte meghivójegyet küldött 3 a nemes gróf 20 frtot adományozott a községnek a fonebbi czelru. Azon kivül még Nságos Vodianer Arnold ur 20 frttal — Ökalitzer pesti — a Weisz it Orosz szinte pedti nagykereskedők o—5 írttal járultak a nemes czélhoz. — Midőn a nagyrabeesiilt adakozóknak legforróbb köszönetünket fejezzük ki, egyszersmind szívből óhajtjuk, vajha minden iskolának ilv pártolói volnának!
IT. Gy.
1 —-A kesztlii-iyi Bulntan-furdő rénzvény-társulntmik iihipaza bátyait aKHresked. Imi minis-len ine^eri\'jsi lette. ~
— A k e rt z t:h e-l y t "egytnízkerülöi jattA 27-én Szeiiigyiirgj-várott az autonómia ii^rljeni\' papi kepvnrlö váhisislásu érdemében ^vidén tartatván, le-rinbb szavazatot Eurbur Kerenoz es-ji.\'n--.-pléKaiit\'-\' ur nyert.
— A lm d a-h o pro n i vasútvonalon február 1-től kezdvu ű napra,érvényodu-n víiíz-sza-meneti jegyek szulgiütatnak ki.
— Süprn n. A kath. autonómia ij^yébem gyűlés jun. 27-én tartatott a kath. nugy-gym-uasium rajztermében, melyen közép számítással 40()-an vettek részt. A jry ülést itaeh apát es plébános ur nyitá rnejr. ki is 10 bizottmányi tag választását inditványiizá. Választattak: Dr. .Ütem Len-, rendi tanára -IkuJi-afiát. nr, Albert,--Zeitéi, Tibold, liromann, tisz. Buda, l\'icliler, Friedel és í.ieialer urak. A gyűlésben általános lelkesültség uralgott. — Epy -lu tagbői álló arab társaság érkezett hozzánk 3 testgyakorlati előadást adandó; azonban csak kettú lartatott meg, ez is kevés azámu közönség jelenlétében, a harmadik részvétlenség miatt elmaradt.
— Paesa község elöljárósága és birtokosa — mint onnan tiaUnittatunk — kérvénvt nyújtottak a megyei tai\'felúgyelő urh>>?. m^lvbcn a k.\'izus iskola felállítását kérik; a 2 -ttani izr. közönség, mely kühm iskolát . ilJ Luikuleh-3 gyermekekkel tart fetin ezt szintén uhajtja, minek bizonyságául a kérvényt e község Ukula gondnoka súrsosai neveben aláirta — az eredményt mindkét fél óhajtva várja, \'\'i
— A zalaegerszegi dalárdáján. \'2\'J-én i^en kellemes és szépen sikerült dalestéi vt taru.u a bárányfogadóbnn , melyen 3zánios és díszes társaság vett részt, mi elég bizoavíá^ul szolpil arra nézve, hogy Eperszep: lakosságának értelmisége közt mennyire otthonos a művészet iránti élő szeretet és fogékonyság. A sorrend szerint előadott dal mind szépen adatot: elő közölök főleg kivált az .Étlap" és „Vadász bordal- ismételtetett. A dalárda kit\'tni szabató* és szépen árnyékolt előadása által. Előadás után lánez következett, mely reggelig tartott, r. 1.
— A nagykanizsai .Polgár-e^vlet¦ mint minden évben, ugv uz idén is febr. L\'-áu disz
*= M. u.\'v ijetiuiük ki a ii,\'>p.sk ¦la.i törvén <-k-b.Ti, h.>cv a kiiisk-.lál n.-m a UuR-lii^ >-l p li\'híja fel, liam-iu ma-a a k.\'-z.=,\'K-, a tr.bt,.^ n>, l.-.Lk.z -u t sierint. J.1! ld.17. mi x sionti\'sitiítt tőrvi\'-nyt tanulnia-
ebéddi-1 ülte meg alakulási évforduló napját. Mint halljuk, I >eák Ettrenez, Kossuth Lajos,
• Horváth Boldizsár és Caeiigirv Antalnak Udv. sorukat táviratoztuk.
Uobrovitö Dömötör hu já t, valamin t: Löiue, Ilonka, Péter, Sándor és Anna kis-kiTii gyermekei uüváWyTelj«\'~iti a/ioj legfzo- _ monibb köteleBBégnBJ^idöii bírt ád arról, hopy szeretett jó néju sziiietett Popovits Marit f. hó 4-én reggeli 7 óra tájban életének Üi\'-ik évében tüdő vész következtében az úrban elhunyt. A boldugultnak hiilt tetemei f. hó (j-nn fognak délutáni il órakor örök nyugalomra tétetni, az engesztelő szent mise pe-
"dig a helybeli Szent Miklós görög kápolnában f. év martius liö 12-én fog megtartatni. Béke humvaini!
— H n l á 1 inas -KlinpíT Bélit, -nemkú-lonbi:n Plüiszer Ferenez, Jöiseí, Jánus, Ig^iáez éi István szomorC\'dott dzivvel )"h*iUÍk. szeret\'-t: nejének, illetőleg nővérüknek, Klinger Béláné, szül. Ploüzer Rozália nőnek, íolyó lB"0-ik évi február 2-án, reggeli 6 órak-jr, hosszas betegeskedés utiin történt, gyászos kimúltál. A boldogoknak hült tetemei folyó hi, 3-án délután \'ó órakor tételtek Örök nyugalomra. — Béke hamvaira !
Hasznos tudnivaló.
— A mezőgazda biztosítása megcsala-tás ellen liiz-jtt sertéseinek eladásánál. A löld-mives biziitt sertéseinek eladásánál még gyakran megcsalatik. minthogy leginkább a leölt jószágból ? verendő Z3Íiadék azalunua és bús mennví5é.2e iránt neui tudja kellően magát tájékozni, es a hentessel szemben"", kinek e tekintetben na^v_,pTakorlotu;i^a van, hátrányban marad, tizen bajnak elejét venni a legbiztosabh szer az, begy a nizott juazag mázs;in adassék el, minthogy ie_v az ügylet maga U sokkal egyszerűbb és íi fóldmiv-s a vevő csalása ellen biztosivá van. Az élő és leölt jószágnak, súlya közötti kűloubség sukkal csekélyebb a sertésnél, mint m.v bízó allatainUnál. Pr. lihode többszőr hclvesnek bebizonvult állitása ízerint jól kihi-aott állatoknál I\'XI font élü súlyra izámitandó :
3 \' font \\ ér,
2\'/a _ üres bél és gyomor.
3 „ sziv, tiidő, máj, nyelv. 11, háj és bélzöir, Tü „ hús, szalonna és esoot, tehát
ü(i tűnt használható részek s igv csak 4 font
I ves/.tesóg az illés álUl. Az ölésvesztet ég emel* ; kedik s pedig 5\'/7 fontig, nem egészen kihizott í fiutttl korában levágott allatoknál. 11a ehhez 3 \' font vért, bél, gyomor, tüdő, máj, tehát oly ré-I öleket, melyek a kolbász készítésnél használ-: hatók a1/, fonttal bozzászámitank, az ü)e*-\\ ssz-l -li^ig-JMííg. igy íh taak Tcörillbelől ll fűut lesz.
— A 1 e g ii j a b b kimutatások szerint az Egyesült Állain..kban ?23,001) cséplőgép ha--z náltatott. _ [ j
— E p e! : ölcé ke t, kivált \'olyanokat, melyüknek fiu.. a gyúinólesci vannak, meg a tél beállta előtt be kell könnyedén száraz galy-lyal takarni, minthogy özeknek a télhideg igen ártalmas és termékenységüket csökkenti.
— It é jj a 1 e v é 1 berakása\' BÓval és krétával. Erru 1 leiden következő módot ajánl. Egy máz*a r^;t,mhjv^1l-^jy-pnlfrt,bén- lápján- szélylyel teije?/ \',ik, mely fölé 1 funt kréta a savak meg-köté-í¦¦ , :í egy fél font só azitáltatik. Ezután isinél egy mázsa rép ilevéltorjesztutíkrá, ugyanannyi krétát és sót ismét rászitálva s Így tovább. Minden réteg egy ember által letaposta* tik és miután a göilor j1/, lábra megtelt és ismételten jól letapoatatutt a gödör üres részébo a levél fölé fold töltetik.
ISTyllX posta.
.hálva vau, k.\'rjük a\' |i,\',stáni máini(:i.;«t. Kp/thkínt a kiváat stánu.^.ti uj<ila(,- mf(fkf\'>I\'!--tttik.
— ZaLi-K-..tiLl\'1rrc. a 19-it satuul tnepf. ildői-tük k mi kúrjülí a 4í».-ili utárimt.
— nA lauilú mint liaj-anpwió * nagyút - -¦ ?1 r-» \'i lílt citkk ea kürasoril. Hoini fogjuk. íróját üdvniipij\'^. s felhitjuk miníl gyakoribb írásra.\'
— Kecskemétié. KDaElJnettfll vettük.
— Se. F- Zala-Ecar.tieg. A ilicaöret mhh 11» érJtin-at\'I. Azt Uxenteü inindcnik.
— V L. tírijir..!.. K.-\'i.\'-lvfií lovuliinok. jrtt uui\'-l-tank, hanum aztán a kwarba hullottak dsr&hjai. >Us-gjógvuliin örülünk \'
iDJsnxt tér. Hely szülte miatt egy jó karban levő zongora ós fishar-monika j utány os aron eladati k Bővebben órtesülbetni Wajdits József tudakozó intezetében
ÍT S L E T I - H I R N O
................. Maay-RaBlzBa, 137U. febroár 4-én.
Otletrisionvaink klllalakj* nem Javult. Egy oldalról Mm kírdoi6»k!nU\'sek, nem tncgreadclcsck díucimnek. A
-MUÍBld-keTBBkedi\'lmi tttteta ltfllíjj^atn (rabona-fólíkrf ¦ÍIT* teljfliea pauff ¦ nem ípen toh kilátii a j»Ta-liara. 1b idSjari\'ba hclreeiak egyedüli reménrünket battjtjfl s ipecnliniok makddésoi jelaaleg nagy mérvben fQfgiifk. A tiíli időjárás ellen mo§t nincs panaíí-A \'tíétlvAjfárokra törtftinek beasálliláaok, bal az árak kovstkeiSleg mntatkozask.
Piaczi heti-vásári kelet-árok.
^íis. * HftgJ*Kttní"in, fobr. 4-óa.
\' Alndanstriai méranklnt.
-85. fonlQB 3 fri, 75 -
8í-$4fnt 1 fr. — kr. .87—89-0«. 4 frt 25 — kr. Kosa 78 fut 2 fr. 40 kr. 70—BO fnt. 2 ft. 50 kr — irpt HrfüaÖBek, 7U—71 fnt. 2 fr. 20—iti kr. 71—73
fnU 2 frt. .HO kr. árpa k^iiist™*. «ti !
2u kr B7 tiS fin -j frt GO kr- Kukmiti 10 kr., - írt - kr. Kukonci a oIj\'"í frt 2f) kr. Zab 4-1-J5 fin. 1 fri .\'ii> kr. 46-1 frt Ö*> kr. I\' n Ii i 11 k 1 fili —rí-* -n- -\' ..1 6!l-*ió (U 1» f.L 10 kr l*a*isiitv (.•\',. < 1 fu tasi illy, tarki 3 frt. — kr. Seéna tana. — ¦ealma - frt kr.
A -.\' tri
li tin\'1 2 J
¦io kr \' kr.
Vasút! -Kamuiról
naponkint} i
Érték- és váltófolyam: febr. 5. í
l
5% metaliques G0.30 } 5°/(1 nemz. kiiles^u!! 60,— ; 1 >üíl-kí álladalmi kölcsön 70.Uhbauk-J részvények 7.3.1; hitelintézeti részvények lí;>4.) 80; London 123.75; ezÜBt ágio 121.1c?; aranyi darabja ö.SOYk, kr.
tri eil becs
SíjTTinig Harca -
-¦jj.-l It , ilúim.áu \'2 r-cii"! 4 -i.\'-ll^n 1_\' i I 4
¦1ÓM. i .
Febr. 6-tal t2-Ig ism -
Hó ?1 ucti- CntUolikni íi-t[ , l\'ruttila un 1®
uap C;ir ! naptár
6) A j» iiAgn\'.l íj inkfélfl tolaJTóL
Uilá JIL
i; Vasárnap 1 B 5 l\'ur. .ax. 8 5 ÍJ-.ruttv
7 H*ifí! j Kom n]Wt iííkárd »-i
8 K<-lil i Uáihai J. .Salamon ÍFÍ
y Sterd. A|i->lljnia
10 C\'lUítrt\'ik \' Slíi.la-rt. ni. f-i.nl.l-li k« tK
11 ¦ ivritéi: i)it7,., KuiV. Áqii.l -
1.\' Sz-.ubal , Kiilál.i 1-, letali* sr.. Ifi

aeiirnbból di-1
óra lo
Felcluá szt-rkesztö : WajdÍÍ3 JÓZSöf. Segédszerkesztő Bátorij LajOS—
issa- 7,4)
7 Pénzszekrényckás mrt)%m\\MM$^o^^
". jF&jrsucik. tár
Magyar- és Erdélyország részére \' , . , tűzmentes és betöré* ,elli-ni biztos
PÖFFEL OTTtí KÁROLY nyáriból BÉCSBEN, , továbbá /
V A- R R O - GÉPEK
a Ieiriobb amerikai gvártmányok szerint alulírottnál létezik.
Peiten,
Országút, Kiroly-I*ktaiiya.
„ Eladás részlet-fizetés mellett Oktatás ingyen. Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek.
Die ila it [•< il i -ihrlbsr rar ungarn und htebvnbqre\'n d»r
feuerfesten und einbnichsiehern Kassen
WIEN.
aus der Fabrik de OTTO CARL PÖFFEL in
ferner
MÄHMASCHINEN
der besten amerikanischen Systeme befindet s ch bei
EMBRICH KT-A-O-Y,
Pest, .
Lnmlstra*se, Invaiiden-P»!ais.
•Verkaufe gegen Ratenzahlungen. Unterricht gratis. Aufträge nach den Provinzen promptest effectuirt
{" "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2
S (369—2,2) A viliighirü s fclulraulhatlan • g
S oroszlnn-szeliditőnő. 8
ICASAHOVA FANNII
S asszony Nagy-Kanizsára megérte- § 2 zett és néhány bámulatos g
• művészi-előadást f
• tart a Zöldfa veudó^lö helyiségeiben. J Közönségesen estik egy előadás |
tnrtní ik, iniuduukor ustn íí-knr veszi kezdetét. •
20 és ÍQ éves köhögés, mell, tüdő és gyomorbajok a valódi Hoff féle maláta készitiniuyek használata által elmeUöz-
tottek,
L\'dvarisxállítú Hoff János úr féle központi raktár. Bécsben,
11 i^^^ja."t23.©xTr3ja.sr XI-
Gorfftna,December hü 1-én, lSGii. ITtután au maláta e.géixaégi ch-r ilá-l.\'-ja ffyimíjfllr ^v..mnr haj\'-.mli.vi ig«n ji ere dra ínyt gyakorolt, küldjan Limit \'2 font líuraűevieh Jéisef/, t.I-\':>Ai)...- é< trvdiek^i\'ii Liü.v ;
aiu*. - — Un maláta kivonatja aeracsak egv ét« kflhrtfrést távul,!¦>» i-i. h.iii-iu mc; ujri mr-jer.\'sitett j Frinwíf V. Ebértard, fCitudnaífy Umlmben". — Zempelbua- W,* Maw--i¦. M-i^n hó l-í" Ön
maláta ké*xitmLuye nálam ii uikuem caudálatus nii Ion n\'> rrrdméiij t Lanu-it itt. 40 rnűl i.-.-\'i ukar-hu rútban tirnvodtera adj M> éraa koromra agy nem .-M-kély testi cyruLcs,\'^i\'t i- i-l ".allituti. nt, malin kivo-\' nal-csiWséjfi anra hukizartli hasinál alának kíl«lin3m n.-im-i.ik vi.,i.i uyítrt nnnííi .-r.kiiui, liannn c*mu i latüi módon régi kfth.\'i|fu»u\'nr-t is clveazttittfin. KafflHitz.\'f P. .•«>ri:v, ízúl. Gfltstadt. — Kop<-iHak. Magyar- i artíág) Decoinbjsr hú 3-án xííb\'j. Mepki\'.re.u\'iu. nekem p.xta fmdulattal I *j. font maláta fiími\'-i Chorolá-j •a*t ói nik\'IKiuaL3la_JiQatuiiit küldjön. El kell nmprmüu, li o|iy eíi\'ii kútMtniúnyck kühoüésemot iprn csőkkeü-i
totlik. thcrese T, kisfaludy.--tlo.nsraa. Hjhiu.ui; Auuutl -ii 1S\'VJ Miat:iu n5mu,-l-ki uiluit k .h.ipía-
bea é« pi\'uinuiUkÁrbftu nenv.\'delt, a Jie«írt mnít maláta kÍTonat hasm.il.iia után, im-lvből már kíl :
MeíremM^t ÍKaU^Uem, limét cgy_, ci..(,in(l-..t küMr.,i. gürtler leopafd, g»tdwá,;( udvar-b. r!ö. \'
Uinleíniéiiy.
Egy 1 íj huldbúl álló
szántóföld
Zalaiuegyébeu a buesai határ-bau szabad kézből cl fug aiiatni.
Ö
• ;................_......... .......____________ .
A n-ii>.vk<uiiz.sal tAkarék-píilíár
szokott évi nagygyűlését
1870-ik február *-án. dékdútti 9 érakor Urtandja Ííagy-Kani-zsáu a t.irstiUt liivutulus termeiben, melare a t. cz. részvényes tinik ezvniiL:! tisztiilcltel nie^kivatnak.
7U—2.:i 1. S;
Búvebb tudósítást
Bucsóin
Fisyt\'IltlMlrté^ limilitá n :kvf, Mi li ri f il iilnkii rn wjfnifii névkéivn
utánzá»ru alálu-ki >.eittiit:-ii (alnthatii
»gy-jciauftána valódi csakia F. liuikiiiberg éa J. Wuliaeh urak kereakedéaébtn kiipliaLu
Johann Hoff. ;^.NémediíUlhályné
assztjnybáguál nyerlitítni.
(362)
(3-3)
"Vendéglő haszonbérlet
Tűrje mezővárosában,
hol négy országosváaár ia tartatik a prépostsági kOlsö nagy vendéglő, bor * pálinka tnónW juggul és huaz hold szánta fülddtd pgyÜtt, fuljó év április oJsejétü! bárom évre hu^oRbérlic kiadatik. a Mrieni kívánók felkéretnek, hogy bzáz furint bánalpénzzel ellátva folyó évi frbru«r hó 34-Ík ttupján, délelőtti 9 érakor az urodiUmi irodábaa jelenjenek meg, hul a nyilvános árverés fog- megtartatni.
x^j^^ 1370. Kiss LajoS,
(387—3,2)" " • jüizárkrrniádyió.
Gyógyszer
a foghús folytonos vérzése, csúzos fogfajdalmak és fogkfikepzödés ellen.
IMIliljik. mi „¦,,: Ml,,,.,
m,(tdM Ír ¦U fü*,
irkml.\'-lvi :,r,.i.^r, fel^l
ala.lt k i, elveti
!!!! WICHTIC-FÖfrSPÄRSiME HSUSFRIUENI!!!
Die allgemeine Nachfrage und der starke Absatz von den
k. k. ausseht, priy. automimischen Dampfwaschkesseln
veranlasst« die Fabrik bcbou nach kaum einem jabnfmk den Freuen dieses beliebten Artikels bedeutend herab ZU neftn,und haben diese bedeutend reducirlen Preise vom 15. Janner a. c ab Geltung.
, ; Ipdera Ich dem P_. T. Publicnm für dea bisherigen _, lebhaften Zuspruch heatens danke, gebe ich glciclizcitig dia Versicherung, dabs die geehrten Aufirüge uacb wie vor, in .: der wildesten Weise ausgeführt werden, und- nicht etwa in -Folgender erheblich billfgern Preise eine schlechtere Qualität geliefert wild. :
•»\'rai.Y«*tril-r ilw Fabrlt-... 10 (3tia—:i>-)
: Sode * C5m.jp. CROSSKSHIZSÄ.
...íit.h szsr Allatánonan rí Tan lléi-slion, St.idt. -Itiienergaane Fiiltllmulhatlarí hntáaú iíi caúzo* ?1 kü«r.vó kipynladfr fii^-hú.*, ¦ különíUon in enyr»éfr. Tatamiul fitty it ciudUeií ell fugák UTatrjr liohánycáa okotta kel)rmot Üdcségat i-i ti^rt.1 íiet kiJlcíir.nlii. Srámtalan rlinme ered meny dúü liai.vn>kat. Tlibbi kiizt a kavetkeeB in ;
.Sokfél* gyúepgzer nem vi.lt kípea, folyton víi aoa fogfijdahnaiiiial a a folytonoBan képrödő\' foRkövi végre a sokat dieiürt Aofcthorin-atftjriíot kiícrtím mi-cmiüűlfití a r/lnr-lilú b.ijokat, hanem fopalmnt min dwhánrbSxt kiírta. Ér.lcmuterlnt tehát tnega-ium ama nyüváilo* ilii-aúriítct, s eprsicrsmtnd pqpp bécai fagi gulib líi\'ni-.ntiprnt;\'. fcjticm ki.
k tapaatlalatAÍ ia u-ás Rick "•(TÍ\'si-
írlt, *s bptc(iBÍr;t.\'ini3k «sii Mint f cii-lürtk ¦f Po |ip J. G- pya-. 2) Anatherin-ixiJTi*».*) foifhajuk. kflnnyon vér*ő annak tiptibiaa
inalasi ji
.iz!-t 1-\\la-ztni: ¦ti in.ici al»!» rj-:
A gyűlés tárgyai :
íntpa.
luti bizuttmány vábisztrba. -fi\'.J-ik evi baszti:i firletti intézkedés, án; i t;i^\'.ik"knzül ülnpötabályezferülűf: kilépett ikuak m^váliisztása.
bálvuli iitiáni niudusiuiaáni vntiatkncó india-
ti. A tJikarékprnztár háza ineUftt nyitandó uj utcsa, h a épitese tárgyában tanácskozás éd intézkedés.
— Tóth Lajos m.k.,
ijrnzgaté.
Hirdetiiíóny,
Nagy-Kanizsa városa Törvényszéke mint gyámható-
urr"l rsennrl k\'lzhirrr t.-tetik., !níhí.erltH n«hai Homalka Jnn^fa fli i TWjími.. lmpr«ti;káh<ji; Urtor\'\') n nnríy knn\'iB»ai 2fll. il\' h r, /. a í.lji (ryirtt ilfxX) írtra !>cc»rtlt hasnak (itÍItÍ-íijÁni üladá.m drfn.liiltetvúii, ennek, fupanatnNltaaira foty-i 1.1 \'JíS iU* i !iiviiii*iti«n a t\'Ci\'&ár ekkor b« o«m ÍK<írMta«k iU in.n-tei.k..r rt-Rptl, 9 .Wnkur a hely saiuéro iflirlnU kL izáixli-kan-k nmui hiiiiÁa-lással •rtraittetnek, miiiorint a °/n íETinlKltÁT*l tiund n tiánatpi\'nnscl mairakat bltliaik, eladási fflt.\'t^lok a t őrré ay síékí Irodába m ín dánkor Nagy-KaiiUiáii, IbTl). jau. in.
A városi Törvényszék.
yejry Jin-1 tjknn.vU-
f. i. Aj.rit Mirül a * becaániak egyébiráni me^ckinlhuiök.
(571-3,1 ¦
¦ lyukas \\ májnak kellemes i irai bizonyítja ce
ü fughúíomat, csá-
m*ly nemriak
TISDck li azt illető voa nruak legmele
Wffl* Legrégibb a legjobb hírnévben atto daathap- ea azltmnyogat-ayar.\'\'
% ss O.
papír-, író- éa rajzszerke-ruskedése Pesten, DeákPerenez-utcza Ü. azáin n.. a ,fehér hnjó--hna, ajánlja levélpnpir-készletét a legujnbbazerü
100 db !
It. c
Bár.\'i Blütnau" 1. k.
Kaphatok : Ííarnr-Kaniisin : Belna Jáuef py^gydzerösz, Koflenherg, RaienUM Wajdita\'.!., W.Uisch, Koaiiolhofer 4s tjcbwara A- arak ke-(••kedétóben. Viyía : Tjchrpeh J. Keatthelyen : Sínkor M., VTeiea A. tala-EgeriicgT-ii: Uóó V, pyúpjraEcrcai. Kapronozán : Werli (ryágjazo-t4m.\' Va\'raidQii ; TTalicr Ryó(rystcriJBz. Szent-UyBr,:yíVii -. Nöthi^. 8tl:. ¦aegen : Darncr Kájet íb Stamlioriíky L. gyóiíyaiPréaa araknál. Bzom-balhilyen . Pillicb FercDd EyóKyaaeréaz urnái. Ilatárőrridíki St -Gytir-Ufla: Kiltic E. C. Voa 1 prímbe 11 Meyr ?1 TuaakÁn, é« Gutliaril Tivadar flai: Siíkctfuhírrnr : Lc(rmaim k\'., ¦ Braun J. |0\'ópye=ll\'-íszek Lovas-bárány: Ileialer KJÚp/yszarésE. Kalocaa t Hurváth IC. gvégyttfitv** Kece-kametent Maehlntd cj^ffT^crííz Danaíöldvár : Temmer E- Pakson! Flórián J. gyóríiazoréai. Klirmenden : Horváth J. Knpoaiár: Knhn J.. KOjrl, Dolua jryógynoroaz. Szr^zárd : Nnartca A., llrahsay rryrfjryat\'aréaa. 1 Bonyhádon : \'Krauiolia J. Tolnán : Bohwara M. SsipetTárotl: Barwarth 1 Haján 1 Hiclittaeh Bt. U Horefeld fial, Henoff Ignácx. Fícaett: Zsol-I nay W. ?1 E. Záalt, Sij-okh gyóirysseréaa. \'
Üszők eladása..
¦ 1 \\ovlmarnfA .iir.ndittnnibjin"(UorTÁtbDnzag) Varsód-Mi l%«láa;ira 24 darab 14—20 liónapos nomcafaju Uszük -, f. *ri ftbrair 10-IUtJl kézdro izábad kéiböl liladandók. Ertukuz-ketB a hd;li«li kaaM tiuzlle).
(4»-~9,l)
-Mentsik János.
Fa eladás és-liaszonkér.
Somogjban, Ötviiibca, a torvozetl DombovAr-^akanyi vaautTonahhl-— 4,800 azil caer es 500 ural tölgyfa ár.onnal ot -•Ji^=-_ag}\'lzLil!e-.uUj!gyJ8B7Ji^birtok lakháizal, kerttel sat. -JStö Szt. Mihilytdl tUbb dvro-Wfbu adandó, ,osotlog a fonti— 20O holdon léií! — fival tfirtan hanznalaftal. Értonitdít Ad Chor-nul Ignacz, UrAz,\'EÍwabuthítraMo 765. — Hunviit után pedig Sllin*g-Honduk<!n. (1173—2,1)
nti^ a lr^finon
I frt. 3 ín 60, f, Minagli lűn—11)0 lib 1.
il »iUl
,,-al.flln, ,.|,,.rl,-
10O ,1b L\'iiilp 1;>1 dl.
NÉVJEGYEKKEL
syprel 1 frt 30, 1 frt 50, 1 fr 3o égin f80
iiidcrjyik azinea rjávjegygyel 2 frt CO abh.
oriu\'ktios egy diasea pípboritík in-
itt.
éa 10(í db borit k néi-vel ia cxlnieiTel vagy kflidöbetük-pt\'jilioritijkliiin 1 frt. l.üO, \'J frtig a legfinomabb.
w Látogatójegyek tüstént, elkészülve,
ísinea nyomatba n. tHtnrtr, fénytelen b ria tol papírra 100 dh 50 kr, minden további aor 10 krral tiibb ; alinea bristoIpapírra ÍJO kr,- brillantili papirra 1 frt. őO; kctU\'ín lakpapirra nranynyomattál 1 frt-: ^
Levél-pecséTO\'ekK^i
1000 db arinyuyumntbnii 2 frt r.O kr, a leg6nomabb.paet&TUaa aalnihet Káannló nyomatban 3 frt, ttíbbca aaínll (congretn)* frt.
|f Férfi papir-gallérkák _é9 hajtókák (mansettek)-
1 tiicsat ^iillúrkák ;>;i— 40 kr. ~ 6 pnr maoaettok So-^40 kr.
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi könyvekben.
Hzck kdlitn mogreudclíno ii elvállaltatik ?1 minden kiránt minta morint \'logpyDranbbnn fa Icgjutányoab árirt tikiaiittötnek. ¦
Silutuiry olvállalUtnak"mindőnr5lTköny-T\' ea kStryomdat munkák ia.
Ajánlok továbbá kftiUnséRea iro-, irodai-é». levtipnplrt, lotilborif tokot, aennltollnknt, tolltartókat, raja- .oa iront, irodát-, posta- ea aaineD hfilffy- iiiu\'./n\'tviimit, loljca rajzsEert, tmfeatíket, máitoló-vaiaont ás máaclá papírt, rnJEjmpirt tokurcabou, raáaold-pápot, míaoló-: éá alisórili-tintát, dt-Azca tiiitntartdt, tollkiSat, Wnykép-álhuniot xenétel ia itnetllt üílköl, be-lorvezctt li ótiískákat, |iortein"iinniknt in tevéltlíkákat, VSlámltit miauién áa Iro\'lut it íaknlal merckot un«y válaji»tíkban. Aifgol ín frnnLi-.ia illatsierult, Au do L\'olngnp ón b lo^nomalTb pij>nre-a»p-pflnok. ütntl ón lpjrcíükílypljb mo^eudt-Ji^l* ItifrEontoaabb^o^galoáHrial teljeaittatik. Loválbcli moBrenÜülinek ntnavét mellett, cqomagoTaíSrt ea bílydjrdlj fajehanlO krt hocsáaaám|tván;1oirKyor»bbMlál UjjpontoiibliaD esükPaoftbtnek, Lovfllekot igy búrom rzlin^znl : =-<>(263—24;1»)
-W\'sjilita-Ji\'aMfTíiadft-. J»p-... & nyomdatiilajdonus Nagy-KaniZHnn.
Nagy-Kanizsa 1870. február 19-én.
8. szám.
Kilencgedik évfolyam
Zal -Soiiio(|)i liö/löin
Kiterjedve .
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
"Vegryes tartalmú iiotllajp
a szépirodalom, kereskedelem, Spar,-gitMüsziU, lu\'íloisiiiiy és művészei......kíuiéJiJl
Blegdelenlb::
nlBüen szojnbatoa, «géis s By&kriB maiiéi vagy két l.eu. SjerkésEtdí irudu v* kiadó hivatal:
WAJDITS JÓZSF.F küiij-vk.resked.iiábB».
Hasznos-e a borjukat szoptatni hagyni vagy sem ?
Minden honpolgárnak legelső és elmn-laszthatlan kötelessége, hogy minden olyan dolgot, melyet akár rosznak, akár czélsze-rütlennck tart s amik általánosan szokásba s4olyton.osán üzctnelc szét bontsa-és kimutassa : ím a rosz dolgok egész valósága, s ime itt vannak következményei is! Menynyivel inkább kell erre törekedni a hírlapnak, azt itt nem feszegetem; részemről csak kötelességemet kivánotn teljesíteni, midőn a káros szokásokat ostorozom.
Ilyen káros és rosz szokás az, hogy gazdáink, folduiívesuépünk nagyobb része — a borjukat nem 1 /.,, de néha egész éven, sőt azontúl is szopni hagyják ; meg nem gondolván, hogy ez által ím hasznot sem nyernek valamint a borjú növelésében, ép ugy egyéb tekintetben sem, hanem a tejpazaro-lás által — mikor Pécsett 10=—15 krért mérik itezéjét — még nagyon sokat vesztenek is.
A külföldön, hol mindenben annyira előre haladtak — egy perczig sem engedik a borjut szopni; amint megszületik ez, azonnal elveszik anj\'jaalol, hogy még ne is lássa, így meggazdálkodjak aImésás t! E műtétet (az elvételt) azonban ók is csuk ott tehetik haszonnal, oly teheneknél, melyek első borjukat vetik. — Igaz azon ellenvetés, hogy az állatok ösztönüknél fogva számitnak arra, miszerint élőlényt ellettek, de ez csak számítás és nem tudás; így, ha alélok a borjú mindjárt elvétetik, könnyen elfeledik, még pedig anélkül, hogy a borjú szemeszórét kenyérben megétetnék vele (!)
Borju-elválasztásnál ez általános szo-kás, nemcsak itt, de más.vidékeken is.
_ Ha az első műtét végbement, folyton
lehet praktizálni! — Az elveit borjú beta-kamtik aztán ruhával, pakróczczal, hogy felszáradjon ; azután az anyatej kifejelik és azon czélból adatik a borjúnak, hogy az (a tej) a borjut azon tisztátalanságtói, melyeket anyja méhében el nem bocsájthatott, kitisztítsa, így járnak el a műveltebb gazdik eV a rendszeres-tehenészek, a\'mint ezt itt me-^Tgyénkbcn-egyik tehenészetben (Sveiczerei)
-láttuk és tapasztaltuk.is.
Az elvett borjút azonban..— mit tán
~-sokan gondolják, nem „czucz|ival" nevelik »~fBl,. hanoin szintén a«t az elvit követik, mfi-
¦" szerinta.,legtáplálóbb az anyai tej." Szop-.tatják biz-óit is a borjút,\' de nerirhagy ják
tptatni ! —~a "szoptatásnál meg imigy: . tak elr
\' ?«áefc\'—- természetes frisen fojt tejet j^^^ttíbaVagycsáaébó\'íHtlk, de olyanba, :r. .wSí\'íoIe aTdtora/nyílásaYan;hogy.a>bórjú7 -\'. íszája- belé fér? a csészébe aztán .valaki, akár :ir» gazda^akir a:gazdasszony, - aikcüot bcíe-s-a-tejböl-egy-iíjját4titwtva-a- borjú Szájába adja; a borjú a tejet megérezvén," az ujjat szopni éa a tejet szürcsölni kezdi, i Kezdetben\' — igaz — -nehezen megy
Előfizetési föltételek :
Helyben liáebüi hord ?Mal í» vülékra port in kDldvo * Epéas é»re ; • fl frt. — fcj. Kél évr«t - - S „ — „ ÉvHe^vp.Ire -1 , iO ,
és sok baj van az elöszöri, másodszori kísérletnél — de kitartással legyőzetik ez is és a borjú csakhamar anyira hozzászokik a tej szürcsöl éséhez, hogy már az ujj kitartása is fölöslegessé lesz.
— No ugyan sokat érhet ís cl ezzel az emberl\'hallom innét is,amonnét is elk-r-vetni, —sok a baj, vesződség és semmi vagy kevés a haszon.
Nem ugy áll ez atyámfiai: „aki a garast aem. becsüli, a forintot nem érdemli," tartja a közmondás ; enyit a „kevés4?) haszonra." Hogy pedig semmi, vagy kevés haszon barátnőinek fiz ilyen eljárásból, mindjárt megfogjuk látni, ha közelebbről viz,s-gáljuk azt a módot e tekintetben, amit gazdáink ma széltében követnek, és mindjárt kitűnik, ha e kettót szemközt állítjuk.
A régi gazdálkodás szerént szop ni hagyják a borjút, a meddig ennek tcUzik, ha az anya „leadja" a tejet. Igen ára, de azt nem gondolják meg, hogy, ha az anya le nem adja, vagy a borjú már megelégelte a szopást, hogy a tej a tölgyben mcgzüllik és aztán\'a tölgy kifakad, a borjú pedig, ha csak míg megbetegszik, az a legkevesebb baj! Ismét, és nem ám a „megrontásbpl" ered borjas teheneknél a legtöbb rosz, amit olyan kis veszödséggel, mint fönebb mutattam igen könnyen ellehet kerülni. — Az általam ajánlott módnál pedig elérjük még azt is, hogy a tehén nem szokik ahoz, misze-rént addig nem adja le a tejet, mig a borjút oda nem eresztik, kifejhetjük mind az egész tögyet s nem csak felét, mert a borjúnak anny\'t adhatnak, amennyi épen szükséges ; de más részről még azt is elérjük, hogy lassu tejlevonás által a borja végkép elszokik e szopástól és nem kell őríztetui a tehenét, hogy ki ne vegye a vámot, megvagyunk mentve az „elválasztási bajokétól, a „szeges szij4* felkötést tói\', meg attól, ami nem egyszer történt már meg, hogy az anya ágyon rúgja ilyen instrumentummal felormányózott borjúját. Aztán mig az ilyen szegkoszoru kiszokta sebesíteni a tölgyet és igen gyakran egyéb bajt is okoz. — A borjú további nevelésénél ugy lehet eljárni, hogy a tejet darával, korpával eresztjük; föl és már 2 —3 hetes korában inkább kapjon -ily táplálékot, mint drága tejet.-Ez áftal pedig épen nem ártunk a borjú növelésének, erősödésének, mert a tejet azon tápanyagokkal pótoljuk, a melyeket fönebb elősoroltam, azután megnyerjük azt, hogy\'cgypár hét alatt az anya-. 1 tehén egész tej mennyiségét használhatjuk s nem vagyunk kitéve azon kellemetlenségnek sem, hogy az ilyen, borjú az anyját niog-szopja a legelön ; mert jtj^ííem is ismeri anyjátTalainint az anya borjúját. ^ --De száz szónak isr<cgy a vége, —^.azért ja-valatom is csak\'azpu végződik.: no hagyjuk szopni.a borjút, mert így a tojból sok" .kai több liasznotTTírzunk, s a borjú is azép lesz 1 \' " •
LAD\\ .. .
- ¦_ . • ¦ .\\
V hat buáboB i>rtil«i>rcrL 1-srör 7 Vr. 2 iior 6 ét minden további beiktatásért fj kr BÍUppdij minden «gves beilttatiaórt 30 kr A .Svilt i?rei,-rzy pitit sor t>i*iliLTtóaÍ dija 15 kr
j Hirdetéseket elfogad :
IjNJ-Kialnia: iKlADÓ-IUYATAL.PeslBH: ZKlsbEIl a i Bécs-, Hanoiira-, Berlín-, Majaa-u.-Fmnkfurt- ?r Sasel | ben: HA.\\Sh\\STEIN i VoMLBU. tifVM-. Bar»-, . jj Stattnartban: fjACHSE&TÁUSA. Béssbea.:Oi»l\'El.lk
Népszámlálási eredmény.
Nagy-ííanizsán férfi 5454; nő 5674. Összesen 11,12a. — Kis-Kanizsán férfi 1980; nó 190. Összesen 3U5U. — Sze-petneken férfi 9GD; nó 1U.")7. Ösízesen 2017. — ámniüon férfi 4:H,; no 492. Összesen 9B(J. — Bajcsán fiVn 172; nó 187 Összesen 359. — íVyehúzdn férfi 359: no 35o. Összesen 714. — Mara-A\'srcidiir egyesült Killdtszegen térti 5ti7 ; nő 575. Összesen 1142 lélekszám.
Eszteregnye, Homok-Kumaroni, L.ing-viz, Fűzvölgy.Korpavar, Néuiet-.Szt-Miklus, Übornok, Palin és Lacinak mar e lapban közülve voltak.
ilaijyar-Szírilihdijen férfi 393 ; nó ¦107. Összesen 800. - Bocskait férfi liis, nu lb4. Összesen 332. — B<>rz>nczi\'n íitIí 114; nó 101. ös<ze<en 215. — .S.-cn;-Baíázi\'in férfi 54.3 ; n-i .j.jö. U«ze<en 1 1 oo.
— I\'ulüshefiin féríí 3."t9 ; w> 352. l^-^-\'-i\'ii 711. — Dnzsnakon f,-rri 5u ; nó 52. Őszesen 102. — Aic-\'-rA,\',-,,,, f^rfi 229, uó 231. Összesen 4o\'0. — Farait Knyfn^n férfi 15; nó 20. Ö««scn 35. — üds\'n fOrti ŰÜ7; nő G53. Ű»zestn 1290. — GeUe-Sagettn férfi 178: nó 173. Összesen 351. — Újudvaron férfi ,137: nó 354. Összesen 691. — Kiiim\'in>n férfi 1; [ ; nó
151. Összesen 295. — ,1/.!; ]{ i,k,,>i férfi 22ü ; nó 200. Összesen 42ó. - tt ikú»n-kon férfi 437; nö 45o. összesen íí.s7. Mennyin férfi 379 ; no 314. ()>szo^ra ij!).;.
— UjLibm férfi 211; nu 199. Ö.-z.-eu 410. — NagyJtécséi. férfi 52«; iv. Összesen 1057. — Ku-ü-\'cnén férfi 144; nó 133. Összesen 277. — Csapin térli 209; mi 210. Ö,8ZéS.\'n 419. — .5\';cní-Jakabon férfi 212; nö 183. Összesen 395.
— Sárszegen férfi 98 ; U" 108. Összesen 206. — Alsó-Bahóton férfi 330; nó 361. Összesen 691. — Felsü-Hahóion férfi 476; nó 495. Összesen 971.
Alolirott népszámlálási biztos vidékében összeiratott férfi : 17,940, nő 18,24s, összesen 36,188 lélekszám.
Vallásra nézve Nagy-Kanizsán r. k. 8334; görög 32; evangolicus 11(1; helvét 32; mózeshitü 2614. Összesen 11,128.
Kagy-Kanizsán összeiratott : könnyű csödöí 2 ; nehéz kaocza 10 ; könyü kuncza 143; nehéz herélt 68; kűnyil herélt 233; Csikó 33, összesen 479 lo."
Bika 13 ; tehén 312 ; ökör 142 ; burju
152. Összesen 629 magyar faju.
Bika 6 ijehén 153 ; ökör 10; borjú 95.; mind svajezi..
Bivaltehén 7 darab, -nemesitett birka\' p49 ; kecske 11 y sertvés llllii; méhkas 6 ; szamár 6 darab.
tjagy-Kaiizsán van 972 házban 2,475 lakrész..
I?érfi-notlcn,s!37-5; nSs 1932; özvegy 121 i elvalt 27jLWsen 5454.-íJö hajadon 3171; férjezett 1943 ; özvegy 528 ; elvált 32. Összesen bii »
i Nagy-Kanizsán 105 honvéd létezik, kik a kitett szám összegben nem foglaltatnak. A rendes sorkatonaság létszásuát eddig megtudni nem lehetett.
N.-Kanizsán irni és olvasni tud: férfi 3028 : nó 2132. Összesen 5160. — Egyedül csak olvasni tud: férfi 49; nó 154. Összesen 203.
Nagy-Kanizsán febr, 14. 1870.
PIOMOXD FEItENCZ, népszámlálási biztos.
Tanügy.
Városi gyűlés.
Zala-Erje.-szerj, Uur. V2. ISTű.
\\\'Ar
ti).-.
ink k<-pvisulöi lestüh\'tH nm l\'J-éu :<ni. — Mipzim bsuávi bini ur cl fogról >z.-k\'.,-t. k*j- ,v.-nti, íiwgy Atvtjtíe u : ir-ÍK:/.ii-g>-t, :lihelrlyei
/.ik .:.>;!k ngv vis.\'lh.-n ..1. -ha !i képviaelű lcstiih.it Ot Ulrii->l^:ítj:i, — ti\'luit lit:ig:it jéiika-ntUibit :ij.iri:jri, ;t ?v Li:,j-t uit^ny itottnak\'-ny il v!ini l
Ko/Ii-rly.*,|-i.-,3\'.-r (:il.-ilk.j»itt , üznrui utdn
li tiZOAiitl.tinil Uilgy^ííáinljiiii julttu Volt kiipvi-st-lük mc^k\'-zilti\'-k u liiii;\'u\'skuz,Lst it/ tilé-
j-\'ik (érj M/.!.!:t kózsrgi ügyek füloit, niidűn mir mifiilüti i.\'ir^y ki v.i.t nit\'ritve jfí[ünt«ttü biró ur. Inigy ji.ij;» í;,T_\'L:ly nr Ü nsgt»l a várr.si ta-lii\'--h\'j2 r^v ií;:r.tt <-rki;?rtl, iijdv\'tst a Lu)dcn 11
Ili,
olv:ut;it njlv ai^lt ur. a c!üa!lt.t, h. gór" úli!al uldirva ?sy fuiya
U.ill l\\:ikt;r.jtik, llO_->\', ll íu\\:
;i!liu\'us;ir.i kü?rc([t;?k\'i.ij-.-K:
lé terj mzC, — inidutt üz felit KGuiginnyur Ká-5 hozzá 4UÜ pol-.mjilití lirkcíűtt. moly.-ktíztjtl Ukid:i viaazai-Kiidzérúl mint alkot-In-r tiszteli mimlun polgár ér-ziüíl-c, tij azmtFigv kuvtítcti, h-\'gr a2 űvót ia tisztelőiben larLsúk; ú .1 41M íolyuinodural tefryet ért, hogy a kö=ó<J iskola akarva nem a tárva, vallaát.ila\'aMigot terjedzt, kimondotta
ezt akkor is, mtiimi us-elübtii vflxoshatoaág.a_______
községi isk jkit fiilállitüitü. A/, olemi iskblAnak elsfj czelja a vall tSii^Ág áp.)ln?a, B ezt maga a közösség rendszere gátolja.
Kein iika;ja a maga véleményét esőidre------
cröázakülaijdünU^iiekokiirdéiüuuaazülijk több-" dége auiuly ugy se lott niögkiíwlezVu, indítványozza tehát, hivassi-k egybe ugy népgyűlés,^ tetessek íul ulütte a kórdéa. kózös vafry felekezeti" iskolákat akarnak-öV ^Tutazti3, zaj.J Utanna Arv;iy István ügy ved ur szólott , s alt5adta, hogy miután e tárgy a mai gyitlosro kttüavo nem volt, felöle határozni nem lehet, miaf Csa-ládus üruber ismeri kétszeresen a v:nhiso33Íg értékét, azuubau uoiu hidzi, hogy a kozos íakola mellntt veszélyeztetve lenne. — Akkor, midőa az volt azóban, hogy kozos .iskola álbtassék-e 7 fVd, vagy a felekezeti maradjon meg; 5-h » fe-lokoíetiuk uitíllott nyilatkozott Tulnüi ha meg-kentözík, ií7íiTrtraii" miiTEín nrár-lctczik: akozos"^ [ iskola, az eredményt kívánja bevárni, a varosra^ .-, nézve azrgyüii lenne, e űulogbán elhutuarkodvÜ | intézkedni, a ha az kiváuiatik, névszüreut Bza- * vaziUt követei; h\'vy igazulva legyen kiki, akartn-e a városcu e azógyent vagy aem ? (He-~ lycdlés, elloiimoiidáa.) — Eziitá\'iiApit ur kije=_! lentettej hogy ö sem kívánja rógtun az iskolát;;; fíilforgirtni,-caak a szülökot .o íürgybafi\'theghaU-Ji; gattatrri. — Szóltak IfiegTvniBer-Zsigmond ur.\':; ki hivatkozott a *J78 mlakozára, nktk kflt üt-czdból a közös Í akol árit oly tetemes Gsuqgflt~ adakoztak, h u/.okut az Apát ur tulyatúodáaávál^; i/unibu állította; éa Gráuor Mihály ur, aki ítih " \' "
csutruj ha a vnlláatunitaB olégnugeanok n«n ta-
• tartatnék, n vallital érák számát aiaporittatni
- Utánuk felszólalt Dr. Hérics János ur. Elű-adta, hogy az Apát ur utóbbi nyilatkozatát oly-
-----m-fKLon érti^\'^iogy a Iegkozelobbi éri vizsgálatok eredménye bcvarattassék,";S ezen indítványához részéről is hozzá járul. Azon eszmecsere melyre Apát ur hivatkozik, nem e közöaiskola feUuitaaakor ft képviselőtestületben, haiíélu a megválftMtott közös iskolaazÓk elBŐ ulesebon
: történt; amint akkor Apát ur kifejtettig n-r-o-dalmát; szolú-előndta, hogy ez aggodalmak nv-»ete Hrerént bovalósulni nem fognak. —Saj-1 nálta, hogy az iskolaszék Apát ur tudományát ikewwiUmU, bölcs tapintatát nélküli zaí .\\«.lt kénytelen, do réazérül az iskolaszék üssces tag-
-^„jaival odahatottr-ra ifcép-ftzön^vftdj-hogy a küzöa ¦ iskola a vallástulatiságot terjeszti — tények által igazolva no legyetr.
Az élet viszontagságnikozüttmiídjában volt -tapaaztaJnia, hogy a vallásosságról misem pótol hatja, s hogy az a léleknek épen a legnehezebb pillanatokbun kölcsönöz , isteni eredetéhez néltü orőt.
¦- Kötelességének tartja a-vTTdakknlszemben előadni, hogy a felekezeti iskola mellett a vallás-\'¦ tanításra csak két éra fordíttatott, míg most 3 Ara van nekkszentelvc, a lia cz sem elég, Aput ur hatalmában áll, a segédlelkész urakat annak oktatásával megbízni; s az iskolaszék bizony-nyara tftzend ki\'órákat annak előadására.
Gyakran felbuzdult ós többi keresztény tárta aziiköln szék Huzesvallásu tagjainak val-láiowágán ; nem bib.\'ti, hugy akiket tanitoí^i az iskolaszék hitsorsosaík közül alkalmazom, exen fenséges érzület nélkül volnának.
Éváddal a többi keresztény tanitu *at se —iohai^lt^iprfcá\'megis b^rmeilyitökre Tffana, ugy sem községi sem felekezeti iskolában meg nem állítatnának. — Készéról az iskola gyakori látogatása alkalmával tapasztalta, hogy alapta-lanul vádolják a közös iskolát a vallástalanéig terjesztésével! Zsídó-é keresztény tanító a tan-gyafcatBzer&nesés-tapinUttal b keblükbőr menteit öszínte vallásosság :nl, kapcsolatba hozták a Teremtővel, kí mindnyájunk ntvja. s kinek bfllcseségu mindenekből jótékony nu elősugárzik.
így volt szóló gyo-mekkorában is, s nem emlékszik arra, hogy bármikor elemí tauitúi ily tárgyaknál a szenihároniítágra vonatkoztak volna. — A felekezet? körbe szorítkozó vállá-¦osságot a közös iskola esak a külön vallás-felekezeti órákra "hagy ja fen ; egvébkor azon val-lásowágot terjeszti, nwly keresztény nyel zsidó-val közös, a összekapcsol míndcti embert Istennek földi családjává \\
A vizsgák eredménye legyen a „próbakő,* melyen megbizonyul, az aggodalmak vngv a bizalom felelt-e meg a vallásosságnak? — í*\'el-—hoBta még szóló, hogy a felekezeti iskola visszaállítása esetére — az iskola íentartásí költségei megcsappanni nem fognak^ mórt törvény az, hogy a hol köz.siig iult:kez3t^Jfakolát községi _ vagyonból tart fen, ott aránylag minden fele-ketet iskuUi költségeihaz járulni köteles.
A közös iskola kapocs, mely az embereket egjmashox clsó gyerekkorban hozza közelebb, ¦ ennek áldáaa az egész éhjtro kiterjed, , midjün az.élot gondjai között mindnyájan egy-
máara szorulunk- ............
Elesik a felekezeti iskola visszaállítása mellett ezen eredmény, s csak kulin igeink maradnak meg mai nagy Bábukban.
TARCZA.
Kut a sivatagon.
Hol A sivatag Jetiftílik 8 ríjfri réget méjr sem ér A lithsUruak vunnUn Hol s iiaj) pirDían kel:
- — xII f/j kut ca-nden vla-lim ¦-\' ^87 "l\'tok Miiiijn.il ujjúit
*i * ""EJ piíl?n*t m\'tna itrnvnyal Órai mint" n iirt a. hant.
Ljry v»<I mliM mm«o járva üott i<lu piltcitni U\'r , I^Kít ncinúbpa lifln és il.ir-7. v,i Ajk* káromlúL í»Lr.
, . , Éa a mtnt fpji\'t Inliajljn \' \'-_ -Frjryverfr ¦ eannilrapti, ¦ : Jli neliúr, áloin txuniiirn \'¦h\'JJ.\' ** \'EJ\'-\'MiWiil-láeBJflIen.
______.KllJfZTMliL hfr.n)ol<«t
km Ij(y:keíJi.\'«l ilalát :
nJUff\'i rJKén.tneiiektlIvB ,: Krre menV* ttnaXtiayjk,
y&tt iiornra bí^bU.
^s ¦¦ IiIiMdjI flgvclfi. \'
A törvény hozás a ncvelés-ttgyi törvény nyel az.isko!ák utján akarta nz életbe átrinni a polgári egyenlőséget, a felekezeti b nemzelíségí elí-itcletek rourjaíti^! E törvény alkotói; belátták, ¦hogy a jóhiazeriiü emberek vallásos elfogiütaá-val b neiuzntiaágokS előítéleteivul kell megküzdeni aaokuak, kik a küzöa Iskolát pártolják, s az egyes közsógokro bízták, hogy e tusát mes-•\'\\eik közölt vívják ki nz ellentétes elemek; — ntíliugv a hazaira veszélyessé váljék !
bznló magyar nemzeti szempouLból is a köwvs iskolák mellett van, mert lehetővé teszik erőíb ülésünket azuu fajok fel karolására! — nnlyek mint a zsídó és a keresztény német hozzánk simulnak, — A város többségeit képező íparus usafcüy gyermekeinek jövője, hogy a ^ mindvnnap^éin|zbülC kiTejetrlctte^étgtfÍT5Zigi6^\'T\' j készíttessék — szintén követeli, hogy a reális I tantárgyakat kellőleg felkaroló közös iskola tar-! taásék fen e városban. Bármi legyen- azonban annak idejében, a városi közönség többségének meggyőződése akár Isójí Ferencz, lletéuvi — Kaiser — Handler — Gniner — Szigethy — Hrabovazky — s más igen tisztdlt elvlanuai után rudui — akár másokat fog követni — a többség előtt mert út is alkotmányos érzés hatja át meg fog hajolni. — Kéri, Íiol\'V végzésül kimondassék, mikép e tárgyUai való \' Atározat — és iLleíóleg a vámsi küzunség meg\'.érdezése elütt a tanévi vizsgálatok erc-dnn; nye bevárassék. — Ezen helyesléssel többsi^ir félbeszakított — végig figveleinmd kísért s áta-Unos tetflztís nyilatkuzatok köz -tt buvégzett beszéd uU\\n a határozat ez\'eü iulilvánV\'-rutl értelemben kimondatott.
Fölolvastatott végül Bója Gergely tanfelügyelő nmak 13vele, mt-U-bűü az uj városi elöljáróságot üdvözli — iskoláink felett megelégedését ny.lv;\':iitja, s kijelenti, hogy a tajjiiszult jó eret\'nié\'.iyt a kir. kozokt. uiiuiázteriurr.nak jelentet^; — s retnényünk leli^t, mikép a kérelmezett segélyt luegnverjiik ; végül .íz Uku-lát az elüljáróság gondjaiba ajánló. —Orvén-detes tudomásul,vétetett!
így fulyt leeztMi gyűlés — melyben a k\'izüs-iskola líllun.juek első rohama ihluinus tuersék-l-\'ttel vissz?veretett. Hérics urnnk buraijai gratuláltak nz ugy talpraesett i\'-s mnelkedütt keblíi védt\'lméért ; — mi pedig sajnáljuk, h u g y a v á r u s i polgárság ez é d 1; s gyermeke — hallomás szer ént — iskulaszéki állásáról lemond, a közeiéitől visszavonuls városunkból el is költözik.
A várusL.iskola könyvtárra* ujabban adakoztak JlátorÜ Lajos ur Nagy-Kanizsáról ; Lukács Káruly ur Andrásbidáról. — Fogadják ezen nemes érzelmű adakozó urak nagvbeesü jutalmukon kgszivexb kúízíinetünket. — Ezután is, kik ar. .iskolai könyvtárt-\' nagylelkű ajándékaikkal gazdagítani kegveskednénnk, »z;ve«ked jenek a telajánlott küldeményt az iskolai könyvülrnuk úrhoz intézni. r. I.
Őnagysága a.tanulók korszerű nevelése-/ s a tantárgyakban tatt előmeneteléről bővebben akarván meggyőződni, az osztály egyes tánon-czaihoz a kérdéseket ugy íntézé, liogy úgyszólván : minden tantárgyból fülelt pár tanuló^ kür, Jönöa érdekeltséget .U&ujAtt a beszéd és~érte% íemVgymkorlalok ^áUjfax fl földrajz tani-tása iránt.
A tanulók megvizsgálása után ő nügymVga M.-Szordahély és Böcikii község elöljáróival az építendő tanoda tárgyában hosszas ideig értekezett.
Az iskolaszék-tagjait — melynok egy igen lelkes és buzgó tagja a külhon szánnazáéíu Sachs Arnold ujuépi bérlő ur — feleskettetvéti, ezek valamint a község előljáióit és Üászes la-"LöÍra"UrrvényBzab\'ta;kütelmök hű teljeditésére lelkesítette. Délutáni órákban gumijai tova szó-liták 0 nagysága, körünkből s mondhatjuk szu-rencíésnek érezta magát Slagyar-Szerdahcly község, melvhez — őszintén megvallva — 0 nagv uipasztáitaágu s a tanügyben fáradhatatlan fértiu szólott, minden mondatában tanítás éa buzdítás eírvszerre hangzanak.
A béke angyala kisérje lépteit, terjessze áldást hozó intézkedéseit a megyében, hogy vj-ráguzzanak tanodáink minél számosabban, b igv teljesülhessen a legnagvubb magyar enio mondata: .Magyarország n\'iin volt,hanem leail"
SÁ1UXGEU KÁItnLY.
Levelezés.
Sagyar-Szerdahíly, fvtir. I is:o Egy hónap — ismét örömünnepe volt-tanodánknak. Nagyaágns J}ója Gergely ningvei tanfelügyelő ur a kfW\'g elöljánisápi -Éljen* fogadtatásával délelőtti 1U órakor szerencséiteté látogatása vul.
Ata4-Leadva. »br y\\. irto. Nálunk a vároíi tisztujit;is 1^7\') évre ma tartatul! meg reggeli s órai szent mi=e után. — Az egv begy üli Dagyyz:inui közönséget t. I>er-varies Kálmán városbíró ur ékes szavakkal üdvözöl vén s azon ősi szokásra hivatkozva, melysz-rfni n küz*Vivkbrn n tisztujitáBok minden évben megtartatni szoktak, maga és az összes tisztikar n^vébtu leköaZunt s fwlhivta a közönséget, niisz-ríat választ;Ui j.>g:i^ ul élve pzzel azt tisztelje meg, a kibt-n bizalma öszpun-tosul. -- Megható volt raidűn vántsbiró ur e b.-=:édet illetőleg fülhivást clinoodva i\\ kOz\\>ű-s *g közé vegyült s ott szerényen ltíult. — Után na szót emelt t. Molnár Alajos ügyvéd s városi bizottmányi tag ur kuszuiictí-t ttmodva t. DervariL-s Kálmán urnák eddigi városbírónak n várus ügyében tanúsított ernyedetlen buzgalmáért t\'ví kitartó szorgalmáért s a kozönséguek óhajtását tolmácsolva lulkérto Dervaric-s urat, miszerint miután Alsó Lendva város közönségének szeretetét meg nyerte s bizalmát kiérdemelte a városnak az eddigi, igazságos utoni vezetését továbbra ia vállalja magára. — l tervari es Kálmán ur sokáig lemondása mellett en."-tázott felhozván, mikép ötét a nép öt hegységben j hegy vámbi rajának három hegységben pedig a választót hegyváinbiróság elnökéül kérte fel s ekkép ily bokros teendői mellett teljes lehetetlen a. város bíróságot elvállalnia, — minthogy | azonban a közönség nem tágítva kérésével | eddigi Bzcretett városbirájáthivatalának további j folytatására ostromolta, Uurvarics Kálmán ur e kórelemnek, logfökép n benne heiyheztetett tel \' jes bizalomnak engedve a város bíróságot elfő- j gadta, —~A tnnácana urak is mínd meghagyni- , tak hivatalaikban, kivéve (Joliognnth Ferencz t urat, a lei a pénzügy niinisterium által adóhi- | vatali tisztté noveztetvén ki, helyébe\' Kálivodn \' Sándor ur választatott tanácsossá, — a Iláriuas-
malomj külvároBban volt esküdt Dnívecz helyébe pedig Muaits Imre választatott ,meg ugyanazzá.
S. N.
LMffyeltót], fobr.-14. 1870. Tgérolem folytán Szerkesztő Urcngodel-mévol -ezennel bátorkodom a febr. 9-én tartott tán ez vigal ómról tudósítani. — Mielőtt részletekbe bocsátkoznám illendőnek vétem megemlíteni, hogy az eddigi adakozókon kivül még Baseli Emánuel becsi nagy kereskedő úr, 20 fr. és Itosenbcrg Károly bécsi bankár úr lő írttal voltak kegyesük iskoláinkról inegeiulékczai. A táncz vigal ómra, mint előre látható volt, fényes válogatott társaság gyűlt össze, mely kisded falónk s vidékünk előkelőiből állott. A vigalom 9 órakor vette kezdetét, a a terem zsúfolásig volt telve, ugy hogy a táuezkcdvelö fiatalság szűkebb- korlátok közzé Bzorulni kényszerült. Fényes hölgy koszorú, voltjelen, melyek közül legiukább kitűntek P. G., S. J., és V. J. kisasszonyok. — Folytonos derültségben és kedélyes hangulatban folyt le a vigalom b tartott ki világos -.\'viradtig. A bál jövedelme levonva a kiadásokat, 17l) Irt. 0. é. Végül kötelességünknek tartjuk megemlíteni s köszönetünket kifejezni a rendező bizottmánynak, mely Dr. Selivarcz, J. Wilhelm s Kohn Sam. urakból állott, kik nekünk ezen élvezetes estét szerzek.
VERITAS.
BellatiHOX, labr. li. 1870.
Sajnálva kell az embernek bevallania, hogy vidékünk oly árva, oly elhagyott a,fiatal* eágra nézve,hogy a folyó hó 10-én tartott táncz-vignlom alig állolt 20 nőből bdff számítva a korosabbakat is, s kevéssel tübli^ferfiből, — az igaz, hogy sokakat a délutánÍTösz idő, másokat pedig a Murán való átjövet ugy szólván,lohetet-l-msége tartott vissza, ugy annyira, hogy esak is a liL-lybeUek és nagyon kevés idegen jelen-heti-k. meg.
MÍ a táuczrendei illeti, mindjárt az ekö népest kevés tánrzos miatt át kellolt ugorni, míg nz fezt megelőző táuczuk csak is a jelenvolt izraelita fiatalság által tánezoltatlak, míg végre mesküzdtiik valamennyien a lánczoláat, ekkor a mulatság éjfélig nagyon jól folyt mit leginkább Steinbeek Józscfiié asszonyság—- nyájas, leereszkedő egy szívva, fesztelen tánwxlgáaa és helyes táncza ;Utal idézett elő, ugy, hogy méltán és büszkén nevezhetjük ki bál anyánknak. Ezenkívül a figyelmet leginkább kiérdemelték Simon Karolina és Tóth Ilka kisasszonyok, ízléses öltözékük, udvarias és 111 öveit társalgásuk nem kevésbé cainosságuk által.
A zenészek kik mindnyájan Murkovita János helybeli tanitóur növendékei b vidékünk rend lakosai mind a fnró mind pedig a vonó műszereken szép jártasságot tanúsítottak.
A mulatság reggi 2 óráig tartott a midőn mindnyájaiig a vendéglőst kivéve, megelégedetten oszolni kezdtünk.
GYÁSZLOVAG.
„ElUnkadUn, eltikkad tan A furrá-bns úrtenek, f\'dvösteirg fcILuíogtak Eíi*r f*jriii(rjucn 11 vieek^
-Ka a [váima mcghAJolvn, llejtfílmi-scn iiiirnl kcxil. Teriiéire lpbonilvá, A ki m«f*értlictaé eit,
,.Itt pihentek, ajkuk enyhült A forrásnak gyönpyein
jiár rnepp mint rúr.ann * liarniat Volt a (rjF«rmtth ajknhi.
,8 tovább mentek, elvonultak\' Hciti-knjiVfl nzüntflün, Nviimniklinn arany frnyUlt A .imcí liotnok fellegen, <
Ál.tntt leljen itt n pílma « AMutt o kul^Ei-UiiffVB-itt. Mi\'V tícyítiir n stviit cfljlláilnnk M<\'t,\'i>iivliít*rkinjüt;"-
Így vírpíú n Sornpli n nkknr A liarnmJA úlirodott, t Nem vnlt cankegy báránv felhíl, Mely feletto lolicpott
„Oli ne aliljad Itt o f.urrf-t-9f.&\\ (¦•- t\'-nlrn Imiit lotfott, tiim Al.l,c fit m«ly uiklk ICtiyliit^ lírjiynt ailolt
j.Mfp vnn-eJiely ugyls-Aldva,
-j«?i«íü*^iaLL*ffilaltt--"-
"Egy liüntlst nitglArltott," f
MÁJTHÉNYI fc\'I.ÓBA.
Lafitte Chamans lovag,
elbeszélés Rusa Kálmántól.
(Folytatás.)
Bizodalmas közeledéssel foglaltak helyet, egy mohos szikla darabon.
— Bájos hölgy, — szólalt meg Alfons, elrejtve parancsoló hangját, — a véletlen, — vagy az én lovngiutlnnBágom, — a mint veaz-Bzük, összehozott bennünket, és meglehet hogy ez első találkozás, egyúttal utolsó is leend. E bizonytalanságiján, mielőtt vakmerő tettemért bocsánatát kérném, engedje megtudnom nevét, hogy a távolban is legyon valami talizmánom, [ a mi megvéd -a-hnrezbnn, vignsztatu békében, é.s fényes kaput nyit álomlátásaimnak.
A leány szerelmesen pillantott fol u sólyom ornyök alól, mint harmatos láthatáron kelő nap arnnyzd" sugara. .
— Madger Livin, — felelt, alig hallhatólag.
— Lívia"! Lívia ! -— Oh had halljam még oszét, ozongzutés novot, mely kisded koromtól fogva lolkornlioz\'fQrrott,^ flBomoru urrilókuivül.
. —— Nékem in volt ogy_ kis leány teutvérom, azt íh Líviának hívták, iájmadt-hnlaváiiy vult-Hzogény, do szemei feketék, ragyogók, ÍJeastílni 1 som tudott, még a kis ártatlan, caak dödögött _J érthotution hangokat, és én azokat oly jó izüon j el Bzoktnm hallgatni, AJfons areza mind inkább 1 j ttlboru\'t, a niint szavait végzé. I
. A.üljdalmaB szuvak átTárták Líviát; és kél,! j koűycBoppot idéztek Bzomoire. j
— \'tí hova lett testvérje ? kérdé részvéttel. A komor ifjú Bzolin akart, de csak liamar
keserűen rázta fejét.
— Nem, nem. Hagyjuk eltemetve lenni a multat, a hegedő sebet Iclazakgatja az, és fájdalmat- okoz. Az élet úgyis tele van tövissel, minek keressük azokat még magunk R
A lehangolt leány nem merto többé kérdezni. Elmélázva nézte előtte a\'kopár földet.
A beállt Iiallgatagöágüt távolabbi,— majd közelebbi — kiállások-szakították meg.
Livia ösztönszerűleg ugrott fel, ugy tetszett neki mintha az tVnuvét kiabálnák. Hirtelun a merengő lovaghoz fordult.
— Es az ön nevoJ "
— Hová akar\'menni ity gyorsan, — kérdé inkább mint felült Alions, mialatt a leány epedő arczára bámult,
Livía, Livia, — hallatszott-most milr nom valami távol.
--Hallja, Dogüiu "kure.-iiiuk. nieunem koíl,
bizonyai apám lett rosH/.ul.
IÍü Alfons...nom uk^rí,i hallani. Utáuna nyúlt, átkarolta" karűu der.-.kát, 0« oda vonta maga, mellé.
— Kíváncsi—ün nrf», miként hívnak, ongotu ? ).
— -^gl"1* Itérum bocaásson, mindjárt itt lopnék buunüuket. %
Do az nem Ineflátutta ol míg.
— Éa nom fojjja el\'felejtoití koha P(
— Sol.al HoVl
JJrtWitet a „Zala-Somogyi KfalBny" 1870. évi 8 Ik számához.
Heti szemle.
Mreir 18.., 1870. (Bfi.) Poral-Slmába az-iijonczoknt megmerik, klizabadnMlkor szinte b a auljt üssze-hinoautjak. — Ersekujvárott katona gnrdzddl-bodok «jjel "Shh polgárt legyilkoltak. — szann Tsíná* Buerkoftz^BévjJ .Szépirodalmi Közlönyu jx^jelenéeö van kilátásba helyezve. — A pirog banknótákst egy ideig még beváltják a pénzügyi í&m&iti*S&* székhelyein. — Pozsony tom a választási törvényben kitett „egyseged" alatt nők is értetendőknek jelentetett ki. PécBett pedig az iskolaszékhe választási joggal a nő tanítókat íb felruházták. — Bdm szobrára eddig 8400 ft gyulr össze. — Horváth Boldizsár ma--kacs torokbajban szenved. — Tatán <ápen két annyi a BÖkszáma mint a férüaké ! — Hir szerint Gpfove közlekedési rfiinister lesz, holyébe B. Uánffi Albert emlegetik. — A múnkácsvári fegyházat honvédlakházává rendelte n kormány. — A herczegprimás édes anyja 87 éves borában Székesfehérvárott meghalt e hé 11 -én.
— Gráezban ez óv 6azéu nemzetközi gazdáazati szállítás\' rendeztetik. — Bécsben pedig 1Ö73-ban világkiállítás lesz a Práter terén ; az összea költség 6 milió frtra számíttatik. — A haza bocsátandó katonák elübb megvizsgáltatnak nincs-e ragályos betegségük b csak kigyógyulásuk esetiben bocsáttatnak haza. — Lónyay 20—24 rniliónyi sorsjegy kölcsön létrehozásán fárado-zrki raely összeg-Budapest épitéséreiorditljitnék.
— A gozsikló próbái már folynak. —Az országgyűlési napló szerkesztését Gregnss Ágost vhiz-sealéptévol Nagy Iván veszi át.
Hirek.
— A záká ny-z ágra bi vasútvonalon f. évi febr. 10-tól fogva a 3 ?8 4 számú vegyes vonatok a IV waggön osztály ban. is szállítanak utasokat ménfőiden kint 20 krjávaL
—¦ Somogy megye hizottmáuyi közgyűlésén Junker Gusztáv éa Tapp Sándor esküdtekké választattak.
—Kel ed-he tl e nkövetünk Sümeghy Ferencz ügyetlen fia Kálmán a napokban y torokbajban meghalt. A aaéptehctségil ifjú Sopronban volt nevelőintézetben, honnan a mélyen sújtott édes anya elhoxá s atyja mellé temelteté. Valóban nagy lelki erő kell a nemes hölgynek hogy ogy év alatt szeretett férjét s egyetlen fiát eltemetni bírja. Vigasztalnék a bosszasb g nemest) örömre érdemes jó anyát, de ily csapások mellett lehetetlen áxt meg is ki sértenünk.
— tre tenyér ¦! 1 értesíttetünk; hogy a febr. 12-én megtartott tánczvigalomban a roaz-idÖ miatt közép számú vendégkoszoru jelent meg; a rendezSk mindent elkövettük, hogy a bál díszesen s minden, igényt kielcgitóleg léts-sifesfték. A raggi 6 óráig tartott tánczvigalom-ban tánezrendezóül Lakatos Sándor hivatott meg, ki enembeni szakképzettig,- és Ügyessége által tetszést aratott. A terem csinosítása Mágly Sáador vendéglős ur dicséretére válik. Hálki* rÜynót nem nevezhetünk, mert mindannvi hölgy az volt. Az egyszerű, do ízléses öltözékek cftak emelték bájos szépségüket. N.
• A délzaíái takarék péortár 400 részvé-
nyére "^ffiTnap, 1\'íWn délig már 600-ön leiül jelentkeztek.
— Bún Samu nagy-kan inai tanító ur a .Korona" vendégfogadóban működű Neu-i A Comp előadását személyes meggyőző-
dése után következőleg írja le : Fellépett valami simára borotvált hosszú szájú ember és valamit hangicsált elég „fád" \'"módon. Aztán Neumann úr jött,\'és legalább a mi a komikat illeti némileg kárpótolt. De nem sokáig tartott, megint nz előbbi föllép\'ett és valami kost\'t jo nit \'u Kopfu czimÜ csapszék dal kezdett, mit elég undorral hallottam. A dal pedig azon be-iojezése_ koronázta, melyben elbeszéli, mint egykor-egy loány szeretőjét a mezőre követi és ez egy puazit kérve tőle. Eleinte azt megtagadni látszott; mi mán pedig egy gabnafoldhöz vezette, végre engedett, és a mi azután következett, mert „\'s kost jo nit \'n kopf!" — A nép egyré-sze természetesen tapsolt, nevetett és azt hallván vérem nrczomhn szölídelt nem tudva, kín , boszonkodjam inkább : ilv tömegen vagy ily \' komédiánson. Megnvu^tatásomra egy-két jobb izlésÜ közönség által foglalt asztal mellől szisze-gést io hallattam, mit aztán erőmből támogattam. — Igenis, valóban elpirultam, mert fiatal leányok, sőt iskolás gyermekek is nagy részben voltak a hallgatók közt, még pedig édes atyjok vagy anyjok őrző (?) vezetése alatt. Akkor* Ule-dclmet, erkölcsöt tanítson atanité az iskolában! akkor panaszkodnak il v síülók gyermekeik ruaz erkölcse fölött! csodálkoznak, mikor ezek más olyanokról tudnak, a mikről ók még suk években Bum álmodtak! — Ti szülők, kik gyerm..-keitek neveléséről igv gondoskodtak ezentúl ne panaszkodjatok ezeknek romlottsága végeit,hanem magatokban, gondulatTanságíoKban keressétek ennek okát! — Én pedig — tanultam tájdalommai bizonyítva láttam, hogy a ház sokszor ogy pillanat alatt ront, a mit az iskok éjfjjk-alaugundoa kmrad ¦ftpit; de é mellett két régi meggyőződésem nyert tápot, hogy L i. a helyes népnevelési időközönkénti népszerű ne-vclészeti ingyen előadások a szülők ?3 általában a nevelés barátjai száraára, valamiül népirodalmunk és népdalaink nemesbítése és szaporítása által elősegíteni kell.
— Lakatos Károly úrtól következő korszerű felhívást vettünk: Tudva ran a vadászat kedvelő L közönség előtt, h^gy február hú 8-dikától kezdve minden nagy és kiB r">tt a szűrnie* vadra (ragadozókon kívüli a vadászat megszűnt s vadászati törvényeink szigorn^u tiltják ezen idényentuli vadászatot,daczára mind ezek\' nek némely helyen még must is vadászatokat rendeznek s az illetők a lövött vadakat kocsiszám a piarezon áruitatják. Legközelebb volt alkalma a nagykanizsai közöpségnek a piaczan egész kocsi nyulat szemlélhetni, s a vevők kapván az olcsóan megszerezhető pecsenyén czet-halkéut nyelik-veszik n vadat,de nemfjondolják meg, hogy a most lőtt nyul büzöa és izitlen, s az egészségre kártékonyán hat. Fölkérjük teh.it a városi kapitányságot, szíveskedjék hntivásá-rok alkalmával a piachelyiségéro néhány hajdút kiküldeni és ázott találandó vadakat elkobozván, az illető árusokat vadászati törvényeink értelmében szigontan megbüntetni.
— A szentlórinczi, Bzigctvári és darányi vasuttávirdai állomások a magány táviratok kezelé+éro felhatalmaztattakr-^-
— Komolyan felhívjuk a nagykanizsai posta t Irivalainukrit, hogy mind az egyszerű mind a vuvényes, különösen a pénzes leveleket a czimzottnek kézbesítsék. Kellemetlenségeink vannak azon eseményekkel, hogy a lapunknak szóld pénzes lavelok a szinte N,-Kanizaán megje-
| ledő „Somogy* kiadd hivatalába adatnak, t
i Viszont. Lapjaink rendetlenül járnak, levelein-1 kot a kávéház asztaláról hozzák meg. Ily rendetlenség okozta s rosszul kézbesített levelek miatt bírói törvényes intézkedés vétetik igénybe. Alkalmilag megjegyezzük, hogy a nem jól czim-zett levelek tartassanak inj^^^vissBa s felbontásuk az itteni lapok BM&pRtóséget közbejöttével bármelyik poatahívatalDDk előtt történjék megi 8 igy a kellemetlun b gyanúsító kifakadá-Boknak eleje vétetik, mint ezt a „Somogy" ré-széről Vőneky Lajos ur személyes közbejöttével legközelebb tapasztaltuk.
— * Szt. Gotthárd szomszédságában levő istvánfalvi lakos Hodics-János, ki fenyves madarak fogdozásárol volt ismeretes, a mult hét egyik napján madarász-gunyhója mellett
„össze égve halvataláltatott. Az orvosi vizsgálat folytán kiderült, hogy az előbb agyonlövetett és azután lett megégetve. Ezen borzasztó orgyilkosság elkövetésének gyanújával a már letartóztatott Doncsecs István szabadságos katona, és ezzel szerelmi viszonyban levő Hodics Jánosna — a meggyilkoltnak neje — vannak terhelve, és a mint a megindított vizsgálatból már" kő vetkeztetni lehet, valószínűleg májuk is tog bizonyulni.
— * A Sé n y i család nagyunyomi kaaté lyában folyó hó 12-én egy szobaleány a vigyáz-talanságnak áldozatja letL Ugyan is reergel a szobában gyertyát gyújtván, a könnyelműen e-hajiioit is. még égő gyafadarabot egy nyilt edényben volt borszeszbe találta dobni, mi azonnal lobbot vetett; — a megijedt nő, midőn azt elakarta oltani, szeleskédesében ruhájára öntött néhány égő cséppel, melynek következtében ő U meggyuladva ftttáanak eredt és segítségért kiabált, de mife a segitség megérkezett már akkor egészen össze égett, — azon nap estéli 6 ura tájban meg ia halt.
—Curio9ii.ni.A a. é. közönségnek tisztelettel tudomásul adatik., hogy raindentéle női- cs férfi ruhaneműk készítéseit a legjobb minták szerint, és azoknak megrendeléseit a legpontosabb és leggyorsabb kiszolgál tatás melleit — elfogad é* ti\'kélesit Nagy Kanizsán felső templom tér Theodrovits ház 10-ik Bzám .Mennyasszony a magyar mágnáshoz\' cziraü boltba az alólirt. Kegyes pártfogásukba ajánlja magát Hegedűs IstTán és 6a, szabóság! rajz-tanitó, szabómester. Nők szabói tanításra fogadtatnak.
— Pigmond Ferencz tevékeny s a közügyek terén oly lankad hatlanbuzgalmupol-gartársunkat a pénzügyministerium Losonczra nevezte ki sótárnokká s igy körünkből eltávozik,mit sajnálunk ugyan,de vigasztal bennünket azon tudat, hogy hazánk minden részében síítk-Bég van minél több ügybuzgalmas férfiakra.
— Ctáktornyán,L hú lWn a megyei tanfelügrcluséghez Tallíán Ede megy. iskolata-nácxos ur által intézett távsürgöny szerint, a polgári Ukola megalapít la totL Est reméltük s vártuk is Csúictornya derék polgáraitól.
_- Helyreigazítás. Mult lapunk tanügyi rovatában közlött jegyzőkönyvből tévedésből kímarudt Muraközből: Baanica Tamás, Horváth János és Szinkó LiberiuH tanhó urak neve.
— A perlaki fiatalság febr. 24-ón a perlaki casino helyiségóbon zártkörű, táncz-koszorút rendez, melynél a tiszta jövedelem a Pesten felállítandó honvédrokkantaU menháza
alaptókéje nevelésére íúrdittsTtk, Belépii díj egy személyre 1 frt. Óhajtjuk, hogy mtm\'l látogatót"
{ tabb legyen s a vidék basafias érzésű közönségétől bizton hisszük, miszerint a nemes czél
, minél sikeresb előmozdítására kiulhetőleg
| hatni fognak.
I — Ugyancsak febc- 24-én a caurgói j uradalmi fiatalság szigetvári zenészek közre-I működésével jótékonjcsélu fénye* tánczvigal-; mat rendez. Felhívjuk a közönség figyelmét a t minél számosabb megjelenéare^
— Hint halljuk Sopronmogyében e^y-" medvetánezotfató s neje a dörmögő tánosos k>-séretében haladván az orizágáton a modvs szájabroncsa véletlenül lepattant, a felébtedvén benne a szabadulás vágya; a egyúttal boflzut állva a Bzenvadett kínzásokért, két útitársára . rohant sőket össze tépvén,megoldotta a kereket; hasonl6 eset. fordult elő állítólagTeüpreíntSB--gyében is, hol azonban á tulajdonos vasas botjával fentartá tekintélyét a medve ellenében, de ez megszaladváu az uton szemközt jövő két\' asszonyt tépett össze. Valóban helyeten cselekednék a kormány, ha a medvntánczoltatást, b
a vele vaíó kóborlást betiltaná, s igy a fentjel-sett sajnos eseteknek elejét venné.
— Vislendvay István éa családja szomorodott Bziwel jelentik forrón szeretett édes atyjoknak Vizlendvay Józsefnek élete 65 -dik évében, négy heti súlyos betegség következtében történt, gyászos kimúltál. Hűlt tetemei folyó évi február hó 16-án délután 3 órakor n nagykanizsai sírkertbe tátották örök nyugalomra. Áldás lebegjen a szeretett atya hamvain !
— A zalaegerszegi közös iskolai asztályokunn n?, ISíi"/,, tanév 1-sö félében a nyilvános vizsgálatok a következő rendben tar? tatnak meg. Fiuknál február hó 2l-én délelőtt a 6-ík délután az á-dik osztályban. Február 22 -én délelőtt a 4-ik, délután a 3-ík osztályban. Február 2."I-án a 2-ik, délután az I-bő osztályban. Február 24-én reggel sz I-só párhuzamos osztályban. Február 24 én délután a 3-ik leányosztályban. Február 2f>-én reggel a II-ik délután az 1-aő leányosztályban. Minden szülő és érdekelt tanügybarát meghivatik.
— Dr. Hérics János a k\'izös iskolánk egyik legnagyobb bajnoka, ki a tanügy oltárára már több áldozatot nyújtott, a zalaegerszegi közösiskola vizsgálatainak megállapítása alkalmával ó frtot a vizsgálaton magukat legkitünto-tőbb tanulók közti kiosztás végett. — Ileményl-jük, hogy e nemes példát többen is követundík
— A nkanizsai dalárda által febr. 26-kán rendezendő hangverseny érdekes müsoro-sattal szervesteték, után na bál lesz: a tiszta jövedelem a honvédmenház javára szenteltetvén ajánljuk méltó pártfogásba b minél számosb megjelenésre hívjuk fel a közönséget.
— A szom ba the 1 y i megyés Püspök.; egy kath. népgyűlésen a kötöa iskolák ellen határozottan kikelt,
— Sopronban a tornászától ezerén felül gyakorolják a növendék ifjúság köréből.
Hirdetmény.
Az osztrák-magynr kelctázsiai expe-ditionak Cbina és Japánban léte alkralmával Shanghaiban osztrák-magyar áruniintikból
— ígérje meg lolküamoretcro.
— Ut7 Isten vele szép Lívia, nem tartóz-^atom tovább, de jól migjegyezzo ám, hogy
1 1809-ík évi maxt. 2-án Esmenard Alfons mar-•l&issal a franczia. lovastisxttel e helyen ttfsUkOflstt.
— Esmenard Alfons, — rebege a szabadra ¦nastett leány, ki alig tudott lábain állani, as ifja forrd Ölelése annyira lázba hozta minden tagját.
¦ — Megálljon még egy szóra. Holnap Ilyenkor irlrtesxek az-erdő szélben, ha beszélni-ohajt Telem, a legnagyobb tölgy alatt megtalál.
Livi* nem tudott válaszolni, hangja ela-„.W csak bodros kis fejével intett istenhozzá-dot; mikor a lovag feketéjére -felsegítette, az-tta elvágUtoU a keresd hangok irányában.
Kanenard mozdalaÜan.üeIytélben, mohó teltintattel Uaérte, még élnem Ukarák előle a Jotnbosodó-bokrok, és csak akkor sietett una-kapálodsd lovához, midőn a másiknak dübörgéséé ejoyelte a rengeteg.
Hanem ^ost merre térjen? — A nyilas, iHtíyen ldalg látott, alig észrevehető, de a a*nnyb-b kiviheti temérdek ágokra szakad, el, a valódi Ó*veoytkitaUlni(a helylyel Umeret-Jwnel nem lehet Talánya szürke jobban tudja ¦unt én, esamélkedett -magában, és- rá vetve magit, neki eratald ftst, (etszése szerint - A figyelő állat nem tévesztette\'ól az utat Attmt a n»p bueeuani szállt és bevonta a Ujat jírf* ¦¦\'V1\' B*ía7"B*vel/ ai erdőből ki vitte ¦*<Hjár,.nilropedig* Iflgküzelflbbi falu Mt ha-
rang Bzavát, az elhagyott avar felet azétterité a bbcIIő, már a táborban is voltak.
A fogadást álló tisztek, — alkonyatkor — már aggódni kezdtek Alfonsnak hosszas elmaradása miatt, azt. gondolták talán elbódult az ismeretlen vidéken, és\' nem fogja tájékozni tudni magát Embereket küldöttek után na, még maguk egy tiszti sátor előtt, leterített pakróezokra heveredtek.
— Jd estét, — szólalt meg közelükben Esmenard főhadnagy.
Az ismeretes hangokra, felugráltak.
— Hol voltál? — Láttad o? — Beszéltól-e vele? -JSlért&e~a szürke? és több ily kérdéssel Umadák meg.
^Várjátok meg egymást, hlaz egyBzerre annyinak nem felelhetek! kiáltott közbe.
A kiáltásnak lett sikere, mindannyian elhallgattak, ós lestek a szót a marquis ajka.írój
— Nohájt ha tudni akarjátok, elmondom, hogyan szedett rá ** az ördöngös leány.
— Halljuk 1.
— Az erdőig annyira meghagyta magát kfeeltteni, hogy kétségem sem lehetett többé, menekül heteséről, a tizennyolcz ezer frankot már mbembeq képzelem. De mikor már becsalt maga után az erdőbe, mintha kicserélték volna, alatta _aJ|cri^ ugy röpült sídre és hagyott el messze. Én saégyenletembcn nem tudtam viatDS, vonulni, a mennyire lehetett követtem. Ismét be várt vagy. tis ölnyire, ismét elhagy-ott, és ea \\gy ment-folytonosan/ a sslirkéröl szakadt a tajték, fuláaa lassúdott, még as a másik, az a fjkctö, mindig joboan ugrált;, tánexolt, hencaa-géaaivel bóazontrrtii látszott ai ia. Kgycaerrer
eláltszám, Bzemem, amint egy ízben lekaptam | az örddngős nőről tekintstemet, és egy fekete | dkorbéli várat láttam előttem, minden ablak nélkül. De ez még mind semmi, hanem mikor kifordult egyik mohos fak — mint sarkain a kapu —"és a nyitott részen bevágtatott leány után visszament helyére, majdnem kdbálvány-nyá változtam.
— Ab! Oh! kiáltottak fel a hallgatók, cBudálkozáaukban.
— Az bizon, ugy volt, — folytatá legkisebb g amis arczkifejezéa nélkül. — Ott hagyott a faképnél szépen, és még hozzá benn oly iszonyatos nevetés lámadott, hogy szerettem volna a föld alá sülyedni.
"Esmenard marquis igon jó rögtönző volt, a valótlannak árnyéklnta nélkül tudott hazudni.
_No te ugyan megjártad, — mOndá a
ki* hadnagy, nevetve. .
_ Jleg b\\w, de legjobban akkor, mikor
haza akartam jönni, ncra tudtam hol- vagyok. Jobbra íb erdő, balra is erdő, elől ts erdd, hátul ii erdő, merre menjek hrgy el ne tévedjek, szerencsére a szürke okosabb vnlt nálamnál, az saépen ide fízüKtt, b most itt vagyok.
— Átkozott fészkeik lehetnek ezeknek a magyaroknak, ki gondolna fel ilyesmit felőlük,
— jegyaó meg a potrohos kapitány.
— Ki dlled-o még a harmadik próbát ía,
— veid oda egy züllött főhadnagy, fci ázinte felütött, és léste a három eatfírankoU ,
_j^lja ki a ... Mit w rawdok, bolondá
WbWnemtea«iiTniágam. Itt atn^ediei q****E>
vigyétek, osztozzatok rajta, — vilasrola Alfbhé f és eléjSk dobta tömött pénz tárcsáját.
—Jíemdeigazam volt? dicsekedett a kis hadnagy, bÜBskón. ~~
— Tied a dicsőség. Azonban fink jd éjszakát, elfáradt és törődött testem nyugalomra vá-:: gyik, ~ monda Esmenard, bádgyatlan, és tet-Utett justosággal lépegetett sátora felé.
Éjfél is elmúlt mir, Alfons még mindig^ forgolódott helyén, nem tudott elaludni. Fogta f köpenyét és kiment a sátor felé, egy kard mellé leült, hozzá vetette hátát, és bála nézett a téli holdba, mi ugy függött a láthatár felett mint: óriási izzó koszorú. Váljon mit gondolható ttokkor ? — Talán ábránd volt csapén, talán vágy,\' talán szerelem, mi az elmerült .ifjú gondolatainak fonalát vezette, vagy csak a lázas agy -egy-í szerű phantaaiája, melyet a nyughatatlan lélek; szorított oda, —¦ ki- tudná eltalálni. — A távol-i ban egy csillag lecsiűadt-an-dgrdi, fényes vonalt\' húzott maga uíáirmikor le esett Alfons akarat--lanitl titánná nézett á szép égi tüneménynek." és nagy ott sóhajtott a. mint az elenyészett, Toljon mit érezhetett ekkor ?
A csendes lég ölén átsuhant szellő egy szorosak elsunnyasztá a kard mellett, a kemény földön. A mit élnem ért a kényelmes sátor páka\' fekhelyén, ahos eljutott a szabad tscméiszjt .tájjji templomának függd ive alatt «• negnyU*R>: lelki szemei előtt, ábránd világának tündLv menyartzigs.
(Folyt ksvsth«>.k,) .
l-KUli.tiBi\'oniloztctott, mely általános részvétben résiestUt, ugy, hogy jafaslatba hozatott, miszerint hasonló áruminták Hongkong részére is küldessenek a shanghaL&s japáni gyüjtcmínyck pedig kiegíszitessenck.
A soproni kereskedelmi és iparkamara tehát felhívja mind azon iparosakát, kik áru mintákat a nevezett helyre szállítani kiván-naky hogy ohbélí szándékukat nála a kiálli-tAndú.tár^yak-nicgiievozéso é& egyúttal t-zek térfogatának és súlyának kitétele mellett, legkésőbb f. é. raartius hó 2Ü-ig bejelenteni szíveskedjenek.
¦ A soproni kereskedelmi és iparkamara . 1870. évi február hó 12-én.
— 0. A. MAsnoiufl tudósításait U síivaaca vescsűk. _Sx. N. AkQnjTkimatatáfi Bi.!cf«hf>1i Vis.-s íjru-rjti-I
titan\'tftrtSidiet mag. Fugaild őszinte rcitvítüuki-t I
— A^opnim kereskedelmi a ipar kamara i. cltiok-oígétwk. Ktiiíigyot érduklö kDaU-múiiyoit miudi-ukor írivéien vcnzük a azúrt kíJaliíniOnydijt mami tanunk iaiáfiatian-nt),- volna.
—- Hátiyn-OraTieaiira. Megjait. Cdvltsr.ljük.
— W. J. LcltoteÜaukflEHluii különben mi* alakban már aaukaaor elmondat t>t .
— V. M. Ide ia oda u ké-itt^-rl * minden <üj nilkttl inpgkaldrsttflk. ViaionüdíGzlrt !
— 8a. f. jötB szamunkra maradi, uiert e számra a rovat betöltve toIí,
. A. iBeioúW ktres-ti aJo ügyében irt ciikktrt
kDazüncticI vrtttlk, sajnáljuk, hogy e számban már nem búzhattak. Jnv5rc okvi-tlrti !
„ Hely szűke miatt egy jó karban levő zongora és flsharmonika jutányos áron efadatik. Bővebben értesülhetni Wajdits József tudakozó intézetében.
Válasz R M. urnák.
A .fcjwnogy" uziniü lap f. eVi G-ik bzií--niábarr -tisztátlan íijak\'kal\' ezáfolgatja 1J. M. ur il^Z.-S. Közlíiny- :>-dik számában megjelent csurgói bálról szóló részletes tudüsitást. Nem -vagyok barátja a jogtalan\' felszólamlásuknak, s nem osztom azuk helytelen\'nézetét, kik ar itéazet sokrétű ^köpenyébe illetéktelenül burkolódzva, lesik a martalékot — ínelyet kiki g^dolaUunak iienl éprn P7 * iny-ük^szeHott--— kifejezésében tolmácsol, mit mohó kapzsi-sággai fölkapván, életlen körmökkeli bonczol-gatásdbrtn találják kedvüket. De ott, hol a finomabb müvei t^íg, a szeplőtelen tisztaság ki-vánja, hol a íiMiotlen kardcsapások éretlen nverseséggel nemcsak , öumagam, de még a gvengébb nöinem ellen is irányozvák : kell, hogy sikra szálljak. 3 hideg megvetésst.-! sújtsam a fultlhöz Intett e legnemesebb tareiutnu-nveinek elltiuségét.
A cínrgói lakosság, a művelt polgárság, ugy hiszem nem aristnerata szempontból indult, midőn jnn 24-t1 n jötékonyczéllnl egyhekijtíitt tánezv igáimat rendezett, s juvedeími\'¦: a\\ népnevelés roppant hiánya fedezésére, a k\'">zségi iskola javára torditutm.
Nein hidbavaló hir, noni hirnevek utan knpkodó vrtgyból volt a „Z.-ti. Ktizl<Jny\'--bnn ezeu\'biUróli reszletes tudósitiis, lianem a noni es indulut, tiszta flipmorérf nz inint. imiely érdeiubeu a bai renduztétet t : tizohbmi P. M. ur ezt nem érte és cllenem oly silletleiiaéggel nsszohaburt czjtih^skét kiiziif, mely |onak_ i szruvétoleib^ps^Jelenvé; égyciiest "ódu munii, hegy nz^frudnlom priniiliv ibgaliinival is alig ali ismeretségben, s ulltiaulioz nem illil,
aűt határozottan¦-kárhoztató dnriibns iriiiodor-ral, minden nemesli* érzést gúnyoló hangon támnd meg oly intézményről Írt tudósítást, mely nénnevelői állásának inkább elismerést nyújt, míg Ő homlokegyenest rohan u nemes szándék ellen, b igy som állását, sem állilsá-nak horderejét nem Ismeri.
j— -------iV-M".—nr TT^omögy ll-ík számában ezen
j bálróli értesítésemet rosznak .álütja, s iiiegvc* , íüleg beszél azon egyazerüségrül, mely némely | iHit oly nagyon ékesített; tagadja az ünneplés f (dtüzékeket, Uigad mindent, s egy szilvái a l bált lehető legegyszerűbbnek nevezi. Ez nem ; i\\ioda! hisz már a helyszínén, a táueztereni-! ben ia megmutatta P. SI. ur, hogy keblében ; ii szépnem s a jó izlés iránű tisztelet na-I gvun egyszerű fidton áll, megmutatta !1 diva-i tus emberazulu, minden sarokban fiirki-szelü | — t> íulekbu sugdosú, rágalmazó ázava val , mennyire leszólni lehet e^y-két elsze^éuvült , polgári j" csilládból, de illó .jltüzetben meg-| j-.-leut inüvult tiatai leányzól — Fájdalmasan \\ esett az üuk&kuak! — Valiiban íjü 1\'. .M. ur i népmniú létén- ily ejflek vények után i\'enves
liizony-itványát adja erőtlenségének, s annak, hogy ön nemcsak a társadalmi élet — talán akaratlan — métolyezöje, de még u jelen kornak nem is haladó umbere ... Ön azon HJté.t korszaké.. . . hol a fulvilágosultság, a.z egyenlőség, a pulgárbsudás egyszerű, dfl üdvös
umgvainak hintegetése b áj}o]ga^hj^_8jiJialy-ntt__
csak oly üres fűvel, mint uz öné, épit-lietík a magas légvárakat, a mely napjainkban cáak .ugy ön-félének \'adliatuak___lánczmuT-
liiUágoL Jugyezzti inog : a democratia az ig. kulában kezdődik, a democratiának az iskola b u jó nevelés az ulajija; hogy ezt mugtauul-bussa, gyakíabbi olvasjbra jó lélekkol ajánlom a szakjába vágó timügyi lapokot, moly nálunk e kis faluban ís találhatók. — Sokat tépelődik lelkem egy gondolattal, de kell v&-lainit viaazahagynomT ho*y unnak idejében, ha szükség kívánja, Önt azon jó accordistá-val lephotogratirozva^- az olvasóközöfleégnck több lap huáábjain bomutassam.
NKU.SZ1EDI-R JÁNOS.*)
*j KüsiiljUk a fűiitoljlii cziklurl c^^iz térj ed elmében, anélktll, hogy aaírt felfili"m«^el rátlalnánk, da kotnnlvan vínaznutasiijiilí I\'. M. ur azuii álHta«ái, raiothff L munkntirsuak Heuiiírilcr Jrinr>^ tu^irrj lonuc, teuek a „Hun- „Erdéaztiti l^ijiuk- ,1\'oati Haplti" a máa takiató-lym lap lia^ábjain m(.\'jyelent jelo* éfl HiakértŐi k«p\' icttiíjret tiiiiiiiitií cz\'ikkít olva-iui a Dpvot.-tpcsí vá-lilt mögcnnrtfifatlin kifakadása. Eeyebki\'nt Talamiut mi, ugy BiUksí- uactplioii rt. ctulitj\'tt lapok oierkdbttiji "f>ia harryliatják bx>> néliiill, midőn niuiikatáraunk Kiip-ir^n.ik UfV.-zti-tik. Kniaiijül; anpiiban, liogv tiien csupán tiemrlio.í/ísl.."! f,-udt tartal-naiUii polemiUl.-U mindkít r*sir31 liflr„j*.r.v.\' i»sz. , Sz.-rk.
CJ 25 Xji E "X1 I » K X H. ÍXJ O :
N»|y-Ksfll«a, ltilO. fubmir 1^-án.
A fauuuaütlctrc epy viíratlau mnglfin\'trs liijiett il\'etlpB, mely ugyan jcteulej; tsak hrii-kij tartó, nitjs OrömBufcrc ualgál. A" búzára erísrbb üzie: láu^ik jBonii miután uámileií n.iffyubli intinujtF.\'-e kt\'-n-tik, tuil JulajdcDltbatriDk a már botok úta nifp.\'iilnlrli-lt linj.\'.:á*-nák. Mipdon onctrn atCkí, ;;cs K-rml nz időt f.-llM"7.n;iliH_
Piaczi heti-vásári kelet-árok.
íínfT-katilüiiiii, íeíjr. . . Alanaiibtii.ti uiurutikmi.
Tiraények t li » r » m:í-s;» f.»ni..« a fn. - -o kr.
i,5_Sfl fut 4 fr. Hl Lr ST_SK f,v A fn i\'i — kr. Hu a a, 7« ínt Ü fr. i»U kr. 7\'J — öl) tm. 1 i\'l. .iU ki -
Arpa »€n Í.Kiin i-k, TU—71 ini. ír. A^r W
tula \'J fri. ?- \' k>. Á t [i a küklhsépi-i, Gj —GG fu. ! 30 kr. 67 - <¦>• :,,<¦ i fri GO kr. Kututici» : i IO kr., - IX - kr. Kfkori ti ;a (>^.<f íciin.jiiai = ti ! frt \'-\'.\') K\'- hai- 41 — í5 fu*. 1 frt -ín kr. Ili—IT [ 1 frt 70 kr. I\' « h » n t a tifi — 6* tin. ~ iVl ¦<< i GU-(Í.\'i ft.- -J l.-l. ÍÜ kr l\'.-1-iiilv tt-tir-r 4 frt -\' I\'a**., ] « , (.-.,;.a .i f,i - kr. s^,;^ lll^. j ír: ! ! fzaloia 1 írt kr
Vasúti aaponkinti menetrend :
indul N.-KyiizsAról li art.* Mi r^-;«i 4 .;IA . délután J ?^s
Érték- és valtófblyam : febr. 18.
.\')";„ nidUiliques (»\'.!..ti\': ;")"/„ nemz. kijlcsun UH.- ; í-ór-ki álladalmí kök-sün TtM.hbank-\' ri\'üzvi-nyck 7.->.l ; lnteliniezeti reazveiiyek ..)í I NiiLondnii ] 75: ezüst agio 121. íb; aranv\' darabja D.M 1 /. l( kr. j
Febr. 20-tól 26-lg 187a
Felelős szerkesziü : Wajtlits József. Segédszerkesztő : Batorfl LajOS.
il
1 li 1) E T E
S
K :
!3imdcmiemtctLzö tárgy Z~; becsületességneki
sisazavütetik vagy fclcscréltctik. Uj bizonyítéka a szigorú
Olcsó ékszer
hölgyek és urak számára.
Ezen úgynevezett uj nrmiy fémből készült ékszer feleslegessé teszi a valódi ékszert, minthogy ez uj gyártmány sem színre, sem kiállításra nem áll a valódi raegett; » amellett még a^u,tdyttynyid.U kínálkozik, hogy csak negyedrésznyibe kerül, mint a vulodi aranvnak, csak fofcjbUv^nyaért is fizetni kell; igy a legújabbat gyakrabban lehet beszerezni. Még a szakember lcmegcsalatik o gyártmány nltal, oly jól vau minden utánozva L^gtajobb éfasier-inrsyák | «an
nj arauybál a ltgdiratoiabb fayou ^\'a\' «MftBt,-w«l*«Íi\' n araarBaiiitmm-dW ^jiftarljik.-riliídi uta^a^U kü-WattTragj áujallban, á •seriül, sJ mtarrlaMTiTEfir^\'THeíítnk nnoi
Mi
____^kríJLfrtir.lasüao.wabu
l^l.B0,.z. töO krig. Külberalók
l.par fin. 50.80krajfiig^fiHr4-.60r- TifSer";
SS».É(C*MC"BÍtu"k, DiüllLfl nub^ralík 8Q„kr. l.\'ÍO, l.tiU;Sn.!ij L5p,a,3ü0,4— jílrtl^. Karjíergcick iWtoioak dhja 5(í, 81» MA frtír;. Kar-Perectek 1.6ti i 8.-3 Gd krig-.Alrf- : _SS#wliy«Jűiii«s^«>ja 1-*í.-l!h>t
trig. Wr-l/lillúnukfiji 3U.40.GUkr.
rn?8n.; I. 1.60 kr. T(Ig-7Túaak:^l-.
•Horr fátfSW Ír. i:öO. .1 frü%.: Qyir&\'ckittt*u ulánxatt ktllnuféU havekkridbjaUO^ÖÜ, GO bt) kr. L/rko., L«cÍMfab óraláucaok urak-
ökmid«i,80w.\'-i.T.«
öliaoállitva bO- -HU kr. 1 friip. Iddi arany fyfirfik kűvokknl 1.5-1. 2.2^0 krig.13 latot uuutlauu tűt aranyi utt r&rÍd3.D0.4rrtig. 1:1 latna hofsm nyaklinci tiVj frti»rl3 latos
esDst medallion títarauyzott to-raauezezva 2.50. 3 írtig.
A legdivaJoMHüb nczél-
íiáaios finoman ciis aiOit-aciíl-)zcget»kLkbűl nasiere-kflutvo. Jfillta-lO. GO. 80 kr, 1 ftig. 1 molltEeEÜjttaIkornzT« 1.60.2 3 frtifr. 1 pir füIbcTalá fiO, 60, 8i) kr 1—7 frtig. 1 par ffllbovalii_ezüattwl -R3rü>ve-1$0.2.3.350.
Az aj örtit iiaptrir, nie-
daiUon fnnnábau, moly órafityelgíí-lll iiazol)*nlbat, naptár olysjserümc-ciiantcáral izerktiitett, hogy a napot,-hónapot tn dátumot puntriaau jalil, dlija utak Cr kr. finoman \'20, va lAdiai-aayníottjlSJtx. ^
LagUnuiiiabliau kialli-tolt nyéniáut-éknier. Ma-.i
aftjyikfrtg i* clámíttatlk-^zun ák-
Her vílódi ezöatlia raifkOrnzve,_
aranyaiAlékkal in Mkkrl cllálva. az n táti ifi tt pyíaiántuk lulnd finitili cai-¦•edit iivgri\'krtaUI/liitl; mia dráRa-kUvak ia fcUimcrlintlunnt litititiarák
M). 2írÜg,
^^^obB^5yaklájifiMlc fin. velencei M}«-I71.4U ],8ü.-íí ínig: Melltük: wa* íaiirára J». iO.-GO. 80 krig. tót^|^kJWa48h ÍfiJU^3t«iriBr BízelníVwirJk: pírja \'Jil 4U. ÜO. HO\' ^^Oslllrjíi)riibókJ i \'& -éi110 kr. l%tM\'Maal«t feptMCbb lirg. ?1 U»-
oWgwiptfii-jWr\' muti-ii i.úo.kri|c.-
^^;i*f|o«á,;iíra(ltyfl([64iífen caino- ___,__......
js-""". 13-latos finom czüstnemüék legújabb faconban
1 mi-litfi 4. Ő. ti frtip. 1 pár lillbrTalö 4 5. li frtip. 1 jíár kércl.-cumb 2.30. 3 jO. 4oU krig. 1 db uri tfí 1-80.2.80-3 -frírüfr. tyemánto-fírfikaranvbál -1.20.-1-.M). 2— 3 frtl-zT Ksrustsk in «nvek. inmt nyakak J. ó.ihüg.
fiyász-ékHierek. FekftókS
a ipcníartiiak, B.vcg~ jat- Iára- éa 1 bivalyimrubüL 1 me||tfi 2íl. 30 á\'J. 80 kr.\'l frtig. 1 p.ir fülbevaló 25.35. 50. W kr. 1 frtlg. 1 db karpereci 30. GO. 80 kr. 1 írtig. rdtTővakékizar 30. ÜO kr. 1 frtig. I rörid" tiratáncs 2o. 30. tiu. kr. 1 ayakláncz 3l).ö0 kr. 1 frfir-. 1 mffmcll|roinb 4 kr. 1 pár kézelöfotiib ló. 20. 30. 40 kr- 1 tH-eőfiíiüsO. 40. ÜÜ. tSOkr.
As örö\',ké illatozó »k-
BEor IcrnicazeUlBdiainÜTÚnyblil.inD-lyckaterui^iiettjú aiagot mindig Ji>efftWtjáluí«-*-l»gujalib divatot fortitnlja. Ezen éltazur mirrdani-fi!^ Itillialad &b illata miattigon kedveié haabiiligyeaBn^kíZarl hordva anionba ju, nil nthánv perci alatt mepttagoaitja. 1 melltfi 80 krtúl 1. 1.20 l.fiO krip. 1 pár fülbevaló 80 krtül 1.-1.20 kriR. 1 nyakék GO krtftl 1.50. 2; 2.50 krig. 1 férfl.óíalánca Illataid 1 frt 40 ki
a béesi cs. kir: próba-hivatal védbélyegével.
wfe^jí^nwjw^ 0«aí cureiiB szerinti. bavásárJások5rögÍ türt ozüatben, lehetséi ^^dijezI^tnemü-krreSi a kfivatkezfl-árak^olletti eladását;, régi ezüst bucsoréltotÍkr VfZ&llfrH1^-*. \'*":?rt/uk.b.lc "í lLuf*ur** ejyaaorll \' 1 .pár\' niirka nöhéa gyertyatartrí 1050 kr, ri»- «h.afrliJ^pl.lOjflOkr.MJA-Urtd fiO frt Cíukor^a^temwtil^ik irt;," O^frtt,-, bőrke My; pompai lHCrt, — külUnbnaö Unom mövurk .20-2« 30 /rtlg.7 erjry^liÖlirynfleoMalre, tár,
\'BIWtT\'tigyitta, BgyJynTtSBílíf/egy gtímbolyitdt, ! HiHRtiii >fi -frtM, kf, fVf>s7gyfiaiflmigábauH0kr, v.
alólirt raklArbnn kaníutíók.
BÉCS PRATERSTRASSE 26.
ptoiet éa.ojsjtartd *Í0 (rtj kinyír ír gyJlnjOlcakoaSf fil-;> «\\*úlít*-lty\'-(fiL-kjil gyertyatUrti 9.A0\'kA-^-;Ai,sUlÍ--^ a„^i^katkbjiaKlfa; Wir* gyfrtyaUrtd 7" 8" 9" 10\' 12" «oli MrtBWIvi\'vai^ip^^J^,\':.". tr. 1U.G0, ,3, 20, U, Utrtíg.
Al itt olCwrult nralrc luimWgben ily árakoj)
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi iitczaYPSILANTI-hoz
Kaphatók a leglcsóbb árakon a legnagyobb választékban mindennemű kész fehénemüek. férfiak, urak és gyermekek számára, úgymint;
SOezcr darabnál tnbb férfi isgek pimbtia-í, !i<ill.mdi vrt^T irl.mdi vaasitnb.il. darabja í ft 50 kr.
3 fí,3 ft ÚO k, 4 ft, 4 ft 60 k, ü ft, 5 ft Ml k, ii n, 6 ft .\',0 U. 7 ft. 8 ft. 10. 12 ft. 10 eíer darabnál tbbli SZÍneS^férfl Ingek, fzer km..iü.öíö iniuliban 1 ft íifl, 1-ft ViO kr.. 1 frt, 3 " ft 30 kr, 3 ft.
Fr^or madapolan-ferfl Ingek, 1 ft 60 kr, 1 ft "5 kr, 2 ft, 2 ft fiO, 3 ft. n ft 5n. 4 ft. Ferfl-aatyák váazonllól, magyar, félma^yar vagv írancsia mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 3 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.
NI Ingek vászonból, smink 2 ft 05 kr, 2 ft fin kr. 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft. 5 ft. Uinmzve 3 ít, 3 _ 50 kr, 4 ft, 5 ft, 8 ft, b ft, í) ft, -tlm-tUi 6a franczia inrlln-ustrávnl 4 ft, 4 ft 50 kr, 5"\' ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft. 10 ft.
NŐI füZŐ-vallak lüamen-MjcdtT) 1 ft 5(1 kr, J 11 50 kr, 3 ft, 3 ft 5t» kr, 4 ft. 4 ft 50 kr. ./FluJflgek vaazonbiíl 4 pn-s 1 ft 80 kr, 2 i> !11 kr, G tívot. 1 ft V) kr, 2 ft 40 kr, 8 éven 3 ft, 2 ft 45 kr. 10 hm 2 ti lU kr, -J fi 65 kr, 12 ,\'v.ia 2 ft 40 kr, 2 ft W kr, 3 ft 5» kr, 11 uvl-s 2 ft ü5 kr, 3 ft 15 kr, ft SO kr, IC cvea .1 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 5l) kr.
Színes fla-Ingek, 4 avea 1 ft 10 kr, 1 ft is kr, G úv^al ft 25 kr, 1 ft 40 kr, rj ive« .1 ft 35 kx,
1 ft 55 krf_10 ima 1 ft 00 kr, 1 ft 75 kr, 12 úvea" 1 ft 65"kr; S ft, 14 éven í ft 75 Tus
2 ftTOkr, 16 úvc« 1 ft75 kr, 2 ft 20 kr. -
MindcniimnU teli al a Íj mellények, nadrágok, harisnyák ís egj-ii, téli czikkok fértíak ús hölgyek\'
Bzamiirn, na^j- valaazt^alian.— \'
Főraktára a legjobb amerikai krlnollflBak mindi-nWIc aziultcu 2 ft. 2 ft 25 kr, í ft 50 kr, 3-5 ftig.
Színes alsó-szoknyák: 4 frt 75 ki". 0 ft, 5 fi 50 kr. ii ,ft, 7 ft — 10 rtij;.
ca suk ügyőb kasa feliíniunifl t-.íikkek, nicl.vc-krill ar. .-irjfgj-zők kivnunlrri In\'rmuntoacn elküldetik. - Továbbá ajánljuk nngv riikLániuknl rumfanrgi, hollandi éa Irlandl váazaahbaH. vóge ! í7 ft, ÜK ft. üO ft, .12 ft !1-, fi, 40-120 fdg. 1
Creas-vaszon vógr, 12 ft\'la ft 50 kr, 13 ft, l-l u, 15 ft, 16 11, lö ft, 20—25 iiic. Vászon zsebkendSk, tuosatja a ft, 5 ft, 5 ft, f> ft, 7 ft, k ft, 1 ft, 10 ft, ogéaií -20 ftig. Tbrülkózfik, tuezaiia 5 ft 50 kr, Ö tt, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft, 10 ft, 13—30 ftig. .gJ ]R. Színes ógyl canavász, vűge 3 ft, 10 ft, il, 12 ft, lá-16 triig. 1 \' \'
-Vásion-aailalkendök tncíatjn 5 ft, fi ft 5tl kr, ti ft 20 kr, 0 ft COkr, 7 írl 5H kr, .1 1-\' ftig, ^. Abroszok mitidtlír nagymlgbiin 6 nzutnolyiill lí4-ip. Astall készletek 6^ 12, <<« Sl^Biomílyrc, Nagy vulaaztaa ágyterltÖk, plqao ?8 trloDt-paplano\'íbtlI, kivés- í» osemdne fcendilkbKI. >
; Menyasszonyi készletek J^r<-^i ^mu*^- ™-
ifmnylai-got iniudoiikar kim
ttTuítiibon\' oly liolysotbon vagyiuik, Imgy a lógna-Igáltathatjuk.
4-8®* Kllldonii\'itiyfiket miiiilfin kánylmn^iitBny«u,U«l mi^f-a luvél írkeilMiapjAii-AfKHm*--elktlldllnk éa canmagttldat nera aaánilttink\', úgyBahÍto\'mogi* idatüiiDk In^liamarAlili olkúaziúntiifik. 1
Mollarla József és flai.
P0I?]P J« Gr* Syíikorló -fogorvos urnák,
Bécsben, Stadt, Bognergasse Nro 2.
Tekintetes úr! - }•"\'.:., Kérem out, postái utánvét mellett nekeni négy piilncz-kitünú Anatherin-száivizéböl küldeni;. azért fordulok Önhö2 személyesen, mert már gyakran kaptam hmni--siíott szájvizet különféle kereskedésekben.
- —Tisztelettel
Titz Kornélia,
cs. ki r. alezredesnő, Graz, Attemsgasse luoi.
Egy palaczk ára mint eddig I frt 40 kr. o. é.
Kapbati-k : Nagy-KanUaAn : IÍoIob Jócacf gyégyaierés*, Ki>*euln>r;r, BíiioMii A-, WajditS- J-, WelliscrM Fem-Ulofer ?8 ÖcbivarE A- urak Ut.-Lk^^^Tir-FAp^B-i TW^p<m J KWrliprrprt; Pinfr W^.- A t^U-Ejrorííegni: Isóó F: gy^gyaeoroüK. Kaprunczán; \\Verli {rjúíry-e-jttl. Varaidon: Halter pTiÍKySEiTi\'üB. Ssent-r.yari.\'jDii-. Nütbtg. 8U-_„ . Uonier Kájct éa StaiuhnmskT L. gyiífTj-ien\'-sí uraknál.- S«i»u-balhtlyin- Fillicli Fercncz gyúgytttereR* urnái. Határi;rvidéki Sí -íiyiir-tt\\. fibit E. C V/csipré-i^bon Mcyr ús TttHíkán. t-s Gnthard Tivadar |*j gxf ketfehervár: Lcgmann A;, Braun J. pvúgyísan\'Hick I.uvnj-ktriny: Iíoi»lo" gyógyszerész. Kalucsa: Horváth K. Eyúg-y.<iiM»rési Krca-ktmaMa: Slaebieid gyügysscnUx t>annfüldvÁr: Tenuuer K P-ikmn : Flórián J. Ky"gVH*er\'",E- KOnueudisnr Horváth J. Kaposvár: Kaim -I . Ktigl, lielui pyégynz.íré.iz. Sst-gsr-árd ; N-mru-a A., ilrnlu.-iy prii^írcrí^. Boaybadon ! Kramolin J- Tnlmin : Scliwru-B Jí. fiaifisiTÁratt: Harn.irtii - BajAqí MiftkiUch St. és II a re fold fi ni, Hcntag Ignácx, Pécsett: Zsol-MT W. i* K. Zach, SipUkh e.y»|rj«eréa». ^
--RTüAZETTER & KNAUER
könyvkiadásiban (ss3-s,n
Veszpré m t» © n.
megjelent s szállíttatik bérmentve utórél mellefTT rlEaSt Ll\'nne vagy Lady Uabella." Regény, irta Heiiri Wood,
angolból fortUtottaBarcEaJo5cfii,Áríuii5 kötetnek 4 ftl Dumas Sándor ,ilnrgot kirúlyné\'\'- történeti regény, forüi-
totta Sió; 5 kötet. Ara 4 frt. Péry *A niwm harcza* regény, francziából furditá Rosos
Klementin. Ára 1 frt. Bolandsn ,Avgcla" fordította Jánosy Gusztáv. Ara 1 forint
.Eredeti állanisorsjegyek játéka és vásárlása jnindenütt inet
van engedve. Nyújtsunk kezet a szerencsének!
Már 1870. Sározlgs 2 BB kexilrulupk a hnE-i.ok b mn^u kormán.\' llUl enKcdLlvux.lt és biilusltott nagy
pénzkisorsoláslioz
íj rágaődnek IB70. raarexiiiz 17-én.
r2,900 nvergii.úuyjntalék éa sssb&diornjegv, niclvnck tt«zlrte
két millió 637,400 folyó márka
Itt okvetlenül nveretuek. A legnagyobb fönyuiGt egyike képcjíi a kDífa^ kezű (maz^eknek : 250,009, 200,000, Í90.000, I7D.q09, (65.000,162,00^7 160.000, ISfl.OÜO, 156,000, 155,000, 153,000, 152,000 sarka. A nyoívuivuyek kOsolcbbi bcoaztaju k kOvctkciíí :
Tizenkétezer hatszáz nyeremény és egy jutalék,
*i p»ai(r 1 joulék 1W.ÜOO. 1 nysromáoy tOú.üOO. W.IW. 4".()ii(). ao.nOrt. 3 A 15.IHRL Z á lS.tKK). l! A 10,(100. 4 A 8000. Á A fílKltl. Kl i nOOU. A 3000. I2f> n 2000, 150 á 1000.. 200 A 500. 273 A ÍÍOO. Il;tí00 á Hit. Caakis nynrcméoyek húxataok ku . _
A fetUft.ihi risiio* liaíújokra ca a kiaaraoláara jut6 nyemnu\'nyok-b«>KiLaJd rí»svételre epy bredőtl illaái-jntalík-rir»ivúny-SörejTTrytítt-y- frt hialrj:"-— 4 db 33 frt l.ankj. óa aiítkUldjUk axukat B^ybnLii.t U ji Icytá-TTjUbb vidiUekre pontosan e*t|toM»rti«áal nn illctS nsaze^ck t-lSlegea bvkOlilúíe útin. Kérjük n leatt^StfiorajegA-olíet a tiltva IcvC! igt-tvúiiyek-
ktit 9mi« tje türraxtcui_LanDtn mindenki sa eredeti aiirAJc^i-ct tolflak
keihaa kapj a, Hiuis után minden érdekelt felQnkaek fulsnilittatAa núl-kOl megkQldjnk a hivatalos jegyseket éa nyeremények pontnsan lillamkc-aeaaíg Alatt kitiicttotnek. Fű rak tinink mindig aierencaétiít ran látugatva; •ok mit jelnetékeny nyeremény kOzOtt ai utóbbi márexiua hóban tartott fSlmaiWoknAl a 127,000 Bárknyl la^.iagywbb nyereményt, emun 12.000 alíf két bú rlíitt kiá idÜkSaOkbca kétszer, ismét a hrrmaga^aldi dijakat fla«ttQk kl felninknek as itteni vidéken. Kiea Allíbiaaink ign.-.oláiára a hlvalaloa biíonyirkok roindeakiack tsalgÜatira állnak. Minden meg-btaait rögtnu a lopnagrobb gonddal alrégxOnk, — a sailk.t^ei icrreket BallAJtelj&k mindenféle felvilágoiitAsokkal dlj nélkal szulgálunk. A» UlMJHc uÍTeakcdjanek tebat LlxAlmaaiij fordnlní
~ Si-Steindeckei^^Co.
bank- ós váltó-üzletéhez Hamburgba.
Tiredcaebel olkeríllendC, Wligsun meg,\'egjó«ak : hnp?- Prcileti-ilLun.jnUIek-reaiTJnj^anjcgrsk, melyek t folyó évi raircziim 2-iitól 17-ip tartó Bmu fShaiiiokliox érvényeiolt, a fentebbi ca pedie; hivat.ilnA terv .aaerint megtaabott 9 frlnyi áron alal ném sdatoatnak.
Eredeti sorsjegyek a csak jövő hó 20-án leendő uj ki-sorsoláshoz (tehát egy húzásra érvényes) 3\'/, és 1\'/, forintjával mar most is kaphatók, és egyenesen tőlünk szállíttatnak.
(3M-3.T) - : - . - \'---- Fentebbiek.- -¦
Kos-eladás.
Héthelyi gróf Honyady Imre ur
.terány-készi törzsnyáj í
TorriÖcz vasut-lllomáshoz egy órai távolságra
\' -az.1870. fehr. 10-tól
|00 teHsz-HSGÖ-KOS
leena eladandó. Mellőzve a nyáj clönyfis-tnlajdonaínak kiemelését, szaliad legyen csak a,lefolyt évre hivatkozni: mi-i&n a magss Kormány egy tfirzs-julinyájnak fclállitás&t elhatározta a iszakavatottak által a lcghireschb ausztriai nímet- és magyarországi juliászatokat mcgsícraléltotvén, ^Srs.^.íakírtókm^llapoejása íiyomán a magyar kormányi
^fW-inhnyiylXO\'aiöllSu a tarúnyi.iórzs-nyájból -(J74—a,K) alakította meg.\' " \' •
(352 — 7,tí)
Pfenzszekrények és varrógépek meglepő olcsó ároii.
Pöraattir
Magyar- és B r d é 1 y o r s z íVii, részére r tűzmentes és betörés rclluiri biztos
P E \\\'ZMMA E ÜIM\'N E K
PÖFFEL OTTÖWSuLY flyiráot.1 BÉCSBEN,
, továbbá f
v a -r r o - g eoi
. a legjobb amerikai gyártmányok szerint alulírottnál létezik.
Pesten,
Omápűt, Károly-laktanya.
Eladás részlet-fizetés mellett\'Oktatás ingyen. Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek.
Billigste Kiukaursquclle für Kassen und iXálimu^cliiiien.
Ulti iIotiptxiitdfrlag;<t Túr Ingani und hlt\'b^iibflr^cii der
feueifesteii und einbruchsichern Kassen
aus der Fabrik des OTTO CARL PuFFEL in WIEN,
ferner
NÄHMASCHINEN
der besten amerikanischen Systeme befindet s ch bei
Pest,
L^nilítr.iflí.. IiivaliElcti-PfllftU.
Verkaufe gegen Ratenzahlungen. Unterricht gratis. Aufträge nach den Provinzen promptest effecturrt.
pályázati liirdetmény,
Üszők eladása.
,..„,. r/ , ^ .. I A \\ovininmril lerodnliMiibnu (Horváibország) Varasd-
HOmOk-KomarOmban — Zalainrgyehen - a ; j, a lir.IMvira ^4 /Jiirn|, i i ->J, hónapos nemes fajú ü«z5k; (. községi tanítói állomás megure>edvén, úrra ezeu-; ^vi február in-ikétűl kv/.dvü wabad kézbül eládnnduk. -Értekez-nel pályázat nyitíatik. | hetni a helybeli kcztli tiszttil. J^-JaOJhHOS
A pálvúzni kiváuúk képczdei tanuhuánvaik-! J-^JjL^jJdL^.............................r-»->«......-^wrr-X____m^^-^mn.
ról, erkölcsi vÍM-k-iókról és eddigi imiködé^knd >/ubí íme-\' HAASENSTEIN & VOGLER i insbratb |j
les bizonyit\\ányt\'k!i:il elláiott kérvén}liki\'t, !12 iskolaszékhez! Annuiicen-Kxpedition. cziusézw, fohu Ím \'J"»-ig bekíildi-ui. \'2^-iin pedig, mint; wien
>:.T U.i;kt Nr- 1 1.
Be lin,
a választás napján, a bclysziitéii Hiegjelenni >zivti-kiidji,nck. \'
A tanítói képességen kívül a kántori teendőkben valu | Hamburg, jártasság is megkívántatik.
Kelt Homokkomáromban, febr. 12. 1870.
Kovács János,
I
14. Urrtrs
Frankfurt a M. Basel. Leipzig.
w.rdin prnmj.t vermittelt
unter Berechnung q. d. Origlnalprelsfn
j in d>e
/.•Illingen aller Länder. ^Zeitunns-verielcSnlasB pratl» n. franco ^Be.egeblätter nbnrjrd^ lim (írtion. ,< RabnttvortbeÜe, caim naebdan bei rlcn Zt-iuinji-K jr. Iiondrii Anuncen. I KostenaniCllläge st.lien aui Wnsen write UifUíten \'
Árverési liinleíntéii}.
isi? számhoz. (3Tii-3,11
Zalamegye polg. törvényszéke mint telekkönyvi ha-
tóflügnak 89HVI. bz. alatti Végzésével B«ke Vtiiidul újlaki, és Beku Katalin bakénki lnko« vt\'grtihiijtókn.-ik Bt-ky ljiiro hagyatéka ellent 46 frt 20 kr., s illetulos «"> Irt 7"/l(i kr- 8 járulekain irán\'i küvutulcsük kitílégítése vé^ttt, Beku Imre hagyatékán] ;i Imké-?aki 31ü. bz. alatti tjkvbnu A t 1—ií somzjüu alatt telvett a 4 1U frt oeztr. értékre becsüli ingatlan bírtuknak nyilváimB árvert\'-s utjáai eladásíi ni égre nd éltetett, határidejéül 1S~U. évi márezíiU hó 7-ik, esbetűlug 1HT0. évi ápríl hú T-ik napjának délelőtti 1) órája, helyéül a Iwikonaki községháza tűzetik ki. --• A fiiltételek a kapornaki járás fűazol^abirói hivatalánál mu^tekiiitlietök. •— Az árverezni óhajtók 40 frt báoatpéuzzel ullátvu jui^ujenek meg.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa városa Törvényszéke mint gyámható-
•¦¦íp r>"»it-r."J mrnne) k-\'l-irr.\' t.\'tenk. <<»\'M\'Hul nfbni Hi.m»llía Joí^fa Re-verjy Ko«jtánji TftiB.anin- l.Jiií.vAtt\'skjilioí t:iftn7<\') a najjv icaniMii 251. a%. likíinyvlien 371Í. li. r. tí. a. I>-lj< \'•¦n a.riiH) frtra brr^tltt hiiitiaW nyilvi-ii-i* ,irn:n\'ii ntjn\'iii olAtlá«n rlr< ndoll\'-t\' éti, ennek, fopanalöíiliiÁra folyi ¦mi Mártiim hi \'Jíí ika, .1 im-mnil--!- a ln-i:*ár ekkor bs nnm icértetnik f. ¦¦- A(>ril 2«-iLa, minilcnln-r rrggeli \'J .\'T:iU..r ft hely minire tfieetAU lü. itirul a venni nsáiidókoi.\'ik u.m i¦¦ ¦>./.ii.id.íértíSÍttítnek, nljirrirrt * hacaámok J0"/n nsásaU-kával unni a l»niiat]ti\'nezcl fnapikal alLii»ik, Ptryi\'biraiil ni i-lailáni fnlt.\'ti\'lek n líirvi nypréki Irodiha mindkokur mríjtekitilbctík. Sauy-KaiHssán, 1*7". H\' ¦ -\'lí-An.
i37i-3,s) A városi Törvényszék. ¦
VARRÓ-GÉPEK I
minden alakban §| szabók, czipészek
és
családok
szúmdra leazállilott fírju cs biztosíték mellet!.
Kézi varrógép 25 frttói 50 fnig.
Árszabályok kívánatra bérmentve dlJ néllctll megk-aldetnek.
VaiTÓtárgJ\'ak minden nemben s a legnagyobb választékban , - igCn J "o. % ÖL-nyoS,ár:mellett kaphatók
BÉCSBEN " (33N--Í2,t2)
Bothenthurmstrassc Nr. 31. és Mjiria-: J hilferstrasse Nr. 91. 1
-Festi, űálvány-ntcza, Eraébot-tér sarkin;
.
» Legnagyobb raktár a varrógépekből 1 Ismét-eladik keres tétnek.
Legrégibb a legjobb hirnovben á"o domBor- éa Bjineanyomat-gyár.^
K a ti í t 2S O. ^Hp
" papír-, in.- va rajzazerkc- Ttíf
reskedéíso l\'eáten, Deák FerenCz-uteza * ti. ezám n~j :i -fi-liér lmjú - -baa, ajánl ja levélpapir-készlctét u legnjabb3zerlt
_ NÉVJEGYEKKEL *
1IX) db IcvL-lpapir íiíucs uí-vjegy^yd 1 frt 3U, 1 írt 60, 1 fr 3o ef*« f 80 rinti[r n liíptinoinabb.
100 d!t lcvélpaiiir i;a tOO db boríték mindegyik axinea nivjogygyel 3 frt 60 3 frt, 3 frt fiO, 6 trtie a legfinomabb. -
Minden 100—100 db levélpapír- ca boritúkho* egy diaiM pípbnritík ingyen adatik. ~* ^ - 1\' _
10Ű db leválpapir és IOŰ db körítik nówol és ciiinerrel vapy ieadubetHk-kcl dieies pépboritíkban 1 frt, l.i»H, \'3 frtig a legfinoinabb.
Látogatójegyok tüstént.elkészülve,
Híines nyomatban, tömör, fénytelen brístulpapírra 10fl db GO kr, mindea tovibbl atir 10 krral tübb; B«Uiua briatolp^.irra 8l> kr, brilIanÜD papírra 1 ¦ frC GO; kettős lakpapírm nr\'nnvnyomattal 1 frt.
tto~ Levél-pecséfevek.
1000 dk aranynyomatban. 2 frt »0 kr, a lep6iiomf.bb pecsetTiaja ixinoliex hJuouliJ nyamalban 3 frt, tCbbcs »*intí icongtuvö) 4 frt.
Férfi papir-galiérkák és hajtókák (raansettek)
1 tucsat gnllírkák 35—40 kr. ~ G pár manaettek 35—4(1 kr."
Raktár rovatozott üzleti és kereskedelmi könyvekben.
Ezek Mllliu moprondűléso ín nlvállaltatík éa minden kívánt minta szerint le(ri>\'\'iraírttlm(i <(s legjutnnjoali árért nlkáaíütetnok,
Sr-intntry rlr-iillnltatnak mindunfúle kllnyv &n kínyomdai munkák la-Ajánlulí t..vfli>ln\'i kltiönm\'^íía ird-, Irodai- levélpapírt, levélbori-~ téknt, n<*éll<iltnknt, tnlltartiiknt. ift(í-.a>* iránt, Irodai-, po»ta: o* iií^ite* lifilfry- pccaótvlftHRt, tnljea rajaaicrt, tusfuau\'ltet, nJiUub\'»-vágtQUt ?1 Tnáaolii jvnpirl, r aj k pap irt toki-rcnlpcn, niásalu-|réput, mAaoM- *: a.alliari n-tint* t»-d!-" ¦uu;ii tiutnlartiTÍTTBOrHkrgt, fénykép-albumot ictinérel éa xoneBvar nílkfil, be-(Urervoxctt {rátán\'kaknt, partrmonnaiknt én lové! Unkákat, valamint minden
jyta Irodai éa ialiolni aaoreket nagj vá!n»núkTÍKTrJ^^_,; - j\'
én francain lllataaorok, Au de tiolmruo\'Jíii alopf)iiomaJib_pipere-«»«p-paifíík". Minden Ii\'gc(H.kiÍljnbÍL,nie|rrc(.dinés m li»ípnntni»abl>%»iprg*loimnJii tplj(t§ltlo(ilí, Lovfllíoli iiTegruud elé(l?k n tan vét iftclluil, uuntAgoliaaV,! iM bélyc^dtj fnjúbenlO krt liijtiifiiamitvAn.leggyDraabu\'an ia Ugpontoaabhj. «BBkO»OltBlnok. Levele.Itct\'jgj Kérem c»lmcau4 : (203^24.510?
¦Vidéki veiiim\'kfitónilii .megalógadeMrll elég tanúságot tea az\'1887.ifc óyi postakimntntús, rnoíyBzunnt 15,000 postai kUldotnényt és 18tíö-bán 19,800-at ndtiim fu). E Bznmut egyetlen Morálé Uzleti-hiz »rai érto cl. _ _ _ Minden n«iu tetszú tárgy visHZftvétvtik, e ez uj bizonyítéka a szigorú
tmxUkteuégnekJ Hegy a <hnlii*r« -ziimltott hasonló oégfelict »<> ni i-iiyém gyuuúul vegye « kfliüiimíií. kérem a liBvetlieló pcinlos czitusést: FIUEDMANN A. Udcs, ,rrnteretr«sau gO. sz. a.
Tessék- csak egy próbát tenni,
—T^5^TÜtt!Tfiegnev«elt tárgyai* olcsó íírüról a\'vevS meg fog pyözöMni.
Minden áru a legjobb minőség biztosítása mellett adatik el. _
Itfc a, legjobb fyiikurlati tá fihm\'.ztwi czikkelcuck oly na^-üZLTü választékú taliilhati\'.. iiiínű Bícaboil uasonló uem Itítezikí ^onilmkiKlvu van itt fiatal éa ürtí<rrűl, u<;y, hogy cdektílvsógért sztip_éa íükalmatoa ajándékot numcsak Uúigyek éa uruk, de ínég uiindun korú és állású gyermekek számára ezerféle választékbau találhatni. Árjegyzék mindenkinek, czime pontos meg-nevez&e után fu^ren tía btíriiteiitvc küldetik ; nagyon előnyös tehát a vidéki t, cz, lakosokra nézve, hogy.\' e<jy "példányt uiejraztírezzenek:, -miután abban nemcsak az ár. hnnem minden a raktárban létező ezikk pontos megnovezesö Is található. A szétküldés utánvét, ra;rv a perui elűlegea beküldése mellett történik.
Legjobb s legújabb gyártaáriyu különféle czikkek kivonata.
Béeal nírimk > legjobb készítmények. Hét kézitáskák aciél nb-.. ronesesal, Ü*j, 7ü, 90 kr., 1 írt, I .ÍJ; | legfinomabb c.hagrin bSrbŐi áralj ayazotl bárral 2, 2J0, ^LU,J-úi>. 4.5Ö, 5 frt.
Lefloiabb pwutáreiik 10, «0. ao, 90 kr. 1 írt^a lepfin. 1.20. l.üO, -J, 2.50.; bukjegyt&rczik i;0- w kr ¦
1 frt, 1 ?0, legtinbmabbak lí, á.ŰO.J ^.-W.; ttshtwtJ tesztkönyvek 10,
15, 20, 25 kr., légiin, bÉrkötőben
aor4ff,so,e()^ifri. -Oobijrj2ic»kók 10, Cö, sn kr., 1 frt, 1.30,1.50.
Útitáskák, erüs bőrből zárral 2.-20 2-50. skdtC3. 3.00-4.50.0 írt.
.Vízhatlan ititwrondok. alkalmas berendezéssel 2.10. 2.80. á.50. 4. 4.50,-5.6 írt.
Fénykén! albnnok legnagyobb válaszokban. Díszpéldányok 10. Li 14. la. ?11 frl
Zenílí-aJhuá. Mindenik album, ha kinyitják, \'J darabot játszik cl a legújabb ¦ legkedveltebh táiiczda--ahikböl, nngy operákból, kedvesen csengi hauguu. 1 db 8-atlr. 1 10 fxtflu, Id írt50 kr.; I db 4-edréi 1.\'.. legtiu. IA*;«erOaai távcsövek
Iackrumaticai üvegből,bíztus láturő-vcli, 2—;! turidre 4. 5.50. 7. frt. , írómappák sárral 1. 1.50. l\' frt.; Ugyanaz igea gyakorlatias felszereléssel ;..\'»(). -J, ;,.50. 4. fi frt. . Hölgy-necessair-ek minden női varrür^küiiikki-l csinos kiilkiálli-táshnu 50 kr «0 kr. 1 frt, 1 ;>(> kr ; 1 etni Ü knli»|ihüEG biTgulótavd 1 , kr.; 1 etui vngj\' 1 koii-g kölStfirei lÜMddkr.: 1 etu( lOOkülOnh.-ií\'; vafrdldvcliljkr.; 1 litirgoló-cs ru \'iJeg>**.,ai iiuiiuktiiiyv SO mintalappal & kr.
.: A réfli árnak fetenl 1 pár legnjatib fonmiju váa.i,fr.tn^EiaporccUAiiliúl 40. ÜO. 80. í irt. l.üt); nagyobbak ±
:f.4.flf.t.
f ZaíbtirliiBrkaüücicxftl i1* auíl-
?01 drbja *\\30.40.50 GŰ kr, M : f-ifiobb minüiégU vastag ezQst-Itinazatl nllátoU chlu-BzBBt, jótál-l.ij 10 bjj fi>lyioi)ua basmálat uiel-IctL 1 metat evőkanál Ifi frt.; ká-v^tkaoil *J trt; k«s U villa ^7 frt. ; 7 i\'-IrgjctyAtartií 4 frt. Egytb chi-u^czUsttíirgr^kgrári árért. Eaen zy**l»tány «sin- ?1 formában a va-hvuÖnló modorban
T.trfJunltvi:.
Gyákjrlatl nlcse ajándék, A leg-
A húz jeligéje ; „Az olcsJ tárgyak is lehetnek júk."
1 ujabb Lruniiiai.n-uyj trokéiilot ]l) i mi , drbból. 1 m\'hdzitü, 2 ir^lámpa, 1 ( túl \\ hcviiivr-", lsíntíf, 1 ti>lltürl(i, uiind
¦aepeu kciriivu J frt. Xegimgyubli választiika báli-,
stinllázi- Os si-ia-lt\'gvezüknek. 1 db
egyizerfl *a csinoB ,H0. «.&)kr. 1
db síép fdsUssol 4O.80kr.t 1.20,
1 darab pfimpá-san kiállítva \\.b0. ^
L.50. 3. 4.5 ti frt. Legjobb tailette-tárgyak. Fran
cii.i ¦lopp.-iitiik kűUinlniiő illaiolc-kal lo, l\'í. -_M. 10 kr. Lentin
rosiueöquf\' Tiiatúln Jbj.i lö, 15. 2U. kr. Lcgnu. illatixvrck.
KŐtni VÍZ jiimíntWigban ÍM, 4~0, liü. iíO kr. I t\'.t, ugyszintt-n mtudon-tlennemQ tnib toilcttetárgrak a k-g olcíilbli árak melleit.
Legflnomaliíikaufstik-fésijk. Eg^
fodurit.i féflü 15. L\'ít. L\'5. 3H kr ; egy sttru íésaíO. 30kr.; Ínyeles festi ±">. Jll 3."> kr; 1 tanú fiűü 3-J. 4\'). 5" kr. Kori\'iiikciV-k ?5. 30, 45 kr.
Selyem nyakkendők urak számárn i dl. nbeic »agy --tiíi ü l\'5. ;L">. 45 IÍU kr. Lívdi^.llvsabb sclvem-char-p.-uk ,11.).» *¦ -i kr. 1 frt. 1.5\'i.L
Leoiobb nadrágtartók tart\'.* gya-
k-\'rlatu l pár ;lu-.-L\'\'t.\'ru.ü-.il 1 (ÍO.Ít,) kr.; «¦!vömből kr. 1.J0. I
menl uiinJou maregtartiirp u any a y . cii\'-rt neni uttdeil, mint más fé-k, !(Ten tlrti\'m * raitidig febér is f.\'-nvlo uiarid, 1J .lb kiró^^ail HO kr.\'li db gyerTi:i.kU.ar.il liO. *J frt; VJ db er-\'ikanal l.i\'\' kr.; [ trjmL-rS-kan.il 3(1, 1 levesntRrM 5<l kr.
Legjobb angol t. llkisek drbja 25. 35, 45. tii.i. I I kr. Holgyeknekné\'liüüzhfitUxH .igy |
(uilette-sirtr.\'-ny - r. u»„7. fiuom fé-nyBsileX aárral, ( .-Vjrcl feisjurel-vf. Min.K-z a I\'-pfi .im\'^vl.."! B"\' I «t*eii rsak 4.\'"i 1,
Legjobb sierke.
d6k níibaióíbrll.-Uiban, 1 db u\'vt-rtuf.t.í.-eíLvii.l.l f kr.i 1 forint ^-\'kr Igen basznalbatii uraknak. 1 r?ye- a
temes burutviió toili-lis-snikrenyka
tj eiinfecskec- !
..ioJ.-n bai\'
Legfln. alpacca ¦ gyertyatartók:.
" " " " \'.\' \'. l\'i".
iH.r.1 {.
Ml;
A legszebb florentini bron*. asztal) gyertyatartók. 1 pár 1 5ii. i* Sít. :i.5t) j iá l-\'t\'.v.iuul.iati Li-tÁk-uik * Icgnjal\'b unnia \'í.-rin! J -i \'< l> frt.; 1 gyt\'rt >\'.t<u"gtaktr.l<. jl.-ili.utr\'iiii-b.\'.l 11) l;"r., aljjal 15.
Leojobb 13 eb lámpák, i^n ?J .ik >r-
latiak vt\'-dllvt\'agwl, m«ly najy *u-gárkítrt ad t\\>t. 7n. ÜO kr.: n.\'gy»«tr-» ved 11 véggel l frt, 1
Látszerész! UvCSQvBk jj Üveggel, nudyokrn e$y r,,l mértfíildiiyi távolból ii kivflirtüU a tárgyak; 1 db<0. SO. 1.20 kr.
Nagy végeladasa e;v bukott o»<<r-
nyíijjyini.lk. -- Kjy nagy eirmvö EynpjuiiiiyvH^U 1 y-t kr ; 1 nagy elnyjJbaHÍÓD an-»1 lA-icŰrax\'lv.id.i7! melynek st-tvemfejiye v^n. siep f.i-gantyuval :i,30. ÜJllb 4; legj. lyuni ¦elyemsi\'lvatbül 5i li. 8 frt, A l\'usi. napernyők div.-itu* ki;ülit mm dun iiinbeu dbja 1. 3 ?5. J. L\'^, au-leEf. minőiig ;kr,,\'..*.frt.
Valódi tajték szivar pipik ¦ * szo-
pókák, .-írp fai:oij.liri...n :n--Hj.éííel darabja rrn. 1. Í.5U. .1 4.5 i\'rt. Tr>-kél->tt.\'i;n tílláljti d.-u.\'.nyi.-m kiíazü-let.-; val,i.ln.*j:.\'kb..! b,,r...tjántő-vol tokb->. dl.j*."t. 4. 5. rV fi frt.
Vdodi tört karallok U\'lrn«"«i*bb min,U.-gil 1 \'Pí 1 frt Hihetetlen é* raétjla vaio! h\'nry a
kíivüikeiő orak, un\'l> >:k Lei •\'¦ ¦ i jiit-átlással adatnak el, a j..:j;y ?Jtt árak m.\'llvtt b>jrj,.bl. mmő-í.Mi.\'k. ^alon-et;boril..kk^l egy
¦ ebb :
1 L\'i;
nagi-l\'b liegu. 4.5 i. Csinosa
Injy.l.h üz«rkeii-itl se..b-i.irák 1 drb brimialappal 1 4\'iieyitia? ébresztő vrl l.tki. ValA.neitnyt ..r.i kivan pr.\'.f.alva .1 h«»t.valö ik-bo7.i.".kkcl,
Zseb-hérniérík tokkal i^yute Ua-
raiija 30 hr.
Rámák látogatofényképeknoz. 1
db ki.iepBnom 4. ti. lu 15 kr, l drb legf. franczia-JO. 30. 4lí. 5í|. du kr.
RendWvai olCSOk a bronanntetfl di\'bátiyzókeüíletek. Efry mivarál-vány (ram-alaku,!, hamin.iii.\'. tilii-Bser éi egy caiuus siivarpipi lentin, tajtbúl üsbxeien 1.50 kréít.
Valódi alpacca-kanajak. 1 tm-zat
cvöknuál "J. 10.2.00..(.:«» 4..\'-tt. fl. 1 tet kávetkanál 1 .\'l<t. i\'.40 kr.
1 levuímcrü 1 20 1 u-......rí 45. W.
Laanttei beront rémkaaalak, tno-
Irck mindig fobér.\'tt ui.iradtt.^k. 12 d"b u.t-y ev.lkanál 95 kr.; U db ká-váik.iuál 45 kr. Lfiflfln. aaaol BvőeszkSzSk. 1 tcat
iglalt :i. ;i.\'.0; 1 luriti bivaly-
Valódi britanla-kanalak .ogvsu.
giknnalak; Hz ¦ anjol gyártmány i siarub\'á fagbilt 4.U0. 5,;\'i0. 6 frt.
_ ttal-figyülineztnttmi a t. vid-?ki>ágárlükat*Bzállit«\'. osztálvomni; egyedüli üzlet ez ^le^jfi^i m"l7 aitai a legkisebb a lugna^yobBbízüinányjü-oraan & egyenluxJesüaJäzallittÄtikr
fÍ%ÍfrilUSTfllAIBIZOMANÍIUZLET. FBIEDIIANN BSSSS5Sn\'
50 és 40 éves köhögés, mell, tüdő és gyomorbajok a valódi Hotf féle maláta készítmények használata által elraellöz-1 ¦." . tettek.
UdvariszAUItú Hoff János úr féle kSzponti raktár, Bécsben*
11 ^&iTri"tia.©irraaa.ar in.
;:\'VÍ----- m»l^..ti;oanO» lumeMk osy 80 ive, k.1!insi,t «MiMt c|, l„áom mi; íjra .»~.r«.ll.tt
_ Frehtrr V. SHuhMri, f.lll,.lnw Oadratrn.-*— Zompolhanr. Hb. Stírim^rdor, Hlj.ű 1,4 S-in 1B0Í1 . üa
mn,,.ií .,../jL„llinyo imlain ír cHaknoin cjinlúlnt^s mMon JA ermlmr.njf tannaíutt. 41) óvt»l r.vvi, ukir-bu.
r»ttan n julum m.lj 60 íi-rj karomra esy atm cekúly tuti |rj«nec„-,eol Ir.lCillitoH. ün\'maUti kivo.
MI-^6.r.L.|t, Mr. Inaulib bu.gnlUaaak kD.iS„um „DmcJ.l< oycr«oBí.i.ici .r.ím.l, -lian.m cí.t.li.
i„ • Tn " ,°í°n\'í"",\'5\'.\'" e!\'«"\'«ll«™- Hlmnltor C. n...ey, i«nl. Slt.tiat. — H^,,í,«l«k, (Hamr.
»r»r..i) i), f,„ber l.H »Jn 18M. Mtckore.ora, Drt.a ,„„ln foi.li.l.ttal ront malita .^.„U choV.U-
U^...Tl,er«« ». |U.rahuly.---Dt,ra.r«. (Doh.....„) A„ea.t 1,6 M 180» Síita*, >,»«,4|.kt II ll.lt k.IhlS-
- •• Z7"Kirta«.rbaa nraTedett, a dlclrt llvlf félő maláta klrunat Ba.íuilata ulíii,- mdrlrál már kit _ B^rwa.l.ti áhal.Mtom, iraét ,.(nr comajot klU,l,-nl. GürllBr Ltopold, gaadaiulsl uuvír-l.írl«.
^^fc^-LFlgyelmaitetéii hninltás t;~ utiiiiiiihrn JBPW^rBÍive. Illádén alakú raiilái,>rkt:Hii|iiié-nyemen nevUrivnjiiÍ8«m tr.lnlliat.i___^
Joiann-Hoffi
Jj^^^Kiniiaia » TmliiaTcsakh"g^btwiilwrg ó«.jj .lV<rliach tirali tcercakcddudben kaphítí:-
Politeehnikai
és gyakorlati találmányok.
Valamint kuvos ídG-vel oaclÜtt dl (p\'útfii pu«kiik nagy bat^\' _t«ttek h HiRrelt vilAl. t\'.iii, épeu U/y a világ, jiiaczmi ! mtpy _.kBra-.
neftiégiiek ürVTnd____ _
ulü>"t jt\'nil felülmulla a ta. kir. sr.nliadalmásott ChaS-iepot-f.1.- zsebpisztoly, (cjiiszar) mely 1 \'/| hUv. Iiuhohi, nj eztlaitiő) verve, i-gv kis nvnniáa által cgymáautáu tüzel. Ara 1 trl ;R) kr, \' ™
Üuut-dvimitt" tnlltartók. KnltJn üntatartá nr.lkül fulytun lehet velük irui ; igen avulható olyanoknak, kik bázou kivtll tiaiinál.iák, mint : ¦ok, jjlóbáno.Bok, kivatalnokok stb. kilniek iiás-beli mnnkájok van. Egy darab, 12 tnczat tollal együtt I frt BO kr*
— ^ ElJist gyÖrSk kék vagy fcko\'to cmaillirozás-f^Wliiii\' unl^\'tnilti\'ii belírattal sierelmesok ítámártíi —-Utazás s«rinl. Igen alkalmai ajándéknak való. Egy darab niíp tokkal 1 frt 50 kr.
Oratárgyak, mint vasutj locnmobile «nggo-Dukkal. mm 1 frt 20 kr.; futu bárányka gyapjúval 1 frt; ma* állat ÍH> kr ; futó egérke 45 kr.
Fogfájás , bárminemO , azonnal állandóan ?(r»mluik a berlini fugrsepuck bjsi.náiatánál-A jt.Lálláí am.vira biztus. hugy ?emh.uziiálá* esetében ai>4n* ris*zi.v;atik. miért U e f>sérnek egj vtlvu bálban nem szabad biányuxuia. 1 (Iveg ára 80 kr
Icen fontní «ninden báitarú»ban a legnjab-II feltalált fényesítő kenŐCSkmulylyt\'l min-deuki -n lefk .níiyebtt^n s a legszebben ki fény ESJtl.eti n\'gi buturajl *lb. 1 katulya ára, mely elég epy egész garnitnrára, kr. Sieg;egy*etid5 mrff, b»gy e kenücs roraláinak »ftba -inra kitéve.
Ezüst fenyc8ÍtHoly°- -,liia" "er mindt
f-lisiirálvv^uh í«-í-tár^\' ujj» <;.« féurev ciüst-rauveseknel; ntlkillOzlieilc;
LiflUJsilb roZííapar jótállással. — Minden nzsdáfoltok eltavolitAaara vászonból, afllyem-bCl s más kelmékbm, ugysíintén ncxel- l-n vas-tár-gyakbúL 1 csomag 3f> kr.
TyÚkozeta-gyHrűk Angoni-pamntbóL 12 drb
Í5 krr . .....
¦Haden látható lesz az nj zsob-mikrnseop által. Darabja 40, lío ?n Hü kr.
Burgonya- és alma-
fliíiDiozó-gépa
üveg ;
I tételére. Va"\' \' drb nrft
\\ alarm ora ouiii [ható. Bf« e V.i» ,
úrá1 BJegi;aiiinatunk, 1 darab
óra regnlatura a regalalt nap-tiiiudenkinek a legjobban a!ánl p.inios órával minduti n.,?cli,i nnom.ii] f-\'-
Hosdó-por. V- I,,ir alkalmaíá.-ánn! megtaka
uni idíl. B1U nkat ?i pénZt, eniellrn .1 len -i.;n; ai. ii-g.\' a ruha sukkal jubbai
niikt k-\'z^\'^s-^es bé^suleln.\'l. 1 íunlií\'- (-.»¦(
r.kai patentini:
biztosító zar,
:vra JO, Au, 1 frlîg. 1 n-i
a nadráü-véddk.
idijj.iráibaii ai rip
zzinoli:
illó, :
íiínu.<in. Nag;
oak......
« biztuis.1. leinti Egy db taba f.,-kr." Tollart^vAl .\' mely il h\'Miapra gui
a iegj\'»bb .nezélb.il, 1 ozabij-.roaiib -J5, i.">. 45 kr. 1 shop. :Hi kr. 1 olio-lai., z J" k.. tivuiLinak a irgi»jal*b flep-iro
i Itt-
el i
,i| kr. Csontba foglal i -t ol ;*0 kr. - 1 .n.-u.i.".lir ,15, 10 kr. — 1 db uni krajezár.
légn
adir-
A lábakat nedvességtől
uek njáiilatus, mert es az e A McUger-\'a\'-le kítHnő bőrkésiitésmi\'idnál, mely a bőrt átbatatlnnnn lunzi. ugv lio^y a hosssabb iárkálá.^ után S iiedve.»*égbi;n a nedv belialása nem érezlu-iű. in n mélnak lepjubb mcrU-kl-cn oléglelutik. Kjry üveg ára 55 kr.
ibiriai fagy-balzsam ; fien Slbirial.au Ür. I.ii .Utal rék- id." álul feltalált brtlz.tiim, meK milr Auslruiban lk t.ibb év /.ta U\'izruiséueseii gasatiáltatik a mini a legjobb vszkCz íitinurtctik. A agvásuk b d-ícanaiukra f.-lttte jő a haaznoa. Egv té-bcíy ha rtzTiál a ti ntasitáxnal Stt kr.
Kitfinő fény mái kautmbuklial vegyítve, — \'hogy .1 bőn tartóssá tegye. 1 katulya ára :it) mely 1 fontnyi
Legújabb Ligroine zsebtüi-szersiám,a leggja-¦korlatibb -i maira néniében, nem dohányzóknak is ajánlatni, ki>z"iir>Oges tueszernzám kcllemei kin fijruiájában. eg>" lámpával egyísítve, mely nehátry órai cguanyagot fcívest, ugy hogy gyakran elüjovu alkal-rankbnn hamar világot gyújthatni. — A csekély ár gyors Icrjcdwe van számítva. 1 db. ára 50 kr.
Perzsiai hSJBOVCSZtÖ-szer, miáltal szürke hajak rírjrtün titszéa szerint barnára vagv feJte-lestl.etr-k. ,\'-n egyszersmind a ttrmcazetes frisaesé-•:-íf-my. Nr.\'jí nyckböl kcsiíttetik s tlikélctcScu tazálmtla 1 csomag ntasitassál együtt 2 írt,
\' -TRAIJGOTT FEÍTEL első
mely minden kiállításon Parisban,Londonban ?8 New-Yorkban ai cl a 5 juta), mai nyerte, minden totarés szerint, papír vékony formában GO darabot hámoz egy perez alatt; exeltély ára
M*gy elterjedáare van számi tv a. Súlya máa-fOI font. _
.Vra 3^0 kr.
Folyékony enyv. Minden háztartásiéin nélkü-lozbetlon, miáltal a kfilön-fLU a bázl.-irfisban előjövő apróbb hibákat magunk igazithatjuk. Zz enyv évekig oltebctú éa hidegen alkalmainál". 1 ilv. I ára \'Ji, kr. i
AtlflDl borfíflymáz. Minden bérnek hajlékony-\' ágot adni ía egyszersmind fényesíteni. Egy kin > kr , 1 nagy 45. fj^A CS. Ur. SZab. pSCeétszappaa, mely bármi né-m^atm ven nevezetűin pecsétet minden kelméből kivétet nélkül néhány pillanat alatt oltávulit. Kzen uj készítmény hatására nézve felülmúl minden eddigi hasonló gyártmányt, minthogy a legkényesebb szint ia aértellenül hagyja. f„ azonnal megszáradva, szag m-lkíll marad. — V kesztyűk tisztitáaárn is kOIOnöiien nípinl-natu. 1 öveges,. ;,ra aLuíiaanal együtt 40 kr. Blfjl^. Altalános ÜSjtitó por, melylycl minden erezet/ arany. cT.(J*t, pakfung aezél én rer.et tioi\'itnni 12^r*,,l\'tli \'ehet. Egy katulya ára 2l) kr. \' j
M- Összefüggő IdÖÓrak nmi.ínn készítve, mínt fgy saLmóra, n nmbál \'Üazjljjt. az időjárását \'.\'4 urával elubb mutatják. Ezen száz meg máa kö^ ii\'iuő-ir.tlial illenért mii ára dobozzal \'i5 kr.
Párisi egyetemes ragasz, nemcsak az üveget, ptjrezelláiit, kfivet, tajtékot, fát stb. le^gjoriiabbftü. mt-gragaaziaiii. liogy az elválhatlnn legj en , hanem különfélék pgye«iié»ére is, például fát érciczel, llve-^el akként porrielláunal Bth., ugy h\'tm- lesllé nitjék. í\'.ikétj^ ezen miinlen háznál nélküln^u.\'tlen szernek r-.-ik M Uf Ugyanezen ragasz, folvékonv állapotlian igen kltül.i", U> .10 kr.
RtiganyOS fogkefék minden foggép és más ha- I n.niló aiiyaguk uélklil csnpán tiszta vizz.-l a fogakat febéren, szagtalan és egészségesen tartják. A nagy f"i"trai¦>in miatt dbja csak Cl) krra telelett.
Szabályzó, a tollat ainduu kézhez és papirhoz i-aiitatii, - ugy, bőgj\' ugj-anaion tollal a legrinomabb és legvastagabb vonásukat lehel véghez vinni. — 12\' db kr. - \'
ajnjT* Valódi angol tollkések, 1 dl. két kés-d 30, .10, II\' i.r. A késsel, 50, 60 kr. IcgitDumabb \'i késsel tí(> 70. kr l frt, 4 kés.«el 80 kr. 1 frt, l^JO kr. I
Lt-gujabb angol dögaSZhaiÓ-gép ra.ntlen crőll«-lé.i és veszély nélkül lehet ai üvegük dugaiiát kihúzni. Egy ilb Ily czarlsaerü eazkllz ára 1 frt.
@E§p- Legfelsőbb hdyröl szabadékozort méreg egerek.
patkányuk, hnresltguk, és vakanduk kiirtására. Az eladás jó tállá* mellOW t/irténik. 1 nagy plúb-saeteiicse
1 frt" \' ¦
A dió-olaj a legjobb, hugy a baj ruganyosságóban, megtartasnék » a világos vagy osürke haj sötétre festessék, a vegyéssl ká*sülékck mind ártalmasak. Van1 ftzerenes.m a nagyérdemű kllxílnséggtl tudalni, lingy, liamtuttinji , friss, kéuzereaen finomított dló-.jlo/tnil raktáram van. — Egy kis uvi-gucake ára 2& kr^ ua: gyobb 45 kr.
GySkertS szer a tyükszeoet legfeljebb 8 nap alatt nyomtalanul kiirtani. Ezen újonnan felWált szer felülmúl minden eddigit, éa ezért jótállás mellett ada^ tik cl 1 katulyahasználati ntasitáasal együtt 60 kr.
gj^, ÖrSKSs jegyzökSnyv. Legújabb 1 — Eaen purga-
m.int-levelekből kéíiQll klinyvocsko beirt lapját viaea nyal le lehet Hsztitni. 1 db szépen beklitvo 36 kr.
diszcsb 90 kt. . ..
^fy. Ipeii finom bÓr-*hll 3*/l hBv. hosjin, valddi tajt-sserekkel, t. i, pipa, szivariiivó-boroityánkővel és dobányzacskóval stb. Ara íí frt 80 kr. ^ajs Tolvajlások ellenJ védő angol tinta, mely a fuhér-uemfi\'jet.-lés ntán noha ki nem mosható — ás & ruha ina* szine mindig megmarad. Minden háatartáahus ajánljuk,, 1 Üveg ára csak 20 kr. , ,
SP^ Ör3k5s Bzlvartarto, angol Bidronyból, szépsége tartóssága, különösen olcsósága miatt a dohányzó •nélkülfiEhétlen tárgya. 1 db 30 kr. b»rbGl acíélKHr-z ettől GO kr.
bizomány-üzlete BECS
Kärntnerring Nro. 2, gegenüber dem Drascne-Haus.
Korcikedűk ?I via ion tola dók nagy engedményt nyernek.\'
t
Gs. SsJLr. sszt%l3;
DELI WASPflLYA-TARSASAS
¦•" MérsékeljTTgyor^^Hlte \' afSMMIy •
gyor
Folyó évi február 15-én írvdnj\'esQt egy niúrséltelt gj\'orsszállitniáiiyi:JírtzkJi41y gyorsabb sMllitasi idővel, élelem-szállitmóriyiikra, a- déli vasúti fő- és moliék-illoidá-sokrúl Bécsig, ugj-szinte\' a belyi-iíllomasókra Paycrboch, Laxcnbnrg ós Béca. . i
A társasági ílioüiasolr, iigyirrint nxJBiícs, Pest ós Gráex virosi irirdák s fslük kérósórc ingjén adják au ú\'-szabályt.
Kelt Bécsben, febrníriúalnn 1870. "\' \'
"(m-i) ¦ .. A főigazgatóság,
vWajdits József kiadií?, lap. fu njomdatulajd,(»)OS \' Nagy\'-Eánlaáu.
pjagy-Kanizsa 1870. feftíraar 26-án.
9. szám.
0 / __ i
Kilenczeclik jérfö,lyara"
Zala-Somogyi brö/lony
, - *¦ Kiterjedve .
SOPRON- és VASMEGYEKRE.
......... Vegyes tBLTtz*.11 tt\\t3. ö.etllsi-x»
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. sírni ászát.- tudomány és míivés/et köréből.
MegjelenllE:
¦ vladfa umbatsl, .gin • mrakraa narfW way **• üirraesílül Irodn kiadó hivatal:
WAJDITS JÓZSEF k8iiyrkeraakede.il.en.
Előfizetési föltételek :
|i Helyben háxhos kardáamai ét Tidékr* postán IflÜn | Egiss, á^ra : - S frt. — kr.
Fél évr* - - 3 m — „ P Évnegyedre - 1 , 50 ,
BClrdetéseK
A hat Kajláko» petitiorcrt 1-saSr 7 kr. -\'ílqt 6 i!-s minden toTÁbbí bei,ktataaért 5 kr tlelyegdij nűndiin egres beiktatásért 30 kr. A .Nyílt tíren-pítv potit iur bpíktatáíi díja 15 kr.
( Hirdetéseket elfogad :
l|N.JUilzalli: a KIADÓ-HIVATAL. Pulii: ZEISLER U I BM1-, Hambarg-, Blriby, IU|ga-ia.-Fraiktai- fa Bawl.
!1 len: ITAA8EN8TEÍN & VOGLEB. UfCSf. B«H-, \' |lStlltgirttai: SACHSE&TÍBSA. BiMbH:OFPELIK
]5gy pár. szó a birkasózásról.
a Baranyamegyé természeti s földrajzi hely-
Jzcténélfogvajjazdagon van fölékitve a ter-mészeffjuiniTeü. adományával, és talán ez^az oka, hogy anyi roSi: gazdálkodási szokással találkozunk benne; ez lehet tan az oka, hogy
" aLmagiSn legeltetés, sokkal inkább divik, mint másutt. — A magán legeltetést pedig
,*gy_ pár\'íirkáért szereti népünk leginkább .üznh\' fet \'*onnan-követ(ícztetemJ hogy alig van fáltfBárArfyaban,különösen alsó vidékén,
. a sokaa.és uénict, falvakban, hogy 25—50 *jnhót és\' alig Tiáz; lipl. 2—3 db. birkát ne latna az ember.\'-D^még-nagyobbTgazdasá-
- gokbai)\'.\\5,4 birkatenyésztés egyik —\' majd nem\'lo, Jazdüszali ágat képez. És sokszor miért ?\'Tannak helyek, hol csupán a trágya kedvéért í_ El kell mosolyodni a practtcus gazdának, azt hallván, hogy „csak a trágya kedveért tenyésztik a juhot. * Pedig agy
- van! ójjaltuanékrámutatni arra a pusztára, hal 3000 juh,csak a trágyát hozza tiszta Ii«h!ob»1i;:
¦ Hogy czhonnét van?\'gondolhatja az olvasó, hogy részint ésrcgföképon a félszeg ",. gazdászati rendszerből, részint a juhok ter-, mészeti sajátságuk és részint a juh tenyész-tés <^lszerütleB-kezelésébii#zármazik.._—_ A jó gazdának van elég trágyája, ha marha
¦ . trágyából nein, van fa levél, van a delelökün
öntözés által megrodhadt pelyvából — de a káros juh trágyára nem szorul soha.— A jnhojc ..természeti. sajátságairól avatottabh tollak egész köteleket irtuk, valamint a joh-todyésztés czélszerü kezeléséről is: Én csak ,-cz. utóbbinak egyik \'kiváló részéréi akarok .néhány-szót mondani.
Az a kiváló rész pedig: a sózás. •—.- Jnhtenyésztó gazdáinknál általános bevett szokás az, hogy a birkákat hetenkint ,,, .egyszer és pedig szombaton este megszok-Mtik sózni. Ez nagyon.rosz szokásI És clke-rülhetlenül szükséges nemcsak a jnh egészségének fdntartása szempontjából ez állatfaj-hál, de italában minden kérődző állatnál a „.sózást naponkint alkalmazni, mit előre haladott gazdaságofinál tapasztalni pl, a. hires szászországi 1fl tzsehenau i bir-rrvkii*atbaii..<E helyen — ugyanis volt eset, .; .hogy. 10 év alatt nem hult el egyetlen egy S: juisenj! De tát miért? mert,leölték!
- 5 í • i Ueui oly nevelségcs dolog ám ez, mint •spokau képzelik! Az még szerencse,-ha nem
*Wkasbőrével számol be atlrka és gazda, , hajem a hús\' árával is. Legalább veszett tt^J^nakajijéle! De hát hányszor történik ia*J$eg mi pálunk, hogy nem is lehet jneg-
¦ ^Ipir-igy .csak a bőre kerül rovás alá. És TTTliindözitrcndsZeres sózásban találjn nyitját I í V \'Jjötíschenauban 1 font korpát s 1 font
- **t teuégyuraib, czipókká dagasztják, megittuk,\'mint a kenyeret. Az ily czipókat
j_- laztán. kosarakba- teszik és az ödályakban "«y függesztik föl, hogy a birkák folylono-,. Wo. nyelhetjékj arai _egézségökro igen jó \' :^b*Vm\'í van," és amint az imént említettük: • -eléggé bebizonyított dolog; — do természe-
tes is, mert a juh a sót mohón nem kaptatja, és igy nincs a hasmenés veszélyének kitéve, azután a gazda is biztosítva van, hugy az ilyen sós czipókat még elsem lophatják, mert nem használhatják másra.
Azt emiitettük, miszerint jó, ha e juhok előtt folytonosán só\' van, de azért kitudjuk mutatui azt is, hogy nem kell tübb e mindennapi sózásra, mint a hetenkint egyszeri sózásra, sőt a korpa miatt kevesebbre.
Átaljáean az ily dolognál azt tartom én, hogy valamint nem lehet egyszeri evés által egész hétre jólakni, ugy nem elégséges az, hogy a juhok\'égysztr egy hétben sózas-sanak csak: — AT mttdénblpl czétecTtt.-hasznos és gazdaságos ^sózás pedig csak az említett módon érhető el.
LAD____
A személy-kereseti adó
........ ügyében.
\' r ljmgTlr/fBbr:"l671870.
Minthogy a folyó 1870-ik évi szo-: mély-kereseti adó összeírás küszöbön áll, riem lesz tán fölösleges ha az eddigi g\\a-korlat tárgyában néhány meajegyzést teszek.
A - személy-kereseti adó összeírására használt eddigr táblás összeírások helytelen volta felöl bárki isi; meggyözódlietik; mert az 1-ső osztály alá tartózó egyének közt a házas zsellérrel egyrovatban jővén egyforma adó vettetik reá, holott azt tagadni nem le Set, miképa\'házbert hémfizető könnyebben lerója adóját, imnt-az, kinek az adót és bért napi bérével megfizetni kelletik ; ugyanazon rovat 2-ik felosztásában a segédek és segéddolgozók értetnek és iratnak össze; de nincs kitéve az, mikép csak az\'iparosaknál lévő segédek és segéddolgozók, igy kövctkcztetTc ba egy gazdának nején kivül tübb 16 éven fölült családtagjá-van p. o. fia, leánya vagy vele egy kenyéren élő testvérei ezek valódilag segédmunkások, a rovat értelme szerint ezek sorozandók az iparos legényekkel mint scgéddolgozók az 1-só rovat 2-ik vo-. nalzata közé.
Jlintbngy azonban az eddig teljesített személy-kereseti adó összeírások szerint a kisebb földmivelök és scgéddolgozók rova--vátába-vétottek az ily egyének noha bár azok a nekik szánt clóirat szerint saját háztartást nem vittek; mert a családfővel egy-kenyéren voltak és ha most ezek egyszerre e\'zon rovatból elvonatnak és az 1-sö osztályhoz soroztainak, ugy a személy-kereseti adó átalány nevezetes apadást idézne clö,^zen a lényeges bajon pedig a méltányosság liii tára közt akként lehetne, aegitni, ha a kisebb földmivelök\'rovata alatt a Il-ik osztály első vonalzata szerint kimutatott általányukként osztatnék be,,-Biikép -e- kisebb :fö!draivcsqk, :kjk, alatt csakis ~a volt úrbéres osztály érthető, a .birtokához képest (söfoz-tatnék, f. o. az < \'/á telkes ugy mint aWes-liedök I^sőj a \'/i telkes a 2-ik és igy (ovább
az e^ész helyes a IV. rovatba; mert azt ugy hiszem,, hogy a fizető képességí arány itt is a birtokhoz aránylag van, mert a jövedelem is akként folyik a tulajdonos hasznára, ezen rovatba soniztatnának a 40 holdon aluli nem volt úrbéres birtokosok is birtokuk arányáboz képest, az azon felüli birtokosok azonban a nekik szánt III. osztály rovataiba?birtokuk kiterjedéséhez képest vétetnének fel.
Ezen észrevételei öl közlésérel tartoztam, azért, mert több helyütt tapasztaltam, mikép az telkes a föld — ház és személy-kereseti ajóba többet fizet, mint a \'/, Telkes, és igt\'ü sainzor az adóbeszedéssel megbizütt közeg, e miatt tetemes kellemetlenségnek kitéve van, hnlutt a külön oszta-lynA-.s1 a sei^édiuunkásokuak az illető ro-v.iínkbauiellielyezése leszciak képes a bajon legkönyebben segíthetni.
KOVÁCS JÁKOS, jegyz".
Népszámlálási eredmény.
Nagy Kaniz3:in 545-1 férfi éa 5G74 nú, iszi-sen 11. U\'S cjjyert lakván, kor szerint kö-
vétkez "ilcg alaimlvák :
1 ÚVÜ3 vau 207 férli, 181 ni
2 , 13.) . 127 ,
3 , 1G0 v 144 ,
4 , 128 114 „
."> B . 113 132 .
ti . 139 141 ;
7 B „ 121 lOii „
S n . 147 122 ,
í) p . 105 1Ö5 ,
10 n , 1»; 141 .
11 n . 105 108 .
12 . 120 1 ;íü » 153 , 113
13 14 * ] 131 113 °
15 , 1Ó1 112 .
16- . 101 129 „
17 ___,_____8t3 98 „
18 , 100 129 .
19 n . 81 104 .
20 „ 100 lo\'D- ^
21 . öl 95 „
22 » 71 138 ,
23 . 03 74 ,
24 . C\'7 „ 100 ,
25 . 9- w 152 „
2C n . oi n 121 .
27 (15 83 „
28 . 103 - 11(1 ..„ Íí5
59 30 l 127 152 l
Ml . 95 ir 87 „
:i2 ,\'-104 "87 „
38 „ 83 81 „
34\' ¦n . 85 8«
• 35 n , 82 108 „
3« n „ 113 103 i
• 37 n , \'¦>- n 75 „
38 „ 74 7,1 V
39 fi „ 45 „ 40 ;
40 . 137 . n 142 ¦„
41 „ „\' - 81 113 „
•12 fi , . 72 —77 ^.
43 i, 0» H 3H ,
41 - n 51 Ab „
45 .. ~71 102 „
1 4ii ~" - -„—¦82 H «4 n
: « ... ¦: 40 » "27 .
48 éves van 55 lórii, 60 n3.
49 . . 40 ia -
50^, , 98. 109 „
Bl , , 55 40 „ :, ,
52 „ , 30 v -.
53 . B 29 tl ¦
54; . „ 28 : »
5.) n . 40 í „ :n .
. . 34 „ 27 ti
57 , 24 17 H
"8 . . 25 21 ,
59 , . 29 "» \'Jü ,
6° ., .. 57 ti CO „
«1 „ „ 37 u 30 ||
03 „ ,. 19 u ló ,,
03 ., „ 14 „
04 „ „ 18 ír
4i5~-T ^- \'>| .25 „_______
tiil „ . 19 7 „
>\'•\'\' . . 12 u ..., ...
19 13 , .. ,
\'i1.\' » 5
7" . . ¦2ti \' ff" 2á-r .....-
71 , . 14 ö „
72 . „ 7 8 „
73 . 5 fi „
71 - . 3 *7 4 .
"-\') . ü~\' y ü -
~i) ^ i; „ 4 „
77 , „ 4 .)
. n 3 ti ¦ i ,
\'9 „ . 2 2 „
80 „ 3 0 „
81 . „ 3 „ ... a ,
8- . v .....1 \'—. \'¦
83 „ . 2 n 4 .
84 .• . 1 n 1 .
85 . . 1 1 .
»0 . » 1 9
H7 . . 1 „ — „
»» , - ¦¦ 1 1 ,
90 . — n 1 .
92 „ 1 „ — „
93 , „ 1 — ,
95 . „ — 1 fi
911 „ , 1 n _
98 „ . I i.
99 . „ — i,
Tanügy,
Ziia-EoBruagn\'abr. 15. 1870. Megyénk rtmidenkí áhal Örömmel ?8 méltán üdvözült tanfelügjolűja Bdja- Gorgclj* ő nagysága Alig 6 bd dta\'folytatja hivatalos nifl-küdtUdt, márria dicsérettel lehet megcmlékozai azon BÍkerrMjj. ibojyryel tanügyüuket nemcaak •Icndületbefbanetn a legtöbb helyütt — kiiidvo . minden nehézség és akadálylyal — a\'legfénye-sebb virágzaabrr jb hrztii. — Mindenütt osztályuk, és tamtUk\' azaporittatnak, tanítói fizetések törvényszerűen emeltetnek, rozzant iakolahájiak a czéinak teljeaen megfelelő terv Baeríüt - Átalakíttatnak , sfit.toh.b- helyen mh.r építtetnek Ja.-r — Sziiiíítiilnn közaég, hol a tanügyi ezelőtt csak ütődik kurékuek^tekiutetett, moát & logszentehb ügyckiiat (jmcIL fiií nzt-ininden targyöa; mer^. ű nagysága a népnevelés mezején évtuedekea at [flzerzett tapitaistalaUiivftl nem mint szigorú : parancsolé, hanem mint |dós hazánk fiainak, korszerű tüollemi kiképeatfltóaét mélyen szivén, iordü apaáll elA, oaztj^folvíIAgositásaitj ébreasti ..-a nápolc sí
kellő tísztulutet és melegen ajánlja » tanügye körszerű borondoz&ót. — Mindozekljínjea «-
leerét Örömmel tapasztulitik I Pordaljunlt mag* csak megyénk bérmely vidéken, nem politlail^-;:.. hanem a tanllgygyel ftltUnöleg érdeklőén fog- -lalkozé inag^\'ar népre tolillunk. —..Oonouiwitía ., gyanánt^tünik föl mindé* t ~\\ ~ a
—~^1.-T... Megyénk már csnknem akb\'íÖBiakolák 50-dik számát közelíti meg. Egyik a másikkal _.veraeiiyexiii igyekezik, mi a népnevelés emelése — és virágzására nem valami jelentéktelen.
Leginkább emeli ezt Tanfelügyelő ur gyakori iskolalátogatásai által/ mely alkalmakkor míg a tani tét aryaias szavaival teendőnek minél szorgalmaab és lelkmmeretesb elvégzésére ösztönzi, addig a tanulókat jutaimi tárgyak kiosxtbgatása — s lelkesítő szavai által szorgnl-üiasb tanulásra serkenti.
Ily tapintatos eljárásért mindenki ajkú forró kítezöiielot rebeg.
Zala-Egurazegnek épen f. é. 8-ka csott azun nagy napul, melyben közös tanodáit ö nagysága már másodizbon szerencséltette látogatásával.
Azon, írímröl,"-moly ly el a taniték éa tanon-ezok egész valója elárasztatott, szólni képtelen vagyok.
Iskoláinkban tapasztalt megelégedéséről elég tiszta tanúságot tesz a következő hivatalos levél, melyet ngoB. Bója Gergely ur a Z.-eger szegi tanítótestülethez intézett és melynek szíves közlésére tiszteletteljesen kérem a tek. szerkesztőséget.
,A községi elemi iskolák t. cz. Unitéi testületének
Z.-Egersxegen.
.Folyó hó 8-án szerencsém volt az egerszegi községi iskolákat hivatalosan meglátogatni ; örömmel tapasztaltam, \'hogy a tanu-lókft legsikeresebb tanmódok használata mellett az előadott tantárgyakban igen-szép, igen dicséretes előmenetelt tettek. — Kiválóan meglepett az I. fioaatály előhaladása, hol a gyenge kis tanulók nagy része alig négy hónapi oktatás után értelmesen beszél, olvas, ir, számol.
.Általában az osztályok ngyelmezéae e a tanuld k bizalmas magatartása, a figyelem és a versenyzési vágy, az élénk* értelmes felelet, a szorgalom becsérzete, az illemea magaviselet azt tanúsítják, hogy igen helyes a bánásmód és jó nz iskolai szellem.
.Fogadja tehát a tisztelt tanítói testület juéiíó„Blwmerésomet és a hazai nagyfontosságú népnevelés érdekében tanúsított ernyedetlen buzgalmáért és a tökély felé küzdő Gnniunkás-Bágaért legforróbb köszönetemet.
I „Nemcsak felfogni, do méltányolni ia tudom a tanító! álláa nehézségeit, Bzellcmí ds anyagi ostromait és azért sziveinjnélyéhől üdvözlöm és tisztelem szeretett hazánk mindazon néptanítóit, kik nz átalakulás válBágos korszakában a haladdá zászlaja alatt tűrve éa nélkülözve, egyedül az Öntudat megelégedésében és a tanügyet átértók elismerésében találva és keresve éltotú jutalmat, küzdenek u kitűzött magasztos czél felé, mely nem egyéb, mint a népnevelés fulvirágozttttnsa, az értelem fejlesztése, az érzelem nemesítése, a hasznos ismeretek terjesztése, a népleikének ogérül a azázadus homály elűzése és mindezek által az erkölcsi és anyagí jobblét előmozdítása, Magyarország nagygyá, erőssé, boldoggá tétele.
.Visszatérve az iskolai állapotokra, őszintén, nyíltan ki kell jelentenem azt is, hogy miután a leánynevelés és képzés oly nagy hoTdcrö" vei bir: legyen szíves a tanítótestület az össze? egurszegi leány iskolák bau is a tantervet ugy módosítani, hogy a III-ik osztályban az 5-ik és G-ik évi tanfolvamra elúirt tantárgyak rendszeresen taníttassanak.
„Mert ezen osztály mostani tanrendszere legl evesebbé sem felelhet meg üdvös faladatának, íia u3-ik usztályban, mint jelenleg legful-sóbbikben mindazon tantárgyak sikeresen előadatnak, melvek a ö-évi tanfolyam alatt az j>-ik és 6-ik osztály számára elöirvák : érdeket, vonzerőt nyer az eger&zegi leányiskola is és a tanköteles leánytanulók oly képzést nyernek, milyent^ törvény és a korszellem jogosan igényelnek.
.Ajánlom végre, hogy a felsőbb osztálybeli tanulók a fogalmazásban, a polgáii ügyiratok szerkesztésében, a gondolatok szabatos, helyes Írásbéli kifejezésében ezentúl is a lebeté legnagyobb gond és fáradsággal gyakoroltassanak. A tanterv keresztülvitele által lesz teljes a siker, melyért önök iránt hálával fog tartozni a város, sőt az egész baza. ElÖ lesz mozdítva az iskola iránt oly szükséges részvét, emelve lesz a tanítói tekintély és a tanítói osztály közóhaja seerintegy szebb jövő hajnala nem sokára áldás közt fog felderülni. 17*.KX.i uinitú imája esdekel a Mindenható trónja elölt e^en l-.-Uo-gitó hajnalért, melyet meglátva éa Ls Ixddog leszek.
„Egyébként1\' stb. atb.
Midőn tanfelügyelő nr O nagyságának azon, reánk nézve fölötte édesen eső olísmoréao-ért hálás köszönetünk — ós örömünket nyilvánítanék, egyúttal kérjük, enpedje remónyle-nünk, hogy előttünk mindenkor örvendetes és kedves látogatásával bennünket ezentúl ia minél gyakrabban BzorraÉptetond.
Mi lelkesen OpPufevu vagyunk ígérni, ho-ry ezután kétszeresb erővel fugunk udatöre-kedni, miszerint tanonczniiik szellemi elöhaln-dúsaval nagyságodnak még tübb örömet és megelégedést szerethessünk.
SZÉLIG KEKENCZ, ;>-ik oszt. tan. és isk. széki\'tag.
Heti szemle.
Február lö ia, 187»
I
— Mohácson igazmondó-egylet alakult. — j Bismarck gróf Galíeziában birtukot vett. — Nagy-Váradon a városon kivül az ut szélén egy puszta sir-van, nielybeu azon lengyelczre-des porlik, ki l\'My-ben egész ezredével a hon-védekhez át akart lépni, de kitudódván az oroszuk által, agyonlövetett. — Zichv Antal lesz vtiluszinüJeg a nemzeti színház intendánsa. — Rubinstein visszalép a virtuositás teréről a magánybavonul. — Temesvár az Eszterházy kép-tar megvétele esetében reá 4 ezer turintut ajánlott fel. — Pesien a munkásuk nagyobbszerü mozgalmától tartanak. — Zivkovica septem-vir Vukovártt képviselővé ráhu^taték.— Országos zene-akadémia eszméjét (\'tengerv Antal a színházi ctiqueteben megpendít vén, általános viszhangTu lelt. — Pesten vasháiakat épitú társulat alakul. — Kómában a zsinat alatt eddi" h püspök Italt meg. — Tordáu egy <j tagból állu Cialad azéngöz következtében meghalL -¦ A budai rendőrbiztosok római alakú uj kardokat kapnak. — Az unsz magvar gaxdaaá\'ri egyesület elnöke I.*jnyay Ciáb.jr, alelnök Koriz-niies es Hajós József lettek — A nag\\ váradi takarékpénztár nyereményeibúi 1U ezer furiuioi :ul.itt jótékony ciélokra. A zuluin elete ellen összeesküvés! merénylet födöz teteti fel. — Angliában a nothumberlandi grófság egyik kiiebb
városiban egy emberéi, kinek 38 élő gyermeke van;3-Bzor nősülte- A Mt-Cenis utat a hóomlások egészen botomották. — Sz. Pótorvárott egy hetedéves arvostanuló éhen halt meg ; segélyegy-lotüket nz orosz kormány kíméletlenül feloaz-tatá. •— Dr. Oroszhegyi Jézsa tevékeny journa-lista, s forradalom után. türökhoni gyakorló orvos o hő 19-én meghalt a budai rudas fürdőbon ; a tuinisteroUökség tíU irtot utalványozott temetésére. — Lou is untában „lusták club"-ja czimü társulat alakult. Nálunk társulás nélkül is létezik. — A bécsi szedők is stríkeolnak. Általában szcdőiskolák állítása határoztatok el. ¦— Zfígrábváros büvétele meghaladja kiadásait, ltilkaaág! — Parisban a Sz.-Luiúa gymna-siuin növendékei közül llíO odahagyta az iskolát, mivel a házszabályokat szigorúaknak találtak; tehát u tanulók ia stríkeolnak! — Ldnyay Menyhárt liirszoriní — _gr«fii méltóságra emeltetik. - - A királyi pár Budán vau. — Trefort Ágoston neje meghalt. — Jókai Mór febr, 20-ún volt 45 éves, mely napon lapjainak belmuukatársai 2 nagy ívből állóalhum-mal tisztelték meg; a stríke miatt maguk az irók szedték ki a verset.
Hí rek.
— A honvédek menházára álta lara ki»sztott 2ö gyűjtő iv közöl már ezen napokban néhány visszaküldetett, és minthogy ezen iveket együttesen, — számbavétele után küldhetem fel az illető helyre, addig is kívánom az illetőket megnyugtatni éa pedig :
1) Guttmann S. 1L személyesen adott 50 ftot.
2) A nagykanizsai polgári-egylet, Plichta biztos ur által 83 frt 3U kr.
i, Ourvarics Kálmán ur Lendvárói 2 frtot. Ugyauazou ivre Kiss Béla Lendváról-i6 ft 20. 4) Kiss Károly ur Keszthely járás őrmesternek ive ^\'0 frt 60 kr.
")) Etiszt. Üövics plébános ur Torányból 33 ft, ti i Szígetliy L. szolgabíró Letenyéről 22 ft 50. 7 ! Waebtel járás-Őrmester Íiz.-üróthról21.4 ), t Siűbó Kálmán járás őrmester 62 frt 20 kr.
Összesen 341 frt 20 kr.
TARCZA.
Temetőbio...
TometSbtn UlálUoíUra Lrgf>)3s»5r tr Tel*>ti. Sntót lityol borlú cl Hielid IuÜtÍbt képr.lrt.
Stotnedben a fájttAlutnrijttt tlB oi bOnyöjo taIi, lítry iiíttiíl ki i^iut.a rucujaok li^ánulil hús ongJsSav.
A» x kílnjil, h ai as frxrt 1 CJ" •fl\'Mtűk AiíTemet, Hupj légt-dit báanUidbfin VígajiUűnom ae IeLoL
E», — oh e» »olt életombeu A legétli\'sb pillanat; Podig olyan tájdnJmu volt, fshem BjAJd liugj megátakil tt ..
Mintha mást Ín mindig látnim Baemedben a kOnjeket, —B^a^gyágtfátj-aU,.jl mely tialváay Air*od körül libegett.
<*lh ai a griiB akkor ón rám É[ip üf*y illett vón\' mint to rád : To pjiaiíobU jó testvéred, Ko — ajtiveniDek nrutralmát.
- NAGY LAJOS.
Lafitte Chamans lovag,
— elbeszélés — Busa Kálmántól.
¦¦¦¦ n. "
Kit tüi között. \' Livia csakugyan jól sejtette, mikor azt -monda a franczia tisztnek : apj* lehet rosznl, — Mért hívják .haza. Magder Williámnak jobt , . felét a szel megütötte.
-Elkékultarczczaljbüusett Bzemekkeltágyá.bán :\'¦/ találta már ut hazaérkezett leánya j szólni sem .^...-.ittíoU,. mindenki bizonyosnak hitte halálát. Do f;y;i w.MJjneeHtf ember nem akart mégnicghalm; i^^^fejttljep, terve még nem volt befejezve, mi a si-tti»y- élethez köté, a záradéktól nem szabad uaki elmaradni, — képziilto\' tehotetlen nyuraoritöá-:^4«^ban^^Ó8_cz.A.hiudüleni fdtaniawUluJeitaibólT .^A kék foltok arcaáról lasaanJ^nXelvetzt^tkr-ffKe-. nuánektzelid fénye víasaatért, csak jobb keze beit Bjegyi.«jt-ped)g .-néUKlU6zheti. u,.ki ú életet sdndei úron m^vásárolná, ha lekötne.
Aiijedée, a lótás, futás "megsEÜnt, Wil ur . *!l».j»>i; rajta..éazrevenni-nya«-
o^vjnenéfe.agy Jtieaé erflletett még: IlMl n ép «gy keresi á magányt, ngy- kerüli
Kányát, mint. előbb, a mivel a könnyelmű gyermek legkevesebbet sem törődik, hisz soha sem érzett apja iránt valami rokon vonzalmat, mit érdekelné tehát őt annak az embernek a sorsa, a kit nem szeret, a kihez csak a kénytelenség csatolja, a természet tőrvényei szerint
Livia ment újra kalandja után. A szép franczia tisztet sehogy sem tudta kiverni fejébűi, bármi szórakozást keresett is magának, a tárgyához tapadt érzelem visszavitte őt oda, honnét eltérni kívánt. B«nt járt a forrás medrében, még nem tudta, mi van a lábai alatt
Másnap a rendes időben ott volt az erdészéi legnagyobb tölgye alatt, Bomraikép sem tudott elmaradni, a kifejlett szerelem oda vonta ót, mint delejes vas a lecsapott villámot.
Alfons már várt reá egyedül.
— Köszönüm azép Livia,hoLV eljött, szúlitá meg örömtelt arczczal, míg eléje sietett és megcsókolta patyolat finom-kezét.
Az pedig eogedte kezét megcsókolni a szép lovagnak és lesegittetni magái a lóról. De azt élnem rejthette^ mi elárulta a találkozás behatását; élnem takarhatta kigyulatlt arczát és lázas tekintetét.
— Vágytam önnel még találkozói, susogá érzelemtelj eaen.
Esmenard magán kívül lett, a mint az izgult arezot látta, és susogó szavakat hallgatta. Az öntudatlanság vakmerővé tevé. Mintha kezeit láthatlan karok feszítenék, — terjedtek ki,s mintha ismétüsszevunnák azok — szorította magához Líviát.
A leány némán hajtotta lu forró homlokát az ifjú keblére. Szive vert, dobogott a szoros ölelés alatt
— Livia!
— Alfons!
Többet nem tudtak Bzólani, az is csak ugy szökött le a remegő ajkakról; de annál többet beszéltek az egymáshoz ért keblok, azokkal a titkos néma julokkel, melyeket a Bzerelem tüzón keresztül röpült lelkek ismerhetnek.
Az ölelkezés véghetetlennek látszott Egyik Bem akart kibontakozni a Bzcuvodély nyomása alól, egyik som mert szavakat keresni érzelmeinek kifejezésére, mindegyik a másikTóT várma-kezdeményezéat,h igy, lassankint bucsut vett a nap a vén földtől, és homály ba\'merült az idő.
——-V-égro-még ia éríT vott-magán-a tiszt;-llogy a férfiak-tormészüto edzottobb, azt bo is bizony i toltál""\'.
— Szép hölgy, kedves Liviáml szivémdobog, vérem forr, fujem szédül, tudja-o\'mi ez? szaki-•totta kotté az Ünnepies csoDdut. H
A leáuy fejét rázta; azzaj jolontvo ki, hogy nem tudja.
— Az a szendém, — fulytaui üinaz, visszanyerve nyugodt hangját. Igen Livia, én szerellek téged, isten és emberek előtt nem tagadbahatom, és ha tudnám, hogy te nem szerelsz, le-
moodanék az életről, őrükre. — Oh szólj ! _
mondd, hogy szerelsz! megosztod velem az életet, nyújtson bár az mézel, vagy mérget lituk-teljes poharából! éa én hibáidhoz borulva csókolom azt a port, melyet te tapodsz.
— Szeretlek, és megosztok veled mtndcut,
— felelt remegvo a leánv.
— Áldjun Hitig as ég szavaidért! kiáltott fel a marquis, s térdre hullott a nó lábai előtt.
A inegpróbaltatás nehéz perczei voltok ezek, a tapasztalatlan Líviának, de keretűiül jutott -azokon in. Kezdett lelke beleszokni az ismeretlen érzelmek csodás változásaiban,mind inkább tisztultak előtte az élet viszonvai, és midőn magához tért, akkor már nem a gyermek volt, hanem egy megérett szűz, egy átszelem ült leány. — A térdeli] ifjút gyengéden megfogta, és a földről fülkelni kényszeritette.
— Térdelni csak a rabszolgák szoktak, és nem n nemes ifjak. — monda csendesen.
— S honnan tudod te azt, földre hullott angyala az égnek \'{ I
— Nem tudom, csak érzem, érzelmeim pedig neíu szoktak csalni. De most elkeli válnunk édes Alfonsom, az est csillag fenn ragyog már, táyozAsra^inL
— Ei hulnap ?
Livia a távolba mutatott piczi ujjaival.
— Látod ait a vörös födelü épületet?
— Látom.
— Annak a háta mögött van egv nagy ken egészen összekötve az erdővel. A kert kerítése nem nagy, könnyen átléphetsz rajta. Ha ezen az oldalon jutsz be, mindjárt találsz egy növendék hársat, és alatta padotott találkozunk,
— Mikor?
— Ha a lég szárnyasai elültek, ott leszek. Ksmenard helybenhagy ólag bólintott fujó-
vel.\'Iuviiem mintha még vart volna valamire, le nem vette — a beszédes kis ajkakról ~ só^ várgó tekintetét.
— laton áldjon meg addig is Alfons, nekem sietnem kell. Amint monda egyet lépett is előre. De az ifjú viaszátnrtottn.
— Hát csak igy akarsz elhagyni, életem mindene, ilyen hidegen, — szólt a neheztelés ímngjftn:
- - LiviaTÓ-báraulf, -nem -értette n.jelieztülő_ I sznvakat.
_ ^ Ainnz oly közel hajolt hozzá, hogy mog-érlnté nrczát, Udo jjoholleto.
— Egy bucBucsÓkot kérők még tolod, zálogát mogoszíoít í-zoroluiíinkniik.
Némán forrtak ösazp uz ajkuk, & ulcsattaut a legneiiH\'Hobbfrr/ÓH, — a jtzftrtlcrn — csókja.
.Kipirult mind a keltő, miniba vétket ko vettek volna el. Lívia még körül is nézett, h i nem látja-e valaki. Aztán némán szorítót a* kezet a elváltak.
Egyik nyugatnak, a másik keletnek. A kipihent paripák vidáman röpültek haza felé .. . .
Minden este találkoztak ifjaink a kitűzött helyen és pedig oly óvatosan, hogy som a kastélyban, — sem a táborban észre uoni vették. — Madgcr "Williám rég szobdjáüan szokott lenni, mikor leánya távozott, b cselédek meg nem merték figyelemmel kísérni úrnőjük lépteit, féltek a villogó szemek parancsoló tüzétől. Hanem Alíonsnak annál nehezebben lehetett elhagyni a tábort és viasza jutni oda. Harczias idő volt, a kémjáratok szükségesek voltuk, azok között el és vissza csúszni nem tartozott a könnyüségek közé. No de a gazdag marquis meg is csak segített magán, s mindig megjelent a rendes időben.
Ez igy ment egy hétig; — ekkor a tábor parancsot kapóit elhúzódni keletnek, hogy csat-íakozhassék egy másik nagyobb sereggel, a hadi fordulat szükségessé tevé azt.
Az ifjú tiszt erre nem is gondolt, annyink boteandalodott szerelmi viszonyába, miszerint azt is feledni kezdte, hogy a legelső csatába szépen lelőhetik; azért mikor ez a hír füleibe ment, nem akarta elhinni. Nagyobb megnyugtatás végett pajtásai felkereséséra indult, azok valamelyikének csak kell bővebb tudomása lenni, ha van valami a dologban,— ezen gondolatok között lépett be egyik tiszti sátorba. — Ott voltak többen a tisztek közül, épen a másnap hajnali odébb\'vőnulágról tanácskoztak. Alfons, — a vakmerő bátor katona — megrettenve hagyta ott őket, és zavarodtan tántorodott be sátorába, »\' ^ \'•
. A találkozas\'ideje nem csak itt volt, hanem el is mult már, sietni kellett Esmenard nem törődve sem a tábori parancscsal, sem a borús fnllo-gokkcl, melyek a láthatáron fenyegetŐlog mutatkoztak, felvatetta magát a kis ¦szürkére, és
-nokj rohant a hideg éjszakj-azélnek.--—
Mikor a helyszínére ért,"BÖtót volt mindenfelé. A, csorba-hold fekete fulhÖk alá temetkesett, alig ioholett megkülönböztetni egymástól a tárgyakat, csak a kastély alsó osztályénak egyik ablakából vetődött ki a fölgyújtott lámpa halvány fényo.-íiutve ugrott le a tajtékos lóról és ment egyenesen a kerítésnek. ÁÜépvo a félölos magasságú sövényt, lábai valami puha T~mözgu ta^ygyáT"jüttolt "erlntkezéabeTTt mi" épon notu hasonlított a fold talajához\', hanem* ViÜaiHÍ olyas roudkivttliBÓgliez, amilyentől borzadály jfut át az embor tagjain.
~ Huh ml cz V kiált* Alfous éa bevetette mugát a köribe. \' ,\\ (Kolyt kB«tk«slk.)
A még bo nom küldött gyfljtö-iveknok vissza bokUldéso, még akkor is, ha üresen maradtak volna, tisztelottel kérotik. N.JCanrain febr. 22. 1870. VAROA,
m. kir. honvéd-őrnagy.
-A zalamegyei honvódvgy\'Tot fl rokkant honvédok munháza alaptókéjéuuk cvniapitásiira 500 frtot adott. b\' _ üudnpüst °gyik legünnopclycsi:bb mozzanata lesz, niidűu királyi IMI országosan viszhangzott azon indítványa te Íj esi tU tik, hogy Gr. Batthyány, Lajos első magyar miuisterelnök tQtuine a ferencziek sírboltjából a keropesi temetőbe fog átszállittntni. A nagyemlékű vértanú Özvegye beleegyezett az átszállításba.
__Az idei ujonezozás alkalmival
vegyes fölülvizsgált) bizottságok, névBzerint vidékünkre ezóló Sopronban febr. 2-í. 25 és °M; marcziua 17, 18 és 1Ü ; npril 1 éa 2 ; május \'2 ; jnnius i*BÜ & jülíüa "H3 napjain működnek. Sopronban a honvédelmi m. kir. niinisterium Horváth Antal soprenmegyui főispáni nelyottes által lesz képviselve.
_ Halljuk !1 Egj nagykanizsai lakds a
napokban egyik itteni asztalosnál megjelent & meghagyta,Tiogy bizonyos idő alatt egy koporsót készítsen, kívülről irja ni nevét s meghalt 1870 mirczius 18-án élete 4ű-ik évében; kész fizetőnek ígérkezett. As asztalos bámulta kerdé, hiszofl márezins IH-kn messzi van még^s aztán életében akarja koporsóját látni? Denique a koporsó megkészültél litván a megrendelő, ho^y ő tudja halála napját, s n 6 frtos koporsó oldalán olvasható 1870 februárban, hogy 2*. N\\ meghalt I87U mirexius 18-án. Már e fainosus dologhoz nem tudunk commentárt irni.
— Kis-Kanizsán 5 könnyű csődör, 6 nehéz éa 218 könnyű kancza, 1 "nehéz és 171 könnyű herélt, 58 caikó, 2 öszvér, 1 bika, 573 tehén, 429 ökör ég-415 borjú van ; svajezi tehén 53, ökör 1 és borjú 16. — 3 kecske, 447 sert-vés, 15 méhkas találtatott a legutóbbi népszámlálási összeírás alkalmával. Lapunk előbbi szamában közlött kimutatás elején Kos-Kanizsa létszámában 190 nő helyett olvasandó; a *?. szám nyomás közben esett ki.
— A k e a z t h ö 1 y i m. kir. gazd. felsőbb tanintézetnél Üresedésbe jött vegytani tanári állomásra ideígl. minőségben dr. Bach József neveztetett ki.
— Lcsencz e-T urna j, I a t v á n d és Németfalu 457 szavazattal Hertelendy Kálmánt válaaztá atthraomikuB követnek.
tt — A nagykanizsai nagygymnasium „Önképzőköre" mult csütörtökön délután tartá nyilvános h ünnepélyes ülését nagyszámú közönség jelenlétében. Valamint a 3zavalatok> énck-ugy tornászat bon iá feltűnő haladást tanúsíta-
nak. Az érdeklő szülők s tanügy-barátokat, alkalmilag fölhívjuk valamint az önképzőkör, ugy a segély-egylet szíves pártfogására.
—"Lakatos tíáudur ismert támrztanítónk a napokban buc-aút vesz Kanizsától, hol líilib év óla u téli táncaidénvt inité. és inárcziiis 15-én Szombathelyen n vi; j.i ni\'1 <• t-i:i.v.inku-Inját; mint tőle hulljuk u d.\'rél; szombati..:lvi-uk.it i-gT uj „magyar néptáncí" nzerzeméuyé-v..l lepi meg. Ajánljuk a lelkes vasmegyeiek méltó tigy elmébe.
— A „L> élzal a i takarékpénztár* részvényeit már 10 frt ágioval keresik.
— Helyeseljük, hogy uz ut-áiazuló jfaűak tisztititása megkezdetett, nem árüinu a háztulajdonosok intézkedése s-.ni, ha a házuk előtt la vő járdákat tisztíttatnák.
Felhívás. Miután a„Déí-zalai takarékpénztár" -
nak nyilvános aláírás alá bocsájtott 400 részvényére 351 aláíró által 8S5 db jegyez-tetett, ennélfogva az aláirt részvénymennyiség leszállítása elkerül he tlermé válván, ez oly mód foganatosíttatott, hogy mindazok, k\'kl —Ü részvOnyt jcgyeztok, egyet; kik 10—14-etírtak alá, kettőt; kik lő — 19-et, hármat; kik 20-at, négyet; kik 50-et. azok 10 darabot nyerjenek.
A felesleg jegyzett részvények után befizetett pénzek visszaadanduk lévén, minden érdekelt aláíró felliivatik, hogy annak visszavétele Végett az eredeti nyugta felmutatása mellett 1870-ik február 23-tol február 28-ig reggeli 11 — 12 óra között, Grünhut Fülöp ideigleueí társulati pénztárnok urnái megjelenni szíveskedjék, hol egyidejűleg a nagyobb összegről kiállított elis-mervúnyek is kicseréltetni fognak.
Végre megjegyeztetik, hogy a kik e határidőben felesleg-Ősszegeikról nem rendelkeznek, olyanoknak fognak tekintetni, kik azt előre a nekik jutott részvényekre esó további befizetésre visszahagyni óhajtják, és ezektói 1 Ö7u-ik mártius 1-túl kezihe már 5% kainat is fog javukra hzámadárba vétetni. N.-Kanizsáii, 1870.évi febr. 22-én.
Az alapítok nevében és megbízásából : El\'KUJESV .SÁNDOR.
BJsriXt; posta.
— Z.-EKcrBicgrc. A 19 ftut votlük, többire nárvo ¦s mogopyoztlnk.
— A ház- é.i JKvtiflftlitit ail.a. ügyében irt csikkül kflsíüuettül vettitk Huíiií fujrjuk.
— K. J. M.-Apáti. J«\'ív\'" számunk hozni fogja, do c«ali rövidítve.
— Ur. II. J. SajniUjuk, de ax idei 1 éi 2 szám-mal már nem oiol^iilli.iluuk U^Mt mugkllldimilk. Fogadja «ivM adyödetünrtŰHf
— M. (iv. Enytng. K«W^erel intcíkP.ltaut.
ixry^U-t tór. *)
— B e k ü 1 d e t e 11. A tél épen megjelenő idejű hivesebb és gyakrabban változó idő forrása által különösen hat a fog csuszoa bajaira, éa az ezen bajban szenvedők bizonyosan előre ülvannak csüggedve a beallandó fájdalmakért, melyeket évt;k«.-u keresztül ismerni és félni tanultak minthogy semmi utón módon semmi ellenszerrel acui tudták «1 mulasztani. Kddigelé csak a ldgnagyubb tisztaság és a szájnak egészséges természete tette lehetővé, ezen bajokat tartósan és sokáig feltartóztatni és kikerülni. Azonban e részben már évek óta fogorvos Dr. J G. Puppnak Bécsben készített Anatherin szájvize mint hasznos szer már több nagy kiállításokon kellőleg elismrrttítc\'tt és több országukban szabadalmaztatott, és az utolsó londoni kiállításon is k-ltálalójának igen nagy dicsőséget szerzett. Kzen elismeréseknek magokban kevés tényleges értéke van ugyan, de ezek az elismerések ezuu személy a számos és hiteles bizonyítvány.ik által a magasabb körökből is annyira tiimoirattatnak és naponként annvira szaporodnak, hogy az Anatherin szájvízzel a &LÁj es loepik ep-.-ijLirtáaára j. uvtlvea és pofa falus lévő nyákiAság ?3 fakadék elmulasztása, a borkő letörése, rósz szagú lehelet sth. érdeké bení kitűnő haszna felöl, nemkülönbtín a esont-szú meggyógyítása, és végru mind a fájdalom átalános títiy iutiíse és tökéletes eltávolítására használhatóságári-\'il stiiikinolí kétsége nem lehet. Midőn mi indíttatva az Anatherin szájvíz fun-nebbi tuJajdooságai és sikerűi által minden száj éa fogbetegeknek ajánljuk, azon jóhiszeraben vagyunk, ho»gy azoknak az igazság érdekében szolgálatot tettünk, és őket azon útra vezettük, mely által mindennemű fog bajokat tüstént mtT\'jBziintjtht-tnek.
Weisz József
gvi.gyszerés/iu\'l B-ciben .Zuui líohren\' Stadt, Turlilauben 444... t:j 27. sz.
kaphatok • l*ate l\'ekturaie (l.\'.jrgé . ezoti kut-zka-ezu-korfLák trrippü. katrirus, köhögés s rekt-dtaég elhüi haaznuaak. 1 dobol 70 kr.
Ca\'jhou aromatise^ száj rosí szagának el* tjtvobtása végett, dohányzás, evés és Bzéázes iüilok ivilsa utan ; nólküJözhetloa : társaságok,-bálok stb. látogatásánál. Ezen szer teljesen ár-talniatlan\' niivény-nllcatrészekből áll; óvszer a. fugromliis és fogfájás ellen. 1 doboz 70 kr.
DryMnx F. Smidt fogtincturája : fogfájás ellen s égyuttal Hzájviz, mely már félszázad óta nagy haszonnal általános használatnak örvend. 1 üveggel 40 kr.
Szakadás elleni ír, ldtünőlog használható az altest-rósz-gz.ikádasoknál. Készíti dr. Krüsi gyak. sérvurvos Baselben; plóhdobozban utasítással : ^ Irt i)U kr.
Fogpaszta, kitűnő ezer a fog éa foghtis megóvására és tisztán tartására ; porczellán tég-liben : K() kr.
Fr.inczia folyékony hajfestő szer, melylyeK logfidjurbb 10 perez alatt tetszés szerint: szőkém barnára vagy feketére festhető tartósan a haj. Az ahhoz való készülék, t_ i. 2 kefe, 2 csesző : bO kr. 1 üveg festő szer 2 frt
Fagyseb-balaam, tégliben 50 kr; ez az idült fagysebeket is teljesen meggyógyítja.
Valódi csukamáj-olaj, kitűnő gyógyszer a mell- és tüdőbetegségek ellen; kitűnő tiszta ixü, üvegenkint 1 frt és 1 80 kr.
ívajezi fülvizjgyógyazei* fájdalmak s nehéz halhia ellen 1 frt.
(\'a. kir. szab. haj- éa Bzakál-essencz, legha-tályusb Bzor a haj és szakái növesztése a erősítése végutt; utasítással : 2 írt.
Cs. kir. szab. Tannochiniu-pomádé Pser-hofertől, hajiiüve3ztij szer, mely 8 —10 naphasználat után a haj-kihullást bizonyosan megakadályozza annak növését elősegíti; színét, pu» haságát megóvja. Orvosi tekintélyek által ajánl-tatik. Csinos kiállításával ékessége az öltöző-asztalnak; 3 hónapig eltartó szelenezs ára 2 frt.
Dr. Gölís általános ételpora, hatályos az emésztés, vértisztitás és erősítésére nézve, naponkínt «\'-szer veendő. 1 nagy doboz : 1 frt 26 kr., kis doboz : 84 kr.
Faatiles digSstives de Bilin = bilini emésztést elősegitü lepény, ennek a bilini érczesvizzel hasonló feloldozó alkat részei vannak; ajánlfl-tus az emésztési bajok, szél, gyomorgörcs, gyo-mnruirheltetés, felböfögés stb. ellen ; 1 lepecsételt doboz ára : liO kr.
Sziíinviz dr. Komershauzentől : a láterő meiróvása e helvreállitására. 1 üveg, pontos utasítással : 3 frt.
Barlhaar-PtangeupuEiiade — az utánnövő hajat ösüztttartani s azt uiegfosteni; egyúttal bajuszpedrőnek is alkalmas; ára : G0 kr.
alatt k 3 si atterri r«lal8«i>g*t q
Saark.
Cr ss jj> es t x - :
T JEFL IXT o K, :
okat
MaBy-Kaatzaa, 1870. febrafe^S-én. Már gvakr&n kijelentettük, hogy e t61on nom várhatank í* ha mi\'gis a gab tnaÜilothcn momentán valami nUirJíág motatkoiik, xtgr a furdalom nálunk emiatt nem kevesbbó len sUánv mint i-l>!lib, mert mi orr* nyíltan kijclontjtlk, miasorint Franciiaorsiáf butát W liiitet Halvétiábdl vcse, hová ismét mi sxállitnnk. A bef-jeiS korűlminj-t a tavnsi fogja mutatni, mily illapoüja jG a gabcínntlrlct, mihez t\'pj-úbkónt az uj Yetásek állapota is járul\'.
Placzi árjegyzék
1870. évi február hb S3-An Urtott ----- ¦\' hntivániir alkalmával,
Ssáita kOiép m. 2 frt — kr.; jó ni. 2 frt 10 kr. malma m.I frt 20 kr. Gnhacs I-bB rendű m. 13 frt; Il-od rendQ m. 10 frt. Gyapjú finom 100 frt; ktíiép 60 frt. Bepcse &axl - irt — kr.j tavaasi — frt— kr. Fehérbab merője — frt — kr. Burgonya mérője — frt — kr. Húsa legjobb 88 fia 4 frt 40 kr.; körúp-flieitt 8fl fia 4 frt 25 kr ; legsilányabb «3 fta a frt
HO kr. Ross li-iy.il.li 78 fut frt 40 Ur ; k0Eéi.-8frU 70 ft» 2 frt 2.ri kr ; Icfjoilanyabb — frt - kr. Arpa legjobb 70 fis \'2 frt tVO kr ; kiUt\'-poicnl fit*, fn 2 frt «0 kr; Icf^ilAnyabb — (ri — kr. Zab l«(rjobb 40 fts 1 frt tiO kr.; kCirpsu-ra ii (U I frt Ji kr ; logai-Uiiynbb — m — Kr. Kukunesa h-^jol-\'b 80 fis 2 frt "iO kr.; kflii-psapru 84 fis frt. lf> kr; lepsilânvalib — frt - kr. Hajdina legjobb Tu fts frt 00 "kr.: kaieusKcrU 1 frt 6U kr.
A napvkaiiiis.ii v^ro» t.inacsAuak Arjpgvivko kuiivvubol kiadia S Z 1 G E T H Y, \'
Érték- és váltófolyam: febr. 25.
----5f/a jnetaliques 61.50 i b°Ja nemz. köicsönl
61.50; IHGO-ki álladalmi kölesön 71.40; bauk-jj \' részvények 7.25; hitelintézeti részvények 269. 1 80; London 124_40; ezüst ágio 1^1.65; arany ; darabja u.bö kr. I
Vasull naponkinti menetrend :
aTt.x*:iról Harc* (e!.1, rcinrcl 4 Ô
2á pc . 4:,
délután \'2 .ira rr-irçcl i rtra
dr
» il.\'-ih. 1 é
Trient \', délben 1-J-î
lié*.-..) „ rfîîBel 4 i r e«e 10 , Sopronból délbüu 1-J ,
i 4i
k 62 i 3o
3ES©ti zs.Ea.jö\'tóijr.
Febr. 27-tSI Blart. 5-lg 1870.
| lii>- cb heti- iKathollkua nap j l\'rotoatána
uap \\ tár ; naptár |ntj
9j Jecua vakot gyu^vll tucg.
Luk. XVIII. Jl-I 43.
2T; Vasaraap | B Farsangv. 1 B Ötven. v.
; HétfTi ; Komán [ Leánder
- 1 í Kedd | Husb, kedd j Alvin
! L\' ¦ SterU. I Hamv. 1 SimpliciuB
:i Csiltörtük } Kuuc-runda i Gnnda
i Főniük | Jéi. fi sí. seb. Kázmér
.\') Si.tntbat . Adorján, J. Jenő fi*
Felelős szerkesztő : Wajdits JÓZSef. Segédszerkesztő : Batorfi LajOS.
g p Ti 3 ~f o
Jo>™— u q-,3 Mj « cg « ja tc-j a « E
\'síi ;» s3i b7^-<
tíiüíilifa
Jdtalános
ajándékok
iirak és hölgyek számára.
Eien uj drczbűl (a. a. uj nranybcil) készült vktier nelkii-ÍÜzliótívd tcazi » valódi ékszert, mivel ez uj gyártmínv mind .zin; mind,alak tokintetébon vetélkedik a valódival, f» az" a jó benne, liojry nz eBraz iargr negyedrésznyíl,.; sem került » iziirUuimil jg-ttknibban megszerezheti inindnnkl aloíujabbat és logdivatusabbnt, mert.a vnlódi ezikkoknél a névleges érték csak 10-ed része az árnak. — Ebbul a/, u tanúság" hogy valódi ékszer csak lielylyel-kózzel, uug ez uj gytirtuniny roppant tóiuee;ben készíttetik, azért sjijat érdekében van mindenkinek, hogy más értékes dolgokba — ~ no: pedig nranyékszerckbe fektesse zét. Mgg- Leflajabb ékszerek em* Egy párfiiKz,\'; 60 go flo kr, I f,
¦MBw-^"\'"\' alak uj arany. ^ . , fíi(:KÜ psltsll.ü főtana bál, rhiiiűijr megtartják ns arany- , -n - \'rt-
Azcuibcriségjóléíe
előmozdítására szolgálnak a mar iu0 év úta a foldgöinl) min4t;n részén ismert Red-lingcr-labdacsok. lfjM,045 bi-
znnvitváuy, orvosi tekintélyek és magáiiyzók részéiül elég tanúságot adnak : arról , hogy ezen labdacsok hatása,, csakugyan fclülraulliatlan.
A
Rcdliiíger-lahdacsok
4G22. számhoz.
& ami oki iili-naakban agy hivatali
Építési kiejtési Mrlciiéiiy,
(385—1)\'
dohányba villi hivatalnál f. 6*1 aprll hó" 1-tifl egész auguutna hb végcig lrjiró báa fog építtetni, melyre kOvctkuati üaaiegbk vannak eltíírányoEva, ás padig ni kűmüvoB munkákra........- frt 36 kr.
b)
,c) ára
, anyag ) aaitaloa n. {) lakatna e) mi\'a.lo hi fai okán i) tlvegea
gokrn.........1129
nin likakra........... 3G7
12ÖH
17»
ukákra anyaggal együtt
1.1»
HO H5
Eaen i\'ij-itke&ea AtviUlnlána ?8 kiviteli flurücQ fflirerelt iráabrli ajánlatuk, Bzóbuliekn •lull tut\'iikét óráig a nzuloki tn. klr. duluinvlitv
A tilaPteaebh ajiinlnti rendiralínlyok t ivim-k rfirijrii u t-t utáni hivatalin tinikben,
mcgtekimuetirk.
Ilutli n. 1H70. frbruár
osi.ie.iun - - - l^Cili frt "*•> k\'-cirljábAl árlejtéeí tárgyalni fog tartatni, o cvtgm az&bálv-k kirekenztéaível folyó 1870. évi martina hó tteuii.icgysd.ki\'n tiltó hivatalnál fügtink átíítntnf..
¦i ni épit"*. irrr in k iHt*égvi»tí», Tálam int ai iipitkezéni fc.l-tárgynlá.sra lthHe\'.« fantebbi napig, a iiovtjsctt hivatalnril
A m. kii*, pénzügyministeriumtól.
AsninriVkiitiplnr
nictlaílltin - alaknan . óra-(ily el ék ül siolgal-naptár »cy van ki ,1, feltet, hónapot íi.iLl.t tir\'Ti iii\'-rr haMuiiMüH"
«int a miit a legcanlékniiyabban hasonlatnak a vulódÜioí, emaili-rnrva, vagy utánzott U0»ukkel, a mint as alak kívánja. n^-JIell-ékck tinönvl <lb 40, GO, 80 kr. I frt. . „ lepni,. I.íhj. l.Su, 2,
2frt.V)kr. Füibe-fOgKuk finom, párjayO, .HO kr. 1 frt. _ T,\'ÍItÍ\'min.at.b 1 írt&\\
Egit\'rta kí\'sxl\'
Legfln. készített
gyémánt étíszer.
éf* a *ukembrr is mefjcsalódik _ "" ,\'alódi etiiitbc ran
fallÜggűk BOkr. 1.20, l.tVl. l.-gfiuo- f^-lnlra, arany-aljjal ellátva. Ai mábbaa kéazitre 2 frt, 2.Í0, .\'l frt, 4 ntánsntt g;-rmntit"k a lerjfinomahh fríTS forint. I»an ttVasi\'*rflít hecvkristilyboi nui-
^^k^Karpercczok Gnóm drbja 60. nak kéaitre, aroely«k éíéuk mini SOkr. 1 frt. lauhaseni rcsztik cl; mis ilráiTA i> n
„ , legüuon.aljl) ÍJ*", in üincrbttii\'nQl vaunak utánorva. "3.3.fiO: \' tBsV Melltíík 1. fi. ft ft.
prfy-Syak-íkek, illya Gi», 90, 1 2(l\' MmX, Egy p:ir fillfüfcS 4 & 6 fi. íJKIkr, . (SAr- , . kéielü-pomh 1: ju. j
JHkV-Mcilaillunok, finnm 2Ü kr,-10, ;m>. 4 ft .">0 kr.
GO kr. i O*^ Egy mtlltfi nrak aiimára 1 Bfl.
, finomabbak 80 kr., 1 <_> Hi)h3 i ft.
frt, 1.50. \' ©aa- Uritsakr.Tci crnrök aranvból
B&.Tux3-lasuk uj arany nyal t*Ü 1.2U, I úti, \'i - 3 frL." kr, 1 1 ttöU, 2, !í A. |Kt-T.«:a=tek .éajiivtk nyakkal, 2, 3,
Gyttriik kniJinfélc ulántoit\' 4 frt.
v. kaiBíkc-snvU U^i
,"! Neh.i ¦5a*Ag».s 11 állai •
^kket tlrbja M, 40, :.U, (JO. 70,1 vt.> kr. 1 frt.
pSS&- Lpgsrebh iVrtí - i\'.ra ¦ bincsok! Iríivi.l) 50, »0, kr, t frt, 1 írt.".". •^Líirsacbb nyaklrni.:t..k S\'l kr, fitium TFlt>nr»l r.irnia 1 ft, 1 ft -".D. Uri mclltfik 2(),4\'t. :">u. gh kr. Mfcll-gumbok lü, ló, HO, :iu kr. Ktieclü-gumbok narja 2ü, .>U, i\'1, >>o HO kr.
U.illcri:"mb..k 6. 10 kr. OB*" tgiina kujulut mell- t-» ki:ii:lü gunib.ikbiíl, lrgsíi\'lili kivitül mi kr. I Irt, l.\')\\K !
Egy kätcB óra-fitvcl.\'-k. nagyon camnaan összeállítva i>0, ÜO kr 1 frt.
Valr.Jj aranr-gyürUk kövekkel l.to,2frr.e.fi0.
Er*" 13 latoa ctüit Innenik tűiben i
aranyotrá, rfivi.l y.SO, 4 frt.
fia** 13 latoa bnaacu nyakláiica,^, i*s
7 fnrillt
la»18 Utót ezilnt m^.talllannk tüiLert aranyaiTn ír ciIltp 2.50 és
A lefldlvatoflabb aozél-ék
sok lino man ciiixult biöi-töxfltt aciil*:Ovegekbül Ijsszeál litra.
9S*> Egy mell t\'k 40 60 80 kr, 1 ft. W&Tlgj melUft eaaatbe foglalva 1
5 50, a, S frt.
Gyász ékszer.
l>kct,- l-c.rrt
kliilÜUis, icon tartós, ü.-pg,
l,ÍTi.l-»S«rUln\'il.
E^* Egy niflltí C" ::U -r\'\'i
Elégséges bizonyság arról, hogy a t. cz. közönség mennyire igénybe veszi az alólirott raktárát azon körülmeny : liogy a hiv. postai kimutatás szerint 18G7-bcn : 15,000; 1868-ban 19,800 postái küldeményt küldözött szét vidékre.
Becsnek legjutányosb bevásárlási kútforrása.
ujkor csudája
r,r.ik, malTík biít-iailck - iratuk mellrtt adatunk el csekély áron aajiy forgalom csjnaláaa uhui 5-7tiki el no mulas^sza aion nélküll.r.hutIon tárgyat inutm meg(Ecrt;zni.
51 Uiden óráért jiit.illáH vnllalliifik.
,?r igen ntép brüu« Jra emailua caiiulappal 1 írt iO kr j ug.ianai finom bn.ail-[ior2i\'lIÁobéI 1 "K/n"ai úraütéascl \'2 frt PO kr , ílircait "v»l 20 krml drágább; szépen kiállított nngv dinka ¦•fa \'¦! frt )?<i— 3 frt kr: ogyauaa díssc*ehb, fíraUtÍHael .1 frt tfí) — 4 frt flo kr ; ngvan as f\'B-pnai. vagy aranjkKrrtíieu. vagy avajcn faragványnynl a úraüteBsol fi, 6. 7, ti frt fialon-ilra 1 irvr-í-boritekkaj s \'2 2 frt iO kr; kiín-pnagyaáirn !1" frt 20 kr ; najy -í frt .\'iO kr. — Angol ¦a tikban s fbrrnitúrel G frt. — Svájcéi r»cb óra, 2 í-vi jötillnSüal, csinni faglaiványos ui-arauy-icr.al 4 írt 80 kr. - Ezoken kirül mindenfrle óra olcaí-n : naji-óra. iránytó : 21 knrftji-zArjAir\'ni \' ni.\'Kr-u.iuiíK-tü e ciim alaU : ^;íTH - á.)
-Bazár d« A. Friedílliinil in Wien Pmterstrassc Kr. 26.
-iap
Wajdits József
Rsa-- , !1.1
Hm kr. I ft. Karper
rf il.
1 ft.
i t kr.
inb 15, 20.
|ii «i) k •aV Óraiánv* n\'lvM I *i •^S** Inp-jfoiiib d •aV Euy par ki\'
311. 40 kr.
«aeV Egr tQz.\'.fé-fi 2" 4» rtit 8t* kr.
em- Orókko illntozo ek-
hZt-rt\'k Ind n\'lTciijb.\'.l, inulv ter-inrHLt\'tri illatat mindig megtartja cb li-gnjabh divat ir.eriut van faragva. Ez ékssrr f»iilliiiulb.ntlan dmzes tlata u.iatt Rz.rMctt kedvelt Ma hlllgy ily eksierrvl a terembe lep. a terc«nicliany perez innKa belcllik illattal.
Egr mellifi f»0. 1. 1.20. I Baé, l t,Árfülberal<> *t». I. 1.2 i. 1 Ml BasV 1 k,arp-rei\'.z 4u lUl b" 1. l.\'iu, ttaV Nyak ék GO NI 1 l/,n >Jm ÓfalAncE 1.4\'i.
TUlNKr>Mi:i\'l ki-silut mint uraik! kr.
kik Ulu-rtrocidot foivtatnifc. l-l Lra:^i> i is jarranvos b etegBtcf h nti rzeii i*i.i-ia-¦ cuk haAiDaJaU a;anllialó, merr az al-
•alük oküsutl lialá* I.jlitáu a jirviny \' nem ragadhat -ity kin.ni.-i5
I\'jabb időből atji nitai..\'. i^.lok H7.l
bizoniitják. hogy ricn iabdac«.^ nr.nr
hamulus ó\\>ífr a c h <> 1 e r n
¦¦llen tuz,.nyulak br.
Redlinger J. C. Augsburgban.
terc tiózve förakLir :
Friediiianii A.
Egy doboz ára használati utasítással 25 kr. 37a - *
.3 :üia.a muih1«ii l.ntai kc
kapbaló ¦
Halljuk a azep síit, m
fu\'lk^aiili.tü t^oajil-! It tiny
Da ia fiuk. vigadjunk : he
dJk.iL>-. !Ü-.k k1aJifla.
rfje
; Oemeraai. i in...a. lnifíf* adai.ik
! Egyházi énekkönyv, 11.\' 1 ket Linalmazu. 1í-uU ki =
j ára 00 kr
] fiíagyar vrtökart.-a. a liíi
liiazuíiín kiállitutt i
-t-lvl
7íkL-
„ Lei
aUiráasal, ára
Had térszolgálat
ti képpel. r<0 kr, tankütiyi
szitmho, árverési liirdednéiiy.
Zalamegye polg. törvényszéke mint telekkönyvi ha-
Oli drhja 20
9.
K»úlj» buk-»
k,!li 4\'i ni L\'<l
k,ivi.i.-l.w.k L> mki .11".. ¦ l\'rl (isztr. rru\'
u;j;,:n
¦CJaűLet:
TRAUGOTT FEITE
(Nro-s.) Becs, Eärntnerring lS\'ro 2. (aal—u.iu)
, a Drasche-házzal átellenben.
la,
ik,
SiéílteSyi gfór Munyady Imre ur
tarányrkcszi törzsnyáj
\'jnhászatában
:Tornocz vasútállomáshoz egy órai távolságra
1 , -az 1870. febr. 10-től ^
300 A-HiSÓ-ÜOS
leend eladandó. Mollőzfo: a :nyájííönyös titlajdoiiíiinak ki-cinelósét, fiíab.«J Ingyen c^ak a.lefolyt évre hivatkozni: midin a magas Konajiny cgy-törzt-juhnyájnak rclállitá.sát, elhatározta r szAkavatottak által a leghire^cbb ausztriai nimet- ós magyarországi, juhásza tokát jue^szuinleltetv^u, TÍffre a szakértőkmegállap^dána nyomán a\'roagyai\' koniiányi
tOrzs-jahnyajat Gödöllőn a tarúnyi törzs-uyájbül (374—8,3j_ alakitotta meg.
\\z árvt;r..-7.ni ntmj:.;k -In t\'i t \\>i\\
1 újlaki, éa Ik-ke toku.\'.k ll\'-ki: Iiurv liii^y&U\'kn l>1-.» Irt 7"/tl! kr. a járulékain iratai l!>\'ki- liuro ha^viitckául a b;tké-- ii t.u[w.áni ülittt i.\'K-«;tt s 4 1Ü l.\'in Ipirloknak nyilváii\'ja iirvi.Ti*3 ;i;it:iri\'!\'-lS(il. é\\i niárczjua l\'ní Ii.j T-ik ii..pjáiiak délelőtti it _-há/:i tfiK-tík ki. — A foltételek . luv.ti.diuiál uii\'f\'Utkiiitlietük. — aii"*nz/.\'*l riiiitva jt.*lonjenijk meg.
Gyógyulása üdült gyomor- és al-| testi szenvedéseknek és kis gyengéi gyermekek erősitése-, hivatalosain elismert gyógy- és tápszer Használata által. HotT János udvarí-szállitú központi-raiktára Bécsben, | 11 Kía^ntnerrlns\' iX.
l\'ula noT. >3. 1H6D, Ön maláta o^.\'»e\'..\'gi-.-lior.olnJ.\'ja 1 hjmixabb id>"t-"l fugva gyomiUT^rcngeaég é" altcsti hánlslmak-1 Lan bitcgeíkedő nőmnél, aa elaö kiaírlctnél int-glrpő baiaal p lelt, i-iii.élf.iirra Ism^tl küldeményért m^akercacni, az idu mcl lékeli .r> íVt^ri. Zeleny János, ea. kir. tengerész bivatalnnk. —, (..\'rk» «nica, ízept. ltí. 18tí9. Meckcreaom,. nokoni lebrt." pvorBaii ismrt cgv Ciumag inalál¦.-kítonst-egészatígi ai\'írt m.iláta-c.hn-! col*.let kflldcní. 1 márcziui hóban által vett küiiitmúuyek i[jcr 1
ji liauui tettek, v azukat mint &i einheriseanek iseo itasznot 1 kí leitmíTiTtikflt mintlpn alkalommal ajánlotta ni. K.grtnrncn ftn- f kOc fordult\'k, mert magamat raon készítmények hamisítása el len ótuí akarum. Butkovioh Málé, káplán. - Wllt.-nmonc L
ucl \'2ü. Ön gyógyltólag ható mell raalata ceooolidepora I
Ma gyermekek eróaitésére cmládora kBrébea is eredményezett, f Lohberi C. A azep ital maláta-kivonat egeszségi-sBr gyógy hatása által nekem Is rendkívüli Jó szolgalat okát tanúsított) Katlfmann, kir. érdéit Grilnetibergben
^ Figyelmeztetés hamisítás és utánzásra nézve j
^ Joliaiin Hol
ir#- Xarrj-Kanizsán a valódi csakis F. Roscnbcrgl és J. Wellisch urak kcreíkedésében kapliatu.
t332 - 7 7.
Péozszeki\'ények és varrógépek siieglepő olcsó iiron.
a !2 y a r - és E r d é 1 y o r s z á részére , tűzmentes és betörés r elleni biztos
\'ENZSZEKRENYEKNEK
PÖFFEL OTTÓ KÁROLY gyárából BÉCSBEN, jtovábbá ,
V A E E O • G E P E K
a lrgjubb amerikai gyártmányok szerint alulírottnál létezik.
Pesten, Orn^ágút, Kitrnly-lnktanya.
Eladás reszlet-fizetes mellett. Oktatás ingyen. Vidéki megrendelések pontosan teljeaittetnek.
Billigste E|iiSLiiiirspMcllejir ííiiSiSeii und .\\i|ti.iiikscliincn.
Dir llniiiiliiiril.rlHiii- |(ir liiKiirn inul sIÖIuiiIiOikim i7r~
fepeifesteii unci einbruchsieheiii\' Kassen
aus der Fabrik de; OTTO CARL PÖFFEL in WIEN,
ferner
N AHMASC II INEN
der besten amerikanischen Systeme befindet sch bei
„___ Post, Laiiilatranrin, li.validon-Pnlala.
W Verkauf? gegen Ratenzahlungen. Unterricht gratis. Auftrage nach den Provinzen promptest effectuirt.
Wajdila József kiadó-,
lap- ís_ ny<miiliitul.i,jd(inosy\\^Iii(!y-Kanizsán.