Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
5.36 MB
2010-02-10 19:36:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
499
6240
Rövid leírás | Teljes leírás (367.9 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 027-031. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NagjiKanizsa. 1870. július 2-án.
27. szám.
,\',y
Kilenczodik évfolyam.
ala-Somogyi Ko/loin
V - Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
ii\'szcpli\'odnloiii. kiTeskeilüliMii. ipar. sazílászat, tinloinaiij e,s mflvéxzcl kődéből.
MegdeleulK:
:ntfRi|M;:azombaton/........ ,:-H.á.yií.-., iiHilmt
8 gyakran másfél vagy két ivou. i .-
¦ixvrlii\'nalői ii-mU é* kimlii lin utal: tel
WAjrjITS JÓZSEF ktiuyvkereskaik\'.óliai,. |: Évn[
Előfizetési föltételek:
HtraetéBeK
A hat haíiböí -pei^i atirprt. l-\'iőr.í Itr.—-----1
f-Kor *] ;? \'mind-n :...-áI.I,r Ü^Uiá**!-, 5 kr. \'j B.\'-Irr-^iij minden f-ve* .icifctst.Wrt *30 kv. \'
f-v pt-tit *„r !..-ik!3(á-i díj* S/i kr. 1
Hirdetéseket elfogadj
N. kanfisánT * K-ÁÜ\'óU\'livÁtAL. PeáteVrZKI.sí.EB M. •B4bi:, Hamburg-, Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- í» Bwel-hen.: maaSKNSTEIK kVOGUJU. Upostv. Bern-. 5* Stuttgartbanr SACHSE&TÁliSA. Bécsben : ui\'l\'KUK
Uj előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY*
_kherjedve
Sopron és Vasmegyékre
cxituü vegyestartnlmu hetilap \'1870. éei jt\'Miis-daczatnber második félévi folyamára.
Előfizetési ár:
a folyi\'i évben felire redukáltatott az előbbi tanévekhez képest.
Az idei nagy-kirándulás színhelye a -c~s-urgó-i íj herényi uradalom volt Snmogymegyében^Amaz gróf Festetics ^jyörgv ur, öinez Inkey József ur birtokaT Az előbbi főleg mezőgazdáság és állattenyésztési tekintetben, az utóbbi kertészet és erdészeti szemtiontból nyújtott érdekes és gazdag tanulmányozást.
Ez éjben minden közreműködött ki-
Evnegveíire
Kiknek előfizetésük f. évi Június. Ki vegével lejárt, kérjük az előfizetések mielőbbi megújítását, hogy a példányok megküldésében \' *,adáa ne tb>tén}élt=--—
A keszthelyiek n¦igy-kiráu-;"diilasa\'\'Csur^ora"es Hiáros-\' Berénybc.
(Jlújiií lui 2ti-tiil 30-ig.)\'
At keszthelyi gazdasági fels. tanintézet hallgatói, a tanárok vezetése alatt, minden tanévben néhány gyakorlati kirándulást szoktak-tenni, közelebb-és távolabb vidékekre : egyes gazd. ágak, vagy í^ész birto-knk, vagy nagyobbszerü ipartelepek inegte-. -kiütésére, ilmtöleg tanmtnáriyozására.
Ily kirándulások méltán ugy tekintet--aiek-az-intézet-részéről; mint kiegészítői az oktatásnak, mint némi pótlói oly taneszközüknek; mikkel az iutézet még nem reudel-Tkezik; "vagy viszonyainál fogva neín is rétiéi. delkezhetikv-Ily-kiráuduláspk -alkalmával az illetö\'szaktanárok a tankörükbe vágó érdekes mozzanatok felett rögtönzött előadásokat tartanak, a kirándulókat minden ^előforduló tanulságos jelenségre és gyakorlati eszközlésre figyelmeztetik. A-gondolkozo~ ^tanuló Tiedig^ észlelheti^-\'szainos\' pétdán, «« elmélet és gyakorlat közti elevetukap-csot; a szabály livitelét az -¦ életben í az alapelveknek okszerű -alkalmazását az\' adott viszonyokhoz. Több nagyobb birtoktesti egyetemes, áttekintése által széles-bedik látköre"; \'gazdagszik eszmékben, és
^iláTdUt"itéletéfien:Ezektiez:járu[\'az élénk eszmecseréből fejlődő nczetsurlódás és fisz-.
lllllll., U LUUU.IU..L I f^.ul\'l 1 nu.ii.iiui
érintkezése-a-gyakorlat~embereivel, és vi-->4íont.;;Mindezekböl pedig; mint nem utolsó nyereményt tekinthetjük azon méltánylást és becsülért.melylyel az.osko 1 a és az élet egymás iránt kölcsönösen viseltetni ily alka-Ipmmal^lgjobbaii megtanulnak.
.:Kinét»irvai;rabbahTjelietek jnditója és-
részese ily kirándulásoknak, aun.il ei.".sebben győződöm-meg azok nagv hasznáról, és á fentebb-mondottak valódisáiaLúl..Azért iá
imnflen MTtuzitoutgnélkttl fejezem ki abbéli sajuálkpzaaomatrm\'iszeriot az illető ministé-riuin az efféle kirtndulánokat nem támogatja oly menékbeu ,uiínt uh ijiandó lenne,_amiut hogy például a kes/thehi tanintézetnél ii kirándulási czélrafordilaiidukulttég-átaluov
tenni. A május hó elején még igen gyenge lábon állott vegetátió a bekövetkezett meleg napok" által gyors lendületet nyervén, május 1rfi—tégéii wluihm. \\áraknzirst rar-glintaiió fejlődést ért el, és a tavasz mindenMé Irg-szebb pompájában diszlett. Azidój;irá> egész -kirándulásunk alatt (május hő"2ii-tól";iü-igl a legkellemesebb vala. A gazd. állatuk a buja legelőkön kitöltötték a szül; teleltetés hézagait; a nyirctés küszöbén álló jniiin.ijak a lehető legkedvezőbb külállauntbun mulatták be magukat. Az igás marha már kivié-megpihent súlyos tavaszi nmukájábul; a fehér gulyák az erdei Jege lök szú/ zöldjén és a terebélyes fái között gyönyörű látványt nyujtnttnk; nem kevésbé a száguldó ménesek a tág mezőn. A kertek teljes virágzásban, az erdők dus lombozatban pompáztak. Jobb-időpontot nem választhattunk és kedvezőbb időt nem reinénylbeltünk volna. Hogy ilyenkor az ember érzékei mindi\'U benyomásra le^iig\'koiivaiibak, önként értetődik.
Mi is egyaránt gyönyörködtünk a környező .Jérmészet üniiepies látváuyán, és a gazdászati szorgalom s haladás tauulságos képein.
Nem szándékom a látogatott"kíf uradalom részletes leirását adni: erre több idő kiváütatnékvmint mennyit "olttölthettünk— tlsupán általános vonásokban kiváltom a főbb-benyomásokat ecsetelni.
~" A csurgói uradalonrSomogymegyének-déluyugüti szegletén fekszik;\' egyes részeiben a Dráva partjáig lenyúl. Felszín-alak-., zatn a\'mivelésre igen kedvező. JJrává-menti része kövér\'.lapályt, északi, réssé valamivel emelkedettebb--ThelylyePközzel—szeliden-
-hullúuuú (düú^öletes^ "fensikot képez." Ez utóbbinak egyrésze gazdag, mély\'- rétegű agyag (kifejezett" buzatalaj), másik^ része többé-keyesbé_kötött homok: kifejezett rozs, helyenkint árpatalaj.
; " A. csurgói;uradalom ,közel 129 ezer. magyar~hbldj ipely téflllötből esik: \' \'\'
melyen li.izánkbau némely nagy birtokok már i--állanak; de éppen m wt fejlődésének első. erőteljes egészséges stádiumában áll, és legszebb reménvekre jogost, Jeienlegi ujabb szervezete és átalakulása csupán a .vSpevitt tágusilas »ta tlat.ilodik.A \'szánta földek uj beosztást nyertek. Egész nagy majorok és tiók-muiurok épültek, vagy-ke-letkezésben vannak. Ezen uj majoroknál egyaránt kell a* okszerűen vilasztntt helvét.. a czélszerü r.soportnsitásf, az egy-^1r-tr^^egi^í?2!pnvr^ztPrpr^ külesint és tisztaságot dicsérettel kiemelni. Különösen szi-p. és mintaszerű.ji berzeuezei kerülethez tartozó vadaskerti major. A A
izben vetett sűrű kukorlcza-s-cff; termesz-tetnek takarmánynak. Különben a terjedelmes rétek, a tüg és-kedvező fekvésű legelök áltahbövcnryaira jaarhák téli és nyári tartásáról gondoskodva? 1 ^ —r^BfabóHolyólttg-a-fOldek trágyázása—^~
2,43..\' ,•\' kaszáló- rétre 17,713 „\' erdFés.jögelörf;.J i]Í!aen-niigY..liirt,ok, a-lefolyit-á-é-V-alatt4
-történt-tagogitá»-óta—h-a-t-ga X»n. felosztva; bjit ispin kezel\'éső\'és egy tiszttartó, jelenleg Udyardy-Károly ur ve-( zetése alatt áll:— " ¦-. --. ,
:^..(•\'¦:;\'.Jjzen szép uradalom.:nem emelkedett ugyÍMfniég gazd. .kultúra juon fokára,
Tííajin\'ok ^leginkább istailoilbi\'l allva| főleg.a könnyebb trágráziiatás szempontjából, a főiuajortó! távolablt t\':ö dűlőkre yaji-uak állítva. A gyepük, fasoruk és facsoportok általi legtormészotszerübb díszítésre — kivált az ujabb, majorok é^ főutak körül — nagy gond van forilitva.
T e 1 k e s i t é s e k nagy mértékben, és L-Zflszerii helyen történtek, lloi jelenleg, a szf]i avasi major fekszik. 1U év előtt még sürü erdő állott.
\'A\'szántóföld-terülct. kevés kivétellel, uieg-illapiíott v e t é s f o r g á s o k szerint - a gaboa-v ;i 11 ó-reuUziír alapján —¦ remb.\'s táblákba (szakaíZolu-al van osztva. Mmileu kerületben a. földek különbü\'.ó távolsága, vagy a talajvakozo mini"^ége s trágy.iereje szerint, több vet-->iorgás (turnus) vaii alkalmazásban: inelyekbcaa leve le* takarmány-félékkel (í.»!eg vei-es-lóhiu; és lendt\'k) meg Kapás növényekkel (tengeri, burgoiya, repa.l helyei,váltakozásban, leginkább gabona termpsztetik, és pedig buza a kötöttebb, rozs a köuuyebb talajban.
Példaképen következő két vetésforgásL idézek:
a) Uj-majorban jól trágyázott homag-talajon:
1. Kuköricza erősen trágyázva.
2. Árpa lóhorrel.
—1 3. Lóber (takarmánynak).
4. Buza.
5. Burgonya (szeszgyár számára). -¦—íi. R-tzs. 7. Zab. , " -
b) Csurgói gazdaságban, agyag-talajon:
1. Kukoiiczaj .trágyázva.
2. Árpa (iólicrrelj.
3. Lóher.
4. Buza^
5. Bozs^
ti. Ugar, trágyázva.
-J^-Hopczc. ^=
8. Zabos bükköny. Ú". Buza, 10. Zab. -áíáidyh-gazdasigban^ a-majiír—feözyet-^
jen-azomazMjábani kisnhh-torüh!tenpknzönHi ségeséri hatos-váltó szerint egy tiszta\'; t.a-kar má n.y.j forgás^ ^áTI^ álkalinazáshan kétszer répai^q\'dúckl-lóhcr, zöldouza,\'.-zÖljK. rozszsal czéiszerü. váltakozásban.... Í^Ázonfölili jie4y^kint\'-.lnczerna, tübft
a talaj nagyobb részének eredeti jóságához
képest, elég kiadó, ..........
Az igás-erő az egész uradalomban 380 darab vonómarháből alí. KülönbénTázTgák száma az egyes majorol;ban._ij;pn_külűn.l,ui?á_.
Tícm íuinilenütt kielégítő arányban áll a szántóföld kiterjedéséhez. Egyes gazdaságiikban, pl. a csurgói és vadaskertiben, 30 hold után esik egypár ökör, de vannak mámorok, hol 03, sot-üo hold. mcgmivelésére csak- egy pár áll rendelkezésre. Tudjuk ugyan^ hogy a vonós marha szükséglet vál- : takozik.: a talaj fekvése, minősége, távolsága és használata-szerint: de az - utóbb érintett arány feltétlenül csekély, mit Csurgón is élénken éreznek, s az elégtelén-igák-létszámát folyton emelni törekszenek. Megjegyzendő még. hogy csekély kivétellel, csak ökröt használnak a gazdaság körül.
A hazánkban alkalmazotr-uja\'b gazd. gépeket, és javított.főldmivelö eszközöket itt is kellően méltányolják és szorgalmasan használják. Többi közt tanúi voltunk a kétnyári gazdaságban gűzzcl -történt, tcngerP morz^olásnak. melylyel, egy napon. 30 szemelv segélyevei mintegy 200Ür mérő csutás tengeri letisztittatott.
Fénypontját a csurgói urndalomnak t.TgTidhatlanűl a nagyszerű állatienyésztés képezi. Ennek báróin főága van, egyaránt szépen és tanulságosan képviselve : .a juhá--szati. a ménes, a gulya. Az elsó jelenleg loSTO. a második 780,-a harmadik rendesen 2i\\l darabból áll. Ezenfelül évenkint 70 darab. ^nrvittmHrhaAjzliiltaitilt-az uj-
majorí szeszgyár melletti Az uradalom adott viszonyai az állattenyésztés ezen nagymérvű kifejtésére önként utálnak. Az egyes te-nyészágak a helyi viszonyok szerint czél-szerüeu megválasztva, elhelyezve és kezelve vannak. , *
^ -További adatokat é? jegyzeteket a csurgói uradalmi állattenyésztésre vonatkor-, zólag később foglink e lápokban közölni.
Nem bocsátkozva további részletezésekbe, csak azt akaroni még\' teljes elismeréssel kiemelni, miszerint a csurgói uradalom szervezete és vezetéséBen-: élv és okszerűség, ^következetes- és \'biztos haladás, egészben véve pedig bizonyos neme a solidP" tásnnk félreisinerhetlenűl\'fcltalálliató\'..iStem kívántam ssnkl szeréin-ség7Ji:%agy- tnagasz-tahisokkal prébára tenni,:dé_jimint inondtam,-teljcs. méggyözöuesbűl tettem;; és tartoztam^ -evvcl-szjirtugy ,az uradalom élen aüó ArUd-ini\'s tiszttartó, llilvardy Káj-ől ¦ r- • nck, mint az összes lelkes tiszttóg^úzgn)ma s ügyismeretének/. \\-> \'.,¦¦ -"\'v\'\';
... Az.ihárusi é.s berényi; uradalmak gazdaságait, az idő rövidsége miatt, nem tekinthettük meg ez idén közelebbről. Figyé-
lembe mostjsík a~jól kezelt ős "szépen - .fentectott leérteket, valamint a Jobb karban
~:r-^íő"erHfik égyrészét vehettük. Ez utóbbiak . iirik nézve főleg azokból igen érdifccsck és tanulságosak valamik, minthogy a mesterséges és természetes erdő újítás több módjára jól sikerült példákat szolgáltattak. .
Bár\'hazánkban az crdókezelésre min-, „denűtt oly gondot fordítanának^ minőt.az _i ihárosi, §L-í>éteri és magasi erdőkre
, fordítva lenni, tapasztaltutik. —- Nem zárhatom be e sorokat anélkül, ~~ hogy"ngy a meglátogatott uradalmat nemes "~""~rtnlajdonosainak,Tnratiizo\'k derét gazdatiszt-~ jeinek az egész tanintézet nevében-legmele-gebb^faála=k5szöDetflnket ki—nti-lejezzem: - egyfelől a gyakorlati kirándulás ¦.-¦hathatos, anyagi és_szellemi támogatásáért, másfelől azoükitöiiü szivélyesség és eüSzékenváégért. melyet egész utónkban legnagyobb mértékben tapasztalni szerencsések lehettünk.
Jól esett ez nekünk nemcsak azért, mert a tapasztalt fogadtatás által úgy ta- I nulmányozási czéluukban hatályosan sege- I lyezve, mint kényelem tekintetéből minden . kellékkel bőven ellátva lettünk; haneurl -főkép az7 okból is, mert újból fényesen meggyőződtünk -azon érzelemről, melylyel főuraink, mint a gyakorlat emberei az os-kola és a szaktndomány iránt, közvetk-nnl
"Hz "épitfccréabou segitni, üt az első pillanatban _élc|,mi \'szerrel ellátni J\'íílubarAti kotelesné-je, — nmbrrtüzkiirosnlt nz^íJíainimk is lurheru emk^
pedig i\\ keszthelyi tanintézet irányában, viseltetnek.
Keszthely, 1870. Jvi június hó 3-án. - {Gvln) " SPORZOK PÁL,
A tűzkár elleni biztosításról.
_ Kinek keblében a felebaráti szeretet mele^
érzeta honoh-az minden-tűzvész lelett a^odiT
____lommal tehk el;_aki pedig tudja, hogy népünk
nagyobb, roaze a biztosítás ulleu idegen, az méltán, tekintve a gyakori tüzeseteket, inmdiir nagyobb és fokozatosb aggodalommal néz a jnvö elé, mert honnét ered leginkább n tűzvész, nz a napnál világosabb, hoe;y minden tűzesőt, vngv
—vigyAxtaíait—gondrttlRuaagbiiJr -lunttiky gyermekeknek gyufávah vigyáztalansnga, u könnyűn gyúlékony cwküzok korüli lövöldözés,. — a konyhák rendetlen tisztítása es ubbnu n ^"illékony eszközök rendetlen elhelyezése, — iim-í igen ritkán axántzzándokoa <;yujtogntásbol ered, — dtTbármihsgyeim e ^eremiáélIenBf^iu\'k ukn varról minden esetre egyes«iip;y mint községek, s.velő egyeteniblífaz állam is sujtatik, -—~ mert ha egy küzségben tilz támadóion) csak a tuzkar-
....... vallott BUJUtik, do vele együtt a vesz m un telt
is sújtva van az által, hogy ezen károsultul neki
raort az állam iránti kötelmét sum tudja oly pontosan leréui, mint nz elüt t, mlo képessege is csökkenik, mert me^lovö imirlmit eladnia kell, hogy építkezhessél, ekkor be all azon szomorú helyzete; hogy- földiát kellően megmunkálni num tudja,— níneit-trágya ki>pzu állatja — azt. rendesen termő kepesso tenni ozinte nem tudja, igy-cgy-uiluii-tihr-csul több évre lniira maradásra kouvszeriti, de nz iijuiiaiii építkezés folytán saját magút »i;y hozza tartozóit annyira kizsarolja, imkup idü előtt munka oh k^riiseikeptelenut; válik.. üzküI nurmsak az allaniunk,_díi.onon magának is terhére van, pedig li"jy e<fv állam boldog legyen, "kell míiuk-iit-k előli, hogv annak ahitt-valui boldogok luiiyiiiiL-kr-vu uzon-boldogságot-
tt*"hMI p\'Hk \'Így \'-¦\'¦l\'"-" .\'l^rlu\'tiMU-lr hogyha
az epületek tuzkar elleni biztosítása állami czeluTíl i^zkuzolttítnok, muri hugy ei;vi»tik ugy mint kozsP^tik ezen bi.szto.siia.se. eszközöljek, lehetetlen, mert lajdaloni nepunk akkor midőn ő a biztosítás üdvös voltáról íelvda^oítUafiU többnyire udn nyilatkozik, ho<*y az atya »e:n biztoéít-itt ő st\'ij] biztosit — akkor is vull epu-lut, — irfz ezentúl i.-i, luth\'tt ha a nom v-.-lt szerűméi.\'tlcMiio^ sújtja, nKkor azonban itfiitnüi fohaözkudik luuv^ik íuztusitnnam \\rilna, u^v moat n kar p.itnhanifk. hu tuiiat.iüükt--ly e^v..-in neztítem szerint a tuzkar ellem bizto-áita-t alLtni iitim a turveov reiidos utj^iu obiijtanaui i<*t-^it-totiti. I^az u^vaü. i.vri wandok"lt iiü tositas tuUsiuiw utdieííc^síLd |;ir. d<* ba tekintunti iígycs leégeti kt»z=r^i-k uvoinurara a mzK.a.-r.^ul tak auvniíi esf^eii^im-Jumativani_[i_xJHy
mas kivatiui valónk, mint minden uvhv; gyüzesevel oda natni, Iioítv az aliami a biztosi bis niilimnanibb K-teíittes-sok.
Isaz mrvau. Imgv baio*^<runk n-szi^uL.a kellő-síztiroriisii^al\' a tuz «->i.\'l^ü. ni^;^lbi.sara a 5zuksí*ur>» rfiJili-lvick kiU.^--.i|Lttiiak. az a
(iflazeállitlatnának- a ny^rendií bo&ul fiaaaieg kér püziié a biztosítok aUpjnt, miig ptdi^ az o^azen .ili.gliiiUl h ;iy....:I?HŰ^ii\'3Zt.iLvJja. BurJlfljtluJjJ.lU.it-bik: b.H-á ára után száztul 7T) kr. li^L\'ttetnBfcr
A 11-ik uszlálybu üorowtlak után 1UU tói
A Ill-ik anzljihJ^tftrtozdktul aztmlmn 100 frtól ír. kr. .fí^pPlék.
hzen kiBzúmitott összeg az üli*t3 c;pulot tu-lajdoiius iultj konyvtTskcpibiii) erre szántavaiba olu íratnék s nz i\'Vi adóval -íijíjmU, » egyszerre evm^\'yedenkint ¦ lerovatnék,_ tüzk-ap-esetére azonban iiL-ki a konyveiaki-Jeben- uiry a lel vett lajslriunba clű irt tiecsar teljua ertoklmu hzettetuek ki. ezzel a^karvnlluttiiak alkalom ailatnek. ho^v i-pubiteit tiizinenled anyagból epitvtrö, ilv tüiucged káruáudas t\'tbljé eln nem idéztetnek.
Jizen meni ezen aJiajin_tiixkár biztosít ásnak m^jo oldala ia vau, inert-u^y litsz-*iii vau Jiy eliajult. kl azt ii\'.uudja, liugv ez/el lóine* esak hl adut í"demoliii uli:t|t<jm. o!l llíüiilí IrftiMi ily szanditktid. i»n ink\'tbb «;zzel lusz.Mii legel fú =nr-i-an íTilía^TtóZiínu^Liat.iuerta bi/luaitasi tuketi" után bi.\'íuivaiidii evi járuléknak ba tubb nein^ ilr bizt\'^an i»/,„ ri-.-rZ\'i eveuktiit ii.-utmarad. iiív t-ít-n .p-.-^r^ lm masni nem. le^laiib a irvulult ü\'diai!\'.\' iitniH\'p\'.\'iium ulani |))vedeli.-m nii^.izuii-Ii-Ii-mTi\' |.»r.!uli.:l\'t vnlna. d.- ni\'puuk vaL\'vmiu í>»iiv;;it. aimi^v i--^ iparkodni in^na ,»|y epub-te-k.-i k>-süteiii. ni\'-lvt?k tuzmeiití^i\'k ¦¦kkorazon-bi.u in--^ lubb- lue^takanta» o^zkuzoltetnek.
Ili.\'v !;«¦-(! bár mit i* v liizv.-aiSek a>titÍJ ni-r^karnío»i:tí ogyében t--nni. az erdeink szer-lek\'tll le[i(L*/.tItaa.\'i iá RTruVii, Illi-rt UlUit Iilftr niaj^Jm-Mi lvb..\'ti--ii epiiki.ve.-ii í.ir.i ázeri leDUi "líT^IwiT^r "pít t^\'TtaT^r-aT^^ziTrreielU dl it^.l.-
óvbon-a torua-ogyhít cBarno\\ánnk építése-fog iiiugkezdetm. \'rorna-ngylctilnk-c caiiruok alapja riiiulezerl a tulyn hu 10-en egy disz-
kvizse"
Ili . év\\-i.;li árakhoz arat kell h/etui. tekintve !\'.?1.- boi:y a paíronvukban nevelt fának. rTieiivézxiH» tetiv»-sztesben vau, !»-/.;tz év ki-ll. ;ui_\' ¦¦rótt i\'p.ilet In li 1 ba>znalui b-bi\'l a
ti"^v maján. iu a? kt\'p .¦>! harí\'iuszoriis
ngi.-amfyu-Ttl inkabh mindem onui e*t kilnnletül nem lehet, a >;>>i]Jatlau\'-ik v!j:v:izt:tlaH!»kual hamar telcdekt-nvít-^br itit-^v. i-v arr^I n ki-vam ezel csak ruvid ui^n- i;ih rluverve. ib-Iít7í:y~:i2~itllyTtgritmiTirthry-m-ind tüíjvuíib m T<=— beu mepikadalyoztansek. a/.l <-,-*ak is az allaun tűzkár biztnsitas" .v^iih.\'ti 11*sr 1-i^¦«f*y*• 111>*,*íi-*4-i.
Ilaa tisztelt nlviisonak i.-rluT.-\'n.-iu U^^ek elmundom e tar^vbau i-t nr/s-i\' i\'iK-t.
Az-ullanit tuzkar biy.rH.sn.-i-t ejv-\'l^n\' c?ak ! 15 nz epületekre kellene alkalnut^iii. nit:^.p\'-dj^ J üszlilít JelalhlVJi.
I-.sű usitalyba tartoznának a.í e^esz <-Io^- ; betií epületek.
ll»lk oü/.iulyba tartoznauak az>m •¦pillétek, inelvek alulról tuzmeutos anvu^bnl ipitvek, 1111^\' tedelzete gyúlékony.
Ill-ík onztalvba tartiziKinak a ivup\'p sin dely, illetőleg a tu^meiite.t anvatrb.il keá/ailu-k. i i^Y a. tizütendu illetek w o szerint rov.xtm\'k iih-l\'. 1 például :
KuLLe^eukiut az eptilei.-k n^szeiratliailuk, azuk mu^beesuhen, tekintettel n;harum sorozatra
rulmenv k-Il az -
I«. hu-\'
ralib l.-i
. mikep tíz ev múlva tízszeres art 15 pillellatTt h/.\'tlli. t\'diat az «-ii li-jlurrobb oíiajuiu csak az :iü;iíin tuzkar biztusiUa mi hatiia-L->ulni-se^o. Íj\'>Lrvaz ujunain epitkezuk-
ii\'-k ma.-ra, titi.it bad u- 1, ej
r-\'iiO\'Ovi-iii (inba! ilo- i.b\'t. llliknr ; bek k(jnnvebii!ei-i imliainarabtj u^-v
(lírii\'-titr- atiya-ra epitfH .-/jí-iTi \\i\'.:t ni\'ttiviimmal hiszem e-s i.trabb ¦•lorki.\'zeltnek azmi bul-, jn\'p ;i vallala siiJvttsudo ler-\'t tojjju ui\'-ií érni. — Bariia ez lenne.
\' KOVATrt .IÁN* >S.
A ^zotnbathelyi lonia-ogylet üiiiiopclye.
1^7- \' juinuü ll\'-i\'ii.
! b\'/MtubaihoK i\'ii, az uj varusre!*7.ul kijelelt
terén kel tiíglat\'imee; jdJ ; i-^\\ik mngaimso. a másik peiliir azun telken van. bui meg a tolyu
vernén y-tor n ií Rzartj-^ugy- .^ti uieiCiaL-i^yJiiikiiítt i uilliopelyt. r-.
i -"Az Ünnepélyre meghívott vidéki elvietek kőzni a.rtiggeli vonattal mugurkáztok n n-\'i^\'. kanizsai -tonm-egylet derek lajíjai. Kgylétünk ökut toituletill\'g A piilyuudvaruif várta, s Tnm-tan vendegeinket Mayer Józsct egyleti alelnök -ur szívélyesen Ud,vuzoltu vol(ia, nz érkezettek lobiigo, -Zflazlok alalt, zene sznval ég mozsarai\'— durrogása mellett kísérletiek tmillnöaikru.
Ke^übbeii megérkeztek a köaze^i tuzultii egylet ta^jm iá, kik hasonló szivelyeeséggel lo->nidULi;lnuk.
Délután, d órakor u helybeli fuma-egvlet tagjai es tiinonezai, ugy vendegeink n városház udvarán j^\'ulckeztok,hol először islstuczy GyZzA ur, egyletünk nugybuzgalmu elnoko etmslt bzói^ udvuzolven u vondegekett talalu .szavakkal haiigsulyozá az ugyenlűseget, b íeltuntetven az egyleteket, különösen n torna egyleteket tűim oly teuy ezőketelyek leginkább hívatva vaii~ nak arra, hogy az egyeulúaég és ejryete-rtéa naüv elvének igeit inegtustfciitóék. Szavaira Valbaeli Mur ur, a n. kanizsai turnu-egylet derek elnük>-válaszolt, kinek beszedet a jelenvoltak barsanv éljenzése követte. ^
hzntun zonuázo mellett lobogó zaazltlkkal megindult a menet Szőlősbe, az ünnepély aziu-hejyere. Itt rövid pihenés után kezdetet vélten helybeli növendékek, egyleti tagok ea vendégek szabad torna gvakurlat:u Az űgyeirfurdulatok, a szabatos taglejtések JJivald József toifiamej-lerunkázakavatutlsaparu! tűnek tanúságot. rJzu-
taii következett n vcraeny-tör nászát. A biralu bizutlsa^\' megalakulta ntan a venienyzők nevei ítfljeg}\'ez teltek, s egymás után mdtiluik a ver-senyre.íiok ügyes toruaszi láttunk, a szemléltük oly ionizzati.mutatványokat; molvek valóban hámulator ügyesség es uomerórul tyuusküdtak.
1. Ovaknrlat a nyujtwi : dija egv...m.axuny^. _ nyerte Uaterreieher Jakab a dzoin. torn.-egylet
^gj^- ¦ -
"2. Gyakorlata korlaton ;dija egy lOírancos -aLüLv. iiverte l\'ollak Armin a n.-k. torna
• ^.v let ta^ja.
.j. Uofi.imiiuas ufíraiidal \\ díj egy magyar arany: n\\ertes Ifin ^zluha DéneS, a "szombat-lieívi torna-t^yij-t tagja.
1: íjulyloke?; díj e^y ezüst forint, nyerc Welisídi N. a u.-\'canizsAi tunm-e^vlet tagja.
A versenydíjakat a győztesek uek harsány _eljenek- kuzutt cyeoged női kezek, nyu[lakát.-
A dijak kiosztása titán vjvugyakttrlatok következtek. Vívott Giutr "Frigyes ur líuzaa hazar urnal, s bzlnlia Dénes ur Divald dózset úrral. A kard esattog\'Ht s hol az egyik, hol a másik tel hatalma,-) vágást kapott kezére, mellére; mindazonáltal nem lehet túladni, hugy altnlaban nagy gyakorlottságot -lejtettek-ki.-
A vivas utau felharsant a zeneszó ; a nag\\ Hzaiuu kozoiiscg cgyresze az asztalok mellé települt, a fiatalság pedig tiíuezia perdült s folyt
T Á R CZ A,
Szabadsághoz.
___—ÉaVUbj, . fe. aáp-irabftdíig,
Jotdi jólét angyala, T<ged«t a c*ilUKos ig
8 tande«irn3rr»_kel>-e mégis : • Vajmi lokiior elbágyad . Mir • hont, ¦ * punta búrciak Onnlln St^I Uuy*t.
Meinie jártát, &a rai ittban 4 ( Bsbbllmcieo iitadánk* fl tfJdaloK-Atflurta. könjtül A«» hSi m*fr?Br ha»iuk ; . Ámde ujr* itt tm$j, ín a" \' i"
8t*tU flinU» 4 bo* h*iirs
" 8«ebb JOfßt JÓbIO" BúfdrX.-
. LAJOS-JÓZ-SKK^
Varga Imre,
magyar LIrályi iMinvvd-őriiaKy-
fc (KHiIi\'r\'JSÍrfári ödün:) ¦ - f^-
t SzUletelt jü^7 Vagnitigyáhea-itábt ˇ*Kon; gazdag nzülöktólazáriDozva; üleatvérji Tel egy ült ujat ¦íöltaegön" a katonai pályára neveltatTtt. ?1 ft katonai Ukalát már 7 óvón k(T-; ráboi-Wfthbtnr -
¦ bt»n mínt_bid4pród az akkori- ImrO-QotllMr^jQnmirBdbeldpeUi\'« agrácnkiid- iiu-tásetba naztstDjtt,»«. hoboan A i\'-vi vniiiiliii^iivn alán, mint jeléinek jelzett, az rzrcdbi-z ini -iL A* ezradbun (alwtoege Aímlgálatii i-Iihih\'^ test neri, as akkori ezred íikrdábuii elúudu rí «ktatfi volt.
:\\ immei vasútvonal ieg-viz-iranv im-rrsbe» 1N1-rt|^i iiv/taivliaii al-
¦Ib-ki-ban.midén elsőben tervi-ztetelt. a vt-\'llireiij es-a hadméríi.ik kalmaz tátott.
Felebbvalui bi.rsultek en-^zereitek. sz\'ímé-lyes becsületet rendkivnl tudta űnztii es fmtartam, de nagyobb reszt pajzunsagbol lepe a su-rompo kuze.
Ezen többszöri párbajból ugvan m-hauv st-
~b«t-iB\'-kujHitt,-d«-mi\'g\'-tt>hli«HH^ttígHt\'ttH^--
iy48. kezdeten es kir liadloi,radu.pacancs-noknak Z-JSgcrszc^ru.uiiKtiztetL\'tt, ott érte üt a nemzeti iiarez.,kezdete. Az e.-wz- |iar.iueanok-aágik alatt luvö legenyíeguel, teijes leiiyverzetteT a magyar táborba ment.- * \'
Útközben .Irlla.sies tabon\'rs.-^c feltartóz-tata, es luidűii legenyseguvi-í luf egy vérezni akarták tízentkeresztn\'\'|, Kehervar \'mellett, az úraégen keresztul tort. *
Ezeu harezbniniLi-jellyrraegca-5raéget szer-" véré, az elleuse^nuCsok holtat, és sebesültöt-hagyott^ésjmidöii a lovasság eílCríe támadott1 volna, azL is fridyovnl i\'w nzűronyi^ui .fogndil, s 1) lovast lovaikkal együtt miiit "hadi foglyukitt" a magyar; bíborba vitt magiival.
-Jínnok olituiiM\'úiüUl 11 magyar kormány* nevében Caányi Laszh) es Jlóuía Hamu egy paripát az ellopottak köjjlU neki ajándékoztak.
A 48. «ir ezen)(lbo-sránzl(mljávHl-ott-vo|í-/t-;i..-«Hittában-,„, a parendorfi táborbanfH nk-ícor ftJhndtmgynak ülőlíSpteltotutt. Azon áv\' imy-1.-én BziiümlOBD^k\'novtíztelviiii^a 4E). honvédé iáfl/hJaljba OHZtatott..:Ezen. záazlöaljnak Bziirve-ihntr^r -síésónál, ¦ Egerváry. drna^y- zászltJal j|iaraiiesnöir
által tt_inlrtr.i!rijltífli lárudtirt^od munkárn rendel tű-
imről HepaHr-y laboriiok teljes elismerései nvilvanita. A tavaszi szolnuki e^ntaruzo időszak-bauTMnik-.Sz.-.Miklós es Szolunk közt mboroz\'>ít, minden tabon mozdulatban re^zt vutt.
Midőn nzolunktid Piaiig a tábor elönvu-nitilt Üako^on történt esalaroznsokban is kiváló része volt, mert april *Jl-en, midőn ali". zászlóalj az elk\'nsegtől idvagva az egész ellenseires hadtesttől korul vetetett, a 4í)-ik zászlóaljnak éUu^-v-iuiidbiiiiJel:Ulit«U^igyaw(txigaii....4^ mos bivnsulinádason keresztül utat tdrve, az elvágott zászlóaljjal egyesülve azt kivágta, es u magyar táborba visszavezető. J-.zeu katonai tett a napiparancsban elismeréssel uvilvanittátott, & jutalmul őrnagyi előlépteioare es azerdemjel elnyerésére 11. rninisternintimk fel térje."/ttítiftt.
lítiilavar ostroma kezdetevei az egy ostrom agyú telep fedezetére rendelti:tettj nehany nap múlva egy nagyobb ostrom eszközöltetvén, i\'3 nuutiln czeunugyobb odrrnm" miiídüii za^zloaijV: tál esak -önkénteseket állítottak liasze, Varga, Görgey é» Aulich által ennek vezenylenire rendeltetett ; azonban midőn- ttz oaszeálhtáa nmfr-tbrtent, azon egykulou oatronira rendelt bnkeu-teackkol folsÖ vidukro Jloniczkv Lajos, később pedig" (Jurgíiv Amim mullú rendeltetett, fíürgu\'v öt az uIőorBÍJelUgyeletro- rendelé, v.s Szuesavátél egáBz tolnáig 11 néhilny mertí\'fulnyi Vilgvo
K vonalon, {v/, ellüiiseirnuk Uilib\'wöri iUke-
1 éfíT.kiaerletétiiiugliiuHita. Ez volt a leglilniszlóbb azoJgillata,mertb hotig alig volt idujujjiiTgruházatát in -váltam.- . - \'¦•¦r~ ----" V -
A_,mu,Hzka Htirtifr-dlOnyumuliUavftU.ltirgoy.: Armin tábora ~in-Komarom lulé j-nyd elte tett,\'
ttstt. A vtbzm\'oiiublnkor4Vstról Dobreezen leliHj. mely vwHzavüiiiiláat Nagy.Bányáig 1\'edO/é dvo-«gy>: WíWyiytA .liW/áioruny és vidéke telő run- 1 íjummttml 4Cáa7.ofiyi,:u/,nHluB..^i«zlályálm -iámét Jiiltórott,, hogy ..anmgyur tábornak Szolnok lohí. a 4lMk ./ilH/,lóaijlioz rundpltutott. -\'
tórt^n|j-ÍMzHVviMilii«»áMál.A«\'9léÚ ftdwulf Hviolf.-í . .JH ÍU. juliualél kcydvo irkomároitii várnál ffálktut Uíljmitaií, Untbam a/nkjcohr:ht)r»w»zti» / tllrtént eaatakhau ¦ -rfazV. véti.\' JuIíub vvgo" ffifó-hldegupk, «zen\' kiküldést pöHlowííí\' megoldá,- UdiLlóköiUoii a\'iz|>pálUáuuz/b>)\'vi)to}^ndÍ.H xitazUV
¦ alj eleu állott, mely-roham utan az.ellenséget : .uldozi" mindaddig, míg Aranyosnál egy 32 da-: rab ostrom agyukkal megrakott telep-sánczra ; nem bukkan. Kkkor történt a visszavonuláa.
Ezen kitörés alkalmával d4 darab vágu okról ~az t:llensegtől elvett es komaromba hajtatta.
Az aug. d-ki kitörés után Mednyánszkv I alezredessel volt, ki öt Füredre rendelc~2ÍDBr~ : Inpy kon";\'"yb|-ytnctn1 a seregat átvftnní; i—kiily csapattal Paparu rendeltetett és hol iUuins-hul Fehurvar^-hol Vas es Sopronmegye fele fordult ujunezokat összeszedni. Hozza csutlafco-1 zott egy Angyal nevü tuzérszázndos vosabron-í esős fa ágyuivnl, öutjában minden ágyút, nnt , esak kaphatóit, összeszedett, így lelt Vargiinnt. 1 líl darab ágyúja. Jlidőn hírét vette, bog)\' Kis-
! bei* felé gr. ÉszterhazyPal.honvédezredes .egy_
badosztiUylynl útban vanfaz ott allomiiBOzó elTéii bégkmziís^líllat^visbért -felszabadítani, azolF nal Kisbér felé fordnlt^azt falfoglalla s az eílen-»ég visazavonult.
Az ottani gazdatisztsdgnek pedig mogren-dele, hogy.ott levő wtaládi ¦kweáűketéB érteket--.: neonnal grot Batthyány Kázmér tulajdonos Hzámáru biztoaaághan íilkiiííljók. — .
A., vilámosi fegyverletétel akadályozá további niíikfidésétjiuortTondolotuVka|)Ott Klapk"\'1 -tá4mntftlct(ll74iogy-caa|Hrtjár<tl egy utt-Komapn" ---várába vonuljon. * -
¦A komaromi;v,ar. átudááu után Zahi-éa mogyinegyebon lakott, hol a SvastieaesaládbiJl megiWlnp.lt, az idlpUiiányos időben megyei ,, ¦tflB7.ihnvf)vflnBk~válftaBtiUrtrj-mignom-Ő-Ffllistigtí~T" állal Öniagyiryá nüvoztütvén/ Bv|olünlog mint n-ik /áazloalji páraneBn^k^Níígy^KamiBinrál!\'^— Ináauzik. - . ¦;•*
. („HONV-KÜ.")\'
a vigadás a nap áldoztáig,. azután is midőn a ^vilngitás^iiintd fényút .a mulatok arczairay —
Honi\'
eany
:belenyúlván a vigalum zuja az éj-késÖ-óráiba.— nek születni mi azép iiiry gou\'dolát : AüüDt"~lmlljuk^^ycdméuyr)ényeByö\\ff- \'"\' " " * " \'\' aíep összeget jövedelmezett a csáriíöfe javára\' _ - . Vaam. Jj. .
Heti szemle.
lullUS I-ín 1870.
Liszt megígérte, hogy az országoTTlalár ünnepélyen jelűn lesz. — lleust gróf családi czímerébe megengedtetett a kétfejű saa a a magyar ezimer felvevéae. — Ó Budán egy római ^amphitheatruiii kű/alazatáru akadtak. — Vid-nfünlFbáró lufdngyminiatérTeinöndoEt." — Patti jutalürajátéka\'alkaImávalPáTÍ8b:m259ŰU frain:"-ol vett be. — Pécsett torna- én tűzoltó-egylet van alakulóban. — Kgy német lap szerint - -nrergyar—drpkölcsüu -. Ígérvényeinek árulása Ausztriában nem engedtetik meg, — csudál-kuzuuk, mert a magyar, amit. igér, megadja., ellenben ...... — — — Tiaza
LajoB biliarmcgyui fáBpáo-rhíllá«ánJl^emoiir-dott. — öirokuti \'2ü\\i féle dinnremagut küldótt-
azegyptumi alkinilynakoly feltétellel, hogy viszont ö ís odavalókat- küldjön. — A vasúti ezüst árkeletpótlók julina hóra 177jü/u- — -^z, országban állomásozd több gyalogozred" a vti-dáiizászlóaljhól az aratási munkákra legénység szerződtethető" ; megkeresés az állomás parancsnokhoz intézendő, munkabér b ellátás alkusze-rínt^ egyenruha- kopásért naponta s fejenként 3Vj krajezár fizetendő. — A budai sziuház hirszerint J.5 ezer forint államsegélyt kap.— Zeuggben hajóépítő társaság alakalt 200 ezer LLfllflpjmL;._„Kardjgagan egyszerre:\' 11-
!hletvo átérezé a ktiltő zongzetót : Magyar hölgy nok \'születtél, áld érte sorsodat, magyar hölgy
Mint ojy
_ szivveröi, Oilöa gyernieket~ftílött
aló példáuytjzorü áüyat\'TőrkuUése" riüdlűttpál-dott szívéuek_nom«3 jóságát.a hazat kózügyek-.tőli8Bm-v-uuju,jiicg, dlt találjukJiiÍudt!nkoc,^hQL a nemes b jó cselekedetek gyakorlata vétetik igénybe. A hőn tisztelt nemes gróf hölgy Kárpátoktól „Adriáig a magyar nemzet palotáiban b kunyhóibau egyiránt a k(izbec3liléa k tiszteltít méltó tárgyú révehrhogy ne.ürúlne Xalamegye lelkes közönsége e körülménynek . . . t s ba tán máskor nem is, de cz alkalommal az egéíz megye óhaját nyilváuitjuk : hoz2a Isten"
olvasókört nlakituak. — Égy csaló a bécsi-Handels-banknál hamisítóit sorsjegygyei HiU ezer forintot y«tt fel. — A brünni városi színház leégett. — Bach, a-hÍres:minÍ3ter, képviselő-
—jelül tűi—lépett fel Bécsben.------SlagyarorBzág
^z^adp^ve^^euálhiaának. me^ürükitésér^ Szggt^, .den is uizottmaujr alakul™— uW«euBtein es Vogler^ nevú ismeretes~\\ijság-hirdetéái \' iroda augusztus 1-től kezdve Csehország fővárosában Prágában is állit fel irodát; eszerint a nevezett czégnek ez időszerűit la városban: Hamburg, -lWIin, Loipzig, Drezda, Breslau, tvölu, Frank-
nos viz3gáluíok a vallástanból jul. 6-án, egyéb tantárgyból bezárólag Tjul. 11—2G közt, a tornászaiból pedig 27-du délutiJu tartatnak; u magán vizsgálatokra -ITUizetettVká j.jul.\'"30." a taifév^4iuucpíilyjiiJmz:ir^La;_lCözjj:\' az igazgatóság.. ...... . " ¦ . ¦ —......
.......------rr-r.;..U;ú j.ii-0.e.r:.g Q-l-VjUinfelügyelö Ur n\'rcz-..
képe megjelent a a t.^dRlidelüknek poatailag -expediáltatott. MiitUQgPnszta jíivedelem fele u zalamegyeí áltulánus" tunitó egylet pénztára ja-v:iia ujánltatván fel, tisztelettel kérőinek az it/-tartók az iv azíves vissíiiküldésére, avagv a rendelések megtételére, hogy az egylet-legközelebbi gyűléséig a kiadó Bátorii Lajos számadását beterjeszthesse.
P-ályázntihirdetés. A keáxthelvúT — JőTTáT Mór díszes"\' nyaralót építtet rí-fLíirlntiim tnníntérpínél eirv Hfl[1.^| t „nXrTT^l^oti^FuTedcn közvetlen a iürdu helyiségek
szomszédságában.
— Z a 1 a-e g e r s z e g e n, az ugyneve-ZL\'tt-jaukai szőlőhegyen nem rég eg-r-fepnél--kuli hotelemet találtak s azonnal, a sirkerti halottkamrába hozták s mivel a főt legnagvobb keresés daczára-sem sikerült megtalálni,; el is lemették. Ulána öl napra a csendbizlos erélvea . "buzgalmának\' Bikerrüt. a tettesekér^\'ötfeTlöZTrrf kik hegyi lakusok, egyik 14, "másik 18 éves -iijak. Vallatáskor egyik kivallotta a bünt s az rlásoit fej meL is taláiuitint. A szerenesetlen nő obi lakos, íérjt-zeti és anya volt ; a ht>-> gyeni kapáláskor hátramaradvj\'m, megtámadtatott s fejét kapával — vágták le..
Nem tudjam ember bán vadán áll a dolog Zala-Kgersze.j-.\'ii az iskolák üdvében. Alig haiiroztaton egy polgári iskola feláílitásu, m:Vr m-g gymuásiumot \' akarnak léiesiteiii, miiiil szép ez s dieséreles a ji«akarat, hanem iuál_ÍL0_Zaé2-i iskoláira is nz idén ITi\'m irtot
m. kir. gazdasági tanintézetnél egy segédtanári állonnisra nyitottuk pályázatot. Előadandó tárgy a gazdasági stutistika és gazdaságra vonatkozó torvények ismerletése. ATolyiímodványok f. é. július 1.") íg nyújthatók be a fóldraiveles-, iparés kereskedelemügyi miniateriumhoz. Kz állomással üOO frt. fizetés, van összekötve. - z tt {aeg-e-rse-^g-i—dra-í-á rd y~jtin.
"!Í!5-ánr este az olai Rosíínkranz kert teremében tartotta alapszabály szerű előadását; daczára a rósz időnek, !?eu pokan jelentek meg ; a sikerült 1 előadást reggelig tartó tánczmulauág követte. ! Az előadott darabok közt leginkább conricus E voltánál fogva is a -béka — kanute- . tetszett. — Hofimann P á 1 hydro-oxigene-gaá-ápparatjávai.jnegtartotta elődásait mait vasárnap és hétfőn ji-_-Zuldfa" vendéglő nagy teremeben szép számú közönség jelenlétébeu. Dante isteni co mód iája uak gyönyörű képletei nagy hatost idéztek elő.
— A battaszék-d onrU v á f - z á k á-av i v,\'isitt engedélyokmánya megjelent, inely-szerint az engedélyezett vaspálya a kanizsabarcsi vonal Zákány-állomásánál veszt kezdetét és a battaszéki állomással végződik; a két vég-lomás közt mintegy 10 részint közbeeső állo-m t=nn?g»lhÍM1 « létim*at±Áíisé&*3iAz
iiu^ege:
furt a m., Stuttgart, Uasol, SL-Gallen, Zürich; Lausunne, üenl\', Bécs és Prágában lesz már iroda-telepe. — Veszprémben jun. LÍB-án éjjel azon egyén, ki Soproumcgye pénztárat 30 ezer ftig meglopta — megszökött. —Meudlík Jáuos
;>ü évig tanított s 11 ezer tauitványa volt.---
A láuezbid jun 30-án éjjel 1- órakor vált a kincstár tulajdonává.
— (Irodalom.) Dr. Siugmuud Vilmos azerkeszlése és Huduyánszky A. kiadása mel-Jo^f Pesten „ThíitmV cziratl szabadelvű és független jogtudományi hetilap íudiü meg. A magyar jogász gyűlés-tartaoja alatt naponkin.t ia _ tueg fog jelenni. Ára ugésüflavré 8 frt, télévre 4 frt s negyedévre *_* frt. Ajánljuk a szakértük
tigyelnióbe, . . ". . -------......
—"A jelesen szerkesztett „üazdászati Közlöny* ezimü havi\'lolyóiratréstvéthiáuyajj miatt megszánt.
Hírek.
—-Zala megye bizotLmányának aug. elején tartandó évnegyedes közgyűlése igen erdőkéinek mutatkozik, mert mint örömmel halljukjfSispán ur szellem- éá kallemdus neje ez alkalommali megjelenését kijelentette. Mindenesetre, érdekes jelenség s Íala-Egerazeg nem indeonapi—ünjiepély-esaégn ek—I esz. szerencsés^ színhelye. Zalamegye lelkes liölgyei nagyszámban fognak: megjelenni a köztiszteletfi főispán-
leti szolgálathoz szükségelt épületeken kivül Dombovárott a vontatiisi szolgálathoz szük?él*es épitkttzések és a UiUirozásí műhelyek fognak előállíttatni. Emiatt Kaposvárról kühUiii^1^ ment jul. \'2 án Pestre, hojv a fuáll\'huás Kap-i--rükimlvéu. l,-t-j;tt..:.i.-k
kérlekáHá: ; tehát, ho: i ls.m álud jóváhíig
tessék s tartassék i._zíata. hanem 4 — i tantárgyakba ni é
Ivi
megli
I ez man i kodni:
ezé lírán
kaplak, óhajtandó a mellett az ál-l isko\'la szervez-4\'.t — f)(J ijvmna-0 polgár ifjúnak a realis nkinti kiképzésére\'kell a
nnt:k felviráitzi ott po! ti-n : n
Cachpü aroma.Hsó,.a ?záj roaz szagának eU-távolitáHa végelt>- doHánjvzás. evéfl\'rés;lBTéazes titalok ivása ütáu\'-néjkülözhétlen : társaságok-bálok: atb." látögat^Bánnlr-Ezén szer toljeaen-ár-tnlrnatlan nüv?ny-fl lkát részekből áll; \'óvsrer a-
togromláö és- foghijás cilon. í doboz 7u kr. " ...^..LDr. Jüax.^E.lriniidtJbgtinctuTája.:Jg^fiájás_. ellen .a egyuttnl Bzájviz,* inely már félszázad óta nagy haBzónríal általános használatnak örvend. I üveggel 40. kr. -
Szakadás elleni ir, kitünőleg használható-az altest-rész-szakadósoknál. Készíti dr. Grüsi gyak. sérvorvds J3osclben4_plélidobozban utasi-tással : 3 frt "SO kr. \'
.- Fogpaszta, kitünö .szer á. fog éa fogbuB megóvására és tiaztnn tartására ; poxczellán tég-liben: 8ü kr. \' • •
Francziafólyékon}\' hajfestő szer, melylyel legfeljebb 10 perez alatt tetszés szerint : Bzőkéro barnára vagy-fekefére-ieathetö tartósan ahoj; Az ahhoz való készülék, 2 kefej 2 cseszem \'50 kr. 1 üveg festő szer 2 frt.
Fagyseb-bálsniij, téglihen 50kr; ez\'azidült fagysebekel is teljesen meggyógyítja. ——-Vfdódi^BukHniAj-olajV-kiiünoLJriBzt^ázüj üvegenkint 1 fft és 1 80 kr. .
jgvujiízi fűlviz, gvőgyszer fájdalmak a nehéz hallás ellen 1 frt*
Cs. kr. szab, haj- és szaknl-essencz, legha-íályoab szer a haj és szakái s erősítése végett ; utasítással : 2 irt.
Gs. kir. szab. Tannochihin-pomádé Pser hófertől. hajnövesztő s7:er, mely 8 — 10 nap--használat után a haj-kihullást bizonyosan megakadályozza, annak növését elóscgiti ; azinétj .puhaságát megóvja. öitokí tekintélyek által ajánl tátik. Csinos kiállításával ékessége az öL
tözöaszialuak ; 3 hÓQapÍg~Kluíi-ló aze J frt. ;
Dr. Golia általános ételpora, hatályos az \\ emésztés, vértisztitás és erÖBitésre Bézve, na-! ponkint 2-szer veendő, 1 nagy-doboz : 1 frt 26 I kr., kis f K4 kr.
Lapunk 3—4 .
varott, minta un _
"— K a po s v á ro 11-juukis l\'S-án tarta^ tott meg a Iíatthyány-requiein.
— Keszthelyen aug. ^ tol szept. 3-]^ a gazd. intézet tanárai a <rnzd. taui:ir^yakból
\' az ezt tanulni óhajtó néptanítóknak előadásokat J fognak tartani; 24 néptanító egyénenkintÜOftnyi államsegély oen roszestu, nogy rcsztvenessenes az előadáaokon. Folyamodók a megyei tanfel-ügyelöséghcz iorduljanak ez érdemben! kérvényeikkid. —
A 11^ I á l o z\'"á\'sVTühiua hó 3it-áu nagy részvét mellűt kisértük örök nyugalomra á tiíztcluLcs hocsUk\'tben. megőszült Wiuterateiu Jakab urat, kr teljes élűiében fáradhatatlan munkás egyén volt, s bár keserű csapások látogatták meg, ugy is anyagi küzdclmekkö/t folyt munkás életét, mégis 30 éveu át viselte tiszta lelkiismerettel az izraelita beteg á^uló egylet elnöki tisztét és minden ünhaszou uélkül ; két fiat nevelt fel a müveit társodalini éleinek és ezen fiukban volt főreményeoreg napjain,azon ban egyik sem érhette "meg 30 évét, s a balsors vaskaru csapása testileg megtörök a 70 hez kö-zelit& aggot oly annyira, hogy fájdalmát nem érhetó tul, most özvegye 7 lcánvával siratják őt. Áldás poraira! -
— Vízvár vidékét a Dráva kiáradása nagyban elboritotta.
—_____=. A_-D_a_g_y=k_a:n Lz s a i adószedői járásban a jövedelmi adó kivető bizottság muködé-"t megkezdette ; számos a panasz, hogy a vá-
bi-zártak^ ira közi nutt kere;
«ttilVl [TMITeTni ymnasiiimról
r, az az juliu: ^a^ry- Kanizsa ztül, hogy a
elet,
nak.honleányi er^ayekbeatílnddklü nejét, hojjx_ ..rosi bizalmi férfiak javaslata legtöbb adófizetőt j a_^egye azékvároaában személyesen. Üdvözül- > túlterhelt és az emiatti tárgyalások sok időt ki-
hesaék.\'^fiosa latén a nemes grófhülg\'yet kö- ! vannak.,. ..... •\' .
-rUnk.be, biionyárailtalános lelkeaültaég- s édes - " -r- (T a nü gyí ér te a i té s.) A nagy-ka-, brömmel íogmdtatiky;_mint oly- honleány, ki uizsai kath. nagygyn^nasiumban az évi nyilvá-
temploni tetejét felszakiratta, túbb Vl\'üh\'l tetején a c-erepeket ielü-szitette, sót t-rOs élőfákat tört ízét; a vihar vlótt rekkenC hőség, uránná pedig őszies liideg álii bi-: va-lűszinük-^jelentékeny kártokozott többhelvütt.
¦ . . haifd airjr.il. mrcnrilf m|i, mi ?:u, lUv,-Ifink kiÍrüt,"vll"rví«
ondós- test elősegítő lepény, ennele a bilini érczesvizzej I hasonló teloldozó alkat részei vannak ; ajánlatos az emésztési bajok, szél\', gyomorgörcs, gyo-inorii-rhelictés, felbofogés stb. ellen ; 1 lepecsételt d.iboz ára : t»0 kr.
\'"7eTirvl2~-d?T 1ioirief5ÍTTnrzoTitül t ~a—láterő—
olv
m tud b.whWn ss^r \' " — S*. Líva.- jr,-?:-váataUal m-vk-iina1.\'
. ¦-. .Xc»,.-Ijilk_a <-.-!-l.\'l;..!!- kotvui czHili ¦»,. jbb k.iíöljiik.
— V. ,1. Tnpolcia. K-Mís^pvl iuti-íkp.ltüiik. Cd
¦zoijük :
— Z.-kecm?j;crt;. Kősiöiicl a síívrs-fárn\'l<>i;ás.,-rtt lehet,
¦li-i^n tari.imi.) ,. J. MHpkur i
K. !vht. Hawaii lev.jllinkr,. a siives\'ii-vd-:olvc U-rjiiU.
íL-phülmi. Helj-hL\'ii. Helyi ?rdyliU nHnnvip-ol regiünk: Ajánlatai elfogadjuk, de k\'iléiét »k-lüuuk kdl
megi"iv:ba s helyreállítására. 1 üveg, pontos uta-sitással V\'Tiff.* . ¦\'-
Bartliaar-Stangenpomádé az utánnövő hajat Összetartani é azt megfösteni ; egyúttal i bajuszpedrőnek h alkalmas ; ára: 60 kr.
Több gazdaasszonv, szakácsné, urasági kocsis, urasági .inaitok éa kertész alkalmazást kereknek-;-bővebben értekezhetni Wajdits József tudakozó intézetében.
Woisz József
gyúgyízerésznél Bécsben ..Zum Morén" Stadt,-Tüchlauben A U., 27:.sz. •
kaphatúk.
Pnte Pektnn.lc Oeorgé: ezen.koezkn-czu korkák grippp, katarusj köhögés s rekeiltség elén hasznosak. 1 doboz 7U kr.
*) ti ruvin nlntt k\'.elüttekérl felel.Ta-eppt npm
r
Arvers.
Nsgos Szegedy Imre.....ur
UirtokáaJnkén 22 darab — saját nevejésu .— különféle korú ló és csikó július ll*én árverés utján eladatni fog.
*" ^_H«gy-IUni«a,julioa 1. 1870. . - /"Míg bíea *itiniét irjnk, a pAiiai tndócítiaok kO-ˇítkeitéíien H gabonaflzletben fc«ende»4Í^ A|lott be. > Valúíííníiletí FrftncíUoríiiff *Lyea vidékein ehöiúsck-n«k k«11eit lvnuk Mi nem nTtariiuk e hrrTgséaagán kétkndui i«t9 ac~ esSz^i hasznát kétaégbo tobuÍ, mit elkérve lioiottj dc hátra ni arad r a kívánni valíi, ^"W » kftrin^S tudriuitáauk, \'mer/ék. idiír&l ídörü a "7ÍU<M>UH«iffrai huzatnak, hamis kobalmíiiyokkal íi Uag-ne^AtnitaaiAk^^^a-JfaUHahen. ii .kii:
lünbfli.8 tbbíélyneit elfjf gyakian kité*e-van. Uj íjali-nira, fL»lrlalA«í.Qt^JülzépflserJlUg^rlénntk:_JLJhD^ Ualei-paní.-\' —
Piaczi ár.
~——-»wyiK«oíaMrl870 ~évt-jnliub-1-i8-aapJia. - -H.waa «a- 8 » font. 4 Irt &0 kr. tíLi=ÖG font 5 frt kr. 4 - , —..M^. .a^-ríí-font^frt——kiv-
\'70-BÜ fuaLa frt ÜuTirJÍÜ-pHl foii( tt kr. Arpa
? J*rf«rfir? 70-71 (wl ÍM 80 kr 71-72 font 3 írt *-ír\' *p\'*-kö«flfont —"frt — kr. 07—<>«\' iont frt. Kukoricica Ü frtMö kf, g frt .\'MS kr.} Kuku-ííffiMU»íajXi,MaffTftnlÍn) — M — kr Zab~"4&—47 ftrnt "~iírt ~ kr" 47- 4b fubl B f" kr. 1\'ui.auki flC_ Co, folr ^ frt -i-fc«;(iH-70foar^ bi - kr. Ii*b íeUr
[-8 -kr, — Jiab tarka 6 kr. Kenyérlisit küzunsíjíci ; kr 6n0m9 frt 60 kr. Zaemlelistt 12 frt" kr. Lingliast *. kOKflnaégei — frl — finom — frt. —. kr. Kmtlv-lUzt | küsouségM - frt — kr tinóm Í5 frt — kr. Roas-• látíg közUnBéges\'— frt kr. finom 8 frl 50 kr.
Mnrha;hua fgatK-^?-kr-~Uprj"-lius fontja 2tí kr. Ser-tód-hun fontja 26 kr. JulT-him fontja — frl — kr. Szaloun fontja 40 kr."Ziir fontja-40 kr. Ciilio\'párja 7075 kr. Kacsa SO-fli) kr. LÍUd BúHny 1 frt 4U"\'"\'kr L frt-üO kr. Lud hixot) "a\'.frt 80 kr. Ü frt ü\'O kr. Pnjka frt — — kr. Tyuk-tojáflLl3/| kr.\' kr. Uurgouyii rnjSrcja-1. frt 40 1 frt 50 kr Egy, máiatt fii^nn S frt
40 kr.)ü.irt aU^Jrr.^ü^y ,k?Vo ?aup il)-ke Öaiíl lfrt\'JOkr, Ufbor viÜákUnkbeli akája b frt Ó-bnr vi-dlkjlnkbflU akója s_frt. <_
A \'iiniTyJu-nlkíaT víro"«"unAenAiittk- Arieg\'yí?ke kHiiyrébnl-kiaáta^—-^ZIBETHY-KARDtVrhWpff.
Érték- és váitófoiyam : juüus I.
&•/„ mutulique^_ufj.BO;: o% uuhiinciileBiTn ^.6Ü^ldüO-k|álládflÍmi;k8lcfi^ ^rr^O^ibáulc-:r?«zvényolc 720 ; hitelintézeti rdatvények 2b j. 50; London V2Q.Íoy\'o?iíiit-íigipVÚT.^^iify: darabja 6.70 kf,
Vaíutí naponkín ÍJ ménelrend :
Indul K.-KAiiiísórill llares felé reggel 4 órajií) pen
„ „ h fi duliitiin \'2 ór.i ~5 pftn
„ ----- „ -nítida . n-ggcl ,(J óra —
B - -„ „ .il. .li. 1 óra-2-* pori
. p _, .... „ \'"\'cstvo II) órn 57 r
i. . . . • \'I\'rieat „ \'rugrj. \'. 4\' orn,Mí „
......- .. . . \' » „ Ld.Vlla.i, >J óra\' 1.\', ^ n
n „ H.éca " „ regjr:nora — „
n f, aúproiiijj\' dcluiiii i* i
érk. N;-")C*iiiIaáír" Jta7Ei~, n>gffUT\'~4-r>r«\' 1
\'-. w -...-= ¦ „ délbmi l\'ű (ira üti
, •\'_ . Huda felül rüggSTTTti
¦_ .í--"-rYf.\' « \'"i, áí\'»
¦¦ ..\'Trlusi \';¦ ¦iIólbíDia. Arn (>\'
-^nfr^_? prIu . IU óra Ufi\' Lr "4yUu!?~Xf*Klí«l> l «\'ira 10 7 -i ---\'^iu..-"\'W-Vlr.í!;iti I Bopmnliol dúlbou lií üra i\'?
Heti xaLLL3t^LÍr.
július 3-ldl 9-lg I87O.
kattiolAus___oap-|--Proteatána .
I___:T^Tl_) naptár
!7) A dna tioláazatról. . Lukács V, 1 -rll,- ¦
KriIiI SaVnK\',-0 Jttürt.. IV-iiiek
"a!Mitiib,_
Viliuos ap. Izsaj, pr. V!libáid p,
B 3 iluliador
qiirillá Ciajáa .
Oltfyín—
Felelős szerkesztő.¦: W^dHs^Ó28ef. \'
FIGYELMEZTETÉS!
*f*g——.— Egy-ldO óhV kcrc»ko<lokrp(}iilp:ls hirdetések illtal kük énlknt njínlnnnk a t. <v/.. ItHzíln--j<g, killönUsén n ridéki Inkéaok Iblreveietésérc. E kcrmbnlük xia Aritok, wm — mint Allttjdk — ^ragvárUíok; eiinölfogvii ni (inlnlik bt-Uzervezotériil Ic-Kt-riwbli értelmük mnra. hliulllnk például • avult léffonyművet. pnkí\'uneiHlvmiYlmu mint uj szqlial"^ imlwerü jinUuU.~valuJiiiiit- miUte\' ; köionségcscbb jjráknt viíTTiili angol órákul Btb. Azeit ike-djék nihulvtiki d\\ lele ImMe.
••¦gtjjjr» \'A\'/ki egy valóban jól rendezett fexricai órát akar veuui, Torduijii hirnc.fi ÓrástlOZ
HE\'RX M.
Biícábuii, (Stufhnsulatz Xr. \'•.)
úrád Jítjesijmt, iritüfansplatz "SY. Aiisst-nseit--úta jő hírnévben\' részt\'üiil\'V IciíJneabli jjirlíUnw
ki átálAban csakis az óragyártással foglalkozik.
HERZ MJT
^1
¦ Minden osAbályoiott
ifí "k: t -á. ifl Jh.
lit iiiiíjv váliisztí\'kban
•raeliettriv ktivctUetó-iirj. _
(¦filli i-elpiir,iU
kitilnS niinu\'sci,-n*-k acs. k. kímle!
rar.SU jótálló ndnttk. A nim i7.ií\'ul
ujaníja mindennemű jól rendezett oníi
lábbeli
gyárnak
egyedüli raktára____ _
RQSENFELD ADOLF nál
Nagy-Kanizsán-
n Iiol inindunneiijií nűí- .;s ^vannek-láb-" bt-liek a legegyszerűbb féléiül a legfino iiiubb féléig, nagy választékban, jutányos szabott áron k:i[)h:itúk.
rjegyztk nntjymijszcrint:
lí-rii rrv-ennek-1,."r-r.:i)n7k 30, -10. 50—S0 kr.
okl.10. \'mii, ].40, 1.50. l.W. l.Tu, 1.S0.220.
iin i sn,2.2.10.3.50.
Nieder-? c
der ersten-Wiener Schuhfabriek -
BEilDOLFBÖSEIFELDiN
Gross-Kanizsa; ^_ grösste Auswahl, aller Sorten Damen und Kinderschuhe. Verkauf zu festgesetzten Ongiiuil-Fatn-ickspreisen. \'
, Preie^L\'ouraiit nach Gröi
Ord. Leder-KiiidcracliulieaO, 40, 50,\'60-SO kr. Friiic Lcder KiiiderHliefletten 1.10,1.20, bi» 1.50. Feinste Kinderätierletten, I(edr, Brunei,
\'\' Kamillt mit\'Laekapitz 1\'üO, 1.70, I.SO, 2.20 Knabenstiefcl starke , 1 80, 2, 2 20, ."1, 3.00
Damemtießetten nach Qualität ; An der Seite rti Achnliren - 2 fl.
Dieselben Hilliiel od. .Samint mit Sl\'ickrl 2.40.
UnUrcti. ciiifticlm Stockei 2 «T, 3 fl. Mit Uinnmiruft und Str.ckt;! _ J fl-, 3.50. , Dieselben f., Lud.\'*, lirilnel in. Lackspitz-eleg., 4 fl. Eli-gante Ik-b.- Mudustieri. mit Lack besetzt, I Brüne), Chaplin. ClmrL-Lfder -4,4.50, 5 fl —BiirsBfben mit duiTiieTfen Stückeln_<,\' fl.
a nagy-kanizsai takarékpénztár által építendő
BIRTOK-ELADAS.
3r*U.BZta-EfJlerlesen ¦ Znla-Sient-Mihaly-vasMi al\\o-uiásbo/ két óra járásnyira) lévii osbirlokomat. mely\' 132 liold terjcilelmu szaiitnliíhl, 66 hold rét, 50 hold Icgclü, 3 hold llo!son>li\'kbol »11. ózon a szükséges s jó karban lovó gazdasági épületek, u. m. ogy lakhaz nogy szobával. i:soh\'dlak ót szobával s-isniét kulónrseballak out nagy -szoba s k"iiybaval snt. léteznek: Tólibon Ts~ineCTvt*luitik leídarnbitlásra. a uiüonyiben alkalmas fekvése s ininóuírénél f.tg\\a (lareéllálni lehet, — - szabadkézből-tündom; aveuui ^/andekoznk nuelobb tilentsek magukat nálam swvrihnuit euyezségre, ugy
intézkedlielem. Tisztelettel
liáró Mérode-Döry
_Zala-Egeraiegen f,-l»-rl-, híc*
vételár elonyós feltételeui\' nézve
Karolina
(L\'SIM-.\'.S-)
M-líTU S.
— legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
(léidben. Kiillienlliiiriimtru»*r 2!». <
"bMorUoUik aX ez. küzünse^et azon Wen elúny>« alkalioora ligyelj meztetui, nielyuel j
¦\'¦ --Wf \'fél becsjtvon
és biztosíték melltítt liibállau v;ÍHZoo-.\'s-roeílepi\' Fzrp un és nni fehérneműt szerezhetni. A paiűuUmk elünyus In-szerzé munkaerő kiivetkczíébenlízün kellemes helyzetin-
1 tu.:;at
I.iri-n In-1 t\'urz.il !•:
\' " KrlesittetiH-k ennek nyomán a vállalkozni kívánok, hogy. irásbelf-j-njánliitaikat. melyekhuz ooyenkint 3500 frt. bánatpéuz, ugy mint az \'lilöiráyyzutt épitu\'si kültsiígek ö 7« vagy -készpénzben, varrj- értékpapírokban csatolandók. Bepooséíelv«ys bérmentve legfeljebb folyií 1870. évi julius hó Kl-ére. délelőtti !l órára beadni szíveskedjenek.
A tárgyalás írásbeli ajánlat után ugyan f. évi július hó 10-én tör-téiiend inog. s a iíiiyelnn-u kívül maradandó ajánlatok az ilktii. bánat-pénzzol együtt azonnal vissza. fognak szolgáltatni."
A tervek, valamint az építkezési feltételek mától fogva a nagykanizsai takarékpénztál\' helyiségeiben"betekífithetök.
X.-KANIZSÁX. 1ST0. június aii-án. •"".*"
____Az lgazgatóBá.K.
-•S^ir ^ \\-J. ir.i\'tí-z.iTi-ch t-\'; 1 Ii 1 stiií -1 legihi\'HIijibli. Wf\\ t-\' n-- \'.luu.r;, f.-li.\'r. v.ii;\'v- »<iu>:l\'ivt
I.\'IH fi ti- :i l.^liii.MHíil.l..
Férfi- s hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
i v,-t>.i..ul..il 1 Iii .\')" krl.\'il 2 fr, .1 le-tiuinii.ibh.
rv 1. Um. li >a< ¦^pv irhndr v;1
Ull\'lí\'.l tilKIIII , *eív-, vn
ft .1 li"*finuí«.1bn. ;uiibi>l, luii«lií(ran\'abV > inrjpk^ inoit csak 5.
v»n nüVL\'zett-
oki
gyár jelenleg, pitiig a kt-s/.k-t tiirt) hopy" íekinT-TIjt-ti juuinyos. *\' í Atta -nézve/? rendkívülit uyujtiuit, uil u. koveüvuzo árjt^yziílvljűljn-\'r-r:-\': \'¦ ¦ ¦ )S hitliatú : *------.---
nik HM kiil.\'ii rnvTirií.\'\'!.-
k it íi ii rí
most csak 5," ti, 7, H ft ; ¦ ^zf"int, upy szintéi
¦-y.lü ^Or«fn^folu\'ritetle
. 00 ^ \'Mi«ntétlen j«l ¦k*zi;. .r
, 3<) „ -feli. crca8-Vásii>» r . »\'= b jfJei^xItflslajjrAaioii , UO .\'¦^í\'- kit. rumli; vns«on t
Vászon-árjegyzék.
•j--i4-níc. i
¦ .21-25
:!ti-:»;
J4___.B2^irlandi:r;iéniaváflEini r .
,, "i0^r^?.-;tíj«itafeb:-»rrl"iiiriiííii|i -. M> P finom írlaniH i/TíVÚi r « IC i:T-.,hoII»i"lí^ft^\':s It\'tjí\'lk.\'il-; . "~ fTmasnbb:im inpikr« „ 1 . \'i0\'-\'\'\'-J!i "braliButi nzüvís lt![rfin. • —5 logjulil) ín l(íp|flrn\'i«.ilili. "L \', .* a\'nii Ciiak\'.lAt«7.ik r - H«iull(&ÍÍlV vÁliwT.lúkii a bí\'^ln-lii^
~ 307"35f 40, 4fr-r>0^lMl-rrtírt ilarabjí
411-43
~12-U _
20—21 .
an—aíT.
brriDkt
J^El) ÍM* niíi-i
-hJ, . - -1\' :ki--hl
Ii ruiiibtt«;!. «/.ftvi\'-stikni\'k \'J4 2^, iL>lyek-...iL7.unbnii ktl^/\'-r nnnv
fígy-kaiiayi IH fri musi:t
- iilmi] wiiféli; íakr
HAIII\'.-kl<i:ll
!¦ klIL\'/.kl\'lí.V
.ItaliUiusan ki\'dvi\'ir"»ii\'v:lnT viTjjöít s okii\'yak íiniíeíj\'.e, varrift IPKögéf mist csuk ;1. I. ;i. i». 7. S Frt a k\'(ránnni.ibb.
Ifry.TííníBryiíbk a k\'^nnomabb bfiiis[búL,.i-,alódi roluticicnni csinkcvLd =fida-=iéj) btut/eit lifit^Lckkcl a k\'inijabb ?3 lejoteg\'áua.ibb e nemben, Uík4S,-2lr:iU."!lri frt a leirfinonialib. ¦ •i n.-ijtraptk htiiim shiniturlinl, vau\'y %-ásir-nb\'JI . .j[irú \'nsieprjitíkkiíl, v: kiallitns,\' nni.il csak, - 5f>~ Ü irt "íi 4eglÍiiomabl\'. ^rj- uii.\'dkill, fudri\'ault oívllul vagj- aüniiu kitQ^iíT ly tnrtús, "miut_a vasion, fehéren és színe/
Weiss D.
MITÖ-gCp-
I Ilit
-i-in-fk L-all.-rrn .•hií.nilKil, tmdv
HKist-cäak 2.&0, J frt a legfinomabb.
rí-uir;uk,"lc[rjDbb niinbnrui \\Ttgy-.irlaiidi vaazoilból, — pnlUrral, vnfjy ;í ni\'lkiil, —simán vngy fljdruiott ihcllal a lu^ujabb divat «üeriut órusen
varrvn/nidst csuk 2,-*J;50, .1, 4, 5-tífrt a legfino mnbb.~ \\ ........................................... _ f
iHcinegn mi inalili ííiuíst iti.-líbeléltel,\' Yepelegnniabb, a mi csak k*tezik!ri kai V a Y X O - g ED e 1 t -GSflladOK- tiS lljarÓSOK: SZU" \' " ö,. 10-12 rrra.Iegflnjitnabhr - - ~-"\'
E S T 3S TNT,
Józsefter 14. szám. ~~
Tisz telettel-aló 1j e^-y ze tt—aj áu Íj a-^r^lödfrarae^
moal
. szab ássál,
nag^" üleppel
air li,
atyúk Seen jg Tin tartós vii.noiiból, féli) k-2 frt 50 kr, ce és/. Ü frt a kf>fi iiiyúk, rpen l\'J Í-* Tftrfi\'is vá.«í!onbfSI, -magyar inabissai - in\'iat...i:flak-ÍJ--CrL—2 fri 50 kr. a leplliiotiiabb. I tiif.üat un injj^alléf, il legok-jíánajibban, éa kirjobli divat" szerint, moat
csuk .2.50, II,-1 irt.a li:clintiir.abb. ( " -
1 ínczitv.im kúzel\'! n IfKnlc-KaiHnblinn leRiiivatoaabbnn kiAllíivn, ini/st Mait 4.&IÍ, fi, (1 .fr^-Ti-lrefittomahli-;—-
^VcVÖk ^\'^ v^öl\'Ií\'\'Illl\'t\' ^n0,H liimzett bat-
-1 Ah 30*r8fÖB\'ä\'iBiMi-fiiii7m-^:\'-tartiT>i-|iftt(iiit-M/.»yflifl atln«-^inidl, bfim — rrtegfsi üíí irt, must csak \'J -12 frt. -~- ~ - i - • ^.-j-——~~
1 db 30 ruf»« an};«!- sliírtinir ^uliifnii) ,,it;eii; llimin \'\'s njy.-tarló
^ vaainn, bácaár 10—24 frt, ment \'J—12 fit. ......
f -V tK^a^lkHli lp|i»di), 2 n\'íL itMt!<,7a^rőf-linaa:.ik líidlt -.\'1 frl;"
Zsebkendők7 árjegyzéke
xtiKUJcHiiílGl^-^^tgy^^aüüturíop-l^^
l«i latt,_t. i. kiivé hbroaz (húzzil illű (j-TkdvékSinl*val :J .100 ftig va-j](.|)t j.JBiii\'ttilc^eijy.igen.iiliom ¦ea^eliniir-iírizlalteritűt kapnak rdiulnHftl,
ii ttW»ot TAÜlupHPbkfljiilű 1 frl"2U krlíl 2, y.filJ, Irgfirvomnlil». T -
1 (oeni\'"^^T «inibur(íi yí»í"iit*\':bkft))ilií !I, 4T 5, l-\'ItlCiat bjgbiiomnbb ffb(;r ím 11177 m bttttn/,t-l(t,\'iiil
Jí^ li- l\'i i/niff. —
I!.50, l„5-i; frtití «
, 7- frtif: a leiítm. ,-njuJir nr.rfítf.wi, ;M,
I»í?ok vagy . uri giillcSnik-inügruüTlifléa\'éíi^"*- nyukWUög- ltitőu\'lidÖ.
,Tl\'ia/tolt ..vevöini kúnytilnm ¦ keilvMct.^vi^dyJjQlHiL.-uemtlkért, riiril^\'ék nani jiil Alhiniik aTtiiatliez, vngy bAriiií okiiAl;fogvii\'noni iT^cniiki-ii?! cTtiik-fizetőtt.)i(r-bi\\n;iuntvo yiSíiíkttUlntítc/ ^ JCTviS Mjitnt a ke«/.liuliciileV(j^viÍHziiiikbó! niiiililk küldetnék.; \' tV nyeleket,• kérjük ijziuto/nl : :3\\Xi©"tlX S. BeOS;
niáVa, aierrjutluiypsabb árai;\' ás"kénj-\'elmes.\'rész-: lutfizütéselc mellett ugyszinte G1 éyi^jotúllilssal, A tanítás ingyen tétetik \\ ki^áiiafc szerint ft liázbflu vagy azon kivül. \'^ovábB^sziüte nálam kftpb\'ntí fl gépn\'elc "nrínilemTemti1 részletei\' tiözzíjT\' IiaHzuállmttS varró-selyem, fonál éa czérna.
V-égTe^mindenfíílöjüvításök saját* .gyárom-
ban (iszközöltetnek.-
Biztositva a rendes ajáulja-TüRgát
és pontos. szolgálat. mellett,
nrily ÜBztolottgl
(•llíl li,&)
"Weiss. ID. :
Pb lton; JóznDft6r\'14\'. ataui.
AVajilits ilózscf kiadó; lap- éstiypiudatulHjdouos gyorbsujto nyomafiii r JS\'jigy-Kauizsán.:.
^agy*Kariizsa 1870. július 9-ón.
¦28.. szám.-
KileBczpdik évfolyam.
Ziil<i-Soiiio(|> i liii/lo
¦\'* \' \' Kiterjedve J
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
"Vegyes tartalmú lietllajj
a s/cpiro<laIom. kitcxkcili1 lem. ipar, gaitiási,a i, tnil<;niáüy é.,s miivé.szeí liörcl)61.
. ~ ¦ minden szombaton, .púié. a gyakran naatel vagy kai ivi-n. SarrIiV«níöi írfMln kimííi lltviifitl:
WAJDITS JÓZSEF künvvkr.reikodO.íbon.
Uj előfizetési felliiváa
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
\\ ¦ k-iterjudvu
Sopron Vasmegyékre
eiimil vi.pveatnn.ilmn hetiln[>
—Í8TD. aiTjuliiu \'lec^c.nba—mimtttrpTéél\'\'
folyamára.
Előfizetési ár:
félévre......\'A Irt.
Brnp^yjdre —,. __~- I frt-áiLkis.
- Kiknek előfizetésük f. e*í június hó végével
j_lejárr^jLéj^ük^LJIöfizeiések-mielOuhi-metr-
ujitásat, hogy a példányok megküldésében
fenakadas ne történjek.
Nagy- Kan izsu^w-itl«>ztísu-—-
A varosok nagygyá lesznek a rendes, izlésteljes építkezés
—csinos- es ízlesterjcs építkezés által. Az építkezésben, szabályrendelet szigora emeli a város becset, az egyes épületek értükét, inert abban biztonságot, jólétet s elvezetei talál a lakos. Ily helyen gyűlik üss-e u vagyonos nép, itt keresi sok végn.i|>jaibau szükségelt nyuguluiát. miáltal az szelleuífiVg" ugy, mint anyagilag tokonként vagyonosodik.
~~}íagy-Kanizsn aziwtrároscik egyike, . mely nagynak^zületett, kereskedelmi hely— zcte. annak niegadtu a vagyonosodéra való hajlandóságot, azért is nem marad egyéb ¦hátra: a-boldogabb tétre élesztő szikráknak szorgalmatos élesztését u szabályszerű építkezés álial is elosegiieni. ±...—.
----Ha>alakinek~eszébo .jutna a város te-
\'raletén-szigorii-szeiulét- tartaui,: vajmi sok. hiányra találna ; látna épületeket, melyek száuülinat gerjesztő hagyományai a mult kor mulasztásainak, találna olyakat, melyek szórnom-emlékei a pusztító tűzvésznek, látna rendetfen-, ntezákat.. elhagyott-utakat—sat.
mint:ugyan "annyi-hiányokat, melyek azon
--------meggyőződésre birnak,hogy e városnak mul-.
j_hatlan szüksége -van a: lehető legszigorúbb ^ -épités-szabAly^ réndelefiick úletbc- léptetésére, nemcsak az-épülct&k, hanem az utczák -. és utakra, nézve- is. ¦ .
. E nézettől áthatva jovő szamunkban . hozni fogom azon vi\'gyér.i * nézetemet, ni-ly 55~kizArólag: fogvonatkozH\'oíoifepítési szabály V rendelet tervezgetésére, mely a. főbb h.*!.lö • tógi ¦ rendelet alapján \\ áro^uükBaüMS alkal^ ¦ —-• mazhatóiés elfógaUTiatéTícnno. ~
..... Knnyi.re gondolni-föladata minden
egyes -városi líkósnak, tiszti kötelessége po-*f*aT5aszeOép vTselőscgiTeli: ~ 3
^^Iogy-.-cz^ügyben, c téren szólók, oka*
az, moi l alkalmát kiTánok-i
rmttithíir
IIS u j Llllll
egyes polgárnak a hozzá szólásra, ugy _ , .kell anuak-lcnnij mert a nélkül az cgyetér-
¦ j \'Kérem a ,t. cz. plVagj közönmíg hozzá h/olá-_ sát^hogy.annál biztosi) legyen a sikcfT
N.-Kanizsán- léíO, július hó fi-án.__
TEUSÁSCZKY JÚZSIOF,
Előfizetési föltétélek:
E^neiTyiídre - i
Neveljük a cselédeket.
Mi zavarja leginkább a csaladok nyilaimat, s miért íifiu szabad e téren az oí-osUst sokam nélkülözni
OcizaixíryuleíQnk. moly a haza\'\'sarat czí\'izó tSitmtUrtóvitoerrHji^^ radoiik. mar maid valamennyi rendi\'o ku-m-jeszté ügyelőiét, csak épenoirvro nem. melyet talán mellőzni i> fnj. ha nem fai; ja ciré-z nrszfig leérni, ho<rv val.imennn családi k ("írnok; miültibb békét í-zorezzen. ^
Hirdetésen:
A liat b.i-..-il,o. [jettt s-JTttt ~> kr
í-sir-r íj f-s rainflp.n t-jv:il)\\n beiktat;,.úri kr - jjl\'lvecdil nun-l-\'n JgVA§-beikLtt.isérl "iO- ki-., .t -Nvih líren\' • «1 1>"" m bfiktitj-i dija 15 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-I\'anlzsán: n KLMXi-HIVATAe.. Plattá: ZEI9LEB &f. Béoi-, Hamburo-, Berlin-, lla)ni-m.- Fnutfart- *¦ BM-ISen: llí.VSE.N\'STEIN it vijOLrEn. Lrpoil. B«f»-; í. ^toltgarllian: S.ACIISK.4.TÁII9A. Béoibes : OPPEUK
limii. Azonban irondolják rae^\' tisztelt el-lenvetvk. hoiy cselédekből is lehetnek atyák é- auva-.. ;ttva^ e-> auvaknak pedig egyúttal lunelokLu,. i- kell leunii.; ; ile lili\'íép lehetne!, az-^ka. h.t a neveié- elveu inasukon ^\\^\'-.oruli]i ?oll-isem lapjs^talliatták*J Azel\'t itreli -,-zeiíeiiy belata-sal kell azokiTTilrbiruiok. ^ --jiiiiiliiiljLuülüH\'k luiiinok, kik-esheto ellen-vetőkkel fognak kezet.
I - vau ln>nn.iu erednek ama kai-vallások. keLlemetien kit-tkadasok s szegyenpirok.
. Teliét, hogy nemeké!;. iiíilöiiö>en a magánzók tiltakozni í-t^nak e ezikk helves-sége ellen : tle ln-zem. talál!; izn:ií; eíe\'í közt U olyanok, kik eli-menk. ^nt er-i-itni fo-i-11-nukép az egyes esaladi Ivorn!; fitlytoti be;-et -ieiiséiíbeii eluek,~s-vjbrkt;Hrtisi.\'^iie»-ok"/in
tlBil^iif WBtby~l|ipu\'ii\'U# MH\'ti\'u.v allaHwi*—Wss.it a xznlsat nem men. mert lu-z a in
hűnek elleiisiilyozandok.De ujvau ki!; lehelnek okozói e békételeuse^ne!. f — Aliit-iink uiatíunk ele egy családot:: melviick t;i*jr]vi: házi ur és házi asszony, irtennekek es e-c-lédek. Egy ily körben hamui elsők nlkau. de annál gyakrabban líí\'i-jesztlietilí lantrra utolsók il hantgút. sliintegethetik s/.ertc a nynghatatlansiig magvait.
Voltak idők. midőn \\etodtck. kik a j!azir-boUlogságíit előmozdító. t.s-hatr.i!iato okokat Theuiis merlegébe vetvén, titnblea-kítt illetve tetemes billetir-i szö-uek v.ilanak tapui. Miért nem is mulasztitel a kérdéses bajok kikrtszöliöléseiv elveikkel föllépni, s a megkezdett ímhiiialat érveme-ite-sere elnhb-kelöl-- elejét, hataluiat s doutn szat.tt fölkérni.
Ami jelen helyzetünkre-vonatkozik, a házi körök békéjének íoutartása általában igen kevésnek-keftili fiiíyelmet.habár naponta tapasztalják ama kellemetlenségeket, melyek a tüzetes osvoslásért mintegy maguk latsza-rnatkitltaili.--
Akármerre kelünk, járuuk, mindenütt azon egyhangú kifakadásokat.vagyunk kénytelenek- tapasztalni, hogy sok ami bajunk : de legnagyobb az. lingr cselédcink kiliágok, tivornyázók, daezosak, engcdclmetlcn öti-fejüek,-s általában erkölcsileg sülyeikek,"
13s cselédeink űzeu szánandó erkölcs-
ine^tiioniiiiiU\'iik. harsak nem a c-clédek da-C\'\'.t- mairavi^\'ietebol. ^ rendnez nem sz.nkott ont-. Mi-Outbíii \' Ha az ur sz.ivára még csak neio i> bedei-íiii-/ bére>. ab\'-lyett. lioiry kia-d-itt teeiiii-iiE \\\'\'íezne. a nap n.lixyoljb reszet 44b^ven. 4igv-ao k11-^kimuú,—muidezert -t
vánkosát. álmaiból riasztja föl az alattvaló öntudatát, s e hanguiatban mindent előteremt, mi megkivántatik arri, Hogy a rntat, gonoszt és igaztala-nt - mellőzve, s egyedül a jó, igaz és szépnek élve, elérhesse a fokot, honnan, a való középszerűség urjáu"toTább -f Ma^hatváir^tttoiyr^iiiBgfc)!^-^ uoutnáf^ kipihenhesse tevékeny élte fáradalmait———
Ez azon gondolkodási mód, melynek 1\'entartá.sától a nemzetek fen maradása, megvetésétől a nemzetek elenyészte szokott függ-^^zogv^katgrjépet komoly szavu.birái.
riagyjuk^aríagoii e gondolkodás! mő-dot társadalmunk alsóbb rétegeiben, mit várhatunk tőle?
11a elismerjük, hogy egy rósz cseléd -i/váz jót képes lépre keríteni, igen könnyen ninggyózóilhetfinlf affelől is, hogy emlitet.t
állapota ugyan hounaji^ veszi taperejeí? ¦- íTei-fmáshoiitian, jnínt épen a nerelet-lenségböl, melynek igéző ellentétét cselédeink még csak.-meg sem Ízlelhették. Ekként mint minden rosznak, ugy a cselédek o szomorú erkölcssülyedésének is nevcléshiány -egyedüli kikttír""- — ~ --
^Ismerjük a.nevelés-feladatát, do azt-íg nem láttuk bu, vugy.iiuin iil;iLi\'Lnk~bc— dalul, hogy azt általánosainkéi!^alkalmazni, azaz- ui-fira ugy mint az \'egyszerű pölgái-
kik-akfir al- S: közép, akár a főbb iglidnek\'
fognak egykor szolgálatokat -lenni. - — Lik hétnek.ugyaiijklk ellenvetésül felhoznattiák, mikép hit,az állani etinyi mitiilen/\'éle ivndék iiilncv.elé\'sét eszközölné,. —- koldusbotra"jüT-
b.tk beaiti- tuar kis !;<u,it-d vérre v;ií.:ik. tudva h.it!v ki ícib v..lt kieiilüttc erősítve, igazolva, iieldakkal vilago-itvar-a-szoFgal»\'in ^vakran termo ímiuiöleseit s a térlen-éií t--ir.iz-r baiicit.
Ha a szolgai; mar máskép nem is tud-,.lü,.- az ei.\' urának nevet. Imuein csak a ka-l-ieillas l,--,-iit:ibti szavaival, ugv-iii kit vádoltunk erte. matrukat a szolgákat, vaiív unnia -eníiat. I g\\ tartom utóbbiakat ink;tbb illeti a tud. .Mt-i-t Irts/.en ha rér.zellelltik volna -y«»l-aii)k:it a in veles szükséges s rajok nézve i> oelkiilo/.Iietleii lanailiau. hallhatuuk-e a _!i;trnii]las leplen nyomon füleinket sérlo. s >/t-])eszell kellekekki-1 íelrullazott éi-zeimiith k(-t kellemetlené! Ital... neiinelellségell ? Ivo-rant sem: A uevtdés ínindeiirc tanít mi szép, I" es igaz ; ellenben mindent inegvetöleg tekint, mi rut rósz es igaztalan.
Nevelésben kell tehát a cselédeket is részeltetni, cseléd iskolákat állítani, s őket mindarra oktatni, mi egv férfi és nőcselédet ~a házak kürébeiTüregilletT-sTiri eg^ leendő atyához, anyahoz — nevelőkre vonatkozva — tartozik, ¦
• •""""\'Az n-ény és szorgalom, mondhatni, két clválasztlia.\'lau fogalom. Erényíiélkül-a szorgalom rideg fáradozás, szorgalom nélkül az erény csak altatás. Ellenben együtt működve _e kettő oly magasztos czélhoz vezet, mel;7 csak életünknek egy felsőbb lénytől kirendelt szólunk meg nem határozható időben történendő föláldozásával érhető el.
Ekettót kell önteni cselédeinkben nem-csak elméletileg, hanem a szó legszorosabb érteniélíyébcn vett. példák felmutatásával s erkölcsi IStüntéTEsével. tudíaTcvén, Iiogy o tétel érvényro emelése esetén nagyrészt --szúmü^ehtt?nek--a—rís^/itélésck, uieljekel. a házial^.cselédeik részéről naponkint tajinsz-• tálnak. . —- ....
Állilásunk iiiináCkcve.sbé vonható két-ségbcr minél joblii(It.tuil,iulc, Ifogy az-erény-
íJtpmply, de mégis kedvdoritő tekintetével -főlcbuvalók i ííi nTch gcil e I nicsffí gres ugyanaz T^uyái\'asztíí kőtoléko állni liűségre vezérel-. Uasonlag-a szorgalom széttépi a tétlenség
gondolkodási mód parlagon hagyásának rosz következményei az alsóbb rendből átsziyá-roghiitn.ik a felsnhb rendbe, is, kttlöoüsen nlyidőklien, minőket most élünt Mert tegyük fel. hogy Európa jelen helyzete IL ("lászló magyar király idejére csík, s oly körülmények közt tör ki a parasztlázadis, mikor a panszlavismus nyomorult eszméi már a társadalom legalsóbb rétegét is áthatják, e/en esetben igen könnyen történhetik, hogy az orosz átkos önérdeke maga javára akarván fordítni a parasztokéi egyszersmind szolgák erkölcssülyedését, egyedül velők, s kincstárai véres verejtékünkből megtömvén, reánk a gyászos szemfodelet dobja.-— Elég szomorú, hogy ilyet gondolhatunk is;- de mennyivel szomorúbb annak történetes teljesülése. Pedig ha tekintjük a gyors átalakulást, melynek Európa majd minden percz-ben alá van vetve, ki tudja, nem lesz e egykoron igaz- e valóban szórnom sejtelem ?
Ha vészt lótnnk, előkészületek szükségesek. Azért erélyes gátok emelésé tegye most főfeladatunkat. Kerüljük a hután \' gyást,- s nc\'-szünjünk tömjént gyújtani a ne-velésl.oltáránál. Emeljük nereléstanilag a szolgák clsülyedt jellemét, övezzük azt körül az erény és szorgalom minél tisztibb példányképeivel, lobbantsuk bennök lángra a magyarok Istenének és hazájának szeretetét I Ezt téve, nem tarthatunk^^Sz\'eshetőségektől, s-nnm -fogunlC&kadrir panaszokraírnielyata szclidebb gondolatok virágain csak:. mérges férgek, rágódásáról tesznek tanúbizonyságot E téren az országg)-ülésneir^líell:Tar ügyet megkezdeni, nem állván az egyébben, mint a csclédrendszar. törvényes megállapításában., s azon eszkőzök üdvös életbe léptetésében, melyek elkerülhetlenül szükségesek arra, hogy a csclédség-ijrkölcsisége a
nevelés bizonyos tokáig tartó ismeretét tu-dassit, .nemkülönben a részéről; naponta füliijinüloskolleíjíetlcnségok minél szélesebb-kilrbcn iinegszünjonck. >¦- . - • • ^ ¦ "~-J:i^:^iriTé^an71"8\'7tT^uniu3,2S^"""
SZERÉNYI ENDBK, "¦:
...........¦ • ,tuiV:""¦¦ • —
v-l.
^Jegyzőkönyvi kivonat -
* Soproni kercBUedctniié-tiparkaiiiarniiAk
- 1870. "évi april hó 4-én tartott közös üléséről "^L _ 1. Éadarkut "kézflégutik vaaáruugüdélye-riii"ugyörAr-iigj-aHás kivetkező: - ~- - "
A nagyin, níagy kir. kereakedelirii-\'iiüniflT tórium f. (í. april hu" *án kulffrprfl Wén bo l^drkexett) rendoJfltávtd soniogy megyei Kadarkút ^ kösaégnek—Bégy—orsságos -vásár liai^^ljatasa \'> végöttr^rérolmtít-vóleinény julua végett leadta.
Jígyiaéyanazop napon érkezett s a kereskedelmi ^>-miniateriwn állam ti tkára, FeBt ur illtal aláirt g távBÜrgbny a folyamodványnak d nap alatti visazaterjeszlését rendeld. Tekintve azon kurül-3 meny t,- misierint a kamara, a .nagyni.._iuagy.
kir. kereskedelmi ministerium;reszeről helyben--—hftgyott ügyrendje értehnében (az 18ti8.-VIa.uzt 17. §-a szerint):; liftvankint rendszerint csak egy üléet tart, és pedig minden hdnak elsü hétfőjén. \' ^réffiiaettreg-tukint%\'e; hp,
ll^L-ftpXÍl_i
jeletek tel enaégénel fogva egy rendkívüli kaiun-raülésnek egybchivasut nem igazolhatta: » kér-^desüsfolyaniodvany ezügyállas kifejtése mellett, vélemeuy nélkül a magos kereskedelmi ninna--iJftóSho«^«w»kftldetctt-^J5nnek folytan a ;- czimzott ministenumtól egy upnl -lü-rúl kelt "rendelet érkezett le, melyben a kamarával tudatja, hu^y Kadarkút (kiesiny^iníntegy 1S<M> lakéit számító, küilekedc-itől elzárt es az iparos .elemet nélkülöző") községnek ti.égj, éspedig, april ^nraT^junuiö- 24-éri^ nugu^nta.^-úre es október 2H-ára eső országos vasnr engedélyeztetett. .• • - i -• _ v (A kamara ezen közlést sajnálattal tudomásul véve/a tetszett eljárásnak mindiui köztr-Itdibi bírálatától tartózkodott, miután az inaiéi-
ban és elég érthető.) _
===^2T^nagJ^.\'m\';igy.\'\'k^^
uUterium rendelete, molyiyel a kamara értesitr tetik,hűgy a somogyniegyei Heizeneze kozsei;--uek jjiindeu hetfűu tartandó egy hetivásárra engedélv adatott.
~&7~A~"kirpuvári ^rrrádalmi~befn&k9ttgH«k abbeli bírjelentéscí rmszcnnr^Agncola\'- eznn alatt részvény társulattá alakult. —
(Tudomásul szolgál.)
b. A. nagym. magy.kir. kereskedelmi ím uUterium a kamarának abbeli fölterjesztésére.-
Ausztriával u Stájerországgal hutaru* része, egyfelől a kincstári w üzlet, inas felül a fogyasztó kuzüuség érdekűben a tisztátalan erdolyurszagi só helyett^a jubbininőségü marmarusi ttovnl elláttassák, —--a magy;kir. i>énzu gym misteri -umtúl vett közlég alapján — tudatja : hogy az . uruhtett vidék -a Btoluoki sóruktarbol nyeri su
ját,éa hogy ott a mult\'évbun urdélyi <tu hozatott forgalomba, az onnan van, mórt a mull évben ii-sZfiJnöki .csekély muriimrosi unkes/.let pniln-Jiárji Erdélyből ^OÖ.lHXrlinixaa kŐBö sznlittatolt .^zolnokra, melyből némi rész a hitelintézet áfe_ ^at"tíöpfön bilis :száhttu tott^~azonbairTendcrvi^ B20iiyok között Szolnok mindig inorniarusi és nem eniélyi mlvaklesz állatva. — (Azon meg-jogyzés niollettközzetetetiu rendeltetett, hugy itthelyütt ismét munnnrosi su van forgalomban.T
!1. Következő bejegyzett ezoguk lajstromoztattak : SrhleilTer én Láng, vaskereskedők Soprunban, PoIIÁk Henrik, vegyes arn-keres-kedö Veszprémben, Znlirl Vilui:;nürnbergi-árukeruskedő Sopronban, kftliue E-,gepgyaioa Moaonyban- KÖníg A. !»!., goznialuintulajdutioa Gyűrszigeten.IlaberTeld J., rofuakereskedő Pécsett,- Pilltú«L Jdz**«r fakeri^kedű l\'ecselt, Schflck Mó^fnskereskedű hzecsenyben. Pécsi- íatart;k pénitar, IVcsett. I\'niTnnt r*\'-rü_nc*-"rrSrli»rttzer \\. l-Vri\'iiez.ezegu nurín-bergi b disraru kereskedés tnhíjdunusa. Pulink ég Stciu, lisztkeresked\'ik Nu^v-K^mzsan. tfl-nio«t (aUnrékpéuztár .^iinii^en. WfiHit\'im és túr*ía ügynökség, Xiii;y-Kanizsán, Michct ler A. fiiaztTkereskeíIu7-"G.vűri3tt— — Czétjrli tvrülüttfík:
ftlurk0>r<<it:\'r Jttknh, ai n:iirvk:imz.s;u ke-reski\'ili\'hui- ^ ipar-bank titkára, JnU-ln I ilmos ner,ij,iib1:r"i;T"1:i\'r\'^1:>->!\'\' .N\'prunhan. -M^lorf-r
Ft\'idintiuil, il hrh\'tritzi-r \\. Frrrnr-cT.v^u no-nnber^iá thszanikeri\'áUedt\'ünek eddigi lul:i)d\'>-_ nthíi- Dnbmm Wollnuiu u^vnuks>*^.N\'.-kain7j?iiii. 1-jsek után a
t-intir-skozintiityt aifyvk
—-------vetettek ¦tnrg-vjtliis-íáit^- —
—_ I- vegyes btzuttjairnak jeiryzűk\' ,)¦. vi veleinéuv^Kis-t.\'/.ell k~iznnWigének vásan rnji-
dr-lr véy.*tti •foÍTanunh\'^nya L-trgyttbiuh---—
\\ uaiívin---masv. kir. kere^kt-dulini minis-terium hu. mnrezius ho Ji\'-nn uiJW. »z. alatt kelt ri-iiili:letevel v:lítui-l\'Vi:i Kis Czell kitz^\'üT-nek fidyannidoáiit mari.- l\'l •¦z", n j v orsziiü-os v ?i jtiirj aiiii k-jijj\'^ k ¦ ¦ 11 ú\\n • 11 * ni |.n -»r iLaa^ya Ijun i n t_;
iifl — mint a tapasztalat mutatja — ozon\'-szám a legnagyobb\'forgalmi helyekre- i:ezve ih elo-"i\'iidn, melyek felöl eddig tudva iiinw, bpgv a. viisiinik Hüaporitasat ezelo/.nak, .-iut ellunkuzöleg kz ily helyeken mindinkább elterjed azon ineg-gyöződes,—hogy-ujkori-lur^ahni-edükiizbk iejlu-(iéaévul uz országos vasáruk -jcltíntüségü "foly to nos esukfcenűbeii van." (Vúíu kuv.)
HefiWzemle.
Július «•»»• IH70-. — Ú Felsége a ftiraly ÜO ezer tnnílíot ajtfn-dekozütt u konstnntmapiilyi magyar s osztrák ^ynrinat tri/.kiiri>sult lakúimnak. — A lemenvén toruk konzul Murád Elfendi ujabban egy -kütet ktjlteiiiunyt adott sajtó alá. — A knzl. niiniüterinuibid az alfiihl-fuimei vaspálya tervei
ullupattak____—-1-eíittíii a ^Kiíher hajukhoz ezi-
iiii\'zt-\'tt vendegíogado kisapitiltahitt, a varoa 41"_Oi)l) írtért utezanyita-sra ineiívutle. -- I\'n-"/•""¦-¦tív varvs iiml Andrasy (ívnia mimstiirelnn-
kii diszjiml^:Lniv:i valiLsztutta. — Uatthyany-s\'/i.horru eddu; 1- i-/it forint ^ynlt e^vbe. — Ulií\'» Vietor <-let vt«e]yes btiteg. — Kyy ELt:in inak rvenkeni kedvezi*! cetben .)\'2 ezuf üZh-
ni\'.-t ti-rem.......A irliMfhetiberiri\' furdü vendegek
fc*zt ji-l-nle^ 77 in:i^var»rsz;iii van. — „Cun-i\'iirdi:t~ pi-_-ti [¦iti\'ki\'iiv-i-^vh\'t sitr-tpitekm ren-fbf.-tt: \'-v ^ts]i-.\'v 1 irt. ¦- Alesiitlimi tiibb rifm:ii n-^í.^\'^ekft tahiltik. - A nia^yar pus-pnkuk :in-zki\'p i-sarnnka tui-irjt-leiit. — A lin-ll\'-JlJ,JfJl\'\'rni lig <-ittt^ufÍta a gpmjyid-kuroiiat: - A p»->ti Zrmvi kavehaz nie^ízunik. - l.)r. \\ nlltíiil-íjts Antal ív Ktiiii-h tms/.tav cs. kir. !i.s/.lalri"k\'>kkH- -öevt;zti\'lti;k ki. — Ledmezky AlináTv n\\ ült. TiíTÍJíziriiii\'Iy ti\'ik > a Eiputreud
i<i\\-;l_\'i:i l\'.-st\'-n airvidutti\' UUl^;il. — kahifSii
. . i— Lapunk,jjjtíSbi számának azon híréhez, hnfrv zalanmfryoi főispán Ur neje a „megye gyűlés alkalmával" -il székvárosban megjelenik, kupi*aulalu3U!i megemlíthetjük, miszerint jiiIum JO-au lesz az elfogadási ünnepély.
- — ön/,|.-Mint~tudjuk-a toDólzalai takarék-pénztár^-logutóbbiválasztmunyxjileseben elhatározta, hogy* a betétek után (in/„ kamatot tizut. flfely cldiiytle s nemen uszLunbűI keletkezett intézkedésben iwoki»részeaittctuek, kik pénzeikéi eddig is náluk tőkésítettek. A virágzásnak indult uj pénzintézetet o kiirfdmény is méltiin njaulhatová teszi.
A l-ovülde. A nagykanizsai lovoluY-társnlat tagjai n lazanaki kertben nagyobb vrr dü,ny-hivulduzes után fényes világítás niellfii** |im 7-un nyan mulatságot rendeztek, mely ol\\-fényes volt, hugy minden luauyzn L*ig sajnál hatja elmaradását ;"uTiíiícz jó kedv mellettiéi.-guntiu^stm hiányzott. E kcuelven niulatnuifi.t minden tekintetben fenvits\'ín sikeniltnek mnnil-
-haf)irk^—Erjcuck a farodhntlan
enek a iarmUmttair remhr —Tanudaívizsgák. A nagykanizsai knz,.. neptanoda osztályaiban a vizsgalatuk kuvetke/.i Töiutbiíu "tíirtarmilr megr d é 1 e 1 ű t ti -urakban juhus 1 ö - ti i l . _ n -Jel hu leunyoHztu Ivókban ; lí\'-mi \'uz-fi-ik ImszUilyban 5 20-au a d ik tiuszttUv bau; l?J-en :i felsüutezai 1 o 2-ik husztalj\'bair ^.i-án :iz ít es li ík leáiiyuszLiilybau; 2f>-en az i as 2-ik leaiiyo.sztalybaii: L\'ti-an a női ki", muniiabul; J7-en níjzbid. Délutáni urakban : lfván U-ik u.-iztiilyban; likén 4-ik tiosztalyban líO-an 1 ^-ik fiosztálybau; ---óu nz" alsn ¦ \' utezjii 1 és 2-ik JiiwzUlyban; 2:l-án A és 4-ik ^ leány\'^zlalyban: 2;i-én a ket ntezaí leipy oszínrybíni; ~27-i-n tornaszjitbijl; ~2l-án délelöTT" ,a ina^an-vizsgak tartatunk meg. dl-en ZarV
Uuza t*Tp: M:\\rkn- Klek tanár Pesten ine^halt. — fíudaii :ji~-lííiiía3 fürdőben vílf graduá nTí1-It-^íí.-iru .> i\'iiibi.\'rkar vastajrsa«;u vizsu^arra találtak. - .Martini Anna dyürutt meghalt s ¦Ja 1-/.IT li.\'i a puz-sunyi. Iveciinumk, .>i)<i tt"t
s.idik helivusarmik engedélyezis véleményadásuk a kiunarahuz hiuttatta. }
A ji\'lentestetelleí m^bizuti hiz.uLsa^a len- ; forui) k\'irulnienyi-knek érett nie^timtidasa után \' kiivetki\'zo velenienvbi-n nllapi\'dutt iih-l:. i
„ \\z ors7ai;iw vaiantknak ki<-l \'íellln\'ti le- ! -cndu -b?.^p\'J^ta.¦<;t--ve^trH^ kereli-tn-i?ntrtrh-e vau -\'elűter|vsztve. ilves kervviiv mar a li¦iial|.»tl ka mari által lM>4-bim tarLrya]tatvaii. valninmt az lsii4-ev nmrozms 17-t-n \\>.>. sz. alatt ki-ll jelenté-ieben, ugy a br/^tt-sa^ jelenleg odanvi-latkoztn keuvieleii, nn^»n^t-az nrazsi^ns vasáruk szapontawinL kis-tV.elllíen — "k fen nem forog, mert négy or^zappü vasárral auiiiiryis hír
\'1 a n k ii z 1 ii n y " tdeó a illetőiéi; mutatvány szama erdektó *-s valtuZAtifd tartalommal. Ara e^tísz \':vre 4 frt, it:h;vnt 2 trt « evnu^vedre 1 Irt. Ajánljuk a tanu^v br.ratok partuyasaba-- Lapunk mai ízamahoz van nn-llirkrlve a z ¦• p i r o il al Hl 1 knzlii li y" i-luti/i-ti^i
fí-IftT
h nntry tiL\'yeirmnn.\'l szerkesztett s tartali\'iiiilus lapot ajanljnk a «epirudaiurn lelkes paritiiu\'iunak niidLu tu;yiíJmube.
Hiret
.1 í s e f toherczi-^ m\'je Ah-antlmn jnl. i.-aii drl.\'lutl szerenesejiun fgv herezegiiut szult-
liuiiupuly, amikür-a-inzöiiylatok re ktfuguak
osztatni.-----------.....— .------_______-------------
— \\\\i ev múlva ismét tulalkuzni fognak a soproni ev. lyeeumban az idén matunzall ifjak. tnO\'nuist inwban kötelezték ib erre. A szép szaluinkkal nenies ezi-I van összekötve, ameny-nyib^en a mbb |állasban- íevujk -s tán aora-.üldij-
zutt tiirüukot anyagiiagöegélyezni fogják. .Szép jele a barátságnak.
— A m u d e u a i berezeg sarvan jószágán mulat.
— \'lavirda. A nagy-kanizsai távirdu-hivatalba i. evi |uninsjii» folytan hivatalos flür-__ gunv érkezett nient .-10. Llíutjadott 5 töválT^ biitatott 4-HJO; helybr-n feladatott 14iM, érkezett lm 17. A kezelt sürgönyük üwzege 7:117.
-Horn H d e t Pozsonyban 7d szótubb-seggel kepviselűnek megválasztották; a távirat vételével - mint halljuk — nagykanizsai elvbarátai bamjuettet\'rendeztek-
— Csopakon, ningu veszprémi püspök
TÁRCZA. i i "¦ía^," Románcz. f—^^ítÜtini egy ruijraa. keftlitu, L...\' ¦ Kedvei lányt karon vezeu-e, . Oly »ep volt C. mint n hsjnat, Mint aj égnek rúisaa lfpK - - KedTu lányt.karnu tusüIvl-ui mindinkább «laiL-lreilttiuk ; 11 int az L-fruek ruKs«* líy>lL_ ...........v Vonult felhS el felettünk. Mi múi3in^alíir"Lu7iír veti inuk, —......-t- Kötsel ¦ UtoI lem raj, sem iiesij FelhS .vonult eí fdeuünk: ^- — „Kedves arciád oly juros li**/. !" Köijel ¦ tarol stax xaj, sviu nesi, v^-t--=-—K«drMen-H>o»,4vg-ai-t^ le :----- pKedtes arcsad oly piroa lein . Mintha beliű tfictől égnL-!-......t.: ¦ K*dY6»en mosolyg azép 1«: íí/fe r ^..--^„tfaöfíiytt .a kin, melyet L-nek, Sí- - Mintha bclaCm tfimtílt égna; b*}Jr_atíbk*i,jé)ck, féléké" J\' .Haörnjo a*melyet^r*tk I" , i.BatiSinhaQ mindig viacliaii^soit. -------¦ BSaj ér minket, felek, Leli>k L" . ¦ _.Klnt ¦¦¦ Imt liozutt li ri-iíput ; 1 Mrrt nn|i.il át uem vlem! — UnwiU n«\'v. ri-ám krilrrwin : „Isten n-l.-il. .nin .\'.r-kre. Mnt .¦ 11 :it in-in .¦!.¦¦„ K^v^ikí\'-arj. viüxaiiilh\'. v,.],-.! t:ln arr-kiu !" P\'ajon jaii.-"lt ez ItlIIeuitufB ; VAukusiira visjin.ltllvc Vcpsű ^s.\'.kt,.], .:, K-ltflteiu. \' sumdlívi t:i>K A fővárosi élet kényelme, élvezete és szépségei — a vidékiek becsalogatására Mikor azt irta az öreg H^rm r nrkas Andrua, hogy . ^Utazás az elet: lia kérded, hol lakúm/\' Otí szeretek hikm, hol ingyen jol lakom- — akkor meg Pesten snn volt olyan drága a lakos, sem uji\'dtakas, vidéken meg vendégszeretet hői is eleldegelt egy darab ideig a --kellemes vendég; huucur most, tuiutnu már azóta a fold is sokszor megfordult, az oreg--uek~e jellem/ír .pár.--sorát—hixvást mggfurdit^ teiivi-r erejeben van; különben itt lehet a sok InvoUil, a sok részvényes vállalat, házépítő tarsítóaj;, vizveZL-ltrk, lufeju vasnt (koz nini i\'zeknek szamara itl helyben nőinek lel az .\'iuherek — az irodákban. Különben hu a dolgot nem vessznk olvnu prózai módon, hat itt bizuny szépen megél sok ember biztos kereset nelkul, mint a népszámlálási adatok, es az A kiidemiaban 1 ló-adott buda városi nept<s»egi viszonyok inu-taiják, hol biztos, vngy epen kereset nélkül uetiauy ezer ferb es meg tobb ezer nű is me^el, vagy legalább nem bal mesr, - míg ora)a nem ut — valahul a zálogházban. Hanem azért a pesti élet szépségei, kényelme, elvezete es drágasága megérdemli, hogv falra fessük. . Mikor meg középszerű jo vilug volt Ut, akkur uagyon panaszkodtunk, hogy mahol-_iuip_nmr jiem élhetünk meg4 _pedig hat íme idunk, mint a tormába esett féreg. Az igaz, liogy egyre kijebb ragjuk magunkat---ti külvárosok szelei fele; inig a be|ovő uzlet-em-berek a legnagyobb hazak legpompásabb lakásai t*3 egyéb helyiségeinek lakbérei ugy-masi nyakára liL-italpik a háztulajdonosok nagy orumére, ameddig azután őket is lu nem dobolják,- s hunnk alatt egy-egy üres táskával uem ballagnak valami -—¦ alkalma- mikor aztán másik három hónap alatt ott elhelyezkedett, mindent kirakosgatott szépen, az összetörött holmit kiputolta — akkor azzal a biztató gondolattal hajthatja le fejét, hogy holnap ismét — vándorolni kell tovább egy pár utezaval. A nőtlen és konyhatartás nélküli embe rek kecsegtetésére nem mondhatnék ízletesebb dolgot, mint azt, hogv reggel elszurc&olhetik a hamuzsiros tejet, vagy vele a cikorm-ká-vet; délben megehetik^azt az .ételt, melyet már előtte való napon mos nem akart megenni, ihatnak rá Pesten valamely gyárban készült bort, vagy a vizes és mezgáB sert, utana detto kávét; hasonlókép este az eféle vacsorát szebbnél szebb edényből; tehát reggeltől- estig- hamiB étel-ital: hogy ne volna aztnn Pesten olyan sok hamis ember ? Hat ennek a tinóm es sürü pesti pornak lml vaiLparja-2^3Iikoir az ureg-alfoldi-íuvaros kérdezte a hatalt, hogy: a pesti útban olyan nagy-e a homok, nimt az u idejében volt; erre-ezt\' felelte a fiatal, hogy hiszen ha nagy volna! de inkább az n baj — hogy igen is apru! Hanem mi ha épülőfélben levő haz .mellett megyunk, kapunk akkora homokot, hogy a hanuii-*iueletes cyhudert a .földszintig nyompa, ea\' szerencse, ha a benlakd nem\' kap sérülést,-s legfeljebb e magasabb~regf(j-
... _ Belsőmben ea mmdip liaujiziilt,____ - - Kedvelem ««?1 aem MKi\'lt hm/.nm ¦ j „ La«r rámát nmat igy aráit • tt1at«0 veled, éden rónám *~ ™ ~ Kedveaem isot sem nxillt lioz/um^ „V*te már, cnlla^itk iiitnt.lt , Uten velfd, éde« r\'mnm 1 ---iUrt»ak-»»jnU- ellüiuu\'-iiLk I_„ _=____ * ^ K»U már, raillAKQk nitm k ~hst]u-~Bok —APestriirjb -tirnyat-rkereső videkr" ember, hogy ^Vándorlás az elet: azt kérded, hol íakoni { Iliit Pesten, hol-magam jol ki-koplalhatom.\'- ¦¦- -. ^ Miért is no nuvekedhetnék Pest irnierf-kai módon? dinkor leletté auk ember hiszi wiij hogy-.itt- -műiden embernek boldogulni \'kell.-Sok a haz,-i(uk^az ember, Hi>k a - kere--set-. KI hiszem p~-de-degtobb~emW—czignny_ Bzennt az igaz, Inigy-sokat keres— de nem zást keriisuij. ¦ Persze mi az: két szoba 4—-T>Ui> Irt; egy Tágat* esi nos bolt 2 — ;KKHJ Irt; egy szolgáin hol íytografirozotl ~nznkm;8ue......hdnapunkent 12—1:*» Irt; egy öl fa_24 frt; két tagból állu-csiiláduak>egyszerű háztartása eVenkent (ruházat nelkul) 1-lül)—1)]()() Irt; ma a vöröslő gotben "i il, holnap a (.\'saszárliirdöben f) fl, -holnapután-jl..^Margit-szigeten—8—U,. iiyaitán-a^ budai zugligetben 10 frt naponta . a hét vé- bau tartózkodó ftbrándos eszmék röppennek bzet-Az ellen sem lehet kifngása senkinek, hogy az utezni szemetet hubehuba iwaze nem sopíiruek; hanem az* már rokon esik minden -kozmunka-*valtságot fizető pdlgá"rnak, ha a tiirgu és közönséges szel uem várva be a ki- -bordalast, neki áll s utczán, házon keresztül sopn a kupuezokat egyik városrészből a má--Hikbaí;=liügy=-Bernáth—Oazsi-k-éut—burgonyát— lehetne ültetni .az ember\' fűiébe.-Nem csoda .aiíta\'u, -Itugy ítt"""itz uuiherok\' tH-ftniiyf-prjrt-szórnak egymás szélűébe, * -.-. RÁKOSI LÁSZLÓ. (VÍKfijtavotk.-«ik.V i
( Mttáa búnn núilek rám le,__ í&fe\'. Báruak i»mLt eltlIiKiúiitík \\ \' \' > —álom nem jQU a n*nm?mr< ií(\' > - - —— Milán buaau íj ertek ram li, ^ ~ Hirtaui fiak ¦ ljimultoai Ojlh, \'—\' i\' .....iipBiiunn-jCM-a-ai\'Bír.giiirri---- talál! Az uiuzaliM (evekeuyifég, nz a nagy fényűzés .igen. sok -eiulmrnek ad foglalkozási, . huntíui\'—iiztan kenyeret esak- drágán juttat. _mel|éjc;\' inar pedig noiu esak szép Hzdvid élünk, hanem a napszámos ember— rántott -^irkv.vtíl^^irkii-salátímvl-ós-Hwla-AEÍxw4^- gűig ; azi. bizony minduu uilTbor\' Teherif-csak legyen hozzá elég elélni való pünze. * Zegyéb semmi — mondaná u felsű vidéki polgártárs. " > . Uii nekem vau egyéb ííiondam valóm is, t, . _A kány^lt^iinek--luég-ritt— nines—vt-gi;7-
--------Önt" é« kínt hwiutt « rejp:l.:-- ——37^ ~* —\'— *SírÍAn ciak * ImiiuFIaih íjjrl \\* K - B4«m »é% roám ked%t.svm, ,_____ Wein olyan kupiiáltuual kell inoai 1\'esLrii jüniii,-a indy.jk n byben vüii,_lmiiem olj\'an--nul, u melyik a nagy bürtárezábáTi,-* vagy a Miuó pompás dolog a/, mikor iiz emhernok minden liárom-hónapban ohszu kníl pakolni a-hulmit én .- ijlMtuztetui a 10-dik^utezábu;
iir siÖIijiíbSti-JiiiVriS. tiirUlTTÍt mog-a földmu-e
— I^iTnnnjflíerüioi Jlltnl kílliliítt arMCmuvtAÓ oké vclí próhakupálás;. .Jelenvolta!; : JJiilá\'zjKÁrpjid
-.keszthoiyj gazdi tariiiiL tuuilr, Csapó\' József,\'j " S»rnpéck Jözsüré^Tursijjiiizk}- Lajos tninirUeri
—^hjy»WftkJ-SGllyrü^.L|^rt,JlógyHy. Istvyn.és IHÜlaití. \'ál zalanié-; vei gnzd. -j-gyl. kikÜJdoftek, ugy-a veszpr.riui gazd.. egyesület részérül Aüer-juinTmer^Forenez, Csapó Kálmán és Fülíi|i Jó-Tsüf uruk! Az eredmény kiolégitö ; egy hold
— ine^jvö]iisü-^l::irt::)tí krbn, kerül napszámmal
fi-t.44 krba; ezen (lillll nagy oMjiy, hogy a imTtíki^kalli időben hasunlithallanul gyorsabban, biztosau és sukkal -jobban.végezne tű ez ekével; mint. napszámosokkal. ~ . „ ^_.Jtu n k ú s-cu\'y1 e t. A nagy-kanizsai. ¦\' munkás-egylet imijiia N-án csuk\'28 tagút - szaru?. kilt, joiuuleg 147 ni szaporodott. Mult vasárnap iö. ülnök\'"léTimiiiTlvlilii^lmly\'ébü Horváth .József választatott .mtíg: Járatunk lübbfélu lapot.
- i-- Aj á n 1 j u k a következő sorokat Zala-^níegye bizoUinanyáiiak méltó-figyelmébe; írja int „Ung^ : Z e in p 1 é ii in e y y »; bizottmánya .betiltotta ii koldulást.s oda utasítá szolgaid ráit, ~hogy ke r üíeteiiktttt-egy-bizottíftáity t-tag~ közre— _M!ÜkGdj!s^Vyjj] irják \'-össze ji^kulŰusukafjl-s azok V. ellátása végett a szükséges mennyiségit gahnát vk nelaláni pénzt vessék ki a kerületre,* a koldusuk aÜmentálását tikként eszközül jók.
— K g o r v á r ii 11 ugy telkes gazda közelebb \'elhalván, összes ingatlanait végrendeluti-leg- volt földes ur gróf Széchenyi .Jánosnak hagyta; K ritka ürükfiRüilési eset .híven jelzi, hogy a nemes gróf a népnél \'mily szeretet s be-csQJés tárgya".
" ;— Királyi Pál képviselő ur július 7-én nyújtotta it az országházban 54 zalamegyei
~kGz3ég kér vényé tr-uitily szerint betűnvén állh~
_tassék liil ügy törvényszék._____ ¦ .=...................
— Kii [d Ua-ii gy. Alig hisszük, hogy volna e hazában még egy hasonló város, :i koldus-ügy uly parlagon lteveruu, mint Nagy-Kanizsán; e tekintetben valódi \' purgaturíunti életút élünk ; naponta százra menu külföldi
piszkos^ elhanyagolt arezUak UörmüL;é5cit^-gyuuk kénytelenek hallgatni a lakházak és kereskedések elÖtt, a faluról falura ögyelgük
vagy bina koldimuk fülrepesztő lénekléBeit, iituii-niléléii hemzsegő s e\'zifntri imádkozó henyéket, !1 pálinluibűzt-terjesztő Arnie Keiseii-derek dologkerülők nagy számát, "a rongy ua, vagy plaiin ruhátlan czigáuyok kéregetéseit a tudja a jó \'óg-még- miféle nniÍólr4iuHszántjnk ír "briVúny-türélniü jámbtír luilinulOt, Must ax a kérdés ; lehet-e ez Ugyiiu-sujritcn\'rHgen is lehel, pedig\'nagyon egyszerűen: vegye n nemesen atyáskodó tekintetes viifosi lumies az iigvet ke/rt\';be, szólítsa fel évi adakozásra váms lukasait, ho^y kiící mit :lJiíji( fel. Hu li.iiáro/iillan megsziiutettuUk ntificlciiiii\'iiiri knldulÚH e .-^irok írója, mint\'e város harmadreudü polgára, szive-, aiiu Ielajánl évenkint 15 forintot, esak ajtaja e gyíUrclmtis tömugtúl tisztittassék meg. líemél-lii\'t\'i, hogy a bejótt pénzből e város szfjjény^ii elhittatür fognak, a vidékieket mellőzzük, tartsa minilen község a magáét él, rendkiviili esetekben azonban mégis a közpénz tár búi se-gélyzendűk lehetnének. Kz énlemben felkér i.Ü.k
-tar
ez (Tv
taradhuüun inunkaiuriLUT 1 ersane József urat, mint e "város derék s jóakaró pártfogóját, szóljon az ügyhöz üizeteseii, hisz az ;}el.sz;tv-y-4.-iwtiiÍT-aIkoini, .gyarapítni - ~ "i-ü k ül de te tt.)
— A duma n \\\\ A zalavári apátság ujabb", nemes adományáról veszünk tudi\'isiuUt: a nagykanizsai uairvgyion. iiHizeiima \'.sz;ím:ira 15*\' flut s\'az ifjúság önseiri;lyz"» egyl •te javára ~*\' Hul kedveskedett adoiuáiiyuzui.
— Kápolna felszentelés, .hdius S-án ment véifbe Farkas ííyörgy ez. kanunok által a nkanizsai ngynin. kápolnájának felszentelés. Az egvházi ünnepély egt\'wz csendben tartatott meg; hugy miért nem volt hivatah-s a városi mairistratus s általán miért nem adatntt tudtára
- Le n gy o 1L ó ti b ó 1 érteaittetünk, \',llííy 4-én este a plébánia Jak leégett;
iSzabady lgnáez jegyző ur erélycsségének kö-szónliGto, . hdgy az éjiülö uj jakolaliáz s tii ís közel eső inolléké])iilet íb a hínguk murtah--kaw\'i. nem letirTüdusTtóiikkal "iiíí"" is es<idálku-.¦aüidv-.:liOgy„aJ..plébánifüuLvrtriViL.niti\'ia..ki^
. ^ SzakadásTelleni irj^itUnőleg bjuenilhAtó az altMt-réaz-Bzataddwluidl, készíti dr, Grüsi gj\'ak. flérvorvo\'B* líaaclben ; pléhdobozban ntaai-táasal : Ü írt 50 kr. " •. . .—
Fogpaazta; kitünö Bzer a fog fngti
megóvására,és tisztán tartására ; porczellán tóg-
Jibtin-^aJtE.___________,________ _• ... ; .....
a tan ugy lelke*" bar.UainálT\'le^ilábWilurlapi-lag^1-—-uem érijük.-
— __í\'z.ég v ii 1 t ii z t:it á s. Mint halljuk NaiTv-KauIzsán tgyik tekintélyes kereskedő czéií változni fog. nHlau M. és tiai\'Qak ter-ledeluies s messze ható üzletét lilau Xándor ur egyedül fogja .hirni. es peaLr f. évi ileez.
JI:i j." asi ini- - i-7.. l,ivlK-in«*Miy IiÍvl-ii n Uni. t.ill.\'il" van íiyrilvfinki\'ii r.inlUvji, csak t!(ry |inr itifif/t.** iih\'jí lüieiau- Ajánljuk a toViíFitii Nxuri;.iltiinfi vnkurtiíst. A tud/mi 1:1.11 kitniüiiPtt-\'l vt-IUIk ü jilvlro ¦ líírjilk.
~ A -Niijitaniti\'.k l.iijija" t. -.•.¦rkf.-ií:!"Hri;i\'-t h lirt.\'íliíj; kíatlú liivutalAt ki\'-rjilk.- lniv> n rs^rejiiliiáiiyt 7..i.a-Ksí<Tft2e»n\\ ham-iii N.-így-K.iiiií.aiiriVkilldji\'. \'-- Sjit\'jílialiiii ur iiii-rLii\'-iiük iiTÍji--tliVii\'-t várjiilt.\' .K?y jiár *z<\'< a trynr*ir:i.V/.íitr;;)J \'"caiinfl i-iikktt futják.
A ,Uy?ri Kr.al.~my* n li.ívj j^á\'iiaii^ ucm kn]\'ink( r\'Úlh JLESíLrjfjiiMányt. .. _______
l - tő l kezííve. A n e vezo 11 eZ\'^e t a í ;i [ i i iu l la Iihut Mózes és tia 1W5 ben: lilatt M. és ti ai pedig,lS48-ban. ¦
isryiit. tör. *);
Weisz JÓZSÍíf
g\\ügyízevésznél Tiórsben _Ziiíií Morén" Studtr Tuehlaubeh 444., 21. sz. kaphatók.
l\'alc rektoraié (leuriré: ezen koezka-ezu-korkák grippe, kumnis, kúhönés s rekedtség elen hasznosak. 1 d>>boz 7n kr.
Caehou\'an\'mialisé. a száj ruSK szagának el-uivuÜTása végett, J\'.ihányziis. e\'vér é_s szeszes ütaíuk ivás a után. nélkülözhetleii : üirsaságuk baJuk" sTbrlálogaiasáiiál. VjtaSv: s^fr^leijöeü-ílrV-tnlmatlan növnny^karn-szelcbtil ál!•p\'óvszer a fo^nonlás é-s fuffiijás^élleD. 1 doboz 70 kr.
ifr. Ma.\\ F. riniidt f ¦„\'tineturája : fogfájás ellen s e^vuttal szájvíz, uitdy már.félszázad óta naiTv haszonnal általáno; haszm\'datnak örvend. t,üvegei 41) kr. „¦ /_ .
Frauezitt folyékony hajfeatÖ szer, melylyel /.-legfeljebb 10perez alatt tetszéBszerint ^szökér^\' ¦.,\'-. bariiára vágy feketére ieBthetű tartösan a haj. Az ahhoz vnki készfdék, t. i. 2 kefe, 2 cseaza » 5J0 kr. 1 Iiveg festű szer 2 frt. \\\\ \' \'k
Fagyseb-balsam, tégli&en50kr; ezazidült fagysebuketús teljesen meggyógyjtja. ¦ 1-¦
Valódi caukamáj-olaj, kittinű tisztii hü, / üvegenkint 1 frt éa\'l H0 kr. . , -X -
Svajczi fülviz, gyógyszer fájdalmak a pe-héz hallás ellun 1 frt. _. /\' .
Cs. kr. szab. linj- és szakái-essencz,\' íe^ha-tályosb szer a haj és szakái a crűaitéae végett; -
utasítással : 2 irt. —\'_________ ¦ -l—=^___
~ Cb. kir. szab. TiTmíŐcEiniaTpomadéi..l?Mr.\'. hofertűl, hajnüvesztö szer, me.ly fi—^0 n»p-használat után i\\ haj-kíhiiUást bizonyosan meg-iikadályozznj annak nüvését-el6»egíti; színét, puhaságát megóvja. Orvosi tekintélyek által ajánltatik. Csinos kiállitásával ékessége az Öl- , tözőasztalnak : \'ó hónapig eltartó ezuíenCze\'nrá" 2 frt. )
3 Dr. Oolis áltahuin» ételpora, Hatályos az emésztés, vértisztitás és erösitcare,nézve, naponkint 2-szer i eendű. I nagy doboz: 1 frt 2(J kr., kis : 84 kr.
Pástiba digestives de Bilin =^= büirii emúaz-, téstelösegitő lepény, ennek a pÜini érczegvkzíl hasonló feloldozó alkat részei vannak ; ajáifla-*• ¦ az emésztési bajuk; ..szél, gyomorgörcs/gyo-
/
Hri^r-béittfi
rféfep&géa stb/eHcn^\'Flgpecari- ¦ telt dobuz ára :ÜO kr. f
.Szemviz dr. Komersbauzentől r^/a literő megóvása s helyreállítására, 1 üveg, "n-ontoa Utasítással : M írt. ¦/ . .
Barthaar-Stangunpomádé — az utánnövő ^i^^.^g^^rta11\' a azt .megfüstepi ; egyúttal ,
*"i K PJicat alatt krisUttcUrrt ft.-U\'l."*siV,*t 1 vállal a . 1 - / \' Szerk.
bajüszpeüruuek is alkalmas ; ára : tiO kr.
Xy 2; Ij E T I-ü I H. ;\' 3NT O "S. :
— A „HAZA" ííltitliiiíluMtij^tiiuih f. ovi jiuúns Iii\\vr \' It/.lft Uinnitntáfa i Ili.-nyiijt.itutt fi90 ilarab bcrntláíi 601,
_ 11U frt tílkúro ;.,lüppiiliiiu— uiorAtlt ----ilar.tlt .i nmlt
\'búuni\'ibiU 83i.lt4Ji\'i frt .t^kúre. (.I.i.«i-h(-h 1,4-10,0\'Jfi frt tűkére. Ebbül kiállltlatatt 4tiU ilarab 50Í,44Hfrt ti"ko ~-tilBBÍtb«n iimriuh tíüili.SlTi frt töke, cliitaaittatoryjlt.tit;!l ftt^ tűke. ÖÜEesen l,440.ú^S frt tökére. —:A bank luBkOiUaéuek kendet* óta, t. i. 1870. jtieiitciuber l-lűl, 1Ö7U. jitniufl bú véfteiB „az ümics brnvnjlutt ljt\': Talliiuk 0 lián pá !10.147,47^ frt n. é "
Placzi ár.
NAíy-K&niísa, 1870 iv\\ juliiu 0-ik iianjáu.. Buea aa—8.1 font. 4 irt - kr. S.\'í—Sti fon! 4 frt ÍA) kr, 87-88 fout, 4 frt 7.ri kr. Kuss 78-.7,P$raÉt~-- frt kr. 19-80- fuut 3 frt 10-kr 80-81\' fönt-\'IrW1— kr. Árpa »prfCzésre-70—71 -font y-frt.afl-kr-74—72 font 3 irt 2ö kr. Arpa-köithriié~efl\'\'tíii- 66 font — frt — kr. 67—Gr* • funl J>t. Kukoricea •$ frt 5n kr. 3 frt 40 kr.; Ktikn-nc2a~"ulaaz (ctin^vautiu)\' — frt — kr Zab 4.r»—47 fnnt \'ifrt 30 kr. 47- 48 fnnt 2 frt ?0 kr. Pohánka CG-títí ínt. —_ frt — kr. B8—"OfunL — frt — kr. Bab fehér . 8-kr^.\'—. bab..; tarka G kr Kcoyértmt kBiOutcgv* _5 fít.8 ff — finom kr. Zaetalelísit 11 frt 60 kr. L:\'mglisit
küzrunéaei — frt — tiuuiii - frt — kr. iíir.Álvli-\'f kr.r.ömé-eH -» frt — kr finom H frt "i!> kr. íl.<r.*-látiy kliaűiisépi\'* — irt —, kr. tinóm U Irt --;ii) kr. - Mnrha Ints fotitjn 1»3 kr. Uorju-Itn.i fuiitj-i -<>i kr. S,-r li\'-i-liu* fontja 26 kr. JiiVhn« fontja — t\'r! — ki SkhIoii.i fontja 4U kr. Zsir fnutja 40 kr. Csiba (.árja T07á kr. Kác.ia ifrt—sllkr. Lml lováúv T "frt Vö kr 1 frt 50 kr. Lud Iiiiot) Irt - kr. — Irt - kr. Pujka— frt — — kr. Tyiik-t»>já.i IV* kr- kr- Bnrgonva inérejf 1 [rl 10 1 frt 50 kr, E^y mázsa fizétia ó 2 írt\' kr.; .iiénanj rfrt 80 kr. Egy kévr- etnp 10 kr. Szalma 1 írt - kr. üjbor viilt\'kfliikbpli aki>ja ö frl él.b.-r vi ¦tékllilklieU akója 3 frt. "
A tingvkan ÍRHai váni« tanácsának árji-gyiékc kih.vvéi,;;! kiadta S2I6ETHY KÁROLY, bi«ai.
^ Érték- és váltófolyam: július 8.
f>*/0~iuetaliqtres" 59.155; 5Ü/U nemz. kölcsön lití.25l; líiCO-ki álladalmi kölcsön UÜ.40; bankrészvények 714; hitelintézeti részvények 25 5. 80; London X21.30; ezüst ágiö 113.33; arany darabja 5.81 kr
: naponkinti i
.Tlian-. Í.-1--
déíorán
. - rtftVr lO .(\',1
Harc- .
délután - .\'i r,-^.-l. 4 ú .léllieii 1-\' >>
I ttgffri t ?
déíb. 1 ¦\'>
VSUf Ö l\'l
délbeuW <5
i-li- 10 t
reggi\'l 4 tJ
,.«t,- 10 i
1 délben l:\'
]j1íub 10-töl l6.-ia 1870.
bpti- Kathívlikus -nap-7—Prott nap____(,.--\'" Ur j naptar.
1 leaz tilkéJt\'teaelTb a ti igaziágiak. Miié V, L\'ö-24.
. Vasárnap 11 5 Amál at. B 4 Ilma, H.| |ff
1 llén\'5 J Piai p. Elsőnor* f/f
Kedd Hcnr. «. Nibor .
; yserda Margit «. Jen3, Joel
[ CilHOrt. Boaaruui. Kamillán |*n
| l\'éuiuk- \\K[>. oiíl. Apait, aizl."
Üzomb. 1 Kar b. A. FnaaitttB ^ fff
Felelős szerkesztő: WajditS JÓZSSf. Segédszerkesztő : Batorfi Lajos.
H
K
U K
: Nsgos • Szegi\\dy Imre. ur -birtokán Inkén- 22 darab—
saj4t ^nevelésű
különféle kofu
július 11-én árverés ütjáa Rodatili fog.
fjV^-Jotallaa mellett a. legJot>í3i ís
legjutáiiyosabb Varró gépek.
\\ragywk_ bátor, ezetiiítd a n.é kíK\' zönséget tisztéletfel értesiteuiy. hogy
Warchalovsky Jakab ur cs. k-szab. varro-yep gyárának
melyeE~ii~lf7hdnnr-.es párisi- világkiállitáson. czélszerü jóságuk és olesóságuk^által érdemet, szereztek, helyi raktárát átvetrelnT
-----Az eladások-tökéletesen a gyárt á^egyzék utáir
történnek, miáltal a n. é. vevők a -fuvar, és "csomagolási-pénzt takaritják inog. Czérna-^ solyem-;, tü- és olajjal a .-varró-gépek BzámáraÜ legnagyobb választékban és ülesón szolgálok.;¦• , ~t~ r-Mindén a raktáromból -eladott varró-gépek elismerési nyilatkozatot ny_.er.tek,. melynek bizonyítékául uz ide mellékelteket-bátorkodom közölni. - " \' :________
— M.ély tisztelettol < -
c427,-iu, u . .,- .-. Kösenfeld Adolf-
-Hj zp ny i t v An y o k :
lioseiifeld Adolf urnák \\j_ - , \\1 - Örllmmii 1 iíy71ülk«/,tnUmi kl,. tiüiíorint a/ Önru;J \'yiiiiárült..-várni-gV-ppL\'l igen inog vagyok elégodvi:, arYirt raktárát hzÍviÍhhii-fugnm, inámik-nak 1« ajánlani., ~ \'-\' \'
Nagy-Knnrusa,.jiilítiu 1-júii-1870.\'\'- Baboohay lánosné.
- ; \' \'IV r/.. Itöflünfuld. Adolfj kf-ruHkíidÜ nrnak.-.— ~:
" ,A» (>iinél .yiimáriilt - vnrriigépu\'iiTírtlniinfil ¦ Oolgiivliatok, inert rajur-a munkáknt ÍKéii>"«?«rlllii|{Jki*iiiíUlietiJ «/. tt mául) vnrrtSTtp»»kot\'. b\'íífai ajinllialuin n.indi)il"\'Íwfllád iramára vali\'j iiii-^nicrii\';» ÍoklnliitiíbOl.
y - HaiHUulM^títtnw* 6-*n < 1870.-: v: - -, Woltli.Károlyjié.
iiiiiít
jé ; lift;
mértéke Horderö Árak :
juhok.
Jiordcrű Ára:
1lordero Árak-:—!
15, Ltt, ¦ -20, :-..22,- -/2Ö,11 2Í"50, 30 frt., bécsi es. k. ínértékíiivatul által megvizagáÍEM^isegbólyegzetí négyszegű liléden 8 évi jótállással; mely pontosan\'ca-biztosan-urcr-s igen "tartós. *
/Íi," Úr- 3, • -fi," \'10,\' 15, 20, 25>v 30j- 40, -50 mázsavA*""^""^****.
llatniérli>|(i>k : (-JJ) (ivi-jóttllSs),. vort -ymlal, Oki-Ok, leltell»l^^«at<^f, Borjuk,"
mugiutíníaiírt). — \'-.. _.-.. - ~ . ... \' \' • \' "
LJfT7—vrf—3(j . 4(J—j\'nixat^_RofliU iiólklll, Hsmibmt r. ftKÍlh.ú\'ge. .iilyoklcal, Kafcorli\'T
,"."ii ,i;."T-rái<-oJw, i1."-— "" •«l)«"\'k«l luiudcu n.6rU-K 1G frlt.l I5bb. Vukgr-Vfü,- IA>, 1HU, 1HO, -JUÖ. Irt:. . Uiul «ulyokkiirr,0 tll«l JrAgAbb. \' . . .. .
IniérleKl\'k: Megttjrholt kociaiic vugjf-tiiUU íliír:ib líllnt inugünSriiaórG. , ^ "
r.o; rui), 70, sa, . íou, • im. Tjür~^noi*3 ^OP: "
¦. -íl KJ, 750 frt.
ovivbbil iiúniTBírkiiíuiidöliuíty, biÍTnrily-HZDrkGy.utiW.iiiórlegnk. út* hulytík.
íidiki niogruliilüWauk u ll»szcg-bukUUc«<rvii|;y uUii.viit" uiullul,t «aoniwl teljeoittotnok. irl.^uly.Byar».»..lUlmW.il^i.lilI-lutítiilo; USIábeu, tUélü\\\'W^V^t0t!M$\'ltk^Xk.
FIGYELMEZTETÉS!
- : * ¦jpgy.if\'rt AtiL kereskedők pompás hirdeítíjtfk itltn! rcwz dntkíit ajitítltituik « t. uz. kuzon-3?: nig, kül&nöseii a vidékMiíkosok fíjlrevereteaerü. E kurcskedí-k som nnisok. sem — műit nllitjrtk — l^ót6KyÍTQKikt ennélfogv* «z tírínjik bfilsi-orvezutürui .<;i:.cevusi.\'lrb lírtelmttk sincs, hbuluak ptdd.iid ^a^flLldgpnymüLvflt,lpakljüngallviInjbarl mint-iij- Bznbatns imW.oru urakat, valamint nmslelo leg-,•• közűrii^eMbb^rirákát vntddi angut-üníkuI-gtbr^A-zér{-.vv«kod.(dk^mmdtriiki ilx Ki.- haszontalan " .drák\'VaTéwStali :<..*:¦
^^^-^Jí-\'g^ftiA-Jki pgv .-valóban jól rendezett us ufcau. urat afcíir_-_v.i\'iini. tociluljg» a jo. birneyü orasHoZ
IIERZ M.
:: ki Ataliban csakis az óragyártással foglalkozik. Bécsben. (Stefansplatz NV. <i.i(
flERZ M.
polg, óras Bécsben, (Stefansplatz Nr. i5. Aussenseite-des Zwettelhofes) számos év óta jo hírnévben reszosuh» legdúsabb tartalmú ÓRA-RAKTARA mrndynnemfl\'~lulnrentteiet^rait nagy valasztukban, egy evi jótállás
-JpfrljF _,_...__
-mellett, a-következd árjegyzék szerint..
¦¦ \'¦¦ (ifiili z-cliurnk
¦ kitflnB micTstfíŰcfc a c«. k. kcmleszen bivaNtl —-|pg*^Mit»ica ¦aabáljoíoU órároli jótálló aJatik-.-V nem (.xAhaly
;; Vférd arák.
Í-I3T
- kfll-ryorak ar.lap . email. rvt-i-iniit.
¦ kt>tt\'-*iftp b r.
Eiflat henger dr. 4 rob. . - nranyker
- - ugrólappal- 12-13 ft.
- ar. axdl ugr. KI-14 ft.
- ketlíía fnaíllel 15- 1T ft.
- kriitilv Qreg.14-17 fi.
- horgony ór. 15 rub. 16-19 ft ; .-_ fi-a. e.ílM lappal ft.,
-, - finomabb 24.-2«} ft-I,W Awnkiv.il imu.l.-m.-l*
~-V - ang.h.krisiVuv.18 23n.! k««u«nen vm _
¦-W -höre.hadiőr.k.Up 24-38 ft.jí«A-tE,lít "nk 1
- - rcinontoÍrej.anyak- I
¦ ¦ ¦¦¦ --uhlL ... . —
——-nrit--?,-j*. ü. iu-4-
——r^——rem-IEoliGi fedet\'"35 - borgr-badi rem. 3íJ AranyhCTgerárNr.3»r.8r.3üV36 Ft! - - horgony 15 r. 35—44 ft. • finom. ar. lap Ítö ¦ 00 fr.
- k*Mt->« lappal
- rcinoutniruíí\'.O.
lm naiv.
tepprohalva.
Utal nlcsóítü. 3l»-3fi ft ielfiMiiiriÍE -IO 4S tri. -3.-V- 40 ff LeirnAirral.ib vaia»itík a
::sí--is ft Mi<tL?.*obb-parisi bronci órákban.
3-> -45 fíi-\'H. ¦-¦•J. I írí-aral ; - u;.-
¦!\'» 4* fi ííitümSret -.\'3. 23, 31*. VJ. 5«, .\'i-* - (Ui ír.| - tdO tritai, -i-i-lft.fii Legnagyobb raktár ingaórákban.
Tiltat ion pvartinsisv. L-t e )|..iall.i<»al ; >apouUn ti\'!liii;auil\' UHI fi.Mt 1-J frt. — Min.ten >-n 110 ft !lfi. 17. IS l\'.i. 2U. í2 fri .ram-Tin\'.r.i- é« fC-l;r.ífltJ = f.-1 .\'.
Jlouogramm és pecsétbélye H< & " r . .
FÓraí
Sf papír fehérnemil és len-ímitatióbót.
«:l.ok .
papiros ci pnu fcit7(lk aciet- tís tirnnzliiil, tnrczak,utaró-8ti\'vartn
mokkái,-luto f* a-i jegyek nTosabb arakon.
Levélpapirosok.
100 darab iicvre) nviímva 50. é SO br.
11V1 l^rr! ^» 1\'UJ borilék nvgmva
- 1 fri. áU.fc-i 10) f^jlák-iM^umalii nr
c-7grimmftl 1 ft. 4M - í?ij. 1.-vel ?3 HK) boritiík lest? * níiiai.im mnnopiammal-J-h\'f -i.GO kr. 10!) Jevet
malii >"J kr. ] Ir «ij |i ¦ "Maidén «iaz IüíüI- i
A Cj KANITZ-féle -%-J ÍROS-RAKTÁR
Deákutcza_6-ik szam „a fehar hajónál ¦
niaaolf> vn . n 1, i a n n 11 n 1 n , eitniin, mji-tieruza terliniltai Ivatúkvk, r aj zp np ir u k gOnirrtlitvq, p a u n-H\'ilu pöpiik, bensztnU j r ó-té rk ép If k, telién irti^jiaztali ttz-¦Kim ti nt ntarl 0 k , n 111 u m\'o k iene e» atielkff), HElvarén Eteb-« zkk, upv mint mindennemű tnrgvnk oskola us irodai hniEiiáUtúkra. jat frrarl)u.ínyii levélpapíron ómat, a lopijnbb BsinexDlII monogram-íb lo ve lp gch u tl í bélyegek, klllilnUs hnnman k\'icitve a legiuti.-" (4-12-24 1)
Látogató-jegyek .
minute felfl színű y omn il al 1ÜH dar.-ib Inffinrimal)b Urist*l-
papírra 50 kr. rnrr\'iíars\'ír^fiir ion RI kr.
ttttoi cil tetrtnrr»
ki\'ttÜB lappal 55—IiJ ft -i^nél cwi
1IJO ill> legfinomabb franctia Mattlact-costotnon^l ftr. 100 daraG finnm francr.ia-bril-
iant pajorra ^ ft 5\') Ur. 100 darab lithofjp. finom keltűi fenyii bnüut 1 ft. MindfMi ttfryu sor\' 10 kr tnbb. Lav elbélyegek.
db aranynyoicatn \'2 ft 50. l\'HXI _ veres pecsétviasz azin
------...... " - -2 ít 75 kr.
10oO - con-rrüvíi düinborn bc-lakkcl. 2 -liimrl \'j ft 75 kr. Minden további ezer 50 krral ülcsobb-
Raktár vaíodt angol pergament befőzött gyümölcsre.
.. Papir gallérok.
Kezel ük, imilaiir r legfinomabb vasianbol leeresztett árakkal, 1 lueiat lehsjld gallér ILlncolnV
---^ S___i_.
1 tnezat egraiies gallór (EmpireV 30 kr.
1 _ kézelők (C.irdctt; 3n kr. ¦ ji^fc-iaegfHabb" d i vatiu-f*met eladók százalékát nyernek.
Xagy vÁlaszték niindcunemU üzleti, jetjyzS éa .roasoló k 0 ti v vek b ö 1- ~
-VjamtAlTanjak kívánat Bzermti pyoráAtt és seépen a leg jul.inrnia»l> nrakon kéaziitclnek.
Levélbeli megrendelések
nUnvCiL-rínL-Ilftt n leRpraiitosab-B_vursan czkHifiltetnek-
lian
- jeeexüvegír .Araur ezit. ar.h|i ÍK),7j.
rí\'in.nit«nr ÍH). llKt
- krisz. nv. a. ft. \'•¦
- remcntoir - - - bU,í)U
- - k.\'t. lappal UNI, ll!0-
II H 1 jr v r.i k EzHst nil. 4 Arany -
j9
(Recrcati\'
! ! Hamisitás ellen-óvfe tétetik ! !
Ca. kir. azitLadulmazott, újonnan javított, amerikai Bzabadulom-lovelle) ellátott^
áltaiáaosaa.Jtafkfllt,
LOYAOAK, .
j Chraust, cs. kir. állatorvostól,
mely a birii map«í -fír*i«ir|rii|rvi- liatmdc .UtU-kes siakírrtini » tíkin^fjrfi-Által megtiiBcaitatvnti n a maga.* korptkriltiluü uii!n.»j-tftnumnalr*" letíí*. ét .Mart b» 5-én -133(1 724 -niinii kil»fC\'.Ntv:.nva
fnlytan egyet egyedSI «1«* fiy^gysie lovak külső betegsége ellen
ellem* tt$att Műit :kurmpt;L>líizv»cr -fiasiiirtihatii a lovwk imoobb kiliajtaia elííil fa ut;in. muilhnpr ezen *7.<<f iiln.\'-t cnisit-r-n l..va-kar_m?gr"kkaiiá»iol óvja. Tobb- ipkinu-lycktöl kiiillibutt b-irjobb bitonytvifnyok et«o gj"«gj"*í<?r pladoina! irtpfc-u-kintlifr\'lk.
cpy üvegnek hassaálnil utasítással I frt. 40 kr
Klagenfurti állatgyógyszer lovak-, szarvasmarhák- es jufioknak
mely a komentáig! marliapornat és inas arntatlainik «li.il ii-.^ze--ilIUott MfwtmiSojekntSl, aokkal\' «tűliEire\'rotthnCt>tib, meri ce nem ¦gyed01:r»jr\'el6foriluló kllaBnsígi>B -aliatbctegnt-irvkb.-n"/\'mint orrfo-lyáj, nUngyiaf, knttlnféleíhniiitok aat. gyors^-biiorn-\'") *pgitfé-iiyfeít,----himam m^fr lázaaabU IiuIbö aaenvcdcs^Uiu-l ia If-rjubb\'
eredtnínynyel buxnálbatí Eltávolítja a belek inikiti l>e\'lusula-verScwrfr rend»«rb«n. iinfiargatásokai, clöuujzdllja a ki-— én ^élTálaJitáBokM, ét nagy merrbon cwéTi n t. Iicntk tejfülét \'?*J*fcf¦k6m^t\\S%SmT>,^!\'M,n»tx»l[\'-:i% ÜMzel, miiKm oa állntnk -g^rMbban-bet^Bkfrdosk^^erwImBnynyeL hl\\szr!íilli.ibii, mintliogr ^k bet«g»ígekE kjlör*»ít •ludilyoa^a, aa illatok u jiike.h.l. kké »t5rf9pjrt éa itrígyat-íelümoaditja\'iáRi fítnísztiíat ergiti-, 5np* m^g fadf Jegyra >emr hogy az én~állatgyáK^p„rüm ntiin CK^]c
^|C0|a«aburgl marbapor, hanem csumagaím is nagyob- : b»k e» okibbak -Oydgyaiar^m oladó.nál a legjobb JyiaiiyitTA-¦yalm magtakiutbetvk.
........ -\' Aa^y-rtomBjgink hn»nálatl^iLtaBÍtflaanl_4_n_kr,_
un ¦ wniir rigyelmezteté.^
jr K^Wleatégjunník tartom mint iillalorvöi nt ^ 1. mhidn-.-^OMoJtBj_flgj«}in*!«t«iní. hogy r-Jtiiritflnijiirc-i Kn-ixtln.itr IMil» itridve" - vgfbtmkbui 11 í Bl g-y <! gj" >?e a 40vnk bí\'toga/gi\'i ellrn, banem i;^Hkf">i^t;;koriiiegd8*G^zei\' •anbailftltnaEtiitiiti, (.knriiicgrliixü a\'ae-Mi«*tfA egMi^ge«_aT[algk ¦inttiam, diinum ltuti\'(í.iki.ek\'j kü-Ibnbeiv RJtnagaA c». kir kian*aki>tli Imi imMit-*l.\'rluiniiak IHfl\'^éVi mártitu ^36/724 «rat» nUrr j.r<((n«»n m w> ttt tl tettrru • ^M**9** "•»BB^6rti\'iixiáb\'^-lí-iTmla-trríiJ<k liauiniz.illan nii gulutott ¦ m0|i.vixá„ek IttMtttÍltiotií-FHiidj nvilvanS» binici. «) M»en s bar/\'
........ •—-- \' ~..............k!wi
>ut;)^t\'^^okbau^trTÓgvUaii»iti titlaldnnitni.l, l darfára arci «ngadt macát -rrtüveriptní. In
wlxila-a ttla-
lonj, dajeüra icm ejngoijíí magat\'-rrtfiveriPtnl, bogy tiiliiliiiAtiy*nak tTr-Sír*\'\'^0 )\'4U« u.| tijlaidnjiltana-, melyt «r í\'iIia ttctti lurf F Or aktára Ar f-a^trakJijing^iir litritilalum n/nmarn (Ira unt •óinál Kfatenfbrtban. • \' ¦.; ¦¦\'-¦c^-
AiUamorr panai K fag«trfb rubati-
IHV \' i-Jiiíii * hZrí ok ruk t ,11 ;i
K\'anizsu ^
Rosenfeld Adolf,
|,| íf,
i,\';izd;ii.\' számúm olynii diisválasí-milyen Becsben tobb nem létezik, l\'u li U I o k sz:nn;u:i tiidufiiauvoj (íitekfdi, es mnideii uu^ runlí szauiiira roppant v.ila-ztekkal erdekos tarsas|utékoli Kivi itat m-ji\'i;\\7.rUe n j ítékn-iiUnnU :
; :H.ja!tÜi-j.-;.rk..k oka- nélkül .11.la. 3, l IbiU.kja. 10. 15 kr; konyha. i-iTHú. bnl\' .Mi. r.Hz.z,Imt-.rzallal « .inélkiil. livs-i
1 ou. 1> i.llözieteti
;>i> 50. üO kr. 1. J. .1.
:h kr. bnt n-i I,. ti . ii 10. L»0. :HI. U ^p. a 111", Jl 1 k
tal l .itti "" I f.t L;il l;r
">n SII kr-
si» kr 11. ..uu,, .!(1
-:ik-t;al l."0 1
knjii ili. L1». r» i;.). -s\'
1 frt m kr. í) frt: Ií.jü/.i D\'i. 70. U.» kr.-l.\'Jii. I leíiték :1J. GU.-\'.iO l;r.; un fi", 80 kr, 1 frt .V) kr. -J\'] nák 1.20 kr, i. 1 frt.
• b;.l i\'i ü l.ib-
* Hl. \'JO.
\'. >o kr . ii\'í. 2. írt: :.. ! frt,
iáiéit do.
rlj-U k.it.-irt .Ivi irt Pi.l-i
4o.
.;r. 50 kr. Fut-\'. \' kn-c-verni-.\'li «
il. K>. kr, 1 frt, pbihbín, Jil.J . 1 frt
téln;
kiül .Mvík a
odmin, ;lték, «.
du.l.v
li.in-:-
U.N tíiuidtt.\'rfk lOtlD-fi\'lr. v.í szt«k:tal lO.krtúí .1 tVtiir. Táhas-
játé1!..;,- :io, ;,o Uri.\'il 2 fniír.
ilenU-k1 : íp«-;kiinvveli 10, In, 2J, 45, G:i. ííO Ar .1 irt. Jht4xva mc^tiulllj:ik<q gv.:rniek«jk a killün-Ice zi munk.ikat e kOnwokliíil: Öl) kr, J, 2:, :j~rftr: ClJbuajk : 50, SII. t.il.l.aU". J frt. Lntariia ina^ikl
Itoppcreö, ÖJ kr, 1 frt, 1-Jiif 4r .5 ftt.tintla-mnrlftr. a -nia\'ItírliAn. ¦tuktit- iit.\'UinKA- csak 25 kr- An-(Ti\'l -luuRzer-lwinzni. rutiptilltve uitii-ilcnfulij liiliinifisz.;rrt!l:. I frt. 1 5(1, 2.50, ;l,-4 frt; ki.i.-bb pyt\'nucltok-n.;k:*2f"j, 3ÍÍJ 50, HO ftr, l\'Trt; iiymitila, Ip1|í\'it kt\'s/.illukl<Rl, ftlnritt jrviirmultL\'ktirk^" »«5 kr, 1.20 J-ktí, -2..10, :l- 5-frtii,\'. l"r\'ib,.l-iiiték itn. niiilai«A(íva tnindeiikonj crürim-Ui-U-n\'-k: HÜ kr, 1 írt 50 kr, J frti
.10 niuatráviil, 5 kr.- .Mutilimi,\'-Hitaiitüií \' tit^knk . u-a. intúkitRiíritk Itti-
¦uilyiikbati, 1,0, LM) -40,
.2 trl.g. , - .¦
; -M"(;ltí|iLité« t:s mtllalHiM
tniiriii\'a iránya szi-nut uszdi.\'j.ilnak. Hl. irt, ;]0, Ö0.80 kr 1 frt. 1\'orr-jM-ll in übédlu-erlénr.!k. lui. |ki0 kr. 1 írt, -J 5^ kn^ •
J.ilékok itlb«i való gyermrkc\'iiitjk taliiil s kautacbnkbül, 15, ÜÖ, ÍíO. 50 kr;*kül«nfélc AlTatok, 5.\' ].). ;.r. .1 frtlgj" (lltalok lermé«ctc.ieii .Ukhn»íöü.*r,-l-2 fnig.
I-reu íimlalsAgoí.lkmindrn km-uak «amara, a bllvéüzk^ízUléliit szép kftizmk, a melylrtl inittdtütliili\'. bfi-ész mutatványt mcglcltt-t l-siiiii\'hi kéjzlllokck sv.áinnliDz képest; 1 rf.40 kr, 1.H0, 8.00 krip "TTtíIÍ ~
^ATHERIN-SZJÜVIZ
POPP J. g.
gyakorló fogorvos eg szabEBlalomtulajdonos Beciben,\' Stadl, Bognergasie 2.
h. »LajviL, in.-gvizfijalva a becsi úrve a izaj niiudengsajilt 20 év-lat itital kii-ln-uMi bn/uuii«nak bi/unvnlt.i» ipyrtDm e"H kellemeilejt Iktt, ^iilaroint nifi-\'\',? odve» fujrakuak ea irybkereknek elbanyAgoU u?y n d"liaiiy*Latr ellen. Fclulinnlhatlan JHer 07 • betegek vírauü, uddlt l.ibboa fogluH, aülv, küíünCucii /engcren ntazdk-¦ i k* ki.s*vt;iiye^ f,icbetiíj:*t-ííi-kbeii( n r.igbns slviliaa és t\'nyí-¦x.-n-l.i\'n, ktiliMibseii ní cli.bflla.lt i-U-tkurban miállal itlüvnliozásliur «íl-i-n.iH rriL-k.-nys.-g all lx- . f>zule.il a fopak tiflUitiiara-allatában, azintén 1 liiwtnoauak biisviiyi.lt a iupbu* rotliadásauitl, kiltunÖBeu inegbet^niln-lleii ! inaga f-»gnkn,il, ..ly baj, ui.-lybt.-ii annyi T>íln-f1ypa szenvedni ai.(tkott í crnstti a foKti.ini * a fugakliox vab\'. szilárdabb odnrft<:n«.kni1tt*at cfizkíl?li a ..,.ti-up» f^p-aküaj btrAkat urja f.>jrfá|.n elleti, ni ipen gyakori fv^tu ; ki)p^>.ltín..lí a Hí.Ajnak ki-Ilpm*. tld. m-^- éa bilrilsaéger, vaUmint tlmr-i !iIur«8?ír.-pf-Hst;ret-kltK-,v\'ii..ir., miutlmgy ablwn a hziyüb nynlkAl fcloldoíza, rury könnyebben •¦liAv.tlitbatti, amiért in a i/.aji\'iziaritAJira liíbatAsanl ran
! Egy palaczk ára I frt 40 kr, o. ért. Bepakolásért 20 kr.
\'NÖVÓnvi f0O*110r T",I,,tJ:! a fo^at olykép, hogy ntpon i1U\'UV1 1UöFU1\' kinti ba/tzinilata-tiltal nnmc«k nx Altaliban
oly Ui\'lU-iiiatlcu fogkŰ t-ltávohttatik müza is frherstjr ¦ »zép
Egy doboz ára 63 kr. o. ért.
hanoin n fogak
(337-
Ánathcrin fogpaszta.
fngpíLtita pgyik tegkényelme.-fbb f.)sti.*ztitof>r.er, mivel nemnii-nuiiiU at vgeutcának árul 111,11 auvngot nem tartalmaz, óarany alkatrészei a z.traánczarn Italnak aiK-Hull, hogv azokat incgtA.uaduik, a paszta, sitr-,c\' "íjrmzetn pnlic li^ztitják ntokat ég vul.irrinl azok jontttn&át\' és a oyalkabulT é únkttik; a sz.-ljr.-.tzekpt a beíinalevfí olajak friaaiök; a s tiííiataga i« tniv^k^ii, kíllrlnllBen ftianlhatŐ az^rcn iitazoltnnl:, minthogy sem ki neai ÖmBlbef, «era podig a napnnkuiti nodvca használat által el ino.tn romlik.
pik ffhér; RcaraxfOl.fi fi n
latoi, egy tnrltilyban a fitldgömb tta mindjén a::ottlako cm* bfirok nninggtfflllO-tuteikben, bárnni iívclvtin aláirf navnt, 35 kr. Allatok bilrrol .bevonva 30. .\'.0, PO Un 1 fri, 1 frt 50, 2ifrt; Allatuk tnr-éazetutt hatii;gal, 50. 80 kr, 1 fri, 1 írt »0 2 frt f.O-krig. Kocsik, f..-. galok. n-tiiil .u-zuk ji iiini.1utif.Ht! Bíukorek. pWbliL: :t0, f,0 kr, 2 frt\', 1 frt 50 kr. Itécsl lovasul, vasnink, Imi-iki-lO, ÖO kr,l fri, 1 frt 50 kr. iryvni- i "ftn tmrmp I t-k-iWli 1«^ k-t-in el y 1 y ct-v a -lodi fény ki\'-jnjt i« lehet cMi.nlni í i>i)t 10 kr. Aniorlkai-kttnnia-jittTík-, vngy ax aitutrikni l\'obogii, muly ogyntvtn-infinl (rumluta t-a ptuzloltk.tnt Iliií.i\'liítníiu-Hiftti) ; Igon tt/.iíp : HU kr.
rtiiii ügyflillU o.raktiirluiii. Árjegyzék iiinyi-m oiztuuk ki.^í •^Wia-ll) , ,: \'^..Wlrii. I>rllll.ll\'r-.lriin.«-a\'r. Sti.
MeUélutye van a „8ZEPIR00ALMI KÖZLÖNY\'- eloDzetési felhivása.
Egy szelencze ára l.frt 22 kr. osztr. ért.
T7f>0\'nlnTYl --Een roS,í,0\'» .-.ann por ie fulyadekbol áll, mely ax ¦ öuii/iu. Un. knrl,..,!! ti^y kitnmisíre iiiírHi*5in4ll«ük,-lmgy n f-.cak preaeh .nlitkuii. nmét h..|vrp.illitta.Haan.nk-L a hogy általa csonlHKÚ toval;l.urje.Ip..e me?aka,lalyt)ita.a..-k, miáltal nr. élct.iiflradákok lorálíbi ri.*ieeyu!t.;He, valamint .a nyiil éa c.-vél. fuWailúknk, a a caoutanyag további m\'.-gmjínaa a íog inig (mil."l lajilalom aaarmazik) racfgitoltatik.
Egy tok ára 2 frt 10 kr. 0. ért. J
R a k t
a r
a k
^zeti, kttüno\' tulajdonaAgai mtatt mtüdentílf, -6t NimatorBíág, Helr«!tfar Tílrdk- t-s Vng.1lor.17.ig, Amerika, Hnltnud, " Belgium,\'OJttixorsxig, Kelt-tét. I.\'él Intlnibnn tiiúHtin erdemlrlt elismeréabeh" réBzojD3ÍT"Cxikkok l*!ter-:
- _ nok valódi.évfrjBa oiftiffseoben.
. Kaplmtiik : JJngv-kniiiznan : tlelus Jd-esef gyígyateréttE, Roieah»3rir, Itpueiifebl A., Wiíjdtts .1., Wclllscli, KQiaEl|inf&r>:áB -Scliwari A. urak ku-I rp*keiluiitibciif, líájmn t T-tcbep-ui J. KeBxlliolyou Hlngtjr M. Wel**t*_A
:/.nln.?K{nitaz,egj-ii : laAii 1-\'. g-cng^aterAaz._ÜJpEuncxAtut. \\VArüs.gydgj*aa->--
r«a/„- Varnsdr.11 : tlnlter gydgyBBüréax. Saenl.ayOrjiytln t Nőikig.\' SÜ-mcgeil : Uortier Kn.1et.e11 fWtuburazky L. gyágyazitreaz nxaknil- v_Sioid-batliotynn. I\'lllich-Pareuc^ gyogyazeréBS uruAI.\' fltitAr-RrvliIAkt \' áB.-Gyflr-gyiJi.; Fjbic E. Ü. - Vesz^mbun.Mnyr éa Tt|»akáii, :i» Oitíbard Tivadar >llni. 8i-.i\'kir«riiTtórvt.r ; r.tigiiillinr—Atí—tffftUtL^lj. -gyo-TTszer-vanuk bovaa-: .\'!¦!.\'¦\'¦¦"»)\' \'• ll-ilalor- gyiigyaaurjiigr^. Knlocaa.;; HurvAih K gy4^y«.Bf»«*.ilúec.---_ kiMtu-t\'ti, MiiUÍTIeltP gytígynieroaz. "~" ~" \' ~------
... ... TJiiíiatöIdvár : * Tomin árIjrJ.-rTalfiTíirT^
Fiorili 11 J. ^.¦»gyrl/^r«iiK.J-Körmpvdcir^HTTiTAt!i-LJi—l^pMvAr-í--\'K»Hn-J.^ bfígl, ItL\'liia nytigyjwt\'réax. rjai-gujtartl : ISunrlra A., lír)|hi«y- gyógyuftr-twí llonyliHibiti : Kraniolin-T.T, Toltntn : Awlnvarz M. 8\'xIgeivíroH : Uarw«r(li llnjiíii iMIcbltBüb\' Str^i Jlerxftilírtini, Mprxng Igi-íca.. l-oeiatt?^r.»ol-^
"W.üjdith „fJúzsüf kiudójlaji- úsniyqmdutulajjonos gyorssajtó nyomása ^a*Ky-Kanizs&u!
jvTa«y.Kiiiii/sirl87(). Julius 16-án.
29. szám.
Kilenczedik évfolyam
Zala-Soiii«(|tT i JiMiiny
il sí
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmi} Ix-etllELjp -
í; kereskedelem. Ipar,- gazdászal, liiüoiiiáiiy és müvcsm ItOrébőJ.
¦ minden ízftabato^
réafél vqy Ittt Wn.
Sm-rki*»zl»i íí-oJk kin dó li jvaiul:
: \\VA.tl>ri\'S .lÓZ-SEF kUnyvkiiieskedéiéban.
Előfizetési föltételek:
Heljlici. Itárhrn. burdái»»l é= vidékre yx.it ku 1 Égést évre: - 6 frt. — kV. ^
A lial ha.ilhüg petit—sorért - l-fliflr 7 kr
Fii . Évuc
- 1 SHy.tifplii miiyl«n
¦^TTyiTnéron" en\\- petit s..r I.eiktatisi dija
inén .i kr aiktalÁsíri^Q ki. ..
Hirdetéseket .elfogad :
^Kanizsán: .1KIADÓOIlVA\'rAb.Pesten: ZElSLEtAf.-Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-in.- Frankfurt- és Bkiel-
/...pe^:_HAAá|3SjSj;rEJ^i VOiJLEH. Lipcse-. Bern-, és Srurtnarlban: áACHSEA fÁÍ;ÍXBŐcsb#ifrOi?hKljrk:T
Uj előfizetési felhívás
.ZáLÁ-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
\\ . kiterjedve
Sopron é; Vasmegyékre
- ------.......i »»aa^at^..tarU[iaa-hEtilKti:... _i
1870: évi juliíii-\'deczemher második félém folyamára.
Előfizetési ár:
félévre .... . . 3 írt.....
—^Jivnegyedre - . . ¦ 1 frt. öl) kr.
\' nt—i- .«(1^1.^- r .4 |u.t«.,.t Itiirt, kírjilk u üftittHit iw ujílását. hogy a példányok negkUI-léltbu -ftnakKda, MtSrtfcnjék.
tj. Igen alapus szabály rendeletet lehetne létrehozni, ha a Tárosnak jelen helyjete mappára vétetnék, mert világosan tün-nénekLszeni elé a javítandó hibák, mely arra is szolgálna, hogy egyjiásodikat lehetne csinálni, is ez szolgálna irányul az uj építkezésre, mely a szabály rend^etteL.egrütt Tenne~latel«zuT\'TEÍCrgg^^\'ite^zÍg\'^ műves \'és építkezőre oly_ szigorral, hogy hozzá nem-ídjSthazkodás-, tehát, mulasztás esetében az abból eredendő károk megtérítésében egyetemlegesen lennének eluiarasz-
Nagy- Kanizsa építkezése.
¦ , n.
....... 1. Ígéretet tettem; hogy N.\'-Kanizsa\'
építkezéséről míg szólni fogok,-azért is e czikkeni: első *rtekezéseiunek folytatásául . tekintendő, _ & .
>•»a^Multkorlraikk-mlwiugyfejeateiii ki ningnmat;hogy: „Szigura építési sz"á>~ " bályrcndeletre vau szükségünk"; mert uiíkép látható, az építés körül folyvásti mulasztások észrevehetők, mennyiben a.tüz-.. veszélyes, egészségelleni, ízléstelen épületek, rendetlen utczák és rosz közftjltdési utak, \' nyitóttáitok, rendezetlen, járdák stb, nem csak hogy léteznek, - mint voltak régen, ..hanem, rcszleíAnkínt szaporodnak ma is, - miut oly hiányok., melyek a személyes va--gypn._bátorlétf:7a közegészségi -jólét sva^i
- gyonosodás biztonságát tartják kétes hcly-
- í\'etben. . >
• 3.. Az-által, luigyru építkezési, sza-¦hály.Treüdol\'ethelí ily,komoly értelmet adtain; ~n akarom mondani, hogy unnak létrehozata-\' lávaLsléssünk, inert az többé el nem\'rácl-heíö, ,liógy egyesek önkénye vagy bárki nml;K>i;itt:i által is.az összes, lakosság úriekéi. íncsak pillanatnyi időre is veszélyeztessenek, " 4.A helyhatóság és képviselőség dolga \' arra gondolni, hogy-a- közönség ez oldal-. . ról is biztonságot nyerjen, azért e két testület vau hivatva oly, építési szabály készítésére -isvjucly helyi viszonyainkhoz elfogadható ; Je\'ime; \'Aközrendészeti bizottmány feladata Téleménycs:Jjavaslatotké.sziteiii| s hogy ezt
¦ alaposan teljesjfsejj \' utas-itisüCsélí ;a~város .,:íiMtWtiuréiiz*iick,ngyclemiiiebleeiid6 ittekinr
¦ tí»éfei.a szükségeseknek jegyzékbe\' vételére, ; : httgy Viodennck\'tudomásul vétele által minél : farOMebb véleményes javaslatot tehessen a kípvíftíőség asztalára.
í>. lla a közreuilészeti bizottmány a város -\'-*•\'" utczáiát. szegletét tUzetmMifíát.
minded
vizsgalatiuja,-, éber figyelemmel :kisérend • inindcp \'tórjgyit s körülníéiiyt.isak jó sikerreh JcíicUzáizjitaDi, illetőleg oly építési szabály\' lendület megnyerésére-, melynek álapján ~, T-*elyltaíósig^pHéitti aesrkőűiőves ésépitkezó egjiránl fnijják tudni, ni>g\\~mikHp épitwndk jőváheti, í niinfl mulasztásokon segítsenek .\'"f^jláal vagy (dfazakónkei\'it. \'
7. Hogy az építési szabály-rendeletnek \'mi a tulajdonképeni czélja, megmondtam ezúttal rövideden, következő számunkban pedig terjedelmesben. Czélja védeni az épületeket a tDzvész, a közegészséget az irtal-jnasjjiefolyások ellen, eszközleni a város csinosodását, a közlekedési utakat jókurban tartani, elősegíteni így- a vagyonösodást, mindezek által pedig közvetvea személy és vagyon bátorlétet, agy nemkülönben a közegészség! jólétet" a lakosság előnyére kitel-hetóleg biztosítani.
-Kelt N.Kanizsán, július hó, 13..1870.
-TEHSÁNOZKY.
TormiTegyieti
A nagy-kanizsai tonla.-egylot szeptemberi- zászlófelavatási üunepélyc, SBlűnösen e város és vidékre nézve érdekfeszitö levén, az ez érdeiubeni intézkedéseknek lnpunk utján minél szélesb körbeni ismertetésük óhajtandó, ennélfogva megkezdjük a közlemiiuyek surát a.) Nagy-Kanizsa város- tanácsához intézett inegkeresvénynyel, s b.) az erre adott végzéssel.
Tckinli\'tt\'M vnroMi tminrH !
-- Midőn ezennel szerencsések vagyunk ajek. városi tanácsnak \'Jludomosara. -hozmV hogy a n.-kanizsai torna-egylet -f; szeptbr.. 1.0. és 11-én zászlójának felavatása alkalmival egy iiagyobbszeril toruaünnepélyt ren-dezend, melybeg részvételre hazánk uevezé-tesebb torna-egyletei meghivatni-fognak, — nem kételkedünk, hogy á tt v, tanács vajámint az egéazj^városi közönség niegelé-gedesKrTeenuifc-ezeii-Thir^melyszeriuUL magyar: j\'árosok ~.kűzfttf.„Nagyr Kanjzsáuak: jntna a dícsö szerep legelőször az előkelőbb hazai tornászok nagyobb szániát tálai közt egyesithetnij — de nem kevésbbé helybeli kereskedőink és iparosainknak is több száz az ország különféle vidékeiből itt időző ven-dég által lényegcsb haszon származni fog.
.-ügyletünk- egészen " felismerve—azon roppant nchézségeket.iuolyekkel ily nagysze-,_rü vállalatnak kivitele összckapcsolía van, a minden egyes tagja fáradságot tM.fémiiio-_zatokatücm kímélve, oda fog törekedni, hogy ezen nagy hordorejü feladatnak inegfelellíös-. seii, de viszont reméljük uií is,\'1iogy a-tt. v. tanács, . valamint városunk .kóxonségt^ iiOs VároKok1 példája utáiiy nekünk-nzinlei.segéd-
kezet fog u^nijtaui, hogv-ezen ünnepély, mely^ nek dicsősége az ő dicsőségüket is hirdetni fogja, a lehető legnagyobb fénynyel kjálli-tathassék, hogy vendégeink mulattatásúról és kényelméről az egylet és a város méltóságához mérve gondoskodhassunk. Ezeket előre bocsátva teljc-í bizodalommal fordu-Irnik it-tfc—\\T- tmiáwlmz a következőkért
kérve n. m: :j \'.
I.) A zászló felavatása helyéül a nagy piaez találtatván legczélszeriibbnek, azt egy kissé tisztességesb állapotba hozatni és azon időre uekünk átengedni szíveskednék.
TT.) A LarácztüXiiák s áTTEDKaFWzetr egyénnel; meUéállitásaért.
3.) Az ünnepélynek 2 napi tartamára a kellő rendőrségi személyzetet rendelkezésünk alá bocsátani.
i 4.) A városi torna teremnek azon időre
használhatása iránt.—. —.........._
De különösen esedezünk még a tt. v. tanács morális UiinDgatásaért a czélra, hogy a város főbb utczáiban leyö házak ez alkalomra zászlókkal feldiszitesseuek, és hogy értelmes torna testvéreink, kik több elsőrendű hazai város, ugyan annyi ifjú és müveit polgárait képezik nemzetünk elismert vendégszeretetét itt sem nélkülözzék és tehetüsb csuládaink lakaiban szives veudégckül befogadtassanak.
Mindezek iránt szives válaszát mielőbb elvárva .Maradunk a tt v, tanácsúak,
hazahíii üdvözlettel és mély tisztelettel, A n.kanizsai főrna-egylet igazgató választmánya.
Részt-M kiir.ÍNii
N--Knnizsu vúrua IniMÍcsánnk 1870. jmiiits 11. ____tartott JauacxitU.u jegyzottíiiii/utlbL
1 ---/, .i=-A -hel vbeinorija-ejrvlct igazgató választmánya tudatja, hogv zaszluja-nak felavatása f. e. szept. 10 es 11. leend s ugyan ekkor egy nagyobbszerü üiiiiepi\'lvt, rendezend. -¦ . .
lígyszeremint kéri, hogy
l-öi á zászló felavatása héli\'éiil anagy piarct tiaztnsy^esb* illapotba helyezve áteu-gedtessék. t--
2"or A taraczkok: s a\'z azt ITezelő egyén fitadasséji.
5-QtTT2% ünnepély 2 napi tartamára a kellö\'reiiJöri személyzet rendelkezésre bo-csájtassék. .-V1 .-
i 4-er A városi torna-terem, szinté azon Időre használatul St.ungedtessékrí--végroJi_-főbb utszák hazai zászlókkal fcldiszittetné-nek, és az érkező idegen vendégeknek a-téí\' hetősb, csiiládoknáli , ,befogadása eszlífljtül tettlék.
A v. tanács -a^őiíiá-egylét zászló aratási ünnepélyét ;u város, érdekébeii is kit él-. hetőlcg elűnrozditaiií-és (sméliiT oliuj\'tváit,7 íf
torna-egylet igazgató választmánya által beadott -kérelem minden -pontjának, teljesité-sére ezennel segédkezet nyújtani igér. — Egyszcrsmint polgármester ur az átirat és ezen végzés kiadásával megbizatik, hogy általa alakítandó egy bizottmánynyal,s"a torna egylet e részbeni .megbizottjaival jó eleve, értekezvén, ezen végzésnek foganatot sze-
rezni, s a Refeleui pontjait teljesíteni szives---
kedjék. ¦
Mely végzés egyszersmind tudomás vétel végett Walbach Mór torna-egyleti elnök úrral is közlendő.
----- -rflhm-ita i IriadtV- - ¦, -
- bisztbicsAnyi 1ÜNÁCZ,"\'
Az italmérési jog rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában. \'
A .Pesti Napló" 14n-ik száma alatt közlött ,(talmérési törvényjavaslat* egész szellemét az 184.8-ik évi jtörvéuyckbcn lerakott ama m.-igasztos eszme leugi lt, hogy az eddig fenállott elkülönítő falak megszüntetve, a hűbér természetéből folyó intézmények li szabadság szelleméhez ildomitottan, a nagy közönségnek birtokába bpcsájtassa-nak, s ezzel a szabadság, egyenlőség és test- -vériség felállitottt eszméje létesíttessék. — Bárha gyengének érzehí magámat e nagy-— .¦ eszme magyarázatára, s ezzel kapcsolatosan a törvényjavaslat taglalásában, mindazon- r által nem leszek talán a tisztelt olvasó terhére, ha nézetem a következőkben öszpon-tositottan e lapok hasábján elsorolom.
Szerintem a törvényjavaslat két elvet -tüzötU ki magának czéhil. .
1-iir. .Mint feutcub is érintem a -ki-> váltságus jogot megszüntetni,sazt a helyett, \'hogy eddig egresek\'UjUifcoltak, ezentúl azt a nagy közönségnek adják által. ~ T\'"
2-or. Hogy" áz innét nyerendő jövé-delemböl^z ádóző_.nép vállára súlyosoddá községi 4eTliek~iieíuT könnyitést nyerjenek, s ez által a közteher-viseles megkonnyeu-
bittessélc......—¦¦ \'.
- A törvényjavaslat 1 -só Sj-o-az italuié-rési jogot mint, kisebb királyi haszonvételt Incgszanteti^rni4)\'~$^i<>a^il^^<!^ő8e-az—— eddigi jogosítottak, illetőleg jogutódjaik"Tcár- !-:. pótoltatását biztosítja, — ez másként mint „ . kárpótlás; utján nem is eszközölhető,. de\' ínosté helyen öiikéuyt kivetkezik a kérdés: mi történik-^zonitalinéfést gyakoroltakkalj. kik iS4*dt év óta király ő felsége jneglto-, ronáztaiásii Jiapjáig >iz. italnjérési jog gya- . korlatát,íiycrTék, Jiöyeteilietn.ek-e .eze6~IS"T-^ megváltást joguk, átongedéscért és ^miuő , alapon? \' \'*¦ . . \'., \'
Azt jól tiidoniThogy a törvénynek .Viszár hatú-i\'.rSiC nincs, Ijjjgy hazáiik országgyűlési., képvisclelo .líiidün a^kiegyWé^feTSfrlspeti,, -% fátyolt, vetett a luultakt^yáz innét vont kő-\'7; yetkeztetósiiél fogva csekély, egyéni nézc.tearj\' %
?81951
az^inikép az-ily itoluiérési jogtulajdonok ." liásön\' kácpótlAsliailrftizettetenil.iki annyival
is inkább, mert a törvényjavaslat 2-ik S-ában \'" kikötöttek közt séju. fnglaltatnak_bcnt,Jn
"leginkább csalt arra óhajtók- szorítkozni, hogy uiii hozhat fej alapul a, község arra nézve, -im-ly szerint, a támasztott követelés
ellen védhesse magát.----- •
Tudjuk azt,\' hogy az alaptőke meglía-" tái\'ozását a törvényjavaslat 4. ij !1 világosan akként jeleli meg; ho^ a-jövedelcin évtől egész ] fríOrévig vétetvén, ennek átla-
- gos összege tenné a váltságitdkét meghatá-_ruzó.kamstut, mert a töke mindig a tulajdonos diriuka\' ™t", 0 a"bért,\' mint kamatot vettebé, igy a kimutatott haszonbér, mint kamat vétetnék s ennek alapján szároittatnék a töke mint megváltási ásszeg.ezt tudoin.hogy
¦kir.haszouvctelekbirtokosai kimutatni tudják, mert azok szerződésen alapuló engedély.
_melléttTdták egyesek vagv községeknek a jog
gyákorolhatását, de a később nyert bormé-"rési tulajdonosok, kik ezt mint üzletet saját maguk is használták, szerződést ej tárgyban felmutatni nem tudnak/ ezek alaptőkéjének, kiszámításához vélném felveendőnek azon összeget, melyet saját maguk, mint jövedelmet jövcdelmiadó alap tárgyául önkényt bevallottak^ mert hogy az egyezség létesi- ; tethessék. kell, hogy annak biztos alapja j .-lclies5en,.kQlíinbcn általa czélt érni nem ré j I^lek^tthatönlnkep-irheviiliott össreg-umtLJ kamat tekintetnék s ez mint Vikamat \\ vétetvén a tőke állományt igazolná, és mi- [ vei az italmérés mellett konyha-haszon is \' van, igy az, melyre nézve váltság nem i_ . nyelhető knznipgállapnriás szerint n hpv.illotr } ^adóalapból előbb levonatváu, a-feut mara-
díiTidó összeg vétetnek. a toké kiszámitltatá- f vsához általányul. j
Még csak a törréiiyjavaslat 14.-J-a I
......;e. pontjára nézve volna.néma észrevételem. I
\' \'melyekként szól ,A_ község megengedheti (
.____mindenkinek ingyen, v;agy_djjSzetés mellett..!
-az nltalniérésl" ezen pont szerfelett kitorje-dett..racrt a ki a községek helyzetét tudja, —az-biznnyosali.velein,ogytttt,!egy_vélemény-_ ben Van, hogy az ingyencs^koresni.\'iitatás a
— nép biztos erkölcsi -romlását fdéznéílö, ez-~ zel a nép vagyonosodása lentié tönkre té.vo, mert a munkás erő a munkától elvouatvn, henyélésnek adná magát, így ncui~esali "or-
, kölcsileg, de yagyonili^is vesztve lenne,
ezen poutbelyctt óhajtaudóbb volna-hal\'á-roxuttan ktiuViiidiLni, hogy.kiterjedtebb váko-sokós községekben raiudebvluot) lélekTTTínr egy -boraiérúai hely, mig; az ÍUUÜV lejeken\' «1 ól i kftiiégíkbejíicsak egy helyeii.engpfe-tikiazitalmérésíí— ezzel a község jövedelmi Ibixasa tetemeseh eni(4i:edvén, anyagi gya-; rapodásba részesülőé^ de—a-kincstár-érdeke is elő mozdittatuék inkább, mert it zug bor-uiérés helyett- a nyilvános egyén mindig a szerződés alapján, megailözfataudó leune.
Az-italmérési jognyilvános uYveriv.é-sen aduttutnék ki, uuiu is .szabadsága lenne mindenkinek árvej-e/ui azon hozzáállással, hogy u közönség iteTjes és pontos ellátásáért felelőssé tétetett.
KOVÁTSJÁNOS,.
¦" lang-nn ker. jtyryíö.
" Egy pár szó a gyorsírásról.
Kzi±u. művészet, — v*gy ^* \'euzik. tudomány — naponkénti terjedése és a művelt .világ által való felkarolása autu testi talán ér-deklid e a üé, ha a l. olvasóknak ezen kis értekezési nyújtom." 2\\em Iéez^erdéktél^n két okból: 1. Hogy némely kéielyt szétoszlassak, — uurt még mais raauak nem csak némelyek, — de sót sokan is, — kik ha ueio. ,a boszorkány-ingnak, — ,Ij mégis charhitanonának Urtják a gyorsiras által elérhető gyorsaságot. 2. Ho;ry mennyire a gyönge erünktől telik kedvelt öfereaz -szlínk\'t. olvasóinkban ezen Ügy iránt; mert hiába-ei kell ismeruttuk az\'atiguí kn?,tiT.)üdí5t életre vaípsagát —¦ BTÍme ia monevi" — Ha időnyerés végett iukább utazuuk gúzmozdony
iuitás hk előmunkálatok és m praktikus gyakorlatok roppantul unilleto munkát adtak neki. ¦1S21K h királyi »kHdi;uii.t megbizakUl gyonórá-—¦—\' 1 1 \'\\ uzált^l ujunk, eru-
liíztoMil\'akVfitél telelt,^
nyal", minU^kfcaTT-Tn^blrtá^ lexBreztrnkT — ugy n
v____.....----- - K-f^
~ ugy n grorsirászatDUs-fülcg-ezen,
de más okokból is, pártolnunk és gvakorulounk
kell. \'-: ^ "--------- ¦ "\'" \' "
Már a régi rútnaiiróknál (Aláluok adatokat egy Írásról, melyet ók „krypl i„rraphiáaak- neveznek, melv azonban,mint már uev,; is mutatja, inkább ntkjs mints.\'in n;yűr<í irás volt. Tulaj-donképeni j\'eltatálója Uabclaber^er Perenez Xn-vervolt ilesérderali ezen \\\\ív*,\\- t-Ttiu, hn^y éleiét mvid kurvonalokb tu ismertrasiik •j1\\w.iío-irjkkal. Született .Mtinehenbeu, elején:
atyját koráu vesztvén el, áí.;^ényséi;e mia.it nem folytotbatá eLryeterai taitutmányuít. ii*ry mint a gyengélkedése miatt eiemi tanítónak sem képezhette matrátki; suk fáradozás után vegro kapott a.t állatitminístertuiitbiiu egy \' fii vaudf, melyei kú.löníiseü\'gyíinyöru írásának kóazuuUe-telt. Sokat foglalkozott a mnemouikával, pasi-graphiával, krypiugraphiávRl, de különösen egy sUMicigraphiai romltíör létruhozáaá\\ al. Az IS lik\' or.*z;ii,%rynlé*üii i.bbeli törekvésének uiár szép sikerét mutatta. -Az időt rablő szörnyű sok szá-
íaTííik aivi/.sgala»áyal, iiiel, deüuek,- egysaeruuek i-a
Ulbbmunkát irl aitüiiogrufihiáröl/asámos lauíU vinyt nripíétt ki beDDö7"nTidŐu-Jtírf.r>.\'i» halál elérte. • :
láli^A.^tQtrograpljjg^Kk daaaau fudott élta^-\' jedni; euuük neiriapmra-az volt az o"ka, lio^y a miveH_n\'^.S öe»" ismerte el ezélírányoss^got éa haA&At — mintsem mert még Ualialsberger élete alatt azámoaao uj reoílszertik alapításával foglalkoztak; az uj rend»terékkel uj nevüket is kapott a atenográphia? Gabelsberger n&teno-graphlának" vagyis bazük irásoak nevezte el; idások ismét .tachygraphiának, dromúgraphiá-nakj phonugrnphitti\'^t, brftchygruphjáaflk" »at. nevezek. 1 \' \' \'
Ami Uabelsberger öt^nugraphidjáuak lé-n y egét 11 ly ti^sLert.. .jljggi:1c.ára- alapi tot t á, ~_ utódainak jó része ezt nem tévé; így-r egyike a áevezeiiaebb utiukepzőknek-Stolzé volt"; Ötolzo\' szerint minden Bzó, mely a közönséges életben gyakrabban íurdui elő, saját rövidített jelével (tigla) bir; ez terméazetesen roppiintül terheli az emlékező tehetséget Gabelsberger, mint inondim, az észre, a logikára alapitá rendszerét; az egész rtiutlszert négy réazre osztotta; az elsó részt szgképzéauek — Woribilduug — nevedé*, előadja ebbeu az egyes betűket, mikép lehet ezek segitségével egyes szavakat írnunk; a második részt mondat képzésnek — Satzbildung — nevezé, — mely inegtanh bennünket, mikép lehet uj: egyes szavuk segítségével egész mondatokat irnunk. Ezen két rész magában vóve befejezett egészet képez, és elegendő gyureasá-got nyújt mérsékelt szónokok papironválö 1lq~ vetcséru. Nagyjbb gyorsaság elérésére öíegala-— pitja a viwgyorsirist — Satikürrung — mely- . nek segítségével gyorsabb beszédeket is követhetünk azon időben, melyben előadatnak, ezen részt alapítja Gabelsberger a logikára. Égy példa fel foLja vi]ágos"iTanÍ az egéqzet. fía én azon mondáTöt Írom „das Feuer brennt,-1 azonban az utolsó szóból csak nz utolsó" betűi irom ki, nem szükségeltetik nagy lángész ahor, hogy kimagyarázhassuk a hiányzó bzó értelmét; mert az elsj, mire a tűznél gondolunk az, hogy „ég." Azonban épen ezen harmadik ré?z minden gyors-irouál a műveltség bizonyos fokát tételezi fel. (jrabelaberger utódjai még e«;y negyedik részt alapítottak, melyet „logikai rSviditéséknek — Logische Kürzung — exímeztek: ezen rész az országgyűlési gyorsíróknak .szükségen előnyüket és rövidítéseket tárgyalja.
(iabelsbergur rendszerét Markovich Iván vitte át a magyar nyelvre, és mondhatjuk, hogy egy országban sincs a atenographía annyira el • terjedve, mint épen nálunk; azonban meg kell vallanunk azt is, hogy ejry országban sincs oly kevés ügylet u tryurairátzat elomozditáflára, mint épen nálunk : reméljük, hogy ezen bajon is segitve leend az ok tatán ügyi miniöteríum
szón rendeleté roTytáni miszerint a sienograplii ft ezentúl rtíjides tantárgy leend a felsibb Uu-
osztályukban. _,
~~7 \' ; " SlÜlbŰYI liUK.
¦.Jegyzőkönyvi, kivonat
• niiproiif kti iftkcttelinfe-JparUjuiiaiáiint
¦1WU. évi-apríl-hó-4-áii tartott közös Üléséről
„Ezen kivíil p~edigKÍs-Czelluek közel azoiu-szédsúgábán, jelesül Ságon ±, Miskén 8, Jáuua-házáu 4, Sárváron és SárvárVármellékea i Pápócson 4 ée Hosszú-4\'efésztágén 4, ÜBBzeueu
tehát 2H vásár tartatik.- ______ _
; „Azonban, a kérelmuzett második hetivá-¦árt:ílÍetöleg:a bizottság ügy hiazi^hogy az eu-gedélyeiendó volna, mivel a heti vásárok at 1 ".rokkal\'^l)entátb«orJBléníöíé"gBfr: ben nyernek éa^yabb időben, a, nagy- forgalmi utak mellett fekvő^és csak ezék által létrebozutt gyülpontokun forgalom fejlödiitt ki, bol ezelőtt ilyenről uzó sem volt. Remériylhtjtö-iebátí hogy Kií-CzeÜ a fehérvár-ezombathely^gracxi vasútnak kiépítésével hasonló gy ül ponttá fog alakulni) mídóu egy masodijt hetivásár igen alkalmsa lenne, a gabona-, fa- és baromkereskedést élénkíteni, uiely czikkek kelleodíUege mindeniiU inkább, a heti, mintsem az országos vásárok ál tal közvatittetik.- 7
.; .jAttin gyakran ismétlődő tény, hogy köz-aegek, melyek"minden forgalmi irányon kívül esnék, vásári engedélyért folyamodnak, valamint, hogy községek, vásárjaik szaporításit ké-\' relmezík, _a mint a jelen_eagt_á_mntalja^-a4)K~ zotfminy* azon\' ujitőtt indítványra "Vesztetik-_ miszerint áTtámara, hivatkozással az 1869 évi október 4-én 249 sz. alatt és 1370 évi mar-czíub 14-én 124 sz. alatt téti előterjesztésére, a vásári Ügynek országszerte leendfláltaÜnö*~ren-" derébe végett a nagyra, ministeriumnál ibmó
telt lépest tegyenJJ--... ~—--:——;---
BLzen indítvány közelebbi indokolását s bizottság feleslegesnek-Urtjáj miután az ^— ai j emiitett felterjesztésekben amúgyis kifejtetett;
de súlyt vél fektetni arra, miszerint kívánatos ! volna annak tudása, valljon a magas-miníate-riura osztja^e a kamarának ez érdemben ifimé-telten kifejezett nézetét és hogy szándékozik-e a vápári ügy rendezéséi annak értelmében foga-uatbu vétetni, mi raiaden esetre sürgós közigazgatási intézkedés\' lenne, miután folytonosan uj vásárok engedélyeztetnek, mi által az amngy sem kunnyu rendezés mágmkább nebeiittetik. Hasonlókép czélszer.ü lenne ezen rendezést azon országrészekben, melyek az auatriai tartomány okkal közvetlenül határosak, az ezekbea tartatni szokott vásárukra) tekintettel — eszközölni és ez érdemben a szükségea értesítést az osztrák kormánytól beszerezni."™
Folytatás- a mellekletén
TARCZA.
- • ......- -i........
Miért, íin.\'rt ncinJ ugy J»bug-ítt t:jitU-;rt.i lájvn mÍutlL» ío,i,r"^f
töbli, flcnroiip-i iniiitli% crrvi ííntíJ .-lliii^yotl úti. lni-illt lié
.~A 1irt)ilf>i! rií vnjryük rmijtán^ In
- Ki Hit\' ki vilii •;¦» " iihjjii lum í hl elünk, ¦ "MiilŐii \'ilvmliK n\'ye íít; v nr.jp;/^-
. ._">VlJi^..lt^iíZi\'lífiikLl,-jHi^".rjtiiktI. .j1"
A-iiyelv |iiiivuvc küiiyln: iiftt sT^ttilluk,
D»í uiéjria ulj «okiit tiL-irt-ljrulijiikj
Ilin i\'ii nmríiny cpésíi-ii így jim;nk,
. yTfi%»§T,)<>i> >)(-.«.\':\'»^rt>).<l_kr.itr^U-«»rsiiyJ„. ^Ketúil/Hdkwtl^píliai .jt:Ml;i(t, >ti m^lít, rsJtnííi\'i ^jizakán fo^mit
— - T\'wKfüiii. Jinlnít»-ft_leKiinjT\'y»Mi tnurány 1 -
_ , MídCu -dnliilm váiry r \\ü\\\\\\\\ liny Tfcr.\'.)*fl Óli ar ílct g|y kiluiltl ivvíKrtiIl(;U.\',ítr\':av«jt«fi:iii maraiil, ,:. tS;ii>tvcn,\'i»i .tinxtgletnt- iiit-r er/tiiy !
jfe ItWiU f"km\\ ; (« .nxívljvii, )\';\'.\'.!) fii úUr j
" -.--Tcdiif -rtuhata\' t-cjnniTTil, (irt \'
A ncnlilioiu\'k .\'lt no i.i ne ityv \\
.rn^rml Icí.\'km: ]u a .pillii,jalá(r>-, A iiiiinkn ¦>]. In*f. ..1« kL\'in.-nv, iL-i\'i.
A lány ni.tsnh iri» ai;y];i KK- h/.nv^l,
Kovfi\' n iivár. leirvo.t M^-i-e t.nn. _ ...
llisicn kapi>»li u rL\'|tvi- n-tt -.ir.\'ii: 1
A* ifi-\'. «|r»r»«L- t-H.á.\'!...! .-ul,
A? iijjt\' t.tn»r=a I...I..11.I i-vi. ti ,
liim. taliilui lúkl^filt-t ! !
BÁTOltKI t.A.liJÖ-.
"-l^*t[^*t Intrül feiguau. (.aki UI..-I1
Világi iintfy lmjuk k-Jmttl liLeif,
AkáiL\'ii t b-kliiigilrfc, ¦•riuem, »•* mBoi \'11 (t4< » r • iiiim -"A /»>kiil» flreK n* h I « tl u ) vám , A Miállln bú periig p i k c n.
-A -fővárosi -éte1-^1cíMm*fHw*r éhí\'/ete y^szépst^i\'i —a vi« flt\'kick bef-sulogatúisúni.
: — -—— ?v^7 \' ¦
No a köJektí\'dési kényelem ellenez au-golliak sem lelietUe klfugása l\'eatell. Kgi ik. város-részből a^máaiktütTvasutou éa omnibu-öini. mehetni,4() krért .Az-igaz, hogy ünnep _és_. vasa aiapukun_átaisi«jinuiaUkell-be ven níra-l -kocsikat ngj-beiíli-o városban, mint este haza, jövet"" a városligetből nem különben a. Margit-itzigelrtíl- aate az utolsó gózliajovfll^ akarván minden halandó hazajutni, boldog \'az, a. ki apró-csuprű; veszteség és sérülés mellett ép állapotban monilluftja odahaza: nőén "ugyan niugadbiliu. iaz ilrát; -uv-ért is . mához egy hétre omuibimon vagy. vusulon. megyek a budai t&gügethe. Ugy van ; \'\'majd éu , .. -Igy«u\'g-yT la az *!ivdinéiiy^--noni - ritka ii-íikt—mi-
szerint a hegy/ŐI az i;aő mo«sar Je .és bazáig.
lianero-eu mernék égy kérdést koczkáz-tatni -itt; ha nuír uéríiely kocsiban, fel van,, írva:.lm nCk-vaiinuK., neut szabaiV dohányozni; ,mifc^gy^H^a: ;d"háiij3\'; és doltánj-yiiélkiül= férfi; niikor a.;bejövű~ nők szé-iélgéfllje ho/.zák a |»ézaraVt.— .\'»»\'in títdoin íllát-é; yág^íZftg alul t
Kulüiiu/m- uz ídő^icorínt esászáífürdöi
társasiíg nélküli-kucsik példányai a kényéleni ;
szülte üaztótl(tnságnak_..........
-tízegény* vizvezeltk, majd megfeledkeZ\' lem róla. lLzt már a rusz vízzel biró városok irigyelhetik Pesttől. Igaz ugy a u, hogy igen kevés húrba vau bevezetve, dű annál több Iiáz előtt fakad fel uz utczai népség nagy gyönyörűségére; legnagyobb részben a koes* marosok pínczéíbe lehet bevezetve, mert ai italok azóta tisztább viz-izüek. Az a mulatság sem ritka, bogy a kapu alatt alkalmazott" kaucsuk esőből a mint az illető locsoló ember mulatja, magát, -azon, veszi észre, a ^ájsikejój^iy^
nolgájTj^ogy^imeasze. JiiiaiíilL.útá\'Ú, is^meg van locsolva, b ha szólni akar — hát szeme azája tele JeszL_a nii . annyit jelent, hogy fuss vagy hallgass.
Mikor "aztán-miuflezók^ és később elmou-dnnddk után aa enitTer éjjeli nyugaloiura hajtja fejét; de a folyton-zörgő koesizás morajától és dübörgéatól gondolkozásra van niV-gatva, elmélkedhetik a felől, hogy iíiinő\' óTfága ez a-pesti-kényelmes ,élet, midÖn .\'csak azért -o-ieghitvAnyaAjb kényelmi dzikkérf,TX\'gy-zsüpT-szalmáért 20.4trt, h egy-egy zsák megtöltéséért épen ő db. Lunyái-hüszast tizet a szomszéd soroksári burgeruek;. mert ha második kézből veszi, már egy közös hatossal kell pó-tolniáT-^-\'.Enne! inár a babéron* való \'nyugvás, íh olcsóbb, lehet. . • , ¦ A Itaugyu üzorgalom twhul sem ntülatkoz-hatik nagyobb juértékbuii iníut,a nagy hangyaboly kíizolében ;*iz apró hitjjgya-y^ros népes--sége-clveszpleíriiagy^trose impOBiuvt látványt nyújt, b ha valulcí vagy 2-^ .IDU-évigi ügyeiéin-inul kiaérhetné, j,hogy ugyan .mire <iuegy, vagy-HíIÍ Iübz belő|e,\' arra ágondolatira jut|i>-j ekkor íb,\'h^igy__iuÁr esalc\'Végét yár.oiii^DeV.\' ^^ird^BcIc^í^^s^kTiíiy^viletében .óz máskép van \'—elfijégypzvé; ilíndegy.iltt(nk íiiijú égjf-iná* végwtét, magáéra soha sein gondol, mert azt ismét más fogja látni—ha liéui is látja be, -» ;ltt.is hangyaszorgalommal\' reiidtizik\'aziiiii-
berek saját és mások élvezetére az anyagot és kényelmet, még •pedig, az anyagjuk nfellétra szellemieket is. S ki tagadná, hogy & fővárosi nép fogékony a szellemi élvezetekre ? Ki emésztené meg azt a sok hírlapot, ki lapozná át a fv>-városi külesöu könyvtárakat, ki töltené bfc íl \'. színházat, a mngyur és német énekesek korcania " tanyáit, a város-erdő primitív műcsarnokait; az „ Újvilág- hajmeresztő erkölcsi rutságaif pedig, valamint egyéb tűrt éa-uera türt nyiívi-nos és titkos intézeteit ki tartaná fenn, ha am való veszendő publikum nem volna kéznél — a fővárosbau V \' í
—:.......J.gamiLysJi,>rhtig-y -kissé -sánta- ez-a logika,
de^ássufc,iiugy haladV .
A fóváiuabau kétféleképen éli le az ember \' a Jélí - lioaszu^ystét és a nyári hTJBszu napot Az egyik fél reggeltől estig dolgozik, a\'nö\'ásik-ínég reggeltől eatig unja magát dolog nélkül\'; tehát niindcDkin.\'k szükséges a szórakozás, áz,élve-zetr-S-ézzehnit hiszem, az is meg\'Van mondva, hngy ki niiképen — s miuő él\'véietet, keres.
.Arra marnom vagyunk feijogositva, hogy kér-désbe hozzam: ezalatt ki inibfiLél, s-miből-\' költsége- mindenre" — \'jnTérT-azt sokán maguV Heiászerotnék heviillniii. S ^végtére- kinek mi
.küzemhoz, ha én; nappal szolga..vagy ok, este pedig nagyságolnák, vagy megforditva : eato Bem* njit^—,hanem már nappal-nagyaágóTmutittok \' EgyHzerügyia vége minden uftgyaagnák, ráín-dep nyötnornságuak, bármily nagyságos lett legyun Íb, \', \' ¦\'
v Ha, kim\'ugyünk-a zöldbe vagy átulában a |^ula^óJmly^ito,-^Jobb^ól-ba^^ól!Hze^n^unyö^i^ fásj^fujbóliiítáB, kílszüntéa fogad. AKI minő jhiiii-pás wnérutaégod vau barátom. - Boldog cmjuji ytHZX± A félvárosaal állsz össa\'«lcíittetéabeu.~MiiiÖ hasznár veheti unnák aamuber, ha rászorul í
-4rM^y^\\is^
inert pár- óv>;t;lö|t ingetvarrattam yóle.\'Aí » .\'inasodik úrnő, aikávémérea fíJnÖknője, hova tíb járok niggclenkiiit; A harmadik — és .pedig KÍJldselyuiu* ruha tulajdonos* á volt házmoltú-rünkleáuya, ámost izatdcsué; a* ágübdifr b»jtt
Mflljékleta „Zala-Somogyi Közlöny\'1 [870. évi 29 ik számához
-.rrr~A karaurh — TiííoÍtsii^iUink^kiíujuziiti vé-|eiüáu)\'^l és eimekiudokiut tuijeseii-elfogadván, fclmifést annak értcOméljtm^fÖttérje^lerni ren
—ll.~ Sopron: azab. \'kir"-" város t. hui;irs:iu:ik
__átirata, melylyel a kamara felliivatik,: íniszu.
_jint a helybeli p.üj^ülwiiri^
grik gyámára--foliil 11 uu ulttiűír-útur-ui u—végett—a», huagym. tniigy. kir: közlekedésügyi miuísfori-iniihoz intézutt fulturjcfixtiísltitx csatlakozzék. " "A várüsi^tunácH ezen átiratban következőleg nyilatkozik:
„A us. kir, azab. déli vasul! tiVrsnl.it, mely tudva levöieg a közönség kényelmére még kevesebb figyelmet szokott fordítani, mint álta-liin B kereskedelem és forgalom érdekeire, itt —hel^tt-\'i\'iőm-\'-^g.^ nem utazó közönség, azá-_«iára is nyitva áljó várótermeket megaemmi-. 8ÍtYéii,"iízüirulriíiidTrzétit telte, hogy must ezen közönség számára :csakis az előcsarnok áll
\'. a1 kiimara abbeli kivilniildíiíflc, iiiÍHiy- szemit -¦ Sopron és Ivnitizdn; ugy Kinizsii és Muda közt iiii\'iiet- fi jövetre szóló jegyek kmdatuáiiiLk, meg ! nem -felülhet.
.. I........iV kamara .\'t-ki:11...U^íV.UísL é11\'[ik sajnálattal
tudomásul vévé. - , "\' ]
A Uiiianii t-ímik : _^ ""lilkAr ;
nyilvirphuKUl az íVkctü-irtaaok- k^jm^se-ra-pá--lynudvurbél .— .nem az előcsarnokon,\' hanem a inálhakiadásuuk ettől meglehetőseit távul —~esú,-közvetlenül szabad térre nyíló helyiségen. keresztül tnrté»ik^itteh^a-küzuü*tg etött-zápvEt-
„Hogy minő czélja-legyen ezen elrendezésnek, kitűnik azon egyúttal tett intézkedésből, mely szerint a pályaudvarba és a váróterembe való beléphetéa csak bizonyos — ;t v:ts-itli hivatalnokuk nyugdijalapjára fordítandó díjnak lefizetése mellett engedtetik meg; e szériát tehát a szolgák, "kik uraikat, vagy vaJa-niely utasnak, rokonai, kik ezt a pályafűu vár-: jak, kóoy szerül ve legyenek, vagy szabad ég alatt várakozni; vagy bemeneti jegyet váltani." 7T=r^r^-Ai!ou-^e"i«^^l>.iÍuduKii^ íiogy/vjdajmdy ——¦ azHUbtm ft\'azéruha veraciiy^-t:Ut--ti lusilott szabadalmazott társulatnak tértin\', szerű kötelme, a közönség méltányos kívánul-mait kielégíteni, a városi tanács közvetlenül a
—nevezeti--társulathoz fordult azon megke
miszerint az utasukra váró közönség számára u mái ti U kiadás—holyiiiégét \'váró\'ii.rUmtl—mn-dclné, luiutiiír a \' VunatÉikiiak meglehetős gya-~~ kori megkéaése mellett a szabad éj; alatti vá-rahozás n_em csak kellemetlen, hanem rosz időjárás alkalmával az egészségre%ézve káros is, és mert níncs mindenki azon kellemes helvzet-ben, hogy magának a váróterem és pálynud-_ • - v»rüai belépésre jegyet vált hasaim. •*
~~ „Minthu^y ezen megkeresésnek a tirsu-* tulgi iga2guto\\*ág ré-széről megfelelve nem lön, -iizun megijegyzétJ3elr hugy a-közünaúg vagy :\\z. __id)liaiirniik"ut vagy ^ voudéglöt haszmUhatja,
án»i tanáea elhatározá, miszlü:ínrorvodl;ls~vé-¦fett a nagym. magyar kir. küzlekediístlgyi mi-tiírtlcríuiiiíiuz Jurdtilntni, inirűl a tekinteted ke-
- reakeduluii- és iparkamarát azon kéréssel érte-Kl\'teni szereiiesélíetik, miszerint ezen fellerjesz-
— té«t a .magáa.kormánytiál támogatni azj vi-s-kedjék.fc
A kamara a vAresi .ta^wnak panasziU lijji\'sen igazoUnak találván,\' — egy váróteremnek V-.teaitéaét egyhangúlag saját áiliUpuut-jjibií/ íw (itMyeeen azorgalmazni liatitroza. ¦¦
IV. A déli vagiiU ^társulat föigazgatöáágá; nak Atiyivta^ melyben sajnálattiil kijelenti,lüjgy
Tavirdíii. illetékek kinmtu-liísa :
• *^:i5)*\' Kanizaánil.\'i következű helyekre egyszerű ;Í\'/.;i7.LJU szóból álló bürgíinyért 40 kr. tize-, luudü. mert elsődijnégvázog alá li-snek :
Áes, Acsád. Aduuy, Atlenez, Agrain, Alba, Alberti (Irsa,) Aleatit, AltmW, Alm.ís (l>tinat) Alleiibitrg-(uvugarideh, ^ Alturadtiíka, .-Utufen,.
Altáíasek, Apatiu, Aia. liabocsa, Uaden bi-i \\V. Uaja, llajmuk, Uarcs, Hát;Lszék, Üellovár, B?r-zeneze; liezdán, liie^ke, Hleikurg,; Uodaik,-U<>-\'lieiiu.-. kirclietrp-litJ^ltír,-lion v-IumU HFt\'ítoasU\'ior-lirudr.Slavouiseh; Britek a. Leitlui, IintL-k a. Mar, Hrüekl. Hríhiu, íiuda Uf«n. Bükk, iíuigar. Cad-javic.ii, UarlsLidt, Csabii kcn:.-ztur, Caakulhurn, (Caáktornva,) Csepin, l Vrvftik^.\'sikvarjl.ízi\'g-léd, Ctlli. Ílálya-Uaráuv, DuiitseliU.ily.i.Tottua.) \'Di!titaclil:mdsbi.:rg, Díukuvár, Uiliyéa, Drautvk (Urávalomk, i Dugusinlv, íJanu AlmtLs, Utina-tuldvár, Dunakeáz. Ebí\'nfurt, Kbersteiu, Kgyden tít. Kliruiiht:iisen,Kibuwald,KUenerz,EÍ9L\'])st:idt, (KUmartun.} Érsekújvár, f^Neuhausel.) Üsíjígg. Ksztergom. í^Urau.) H<zter^mn N"án:i. I\'t-legy háia, Felisdorf, Fr.itizdorf. Fre^fii. Frii-it.ii.
rlntlintntr;-FitufLireheii, il\'úi¦¦..\') l\'ii-
redJTüröteufol[l.T^iTaíiítt:V:t:ieUi:í (Jenrgen St. bei Cilii, Lieorgell St. bei ,1 udeitburg. (tlcii:ht:ü-berg, Lilina. Uloggmtz, lir»d, tiíidüllü, t !.Vlz<.*n ¦ dori\', Xlina^ GTorie:i. 1 iniL^Iu;** (.inifiirstein, Uramat-Netisiedl. tinitwein, Cir.iz. fi mas I-t-, j-.li.tif, lif..« U^.^ \';iiu"- ftiitiipnldskireheu.
Molin, RIohaoajriii\'Dl\'iiiiri\'j-AlDnDrpMDoiv iMnsch-ganzuii, AImhuii, t-Weiaellinrg.i ATtlrzz\'iiHohlag, AlJiralicr.M/.tur, "lilnreek. ,\\agy, \'Hajoin, Nagy t\'/.\'-nk i rv.niki\'tithirf,^ Nagy . Ignuuid; NTigy Kcrii.v.:^iagy. Miuijij, ^\'\'W- Suniiiy, Nasie, Nr-ni\'-s !\\liiitieH, Németbnly (TiittttH,)\' Ne^zinély, Nmdairg, Neiigr;idiifka, NL\'idiatisJjad, Ni-uluug-biiel^ N\'mnnafk\'t\', in Sleliuruiiijkt, NennkJri\'hen li.\\v. Nelt l\'uHth, XcMih-zitty*fIw[tw»,Tliaaz7^N vékT
o MudiVtAiiunM.) ud^p^.\'orén, tiguiiii, <k
S_isH,;ky tJviirmegy. I*ai<\'rbauh, Kakniz, l\'aks, l\'alies, l\'nlnLi, Papa, l\'arudorf, Héta, l\'éezel, l\'eggaiu, l\'enzugj l\'urbe te, l\'eruegg, l\'esili, lJel-tan, l\'ilia, Piiltseluteh, l\'iishiniz, l\'ulHlran, Ptuiigl, l\'osega, l-\'iittundtirf, l\'ozsnny (l\'rnssburg.) l\'r:i-gerlm)", Precitati!», Pp-vali, IV-nriHiitor, l\'ttirti-gaiu, l\'uizta l\'aka, l\'iirizta l\'eteri. Httab. llAez-altii:ii?, ILullcersbnrg, Riko^, ILuiii,\' fiekawintél\';\' K-:ielH\'tiau,Reiehenburg, Ueifiligg.Preseti, Reif | n\'iti. Homerbad, KohiLseh, Uudoirriwertli. Sagnr, I ^.lUbMilioffU, Salloeh, Saiuae, S^^irbor_, Sauer- j brinili, Saiiuriiruiiu, bei W. NV-uaUilt, Savaj\'"T Sl-I.^irtI\'i.-IJ, Sdieil\'Iing, Seliuabrimn, Si\'litilzeii, ! tSeliwtfeluit. .Heisenberg, Sidlye, Seiiiering, S»;a-.„r.gigi2IIkh.l.g..SiiU\'iring, Si\'il-tk. Slatina. Snpiksjir, Suk-Ifeld, Spital b., W. Neustadt, .Stainz, .SteTna^ mangi-r, Stcinhrueh, .Sti-inbriinken, Sfere, ritti: bing. Su>-Jio[hj|jii, S/-ib:tdsialliia, Zala KgL*rszeg, SzantM.l, S2,:^zartl, Szt. I>irinez, Szig\'-tvar, Sz»ub. Tard"sk(.-i>, \'IViruok, T.-ita, Ten-^ivae, Tentiti. Tétény, Tliullit/uu, Tln\'ri\'rfinpt\'1, T.ihm, j Tuplte.i, T;iriiiA-z. T.\'itia, T.\'.ilnn-\'gyer, Tniut- i inaurii.i.ri, Truibaeh. Trifait; Taeli\'\';rnembl. Tiif- | lVreiulf LMvard, llszi\'tg, Ullu, Ujszfiny, Unter \\ l.)raubnr^, l\'nzin.-trkl. \\aez, Valilo, V:ir:u»d .Warisdill. Vn*^Tj,V.-it St. ]\\.;init!t.Ml.ViTbuvitlZj V.n\'viiiz, Vi^zjirim. Vid<im i * WirklV-ld. ) vii-
Llyór, (llaab-) llainburg, .Harkány, llarlberg, \'Hegyes hahmil (Stnías S-tnntrein. ) II ti Lei ani ir f, lliinberg, Hirt, Hrastnig, I ! iitteld.trf. Lh. Isti-Bzegh, Iván, St. Izéák. Játius St. .hiska, JtultMt-Jjurg. Ivaioerbad, Kab\'e^a, Ivulsilurl*. K:dw:in/. Kapfenberg, Ka|)tisvárr Kapnineza, ( rvoprvinilzl Kec.-ikeiuét, Ivere.-iztnr Stura, IviasztlnJy. Kin-I-lierg, Kirehstetten, Kisbér, ICU kóríis, KI>c-:lek, Klamm, Knittulfeld, Ivóbán-ya \\St.tiiilintc!i,l Kóbőlkuf,Könaeli,lvön\'is,Kreiiz. Ivőweg, (Liiins) Kn iiiilrvároá, Kömúrn, Rtuiátiuiitzii. Kuteri. ^nuüabürg, Kraljevecz, Krauiehafeld, Krapina Markt, Krapina Tepliez. Kreasnitz, Kriglaeh, rCünsdorf, KiífTli, Kul:i, Kun Sz.Míklt\'w, Kntiua. Laase,Laibaeh,Lajta Sz. Miklós (Neiiilürll.)l.an-guuwang, Laugeudorf, Launsdurf, Las-Miburg, Le^beiiijjjuibuiiz, Lekenik, Leuben, Leubirrsdorf, Lepavina, Lupsény, LielitnnTwábl, Lieb:ieli, Lie-fiing, Lipik, Lillái, L\'\')v"ii^SehiUzen,i Lureniv.mi bei Marburg, .Lurune/.e Ím Mnrthal, Luttcnberg. ^Marburg, Alarien, Maria í<;u*l, M\'arili Z«*H. Markt Tütl\'er, Marton vásár, Matterídorf, Malzle\'tiixlorf, MautoníjMeidlitig.Miíiály SL Miklós St. Militar, "Sisaefc"unitérndiirf, "Mixnitzj Mü^el, Müttliufr,
V"ii-ib.T^, Vtjrdenb\'T^, Vukovár. Wt-it/j-n, Wiener XeiisLoIi: Wi^elburi:, Wildoti, Wilf-lein- d\'irf, Win,Ít>fhgnit/., Wulisberg, Wu-eiterti /á^ráíiT-Zik-ájiav- /^ipniáilau. - Zt.-ltweg,
A Ifid m-g ii--(n Ui?vr/«;ll .¦ill.iiit.L-i.ik ,iz i-g^i? n\'^lf;ik-iiiaur.ir iiiinUalombati—t.\'i< íüigrai, tt:k in K-t nélkül U-ik dijnégvazfigin-k vé-tetii\'k. :ih-jvá liíl kr. di} lizetetldó.
Ki-í;ikiii1!ii\'-itjr.-.jí;ig, Nénii-i;tlt.\',l,i, H.-ij.tror-li.nb\'ti. WúrttonlvTu\'. 0|;iii7..irszág ^ llel-veliáh:i >\' > kr. ti/i-iK-tik.
Más ttrl"iii.íiiy t\'urv:ill:i!áb;iit a fent nt--g nem tievi.-Z"-tt ¦¦r.s/.á-"klia l frt. ií\'J kr. s ívs. iiiet-V ur^z-ig illetéke, ;ibuvá a sürgöny pzól, tizet endó.
S15METH.
A Pompiu^nir Pasta.
jíimií az^.fit"t t\'s fiatalító hiivszi-r /í;rL\';rt\'7í:;v\'í/.
K szépítő paata-sziimoru emb-ke XV.-Lajos tranezia twá^zíir és ursztíga gyászos mnltjáuak, luenuyiben akkor tOremtutett,níid"ni (\'vmjtiuluiir és jhilmrry, mint üzem telim urvariineznők 03 l\'-gelhirlh\'Ht\'lib elvetemült, minden nzeiiiéniiet s» illedelmet aljasán üértó atjszmiyok ocsmány tóbziíd.isaikrii »it év alatt IüU inilliö fraiifU pa-zandtitk <¦].
--"—.Potti pu |wu r-rJoi nAfrX-iügf n rV ií Ti1P"V éjolgig\'^: llíilgye, a pókojbeír íeati "gyöny/ir élvezet foaz-lá.ny példánya, hogy iníndtru knezér azemet .. \'magára vunliiiflson," üzöiiébefi volt a Bzepító s\'/.iinjkuek, JCzek sorában állt a „Pompadour -
pasta";ls, f- ¦ -...................
. Tijrtiml -egykor, Tiiidfln Pompiidoifc adva- , roiieznö a titkos kéjelgéa Bzeplőa kamarájából,".
lialváíty arwi^I^^^pet^irVÍiágOs-tcrcmbcT----
-egyik-iulviirlilja ut nagyoti. érdekesnek, tündér syép alakn;ik lenni nyilvánította, elragadtatva az udvarló o magaHztaló BZuvai álUilj^ugyan azt. \' \' a azépitfi szert, melyet ^izqn nap hiúznált saját , ituvére kuresztelé. így jött léfre azon B/.épilö és liatalítiTbur szei;, tnely ma-„rompadour pa.sU" czitn alattt Hix úrnő által gyártatík és tégelyen kint l frt ÖO kr. ért szerepel a pipere asz-
tülökén"."\' \'......—„.
ligy tapaaztaljuk, "hogy az.is azon üzleti tárgy, .mely\'ŐS\'ismereténéí\'fogva inkább tisztítja, <Mt\'<.\'iTítJ!i tiV Mrwi\'nyi, _minti-iC- bőrt éd ar-e.7.aL~Föly Lddds lilrdeftwiúTiikTiíKÍL az, inert igen sok nő van, ki ;i né%* ttinnénzeténél\' fng-va nem keni képére, a inkább ^tkar rut, vén arez bórrul >,. bjrm^ iiiinl arcziin jelképét-viaelni !17. elhunyt I\'onipadoiir Iranézia iidviimiiez nőnek* / _
tfjísAnczkv
Levelezés.
/ IÍelbitiiiez, junina hó\'J7.
Ismét egy szép ünnepélynek voltunk tanúi. UgyanÍb az « napon szent I/iyzló magyar:király, mint a helybeli templom vé-l^zeiiljéuek irmltT-\' kérő tartani szokott bu<-su alk.\'tlniáv.-d a/uiitcl-UtiiiLf.d.n-t^Kmg.ntb MárkJ>.trült;ti alamtinü
és luruisesai plébános ur\'álLil, szeretve tiszteli főispánunk ms. grúí\'rizapáry (íé7-i, — ft. Unii Ferenez r.-y„ kanmtiik s mur.-eíztiinbati plébános, a helybeli szolgabiníság, unidalini- tis/,u>\'g. s-. más egyhiízi és világi számos vendég, vabimint az e napon L-irtatní sz"kott <irsz.-ig\'H vásárra ¦ri?5at::->F^dMUU\'4d4^-ué4i. j<-lnu|iUébnn :iz uj ttr-i;uii:i. Az isteni üaztfílettrt :i f:Ír:iliázb:in t. Szi-szuki Márk helybeli .pleliáims ur által adott díszebéd követte. — Ib>gy ez iilk:ilrnnm:il :t ^7-ámos f-lköszÖntés tiem hiányzott, feleslegig einliteni isj csak az sajnos, hogy a kedélyes mulatságban, melyet a (H-beli j-lromlewlt polgári zeneitar fűszerezett, — főispán ur >\', mg;i nVszt uern vehetett, miniali - még az azon mtpi irteli vunaltal l\'eatre utazamlő, idöbli még haza. Muraszombatba, 5 onnét (;sáktornyáni sietett — Mindazonáltal nem esak ő mgaért a _bájos-\' niíjt-íírt, íianem üt éves szép s nagyreményű fiáért ni, kinek épen nevenapju vtdt üritettíink ptilnirakat. — Az uj orgona \'?\'?1%) forintba került, \'?1 változattal,- b valttban megható "azép hanggal bip;pi Ktifizitője \' Masülm-szky Ferenez Hzcpesmegy.ei eziilutésfi hazánktia luibáelu polr gár, a hova 4t) év e]ölt tidupialut\'t le. — \'Ugy halljuk most a szomszéd i\'rterfihWiezi fárubelir.k egy még uagyobbszerö ergfiua kvszítéae iránt -léptek vele alkura.
egészen kék urliölgy _a trafikuB felesége; a ki . azon az egy lovas fogaton robogott el, a csak a sebesség mentett meg, Ttogy~le ne nézzen, «z"a" . kocsmáros felesége, a ki nekünk olyan jó pür-kölfet kéazit, ha . ténsasszniiynak ezimezzük, a mi fűszerezi az ő éleiét, b. nekünk csak papiros pénzbe nem kerül. Ez a nehézkes járású aranyba foglalt tiri\'egyéiiisi\'g :MH.M) ftt. kapitális kamaf\'-fél-fiki a k\'\'fliV"i7i"|M tJ f*** utátr hetenként
—?0 kr. kamatot vesz. Kzt a zalöglulzból"ÍBmereni,~ amazt ábékebinJBágtól, amott a kijön, az igen.. . öokszor niegfofdul a .váltó tör\\ihryszéknélj ez ¦ aJtivel-majiLkezetJogunk, hat háznak tjilajil.n
iiub&~a külvárosban,-!*- hu nagystlgolni fogod ~— vauárnáp_ebeVlre lu nieg, ínost pedig megkínál i-\'gy külföldi á-krea azívarral. Kit hogy liivnak : ¦ azt jó"JJBten&tudja;.látáflból áll az ismeretség, lá-^ tásbul Áll a barátság-, jószívűség, látás búi áll és ..... mniík el mindén — mint a pesti népünnepélyek
— tüzi-játékui. — _ -~\\ ¦— - -
0 llosz cicerone vagy__bar:Uoni. -Szeretnem"
látní-az eJ5kelőbb"vilá^otTSzidgáJok vele. A ki \'t^-hujtja^uílovat tizeinben,. ij^^Jjáro-3lH7- titiiná
- JuU fe\'rrtf NíN^Bzután a Itialovat nemjiajtja.ha-~~J—n«ir"u|.ia8a\'n Ul^a_ hintóban 1 latodmagával, az
L^ ház tulajdonosa a be|- és LiiHÍtvárosban*-: A ki-pudig eseagÓB lovakkal bujtat, az Oibőrke-reakiHö\', a ki elébe akar. robügniaii pénztüzsér; az ott nyiltjkocaibáu üló-ljárom urliölgy X. ban ^aroak lediíy*!• a kik emitt adtálnak-téli:
tejbe. S 11 jó firuir (íyüllgvösi Istvánnál t-Inii\'iid-ható valamennyinek, hogy : Leginkább négy dolgotTizsgál ;i"szeretet;
Erkölcsöt, értéket, szépséget, nemzetet. Szt-nied ezirkulmával ha őket felvennéd -KUé tekintetre megütközne elméd ... j lüknek leányai gazdag értékekért, _ J-ó-páeza alatt nőtt jjrkölcjiökérL . . r
tegyük liozzii — lehetnének szeretetre méltóbbak ! ___ . . . , ".
. S ez- volna a fővárosi élet -élvezete V Dehogy ez! ésak ráfogják unnak kell lennie. 1
No de Tnindegy ;"három fótülajdonságot num.lehet elvitatni.a fővárosi néptől; az egyik hogy ruháüitura-ii bútorzatára sokul ad; m;\\sitT, hogy-kirándulils alkalmával egyre eszik éa iszik; harmadik - pedig az, hogy* ha kell, yéghetleu
:azivÓB8ággartud — koplalni.—-----------------------
¦ ez uuíbbi körülmény magyarázza meg azt ia, hogy ^ bubeszédüségnek és pletykának fl\'ehol.\'aiuea uly buja-tenyészete, mint a tővá^ ru^jau. Ez az ember érahosszáig elmondjajeg^-apröbb^réazletekben, hogy a lóveraeny-alkalmá^ val X. gr. hogyan volt Öltözködve, luiuő-frakkja^.. uiiiiií mellénye, inggombjai minő lova volt, azoii minő jegyük, iiiinű Bzerszáia:pouTpázottBlb.Ketl v.ed jömíé rá .azt"kérdeni Wlé: hogy .hol fog tií-delni V -t.,. \\.y íiem-\'e a; napnál ? A pl
vágott ruhával és, cylhiderinagáaságu paróka-" | hólj^izt-magát, hol az eííibe^ek nem ismerik / yaljf^aznk éa a hozzájuk többé kevéabliéha- •¦j\'egymást V. A\'z igaz; Boha Hettkitöl:senK;kárdi : ez. -* ^"\'l^í 8 ""ytLí^pseggel, inaj rutaágga^inajd*1 kieBodii^ miböi él-V-liova jár, vagy hozzá ki já-,
- fiitól \'HltimiftiTrltHl A» ftl*iiny.nélkttliijggttkkgl_ Srugift\'?\'-Azértvmiudajtt tud —. iinalmálíáu, S
¦ akarják- egymást- It^mlika :-\'ázok-^
--nvw m^áw ofizt&lyAW beillőnek, mint- légy-a" y" ¦¦ ¦ ¦" \'
*)~A, njí»«tjii|i )iiirilnir((«+ iu
nléjflinjat"igy (itt:
mulattatni\';;
\'•¦\'/. llaueui azért van ittls elég szeréní~Ibolya a nagy./liáz.alc\'rzcg-ziTgVLÍbTür^ i\\i>m. nlkiin-va. pad fán iukásokbuii, ueui külön ben a paloUlkban;
de azok jól luilják azt, hogy a házi, esnládi, \\:iiry :i polgári eniny nem kiral;a[b:t, sem pedig kidobóim való, hogy minden szum lássa, hogy iniiiilt-n l\'iil halllüissá!
Ott lehet látni néhányat, midőn ünnep- és viisárnapokiui a templomból kijőve- haza mennek, inig a nagy. közönség ttlsntál a váezi ut ez;iba megnézni nií v:tn má.ton, és megmui:itni minő div:it van rnjta,* a kikről elmondhatná
dűlt leányok iiíár kapnak; mondd jneg^itekifc^ hogy"\'az igiizi líkesség a — szemérnietesség."
.t.Hy egyszerűen látod mé^pih\'hni, vagy jönni, iiieiuti a valódi inivell\'nűt\', hogy Önkéri}"-.telén leköt a tisztelel. Ue a városi élet hol vutijui a sok valódi gyémliitot-i\' Azért pótolja cseh-üveggel. A vulúdi dr"ága kő a családi élet zálogházában van; ínig a künn csillogó értéke a 111. kir. zálogházba van-letéve - folvtoiioa átiraíás
végott. ...............................*.......................;
Azért sokan jnegtaiiulták már aj\'ővárosba vándorlók közül, hogy a mi itt itton-ntfeleii, vagy pedig síkos szobákban fénylik, az többnyire csiszolt üveg, talmi arány,- china ezijst 7—"."í— éa a vahídi boldogoágüt a a bohlogulhatáa minden eszközét hamarabb .feltalálhatni, a vidék esendes magányá-tain, mint e délibabuzeríl fővárosi zajoa.és kápráztattí külsőségek Inühim-záaa között. ¦ \'\'\' , (
ii^hh w 111 ^ilanu-^ztípJ^tésc-a-vár uai
élctntiferpdo tüll teliütünk -rála,Jia -ulyau__az
emberi- terinéazut, mint a szabad"niadnru, mely jórjAtjiij\'-hogy \'amaz olt kalitkában be van zárva/\' mégis oda^megy, s meg hugyja magát iegafaii^fali g-végrj^UimB^ll"gK?^j j^ju^jl .büjső , életet, hpgyliá kibocsátanak, meg sem tudna éliri. ¦ Hány-embur van.\'itt,\' a ki réggel caak oliijduljjár-knl, ¦ caőUik-botlik,- bogarász •mint a"miidárj triuegél — mig meg iTemiial.
Mi nnvutjük az ázsiai s leginkább a .mennyei birodalom" (Cliinai liivaf.-iios szólás-for-jnáit, midőn ázt mondják, h«gy -ökrüknek ökre, bivalyoknak bivalyn" ! Peiíig ez. nem ko-mikusabb felfogás, mint a fővárosi emlieréknek íiagv részénél az, hogy l\'áris -- Fráucztuor-szág, Flées — Ausztrja, Pesl ^/Magyarország!— h^s ebben a Pestben természctiMen jaiindt-n egíijp tmiberriizt liiezi, hogy\' az ország szivébeu. ö ;iz
jnak-egyík^U;kint<Uy«-.t n\'-sv pedrg c^ik— — hits-^afábjaV^/\' — ~ ~" ~"~7
Nem egyéb ez, mint országos központi s . áHaláiuw;kirakat.-A-kis-gyi^iuiUc,Jiá-.bábui.kji|j,— kPteszi az ablak-bay-terineszetesen-aréze-zal- ki felé, hogy csak a ktllső ember-gyönyíirküd jéfc benne, ii\'maga raegeíégszikV, ha lnitiiíníl látj:L Minden szépet és furcsát, anyagit, szellemit, házit, házaséletet, üumagokat álíitják ki az ein: berek; aot ntím elég, felfotografirozlátják s ki-t^etik különféle pontokon a kirakatokba,liOgy ^ csak ázt, esáíí^ííetTSSá tíz egész PeísEen íűrgó" \'¦
T világ. S hem leheíPiiag^\'Dbb—elégtételilk/a- v\'x-----
| dékieknek, kik a nag}:rácaBÍ életet nélkülözik, t\'liii - mjtideiitlel\'.\'.-\'-eltelve;\' haza ballagnak azt j; niőudva, hogy nií!merÍek\\azép tiiaszk" I De uincd ¦i mindég farBang.es álarezos bál. . .. . ,
ii Útközben pedig igazat adhatnak áz adoma\' i beli huszárnak, a ki\' midőií keVdé tőle a lud- : m!Sv hiU mit,szjSl ahoz ií szép tisa/onyhoz, ."leaz az ő feleaégo V^iiár erntkv-vitéz hadiút\',!*)\' .uram, tisztulom- abban, már biz\'az ^yöuyör-: kljdni — mögjáVná, \'íuincui ieleaégnek\'• - •"• • "nagyon is szép. " \' ¦ \'.¦\'¦¦ \' \' ,
I\' , TelnU mulatni jó\' — Peateti; de élői esak \\ Ijnbh ottlmjíl: r- \'
RÁKOSI LÁSZLÓ.
___^pogvjiii)gy.fti_SUüali!^juiiU* .UUIÍ170.-—
•• F. \'ér -jiimiiB hú-végén egy nap .délelőtti 11 órakor-nagyságos Kovács Sebestyén Gyula ¦ümOgjliU\'gyi i tanfelügyelő ur becses látogatá-•;• s^Tal^sze^^ \'h"ii>-
" <-""-; ö nagyBitga —, miután a tanodának tnnaze-
-----r-rakknU\'ltilá\'laai^n^pliJnrindei vezetése, a tamra-
j>wiir ».;u^t.«; fnljitraUrt—^Bwnk4VlfMtl>eri-ft-tijr--\' -~~ ványait*,) rundéit uj tárgyak fulvutelo felöd tii-_ -->¦ dumásfvett,— ózok után luereazkedu nyájassággal hallgatta —jelesen a luldirutból értelmes-, sen FelnlÖ fííldüúves gyermekeket.
A fölvett tantárgy nkhóh ^kihallgatás után l^-Jninthugv délufánudó lett — ő ngaa tanoii--- czokat lulkes.\'szavaival buzditutta az oskalu-bam szorgalmas bejátasra. ^
Mlödezck-után-itagyon tisztelendő-Papp
_ János nemes keblű plébános ur fogadta öt * --"--veiidégctirmeg hivan,szívélyesen Udviizulte.
\' Délutáu 2 órakor a plébánia lakásnál Öaz-zrszi^úutilcjch^Ly^^ —
mint-iskolfmzeki tagok, tisztelgésük után tan-felügyel\'- ur — ininüin 140 tanoncz befogadására u 1>\'vó ogv tanterem nem elégsége, segcd-¦""~ - tanító, s uutiiik fizetése rendezve nem lévén — a törvény értelme szerint meghagyta s elren-""\' delte, hogy t- évi szent Mihályra egy 2UO frt o. ó évi hzetes»el díjazandó segéd alkalmazlas-dék^==-Jöv»~..l-sZl-iki--tavt«JZ8Ziit pedig, .minthogy a iamtuimk — csak egy szobája van, meg egy*, és egy Il-oH osztályú tanoda .\'pi tessék.
Az elöl pirók a tanfelügyelő urnák a térvény értelműben tett nyilatkozatát hodulatkesz-Béggel fogadtak s elénk köszönetet szavaztak a szíves látogatásért. — Kzntán aBZomBzed Sandra folytatta inját, mely utjaban azon óhajtásunk kísérte, hogy öt mint u tanügy előmozdításában
fárfrdo7n-mi|||yi L..I.M t tnfilrfntf, - rt hnart_jnvs>w-
— Tsteii éltesse í:
¦ KETSZEK Y OSTYÁN,
taiutn.
Heti szemle.
JUlíUS 15 éti IS70.
— Az n\\zágrábi \'emuk aug. l(>-án tartja ünnepélyes bevonulását Ziigrábba. — A tosea-mai butik igiizgatu]a jelentékeny, deliéit hátra-hagyásával megszökött — A PaskiewiUj.umlek
__Vursolutn jul. ó-mi leplcztetett le a ezar a Al-
breeht osztrák töherezeg jelenlétében. — Az eperjtTSi banknak saját nyomdája van. — IV kintheti a imncziu cunsul, s minden tranczia
-----pap\'le-íyilkoltíítütt jun. 21-éh.^- Arany János
luajhelegMugL\' iiiuitt l> hétre Karlsbadba utazott. — Urdody .Nándor a ni. gazd. egyesület pénz tárnoka meghalt. — Barátty-Sarolta. Hio de Janeiroban az udva\'ri színház első énekesnője
győri születésű, s látogatóba haza készül;--
Mehetned Tawuik p«aa azugyptomi ulkirály ha
,-lfóesbea—Dr,-Popp gy. fogorvosiul egy-csinos
\\ tokban Anathenn szápi^i:- fogadott el saját ^használatára. Egy posflWgyuzmeuy szerint jul. 1-ötől arTVngliabtt küldendö.Jevélert 13 kr. hzeteudó, — Ludvigh_JánoB na „Ilon" fómuu-.
; "^katársa meghalt. — A pécsi Bzinházat jövőre is Károlyi Lajusnak adta ki a bizottmány.— Boros-Jenőn a Körösben Hunyady Jánosnak egy ezüst penzet találtak, mely eddig egyedüli, —r Erdélyben :»z első román színtársulat a ku-_ lozsván magyar színpadon néhány-, előadást rundét—A pápai csalhatatíansági"iíeiienla fe-
~? lett jul lü-án megtűrtén t-a szavazás tiOQ zsinati
._-- lug\'ktizől Hü-uu *nöif plácéT^-tel, OJ „piacét
~—juzCa^nkmlumf-uial-scavaztak, tSQ távol ^volt s így 227 képezi.az opoaitiot s mellette 377-ma-, radt. — Pulszky Ferenezet es lloffmann Pult
_______.___* lucgyarepdezési TÍtában tartott beszédjeiért
Telíti*vár r*iárös képviselő lestüJuW diaxpolgá-nikki választotta. — A magyarszéki gyilkosukat Miklóson elcsíptek. — Pi^caett a párbajok
jL72&^de.uekTdí^tbji.junj»i--\'ntnnciiak_ft eylinder--vundei. —. JJujtk /Ferencz a "megyeronduzésrőh
vitaiam nem fog felszólalni.---Üzent István
templomának padjai küzt Bécsben egy tuegölt gyermek bulUt találtak — Inkoy István jnl U-án vezaUe idtárhot B. Kotvós Juzsef kaidat
<v^^Jiwtíiát--.\'?-;\',-KoiublDtioApolj/bati ismét löiK) \' hwiigutt4«
— Qrudqloiu.) A jobboldali szellenibcn_ âzerkeaztëu ^S"agyviradi Lap" niegazünt;
Jlnródy barátunk erősen készül.hipunk a»\\-iiiára- aJ holdfogyatkozást\' megírni, esak ut hagyná kedvét a*.-irkához elfogyni s magát
az időből kiíogyni.. . ...... ¦
l^^^/.^üJi^öJ ..iaiált.egy ura szerkesztő Bégünknél bemutatta, aztán a yáro>ku|«t«iny. _ sághoz ,adta be. iJeszéhk, hogy-egy azép asv-
f-pqtitífcir-^ág mngiejeTi-o-Up\' Bzükkercte miatt -sisony-meg-t-gj juaTp urát Vesztett ol sTimTT
tuzfteavn ncui tárgyalhatván, csalt; ^p1wd-kiii>,- rintot igér a bee.tílletes meghdálónak. kod s lugrüljübb-egyes személyeinek hódolva e&fc iráaz Orükds tfctfmtét, a másik rést .irli-^ Jtfti hnvoraáaát eszközli. A tánmfarfmi^ ku^ ^ \' azj-mülylyel a vr
de nyombun megjelent Buttaszéki Lajos hzlt kesztése s Hügei Otto kiudása mellett „Niigj " ^ _ yáru-d" napilap, mely a pobtikut progr.tmm-jából határozottan kizárta HLlyes és meltií ptrtul\',nr,i érdemes ; nem is igeir használ a i^fë* yoMüku Bzinezute w-inmit, sőt árt "^âi^lgynek, mert^a fűlmerdlő kérdésekot
di\'k hasznát luuzdiihatja t-lŐ , kimondhutlaii elónynyul hat. A .Nngv várad" odaigi számai: eáakm vannak surkthrtve.
—;—Bç-;e-r-^"i-r i —H-rf-fr«-.-nrKÍ7klrTnTt-imir .veil naptárt" szerkeszllhTl -lik i\'viv. Ara egy forint; á lisüta jövedelem teh; n i\'okkaut-hon-véd menház Javára vau felajánlva.
Hírek\'
s____________......„_________
- Király ő Felsége az esztregnyei tiiz -kúrvalJuttak-^Tti^i\'lvrzespre ntMÍ -fonnlot méltóztatott legkegyelmesebben ndomanyozui.
— A zulu m e g y e i Deákpart tagjai, az augusztusi kozgyitlest megelőző napon del-utáni U órakor Zalaitgt.-razegen a Deákkor ln-íyisegeben tartandó értekezletre tisztelettel meghívatnak.
„.................... CtLAVINA\' LAJOS,
— A kismartoni ktraliloknak ¦— hirszurint — már nyomukba akadtak..
— -A 94 -Batthyiiay Fülöp berezeg két komorinviktol vezetve, megjelent a nagv Hddbirtokosok beesi kuvetvaliLsztasan s :i sr.n-badelvu jelöltre szavazott.
— U z v. K urnyui .1 a n ihs n e szép köszönő levelet intézett zalamegvei tílufelugvei^ úrhoz íerje halain alkalmával irt s lapunkban"" .13 megjelent reszvetimt — s kultemenvre.
— Kinevezések. A pesti kir. it\'1!" tabla ruudos btraiva a többi között lînrth"-deiszky liyula zalamegyei törvényszéki elnök es OstiTy Pal sopnjmnegyei első áli^-an. a-_fv szinte a pénzügyi telttirvnnyszi-klu-JE SAamtel-di lumva Kramez József sajttibimsági viz>__-;ii.j bmi kineveztettek.
—- Adakozás. A Tisza áradása által mult évben károsultak felsegejycsere a \\n. kir. belugyministenun>bii7_ /nl.-im.\'.rVn ,.Wm-ii-|huu-
tánr-iltKt ttnyi adományt küldött " — Uiesere_tős s köveiisre melto mtfZ-kedés. S"opronmegve kozTinsegis a megve térképet tobb példányban elkesznietven azokat a u területen levő iskolák k*izt s7.etus7tott.-1.
— Építkezés. A nagv-kanizsni tata rékpenztar _klll—etil elettri—uj lijmlifWiiek- t-lb« sziteset Henez it Berg qntiísz iinik nviíAek meg,.s az ejömunkahilokh.iz azonnal hozza is fogtak. rf
(ItekuldutetLI Nagy-Kanizsjiu. mint tutivá vau, tobb rendbeli umiojHilvre készülnek : elevili tlgvelllleztet)uk az lile lov.-udo tisztelt ven degekut :lzoii ritka nagyságú. ti;ri:li^lve>>e_;ii jj koversegli cáalanok megszcinlelesere.\'\' itieive^ a föló ntezak janíai m -Ibii díszelegnek, s melyeknek ^.rnyabanma-holniip a pajkos .gyermekek biijosdit játszanak. II(a Nagv-Kanizsán a nagv sar, vagy nagy por mellett ne oak a városi jmitluk legyen nagy, hanem az utezai pani) is.
— Vasút í összeütközés. Mult szombaton délután a nagy-kanizsui indóháznál a Sopronba mejm vegyes vtmut titati mbo^oit « helyi vuiitatugep es az osszeutküzes perczeben hivrom terhelt vagguut feldou,tött s ueháuvut megsértett; a vonat eleje iizoVbim a szeméiv-Bzálhiii. kocsikkal minden ba| nélkül szerencsésen tovább mehetett.
— Idő | uras.. Julius l^an este telo vi-, hnr keletkezett s egész" éjjel "7»lv erös.-ii tlü-hongiüt, líogy több hulyrül- veszünk villámle-üteaekröl tudósítást. Nevezete-, m Ihá-os-Jle-réuybou Inkey Juzsef uraualmi hajitti|at szerdán esiu 9 urakor n villám ngumiilütlu, csü--tnrtukoü reggelű órakur pedig (jO öl hoss/ú
özénapajtájuba ututt, melyben mintegy titXM) lil.izsa bemknnlott_jzeiia . leégett. .Szerda óüt az esőzés kisebb " nagyobb mérvben tartván., nem csekély kárt tett a lcaralott gabonában
— Szabad kö/iinve^ek. hupnmböl ertesittutuuk, hogy az ottam \\-¦\'úmvw
páholy juh U es lU-cn tir tutta Jáuoá üuue-pélyet, mely alkalommal--musszu vidékről, kü-h.iy.öseu Becsből __nagy-^t*!numn 1 -jelentek -meg:
j_---->_,.,N v h a-tuy-ii-a^p-o t n, lehet mondani
éj s uapou át nagy meiinyis.tgii Hzarvasnmrha falkákat hajtanak .\\agy-Kanizsáu_keresztü!-Már szeretik .puliukusjunk- arra magyarázni még eitiSj liogy a háborúra készülő poroszuk vásarultutjak össze. -. - ... -
^--tí- A h o 1 dlogyn tfeozast iinimik_iji_gt/k-hclyütt-érdek kel szemléltük, hogyne, hisz a höld oly au_knt__tUilnu-_biMZtilnVazaz-CBOvegnr-a esevégesekről. Egyébként örömmcLlialljuk
rjíil. l;")-1tiTii a fniiiczin konuáiiy kijelentette, hogy Ptimuzarastujnttk uuir inPiflznnti\' a Juiln,,\'<!t.
— II a 1 á 1 n ¦/ á ü. S/abii istv.án nyugnl-niar.iiU__Hzá.intiiriúait\'Ji^iúiíut.ell-Jitibiilaiik ,K»-lalin, f. hó K*-én déhibln Ti órakor a haldoklók szentségének ájtatos felvétele mellett ideg-lazban ket heti Bz^nvediis < ntan \' meghalt. A - iieTuesszivu asszm^mzur.etö nő és giuidnH anya kora halahit .¦SmjSfVi\\ — Sandoiv- Fniueziska, Mária. Ernő _cb Janka k_esergi. A ljolil"guli esak ;il> evet elt. Beke hamvaira.
•— Wucskl ts .Innos és neje szomorodott szívvel .iclenti szeretett jo luiyjunak illelőleg nit-\'panaK Wneskits szül. Popovits Katalin ii»szoiiy-nak folyt) évi július hu Iíl-kiíli délutáni 4 ura-kor eletének tjlj-ik evében, szél-ütés következtében történt gyászos kmiult-it. A boldogultnak tetemei folyó július ho l;> en delliüini 4 urakor tetetlek örök nyugalomra. Az engesztelő sz. miae pedig sj/jnte e bu 2d-án az itteni gorog kápolnában fog megtartatni- Béke hamvainak
— b y a s z h i r. AV o 1 h e i m M a n ó Nagv-kanizsa Varos tevékeny ken^ketlöpol-g:ira juh l"»-en reggel -1 urakor hosszas szenved és uL-in eltének Ii7-ik evében meghalt, reiiiflese jul. 17-eir délelőtt 10 órakor lesz. A l»\'!dtignhnak a slavonini Kereskedés tt^klll-teleool nagv \'Tdemei vannak. KiTtsíkedesenek felhagyása oLl pi-dlg nliagVoniallvaí gyermekei részére gondosan kezi-lte s nvolez gyer-liii-kenek nevelésen; bu/.go atyához íllőleg ki-y^il" tigvelmet fordított, liek,- hamvain!
— P a p a vidéken: viin 22 hunvedzasz Inal] rendelve hadgyakorlatok vég, ¦tt, melyek-h-\'Z a kanizsai es a perlaki zászlóaljuk is csati deák.
dőnék gondn^s a fÖldöii,m___]_yeTtráf;yáziiÍ akar különböző helyeken rnkái-ra Imedia. Ha-á trü* gya hamarjában. szi\'iW-ger: ki;ri;k iMomóba, és \' rétegeseri kell it mohot és gyepei egymásra h:tl-¦k-köxnpébe egj
-Pinzili. A
jó vastag karó szijratik, moly a s/.erjiit, muit .-csomö tiiagoaudik, mindig feljebb huzatik e miiidun rétegre, mielőtt maaJk rakatnék - reá -egy kevés oltatlan "ínész luutelik Ila a csuni,1! az illő magasságot elérte, a közepébe azúrt k-iró egeszén kihintik, a a helyen maiadWyukIn víz öntetik, míg a/, egész1 csomó forrásba m-m jó. Alig mult el kétszer 24 drn, (mely idő uHtt tobb ily csomóFTs lehet alkotni) mar nz egt^7 leülepedett, s az osszeelegyTttítt liuiuok jóiéit-tapinili trágyává valuik -Ezen trágya a n/!iiitó fiddon Hzétsziíratik, és^sikere a bevetés utiui azonnal szembetűnő.
Hasznos íuíinivalók.
JNTyilt posta;
- M. J. KosKüiicltcl vcftnk p j.-ivfírp ii kíriak .g- nHicr.\'Iom-v;un/.«" ilnrznr.i. In.py HHrfrer ini,,
v.iiiTii.\'m aiUi.itjuk.
-- O .M.-ilhil.lli,./- in-in kr.zi.ll,,-!,*; : j„LJ, I nionilmii in-ki, Tiiiiitlcirm ii-iry : .Nf-n. luliiluk aiúkni ucki\'tl (iittili ii!) Lt-inii milv licilvi-f. f.njry Ir.i|nti<iii \', NcIíiiui fi .nintnil «zrT.-l.ncrn lü*(. ,,h milv vi-_r|i>lfii ¦
(tüjrvilk kiir./:i : noiit knmmnlkálian n füfry.t -- l*i. st. Int .¦/.keiiliiiik . - It- L. ki-sr.l)..|v ^.ij.Mljwk. ¦]¦¦ azi\'-rl -p H míijTvar. alt Itmln nitf|í.
hí- *>¦ hidira vilién - mar ih l.i-I,. mac-íl » ajit\'rkfí/.f\'"i Ii.iIiIiijth.ik <-\'1\'lí> .-Iv.;!i.». miiliín textgt..
¦ltjlmc in.ervf" w\'tu\'ii valaki rS/iilD.....,k üsa-ovfili-i
¦ Italia sznii-U\'oik ! lt;.lri..ir.| n iirip-111 i" uviigttit »f„ It-lfiitk. síit.
- fi. II. <J. Si-^i-k. W"líl^--!rlirttrvolna-r"T3íi,i,: írni ititc^keiluink-
- N. !.. I\'<t«t. lutttckeiUflnk
- - l\'aniuulialiiiara ijjnlag iiiiipkilliIntUlk : valrn-^ váriiiuK^ ~~ ^ ------------ - ..........
annyit, mint
>i.:riiM szer-
kó^zen a m-i (t\'*hi7.lnlitmi;i].
(11.) Angliában azo» ,,ineggvM5H«Jéare ttek. hogy a sertések - ~k izarolagos iiíjvenyj-Lji^^iír^W^ "Taptalek-mellett atalaban nem igen tenyésznek, sem annyira iffeg nem híznak, amint kívánatos volna. Noha a nuven-vt-k is tartalmaznak kis mennyiségben asvaiivokat - de bizonyosan netu vtf/.iiti- kívánja.
Azért egy kulonos dlenyben kuszeii trs
tahamii-, sti- írs csont-7.i-liliol allo keVt;roket aihiak a diaziiokmik, korulbebll ilv aranyban 1": 1: 1:4, ebből egy nialaczra" 2 lat, ".«gy disznóra 4—b lat szamítt itik. Még jobb hatásúnak mondjak az apró darabkíikra tort leg|„bbléie kö.-jzél) etete.söl.
.^cucziaban sok birtokon lat Katin, mily hévvel esnek a kőszénnek a hízósertések, es a tulajdimusok állítják, hogy rguszsegok ezáltal eloinozdlttatik es igen jol tenyésznek. Ütt nem ig-üi aggodnak, Li tohhet ettek is ít fiuinebb irt mennyiségnél, sőt ellenkezőleg, hagy ják annak ide|en kedvűk szerint kőszenei enni. így tortumk az heten kint kétszer vagy háromszor.
Egy tengeri utazáson az ang»d iliszimk epeiiseggfí nem akartak enni. Miután kőszenei- kapuik, melyet oly igen kedvelnek, meg-
jött rendes étvágyuk is.
Meg fölemlítjük itt, bigy az angolok dmzimikat bab- es "irpadaraval, meg buza-korpaval hizlaljak, mely keverek köze meg tengeri darut cs rizslisztet is tesznek. Vízzel petli- nagyim bőven latjak ul. ^
Meg valamit. - ~
Tudvalevő dolog, hogy a tengerin hizlalt disznók tiHZta zsírt adnak . árpán es luisunlon hizlaltak pedig juhh bust. A hin^s vesztfa 11ai Bodorpedig onnan nyt-n jóságat, hogy a disz mit-ilyen a zsírt a hus köze gyilö anyagokkal hizlalják, meg p\'^lig.váltakozva ket hétig egy-, másik kot hétig inas-íeléveT Ezen eljárás adja a nodiirniik a kellő kuvi(rsiigut.es nedvet.
— A m e 1 c g 1 á g y k en y e r n v k ár ta I ni áru I. Négy ifpt IIáidban, kiéhezve érkezik egy fogadóba;- a ftly kenyérből, melyet akkor vesznek ki — úgyszólván — n kemenezeböl, lobbeesket evén, a hiirom egv óra-mul-vTi7^-n~Tiegylidik"aI elhaltak.\' Egy or.viw — közel Amsterdainho--\'-— nSÍ\' hH«isztalá bizonyos .alkalommal, hu^y a lakosok többnyire szörnyű gyomorTi\\|rt3báTr kinludnak. Utána ered s latja, IiŐgy e^ek- a kemunczéből ujounnn kivett,a\'vajjal megkent meleg kenyérrel szoktak élni. Másutt is sokan, tök un-:az asszonyok, ho^y^az ö fogaik meg-fekutfilnek a olromlanak, liíginkább n melep Bütuménycknuk kussunhutik. AJegkeményíibb
isryllttiér. *) Weisz Józsof .
írüaiéi—Bresmm—„Zuut Muro
27. sz.
eJeiáulcsuJilutr-4i-|i!pzánty.abl)--azitrvttB-agiuiüS0-\'
Stuilt, Tiidilauben 444-. kaphiitcik.
Pate Pekturale deorge: ezen koezku-eztt korkak gnppe, katarus, kohogrs a rekéíILsejV\'.\' tdeu hasznosak. 1 tloboz 7t> kr.
Caehou aroinatise, a sza) rósz HZaganak el tavoh\'.asa vege.ll, dohányzás, evés es szeszis tiLiíuk ivasa után, nelkuluzhctlen : tirsaságnk haluk stb. látogatásanaTTTÍzen szer teljesen ár-tnliuatlan növeuy-alkatrcszckbőlall;" óvszer a fogromlas és fogfájás ellen. 1 doboz 70 kr.-
Dr. Max F. íiinidt logtinclurapi : fogfájás ellen a egyúttal szájvíz, mely már tolszáznd óta nagy bosztinnal általános használatnak örvend.-I üveggel 4U kr.
Szakadás elleni ír, kitunőleg haaználhaló az altwtt-rtW-szakadiUiokuál. Ki\'szili dr- (irim\'i gyak. aervurvos Baselben ; jilelidobuzban ntii.ii-tással: l\\ frt üü krr
Fogpaszta, kilunú szer a log és foglnis megóvására es tisztán tartásara ; pnrczellán t\'"r-liben: Hit kr.
•Frauekm folyékony hajfestó szer, melylyvl legfeljebb II) perez uluttletszes szerint: Bzőkéri! barnára vagy feketére leslhetö tartósan n haj. Az ahhuz való kt^szfilek, t. i. 2 kt-le, 2 csésze h :*) kr. I üveg festő azer 2 frt.
Fiigyseb-balsam, teghben fítj kr; ez az idillt fagy sebeket is teljesen mtiggyugyitja.
-A^odi cstTkaTiiaj\'-uhtip lulünu" Tiszta lzii~ uvegeukmt 1 frí-es I ho kr. -
bvajczi fulviz, gyógyszer fajdalmuk a nehéz hallás ellen 1 frt.
__1 Cs. kr.-Kzah.-h»i- es szakal-es3eni-7:l lejrh.-i-—
~ TTilyosli s/.er a haj-es szakul-s i;résLtése végett; utasítással :*2irt.
Cs. Jrtr. Bzub. ^aniiücljj____iji^jmádé-J^ hufertől, hajnövesztő szer, mcjy-ji-^n-nupÉ-..., -használat ULiira haj-kihulhlst biziuiyoauu meg-akadalyozzn, annak noveSét elősegíti} BZiiiet, puhaságát megóvja. UrvosrTtekintélyek által ajáiiltatik. Csinos -kiállításával -ékessége uz\'ül-to-zőaszüiluak ; 3 hónapig eltartó szeleuCzu ára •J frt. .
~ ~ DrrOölis llt^laooB ételpora,- hatályos az _emes_ztésr_ vértisztltás es erősilesrt; nézvt^ naponkint 2-szer \\ ceudű. 1 nagy.dubuz: 1 frt 2ü * kr., kis : «4 kr.- - -Pastilus.digestives dje Bilin — bilíni emésztést tílőaugitő lepény, ennek a bilim érczeavizzel hasonló feloldozó alkat részei vannak ; ajánlu- --tus nz emésztési bajok, szél, gyomorgörcs,* gyo-nnirterheltetés, folhofögéa stb. ellen; 1 lepeeíie-ielt doboz ára : 00 kr. -.—bzom v i z- dr.—Ken lemlnmzB ntö iT^ií^látúró —
__~ t\'^\'y) ^ ^ V111 *t « g il 1 m i^k í m uta t ás \' Zalamegyo kajjorunki járás alati, vidékének ¦Jgégj^étfÜgyi kertiletub_e_n Jjj7jJ.lk,..év-^iuiUodík évirfígyeTiébe
ávimgyetlébon. ft «uTlii te 11 idcyjiuyuB fi, 43íj, I nű 4,10 --Jjirifi^ icluii ti, ü4± tiu,jjh Üs»/o- ! sun *J7á IIfughalt torsényes h, lt>7, jçfi lr»7. j Wrvéuyteleu-ti, lű, nő, 1Ü lia s z uie\'n 3»ftí J
kntjhn iorró meleg kenyárbe dugják, rövid időn mint ..a^viiiBz jneglágyúlnak, a mit egész-itiipi vízben fozéüHel yeni lehutelt volna véghez vinni -•--rr-lf-O-gy Ie-hjeí-Jc a.vÚTTfU jlIh 11 IslA-gy á niTz^n Tűm m ? Mok helyen szükséget
liünuk-it mezei gazdák trágya dolgában,, Ezon BzÜkHÓgen könnyűn segít a gyep és a inól^. Az toniber t. .nrtinyi ino hő tés g y-«-jn»\'.t vág ftíl a iilldrul, a meuuyit trágyázáabuli czéljára elegon-
megiivása s helyceállitásilrn. 1 üveg, puntoni tusi tassai : !1 frt. • -\\ ; . — Barthaar-Stangunpomádé .— az utiliínovő Imji^awnutar^am s_qzt Uítigfiiatmip-_-ogyiitlsU-TiujusziHídrőmik" IiTalkaiiuaH ; ára : 00 kr. ¦. * ..
*) K rnvst. nliitt. .|{(-,itllltt«kLrt foleHIiisálíPt nuiii •1 ¦ Ha«<ik.
XT Z Im OES T-.I\'-H \'f H KT Ö K :
Hiay-ltMliM, Juliin
klftUiiaema
frt * -
Irl.
¦ A* auuíiklll ,ia i-aekély,gabona tjaletíi » l,.|i«-g," "hábnrokirdí*e-bátr»--M«rílull« ;-pedig—a-lrríb«mt-tnmi Cfpk IfípurraJ, ht\'iíjf/rliwt ia^iiagy •zarnfit.l }i\\Hr.ik, \'tftt>h .¦atlkaéglel \'van.buimnr ft|ka)iiii.yn|, muit-bíiiíbon. .Híg a béke biatuaitva nincs, vajry iiiijj * hadi trombita uuui joltia, odriig liatarotuttan nem síiII-hatuuk. E kfiat a iuk .^<"rÍ\'i nálunk «uk kart tett tSUg » minBBégben-. ..
Piaczl ár.
Sagy-Kaniaaa, 187(1 tri juUii. H-.k napján.
T kr. Király-Fisat
^n** BS—tÖTTaot, 4 Irt—-kr. HÖ-86 foni 4 frtÖOkr. • 7,—88 (out. 4 fit 75 kr. Ho» 7ti- 79 ftínt - irt *kr 79— öö fontí írt 60 krUO— »1 foaiífit - kr .írp* •orfraéar*i:.7Ü-7l font 2.frt 40 kr 71—72 íuut 2 irtljO kr; Árpa kflafinnégca f»5— WTput — frt - kr. (17—Gb fant fri. KtikorU-**. 3 frt 30 kr. S fri "IS kr.; Kiiko-riwa"liiaaiT\\cBÍngVáiitiü) — fft"=~kT*2SiiiT*a—"iT\'timl X-frt JOkr. 47 48-fent 2 frt-20 kr. PuhAnka Bfi-«8 fot. - Irt — ki.--68— 70íont - frt — kr Bab fehér B kr. - bab tarka (i kr KeoyetUuct Ht5e#aiégc* S frt kr. ¦ — finom Zaemlaliaat 11 frt 60 kr. ..iugliézt
inrainiiícuii ifi" —" kTrTtiiinirT-i"7rt r»tf kr.~ltuL
láng kllKUnaége. - frt — kr. fiimm frt. — kr. Maiba ut$ fuutja 23_>r. Buijli lnin lantja "?\'2 kr. Ser tíVluu fontja SG kr. Juli-lum fuutja IH-— kr -8nd7iim-\'lt(Htja--4»-kr.-i---ZiiS~fiiiilja--4U-kT^Hi^---i»árji*-il>7f> kr. Kaiiia Hilkr. 1 frt l.ud sovány 1 frt 40 k\'r l" frt ?11 kr. Lud tilaotl * frí 10 kr\'. 2 frt (1U kr. Pujka frt- kr.Tyuk.t..ÍM ÍV» kr. kr liiirgolijTH inérfeje 1 frt 40 L írt 50 kr. E^y máxia üxúiiii í 2 iít 4Ukr ;.iéiiaiij 2frrl.ll\' kr. E^y ktf-vu ímij, (lik,. Saaliua lfrl20kr. Ujbur viilékUukbeli akúj« h fit íVliur vi-dékunkbeli akója ft frt.
A nagykauicaai vnru* lanácaáiiak árjegyzéke kiiujvél.fTt kiad.*. SZIBETHY KÁROLY, bizto..
Érték- és váltófolyam. Julius 15.
Ü4.30; 18ti0-ki álladalrai külcaön iJO.— ; bankrészvények Li77; bitalintézuti részvények \'?\'?1, \'— ; London 125.75; ezüst agio 123.25; arany-darab ja 5.94 kr\\
kti: N.-Kauie
1.- :__
Heti vxEü&tAr.
Julia» 17-181 23 lo 1870,
TCiTTÍÍ^ilfTIi—tíSir-.-F"Pr otesta «ir~t\'0] J ¦ - tár . I naptár
2!l) J.\'->.im 4UtKi-cailit!rt-ffltigwjB«ligBl^ Mirk. Vili, l^íl.
Vssarsip
MtíB K«ad Sxi-Fda \' C.iü tört. I\'éntek •Srunib/
II ti .Mettv Hu Arnold Paul. V.
Ill/* p. J.-
DAn. i-r J. Magd. M Libo
A.
li 5 Zobur \'¦Knr-ina Artiii,^ Aar. Illyín
MaUHagd
^puliin_
Felelős szerkesztú : WfljditS JÓZBef. \' . . - Scgódszerkeyzto ; BatOffi Lajos.
H 1 R
I)
E T H ,. S K K :
(«»»,.q) MET H S.
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
-HrcMbrn7l|nfh«nhurmHlr«-iH4- t9. nt. bátorkodik a t ce. k0itow4get uon ig«a elönyöa alkftlomre figyal-^ megtetai^aely ft4Í -
fél becsáron ^
éi biIlo^Hék mellett hibátlan vászon éa meglepő ~0iép uri és női fehérneműt szerezhetni. A pamutnak elöuy>w beszerzése 4s olcsé mankaerfl következtében azon kellemes helyzetben vau neVezett " jelenleg, (míg a készjet tart) hogy e tekintetben jutányos árra uérv*, rgndklvfllit pyHJthatimi a következe árjegyzékből is láthatd:
Vászon-árjegyzék.
Jdb 3U rCfliri fehiritHtlen tíiioii beraár 12—14 ítig, mcst oak 6\'—\'\' ft a lee 1 , SÓ r MiéritetVenjókéai-
„¦nirsttiUsto . r • 18-20 „ , ;i—in
¦__ v „ feh. creai-vaiion 10-18 „ . Ö y
, .4U „ jelei biíIriíoí ránua n 24—2S r P = tJU -r -kit. ruiab. vki&qb „ 3tk^3fi_ „ -irUiidi-ctémaraaiOn-r———2tí—itiT
_i &U
rnmh. cirírna-ráaEoit UaaU fek. w. lanváaioa finora írlandi MBtéi ^ hollandi »«Bvéi Ugalkal-maaabb uri iujrekre r WaboBti aaQveB laa^n. legjobb i»1e"gUrtÓMl)b. ami caak ütedk „
30—36 34-38 40-48
iá-14 , 15 — Irt . . 14 ^lü r Ifi—1B ; I7-1!)"H Ä-24 „
"Í6—3d .
30, 35,-40, 45, 50— GO fnért-d»r«hj» helyet azűoí.ia, kétszer ann; IrecpflW* Tannak.
1 db 30 rufÖ* ngy-kauavijB miadcnrile minekben caikaivn^. k«>ciká: betaár 14—18 frt mo*i caak 7—9 frt a UgLujma.bb-
1 db SO röfOa igen anom é* tartói fr^-nnr-ai.lTcin atlw-gTnpii, liecnír líí «g4w 33 n-t, mo<t euk 9 — 12 irt.
db 3(1 roffll Jmggj_jj"rtiPg ^tchifon) igeii finom é* oly úrtiis. mit
Taaaan, becaár 16—21" \'fii,\'"moil a— JJ Irt.. 1 í-egiinélknti UpedG, S röf sa^lea, 3 röf hmiMi, c
Zsebkendők árjegyzéke.
I tncaat riiiuniiebkendÜ l frt ?0 krtrtl 2. i?.5íl. ?L 3.5<í. 4. 5-tí frti^ legfinomabb.
I lunat najry\' rumburgi tátidriritbkend^-3-,—1, 6, 1 Miriat legtiuooiabh ft-ltcr irüuctia battiait-aeiirliík, 10. 13—19 frtig.____;
*jt, 3 frt.
(mg a le^iia.. -Ajrjur- «iegt-a»tl 8,
lS, 18, "Jlr ;W>, í*5 frt a legfinomabb. NGi nadrágok flnora shirtingbul, vagy váazouliól apró atejíéiekkel, vagy
hiraxéaekkel kitttnu kiíllitáa, maat caak 2 3 frt a legSaumabb.. Uri ingtk gallérral vagyanílkHI, fodroaott mellel vagy BÍraau kitűnt) fin.
ebifunból, mely épen oly tartóa, mínt a váaaon, fehéren éb Bíineive,
most raak L\\5U, 3 frt a legfiiiwiuabb.
n ingek, legjobb rumburgi vagy írlandU ráatonból, — gall árral, vagy a nélkül, — simia vagy fodrunort mellel a legújabb divat íEcrint .erőasn ^;;\'¦rM\'ll^, Unni matrj^r** 4-?>—frt a lepfinotnahb.
:aak UléSJSP=
1 luciftt iitnei vártoniBebkendB burnótha»EuaJ\'Jk aiamarar líea nnnm ea 1 tartói bectir $—V2, meeíiereíhj-i" 4-6 írtijr a ]egliuun>abb. 1 met&t.batiatt vá»inn2»ebkeud3. fehér vagv »tiit*a aiegílytyel rsak-5. ü, 7, ti, y. IU frtif a luRÜliuniabb: -
Férfi- s hölgy-fehérnemük árjegyzéke.
rtifii iüg j.J vá»aouti.H-rfrt 5a krt-jl 2 ft. * legtínoiaal.h. I nüi ing kitílnír runtlnir^i va^y hulUndi Taiiunból hnu"\' msiv-, ^agy
kereartalakn must bimií^rVf;ik J-.\'m, a, 4, ö tt a trjh\'tinüinílm. t_kGri ingK .kitilnő rnmburgi vairy írlandí ráamnbiil, lepelegin.«abliiiu kí*iitve — (re ii)jynrf-etutl Ercst-bel i\'*ussáriií íngdTi innst c«ak .). b. ü frt * Ugtiuumabb.
n5i éji Múltul curaellé) kltilnö aiép, most oak í>. ll. 7, S ft a Ugf. n5i alaimakftják_ lOO_k,itlaiifélD páriái minta aiennt, ugy aüutűu » ilUlanoaan kedTelt ategbe vágutt s oknyák himeavu, varrort ari-géa^cl mait caak 3,.4, .1, ti, 7, Ö frt a le^tiiiomabb. \' HölgJ pongralik a legfinomabb batiitból, valádt valencíuiiiii t-^ipkú*el úa da-»típ hiDiiatt batetakkvl a legújabb éa legelrjgiuaahb e nembeli,
gek Itgtiiiumabb batist mellbeiáHel, Jegelegániabb, moat ciak Ü, 7, 8, 10— i\'2 frt a legnnomabb. LTri gatyák "ipen jó éa tartós váaionból, félig magyar atabáaHal, — moal
c>ak 2 frt 50 kr, egéax 3 frt a legfinomabb, tiri catjik, igen jó ?1 tartás vászonból, magyar aaabáaaal, nagy Üleppel
Hk~"2~ttT; ~2 frt-50™kr.- a—legfinstnabb. L taciat un inggaUér, a legeltigánaabban, ci legjuhb dirai acerint, most. nk -2.5(1, 3, 4 frt a legfinomabb.
1 tuctat nri káaalo a legele^aninbban éa legilIvaTuaabbau ~tüi.,, caak 4 dl), 5, fi frt a íegnn/iniabb.
Vovnlr ^k ~7j ftiS vásárolnak, egy finom hímzett bat-V t?\\ UlVa tiszt-kendőt; bO fiig, egy csodaszép kávékészla tet, t. i. kávé abrosz lehozza illő ü kávékendővel:) 100 ftig vá-uáríók egy igen önöm caecbmir-aaztalteritöt kapnak ráadásul. Ingek vagy uri gallérok megrendeléséaél a nyakbAaég kitöendő.
Tisztelt vevőim kényelme kedséért, *»;"oly fehérneműkért, melyek nem jol állanak a testhez, vagy bármi-tiknál fogva nem tetszenek, az értük Hzetett ár bérmentve viszakuidetik — Kivá-natra a készletbenlevő vásznakból minták küldetnek. -
A leveleket kérjük czimezní: SkLotLl3. S. BÓOB«
Rothenthurmstraase Kr. 29.
1870. évi„iu«bkir. dij-kölcsön sorsjegyek.
Főnyeremény: 200,000. legkisebb nyeremények lo4 frt. — aoo fr ¦ -Huzea-1870. august. 15-én.
Sssaöölyazerliitl taólye&zett
re* » Ir I - j fit y t-1 lárMKdgtMn 20 m. kir. turajegyru dnmbjn H fri.
havi fizctiÍHHÜ. Az utuliHj rtíuzlct lariztiLéBti után
«líj--kir.....-m«ttjMir-<lij-kilc«öii .Mmjegyjnlgál:
tatík ki.
résJtvi\'Mj-.ji\'nyi\'U érvéujMek mmiiuiliiig inig L\'ituk HZukrtt i ÜÚO.OOÜ ftUl 1>Í4 - áütl-fluj-i njereuiiuj-nd tígy liuazad része nem esik ~
_.. . _ iliirabj.i 7 fr(. ... \' 111 darab Ü8 frt. SOdarib líoTH.
Az oaazag bekUldeae után, vagy postai utánvét mellett a nyeremények jegyzéke -r^yenJúMejnjjneg.
Äottuaölailcl éa TSibb:-Bécs, postgasso 14-ik szám alatt.
Éaégséges bizonyság-arról, hogy » t. cü. kOzünség nloniiyire igénybe veszi az alulirott raktárit azou körülmény : bogy a hiv. postai kimutatás szeriut 18M-ben : l5,OOOTT8(;,8-ban 19,800 ~ postai koldeményrküldözött szét vidékre
Bécsnek legjutányosb bevásárlási kútforrása..
!-Äz ;iij_fe,or" csudtája !
^Vltllsif>: ArAV. \' -ftral^vk^ biatf^^ll^k-traU^W^mcllett aO«tu*k ül Clekily Aron-nagy forgnlnm\'cainálisa ; «X ukon aeukl •! ú* mulaaaaaa aaqn uélkülBaheHlen ^tlrgyatjpnen m\'egiiiuroini;- .......-—
- Htodén óráért jútúlliíh vál.nltntlk \'
•^«;^ia^:^a%y;?iggn-:aaiíp- bront o*ra- emallóf c«lmlapp«l-l-/rt--40\' kr} ngyanaz fin um -emftil-poracllanból 1 Sil:kr ^ögyanäx Ar«ífteaiel^^rT«>"kr":\'""ébTiimH»H-ftt-sirT»l\' dmt^H.i-«i<ep«r-kUHiWU—uagy-alsku. - ^ .t»«íWMlU" Ars a frt HO-3 frt *0 .krj ngyinasi dtaieaebb, óraUUaatil H .fri.«1-4 frt 5Í1 kr j ugyinaa f.s-tttt «s^mli)iiptlt^aü*~^^nyi[erttbauI vagy avajcal faragva\'nyiiyal a uralltaaael (i, t!,\' 7, Ö frt Öalou-Ara hlfinibil. nT«gborJtfkt»l » \'->-í frt *() kr; kfl«épnagysígn 3 frt 20 kr \\ n«gy 4 frt W> kr.. - Angol ¦t«c4 Ara tokban.*\'éD\'r.<aaU(Tél »1 fri...- Hv«j«-«i iHéb-dra, 2 iri jótálláaaat, caino>_fugíatviliiy«« »j-arany-b^Un^ratM-fit-BOrkrr^lfiaTeken-klvn^ra ^nÄp-Ara^irRMylt"! 1* ti* .fawj«wrjarsl
Jivb\'fr||,l,||,r|\', t r,w, alali
p«dit-B«»r de, A. Friedniuiiu !.1 Wien
Prutéi\'sti\'ussuÜv. -
\\v- \\\\ O.
.lábMIi-
0; jár 11 ak
svcdüli raktára
BOSENFELD ADOLF mt
7 Na\'gy-\'Kvnizsftn,
a hol-miudunneinü nöi- ea\' pyennek-láb-beliek a legegyízerübb féléiül a légiinu mabli féléig, nagy választékban, jutányos bzabott árún kaphatók.
ft-\' Arjayysík nagytdg azerint
"^aCiry^eril gyarmek-bEJr-rripITk 30, 40, 50 80 kr. Vm.gyermek-b[;r-tüpany<"kl.lO, 1.20,1.40, l.MI. Legfin. bfír, brtliifl, bársony l.ÜO, 1(7(1, l.B0,2.2U Gyeniiek-ri\'reniák -rü. hürhlil I*W1,2,2.40,3.WL
NU} tnyúnyuk finomadg szerint." \'.Ofilnlfilzli\' anrkstlsii• 2 frt.
» 01 .la)í(l*»-sarkoa lirilliel v.tgyháraony 2 frt. 40 kr. ÜuiHiiil liiTtúttelVJUÜcoii, liílr, lijír.-*«iiy vagy
l.ritind -.....il frt, a frt 50 kr.
ÜioiiTni lift/.ttitl, narki IrTkU-or-
, l.ílri Iirlluiil, ilnnm
KIDni/.il
......jgana Debardaur iliv«tli»pnny.ok
brillii\'! vagy. knetyli-lr"- ¦\' r" \' "
4. írt.
itfirrirTj vbjjj\'. amtíjpr-
~Uffi:»ii«filii..Fhuda,.aiirk1i5. (42ti-HI.il)-
¦I fri, 4.5(1, t frtig.
Il frt
ült ersten Wiener Schuhfabrick
BEiADOLf ROSENFELD in
- Gross-Kanizsa-;
grfisstc Auswahl aller Sorten Damen und. Kinderschuhe. Verkauf zu festgesetzten Original-Fabrickspreisen.
Pfeh-Cotttnnt iiuch ÖTöWfl: ""
Ord. Leder KíiidfiraclidÍio 30, 40,50, 60—80kr. Fi-iite teilur KttideraHiifltitlBU 1.1U, 1.20. ina 1.50. Feiu-}lü\' KinderalieHotten, Lsjilr, Brunei,.
- Rtulmt «ilt-I.iirk.plU- l\'UO, 1.70, l.BO, 2.20 Kiinl.iMiHtiuftdftlnrk« 11-00,2, 2.1NJ, 3, ¦
-, DjaiMtutitißelten nach"Qtutlitliti
An dor Suite all-üobitllran- . 2.fl.-
Hinurllieli Hrllnol od. Stimmt mit Htückel 2.40,
Vurau zu at-huHniii, niiitähh« fitBckpl ^ "AÖÜTtiTtTT Mit OHiiinilxugiind syipkol—\'... 3 n\\, ,3.5<1>-
Dimclhnn f., Luder, Itriluel in. Lsi<kapita «Ing. 4 tl^ KU>|;nut» Ui;b,=Mj..1iiJrlli((U.\'iiilt Lackbpaetat,
llriiinl.Cliitgriii.C\'lar.\'.-Liidor .^.MI.O fi 1lTT:\'s-.-.llK;i.-~.íiti-ili\'.-«íí7J - " * " "
i:innii.iypjiitaii\'8RT«k*ittrr
i*
FIGYELMEZTESS !
^\'5"aS5»?":agpiJ5-íta-:k«rc\'«ki>l;Fii»ii|i« liinloliWi Viliül nw. őniknt aJAnlannfc » t. ra. kt......
^^ktllfinüaeíniviílíiki¦Inkiln.ilc »lrev«oa|lÉ!!ÍBi_llk":na>E™l\'"li <«*»k, mm — ¦>»»» «H®!;_^ _óru(;)-iroBok,.enniSlF«gvu|^ iMuakliiilsic\'ívra.íl.\'.r.U li«ki;vi.*l-lili.;úrtiiliimk«im.\'.-,. Jvfculunk |«-Mí7iT avult luEUliy\'mfmH/liliklT.ÍVaiillváliylnin\' mini nj-mabal.* .uí.sziTÜ ..Mk.i i, ralawinl im.-im.-i.: 1«-« kraüns%eaiil>b"iif]ttiit*viti.iili nii!."il /.pillili sili. ,Wl mwUi»lj.!k niujil i.k! il> !".•!¦• bw»-m»l»»
¦TsaifYviHStíir — • -
\'\' ki PST vnl.ílMin.jól rcmlozftl fa olrsy unit, nkar vi\'nni. fiiiilnl.i»n a .10
lnmevil uraBbOZ iwr.
ki dtaJAbun\'cMikiB w! (irajo\'iliirisBiil l.^lnlknzik. : JMcsben, (St<.f;ui.:|.!..i7. Nr. ... )
HERZ M.
J.ulg. írás iliiraliiüi, (,stul:ii)S|.i
Xr.
Ailris.-nsciti-
Ziviíttlfllllfay sziimnn ..ív hjtil j,l liln.i\'vl..." nW-,...!." InplimM. rl.if 111 i. \'V ... .O x*.-a<-\'l*. A. IS TAR A.
?~ajálllja mindennemU jói rendezeti •óráit nagy \\ ákw.te U..m, t.g\\ i-m |nt.i!l.i> .mellett, a -~kíiv étkező árjegyzék szerint. ; \'.....................fiiMifl ihehőrÁk.
__p- tiitnní; min Usé jjfi *"k a r.t. k. kémlészpti Invalili által
•\'•m0~ Mfjíái* íWlWljryroU lírár.Mi jűtnll.-Vi •• Fírfl" "rák. |
Eiflid lii\'iiiii-r Tír. 4 ritb. Hl—lü ft., — \'aranvker. -_¦-¦-->
.\' . ¦ - \'mgffv.it \' líl — H 0.
. keni* Riiiriiorir» -17 ft.j
..kristály iUt-íf-11- 17 fi.
- la.rt.tiny úr. Iá nib. 1« —IS* ft.
- . fin-MH"i htl\'H-Hí ft-i . líuttt!^ fiWlétlel 18 -\'?\'1 n. . iini.m.ii.l. Ul- *Jí> ft
- - 1 nitp. h-.krijz: iiv. lEr -\'"> it _ - ügrs.Mi.fr.Ua|» 3-1- -ft.
- rtiimiitmri\' i iivak- --
\' \\ «Ai hiiz.iu<v> m ¦¦ari—vi íl|
\\ reu. .VuttRiiTeit^ :IT»-4U -tl-J —z- -•ji.(í^-zUv«-(:t:ul w—\'ati fL»3—v-" - h01L. l.iiti trini-3S-—UI ft:
~Arairr\'l.tM.iierór?ír::: ar. 8 r.;J*K- 91 ft.
- • -w-fr.
ll.-ílv.T, *"S^]
jfffy aitatik. A ii.tm «íB!.«!vi..e drbjs \'j Ittál ..li-.— l.i..
- : riuaii -:vi-m ít...-n.».e:r;-.z -Hl 4M fit.
. - .li.-ljryorák ar.l.ip. to- 40 ft-! L-ptag?-..<•\'. .»al.-wt.-k a !«•»- •
iMf»\'iil .\'vt\'-iii-int :Sx^—IS fi;.ai.-;-.es.\'!>!\' parisi bronci arakban. t?\\*
Ih irte
krisztálvtappal J0-.tr» ff. l\'O. --*¦ =a-.»i lrtia*ai krilílslap h r. 4n 48 ft-!>»"«nnv.-l SS, r.O, 3 „k T-t!- i;."i fi-: - l\'"1 irn.-il. k 4i» 4.-> fi Legnagyobb raktár ingaórákban. 4ci i\'.n n:-
ii.-.I-vLt-.
. ki-tt"> lan-al :s< ft .
itoi r..ki.U,"U. ptt, \'.»J itt\' ti.; kW f.«.!-\'i !">. |im1 ti" f.
A/.-,llklVÍÍl •¦||lít..l.\'lllvl\'\' ..t.\'titrlllj
kiW.l.dlu-it- van. !
lííilít órrik 1 ¦ 1 í-\'l-L-;!..!!.,-..- ;
Mii
¦ ll.-lp ¦
-tu. r.o. i;it. 7.)
"Itetfo tírnVat 1
fri.
Ja.
\' " fiiiuni. ár. b,. t,i» ti.| ... Kf.ltr
kettŰü lajijwl Ha-t^ ft _;._,,„•] tfr,.r<rvSl-aranykt.-. , iti- k;,,t- • -
.p^ujnyrl G5.- TU, «>. W.-UH)-lltt ,„v„Prcm1n,, ..,,,r.v.;,
•- jpcwflttpir. rt-."p;irt_si..kr.Itl? .-„a .1!«« iti-th-*-.
_Araiij\' «\'7.it. ar.l.il\' \'íL\'..\'.\'\'-.-............... Jtufelinn ¦ 1Ü, - l.\'t l-t írt, - ¦ iltl
ri.mtttit"ir „8ü\',ií<!~1í! n" Hordozható őrségi ellRnöriö orak.
. ;.T.--.:l^!uJ.^U.l:--.........
Vani-i tntllikA» r..»l»t.tí.tr-i>íi!,l9lilf|(;(ilnf: tti.-zTik" k^fTlIti
v.ulini arany »kl. mi ll- 17 ft-iuálli.it., ttiim^n v-,^.il\\-.mWan ."rn-
-.-------: \' -H.ölffy\'r.TÄk .: Utin-, p/hjliázakl.an, ^várakl.ait .-ti,. k-
lltlit »iL 4 fi ü r. lä--18 ft.jEz.-n .\'.ráku.ik i.tl.nlepvikn, ii^,
Arany - . „
Kérem-
mértekek
• Ö v úvi - jótállátwal * mindunfúlo- üzleti használatra a leg-•nnjfyohb .mílUinL
¦ tartósan \' élk^= jB__tve ^ e_b^^etii
"s^xpcnyi\'i^-^raj--?H.k op%zVwhitiír ;iDiérlietni. -Jlorderf : J,_ 2,
-:?~í~Ánik-:---;L-\\5j —mj-
A bécsi i
AI n migrain ni-és pensatile lyeg—
g ¦ v- « r í - ¦" ¦ r »¦
tV)nikti^papir tHbérneniU i . . len-imilanóból.
.FA EJ R 0 S -_R A. KTÁRA
PDeákutcza 6ik szám -a fehér liajónal."-
í,t ¦irtv.-f.i lVv,-.l-i,,i1Mr.nil.6l,,lryíI-ltnriti\'l[.(l[, a p i .\'.1 tl/í I. via-fi/,\' iiiahoi.\'i a 1. ¦/. a r t ii t í n t a , nttpriixa, r a j r. - n v. (j.r..ii.» [í.
ln.k rH tn-\'titiikni Is | .\'¦ I; k , ra j Kp a |i i r u 1; ffuiifryiMitrc, paim-ii-ií |;éiick,-lietiN);t.iitl--iríi-térk<\']i(;k,- tirljed t rú -ím 7. t a 1 i í!«?.-nnwIkfil.-iBplvar t*-s znel>-
11 tit-n.1 art tik, a I li n m n k 1 zt-tin v.* anvlkfU,-i^iii 1 v a r t-n %ne k , mjív ntitil ininilpitiitjiiiil tí\'tr^yak <m k n In «a i r tuia i li n sanili átok:
Klll"llll-!(\'ll .\'tj.íllilM
1.V..-.1I.i. .-irali-.n. - -
LevélpaLírosok.
líhj ,laral. itúw,.l in ... u,va: \'ai.
S,U kr. ¦ .......i
rtnnTiTv^rri-4nrnronf.:it "nUiinvi" .. Ift..] ín. íá) .kr. It-I I....-J r-sti\'-k-iiv.metti! m..-
ii-^rimmal 1 fi. t\'l -ii, ^:»f, IMI |,.T,\'.i a*= lini lui\'Kilt-I\'-jl-\'k- •
iHom-iln m.\'ii.^rnmm.-il LÍ fi.
no ;^Gi.J li.
inját sy\'árlináiiyii f e v I p a p i riíitow a t,.a l^pn]a!il»íi*In.-t.L-tiÍ nionugraar^-. r» 1»»vi\'-lp(*r\'flél(íi" li\'\'lvej\'t!ki Itlll\'funriínoiiistr kéazltvu a lígjiiiii-
(44^-\'44-l)
"\'IiátiOgató jegyek
minute íeie síunijuraatul
11X1 flarali It-Rfiu-iinaltli 1.hhu1
~papn*ra"JtH-kr.—......-----------—
lHO .laral. iin.ii» ntiii.\'.-.it.ll ^ar-
¦la\' Stl kr.
.111 I.>j*tit)nma1ih fraiiüzin Maltnu\'-li-ciiHlonioii 1 Qr. IDD tlarali linoni franta zia !.*U-
Innt jiapirra \'-i ft 5(1 kr, -Ifrf* .larau iíllüi-rr. fiiiuin k.lf."« r.\'-nv.i immi.i1 I fi. .Mutilali .t\'v-\'s »ur Hl kr lül.l..
LevelbÉiyegek. \' Hítn .11. araiiviiviiiii.ilii ^ If á\'l.
lDUtl , Vl^rcií- p l>l-hrlvihhL H*llt
j ft 7.\'i kr. li\'O\'l . ...u^rrtv j„ml...ru
1» .-r.iiui.\'l ;-I It 75|k>. ¦ Mmden további, ezer 50 krcal oloBflQb.. ny, ¦ ü\'ii n-.,
Raktár valódi angol pergament befőzött gyümplosre. -:.
Papir gallérok.
fl^tták, toiitátív a legfinumabb - vás^otibúl li-1\'n.\'nzlc.U árakkaL—Jf
1 tnczat. lehailií .gallér (hnii\'ulu) --35 kr. . . - " - -
l tatául egycnc» - pallér , (Giupiru) ;)U kr.-
1 ¦ rt : kéxelüli ((J.iíJflt) :i5 kr. ¦¦S^ Le^njabti divatti. **^SSJ
lsffi«t eladók azázaléko Unysrnek.
Nagy val.-Lii-.iék tininltmiiii\'iiiil il/|"ti\'. i et; yzB .é.t.uiáikii.:.. .kiiiiwekliíil.
Ny n ini a tv áii y o k kiváltat nzumiti gyursati é.t ar.éjii-n a \\*g intáiivonalili úrakiui ki\'^aittelnuk j ; - Lovelbeli meg rend tlaBpk ^nlaiivi-lL\'I.vraelltilt a IctrpiinttiMali-i i\'-.t•-|tj\'4iLsaii c-z-kn-nIhluEk.
WAJIIITS JÓZSEF
könyvkiadó hivatalában
Y - li ANI Z;S Á JN
k. mérteklnvivtal^aŰtiil megvizsgált és ^mértékek 8 évi-pítílllássiil ; nielyspontosan éílbiitosan mér !
Hordprií: h_r», 10, 15.~ , 9^ 40.
\'Arak: Ji:i, Jíl, ^\'.~d5r áö, 55, ^TO,^ 807 ^0,-11>".
AllMlttérlrff^sí \'; (10"évi j/ilAllásr, vert
^«hok-; stb. ^megmérésére. Ilordero : l.y 20,. gn,
vasból, ókriik. t.-hnet, sertések, -Impjqlí,
jira
00 4f) ¦ inázsju knrliil
Iluriierü:
lélkiíl, az.Miban a nillk«eh.. IIIdliléHfRCk : Megterbelt koesik vagy tííbb darab állat intigtnéréstjri!
i t.-.M.. vaah..r-
70,
SÜ,
~|ihi„- il\'i),
1ÍHI.
lm in ituízsn.
r.iks *jUy-; 4U(I, -jiitl, -iHjü; öTiTk OJJU^—\\ (jTii í;s-Tör™i)m^mindBn kkjnn.liilhtttií,~I):lrniilj\'i «zrrkcz.itii? wíl
¦ i\\ A ii
mciii\'-fi-nl >.:-: inin.leii hit.cK-s líöiryT:íni«iiáI kaphat\'. :
.RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK!\'
MULATTATÓ KÉZIKÖNYV.
A niüLryar ín\'.Igyyk ^/.áuiáríi gyűjtötte -WajttítS-JÓZSfif. ..........
Mimi sn/ihisf. li<.|tai\'l.\'iliiiu. szép kiállítású (közel-500 lapra terjedő) csinos eiii.\'\'iiy tólililia kűtütt Icúuyvuek ára 1 tr~t>. 60 1«-Tr
Minik\'ii ni\'uifiH.szr. tarjiy .visszavOtctik va\'^y fclcserélti\'tik. TTj l.izAnyjtéka a szigoru
;: Illese timi
¦ li\'olgfyok \'ós iti~ak e^thiinra/ ^
l\'izon ngynnvezett lij nHaiiy \'fémbCl késztilt ékszer feleslegesr.é teszi a TnT^dTékgzéri, itnntliugy ez nj gyarlmany seni szicre^stini kiailiLlsra nem ali a valóili megett ; s amellett tnég ¦tziin nltinvnyel..is ktitaiknzik, hy^p taak negyedrészoyibe keruj| mini a vulódi aranynak, csa* lalvanviiert is li/.etiu kell ; yry lt legujabbat gyakrabbiin"leliet beszerezni. SlégaszakeTiiber is megesalatik e gyurtmany Alud, oly jól van mjndeii nianozva, mijnlih ckhzi\'r-fnrgvnk \\ «¦¦»" """Moallliva \'ilo. wTkrlirtle.1 *•
¦tniivl-\'\'l a Ii\'i.-lLvnt.ii.alil, fi.....t I Vulénli arniiy j_*yfirrik kr>v..-kki*l l.on,
ri,il, in.\'lvirk ar. nrniivjtruit «ibi- I -Ó« krtjr, 13 lati^ t-zirstlant-a tilr moL\'LirtjiiU."vulUJi uuuizi.rit k,\'.- ¦. «fni\'y1\'"» rt>v..U r.O, 1 rrtijr, I.! latoa \' !=ii7.n nyaklaiifx C, 7 Irtic. 1J latti* irTT^iTrrtn-lttTnriti/.ar.iiiv/.itt\'.\'i
«y ciiiailliaii a sacrili!, a ¦nnurrti^liv ^ItillrhirtiTnnir .ll.ja liii Stl kr l\'\\rt\\f-. lé\'pliii..inal.h " ".(I. l.fUI, 2. -J.r>0 krirj Kiubevalnk .:ir liii-ÓO, W) kr, 1 trtiy, iin. l.fiH, L\';all.-Kí^ía*i\'ttwrduirítk, :Di.)lIlB in| l.-valétr-SU kr. l.\'.\'O , 1.(10: Ih,. iU.;i.:i.\'.Q. I fifitiL\'.Karp.r.\'f?.!
A k\'(*divntosabf» ntzél-
.\'k.iíor sauuni.B Ini.iman rsi.ixnlt tidíi^^iíl.*lí.\'pca^Uk!.5lti9ite^ra, kv^^-.\'.Mhllta^U, iin,\'su Kr. 1 file-
4nHallfi\'uiiil>itt;\'\'Vli\'nir,;o.f i7 m h a
-4^
l\'tnflltR 4, íí;ö frtíjr. 1 juir lUlltnvalij 4.5. (j frtit:. Ipar kézL-lngumli S.50, "JXiU, 4.50 krip.l"di* «ri tfi 1.HÜ.2.BÖ, .lí-Strtig.nví\'iwnntp-firíikarnnybói Í.ÍíJ.I.hOjS—:i frli-. KurcMtekts H/iv«k ifTfnt nyakék ti, S 4 frtig.
fiynHZ-i\'liHzerck. rckcték
s ippn tartoaak, üveg- Jet- ISva- ?4 liivftlymaruW.l. 1 niwltfi 20, SO. ! i*0 kcüirrllir.vl íJáiilBHieTátó35,
átl. MII kr. 1 frtiji. 1 ab kari<or.\'«-7.3tt, :v>-ki. 1 i\'itig-.i-rllr-nynkúkHZfr
-Vidéki megrendelések az összeg beküld ^ ; m^ikjr- tfi me raffini/-Ryára jj« liiilniérlt\'fr-épit;; ini.\'
14jfe JiM*^*)ki t. ; \'-
iiii\'llett -,íVznnmi!-\'-ti\'lji<kítti^>k-
Főraktár iiStadt, Singerslrasse Ite 10.
.szab; déli vasúttársaság,
lirnim.-ik dbja 511, SU la. 1 frii-. Kar-pfirPi-iti-kÜün, :t.."ni kriir. Ab--i nvakláiii-7_-iHjjii ±-2<\\ l.i.ll AtrílaJlb\'ntik ttii tS),-«l. r.Oíkr.l ftnt-Ko, 1;--l.ál) kr, TÍir.Nl\'é«llk^tij-iv fejj-fl «II kr. l.r.tl, lVtíp;. lyfirttk két#«fln iiun.t..ti ktnTinfúle knvi\'hkt-J dliju JWflli, !"0, H\'i."fili kr-Urti.:. ht\'^H/ülib úi-i»liini\';t..l; tirak-\' tinkr-iViá «li.MOkr.T-l.MI, á.irtipl lff^t\'bli ii^aklttiira"kdinjj^.\'|ttn\'ti rr-M^ltiik-M Mirili.\'
lJ(|.\'4ll/liirÍ\'r>ni
a Kumzsa-neiistadti vonalon.
V. évi jtíliiis 28-án n Noiisliull-Jtíni.i/s:ii
vonalon -cgy^-ttj-moiiotreiiíl lép élol be.------—-
Buy(d)b.cir a l\'ali hiTdd-nróuvokon sze-. tudomás.
frli^. 1 #ár fClbtnSiti 511, fiO,Sa.lBr.*
I- 7\'frtÍK. ! i.árnilli.-vabi .\'/ílstlol
( körüli: í.Bo^-j. :í. ;i.f\'t.i.._ -Az nj örök unptiír, mt>-t
ÍTaillfiK fnihm\'ÄtilSitfnely ArjtUtyŐlír": f]lHi>7.t)Ig.\'llh.itt naptár nlysíi\'rlliiii?-
.rliniiTcíval nefirkes/tett,- iiiipyaní-" ]mt. ltíiniipnt í:a dátumul pontosan
jülti, tll.ji^ imaI^ő kr. tip<nii.taUllvva
lú.li Hratiy\'ii7.ut(-*tTi kr. \'
::í_Li^lÍiiiimnliÍiiini:. kinlli-tott ttyéiBáiit-ék^zcr- [ru^a
tíi-<»nkértJi-»iíi\'lii un tinti kt-Kwt?ti-rk-Wair v.t li\'rtl t \' «*V-1 iS.t 11 va /> klírlUjiiJ aninyulátékkul éH\'Ulkki\'l iilhkvrtj-JU nlánfoll t^yétiii\'iati\'k untul fimiiiJíchí-\' K/rrlt hf^\'Vi Ifrl3R(lyB.\'il^.iiiáH lir^ít--kiirhkjlh li4ifJinflöifiÜeiim iiUttitfc-akr
nk s/án:ára l ii IX1\' iiiliiik_tUiJ, K^v.üli\'ígniiibiilf\' pítri! Unj;; iJnllé,rií"»>linU A ri^éwR kéflBli\'l lu^Hitiblf mc
.¦inff-iiHii\'.k r.u.!.!-¦¦ I, uy
| líí\'npid ipjraii^.t^..|^«uj_j« ^ ^ _ ^ „ „ ,
liMatoH liiTom exustiiomüok logájább
a bécsi cs. kir. próba-hivatal védbélyegéveL _
^ (Inakiira n)lgynii;ii|iyiatyrtl.uU;«ó uMffiis-syiorinti bev^iHabok, régi- tórt eailstben, Itiliol gosilik o valódi ezuuíiiuiinlkiiek a "kövtitkuzöJlrak iimllülti\'eladásiUi *régí.uz{IlHt beeHetéJtel ^MHt^ni^^w{k^rk^rrriTTillhk-^T>irvfitTikl^ i\'t?ynziir(l ¦ ¦ . l-nftmrárkii unitéit tfyurtyaK
IMrii:ií».^irn-|(ekéHiík,IU.rill Jir|-.Til-i i. uiili.fi Irlj iliipln<H|.fiU krj tuj»intartA . lill Irt. amikor- és «Ilt»titénytiili\'*lh
ÖÚ.mkr. 1 frti«-. I rílvid í.ralánc?. 2.r), im m kr. 1 nyaklánc/. 30, ÜU kr.| 1 frt ig. ^liii^iiicllcDtiib a kr. 1 pai kiz.;lfie»iBib_lfi Üli. 40 kr. 1 tj -ie«fii!ift-«tfHlj.\'li«^HÜ-kTi---«--^^-í:
Ai. úrilkké illatozó ét-
jr.er tt!rméazt-líiutliaíiinvényli()l,iilc.
at«rtdámÜjw^Snagot min-Ug rrM^tartjdk ri a lit)pijaBb . divnf
"Inliiní niVÍH\'it rstirVnÍTTtTTHtarkooí :|inn-ltIile;y-ekt>h éki/.crl bitril\' -|t»tittít—jt»r—rt,t—imtiáítj- pnrtijr-aU-ínup.2)i)rdeü.ia-! J1 ntulil li HO krt.i^í • 1.20 -i-.frf». líi-ip. .1 lw"lilla»vali!»» krbll 1, l.\'JÓ kriif. 1 Makék°i!f)\'M.\')l -¦ \'AfAjfrlp. yiHt tira1áiíí\'\'Lll-
¦*\'\'ir\'1 bau
I
lilklO.Í|i)kri rvíilianál iiH,,\', m rrljMj (t frt; hurkoliuly (ryurnmkkiiiiálHfl Inj kavimkaiilil-l!« \' \' "
Irt; 3-lHvi!fiiitiiritr;it(iiiil|,lH fit; cím: lí.kkniinl:l\'J;rrtrlmlliai.)li;ittrírilííír
Jlrti fj.-frl;.t:y.nkiit:ltthtih44h--ri-t-lHtfir
rtj^aiósáir.,\'
,|)hí; hm itrL;nhk..ri:»ip;; ti.W) y{ !Az Itt eloWoli.\'.jti-if
yiítiiii|iátt ÍM fi*,: \'ilnjlnrUÍ iJOtrtj !koiiy«r irjlllii_jm-j.lttiKÓr Iii iiuinlur:il):_frl,\'L ; ke*! iryírijaUrti\'l D.ÖÍÍ kr. ;—^niixtütil ¦ m4í>- H-MHffht V" H" il^Hl^rit^jil 1-
Wí.kr{* : wvni.fio, \'j:i,yHl:M,44ir.«ilí.\' • ;flc e^iiir.W\'gl^i^iíy kraa^-MabiVa/i
,k{ilihili(la!i Jiiiyju . iiiHvduk .-ilurrtl^.f Kbí Itlllpjtiitreiwntrtii
t,-^tr)\' kit^t, .ii(ry lyilka\'nr.tél, I ^liiibnl^k\'tTTySSi^ftttt^ffHWíJ "Iti fintoti tiiftKalimi W.l-kr»," | lólii-t ruktirljan kapbuMlci :;
Wa jdjiN \'litwf ~U)tn\\ttt iü|f-
A. FRIEDMÄNW FÉHYBaZARJA BECS PRATFRSTR1SSE 26.
iisjU\'iiniiiiitiilajiluniis gjnbsajtii iiywuiisa-Wiigy-KuiiizHiii.
Nagy-Kanizsa 1870. július 23-án.
30. szám.
Kilencedik évfolyam.
nlii-Somo(|M K"/Jon>
- Kiterjedve
SOFE.ON-és VASBIEGYÉKRE.
" . Vegyes tártaimu ia.e>tiia,E>
a szépirodalom. kereskedelem, ipar. g-azil ászát, tiidomáiij és művészet köréből.
B^Eegfd elenlb::
¦loden uonbatoií, •gfai . gyflfcnuf a&tftl vagy kél i.rn. SierfcfHtöi irodn é* kiintő hivfltal:
~\' WAJDIT8 JÓZSEF kűöjvkerHHkedé.ébBit,
Előflzetési föltételek:
H.ljlf.1. hichos hnrdi..a> vidékre po*Líi, küldi
Egé« érre : - 5 frt. — kr.
Kél érre • - 3 „ — n
Évnegyedre - 1 „ 50 .
TT1 rdetéaeK
A\'Litl !ia.ábas petit -nrírt l-*i»r 7 kr. 2->ior G .a mind.il i:.vál.b/ l.eiklal/wrt :". kr Bé!v*L\'dij minden ejve. beiktitn.-r.t .",0 k.. A .N\'vilt t.\'-ren* es;r petit ...r WiktjuA.i dija l:> kr.
Hirdetéseket elfogad:
i, N.-Kanizsán: .tKlADü.invATAL..PB.i.n:ZP.lrtl.KK M. ü Béoe-, Hambarg-, Berlin-, UajiM-a.- Frankfurt- BaaH-
| ben: IIAASEXrJTEIN k VOULEK. Líooae-. Bern-, fi li Stuttgartban": SACBSES: TAKSA. Bécsben: UPI\'El.llí
Nagy-Kanizsa építkezése. *)
*Azt mondottam ezelőtti czikkemben: hogy a helyes és szigorú épitészi szabályrendeletnek czélja:
1. A személy és vagyon bátorlétet a tűzveszély,
9 A l-fizegészsági jólétet peilJR az ár
Ulmas befolyások ellen védeni;
3. Szabad közlekedést eszközölni és-föntartani rendes—ntezák és járutak által;
4. A község csinosodását biztosítani és —végro-----¦-:---— -
5. Ezek által vagyonosodását emelni. .Ezen/kitételekből kiderül, hogy-midőn
............Ü.TKanizsa részére építészeti rendszabályt
kérekf mi czélnak kívánok megfelelni.
_.. Kérdcmczekután, lehet-é ennél illetékesebb
„„és^éjlányJaudöbbJiézctet-kj^jteni ?.. és ta-- láJkozhatík-e egy ember, a ki józan észszel oly intézkedési szigornak _ellensége tudna lenni, mely a fönti czélok eléréséi* van irányozva ?
Minden tűzvész gyászos múltja, az abból; eredni szokott családi nyomor maga _ is\' elegendő, hogy uniá czélok sikeres, elérésére a legtttzetesben egyesítsük készségünket és hozzájárulásunkat. _ - .
, Tekint vén a t üzves\'zííty t, kérdem; ki az, a ki. nem szörnyed., Jiem fél, midőn a .vészharangok kongásai megszűnni, nem akaró zajt-okoznak s a tüzlángok korlátlan hatalomra vergődve süvöltő .széllel... homlok egyenest versenyezve terjeszkednek, kanóezokba rejtett tüzszíkrákat-szórnak- előtt is, ho>Va vésztől pár perez (\\lött félni a tárol miatt senkinek sem jutott eszébe? tudva azt; hogy a tűzvészben egypillanat-
_ iiyiidó.elegendő arra, hogy milliók értéke, s jóléte semmisüljön porhaniura, trott, hol tegnap arany és ezüst volt bőségben föllel-
., _A.szerencse karöltve jár a szerencsét-"jfnséggel, azért is midőn ma ez, holnap már a másik jelentkezhetik, mi annyit tesz, le-. ". gyflnk elöyigyázók, nehogy maholnap .keserűi: visszaemlékezés tárgya legyen ma még édes figyelmeztetésem s igy átnkkép nehezüljön reánk a mulasztás keserű ka-
nmja, .nierrjöheRiek -reánk is meg sölía
ivoh ví»ze$i»apol!jíniint mentek száza--dok óta másokra.
_ Szemem előtt-áll városunk minden "UieDék utczájajtüzvészes helyzetben találom én azok nagyrészét, utczáít, utait, járdáit - \'^"detlenoknek, roszaknak s annyira elha-i_gyottaknak,smint ha csak nem is városunk \'Hegé8at6*Té&zét tennék! . -Nem
mit kell érteni a személy és vagyon bitorlét biztonsági védelme alatt az építési szabály rendeletben, elmondom alább. Ugyan is:
1. Az épület és a szomszéd házaknak egyesítő, vagy elválasztó falait éghetetlen anyagból kell u. m". égetett, égetetlcn téglából, válogből. kőből, tömés és fecske^rakis -által—földből kel! csinálni, jűjnyft .tesz ez.
hogv fából házát ~és\'kentest cstnárDt"pm\' -csak tüzvészeSj hanem tilos is; mert bajlan--dók a tűzvész könnyű fejlődésére, és ter; jesztésére.
-Tüzvész-természetat szoknak arint^-ar
gazdasági épületeknek, a padlás- lakájoknak, és fakainarákuak, azért is az i-piié^i szabály rendeletnek~oda-~kell érvényesülnie, hogy. mindazok vészmódoin létesülhi\'tésél kiszorítsa részbenjuj telepités„.épiu\'-s, rész-ben nagyobb javítások alkalmival-
Gazdasági épületeketn községen kivül eső térre kell szorítani, vagy betiltani, hogy
.könnyen.gyúlékony tárgyaka mir lehetőleg biztos épületek körül, minők a szalma, széna, fa s más efféle, védtelen tartassanak.
2 A tüzkészületek ellielyhcztetéséiiek ugy kell.történni.hogy nzokáltal tüz köny-nyen létre ne jöjjön, ügyelendő téliát arra. hogy a tüz tartalékok és füst vezetők Holmi fakészlettel közvetlen ne érintkezzenek, s oly tágak legyenek, hogy szükségből azokat megjárni,, tisztítani lehessen. ... 3-.—A-sioba tető-fakészlete sóba se érintkezzék közvetlen a háztűtőfa készleteivel, azonkívül még nagyobb biztonság okáért a padlás padolata téglával rakassuk meg vagy polyvás sárral keltessék be tégla vastagon.
4. Födszerfll cserepet, kő vagy érez lemezeket kell használni, tebát uem szalmát, nádat vagy fazsindelt. Községi épületekre villám hárítok is alkalmazandók.
-Betiltandó-a szomszédok—felé-eső-tüzfakk átlyúggasztása akár ablak, akár szeleFőryuk ezimet viseljenek is azok. A pad-lás ablakok, zárható.pléajtókkal birjanák.
G. A mennyire Vem lehetetlen, bírjon minden ház-knttal, álljon ez szabad téren,: hogy vész esetében ahoz-férni lehessen.
JLiAiJitczák-legyonck rendesek, egye-Be^^széle^lc-rtoíleMest-utslnnlr^n^
mert auuak történni nem Szabad, hogy egyesek mulasztása, tudatlansága, vagy önkénye által a közvagyon és személyes bátorlét veszélyeztessék.-
Ennyire terjed az építési szabály rendelet nek tűzveszélyre vonatkozó szigora, M személy és vagyt»i bálíirlét bizlonsáüii érdekéhen^niely a kúzön=ég ügyeimét ínél-fan magára vonhatja.;
Jövő számunkban közegészségi szem-pi\'ntból fogom folytatni rzikkemet, addig is elég időt nyerend olv;isú közönségünk az el-
Kelt X -Kanizsán 1870. jul. 2i>.
TKRSÁNCZK V.
|eg tOw&zcsépáletekcV azonnal lerombol j»k, azt sem" akarom értélmelni, hogy vas-_ JiúiJpil^k-egé«z.utea\':iH)roktttrva8palotá.:.. .^•..^ííffl. csak_ahnyit_ób\'ajtok;i mennyit
t«mi kötelességünk tű építési kzabáh ren-\' delet érttlmébt-n önmagunk előnyére. Hogy"
~-.^2j*Í*"li»k ulvaaóluk OtT.lnitu f ^Z.Untlu
.tosak.....
8... Magában értetik," hogy áz épitési. szabályTendeletnek zár pontját a t ü zn 11 ó-egyletck alakulása tegye; -f
Mindezek után tudni kell, hogy a magas hatósági szabály rendelet igy végződik: „a H-ilyenkép nem tud, vagy nem: akar épitkeznif \'(íz az építésről betiltandó iuég__ leletirak-elegut télini>.nu|ir.titd7^ vagy eleget tenni .hajlandónak \'nem .nyilatkozik, az, az építész, ács, vagy: kamüVos..pc-: dig, a ki a.helyhatóság\'áltat^aegáflápitott
épité«i yzahály renilelnthez nem arkálmnyT-
A limitből, a jelenbe — a jövőnek.
Sötét., szolleniileji megfertőztetett századokkörvonalai lebegnek lelki szenicink előtt, midőn a multak fekete képeit leplezi előttünk a történelem és midőn ama fekete képek utó nyomaival még ináig, is találkozunk, sóhajtva kérdjük: Mikor érjük el nagykorúságunkat, mely a mult kárhozatos hagyományaiból kibuntakozni enged?\' — Vagy meddig maradunk" még a kiskorúság vasbékóíban, mely meggátolja\'emberi hivatásunk czéljánnk elérését.
A mult hagyomány fekete képei körül alig lehetne lényegesebb tárgyat felemlítenem, mint a zsidók üldözését és áz azok irauyábaji uralkodott ellenszenvet. Auuak az egykor hatalmas - .később a sors veszé-lyA^áltnl szét szórt s a világ majd minden részébe számüzötráciuzetnek jutott osztály részül a vallás rajongó emberiségnek összes gyűlölete, mely gyűlölet, daczára annak, hogy.a lelkiismeret szabadsága és az emberi 4iem—egyenlőségének elv haladott előre, még a 19-ik század első felében is. meghozta áldozatait és a mint a legujabbi külföldi eseniényekröl-éftesülünk, llomáhiában még máig is vérrel szenyezett jeleneteke.t-idéz elő a múltból maradt fanati-cus gyűlölet\'.
—^zríiel népénekrvaljon mi volt az a ¦bfimr,-mely—a többi népfaj makacs gvölöh:-tének csir\'jánl szolgált? Váljon mit vétett az^embériség ellen, hogy ezredévet "meghaladó idő után sem nyerhet végkiengeszte-lődést?
Ha elfogulatlanul tekintünk át a hagyományok és töi\'ténelcm mezején, ha ügyelünk a régmúltnak vakkorszakára, ha nem tévcsszük-szeín élőllíTűTokyt századok válto-Tiíkllli, a gyulöleT7k"51ctl;ezetére és továliu fejlődésére ráakadunk \'.ugyanide oly bűnt vi^gy vétket\', melylyel a zsidó nemzet nz emberiség anáthemáját kíértleinelte volna- — ¦ fnl"tn<iiv-firilnzhi>t.mrlrr -li^iir-a-hirHtflnKfiir
Jcodik^filfár mulasztás, akár. makacsság akár tudatlanság niiatt,. az cjsöbcn Söminiijfcj jiéuzhcli bliTJágbau-olmarasztalrátandó, má>r soilszori; esetben üzletétől megfosztandó,-„
val^s-politiká"..b\'ünne|; . .... örökösen^ bélyegző vétektiek, keresztolt. el; az .^vjejijn \'felvilágosodott századiiiikban elmosódik, mint \'(kpatak mocspkjá, - midőn• tiszln,\'viztt forrás
ömlik bele. Izrael népének kár huzata nem saját vétkében, hanem a kor fejlődésével jött reformokban keresendő; — a korát századokkal megelőző Móizes vallás-bölcsek-voltak oly szükségesek a zsidó nemzetnek felemelhetésére, — ütköztek össze a későbbi
egyrész.ben a makacs ragaszkodás által kár-hozatossá tevének- minden\' azokkal ellenkc-^\'" zót, másrészben válasz falat vontak a zsidóság és a többi vallás felekezetűek közöttr— A.vallás különbség s abból támadt komoly irarlOTMsclrvTiliiíl; Telíát elslTkutfor-rásai a zsidók és más vallás-fclekezetüek közti megliasonlásnak, ~ ebből származott az a rém, mely mindig ijesztőbb mumus-ként. állt a társadalom közé, nem engedve a közeledni akarónak egy lépést sem, nehogy a-.kölcsönös eszmecsere által a meghasonlás— fája tövéből kitépessék. A megliasonlásnak gyűlöletté, megvetéssé fejlesztése az. előz-uiémvk íitárTnein volt valami nagyszerű dolog, az elbiikotut már könnyű Tolt az áramlatnak eltemetni, könnyű volt a zsidót ¦megveléssel a társadalmi élet, törvények által a szelltMui tMuelkedbetés és vagyoni gj\'urapodhatás teréről leszorítani. A nyers..: hatalom fegyverének éle oda lett.sújtva, hova azt az iLkaratua\'k keze irányozta. De miként a le\\ ágott fa gyökerei újult erővel törnek elö a törzsből életerős sarjakat növelve, ugy emelkedett ki 4iz elnyomott zsidóság is múltjának lerombolt dicsősége alól, — az életerős gyökerek: vallás törvényei és a bámulatos kitartó szellem nem engedték, hogy elenyésszék az élet viharokkal küzdve fel-. emelte magát, — leonidási küzdelme, dioge-nesí nélkülözése és - szikla türelme végre győzött a-majd kétezredéves halitéleteken s e győzelmével mintegy, kényszerítve az emberiséget arra, hogy- a természet törvénye reglllelő vallás egyenlőségi és közpolgiri jogát egyszer valahára elismerje. "7^ >
Az, erkölcsi kényszerítő körülmények hazánkban" isr megérlelték lassanként azon eszmét: hogy a zsidót, mint ki születésében és halálában uiinduyájuukkal egyenlő \'lényt emancipálni kell; a - tiszta - gondolkozású
n^mzeTliagyomanyös ellenszenve elvetésével, polgári és társadalmi állásánakrmegosztásáral~ valósitoftiT is- azt s béke jobbját nyujtá a ; méltatlanul sokat üldözött népfaj^ ST vele. bajban és szerencsében cgyntenEősztnzö izraelita polgártársak elé, mely-hazafias béke jobb már az ideigjs — de; a jövőben miudég fokozatosabban érleli a\' teatrériei, szSyetség-nek áldás-dus gyümölcseit.
Azonban, hogy a testvéries szövetség a ?ighetetl(wsigig^fonuiáVttttV>9^)r\'eg igy hazánk anyagi és Szellemi -orcjénök: eűícl- > -kedéséí\'c fnlytomis tényező lehessen, minde.i) Ig-yju^einViltkel^^kei Ü4i\'ekeUnünk^hagy;
az izraeliták iráut_áf4a,lusi.közhépheh:még---imitt amott lappapgó ellenszenvet.ésirigl\'-, seggel párosulflqirhoztató érzelmiket kiirthassuk; — itülöiiöscii\'¦¦az".oskola tahjtújftiL\'l
hívjuk fal e nemes szerepre,1 kik a nép között élvőn leginkább van alkalmuk tapintatos felvilágosításokkal a ferde fogalmakat, helyes" útra terelni és kiölni a gyomot, mely a falusi nép keblében bizonyos bujtogatok mézes szavaitól -~ ártatlanul-.¦megfogamzott. ;:.:—^iziraelitAnak egyjklegnagyobb szí^ renraés-Bzerencsótlcnségcrhogy a hosszú elnyomatás-élelmessé tette, hogy megtanult a "^semmiből is gyarapödnir-Vaimak-cmbcrek, " Ük nem tekintik annak kezdetle^i sanyarú
„életmódját, kifáradhatlan; szorgalmát.....és
:-\\ mindezekkel karöltve járú élet rutinját, —_ Y7-. nem vizsgálják a gyarapodás útját, indfljat, •"--"-hanem Ítélnek ^Vakon, ítélnek .az irigység epéjével, indokolva ekkép: Lám mi nem ^—^dnn^gyaTflpndTiij-pedig mi is-fáradozunk.
izzadunk mint az. Igeu ám, mi nem tudunk -gazdálkodni mert nem tudunk, sanyaruau. . nélkülözni, kitartani, — nem tuajut szerze^ menyeinket megbecsülni;---- mert mi felettünk alig terjeszti ki kezét a sors kedve-zése, már is kényelem után.sóvárgunk^ belemerülünk az élvezetbe és- fényűzésbe u jö-vörci tekintet nélkül .s niire észre vesszük magunkat, ugy járunk, mint járna a méh.
- ha nyárszakon gyűjtött mézét, mielőtt a tél "bekövetkeznék — felemésztené. Egyébiránt
is^megkell vallanunk, hogy az izraelitának bármi -vállalkozása ~magávai"Tíördoza czélja elérésének biztosságát, mert annak előzékeny
~" •"bfipjsmójja^em^ és a" körűimé^
^nyekkelliépést_tartása_,utángz_hatlan \\m szá-
-^-mitó izraeli tx.sflrü^kmjczámkra_alapjtja jövőjét, azért boldogulni is tud, de boldogulása elbizakodottá-soha-nem teszi, — még:a-mi
„vállalkozóinak vagy elbuknak a garasok haj-hászása mellett, -vagy véletlen--kedvezmény
"által felemelkedve elbízakodottakká lesznek és ázzál elriasztják,, előnyös helyzetüknek
..... megállapított.
= Az ily contrast esetek vagyisia boldogulás és elbukás véletlen talákozasa az irigy-
—ségnek •••bfiséges-anyaga, — a. maga kova
— r^lta^orsának" előnyében részesülő izraelita készeBj.ehet a gyanúsító vádakra, ha bár legtisztább is válalatának kezelése; azonban
ezt végkép kiirtani ¦ soha sem, lehet,-mert ¦ nemcsak a vallás különbözők,-mmem a vallás egyenlők is meghasonlanak az irigylésre 1 méltó körülmény bekövetkezte vei;, ez már j megszokott emberi dolog, ennek\'elejét vennrr" •a halandó embei; képtélen; de azt: hogy az j \'izraeliFák~v*gyoni;áUás^ ^podása^és -vallásuknak—a--keresztény ektúl J, eltéKŐ szokásai a falusi köznépelőtt olien- j szenvtárgyai ne legyenek. — kivinni lehet (. és kell is, hahazánkmindeníelekezetü lakosainak összetartását s ez által anyagi, társadalmi és politikai erőnket a kellő mértékben kifejleszteni "óhajtjuk!
BUSA KÁLMÁN.
1814-ben,teatvór.öcscse Kárölv^lB24^tien j^ü^lCT^Mojjn^ ttUénik
pedig bátyja Feronez halván el, utAnnok"Vaa- y által.váltattak fel, de különben is a zenekarok
.......-- -Helyreigazítás.
A .Hazánk" éa Külföld" czimü hetilap f. évi juuius lti-án kelt 2Í-ik számának fí7U-dik lapja 27-ik-sorában Gróf Batthyány Lajos élet-leirásábatt :nly botrányos kifejezés ulva.--li.itui melvet mint az elhunyt grófnak s ;íItalán a Bat\'thvány családnak tisztelője el nem hallgathatok. Az idézett helyen ez áll: az elhunyt gróf a hazaszeretet láncját num i-saládi tűzhelytől örökölte, atyja János csak névleg volt magyar. Ezen alaptalan vádat visszautasítom 5 az alább közlendőket tőlem, mint a nevezett Batthyány János főtisztjétől, kit haláláig szolgáltam s családi levéltárának felüeyelésével is megbízott: szíveeen veszi t. közönpég.
Ciróí Batthyány János néhai öregebb irrói" Batthyány János m. orsz. kir. kincstárnokának rmeghalt i utáaív
volcriarl-ígg-évbcu éde; a Pozsunvmegyében fekvő éle^keői,- Nyitnimu-gvében pedig mariigarsTakoviczi uradalmakat örökölte^ ekkor-Tnar kir. kamarai valüságvá tanácsos volt; később Torontálmegye fóispán-jává neveztetett ki; a 1 íí\'Vs országgyűlésen a főrendi táblánál jelentékeny részt vett; II. Lipót- kin\'ly unk-- Szekes-TVh érv úrra- kir. ~bk küldötte kí. Itt a legmagasbb megbízatásnak eleget tevén, mind főispáni, mind kamarai tanácsosi állásáról leköszönt, mely alkalommal ü ."Felsége belső titkos tanácsosi méliósácgal kívánta jutalmazni, de gróf Batthyány János fény a kitüntetés után nem-vágyván, azt is a legmélyebb hódolattal megküszünte^iietu.ftJL\'adtH.el. „Eltét fi.idejét Így .visszavonultan..jű&zágain-családja körében töltötte, élvén hazájának s gaz" dóságának rendezésében találta élvezetét. A téli idényt rendesen Posojiyban töltötte.
inogynbi:n .uumetujvári, dubrai é.t .rok-iiüyíu* — Zahimugyéboti Hzontgróthi, -—" Feliérni ugy ében sznbaübatlliiányi,.:L=-- Horvátországban bauz-kidvori S\'Srajerországban n burgoi uradalmakat Örökölte Viumdezeket a.család javára költséget nem kimélvo javito^.\'M^halt.lS.\'ífcjyn. napján. 88 éyös kwjjMff?^Yégrendeleiében szegényebb Bonmnl^^^r-jótrkonyságünseU^böl-indittatva 20íM)0Üuztist forintot hagyományozott, melynek végrehajtásával szeretett vejét a köztisztciciben, álló Gf.\'Zichy Károly őmlgát bízta meg. E nevezetes hagyományban részesültök már Hokans mivel nagyrészt, alnpitvány-kép vannak elhelyezve,orök időkig réazesüluok. Kórházakban! ágyak, elöregedett cselédek, árvák, tanitók, népiskolák, a peatí vakok- éa süketnémák intézete a katonai intézetet sat része--
sültek benne. 0___ .
----------"A-nemes-gróf több-uy-elvüLbeszélt, éiL-pe^_
diirr magyar, német, latin, franezia éa\'tótnyelvet.
Bátur vagyok tehát felhívni a czimzettlap-t. szerkesztős égé t, honnsiLvette állítását? különben is hibás az egész közlemény,- mert boldogult első magyar minísterelnök Gróf Batthyány Lajos aiyja nem az érdekelt János, hanem .1 ó-zsef .Sán il o r volt, ki még 181^-ben meghalt.
Gróf Batthyány János ii legjobb magyar-mágnások egyike voltT ő mindig hazájában lakott, kitüntetésekért nem vágyott s utolsó tette, nagyszerű végrendeleti intézkedése mutatja jellemét ; miért tehát az alaptalan gyanúsítás. Életrajzokban ajánlom az óvatosságot a beható ta-nulmányözásrs ily abeurdumok nem jőnek elö. A mi irodalmunk oly szegény sfcörgalmaa munkásokban, hogy egy kibocsátott hibás, vagy hi-ánvos életrajz éveken át végig czirká.1 a^lapok-ban, röpirfttokbah\'és.köuvve-kbeuatielkul, hogy. valamelyik közlő s illetőleg szarkasztű meggj-ő-ződnék, váljon ujjy van-e valóban?
Kérem a Zala-Somogyi Közlöny szerkesztőségét, sziyeékedjék e helyreigazítást lapjában közölni s átvételére a .Hazánk s Külföld" szer-késztőségét felhívni. -Hazaiiaa ü^ztelettei...S.-Kaniz3án..juI......La. ÍHTÜ.
. TAKNUK ALAJUti.
á lován ezre\'dblciiéí, ugy a "tllzárokiud U felo láttattak ; Regedeniely egyébáránt vidúküuk-nek^piauzául szolgál, sokat vesztett éjé nkaéi\'é- \' bői; éa csak is ritkán égy egy vándor-színész vagy zenész társaBág által villanyöztatík_fel,egy kis életre. —: Így történt n napokban, hogy^lla-"ditö..zoDBkara Feh^r"yáVrul7^ ^ndflivetődött. ^ Krit JilfindáHt tarlnttjA^ ¦ii. m. I\'. hó lü.- éa 16-án Frass^AlajoH „napihoz czime-zett vendéglőjében a magyar külvárosban,.-mnu-denkor a zsúfolásig telt teremben, és nem cáak a niagyar,\'de a többi darabokat is valóban mű-vészileg a remekül játszták, ugy hogy mindkét este csak késő éjfél után hagyta el a közönség a legnagyobb megelégedettel a termet, a melyben egyébként, is^ mindenkor szívesen látott magyar szomszédjaival," oly kedélyesen tölte idejét. Hiszem, hogy a zenészeknek sem lehet okuk-papaazkodni a bevétel ellen.
¦mocsAhy jános."
Levelezés.
Bellatinez, július hú 17. Egy pár év előtt, a mikor a szomszéd Re-
gede városában títyriában még rendesen huszá-rok állomásoztak, hog}* hajó magyar zenét akartunk, hallani, hát csak oda kellett átrándul-
Heti szemle.
JuIJub 22-íu 1870. — A köztör vény hatóságok rendezdaérül szóló, törvényjavaslat általinoaságban a részletes tárgyalás alapjául mult szombaton elfogad tátott 203 igennel 14f) nem ellenében, 54 kép- ¦ viselő távol volt. — A budai várban nagyban folynak az előkészületek a.kJLrályi párnak őszi megérkezésére; — Brunszwick Teréz grófnő szobra Olaszországból Pestre érkezett. — A m. orvosok éa természetvizsgálók XV-ik nagygyűlése Aradon lesz szépt 4—11. a (í frt. tagd\'.j beküldése aug. 20-ig vagy Darányi Jánóa fő--rn^shwAradra, \\-agr Sztupa György gyógy.-*^: szerészhez PeBtre küldendő. — Györvárosa küz-\' gj^üléaileg a városi kath. reál-éa rajziskoláit felekezet nélkülieknek nyilvánította. — Ká-rolyvároBhan a törőkkertben július végén egy aloe yirágzásn látható lesz, mely.Umét 100 év muíva virágzik. — Amerikában jun. 6:án vett nőül grr:EszÍeTházyAlihályLgy\'.!Ektal özvegyeL--
— A magyar gazdaasszonyok egylete. Pesten a köztelken október közepére kiállítást -rendez.
— A (.Magyar Állam- azerkesztfije Lonkay Antal nyomda-üzletet nyit. — A pesti kutyák adója, eddig. 94SfJ friot jövedelmezett. — A magyar önkéntesek közöl sokan . azért folyamodtak," hogy franezia Beregben a poroszok ellen harczolhassanak. — A székeafehérvári
püspok-a csalhatatlanBág mellett szavazott, ez az egyedüli -magyar főpap, a többi ellene szavazott. .....
T Á RCZÁ,
Boldog órák, emléke.
Barátnál- I oh ki tudja mit jelent 0)j énület, a melynek ttlze iicnt, Oly értül*t, a melynek linglban "~ Erj menyörüiy édei üdvo vao, "^"Elnléksiem még, anánt ott Öltetek, Boldog" valék, két hü barit Nem tréfa\'ex, as «npy«Ját. Fiuk, Méretlek.bernietek.
M!g littalik, jí(rpÍHC«ét Tolt líivem, — Bokitor trfegcualtik-iliiokul hitem,
—fi-ax-ilbarát míg tűiét lopta meg _ StiTemnek, et a fa^vtól dertnedeU, — De tégTt, uh, mi égi ólreiet Ti j«tietek, — egr — e-jj.\' pofaár A }ig olvador ketiie mit, -1-iLk iirretlek bennetek. -
P n^esi jegebgl .végre ab I mi lett
Vixir, bontrm el a férgeket, A mik ráftódtak axíTe\'m gyök-rén, 8 iámét cniriini kexdett s remény, -
Éa uj Merd űdröjli-lelkemetr- -.....
8 ér."r. ivCi](ím^:"l<tcn.-hozott_t_.......,
El, ilbarítaif^itköaórc^"-^^ Fiuk, laeretlek bennetek.
fl míg Tjg pohir^KHiOotyt, repttlt id6ak, - 8 édei haiinkoly aokaxor élfttGk, Lelkem lacme m maliban téVredett; .VlaigiWAn átélt napok a-éjeket, 8 meffíamerém Öniellen,Jtlketek, -Kik iiÍTrnitt.roefrmérgeiélc, —
Feledve * auuak; iient a liék.
Fiuk, aaeretlek bepnetek^^^_
.•v-™rr: -HOFl\'MANN MÓR
és aemmít! legjobb, ha őt ily melnncholicus állapotában nem háborgatjuk. Eu tehát, a köztünk fenálló jó barátságnál fogva, elhatároztam a rá erőszakolt szerepet magamra vállalni, annál inkább, mert —mint ő állitja, de meg magam i» elismerem — ilyen agyvelőt aszaló, tudományos dolog feszegjtése iníuibb illik egy ilv magamféle iskolaviselt emberhez, ki az örökké kezében tartott bo.uczkéssel mindent izekre szerel darabolni, s a legköltőibb tárgyakról is egész hidegvérüséggel faragja le a külfűiség Pompa duor-pastáját. t-
Van-e hálásabb tárgya a költészetnek, mint Luna asszonyság ? a vnn-e.poetir, ki — legalább
=egyszer életében-------idegrázó kádeneziá4tban- el
ne panaszolta volna neki szörnyű szenvedéseit? Hisző mindenkinek jó baratnéja! az utasoknak, a vándorló czigányoknak, a korhelyeknek, az éjjeli baktereknek, az aludni nem tudó Öregeknek, de legfőkép a szerelmes fiataloknak; ellen-sége csupán\' a tolvajoknak, —no de ezt jól teszi
Igaz, hogy a" világűrnek ragyogó lámpái l~közt a valóságbah is ő van hozzánk legközelebb; I dea-költeszet már oly közel hozta, mintha lakó !. — szomszédunk volna, ki ha a másik szobában ] ;elprü6szenti magát, arnyitutt ajtón-, át prositot j mondunk rája. Ezért van oly döntő befolyása i az emberiség"sorsára,jgit azonban a prózai em-! berek\'napról-napra kevesbbé akarnak elhinni; i pedig ime, itt a legújabb példa: juliua 12-én a ^^J^ldatJblfalja-a^árkády^-s-15-ón a-franczifc-ha-\'[ dat izec a porosznak. E_n_azonbftn^^ ki a boszorkányságokban régóta nem bíszek — ezen csattanós á-\'p\'rnpos daczára is azt merem állítani, hogy a sze]id--hold ezen legújabban színre hozott
a regényes hősnővel; Így azután csak hamar rábukkanunk, hogy Eö fényes nagyhatalmassága színtoly sötét nagy tömeg, mint a mi földünk, csakhogy enné) vagy 50-szer..kjsebb. "Mindkettő a naptól nyeri világosságát. A hold tehát azon bűvös fériynyel melylyel éjente ka-czérkodni szokott, ceak oly formán vanf mint a szobaczicza, kr úrnője selyem ruháit s ékete-\' reit aggatja magára a ezekkel paradárox. MindV n föld, mind a hold átlátszatlan gömbtestek levén, a nap mindig csak azon részöket világítja meg, mely feléje van fordulva: ellenkező oldaluk pedig sötét, s maguk mögött — mint bármely átlátszatlan test — árnyékot" vetnek. Ebből-következik :1)hogy ha a nap és a fold\' egészen mozdulatlairal-állanáuak, azoknak, kik a.földnek a nap felé-fordult felén laknak, örö-küB nappaluk volna; kiket pedig az ellenkező oldalra vetett a sors, örökké áludniok kellene ; hasonló- körülményt a holdra alkalmazva, szint í,járnának ennek lakói is, ha vannak ; 2) ha
holdfogyatkozás.
_ _ "K lap-ft 2\'J-ik számában emlittctik\'" hotrv_________
bizonyos Műródy neyfl^rr^mber„a legújabban" ^"nak\' van befolyása fíildlínkre, mert pl. Vonw" észlelt holdfogyatkuzáa alkaliiiAbnl vzrn érr!<-kes erejével a tenger óriási víztömegét 100 lábnyi égi jelenség iainertcbWvi-l száiiiieknzik ur ol~ magasra is képes fölemelni ( de hogy ez az ílb-\' vasö kiizönséget Hipgurvi-iidfít-iiii. Hajiiul-m/, rándpaaji világító, jámbor égitest füjedelmeket hogy a tisztelt aw.rkeszi.jiwg ruutul t-i t> - ,lt;^ -vagy. egész numzetekot iiilitson fegyverbe egy\' lDertji)izto«Bn állíthatom, hpjry Manidv .kiv-^^m^eHeB^yagy— hogy\'áz emberjoé^nyAikára
meTUkeeen legyen uiuudva, megleliftőH baráti Tiuonybu álbk) julcnlrg rettentű rus* liiiniur-ban van: ilyenkor pedig —nwiilrjgj valamit maioklul íuncrtotnB, vöt uiaga mm ismer si nkit
:peHtÍHj. ^hsóg és. egyéb.nyoníorok\'.\'szprnyetogölt \'uszítsa, jennekiulhíváéliez-igen koviSs".okos-\' ^g;^ igen ;»ók" kópMlőüoB::-klvántaHk.\'lsuiür-kedjüuk uhigtohál-komolyan és elfogulatlanul
föld és hold-egyik ü_máaiknak4rnyékába jut, az a naptól nem kaphatván fényt, eleUUtül; ezen elaötétülést nevezzük/o^rtriko\'rdanáife. Lás-\' Buk"bát>- Hogyan történik ez V
^Naponkint tapasztaljuk, hogy a nap, hold a az égnek valamenyi csillaga 24 óra alatt.egy kerülő utatteszafold körül keletről nyugot felé"; de tudjuk, hogy ez csak láttani csalódás; mert valósággal a fold fordul egyet minderi-24 órá-bán-a\'ajá-t- tengélye-köriilalyas form án7 minvegy~ malomkerék — és pe,dig ellenkező, azaz nyugattól kelet feíó tartó irányban. Eidologgal te-bát ugy vagyunk, mint mikor a sebeseirvag-tató vasúti vonat ablakán kitíézve, az ut mollettí
lág közepén, — hát csak vegyük ugy, mintha csakugyan a nap haladna végig ezen óví nagy utah, a ezért nevezzük el-nappályának. Azt mindenki tudja, hogy a hold minden következő napon körülbelöl1- 50 perczdzel később kel fel; ez onnan van, mert a hold is — és pedig ez már "valósággal — tesz nyugatról keletre egy körű-ffi"\'a"föld"kuTü^ \' .
¦ - A" nap és hold pályái"tehár,_miiitlátjukT~ [ ugyanazon irányinak (nyugatról keletre tartók;) csakhogy a napé bitazólagos, a holdé pedig valóságos mozgás; továbbá a nap utjának megfu-; tása egy évet, a holdé^edig csak egy hónapot -i vesz igénybe; miből már természetesen követ-i kezik, hogy a hold az ugyanazon irányú pályán \' látszólag lassabban haladó napot minden hónapi j bán egyszer utoléri és ismét elhagyja. Midőn 1 utol éri, akkor — minthogy sokkal közelebb . [ esik hozzánk, mint a nap — a fold éa a nap ko-| zöttjjoglal helyet; felénk tehát ^sötót felével | van fordulva, a jlgpnlrnr vup hvWvjtág; Kfirttl-
embergyilkolás\'ügyébett^sokknl tisztább lelki--^íviró- oszlopokat látjuk visszafele nyargalni, iamerettel moshatja kezét, mintegykor Pilátus; 1 r1 1 " \' " \' ;és a hadakozó" felük egyikéhez sem kötvén őt .különös érdek, semmi .oka sincs a-.földi dolgok jelen állásában caftüa foederist kercáni.^_i__ ElísmcVí a tudomány igenis, hogy u \'hold-
A földnek e forgása okozza, hogy egy nap alatt1 hol egyikből máaik fele fordul a nap fplá, s igy mindenkinek kijut a nappalból is meg az éjből ja. De a caillagászuk-a-ijapuak egymás
V! " \' \'\'\'^"
t.
nap nyugatról keletnek ballm^-kerjÜittUBeg fóldünkot; ezen megkerUlés.azonhan raárTrem---24;óráig, hanoin egy ^gész\'évigltaff. liüBzintéu t:aafc-olyan \'csalódás, mint nz o\'líSbbi jlnertUu-; lajduukéjjuii a fiHd luüj egy . körutat\' iPnap kö-
rlUogy óv alatt. Az évi ut tehát nem a napé, -hanem a flildó; azpnban-niivuíkönuyobba látszatot megórtoni, -b mivel nbhuzon tudjuk\' má gánjckal elhitetní, h\'ogy^niéni mi vagy\'uuk>-YÍ-
belül fél hónap múlva pedig olyan állást foglal a három\' égitest, hogy. a föld áll a nap és hold j...küz"dtt,,pl.. mikor a. nap_nyugszil^.aJiolo\\ epén, fölkel\'-, ekkor természetesen a holdnak megvilágított része áll földünk Mé,&zs.z holdtölte van. Az előbbi hulyzet együtt állatnak az utóbbi po--dig ellen állasnak novézteük. ;
Fentebb azt modottukj hogy a nap_ és hold pályáiiigy irányba eanek; ez ázonban-nem .%é-"^-azah^gáz;, mert-ha tökéletesed ugy-Vöfi^li| hold-, tányérja minden holdujaágkor^elftídná előlünk " a napot, s napfogyatkozás állana be; holdtölte—-koryedigTa hold" — a középütt álló föld_mögé \' bújván -r-e miatt a naptól nem nyérfieíne fínyt;. mi annyit tcBz, kogy minden holdtölte alkalmá-^ vanioldfogytttkozáa Volna. . . \' ,
Ámde; valóaággal ugy áll a dolog, hogíy^a ¦ nap- és holdpályTr^öm-eg^Mn---égyirányúak, hanem az utóbbi az elsőhöz kÍBsé ferdén állván,
ní!|t "azt két pnritrin átniH^iti, PT\'\'ly-popttilr r.jffimtjpon-__
l toknak hivatnak í.„*ugy, hogy a holdpályájinak ogyik fele a1 nappályától \'valamivel; eazakwi, -Miáflik fele_pedig délre álly b csupán. az átmet-kzéái azaz esomópontokon találkoznak egymással. . Mogjogyzéndő még 4tt, hogy ezen csomótok is változtatjilk-;helyzetükoT, yagyíá m-~~
éa-
..pont<
két pálya-itlíiikinL *mia* óamás jjonion vágja egymást. .. ^ •¦¦¦^.m\'.rr^;! ; •
Márjnostképzóljüktt három égitöstet.ihfcu-tubb is omlitett álláuban, mídŐp U i. a Rild áll.
(Irodalom,)—BekUldetett—hozzánk-;^ ^Ban.dá\\^kejl>-íe.v.agy pandúr" czimü r:kB]!JyTÍprVélcrntínyi.nyilTáiiitfts ;azirántpht>gy a magyar rendőrség miként szervezteösók. Irta psváth Fái biháriyegyűi eseudbiztöa. Nyoma tolt Nagy váradón Tiuby Akoa nyomdájában. ^A_Jji7_lapraíterjedő könyv" ára szerzőuérM.
Keresztesen 80 kr. bolti ára 1 frt. — . ...._____
=—.-~ MügjüÍcnt~trTnuiikatárflnnk~IÍT>lVnTinnr Mór által Írt: »Nó gy-y o n bibliái tö r-
ti éri et». Népiskolai hüsziidlutru. í. Réaz, a, vi-. lág; teremtésétől Mózes haláláig. - A Bzakértően, illetőleg a népiskolai növendékek fölfogásához - - tapintatosan irt munka zalamegyei tanfelügyelő Bója Gergely ur ő ngáriak van ajánlva. Ára 24 kr.
— Teljesen - clbagyta á. sajtót b mtndon ¦ könyvkereskedés utján kapható „Rajta leányok mulassunk" eziniü mulattató kézi
_nkönyvÍ77Mágyar hölgyök szamára gyűjtötte Wajdits József. Ára a diszes kiállítású s 475 lapra terjedő kotty vnek l frt. (10 kr. Az érdé-¦ kesén összeállított s a társaskörök ártatlan mulattatására hiánytpótló munka megszerzését " bizton-ajrt.nlhatjuk mindazok figyelmébe, kik a társas mulatságot s mulattatást kedvelik akár szabadban, akár termekben; fellelhető itt a játszva tanulás és a tanulva játszás, mindig s mindonkor tiszteletben tartva az egélyt a köz-crkölesif.éget, melynek tiszteletion illetése kizár minden nemesb szórakozást, ártatlan mulattatást, lamételve ajánljuk olvasóink figyelmébe. Különösen hölgyek számára ajándékoknak igen alkalmas.
— Kik a ^Munkások újságának" német\\kiadását bírni óhajtják, számonkint 7 kriival kaphatják a kanizsai munkás-egylet helyiségében.
Hírek.
— Gyászhír. Németujvári berezeg Batthyáuy Fülöp tegnap, az az július 22-én, \' délelőtt jlórakor maghalt, Srép időt e\\\\ ft natura
agg, jótékony teílEl szép emléket hagynak hátramaradt tisztelőiseregében.ÁIdáahamvaiu.
— KinevezÓB. Kriszt János somogy megyei törvényszéki biró a pesti kir. tábla első oszt, pótbirájává neveztetett ki. Ballagi Károly
"vasmegyei misodtanfeltlgyelő Sopron és Mosony megyókre_kii. tanácsosi cziramel tanfelügye-
- lóvé neveztetett.
--^— JtAtto b h i z á n zeneegylet alakul. A
derék jánoaháziak felől csak lelkesítő intézkedéseket hallunk. #
——:---A s o p r-o-iv-i^trFi^ 1 b a B-lt-uta^azaba-
lyai f. évi 14,156 az/it. a földinivelés, ipar- és. kereskraielmi:m. kir. liiiuistcr által a-törvényea bemutatási-záradékkal elláttattak.
-¦- Távírda! tan fol y uni nyittatik aug. lü-én u nagy-kanizsai fóáljomáson is nők s férfink .számára, és. pedig a táVírdai mellék-álloniásyezetók kiképzése vége.ît. Felvételnek li" magyar korona toHllöTén született-fîîTSvét"
alEftlrmirn»] v.lm»;-ifltanito ur üdvözlő beszédet tartott, melyre Ő uga körülbelül követke-. zŐleg-.-viviiiBzolt: bogyón város uépn. ügyének
elért-nő\'s 20 éyot betöltött férfi, 30 évesnél ko-
nmabbak nem lehetnek hallgatói, csak a hivatalos miniBterí rendeletből! körülírt kivételes esetben. Tanfolyam li hét n a vizsgálat ezután íí hét alatt tohető-le. Sikeres vizsga után évi 300 írt os első alkalmazást.nyernek. Üdvözöljük a kormányt en «mes ösztönből keletkezett
intézkedéseért!
— Strike. A nagy-kanizsai vaspálya állomásnál egy munkás a többiekkel Összebeszélt, hogy nem dolgoznak a csekély díjért, mintegy hatan el íb határoztak a dolügeró felfuggeHzté— Bét, azonban a kezdeményező elérultatott s a büntetés e]ől ennek következtében clilliht,hagy-Vin hátra nőt és*kiskorú gyermekeket.
— B i 1 i a r dhős. Július lB-án mulattatta a biliárdkedvelőket egy igen ügyes tekeasztal-hűs a Hrunner kávéházban, ki e nemű produc-tio mellett utazik városról városra. Ügyessége valóban bámulatos.
--Utezai hősök. Két izgága falusi
suhanez a napokban egy iskolába menő s csinosan iíliözütt 9—10 éves leánykát támadott meg, furcsa passióból az egyik arczul üté, a másik meg virágos kalapját lekapta s a sárba dobta. Az ily ragabundusokat persze nincs a ki büntesse, mert nincs a kinek látni kellene.
— A keszthelyi takarékpénztár alapszabályai f. évi július lo-én 14,157. sz. a.
lés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministe-riutntól.
— Nyilvános nyugta a nagy-kanizsai gymn.. ifjúságot segély ző egylet javara be-foLyt adományokról Első közlemény : Ft. And-rássv Kálmán~~neveló ur ivén 13 frt.; t. Belu=
József gyógyszerész ur 3 frt.; t\'t. Gondöcs Be-nedek apát ur 5 frt.; X. N. 7 frt.; N. N. fi frt^; t. Tárnok Alajos ur 10 frt.; t. Újvári Illés ur 20 frt.; Wenkheim Krisztina gróf kisasszunv 20 frt.; a zalavárival egybekötött göttweigi apátság 50 frt. Ez adományokért az ifjúság nevében legmélyebb köszönetét fejezi ki az igazgatóság. ^ ¦¦ _- -..........--- -
— Fáklyás zene. Tapnlczáról értesíttetünk, hogy megyei taufelügyelő ur július 17-én este fáklyászenével tisztéltetett meg, ez
orvosolta^lolvftSKtJi
kzely-esü vízben,\'
eR7 font sót flgymfr-azzat a iiobet-kimoitâj--
fclőmozdiláaára nem Csak .kötelesség, de egyéb gyengédebb érzelmek is buzdítják ű.t,,: Ama kurban ugyanis, midőn azok elől, kikiiok kezében volt minden hatalom, a magyar ember-, nií\'k messziről ki kellett térni, itt e vidéken xomtrineg magát ó ,|i.flflftbu élénkon-cmlék--szik még azon vígasznS^nvakra, baráti \'ér-/.^TniékTe,TmelycTcot itWapaszpílt, b raelye"k"hz~~ időben egyedül voltak képesek \'jobb jövővel kecsegtetni a csüggedő hontíkebelt. Es azért, ha az.atya forrd? szereti iVgyermekét, megid kL-válóan kedvelnie kellett azt, ki őüszenvedésében sem hagyta el, hanem szeretetének jeleivel elárasztva,- folytonosan vigasztalta — igy ő ia, ámbátor az egész megye iránt a legnagyobb szereletet hordja szivében, kiválóan vonza öt mégis valami e vidékre. Ürömmel jött most íb, l^rJ}.mmJ!EÍyQ mindenkor, és pétiig annyival inkább ís, mert Tapolcza-város polgárainak e. tisztelgő megjelenése biztosítja öt arról, hogy neki a.-nepn. ügy előmozdításában segédkezet fognak nyújtani. Egy ily Ügyben jött ma is ; azért t. L, hogy azon felsőbb népn. iskola ügyéről, melynek alapjai- papíroson már megvannak, végleg határozzanak, és pedig ugy, hogy ne csak papiroson nyugudjanak az alapok, hanem a földben, és itt is oly szilárd kövön, hogy rendetlenül álljuii mindenkor, és mint e fáklyák az est homályában, ugy világítson a Bzellem országában. Fölhita azután ő nagysága a várost buzgó pártfogására — és igy végezte szavait: e zászló, melyet önök itt elém tartauak\'figyel-meztet engem arra, hogy a mily hű vultftm hozzá 4í>-ban, oly hűséggel küzdjek alatta ma is. Ígérem is ezt Önöknek, s minden erőm orra
megmart tagot is jól irregdörzsöló, aztán- egy niaroknyi sót zacskóba varrván, a Bebre teve", •—¦¦ ¦ 12 óráig azon tartá\'.—A darázs ok marásait vT*" azeczetbukovűrtsó hamarább meggyógyítja. . A m o g é g ét ,t Ite ly e k e t, ha hirtelen az ap ró \' aót reá hintik, vagyjajegrágva nyállal együttf ^^gyH^-o-l-aj-b-ak-frv-frr-y-BreA kenik, fiilnoly**--
goz.ni nom engedi. Az égés helyét hirtelen téri-"......i
iAval bekenni iii-^gen-fieélszorfl.- — A hz n n t A n t a 11 ü z é t, a egyéb terjodő mérges, sebeket ^ . a sós izBÓp megszünteti. Ha a le e r e fl z k e d e 11, vagy megdagadtny e Ide kl <J t b ós mézzel jói inegsurglják, azt összehúzza, a maga helyére igazítja. Az i ny o k 1 ágy sebeit, a sós méz, ha tépett ruhákon reá teszik, megszánustja.— Különös megjegyzése ai Pliniusnak, hogy akTininT den reggel a^ nyel ve alatt egy kis só darabkit elolvaszt, fögaí megnem romlanak, az iny, b fog-husai mindenkor épen maradnak. 77- Ami a lo--
be-
—nmtata^hznrndékkal elláttattak -^^^mldmivg^fQrd\'tom^hog-y^őzzu^k^^sfttAb^
harezban. Legyünk egyek azérí mindnyájan e zászló alatt a népn. ügyében, mert ezután csak e jelben fogunk diadalt aradhatni. Lelkes éljenzés, után reá kezdé ismét a dalárda ..Járjatok be minden földet". A dal után indíttatva érezte magát ó nagysága a i. tanítói karhoz intézni ne-hány azói, raelyekbeu-elóadtai minűtanUék-at
középen, tőle egyik irányban a nap, ellenkező irányban pedig a hold; ilyenkor a föld árnyéka — mely," mivel a nap a földnél\'rendkívül sok-¦~ "~~~kal nagyobb, kupidomu, azaz\'a-földtömegtől .távolabb mindinkább elsipkölfl,-de a hóidon --¦még sokkal túl terjed ^áAíén a hold felé ..esik; de a már említett oknál fogva a hold még —w-sem-eaik a föld árnyékába, hanem attól vagy .^v-ésxakra vagy. délre kissé félre áll; sjgy a föld ~—-mellett-elhaladó ^awugárak-a-hold-felületdrB-jnthatnak, — ei tehát nem sötétedik el. Ha 7 azonban holdtöltekor a hóid történetesen épen a csomóponton vagy ahoz közel áll; ez esetben ;\'i hold:vagy égésien vagy legalább részben a L^^Jbldárny ékba-merül^a.beáli.a_Ao/d/ojy atkazáK^ - yevezetesen, ba- ilyenkor a_hold csak annyira áll közel á- csomóponthoz, hogy csak is egy ré-iízévél.bújik a föld mögé — ennek árnyékába; ily esetben, fénylő lapjának csak az árnyékba^ k eső része sötétülvén el, rigzletet a holdfogyatko-zas. Ha ellenben.a csotnópöathoz nagyon közel,
vagy epeu rajta áll, midőn boldtülte\'van 5 ezen ;: esetben &-hérom"égrtest tökéletesan egy irányba :" eaikj s a föld. árnyéka .— mely ott, hoí a holdat r "•érintí^mégrsokkaírszéletebb a hold^koron^jánál rr- ez utóbbit egéazen elfödi: a hold teliát tsZje* \'\'Sötétedést, azax\' fogyatkozást - szenved; Mivel pedig, mint már tudjuk, á hold kelet\'felé halad ^pályáján;-közeledvén .ellenállási helyzetéhez, .ugyanezen irányban kell találkoznia a föld ár-
a-.hold lapjának keleti széle közdi a sötétedést, mert ez jut! legelőbb az árny_ékba. | Még csak" kevés mondani valóm van. A J földnek, kúpalakú árnyéka,\' vagyis azon¦ tér, raelybe egyátalában nem hatnak napsugarak, •^lyrtebát egészen BÖtét, fÖdrnyéknak nevezte--j\'^i <Mt.-még környezi egy úgynevezett f4larj\' L:^J/<*ji:»Agyia^Dly_tér a földtömeg raügöttrh\'ová a.napnak csak ujry részétől jutnak fénysugarak, mely tahit néni egészen világos, de nom is nly. - «nt.it, -mint a föirnyík; -egyébkénn^ígnrfíF árnyékhoz küulriib eső >ész<i síltétebb, attól tá^ volabb pí\'didiüindinkibb,\'világOBoaik azon egy-wmíi ukbiil*iiicn aföirnyék közelségébe igen\' kevps;-távolíibb pedigmindvtübb-több fénys^ g4f juti-Könnyű niaTTnost inegérteni, hogy a: hold - mielőtt a főárnyéköt\'érintené előbb » mellékiniyékba merüli: tohit \'a tulajdonképi elstitétodcs megkezdóae előtt már vesztett vala-• ™t fíoyéboL T
Egyébaránt teljes holdfogyatkozáskor ia. ritkán sötétedik cl a hold annyira, hogy láthat-lanná lenne; hanem rendesen gyenge vörhenyes színben látszik. Ennek oka podig az, hogy a napnak azon fénysugarai, melyek a földet környező levegőn hatolnak át — s melyek egyenes irányban tovább haladva már a holdat nem érintésnek — a levegő által megtöretnek, azaz egyenes irányuktól eltérittetuek; igy tehát né-melyek-beté vednek afőárnyék teijületére is.Ar ily behajtó sugarak mennyisége különben a levegő állapotától függ, mely gyakran változik; s megtörténik, hogy n levegő nagyon kevés sugarat bocsát az árnyéktérbe; ilycnkoi aztán az elsötétülő hold „csaknem egészed látbatlanná lesz.
A f. hu 12-én látott teljes holdfogyatko--zásról fölösleges "volna e helyen részletesebben szólanom. Azon tisztelt olvasóim,.kik az említett tüneményt megfigyelték, alkalmazzák, reá az itt elmondottakat, s hiszem, hogy megérten^
dik. Gflak~annyit cmfitefemfégphog^* á-fensé^ ges csillagászati tudomány.mai eíőhaladottságá-ban a fogyatkozások idejét a legnagyobb pon-"faMaággaMBhat\'-alflrB kiBrAmihini-T-ftttiik^hogy a mostani fogyatkozás, is, mint a naptárban hirdetve vala, este 10 órakor vette kezdetéí>41 órakor már ,a szegény hold á teljes árnyékból, pislogott ki neki vörösödött álmos szemével, éjfél utáni háromnegyed tájban kezdett ismét az
\'Idfogyatkozásknr—ellenkező-old^on-kibnjoi^végraln^féLnrak^
kitörülte szemét s-joljes jókedvében inondott jó-reggelt a bámulóknak. - , .
Az, hogy az észleleti idöpontpkinem egyeztek meg utolsó perczig \'a! naptárban megjelöltekkel, ne timaszszon bennünk kételyt a csillagászok tudománya iránt; mert itt mindének előtt azt, nem szabad feledni, hogy az idő meg határozás.(imi naptárainkban a\'peati középidő szerént történik; már pedig pl. a káulzsarofiVk"-nak H^perczcteUcell később járniokia^pestieknél," mert Kanizsa fölött ennyiJdőveX^elerkésfl^nrai; nap.JUásodBzrjirnieg azt íb számításba kell tea-nünk, hogy a kanizsai toronyórák járása «ze-rént még ebédelni sem lehet pontoB05;: annál kevesbbé juthat eszébe a holdnak, hpgy, lépté; :i------1. _ 1-ttuirmÍB^an"ftk^toktust^\'
" FAllKAS.
kedvel G, azokat t. i. kik a vallaserkölcsöaséggel együtt a hazaszeretetet ís azonnal tanítványaik szivébe csepegtetik, mert e kettő képes csak az embert boldoggá, és nagygyá tenni. Ajánlja tehát e két fóezélt a l tanító urak figvelmébe. Másnap\'a városházánál gyűlés volt, melyben a tJftbi^kÖzt iskolai czélra sorsjegvek .kisorsolás-érti engedély kdrésp, en a felsőbb népiskola lé^ tesítése határoziatoiL Ft. Konkoly Ambrus esperes-plébános ur vendégszerető házában fogad-tawtt ^ífelügyelő tir a innen másnap estefelé Felső-\'Ora felé folytatta útját.
—: Főt BerzayElck nagy-kanizsai kegyesrendi házfőnök ur, az ifjúság e lelkes barátja, névünnepe alkalmával mult vasárnap u város, nagy szám 11 i n telliguua.tagja-.a polgi^ga-részéről szívélyes üdvözlésekkel tiszteltetvén meg, díszebéd alatt táviratilag is jeleztetett az irántai méltó tisztelet s közbecsülés.
— A ü a g y m é 11 ó s á-g u m. kir. pénzügy miuíateriumnak 1S70. év július 5-én 2ű,39ö sz. a. kelt rendelete és az országos-pénzügyi igazgatóság 1S70. év július" 11-én im.fVl. számú kibocsátványa folytán a „Magyar biztosító bank" közhasznú és nyerészkedésre uem törekvő czélja miatt, a közkereseti, üzérkedő — társaságok közé nem számitható-nak nyilvánittatott, minek következtében egy szeramind ezen intézetnek- iratai.a beaivamyai közhatóságok, hivatalokhoz, ngVszintéu minden ügyletére vonatkozó könyvei, klbocsátványai és hirdetményei bélyegmenteseknek lettek nyilvánítva.
Z^Egy kegyetlen testyér. A
aratók közt egy tragíkai jelenet adá magát elő: egy* kis kanászfi állítólagosán szabadságos katona összekoczanván nővérével, egy fejazót fogott Ó3 nzt teljes-erővel nővérje hátába vágá, a szegény nő irtózatos állapotban ballagott minden kiséret nélkül, sok vért vesztve a városon keresztül, mondják, már alig tudott lélekzeni.
Hogy _az.. állathoz hasonló testvér\' befogatott-e?, tudomásunk nincs, de óhajtandó volna, hogy^illő-jntalmét-elérje., ..........—.....í-—i—_—-—
. A J ó z en ek ar. VároBunkb\'au^oros János elég jól szervezett zenekara valóban dicséretet erdemeimért ódőközünkint igyekszik ujabb és nagyobb ^darabokat betanulni"; eltekintve a kedveltebb tánczdaraboktól, alkalmunkvolt n hány nap előtt ujonan betanult Róbert és Bánk Bán operákat hallani, bátran mondhatjuk, hogy -a-zenekaV tiszta és azabatos játoka varasunkat felülhaladá. Tartsák^ie az.előre haladó jó fink" továbbra is azemök előtt a közmondást: a mi
vak; juhok és szarvásmá^bTákaTflleti, a~dög~."niéf " tely,rühmegeIőzésérea"konybasónál semmijobb -nem volna, ha azt gyakorta kapnának. —¦ Ha a búzát,mielőtt elvetik, sós vizben megáztatnák a ragya nem bántani. A bor is jobban lállana, ha a régi rómaiak szerint sót tennének belé.— A inész-az csőnek s szélnek kitett kőfalakat sokkal jobban tartja, basóttesznek hozzá. Különös az is, hogy a hus és hal, ha csak kevéssé* sózzák meg, hamarébb megrothad, mint ha só nélkül tartantik ; holott ha jól m egs óz-\' zák: a rothadást a sónál semmi inkább nem gátolja ezeknél.
— N. A.,. Csáktornya,. Míi_ téreo jobb^ atergtogk ;nkaaBá^ál, mert il beküldött utáu ítélve s tektntít-
liűl m á g- tan almán vra. tsc üükaégfi.............._^__im_LHJ
— Kecskemétre. A korán elhunyt BEéplelkü Bogjá Adél költeményeit köstBnettel vettük 1 kDzIévét jQvS
izámuokban megi^üdjüte ^ ~
— N. Siiirgalraaaan figj-eljtllc, de u t «fife politikai PTÍkk nftoiircrylSI&fti bei
:m Uliljnk
céJek kart.
Nem is csuda, ügy ideig, legjobb akarat mellett linci terök.
— A k a kani isii ílUlánoi munkás-egylet alxp-aiabilyainak leljes bekuldést-\'t kűrjük; elubb nem küiJhetjük meg kr.eUift.
— V. I. KüssDneltel vettDk, jilYÖre íj kérjük,
— V. G. Örvendünk & szeiutayes UlálkoiMaak. Jiótta Uüa I" ~ ""\'
— K. J. A ctíltkt-t GyŰrtTy urnák kín»éKÍ»l it- \' adtuk. A5. ígértet kÖMÖnettel ríuidk,
Ű z 1 e t i - h i r n ö k.
Hiiy-Kolít*,-jiiUus 2«. ¦ 1870.
......Utóbbi\' tmlőiitfinunk AU a kevía ó-gabona ixak
stilárduluk, vaçyis Inkább javultak, réftint mivel at "j [fftbüiia miliiÍNrge tudatik, rjantüt-aaert, mert* Hal-, velia fed e tut akarja azUkic-gletcjt. míg a * tál li ti» ba iiemAHitUtík. KWülrCl kalönbüiÖ árakat hallunk ; oxim helyeken. Loi a háború jmmtitása riratik, oU$ rendit magaaárban van a ^abúna, bal pedig m ir le-aratis tört int uloúbb irakat jeleinek. Egy íb ki Bt m trabr.allelet holt" Ic4nra "mit-jelenleg.--------------------------:-------
Piaczi ár.
Nagy-Kanjua, 1871) avi joliui 20-ik napján,
Tîiiis 83— US fonL 4 tri - b. 85—86 foni 4 írt 50 kr. 57—S8 font, 1 fri 75 kr. Ho/a 7fi_i3 íuot írt - kr. Î9-8U f<mt 3 frt - kr 80— HI f«ut 3 fit 20 kr. Arpa aerfoiéire 70—71 font 2 fri 80 kr 71—72,font 3 írt — kr. Árpa kOiDniagM 65—66 font— frt — kr. 87—68 font frt. Kukorieta J, frt 50 kr. 3 frt 2ii kr^Knko-ricza olasi fuingTantin) — frt— kr Zab tó—47 font 2 frt 25 kr. 47-48 font 2 frt 50 kr. Pohánka 66-88 ínt. — Irt
Y?. 68-^70ftmr^-rri"~-TÉr— Habfehér 8 kr. — bab- tarka li kr Keojérüixt, küxBnségea — frt kr. — finom ZiemUliut —\' frt —kr. LÁnglüit kUctinséges — frt — finom — frt. — kr. Kírily-liait " kflzBhaégTB — frt —" kr finom ¦\'—\' frt — kr7 RöiV-T" láng kOSÖnséges — frt — kr. finom- — frt — kr. Marha-hua fontja 23 kr. Borjn-hna fontja 34-JavrBmr-: tís-huH fontja 2B kr. Juh.-lioa. fontja^ — frt. — kr Szalona fontja <tö kr. Zsír fontja 40 kr. Csibe pirja-70 75 kr. Kacsa \'80 kr. 1 frt Lud aoviby 1 frt 40 kr 1 frt 30-kr. L-ud butoU S frtrfiO\'kr. 2 frt 80 kr.
Pujka. frt--\'- kr. Tyuk-tojái 13/, kr. kr. Bnrgonya
mérljflT-^40 rtn^-kT^Egr^^ 4tncr.; íiéna uj 2 frt_í?0 kr. Eg-y kéve ara\'p 10 kr. Bialmá 7 lfrt*20kr. Ujbor vldéknnkbeli ak6ja 5 frt ó-bbr tÍ-dékünkbeli akója 8 frt. ^ ,
A naEvkanixaai TarDt tanáciinak Arjegyiéko kíínyvéb.-l kindia SZIÖETHY KÁROLY, plxtoi..
-hálád, el neín. maradj
-i- Pir-ÍTH^frr-^^ójEft loáiiyuuvelő intézőben az évi vizsgalat juU^uTaO^áii^taíifttik meg/\' az érdekeltek szíves megjelenésre, luvatnttET^l^
-.-JEfasznoH tudnivalók. .
_^-tígvŰ_i.g:y^oevü-lou4onilakoB, a d U-bödt ab harapását lóval igen uiereucséseu
Érték-és váltófolyam : július 22.
......\' ö°/u moUliques 52.— i^\'/i"nettül, kölcsön"
.60.10; íaíiO-ki álladalmi kölcsön 77.60; bauk-
réazvények tiü 7 ; httűlintézeti röszvónyek ?13. 50,; Iiondou 128.50; ezüst Agio 128.50; arany: darabja_5.U(i^r , •-. \'\'
-FcimosTizerkrartff": WâjdîtîTJOzWfv" Segédszerkesztő : Batorfl LajOO.
—---- ——H v T R D_E_
Cs. kir, szab, déli vasúttársaság,
J€NEfftEf^j(ÁtTOZTRT«S
a bécsújhelyi-kanizsai vonalon.
Er évi július 23-án a Bécsújhely-kanizsai —Vonalon egy ujmene trend-lép életbe.
Bővebben a-fali - hirdetményeken szerezhető tudomás.
Bécs, július hóban 1STO.
FőiVazpiésáü;.
(«6^1)
Sz. kir. Kaprono/íi (K-op cinitz) varosbin a
^SZAR^ASlLvendégfngadó,
szabadkézből illendő áron ekdó; áll 5 kisebb;nng.obb |-szoba-, téres konyha-, két pinczo-, téres udvar-, két " istálló-, "iüit~pajta-,~b"a?om koVsi«iii-,"köíí}1íík<Tí
egy hold 92 négyszögöl..torji;delnifi, ^yihnölosöshnl. %
T E . S EK: _
FIGYELMEZTETÉS f "
\'Egy idó óta kfinmktjdúk ponipáo Iiiriltítédi-k Altul vuhy.. línlkiLt ujAulnii nk .i t. ez. kii/ün-klllöiiíwei) n vidéki\'Inkóaok félrnvezetésére. K keP-Hki.\'df.k st-ni nnUíikj khhi - mint állítják lu-ni: várnánk, &irnclVogv^^nWi^l^e^^\'VW-t44)-,">tTlü;;Ui^Mdi -^K^imil; jíik-h— Kiadunk\' jjrlrf\'lid\'l itvidt lóguiivinaveJjáSPii\'iigrtllvilnybaji ¦ mim uj szabatna iitnazerü óráknl, vnlaiíiint méhtele l<>g
loizri iist\'gesébb - VirHrTV alti.l i augul ónll.fil Mb........Azért óvakodjék mindenki ily félő baszoutalan
órák c- dósétól. ,
A. ki egy valóbán jól rendezett ésolcso órát akar venni, forduljon a jó hírnevű Ör^sllOZ , HERZ -
ki átfllábiin csakis az óragyártással foglalkozik. Bécsben, (Stefansplatz Nr. ti.)
HERZ M.
lírás Bitesben, (HtefanJU^latz Nr. 0. Ausseuseite hírnévben réazesfilö legdúsabb tartalma
de« \' Zwettelhiiies) számos év óta jó
- OR A - R. A K T A R A
ajánlja mindennemű jól reudezett óráit nag}\' választékban, egy évi jótállá mellett, a- következő árjegyzék szerint. —
tii\'llll KMibDI\'ák. («Í-1L\'.7.>
k. k.\'rnlészcti hjv\'iital álral megpróbálva, adatik. A nem azabAlyantt drbja- 2 fttal <>]<
fgtfiy Ititnníl niin-íí\'iJiíili-k a \'qznhálynzoir órár/ili jótállási jt*
. 4 ruh. IO— 12
rnc^val 13-
k*>tT."i f..déllel 15-knstálv uve*. M -
14 ft.
_\'H ft"
(!0
. tin. ¦\'z\\\'"t br|.|.al ?0
feeít-- í-idrllel lí- \'.*:! ft. \'¦¦•>»>\'• Lr»ma!-l» 24-2* ft
. actr. h.kriie. Irr. IS 25 hgrphadiór.k.Up 24-28 ft.;
iiál {inzaiidi fel rvui -krltSs fedél- 35- 40 tt
¦ borg-, hadi
Henürllz 40 4H frl.
LopnftRj-.iiib választék n díszesebb párisi broncz orakbaa m
20. 22. Síi-30 írtjával; _ ngyana, ÜlfíroBvel 28, 30, 3r,, 40, 511 - UK) frttat. \'
Legnagyabb raktár ingaórákban, Tulajdon gyárnminy, két évi jutallA5i.nl ; Nnjifintn felhúzandó 10 11 1* frt. — Minden ttimp felhnianrU 18 19. \'?0.22 M. _ Ugyanaz
félóráméin ;;u. 33 35 frt.
gyedóra ütéssel
es a
-A vtanl szindékozók akár levélileg, akár sziibdileg-irtíkezheüiek :l. tulajdonos 8?
Lakopak Mihálynál,
lHilpvdrák ar.lnp. aíi—40 ft. i\'iuíiil. pyúmátit. !18 — 48 kri-itálylapiiBl 3C - 45 .ft. kettűilap 8 r.. 40-48\' ft. rinait.[ryímánti)k.ÜO-65 ft, iiüljry horp. órák 4lJ—48 ft. ieui-czűveg 4á—80 ft.
kctt"s lappal 50-5« fi irokfJO.H), 80, 90 100 fi un födél. 90, 100-110 ft.jlG. JlikiTfl!- untidciifclc i*ranBrn|óra-nzletben van j —
Ezüst órák 1 1 50-íg-aranyoz-4tí. 50 óf> frt. Hónapos repnlateur ,n ft. y, tatnak. 30 32 fn. CNnmagoUs Ingaárak
1 Ezüst dralannr.uk 2 frt fit) kr.lnál \' Irt. 50 kr.
r. G. T.-5T"m^T2. IrC " 3y 45 ft I Arany óralnnciok 18, ^5. 28.
36 ft.\'30- 4Ü- ;>0- 60. 70 80. 90. 100. frt, horirnnr 10 r. UJ 44 ft. . Kt\'ltA (írávnl 7 frt. ánoBi. ar. lap 45 tíO tt.! _ Kallg ?r^rl^ mt\\y a kei.
lappal iia—fi^ ft ,[eín^i -pyergyír eyujt «J frt - B"iz-tosiLii keltő, riasztó tűzze), niely jeKysífirsmind pyergját Tí frt
~ k\'>l\'u óra riíaiex
ar.Iap 5.1.75. ltokban r2, 13 14 frt.
-^trtt.
-ornpík 65. ÍO, SO. W.
100 -130, 45—6iMvL
Mindftj .jnviLÍfük -leliül5-úg-jobban Tígezternpk.^ Vidúki megrendelések az ÜMHzeKiiek kéatben beküldése nagy poRtáni utánvét mellett leg^iantoiabban teljééit telnek. Meg a e m—í* l ül Ü—ó ri k—kí o*f rál t e tn e k.
Órák OPiúlie U elfogadtalnak. (_4 ^ Külön kívánatra kUldnk bejött flitze-kront>—fslwl-aiirtyla
- V[választásra, éH n mep nem tartott arui-rt járandn ««»zrget TtsszakflldQm.
LegrädOn.
¦a!}áp8gnTiiBgsáoaíia&
Jötálfas nullett
ffig"-t"Vo\'lá«i .s műnk** rrcinntuir pskfi\'tipjc^,!\', ?2 í v talmi aranyokban 1 :i—17 ft.<Bii,tat.\'. ^•g í H«lCr .Wik !«ére,
Eíilít\'czil. 4 ?8 8 r. KI -18 ft.jEz.iu .
Arabv - - ft.!«"vez
Kérem figyelembe venni!
Hore\'itiyiiMe, rubinnal, -i-iuk Imziil lppjobban bam-[ ..Tiumlet). vaspAlvandrari orré-^ Minden .áron leQDÍbazerüakj-
i/uitinzakban, gyárakban Btb :l!s k^reskedök vany nem órások ál-rakuak mindegyike upy vai]|tal ajanlnttakkal >lssi« nem veirji-(1-, linpy b.-it kdl/tafúle belyei^iendók.
Bt lesJo)3l3 és
Icüjtita Ii Jos« Ilii
vaíró gépek
tíieUzrru jóságuk raktár:\'t átV(ttein:~
- Vngvnl; liáttTr t_\'Z^iim,I :i n. t; li
•\'.inscget UC7.U 1<-:il:1 éritstli:ni, ho^y
v Warchalovsky i\'akatr^cs. k. szab. ^.
mi lyek.-fi -Iuikímuí m párisi viln^kiálli!a>ui i.Ioiif-nguk nlttil i\'rdeiuttt szurttKi^k, h»j|y
Az eladások tökeletesen-a-gyári árjegyzék után
„ tdrtéi\'ni\'k. ininhal a n. é. vuvűk a fuv;ir és usunnigolasi pénzr tnk.-.rit\'jnk meg. C/érna-, selyem-, tu- obijjnl u varru-gópek f/!iiiii>ni u l.gnagyobb választ tik Itan (¦» olcsun szolgálok.
............ iMniden a. raktáromból eladott vurru-üépük elistnt\'réiji"
v. nyilatkozatot nyurti-k, tm-lyii\'-k bizo\'nyitekátn az idu mellekel-
^_—tckei—bálorkfidimi kóznlni____-.______________^—í--.
ilelv tiszteletlel
\'-¦\'¦i\'-J. 1 •-)-- - - Rósenfeld Adolf
\' , , B izo ny i t.vá n v q_k : _
. .Roaenfeld Adolf urnák!
ÖrtttPmd nyilatkoitatoin kt. miszerint az .Ünn«l -vásárnÍt^ (épptl igen uitg vagyok eligtirvüT-Hrfrt-nrHTilrAi \'BzirSaOú^uguui n
DJÜt. i» ajánlani.
TT-TT^a^.-Kaniiaa, Julias 1-ji
i-1870. II,
~3abochay Jánasné.\'
¦ ~ — T. CZ.,Eo«enfeld Adolf, kereíhedö timak V,^—-. - Ai önnel visir olt Tarr(í(réuan_tirtrmmt\'.l dol(t«iUntfikt ¦r-— ainntíáfal^firinyHerfllég^lííazillieiii el. "~ ~~ — "
•jánlbatom^o.iD\'aeQ caalid siámára való: i iWagy-Kanizsa -inlins 6-én 1870.
nemvt~vnrrójri\'peket. ^tiiitran 1 gs xera S«7 U\'kiiUi: tűből.
Kocsis Antónia\'.
Vidéki vevőiui különös megelégedéséről I elegendú tanúságot tesz ...az, hogy .az.lSb\\7_._| vn\'tl szidó püi-ta-kiöJUtatiU szerint alulirt. lő,0UU| msíni kíildemenvt. lí?68 ban llL-suu-at adott fel.
Papírok. láioíCiilójcityck, pccsctek.|
Tá— i-i ós iiius irú-t\'szkö/.ók
\'i-Ipapir.-k.
JVO_4.b.
li\'ffltn. ritiiiu^éulM\'if Lm i-il.ezö pu( iii(t:on.
¦iM.i r>, K\'f 15 Ur, különösen fi:m -¦inak. -ürflkltL\' tllatoni li-jlliíii-l
", 3i\'t V>, «nkr. ^ . ......
IróliiíszlptL\'k, kift nvoli\'indrut. •l«vr.*lV-!.nélkm«íirrrtí l.\'iO;7.T>a. FI. r/vaniiven I.TT^VMIÍbTz*?^ \'.-a darai.ja l\'f -J.50 liivilli,II óa llr.\'U\' fúnyíist-scl kiá Htva 3.50.
I ilnon. Mi.
r 45 kr.
tríls-kí.
linoni |.\'li4r ,<> Lr ¦ tiars.1 f. libriteli
rt-i"?» «zineiott 101 Hib, 4-H iiip. recivi. v. v i-(i.i l\'fthiír .10 Ut. un eczin 55 kr, Vb"I kr-.4-e"dro rfC7Ó* p.ipir fi5 kr
:-ä-T3inwi hetn könrnirar a divi
i5 t-ibb e ziti u tivmiiHlbsil UlO^ir üirrajnunu.
¦itraSOkr.
._li)Ü.útóitucatóikplti"H íeny--rrtázn papíron, leetin. kiinyomat\']
rt iiiryanilvcn I p "fin m un\'uritTnva
missal 50 kr.__ ~ \'
AezC-lt..11?lk. H^nl.itnrlnll;
JtCsatflieg 4 iiapio; táthaló!
~^N-Kanizsan7Tőtereii, aTíS^orhazbaii:~
az élve beszélő
^BT^LB_JS- R F E J7
^jmozeosltbató . pleorama.\'
«>aCTrind) Utazáwik n.viliiy minilpn-liirfniiiitiiyilii At .Tfiiplptt
kiállitisok. Élet ós viliig Pirifilinii. \'"""Jü é\\ré\'benzé\\6 emlcrfe}, meiy^a jelent,-jíJvöt és multat jÚMiljapTeguraTaiainségiiek biLf\'\'K miitíittatni.
_Latbat6jBsz Itt 4 napig. Nyitva ?11 reggel 9-től esti 10
^Bd^rti dijiegy személjtól 20 kf: lAti)iiiisáKiiajr_az. órmos-" Jéjíí* Ju-- Gyerjnek^.é«_(í/o](,\'a.szeméI}v.ctnck 10 kr é kJnoasé^iit im/u-Ii-Ui-I ini^liivja • \' \'
Lindner Károly.
^«-iptaziLiVita minden papirlio:
i
i. J.5II Natv nccyednH ftlízc u.ikiiH.HU.J50;te"jCi Ms^rulim-l .1 .i.rii) 4. Uiivamlvjn rönv(lzéss»,l
kiííintva4:ríd;"5";"5\'.f)0.\' "
I\'ír*rt-Uélye2í\'.k> tuclyel; kénycl-
rar;ajztáüiik rouítt at oltya és pe* tv i as s ti ?4—c »jí Ui e r il b b« k1 e gfi ».. Igben, tetszésszennti pulin, rzimor nérés mons^rammai 500 db l frt in, 1000 db 1 fri 60.
Pjptrt.iii-ank.Egyjiii\'-pgn bIIbIoII
ívclopu- különféle fiíuyzési papi\'
12 dh ?4 kr. 1 tucz. an;r. ri-ztoll 12(rok és lii.rítókkal telve dtija 2ű, 35, leg-jubb faiban 10 kr, 12 L an^.lnil, 60, 80 kr. 1 frt. _ ...
cztoH .pfry Uobizban, fenuul.bi Gyakorlati űJc^rS ajandí-k az uj ajbati PO kr, 12 t."alniniiwuiiitnl|Jbj_^rl_jit\'!til írósaerkúsilet kiWet-,i_i_tn»itv:i rorida c:Iph. 8\'1 kc. 1 ukvzS^lO drbaa;\' I tintatnrtti, l-u»Il\'-L-l-áll:
IfaíiTschnk tnll, ininüin;)! 10 ki \'. t. ir.\'mji\'.jiiiti.rsi\'^ll 10, 15, 25 kr.
NajO\'-\'-l\'flo\'tuyaUaiiakafc »] rónok; "fillílsle^pi eifiknél : ¦írsatY lit>_yiés , effyszerirmtti\'l áz raa htttfyo btituaitTaTaii n/. eli.írés ¦iUcn._l_dbi.fába~fttglhlva1"Tu~Tt( iánntba 1.V1 .1b tullnyíinfr kés-^e .10 kr.~l tDltény 8 \'hóra\'oleijoiidj lUTcrTl db ITmn-rndír^iitnmi *ínla x>a írúnfoltuk tOrleiztdsére 5 kr.
Fínaninu vósutt pei:*vt nyom.M; egszflbb iránsal,-! db két betllvel, iyí-Hi\'1 m kr. Kurgniiírt .11) kr, kii-Hír fjjrósz nevek nlearjti Nzámittat-iák. Uíiinb\'irnyomi) préielriíévvel !KyJUUu|ftiuQninMi.2.WV<l!^
,lyi!g (aBnH|ileUa)^Jug -----
1 levél iieliezitfi, 1 iríjlánipa. 1 hévmérii, 1 kézi [rj-er-tyaUrt.1,1 pyufatartó, 1 tulltinzütó, íknaer-s órntartü. Minden esimili éa díszesen kiállítva csak ü frt. Lcgpilib rajiesikflx\'ik 1 db 8\'J kT,¦l-ftt;J.80rl.nO-lidfa -teljes kéaz-
nyfil, j\'esiík üli eúsottcl 4.5(1 I,
cgynsprijioilvínittéírsa) 10(ll)J,t-iiyomatot TtánstlC- A, lírugyaktnja-tibli hivaUflbk^ég, ir^iíákÍíinríímJ ;lb I^frtiiiijinalili vénetll-Ü frt íiOkr Kinytlln\'tli\'ii nii;a»yuH\'jJié»iii<il<j t:ib liík durnliiit 5, 10, 15. 20 lir. A\'lejr\'
1.80,2:50, w. l\'rajstoll ilökr. 1 ko>_ Ei! kiaehh__tO, imjyobb ünTir.
FHlilsmnbnk 50, 80 kr. 1;50,2, J frt Teifékszekrényko a IcRÜnnttr: mézfestikkpl müßtOltvc, tiri»ja 30 4O,80kr. lfrt, 1 .SO, 2 frt. J^yzíi-kHn\\-vok flu: 10. lj^ÜO-kr. nSrltmr i,3rt,r>0kr. . - .
Luffflnoiiiabb illatos pecm\'tvinf.-. dbja, piros H- 10 krrlCRflnrtuTíriTr tóleaatimklieiidbJn-lOltf--.
KíIzlIusérriiH fa a/épínli. riti iráfl-inták tanító liinuliiknak 0|ry-aránt ajánlható, 1 kicsiny formaiu fll«ett2iraHi|Bmmell0krertjliifl!ff fmíet IlO-féhi disztirilHiiitmmol Gft kr. Minták a riijzolils kíinnyB raíej;, tnniihUár/i, legnl/ibb lanniód.kexC
ilii-lvillaijxtékban^I fllzÄt IM, lA^Mu^
je^yrk, |;yttnyl>i1luu<,klnllil
i^iui^Sífiben, egydül kaplmtók
dLC5BEN_FRIEDMANJLA. PRATERSTRASSE 26.
Mco\'fijr-
(ltocroati-
ló nedv
-nns-Fluid)
LOVAKNAK,
023.ra.iost, cs. kir. állatorvostdl,
mely a bérsi mapa^ egi-«tflí*pllgyi hatóság íllütékes siakférflai s tnkintélrei által mrjj^itsiriltatTán * a ma(fas_kcrc(fcedelmi minisi--*«ri«mH«k lB(Í!>.-4* Mórt. V.-5-í-ti 41138724 ssáraii kihocsijtriíaya fnlyii\'tn egyes euyriai sínt gyágyne Javak kSIsB betegBége ellw
eÜBtae letett. Hint kin-me.-t-IÜeöíicr használható a lovak iiagyrbb kihajtana Hlütt és iiLín, íniiitliocy eicu szer ismét erősít s a lora-k-it megfokkanapt-.1 óvja. Tílbb tekintélypktől kiállított legjobb bizunyitványok eien py«gysxer eladóinál megtekinthet<~k.
Aia ugy Orcpnck-kasziiAlaií utiaítással I frt. 40 kr.
lovak-, szarvasmarhák- és juhoknak
¦ meh- a~ komeiibuigi marhaporni! és más avatatlanok által Összeállított készítményeknél sokkal előbbre voubatúbb, mert ez nem. cpve-Jni aj clőfnrduló k">zön>iég\'es inatbetefrséKekben^jaigt orrfo-lyáa, iniiigyUg, klllanfáln-hatntgk Vat. gyors és bizünTns aegitsé^-¦¦Ttytrír" BTtiem még lázasabb-\'lieUH nzenvedésokné\'l is legjobb eredménynyel használható. Eltávolitja a belek makacs bedngaU-
¦aít. -íi verocípér rendsierbcni.....iáborgatiaokat, elSmozditja^a ki.
éa eLvá 1«s*tásLikat, és nagy_, mérvben emeli a tehenek tejelését. Mint kónnppplíizíiBwr — tavaaizal és ósazel,. midfín na Allatok --arakrabbnn 4>otct;fBkednek, eredmény nyel hasznaik ató, minthogy ...sok bclcgség-pk. kiilírését akadályozza, _az- állatakat jókedvtlekké . teszi, a sz.\'lrvedlést és étvágyat elÜűiuzditja éa az i-mésztést-erűsiti,-Végre mep kell jegyeanem, lmgy aa-én", állalgyÓRvporom nem cuk jobb, mint a korueuburgr~marliapor, hanem csqmagaJm is nagyobbak én olcsubbak.. "Gyógyaaerem elndóináf a, legjobb biKonyitri-nyaiui iiiegteSiutlietfik, -1-——-—A r a - p gy ~
soma^iiak használati utasítássá] 40 kr____
figyelnieitetés- ^ttk\\
egemnek lartom mint állatorvos a t,\' cz. lútnlajdo-.
-««feie w _
nosuknt tifryolineMGinT, In.^y a"ki.rfíenHnrgi Kwlida «r lidi15 nedved .\'{•yiíltiliilmn iiätn gyógyszer a/lovak belegaégei ellán, kanéin csak mint kóniiegulGsC\' szer szabadalmaztatott, (kónnogelííaS sic rt-k lehiíttink egíszs^e* állatok számitra, an nem betejíuknek) kn-l\'liibcn n magas es. kir: kereskedelmL-JUí!i\'JL»ÍLriúmnakL-lii6Íl^-Avl -¦^^áTtin^íím^JiatUTTT :sznm alati K-yógyazorum végett ríszemre kiadwM- luitártizaL-iirtuliuiUinn K^vlfdw\'wrw^k-bafe\'
mtiHÓvizétidk (.Hcsljtutions-Flnid) nyilvános hirdutésnkben a baia-. iiálali il tasi tii sokban gyi\'.gyhaíast tulajdonitani, dn Kwiada a tllft-. Intu daczára síim "(nigr-dimagát eltévaztotnl, liugy találmányának . gyógyorojll hátául ne>-Cuiajdonit»nv,- melyet az solia sem birí.
Fii rn_kJ.iír:«B\'nBKtrAk-ningyar liltodalmn szátnáía CraMst-allntorvunlial^Klngtinfiirtbaii. ¦afai\' .
piiltlkíT
rcNzúru egye ti ül;
Rosenfeld Adolf,
, retked/sében van. \'
- ; "Wajdits József kiü\'dú,"\'la^- és jiyoiudatulajdont)^ gyorísttj^-ii^inABa.Kflgy-Kanizsán.
-Nagy-líaiüzsá^870. július 30-án
.31. szám.
Kilenfzcdnr\'évfolyam
Kiterjedve
SOPRON- és t\'ASHECTYÉKRE.
a szépInMialouL, kereskedelem, ipar, gazdászal, tudomány és művészei kóréhéi.
MefldBlenUs::
gyakra* «itlil - vagy lüit iwi. -Si*rkf»*»tAi irodii é« kiftdá fiivalnl
¦" WAJÜIT3-JÓZSEF konjTkexMkBdísebtn. ¦
Előfizetési föltételek:
Helybsn Wthoz hordással tt vid&rt po>ián -~EfjcK~4mt - 6 frt.— kr.
Fu\'stis - - 3 . — .„---------
Évnegyedre - 1 v 50 „
A hat hasábos petit sorén 1-siftr 7 kr. ä-azor C és ujiudru iíjvibbi beiktatásért 5 k Bélyegdij ntúideti egyes beiktatásért 30 kr.
A „Nyilt téren" • \' egy petit sor beiktatási. dija I é kr.
I; Hirdetéseket elfogad:
jj N.-KulztaR! KKlAUÓ.lilVATAL.PnlM:2BlSLEBM.
I Ben-, Hukiri-, Berlle-, ¦*)•».- FrUkM- faSott-
I »e»í IMMKMrlTEia t VOGLER: ripiiiy Ben-; U
|l Slattgiruu: »ACHSE*. TÁK8A. BteikM: OPPKUK
. Nagy-Kanizsa építkezése.
Mielőtt építészeti rendszabálynak a közégsszségi jólét biztonságára vonatkozó hatásáról szólnék, mondanom kell: hogy az élet egészség, az egészség pedig életbiztos-ság nélkül "nem más nyomorúságnál, mivel pedig liz" éptészeti/renüszabáTy. azokra lényeges hatással van, azért is minden haladni szerető községnek törekednie kell, hogy helyes "és szigor-a—építészeti rendszabálylyal birjuu. ¦¦- : -,
Azt eltagadni ueui lehet, hogy a-fe-gégék területének és a lakházakiiaT alkat inisége lcgeslegungyobb befolyást képes gya-
—kow>liii-az^gészségés.életrbiztonságra4Jiem.
—lehet eltagadni -pedig—azért-f-niert—tényík-lauuskudnak a- mellett.
......----------Vauinak évekr .melyekben a járvány
-lu.lj.g^A(r..L ii m li i-holera, vérlim fyphn«L
himlő satT némely vidéket, községet, utczi is magán lakást jobban ostromol a másiknál, vagy midőn egy helyen majdnem, dent balomra ront, akkor másutt múnlcnkit megkímél; és vannak betegségekf melyek ¦kizárólag~a helyiséghez -vannak kötve"öly \'¦\' annyira, hogy a bántalmazottak csak azou esetben szabadulhatnak bajaiktól, ha lakhc-" - Ivüket változtatják. És ha \'fhindezek okát iüikésszük, igen\' gyakran az épités körüli mulasztásokban találjuk 101.
A nép mozgalmi kiuiutatásokbóLvilá--gosan kiderül,-hogy az egészségtelen vidékén, hasouló természetű községben, utczábart
......és házban sokkal több a szerencsétlen.szü-
. lés, kereset é« halálozás, mint az egészsége* helyiségen. Igjjiuidün az ingoványos, nedves vidéken, a liaMinlö természetű és a/uk utczákban, lakainkban a túlságos vizgáz, a romlott s változó lég, hőmérséklet változá-a a léghu/at hiánya miatt szenved a lakó é.-szaporodnak -u-bulugdL a majdnoni ivadfku-Lut ostoroznak, akkor az egészségnek uieg-• felelő vidék, és ku/ség csak életrevaló egészséges népet tud felmutatni.
A régen épQlt városok és falvak rendesen biAiiy ával vaunak az egészségi föltételeknek, azért is sok van oly Jiözség, mely nem épen kedvező az egészégre igy föltétlen szuk-égli az épitétzen rendszabályt.
Ha c tekintetben városunk területét, annak egyes utczáils a házak egész .sorrendjét átvizsgáljuk, szinte1 uem mondhatunk - egyebet annál, minthogy N.-Kanizsának -építése, kezdeményezésces terjedése korszakában semmi gond sem fordíttatott annak
--wdezéséie kuzegcszégi szempontbál, azért
vannMt elhagyatott utezái. bűzt terjesztő lBdeilon vlzvezetö csatornái, vi/es, tehát "egészségtelen épületei, görvélyen, tudóiéves csúzos; köszvényes, válu\'dázau, vi/kómi lie-teges-és túluiltozfttf temetője, sat x
Okolva eteken,.jégetá szükséggé vált, bogy öeittu] "vigyázok legyünk\' Táfoounk épiiéw és tsrjeizkedése körül, mert u>ok ugy lehetünk biztosak a községi jólét meg-nyeraetéíében,\'lyuez építést ezentúl helyi
viszonyainkhoz illó építészeti rendszabályhoz kötjük.
Hogy ez építészeti rendszabály\' a közegészség jólétét és az élet biztonságát kellően támogathassa, annak összeállításában a következő pontokat kell szem előtt tartani, ugvmintj _ _
1. Községek telepítését, a már létezőknek javítását, tovább terjeszkedését oly arányban- kell engedélyezni, melyben legin-kább biztosítható,a kozegészségi. jólét.--__
2. Pótjavitások, -lielyreigazításoknál aü-utezák szélességét: mínden&r-az-épületek-.inagasságához: keltattSTmazniNKerrilendő áz igen szük__éjKlgen széles utczaj"">uert az dsőben_fjl}í3t_niarad ajég, a niásojikban elvisej
3. A sorrenden. kivül eső házakat ís létLépítéskor/sorrofKlbe. kell. szorítani, rö-
videhh ufr zákra osztani, a házak kö/egeit-
tübb helyen kis kertek, apró piaezok vagy sétaterek által megszaggatni, hogy ilyenkép a légnek szabad járása, a bőségnek mersé-kelhetése eszközöltethessék.
4. Az utak szélére kfizíhrhizaklioz-magas élő fák ültetése ártalmas, mert nedvesen tartják az utat és a házat. Egyedül a ^üaeztéren tesznek jő szolgálatot a nem épen magas előntkj minők pl. az ernyős akáczfa. ¦-Z: ^u.4-_s?S^r.^s gyai?g utakat kővel, téglával kell kirakni, hogy annál tisztábban tartathassanak,.az esóviz_és házi öntetékekkel vezetésére szolgáló csatornák boltozva legyenek, mert csak igy lehet menekülni a terjedő büz belehelésétől.
6. A háztetők vizvezetö érez csurgó-\\al láttassanak el, mert ez által a lakúsoknak száraz állapota eszközöltetik,......................
7, Legyenek" sz~nrczákon, piaozokon közös, a házakban pedig magán kutak az ivó viz élvezhetésére.
—.—S^A-szekér-és gyalog utaknak biztosaknak kell lenni, nehogy, mint szokás mondani: az ember nyakát- tőrjei azért is kerúlendök a lépcsőzetek, cznvekek, keskeny szekeres gyalog hidag. ^ :
~~ 9. A ház alatti pinczék legyenek vízmentesek.
10. Az épület falai szilárdak, szárazak, hogy bedtffés által az élet, nedves áHapnta finytánpedigTrz^gészyíégníe^veszélyezjessék^ I 11. A szobák legyenek kellő téresek, magasak, ablakai nagyok, nyithatók, hogy azok kellő, világosságot vehessenek fői és le-hetővé tetessék a azellőztethetés. Kémény-telén épületek nem csak hogy tűzveszélyesek, lumem.egéazségtelenék is, mennyiben a füst
árt á\'-szemeknekT-tOdő—és-agyvelőnek..__
. - 12. A három emeletnél magasabb lakások terhül szolgálnak a lakóknak, -azért it annál magasbaknak épitéiót soha sem kell engedélyezni. FaldazineB épületekben a gondoláinak IegkevAtibká .agy lábhal magasabb-nak-kell állni az uteza színvonalánál (nivanh mert ellenkező\' esethcir nedveH fog a/ijebni 13. Az árnyékszékeküt izélveztő göd ritkct, trágya helyeket, istállókat, aklokat,
ólakat, ártalmas, gőzt terjeszthető gyáro-kat oly helyekre kell tenni, hol a házbeliek-. nek,és szomszédoknak "háboritást nem okozhatnak:
14- Minden ujonan épült, vagy nagyban javított lakásokba a behurczoUtodái J^k-Ugy engedélyezendő, ha orvosi, jóváhagyást nyert, jnert a kellően ki uem száradt
szobák nagyon nedvesek, penészesek szoknak lenni, s görvélyt, tüdövész, csuztrköszvényt, makars vnltn Hzt sat. szeretnek—megörökíteni.
-Kitűnik ezclvból, hogy mily nagy fon--
tosságu intézkedés tárgy az építészeti rendszabály érvényesítése egészségi szempontból nem csak .Nagy- Kanizsa, hanem minden egyes községre. Igaz, hogy sok_ nehézséggel kell küzdeni e téren, niég is észszerű elővigyázat, népszerű oktatás, szükségből illetékes éa törvényszerű\' kényszer által fokozat sze-
rint lehet segíteni sok mulasztáson.
.Jövő értekezletem tárgya ieend, az építészeti rendszabályt szabad közlekedési, szépészeti és. vagyonosodási szempontból -megvitatni, mely után bezárólag megbírálva hozni Jogom-„a—Kanizsa- vieztlvárosában alakult építészeti bizottmány állal kidolgo-uttt, x a megyejmtíhágtól évi február
Aii 17-én 23G4. sz. alatt jóvá hagyott építészeti rendszabályt,u hogy ahoz is közösen szólhassunk, hozzátéve- a hozzá valókat, elhagyva az clhagyandókát: _
Kelt N.-Kauízsán 1870. jul. 30.
TERSÁNCZKY.
Torna-egyleti ügy.
A nagykanizsai torna-egylet körlevele a többi hazai torna-egyletek elnökségéhez: Tekintetes elnökségi ^A^tür-nászat^ügv«T^iBely^fliás-űi,szá—
gokbauinár rég a legnagyobb hévvel ragad tátott meg ,és ott a legszebb virágzásnak örvendfüíagyar hazánkbanTiég ngy szólt ván á bölcsőben fekszik. — Egyes.nagyobb városokban alakultak ugyan már az utolsó években torna-egyletek, azonban ezek között is \'csekély számuk daczára uem létezik azon összefüggés-, azon közösség, mely mindenekelőtt" szükségelteliíek7\' "líügy az ügjTíltalá" nos, érvényre és. annak hordozói testületi tekintélyre juthatnának.
_ A ki másokat buzdítani akar, annak
magának is néiuü ihletségcf Kell á~z álláhr képviselt ügy iránt tanúsítania V<le ennek jelét a magyar tornászok idáig még sehogy mm adták I — egyAét__egylet kivételével
(nielyek disztornázásukra néhány közelfekvő egylettárst magukhoz i meghívtak) azoknak [lágyrésze még nem is érintkezütt-egymás-között, sőt névszeriut alig ismérl^egyihást.
_1- _:Hogy.tehát egy részről a tnrnászat.
JgyéuekjiémU-leiidüleieLadjuiik,—de-ktllfi-nöseu, hogy azon fájdalommal nélkülözött Összefüggés a magyar torna-egyletek kőzött valahára létrehozassék, elhatároztuk-, hogy
mi f. évi september 10- és 11-én zászlónk felavatására egy nágyobbazerü torna-ünnepélyt rendezünk, melybeni részvételre (.nevezetesebb hazai torna-egyleteket barátilag felkérjük, — és ekként távoli ismeretlen/ ügytestyéreiuket-vánBunkban egyesitendők, nékiek aíkaluiat_adjuuk-egymist személy seu megismerhetni, — egymással ~ssaxeba-rátkozui és velük egy közös köteléket rozai\' Jli nem ismerjük félre\' vállalatnak merészségét, — tudjuk, hogy ezen első megnyitó szerep mást jobban illetne meg, mint
-berniünket, a kis—rá. „1 OJ_D„ „OJ____,
azonban az akarat és a.buzgalom nem köti kicsinyes vetélkedésekhez, — mi tehetségeinkhez képest mindent megfogunk kisérteni hogy feladatunknál megfelelhessünk "és /viszont azon meggyőződésben vagyuhkTmisze-riut hatalmasabb- egylettársalnk\'^iíémö-7 czél tükiuletében a megelőzést rosz-névep.....¦
nem veemlik, és-hogy miuékünk szivesen fognak segédkezet nyújtani azá&détamk ló*^ viteléhen, midőn jeien testvéri meghivásnnk-nak engedve ünnepélyünkön minél nagyobb számbau megjelennek.
Tisztelettel kérjük .léhát a t. elníksé-L get, szíveskednék ezen baráti felhívásunkat egylete körében mielőbb tudomásul hozni, annak eredményét az egyes résztvenni kívánó tagok közelebbi, néy és állás megjelelése az elszállások iránt ugyan,elmaradhat augustus lű-ig t. i. egyáltalában részesülő szándékát pedig okvetlenül inég e" hó folytában velünk közölni azim vasúti s gőzhajózási-igazgatóság ínegucvezésével, melyhez a Máz-telt egyleti tagok számára utazási-árleszálli-tás iránt még fordulnunk kell; a déli és.á!lam-VaSütí uirsnlatolrosszes vonalaira september 4-töl egész 1 íi-ig a félmenetdijt már kieszközöltük. ,
Elvárva mielőbb szives válaszát, mara--dimk a t. chifik-iégnek és-a tregyleti tagoknak
N.-Kánlzsa; július 13-án 1870. " testvéri üdvözlettel
iDw.y adolf; vaíiBach mók, -
Hun. titkár. •• - L •. «lnOk.
-A magas m. kir. honvédelmi -ministeriumnak az ország öaz-
szes. törvényhatóságaihoz 19,688. sz. alatt iatézett kör-irata tárgyában.
Hivutkuiutt. minutAri. körlevél c) pontja I erteliDn szerint a töryányttatrt»á\'g. ogW-vaa, uta- :-¦itva, hogy-ugyetlan .agy nádi-aiolgáUltra-fellial-
-mnnlirM-^iívnnnól Ifjiillli fi\'ióii in ynn«lri|l nl -a hailkölulestjk norab.il tobb idAra, mint a meddig azon törvényei czini,melyDek alapjáu e 3-ik vagy inagaBabb kór-outálybaa ideigleeeieji fel. mf ütetetl uvogy olbodiíjUhjttL hatályban van. Ugyan mun korrendeleli Vjjgklkeadete ím-
Irin\'\' nti>lii"irJlTrrliint""M» üniiágvi ^rpvfittjlvl fft* \\ ruiixnoktággkhoz Wenautelt, 19,687 MUÜsu kUrmudulet.S-ik pon^jáá. meljeaerlnt > urai
jáláii ImztvKiillk oda tlUellvák, hogy jiráKUl-kiui m IxfiM ?1 lb7ű.ik évi iunínS, Ulolíleg
IIMB\'kotfvtaBlm^k\'ariÜfii) pirinranok.dghoz" »ugu»hn il l-ig áltml tegyik. Ai onradgra -tor-Tényh»tiWokho« moneaitatt körirat szériát \'82 tv betSIttig kivitel tétetik « cljilrÁs -r » - hoDTédebni pannciDokiighoi jnuwutgtt Itör-int Uik pontiibui pedig u 1869. * 1870; árt
tadaüÜTondeitetDckfigy\' töhnT iir, i
tehát az 1869. évben felrótt állitáit tajatrombaii kiHMrtáij-n^úi-l^, 1948, 1847., 184Ö. - _esuJ846.-évlien-aiülettek-inig_j870. évbou aa 1860., 1849, es 1848. évben születtek vaunak felverő, miből Önkényt köveikerik, hogy még : hái kor-osztály hiányzik," holott eíeu korosztályokban léteznek oly ifjak, kik árva testvéreik eltartása, vagy élemedett szüleik kenyérkero-Mte tárgyában nyert jog Mimnél fogva részben " ^Tettea "eVaté bizottmányok előtt lettek fel-~ mentve, igy soh» vizsgálaton sem voltak, részint pedig ugyanézea bwfcbél fogva a\'aorhadi s*oI« ^gtííttoi-ideigbin ietiak^lbw^tvay-raftglebBt,---, Jiogy éuknek a-felmentést elő idéző okaik, \'Vagy a beállt halálozásnál, vagy pedig a kiako-ruakimk.\'beállott idejüknél fogva megszűnt, ások kik vitatál folytán lettek haza bocsájtva, ,-;4ctem hogy ezeknek a. honvédelemhez leendő , átbalyezósö Jehotségesj akár pedig a tartalékba ; beosztásaik, mint tényleg oda tartozékodé hogy as avaté bizottmányok előtt ideiglen felmentettekkel a 32 érre — azt nem tudom, azt a mi-üüteri körirutböl kiokoskodni épen nem lehet, hogy az 1845. évtöL1847. évig születtek ezen \'cjrimü felmentése is az előbbi korosztálybeliek-
hes hasonló, az magától érthető. _
;í.:í \'Minthogy pedig a aorosó járási tisztviselő-. aégek ulajitvák augnstus 31-ig az ezen caim alaUtemientéatnyertaknek kimutatását az illető kerületi hun védelmi paran^ooku^rnak átadni,, íemleaz tan felesleget.ha az érdeklett felek -«leve figyelmeztetnek, mikép a hadkötelezettség -i alóli " felmentést tanuzitd- körülményeiket oly két egyén által is igazolják kik naik részére ¦em a tényleges szolgálat alóli lementést sem epedig a vitatás utjáni clbocsájtástuem kivánják ¦ —\\azok: pedig,-kík ulőküzbau. ezan jog.czimet-
hogy a régi jéídők isuíét visszajönnek; csak: áz vosxi.ol ¦ oz-ejtoborkedveVhogy bizony; caák" a késő aratisTTdőszák jött viasza, de nem ám q jo, aratás. Mindenfelé panaszkodnak, hogy,, többet vártak, mint a mi lett*, igaz, hogy az emberi természetet soha sem lehel kielégíteni,, mert-"bármi szépen fizet is a termény, inégii
—az-"idei gabonáról^
mégís.el kell mondani:-nagyon, ritka nálunk;; egy römóny*égüuk—van még, hogy majdjól? fizet, hiába vetjük szeműinkül szőlőhegyeinkre,\' -elszomorodik\'szivünk ott is, gyümölcsfáink üresek, szőlőtőkéink egyrészt keveset: hoztak, másrészt ezt a keveset w megkeresték, a jégesők, záporok; noha es emb*r egyes helyekről kedvért" híreket, de nagyobbrészt panasikad-uak_az_emberek. A kukoríezák _jayujtanak még reméuyt, mert azok szépek.
Iskolaügyünk szintén, meglehetős lábon áll csakhogybízón\' a kezdet nehézségeivel kell küzdenünk;--oo~ di a gabona twrni"érik ineg-egvszerre;-különben most már pauaálnsk a; ,inusák termei, a fiatalság által, várva várt szuonapok elközelgetének. Nem hagyhatom\' ítf _emlités nélkül, noha csak mások után, —. a nemes-apáti iskolát, melyről már tobszor a legnagyobb elismeréssel hallottam beszélni, — adja Isteo, hogy ugy legyen! Versenyezzenek a községek a tanügy terén, hogy a nevelésről ne csak czifra szólamokat hallhassunk, hanem ebbeli óhajtásaink testesüljenek is meg]
KA I\'OKN AKI, Mt\')RICZ.
akár a beállt halálozás, akár pedig ti-testvérre flézve elvesztették — tanácsosabb, ba hogy ezen. ifjak a* járási tiszt viselőnél személyesen =íjeleutkeznek és a nyilvántartásban magukTaF ";el Jljegy ejtetik.
. Lang víz,, juíms^a^en 18707 --
__: . .-JiüVÁTd JÁxos.
Keszjhely július 25. 4870. - A-kedvezőtlen öseies hüvöaségü idő városunk élénkségére is feltűnően kellemetlen hatást "gyakorolt — Szinte rosxul esik viszagoadoloT a mult. évi -fürdőidényre, a midőn az utexakon egyik fogat a másik után robogott fel b alá, s ha a tikkasztó^ melegben az embernek kedve .támadt a hévvizi vagy balatoni fürdőbe rlerairfnlni^xendesen kijutottTarszerencse egy órácskát várakozhatni mig nagy dulakodás
közt egy kabinra szert tehetett..*— Vajmi le-verö ellentéte ennek a mostani idény: cáak néha-néha láthatni egy-egy idegen arezot, a a ,_niLaz.J^uipageok^MlleU_a^ eltűn-
tének; esak délutánonként kolompol ~az utczá^ kon_.régig egy pár jámbor omnibus, melyekről az-ember nem^udja, ha a gebék szomu-rubbak~e"á"z abrak- . vagy a~koc5Í^a-paasag^ujök hiánya .miatt ? - Ilév-vizi—fürdőt-a—künn-
első\' jéleiwtez^"n-rá-~ttélíburdirn^ leanysaF abikjit nagyon; is ¦ nem . naivvá .tevó. .— - baj-nálottal kell azonban említenünk\', hogy a tár sulat rendes tagjainak játéka — egy tűrhetőt kivéve ¦— oly szegényei, hogy az ember caák unalminak , boezneággat cseni!he- . téae -végett nézi végig, • ha a vprati> müveit társalgó 1-BZttbálvai-jM^tittaoák a-azájmk-nyüráno* helyen .jWsVlkül roló felnyitáftáf a publikumnak- faleTvatóarioüleg irtt fe^ a sziDházban-álkapeiijit- a-nagy ásitozásuak miatta.
A városi dalárda is ~ kitett a napokban magáért. — E hd 22-én -a Nieazner-féle kertben egy nagyon népes dal-estélyt rendezett a a hüvosecske időnek daczára is — bátran elmondhatjuk — még mostanában nem igeu láttunk" együtt" Keszthelyen valamely uyilvá-
nos\' helyen szebb közönséget____Az. előadás
107i Óráig tartott; s a mindig jókedvű ifju-lág-az-alkaiommal se.\'n -veit rest ^-asztalt, azéket félre hányva tánezra kerekedni, a mi aztán általános jókedv kősót i eltartott egészen reggeli\' 7j3 óráig,. — Az ének, a tagok számának kicsinysége daczára Is tűrhető volt s több darabot a publikum zajos kívánatára ismételni ís kelleti, — a jövödelem p«dig tekintetbe véve, hogy ez volt dalárdánk első ily féle ünnepélye, szintén—szépnek- -mutatko--zott. — Szép hölgyekben, ragyogó szemekben sem volt hiány, de fajdalom egy volt a ml nagyon ís hiányzott itt ép ugy mínt városunk bármely mulatságaiban, i ez az öltözékek egyszerűsége.
\' A gazdasági tanintézet hallgatóinak búcsú -estélye, s balatoni Anna-bál nyelvezeteket ígérnek, b ezek lefolyásáról is todóaitandom i-ilap: t- olyaapit.---------_—. -.-_. X—Ytt—-.-
, vie* Ignácc apát
utálták meg, kTbuze-
esktfres miatt lefejeztetett. T^A.m/honvédé] uii miuiiter 5 millió pótbiteJt kér. a honvédség ful-ezerelésére. —_Á pesti möegylet Bzétoszlottfva- _ gyoqát a képzőniÜrLzeti társaságnak" hagy tu. — A xlélegacio azÁpL 12-én Pesten kezdi m#g tárgyalásait,-— Az első német halott, ki Nider-
—\'.Megjelent • bcJcUldutett hozzánk rLegújabb -h a-roVi-tér k é -Ara_2Íi-lkr, Kiadja Müblberg és Keick papirkcreskedérie-:-Pesten—-készítette .Szalay Ignácz- A térkép valamint olcsóságánál ugy pontosságánál fogva elterjedés é* ajánlatra érdemes. Megrendelhető a kiadóknál Pesten, régrazioház téren.
^lakó vendégeken kivul csak uagyTTtí keVesVlk\' látogatják, a Balaton 14 fokú\'vizének tortúráját pedig csak ritkán jut valakinek eszébe végig szenvedni. ......-
No de — díszére legyen mondva a keszthelyi uuatkozó közönségnek, — még is esak van valami, a mit sokan látogatnak, s ez a színház. Már rgy jjár hét óta vendégszerepel [¦¦ -Kocsiftovezky azintársulatánál Bcier Kmma kÍ8- j asszony, kinek kedves játéka -s még kod- I vesebb\' alakja a többi szereplők középszerű- \' sége inellett is uap^jukint szép közönséget csaló- . gat az előadásokra. Különösen a „Frou-frou" cziihu darab végfelyonásaibau volt szerencsénk { kedves...előadását:bámulhatnrr™ meLyet -mely:-:-j tragikaí felfogással megragadóan játszott; az
Heti szemle,
Julim 129-íii 1870. — M a g y-a r o r gzá-g-liazttermeléseyrW ner László peati tanár, kimutatása szerint Ma-gyarorazágon van összesen 148 gőzmalom, 170 inümalom, 475 szélmalom, 79GG szárazmalom, 4dUl hajómalom, és 9173 malom, (.alakok és folvók mellett, mindössze tehát 22,234 malom, 32J00öÍcőv?l73{inden kŐre-évenkint-átlHg.200U_ gabnát számítván, kitűnik, hogy a ma fcuálló malmok évenkínt mintegy 04 millió méró gab-nnt biij^fV tjiptfőrnlní. — A Pesten tartandó ^tanitógyülés-költaégeiBek-fedezésér^a^uknami-^
Milra-roinin 7 iák-voi
ültlUigJuQO fttut nüjiálljuzuiL azintársulata Pesten is tart rendes előadásokaL -— A fegyverek s hadiszerek ki- vagy átszállítása osztrák-magyar vámterület^határain~eltTI-taték. — A Karagyorgyevics-per végtárgyalása jul. 27-én veszi kezdetét. — Máttyus Uzor orsz. képviselő meghalt.— Bécs lakossága 632,000.— Bécsben a birodalmi országgyűlés aug. 1 Ü-ra összehívatik. — Jókai balatön-fürcdi bírtdkáu betegen fekszik. — Pesten mar íüei szolőt"aTiilr nak. — A fiumei kérdés a horvátorazággyülé-Ben is megoldatott. — A !ranczi.i-porosz sebesültek részére Pesten negélyzó egylet aiakult. — Strausz, a keringők nagymestere Bécsben meghalt:-------A budai-várőrségi templom sekrestyéjének bontásakor valószínűleg Martino-
Hl r ele-
,— Prizibil Ferencz lelenyei adóhivatali ellenőr adószedővé \'neveztetett ki.
— Míhaloviui zágrábi .éneket nagy pompával fogják fogadni és fölavatni. Jövő hó ti-én lesz az instellátió b máris nagyban tétetnek az előkészületek. — Augusztus fi-én nagy küldöttség fog az érsek előtt,tisztelegni Nagy-Kanizsán, 6-kio az öasze* zágrábi küldöttségek • fogják várni az indóháznál, \'mig u
kálvária-hegyen mozsár-durrogás adja tudtul _
megérkezését. Az utczákat, melyen keresztül vonul, toldiazitik; széklakánál fehérbe öltözött leánykák1 a az ifjúság fogadják.- Este nagy fáklyás-zenél rendez a város az-érseknek
s tiszteletére az-egész város ki lesz világítva ,— Notter Antal t. munkatársunkat 1 nejét-azon azomoru ess pás érte, .hogy szeretett gyermekük Aurél meghalt. Vigasztalódjanak a, nemes szülők a hit égi éwetéyek._hogy. egy- — "kor találkozandaaak a jobb világba költözőt tél.
— Hequiem. Herczeg Battbány Fülöp lelki Üdvéért a nagykanizsai kegy. rend. teljes segédlet mellett jul. 27-én gyász-isteni tiszteletet tartott, melyen a tanuló ifjúság s
ek-jelentck- meg: :------¦ - ¦
Herczeg B.a11b y A uy_F.ül ü p elhaL__ tával a horczegí czimet a Londonban lakó gr. Batthyány Gusztáv lemondásával fia Ödön nyerte meg, ki a magyar yacht club elnöke.
— Párbaj Ököllel. Két szabósegéd összeveszett s nemesjndígnatióval elhatározták, hogy \'elégtételt vesznek. A kanizsai vaspálya-udvarhoz közellevú erdő választatok színhelyül. Az.-óra. megérkezett s akéuboxirozdí.egy-har.-„-^ madik-is meglepte s minekutánna\' megpuhitot-
ua fegyinas hátát, ngyélméttfttté ókat,. hogy tanuk nélkül az egész párbaj nem ér semmit. *¦.<¦.¦¦"•- -
„Eztán egy Borházba tértének — békülni. Mert már az hátukat meghagyták kékülni." — O ? g y i 1 k os, A gelsei posta expedi-tor — Handler nevö, jul. 24-én iameretlen okból főbe lötlu mágáL ~ t A n.-kanizsai munkás-egylet alapsza-\'[ bályai megerődít és végett felterjesztettek.
,: —M eg h i v ás a CBurgói dal-egyle^ által Agházy Károly és Humán Theodor peati művész vendégük közreműködése mellett f. é. augusztus hó 8-án az egylet helyiségében tartandó dol-estélyre. MusüruzátT^lr^Iüdulö*, Becker ¦ tői. Előadja a dalárda. 2. ^Kondo capriccioso11,
Levelezés
Nagy-Kapornak július 26. 1870. - Vidékünk egy idő óta oly... szegény az említésre méltó mózzauatokban. Must is csak oly valamit rántok elő tudósításul, mely anyagi (helyzetünknek általános ismertetésére némi kis :_.«egédkezet nynjt—Az- ídeif termésről akarok néhány szóval emlftégjl, tenni. Uabona itermókeinknek egy része meg moatls" lábon \' áll, pedig már ~Anna nap eligultj \'— biz egy kissé megvagyunk késve, — mire vannak kik- ezt -válaszolják, igen de; a régi jóidőkbon iípRiigy volt, későn voltak az aratások. Bizon caaknem megürül az ember lelke, ha hallja,
TÁRCZA.
Barátaimnak.
lelkatakbun ott as ihl«t, lUy nÍT«t«|;b«D- otl - * : láng, \' JJit -Ifjak | ídtt Hmm hoi rqay,
^ragárral fonva át. t" -.— É» alboritja igi fúnynvel
Ab ifja íiÍt ;itiránfljttit,---— — -
Oh : torjalak auguri .• fel—fol -------------- Addig.-miffyu/UjIet-heritj ........
.\' 1 , .^ujdagyitfkiwkiJetko egy ciiit,
. lfarésn— dictoVilliU feJ>-......
Uidúo mér hitekbou r»gT «II, 8 UtWxomjr» gruladt a kshel. — ,. \' E Uac k« ?141 fiira Uj,t«, \' TdefcTfcat tnir «vrté, u^tTsdatek fcsoU egyre
B « Uat, ki bna honi-t amg ii^u, 1 8 «solali sa hun/ ki mur ¦okai «VA, «rVa a tflík rigji,
— sMf,#M-^jit aikotá___
A 1HfcatalL«a0 fontf tsogia
B__gTBlad, /nllkbos; - — _.___•
• csak agy haandlist puub urbi, ila t«Ta4t»r*agj kifaradgtt. —
S levedre wy Itbyt; ssut, —-A Mr Mg*-.
Wtts
Ua peniia ábrándoslk u cjak, tt áriaUÜu a eail álula, A ba a falfs neja tui ^rw souiiuii, Csak ttés aaép Alom kípiket A 4m« fcttfaai - baaivad - .* ltr
- At AtirCiiJJa olrenaiL -
IH eh* H Bmeihk a.- d ¦( L IP eo Mketettn ig* UU— - < Mm> íMnova mm tfhaa- U aig un,
« * «afl UU Hflnrt. fl< —
Ti klladötnk, ti leietek irte, Igy TU I ax lelketek plötL — E» ejO\'kQr igy iati majii elcr*e Diad«l-i»j, öröm knifln.
ElÖra^ifjti, hííi baritiui I — --
Ez .«UtMI^xvirpalr* ki-UP - ¦ ^Jajrftan4kV-ki eat. fénye* illmln
Álképtelé • nem- ír\\. el i_ .
LlTaaire Tan, kifArsil,-Mi>iikai)t r : K1 b e a a^v ágy elii» urra"! ó ti \' ¦ .7
Kihunyt ;csillap-fény lelke auuak — —
.Etilre, mtga Hta la bop. —
flOGYÓ ADÉL :
Megyek, megyek lepihenni.
• - ......___íítJ»€teíliiek itpm-pillaim, \'
. Mtnáig jobban nsheittluek, . -Ah 1 pedig de idei Tón\' iaég ¦-—
Ábrándozni te felSled. —
aorulíog-;a« ilonrarnys, \'! - ¦ ~" ~~ 8»i»embfnjBÍ^i»Bg- az inek — — Lelkdtn-dankarf — — megyek megyuk álmyUoi:nl. t«vfejtflfld.í-: \'
SM«iV«k,inefyakvlrpIhanHt s. -\' u^a^jte»»vhoMttA\'ójea, ¦\' 1 . ¦ {¦JIFa i«em\\eh):»n [ áIombá-fu|ria ^•^t«b«HpF^W!l3^"fölBmT:-:-
HOGYÓ ADÉL.
¦^)-Mot*tTf&Jf-e kit knl(ápii»y a mily ítíelmft ~Var&t\\ isttiunyt. kilttífníf : niriveíboi,\' atjnon^hugy. **a~jű~ I«ik«-niLr caak emlékben efuvi köaottlliik Ki ui.(bii kOltímínyít mily ; taliliJttn Ira I; A n«mM inivr biinvai /•IfftlTlruljouaVa terraéiíjt legítebb vli\'Ajal ! :;Bierk;
Egy toarizt u javából.
Zahunugyd évköny vóbon a legszebb lapuk egyikét fa»iT azon nagy Körderejtt vívmány, melynek Duák Ferencz liajlitbatlan Jollems
1 éa Coányi László határt nem ismerő lelkesült-Bégé volt, ugy -szólván alapja, fölényre jutott, ¦Li. a zalamegyei liberális pártnak győzelme az úgynevezett „Forintos" párt ellen. Időben. A győzelem megünneplésére Zala-Egerszegen -a .kvartélyház" udvarán banquette rendeztetett.\' Mely alkalommal egy ifjú lelkes pap, Köniyinn-jer Károly jelenleg apát és zalaegerszegi plébános oly jellemzőj oly Találó toasztot m,ondott, miszerint hatása leírhatatlan ^volL: Aí megye
"Tminden részében máig is széhagyományszerüleg
elfl-elő-hozzák. :__-t————
Igen érdekesnek találom a lelkes papnak e-gyönyörű s mintegy látnöki Ihiéttséget\'tanusitó toasrtját egész terjedelmében közölni, megjegyezvén, miszerint e toaazt 1844-ben, tehát 26 évvel ez előtt mondatott, ¦ igy tüzetesen az ak* kori viszonyokra von alkalmazva, hogy a ma-
fyftrny.eJy^diplomaticaL állásra jutott^ aztán teák Antal habita, a Deák Ferencinek a gyáregyletben kivívott nagyszerű...győzelme a egyszóval a deákszó ¦ Deáknévre j mesterileg alkalmazott szójáték. \' - \' Halljuk 1: ^ ¦, -
.A mull országgyűlés annyira nehéz küz--delmek-után—elvégre kivívta-a-magyarnyelr iogaeerü álbiaát e. hazában, eltemetvén mint illik az ^-uralmat bitorh> deákpj elvet. A nemzet Jirvendetj^ Tná]tó__difldftláp", Ft ^n b numzetteit egyik parányi. Ugjft részt vottem ez Ürömben, de fájdalom dúlt keblemrmélyében annak meg-gondőláain; hogy\'mig egy országnak félszázadig kuxdŐ óriáwrajóvoldácsolt a dd\'ák ny el v -B4rj^^^-.hAborgö-tümegJündoiki>d"éw 7»19rv\'éhy h"öaaí"teremébéb^ülnéran&í kénytelen "volt kDeák ay el v. Es megvagyok győződve, hogy kik a deiknyolv -olaemjtáiao fáradoztak, a Deáknyelv elnémuláiAo
leikökben BÍránkoztak. Természetes, mert vala. mint hajdan, ugy most is Magyarország kincsei nek egyik legnagyobbika a Deá k ny el v.
_Hajdan a d e á_k.n_y e 1 vvolt a tudomibyok egyediili forrása, most szintén a Deákny e Ív a tudományok egyik legszebb-forrája, melyből a -politikai tanok kínem apadó krÍBtályere csörgedez; hajdan diesöaég_y_olljólJudni i-dsák-..-nyelvet, s egyes tudósok büszkék voltak a T deáknyelvre, most dicsőség volna félig tudni a Deáknyelvén, a egén Magyarbon büszke D eA.k. nyel vér e; hajdan a deák- -nyelv tartatott legszebbnek r most a,Deák nyelv lartutik legékesebbuók; hajdan a tör? vények deáknyelven szóltak: moit Deák szól a törvények ny e Ív óni hajdan a- deá k ,\' ny el v volt az idegen tartományok-kapcsai\' ; most aDeáknyelvaz idegen pártok, kapcsa; hajdan — még Koma aranykorában1- —f C i oe ro bírta leginkább a d e á k n y e 1 v e t: most Mi~ ~ gyarorazág remény korában, D e á kbirjalegin-kább Cicero nyelvét. ;
S azért habár ÖrüJüjüc, hogy-MágyaiWfaág., többé nem deák — axeretnőkjnég~ ia, ha Ma-. gyarországban több^lenne Deák\\ ¦ noha.-.
--égűfnjdnlom mát "eiftlilr^iiVTrD^\'ti^pW-\'" " nek Jgénytelon sirjára egy ttemizet banátkflny-nyei hullanak még U büszke! örömmel em
-lékeztinkaDu*i:Taí^nék^lán|iaaavá,legu^ jabban a gyárak . egyletét pártviszály takarta hamvaiból füléloaxté ; éa.. azért stivUnkból, óhajtjuk: ne némuljon el többé a Deáknyul v . a vívja kí ezen legújabb dÍadalát,a_bazator>
^venygy á«Uiak- Merőmében tstél—"éljan rDéiticr\'; Ferenc« 1"
:Kflaü: bATORJ;\'!,
^di~J5nirgorrfn ~el 6m^jarAgft?zy^ K. 3..-,Népdal átíratok", Zmie\'y UaÁliyl. Eli,. -; adja:Bj;dtüidrrfffü4: /Arpegea",¦Vinuxumipíi il-túl. Hegedfln .előadja líumau Tümnlor, ii. „1^* de-. "lirV (a vágy) Agházy Károlytól, elöüdfa-»7 . .Marsi\'. (I. ,ftuvtírifea; Vieuxtemps ÜMől. Hege-»,dflji eWadja^l/íímfni 77jflOí/or,r7..BA vihar1-, Mo-
:^?=rg^ia::XII^rLisB^^^
-V-^.^,^.:.VB.ánk-^^ llV-""."
ge^üfl~"elűadjft-/fHW«ft Theodor.-lO. „OiiTt-X^ bordolMf Thoru K.-túl. Előadja a d\'.dávdn Kez-¦¦detekorakor. ^ llelépti liij l frt. Á dáh-Btélyt táoca^kövateudi,..... r .—
í- Hiirciíi térképek.; Wajdita Józaiif
¦gr. BaTfliy^iiy^Eajoa ideigr i»4g-ft-
leményu_iityja.Jónuaf .Adáintiaks volt fia »nein j ¦ néptelíniai .közoktatás tárgyában hozott tör-
idősb .látiuanak.
A k u s z t li e I y
vetkező ÍuqUo, urak .jelennek meg állami ellá tás melleit :.Kováüi Antal Kőszegről, Sáringer Károly Magyar .Szerdahelyről, Tahó Feronez -^^mnlO\'otrSrpAlc^^
" ¦ . j vények szelleme, tiZÍguruan meg nem. tartatik
gazj. tanintézetbe kfi- ! a,míg .yaaánuiponkimt a hitetlenek ellen pro-
Ktiroutíz^Ieredröl, línduiiiesíjyula • lTorgbsról,-liallu Mátyáa Eudrőilről, HuWzik József Znyö-\' váialjáról^l.itíbbabl-IWiii líi4ksárólr-L.akatö«.Ká--ruly; ltévkomariimból, Keltűién Károly Hosazu-falurój^ Juhász György Makóról, ^¦eumnnovila •lózsef Lúgosról,r Mór-Mátyás Triebdwetterbűl^ Szabó Lajoa <Íulámbo,kir?il,\' Beháuyi Imre Tik., könyvkereskedésébe nagyszámu kOlŐnnemil leg- /\'^-Bewéröl, SzájaiJdnps-Kéthelyrfl, úsztu-" _»|,xhh térlrépolr m^lr .-Jz.wiv.J- >J^J:ttb^an-¦^f/^b.•l^tk:ircíl> iíertha István Jjatto-
¦ poroszháborúszmhelyényMsmerésl-rvégtrttininnJ-ár<il>~ Hntbry FeraicTl^wutTirpl.. N:ííjji»».\'J»1 deo hirfapntvÜHŐnak nélkülozhetren." Árak kü-- lőnbözŐk 2a krtól Ifrtig. Megrendelés eíetébéir-postailag is axonnarklíldetikT .~ ¦:
— Halálozás. Botfy fezelött Stokbofer) Károly, Béla és Vilmos; ugy szinte Botfy K.ita-~^lffia^zül:^"JÍweiler,\' Botfy Júlia szül. Zelliugér, > Botfy Ida szili. Simon, Botfy Marin szül. Üraf, azomorodott szívvel jelentik szeretett nővérük illetőleg sógornüjök Schreíner Agnesj^l.jStok-hofrr özvegy tiszttartó aaazonvaátrnak. folvó hó
28-áu, életének 7tJ-ík évében, az utolsó szentse ~ gek fölvétele: titáü gyeogeitégbeii történt gyára* kimúl tát. A híiltteteinek folyó hő ;K) án délutáni 4 órakor rom. kath. szertartás szeríut té-\' tétnek örök nyugalomra. Az engesztelő szent mise aug.\\ 1-én a piano ta íemplöffi+nui délelőtti - lüiírakor fog megtartatni, a rokonok és isnierő-wk tisztelettel liíegEivatuak. Nagy-Kanizsán, jnbus hó.29-én-:lH7Ü^B^e-han*vaitiaJ
— Tárnok Alajos urnák lapunk előbbi számában közlött gr. Batthyány Jánon > életrajzát érdeklő csikkében idősb gr. Batthyáuy 1 János helyett Ádám olvasandó, a mcjiuyiben
íius A bárul, Tóth Lnju* Géljéről, \\rarga Ján> Szakonyról, HtibSehel riámíur Eszt^rgombul. > ——-A-:-v-eagp-r-émiTegy4HvgntejM\'«- n t=-k á p— lankára Keszthelyen aug. Ü-áu eonl.\'rt*uezÍát fog tartani. ¦
— (Beküldetett.) Az élve beszélő emberfej -jóslatát* nem csuk Zaht- hanem Somogy megy ének alsóbb uéposzLiiva is e-*o-porUüiui a pánikus félelemmul b:iiljruij:v. Azuu etís meggyözödéáben élve, \'hogy .Lóuyuí-piculájáért-: mult^j..jene a jwvi\'.|.
dikálnulc, a rákövetkező héten pedig a p<J;ül~ idátkozott lelkek kínja minden hónapban, ttyorazág, s félévepkiut a végitélet leeud • ¦tutlau luvek ele letesT
¦li\'el et-peng-a--ttf b4>Kajpai(T. .i miatt. A speeiilátio a börze állapotához tartja niagat, mely- most.iuog; egyébként a"zab éa licizi igen •, keresett \'déluémetorazágban, mely ki\'-t L\'zikk épen a mi piaeziiukon^hiányos éa kevés. ,
.x \' Pfaczi.ár. •.%-
tárt könyvet nlvasandja. De nem csak a nép alsó rétegét, hanem a kétkedő, proles^.írok s bölcsek esopítftjáT^G oly annyira Izgékony-ságbau tartja, hogy mellőzvén a jelen háb.v rua situiitiökat.tigyclmök s összes tudományukat e boszorkányság megfejiésértí fordítják. A kétkedők, ördöngösséget gyanítván haboznak, protessorok, hivatkoznak tudományukra, ;i lísz\'ik. A-bűlesek-pedÍg-t-mint—
hogy Kanizsán nincs, másutt keresik azon követ, melylyel a contravers kérdést mesvi-"lagTtják. Hy alkalmakkor tűnik fel, mennyire tudatlan s b ibonás még népünk. 3 e babona-
1:¦¦-?ar3rJa*íp»at;Bb.
------Sint«eii._ríiH^_fíilil fiTiiim\'t i«íiil<nv.iliiit.* gaailá^.
ti i-liimfiittatátu küsíliiietlel vuttlllí, unt .Híi-tint k«-lí\'tiii riiíjuk. Ttihliir*\' iiéxvi: inasán léwlliiik bunirl.
- lí. Sxi>iu1jji1)ii.-Iv. BerHe* liíveln heltuiI hitcz-kcltílnk. A kLur>!hu«rá. uí*v« nmii kaftiiuk Culvlcirt.
------- II. IWün.-k\'i\'aarn\'iíK"1 i««|íttrllllU. .
— - .A .CialildAii" tccbnii-ai kiaulj.\'nzáaa jó, de niitr- )>eiti>e v»I/»!))• nj»)i*» *r.*rH. C\'«ak nit a flxe/iít-
Htk ktlltcmíny liotás.i.__
1,.- A UvU\'Hi-laairiíl^du) tamiyelvr uja^yar. tlulya-iii\'ijjéuk a kí-aponÜ iávln1aí_f&i(raz^ittir.%- Pestre
iMlJOlid.Uy
— A TÁroíök ti küeaA^vk kTitvattvüiia rrdekí-bcu irt kúrsieril r^lkTíkííilí^maiüilJiIkT\'tnrgV^Ov iiauiunkra valáuk kíuyteleiiek UaUi/mi.i.
iSTyllttér. *) ¦ • I
Eev képzett a gyakorlatilag jártas nőtlen , bizoiivitvánvvlíkal. i-4 képes magát
dio,
_k.Lniutat.nij t.bajt ki-*ebb vag U:il alkalmazást nyernu lí íurke^Zluaéiie ád.
natryobb birtok- I vebb "erTesiiélir™»?-!
"Nsiry-Kanlse», 1B70; «rl jnlltte 27-ik naplin. M.iíJt ti:t-0vfoni.~4rtrtaVkr.:8?^86 foat 4.M50kr> b7—fcB funLÓlVl — kV. Kvaa.38-79 Íob% - frt - kr. 7\'J^I ..mtO.frl - kr U0^.8L.f»Ut S.ftt 90.kj?: Afp,\'^ ¦Krfííc^ro.TÜ\'71 font 2 frt 60 kí7l"-jTtónrV Irt 5U kr. Aipa kllzrtnn^n U5i~6G_ront —frt—kr. «7—6B~ - - ú fout Knkorií-ia ,t frt 40.kr. - frt— kr.(ltoke. ^ rn\'*a uI.f<z\\eamKvanl!ii) frt— kr. Zab 46—47 foat \'J Trt 4o kr. 47-48 font 2 frt"50 kr. Pobanka 66-S« tul. — frt — kr. tU.--70Tr.7il — frt — kr/tiabfehír H kr. — bali tarka Ü kr KeajirtUat- kBaJ>o*éfee . B_frt_;VJ kr..rr- tíuuin-.2«eiuMí>at.—..frt — kr, LáogÜaat XLM. k-iK<íiia?irea — frt — t!»»m 12 frt, — kr. K_rá_r-lUst k..iÜn*á|fuH — frt — kr buum lf» frt — kr. Boaa-lAng kítíJ/u«?gí\'« — fft~— kr, Baota — frt.. _— Itf, ilarba liu» fonlja i!:( kr. Borju-hap^fo^Btja^gB^kr.^Ber.
ti ?ala na fuulja 4U kr._Z«ir fotttj\'a fiO kr, Caiba_párja~
í\'í-7-r» kr. Káoia »1 kr. 8a frt La*:i»vimy -.-frt:V-_ kr
1 frt 30 kr. Lud biauíl\'s frt 20 kr, 2 frt 80 kf._-_ ,\'t
Ptijka frL........ kr. Tynk-iojá» l-l/i kr. kr. Barga ara
in.\'-rej* 1 frt 40 1 frt 50 kr, Egy mixta «tena 2 frt 4" kr,; n/úna (ij l\' frt iH^kr. Egy ktr* uup lj) kr. SírtJm» IfitíUki. Ujbor vidíkilQkbeli akúja 5 frt ú-bor tí-dúkilukbeli aki\'\'!a y frt.
A uagykauíy._ai «áru^ tanauának árjefyaek*\' k;i„rvrb«->l kU.Itá SZIGETHV iAHOLV, Ustee. .
lap
U z 1 o t i - h i r n ?i k.
Maay-KflBi/Bs. inih» i\'U. Ib7n. A buz» betakarítása s égéi t\'-rií;. a cséplés elégedettséggel vélte kezdetet ; a gyakori esőzéa kevésbbé árt, mint-tőle félünk; az uj yibiiAt-tniuTlenTpliil dÍfsérikJ_Ja_pjaczra- ugyan még igen gyér-ezállitmany eszközöké ük. Az
alatt k.itt.ltlektfit f-l.-I"-.*é,ífct íiem
- .¦ \'i i:
Tollal n
Érték- ós váltófolyam: július 29.
fi"/9 meialiques fri. 5U/V nema.\'kölcsön" Cü.lü; IMWt-ki álladalmi kölcsön 77.f>0;bankrészvények Üf>7 ; hiteliu-tézeti részvények 213. f>G;Luadou i^..r>0;.ezüst ágio 128.50;^araoy darabja ö.9g kr. .... r
Felelős-szerkesztő-: Wajdlts Jéwef. Scgédszerkeszlú : Bátorfi Lajos.
gyárnak
i\'gyeiiftli raktára
ROSENFELD aDOLFnül
Nagy-Kanizsán,
a\' hol mindennemű női-^\'éip^yermek-láb-ibeliek a Icgegyazeríibb félétől a legtino mabb féléig, .nagy választékban, jutá-rnyos azabott áron kaphatók.
Árjegyzék -Htt(fy$g szerint :
E^tygaerll g^\'eriuek-bör-esipiík-3Ö,-4", 511 -MJ kr. Fin. gyermek-bütvtopánynk l.Kí, l.?0, 1.40, IM}^ Lerfn. bCr.brUiieVbú^uiy-l.fW.-^.YOVrail.lí.-HI. yermek-^caiethAJCÍr»» burbGl 1»0,2, 2.40, U.öO.
. .\'NUi tapnyok -finoiiuiij »zerint: ObUtfOaS sarkalUii -OldalfHíö iark-0
! frt.
n brillici .vagy iiáríony ífrt. 40_kr. a OQmQiÍliet.ttclf nai k>)n, bíír, bársony vagy
-bröuet - 3 frt, 3 frt iV) kr.
y.0ama?i2l*eténel, bfirr-brtl»e>,—fi nom—~
lakk-orru ^—~~-~-4 frt.-
ElöföíS «lígaoa DciiarJeur dÍvattíí]>niiyok"
brillici í-iRv k"ilrn. I, ,i
U(rt\'ftiiefúJe-d(i|ila .".irkiit
io_
4-K
liTrf."
Iii g C
iler ersten Wiener Schuhfabrick
bei ADOLF ROSENFELD in
Orosa-Kanizsa:
gtftásto Auswahl aller Surten Damen und Kinderschuhe. Verkauf zu fost7 gesetzttm- Origiiial-l\',abriol;spreiscit.
¦"/Vs/s-fi
fr«»/ ntichJ-irpite: ¦ 30, 40, r.o,Mill -
WJkr. * l.."\'H.
ji _Lrfui ^ r- Kn ü tf t í r 1111111 iitc Lpiler Kind, r-lieíln ln-,t.- Kinil.T.MiíMl.\'ttcii, Lí-dr. HniiW, -LSaiuiuUiiiil l^uU^piH^ 1-IIU, 1.70, l,ÜO,^.\'ja mii ín stiefel stärket 1 ?0, lí, i JO-, 3, 3.(10
Damemiiefatteti unch Qiialtläf{
An der Seite *n -.¦linilreii 2 ll.
UIcMdbeii Hiihiel .»d.jSammt .mit Slik-k.-l L\'.40.
-Yiiraii 711 mitiliIITkI), PlllfnHn1
—Mit Oiumnieit^mtd^Sf ypkcl-----"U-tL,
Uicscütf n\'lVi i.ndi-r, Urüiiel m. L«L-ks|iit^.ylci ^KU\'iemüc¦D.-ri.-M.mIí!»tieft, mit l:jii-UW*etii \' lliiln«!, Cbn^iii-, fini-i--LiMIer 4,4.Mi
T\'Mnniigramm es pecsét bélyeg
it > n r . _
Főraktár papír fehérnemű ,-------váazwn-imitatióbdl.
PAP IR-RAKTÁRA
Pest. Deák Ferenc utcza 6-ik szám
p a li >• i rt e li. m A 3 " linniKl\'.\'.l. limi
tinta I arti\'
a fehér hajóban,"
¦!..... j (, v . j.... )|f| fl, L k-ofc, t a r i ii t i n t a , iriin. rajt - Jn ¦ ri>jt»AjLÍ,ruk g.ingyl\'ditvtf, pauaT relt í r it ui &-l>Ji á k tétjei irú -aí it ftli e»x-altiuipnk íenc anélkül,-* a Ív ar éiTVieb
ZJ f k f
mukkal, l.it.
•akii
pai..
¦\'- f I ö
ml cune
ár én
!1 lárjryak unk olaés i n> d ai h aa au álatokra, mai, «4o(ruJsbljjEÍiictetílm\'jiii>grani-ktttüiiilü lírt\'Miian kéaxitva a lefjáti-Í442-24 1)
Levólpapirosok.
1«H) ilarab névvi-1 iiy.ímva :*rtl
H<0TPv.4J* IlMÍ burifík nj»mv.
1 TI I fri. ful kr. too I.-v.-l f^tí-l; iivomaTii nw
tiutfruiniUHl 1 fi.A\'f- «il. ±:» jot) 1. v.-t ,"i 10(1 l.oril.\'k ít-l.-!;
IMI lf
.\'¦I caini.....I fekétw tiy.i-
maiu SI) kr. 1 n, 20 Ut,
Mimién hxi\'ií levil-,-* b..-ritékiioz ejry. i urn fitmin papir-•árrz.-ík aj.-in.l.\'k\'./t »til;. ) riiMn.-itl^M.MV-Il.i.-v.-.liél.riii.i-iiiil fek.-l.- iiy.unatn 7 8 l íi ti. -jOOtl-darab intrit^li—luut.lw.. pa-pirlu\'il iiaiíjüíblji-lf c/.iililii>\'l í\'1-. k,>l,\' nr.imatit fi - r. ft.
Látogató jegyek
s Itt-ínlntite ¦ ¦ * i n n y u ni a Lt.a I darai. Ii\'l-lin«.iiiabi. bri.lwl-
. |i.ijiir/iv i\')ö kr...............
)Ul d.iMb Jintun b/.iiii-nilr\'il rnr-
t.m Ml kr. * — liHÍ dí; li\'gfiinmislib framrti.t .M:illl.itl-i-fisti.iiihli 1 ílr. Jf)(í .turab fiiiuiii fraurxia brillant papírra 2 ft ftO kr. 100 darab lilli-\'ür. fiiiúm keitSs fíiiyü bristol 1 fl. .Miiidí-n i-pyw si»r 10 kr tnljb-Levélbélyegek.
1000 db araiiyuyomftUi 2 ft. ŐU. Iliiül _ ve lh p i-i\'.HÍtvia.** »«ia 2 ft 7a kr. llliill , (-iHiíirí-vfi diinibriru bellikkel, y áttanít-ü-ft 7ö-kf. ¦ Mindes további ezer 50 krral oleeóbb. j»- - ¦ u i cti i
Raktára"valórJi angoi perjjament (hólya^papir) befőzött gyunwlC8_Detotoére.
Papir gallérok.
K.\\jnd"k,.imiuitiv a trpfin«cBsbb!L
vÁREulibi\'d Iteren ítélt árakkal. ] titrsat leliajb\'i galUr (.Lineotn)^ ;í5 kr. - -
1 tnexat egy^ne.i fallir (Empire)?:
30 kr. --— -
1 . kéxt\'Mk (Cnrdett) 3fi kr. SAV> Lrgnjabb _ divata.
ttwet eladók uázaleket ¦yenek.
Nagy rnlanxt?k raindeniieralí ¦
fixletí. jejryx\'fi—4»--má«i»r«..
kniiyTtfkli«1..4-----------~
Ny u mtatvánjö k kiránat ^xerinti gyiirean nxépen a lep-; juUnyitaabb árak\'nn kénclttétnek.
M± UvYlbsYHtfSHieMtafc
iHjuiVttel-Jiieltetl a legpontqaab-bau ?V pyuríian eitkrixÖlt*U*ek.-
luírdirppcHrn ?«torkelit-
AJOITS JÓZSKK
¦ könyvkiadó, hivatalában
?;.W:A G:Y\'-K A N ÍZ.S A N r
~!.ímegjelent.,:-é»;-ininden.:..hi.tcles.-..\'kön):váru»nál kaphat(i :
í4 ,R A Jilt EÁNYOK11ÍU S $ U N K!\'
mm
MULATTATÓ KÉZIKÖNY;
ruTagyiir.liBlgyek izámárn gyüjtlittü WajdiU JÓZ8ef.
dKtáw-(köw)W0(i4aprtt=lfiiyedá)iLSÍu tábllb» kőWtt könyvnek éLreb 1 frt. QO Jtr.
POPP J. G. CÍAK. F0G0BV0S URN»
.. BécsLen, Stadt, Bognergassc Nro 2."
TrtiiitMi.. nrl ~ — - " " - • - — -—
mint a íogakrJi ia ii:n.lkivilli lilU ?»1* tá.t pvakuru -líillBDiiemQ togtA\\Ut eiij-Lili a n.og..zQhteti; s iíIuÜÁb&B egy luKln.\'! .zijvis liirát mesécd.mlí, .x uj.Iibaii feldicsért . ueiiiil itier.lt eeyikéneU l.«f.inál»tirA izin-
hatom magam, ininélfofrva fölkérem, liogy nekem.ya mellék,lt llM.egérl AnathcrÍD-aiájviaéuSI egy megfelelíí meiin.viaégel.m,g*»fldení a^Te\'^.^i.k. Zágráü, joli.la20-.il. 1BIÍ7. ¦ _ ... (.351-4\',».;.b.),:.
\' Nemes niandelstein-TepeZrSiMil. bucimUellacic.
¦ K A Iv T A K A K :
kitltnu tnlaXdunJivgfti iniatt iinudeti(lft, .slit Nt5mBtor*7.ng\', H\'elvitia, \'TBrOk-_ls. Aiigolor«*aB. Amerika, Holland, Belgium, OlaaxaraKaa;r.Kelat\' lndi;fti»n mflliil errjemletl elimnerestien n-jnenlllli rjilkkpk letea-
^ >>\'-\'k vslbiJi ?1 frJii mindsepben.
Kajfliatiik : Nagj--Kanis!iali llnllis .liixHf-f eytlgysr.*r«tix, Rosonberg, Roieufeld A, Wajdits J., Welliacli, ¦FeknulhtnVr 1* Schwara
kedds^ben. 1\'itpiia u Tsdiopeil J. ^^MxtjieJyxiU^Sia^r^tTT^\'^^ Za(a-Kffcr«cj,\'<*n : rw».4^L^ff^6T*aci:i^-^^ Vtvril jrydltypsae-
jjix-^-Varaad»ii .;. llaltur gyugyiiaHrtii?-. Hxent-OyllrgyJln: N»tliig. 811-rnegtn : Burner Kflict ,\\* Htambornahy I,, yyrfgyTmirii»a , Uffalual. - Maniu-batbelycti. Pllllcli Per«ur« gyifylWiia .jiraAl.-.. lUtArllr.viilakt .aa..0yflr-gyiin; Fibie K. C,\' i^Vi>*ipn;mb«u Mpyr iJ»-. Tiinxkibr, in Onthanl Tlyadnr ¦flat?"\' Hx.\'ike|fcbi!rVftr;: Legniann A-.,-Itrami J_._(jy_ii(rya«er«Sl«ek. ,,.Uym:. llereny t llelaler \'xyugyniwv**, Kalocua : IIorvAtb K gy6gy#«t:r\'\'fli. K.i\'i\'s-kemitonVMaebleia (jyrtgyiitereM.;; PuiinrabWAn femnie? «... Pskaon j^jj^^-j^r^A^ NorvallrJ. ¦Ksiion-Ari-Kohn
K«g|, HeJniT\'Ky^\'BMrfM. ~B*r^
Hmiybaduu l Kramolin J, TolnAn.;?. HclTiViirK.\'\'W, BKlKeivarottrlJarWartJi;
ltajAu;Miclitt»eli St. ?«1 Her*Mil Bal, JJq«t)g-IguAc!(,\' l»^ijiBtf^_ 7.io|.. fi«y W. it ^acb^aipokb tfjrijryMe-rian, , „ . - ¦ ,
BiHok-eláiás;
Zala-Szt.-Mihályou
egy uri lakház gazdasági épületekkel, két hold belso^ ség és 60v hold külső \'
birtokkal. szabad kézből eladatik. """Ezeii birtok közvetlenül, a vaspálya- v lidvariiál\' ftíkszfk.
ad
Bővebb értesítést -
. S/i(liia> Autói,
f--m. kir. poitamMUr ^ J
(< hi 1, Z a I a - A p á th I ban.
i
-•WH,«) \'METH S.
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
lli\'t\'BlH\'ii, K»<üe|ilhuriiK.«r«i«.N<- itt. »*:
\' liílörkoüik.¦» L ci. kö»üii«S|retaauii V\'n .«<*>}\'"• .«lk»lw« atetliL.ineh\'luii.\'
>gf^ fél becsár
\' mar 10(1 év »la" a fiildgliiuh
_ "j-minÜen részén ismert RadV
&All(0!.MékwiÍert hiMtlon vnaion és iiwgli|«l stt-u »^.t»** Ifnger-lsJldaCIOk. ir>U,04.r) hi-
Oll
Kipróbált
t-gyensuly-
irtértékek
fi\'íiaracinUt Mli.lai A pamutnak ulüiiyö» L«>»Ww éa.olcao BlMkurf kdvolkertébeu aionkelieniwi liidyaolbeu van .iieviault avar iclculefcíiiiig akénaiot tartyliogy u. tokiutallwu jiiláiiyw árra uéivf rfntlklvOIM nyújthat, mi a kúvetkuní árjcgyiékbAl ¦ :"" • i ia Ulhalil: .
Vászon-árjegyzék. .
idb«Or«íair.liíril«U«n>ll«ioob«oiir Js-M.Bij, u"1\'™"k"7 \' " « >¦»
reb4rit«tleaj4a4Bt-
«BOT«! TiaBon 1 --,
„ Ml. cteM.tí»on , . jelel nilaalal YlllEún , h kit molli. vájton
J8--3» 16—I8 Z 54-28
3n-s6— =28-3:!
l-\'-U ,
15-13:,
15—1.1 , n—in :
ÍO-il ,
. —tllandl eaernaTftaaou \\ M) ^ ru*^ti.c«émkVÍBBOB . Hu—Ufi a Ali , tiixtm fck or. leaTÍKDH 34 — 3S „ All . tinóm irUnniaBflTéa . ¦ . 40—48 --.48 „ hollandi mö>*b lagalkal-
mn.alibnrilnj.kre . 62-60 , - . J^r* 1 . fiü br«b«aii«Sr«*loefiii.. \' — iMu\'obb ?«lelrt»rl(^ll*bb\'.-.•l,TicMklf!el!k --. «0-110 .. - . .30-411. BeatklvnU^nag; TalaBatékn.a legnelieBebb nnnbnrgl .rftréaelncl. iv. ftO n*. 4« JS;\' JiA^fiO frltfrí Ah rabja melrek-asimliiui-kiÍL-^i-jbeeiühie Tannak.. 1 aii\'80 jWoaiíágr-kaiiATiaa -mindenfele nainekbeu r..ik..ri-A ^. ,k"c "beeaár 14—18 frl moít c.ak\'7—ü frt a legtiiioitiabb. - l.db SOTÜini igen finom és tarl<i«.4»»Mnt.*7r,vl.ifl all.is-i:ra|,lif I». írjSa 23lrl, mn.1 rank 9-1--\' ¦fit
l*ídb 80 rüflíe angol ahirting (acbifnnj igen finom i-§ "T>ly lartn.,
Tation, b«r*Ar 16—S4 frl. null S-l\'-\' írt. l,-«#gíenélkfllij6r^4C,:r.rBf. faíje.,;3/r3f hoaa;", i-*nlL 3 ÍW-
Zsebkendók árjegyzéke.
1 krtól 8. S.f.0, a. xöil^
-li frlip leífiu.
1 tnraat MgyrumBorgi vaMOnBiebkeiuI« 3, 4, R. Ichicxmt^egfinjmabb/fcbír^fraiicíia^JiatÜBEt.-Ktrli.tvIi, ítjyur 10, 11-1» frlig. - _
t tneaat bbuhw ra«B«naB«bkeu*lS~buruothaaaiiAlok .iáiiiara, ipen tindm i t\'Urtoa-becsir-S—ja^m^E5«e^bitJL4—SJttis Julcjinuümalih. látnciat-baliatt vaTaonBiieliTieinlö, fehér vney j^ine.s szegrlrljel cjak . " ^6,-:7, 8, :9. IU frti|í,arieilfiuolnabb,.
-Férfi-e^ölgy-fehérnemük ai jeyyzéke.
zouyitvany, orvosi tekintélyek; és maganyzúk részéről.elégia* nusagot- adnak" arról, hogy ezen labdacsok lialása\' esak-\' ugyan felillinulliatlan.
A.......
Redlingerlabdacsok
ImtÁsAi és »njalsig-ai: Kitit lab>Ut-.iok
hrrrlutnn nlya.rt.\'i. r\\ 1ÍS71Í1 liLt,\'»gypg5-
rekfbűl rauuak: O.Mtr.-illitva. A fdhati-\'t atlest btlrésicire prakuri-ljált, a Itii-ru! batásu aiu^-ii^_iis2láilaij?á^tt íp^l/uyalösi ok<lv»ki-l kíliajljík íi i^>-ar a^MtM.dagádását"nii?pKii7riiyfilf^t gátolják, — MftlUL- é» utűlia[ájfiL -ti, hogj aa étvágyai rs étkedret cirímoz-tlitják, «ejit-l és vtrt tiizUria»:- Knnc! fuijra 100 évei. tapasztala* alapján a \' "* ^iel^UiiUldi-üi-b.
-tatdacsttk,—! ¦—E^it-tf -nírzCTtalaTi.\'aET\'t. káriis batásii iipilvelt-l liajUiii~-r Oxn-iii\'irtí\'rlu\'lt\'a upli^z" ke.niínv, mm\' Uf-lie-rü en.íf.í.tliT-r.*. rtkrk. «Un, DJ--lfíl: által Mruvúili* A. Uz\'-r-rca lK..bkj X~ h\'afluulíi bajuk k^lttt^ní-L kiTruiyn.. 3, rlypucbomlria, obstritctjo. feifuvá-}á"z ba ezek Hla-íletmúil által keletkéz-5.k- 4} Neb^i 4s keuiiriiy ^EÍk^Ié\'o^I. ;">] Sárga* Apu ál, ha ez kéméit raK" i májbaj által okoztatott. Hl -\\ máj. vr«, léhátiya, belbél stb. ibimiiatiaiiiál.
) (i.li3tlit ^ ii. ín-CyermtT-
5 tívi\'jótáflrtswiT tiiindirurtÜt) üzleti Iintíziiiüatru a It\'g-niig^oljb iinltaDt tfiki-Iylyti]"\' *íkofou -JLLjjjirüistin - ülké-azilre;-t;Iííz^(lht;t*3 tw-TpüUVií.\'ül; » raj-; tuk- egéfí y.n lutig mér Iiü t ni. -Hoi-Jlt\'6-: 1,- 2, Arak: ;"», li; ¦ ¦ tt A béeai i
20, ..-V.», 27:50,: HÜ. frt.
k. mérteklnviilul által niegvizügóll én ru tg bélyegzett iiég^Bzenü lixedta
• 10, Jü. ^Ü, l\'i"), ÍW, 4Üf i"KJ mázda, AieMkhezsz-Bkiéjt-,
Árttk-- íil,-"2ii,
jllliuk, aib. megiiterést\'nr HüfiJi-rű: JD,
í>r>T" 7u. *-sf>- .io, ido, 1 io
dívni nitM.\'.k
(10 évi jiTiYilljis), yurt vuabúl, üli;nik, telitíuek. aurtéaek, borjuk,
IHM,
unii U-t.
katiiU Kalkül, a/.<iiibnti n ^zllksi-fres Milvikkiil, [\'ak«r|^|. nl .\'t •iiilv\'ihkal miiid\'-ii fn.\'-rl.-y IH fitt.-il tß\'lib. Vail;.., láir.il -nli-.ikkil ;,i> filai .lráKább. L*iif;y több darab-dllnt nmgniériíiiérv.
__loú.__l-}*\'^ iM< 1*0, ¦ : -f\'k) mázaa.
-100. -lf)0. f«HI, fj;"u I, (!00, "lino, TitO, liiCifri. \'~ miiid..-u kiüondiillintt,, bílrinilv a/.t;rkL-x(!tli nuTk-;rck éa sulvnk:
__ilídint1! If^i-k : ?.If^lerh\':h kocáik
Arak:
Tuvátbii
\\ iüi:ki nieírrtijidultsuk nz-jSäz^ buk ulit .inti v;tjí_v után vét inuDett iizounnl tcljcaitttitnek.
(44í\'1:; 1 Bugányl X^, és társai,
iitfrí^- -iry.íi.t biiimíriHjf-^iitű-i,,!.;^,.. jben. FőrakUr : Stadt, SiflfleratrasBB H) \\Q.
7} llasrit kt-rsát; zi-ok nruliuk n^i kfkbáspSr^.k-^
mfcUbetegseg1ikli1iu.t-a41cd.1a.: í-Ucí: t-itL nnirntifratás, eínyíl>»->d.is, tilil-lhaj. fejfájás, szé.lillc* rllt-u. ba -irfk t-reile-
tüket aliestb«|b.v» \'•í-íiíSí. ÍJ L-Ta-ia"^ lítir tisztulásra c« a inoirriifrs.iUn^di^fe\' ly eiryriii\'kiiel,.
FIGYELMEZTETÉS!
E^V1 td\'". i\'-tit k\'-níakcrlúk punií;):í» liirdetések dlítil rus/. rirákat ajAnljiimkr ji t. oz. közüli* s«%. kril0i3ií»*\'it » vidéki lakosok félrevezetésére. E kureskeddk sem urasok, »eui — miut állitják — nra^_váro=wkj-yiiDéllOijva az urának bcttt^vezetérűl"]cvrfcCT-cscbb^rtclmük^ KlHUiiat peI3íuT •¦vji.uii\'i^ooymüvei-, pakfuuKiillványbau luint uj azabatoa műazerú úrikat, valamint másféle leg-ö&.insé^-^ebb órákat valódi angol drákul atb. Azért óvakodjék mindeoki ilvféle haatontalan
t uÜi tttii j.i váríuuból 1 frt fti) krt\'í^á itr^ leirrit.oiua.bb. tjiüt itig kitilii.. ruiuburiti vagy.\'_hullzudi_yi.wiiib.il liimiii ^^iaJSkit"m.ívt Wiiizéisel r«X 3r&ü. $.4, "» ft a U-gfiii..iiiil>l.. l^k5riSlnB,s kitűnő runibiirjji vag/ irhrtdi ^faiioubtíl, lerrt-li-r-«n,"i,J!"*» trfaritVB!:-^,-\' ytajUBVezeit—Ergw-bai__ijaT^"1^ "\'JTpIc\'í mn-L^JiAak—:
CínCi Vjirí^lt..)\' f/irsfltte) kitiln.1 Bx^pi ninst csak f), Ü, 7,3 ít a lefrf. ?s.»r>i-(ll*\'t*3rr\'ki.yálT -llWHtHI-nií\'M^ ,>\'\'*\'•*\' wiitta ííerúii, upy. szuiii\'-n\'a uina ¦i álialámisaii kedveli szefrbp yáproU stdknyák buni-zvf, v.vriűlt Mej-ÍMcl ^jhom cii.nk .1, 4. 5; t,,-,7, h frt a li-glinonialilt.
Hölgy poitKy.iláK a leirBuumabb balistból, rabiili ¦¦vAlcttcíuiiiii i.-.i|il.óvt;l éa •^rta-i^»^--hf—xetr-bplítykkBl. a legTiiabb ís legelojránsahb e nninbeu, —
?16, 1H, m, Hi frt a legBy.iHtabb. ^____.......—-—.
Wl uadrniítik tiiiuiíí sbirtiniíből, vsjry vászcnlull aj-nl sreiré.irkkfl, vagy ^kimaésekki-1 kit(l\\.» kiálUtáa, 111OM rssk i, \'J.r»«. :l frt a lBsfi»«\'"a>d\'v "ÖH , ingL-k |í.illt\'-rr.tl vaiy-autj|klll, ítulrcnitl mellel vap.v "imán Kildnü tilt líécbifonbál, mely épen olyLtartós, mint a vászon, íubereii és szinezvi-, ^most\'Mak^Mtj I) frt a lepfim.it> ab b;...........
Bli iutTttk, lejrjobb ruraburpi vagy irlandi vásniuliól, — Ka.-e.rra], vagy a (Ktiílkal, — fimáit vagy fodrosfitl mellel a li>|í«íabb divat NEorínt erlísen kívmntű. roost ejak H, 2.50íi3, H -frt a-leRtitiumablr.
¦"ÍS\'inireV leRlinuinabb bntlst„úSmWMütel, lejrclrijáiisabb, a mi rsak lílezik mmvBt csak II, 7, H(.l0.—1*J frt^Pfefíiinrimabb.
Wiiítjatyák 1|í«ii jA Ls tartósríástonból, fíliu tnapyar.azabár\'.in!, — intisl ^(tik\'54.frt 50 kr, igén 3 frt a le(rfinnniabb^
Üri gí\'j-íík, ig*n jd »S«;tartos vásaqnbílf ninpvar izabáísal, n«)íy Ulcppíl
iaaM/cajjA^frt,. a--fft-;6Ü;.krT «\' lacfiDonabbv----- .
iHaczat\'nr>: inggallér, a legeié páni abban, én legjobb «\\tvnt-*itij-iiil, tm.M ^«ak 2;5Ö,; 9;:} frt a legfinomabb. — 1~
fstúeaat UUÍ^kézelü a logelegansabban és legtlivatosabbati kiiillilva, -must ^Icaak 4.60, 5, 6 frt a iFgfinoiriabb.
^Vf^.^tL.^kik 25 füg vAaároluak, egy Bnoni hímzett bat-\'?9. t3V tiait-kendot; 50. ftigt egy caodaaiép kávé kész ltv-
Kl, :fe«l^kivé-abm:(hostA: illő 6 kávékeudAvul 0 100 füjj vd-lt]frlók pgv iiriü finom Caior-hmir nn/íi.lti\'ríti.t knr.n\'il\'. ni adásul, bffvk vttev un nllémk mneroii.li Ir^n^l « ninklMWff-kitcenttóryííSrW^ . T.«.0U\\tív«i^ konvol^nc kedvért. „ "K i ^ndn^r^^^í^ .inel/ck uem júl áÜAUuk a lcnLbez, \\ ay bármi "Liul fogvi nem ^ tafHtaok. u 4rtiik fitetott ár bérmantv.. vintaküldetik. — Kivá-uatrA a kÓBzlctbfiilüvC vaHzuakbul imnlik kubli m.i k.
" "A. Imreieket kérjfllrT-iinpzai: IL\\LetLL S. 3 Rnthcníhurmstru^cNi
TtitiZiiti.illJt.ti.Ülr
kik ub"i*flrri»:lDl fulylatnak. l\'J, l\'talír.i ís\'ján-ányits bweüfi-irefeuel e7.fi1Ul-l.1-cstik battnálala ajáalltaUi, mert az általuk okozott lialá* folytan\' a jinány nrm ragndbat nlv Uiíniirmi. __
UjabbTtTiTbÜl sEaraTazó-leveJ^kaaít LiX(inyttják~bog}" \'-^fii latulncs\'ik raint
hnHznoH d«s«fr m c h m | e r »,
vIUmi biz*»nv\\illak be. —.
Redlinger J. C. Augsburgban.
Az usztrák-nragyar állam t.\'rftle-tjáre in*ivi* Tilraktár-:----------------
Fi\'iedmann A.
- lUlcIrlivU liír., PraterfllraML\' 3G.
BWf Egy doboz ára haszna-atiutasítással 25kr. i
:abálroTftit Arán\'-li j>

Wajdits József
kimlváuyábaii ¦ N.-Kaniz.«nn metdeleut általa titinilcu.bazaí kcreskoili^sbeu kapbati.\'i
Halljuk B BZép IZÓt, i-ihml n.nirvn, -felkriHi^olö (lna«l7i kiínyv. Ar:i 1 frl
Rtita flnk, vtoadjunk! k-iikfdvcsíi-uii ¦Iilkünyv IU-tk kí-idá^a. Ára az ",:ttl lajira tnrfpilS-h\'.IiSi!>«¦>!, kiiílbl\'itt imsb\' kiinyvi.tk-lj\'rt 20 kr.,.,lií. .ir.inynyomás- éa araiiysii\'g.\'lylyel 1 M k(1 kr DcmBricz, tii.in.var ktrályüá^ i..I.Ile írása, liilek\'s adatok nyauiáii ára (iU ke
aranyinebzé)i3«t ktí^zitett kili
»rá f.O kr. J_ ¦BByarvettkártfa-a bires Lcn<>rinä1id gányjáanííti\'íl Hi színezett képpel;
if^Rr^taláiráasal^ra^HkTr-
Hldtéruolailat •- Katonai tankiinp-nra Wl kr.
A ki gjív valóban jól rendezett. nksó órát akar venni, forduljon a jií hinn\'vü öráslioz. HERZ 3^fl:.
ki Aialibao csakis az liragyártáisal loglalkozik. . Bécsben, 1 Stetaníjplatz Nr. Ij.)
HERZ M 9 I>olfí. óriU Bécsben. 1 Strf.niaplatz Nr. li. Aiiüseaieileii
dea Zwettclliűfea) sz;\\iuus óv úuv jó hirnévbvn réazesülű legduBubb tártaim
óra- .r akt Aha
ajilnlju iniiideiineniu j«\'»l rendt.-7.ett óráit-nagy válaaztekban, egy évi jö.tlUlá* mellett, a kovetkírzú arjejíyzék szerint. *
f.\'t-Híi z-ehdViík. * . (,437.-($.. 7j
il.k a f* k. k.\'(itlé<cctt bivaial tlltal mi>Kpr.\'ibálva. ~*^B illfifi jejry atlalik. A néni hiabályiidl ilrbja 2 ftlnl olcsilbb. "
üiiiait. :!0-.3tÍ.fi.1flli\'ii.írnz 40-48 frl.;,
- brdgyurák nr.Up. ,1;". - 40 n.l Legnagyobb : rálasílík a -lej--
wnail. jryúmái.t, ;W-48 it lüs/efebb párja) BroBoz orakbaa, IH.
- <>riK/.láli\'l.i|i|ial ;lr.-4."i i\'i.iL\'tl. -J\'J. \'lil—\'SÓ frtjávnl; ¦ tiazytítiar I.i\'it.Mlaji ü 1. 4ii IS ft .>l.";iiifiri\'l 28, :i(t, :líj, 4(1. :,ot t)t)
¦ c-iiiil.,rv>,ii:ii.i.>k.:it» .!.1 It. I.Hl.frtUt.
- !..»lu\'v bíirtf. ú.ák 4\'»—-Irt it.i Legnagyobb raktár ingaorakliaJi,
- ji\'lí\'-\'-r-.liovT 4"i—filJ ll.i .\'l\'lllajilou\'. gyártmány, kít-úi\'i - - kl*tt.>« lnpii.il - fi*; II ijútállásaal; Naponta felliiiznuad\' 1D.
ívm.i.tf .iivnkr>0;;n, bU, :Hl llrtl fi.jll l-J frt. — Minitcii 8-iinp felbiizaini,, k.-l f-irti\'l. {Hl, UH)— HO ft..|iU7.1Ö..19.a).-2áfi1. — Ugyanis Az.Htkiviil miiidfní.\'.lÉb ¦*1raii.tti»-i\'ira- és l\'^lór.-slllC-h.ioI :JÜ. 3!) 35 f..i. ké^rlelbrii van > - . »ra- és iiegyeilóraíltéisal
- Kti1«i úrsk 1 - 1-í"hUi^¦at-attyiiz—Ifi. !""1 55-\'^frt: Hríiiapiis" r~egnlatenr :; üiltiak. \' 123. 30 ."12 frt Csomagolás iugadrák-
KíiMt tWaláiictok 2 frt öl) kr.lnál I trL fal kr. ¦ \'A_.
"1 i\'> 7. H. 10—frt, ! Mtiulfi! javitások leb-tS lejí-
.Lr*my .írnli\'uK-f.\'ik lH. 2"i. 2ti.tj<)bbati végezte tiek. Vidéki mAgreii-í. ;"-U. Ii((. 70. 61} \'.IU. 1<m>- frudflrfílt az .\'isszegnek készben bekfll-Ki-lhl úráviil í fl-l. 1\'}*" -""SJ P««t»«í n\'ánvái mrilo.lt
Keltfl- .VávKi:-.ffíTv-a ^^^^^^"\'ÍI^^V^ ... \\un.»\\ felelő drak kicseréltetnek; , _íí:j... Orák vtm ébe~\\i el fogadtatnak. \'-/jKillöti kivánatra knldnk\'bajatt Vuii!-"\'~
II 1
Eíil.t bengrr 4 f»b. 1"
- nranvker .. nigdVal i:i
^__- knftiT- f\'id.\'ll-i Ifi - 17 11
. kristály üwir. 14 • 17 ft.
- - luirgoiiv r. li") rnb.-Iti-iy tr
-.....fitt.. pz-iiat lappal 20 2.1 ft.
. - - kettős f.l.Klltl iii—-J.i tt.
- finomabb 21-28 It
- nng. b.Vri>7. IK . ,S -*7. tt.
- bt»rir.liadi.ír.k.lap24- 26 ft.
- r>-iii"iil..irpi\'iivnk^ nát hrizaiiiM tel -J\'i-ail ft.
- rem k.\'ttösf.\'dél yf, ..-HI ft
- JQgerzilvepgi\'l - .(11-
- li..rg. badi i*m ;w Arany liengenírNr. -\'1 ar, H r. .10
- bnrgi.iiy li*t r. ;|1
- fmnm * nr. lap 4ú
- - kfctir« lappal ív)-t.;i H;tésnél gyertyát gnijt !l frt.
nrnnyktt- -rtnaiiiV kelt.7, riaszt?, trüztl
\' tin. 7U, SO. IK>. I\'M! - i20; j"eg"einvpgg
-:ii. ff. J -if, ft
\'M li-\'1 44 11 :
tíü ti.:, -tin ft ;t
peiiyiiye
^"rí\'lis^^\'il^^^\'i-^1^ ^ ^lát^pka,
t.»k"baf.l2, 13 14 frt, Hardo^ta^rséfli-ellerifizfi orale.
\' ll.irpunvl\'élc, rubinnal, ai*;
ildig lét. zGV kBEill. Ifgioblian linr-z-i \'.Ibató .minden TOa pai vati dv-iri őrré-
álnszúisra, és a nifg- iiein_-ljrj\'ttl__
á\'ruért-járando~iTs*/.cgct visszaküldőin.
Házeladás.
Arniiy-t*i1. nr.l.ip M. —-rom.mtoir Ell,\' 9()-=-™llKI ft.
Vailást és inunkán remnntoir pakfnng v. ialini aranyukban . KI—4? H.
_______H_fL.L8X--ú-L-i-k__-.......— - iszére, szii.bázakbait^"gyárnkbaa.flib.[ás - V^skrfGk .v*4y„jn^.-dr4^^.;
Ezflsl rzil.~4 én tí _1 ,V-1 « M Kr ni n rí h „ n V m^ltfgyih a .isaty^A k\'ujul- \' ajiuluttakkal »1 "
iiy, - _ \' -,-=j \' 2.ri—30 ft.\'rtzervezvi\'. hngy bat klilünféle iielyen\'leiidtík, ¦
Kérem figyelembe venuti
Mjnd«i—áron legjobbszvrllck,"
Sz. kir. Kaproncza? (Kopreinitz) városbrm
„SZARVAS" vendégfogadó, L
I jseabadkézböl illendő árun ol.idó\';áll 5 kisebb-nag.i ubb \'é \' 8|oba-, téreB konyha-, két pitteze-, téres iidvar-, két | istálló-, két pajta-, bár""\' knnaiazin-. ki.iiylfTila-rt-, és ^ egy hold 92 négyszögöl terjedelmű gyümölcsösből, f;|
A venni szitnileliurók skir lenHilfg. "»Ar swihelilcgs órtok(>/.lietiiek u 1 iilujdono-i w?
Lakopak Mihálynál,
1870. évi .111. kir. dij-költísön sorsjeííyeki
Főnyeremény: 2SO00Ö. legkisebb nyeremények-io4 frt — aoo fr " Húzás 1870, august. 15-én.
Sz^äiiyszerintl t3&l&&e&zi&ttf~-;~r
r é * 11 <¦ I - j ¦• K y e s
tareaadgban.20 ni. kir. norsJL\'gyj-e.
1 ¦¦¦¦¦¦ ilarialtjn 6 frt. havi KzeteWl. Az.iltolaiVrdazh\'t li-liy.nhlnn nhln
Bgy kir7 tátik ki
réaivt\'iiy-jefryrk
lirvúnyesek niiiiilii<jdig^"raí(j\\cauk azükra.a i\'őU.OCKI filai HM — 2ÜÜ ttayÍmjiniiMfaik
huaimijáaao oom viite—¦ \' __
(larnbjii 7 frl. .\' HI (lutati RH Tri. L\'ii dimiti KID irt.
ii^ynr dij-külcsliii BOrajl^y nrulgá\'.
\' Az összeg bekHldése után, vagy postái utánvét mellett a nyeremények jegyzéke ingyen küldetik .meg.
Wajdits Júzwf LiadA, Jap. és ijyuuidululajilQnusgyor8SttJt!í_ll)\'uBiBSa Jjilugy-Kiinizsau