Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.03 MB
2010-02-13 20:35:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
269
2943
Rövid leírás | Teljes leírás (274.97 KB)

Zalai Közlöny 1901. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. február hó 2-án.
___l_
5-ik szám.
XXXX. évfolyam.
F.lifi*ctt,l ári
Kgíu étre . . 10 kor. — 311. KM étre ... 5 knr. — üli. NrgjrdéTre . . 2 kor. EtO atl. ^IfjoN mim eo Dll.
HIRDETÉSEK 6 haiiboi pelitiorbio 14, náaodMor 12. i minden toiibhi soríri 10 QH
NYILTTÉRBEH
petit soroakínl 20 Cl:éré.-l Tételnek fal.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lip Biellcmi rí8*ít Illel5 minden kftíleméiiy a fole)5» iterkfíttŐ ncrére, »* anyagi részt illető közlemények f- dig a kiadó nerérí cimselíca Xngj-KaiiUi>ára bér-menlre int^zendók.
Bérmcntptlrn 1rrrl<>l< npm fojad-tatnak el.
Kéziratok YÍH«rauciii küldőinek
A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület,« „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság/ a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,« .nagy-kanizsai és & galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kisdedncvelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskör,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ,VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Társadalom és müícszöL\'
Na^jkanlzea, 1001. febr. 1,
Alig távozott tőlünk Fedák Sári és Kováa Mihály, a komikus színész, jönnek ime Pewny Irén, a kiváló énekművésznő és Sauret Emil, a világhírű belga művész, hogy, egy kellemes estén át szórakoztassák közönségünket. Kanizsa hasonlít az északi sark vidékéhez, hol a fól-esztundei szakadatlan éjjelt félévig tartó fényes nappal váltja fel. Nálunk nyáron, öszszel és a tavasz elején tart az éjjeli 6Ötétség és a tél néhány hetében meg a színi szezonban tündöklik rövid időre a nappal. Ilyenkor megmozdulnak egyleteink és a bőkezűbb szinidirektorok éa áldozatokat hoznak, hogy a budapesti ég csillagait hozzánk csalogassák, hogy rövid néhány órán át országszerte bámult fényükkel nékünk is világítsanak. Idegen ember szemlélvén ezen, Budapest és Kanizsa közötti sürü érintkezést, a látszattól megcsalatva köny-nyen hiheti, hogy a falakon bélül Kanizsán mintaszerű társadalmi élet árj& foly, a melynek méretei elnyúlnak az ország centrumáig is. Valóban ritka az a Kanizsával egy kaliberű város, mely annyi fővárosi jelességet látna vendégül falai között és Kanizsa a többiek — Eger, Szegazárd, Kaposvár, Székes-Fehérvár stb. — Zárkócottságával szemben ugy tűnik fel, mint egy terjeszkedni törekvő, uj erőre kapó vidéki centrum, mely országos perspektívák mellett akar reusalni.
Ez az idegen, ki igy gondolkodik, természetesen csalódik, nem látja tisztán a viszouyokat, de a látszat
mögött mindenesetre van annyi való hogy ez az élénkség a művészetek kultuszában valami jobb töreki vésnek jele, melyből lehet arra is következtetni, hogy a kanizsai társadalomból nem halt ki az a tudat, hogy az egyes tagok iránt vaunak kötelességei s nem halt ki az a remény, hogy a szórakoztatás kitűnőbb eszközeivel nem lehetetlen a széthúzó elemeket esetleg egyesíteni. A művészet ehhez elég vonzó-erővel bírj s ha valami, 5 a legmegfelelőbb ennek a szép eszmének megvalósítására. Az a sajnos csupán, hogy ezt az eszközt nem mindenütt használják fel, hanem alig néhány társadalmi kör. Pedig pld. a Polgári Egylet kórjainak igen jó remediuma volna, ha követné a Casino példáját. Exempla docent! Csodáljuk, hogy nem vonja le az Egylet a konzekvenciákat, a nem fordítja a maga javára azt az okulást, hogy a fővárosi kiváló művészet kultuszával aj erőre kapjon. A szellem knltuaza megmenthetné, Kanizsán a demokráciát, hiszen bebizonyított dolog, hogy ott kezdődik a demokrácia uralma, a hol a szellem uralma, a pénz és szülelés felett.
Virágkora volt az a kanizsai társadalmi életnek, mikor — 8—10 esztendővel ezelőtt — a főváros legjelesebb írói jöttek hozzánk estélyeinken közreműködni, s az érintkezés a budapesti iróvilág és a kanizsai vigalomrendezó bizottságok között állandó volt. A mi ez időben egyik jelensége, következménye volt az egészséges társadalmi viszonyoknak, az ma oka és előidézője lehet a javulásnak.
A Casinóé, a Kereskedő Ifjak önképző köréé és az Izraclijta Nőegyleté
az érdem, hogy ;az idén diBtingválti nmvészestéíyeken vehettünk részt-Olcsó eszközökkel is ime szép eréd-mény érhető el és igy ezt minden kör és egylet keresztülvihetí. Hp az erre való akarat meg is volna minden körben, ugy biztosra vesszük, hogy a szórakoztatás ezen válogatott eszközei oly nevezetes átalakító hatás sal lennének társadalmi viszonyainkra, hogy rövid idő alatt megtörténhetnék a közeledés a különböző széthúzó elemek között. Már pedig egész társadalmunknak cz a széthúzás, részekre szakadás legnagyobb rákfenéje, a melyet ha képesek volnáuk eltávolítani, gyökereikben irtanók ki a bajokat. És — mondjuk — erre nagyon alkalmas eszköz a művészetek varázsereje, természetesen nem egymaga, s nem egyedül, mert elvégnv. egy oly inélyeu gyökerező bajt, miiit a társadalmi egyetértés hiánya, njim lehet csupán mulatságokon orvosolni. De első sorban akarni kell gyógyítani, 8 aztán keresni az orvosságokat.
Társadalom-tudomány.
Néhány lelkes ember — bizony ceaK kevesen voltak — tton fáradtak, hcigy megteremtsenek nálunk egy egyesületet, melynek az legyen á hivatása, bogy áz ugyuevezett társadalom-tudományt művelje Ezt a tudományt idegen, de ismertebb Bzóval szociológiának hivjik. Meg íb teremtették az egyesületet és most arra került a sor, hogy ez az egyesület elkezdje munkásságát és ténje-zövé váljék tudományos közéletünkben.
De mi is hát ennék az egyesületnek a célja? A neve uián a laikuöok sók mindent belemagyarázhatnak ebbe az egyesülőibe. Minthogy tokán a nagyközönség legtágabb köreiben a társadalmat éa a társaságot holmi apróbb csoportosulásoknak képzelik, ak&dhat talán, áki
arra vetemednék, hogy a társadalomtudománya alatt azt érti, hogy arra tanít, ki mint forogjon a társaságokban. Szóval a z^urok és hasonló társaeáRi intézmé-nyok tudományának fogja minősíteni a társadalom-tudományt éa azt hiszi.hogy kár is ezzel a tudoniáuynyal foglalkozni mert kimeritette már a német Knigge, amikor megirta az illik — nem illik hires könyvét, a melynek az a cime: der Umgang tfiit dem Menschen.
Hat azokat — s én azt hiszem, nem íb nagyon kevesen vannak, akik igy elmélkednek,.sietve fel kell világosítani arról, hogy a társadalom és a társaság m-m egy iogalom és hogy a társadalom tulujdonkép az emberi ösBzetartozandó-eág legszélesebb fogalma, szélesebb a nemzetnél vagy az államnál. Definícióját a társadalomnak uetn adjuk itt, mert nem is olyan ItöunyQ azt megadui. Nagy tudósok törték már rajta a fejüket b elfogadott defihiciáját a társadalomnak, még nem tudták adoi, meit \'a társadalom nem valamely kézzelfogható test, a melynek határát vannak. 8e azt, hogy hány ember ád társadalmat, megmondani nem lehet, ee azt, hogy sok-sok ember ha együtt van, mikor ád tásadal-mat. Mert birok elképzelni együtt százezer embert, anélkül, bogy rá meraétn mondani: ez a társadalom\'.
Azf én meggyőződésem \'szerint a társadalom éa ennek kérdései olyauok, a melyeket érezni kell; érzékkel kell bírni az iránt, bogy mi a társadalomnak az Ugye, a társadalomnak n problémája; a ki érzékkel ez iránt nem bir, az ho-hnHe fogja megérteni, hogy mi a társadalom I
Sajátságosnak fopják sokan tartani, hogy ámbátor társadalom mindenhol volt, a mióta Bok ember van a földön, a társadalom tudományával olyan keveset foglalkoztak, ilát akik ezt vélik, azok első Borban is nsgyon tévednek, mert a társadalomtudománynak problémai régea-régóta, évezredek óta foglalkoztatják az embereket, csakhogy. nem neveztük o problémákat a nevükön. Még csak kevés évtized előttig ia \'az állam fogalma annyira dominálta az emberek . nagy csoportosulásaira vonalkocó elméleti és
gyokorlati lauokat, hogy az emberek a társadalom külön lételét fogatmaik közé eem vették. A társadalom problémáit egyenest az állam problémáinak deklarálták b ö mellé legföljebb még a nemzetet állitották, mint az államéval néha szembon álló ingáimat. Az egyéni szabadságnak égy évszázad óta baladó diadalútja kellett abhoz, hogy kibontakozzék az a fogalom, mely az államba) nem tartozandó egyének csoportjából ba ugy tetszik.végtelenül tág körű csoportjából alakult meg. Ez a fogalom a társadalom.
Él a mint a társadalom fogalma haladt, kialakulása a eszméje ia halad a diadalmaskodás felé, ugy apadozott jelentőségében az állami eszme tudománya. Igaz ugyan, hoxy a szociológia még csak első fokára jutott a Parnasszus felé vivő lépcaőzctnck: do útban van már a szociológia » ez az ut olyan Ba-já<03 lejtő, melyen a szociológia fölfelé gördül.
Ideálként lebeg előliünk az akció, melyben problémaként foglalkoznak majd az emberek a társadalom problémáival belátván, hogy az emberi nemet a végcél. a boldogság felé nemcsak az állam problémáinak megoldása vezeti, hanem velo együtt a társadalom problémáinak megoldása is.
Ax uj társadalomtudományi ogyeaülot elnöke az egyesülőt jolszaváuák azt hirdette ki,hogy: türelem I Ejelszó kitártáét és lankadatlan buzgalmat is jelez. Nem kételkedünk, hngy ha e tartalmas jelszó fog lobogni az uj egyesület zászlajáa az egyesület meg fog felelni hivatásának, mely iránt jóllehet még felette kevés az érzék nálunk, de mint hivatást szolgálni modern tudomány legszebb feladatai közé tartozik^
Visszapillantás a múltba.
A mi hazánk — Nagykanizsa. Akár-merro megyünk, akárhova vet a Bora bennünket, felejteni nem tudjuk városunkat. Mint a delej 10 észak feléiordul, ha Hzázszor kizavarják helyéből, mégis viaszatér, ugy mi is fő világtájnak azt
TÁRCZA.
Gályarabok kozt.
Irta: 8alt«> Leroox.
— A .Zalai Közlöny\' tirelja. —
Találkoztam egy barátommal, aki a Bagoóból jött. Az utolsó opera bálon, mely ez évadbau az első volt. Barátom nem volt se jelmezben, ae álarcban, se íestv*-, se kendöxve.
Vissza lehet jönni a Bagnóból, anélkül, hogy az ember rab volt. Például miot hivatalnok, Éppen ez. az én barátom esete.
ő törvényszéki bitó volt Numaában, az uj-fialedóniai Bzigetcsoportban.
Mikor találkoztam vele, már két óra reggel volt, amikor nagyon /esztelenül mulat már az ember. A folyosón csipkedést játszottak. Voltak dominók, kik heugergőztek neveléstől. Ügyetlenségből megcsíptem a biró urat, aki komoly arccal fordult felém. De megismert éa BOk bókot mondtunk egymáanak. Cigarettát sodortunk magunknak éa mig as álarcos alakok előttüuk elmentek, .asztalt keresve, megkérdeztem milyen benyomásokat nyert Itt éa minő omlékekkel tért vissza amonnan. Barátom kiváló elme, roaaz biró, és kitűnő poéta, aki nagyon kevés embert itélt el éa igen aok veraot faragott Ha Tbémii haragszik reá, ax Akadémia hálás, mert meg-koazoruxta a Gyöngyvirágok cimü verskötetét. Ax Akadémia jól cselekedett és én csodálkozom rajta.
Kedves Móric, mondom neki, mert neve O.ifant Móric, te valamiért azo-morkodol. Mire goadolsz, a. gályarabok fogházára vagy a szerelemre? Vagy mindkettőre? Hisz ez sokszor egy éa ugyanaz?
Én arra gondolok, föleié barátom,(bálás mosolylyal, hogy szeretnék in^eo távol lenni, mert mulatságtok parlagias éa mivel sajnálom Numeát. — Hát olyan vig az élet a gályarabok székvárosában ?
Barátom, sohase unatkoztam. Nagyon előkelő társaság van ott, vannak kedves hölgyek, tisztek feleaégei, magas híva-taluokok, nem nagyon vegyes társaság és nagyon előzékeny, amit itt nem találsz. Nekünk is vannak ünnepélyeink, raeljyek fesztelenek és mulatságosak.
Mi, a ti fogház jelmezestély lek? jBa-rátom folytatá: T .
Van odalenn zenénk, a melyhez képest ez itt olyan, mintha a kanizsai fogház rabjait akarnátok szórakoztatni A Xog-ház zenéje barátom, az első a világon. Olyan karmester dirigálja, aki \'élietét szentelte neki és aki válogatott zbné-azekkel rendelkezik. Hogy összeszervezzék ezt a zenekart, a társaság színe javát szólították fel: jegyzőket, kik elköltötték a közadókát, kereakedelmi alkalmwot-takat. kik gazdájuk, pénzét nem kímélték, nemes embereket, kik nagyon szerelték leányaikat Meg kell ! hallgatni ezt a zAnét vasárnapon és csöiő.rtököo a .kókuszfa piacon". Január 1-én és július 13 én diszelőadásaiuk vamnak. Táncolunk kéaő éjjelig és köröskörül járnak a gályarabok őrol revolverrel a
tarsolyban. Minden más alkalommal ezek az őrök teljese i feleslegesek, de iljen alkalommal, mikor a gályarabok val&di hölgyekkel táncolnak, rizsporos! levegőt Bzivnak. Ilyenkor talán nagyon elfogná őket a vágy a szép nem után. melylyel egyébként nem igen szoktak érintkezni.
Ebben a pillanatban barátomat egy közeli zaj félbeszakította.
Három pierolt elesett a sikamlós padozaton. A férfiak segilségükre siettek, miből olyan zűrzavar keletkezett, melyben a jó erkölcsuek csak kevés dolga akadt. »
Menjünk inaen, mondá barátom uu-dorral. Nem yagyok effélékhez hozzászokva. A gályarabságban, ba egy férfi megkiváu egy asszonyt, a dolgok egészen másképen bonyolódnak le, A néhány nőszemély, ki renkelkezésükre áll Nu-tneában, elmegy a kápolnába. Nem messze tőlflk van egy csoport rab, olypn Bzófogadó, bűnbánó. Ezek és amazok egymásra tekintenek. Ilyen napon szabad kacérkodni. De ezt annyi modorral teszik, hogy a logazigorubb erkölcsök se találuának gáncsolni valót. Ha nézzük, bogy a párisi nők és férfiak, hogy tekintenek egymásra, csak akkor értjük meg, hogy a szemérem Numeába fenekűit ! .
Mikor nálunk egymással megismer\' kednek a párok, egymásnak igy teBznek vallomást; .Nem kívánhatok egyebet mint bünrásze8séget betöréses lopásban éá én feleli a másik, nem adhatokegye-bet okirathamiaitásnál.\' Vagy meg leaz, a házasság, vagy nem leaz meg. \'
Barátom m\'ég sok más dolgot is ménéit arról az országról. Azt mondja,hogy a bérkocsisok nem gorombák.
Mindenki megkeresi kenyerét. Az emberek egymást meg nem lopják. Vannak ugyan egyének, kiket vaskalitkában tartanak, mert a közfelfogás veszedelmeseknek mondja őket, megtekintik őket, mintha állatkertbe mennénk. A vaskalitka közepéd van asztal, azon fordíthatja akár Sbakespearet az elzárt em-bortárs. s
Kimentünk az operából. Rosszul megvilágított vái\'oHréazbo érkeztünk
-r- Vau uálad fegyvor? kérdezém. Ninc«, mondá, elszoktam már becsületes emberek közt élni.
A zene.
Irta: Vajdal Szabó István. — A .Zalai Eöxlönj" eredeti tárcája. —
Mikor az Istenek megunták mára földet a az égbe költöztek ;• mikor a féld nem volt mar többé szép nekik, mert megkezdődött rajta a tett és lelketBor-vasztó kenyérérli küzdelem: azt gondolták, hogy mégis csak kell valamivel boldogítani az embereket, ha a világra jönnek é? végig járják az élet kálváriáját, . . . I*
Keli nekik valami, a mi örökös reményt öntsön csüggedő Bzivükbel x
Itt hagyták hát a levegőben az ő kacagásukat, az ő sóhajtásukat; képessé tették a levegőt, hogy rezegjen. ^ Igy született a h a a g.
A levegő rezgett éa megszületett a szél, a mely oda Buhint a növekvő fához s megzizegtette leveleit; neki rohant a szikláknak s fejtegetve azokat le- lezúdított egyet—egyet a mélységbe. Iszonyú dördülés remegtette meg a levegőt 8 a hang szállt tovább annak szárnyain.
Jött a villámlás, a fergeteg, s a levegő mindig rezgett, zúgott, bömbölt és csattogott.
Jöttek az — emberek. . I .
Ajkukon megszülettek a Bzavak s megértették egymást. Örömük telt abban, hogy egymást hallották a tovább képezték a hangokat. KereHteir a természetben olyan eszközöket, a mikkel hangokat lehet adoi. A hangokat magasság és mélység szerint különbözően állították össze éB azt vélték észre, hogy azok behatolnak a s z i v b e é^ többet mondanak mint a b z a v ák.
Igy született a zene.
Ma a filozófusok azt kirdetik, hogy a világban meg kell találni valami egységes törvényt, a melyből az ösarea többi törvényeket le lehet vezetni. Hajlandók sokan a rezgést elfogadni ilyeu törvényül.
Rezgés mindennek az alapja.Rezgés az élet, a küzdelem, a szenvedés, a hőség, a hideg. . . . Rezgés mindenegyes gondolat, minden vágy, a mi bennünk megterem. A zene n6m más, mint a levegőnek rezgése, a mely bennünket táplál, a mely nélkül nem tudnánk élni.
A zene csodálatos módon hat az ember kedélyére.

XXXX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ L ö NY
1901. FEBRUÁR 2-án.
az irányt tekintjük — a menő Kanizsa van — mégia mogkorosaük. a rnog is találjuk az irányt, moly városuok felé mutat.
Szülőföldjét védi mindenki a támadások ellen. Gáncsolni, gúnyolni nem engedi. Takarja hibáit, nagyítja szépségeit. Különösen kitününk ebben mi — kacizeaiak. Ha társaságban bírálat alá veszik a magyar Velenczét — Kanizsát, melyet méltán mondbatni lagúnák városának, mert eső alkalmával a járdák tele vannak apró tavakkal, Király-utca végén a Qrando Cunal ékeskedik, a róm. kath. temető előtt van a sóhajok hidja, Kazincy-utca Barkán áll a dogé palota, olt székel a ti?ok tanácsa (azonban álarc helyett copfot visel), Deák-téren áll a Szent-Márk templom, melynek remekművű óráját a szél hajtja (fezzel lepipáljuk a világol), virágárus leányunk a Friss Ujlág áruló — niindeD hibája dacára oly elkeseredetten védelmezzük, annyi következetességgel és oly gyönyörű indoklással, hogy negyedannyi érvvel és tehetséggel a gyilkost ki lehetne köuyörögni az okasz-: tófa alól éa él < lehetne hitetni, hogy a kőszén fehér, a kréta fekete, az ég paprikavörös, a falevél rózsaszín.
Szép a védelem. Ne csak szájjal, hanem észszel ért eróvel íb védelmeztük városunkat. Pótolni évszázad mulasztásait és legalább olt maradni, hol vagyunk, ezt kelleno egy pártnak zászlójára irni.
Valaha Kanim voll Dunánlul keres-, kedelmének közpouijs, közvetítő szerepet-vitt-Uudapest és Stájerország, Bécs és Horrntorczág között, a kanizsai fuvarosok híresek voltak az egész országbau, a homogyi, tolnai, baranyai ember ha I3éc-be akart utazni, n mi fuvarosaink vitték el. A* ország többi nagy szállítói mindig uibucjiotték Kanizsát, a sdproni kereskedőknek külön utcájuk volt, hol megszállni szoktak, mint egy utca neve ma in bizonyitja. Régi vásáraink éa a mai vásárok között oly különbség van, mint az országos vásár és a hetivásár között. Fekvésünk kitűnő, löbb völgy jön össze Kanizsánál, sőt Kanizsa némileg szoros féle helyen is fekszik, ez okozta kitűnő (uem minőség, hanem irány) utaink keletkezését, mert az embereknek csak a természet által alkotott utak irányát köllo követni. A vasutak 87-intén ezt az irányt képviselik, mi kezdetben hatalmasat lenditett Kanizsa kereskodelmén. Iparosaink a Bzomszéd vármegyéket elárasztották iparcikkeikkel, sorra meggazdagodtak. A legtöbb házat iparosok építtették.
Ma már keretikedolmücknek vége, iparról no is beszéljünk. Irigykednünk kell, ha arra gondolunk, hogy Szombathely lakossága 1880 ban 12000, 1890-ben 16000 volt, most 23000. mi pedig 20000-ről caak 23000-ig bírtunk eljutni. Az ily szf.porodás a többi városokét
tekintve majdnem egyértelmű ar apadással. S ez a csekély, kicsi, parányi kis szám sem tiszta, mert háromnegyede bevándorlás. Mint Rómába az eteő napokban, ugy hozzánk is özönlenek be az oly idegenek, kik faját szülőföldjükön nem biraak megmaradni, mert meg-basoolott&k a társadalommal, ott hite* lüket vesztve idejönnek — utolsó mene-dékképeo — szerencsét próbálni. Míg tehetős, jómódú polgáraink elhagynak bennünket. (A bevándorláson kívüli kevés szaporodás rosez talajunknak, egyáltalán közegészségügyi viízonyainknak köszönhető).
Élősdi elemek bevándorlása azonban nem jelent haladást. Nem a szegénység szaporításával nyerünk gazdasági erőtl, hanem ellenkezőleg azaal izmosodnánk, ham szegénység ellen sikerrel vehetnök fel a harcot, üj keresetforrások, ez kel|l nekünkI De honnan? Önerőnkből erre képesek nem vagyunk. Cink az állam keze segíthetne még rajtunk. A rejtvény kulcsa a kiskanizaaiak kezében van. |
Az iszákosok kora.
Az iszákoaság kifogyhatatlan bányáj^ a statisztikusnak. Ha nem gyógyítják .a bajt, nem "azért vágytuk tehetetlenek, mivel a bajt talán nem ismerjük. Mjt nem számítottak már ki? Az évenkint és havonkint elfogyssztott spirituszt; 82 arányt város éa falu közt; a korcíméjk számát és látogatottságát a nemek szerint, foglalkozás szerint és mit tudom én még, hogy mit? Egy dolgot nem tudtak még számokban pontosan kifejezni; az iszá-. ko.-ok számát. Még a reményről is te kell mondanunk, hogy ezt a részlotet megtudhassuk, ami pedig nagyon érdekes volna. A HtatisztikÁnak itt nincs alapja. M>retámaszkodjunk ?A kórháxak alkoholistáit Bzámitsuk össze? Kihagynók azokat, kik nem látogatják ezeket az intézeteket Számláljuk meg az utcán vagy a korcsmában összeszedett részeges embereket? Még mindig nagyon szűkre szaboók az alkoholizmus mezejét, mert műiden részegeskedő alkoholista, de nem mindem alkoholista részeges. Azt lehet mondani, hogy az alkoholista ritkán iszik a le-részegedésig.
A vig cimbora, aki zig-zagban támolyog egyik járdáról a másikig, ma már ritkább madár, mint valamikor. A mai alkoholiala egész nap iszik ugyan, de ritkán részo-gedik le. Bizonyos ködös mámorban élr molyot ittasságnak uevezünk.Igy éldegélve az alkoholista meg van győződve, hogy tulajdooképpen nem részeg. És az alkoholista, tompa tekintetével, állatias arckifejezéséveí, reszkető ajkával erélyesen visszavágja: Én uram, nem iszom soha. Ez magyarázza meg, hogy miért nehéz megállapítani a r. alkoholisták számát. A statisztika csak azon adatokkal operál, melyeket neki kézre adnak
Ilyen adatok alapján állította össze dr. Smith at alkoholistákat kor szerint. De minthogy rendelkezésére csak a rendőrség jelentése tolt, statisztikai adatait csak azon iszákos egyénekre alapíthatta, kiket a rendőrség is hivatásos alkoholistáknak ismer.
Az iazákosság míalt megbüntetett egyének száma Londonban éa Angliában 187,268. Aa iazákos egyének korát 104,062 őseiben jegyezték fel. 12—16 évea iazákos egyén volt f 31.
16—21
21—30 „
41—50 „
60 éven felüli
5 600. . 31,400. . 20.800. 4.800.
IMatln.)
HÍREK.
— Uj állampolgár. Franc Lajos nagykanizsai lakós a magyar állampolgári esküt"letette"a vármegyé" alispánja keiébe. Most honosíttatott, illetve a magyar állampolgárok közé felvétetett.
— Jóváhagyás. A belügyminiszter a „Balatoo-Muzeum-Egyesület" alapszabályait jóváhagyta.
4 — Eljegyzés. Dr. Brackmayer Ferenc Gyulafalván, Erdélyben jegyet vált Szabó Gizella kis&sszonynyal, állami elemi iskolai tanítónővel.
— HBngrerseuy. A keszthelyi katho-likus főgimnázium Segiiő Egyesülete javára 1901. február hó 13-án az .Ameron" szálló nagytermében tánccal egybekötött zártkörű hangversenyt rendez.
— A Társas-kor mulatsága. Amint hallnzjk, febr. bó elejéi", 6., 7.. 8 ika körül lejő a 48 gy. e neves • zenéje Nagykanizsára, az itteni tisztikar mulattatására. E napokon a publikumnak ií lészen része bennük és pedig G án és 8-án s Koronában. A .Társas-kör* arany| iijusága is felfogja, amiot hirlik, ez alkalmat használni és 7 én a g8iarvss" szállóban egy hangversenynyel egybe;-kötött zártkörű táicestélyt rendez, a melyben Sárközt híres bandája is kiveszi részét. E mulatság iránt nemcsak a városban, de megyeszerte is nagy afc érdeklődés a leánysereg között, igen eokan szándékoznak a vidéki urak közül is részt venni;, sőt, uminl halljuk, a szomszéd megyékből is készülődnek bejönni. Mindenesetre az idei farsang egyik fénypontja lesz e mulatság. I
— Az influenza. Ez a kedves boteg-8Óg meggyökerezett mostanában nálunk. Iker testvére a náthának éa mégia veszedelmesebb nálánál. Ha egyuzeV megtipor, fáj a lábcsuklód, a öátsd, k fejed, a melled. A kórágyban fekszel le vegy verve, ittas, kótyogos a fejed s mire kiábrándulsz, azt veszed észre, hogy súlyos beteg voltál. Mostanában mintegy 5—600 influenzás beteg van pi városban. Minden családban baliszik a
Hiszen az emheri lélek szenvedései mind onnan származnak, hogy véges anyagi világ vesz bennünket körül s attól szabadulni nem tudunk. A zene pedig nem más, mint tiltakozás az . ellen a véges anyagi világ ellen, a melybe mindig belo botlunk. — Képviselője valami magasabb, nagyobb elvnek, amiazegész világol átlengi, —
A zene, mint rezgés rokonságban van a világ főtörvényével, 8 ennél fogva képes arra itt, hogy kifejozzo a mi gondolatainkat, a melyek a véges világon túltörve, a védtelent keresik, hogy azon megittasuljanak. —
A zene szárnyain a lélek átszáll egy más vilácbo. Megért olyan dolgokat, a melyekről eddig sejtelme sem volt. Mert hiszen a zene rezgések komplikációja lővén, kifejezhet olyan dolgokat is, a melyek- s múltban történlek, vagy még csak ff jövőben fognak megtörténni.....
A zeno végtelen törvények kioyilat-koztatója, örök szerelmek kifejezője, Őrök bánatnak elsiratója. ... Uir a túlsó világról, hir a többi emberek szivéből I
A mii el nem tudunk egymásnak mondani, azt megérteti velünk a zene. A mit hiába panaszolnánk el szavakkal, elmondja a zene felséges szomorúsággal, szivet rázó kétségbeesésed. Éltünk minden fázisában melletünk ,van. s ha dalra nyillk ajkunk, önkénytelenül eláruljuk a bennünk rejlő világot. .. .
Mikor ráborul lelkűnkre a mult minden szivet marcangoló emléke s élen körmét belevágja szivünkbe a fájdalom, akkor a zenehallatára szemünk könnyekkel telik meg és egéüz valónkon édes, jól eiő
megnyugvás terül el.....
Szeretuénk valakit megölelni, megcsókolni és erre az ölelésre, erre a csókra talán a túlvilágról kényszerit bennünket. Valaki a túlvilágon örül talán annak, hogy mi egy kedves leány . csicsergő hangját halljuk a kényszerit arra, hogy ragadjuk őt keblünkre 6 ne eresiszük el onnan soha . . . soha .... I
Kielégítetlen vágyak, meghiusultszerelmek a túlvilágról is vissza járnak és űznek, hajtanak előre. S olyan öröm menni a nyomukban, mert minden léptennyomon egy uj világ tárul fel szemeink előtt, uj boldogsággal, nem ismert örömökkel és földi létünk véges határa többé nem riaszt bennünket.
Ha valami szomorú hangulat lep meg néha, ez is visszajáró kísértete a — multaknak.
Zenét báliunk, és ez megvigasztal ben-műnket, mert reményi ad; felserkenti csüggedt tagjainkat; biztat, hogy e világgal nincs mindennek vége s a balállal nem szűnik meg as egyén élete,
hanem folytatódik az unokákban.....
A hova belőlünk csak egy hang jutott, ott már örökké élünk, soha el nem múló eredményében a hatásoknak a a.
mi hangot csak a fülünk felfogott, a szerint módosul utódaink lelkülete. —f
A szerelem, a bánat, az öröm és fájdalom, mindörökké elnek, s egyszercsak megkapják — kielégítésüket Mert az á lány, kinek valamelyik őse után a nii ősünk hiába vágyódott, a mienk leiz, s mi százszorosan érézönk uiiudrn örömet, a mit Ő nyu)fe?neküuk; százszorta uzebbnok látjuk, mint más, százszorta többet ériünk szavaiból, mint raáB snem túlzok ha axt mondom, hogy szeretjük ötazázadéves, ezredéves szerelemmel...
Éi az egész világban minden hangból\' melódiát alakitank. a hol csak levegő-rezgés van. A patak morinoláaából románokat hallunk ki, a levelek halk su-sogása édes—büá ábrándokat hallat velünk____ .
Mindenhonnan Baját vérünk reszketése, és ját szivünk dobogása vorődik vissza fülűnkbe, mintegy visszatükröződve a természet tárgyain.
A mi a világpt széppé teszi, az — szerelmünk. Ez. az örökös zene. a ihely itl reszket fülünkben. . . . Szerelmünk filozófiája teszi előttünk szebbé a zenét ezt az isteni rokonát. . . Iliaien szerelmünkben ia van valami a — jövőből.
Mert a szerelem nem más, miut az élet küzdelire ö balállal, az enyészettel.
A szerelem nyomában pedig fakad — az örökkéva lóaá gl
jajgatás, a kínszenvedés. A gyógyszertárak zsákzzám kapják az Aspirint, ezt a legnjabb gyógyító szert, melynek hiszna megfizethetetlen.
— Megyei virilisták az 1901-ik évben: £lek Lipót 23207. kor. 52 511. Linzer Béla 3614 kor. 12 fill.; Weiaer Jóxaef 2977 kor. Or fill., Babócbay György 2601 kor. 44 fill., Guttmann Vilmos, Guttmann Ödön 2397 kor. 08 fill.. Guttmann Aladár 2397 kor. 07 fill. GyŐrfly János 202ö kor. 32 fill.. Schvarcz Gusztáv 1914 kor. 60 fill., Bogenrleder József 1906 kor. 72 fill„ Scbercz Richárd 1894 kor. 05 fill, Rapocb Gyula 1776 kor. 74 fill., Eperjossy Sándor 1766 kor. 96 fill.. dr." Tuboly Gynla 1703 kor. Ö4 fill., Oroszváry Gyula 1B31 kor., dr. Hauser János 1469 kor. 74 fill.. Vágner Károly 1426 kor., Krausz, Lipót 1375 kor. 56 fill., Borgor Adolf 1364 kor. 62 fill., Plibál Ferenc 1329 kor. 16 fill., dr. Schvarcz Adolf 1267 kor. 76 fill.. Verő Henrik 1242 kor. 9# fill., Qrflnhut Alfréd 1213 kor. 43 fill.. Grünhut Henrik 1213 kor. 42 fill., 8trem Vilmos 1180 kor. 72 fill., Aczél Pál 1177 kor. 58 \'fill., dr. Benczik Ferenc 1177 kor. 20 fill., Blau Lajos 1163 kor. 13 fill., 8eidmkn Samu 1164 kor. 19 fill., Sebestyén Lajos 1116 kor. 78 fill, Príger Béla 1094 kor. 78 filL, dr. Szekeres Józsel 1050 kor. 12 fill;, Unger Ullmann Elek 1014 kor. 09 fill, Harkányi Ede 1007 kor. 62 fill., Her-telendy Béla 1007 kor. 26 fill/, Haba Józaef 980 kor. 90 fill., Stern Mór 97Ő kor. 64 fill., Stern Sándor, 975 kor.
53 fill., Vidor Samu 92B kor. 83 fill., Miltényi Sándor 923 kor. ?6 fill., Sartory Oszkár 892 kor. 60 fill.. Pozsonyi Aladár 868 kor. 57 fill., ifjú Fesselhoffer Jónaef 867 kor. 62 fill.. Belun Lajoa 865 kor. 70 fill., Varga Lajos 856 kor. 74 üli., Goldatein Jakab 842 kor. 19 fill., Lőwy Adolf 829 kor. 81 fill. Saller Lajos 821 kor. 20^ fill., Ebenspaoger Leó 807 kor. 60 filL. Morandiny Román 779 kor. 47 fill., ScböofeJd Miksa 742 fior., Zerkovícz Albert 737 kor.
54 fill., Zerkovlci Oszkár 737 kor. 53 fill., Zerkovicz La/ös 737 kor. 63 fill., 8imoa Gábor 733 kor. 82 fill., Elek Géza 731 kor. 96 fill., Rosonfeld Adolf 713 kor. 28 fill. Roaenfeld József 713 kor. 28 fill, Mautoer Albert 707 kor. 60 fill , Eiuinger Henrik 700 kor. 60 fill., Vaiemayer Lipót 680 kor., Tbomka Eodre 671 kor. 55 fill., Sonnenvend Gyula 659 kor. 39 fill., Plosszcr Ignác 652 kor. 02 fill., Blau Lázár 645 kor. 45 fill., Sommer Sándor 617 kor.v30 fill., Reichenfeld Gyula 617 kor., üobrin Bető 588 kor. 46 filJM Szegő Gjula 587 kor. 74 fill., Tuboly Viktor 576 kor. 58 fillér adó után.
— Kegyel utiblzottslgl tagok. Kanizsai járásra: Vizleudvay Sándor dnzsnaki lakós elnöklete alatt: Gadó Mátyás Légrád, Jerfi Adolf Nagy-Récse, Juk József Galambok, Keresztury György Gelaesziget, Kherndi Imre Kis-Récse, Stugler János Kis-Komárora, Dervarics Ákos Kilimán, Musaet Ferenc Ujnép, Horváth Dezső Merenye, Sélley Pál Gelse, Elek Ernő ujnépi lakósok. Nagykanizsa városban: Eperjeasy Sándor biz. tag elnöklete alatt: Plander György (IÍ6zai), Plihal Ferenc, Hertelendy Béla, Hauser János, Gáspár Ferenc, Harkányi Ede, Krander József, Simon Gábor, Sommer Sándor, Toroka Endre, dr. Tuboly Gyu\'a nagykanizsai lakótok.
— Mantuano József. M. hó 26-án kisérték utoUó útjára Mautuano Józsefet a közönség nagy részvéte mellett. A ravatalra helyeztek kosborukat: Emlékedet szivükben fogják hordani Rudi,. Irmus Lacika, a . legjobb rokonnak: Wajdits Család, I<ten veled kedves Sógor a viszont lálásig: Viki és Nácdor, őszinte Részvétük jeléül: Fiílovic* család, Szeretett Atyának: Gizella és Gyurcsi, Utoltó üdvözletünk: Mari néni, Irma és Gyula, A jó kartársnak Rabics éa Ditrich, és egy föliratnélkflli koszorú.
— FósorozU 1901. évben. A m. kir. honvédelmi miniszter által jóváhagyott tervezet szerint a következő napokon főt? megtartatni: Perlakon: március 2, (3) 4, 5, 6 7, Csáktornyán 9, (10), 11, 12, 18, 14. Alsóleadváa 16, (17), 18, 19 20. 21, 22, Z-Egerszegi járás: (24), (2ö>26,27,28, Z-Egeniieg váróiban 29 Z.-8z.-Gróton april 1,2,3, 8Qmegen: (6-9), 10, (11), 12, 13, Ta-
polcán: 16, 16, 17,i 18, Keszthelyen: 20. (21) 22, 23. Nagykanizsai járásban: 25, 26, 27, (26)\' Nagykanizaa városban : 29, 30, Letenyén: 15, 16, 17,NoTában: 19. 20, Picsán 22, 23. 24.
— Munkások táncestélye. A nagy-" kanizsai könyvnyomdászok éa szabómunkások együtt ünnepelnek éa mulatnak. F. hó február 2 án közösen tartanak táncestélyt. A céhrendszerhez nem rugaszkodnak, nem zárkóznak ei egymás elől, nem nézik le egymást. BetQszekrény és céroa6zál, kézirat és posztó nem összeférhetlenek, ha egymással mulatni akar a munkáBvilág. Tanúságot tesz erről a következő tréíáB jelentés: A nagykanizpai könyvnyomdászok és szabómunkáaok zártkörű táncestélye ax Arany Szarvas azálloda diaz-termében folyó érf február hó 2 án. 10-11 óra között tréfás képviselő válaszláp, mely alkalommal Papanek Dani néppárti-, Mokány Berci fllggetlenség-pírli-\' éii Sanyaró" Vendel azabadelvü-[lárli képviselő-jelöltek tartják programm beszédjüket.
— A nag)kanlz8al nlt. Maiíkáskóp-zó-EgyesQlet 1901. évifebruárhó 17 én azaz farsang vasárnapján tart tréfán zártkörű jelmez-oslélyl, mely az eddig rendezett fényes eetélyeket felülmúlja.
— Megbírál kózgjülésre. A zalauie-gyei gazdasági takarékpénztár részvénytársaság Nagykanizaán" IV. évi rendei közgyűlését 1901. évi február hó 10 én délolőlt 11 órakor,\' saját helyiségében tartja meg. A közgyűlés tárgyainsk sorrendje: 1. Igazgatósági jelentés. Q. Felügyelő bizottsági jelentés. 3. A számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség bovaforditáea iráoti határozathozatal éa s felmentvény meg-aí&a. 4. Az alapszabályok 6-a értelmében a tárbulat kivetalos lapjának kijelölése. 6. Az alapszabályok 36 § a értelmében 3 rendes és 1 pótíelűgyeló bizottsági tagnak 1 évi időtartama megválasztása. Az igazgatóságnak a nyeremény felosztására vonatkozó javaslata a következő : 46312 kor. 99 fill., tiszta oyeremény, átb. 447 kor. 90 fill., ÖSBceeen 46760 kor. 89 fillérből az alapszabályok 39. § a értelmében : igazgatódági jutalékra 6796 kor. 93 fill. a tartalékalapnak 60.000 kronára kiegéaxitéaére 11462 kor. 42 fill. nyugdijalapra. .1155 kor. .48 .fill.,.gazdasági jótékonysági és egyéb közhasznú célokra 300 kor., a felügyelő bizottság dijazáaára 300 kor, osztalékra 2500 drb. részvény után á 9 kor. 22000 kor. forditassék; az ezek ulán fennmaradó 3246 kor. 6 fill pedig a jövő évi nyeremény-számlára átvezettes8ék.
— At Idei nagygyakorlat. Az idei őszi nagygyakorlatok terve teljesen készen van. A Duna és Dráva alkotta parokban Villány táján lesz a záró gyakorlat. Részt vesznek ezen a budapesti 4. hadtest, a temeavári 7, a gráci 3, ésn zágrábi 13. badte*L A négy hadtestből kél hadaereget formálnak s ezek fognak egymás ellen operálni. Érdekes lesz a léghajós osztály s a hidászat! zászlóilj, mely a Dunán é* Dráván hidakat fog építeni. ValÓBzioű. hogy az egyik hadsereg parancsnoka a trónörökös Ferenc Ferdi-uánd kir. herceg Iorz.
— Ssobrot Zrlnjl Miklósnak. Régóta hangoztatott óhajtása mir Szigetvár váro\'ának, hogy ott azou a helyen, bol Zrínyi Miklós a magyar nemzetért hősi balált hali, egy diceő tettéhez méltó szobor állíttassak föl. Legnj»bban az volna a «zigetváriak óhajtása, hogy azon Zrínyi pzobrot kellene megvásárolni, melyet ó Felsége a király a főváros számára Róna József szobrász által 20000 koronáért készíttetett. Ezen óhajtás azonban, ba caak Somogyrármegye magáévá nem teszi, Szigetvár városa a maga erejéből azt megvásárolni bajosan tudja. Somogyvármegye pedig, még idáig nem igen leikehült az iránt, hogy elhalt nagyjainak emléket állítson, sziveseu beleegyezik inkább abba, hogy más vármegyék dicsőítsék és emeljenek szobrot olyan nagy hazafiaknak, kik Somogyban éllok, nálunk munkálkodtak. Nem Bok kilátás van tehát reá, hogy a szigetváriak kérelmét a vármegye közönsége meghallgassa.
— Ab Osztrák-magyar bank hely-beli fiókintézete műveleteinek összegei nz 1900 évben a követkeíők voltak: Leszámítolási flzlet 12,700.000 kor., kölcsönök kézi zálogra 1 700.000 kor.,
kr.-tól
8 írt. 85 kr.-ig ralamiat foMonosin a lejojabb fcUtc, fofcór éa «tin«« Henrelerg-«eljremb«n 15 kr.-tól méterenlrint, 14 irt, 6fi kr.-ig ilma, aávosott, kockázott, mintázott,damaixtok aib. Menjaiunny-ielyem M kr.-tól li fr». 65 kr IS.-foulard"mintázott V66 kr.-ióí 8 írl 85 kr. Bclyem-damaiitok «5 , 14 , 85 . Bill-«elyem 60 . ,14 , 85 ,
ö -báaxtr. rabánkéol 8 írt. M kr 42 , 75 , |Selyem gronadlnok 80 . \' 7 . 86 , méterenként ponó éa köluépnealeaea MíntAk axonoal koldotnek, kettfia leTÍlportó 8»iucba\'
HENNEBERG G., selyemiwo!, Zürichben o.. é. nr. ^..nm..
XXXX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ L ö NY
1901. FEBRUÁR 2-án.
kiállított bank-utalványok 40.000 kor., bizományi üzlet (bcszodésré átvett váltók; és utalváuyok, beváltott szelvények, drtéltpfpirók vétele 6b eladást) 98.000 kor. Giro-íorgalom, betétel: 39,000.000 kor., kéuzpénzbeni befizetések 6,500 000 kor., különfélék elszámolása 10,900.000 kor., helji átutalások 250.000 kor., átutalások más helyekről 21,600.000 kor. Uiro-iorgalom, kiadás: 39.000 000 kor., kőszpénxboni kifizetések 14^000.000 kor., ktHöofélék elszámolása 22,000 000 kor., helyi átutalások 250.000 kor., átutalások mái helyekre 3,500 000 kor. Pénztári forgalom 122.COO.OOO kor., a leszámítolt váltók átlagos lejárati idejo volt GO nap, a leBzámitolt váltók átlapoz összege 787 kor., a jelzálog-Uölcsönök állása december 31-én 258.000 kor.
— Hlvatalrlzsgrtlat volt városunkban két n&pon át. Kaffka belügyminiszteri osztálytanácsos tőbbedmegával meglepte január 29én a városházát és vizsgálat alá vette a ráro&\' öSszes köifgazgatáBi ágazatát; ugy a városi tanács, mint az árvaszék, gyámi pénztár, • ezámvevőség és községi pénztár kezelését, valamint a rondörknpitányi hivatalt. Két napon át reggeli 8-tól esti 8 óráig tüzetesen megvizsgálták az ügykezelést és mir.t halljuk, csekély apró formahibák kivételével mindent rendben talállak és megelégedéssel távoztak; felül rá még Tmsgl koujháját is megdicsérték.
— Hirdetmény. Értesítem a város közönségét, bogy a rendőri bejelentésekről alkotott vároM szabályrendelet érteimébon a kötelező rendőri bejelentés f. é. február 1-óvel éleibe lép. Minden lakás változás a rendőrkapitány*! hivatalnál bi\'joJentondő, még pedig ugy a kiköltözködés, mint beburcolkodás az erre a célra szolgáló bejelentési lapokon, melyek n rendfirkapUányi hivatalnál díjtalanul, a dohány lözütlékben pedig 1 fillér vételárért kaphatók és minden bejelentettről 2 példányban állitandók ki én a beköltözés után iőlakókra nézve legkésőbb 8 nap alatt, melléklakók, iparos-segédek, tanoncok, gyári" munkások ós cselédekre nézre 48 óra alatt beszolgál-tataodók. A fölakők, kik legalább % éves lakással birnak, fehérszínű bejelentő lapokon, a báttulajdouoa vagy bázgond-n&k-, a melléklakók-, kik alatt a hónapos
--lakás- éa . ágy bérlök, - diákok,, . nevelők, nevelőnők, kereskedősegédek és tanoncok stb. értendők, kék bejelentési lapon; az iparossegédek és tanoncok, gyári munkások és cselédek, rózsaszín bejelentési lapon jelentendók be a lakást adó, illetőleg gazda által, végre bejelentendók mindazon idegenek (akár külföldi, akár magyar houos), kik a házban vagv lakásban ideiglenes tartózkodásra megszállnak 8 a kik éjjeli szállásra dijért 24 órát vagy díjtalanul 48 órát valamely lakás-bau tölteuek. Ezek 24 óra alatt akkor is bojelentendök, ha látogatásra jött rokonok. Iparossegédek, munkások éa cselédek Rzemélyesen tartoznak bejelentési lapjukat átadni. A bo-vagy kijelentés elmuUsy.táfla kihágánt képez ás 40 koronáig terjedhető pénzbírsággal büntettetik. Nagykanizsán, 1901. január 25. Deák Péter rendőrfőkapitány.
— Magna kllüntelés. Wilhelm Ferenc gjógyszerész cégnek Neuukirchen Alsó-
. Ausztriában, ó cs. és kir.\'felség 1. Ferenc József apostoli király főudvarmester! hivatala a cs. és kir. udvari s^ilitói cimet adományozta.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— 1Ö01. január 20—SOig. —
Tezer Károly lakatos: látván Mtyer Károly ruhafestő: Irén Vajda László földmives: Katalin • Nagy Ádám vasúti munkás: Ádám Ritecz Sándor kaptafakészitö: Janka és
Viktor (ikrek) Munkácsy János kalauz: Lujza Németh György vasúti munkás: Rozália Szalaváry Anna házvezetőuő: István Rády Sándor mészáros: Rozália Gyurics Imre csapos: Irma Szécsenyi István lakatos: István Bolf László vasúti munkás: JánoB Szabó Lajos molnár: Margit Ziupancsica Katalin Bzobaleány: Anna Mulaaics litván napszámos: Rozália Varga Sándor földmivea: Juli Béres Mari cseléd: József Babág József betűszedő: József Krisztián László napszámos: Mari Stróbl János ács: László Stainer Mór órás: Margit Gerencsér József cipész: Ferenc Nagy Antal csizmadia: Ilona Simon János vasúti pályaőr: Mari Pap József napszámos; Ilona.
Házasságot kötöttek:
1901. január 20-S0-íg. Vojkovic8 Boldizsár erdőőr — Liplin Katalinnal
Pintér István posta- és táv. nzolga —
Metz Katalinnal Bagonyai József ifj. földmives —Fardán Katalinnal
Horváth József földmivea — Kovács Katalinnal
Bunzom Vendel földmives — Major
Katalinnal Furdán József földmives. — Horváth Rozáliával
Davidovica József földmives — Kálovica Katalinnal
Németh Károly földmives — Domjín Katalinnal
Horváth József ifj. földmives — Varga Rozáliával
Mikó György földmives — Horváih Rozáliával
Jakabffy György ifj. földmives — Jámbor Annával
Volfron Károly szobafestő — Németh Rozáliával
Varga János kocsis — Légrátly Amáliával Varga György ifj. földmives — SiicfT
Erzsébettel Bogár János iíj. vsputi napszámon —
Tiszai Katalinnal C^anády József ács — Moisi Máriávnl Farkas Antal földmives — Herceg Katalinnal
Moger István cs. kir. őrmester — László
Juliannával Pecsica György napszámos — Dani Annával.
Halálozások:
— 1901. január üO—80-ig. — Ifj. Horváth Ferenc rk. 10 hónapos:, tüdőlob
Bedonok Bódog rk. magánzó, 7G éves: tüdőhurut
Farkas Mária rk. 1 hónapos: ráiiRRÖrca Afidri István rk. 15 napos: ránggörcs Topiák János rk. csordás, 80 éves: aggkori végkimerüléa özv. Perl Samuné szül. Reinitz Lídia itr.
magánzó 68 éves: tüdővizenyő özv. Schmal Jánosnó szQl. Horváth Borbála rk. koldus, 69 éves: köszvény Veren Iván rk. napszámos, 61 éves: tüdőhurut
Szalaváry István rk.-16 napos: ve\'.e született gyengeség ......
Varga János rk. 15 hónapom: tüdőhurut Bolf Anna rk. 2 évoa: tüdőhurut B0r088 Amália rk. posta- éB távirda azolga
neje: agyhártyalob Horváth Rozália rk. napszámos. 31 éves: tüdőlob
Peti Katalin rk. 3 hónapos: ránggörcs Özv. Kele Jánősné szül. Kostyák Kstalin rk. napszámoí, 70 éves: torokbumt Mautuano József rk. kéményseprő, 59
éves: tüdőlob Kopp Arminné szül. Schlesinger Roza
izr.: szivszélhQdéa Gudlin János rk. 5 éves: kanyaró Richter Vilmoané nzül. Weias Jo?efin
izr.: aggkori végkimerüléa Ifj." Vartta Jóasef rk. 2 évea: kanyaró Bartók Juliánná rk 4 éves: tüdőhurut Miilei Rozália rk. 8 hónapos: ránggörcs Schlesinger Vilmos izr. ügynök; G4 éves: tüdőlob
Mép.záros József ík. 15 napos: tüdólob.
IRODALOM
— Kiadói Jelentén. A Lampe\' Róbert-féle (Wodianer F. és Fiai) cs és kir. udvari könyvkereskedés Kmdói Jelentés címmel számol be tavalyi epy évi kiadói munkásságáról! s valóban hazafias öiömünkre szolgál látni, azt, hogy egy magyar cég egy év alatt egymaga több, mint háromszáz kötet köayr kiadásával vett részt o magyar könyvpiac szükségleteinek födözéaében. A jelentéa szakok szerint állitja össze a kiadványokat éa teljesen meglelel egy évi katalógusnak. A Magyar Könyvtár, mely a cég ujabb vállalatai közül \'való, 62 t-zámmal bővült egy év alatt. Megérte jubileumi 200. aráménak megjelenését Ugyancsak tavaly indult meg a Magyar Könyvtár kötött kiadása is. A szépirodalmat illetőleg említésre méltó, hogy a cég megindította Dóczl Lijos munkáinak elaő végleges kiadását, s a Csók és a Faunt meg ia jelent már az uj disces kiadásban. Gyönyörű két disz-kötébOB Petőfi-kiadást is rendezett a cég, a melyet kiváló hazai művészek 52 eredeti képe ékesiL A szakkiadványok közül folytatta a cég iamert törvénygyűjteményének kiadását Kiadta rendes iskolai kiadásait a legkülönbözőbb tudományágakban. Az uj középiskolai tanterv szerint, mely a mait évben a II. és ILI. osztályban lépett életbe, kiadott számos jeles uj tankönyvet melyek egy-től-egyig elnyerték a miniszteri approbá-ciót Kiemeljük, hogy Francia Köuyvtár
és Német Eönyvtár címmel kettős uj vállalatot indított, azrkl a céllal, bogy az iskolából kiszorítsd a német és francia klaaazikuaok ídegéh\' nyelvű ^magyarázat os kiadásait. Kiadta továbbá a Ró der-féle levél szerinti* nagy német nyelvtant. a mely pdrja a Világhírű ton.«a-int-Langenscbeidt-féle nyelvtanoknak. A kőzokt. miniazteriam ÖtvatalosKőtlönyo is a cég kiadásában jblenlk meg. Említendők még a cég 8zóbbnél-Bzebb ifjúsági kiadványai, a Kíb Könyvtár 10 uj azáma, továbbá a magyar korooa országainak begy- és vízrajzi, valamint politikai Iiacy fali térképe Gaebler—Cll-jr-ventől. Kivá\'ó di."ZO végül könyvpiacunknak a cég: A világ iparmüvésseto Pá-risban cimü kiadványa, a melyet 308 gyönyörű kép diszit. A kiadói jelentést a cég bárkinek megküldi ingyen
Sxerf.e* ttöetfff : l)r. VUl/iui/i IIeiirlk>\\\\ale\\R» »«Brke«itfi. Kiadó Ifi. Wttydiis •ffatei.
VIigteme U.
— Sok évi meg figyelés. Eméíztéfgyengeaó-Keknól fa t\'lv&gybianynil \' általiban minden gyomorbajnál, a Talódi „Moll-íéle leidlitj-porok\'\' bizonjuluk a. legsikerebbeknelc a többi szerelt fölötr. tnint gyomor erősítők é« rértisujtók. Egy dobo* ára \'2 kor Szélküldés naponta utánvétellel Moll a. gyógyszerész ca. és kir. udr. azálliló álul Bécn, l. Tíjcblauben 9. A vidéki Kjópj-izo t&rnkltfcc b»ií.rO\'Ottaa Moll A. kiazitméu^c kérendő az ő gyáii jelvéDyivcl és aláírására!
WYILTTÉR.
Az 0 rovat alatt k&xlOttekért nem vállal _felolősiéget a uerkesztSaég |_
Vese, húgyhólyag, hugydnraj éa a koszvénybÁntalma^ ellen,\' tovjábbi a légző éa eméBztfeal\'R7.t»rvek harntoR bántalmainál, orvosi tekintélyek tállal a Lithlon-forrns |
SALUATQR
sikerrel rendelTo\'Ie«z. j H n k y h aj t6 hatásul
Kellemes ízi l \\ loojjei eniesitheló
Kapható ásrácyTiskeretkcdéickbcía él
g)ígj8xerlárakban j A 3al7ator-foná« ifixgitáiága Eperjeieo
Köszönetn^ ilvánitás.
Boldog evilékü. férjein lálozása alkalmával nyilvánított nagyszámú, részvétért ez uton fejezzük kü köszönetünket. flzv. Mantuano Józsefná
é» oiaiád]a.
Tisztelet a tiszteletreméltónak!
Wlhem Fereno gyóayizerétz urnák
Neanklrohea, Bécs mellett, i Alulirt már 70 érea-vagyok és tix év óta izülct, csűrés iiranycres görcaókben síenved-lem éB nem tudum gjbifjulást találni. — Csakis as Öo WllhBtm féli anllarthirltlkua aBtlrheumatikna theája gyógjiiott meg bzcd-vcdéu-imlől teljeaen. — A legforróbb köszönetemet njiWánitom Ötioek, agyaiiutén n grófnőnek, kinek DjiUtkoxfttit az ujaágok-ban olrssUm. ívitilnó tiizteleltal
Aekermano Kereszt,
jitadék élvező .
Altonabao HambnrQ mellett Reitheaatrasie 6.
Miudea gjógytártíau kapható.
■II HHIiTESE Hi
FONTO.S MINDENKINEKI
w KItiíIÓ bn?.fli lífjsiltnióu)". -w
Törv. ^ve. « i -SFT-
DURATOfí
ilUl a cipőtalp egyszerű U\'kenéwel ötazür
oly tartíi éa vlzátbatlaa (asz 1 Ara 1 bádogpalacknai hzwnáUti ntailtáiial egjQtt 1 koron, nagyobb palack 2 korona. Ptfltáa 1 kor. 20 fillér beküldése atAn bérmentve.
Kapható minden touerkexeakedéibeo, drogué-rlAkban, cipésznél atb. j
FöizitkDIdéi: DURATORGVAR
BodapeBt, T. Lipót-kömt t. srAm.
YlíroBtelárnsltök _
----mindeautl kerestetoek. -i
Főraktár Nagykanizsán ."-Keleti M. Mórnál.
430, tk. 901. -J
Árverési hirdetmény. !
A r.agykanirsai kirJtszék tkvi osztálya részérói közhírré téteik, hogy Hanslicsek Hermina csurgói lakós végröhajtatónak, Dobor István murakeyjsztnri lákóa régrehajtást szenvedő elle\'űi 500 flkor. tóke,
ennek 1S92. évi január hó 1 napjától járó 5°/„ kamatai, 25 kor. 44 fill. végrehajtás kérelmi, ugy 800 kor. tőke, ennek 1892. január l-löl GQ/„ kamatai, 14 kor. 10 fill végrehajtás kt-relmi, >0 kor. 90 fill árverés kérelmi, 4 3 kor. 74 fill. árverés foganatositási költsógok iránti ügyében a fentnevezett kir. Uzék területéhez tartozó a kereszturkollátszegi 48. kz. tjkvben I. 50 hrsz. 40. népsorszámu ház, udvar és kertnek Dobor Istvánt illető s 2073 koronára becsült fele része Hanslicsek Hermina utóajánlala kövotkeztébén igoi. március hó 7. napján d: e. 10 órakor Keresztúr Kollátszeg községházánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni tog.
Kikiáltást ár 600 korona. • Árverezni kiváaók tartoznak a becsár 10°/o-át készpénzben, vagy óvadékképes papirbao a kiküldött kezéhez Iotenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. tvazék mint telekkönyvi haiöíájjnAl, 1901. évi január hó 17. napján.
GÓKOftY,
kir Mzéki ilbiró.
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Párisi világkiállítás 1900.
GAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés.

A RUhter-féle
Horgony-Pain-Expeller
LinimentCapsici comp.
orv régi liipróbAlt hAiiswr, a moly már több mint 30 óv ót\\ meRlu\'zhntó bo-üörrsölésöl alkalinnztatik kSszvénynél, csLundl ós meohülötoknél. Intés. SilAuvablt uúnzatok miatt bo-■ vásárlístor mindig fip-olom-mol legyünk a. „Horgony" viUji^yri* ós a „Richter" rji^rjpjyzfcnv . 80 f, 1 k. 10 f. <« 2 k. firbin úgyszólván minden cyöpys/.crtftrlmn kap-
bato. FórafcUl-: Török József gyr>gy-—_ szerúsínól Budapesten. Richter F. Ad. és társa,
(fáit. t« kir ndTiriiiállftiSk, • Rudolatadt.
Jó és olcsó órak. 3
éri jóttAllissal privii Tevőknek
KONRÁD JANOS
óragyárt trany, eiütt ia ékazor Aruk ixállltó-hiia BRUX (Ciehorszig) Jii uickcl-ri\'m óra trt 5 76. Valódi eiöst-roro..óra M. 5.90. Valódi exUít lánc frt. 1.20.
Nickel óbroíitö óra frt. 1 95. Cégem a cb. éa k. birodalmi címerrel Tan kiiüntetrc, Biiratnlan arany, exttat kifcllitAai írem val&mint ezernyi eliame-rö-levél van birtokomba. Nagy kópés árjegyzéket ingyen ésbérm,
Doklor Kriegl JózAef valódi angol Ta nno c h i n i n pomádéja
ImegabadilyoB-• za r baj és szakái korai kihűl-lá-iát és fzttrkü-lótít ós clónopiti ezek BÖvíaét. ,
o" C ^ Egy légc,y 4r4 *>.\'
DCIOrC- bénnentre ta Aft6r. költség Délkal a pénz elörc bckQldéíscl 3 korona ^a Chief-OfUca 48 Brixton-Road, London, S. W.
kz utalvány rzirozendő: APOTHEKERA THIERRY\'S BALSAM FABRIK
in Pregrida bei ltohitscb-Sauerbruno. Nagybani tevőknek nevezetes engedmény.
WEIN KÁROLY ÉS TÁRSAI
szövőgyár, Keimárk
elismert hivnevea
SZEPESSÉGI VÁSZON DAMASZT ÁRUI
minden nagyobb üzletben kaphatók.
G/áraibil ^32tPr? ezen TÓd-azirmazó jp?J\'Kyel
XXXX ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1901. FEBRUÁR 2-io.
MflMtlIeii ti felBlmnlttatlan. timaraMan.a talMa.,
" Mulli Elvitel iíii mhk
Chief oftica 48. Brixton-Road, London S. W.
A Irgmrgbiib&tAbb, legjobb én a* ogés* világon híres éi keresett bázlizer
Thierry A. gyógyszerész balzsama.
FclOlmulhatallan mell, tüdó, máj, gyomor és minden beh5 beteg-■égoél. — Külsőleg a legjobb
W Sebgyógyítószer.
Yalódi cnak ar. öaazci kulturillaniokban zöld apáca rédjcg-ygycl és a kupak hQreljen bepréselt céggel: Allola echU Évi kégzitéa liebiionyithatólag 6 millió üvegcső — Póatán bórmentro 12 kisebb, vagy 6 nagyobb üveg 4 korona. — Próba-üvpgcse prospektusai és a világ minden onuága rakiirAiuk ícljorolAs4r«l 1 kor. 20 311. — Szétküldés caak a pÉnx előre küldéíÓTel.
Tlilerrj A. CcnMfolin kenőcse
(csodskonőcsnek oevezTP) el nem érhető vonió erőrel és K/ónyitó hatással. — Operációkat leglöbt-eiör felcílcgctaó tesz. — Eion kenöciciol egy 14 ére» gyógy ithatlannak lartott ciontaxu, ujabban i gy 22 érés nagy r&kizerQ betegség lett meggyógyítva. — Actisoptikuian hat, hűsit könnyebbít és gyorsan gyógyít mindennomü gyulidásnál éa sebnél. — Gyorsan puliit és fiíítoízlat, és megszabadít mindennemd blcgea, még oly mélrcn bohutolt tárgytól — Kgy tégely bérmentve 1 kor. 80 fii]., csakis előre utalványozás ellenében. — Nagyobb
rendelésnél olcsóbb. — Bebizonyítható évi grfol&s 100.000. tégely. Mindkét arerröl egy egész levéltár áll bizonyítványokból eredetiben a világ minden részé* , bői rendelkezőire — Kerüljük az ntánzatokat és ügyeljünk nt öa»ze» tégelyro beégetett cégre: Apotbokc znm Kchntzcngel dea A. Thlerry. Hol nincsen raktár, nc higyjuk magunkat utánzatok vagy álll\'ólag hascnértékQ szerek megvételére rábeszélni, hanem rendeljünk kőxretlen éa cimezzQnk;
A. Thierry\'8 Fabrik in Pregrada |
(A cs. kir. osstr államvasutak tisztviselői szöveiségének azállítója.) : iContractor of Ihe YV\'ar-Offloíi und (be Admiraltf, London.) 1 L
Z. K. 7,901.
IS
OLLtSEIDLITZ POR
8
Csak akkor valódiak, ha mlndogylk dobos Uoll A. védjegyét éa
aláírását tüntotl fol. A Hall A. féla Seldllti-porok tartóa gyógyhatáaa a legmakacsabb gyomor- 6» al-testbánlalraak, gyomorgörcs ^s tfyomorhér, rögzőtt izékrakadét, majbánulora, vér teluláa, aranyér és a legkülönbözőbb nöl betofls&gek ellen, © jeles háEÍirernek éitisedok óta mindig oagyi bb alt erjedést szerzett. — Ara egy lopeo sáléit Bre-deli dtbozaak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyittetnek. [MOLL- TÉ LXFRÁ NC IA
BORSZESZ ES SO
ha iniuik\'gyik Qvog MOI.Ij A. védjegyét IQotnti -fel
\' Moll" feliratn őnozattal vau zárra. A Moll-féle
Csak akkor valódi,
franoila borszesz él só nevezetesen mint fájdalomosillapití bedöriaíléal szer
köszvény, caui és a meghűlés egyéb kílvetkezraényeinál Icgiimoroteaebb népszer. — Egy ónozotl eredell üveg ára I kor 80 tilt.
MOLL Gyermek szappanja.
I.egnnumahb, ]CMCuj.t*l. módatfr aaerint klaiitrk g,cmelc él taigy ixappan ■ bór okaierD ápolásira gyarneksk Él fainailek resiére.
Ári darabanklnt — 40 HU. Öl darab — I kor. 80 Ml. Minden darab Byerraek-aiappan Moll A. védjegyével van ellátva
FőszőtkQldóá: Moll A gyógyszerész, cs. és kir. udvari szillitd álul,
Bécs: Tucblauben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta poilaulán.ét mellett leljeiittetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével nllátolt készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosonfeid Adolf és Fia.
5ooaoaac»Qooaooooaaaoooaoaoooaacx300oa\'aoociaa
Saóllátniwelőh és mezőgazdák számára!
A szőllötelopck befecskendezéséhez
valamint a gyümölcsfákat károsító rovarok,
továbbá a szegecs óstormáncs teljes kiirtására
MAYFARTH PH. ÉS TÁRSA FÉLE
SZABADALMAZOTT CT Ö II III Ü Iá » <1 Ö X3
ii p y hordozható, mint kocsira szerelt
9)
feoikendfil,<a legjobbaknak bizonyultak, a melyek szivattyozás nélkül a rohadékot önműködőlég n növények rc permetezik. Eieo íecakeadöknek már sok szerre nenfi példánya von alk»lmazisb»u és (zámoa •ItamerA blzaayltviny Igizolja ezeknek elti-t ízhatlan Jcir&lóságát minden más rendszerrel szemben.
A legjobb vetögépek
Majfarth Pb. és (ári* legnjabb szerkezetű
„A G R I C O L A"
(tolővetőkerék-rendBzer) vrötpépei. Mindennemű mag-é» kQlöabözó magmenyiaég számára, váltókerekek nélkül, dombon avagy sikon, a legkönnyebb járás, legnagyobb tartósság és mind a mellett a legolcsóbb ár
__által tűnnek ki
A lehető lemisirynbb mnnks. Idő- és pénzmegtakarítást teaiik lohotívé. KQISnlegesaégtkst széaa- és szklnapréaek- kézi használatra, kakorioa morzao\'ók. osip jgftpek, Jirgikgyok. gabánaroaták, trieurSk. ekék hangsrak éa bsronákban a legújabb rendszer éa elisnert legjobb allcotls alkalmazásameilett gyártanak éa szállítanak
Mnyftirth Pli. cs tárna
cs. él kir. szabadalmazott -mezőgazdasági gépgyárak BtCS, 11. Taborstrane 71.
több mint 400 arany, ezüst és broucérerotnel kitűnt-tv. Kimerítő árjegyzékek és elismerő okiratok kívánatra ingyen küld iiaek. Képviselek és ismételadók alkalmaztatnak.
XVIII. ÉVFOLYAM.
onoaoaoonooonooGooooQCX) aooooooaoooooooooQoo
A Csáktornyái takarékpénztárral egyesült ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET T. CZ. TAGJAI
folyó évi február hó 24-óá délután 3 órakor, Csáktornyán
A CSÁKTORNYÁI TAKARÉKPÉNZTAR RÉSZVÉNYTARSASAG HELYISÉGÉBEN TARTANOD
közgyűlésére,
hivatkozva az alapszabályok 20*) §-ára tisztelettel meghivatnak.
TÁRGYAK:
1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. A folyamatban lovö VIII. ós IX csoporti számadások fölötti határozathozatal és a felmentvény megadáaa.
4. Igazgató esetleg aligazgató, 4 igazgató-tanácsi tag ós a felügyelő bizottság megválasztása.
5. A kízgyülóai jegyzőkönyv hitelesitósóre 2 részvényes kijelölése.
6. Netáni indítványok.
Csáktornyán, J 901. január 24-én. JfJ IGAZGATÓSÁG.
*) Hopy a köigjOlés ervóiiyea határozatot hozhaaaoo, arra legalább 20 azófetkezeti taguak jelenléte B2ül(8égeltetllt, kik 600 tSrzabelélBt képriaolnek.
Ha a kStgjQlía nem rálhatoék hotjrozatképeaió. akkor 15 oappal későbbre egy uj kőtgyüláa biratidó Saaze, mely az eleó közgyQlóa tírgja: falóit tekintet oátkQI a tagok vag; tőrzabatétek számára, jogérrényee határozatokat bo=-
A mogTizagált évi azámadíEolc. az Ozleti jelentés és a felügyelő bizoltaág jelentése a tártalit üzleti helyiségében a kőzgyüléat 9 nappal megelőzőleg la részvényesek- által belekintbelők.
oDoooaoooooaaDQDODoaooaaa ooanaoaooooooooao
(ffl$If,IK-& KRZSÍBtT §
LABDACSOK] g
Epiiulálc hasonló készit- O
ményekoél minden tekin- Q
tstben feljebb becsOlendók; ™
— mentek minden ár- n
talmas anyagoktól, ax o
altesti Bierek bajainál Q
8- lesjobVeredmÍDjnyel haszníltit,án, gyengédou hashajtók, vértisztilók; q
esy Rjógyaier sem jobh, a mellolto oly ártalmatlan, mint e pilnlák a □
□ ozékszorulás §
Q a leglóbb betegségek forrása ellen. — Cukrozott külsejük végeit még 5
§ gyermekek is sziveeen. 9
Q Kfy 1B pllnlát tartalmazó doboz IB, egy tekercs, mely 8 dobozt, □
O lóhát 120 pllulnt tartalmazó, csak 1 Trt o. é. 8
AVÁCI ölámáioklól Valo,8„n órakoiljuok. KérjOnk batíroioltan 2
V V HO! Senaioln FUlilp hnstiajtrt labilxialt. VJOJi <aa1, ha u minden dotui tarríojlleg h.jV,j«ott TÍdjcujOoiíltel plroif.lteta njomti-i .Sxeul-UpiM\' fa ..Semteln FDIBp (rjr«tí«zeréií." aHirkMal »ao elütt a A kere kedelmi lörrényazékileg redőit ciomajuaiük aU rá-tuckkal vao plláua.
FÜLÖP
Brády-féle
Sr MÁR1A-CELLI GYOMOR-CSEPPEK |
DagyazerQenthaln8k gyomor bajolc- ü nál. tsélkÜlö/hettítleD és általánosan ^ ismeretes házi és népszer. — A g| KjomorbeteRség lüuetei:, étvágyta- o\' l^aság. gyomorbetegség, büzöa Ic- § bélét, íolfujteág, suvanyu felböffSgós, g| bnamcDÓi, gyomorégés, felesleges u njálkakiválasztÍM,sárgaság, undor és § hányás, gyomor^fircs, Hzökülés. — gl ünthatós gyógy^zörnek bizOojalt fej- U fájásnál, a meonyibea ez a gyomor- u| lói származóit. gjomortull.erlielérfDél ^ ételekkel át italokkal, giliszták máj- u bajok és hSmorrboidáknál.
Emiitett bajokuál a Brády-féle márincelil gjoniorcseppek évek óla kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg B7.áz bizonyítvány tannáit. A bevásárlásnál kérjünk!határozottan Brády-féle márlaeelll gyo-inorcaeppet éa ügjeljünk\' a fenti védjegy- éa aláirásra én; arra, hogy e r<íg hirneffes valódi Brády-féle márlaeelll gyomorcseppek öy.e genkint 40 krba, nagy Qvegje 70; krba kerül, holott a npm valódi,, bamhitott és értékteleúek olcsóbban, leginkább 35 krért ánisit tatnak.
KözpontiszétkQldésBrády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar Király* hoz, I Fleischmarkt 7
Nagy-Katiizaáti: Práger Béla és Belus Lajos gyógyszeré^zeknéL — Barcson: Kohut Sándor gyógyazo-réazoél.
EUSTEIN
„Szent-Lipóthoz1 címzett gyógyszertára , Plankengasse O.^
Z. K. «
aYfltS, I
Raktár KaRy-Kanizsán: BRLU-S LAJOS éa RKIií GYULA Kjógysaeréizekoét.
ioaooaoaoaQoaaaaoaooQ20000oaooooooaoDoooooi
j
ACETYLEN
KLEM M ÉS HOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acetylca késiilUkcL siillitanak, mely minden kívinalonuiak megfelel. Kxzel minden hiányt megszűnt ettek:
Robbanásbiztonság,
Automatikus és gazdaságos gázfejlesztés. Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solid kivitel és egyszerű kezelés.
Saját szabadalmak Európa éi Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magukat további Acetylen telepek léteaitósóre minden kivitelben 6a nagyságban.
(Prospellnaok, eU>iuer3-lratotc, kaiuégterTtietek ingyen é» bérmentve.)
Elsőrendű Carbid f°V<»»oían»napi árakért
—--tzállittatilc.
Fómnyonidai munkák binni|ycnt *öra*, lárgaré*. horgany, alpacca
-——— ílb. rajtok vagy minták sieiint gyorsan 4> olcsón
elkétziltetnek.
Az ln»UlUtl&kban jártat, tlaxtcaaégea képvlaelflk k«re«tatoek.
Nyomatott If). Wajdita Jóisef könyvnyomdájában Nagy-Kanixaán.

NAGYKANIZSA, 1901. február hó 9-én.
6-ik szám.
XXXX. évfolyam.
JSlőftaetéai ár:
Eríbi érre . . 10 kor. — fill. Fél é»re ... & kor. — fili. Negyedévre . . 2 kor. 50 -fill. Egyen szám 20 fiII.
HIRDETÉSEK
5 hasihos pctitiiorbnn l4,niá*o»lKxor 13, b minden további soréri 10 fiit
NYj LTTÉ R B EN
pctii soronként 20 fillérén vételnek (cl.
-t--
A hp szellemi rénót Illető minden kötlemény a felelős sierkesttó nevére, a* anyagi résxt illető köi-. Ipoiénjrk P\'dig it kiadó terére
ciniietien Nagy-Kaulzsára bérmentve iotéíendök.
részvény-társaság," . uagy-kanizsai és nőegylet, * „n.-k&iifzsai~izr. jótékony
HBTBNKINT
ZALAI I0ZL0IT.
A nagy-kinizsii .Ipar-Testület,* ,t nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a .Kotori takorékpéoztár a galambaki (irikónles lüzolló egylet," a .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyosület," a .iiagy-kaDizsai tanítói járáskor," a , nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\\a .katonai hadaatyán egylet," s .soprom kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányánalr hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Rérmentetlen levelek nem fogadatnak el.
Kéziratok vlsszanem küldetnek
A lakosok nyilvántartása.
NarjkanUiia. 1001. f-br. R.
A rendőrség megragadta a jó alkalmat, melyet a népszámlálás nyújtott 6i könnyű szerrel nyélbe Ütötte a lakásnyilvántartás ügyét. Üdvözölnünk kell ezt . az intézményt, mert köz-rendészeti szempontból haladást jelent és létesítése által a rendőrség egy régi óhajt teljesített, egy régi szükségletet elégített ki és egy régi kötelességének tett eleget.
£rthclctlen is volt eddig, miért néni volt szabályozva Kanizsán a ki- és bsjelentés Ugye, hiszen a mi a város kiterjedését és a népesség \'számát illeti, erro már rég nagy szükség volt, dc egyéb kanizsai crlhctetlenségck mellett ez is elcsúszott. Az érthctetlcnséget (okozza, hogy Véciey polgármester főkapitányi hivataloskodasa idejében megkezdődtek a munkálatok, s félig-meddig el is készültek. A kezdet nehézségein tehát tul estek, fl folytatás könnyű lett volna, s mégis Vécsey főkapitány távozván a polgármesteri állásra, félben hagyott munkája félben is maradt mind a mai napig, míg végre a népszámlálás szekerére ülve — erős szekér az, ezt a szalmaszálat még elbírta — egy füst alatt végigirtuk a porlepte foliánsokat.
Ezután már mindannyian hivatalos lajstromokba leszünk bevezetve, 8 ha a Cigány-utca legelrejtettebb egyénéről\'kérdezősködik pld. az interurbán telefon segélyével a fiumei rendőrség, a mi: rendőrségünk előveszi a nagyszerű apparalusi és a legcsekélyebb utánjárás és helyszíni szemle nélkül azonnal megadja a választ: ,a kérdezett. 1901. febr. 1-én bejelentetett,
ki nem jelentetett,,ergo lakik Cigányutca 25. szám alatt,* quód crat demonstraudüm.
A szabályrendelet a be- és kijelentésről elsején lépett hatályba. Ebből következik, hogy a ki január 31-én telepedett le Kruizsáu. arról nem fognak hivatalosan tudomást venni, mert később jött, mint a népszámlálás volt, s előbb, mint a szabályrendelet hatályossá vált. Lesz tehát egy néhány polgár, a kiről csak akkor veszik hivatalosan tudomásul, hogy Kanizsán •tartózkodott, mikor elmegy Kanizsáról, s az ilyenről kérdezősködvén a rendőrség ily választ kell, 5 hogy adjon: „nem lehessen tudni, Kanizsán van-e az illető, de ha itt van, ezt majd csuk -akkor mondhatjuk mc-g, mikor elmegy innen."
ilyen hybridumok minden uj intézménynél előfordulnak, de idővel lecsiszolódnak a göröngyök és minden oly simán fog menni, hogy "szinte élvezet rágondolni. Nyugodtan hajt\' juk a vánkosra fejünket ahhan a megnyugtató ludatban, hogy hivatalosan tudják, hogy létezem, s ezzel egy oly kétségbeejtő probléma vau reám nézve minden bizonyossággal megoldva, mint „a lét és nemlét kérdése."
És mindezeken az erkölcsi jókon felül, mennyi anyagi jó származik ebbel az uj intézményből?
A traíikosoknak egy uj üzletág nyitja meg bőségszaru ját; a melyiknek jól meg}- közülök negyedévenkiot, a hurcolkoddsok idején szépecskén pénzelhet a cédulák elárusitásából, s azt hisszük, hogy a trafikok lassankint majd a rendőrség konkurren-ciáját váll retett erővel igyekeznek ledobni vállaikról.
További anyagi haszon forrása a kihágásokért beszedett pénzbüntetések. Ha a rendőrség némileg finánc allűrökkel járna utána, annyi kihágót csípne nyakon, hogy egy esztendeig |uem kellene a polgároknak pótadót fizetni. Ki veszi még ma komolyan aj be: jelentést, meg a kijelentést? |„Eh bolondság, m/ijd én még futkozom a rendőrséghez is, mikor egy csejédet kidobok, és másikat szegődtetek?" így, a könnyelmű gazdák, akik aáután fizetnek, ha jön a rendőrbiztos1 ur!
Még további anyagi, haszonról nem igen tuduuk, de hiszen uem is ezekért jó a lakósok nyilvántartása, hanem egyéb előnyökért, melyek a közrend érdekében valók, melyek ugy is oly ismeretesek, hogy felesleges a részletezésük.
Még csak egyet! Cselédekre és ipari munkásokra nézve különösen kimondja a szabályrendeletet életbe léptető rendőri hirdetmény, hogy nekik személyesen kell bevinni a rendőrséghez a bejelentő lapokat, azaz nekik minden ^lkalommal személyesen\' kell jelentkezaiök. Hát ez az intézkedés kissé túlhajtott rendszeretet kjövet-kezése. Miért kívánnak a munkástól személyes jelentkezést? Lefényképezik? Beiktatják a személyleirását, hogy szükség esetén elővehessék ? De miért gondolják, vhogy szükség lesz rá? Miért, hogy előre megbélyegzik a munkás embeit?
Kis dolognak látszik ez, de. végtelen sérti az igazságérzetet, s ha akárhonuan vették is az uj intézmény megalkotói, rosszul cselekedték, hogy átvették. A hivatalnok arcára miért nem kíváncsi a rendőrség, s miért akarja végignézni a munkást?
Az uj intézményt, s megalkotóit végül üdvözöljük, s csak anuak az óhajunknak adunk kifejezést, hogy a rendőrség vegye szigorúan a bejelentéseket,. s a kijelentéseket, mert ha csupán papíron lesz nyilvántartás, s a lanyha ellenőrzés nem vinné be azt az életbe is, akkor minden tinta-cseppért kár, a mit g miatt elfogyasztott bárki is.
Észrevételek az utcaren-dezéshez.
Az utcák jobb oldalán a páros, baloldalán a páratlan számok vannak. A számozás l-löl kezdődik az utca elején a folytatódik a végén. íla valaki bejön a városba, akkor az utca utolsó házát látja eíőször, ha kimegy, akkor az utca kezdetén lévő házat tekinti elsőnek. Eíért- nehéz eldönteni, melyik az utca eleje és melyik a vége, mert az utca olyan mint & bot — két vége van.
Azonban a szokás, mely ímuden embernek idők multán természetévé válik, eldönt miDden kétesnek látszó dolgot, a kiválasztjaahelyesobbet. Városunk közönségének /elfogása szerint az utcák a városban kezdődnek 8 b városon kivül végződnek. Tebáf, aki a városbői kimegy az ul\'ca elejére ér a vége felé közeledik, ha bejön az utca végére ér először 8 az utca eleje felé- közeledik. E felfogás meg az utcák számozása előtt uralkodott. A tanácsnak és képviselőtestületnek a kő zönség felfogásához kellett volna alkalmazkodnia az utcák elején, tehát azon a végéu, mely a városban van, kezdeni a számozást. Ily számozással a város utcáinak összeségét kerékhez hasonlíthatnánk, melynek levennék a karikáját. A küllők kezdető a tengelyben van, vége pedig szabadon. A küllők a központban kezdődnek, s szabadon végződnek. Az oly utca, mely két más utcát köt Össze. Bzintén e szabály alá eaik. A város köz-pőntjához közelebb eső vég a kezdet. A főúttal párhuzamom utcák, ezek nem a központból indulnak ki, hanem két
központból kiinduló utcának összekapcsol átára szolgálnak. Hol itt a kezdet? E kérdéH lép előtérbe. Erre i« megtelel a közönség lelkében meggyökerezett következő felfogás I A főúttal párhuzamos utcák kezdete az alacsonyabban fekvő vég. Iiyen utcák a Zrínyi-utca, és Roz-gonyi-utca. Nálunk a város fekvésével összeesik minden egyes, utca fekvése. Mondhatjuk egész bátran, hogy a város a kanális felől emelkedik a gimnázium felé. A felfogás és szokás erős megnyilatkozása volt az a tervezet, melynek alopjt, hogy a számo/áa a principálie a kanális felől kezdődjön. így számozták meg & Király-utcát. Az első számozása kanális felől kezdődik! Azonban ez helytelen cselekedet volt. Mert a Király-ntca néma központbői párhuzamos utcák közé tartozik, hanem egyenesen a kozpontból ibdul ki, wj5t mi több,\'folytatását képezi a központnak. Visszaidézve előbbi hasonlatunkat a kerék akár függőleges, akár vízszintes, akár ferde a tengely, a központ, b ott van a sugarak kezdete. A központi felfogás uralkodik a helyzeti felfogás felett, minek egyszerű éa természetes kifolyása az volt, hogy mindenkinek feltűnt a Kiráty-utca számozása.
Hogy a Bzámozáat a kanálistól irá-nyitsák, tehát a számok az anyavárOB végétől befelé, a VI. kerületben a kanális felőli részen kezdődnek s emelkednek a VI. kerületi templom felé. E számozással elsiakitottuk a VL és VII. kerületet az anyavárostól, ily mődoo előse*1 gitettQk az olt régóta lappangó elszakadási törekvést Ha a számozást a \' postánál kezdik e szakadatlanul folytatják a VI. kerület közepéig az sem oly nagy hiba, miut á jelenlegi állapot. Lehet az auyavárosnak ia kör.pontja, Kiskanizsának is központja. Kezdhették volna a számozást Kiekanizsán is központ szerin t itt ia, ez nem hibás, mart kifejezi a két városrész közeledését az anyavároshoz, épp ugy mint két eeymás falé forduló nyíl, két egymás felé mutató kéz, két szemben álló ember. Mert mig 1. 2. 3. .. 3. 3. 1. közeledést, addig 321—123 — távolodást jelent. A jelenlegi számozás hasonló két egymásnak jjátat fordító emberhez. A
TVl r c z a.
A Mizantróp.
— A p Zalai Köxlöoy" tárcája. —
Abban az időtájban, mikor Jule3 Vallés valami napilapot Hzerkesztett, irodájában övet telt ki azok számára, kik hajlandók lettek volna kijelenteni, hogy Moliére Mizantrópjának előadásán nem unatkoztak.
Senki se merto nevét felírni. Az iv azüz maradt
A legkülöucebb volt Teóphilo Gantier, aki görcsöket kapott, ha Moliére nevét emiitették előtte. „Az én véleményem Moliére*ről?* Akarja tudni véleményemet Moliére-ről éa a Mizantrópról. Na jól van,.hái megmondom: undorító, öszíutén beszélek. Ugy van megirva, mintha disznó irta volna meg. Reám nézve Moliére kőz ember, aki darabokat ir. A Mizantróp szemet, jezsuita gimnáziumnak való darab, melyet előadnak a tanévkezdetén.
Ma már nincs ilyen felháborodás. Sok a dolog. Ki törődik ma a Mizantróp bírálatával?
De Moliére azért mégis ezelőtt háromszáz évvel született. Ila napjainkban Rzületik, más dolgot kellett volna feltalálnia, hogy indokolja az embergyülö-letet, mely Alceate-nek hitvallása.
Taláu Ő is\'szymbolista lett volna. De az ő korában kevéssel elégedtek meg és ezért társadalmi szempojtból az ő darabja szegényes vígjáték.\'
Ez alkalommal meg lehet állapitaci, hogy Moliére-nek egy pillanatra se jutott eszébe, hogy még más indokoknál fogva
ia lehet a világot gyűlölni mint azoknál fogva, melyek az ő hősét indítják.
És ez a cím: a Mizantróp különös igényekkel lep fel. A darab igazi neve talán a „zsémbesek" Volna.
A leeste ia zsémbea. ember. Egy kellemetlen ideges, aki hz életét még gjjonior-baj-i miatt ia feketének látja. j
Hadat indit nz egész emberiség ellen, mivel ogyik barátja a becsületes emberrel ugy bánik mint az unalmas szajkóval.
Egy borbély - bocsánat — e(?y házsártos — verseket olvas fel neki. A versek rosszak éa n derék ember, aki nagyon udvarias?, aet a kívánságát nyilvánítja, hogy a verseket jónak találják. Miért nem lehetne neki elégtételt adni ? Híbz, ez nem kerül sok fáradságba. De nem, ez az ártatlan modor Alcestenél mindjárt a nagy Bzerencsétlenaég mérvét ölti.
aztán vannak más okok, a melyek miatt az emberiséget meg lehetne gyűlölni. Alcestenek van pöre. Philinte azt mondja neki, hogy könnyen megnyerheti, ha foglalkoznék vele. De ő ugy vélekedik, hogy az ő ügye igazságos,.mintha valaki biró és fél egy személyben lehetne. Nem világosítja fel a birőkat. Elitélik és a világ must előtte utálatos. !
A nagy ügy azonban az, bogy szereti Céliménet. De Céliméne kacér.
Nos hát, az emberiség felelős> azért, hogy egy asszony kacér 1? Az előrelátó természet nem teremtett-e ezer asszonyt, hogy hasonló esetben azt mondhassa: Gombház, bá leszakad lesz más?
És ezek az okok, a melyekért Alceste az emberiség ellensége lett.
Teringettéjel Franciaországban abban a korban bizony súlyosabb okok voltak, hogy a leghatározottabb embergyülöletet igazolják. Csakhogy ismernie kellett volna Moliérnck, amit azonban nem ismeri, hogy Versaille-on és az. udvaron kívül vau még más világ.
De Moliére okos azinbáz vállalkozó volt, aki ugy viselkedett mint a hű kutya, a mely csak azokat a személyeket harapja meg melyek gazdájának |nem-tetszenek. Mikor megírta a Purtufet jől tudta, hogy nem tesz semmit kockára. Tudakozódott és jól tudta, hogy merészségét fent jóváhagyják. Es ez tényleg igy volt.
Ha arra gondolunk, bogy Franciaországban akkor mi lörtént, mikor a Mizantrópot előadták azt találjuk, hogy a! hirea színész nagy optimizmussal volt megáldva; mert ha az előzékenység, mely akkor a sialónokban nagyon el ivolt terjedve, elén ok arra, hogy egy embornél világ-gyűlöletét megmagyarázza, akkor oz nagy optimizmus.
Az a szörnyű egoÍ3ta, XIV. Lajos, a nemzet testén élősködött, ő, maitvésszei, fatyuhajtásai, udvaroneai. Á méregk^veré-sek előestéjén voltak; a, katonebieszál-láaoláBok akkor kezdőtlek. A nyomor nagy volt. Minden harmadik évbeo az éhség megtizedelte a népet éa a király nem szállította le kiadásait. A kórházakban a betegek össze-vissza fekpdtek, 3—4 egy ágyban, a börtönök ezöróyűek voltak. A gályákon a rabok a padhoz
voltak láncolva éjjel-nappal, védelem nél--kül éa a legkisebb vét8ég miatt bika-fékkel ütötték, sót meg is ölték őket.
Oh! Ez a XIV. Lajos korabeli Franciaország gyönyörű volt. És ezen korszakban Moliére kiállította az erényes Alceatet, hogy megmutassa hogyba uem volnának kacér abszonjok, jellemtelen barátok és rossz versfaragók a világon, akkor minden a icgaagyobb rondbeu volna.
Azt hiszem azonban, hogy ha napjainkban oí?y lángelmének eszébe jutna ugyanazzal a tárgygyei foglalkozni, melylyel Moliére foglalkozott, nem tudna oly könnyen elbánni az anyaggal. Mélyebben kellene ásni.
Egyik ember a másiknak ellensége. Ez volna a kiindulási pont. A kifejlet meggyőzőbb volna; nem olyan adomákkal lehetne bizonyítani, mint a milyeneket a szalonokban Alceste ball.
Férfias mUukát végezhetne egy raodera iró, ha ezt a témát fejtegetné. Mert mi csak bizalomból, 8Őt kényelemből hisszük, bogy a Mizantróp nsgy mű. Pedig csak gyerekes éa kicsinyes.
Jlordouln IJenrik.
TÉL.
— A .Zalai Közlöny" tArcijt. -Tél van, még pedig elég hideg, elég komor tél. A föld egész napokon kőd-íelhőbo van burkolva ugy, hogy csak elvétve látjuk a napot.
Egyébként csendes minden, végtelen egyhangúság, csakis a jégpilyákonhallható vidámság, a hol a fiatalság az ő vidám jó kedvével, ábrázolja némileg a
tavaszt, acéltalpakon versenyt futva a gőzparipával vagy csengős-bongós szánon jó paripák által röpítve siklanak tova a hó tetején.
Hanem engem ez mind nem érdekel, nem is erről, hanem egészen másról akartam irni.
Reggel, ha fölkelek, tekintetem legelőbb is az ablakra eaik, megnézendő \' rendes szokásom szerint, hogy milyen idő van odakinn, vagy, a kertben;nem látok-e varrni leltQnó. hibát, mely az éj folyamán követíiezhetett be.
Szaladok ki 8 megcsúszva valami jégen, banyat esem, hanem ki is ocsúdtam a meglepetésemből, mert mit látok, tamzi zöld helyett hó a földön, virág helyett zúzmara a fákon. Csalódásomon elgondol- A kozva, eszembe jutott, hogy talán mégis jól van ez igy, mert tapasztalt öreg emberektől halottam, hogy ba erős, hideg is a tél, de ha hótakaró bőven van, akkor jól telel a vetés éa bő termést várhatunk úgyszintén a gyümölcsfák ia akkor Sietnek bőven, ha a tél folyamán gyakran lepi el őket a zúzmara.
De én azért mégis csak jobban szeretnék fáimra köpönyeget adni, vagy egy nagy üvegházzal őket bevonni, a hol & fagyás ellen biztosítva lennének; mert ha nem is mindig, a mitől Iiten is óvjon, fagy el, de emlékszem olyan télre (1883), a mikor egészen nagy dió- 8 mis gyümölcsfák annyira elfagytak, hogy tavasz-szal sehogy aem tudtunk rajtuk segíteni, BOkat egészen ki kellett vágni.
Kószáláiaim közepette eljutok nrágbá-z&m felé, a hol már előre köszönt s mo-
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XXXI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. FEBRUÁR 9 éc.
Király-utca jelenlegi siámoziaát is előbb meg kell változtatni. Á két rárost úgyis össze kollene építeni, 8 az építést mesterségesen a VI. kerület felé irányítani, \'mig ez megtörténik, addig a számozás legyen helyes.
Észrevehető a tévedés b jó lenne, ha hozzáfognánk a számozás megváltotta táaáhoi.
A Polgári Egylet közgyűlése.
A nagykanizsai Polgári Egylet február hó 2-án dr. Bentzik Ferenc elnöklésével tartotta meg a rendes évi közgyűléséi. Az elnöki megnyitó után Eperjesy Gábor titkár előterjesztette a választmány jelentését.
Tisztelt- Közgyűlési
Az 1900. év, a 19. század utolsó éve soká emlékezetes marad, — do nem kiválósága által, hanem éppen abnonuitá-tsáva\' I Minden felé a merre nézünk, minden terén az- emberi tevékenységnek csak stagnálást, 6Zomoru pangást látunk. Nem tartozik ido őzen jolenségnek és okainak fejtegetése, őr nem is feladatom ezt tárgyalni. De .felemlítettem, mert ez\'volna a legegyszerűbb és legtermészetesebb magyarázata a társadalmi pangásnak is, melyet városokban oly nagy mértekben észlelőnk, amely pangás oly kiválóan zilálttá teszi a (ársaséli-tet, hogy \'már azon kövesek is, akik eddig lankadatlan kitartással küzdöttek ellene, hovatovább csüggedni kérdenek és belátva a küzdelem hiábavalóságát, leteszik a fegyvert, melyet <ba sikwr nélkül Í3, de a feladat nagyságához mórt bátorsággal fcrgatUk. Ily körülmények között ki csodálkoznék azon, ha az 1000. év a Polgári Egyletre nézve sem volt jóernlékqzetlí, ha nem is ment hátra, do elóbbro sem jutott Kz a stagnálás onnét eredt-e, mert már a lefelé menésben nem igen sok lépés vau hátra, vagy onnan, hogy elértő már tetőfokát és ekkor csak emelkedési remélhetünk? Azt a közel jövö fogja megmutitni.
A lefolyt év története — mint eddig mindig — az anyagiakkal való küzdést foglalja magában. Mindjárt az. év elején az elmaradhatatlan betegség, a vemióglós váltság ütött ki, mert az addigi bérló Nousiedler József március végén eltávozott és\' helyette Luckenbacher Adám vette át az üzletet, aki ugyan elég szorgalom és iparkodással törekedett a vendéglöt fellendíteni, de szakember nem levén, törekvése megbiusult és szeptember hóban őnkénytes megegyezés folytán átadta az üzletet Málovetz Gyula helybeli korcsmárosnak. A választmány ezen változást megnyugvással vette tudomásul, mert MáloveLznek jó üzleti neve, szak-( értelme és szorgalmában elég biztosítékot talált arra nézve, hogy a vendéglő bérlete ia végro szilárd kezekbo jut. Nem kevésbbé nagy hordoróvel bírtak az egylet jövőjére nézve azon tárgyalások, melyet az 1899: évi dec. 31. rendkiv közgyűlés határozata folytán kiküldött bizottság folytatott a Társaskör kiküldött bizottságával a két társas egyesület egveailésére nézve. A Polgári Egylet reszéról
Bolyog rám egy-egy kényszerítve nyílott virág a bemenva, egy kis tavaszt Iátok mBgam\'előtt e elgyönyörködöm; minden egyes cserepet Rzemügyra véve, megnézem, nem ezáraz-e a fóldjo, nincs e rajta romlott, penészes levél 8 a melyik kívánja, meglocsolom, megtiBztog&lom.\'
S mig igy foglalatoskodom, megint jut valami eszembe az ugyanis, hoiry ime, milyen itt ez a mai kor; őreink virágházak, melegágyak a más mesterségek nélkül is el tudtak lenni, nem siettették a tormészotet, ocm orőszakolták a növényeket, nem plántálták idegen földről hoz-iánk a nem ide való növényeket, hogy itt nálunk elsatnyuljanak a végre elpusztuljanak ; megérték azzal, a mit e hazában találtak, ha tavasz jött, hagyták; hadd virágozzon, ha tél jött, hagyták, hadd aludjon, hadd pihenje ki magát, mégis megvoltak. Most azonban villanyos erővel megy minden, még talán az emberi élet íb maholnap. Minden elet, mindent siettetnek élni, mindent korlátok közé szorítani, idomítani tetszés szerint, a lehetetlenből is lehetőt csinálni, a mi eokszor sikerül, is, do nem lesz tartói. Mart micsoda nagy kort ért el például a maga helyén a természet által nevelt ft. mig az ide oda plántált, alakított fa alig élt,
kiküldettek: Dr. Bentzik F. elnök, Oszter-huber L. alelnök, Knortzer György, Lengyel Lajos és dr. Tripammer Bezső vál. tagok. A Társaskör kiküldöttei pedig: 8chmid Frigyes, Hertelendy Béla, dr. Szekeres József, Unger Ulimann Elek, Varga Lajos.
A két bizottság tagjai közös megállapodással Plihál Ferenc kir. közjegyzőt választották meg elnököl, mig a jegyzői tisztre Kuortzer Györgyöt kérték fel, kik a nekik felajánlott tisztséget készséggel elvállalták. A bizottság az év folyamán többször összeült és tárgyalta a szükséges tennivalókat, hogy a kitűzött cél elérhető legyen, de munkálatait mindezideig még nem fejezte be. Az eddig folytatott tanácsa-, kozáöokról a következőket jelenthetem\': A Társaskör\' tagjai mindenek előtt a toljos anyagi rendezést kiváuták az egyesülés első föltételéül. E célra szükségesnek mondották, hogy az Egyleti kert V3 része és az u. n. régi éptllet eladassák és a régi épületnél levő kapubejárás bcljett a volt Lovák-féle telekből az egyleti épület mellett uj kapubejárás szereztessék. Kivárnák továbbá, hogy az egyleti épületben átalakítások, uj lépcsőházak készíttessenek és bu mindezek keresztülvitotnek, mindkét egyesület feloszlását ós a kettó helyeit egy újnak alakítását. Rár e feltételek kezdetben kivihetetlennek látszottak, mégis a Polgári Egylet választmánya teljes odaadással fáradozott azok létrehozásán. E célból felajánlotta a kertrészt megtételre a város közönségének, a régi épületet. pedig az Ipartestületnek. A város közönsége nevében a városi képviselőtestület jóindulattal vette ez ügyet pártfogásba és igy történt, hogy az 1900. évi május -éu tartott városi közgyűlés egyhaugulng elhatározta a kertterület megvásárolását 6P6t<0 kor. vételárban, a mit azután az 1900. évi junius 10-én megtartott Kgyleti rendkiv. közgyűlés szintén egyhangú halározattal jóvá is hagyott. Nem mulaszthatom el felemlíteni, hogy e dolog sikeres megoldása legfókép Véesey Zsigmoud polgármester érdeme, aki a város és a Polgári Egylet érdekeit összeegyeztetve teljes odaadással fáradozott a vétel gyors keresztülvitelén és a siker érdeme\' főleg neki tudható be.
A régi épület eladása sokáig huzodott. majd a vételár, majd a terület határ kérdése okozott fennakadást. Végro a *.\'-ik kapubojárás kérdcso\' magoldatván ezen kórdós is sima lebonyolítást nyert, — amennyiben a területhatir a faház épület \'(8 része betudásánál megállapittatváo, s vételár 14000 korona értékben lett meghatározva. amit azutáu az 1990. éri dec. IC. kirendelt évi közgyűlés jóvá is hagyott. — Sokan voltak abban a véleményben, hogy & vételár kevés és hírlap-hirdetés ut^n nagyobb vételár lett volna elérhető, de a választmány már azon szempontból is az Ipartestület ajánlatát ajánlotta elfogadásra, hogy ezáltal is bebizonyítsa jó indulatát az iparos osztály-lyal szemben, akik már az Egyletben a sok rosszakaratú félremagyarázás által úgyis az iparosok ellenségét látták. — A
már u vége életének. Azt hiszem, a mostani életmód szerint ml emberek sem érjük el Mathu-mleni korál.
De megint bocsánat, ha nem arról beszélek, a miről tulajdonképpen akartam.
— Füts jobban, Pali, a hőmérő csak 8 fokot mutat Celsius szerint s még ennyi se le*z mindjárt, mert oda kinn hideg Bzél kerekedett a csak ugy süvit be a repedéseken, már pedig ezt a délszaki növények- nem igen szerelik.
— Jancsi, Pali, forgassátok át azt a trágyát. mert már a melegágyakat is esi-nálnuuk kell, ha rneg akarjuk elózni a tavaszt.
Vannak eokao, a kik a telel is oly nehezen várják, mintmás a tavaszt.nzért. hogy megkezdhessék különféle mulatságaikat, de én caakamondó vagyok, miut a cigány, hogy adjonazslaténazáznyarat mig egy telet, ezt litTbánnám, ha elköltözne mihamarább Szibériába, vagy egészen az északi sarkra, mert nekem, nagyon unalmas, sőt sokszor ait gondolom, ha a csoutkeménynyé fagyott földet vagy ezt a végtelen hó éa jégsivatagot szemlélem, hogy talán soha sem lesz vége, kihalt a természetből örökre az élet.
JU]/ €a Lajos, kertiix.
kapubejárat kérdése pedig a szerencsés véletlen folytán oldatott meg, amennyiben Littke Lőrincz pécsi lokós mint a veit Lovák-fóle telok egyik tulajdonosa csera-szerződési ajánlatot .leti az Bgylelnek, melyben ó felajánlott □ ól területü utcai részt az egyleti\'épület szomszédságában, 16 p ól területü udvari részért, amely csereajánlatot elóbb a választmány, majd az 1900. é\\i dec. IC iki rendk. közgyűlés is egyhangúlag elfogadták. Bár ezen eladások pénzügyi része még teljesen nincs keresztül vezetve, de azok már annyira előrehaladt stádiumban vannak, hogy a napokban már ténynyé válnak,
Az ily feltételt illetőleg a kiküldött bizottsági tagok szükségtelennek találta az átalakításokat, de mindennek daczára is érintkezésbe lépett Morandini R. épi-J tész vállalkozóval, akivel a Társaskör tagjai által kívánt változásokat megbeszélve azokról\'\'tervrajzot és költségvetést készíteti, melyek szerint csak az épület-beni változtatáisok miutegy 10J0 koronába kerülnének. — A feloszlás és uj egylet alapításra vonatkozólag a közönség véler menyeinek kipuhatolása végeit laggyüjtó iveket bocsátott ki, de a felszólított 250 tag közül eddig oak mintegy 170 jelentj-keztek tagul. j— Mivol pedig a bizottság még munkálatait bo nem fejezte, a tárgyalásokról vett és a bizottság niunkálar tait tartalmazó jegyzőkönyvek csak annak idején fognak a t. közgyűlésnek előterjeszteni.
Rátérve a lefolyt év statisztikai adataira a következőket van szerencsém előterjeszteni: A tagok száma 10\'>, belépett 6, kilépett, eltávozott/ meghalt ft. \'
választmány lo ülést tartolt, melyekben a folyó ügvek Sti. sz a leltek el iutjézve. Kél. rendkívüli közgyűlés is volt az1 év folyamán jnn. lo-én és dec. 16-án mind a kettő az ingatlan ügyek tárgyában!. A választmány az egylet érdekeit tekintve, keresetet indított ifj. k\'nortzer Frigyes volt üzletvezető ellen ezen mű* ködése alalt hátramaradt adóssága behajtására és ezen követelését ennek örökségi osztály utján nyert ingatlanára is elője-gyeztetle. Tóth István egyleti gondnok májusban a városból elköltözvén, állásáról lemondott és helyellesiléséról a választmány gondoskodott.
i Midón ezekoen jelentésemet befejezvén kérem a t. közgyűlést azt b. tudomásul venui és a számadóknak a felmentvény megadni kegyeskedjék.
Pallini Inkey László -j- 1901. február 2-án.
: Iokey Lászlóval az ősrégi pallijii Inkey családnak Zalamegyében ez időszeriht élő- utolsó tagja, a nagyrécaei ágnak egyetlen éa ntolsó féraivadéka szállt le az Inkeyek családi sírboltjába, j Pallini Inkey LáBzlóazttl. Nagy Récsén 1829. március bóbao ; Atyja Gáspár volt, anyja petőházi Gludovác Mária. Gáspár-bak a most elhunyt Lászlóval együtt bárom fia volt éa ime a sors ugy akarta, bogy egyik fiának sem maradt fiutökö^e. A bárom fiútestvér között László, mint legidősebb, kapta örökségül a nzíp napy-récpei kastélyt a hozzátartozó 4G00 hold területü birtokkal, Adám fivére a mu-jraközi belicai uradalmat kapta, a legifjabb, Kálmán pedig Rigyácot örökölte, do ezek még korábban elhallak fiuörö-kösök né.kül. A mosl elhunyt László jogitanulmányainak a pozsonyi egyetemen jelesül törtéül befejezése után minthogy fivérei akkor még kiskorúak voltak, atyjának itthon segédkezett a Kazdaeágb»n és ez telette meg alapját aeon későbbi ernyedetlen szorgalomnak i 6b takarékosságnak, melyei évek hosszú 1 során át megyéjében a köztiuztelet tár-eya volt. 1848-ban mint közbonvéd lé-I pelt a szabadHágharco^ok sorába, hol | hösileg viselte niígát, érf miut honvéd fóhaduagy Budavár, ostromában ia részt vett. A szabadságharc lejárása után magányába vonult vissza és habár mint jeles kép/.etfségfl jogászt és nagy olvasottságú müveit embert többször magas hivatalokkal is megkínálták, azt Bobael nem fogadta, mert főleg terjedelmea, jól instruált gard&ságáuak és falusi magányának kiváut élni, hol vondégazBretö nyilt házat tartott éa nöQl vette nádasdi éa eáraefalvi Bittó Ágnes nemeslelkü honleányt kivel mindvégig- boldog házasságban élt. 1884-ben a nagykanizsai
választókerület országgyűlési képviselőjévé váUaitatott nagy szótöbbséggel, a kerületben e célra egyesűit függetlenségi és nemzeti párti választók által, dr. Falk Miksa kormánypárti jelölt ellenében. A jelea férfiú azalávármegyei nemesi pénztárnak elnöke volt. Utóbbi években a telet Budapesten, a nyarat pedig nagy-réciei birtokán töltötte, mig f. é. febr. hó 2-án budapesti lakásán rövid betegség után a halál kiragadta őt övéi köréből. •
Áldás éa béke legyen a talpig derék és becsületes magyar embernek, ismert éa köztiuzteletbon állott férfiú hamvai fölött.
A család gyászjelentése a kővetkező:
özv. pallini Inkey Lászlócé azül. aá-roafalvi éa nádasdi Bittó Agnev, ugy a maga valamint az összes iokonuág névé ben is szomorodott szívvel jelenti, hogy szeretett férje, illetve rokon pallini Inkey Lá8zló 1848/49-ikt honvédtiszt a nagykanizsai kerület voU országgyűlési képviselője, Zalavrfrmegye bi/.óltsági tagja,\' éa ZaJamt-gye nemesi pénztárt kezelő bizottságának elnöke folyó hó 2 ón, délután 6 órakor életének 71-ik,\'boldog bázHHaág.nak 34-ilc évébetí rövid szenvedés után az Úrban csendesen el-huujf.
A- drága balolt földi maradványa f. bó 4 éé délotán fél 4 órakor fognak a gyádzbáiban: VI. ker., Nagj János-otca 2. azám alatt, a róm. kath. egyház ezer-tatt^sa szerint beBzenteltetni éaRécsére szállíttatván, ott folyó hó 5-én délután 3 órakor újólagos boszenteláa után az ottani temetőben örök nyugalomra ha-lyeztetui.
Az engesztelő szent miseáldozatok folyó hó ö-én délelőtt 10 őVakora terézvárosi plébániaterolomban, folyó hó 6-án Récéén és Mibálydon (Soonogy-megyp) a kegynri plébániatemplomban fognak a Mindenhatónak bemutaitalni.
Budapest. 1901. február hó 4 én.
I Áldás és béke poraira 1
Temetése Kagy-Récséa íebruár hó b-én délután mBnt végbe; hová az elhaltnak tetemeit Budapestről a. ,potn-pe8 funebres" társaság tagjai szállították. A gyászmenet alatt a nagykanizsai .katonai hadastyán egylel" ronekara gyászdalokat saotl elő. Megjelentek: Gróf Jankovich László főispán, Csartán Károly alispán, Bogyay-Máté orsz. képviselő, Nedeczky Janó volt orsz. képviselő, Batka János, Qsillagh Gyula, Skublica Jenő, Dervarics Imre, gróf Batthyany Pál és neje, pallini Inkey Valéria, őzv. pallini Iukey Kálmánná, özv. Rohonczy tábornokné, gróf Batthyány József, Hajik I>t?án ügyvédi kamarai elnök, dr. iIzpoó Ferenc ügyvéd, Hertelendy Béla ügyvéd, Herteleudy József földbirtokos, báró Iokey Pál, dr. Rácz Kálmán. Remete Géza, Oizlerhuber László kir. táblai biró, Jerfy Adolf földbirtokos, dr. Szekeres József, idő^b Fessothofer Jőrsei, Kberndl Imre földbirtokos, Berkovics József ezepetneki plébános, Malatinszky Ferenc, Szmodica Viktor fődzolgabirák Tuboly Viktor ügyvád, Vécsey Ziigmond polgármester, Vi?londvdy Sándor, Unger Ullmauu Elok, slb. stb.
I — lukel Liiszló koszorúi. Szeretett Lacinak: JuIih, Nstaiia és Johnnna. Uiolió üdvözlet: Domabidy Viktor éa neje. Men veled: Riza éa caaládja.I^az ré<zvélük jeléül: Jerfy Adoll és családja. Felejthetlen kedves barátjuknak: Besee-nyei Ferenc éa neje. Baráti Hteretettel: Rohonczy család. Szeretett rokounak: Gralics cialád Lici bácsiuak: Ragány PiBia és Alma. Felejthetetlen szeretett iógorompak: Aranka. Nagyrabecsült jó barátnak: Pbédeuyiné éa W<i8s Horlense. péizvét és tisztelet jeléüU Belui Lajos. Mély fájdalmunk éa azeretetűuk jeléfll: uradalmi erdésze és családja. Hálája 6i .tinzlelete jeléül: a nagyrécsei iskolaszék; Szerető rokona Mareo: Laci bátyjának. XJtoltó üdvözlet: Janka. Szeretett Laci bácsinak: a Szitovszky család. Barátság jeléül: őzt. grófTeleky Sándorné. Kedves Tokonnak: Markovich Vince és neje. Ruhe SauftI EdelsUr freund und Pathe: familie Degré. Iokey Lá-zlóoak a jó barátnak: Vay Abrisné éí leánya. Szeretett Sógoruknak: Bittó litván és neje. Szeretett E\'nökének: zalavármegye ue-meai választmánya. A nemeskeblü Inkey Lászlónak: Kherndl Imre és családja. Felejthetetlen szeretett. nagybátyjának :
„Henneberg-selyem"
JtnkOTÍcb Látiló gríl, ialtvármeg;e IS. ispánja. Szeretete jeléül: Foajtlboter József. Szeretett nagybátjjáoak: Valéria 6t Pali. A felejthetetlen jó BÓRornalí: Lujza. A keüífls Laci bácsinak: Mariele és Lujrácska. A (alejtbetetleu jó bar£ijuk-tak:\' SSublics Jeuj és családja. Iukej Lászlónak: a lalaTirmegje kózíneége és nagjBzímu íeliratnélkOli koazoruk.
JTILlEIiL.
— Gyászhír. Parcsetich Ottó, a palini méntelep osztály parancsuoka meR-balt Palinban íebr. 4-én 43 éves korában. Halála egész vármegyéukben s anuak határain mesBze1 tul nagy részvétet éa megdöbbenést keltett. Mindenki ismerte, szerette és becsülte a daliás huszár főtisztet, ki a palini méntelepoaztály-nak 10 év előtti létesítése óta parancsnoka volt. De a közbecsülést méginkább megszerezte számára nagy műveltsége, I lelkének igaz neme3ségo o olőzékony J . finom modora Régi nemesi családból származott, a születés nemeuKéeéi azonban főiülmulta nála szivének nemessége. Jeles katona volt, a mellett buzgó müvelője a azépirodslómnuk; megjeleni regényei, Bliiidurnbjai, elbeszélései és tárcacikkei ideális goadolkodását tükrözték vissza. A paliui méutelep az ő von?ó egyénisége folytán lelt kedvenc találkozó helye két vármegye gazdaközönségének s az előbb kopár terület az ő terve szerint alakittatoit át gyönyörű parkká, melyet az ő nevéről tevéitek el Oltó ligetnek. Katonáinak valóságoa alyja volt, kik raiudvégig rajongó ezeretettel viael-tettek iráota. Balálát influenza után bekövetkezett tüdőgyulladás okozta. A részvéttel vett gyászjelentés a kövotkfl2Ő : Temetéoo február 6-án méltó volt a boldogult népszerűségéhez. A katonai és polgári oaztály egyforma nagy ünnepélyességgel rótta le iránta a kegyelet 8dóját. Megjelent a közélet számos előkelő tagja, u. ra.: Daroian Antal altábornagy a méntelepek orBzágos felügyelője, gr. Jaukovics László fóiapán, Cser-tán Károly alispán, Farkas József éa Hertelendy Ferenc országos képviselők, a nagykanizsai Társaskör küldöttsége, a Bogyay, Háctky, Szily, Dervarics családok, Kis Gyula Vasvármegyéből. Vécsey nagykanizsai polgármester, Deák Péter főkapitáuy, Gyurica őrnagy a kö/öa tisztikar élén, özvegy Vésseycé c.nlád-jával, Eperjessy Sándor, Musset Ferenc, Birk Oizkár, Viosz Ferenc, Betua Lajoa, Véber Károly, Unger Uilmann Elek, Clemenl Lipót nejével, Somogyi család, Sebeatyéu család, Hertelendy Béla, Rajky Lajos nejével és még számos tisztelője az elköltözöttnek. A közöa hadsereg zenekara megható gyászdaloknt játszott. A szomorú gyászpompát egy kirendelt díszszázad emelte. — A koporsót á koszorúk egész erdeje bori- , tolla; ezek közt neje virágkoszoruja Iste-i veled egyetlenem, nem felejt el Micid felirattal. Drága jó Ollónknak: Auyika, Irma éa Irrniu. Jó Ottó bácsi | Iiteu áldjou meg: Pisla, Feri, Z-uzak». Jó Olló Isten veled :-N«pad, Ipad. Feled-hetlen barátjának: Debreceni méololop tisztikara. Sz«r»tett bajtársának: a székesfehérvári méntelep tiszti és tisztviselői kara. Felejthetlen barátjának: Jeszenszky Árpád. Fdlejlbellen parancsnokunknak: a palini altisztek; A palini legénység felejthetlen parancsnokának. LeRjobb barátnak: Elemér és gyermekei. Szeretett tagjának : a nagykanizsai Társaskör. A kisbéri ménes tiszti és tisztviselői kara: szeretve tisztelt bajtáraának. Tisztelet jeléül: DauschB Oltó A földtniveléx-ügyi minisztérium, Durman Antal altábornagy. Irón, Feri: I^ten veled. Szereteti bajtársának: a nagykőrösi méntelep tisztikara. Részvét ős tisetelot jeléül: B?Ius Lajos. Szeretelt bp;fárs-^. n«k:a bábolnai ménes tisztikara. Tiszte-1 ^ lelünk jeléül: Elek család. A jó Ijailára-nak: Fogarasi ménes tiszti és tisr.^kselói kara. A legjobb embernek: Lukác-Tállatorvos éa neje Tisztelete jeléül: Unuer • Uílmaun Eiek. Molnár István és neje, Vésaey család, Thsssy Imre és neje, Vitlendvay Sándor: a Barátnak. Jó sógor és Oltó bácsi Isten veled: Pu6, Elemér éa Babsi. Kis Gyula: Zum Audenken von Honerla! Tiszteletünk jeléül: Vo^ Lijos és családja. Tisztelete jeléül: Tóth Sándor és még számos szebbnél-szebb koszorú.
8 írt. 65 ler.-ig valamint folytonosan a legújabb fekete, fehér és «ine»lIennebcrg-«elyombea. e5 kr.-tól méierenlrint, 14 trt, 65 kr.-ig ílmi, livozott, kockitott, míntituti,damaiztok «tb.. Menyaiíiony•selyem 6ö kr.-tól 14 írt. 66 kr l^-toulard miatiíotl 66 kr.-lől 8 írt. 05 kr 8ei;em-cUmafstok 65 m 14 . 66 . Báll-»elyca 60 . 14 , «5 ,
o -bá«xtr. rqhinként 8 írt 65 kr 42 . 76 . |Selyem grenadinok 80 . 7 . 66 . méterenként portó és költségmentesen — Minták osonnál küldetnek, keltái levélportó Svájcba
HENNEBERG G., seljeuiíiiriii, Zürichben o,. «■ ur. odTui-Humt
/n.K.ECYETEr^ VECYTAflI IMTÉZETE:
uh, A »
KRISTÁLY
SkMT SZT. IVKÁCSFÜRDÖf
IC ED TISZTA BICA RBOflAT
ÁSVftílYV/ÍZ
kapható: FÜSZERKERESKEDÉSEKBEI1 VEMOÉCLÖKBEM ESnlMDEn VASVTi ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több tiii kiváló orvoí által ajánlva A legiiletesebb íb logolcaóbb áavlojvii Kapható minden jobb fUdzerkereskedésben és vendéglöboo.
1301. rEUIIUÁI! 3-fn.
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Páriái világkiállítás 1900
GAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés
Hirdetések
Bécsi lapok,
lova\'-hs su «i>sic\\. kii- ii btlfildi ujiijok a
lcjjülcsrtliliau eszközli
RUDOLF MOSSE.
»iio,ict\'>-Kx;>e<lit.un WIEN. I. In., Iillirtlilli
5P Melleklet a ,Zalai Közlöny^ 1901. évi feb. hó 9-iki 6-ik
XXXX RVHH/YAM.
XXXX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. FKBItUArt 0 ín.
I Thlurrj la
. JciyiiiMl I? .™MlaJJa|;
VilapilK, ím minden
w.
reaett
Müan
m
Chi8f-offlce 48, Brixton-Road, London S.
A legmegbizbatóbli, legjobb és az egéaa világon hirej ét k háziazer
Thierry A. gyógyszerész balzsama.
Felülmúlhatatlan mell, tadd, máj, gyomor és minden bels5 beieg-•égnéi. — Kllliölíg a legjobb
Sebgyógyitószer.
Valódi ccak ar. összes kulturállamokban zöld apáca védjeggyel és a kupak hüvelyen bepréselt céggel: Alléin echt. Évi ké»zites bebironyitbatólng 6 millió Qvegcie. — Póstán bérmentve 12 kiiebb, 0 nngyobb üveg 1 koruua. — Próba-üvegcse prospektussal és a világ minden országa raktárinak (elsorolásával 1 kör. 20 fill — 8zétkiSld*a ca*k a pénr elóro küldésével.
Tliierry A. CenUfollu kenőcse
(cfodakcDÓcsuek nevezve) el aein érhelü yousó erővel és gyó«ji:ó hatással. — Operációkai legtftMiszftr feleslegessé tesz. — Ezon kenőcscscj egy 14 éve* gyógyitbatlaDnak tartott csontjzu, ujabbau tgy 22 évea nagy rákazorü betegség lett meggyógyítva. — Antiaeptilcman bat, hűsít. könnyebbít és gyorsan gyógyit mindennemű gyuladáinál és lebaél. — Gyfersan puliit és szétoszlat, 6a megszabadít iniudeoneuia idegi-o, még oly mélyen behatolt tárgytól — Kgy tégely bérmentve l kor. 80 fill., csakis elére utalvioyozáa ellenében. — Nagyobb
rendelésnél ulcsólb. — Bibizonyitbató évi gyáitás 100.000 tégely. Mindkét szerről egy cgéaz levéltár áll bizonyítványokból eredetiben a világ rcinden rjéjzé-bOl rendelkezésre — Kerüljük íz tuanzaiokat éa ügyeljünk a* óasxe* tégelyro beéjetet; cégro: Apotlieke znrn Schotzengel des» A. Thierry. Hol niocsen raktár, no babjak magunkat utánzatok vagy álli-ólag haaonértékü szerek megvételére rábesxélni, hanem rendelj link közvetlen és címezzünk:
Apottcr A. Thierry\'s Fabrik in Pregrada HölllíCMíRertnUl melle L
(A cs. líir. caílr ÉUIamv&aiitak tiattriBelSÍ 876veiaAg4n*k Kiíl]it6jA.) : (Cnnlrantnr of tlin lYar-Ofílre und tlift Admlraltr, London.)
ooooooc>oroaoooaooooocxx>:x>ooooo^ i
S S SS i ^S^ii-I-S Ivfeiá = I s §1
-1 15 is* 2 £3 3|,trs S-! Er-Sg-a £| £5 I-SSS ;s sf a 7/v •<> ® ss £ -ö _ ti 5 « s a^-s • - V ao ot: « ü <5
Cjj BO^omuí o£o — •§ — g a ® ,12 b 2 "-©íí ".i-11 «
® « « S -i ir r ^
LX-4 -i, n fa a oTS ffl ~ ao^i c
- £•*> -o £ <& S c ^ 03 L . - „
a O <- O M r • a, 5 c> T-I _ 3 __
CJ- a 3 Íf sf-S S Sj fal? 8 S Iá ■ S "sa-a-ae =
.•saí^g^s^-í SÍ.Í.S4S S = o=- .S-S\'ÍSSSMÍ
81 |] SS4S -l-.l?-Sll S-s? STlÍs|f = S
St 2 s «s a gea g o> «.2s » ~»«„ g
1 s 5 | | •« 0 ís\'í .2.^ c g-el-g"".^2^^"
SoooooDocxjooooc<X30Qooo303ccoooaooooooooc».ooo30Qooociocoooa L
XXXX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ L ö NY
1901. FEBRUÁR 2-án.
— Egk&vó. Emlékezetünkben megvillan elmúlt idők képe. A temető csen* des lakója, akit immár az anyaföld borii, éled fel emlékezetüukben: Bátorfi Lajos, a .Zalai Közlöny* néhai szerkesztője. Egyetlen unokája, akit életében annyira szeretett, dédelgetett, férjhez megy. Ebben a családi boldogságban csak az az egyetlen keserű csepp az örömpobárban, hogy a sors nom engedte az apa és nagyapának megérni leánya és uno\'<ája boldogság. De az ő szelleme bizonyára áldásként leng a azép frigy feleit, melyről hirl vetlünk: Filipovica József kir. poata-és távirda-titkár a n^je Bátorfi Emília örömmel tudatják Irénke leányuknak dr. Gulyás Ferenccel, Somogy vármegye kir. tanfelügyelőjével, Gulyás Ferenc kir. po*ta- éa távirdafófelűayelő h neje néhai Szöts Rozália fiaval, folyó éri február bő 11-éu délután 5 órakor a?. erzsébetvárosi plébánia templomban tartandó esküvőjét. — Budapesl, 1901. január hó.
\'•— Pcwny Irén és Sauret. Ismét ma«;ns művészi nívón álló koncert! A Kon-sk. Ifjak Önképző Egyletének hagyó-iiiíiiiyúhbz tartozik, hogy inindm évben kiváló müvOszfki\'l. niegbi. F. hó l éli volt alkalma :»n.kaiiizsai közönségnek Suti re t tökéletes hegedOjátékában űs 1-\'. IVwny íren űiiokiiíűvészelébiMi gyönyörködni. — >S a ii r •? t Mendelssohn nagy koncertjét jiitszüttw. ugyanazt, melyet jKubeliktól is hullottunk, kinek technikája tüneményesebb., k;ij»rázl:itóhh a Sauret technikájánál, de ennek előadása lendületesebb, megrendítőbb. Hegedűje melegséget áraszt és szép hangzás tekintetében\' játéka befejezett. Két saját szerzeményű darabot is játszott, melyeket a közönség szűnni nem (akaró tapsokkal méltányolt
F. IVwny Irén ismert imlvi\'szvcndége Kanizsának. Káprázatos éneklech nikája, i-ilYu hangszinezése, benső, érzelmes előadása meghódítják a művészet iránt figyos ív.eket is. Mignon operából adott elő két fiak : énekelt magyar és olasz dalokat is. de a legnagyobb Itatást Kovács , Erdélyi emlék- és egy olasz „Vorei baceio" eiintt dallal érte eí. A közönség nem akart lecsendesülni és újra és újra kérte az iMiiélléseket. Méltánylásra méltó Hlu-meiiscliein Vilmosné és Ollop Kruó z-\'iigonikiáérete, mely nélkül hangversenyt alig képzelhetünk el magunknak Nagykanizsán. A „Casino- terme sziuüllig megtelt közönséggel. Ott voltak a művészet eltáutoriihatatlan hívei.
— Leányaink cs a rajztanítás. A polgári leányiskola tnlzsufollsága lehetetlenné leszi a rajzoktatáht. Krre ismét vissza kell térnftnk. ha felszólalásunk mindjárt kotnyelességuek minősittetnék. De a közakaratnak vagyunk szócsöve és a köz-
- akarat azt óhajtja, liogy ;i kvártély csináló lepjen közbe és adjou TU leánynak (ennyi van a második osztálybanJ helyet. A nemakarással szemben áll a vasszükség; az ösgfiggel szemben áll a lehetetlenség, hogy a polgariskula második osztályának növendékei rajzolni tanuljanak, meri 70 leány el nem fér a rajzteremben. Lemaradnak a rajzolái művészetében. Semhogy ezek az állapotok fcnnálljauak, jobb, ha a rajzoktaiást beszüntetjük. A miniszter képviselőjének és az orvosdoktoroknak kellene őrködniük a felett, liogy azok a szo-pény libazöld leányok épek maradjanak, nyakcsigolyájok meg ne görbüljön. A makrancos iodás ezeken a nyomorúságos állapotokon nom akar segíteni, az meghiúsít minden haladást. Hiába mesélgetünk rémes dolgokról, az orvoslat még mindig késik. Újból emeljük fel tehát gyenge szavunkat, kérre a képviselőtestületet, hegy a megkívántató intézkedésekről gondoskodjék.
— Katouaiene. A48-ik sorgyaiogez-red zenekara Nagykanizsára érkezett és o Társaskör eatélyéu, valamint .a .korona" vendéglőben játszott, Hogyakitüoő zenekarnak nagy hallgatósága volt, az csak termé-izetes n zenekedvelő Kanizsán A zenekart Grassauer karmoater dirigálta.
— Diákbangreraony. Folyó hó 6-án tartotta meg a nagykanizsai\'róm. kath. főgimnázium ifjúsága a .Polgári-Egylet\' nagytermében a senitŐ-egyestllel javára, táncai egybekötött hangversenyét. Adus
— műsort a zenekar, — Mozart .Szöktetés a Seralj b ól\'c. operájával nyitotta meg, melyet Maracher „T a v a sz i da I"-a (ének) követett. Vargha Jenő8.0. t. Kiss Józaef-nek .Gedőiár asszonya" cimü költeményét szavalta a közöuség általános tetszése mellett, Gürller litván 7. o. L Tóth litván 6. o.o ?ongora kíséretével adta elő hegedűs Kéler B. Puszták fia cimü operát teljes precizitással. Az énekkar két ízben i t szép eredménynyel népdalokat produkált, a legnagyobb hatást azonban Plandor Boldizsár 8. o. t. Gabányi tÁrpid ,Az öngyilkos" cimü monológja előadá-Bával érte el. Végül az ének és a zenekar ezy induló előadásával berekesztette a hangveraenyt é< most következett a
programm a.ron része, melyet a fiatal leányzók már oly rég óta epedve várlak a tánc. Az anyagiakra nézve ez lenne az idei bálszezou legsikerültebb, mulatsága; már rég óta nem láttunk" a Polgáregyletben annyi vigadó arcot együtt mint ez alkalommal. A jelenvoltak hö\'cyek :
Leányok; Abraham1 Katalin, BIau Alice, Herényi Zsófi, Martba Koz»l, llergei T«c»I (Síc-pelnck) Blau Marcii. Bergiteia Irmi, Hun Ida is SAii, üokiny Terét, Beierl Mariska, Cengcr Terét, trdöiíy Lujto, Ehrweia Ertsl és Irma, (KSsieg) Farkai Vilma, Farkaj Aianka, Faikos Jólin, Fiálovils Muci és Mariit a, Crünhut Lucl. Gross Aranka, Geitner Janka, Iloch Jarua, Ilof-rlchicr Emma, HorvAlh Janka, llucb*te<li Íren és Aranka, Klein Jolin, (Goíte) KöhJer Nipa, Kra-usj, Margit, Kehn Mariska, Kíröskényl l\'iioska. Kiss Irina, Keőir.ivcs Mariska, Lang Katinka. I.nckenbachcr Melanl, l.estnct Erzsi, (Tfpolca) Mütényi Mariska. Mell Ilona, Melits Mici éi Mariska, (Siisiek) Mai Szldi ts Margit, Nyitni Olga és Margit, Nyull Mariska, l\'elci I«la, I\'rigcr Er;siés MurgJl, Pllanccr JoÚn, IVlíTy Ríiisi, l\'iotér Marlíka Koscntha! Mariíka. (Vcsipcm) Sauer Margit (De-vecscr) Saur Margit, Szabó Telét, Sauermann Julianna, Szabó Erxsikc, Saller Ilonka, Stirling Ella. Sainuc\'.ly Olj-a, Sal.jiji Joli>\'<a, Tiij.ainmcr Hella, TOrök nővérek. Tassy \'jutínka. Wltimaanl" Tctka, Weinbeiger Ghclla, Wcisi Elra, (Uöllönye) Welser Ella, Vámbéri Adél, Wildc Nina, Vatga Margit ói Iima.
Mamák: Ö<v. Asttalosné, Iloronkiy K«rolyné, Huu Samunc, ilr. Ilcncik I-\'crencné, dr. Hlau Simosmé; Herger Kirolyué, iSzcpetneV) UerOny Jójjcfné, ltlau I.ajrxné, Ilcr^slein Lij-ilcné, Ctóia N\'ándorni, Erdöísy lii\'.intaé, i!r. Fibiiu Zsij;mondnc, Fialó: vit* I.ajusné, Fi.ichcl Füiöpné, Goldman Sanuinéj Gsrstncr Vilmosné, Gógl I.ajosué, Gencsyué; Tassy Ilona, Iloch Fülópné, Ilorv&ihité Körö«c-nyi IstvAané, Krausi Miksané, Kovács" Károlyné, Klein Fülöjmé, (Gelsc) Kattaucr Edené, Kohn I-Ulöpiié, I.odncr Kcrencné, I.edof>iky íiimlané, Meret Mityisné, Mihályi Isiv&né, N\'.-.gy Géciné, Nyitrai Albcrtní. I\'cler Jakabné, PriancerGiborné, 1\'UtTy Lajosáé, l\'ráger Hcliilé, Ratinmn Gyulanné. Rotschilil Samuité, <lr. Rotschihl Savnuiié, dr; Rotscbild Jakabné, Saur, Ignücné,Szabó Kámlyní Saller Lajosné, Sauermaiui MihÜyné, SchucK La-, josné, Scherz l.ajoitié, Scherz M. I. tn., Sti.-ling SSndoraé, Samaellyné, Sakjannf, Singcr Jótscíiiév Tripammer KezsÖné, Török Arabrusné. Tóth Gyórgyni, dr Tuboly Gyoliné, Wiumana Mi-tyisné, NVftinbergerné, Wcizt Mimé, Wildc Fe-rencné, Vencel Reisöné, dr. ViolAní (Gclse) NVlttinger Antalné \\
— Tüncmulntságok. F. hó 2-áu azom-baton este, tartották láncestélyüket a helybeli va.-uti alkalmazottak a Polgári Egylet dísztermében, a melyen meglát-87Qtt az idei farsang puogása. „A vasúti bál", mely mindig úgyszólván a legfényesebb, legelegánsabb voli társai közt moatcaak családi mulalaiíggá zsugorodott Összo hiába kesziltetet a reudezŐ;ég a hölgyek részére nagyoD ízléses táncrendeket. A mulatságok csekély kivétellel csakis a vacuti alkalmazottak vettek részt. I>e a lánceatélyeo mioiogy 8óráig reggel lelkesen mulattuk. Az eU.Ő négyeat a melyet már fél ÍO órakor sorra jutott mégis 44 pár láncolta.
Sikerültebb volt a könyvnyomdászok és szabók Cgy ül te* mulatr-áxa a Szarvasban. Az öiszelét hete\'.lennégtek ennek a modern betegségnek még c-ak nyoma sem volt, ámbár Papanek Daui elől Sanyaró Vendel vitte el a pálmát. Tizenegy órakor vo t a tréfás képviselőválasztás, a melyen nagy szavalat!óbbseggel Sanyaró Veudel kor-uiáuyptárti jelólt (l) lett a nyertes. Az eMély a világpostaval is élénkült; a 2 poataa uagy erőteazitéaael tudta recdelte-tcai helyükre juiiatni a tömeges levelezést. Az első uégyesl a helyszűke uimtt 50 pár tut:colhaltd. A tiszta jövödeleai 93 kor. 18 öli., melyei egyenlő iranybau mindkét ecyesüiet köuy vgyarapitására fordított.
— Felhltáa! Mintla-zok, kik makacscsuz éa köszvényes báutalmakban szenvedtek és hiába használtak szereket vagy gyógyfürdődet, küldjék be címeiket Zolián Béla gyógyszertárának Budapest, V. Sétatér u. az. mgyen megkapják a viágbirü Zoltán féle kenőd ismertetését. E páratlan szor hatása csodás, mert még a legrégibb csuz és köszvényes bajokat is uéliány ui.p alat me^cyígyitja.
— Farkas Imre. Az írod. és M,üv. Kör húshagyó keddim azaz február 19-éu estélyt rendez II a k s c h Lajos pécsi és Farkas Imre fővárosi hírlapíró közreműködésével Farkas Imre valamikor a miénk volt a „Zaláu-t szerkesztette egy időben, ezelőtt lmsz évvel; de a főváros elédesgette tólüuk a nagytehetségű, ragyogó\' tollú írót, aki ott a fővárosban a hírlap-írás legmagasabb fokára emelkedett fel. De Farkas Imre nemcsak kiváló író, hanem igen elmés felolvasó is. Igaz ragasz-1 kodással viseltetik Nagykanizsa iránt, melynek valamikor krónikása volt és ahol megtalálta élettársát is. Szivból üdvözölik jeles kollegánkat körünkben.
— f Maiiínger Józef. Maninger József, a kanimi ó^di polgárnak egy 08 tipnso f. hó 4-éo influenzában elhunyt. A kor-tesbalál megragadta a koratelt, uiÓdos éa mozgékouy Maninger bácsit és le-caendeaitotta örökre. 0.<ak nemrég irtuk meg a Maninger nyulcaüd histőriájá\', melynek legjobban nevetett az öteg ur, de nem hittük volna, hogy őt nemsokára a2 elhunytak lajstromába kell majd\'felvernünk. Lovuszob^rra a mi elhunyt polgártírjunk igiuyt nem tart, Bierény
ember volt, de mulő idő forgatagában álljunk meg egy percre és emlékezzünk meg a kanizsai őspolgárról, kinek tiszteB neve Maninger József volt, F. hő 6-én temették .nagy részvéttel.
* DURATOR által a cipőlalp egyszerű bekenóssel ötször oly tartós éa vizát-hatlaü lesz. E kiváló hazai ^ készítmény nagyon sok takarékos embernek szerez I örömet és bizonyára kevés családnál tog hiányozni nemsokára. Ara 1 és 2 korona. Póatári I kor. 20 üli. beküldése utáo bérmentve küldi a Duratorgyár, Budapest, Lipótkörul 3. Kapható azoaban mindenütt. Főraktár Nagykanizsán. Kojeti M. Mór-nál.
TÖ R V ÉN YSZEK.
Esküdtszéki tárgyalások.
A februári osküdtszéki ülésszak eleő főtárgyaiáaa folyó hó 4-én tartatott még, halált okoró sulyoa teBti sertés bűntettével vádolt Vaclavek Márton büa-ügyében,. aki avval volt vádolva, hnjjy muukásiársát, Drugda Andrást m.\'é. okt. hó 20-án zsebkésével ugy meg?7Urta, hogy beiehalt. A tárgyalásnak érdekes keretet tölcsönzölt a zólyommegyei tót tanuk caoportjs, kiknek előad.e-át az esküdtbíróság e!ö:t a Budapestről 6 célra leho/atott Vagács Rácz Flóris ügyvéd lolmácBO-t. Az e8küdibiróság a követ-, kezőképen alaku\'t meg: Elnök:\' Mikosj Géza kir. is. táblui biró. Szuvazóbirák :| CHOBznák Miklós éi dr Eőri Siabó Jcdö. j Esküdtek leltek: flelus Lajos. Roseubergl Richárd. Bronner Hermán, Farkas Sebea-; tyén, Fi8cbl Lajos, Beik Gyula, Simon, Gábor, Király Sáudor, Sível János, Lówy Odöc, Siefüics Miksa, Szabó István. Pótesküdtek: Lackenbecker Ádám éa ilj. Wajdiln Józaef. Jegyzőkönyvvezető: Berlin Ágoston. A vádbaiÓBágot dr. Orosdy Lajos kir. ügyész, a védelmet dr. Havas fíugó ügyvéd képviselte.
Vádlott azzal védekezett, hogy teljesen részeg volt.
A bizonyító eljárás befejeztetvén azi ügyéBz előadta vádbeszédét, melyben! elmmerte, hogy vádlott tettét erős . fel indulásban követte el, de a jogos önvédelem fennforgását tagadta.
Védő szintén az erős fölindulás tényé-j vei állegált kidomborítván e mellett az áldozat támadásának jogtalanságát.
Az esküdtek hoxBzas tanácskozás után: a vádlottat bűnösnek mondották ki a1 halált okozó testi sértéb bűntettében,, de kimondották azt is, hogy tettét a\' jogtalan ée súlyos báctalmaztatása által okozott erőa felindulásában követett elJ A bíróság ezen verdikt alapján a vád-; lottat l\'/a évi börtönre Ítélte, miben\' ugy a kir. ügyész, \'mint a védő megnyugodtak és igy az ítélet jogerős lett
Második nap.
Az ülésszak máeodik napjáo u Kóua Józse( bakaai szolgalegény bűnügye került az esküdtbíróság elé. Közöltük annak idején mi is, hogy Kósa egyj lejszecsapáHtíal agyouvágta társát Bíró,\' Józsefet, midőn meghallotta, hogy ezí egy leány előtt róla rosszat beazélr. Az! | eset múlt év november 25-én tőrtént és nem cöekély feltűnést keltetett, mertj a tettes kegyetlen vadsággal hajtotta, vegro tettét. Ar. esküdtbíróság elnöke Tóth L4bzIó törvényszéki elnök volt^ ^özavHzóbirák: dr. Kis István és dr, Ncusíedler Aotal törvényszéki bírák, Jegyzőköuyvvé/:stő: Samueli Ottó törvényszéki jegyző. A vádat dr. Orosdy ügyész képviselte, a vádlottal Oroszváry: Gyula ügyvéd védte.
A vádlott beismerte tettél és mint--hocy fejtével támadt áldozatára, az efkűdtek szándékos emberölés bűntettében. mondották ki bűnösnek, azonban; tekintetbe véve az erősen felindult lelkij állapotot az Ítélet 6\\,évi fegyházzal! sújtotta Kó-át. Az iiéiefc\' jogerős !
Harmadik nap.
A 6-iki esküdL*iz.éki tárgyaláson Major János moszétig) öiöki biró föleit ilélkez-j lek tz esküdtek. Major azzal volt vádolva; hogy egy hosszú léccel agyonvágta Szabói Ferencet, régi haragosát. Az eBot a multj esztendőben történt és annak idején mí is bővebben közöltük.
Az esküdtbíróság a következőkép alakult meg: Elnök Tóth László törvényszéki elnök, szavazőbirák: dr. Kiss Iat-| ván és dr. Knorr Kálmán. Esküdtek: .Remete Géza, Sável János, Tripammec Rezső dr, Fiechl L\'jos, Szabó István) Séilei Pál (Gelse), Király Sándor helyébe lépő Bun SamaHíidoafalvy Ernő (Keszthely), Szeles János (Keszthely), Vas-J vada Jáuoa (Komárváros), Farkas SebeB-tyén (Keszthely), és, Spitzer Jóxsei (Perlak). PóteskQdt: iátyáa István. A kőzvádat dr. Orosdy ^gyész képviselte éa a vádlottat Varga Líjos ügyvéd védte]
A bizonyító eljárás során a vádlott beismerése éa a tanuk vallomása alapján megállapiltatott i tényállás, mire a per-^ beszédek következtek. Az ügyéaz szándékos emberölésben kérte bűnösnek kimondani a vádlottat, majd & védő elő-
ször őrömét fejezte ki, hogy 25 évi ügyvédi praxisa után végre megvalósult ifjúkorának eszménye: a népbiróság, azután polemizálva az ügyészszel a jogos védelem fenforgását bizonyította és hogy a vádlott tettét erős felindulásban követte el.
Az esküdtek azonban kimondták & bűnöst, de kimondták, hogy a vádlott bűnét erőa felindulásban követte el. Ezen verdikt alapján a törvényszék halált okozó testi sértés miatt az enyhítő 92. §. alkalmazásával egy évi éi 3 hónapi börtönre itélto Major Jánopt, tekintotbo véve ittasságát éa büntetlen előéletét. Az Ítéletben az összes felek megnyugodtak.\' Az elitéit\' szabadlábra helyezését az ücyész megengedte, miufán az elnök megköszönve az esküdtek müködéBét, az ülésszakot bezárta.
SzerkesUOaéo ■
Dr. Villányi Henrik, lelel6« ■«erke«*tő. Kiadő: Jfj. Hajdils Jóiad. _
VEGYESEM..
- Külső haizaálatri. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok éa mindenaemQ gynladisak a .Molt-fólfl francia bor-szeaz\'-izel gjógyittataak biztos sikerrel. Egy üve-g &ra ] kor. 80 611. StétkOldéi napQakéataUa Tétellel Moll A. gyógyszerész ca. éa kir. adr. Bzállitó által Bécs, 1. -Tnchlanbfln 9 A vidéki gyégyízertárdkban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-Ule készítmény kérendő az ö gyiri jotTéayéTet és altor&siTal.
NYILTTÉR.
Az e rovat alatt közlőitekért nem villái felelősséget a szerkesztőség
Vese, hucj hólyair, hngydara éa a bÖ8zvéD5bnntalmaK ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainril,orvosi tekintélyek általa Llllilon-forráe
SALUATOR
sikerrel rendelte lesz.
liauybajtó hatása!
Kellemes iiúl | Ködjén emmthelő
Kapbstó AgTányiizkereskedésekben él
gy/gyszerlir&kbkn. A Sabator-forrái igazgatósága Eperjesen
Nyilatkozat.
Alulírottak, afőgimnáziumi hangverseny rendező bizottságának nevében, ezennel kijelentjük, miszerint a táncrendek el nem fogadásával éa akkori magatartásunkkal ifj. Wajdita " József urat sem személyében, sem üzleti jó renoméját illetőleg sérteni nem akartuk éa a nekünk bemutatott okmányok alapján meggyőződést BzerezlQnk, arról hogy ifj. Wajdita ur mindenben a legkorrekttebbül járt el és csakis a gyárost okozzuk a kellemetlenségért.
Szolgáljanak jelen soraink i/j. Wajdita József uroak toljos elégtételül
Tripammer Jenő Yar£ha Jenő
c. vajda. elnök.
HIRDETÉSEK.
8603|tlt. 900.
A nagykanizsai kir. ts;ék tkri osztálya résztrúl közhírré létetik, hogy a m. kir. államkincstár végreljajtatóoak öiv. Kis IbLvánn^ bzül. Herceg liozi végrebujlist 67.enredó oroszlonyi lakós elleni 148 k. S8 f. I5kc, ennek 1397. évi oktíber hó 23. napjától járó ő0|(, kamatai 7 k. 40 f. lejárt kamat, -J k. bü f. behajlás: illeték, 15 k. 9n f. végrehajtás kérelmi, 32 k. 50 f. árverés megkisérlési, 13 k. 40 f. elSzí árverés kérelmi 11 It. 70 f. jelenlegi, ugy Vörös János üzabari lakós végrehajtotóűak — ugyanazon végrehajtást szenvedeti elleni 06 k. tóko, ennek és pedig U koronának 1893. december 31-tól, 24 koronának 1894 december 31-tól: 24 koronának 1895. dec. 31-tól és 24 korouáuak I8DG. december 31-IÓI járó kamatai, 11 k. 30 f. árverés kérelmi és még a felmerülendő kóltüógok iránti ügyében a-, fentnevezett kir. tór-véoyBzék területéhez tartozó az orosztonyi 54 re. tjkvbsn I. 73 és 74 hrsz. alatt felvett 974 koronára beesőit S2|a nép-soraz. ház udvar és kert és u.-azon tjkben f Gf8 hrsz. alatt felvett s .2696 koronára becsült aranyhegyi szólló és piüco
1901. éri február h6 23, napján délelőtt 10 órakor
1 Orosztony községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becair.
Arvere:ui kívánók tartoznak a beesár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. tiszék mint telekkónyvi hatóságnál, 1900. évi dec. hó 30. napján.
KÖZÖNY, kir. taxiki albiró.
929|001. végrh. szám.
Anerexi hirdetmény.]
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanir.sal kir. járásbíróságnak 1900. évi .V 87213. számú végzése következtében Dr. Kovács Pál budapesti hgyvéd által képviselt Atbeneum nyomd. írod. részv. társ. javára, Fischel Fülöp n.-kaniz8ai cég ellen 1078 kor. 31 fill. 8 jár. erejéig 1000. évi szeptember hó 18-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felül foglalt és 2000 koronára becsült 2 gyorssajtó, 1 tégelynyomó s 1 papirvágóból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Moly árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. évi V 872|3. számú végzése folytán hátralékos, 248 kor. 43 fill. tőkekövetelés, ennek 1001. évi jannár hó 2. napjától járó 5°|, kamatai, l;80i, váltó-díj és eddig összesen 4 kor. ÚO fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, a helyszínén leendó eszközlésére ^
1901. évi február hó 14. napjának délutáni 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. ós 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek bscsáron alul is ol fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1901. évi február hó 1. napján.
Maximovits György,
kir. bir. vhíjlé.
223)901. végrh. szám. Arverrsl hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1000. évi V. 1012 1 számu végzése következtében dr. Dick József nagykanizsai ügyvéd által képviselt Lówi Sáudor nagykanizsai javára Böröndi Amándus kilimáni lakós ellen 314 kor. 40 fill. 8 jár. erejéig 1900. évi november bó 13-án foganatosított kielégítési végrehajtás\' utján lefoglalt ós 2290 koronára becsült 1 gózmozdony 11875 számu, 1 \' fehérszőrű hizó sertés, 2 szekér széna, 1 szekér lóher, 1 triör, 1 tizedesmérleg sulyokkal, 1 szekér, 1 körfűrészből álló ingóságok nyilvános érverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. éri V. 1012)3 6zámu végzése folytán .314 kor. 40 fill. tőkekövetelés, ennek 1900. évi íugusztus h\'ó 1. napjától járó 6*|0 kamatai. \'|30|, váltó\' díj és eddig összesen 82 kor. 20 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Kilimánban ahelyszinén leendő eszkózlesére
1901. évi február hó 14 napjának délelőtti 8 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykauizsán, 1901;. évi február bó 1. napján.
Maximovits György,
kir. bir. rhijtó.
Doetor Krlegl József
valódi angol
Böróvó - pomádeja és Boraxszappanja
A teljearn men-
tr8 u I s tiltott, vagy
ártfümus draíztikus j ncyartvu a, legjobb ke» uócs mindenféle bórtisztitlanság ellfo. — Egy tégely krnöcj egy darab Borsxszappannal \' 3 borona 30 fillér elSffl boknldva. ar. összeget Chlef Offloe 48, Brlxtco-Road, London S. W.
APOTHEKER A.THIERY\'BALSAM-FABRIK
ia Preflrada bei BohlCioh ríagybaal vevőknek bevesetei eDgedníay.
ÁPRÓ HIRDETÉS.
Két egész uj HabiU-félc pedál-
tniBALOll olcsó árért eladó, vagy havi 4 forintért bérbe vehető. Bővebbet ifj. Wajdita Józsefnél, Nagy-Kaniztán. Pedál nélküli cimbalmok ára 65 írt. Havibér Összeg 2 frt 50 kr.
XXXX ÉVFOLYAM
1801. FEBRUÁR 3 én.
ODOoooooooooooooooooooo aaoooooBOíoooPooooQoa
3
Z. K. 7,901.
t\'eak akkor valódiak. ha mlndogyllc dobos Moll ».. védjegjot és .
aláírásit tünteti fol. A Usll A. fél* Seldllti-ponk urili gyóíjhaiüa a legraakecaabs ny.nor- ái »1-tfllbáalalnak, Kjomor^ftrcs ía íjnmerliér, risaflu aiékrekedéa, raájbáótaloia, vér t.lulii. annjír e* a Ipgtrthnbőxóbb nfl belegliqek ellen, e jelei hiiiuernek ÍTtitrdek Ma mindig t.a?/ bb elterjedőit aierzelt. — Ari így lepecieielt eredni diimeak 2 ker
Hamiaitások törvényileg fenyi11etnak.
IMOLL-F^LE FRANCIA.
HrhIc Alikor valádí ha mindegyik M0I.L A. vóJjegyél tflut^ti lel
L8ak aKKor vamm, ^ U9||<inoiaUai VM A Moii-íéi.
franozla bors«ar és ló neycmeíca rclnt íajdslomosíllapitá bed6rzsölé»i sree
kös/.ti\'iiy, csii* és a rocgbftlét egyéb következményein*! legiimcretosebb népszer. — Egy ónoiolt eredeti üvec arji I kor. 80 fill.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módsier sroriot késiitek gyermek és hölgy szappan a bőr okszerű ápolására flyerniBkek ea felníttek réizére.
Ara dirabonklnt — 40 fill. Öt darab — I kor. 80 mi. .Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével v&q ellátva
Föazétküldé h:
Moll A. gydgyszorosz, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblaubeo 9. az.
Vidéki megrendelések oaponU post»utánrct mellett tcljoiittotnok.
A raktárakban lessék határozottan MOLL A. aláírásával, és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfdld Adolf 08 Fia.
DOooooQoqoaaDDOQaaoaoDaQooooooaaDoapilpögío
r Jó
elv-Allal telj\'
M\'imr. fas- cs fJmonlőJe. 20\' KITCNTETES.
a Duna mellett
malom berendezéseket, átalakításokat, terjedelemben gyárt és szállít:
Henoerizékrkel minden nac) sacb.n és m\'nö*ég bon, tomöröulés és porcéi mi betű erekkel. Francia malomköveket l< l!j<ibii mititiitegheu és m.ionijuntokat. gabona osztályozó hengereket és IrjfcuplatftkiU sa-ja riiiil*/.«*rtl«ket.
Knnkolyvalaszté. Eure-kit r»r«r«-k. lit*»kc-. t•T-I gépek, daraVa ?öz-tisztiuee ek, elevátoruk és szállít" csigák, trausziiiisiiók, tengely-
mintlen rendjzer ét
ágyak, perselyek. Peller és györükenés rendsze-rfleket Gazdasági malmok kézi es járpáuy hajtásra. Turbinák ét vizikere-kek, keret, kör t-s ízal-lagínrészek. íagyauló éa rsi»>o\'ógépek kótö-rőkktl éa 2uzó-gépek mindennemű érc és kova, baialt, mészkő cba-motte és (jipsz rétiére. Mindenféle trDrke éa fém öntés saját él Idegen modellek és rajrok •zorint. _
Töiuürc)ii<c*ii rosléljok stíl.
LryiiiemMi <tvnk: fa a*" Árjegyzék ingyen bérmentve!
fsy Hcngerrovátkolaiok leggyorsabban és olcsóbban, szállítás jótállás mellett
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
llingerroválkoló és köszörülö-gépck, villany, s-nilágitási telepek. Teryezelek, költségvetések és praktikus tanáosok gyorsan és lágyan.
WEIN KÁROLY ÉS TÁRSAI •
szövőgyár, Késmárk
elismert bivneves
SZEPESSÉGI VÁSZON DAMASZT ÁRU!
minden nagyobb Üzletben kaphatók.
Gyáraiból SZCPpj ezen véd-
azármazö ^y^Zö^sfií íc8JRJel minden da- van
rab iru ellátva.
A. C KIT Y L E N f
KLEMM ÉS HOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acetylen készüléket izAllitanak, mely minden kívánalomnak megfelel. Et:el minden hllnyt uegsxUnicttek: Robbanásbiztonság,
Automatikus cs gazdaságos gázfejlesztés, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solid kivitel és egyszerű kezelés.
SojAt ualiatlalmuk Kurij.a és Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magukat további Acetylen telepek létesítésére minden kivitel-ben és nagyságban. (Prospektusok, elismerü-iraloic, költségtervezetek Ingyen é» bérmentve,)
Elsőrendű Carbid folytonosan a napi árakért
--szállíttatik.
Fémnyomdai munkák bk»»*>:r«»i tirs*ríi- borK»ny, .if.acca
--—__tlb. rajtok vagy atinták szerint gyortau és olcsón
elkészíttetnek.
Az Installatiökban jártat, tisztességes képviselők kerestetnek.
SÉR7KÖTÖ
hilkSIő, gSroiér elliol gaiiHlbarUoyi. orletpu dili ktizilikek, u&ibek • keiek «lb
Valódi Iraneia kalsilejcs.tgck F. Berjue-iod
HU pariit gyirábil. Drf- Itíiilelei kípea irje(triék ingjen él béncentTP. \' Vü
A KOTORI TAE

LEGHIlTASi

\'O " ÍM, 4
59
60
61
36
6G
37
27
:arekpenztar r.-tarsasag HÍLENCZEDIK
■ llllís ItoftLÉSlT , (_
1901. február 24-Ón d. U 2 órakor ^üzlethelyiségében tartondja, melyre a t. részvéoyesek ezennel megliivatnak. I
A közgyűlés tárgyai lesznek:
1. As évi zírmérleg éi eredméníszímla bemutatása, valamint az osztalék megállapítása.
2. Ai igazgatóság éa felügyelőség részére a felmentvény megadása.
3. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag kiküldése.
4. Esetleges indítványok Urgyulása.
5. Aligazgató, négy igazgatósági tag. Károm felügyelő-bizoltsági tag választása és ebből kifolyólag esetleg uj választások. , 1
Kotori Takarékpénztár Részvénytársaság mérlege 1900. december 31-éqr"
Vagyon
PénrUri maradvány . . .
Váltó........
Kozeaeétti kötelező . . .
Ingó vagyon " .....
Jelzálog kötelező . . . . Tartalékalap betét . j . . IileiBlone. elhelyezett tőke
atámla
46G3 118139 82580 266" 400 12682 20000
238731 6G
Fók. I1 lapu.
1
23 35 Ő7 65
Tclicr
ltédzvény alaptőke . . Tartalékalap . . . . Átmeneti kamat . . .
líetét . .".....
Osztalék (fel nem vett) Nyeremény osztalék . .
erámla
21200 12682 3826 196614 10 4398
58
POLLÁK LIPÓT i -igazgató. J^
Jelen mérleg bimutntáat ni Qzleli könyve
LÖWE ADOLF
felügyelő bizottsági tag.
Kelt Kotorban, 1900. december 31-én. POLLÁK HENRIK
pénztárnok.
kkul történt öaezebnfontitáa után helyesnek találtuk Kelt Kotorban, 1901. január hóban. RADÓ ARTÚR
főkönyvelő.
azt ezennel liitelesiljük.
felügyelő bizottaági tag.
F1S0BER GUSZTÁV
felügyelő biz. tag.
Kotori Takarékpénztár Részvénytársaság eredmény számlája 1900. évről.
Fók. lipat
Vcsztcséj
Betét kain al adó . . , . bz Imla Tőkésített kamat .... j. Lakbér jl901\'re382Ci£] ,
Átmenetikamat (igOO.Va 3620\'—r „ Iogó vagyon leiráa ... j w Jótékony adakozáa ... . Tiszti fizotéa bélyeg \'. -
Osztalék......
Betét kamat ....
Költség ......
Tartalékalap (« oyeremány b°/í) Tiszti fizetés . . :. . . \' Adó éa illeték ....".
Viazleszátnilolt váltó kamat Dunántali közmüvei, egylet Nyeremény mint osztalék .
963 9484 280 206 29 4
38 33 179 544 231 3650 868 80 ,24 4388
21016
Fók. lapií.
| 15
48
49 G2 63 61 70
76
77
Hiycrciiiéii}\'
ítéazvéuy átiratásí díj . . i
Belraiásl díj.....
Nyomtatvány díj ....
Késedelmi kamat.....
övás őe intési dij ... Nyeremény áthozet . . . Ideigleneaen elhelyezett tőkekan] Kötelezvény kamat . . Váltó kamat.....
Kelt Kotorban, 1900. december 31. POLLÁK LIPÖT ■ POLLÁK-HENRIK
ÍRaígató. < pénztárnok. főkönyvelő.
Jelen eredmény azámlát az üzleti könyvekkel történt összehasonlítás után helyesnek, találtuk s azt ezennel hitelesítjük. I Kelt Kotorban, 1901. január hóban.
I RADÓ ARTUR FISCHER GUSZTÁV __felflgye\'<i bizottaági tag. [ _feUgyelő bizottság, tag._felügyelő biz. tag.
Sj-omátutt írj. Wajdíta Jdzaef könyvnyomdájában Nagy-Kaniisin. ~
NAGYKANIZSA, 1901. február hó 16-án.
JSlÖfixetést ár:
K^ai érre . . 10 kor. — fill. Fii évre . . . 6 knr. — flli. Kígyedávre . . 2 kor. 5t» fill. Egyes szám 20 flll. hirdetések R haaitio* petitinrha\'n 14. misoitízor 12, s minden további sorén 10 fill
NYÍLT TÉRBEN
petit soronként 20 fillérért vétót-tev fel.
XXXX. évfolyam;
A hp izellemi réatét illotö minden közlemény a felelős izerkesitő nevére, ax anyagi réait illeti közlemények pi\'dig a kiadó nevére cimiett«n Najjj-Kaplraára hírmentve intézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogad-Útnak el.
Kéziratok vlsszanem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,„a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet." a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápiutézete,"i a .katonai hadastyán egylet," a „sopi
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
—^
Művészet a vidéken.
Nacjlanlzga, 1901. febr. 15.
A legújabb idők, a legutóbbi néhány év mozgalmai sorában egyik nagy jelentőségű, hatására messze kiható akció az, mely a művészetek kultuszát főképen a festőművészet propagálásával a vidéken is meghonosítani törekszik és a magyar festőművészet produktumainak élvezésében, mely eddig kiválóan Budapest privilégiuma volt, a vidéket is részeltetni akarja. Ennek a mozgalomnak kezdete a nagybányai festőtelep megálakulása volt, mikor Hollósy Simon mester és tanítványai a budapesti pfloíasorok környezetéből kiköltözködve a kis város házikói között ütöttek tanyát, hogy a környező festői természetbeu mindig elég anyagot találjanak ecsetjük számára. Azután főleg Hock János izgatásai vitték tovább a kezdetet, s . adtak táplálékot a művészeti decentralizáció eszméjének, mig végre a vállvetett erős munkának eredménye lett az a stádium, melyben most vagyunk,- mikor sorra nvilnak meg a vidéki nagyobb városok képtárlatai, mikor Szeged, Arad, Debrecen és legutóbb Pécs elragadtatással" fogadja ölére a magyar festőmúvészetet, me lyet körükbe vitt a Nemzeti Sálon. Mindenütt, hová beköltözött a tárlat, olyan fogadtatásban volt része, mint a középkorban a koszorús költőknek a fejedelmek udvarainál, oly igazi hódolatban, melylyel tartozik a művészetnek a köznapiság. Mondják, hogy több képvásárlás történt, mint a fővárosi tárlatokon, s a látogatottság is aránylag nagyobb volt mint Budapesten. A hódolat, a pártolás oly elementáris\' erővel tört ki, hogy-a
oni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
rendezők maguk is meglepődtek,! s tanulságul vitték haza azt,- hogy I munkájukban nem szabad megállani az első lépésnél, hanem következetesen és Hzakadatlanul tuvább kell dolgozniok, hogy ne csak a kj$sz termékek propagálásában, hacjem magában a termelésben is érvényesüljön a decentralizáció.
fo..ez»a munka igen sok irányiban fogja éreztetni üdvös hatását. Budapest óriási felszívó jcrejével szemben minden oly, intésménynek decentralizációja, mely némileg Í3 országos érdekű, nemcsak egy irányban, | de több téren is képes ellenhatást gyaiko-rolni. A művészetek — most specialiter a képzőművészetekről lehet szó — vidékenkinti feloszlása magukra a művészetekre, egyfelől és másfelől a váro§ok életére is befoly. Midőh a művészek termékeiket nemcsakj a fővárosnak, de bemutatják direkte az egész országnak, világos, hogy az anyagi értékesítésre több kilátás van, mert — bár igaz, hogy ázol* a tényezők, melyek a képvásárlásoinál szerepet játszanak, túlnyomó részben a fővárosban vannak meg, niint: közintézetek és gazdag magánosok, de együttvéve a vidék maga is egy igen jelentós tényező. Azután, ha érvényesülne, az a legszélsőbb decentralizáció, mely a termelésben nyilvánulna, a magyar festőművészet tajrtal-álára, motívumaira, tehát a legbelsőbb lényegére sem maradna hatástalan, s azt hisszük ezt gazdagabbá és még nemzetiebbé tehetné. Elunek bővebb kifejtése azonban most j nem tárgyunk.
Már most, ha a vidék ily hasznos, erósitő táplálékot nyújthat a njűvé szeteknek, a művészetek is táplálhat-
ják a vidéket jelentőségben és >a. haladásban.
Már maga a művészi ismereteknek terjedése, a művészi élvezetekben minél nagyobb tömegnek részeltetése, oly nagyfontosságú kulturtényező,! mely minden időkben foglalkoztatta, az irodalmi és művészvilágot. A mü vészét hatását az emberekre nem szükség itt bővebben bizonyítanunk, n művészetnek örök időktől fogva grasszálása elég bizonyítékot ad erre nézve. De ezen az általánosan ismert hatáson kivül számos egyéb következményei is volnának a decentralizációnak. A vidék művészeti központjain egész serege támadhatna azoknak; ar. intézményeknek, melyek a művésztelepekkel járnak. Keletkeznének művészegyesületek, rajziskolák, az egyes centrumok versenyei az ország figyelmét a vidék e városaira irányozná és az idegen forgalmat emelné, hogy egy igen fontos következményt említsünk, a n:űipar terjedése; melyhez tudvalevőleg oly óriási nemzetgazdasági érdekek fűződnek, a1 vic éki ipariskolák felállítása által biztos tva lenne.
Vegyük mindezekhez azt, hogjr a vidéki társadalmi életre a művészemberek társaságának beékelődése •mily üdvös hatással volna, különösen az olyan városokban, mint Kanizsa, s nagyjában áttekinthetünk azon előnyökön, melyekkel a művészitek decentralizációja járna, s azokat megbecsülhetjük.
Idővel, majd ha e mozgalom I kiterjedtebb lesz, rákerül a sor tialán Kanizsára is. Igaz ugyan, hogy jnem tartozik az első rangú vidéki\'jvárpsok sorába, de nagy vidék centruma, már pedig a decentralizáció poliljiká-
a vidék nagyságára ép ugy figyelni kell, mint a központi város nagyságára. Kanizsáról és vidékéről senki nem ment Pécsre megnézni a tárlatot, mept Pécs vidékéhez tartozunk, s ha a decentralizáció mozgalmának vezetői eredményesen akarnak munkálkodni, s a művészetek számára a vidékien igazán erős pártolót lelni, akkor működésüket az ország minden vidékére ki kell terjeszteniük
Megyei közgyűlés.
A vármegye törvényhatósági bizottsági közgyűlését folyó hó 12-ikén dr. Jankóvich László föihpán elnöklete alatt tartotta meg. Főispán a megjelent bizottsági tagok üdvözlése után részvétteljes szavakban emlékezett meg\' a aulyos veszteségről, a mely a megyét Inkey László elhunytával érte, előadta, bogy a vármogyo küldöttségileg jelent meg a temetésen, koszorút helyezett a ravatalra, tudomására hozta továbbá a közgyűlésnek Parcsetics Ottó cs. éa kir. százados palini méntelep osztályparancsnokának elhalálozását, nevezett ugyan nem volt tagja a törvényhatósági bizottságnak, de tekintettel nevezettnek a vármegyei lótenyésztés érdekében több éven át szerzett elismerést érdemlő buzgóságára a közgyűlés elhatározta, hogy elhunyta feletti részvétét jegyzökönyvébe iktatja.
Végül főispán ur előterjesztette, hogy Mosonvármegye főispánjává kinevezett Nogy Jenő ur boiktatási ünnepélyén a vármegyét két bizottsági taggal személyesen képviselte mit a közgyűlés tudomásul vetL
Az ulifpáni jelentés, miután minden bizottsági tagnak\' nyomtatásban mogkül-detett, tudomásul vétetett.
Barsvármegyének a mesterséges borok készítésének éa forgslomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1893. évi törvény végrehajtása tárgyában kiadott rendelet módosítása iráni a loldmivelési és kereskedelmi miniszter urakhoz intézett feliratra hasonló felirat fölterjesztése elhatároztatott.
Sormás községnek szervezési szabályrendelete, melylyel a jegyző fizetéBe 800 korouáról 1200 koronára felemeltetett, továbbá a községbiró fizetése 80 koronáról 120 koronára, a helyettes biróé éa két eaküdt fizetése 20—20 koronáról 40—40 koronára, a kiabirói b6 koronáról 80 korongra felemeltetett, jóváhagyatott éa a záradék rávezetése elrendeltetett.
Rigyác községnek a körjegyzői fizetésnek 800 koronáról 1200 koronára tőr\' tént felemelése tárgyában hozott határozata jóváhagyatott.
Eszteregoye községnek határozata, mely Bzerint a körjegyzői fizetésnek 800 koronáról 1200 koronára törtért felemelése és az éjjeli őrük Bzátna négyben b azok fizetése 50—50 korouábau megállapított, jóváhagyatott.
Légrád község szervezési Bzabályrondo-lete jóváhagyatott.
Kis-Komárom, Komárváros, Balaton-Magyaród községek szervezési szabályrendeletei jóváhagyattak, "úgyszintén Eszteregoye, Sormás, Rigyác, Bajctsa és Szepetnek, Murakeresztur-Kollátszeg községeké íb.
Dr. Ábrahám Ernő aleó-lendvsi járási szolgabíró a kihágási ügyekbeci ítélet hozatalával íb megbízatott. - Zala-Sí ent- Grótb községnek végrehajtói állás rendszeresítése tárgyában hozott határozata jóváhagyatott.
Iíollin Vilmos dobronaki magán állatorvos oklevolo kihirdettetett.
• Dorman Jácosné szül. Szabó Rozália szülésznő oklevele kihirdettetett
Innen-Onnan.
(KereskedöieRédek etetése. Ruhakereskedők panasza. ,A kereikedelem zaklatási*. Magyar-orizig exportja.)
Lobkovitz herceg hadtestparancsnok a kereskedelmi miniszter segítségével kantint akar felállítani a katonaköteles kereskedelmi alkalmazottak részére, a bol olcsó pénzért meghizbatik az alkalmazott katonáskodása idejéig, h mely alatt úgyis lesoványodik Ezt az ideát föltétlenül helyeseljük, de megvalósítását el kellene halasztani mindazidoig, a mikor
TÁRCZA.
Alom.
Irta: Vajdai Szabó látván.
— A ,Zalai Közlöny" tárcája. —
. . . Találkoztam vele újból, csillag-augnras nyári éjszakák mámoros ideáljával. . .
Magam előtt láttam most is Bilphid tormotét, kipirult arcát, nevető sremeit; fülembe cieng még sorsot gúnyoló ezüstös kacíja : aoh\'ae halunk megl"
És aztán nem tudom elhinni, hogy ő az a ki tova lebbent mellettem férje karján, a közönyös, hidegmOBOlygáseal tünt el a zsibongó sokaság között.
Az utcában terjeng az alkony félhomálya.
Itt-ott lámpa fény sugárzik elő a be-függönyzött ablakok mögül.
Mintha villamos ütéB ért volna, imbolygó járással, támolyogva megyek tovább, miro kiérek a város végére, bo-eatelelcdik egészen. . .
Évekkel ezelőtt történt
Hangversenyre készültünk. Délután díszítettük a termet, leszakított falom-bókkal. —
ó ia ott volt.
A felolvaBÓaBzUlra diszea piros rózsa csokrot helyezett. Kitépet egyet közölök és nekem adta.
Nem szólott hozzám semmit És én sem tudtam kiejteni egyetlen hangot, csak a szivem dobbant egy hangosat... Nem ia kértem töle azt a virágot
Az estélyen észbontóan szép | volt Folyton mosolygott, kacagott. . . I
Ott állott aranyszőke hajával, [fehér ruhában, a tomboló tapsvibar közepette.
Nekem ugy fájt, hogy az én éljienzé-sem csak mint az általános öröm riadáa egy része bat fel hozzá, » elnyomja jazok-nak lármája, a kiknek simmi közük az ő dicsőségéhez, semmi, épen semmi...
É* ő ott állott a tomboló tapsjvihar közepeit, mosolyogva, sugárzó arccal kibontott hajával, fehér ruhában. .
Másnap kékes villámokkal, hsirsogó égzengéssel volt tele a Bötétség. Egy villanásnál láttam a kálvária fehér oszlopait a másiknál a magas bükkfát, mely az ő házuk előtt állott.
Hirtelen valami vad félelem, lepett meg, hogy a villám le talál Bujtani^. Oda, a hatalmas fa lombjai alá. . összerezzentem minden lobbanásnál.
Aztán elhúzódott a zivatar, csak a zápor zuhogott még és az eaő csippek közé, a falon yégig futó ár zugláoába egy édos, bu& melódia hangjai vegytiltek: — „Rám se nézett, mikor én őt megláttam. . . 1*
Művészi kezek verték ki a cimbalmon. Az én nótám, az én kedves tótám és ő játBza, ő . . .
Lehunytam szemeimet, azt hittem nem birom el az érzések szenvedélyes jviha-rozását, mámorba ejtett lelkem, leroskadt az ismeretlen gyönyörök Bulya alatt
Az eaő cseppek pedig egyre csöndesülő, álmatag hangon verték az ablaktáblákat. . . I . . . Aztán vége volt mindeunek.
Ők elutaztak, aztán a lányj férjhez ment, s én elmentem egy csendes! kis faluba feledni. Nehezen ment, saHgott belé a szivem, de hát hangos, hangos ez a világ. ... |
És moat, hogy itt állok,az éjszakában, lázas fejem kezd kijózanodni iámét,
Először Kondolkozom a felől, vájjon Hzerelem voll-e az, melylyel nem járt együtt az érzékek féktelen vágyódása, mély nem ismert esküt, vallomásokat, melynek megoidása nem volt eem a kielégítés," sem a halál, sem sz őrület?.. Nem, nem volt szerelem. . . Dal volt rt. szerelemről I Két rokon bur rezdült meg egyszerre összecsengtek egy szempillantásig, — bűbájos hármőni* volt, zenéjük aztán elhangzott a dal, csak szivüük fájt még egy kicsinyig. . .
Csillagsugaras nyári éjszakákban megzendül majd olykor az egyik búron a dal, és zsong, zsong, csonkán, lőredez.ve, aztán elbai megiut; mert hát kangos, hangos ez a világ. . . I
Aztán pedig peregnek az évek, < halkul, ritkul a hurok zenéje, egyre jhal-kuL . . . ti
De még akkor Bem válunk el örökre. Munka közben, mikor tollban ideges aiettséggel veti pipirra soha sem látott, nem ismert emberek rajzait: feltűnnek majd néha-néha ennek a gyöngéd női alaknak egyre halványodó kíirvonalali,- a az emlékezés legszentebb ünnepévé avatnak egy-egy futó pillanatot ... | .\'
.... És évok, múlva, álmatlan csőn-doB éjszakákon, mikor a gyermek nyug-
talanul hánykolódik ágyában s az aggódó anya lelke vissza száll zöld repkényt keresni a multak romjai közé, — taláu Hzemébe ötlik olykor-olykor auuak a halvány fiuuak képe, a ki szerette az 6 hófehér lelkét egy szenvedés nélküli élet legtisztább idoálizmusával. . .
. . . Soh\'ue halunk megl
Vörösmarty Emlékkönyve
A Vörösmarty-kőr 33 éves fennállása óta mindig élénk tudatával bírt ama szent kötelességének, hogy mivel tartozik. Vörösmarty nevének. Ez buzdította 8 tette, úgyszólván, kötelességévé a „Vörösmarty Emlékkönyve" szerkesztését, melyet a Kör megbuásából, tiíkára Cza-pári László dr. ciszt. főgymu. tanár vállalt el.
\' Az ügyesen Bzerkesztett Album VasB Bertalan dr. pécsi főgymn igazgatónak a székesfehérvári országos ünnepen előadott Emlékbeszédével kezdődik, — melyben azokat a hatásokat vizagálja, melyeket Vörösmarty korára és az utókorra tett, keresi a nyomokat, melyeket a történelemben éa korunkban hátrtha-hagyott Majd Capáry dr. szerkesztette, Vörösmarty országos üonepénok, Székes fehérvárott, való ügyes leirása köti Ib figyelmünket, a nemzet érzelmeire nézve jellemző gyönyörű emlékbeazédekkel és a halála alkalmából megjelent hírlapi cikkekkel együtt.
Nem kevésbbá érdekes ugyancsak a gyűjteménybe felvett Vörösmarty csa-
ládleBzármazása, valamint vérségi összeköttetései és önéletírása, melyekből tájékozást szerezhetünk Vörösmarty jellemmérői, egyéniségéről, aőt költői koráról,\' és hatásáról in.
Az Emlékkönyvbe felvétetett további Vörösmartynak a politikai és közélet terén szerepelt egyénekkel, különösen Deák Ferenczczel folytatott levelezései; ugyancsak érdekesek családi és bizalmaB levelei, bizonyítványai, oklevelei, meljrek mér önmagukban is nagy értéket reprezentálnak, éa megérdemlik, hogy kiemeljük őket a feledékenység porából, emellett élénk bepillantást nyújtanak nagy hazafi, kiváló költő gyengéd gondos családapa, érzelmi világába.
Végül, oly emléktárgyakat melyek velo vonatkozásban voltak, ésja székesfehérvári 100 éves Évforduló ünnepségének érdekes, kidomborodó mozzanatait az Album szép képekben mutatja bo.
A „Vörösmarty Emlékkönyve" mindezen érdekes dolgokkal, adatokkal világos képet ad arról, hogy a költőkirály halála után érdemeit és egyéniségét kortársai és a közvélemény mily méltánylásban és megítélésben részesítették. I
A munka Klökner bizománya Székesfehérvárott.
XXXX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. FEBRUÁR 16iáo.
fel lest állítva az eleő állami népkonyha az önálló kereskedők éa iparosok részére.
A kereskedelmi alkalmazottakról szóló törvéoytervezet, ha a mai formájában keresztülmegy, valóságos édeni \'állapotokat fog teremteni at alkalmazottaknak. Éa ha a törvény majd vagy ogy évig érvényben ia lesz, még rózsásabbak lesznek a* állapotok és bekövetkezik a teljes függetlenség korszaka, mert majd nem lesz kinél alkalmazásban állni.
A tidéki ruhakereskedők a jövő hó-napbaoa fővárosban országos kongresz-szusra jónaek össze. A kongresszus elé valószínűleg a következő javaslatot fogják terjeszteni: .Határozza el & kongresszus lelkesedéssel, bogy elvárja a t. c. közönségtől, hogy a boci ipar éa honi kereskedelem fejlesztése érdekében pontosabban fogja fizetni a szabószámlákat, mind eddig tetto.
A „kereskedelem zaklatása* kapós jelszóvá lett. mióta a hatóság a hirdető kereskedőkot keményen megrendszabályozta. Most már ezt a jelszót ráhúzzák mindenre. Nemrég a székosíővároB ta-DácBa huszonöt íüszerkereekedőt büntetett meg, mert boltjukban hamisított élelmiszereket árultak. Most a kereskedők zaklatásról beszélnek éa a kereskedelmi miniszter belátására oppollálnak.
Magyarország exportja igazán kritikán alóli. A múltkor egy nagy amerikai cég kérle dr. Lendl Adoll tanár budapesti intézetét, hogy néhány ezer emberi csontvázat Bzállitson neki. Dr. Lendl azt felélte, hogy nagyon sajnálja, de Magyarország emberi csontvázakban nem exportképes. Tehát embari .csontvázak-baji sem?! Vigasztaló a dologban csak az\' a körülmény, hogy ebből kitűnik, bogy nálunk a nyomor nem lehet oly nagy, mint mondják, a mikor nem akad ember, ki jó pénzért csontvázat odaadná. Megjegyezzük még, hogy a jó amerikai szláv eredeti csontvázakat kért, mivel a szlávok fogaznia a legépebb és csontjaik a legrendesebben vannak fejlődve. Ez különben olyan dolog, a miéri mi egyáltalán nem irigyeljek a ezlávokat Vegyék csak az ő csontjaikat szívesebben.
CteveffS,
Öngyilkosok.
Pettenkofen Miksa, a müncheni egyetem nagytudásu tanéra, a talajviz és typhus elméletek nagynevű megalapítója 82 éves korában agyonlőtte magát. Halála a mi kártyázó lakósságunkban abszolúte semmi mozgási nem keltett, még annyit sem, mint egy elvesztett kontra a Casinobau. A/, orvosuk iuuerték, talán csak névleg — veoia oit verbo — egyéb emberek mog nem törődtek vele.
Mikor ezt az öngyilkosságot olvastam, felvillantak emlékezetemben a mult idők képei. Ezek mind öngyilkosokat ábrázoltak, embereket, kik köztünk jártak és kiknek halála szenzáeiót keltett, port vert fel, a mi náluok csak nyáron ende-mikus, mint télen a sár.
Az elíő önqyilkos, kit még ifjúkoromban láttam Lackenbach\' József, az első nagykanizsai Hegélyszövetkezetnek péüztárosa volt. Ott feküdt Kereazt-utcai lakácáu, lecsukott, beesett, kék gyürüs szemekkel, homlokából patakzott a vér. Mikpr beléptem a szobájába, a hű kutyája szörnyen vonított. A szobájában nem volt senki, csak künn az udvaron járt egy pár siránkozó asszony. Az öngyilkosság okát sohasem lehetett teljes biztonsággal megállapítani.
Egy fiatal iskolai árusai, ki az érettségi vizsgája előtt volt 1876 ban lőtte magát agyoo. Báán Kálmán volt szegénynek neve Kissé könnyelmű, de véghetetlen jó fiu. Szerette n champaguert és a leányokot. Fekete Endre tanárunk bizony korholta érte és a fia édes atyjának ia rosszul eshetett fiáért a sok adósságot fizetni. E«y napon caak azt bálijuk, bogy Báán Kálmán szobájában agyonlőtte magát. Rózsavölgyiéknél lakott. Ott feküdt szederjes arccal az ágyán. Osztálytárdai meg voltak indulva. Az előadásról azonban nem volt szabad lemaradni. Se figyelni, se tanulni netn tudtunk. Előadás közben egyszerre csak felált Bcbőnfeld Frici, a VIIL osztály legjelesebb tanulója és a megindultság hangján, engedelmet kér a tanártól, bogy Báán Kálmán temetésére elmehes-
sen az 08itály Szabarra. Tanárunk tekintetét mélyen beleforta a könyvbe, fel sem pillantott és a felelősséget az enge-^ délyért nem merte elvállalni. De deputá-ció azért még is mont a temetéxre. Befejezésül ez a deputáció az elhunyt kollega tiszteletére csúnya lumpolást vitt végbe, a mi legjobb bizonyítéka unnak, hogy a tanár ne legyen engedékeny.
Egy nagytehetségű férfi a 70-es évek végén önkezével oltotta ki életét: Walbach Mór, kit nagyon is tűntető magyarságáért Valbányi-nak kereszteltek el, bér ő szegény 3ohasö gondolt névváltozásra. Ö alapította meg a torna- és tűzoltó -egyletet és 1868-ban a tornaegylet zászlajának fölavatása alkalmából egy két óráig tartó magyar dikciót vétett, ami akkoriban Kanizsán ifjatán eseményszámba ment. Később a Takarékpénztárnak főkönyvelője lett. Már akkor szelleme szárnyszegett volt. A megsebzett sas megunta az életet, de nem várta be a halált, mig életajtaján kopogott.
Sokan vannak még, kiknek feje felett már a feledékenység hullámai összecsaptak éa kik csak egyesek emlékében élnek. Az öngyilkosok króuikáját megszerkeszteni tanulságos folndat volna. Akit az élet terhei nyomnak, aki az élőt kínjaitól fél, vájjon remélhet-e a haláltól megszabadulást? Meghal az egyén, de az élet örökkévaló, hl, öngyilkos baaoiilit a beteghez, akit egy gyökeres múcét meggyógyíthatna, de aki fél tőle és inkább belehal a betegségébe. Akinek az élet ijesztőbb a balálnál, az a gyilkos fegyverhez vsgy más es7 közhős nyul, hogy életét kioltsa. Az öngyilkos feleletet vár a haláltól, de azt nem kapja meg, mert feleletet csak az öutudat adhat, melyei éppen a halál rombol szét.
—< —k.
"hírek.
— Halálozás. Szalay Sándor áll. elemi iskolai igazgatót, a „Zala" szerkesztőjét súlyos veszteség érte. Édes anyja özv. Szalay Láazlóné második férje után özv. Józan Istvánná azül. Horváth Regina f. hó 11-ikén röggel 70 éves korában el hunyt. F. hó 12 én kisérték örök nyugvó-helyére. A család a kőveikező gyászjelentéit adta ki: Alulírottak az isteni rendelkezésben való megnyugvással jelentik. hogy feledhetetlen, áldott, jó édes-anyjok, nagy-auyjok, illetőleg anyósuk, első férje után: özv. Szalay Lászlóné, második lérje után: özv. Józan Istvánoé, szül. Horváth Regina lelkét az Ur febr. 11-ikén reggel 6 órakor, 70 évea korában magáboz szólította. — Áldott te\'.emét febr. 12-ikén délután 473 órakor kisérjük ki a gyászbázból (Huoyady utca, Yiola-hiz) örök nyugvóbelyére az ág. ev. egyház szortartása szerint. Nagykanizsán, 1901. február 11. Az ÖrÖk világosság fényeskedjék nékil Szalay Sándor. Józan Ilona, férj. Kutor Antalné, Józan Erzsébet, férj. Szabó Istvánná, gyermekei. Szalay Sin-dorné, szül. Péter Ida. menye. Farkas Ferenc (őzv. Józan Etelka után) Kutor Antal, Szabó István, vői. Szalay Jolán, férj. Tibolt Boldizsárné, Szalay Szilárd Sáudor, S/alay Ida, Farkas Sándor, Farkas Jolán, Farkas Margit, Farkas Erzsébet, Kuior Árpád. Kutor Ilona, Kutor Fereuc, Kulor Endre, Kutor Sarolta, Szabó István, Szabó Dezső Szabó Jenő, Szabó László unokái. A kővetkező feliratú koszorúk voltak: Drága édes Anyánknak: Ilona éa Tóni. Igaz részvétel: o Zala kiadóhivatala én szerkesztősége. Felejt-hetlen jó Anyánknak: Ida és Sáudor. Tisztelete jeléül: a U-ik kerület Tanitó Testülete és egy foliratoélkűli koszorú.
— Zalavármegje körig, bizottsága havi reudea ülését tolyó hó 12-ikén gróf Jankovich iőispán elnöklete alatt tartotta meg. Surzsinazky György gálam-boki anyakönyvvezető 200 korona lisz-
• teletdiját 400 koronára felemelni javasolta. A főorvoai jelentésből olvastatott, hogy a fölnőtték közogéstaégi állapota január hóban nem volt kielégítő, mivel a légző szervi burutos éa loboa bántalmak uralkodtak, (influenza) a hasi hagy-máz esetei csökkentek, a gyermekek közegészségi állapota sem volt kielégítő. Öngyilkosságot 3 egyén követett el és pedig Antal Lajos 18 évea Kapolcson. Payer József 52 éves Petendeo és Stefán Katalin 29 éves Tolmácson magát felakasztotta. Pénzügyigazgató jelentéséből
olvaabató, hogy január hóban 161687 kor. 18 fill. adó folyt be. Hadmenteatégi díjban 2012 kor. 56 fill. 8zől6dézsroa váltság 77 kor 99 fill. Bélyog és jog-illeték 41449 kor. 58 fill. Illeték egyenérték 3793 kor. 34 fill. Fogyasxtáei éa italadó 31988 kor. 49 fill Italmérési illeték 9843 kor. 90 fill.
—\' Meghlfő. A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti kör 1901. febr. hó 16-án a .Polgári-Egylet\' termeiben farsangi dal-estél.vt rendez. Az éstély kezdete 8 és fél órakor, mélynél^ műiora: Eckbard Antal (Kesztboly), Farkas Imro (BudapeBt) és Haksch Lajos (Pécs) urak a jivea közreműködése mellett: 1 Magyardal. Huberttói énekli a férfikar. 2. Bandika az ovódáa fiu examenen. Előadja Haksch Lajos ur. 3. Alakok, álarcok, jelszavak. Felolvasás. Tartja Farkas Imre ur. 4. Az étlap. Zolnertől. Éneklik: Breuer, Mersita, Vi-dos, Hirscbfeld, Irmler, Kantz, Gürtler, Viola, Szigeti, Kleinfeld, Kálmán és Viola ura ki. 5 percszQnet, 5. A aéma muzaikua a vizsgálóbíró előtt. Idegeuból lopott ötlet után egybeszerkeeztotte Hakech Lijoaur. Személyek: A\'vizsgálóbiróRad-nai Jenő ur. A jegyző Hirschfeld,Rezső ur. A muzaikua Eckbard Antal ur. 6. A Böske. Weinzieri-iől. Vegyes octett. Előadják Deák Péterné éa Csizmadia Vilma úrnők, Blau Margit, Hirschel Soldner Juliska, Farkaa Vilma, Bartos Irén, Kohn Margit és Fischer Irén úrhölgyek; Breuer, Hirscbfeld, Irmlor, Kanty. Gürtler, Szigeti, Lendvai és Kálmán urak. 7. Kuruc dalok. Férfikari átirat. Előadja a férfikar, a) Palyolat a kuruc, b) ügy igyál ,bort. c) Viz-viz-viz—. 8. Esmeralda kisasz-ezony, a kitűuő páriái cbansonette éne-kosnő fellépto. 9. Az állat négyes. Brix-nertől. Humoros férfi-quartett zongorakísérettel. Előadják egy macska, egy tyúk, egy kutya, egy disznó éa egy majom. KözkívánatraI 10. Kullás éa káposzta szára rémmesei. Előadja Haksch Lajosur.
-f- Jótékony alapítvány. Rapoch Gyula ügyvéd elhunyt neje, szül. Grünhut Szelioa emlékére 2000 koronás alapítványt tett, melynek kamatai neje elhalálozása napján 4 z a i d ó és 2 keresztény Bíegény nő közt osztandó el. Az alapítványi levél tartalma tanúságot teáz az alapítónak elöitélet Nélküli felfogásáról éa nemes szándékáról. Az adomány az Izr. Jót. Nőegylet tulajdona.
— Meghívó köxgyötásre. A Nagykanizsai társaskör" 1901. évi feb. hó 17-én d. u. 5 órakor tartja reudea közgyűlését, melynek tárgysorozata: 1. A választmány jelentése. 2. A számvizsgálók jelentése. 3. A költésvetés megállapítása. 4. A választmány éi a számvizsgálók választáfa. 5. Netáoi iuditványok.
— Közgyűlés. Az Irodalmi és Művé-Bzuli Kör f. hó 24-én a Városház nagytermében délután 3 órakor közgyűlést tart, melynek tárgysorozata: 1." Az évi zárszámadás előterjesztése. 2. Tisztújítás. 3. Netáni iuditványok.
— A Banbegyesűiet osztaléka. A folyó év február bó 9 én tartott közgyűlés határozata szerint: 29736 kor. 66 fill. tiszta nyereségből 24000 kor. 67o-08 osztalék kifizetésére forditiatik, mig 5736 kor. 66 fill. maradványképen uj számlára e\'lőiratik. Az eszerint rész-vényenkint járó 12 korona a 27/1900. 8iiámu szelvény ellen az intézeti pénztáránál fölvehető.
j — A JKeresk. s Iparhank jelentése. A; bank az 1900-ik évre 23481 kor. 35 fill. nyereséget mutat ki. fízeu 25481 kór. 35 fill. nyereségből a napibiztosok jeilenléti jegyeik beváltására 2160 kör., az igazgatóság 09 fölügyelő-bizottság \'díjazására 2479 kor. 32 fill., a tartalékalap kamatjaira 2004 kor. 40 fill., a nyugdíjalap szaporítása - éa kamatjaira 416 kor. 30 fill., kétes követeié* leírására 440 kor., egy rendkívüli tartalékalap képzésére 1800 kor., az 1900. évi osztalék kifizetésére réezvényenkiut 8 kor., tebít 16000 kor., a fennmaradó 131 kor. 33 fill. pedig 1901-ik évi oj asámlára való előírásra fordíttatott
— A Ker. Jót. Nóegyl. köxgj ülése. A, nagykanizsai Ker. Jót. Nőegvjet febr:. 3-án Zadub.ínszky Lajosné olnökoő úrnő betegsége folytán szentgyörgyvéri Stirling Bjándorné alelnöknő urnő elnöklésével tartotta évi! rendes közgyűlését, melyen Kperjesy Gábor egyl. titkár számolt be az egylet mult évi \'tevékenységéről. — A Keresztény Jótékony Nőegyletre nézve a lefolyt 1900-ik éa az egyesület 13-ik
éve nem képez különösebb előmenetelt, de viazont, dacára a sulyoB közgazdasági áflapotoknak, nem ia maradt hátra. Mert bár a nyári mulatság nem ia hozta meg a szokott jővödelmet, aminek okát különféleképpen lehet megmagyarázni, de a február 1-éu megtartott téli táncestély és a december hóban reudezett kézimunka-kiállítás annál szebb anyagi éa erkölcsi eredményi mutatlak fel. A választmány í tagjai luindea egyes alkalommal önfeláldozó buzgósággal működtek közre a biker előidézésére és azt hiszem, nem. szükséges azok neveit felemlítenem, akik különben feltűntek fáradozásaikkal. A Nőegylet tagjai éa a uagyközönség kellőleg méltányolta és elismerte, a választmány! nevében pedig az elnőkuö hálás örömmel köszönte meg buzgóságukat mindén egyes alkalommal. A pénztári kimutatás adatai Bzerint az összes bevétel a mult évi maradváqynyal 5810 korona 91 fillér, a kiadás 2765 korona 42 fillér, mely a szegények közötti segély kiosztására lett fordítva. A téli felruházás ez évben nagyobb mérvben eszközöltetett, amennyiben a kézi-munka-kiállitán jfivö-deltnéből 35 gyermek teljes éa 50 gyermek irészleges felruházásban részesült. A lemondás következtében megüresedett másodtitkári állásra Kálóczy János tanárt választották meg. ■
— A nagykanizsai Ipartestület január hó 27-ón tartotta meg évi rendes közgyűlését saját helyiségében. Varga István elnök\' bejelentette a Polgári Egylet régi helyiségének megvételét, ép ugy, miut a 14,000 korona Tételárnak kifizetését jóváhagyó tudomásul vették. Elhatározták ogy egyleti zászlónak beszerzését, melyet a nyár folyamán ünnepélyesen fölszentelnek. Elnök lett Varga János. Alelnökök: Saller Lajos és Keller Mátyás
—} A megzavart kézfogó I\\is-Komá-romb&n a napokban furcián esett meg Csófi János gazdaeiubernek kézfogója, melyjet Szalay Juliannával űnuepelt. Este, 9 óra íeló t. i. felpattant az ajtó és belépett egy, az urától elválva élő parasztasszony, kinek hónapokkal ezelőtt viszonya volt ,a vőlegénynyel is, a mellett, hogy más legények láreatágál iziutóu nem vetette megi Karján tartott egy 9 hónapos kis fiúgyermeket és a hogy bolepvo meglátta a vőlegényt, elóbe dobta a kisdedet, mondván: „Nesze, tedd el a gyerekedet!" — A lakodalmas nép fenyegetésére azonban mégis fölvetta gyermekét és kivitte a házból. j de nem vitte haza, hauem a hideg éjszakán letette az udvarban és otthagyta. Csóri később kimenvén megtalálta a kicsikéi jés magánál tartotta, az anyát pedig feljelentette a csendfirséguól. A lelketlen asszony beismeri tettét, s azt vallja, hogy boBZuból követte el, mert neki Csóri házasságit ígért; a gyermekről azt állítja, hogy az |a Csőrié, de a falubeliek tanúsága szerint ez uem bizonyos. A csendórscg gyermekkitétel miatt a n.-kacizdai ügyészségnél megtette a feljelentéit.
•j— A vasutasok mulatsága. A nagykanizsai állomás vonatkísérő éa vonut-mn?gositó személyzete f. hó 1 án tartott táncMstélye ugy látogatottság, mint hangulat tekintetébea kitűnően sikerűit. Az elsö. uégyest 70 pár táncolta. A mulatsága a következő hölgyek jelentek meg. Asszonyok: Ács Károlyné. Fojta Vilmos-néj Fábro Józsefné, Göllei Ágostonné (Bkrcs) Goldrchmid Edéné, Hartmann Jáposné, Herakovius Ignácué, Heltai Gyuláné (Lövő), Horváth Laj-iaué, Hol-zer Jakabné, Ignác Károlyué, junker Rdzaöné, Koleth Jánosné, Komlóai Józsefné, Korein.Saiuuné, Kováci Mihálynó, Kovács Iatváené, Kudich Nándorné, Ke-beírling Jánosné, Komerstka Frigyesné, Leng Józsefné. Liszoer Antalné, Lodner Ferencué, L&aky Pálné, Lahunaák Gás-párné, Moszhámer Károlyné, Meazárics Ferencné, Maibea Károlyné, Mattmann Mártoooé, Offenbeck Károlyné, Okos Ge-deonné, Pilitz Gyulané. Rosenfeld MikBaaé, 8cbwarc Adolfné, Ricbter Adolfué, Szá-váry Sándorné, Stettler Berta, Sckütx Lajosné, Szetiler\'Autaloé, Sinkó Józsefné, Slovák Samuné, Tadler IsUánné. Tóth Károlyné, Winkler Józsefné, Weiuovita Nándorné, Varga Ferencné. Leányok: Andri Katica, Fojta Mariska. Frisz Juliaka, Guldner Teréz, Gölleaz Anna (Barc») Gyurkovics Erzaike. Gráf Irma, Grif Erzsike, Goldschmid Regina, Hofimann Rozo, Harangozó Vilma, Kaloth Mariska, Ko* laríca Roia, Kocsis Roza. Nagy Matild, Roprecht Teréz, Ruprech Matild, Simon
Irénke, Szélig Szidónia, Szaváry Mariska, Szettler Irma, Sillbei etein Blanka (Siófok). Tóth Mariska, Vrábl Katalio, Winkler Mari, Winkler Teréz. Felülfizetéaek: Franc Lajos 51 kor. Wittenberg Ignác 20 kor. Gróf Fesztetics Taszillo Keszthely, Újlaki és Hirícbler Domború, Belus Lajos, Hild unokafivérek, Weis L. F.. Pilitz Gyula, Szurovy Géza, Ebenspanger fivérek Bogenríeder Józatf 10 — 10 kor., Reich Gyula, Berrc litván, Pilvax Lajos, Petrics Zsigmond, Mattmann Márton Auguazt Konrád 6 — 6 kor., Breier Mór Budapest, Vidor Samuné, Hajdú Gyula, Dr. Schwarc Adolf. Kásztl fívérek.Sioko József 6—5 kor. Práger Béla, Güas-berger János, Ungár Márton, Berger János, Ungár Jáuop, dr. Goda Lipót, dr. Szigety Károly,Miltéoyi Ignác, Pálkai Fülöp, Laaky Pál, Hartmann János, Ko-merszka Frigyes 4—4 kor., Komlóai Budapest, Tausz Ignác, Gieber Sándor, Kohn Jőzsef, PaBqvsletti Gyula, Harangozó Józaef, Tadler István Fiscber Adolf, Tivolt Jáno« 3 — 3 kor., Feheto Istváu (Légrád), Pacsita Sándor, Hanák Ferenc, Sípos József, Tóth József (Sopron), Dek-ner Lánzló, Singer Lajos Rnffay Károly, Wiikler Pál. Gráf Károly, Meazárics Ferenc, Keberling János, Moszhámer Károly. Weinovits Nándor. Koreiu Samu, Zaitney Antal, Biudinger Amtal, Warga Ferenc, Kíbs Zsigmond, Holcer Leó, Kovács Mihály, Kosa József, Szabó Antal, Rosenfeld Ede, Szaváry Sándor, Wittinger Ferenc, Neu N.. Baumgartner Miklós, Kudich Nándor, Bűchler N., Steiner N., Berényi Árpád, Lahunsák Gáspár, Lodner Károly. Kohn és Lichtscboin. Vanelia Károly. Veráig Richárd, Vernig Béla, Kohn Lajos, Epsrjesy Gábor, Vei\'andic3 József,4 Gustlman N., Szeremy Ignác (Sz.-Fehérvár), Marton Fereuc. Hercog 8ándor (Barca), N. N . Márovita Sáudor (Pakrác) 2 — 2 kor.. Vértes Antal Termes Gyula. Slovák Samu, Pocbt Jakab, Winkler József, 1 — l kor., Schlenz Antal 40 fill. Összesen 371 kor. 40 fillér.
— Névváltoztatás. K e s z 1 e r Pál, a Gutman S. H. cég tisztviselője és öcscse Antal, feiső kereskedelmi iskolai tanuló, vezetéknevüket belügyminiszteri engedóly-lyel „Kovácsira változtatták.
— Kínos halál. Kis Mihályné, mikéi lakós, konyhájában ruhákat mosott a mult héten. Épen leakarta venni a tűzhelyről a bögre forró vizet ós a teknóbo afcarta önteni. Az udvaron azonban a kutya egy koldust ugatott s oly éktelen lármát tett. hogy az asszony kiment az állatot csíti-. tani. Addig a forró vízzel telt üstöt egy Bzékra tette. Szerencsétlenségére azonban ezalatt kis leánykája kijött a szobából s a szék körül kezdett játszani. Valahogyan megrántotta a széket s a forró vizet magára döntötte. Mire sikoltására auyja.. visszatért, a kis gyermek már halálos bebekkel volt bontva s néhány perc alatt kiszenvedett. A törtéutek láttára az asz-szony kétségbeesve, valóságos órjöugésbe tőrt ki s alig lehetett visszatartani az öngyilkosságtól.
— Agyonlőtték. Deák István nacy-peterdi\' polgár a ospokbao esti 10 óra körűi az istváodii országúton ballagott. Midőn az istvándii gőzmalomhoz ért, lövés dördült el közelébeu éa Deák halálos sebbel összeesett. A gyilkos golyó áldozatának bal harfalán hatolt be es bálul a bal combon jött ki. Deák István másnap sebébe belehalt n htván-diban temették el. A tettes még eddig ismeretlen, de a csendőrség már eré-Ijesen nyomozza. Alapos a gyanú, hogy a azerencsétlon embert pénzügyőrök lőtték agyon, mert a Bebet golyó okozta és nem aerétes fegyver. Két pénzügyőrt gyanúba is vettek.
— Köszönetnyilvánítás. A magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők szakegyletének nagykanizsai fiókja és a nagykanizsai szabómunkások és munkásnők szakegylete által folyó évi február 2-án rendezett táncestélyén a következő felűlfizetések folytak be. Weiss L. és F. cég 12 kor., Dobrovita Milán 6 kor., Reick Gyula, Kohn L. Lajoa 5—5 kor., Sflrlei Zsigmond, Szabó Ignác, KaufmaDn Mór. Lusztlg József, Mágics János, Németh György, Elchner Sándor, Beyer Gyola, Németh Lajos, dr. Hajós Soma 4—4 kor., Fischel Lajov Tivolt Jáooa, dr. Bród Tivadar, Lőwik József, Horváth Gyula, Weinsteio Lipót, ifj. Wajdits József 3—3 kor, Sróder Jenő 2 kor. 80 fill, Eperjessy Gábor, Mikos Géza,
Foulard-selyem 65 kr.-tói
» w kf -lf »«I«mln» foljtonoMii « línj.bb I.VeM, fabír íi »»ice« Uconeberg lely.tnb.d kr \'141 multríoliDl, H Irt, íi kr.-ig limi, lirotoil. kockiwtl, minUioll, dinuitok >tb . Mecj.ujony leljem «5 ki.-lil 11 frl. 65 ki IS.-loula.-d mlnlljotl 55 kr.-IAl I írt «5 kr. 8eliflm-^)«maixtok «5 . 1< . «5 . BlIiHelmn SO , U , 15 .
b bU«lr. rabiakéul 0 frt. 85 ki 42 . 74 . |:ü]jtm pomíinok JO , 7 . 16 . mét.r.Dktat p.n6 k5lu6fmealei.D — Mimik .ioau.l kíljelnck, kellői lo.élporul Sujcb.
HENNEBEBG G., sei/ennáriis, Zürichben Oi. ét kir. udvari-sxáJlité
IXXX. ÉVFOLYAM.

KÖZLÖNY
Offenbeck Károly, Hirachel Alajos, Ueflfer Gyula, Horváth Kálmán, Kovács Imre, Weiis Bernát, Fiion Imre, Medved l3tván. Kovács Mihály 2—2 kor , Horváth Ferenc, Prigl Károly, Wajdita Árpád 1 20—1.20 \'fillér, MQIlcr Jóieef, Ritter József, Tóth József, Meiz Lujoa 1 — 1 kor.. Steiner Józaefné, W. W.. Flegár Kálmán, V. E., Klein Hermann, Weiaa Ernő, dr. Pollák Ernő 80—80 fill., Skerlák János, Singer Irma, Lampl Adolf GO—60 fill., Flesch Lipótné 20 fill ; összesen 133 kor. -Melyért fogadják a szives felQlfizetők hálás köszönetünket. A Rendezőség.
— Postásbál. A nagykanizsai posta-és távírda hivatal tisztikara f. hó 9-én tartotta meg szokásos családias jellegű íáocestélyét. — Ugyan az estélyen a leányok csak kis részben voltak képviselve, mégis a jelleghez biveoajeleo-voltak a Ifigkedélycsebbcn élvezték Car-noval örömeit. Jelen voltak: Leányok: Ábrahám Katinka, Beréuyi Mariska. Boncz Zneni, Dolmányos Margit, Ederer Luizika. Farkas Aranka, Uuckstedt Aranka, Jsnda Margit, Köröskényi Piroska, Máj Gizella, Márkus Ilonka (Molnári), Oszeszly Eiza, Pongrácz nővérek, Pálfy Rózeika, Riedl-majer Mili, Schercz Faouy, Szedlmayer Éva, Sauerman Júlia, Ziubory Erzfi. Asszouyok: Boncz Endréné, Beieczky Viktorué. dr. Baitlu Gyuláné, Deák Péterné. Ederer Náudorué, Ilajek Jó*sefuó, Hüoka LijoaDé, özv. Horváth Ádárnué (Kapo3vrir), Huckstodt Gocsárdné, Uesz Jetiőné (Z.ikány), Janda Károlyné, Körös-kényi Istvánná, Kuhár Fereucné, Kóhut Gyuláné, Mathea Károlyné, Márkus Sán-dorné (Molnáti), özv. Oizeszly Antalné, Poredus Antalné. özv. Pflauczer Gáborué, Pongrácz Adolfné, Raspotnik Lászlóné, Riedlmayer Károlyné, SzommerNátüánné, Schercz Heurikné, Sauerman Mihályné, Veuczel RezBÓné, Zsubory Istvánná.
— A csuz ós köszvényes betegek a házi-szerek sok fajtájai alkalmazzák a nélkül, hogy orvosuk tanácsához fordul-nánsk. Köztudomású, bogy a ZolUu féle csuz és köszvény elleni kenőcsben (üvegje 2 kor.) oly kipróbált szert ösmerack orvosok é.< betegek, melylől még azok is, kik 15 — 20 év óta szenvednek s fürdőket éa különféle szereket eredménytelenül használtak, néhányszori bedörzsö-lés után meggyógyultak. Ezt bizonyítják számtalan köszöoő levél és azon hiteles orvosi ujilatkozatok is, melyeket a fővárosi, vidéki és külföldi kórházakban folytatott kísérletekről és azok eredményeiről állítottak ki Zoltán Béla budapesti gyógyszerész, József kir. herceg udvari szállítója részére.
— A nagykanizsai szakácsnét éB szobaleányok alial 1U01. évi február hó 10 éa a cselédotthon alapjavára lar-tott láncvigalom alkalmával felülfizettek: Szabó Vilma, Márkus Mariska. Baranyai Teréz Markos Kati, Örei Katolio, Prasz-szer Szidi, Csiza Teréz, Nagy Anna, Szita Julis, Nat:y Fáni, Horváth Kati, Bencze Maris Bolla Anna, Kanki Knli, Pintér Arauka, Piszkács Teréz. Sterbes/ki Ilona, Vugrinecz S^idi, Kukás Lidi, Péterfy Viktória. Veisz Szeréna, Obenleit Anna. Benke Róza, Szabó Róza, Nóvák Kali, Burka Anna, Tuba Fáni, Keszericza Lint, Kovács Teréz. Aeizter Katalin, Varga Linka, Cseh Teréz. Garai Kati 1—1 kor.. Siukó Lajos 60 fiiL Korniczer Vilmos, Vári Kati, Törők Rozi, Bőcz Julcsa, Pintér Kati, Pintarics Anna, Gelaz Éva. Polgár Róza, Fatér Julis, Fischer Teréz, Sallér Róza, Szabó Julis, Ivőröfi Teréz, Németh Róza, Markovics Maris, Vugriuecz Kati, Bandi Klári, Matacsica Anuo, Blau Ottó 1 — 1 kor., Elek Ernő 10 kor. Deák Péter, Reicli Gyula 2—2 kor. N. N., N. N. 40—40 fill,. N. N. 1 kor.. Czár János 60 611., Tinagl Lajosné 10 kor. összesen 89 kór. Bevétel 209 kor. 32 fillér, összes kiadás 192 kor. Maradt tiszta jövödelem 17 kor. 32 fillér.
— Bélyegtömbök. A postaintézet a 10,. 25 év 35 filléres levéljegyekből 2á—24 darabot tartalmazó tömböket bocsát ki, a melyek 2 kor. 42 fill., 6 kor.. 02 filL, illetve 8 kor. 42 fill. árban a postahivataloknál és értékjegy árusítóknál már a napokbau kaphatók lesznek. Ezen fűzetek célszerűek, mert a bélyegek fedőlap alatt vannak éa igy nem piszkolódnak, nem romlauak.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések :
— Február 8-15-i^. —
Mucer György földmives: József Eichner Vilmos cipész: Árpád HegedQB Ferenc földmives: Mária Eibaer Irma szakácsnő: Gyula
Kristoíoletti József mozdonyvezető: Antal Bedenek János napszámos: Rozália Dervalics László földmives: László Szövedica István napszámos: Kttaliu ! Armuth Gusztáv ker. utazó: Margit Nagy József napszámos: Juli Bakos Anna özv. Mayer Károlyné cselédp Mária
Vojkovich Anna cseléd: Mária Magyar József szabó: József Faics János ács: Mária Lick József kádár: Etel.
Halálozások:
— Február ö-lb-ig. — Peksz Antal rk. szűcs. 79 éves: vég-kimerülés
üzv. Németh Györgyéé, Poor. Teréz rk.
62 éves: légrekedés Dani György rk. földmives, 51 éves: tüdőlob
Kriatofoletti Antal órás: kora3zületéa * Eberhardt Gyula esperes plébános Bánok-
Sít.-Györgyfln, 38 éves: veselob Verhovpc Ferenc rk. tanár, 82 évest: tüdőlob
Kállovlcs Ferenc rk. 2 hónapos: ráng-görcs .j
Andorka Ferdinánd rk. gépész, 24 éves: tüdővész
Simon Mária rk. 13 napos: ránggörCs Kovács Mária rk. 13 hónapom: kanyaró Szökő István rk. 13 napos: hörghurut özv. Józan Istvánné, Horváth Regina ág.
ev. magánzó, 70 éves: tüdőburul Özv. Turecky Péterné Malcsik Janka rjk.
magánzó, 79 éves: tüdőlob < Szevedics Katalin rk. 3 napos: rátiggörcs Varga JánoR rk. földmives, 62 évek:
tüdőlégdag özv. Pumer Vilmosné Rosenberg Erzséblet
izr. 89 éves: tüdőhurut Horváth Katalin rk. szegény, 75 éves: végkimerQlé3. \' I
Házasságot kötöttek: Február 8 — 16-íg. Tiborc Károly vasúti munkás — Kovács Terézzel
Acslátván napszámos — Szentes Teréztel Reisner István földmives — Sneff Katalinnal
Premec György koráca - Milei Katalinnal
Veszter Zsigmond földmives — Csanádi Rozáliával
Balog Is\'.ván háziszolga — Fehér Katalinnal
Szokol János földmives — Bolf Annával Nagy János gulyás — Qsizmadia Máriával Klein Ármin aranyműves Bécs — Kluger" Zsenivel
Kis György földmives — Tőrő Katalinnal Horváth Vince földmives — Snett Julival Sneff János földmives — Polai Gynjric
Erzsébettel !
Horváth József kőmives — Gudjlin Rozáliával
Horváth Márton kocsis —\' Vasjag Annával.
IRODALOM
— A Divat Újság nyolcadik évének harmadik száma a .szokásos dus taritalommal megjeleat. Rendkívüli gazdagságú nyolcoldalas főlapján a legújabb divatot számos képpel, bő magyarázattal ismerteti, a mit megkönnyit a kétoldaÜas scabásmintaiv. Színes divatképe hőuapcu-kint a legremekebb öltözéket ábrázó ja, mig a kézimunka mollékletén az egyszerűtől egészen a pompásig való kézimuoka-mngyarázatokat hozza oly kőuuyen megérthető modorban, hogy az ma már számos leányiskola tanitólapjává vált. E mellett olvasói mulattatásáról sem feledkezik meg. A minden számhoz mellékelt szórakoztató kedves novellák, háztartási tudnivalók éa egyéb jötanácsok töltik ki. A hónaponkint kétszer még-jelenő Divat Újság nagyon olcsó. Poatán való HzálütásBal negyedévrB kél korona busz fillér. Megrendelhető á kiadóhivatalban, Budopest, V11L, Rökk Szilárdutca 4. Brám. j* .
Szerkesztőség : I>r. Villányi Henrik, felelő* »«crkeaxt5Í Kiadó: ///. tfajdUs Jóxse/.
VEGYES.
— Megbízható gyógykezelés Zavart eméaz-
tóosel ellátod egyének tik étrágyhiáajbaa, (a felfúvódásban, gyotnorgörcaökben éa rendetlen székeiéiben ezenvednek, a „Moll-féle seldlltc por\'- használata álul rövid idő maira riitzaoye-rik cgésxaégUket. Egy dobos ára 2 kor. 6s4i-kaldéi naponta utánvéttel Holt á. gyfigyaie. j rész, ci. éa kir. udv. ^záJlitó által Béta, I. I Tnchlaubeu !). Vidéki gyógyaiertárakban batá-roaottan Moll féle készítmény kérendő ax 5 | gyári jelvényével éi aláírásával,\'
Nyilttér
Az e rovat alatt kínlöUnkért nem vállal Íelelöíiéget a BzerkesztCiég
1001 FEBRUÁR 16-án.
Vese,: hugyhólyae, hngydara és a köflzvénybnntalmatt ellen, továbbá a légzóf és emésztési szervek hurutoB bántalmainál,orvosi tekintélyek által a Llthlon-rorrns
SALIfATOR
olkerrcl rendrlvo le»«. H u u y h a j t ó \'h a t áa a !
Kellemes izü 1^ \\ ■^.KűnojtD emészlbető
Kapbaió aaTánjvÍ2kere8ked6sekben él
gy^gysier^ rákban A Salvalor-íurras igaiyalösága Ejjerjeauu
DCöszönef nyilvánítás.
Mindazoknak, kiff, boldogítót
édes anyám végtisztesség adásán
résztvenni kegyeskedtek, a Jáj-
dalomenuhitö részvételt egész i " > . családunk és a magam nevében
hálásan köszönöm.
í r SZÁLA Y SÁNDOR.
198(901. január 22.
Árverési hirdetmény.
A leUnyei -kir jbiröság miut telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. államkincstár vójírehajtatíJnak, Vas József szi\'ritpétHrföldi lakós elleni 219 korona 92 fillér tőke. énualc 1899.. évi október hó 10-től járó 5U!„ kamatai! 19 kor. 90 fillér végrehajtási, 18 kor, 50 fillér előbbi, ll kor. ezutUli költségek erejéig a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő szeutpéterfóldi községi 28 sz. tjkvbcn A I. 1—3, .\'5 sor 30, 78, 106, 250 h higatlaiiukuak és a S() h. ingatlanra épQlt 23. népsorszám u háznak Vas Józuefet illető \'jj része 778 korona kikiáltási árban Szentpeterföld községi bíró házánál
1901. évi márcziu8 hó 6. napján d. a. 10 órakor
megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. - Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén. a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál. 1901. évi jan. hó napján. •
NÜNKOVITS,
lur. jbiré.
Jó és olcsó órak, 3
évi jóltálUaial privát vevőknek
KONRÁD JÁNOS
óragyára anny. ezist él ékizor áruk azállltá-báza BRÜX (Cíehoraxág) Jó uickel-rem-ór* Irt 3 76. Valód? erast-rem.-úra frt. 6.80. Valódi csUst lánc frt. X.iO.
Nickel ébresitő óra frt. 1 05. Cégem a cs. és k. birodalmi oiíerrel van kitüntetve, Bsámtalan arany, ezQst kiállítási érem valamiot ezernyi eliamu-rő-levét van birtokomba. N»gy képes árjegj-íéket irgyín étbérm.
ftfiftffffff
.8627itk. 900.
4
Nyilvános köszönet;
Wlíhelm Ferenc gyósyszerésx nrnak ; Keuaklrchen A. Audztrla, Feltalálója ; az Antlrheninatlkas és Antfatlirltlkaa Tértlsztlto teának, köstrény és rheamánal.
Midőo én a D/i\'viaoBság elé lépek, csakis azért történik, \'miután kötelességemnek tartom, Wilielm gyógysxerísx \' nrnak Neankircbeuben legmélyebb kfl- I Bzflheteajet fejezni aion Bzoljjálatokért, i melyeket iz ö vértiBztitó teája fájdalmas rhcumatikua flzenvedénoimbcD tett ós hogy aiokat, akik ettől a bornszló izeavedé.-151 felkereatetnek, figyelmesíé tegyejms Nem vagyok képes aapn öldöklő fájdalmakat leírni, melyeket már , 3 év óta minden időváltozásnál tagjaimban éreztem, a melyektől sem gyógyszierek, aera & badeai (Bíca mellett) kénfardók baii-nálata szabaditi)it meg. AlmatUoul hánykódtam éjjelenkiut ápyamb«o, étvágybm napróNoapr* fogyotr, kioézéBem szem-látomlit rosBz&bodott es egész testi erőm veszített. Négyheti baiznilaiai után fenti teának fájdalmaimtól nim.Bak bngy m»g-SEabadaltam, j vagyok megszabadítva, miután roir bat bet óta nem iszom e teából, <lc cgí-sz testi hogylétem javult. Szoros mcggyözüdéBem, hogy mindenki, ki hasonló tajddlmakbjn szeuved éB cren tea használatihoz folyamodott, ..szintúgy íogj» Wilhelm Ferenc urat áliianl, mint iu.
Öailnte uagyrabecsQlésBtl
Butschin=Streitf8ld j grófnő
aletredca. neje.
APRÓ HIRDETÉS.
Két egész uj Habíts-féle pedál-C I IU U A L O ifi
olcsó árért eladó, vagy havi 4 forintért
bérbe vehető. Bővebbet
ifj. Wajdita Józsefnél,
Nagy-Kanizsán.
Pedál nélküli cimbalmok ára frt. Havibér-Összeg 2 frt 50 kr.
Árverési hirdetmény.
A ukanizsai kir. törvényszék tkvl osztálya részéről közhírré tétetik, bogy a kir. kincstár >égrchajtiir.ünak, Tuboly Viktor nagykanizsai lakós végrehajtást szenvedő\' elleni kor. 10 fillér tőke, ennek ÍSÍIÖ. március hó 16. napjától járó kamatai, 7 kor. 80 fillér, végrehajtás kérelmi. 11 kor. 30 fillér korábbi árverés kérelmi, 8 kor. jelenlegi és a még fel- • merülendő . költségek iránti ügyében a fentnevezett kir. tőrvényszék területéhez ! tartozó a börzóncei 92. sz. tkvben >531. j hrsz. alatt felvett s 9Í10 koronára becsült szóló a szerelem-völgybeu
1901. évi március hó 6. napján d- e. 10 órakor
Börzöuce község házánál Tliassy Kristóf vármegyei t. t. főügyész felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezui kiváuók tartoznak a becsár 10°|0 át készpénzben, vagy óvadékképea papírban a kiküldőlt kezéhez letenni.
Kelt N. kaoizsán, a kir. tvazék mint telekkönyvi hatóságnál, 1900.évi decombor hó 31 napján.
«OZO.\\Y,
kir. tazéki albiró.
FONTOS M I NDENKINEK1
Kiváló hazai kénzitn^ény. ív
Tör/, védve.
által a cipőtalp egyszerű bekenéesel ötször
oly tarttfs éa vlzáihatlaa leiz Ara 1 bádugpalsckuak hzszaálati utasitáassl egyQtt 1 korona, cagyobb palack 2 korona. Pdatáa 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentve.
Kapható minden fOBeerkereskedésboo, drogué-riákbao, cipészüknél stb.
Főazétküldii: DURATORGYÁR
Budapest, V. Lipót körút szám.
VIszontelániHitök _
—miodenQtt kerestetnek. == Főrakiár Nagykai.izsáu; Keleti M. Mórnál.
f.
IRDETESEK l
tgyuokök
és olyan egyenek, kiknek ismeretségük van, mindenütt szánnal kerestetnek magas jutalék ellemében egy egész lij szabadalmazott tárgy eladására, i , j Ajánlatok ,Guter Neben venlienqt P. S. 186- alatt RUDOLF MOSSE-hoz PRÁGA intézendők.
W-OÍM Briiton-Road London. S. W
Th.erry A gyógyazeréiz
ŰIGESTI V
valódi augol egyetemes ét éa emésitö pora, hatáilian mindennemű gyomorbajnál felül-mulhailan Étvágyfejlosatő és emésztés ol5-
seítiU.
Minden doboznak a kcszitö aláírásával kell ellátva lenni. Egy dobozt bérmentve elóre pénz beküldéstől
3 koronáért küld,
APOTHEKERA THÍEROALSAM-FABRIK
io Pregrada bol Robltsob-Sauerbruan
Hirdetések
Bácsi lapok,
továl.liá az összes kői- él blllöllíi üJlájOk részére :i legolcsOl.ban cstVö/li
RUDOLF MOSS.E,
Anuoncso-llzpcdiiíon WIEN, I. Biin tillsritilli 2.
tffffff^ff
Poiiar siaior
m kir. szab.
BUDAPEST,
VII.. Erziébct-körnt 60. be. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát aaját gjártmánju orvosi sebészi éa betegápolási
tárgjakban Saját talámányu m ki szabadalmaz. Polgár-féle
SÉMÖTŰ
haskötő, görciér Elleni flummlharlsnya. ortobpae diai kíizQlékek, mfl ábak a kezek >tb.
Valódi francia kclöalegesnégek F. Birgueriad flls pirl»l. gyárából.
(Ja^- Részletes képes árjegyzék, ingyen é8 bermentvö. rjpa
A ItlrMer-féle
Horgony-Pain-Expeller
Linimont Capaici comp.
i egy régi kipróbált házisier, ii mely már »tcbb mint 30 óv 6ta megbízható bo-\' dörzsölésül alkalm.iztalik köszvénynél, csüznál ós meghűléseknél. IntóS. Silányabbuláuz:itok miatt bo-vásárlisljor mindig figyelemmel Icgrii,nk a ,\'Horgony" rodjegyre cs a „RÍchter" czegjegyzésr?.
80 f., 1 k. 40 f. cs ? t. árban úgyszólván minden pvógyszi-rtárbap kapható. Fé rak tár: t3r8k József gyógyszerésznél Budapeatcn.
Richter F. Ad. és társa,
cnniz.ca Wir.od»«riiiilliták,
* Rudolstadt.

I
jfiíRDETÉSEK
FELVJÉTETNEK
E LiVP
KIADÓHIVATALÁBAN
NAGY-KANIZSÁN.

XXXX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. FEBRUÁR 16-én.
ono 00000000000000000000 oaoooooociooopoaooooo
Z..K. \'«/, 901.


C.ak akkor valódink. h« mindegyik dobok Holl k. védj«syót éa
ftlilrttaát tünteti fol A Hall A. rtu Salúllli-porek urtfia íyóitrhaUsa & ICRinkliscialib oyomor- ta al-tiltbántalnah, gyomorgsrca ÍB gynmorlié*, rrtsiflit azAkraVfliláa, inajljAútaliiii, »ár taluláa »r.ojér Éa " lcgitOHnbflióbb nil kítagaégelt allén, e jolea h* i iitpnii\'k ÓTliaed\'ak óta mindi, nagfi.bb ullerjedéal iierxott. — Ara igy lapfleaélfll ara-dall dabaioak 2 kor
Hamisítások liirvényileg fenyíttetnek.
Boll-féle francia]
Csak akkor valódi.
franozla barszeiz tó nevezetesen mint fájdalonoiillapltó beddrxadleal szer köszrény, cbux és & megbolés egyéb kO»etkexin«»yeiaél legisworetesebb népsior. — Egy ónozott eredatl üvaj *ra t kor 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja,
Legfinomabb, legwjabb módaier aierint kéizitek gyermek éa hűlgy fliappao t bír oXaierd ápolására oyaroiíktk ta iáiul lltk rianra.
in dartbonklat — 40 OIL Dl darab — I kor. 80 flll. Minden darab jjjermek-Biippan Holl A. védjegyével van ellít\'k
FöszétkQldée: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. az. Vidéki megrendelések naponta poauulinvét mellett ttdjeiiuolaek.
A raktárakban tessék határotottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanissán Rosenfald Adolf és Fia.
MtNMellm és reltlmnltiallan, _iimaraüiatlai} altatásban..
ViláicM, kivitel miEflen óraiba,
Chlef Office 48,
A legmegbízhatóbb. legjobb éa az égési bkziizer
Brixton-Road, London S. W.
világon birej és keresett
Thierry A. gyógyszerész balzsama,
FelülmulhUatluti mell, tüdő, tnáj, gyomor éa minden belső betegségnél. — KüUoleg a legjobb
99" Sebgyógyitószer. "W
Valódi csak ar. összes kulturállamokban zöld apáca redjegygjel éa a kupak hüvelyen btpríscH céggel. Alléin eclit. t-ebi»onyitbat<5Iag 6 millió üveges-? — Póatio bérmentve U kisebb, vagy 6 nagyobb Qvcg 4 korona. — Próhi-Ovrgcse prospektussal éi a világ minden országa raktáráa&k felsorolásával 1 kor 20 flll. -- Szétküldés ciik a péuz előre küldésével.
Tlilerry .4. CeiiUfoliii kenőcse
(csodakeaőcsnek nevezve) fl nem érhptő von»ó erével éa Ryéayitó hatással. — Operációkat le\'gtöh aif>r feleslegessé tesz. — Exen kenöcscsel egy 14 évei gyógyilhstlannsk tarlott csoniMu. ujaiihan . gy 22 éves na^y rákszi-rQ betegse* lelt meggyógyítva.— Actiacptiku«an hat hűnt könnyebbít és gyorsas evójtyit miudcuurujQ KjuhdiL»u«l éa aebtél — Gyorsan puhít é« sz> toszlai, és nn-gszahadit mindennemll i.lenen, mó* oly nélyen »>eh..toh tárgytól - tgy léittly benne tve 1 kor. 80 fi I.. csakis elír* utalványozás -llonében. — Nagybb ... .. remleiPínél »fc»6bb •• B. bizonyítható évi gyáitás 100.000 tégely. Mi dkei szerről cvj ÍRé.z lpTí>lt»r áll bi*«.nyittáar«kból errdctib.u a »iláí minden ré«zé-lio r- i1elk.-yé-r<- - K-rO\'jnk az utánzatok«t éa npy»-Ijilnk nr ftasze-. tépelyro be\'-geiett cé ... ip.iihf yuiu Srhut/.filcei tlen.N. Thler y. Hd nineovn raktár, ne h.gyjuk ma u»k.t uidiira <ik v py alli c.iag haaoiiér ektt a/i-rek mcitrételére rábeszélni, hauem leixli-IJillik k«/r. l|.-u is ciiurzf-üuk;
A Tlnerry\'a Fabrjk in P egrad.i ROÜÍiSGll-Saacrí)THliD Mllell.
_(1 ca kir osztr áUam«asutak lieztvisrlfii szAveiargeuvk szállit-ja.)
7—= (Couiractor of lli« Wur-Orílce
i»d the Adniirall; ■Bl
, London.) IZZ ;
1
/A.K.ECYETEM viecytan i imtézete: aafli A >
^KRISTÁLY
szt lukácsfüroöi

jf fjgsf hecyiforras
ic eri tiszta bicarboflftt
ÁSWÁnYVIZ
kapható : FÜSIERKERESKEDÉSEKBEtl VEnoéc.LÖKBEM
ÉsnirtOErt VASÚTI ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több 87.Í7. kivé\'ó orvc által ajánlva A legizletesehh és legolcsóbb Ásványvíz Kapható miDden jobb fü«frk-re.skt\'dáiben és vendéglőben.


CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Párisi világkiállítás 1900
GAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés
cxxjöüoöaoaoraocwaoaaaoaaaooooooooaoa! obooSo
Legjobb a
Dr. PORTI-fele sebtapasz.
FortI László eredeti g^rirtmárya.
Legkitttnöbb hatása vin és biztosan segít mindennemű sebné\', f.géti sebeknél a fájdalmat rögtön citllapilja, megíxünteti ét rövid hasinilat utin meg it gyógyítja. Női einlöbajoknil,
mindennemű gyuladlsok. mcjjkeuiéuycdísck. e«u:OS is rhmnmtikut bántalnuknil, I dagarutok- et sérüléseknél, $ot míg a Iegidaitebl) se-beVnél is » leg»itceresebbon hat. A gyűléseket aek\'érleli felfalasttja, ét rövid idö ~ alatt begyé
/ V)/V ív
gyit ja. Eteken kivül mé«
izAmtalan, i\'.t fel neiu sorolt esetben nyújt bízlos gyógyulást.
A dr. Foni-fele :apa«i mir 6 iv óta nagy elterjedettségnek örvend, mely idö alatt érkezett szAmialan haia-elUmervíny é» köstönű irat mind snnik kitilnö gy6gyhatiiiról tanuikodik.
Minthogy ax utóbbi\' időben sok éttéktel-n hamisítvány is kertit forgalomba, íxives figyelembe ajánljm a oumnguii lévü aliirist, védjegyet valamin! a [.rcsétén látható F. L. belül.
Cuk t FortI Litzli alifráital és védjegyével ellátott tapa-M a valódi. Az utánzatok használatitól mindenkit úva intek, mert etek inkább kárára, mint hasznára var.nak a sienvedGneic.
A ki egy olyan csomagot bekGIrf, mely a fenti aláiráaaal és védjegygyol ellátva nincsen, jutalomban részesül, mert a haml-ailökat folylonosan (törvényileg Oldflrö\'m.)
Arak: nagy csomag I frt, köí4pnagysaj;u
60 kr., kisebb 35 kr. Kapható a készítőnél a gyárban: Forti László Budapest, U. kei., lskola-utcxa 24. Seidl-féle ház. Főraktár; Török József gylgystertira ís dr. Egger gyégyu.. Viczl-kömt 17. Kapható \'lováblifc valamennyi budapesti és minden nagyobb ví-diVI gyogysiertárlian.
ooooooooooooooooooooaog
A fWh . . . B vigyizni Sj
v^d-
/ . jegyre
kéretik I "
Brády-féle
I 5 MÁRIA-CELLI Ü | GYOMOR-CSEPPEK
I DagyBzeröen baiuak gyomor bojok [ tiál. nélkQlö\'beietleu éa általánosan j iameretea bá/:i éa népszer. — A i gyomorbetegség tünetei: éivágyta-, lanság. gyoalorbeteg^égl bűzös le-j belet, felfujti-ág, savanya félböflögóa, i basmeeés gj omorfgé3, /elewfeges
| nyálkakiválaszlá\\8árga8ág.uadorés !
[ hányás, gyomorgörcs, pzűkülés. — |
i Hathaióagyógyszernek bizonyult fej- i
! fájásnál, a mennjiben ez a gyomor- |
| tói származott gyoniortullerbelédoél ]
i ételekkel italokkal, giliszták máj- i
! bajok és bfimorrboidáknál. i
Emiilett bajoknál a iiráűy-ftíle j
márlacelll gyoraorcsepfrek évek i
óta kilünökoek bizonyultak, a mit ,
száz meg ezáz bi/ooyitváoy tanusit. J
A bevásárlásnál kérjünk balározot- i
tan Brády-féle márineelll gyo- !
morceeppet éa ügyeljünk « fenti J
védjegy- és aláírásra én arra, bogy j
fi rég hírneves valódi Brády-féle |
márlacelll ^yomorcseppek Qve ]
geokint 40 krba. nagy Qvegje 70 j
krba kerül, holott a nem valódi, !
hamisitott éa értéktelenek olcaób- j
ban, leginkább 35 krért áruaittatnak. <
Központi szétküldés Brády Károly j
által Bécs, gyógyszertár a .Magyar |
Király" hoz, I Fleiacbmarkt 7 •
Nagy-Kabizsán: Práger Béla és j
Belus Lajos gyógyszerészeknél. — J
Barcson: Kobnt Sándor gyógyaze- \'
résénél. |

oaoaooooaoooanooaooooaoaa ooacoonQDacaooooa
melyek mír évek 6ts jík. □ak bizonyultak éa hírneves orvosoktól, mint Uniin li baibajlő feloldó mer
ajinlt&Utnab, a?, eméaztíst nem zavarják és teljesen ártalmatlanok. Cukrozott, minősé-üOlr kavetkoztében més gyermekek állal is szívesen bevetetnek. Egy 15 pllolát tartalmaió doboi 15, egy tekercs, mely 8 dobozi, lebát 120 pllnlnt tartalmaz, csak 1 frt 0. é. IfÉD liÍMIf Neusteln F. hashajtó labdacsait. Csalt akkor (vcnüunív valódi, ha minden doboz hátulján a mi törté-Injileg bejegyzett .Szent Lipót" védjegyOnkkel van ellátva I Vörös (ekele nyomással. A mi tórvényileí védett dobozaink Iutasításaink és csomagolásainkon PHILlPf\'S NEU8TEIN I APOTHEKER aláirásoak kall lenni.
NEUSTEIH FÜLÖP
.Szent-Lipóthoz ■ címzett gyógysiertára Z. K. \'*/,
WIKN, I., riankengasae 6. Raktár .Vágy-Kanizsán: BELUS LAJOS éa REIK GYl\'LA gyógyszerészeknél.
SaaoooooaaDoaaaDaaoaQnoaoocaoooooooaoaooooono
ACETYLEN
KLEM M ÉS N0WÁK KOLOZSVÁRT
oly acetylcn késiUJékct* siilliUnaL, uiely minden kívánalomnak megfelel. f£uel minden hiányt megixUutettek:
Robbanásbiztonság,
Automatikus éa gazdaságos gázfejlesztés. Elérhetetlen tiszta éa gyors utántöltés, Solíd kivitel és egyszerű kezelés
Saját tt&h&ilalmak Kurópa é< Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magukat továbbá Acetylen telepek létesítésére minden kivitelben és nagyságban. (Prospektusok, elUmerö-iratok, költségtervezetek ingyen é< bérmentve.)
Elsőrendű Darbid Mytoaosan a napi árakért.
—---siáliittatik.
Fémnyomdai munkák !,i/mi,yenI varö{. *^g-rér. horfiany, aipacca
. stb. rajzok vagy minták szerint gyorsan és olcsón
í elkészíttetnek.
Az installatlókban Jártas, tisztességes képviselők keresletnek.
WEIN KÁROLY ÉS TÁRSAI
szövőgyár, Késmárk
elismert hivneves
SZEPESSÉGI VÁSZON
l
és
DMMA SZT AR U!
minden nagyabb Üzletben kaphatok.
- -jeejtjel
—> »an .^ye&\'C^ ellátva.
Pártoljuk a magyar ipart 1
Legjobb Csontlevélpapir
EX" HÁZAI OYÍRTMÍHYI TI
Versenyei a kölföld elsőrendű kósiítmónyelTel
A párUI klálllUsoi W ai „Araay >rsw".iaal pa kltaatatYS.
kié: azm 1
Rigler Józ$ef Ede
•»PIB>t«0«r*H 1U«JVÍBTT»B»ABA«
BUDAPESTEN. —

Nyomatott Ifj. Wajdits Józaef könyvnyomdájában N«iy-Kinixsán,
Kapható: ilj. Wajdita József, Fischel t\'Olöp s Mair József cégeknél N.-Kanizsán

NAGYKANIZSA, 1901. február hó 23-án.
Elöfizeténi ár:
Eff^az évre . . 10 kor. — fill. Fíl érre . . . f> k-.r. — fill. Negyedem . . 2 kor. 50 fill. Ktcj«s szám 20 Ml.
HIRDETÉSEK
Ghasábos pi-Wlsorbao 14, másodszor 13, « minden rorábbi sorért 10 fill
NYILTTÉR B EN
petit soronként 20 fillftrá-t vétet-nok fel.
XXXX. évfolyam;
A nágy-kanizs*} „Ipar-Testület,\' „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a „Kotori takarékpénztár "
A l»p szellemi részét illető minden közlemény a felelői BzerkcBttÖ nevére, «* Aoyagl ré»*t illetS kőrlemények ;>\'\'dig a kiadó nevére cimzetten Nn^j-Kanlzsára bérmentve InlézeoüGk.
Bérmenletlen levelek cem fogatl-tatnak el.-
Kr£Íratokvit>szanenikQldctnck
I
részvény-társaság,■ .nagy-kaniisai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a ,nagy-kanizsai kisdcdncvclö egyesület,!" a .nagy-kanizsai tanifíi járáskor,\' a ,nagy-kínizaai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápiatézetc," a .katonai hadastyin egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztminyának hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER,-SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYED TARTALMÚ HETILAP.
Nngjkanlíi.a, 1001. febr.
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter a polgáriskolák reformjának keresztülvitelét a közel jövőben helyezte :kilátáeba. A polgár-iskola akkor két tagozatból fog állani: egy négy osztályú polgáriskolából, mely még népoktatási intézet lesz és egy három osztályú - felső polgáriskolából, mely a közigazgatási hivatalok egy részére ad minősítést és végzett növendékeinek az egyévi önkénlesi szolgálat kedvezményét is biztosítja.
Tekintettel arra, hogy Nagykanizsán már hatosztályu -polgáriiskola van, mely a jövő tanév elején állami kezelésbe megy át, a miniszter kijelentése nagy fontossággal bir azért, mert Nagykanizsa • bizonyára ama városokhoz fóg tartozni, hol az állam a polgáriskola hetedik osztályát is felállítja.
A polgáriskolák ,V. é3 VI. osztályai mostanában majdnem mindenütt [ • néptelenek, mert nem kvalifikálnak V semmire, se közigazgatási hivatalra, se vasúti vagy po9tai hivatalnoki pá-lyáih. Már pedig a magyar köznéptói kívánni nem lehet annyi ideálizmust, hogy magáért a tudományszerzés kedvéért járjon iskolába. Ezt megteheti a gazdag efemer fia, de ,ncm teszi és nem teheti meg a polgárember gyermeke, mert ennek pályára kell készülnie, pályára, mely kenyeret biztosit. A tanulás cól nélkül a polgárember szemében hivalkodás, időfccsérlés. Innen van aztáo, hogy a^polgári elem, mely a gimnáziumban nem leli meg a boldogulását, részben ezek túlzsúfoltsága, rész-
ben a humanióráktól való iszony miatt, bezörget a felső keresk. iskolákba, hol érettségi bizonyítványt lehet 6zerezni akár egyenes uton, akár néha jámbor csempészettel az írásbeli vizsgálaton. Már pedig az érettségi bizonyítványnak bűbájos vonzereje van, mert a buksinak Í9 biztosit valamelyes kenyeret. Az érettségizett fiatal emberek találnak mindig v&lami helyközvetitót, aki a védencét mjnt dugárut beleülteti a hivatali székbe.
Csakhogy ilyen irányzat mellett szenved a keresk. szakoktatás legjobban csorbulást. Az olyan tanuló, aki nem a kereskedelmi pályára készül, hanem hivatalnok akar lenni, a felső keresk.^iskolában csak gyötrődik, gyümölcsöző tanulmányokat nem folytat, a kereskedői szellemben vezetett nevelés reá nézve hatástalan marad, mert hajlama szerint ugy sem lesz belőle kereskedő, hanem hivatalnok.
Az ilyen tafulónak az érettségi vizsga csak menetlevél a hivatalba. De a kereskedelmi iskoláknak nem ez a feladatuk sőt ez elhajlás volna a keresk. iskolák céljától.
A keresk. iskola első sorban a kereskedelemnek neveljen ifjakat. Aki a keresk. iskolát más intencióból látogatja, miut abból, hogy a kereskedői pályán működjék, elalkuszsza az iskolától ennek célját.
Ezeken a bajokon a VII. osztályú polgáriskola 9egiteni fog. Igaz. hogy ez sok keresk. iskolára nézve érvágás lesz, mert elvon tőle sok» oda nem való tanulót, de olyan érvágás- lesz az, mety meghozza a beteges szervnek az egészséget, felszabadítja majd a keresk. iskolákat az oda nem való
elemektől, meghagyja neki azon tanulókat, kiket a hajlam ösztönöz a kereskedelmi pályára és kik ennek az iskolanemnek hálás hívei fognak maradni a közéletben is. De a VII. osztályú polgáriskola lefogja egyúttal szállítani az országban elszaporodott keresk. iskolák számát is. Harminchét keresk. iskolája van az országnak, de szükség csak a felére van a magyar, kereskedelemi csekély fejlett--ségénél fogva. Hisí a nagy német birodalombari is alig van 20 keresk. iskola! A polgáriskolák tehát ezentúl a keresk. iskolákkal feles üzletet fognak kötni. Átveszik majd azon tanulókat, kik nem akarnak kereskedők lenni, hanem hivatalnokok; viszout a keresk. iskolák csak a VII. osztályú polgáriskola felállítása után fognak céljuknak élhetni, mért alapjuk a kereskedelem lesz, életerejüket pedig a kereskedelmi pályára törekvő ifjak buzgó tanulásából fogják iperiteni.
Örömmel üdvözöljük a VII. osztályú polgáriskola eszméjét, óhajtjuk mi, is annak felállítását országszerte. Vele a kisiparos és polgári elem neki való uj iskolát nyer,! a felső keresk. iskolák pedig majd csak
ezután élhetnek hivatásuknak.
•"" *..... \' . |,
=-——"ír—
Iparpáf tolás.
Itta; Protovin Géza kereskedelmi és iparkamarai hehcttcü tilk&r. II
Tulajdonkép egyet jelent a.ktii fogalom vagy legalább szorosan kiegészítik egymást, A helyo3 ebeken nyugvó iparpolitikának egyik főcélját a belföldi iparnak pártolása kell, hogy képezzeJ 8zűkebb értelemben az iparpolitika csupán amn berendezések éa működések összességét jeiöü, melyek a versenyképes: ipar kifejlődésének legazükségesb alapföltételei, mig lágabb értelemben e cím alá sorolható az államnak uj iparágak meghoaosi-
tágára irányuló tevékenysége, melynek illusztris példájával éppen hazánkban találkozunk. így bár iparpolitika és iparpártolás mindenesetre ikerfogaimak, az ipari érdekek gyakorlatias előmozdítását tartva szem előtt, az iparpolitika fogalma inkább az iparteremtés, az ipar-pártolásé pedig\'az iparvédelem ténykedésében merül ki.
J A két rokonmüködés érintkezési pontjául az ok és okozat kötii határvonal szolgál. Hathatós iparvédelem vagyis iparpártoláBnak- legebő feltételét a ver-
I\'onyképea ipar létezése képezi, mely laptényező hiányában a legszebb szózat js Büket fülekre talál. A vásárló közönség hazafiaága legfeljebb odáig terjed — és ennél többet józanul oem is kérhetünk — hogy egyenlő ár és minőség mellett a honi származást előnyben részebiti. A honi termelésnek az iparpártolás utján való fejlesztése tehát némileg a birculus vitiosus jellegével bir. Az iparos fogyasztó pártfogását kéri, hogy űzetnénk tökéletesítésével áruinak verseuy-:épességét fokozhassa, a fogyasztó pedig , viszoiit a külföldivel egyenértékű áru-,Ó1 teszi eleve függővé hazafias támogatását. Tekintve, hogy a fogyasztó közönség Bzázeisrei anyagi érdekeiknek még pillanatnyi feláldozásával sem hajlandók a küz-Iködő ipar szápára segedelmet nyújtani, nem marad más bátra, mint életképes ipar teremtése által a nagy közöaség hazafias buzgalmának tanúsítására alkalmat nyújtani.., V : . • A helyzet közelebbi vizsgálata ugyanis {bárkit meggyőzhet, miszerint az ipar-pártolasi akciónak nagjobbszerü kilejlő->\' dését Oogiitkáob az gátolja, bogy éppen |a mindennapi tömeges szükségletnek I tárgyai, a melyek a viszonteláruailó i kereskedelemben leginkább Bzerepelnok, I ofilunk vagy egyáltalában nem, vagy I pedig csak kias^erüleg, kézi mflbelyüzera utján készülnek. Se szeri, se száma azon fontos iparoknak, melyek látszólag bár.meghonoHitvák, de távolról sincsenek oly fokon, hoey a beözönlő külárut visszaszorítani képesek volnának.
Hogy találó példái idézzek, vdgyünk csak egy apró használati cikket, melyért százezrekkel adózunk évente a külföld-
nek. Vaktában is merem állítani, hoj<y bőrből készült pédztárcanáluok valahogy már elöállittalik, de viszont a felől is bizonyos vagyok, bogy üzletekben e nemű hazai árut legfeljebb kuriozumkép lehet találni. Az egyszerű okból, mert e cikknek belföldi előállítói, sem ár, se minőség, de valószínűleg va termelési mennyiséget illetőleg Bem tudják kielégíteni a viszoutelárusitók jogos igényeit.-Szóval nem állnak azon fokon, hogy a közvetítő kereskedelommel rendszeres összeköttetésbe léphetnének.
Vegyünk egy másik legközönségesebb cikket, mely szintén ijjesvtő \'mennyiRég-beu.hozatik be: a zsebkés. Két-zülnek-c Magyarországon zsebkések? A 1 válasz erre, hogy igenis készülnek. Tették most kérdőre vonni a legközelebbi utcasarkon levó díszműáru kereskedőt, hogy miért, nem tart honi portékát, ö erre menten tízféle okot is fog elősorolni^ ba ugyan az elsőnek megemlítése feleslegessé uera leszi u következőket.
Még egy drasztikus példával óhajtok szolgálni. Vaa-e magyar levélpapír ? E cikk nem egy olvaBÓja Bzinto megütközéssel fogja válaszolni, miszerint már hogy he volna? Nos engem nagyon lekötelez, a ki velem, magyar beszerzési forrást rövidesen közölne, a hol msgyar levélpapír kapható. Mert csak minap jártam sorra égy csomó budapesti papír; Üzletet, a hol első kérésemre kaptam ugyan állítólagos magyar levélpapírt, dfK midőn másodszor nyomatékosabban kér-.deztem, hogy hát ez valóban honi papírgyár terméke-e, a kereskedő minden esetben kénytelen volt bevallani, hogy bizony csak az etiquette magyar. , Do még egy pár tucat ar.on legfontosabb használati cikkek száma, a melyek ipnra náftiok színleg képviselve van, mig valóságban a belfogyasztást egy alig azót érdemlő csekély töredék levonásával külföldről fedezzük.
Azon örvendetes téuynyel szemben, hogy a\' jelenleg folyamatban levő társadalmi mozgalom szívós-\'életűnek Ígérkezik, a magyar iparpolitikának nem lehet sürgősebb feladata, mint a leg-szűk8égesb használati és fogyasztási cikkek iparának meghonosítása; illetőleg
TARCZ A.
Kanizsától a Nílusig.
Útinapló.
— A .Zalai Köilöny" eredeti tArcAja. — Irta: KUk Géza.
Slout, I9J1. február hoban.
Jau. 29. éjjel 12 órakor kirobogtunk a pályaudvarból zimaukós, zord idójjeu: a havas eső folyton csapkodta fülkénk ablakát. Csáktornyánál már mindent bó borított. PrJgerhofban csatlakoztam berlini útitársaimhoz, kik víg, fidéljg kompánia benyomását tették reám. Szomszédom V..... kedélyei berlini uri ember,
<erősen ŐO-es, nős; azonban életepárját olt hon hagyta, lebeszélve őt a tengeri útról, féltve egészségét (már t. i. a magáét). E.... lovassági kapitány, ki először szíván Virginiát életében Prágerhofaál keresztül esik a tengeri betegségen. S. hadnagy, — 15 havi tanulmányi uton vau, kezében virágcsokorral (gondolnád menny-ashzonyáboz készül), — dacára kampós arcának, felismerjük benne a anájdik német tisztet. Este 9 órakor Triesztbe érkeztünk, hűvös, eaős időben, do a hónak már nyoma siucsen. Csakhamar ebédhez ültünk, melynek elköltése után színházba nkartuuk menni, de azok Verdi halála miatt miud zárvák. így a Casou Polileauába mentünk álarcos bálba, hol jó németjeim ugyancsak polkáztak.
A város maga egészen olasz jellegö, sőt németet is alig hallani. Farsnng
lévén az utcák még éjfél után is lelve voltak álarcosokkal. Az élet oly élénk, mint náluak a Váci-utcán déli 12órakor.
Jio. 30. Rövid kpcsizás után kiértünk Miramareba, melynek remek parkjában az örökzöld tűlevelűek száz és száz faja \' mellett a babérok, ;pitosporumok, oleán-derek, s egyéb, levelüket sohasem hullató délszaki növények vigan tenyésznek. A kaméliák pedig 100 és 100 virággal megrakva, nyöujörködtelik az ember szemét, foléléukitik kedélyét.
Miraoaartít a szerencsétlen, emlékű Maximilián építtette. A lakosztályok egyszerűen, do a legnagyobb kényelemmel vannak berendezve. Rendkívül érdekes a könyvtár, mely 6000 kötetet számlál; ott őriztetik Napoleon halotti maszkja is. Az emeleten az idegen fejedelmek részére berendezett lakosztályok vannak. Mijd a chinai és japáni szobákba jutunk, hol ez országok különlegességei vannak felhalmozva. A termek Ticion YanDeyk 8 egyéb nagy művészek festményeivel vannak ékesítve.
Jan. 3l-én, délelőtt, a Lloyd társaság .Habsburg" aevügyoragőzösére szálltunk. */|l2 órakor indultunk el. magunk után hagyra a ködös, hidog Európát, hogy melegebb világrészbe iaduljuok, melynek természeti szépségeiről, ősi dicsőségéről oly mesés dolgokat tudunk, olvasunk. A partoktól eltávolodva csakhamar megpillantjuk Istriát, Pólát, világító tornyával, háttérben magas, hóboritotta begyeivel.
F*br. 1. Délután 1 órakor megérkeztünk Brindisibe. Egészeu a tengerpartra van épitve régi várával. Az itteni flóra
már teljesen elüt a miénktől. Kaktuszok, pálmák.minű vadon nőnek. Maga a város piszkos, régi. Székes egyháza iaz egyedüli érdekessége. Állítólag 1100-ban épült. 1
Két órai ott tartózkodás utján hajónk folytatta útját célja felé. Icjáig teljes csendben volt a tenger. Do j 6 órakor ebédhez ülvén, egyszerre eltünuek női útitársaink, Bőt a férfisorok ;is megritkulnak. Ugyauis bejutottunk <az otranlói áramba; hajónkat oz erősen viszi, tányéraink, poharaink táncolnak, főt .még mi ia forogtunk, Magunkhoz véye azonban csekély aziv- és gyomorerősítőt, ez állapotot egészen megszokva, ,kedélyesnek is találtuk. »\'
Febr. 2. Reggel a tenger teljesen csen-dea.Gyorban baladtunk Görögországpartjai mellett, Kephalonia, Zukyntos egymás után tűnnek tel, majd Psloppanezus 8000\' m3gas hegyével, melynek ormai folyvást jéggel vannak borítva. Eue 10 órakor Kréta látszik, kopár hóval fedeti 7—8000 láb magas hegyeivel.
Febr. 3-án átszeltűí a földközi tengert. Csak eget éa vizet láttunk. Egyo-düli változatosság a delfinek tánca, me-\' lyek folyton követnek. Nemsokárahajóok meglaaitja menetét, nehogy id\'Ő előtt érjan ba Alexandriába.
Febr. 4 én reggel, horgonyt vetett hajónk Alexandria előtt. A városból a hajóról csakÍB a gyárkéményeket látjuk,, vagy egy-két karcsú minaret tornyát. 7 órakor már ellepték hajóakat az utazási vállalkozók és különböző szállók emberei. Tarka öltözetükben, melynél csak arc-
I bőrűk volt tarkább, hangosan kiabáták ! megbízóik nevét. 3 órakor elhagytuk bajónkat, keresztülhajtatunk a vámhivatalon, hol Í3 a „baksis" lefizetésével meg-Rzabaduituuk a váravizsgálat elől. — Alex tndria.eltekinlvelaposfedelü házaitól és mecsetjeitől meglehetős európai kinézésű. Elég szabályosak utcái, sok az európai, azonban az arabok mellett még berberekot és fekete kaffereket, dinkokat , is láthattunk. Az utcákat villamos szeli át. A városból végig kocsiztunk Mah-mudje kanális partján, melynek balpartján fellah kunyhók, ám jobbjáu villák és kertek vannak. Említett csatorna a várost a Nílussal köti össze, vizével elárasztaja szomszédos mezők, Bzántókat. Cjakharaar a görög Antoniades pompás parkja előtt állunk, mely mint délszaki növényekkel, mint. íemek szobrokkal és várakkal gyönyörűen fest. Innen pompás kilátás ran a városra és a Moeoti tóra. Balzsamos levegőjű mennyországban vélnéd magadat!
Reggeli után a várost barangoltuk össze, körülvéve fellahoktól, kik narancsot, banánt és höaitőket ajánlv.án, ostromoltak bennünket. Láttunk fellah temetést is. Elől az öregek mentek, utána a gyerekek, koporsó, végül a feketébe öltözött ;sirató asszonyok". Négy órakor elhagytuk Alexandriát, vasútra ültünk, hogy az annyira dicsért Cairóba érjünk. Vaautunk 55 klmnyi seboaséggBl halad célja felé. Kitekintve, balról a Mabmudje csatorna, jobbról a fellah falvak látszanak, házaik vil iszapból épitvék. Pálmák uton útfélen ugy sarjadnak, mint oálunk
az utilapu. Tevén utazó bens/ülöttek, pálma ligetek, minden oly idegen, lebilincselő. Dimankurtól félórányira átszeljük a Nílust, Alrika legnagyobb folyamát melynek, úgyszólván vidéke gazdaságát köszönheti. Ei árasztja el földét, etvél öntözik a mezőket, cz ivóvizük. Végro oato Va8 órakor megérkezünk Kairóba;\' végighaladva, az ember elaő pillanatra valamely európai főváronban gondolja magát, azzal a különbséggel, hogy itv sokkal élénkebb az élet, mindönki kiabál, *iet. A dragomanok, kamálok szinte lekapják uz embert. A házak előtt óriási pálmák vannok, mig a kávéházak előtt 100-an és 100 an szivják pipájukat, szürcsölik teljes gondatlanságban feketék által felszolgált feketéiket.
Febr. ö. Reggel felhajtanunk a citadellába, az egykori hatalmas erődbe. Gyönyörű kilátás vau a városra, mig a távolban a piramisok hatalmas alakjai tűnnek fol, 7Őld vetések, aőt a sivár Sahara is. Másoldalt a klua, Mameluk sirjai. a Makatan hegység. Közelében van a Mohammed Ali mecsete, melynek összes részei alabástromból faragvák. Délután Heliopolisba menet, elhaladtunk & Khedive nyári palotája előtt, melynek átellenében tette tönkre Kléber francia generális az ötannyi szövetséges egyp-tomi sereget. Csakhamar elérünk a bureB obeliszkhez, mely egyedül maradt meg a régi Heliopolisból. Rózsagránitból faragva egydarahban 20\'|, tu. magas, 40Ó0 éves. Matarijében megtekintettük a aj-kornore fát. mely alatt pihent meg a menekülő Mária a gyermek JézusBal.
IXXX. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. FEBRUÁR 23-án.
ahol kell, versenyképes formában való regenerációja. Mig a legközönségesebb ruházati\' cikkek, mint gallér és kézelő boni miuŐJégben egyáltalán nem kaphatók, a dtcséroteu igyekvdsBel ébren-tartott iparpárlolási mozgalom a közön* eig széles,b rétegeit át nem hathatja. A példakép felsorolt cikkeknek jelentősége az iparvédő agitáció szempontjából abban rejlik, hogy etek legkivált az intelligeosebh, uri osztálynak szükségletei, azon osztályé, a melyet legköny-nyebben meg lehet nyerni a nemes propaganda ügyének.
Ha felismertük a fontosságot, rnely-lyel a boni terméknek társadalmi uton való propagálása ai ipari fejlődés tekintetében bír, minden erzközt meg kell ragadnunk; hogy a közönségnél bizonyos fokig már feltöltött érdeklődés el ne aludjék, hanem lehelóleg lokozódjék. Ez pedig csakis ugy remélhető, ha reámutathatunk, hogy a mindennapi leg-tömegesb szükségletek hazai származásban mindenütt kaphatók, illetve bátran követeibetők. A magyar iparpolitika céltudatos irányítása vsn hivatva kiegészíteni a társadalmi köröknek eléggé nem becsülhető mozgalmát oljkép, bogy a belfogyaöztáanak módot és alkalmat nyújt legfontosabb szükségleti cikkeinek boui Bzárrnazá^u beszerzésére. Aztán bizonyára több joggal és lelkesedéssel fogjuk hangoztatni, .Pártoljuk a magyar ipart*.
Szezonképek.
(Ai írod. és Műt. Kör bálja. — A Munkái-
képsd jalmoieaiélye. — A píntintézetek.)
(nl). A farsangot elbucsuztaltuk, de nem sirva, hanem jó kodvvel. mert tudjuk, hogy jövőre megint csak elkövetkezik és újra elhozza bohóságait és jsomoly-Bágait. A lehunyó szezon képen—\' az előtérben — állanak a bálok éa a pénzintézetek közgyűlései; a háttérben egyéb " dolgok, melyek nem lényeges alkotórészei a farsang évadjának. A keret, a kép kontúrja, a metsző hideg levegő, a hó-nélküli téli idő, a mi lefagyasztja a gazda reménységeit, miket az őszi vetésbe helyezőit.
A gazdák leményeinek berradása azonban épen nem gátolja a báltermek életének virágzását. Mai számúak két oly mulattjáról aiámol be, melyeken a jókedv kitombolta macát 40 napra, a bőjl idejére. Az írod. és Müv. Kör. mint tavaly, az idén is goudoskodott róla, hogy a kö/öoaéget a programm előadásakor ne a tánc foglalkoztam, hanem szórakozást találjon az előadásban.
Igen érdekes a Birucienyésztéa is. 100 és 100-an külömböző nagyságban: itt teljesen kifejlődve, amott csak imént bújnak ki a tojásból.
Kebr. 6. Gesirehbe a piramisokhoz mentünk, mely hatalttí*B építmények első pillanatra bidegeu hunyják az embert, meggondolva azonban, hány évezreddel dacoltak, mi volt a rendelésük, elfog bennünket a csodálat én bámulat, hogy minő fejlett kulturája volt a régi Egyiptomnak. Felm.ifi7.tam eeyik pyramia tetejére, honnan gyönjörü kilátás esik Cairóra s a kisebb piramisokra. Mellette a Sphinx ember fejjel, oroszlán testtel. Betnenve a gesirehi muzeumba, meghatotta!) álluuk meg í.\' Seti intelligens kinézésű feje előtt, mely dacára 3000 évenek teljesen épp. Majd a többi múmiákat néztük: II Kamses, II. Tuluisitea múmiáját, ki utóbbi alatt a kultura a legmagasabb fokon állott Sarcophagok élénk színezéssel, oltárok. 3000 éves búza, sonka, melynek a múmiák mellett találtattak.
Febr. 7-én reggel 8 órakor vasútou 8ioulba indultunk. Miudenütt az ut mentén gazdag cukornádültetvények, pálmaligetek, cukorgyárak, kőbányák látszanak; sövény ut. virágzó agasekkel. El-Hamrab festői fekvésű fellah falu páima ligetek közé ékelve. Négy óra tájban megérkeztünk Siontba; már nagyon afrikai jellegű városka, a Nílus mentén. A szük piszkos utcákon félmeztelen beduinok, ft-lláhok zajonganak. Itt megtekintettünk egy eziklasirt, mely királyoknak szolgált temetkezési helyül. Fél nyolckor hajóra szálltunk, hogy utunkat megkezdjük a Níluson.
Egy helyen annyi okos bolondság, mii\\t ezen az estélyen, nem igen halmozódott ősazo nálunk. A kőr tavalyi estélyének clon-ja, Haksch Lajos szereplése, at idén ia vonzó pzáma volt a programm-nak. Farkas Imre felolvasása fájdalom, elmaradt, s igy e bálról, mely ai írod-ós Műv. Köré volt, az irodalom megszökött, a művészet pedig csörgősipkát vett fel, de a számítás igen jő, mert a pbrygiai süveg sokkal vígabb és illőbb a farsanghoz, mint a cilinder.
Hasonló bohócöltözet graszszált a Munkásképző jelrcezestélyén. Ezen az estélyen egyébként a kanizsai sajtónak konkurrense támadt az otc megjelent „Legfrissebb Újság* képében, melynek legeslegfriBsebb hire, kétségkívül az volt, mely a jelenvoltak névsorát közölte a helyszínén. Konkurenciájának veszedelmes voltát különöaen Hűje nő társszerkesztő nevének első, félelmetes szótagja deroooslrálla jelesvén, hogy. azonnal bekap bennünket, a kollegákat. A főszerkesztő nevének rébuizát íb megfejtettük. .Domilán", ebből anagrauma utján ez jöu ki: .Litnonád", a mi által a szerkesztőség — sejtjük — a társszerkesztő oovének az olvasóra gyakorolt félelmetes hatását akarta némileg enyhíteni.
A Muokásképző ustélyéo* különben is sok volt a talány és sok volt a lány. A talány is. meg a sok lány is a jelmezekben volt, melyeknek mivoltát kisütni mint minden jelmezestélyen, ugy itt is nehéz vals, tekintve, hogy a jelmez-öltözetek gyakran a symbolismusnak produktumai is érthetetlenek.
Az estéli mulatságoktól térjünk át a nappali munkára. A szezonnak legnagyobb hévvel dolgozó munkásai a pénzintézetek, kik ilyenkor néznek utána, mi végre dolgoztak az egész esztendőn át. A közgyűlések összeültek már, az igazgatóságok jelenteitek és a kuponok levágattak. a mi mind szép dolog, de legnzebb az utolBÓ. Az igazgatóságok jelentésében é-zrevehető a gyakori hivatkozás az általános gazdasági pangásra, melynek\'kedvezőtlen hatásával főleg a kisebb pénzintézetek szeretnek „dicsekedni\', mert az mutat valamit, ha ők is benn vauuak az általánoaaágban, a világforgalomban. A kajnizsni péozintó-zetok külőubon nem panaszkodhatnak* megkapták az átlagos nyereségei. Van betevő mindig, akárhogy pang ia az általáuoHság, mert a tőkék nem vesznek el. CHsk visszavonulnak, kölcsönvevőket, no. azokat sem kell lámpással keresgetni.
Ad vocem lámpás I Örömmel konstatáljuk, hogy a villanylámpások már egy hónap óta nem aludtak ki, mely körülmény fényesen demonstrálja, hogy a villanyáram is udvariasan viselkedett Karúéval herceggel síemben. EHetleg valamely bál- alkalmával történhetett voluá ily szerencsétlenség, s ez baj lett volna a táncolók összegomolyodott tömegében. Jelmozestélyeken ily-. 63etbeu csupán a négereknek Őltötöttók tartották volna meg eredeti színüket. \'
Az idei farsangi élet immár egy ki-afudt lámpán, mely csak a jövő évben fog ismét felgyúlni. Addig sok uj szezont lógunk lefejteni, melyeknek mind meg lesz a maguk nevezetessége. A böjtben talán felolvasásokat fogunk hallani, melyek nem maradnak el, a igy kevesebb szellemességgel dicsekedhetnek, utána Tbalia papjail üdvözölhetjük, azután az uborka virágzását, mig végre ismét viarzatérünk a kiinduló pontra, igy éven-, kint eljátszván kisvárosi aaükős életünkben az egész világrend örök Bzeiepét.
HÍREK.
— Uj magyar nemes. A király Lin-ver Károly budapesti gyártulajdnnoa é» törvényes utódainak, magyar nemességük épségben tartási mellett ileDcfalvi elő-novet adományozta.
— Az Irodalmi s lfnTéssall kör közgyűlését f. h4 24-én tartja meg a Városhái nagy gyűlésiemében. Közönségünk, Bőt az írod. a Művészeti kör tagjai némi közönynyel siklanak át az én rendes közgyűléseken, közönynyel viseltetnek iránta, mert az Irodalomé a Műrészei még nem áll szoros kapcsolatban a mindennapi élet szűkaégleteivel. Do ba figyelembe vesszük, hogy a kör
van hivatva ébren tartani a lakosságban ai irodalom éa művészet iránti szeretetet, hogy\' ünnepélyes alkalmakkor az egyedüli központ, mely körül a Vözöu-ség csoportosulhat, akkor erre a közgyűlésre a tagoltnak meg kell jeleniök, mert ez a közgyüléa lesz hivatva vagy feléleszteni a kört, Vagy pedig feloszlását kimondani. Ki fog derülni. vájjon a körben rejlő eszmék elég erőaek-e arra, hogy diadalmaskodjanak az irodalom éa művészettől idegenkedő tagokon? Itt ez alkalom. Tessék\'belépni hölgyeim és uraim 1 Belépti dij nincs I
— Dj festőiskola. Kárpáli Jenő festőművész, aki nemrég németalföldi tanulmányútjáról I&eykamzséra visszatért, uj műterme; nyitott a Király Pal utcában (Barabás• plébáuoa házában Sugár ut 13. sz. s.) Ez az eU.ő nagy featőmülerem, mely edd.ig Kanizsán megnyílt A fiatal festőművész szép szsmu megrendeléseket\' kkpdlt. Legújabban iaz Izr. bitközség elöljárósága rendelte meg nála érdemes olnökéuek gelsei G u t-Diaou Vilmos klr. Uuácsosufik arcképéi. Március 1-én a művész tehetségesebb tanulók számára kurzust nyit. Lesz tehát alkalom a figurális rajz éa a FeaLéalet megtanulására éa * művpazet iránti érzék ápolásiraj Városunkban, hol a rajzoktatás\' eddig csak az iskolára szorítkozott, a festőmklvészeUt a társadalom is megkedvelte. Ez az oka, hogy Kárpíti Jeuő nem Nagybányán, hanem Nagykanizsán telepedett-le.
— A keszthelyikatb. logfujcgjlel. A keszthelyi Kall). Legényegylet 1991. február 24 én d. u. 4 órakor, saját he lyiségébeu V. évi rendes közgyüiéséttarlja
— Jelmezbál. A uagyknniiaai ált Muukásképzö-egjesGlet f. hó 17-én tartotta meg a már hotek óta hirdetett jés kitűnően sikerült jelbezestélyél. A fényesen feldíszített lerBfo egy varázsütésre megtelt rendkívül nagyszámú közönséggel. A világi mulatóban Dobrovits Milánóé úrnő főnöksége alatt a szebbnél szebb ^.hölgyek ímiot Szalay JoláuésPipí Uorvátb Erzsi és Margit, Tutfoly Ida éa Zsubory Erzsi fáradhatatlan buzgalommal öntötték a pezsgőt és pakolták a süteményt Késő liz óráig íol)lon jöttek a szebbnél-szebb jelmfezek mikor a közönség elé a legftzt-bblátváuyosság tárult Megjelent Caruéval \'herceg(EichnerSándor) fényes kíséretével köztük a uzép tündérkirálynő (Zirnic Annuska), a gyönyörű spanyolleány \'^Farkas Margit) a virágárusitók (Komid*/ Mauci és Kolla-ritcs Kora) a hp.\\nyoltáncoxDŐ (Kohn Teréz) tót legény .(Németh Antal), haramia (Löwik Antal) rococo (Pavel-kovita Jenő) c*ikói (Vifi Emil) etb.
Éjfélkor megjelont a .Legfriseobb uj-aág*/, mely mindenben bő tájékozást nyújt a mulatság lefolyásáról. Humoros birtji és apróhirdetéseinek, szerkesztője Huchsledt Jeüő volt, ki a Legrissebb újság szerkesztősége pavilonban kiváló buzgalommal dolgozott és tett eleget nzerke&ztöi kötelezettségei\' ek. A hfn-gul&t mindvégig a legvidámabb voll.
— Felülflzeté8ek klmulatása. A nagykanizsai tőgimnázium ifjúságának folyó hó 6 án megtartott táncestélyéu a; következő felül fizetések folytak be: Oroszváry Gyula 40 kor., Faica Lsjos 20 kor^ Blumenschein Vilmos, Unger Ullmanu E.ek, Blau Lijos, Weiser József. Ebenspanger Leó, Dr. Hauser János, özv. Külley Józaefoé, Fesselholer Jó*»ef, Dr. Rothschild Jakab, Péller Pál, Vécsey Zsigmond Dr. Orosdy Lajos 10 — 10 kor., Miltényi Sándor. Csesznák. Miklós 8—8 kor., Grünhut Alfréd; Weisz Lajos, Waíztl Lajos 6—G kor, Lőw^nsteio István, özv. Zadubánszky , I^josné, Kemencs Ferénc, Dr. Simon öyŐrgy, Zimmermann Gusztáv, Holctheim Károly, Varga Lajos, Schercz Alfréd, Scberci L M, St. A. 6—5 kor., Belus LajoB, Dr. Neumanu Ede, Sauer Ignác," .Wittmann Máijác, SaMér Lajoa, Bogenrieder Károly, |dr. Viola Ignác, Tripammer Gyula 4{-4 kor., Mészáros J6?Bef, Blau Margit, Hoffmann Mór, X. ifj. Wajdita Józael,
,N. N., ifj. Fesselhofer Józboí, Eperjeasy Gábor. Dr. Rátz Kálir.ád 3-3 kor, Nyilasay Károly, Wamberger Sándor, N. N., N. h\'., özv. Fischel Fülöpné, özv. Suták Elekné, Csóka Nándor, Simon Gábor, Révész Lajos, Szigeti Samu,
1 Kaller Mátyás, Lodner Ferenc, Tóth György, Köhlor Gyftla, Sommer Imre,
M0enneberg-selyemn
Dr. Ollop Mór, Lőrinczy Géza, Dr. Goda Lipót 2-2 kor., N. N., Dr. Nagy Ferenc, Németh Mihály, Gártner Vilmos, Kaieer Jakab, Grbsa Albert, Vértes-Antal, Vilde Antal, N.jN^ Blau Béla, Kattauer Gyula, Kovács Kálmán, Schless Antal, Gross Kártjly, özv. Wittinger Anlalné 1—1 kor., Erdősy Ferenc 70s fill., Végh József 10 fill. öasseson 376 korona 80 fillér. A ezivea felülfizetőknek, valamint Franz Lajos, malomtulajdonos 8 villanygyáros urnák á világításért, a leghálásabb köszönetünket fejezzük ki.
— Ziur. F. hó 17-én zsúr volt a Casinóbán,, melyre mintegy 130-au jelentek meg. A azolgálkodó hölgyek és a buffet ismét feladatuk magaslatán álltak. A parfalt k éa csokoládés torták kielégítették 4 legkényesebb igényeket és nemsokára .Olvashattuk azt a falragaszt, a mely külömbeo csak a Bzinházi pénz-tárakná,!Jáibató, ki volt téve: minden parfait ieltagyolL Ozionna ulán Jfj.acher Irén úrhölgy énekolt egy olasz románcot ércoa, jc9engő mezzo szoprán hangon, mely erős visszhangot keltett n teremben és a közönségben. A műkedvelő urleányt zajosan megtapjolták. Sterneck Zsipmtind zenetauár Deák Pé:erué kiBéreüében eljátszotta Rubinsteiu egy TVió-ját. A gordonka bálás haugazer, ha az ember ugy kezeli, mint Sterneck. Tisztáo rezgő bangók, kellemes ezinea cantilenáki kerülnek elő vonója alól. ErzeimeB előadás éB technikai tökély jellemzik Sterneck előadását, melyet a közönség mindig azivesen hallgat meg. A bázpagyi tisztet Vidor Samüné és dr. Rothschild Samuué (öltötték be megezbkott buzgóságga1, tapintattal éa figyelemmel.
— Faraangi dalestély. Niucs széles e hazának a& a művésze, kinek kedvéért anjnyi közönség gyűljön össze a Polgárt Egyletben mint a menuyi jelen volt az Irodalmi s Művészeti kör farsaugt dales-telyéu. Kaineval feltette csagő sapkáját éa közönség kacagott utoljára ebben a farsangban, és annak elöérzelében, hogy bamvató szerdáu kezdődik a magábaté-res, kezdődnek a bűnbocsánat és a ho: ringBaíáta nspjai A lővároai felolvasó, Farkasj Imre, uem jött el, hirtelen meg betegedett; de talán zavarta volna az eBtély JaLilezer&ségét, ha eljön, mert ott, hol a macska, kutya, mnjóm éa tyúk közreműködnek, ounan a farkasnak távol kell maradnia.
Hakjch Lajoa, a mi kedves pécai vendégünk, mi üt Baadika, mint Esmeralda, miut vásárjáró rémmesélő folytonos derültségben tartotta á közöuséget. Eck-hard Antal, mint uéma muzsikus a vizs-gálŐbiiró előtt, nem miodn&pi jelét adta anuftk, hogy a zenében mennyi beszéd rejli^i Breuer Zsigmond és Ridnai Jenő derekasan segédkeztek. A dalárda által előadott étlap Böske és állatnégyes jó ismtírőseilnk a régi jó időkből, de osz-lotlnü tetszésben részesültek éa a karmester, Boehm Emil, buzgó tagjaival együltönelégülten tekintetnek sikereikre; a közöuség rátalált kedvelt műsorára.
Farkas Imre a szellemes fővárosi író1 elmaradását a következő sorokban, melyeket hozzánk intézett, mentette ki. | Igen tisztelt uram 1 | Nagiyou szépen köszönöm azokat a íróiam szóló, érdememen, felül meleg i sorokat,\'melyeket a Zalai Közlönyben I olvastam. Iparkodni fogok, hogy há-I Iámat nemcsak önnel, hanem a ka-nizsai közönséggel pzemben is kellő í formában lerójam. Miutpályám kezdetén álló iíju annakidején ennek a közönségnek, a kauizsainak, dolgoztam és e I közöuBég biztató jóakarata, szeretete adott önérzetet és ambíciót". A nágy-I kanizsai irodalmi és művészeti kör nagy Őrömet szerzett nekem meghivá-j aával és igen-igen ezerettem volna annyi év multával ismét megjojenni | gyermekreményim a bánalim tanyáján, , hogy eBtéjök sikerét tőlem telhetőleg | előmozdítsam b magara is viduljak a I vigaskodók közt Éi nagyon Hzerettem I volna kezet szorítani azokkal az ottani | jóbarátaimmal, akik még nem felejtettek el.
De fájdalom az est programmja, melyet tegnap este kaptam meg, lehetetlenné teazi közreműködésemet Nagyon, sőt nagyon ia tréfás és bohó ez a programm|és túlságosan nagy ahhoz képest, hogy e mihoroa belül egy
olyan dolog, miut az enyém lenue, bármi hatásra számíthatna. Még arra sem, hogy valóban mulattathatná a közönséget. Én legfeljebb egy kis kaviárral szolgálhattam volna, ei a fogás pedig nem illik egy paprikás va. caora menüjébe.
Ne méltóztassanak engem félreérteni, ne méltóztassanak megapreben-dálnl 8oh\'sem voltam, soh\'neni leszek ,nagyfejű\\ hiszen azok, akik ujság-beli dolgaimat olvassák, egy kicsit .humoristának* is tartanak. A humorista pedig, ba nagyképűsködik, mindjárt szánalmas alakká válik. De stilszerütlennek nem szabad lenni. Az én előadásom.pedig behogy Bein illennék annak az estének a stílusába. Cíakuntató lehetnék, ez pétiig nem akarok lenui a magam érdekébön sem, az önökében sem.
Ha jól tudom, ön az Irodalmi éa Művészeti kőr v. tagja, öut terhelem.tehát azzal a kérésemmel, kegyeskedjék nevemben a rendezőségtói éa a közönségtől bocsánatot kérni elmaradásomért. Tessék raeghinoi, estéjökcsak annál vidámabb és egyöntetűbb lesz.
Jövök ingyen szívesen, örömest jövök máskor Parancsoljanak velem. Most van a programmjukban macska, majom, truk elb. otthon maradhat a Farkas.
Fogadja, igen tisztelt uram, kiváló nagyrabecsülésem kifejezését mely-Iyel vagyok igaz hive
Farkas Imre. Egyszeri levélváltás után joles kollegánk megértette, hogy a közönség csak vészit ha ő szerányon vÍBSíavonul és eűrgönyileg bejelentette jövetelét, de a mindenható rémtátha őt is előfogta és utolsó pillanatban^le kellett mondania.
— Kimutatása az .Örök imádás templom" épitési céljára a „Zalamegyei vidéki bizottsághoz" az 1900. évbon befolyt pénzekről: ó császári és királyi Feneége Lajos Salvátor Főherceg adakozása 2000 kor., Eiro hoher Herr-Lindán 200 kor., Festetics Tiasilónó grófné sz. Lady Hsmilloo Fouglas Mária 1000 kor., Festetics Mária grófuő 200 kor. Festetics Tasdiló gróf 1000 kor., Reiuelt báróné 200 kor., Festetics Mária grófoő gyűjtése barátai ős ismerősei között 95 kor., ismét hasonló gyűjtés 99 kor., Széchényi Béla gróf (Bükk) 200 kor, l I Héviz 20 kor., özv Inkey Kálmánnó az. Szemző Lujza 100 kor.. Harkányi Károly báró Sit.-Gróth 100 kor., Rudolfer alsó-lendvai rabbi 10 kor. 64 fill., Újlaki Hirsckler Alsó-Domború 100 kor. Pacaa Tüttős 3 kor., Bt»k község (KayHer Vilmos uyfljtése) 20 kor., Pölöskefő (Kovács Ziiga) 10 kor., Vajda nemes apátii plébános 20 kor., Taránji Ferenc Puszta-Szt. László 50 kor., Festetics Gábor 20 kor.. Mandel Pál ornz. gy. képviselő.40 kor., Csesrnák Józsefué adakozása Puszta-Msgyaród 4 kor.. Tordai Wirkner Lajoenó adakozása 10 kor., gróf Ballbyáuy Paula és Vilma gyfljtéae P-Szl. Lásrlóu 50 kor., Inkey László gyűjtése 46 kor., Varga Vilmojné gyűjtése Zala- Égerszögen 41 kor., Barcsa Láizlóuó és Bogyay Irma gyűjtése Rendeken 11 kor., Sélley Terézia gyűjtése Gelaéu 10 kor., dr. Csanády Gusztávné gyűjtése Keszthelyen 34 kor., Sliublics Jenőué gyfljtéae Zala-Egcrazogen 351 kor. 28 fill., Galadalils Lajoa né gyűjtése Dióakálon 16 kori, özv. Kerka-poly Mórné azt.-tHmási gyűjtése 40 kor., Molnár Istvánná gyüjiése 8iepatneken 14 kor, Gaál Miklósné gyűjtése Pacsán 16 kor.. Kemény Andornó gyüjiése Sármelléken 20 kor., Hayden Sándorué é« Kiss Jóxselné gyűjtése TQrjén 18 kor, Vidor Samuné nagykanizsai lakóa adako-zása 10 kor., Szily Dezsőué gyűjtése Ollárban 6G kor, Fábián Roza gyűjtése Söjtör 92 kor., Szondy Lászlóné adakozása Szt. Balázs 3 kor., Hirschler Adél gjüjtése Alaó Domború 72 kor., Korn« feiud Náudorné gyűjtése Dráva*Yásár-hely 13 kot., Fabianits Gyuláné adakozása Orbányosfán 14 kor, báró Puteáni Gézáné szigligeti gyűjtése 20 kor., Grasasnovita Anlalné caereucsóci gyűjtése 23 kor. Józsa Fábiánná alsó-lendvai Cyüjtéie 24 kor., Töreky Aladárné adakozása Pu3zta Törek 4 kor., Thasay Margit gyQjtése Zala-I^vőn 34 kor., dr. Tuboly Gyuláné gyűjtése Nagykanizsán 164 kor., Péller Pál plébánoa Mura-Keresztur 10 kor., Stadel Jánoen?
fekete, fehár éi uloei 6& kr -tól 14 frt. 66 kr.-If BIile^eDk^n^ .Ima, alvo.oW, ko«ká.oU. mintixott, damaixtok itb. (ca 240 külöiBböz5 nin6aé,bea éi 2000 isinben rajaokbon stb.
Meayau.ony-aalym «5 kr.-«61 14 frt 65 kr |S.-foalard mlniiaott 60 kr.-lól 8 frt. 65 kr. 8elrem-dama«xtok 65 . 14 . 65 . Bili-aelyem 60 . 14 . 65 .
S-biactr. rabioként 8 írt. S5 kr 42 . 7» , |Selyem gronadiook 80 . 7 . 65 . métersaiént portó éi költiégmentesen — Minták azonnal küldetnek, kettői leiélportö Svajcba.
HENNEBERG G„ lelftniriroi, Zürichben o.. «. u,. ud,^.a.iimi.
XXXX. ÉVFOLYAM.
adakorása Tároolt 2 kor., Szladofics Mária sdtkoeáaa Boldogfa..j3 kor, Skub-lics Karolina adakozása Zala-Szt-Mibálj 20 kor, Füspök Józseíoé gjöjtése Nagy-kaDir.«a 36 kor., Berger Jánoané a i-szL-tróibi nőegylet elnökétől 14 kor. 12 fill. Összesen 6797 kor. 04 fillér.
— Szerencsétlenség. Folyó hó 16-án a sör és malátagyár* felhúzó gépjénél loglaluloskodó Gerócö János helybeli hzQletéüü napszámost a felhúzó gép oy szerencaétlfDÜl ütötte megállkapcán, liogy eaziDélotlen állapotban seállitoilák lakásárs. hol a gondos ápolás dacára t. bó 20-án megbalt. A vizsgálatot nieyíndito-.iá\'rf.hogy vétkeamulasztás forog ftun nagy egyszerű baleselról van azó. A szerencsétlen véget ért családapát özvegyén kitül három npró gyerek siratja.
— Köszönetnyllváultfta. A naRy-kmir.sai takarékpénztár r.-t. 50 koronát adományozott a Ker. Jótékony Nőegylet céljaira, melyért ezúton.is hálás köszönetei mond az Elnökség.
— -.Valóságos kincs az emberiség r^zcre « Zoltán-féle kenőc*,\' melyről Biátro -an, még a társadalom legelőkelőbb köreiböl U legnagyobb elismerésael nyilatkoznak. l«yGróf Aueraperg, Hippoláti bárónó, Djuu Kapy Károlma grófnő, Gyóiffy gróf Markolsch báró, Keglevich tfróf lovag Wcileiibüller Józeef, Nyáry Káltndn gróf, kik mind att írják, hogy e páratlan ezer régi köszvényes és Cáuioa bajukra pár napi hsaználat után gyógyulást hozott. E kiváló kenócu üvegje 2 korona. Zoltán Béla gyógyszertárában Hudapi?sten V. Sétatér utca.
— Fllloxera. A szőlősgazdák réme, a filloxera a gelsei határban levő szőlőterületet rohamosan pusztítja. A nép a legnagyobb indolenciával, tehetetlenül tiszti) a rohamos pusztítást, nem hallgatva egyesük jó tanácsára, hogy miképen újítsák lassankint fel Biőlőiket. Talán ép a 12. órábao jött helységükbe lliicsny Károly ur, a Csáktornyái szőlődet! felügyelő, a ki f. hó 14., lö. és
N lü-áa délelőtt és délután a szőlők mikénti ÍHujuásáról, a kü.üuféle bzóIŐ-betegségekről az iakola helyiségében előadást tartott. Az érdeklődéti ezou előadá->ok iránt valóban élénk volt. Meg in érdemelte a folÜRyolŐ ur ez érdeklődést clóadááai iránt.
— Mulatság GcIbóii. A .golaei iparos ifjueág" állal I. hó 16-án tartott-jótékony-célú bál, tekintve, bogy 8 napon a vidéken is több felé tartatott mulatfág, szépen sikerült. Dacára, hogy vidékről kevés volt a vendég, azért a táncterem zsufulva volt. Az összes bevétel 74 korona, melyből levonva a kiadásokat, marad a jólékouy célra 18 koioua.
— A vetés Idejének Lőzeledlével emlités uélkül nem higyhaljuk, — a mit különben régen tud mindenki, — hogy niocseu hazáokbau cég, mely nagyobb bizalomnak örvéod, mini Mauthuer Ödöu világhírű budapesti magkereskedése. Kfllö-nösdn megbízhatók gazdnaági oiagvai, melyek kö/.Ül impreguált takarmáuy répa-magjai pirjnkfít ritkítják, de kerti magvai ia minden vereenyon felül állanak. Nagyon csodálkoznánk, ha akadna csak egyetlen bazai gazda, vagy kertész, aki küllőidről hozatna magot, mikor — mint általá-
1 nosan ismeretes, a Mauthner-féle magvak ép oly elterjedtek és közkedveltek külföldön, mint idehaza Magyarországon.
— Blltl* gjarnikliiztja iletrendtan é« gyógy" ijiit szempontból. — Erre vonitkoxólag autbea-liiiU\'i tudósítások vannak egészségügyi testJlelektül ts orrotoktól, melyekből kitűnik, hogy Ne»tl4 tejpora nemesik a normális cseesemőtiplilásnil mint ngyedilli icjeileuérték jó credméiiynjrel használható t% enníl a csecsemők jól fejlüdnek, izom- és cionl-rendszcrtik erősbödnek. — a legutóbbi idöb«n lettek a kór ágynál é« Jábbadnxóknát próbáik esr-kOzOtvc él nyilain kitűnt, hogy ép ezen alpesi :ej én tojisfehémyet tartalmazó prolUn anyagból "issictett helyettesítő szer, gyenge gyomor é» btl-.ienvcdcseklöl felkcrenett csecsemők éi nagyobb gyermekeknél nehée gyomorbajokkal és a iibba-•iozlsnál ezen sier jól el lelt viselve, a táplálkozás fejlesztve lett, u a gyermekek csakhamar m normális állapotukat elérték
A táplálkozás ezen neme egészséges és betfg . állapotban hírneves hygienikusok és orvosok iie-lete alapján, a: utóbbi Időben a: életrendtanba bevezetett hus-tojíifehérnye pótszereknél előnyben réssesitendök, miután utóbbiak gyenge csecsemők és gyermekiknél könnyen túlterheltséget és az anyag cserélése izgató befolyásokat idéznek elő, míg ellenben Veitlé tej pótszerénél a tipsrer enyhe jelleme éi az eriísitő hatása folytonosan előtérbe lép; és izgatott ftiiipotok, valamint a teát hőmérsékletének emelése, molyekro « csecsemők könnyen tlisponilva vannak, el tesznek kerülve.
♦ DURATOR által a cipőtalp egyszerű bekeiiéssel ötször oly tartós és vizát-hatlan lesz. E kiváló hazai készítmény nagyon sok lal-arékos embernek szerez örömet és bizonyára kevés családnál tog hiányozni nemsokára Ár& 1 és 2 korona. Póslán l kor. 20 fill. beküldése után bérmentve küldi a Iíuratorgyár, Budapest, Upótkörut 3. Kapható azonban mindenölt. Fóraktár Nagykanizsán. Keleti M. Mór-níl.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. FEBRUÁR 23 n.
ANYAKÖNYVI HÍREK :
S*ületé«ek:
— Kobniir lö—aa-ig. — atmodics Jíooj főldmiio.: Jómét Fekete Jíi„f löldnivo.: jó„0( Slnck Leo kereskedő: Gd« Doklor Sándor «,«bó: Ilont Hor»ith Anni c««léd : Jóiueí Btce Ron cseléd: latrán
Arók István béres: K>ulin Németh GjSrg; munká«: GjSrgj Káioiira András fSldmiTesr Márii Í\'ül6p Jenő lakatos: Jsní Framhort Károly tdldmnes: Jóuef Soetf László lóldmivea: Juliácoa Sebők József boor. őrmester: Sándor Patti Katalin bázveiető: László Futó József asztalos: Ferenc Bencik László főldmires: Rozália Scblosingcr Iaidor kereskedő: Erzsébet Németh József postaBiolga: Józsof Gödör Istrán napszámoa: halva szülött fiu Mihnlec József földmire..: Rozália Farkaa János házmeater: Anna Krámcr Lajos tanár: Erzsébet Bellák József állotnáskezelí: Margit Rác István napsiámoa: latrán Néhai Chinoríii;i Boldizsár nyűg. posti-\'
meater: Karotio T.ztor Gusztáv napszámos: Gjnla HeuueFrigyes (asuti blocltmester:R[)zilii Itapp Uenrik izobatestó: Károly. IliillozUok:
- Fflbrnir 15-M-lj. _ Berger Pát izr. 2 áros: torokgyik Modrotics Jonö rk. 2 hónapos: ránggőres Gordán Péterné Kis Katalin rk. 77 étea:
végkimerQlés Sievetz Antal rk. cipész, £7 éresMOdő-lígdag
Gudlin Katalin rk. 3 éves: tUdólob öli. Pokec Istvánné Vajda Borbála rk.
76 éves: vizkór ÖiV, Horváth Györgyné Király Teréz ük. tüdőlob
tJrgo József rk. peniOgyíri fővigyázó
23 éves: itüueoza Papp üyőrgyué Btcsák Éva rk. 38 éves: szívbaj
Fokew Gjörgy rk. 8 hócipőn: lídőlbo Moliiát Miklósné Simon Mária rk. 39
éroe: tadőgQroőkór Szemlica Forenccé Horváth Anna rk. 27
évos: iűdővész Horváth Katalin rk. 11 hónapos: tQdóhurut Mikola István ág. ev. napszámos, C3
éves: szívbaj WÍDter8leÍD Gizella izr. magánzó, öl
éves: influenza j
Horváth József rk. csizmadia, &5 évep*: üzivbaj
Geróss János rk.kőmires, 29 éves: balespt-Zsivcsec Mária rk. cseléd, 33 éves: veselób Ozv. Gozdáo Józsefné Fekete Erise rk.
90 éves: végklmerQléa Vellák Mária rk. 8 hónapos; rönggörcii. Házasságot kötöttek: Fctiroir 16 -22-ig.
Tóth Furenc cipész — Iiőrinc F.ozáliával Ifjú Kvicsák Károly cipész — Najty
Juliáunával Matolics József földmives — Horváth
Juliánnával Péter János sörgyári munkás — Simon Rozáliával
Dömötör József kocsis — Bali Aonávál Kovács Sándor molnár — Petii Tóth
Rozáliával Purgel Istváo háziszolga — Péotek Veronával
Ifjú Tóth János kocsis — Hideg Máriával Bolf László ilj. földmivea — Gödér Juliannával. _I
kceracaifojety : Dr. VUlAuyl Henrik, leielöl aurkeutö. Zladó : in. WalitU Jeurf. _i
V EGYEDE Bt.
— Tartás gyójyslker. Fájdalmas wfosnál, a derfk-. lealréaeek a forgó kö»xrényc« báctalmiu\'nál a .MoM-féle francia bor»c» Ös íó"-vnl való bedörzaáléa sikerrel b&sin&ltatik. Egy Qveg Ara 1 kor. 60 fill. Szétküldés Dapoata utánvétellel Moll A. gyógvaxcréaa cs. £s kir. udr. izillitó-i\'tal Bécs,. I. Tnehlauban 9. Vidéki | (ry<5gyizertArakb&a és uy&gkereskedősekben batárocotlaa Moll-téle késziUnóor kérendő u e gyári jelvényével éa Miairisival
MYILTTÉR.
Ax e rovat alatt \'kOzlbttekért nem vállal felalgiaéget a aaerkeaxlSaég
Te»6, hogyhólyai?, hogjdara éa a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légtó és emésztési azervek hurutoa bántalmainíl,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrns
SALVATOR
ntkorre! readclrö les*. II a K y h aj tó hatásni
Kellemes iiúl ^ I Kcoojco eméxzllie.15
Kapható isvinyTÍtkereskediaekbep és
lydgyuert&rakban. A 8aWator-forria íjaagatíaája Eporjoaon
WILHELM
anlisrsbrilitos és aolireimalikos
egéaz csomagokban 2 korongért az Oaszea gyógytárakban kaphatók
IHKDET£ülElii
Qvegbetük és>zab. dombor-üveg
— eladására uiiudennecoü felírásra.. r4 Síivea meRkeresések !
Akti8n-6e88ll8chaft fQr Glasíndustrié
vorm. Friedr Siemens.l 1 Jíen.«a ti bel Elbo&en (Böhmen) intíxeudők.
ÍJ^nőkok
és olyan egyének, kiknek isnieretaégük va.fi, mindenütt azonnal kerestetnek magas jutalék cllcmében ogy egéaz iij szabadalmazott tárgy eladására. j Ajánlatok ,Gutec. Neben verdienst P. S 186- alatt RUDOLF MOSSEÍ-hoz PRÁGA intézendők.
Zilaaegyében, a vasutállomáBlól 4|% órányira
300 HOLDAS FÖ10BÍRTOK
Íölaserelés8el, vagy anélkDl eladó. . ty ügynökök kizárva. Cim: Lr^TEEÁTI ISTVXN, LI8PE, tL p. Szenl-Adorján (Zalam.)
tási illeték, 15 kor.. 90 fillér végrehajtási. 19 kor. 20 fillér előbbi, 12 kor. e\'zuttali költaégrk iráuti régrobajtási Ogyében a nagykuniwai kir. törvény6zák (l<*tfnyei kir., jbiróság) területén fekvő Erdőafa kftrségi fi2. sz. tjkvben A 1—7. 10—21. sori ingatlanoknak ós a G7. h ingatlanra ópQlt 51. népsorszám házinak Kósa Mártont illető »U része 1334 kor. kikiáltási árban erdósfai községi biró házánál
1901. évi március hó II. napján d. i. 10 órtkor
megtartandó nyilvános árverésen eladatnifog
Kikiáltási ár a feotebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'/o-át készpénzben Tagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Lelenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál.
2a6|ik. 901.
Arierésl lilrdctiuéiiy.
\'A nagykanizsai kir. tszók tkvi osztálya nikéról kőzüirré tétetik, hogy a magyar államkincstár végrebaj taténak, Varga Kozi 11. Tóth Károlyné végrehajtást szenvedő inagyarnzerdahelyi Iakós elleni \'io kor. y2 fillér még kielégítetlen végrehajtás és ! án eréu d^rel.iiii, 12 kor. jelenlegi és a j még f«ílmerülendő költségek iránti Qgyé-J ben a fentnevezett kir. törvszék terQloté-, hfz tartozó a m.-szcrdaholyi 28. sz. tkv-b^n I. 27. hráz. ingatlannak, Varga liozi fj: Tóth k\'árolynét illető a koronára beesőit 3|, része. «>zv. Varga Ferenené szül. Gerencsér Teréz javára C 1. alatt bekoblezett holtiglaní haszonélvezetijog | épségben tartásával
1901. évi március hó 12. nap án d. e. 10 órakor
Magyar-Szerdahely községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ér a fenntebb kitett becaár. • Árverezni kivánék tartoznak a becsár IO\'], át késrpénzban, vagy óvadékképei papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatÓBiígnál.
G\'»24jtk. 900.
irvcresl lilrdetiiiény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tlkkvi osztálya részéről kőzhirré tétetik, hogj a m. kir. államkincstár végrehajtatónak, Salamon János és neje Kováca Zsuzsi végrehajtást Bzenvedők szabari lakósok elleni b3 kor. 54 fillér tőke, ennek 1900. évi március hó 12. napjától járó 5al0 kamatai, 0 kor. 40 fillér végrehajtás kérelmi, 17 kor. 30 fillér\' jelenlegi ée a még felmerülendő költségek iránti ügyében a fentnerezett kir. törvéuyszék területéhez UTtoxó a szabari 20. sz. tjkvben Á + \'20. hrsz. alatt felVelt s 83Ö kóró- \' nára bocsült ház, udvartér és kert
1901. évi március hó 15. napján d. i. 10 órakor
Szabar községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, még pedig, tekintve, hegy ezen ingatlanra Barát György és neje Márfy Erzse1 szabari lakósok javára életfogytiglani szabad lakásból kifolyólag szolgalmijog van bekeblezve, ennélfogva • az ingatlanok a azolgalraijog fentartásával csak akkor adatnak el, ha az előzó jelzálogos követelések kielégítésére szükségesnek mutatkozó 800 korona vételára szolgalmijoggal együtt beigértetik.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becaár.
Árverezni kivánók tarloznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy .óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez lelenni.
Kelt Nagykanir.dán, a kir. tvszék mint telekkönyvi halóiágnál.
JÓ 88 Olcsó Órak. 3
éti jóttilUnal privlt verőknekj"5
KONRÁD JÁNOS
óragyára \' arany, eíüat éa éWaror\'] árak uálllti-hiza i BRÜX (Cseborszis)
Jó nickel-rem óra trt,8 75. Valödi erQal-Veut.Mirft frt 3.BO. Va1ó<ii «0«t linc frt.\'\' 1.20.
Nickel ébreaitö óra frt. 1.M5. Cégem a cs és k. biíodalmi címmel v&o kitQotelre, sx&mtalan araoj, ezOic IciálliUai írtm T&lamio^ ezernyi elism*-rA-levél van birtokomba. |
Sa& képes árjegyzéket\' ínjryen éibéia.
Poljar Sándor
m kir, szab. ajert nrrosi mű-és kötszerész BUDAPEST, VII. Erxsébet-. körút 50. az. Aiátlja tluiah fölszerelt raktárit ligát . gyirtminya j orvoii sebészi éi betegipolási tárgyakban.
Stjá\'.talámáaja m ki si&badal-maz.Polgár-félb
SÉBVKÖTÖ
batkSlő, gSroair elleal\'oiiBBJbarliByá. ortabpals diai kánOlékck, mű abik a Aezik »tb
Valódi francia külöalíges.égek F. SerflaaraDd
flls páriái gyárából, j Bk^- U/azletei képea Arjegrzék jingyen én bérmentre. "90
A Hlchter-féle
Horgony-Paio-Expelier
Liniment Capsici comp.
ogy régi kipróbált hlsiazM, a mely már több mint 30 év óta meíbiihat^ be-döroölóaül alkalmuztatik kSazvénynil, osúznál ós mefihBléseknil. [ Intés. BUioyabb otHoiatok miiit bn--1 vásirláskor mindi- n
mai Ínyünk i. „..... . és a .^Ichtsr" uiégjegyxéaro.
80 {., L k. 40 f.ö» 2k. áibacj úgyszólván minden gytaVsiertárbaa kapható. Főraktár: TBrík Jineí gyógy-
1
8i«micél BaCijKiti..
Richter F. Ad. t» tiru,
tiin .. !. ÍTI.\'1. i,
. RudolBtRflt.
199/901. január 2S-6n.
Árverési lilrttetiiiéiiy.
A leteojei ltir. jbirósál mint telekkönyvi hitósíg által közhírré tétetik, hogy s kir. kinciUniik. Kósa Márton erdósfai Iakós elleni 113 kor. 98 fillér tóire, 109 llor. 33 fillér utói. 19JO. éri mércias hó 22ftól járó 5"i. kamatai, 4 kor. 65 fillér bet ij-
i HAZAI IPAR I
WEIN KÁROLY ÉS TÁRSAI
szövőgyár, Késmárk
elismert hirneres
SZEPESSÉGI VÁSZON
é s
DAMASZT ÁRUI
minden nagyobb üzletben kaphatók.
Gyáraiból származó
minden da- _ rab áru
eien Téd-■s^íU,—ífc i\'OO\'l
I 11AZA1 IPAR I
©
ACETYLEN
KLEM M ÉS MOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acetylen kístilléket sritlitinak, mely minden kivinalomnak megfelel. / Euel minden hiányt megszUntcttck:
Robbanásbiztonság,
Automatikus és gazdaságqs gázfcjlcsztés, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solid kivitel és egyszer^ kezelés.
S:jit sx.iliailaluuk Kuró;>a Is Amerika legnagyobb államaiban. AjAuljik magukat továbbá Acctytan leUpek lát«altisér« minden kivitelben és nagyaigban. (Prospektusok, clismeiü-iratok, költségtervcíetek iagyen i» bérmentve.)
Elsőrendű Carbld í«\'y\'on(>s»a a napi árakén
--azkliiltmik.
Fomnyomüal munkák bi,mlIycnt ,r5ri5i» »4\'horg*ny, »iPacca
-=--$tb. rajzok vagy mintik izerlnt gyorsan ii olcsón
I elkészíttetnek.
Az Installatlókban Jártat, tlsztaaaigea kápviaolflk keraatatnak.
SZABADALMAZOTT DRÓTÜVEG.
I.egjobb és legmodernebb üvege:5 anyag világos tetőzetnek \'és oldal-sblakoknak vasút1 lmlühiuknil, viligos udvaroknak, gépházaknak, raktárházaknak, Tcraudáknak, miadcnféla tQx-blzlos ií emellett vi\'.ágosságot átereiitö, tirthelyiségnek, jeltö-tábláknak atb. atb.
Kéuiitellk ca. 30 mmiter vaitagságban, egész a-5 méter terjedelembea.
EIÖBJll: Legnagyobb tftrésl biztonság, el áem ért ellenálló képesség, tűzbiztos Igen nagy fokig, kittlnö világossági áleresztés, könnyU tlsztlthaiás, vusterkexet, megtalcaHtái »tb. »tb.
Legjobb crcdménynyel é* nagy terjedelemben » leglflbb állami és privát épületeknél huzoálva van. Sok vasúinál bel- és külföldön kflteleiöleg használtatik.
ÓVÓ TOKOK DRÓTŰVEQBŐL vizállománytartókná], locomotlyoknál és gőtkacánoknái.
tsr Ovagkeményőntés-padlúzat-lcmazsk JárfeatS letezetnek
meghatározott nagyságokban, sima vagy mintázott felülettel, fél és egész fehérben, drótbetéttel és nélkUl.
öfll) tltiZllRlllr és lllirirátkás téglák fii vagy egén feliéi ben, drótbetéttel vagy niIV. Ul, legkQlónfélébb alakok é■ nagyságokban.
Aktien-Gesallsctiaft fflr Glailndottrli vorm. Frlidr. Síihibs.
> Nauaattl ||| Elbi|ii (likail.)
ÍITÍhhl Ifártaáayik: Mindennemű Üvegek, üvegiiró\'c, öntött, dísz- és dombor-aveg, (szabadalmazott Uvegbetltk) atb.
moiMeidutz por
n.K.ECYETEM VECYTAHI IDTÉZETE:
szt. lukacsfürdoi
hecyiforras
gS^T3\' ICEH TISZTA BICA RBOriAT
Ásványvíz
KAPHATÓ :
füszerkereskéDÉLSEKBEH vemdéc.lökbem
ESniliOEn VASV/TI
étkező kocsiban.

1901. FEBRUÁR 23-át:.
XXXX ÉVFOLYAM.
& fillért
eny levelező lapra éa a
NESTLÉ GYERMEKUSZTJE "WS
legtökéletesebb táplálék kis gyermekeknek. NcTn kivin t^h0Z2ititeIt,
^^^tJ\'tyk az anyaemlőtőli elválasztás ezen rég jónpk bizo-
N ® nyúlt, már 30 évnél régebben bevezetett és
jp^* kipróbált lápszerrel könnyen történik.
S^fe?^ Hasmenés és hányás kizárva. — A Nestlé gyárak
—"IrrQ évi í?yártáaa 35 millió doboz. — Naponkinti lej-
r szükséglet 132 000 liter.
wly §21 K"0IP0Illiraklir:FtBERLYAK\'m>%lcr£jsse1
Eladása az Összes gyónytárak és drogueriákban.
jár, rat- rs (énionlók 20 KITPNTtrES.
a Duna mellett
Wien II. /8
KeichenberRi céghez intézve megkapja ingyen és bérmentve a legszebb és leg [olcsóbb uriöltöny B7ö*etmintákát. I
Forti László eradetl gyártmárya. j
Legkitűnőbb hatisa van ti biztosul scgijl mindennemű sebnél. Iík<Ís» sebeknél a ftjdalj-mai rOgtOn cilllnpitjn, megsxünteti ét rflvttí hatznilat utAn meg is gyó- ]
gyítja. Női etnlübajoknál,
mindennemű gyulaiUsoi. / \\
mcgk«m6ayed4»ek, csúzos és I •/j^^SÍQRy 1 rheumatiku* liintalinaknSl, I J
daganatok- ti sérüléseknél, sőt mig a legidültebb se-beknél is a legu\'lceresehhen
hal. A gyűléseket megérleli --
fel fakasztja, -v.
és rövid Id5 ~ /O # , 1
^tja.EwkM 0 \\)iV ti Adriig** \'
kivill még
számtalan, ill fel nem sorolt esetben nyújt hittos gyógjulist.
A dr. Forti-ttle lapasi már B 1 év óta nagy eltcrjedeltségncb örvend, mely idü alatt érkezett scAntlal.w hála-elismervíny és kötiónö í:»t mind annak kitilnü gyúgyhatásiról tanúskodik.
Minthogy az utóbbi iMülicn sok értéktelen hamisítvány is kerüli forgalomba, szirc» figyelem j>c ajánlom a csomiRon lévő nliir&sf, védjegyei valamint a pecséten látható F. L. betűi. Ctik a Fartl László aláírásul és védjegyével ellátóit tapUM a VillúiH.\' Ax ut.\'m/.-ltok hairnd-\' lai&tól mindenkit óva intek, mert ezek inkáljb kárára, mini hasznára vonnak a síenveUönek.
A kl egy olyan csomagot beküld, moly a fenti aláírással és védjegygyei ellátva nincsen, jutalomban részesül, inert a hamisítókat folytonosan (törvényileg üldözöm ) Arak: nagy csomag I frt.. középnagyságú 50 kr., kisebb 35 kr. Kapható a készítőnél a gyárban: Forti László Bu<lapest, II. ker., Iíkola-utcxa 21. Setdl-félo hái. Fünktár: Tőrök József gyógyszertára és dr. Egger gyógysz., Váczl-körut 17. Kapható további valamennyi (>udapesti és minden nagyobb vidéki gyógyszertárban.
legjobb alpesi tejet tarlalwa*.
Í&Hl Chief Office 48, Brixton-Road, London S. W.
1 Unll J A legmcgbiih.trtbb, legjobb ís ftx egás. tlligon bire. éa keresett
® III IBI 1 \' bimxer
•mV I Thierrv A. gyógyszerész balzsama.
i,....—.-ar KclQlmnlhatatlan mell, tüdő, máj, gyomor és minden bels5 beteg-
illeln ecbterBUSUl légnél. — Külsőleg a legjobb
._«- mr Sebgyogyitoszer. WG
Valódi csak ar. összes knllurillamokban zöld apáca védje&ygjel 1 ~ és a kupak hQvelyeu bepréselt céggel: Alléin ecbt.\'
Éti kéizitéa bebixonyitbalólag 6 millió üvegcse — Póstán bérmentve 12 kisebb, vagy tí nagyobb Oyeg 4 korona. — Próba-OvcgcBe prospektussal és a vil&g minden országa raktárinak (elsorolásával 1 kor. 20 fill. — Ssétkllldéa caJc .1 pénr. elfire kOldósével.
Xlilcrry A. CeuÜfolln kcnöcsc
(csodakenócsnck nevezve) el nem érbetö vonzó erővel éa gyújijltó LatissaJ. — Operációkat lcgtöbhjsör feleslegessé teaz. — Ezen konőcictel egy 14 évei gjógyíthatlannak tartott cíoniaxn. njabban \'rgy 22 éves nagy rákszerll betegség lett meggjógyitTa. — Antiseptikd*an bat, bűiit könnrebbit é» gyorsan gyógyít miodennemü gyuladáínál, és sebnél. — Gyorsan pubit éj szétoszlat, és megszabadít mlndcnoema Idegen, még olj tnótyeu bcfiatolt táigytól. j- Egy tégely bérmp tve l kor. 80 fill., csakis olőro atalrányozáa ♦dleiiében. — Nagyolib
rendelésnél olcaóbb. — BebUocyitbató évi gyátlás 100.000 tégely. Mindkét srerröl egy rgése levéltár\'áll bizonyítványokból eredetiben a vilAg minden részéből rendelkezésre. — Kerüljük* aí utániatokat és ügyeljünk az üssses. tégelyro beégetett cégro: ApotheLe ram Schutzengel des A. Thlerry. II.ol nicciea raktár, ne hsgyjtik magunkat utánzatok vagv állifól&g hasonértéka szerűk megvételére rábeszélni, hanem rendeljDnk közvetlen és címezzünk:
ApoMer A. Thiarry\'s Fabrik in Pregrada RobílSCÜ-SaDBTÜrntin mellett.
\' (A ca. kir. osxtr. államvasutak liaztviielA! axftvetaégének szállítója.) .
Z^I (Contractor of Iho "War-OfOcfi and the Admlralty, London.) -
Caak akkor valódlak. ha mindegyik doboa Moll A., vódjogyót és
alüiráiiHt t(Intuti fel. A Moll A.-féls Seldlltz porok tartós gyógyhatisa a legmakacsabb oyo®"- ■\'* Icstbánlalmak, g)-omor^nrcs 4a gyomorliév, rójzött izékrskadés, inájbáatalora, vér tolulis, aranyér éa a leglrlílftubözöbb nfll betegségek ellen, e jeles házijzeroelc éttízedek óta miodig nagy. bb alterjedéat ize.-ze:t. — Ara ?gy lepeoaéteil «re-deti doboznak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fenyittetnek.
[ MOLL-FÉLÉ FRANCIÁI
C8ak akkor valódi. ba mindegeik ÜTPg M0I.L A. réJjegyét tauteti tel
--—— „A. Moll" feliratú <5nozattal van zárva. A Mollpféle
tranozli bori/eaz éa aö nevezeteden mint fájdalonoiillaplld bedörzsölési azer
kOazvény, rsuz és & nioRUiilói cgyob következmpnyeinól lígismoreiesebb népszer.
— Egy ónozott eredeti üveg ara I kor. 80 fill.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legtijabb módszer sxeriut kéizilek gyermek éi hölgy szappan a bőr oksjerü ápolásira gyermekek ia felnőttek részére.
Ara darabonklnt — 40 HU. Öt darab — I kor. 80 HU. Minden darab gyermek-Bzappao Moll A. védjegyével van ellátva
THIERRY A. gyónyszarész
Tárlépsü éa liipliló lalódl
HÁMATIN PASTILLÁI
a legbiztosabb azer a vérszegénység meg-saüntetésérc, o Bnrgasig éd ulókBretkesmé-nyeire. — Kerüljük a gyomoridegeket tnl izgató, kábító neué\'z vasborok használatát és használjuk cssk ezen enyhe, könnyen haionulható pastillábat. Míodon dol^z-nak a készítő aláírásával kell ellátta lenni. — Egy dobozt postán bérmentve 4 korona elére beküldése ellenében knld
OGOOOQOOOODOOOCOOOQOODOOOO OOOQOODOOOOOOOQQO
oielyek már éyek óta jók- ö
nak bizonyullak éshirueves g
orvosoktól, mint könn>tt Q
haahajtó feloldó szer ^
o I |B5S525^ct£íS MSiiBffiaBI I ajilnltatatnak, O
g gjhashajló labdacsaili a/ eméBZtéftt nem zavar- 9
q .......... j jék 6s teljeaea irtaimat- q
a Unok. Cukrozott minősé- Q
Q ülik kstetkeitiíbeii min gyermekek állal is ezi\'eien bevetítnek. O
□ Eff 16 pllnlát furtalmizó öoboi 15, egy lekeres, melf 8 dobozi, r.
□ . tehát 120 pllnlnt tartalmaz, cs»k 1 trt o. é. C\'
0 toBSfflSl l/f O IliUl/ Ncoiteln F. hmhajtó labdacsait. Ctak akkor r
□ jWHWg IXLnuUllIX vulódi. hi miodea dobói hátulján a mi törvé- - p
01 pSg^l "í11^ b-jeijyiBit ,Siont Lipót* tédjegyünkki\'1 von ellit?a c O mLjmM >3rt» fekelu nyomásíal. A mi (Srvénjileí védett dobozaink C o ^MrJnta.i.á-alnk és csom»Roláüainkon PHILIPFS NEU8TF.IM fi a ^^^ APOTHEKF.R eláiríÍHoak kell lenni. fc
o NEUSTEIM FÜLÖP C
Q „S/ent-Lipótbor* ciniett gjígj.zcrtára Z. K. "f. K
g Wttx, 1., riauti-njame C. □
nj R«ktir N«8y-Kinln4ü: BKI.US I.AJOS él KEIK HYt\'IA zyúgy.icréiifknél. q
oÓDODDaaoonaaDn3QCQ32GooDOoooQODaooDnooat»DO
F 6 s z é t k 0 1.4 é\'«: \' g
Moll A. gyógyszorész, cs. és klr. udvari szíllitd által, □
Bécs: Tucblaubca 9. az. g
Vidéki megrcDdtlé.clc aapouli |iciaUulin.ít melleit tvljciillctcck n
A raktárakban tessék határazolta7i MOLL A. aláírásával ét Q
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Q
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia. ■[,
it3aooaaoaaoDaQODoaoD □□□□□□ooanaaooaDOÜboaaa
1 i i\'cn steinj j^til öpj
in Pregrada bel RohilschSanerbmnn,
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
>
Párisi világkiállítás 1900
GAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés. |

Több 8záz kiváló orvoí által ajánlva A Iegizleteaebb éB legolcsóbb ásványvíz Kapható minden jobb fönzerkereskedéiben és vendíizlfiben.
Nyomatot
t Ifj. Wtjdita József könyvnyomdájában Nagy-Kaniisán.