Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.97 MB
2010-02-13 20:53:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
301
2871
Rövid leírás | Teljes leírás (299.95 KB)

Zalai Közlöny 1901. 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. julius hó 6-án.
27-ik szám.
XXXX. évfolyam.
Előfizetést ár: KC«\'«i í»re . 10 kor. — fill. Kei étre . . . r» kor. — Üli.
.Vgyi tl.ivro . . 2 kur. 5a üli.
Ksjyos szánt 2(1 HU.
HIRDETÉSEK
5 li.uAlti»s i-rtittiorban 14,uid:«oit*xor U, i tuiudi\'it tnvfcbbi sorén 10 üli
NY I LTTÉ fi 8 : N
jicti: soronként \'20 tillorért vitetnek frl.
ZALAI I0ZL0IY.
A lap szellemi résiét illető minden közlemény a felelői (terkesitő revére, az anyagi réait illető költemények p-\'dig a kiadó nevéro ciimetieQ Napj-Kaukséra bír-Tnentvn intfcendök
Bénnontctieri levelek nem fogadtatnak cl.
Kéilratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület;* „a nagy-kanimi Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kauizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
UETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Leán j\'árvaház.
Nagykanizsa, 1001. Jnl. 5.
A Kisdednevelő Egyesület 23 esztendei fennállása után a változott viszonyok nyomása alatt kénytelen felosztani, illetőleg eddigi minőségét, cimét és feladatait feladva ujra fog alakulni. A legutóbbi közgyűlés igen nagy. jelentőségű határozatot proklamált. Elhatározta, hogy a kisded-nevelés ügyéről lemond, azt a város gondozásába adja és e helyett, alakítani fog egy leányárvaházat, melynek Kanizsa már úgyis régóta szükséget erezi. Az egyesület ugyanis belátta, hogy ily tengő állapotban, amint eddig volt, nem tarthatja tovább kezében a kisdednevelés ügyét Belátta, hogy az>örökös panaszok, a részvétlenség a társadalom részéről, a sok újból és újból felmerülő mizéria mind oly férgek, melyek az egész intézmény fáját gyökerében pusztítják, őrlik, mint a szu és előbb-utóbb kidöiitik. A VII. kerület ovodájáuak elóterjesz-• tései, panaszai egy idő óla napirenden voltak, a várossal a szubvenció szaporítása végett folyt alkudozások sem vezettek eredményre, ily körülmények közt hát igen heljésen cselekedett az Egyesület, midőn kieresztette kezéből az óvodák ügyét, azt a város gondjailit bizta, s ő maga oly irányba terelte a; tevékenységét, melyben az simább, s eredményekben gazdagabb lidiet.
fts azt hisszük, hogy ezzel a változással az Egyesület feloszlása nincs egybekötve. Az Egyesület — legfeljebb más cím alatt — továbbra is fen-maraühat, s — a hogy azt a vezetők tervezik — fenn is fog maradni és Kisdednevelö Egyesület helyeit
lesz belőle a Icányárvaházat fen-tartó test illet.
Az Egyesület a bekövetkezendő % változásokat a következőképpen viszi keresztül. Tekintve azt, hogy Kanizsán az ovodák is nemsokára államosítva lesznek — miulhogy róluk az Egyesület lemondott — az Arany-János-utcai ovodát, melynek telkét a város az egyletnek ajándékozta ugyan, de nevére tulajdonjogilag át nem iratta máig sem, különféle komplikációk kikerülése végett ingyen átadja\' az Egylet a városnak, illetve az államnak. A Nádor-utcai ovodát pedig magának tartja fenir s annak helyére létesiti majd a Icányárvaházat. E leáuyárvaház céljaira már eddig az ingyen hely és azonkívül a helybeli pénzintézeteknél elhelyezte 50000 korona van együtt. Az árvaház felállításának eszméjével ugyanis már régóta foglalkozik a Kisdednevelö Egyesület és az együtt levő 50000 koronát a pénzintézetük éveukiut direkt egy leányárvaházi alap javára, s létesítése céljából írták az Egylet javára, mint jótékony ajándékot.
Világos, hogy ekkora összeg korántsem olég arra, hogy belőle égv árvaház megéljen. Csak átlag számítva
— azt liisszük — évi 10000 korona az a minimum, mely szükséges Kanizsa népességi viszonyainak megfelelő árvaház fen tartását a. Már pedig ezen összeg előteremtésére alapot egy tőkében sohasem fogunk összehozni, legalább. ahogy a mi társadalmunk áldozatkészségét ismerjük, ily nagylelkűséget
— kétséges — vájjon tanusit-e majd. Ellenben sokkal egyszerűbb és bizonyára sikeresebb módja az évenkinti összeg megszerzésének az évenkinti adakozás. Ha csupán a városi virilis-
tákat számítjuk, irár az ő adakozásuk is kitehetue annyi\\ hogy a meglevő összeg a szükséges minimumra kiegészülne. Feltehetjük azonban és feltesszük, hogy nem csupán azok nyit-, ják meg erszényüket a szegény árvák,,. s elhagyottak istápolására, akiket vagyonuk révéu városatyai méltóságra emelt a sors, hanem mindazok, .kiknek annyi jutott ki a földi jókból, hogy szükséget nem szenvednek, s így jótékonyságot gyakorolni kötelességük. »
Nos, e miatt szükséges, nélkülözhetetlen, hogy a Kiidedncveló Egyesület — más címen bár — tovább is íenmaradjon. Hogy szervezve legym a .jótékonyság, mely az árvaház feu-tartására irányul, hogy az Egyesület tagsági dijai cimén összegyűjtött összeg szolgálhasson az árvaház céljaira.
Azonkívül egy feutartó testületre ugy is szükség van. S vájjon lehet-e alkalmasabb fentartó testületet teremteni, miut az alapító testület, mely-uek elnöke 23 esztendei buzgó vezetéssel megmutatta, hogy a társadalom, 3 a szegények érdekét önzetlen kitartással tudja, s akarja szolgálni, melynek tagjai Kanizsán hosszn 1 évek-során át. valóságos szociális missziót teljesítettek. Bátran lerakhatjuk a létesítendő árvaház ügyét ennek az , egyesületnek kezébe, melynek! joga lis van magának vindikálni az alapítást is és a fentartást is.
Természetes, hogy az ő munkássága is csak ugy lehet sikeres, ha maga- mellett találja társadalmunknak minden számottevő elemét. Ila minden, ami itt jelentőséggel bir, köréje tömörül, s olyan törekvések, melyek megbontanák az , egységes és egyetértő működést, nem ütik fel a fejüket.
A létesítendő árvaháznak olyannak kell lenni, hogy benne városunk minden szegény Ieányárvája elhelyezést találjon. Jogosulatlan minden olyan törekvés, mely felekezetek szerint akarja elkülöníteni az árvaügyet a mi városunkban, melyben — Örülhetünk — ha az általánosan is rendezve Ie«z.
A jótékonyság nc legyen partikuláris, hanem egyetemes. A partikuláris jótékonyság sohasem hathatós, s lia életrevaló törekvésekot bont meg, akkor veszélyes is.
Házi teendők a közigazgatás egy-szorüsitóso körül.
Most, amikor a közigazgatási eljárás egyszerűsítésének kérdése \'örvény alakjában léend hivatott az általános mizériák egynémelyikét orvosolni, nem kicsinyelhetjük a kormány intencióinak megvalósulását, habár azok mérvéről az eredmény tekintetében ciak o rövid latin közhelyet vehetjük alkalmazásba: „In magái* voluisre aat est!" Mert a mediciua nem ott, ahol legjobban ki van téve u hivatalnok,, a bürokratizmus követelményeinek, a jegyzői irodákban alkalmaz-tatik, baneui a pénzbüntetések nyilvántartásának, a relebbvitel korlátozásának, a kézbesítés megváltoztatásának mezejére szorítkozik, holott ezeknél vannak sokkal íontosabb a égetőbb kérdések is. De kát elyégro.— kivévöa a kézbesítési módozatra vonatkozót, moly határozottan rossz elhikai és praktikus tekintetben egyaránt, amennyiben egyrészt a jegyzó közöosége ügyeinek ismerésétől vouatík el, másrészt a kényszerkézbeaitésekkel sokkal több időrablna jnrand, mint a mostani egész kézbesítési rendszerrel, aneyit, amennyit negit r jelenlegi állapotokon a törvényjavakat, a járási számvevőségük felállítása pedig — természetesen az autonomia keretében és-ennek sérelme nélkül — határozott előrehaladást jelent, E lapok olvasói, amennyiben cikkíró és mások
tollából nagyon Bokszor találkozhattak a közigazgatási reform tekintetében előadott észrevételekkel, nem lesznek tebát attól idegenek, ba ezúttal akkor, amidőn a kormány részéről az állapotok Banálá-8ára a kollő intézkedések végre-valahára megtétettek, foglalkozni kívánunk ama szempontokkal, amelyeknek érvényesítése házilag, kormányintervenció nélkül végtelen sokat, de sokat lendítene az egyszerűsítés kérdéséu. Mert amit eddig tettek, az nagyon ephemer értékű s nem munkakevesebbletet, csupáo formaságot, számba nem vehető betűspórolást jelent: a bürokratikus szagú címezések és hivatalos hajlongások kiküszöbölése az írásbeli ériutkezéa terén. Nem mondjuk, mintha ez ac újítás nem volaa vívmány; az igenis, de egy unciája csak annak a coloBszusnak, amelyből kell állania a helyes közigazgatás jól megépített vázának.
Két, úgyszólván csekélység Bzámba menő intézkedést kell foganatosítani h akkor az egyszerűsítés kérdése a községekben felerészuyire meg van oldva. Már pedig azt senki sem tagadhatja, hogy a községi ügykezelés az, ami a melegágya a bürokráciának, a közvetlenség hiányának. És ez intézkedések nem is érintik a lényeget; formai követelmények csupán, mindazonáltal óriási eredményt szülök a megoldhatók a törvényhatóságok által a közigazgatási, megyei, szolgabírói és községi ügyvitel eddigi rendBzortelea-8égének némi részben való megváltoztatásával, ujabb, jobb, helyesebb módozatok beállításával, a működési keretbe. A lényeget a sztíjtfálati pragmatikával, a községi elöljáróságok, illetve a jegyző hatáskörének közrendészeti r rendőri szempontokból való kiterjesztésével majd megalkotja a törvényhozás, dB mig ez megtörténik, addig is sok, igen sok szabálytalanságot, ferdesége!. BzQntetnek meg a formák\' megváltoztatása tekintetében teendő intézkedések.
Értjük a kényszervégrebajtást, a közéé utrendészeti ügyekben való eddigi eljárás mellőzését a községekben. Vegyük sorra mind a két Ügykör körüli teendőket.
A jegyzőnek idejo javát elrabolják a kényszervégrehajtások. Nem elég, hogy az adót kell bevasalnia, az olőljáróságok-
TÁRCZA.
J e a n.
IrU Louli de Róbert.
— A „Zalai Ketlöny" eredeti t&rcaja. —
Kikerülhetlen volt. Jean és Mártin a bálban találkoztak. Egy pillanatig látszólag meglepődés nélkül néz lek egymásra. A nő trkintete szelíd volt. aférGészigotu. Ekkor Jüan hirtelen karon fogta barátját de Breuil-t és ezt magával vooszclva szó nélkül elment.
A nagy, fehér teremben, a ragyogó csillárok alatt, a tánc forgatagában mozdulatlanul állott Martba éa látta, amint a férfiak gyorsan távoztak. Jean sietett h barátját húzta maga után.\'Karja remegett, bajusza idegesen rángatódzott és sürgetve ismételte:
.Menjünk, menjünk gyorsabban 1"
Egy kicsiny helyen leiepedtek le, egy magányos, csendes sarokban, melyre a magas pálmafák takargatva lógatták le leveleiket. Itt jő helyen voltak, távol a zajtól. Egy 8zoféra ültek, a hallgattak.
De Breuil aemmit se kérdezett Jeantól, mert tudta, hogy Jean szerelmes volt Márihéba. hogy Mártha is — talán — szerette Jeant, és hogy körülbelül egy évvel ezelőtt elhagyták egymást. Emlékezett rá, mily fájdalmasan érinté barátját o szakítás, a milyen orvosságokat kellett használnia a meggyógyulásra: Kétségbeesett, makacs munkásságot, hogy összeszedje magát és szinte visszataszítóan undokul töltő éjjeleit, hogy felejt-
I sen. Emlékezett barátja reszkető kezaíro, | lázas szemeire. Ah I azok a szemek. , Ugy látezoit. hogy Jean lényét elemészti j az a belső tűz. És de Breuil ma ismét I maga előtt látta ezt az alakot, az iszonyú I betegségtől megrokkant egészséget, a megváltozott vonásokat, a halavány arc-szint és színtelen ajkakat. Mikor az a pók, néma fájdalom visszatükröződött e beleg alakon, valóban örülhetett annak, hogy az. ő szive soha sem tudta meg, mekkora bajokat tud okozni a szerelem Hirtelen még csendbon, hallgatva üllek, h kis szalonba belépett egy uő~ Arcszíne áttetszően fényes volt, vakító fogai mögül mosolygott éa valóban, imá-dásra méltó volt, fiatal vállaival, s hullámzó keblével. Mártha volt. Kissé közelebb jött, 8 azután suttogva szólt:
„Monsieur de Breueil, egy »2Óra kérném.* De Breuil sietve felemelkedett: .Nagyon szívesen, Madame!" És mindketten távoztak, Jean nem ▼olt megíiidulvo. Nom gondolt rá, bogy elmenjen, egyáltalában semmit aem gondolt. Most abból a sarokból, ahova Mártha de Breuillel visszavouult, suttogást hallott. Mig tartott ez egy másodpercig, midőn megjelent de Breuil, s szólt: .Veled akar beszélői!" „Jól vanl* felelte Jean. Ahogy Jaan belépett, Mártha tekintete szenvedélytelen volt. Egyik kezét közömbösen fektette a díván támlájára. Majd felkelt. Jean felé közeledett, megfogta kezét éa valami végtelen gyengédséggel szólt:
.Jean, haragszol reám?" Jean lassan kivette kezét Marilláéból és sokáig csendesen nézett. .
Majd csendes hangon, oly csendesen, hogy alig lehetett hallani, azólt:
.Csalódik Madame, nem haragszom önre I*
Mártba látta, hogy Jean észievette róla, hogy azért beszél, hogy ujra meghódítsa. Melléje ült és megfogia kezét. „Hallgass rám Jean. Azt mondják, hogy sokat szenvedtél. Én... én magutn sem tudom, hogy szenvüdtem-e? De mikor ez órában megláttalak, megdöbbentem éa beláttam, hogy ez az óra erősebb nálámnúl. Jean nézz reáml"
Jean nem felelt. A bálteremből kihallatszott a hegedűk hangja, a gyorsan mozgó párok ide látszottak, amint keringtek a csillárok alatt. Mártha folytatta: „Jean látod, hozzád jöttem. Beszélni akarok veled. Mikor megpillantottalak, ráemlékeztem, bogy egykor boldogok voltunk. Oh, ne Bzinlelj, tudom, bogy még Bzcretsz. Jól láttam, hogy nem néztél a többi nőkre, b hogy távoztál, anélkül, hogy azokat megnézted volán. Mikor tekintetünk kereszteződött, egy csapásra balaváoy leltél és gyorsan, nagyon gyorsan távoztál, mint aki szenved.* Jean nagyon hidegen felelte. .Csalódik asszonyom, nem gondoltam többet öora. Ha távoztam, annak oka az, bogy ki akartam kerülni e céltalan találkozást____Beazélni akar velem, meghallgatom. De amit Ön nékem mond, az előttem közömbös^ mert nem hiszek már Önnek, sem senkiuek. Ha valóban szen-
vedtem egykor, ugy. mpggyógyitotteperc, oh nagyon kigyógyított. Miért emliti ön az elfeledett dolgokat. Biztosítom, bogy nem haragszom Önre, s teljesen közömbös előttem."
Jean ezt nyerseség és azin nélkül halkan mondta, ugy látszott nom ügyelt a nőre, s mintha c^ak magának beszélt volna. Ekkor Mártha közeledett. Jean közelről érezte illatát s ebben a pillanatban, Mártha győztes lett volna, mert ismerte Bzépsé-gének hatalmát, tudta, hogy Jean gyönge lesz, dacára nyerseségének 8 dacára a multaknak.
„Jean, te nem mondasz igazat, próbálkozol hogy eróízakot tégy magadon. De leolvasom rólad 8 érzem, bogy még szenvedsz, a mert szemeidből olvashatom a azenvedést, szeretlek, szeretlek jobban miit egykor. Óh l Jeao, csak leérthetsz meg engem, mert csak to szenvedtél értem valóban. Hallgass rám, menjünk el mindketten Ya bálból. Vezess ahova akarsz. Jean, hisz látod mennyireőazinto vagyok. Jean hallgatott egy ideig. Ismerte ennek a gyerekes természetnek hirtelen lobhanó enthuzjásmusat és következetlenségeit. Szemei gonoszul nézték e nőt és ajkai gúnyosan mosolyogtak."
.Mondtam, hogy elfelejtettem már Önt; mindannak vége. Nagyoa késő már
ezen dolgokról beszélni.---Igaz,
szerettem Önt és szenvedtem, de ez a túlságos szenvedés elégette az Ön iránt valú bitemet. Nem hiszek többet. Vége. ön reám nézve nem létezik."
Martba mozdulatlanul állt előtte és reszkedett. SohaBe látta Jeant ily erősnek.
Előtte lehetetlennek tetszett, hogy valaki így ellentállhasson neki éa nem akarta hinni, hogy Jean igazat beszél. Egy pillanatig hosszan, némán nézett a férfira. Jean idegesen nevetett, majd ganyosan igy szólt:
.Azt hitte ön, hogj tetszése szerint megfoghat éa elereszthet engem amint kedve tartja? Oly ostobának tartott ön engem ? Ila az ember ilyen ostobaságukat mogszorot, az, tudja mog ön/rondszorint nem tart soká; az ember felejt és erős
lesz.---És én ma erős vagyok,
nagyon erős." —--Jean kegyetlenül folytatta:
.Mondták önnek, jelentették, nagyon szerencsétlen voltam, mikor On elutazott. Ugy jártam, mint lábbadozó beteg;1 arcom beesett és szemem fénylett. Nem ez az arc, amely önt csúnyává tette. Valóban én sokkal szebbnek ismertem. — — Ébredjeu fel, az ön szemeinek fénye megtörött éa ez bizonyára rettenetes egy asszonyra nézve; hiszen tudja azt.
— — És az a ránc az ajkai körül.--
De bocsánat, nem voltam elég udvariaB; megfeledkeztem az efélékrőll"
S mikor látta, hogy magsértette, a hogy a nő könoyezik hozzátette:
„Vigyázzon asszonyom, ba majd az évek aalyát érezni kezdi, a a szerelem majd távozni fog üatől, egyedül fog lenni, nagyon, egyedül. Ez szomorú aoraa az öreg asszonyoknak és Ön sem lesz többé csinosabb, kedvesebb "
Máriha nem sírt többé, szemei száradva voltak, ogy ideig mozdulatlanul állt e látván, hogy nom bocsájtanak meg neki
XXXX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JüLlöS 6-án.
nak folyton nyakán ülnie, hanem még személyes felelősséggel ia tartozik az eredményért sokszor és legtöbbször az elöljárók lágysága, érdekeltsége miatt. Ha szigorú, szidja a közönség; ha engedékeny, bírságolják felülről, azontúl pedig derüre-borura, arra, vigy nem arra való időben a behajtási parancsnak hódolnia kell aokszor olyankor a oly összegek erejéig, amikor a nép még a mindennapi keresményéhez nem jut életexisztenciája fent (irtásáért s nem hogy koronákkal, de fillérekkel sem rendelkozik.
Mivel pedig azoknak az ügyeknek száma, amelyek nem köztartozás érdekében szorulnak végreb»jtáRra, elenyészőleg csekély: nagyon könnyű a köztartozások behajtására egységes határidőt megállapítani, az eljárást pedig egyszerűsíteni, megkurtítani.
Állapittassék meg ugyanis, hogy. a köztartozásokat augusztus hó végéig minden körjegyzőség idegen helyekre kimutatni, a kimutatottakat pedig a végrehajtásra illetékes elöljáróságok behajtani, h behajtás akadályairól jelontíat tenni, a behajtbatlan tétolok törvényszerű nemleges adatait bot erjeszteni tartozik decoinber hó elsejéig. Három hónap a fokozatos végrehajtási pljárós keresztülvitelére unos-untig elég; a községek pedig két-három körjegyzőségenként szövetkezve tartsanak egy erélyos végrehajtót, kit fizetnek a végrehajtási költségekből, ott pedig, ahol a jegyző jövedelmét képezik a végrehajtási költségek szervezkedési 6/abfllyrendelet szerint, eszközölje a végrehajtást maga a jegyző, mind a két UHi\'tbeii vagy a végrehajtó, vagy a jegyző, de mellettük mindenesetre uz elöljáróság felelőssége mellett. Ahol azutiiu hanyagság mutatkozik, ott lépjen fel a mulasztók ellen teljes^szigorával a törvény.
Jót merünk állani, hogy az ez irányban teendő intézkedésekkel a körjegyző hivatásának vissza adatik, az elöljárói Jelelösség nem tesz olyan „nesze semmi, fogd meg jól" fogalom; a községi pénz-tárvitel, a hátralékok behajtásának munkája. meg fesz könnyítve, Bzóyal sok minden feltétel, ami most csak papiroson van meg, akkor beteljesedik a foganatba , megy. Tessék csak Rondolkodni az illetékes köröknek e \'fölött 8 lehetetlen arra a meggyőződésre nem jutniok, hogy a kényszervégrehnjtások határidejének egy-Kégesilése a az eljárás módozatainak megváltoztatása nemcsak a munkakeve-sebbletet, do a rendszerességet, a követelések gyors éö pontos befolyását jelenti. Mit eredményez azután ez? Fel tudja fogni, ki mérlegelni képes a köztartozásoknak a jegyző hibáján kivöl való felszaporodásával h községre, a vármegyére, u közigazgatás egész vonalára háruló anyagi, intellektuális a ügyviteli káros következményeket ....
A köz- és ulreudészeti ügyeknél a rendeletek végrehajtásáért felelős megint a jegyző b itt ugyanazon eset áll be, mint az adóbehajtásnál, ez irodai munka rovására folyton a községekben kell baraugolnia s még sincs rend.
Mi másképp történnék minden, ha kifejezetten elsősorban a biró, másodsorban az elöljáróság tétetnék felelőssé szimpliciter a közrendészeti és az ut-csináláui működésért. Mert százszor meghagyhatja a jegyzőnek a főbíró, a jegyző meg a közséxbirónak, hogy ezt, vagy amazt a rendellenességet meg kell szüntetni, ezt vagy azt az utat megcsinálni: a dolgok sora azért nem változik meg, amennyiben a falusi közönség mindent inkább megtesz, csak pátriarchalis rendetlenség pzoretütéből nem engedi magát kiveretni a utat nem csinál. E ténykedéseiben elősegítik r koma, sógor, após Btb-ből kiálló elöljárók, kiknek
sohasem, szó oélkűl gyorsan Yiöszament a bálterembe.
Ekkor Jean ránézett de Breuilre 8 a divánra, amelyen már nem Ült Márlha. A távolban még mindig játszott a zene é6 a párok keringtek a csillárok alatt.
Egyezerre mélyet BÓbajtott, barátjának keblére dőlve sirva suttogta:
„Oh barátom, most ia szeretem, Őrülten szeretem." Fr/mriMói x.
Gondolatok.
A gondolatnál szabadabb nincsen.
A mit az ember nem ért, azt nem ia tudja.
Nem elég tudni, alkalmazni is kell; nom elég akarni, tenni is kell.
1A tudatlan előtt minden lehetséges.
csököDÖ8ségéért Bzegény jegyző kénytelen a hátát tartani.
Pedig ha, amikor a közreodészet körül a csendőrség, vagy rendőri közegek, az utcsioáiás elmulasztásánál az utbiztosok, vagy más kiküldöttek jeleutésére az elöljáróság wegbiraágoltatik, lesz majd akkor rend b a jegyző nem tétetik ki annak, hogy elöljáróit jelentgesse, különben fonállván módjában a folytonos ellenőrzés.....
A kényszervégrebajtási kérdés rendezésénél csupán alispáni éa pénzügyigazgató-sági, az ut.éa közrendészeti dolgok javítása tekintetében pedig a járási íőszolga-. birák közbevetése szükséges és az eredmény nem is számítható mérvű lesz. A a egyszerüsitéai módozatokat a gyakorlati hivatalnokok meghallgatásával köny-nyon meg lehet áilapitani a a kátyúba esott Bzekérnek legalább két kereke kiemelődik a sárból, ami azután igeu uagy haladás — nagy eredményekkel.
Quod est cogitanduml
T. I.
Porról.
(Megemlékezés Adám bácsiról).
Már megirtunk egy történetet a nagykanizsai porról, do ugylátszik, senki sem vette figyelembe. Pedig a por mindenkire nézve kellemetlen. Nem lehet az ulcára kimenni. Ha egy kis szellő lengedez, oly irtóztató por támad, mint mikor a Szahara sivatagban megindul á számum. Forgószél alkalmával pedig egész portornyok indulnak meg Teleky és Petőfi utón és rohamos gyorsasággal haladnak a vároe belseje felé, hol a torony eldől\'és a port a azél ugy hinti a közönHég szemébe mintha konfettit dobálna, vagy mintha húshagyó kedd leune és ő lenne egy velencei olasz dandy, a közönség olasz kisasszony, csakhogy a cukrot porral helyettesíteni nem valami fenséges eszme.
Ha a kis gyermek kimegy az ulcára és porral dobál, megugraljuk érte, ha a szobában jelenlétünkben kezdenek söpörni, erélveaen tiltakozunk az ilyen tapintatlanság ellen. De Adám bácsinak mindeo szabad. Kivezényel egy csapat embert, s azok öntözés nélkül minden erejükből ugy elkezdőnek söpörni, mintha az angol hadsereg kőzeledno váioaunk felé, és azt akarnák porral eltemetni. ,Szöke fodor felhők hattyúi az égnek," úsznak vala tükrén a mennyei kéknek,\' csakhogy a szőke fodor felhők, melyek Kanizsa fölött keletkeznek, nem vizpárából alakulnak, banera nagyon finom azfirke anyagból, mölyoekporaneve. Ilyen felhők alakulnak nálunk már ősidők óla.
Tudjuk, hogy a Nilus minden évben kiönt és termékeny iszapot h&gy hátra, mely kitűnő trágya. Az iszaprétegeket meg lehet különböztetni, h igy visszanőhetünk akár ezer évre. Ha egy természettudós a mi vároaunk környékét megvizsgálná találna körülbelül tízezer réteget, mely rétegek elmállott földpát, homok, márga, fűrészpor, tebén hagyaték, réti fűből, szénából, vagy abrakból, a Jlovuk gyomrában vegyi átalakulás folytán kelelkezelt és porrá vált illatos anyag.
A rétegek és a piac között aVonnal találnánk összefüggést. S kiderülne, hogy a piac és Fóut talaját alkotó anyagok a szél szárnyain elrepülnek, a város végén lerakódnak, hol dombokat, hegyeket, idővel hegységeket alkotnak.
Nappal a fprróság miatt szobákba kell menekülni, kinek dolga van az utcán, azzal enyelognek a lanyha szellők. Ki ostofolé megy sétálni, gyönyörködhet az utcaseprők fenséged hadgyakorlatában, melynek gyorsasága bámulatos, hatása fölülmúlja a legújabb ágyuk és puskák hatását Ha a oémet császár meglátná utcaseprőink soha másutt nem látott mutatványait, megfogadná őket a tüzérség mellé. Más országban szabadalmazták volna és mint hadi találmányt értékesítették volna a nagyszerű söprést.
Este később indulsz sétálni, jaj neked polgártárs. A budai kapu és a Teleky ut felől hangos kolompolással jönnek a tehenek, méltóságteljes topogáasal és nagybőgősterü bömbölésekkel. Fürge, mozdulatokkal futnak a „síép állatok" \' magyarul disznók, kedves hangjuk, mely a történelemröfögéB név alaLt említtetik, kitör torkuknak makk által megdőrgölt rejtekéből és eget kér. Lábaikkal aztán tömjéueznek az ég felé.
A villanylámpák ugy látszanak ilyenkor mint bárány felbőkön keresztül az esti csillagok. Az ember izlő éa szaglósierve azt hiszi, hogy a Pálfi testvérek szegedi gőzpaprika gyárában van.
Neked köszönjük ezt dicső Idám bácsi, hogy ennek "végo lesz. Meddig kell még várni? Akkor sem lesz vége mikor megfulladunk ? Ugy hiába kel fel egykor majd a napunk. A te porod e szép vá-
rosnak paplanja, mert az egész testét gyengéden takarja. Hogyha a takaród végignyúlik rajta, dörömbölhet\' akkor a badastyán banda. Te tudod legjobban, mikor mit kell tenni, hiszen neked nálunk nem parancsol Benki. Tied az ország dicsőség, hatalom, azért a dolgodat nem igen bolygatom. Megtudod mondani mi az a hét kalács^ azért fél tetőled a városi tanács. Aki kiérdemli szörnyű uagy haragod, közkatonáiddal porrá változtatod. Semmi kis játék az, ha a Vezúv pipál, do félelmes dolog, tűikor kij port usinál, a te vállozhatlan dicső akaratod, hogy rólad szólhatok nagyon boldog vagyok..
Valóban ideje lenne már, ha Ádám bácsinak paraocsolna valaki, hogy ne a eaját akarata "szerint öntöztesson és víz nélkül eöpörtessen,. mért különben ő fog itt rendelkezni mindenki felett. Evek óta kivánja a közönség ennek a boszantásnak megváltoztatását, temérdek •cikket irtunk ebben az ügybon, do ha mindenféle jogos és méltányos kérelem Büket fülekre talál, ugy vége szakad a \' szamarak és birkák dicső erényének a türelemnek, s a közönség kénytelen lesz a belügyminisztériumhoz fordulni.
Addig is . . . dicsértessék Ádám bácsi.
Iskolai értesítők.
Az iskola oszlopa a nevelésnek. :A mire a család aem képes, azt az iskolára bizza. Csodálatos még, hogy a család és iskola szoros <k«pc3olatát még csak a XIX. században ismerték fel, holott az iskolának minden időben a gyermek a tanulónak második otthonának kotlett volna lennie. Ha mai napig is vannak iskolák, hol ez nincs meg, bizonyára az iskola a hibás.
A család tokozott érdeklődéssel várja manapság az értesítők idejét, Ezek a tanintézetek állapotáról adnak képet és közszemlére teszik ki a tanulók érdem jegyeit. Három értesítő van előttünk
A fögimuázium értesítője Perényi József dr. tanár irt tanulmányt az .Irodalom történetírásunk első munkásai" címen. Az intézetben^ 15 rendes tanár működött. Felvétetett 422 tauuló, viza-gáíatott tett 402. Két vá&y több tárgyból elégtelent kapott 51 tanuló, 13®/„ egy tárgyból kapott elégtelent 44,1072°/o vagyis elbukott 23 72°/„. Az eredmény tehát kielégítő.
Az izr. hitközség tanintézeteinek érto-aitője 92 oldalra terjed. Az intézetben tandíjmentességet élvezett egéözben 215, részben 157 tanuló. Az elemi iskolába járt\' 184 6u, 128 leány; a polgáriskolába járt 84 tauuló, a lelső kereskedelmi iskolába járt 107. Az elómeuetel-ről "statisztikai táblázat nincs; az érdem-sorozat azonban közölve van. ösztündij fejében kiosztottak 792 k. Szegény tanulók ruháztatáaára fordítottak 480 k. Adakozások utján befolyt 85 k.
A polgári fiu- éa leányiskola értesítője. Az intézet a tanárok gyenge egÓRz-wégíHUapota miatt a tantervet nem volt képes pzigoruan betartani. Az iskolai munkát csak folytonos helyettesítésekkel lehetett folyamatban tartani. Egyik-másik tanár betegeskedett. Halálesetek is fordultak elő tsürüeo." Ezeket a bajo hat konstatálja a?: igazgatónak őszinte visszapillantása az 1900—1901 iskolai évre.
A fiúiskolába beiratkozott 204 tanuló, a leány^jtolába 241 tanuló. A tanul-máuyi emhnéuy a következő. A fiúiskolában felső osztályba léphet 128, G5°|0 javitó vizsgát tehet 48, 25°j0, oiztályis-métlésrn utasíttatott 12, 10"|o
A leányiskolában lel«őbb osztályba léphet 187, 79°|0 javitó vizsgát tehet 23. 12\'ö°|0 osztályismétlésre utasíttatott 9, 4-5°|o. Legrosszabb volt. az eredmény a német nyelvből a leányiskolában, hol kilünő osztályzatot csak 3 leány vagyis 1 25°Io kapott." Az osztályozás itt tehát lul8zigoru.
HÍREK.
— Frigyes klr. főherceg tegnap este 10 órakor városunkba érkezett. O Fensége a Szarvas Bzállóba hajtatott, ahol magjelent üdvözlésére az egész tisztikar.
— Siemólyl hír. Lapunk felelői szerkesztője, Dr. Villányi Henrik, nyári tartózkodásra városunkból elutazott. Távollétében Nagy Lajos segéd szerkesztő látja el a lap szerkesztői teendőit.
— Kllka családi ünnepély. Hosszú nemzedékek történetében ia ritka űnnep-uég folyt le e hó 2-án- Margitai József Csáktornyái áll. tanítóképző intézeti igazgató családjában. Ugyanis aranylakodal mát ünnepelte atyja Margitai (Mayhen) Feronc, ki félaiázidot töltött a magyar
népoktatásügy szolgálatában. Ezüstlakodalmát ülte maga Margitai József és ugyancsak ezüstlakodalmát nővére, Valló Vilmos kassai lőreáliskolai tanár neje. Margitai József leányának, Ilonának pedig Dékány Mihály Csáktornyái képezdei tanár esküdött örök hűséget. A meghaló négyed frigy a Csáktornyái plébánia templomban nyert egyházi mflgáldást a rokonok, jóbarálok a óriáai közönség jelenlétében. Dr. Vucskícii Gyula nagyváradi plébános, szeutszéki ülnök, az ünneplő család rokona adta össze az ifjú párt. Aztán hozzájuk csatlakozlak az aranylakodal-mas és ezüstlakodalmas párok, kikhez Dr. Vucskics intézett minden szivet és lelket mélyeu megindító szép beszédet. Méltatta, hogyac hagyta egymásra három nemzedék az Isteo félelmének, az otthon boldogságának és a sziv békéjének eré-uyeit. A nagyszülők éa szülők példájából meghaló intelmeket vont lé az ifjú párnak, moly fényos násznéppel vonult ki a templomból. Az esküvőn tanuk voltak: Terbóc István miniszteri osztálytanácsos, Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, Boda Sándor földbirtokos b Margitai Károly, a metmyasezony nagybátyja. A képző intézetnek e célból feldíszített torna csarnokában volt az ünnep-Bég folytatása, kitűnő hagulalban, Sár-közy zenéjo mellett, egész világos virradtig. A táncból és jókedvből az öregek is kivették részüket s valőbau az égnek nagy kedvezése kell ahhoz, hogy az unoka a maga lakodalmán ötvenéves házasságban megőszült nagyatyját láthassa, a mint Borra forgatja az ifjú hölgyeket. A négyea frigy hőseihez srátnos távirat és levél érkezett.
— A Znlamogycl Ált. Tanítótestület f. hó 4-én Perlakon tartotta meg rendes évi közgyűlését. Ez alkalommal ugy a megyebeli tanítóság, miként Perlak intelligenciája Bzép számmal képviael-tette msgát. Csupán a muraközi b perlaki tanítóság, kiknek mint házigazdáknak erkölcsi, kollegiális kötelességük lett volna az őket egyképpen érdeklő gyűlésen jelen lenni, jelentek meg legkisebb számban. így például Pérlak 10 tanítója közül csupán annak igazgatója Tóth Sándor éa Boldizsár Béla érdemesítették n megye minden részébql összesereglett taniló-ságot, hogy velük egy napot eltöltenek. Mindazonáltal ez semmiképp nem zavarta meg a gyűlés menetét, habár a kedélyhangulat az egész napon e miatt nyomott volt, b Zalamegye tanítósága alig fogja többé Muraközt felkeresni gyűlések megtartására. Különben a gjüléa lefolyása következő volt: A Yeni Sancte után a testület a Gaeparics emlékhez vonult, hol a Szózat eléneklése után a testület letelte gyönyörű koszorúját Szalay Sándor eluök Bzép beszédéaek kiséretében. Ezután a gyüléstorombo vonult a testület, hogy az elnöki megnyitó után Qajgató Sándor* nak az .Állatvédelemről" szóló dolgozata olvaptatolt fel. Majd Nagy Ferenc droBko-veci tagtárs olvasta fel „Az iakolfti 8 családi nevelésről" bzóIó dolgozatát, Kaán Irma a .Növényvédelemről" olvasott fel, melyet a 10 perc 8züoet kövelett. Majd a szünet után Banakovicb János olvasott fel a ,Pesti fenyítékről" s Kőrmendy Pál ,A szeretet éa a bot" cimü munkáját olvasta fel. Majd a különböző felszólalások 8 inditváuyok után a bankett következett, bol dr. Ruzsicska Kálmán a királyra, Szalay Sándor a miniszterre, JPoredus Antal a tanfelügj\'elóre, Kertész \'József Perlak közönségére, Margitai Szalay Sándorra stb. emelték poharukat. Dicséretet érdemel Nagy Ferenc drosko-veci tanító, ki ugy az elszállásolás, miként a rendezés körül fáradbatlanul buzgólkodott.
— Áthelyezés. Az IgazBágügyminiszter Vugrintaita Ödön kir. törvszéki Írnokot, kire saját neje a közelmúltban a törvény-Bzék hirataloa helyiségében revorverrel rálőtt, Nagykauiznáról Aradra helyezte át.
— A közigazgatási bliottBág gyű-, lése. Zala várra egye állandó választmánya julius bó 9-én a vármegyei közgyűlést megelőzőleg egyűlést tart.
— Hadgyakorlatok. Augusztus hó 25 — 28 ig honvéddaDdárgyakorlatok lesznek Nagykanizsán é3 környékén; a dandárgyakorlatok\' szeptember hó első hetében badosztálygyakorlatok Bzeptember hó első hetében hadosztály-gyakorlatokká fejlődnek át, mefyben részt vesznek a 17. 18, 19 és 20. honvéd gyalogezrednek és a hozzá beosztott cs. és kir. hadosztályi tüzérség.
— Az állami tisztviselők juniua 29-én délután hat órakor a városház nagytermében ölést tartottak. Az ülésen szép számmal jelentek meg törvényszéki, járásbíróság}, telekkönyvi éa adóhivatali tisztviselők, továbbá posta- és távirda-liaztek, valamiut állami elemi iskolai tanítók, azonkivűl1 megjelent néhány pol-
gári iskolai tenár is. Az űléa azzal kezdődött, hogy Szommer Náthán postafőnök Mikoss Géza kir. táblabírót ajánlotta elnöknek, kit közfelkiáltással egyhangúlag megválasztottak. Mikoss Géza azonnal elfoglalta az elnöki széket és beszédet mondott, melyben kiemeli ezen ülés fontosságát, rátér a magyar tisztviselői kar eddigi szorgalmas munkásságára, s kivánja, hogy az állami tisztviselők, kik hivatoftságból léptek pályájukra, méltó fizetésben részesüljenek. A tnás vállalatnál alkalmazottak célja a vagyongyűjtés, mi sikerül is, do az állami. tisztviselők neniCBak, hogy vagyonszerzésre nem törekedhetnek, hanem csekély fizetésük* bői élni sem tudnak a nagy drágaság miatt, kiváuatos tehát, hogy adják meg a megélhetés életfeltételét. A magyar állami tisztviselők épp oly híven teljesitik kötelességüket, mint a horvátok, vagy osztrákok, méltányos tehát, hogy épp oly díjazásban részesüljenek. Sok reményt nem füz a mozgalomhoz, mert a jelenlegi közgazdasági állapotok lehetetlenné teszik Borsuk javítását. Bizik azonban Széli Kálmán igazságszeretetében. A jelen-voltak lelkes éljenzéssel fogadták Mikoss Géza azép megnyíló beszédét. Majd Szommer Náthán ismertette a tordai és öregedi bizottságok javaslatát. A tordai bizottság kérvényt ajánl küldeni minden bizottság részéről a saját képviselőjüknek, a szegedi ellenben országos kongresszus, tartását indítványozza, mely személyesen [ jelenne meg Ő Felségéuél, egy kérvényt küldene az országgyűléshez, egyet a főrendiházhoz, azonkívül külön-külön minden képviselőnek küldenének egy kérvényt. Mikoss Géza a Bzegedi bizottság javaslatát ajánlja, melyet o gyűlés egyhangúlag elfogad. A bizottság következőkép alakult meg: Klnök: Mikoss Géza\', igazgatók: Szommer Náthán és Neusiedler Antal, jegyzők: Uertin és Eötvös. Tagok: Weber Károly a törvényszék részéről, Jaoger, Fritz és Hermán a posta részé\\ ről, ellenőr és Fabianics az adóaivaUl részéről, Waligurszky Antal és Németh Mihály polgAri iskolai tanárok, Szalay Sándor, Frdősi Bálint és Kovács Miklós az állami elemi iskolai tanítóság részéről, Rakovszky sóbivatalnok, Soós Pongrác állami anyakönyvi felügyelő, Szento Zsigmond állatorvos, Oszterbuber kir. járásbíróság, Gózony a telekkönyv részéről. A jegyzőkönyv hitelesítésére Geizl posta-főtisztet és Hajdú Sándor telekkönyv-vezetőt kérték fel. örvendetes az állami tisztviselők mozgalma, de mit Bzóljanak a helybeli felekezeti iskola tauárai, kik 720—1200 frt fizetéssel birnuk és minden előléptetés reményétől ki vonnak zárva — ha az állami tisztviselők nincsenek 8orsukknl megelégedve?
— Kimutatás. A nagykanizsai róm. kath. felső templom javára befolyt adakozásokról 1901. Vr\'ől 1901. 30/s ig. Zalamegyei gazd. tkptár 50 kor., Név-leleu 3 kor., Tersánszky József (Budapest) 10 kor., Kereszt. Jót. Nőegylet gyűjtése »a,;-ről 94 kor. G2 fii)., Értékpapír kamat 20 kor.f N. N. 2 kor., Az elhelyezett perselyekből Gl kor. 18 fiil., Confetti eladásából 45 kor. 15 HU., Délzalai tkptárral egyes. öna. 8zövetkezet 1895J900. ért. tagjaitól 19 kor. 13 fill. összesen 305 kor 8 fill., azaz háromszázul koronaS fillér Vagyonkimutatás
. Értékpapír 1000 kor., Kereskedelmi és Iparbank 244. az. betétkönyvben 4003 kor., Zalamugyei gazd. tkptár 140. az. betétkönyvben 1471 kor. 4G fill., Zala-megyei gazd. tkptár 198. sz. betétkönyv--ben 4310 kor. 77 fill., Zulainegyei gazJ. tkptár 082. az. betétkönyvbe^ 13G1 kor. 34 fill, Zalamegyei gazd. tkptár 713. sz. betétkönyvben 1G48 kor. 9 fill., Nagykanizsai tkptár 19540 uz. betétkönyvben 955 kor. 9 fill., Nagjkauizsai tkptár 25238. sz. betétkönyvben 14299 kor. 97 fill, Délzalai tkptár 7720. bz betétkönyvben 817 kor. 7 fill., üélzalai tbpUr 15187. ez. betétkönyvben 912 kor. 03 fill. összesen 30779 kor. 42 fill., azaz harmincezerhétszázhotvenkilenc korona és 42 fillér.
Nagykauizaa, 1901. évi junius 30.
Epcrfetsu Gábor. pénit.
— Népünnepély. A Munkásképzö Egyesület szokásos évi juüiális ünnepélyét mult hú 30-áu tartotta meg a sörgyári kertbon. A prograwm elég éléok és változatos volt A közöoség jól mulatott a külöuféie rágásokon, zsákfutia és egyéb nemes versenyeken. A szépségversenyben Szalay Gizike volt a győztes. Kdkaa Ágoston, Weiaz Richárd, Tara-szovit8 Béla, Huchstedt Jenő éa Eicboor Sándor előadása élénk telelésben részesült. A nagyazámu közönség együtt maradt a késő reggeli órákig. A négyest mintegy 80 pár táncolta. Megjogyezzük < azonban, hogy értesülésünk szerint a cseklészi népünnepély sokkal Ízlésesebb
XXXX. ÉVFOLYAM.
ZALAIKÖZLÖNY
1901. JULIUS 6-áu.
tónusban folyt le, mint ez a gasztrono-raikua élvezőteknek szentelt sörgyári
vigalom.
— x fazdasngi munkások orszkg08 8pg(ilypüuztár«. Első félévi működéséről •beszámolót tart. Kőnek ez emberbaráti intézménynek nz a célja, hogy a földtnivea embert, aki napról-uapra való keresményéből vagyont nem gyűjthet, öregsége idejére megbizioaitsa afelől, hogy nem irgalom kenyéren kell tengődnie. Vagy ha baleset éri, akkor ceui fog öéin maga, sem családja nyomorúságra jutni. Mert a segélypéaztár tagjait, vagy ezek halála esetén ezek füleaégét éa gyermekeit segélyezni, gyámolítja. Még esnk hat hónapja, hogy a HfgéiypénztárhaKznoamflködésétmegkezdte éa már eme rövid idó alatt 203 főldmives julott abba a szomorú helyzetbe, hogy jóléteményél kénytelen volt igénybe tenni. A öpgélypéoztár minden egyes esetben gyorsan gondoskodott n bajba jutott ember gyógykezeléséről\' éa anyagi támogatásáról, hogy betegsége ideje alatt ne legyen kénytelen családjával együtt az irgalom kenyerén tengődni. A beállott baleset 14 földibi velőt megölt. Mind a U eactben a család a lepnugyobb nyomorban maradt hátra. A segélypénztár igazgatósága sürgősen intézte el az özvegyek kérelmét és minden egyes esetben 400—400 körönét szolgáltatott át a nyomorral kflzdó családnak. Kzek a ttfámok- világosan beszélnek és egylő\'-egyig hangosan hirdetik ennek ar emberbaráti intézméuynek azükíéges voltát. Ez az emberbaráti működés buzdította bizonyuyal arra a föpásztorokat, főrendeket, nagybirtokosokat, az emberburáti intéseteket, a várni. <5h községeket, hogy olyan nagy számban c^oportosujauak segélypénztár alapító tugjai sorába ÍN bizonyuyal ez az oka \'unnak i.«, hogy Felséges királyunk is annyi jóakarattal viseltetik azon intézmény irtirif, mely kuárlaóg a föld népének istépolását és támogatását tűzte ki célul.
— Rablógyilkosaiig. Domasinecen liétfón éjjel eddig ismeretlen tettesek betörlek Pomacek Inirenc lakásába. Az öreg, tehetetlen asszony csak egyedül volt otíhoti és segítséget sem hívhatott, mert a betörök hamar végezlek vele. Megkötözték én addig ütötték, Yerték, inig csak nz ütések következtében meg nem balt. A betörők aztán :nyugodtau lolytattnk munkájukat. Feltörték a fiókokat és minteüy RTiOÓ koro:>a készpénzt és több értékpapírt találtak, a mit természetesen magukkal vitek. A csendőrség körözi őket.
— Megöllo a szerolójót. RémeiJ gyilkosság hírét vettük. Molnár JánoB nagyradai kanász f. hó 1-én a felsörajki erdőben meggyilkolta régi, titkos azere-tójél, Sípos JózBef alsórajki kanász feleségét. Molnár ugyanis már megunta ar. nsszonynylil való régi viszonyát és szere-\'tt-tt volna tőlo szabadulni. Azonban Siposné tovább is álhatatosan üldözte s/erelinével és rá akarta venni a legényt, hogy ölje meg az urát, hogy löbbé ne leheti senki, a ki boldogságuknak útját állja. De a le«éuy azonban nem állott kötélnek. llétfón isméi talá\'koztak a felsörajki erdóben és az asszony üzemére vetette a legénynek gyávaságát. Mo\'nár már ineg-sokdlta a dolgot éa előrántotta kését, uz asszonyt loldre tepertő és elmetszette a nyakát. Aztán a véres késsel nyugodtan meguzsunuázolt éa ennek végeztével bejött. Kanizsára és a fösíolgabirónál felmentette magát. Azonnal átadták az ügyészségnek, hol azzal mcntcyetlc mu(;át, hogy nem volt szándéka szeretőjét megölni. Csupáu a rossz lelket akarta belőle ki-pusztítani. Siposnét megtalálták az erdőben eszméletlenül és még élve heazálli-lották e Kanizsai kórháíba.
— Elgázolán. Aki ismeri a mi orvo-Huink hangyaszorgalmát, az nem fog csodálko2ni azon, hogy kocsijuk végig-vágtatva az utcákon, keresztülgázolnak a forgalmi akadályokon ia. Ilyen forgalmi uka.lály ii Sugár-ulon euy fekete kutya, amely Burkus névre hallgat. Vagy keresztbe fekszik a járdán, vagy. üldözőbe veszi az inasokat, vagy megugatja a paraszlkncsikat. Múlt hó 30-án azonban megjárta a piifeazkedó kutya. Dr. Blau kocsija keresztül gázolt rajta, épp akkor mikor, egy gyerekre ráugrott. A lovak azon felül jól meg ia dolgozták a patkóvasakkal é8 remélhetőleg jó lecke leaz az alkalmatlankodó állatnak, melynek a nyaka megérett a burokra.
— Tüz gondatlanságból. Kosz István perlaki lukós házára juoiua hó IG án ejjel Iakóhá7a kamrajában tüz támadott éa 1000 kor. értéke elégett. A tüzet károsult cselédje Horváth Rozi okozta, ki előző este a tűzhelyről összegyűjtött hamut a kamarába gyülékony anyagok közé tetto, mitől azután a tüz keletkezeit. Gondatlanságáért a birÓ3ágnak feljelentették.
— Mrdelmóny. A ca. és kir. 12. hadtest hadbiztoseága különféle mennyiségű kórházi fehéroomü kötény, pamut-harisnya, törlőkendő papucs özállitásának biztoiitá^ra I évi augusztus hó 26-ikáa ajánlati tárgyalását tart. Az ajánlatok legkésőbb enap d e. 10 óráig nyújtandók be. Bővebb íölvilágositáa kamaráuk hivatalos helyiségében is nyerhető. Sopron, •1901. évi julius hó 3-án. A kerületi kerea-kedelini és iparkamara.
— Hirdetmény. A helyben állomásozó cs. és kir. 48-ik gyalogezred legénysége folyó évi julius bő 11., 12. és 13-án reggeli 0 órától ketdve Kiskanizsa, Bajcsa, pzc.petneki major és a Principális kanális által határolt lőtéren harcszerű céllövészetet tart. Felhívom a közönséget, hugy a jelzett területet 6000 lépés körületben ezen napon annálinkább is kikerülje, mert az ott tartózkodás életveszélyes. NsgykanizBán, 1901.-évi jiiliuí"há C án. D.ák Péter s. k. rendőrlőkapitány.
— Katonai 8ziUIJtd9. F. évi julius hó G-án d. e. 10 órakor a 8oproni ca. én kir. katonai élelmezési raktárnál Fiamlorfer ut 20. uz. a. nyiháooa ajánlat tárgyalás lesz a ca. és kir. hadsereg soproni, pzombathelyi, kőszegi és nagykanizsai állomásokon elhelyezeti csapatni 87éna, szalma, tűzifa és kőszén szükséglet biztoáitáaa tárgyában f. é. szeptember hó 1-től 1902 évi augusztus hó 31-ig terjedő időtartamra.
— Nyilatkozat. Dr. Batizi Endre, nyug. megyei fóorvos, Budapest, VIII., Gólya-utca 37: ,A ,Kriatály"-viz igen tiszta, egészséges üditő ital s has7nálata a gyomorban egy kellemes megkönnyebbülés érzését hozza létre.\'
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések :
— Junius 28-tól julius 6-ig. — Oreos Mária cigány: Vilma Práger Mór szabó: Valéria Horváth István.napszámos: Mária Horváth István napszámos: György Göudöca látván vasúti muokás: Lajos Hermán litván honvéd-őrmester: Margit Brejner Mór vasúti tiszt: Miklós Kloiber Anna szakácsné: Kálmán Tüke Jó/.sef rasuti munkás: Józaef Bertók György vasúti munkás: halva
BZÜlÖtt fiu
Kovács József fogházör: János Szalai Apollonia napszámos: Józaef. Halálozások :
— Junius 28-tól julius 5-ig. — Orsós Vilma rk. 1 napos: fulladás Horváth József rk. 29 napos: ránggörca Németh Ferenc rk. cseléd, G8 évea:
Yöselob i
Bagonyai Katalin rk. 1 hónapos: goiCBÖk Dávidovics Györgyné Vajdi Juliáuna rk.
25 éves: tüdőgümőkór Tollár Sándor vníuti segédfütö. 2G évea:
baleset fciuódás állal Tislér Ferenc rk. napszámom, GC évea: Hldőhurut
Reidincer Kálmán tk. 1 hónapos: bélhurut Büki Ferenc rk. 10 napos: rángRÖrc* Hajrer Józaefné Pintér Anna rk. 41 éves:
IQdögümökór Lendval Krzsébet izr. 15 hónapos: torok-gyik
Szollnr Rozália rk. 1 évea: tüdőhurut Özv. Tialér Györgyné Varga Rozália rk.
napszámos, 74 évea: tüdőgümökór v Horváth Gyuláné Moluár Gizella rk. 41\'
éves: szervi azivbaj Kellermanu Józsa izr. szahónő, 22 éves:
IQdőgümőkór Mutter Jánosáé Ziegler Mária rk. 53
éves: vizkór Kovács János rk. 1 napos: pyengeRég Ó/.v. Andris Jánoai;é Ájok Juliánná rk. GO évea: hashártjarák.
kiadja a nagytehetnégü Szomory Lenau-forditáaát és a Schiller Xéle Teli modern átültetését Palmer Kálmán tollából. — Az uj korszak embereit ezúttal Sudermaon képviseli, kinek VA kiráuság" cimü beszélyét Yoinovich Géza nyújtja választékos fordításban (I205--08). RoodkivQl érdekes a két krónikás könyv, mely az Olcsó Könyvtár érdekes forrásmunkáit szaporítja. Az eayik Einhard krónikásnak Nagy Károly élele, a középkor emez $gyik legérdekesebb kióaikája, melyet az irá8moBterségbeu alaposan jártaa barátkortára kőzöl a nagy császárról (1209 -ll.sz.) a a mely a legbecsesebb ku\'.forrásNagy Károlyról. A másik bennünket még közelebbről érdeklő munkát Frtknóí Vilmos teszi közzé: Egy pápai követ Mátyás udvaránál (1218—20.sz.) Pecchinoli AngeJo 2 évig tartózkodott mint pápai követ Mátyás udvaránál, b leírásai, jaJenlései^uj éa eddig ismeretlen adalékok Mátyáa királyról, melyekból Frtknóí mesteri kézzel Hzedte egybe mindazt, a mi benQnket kiválóan érdekel. — E« a sorozat is mutatja mily nagy gonddal történik meg az Olcsó Könyvtárba felveeudők kiv^asztása, e ennek tudható be, hogy ez a vállalat* mely moat már tul van az 1200 számon, valóságoi kincsesháza irodalmunknak. Az olvasható szöveget, a jó papírt megszoktuk a Franklin-Társulat eme könyvtáránál, melynek minden egyes Bzáma 20 fillér. Az 1200 szám bárom aorozaLban, csinos vá8zoDkötéíben is^ kapható 40 kötetes sorozatonként 100 koronáért; ebben az alakbon részletfizetésre ia.
. Szerkesztőség : Dr. VilMnj/l Henrik, lelelős sccrkmlü. Kiadó: f/J. IVnjAit* Józirf.
VEGYES.
— Műkedvelők fényképezéséhez ? ;Eliamcr: legjobb szalon éa utazási fényképező,\' készülékek uj fclO múlhatatlan pillanatnyi\' kézi-ké-flzülékek, toviliM minilcnaeraii íúnjképftökflli1-kek a. Mail cb. és kir. udvari szillitóuál, Uécx, I. Tuchlaubea U Fénrképezó kellék ftilet ala-pittatotl 135< — Kívánatra nagy képes írjegy-
zók injyen. , /
NYILTTÉR.
Az e rcvat alatt köxl&ttekért nem villái \' felcl588&jfct & aierkPsztSjég
IRODALOM
— A* Olcsó Könyvtárban, & Gyulai Pál állal azerkeaztett eme vála8ztékos gyűjteményben ismét egy cdomó ilj füzet jelont meg. Egytől-egyig kiváló dolgok, melyekkel örvendetesen gyarapodik nemzeti irodalmunk. Az egyik kötet Vörösmarty beazélyeit é« regéit adja (1198— 120 87.), a melyek eddig kQlön nem voltak kaphatók 8 csak az öaazea munkákban voltak hozzáférhetők. Három kötet költöi müforditáat ia ád a vállalat ezúttal: A makrancoa hölgy, Shakapere-től Lévay Józeof fordításúban (1201 —04.az.), Schillertől Teli Vilmoat, Palmer Kálmáu íordi-táBában (1215 —17 ar.); Lenautói Faust, Szomory Károly íorditáaáb*n(1212--14.8z). Az Olcsó Könyvtár ezzel egyfelől folytatja a Kiafaiudy-Táraaaág által kiadóit „Magyar Shaksporo* olcsó kiadáaát, másfelől szolgálatot toaz irodalmunknak a mikor,
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS.
llaríitforrás-tBlej (BEHEC-IEGTE)
A budapesti m kir. egyetem Tegyelemzése szeHnt kerés szabad szénsavat, ellenben sok szóasavaB nátriumot ís liibiumot tartalmai. Exen tulajdons&eai azok,\'melyek a basonlö ösüzctételQ vizek filé emelik Kitűnő hatású a légutak h tQilü -liurutos állapotainál, kdlöuöRPQ bt a k4pct Dt-liCECn szakad fel; lüdővészeKcknél ciéií akkor is, ha vérkö pésQk Tau, a «MargIt-vUu mogbccsOlhc-tct:en szolgálatok.it tesz kerés st&bad széc-■ avin&l fogva Kiváló hatást látni tölc a \'gyomor és belek liurutos állapotainál, lölcg azon PBctekhen, hol a tölös mennyi-ségbcu képCilött aav oka a rossr emést-tíiock.
A hugys&vas sók lerakodását akadál jozv&a, becses szolgálatot tesz továbbá a hólyag liurnloH báu\'almaiuál, a kő- 6s homok-képtódéa eseteiben, miért a budapehtl ii bécnl egyetem orro»tanáral; nint ae orvoaTllág egyéb cISkelfiHégel a legsiive-ifbbfubasználjik, clüoyt aduak a „Slarglt"-vlcrráBnnk a ho^yáhasoiiló összetételű gy5gy-
izek fölött.
MT MINT IVÓVÍZ "M
kiváló óvöazarnek bizonyult Járványos be* tegségek ldeje»; főleg typhas ellen.
Mint boniz általános kfiiTcllstipei orrcnJ.
FÓRáKTÁR:
ÉDE3KUry L. BUDAPESTEN,
cs és kir. utlv, BrállitÖ.
- Asványvlz-iiapykercíikedő.--
Kapható mladen gyógywertárban, fü«er-kereskedésben ea vendéglőben.
Vese, hngykólyap, hngydara és a kÖBZTénybántalmak ellen, i továbbá a légzó éa emif8zttal szervek hurntos bántafmainál,orvosi tekintélyek által a Llthion-forrás
SALUATOR
sikerrel rcndclro léai.
11k y li aj t6 hat áa o!
Kellemes iiül I Kőanjen emcszlbctő
Kapható ásrányrizkereskedéBekbea és
•* gyógystertárakban. A Sahátor-forrái iiazgatSsága Eperjeteo
MATTONI ERZSÉBET SÓSFÖRDÖJE
gyógybety Budapest (Budán),
Idénj április hd 15-tól októbor hó 15-lg
Kiváló gyógy hatással bír
női bajokban ós altesti bántalmakban.
Rendelő orvos dr. P0LG4R EMIL. Egétzségeafokvóa.Jutányos laVátok Jó vendéglő Villamoi vaiuti SsszekSItetis a fővárossal.
HIKDCTGHEHi
Nagykanizsától 3 órányira
fürdőhely és rlzgyógyltó Intézőt Soprou-megye ll/a óra Bécstől.
Az njkor igényeinek hercodcze\'.t inté-tet ideg betegségeknek, stifbajosokaak, minden étrendi és táplálási gyóujmóddal. Az összes vizgyógy eljárAaok, göz, moleg levegő, természetes szénsavas levegő, nap, és a* összes gyigyfQrdök, masiage, tíi-laovgyógyáseat.
Az intézet, csak néhány perenjrire a vasaliáHomáttól, sxép 4b egészséges rí\' déken fekszik fenjóerdóklöl kö-Qlévre, s nagyon kedvelt égvénjca Tasforráaa van Idény £l> májastól októberig.
Prospektusok és tudakozódások iugyeu a fóig&zgaróságtól.
TROPON-SÜTEMÉNYEK
a Iflglzletivaelibek es a legt&plálóbbalu
TROPON-CAKES(Biseuits)
igen jóizö teásatemény, nágy fehírnyo tartalmánál fogra nagyon tápláló
TROPON-KÉTSZERSÜLT
táplálóbb a közönséges kétszersültnél. Tej, kávé, bor mellé a legjobb sütemény egészségesek és bettgek számára.
TROPON-K ARLSBADI-
l/\'PrT,0,7E1D CTTT T1 Z\'irtalan éi azért IVM OZiLríOUL 1 igen könnyen emészthető sOlciaéuy gyöngegyomrnak Bzáuiára,
TROPON-DIABETIKUS-
I/ÚTC717DCÍTT T elcayéBzöc«ekéIy lVEi 1 OZiI1íL\\OUJLj 1 liszt-tartalma és
nagy fehernyptartalma miatt a r.nkorbnjosok legjobb tápláléka.
Minden ^yépjízertárban kaphatók. UtbaigAciiást ad : Dr. R8der és Táras, Dr. Ltaitó Frlgyss, oszt. maey. Tropon- és Budapest, YI. Gyár-u 1. tápliszl-gjáral
Klorteraeuburfl-Bóoi.
Ji ég olcsó órak, 3
éri jóttálUssal privát vevőknek
KONRÁD JÁNOS
óragyára arany, ezüst és ékszer árak aztllltó-háza
DRÖX (Caehorssáj) Jó nickel-rem-óra trt 8.75. • Valódi ezüBt-rem.-óra frt.ő.80. Valódi eiüst lánc írt. 1. ü0.
Nickcl ébresstö óra frt 1 05. Cégen a cs. és k. birodalmi címerrel van kitüutetve, számtalan\' arany; ezüst kiállítási érem valamint ezernyi eliame-rf,-levél Tan birtokomba. Nagj képca árjegyzékttogyen éabánn.
Délsalai takarékpénztár utónjánlata következtében
1901. évi julius hó 27. napján d. e. 11 órakor
ezen tkvi batóaáp; biv. helyiségében hivatalból megtartandó nyilvános^ árverésuu eladatni fog.
Kikiáltási ár az (1223, 1226. 1227|a) hrflz. ingatlanra 5500 korona; az (1221 Jb, 1222ja) hruz. iDgallanra 7711 korona.
Árverezői kivánók tartoznak a becsár 100(a-át készpénzben vagy óyadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság. Magyk&nizBán, 1901. évi junius hó 18. napján.
Mosási-gépgyár
KRAUSS & COMP., Bécs,
XVIII., Wáhrlngsr Gürtel 53.
Legnagyobb és lcgitlös.cbl» jjyir ezen íiaVmiliaa Ausztria-Magyarországban elvállal teljes mosöln-tízetek berendeziiót és szállít jú:4Uva kitunij " kivitelben
Göz—mosó gépeket
clbuiert lcgjabli remlwerüe-kei, kízl- ó* ciü hajtásra 38 frttíii 2000 írtig.
Központ futókat (Centriíugon)
egész zajtaliinul működüket k<íi ragy erühajtitra l40 írttól felfelé.
Legjobb Wring-gepeket
(nü)l kicsavjrú géj>eVet) tnliiilen nagyságban it fittíil felfelé.
Ruha forgatókat
•legjobbnak liizouyúlt stetVezetUt friltil felfelé.
4902. számyik. 1901.
árverési lilrdetiuény.
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részérói köxhirré tétetik, hogy a Délzalai takarékpénztár végre-hajtatóook, Daum Samu, Baum Katalin ör,v. Kaulmano Samuné úgyis mint kkoru Kaufniann Hugó éa Róza t és t. gyámja, Kauíraann Gizella, Uiedelmaier Károly és neje Hámos Etelka nagykanizsai lakó-aok végrehajtást szenvedők elleui 10837 korona 80 fillér tőke és járulékai iráüti ügyében a fentnevezeit kir. törvényszék területéhez tartozó a nagykanizsai 7205. bz. tkvben (1223, 1226, 1227/a) hr«. ingatlannak Baum Samu, Baum Katalin özv. Kaufmann Samuné,Kauímann Gizella, ugy kkoru Ilaufmaun Hugó éa Rózát illető 8 115G8 koronára becBÜll 2ja része; a nagykanizsai 7320. az. tkvben (1221|b, 1222|a) hraz. a. Riadelmaier Károly éB neje IJámos Etelka tulajdonául ínlvett b 8461 koronára becsült ingatlan a
Vasaló gépeket
85 írttól felfelé.
Kimerítő képes árjegyzékek az összes mosAsi gépekről kívánatra ingyenós bérmentve.
Vásárokat
látogató
ós házalóknak!
Kiabálö gotpifujók, gömbölyű éi hoszizaalc, ördög-kol-bisz, gigerli ét »zlrarrujók minden izioben Hlefánlormány madirhanggal FOlemllle furola, niegl?pöen madArbacgot nlAnoz. Szala«lí> féuylö egerek KepQlü gumi-kolbász (nagy hi-r.z )
Ilasnieuo glgorllk, hashajtó pilulákk&l. Kzcn-kitnl miDdcnfélc legújabb játékok és mulattató czikkek a legjobb minőségbea kapható
Mj, Hacker\'s Söhno.
Béc«, VII., Neubau^asHe 20.
nagybani árukereikedésíbcn, utAarétet mellett, cs&kit megelőzőleg beküldött foglaló ellen. Pontos és szolid kiszolgálta. MustrzkQldel 1 kor.
Ki ach^zkórban, görcsökben és más ideiiPR állapotokban szenved, kérjen ezek-ról brochurái. Ingyen é« bérmentve kapható Schwatien Apoth\'eke, Frankfurt a|Main állal.
APRÓ HIRDETÉSEK.
Kit egész uj Habits-féle peilál-C I M B A Jb O 1U
olcsú árért eladő, vagy havi 4 forintért bérbe Tehető. Bővebbet ifj. Wajdits Józsefnél, Nagy-Kanizsán.
Pedál nélküli cimbalmok ára 65 frt. . Havibér összeg 2 frt 50 kr.
Ferenc József császar-fürdö Tűffer helység
a déli iasnt mellett (Gyorsronat állomia) 7 óra Bécstől.
É^ Egész éien át njitra. Leimelegtbb forrása Stójerorizágnak (3S\'|,\' C) — Egyenlő hatású Gai-tela ml,\' Pfaffera-sel {Svájo) — Legnagyobb kényelem. — Villanyai vIIé"-
flitai. — Két Tenniizezi hely. lelenlékeny újítások és Javitások. — Szénsavas fürdik. — KilQni fekvés honok fürdőknek.
F0rd6 orros: Ttilajdonos:
Med. Univ. Or. Beck Rudolf. Gunkel Tivadar.
MP Jelenleg csakii Thermal-Tizct lazoak & Ferenc .lótser ci4«iár-fardö forriaaiból. — Legjobb ós, legolcsóbb hlateriummectes üdítőital. — Közvetlen szétküldés. — Rendeléioket a Fcruuc József caászárfardö gondaoksag&hoz. Marki TQlíar intéxeteodók.
XXXX. ÉVFOLYAM.
ü A L 1 1 KÖZLÖNY
1901. JÜLICS 6-áfl,
/\\\'l EGHIfÓ.
A nagykanizsai VI—VII. kerületi főtéri keresztén}\' fogyasztási szövetkezet folyó évi július 1><S" 14-én d. n. 4 órakor saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, a melyre t. részvényesek tisztelettel meghívatnak.
Tárgysorozati
Egy felügyelő bizottsági tag megválasztása és neténi indítványok.
- AZ IGAZGATÓSÁG.

a vöröa kenőcs
SOKKAL JOBB Glóbus fémtisztitó kivonat
Legujabbkitüntetés FRITZ SCHULZ ^ AKT GES\'^ ADAIlVÉQCIfl ^^ Lejpzig und EgBr cégtől
D•„A .Í-7-.J Mindenütt kapható!^
Párisi világkiállítás 1900. ________
Csoport kiáll. kém. iparnak.
Több száz kiváló orvos ajánlja:
Z K. \'/, 001.
MOLL SEIDLITZ POR
(.\'aak akkor valódiak;.
ha mlndogylk dobos Moll alolráBát tünteti fel.
A., vódjogyót és
A Moll A.-fél* Saldlltz-porok tartós gyógyhatáia a legmakacsabb gyomor- és al-teítbántalmak, gyomorgörcs és gyoraorbév, rögzött izékrakedés, máj bántalom, vér tolulifi. aranyér és a legkülönbözőbb női brlegvégek ellen, e jHea házíazernek évtizedek óta miadig oagjebb átterjedést 8*erze:t.— Art így lapeoaétalt ere-deli doboznak 2 kor
Hamis i tá sok törvén y i Ieg fenyi11etnek
rMOLL-FELE FRANCIA,
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi, mindegyik Üveg MOLL A. védjegyét mufti al
___- „A. Moll\' feliratú dnozattal van -xkiva.. A Moll-féla
fraaozla borizeír éa aó nevezetesen mint fá|dalomoilllapitd bedőrziölesl izer köszvény, csuz ég a megbftlés egyáti következményeinél legiamore\'teaebh népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ara l kor 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
l.egfinumabb, legujlbbmödaKer szerint kéieitek gjt-rnitk ía UOIgy sKa|>|mn a bűr okiierü ápolásira ayeraokek ia felölitek ríuirt.
Ara daraboaklat — 40 flll. Öl darib — 1 kar. BO flll. Minden darah gjei-mek-aiappan Ugll A. védjegyével vaa ellátta
Filllltlliléi:
Moll A. gyógyszerész, cj. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 0. az.
Vidéki megrendelések naponta postaulánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfald Adolf ÓS Fia.
aÖDÖCMÖMaoooaoűaooooannoooaoaoa aoaaoo
l«-nH J------■ -----i^t
v r\'
Q Hégl liiriievcs kcnfürilö Horva<orsy,nglnm.
Vasmi W l állomás V (
S:a,
Póata- és távírda
a Zagoriai vasút menten (Zágráb Csáktornya)
VopyelemczYc Prof. Itr. Ludnlg uilr. tanácsos által t894
58 tok Celsius meleg forráa, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása. vin izom és itUlet rbeams, izQlet betegségek, gyulladásos éi csonttörési öí-zíhuiódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischias síb. női bsyok, b5r- és titkos betegségek, idült vesebajok, bólyagliurat, górvélykór, angolkór, ólom é» higany mérgezéseknél stb. Btb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, máj, gyomor- és béllajokoál, aranyérné!, atb,
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kéiyelommol. Hegyi vízvezeték, Hidegvíz kúrák zuhanynyal Knoipp izorlnt, agész éven it nyitva
Idény tarlam május 1-től október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes Oltetvé-nyek, jzép kirándulások — Állandó aenekar, a zágrábi kir. operálás tagjaiból.— Zene- éa tánco«t6lyek Btb.
A varaxíd-toplicai állomáson naponta társaskocsi várja a Tcndégeket.
Külön fogatok it rendelkezésre állanak, da ezek odaílliiáaa előbb - a fürdő in\'.é-zőségnél megrendelendő.
Orvosi tudakozódásokat a fűrdöorvos Dr. LONQhJmO A ad. \' Prt.epeklusokat broachurákat ingyen éa bérmentve küld, \'
A FURDOtGAZGATOSAG.
-
---
xxxxxxxxxxxxxxxsii
KRISTÁLY
ÁSVÁNYVÍZ
Szt. MácslMöi üB£7iforrás
Legyen mindennapi Hatod!
Kapható: Gönsbenjer Jakab, Fesselhofíer József, Strem és Klein, Marton és Huber, Neu és Klein éa üalaton teatv. urak füszer-kereakedéaébecj
BERGEFl - féle GYÓGYÍTÓ
KÁTRÁNY-SZAPPAN
l.VInlólyo.
ink ijAul
oOQDoaaDiDoooaoaaoaonoQOQD □oaooüOQognoaooooD
>!\'■ Ir«IO alkalmkr.iák
auliideuneinA bCcklűKéa
•lleii, a.«rkiotesoo idolt pikkoly-lömhr, kon -l ílí.Bli külí-jok. ngr»<lnl*n orr.re«o«»*g. I 6tv»r. I«IAl.Uiw.Ut, 4a éL*ik(\\- l korpa •lUn. A BaruMMr kii ránviiat.nmi VXZr . Urlalnrttm a tik Httranyoik 40%-ÁlAt min- V-
d«n agyib, a kormknlolunbon olfltordolö kAt- , rAnr«t»(ip«iioktrtl l*oye(r<«nn kuifluböit*. * Ottliiok elkarBUio viteti haUrotDlUn Borgar-lóla kktrAn;iiappan mpgrtiid. léie t at líraart Tétjjegyrt rald amlnititíUi kiretlk. ZdBlt börb»t«s»óff«kn*l iik«rr*l alkalmulatlk a kAtrAny-icipptn Ltlyelt a
B«roor-fé!e yyÓQy-kátrüny-kénozoppoo A »yong4bb kátrAar*za< pan ,
AH fii o It TINZTÁTAI.A\\NÁniI ^ i\'tAvolitAiAra. a rv»rmok«kcok val*tr.rQn/i IMb«:«j[i4fal •:i»n MUtmulhatallan bOrUaatJtA MOidó 4a rOrdlaiappaa BtadaanapI kuuálatU noleil a
Barg«r-fél* glyo«rln-kálrány<acBp|N»
Sö\'/i Itlycarin tartalommal <* flcom illatul.
Ara mlndan raJatJc htasnAiaU > ntaaltAacal •aylltl daraboaklnt 16 kr.. 0 darab ifrtMkr.
A U)bbf Dtrz<r-Ula cianpanokból különöiao ki.molon-dSk: Baaioa asappan a fchr fioomltUAra. boraz-txappaa pattaniaok ellpn, oarbol-aiappas a bör alcilUaAra bimli-K»l.v«kn4l A« mint UrtAllanitA atappan, Ilurier f*l. ímji-rordő-nappan é, fenyő pl»»r«-fiapr*n. "»re«r-Ul» iyM-mak azappan * uCnga kor riaiA^a (SS kr.)
Bcroer*féle Potroeulfol-szappan
r«sf» orr, kiütés, bürrluketecséK 4a arovöri/iiij «ll«n, axtplé aaapfan igtu bathatúa, Bergan-télo kóros tojsxnppnn mitaaiisr it arotiaxtAtlaniáff ellen. Tanala isappaa lib-istaJAa ói hajllhcIlAi ellen. BorQcr-félo foguzappan kOoaflgbon I. a>. r«ndot logtkntk. 2. i*. dohinynaoknak. ára 80 kr., a I«f jobb roK\'.iaxtitó aatr. A tibbl Earfor Í41» axappaco-ka« illotfclrc uialuak a. rSpiratokra. Ctak B«rff«r-f41a asappanokat kell kimi, iciutin »iAmt»lan haUiUlaa utániatok Tinnak. OyAr 4a iiraktAz ■ O. HeU A Ooap- Troppau. trí.jJId IlUiUIm a luutliii ntnwkiUliiii<a Iwia IWI
Nao-Kanizsön: PRAGER BÉLA és BELUS LiJOS iféiiHerttickníl.
Arany ^remtnel kíilüutetvo Párisi TilngblállIfáR 1900.
Kapható miinlon f»lraqaP7okró!
felirtnier.htítö Qzleihen. Doboza 10, IC h 30 fillér.
Ki vagyonát
legrövidebb idn I alatt,
megkétszerezni négyszerezni
óhajtja haazoAlja fel a jílcu jiagjon kedvező alkalma\'. Lelkiismeretes tanácscs.ll szolgál
,,Da8 Goldland."
Ax ,Ös:err.-udg. FinoDz-Runilícbou mellékletek Wien, I, Grabcn 28. Mutatványszámok ingycjQ éa bérmentve.
C\'Mokoliídé
PáriB 1000. Grant-Prix.
SUCHARD
STEWEK
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május-október.
380 méter a tenger szinc felett. 2 vasúti állomás Qrácból kocsival egy óra, Poata- éa tárirda állomás.
Rég iamort vastartalmú (akrothenne) a^élforria 80 fok C. meleg (23 fok R) Mérsékelt klima 25 íokC. éa20\' (R) erős tő erdőlevegő, kiterjedt fenjvejerdök. Gyógy-javalatok, idegbánialmBk, • ideggyengeség, bátgerioc-beteg8ég, bystoria, görcsök, nonralgia itb ellen Nöi betegségek- vérszegenysíg,\' bél* l-s hölyaghnrnt Btb. Igea ujáiilbató üdülőknek: és gyeuge gyermekeknek Ciyógyeazköz: kulfln gyógy- é« uszibazin, kidfllrdők mclegviiiel, fenyöfürJők, villanyot fürdők, mnssag.\'. zulianyByóg)k,ezeléa sat. OJcsó lakások ia egyeB azoliák, villák, gyógytercm, kitttnö étterem, kitűnő^zenekar A fürdölgazgatögágnál kimerítő prospektus Ingyen és bérmentve.
Dr. UL UH A VEJI SÁS 1) Olt, orvos talajdonos.
legjobb alpeai tejet tartalmat.
N EST LE GYERMEK LISZTJE "W*
legtökéletesebb táplálék kis gyermekeknek.
Kgj doboz 1 lior. 80 fillér. Fél dobos megprobklásra 1 kor. Nem kiván tejhozzátétclt, az anyaemlőtőli ölválaeztás ezen rég jónak bizonyult, már 30 évnél régebben bevezetett és
kipróbált tápszerrel könnyen történik. HaBtuené* éa hányás kizárva. — A Neatíá gyárak évi gyártása 36 millió doboz. — NaponWnti tej-azQkaéglot 132 000 liter.
Neatlö aürQaitatt teje cukorral I doboz l kor. „ n i n cukor nalkül Viking újdonság
I doboz I kor
KizpcDÜ rálár: F. BERLYAK, WIEN, I, SaglerQw I.
Eladása az összes cyógytárak és drogueriákbaD.
elvállal teljes malom berendezéseket, átalakításokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt éa szállít:
Miüdeqüit k a p b a t ó.
Henflerizékeket miudeti nagyBágbauéBminSaég-
ben, tflmörÖDtés éa porcéi án heugerekkel.
Fraaelt malomköveket legjobb minőségben és malomjáratokat, gabo-ua-oaziályozó beogcrc-ketésfejkoptatrtkat saját rendszerQeket.
Kankelyvilaizti, Eure-ka. Tararek, liaztkeverő gépek, dara és gőz-tisxtitdgépek, elevátorok éa azállitó-csigák, tranazmiíaiók, tengely-
ágyak, Fcraclyrk.Pclli r éa gytlrUkcnéa renilsze-rüeket Gazdasági malmok kízi
éB járgáuy bajtüfra. Turbinák c» vizikere-kek, keret, kör es szál-, lagfürésrek, íagja\'uló \'< éa csiszológépek köio-rőkki\'l éa zusó-géprk mindennemű érc (b ko- 1 va, bazalt, mészkő, cha- , motte éa gipsz részére. Mindenféle azürke és rémöntáa aiJat éa Ida-gen mod«llek éa rajzok izerint.
Toiuöröiitésürostclyok sth
Ijcyolesbbb tlralit t®*" Arfegyztk ingi/en bfirmentrr
IICDgerrovátkoUauk leggyoraabban és olcsóbban, s.-.állitás jótállás mellett 1
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Ilengorrovilkoló és kflszörülő-gépek, villanyoa-világitási tftlepek. T Tervezetek, költaáBvatéaek éa praktikus tanáagok oyorann éa Inpyen. Vezérkípviaelöség is raktár a magyar korona országai részére Dénes B.-uél Budapest, VL Váci körút 61.
Gyümölcs és szÖHÖ bor készítési gépek.
es szol -sütik
folytonosan bató kettős emeltyű szerkezettel, és nyomóerő ar.abilyr.óvnl. A munka képesség.22°!, nagyabb mlntbármely más sajtónál.
Hydraulikus sajtók.
mm és gyümölcs nnl
én bopjó uiorznolók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek
Szőllö éi gyftraölca őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs és \' Tózelék aszalásra, gyamólcs-vftgó, éa hámozó gépek, leg- i bzöIIő eliék. njabb aierkezetQ izabad. önmfiködo „SYPH0NIA" gyQmöica éa azóüövoaazö permetezők.
A legjobb vetö^épBk
Mayfartli Pb. és tária legújabb azerkezettl ; •
„A G R I C O L A"
[tolóvetőkerék-rendszer) vetögépei. Miuilennemü mag*
éa különböiő magmenyíség számára, váltókerekek rét* kül,. dombon avagy jikon, a legkönnyebb jÁrán, legnagyobb tartósság éa mind a mellett a legolcsóbb állal tQunek ki
A lehető legnagyobb mnnka, idő- éB pénimegtakaritást teszik lehetővé KQ\'őntegfliiígeket tzéaa- éa szalmtpréiek- kézi használatra, kukorica morzsolok, oaépltgépek. Járginyok, gaboaaroaták, trienhBk, ekék haogarek és boronikban a leg-
njabb rendszer és elismert legjobb alkotás alkaimazána mellettgyirt&nak éi szálliU^
9I»}Tnrtli Pli. és társa
cs. él *ir. kit. tzabadílmizolt gatdasági gt-pg/ir.k, TMÖntOdík és Tálhimormii.f1\'
AI»P- \'872. BÉCS, II/, Taborstrasse 71. 750 muniá^
Hitdntel.e Iftbb mint 150 arany, ciflat és broncéremmcl, ttzöiizcipagyoltbkiAllilUalíóo Réialcln irjegyiék íi srimoa eliimtrö lciíl Ingyeu. — Képyiiclök ía siiunt elárusítók kcrcstttDek.
Nyomatott Ifj. Wijdits Jóiacf könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 1901. julius hó 5-án.
27-ik szám.
XXXX. évfolyam.
Elarizettsi ári
Ejíü érre . . 10 kot. — £11. Fel írre ... 5 kor. — Ili. •Segjedívre . . 2 kor. 50 fill. Kíjes ,i»m 20 flll.
HIRDETÉSEK
Jhuilo, petiEiorbtáU.misodiior U, ■ minden tOTibbi lorért 10 ti 11
NYIITTÉRBEN
petit soronként 20 tillírért TiHel-oeli fel.
ZALAI ROZLOH.
A l»p tzelletni réttét illető minden közlemény ■ felelöl ixerkesitő ncTÍro, az anyagi réa»t illető kfl*-lemenjek podig a kiadó nevére cimzetien Nagj-Kanlzsára bérmentve intézeodók.
Bérmen te:len Itvelek nem fog&d-útnak el.
Krxlratuk TlstM&nrai k tildéinek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,\' „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság, • a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' „m-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
s közEazűasá£.
Xa&jkanlzfa, 1901. jal.\'lS.
A kultura mértéke az államban az iskola. Az állam műveltsége, előrehaladottsága, felvilágosultsága, gazdag-í sága, vekonomiája egy intézményből sem Ítélhető ugy meg, mint a népiskolából. S ha e téren nálunk jobbak a viszonyok, mint néhány évvel ezelőtt, szociálpolitikai szempontból a nép- [ iskolák bizony még nagyon is hátra i maradtak. Nincsen elég iskola, nincsen elég tanító, a tanítókat rosszul tizetik. mindezek olyan tények, melyek létezése mellett a uapilapok liiréi eléggé bizonyítanak. De sem ezekről, sem ama statisztikai hiányokról, mint például annak kimutatásáról, hány tanuló esik egy tanítóra, hányan vaunak egy teremben, van-e elegendő terem a fia- és leánygyermekek részére, egészségesek-e az iskolaépületek stb. — ez alkalommal nem beszélünk. Kérdés tárgyává teszszük azonban a népiskola azon irányú fejlődését, melyet a nyugati államok az úgynevezett szociálpolitika szempontjából kifejlesztenek. Vizsgáljuk meg, vájjon a népiskolai tanitás tárgyai megfelelnek-e ama követelményeknek, amelyek az egészen vagyontalan néposztály, s a szegényebb, de nem vagyontalan néposztály mindennapi éleiében előfordulnak. Vagyis hasznát veszik-e annak, amit a népiskolában tanulnak azok. akik a népiskola átlagos nagy többségét alkotják, azok, & kiknek iskoláztatása a népiskola elvégzése után tulnyouiólag abban marad.
Hogy a népiskolának ezt figyelembe kell vennie, alelett ma már vitatkozni nem lehet
A vagyontalan gyermekek iskoláztatása a vidéken különösen nagy akadályokba ütközik, t. i. alkalmazásuk a házi, ipari é3 mezőgazdasági munkára. A népóktatási törvény, amely kötelezővé telte a népiskola látogatását, a G-ik évét betöltött gyermeknél, egyike ama nagy elveknek, melyek e téren a legtöbb^ tettek. Tartsuk szem előtt e törvény intézkedését, 8 keressük fel ipartörvényünket, benne mindama szaka- ! szokat, melyek a gyermekek ipari. ! házi, éjjeli munkára való alkalmazását tiltják. Az ipartörvény számos i intézkedést tartalmaz, szigorú parancsokat foglal magában a gyermekek korai munkára való alkalmazása ellen, s mégis, mint a szomorú példák igazolják, mindeme parancsok nem elégségesek.
Eltiltja az ipartörvény, hogy ipari munkára a 12-ik évét be nem töltött gyermek alkalmazható s a hatvanadik szakasz a következőket is tartalmazza: .Kivételnek csak az iparhatóság j engedelmével lehet helye, mely eset- | ben köteles az iparos tanoncát 12 éves kora betöltéséig a népiskolába járatni.\' Kérdezhetjük már most, hogy a tanonc mikor tanuljon, mikor | látogassa az iskolát, vagy a tanuló mikor feleljen meg gazdája parancsának, mikor dolgozzék. Kétségkívül ipartörvényünk sok szociálpolitikai intézkedést tartalmaz, de minden intézkedése a gyermek munkára vonatkozólag nem tesz annyit, mint ha az említett kötelező iskolalátogatásról szóló törvényre utalunk, & azt a triviális igazságot állítjuk, hogy ha a gyermek a törvény parancsa szerint az iskolába jár, mindennemű munkára való alkalmazása lehetetlenné
válik. Hajtsuk tehát végre lehető legkomolyabban az iskoláztatást kötelező elrendelő törvényt.
A vagyontalan, s a kevésbbéj jómódú szülők gyermekei rendesen 4—5 évi elemi iskola látogatás után jbelejezi tanulmányait, hogy aztáu soha többé tankönyvet kezébe ne vegyen. A 4 évi tanulmányok után a még fel nem serdült gyermek kibocsáttatván inTs volle Menschenleben, hasznát veszi-e annak, amit tanult, s mennyiben veszi hasznát? Ennél tán az egész paedagógiábau. vagy miként némely ,tanerő nevezi: tantanban .nincsen fontosabb kérdés. 4—5 évi\'.tanulás egy egész élet számára!
Nem kell-e minden mondatot, mit a gyermek elé adunk, megfontolni, érdemes-e a rendelkezésre álló drága időt vele ellopni? nem kell-e minden tantárgyat latolgatás alá venni, vájjon fontos e annyira, hogy a fiatal agyvelőt vele tömjük ?
Vizsgálván a tárgyakat, azt találjuk, hogy a vallástaui órák mellett a gyermekek legtöbb idejüket az olvasás lielyett, írás és a számtan foglalja el. Mellette kevésbbé fektetnek súlyt a tornára és a beszéd és értelem-gyakorlatra.
Kétségtelen, egytól-egyig fontos dolgok, amelyeknek az életben léptennyomon hasznát veszszük. De az úgynevezett „helyesírás"-t6\\ akarok egy kissé beszélni. Gondoljuuk I el egy iskolát anélkül, hogy & helyesírásra, mely a tanulónak a legtöbb bajt, a legnagyobb kint,- a leghiábavalóbb fáradságot okozza, mely eredményezi főképpen azt, hogy a tanuló az iskolát meggyűlöli, a legtöbb gondot és időt fordítanának, hanem, mint valamely másodrendű lontossfígu tár-
gyat kevesebb óraszámban, kisebb precizitással tanítják. A jövő tantervében a helyesírásnak nem szabad a legfontosabb helyet elfoglalnia, hogy helyét a fontosabb. az életben gyakorlatibb és a vagyontalanoknak szükségesebb tárgyak foglalják cl.
Ez talán sokak előtt különös és szokatlan szinben fog feltűnni. Pedig a helyesírás \'bálványát porba kell dönteni, mert az a vélelem, hogy minden embernek kivétel . nélkül orthographice (talán ortografico, nem tudom) kell irnia, nem más, mint egyike ama konvencionális hazugságoknak, a melyek a mai társadalmi életüukben uem ritkák. Összedőlne-e a világ, ha lennének emberek, kik a népiskolát elvégezték volna anélkül, hogy kellően tauitották volna őket ortografico írni?
Nem igen hiszom. Nem telítve azt, hogy egységeseu megállapított, hivatalosan is megerősített ortografikus irás már uíncsen, vájjon nem hiábavaló, felesleges munka-e az ifjú, fogékony elmét evvel tölteni csak azért, hogy 10—15 év múlva némelyeknél, kik a2 életbe kikerülve nem írással járó mesterséget folytatnak, egészen feledésbo merüljön.
Nagyon alkalmas volna statisztikai számításokra, ha a sorozásra jelentkező huszonegy éves fiuktól megkérdeznék, mennyit tudnak a helyesírásból. Várakozáson felül lenno azoknak a száma, kik a maguk nevén kívül alig tudnának egyebet leirni, hát még az idősebbek között milyen sok az, ki az irás mesterségét teljesen elfeledte. Hej pedig 20—30 évvel ezelőtt, mennyit kellett elszenvedniük, mig azt a bonyolult dolgot valahogy, rosszul elsajátították I
I\' Egyszerűen elfeledték, mert nem volt rá szükségük a munkábau, a gyár-\' ban, a mezőn, aratás közben, vagy 1 a fonásnál.
Az a 4—5 év nem elégséges arra, I hogy a helyesírást az élet számára elsajátítsuk. Lim, hány eset fordul , elő a gimnáziumnak még felsőbb ! osztályaiban is, hogy a tanítványok közül többen még mindig nem tudnak i ortografice írni. Evvel, mint már i feutebb megegyeztem, nem- állítom, ! hogy az irás elsajátítása a népiskola tárgyai közül törlendő, hauem csak J annyit, hogy a rendelkezésre álló időnek ne a túlnyomó részét szánják | rá, ne tekintsék a buzgó tanítók a | tanitás „cíou.\'-jának azt, hogy a I gyermekbo a helyesírás csiráit minél I mélyebben elvessék. Mert bizony j roppant nagy vesződség, mig a 7—8 | éves átlag — gyermek fejébe bevésik. I hogy például mért kell „vegyen*-t | 1 irni, mig.hogy ezt: mondjon,
| máj* nem? Hogy megértse a szó-áthasonulást s a fonetika ezer csudáit.
S ha a földmi velő fia, vagy a munkás gyermeke elvégezte a népiskolát, mihez fogjon a helyesírás tudásával? Pedig csak munkássorba kerül, hogy újra elfeledje, amit tanult abban az egyhangú butitó munkában, melynek nyűgét a népiskolai tudásával éppen ugy uem tudja leküzdeni, mint az apja, öregapja sem tudta.
Mit kellene csinálnunk akkor, ha sikerülne a helyesírás bálványát ledönteni? Könnyű, magától kiuálkozó erre a felelet. Helyette emeljük az érlelem és beszédgyakorlatokat. Értelmes embert nevelni lévén főcélja a népiskolának. Az értelem kiművelése olyan fontos dolog, s ezt bizony a helyesírás elő nem mozdítja. Az
TÁRCZ A.
Fürdői levél.
Warmbad Ylllacli 1901 Jalln* 4 — A .Zalti Közlöny" eredeti tárcája, —
Mióta a képes-levelezőlapok Lapja felvirradt, a fürdölevelok már kissé divatjukat multák; 6s pedig abból a legérthe-több én legegjszerübb okból, mert a leg-ai-láfiyabh fénykép íh könnyebben kelti fel a táj képzetét a szemlélőben, mint. a művészies, szemléletes leírás a legerősebb kéjpzelötehetségben. Annak oka, hogy mindezen visszariasztó körülmények dacára, melyekhez szerény tehetségem ismerete ia tartozik, b a mi evvel szoro3ao őöözefügg, hogy felebarátaimnak minél kevesebb bosszúságot igyekszem okozni, íürdőlevél Írására vetemedtem, az, bogy magamat 63 mindazokat, kik nem hazai fürdőket látogatnak, a hazafiatlaoság vádja alól tisztázzam. Midőn ily általános célt szolgálok, talán juttatnak a szives olvasók nekem egy csipetnyi elnézést Célom szolgálatára a legjobb eszköz, ha annak a pompás vidéknek szépségeit leírom, melynek íonyőillstos levegőjét most beléleg-zem, a mely fenyőillatott az alpesi virágok erősítenek éa bódítóvá tesznek.
E csodaszép kia nyaralóhely a hol most vagyok a Gailnak, a Dráva egy Pbbparti mellékfolyójának völgyében fek-«ik. Az egész öt házból áll; a fürdővendégek száma tehát a legkedvezőbb
(máí, mint a vendéglősre nézve I) esetben oly csekély, bogy csupán családias, kedélyen élet volna lehetséges, ha nem laknék itt egy csomó időseejke asszony. Az esetleges félreértések kikerülésére kijelentem, hogy e hölgyek nem tartoznak a táj szépségeihez. A táj szépségei igents még öregebbek e hölgyeknél, a ezek a környező Juli-Alpeaek, kőztük a Karawankák. a ÍQrdö lorrá^a, mely már a rómaiak idejében ismeretes volt éa a vadregényes környék, Maguk a házak a Dobrac hegy nyúlványaihoz támaszkodnak. 8 valóban merészség ide házakat építeni I Ez b hegy ugyanis, ámbár a geológuiok álltása R/.erint az összes élő lényeknél előbb született, ifjúkorának tulajdoniiható rakoncátlankodásaival, már sok bajt okozott. A középkorban ide félórányira eső Arnoldsteint és az egész Gail völgyét elborította a Dobrac hegycauszamlásaí aki arr&-halad, ha ezt nem is tudja, eH rettenti a hosszú, vores szakadékos hegylánc látása. A Karawankák kimagasló ceucaa a Mittagekogel, melyen egy kis erdőfolt bídcs, s egészen csupasz. Igen azégyolheti ráagát szegéuyke (2100 és néhány méter magas) többi felruházott szomszédai társaságában. A Karawankák hegylánca fölött ide látazik a Mangart, mely a Triglav mellett a Juli-Alpesek" legmagasabb csúcsa. A tél dere már megüté fejét, tehát havas, szivében a lágyeugaru nyár, pihenő tűzhányó begy. Aljában két tengorezem van, melyeknél szebbeket, kékebbeket, mélyebbeket csak otthon, nálunk látni.— MaDgart bércei pompás visszhangot adnak; 8
mi e bérceknek gyakran elénekeltük keservuinket. Mindent hiven visszaadott, (8 szótag) még a kurucnótákat is. A töbi hegyek caak vagy a Dobrac, vagy a Mangart vazalussai. A Dobrac nyugatról, a Karawdnkok, a Mangart délről környezik a völgyet, északról, mint egy óriási elefánt tartja vissza az éaz\'aki, hűvös Szeleket a Gerlitz-alpea. Ennek Bemmi nevezetessége nincs, csak nz, bogy nehezen hozzáférhető és hogy majd a hegy tetején van uéhány udvarház, másképp osztrákmagyarul, inkább német magyarul major. Mikor a\' múlt század elején a franciák e vidéket meglátogatták, nem hegymászók, kirándulók, hanem Napoleonók, t tisztek gnnyosan kérdezték, hogy mit fizet az osztrák császár a parasztoknak, hogy oly magasra építették házaikat. Erre.felvi-lágoíitották őket, hogy bizony még aze-gények ők fizetnek a császárnak, t; i. adót. Tessék már most eldönteni, kik együgyüb-bek? A tisztek, akik ezen csodálkoztak, vagy a paraüztok, kik űzettek.
A hóbbrilotta hegyek aljáu fakad a fürdó meleg forrása. Amit a természet a havaBok tetején melegségből, növényzetből megtagadott, ide kiöntötte dúsan. E forrás a beavatottak állítása szerint hasonló hatású a gasteiniekhoz, vagyis ideg-báutalmakról éa rheumáról jő. Legtöbb szilárd alkatrészei a mésesók és földal-jak, tehát Bem kén, eem vas. Van itt uszoda is, moly. u.ri.Napoleon forrásából veszi vizét A megboldogult ugyanis, Pal-tauf. müocboni számtanácsossal egyetemben, sokat lett e fürdő felvirágzására. Beteg ember itt kevés van. Leginkább
nyugdíjazott tisztviselők pihenik itt ki az egédE évi aemittovést. E fürdő külöm-ben oly nagyszerű hatású, hogy még annak is használ, aki nem fürdik benne. Ezt bizonyítja azon párbeszéd is, melynek íültaauja voltam, s mely X. báróné és Y. llofrath közt folyt le:
,A kegyelmes ur ma már sokkal biztosabban jár. Mennyire gyógyulja ez a fürdő a rheumátl*
.Ugyan nagyságos asszonyom, pedig még az idén nem is fürödtem itt."
S valóbau nem is a fürdő, hauem a pompás hegyi levegő az, uiely felfrisaiti az elfáradt lelket, tostet. A remek séták, melyek az eperrel du9an megáldott fonyöerdőkön vezetnek keresztül, inkábh felüditők, mint kifárasztók. — A fürdó helytől ő éa 10 perc alatt nagyon szép helyek érhetők el, — honcan több mértföldnyire, ellátni! Ilyen az a kia fenaik, molyet jótevőjéről NBpoleonsgartecnek neveznek. — Továbbá a közeli fal-falvaknak mind van valami nevezetességük. Itt egy vórroin amott, jó sör, bor Btb. De nemcsak vadregényes erdő, patak, vizoaéa környékezi kis fürdőnkot, van a közelben egy kis városka, mely erról híres, hogy lakott itt. Dante, Tbeoírastua Paracelsus. Goethe; a minők hitelességét egy-egy emléktábla igazolja. Dö mindennél azebb és jobb, hoRy egy ezred magyar huszár is lakik itt-. Iíogy örültek szegény fiuk, mikor magyar szót hallottak. Itt messze földön tanulnak német szót és itt ismerik meg a honvágyat. Tudja is jól miodenik hány napja van még bátra a bárom esztendőből 8 majd szétszedtek bennünket,
hogy meséljünk valamit a Rzép magyar hazáról. Meg a tisztek is magyarok. Szép az együtérzés a legénység éa tisztek között, Mindegyik messze hazájától, kedveseitől; mindngyik vágyódik ama azebb vidékre, melynek bércei ide nem kékellenek, molyet még a legmagasabb hegy tetejéről sem lehet meglátni. Bizony gyönyörködve néznek a vastagnyaku karinthiai lányok a délceg buszárokra. Ugyanakkor nem egy.azöp magyar lánynak könnybo lábad a szeme valahol a Tisza, Duna rneutéu, nem egy auya vigasztalja magát avval, hogy „majd elmúlik ez a három osztondö.\'
A vidék egészséges, barátságos, ezóp; olcsóbb mindegyik magyar^ fürdőnél. A teljes örömhöz boldogsághoz csak egy hiányzik, hogy oly moö82e vagyunk hazulról. Emészt a honvágy engem ia Eszembe jut az a dal, amit az- egyik huszár dalolt, annyi bensőséggel, érzéssol teli: .Kicsi fatu, Fehér ház, Kedves rózsám Mit csinálsz.41
Ha rítt József.
Gondalatok.
Az ember épp oly Bzabad, mint a kalitkába zárt madár; bizonyos határok közöli teljeaon szabadon mozoghat.
A hazugság olyan, mint a hólabda: minél tovább guritják, annál nagyobb loaz.
XT,. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JÜLIUS 13-án.
értelmi erő segiti az embert, s az idó még nincsen elveszve, hogy az értelmes ember később ne tannlja meg a helyesírást.
A kézi ügyességet kell tanítani! (lásd a dán, svéd, norvég, finn népiskolákat, az úgynevezett „slőjd" iskolát.) Ha a kézi ügyességbeD a munkás fia haladást tesz, nagy könnyebbségére válik ez a létért való küzdelemben, s könnyen elérheti, hogy magasabb fokú munkára nyer alkalmazást.
Tanítsuk a rajzot. A munkásnak, aki rajzolni tud, kivételes helyzete van. Rajzolni tudó gyermek előtt a müiparosság megannyi ága nyílik meg, az asztalos, építész, faragó, diszitő iparosság, a technika számos ága. S csak az angol ujabb mozgalomra kell tekintenünk, hol Ruskio, Morris akciójával párhuzamos a rajznak ilyetén való oktatása.
Mindezeknek gyakorlati volta mellett mily elenyésző hasznossága a helyesírással való bajmolódás.
Pedig a szegény néposztálynál ez legelőbb jön tekintetbe. Hogy az osztály kaszttá ne alakuljon, mert a belőle való kiemelkedés úgyis szinte lehetetlen.
A munkást, mint munkást kell emelni, hogy magasabb értelmi erejével a tőke, s \' a munka ellentéte józanabbul nyerjen kiegyenlítést. Minden nemzetgazdasági iró megegyezik abban,. hogy *a munkás intelligenciájával párhuzamos standárt of life-je, amelylyel pedig arányíagosan emelkedik a munkabér is. Ide jutunk el, kiindulván a népiskolai tanítás tárgyaiból.
De egy mis célt is elérünk ez uton. Ma ugyanis majdnem mindenütt látjuk, hogy maguk a Bzülők azok, akik a gyermeknek iskolábajárását — értem a kevésbbé vagyonosokat, akiknek a gyermek munkájára már szükségük van — meggátolni igyekeznek. Ha a szülők meggyőződnek, hogy a gyermek munkaerejére nézve-) mily fontos az iskolábajárás, maguklesznek azon, hogy a gyermek meiiV tül szorgalmasabb legyen. Jj.\'1xép-iskolai tanterv szociálpolitikai váltó zása az állam munkásvédő intézkedései között foglal helyei, amint már az emiitett északgerman és az amerikai iskolákban ezt látjuk is. Knnek az elvnek öntudatlan kifejezője, hogy némely vidéki népiskolánk tanításának tárgyai között némely mezőgazdasági teendő: a gyümölcsoltás, a szőlőkezclésének tanítása stb. is halyet foglal.
Az állandó szinház*
Nyáron érezzök leginkább hiányát euy jó Bzintárdiilatnak. Igaz, hogy a közönség e^téakint elazórakoiik. Kiülnek a ház elő*, vagy sétálnak a korzón, szép holdvilágos estéken a sétatéren, némelyek a kávéházi mesterséges kertek alatt élvezik az illatos nyári levegőt, fagylalttal bOaitik egész napon ál izzadott testüket éa azel-Jemi táplálékukat az estilapok u folyóiratok képezik.
„Az ember több a baromnál, az ember latén képéro van teremtve" írja Kölcsey Ferenc Paraineaisében, tehát az embernek nemcsak teste, hanem lelke id van, azért nem elég a testei táplálni éa ápoloi. hanoin a lélekro — orr* az isteni szikrára is gondot koll fordítani, mely benoü iket kiemelt az állatok sorából s boasxu idők multán annyira tökéletesített. bennünket, hogy a szó valóili értelmében emberré tett A szellem az mi a teremtés királyává tesz bennünket, a
Bzellemi képesség az, mi a természet bárom országából hiányzik és adja azon különbséget, inulynek alapján jogosan biszazük fajunkat a természet negyedik osztályának.
Mikor estefelé (nyolc-kilenc órakor) a bocikák és cocák által felrugdalt por leszállt, finom réteggel borítja a háztetőket, valamint a városban lévő fákat — elmegyünk szabad levegőt élvezni. Boldogan ezivjuk magunkba a hársfák illatát. Végre is megunjuk a Kécát, mi idővel unalmassá válik, vágyódunk egy kis szellemi élvezet után, a testnek eleget tettünk, a lélek is megköveteli a magáét. Sétabőzben beszélgetni ia kell. A napi csoményékből kifogy mindeuki, a közönség kellemes mulatság gyanánt a pletykát választja, elkezdődik a szapulás.
A nyári levegő különösen kedvez a hirbordánnak és pletykáoak, mintha csak valami kelögomba lenne, melynek fejlődéséhez meleg kell, hogy az erjedést megindíthassa.
A szellem szépnek és jónak híján\'a csúnyához és rosszhoz fordul.
Milyen óriási változást idézne elő egy jó szintársulat, (?) mely városunkat meglátogatná és az unalmas nyári estéket kedvessé és élvezetessé tenné.
Azpnban kettőn fordul meg a vásár. Elóazör. alkalmas helyiség kell, mert aki reggeltől estig izzadott, annak nincs kedve este egy Bzindarab kedvéért gőzfürdőben lenni. Másodszor, közönség kell, mely legalább kényelmes színházba járjon el, hogy a színtársulat élhessen.\'
Az állandó színházépület (óbsjtó módban szólok) udvarát könnyen át lehetne alakítani nyári színházzá, csupán egy fatető éa uzinpad kell hozisá. így van ez Keszthelyen is. Az Amazon szálloda udvarán Bzép\' kia nyári szinház "van.
A fürdővendégek és a szerencsés keszthelyiek nappal a Balaton habjai között1 hűsölhetnek, a gyönyőrQ árnyas parkban sétálhatnak, este pedig színházban szórakoznak. Míg-\'mi szegény kanizsai teremtmények nappal izzadunk, caillapitószerünk nincsen ellene, ha az utcára megyünk, ruhánkon keresztül bőrünkre tapad a por, vegyül az izzadsággal fekete péppé, mely idővel csinos pikkelyekké szárnd, este az utcán hordozzuk eltörődött testünket.
A Balatont nem hozhatjuk ide, de ny.ári színházat csinálhatunk. A nyári Bzinház kérdését legjobban az állandó színházépülettel lehetne megoldani, hol nyári sziuháznak alkalmas helyiséget be lehetne reodezni.
Legelőször is állandó sziuházépület ^kellene. Hogy mily fontos hatással leune ~a közművelődésre az évnek miodeu szakában néhány heti játszás, azt felesleges feszegetni. Azjolőkeld és műveltebb részo a körőneéguek.állandó szórakozást találni. Egy kényelmes szinház, jó társulat, jó játék, a vidékieket hozzánk csalogatná. Mindez kevés. Művelné az alsóbb néposztályokat. is. Mi a legfontosabb. Ha az előkelő és művelt közönség igényeinek kielégítéséről van szó, még nem érdemes százezreket kiadni, de ha a szinház, mint a magyar nyelY terjesztője b miot műveltség temploma működik és az alsóbb néposztályt (a paras/.tokat, kofákat) is bevonja a színházlátogatók Borába, akkor ne habozzuuk, baociu vagyonunk összes feleslegét adjuk a leendő színházépítési céljaira.
Igazán nirálmaa állapot, mikor egy város lakóinak kilenctized ré3/.c a színészeket haszontalan csepűrágóknak, pénz-csalóknak tartja. Vakmerő mondás bizonyára. Tessék elmenni Pelőfi-ntca, Árpád (Csutorán), Garai (Vizi), Attila (Miháld), Rózsa, Vörösmarty (Mező) utcára és Magyar-utca végére, ráadávul ajánlom Rákóci éa Hunyadi-utcákat, hát még a . YL éa VII. kerület lakóit, bizonyára meg fognak győződni szavaim igazságáról.
Ha ingjenelőadást tartanának a lágy-fejü műveletied közönség számára, az sem lenne elég, mert ók csupán beszédet, dalt, táncot, tréfát látnának minden összefüggés nélkül. Hogy valaki "egy színdarab tartalmát megértse, ahhoz műveltség, vagy előismeret kell. Az alsóbb nép-osr.tálynál ugy a műveltség, mint az előismeret hiányzik. Az alsóbb néposztályokat a színházlátogatásra éretté kell tenni, a műveltség csiráit elhinteni lelkükben. Gyönyörű muoka vár e téren az Irodalmi és Művészeti Körre. Fáradhatatlanul kell törekedni arra, hogy a
színházat még mo3t mogkodveltessük a szegéoy néppel, ugy nem fog jajgatni éa nem szidja az urakat, kik az ő pénzükön a világbolonditókoak színházat épitanek, azért, hogy mulassanak. E: téren Kanizsa lenne az első város, mely figyelmét a műveletlen alsóbb rétegekre irányozza. Szükséges a nép színházba szoktatása nemcsak művelődés szempontjából, hanem azért, mert annyi müveit ember, mennyi Kanizsán van, nem Xud fentarUni színházat, s valamennyi ugy Bem megy mindennap színházba. Szóval egy 23000 lakással biró városban csak akkor állhat fenn állandó szinház, ha a parasztok is járnak beléje.
HÍREK.
— Installaclő. Murányi János, aj nagykanizsai ev. ref. egyház uj lelkésze tegnap vette át hivatalát. Iastallaciója holnap, vasárnap délelőtt lO.órakor fog a püspöki megbixott, Körmendy Sándor hedrabelyi lelkész által eszközöltetni. Amint halljuk, az uj lelkész Íróember, s mint ilyent, kétszeresen üdvözöljük őt körünkben.
— Szerkesztő ráltoiás. A .Nagykanizsai Friss Ujiág* szerkesztésében változás állott be. Kováts Mik\'ői helyét Kramer Lujos foglalta el. Nem értjük azonban, miért kellött eniek oly suttyomban történni, bogy maga a lap meg sem emlékezett róla? t i
— Névváltoztatás. Auslánder Lázár zalaegersiegi lakós nevének „Aranyosira kért átváltoztatását abe!ű?yminÍ8zteij megengedte.
— Körjegyző választás. Füzessy Gusztáv b. körjegyző f hó 6-án Szt-máriai körjegyzővé megválasztatottJ
— Balaton-Füreden az idei AuSJa-bál a I szokottnál is fényesebbnek Ígérkezik. Aj bál védnökségét dr.Jankovich László grjóí, Zala-vármegye főispánja éa yizeki Tallián Gyula, Somogy-mopyo főispánja vállalták el. A rendezőség élén — mely rendezőség a fürdő fiatalságán kitül Zala-,. Veszprém- és Somogyvármegyék ifjúságából áll — dr. Sághváry Jenő\' főszolgabíró, a\' fürdő biztosa buzgólkodik. A bál augusztus 3-án leaz.
— Meghívó. A „Ki8-kanizsai Polgári Olvasó Kör" f. évi julius bó 14 éo (vasárnap) d. u. G órakor közgyűlést tart, melyre a t. tagokat ezúttal ís tisztelettel ; meghívja az elnökség.
— Ünnepély n katonalóvőldébon. Szombaton délután salavári Zurna Károly altábornagy, kerületi parancsnok jelenlétében nagy üonepély lesz a katonai lövöldén. Honvédeink zenekarral fogoak a lövöldébe kivonulni a hol dijiövészet lesz. A dijak a^ következők: Első. dij a legjobb lövőnek, az ezred tisztikarának tiszteletdíja, egy kettős fedelű ezQit óra, ezüst lánccal; második dij: szintén ezüst óra; azonkívül még négy dij lesz ugyancsak órák alakjában, a többi dij jpedig emléktárgyakból áll. A legénység lövészet utáa étellel és itallal meg leaz vendégelve. Vendégek a katonai ücnopélyua Isziye-sen láttatnak.
— Szabályrendelet jóváhagyása. Nagykanizsa város közigazgatási kerületeinek ptcái és tereinek elnevezéséről alkotott szabályrendeletét a belügyminiszter jóváhagyta.
— Közigazgatási bizottsági és megy egy Ülés. Ztlavármegye kőzigazga-, tási bizottsága Cierlán Károly alispán elnöklete alait 9-én Q\'ést tartott. Az alispáni jelentés sierint a lefolyt junius hóban a hasznos háziállatok egész a égi állapota nem kielégítő, mert surtéavéss éa lépfene nagy mértékben uralkodik. A közgazdasági1 viszonyokát illetőleg junius 24-én Sormás község határában a jégeső mintegy 400 kat. hold területen az őszi és tavaszi terményeket és % részben megsemmisítette. Az aratás a vármegye területén megkezdetett Személy és vagyonbiztonság erőszakos módon veszélyeztetve nem volt. Csáktornya község részére kilátásba helyezett 500 korona államsegély folyósítását a bizottság kérelmezi. A sümegi főszolgabírót értesíti a bizottság, hogy Horváth János sümegi anyakönyvvozotő holyottes megbízását a miniszter visszavonta. Tárgyaltatott a kir. tanfelügyelő jelentése. Polyák MátyÍB Csáktornyái igazgató tanító, Szollár litván. Újlaki Vilmos, Juhász Antal és Schaller. Irén keszthelyi tanítók, illetve tanitóné dijlovelét a bizottság megerősítette. Tár-
gyaltatott a megyei t. főorvos havi jelentése ia Több apró ügydarab tárgyalása után rendkívüli- megyei közgyűlés tartatott. Ennek tárgyai voltak a következők: 1. Nagykaoizaa r. t. város képviselőtestületének egy ezredtörzs és két zászlóalj elhelyezésére szolgáló I. oszt gyalogsági laktanya építése és vállalatba adása tárgyában hozott határozata törvényhatósági jóváhagyás végett bemutattatott. A közgyűlés arra való tekintettel, hogy az uj laktanya után üzeteodÖ- térítési dijak és kártalaaitási illetmények. mellett ezen építkezésből az egyes polgárokra ujabb terhek nem hárulnak, s ezzel a városnak egy égetően sürgős feladata nyer megoldást, a szabályszerű alakiságok betartása mellett hozott ezen határozatot Hegedűs László és táraaí felebbezésének elutasításával jóváhagyta. Nagykanizsa r. t város képviselőtestületének az eddig létesített építmények, a jelenben elrendelt és jövőre tervezett .építések, tolok-vájárlá\'iok és városrondo^ésre szükséges költségek fedezésére 2.000 000 (kettőmillió) korona értékű uj kölcsön felvétele tárgyában hozott határozata Hegedűs Láazló és társai felebbezésének elutasításával szintén jóváhagyatott; nemkülönben jóváhagyta ezen rendkívüli közgyűlés Nagykanizsa r. t város képviselőtestületének a polgári fiu- és leányiskolák állami kezelésbe adása, valamint a cs. és kir. Bzab. déli vaepályatársaság és Nagykanizsa város közönsége közölt fennálló utfentar-tási kötelezettségeknek egyesíégileg történt megoldása érdemében hozott határozatait is. 2. Szily Deisőnek a z.-szt-iváni körjegyzőség megvizsgálásáról, Grnncer Lajos munkásközvetilőnek ezen állásáról való lemondását a közgyűlési elfogadta, b az utóbbi állásra Voigl Ede megyei gazdasági ogyosületi titkárt jelölte ki. Miután több tárgya nem volt a közgyűlésnek, az elnök az ülést bezárta.
— Megjutalmazott Ifizoltó. A belügyminiszter Horváth Károly zalaegerszegi tűzoltót 52 kor. 50 fill. életmentesitési jutalomban részesítette
— A honvédség köréből. Aug. hó 17-én a nagykanizsai 20-ik honvédgyalog-ezredhez 700 bonvéd tartalékos bevonul 35 nap.i fogyvergyakorlatra, — augusztus 24-én pedig 600 honvéd póttartalékos 28 Dapi fegyvergyakorlatra; szeptember 6-án pedig a" 20-ik honvéd-gyalogezred körmendi zászlóaljával és a fiumei századdal 700 bunvéd jő városunkba, hogy "itt csatlakozva az ezredtörzshöz résztvegyen a szeptember 6-tól 12-ig tartandó hadosztályi gyakorlatokon, melyeken miot már, emiitettük, részt-veaznek a 17, 18., 19. és 20-ik honréd gyalogezredek a hadosztályi tüzérséggel.
— Programmbc8sődok. Gróf Zichy Aladár az olmult napokbáu tartotta beszámolóját a pacnai járás területén. Útjában Sebestyén Lajos- kanizsai ügyvéd kisérte, a járás lakói feltétlen hivei Zichynek, b ígéretet tettek is neki. hogy a választásnál mind rá fogoak szavazni.
Ugyanakkor járt e vidéken Hajdú Gyula Kossutbpárti jelölt is, ki proKrammbeszéd-jét tartotta — csekély számú hallgatóság előtt.
— Lapszerkesztéstói eltiltott tanár. Borbély György, zalaegerszegi főgimnáziumi tanár másfél évvel ezelőtt rMagyar Fais" címmel lapot alapított. A lap nem zavart sok vizet, csak a szövetkezeti eszme támogatásában meut el, ugy látszik odáig, a bol\' felekezeti jellege kezdeti lenni a dolognak. Ezért jelentést tettek a miniszterelnöknek a kinek intézkedését a tanár igazgatójának kővetkező levele tudatta a szerkesztővel: A nm. vallás- éa közoktatásügyi minisztérium tekintettel egyrészt a lapjában közzétett nem megfelelő hangú cikkekre, másrészt arra, hogy mióta lapot szerkeszt, tanári kötelességét elhanyagolja, az ön részére adott lap szerkesztési engedélyt visszavonta. Midőo erről tudomáiul vétel végett értesítem, egyben felhívom, hogy a lapszerkesztéstől visszalépjen, visszalépését nekem írásban bejelentse, továbbá, hogy szabad idejét szakképzettségének kiegészítésére éi fejlesztésére forditaa éa mindennemű tanári köteleaaégeinok kifogástalan teljesítésére törekedjék. Medgyesi Lajos, igazgató.
— Meghamisított alapszabályok.
Érdekes tárgyalás volt szerdán a helybeli kir. törvényszéknél; ifjú Szélig Antal
nagykanizeai Iakóst vádolta a kir. ügyészség okirathamiaitással. A tárgyalás előzményei a következők: Nagykanizsán f. é. március hóbau egy uj temetkezöai egylet alakult, melynek létrejötle ifj. Szélig Antal érdeme, ö buzgólkodott az egylet megalopitása és később annak megszilárdítása körül. Totte pedig ezt a humanitáson kivül még azért ia, hogy magának az uj egylet kebelében örökös állást biztoaiíson. Ae alapszabályok el-kéazültek éafa belügyminiszter jóváhagyta azokat. Azvalapszabályok egyik pontja azonban dugába döntötte Szélig reményeit, mert kimondta, hogy az egylet tisztikara három évenkint újra választandó. így tehát Szélig sem számíthatott örökös állásra. Azonban ő ebbe nem nyugodhatott meg és segített a dolgon, a hogy tudott. Felkereste Horváth litván gimnáziumi tanulót, ki az alapszabályokat másolta lo a tagok részére és a fiúval a jegyzői állást szabályotó paragrafus ele a következő mondatot íratta: .Az egylet vezetésére egyszer s mindenkorra jegyző választandó." Ezeket a megtoldott alapszabályokat aztáu kiosztotta a tagok között, mig az eredeti, jóváhagyottat elégette. Azonban a tagok rájöttek a turpisságra és mint a többi tisztviselőt, Széliget is Cíak 3 évre választották meg jegyzőül. A kir. ügyészségnek tudomására jutott Szélig manipulációja és magáu-okirathamisitás böntetteért Széliget vád alá helyezte. A tegnapi tárgyaláson a vádat dr. Oroadi kir. ügyész képviselte, a védő pedig Varga Lajos ügyvéd volt. Az ügyész tartalmas heszédéhen természetesen a vádlott bünösségo mellett érvelt, azonban a törvényszék elfogadta a védő azon érvelését, hogy Szélig az alapszabályok megváltoztatásával senkinek eem okozott anyagi kárt és a vádioltat felmentette.
— Megtért bűnös. 1894-ben Vízkereszt eatején megzörgette valaki Boros Pál bakónaki gazda ablakát, s midőn Boros felesége, ki egyedül volt otthon ijedten kérdezte, ki legyen az, azt felelte, hogy „csendőr* és bebocsájtását követelte. A megrémült aBszony gyanú nélkül ajtót nyitott és egy álorcás alak lépett be kezében egy fejszével és egy puskával. A fegyvertráfogtaaz asszonyra és pénzt követelt sokat. Borosné nem mert ellenkezni, azó nélkül lenyúlt a ládafiába és odaadott a rablónak 70 frtot. A rabló többet kért, s Borosné még 80 frtot adott neki. Ezzel ugy látszik megelégedett és eltávozott azzal biztatván Borosnét. hogy még az éjjel visszajön G társával. Az asszony, képzelhetni, mily fér leiemben töltötte az éjszakát, de a rabló nem váltotta be igéretét, nem jött vissza, sőt 7 éven át jól eltudott rejtőzni. A tett gyanúja Györe Józsefre, Borosné mostoba fiára irányult, ellene a vizsgálat roug Is indult, de bizonyítékok hiányában bo kellett ezüutetni. As Qgyet azonban folyó évi májm hó 9-én újra felvették. Történt ugyanis, hogy Tóth Peti József b&kouaki lakós, ki már több ízban büntetve volt, ez év telén kiszabadult a kanizsai fogházból, hol verekedés miatt egy és fél évét kellett leülnie. Ez a legutóbbi büntetéi, ugy látszik megjavította Tóth Peti Józsefet Elhatározta, hogy tisztességes életet folytat ezután, becsületes ember lesz, b hogy maga előtt is megreperálva érezze mugát, jóvá fogja tenni eddig elkövetett rosz telteiből.azt, amit jóvá tehet. Egyik nagy bűne volt, hogy ő rabolta ki 1804. Vízkereszt estéjén Boros Pált. Boros körül azóta nagyot fordult a világ aora, felesége, mostoha fia azóta meghaltak, a msga mindkét szeme világát elvesztette, tönkre ment. Bzegény zsellér ember lett belőle, egykor jómodu gazdából. Most felkereste Őt Tóth Peti, a megtért bűaös, bevallotta neki, hogy 6 volt a rabló, bocsánatát kérte, h hogy jóvá tegye bűnét, az elrabolt 150 írtból egyelőre 70-et visszaakart adui, a többit pedig máskorra igérte, akkora, mikor tehetségében áll azt is befizetni. Da kérte Borost, ne jelentené fal s bo-csájtan* meg neki. Boros Pálban fellobbant a régi harag, 8 elutasította kérésével a megtért bűnöst. A 70 írtját sem fogadta el, hanem feljelentette. A vizsgálat ennek alapján már megindult Tóth Peti ellen, a a jövő osküdtízéki ülésszakban az ő ügye ia tárgyalás alá fog kerülni. Ezért a régi bűnéért még vezekelnie kell Tóth Peti Józsefnek.
„Henneb e r g - s e ly e m"
fekéte, fehér és Bitnoa 65 kr-tói M írt 66 kr.-ig mátereckint, aima, aározot\', kockázott, mintázott, damaaztok »tb. (ca 240 külömbözö minőségben éa 2000 izinben r»j*okban atb. Menyaaaiony-selyem 65 kr.-tól U frL 65 Icr.lS.-íoulard mintázott 65 kr.-tól 3 frL 65 kr. Belyem-damatztok 65 . 14 , 65 , Báli-aelyem 60 „ 14 „ 65 ,
8 -b/iuctr. ruhánként 8 írt. 65 kr. 42 , 75 „ |Soljcm-grenodinok 80 . 7 . 65 „ méterenként portó éi kOlUégmentesen — Minták azonnal küldetnek, kettős lorélporté Bvsjr.hB.
HENNEBERG G., seiíemayaros, Zürichben c.. «. ur. udv^-urn^
XT,. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JÜLIUS 13-án.
_Tnkarófcp^nzlftrl kottőfl konyrrl-
töltin. Ez alatt a cim alatt egy igen ügyesen összeállított Bzakmtiaka jelent meg Unger Antal Zalaegerszegi könyvnyomdájában. A 342 oldalra terjedő vaskói kötetben Balassa Benő, a zalaegerszegi állami felső kereskedelmi islc. tanára és ismert közgazdász királó szakavatottsággal szolgál útbaigazítással mindazoknak, kiknek a takarékpénztári könyveléshez érteniük kell. Igj az igazgatósági éa felügyelő bizottsági tagoknak különösen nagy előnyére szolgálhat ez a könyv, mert ellenőrző hivatásukat csak ugy teljesíthetik bivatáuazerüleg, ba a takarékpénztári könyveléshez alaposan értenek, ha a milliókra rugó Értékek helyes elszámolásához kellő szakértelemmel bircak. a gyakorlati követelményekre különös te-kiutettel szerkesztett, határozottan hézagpótló szakmunka a szerzőnél (Balassa ileuő Zalaegerszeg) rendelhető meg. Ára 4 kor. 40 üli.
— Pályázat. A m.kir. posta, távirda és távbeszélőnél betöltendő 135 gyakornok jelölt álláara ezenuel pályázat nyittatik. Ezen óllásokraaz 1883-ik évi I. törvénycikk 14-ik § a alapján miudazok pályázhatnak, akik középiskolát, Yagy ezzel egyenrangú más tanintézetet érettségi vitBgával sikeresen elvégeztek, 18-ik életévüket betöltötték ée magyar állampolgárok. Ezen feltételeken kivíll a pályázók községier-kölcsi bizonyitványayal fedbetlen előéletüket, közbatóiági orvosi bizonyitványnyal pedig ép és egészséges, a posta- és tá-virdaszolgálatra testileg alkalmas voltukat \' igazolni tartoznak. Továbbá azok, kik a közép iskolát mult 1900. évben vagy azt megelőzőleg végezték, kötelesek hiteles módon kimutatni azt is, hogy azóta hol voltak alkalmazva, illetve mivel foglalatoskodtak. a pályásat alá bocsátott állásokat a kerületi posta és távirda igazgatóságok fogják betölteni. Bzáinszerint minden igazgatóság tizenötöt. (15) A saját, kezillrg irt éa születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal fölszerelt kérvények, a már közszolgálatban állók állal felettes hatóságuk, közszolgálatban nem levők által pedig az illető szolgabíró vagy polgármester utján f. évi julius hó 31-ig az szerint, abol a pályázók alkalmaztatást ónajranak nyerni a budapesti, kassai, kolosvűri, nagyváradi, pécsi, pozso-uyi, soproni, temesvári vagy zágrábi poala távirda \'igazgatósághoz nyújtandók lie, 8 ha a7. emiitelt batáridőig pályázók kellő számmal nem jelentkeznének, később érkezett folyamodványok is elfogadtatnak. a pályázok közül kiválasztottak az illető posta táv. igazgatóság felbivására az igazgatóság vezetőjénél személyesenjelentkezni tartoznak, ki azután felfogadásuk iránt végleg határoz. A felfogadott posta táv. gyakornok jelöltek eskü helyetteztpótló fogadalmat tesznek, 2 (kettő) k. nspi-dijban részesittetnek s a következő feltételek mellett lépnek szolgálatba: 1.) álláiukat az illetékes posta és táv. igazgatóság felhívására f. évi szept. hó 1-én, vagy ha az igazgatódig máskép rendelkeznék, ehhoz képest elfoglalni tartoznak. 2) kötelesek a posta táv. igazgatóság által kijelölt bivata.uál, melynek fegyelmi hatósága alatt állatiak ja posta és távírda kezelést gyakorlatilag elsajátítani b ott rendes szolgálatot teljesíteni. 3.) 1902 szepterab. bó l-re Baját költségükön Budapestre. illetőleg Zágrábba helyeztetnek át a posta és táv. tisztképző tanfolyam szabályszerű hallgatására 4.) A posta és távírda tisztképző tanfolyam tartama alatt, mint annak rendes hallgatói a tanfolyami szabályzatnak minden tekintetben alávetik magukat, beiratáBi és tan-dijakat is ha ozok alól a szabályzat alapján föl nem mentetnek, fizetni kötelesek. 5.) Napidijaik élvezetében a tanfolyamnak 10 hóra terjedő idejaalatt is megmaradnak, de ennek fejében a tanfolyam székhelyén levő posta táv. igazgatóság rendelkezése szerint szabadidejükben gyakorlati szolgálatot tenni tartoznak. G) A kik ezen íeltételekoek eleget nem tesztiek, tagy a kiknek magatartása. avagy megbízhatósága kifogás alá esik, valamim azok is, akik poata távirda és távbeszélő szolgálatra mái okok miatt alkalmatlanoknak találtatnak, a azolgálal illetve ezen próbaképpeni alkalmaztatás alól egyszerűen felmen-totnek. 7.) Azok viszont, okik gyakorlati alkalmaztatásuk alatt teIjeeon beválnak a p09ta és távirda tÍBttképző tanfolyam szabályszerű elvégzése a posta és távirda tiszti alapvizsga kikeres letétele után posta és távirda gyakornokká neveztetnek ki, az 1893. évi IV-ík törvénycikk 11-ik §-ábac megállapított nevezetesen, ha felsőbb tauitézetet végeztek évi 1000 korona, különben évi 800 korona évi aegélydijjal a posta és távírda tisztképző tanfolyam szabályzata által előirt szakvizsga sikeres letételével pedig igéoyt
azereznek a X. fizetési osztályba sorozott az 1893. évi IV. törvényeikben meghatározott illetményekkel járó posta és tárir-datiszti állásokra.
— Vakmerő lopda. Nngy-Atádon julius 6-án este tették le az állami elemi iskola alapkövét. Az uj iskola gyönyörű szép emeletes épület lesz. Az elöljáróság tagjai és az épitkBzéai bizottság jelenlétében cseudes ünnepélyességgel tették le az alap követ a leendő iskolaépület északkeleti oldalára, az okmány mellé lettek egy db. 20 koronást, egy db. 10 koronást, egykoronást, busz, tiz, két éa egyfillérosL Az ünnepség után hét sor téglát raktuk rá. Reggelre a kőmivesek azt jelentették az előljiróságnak, hogy az alapkőből az okmányt, és a pénzt kilopta valaki. Áz illető kényelmesen dolgozhatott, mert a bét sor téglát leszedte, az erősen összeragasztott alapkővet szétfeszítette s a pénzt kivette, az okmányt valószínűleg emlékül vitte magával. A téglákon ?askapoc8 nyomai láthatók, melv-lyel az illető a téglákat egymástól elválasztotta, azonkirül az agyagos földben egy cipősarok nyoma látható. Az egyik rendőr egy negyed tizenkettőkor még érintetlenül látta a téglákat az árokban, eay óra múlva megnézte, fi látta, hogy a téglák szét vaanak dobálva. Ügyet sem vetett rá, mert azt hitte hogy egy másik árokba nézett, vagy a Bzeme káprázik. A balóság moginditotta a nyomozást. A gyanú egy jól ismort Bzemélyre irányul.
— Pályázati hirdetniénjr. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága által a magyar állam ezer éves fennállásának megörökítéséül a keszthelyi főgimnáziumot végző egy egy zalamegyei tanuló részére a közművelődési alap torhére évi 400 koronával létesített ösztöndíjra pályázat hirdettetik éa felhivatnak mindazok, akik ezen ösztöndíjra pályázni kívánnak hogy vagyoni állapotukról kiállított hatósági, születési és az 1900/1901 évi iskolai bizonyítványukkal felszerelt kérvényüket a vármegyei törvényhatosági bizottsághoz cimezve, a keszthelyi főgimnázium igazgatóságánál legkésőbb folyó évi szeptember hó 3-ig benyújtsák. Fenti jöszlöndijért csak a keszthelyi főgimnáziumot végző zalamegyei ezületésü legszegényebb és legjobb tanuló páíyázhutlk. Az ösztöndijat Zalavármegyo törrvénybatósigi bizottsága adományozza éa az azt elnyorő tanuló kö/épiakolai tanulmányainak befejezéseig élvezheti, ha a keszthelyi gimnáziumot el nem hagyja, kiváló jó magaviseletet és tanulmányaiban kitüuő előmenetelt tunusit Zalaegerszeg, 1901. évi julius hó 6-án. a vármegye közönsége nevében: Ciertáo Károly Z ilavármegye alispánja.
— Gyermeklablfts. Szent-Liszlón a napokban egy csavargó asszony járkált, aki magát Jó Márinak nevezte és többször megfordult Aranyék udvarában is. Egy nap beszédbe elegyedett a gazdával Kis János fiávul éa a szülők másnap reggel a gyermeküknek hűlt helyét találták. A csavargó aHBzouy elrabolta. A\' Bzülők jelentést tettek a csendőrségnél, mely a nyomozást meg is indította, ma is folytalja, de még eddig eredmény nélkül. A kia Jánosnak pedig ac alatt bizonyára koldulni kell, nőt lopni íb, éhezik is hozzá és ha nem elég ügyes, még verést is kap. ■
— \'Nyilatkozat. Dr.Bsumgarlea Samu, húgyszervi éa sebészeti betegségek specialistája Budapest, Teréz-körut 20: „A „Kristály" forrásvíz tisztasága és Bién-savtartalma miatt oly betegeknél, abol ilyen tíz javait, mindig Bzivesen ajánlom.a
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— Jnlias 6—12-ig. — r
Oober Józset munkás: Ferenc Modrovica János ács: István Ilirschlei; Jó/.sef kereskedő: Béla Toch Zsigmond kereskedő: Erzsébet Mihalec György földmives: Mária Matkovica Ferenc betűszedő: Ferenc Kocbís látván fölrtmives: Katalin Kiss Ferenc napszámos : József Posner Hermaan kereskedő: Ilooa MankovicB Jakab kömives: L»jos Hezceg György napszámos: György , Lerrenc János napszámos: Juliánná Knmmer György iöldmívoa: Mária Széphegyi Sándor szabó: Gyula Woblrab Sándor bádogos: Lajos Frank Vilmos kereskedő: Margit Perm Sándor biztosító hivatalnok: Antónia Kohn L. Lajos kereskedő: István Kaufmann József kereskedő: Jozefa Grüofeld Mór kereskedő:. Béla Weber János földmiveB: Anna Horváth látván főldmives: Fereoc Wilcaek Ferenc téglagyári égető: Anna
Halálozások:
— Julins 6—12-ig. — Csinált István rk. földmiveB, 68 éves: veBelob
Oberleit János rk. 1 hóoapos: bélhurut Kristóf Károly rk. 13 éves : tüdőgümőkór Goíenkó György rk. 3 hónapos: tüdőhurut Bagladi Juliánná rk. 2 hónapos: bélhurut Fenerer János rk. cipész segéd, 64 éves:
szívszélhűdés Mészáros Mária rk. cseléd, 32 évos: infludnza
özv. Török Józsefoé Eoderics Katalin rk.
74 éves: végelgyengülés Símodils Rozália rk. cseléd, 21 évea:
hashártyalob Horváth Juliánná rk. napszámos, 55 éviem eskór
Sípos Franciska rk. 16 hónapos: bélhurut Somogyi Teréz rk, napszámos, 56 éves:
kéthegyü billentyű elégtelenség Sipoa Józsefué Dominkó Anna rk. cseléd,
35 évea: gyllkoaeág Robinsoho Jolán izr. 8 hónapos: bélhurut Topolics Nándor rk. taouló, 17 éves:
tüdőgümőkór Nagy Gynla rk. 6 hónapos: (jéihurut Háry József rk. hajógépéez, 31 éves:
gyömörszükület Heioncb Rozália rk. 2 hónspoB: ránggörcs.
Házasságot kötöttek: Julius 5—12-ig. Fekete Vendel kőmives1 — Dani Erzsébettel
Markotányos István cipész — Nóvák Máriával
Töke Zsigmond boltiszolga — Dávidovics Terézzel
Tóth Ferenc cipész — Lapat Rozáliával.
IRODALOM
— Regény-gyűjtemény. A .Magyar Hírlap" előfizetői karácsonykor gyönyörű ajáudékbauréjzeaQlnük.Anayi kötél regényt kopnak ugyanis teljesen díjtalanul, ahány hónapig karácsonyig az előfizetők Borában voltak. Ez ajándéknak elBŐ kötetét, mutatványként, már szétküldtük előfizetőinknek. Áz uj eredeti regény címe: A királytigris, szerzője: Bársony litván, irodalmunk e kitünŐBége. E,\'regényt összes\'/előfizetőink megkapták. Julius hó folyamán küldjük ezét valamennyi előSzetőinknek a karácsonyi ajándékul ígért regények közül a másodikat. Ezt a regényt Abonyí Árpád kiváló irónk irta. Címe: A pavlinói csoda. Újonnan belépő előfizetőink ugy a Bársony István, mint az Abonyi Árpád regényét szintén megkapják. A .Magyar Hírlap" nagynevű és feledhetetlen emlékű alapitójának Horváth Gyulának a testvérhúga, Horváth Janka, a jelen író, és a magyarországi, de kivált az erdélyrészei magyar uri osztály alapos ős merője, .Küzdelem a névért\' cimmel érdekes regényt irt lspuak számára, amelynek kezdőszámait azok is megkapják, akik időközbon fizetnek elő. A .Magyar Génius" cimü szépirodalmi illusztrált folyóiratot a Magyar Hírlappal együtt féláron,* évnegyedre kilenc koronáért kapják az előfizetők. Kedvezményes áron, negyedévenkint egy koronáért 03 ötvon fillérért jutnak egyszora-tniud a remok Francia Divatlaphoz éa a Képes. Gyermeklaphoz negyedévenkint egy koronáért. A szerkesztői üzenetek rovatában a Magyar Hírlap minden elő-fiietöjénok készséggel és ingyen válaszol közérdekű kérdésekre. Előfizetési árak: A .Magyar Hírlap* előfizetési ára félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 40 fillér. Előfizetni lehet a kiadóhivatalban. Budapest. V., Ilonvéd-utca 10. szám. A .Magyar Hírlap" kiadóhivatala.
SnrrkcJsttGadg : Dr. Villányi Henri/e, telolőa Bicrkeastö. Kiadó: Ifj. Wajditf Jőxae/,
Nyilttér
Az o ro.it kiált kellettekért nem rilUl
felctcBiéeet . BierkeutSiís-
Vese, Iragj-liólraf, hngjdnra éa i köszvény bántalmak ellen, topábbá a légzó él emészteti szervek hurntos báDtalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Ilngyhajtó hatása!
ítWmi izül I Könnyen emésülielö
Kapható isvinyrlikeroakedÍBckbea é«
gyógyflsertir&kb&n. A Bilvitor-forrli ((axgitiaáf* Eperjweo
VEGYES.
— Fiajlrépexfi kíszíletek dlletánaok bz4-mára. Mindenkinek, kik t fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen mtgianu!haió sport iránt érdeklődnek ajánljuk &i 1854 ér óta fen ál 16 különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll c«. ta klr udr. tiállitó Béra Toclaacben ». céget s cnn«k illusztri\'tárjegT-tékének Átnézését, mely kiriustra ingyea klllde • tik mug.
HIRDETÉSEK.
3629/tk. 901.
Árverési hirdetmény.
A nagjkanizHai kir. tazék telekkvi osztálya részéről k5/.birré tétetik hogy a kir. kincstár végrehajtatónak, Tuboly Viktor végrehajtást szenvedő elleni 69 kor. 10 fill. tőke, ennek 1898. évi március 16. napjától járó 5% kamatai, 7 kor. 80 fill. végrehajtás kérelmi, 11 kor. 30 fill. ős 8 kor. korábbi árverés kérelmi, 10 kor. jelenlegi éB a még felmerülendő költségek iránti Qgyében a íentnovozott kir. tőrvényazék területé-bei tartoió a börzőncei D2. hz. Ijkvben A f 531. hrsz. a. felvett b 990 koronára becsült szőlő, présház kaszáló a kövecses dűlőben s uzyenott felvett A t 555. hnz. 100 koronára becsült szőlő a Szerelem begyen
1901. évi augusztus hó 3. napján d. e. 10 órakor
Bőrzönce községházánál TbaBsy Kristóf felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen .eladatni fog.
KikiáltáHÍ ár a fentebb kitett becaár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0°/o-át készpénzben, vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1901. évi junius hó 14 napján.
4309/tk. 101.-Árverésl lilriletiuéuy.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy C7-igány Alajos v^Rrehajtatónak, Francsica Viktória férj. Szabó Mibályné végrehajtást szenvedő hahóti lakós elleni 255 kor. tőke b jár. iránti ügyében a fentnevezett kir. tszék területéhez tartozó a hahóti 187. ez. tkvbeo f 1062. hmz. a. felvett u 748 koronára becsült bajahegyi ?zölő Grüofeld Adolf hahóti lakód utóajánlata következtében
1901. óvi augusztus hó 26. napján d. e. 10 órakor
Hahót községházánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen elsdatni fog.
Kikiáltási ár 44 korona.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°J0-át készpénzben, vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatósúgnál, 1901. évi junius hó 18. napján.
8G2/tk. 901. Árverési hirdetmény.
X \'nagykanizsai kir. tszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Hermann A. varasdi bej. cég végrehajtató-nak, Fisli Károly végrehajtást BzenvedÖ. komárvároai hkós oltani 116 lior. 76 fill. tőke, ennek 1900. évi augusztus bó 4. napjától járó 6®/0 kamatai, 26 kor. 90--fill. per, 12 kor. 80 fill. végrehajtás kérelmi, 17 kor. 30 fill. jelenlegi éa a még felmerülendő kö\'taéaek iránii ügyében a íentnovesett kir. törvényszék területéhez tartozó komárvárosi 821. sz. tjkvben felvett A I G91 [b 1. hrar. 265. sz. ház és belsőxégnBk Fisli Károly tulajdonát kéyező 722 kor. 50 fillérre becsült fele része, valamiut a komárvárosi 872. számú tjkvben Szilva Ede éa neje Jambrosits Ilona tulajdonául felvett A 1 691/b 2. hrar. Bzőlődülóbeli szántóföldnek Fisli Károlyt illetett s 401 kor. 50 fillérre becsült fele része
1901. évi julius Jió 20. napján
d. e 10 órakor Komárvároskös8égbázánál dr. Dick József felperesi Ügjvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni íog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez lutenui.
Kelt Nagykanizsán, a kir. tvBzék mint telekkönyvi batóságoál, 1901. évi április hó 15. napján.
Xjaviilyatörés.
Ki nehézkórbsn, görcsökben és más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brochuráL Ingyen és bérmentve kapható Schwauen Apotheke, Frankfurt alMaio által.
GLÓBUS TISZTÍTÓ KIVONAT
A LEGJOBB FÉMTISZTITÓ SZER.
DoliozonUiit 10, 1(», és. 30 Iliiéiért minden falragHBítól íelismerliető ftzl\'elbea kapliató
Hídícd kiseriet larlóshaunalatol eredményez
Feltaláló ói egyedüü gyáros:
Frilz Scbulz jud. AlliengcJclIsckflj Leijcig and Eger.
f - « UJ ^ 5
1 03 2 "5 tr> - f
! t/3 !S SÍ 60 £ ~ I
§ 03
ca | s, = 3E x Z (J = I
| Q3 lö rt "i*^ U-—J í i " |
I ti •03 ca | = | a ca £ 1
l == oc < - |
Zalamegyei • Gazdasági Takarékpénztár r.-társ.
£NÍ ACYKAN 12SAN.
fp Alapittatotl 1897, évben. Elnökök: Kollcr István és Hcrtclendy Bcla. - Tcljeson befizetett részvénytőke 500,000 korona. >vm — Tartalékalap 60,000 korona. —
A legelőnyösebb feltételek mellett leszámítol váltókat, előleget ad értékpapírokra és nyilt hitelt nyújt biztosíték mellett
Jelzálog-kölcsönóket engedélyez ház-és földbirtokra.
Elfogad betéteket betétkönyv re Vl^ ora cs folyószámlára megállapodás szerint.
C \'A\'Ü\'a; ifi \'rfíSü\' í^^ií
Tdbb száz kiváló orvos ajánlja:
KRISTÁLY
ÁSVÁNYVÍZ
Legyen mindennapi italod I
Kapható: GQasbcrger Jiksb, FoaielhofTer Jőzíef, Sírom ís Klsln, Marton éa fluber, Neu éa Klein éa Balaton lestr. urak ÍQarer-bereakedéaébon.
Cs. kir. szab deli vaspálya-társaiig.
ad 10587/R sz.
hirdetmény.
A tézbesithetctlen és fölös szállítmányok a vasúti üzletszabályzat 70. §-a értelmében 1901. évi julius hó 22-én d. b. D órakor Nagykanizsa á,llomás teheráru raktárában eladásra kerülnek,> mihez a t. c. közönség ezennel meghivatik.
Budapest, 1901. évi julius hó 9-én.
AZ OZLETIGAiGATÓSÁO.
XT,. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JÜLIUS 13-án.
EGYSZERŰ ÖSSZEADÁS.
Jó niiyng. Jó pncuiuhUc, Jó ncél, Jó kcréktuliinlí Jó küllők. Jó jcolyók. Jó csapiígynk, Jó Iinjtókák. Jó iiiunkn. Jó szerkezet. A\' STYRIfl- G É P lÖOl.
ÖSSZESEN:

„STYRI A"-kerékpármúYek PUCH JÁNOS és TÁRSA, Graz.
Raktár és képviselet Zala- és Somagy megyék részéra >
IFJ. WAJDTTS JÓZSEFNÉL NAGY-KANIZSÁN.
-t
JUTÁNYOS ARAK, KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK.
oonoonaoi apoopoooooooooooapoooooorooooooooooq
Z. K. \'/,, 901.
MOLL SEIDLITZ POR
(/■ak akkor valódiak, ha mlndOKylk dobos Moll A., vótíjogyót és
aláírását tünteti fol. A Moll A.-fóla Ssldlllz porofc Urtít gjróiyrhaltoa n lefftniikACíab\'j gyekor- 8« «l-tcatbántalauk. gyomorgflrr.B (-a gyotnnrhiv, rögzött irékrekedés, miljbántalora, vér (•Ittlái, aranyér ée a legktlhnbózÖbb nil betegségek ellen, e jeles háziazernek értiiedek óta mindig nagyobb tflterjcdfat szerzett. — Ari egy Icpccsélcll «ro-\' dall doboznak 2 kor
Hamisítások tör vé n yi I eg f e n y i 11 e t ne k.
SOLL-FELE FRANCÍA]
sEm^í^a
Csak akkor valódi,
ha mindegyik üveg MOI.I, A. rédjegyét t(lnt«ti lel „A. MalP felirata dnozattal van xirva. A Noll-féU
fraaozla borizciz én só nfvr>m«non mint íáJdaloramilIiplNS bsdSrzsSletl szer. köflzrt\'Dy, rsue ás & meghillÓB egyéb következményeinél legismoreteaobb népszer. — Egy ónozott eredeti Qyeg Ara 1 kor SO Ilii.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer aierint kéiziiek gyermek él hölgy szappan a bflr okszerű ápolásira gysrnekek és felniflek részérő.
\' Ara darabonklat — 40 fflr. öl darsb — I kor. 80 flll. Minden dsrab gyermek-szappan Uoll A. védjegyével van ellátva
FOssétkQldév: Moll A. gyÓQyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tüchlaubea 9. bz.
Vidéki megrendelések naponta poatsutAnrét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
3ooaoaooaDaoaoQOűooo^aoaa3ooaoaoDoaooioő~^3o
legjobb alpesi tejet tartalmaz.
NESTLÉ GYERMEKL/SZTJE
legtökéletesebb táplálók kis gyermekeknek.
Egy doboz 1 kor. 80 flllir.
Fél dolioz raegprobiHarj. 1 kor.
Nem kiván tejhozzátételt, az anyaemlötóli elválasztás ezen rég jónak bizonyult, már 30 érnél régebben bevezetett éa
kipróbált tápazerrel könnyen történik. Hasmenés éa hányás kizárva. — A.Nestlé gyárak évi gyártása 35 millió doboz. — Naponkinti tej-szükséglet 132 000 liter. Nestlé eürOittett teje cukorral i doboz l kor. „ „ , cukor nélkOl Viking újdonság
I doboz I kor
KüipoDli nllif: F. BEBLTAK, WIEN,.!, flijlcrgassc I.
Elailá.ia az összea pyÓRjrtóratc éa drogueriákbau.
Székesfehérvári m klr. állami méntelep paranc»nok»ág.
602 szv. szám.
1901.
árlejtés/ hirdetmény.
A székesfehérvári magyar királyi állami méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitrai, nagyatádi és palini osztályaiban k\'ntoüai legénység és ménállomány részére 1901. november h6 1 ától, 1902. október hó végéig szüksóglcndó kenyér, takarmány és egyébb cikkek biztositása iránt a székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnokság számvivó irodájában 1901. évi augusztus hó 27-én délelőtt 9 arakor zárt ajánlatok tárgyalása fog megtartatni.
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvivő irodájában megtudhatók, a hol a szállítási feltételek füzete is, betekinthető, és ahonuan az árlejtés! hirdetmény kívánatra megkQidetni fog.
Az érdeklődók ennélfogva azon felhívással értesíttetnek, miként az erre vonatkozó ajánlataikat a kitüzOtt határidőig annál is inkább nyújtsák be, mivel a később érkezettek figyelmen kívül hagyatnak.
Kelt Székesfehérvár, 1901. évi julius h6 10-én.
SzétóÉrrái i. Kir. állami rátolni) tárámtól
Arany éremmel kitüntotvu PilriBl világkiállítás 1000.
Kapható minden falragaszokról
felismerhető üzletben. D)boza 10, 16 és 30 fillér.
Mosási-gépgyár^
KRAUSS & COMP., Bécs,
XVIII.. Wáhrlngír Gürlel 63.
Legnagyobb es legidősebb gyAr ezen szakmában Austlrii-.Magyarorfaiglian elvállal teljes mosóintézetek berendezését is szallit jOiMIva kitűnő Ui vUcIticii
Góz-mosó gópakot
elismert legjoli\'i rendszerűekét, kézi- é» erő hajlóira 2$ írl\'.iM 20011 írtL\'.
Központ futókat (Centrifugán)
cgítz zajtalanul Miuköii.it ct kóz vagy erohajtasra l40 írttól, felfele.
Legjobb Wring-gápeket
(H.I.. Líc*nvarú K«-J.cWl>
nilmlen nanyságbaiV, t i Irttúl felfele. 1
Ruha forgatókat
legjobbnak bizony nlri sierkrrctilt ?4 Irtt.^ felfele.
Vasaló gépeket
Sfi fr:|<.l felfele.
Kimerítő k«i.e- 4rjeg)»6k«k :i» ötszcí iníxi^i gépek rtil kiváltaira ingyené-ibérmciitve.
Nagykanizsától 3 órányira
fürdőhely) éa vlzgyógyltó intézet Sopron-megye l\'/a óra Bécstől.
Az ajkor igényeinek berendezett intézet ideg betegségeknek, azirbijoBoknak, miedea étrendi és tAplil&ii gyógymóddal. Az Csizes TÍcjcyógY clj&riaok, g5x, meleg le?pg3, tprmíazetes azénsaus levegő, nap, és a* összes gyógjfürdók< mauage, tíI-lanygyógyiazat.
Ax intézet, csak néhány percnyire & vasutüllamlstól, »záp egészségei yí-déken fekszik fenyoerdőktől kö-nlfirve, » nagyon kedrelt égrényea raBforriia ran.
Idenjr 2ü májustöl oktoberlp.
ProipektaBok és tudakozódiíok in^en a fóigazgafóa&gtól.
I1IPIK
■v s/.lavoniahan
I. rangú fürdőhely.
EhsUéb Jödtartalmn aiíaliins löfor-"rís |64" C) a tonliiíBSEii.
A lonjavSIgyi vasút állomása (Dugosellnn ai). Azonkivit! I\'akiac-l.{|ilk déli vaiut illorriáa. (Zönatarifa) közvetlen kwesi-ü<szekiMtéléssel niáju% — sze|itcnilier Srcged-l.lpík «l. ti. ö* vissza l.ipik-Szcged ti. c. 8. 33.
Kitilntctve: Bpest, Bécs, London, Roma, Brüsszel, l-cn\'yescii b\'creiüdczelt gyiVgyte:ci»i kiviház c< vendéglii, iiagy.^tclinMi park, fcilct si-lltiv. kit(lnü[gyúgyszMIoi.ák,gyerutek iiyú^y-intézet, pontjissar. berendezett fUrdCiép&le-
tek, villan/os-vflxgitas. FelUlmulha\'.adauul Iiat4»u gyomor-, bélés gégeSurulnál, köszvény- és csuzos-bajoknil. ischiasnál, csont bajoknál, mindennemű hurutos bántalmaknál, valamint minden mirigy- és vérbetegségeknél. Hivatalos fUnlöorvoa: SZEMEREI BERTALAN dr.
Jódháwlz\'^étküldéüe egyenesen n forrix-
tol, tovililiÁ Édeskoly L. cégtől Bpesten. Jódforrássó közvetlen a fürdöigaz-gatóságnil rendelhető.
Itüvebb felvilá^OMlftssal szolgai
A FÜKDÓIÜAZÜATÓSÁG.

Ki vagyonát
learövi\'jcl\'t) idő alttt,
megkétszerezni négyszerezni
úli»j:ja haiiuilji [cl & jelen nagyon Lril.cin alkalma\', l.elkliipieretcs tanícscial izolgil
„Das Goldland."
Ax .Öitc:r-nnR. FlDODi-Rumllchau mrllíkle-tek Wien, I, Oratien 28. MutalTiiijSiimok iugyen {» liírmpiitTP.
(\'sokoládé
Parin 1000. Graot-Prix
SUCHARD
MindeeQtt kapható.
Cacfto
5130/tlr. 901.
Hirdetmény!
A nngykanizBai kir. tazék, mint tkvi hatóság a kis komáromi 100. az elveszett tkvet a\' 4547|tkv 901. sz. végr.éasel a 18058|ö80. hz. ig. min. reodelet 111. 1 —ö. pontja alaj)jáu pótolüi rendelte, a az elkészített tkvi tervezetet elfogndtu.
Et, o7.od értcailÍBsel tétetik közzé, hogy az elkészített tjkv
1901. augusztus hó 31. napjáig
a nagykanizsai kir. tszék tkvi irodájában megtekinthető b a tkvi tervezet összeállítására nézve kifogás emeihutö.
A kir. tszék, mint tkvi hatóság.
Nagjkauizöáu, 1901. juniua hó 24.
1404|901.|véj;rk. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehhjtó az 1881. évi IX t.-e. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nsgykanizsni kir. járásbíróságnak 1901. évi V. 602] 1. uzániu végzése következtében Varga Lajos nagykanizsai ügyvéd által képviselt Adorján Józaef és táraai javára Fehér Lipót János karosi lakód tillen 600 kor. s jái. erejéig 1901. évi junius hó 4-én íoganatoailoft kielégítési végrehajtás utján le foglalt és 1130 koronára becsült 10000 db. tégla, 1 pajta és istálló, 1 sertésól, 3 malacból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Moly árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1901. évi V. C02|2. arámit, végzése folyiáo 520 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. évi junius hó 20. napjától járó ö°|0 kamatai, \'|a°|0 váltó dij és eddig öínzeseu 41 kor. 90 fillérben bíróilag már megállapított költaégok erejéig Károsba a helyszínén leendő eszközlésére
1901. évi julius hó 23. napjának délutáni 3 órája
határidőül kilüzetik éB ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ínpóságok az 1881. évi LX. t-c. 107. ős 108 § a értelniébon készpénzfizetőd mellett, a legtöbbet Ígérőnek becaáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán. 1901. évi julius hó 8. unpján.
Maximovits György,
kir. bir. vhajtó. |
Jó és olcsó órak, 3
.éti jóttálMixal privád rerűkuek
KONRÁD JÁNOS
6rauyára arany. rzQil és ékizar árok azálllté-háza BRÖX tCsehország) Jó nickcl-roin-ór» trt 8.75. Valódi ezait-rens.-óra frt. 5.8 Valódi ezllst Uac írt. 1. 20.
Kickcl ébresztő éra frt 1 96. Cégem & cs. él k. birodalmi címerrel tau kitüutotre, lE&mtalao ílrany, czQ«t
kiállit&ai érem valamiül ezernyi cliBme-
rí-lerél ran liirtokomba.
Nagy kdpea árjegyzéket ingyen óabóttn.
Ferenc .József császar-fürdö Tüffer helység
a déli vasul mellett ^OyoriTonat állomás) T óra BécstöU
Egész éven át njltra. Legnieleijtiib forrása StáJ«rorizftgnak (SS\'I,* C) — Egyenlő hatása 6is-teln nel, Pfiffars lel vSválo ) — Legnagyobb kónyelcm — Villanyai vllfc-
Oitas. — Kit Tennitzerí haly. Jelentékeny ujitáaok éi |»vitáiok. — Szénsavas fürdik. — Kitűnő fekvés tioaok fürdőknek.
Fürdő orros: Tnlajdonoa:
Bed. Univ. Dr. Beck Rudolf. Gunkel Tivadar
g^, Jelenlef ciikii Tbernal .iicl t.aaalc a Ferenc Jót.ef ctLitkt-íürdS forria.lbil. — Legjobb í\'« legolcsóbb blaterinmmentei Dditöiial. — K&afetlen azétkaldéa. — Renilaléiekel a Ferenc Jónef ciiuirlarilö londnokiigihoi. Marki l\'ÜIer lutéadeojók. w
Nyomatott Ifj. Wajdits József líönyvnyomdijában Nagj-Kaniuáa.
NAGYKANIZSA, 1901. julius hó 20-án.
27-ik szám.
XXXX. évfolyam.
jzrörixctfixi úr.-Egét* írre . . 10 kor. — flll. I-Vl í\'vre ... 5 kor. — fiit. Nígy.\'dévre . .• 2 kor. 50 fill. Kcjre* szám 20 flll.
HIRDETÉSEK
f, IiasAho.i pctítiorlian l4,másoiUznr 1 b minden tnvébltlii Borér: 10 flll
nyílttérben
pitit snrouként 20 fillérért vétetnek fel.
ZALAI I0ZL0II
A l«p izellemi rétiét illető mio-
dea köileniéuf a felelői e*crke«*tŐ nővére, az anyagi részt illető köz-leniényfk p«\'dig & kiidó neréro c nizetten Nngy-Kanlisára bérmentve intéxendSk.
Bérmentetlen levelek nem fogad-Utnak cl.
Ké7.!rBtokvlnHZBnemktlldctnek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,■ , „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,8 a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,a ^agy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' „n.-kaniz&f izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
IIEmiíINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Egy kései hang.
Nasjlanlna, 1901. Jnl. 19.
Az állami tisztviselők mozgalmához — kissé elkésve tár — volna egy két szavunk. Mi szeretnők a mozgalmat szilkehb határok közé szorítani, s cimét is megváltoztatni. Ez a mozgalom a mai formájában í-jip annyira igazságos, mint a mennyire • nem az. Épp ugy megérdemli rokonszenvünket, mint kárhoztatásunkat. Épp ugy jogos, mint jogtalan.
Nem igaz, hogy az állam tisztviselői karának minden ága javitást követelhet az államtól, mert nem igaz, hegy mindegyik ág . javadalmazása rossr. Ellenkezőleg, nagyobb részinek nem volna szabad panaszkodni, s össze-vissza három csoport az, melyre nem jut annyi, amennyit végzett munkája réven megérdemelne. K három csoport: a birák, a pénzügyi igazgatás fogalmazói szakának lisztviselői és a hivatalszolgák. Az ó mozgalmuk igazságos, jogos, rokonszenves. A többieké jogtalan, tul-köveíelő, .ellenszenves. A folyamatban levő mozgalom mindkét csoport mozgalma, s ezért részben igazságos, részben igazságtalan.
Miért csak a birák, a pénzügyi tisztviselők és a hivatalszolgák követelhetnek joggal fizotésfelemolést. s miért a többiek nem? Mert a többiek fizetését már egyszer felemelték, de az övéké már évtizedek óta rendezetlen. Mert a többiek már ott vannak, hová az említettek csak most akarnak eljutni. Mert a többiek annyit kapnak, amennyit megérdemelnek, a birák, pénzügyi tisztviselők, 8 hivatalszolgák pedig többet érdemelnek, mint ameny-nyit kapnak.
Vegyük sorra a tisztviselői ágakat, a nézzük a helyzetüket. Természetesen, esik azokról lesz szó, melyek csatlakoztak a mozgalomhoz. A hallgatókkal foglalkoznunk tárgytalan, mert feltehető, hogy hallgatásuk oka a helyzetükkel való megelégedés. Mozgolódnak csupán az igazságügyi, pénzügyi, közoktatásügyi és közlekedésügyi tisztviselők. A birák, a fogalmazói szakban alkalmazott fináncok, a tanárok, vasutasok és postások. Nem mozgolódnak, mert nincs hozzá elég intelligenciájuk, de különben megtennék, mert szükségét érzik: a hivatalszolgák.
A tanárok, vasúti- és postatisztek mozgolódása ellen vau kifogásunk. Az ő mozgalmuk az igazságtalan, jogtalan, lulköveteló, s ellenszenves. Mert ók azok, a kik megkapják, a mit megérdemelnek. Az állami tanárok, még a felsőbb leányiskoláknál íb a VIII-ik és IX-ifc fizetési osztályokba vannak beosztva, tehát évi 2200 koronától 3GOO koronáig emelkedhető fizetést élveznek. Ehhez járni a lakpénz átlag 800 koronával és 200 korona ötödéves pótlók ugy, hogy egy állami tanár fizetése 20 évi szolgálat után . rendes körülmények között 4000 koronára rug. A vasúti- és postatisztek a IX-ik és X-ik fizetési osztályokba vannak beosztva, évenkint 1G00 koronától 2603 koioráig terjedhető fizetéssel és G00 korona átlagos évi lakpéuzzel.
Nézzük a birák és pénzügyi hivatalnokok javadalmazási viszonyait.
A iiirál: fizetése — csak az első lolyamodásu bíróságok személyzetéről szólunk — a VlI-ik fizetési osztálytól a ÍX-ig terjed. A pénzügyi tisztviselőké — itt csupán a fogalmazói
szakban alkalmazottakról szólunk és pedig speéialiter .". pénzügyi fogalmazótól a titkárig — a VlII-iktól a X-ig. Az elsők fizetése évi 2200 koronától 4800 koronáig terjedhet átlag 1000 korona lakpénzzel, az utóbbiaké pedig 2200\' koronától 3000-ig átlagos 800 korona évi lakpénzzel.
Vizsgáljuk már most, mit fejeznek ki e számok Önmagukban véve semmit, minthogy nem fejezik ki, mekkora, a mily minőségű munkák ellenszolgáltatásául adatnak az általuk megjelelt fizetések. De igenis vizsgálnunk kell a bíró, a tanár, a pénzügyi tisztviselő, a vasutas, s postatiszt munkájának természetét és az elő-léptetési viszonyokat. A bitónak látszólag majdnem kétszer annyi fizetése van, mint egy postafótisztnek, pedig mégis a biró munkája koráut-sincs ugy megfizetve, mint a postatiszté, vagy a tanáré.
A tanár munkaideje heti 18 óra. Hozzászámítva az iskolán kivüli dolgot, mely lieteukint -5 órát ha kitesz, munkálkodik lietcnkint 23 órát. Ez a inunka is -—- bármily magasztos és nemes — sok fejtöréssel nem jár, mert végre is, ha a tanár tisztában van tárgyával, nehezére nem fog esni azt mással is érthető alakban közölni. Azonkívül tekintsük, hogy a tanár az év 12 hónapja .közül a nagy szünidőben, a karácsonyi ós húsvéti szünidőkben és még, évenkint DagyoD sokszor előforduló szünnapokon összesen 3 hónap szabadságot elvez. Vegyült tekintetbe, hogy a tanárnak legtöbb alkalma nyílik mellékkeresetre, s leginkább módjában van ilyent űzni éppen a kevés elfoglaltság folytán. Vegyük tekin-
tetbe, hogy\'az előléptetés biztosítva van, s nem történhetik meg, hogy valaki elmaradjon fizetésben, vagy pótlékban. Előre kicövekelt pályát fut be a tanár gazdaságilag, s ha tudja, hol kezd, tudja, hova ér. Ennyi mellékes előny dupla értéket ad a fizetésnek. Minden előny nem központosul egy helyre. Vagy a fizetés nagysága, vagy a munka természete szerint annak meg kell oszlani.
A postatisztek fizetésének értékét ismét más jelöuy emeli. A kevés tőkebefektetés előnye. Gimnáziumi érettségi — fizetéssel segélyezett egy évi kurius és mindez elég akár a posta-felügyelői állásra is. 19 éves korában a fiatal ember már. megkeresi a postán a kenyerét. Nem kell neki végigtOrtctni vizsgák, colloquiumok, s rígorozumok tömkelegén. 21 éves korábau már annyi fizetése van, hogy akár megnősülhet. És sokszor ez se kicsinylcndó előny. Azután amit tanult, azzal beéri egész életén áL Munkája mesterség, nem tudomány. És mily messzeesö fontosságra nézve a most vizsgált állásokétól. Szóval a posta- és távírda igazgatás körében végzett munka jól meg van fizetve, s — jogosan, a mai jövedelem — eloszlási viszonyok között nem számithat többre. Nem is liisszük, hogy kapni fog.
De vájjon a biró fizetésének értékét mi előny emeli ? Semmi. Ellenben elég, ezen állással járó hátrány csökkenti. A bírónak sokat kell tanulnia. A középiskola után még 7 évet. 2G éves kora előtt nem érheti el célját, mert törvény szerint biró 26 évnél fiatalabb ember nem lehet. Ha már eléri célját, s kinevezik albirónak, akkor kap v5200 korona
törzsfizetést. De ne tessék gondolni, hogy ók is oly kicövekelt pályán, s oly szilárd bizonyossággal haladnak előre, mint pld. a tanárok. Ób nemi Hisz Önök láttak már ősz albirókat is, akik csak szolgálati évük vége felé ha kapnak törvényszéki birói cimet. Ellenben láttak-e már Önök ősz segédtaoárokat?
Azután a biró foglalkozhatik-o mással, mint cjupán bíráskodással? Semmivel sem foglalkozliatik. Nagyrészt a törvény tilalma folytán, másrészt pedig a felsőbbség rosszalása fplytán, mely kiegészíti a törvény tilalmait. Barátokat sem igen szerezhet, mert ha sok emberrel fraternizál, az mindjárt rossz minősítést von maga után. A bíró munkaideje az ügyviteli szabályok szerint 7 óra naponkint, q munkája felelősségteljes, nehéz, fejtörő munka, melynek minden mozzanatából lelkiismereti kérdést csinál a lelkiismeretes ember. Magas intelligenciájú ember, sok és nehéz munkával a vállán és kevés fizetéssel — ez a magyar biró. Jogos tehát, ha helyzetének javítását sürgeti.
A pénzügyi tisztviselők helyzetében egy a baj. Nincs, vagy csak nagyon kicsiny kilátás van az emelkedésre. A rendes fok: pénzügyi segédtitkárság. Ezért kell felemelni az ó kezdő fizetésüket, hogy a mi későn jön, vagy soha, azt kivárhassák, illetve nélkülözhessék.
Az állami tisztviselők mai mozgalma oly széles alapokon indult meg, hogy félő, hogy nem vezet eredményre. Azok, akik a javulásra joggal igényt tarthatnak, szolidaritásba léptek azokkal, akiknek a javításra annyi joguk nem lehet. És ez baj, mert veszélyezteti az eredményt. 200
TÁRCZA.
Budapest.
— \\ „Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Sokszor órúkhosszat elüldögéltem Budapest bzékeafŐYáros térképe előtt. Néztem a bosazu, egyenes vonalakat, melyek az utcákat jelölik, figyelemmel kísértem a körutak pályáját, képzeletben megállapítani igyekeztem a térképe t k*Ö2.épen\'ketté-H/.olő kék sárnak, a Dunának szélességét. Az újságok nyomán, megállapítottam a térképea a nevezetes épületek fekvését, hol van az uj országház, az opera, az igazságügy-minisztérium, hol gázolta el tegnap i villanyos Kulik Janó tót legényt, hol verte Bzét a rendőrség a tüntetőket. Iine itt van a Váci-utca, ez Budapest legélénkebb utcája. Mintha hallauám a folytonos zajt, a végnélküli lármát, mintha látnám az íbzoüju sürgés-forgást, a szakadatlan járás-kelést. Ugy látszik, ilyenkor, bogy én is Magjarország fővárosának vagyok lakója éa nem Mindszent-íalváé, a csendes, békés íalué, molynek határát még alig hagytam ol hosszabb idüre. .
A tavaszszal egyik ismerősön járt Pes-teo és mikor viaszajött, nem győzött elég csodát mesélni. Amikor azt kérdeztem löle, hogy milyen Budapest, egy szóval ukarta a fővárost jellemezni éa azt mondta:
gagyog.\'
Ez az egy szó nagy hatással volt reám. Olyan vágy lepett meg Budapest után, eugem falusi embert, mint a fiaUl sze-
relmeseket szokta holdvilágos éjszakán. És tovább nem állhattam elleu.
A mull hónapban felutaztam, Estéli nyolc órakor érkeztem meg éa egyik rokonomnál szállottam meg. Habár fáradt voltara is, nem állhattam ellen a vágynak, liogy izelitóül legalább a közeli Andrássy-utat meg no nézzem.
A gáz- és villanylámpák erős, izzó fénye, a különféle jármüvek jeladása, 8Íp, irombitahangok.a fényes kirakatok hosszú sora. a megvilágított nagyszerű palotasor, mind az ujaágingerével hatottak rám, idegzetemet annyira felizgatták, hogy a kocsik robogásában, az omborí hangokban, a trombita .és sipjel adásokban, mindenben azt az egy szót hallottam visszhangozni :
.RagyogI... Mindeue ragyog...\'
Miot hosszú dőzsölés ntán, mámoros fejjel tértem lakásomra és a napi fáradalomtól Bzobámbau csakhamar elaludtam. Almomban megint Budapest jártaz eszemben. Azt álmodtam, hogy felmentem a Mátyás templom tornyaba és mikor onnan széttekintettem, azt láttam, hogy v egész Budapest nazik az aranyban, ezüstben. A nap nyugaton leszállt és utolsó sugaraiban fénylik, tündöklik k város. Az uj országház kupolája felett pedig egyszerre feltűnik a polgármester alakja, megáll ott mereven és egyszer csak belefúj a kezében tartott harsonába éa hegyvölgy visszhangozza:
.Ragyog.* Aztán megint belefúj, de most...miez?.. lódobogáaszerll hangok hallatszanak, aztán mintha székeket vagdalnának földhöz. Erro felébredtem. Ezek
j már igazi hangok voltak. Ijedten költöttem fel a rokouomat:
„8ógor 1 Tolvajok járnak á pitvarban I" Ugylátszik, sógorom már megszokta őzt az éjjeli zenét, mert nyugodtan a fal felé fordult és félálmában dörmögte: .Ördögöt tolvajok. A doktor jött meg.a Ámulva kérdeztem: .Miféle donor?\'
.Dr. Dagasztó Valdemár" dörmögte. ,Ki az a Dr. Dagasztó éa mit keres itt a te lakásodon?"
,Eh türelmetlenkedett a sógorom, hál doktor éa egjik pénzintézetnél matema" tikos. Ide jár aludni." 1 „Hát itt lakik?\'
„Nam. Ágyra jár csupán." Ezt éa nem értettem.
„A nappalokat, magyarázta sógorom, az irodában és a kávéházakban, meg mit tudom én még hol tölti. Este tiz órától kezdve aztán az övé a Bzoba, illetve csak az ágy, reggel nyolcig."
.Csodálatos 1 Hát miért nem veszszo-bát magának?"
.Miért? mert ninca pénze. Ezt is-alig fizeti.0
.Hisz doktor?" szóltam éa a tisztelet hangján, mert egész életemben nagy tisztelettel viseltettem a diplomák iráot.
„Eh! micsoda falusi gondolkodás ez. tüzelt a sógorom. Daktof, doktor, van köztük még enoél is oyomorultaDb."
.Most hát már tudom ki ez, folytattam, de hát azt magyarázd még meg, kérlek, hogy miért dobog, mint á lói?
.Miért? Időst "részeg. Mindig részeg. De hagyj most aludni. Majd reggel többet. Már rég elmúlt éjfél."
Van itt több is ilyen. Még nyomorultabb is...és doktor, tűnődtem migam-ban éa félálmomban Budapest fényét más részben árnyék homályosította el.
Másnap délben, a bogy kóborlásaimból haza mentem ott találtam már báromisme-rotlen úriembert. Tudtam, hogy sógorom szegény ember és sejtettem ezek az urak az ő kosztosai.
De furcsa alakok ezek a kosztosok. Az egyik magas Vátermörder gallért viselt, mely a füléig ért, ellenben nyakkendőt elfelejtett feltenni. Arca a borotvát már régen látta és körmei ís iszonyú nagyok voltak már és csak ugy düli belőle a dobáuyszag. Ezt a fiatalembert aógorom, Sándor Kálmán hírlapírót, a .Látóképos-levelezőlapot gyűjtők újságjának" a munkatársát mutatta be. Különben, mint később kisült, érettségit is tett. A másik egy züirfoltos, fánjesrekoptatott ferenc-józsef kabátos filigrán emberke, Kálmán Sándor okleveles polgáriskolai tanitó, ki állás hiján illemtanár a fővárosban. A harmadik Dr. Dagasztó volt. Mikor őt bemutatta sógorom, a fülembe súgta: .Ma van öt balosa, azért ebédel.* Az ebédnél mind a hárman egy ideig a legnagyoob elegánciával viselkedtek. Azonban egyszerre megszakadt az udvarias társalgás. Az illemtanár ugyaui3 a hu3 alatt engem illemtudóan rendreutasított és megjegyezte, hogy akéstköny-nyedéa kell tartani.
,Igy ni I Ha pedig vág vele, karjait a testétől ne vigye távol. A fő kérem, hogy minél szűkebb körben mozogjon I"
.Ehl gyerekség, jegyezte meg a birlap-iró az efféle ostoba illemszabályok akadályozzák a ezabadmozgást, megszorítása ez az egyéni szabadságnak és éa, mint a közvélemény szolgája ezt határozottau elitélem I"
.Helyes, nagrou helyes jegyezte meg Dr. Dagasztó. Az illemszabályok általában, mind, bogy ugy mondjam ... izé. ..no...
.Mind légből kapott koholmány fejerte ki a hírlapíró a matematikus gondolatát. At. illemtanár dühösen ugrott fel. .Kikérem magamnak — kiabált — ha én helyeslem az illemszabályokat, önök, mint sokkal műveletlenebb, quali-fikálatlanabb emberek, hogy merik önök..."
„Do édeB uraim, BZÓIt közbe sógorom. Csak nem fognak itt öBSzeveszni Kérem tanár ur . . . de doktor ur . . . ugyan szerkesztő ur. .."
.Nekem azt mondta qualifikálatlan, ugrott fel egyszerre a doktor... Ha, ha, egy polgáriskolai tanitó, azaz még az sem, ki tudja az-o?"
.Igenis én az vagyok. Megvan az oklevelem. De ki tudja, hogy maga doktor-e?"
.Micsoda? hüledezett a doktor azt kétségbe vooja?.. Maga., maga illemmajom., maga kétaégbo móri vonni?*
.Igen, kétségbe vonom. Hol az oklevele, mutassa az oklevelét.\'
.Az oklevelem ... nyuládozott a doktor a belaó zsebébe — itt van ni..azax... ejnye ...a lakásomon van..,"
XL. ÉVFOLYAM
MAI KÖZLÖNY
1901. JULIUS 20 án.
forintra nincs pénz, de 100-ra lehet. S ha meg nem oszolnak a követelések, egyik sem nyer kielégítési.
Az adózó polgárok bizonyára szívesen látják a bírói kar .mozgalmát, s kívánják is, hogy az sikerrel járjon. De kárhoztatják a jogtalan törekvéseket. Az igazságszolgáltatásért sziveseo áldozunk, mert látjuk, hogy szükség van rá, de tiltakozunk az ellen, hogy az állam tisztviselői a nemzeti termelés egyébb ágaihoz képest aráuytalauul jobb és javadalmazást követeljenek.
Katonazene.
Egy hét óta nagy változás történt utcai életünkben. Délelőtt in, délután is minduntalan felhangzik a katonazene és az utca zeuukedvelö népe hamar összeaeroglik élve/ni azt, amiben évsnkint csak egyszer lehet része.
Igen, a mi közönségünknek nem volna nagyobb öröme, mintha állandóan része lehetne ebben az élvozetben. Ha állandó volna városunkban a katonazene, s ha naponkint konkrét tapasztalatokat tehot-néuk arról, hogy a hadsereg uom csupán a háborúban védeni, hanem a békében szórakoztatni is iudja az adózó polgárokat.
Vasárnap- délután szokatlanul élénk képel öltött a sétatér. Hullámzott a tömeg az utakon, a plebs épp ugy, mint a patríciusok. A katonazeuc varázsereje erőt tudott adni a Szépítő Egyesületnok. Egy előadás é3 a tengődő Egyesület hatalmas erőforráshoz jutott.
Nézzük a mi nyilvános zenei életünket. Azt, ami mindig az utca szórakoztatására van rendelve, b nem azt, mely zártkörű társaságokat szórakoztat fényes, elegáns estélyeken. Nézzük, mi jut nálunk mindennapra, s nem azt, ami ünnepnapra jut. Zeneegyesületeket, dalárdákat és a társaságbeli zenével nem foglalkozunk, csak azzal h zenével, mely a nagyközönségnek van szánva és mindennapra szól.
A mindennapi zenének két főcsoportját kell megkülönböztetnünk: a cigányzenét és a irombitáa-zenét. Elsöuek kultiváló! a cigányok, utóbbiuak kullivá-lói: a tűzoltók és a hadastyánok. A cigányzenéről nem szóluuk, mert az mindig jó. h» nem malacbanda viszi. Elismerés éa hódolat Pbaraó ivadékainak; ők mindig művészi muzsikusai voltak, s azok ma ia a magyarnak; vigasztalói és busilói a magyar léleknek. De ők üzletembe.ek. Annak húznak, aki fizet, mert a muzsika a kenyerük. Az ö muzsikájuk hát nem közzene, csak a Centrál és a Korona pikkolozó vendégelnek Qi]ülésére vannak szánva.
C«ak a tüzojtóké közzeoe és a hadas-tyánoké. Csupán ez a kettő van arrn azánva, hogy kielégítsék a nagyközönség zeueszükrégletét. Éi a nagyközönség nem törődik azzal, hot;y elrontja az ízlését éH nagyon alacsony niveaun álló zenei képzettségről tesz vele tanulságot, megelégszik e két bandával, sőt élvez ia a térzenék alkalmával. Számlálgatják a Dapokaf, várva-várják a szombat estét, a mikor kielégítést nyer hő HÓvárgásuk a zeue után. Ha megszólal a Fel3Ö-templom olőtt a bombardon, a teret elözönli a hallgatóság és mohón igyekszik a zavaros hangokból egy hi\'tre valói magába szedni.
Igazáo Bajnálatra méltó, hogy ify nagyfokú műpártolás uem tud rendes zenekart teremteni. Mert, mint azt már többször megírtuk — árok nem zenei bangók, melyek a kanizsai kőzöu9ég Biórakoztalá-Bára vannak szánva. A hadastyánok zenekarától métt nem hallottunk reedee darabot előadni. Ők előszeretettel kultiválják a cirkuszi zenét, melyeknek ütemeire a cirkuszi lovak \'szokták művészetüket produkálni. Es ezeket az exotikus valeere-ket ia ailáuy módon adják elő. A priui a helyett, hogy vezetne, rendszerint bálul kullog. A bombardon pedig beleéli magái abba a véleménybe, bogy neki csupán röfögni kell, derűre borura, taktus, Bzünjol, összhang és más bagatell dolgok nem képeznek előtte akadályt. Egyedül a nagydobos éa cintányéros tudják kötelességüket. Az ő feladatuk mindenáron éa minden körülmények közt ütni és ezzel egyúttal a taktus kezdetét jelölni. Ennek a feladatnak a badastyánbanda dobos és cintányéros tagja teljes ambícióval megfelel, ö oly lelkesedéssel, mondhatnánk, kegyetlenséggel üti, vagdalja azt a Bzerencsétlen ezerszámot, hogy aki a nyolcadik utcában lakik és éjji álmát alussza, az .is felijed álmából éa megnyugvással konstatálja, hogy a badastyánoknál uj taktus kezdődik.
A tűzoltó-zenekar nagyobb fegyelemről éa jobb ízlésről tesz tanúságot. Egyszerű és gyakran uj darabokat ad elő eléggé összhangző játékban. Ezek maijukban véve azonban még oly elemi dolgok, hogy ha egyéb művészi elém nem vegyül a játékba, a zeue nem elégítheti .ki a jobb izléaü embert. A tűzoltó-zenekar\' lehet operája u bakáknak és szakácsnéknak, de nem tarthat igényt arra, hogy finomabb ízlésű ember is meghallgassa az ő prímitiv koucertjeiket. A zeneértők-nek — kik szép számmal vaonak Kanizsán — néha hónapokig nem lehet részük. gyönyörködtető, preciz zenében. Néha, nagy ritkán, olvetődik hozzánk valamelyik híresebb művész, vagy egyik másik vállalkozó színigazgató vendégszerepelteti valamelyik operaénekest, különben évszámra sem élvezhetünk művészi játékot
Természetes, hogy ily körülmények között ünnepet jelent nálunk a katonazenekar idejövetele. A hozzáértő ember, megkapja, amire hosszú időn át vágyott és azok is. kik nem oly válogatósak a zeuébea, ők iu érzik, hogy a tűzoltózenekar még Dem jelenti a zenében a tökélyt.
Nem hisszük, hogy van város, hol a katonabandának hálásabb publikuma lenne, mint Nagykanizsán. Ez a közönség ki van éheztetve éa fia módja van benne, nem tud betelleni a zenével.
Kanizsát nagyon szükkeblüen látták el közintézményekkel. Az ország ogyik legnagyobb megyéjének legnépesebb városa, de közintézményekben nem g»zda-gabb egy valamiravaló nagyközségnél. Ezért a sok hiányért és mellöztetésért, mint kárpótlást a legelőnyösebbnek tekintené zenekedvelő közönségünk azt, ha katonazenéhez juthatna akkor, mikor a honvédség érdekében az uj kaszárnya felépítésével oly szépen megmutatta, hogy az áldozatok hozatalában nem szűkkeblű.
Szezonképekr
Nyári szocializmus. — A sajtó é« a kanizsai aajtó.
A juvenáliai mondás .nehéz satyrát nem irni," manapság körülbelül így is igazság: nehéz szocialistának nem lenni.
.Haha, nevetett gúnyosan az illem-tanár, mintha nem tudnám, hogy ágyra jár caupno, hogy nio.ca lakása."
A doktor egy poharat fogott fel, de a KÓgorom kikapta a kezéből. Erre, mintha mindennek a sógorom lenne az oka, a doktor vette a kalapját éB indignálódva indult az ajtó felé. *
.Ugy kell nekom, kiáltott viasza, ha ilyen kompániába járok. Egy illemtanár; pfuj I * — ezzel eltűnt.
Az illemtanár kapta a botját és futott utánne. Én hagytam bzó uélkül, de sógorom tapasztaltabb volt e tekintetben éa útját állta
,Ho, hó, tanár ur, mielőtt elmegy, az ebéd árát kérem."
,Azt hiszi tá.u elszöktem volna\' — förmedt a sógoromra a tanár éa büszkén kotorászni kezdett a zsebeiben. Végre ötven krajcár helyeit talált harmincötöt. Azt az asztalra dobta éa elrohaot.
A birlapiró egyedül maradt. Mikor a másik kettő már eltávozott, büszkén benyúlt kabátja belső zsebébe éa kivágott az asztalra egy rongyos papirost.
.Tessék, olvassa: Gimnáziumi érettségi bizonyítvány. Látja, praktikus ember, akinek meg van, magáuál hordja az efféléd-
Én megdöbbenve tekintettem rál Ez az érettségizett proletár hatott rám a legjobban. A másik kettő tán közönséges szédelgő, de ez világos, egy elzüllött tanult ember.
Délután, mielőtt haza utaztam volna, sógorommal beszélgettem a törtéutek felett.
„Eb, gyerekség! szólt miért vészed oly komolyau. Van itt ilyen kétes exiazten-cia legalább tizozer. Ki törődik velük ? Mindenki megy itt a maga utján."
Mikor haza utaztam, a pályaudvar előtt még egyszor visszanéztem a fővárosra. A nap most leszállóban-voltNa-a. axép város ismét .ragyogott." Éi nekem eszembe jutott, hogy egyBzer, még gyermekkoromban bűvész járt a falunkban. Többek közt azt is mondta, hogy Ö egy perc alatt megaranyoz egy almát Egyik paraszt gyereknél volt egy jó és egy romlott, rothadt alma. A romlottat odaadta és bűvész be is aranyozta. Mikor pedig az öreg biró a kezébe vett, előajör nagyon elcsodálkozott, aztán bölcsen megjegyezte.
.Nagyon csillog ez ebadta, de axért sok féreg van benne.*
Főleg és kiváltképp annak, ki, ba letekint a Kárpátoktól az Adriáig, megdöbbenve kénvtelen konstatálni, bogy e televényes földből egy talpalattnji sem az ö»ó éa jövedelme egy fikarcnyival sem több, mint amennyit a nagyságos éa tekiqtetea töke szorosan napi szükségletéhez mérve előlegezett munkája fejébea kifizet.
llyea éa effélo gondolatok, ötlenek eszünkbe, ba esténként végzett munkánk után kint járunk az utcán éa jóleső érzéfsel tapasztaljuk, hogy igy magunkban vagyunk A gazdagok ugyanis fürdőkben vannak, nyaralnak. Az évnek 9 — 10 hónapján át. kitartással nézték, hogyan dolgozunk, most bét jól esik nekik a megérdemlett pihenés. Nem is lehet bolondság, most, mikor a nap pazar módra két kézzel azórja ránk laukasztó, perzselő bugaraif, megvonulni pld, a karinthiai hegyek hűvös ölén éa meg-fürdöztetoi a jól táplált testei a kristály-viza hegyesvidéki tavakban. Ila fürödni akarunk, a verejtékünkben mi is meg-förödhetünk. Ne tessék kicsinyelni e2t a jelenséget, mely annak a fura helyzetnek a szemléléséből áll elénk, bogy azok helyett, kik az év 10 hónapján át kitartó muokét végeztek, azok mennek el üdülni és pihenni, kik a méhtáreadalom heréi módjára eddig is csak pihentek és üdültek. Az ilyen kisebb igaztalanságok nevelik a lelkek mélyén azt a keserűséget amelylyel a kunyhó a palota iráut viseltetik.
TéloD, amikor fioom pelyhekben szálio-gózott a hó. acéllá fagyott a föld, hasábos cikkeket olvashattunk a lapokban arról az indolenciáról, amelyben a magyar fürdőket részesítjük. Most, amikor a fürdői kérdés igazán aktuális, a ,\'magyar aajtó hallgat, miként a sir. Pedig a magyar sBjtó tudhatná, hogy a magyar közönség memóriájn milyen rövid lélegzetű. Elfelejtette már, pedig annyiszor és oly meggyőzően megmagyarázta neki a sajtó, ho»y gyógyító hatásukat tekintVB a magyar fürdók kiállják a versenyt a külföldiekkel, hogy a magyar verítéken, magyar kézzel és magyar elmével ster-zett pénzt külföldön — főképpen osztrák fürdőhelyeken elszórakozni, egyenesea bűn a nemzeti gazdaság ellen, hogy ba mi magunk elhanyagoljuk és kerüljük fürdőinket, hogyan keresse fel azt az. idegen. Ezeket a dolgokat mindennap elmondani sem volna főlöslogca A magyar sajtó azonban — most hallgat — keresem az okát. A politikában szélcsend. Az angol-bur háborút és a kinai, expt\'di-ciőt megszoktuk már. Szenzáció alig akad itt-ott Korilowzky és Falkai esetén belekig rágódik a sajtá A fürdői kérdés tehát nem helyszűke miatt marad ki. Nincs más hátra, mint az okot abban találni, bogy a magyar sajtó munkásai nem tudnak annyira prűdök és álszentek lenni, hogy eltudnák követni azt a burleszk látványosságot, hogy ugyauakkor, a mikor ők maguk az idegen fürdőkben pihenik ki fáradalmaikat, a közönségnek a m9gyar fürdők kiválóságait magasztalják. Majd a fürdő szezon után, majd télen, ba finom pelyhekben Rzállingózik a hó, ha acéllá fsgy a föld, az már más. Akkor majd ismét előkerülnek azok a hazafias, fájdalommal inpregnált cikkek és zengik a magyar fürdők dicséretét
Eddig azt hittük, hogy a sajtó méretei alkalmazkodnak a közönség Bzükáégletei-bez, az a forradalom azouban, mely az utóbbi időben városunk eajtóviazonyaibau beállt, az ellenkezőre tauit meg. A közönség, melynek eddig a megjelenő két lap ia sok volt, most mohón fogyasztja a dúsan megmellékletezett két uj lapot Is.
Illő éa nem meddő munka, ha vizsgáljuk ily körülmények közt, bogy melyik lap teljesít legérdekesebb szplgálatot a közügynek. Heine Henrich irja, hogy a sajtónak egyik nagyon fontoa szerepe abban áll, hogy a forradalmakat mérsékelje. Leirja ugyanis a forradalmak, az emberi gonosztettek borzalmait, közli azokat a vérlázító kegyetlenségeket, miket az emberi Bzenvedélyek é3 bűnös hajlamok sogallnak., Az olvasó közöoség idogeit ezek a batások alaposan megdolgozzák, megpuhítják és a részvétet, a szánalmat, ezóval a gyengédebb érzéseket keltik fel. Ezért volt minden évében oly barbár éa kegyetlen a nagy fruncia forradalom, mert a sajtó nem mérsékelte és ezért volt már sokkal enyhébb és uzelidebb tefolyásu a juliusi és a februári forradalom. Ha Kanizsán egyszeri forradalom ütne ki, az okvetlenül igen Bzelid, igen mérsékelt forradalom volna} Hiszen a mi közönségünket 4 újság neveli. Legnagyobb nevelő hatása van e tekintetben a .Nagykanizaoi Friss üjaág"-nak, mert ó a legbuzgóbb a vértől borzalmas em-
beri tettek közlésében. A Révész Lajos melléklete, óh, az egészen más műfajt kultivál. A humort KiválaBztja Kanizsa életéből a nevetséges vonásokat éa finom satirával és humorral fűszerezve adja be az olvasóknak. Sült Hal éa Piri Lajos szolgáltatják a báláé anyagot.
Mi pedig, veteránok, a Zala éa a Zalai Közlöny csendben haladunk iz alatt a magunk pályáján, mintha semmi Bem történt volna. — Aminthogy nem ia történt semmi, csak az események folyójába beleesett két kavica. melyek a vízben hullámgyürükat csináltak nagy zajjal neki indulókat, caendesedőket, majd egészen elcsendeBÜlöket.
Kereskedelmis iparkamara.
— Pályázati hirdetmény. Alulírott kamara a budapesti .Keleti Kereskedelmi Akadémia" kerületbeli hallgatói számára GOO azóval hatszáz koronás ösztöndíjat alapitolt, mely ösztöndíjra ezennel kiírjuk a pályázatot.
Ezen ösztöndíjra csakis a kamarakerület ÍMoson-, Sopron-, Vas- é3 Zalamegye és Sopron sz. kir. város törvényhatóságok) területén illetőséggel biró és valamely felső kereskedelmi iskolát, avagy .Keleti Kereskedelmi Akadémia" első évfolyamát kiváló sikerrel végzett hallgatók pályázhatoak.
A pályázati kérvény, melynek a pályázó nevét, lak- és illetékességi helyét, családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét feltűntető okmányokkal kell felszerelve lennie s amelyhez pályázó felső kereskedelmi iskolai érettségi bizonyítványa, avagy a .Keleti Kereskedelmi Akadémia" első évfolyamának sikerrel való elvégzését tanusitó bizonyítvány csatolandó, legkésőbb f. 1901. évi augusztus hó 24 ének délelőtti 10 órájáig nyújtandó be ezen kamara elnökségénél.
A kamara fentartja magának azon jogot, hogy több kiváló minősitvénynyel biró pályázó jelentkezése esetén, a 600 koronás Ö3zlőadijat a két legérdekesebb pályázó között ketté oszthassa.
Kelt Sopronban, 1901. évi jul. hó 9 én.
— Hirdetmény. A zalamegyei m. kir. építészeti hivatal Zalaegerszegen zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet hidkorlát előállítására é8 kilenc fahid javítására, 16.000 koronát meghaladó költségvetési összeggel.
Az ajánlatok legkésőbb \' f. évi julius hó 25-én d. e. 10 óráig a nevezett hivatalnál nyújtandók bo, a hol a részletes föltétélek is megtudhatók.
Soproa, 1901. évi jul. hó 12 én.
A keresk. és iparkamara.
HÍREK.
— Kinevezés, ő Felsége Görömbey Balázs, keszthelyi járásbirósági albirót a eátoralja-ujbelyi törvényszékhez bíróvá nevezte ki.
— Esküvő. Dr. Bruckmayer Ferenc, eyulaíalvai (Háromszék-vármegye) orvos 18-án délelőtt iurtotta esküvőjét Szabó Gizella állami elemi isk. tanítónővel Nagykauizán.
— A vívó-tanfolyam, melyet Lovas Gyula kedvelt fővárosi vívómester tartolt városunkban, tegnap befejeződött. A távozó mester kijelentette, hogy tanítványai kérésének eogedvo a jövő tava.v-szal ismét lejön egy három hónapos kurzusra. Addig majd lapunkat ia felkeresi novelláival
— Menhlvó. A Nagykanizsai Ipartestület 1901. évi augusztus hó 15-én te-kintea Vécaey Zsigmond polgármester ur védnöksége ós Dr. Bencik Fereucaé uruő zászlóanyasága mellett zászlószentelés ünnepélyt tart. Aj; ünnepély Borrendje: l. Ébresztő ajielybeli tűzoltó egylet zene? kara által. 2. Reggel 8 órakor gyülekezés a „Polgári Egylet" uagytermébeo. 3. Fél 9 órakor küldöttség menesztése a Védnök és Zászlóanyához. 4. 9 órakor a Védnök és Ziszlóanya fogadtatása a Polgári Egylet nagytermébon. ö. Díszközgyűlés a Polgári Egylet\' nagytermébeo. 5. Fél 10 órakor diszfeívonulás zenekar kíséret mellett, bevont zászlóval a Sugár-uton, Koronaherceg-utcán, Erzaébet-téreu, Főutcán és Deák Ferenc téren át a városi róm. katb. felső templom előtti térre. 7.10órakor Ünaepi mise.Tartja: Főtiszt. Nith Norberth ur. Mise utáu Ünnepi beszéd. Tartja: Banekovlch János ur. Üanepi bostéd után az Irodalmi éa Művészeti Kór dalárdája fog közreműködni. 8. Ezt követi a ezegbeverós. 9. 1 órakor táreaaebéd a Polgári Egylet nagytermében. 10. Délután fél 3 órakor gyülekezés a Polgári Egylet nagytermében és a azeg-beverés folytatása. 11. Este 8 órakor Zártkörű táncmulatság a Polgári Egylet nagytermében 1 korona bolóptidij mellett
— Sétatéri ünnepély. A Szépítő Egyesület szebb napjai közé számíthatja a mult vasárnapot. A székesfehérvári boDvédzenekar térzenéjére ösBzegyült a sétatérre az egéBZ, itthon nyaraló Kanizsa. A Szépítő Egyesület elnökének Tripammer Gyulának b néhány buzgó tagjának sikerült egy olyan délutánban részesíteni közönségünket, melyben már jó ideje nem volt része, ilyenkor, a melpg nyári napok bolt szezonjában. De a Szépítő Egyesület is hatalmas lépést telt előre az anyagi eszközökben, mert e délután jövedelmezett annyit egymagában, mint az évi tagsági dijak összesen. Nagy örömünkre szolgál az. a azép siker, melyot a mi eléggé indolens közönségünk körében néhány lelkes férfiúnak csupán társadalmi actio révén városunk külső képének felvirágoztatása érdekében elérni sikerült. A befolyt jövedelemről hirrovatuuk más helyén közlünk kimutatást.
— Felülllzoíések nyugtázása. F. hó 14-éu délután a Szépítő Egyesület állal reudezett Bétatéri ünnepélyen felülfizetlek: Zalavári Zurca Károly cs éa k. alláfcornagy 20 kor.. Tripammer Gyula, Dr. Tuboly Gyula 4—4 kor.. Unger Ull-manu Elek 2 kor. 40 fill., Koaflita Mihály, Dr. Hsuser János 2 kor. 20 fill.— 2 kor. 20 fill., Cech József alezredes, Acél Pál, Belus Lajos, Berec István 2--2 kor., Harkányi Ede 1 kor. GO fill., tílau Ottó 1 kor. 60 fill., Dr. Fábián Zsigmond 1 kór. GO fill., Közös hadseregbeli kapitány, Közös hadseregbeli főhadnagy, T. T„ Kőbler Antal, N. N., Csóka Nándor. Asztalos Béla 1 —l kor. Ötvös Emil, Weiss L. F. 80—80 fill., Dr. Blau Simon, MaBchler Iatráu, Wellák János. Eperjeey Gábor, Balaton Edo, N. N., N. N.. Pueöfszki CO—GO fill. Porkó Péter 50 fill., TŐtöai Péter, Dr. Szabó Zsigmond, Perlik, Kohn S. B.40 — 40 611.. N. N., Szigeti Samu, Zerkovicz GO— GO fill., Scberz Lujza, N. N, N. N., Ugf-richter F.mma, 8onaenschein Mór. N.N., N. N., N. N., N. N., 20-20 fill., N. N., 2 fill. összesen 67 kor. 72 fill. Belépő jegyekből befolyt 421 kar. öOfill.ÖaBze-seu 500 kor. 22 fill. Az Egyesület a íelülGzetőknek ez uton ia köszönetét fejezi ki.
— Katonazene. Zalavári Zurna Károly cs. és kin altábornagy urnák városunk iránt oly sokszor tanúsított jóakaratú szívessége folytán közönségünk folyó hó 13-kálól 2G-ig terjedő időben csaknem naponkitil élveztetle, tj fogja él-veztelni az y. bouv.édkerület zenekarának művészi játékát. 14-én vasárnap délután a város Bétatérea hallhattuk a katonazenét, melyről, mint a Szépítő Egyesület ünnepélyéről lapunk más helyén van bzó. 15-én este a Korona vendéglőben 8—10 óráig, IG-n a sörgyárban, este 7 órától kezdve tartott tiszti estélyen, 18-án ismét a Korona vendéglőben és ma délután a tiszti diszlővéson részegített a katonazene kőzöuségüuket e ritka műélvezetben. De özeken kívül is napon kint többször felhangzottak menetelések közben a katona művészeti hangszereinek hangjai éa városunk e nemasszór akozá-sának\'még vége ma sincaeu, mert 25-ig még a, következő programm van tervbe véve b megállapítva. 21-én délután 6 órától kezdve térzene a Caazinó elölt, 22 én éa 23-án a gyakorló téren. 24-éu este 8 órakor haogvereeny a vasútnál éa végül 25-én osle 8 órakor a Koronában.
— Szerencsétlenül járt knlauz.
Hajós László nagykanizsai kalauzt Szi-rács állomáson végzetes baleíet érte. A vonat legutolsó kocsijának fülkéjében ült a lolalái alkalmával, s a tolatás oly erővel történt, hogy Ilujós helyéről lo-bukott éa a kerekek kdté - esett. Egyik lábát a kerekek teljeaea leazelték, a másik pedig súlyos zuzódást szenvedett. Jelenleg a kanizsai kórházban fekszik a szerencsétlenül járt kalauz, ki 43 éve?, családja van és rendkívül tisztességes, kötelöaaégiudó ember hírében áll. Életéhez nagyon kevés reményt fűznek az orvosok.
— Hirdetés. A szombathelyi ra. kir. bábaképezdében az 1901. évi téli tanfolyamra a beírat ások 1901. október hó 1—5-ig tartatnak. A felvételhez szükségen: 1. 20-40 közötti életkort igazoló 8zQletéai bizonyítvány, 2. férjezetteknél eskülevél, 3. erkölcsi (községi) és 4. orvosi bizonyítvány, 5. Jártasság a magjsr vagy német iiáa- és olvasásban. A tanfolyamban 12 taou\'ó 40—40 foriutnyi államsegélyben részesülhet A kik azt elnyerői óhajtják, az idézett okmányokon kivül szegénységi bizouyitványnyal ellátott, a valláa éa közoktatásügyi nagymélt, m. kir. minisztériumhoz intézett bélyegmentes folyamodványukat 1901. augusztus hó 3l-ig a Bzombathelyi m. kir. bába-képezde igazgatójához küldjék be. Az
XL. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JULIU8 20-áu.
forintra nincs pénz, de 100-ra lehet. S fia weg nem oszolnak a követelések, egyik sem nyer kielégítést.
Az adózó polgárok bizonyára szívesen látják a bírói kar mozgalmát, 8 kívánják is, hogy az sikerrel járjon. De kárhuztatják a jogtalan törekvéseket. Az igazságszolgáltatásért szívesen áldozunk, mert látjuk, hogy szükség van rá, de tiltakozunk az ellen, hogy az állam tisztviselői a nemzeti termelés ogyébb ágaihoz képest aránytalanul jobb és magasabb javadalmazást követeljenek.
Katonazene.
Egy hét óla nagy változás történt utcai életünkben. Délelőtt i?, délután ia minduntalan felhangzik a kalonazono éa az utca zenekedvelő népe hamar összeapreglik élve/ui azt, amiben évenkint csak egyszer lehet része.
Igen, a mi közönségünknek nem volna nagyobb öröme, minlha állandóan része lehetne ebbeu bz élvezetben. Ma állandó volna .városunkban o katonazene, s ha napoukint konkrét tapasztalatokat tebel-néuk arról, hogy a hadsereg uem csupán a háborúban védeni, hanem a békében Hzórakottatni is tudja az adózó polgárokat.
•Vasárnap délutáu szokatlanul élénk képet öltött u sétatér. Hullámzott a tömeg uz utskon, a plebs épp ugy, mint a patríciusok. A katonazene varázsereje eröt tudott fid ni a Szépítő Egyesületnek. Egy előadás és a tengődő Egyesület hatalmas erőforráshoz jutott.
Nézzük a uii nyilvános 2enei életünket. A7t, ami mindig az utca szórakoztatására van rendelve, b nem azt, mely zártkörű társaságokat szórakoztat fényes, elegáns estélyeken. Nézzük, mi jut nálunk mindennapra, s nem azt, ami ünnepnapra jut. Zeneegyesületeket, dalárdákat é3 a társaságbeli zenévul uem foglalkozunk, csak ^azzal n zenével, mely a nagyközönségnek van \'Bzánva éa mindennapra uzól.
A niindeuuapi zenének két főcsoport-jái kell megkülönböztetnünk: a cigányzenét ód a trombitás-zenét. Elsőnek kultiválói a cigányok, utóbbinak kultivá-lói: a tűzoltók és a hadaatyánok. A cigányzenéről uem szólunk, mert az mindig jó. ha nem malacbanda viszi. El-.ismerés és hódolat Phoraó ivadékainak; ők mindig művészi muzsikusai voltak, a nzok ma is a magyarnak; vigasztalói és buailói a magyar léleknek. De ök üzletembe.ek. Annak búznak, aki fizet, mert a muzsika a kenyerük. Az ő muz.-ikájuk hál nem közzeno, csak a Ceutrál és a Korona pikkolozó vendégei-. nek üiliüéséru vannak szánva.
C<ak a tűzoltóké közzeno és a hadaa-tyánoké. Cdupno ez a kettő vau arra azánva, hogy kielígitsék a nagyközönség ztnieszilkíégletéf. lís a nagyközönség nem törődik azzal, hogy elrontja az Ízlését és nagyon alacsony niveaun álló zenei képzettségről tesz vale tanulságot, megelégszik e két bandával, sőt élvez ia a térzenék alkalmával. Számlálgatják a napokat, várva-várják a szombat e8téf, a mikor kielégítést nyer hő sóvárgásuk a zeue után. Ha megszólal a Felső-templom előtt a bonibardoo, a teret elÖRÖoli a hallgatóság éa mohón igyekszik a zavaros hangokból epy hétre valót magába szedni.
Igazán sajnálatra méltó, hogy ily nagyfokú műpártolés nem tud rende3 zenekart teremteni. Mert, mint azt már többször megírtuk — azok nem zenei hangok, melyek a kanizsai közönség szórakoztatására vannak szánva. A hadastyánok zenekarától még nem hallottunk rendes darabot előadni, ök előszeretettel kultiválják a cirkuszi zenét, melyeknek ütemeire a cirkuszi lovak szokták művészetüket produkálni. £s ezeket az exotikus valcere-ket ia siláuy módon adják elő. A prim a helyett, hogy vezetne, rendszerint hátul kullog. A bombardon pedig beleéli magát abba a véleménybe, hogy\' neki CHupán röfögni kell, derűre borura, taktus, azüajel, összhang és más bagatell dolgok nem képeznek előtte akadályt. Egyedül a nagydobos éa cintányéros tudják kötelességüket. Az Ő feladatuk mindenáron és minden körülmények közt ütői és ezzel egyúttal a taktus kezdetét jelölni. Ennek á íeladatuak a hadastyánbanda dobos és cintányéros tagja toljoa ambició-val mogfelol. ő oly lolkeBedéssel, mondhatnánk, kegyetlenséggel üti, vagdalja azt a szerencsétlen szer/számot, hogy aki a nyolcadik utcában lakik éi éjji álmát alussza, az ia felijeti álmából és megnyugvással konstatálja, hogy a badasiyáaoknál uj taktus kezdődik.1
A tűzoltó-zenekar nagyobb fegyelemről és jobb Ízlésről tesz tanúságot. Egyszerű és gyakran uj darabokat ad elő eléggé ös8zhang?.ó játékban. Ezek magukban véve azonban még oly elemi dolgok, hogy ha egyéb művészi ólom nem vegy&l & játékba, a zene nem elégítheti ki a jobb ízlésű embert. A tűzoltó-zenekar lehet operája :i bakáknak és szakácsnéknak, de nem tarthat igényt arra, hogy finomabb izlésü ember is meghallgassa az Ő primitív koncertjeiket. A zeneértőknek — kik szép számmal vannak Kanizsán — néha hónapokig nem lehet részük gyönyörködtető, preciz zenében. Néha, naRy ritkán, elvelődik hozzánk valamelyik híresebb uiüvéaz, vagy egyik másik vállalkozó színigazgató vendégszerepelték vala-\' melyik operaénekest, különbeo évszámra sem élvezhetünk művészi játékot.
Természetes, hogy ily körülmények között flnuepet jelent nálunk a katonazenekar idejövetele. A hozzáértő ember, megkapja, amire hosszú időn át vágyott és azok is, kik nem oly válogatósak a zenében, Ők is érzik, hogy a tűzoltózenekar még nem jele&ti a zenében a tökélyt.
Nem hisszük, hogy van város, hol a katonabandának hálásabb publikuma lenne, mint Nagykanizsán. E& a közönség ki van éheztetve és ha módja-van benue, nem tud betelleni a zenével.
Kanizsát nagyon szükkeblüen látták el közintézményekkel. Az ország egyik legnagyobb megyéjének leguépeaebb városa, de közintézményekben nem gazdagabb egy valamirevaló nagyközségnél. Ezért a sok hiányért \'és mellöztetésért, mint kárpótlást a legelőnyösebbnek tekio-. tené zenekedvelő közönségünk, azt, ba kalonazenéhez juthatua . akkor, mikor a honvédség érdekében az uj kaszárnya felépítésével oly szépen megmutatta, hosy az áldozatok hozatalában nem szűkkeblű.
Szezonképek,
Nyári azocialítmuí. — A sajtó ín a kanizsai sajtó.
A juvenálisi mondás .nehéz satyrát nem írni,* manapság körülbelül így is igazság: nőhöz szocialistának nem lenni.
.Halta, nevetett gúnyosan az illemtanár, mintha nem tudnám, hogy ágyra jár csupán, hogy nioca lakába.*
A doktor egy poharat fogott fel, de a sógorom kikapta a kezéből. Erre, mintha miuilenní\'k a aógorom lenne az ok8, a doktor vette a kalapját éa indignálódva indult az ajtó felé.
„Ugy kell nokom, kiáltott viasza, ha ilyen kompaniába járok. Egy illemtanár; pfuj I" — ezzel eltűnt.
Az illemtanár kapta a botját és futott uránná. En hagytam 82Ó uélküí, de sógorom tapasztaltabb volt e tekintetben éa útját állta
.Ilo, hó. tanár ur. mielőtt elmegy, az ebéd árát kérem."
„Azt hiszi táu elszöktem volna" — förmedt a sógoromra a tanár éa büszkén kotorászni kezdett a zsebeiben. Végre ötven krajcár helyett talált harmincötöt. Azt az asztalra dobta éa elrohant.
A hírlapíró egyedül maradt. Mikor a máxik kettő már eltávozott, büszkén benyúlt kabátja bolsö zsebébe és kivágott az BBztalra egy rougyos papirost
.Tessék, olvassa : Gimnáziumi érettségi bizoayitváuy. Látja, praktikus omber, akinek meg van, magánál hordja az ifféléiT
Éo megdöbbenve tekintettem rál Ez az érettségizett proletár hatott rám a legjobban. A másik kettő tán közönséges szédelgő, de ez világos, egy elzüllött tanult ember.
Délután, mielőtt haza utaztam volna, BÓgorommal beszélgettem a törtéutok felett
„Eh, gyerekség! szólt miért veszed oly komolyan. Van itt ilyen\' kétes exiRzten-cia legalább tízezer. Ki törődik velük? Mindenki megy itt a maga utján."
Mikor haza utaztam, a pályaudvar előtt még egyszer visszanéztem a fővárosra. A nap mo3t leszállóban volt és a\' szép város Í6tnét „ragyogott." És nekem\' eszembe jutott, hogy .egyszer, még gyermekkoromban bűvész járt a falunkban. Többek közt azt is mondta,-\' hogy ő egy perc alatt megaranyoz egy almát Egyik paraszt gyereknél volt egy jó és egy romlott, rothadt alma. A romlottat odaadta éa bűvész be ia "aranyozta. Mikor pedig az öreg bíró a kezébe vett, elŐBiör nagyon elcsodálkozott, aztán bölcsen megjegyezte.
„Nagyon csillog ez ebadta, de azért Bok féreg van benne."
Föle* és kiváltképp annak, ki, ha letekint a Kárpátoktól az Adriáig, megdöbbenve kénytelen konstatálni, bogy e televényes földből egy talpalattnyi sem uz övé éa jövedelme egy fikarcnyival aem több, mint amennyit a nagyaágos éa tekintetes tőke Bzorosan napi szükségletéhez mérve előlegezett munkája fejébeu kifizet.
Ilyon éa efféle gondolatok ötlenek eszünkbe, ha esténként végzett munkánk után kint járunk az ulcán és jóleső érzé?sol tapasztaljuk, hogy igy magunk-ben vagyunk A gazdagok ugyanis fütdők-beu vannak, nyaralnak. Az évnek 10 hónapján ét kitartással nézték, hogyan dolgozunk, most hát jól enik nekik a megérdemlett pihenés. Nem is lehet boloodeág, most, mikor a nap pazar módra két kézzel 3iórja ráuk laukasztó, perzselő nugarait, megvonulni pld, a kariuthiai hegyek hűvös ölén éa meg-fürdőztetni a jól táplált testet a kristály-viíű begyesvidéki tavakban. Ela fürödni akarunk, a verejtékünkben mi ifi meg-fürődhetűnk. Né tessék kicsinyelni ekt a jeleoséget, mely annak a fura helyzetnek a szemléléséből \'áll elénk, hogy azok helyett, kik az év 10 hónapján át kitartó munkál végeztek, azok mennek el üdülni és pihenni; kik a méhtársadalom heréi módjára eddig is csak pihentek és üdültek. Az ilyen kisebb igaztalanságok nevelik a lelkek mélyén azt a keserűséget amelylyel a kunyhó a palota iránt viseltetik.
* ,
Télét), amikor finom pelyhekben szálin-gózott a hó, acéllá fagyott a föld, hasábos cikkeket olvashattunk a lapokban arról az indolenciáról, amelyben a magyar fürdőket részesítjük. Most, amikor a fürdői kérdés igazán aktuális, a magyar sa\'jtó hallgat miként a sir. Pedig a magyar sajtó tudhatná, hogy a magyar közönHég memóriája milyen rövid lélegzetű. Elfelejtette már. pedjg annyiszojr és oly meggyőzően .megmagyarázta neki a sajtó, hogy pyógyitó hatásukat tekinlve a magyar fürdők kiállják a versenyt a külföldiekkel, hogy a magyar verítéken, magyar kézzel és magyar elmével szerzett pénzt külföldön — főképpen osztrák fürdőhelyeken elszórakozni, egyenesen bün a nemzeti gazdaság eilen, hogy ha • mi magunk elbauyagoljuk és kerüljük fürdőinket, hogyan keresse fel azt az idegen. Ezeket n dolgokat mindennap elmondani aem volna fölösleges. A magyar SBjtó azonban — most hallgat — keresem az okát. A politikában szélcsend. Az angol-bur háborút és a kínai expedíciót megszoktuk már. Szenzáció alig akad itt-ott. Koritomky és Falkai eietén betekig rágódik a sajtó. A fürdői kérdés tehát nem helyszűke miatt insrad ki. Nincs más bátra, mint az okol abban találni, hogy a magyar sajtó munkásai nem .tudnak annyira prűdök éB álazentok lenni, hogy eltudnák követni azt a burleszk látványosságot, bogy ugyanakkor, a mikor ők maguk az idegen fürdőkben pihenik ki fáradalmaikat, a közönségnek a magyar fürdők kiválóságait magasztalják. Majd a fürdő szezon után, majd télen, ha finom pelyhekben szállingózik a hó, ha acéllá fagy a föld, az már mái. Akkor majd, ismét előkerüluek azok a hazafias, fájdalommal inpregnált cikkek éa zengik a magyar fürdők \'dicséretét
Eddig azt hittük, hogy a Bijtó méretei alkalmazkodnak a közönség szükségleteihez, az a forradalom azonban, moly az utóbbi időben városunk aajtóviazonyatban beállt, az ellenkezőre tanit meg. A közön-Bég, melynek eddig a mpgjelenő két lap ia isok volt, most mohón fogyasztja a dúsan megmeiléklutezett két uj lapot is.
Illő éa nem meddő munka, ha vizsgáljuk ily körülmények közt, hogy melyik lap teljesít legérdekesebb szolgálatot a közügynek.Heine Ilenrich írja, hogy a Bajtó-nak egyik nagyon fontos szerepe abban áll, hogy a forradalmakat *mérsékelje. Leírja ugyanig a forradalmak, az emberi gonosztettek borzalmait, közli azokat a vérlázító kegyetlenségeket-, miket az emberi azeuvedélyek éa büoős hajlamok sugallnak. Az olvasó közönBég idegeit ezek a hatások alaposan mogdolgozzák, megpuhítják és a részvétet, a szánalmai, szóval a . gyengédebb érzéseket keltik fel. Ezért volt minden évében oly barbár és kegyetlen a nagy francia forradalom, mert a sajtó nem mérsékelte és ezért volt már sokkal enyhébb és szelídebb lefolyású a juliusi ée a februári forradalom. Ha Kanizsán egyszer forradalom ütne ki, az okvetlenül igen szelíd, igen mérsékelt forradalom volna. Hiazeo a mi közönségünket 4 újság ceveli. Legnagyobb nevelő hatása van e tekintetben a „Nagykanizsai Friss üjaág\'-nak, mert ö a legbuzgóbb a vértől borzalmas em-
beri tettek közlésében. A Révész Lajos melléklete, óh, az egészen más műfajt kultivál. A humort Kiválasztja Kanizsa életéből a novetaéges vonásokat és finom satirával éa humorral fűszerezve adja be az olvasóknak. Sült Hal és Piri Lajos szolgáltatják a bálás anyagot.
Mi pedig, veteránok, a Zala és a Zalai Közlöny cseudben baladuok a* alatt a magunk pályáján, mintha semmi Bem törtéut volna. — Aminthogy nem is tőrtént Bemmi, csak az események folyójába beleesett két kavics, melyek a vízben hullámgyürQket csinállak uagy zajjal neki indulókat,.csendesedőket, majd egészen ekseiideaülőket.
Kereskedelmis iparkamara.
— Pályázati hirdetmény. Alulírott kamara a budapesti „Keleti Kereskedelmi Akadémia\' kerületbeli hallgatói számára 600 szóval batazáz koronás ösztöndijat alapított, mely ösztöndíjra ezennel kiírjuk a pályázatot.
Ezeo ösztöndíjra csakis a kamarakerület (Moson:, Sopron-. Vas- és Zala-megye és Sopron sz. kir. város törvényhatóságok) területén illetőséggel biró és valamely felső kereskedelmi iskolát, avagy „Keleti Kereskedelmi Akadémia" első évfolyamát kiváló sikerrel végzett hallgatók pályázhatnak.
A pályázati kérvény, melynek a pályázó nevét, lak- és illetékességi helyét,családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét feltüntető okmányokkal kell .felszerelve lennie b amely hoz pályázó feleő kereskedelmi iskolai érettsági bizonyítványa, avagy a „Keleti Kereskedelmi Akadémia" ehő évfolyamának sikerrel való elvégzését tannsitó bizonyítvány csatolandó, legkésőbb f. 1901. évi auguaztuB hó 24 ének délelőtti 10 órájáig nyújtandó be ezen kamara elnökségénél.
A kamara fontarija magának azon jogot, hogy több kiváló minősitvényoyel biró pályázó jelentkezése esetén, a 600 koronás ösztöudijtt a két legérdekesebb pályázó között ketté oszthassa.
Kelt Sopronban, 1901. évi jul. hó 9 éu.
— Hirdetmény. A zalamegyei m. kir. építészeti - hivatal Zalaegerszegen zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet hidkorlát előállítására és kilenc fahíd javítására, 16.000 koronát meghaladó költségvetési ősszeggel..
Az ajánlatok legkésőbb f. évi julius hó 25-én d. e. 10 óráig a nevezett hivatalnál nyújtandók be, a hol a részletes föílétélek is megtudhatók. 1
Sopron, 1.901. évi jul. hó 12 én.
A kerésk. és iparkamara.
HÍREK.
— Kinevezés. Ö Felsége Görömbey Balázs, keszthelyi járásbirósági albirót a aátoralja-ujhelyi törvényszékhez bíróvá nevezte ki.
— Esküvő. Dr. Bruclítrayer Ferenc, gyulafáival (HStomszék-várinegye) orvos 16-áo délelőtt tartotta esküvőjét Szabó Gizella állami, elemi isk. tanítónővel Nagykauizáo.
— A vIvó-Unfoljflm, melyet Lovas Gyula kedvelt fővárosi vívómester tartott vérosunkDan, tegnap befejeződött. A távozó mester kijelentette, hogy tanítványai kérésének engedve a jövő tsvasz-tual ismét lejön egy három hónapos kurzusra. Addig majd lapunkat ia felkeresi novelláival.
— Meghívó. A Nagykanizsai Ipartestület 1901. évi augusztus hó 15-én tekintet Vécs^y Zsigmond polgármester ur védnöksége és Dr. Bencik Ferencné uruő zástlóanyasága mellett zászlószentélési ünnepélyt tart. Az tlnnppély sorrendje: 1. Ébresztő a helybeli tűzoltó egylet zenekara által. 2. Hencei 8 órakor gyülekezés n .Polgári1 Egylet* uágytertnébeDi 3. Fél .9 órakor küldöttség menesztése a Védnök és Zászlóanyához. 4. 9 órakor a Védnök és Zászlóacya fogadtatása a Polgári Egylet nagytermében. 5. Díszközgyűlés a Polgári Egylet nagytermében. 6 Fél 10 órakor diszfelvoouiás zenekar kiséret mellett, bevont zászlóval a Sugár-uton, Koronaherceg-utcán, Erzsébet-térea, Fó utcin és Deák Feionc téren át a városi rótn. katb. felsfi templom előtti térre.
7. 10 órakor Ünnepi mise. Tartja: Főtiszt. Nith Norberth ur. Mise után Ünnepi beszéd. Tartja: Banekovich János ur. ünnepi beszéd után az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája fog közreműködni.
8. Ezt követi a szegbevorés. 9. 1 órakor láriasebéd a Polgári Egylet nagytermében. 10. Délután fél 3 órakor gyülekezés a Polgári Egylet nagytermében és a íieg-beverés folytatása. 11. Este 8 órakor Zártkörű táncmulatság a Polgári Egylet nagytermében 1 korona beléplidij mellett.
— Sétaféri ünnepély. A Szépitó Egyesület szebb napjai közé számíthatja a mult vasárnapot. A székesfehérvári honvédzeuekar térzenéjére öJBzegyűlt a sétatérre az egész, itthon nyaraló Kanizsa. A Szépitó EgyeBüíet elnökének Tripammer Gyulának e nébáoy buzgó tagjának Bikerült egy olyan dilutáubao részesíteni közOnségűokut, melyben már jó ideje nem volt része, iljonkor, a meleg nyári napok bolt szezocjábao. De a Szépitó Egyesület ia hstalraaa lépést tett előre az anyagi eszközökben, mert e délután jövedelmezett aDiiyit egymagában, mint az évi tagsági dijak összesen. Nagy örömünkre szolgál az a szép siker, melyei a mi eléggé iedoleoa közönségünk körében néhány lelkes férfiúnak Csupán társadalmi actio révén városunk külső képéneit felvirágoitalása érdekében elérni sikerült. A befolyt jövedelemről hirrovatuuk más helyén közlünk kimutatást
— Felülfizetések nyugtániss. F. hó 14-éu délutáu a Szépítő Egyesülőt által rendezett sétatéri ünnepélyen foltll-Szettek: Zalavári Zuroa Károly ca és k. altábornagy 20 kor.. Tripammer GyuU, Dr. Tuboly Gyula 4—4 kor.. Unger Ull-mann Elek 2 kor 40 611.. Kosflits Mihály, Dr. Mauser János 2 kor. 20 üli.— 2 kor. 20 fill.. Cecb József alezredes, Acél Pál, Belus Lajos, Berec Istváu 2--2 kor., Harkányi Ede 1 kor. 00fill., lllau Ottó 1 kor. 60 611., Dr.\'Fábián Zsigmond 1 kor. 60 fill., Közős hsdse-regbeli kspitáDy, Közös hadseregbeli fő-hadoagy, T. T., Köbler Antal, N. N„ Csóka Nándor, Asztalos Béla 1 — 1 kor. ÖtvOs Emil, Weiss L. F. 80—80 611.. Dr. Blau Siinon, Maschler Istváu, Wellák János. EperjoBy Gábor. Balaton Ede, N. N., N. N., Puaofsiki CO—GO fill. Pertn Péler 50 fill., Tölőm Péter, Dr. Szabó Zsigmond, Perlik, Kohn S. B.40-40 fill.. N. N., Szigeii Samu. Zerkovicz GO- GO fill.. Scberz Lujza, N. N, N. N., Hof-richter Emma, Sonnenschein Mór, N. N\\, N. N., N. N., N. N., 20-20 fill., N. N., 2 fill. összesen 07 kor. 72 fill. Belépő jegyekből befolyt 421 kor. GOfill.Osszo-Ben 500 kor. 22 fill. Az Egyesület a felűIflzetőkQek ez uloo is küszöeolét fejezi ki.
— Katonazene. Zalavári Zurna Károly cs. és kir. altábornagy urnák városunk iráut oly sokszor tanúsított jóakaratú szívessége folytán köiönségüuk folyó hó 13 kálói 2G-ig terjedő időbeo csaknem naponkint élveztette, s fogja él-veztetni sz V. bonvédkerűlet zenekará-nsk művészi játékát. 14-én vasárnap délután a vároa sétatéren hallhattuk a kn-tonazenét, melyről, mint a Szépitó Egyesület ünnepélyéről lapunk más helyén van bzó. 15-éo este a Korona vendéglőben 8—10 óráig, IG-n a sörgyárban, este 7 órálól kezdvo lar\'.ott tiszti estélyen, 18-án ismét a Korona vendéglőben és ma délután a tiszti díazlövésen réste-
■ sitett a katouazeee közöuségűuke\'. e ritka műélvezetben. De ezeken kívül is napon kint többször felhangzottak menetelések közben a katona művészeti hangszereinek hangjai és városunk e nemssszór akozá-eának még vége ma sincsen, mert 25-ig még a következő programm van tervbe véve i megállapítva. 21-én délután G órától kezdve térzene a Caezinó elótt, 22 én éa 23-án a gyakorló téren. 24-éil eite 8 órakor hangverseny a vasútnál és végűi 25-én este 8 órakor a, Koronában.
— SieroncHétlonül járt kalauz. Hajós László uagykamzsai kalauzt Szirtes állomáson végzetes balosét érto. A vonat legutolsó kocsijának fülkéjébeu Olt a tolatás alkalmival, k a tolatás oly erővel történt, hogy Hajós helyéről lebukott és a kerekek közé esett. Egyik lábát a kerekek teljesen leszelték, a másik pedig súlyos 2uzódist szenvedett. Jelenleg a kanizsai kórházban fekszik a szerencsétlenül járt kalauz, ki 43 évee, családja van és rendkívül tiszteaséges, kötelességtudó ember hírében áll. Életéhez nagyon kevés reményt fűznek ai orvosok.
— Hirdetés. A Bzombathelyi ra. kir. bábsképezdébsn az 1901. évi téli tanfolyamra a beíratáeok 1901. oklóber hó 1—5-ig tartatnak. A felvételhez szük-Béges: 1. 20-40 közötti életkort Igatoló születési bizonyítvány, 2. férjezetteknél eskülevél, 3. erkölcsi (községi) és 4. orvosi bizonyítvány, 5. )áitaaság a magyar vagy német iiás- és olvasásban. A tanfolyamban 12 taou\'ó 40—40 foriutnyi államsegélyben részeBülbet. A kik azt elnyerni óhajtják, az idézett okmányokon kivM szegénységi bizooyitványnyal ellátott, a vallás éa kőzoktitásűgyi nagymélt. m. kir. minisztériumhoz intézett bélyeg-mentes folyamodványukat 1901. augusztus hó 31-ig a Bzombathelyi m. kir. bába-képezde igazgatójához küldjék be. Az
XL. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JULIU8 20-áu.
intézeti inlernétuaban a tanulók havi 25 koronáért lakást éa ellátáat kapoak.
— Ma\'pjar lakatoslnasból néiuot titkos tuujlcsos. A Magyar Ipar irja.
Ik\'rliiiben julius 5-éu temették el Zimmer-nitii" JjnoH lovag titkos tanácsosi, gyárost. Az elhunyt pápui származású volt fa mint egyszerű lakatosinas vándorolt ki 50 évvel efölött Németországba. Milliomos lett ott ds nem feledkezett meg soha szülővárosáról 20,000 forint ala-jiitványuyal Pápán ipariskolát létesített n a város szegényeit évenkiut segitetto.-Temetésén Pápa város küldöttségileg képviseltette magát. Zimmermann János szász királyi kereskedelmi tanácsos, utóbb titkos tanúcaos, a francia becsület-éa szász Albertjend lovagja, cbemnitzi gépgyáros, 1647-ben vándorolt ki. hazánkból, hol ő l\'tipán született\' a t atyja mesterségét, a Inkali\'Sfágot tanulta. Ai ipar terén nagy . tettekre hivatott ifjú szerény tőkével (000 tallérral) nyitotta meg Szásiország-ban mülakatos műhelyét, és lőn belőle nemcsak milliomos, de egyike Szászország legtekintélyesebb lértiainak. Zimmer-iiihuu bár régen lakik külföldön, mindig a legmelegebben érdeklődött szülőföldjének fejlődése iránt. De Zimmermano nemcsak szavakban mutatta meg részvétét, haneni tettekben is. így például 5 Pápán egy rajztanári állást szervezett, évi 000 írt fizetéssel. A felvidéki egyesületnek-küldőit íiGOO márkát. Háromszéken alakult egyesületnek 12.400 markát. A pozsonyi egyesületnek pedig 21 e/er márkát.
— Ital eset. Szerdán reggel Fila János családos nHpszáuios a közraktáraknál töb-bedmagával vasúti kocsik Összeállításával volt elfoglalva. Négy kocsit kellett volna helyéből elindítani és ezt upy akarták végezni, hogy egy ürea kocáit toltak uagy erővel az ál.ó négy kocáihoz, hogy ezek hz ütközés ereje által meginduljanak. Pila János, ki a kocsik közt állt, az ütköző tányérok közé került és mellkassán oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életben maradásához nincs remény. Beszállították a kö/kórházbs.
— A Magyar Pajzs íigye. Tudvalevő, hogy Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter megvonva a lapszerkesztői engedélyt BorbÓy György •zalaegerszegi tanártól, mert ez a Magyar Pajzs cimü lapjában oly irányú működét^ fejtett ki, melyet a miniszter nem tartott összeféitoetőnek a tanári hivatás-Mii. Borbély Györgynek és a Magyar Poj/siiak pártfogója akadta zalaegerszegi központi fogyasztási szövetkezetben, melynek Borbély tevékeny tagja. A szövetkezet rendkívüli közgyűlést tartott és amellett, hogy Borbély lapja érdekében memorandumot intézett a közoktatásügyi miniszterhez, bizalmat szavazott Borbélynak; Borbély tauár is kérte maga ellen a fegyelmi eljárás megindítását, u WlaB-sics miniszter Spittkó Lijos tankerületi föignygauí utján ieiratbao értesítette a zalaegemepi gimnázium igazgatóját, hogy a kibocsátott rendelet hatályát az ügy ily fordulata következtében felfüggesztette.
— A babona áldozata. A Magyar Szó irja. Babos Sándor, lelet gazdaember felesége sok mindent szeretelt volna megtudni a természet titkaiból a őzért kíváncsiságában a babonához fordult. Tegnapelőtt Babos Sándor cselédjével együtt egész nap a mezőn dolgozott. A véletlen éppen ugy ukarta, hogy sátoros cigányok kerültek « Inluba s ezek közül kétcigáuy-uwazony sorba vette ía házukat. Ez a két cigányaseony bevetődött Bibosékhoz is k nmiut észrevették, hogy az asszony egyedül van n házban, rögtön készen voltuk a terveikkel. Először csak kártyát vetettek néki, azlán becsalták az asszonykát a kamrába, ott tüzet rakattak vele h pnranc3olták neki, hogy amíg a tüz éi?, addig járja azt fo\'ytou körös-körül. A cisányasszonyok ekkor rázárták aka-msraajtót h ók nyugodtan fosztották ki n ezobát b elvinek mindent, ami csak elviheti volt. A bezárt asszony pedig addig j árt a körül a tüzet, mígnem a nagy lüötbou elájult n ebben az; állapotban megpyuladt a ruhája éa 6 teljesen összeégett. A cigányasázonyok távozását észrevette egyik özomszédassaony. aki rögtön átment Bahosékhoz, de már akkor a kiiihara ablakán csapkodott ki a láng s Habosnét nem lőhetett díva kimenteni. A két eigányasszooyt s velük az egész ciyáoykuravánt a csendőrség ellopta,
— PflhlTits előfizetésre. Purjény Lajos áll. főreál, tanár, a .Délviddk-"zeikeiztdjn október hónapban U ivro terjedi kötetben kiírtja elbeazéléseit A munkához Herceg Ferenc irta az elíjzót. Mefirendelbetö a bizományosnál Singer ej Wolfnsrnél Budapesten, vasy a szerzőnél Versesen. A könyv ára 2 korona.
— Gyermekeinek gyilkosa, Keszthelyen Laskai Tivadar fakereíkedő öt éves leánya, majd három hétre tizenegy éves 60 hosszabb betegség utáu megluli. Lankait névtelen levflben följelentették R járáBbiróságiiál, hogy a gyermekeket megmérgezte. A Uügyész a temetés után egy bélra eihumáltatta a holttesteket éa az országos vegyész arzén-mérgezést konstatált. Dr. Orjsdy Lajos kir. ügyész tegnap Keszthelyre érkezeit éa Laskait letartóztatta. A városban azt beszélik, hogy Laskai nősülni akart és a gyermekek útjában voltak.
Szerkesztői üzenet.
— D. P.-né. A Iflldntl terset ttjoálstunkra nem kntolhc\'.jok, mert a: Bzaknégvl, Loffj- koi-
lemányciak irójinak novít Irg.lább mi tudjuk. EKyébl"ifáat a költemény első két Tc.ssiaka mrgkapi) kOlvtltouslglrd igen jól hat
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— Julius 12—19-ig. — Tivoli Boldizsár áll. tanitő: Jolán Moór József lámpagynjtogatő: Amália Tiszai József ács: halva azületett fiu Budai Láar.ló ács: Mária
Ilolleder György nap3zámos: Kálmán Tollár János földmives: Anna Varga Imro csizsmadia: István Guzavinec János, fölmives: Juliánná Berke László kalauz: Lajos
Halálozások:
— Julius 12—19 ig. —
Steiberyer Józsefné Weisz Borbála ízr.
magánzó 72 éves: szervi szívbaj IIofTer László rk. 5 hónapos: tüdőbarut. Szabó Margit rk. 3 hónapos: bélhurut j Tordy Mária rk. i\'O éves: tüdógümőkór-Aner János rk. földmi»es 92 évea: végelgyengülés Kovács József rk. 3 hónapos: bélhurut\' Chinorányi Karolina rk. 4 hónapos höll-hurut
Szabó Jáaosné bzüI. Szilvái Mária rk.
45 évés: tüdógumőkór Tezer litván rk. G hónapos: bélhurut Házasságot kötöttek:
— Juliua 12—19-ig. —
Lázár Jakab kádár1— Semofcsár Máriával
Tober János kömive3 — Cimmermabn Évával
Fendler Hugó maqán tisztviselő — Bln-
menfeld Margittal Horváth László íölmivea — Kálovica Rozáliával
Dr. Bruckmayer Fererc orvos: Gyulafehérvárról Szabó Glzelával.
Szerkcatlöada : I)r. Villányi Henrik, telpln* uterkcsrtö. Kiadó : Jff. WajtlÜs Jóxac/.
MYILTTÉR.
Az e rovat alatt köelöttekérl nem vállal (elelöiaéeet a szerkcsztCsóg
„MARGIT\'
GYÓGYFORRÁS.
Mareilforrás-telcp (BEREG-HEGTE)
A budapesti m kir. egyelem Tcgyelomzéac szerint kevés Hzabad n\'zéns&vat, ellenben aok sy.dusaías nátriumot és lithiumot lartalmaz, Kzen tulBjilnnn&^BÍ azok, melyek a hasonló összetételű Tizek fülé emelik. Kifünő haláau a légalak 8 tQilü huruton ailapotalnal, kttlOnöscn La. & köpet nehexen szakad fel s 1 [](1 fix\'isteneknél móg akkor is, ha vérkö-péaük ran, a „Marglt-rlr" megbecaülhe-tctlcn BzolgíUatokal tesz ke»éa 8>abad szén-saváu&l fogva. Kít&Ió httáit 1&tai tölo & gyomor és lielfk linrutoB állapotainál, lóleg azon esetekben, -hol a íölCs mennyiségben képödött sav oka a ronts eménz-tóauek.
A hugyaaTasaók lerakodását okad&Ijozráa, becses szolgálatot teáz továbbá a hólyag huruton bástalmainál, a kő- és liomok-képződért eseteiben, miért ia a JmdapeBtl é-i bir.nl egyetem orvostanárai, mint az orvoavllátj Cgyél) elíkelőaégel a legsíive-sebben használják, előnyt adnaka „Marg-lt"-vforrásnak a hozzíihasonló ftsszétételn gyógy-izek fölött
ÜT MINT IYÓYIZ
kivált óvdizaroBk bizonyait Járványai ba-tegaégek Idején, f5iej typhoa ellen.
Mint boríiz áltiláoos kedrellségnek Imi
F Ö It A K T A R i
ÉDESKUTY L. BUDAPESTEN,
cb. és kir. odv. asállitó.
- AsványrIz-nngjkore8kedő. -
Kapható minden gyógyszertárba!, fiizer-kereskedésbsn es veadéglóbeo.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köezténybántalmak ellen, torábbáa légzó éa eméaztöal szervek hurutoa bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llth Ion-forrás
SALIfATOR
alkerrt\'I rcndelvo lesz.
H u k y h aj tő h at ás n !
Kellem?! ízűi I Kóonjen enésilbetö
Kapható ásTinyvitkcrealcedéickbea éa
(jyígyszertárakban. A Sabator-forráé Igazgatósága Eperjesen
HATTONI ERZSÉBET SÖSFŰRDÖJE
gyógyhely Budapest (Budán], Idény április hó lő-tó! október hó 15-ig Kváló gyógy hatással bir
női bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orvos dr. P0L6AR EMIL. Egészséges fekvés.Jutányoslakáiek Jó vendégló Vlllamss vaiuti összeköttetés a ffiváronal.
3185/tk. 1901-
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóaáf; közbirré teszi, hogy fl n.-kanizsai 7G7. rz. tkben Vs részben
llówinger Már (Midrl), \'/, résiban Löwinger Roza férj. Rechnltz Vil-mosná, \'/, részben Löwinger Fáni férj. Dr. Samek Manónó és \'/, részben Dr. Rothschild Samu
nevén álló 861. hrszímu 31.600 korooára beraOIt ház, udvarral, továbbá 688. brszámu 34.860 koroníra becsalt báz, udvar és kerttel a tulajdonjog közösségének megszüntetése céljából
1901. évi julius hó 29-ik napján d. e. 10 órakor
ezen kir. trszék, mint tkkvi hatóság hivatalos helyiségében
Dr. Rothschild Samu ügyvéd vagy helyettese közbejöttével
megtartandó nyilvános árverésen el-ddatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kilett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0D|„-át készpénzben vagy óvadékképea papirhan a kiküldött kezébez leteuni. A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság. Nagykanizsán, 1001. évi ápril 24-éu.
^VEGYES.
- MGkrdvelók tényképeréiéhez ? Elismeri legjobb szalon éa. utazási fényképező készülékek nj felOImulhmtlMi plUanatuyi kézi-készülékek, tovább* mindeonomii fénykíp<atőkell6-k«* A. Moll cs. és kir. udvari siállitóaé.1, Bécs. I. Tuchlauben 9. Fényképező kellék üzlet alapíttatott 1Ö5 4 — Kivánair* nagy képes áriegy-zék injyen.
HIRDETÉSEK. i Sclinlcli Henrik.
íHIRDETÉSI IRODÁJA
\\ Bécs, I.f Wollzeile li,földszint ésl. emelet
\\ Alapiuatott 1813 H Telephon 300. J A C5 k. p^statskaiékpéoEtár Clearing-srám. i ,
| lAj.i 316. \\
íjáulja magit hirdetési rofRhieáiok oyo" j
< és olosó elintézesére bal- éikülfíldi újságok ;
; riaiéra \\
^ Szaktanácsok, hirdetési terverelsk, ársza- \\
• ^ basok di|nienl65en. í
: Legújabb nacy hirlap ár|euyzék hirdetőknek >
J ingyen éa. bérmentve. í
1 Saját gyűjteményes-hirdető <
\\ ront a j
i „ütne Freíc i\'resse" é „R«s \\\\t- TjglliU" i
í hírlapokbiD mindennemű hirdctéi résiíre,
; mini: Ad««-vilrli kírlíiek minden Bilst- ;
f ásnak, Tári, kípvIltHII. Uaynükl, állást- ;
keresi, a]ánlall hlrdeléaek atb. :
ISil^iilS^SiiiliplEll^
as
eo -g \'
-M : ; ■ Cfí :
: 5 = í . ■
:; k s- z
Nagykanizsa é3 környékére kerestetik egy a füszerüzletekben jól bevezetett
KF.I\'VIHEI.O
vagy egyedüli elárusító, iígy migyon versenyképes olmüczi quargli sojt gyáros által.
Ajánlatok reforoiKmkkal H. P. 1807 alatt Rudolf Mossc. Bécs intézt\'iulök.
Mindenül t
kapható.
-
nyavalyatörés,
Ki űehézkórbso, görcsökben éa tnáa ideees állapotokban ezenved, kérjen ezekről brocburát Ingyen és bérmentve kapható Schwaneo Apotheke, Fraokfurt aj.Main által.
Jó és olcsó órak, 3
évi jóltállisíal prirát Tűtöknek
KONRÁD JÁNOS
óraoyára ariny, eiflst éo ékszer áruk azailltó-háza BRÖX (Csohország) Jó nickel-rem-óra Irt 8.76, Valódi e:üsl-rem.«óra frt. 6.80. Valóai exüst lánc frt. 1. 20.
N\'ickel ébresxtő óra írt. 1 95. Cígpm a cs ís k. hirnd&lmi címerrel van kitQntetvc, Síámialan arany, ezftst kiillitási érem valamint ezernyi oli»me-rő\'lerfcl Tan birtokomba. Nngy képes á-rjegyzéket ingyen ésbórm.
ff t ff ff-ff-ff
LIPIK
S/.LAYONlAllAfi ~~&a I. rangú fürdőhely.
Eíjellen Jnilarlslmn allaliUs hőforrás C) a kontinensen
Alonjavülfi^i vasul állomása(Dugoscllon ái), AxouVÍtQI i\'nUrnc T.tpik \'déli vasút állomás. (Zonatar fa) közvetlen koesi-,qs>zeköiietév*íl iftÁjus— síc|>tctnl>cr ^íeged-l.ijiik .1. a. i-i4 - es Tisstií I.ípik-Szcgeil
•!.. c. 8.
Kiiilntetve; Bpest. Becs, London. Róma, Brüsszel. Fénycsőn Srrcixlezelt (»yuRyterem, IcAvéhiz ís vcnuéjjlö, najiy4zahA.su .park, fcilet sé-tiny, kiltl uii gyúsj\'Millodák, gyei mek gyúgy-inléiel, j.in»|jisaii l crcndcicU fardüí|>alc-
let, vilinnyns-viiigilAs. Felülmiilhr.l.illanul liatiiu gyomor-, bélés gégehuriilndl. köszvény- ós csúzos-bajoknál, ischlasnái, csont bajoknál, niínilennejnil hurutoa bintalmalcnál, vnl.i-mint miinlcii mirigy- és vérbelegségeknól. Hivatalos fdrdőorvos: szemerei bertalan dr. Jódhévviz •.ícikilUliise egyenesen aforris-lól, to»ahl)A Édeskuty l.cégtől Dpcsten. ^ódforrássó kazvotlen a fűrdőigaz-
gatóságnál rendelhető. Iiövehh íclvilágQsiiissal szolgil
a fürdöiqazqatósaq.
ff ff f\' 11 ff ff
MIÉRT
van annyi i^tánzat?
MBBT
a valódi EISEI3TÍDTER-íéla
LINÓLEUM padló-zománc
lürv liej, „Vailgtag" véiljiojfgjrit a ligjobb ii ligtirlöubb puha padlóknak éi kon^hab a toroknak\' bimázolasira.
Bejegytet^ \\i fciseiBiáJlpr-We í
Lf noh\'nm\'pü dlózoinn n* s,
igyóraalattkamany- S A ri "írad, bimililo- s-
san scip ftnjnjralblr -
i sí slsrlóiiíg likin- —
I tetőben iddlg fölül- °
| molhatadan Nagy •
Icrjeiltíigínt: s.
t kiilflhhÖzUihason- g\'
f haiigzlisu nevek alalt 1 *
értéktelen utinzato- i 7
knt hoxuaU furg-itoni I J ba, mién is iirjin nlniaki klzirólig ciak ElsBiilídtir-
Vcd;egy f,u ,Vas lovag.- ..ludleüi padló-zomáicol",
a törv. )>ej. „Va»lo»»j" védjegygycl.
Eisenstádter Testvérek
lakk- ti listékifára.
KAPHATÓ: Na^ykanimin : Neu és KleiYi. Strem és Klein cégeknél.
T

mint a vörös tisztító kenőcs
SOKKAL JOBB Glóbus femtisztito kivonat
Legújabb kitüntetés * ™TZ SCHULZ |ün. AKT.-GES.,^
ADÁMVÉDCkl ^^ \'-\'\'P2\'\' unl1 E59r "0\'®\'- ^^ AnAni tntlII MindenUft kapható! $
Párisi világkiállítás 1900 _______
Csoport kiáll, kém iparrak
Székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsokság

602 szv. szám.
1901.
ÁRLEJTÉS/ HIRDETMÉNY.
A székesfehérvári magyar királyi állami méntelep székeslehérvári, bábolnai, nyitrai, nagyatádi és palini osztályaiban katonai legénység és méaállomány részére 1901. november hó 1 étöl, 1902. október hí végéig szükséglendó kenyér, takarmány és egyébb cikkek biztosúása iránt a székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnokság szátnvivó irodájában 1901. évi augliBZ-lus hó 27-én délelőtt 9 érakor zárt ajánlatok tárgyalása fog megtartatni.
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvivo irodájában megtudb&ték, a h tl a szállítási feltételek ftlzete is betekinthető, és ahonnan az árlejtési birdotmény kívánatra megküldetni fog.
Az érdeklődők ennélfogva azon felhívással értesíttetnek, miként az erre. vonatkozó ajánlatsikat a kitűzött határidőig annál is inkább nyujtsák be, mivel a később érkezettek figyelmen kívül hagyatnak.
Kelt Székesfehérvár, 1901. évi julius hó 10-én.
. Sjétólémri i tír. állami meateleD paraDcsiotsái.
XI, ÉVFOLYAM.
Z A l/H KÖZLÖNY
1901. JULIUS 20-án.
Ferenc József császar-fürdo Tűffer helység
Több száz kiváló orvos ajánlja:
lléli IftSlll OClICtl (OjOrtTOOAt ÍIIOIDÍb) 1 ÓTB ÜÍCStöl.
Egész éven 4t njitva. naa ti
Ltgmiltj.bb firrin Sli|eromáSn«k I33V C) - KKíenlö liali.u • 6.1- jj\\ lein ml, PfiifftrB lel iSválo) - ltgn-cjol/u kinyílom. - VIII.bjbb vIU- iw.
,ltofl. — KAI Tínniaieil hely. f
Jelenlékeny ulilások éa laviláBek. — Slíniaval (Jrdik. — Kllünö Itkvéa Imaok fürddkntk.
Furdé orroi:
Med Univ. Dr. Beck Rudolf.
Tulajdonol:
6unkel Tivadar.
Jclcnlci? csakis TharmftUizet inznik .a Ferenc József császár-fürdő forrásaiból. — . legolcsóbb bisteriummentes fttlitöital. — Kózvetlen Bzétkllldés. — .Kondeléseket a :sef csÁJzárfdrdj go\'ndnoksájjáboz, Marki Tűffor inlézeteridök. \'Síi
nnooaaaaDoaaaaaooaoaaQaaaoooaooD ooapooopooo
------ ^
7. K. :
MOLL SEIDLITZ POR
Cenk akkor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A., vódjogyót és
alftlrÖBÓt tünteti fol. K Moll A.-féle Soldlltz-porok tartó* Kyó{;yh»tA«a a Icgmakataahb oynmor- ÓS aj-tesfbántalmak, gyoinnr^nrcs éa ijyoniorliév, rflgzött azékrekodóa, mijbáauvlom, vér toluláa aranyír ót a legknhnbftzöbb n5l betegségek ellen, e jeles báziszernek ét tizedek ót* mind ír najry.bb ulterjrdésl szerzett. — Ara egy lepsosctelt art-detl doboznak 2 kor
H amis i lá sok I ör vé n y i I e g f e n y i 11 a t na k.
SŐLL^F\'ÉLÉ" F RÁ N CIÁ |
Poab aWWnr valódi mindeeyik flrog MOLL A. tédjegyét tnnu:t| tel
osaK aKKar vauim, A M(||: fdirttu ÁDOzUU\\ tM xirfll A M«ii-r«i«
franozla borszesz öt »» nevpzotoson mint fájdalomoslllapitó bedőrzsqlasl szer
kóRjcveny, r*\'tz ós a me*hillés egyéb következményeinél legismorBtesebb népszer. — Egy ónoiott eredeti üveg ára I kor 80 nil.
MOLL Győrinek szappanja,
Legfinomabb, legnjabb módszer szerint készítek gyermek és brtlgy áxappau a bőr okszerű ápolására gyermekek és felnőttek részére.
Ara darabonktnt — 40 fiit- Őt d«r«b — I kor. 80 flll. Miudcn darab jyermek-szappan Moll A. védjíQyével van ellátva
F ö s 7. c t k Q 1 d é 8:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Béén: Tuchlauben 9. kz.
Vidéki megrendelések naponta posUuláovét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 03 Fia.
□□□□□aoaooaoDQaoaoa □□□□aDaaaaanaaaooi^baaaa
SXEVEK
o-yóo-yilltO/Ol
TÓBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLET r. IDÉNY: május-október.
330 métor a tenger színe felett. 2 rasuti ólloini\'m Grácból kocsival egy óra. Poata- és távírda állomis. f
Rég iemcft vastartalmú (akroihertn.\') acélforrás 30 fok C. meleg (23 fok R) Mérsékelt klimn.25 "íokC. és 20 | (K) erős tő erdölcvegö, kiterjedt fenyveserdók. Gyógy-javalátok, idegbántaluiak, ideg gyengeség, bátgcríiic-i betegség, hyitcria, görctOk, nenralgia stb. ellen. Nöi beiegiégek- vérszegénység, bél- éa bólyagbnrut atb. Igen ajánlható lldQlöknek: és gyenge gyermekeknek. Üyógyeazköz: kulöu gyógy- fa uszóbazir., kádfürdők \' rnflegvitzel, fenyöfnrdök, villanyos lürdök, massagf. J zuhauygyögykczeléa sat. Olcsó lakások ós egyes szobák, | villák, gy égy terem, kittlnö élterem, kitlloö zenekar.
A fUrdölgnzgatdságiiál kimerítő prospektus Ingyen é* bérineiilve.
J)r. JtLVMA VICli S.Í.\\J)OJi, orvos\' tulajdonos.
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek.
Gyümölcs és szQllö sajt
folytonosan bitó kettős emeltyfi szerkezettel, éa nyomóerő >zabilyréval.
A munka képesség 22c|0 nagyobb mint bármely máa sajtónál. Hydraulikus sajtók.
Szöllö és gyümölcs núl
cs bogyó luorzsolók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek
SzóllŐés gyilmblcs örlók, Aszaló készfllékck gyümölcs és főzelék aszalásra, gyQmölc«-vágó ós hámozó gépek, leg- szöllö ehik.
ujabb\'szcrkozetQ szabiid ftnmfiködő .SYPKONIA" gyümölcs és szőllövpssző permetezők.
A legjobb vetögépek
Mayfarflt Pb. és társa legújabb szerkezetQ
„AGRICOLA"
(tolóvelSkerék-rendszer) retögépei. Mindennemű mag-(■8 kolöubóiö magmenyiség azámAra, váltókcrckek nél-kfll, dombon avagy likon, a legkönnyebb járás, legnagyobb tartóiság és mind a mellett a legolcsóbb ár állal tQnnck ki
A lehető legnagyobb munka, idő- és pénzmegtakarítást teszik lebflöirő. Kiiiőnlegtssegeket széna- és szalmsprések- kézi használatra, kukorica morzsolok, csipljgépek, ]árgioyok, gabonarottkk, triaurök. ekék hengsrek ét böranákban a legújabb rendszer és elismert legjobb alkotás alkalmazása mellett gyártanak éa szállítanak
Iflayfitrtli JL*li. és társa
cs. és kir. kiz. szabadalmazott gazdasági gépgyárak, vasóntddék éa vasbámormŰTck
ai»p- 1872. BÉCS, II/, Taboratrasse 71, 750 munkáH.
KitQctetve több mint 450 arany, ezüst ésbroncéremmel, az összes nagyobb kiállításokon
Ilészletes árjegyzék ós számos elismerő levél ingyen — Képiiselők és viszont , elárusítók korcsUtuek.
elvállal teljes
Szí. MácslMíi hBOíforrás
Legyen mindennapi italod!
Kapható: GQnsberfíer Jakab, ;Fe8Belhoffer József, Slrem és Klein, Marion éa Huber, Nea és Klein és Balaton testv. urak füazer-kereskedéssében.
Henoersiékfkel miuden
- nagyságban ésminőség bi>n, t0raörönté8 éa porcéi án beogerekkcl. Francia malomkóvoket legjobb mlnöiégben és malomjárntokat, gabo-na-osztályDzó hengereket éa fejkoptatókat Bajit rentlszcröckct. K«nkolyvá!iaztó. Eure-ka. Tararek, liszike-veríi gépek, dara és gőz-tisstitógé^ck,. elevátorok és szállító-csigák, transzraissiók, tengely-
alom berendezéseket, átalakításokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt és szállít:
ágyak, perselyek, ficller ét gyftrtlkenéi rendsze-rQeket Gazdasági malmok kézi éa járgány h&jttara. Turbinák ét vizikero-kek, keret, kör es szál-lagfOrészek, fagyaluló es csiszológépek kGto-tőkkel ói zuzA-gépek mindennemű érc és kova, bazalt, mészkő, cba-mottó és gipsz részére. Mindenféle nQrko éi fémöntéa saját és Idegen modellek és rajzok szerint.
BERGER-télo GYÓGYÍTÓ
KÁTRÁNY-SZAPPAN
UllnUlj*a orvos.4í\\nl|*k, KnrOpa Irc-Obb államaiban Uiijp* »lk..r«l alkaltnauák mlmilenncuiíl b6a>úiatéi
elUii, i,.r-ii.U)ia íjali plikoly.»Ornur, k«»« . • 41.~.i lt kütegek. ugyiclntén arr-rei««i*z. A 0Irar, l»Kj.!»r, lá]iU»i1*(, laj- »« aikkall gttf-korpn ellen. A B«rzer-Ul»- kitránfacapiMn Ijfe\' * t»rulai»««» » ra-kitraoyc«k 40\'/,-at «i min- MT don azvéb. akereikrUek-müen előforduló kkt-
rAnya»*pp»iinktűl linyfRcien killftnböalk. _____
Oa&láaok alkerdnae rigóit lmUroiottan B«rK»r-lil* kátrkayazapfaa ma>sr»nJtlíio * a« ismart vWjegyri való Hay«lmrsi<.Ne k4rMik Hfllt birb»tmgmig»kni\\ aUarral alkalnaaiatln a kitriny-aiappan balyatl •
Bergor-fölo gy6(jy-kátrány-kénosappnD A (yancAt.k kátr&nyiiafiptn •> f ,
AnCHŐK TlftZTÁTAVi*?VgÁCJAY ^
alUTolltáifcra. • gTérin«-k»kn»k valatnrnoyl l. ib*te{<<r»l •Jl«n ralUlmiilhataUan bflrJir.ltó moadd 4a ntrdlaaappaa mtadennapl baiseklatal uolgil a
Bergor-féla gljroorln-kAtrAny-sxappaas, 36". .glycenn tartalommal 4* finom Illatul.
Ara ralnrton rajnak kaatnUaU nlaalUiaal tgyütt darabonklat 38 kr. 0 darab 1 frt ÍO kr
A többi liar;«r-!4le aianpanokból kttlöoCaon klamalaa-d6k .- Benro» «iapp»n a bor flnotnlliaira. beraz aaippaa
------\' - .ta.h & k a. .imlla.an v r—!*_
Berger-féle Potroaulfol-ozcappan
Berger-félo kénes tejsxeppaa
mlteaiaer tc aroi;artitUn»Ag ellen. Taxcnla asoppan lib-uradAa 4a hajktbnllia eltec. Berger-féle fogszappan kOosSgban
I ai. rendre focaknak, \'2. ax. dokinyoaoknak. Ara 30 kr., a Itg ibb fo£tiiit;ti aiar. A \'.fibbl narjer ííla izappano-kat liletillfí u\'aUink a röpiratokra. C<ak Barser-félo asapianokat kall kórul, miuiAn aatmtalan batiatalas niin.atok »«nn»k. OyAr 4a iöraktár l Q. Hall Jb Ootnp Troppao. tíuijillJ líiautn a iumUíd n»ncwiiillilÍMi liaia ím
Nagf-Kaniz^n: PRÍGE3 BÉLA és BELüS LAJOS &yiijLFszeres«titól.
T»mürö111 énii ro.sI éIj\'ok stl). 5
Istgatcüdhh Arak! e*9\' .írJcot/zAIt ing t/m Mrnieiitve
ftT liengerxovátkoláíok leggyorsabban éa olcsóbban, azállitáa jótállót mellett 1
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
lltngerrováikoló és köszörülö-gépek, villanyis-világitási telepek. Tervezetek, kailtéavotés«k ét praktikus Unáoaok nyorsan és Ingyen. Vezérképrlselöség ós raktár a magyar korona orBzágni rénzírc Dénta B.-nél
EKj
tájfá
legjobb alpeii tejet Url&lm&x.
legtökéletesebb táfTálék kis gyermekeknek. Egy doboz 1 kor. 80 fillér.
Fél doboz megprobálásra l. kor. Nem kiván tejhozzátételt,
az anyaemlőtőli elválasztás ezen rdg jónak bizonyult, már 30 é?nél régebben bevezetett éa
kipróbált tápszerrel köonyon történik, ílaaoieuéi és báoyáa kizárva. — A Noatlé gyárak évi gyártása 35 millió doboz. — Naponkinti tej-Bzükaéglet 132 000 liter.\'
Nestlé aOratHeH teje cukorral I doboz I kor.
„ cukor nélkül Viking újdonság I doboz I kor.
Központi raktár: F. BERLYAK, WIEN, 1, Híglírgasse i.
Kiadása az öa«7.es cyósiycárak éi drogueriákbao.

GLÓBUS TISZTÍTÓ KIVONAT
A LEGJOBB FÉMTISZTITÓ SZER.
liobozniiklnt 10, lG,-és «0 llllérért minden íalragasztAl felismerhető Qzle\'bea kapható
Minlcn tlscrleí tavlösbasznátatot emdiuonrcz
í\'fHalilű í! Cg)(da:i fjUroB:
FnliMiilíjno. IHifíjfiflIidiiíUfiiri" niiil Ffir.
Mosási-gépgyár
KRAUSS & COMP., Bécs,
XVIII.. Wahringer Gúrtel 53.
I.ejjnnjiyubb taj;iilíi»ehl» j»v.Sr ezen >/.-tliii.iliaii .\\u,>«ri.n-Magyar»»t>zaj;lan elvállal teljes mosóintézetek berendezósót é-. si.illit jótallv.i Liiiliúi \'<ivjlcU\'eti
Gdz-mosó gépeket
-liímcrt lcjjjoüb rciulszerilc-
Központ futókat (Centrlfugcn)
ijlalaiiul müU\'i.liilrt ragy crohitjlásrn 110 írttól felfelé.
Legjobb Wring-gépeket
(ruha kicsavaró/ g«*pclccl) ig^gluu- tl frtlól felfelé.
Ruha formálókat
legjobbnak bizonyult szeikczotüt 24 frt tói felfelé.
Vasaló gépeket
SS i írttól felfele.
Kiinerilü képes árjegyzékek az Bssies mosáti; gépekről kivinatrá ingyen éabírufenlvc.
A pécsi kir. posta 18120/1V. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A kcreskrdclemügyi m. kir. miniszter urnok f. év julius hó 3 án 43404. sz. a. költ rrntlnlelc értelmében a nagykanizsai vasúti állomáson forgalomképtelen állapotban levő 2. számú, négy tcngclyil kincstári mozgópostakocsi clndásának biztositására ezennel nyilvános versenytárgyalás hirdettetik.
Az 1 koronás bélyeggel ellátandó ós magyar nyelven szerkesztett ajánlatok az ajánlott árösszegnek szóval és számokkal való pontos megjelölése mellett ■ legkésőbben f évi augusztus hú 20 án déli 12. éráig a pécsi m. kir. posta- és távírda igazgatóságánál lepecsételve .ajánlat a 2. számú mozgópostakocsi megvételére* felírással nyújtandók be.
Minden ajánlattevő bánatpénz fejében a pályázat határidején belül az ajánlott Összegnek 57.-át vagy készpénzben, vagy pedig a hivatalos árfolyam szerint számítandó óvadék-képes értékpapírokban a pécsi n\\ kir. posta- és távírda igazgatósági pénztárnál letenni tartozik.
A venni szándékozók a mozgópostakocsit a helyszínén a Nagykanizsa pályaudvari mozgóposta fónök, illetve helyettese közbenjárása mellett köznapokon délelőtt 9 —11-ig, vagy délután 3 — O-ig megtekinthetik.
A postakocsi a vevő által a helyszínéről saját költségén az ajánlott árösszeg lelizetése mellett azonnal elszállítandó.
A kincstár fentartja azonban magának a jogot a beérkezett ajánlatok közül szabadon választani és esetleg a cél elérésére netán szükséges intézkedéseket megtenni.
Minden ajánlat sajátkezlllcg irt következő záradékkal látandó el: ,Én alulírott a pályázati feltételeket ismerem és magamra kötelezőknek elfogadom."
A beérkező ajánlatok folyó évi augusztus hó 22-ón déli 12 órakar a pécsi posta- és távírda igazgató irodájában nyilvánosan fognak felbontatni és (elolvastatni, mely alkalommal a pályázók jelen lehetnek.
Pécs, 1901. julius 15-én. ■
Az igazgató helyett: SEBŐK.
b
VvnmfltrtM Ifi WoirliKi .r.Srjof \'-«------- "••• —• •
NAGYKANIZSA, 1901. julius hó 27-én.
30-ik szám.
XL. évfolyam.
Előfizetési Ar:
Eríbí tfvre . .10 kor. — fill. Kel évre . . . kor. — flü. NvjtypJovrc . . 2 lcnr 50 fill. Kjrjrea szám 20 011.
HIRDETÉSEK
^ítsAI\'Oí pvtitsnrbau 14, uia»oil«*or ÍJ, * iiiinjiMi iov4lili{ sorórt 10 fill
NYILTTÉRBEN
jutii luroukiíut líO lilleróri vitetnek fel.
zalai mm.
A lap szellemi réssít Illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, ar anyagi részt illető köj-leDiények p^cíig a kiadó nevére cimxctten Napy-Kanlzsára bér-meulre luíézuuilők.
Bírmentetlen levelek cem fogadtatnak el.
Kézli-alokvleazanemkQldotnok
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,\' a .nagy-kanizsai tanitói járáskör/ a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
roszvény-társaság,0 B nagy-kanizsai és nőegylet,* „n^-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EÖYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTAL MU JIETILAP.
köziozsatásbaii.
Najjla»ÍT.«n, 1001. jul. 20.
A közigazgatás funkciói a tényleges élet viszonyainak irányítása és átalakítása utján olyan állapotok létesítését, illetőleg\' lentartását célozzák, amely állapotok a törvények \' és szabályok rendelkezéseivel össz-liungbau állanak. A törvények és szabályok végrehajtása, nemkülönben uj és megfelelőbb törvények elő készítése, illetve ezek meghozatalához szükséges tapasztalati anyagnak .gyűjtése képezi a közigazgatás lényegét. Ilyen felfogás mellett mi sem természetesebb, mint az, hogy a közigazgatás gyakorlati tevékenység, amely anyagát a gyakorlati életből meríti, hatása is a reális életviszonyokra terjed ki és így maga is eninenter* reális ténykedés. Az ember azonban természeténél fogra idealizmus felé hajló lény lóvén, az idüálizmust a kőzigazgntás körébe is bele vitte. így, midőn a törvényhozás az életviszonyok valamely körét szabályozza, mindig egy bizonyos ideális állapotot tart szeme előtt és törvényeivel ennek az ideális állapotnak m-^valósítását kívánja. Kz a dolog természetében rejlik, mert akkor, ha a törvényhozó által felvett ideális állapot tényleges valóság volna, akkor annak törvényhozás utján való szabályozására rendszerint szükség nem lenne. Az ideálizmus ez a neme egy szükségképpeni jelenség, mely a dolgok természeténél fogva önként áll elő.
Ne higyjük azonban, hogy ez az idcálizmus korlátok közé szorítva nc lenne. A korlátokat maguk az életviszonyok állítják fel. A törvényhozás azt az ideális állapotot oly célból
állítja fel, hogy azt megvalósítsa. A megvalósítás lehetősége megkivánja azonban, hogy az ideál közel essék a reális állapotokhoz és attól távol nc legyen, m^rt minél távolabb áll a kitűzött ideál a reális állapotoktól, annál nehezebben valósítható meg. Az elérendő állapot megválasztása alkalmával tehát első sorban a reália állapotot kell megfigyelni és az előkészítéshez a szükséges reális adatokat gyűjteni. Minél reálisabb, minél pozitivebb adatok állanak rendelkezésre, annál helyesebb, annál\' elérhetőbb ideált lesz Képes a törvényhozás létesíteni.
Az adatgyűjtés nem könnyű feladat, mert a reális élet megfigyelésén alapszik, tehát oly érzéket feltételez, a mely a tényleges élet viszonyait minden oldalról felfogni, megismerni és reprodukálni képes, anélkül, hogy abba egyéni motívumokat vegyítene. Minél kisebb ez az érzék, minél több egyéni ideálizmus, előítélet stb. vegyül a megűgyelést és adatgyűjtést végző egyén munkájába, annál meaz-szebb esik dolgozata az élet reálizmusától. És ez az egyéni ideálizmus mérve azonnal meglátszik a törvényhozásnak, illetve a szabályt alkotó egyéneknek munkáján. Minél kevesebb reália adattal rendelkezik a törvényhozó, annál messzebb .elmarad alkotású a megvalósítás lehetőségé\'ól.
Ha hazánk közigazgatását tekintjük, azt látjuk, hogy az ideálizmus tul-tengésben van. Honnan van az, hogy rendelkezéseik annyira ideális légkörben mozognak, hogy azok a gyakorlati élet viszonyaira egyátalán nem alkalmazhatók?
A választ megadja saját egyéni termcszetüuk, a mely az életviszo-
nyokat nem olyanoknak látja,I mint a milyenek, hanem olyauoknak, a milyeneknek azokat ismerni szeretné. Az egyéni ideálizmus elnyomja a való reálizraust. Lennénk csak tárgyilagosabbak, igyekeznénk C3ak az egyéni individualitásban rejlő ideálizmust legyőzni, szoknánk hozzá a dolgokat reálisabb világításban szemlélni, nem lehetne azt mondani egy esetben sem, hogy ez vagy az a dolog! csak papiroson van ugy. de az életben máskép van.
Az ideálizmus azonban nemcsak a szabályok megalkotásánál jelentkezik, hanem nagy szerepe van a szorosabb értelemben vett közigazgatás teréo, tehát akkor, midőn fennálló törvények és szabályok végrehajtásáról van szó.
Hogy a közigazgatási funkciókat végzí egyenek feladataikat helyesen végezhessék, ismerniök kell azt az ideált, a melyet a törvény megvaló-sitandónak eléír és ismerniük kell a tényleges viszonyokat, hogy az utóbbiakat aüután oly módon alakithassák át, hogy azok az előirt ideálnak megfelelők legyenek. Itt tehát három irányú tevékenység érvényesül, u. m.: megismerése a törvényes ideálnak, megismerése a reális életnek és sz utóbbinak átalakítása. Mindhárom tevékenység mellett tág tere van az egyéni ideálizmus befolyásának. Sok esetben a végrehajtó közeg nem ismeri fel a törvényes ideál mivoltát, vagy még több eset-beu a végrehajtó közeg maga tüz ki egy ideált, olyant, amelyet elérni kíván, de amely a törvényes ideállal nem egyezik. Más esetekben ismét a tényleges viszonyok felfogása, megismerése körüli tevékenységbe, ját-
szik bele az egyéni ideálizmus é9 más világításban tünteti fel az adott életviszonyt, mint amely való mivoltának megfelelne. Hogy ilyen esetekben \' azután a megvalósítás, a cselekvés, vagyis a fentebb említett három tevékenységek utolsója nem lesz megfelelő, az kétségtelen.
Mindezen esetek teljes jóhiszeműség meMett fordulnak elő, midőn azonban i>z egyéni ideálizmus a fentebb említett három tevékenység közül csakis a harmadiknál .akadályozza meg az intézkedés helyességét, a nélkül, hogy az az^ első kettőnél is fenforogna, ugy már rosszhiszeműséggé^ van dolgunk. Midőn bármely eljárást bonckés alá veszünk, az eljáró egyének részéről teljes jóhiszeműséget tételezünk fel és azért az utóbbi esettel foglalkozni nem Í3 kívánunk.
Midőn azt a tömérdek panaszt halljuk, a mely hatóságaink eljárása miatt felhangzik, midőn azt látjuk, hogy a közigazgatást végző egyének a törvényeket helytelenül alkalmazzák, az egyes felmerült eseteket nem a valóságnak megfelelően minősitik, midőn a törvények értelmét kifor-gaiják, lehetetlen kitérni ama kényszerűségből, amely ezen jelenségek indokainak kutatására ösztönöz.
Mindezen jelenségek okait ismét az egyéni ideálizmus tultengésében látjuk. A közigazgatást végző egyén saját agya szüleményét állitja oda célnak és követendő példának és vagy nem igyekszik, vagy nem képes azt az ideált felfogni, amelyet a törvény ír elő, avagy ha az felfogni képes is, ez az ideál annyira a reális életviszonyok figyelmen kivülhagyá-sával alkottatott, hogy annak meg-
valósítása lehetetlenségek körébe tartozik. Másrészt az egyéni ideálizmus túltengése lehetetlenné teszi az életviszonyok reális oldalának megismerését. Mindenki saját szemüvegén keresztül nézi az életet. |
Igyekeznénk csak jobban megismerni a törvényes ideált és törekednénk arra, hogy abból a meg-valósithatót tényleg meg is valósítsuk, szoknánk hozzá az életviszonyokat nem kizárólag a saját szemüvegünkön nézni, akkor nem panaszkodhatnék senki sem a közigazgatás ellen.
Semo.
Elkésett hangok folytatása.
Igazán jó némely dologban, hogy későn jön! Az a költöző madár, mely kéeőn gondol melegebb éghajlat alá való költözésre, elkéxik, rendesen el ia vesz. Elveszett volna az írónak ez az .Elkésett hangok" cimü cikkje, ha tollában nem lett volna valami olyan, moly egy komoly és mélyebben kutatóunk a humánus érzé-BÓt meg uem támadta volna.
Egész hozzáértőén bírálja, kik érdemelnek fizetésjobbitást, s kik nem; kiknek\' a hivatala tudomány, b kiké mesterség. Valóban fenséges gondolat nyilatkozik uieg a lkéma megoldásában 1
Legyen orabad kérdezuem, miért nem érdemel a tanár, a vasúti-tiszt, a postatiszt rendszeres fizetésjobbitást ?
A tanár azért, mert tanár, nem végezte el a jogot, hogy törvényszéki biró lehea-seo, hogy folyton magasztos eszmékkel foglalkozva bűnügyeket tárgyalhasson.
Van elég szabad ideje is,1 hogy ha fizetését keveseli, szerezhet mellékest. Nagyon könnyű feladatot végez akkor, mikor a még műveletlen,, serdületlen, magasabb fogalmak megértésére még nehezen fogékony agyakba miliárd grammokban csepegteti a tudományt. Ily lélekfáraaztó munkával naponkint elég szép ideig foglalkozva hazamehet, hogy szabad idejét mellékes keresésre fordítva tanítson mindaddig, mígnem idegrendszere teljesen
TARCZ A.
Agglegények dala.
- A .zalni KözIödj\' eredeti tárcája. —
\\íl kívánják, nősüljek hál végre, Tűrjek meg, éa tekintsek sz Égre ; Megtehetném.- de bár az Égre néztek, Nö.-ülcshez hajlamot uem érzek I...
Agglegénynek Bzülettem éa annak, Agt!legényc3. érzelmeim vanuak, S ba agglegény maradnék mig élek: Un csalódnám, attól BOli\' se\' félek----
1)í agglegény őr5kké nem leBzek, f\'eWget el majd én is veszek, Hisz ba megjön idővel az aggkor: Miniien háznál jó az asszony akkor...
Most c?U|)áo csak azért nem kell asszony, Mert bogjha lesz, változik a viszony: Nem rajongnák a leányok értem, Világomat léhát még hadd éljemI....
Csak pgy a baj, hogy vénülni kezdek, Hajszálaim hófehérek leninek, A lányok majd elpártolnak tőlem, S hallani sem akarnak felőlem I...
Varrna Lajos.
Telepaihia.
— A .Zalai Közlöny" eredeti lircija. — Irta: Vajdal Szabó latrán.
L
Kora reggel vaű. A nap moat kel fol és bibor fényévei bearanyozza a harmattól\'csillogó mezőséget.
A kies fekvésű falu egyellen nyaralójában azonban már ébren van az Emődy család Kzemo ídoye: Lenke.
Könnyít, fehér reggeli ruha ömlik el karcsú, telt alakján, míg fekete szemeinek lázas tüze. érdeke) ellentétet képez halvány arcával. Haja szép. sötét, hullámos, gesztenyeszínű, simát hátra fésülve, miáltal mindjárt szembeötlik a magas homlok, mely egy fiatal leánynál Bzokat-lan komolyságot árul el, mig azép metszésű szája körül egy bizonyos kemény vonás határozottságra mutat.
Szemei elmerengenek a természet pompáidban t(l«dökló láthatáron, aztán megpihennek a verandán és oda indul folytatni az — álmodozást.
De hirtelen valami jutott eszébe éa gyors léptekkel siet hálószobája felé, honnan egy csomaggal tér viasza, mely kéeőn érkezvén, nem bontatott fel.
A felbontott csomag tartalmát egy műértő ia gyönyörrel szemlélhette, volna: velencei mozaikból készített virág váza volt az, melybe Lenke és a küldi nevé-nok kezdő betűi voltak vésvo.
P.s Lenke mégis olyan semmitmondo, majdnem komor tekintettel szemlélte a remek ajándékot. Aztán keblébe Djult,
kivett onnan egy illatos levelet, a levélből egy illatos havaai rózsából kötött kis csokrot. A két ajándékot egymás mellé tette.
— Melyiket válasíszam? ....
Összehasonlítja a kettőnek levelét is.
Az egyik bidegeD, elbizakodottan gratulál születés napjára, értékes ajándéka ludaláb&n; míg a másik levél tele van tiszta poézissel, édes szerelemmel és az egészet valami borongó fájdalom -lengi át.... .
Az első egy kifogástalan, elismert gavallér; a második pedig egy temperamentumos és jónovü festő művész.
Mindkettő szeret: vájjon melyik fog győzni?... ^
Egy éve annak, hogy Emődy Lenke megiamerkodett a fiatal festővel, aki vázlatokat készíteni járt a vadregényes vidéken.
Bátyja kíséretében véletlenül találkozott vele az erdőben.
Aztán gyakori vendége lett házuknak, igen kellemes mulattatónak bizonyulván be. • Egyszer egyedül találván a leányt, bevallotta . forrő szerelmét, mely nem hagyja nyugodni, b mely kétaégbeeBésbB kergeti, ha legalább egy vigasztaló szóval nem enyhíti reménytelenségét. ..
Azonban a felelet meglepő volt. Lenke a düh, a megvetés egy bizonyos nemével utasította vissza:
— Ha ön nem.jön ide könyörögni a nem alázza meg magát és mintegy nem akarja kierőszakolni szerelmemet, akkor
talán szeretni tudtam volna .... De igyl így számomra örökre veszve vanl...
Mi volt az oka, hogy Lenke oly ridegon ntaBÍtotta vissza a feBtő vallomását, nem lehet tudni 1 Talán a természetében rejlő hidegség lehetne erre a felelet, vagy talán azon körülmény, hogy Lenkének a fővárosban volt egy gyermekkori ismerőse, a kit megszokott a család ugy tekinteni, mint az ő — vőlegényét. S amennyiben a szülőknek ezen házasság kedvűkre volt, irtózott velük ellenkezésbe jönni.
Tény az, hogy Lenke — mint legtöbb nő —csak akkor vette észre a festő iránti rokonszenvét, — mikor az már eltávozott.\'
Büszkesége azonban legyőzte fájdalmát éa vísszatartolta miuden lépéstől, melyet a festő kibékítésére tehetett volna,
YiBszautazván a fővárosba, hol ez évben lett bevezetve a nagyvilág szalonjaiba — bámulva tapasztalá, hogy egykori játszótársa mily hideg és száraz ember, ahhoz a másikhoz képest.
Ez kellemetlenül érinló őt.
Mindazonáltal aokat mulatott vele & egészen természetesnek tekinté, midőn az — nyaralásra utaxásuk előtt — megkérte kezét. Erre talán mindjárt meg ie kapta volna az igenlő feleletet, ha nem szól oda hetykén, irónikus mosolylyal a leánynak:
— Remélem menyasszonyomat nem fogja zavarni a tavalyi — vászonmázoló?
Ily elbizakodottság a leányt mélyen megsebezte és azzal vált el, hogy a választ két hét múlva irja meg.
E két hét közbo volt a leány születés és\' névnapja, amikor mind a ketten gratuláltak neki.
Ahl pedig a festőre többé nem is Bzámitott, de &nnak mély, rajongó szerelméről tanúskodó Borai újra felszakgatták Bzivének még be nem gyógyult, de már hegedő sobét .....
III.
.....Lenke édes álmodozásba merülve
ült a verandán. Észre eera vette, hogy ezalatt nagy szél támadt, s ábrándjaiból egy nagy zörrenéa riasztá fol.
Szétnézett éa látta, hogy a mozaik virágtartó ezer darabra törve fekezik a veranda márvány padozatán, míg a kis cíokor, mintha küldőjéért könyörögne — ott hever szépen Lenke lábainál, a ki mohón kapja azt fel.
— Most tudom már, melyik az — igazi I...
És sajátságos . lelepatbiával ragaszkodott a fastő virágaihoí, engesztelő csókjaival halmozva el, fftrösztve boldo-gitón könnyeinek tisztító harmatában:..,
Gondolatok.
Az arany mindent elérr a halál mindent bevégez, az idő mindent elnyel. ♦
A hallgatás az okosság szentsége, mert nemcsak a titkokat takarja, hanem a hibákat is.
XL. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JtJLrU8 27-ét».
fel nem mondja a szolgálatot. Teb&t a tanárnak van elég szaöad ideje, ha pihonő idejére "biztos és gond nélkül való exisztenciát akar biztositaui.
De nézzük a vasúti tiszteket ia, hagy mily irigyloodő viszonyok \'közt vannak ők is. Bizony irigylendő a helyzetük! Mig más napi fáradalmai után pihenhet, addig a vasutasnak a legnagyobb éberséggel és figyelemmel kell őrködni, hogy valami csekély összeütközés ne legyen, mert hátha egy néhány szegéDy ember ott találná hagyni a ioga fehérét, s ő meg szépen hűsölhetne utánaa egy pár rövid évig; nem Is említve azt, hogy az illető vasutas, lehet véletlenül családos is. Persze cz mellékes I Ez semmi, ez nem felelősség sem erkölcsileg, sem anyagilag. Minden érkezést, minden indulást.kell ueki tudnia még álmában is. hisz ez neki a mesterségei Ehhez abszolút semmi tudomány nem kell.
Nem kell tartania attól eem, hojty a téli zivataros idóben, mikor a közép hőmérsékletű irodájában az irodai munkálatok közt ki melegedre a berobogó vonathoz kifutva agyon hűlheti mBgái. Vigyázzon! K/. a iiie.iternégéhsz tartozik 1 ■ Meghűl; beteg 1 Van orvos, eegit ubajonl
Nappal, mikor mások szabad idejökben vidám eszmecserét folytatnak, vasutas akkor pihenhet, mprt teljes 24 óráig van hivatalban. Ha pilieuni nem akar, akkor ő is élvezheti a napi örömöket. Nyugodnia nem kell I Megél anélkül is. Vagy ha fáradalmait kipihenni ledől, bizony csak ilél fele, vapy még később ébred fel. Tessék édes vasutas barátom, érintkezz a világgal, foglalkozz bárom órát családoddal is, már ha \\a«ulabuak engedett lenni az Isten I
Nem sok diferencia van a postások életében sem. Szegények helyzetét csak kutatná valaki I Bizonyos vagyok, hogy seuki sem irigyelné helyzetüket, b nem mondani egy gondolkodó ember Fem, hogy azon kérés, moly a legutóbbi időben, mint josos lett elismerve, ellenszenvesnek tűnik fel.
Felelősséggel nem kell néki dolgoznia, mert ő nem törvényszéki biról Nem kell vigyáznia arra seu>, hogy pénzkezeléskor, mikor a sok számadásba már belehalványalt, esetleg valakinok 10—20 vagy 100 forinttal ia többot adjon vissza, vagy fizessen ki, a ba belátásból, jószívűségből nem adja vissza a becsületes ember, akkor fizetheti, van neki elég. Do hogy lehet oly ostobái
Bizony megesik az a legnagyobb elővigyázat mellett is. Nézze csak valaki meg, hogy mily veritékea a homloka annak a azegéuy 22—23 vagy 30 éves fiatal hivatalnoknak. Emellett ki van még téve annak is, hogy az ideges, udvariatlau, műveletlen emberek néhányával érintkezzék: azok tolakodó visol-kedése még izgotottabbá tesii. Ne legyen . jdegos, ha egyezer postás I Próbáld meg csak egy napig is, hogy mi ez, mi a vasutas élet, mi a "tanári pálya, milyen^ kicöTekelt göröngy. nélkül való utou haladnak. Mind kitűnő hely; bársony székekben fogukat piszkálva unatkoznak. Kár, hogy ők is mozognak. Csak csekély 8000 lélek érdeke van szóban — köztük egy-kettö családos.
Ezek mind nem leheltek törvényszéki birák\', mert nincs jogi végzettségük, tehát nem is érdemlik meg, hogy.a X. fizetési rangfokozatot élvezzék legalább is jó három évig, vagy tovább. Egy mesjter-,embcrnok nagyon azép fizetés ozl Nincs neki elég műveltsége ugy sem, hogy felsőbb körökben ia megfordulhatna, mert csak nyolc osztálya és érettségije van. Nagyon téved ám az. ki azt hiszi, hogy műveltséget egyedül Csak a jogi könyvek-• bői lehet meríteni. Tudomáuy tagadhat-lanül gyarapszik, ismeretkörünk tágul, esetleg oly dplgokaj tudunk meg a legis akciók\' utján, melyekről előbb sommi, vagy nagyon halvány fogalmunk volt. Műveltséget merithetüuk könyvekből: s az a postás, az a vaeutaa — tanárt nem is emiilem, mert az ugy eom log könyvet a kez,ébe soha — profitéroz talán valamit. Annyit, hogy józanul tnd gondolkodni, társadalmilag a helyét meg tudja állnVmerem hinni mindeo regióban.
Különben is ezen pályákon levők közül a felszóllalók nem is annyira a fizetés javítást hajhásszák, hanem igenis oda törekszenek hatni, hogy rendszeres, törvényes pragmatikájuk
Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy a törvényszéki hivatalnokoknak nem leuue jogos nem ellenszenves a kérésük, hanem csak azt akartam, hogy belássa a múltkori cikk írója, hogy mennyire tévedett akkor, mikor e három általam emiitett állást oly semmisnek, a vasúti és poatai állást mesterségnek ecsetetle.
X
■ A fennti Borokra, valamint a Zala C9-ik számában a .Zalai Közlöny": ,Egy kései hangjához" cim alatt megjelent cikkre feleletünk a köveikező:
Mi nem vontuk kétségbe azt, hogy a vasutHBok éa postaliivatalnokok munkája nehéz munka. Elhiazszük, hogy az erőfeszítéssel jár, 8 hogy nem pipaszó mellett elvégezhető Bine cura hivatal. De tessék meghinni, hogy a mai világban az élet egy munkás emberre nézve sem gyerekjáték. Mikor azt mondottuk, hogy munkájuk nem tudomány, hanem mesterség, az alatt nem értettük, hogy nem magasabbrendű, mint a közönséges kézműves munka. Szellemi munka is lehet mesterség. A mesterpégnek nőve-zelt munkának karakteriazlikonja nem az, liogy kézzel végzik, hanem az, hogy automatikus tormészetü. Az hogy sablon. És állításunkat ily értelemben tovább is fenutartjuk. Fenntartjuk tovihbá álláspontunkat a vasúti és postatisztek javadalmazásának kérdésében is. Semmiféle munkáért Bem lehet abszolút tökéletességgel megadni az ellenszolgáltatást, hanem csak viszonylagosan, a többi foglalkozási ágakban fennálló javadalmazási viszonyok mértéke szerint. Már pedig azt el kell ismerni, hogy a posta és vasúti tisztek cgyébb tisztviselőkhöz képest jól vannak fizetve és munkájukért a mai jövedelemelosztási viszonyok mellett méltánytalanságról nem panaszkodhatnak. Természetesen életük javításához nekik is joguk van, de azt az államtól követelői ma, mikor az államra annyi mellőzött és rosszul fizetett munka néz kérve segit-Béget és igazságot, nincs joguk. És meg vagyunk róla győződve, hogy az állami, tisztviselők nagy mas3ája egyszerre, egy aktussal fizetéejavitást, — gyökeres reformot értvén ez alatt — kapni nem fog, mert nem kaphat. A fokozatos fejlődés elvének itt is érvényesülni kell. Az igazság pedig azt kívánja, hogy a fejlődésben azokat toljuk előre, kik társaiknál még alacsonyabb fokon veszte---*--•- munkájuk jutalmazásában.
1 Szerkesztő.
Szezonképekr
— lemét Ádám. bácil. — Nagy Lajos levele Millstattbót. —
Fürdőlevelet az ember rendszerint akkor ir, ha tudatni akarja barátaival és ellenségeivel, hogy fürdőbea vao. Én azért írom meg a fürdőlevelemet, mert tudatai akarom nyájas olvasóimmal, bogy nem vagyok Kanizsán éa ezt következőképpen bizonyíthatom. £n nnm vapyok\' Tátrafüreden. Ila nem vagyok Tátra-Füreden, akkor máshol vagyok. És ha máshol vagyok nem vagyok Nagykanizsán. Olyan körülmény ez, mely már magában véve szerencse, mióta Ádám bácsi,1 a tüzolló szolga, vezeti a város Ogyeit.
Múltkor is kérdeztem Adám bácsitól:
— Moudja -meg Ádám bácsi, mikor locsoltat ?
— Mikor tüz van. —
— Hát egyébkor?
— Mikor viz vau.
— E* mikor sepertet?
— Ila por van.
— Éa mikor nyel?
— Ha bor van. *
De a város közönsége nem áll csupa korcsmárosokból, azért a bor helyett az Adám bácsi által felkavart port kénytelen nyelni. Nincs menekülést írtam hát Nagy Lajos Bzerkesztő sogédemuek, aki Millstattban időzik, mondaná meg, hopy a sepretési viszonyok ott milyenek Harmadnapra meg volt a válasz.
.Biztosíthatom szerkesztő urat, hogy Millstatt 580 m. magatságban fekszik Ádám bácsi eszének ezintijától. A Dráva folyótól épp oly messze van, mint a Teleki utca Rózsa-utcától, csakhogy a Teleki-utcának nyitott árkainak büzöa vize helyett az országút mellett a tajtékzó Lieser patak vize fotyik és mikor már eleget folyt, vagyis megunta a fo-
lyást, hát ogy nagyszerű tó alakjában szélesedik ki a hegyek közt. Ezt a tavat Millétatti tónak nevezik. Ha ezt a tőt kanizsai ember megpillantja, örömében ágast áll, mert Adám bácsinak itt nem akad dolgs. És mivel Ádám bácsinak dolga nem akad, Millstatt. klimatikus gyógyhely, hol a Weiser palota előtt álló kanizsai bérozolgák is bagó helyett üde, nedves levegőt szíhatnának.
A táj igazán festői. A festméuybez ae ecset, se vászon nem kell, de még a keret hozzá Í3 finom feuyőfából van készítve. Az aranyozást a nap végzi. Az égalji viszonyok a kővetkezők. Az évnek középmolego 9 2°. Az idevágó kísérleteket nem ugy végzik ám hogy ehéd után leülnek a .Korona" kávéház napsütötte gyékénye alá vergóniázni, hanem . valódi árnyékban felállítják a hőmérőket és leolvassák a fokokat, mig a .Korona" káréhátban lolyó beszédeket literrel lehet csak mérni, mert ez a folyó beszed csepp folyós állapotban lévéo, csak ür-vagyis helyes tíingyarjággal Üres mértékkel határozható meg.
Millstattban még a kánikulában sem fordulnak elő olyan záporesők,\' mellek a csatornában tanyázó patkápyokat kéuy-szeritik, hogy az utcára \'meneküljenek. Ilyen zápor, eső alkalmával u menyecskék és leányok egészen nyugodtan állhatnak a kapu aljában és nem rikonyál-uak ezen undok rágcsálók láttára, mert MillBtattbaopatkáriyoknincaenek és joggal van ennek 8 kie* fekvésű helynek olyan uagy hire, miot klimatikus gyógyhely. A helybeli Szépítő Egylet nem is kénytelen katonazenéhez foiyamodn\\hogy Millstattban szép park li\'gyen, ne a temető mellett, mert először a temető a\'ciotórium udvaráu van, azért cintóriuui, hogy legyeu az udvarán cimeterium, vagyis temető, aztán a világ utólérbetlen kertésze, a vilácteremtőmaga gondoskodott a parkról, melyben a fekete- és sárga rigók szüo-netlen éneke dicsőíti jóltevőjőket,ékesebben mint Nagykanizsának összes oapi-és heti lapjai, hozzászámítva az öreg, da legőalalabb versenytársaitól megrágalmazott .Zalai Közlönyt" ia.
Vizét Millstatt egy hegyi vizvezeték utján kapja. A szivatyus vagy kerekes kut itt ismeretlen fogalom. Olyau mély kutatókat, mint Tollár Ferenc vagy IIis-pel Ferenc, itt ugyan megbámulnának, hivatásukat titkon megeejtenék, de átérteni nem tudnák, mert az ácsmeBter itt ács és nem városi jegyző vagy kutató.
A tulajdonképpeni büszkessége MÜBtatt-nak a gyönyörű tava, mely csak 10 kilo-\' meter hosszú és másfél kilometer széles, nagyságban tehát nem mérközhetik a magyar tengerrel, a mi Balatonunkkal, azonban a fürdő árak sem állják ki a versenyt Siófokkal vagy Balatonfüreddel, mert Siólok ós Balatonlüred a-Balaton nagyságához mérik a szoba és a libapecsenye árát, mig Millstattban a koronának is vau becso, de nemcsak a grófi és bárói koronának, hanem a Wekerle-féle valuta koronájának is.-Hal a Miílstatti tóban annyi van, hogy minden nap minden vendégre jut 3 pisztráng. Ezeket az állatkákat azonban nem halászaza el az ember orra előtt a Balatoni Uilászati R. T., hanem mindenki maga halászhat 3 forintért, nem zavarosban vagy tilosban, hauem azúrkék, kristálytiszta vízben. A kirándulóhelyeket aem irora le, azokat szerkesztő urnák Wimberger Sándor ur vacsora után a Koronában fogja eluioudaui. Különösen figyelmébe ajánlom a blnuű Tump-ról. eluovezeii vizesést, amely WambVger urnák ia megnyorto tetszését nagyon. A fürdővendégek fele itt magyar, bizonyítéka annak, hogy honfitársaim 50% ugy gondolkozik mig én."
E/.en levél vétele után a .Zalai Közlöny" olvasói természetesnek fogjak találni, hogy nem vagyok többé Kauizsán.
Villányi Henrik.
HÍREK.
— József fókercog N&gybanlxsán.
A- legmagyarabb és legnépszerűbb főherceg: József kir. főherceg t hó 28-án Nagykanizsára érkezik, bogy mint a m. kir. honvédség főparancsnoka szemlét tartson a nagykanizsai 20. honvédgyalogezred felett, mielőtt ezt a hadgyakorlatok alkalmából a legfoltóbb hadar, ó felsége a király elé vezetné.
-1 Yárosl közgyűlés. Nagykanizsa város képviselőtestülete tegnapelőtt délután Véc3oy Zsigmood polgármester elnöklete alatt közgyűlést tartott. Lengyel Lajos főjegyző távollétében Nagy Dezső tanácsos vezette a jegyzőkönyvet. A gyűlés tudomásul vette, hogy a városházi pilóta éa bérház javítási és átalakítási munkálatait Sallér Lajos építőmesternek, mint o legkedvezőbb ajánlattevőnek adta át a tanács, A tauács azon javaslatát, hogy a berendezések árlejtés mellőzésével, házilag szereztessenek be, a képviselők egyhangúlag elfogadták. A tárgysorozat 2-ik pontját az urodalmi épületek megvétele tárgyábao való előterjesztés képezte; a tanács bejelentetto, hogy a szerződés, miután a megyegyülés a vételt jóváhagyta, már elkészűltanoak érdemleges tárgyalás azonban a törvény szerint csak 30 nap múlva ós a képviselők többségének jelenlétében történhetik meg. Vajda palek Józaefné és VajJa palek Antalné-féle ingatlanok vélelo tárgyában tett előterjesztés hasonlóan jóváhagyólag tudomásul vétetett. A képviselőtestület a tanács és a pénzügyi bizottság azon javaslalát, hogy Guttmand I. II. cégoek 4181 kor. 76 fill. községi pótadó visszatérittossék,\'elfogadta. A vadászati jog bérbeadására vonatkozó árverés eredményét a tanács bejelentvén, annak alapján a vadászati jog 6 évre Stern Sáodor éa Sartory Oizkár nagykanizsai lakósukuak, miül legtöbbet ígérőknek, adatott bérbe. A vadiszati jog bérbeadása ezúttal oom moadható szerencsésnek, mert az eddigi bérösszegeknek alig felél sikerült elérni az árverésen. A temetők kibővítéséhez Bzükaéges ingatlanok megvétele tárgyában tett előterjesztés elfogadtatott, valamint Tripam-mer Gyulának azt az indítványát is elfogadta a közgyűlés, mely szerint a városi tanács utasíttassák, hogy a temetők kő fallal való körülkerítése iránt tegyen javaslatot. Franz Lajos felebbezéaét, moly-beu a tanácsnak azou bslározatál, mely-lyel Stefanovici Alajos elleni ügyében szerződésszegés cimén reá 100 korona bírságot rótta közgyűléshez megfelebbezte, a képviaelőtestület«luta8Ította. Franzékugy látszik nem örvendenek vaUtni nagy népszerűségnek a városatyák előtt, mert az elutaaitó határozatot látható lelkoae-déssel és. örömmel\' hozta meg a közgyűlés. Végül Eperjessy Sáodor azon indítványt tette,- hogy a közgyűlés utasítsa a. tanácsot, bogy a már régóta vajúdó szegényügy rendezéie tárgyában a- legközelebbi közgyűlésnek legyeu konkrét javaslatot. Ez az indítvány is elfogadtatott.
— Vándortanító áthelyezés. A föld-mivelésügyi miniszter a csáktornyai állami tanitóképozdéboz folyó évi szeptember 1-ével kezdődöleg Gyulay Károly gazd. vándortanító helyett Abouyi Károly gazd. váudor szaktanárt osztotta be, h Zalavár-mogye területére ugyanezen időponttól kezdve megbízta a gazdasápi vándor-tanári teendők ellátásával.
— Eljegyzés. Hetényi Dávid magánhivatalnok Szombathelyről eljegyezte Freund Lujza kisasszoeyt, Freund Karolin tanitóuÖ leányát Nagykanizsán.
— Tanárváltozás a gimnáziumban. A jövő iskolai évben főgimnáziumunkban a kővetkező változások fognak törtéuni a tauári karban. Bán József, Kósa István át fognak helyeztetni és pedig az első Kolozsvárra, az utóbbi Lévára, helyüket Mátyás Józ3uf Rózsahegyről, Aroudt Endre Vácról fogják elfoglalni.
— Miniszteri elismerés. Zala Szt.-Mihályon lakó Umsunc Lajos\' irodalmi intéző, gazdá\'sz tudósítónak, a gazdasági tudositások körül teljesített pontos és ögybuzgó működéséért, a íöidmiv. ügyi miniszter a legmélyebb köszöuetét nyil- . vánitotta.
— NÓTváltoitatas. KaufTmann Jenő és Rezső nagykanizsai lakósok vezetéknevének „Karcag"-ra, \\Yeisz Ede és fia Ernő bucsu-szent-Iászlói lakónak vezetéknevének ,Váruai"-ra kért átváltoztatását a belügyminiszter megeugedte.-
— Laskay Tivadar ügyében a vizsgálat erélyesen folyik. A héten exhumálták a terhelt két évvel ezelőtt elhalt fete-Bégénnk hamvait, azonban csak csont-részeket találtak a funkcionáló orvosok. Amit lehetett, preparálva felküldték az országos vegyészhez, kinek jelentésére most várnak. Laskay tagadja, hogy gyer-
mekeit ő mérgezte volna meg, hanem valószínűleg a névtelen feljelentő, ki néki haragosa. A vizsgálóbírónak előzetes letartóztatását rendelő határozatát megfelebbezte a törvényszék vádtanácsához. Laskaynak legkisebbik fiát felvitték Pestre a végből, hogy. konstatálni lehessen, nem állapithatók-e meg ő rsjta is a mérgezés tünetei. Keszthelyen általánosan ol van terjedve az a vélemény, hogy Laskay ártatlan.
— Kecskemét vidéki kiállítás Folyó év augusztus hó Il ikén nyilik meg a .Kecskemét vidéki ipar kiállítás" és tart augusztus hó 25-ikéig. Az ipar kiállításban részt vesznek a szomszéd Czegléd-, Nagy-Kőrö3-, K. K. Kélegyháza- és Halas városok ipar termékeikkel. Folyó hó 20-ikán nyílik mega „Gazdasági kiállítás" és tart 25-ig. A gazdasági kiállitáat a Pestmegyei gazdasági egyesület reudezi. Mindkét kiállítás Kccukeméleo lesz, n be lesz kerítve az egéss terület a a kiállítás céljaira alkalmassá tévo. Az :par kiállításon lesz a Peatmegyei Duna-Tisza közén űzött ipar együtesen az országnak méltóan bemutatva. A kiállítók Bzáma megközelíti a COO-at. Az ipar kiállítás magában foglalja a fa- és bútor-, fém-, kő-és agyag ruházati, bőr-éa BÖrte, sokszorosító- és papir, valamint a többi vegyos ipar cikkeit. Eteken kivül be lesznek mutatva iparművészeti tárgyak és r háziipar; élelmezési iparcikkek, műszaki és vegyészeti ipar, jármüvek, szőlőszeti-, borászati- gazdasági - és kertészeti enzköcök, iparoktatás, segéd éa tanonc munka kiállítás. Nemkülönben műküdésben lesznek bemutatva a céljaira alkalmas gépek és eszközök. Végül a hazai gyári féltermékek. Mindennemű kérdezősködésre. Bőt elszállásolásról ia a végrehajtó bizottság ád felvilágosítást.
— Alapszabály jóváhagyás. A nagykanizsai ur. hitközségnek alapszabályait a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyta.
— Hadgyakorlatok. A m. kir. 40 és 41 honvéd gyalog hadosztály kötelékébe tartozó csapatok által a folyó évben megtartandó őszi gyakorlatok alkalmából az alispán a vármegye közönségét értesiti, bogy a m. kir. soproni 18. honvéd gyalogezred folyó évi auuusztás hó 30-án Jánosháza felől Tűrje, Zalaszentgrót, Kar-maca, Keszthelyen át Kétbely, a m. kir. nagykanizRai 20-ik honvéti gyalog ezred folyó évi augusztus hó 31-én Kiskomárom, Komárvároson át Siraonyi, és végre a 81. honvéd gyalog dandár (dandár törzo, két honvéd gyalogezred két huszár század, és két tüzér ttteg)*-fofyó évi szeptember hó f.-áa Kiekbmáromon és Nagykanizsa irányában szabadon gyakorolva fog előre nyomulni.
— Sorsjáték. A pénzügyminiszter a zalaegerszegi ipartestületnek kérelme folytán megengedte, hot?y az elaggott iparosok alapjának gyarapítása javara f. évi augusztus 4-én tartandó húzással tárgysorejátékot rondezheaseu a o célra 1500 drb. 20 filléres sorsjegyet bocsát-hftsson ki.
— YasutI előmunkálati nngedély. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Dr. Gosztony Mihály ügyvéd budapesti lakásnak a dunántúli helyiérdekű vasutak A]8Ó Ledvai állomásétól Bsllatinc és Muta-S^Őmbat érintésével Regede irányában az ország határig vezetendő vasat vonalra a meghosszabbított előmunkálati engedély érvényét a lejárattól számítandó további 1 év tartalmára meghosszabbította.
— Yáltozás a csendőrség szervezetében. Amint illetékes helyről jelenlik, legközelebb a csendőrkerületi parancsnokságok Bzáraát hétről tizro. fogják felemelni. Ez uj parancsnokságok egyikének székhelyéül Szombathely van\' tervbe véve, de Pécs is erősen számot tart- reá. Városunk valószinülog 6zintéa feliratilag fogja kérelmezni a honvédelmi és belügyi miuiszteriumoknái, hogy,* Dunánlulra tervezett egyikuj parancsnokságot nálunk ii|-litBákíel é3 ha tekintetbe vesszük hogy eddig városunk, mely oly nagy vidéknek centrumát képezi, majdnem minden téren mellőztetett, b a reform intézmények fel-
\'állításánál az ujabb időben különösen soha számba bo vették, joggal követel . betjük, hogy az.uj parancsnokeág nálunk álliltasék fel annál is inkább,mert nálunk ahhoz minden szükséges kellék megvan a mert méltányos volna, ha már egym-r Kanizsát is figyelemben részesítenék.
„Henneberg-selyem"
fekete, fthér és Kint. M Vr-161 14 frr. 65 k,.-ig . nittrokiot, «iö>«,. >iroiou, kotUtool\', \' miotuoU, dtmuilok iib. (ca SÍO kOIOmMld mioSiígtao é. 2000 .íinlien r.j.nkí>aii «!>. Mtnftiuoty Kljtm 65 kr-.tól 14 fri. 65 kr.|3.-ioul»r4 diídiAzoh 65 kr.-lól 3 rrL 65 kr. Selyem-dtma,ltok 85 . n , 65 . BUi-aelnn 60 , U . 65 .
8 -biiztr. reUukínt 6 frt. 65 kr. <2 . V5 „ |Selyem grcn»dinbk 80 , I . 65 . méterenként porti ís U>ltiégmeote,en — Mmlik isonml küldetnek, keltő, leiilportS Htujeb\'-
!, ZÜRICHBEN c.. t. kir. 0d..ri-.«unit-.
HENNEBERG G.,
XL. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JULIU8 20-áu.
EGYSZERŰ ÖSSZEADÁS.
Jií niij ng. Jó piieuiuuilc, Jó acél, Jó kcréktiilpnh. Jó küllők. Jó golyók. Jó csnptígrynk, Jó liojtóknk. Jó niuukn, Jó szerkezet. A STYRIfl- G É P ÍÖOI.
ÖSSZESEN:

91
isídie,, ^ uncí <0Keisfcrfa
„STYRI A"-kerékpármúvek FUCH JÁNOS és TÁRSA, Graz. |!
Raktár és képviselet Zala- és Somogy megyék részéra
IFJ. WA.JDITkS JÓZSEFNÉL NAGY-K^NIZSAN.
JUTÁNYOS ARAK, KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK.
i-
legjobb alpesi tejet tartalmai.
MESTLE GYERMEKLISZTJE
legtökéletesebb táplálék kis gyermekeknek. Egj doboz 1 kor. 80 nílér. * Fél doboz mcffprobálisra l kor. Nem kiván tejhozzátctelt, az anyaemlőtöli elválasztás őzen rég jőnak bizonyult, már 30 évnél régebben bevezetett éa.
kipróbált tápszerrel könnyen történik. Hasmenés és hányás kizárva. — A. Nestlé gyárak évi gyártása 35 millió doboz. — Naponkinti tej-szökscglct 132 000 liter.
Nestlé BÜrusltctt teje cukorral i doboz I kor. n » . ookor nőikül Vlkino újdonság
I doboz I kor.
Központi raktár: F. BEBLTAE, WIEN, I, iigler«;ssí I,
Eladása az összes pjógytárak é9 drogueriákban.
300oooooi30oaoooooooaaaaooot30ooaoaopoooooooa
Z.K.
MOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiak, ha mlndogylk doboa Moll A., védjegyét éa
aláírását tünteti fol. A Moll A.-féla Ssldlltzporok tartói gyógyhatáaa & legmakacsabb nyomor- él al-
teitbántsloak, gyomorgörcs is gyomorhér, rőffzött arékrokodéa, mijbáatalom, vér tolslás, aranyér ós a legkolAiilifizőbh nfll betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb ulterjedést szerzett. — Ara egy lepeoifllalt ere-ditl doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. [MOLL-FÉLE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi,
ha mindegyik llveg MOI.L A. vé-ijegyét tOuUti lel. ,A. Moll* feliratú 4nozattal van sárvá. A Moll-féle
franozla borszesz éa aó nevezetesen mint fájdaloniosillaplti beúórzaöiast azer
kOBZvény, caus és a meghűlés egyéb kO>elkczmóuycin.il legiatnrroteiebb népaaer. — Egy ónorott eredeti üveg ára I kor 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és hfllgy szappan a bír okazerQ ápolására gyermekik óa relnltlek réazére.
Ara darabonklnt — 40 flll. Öt darab — I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegy evei van ellátva
FöszétkQldéa:
C8. ós kir. udvari azállítő által,
Moll A. gyógyszerész
Béca: Tucblaubou 9. hz.
u
-I
Xyavrtljatörcs.
Ki nehézkórhan, görcsökben éa más ideges állapotokban szenved, kérjen ezekről brocburát. Ingyeó és bérmentve kapható Schwanen Apotheke, Frankfurt 8]Main által.
Jó és olcsó órák, 3
évi jótt&llAsaal privát vevőknek
KONRÁD JÁNOS
óragyára arany, eziiit és ékizer árok szállttá háza BRÜX (Csehórazáj) Jó nickel-rem- óra trt 8.76. Talódi ezOtt-rem.\'óra frt. 6.80. Valódi ezllat Uoc frt. 1. 20.
Nickel ébresztő óra frt. 1 95. Cét;em a ca. éi k. birodalmi cimerrel van kitüntetve, stámtalan arany, ezüst klállltáBi érem valamint ezernyi eliaxoe-ró-levél van birtokomba. Nagy képes árjegyzéket iogyen éabéim.
Yidékl megrendelések naponta poaUutinvét mellett tcljciittetnok.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf é8 Fia.
BoDooaoQOOoaoaoaDaooQoaQQQooaocoaDaaaoooaop
Székesfehérvári m kir. állami méntelep parancsnokság
G02 szv. száui. _ 19ÖL
árlejtés/ hirdetmény.
A székesfehérvári magyar királyi állami méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitrai, nagyatádi és palini osztályaiban katonai legénység és ménállomány részére 1901. november hó 1-étöl, 1902. október hi végéig szUkséglendó kenyér, takarmány éa egyébb cikkek biztosítása iránt a székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnokság számvivő irodájában 1901. évi aiigUSZ; tus hó 27-én délelőtt 9 orakor zárt ajánlatok tárgyalása fog megtartatni. A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami mén-\' telep számvivó irodájában megtudhatók, a hol a szállítási feltételek ftlzete is betekinthető, és ahonnan az árlejtési hirdetmény kívánatra roegkQidetni fog.
Az érdeklődők ennélfogva azon felhívással értesíttetnek, miként az erre vonatkozó ajánlataikat a kitűzött határidóig annál is inkább nyújtsák be, mivel a később érkezettek figyelmen kivül hagyatnak. Kelt Székesfehérvár, 1901. évi július hó 10-én.
SztosfÉrói m. kir. állami néDtiIsD praisioMg.
Mosási-gépgyár
HRAUSS & CONIP., Bécs,
XVIII., Wahrlnger BOrtsl 53.
Legu.igyobl) és legidősebb Ryir ezen srakm-Mt.m Auíziria-Magynrurszágbao elvülal Icljcj moaóln-tézclck berendezését és szállít jót&Uva tíiiünG kivitelben.
Göz-mosó gépeket
elliuiert lejjjobti icud-izctüc-\' ket, kízt- é» erö hajti-sra aS Trttöl ?OOU. írtig.
Központ futókat (Csntriíugen)
si rnjlalaitii! inukííilíílcet
vagy -criütajlisr* 1.40 írttól felfelé.
Legjobb Wring-gépekel
(ruha kicsavaró grpcLct) ilcti nagysAglun 14 írttól íelfctá.
Ruha forgatókat
legjobbnak bizonyult tzcrkczcliil \'J-t frt tói felfelé.
Vasaló gépeket
85 frtlöl felfelé.
Kitncritü képe* árjegyzékek ar öiszcí mosási gépekről kívánatra ingyen és bérmentve.
Ferenc József császar-fürdö Tüffer helység
a déli Tssal mellett (Gvori»or.st íllomés) 7 órs Bécslól.
IS SZ7~ Egész éven át ujitía. "CD \\
LnMllBtbb farrált Stsjnarszágoak (S9V C) - EgyenlJ hatiia Sss- A
//■ lein nel, Pfiffori stt íSvilo) — Legnagyobb kényelem. — Vlllatyes vlla- ((||)
fiafi gltáa. — Kii Tsaalaieil hely. \'
feüíííl lelsaléliesy B]ilások és Jasitások. — Síéas.vas fürdik. - KilflaS lek»és hosa.k F^-pTI nirdíknsk.
Kufcjj Fűrilő onos: Tulajdonos:
I^P Med Unlv. Dr. Beck Rudolf Gunkel Tivadar.
W Jelenleg csakis Thermsl-stiei Issnsk s Kercuc Jfisscf csisikf-íardö forrás.IbAl.\' — Legjobb ós legolcsóbb álsleriumincnloi Qdttóilal. — Ka*.ellen .zélklllilés. — ttendeléiek.t a Ferenc Jétief csisairfardö gondsoksiitahor. Mark! Tüffer Intéeetendök.
on vv (i i i n d d n,i"t ■ *5r58
OU^^ttL JUDD liaztitó kenőcs
Glóbus
kivonat
LegujahhTitiinteté. ^ FRITZ SCHULZ AKT. GES ,^
ARANYÉREM ^^ Lelpzig und Eger cégtől.
Párisi világkiállítás 1900
^Mindenütt kapható!^
Csoport kiáll. kém. iparnak.
Vásárokat látogató
és házalóknak 1
Kiabáló gnmlfnjók, g5m-bölyü és hosxazaak, órd&g-kol-báti, gigerli éa szlrarfujók minden azinben. Elefántormánj madárfcanjfgal.FQlemflle farola, meglepően madárhangot utánoz. Szaladó fénylő egerek KepQló gumi-kolbász (nagy beci.)
H a s m e n ö g 1 g e r II k, hashajló pilalákkal. Ezen-kiiQl mindenféle legojabb jkté-kok éi mulattató oikkek a legjobb minőségben kapható
M. Hacker\'s Söhne Bécs, VII., Nonbaugasse 20.
nagybani ámkereakedéaében, utánvétel mellett, caakia megelőzőleg beknldott foglaló ellen. Pontos éa szolid kiszolgálás. Mustraküldet 1 kor.
A pécsi kir. posta- ós távírda igazgatóságtól. 18120/1V. ez.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter urn&k f. év julius hó 3 án 43404. sz. a. kelt rendelete értelmében a nagykanizsai vasúti állomáson forgalomképtelen állapotban levő 2. számú, négy tengelyű kincstári mozgópostakocsi eladásinak biztosítására ezennel nyilvános versenytárgyalás hirdettetik.
Az 1 koronás bélyeggel ellátandó és magyar nyelven szerkesztett ajánlatok az ajánlott árösszegnek szóval és számokkal való pontos megjelölése mellett legkésőbben f. évi auguaztu8 hó 20-án déli 12. óráig a pécsi m. kir. posta- és távírda igazgatóságánál lepecsételve .ajánlat a 2. számú mozgópostakocsi megvételére" fölirtsál nyújtandók be.
Minden ajánlattevő bánatpénz fejében a pályázat határidején belül az ajánlott összegűek 5%-át ragy készpénzben, vagy pedig a hivatalos árfolyam szerint számítandó óvadékképes értékpapírokban a pécsi ti>. kir. posta- és tivirda igazgatósági pénztárnál letenni tartozik.
A venni szándékozók a mozgópostakocsit a helyszínén a Nagykanizsa pályaudvari mozgóposta főnök, illetve helyettese közbenjárása mellett köznapokon délelőtt 9 — 11-ig, vagy délután 3—5 ig megtekinthetik.
A postakocsi a vevő által a helyszínéről saját költségén az ajánlott árősszeg lefizetése mellett azonnal elszállítandó.
A kincstár fentartja azonban magának a jogot a beérkezett ajánlatok közli! szabadon választani és esetleg a cél elérésére netán szükséges intézkedéseket megtenni.
Minden ajánlat aajátkezOleg irt kóvetkezó záradékkal látandó el: ,Én alulírott a pályázati feltételeket ismerem és magamra kötelezőknek elfogadom."
A beérkező ajánlatok folyó évi augusztus hó 22-én déli 12 Órakor a pécsi posta- és távirda igazgató irodájábau nyilvánosan fognak felbontatni és felolvastatni, mely alkalommal a pályázók jelen lehetnek.
Pécs, 1901. julius 15-én.
Az igazgató helyett: SEBŐK.

Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán,
11278132
XL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901 J.ÜLIUS
— Boszorkányper. A csurgói kir. járásbíróság elölt közelebbröl egy a középkorra emlékeztető boszorkány história j0g lejátszódni. A per előzményei, illet»e okai uagyon érdekesek. Kalamasz Anna bafíolai lakást ugyanis jó (ejós tehene f. hó 21-én azzal lepte tneg, hogy dacára ar. izzadásig forszírozott fejésnek egy csepp lejct aem adott ki duzzadó tógyé-bői. Az asszony o hálátlanság fölött szörnyű mód csodálkozott, s oyomban kőiül te azt a HzomBtédjábao lakó komaasszo-nvával. Akomaassrony menten konstatálta, miszerint a .boci" megbabonáztatok. Kgjben azt a tanácsot adta, hogy a mennyiben ismerni óhajtja a boszorkányt,aki a .rontást" elkövette menjen haza fűtBÖn lie a búbosba, azután öntsön bele egy fazék tejet. Aki azalatt, mig a tej el nem enyészik meglátogatja az a boazor-
-kány, akit, hogy hatalmát megtörje eöp-rü2zöö el. Az asBzony a kapott tanács szerint cselekedett. A véletlen ugy hozta magával, hogy az omuuózus pillanatban •Kraskovec Józaefné nyitott be hozzá. Kalamáazné a mitsein sejtő asszonyra rohant, s amúgy magyarosan elsöprüzte. A megsőprűzölt asszony megtette ellene a följelentést.
— A por. Amig a nyár tart, sohasem lesz felesleges Kanizsán megemlékezni a porról. Lehetetlen azt elíelejtoni, mert szünet nélkül: reggel, délben, este folyton irritál bennünket. Nem értjük,^Jjogy a városi tanicj nem képes észrevenni, mennyit szenved a kö/óuség a portól. Hiszen olyan p.ürü porfelhőket az országúton sem élvezhet az ember, mint oálunk bennt a városban. A tanács a sajtótól már ezerszer tudomásul vehette, hogy a nagy por ellen erélyesebb inté/.kedéaek szükségesek, s hogy az öntözés módja a lehető legcélszerütlecebb és a leg-liaszoatalanabb. Mért nem intézkedik tiát? Nem igaz, hogy nincs elég viz; van, csak nem kell sajnálni a faradságot ,és el kell menni messzebb, ki a kanálishoz. Azután ki az ördög látta, hogy ép ott öntöztetnek, obol kevesebb a por, ahol ki vau kövuzve a kocsiu\', azokat «z utcákat p?dig, hol a kocsiút kiköve-zetlen, tehát szárazság idején süppedő porral van borítva, őntőzetlenül hagyják. A korzón és a Csengéiy utcán htnes por, de tessék megnézni pld. a Kisfaludy-utcában fürödni lehetce beune. Az öntöző kocsi azonban ép ide nem jár, ellenben Hókkal jobb szeret a pormentes utcákoo sétálni. Köszönjük a gusztusát, do kérjük, legyen szíves azt megváltoztatni, fii a tanácsot is kérjük, hallgassa meg már egyszer azt a aok kérést és iodignáló-dást, ami a por miatt már felmerült éi öutöztescen mindenütt, naponkint többször, mert nz az állapot igy tsrthatlac.
— A nagykanizsai tárházak részvény társatág most bocsájfotta ki az 1900— 1901. üzleti évről bzőIó zárszámí-dását és egyben a részvéoyesekel folyó hó-30 ám közgyűlésre\' hívja ö«re. A zárszámadás városunk ezen legifjabb iparvállalatának virágzó fejlődéséről tesz tanúságot. A tiszta nyereség a mult özlel évi feloszlatlau nyereséggel együtt
,20030 kor. 13 fillér. A raktár .kezelési és fekbér számlától volt a társaságnak jövedelme az duótól 18577 kor 50 fillér, az utóbbitól 27594 kor 72 fillér. A-vá Iftlst helyiségeiben be és kiraktározott OKSzeHen 464373 métermázsa gabona-neműt és egyébb terményeket összesen 7310350 korona biztosítási értékben. A 30-iki közgyűlés tárgyai közül a legjelentősebbek a nyereség felosztása;iránti igazgatósági javaslat és a kilépő Stolzer Gusztáv és Scbvarc Gusztáv igazgatósági tagok helyett ujaknak megválasztása, továbbá egy évre a három felügyelő-bizottsági tag vála>ztáaa.
— Ylll/imcsflpáa. A mult hét 13-án este felé a villám két helyen ütött le. Először Sándorbáz község határában Király János főldjép, hol 7 keresztből álló kepét felgyújtott s elhamvas7tott, a második Buc»u község határában Csertán László nagybirtokos tulajdonát képező s már kinn levő 3 kereszt gabonát emésztette meg. Egyébb kárt a villám nem okozott.
— Halálos rúgás. A mult .héten Botka Miklós, általánosan ismert habóti földbirtokod szobalányára, ki a vele folytatott szerelmi viszony következtében terhes állapotban volt, valami-írt megharagudott és hirtelen haragjában ugy rúgta baaba, hogy menten megazült éa meghalt, a gyermek azonban életbon maradt. Botkát o napokban lotartóztatva a kanizsai fogházba szállították. Előzetes
_ letartóztatása ellen a vádtanácshoz feleb-bezé«t nyújtott bo de felebbezését a vádtanác3 elutasította.. Botka tagadja, liogy ő azobalányát megrúgta volna és azt vallja, hogy a leány a "szülés folytán ránggórcsöket kapott ugy, hogy a falon
és a padlón össze-vissza verte magát és\' ez okozta halálát. Azt hiszik, hogy Botka ily módon akart szabadulni a lánytól, ki már hosszabb idő óta szeretője volt, b már három gyermeket azűlt tőle.
— A Mnrnba fnlt. Volár Tamás kotori 8zületénü 19 éves irodaszolga az alsódotnborui Hirscbler cégnél, vasárnap délelőtt Nagykanizsán járt hogy magának ünneplő ruhát vegyen. Büszkén vitte a hóna alatt a vásárolt holmikat és előre is őrült már neki, mily feltűnést fog ő a községben kelteni uj ruhájával. Szegény Tamás keltett is feltűnést, de biz nem az uj ünneplővel, hanem aztal, bogy még aznap délután, elmenvén a Murába fürödni, ott halálát lelte. Fürdés közben görcsöket kapott és segítség a közelben nem lévén, a vízbe fu t Holttestét keresik, do eddig nem akadtak rá.
— Mejmárgezto az atyját. Iíj. Kíb Gáspár Ferenu béci lakos atyját öreg Gáspár Ferencet, mert ez nem akart neki pénít adoi, megtámadla s véresre verte. Ezért az öreg feljelentett b fiát, ki most ■ uj bosrun törte í\'-jét. Feleségével elhatározták, bogy az öreget elteszik láb alól. Egyik nap az asszony túrós csuszát adott ipának, melytől rosrául lett 8 ekkor kiderült hogy a tészta meg vqlt mérgezve. A vizsgálatot megindítottak az elvetemedett fin s méregkeverő felesége ellrn.
— Óngj llkos postatiszt. Bokros János 60 éves poilBsegéd ellenőr Keszthelyen tegnap «ste 10 óra után a hivatalból gyenesi szőllőjébe ment ki eottfeakasz-totta magát léggel a hivatalból utána küldtek, mire a kiB leánya kiment a Rzőllőbe, ahol atyját már\' holtan találta. Özvegyet éa 4 kiskorú\' gyermeket hagyott bálra
— A villám áldozata. Iványi község bitárában e hő 8-án a mezón dolgozó több arató munkás mintegy 10-én a vihar és eső elöl egy fa alá menekültek. De időközben jónak látták a fa alól eltávozni, kilencen el is mentek, do alig voltak 10 — 15 lépésre a fától, mire egy iszonyú dörgés hallatszott és a fa alatt maradt Lukácn Samut agyon Fujtotta a villám. A BzerencBétlen véget ért embert nagy családja siratja.
— Öngyilkossági kísérlet. Borda Anna szakácsné Uetcheufeld Albert szolgálatában kedvese hűtlensége miatt meg akart válui az élettől, Marólúgot ivott, melytől tényleg rosszul is lett. Midőn azouban a gyomorbántalmak a sziv fájdalmait elnyomták, Borda Anna más szemmel látta a világot. Rózsásabb színbe lüul fel az ueki, fájdalmában feleikoltott do ocm kedvceo nevét hangoztatta, hanem segítségért kiabált. Ez idejekorán meg is érkezett, ai öngyilkos jelöltet mentőkocsival felviték a kórházba, honnét ma holnap már ki is kerül.
— Nyilatkozat. Dr. Bar la Gyula, körorvos, Király-Daróc, Szatmármegyo, „Vidékünk — a hol a malaria legyőzése a kutivizmiatt legyőzhetetlen akadályokba ütközött — .Kristály" vizének igen jó hatását teszi. Éveken ít-larló malaricus láz ar Kristály viz használata mellett rögtön megszűnt. Mint Odirő italt előkelő körök-\' ben eziveseo használják.11
— Raranynknt yl/ujügylntézeL Eicn uj gyógyhelyről irjllc lapunknak. Sopron közvetlen közelében éa 2 órányira Uécitol Lajtafccgység éjszaki nyúlványainál magjar Íftldöníolurik Savanyúkút. a tizenhetedik évMÁzadluu egy cisztercita baráttól felfedezett forrásul, mely 1854-ben Dr. Fink iltal Bécsből legelsöbben lett gyógy cftlokra használva. Kseu turrás » mult év^zá-zxltól fogra herceg Ksterháxyhirtokában van, ■ folyó eri májút hó lö-íu lett Dr. Grimm Hermáim a legmodernebb stylbCQ tartott ÍQrdÖ és vir.gyógvintézetc megnyitva, mdy már most egy tekintélyei síámu furdővendéget metsziről és közelről fogadott magába. A viz, mely va-at tartalmaz ivókurára ii lesz basmálva. még pedig gyomorgyeogékné! credoiényo+,1. 16 május óta a hivatalos gyógyhelyek lajatiomába felvéve, Savanyúkút egy sokát igérő jflvő-nek néz elé he.
Kis-Bagolai szőllöhegyen jó karban álló szőllóbirtok, lakható épülettel, terméssel együtt eladó: VAJDA FERENC-nél Nagykanizsán, Teleky-ut 39. sz.
Szerkesztői üzenetek.
— D. P.-né. Kószönjak Nagy«ágod azives megemlékexéiét tápunkról; a veri jövő számunkban jöuui fog, miutia elég van téTC ason követelménynek, melyet cikkeink közlésében ellő kellékül felállituck. Teiiék aroaban megengedni, hogy néhol a vége felé némi axekaéges simításokat tchcssQnk.
— Névtelen cikk. Nevetséget na\'rriág kell abhos, hogy egy olyan hangon megirt cikket éppen hozzánk küldjön be, faolptt TilósxinOon kOrrtkestt-Üiette volua, hogy a rcfloklilt cikket ■rerkenztaaégOnlt tagja irta, minthogy ax név-telenQl jelent meg. Miadaionálíal helyet adtunk az ön cikkének, de ciak azérj, bogy eiklnxl* Titái rádjával no illetheaicn boncQnket. Álláspontunkat természetei továbbra ii fenntartjuk,, mint azt á cikk ntán ki ia fejtjak. As ön-mű-
veltségét eprébbként nem vontuk kétségbe, • miattunk akár a magaa eget verheti a tudománya ax által míg liocs ocgcáfolra &x, amit mi általánosságban mou\'dottank. A cikken, minthogy nértelenQl jelcnikumeg, a szükséges simításokat természetesen mrgtettak.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:-
— Julius 10 -28-ig. — Varga Ferenc földmiVes: Ferenc Horváth István csizmadia: Mária Német József kőmives: Rozália Andri György földmiVes: György -J Janovsky Karolina nyomdai munkásnő:
Károly
Mun^fcsi József borbély: Erzsébet Szűcs Imre ács: István Révész Ágnes cteléd: Ferenc lvrausz Samu va«uti ellenőr: Teréz Szilvái Pál vasúti lakatos: József Tóth Katalin raktárnó: János Keseeldorfer Mihály gyepmeater: Mária Karefiát Lajos cipész: Anna.
Halálozások:
— Juliul 19-26-ig — TomaiCH István rk, szabó 23 éves: tüdóvész Hajdú Istvánné szül. Dolmányos Katalin
rk. IG.éves: tüdőgümökór Babics Gyö\'rgyné szül. Peti Rozália rk.
39 éves gyomorhurut Horváth József rk. 4 hónapos: ránggörcs Ozv. Sinkovics Mátyásoé szül. Műik Mária
rk. Cl éves: vizkór Bődi Dezső rk. fodrászsagéd 19 éves:
tüdőgüinőkór özv. Turek Ferencné bzűI. Pukle3Z Karolina rk. 7G éves: végelgyengülés Poszovec György rk.2hónapos: bélhurut Makó Mária ev. ref. 4 hónapos: tüdőlob Fettich Jolán rk. 2 hónapos: bélhurut Budai Mária rk. 11 napos: ránggörcs Karafiát Anna rk. 1 napos: ránggörcs Klein Bálintné szül. Debnár Rózsa rk. 36 éves: méhrék.
Házasssigot kötöttek :
— Július 19—2C-ig —
Siífer JózBef cseléd — Vidos Annával.
SzrrkesttGatfff : Dr. VillAnj/i //<f»»WAr, telelői nerkesrtó. Kiadó : Jfj. Wejdita Jözatf.
VEGYES.
— Fényképezd készületek dlletánsok számára. Miodcukintk, kik a fíoyképeséi eeun kellemes és bárki által kóon^n megtanulható 8port iránt érdeklődnek ajánljuk ai 1854 év óta \' fenálló különösen féoyképezö készülékekkel loglalkorö A. Moll cJ. és kir. udr. siáltitó Bécs Tuclaucben 9. céget a ennek illusxtrá t árjegy-tíkének átnézését, mely kívánatra ingyen kOlae-tik meg.
Nyílt tér
Az e rovat alatt kftxlöttekért nem vállal felclóssccet a fierkeartS«ég
Yese, hugyhólyajr, lingydarn és a köszvénybnntalniak ellen, továbbá a tégző és eméaztöai Bz.-rvek hurntos bántalmaznál,orvosi tekintélyek által a Llthlon -Torr/ts
SALUATOR
alkerrel rendelve Ie*x. HdkT hajtó h a 1 áw p ?
Kellemes iiul I »» Kúnnjea einésillieló
Kapható áaványvizkeregke\'déíekben éi
Ify^Ky\'zertárakban A Sal7itor-forrá« igazgatósága Eperjesen
HIRDETÉSEK.
tisztító kivonattal Hszülsunk
Araoy íremmel kilűntetvn Párisi TllágtlillllAl 1900. Kapható miadeo f^lragaazokról
feliamerhető üzletben. Doboza 10, 16 éa 80 fillér.
LIPI.K
wm~ szLAVONUniM -mm I. rangú fürdőhely.
EsyeilGn Jidlarlalnra alíilltas Míor-ras |64\' C) a Imlinenseii
Alonjavdlgyivasut illomáaa(Hu^04cllon ii). AzonxivUl l\'nkrac-l.ij<i< déli vasút állomás. (Zónatarifa) kö:veileu kucsi-ösiiekSttstissel május —sje|>lenil>er SiegcJ-l.ijiik «!. u. 4*34 cs vl>«» I.ipik-Sicgetl ;«_ e. 8. 35.
Kitüntetve: Bpcst, Bécs, Lordon, Róma, BrQsszet.
Fényesen licrcndcícu íí>\'ü|*yteiem, kávéház c> vcnvtéglü, Hagy«.i1;iíU j>.Trl«f felet silány. killllru gyó^ystállodák, gyermek gyógyintézet, pomjiisan latenilczcit fUnlöé|»illc-
Ict. villany,.,-vilAgilit. Kelnimulhatatlnoul liaiSiu gyomor-, bál-éa KÓgehurutn.il, kflsivén/- ós csuzos-bajoknál, Ischiasnál, csont bajoknál, minitenneniü hurutos bantalmaknál, valamint min<tcn mirigy- ós vérbetegaígckncl. liivnlalus lUr.\'.öorvoi: SZEMEREI BERTALAN dr. Jódhévviz Mólkillilésr egyenesen a forrás-tó\'., JoviVhá Édeskuty L. cégtói Bpesten, Jödforrássó közvetlen a fürdöigiz-
gatóságnál rendelhető. Buvclit> felvlligu»lias«al szolgál
A FÜRDÖIGAZGATÓSÁG.
ip Több száz kiváló orvos ajánlja:
KRISTÁLY
ÁSVÁNYVÍZ
Szí. Lnfcácsfarflöí lieiíiforrás.
Legyen mindennapi italod!
Kapható: GtlnsberKer Jakab, FesselhoíFer József, Strem és Klein, Marion éa Huber, Neu és Kíein. és Balaton testv. urak filszor-kere^kedésében.
Mindenütt kapható.
TROPON " r-
TRílPflN fttizörto táplálóbb, mint a hun, 1 fxUrULN melynek legfontojnbb részét: fclientyejcl tartalnazza. TDnOHM uC*vli aí i-»é*z»rgf«ek.tcatl 1 RUrUlN erejét,meRakádályn«aa*etív-gek ilgy\'óngiiléfét, sietteti az UilQlök raeg-cró»ödé8et.
l nUrUIN tegsésekbeu, melyekben kóny-uyen •cmétzthetó és bőséges táplálékra van szüksége a betegnek.
TD ADAM nélkülözhetetlen tápláléka l l\\UrUl\\ aiért raindaznkr.ak, kiknpk rosfz a gyomruk, betegek a beleik, gyöngék az Idegeik, akik vérszegények, kö^z-rénjOHck, tOilithnJnxnk, c/.akoibelegek óa más olyar. iiajckban szenvednek, melyek a rendes ételekkel való táp.álkozást lehetetlenné teszik.
TDADAM ncmr.sak a legjobb, hnnem a 1 r\\UrUlX Iegblcsúblj lehérnvekészit-n-ény is. Ára: 100 grm. 1 kor. 20 llll.
TROPON 5fb."\'"\'"""\'"e,<,|;1"""
életbiztositö-társaság
Edinburghban (Angolhon)
Alapíttatott 182ó-ben.
Magyarországi fiók: Budapest, IV., Kossuth Lajos utca 4 szám.
\' (Standard-palota.)
ftvi bevétel .................... !10,000.000 korona
Kiutalt iiyereményréazek ........... . , . 170 000 000 korona
Vagyon......................240,000.000 korona
Halálesetek folytan kifizetve............. 484.000 000 korona
A Standard kötvényeinek nevezetesebb el5nyei: Kétségteleo blztons&o- Alaosony dijak. Sz\'ábad vlláflKőtvények. A kötvények^érvényben tartán díjfizetések e\'muiairtásánál Tókésltés és előre megállapitatt visszaviltási érték. Meg-tsmidhilatlanaifl Feltétlen fizetés öngyilkosság cselében egy év; fennállás után. Szsbad háboru-biztositái népfelkelők réazere.
D ij Lá b lázatok kívánatra küldetnek.
Gyümölcs, es szöllö bor készítési gépek.
folytonoian ható kettős enieltyfi szerkeifttel, és nyonócrö rzabályzóval. A munka képeaiéo 22°. nagyobb mint bármely más sajtinál. Hydraulikus sajtók.
Szöllö és gyümölcs núl
es bogjö morzüoiók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szöllö és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek uyómölcsés íórelék asz&látra, gyOmölcs-vágó és hámozó gépek, lep- szellő eliék.
njnbb sterkezeia szabad önmfiködö .SYPHONIA" gyümölcs és 8iül!0v*-ssz5 permetezők.
A legjobb vetögépek
May fart h Pb. ét társa legújabb saerkoeetO l
„A G R I C O L A"
ColóvetSkerék-rendszer) vrtőíépoi.Mindennemű mag-és külóubözó magmeii\'yiaég számára,váliókcrckeknéN kol, dombou avagy sikoc, a legkönnyebb járás, legnagyobb tartósnág éa mind a mellett a legolcsóbb ár álul tQncek ki
A lehető legnagyobb munka, idő- és pénzmegtakarítást teszik lehetővé. KD\'5a?eges«ég«ket széna- ét azalmaprétek- kézi haarnálatra, kukorica morziolók, oseplögépek. járgányok, gabonaroslá*, trieurlk, ekek tiongsrek és boroiákbas a legújabb rendixcr é» oliimcrc legjobb alkotás alkalmaiása mellett gyártanak íi izállitanak
iTInyfartli PIi. és túrsu
cs. éa kir. kiz. ezabidalmazott gazdasági grpg/árák, vasöntödék és v&shimormúvck
Alap. 187-2. BÉCS, II/, Taboratrasse 71, 750 munkáB.
Kitauti\'tvo tóbb mint 450 arany, ezüst éabroncéremmel, az összes nagyabb kiállításokon Réstletes Árjegyzék és tzáinot elismerő levél ingyen. — Képviselők és vistnnt elárusítók kerestttuek.