Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.63 MB
2010-02-13 21:07:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
217
3075
Rövid leírás | Teljes leírás (359.23 KB)

Zalai Közlöny 1901. 044-048. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. novcimbeit hó 2-án.
44-ik szám.
XL. évfolyam.
Előfizetési árt
Egm érre . . 10 kor. — fill. Fél érre . . » 5 kor. — flli. Negyedévre . . 3 kor. 50 fill. Egyes Mám 20 fill.
HIRDETÉSEK
b hsBilioí pelitBorbtn l4,mi.sod(j:or 12, • iiiídiIcd további sorért 10 fill
NYÍL TTÉ R BEM
petit loruukéut 2U fillérért Tétetnek fel.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi réiiét Illető minden ktlxlflméoy t felelői ixerketntő nevére, az anyagi róaxt illető közlemények pfdlg a kladö nevére cimxetten Nagy-KanlmAra bérmentve IntézoudŐlc.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak ol.
Kéziratok viasza nom küldetnek
A nagy-kanizsai .Ipar-TestMet," na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig, ■ a ,Kotori takarékpénztár részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a tnagy-kanizsai kisdednevelö egyesület,* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör,\' a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
yárosi tintriaift m.
Nacjkanlzsa, 1901. nov. 2
Mint helyi lap nem tehetünk a közérdeknek fontosabb szolgálatot a városi tisztviselők szervezési szabályrendeletének 9zónycgre hozásánál.
A szóbauforgó tárgy éppen oly fontos, mint akármelyik más ügy, melyet a nagyközönség figyelmébe eddig ajánlotlunk."~~* ■ --~
Mindenről gondoskodott a város, de tisztviselőiről — egészen megfeledkezett, egy kicsit tervezget, félő azonban, hogy minden marad a régiben, hogy a tüz kine aludjon, élesztjük egy kissé azzal, hogy rámutatunk azon körülményekre, melyek kívánatossá teszik a tisztviselők fizetésének rendezését.
Elsősorban is a városi tisztviselők fizetésemelését elodázhatatlaanak tartjuk, mert a mai szövevényes megélhetési viszonyok között, oly sok minden kell, s ami legjobban kell az is méreg drága. Az igazságügyi tisztviselők fizetése már január elsejével emelve lesz. Az állam belátja alkalmazottainak sanyarú sorsát, mint jó gazda segit rajtuk. A városi tisztviselők sorsa sokkal rosszabb, mint sz-állami tisztviselőké, azoknak van két vagy öt éves korpótlékuk, a fizetés arányába emelkedő lakbér illetményük és mindez nem elég, mind kevés, a városi tisztviselőktől távol áll a kor-pdtlék é3 lakbér mind a hold, rang-• osztály, kórpotlék és hkbérnélküli fizetésük sokkal alacsonyabb, mint az állami tisztviselők pötlékos és lakbéres fizetése. Tőlük a társadalom megköveteli azt, hogy méltó helyet foglaljanak el a középosztály keretében.
Az állam segit alkalmazottain erkölcsi kötelessége tehát a város közönségének, hogy sokkal rosszabb helyzetű tisztviselőit, kik éppenoly szorJ galmasan 4égezték kötelességüket, munkájuk értéke szintén áll oly magas fokon, kiragadja a nyomorból^ mert ritka eset az, ha az állam megnyitja tárcáját, a kiadás is óriási, az iország is Bzegéoy, s az állam fösvény is, s ha a kőszivü állam megszánja alkalmazottait, a jobb sorsú és nemesebb szivü városnak erkölcsi kötelessége, hogy segítsen az ő szegényebb tisztviselőin.
Egy tisztviselő külömb ember, mint egy bankszolga, vagy libériás inas, hercegi lóvakaró és kamarási kocsis, munkája fontosabb, értékesebb, tehát értékesebben is kell dijazni.
A város tisztviselői páratlan erőfeszítéssel küzdöttek a sors viharai ellen, nem fáradtak ki a küzdelem\' ben pedig sok ember fegyvert vett volna kezéhe s itthagyta volna ezt az örömnélküli nyomorúságos árnyékvilágot, ha oly küzdel...