Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.56 MB
2010-02-14 21:56:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1118
3493
Rövid leírás | Teljes leírás (734.27 KB)

Zalai Közlöny 1920. 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5J-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. július 1. C«0t8rt6k
KERESZTENY POLITIKÁIN APILAP
».pí-UI u.
___Ui*r<ir»>a-t«Ufon Ití -
ttítlclcalk altodig kora röggel.
Pótzcrketztö: • Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
neuiictgr- képviselő
Pclotöo ét*rkétzló.
BODROOKŐ2.Y 20LTAN
Előfizetési iraki
igéi. 4vt. 7S0 K. Fílévr. UO K.
évre 65 K Egy hóra W K. Egjrésstáal 1 K
„Csak kitartás és bizalom."
Sátoraljaújhely. iunlus SO A Nemzeti Saitó Irodának Jelentik. Szombaton regfeel a Felvidékről Hamelin tábornok vezetésével e«y francia misszió érkezett Sátorallflujhclvre A pálvaudvaron a magyar részről elhangzott üdvözletre Hamelin tábornok kijelentette, hofiv a határkllgaaltó biiottaágnak IS kilométernél sokkal távolabbi Intézkedésekre van felhatalmazásuk l-n hojry Magyaroraxág nagy terttle-teket fog vlasxakapnL Távozóban a tábornok igv búcsúzott: „Cuk kitartás és bizalom." Innét Ungvárra folytatta útját, ahol a magyar lakosság már várta őket ünnepi ruhában, nemzeti szinü jelvényekkel. Egyszercsak váratlanul zsidó kommunista vezérek által feltujtogatott és vezetett kommunista munkások megrohanták a pályaudvaron várakozókat. Letépték nemzeti szinü szalagjaikat és Inzultálták a magyarruhás nőket. Végül is miután a magyarság ellenük fordult, cseh katonaság kivezénylését kérték. A cseh katonaság mintegy 30 személyt, magyart, tótot és rutént a Magyarország mellett való tüntetetés miatt letartóztatott. A letartóztatás közben zsidó kommunista munkásvezérek ós kommunista munkások Magyarországot gyalázok. ..
Kihallgatások a kormányzónál.
Budapest, június 30. A kormányzónál a kihallgatások tegnap és ma tovább folytak. Tegnap Rubinek Gyula, Tury Béla, And-rissy Gyula gróf, Szmrecsányi György és Bethlen István gróf voltak kihallgatáson
Szerdán Mtskó István volt elsőnek a kormányzónál, utána KÚbtrsberg Ktifló gróf, nagyatádi Szabó István, Bleyer Jakab, Benicziy Ödön, sakoripátiai Szabó István és Hegyeskatmy Lajos kihallgatása következett
Makó István kihallgatásáról ezt mondotta: Egy óra hosszat voltam kihallgatáson a kormányzónál. Örömmel tapasztaltam, hogy őfőméltósága milyen kiváló alkotmányos érzékkel gondolkodik a megoldást illetőleg. Talán hétfőre megtörténhetik a megoldás, amely hitem szerint közmegnyugvást fog kelteni.
Klebersberg Kuné gróf ezeket mondotta Ha a többségi pártok azt hiszik, hogy urai tudnak lenni a helyzetnek, igen helyes, ha vállalják a kormányzást.x Nekünk dissziden-seknek feltételeink kivitel nélkül tárgyi temiészetcek.
Rubinéit Gyula a következőket mondotta.- Keddi kihallgatásom másfél óra hosz-MMt lartoií. Az a véleményem, hogy a válság vasárnapra, dc • legkésőbb hétfőre okvetlenül megoldást nyer és meg fog történni az uj miniszterelnök.dezignálása.
A kihallgatások\' során a kormányzó nemcsak politikusokat, hanem a magyar társadalom több jelesét, köztük ünásty Mártont, Batthyány Tivadar grófot, valamint a hadsereg képviselőit is meg fogja hallgatni. Szó van Zichy Aladár és Ráday Gedeon grófok kihallgatásáról is.
A két . kormányzópárt intéző-bizottsága állandóan ülésezik és előrelátható, hogy « pártok szorosabb koalíciója fog kormányon" anélkül, hogy a kél párt egyesülne. Olyan hangok hallatszanak, hogy a Kisgazdapárt magába csatolná: u Ker. Nemz. Egy. pA")"\' :iak nem keresztényszocialista tagjait tó «■ esetben a keresitényszociálisták ellenzékbe mennének. A Kisgazdapártot a fúzió után Keresztény Keresztyén Gazdapártnak vevez-.........ouatádi Szabi Is\':
ván, Kovács 1. István, Bethlen István gróf. Prohaszka Ottokár és Vass József.
Miniszterelnökként a mai nap folvamán emlegették Henz Károly és ttakoaty Vstván mellett Zichy Aladár grófot
Hír szerint SimcnyiSeytadam utódjául Rubinek Gyulát fogja. ajánlani Az ósz folyamán a nemzetiségi, a közélelmezési és a kisgazda minisztériumot megfogják szüntetni.
A tiszántúli pótválasztások.
Budapest. junius 30. Mára Ismeretessé vállak a vasárnap és tiétfön lezajlott tiszántúli pótválasztások eredm^nje
Orosházán elkeseredett küzdelem után ■Csizmadia Sándor nemzeti mukapártí győzött Csizmadia András kisgazdával szemben,
Kunhegyesen PaUi Géza kisgazda megbuktatta Rádai Gedeon grófot.
Hajdúböszörményben Tusnádi Kavics Kriedrich-párti nagy szótöbbséggel megbuktatta Bethlen István grófot.
Hajdúszoboszlón Dauer Béla Ker. Nemz. Egy. párti győzött.
Biharnagybajomban Szabó József kisgazda győzött.
Nádudvaron Kiss Ferenc kisgazda győzőn.
Szeghalmon Temesvári Imre kisgazda győzött. .1 /
Berettyóújfalun Szilágyi Lajos kisgazda 8888 s»t4M>sé«(0l.®=5zőU.___^.Li... ...
A francia- magyar tárgyalások kedvező eredményre vezettek.
Pirit, junius 30 tSzikratáviraié Meghízható információk szerint a magy békeszerződés aláírásával kapcsolatban a francia •kormánnyal és pénzügyi körökkel magyar részről megindítóit tárgyalások kedvező eredményre vezettek A magyar és francia megbízónak közölt elvi megállapodás jött létre, amely a Budapesten folytatandó tárgyalásoknak fog alapjául szolgálni. Megállapítják; hogy ezek a megbeszélések olyan kedvező eredményre verettek, hogy Magyarország közgazdásági helyzete igen gyorsan kedvezőre fog fordulni.
Agyonverik a cseh rekvirálókat.
Sátoraljaújhely. junius 30. A Nemzeti Sajtó Irodának jelentik. A múlt pénteken cseh katonaság jelent meg Türdén. hogy élelmiszereket rekviráljanak. Amikor a katonaság a községháza elé érkezett a felbőszüli magyarok és rutének ásókkal, fejszékkel és kapákkal megtámadták a cseheket és válósággal Agyonverték őkei, kőztük a rekviráló cseh főhadnagyot is. Azután az egész falu lakossága ásókkal, kapákkal és vasvillával vária az Ungvárról jövő cseh katonaságot, akik ténvleg meg is érkeztek gépfegyverekkel de csak a falu széléig mernek, ott elhelyezkedtek és megvárták mig a lakosság hangulata lecsillapodik, csak azután szállták meg a községei és\'nyomban kihirdették a sau\'riumoi. .\'
A bojkott.
Budapest, junius 30; A bojkott gyen. gillését bizonyítja az, hogy Gyannfalváról megérkezett Győrön at 8udapesirc 61 vvag-jion szállítmány. ;
Salgótarján, junius 30. A . füleki cseh munkástanács megakadályozta a cseh vasúti munkásoknak azi a szándékát, hogy felvegyék a forgalmat Salgótarjánnal. Az erősen kommunista színezetű Itlleki munkástanács tagjai megtámadták - a cseh vasúti munkásokai, akik a magyar munkásokkal csvült fel akarták .venni a forgalmat. Az összetűzés egy magyar vasúti munkás súlyos sebesülésével végződön.__—„
A hollandiai vasutasok a bojkott ellen.
GM/, junius 30 A hollandiai vasutas szakszervezeti szövetség, amely 50 ezer tagol számlál, e hó S7 én elhatározta, hogy a Magyarország ellen elrendelt bojkottban nem vesz részt. A hollandiai vasutas szakszervezet: szövetség elhatározása igen nagy jelentőségű, mert a szakszervezet csaknem egészen szociáldemokrata vasutasokból áll.
Zalavármegye legfájóbb sebe Murakíil
- É-nixó űaaapálr a tdslmaáitumbu-
pétee-t\'ál napján tartotta » íógimniiium tanári kara éa ICjliaiga a stijlók részvételivel a Une.\'\' bcsirisil Ax iinoeplei Te t>cua után a dlikscrcg * íóglmná sitim ujvatiíe voatilt, ihol a gúuhiiaua igazgatója aaóll a cóviodékekhcJ, majd átok aaülóiiea. (mlilctu .(! « üfiilo-.eayl, kojr » «<IWk ft«a» eU«* muak^lkodnak együtt « diákok ntvtUM uuiat*tíb*n a uniti kuf«l. A J6v6« nagyobb irdtklWíat kítl » „ Jf.llíL £«»tin minújttn rcfidcUtrc « towpíí Ubor in.-.. u utoUIyttta Mitotu ki a
i-i. a biMayítviayolut, Akiket u i^uc&tó Icint iicíí.-.í ós buiditó »uvAkk«l Mfk«al«tu «tovibbl -ntinoi uiunkif*. at Üiuiej>% Im.ijIu* utin » UattWk Ottlil/wkb» voauUfck. ahol i tebW blxooyltvioyokat t,.-,xtn ki. teáin-a^dUttmMilMMtiailM ktvMá s«j<rd«awlt rakiíW Kcfkwd«Mt«
- A balatoai fortatembaa f. ivl jiülua hó 3-tól \'.fídvc « kóvatkoEiS.viltouUek állanak bt: Ai oadig koiltkcdő BJWníly cl 6kl»loaoi.prfl« vonalokba kh\'ál kOx«t aiodeo uoabatóa » Rvdtpetuii a. «. S ó« 10 p«dco: la-
düto N\'asykaaiiw/a ol< 10 öra ti o<«kor «k*6 204 i(. furdO-cxprcMvonal kollQkedik. Ugyan«z«n vonat Sagykanitaítol Kudipw.ig 201 «ím alalt Nagy-kar.\'iairól. raiot fd/dA-eipreaivottat mindae hctíán reg-gtl S órako-r iodal « éfkexik icUlMt 10
Ofa 16 ^t.-ckof. Vawaapokoo at fcJOijo Na^ykar-nU-(01 dílbín 12 úra 3 p<cckof indiílí ZM «iau «a a Nagvkanit.ira dclutín * 6fa 7 ptfokor erkazi 20S at. »i«áélyvoi.alok helyeit a NagykaoiaainM reggel 7 Ora SS peteko: indvW é» a Ntgykaoliiira «te S Ora 4S Pfteko: Cikatj 210 " aMOetyvoeutok íogaak kOlle-kedni. Eten\'.ivul kOxtekedaek raaaeaapokoa a öy.lapé.uó! reggel tj óra 3S peec oc " induló ét. Nagykam-zaáta ílclelítl 11 óra bi perckor érketí 2aaiuiu gjoravoftal r\\ a Kagykaottflról délután 4 óra tó páckor isdulo ét líuiiapcalrc ca\'.c 10 órakor cekcló t03-\'a iiíea* gyotivonaL A atooibatoei. diclve hatóin kólle-kedó -\'0* ea 201 .vtímu furdó-ctprmvooatokrUt a 100 atázalékkal felemeli, a vaairoap kvilekedó 202/a ct £W,a «. gyoravonaloknil ellcnban a dijitabiaaterü -vj-aicfc gyorcvoT^all r.letcktk Aicttodók. Ax M&nAs-
- A pópák alabadon xarásdiUtodaak
Erdélyben. íoiriáj Jóistf Krimin erdélyireformíto pap how-taa atcnvedéaek, nclkolótéack & üldö*í«a ulán, .tokié Sotaank meneküli, a rr.egconkitoll Ma-gyaio.-.iágba. Hérses Colgoka; CM*\\ a aazyargyaU-iátokról i becilelcn u^loicackróL Erdély f.é?c leljeiio ki van aiolgálutva a pópik uralminak, akik alabadon gaiitdálkodhamak. Szinte intéamányeacn bittoaitUlott, hogy túriéi vasaal puttlittik mindatl, ami magyar. Még at ni«iliMlel«ekcn acra hagyjik veiileg a í*-riyargalialáHjkban litenhex =eocküW, poéig atitott AtékdytcgeL Alig hanglik el a bchaiangiió, miria incgialenik a pópa a lemploru ajujihan a mint e-^y felbÓMÚ\'l bika, végig hurcolja lottonbort lekintetét a mindig nagy atienbao mrgjclenó hívók kótött, majd a Itspzukoiabb kOtbekUlUtOkkal zavarja a aióatékról axór.okló magyar papol. Cyakran miga megy fél a azóiiékre a a leggyaláialolabb hangon widalmaiaa a magyarokat „Minden magyart kl kell puatlium, tntrl ók a világ legundokabb nációja." „Mlkoi mái tcldóg-. lóit. akkor rt rúgj bele egyel, hogy W ne kelbeaoéo t akkor i> maradj mellette egy tétóeáig, Kert síiróa, misa a macska a még íei taUl étedau" At ilyén <» haionló rjaUzftoktl öMZeasoritolt alkakkal kell vénig hallgatni a székelységnek, tla ivalakl meg mér pisatenai, ugy jár, mini Timis Jótteí Kiitzlin tcformálut pap. Vógífi Oltcgehc\'k a falun, tűig véfbehOlulva a kéid.vizirbclji bóttónbe látták. InaéO ailáö retténeiea kálvinit közepette azókólt meg egy magyar bíró scgiuésévtl. Sosem tudjuk elég szeretettel keblllnkto öletni illdóxótt véreinket s a Dunántul magyarsága sosem tudta meghálálni s átérezni stt a méthclcOeii atenvodíaé, amely-tyel teigáiott msgyatjalnk fogják nsegrittazú Hetir« hálánk uióleti integntisit.
Zalai Közlöny
1920. július 1.
— A vároahás* PG-utt kapuja <d»»akán-kint zárva van. A rendőrkapitányság figyelmezteti a közönséget, hogy a mai naptól kezdve a városházának Fó-utra nyitó kapuja éjsxakánkint zárva Ies2, aki tehát * rendőrséget keresi, az a K az inczy-u teára nyíló kapun jöjjön be, mely kapu állandóan nyitva legz és előtte órízem áU.
— A hadifoglyok órdekébon. A magyar társadalom lelkiismeretet állandóan ébren tartja a hadifoglyok helyzete, akik szerencsétlen sorsuk következtében már évek óta tartó rabságban sínylődnek. A magyar tárcád alom . lelkiismeretét legjobban jellemzi az, hogy \'szivén viseli testvéreinek so/sát 8 .helyzetükön akármilyen es\'közzel, de segíteni kíván. Utolsó lapszámunkban közöltük azt az örvendetes hitt, hogy a hadiíogolyakció ujabb, erélyes lendületet vett. A hadifoglyok hazahozatalát szorgalmazó gyüjtőbizottság Sodö Pál ezrede* elnökletével tegnap a városház tanácstermében "e sürgős ügyben ismét gyűlést tartott, melyen összeállították a gyűjtésre vállalkozotuk névsorát, majd dr. Tamás János ügyvéd indítványára az előirányzatot tárgyalták. Örömmel láttuk, hogy a társadalom adakozásra leginkább képei rétegri is teljes mértékben bele kívánnak kapcsolódni az akcióba. Ez a körülmény reményt ad a siker gyors elérésére.
— LsttUslt botörő. Pogatassy Gyula Kaposváron és környékén jól ismert egyéniség. Több betöréses lopás elkövetése után Kaposváron nyoma veszett Ujabban Nagykanizsán tűnt fel. A rendőri közegek éberségének köszönhető, hogy itt nem folytathatta lo-pásalt. A kaposvári ál.lamrendőrzég által körözött betörőt Nagykanizsán sikerült elcsípni: elfogatása után Csínyi Sándor névre szóló hamis igazolványokat találtak nála. Tizenkét rendbeli betörést beismert. Poga-iassyt a kaposvári államrendőrségnek fogják átadni
— Katonai letartóztatások polgári személy ekkol ixsubta, A m. kir. kormánynak 7010-920 számú rendeletét, amely a katonai hatóságoknak és közegeknek polgári személyek -elleni eljárását is szabályozza, legtöbb lap csak kivonatosan ét olyképen közölte és magyarázta, hogy katonai egyéneknek pol-ágri egyénekkel szemben letartóztatás! joguk nincs és ilyen letartóztatásokat eszközlő katonai személyeknek senki sem köteles engedelmeskedni sót mi több, a letartóztatás ellen minden módon és bármely eszközzel védekezbetik. Ezek a szövegváltoztatások és megjegyzések helytelenek és csak azt a célt szolgálhatják, hogy a hadsereg tekintélyét kisebbítsék és a polgárság és hadsereg közé egyenetlenséget vigyenek. A rendele! 3. § ában foglaltak szerint a katonai nvotnozök a jóvó-b*n >\'í tl fognak járni és a nyomozás során ístllet tetartoxtalásokaí is eszközölik oly bűncselekmények esc lében, melyek kelonai eljárás alá tartoznak és melyek kötf minden, az állam kadtreje ellen elkövetni bünteti is tartozik. Arra is nyomatékosan figyelmeztet a rendelet mindenkit, hogy a katonai letartóztatásokat katonai ügyeletes tisztek, őrségek és őrök és járőrök is jogosítva és kötelezve vannak tettenérés vagy ellenszegülés esetén foganatosítani. De azonkívül a perrendtartás 142. §-a alapján bármely egyén tehát katonák is eszközölhetnek tettenérés esetén letartóztatásokat.
— A határ kiigazítás. Hamtrlin tábornok a határkilgazitó-bizottság vezetője, szenzációs kijelentést tett Sátoraljaújhelyen: 15 km.-nél sokkal nagyobb területekre is kiterjeji a munkájuk és igy kitartásra s bizalomra buzdít a misszió vezetője.\'A mi tekintetünk legelőször Muraközre terelődik Azonnal lemértük a térképét s ha az a sokszor hangoztatott jóakarat mutatkozni fog, Csáktornya, Perlak, Kotor. Muracsány s roirtd, mind a többi Zalavájmegyc elszakított városai falvai ismét a mienk le»znek Halljátok meg ti is odaát agyonsanyargatott muraközi testvéreink: kitartás és bizalom.
— A „Dunántuli Blokk- ve-etósége felkéri a Blokk tagjait és azokat az éretségit tett ifjakat, akik tanulraanyaikat ősszel a főiskolákon folytatni akarják, hogy saját érdekükben jutius 4-én, vasárnap délelőtt 9 órakor a Keresztény Otthonban okvetlenül me&\'elen. jenek fontoi i* őket érdeklő ügyek megbeszélése tárgyában,
_ Nyugállományú át leszerelt tisztek ligyalzaábo, A szombathelyi katonai kyrletparar.es-
_ookság f. evi junius hó 28-án kelt 1700/eln. 1920. sz
reifd<lete folytán gabonagyüjtő akcióra, \' leszerelt, nem tenylege*, vagy nyugállományú tisztek kerestetnek. Akik ezen kiváló jó állásra igényt tartanak, a nagykanizsai kiegészítő csoport parancsnokságnál legkésőbb julius hó l-ig jelentkezzenek. Nagykanizsai kiegészítő-. csoport parancsnoksága,
— Öaazóvert leány. 26-án délután Dr. God* L-pót v. orvos egy államrendőr kíséretében megjelent a Kisfaludy-utca 13. számú házban, ahol egy szép tizenhétévé* leányt találtak a ház sötét pincéjében összekötözve es összeverve. A virulő Icánvzó haja össze volt kuszálva és egész testében remegett, hogy alig.tudott egy szót is szólani. Testét több cm. széles és hosszú duzzadt és érintéstől fájdalmas csikók és tenyérnagysigu foltok borították, melyről az első pillanatra meglehetett állspitani, hogy ütéstől, rúgástól eredtek. Kihallgatták a környezetet és ezekből a vallomásokból a következők derültek ki: Purmtn ln,,« Cipész, trzsi nevű teanya volt a pincébe zárt és üsz-•zevert leányzó. Kurmen a szorgalmas .párosok közé tartozik, aki munkájával meglehetős pénzt szerzett Suhu^\' ?JondUian ^Idogsígban élhetne családjával, Furmen ideges, betegen lobbanékony természetű ember. Vasárnap nem jött arra az j<j<src haza a leány,\' mint kellett volna, hanem valamivel későbben As apa ezen annyira feldühödött, hogy össze-vissza verte és rugdalta a leányát, aztán kezeit kötéllel Ösr-szekötözte és lelökte a sötét pincébe. Itt talaltak rá « hatóság emberei, mikor már a testi és lelki fáidalomtól csaknem összeroskadt. Az apa előadtu, J,orv leánvi rossz útra akart térni és ezen háborodott fel „nnvirV .hogy ilyen kegyetlen büntetéssel sújtotta a lerinvíí a
Soreu Mr>y * rendőrségen nem
kívánta apja megbüntetését, de kijelentette, hogy nem
Megmaradni!* * * ^ ^
— Akinok nem koll a pán*. Sctocarz Adolf mészárost az államrendőrség tegnap vonta felelősségre amiatt, mert egy adás-vétel alkalmával a postatakarékpénztárt pénzjegy elfogadását megtagadta. Schwerzot törvényekbe ütköző tettéért az államrendőrség kihágást osztálya, mint Illetékes ügyosztály 50o korona tű óé . 300 koeona mellékbüntetésre itélte.
(x) A magánalkalmazottak szövetkezete felhívja ajson tagjait, akiknek iövedelme az évi 25,000 koronát meg nem haladja, hogy jul 5-élg a szövetkezet üzlethelyiségében jelentkezzenek. Az alkelmaziísban levők tartoznak egy, jövedelmük nagyságát meghatároz*, a munkaadójuk és két tanú által fcitelesitett igmolvánjt és hatósági könyvecskéjüket magukkal hozni. A mis-foglalkozásúak és • munkanélküliek két megbízható tanúval igazoltassák jövedelmüket Az igazgatóság. -4 (X) Sfcr él arany, mélyhatásu kulturdráma kerül bemutatásra cz URÁNIÁBAN. Acmekül megirt film-téma, melybon az élet agy mozzanata megtázó, szinte könnyekig megható formában szemlélteti a néyővel a sors különös játékát. Főszereplő Violette Napierska a csodaszép olasz művésznő
(x) Eladó. Fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel, rövid zongora és zenélőgép, félhold föld. márvény- és billiárd asztalok, sarókházhely, gyermekkocsik és ágy, ttve-gcsablak. Bővebbet "Ámen" közvetítő irodá-. ban. Királyi Pál-utca 8 szám.
— (x) Vadászok I Wöllersdorfi kész töltények darabja 8 K. Hirtenbergí hüvelyek darabja 3 K. Vadászfegyverek, felszerelések kaphatók Szabó Antal fegyverkereskedésében. 753
Tőzsde.
Budapest, junius 30. A négy napos szünet után a forgalom igen változatos volt. Az üzlet teljes szabadsággal indult. Az árak ugrásszerűen emelkedtek.
Magyar Hitel . . 1705
Osztrák Hitel . . 905 Leszámítoló ... H7t
Magyar Bank . 910
Agrár Bank . . . «30
Fabank ..........—
Forgalmi..........613
Konkordia ; . 1000 Beocsini . . . . i>;.1820
Gizella G. M. . . 4275
Szászvár..........2850
Alt. Kószái Urikáoyi . . Rima . Schlick Adria .... Atlantíka
. 7300 . 4750 , 31Ö0 772 1)000 5200
Danica...... 4860
Klotild............2300
Nasíci.....15250
Olaj............2730
Guttmann .... 4150
Valuta. Napoleon 510, Font 625, Dollár 135, Frank 1300, Márka 425; Lira ö60, Rubel 265, Lei 370 Szokol 360, Svájci Frank 2900, Dinár 790, Jugoszláv -, Bécsi 97.
Szerkesztői üzenetek.
Anonim Levele nagyon kecsegtető. Örülök, ha on is a mi gárdánkhoz szegődött s ebben újságomnak i$ reszc van A mérhetetlen sok intrika s rosszakarat közepette erős akarat, becsületes meggyőződés adnak erőt s biztatást az elmaradhatatlan győzelemhez, amelyhez az ilyen lelkek segítik a keresztény irányzatot, mint ón. Sa;nos, verseknek nincs helyünk most, majd az Irodalmi Körben találkozunk. Távozásomról momentán szó sincs, alaptalan koholmányok.
Ss. A. Verseinek lelkét Ismerjük. Öntől más néven mar kaptunk költeményeke! s közöltünk is belőlük. Sajnos, most helyünk nincs. Ha hosszasan válaszolhatnánk, sok jót Írhatnák. Verseit eltettük.
Potúr. Epigramma! nagyon gyengék.
Apróhirdetések.
t\'rZZZt^y*?* >3 »x4tg 30 kor„ mtudeu
tor-bbl «<j 2 kor., vuutBbb betarel .zcJett *x«r»k
duplán «»imllliili«aV.
■ Nűl gjcriat>ic-niJÍ ytni.-■ii f. íuj,Vium (tviUtijt t, köiiti 6xr. Po!«f Míhilyoí Te-í«lfy<ii 3J. tiim. ■
Vi háxb6rem(>l**l mxbiV-Írok. m»jry»rií»to)dt»l 3 K so fiu<ffí< k>ph*ie; Pixbel Kú!^,-.
Fili WnyrktraicdíwtíD Xigy.
Zonüortt ktwttv - I Jo.i-trójfépkeTtKti^KjlKi.
Dl,to\' j FÜL IcfcTyykererttdMbeD.
^Mo k,erd" ni\'ok gimnáziumot végzett, érettségizett nos, 22 éves szorgalmas fiatalember hosszabb irodai gyakorlattól gazdagba, vagy más megfelelő irodába, ahol megélhetése biztosítva lenne. Vidékre is elmenne! Megkereséseket lapunk kiadóhivatala továbbit.
KKKKKKS4KKKKXKKKK
K » „„ .. M
M
— X
mggonlélelben azonnali syálli- Sí rísra ajánlunk 6-50 koroná- S M ért. A vételár föle rendeléskor » "" fizetendő. X
I Vetőtengerit
rURANIA
mozgókép-p alota ^
itozponyi-utCK
^Csütörtökön és pénteken julius hó 1. 2-án.
Szenzációs est!
SÁR ÉS ARANY
Kép az élet mélj\'ségeiból 5 felvonásban. Szereplők:
Lec Parry, Naplcraka, Kari Haldon
FiíHáiok kud.ti; MétkiJiapiku 7 éi 8 irtk. Yaiároip ét sioipiiipskoa: 3. S, 7 is fi ir«k«r.
Hirdetmény.
A Babóchay-féle Gsengery-uti telek eladó. Bővebb felvilágosítás nyerhető dr. Rothschild Jakab és dr. Rothschild Béla ügyvédi irodájában Sugár-ut 8. szám. uis.
♦ MAYER KLOTILD
♦ gőznto*ógyára Nagykanizsán. Á POflxet: űyfljttftellep: ▼ Uuuyadt-utva Kaxlqosy.utoa
A Hóf*hórro moi. tttkörfinyosr* vasal, fóaés vogyilog tUxtit.
Vidéki munkák is hetenkínt pontosan elkészíttetnek és elszállíttatnak.
■••ntl Iiruilá) ii iltrilili Hifiiül HUm. ml;bii i 2il«iír«i|r,l Ui-. liiif- él »■»-tlrlikiiik li kiitliali) ,uni.
ÜBSSS\'I í^-ípsiu | ,M. |
. Alapi tek: l———J •Hiogy*". 0. X. K- Magyír Si«irelk«MU Köipontok Xm-forgaJml R&mnytársiság, Budapcit.
Mint esryedüli főbizományos
Zaluvármegyében\' u beszolgáltatandó gabona-átvétel és fizetése ék a szabadkereskedelmi gabona vásárlása a .Hangya" és 0. K. H. Szövetkezetek es képviselők utján.
Mint főbizományos « állami gépaktio
kereten belül a gazdák mindenféle mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal és eszközökkel való ellátása.
Mint főbizományos gyapjú össze-gyűjtésére Azonkívül só. cukor, raffin, szekerek. magvak, hüvelyesek, te, faszén vétele és elad.ísu.
Viixárot mindonttilr. Mrménj-t. ttíluMiMrninTt.
xabot. árpát »tb. >«abrakat. bUvelymckot. k«»juk a tepmewk -JiaUUlt, m lehí-w lestóbb ir»t fl*«.yok. minden kulön»»«bb ny«r«siko<16*l vfcfT nílkat.
Elvállal mindenféle oladásl és vételi
megbízást. Keres megvételre tűzifát nagy mciunyi-_Ji; ségbon- 1037
Tájékoztatót ingyen küldüuk.
fWTTi 1 garantált tiszu méh\\-iaszból ké-
szült ejsőrcodii .Herkules mülép* , Wagner-féle gyárból, valamint az
n^Ü ,mVlCS2U « fcapíárak kaphatók
Dunántuli Kereskedelmi Méhészet, Szombat-wca" 22 8 király-utca 19., lakás Stily Jáoos-
Hivatalok, irodák íigyelmebe.
I
jj Zalavármegyei SzBvetkezetl | Áruforgalmi R.-T. Bazár. g
Legjobb minőségű iHllllflztcrp&plr Fehér (inom Irodai papír 1 ogfthnl flzflrkcs papír
Levélpapírok
Írógéppapír
S*én (carhon) papír
Itatóspaplr
írógépszalag
Irótollak, Unta éa tlatatarték lroaljiatok, boritékpaplrok Irodai olló, pénzkoaarak Asztali elóJegyzéktörabSk «tb Iro.da! Szorek nagy rálaíí-tékbac kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
k8nyvkere»Ue<lé»ében Nagykaaliíán ífl
5»-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. jullu* 2. Péntek
KERESZTENY
Ss«k*sstós4g ás ki*dóiiiv»ul: Pő —— loc«rarbao-<eU(uo l*J. •rtcgjclcnlk mindig kor* reggel
Hőüzcrkesztó :
HEGEDŰS GYÖRGY
Atoiclf;. kfpvUold
POLITIKAI
r—~—
NAPILAP
Pclelött izorkcwxl6 :
BODROGKÓ2V ZOLTÁN
Előfizetési árak,
évi* 250 K. Fílív/f 130 K. Negye* év:* 65 K. Egjrhóre tt K. Egye* szia 1 K
A jövő hét elejére várható a válság megoldása.
Budapest, julius I. A kormányzónál ma délelőtt Haller István,, Vass Jó\'üsef, Mayer János és Sotnsich Imre jelentek meg kihallgatáson: délután pedig Pallavioívi György őrgróf,\' Ereky Károly és GtfwMsGyúla jelentek meg h kormányzó előtt.
Meg fognak még jelenni kihallgatáson Lovászi Márton, BatUiyáuy Tivadar gróf, Ktirlhy Lajos báró. Ráfoi Cedeon gróf és hir szerint Szurinai Sándor vort honvédelmi miniszter.
A mai napon még mindig Rubiuek Gyula, áll előtérben. Egyik fóakadály az, hogy Rubinek Gyula n fóldmivelésQgyi tárcát nom akarja kiadni a kezéből, hogy ó tárgyaltat-liassa le a fölbirtokreformot. Viszont a párt jelentős része, ha Rubinek Gyula miniszter-elnök lenne, a fóldmivelésügyi Várcát feltétlenül Nagyatádi Szabó István kezébe akarja látni, mert a földművelő osztályra ez nagyon megnyugtató lenne.
A Ker. Nemz. Eg$\\* pártjának egy része erősen tartózkodik Henz fCároly miniszterelnöksége mellett, de a Kisgazdapárt, mint többségi párt semmi esetre sem megy bele abba, hogy a kisebbségben levő párt sorából kerüljön ki a miniszterelnök.
Ma erősen emlegették a miniszterelnökségre Szurtnai Sándort és Rakovsaky Istvánt., Szó volt a pártokban arról is, hogy helyes lenne, ha nem vezető politikus vállalná a miniszterelnökséget.
Haller István kihallgatása után az újságírók előtt kijelentette, hogy e héten nem történik meg a dezignálás. Hétfőre, legkésőbb azonban keddre meg fog valakit bizni a kormányalakítással a kormányzó ur őfőméltósága.
A kihallgatott politikusok közül többen részletes térvezetet adtak elő a kormányzónak arra vonatkozóan, hogy miként kell pénzügyi helyzetünket megoldani és miként kell állami kiadásainkat a minimumra redukálni.
Külügyminiszternek ujabban erősen emlegetik Grál*- Gusztávot, mert annak, hogy Teieky Pál helyét CsÁky Imre gróf foglalja el, külpolitikai akadályai vannak.
■Rakovszky István neve állandóan szerepel u miniS2tereínökjelöltek nevei közölt. Ma Rakovszky István arra a kérdésre, hogy vállalná-v a miniszterelnökséget, kitérő választ adott. Az a vélemény a politikai életben, hogy Rakovszky István vállalja a kormányalakítás nc{Téf. munkáját, ha mindkét párt egységesen &1I a háta mögött.
Felvételi vizsga a középiskolákba.
Budapest, julius 1. A hivatalos lap mai számában a kultuszminiszter rendelete jelent meg, amely szerint minden tanuló, aki az elemi iskola -i-ik osztályát elvégezte és a gimnázium, reáliskola vagy IcáriykÖzépiskolák eteő\'osztályába beiratkozni akar, köteles felvételi vizsgálatot tenni. A felvételi vizsgálat írásbeliből és szóbeliből fog állani.
A bojkott,
Királyfiida, julius 1 A határzárban némi enyhülés állott be. Az osztrák szakszervezetek határellenőrző Üzottsága megengedte, hogy az osztrák területen lakó magyar vasutasok a határt rendszeresen átléphessék ; mire magyar részről megengedték, hogy átjöhessenek azok az ausztriai lakósok, akiknek a határ közelében földjük van, az aratási munkálatok elvégzésére.
Budapest, julius 1. Királyhidáról érkezett megbízható jelentések szerint a bojkott holnap megszűnik. Junius 20-án kezdődött a bojkott, de már áz első napokban látható volt, hogy a Magyarország elleni ■ bojkott eredménye tulajdonképen Ausztria • és Bécs kiéheztetetése. Azóta folyton gyengült. Az osztrák vasúti munkások egyre nagyobb rést ütöttek a bojkott gyűrűjén ugy, Rogy ma már egészen biztosra vehető, hogy a bojkott három napon bplül véget ér. A\' bécsi kormánykörök tisztában voltak a bojkott kudarcával, mert amikor Berzcviczy\' a közélelmezési miniszter bécsi meghatalmazottja a németországi gyümölcss/állilások ügyében Rentter kancellárral és Rosenbertf bécsi német követtel tárgyalt, Renner kancellár nvi-. latkozataiból kiérezhető voit a bojkott sorsa. Rosenbörg követ eljárt Rénncr kancellárnál és erélyesen sürgette a német gyümölcs szállítmányoknak Ausztrián keresetül való szabad forgalmát. Azzal is megfenyegette az osztrák kancellárt, hogy ha barmi nehézséget támasztanak a németek Magyarországgal megkötött tranzitó forgalma elé, német katonákkal kisérteti a vonatot, esetleg Magyarországon véteti át német meghatalmazottakkal az árut.
Huszár Károly Franciaországban
P4ris, julius i. A Havas ügynökség jelenti : Huszár Károly az alkalmazottak szindikátusának estélyén előadást tartott a magyarországi bolsevizmusról. Hangoztatta, hogy Magyarországon senki sincs és nem is volt ellenséges érzülettel a franciák irányában. Rámutatott antiak a szükségességére, hogy a két ország népe őszintén közeledjen egymáshoz. Beszédében magyar nyelven ismertette Kun Béla uralmának időszakát Az előadast francia nyelven Prazuovszky Iván meghatalmazott miniszter tolmácsolta
A béke ratifikálásának javaslata.
Pár is, julius 1 A szenátus tegnap targyalta a saint-germaini \'békeszerződés ratifikálásáról szóló törvényjavaslatot. Mille-raud miniszterelnök beszédében kiemelte a szerződés ratifikálásának szükségességét. Megállapította, hogy a dunai monarchia népeinek szétszakítása ismeretes okokból történt. Ausztriának Németországhoz való csatolásai csak a népszövetség egyértelmű hozzájárulásával fogják megengedni. Franciaország kezében van tehát a döntés joga.
Stromfeld a bíróság előtt.
Budapest, julius I. A vörös hadsereg egykori vezérkari főnöke, Stromfeld Aurél állott ma a bíróság elé. Az ügyészség két csoportba foglalta az ellene emelt vádakat. Stromfeld a forradalom után jelentékeny szerepet kezdett játszani és, mint a hadügyminisztérium egyik főcsoportjának, vezetője, szociálista tanokat hirdetett. Nagy szerepe volt az átkos proletárdiktatúra előkészítésében és egyike volt a legelsőknek, kik beléptek a szociáldemokrata pártba. Felségárulás bűntettével van vádolva, azonkívül izgatással is, mert hiszen igen sok tiszttársát rábeszélte arra, hogy lépjen be a szociáldemokrata pártba. Stromfeld a hosszú vádiratra védőirattal válaszolt. Előadja, hogy őt a forradalom óta és alatt mindenkor a nemzeti és hazafias gondolat vezette, ó volt az, aki a fosztogató, a frontról özönlő hadsereget megállította, aki átszervezte a hadsereget és ezáltal az ország sok \' területét szabadította fel. Kihallgatása során Stromfeld kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Elmondja, hogy 52 hónapig volt a fronton. Károlyi Mihálynak a frontra küldött levele bomlasztotta fel a hadsereget. Majd a ti9Zti szakszervezetek megalakításáról beszél. Kijelenti, hogy Ő a szociáldemokrata pártszervezetnek nem volt soha a tagja. Amikor Bő hm Vilmos felszólította, hogy vállalja el az egyik csoport vezetőségét, nem akart félreállani, mert a félreállást a becsülettel összeegyeztethetőnek nem tartotta. Ilyen körülmények között hazafiatlanságnak tartotta volna nem vállalni azt \'a - feladatot, amelyben a hazának szolgálatot tehetett. Részletesen nyilatkozik a proletárdiktatúra alatti szerepléséről. Hangoztatta, hogy amikor a proletárdiktatúra kitört ő azt sem tudta, hogy mi az tulajdonképen ő az ország megvédésére gondolt és nem a proletárdiktatúra védelmére.
Tőzsde.
Budapest, julius 1. A tőzsdén az irányzat rna kissé tartózkodó volt. Az érdeklődés ma csaknem teljesen a valutapiac felé fordult.
Valuta. Nupokon 620, Font dió, Dollár 136, Frank 1100, MarU -105, Lu« 940, Rubel 260, Lei 360 S:okol 340, Svájci Frtrü: $760, Diatx 820, Jugojzláv «<ji 36.
H legszebb virágnak a magyar tiőneh t. DIHNH-pUDeR adja üde hamvát
Kis doboz, illetve tégely 10.— K Nagy „ „ „ 20.— K Mindenütt kaphatói
Gyirtj*: Dúiu Kereskedelmi ft.-T, Budapeif, V., N\'idor-utc» 30. ^
IlnrnQ Vinrrl nlr feas?,nált\' bármiy mennyiség-
UUiUO iiUiliUiV ben és nagyságban kaphatók.
BÖHM KÁLMÁN
Telefon 148-12.
hordós pest, S
fér r.-t,, Buda-:abo!cs-u. 19.
2
Zalai Közlöny
1920. jullua 2
Vidéki előfizetőinkhez /j >
M>*Jaz*n tiultU HJ/ki M/iuMuk. kik tlbjiuli* diáikkal káiral/kb** rO00ak, kirjik azt Ugk/sibb jtUiut kó ÍSrig kottánk b*k*Utni uiutktJjtiuk. Akik j ftnli napig káfrüHkukat ki Htm tgytnUhk, tésiukrt lapunk küUUtA kényitltntk cbt-« intetni.
A KIADÓHIVATAL.
Muraköz!
— Payl jablloum. Stnuu Anul Zalamereoye kizuf pleblooia, c. píp*i kipUn mull fao 30-án útu meg Zb éve» papi Jubileumát, Ai ünnepségen városunkból Dr. GyömÓrty litván járáii tónolgablró volt hivauko.
— KiiMiif. T&cij Ferenc ti Kriiíó/ fc:eUa báx«MÍ«oi kötöttek.
— A «xabóm*at«r»k azakoaoportja ^rte«ití uu*il, hogy B/nkáiJ Jóttci aiaktárumk iratiftcn, mely ma, «wt pétiteken délután 6 órakor • ró». kaih. temetó halottasházából leaz, hol minél sea\'inOMbban megjelenni szíveskedjenek. A* tln6ku\'g.
— Kiáradt patakok. A negy eaóxeaek követ-ke-itében » környék kisebb-nagyobb patakjai medruk-ból kifolyva <JrUu területeket ontoite el, a«k helyütt a vetéeekben U kárt okozva. A Gelse—Nagykanizsai
• patakok több hidat elvittek, lgy ar. Újudvar kőidében levó Újudvar-patak a koriig mind ax őt hídját rxéUombolU és darabjait magával ragadu. UJnáppuax-tán a Déli-vasut pályatestét szétrombolta a riz rohanás*. Ax ár ersjét Jellemző körülmény, hogy Galambok közelében a Ukóaok egy borjut haláaxtak ki a vufeól, melyet a rohai.ó vixár ragadott magával. Hogy a borjú Idé i bogy gaxdáia melyik községből való, még eddig nem tudták cxgáiUptuni- Nagy kárt okoxott a veté-eekben a közelben folyó Potyh-paiak is.
— ▲ katoaatlasUk gyalJL*4j». üoJó BUu lenje a proletárdiktatúra nagyaz^Ju zászlóhordozói közé tartozott A rémuralom alatt Keszthelyen volt vörös katona s ott gyakran uidia a katonatiszteket, egy 4UtaJ0fc.-r.il pedig szónoklatban dicsőítette Marx eszméiL Bodó, mellen a szt. koronával, a királyság jelvényével, tegnap állt vádlottként a törvényszék elé. A vádat Metz Jőzveí klr. ügyész képviselte. A vádlott axxal védekezett, hogy amit tett. arra a íxúUég kény-stervtette. Tagadja axonban axt, hogy a tisztek ellen szólt volna. A katonatisztek adták exutáa BodO állításával ellenkező tanúvallomásaikat. Reithofer Ernó a keszthelyi tözériiteg főhadnagya tudja, hogy a katonákat ellene izgatta, a gazdasági hivatal éléről el akarta távolítani, hogy ő lépjen a helyére. „Vérünket es .életünket a vörös vezerekért T — igy fejelte be szavait. majd mxko: • főhadnagy »<ámon kérte, art mondta, hogy politikai meggyőzőbe kéaxtet/ erre. Siika hadapródjeloit ét Szenti Waka»tvezető jelen voluk, mikor a vádlott * vöröl katonák előtt a tűitek segbixhaUUxiaágaről beazélt. * v6cOj hadeerégből ki-köixöböleodők. Végül «x isülMba kOldte a tiszteket lovakat túxtitani Oberik Károly axt vallotta, hogy a Kommün bukása után. Bodó már nem láuzott kommu-oi«« éfxelmúnek. M«u kir. ugyéei vádbeetédében Mlyoxbltő körulaenyul említette axt, bogy a vádlott minden ké&yaxer nélkül vett teljeien aktív réazt » kommuníxmusban « hogy miedeaki kammuni^tinxk ismerte. A védelmet dr. Krauu Aladár Ügyvéd ifití el. As ítélet 7 bavi fogházzal tujtotta a vádlottat.
— Malmok koroxkadelial órUxe. A koz-eutme-eti mislsxtei feUuv> az 0(»zag malomvillalaiait, toty amennyiben ax I9Í0--2I. terméiévbeo kereskedelmi őrléssel (gabonavásárlási* l es Uuteladávsii; foglalkozni kívánnak, ezen igényüket legkesőbbb f. évi jaliua bO 15-íg írásban jelentsék be a kóxélílmezési aináxtétiüonál (Budapest, IV., haku-te: I. 111. em. 10. as. alatt) Kereskedelmi őrlést kizárólag ctaV azon malomvállalatok folytathatnak, amelyek fenli bejelentés alapján kere3kedolmi őrlés folytatására írásos engedélyt\' kaptak. Ezen engedélyt kizárőlag c*ak azon malomtelepek kapják meg. amelyek vám^rléxsel egyáltalán nem foglalkoznak, illetve azt a kereskedelmi őrie re vonat-kixi eogedely vételekor haUdéktalar.ul beszüntetik és kötelezik magukat arra, hogy minden kereskedelmi őrléx céljából a malomba érkexő terménykésxlet 20 száxalékát természetben a közélelmezési miniszter rendelkezésire bocsálják köz/ogyasztá* cei>sira a tercelik álul közcélokra beszolgáltatandó termények rendeletileg megálUpított ára ellenében. A kereskedelmi őrlés a szerződései (közfogyasztásra szánt bura, rozs, kéUzeree árpa «b. leldolgozáaára vonatkozó) őrlést nem érinti, uhát kereskedelmi őrléssel foglalkpzö malom is kaf^at szerződést • köxfogyasztásra szánt termények.- feldolgozásira. A kereskedelmi őrlést végró malmoknak terménybeszolgáltatási kötelezettsége mikénti teljesítése a helyszínén fog ellenőriztetni.
— .Tlsstitják a osatornkktt. Mintha kiapadt volna már Medárd 40 napjából az tsS, háU Isten, ha aeo korai ax örömünk, beállt a kánikulai meleg- A bó esózeeek kapcsan a város csatornái elíszaposodUk ugy, hogy a legutóbbi felhőszakadáskor már sok helyen teljesen eldugullak a levezető c/jioroík. Már régóta sürgeUUk, bogy a város tisztíussa ki a csatornákat, míg végre a tegnap, nap örömmel láthattuk, bogy meg-kexdódött a munxa. A Sugár-ut örökké fertőző bűzt lehelő caatornanyilá/.*i mellett haulmas iszapkupacok tornyosodnak, mint bűnjelek, hogy ennyire cl lehetett hanyagolni a város amúgy is rosex karban lévő csatornahálózatát. Kefnáijük, hogy slapos tlsztitás fog tc..--jánai » neo lesz ok • fclszölalesr*
- Mii mogrüit dráglU&Uc » koronkoúök.
Több oldalról kaptunk paru.ixos levelet, hogy a város kereskedői valamit megint sximatolnak a levegőben, mert hirtelen fe\'.szöktették az árakat. Az árvixigáló-bitotlu\'g «Jnos még nem létezik s nem tudunk hozzáfordulni, ellenben felkérjük a rendőrséget, hogy most is, mii\\t már több rendben, fokozott crcllycl csapjon 1*. ahol « legceekélycbb, jogulao áremelési tapasztal Ma pedig ezt a vérlázító kapzsiságukat nem szüntetik be, névsifc-riftt ki fogjak pellengérezni őket
(X) Edó : National kassza, fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel, rövid xongora és xenélőgép, félhold föld, aszútok, cimbalom, sarokháxhtly, gyermek-kocsik és ágy, uvegesablalc. Bővebbet „Ámen" közvetítő irodában. Király Pál-utc* S.
(X) MóhÍBX«t uladél Egy mehésztáriutni 30 elsőrangú méhcsaládol képtárakkal, kész keretekkel együtt eladni szándékozik. Ertekeini lehet Szabó Antal csemegekereskcdó, méhésznél.
(X) a Bőripari 0xdv«tk*z«t tagjai értesittet-nek. hogy minden szerdán délután anyagkiosztis van az Ipartestület helyiségéber. A meg nem jelenő tagok a már kiadott árukra idényt nem tarthatnak. Egyben kéretik a bizottság;, hogy folyó hó <-én. vasárnap d. e II órakor ax Ipartestület helyiségében megjelenni szíveskedjék. Át tlnóktég.
(x) BólycKfryttJtők flgyolmúbo I Eladásra Osránl bélyegeit, regi levelezéseket, régi gyújtemr\'nyeket legjobban értékesítheti cs gyűjteményeit kiegésritbeti Szabó Am.\'jI sportkereskedésében. 627
- T^aá^i-dlJ bo(ix«tós a Movoban. Kelkéretnek mindazon Move-ugok, kik • folyó évi 2-ik felére esedékes tigdijaikat még nem fizették bí, axt a Move-ltodéban (Frigyes-laktanya) befizetni •zivosked-jenek. ;
(X) A mofánalkalmazottak sxöveucoaat* felhívja azon tagjait, akiknek iövedelme ax évi 25,000 koronát meg nem haladja, hogy jul. 6-éig a szővetke-xet üzlethelyiségében jelentkezzenek. Ax alkalmazásban levők Uitoznak egy, jövedelmük naprságát meghatározó, a munkaadójuk és két Unu által hiteUsiUtt igazolványt ás hatósági könyvecskéjüket magukkal hoxni. A mti foglalkoziauak és a munkanélküliek két megbixható Unuval igazoltassák jövedelmüket. Ar igazgatóid/. .3 (JÍ) Blvoaxett a Roxgonyi-utcában ezerharminc koronát, nevemre toálhtott kator.ai iga\'zolvanyt és két da/ab osxtálysorsjegyet iarUlmaxó fekete, egyik sarkán exüstözött bőrtárcám, melynek tartalmát a hadifoglyok hazaszillitására «fs rendőrségi jótékonycélra adom. A becsületes megtaláló tartsa hazafíM kötelességének • Ulált péaziárcít tartalmával együtt a rendőrségnek át-adm. HoruktUXy Jeni.
9736/1920.
Tárgj Terméor«nd«let
Hirdetmény.
A tu kir. mibio(«riani 4787/920. M. K. tt rendeletinek 4. §-iUn" foglalt rendrlkí-t4-\' ■>ek alapjárt felírnom a rirosbo/ tartozó terOli;-ten gazdálk\'odó termelóket. hogy foljó évi iu-niuK bó 27. és jalius hó 3 napi* kOzti jdó-Un a városi IcOzdliUxi hiraulnak jeleauék hogy a 1 1919/920. gazdasági é»ben hánj katastírálía hold buia, ross vagy kéuierw vu-tésok volt
A btjelenést irisbxn ragy xzóbeli utón l»*hrt méjiténni.
A trzóbeli b«jtlenlé«t az l — 6 kfrűlttbeo, Vivgyi8 a szorosan vett Ntgjkanitsin lakó ter-tuelók juniux hó 27. i* július hó 3-a kórtt idóbtUi (uindeuuap dólulin 7—8 óra kói£U a városi kórellítiftt biratal helyiáigébeu, » 0—7 kerületi, kiakanizi-ai terwelók pedig ugyanazon időben és órában mindennap a Polgári Olvasókor helyUégfben Füredi János r levéltárosnál tartoznak megtenni.
Az Írásbeli bejel«ntés vagy szemóly«uu adandó ál a szóbeli bejelentésre megállapított helyezi & idóben, vagy postán ajánlva küldendő a rirosi közellátási biratai cimíre
A bejelentések a rárosházán közszemlére lusíiieJc kitéve A bejulentók ellen bárki telje intést tehet belylelen vagy bami& adatok be-tnondiia miatt.
Akt valótlan adatot jelent be ragy a be-jelunttói elmulasztja, az eltitkolá-sból javára mutatkozó gabon&kdlönliOzetnek kétszeresét, még pedig ennek fel érésiét minden térités nélkül kotelö beszolgáltatni; emellett amennyiben cselekménye súlyosabb büntetó rendelkezés alá nem esik kihágást kOvet el « 6 hónapig terjedhető elzárással továbbá 2000 K-ig terjedhető pénzbontetétwl büntettetik.
Nagykanizsa, 1920. juniua hó 30.
Polgármeater.
Egy alig használt balkaros
cipószgép eladó.
Megtekinthető Király.utc« 5. az. «l«tt. I
Csütörtökön és pénteken juüus hó 1. 2-ío.
Szenzáción esti
SÍR ES ARANY
Kép az élet melységeiből í. /elvonásban. Szereplók :
Lee Parry, Napiorak*, Kari Haldcn
ílM<í>ik kuéili\'. Kilkizujikii 7 éi» érik-^fitiriai tt in«|ii|»kii: I, I, 7 és I irtkir.
Hirdetmény.
A Babóchay-féle Csengery-uii le-luk eladó. Bővebb l\'elvilágositá.s nyerhető dr. Rothschild Jakab és dr. Rothschild Béla ügyvédi irodájában Sugár-ut 8. szám iM8
Keresztény uri házhoz jó házból való
szakácsnő
felvétetik. Cim « kiadőhivotalban. u2ő
Mosást vállal
mindenféle >ima ruhit. de külftnÓieo katona-ruhát UÍAnn
Molnár GyiSrgyné, Zárda-utca u. tiim alatt.
E»- drb. 1000 kgr. keveset haixnilt Scheaerg-féle
tizedes mérleg
c$y pár keveut haiznált erói IfAm láMXWMSám eladó. Bóvebbet a kiadóhivatalban. 112S
Elsőrendű tűzifa
kapható ^ulyra. Tagy olenkint házhoz szállítva jutányos arboa
Aprított tűzifa hAthot •zUHtva métefmA.
■ ■■ iiinkmt 98 koronáért
Kondor Adolf ós Társa
MfgréndelhetO Arany Jánoa-u. 2. a tdtrpcQ: >Tárháx-u. 1$.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ MAYER KLOTILD
♦ gőzmoaófyára Na^ykaalcaán.
♦ u \' OyajtdteJle^i T HiuiyaOi-Btca t»._Kailacay-utc* ».
▲ Hóíuhiirro moi, tdkÖrf4ny0ar« va-J aal, fónyvx óa va^yUoc tUattt.
Vviéfci rauakak iv heteaklöt poatOMo el-ttíiiUetoee ét ehxéUitUt&ak.
Hivatalok, Irodák Agyaiméba.
Lejtjobb minőségű Mloloztcrpaplr Pohér finom Irodai papír Fogalmi azQrkés papír Levélpapírok írógéppapír Síén (carbon) paplx Itatóapaplr IrO^cpszalar
(rótollak, tinta éa tlntatartOk Íróaljzatok, boritékpaplrok
• Irodai olló, pénzkoaarak Aaztall clóJcKyxéktGmbOk atb. irodai azerek narr válaaz-tékban kaphatók:
Pischel Fülöp Piai
könyvkoreakodéséboa Na^ykonlzsáia
!
Nyomaton « laplüEajdooosolc: Zalai és Gyarmati kónyvnyomdáj\'áb
59-lk évfolyam
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
$t«rke«t<5ség ts kiadóhivatal: PŐ-at 13. . Int.rurbiui-telefon ÍM. •■■
Megjelenik mindig kor* reggel.
Főszerkesztő: .
Dr. HEGEDŰS GYÖRGX
ucmiclfy. Wpvliclí t
\\ Pclclő. szerkesztő:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési iraki
ejí.j iv» 250 k. fíuwj 1j0 k.
éra .65 K. Egy hór« 21 K. Egyo ízta 1 K
Folynak a kihallgatásuk.
Bugapest, julius 2. A válság megoldására vonatkozólag* tegnap döntő fordulat történt. Igét? előkelő helyről felmerült a következő terv: A kormányzást csak egységes párt veheti át, amelynek gerince a Kisgazdapárt lenne, amelybe a Ker. Nemz. Egy. 25—30 tagja lépne be és esetleg több disz-sziden is. Az uj párt a Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt nevet venné fel. A Ker.\'Nemz." Egy. pártjának az a mérsékelt és konzervatív csoportja lépne be az uj alakulásba, amely Rakovszky István és Sirnonyi-SemadaM körül csoportosul. A párt keresztényszociálista frakciója pedig élén Halter Istvánnal, ellenzékbe menne Ez esetben Rakovszky István vállalná a miniszterelnökséget, akit a Kisgazdapárt nagy több-1 sógc és főként azok, akik a párt régi tagjai, igen szívesen támogatnának. A párt prog-raxnmja a jogrend tökéletes biztosítása, a pénzügyi helyzet szanálása és az Intézményes keresztény politika megvalósítása lenne. Az egységes párt 140 tagból állana. Hallerék állítólag ellenzékbe mennének, vagy fuzionálnának Friedrichékkel Hogy ez sikerül-e, ma még igen kétséges. Egyesek aggályosnak tartják, ha a Ker. Nemz. Egy. pártjának épen a legagilisabb csoportja együtt működne Friedrichékkel, mert szerintük az együttmö-köd^^^, j^g^^H- Pf^vokáloa- a parlamentben. ArKfs^azdapártnak az az igen jelentékeny .része, . awfy -eHei^i a tervet, a leghatározottabban\' a koncentráció álláspontján van ma is és ragaszkodik ahoz, hogy csak kisgazdapárti lehet a miniszterelnök.
. UalUíí István a kérdésről a következőket mondotta: Rakovszky István miniszterelnökségét valószínűnek tartom, Nem igaz az, hogy mi Fried.ich felé orientálódunk. -
Rubinek Gyula ezeket mondotta: A fúzió kérdését illetőleg a/Kisgazdapárt változatlanul a régi álláspontján van és azért a kormánynak\' is koalíciós alapon kell létrejönni. A mi pártunk vezetősége egyöntetűen \' a régi állásponton van.
Rakovszky István és Rubinck Gyula ma hosszasan tárgyaltak.
Nagyon erős vita folyik a földmüvelésügyi tárcáért és a Kisgázdapárt többsége nagyatádi Szabó Istvánnak kivánja juttatni a ♦ tárcát. Rubinek Gyulát a kereskedelmi tárca étere szeretnék megnyerni. A külügyminiszteri, állásra erősen .tartja, magát a Grátz Gusztáv-féle kombináció, de emlegetik még Csáky Imre, grófot is.
Honvédelmi államtitkárnak kivétel nélkül Gihubős Gyulát emlegetik.
Rubini Gyula tegnap este hosszasan tárgyalt a szociáldemokratapárt vezetőivel Vauczákkat, Miakitssai és Tarkassal.
Az ipartestületek országos szövetsége bejelentette a Kisgazdapárthoz való csatlakozását. Pálfy Dániel :Ker. Nemz. Egy. párti képviselő bejelentette a Kisgazdapártba való belépését. Kovács Emil Ker. Nemz. Egy., párti képviselő pedig a Friedrich-pártba fog belépni.
Pálfy Dániel azért lépett ki a Ker. Nemz. Egy. pártjából, .mert a párt a botbüntetés mellett foglalt állást. .
A kormányzónál ma délelőtt Rassay Károly, Ernst Sándor és Zákány Gyula, délután pedig Paiacsi Dénes, Balta Aladár, Bárczy István, Miakits Ferenc és Bottlik József jelentek meg kihallgatáson.
A délutáni ócákban tárgyalások indultak meg a Kisgazdapárt nagyatádi\' Szabó frakciója és a Ker. Nemz. Egy. pártjának keresztényszocialista^ csoportja között. A tárgyalások abban irányban folytak, hogy egységes kormányzói lehetőséget teremtsenek, amely éisetáen sem- Rubinek Gyula, sem Rakovszky István nem lenne miniszterelnök, hanem egy narmadik személy kerülne előtérbe. \\
A bojkott,
Budapest, juItáj/\'2. A bojkott megszün tetéséről ma ujábyíjelentés nem érkezett. A bécsi tárgyalások>ypredménye nem sietette a bojkott megszünttfését. így a magyar kormány sem látta ;fc^ks6gét annak, hogy az Ausztria, felé elrendelt szigorú határzárt enyhítse. Illetékes hélyén bejelentették, hogy a bojkott megszüntetéséi\'ől egyenlőre még szó sincs. Az a hir tehát, hogy a bojkott már holnap megszűnik, nem felel meg a valóságnak. Döntés ebben a kérdésben csak a jövő hét közepére várható,NAnnyit már most meg lehet állapítani, hogy a hangulat lényegesen enyhült. Különösen a nyugati munkásság körében mutatkozik egyre nagyobb ellenhatás a bojkottal szemben. így a hollandiai vasutasok megtagadták ar bojkotthatározat végrehajtását.
Bern, juliuij2.. A fjmei ppstat^sztvi^ő^-. vszövetségénel^\'vM^tŐsé^ kijelentette, hogy elvből nem foglalkozik a Magyarország ellen irányuló bojkottmozgálommal.
Bécs, julius 2. Minthogy az osztrák kormány sem tűrheti tovább azt, hogy egy olyan ügy, amely elsősorban \' nem osztrák ügy, emeilctt azonban fontos osztrák érdekeket érint, továbbra is veszélyeztesse az osztrák vasutakat. Az osztrák korfnány elrendelte Magyarország felé a vasúti forgalom teljes megszüntetését.
Bécs, julius 2.^A flReich3postM munkatársa beszélgetést folytatott Grátz Gusztávval, aki a nemzetközi szocialista szakszervezeti 9zövetség delegátusával folytatott tárgyalásokról ezeket mondotta:~~A bojkott megszüntetéséről csak a szakszeévezeti szövetség tagjai tudnak felvilágosítást adni. Én nem ismerem az ő felfogásukat, de ha a bojkottot csupán a szakszervezeti szövetség határozatában emiitett okokból rendeltek el, akkor azt kell hianem, hogy most befejezik, mert bebizonyítottam, hogy a határozatban egyetlen olyan mondat "sincs, amely tele ne lenne valótlanságokkal, tévedésekkel és túlzásokkal. Ha azonban a bojkott politikai erőpróba, akkor valószínűen folytatni fogják. A, jnagyar kormány soha sem fog belső politikai engedményeket tenni a bojkott megszüntetése érdekében. A magyar kormány minden alkalmat felhasznál arra, hogy a külföldi közvéleményt a magyarországi viszonyokról elterjesztett hírek valótlanságáról felvilágosítsa. Arra a kérdésre, hogy el lehetünk-e.készülve a bojkott szigorítására is, kijelentette,, hogy a bojkott eddig nem annyira az osztrák szállítómunkások magatartása folytén sikerült, hanem inkább a magyar elíenbojkdtt abszolút szigorú végrehajtása folytán. * Minthogy Magyarország. alighu szigoríthatja azokat az ellenintézkedéseket, amelyeket tett, ránézve meglehetősen közömbös, hogy a szakszerve-zétek. még milyen intézkedéseket akarnak tenni. A magyar kormány sem ár mostani, sem az uj nem fogja elismerni á szakszervezeti szövetségnek azt a jogát, hogy a magyar állammal szemben bárminő követelésekkel lépjen fel.
Üzletősszeirás Erdélyben.
Budapest, julius 2. Az oláh kormány utasította az erdélyi\' prefektusokat, hogy minden egyes városban irják össze az üzleti vállalatokat, boltokat, gyárakat, bankokat és részvénytársaságokat. Az oláh kormány tervbe vette, hogy az erdélyi vállalatokat nacioni-zálja akként, hogy jelentéktelen kártérítést ad, még pedig a háború előtti érték alapulvételével és a-mai korona értékbén számítva. A magyar vállalatok kivétele nélkül megtagadták ennek a felhívásnak a teljesítését. Az erdélyi magyarság az antanthoz szándékozik fordulni, hogy az oláhok gazdasági rablóhadjáratát idejekorán megakadályozza.
Dunai hajóstársulat alakult Angliában.
hondon, julius 2. A nagy angol hajóstársaságok és pénzügyi vállalatok képviselői társulatot\' alakítottak Londonban a dunai hajózásban való részvétel céljából.
Takarékosság kell ax állam háztartásában*
Budapest, julius 2. Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter a pénzügyi kormányzat legközelebbi terveiről ezeket mondotta Az államháztartás • egyensúlyba hozatalára a
Elsősorban minden felesleges,állást be kellene szüntetni- A pénzügyi konszolidáció másik feltétele az adótörvények sürgős \' elintózjése volna. Végül az államnak a gabonaértékesítés hasznából való " részesedése segíthetne az állam háztartásán Az adóiörvények egy része már ott van a nemzetgyűlés előtt, a további \'adójavasiatokon a minisztériumban dolgoznakt Így a luxusadó további kiterjesztéséről is szó van és javaslat készül a lakásadó behozataláról is. A tisztvisélŐkérdés megoldása érdekében egy . törvényjavaslatot már benyújtottam. Ez előkészíti a tal»jt a tisztviselők létszámának szükséges revíziójához.
Elitéit kommunisták.
Budapest, julius 2. A budapesti büntető-törvényszék ma tárgyalta Kiss Miklós volt őrmester és társainak bünügyét, akik a proletárdiktatúra idején a katonai vésztörvényszék vészbírái voltak és a legnagyobb brutalitással és kegyetlenséggel bániak a kezükbe került polgárokkal. A junius 24-iki ellenforradalom után többeket halálra ítéltek. A bíróság Kiss Miklóst, Pesti Ferencet és Ait* rnatsf: Miksát 9—9 évi fegyházbüntetésre ítélte.
Tőzsde.
Budapest, julius 2. A tőzsdén ma alig völt lényegesebb árjavulás. A valutapiacon a lanyhulás tovább\' tartott.
Magyar Hitet . .. 1827 Ált Ktezi a . .7300
Osztrák Hitei . . 955 Urikányi \'. . . . 47Ö0
. Leszámítoló . . . 8<0 Rima...... . 3200
Magyar Bank . 912 . \'. 770
Agrár Bank . . . 93$ . 11650
Fabank .... , — . AUsnlika . . . 5326
806 Danira .... . 4850
Konkordm . . . . 2020
Bcocsioi .. . . . .. 3950 Niwici .... . 14750
GÍKIU G. M. . 1816
2890 Gutttnann . . 4110
Valuta: Napóleon 500, Fónt: 585, Doittr --,
Frank--, Márfc" 405, Ura 9S0, Rubel 260, Ul 360
Szokol--, Svájci Frank--, DJaAr 790, Jugoszláv
—, Bécsi —.
Vidéki eiőftzeiÓiMez
/
Mindazon HsxüU nCd/i/ eJ6/»ztióink, kik dSfíztiési dijaikkai hátralékban vannak, kérjük a/1 legiétöirl-julius hó I 5-ig hozzánk átküldeni uivesktdjenct:. Akik a /inti napig hátralékukat ki nem egyenlítik, tészükre lapunk\' küldését kénytelenek táblánk be-szüntetni.
A KIADÓHIVATAL
Muraközben sanyargatják a magyarókat i
— Áthelyezőn. Sípos Bcla postatisztet» );»poi-viri po»t«ig*zg«tósigi kirendeltség Dombovárra helyezte át
— A rendőrség it*xvrvezési», Annikidején hírt adtunk ióla, hogy megindult fc rendőrség egységei áUároosittw. A napokban éike>etr le a kerületi fó*#-pitányságtól *z átvételről szóló értesítés, amely szerint « volt városi rendőrtisztek körül Szónyi i. alkapltányt is Pollertnann Jáno r. felügyelőt nem vettük it í egyben őket a város rendelkezésére bocsájtották. Különösnek talMjuk, hogy a váró-, két regi rendőrliízljét nem vették figyelembe, holott az átvételt illetőleg semmi kifogás alá nem eshrtnek, "sőt érdemeik vannak ugy a régi rendőrszolgálaluk, mint ellenforradalom idejéből. Szőnyi kapitánynak szöknie is kellett u kommün idején, mert a vöiosek. kolünüseit Polil pribékjei halálra ker ették.
-- Vll&goaltflak fel a külföldet. Hogy külföldön annyi rosszat s oly kevés jót tudnak rólunk, annak oka az, hogy a magyarellenes propaganda mir a régi békeévekben őrült pénzzel dolgozott a külföldi sajtóban. A Területvédő Liga most axt a nagyfontosságú célt tűzte maga elé, hogy propagandát indit a külföldön, hogy ismerjenek meg hát valójában is bennünket, ne csak ellenségeink utján. Tervének kiviteléhez nagy pénzre van sxúkjége, amit m&skep nem tud összehozni, mint országos gyűjtés segítségével A gyűjtést a belügyminiszter az egész megcsonkított Magyarország területére megengedte *őt támogatja. A gyűjtést folyó évi julius 15-igíeSzközhk a helyi hatóságok.
— A jfa-iditlan iiüldő. Ott járkál u városház udvarán. K malackorból kinőtt állat már jú pár napja a rendőrség vendége s ugy látszik egészen Jól érzi magát. A kavicsos udvaron persze nem sok ennivalót talál, dc elszórakozik azzal, hogy néha heves harcra kél a betévedő kutyákkal. Ilyonkor aztán büntetésül az ólba zárják. A baj azonban olt van, hogy a drága koszt miatt a rendőrség sokáig nem hajlandó etetni, azért felhívja tulajdonosát, hogy 15 napon belül vegye át, mert küldnben a gazdátlan állatot elárverezik.
— A fürdővendégek ellátása. A fürdők ellátásának, a mai gazdasági helyzet \'figyelembevételével, lehető biztosítása érdekében feltétlenül kivánat«>s, hogy lisztet és cukrot minden fürdővendég magával vigyen Ez okból intéz- edéi történt, hogy aki saját készlettől nem rendelkezik, annak c fürdőn lartózkodáa idejére a fejadag sectmt járó lisst és cukormeonyiség a ható-ság kéületélüál előre kiszolgáltassak és hogy a szükséges szállítási igazolványok kiállíttassanak. Abban az esetben pedig, ha a fürdőzésre utazó, valamely rajta kívül álló okból a lisztet, \'cukrot meg nem kaphatni, annak az illeték» hatóság a fürdőn tartózkodás idejére igényelhető liszt cs cukorjegyeket kiadja, illetve aimak hiányában Igazolványt állítt ki arról, hogy az illető a fürdőzés tartamára lakhelyen a megjelölt élelmiszerekre irézve a hatósági ellátásból töröltetett. A fürdő-vendégektől a magukkal vitt lisztet, cukrot, vagy a kivételes «etben kapott élclmiszerjegyckct, illetőleg ellátatlanság! igazolványokat a íürdőigazgaióságok a fürdőn jelentkezés alkalmával azonnal á\'.vesxik és ezek ellenében a megfelelő jegyeket kiadják. Élelmiszerek, illetőleg élelmezési.jegyek nélkül a fürdőn tartózkodásra senki sem vehető fél. Az élelmiszerek akadálytalan .száliithntása erdekében, intézkedés történt, hogy az elsőfokú közigazgatási hatóságok a náluk jelentkező utazók részére a szükséges szállítási igazolványokat saját hatáskörükben kiállítsák.
— Kommunisták a törvényszók előtt. Gyúlási István, aki a kommunizmus ubit az egyik vörősesredncl szolgált, egyszer liozatc:t atyja látogatására Felsőrajkra. Ugy érezte, hogy ő, aki már öntudatos
\'vöröskatonának vallhatta magát, sokkol fölöttébb áll a földeken szorgalmatoskodó béreseknél. Egy.szer meg. is próbálta „kioktatni" őket s arról beszélt nekik, hogy ő burzsoánali nem dolgozik. „Nincs olyan Isten — azt mondta — aki le tudná verni a kommunizmust, nincs Isten, aki a vöröskatonákat le tudná győzni!" Gyúlási megbűnhődött istenkáromlásáén. A munkások ugyan nem hallgattak rá\\> tovább lolytatták a szénsgyüjlcsl. de a kir. ügyészség a kiejtett szavakat ugatásra alkalmasnak találta s Gyulasít a törvényszék elé állította. A vád beigazolódott. Horváth, mojorgatda, Szabó György kocsis cf Héttff\'h István uradalmi béres jelentek meg a tárgyaláson s elmondták a vádbvli kifejezéseket. Az elnök kihirdette a vádlottat hat havi börtönnel sújtó ítéletet, a többieket pedig figyelmeztette, hogy ezentúl se hallgassanak a® ilyen izgató szavakra s továbbra is maradjanak bccsületos, munkás, magyar emberek. — A kommunista ügyekben ítélkező büntetőtanács tegnap tárgyalta id. Szed/mayer Ferenc kiskanízSai foldmivea bűnügyét, aki a Flórián-terén tartott népgyűlésen uzt\' mondta, hogy örüljenek a diktatúrának, mert innál jobb nincs s ímkor Sneff vagy egy- másik vezér ast mondja: ,,Világ proletárjai egyesüljetekI" -- akkoi nem kell mást csinálni, csak összefogni a diktatúra érdekében. A vádat MeJz Józ&oí kir. ügyész, u védelmet dr. Matek László ügyvéd képviselte. Szedlmayíit M -napi fogházra ítélte a törvényszék
\'v-\'Oierkészskl Hétfőn délután 2 órator a cserkészcsapat\' tagjai « gimníziumb«ri fcitíráe terhe meUett jelenjenek meg. Parancsnokság.
— A Hitel Bank képviselői Pirisban tárgyaltak a Rotsohild- osoporttftl es más érdekkörökkel. Ezeknek a tárgyalásoknak az eredráenyc a Hitel Kank lOO milHós tőkeemelése les?.. A lengyel sajtó behatóan foglalkozik ezzel a kérdéssel és azt írja, h«gy a francia pcnzc&oport közel milliárd frankos kölcsönt fog SlKgyarországnak adni hosszú lejáratra és kedvező feltételek mellett. ligy\'aoo*ak a lengyel lapok irják, hogy a külpolitikában u| orientálódás van előkészítés alatt, amely Magyarországot bekapcsolná a francia és\' lengyel érdekközösségbe.
— Egy ka\\o«o»omó találtatott, j.->gos tulajdo-nos* * rendőrség közigazgatási osztályánál átveheti,
400 korona egy kiló anyarozsért A földművelésügyi miniszter egyik legutóbbi rendelete az anyarozs beftzolga\'ltatását sürgeti. Az összegyűjtesse! a budapesti gyógynövény- és paprikakircndeltscget bízta meg. Tudvalevő, hogy az anyarozs sok kellemetlen betegség elhárítására alkalmai s így a miniszter azoknak, akik * gondosan összegyűjtött anyarozsot beszolgáltatják, kilónként 4<Hi koronit fog a kirendeltség által kiutalni, A kirendeltség cime a városházán megtudható,
— Muraközbon fokozottan üldözik a magyarokat. Muraközből uz. utóbbi időkben olyan hireket karunk, hogy a jugoszlávok feltűnő erőszakosságokat követnek el. Már eddig is, szinte taiIhatatlan volt a még kint lévő magyarság helyzete, de az utóbbi időkben meg egyáltalán tűrhetetlen a szerbek garázdálkodása. Mintha a vesztüket éreznek s minden kegyetlenségüket ki akarnák tombolni. Az utcákon] táblák fi-
- gyelmettetnek, hogy csak szerbül szabad beszélni. Fiatal leányokat s gyermekeket ütlegelnek véresre t pofoznak össze, ha az utcán magyarul merészelnek beözclni. Az elkeseredés is a kiábrándulás horvát részről is cp ugy megindult, utint magyar részről. Naponta véres összetűzések/verekedések zavarják a járókelőket, amelyeknek a vége mindig egy-két muraközi magyar letartóztatása beböitüoöfévr Igy fest a felszabadítás és a szabadság odaát. Reméljük, hogy már nem sokáig fog tartani.
— Hohészeti, mezőgazdasági, gyümölcsfatenyésztési, szőlő és borgazdasági tanfolyamokai végzett menekült muraközi tanitŐ ajánlkozik a szünidőre cséplcshez felügyelőnek, vagy nagyobb méhes (szőlő) ortálló vezetésére. Megkereséseket lapunk kiadóhivatala továbbit.
— Utóalkalm&Bsági vizsgálat. Az alispánnak városunk h. polgármesteréhez tegnap érkezett távirata szerint a julius havi katonai utúalkalmassági vizsgálat Nagykanizsán f. bő 9-én lesz.
— Méhéssoti tanfolyam Nagykanizsán. Ismételten felhívjuk olvasóink figyelmét a városunk ban legközelebb megnyíló méhészeti tanfolyamra. Az érdek-lódők jelentkezhetnek és bővebb felvilágosítást nyerhetnek a városházán Sckmidt gazdasági tanácsosnál. Mihelyt elegendő jelentkező lesz,-a tanfolyam azonnal megnyílik.
(X) Az örök éjszaka cimü remekszép dráma kerül bemutatásra az URÁNIÁBAN". Csodaszép témát vitt c darab írója filmre, mely vetekszik az eddig látott drámákkal. Mély elgondolást!, szép kiállítású kép, melynek művészi rendozését Maiuicl Mor.det látta el, f (x) Kéhészet eladói Egy méhésztársam 30 elsőrangú méhcsaládot kaptánkkal, kész keretekkel együtt eladni szándékozik. Értekezni lehet Szabó Antal csemegekereskedő, méhésznél.
<x) Igen fontos. Több házat, üzletet és szŐHót megvételre keres „Ámen", közvetítőiroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen ingóságot és árut bizományba is elfogad.
— Tagsági-dlJ befizető* a Moveban. Kel-kéretnek mindazon Move-ugok, kik * folyó évi 2-ik felérc esedékes tagdijaikat rr.cg nem fizették be, a*t a Move-irodában (Frigyes-laktanya) befizetni szíveskedjenek. i
(*) A magánalkalmazottak szövetkezete
felhívja azon tagjait, akiknek iövedelme az évi 25,000 koronát meg nem haladja, hogy juL 5-éig a szövetkeze: üzlethelyiségében jelentkezzenek. Az alkalmazásban levők tartoznak egy, jövedelmük nagyságát meghatározó, d munkaadójuk cs két unu által hitelesített igazolványt és hatósági könyvecskéjüket magukkal hozni. A más-foglalkozteuak cs a munkanélküliek két megbízható :atiu\\\'aJ igazoltassák jövedelmüket, igazgatóság. -2
Szerkesztői üzenetek.
X. Ö. Közleményének nem adhatunk helyet, mivel nem fedi minden tekintetben a valóságot.
Uri öltönyöket
U és női kosztümöket jutányos • irban vogj\'ílcg tisztit . ós javít
Telefon 318. LIDITT MIKSA
lírCijtabi ti vrgy?l.nti(4, Tefoki-u. 2S. <■)\'»pjuKz«vetbAt k«»lt«k «l?K&n» url dlratOltOoySkat
Uradalmak figyelmébe!
Tengeri raktározásra alkalmas kész góréépülctek teíjesen uj állapotban küiönféle méretben elsőrendű anyagból készítve eladók
STRÉM KÁROLY fakereskedőnél
URANIA
mozgókép-pal ota
kozgonyl-utc* \\ «x.
Szoin»«ton cs vasárnap, julius hó 3. 4-én. SZanxáoiós bemutató I
Az örök éjszaka
Színmű 4 felvoásbjn Irta: Kari Thema. Hétfőri, kedden cs iícrdán julius 6, ?-én. Judex uj megbízatása III. rész _A halott kéz ^
EltidáMk UHtU. liUiiiifitii 7 it I értk. Tnírníí iiiiRiMipok«>: 5. 7 is 8 arakor.
Egy liter tf búra
a Badacsony vsndéglüben
16
korona!
Hordúvét«l-aél árkád-rizmény.
Naponta frissen csapolt sörök!
Rinutl Ksmztfi} it ilt-.itli iliiiln■ litézsl, Miljbia ■ :il»iír«i|(fí kit., Itii,- tt lill kirttktttk Jt lipiliihi maik.
Ip^I\'I Baiár-ípölet | "".\'g""11
Alapítók:
.ll»ngyi*. O. K. H. M*ay»r Si5vctk««tl Kíxpontok Aru-Iw^almi R4tzv«nyUr»i<i$, Budtpext
Mint egyedüli fŐbizományos
Zahxnrniogj\'cbcn a beszolgAlttilandó gabona-átvétel ís fizetése ck a szabadkereskedelmi gabona vásárlása a .Hnngyn* 0. K. H. Szö-vetkexetek cs képviselők utján. Mint főbizományos " ***** «íP»kli4
* kereten bclul a gazdák mindenféle mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal és eszközökkel való ellátása.
Mint főbizományoa gyapjú összegyűjtésére Azonkívül só. cukor, raffía, $ze-kerek, nuigvak, hüvelyesek, fa, faszén vétele 6% eladása:
Vfe&ro} inlnd«nr«1n K\'rmínyl. viAl&itjilcarmfcnvt,
zabot. íiryiit atb. ni»Kritk»t. hUvoly«s<.|(«t. K^rJUk h Icrmtlflk ^J&nl»t«lt. n tchplö lcjcJobb Arat n«í^JUV, mlnd«n kUISaös^t>b tiycr6»tk:<xíí«l rAgy nélkül.
Elvállal mindenféle ©ladá*l és vételi
megbízást. Keres megvételre t az Ifit a*gy mennyiségben. 1087 Tájékoztatót ingyen kttltlünk
Egy alig használt balkaros
cipészgép eladó.
Megtekinthető Király-utca S. íz. alatt.
Anyarozs-
éri kilogrammonként 300 koronát fizetünk. — Anyarozs gyűjtése vakációzó gyer mekeknek nagyon egészséges és hasznot hajtő szórakozás. — Zala vármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.-T., Nagykanizsa (Bazár-épület) Telefon 123.
Hivatalok, irodák figyelmébe.
Legjobb minőségű Aílnlaztcrpapír FoUér finom irodai papir Fogalmi szürkés papír Lovélpapirok írógéppapír Szén (carbou) papír Itatóspapir írógépszalag
Irótollak, tínta és tiutAtartók Iróaljzatok, borltékpapirok
• Irodai olló, péuxk08arak Asztali előjegyzéktömbök stb. Irodai szerek nagy válaaz-tékban kaphatók:
Fischel Fülöp\'Fiai
kSnyvüéreskedésében Nagykanizsán
Nyomatott a
laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
í9-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920- jolrus 4. Vasárnap
149. szám.
. KERESZTENY POÜITIKAl NAPILAP
SiciltOTxtííéit ís klwtfWvaUl: Pő-ut 13.
_ Io(crvrbjui-t«l«l»o J»J. .-\'—
J& eljelenik mfndig kora reggel.
Pöíwrkcsitó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
ncmicipr. *ípvUcl6
PcJeltfa B*ork©»stó:
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
évre 250 K. Félévre 130 K. Negyedévre 65 K. Egy hór» 22 K. Egye* *tim 1 K
A helyzet még kialakulatlan.
Budapest, julius 3. A kormányzó ma a .következő politikusokat fogadtá kihallgatáson : Pckár Gyulát, Kovács J. Istvánt, Schlachta Margitot, Szabó Józsefet, Gyömörei Györgyöt, Szterényi József bárót, Páy Gyula t, Vei- z Konrádot, Popjpvícs Sándor titkos tanácsost és Balogh Elemért a Hangya vezérét.
A helyzet teljesen, kialakulatlan. Még mindig kél áramlat kfezd egymással. Az egyik, amelyik az egységes pártót akarja megcsinálni,
ennek minisztrelnök-jelöltje Rnkovszky István, e másik, amely a pártok szoros együttműködésével akar kormányozni, ennek miniszterelnök-jelöltje Rubi-nek Gyula.
Rubituk kormányelnökségének még ma h meg van az akadálya. Igen kény-nyen megeshetik, hogy egészcsp meglepetés szerfien olyan valaki j3n, akinek a neve még nem is szerepelt a minisztereinckjeiöltokében.
Tegnap Hadik János és BoUWt József miniszterelnökségéről beszéltek. Majd egy A>tdrássy-Apponyi kabinet alakításáról beszélteit, de minden alo\'p\' nélkül. Annyi történt csupán, hogy tegnap este a magyar királyság pártjában Andrássy Gyula elnöklete alatt egy bizottság- alkod m dny tervezetet jyóböír\' nagy vonásokban körvonalazni. \'Ebben a bizottság-fan Appony\'i is részt vett.
Felmerült az a kombináció ín, hogy a Kisgazdapárt egyedül vegye át a kormányzást. Ez eu ötben Rubinek Gyula lenne a mlnlsxterelnSk. E terv
szerint legalább 30 képvUelS csatlakozna más pártokból a Kisgazdákhoz.
Ruifinek\' Gyula kijelentette, hogy még\' nincs megoldás. Hétfőn valószínűleg isméi kihallgatásra megy. A döntés a jövő hét elején megtörténik.
Hall ez István Bzerlnt caak koalíciós ulapon lehet kialakulás.
Valószínű, hogy a megoldás hétfőn, vagy kedden bekövetkezik, amely esetben\'rögtön összehívják a nemzetgyűlési. Nyári zzBhet az Idén nem lesz, mert le kell tárgyalni a földbirtokreformon kívül a {kamarákról «zóló t8r-ijavaxtatot é» T szóló java*\' latokat. Az egyetem uj rendjének megállapításánál ki akárják zárni azokat a felsőhb oktatásból, akik nemzeti szempontból kifogásolhatók. "Qlyan értelemben vett nume-rua klausuarói, mint amilyenre bizonyéi kSrSk gondolnak no nem lehet.
* Hire járt annak is. hogy a kormányzó a kihallgatások befejeztével, közös értekezletre hivja meg a volt kormány tagjait, a pártok vezetőit" és több\'"közéleli kiválóságot.
"A menekült. családok foglal _ koztatíiüa
Budapest, julius 3. Hosszabb idő óta folynak az előkészületei annak az altruista jellegű és célú alakulásnak, amely a mt nekült családok, ugyssin\'4" azok löszére ■mik a háború knpésán.ekzisztenciájukat elveszítették, farmgazdaságokat kíván biztosi tani. Az akció kapcsán József királyi herceg felajánlotta alcsüti birtokát^ fWgy- «t?az első farmokat létesítsék: A fantKjkát/ b&omfrte-nyqsittésre, gyümölcstcrméKÍfe, Hálgazda-ságolíra és népipari" telepekre fogják berendezni. \'\' ;V
Ruppert képviselő mentelmi ügye.
Budapest, julius 3. [Tudott dolog, hogy Ruppert Rezsó országgyűlési képviselőt néhány nappal ezelőtt nyilt utcán megtámadta egy ismeretlen ember és többszőr megütötte a hadseregről mondott beszéde miatt. A Kisgazdapárt tárgyalta tegnapelőtt ezeo ügyet s arra a megállapodásra jutott, hogy ezen esetben a mentelmi jog súlyos megsértését látja és omiatl a Ház sürgős összehívását kéri. % utóbbit tóob képviselő ellenezte, mert a ncveaítt képviselő mentelmi jogát- nem hatóság >s nem halóságnak a tagja sértette meg fcddig ez irányban végleges döntés necu tor^trrt. •/ ■ .
Egyébként a bUJap&ti kir: úgyésiség-hez Ruppert Rezsó kisgtzdapírtt képviselj durva becsületsértés cimén feljelentést te/l Szappanos Jstván hivatalnok ellen. Ruppert több képviselőtársával az Erzsébet-szállóban tartózkodott és amikor \'onnan kijött, elébe toppant Szappanos és kézét nyújtotta feléje. Ruppert megkérdezte, hogy mit akacl mire Szappanos aljas gazembernek nevezte. Ruppert hogy az utcai botrínyt elkerülje, elsietett. Szappanos azonbtoc hátulról a bal füle mögé ütött, majd mégegyszer az arcába sújtott. A képviselő azt gondolta, hogy *
elfutott. A képviselőkből álló \' társaság erre visszament a szállóba, ott megpillantották Szappanost, ráakarták vétni magukat\'és csupán a társaságukban levő hölgyek tartották őket vissza. Így is átadtál! a verekedő Hivatalnokot Hézw Űyula karhatalmi főhadnagynak, aki igazoltait szólitotta;ftl Szappanost és miután oz igazolta, bogy nem katona, Szabadon bocsájíottá. Erre rendőrén siettek, Szappanos-ázóh.ban az egyili,\'óvatlan, pillanatot arra hasirtálta fel, \'hogy megugrott.
\' Budapest, julius 3. Dr. Htgfdiis György ttomüefgyOlési képviselő a Kisgazdapártban\' propagandát csinál azon fclyétffdőtt gondolatnak-, hogy a kisgazdapárti ■ képviselők lépjenek be az Ébredi Madarak E&esOUme. Dr. Hegedűs képviselő, mint az EbrédS-\'Ma-". gyárbfc "eg^ift áíeibőke arra fiiyatkozik-ófiogy\'\' az Ébredő\' ilagyarok Egy.esűjetéhék.. ugy társadalmi, valamint gazdaság progranímja á legnagyobb mértekben a ráa&ar1faj megerősödését célozza, ezért szükségesnek tartja,, bogy minden képviselő az ÍSredőftkel együtt" dolgozzon és körfllcteben azokat tSmogtpa. Áltálában: dr.^Hé;g*edüs és tdbV\'faM\'íípvi-, seiő azon véleményüknek adtat\' kifejezést;" Hogy íiífi> legyen is a korSiárr? :etnóké, \'a, helyzet feszültsége miatt addig konszolidációra nem lehet számítani, amig á fóídblirt.okrefpr-mol, a gazdasági kérdéseket, váJámfnt á zsidókérdést rítdiUlisau meg-,pem oldhatják.,, s ha az \' uj ItóVmány nem Wy programmal, jön, azt nem hajlandók támogatói,\':
Viharos német blrodalmi gyül
í . jtíMri^S Aíjirio^pi -sS^ ...
tégnapi ülésén Hei/erich beszédé közben -hallatlan botrány tört ki. A mfcgetlert »*>< : icfelisták eleinte szóköz sem en^té.k\'jütrii •és sokéig tartott, amig a lárma tafnyira el-:csehdesült, hogy .belekezdhetett --Bészédébe. ÍA; német nép. eteje a háboru-és a-fqrradaio.m
ikjivetkeztébép rnegcsökkent í-^i\' mondofta
löeirorich — és-most a némoti nép rettenetes Jliomis alatt nyög. Erre a független szoeisl-o Ijáák-kórusban kiáltozták Holfench\'ófelé: Ön\'\' tniomoritótta meg a német népet. Eiutérn" \'periekig tartó tomboló látma tört ki; Tudom
én,\' folytatta Hélferich, hogy önök engem
vádolnak mindég szenvedés miatt, de nincs igazuk és én az önök vádjával nem törődöm. Amikor azt hangoztatta, hogy meg kell szűntetni a fejetlenséget, a túlsó padsorokból ezt kiáltották feléje : Maga vastagbőrü. Még nagyobb botrány tőrt ki, mikor rámutatott arra, hogy a német nép a választásokon állást foglalt minden szociálísta kísérletezés ellen. Amikor azt fejtegette, hogy miként fog a német nép kiúszni zavaros helyzetéből, orkánszerüen halátszott a kiáltás - ün és Ludendorf juttattak idáig bennünket. Beszéde után még percekig tartott a nagy zaj és pisszogás.
Moszkvai állapotok.
Budapest, julius 3. Egy úriasszony, aki két héttel ezelőtt még Moszkvában volt, kalandos utazás után Budapestre érkezett. Tapasztalatairól ezeket mondta: Moszkvában a fekete kenyér 450— 470 rubel, a hivatalos ár ugyan 2 rubel, de azért senki sem kap egy dekát sem. A fehérkenyér 1200. egy font vaj 3Ö00, egy csirke 80011, -egy liba 15000, egy font marhahús 1500, egy font lóhus 1000 rubelbe kerül. Általános a vélemény, hogy a bolsevizmus^ csak őszig tudják tartani. A gyárakban alig dolgoznak. A felkelések napirenden vannak. Az üzletek kivétel nélkül zárva vannak. A nép-woiofa.1 utwn-aeagay^\' ■ r» a* ti tBj <t iwy mennek és a fiazatérö hadifoglyok\' leginkább gyalog vágnak neki az ismeretlennek. A\'Z ellenforradalmi mozgalmak-nagyon komolyak.
A katonaiskolák sportversenye
Budapest, julius 3. Julius 7-én délután fél -í órakor*;. Margitszigeten a Ludovika Akadémia a bjldajjesti, győri, nagykanizsai és soproni iőteálisléolákkal együtt riagj-állétikai versenyt - rendíts. az első eset, hogy az összes. katonai Jntézetek együttes sportesen;éayt-..prX)diiká]
lyen, Scósc.Kéiiseiy r*o ünnepi besíéífet\'-l\'og inOndanW:
Francia^ágyar M
Budapest, juiiús 3. t
«xm>*
-hfcc. J»I \'
a» magyar, és fJX^ocii) párisi tirgi\'alasoJ! .. credménsé,.; .rótfM Ktt-Mt térgyaíáSOkon résztvett egyik. .yénzSartr. jMiv pacicasúai: ejmpndta, még nem jegecescdctt ki olyan •határ\'p.zoít tranzakciókká, mint ahogy azt. ítt péijzugyi korokben biresztelik. f\\ franfia, tőkései*- a legoagyobb érdeklődéssel és\' a..legmegbízhatóbb komolysággal tár; gyaVveiiinji- íjbátározott, . szándytjaJsí.-)s<HB\':.
részívcsznék .. Magyarorezíg gMjiasAgi ■ cCe;
konstrukciójlVap- 0»toí ■ jóiódélatti^.
pssziajatllk árra a\' rerr^íyrq »-jogósúanalf\',. hpgyí a\'pérm&yi és az \'Tpari yiUadatokból i ,ki "fog alakjjlni egy ^keWoP-bÖ. vá»iely atután kezdje, veszi .^.-wa^trvmági írdej;! iikélségiik aiü$íájának-ft^attsírozását. ExancitVi o^síág gazdásági heIyg(te,\'^Áéró,. ötven .k^ittj vözótj^k, rnint -a kW^b.ó^/ \' fórríiSfOfe1:. fel- \' Vtilnvetiwygyokcznek:\' ffraiKÜMlrsZág idei\'tériM
-m\'éso.l.feen jó. ,r:U>.. • »>>\'> >»
—-
, ^ .\'l^sztéiál1--^ Minöazók;^ munkip lyegzéskoí\' az álljfi njujiottak, fclhivatr-

,____wemxm,.
/;-" aki.V: » p\'h)zfelülb1S;A.
\'\'!*< k\'ébyÍ»Sk»lcsónt;1
:íti>gy
16111«^,„ folmutatSsa\'i?íeileit a-:%és«eíy >. ,Otthonban vasárndp. A jiSlrai :2í-pV6ra között jeWntkazgn.el;.,. -itögs.--Jíío-J. -z4k visszafizetése iránt a rkeUí^.jdWen intézkedni lehessen. :— Akik íőliict, akarnak bérélni, azok szintén miélöbbjelcntkezzeheíc,
------------ I I foerolvnanokt Adaknxnui
2
tol Kózióny
1920. július 4,
XEIRXSiK.
Vidéki előfizetőinkhez !
Mindazon tisztelt vidéki eli/iuiómi. kik cló/uetcsi dijaikkal hátralékban vonnak, kérjük azt legkésőbb jullus hó tt-ig hozzánk beküldőn szíveskedjenek. Akik a fenti napig hátralékukat ki nett: egyenlítik, részükre lápunk küldéséi kénytelenek tolnánk beszüntetni.
A KIADÓHIVATAL.
Murakort nem adjak!
Keresztény szervezkedés.
Motto: .Pártokat itt tfibbé nem
ismerünk.* (Horthy.)
N\'em azt emlegetjük-e leggyakrabban, aki távol van mitőlünk ? N\'em azután vágyunk-e leginkább, amivel nem rendelkezünk? Nem foglalkozik-e folyton a m3ga nyomorúságos állapotával a beteg?
íme, a keresztény magyarság is arról kénytelen nap-nap után beszélni, szavalni, kiabálni, ami legégetőbb létszüksége volna, ha volna s érette kell olykor velőtrázóan sikoltani, hogy legyen. Mi lenne az, mitől megváltásunkat várjuk s mégis oly soká, oly nehezen lép elő magyar társadalmunk clfásult lelkivilágából? Mi lenne más, mint a keresztény magyarsag szervezett testvérisége.
■A kormányzó főméltóságának az ifjúsághoz intézett minapi szózata (mely tulajdonkép az egész magyarságnak szólt) mint vezérlő eszmeirányt szabta meg férfias szavakkal, minden Öntudatra ébredt keresztény magyar részére a faji összetartozás szilárdítását s a nemzetölő pár-toskódás megszüntetését. Ám a kimondott férfias jelszó követésére férfias, erős, müveit férfiegyéniségek kellenek és szivük kristálytiszta mélyéből érző keresztény magyar nők. S kik nyüzsögnek köröttünk ? Ideges nőknél gyengébb, gyávább, piperkőc férfiak s ezeknek jéllem hiányától összetört lelkű keresztény nőegyének. Valahogyan Öntudatlanul, mégis az utóbbiakban, a legtöbbet szenvedett magyar nőkben bizom leginkább, -hogy őszinte munkásai lesznek a kt^esztény magyar szervezkedéseknek, összetartásnak s a pártoskodási métely kiirtásának. Hiszen a nők szenvedik meg leginkább, ha a keresztény magyarságot szervezetlensége miatt legázolják a terrorizálva rágalmazók, ámitó 8ipisták,i deges faji üzérek a határon belül és kivül egyaránt, a.gazdasági és kereskedelmi élet legkardinálisabb viszony-lataiban.
A keresztény nőkben bizom, hogy a kormányzói szózaton felbuzdulva, naponként belefogják kiáltani a léha magyar férfiak fülébe, hogy a szervezetlen, keresztény magyar széthúzással, gyűlölködéssel szemben milliárdokkal dolgozó ellenséges nemzetközi faji szervezet működik szívós lendülettel, halalt készítve elő (nem kiabálva \\) mindenre, ami keresztény nemzeti, tehát magyar e hazában.
Igaz, hogy ennek elég világos tudatára ébredt a keresztény magyarság, dc még mindig a felébredés első álmosságá-val tipeg-tapog. Cselekvését egyre haló* gatja, jobbra-balra pislog, kicsinyes magánérdekeket hajszol, ha már megmozdult: tovább szendereg.
Ugy érzem, hogy a kanizsai keresztény magyarság is ebben a tétlen, álmos felébredésben nyújtózkodik. Hiányzik a tettrekészség, akaraterő, hogy a javára váló keresztény szervezkedésekhez sziwel-.lélekke! csatlakozzék, e keresztény egyesületek munkájában önzetlen részt vegyen.
Lássa be végre mindenikünk, hogy a felébredést gyors tempójú, szívós tetc kell kövefise. így aztán előbb vagy utóbb mégis elérkezik a kormányzói jelszó és programm megvalósulása: a pártviszályok mérgétől megszabadított keresztény, egy-szivvé ércesült magyarság győzelmes csatája. __{r)
— Személyi hírek, Eitncr Zsigmond, megyénk kormánybiztos-főispánja. Kőiben\' schlag Béla alispán kíséretében tegnap, városunkba érkezett. Útjukat ma reggel folytatták Balatonfüred félé-
— Áthelyezés, a mozgópostáról. A postaigazgatóság Bútor Perec pt. főfelügyelőt P nagykanizsai 2. sz. mozgóposta vezetőjét Mezőtúrra helyezte- át. Ebből az alkalomból a mozgóposta személyzete tegnap délelőtt ünnepélyes formában vett bucsut hivatali főnökétől, este pedig a távozó és közszeretetben álló- felügyelő tiszteletére bankett volt. — Bútor Ferenc csak rövid ideig állott a mozgóposta élén, de ezen idö alatt is szimpatikus és finom modorával köztiszteletet vivoú. ki magának. A mozgóposta ideiglenes vezetésével felettes hatósága Pereitcsy Gyula pt. főfelügyelőt bizta meg.
— A balatonfüredi főszolgabíró meghalt. Langer István, a balatonfüredi járás főszolgabirája f. hó 2-án, pénteken meghalt. Ivangcr már tizenegyedik éve töltötte be főbírói állását. A negyven éves — városunkban is közkedvelt — férfi halálát gyomorrák okozta. Temetése — mely ma délután 4 órakor íesz Balatonfüreden — Eitner Zsigmond kormánybiztos, Kolbenschlag Béla alispán és dr. Gyömörey István főszolgabíró is részt vesznek.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete 1920. évi jutius hó 5-én d. u. 3 órakor a városháza nagytermében rendes közgyűlést tart. a közgyűlés hatalmas tárgysorozatot fog elintézni, amelyet 78 pontban foglalt össze. a főbbeket alább közöljük: 1. Dr. Prack István h. polgármester kinevezése Zalavármegye tb. főjegyzőjévé. 2. Dr. Prack István h. polgármester elleni fegyelmi ügyben hozott Zalavármegyé alispánjának 9946/1Ő20. sz; véghatározata bejelentése. 3. Központi szeszfőzde építési és berendezési munkái feiüivfcsgálátának bejelentése. 4. a v.. közellátási üzemek felülvizsgálására bizottság kiküldése. 5. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1920.,áprik 3-án kelt 60200/170. II. 3..SZ. leirat* a ;jte^itcncó iégíforgalom tárgyában. 6. VáróSP téglagyár létesítésére tanulmányi, vizsgálati és tervezési költségre 100.000 K fedezet rértdélkezésre bocsátása.
7. üj állat vásár tér létesítésére 600.000 K fedezet (II. részlet) rendelkezésre \'bocsátása.
8. Franz Lajos és Fiai gőz. és vill.-üzem. r.-t. kérelme 1.500,000 K előleg folyósítása iránt.
9. Városi közkórház jnűtójének ingó berendezéssel való ellátása. 10. A nagykanizsai református egyházközség kérelme évi 500 K városi javadalmának felemelése iránt. 11. A v. főgimnázium igazgatójának előterjesztése a tanárkari jegyző évi tiszteletdíjának évi 500 koronára való felemelése iránt. 12. A városi közigazgatási, főgimnáziumi, kórházi, óvodai, a még állami szolgálatba át nem vett városi rendőrségi s a főgimnáziumhoz beosztott, állami tanárok városi segélyének megállapítása tárgyában hozott 18121/1919. 1011/1920., 4451/1920. számú közgyűlési véghatározat hatályának 1920. év végéig való meghosszabbítása. 13. Deák Péter nyűg. rendőrkapitány fegyelmi ügye. 14. A főgimn. egyházi tanárainak segély kérelme.
— Megalakult a Papirelosztó Bizottság. A hivatalos lap 149. száma közli, hogy a m. kir. miniszterelnök 4578/920. M. E. \'sz. rendeietének 2. §-a alapján megalakult a Papirelosztó Bizottság, amelynek célja, hogy az ország területérc a papirelosztást rendezze s hogy ezen munkájában a keresztény lapokát támogassa. E rendelet szerint minden megye számára a miniszterelnök egy bizottsági tagot nevezett ki. Zalavármegye részére dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselőt, mint lapunk főszerkésztőjét.
— Drózdy Győző a vidéken.Drózdy Győző a pacsai választókerület képviselője ma kerülete polgáraipak körébe utazott. Ma délelőtt 10 órakor Kiskomáromban monda polgárságnak beszédet, délután pedig ugyanezen célból\'utazik Gaiamtokra, ahol 4 óra\' kor szó; választóihoz. Persze, persze, a Házban nem hallgatják meg, az Alföldön haíálra keresik, (p mondja) elvégre valahol csak kell beszélnie. Szegény pacsai kerület mennyi out és bánatot fogsz hallani követedtől.
— Háztulajdonosok Szövetsége.
A. memorandum átadásakor a miniszter belátta, hogy a vidéki városokban a lakásmizériák tűrhetetlenek s ugy akkor, mint egy\'ankéten is kijelentette, hogy azokon sürgősen segíteni kell. A Szövetség mindent el fog követni, hogy augusztus elsejére a mostani állapotok meg legyenek változtatva. A kormánybiztos a Szövetség részére kiutalt egy vagon meszet, amely ha megérkezik, a tagok között szét fog osztatni. Előjegyzések mészre és cementre elfogadtatnak. Felkéretnek a háztulajdonosok, akik a közgyűlésen aláirtak és az összes háztulajdpnosok a belépőjegyek aláírására és a tömörülésre, mert csak mint megerősödött testület tudjuk majd érdekeinket előmozdítani. Szombathelyen és Kaposváron minden háztulajdonos tagja a Szövetségnek. A. Szövetség irodája f. hó 6-tól kezdve Kazinczy- utca 11 sz. alatt lesz az ádvarban. Elnökség.
— Közellátisi közlemények. Az ellátatlan lakósság kik a 4767/1910 M. E. sz. rendelet 15 § értelmében hatósági lisztellátásra igényt tartanak az alábbi behívás szerint tartoznakjelcntkozni: Julius hó 5-én Brand-Adolf és Brutcsics József kereskedőknél vásárlók. 6-án Dedovátz Béla és a Magánalkalmazottak szövetkezetének vásárlói, ?-én Mezriczky József és Lackenbacher József kereskedők vásárlói 8-án Pleischacker Albert és Sáfrán József kereskedőknél vásárlók, 9-én Fischer Ferenc kereskedőnél vásárlók, 10-én Sipos Andor és Dióssy Béla kereskedők vásárlói, 12-én „Hangya" szöv. és Bruncsic^ János kereskedő vásárlói, 13-áa Mersits Nővérek kereskedők vásárlói, 14-én Gyenes Lajos és Rosenthal Jakab kereskedőknél vásárlók, 15.én Rosenfeld Adolf és Wollák Mór kereskedők vásárlói, 16-án Rácz-utcai "szöv. és Breier Mátyás kereskedőknél vásárlók, 17-én Neu és Klein kereskedésében vásárlók, 19-én Roseenberg Béla, Stern Ignác és Beck Henrik kereskedők vásárlói. 20-án Stampf Zsigmond kereskedésében vá sárlók, 21-én Szieger Istvánné kereskedésében vásárlók, 22-én Reich Mátyás, Boldics és Társa és *MOVEu vásárlói, 23-án Valics és Deutch kereskedőknél vásárlók, 24-én Toch Miksa kereskedő vásárlói.
— Három diák kalandos utazása.
E regényes hangzású cim illik leginkább jelen hírünk élére. -Valószínűleg a nagyszünidői akarták egy kis nyaralással ünnepélyesen megnyitni, azért hát megszökött hazulról a három budapesti diák. Névszerint Huller Árpád, Árvái György és Nadcmlanszky Gyula, a három 14 éves gimnazista három nappal^ ezelőtt összecsomagolt és elindult a a budatvDéli-Vasút pályaudvaráról a Balaton felé. Előbb azonban — büszkék lehetünk rá — Nagykanizsát kívánták megtekinteni. Sőt mi több, Kanizsán hivatalos személyek tudták előre megérkezésüket s fogadtatásukra kivonultak a vasútállomásra. Ezek a hivatalos személyek a rendőrség tagjai voltak. A dolog ugyanis ugy történt, hogy az aggódó szülők a fiuk eltűnése után kirohantak a keleti pályaudvarra s az ottani parancsnokságot megkérték, hogy a szökevények elfogása iránt értesítse a nagykanizsai rendőrséget. A gimnázisták persze nagyon bánták, hogv Nagykanizsából csak az államrendőrség zárkáját láthatták. Tegnap aztán szerencsérc megérkezett az egyik érdekelt szülő s ébei felügyelete alatt a három kalandkedvelő visszaszállittatott Budapestre. Legalább * Balatonban flirödhettek volna, mondogatták lemondón.
Behálózzák
haszontalan uüuiutokkal, ha Mm ügyel a Diana-puder, Dian-vsíappat. és * Diana-krém clnovescsio
csomagolásra. Kii doboz, illetve tegely ára — —__jo.— k
N"8y . . . .----20.— K
Nagy szappan ára — -------_ 25.— K
Teljes készlet (tartalmaz egy nagy kccmct,
I nagy púdert, 1 nagy. szappant) iru — 70-— K vagy l kis krémet, 1 kis púdert. 1 nagy sílppant, ára —------- _ 50.— K
Mindenfitt kaphatói
Gyártja: a Diana Kereskedelmi R.-T. Oudapost. V., , Nádor-utca W. 9SÍ>
1920 julius 4.
Zalai Közlöny
3
— Meghívó. A hadirokkantak, hadiözvegyek ós hadiárvák nemzeti szövetségének nagykanizsai fiókja 1920. évi julius hó II napján délután 4 órakor a városházi nagyteremben közgyűlést tart, melyre az alapító, pártoló és rendes tagok meghívatnak. A közgyűlésen csak azon tagok jelenhetnek meg, kik a nemzeti szövetségbe beléptek és erről tagsági igazolványuk van. Vcxliscg.
— A Dunántul! Blokk felkéri tagjait és azokat az érettségit tett ifjakat, akik tanulmányaikat Ősszel a főiskolákon folytatni fogják, hogy saját érdekükben ma, folyó hó 4-én d. c. 0 órakor okvetlenül jelenjenek meg a Keresztény Otthonban.
— Az; Aranyvirág műkedvelői és jő-lékonycélu előadásának rendezője utján kéri az operett összes szereplőit és a zenekar tagjait, hogy holnap hétfőn d. u. 6 órakor a Keresztény Otthon nagytermében teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. Az értekezlet tárgya. az előadásnak a súnkorben való előadása lesz, amelyre több oldalról felszólítást kapott a rendozőség.
— A helybeli polgári flu és leányiskola junius hó 26-án tartott hahjgvcfsc-nyének erkölcsi sikeréről már beszámoltunk, most alkalmunk van anyagi eredményéről is beszámolni. Bruttó bevétol volt 7277 korona, költség 1893 korona, a hangverseny tiszta eredménye 5-415 korona, mely összeg hadi-foglyaink hazahozatala javára fordittatik. Ez alkalommal a rendezőség köszönetet mond mindazoknak, akik a hangverseny anyagi is erkölcsi síkeréhez hozzájárulni szívesek voltak. Lukács Ernőné úrasszony, Pesek Ignác, Teücmann Vilmos és Sauermann Antal uraknak, kik szíves közreműködésükkel a hangverseny sikerét biztosították. Garai Frigyes, Holczer J. a Világ mozgószinház tulajdonosa, Leitner Ernő \'uraknak, a Kereskedő Ifjak egyesületének, a Kath. Legényegyletnek\' "és ,\'n: kor." elérni iskola igazgátójának, kik szívesek voltak székeket kölcsön adni. Rosenfeld Adolf fiai. Szabó Antal, Gyencs Lajos, Sípos Andor, Valics és Doutsch, Strém és Klein, Stampf Zsigmond, Neu és Klein, Zerkovitz Lajos uraknak, kik szives adományaikkal a buliéihoz hozzájárultak. A helybeli dandárparancsnokságnak, amely fo-gntot bocsátot rendelkezésünkre. FclUJ/izdtdt: Adler Miksa 200 K, Polgári Egylet 150 K, Dr. Hajdú Gyula 60 K, N. N. 50 K, Eber-h«rd Béla főgimn. igazgató 30 K, Pintér Béni kalh. hitoktató 40 K, Konyó Mihály 20 K, Kcnessey Lászlóné 16 K, Pittner József 14 K, Pranger Karolin 10 K, Maschanzker Imre 10 K, N. N. 9 K, Mandler István és László 5—5 K, N. N. 2 korona, összesen 6U korona.
— „Anyarozs\'\' cimü hirdetésünknél a tegnapi számunkban sajtóhiba folytán 400 korona helyett 30 korona kg.-kénli ár lett [eltüntetve.
(x) Index uj megbízatásának harmadik részé a ,A holotl kéz" kerül bemutatásra hétfőn, kedden és szerdán az URÁNIÁBAN. Izgalmas fordulatok és Cocantin mestor komikus játéka tezzi érdekessé ezt a részt. E hét műsora meglepetésszerű lesz, amennyiben bemutatásra |kerűlnek .Emit a csodáló", melyben a getektivszerepet egy 10 játsza. E hét fénypontja Rtdculrióxt (Meg viltás> cimü bibliai film lesz. E darab még » Krisztus-filmet is messze felülmúlja. É képről legközelebb bővebbet.
SPORT.
A vendégcsapat és a Vac. (I : 5)
Tegnap mérkőzött a budapesti egyetemi hallgatók csapata a helybeli Vasutas Atlétikai Clubbal. A helybeli csapatból GillcsU illeti a dicséret, aki az egy gólt rúgta. A Vac. a második félidőben gyengén s tán reményvesztetten játszott s igy 10 percenként kapta a gólokat. Sok jó helyzetet nem használt ki. Dicséret jár Vicctitb-Mk. a budapestiek kapusának. Az eredmény (1 : 5) a csapatok kiképzcttségével nem egészen arányos.
A BEAC-NTE mai meccsére tegnap este megérkezett a BEAC három legjobb játékosa, akiket direkt azért hozattak, mert a mai győzelmet nagyon !s ambicionálja a BEAC. A támadást Jözsával (balszélső) és Pluhárra! íjobbszelső), a\' védelmet pedig Szalay centcriialffat erősítik meg. Valózzinü fog játszani dr \'Brandenburg ezredorvos is, mint hátvéd. Az NTE-ben ;$ erősebb tesz a védelem Topiehier beállításával és különösen az NTE halfsorától váKtnk jó munkát ! Az erős küzdelem mellett is tehát szép és nívós játék .\'esz, amelyből a szerencsésebb csapat kerül ki győztesen. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik.
Szerkesztői Szenetek.
B. A. megértjük jogos felháborodását amiatt, mert Nagykanizsa Páros lakáshivatalának vezetésével egy zsidói bíztak meg. Mi csak »nnyit jegyzünk meg e tényre, hogy hitünk szerint egyszer csak Zala vármegyébe is beköszönt a keresztény világ.
Közgazdaság.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság.
A nemzeti ós keresztény szervezkedés eszméje Zalavármegyében is otthonra talált. Ugyanis az ország legnagyobb altruista intézményei közül a „Hangya" és az „Országos Központi Hitelszövetkezet* és ezeknek szinten altruista alapon álló árugyüjtó szerve a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága Budapest, megalapította Zalavármegyében a g&zdaközónség bevonásával a zalavármegyei érdekeltséget, „Zalavánnegyet Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság"-ot Nagykanizsa székhely-lyel tekintettel a város kitűnő vasúti összeköttetésére. Ennek az intézetnek alapítása utmutatásul szolgál ugy a nagy- és közép -birtokosoknak, mint a kisbirtokosoknak, hogy a szolid és megbízható összeköttetést hol keressék. Az intézet célja ós ügyköre mindazon tevékenység, mely; a mezőgazdaság és mezőgazdasági ipar termékeinek ösz-szegyüjtés, értékesítése, valamint ezeknek szükséges bel- és külföldi áruk megszerzése és fogyasztási szövetkezetek utján való értékesítése körül lehetséges. Szóval a mezőgazdaság ós mezőgazdasági ipar fellendítése, belterjcssebbé való tétele. A vármegye köz-ellátásához szükséges közszükségleti cikkek beszerzése stb. Foglalkozik az intézet só és cukor-ellátással, állami gépakció lebonyolításával, gyapjugyüjtéssel, gabona gyűjtéssel, magvakkal, hüvelyesekkel, fa, faszén, raffta, szekerek, mezőgazdasági eszközök, lószerszámok stb.-vel.
Igazgatósága : Elnök: Dr. Koller István földbirtokos. Társelnök: Kozma Ferenc a M. Szövetkezeti K. Aruforg. R.-t. vezérigaz-
gatója.; Alelnök :\'Dr. Krátky István Nagykanizsa r. t. város főjegyzője, Dr. Lénárd János hg. Fcstetich uradalom jószágkof-mányzója, ódor Géza min. tan., pénzügyigazgató. Balogh Kálmán a „Hangya" Szövetkezet nagykanizsai kirendelts. vezetője. Bodó Pál ezredes, a Move nagykanizsai fő-osztályának elnöke, Er. Czobor Gyula a M. Szövetkezeti K. Áruforgalmi r.-t. osztályfőnöke, Dr. Glatz János á M. Szövetkezeti K. Áruforgalmi r.-t. osztályfőnöke, Goda Gyula a M. Szövetk. K. Áruforg. r.-tl osztályfőnöke, Pressler Géza a „Hangya" nagykanizsai kirendeltségének helyettes vezetője, földbirtokos, Szűcs Andor földbirtokos, Ur. Tarányi Ferenc földbirtokos, orsz, gyül. képviselő, Dr. Zimburg Ervin a M. Szövetk. K, Áruforgalmi r-t. igazgatója, Skublics János az Orsz. Közp. Hitelszök. budapesti képviselőségének főnöke. Ügyvezető igazgató: Posch Géza a M. Szövetk. K Áruforg. r.-t. voK nagykanizsai bírendeltségének vezetője. Jogtanácsos : Dr. Tamás János ügyvéd.
Fdtígyelóbizőttság: Dr. Barcza László földbirtokos. Fejér Gyula a M. Szövetk. K. Aruforg. r.-t. főkönyvelője, Gaál József a Keszthelyi Ipari és Gazd. Hitelszöv. ügyv. igazgatója, Grúnner Károly földbirtokos, Horváth Jenő a M. Szövetk. K. Áruforg. r.-t. főtisztviselője, Kakass Béla a M. Szöv. Áruforg. r.-t. főtisztviselője, Dr. Mennyei Géza a M. Szövetk. K. Aruforg. r.-t. titkára, hg. Odeschalchi Károly földbirtokos, Pasch-lek Lajos földbirtokos, Pém József esperes plébános, Szontmihályí Dezső földbirtokos.
Az uj részvénytársáság már megkezdette működését.
Helyisége Nagykanizsa Fő-tér 8. sz. (Bazár I. em.) a Magyar Szövetkezeti Közp. Áruforgalmi Rr-T. nagykanizsai kirendeltségének helyiségében, amely kirendeltség beolvadt az uj részvénytársaságba. Az uj részvénytársaság Zalavármegye területére a beszolgáltatandó gabonamonnyiség összegyűjtésére egyedült főbizominyosságot nyert és ő tzerződtel i)izományosokoL és átvevőket A gabona átvétel 15-ike után kezdődik.
Választmány: Bakó Béla földbirtokos. Berényi Jenő földbirtokos, Szövetkezeti elnök Zalaszentgrót, Bodó Béla tanító. Szöv. elnök, Rigyác, Cséplő Ernő Szövetk. ügyvezető Balatonfüred, Dénes Jenő állampénztári főtisztviselő, Szöv. elnök Nagykanizsa. Gózony István földbirtokos, Hertelendy József földbirtokos, Kovács László gyógyszerész. Szöv. ügyvr zető Tapolca, Külley János földbirtokos, Orosz Ferenc gyógyszerész, Szöv. ügyvezető Zalaapáti, Relschl Imre városbiró, Szöv. elnök Koszthely, Dr. Steiner Szilárd főgymn. tanár, Szöv. ügyva-zető Zalaegerszeg, ífj. Thassy Imre földbirtokos, Dr. Zab Mihály ügyvéd, Szövetkezeti elnök Sümeg.
Méhészet köréből.
\\ Zalamegyei Méhészek Egyesületének tagjait értesítem, hogy a kormány utasítása folytán a kaposvári Hí. méhészeti kerületi feíügyelő, Körmendy József ur, — a jelentkezők számától függően — 18 napos méhészeti tanfolyamot tart, miért is felkérem különösen kezdő méhésztácsaim figyelmét, hojy ezen sokat igérő dijmentcs tanfolya-mon minél többen vegyenek részt. Jelentkezni lehet a vasúton Pencz József ügyv. alelnöknél, Dióssy Béla pénztámoknál Kossuth tér 6. és nálam Vörösmarty-u. 26. A jelentkezés alkalmával mondják be. hogy mikor volna részükre előnyösebb a tanfolyam hallgatása. Egyúttal értesítem a tagokat, hogy f. hó 4-én a gyűlés elmarad, megtartása e helyen közölve lesz. Kiss László, egyesületi titkár.
P AT* An k at«/Í a)t U^és kasznált> bármiy mennyisóg-ÖUI Ub llUI UUK ben és nagyságban kaphatók.
Telefon 148-12. BÖHM KÁLMÁN tStS&J^L^F
* 4
Zalai Közlöny
1920 július 4
(x) „Rádió^ kitünó terpencines cipókrémet megrendelheti Szigriszt kereskedelmi iro-. dában £rinyi-utca 33. 1. em. .1143
(x) Mész. Termolit-pala waggoniételek-ben megrendelhető Szigriszt kereskedelmi irodában 2rinyi-utca 33. 1. em. m-».
— Mehészoti, mezőgazdasági, gyümöl«fa-teny<S2téii, szőlő ís borgazdasági tanfolyamokat vég-\' zett menekült muraközi tanitó ajánlkozik a stiiisidőre cíéple»he» íelügyeünck, vagy nagyobb méhes (szöló) ónálló vezetésére. Megkereséseket lapunk kiadóhivatal* továbbit.
(x) Móhéazet eladó! Egy mchcsziársam 30 elsórangu méhcsaládot kaptárokkal, kész keretekkel együtt/síadni szándékozik. Értekezni lehet Szabó Antal csemegekereskcdő, méhésznél.
(x) Eladó : National kassza, fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel* rövid zongora és senélígép, félhold fóld, asztalok, cimbalom, sarokházhely, gyermekkocsik é$ ágy, üvegesablak. Bővebbet „Amcn" kBzvetitó irodában, Király Pál-utca S.
(X) A magánalkalmazottak azövetkoxoto felhívja azon tagjait, akiknek lövedelme az évi 25,Q00 koronát meg nem haladja, hogy jul. 5»éig a szövetkezet üzlethelyiségében jelentkezzenek. Az alkalmazásban levők tartoznak egy, jövedelmük nagyságát meghatározó, a munkaadójuk és ké< tanú által hitelesített igazolványt és hatósági könyvecskéjüket magukkaV hozni. A más-foglalkoiAsuak és a munkanélküliek két megbízható tanúval igazoltassák jövedelmüket. .4: igazgatóság. -1
9966/1920.
18 napos méhészeti tanfolyam.
Hirdetmény.
Értesítem a város közönségét, hogy Kór-mendy József kaposvári méhész szaktanító Nagykanizsán 18 napos méhészeti tanfolyamot fog tartani.
Akik e tanfolyamon részt óhajtanak venni, jelentkezhetnek naponta a délelőtti órákban a v. gazdasági hivatalban (városház II. em. 30. a.) A tanfolyam ideje később lesz közhírré
téve.
Nagykanizsán, 1920. évi junius hó 30-áp. 1141 Polgármester
Hirdetmény.
A f. évi 101/2 K. £. H. számú rendelet alapján utasítom a város területén állandóan tartózkodó össze* rokkantak és katonai diétásban részesülőket (nyugdíjasok is), hogy év-folyam szerint alább felsorolt napokon a városház Kaauczy-u. 1 -ső bejárat II. emelet, középső ajtó, rokkantak összeirási irodájában a saját érdekok-beií jelenjenek meg. A kőzetében lévő. összes katonai okmányokat ífizetési meghagyás, csekkszelvény, rokkantkünyvecske stb.) u^vctlenül hozzák el magukkal^
Meg nem jelenók^lóleaznek vezetve és megbüntetve. Okmányokkal igazolni tudó távolmaradó julius hó 30-ig mis napon, is jelentkezhet.
Julius 7-én 1866 óvbon\' »ül. és ennél Idősebb evf. továbbá 1866—1872.
julius 8-án 1873—1874 évben születtek 9-én 1S75—1876 „ 10-én 1877—1878 „ 12-én 1879—1880 „ 13-án 1881—1882 . „ , „ 14-én 1883—1884 „ 15-én 1885—1886 , 16-án 1887—1888 B 17-én 1889—1890 „ 19-én 1891—1892 „ 20-án 1893—1894 * 21-én 1895—1897 • H . 22én 1898—1900 Nagykanizsán, 1920. julius hó 4-én-
Polgármester.
Előkeló, minden ágazatot kultiveló Biztosító intézet zalamegyei helyi fóflgynöksége részére
ugy
mint
tisztviselőt keres, ^
a külső munkálatokra alkalmas. Ugyanott agilis és megbizha(ó üzletszerzők is felvétetnek. — Jelentkezni lehet /
Dőri Zsigmond
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 11. sz.
crém, szappan, púder, sampon
o legtökéletesebb 6$ legkeresettebb toiiettc-szerek. Kapható minden gyógy szertárban és drogériában. Késziti. HUNNIA" gyógyszertár laboratóriuma, Budapest, IX., Rádáy-utCft 12.
Abonnenseket tffSJtr**
Morkly J.-íélo, Klnixsy-utea 4. Bzám
alatti vendéglőmben. Szíves pártfogást kér Merfelez Ferenc, a Casino voii vendéglőse
főtisztviselő család keres jncllékhelyiségekkel jósiivü háztulajdonosoknál önkéntes felajánlással. Értesítést kér e lap kiadóhivatalához. 1131
Karon ülő baba mellé
bejáró leányt keres
SZIGRISZT, Sugár-ut 6. »z.
vashordókat
minden mennyiségben a legmagasabb napi árért — Sipos Andor, Nagykanizsa
Veszek használt
Eladó10 jK>,j sz4\'>w\'4 *hoM cfd<. * hóid
szántó, 3 epülotter. — Nagykanizsán kisobb-nagyobb uj házak. — lierendezctt füs*«rüzlet lakással. — Veszprém mellett jó kaiban levő qcmcsi kur:« 6 szobával, sok spcUéképütcUcI,. 2 hold udvar és kerttel -i00.000 koronáért. — Budapest környékén házak, villák, kisebb birtokok. — Veszprém mellett 362 hold birtok lakással, teljos insrukciőval. — 12 holdas somogyj birtok Kanizsától 20 km.-re lakóházakkal. — •íO holJas birtok, benne -12 hold szőlő, urilak, instrukció 1,020.000 koronáért Pestmegyében — Ugyanott 104 holdas parnsztbirtok város közelében. — Szikriszt ingatlanforgalmi iroda, Zrínyi Miklós-u. 33. I. cm. 1142
ÍRomén cement!
kapható
■ Hild Testvéreknél, ■
Nagykanizsa, Kiráiy-u. 4. 1139 I Egy drb.1 5000 kgr. Heveset használt Schemerg-féle
tizedes mérleg
és egy pár keveset használt erős igás lószerszám eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1123
trtxsdtmaammnatma
Minden magyarnak!
A magyar lrr«d«n(« <•« kultartörfkr^ok mait m«.
jtítti ii.Onö r?/*ti. rrxtyú, » owUilío diaí««i*n rt«£«*Utck rteijrflrtlM igeu íooiot tnígtíátot iwnci jcrtJtti tottcrftiinaMrt -v»*oti hkicunJ\'.lin <» > mgyu ;$vín<lt mijikií v.lö
Iralliltao.
KrJiMrJi Krnönek Mgj-jKrícn me«okJou .,M*gy»r trre-dcot*" »)bum», amely pompl* rtir^OTHibin txierceiítrc ulci 4toxb«<6 mfllípoi uru^nu.........j jq

C«l»zAr 0«iáiu>k t.Xcmxetj MtOnkírV
Ifűli jrtfcdn^ítit n«ltc»i«wr< ilkc.o-.c aietie/i fali jil>kt»tje <ax?o rnthtgórJ ÍUa cr^ritre. «tjtutiom íolr^oyten . . . . tíSO K
---------------....... 1300X
••■.-... 33ÓO X
• • ..... eo.K
t-ioíh« j\'jijiMii« antik
Yíff»kí.i:*b»n ....
^ CüílláJt mt.-.íí trofuWn , *» » . ■Ai intitrA* <ttrr. brcoxbux,. .......
Si(T<tv«fcic< . ,, TíroOr <xüiü«o n gt. Js\'ctr.o mirvlr.,-j.\'i[-;Á ttöi
ntrrUlKm i-cv(|.
■%0 K
22S K
Ki-ltvírrio . . .......
Tíir.4i e»0»i . . . .........._
A magyar líJlorOtm yta UvitelbM\'\' t, ir#>oa.
í**tmiirzbi iRtat roOvítri öwfcunonkJiV.
I*?**/?1 *" bulvarbiljtg uíuaKn 10 K
AUaod4»n bauaU)«k:
...V»jOfiyr Irredorita** „Maj^ar Poltura" mt^uc* «Iy<0,lafclttdcyxti or.. ajaSa.uom fintv,\'^"k &írrr«t.i<„ií, mnica mütItryttt t K.
........... , K
MítT<^<lhti« pejtauuIr<5><MiTolnai kOojrvklailéniűv«-:l IX.. ÜlvatAr-ntca 14
í" >s-.-3 v. p. ty ciííjií pakettje
i«. ax í»<m kir.Vajptídifljrai Mrioa>- 5-i»»e-rjrt-»l£«r.
A legbecsesebb alkalmi ajándékok!
-•"•iyebb .nivck <n«itOjt mioíco Jnupfoítíítóíj: eaaiolva.
tKmotmqonaotmnoo
I
Egy jó házból való jóvkeletu fi" tanulónak felvétetik Köhier Teaf verek vaskereskedéBében. lno
IrM
mozgókép-palota
Rozponvl-utca K nz.
Szombaton és vasárnap, julius hő 3. 4-én. Bzenx&oió* bemutató 1
Az örök éjszaka
Színmű 4 fclvoásban Irta: Kari Thema. Hétfőn, kedden és szerdán julius í>, 6, 7-cn. Judex uj megbízatása III. rész A halott kéz
Előadnak ItizdtU: Hétköznapokon 7 ét í arak. Vaiiraap ít útDipaipoktB: 3, S. 7 ét 8 érikor.
Egy liter k bor«
a Badacsony vendéglőben
16
korona!
Hordóvétel-nót árktd-»«zB«iiy.
Naponta frissen csapolt sörök!
Anyarozs-
ért kilogrammonként 400 koronát fittünk. — Anyarozs gyűjtése vakációzó gytir mekekoek nagyon egészséges és hasznot hajtő szórakozás. — Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.-T., Nagykanizsa (Bazár-épület) Telefon 123.
Elsőrendű tűzifa
kapható súlyra, vagy üleiikínt házhoz szállítvn joUnyos árban
Kondor Adolf és Társa
Megrendelhető : Arany János-u. 2. és a lelepen: Tárháx-u. 15.
Uri öltönyöket
ób aöi kOBXtümöket jutún>os árban vegyileg ti«tit és javít
Teleion 3ie. LIDITT MIKSA
«rfi»t*b<J Is TífljFtlutltó, T»[<Vl-u\'. 25. OyapJu»xöv«.ll>űl k«»>J«rk «lefAD» url 0Jr»t01Woyök«t
Uradalmak figyelmébe!
Tengeri raktározásra alkalmas kész góréépületek teljesen uj állapotban különféle méretben elsőrendű anyagból készítve eladók STOÉM KÁROLY fakereskedőnél
Hivatalok, irodák figyelmebe.
Legjobb minőségű Mlnl8zterpapJr Fehér finom irodai papír Fogalmi szürkés papir Levélpapírok írógéppapír Sxén (carbon) papír Itatóspaplr írógépszalag
Irótollak, tJnta és tintatartók Iróaljxatok, borltékpaplrok
• Irodai olló, pénzko^arak Asztali elŐJcgj\'zéktöm bők stb. irodai szerek nagy válasz- . tékban kaphatók:
Fischel Pülöp Fiai
k3njrvkere»kedé«ében Nagykanizsán

-Nyo.-na.oil . laplulajdMosok,: Zalai és GyarT.aii kfinyvnyomdájiban.
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. juUiu 6. Kedd
150. wáw 1 g

KERESZTENV POLITIKAI NAPILAP
>MTtesctőség bt kiadóhivatal: Pő-nt 13.
_ la(«rnrfc*a-t*l*ton Ifi. 1
Hogjelenlk mindig kor* reggel.
Póazcrkesztő:
Dr. HEGEDŰS OYÖ5&Y
aítoulp\'. k*pvUal<5 • ...í
Pele 16a axork««xtő:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak;
Kgcsz évre 250 K. Pélávre 130 K. N«gy«J avro 65 K. Egy hóra 22 K. Egyei szám 1 K
Kihallgatások a kormányzónál
Budapest, julius 5. A kormányválság dolgában döntés még nem történt. Nemcsak a pártoknak, hanem a kormányzónak is meg vannak a maga tárgyi kívánságai, amelyeknek a keresztülvitelét a designálandó miniszterelnöknek vállalnia kell A kormányzó kívánságai alkotmányjogi és gazdasági természetűek.
• Még mindig Rubinek Gyula, Rakovszky István és Rethlbi István gróf nevei VAnnak előtérbe Döntés valószínűleg szerdán lesz.
Politikai körökben kíváncsian várják Dvorcsák - Győző képviselőnek a nemzetgyűlés első ülésért való felszólalását, amely-ben számot ad a- tótság, kínos helyzetéről, elnyomatásáról és megbízásukból \'ünnepélyes deklarációt fog felolvasni, amelyben hüségfogadalmat tesznek a magyar nemzetnek.
Ma szüneteltek a kihallgatások, mert a kormányzó délután Gödöllőre utazott.
Tegnap Kacsó Gyulát és Weisinger Gá bort a magyar munkáspárt vezetőit, utánuk pedig Teleszky János volt pénzügyminisztert fogadta kihallgatáson a korálányzó.
A népbiztosok ügyének főtárgy alása.
julius 5. óriási _érdeklődte >an \'levő
Buda. _______________
TneTEtt ma kezdődött\' még a népbiztosok ügyének főtárgyalása. Háromnegyed tíz órákor vezették be a vádlottakat, összesen tizet. Valamennyien fekete ruhában vannak, kivéve Nyiszior Györgyöt, aki csizmát, barna ruhát és munkásinget visel. Kilenc órakor nyitja meg Slocker Antal kúriai .bíró elnök a rárgyalást. Utánna AczJJ Imre főállamügvész indítványozza, hogy a tárgyalást folytassák le. Gaál Jenő ós Blauner Mór védők indítványozzák. . hogy a tárgyalást legalább két hónapra halasszák el és a bíróság szállítsa le illetékességét és a bűnvádi eljárás szerint tárgyaljon. Aczél Imre főállamügyész ragaszkodik ahoz, hogy a fő-tárgyalást lefolytassák.- Furcsának találja, hogy bojkottal lépnek fel a magyar bíróság ellen. Megállapítja, hogy a kivételes törvé nyek a békeszerződés ratifikálása után még egy évig érvényesek. A márciusi forradalom nem volt forradalom, hanem jogfosztás A missziók kihallgatására nem- kerülhet sor, mert például az angol kormány nem járult hozzá Cuningham ezredes kihallgatásához. Ezután a bíróság félórás tanácskozás után kihirdette határozatát, amely szerint az eljárást a gyorsított eljárás szabályai szerint lefolytatják. Ezután az elnök az összes vádlottakhoz külön külön megkezdte nacioná-léjuk íratni kérdéseket. Majd tíz perc szünet után VaHtu^ Károly részletes kihallgatását kezdték meg. N,cm érzi magát bűnösnek. A terrornak még o diktatúra alatt sem volt hive. Ezt elitélte akkor is, mikor névleg nép-biztosi cimet viselt. Ezután hosszasan elmondja, hogy hogyan ismerkedett meg Oroszországban Kun Bélával és hogy Moszkvában Kun Béla lápjánál, mint nyomdai korrektor szerepelt Tagadja, hogy Kun Bélának jobb keze letc volna. Majd részletesen olmondja, hogyan lett népbiztossá. Van-tus Károly kihallgatása után a főtárgyalást holnap kilenc órára halasztották el.
összeült a spaa-i konferencia.
Budapest, julius 6. A spaai konferencia ma délelőtt 11 órakor ült össze. Ideérkezett jelentések szerint Németország 120 milliárd arany márka kártérítést fog fizetni évenkint 3, később 5 milliárdos részletekben.
Kihallgatások a Stromfeldügyben.
Budapest, julius 5. A Stromfeldégyben vasárnap kihallgatták TakácsBéla alezredesi, Debreczcni István őrnagyot, Fábián Gyula mérnököt, Kozma Ferenc őrnagyot, Fleisltacker Rezső századost, Thomka Zoltán alezredest, akik részben Stromfeld ellen, részben mellette vallottak. A mai tárgyaláson Knapp Aurél honvédelmi államtitkárt, dr. Pele Márton volt államtitkárt, >lWner Kálmán ezredest, majd Soós károly honvédelmi minisztert hallgatták ki. Soós Károly , honvédelmi miniszter Jdjelentette, ^hogjy meg van győződve, hogy StromfekJ hasznára akart lenpi az országnak, de hibájául rójja fel, hogy belépett a szakszervezetbe/\', .amely megbontotta a hadsereg egységes ázelleroét. Azonkívül, hogy a katonatanács ellen nem lépett fel erélyesen.\' — Megállapítja, hogy Stromfeld eleinte az országi védelmére védősereget nkari szervezni, később azonban letért a helyes irányról. Á l\\onvédelmi minisztert megeskették. Ézutón Stromfeld utódának Julier alezredesnejcja kihallgatása következett. Julier hangsúlyozta,« hogy Stromfeld csak látszólagosan hosszabbította meg a kommün uralmát. Kassa felszabadítása teljesen nacionalista külsőségek között folyt le.
Nagy Barna honvédelmi miniszteri titkárt, Neck Emil vezérkari őrnagyot, Hangái Sándor századost. akik valamennyien Stromfeld ellen vallottak. Ezután az elnök a tárgyalást bezárta. Holnap hallgatják ki Tombor alezredest, akit a * kommunisták Stromfeld mellé ellenőrzőként osztottak be.
Felfüggesztik a bojkottot.
Brilsssel, julius 5. Hir szerint a nemzetközi szakszervezeti szövetség ülésén az a felfogás alakult ki, hogy a Magyarország elleni bojkottot bizonytalan időre felfüggesztik. A párisi .Republik" azt irja, hogy n bojkott hamarosan véget ér, ir.ég pedig Ausztria kudarcával.
Az merikai szabadságünnep évfordulója.
Budapest, julius 5. Vasárnap délelőtt, a/, amerikai szabadságünnep évfordulója alkalmából, A Nemzeti Muzeum gyönyörűen feldiszitett kertjében ünnepélyes hálaadó istentisztelet volt, amelyen résztvett az amerikai misszió valamennyi tagja. A magyar kormány részérói Simonyi miniszterelnök, Soós Károly, Emich Gusztáv, sokorópáikai-Szabó István és Patacsy Dénes. A misét Zadravetx István tábori püspök celebrálta, aki könnyeket fakasztó beszédet mondott, ünnepelve az amerikai szabadságot. Beszédében Hungária háláját fejezie ki a gazdag Amerikának, amiért a lerongyolódott Magyarországot felsegítette. A katonai zenekar a magyar és amerikai Himnuszt játszotta, majd a kivonult ludovikások díszszázada tlvonult Soós Károly hovédelmi miniszter élőit.
Botrány az oláh kamara megnyitásakor.
Bukarest, julius 5. •- Az* oláh kamarát a napokban nyitották /neg. Feltűnést keltett, hogy a parasztpárt tagjai nem álltak fel a királyi pár megérkezésekor. A szocialisták pedig távcl maradtak. Az ülés folyamán botrány, majd pofozkodás támadt, amikor az egyik képviselő kijelentette, hogy az erdélyieknek a magyar uralom alatt" jobb dolguk volt, mint most.
Gyűlések a fővárosban a községi választások előtt.
Budapest, julius 6. A fővárosban tegnap a községi választások előtt több gyűlés volt. Halter miniszter hangoztatta, hogy van olyan elhajlás jobb felé, amely nem akarja a dolgokat gyorsan, radikálisan megoldani. Utána Fricdrich István szólalt fel, aki kijelentette, hogy hazaárulást követ el az, aki ma az országos válságban egyenetlenséget szit. Hangsúlyozta, hogy ók loyális ellenzék maradnak, de visszafelé csinálni a keresztény kurzust csak az ő holttesteiken . keresztül lesz lehetséges Ha pedig az uj kormány a keresztény és nemzeti irányzat elősegítése érdekében semmit sem tenne, akkor ők a tettek mezejére fognak lépni. Ugyancsak gyűlést tartottak a VIII; kerületi demokraták is, azonban a gyűlésen olyan botrányos jelenetok történ-1 tek, hogy végül is a rendőrség volt kénytelen beavatkozni.
Behívás Franciaországban.
Páris, julius 5. A francia hadügyminiszter íegyverbehivta az 1896—1902, évfolya-kai és az 1891—1899. évfolyambeli altiszteket. Ugylátszik, hogy nagyobb haderőt-küldenek vagy Kisázsiába a törökök ellen, vagy . pedig Lengyelországba u bolsevikiek ellen.
^ Khitasitott tisztviselők.
Budapest, julius 5. Hidasnémetiből jelentik, hogy a felvidéken a csehek egyre több tisztviselőt és tanítót utasítanak ki Hidasnémeti állomásra, amely most magyar határállomás, nyolc waggon érkezett tele menekültekkel. Bánrévéről is az a hir érkezett, hogy az ottani állomásra befutott egy vonat, amelyiknek egyik waggonját a csehek által elüldözött és kiutasított magyar menekültek töltötték meg, A kilenc waggont Buda pestre irányították.
\'""ilREK......
Vidéki előf izetőinkhez /
ilinjáto* tifztelt viJiki el ófi utóink. kik elö/uelitt .Ujaikkal kJiraiikba* canw*. kérjük ail !egkisiU> Julius hí 15-ig hozzánk beküldeni ttiveskedjenek. Mik a /(iiÜ napig hátralékukat ki nem egyenlítik, i/sitikre lapunk kulJiUt k/nytetenek tolnáik be-winUini.
A KIADÓHIVATAL
— Vároal köxgyttláa. Hosszú szünetelés után ■nu p.yuUít tartott a városi képviselőtestület, amelyen azonban a képviselőknek igen ki* része jelem meg, bár a szokatlanul nagy tárgysorozatnak igen fontos pontjai voltak. A tárgysorozat megkozdéiie előtt Dr. Miilek László ügyvéd szólalt fel, aki igan alaposan cs részletesen foglalkozott a rendőrség államosításival és magatartásával. Elmondotta, hogy a rendőrségnek a viselkedése olyan, ami miatt az állandó és szükséges kontaktus nlnca meg a polgárság é» a rendőrség kő-xtfu, hogy nem respektálják az egyéni jogokat, ami miatt igen sok panasz nlertil fel s hogy mindez a köznek nagy kárára van. Sérelmen ezért — a szóló szerint — az államosítási rendelet s attól javulás nem várható. Ez irányban indítványt tett, melyet a képviselőtestület agyhangulag elfogadott
(itt a cinzura 22 xort törült)
Mi az ilyen államoiilás-aak ellene vagyunk és a magunk hatáskörében mindent megteszünk, hogy az elkövetett igazságtalanságok
rrr-T—:——X ... ,
Zalai Közlöny
1920. julius 6
helyrehozassanak. Nagyobb vitát váltott kl a tárgyso rozatnak 9. pontja, mely szerint a víroji tanács fel-íijttalmaíst kért arra, hogy \'egy felállítandó téglagyiít létesítés ere tanulmányi, vizsgalati cs tervezési költségeire IW.ÓOO korona, boc$#ta&sék rendelkezésére.. Dr. Hegtdűs Cyörgy azt kérdezte, hogy mire kell a százezer korona, amelynek nyomában nagyobb vita indult ,meg. Or. BótscfiiM JtXtb Indítványozta, ho;»y » bi-zonytabin helyzetre "való tekintettel, vétessék le ez a kérdés napirendről. Üjváti Ccza országgyűlési képviselő alapos beszéd keretében óva intene a várost az ily irányú nagyobb kiadásoktól, utalt az általános szegénységre és aria, hogy a város készíttessen terveket, tegye meg a szükséges intézkedéseket feltétlenül a gyár építésére és a felmerülendő kiadásokat esetről-ejetre folyósítsák. Dr. Tamás, dr. Mát eh és más .képviselők a tanács javaslatát támogatták, amit á köz- , gyűlés két szótöbbséggel el á fogadott. Úgyszintén \' iQC$sz«VMZiák ellentmondás nélkül j. vásártér eddigi költségeinek fedezé éhez s2ilkséges 600.000 koronát. *
— A klakanliaal buoau. Vasárnap volt Kiv Kanizsán i hagyományos tcmplorabucsu. Azt hittük, hogy az élvisajhetetler< hőség, a. por, el fogja rontani a bucsu mindig kitűnő hangulatát de tévedtünk. Nagykanizsáról is rengetegén rándultak ál s a\' \'bucsuk is-mart íesztelenségében töltötték a napot. Csak egy maradt el, ami a régi békeévekben elengedhetetlen volt. a ssurkálás, a kurázsis verekedés, a szomszédok haza-kergetése. Ugy látszik elég volt a vere edésből már kint a harctéren. Legfőbb idejé >s már, hogy ne a buciik verekedéséiben mutassuk meg magyaiságunkat,
— Az utoák öntözése. Hogy Ntgykanizsán tűrhetetlen az utcán való tartózkodás, az nem újság. Az sem ujabb keletű, hogy Nagykanizsa csat: akkor tudja öntözni utcáit, ha magasabb vendégei vannak. Hogy aztán a citos lakossága beleíő az utca levegőjébe, a por hatalmas lepedékekben %z»H u tüdejére, ax mái olyan megszokott nálunk, hogy újságszámba megy, ha valaki felszólal ellene. Nagykanizsa várost bűnös maradisága, fejlődésképtelensége abszolút nem zavarja. Igaz, hogy horribilis kiadásai vannak a városnak, de mégsem akkorak. hogy a legégetőb\'o szükségletein ne tudna segíteni. A tegnapi városi közgyűlés e tekintetben nagyon elszomorító képet adott. Egy budapesti utcatlsztitővállalat ajánlatot tett Nagykanizsa városnak bygiénikus vizssoró és pormentesen seprő készülék szállítására Az ajánlat »zerint a seprő es\' öntözőgép egyszerű kezelésű, kipróbálás végett ae ajánlattevő .Első Budapesti Járdatisztitó vállalat* ingyen szállítja ide. Kérdés tehát csak ott lehet, vájjon kibírja-e a városi pénztár a ítészülékek megvásárlásával járó költségeket. .Mi azt hisszük, hogy nem tenné tönkre a várost, ha az ajánlatot alapos mérlegelés alá venné és elfogadná.\' Ha nem, ugy nagyon ajánljuk, hogy a meglevő öntőzőkocsik gyakrabban járják be az utcákut, ne mindig a felhők öntözésére várjunk, .
— A kormányzó mondta: „A magyar faj legnagyobb hibája\'az összetartás hiánya!;\' Ax összetartást megteremteni törekednek a Iceresit^ny-ncmzcti egyesületek, melyek testvérként fogadnak valláskülönbség nélkül minden magyarfajbelit. .Jelentkezni lehet a Kcreultny Otthonban felvételre bármelyik keresztény egyesületnél naponként a késő délutánt órákban.
— A keresztény kereakodök "öaju«döve-telo, Szombaton este fél 7 órai kezdettel a várö$ keresztény kereskedői összejövetelt tartottak a^olgáti Kgylet szalontermében. A gyűlést Maián C(dön kereskedő nyitja meg, majd Valics Dezső füszerke.-eskedó ad;a elő a fűszer í» vegyeskereskedőket ért sérelmet. Klőadja, hogy a legutóbbi miniszteri Rendelkezés szerint a !ako»-ság liíztellátásái >zövetkezctek kezébe tették le. Élesen kikel ** ellen, hogy az utóbbi időben minden odairá-nyul, hogy a Hangya és más szövetkezetek szinte monopolizálnak egyet árucikkekét s így a legális kereskedelmet teljesen megbénítják. Kijelenti, hogy amikor a becsületes kereskedelmet igy lehetetlenné akarjak tenni, jkkor az illám * a városok nem gondolnak azzul, hogy a legfontosabb adózó alanyuktól fosztják meg magukat. Az igazi csapás a keresztény kereskedelmet éri, mert a zsidó kereskedelem még sokáig bírja tőkével, mi azonban még gyengék vagyunk. Indítványozza, hogy a város két képviselőjét dr. Heg<diis Györgyöt és Újvári Gézát kérjék fel, hogy érdekükben sürgősen járjanak el a legmagasabb helyen esetleg vezessenek deputációt a miniszter elé kebelükből. Untán kijelenti, hogy uz őket ért sérelem nemcsak aa ö sérelmük, hanem az egész kereskedő világé s így elizoláltan nem is lehet dönteni, hanem egy közös kereskedő gyűlésen hozzanak határozatot az indítvány felől. Majd élesen kikel az ellen, hogy ma mindenki kap iparigozolványl i bárki szabadon kereskedhetik uton-ulfélen A kereskedőknek is meg kellene már érteni, hogy öss«j koJI tartamok, hanem, nem tudnak erélyesen védekezni. Több éles felszólalás történi, hogy azok, akik legjobban tiírdetik a keresztény kurzust, azok vásárolnak zsidó üzletekben Valics Dezső u botbiirUcté.s felcmlité-sekor kijelenti, liugy a tisztességes kereskedelmet csak gátolja u a drágaság egyedüli letörése a sxabad verseny és szabadkeieskedelem felvétele. A becsületes kereskedőnek nincs mit felni tőle. Figyelmeztet, ha valakinek ügyes-bajos dolga lenne, vegyen magához mindig szakértőt. Knnyiben adunk felvilágosítást a gyűlés izgat-ross hangulatáról, amely végeredményben azt a halá-rozatot hozta, hogy n legközelebbi együttes kereskedő nagygyűlésen fognak véglegesen cs együttesen dönteni — Magunk részéről megjegyezni óhajtjuk, hogy u becsületes keresztény kereskedelemnek nem szabad elfelejteni »zi, hogy minden téren cr keresztény irányzatnak kell dominálnia s e tekintetben a legnehezebb helyzetben a kereskedővilág van. Küzdelem van, amclyliől nekünk kell győzelemmel kikerülni.
— Doktorrá avatás. Mtnteuyi. Antal középiskolai tanár, a budapesti ui. tud. egyetem bölcsészeti karán „summa cum laude" doktori fokozatot nyert
-- A várom közegészsége az ©lmult hónapban. Tegnap érkezett a varos polgármesteri hivatalához a városi orvos jelentése a junius havi közegészségi álla potokről. Bár az időjárás nem volt a Icgalkal-masabb, a közegészség mégis kedvezőnek mondható, örvendetes tünet áf, hogy jelentős gyermekbetegedés nem történt. Járvátiyos eset csupán egy fordult elő. A három esetben tortáit, halvaszülctésen kivül a halálesetek száma \'33, melyek\' közül egyszer vörheny, két esetben elmekór, egy esetben pedig szívszélhűdés okozta a halált, öngyilkosság egy esetben fordult elő. Feltűnő kevés volt az újszülöttek száma, összesen 3.
— Dr. Bobiohtanz fogorvosi rendelését Nagykanizsán sjeptember hó l-ig beszünteti.
(x) Cooantin női ruhában jáfasík Judex uj megbízatásának III. részében, A holott című izgalmas darabban. Az URÁNIA ebber. n hétben olyan profiammal lepi meg a közönséget, melyhez fogható még nem volt. .Emii a csodáló\' csütörtökön és pénteken, mig szombaton1\'és vasárnap a filmipar legklasszikusabb alkotása, Redtnzione (Megváltás kerülj bemutatóra.
— Közellátási közlemények. Az
ellátatlan lakóssóg kik a 4767/19I0 M*. E sz. rendelet 15 § értelmében hatósági lisztellátásra igényt tartanak az alábbi behívás szerint tartoznak jelentkezni: Julius hó 5-én Brand Adolf és Bruncsics József kereskedőknél vásárlók. 6-án Dedovátz Béla és a Magánalkalmazottak szövetkezetének vásárlói, ?-én Mezriczky József és I.ackeribacher József kereskedők vásárlói 8-án Pleischacker-Albert és Sáfrán József kereskedőknél vásárlók, 9-én Fischer Ferenc kereskedőnél vásárlók, 10-én Sipos Andor és Dióssy Béla kereskedők vasárlói, 12 én „Hangya" szöv. és Brupcsjcs János kereskedő vásárlói, 13-án Mersits Nővérek kereskedők vásárlói, 14 én Gyenes Lajos és Roscnthal Jakab, kereskedőknél vásárlók, 15-én Rosenfeld Adolf és Wollák Mór kereskedők vásárlói, löá\'n Rác/f-utcai szöv. és Breier Mátyás kereskedőknél vásárlók, 17-én Neu és Klein kereskedésében vásárlók, 19-én Roseenberg Béla,JStern Ignác és Beck Henrik keresketlók vásárlói, 20 án Stampf ^sigmond kereskedésében vásárlók, 21-én Szicger Istvánné kereskedésében vásárlók, 22-én Reich Mátyás, Boldics és Társa és „MOVE- vásárlói, 23 án Valics és Deutch kereskedőknél vásárlók, 24-én Toch Miksa kereskedő vásárlói.
(x) Igen fontos. Több házat, üzletet és szőllót megvótelré keres „Amen" közvetítőiroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen- ingóságot és árat bizományba is elfogad.
(x) Mlhóaxet oladöl Kgy méhésziársam 30, elsőrangú \'méhcsaládot kaptárakkal, kész keretekkel együtt eladni szándékozik, értekezni lehet Stabó Antal cscmegekcreskedő, méhésznél._.
Egy kováoategéd azonnal felvétotik. Citn a kiadóhivatalban. 1149
Két azabó éa oipóaz felvétetik u katonai fő-icálLskolában, Érdeklődni ugyunott a gazdasági hivatalban.
Oépéax azonnali belépésre állást keres kl ugy a motor. mint a gőzgépek kezelésében tökéletes jártassággal bir. Citn 4 kiadóban. H63
Porfokt gráp éa gyorslrónö olőkető intézetnél azonnal felvétetik. Cim a kiadóhivauiban 1154
Alulírottak, valamint számos rokonai. nevében iv fajdalomtól megtört szívvel tudatja szeretett férje, illetve rokonnak
KÁRLOVITS PÉTER
nyng. poata éa távírda altisztnek
í. hó 6-én éjjel \'1 őrekor történt gyászos elhunytát.
Dríigj halottunk földi maradványait ma f. hu Ö-:in j. u. órakor fogjuk a lloinokkomi-romi-ut 3. sz. alatti gyászházhói a kiskanixsai róm kath. sírkertbe örök nyugalomra helyezni. Nagykanizsa. 10^0. julius ír.
őzv. Kárlovlos Pótorué
Uri öltönyöket
én nöl koaxtümöket jutinj-os úrban vegyileg tisztit és javít
l\'elofon 319. LIDITT MIKSA
iírlitííVJ ti vejyliaílilö.TeWcl-u. Ük
k4»Jtck Uí-l <llv»töll»ny6Vo»
9966/1920.
18 napos méhészéti tanfolyam.
Hirdetmény.
Értesítem a város közönségé, hogy Kör-inendy Jó^f kaposvári niéhész s/aklanitó Nagv-kaniwán 18 napos nrthésxeti tanfolyamot fog t Ártani. »
Akik e tan folyamon rwrat óhajtanak venni, jelentkezhetnék naponta a délelőtti órákban a v. gaeda^gi hivatalban (városház II." em. 30. a.)
A tanfolyam ideje később lesz közhírré
téve.
Nagykanizsád, 1920. évi jttniu* hó 30 áa imi Polgármester
rURANIA
mozgókép-palota
Hétfőn, kedden és szerdán, julius 6. cs 7
Judex uj megbízatása
III. rén i
A halott kéz
Jön a világ lcxhaul!iia.sabb filmjei\'Jön Rodenzione (Megváltás) Jön 1 Emlr a csodalovag. J8n! Hsaáasak kardala: Hátkézaapiakaa 717! íríT Iisimi iiiiii;itMl<i: 3. &. 7 át I érikar
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MAYER KLOTILD
^őxmonógyára Nn^ykanlzxán. PÖOxet: OyQJtOtellcp:
Huuyadl-utVH t». Kailnciy-mcu I.
Hófehérre mos. tttkörfényogre vasal, fény®* éa vejyUeí tlistlt.
Vidéki munkák i* lietcokint pontosan elkészíttetnek út elszállíttatnak,
Elókeló, minden ágazatot kuUivcIÓ Biztosiló intézet zalamegyei heh i lőOgynöksége részére ki
«gy »
\'>. mint
tisztviselőt keres,
a kQlsó munkálatokra alkalmas. Ugyanoly agilis é< megbízható Üzletszerzők isi. felvitetnek. — Jelentkezni lehet
Dqri Zsigmond S^T.^
Nagykanizsa, Kazinczy utca 11. u.
Uradalmak figyelmébe!
Tengeri raktározásra alkalmas kész \' góréépíiletek teljesen uj. állapotban küiönféle méretben elsőrendű anyag-t ol készítve eladók STRÉM KÁROLY fakereskedőnél
Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
Hivatalok, irodák figyelmébe.
I-egjobb minőaéga MlnlRzterpaplr Heh ér finom Irodai papír Fogalmi xxQrkéa papír Levélpapírok
írógéppapír Sxén (carbon) papír Itntóspapir Írógépszalag
Irótollak, tinta éa tintatartók Iróaljxatok, borltékpaplrok
® Irodai olló, pénzkosarak Asztalt elójegyzóklömbök 8tb. irodai azcrck nagy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
59-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. julius 7. Szerda
ISI. szám-
keresztény politikai napilap
Swrkojítóség é» kiadóhivatal: Pő-Ut 13.
_ jnterorban-téUton J»J. —
Üegjelenik mindig kor* reggel.
Pőaxcrkcsiió:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
atmittc. kip.i teli
Pclclő. .icrke.itö;
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak i
f vr« 250 K. F«ívje 130 K. Negytó-iyto 65 K. Eny bwHÍ. Egy" tiba 1 K
A Move.
Jiu-oit nem fogadják elég szimpátiával a Movet, mert katonai • intézménynek tartják. S ha igy volna is, ki volt a történelmi idők folyamán a nemzeti eszmének, érdekeknek, érzésnek lelkesebb védője és élesztget ője, mint a magyar katona? Hogy csak egykét példát kapjak elö, a XV. században, mik^r egy győzhetetlennek látszó ellenség vett keleten és délen körül: a törők s belülről a pártoskodás réme, a trónkövetelők, Garaiak, Újlakiak, Fridrich császár és Kázmér király harca fojtogatott, a főnemesek Budán taktikáztak, a köznemesek Pesten ungorkodtak: a sorsdöntő órákban megjelent a Duna jegén Szilágyi uram negyvenezer embere, a magyar katona egy pillanatra letette fegyverét, hogy a viszálykodó vyak közé, Buda és Pest közé »illva megmutassa az utat, mely a magyar nagyság felé vezet. És Mátyást megválaszolták királynak. A XVI. században Balassa Bálintnak, ki á török végeket lakja s török koponyákon fénye6itgeti jó fegyverét, ugy hangzik lantja n Dunántul kurucaiban, mint az. ébresztgető tárogató, A XVU. században lOrökpusztulás és belső viszály között Zrínyi a katona és költő, - egyik kezében karddal védi a megtámadott oroszlánbarlangot a másik kezében pennával ébresztgeti a szunnyadozó nemzeti öntudatot. A XVIIU században, míkör Magyarország** \' Márlar Terézia ravasz, asszonyi taktikája akarta Ausztria kebelére szorítani s II-. József lábbal taposta alkotmányunkat, az elsők között is első helyen egy katona vette kezébe kétségbeesett erővel az ébresztgetés munkáját, épen a nemesi testőrség katonája: Berzsenyi s megteremtenék a nemzeti szellem ébredésének gyönyörű korát.
A magyar katonának sok százados gyönyörű tradíciója van. Minden időben hozzásimul az idők szellemhez, megragadja erős kezével a magyar sors\' kerekét, hogy ha kell karddal, ha kell szóval, tollal, kulturális munkával keresztül segítse a zökkenőkön. Vájjon kinek a kezébe van ma is le-réve a jövő biztositéka, a jelen rendezése ? Mihelyt a katonát hátraparancsolták a cselekvés és tisztogatás tnunkájától, piros szckfilk kezdtek nyilladozni a gomblyukakban $ internacionálé zeng a nyilvános felvonuláson.
Örömmel kell fogadnunk minden munkát, melyre a katona keze ereszkedik, mert az ha kell, győzhetetlen seregvezető, ha kell lankadatlan sereghajtó, hogy ne kullogjunk hátul, a világfeji ődés^szekore mögött, hanem fogjunk eléje azzal az eréllyel, mely a fegyverek fényéről sugárzik.
A Move céljai a keresztény Magyarország kiépítésében ugyanazok, mint az ébredók céljai, taktikája azonban más. Jgen nagy gondot fordít a gazdasági erők kifejtésére s az indulat, az érzelem ebben a munkában nem diktáló, hanem segítő, lelkesítő ,elem-Épen munkájának természeténél fogva más a tempója, s itt-ott mások az erkölcsei. E miatt sok gánccsal, helyesebben mondhatnám, sok meg nem értéssel találkozik a Move. Aki gazdasági alapokon nyugvó szervezettel nem foglalkozott, nehezeír fogja megérteni, mért van szűkségünk óvatosabb mozgásra, sok körültekintésre, itt-ott úgynevezett megalkuvásra. Nehéz terepen a tarackot nehezebb előre vinni, mint a tábori ágyút, amannak sok kerülőt kell ,tenni,.de a célt mindkenő egyforma becsülettel szolgálja. Az ébredőknek nagyobb a rugalmassága, de abban meg a Movenak van igaza, hogy
gazdasági átszerveződés nélkül nincs tartós társadalmi és kulturális reform, a kiuzsorázott és koldus keresztény Magyarország javára. Mindakét egyesület egyformán megbe-
csülést érdemel s egymást kiegészíti. Ugyanazon tagok melleit az ébredók adják a társadalmi rugékonyságol a Move adja a gazdasági erőt.
Visszakapjuk magyar városainkat.
Pozsonyt, Kassát, Aradot és Temesvárt visszakapjuk. — Az ügyben most folynak a tárgyalások, - Városainknak kemény bére lesz. — Gazdasági ellenszolgáltatások-
A „Zalai Közlöny\' igen előkelő helyről nuett információi szerint rövid időn belül visszakapjuk Pozsonyt, Kassát, Aráaot, Temesvárt, tehát azokat -a tiszta magyar városokat, amelyeknek elszakítása oly égö és örökké sajgó ■ sebet vágtak Magyarország testébe. A tiszta színmagyar városok visszaadásának óriási bére van, de bíznunk kell a kormány s a vezetőpolitikusok bölcsességében és előrelátásában. Momentán az a legfontosabb, hogy ezeréves hazánk testének minél nagyobb részét birtokunkban tudjuk . Ugylátszik, hogy egy nagy s most folyó gazdasági tárgyalások eredményétől függ a nagyha- • talmak azon intézkedési, amellyel visszaadni rendelik e városokat. \'
Döntőjelentőségü értekezlet
Az egységes párt érdekében. — A kormányzati\' program öt pontja. — 7—7 tagu bizottság kiküldése. — Végeredményben nem döntöttek*
Bethlen s Ráday grófok előtérben.
zati pontoknak részletes megállapítására írásba foglalására a két kormányzópárt 7-7 tagu bizottságot küldött kl. A dia szidensek közül kettő került a bizottságba
Nagyatádi Szabó István az ujságirók élőtt kijelentene, hogy egyesek szoros szövetséget kivannak, mások viszont azt, hogy már most meg kell csinálni az.egységes pártot. A válság ügye azzal, hogy nem döntöttünk, kitolódott. így megint bizonytalan ná vált, hogy mikor dönthet a kormányzó, aki mégvárja á tanácskozások eredményét\' és csak. azután határoz. Végű! kifejezte véleményét, nem lehetetlen, hogy párton-kiv üli politikus, valószínűleg Bethlen István gró f lesz a miniszterelnök.
Bndópest, julius 6. Ma délelőtt nagyfontosságú értekezlet volt, amelyen döntő-jelentőségű határozatot hoztair. Az értekezleten a, kormány tagjai, Smonyi-Semadatn. Korányi Frigyes, Etnich Gusztáv és Soós Károly kivételével valamenjjfoyien jelen voltak, úgyszintén az államtitkárok is, valamint a Ker. Nemz. Egy., a Kisgazdapárt és a disszidensék megbízottá-.. Az értekezleten elnöklő nagyatádi Szabó látván kifejtette, hogy az értekezletnek döntenie kell arról, vájjon hajlandók-e egységes pártot alakítani, va^y a koalíciót akarják megtartani.
Utána számos felszólalás hangzott el. Úgyszólván az értekezlet összés résztvevői hozzászóltak a kérdéshez. Több Ízben fel-, szólaltak: XUiinei Gyula, He»z Károly, Haller István, Boítlik József és mások.
A keresztényszocíálisfák a két párt egyesülése ellen, nagyatádi Szabó István miniszter és a kisgazdapárti képviselők jelentékeny része és a disszidensek az egyesülés mellett foglaltak állási, kivéve Rubinok földművelésügyi minisztert, aki Hallerék álláspontjára helyezkedett Rablnek Gyula azt ajánlotta, hogy a két párt- lépjen szövetségre egységes vezetés mellett és függesszék fel autonómiájukat mindaddig, amíg a közös programot össze nem állították. Ezt az álláspontot támogatták Hallerék. Viszont nagyatádi SzabóJstvánnak -az volt az álláspontja, hogy egységes pártnak ball alakulni, mert a földbirtokreform máskép nem valósitható meg.
Megállapították! hogy a-.tulajdonképen i kormányzati program a következő 5 pontra vonatkozik :
1. a földbirtokreform,
2 a pénzügyi kérdések,
3 a zsidókérdés megoldása,
4 a választási törvény elintézése,
5. a kormányzó házfeloszlatásl
jogának a megoldása.
Az értekezlet azzal a konkrét eredménnyel végződött, hogy a közös kormány-
Bndapest, julius 6. A beavatottak szerint az egységes kormányzópárt megalakulásé nak még az esetben is nagy a valószi-nüsége, ha a keresztényszociálisták egy . résszé és a Kisgazdapárt égy része RUbiueh-kel az élén, nem csatlakoznának az egységes párthoz. Politikai körökben arról is beszél tek; hogy ha gróf Bethlen István bizo-nyo s erdélyi vonatkozások miatt mégsem váll alkozhatnék a kormányalakításra, akkor gróf Ráday Gedeon kapja a megbízatást s kormányalakításra. R^day mindenesetre tárcát kap égy Bethlen->ormányban is.
St romfeld ügyének tárgyalása.
Budapest, julius ő. Ma reggel kilenc órakor folytatták Stromfeld ügyében a tárgyalást. Kihallgatták Tombor Jenő vezérkarai ezredest. Tombor elmondja, hogy Stromfeld az ért vállalta el állását, mert meg akarta m enteni az országot. Bttngha Imre őrnagy k ijelenti, hogy. Stromfeldben ellenforradalmárt Iá tott. Kihallgatták még Kunder Antalt a Lud ovika Akadémia növendékét és Mák Anna gépíró kisasszonyt, akik szintén Stro mfeld mellett vallottak.
Zalai K ózlöny
1920- julius 7.
Népbiztosok a törvényszék \\f előtt.
Budapest julius 6. .Ma délelőtt kilenc ótakor folytatták a népbiztosok bünpörénck tárgyalását. Vanlus Károly kijeleli, hogy sem\' Oroszországban sem itthon nem agitált. Éppen ugy .agadta, mintha lázadásban volna bűnös, vagy hogy visszakívánná a proletárdiktatúrát. Aczél főállamügyész helyettes szól hozzá. Nagykanizsán beszédet mondott egy vörösőr temetésén. Más alkalommal pedig egy deputációt togadott, amely panaszt emelt egy bácskai, biztos ellen. A : panaszra azt válaszolta: ^Lőjjétek agyon *!. Vantus ezt a leghatározottabban tagadja.
Az elnölc tiz porc szünetet ad, azután megkezdődik Haubrich József kihalgatása. nem érzi magát bűnösnek, ellenkezőleg az egész ország népe, legfőképen Budapest polgársága a legnagyobb hálával tartozik neki. Részletesen elmondja, hogy október 30-án érkezett Budapestre és akkor már a forradalom kitörőben volt. ó a vas- és fémmunkásoknál kapott állást, akik Kun Béla éllen a leghevesebben vették fel a harcot. Rámutat arra, hogy abban az időben a polgári sajtó, különösen a .Nap* ós .Az Est" hogyan írtak akkor a forradalomról, a püspökökről és általában minden akkor felmerülő kérdésről. „Az Est" sokkal erősebben irt a burzsoáziáról, mint a „Népszava", ugy, hogy az akkori polgári sajtó a szociáldemokratákat a Kun Béla elleni küzdelemben nemhogy erősítette volna, hanem inkább gyengítette. Akárhányszor megtörtént, hogy Kun Béla a leghevesebben kelt ki a „Népszava" ellen és felemlítette, hogy .Az Est" mennyivel bátrabban támogatja őt. Azután elmondja, hogyan érett meg a helyzet a proletárdiktatúra kitörésérc. Megemlíti, hogy Károlyi Mihály közborijárt a fogságban levő Kun Béláék érdekében, mert politikai foglyoknak tekintette őket. Az elnök felolvassa a gyűjtőfogházban készült egységokmányt, mire Haubrich kijelenti, hogy az aláírás előtt Fdinernél járt és megkérdezte tőle, hogy mit jelent ez Feltner ugy válaszolt, hogy más kivezető ut nincs, irjam alá. Én egész nyugodtan aláirtam. Sejtelmem sem volt arról, hogy annak az írásnak az egyes kitételei alkalmasak lehetnek arra, hogy bűnvádi eljárást indítsanak ellenem. Reggel a lapok-bol értesültem arról, hogy Károlyi átadta a hatalmat. Akkor még azt sem tudtam, mi a népbiztos, mi a szovjetrendszer. Állásomban dolgoztam addig", amig a Pogány elleni tüntetés megtörtént Ez tulajdonképpen azért ment végbe, mert Néró és Napóleon nem fért meg együtt. Akkor azután a kormányzótanács engem nevezett ki hadügyi népbiztosnak, hogy rendet csináljak. Nem tudom, hogyan vették át a kommunisták a hatalmat. Nem tudom, hogy mi történt március 21-én. Ha a minisztériumi tisztviselők, a postások és a vasutasok abbahagyják a munkát, 12 óránál nem tartott volna tovább a diktatúra. Miért nem tagadta meg az igazságügyi minisztérium a rendeletek kodifikálását, ha azokaf érvényteleneknek tekintette.
Elnök: Mert tudták, hogy mi történt a Batthyány-palóta és a parlament pincéjében. A polgárság tehetetlen volt, mert lefegyverezték. Tőlom is elvették a revolveremet és odaadták egy bitangnak, ajkíről előre tudtam, hogy jóra nem fogja használni.
(A hallgatóság hangosan megéljenezi az olnököt, aki erélyesen csendre inti a hallgatóságot)
Haubrich: Katonasággal vonultunk a a terroristák ellen. Jancsikkal együtt elhatároztuk, hogy saját macink feloszlatjuk á terroristákat. A terv árulás folytán megbukott. Kun Béla és Cserni között Összetűzésre került a sör. Kun Béla revorvert fogott Csernire és én vetettem kőzbo magamat, hogy megakadályozzam a gyilkosságot.
Ezután az államügyész visszautasítja Haubrich ama kijelentéseit, hogy azáltal, hogy a tisztviselők megmaradtak állásukban, támogatták volná a diktatúrát. Haubrich mai . viselkedésével is bizonyítja, hogy a bűnösök között nem az utolsó hely illeti meg.
Haubrich kü\'elenti, hogy nem akart sonkit sem megsérteni, csak a tényekét j
konstatálja- Öt\'perc szünet után az ügyész és a védőügyvédek intéznek egynéhány kérdést Haubrichfroz. .
;.Áz elnök délután két érakor bezárt? az Ülést.
K8sarü székely könnyek.
Irta: a Zaiii Közlöny seixara cjo- 8x«k«ly.
A panasznak, kérésnek, elkeseredésnek, szemrehányásnak szava legyen-e szavam, a sors ellen, amikoí rólok szóloK. — akik a mondák kűségével szerették hazájukat, jobban, mint akárki az itt .kinnt élők közül s a vértanuk szenvedéseit szenvedték érette, többet, mint bárki az itt kint élők közül: s most kivert kutyákként bolyonganak hazátlanul, mert nem akartak\'az oláh kenyérbe harapni, hogy ugyanakkor eladják magyar hazájukat.
A múlt szombaton három vonat futott be a nyugati pályaudvarra Beszterczének, Dévának, Kolozsvárnak kiutasított magyarjait hozva. Közel egy hetet töltöttem vagonlaká-saikljan s ez a hét. elég volt ahoz, hogy ha volt még egy szemernyi lelkemben az Isten gondviselésébe s az emberek jóindulatába vetett hitből, kitépje azt onnan.
Mikor fog hát betelni a keserűség pohara, melyet rájuk zúdított az oláh gazság amelyet tölt és egyre tölt a magyar szivtelenség? Több mirtt egy éve, hogy az oláh impérium esküre szóllitotta fel őket. Esküdjenek meg arra, hogy ezután csak Ferdinánd királynak s az 6 kormányának rendelkezéseit ismerik el s minden erőjükkel támogatni fogják a dicső Nagyrománia kiépítését. A magyar kormánytól jött a biztatás: csak kitartani esküt nem tenni. Sa ne.m jött volna egy biztató szó sem: Erdély szabad földje nem ismer más tradíciót csak törhetlen húséget.
Jóit azután »z üldözésék kálváriája. Hivatalainkból karhatalommal dobáltak ki, lakásainkat elvették, -j Iparosainkat bojkottálták, gabonánkat elrekvirálták, fehérnemüs szekrényeinket feltúrták, botoztak, börtönöztek, leányainkat üldözték s mikor a magyarság ezek^után is emeR homlokkal várva a szebb jövőt; jött a kiuta$itó rendelet: minden nem erdélyi születésű, vagy erdélyi születésű de esküt nem tett om\'ber kitakarodjon.
A magyarok pedig összeszedték megmaradt rongyaikat, megfizették a marhakocsik horribilis árát s útnak eredtek édesanyjuk, az anyaország felé, ki ha mással nem, bár megértő tekintettel fogja őket fogadni.
Beszterczevármegye oláh prefektusa az esküt megtagadó tisztviselőknek azt mondta: uraim, önök olyan hűséget tanúsítottak a magyar hazához, amilyet ritkán mutat fel a történelem, de meg fogják látni, hogy a magyar haza ezt nem fogja önöknek soha meghálál*.:
ó, dehogy hittek volna ennek Erdély magyarjai, dehogy gondoltak volna erre, mikor uirakeltek.
Keserű ut az. Ti boldog dunántuliak nem tudjátok mit. tesz-az elszakadni a földtől, hol gyermckálraainkat szőttük, melynek erdői, ormai drága ismerősként Üdvözöltek reggel, este; otthagyni azt a kis országot, melynek minden szakadó porca Bem apónak, Gábor Áronnak, Székely Mózesnek, a hajdan való nagyságos fejedelmeknek, dicsőséges múltnak, szűzi becsületnek, verejtékes küz-ködésnek hagyományairól beszél, összezsúfolni egy élet munkájából megmentett bútorainkat, szegényes motyónkat s egy vagonba beszorulva nézni-nézni, hogy marad el messze a hegyek orma, a folyók vize, az élet \'alkonyának kiérdemelt derűje. Keserű ut ez.
Minden állomáson : megfizetni a mohó oláhokat, hogy amink még mégmaradt, szét ne hányják. Vagononkint ötezer koronát összeadni, a vándorlás szegényebb osztályosait kisegíteni, hogy a szomorú táborból senki Je ne maradjon. Egy-céy vámvizsgá. latnál napokig vesztegelni s aztán újra csak fizetni, könyörögni, míg tovább engednek. Közben az oláhok piszkol ódását végighallgatni, melyet szegény Magyarorszságra s annak nagy urára Horthy kormányzóra rákentek.
Nem is ^próbálom tovább vázolni az utat, melyet megtettek; nem azt a pillanatot, . melyben a határt átlépve az első trikolórt meglátták 16 hónap után először; amely-<í
ben az első szakasz rohamsisakos katonát, meglátták, akikről csak szomorú álmaik beszélték 10 hónapfg.
A.műit szombaton futott be vonalunk a nyugáti pályaudvarra. Budapesten volná valami menekült fogadó bizottság is valahol. A jó úrak talán bankétteztek valamerre, az erdélyiekot bizony senki sem fogadta. Kitolták "őket egy külső vágányra s gondjaiba vette őket az eső, a szél s a csillagos ég. Másnap az volt a magyar állam első szeretetteljes gondoskodása, hogy erdélybcn megmentett s magukkal hozott pénzecskéjüknek elvette Ötven százalékát. ínséghez nem szokott családok otthon eladták bútoraikat, stafi-rungjaikut, hogy itt az első hetekben ne szoruljanak kolduskcnyérrc — ennek a pénznek felét itt elveszik tőlük.
A hivatalos fórumok jóakaratú kezdör-zsöléssel fogadják őket. Itt-ott bátorkodnak érdeklődni, hogy miért- nem tettek esküt. Igaz. Miért nem tettetek osküt arra. hogy mindenben dicső Nagyrornánia érdekeit szolgáljátok! most ordítanátok Robozzal és a többi Budapestről odaszakadt felesküdtél, hogy Magyarország a világ szemetje, paruláz-natok a pakulárból tett főispánokkal, de otthon volnátok, jómódban élnétek s nem kellene a hivatalnokszékbe beleörökösödött magyar urak előtt lehorgasztott fővel, állani "s büszke székely koponyátokra ilyen pőröly-ütéseket méretni: miért nem tettek esküt , . .
Könnyű innen színpadi távolbál a megszállott területek magyarságának h&lálvergó-dését ezzel a bornírt kérdéssel elintézni. miért nem tettek esküt. V
Ettől a privátjollegü érdeklődéstől eltekintve a hivatalos fórumokban meg van a jóindulat, hogy mindenkit elhelyezzenek Minden hivatalnokot oda osztanak be, ahol lakást kap. Ez a jóindulat azonban majdnem egyenlő értékű a visszautasítással, mert hála a mi humanizmusunknak, mely a tulajdonjog szentségét védi, a menekültek holtuk napjáig marhawaggonban lakhatnak, de lakást seholsem kapnak. Az első nap a sú gönyök raja ment szét minden irányban •> még- aznap visszajött mindenünnen a tagad o válasz: lakás niocs. A korábban kijött cr délyiek Miskolcról, Hatvanból, Fohérvárro.. Szombathelyről, a fővárosból, a környékből azonnal összegyűltek a waggonlakók körül, hogy tanáccsal, vigasszal, erkölcsileg, any* gilag segítsék a most kijötteket s mindenkit az az elkeseredett kérés fogadott Isten hozott helyett: adjatok lakást! Adjunk lakást ! Mikor a lakáshivatalok azzal a válasszal f > gadnak : hát miért jönnek épen ide? Nem is a jóllakott embernek a filozófiája ez ;« koldussal szemben, hanem a konc fölé ha jolt kuvasz hörgése arra, aki közelóbo mer menni. Erdély a háború hányódásai között sohasem kérdezte senkitől, hogy : miért jöttetek épen hozzám ? Otthont talált nála ;< német katona, a kecskeméti baka, a galíciai toprongyos, a bukovinai monokültek tábora egyformán; a székely a hozzávetődő ván dort ágyba fekteti s maga a csürbo megv hálni. Itt az a legelső kérdés : miért jöttetek épen ide ? Egy nap tízszer beigazolódik < besztercei román prefektus szava: Magyarország soha sem fogja meghálálni hűsége teket. A román impérium a maga oláh hivatalnokai számára egy hét alatt lakást terem tett s Magyarországon azok, akik áldozatni magyar voltuknak, koldulnak, uzsoraárakat fizetnék lakásért, vagy waggonban laknak félesztendőig, esztendőig. Kinek a tehetetlensége ez?
Csúnya nők — szépek, Szép nők — szebbek
ha a legtökéletesebb bó:ipo!ószcrckct u. valódi Diacu-pudert, DUna-szappant ti Diana-krcroct huzoálják.
Kis doboz, illetve tégely «r» —. —--10.— K
NW . . ...-----20.— K
szappan , . —. ----25.— K
Teljes készlet (tartalmaz 1 nagy krémet, 1
nagy púdert, 1 nagy iz*ppant) ára---70. • K
vagyii 1 ki> krccnet, I ki* púdert. I nagy . szappant, ára — — — — — — — — S0-—K
»» Mindent!tt kapható I nt.
1920. julius 7.
Zalai Kőz! ő
Az első nap is, második nap is szomorú csüggcdéssel telt cl a külső vágányokon S azóta eltelt egy hét és eltelik töbt hét is. A waggonok környékén piszok és bűz gyűl össze, a waggonok tetején becsurog az eső, oldalán befúj a szél. A wag-gon-lakók révedező szemmel nézik a közéjük vetődő embert : hát ez is egy tagja annak az emberi társadalomnak, amelyik hangversenyre jár, tenniszezni jár, vetett ágyban fekszik, három szobán gázol keresztül, amig az ajtóra talál, de egy szobát a fölöslegéből nem ajánl fel ?
A waggonlakók lelkében eldurvul az erkölcsi érzék, nem is a kommunizmus, hanem a nihilizmus lopakodik bele, hála humánus törvényeinknek, melyek nem engednek a lecsukott paloták szobái közül egy zugot felnyitni, s négy-öt szobás lakások közül egyet elvenni azok számára, akik puha otthont, megbecsülőbb hazát, az ittlevők fölött óriási magasságban álló erkölcsi érzékű társadalmat vesztettek el azért, mect magyarok voltak.
Vidéki előfizetőinkhez /
Mindazon HuUlt vidéki tlifttoöini. Átk eló/iulcsi dijaikkal kátnüikban faunák, kirjuk azt Ugkitóbb Julius hó ÍS-ig kószánk beküldeni iüvtsktdjcnek. Akik a Jcnli napig hátráljkakal ki nem egyatUltk, tittukre lapunk küldésé! k/nyUltnek hinduk be-szünleSni.
\' A KIADÓHIVATAL.
Muraközt nem adjuk!
— 200,000 korona a nemzeti hadseregnek. Cegléd városa igen szép adománnyal mutatta ki ragaszkodását a nemzeti hadsereghez. A város legutóbbi közgyűlése 200000 koronát szavazott meg a vitéz hadsereg számára. Az "adományt küldöttségileg fogják a kormányzó rendelkezésére bocsájtani.
— Felhívás- A Területvédő Liga és a Muraközi .Társaskö*. nagykanizeai etnökségo felkéri Nagykanizsa város minden hazafias polgárát, akinek. hazánk területi épsége és Muraközünknek felszabadítása szivén fekszik, hogy ma szerdán julius hó 7-én délelőtt féi 12 órakor a városháza dísztermében tartandó rendkívül sürgős es fontos értekezleten megjelenni szíveskedjenek.
— A „DunántulI Blokk"- keresztény diákszövetség felhívja tagjait és azokat az érettségizett ifjakat, akik tanulmányaikat a főiskolákon folytatni fogják, hogy ma, (szerdán) d. u. 6 órára ismételten kitűzött összejövetelen a Ker. Ouhonban saját érdekükben megjelenjenek. Ellenkező esetben az egyesületből kizáratni, illetve tanulmányuk alatt minden gazdasági előnytől megfosztatni fognak.
— Felhívás: Az Általános Fogyasztási szövetkezet felhívja mindazokat, (nom tagokat is) kik nem részesülnek hatósági lisztellátásban és az Ált. fogy Szövetkezetben óhajtják ezt beszerezni, hogy a liszt-ellátásuk biztosítása vágott jelentkezzenek a fenti szövetkezetnél naponta délután 4—6 óráig. Az igazgatóság.
— Egyxrazzla eredménye. A budapesti rendőrség egy razzia alkalmával több mint 40000 hektoliter űrtartalmú hordót foglalt le, 24 millió korona értékben. Tehát akad még imitt-amott hordó, csak utánna kell nézni.
— Mohóaxoti, xa*xör*xdft»4fi, gyümölcsfa-Koyctttési, u-516 cs borgazdasági tanfolyamokat végzett menekült muraközi tanító ajánlkozik a szünidőre <*éplcshez felügyelőnek, vagy nagyobb méhes (ixőló) önálló vezetésére. Megkereséseket lapunk kiadóhivatala továbbit.
— Papíréi látás. A kérdés egyre súlyosabb helyzetet teremt a sajtóvilágban, amelyben a jelekről ítélve, egyhamar lényegesebb változós nem várható. Papír nincs, s ugy látszik 2—3 hónap is elteilik, amig Budapestre érkezni fog. A kormány azonban már jó eleve intézkedett a leendő pa-pirelosztás ügyében. A napokban alakult meg a Papirelosztó Bizottság. Elvégre belátjuk, hogy ma mást nem tehet, mint bizottságot alakit a medf$í bőrérc. A bizottság elnöke Malcsitter Emil, igazgatója Vdncsó Béla. Nemrég a vidéki sajtó ügyében Rup-pert Rezső képviselő interpellált ugyan, de oly szerencsétlenül, amikor a katonaságot is belekeverte igazságtalanul, hogy interpellációjától nem sokat várunk, Bár interpellációjának a sajtót érdeklő része alapos szakszerűséggel történt s égető kérdésben, a vidéki sajtó élet halál kérdésében szólalt fel, mégsem tartjuk elegendőnek s célravezetőnek Ruppcrt Rezső interpellációját.
— Dr. Sehlchtánz fogorvosi rendeléseit Nagykanizsán szeptember hó l-ig beszünteti.
— Megölte gyermekét. Gyermekgyilkos anya állott tegnap a törvényszék előtt. A bün, mely az igazságszolgáltatás elé állította, kemény s^ivre vall. Özv Bodos Lajosné 1919. decemberében, mikor a bűncselekményt elkövette, l/ngár Samunénál szolgált mint takarítónő, házasságon kivül született gyermekét még születése napjért\\ egy alsóruhába csavarva a fakamrába vitte
s ott egy szemetes láda alá rejtette. Az igy elhagyott gyermek ott megfulladt. Az anya másnap tüzet rakott s kiá hullát elégette. A tegnapi főtárgyalást dr, &enedi Imre táblabíró vezette, míg Metz József kir. ügyész a vádhatóság képviseletében, volt jelen. Ba-dosné bűnét beismerte, bűnösnek érzi mü4 ját. Az elnök felszólitásárá előadja a gyer; mekölés történetét. A bizonyítás befejezése után dr. Szigethy Károly törvényszéki orvos-szakértő adta elő észleleteit, "melyek szerint ő lehetségesnek tartja, hogy az újszülött utómaradvány nélkül tünt el, minthogy vékony porcikái a lángok következtében csak hamvakat hagytak hátra. Utánna a tárgyalás elnöke a bűncselekmény felfedezési körülményeit ismertette. Mikor egy más gyilkosságból kifolyólag a Principális-csatornában gyermekhullát találtak, a nyomozás Bodosné bűnét felszínre vetette. A vádhatóság képviseletében Metz kii. ügyész mint vádló, dr. Györfy János ügyvéd mint védő szólalt fel. A védelem szerint a bün oka a nyomorúság, mert a vádlott félt, hogy nem tarthatja el gyermekét. A törvényszék tagjainak tanácskozása után az elnök kihirdette az ítéletet, amely Bodos nét gyermek-ölés büntette miatt egy évi börtönre ós politikai jogainak 3 évi felfüggesztésére ítélte. Az elitélt megnyugodott.
— Tolvaj cselédleány. Hudinszky Matild is egyike azoknak a cselédlányoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy gazdájuknál otthonra találnak, hanem lopás által igyekeznek jogtalan hasznot szerezni. Ezrekre menő összegeket lopott gazdájának
Hollender Dezsőnek távollétében a zárt asztalfiókból. A pénzt különböző haszontalan kiadásokra költötte, 400 koronát pedig a barakkórházban gyógykezelés alatt levő Sabián Gábor nevű katonának ajándékozott. A napvilágra került lopások követkoztében a kir. ügyészség Hudinszky Matildot lopással, Sabjánt pedig orgazdasággal vádolta. Hudinszky a lopások nagy részét beismortc, Sabján azonban tagadta bűnösségét, ö állítólag nem tudott a pénz eredetéről, mert a tolvaj azt mondta neki, hogy a már évek óta megtakarított pénzéből ajándékoz. Az igazságszolgáltatás mindkettőjüket tegnap vonta felelősségre s miután a kir. ügyész a vádat, dr. Gross Dezső ügyvéd a védelmet előterjesztette, a törvényszék meghozta az ítéletet, mely a tolvaj cselédleányt egy és félévi börtönre ítélte, Sabján Gábort pedig felmentette.
A törvényszék büntetőtanácsa tegnap Ítélkezett az orgazdasággal vádolt Zubák Lajosné bűnügyében. A vád szerint Zubakné az egy év előtti téglagyári szijlopásban orgazda volt, amennyiben egy tekercs szijat ellopott s azt 200 koronáért eládta. A törvényszék 3 havi fogházbüntetésre ítélte.
— Magyarország jövője s a magyarság boldogulása attól függ, mily nagyméretű és mily egységes keresztény szervezetekben tudunk tömörülni. A kanizsai magyar nők és férfiak, bármily foglalkozásúak és vallásúak, kivétel nélkül a Keresztény Szocialista Szervezetbe és az Ébredő Magyarok Egyesületébe iratkozzanak be\' naponként délután fél 6 órától kezdve a Keresztény Ouhonban.
— Hirdetmény. A nv kir. honvédelmi miniszter ur 1Ö29/H.M A.1920 sz. rendeletét tcljtartalmulag közhírré teszem : Valamennyi vármegye alispánjának. Több oldalról érkezett felhívások, tervezetek és javaslatok folytán £rtesitem. az aJjSB&UUctt, hogy.a 951/hdf.A. szám alatti leiratomban említett bizottság Wladivosztokba már uton van és ezon bi- \' zotcság feladata a tengermelléki s keletszibé-riai fogolytáborokban lévő magyar hadifoglyok rendszeres hazaszállítását lebonyolítani. A Nyugatszibériában, Kaukázusban és európai Oroszországban levő magyar hadifoglyok hazaszállítására nézve jelenleg folynak tárgyalások abban a reményben, hogy sikerülni fog olyan megállapodást létesíteni, amelynek egyedüli célja hadifoglyaink mielőbbi hazatérését elősegíteni. Célszerűnek vélném erről a hadifoglyok hozzátartozóit megnyugtatás céljábói kellő alakban értesíteni. Polgármester.
(x) Eladó : N\'atior.al kassza, fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel, rövid zongora és zenálógép. fél-hold föld, assisi ok, cimbalom, sarokházhely, gyermekkocsik ós ágy, vivegesab\'.ak. Bővebbet „Ámen" közvetítő irodában, Király Pál-utc* 8.
Tőzsde.
Budapest, julius 6. A tőzsdén ma is szilárdan indult az irányzat.
Magyar Hitel . 1874 Ált. Kőszén . 7550
Osztrák Hitel - . 980
Leszimitoló . . 835 . 32CO
Magyar Bank - . <>00 - 758
Agrúr Bank . . . no . U500
Fabank .... — AUantika . . - 52SÓ
— Dinka .... • 4775
Konkordis 1990 • 2410
Beoctinl .... . 4100 Nasfci ; V. . . 14300
Gizella C. M. . 1610 . 2740
Guttmann . . - 4200
Valuta: Napokon 500, Font 570, Dollár 135, Frank 1250, Márka 420, Líra 910, Rubel 260, Ul 360 Szokol 340, Svájci Frank 2SOO, DJnir 780, Jugoszláv Bócsl 07.
uj. ós használt, )3ármiy mennyiségben és nagyságban kaphatók-
Boros hordók
Telefon 148-12. BÖHM KÁLMÁN íF
Szerkesztői üzenetek.
Egy hü olvasó. Köszönjük, hogy volt szives a dologról értesíteni bennünket £ „Zalai Közlöny" ellen, igazságtalan vádak hangzottak el. Mi megcsonkított hazánk sorsát ép ugy szivünkön viseljük, mint azok, akik eliene alaptalan vádakat emeltek. Semmiféle joguk nincs s nem is volt a vádaskodóknak a kirohanásra. Mi nagyon fájlaljuk, ha lapunk speciális kanizsai vonatkozásokról nem tudott beszámolni soha, de azc hisszük nem a mi hibánk, hanem azoké, akik még akkor is, amikor az egész ország tiltakozott az igazságtalan béke ellen, elegendőnek lartot-tak egy irodában megszerkesztett távirattal elintézni a tiltakozást. Nem Írhattunk kanizsai vonatkozásokról, mert nem voltak. Egyedüli oka tehát ez, hogy lapunk nyomán erről beszámolni felsőbb helyeken nem tudnak. A vádaskodóknak rosszindulatú s tisztára személyes élü támadása volt mindaz, ami elhangzott az elejétől a végéig. Az inditó okot ismerjük s a célját is tudjuk- Üzenetünk az, hogy gyenge próbálkozások. A kovászt nem jó helyen gyúrják bele a masz-szába. Kritizálni mindenkinekejoga van, de aki nem tud vagy nem akar tárgyilagos lenni, az hagyjon fel vele. No és még valamit : a nehéz helyzetet is lehet még nehezebbé tenni elismerjük, pláne akkor, ha a módokban nem restelkedünk válogatni De ne felejtsék el, hogy a legnehezebben már tul vagyunk s a bizalom, amely a „Zalai Közlöny" felé irányul a város keresztény lakossága felől lépten-nyomon tapasztalható. (Betekintés nyerhető bármikor levéltárunk utján is.) Üzenetünk röviden ennyi: Vissza! Vissza minden alaptalan váddal, mert ezt nem érdemeljük s nem azoktól, akiknek éppen az ügyét szolgáljuk. (Nem személyekről szólunk.) Azc az ormótlan tamadást pedig a Ugnagyobb undorral fogadjuk, hogy megcsonkított szerencsétlen hazánk területi épséget nem szolgálnánk elég lelkesedéssel. Szerencsétlen, beteg roszinóulat. Az illető vagy nem olvassa lapunkat, - vagy peddig rövidlátó aki nem tudja, hogy ha Erdélyiéi, a Felvidékről, Déimagyarorszógról, vagy a minket közelebbről érdeklő Muraközünkről irunk s nem keressük a szavakat leigazolt véreink nehéz helyzetének ecseteJésében, — mondjuk — az illető akkor nem tudja, hogy a területi épséget szolgáljuk s nem elégszünk meg egy-tiltakozó távirattal. Különben esetünknél már betegebb dolgok is történtek a múltban. Petőfit annak idején muszka kémnek tartották és saját falujából kergették ki. Valószinü olyanféle vádasko-dók, mint akik a ?Zalai Közlöny" ellen léptek fel.
Keresztény uri házhoz jó házból való
szakácsnő
felvétetik. Cim a\' kiadóhivatalban. 1128
Perfekt
gép- és gyorsiró-nő előkelő intézetnél azonnal felvétetik. Cim a kiadóban.
Köt szabó 6b egy olpész .\'elvetetik <> katonai főreáliskolában. Rrdeklódni ugyanott a gazdasági hivatalban.
Magyar-ntoa 17. száma ház sz-abad kczbíl vln<J<J, mely nagy telekből áll. Közvetítői: nem <ü;;i7.tntoal:.
Egy nyájri férfiöltöny és Mbb ifi/f-cipó c\'mdo. Hötvő^tér szám alatt. 1 s5&
Azonnal oladó n Rákóczi, utc* 27 száma lakóház, ftóvebfcet Kárlovks hajósnál, Sugár-n? 47ja szárr..
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta és temetése alkalmával jól-esó részrétükkel fájdalmamat enyhíteni szívesek voltak, különösen a posta és távírda altisztikar, fogadják ezúton ie hálás köszönetemet.
ozv. Kárlovits Péterné.
1920. julius 7.
crém, szappan, púder, sampon
a legtökéletesebb és legkeresettebb toilette-szerek. Xnphmú minden gyógyszertárban és drogériában. Készíti: HUNNIA gyógyszertár laboratórium*, Budapest, IX., Ráday-utca 12- 99\'
49/1020. vhsz
Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a ktenyei kir. járásbíróságnak 1920. évi 81/4. kiküldő végzése következtében Bazsó György oltárezi lakos végrehajtónak, Bazsó Imre, Bazsó József által képviselt lek. Bazsó Jenó, Bazsó Ferencz, Bazsó Pál, özv. Bazsó Györgynó, szöl. Balázs Anna, ugy is mint kkru. Balázs József l. t. gjámja oltárezi lakósok végrehajtást szenvedók ellen közösség megszüntetés folytán a bírói árverés utján a követ-hezó ingótárgyakra u. m. asztal pad, ágy. há-tasszék, tükör, sötöteknó, gabonáshombár, lisztesláda, kád, párolódézsa, véndelyek, szekér, eke, borona, taliga hosszuláncz, kötölánez, hosszú kötél, szecskavágó, hordók, hosszuoldal, rövidoldal, iga, szánkó, rokka, vasfazék, törekrosta. összesen 2485 korona becsárban Oltárczon a helyszínen 1920. évi julius hó 17-én d. e. 9 és a következő órákban a legtöbbet ígérőnek szűkség esetén becsáron alul Í8 el fognak árvereztetni.
Kelt ketenyén 1920. évi junius hó 28-án-
Schmidt János
kir. jbir. végrehajtó.
Hi RomárTcement"!
kapható !
| Hild Testvéreknél, .
Nagykanizsa, Király-u. 4. 1139. I
Magánnyomozó Iroda!
Viola, óz Tinit. hat. engedéllyel magánku-tató irodát nyitottak.— Elvállalnak mindennemű bizalma* természeti! nyomozást és megfigyelést bűnügyekben, ugy bel, mint külföldön.
Iroda 1 Nagykanizsa, Csengery-ut
3. mz, II. em. (Takarékpénztári épület.)
Uri öltönyöket
á* női kosztümöket jutányos áxban vegyileg tisztit és javit
Telefon 319. LIDITT MIKSA
Hrilirabe é» te^ytlmitö. Ttle\'o-c. 2S. CjapJa.xöví-ibAl k«axU*k uri <Jlv»UJ)WnyJJk<*t
Minden magyarnak!
A magyar IwImU «•» kulturtörekvísek má-
jéitól ksiCc-1 mOvol. melyti » *»jte c*xla<la» dk»<Trttfc<n rUitiOhck.
tlicrjcöííikktl iim fcr>tot ucCjlUlot ie»*R<k trrlkli iDtfjrlUircakffi
riroít tojccnkbiii <* a nxiryú j6r0«k nemxtti alapon Tato klala-IreláaíUo.
Krhardt Ernőnek oioiicrltn nvtcoWxt „Magyar Irredenta" albuma, ua<V, f-Xnpía rí*nyorai»Uo b»! úiacKzím
uint fetktttvi r&Mapot umlrnu.........120 K
C<iutAr Oéttkoak „Swaittl lttOnkírl" riroO rr.trns VraltontKkvfttlt >itrV<„uun alkwoít mt*l«ri fali pjakwjc 55*70 cm. rrjhiróni ílra erttfivc, alaUacrom fotvtoybm ... C&O k
Tcmkonatiui..... . . ...... 1300 K
Cbelltlt antli bcocifcaa..... ... 3600 K
Eriir
36 K 50 K 200 X
------crti.iben 11 ^......
Neme* niirrlayaJa;-]* nóiitvc. falci infivtaric- ......
aúxti)L-................ • 50 K
Snitfneia . ........ 75 K
T4n>4r <jln ....................43:5
A »H)i: kultüftttm \'^yjeityer. IrvviitTbco <1 Uiíca. Íir»i«r»x4mt> mtoí foOvt»jtl eivimiuokik. A m»(ty*ri>-r<K!cn«*íalralU>rbflycx- «X»»nkini 20 K A]lan.tí.an hA<*nA]Jak!
..Magyar Jrr«l<.»U" „Ma«y»r kultora- magyaros ittlO porepli bíljín>}jkt«t!<7«ti cm. ai»Wux«m 4nr»,pío« k
B*mxn[«U<« smc4<o oCUígyítt 1 K,
UTflr^hcttktfl . , ....... ö K
Me«r»í<aittcr soiiji:i»lT»oy«» Tolnai könyvkiadó möví-«i«tl IntíieWníl Bíidap^*t, XX., 7.lvaUr>Qt«« 14.
Kír.yr rsii«/r*Vt<j«Vj>€i ii—>3 k. p. aj. Ciiwl/ fWtwsjc
klí3k»-.j>Id4D>ji biJKiny piiM-pulOutblű.

A legbecsesebb; alkalmi ajándékok!
A ni$yc-w> TOÍTti tne-.iiíjí mtcrtrxltlMxi oatolra.
ÍURANIA
mozgókép-palota 1
Rox^onyí-Qtc* * n*
Hétfón, kedden és szerdiLi, julius. 5., (}. és 7.
Judex uj megbízatása
UI. rész:
A halott k^z
Jon! Emlr a csodáié. Jön !
Jön a világ leghatalmasabb filmje! Jön -
Redenzione (Megváltás)
Elatdáitlt ktzilt*; Réttizupokoft 7 ét 8 arit. *»iár»»p ét ÖBiipnipckon: 3, 5. 7 ét 8 órakor.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ MAYER KLOTILD
^ gözmotögyira Nagykanizsán.

♦ ♦ ♦ ♦
Hófehérre moi, tttkörfényeire vasal, fónyoi ós vog-yilog tisztit.
Vidéki munkák is helenklnt pontoian elkészíttetnek és elsiállittutnak.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Értesítés!
Van szerencsénk tiszteieltel közölni, hogy tekintettel az idény előrehaladott voltára a raktáron levő cipőárukat leszállított áron árusítjuk. Továbbá készítünk mindennemű uri női és gyermek-cipőket a megrendelő anyagából is.
Teljes tisztelettel Mii tény i Sándor és Fia a város palotájában.
ItMJttl Ktruztéaj is altruista alapítása fnléral. oiljbu t zaUiáraiiyii Ms-. kezip- ét »|)f-klrttktiok it kiprlttl.Tt raigti.
Zalayármögyei Szövetkezeti Árufor-
I Bazárépület [ r~ |
Alapítók:
.Hangya-. O". X. K. Xigyai Si6v«tk»i«ii Ki.ipo.Vok Aru-lofgalmt R<«rínyUr»aiíg, 8e4»p«st
Mint egyedüli főbizományos
ZaUvármegyében n beszolgáltatandó gabona-átvctcl és fizetése ck a sjubadketeskedelmi gabona vásárlása a .Hangya- és 0. K. H. Szövetkezetek és képvijolók utján. BUnt f őbixományos az á,\'4ini
J keretén belül a gazdik mindenféle mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal és eszközökkel való ellátása.
Mint főbizományos gyapjú összegyűjtésére Azonkívül só, cukor, r.iffia, szekerek, magvak, hüvelyesek, fa. faszén vétele és eladása.
Vkikről mindenfele terményt. uiUOnkarmíurl,
zabot, trpdt atb. magrakal. nOvolycMket. K<»jOk a UrmelSk ujánlatalt. a I«liet0 IcKjobb Arat nt*UQk, ntlndeu különösebb nyer^axked««l fUgy uólkül.
Elvállal mindenféle eladási éa vételi
megbízást. Keres megvételre tűzifát nagy mcnnyl-8égben. ios?
Tájékoztatót ingyen küldünk.
Hivatalok, irodákfigyelmébe.
Legjobb minőségű Miniszterpapir Fehér finom irodai papir Fogalmi szürkén papir Levélpapírok írógéppapír Szón (carbon) papir Itatóspapir írógépszalag
Irótollak, tinta és tintatartók Iróaljzatok, borltékpaplrok Irodai olló, pénzkosarak Asztali előjegyzéktőmbök 8tb. irodai szerek nagy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
I
Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. }ullu» 8. Csütörtök
152. aiám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
ii4tk*ts*6tit HaditMtal: Ftf-nt 13.
-- Inten»rt>»B.«oUfow 1»». ■
Megjelenik mindig kora reggel.
Pőixorkesxtó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
a.ms.tfjr. k.pvlttld
Felölő. »ierk«.ilú: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árskt
Ejtx é.t. ISO X. PiUvr. 130. K. Kíjjtm ívt. 65 K. B5yWt.3iK.ED""*"! *
Megtörtént a
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti.
Budapest, julius 7. A kormányzó Bethlen István grófot designálta miniszterelnöknek. Bethlen István már a mai nap folyamim , megkezdte Dömötör Mihály belügyminiszterrel tanácskozásait és még a mai nap folyamán több politikussal lép érintkezésbe. Tudomásunk szerint -holnap Bleyemél van látogatásra bejelentve. Tudomásunk van\' arról, hogy Bethlen István az egységes kormányzati párt programjával jön. Ugy látszik, hogy minden pártból ki aktyja ragadni azokat az elemeket, amelyek az egységes pártnak a tagjai lehelnének. Ezeket az intenciókat tárgyalta a Ker. Nemz. Egy. pártja a Ina esti értekezletén, amelyen a következő eszmecsere fejlődött ki: A párt egységesen áll mindenféle pártbontási kísérlettel szemben és egységesen fog állást foglalni Bethlen István miszterelnökkel szemben. A pártnak nincsenek személyi kívánságai, csak tárgyi feltételei lesznek és a párt számára mindegv az, hogy ki jön. Ezek azok a feltételek, amelyeket a két párt közös értekezletén el-födött és arnelyek a további kormányzás alapját ~ké"KTSB*»láptit* Is- hasonló határozatot hozott az est folyamán.
Budapest julius 7. A mai nap folyamán megtörténik a döntés. A kormányzó előreláthatólag Bethlen István grófot designálja miniszterelnöknek. A válság megoldására döntő fontosságú volt nagyatádi Szabó István és Dömötör Mihály minisztereknek a kormányzónál ma délelőtt 11 órakor, történi együttes kihallgatása. A két miniszter azt ajánlotta, hogy a dezígnálás még a mai nap folyamán történjék meg.
A két kormányzópárt által kiküldött közös bizottság ma délelőtt tiz órakor toly-tatta tanácskozásait. A disszidensek nevében Fáy Gyula kijolentette, hogy miután az egységes párt terve megbukott, a disszidensek a további tárgyalásakon nem vesznek részt. Fáy Gyula ezek után elhagyta a tárgyalási termet.
Ezután Rassay Károly beszámolt az intézőbizottság munkájáról és ismertette azo-
kat a^pontozatokat, amelyeke* a bizottság cl/ogádott. A pontozatok a következők:
1. a jogrend helyreállítása,
2. a pénzügyi helyzet megoldása,
3. a fóldbirtokreform keresztülvitele,
4. a közalkalmazottak ügyének rendezése.
(a) az állampolgári jognak és különösen
az örökbefogadással ííerzett állampolgári jogoknak a revíziója.
b) a keresztény irányzatnak az állami hivatalokban való éryényesitéso.
e) a kereskedelniji törvény revíziója.
d) a büntetőtörvény novelláris reformja.
e) a keresztény Irányzatnak a megyei törvényhatósági életben leendő megvalósítása.)
5. a választójog megalkotása, továbbá szociális és munkásvédelmi intézkedések. A házfeloszlatási jogról nincsen szó a kormányprogramjában. i
Nagyatádi Szabó István miniszter magához vette az irásbt foglalt pontozaiokat és Dbmölör Mihály belügyminiszterrel a kormányzóhoz ment „együttes tihaltgatásra,
A Simoxyi Semadam kabinet tagjai ma délelőtt 12 órakor tartották az utolsó mi. nisztertanácsot.
Az esti lapok az irják, hogy Dömötör Mihály belügyminiszter ki fgg lépni a Ker. Nemz. Egy. pártjából, mert túlságosan exponálta magát az egységes kormányzópárt megalakítása mellett, amiért a pártban éles kifakadások hangzottak el ellene.
Politikai körökben hire jár, hogy a kormányzó felkérte nagyatádi Szabó Istvánt, hogy a földbirtokre.form ügyében készítsen elaborátumot azoknak az elveknek az alapján, amelyek szerint ő megakarja valósítani a btrtokrcformot. Ezzel kapcsolatban merült fel az a terv, hogy a közélelmezési minisztérium megszűnik és mint a közellátás ügyeit vezető hivatal működik tovább, amely hivatalnak két vezetője lenne: Tér/i Béla és Temple Rezső államtitkárok.
A bojkott*
Budapest, julius 7. Királyhídáról az a jelentós érkezett a közélelmezési minisztériumba hogy az osztrákok még ma éjjel felveszik a teljes vasúti forgalmat. A közélelmezési minisztérium utasította a királyhidai állomásfőnökséget, hogy ha a bojkott megszűnése bekövetkeznék csak annyi áruval telt kocsit engedjen át Ausztriába, mint amennyit az osztrákok küldenek Magyarország felé.
Paris, julius 7. A Times szerint a bojkott nem sújtja a magyar dolgozó osztályt, mert az élelmiszerek kivitelének csökkentésével az élelmiszereit ára jelentékenyen olcsóbbak leitek.
Népbiztosok a törvényszék előtt.
Budapest, julius 7. A mai tárgyaláson bejelentette a Védőügyvédek ncvézen *dr. Blauner Mór, hogy Vantus védője az elmúlt éjszaka szivszelhüdésben meghalt. Ezután folytatták Haubrich kihallgatását, aki hangoztatta, hogy a fegyelmezetlenül vissza-özönlő vörösökkel szemben ő és Stromfeld exponálták magukat és akadályozták meg,
— ... . ,, ---■ - Miip.VZÓf-
tanácsnak ama parancsát, hogy a magyar zászlók beszolgáltatását tegye kötelezővé. Ellene, mint veszedolmes burzsuj pártoló ellen, összeesküvést szőtek. Az ellenforradalmárok részére sirva könyörgött kegyelmet.
Dr. Gál Jenő védő kérte a tárgyalás elhalasztását, hogy Stromfeld iratait beszerezhessék és annak tanúit kihallgathassák, különösen a vörös hadsereg szerepére vonatkozólag. -
Aczéi főállamügyészhelyettes kijelenti, hogy a vörös hadsereg célja nem a területi integritás, hanem a világforradalom terjesztése volt.
A bíróság ezután a védelem előterjesztését elutasította és egyben kimondotta, hogy a jövőben a bizonyítás kiegészítésére vonatkozó indítványt csak a bizonyítási eljárás boíejezésc után fogad cl.
Ezután megkozdődött Bokányi kihallgatása, aki nem érzi magát bűnösnek. Elmondja a szocialisták és a kommunisták között a gyűjtőfogházban létrejött megállapodást, melynek eredménye a proletárdiktatnra kikiáltása volt.
Ezután az elnök a tárgyalást péntek\' raggal kilenc órára halasztotta el
Vidéki előfizetőinkhez!
Mindazon lisUtU i-id/ki tUfluM*k. kik rt&JiulM dijaikkal kálral/kis» tómnak, Htjuk ad fnlius kó IS-ig hozzánk beküldeni \\ zi re ikedjenek. Akik a fenti napig hátralékukat ki nom egyenlítik, tészükre lapunk küldését kénytelenek tolnánk be-txüntrtni.
A KIADÓHIVATAL
A Terttletvédő Liga akcióban.
Tegnap délelőtt fél tizenkettőkor a Területvédő Liga a városháza nagytermében gyűlést" tartott. Dr. Hajdú Gyula ügyvéd előterjesztette, hogy a közeljövőben illusztris vendégei lesznek a városnak. Gróf Apponyi Albert, Magyarország s bátran mondhatni, az egész Európa legnagyobb politikusa fog átutazni a e közben pár órát Nagykanizsán tölteni. Utazásának végcélja Ihárosberény, ahol nyaralni fog a nagy államférfi. Apponyi grófot átutazása közben a legnagyobb lelkesedéssel kell üdvözölnünk, aki teljes erejét megfeszítve igyekezett világosságot deríteni a békebi.ák előtt. Ugyancsak a napokban fog Nagykanizsán\' keresztül «
• Mucoközba. utazni a határkiigazitó franciabizottság. A Tertíietvifdő tíga helybeli csoportja nem tartaná szerencsésnek, ha előre elkészített,, úgyszólván csinált óváció-ban, részesítenék őket. Inkább a természetes) a spontán jövő megnyilatkozást óhajtja. Az érkezés ideje egyik esetben sincs precizirozva, ezért az állomáspa* roncsnoksággal, valamint az ezredparancs-noksággal, történt megegyezés szerint o vonatok érkezése előtt két órával a zalai gyalogezred zenekara fogja bejárni a várost s ily módon ad jelt, hogy mindenki aki ép-kézláb, az állomásra siessen, ahol nemzetiszin kokárdákkal feldiszitvé, üdvözölni fogják Apponyi grófot, s a külön, második esetben megérkező misszió-tagokat. Tamás János ügyvéd ajánlja, hogy francia nyelven történjék az üdvözlés, ami eldöntetlen rövid vitát von maga után. Több felszólalás után dr. Hajdú Gyula elnök azzal zárja be a gyűlést, hogy a Liga nevében elvárja, hogy Nagykanizsa város minden embere, faj felekezet, osztály stb. különbség nélkül jelen lesz a pályaudvaron, az üdvözléseknél.
Egy menekült erdélyi az alábbiak közreadására kért fel bennünket: .Nem mulaszthatom el, hogy a T. V. L. helyi csoportját, nyilvánosság előtt történő tényleges első működése alkalmából ne üdvözöljem. Tőlünk, érzékenyebb lelkületű, el-elcsüggedő menekültektől senki se veheti rossz néven, ha a T. V. L.-tól is emberfölötti, eredményes aktivitást óhajtunk, tehát reális alapon s annyiban nyilvánosát is. hogy mi liga-tagok azt a munkát értékelhessük és- menekülésünk szomorú napjaiban megnyugodhassunk benne. A T. V. L. helyi csoportja bizonyára hivatása magaslatán áll s ugy a Liga központja felé. mint saját propaganda-irodájának zárt ajtói mögött — ugy képzelem rendkívüli munkásságot fejt\'ki. Amint elgondolom, magyar, horvátnyelvüsŐt muraközi dialektusban irott cikkek, kiáltványok, brosúrák egész raját terjeszti a Murán innen és tul különösen. S bizonyára sok más egyebet is tesz; de legyen szabad tisztelettel föipenaszlanom a T^_V. L. helyi csoport választmányának, hogy e^énykedésekről a
u
fogoivnapolcl Ar
2
Zalai Közlöny
helyi három lap nyilvánossága utján miért n^m értesítenek minket, szerény tagokat is? . tyár-már azzal kell vádolnö\'m a helyi 3 lap szerkesztőit, hogy a T. V.. L. helyi;csoportja , által beküldött cikkek töcníegéi bojkott alá helyezték, közlését megtagadták, ha nem tudnám, hogy tőlünk, menekültektől, az elrablott országrészekről írott sorainkat nemcsak a legkészségesebb szívvel közölték, hanem ily irányú cikkek írására több alkalommal ŐsztökéltekJs. Mindenesetre nagy megnyugvással lenne ránk, menekültekre nézve] ha a T. V. L. helyi csoportja legalább párszavas referádát a saját akciójáról a nyilvánossággal közölne. Egy menekült.
— Drózdy ur polemizál; Megírtuk, hogy a pacsai választókerület képviselője, Drózdy Győző beszámolóra jött kerületébe. Figyelemmel kisértük működését s megállapítottuk, hogy mindazt, amit a parlamentben nem mondhatott el, elmondta Kiskomárom-ban és Galambokon. Ez utóbbi helyen any-nyira nekilendült, hogy még a „Zalai Közlönyt* is megtámadta. Nem fáj nekünk Drózdy ur megtiszteltetése- nem is akarjuk őt • egy replikával lovaggá ütni, az ellen azonban a magyarság és kereszténység nevében tiltakozunk, hogy egy nemzetgyűlési képviselő, beszámolója alkalmával a zsidósággal és a szociálistákkal való kibékülést ajánlja a mi becsületes, meg nem mételyezett keresztény népünknek. Drózdy ur jól tudja, hogy ezt ajánlani a parlamentben igen kockázatos dolog lenne, miért nincs tehát benne annyi belátás, hogy az ilyen métellyel különösen a falu népénél előállani nem hazafias és nem is keresztényi cselekedet. Azonban Drózdy\'ur hatást akar s mi hisszük is, hogy az illetékes hatóságoknál ezt el is fogja érni.
— Move Országos tanácsülés. A helybeli Móye Xőosztály vezetőtagjai tegnap reggei/fioJő ezredes, a Move elnökének vezetésévei Budapestre utaztak, ahol ma kezdődött a Merve Országos Tanácsülése. A gyűlésen min\'detí főosztály képviselteti magát s beszámolnak legújabb munkájukról. Megbeszélik a Move legújabb programját, amely a jövő évben normálul fog szolgálni. A gyűlés vezetője: Gömbös orsz. képviselő, a Move országos elnöke. A Move eme gyűlést nagynak ígérkezik, amelyen hir szerint a kormányzó is jelen lesz, előkelő politikusokkal ~és katonákkal. Meleg érdeklődéssel várjuk a döntést. .*
— A nagykanizsai polgári flu- és leányiskola által mult hó 26-án Oroszországban szenvedő véreink hazahozatala javára megtartott hangverseny ajj<almaval befolyt és a polgári iskolák igazgatósága által továbbítás végett hozzánk juttatott 5000 korona tiszta jövedelemért, ugy a rendezőségnek, mint a szereplőknek hazafias és buzgó közreműködésükért, a hadifoglyok nevében köszönetemet fejezem ki. Reischer főhadnagy, kikülönitett ,TU tiszt.
— A Keresztény Otthonban naponként d. u. fél 6 órától kezdve folynak a be-iratkozások ugy a * Keresztény Szociálista Szervezet"-be, mint az .Ébeedö Magyarok Egyesületébe".
— A lévai zsidók gúnyt fiztek\' a magyarokból. A békeszerződés aláírásának napján Léván a zsidók nagy népünnepélyt rendeztek. Ezt a népünnepélyt a cseh uralom dicsőítésére rendezték és mindenképen gondoskodtak arrói, hogy míg egyrészről a cseheket minden elképzelhető módon dicsőitették, addig\'k magyarokat fajtájúkra jellemző módon gyalázták. A népünnepély legnagyobb szenzációja : „A magyarok bejövetele" volt. Egy nagy sátor volt felállítva, amelynek egyik oldalán ez a felirat ékeskedett: .A magyarok-bejövetele", a másik oldalán pedig „A magyarok kimenetele." A magyarok bemenetelénél egy nemzeti szinü szalagokkal feldíszített zsidó ment be a sátorba, akit azután szalagjaitól megfosztva, az ünneplő zsidók örömrivalgása közben kirúgtak. „így kell kirúgni mindenünnen a magyarokat \\ — kiabáltak a zsidók. És igy játszottak a zsidók egész délután, azalatt, míg Párisban a legszomomorubb aktus lefolyt, mialatt Magyarország-feldarabolását aláírták.
— Az országos határkilgazltó-blzottság értesülésünk szerint hamarosan megkezdi sikeresnek ígérkező tárgyalásait az antant-missziókkal. Erre vall az, hogy a vármegye alispánja intézkedett azirányban, hogy a közigazgatás terén jártas és idegen nyelveket ismerő intelligens emberek a ha-tárkiigazitó-bizottság rendelkezésére álljanak. Érre a közleményre egy rövid megjegyzésünk is volna. Biharmegyéken történt, hogy a haiárkiigazitó-bizottság mellé magyar részről annyira tájékozatlan s a helyi viszonyokkal abszolúte ismeretlen egyéneket küldtek ki és- az oláhok hamis térképei annyira megtévesztették a misszió tagjait, hogy a bizottság működésének igen kevés eredménye lett.
— A Zalavármegyei Szállodások, Vendéglősök és Kávésok Ipartásulata első társas összejövetelét e hó 8-án d. u. 4 ó. a í£öő-féle vendéglőben Fő-ut 15. tartja. Tagok kéretnek minél számosabban megjelenni.
— A testnevelés érdekében. A járási és városi ifjúsági testnevelési bizoitság megszervezése céljából a széles érdeklődő körök részvételével ma délután 6 órakor összejövetel lesz a városház kis tanácstermében.
— A cukor. Sok szó hangzott el róla. Éppen ez a körülmény bizonyítja azt, hogy a hatóságnak módjában állana — épp ugy, mint Kaposváron —\' a lakosságot cukorhoz juttatni. Ma érkezett meg az alispán távirata, mely szerint kocka-, süveg- es kristálycukor vegyesen rendelkezésre áll Nagykanizsának, ha a hatóság gondoskodik annak Zalaegerszegen\' leendő átvételéről.
(X) Méhészet eladó! Egy mchéíztiream 30 elsőrangú méhcsaládot kaptárakkal, kéax. keretekkel együtt eladni szándékozik. Értekezni lehet Szabó Aulai csemegekereskedó, méhésznél.
— A Dunántull Blokk ker. diákszövetség tegnapi határozata értelmében felhívja azokat a főiskolásokat, akik tanulmányaik alatt a Blokk budapesti menzáján résztvenni akarnak, hogy ezt f. hó ll-ig, hétköznap d. u. 5—6 óráig, vasárnap d. e. 10—ll\'ig a Kpr. Otthonban bejelentsék.
— E?gy ló játsza a dcteklivszórepci „Etnir a csodálóu ^imü detektiydrámában. Az állati tanulékonyság és idomítás diadalát hirdeti ez a film, melynek izgalmas cselek-ményü tartalma is nagyszerűvé tesz Jegyeit váltsa meg mindenki.
— Gazdasági telep nyugdíjas tisztek részére. A várpalotai kincstári birtokon nyugdíjas tisztek részére tiri farmokat akar a Move központja .SzaM- Martcn mérnökkari őrnagy tervei szerint létesíteni. A telepek két hold belsőség, egy hold szőlő, lakóház és melléképületekből állanának. Később a telepesek vagyoni állapotuk javulásával 10—20 hold szántóföldet kapnának bérbe, illetve örökáron megváltva. Az akcióról bővebb felvilágosítást és előjegyzést f. hó 15-ig elfogad a Move iroda Nagykanizsa.
(x) Igen fontos. Több házat, üzletet és szőllőt megvételre keres „Amen" közvetítőiroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen ingóságot és árut bizományba is elfogad.
— Marhavészes borjú. Lapunk nemrég megjelent számában adtunk hirt arról, hogy egyes lelkiismeretlen mészárosok beteg, üszkös állatokat bocsájtottak forgalomba. Közöltük azt is, hogy a járási szolgabiróság mily példásan szigorú büntetésben részesítette ezeket az embereket. Az emberek ugylátszik nehezen okulnak A komárvárosi csendőrség ujabb ehhez hasonló esetről tett jelentést. Szabó József komárvárosi földmives és Marion György galamboki marha kereskedő a bűnösök a most előfordult esetben. Szabó marhalevél átírása és járlat nélkül adta el marhavészcs bikaborjuját Marionnak, aki községében a lakosság részére ki akarta mérni a rossz hust. Szerencse, hogy Lórincz József husvizsgáló még idejében észrevette, a hust elkobozta és elásatta A bűnösök ellen folyik a megtorló eljárás.
— Az Ipartestületi dalárda összes tagjai felkéretnek, hogy a kirándulás ügyében ma, julius 8-án este 8 órakor tartandó értekezleten okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— A Duna—Tisza csatorna. Ismeretes, hogy a Duna-Tisza-csatórna tervét teljes mértékben szorgalmazzák. A „ Kecske -méti Közlöny" az alábbiakat közli: A csatorna talajkutató fúrásai gyorsan haladnak előre. A fúrásokat május 4-én kezdték el Félegyházán s az innen Izsákháza felé húzódó dombhátat vizsgálták át. Bugac, Monostorról már szintén elkészültek a nyers adatok, melyeknek tudományos feldolgozása majd Budapesten fog megtörténni. A fúrásokat dr. Ferenczy István m. kir. geologus, Szórádi Pál és Sulek Béla kir. mérnökök és egy vizmester végzi tizenhat munkással, három fúrógéppel.
Életünket Muraközért!
Azonnal eladó a Rákóczi-utca 27. számú lakóház. Bővebbet Kárlovic-. Lajosnál, Sugir-ut 4?/a szám.
Magánnyomozó Iroda!
Viola «■ Társa hat. engedéllyel magánkutató irodát nyitottak. — Kiváltainak mindennemű bizalmas termcszotü nyomozást, é« megfigyelést bűnügyekben, ugy bel, mint külföldön.
Iroda t Nagykanizsa, Csengery-ut
3. «s. II. em, ("Takarékpénztári épület.)
URANIA
mozgókép-palota
Rozgonyi-utca 4 »x.
Csütörtökön és pénteken, julius 7. és :1-án
Nagy attrakciói
Emir a csodáló.
üctcktiYdráma 4 f. — A főszerepet egy ló játsza Jön a világ leghatalmasabb filmje! Jön
Redeűzlone (Megváltás) IHUZuk íilíilT (ílkiziipitii 7 é« 9 trák. hiiriifii iiniiipiliii: 3. í. 7 és S iriktr.
Perfekt
gép- és gyorairó-nő előkelő intézetnél azonnal
felvétetik. Cim a kiadóban. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
MAYER KLOTILD
gdzraosógyára Nagykanizsán.
Hóf»kárr« mos. tttkörfényw* v*-sal, fényez és vegyileg tUíttt.
Vidéki munkák is hetenkiot pontosan elkészíttetnek és elszállíttatnak.
! ♦
x
Uri öltönyöket
és nöl kosztbmöket jutányos árban vegyileg ti«tit és javít
Telefon 319. LIDITT MIKSA
féríuzaWéi Y«.3ytijitit6, Td«ki-u. 7S. Oy»pJUAi#v*tból k«H*ltvk cte^An* nrl JJriHöUttnyiJkct
Hivatalok, irodák figyelmébe.
Legjobb minőségű Mlniszterpapir Fehér finom irodai papír Fogalmi szürkés papír Levélpapírok írógéppapír Szón (carbon) papír It&tós\'paplr írógépszalag
Irótollak, tinta és tlntaíartók Íróaljzatok, borltékpapirok Irodai olló, pénzkosarak
« Asztali előjegyzéktömbök
stb. irodai szerek nagy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
k3nyvkere»kedésében Nagykanizsán
I
Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
Bethlen gróf kormányalakítása.
Budapest, julius 8. Bethlen István gróf ma délelőtt először Bleyer Jakab miniszterrel, majd Emst Sándorral ós másokkal\' tanácskozott. Bethlen István gróf programja tudvalevőleg az egységes kormányzópárt megalakítása. Ha ilyen alapon tárgyalásai nem vezetnek eredményre, akkor visszaadja megbízatását a kormányzónak.
Az egységes kormányzópárt megalakítása ügyében a két párt ma délután 5 órakor ült\'őssze tanácskozásra. vhogy meghcwsza döntését. Á Ker. Nemz. Egy. pártja egységesen várja a fejleményeket és, határozata ugy szól, hogy csak az elnökségen át lehet a pártot lekötni. A Kisgazdapárt viszont sokkal *zlnpatika»abbaö fogadja Bethlen István gr<Sf vtUIalkoxrfsát, sőt lakét mondani, hogy Bethlen Irányában a Kisgazdapártban feltűnő ívtuás állott be, axtteruiylben

Jsjfazdapfirt az c^Tyfió^es kormányzó pártot óhajtja.
Nagyatádi Szabó István miniszter ma délelőtt azon a földbiitokreform alapterveze-ten dolgozott, amelyet a kormányzónak
^Istvín^ófhakBl^tfnrel "xTáJó\' tanácskozása után azt az információt kaptuk hogy Bleyer véleménye szerint Bethlen vállalkozása sikerülni fog.
Halter István mihisáer ma délelőtt fél órás kihallgatáson.- VÍolt a kormányzónál. Utána sokorópátícai Szabó István miniszter ment a kormányzóhoz. Az audiencia után Halter hosszasan tanácskozott Bethlen Istvánnal.
Délután hat órakor Bethlen István a Ker. Nemz. Egy. pár$ klubhelyiségébe roont, ahol etóször Pröhálfóka Ottokárral, utána Vass Józseffel, Henz : Károllyal, Rakovszky Istvánnal, Tury Bélával. Pékár Gyulával, Beniczky Ödönnel ÓS\' Szmrecsányi Györgygyei tárgyalt.
A Kisgazdapárt klubhelyiségében Rubinek és hívei ma délelőtt bizalmas tanácskozást\'tartottak.
A Ker. Nemz. Egy. pártjában Bethlen István ma tárgyalt á párt vezetőivel, akik: hangsúlyozták előtto,; hogy hajtandók egy egységes kormányzópárt alakítását elősegíteni, azonban ezt csak ugy találják meg- ] oldhatónak, ha egyik párt sem olvad bele a másikba, hanem mindkét párt, esetleg a disszídensek is testületileg beléphetnek az újonnan alakítandó,, egységes kormányzó-::pártba-A--^
lyen "egyhangúlag állást foglaltak az ég^sé-ges kormányzópárt megalakítása mellett.
Az ántánt figyelme az oroaz—lengyel határon*
Varsó, julius 8. A lengyel vezérkar jelenti: A bolsevikiek északon folytatják tá-N madásaikat. Altalános védekezésünk arra kényszeritéttc/á\'z ellenséget, hogy visszavonuló osztagainkra gyakorolt nyomását megszüntesse. Polézia területén elkeseredett harcok — folynak. A Berezina-folyó alsó-folyásánál a feszültség a legnagyobb fokra emelkedett. Egy orosz hadosztály elfoglalta Rownot.
Páris, julius 8. (Szikratávirat) A lengyelek harctéri helyzete nagy aggodalommal töiti cl az antant-hatalmakat. A legutolsó lengyel újságok rendkivül komolynak tün-\' tetik fel a helyzetet. Ha erős lulzás is foglaltatik néhány angol újságnak abban a szenzációt hajhászó híradásában, hogy a lengyelek felajánlották volna a fegyverletételt, annyi tény, hogy az antantnak komolyan meg kell fontolnia a helyzetet, amely az . által állott elő. hogy a lengyel haderővel szemben\' az oroszok túlsúlyban vannak.
A „Newyork Herald\' azt jelenti, hogy a lengyelek tárgyalásba fognak bocsátkozni Oroszországgal. A \'lap szerint a lengyel helyzet azok közé a problémák közé tartozik, amelyek a kétségbeejtően összekuszált európai helyzetet még komorabbá teszik.
Bécs, julius 8. Az orosz csapatok°£lŐre nyomulásáról ás Rownó elfoglalásáról elterjedt. hírek miatt a lengyel valuta árfolyama ohamosan zuhant lefelé.
A magyarok liszt-exportja,
Budapest, julius 8. Rubinek Gyula a magyar liszt exportról, a várható\' termésfeleslegről és a külföld érdeklődéséről a következőket mondotta: Legelőször Olaszország érdeklődött fölöslegünk i,ránt. Hála Istennek, lesz elég exportálni Valónk. A spanyolokkal is tárgyalunk, akik kijelentettékfhogy arannyal fizetnek a magyar lisztért. A franciák és svájciak is tárgyéinak velünk Ha a régi Magyarország a mteok volna, könnyen megszabadulnánk a nyomasztó pénzügyi gondoktól. A megcsonkított Magyarország termése is olyan, hogy körülbelül 2—3 millió métermázsa buzafeleslegre számithatunk Ezt lisztté felőrölve 2 és fél millió métermázsa lisztet expörtálhatunk külföldre. Legjobban szeretném a spanyoloknak eladói, mert arannyal fizetnek. Természetesig a kormánynak a külügyi szempontokat is mérlegelni kell. Ausztriával szemben felmentve órazük magunkat. Ausztria elzárta előlünk határait, tehát nem adunk neki semmit. Hangsúlyozta még a miniszter, hogy kivisznek állati terményeket, burgonyát, takarmányt és élőállatokat, amelyből mindenkinek Juttatunk csak Ausztriának nern
Uoyd George erélyes követelése Németországtól
Páris, julius 8i A spaai konterencián Uoyd George erélyesen követelte Németország képviselőitől, , hogy terjesszék elő a német hadsereg leszerelésére vonatkozó tervezetüket.
Vidéki előfizetőinkhez!
SlÍHdsito tinleli vidiki elóJivJótnk, kik el&Jiuldsi dijaikkal ÁdífolO^OH fonnak, kdrjik aü Ug)Utó*b julius hó l$-ig kottánk beküldeni stivesked/enek. Akik a fenti napig hálraUhikal ki nem egyenlítik, t/ttükre lapunk küld/s/t kbiyUltnek eolttáxk be-tlí*UlHÍ.
A kiadóhivatal.
Muraközt nem adjak t
— Hir oroszországi, véreinkről.
Lassan, szivárogva, sok-sok küzdelem, sanyargatta: ás után mégis hazaérkeznek véreink. A napokban Zalamegye fogságba esett fiai közül ismét érkeztek haza otthonukba. Tegnap érkezett városunkba Sveitzer Kálmán hadapródjelölt, aki már 5 esztendeje szenvedte a hadifogság kálváriáját. Felkerestük a hazaérkezett vitézt s ama kérdésünkre, hogy kanizsai vagy környékéből való hadifoglyok melyikéről tud felvilágosítást ■ adni, munkatársunkat a következőkben világosította fel. Babics József kanizsai illetőségű foglyot Omszkban látta, aki ott egy szinésztársulat-nál diszletfestő. Minden gondolata valamikép hazőjöfthí: : Vérmes. Aladár., tanárt...: szatén Omszkban látta, egészségben, jó színben. Vermes lVetsz Mór kereskedő fia. Fangler zalaegerszegi főhadnagy, Nóvák Kálmán csáktornyai illetőségű zászlós és Ács városi tanácsos fia részben vele érkeztek, részbea hamarosan meg fognak érkezni otthonukba. A hazaérkezetteket örömmel üdvözöljük, a még "távólban levőkért pedig könyörgésünk száll a mindenek Urához, hogy segítse haza minél hamacabb valamennyi sok szenvedőt. Sveitzer hadapródjelölt előadásának sok és érdekes részletét holnapi számunkban\'kőzölJÜk.
— Vugrinecz a bíróság előtt Vug-rittecz Károly, a volt szocialista-kommunista párt ÍÖ hónapra már elitélt titkára tegnap sikkasztás vádjával állott a törvényszék előtt, Vugríneez a törvényszéken előadta, hogy a Károlyi-kormány alatt volt a szocialista párt titkára, majd pénztárnoka. Sikkasztásbán nem bűnöse a kezelése alatt volt pénzből fizették a „Zala-Népakaratot", majd a választási propaganda-kiadásokat. A < törvényszék ötös-tanácsa Vugrinecz tegnap tárgyalt ügyéiben ugy Ítélkezett, hogy a vád és annak következményei alól a vádlottat felmenti.
Házi áldás
minden c.wtódfcoű a yaI<5<U. ;
DIANA1
flóiiborazesx.
Kis üveg \'ára 16.- K KSiíp . „\' 40.— K Nagy „ ■ ... 30.- K MlndenUtt kaphatói
Boros hordói
Telefon 148-12. BÖT1M KÁLMÁN
uj és használt, bármiy mennyiségben ós
horAógyár r.-fc, Budapest, Szabolca-u. 19.
59-Ík évfolyttn.
Nagykapfaaa, 1920. julius 9. Péntek
kereszteny politikai napilap
Előfizetési árak.
Sjöi ív,. 250 K. ?«4vr. 130 K. N.jjr" •vro 65 K. Egy b>r» Í2 K. c^y.i mím t K
15$. száia
Polclöa ..orkt-tit6 BODROQKÖZY ZOLTÁN
iurbmtMg t< rUJifJ.jul: Pő-nt 15.
" laiinrtu^HMM —— rtogJelenlK .mindig Xov* roxgol.
PŐ.ZC] ko.ilrt:
Df. HEGEDŰS GYÖRGY
aewsctfrjr. k<pvti«IA
Zalai Közlöny
1920. Julius 9
illetőleg a portyázás. Martinetz legutóbb Jugoszláviában járt, ahol szintén jól felpakolt lopott holmikkal, A rendőrség feljelentés alapján azonban már régebben figyeli őket. Ma már mindannyian el vannak csípve\'s-
Azonnal ©ladó a R\\k<kzi-utCA 27. sxámu Ukóház. Bővebbet KArlovicü Lajosnál, .Stígár-ut 47/a szám.
Ma Vi 5» crn n i komPktt hil6,xoba-butor Csen-iTl<tII4gUIU gery-ut 87. szám nlatt aladé.
— ítélet egy vagon cukór ügyében. Fehér Vilmos, a „Zalamegyei Mezőgazdasági Kereskedelmi R.-T." igazgatója felett itélkpzett á. minap az.államrendőrség bünügyi bj résága. Fehér igazgató vásárlási és forgalomba hozatali engedéiy üélkül mult hó 11-én Budapesten egy vagon sárga kristály-cukrot vásárolt s azt Nagykanizsára^- szállította. A nyomozás kiderítette, hogy á- cukor Csehszlovákiából származik és a Nyugati-pályaudvarra érkezése után nyomban Fehér kezébe került, aki kilogrammonkénti 144 koronáért vette meg a Magyar Mezőgazdák Kereskedelmi Részvénytársasága budapesti intézetétől. Elképzelhető, hogy a 96 K makszimális ár dacára, ő 144 K-nál is magasabb árért akarta eladni. Mikor u cukor Nagykanizsára érkeze", a rendőrség nyomozói által értesült arról, hogy a cukor nem a helybeli részvénytársasági raktárban, hanem az istállóban van zsákokban elraktározva. Azóta mindinkább beiga-
~ zolódott Fehér igazgatónak x x x x x x^x xxx bűnössége. A rendőrség 1 havi fogház zal és 1000 K pénzbüntetéssel sújtotta az x x x x x igazgatót. Fehér felebbezett.
— Elmebeteg vasutőr. A Nagykanizsa— Balatanszentgyörgy vasútvonal Nagy récse közelében levő 74 es számú őrháznak vasúti aIkalmo2Óttja, Csehe István pár nap előtt különös tünetek között megbetegedett A jelek szerint a vasutőr agya meghibbant. Súlyosabb következmények elkerülése végett Nagykanizsára, majd a kórházba szállítják. Az 50 év körüli emberen jnár régóta észrevehetők voltak az elmebaj jelei.
— Éretlen gyümölcsök a piacon. Sok betegségnek az okozója az éretlen gyümölcs. Az utóbbi időben mindinkább rendszeressé válik a piacon, hogy háboritás nélkül lehet zöld, éretlen gyümölcsöt is árusítani. Most vagyunk a barack szezonjá-ban s több éretlen barackot lehet a piacon találni, mint érettet. Arról nem . is szólunk, hogy az éretlen gyümölcs ára semmivel sem kevesebb, mint az éretté. A balga városiak mitsem sejtve megveszik a méregdrága gyümölcsöt s csak otthon veszik észre, hogy éretlen s használhatatlan. A városi egészségügyi bizottság hivatásának tudatában azonnal érintkezésbe lépett a rendőrséggel, hogy a piacról, tüntessék el az éretlen, egészségre káros gyümölcsöket. Eddig csak rendben volna, de mi inkább a végrehajtásra vagyunk kíváncsiak,
(X) Eladó National kassza, fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel, rövid zongora és zenílőgép, félhold föld, asztatok, cimbalom, sarokházhely. gyermek-kocáik és ágy, üvegesablak. Bővebbet „Amen" közvetítő irodában, Király Pál-utca 8.
— Egy szervezett faluzó-társaság.
Martinéit János vezetésével már hónapok óta működik a városban, de különösen a környéken egy társaság, amelyik élelmiszer-cserélés ürügye alatt állandóan a falvakat járta s ahol nem talalták odahaza a lakókat, irgalmatlanul kifosztották a házat. A díszes társasághoz tartoztak: Kepe Miklósné, —-Sznrkovics Lajos és Kiss Anna. A nyomozás azonban még sokkal nagyobb kiterjedtséget is kinyomozott. Az első vállalkozásuk még márciusban történt, amikor az emkereket a tavaszi meleg a szabadba, a faluba hajtja. A finom társaság is elindult Langvizre, onnan Magyarszerdahelyre, majd az est beálltával Bocska községbe. Itt a sötétség leple alatt hat darab tvukot loptak, melynek vételárán testvériesen elosztoztak. Az első, jólsikerült vállalkozást nyomon követte a többi. Erdősfát tisztelték meg legközelebb látogatásukkal, ezúttal már egyenesen a tyúkólt keresték. ! Az első házban nem találták meg, egy házzal tehát odébb állottak. Itt csakham\'ar ráakadtak és sikerült is 10- darab tyúkot észrovétlenül ciomelni. A következő akció Póla község volt. ítt meg keltett etégedniök egy pár bakanccsal. Szepetneken azonban mér ismét tyúkokkal operálnak a ravasz vendégek, sőt már annyira belejönnek a mesterségbe, hogy Martinetz, mig társai a konyhában alkudoztak egy parasztasszonnyat, a szobából egy pár magasszáru cipőt lop el. Bajcsán ismét a tyúkólt tisztelik meg látogatásukkal, ezúttal azonban, a változatosság kedvéért öt darab Jíbái hoznak hazá. Az ilyen vállalkozások adtak kenyeret a gársaságnak s ugylátszik jól ment az üzlet,
Nyomatott a
Málnaszörp j
1 nagyban kapható .....
Hegyi Pál kereskedésében Vasvár
Magánnyomozó Iroda!
Viola ón Társa hat. engedéllyel roagónku-tntó irodát nyitottak.— Elváltainak mindennemű
bizalmas terménxetü nyomozást és megfigyelést bűnügyekben, ugy bel, mint külföldön.
Iroda t Nagykanizsa, Csengery-ut
3. mz. 1L cm. (Takarékpénztári épület.)
jólmegérdemelt helyükön ülnek. A kihallgatások során bűneiket töredelmesen bevallották s bűnöknek labirintusában elég gomjót adtak eligazodni a rendőrség közegeinek. í
— Esnek a húsárak. Figyelemmel kisérjük a kanizsai piac árhullámzását s a sok elkeseredés után végre nagy ö\'röm ért bennünket. A piaci misosbódék sorában nagy-volt a kínálat s igen kevés a kereslet. Az emberek immár belátják, hogy nem feltétlen kell mindennap húsnak fóni a fazékban Történt, hogy a 20—30 K-ás húsnak is alig akadt vevője. Megállapítható tehát, hogy egy kg. hust középárban 25 koronáért lehet kapni. S mi történik ugyanekkor a vendéglőkben? Egy adag húsétel, 30—36 korona. Olyan hallatlan garázdálkodás folyik e tekintetben a vendéglőkben, hogy az már teljesen tűrhetetlen. A közönség már azt sem tudja, kihez meneküljön panaszával, mert nincs lélek, aki azt meghallgassa s orvosolni tudná. Egy előkelő hivatalnoknak az a tanácsa, hogy aki nem birja megfizetni, ne egven sülteket. Mellékesen megjegyezve. 2000 k\'-át meg nem haladó fizetése van az illetőnek s nnponta tud hust enni a vendéglőben délben és este is. Valószínű, adósságra eszik vagy anyai, vagy apai örökségét fii fel. De nem is erről van szó, hanem a hatóságnak kellene már egyszer sikra szállni.: Nem tudjuk megérteni azt a keztyüs kezet, amivel a vendéglősök szabad garázdálkodását kezelik. Nem akarunk gyanúsítani senkit, de mégis csak furcsa, hogy nem mernek, vagy nem akarnak közbelépni.
(x) X«rvil$4s (lUdenxlon*; a világ leghatalmasabb filmalkotás* kerül bemutatásra az URÁNIÁBAN szombaton és vasárnap. Magdolai Mária bűnözése, megtérése és martyriumát mulatja be ez a klasszikus film, melynek keretén belül Krisztus élete, tanainak terjeszkedése, keresztre feszítése, mennybemenetele is le-játszódik. A felvételeket Jeruzsálemben, Syria köves pusztáin, Egyiptomban készítették. A képet magában tiz rendező rendezte. Bbben a darabban 20,000 szereplő játszik korhli jelmezekben Tömegjelenetek egész sorozata vonul cl a néző szemei előtt. Eddigi bemutatóján oly nagy sikert ért el, hogy a közönség könnyes szemekkel távozott az előadásairól. József főherceg cs Auguszta főhercegasszony a képről a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott. Tekintettel a nagy érdeklődésre, jegyek pénteken egész nap már válthatók.
— A helybeli ipartestület tagjaihoz. Mindazon ipartestületi tagok, kik folyó évi faszükségletüket még be nem szerezték és beszerezni óhajtják, julius hó 10-én dél-■előtt az ipartestületi jegyzőnél jelentkezzenek. A fa előre fizetendő, a fuvar a beszállításkor. Jegyző
Szinház.
Heti műsor i
Pénteken : Lötty ezredoseí. Bőhöz. op.
Szombaton : Kabarérest
Vasárnap : Lötty ezredesei. Bohóz. op.
Tőzsde.
Budapest, julius 8. A\' tőzsdén a gyen-gebb bécsi kurzus után dlanyhult az irányzat.
Magyar Hitel . . 1791 Alt Kőszén . 7660
Osztrák Hitel . . 946 U/ikányi . 4600
Leszámítoló . . s*7 Xima . ■ . 3190
Magyar Bank . 890 Schlick .... . 738
Agrár Öaok . . . 10700
habank .... Allantíko . - - 4900
Forgalmi .... 618 Danica . 4666
Konkordu . . 1930 Klotild .... . 2285
Beociíol .... - 4000 Kk<dci . . 14260
Gizella C. M. . \\:,?o Olaj . . - - . 2760
Szászvár .... 272S Gnttmann . ■ . 4120
Valuta: Napolcon 666, Font 690, Dollit 146. Fmnk 1300. Márka 430, l.ir* 930, Rubel 260. I.el 360 Szokó! 340, Svájci Frank 2600. Dinár 810. Jugoszláv
Jegyszedőn\'oket
felvesz az „Uránia" mozgóképszínház. Bővebbet ugyanott.
Értesítési
Van szerencsénk tisztelttel közölni, hogy tekinietiel az idény előrehaladott voltára u raktáron levő cipőárukat leszállított áron árusítjuk. Továbbá készítünk mindennemű uri női és gyer-mek-clpöket a megrendejó anyagéból is.
Teljes tisztelettel Miltényi Sándor és Fia a város palotájában.
ELADÓK:\' " **\'
fédcrcs kocsi, lópokróc. Cim a kiadóhivatalban.
"tóval, jókarbsn lévő —— \\zij»tringos «zer-kétsziz métermázsa vxécu.
ne*
Iianti (trmUij ét allralsla alapítási lilául, stljkti a zalaiíratijil kis-. it ai|j-
klrUUul li képiltalf* vauik.
Zala?árm8gy8i Szövetkezeti irnftr-
TeWoonicn I
m.
v IMfiptlet I_
AlaptMk: \'
.Han-jyf. 0. X. H. Kijy.r SHW«üt<j«tf KöxpoatskAru-fofgilcu Ríitf.-.jrUf»»j|g..
Mint egyedüli főbizományos
Zalavármcgyében ,1 beszolgáltatandó gabonaátvétel ós fizetése ék a szabadkereskedelmi gabona vi<áriisa a .Hangya- és 0. K. H. Szövetkezetek és képviselők utján.
Mint főbizományos «* gépaktió J kereten belül a gazdák mindenféle mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal és oszközölücel való ellátása. Mint főbizományos gyapjú összegyűjtésére Azonkívül só, cukor, raffu.. sze-kerek, magvak, hüvelycsok, fa, Cwzén vétele és eladása.
Visiről mindenféle lormíajTt, tilUiltkwminrl
*abol. Árpát atb. magvakat. hOvdr»wk«t KfrJUk * trrulríák fcJAnUt.lt. » IchrIO legjobb *r»t fljoljnk. minden„kQlönönebb ny«rA*xk«4lAM
Elvállal mindenféle oladásl ós vételt
megbízást. Keres megvételre tűzifát na/fv mennyt-ségbon. \' íos? Tájékoztatót ingyen küldünk
Uri öltönyöket
ü« uöl kosztümöket jutányos árban vegyileg tisztit é.< Javít
Tolefon 319. LIDITT MIKSA
f«rfussb»«s t e^ytiutiM, Tcleki-u. 25. OymOunarftbQl w,.c»it<.k uri clivatoitönySkci
URANIA
mozgókép-palota
Kozgonyl-utca 4 sz.
Csütörtökön és pontokén, julius 7. cs 8-án
Nagy attrakciói
Emir a csodáld.
[>5lcklivJ,ám. 4-fA ,a. JÍK„
Jön .1 világ IcghuUlnissubb filmje I Jön
Redenzlone (Meyváltá.) I }H««Mt t<;I.L: lilljii.,,1,, ) „ | ,„,.
.............. J. i, 7 I irikir.
laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdáiéban.
Sí-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920 jaHus 10. Szombat
154. *rÁm
Íáíiíl
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
iutuntíség és títdóhlvaul: P6-at 13.
• - Int«mrb»n-tol«tou |M, | Üegjelcnlk rnlndl* köfft regfel.
Főszerkesztő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
nemsetgy. képvlsolö
Felelőt ízerkenxtő:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési áraki
Egész évi, 250 K. Félévr* 130 K. N.gy«l-évre 6$ K. Egy hárs 22 K. Egy«,si4m 1 K
A Kisgazdapárt hajtandó á fúzióra.
Budapest, julius 9. Bíttfcx István gróf oi délelőtt Rubinét -Gyulával tanácskozón. A Kisgazdapárt ma délután fél egy órakor a párttagok élénk részvétele mellett értekei. letet4 tartott, amelyeoV 9/ miniszterek közül Rubinét Gyula, nagyatádi Szabó István, sokorópátkai Szabó István, Bmich Gusztáv és Ferdiuándy Gyula, valamint az államtitkárok ós a párt képviselő tagjai teljes számban vettek részt..Az értekezlet délután két Órakor végződött. Rubinéi Gyula elnöki megnyitója után felszólaltak : Botttit József, Kopács J/István; Rubinek István, sokoró-pátJtai Szabó István, Patacsy Dénes, nagyatádi Szabó István és Keretes Mihály, akinek indítványára a hót pont közé, mint második pontot felvették a munkáskérdés rendezését. Végül a következő határozatot hozzák : Ma este 7 órára levélben meghívják a Ker. Nemz. Egy. pártjának 5 tagját, a dissüide.n. seknek két tagját közös tanácskozásra, amelyen részt vtípz Bethlen István gróf is,. hogy az egységes kormányzópártot megalakítsák. Ezen az értekezleten megteszi a Kisgazdapárt a maga előterjesztéseit és ha azok elfogadásra találnak, fi fúzió meglesz. A kisgazdapárti kiküldöttek fel vannak ha-ndmizva annak" „i. kijelentésére is, hogy amennyiben a má \' esií érreftézlet* \'határozat nélkül oszolna szót, vagy előterjesztései « két pártban ellenzésre találnának, a párt nem hajlandó ezen az alapon tovább tárgyalni. A Kisgazdapárt kiküldöttei a kővetkezők : Ru-binek Gyula, nagyatádi Szabó István, soko-rópátkai Szabó István, Meskó Zoltán, Gaál Gaszton, Kovács J. István és Patacsy Dénes.
A kisgazdapárt hajlandó a fúzióra b:\'/o .nyos tárgyi és személyi feltételek mellett. A tárgyi feltételek között szerepel: a földbirtok-
reformban egységes Írásbeli qjegállapodás. A szaffiélyi feltétejekbpn foglaltatik az, hogy a párríntézöbizoltságót választ és pedig minden 10 párttag után l bizottsági tagot. A Kisgazdapártból 10, a Ker. tfemz. Egy. pártjából 6, a disszídensekből 2 bizottsági tagotválasztanának. A miniszterelnökkel szemben felállított követelésekhez tartozik, hogy írásbeli megállapodás jöjjön létre, hogy a minszterelnök elfogadja a S pontot a kormányzat alapelvéül. A sajtó és közszabadság\' védelmét vállalnia kell. Ezzel kapcsolatban tisztázandó a hadsereg szerepe. Nyilatkozatdt kívánnak az uj miniszterelnöktől, hogy mi\'az álláspontja a" királyi szék betöltésének kérdésében, valamint a demokratikus választói jog ügyében. Végül a követelések, közé ; tartozik, hogy a honvédelmi,\' belügyi, közélelmezési és földmivelés-ügyi tárcákat a Kisgazdapárt bizalmi embereivel töltsék be. A trón betöltésének kérdését általában kikapcsolaqdónak tartják, mert ez nem aktuális kérdés.
Nagyatádi Szabó István földbirtokreform tervezete nagyjában-\'-a következőket tartalmazza : A tervezet a/törpebirtokosokat akarja gazdaságuk kiegészítéséhez juttatni. Ezon-kivül földet juttatnak az iparosoknak, köz--aUtalmazoKaknoU,.-^--katonatiszteknek és altiszteknek. Továbbá földet juttatnak a végkielégítéssel vagy nyugdíjjal elbocsátott katonatiszteknek, altiszteknek, hadiözvegyeknek és hadiárváknak. A földet igénylők összeirandók a községi elöljáróság előterjesztése alapján Egy felállítandó országos telepítési tanács pedig elsősorban a hadirokkantak igényeit gondozná. Az utolsó fejezet azt mondja, hogy aki két évnél hosszabb ideig teljesített szolgálatot, az a vételár háromnegyed részét hitelképpen igényelheti; azonkívül kaphat természetbeni beruházási hitelt.
Népbiztostok a törvényszék előtt.
Budapest, julius 9. A budapesti büntető bíróságon ma délelőtt folytatták a népbiztosok bönperének a tárgyalását. A tárgyalás elején dr. Blauner Mór védő sérelmi bejelentést tesz, hogy az ő védelmét azzal vádolták meg, hogy dicsőitette a tanácsköztársaságot. Aki csak egy pillantást vet a jegyzőkönyvekre, az meggyőződhetik ennek valótlanságáról..
Aztán Bokányi Dezső folytatólagos kihallgatása következett. Bokányi mai beszédében előadja, hogy^ tobb tekintetben nem tudtak szembehelyezkedni a Vyx jegyzéke alapján keletkezett teljes rendetlenséggel. Az 6 működése mindenkor arra szorítkozott, hogy a szociálista tömegeket szembehelyezze a kommunistákkal. A népjóléti népbiztosság élére került, melyről Kun Béla többször mondta, hogy feleslegesnek tartji. Azt mondta, olyan államban, ahol mindenki dolgozik, nincsen szükség munkaügyi biztosságokra. További előadása során főleg azt igyekezett megvilágítani, hogy neki milyen szerepe volt a diktatúra előtt és alatt. Elmondja, hogy a népbiztosok kivétel nélkül exponált kommunisták voltak.
Bokányi után Ágoston Péter volt külügyi népbiztos áll a bíróság elé. Ágoston a tanácsköztársaságot a külügyi relációkban képviselte és egyik legértékesebb tagja volt a tanácskormánynak.
Elitéit kommunista birlapiró.
Budapest, jul. 9, A büntetőtörvényszók Magyar Lajos kommunista hírlapírót rágalmazás és becsületsértés miatt egy hónapi elzárásra és 400 korona pénzbüntetésre Ítélte.
Ujabb községeket ürítenek ki az oláhok.
Budapest, jul. 9. Az oláhok pár nappal ezelőtt kiürítették a Békéscsaba—aradi vasút mentén fekvő Lökősbázát. Megbízható értesülések szerint most már Kürtös átadása is megkezdődött, sőt Sofronya kiürítése is várható, amivel úgyszólván Arad küszöbét érik el a nemzeti hadsereg csapatai. Bizonyos körökben tudni vélik azt is, hogy julius 4-én Aradot az oláhoknak ki kellelt volna üriteniök, ezt a terminust azonban ideig óráig kitolta az oláh hadvezetőség.
Egy cseh tüzérezred magyar földre akart szökni.
Budapest, jul. 9. Az Abaujszinén állomásozó cseh szlovák tüzérezred a demarkációs vonalon át magyar főidre akart szökni, de árulás miatt nem sikerült a szökés. Mikor az ezredet lefegyverezve bekísérték Kassára, a tüzérek Horthy Miklóst, dicsőítő dalokat daloltak.
A románok készülnek a visszavonulásra.
Budapest, julius 9. Szatmárnémeti környékén az oláhok nagyban készülnek a visszavonulásra és rabolnak mindent, ami még megmozdítható. Leszerelik az összes malmokat, gyártelepeket és vonalra rakva szállítják Romániába. Nagybányán megkezdték az aranyzuzó-telep leszerelését és a gépeket Erdély felé viszik. Általában csalhatatlan jelei mutatkoznak annak, hogy a román csapatok visszavonulása rövid idő -kérdése.
Stromfeld ügyének tárgyalása.
Budapest, julius fc -Stromfeld ügyében a tárgyalást reggel 9 órakor nyitotta meg az ejgpk. Az elsS tanú Potitovsfhy István vezérkari alezredes elmondja, hogy Stromfeld egy szemle alkalmával olyan beszédet mondott, hogy Vágó népbiztos gratulált neki. Stromfeld védelméül azt hozta fel, hogy egy népbiztos jelenlétében nem tarthatott a tanács ellen beszédit.
Argai Ferenc csendőrszázados azt vallja, hogy Stromfeld tábori csendőrségei szervezett a vőrösőrség ellen.
Pilch Jenő alezredes azt vallja, hogy Stromfeld nem szóllitotta fel a tiszteket a szakszervezetekbe való belépésre.
Mátyási -Zoltán őrnagy elmondja, liogy - amikor\'á"törzstisztek hyíigiflJaíff5BiSira\'*nire ment, Stromfeld azt mondta, azért megy a hadügyi minisztériumba, hogy Böhm Vilmossal végezzen Revolverrel ment a minisztériumba, amellyel agyon akarta lőni Böbmöt.
Krnács Aladár vezérkari ezredes Stromfeld ellenforradalmi terveiről is tudott.
Károlyi Gyula, Illési Ferenc huszárszázados, Farkas Béla részint Stromfeld mellett, részint Stromfeld ellen vallottak.
A lengyelek elfoglalták Rownót.
Varsó, julius 0. A julius 9-iki varsói jelentések szerint a lengyel csapatok elfoglalták Rownót. A lengyel csapatok oldalba támadták a negyedik bolseviki hadosztályt.
HIEEK.
Vidéki előfizetőinkhez!
Mindazon tisztelt vidéki előfizetőink, kik előfizetési dijaikkal hitralikban vannak, kér/ük ati legkésőbb julius kó iS-ig hozzánk beküldeni szíveskedjenek. Akik a fenti napig kálralékukal ki nem egycnliltk, t észükre lapunk küldéséi kénytelenek i-oluáuk beszüntetni.
A KIADÓHIVATAL.
— Keresztény munkástestvérek! A
Károlyi-forradalom és a proletárdiktatúra keserves tanulságai tplünk is azt követelik, hogy a7. istentagadó és hazátlan nemzetközt vörös zászló helyett magvar hazánk újjáépítő munkájához a keresztény nemzeti irányzat háromszínű lobogója alá tömörüljünk. Ezen célra már Nagykanizsán is megalakítottuk a Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetségének helyi csoportját. Vasárnap, folyó hó U:én d. e. 11 órakor a felsőtemplom előtti téren, d. u., 5 órakor pedig a Keresztény Otthonban agitációs népgyűlést tartunk, amelyen"a budapesti központból érkező kiküldöttek Szabó József nemzetgyűlési képviselő és mások fogják szervezkedésünk célját, elveinket és program-munkat ismertetni. Legyünk ott mindnyájan 1
Zalai Közlöny
1920 Juilús 10.
— Adjunk könyveket a katonáknak 1 A zalai gyalogezred legénységi könyvtárának felállítására kérjük a közönség szíves támogatását, bogy könyvtárából néhány könyvet bármely helybeli kiadóhivatal utján hozzánk juttatni szíves legyen. A legénységi könyvtár felállításának célja, hogy szabadidejükét a laktanyában töltő katonáknak hasznos szórakozást nyújtson. Köszönjük előre is a közönség szíves támogatását és pártfogását. A legénységi könyvtár vezetőséger.
(x) Igen fontos. Több házat, üzletet és szőilőt megvételre keres „Ámen" közvetítőiroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen ingóságot és árut bizományba is elfogad.
■— Keresztény szociális szervezkedés. A Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetsége helyi csoportjának elnöksége fölkéri n választmány tagjait, hogy szombaton, /. hó 10-én este 6 órakor a Keresztény Otthonban a vasárnapi népgyűlés előkészítése céljából okvetlenül megjelenni szíveskedjenek.
— Kommentár nélkül adjul( le a „Somogyi Ujsá$" folyó hó 8-iki axiraiból az alábbiakat: „Amikor a nagykanizsaiak meghallották, hogy egy kaposvári téglagyáros évi 7 millió korona tiszta nyereséggel dolgozik, rögtön elhatározták, hojty községi téglagyárat létesítensk. A tervek és tanulmányok elvégzésére 100 ezer koronát már meg is szavaztak "
~ Mi a Maryar Irradanta. Egyoattlet? A Magyar Irredenta Egyesület lielugyminiszteri rendelet alapján a csonka Magyarország legtöbb restében, igy Zalaegerszegen is, már megalakult Tagjai esküt te>z-nek, hogy a régi Magyarország területének visszsszer-zésére, ha kell, életüket és vérüket lógják adni Reménykedve várjuk a nagykanizsai Magyar Irredenta Egyesület megalakulását.
T«nniikll4t4aok Zalamegyóbon. Az idd termés a gazdák és mindannyiunk örömére a közepesen fcliil jó. Legnagyobb a mogelégedcs a Moigány-pusztán és kö.rnyékén; a közeli Palinban is s a környék legnagyobb részén szép a gabona. A jég azonban egjes vidékeket mégsem hagyott sértetlenül, igy Monostorapáti,- Diszel és Köveská) községekben rendkívül nagy kárt okozott Ez a körülmény azonban nem másitja meg legjobb reményeinket.
-- A oaflrköazok Amikör a sportot országosan kezdik megszervezni, nem szabad figyelmen kivul hagyni annak a kis derék gárdának a munkáját sem. amelyik városunkban nemrég, hogy újjászerveződött s komoly munkába kezdett, Ez pedig a főgimnázium iQuságából alakult cserkészcsapat. Az ősszel szervezte újból VigtU Károly tanár s mir egy-két esetben nyilvánosan is láthattuk őket. A kisded csapat a ma reggeli vonattal kéthetes táborozásra indul a Balaton mellé. A harminc Ijlkes ifjú előbb szentmisét hallgat végig a felső templomban, ami után Vtgtlt Károly tanár, Prtiilingeni cserkésztiszt l Lányi László segédtiszt vezetése mellett útnak indulnak. Táborozási helyük Bélatelepen lesz, ahol a grófi telkeken vernek sátrakat s ott töltik a két hetet. Napi programjuk pontosan be van osztva, me\'-y alatt saját maguk látják el minden ügyeiket, még a főzést is saját maguk intézik. Mindenki beszolgáltatta a reá eső éleim szer adagot, amelyből ket hétig fognak gazdálkodni. Idejüket nagyobbrészt fürdéssel fogják tölteni, azonban jut idő a naplóvezetésre, elméleti előadásokra, játékra stb. stb. A legnagyobb örömmel üdvözöljük a derék kis ceapatot s reméljük, hogy a két hét. anut a szabadban töltenek, nagyban hozzájárul ahoz a szép erkölcsi élethez, amit a cserkészet cl akar érni s amit a cserkész-törvény ar. alábbiakban ir elő: 1. A cserkész egyenes-lelkű cs feltétlenül igazat mond. 2 A cserkész hiven teljesíti kötele-segél. 3. A cserkész, ahol túd segit. 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd magával szemben szigorú. 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kiméli a növényekot. 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel, és készséggel engedelmeskedik.
a cserkész vidám és meggondolt. 9. a cserké\\z takarékos. 10. a cserkéaz testben, lélekben t.stt«, Tá-boroiátuk .deje alatt «z intézet tobb tani:* - fel fogja keresni óket. A werkészlfjuság f. hó 24^én, ■ délután, vonattal tér vissza táborozásáról. Pártoljuk, támogassuk, tegyük silnpatikuwá mindenki előtt a lelkes cs»-patot.
— Rondőrvlzag*. Tegnap kemény napja volt « nagykanizsai rendőrségnek. Írásbeli és szóbeli vizsgán estek keresztül a pótrendőrök, amelyen alaposan számot kellott adníok arról, amit tudnak. Reggel 7 órakor kezdődött dr Beusiericn Erich rendőrtanácsos. a kapitányság vezetőjének elnöklete mellett a vizsgálat s dt. Rrajctoiin Károly rendőrkapitány c-s S\'.uUtr Lá&zló főfelügyető, mint bizottsági Ugok jelenlétében tartott kisebb megszakításokkal este 7 óráig. A vizsgabiztos ftiró Miklós főfelügyelő volt. Vizsgálat a\'.á bocsájtatott 33 próbarendór, akik közül ,Í0 igon alkalmas. 20 alkalmas, 2 pótvizsgára utasittaiólt, I pedig alkalmatlan lett. A vizsgálaton dw Kenfdy Jmrc táblabíró is jelen volt.
— Vád alá helyezés. Amint értesülünk, a budapesti kir. főállamügyészség • a Nyugati-pályaudvar vasúti személyzetét vád alá helyezte amiatt, hogy n mult évben a kommunista kormány elleni vasutassztrájk alól magukat kivonták. A Nyugati-pályaudvar yasutasai e bünük által a kommunizmus bukását hátráltatták, r-t román megszállást pedig a vasutjárás fojytán elősegítették
(*) MÓhéMOt illadói Egy mehésztárjam 30 elsőrangú méhcsaládot kaptárakkal, kész keretekkel együtt eladni szándékozik. Értekeid lehet Szabó Axtal cscmégckereskedő, méhésznél.
— A bejelentések elmulasztása. Az államrendőrség büntető biró9ága a tömegesen beérkező kihágási feljelentésekből megállapította, hogy városunk közönsége a rendőri bejelentési kölelezcttségnck többnyire kényelmi okokból vagy nemtörődömségből nem tesz eleget. A legutóbbi napokban megtartott tárgyalásokon 40 ilyen ügy tárgya!tátott, melyeknek tetteseit a rendőrblróság súlyos elzárásra és pénzbüntetésre ítélte A rendő^ég illetékes ügyosztálya ezentúl is a legszigo-ruabban bünteti az ilyen kihágásokban vétkeseket.
— A közalkalmazottak beszerzési csopo\'t)* kéri mindazokat, kik legutóbb a lisztutalványokat az egyes hivatalok részéről kiállították, folyó hó 10-én délelőtt folyamán Bödogh Ferencet hivatalában keres-vék fel.
(X) Mogrváltáa (Rendenzione) ma és holnap kerül bemutatásra az IJRXNlA-ban. Tekintettel arra, hogy csak két napig van a bemutató előadása, jegyekről mindenki gondoskodjon előre, mert ilyen klasszikus és monumentális film még nem volt látható.
Legnjabb.
A három párt egybeolvad.
Budapest, julius 9. A Kisgazdapártban ma este 7 órakor kezdődött és 10 órakor végződött a pártok közös értekezlete, amelyen Bethtcn gróf elnökólt. A három párt között a legteljesebb egyetértés jött létre. A megegyezést három pontba foglalták:
1. A három párt teljes egybeolvadása
2. Bizottság alakul, amely megállapítja az uj párt programmját.
3. Egy bizottságot küldenek ki, amely az uj párt technikai és adminisztratív ügyét fogja megoldani.
Az uj párt neve Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda és Pöldmivespárt. A holnapi napon minden párt pártértekezlet elé viszi ezt a megállapodást és ha.a pártok hozzájárulnak az egyesüléshez, akkor az uj párt a napokban megalakul és Bethlen azonnal összeállítja a kabinet-listát, amelyet a kormányzó elé terjeszt jóváhagyás v^ctt.
Tőzsde.
Budapest, jul 9. Az irányzat szilárd.
Magyar Hitel . 17«7 .Alt. Kőszén . 7100
Osztrák Hitel . . 946 Urikányi ... 4500
Leszámítoló • 886 Rima . . - . 3136
Magyjf Bank 833 Schllck..... 742
Agrár Bank . . . 930 Adria...... .10500
Fabank .... — Atlantika . /: Danica . . -. 4850
Forgalmi .... (310 4650
Konkordia . . . 1»40 Klotild <5180
Beojsini .... . 4000 Nasici . . . 14200
Gizella G. M . . 1660 Olaj...... 2780
Szászvár ... . zm Guttmann . 4090
Valuta Napóleon 010, Font 015, Dollár 150, Frank 1300, Márka 440, L(r« 950, Rubel 2C0, Ul 370 Szokol 350. Svájci Frank 2800, Dinár 850. Jugoszláv Bécsi
Azonnal oladó * Rákóczi-utca 27. \\zámu lakóház Bővebbet KúrJovics Lajosnál, Sugár-ut 47/a szám.
Widder Márton ^ neje szol. Gelb Gizella, Garai Mór és neje szül. Gelb Frida, dr. Gonda Henrlch és
nej?, Gonda Hugó és nej* ugy a maguk, mint az összes rokonság nevében mély fájdalommal jelentik, hogy mereteit édesanyjuk
Gelb Márkusné
szül. Burger Betti
Gyotapiisatán, f. évi julius hó 9-ón^ 63 éves korában rövid szenvedés után elhunyt.
A megboldogult holt telteméit f. hé 11-én d. u. 6 érakor fogjuk « nagykanizsai izr. temető halottasházából örök nyugalomra helyezni.
Gyóta-pnszte, 1920. julius 9.
Magánnyomozó Iroda!
Vlole. T4r»a hat. engedéllyel niagánku-utó irodát nyitottuk.— Elvállalnak mindennemű bizalmas természetű nyomozást és megfigyelést bűnügyekben, ugy bel, mint külföldön.
Iroda: Nagykanizsa, Csengery-ut
3. sz. II. em. (Takarékpénztári épület.)
Pályázati hirdétmény.
A nagykanizsai Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezénél alkalmazást nyerhet egy megbízható óvadékképes üzletvezető. Fizeti megállapodás szerint.
Okraányolt ajánlatok e hó 18-ig a szövet kezet elnökénél nynjtandók be.
1174 Ax igazgatóság.
Urak figyelmébe I
Teljesen rossz nyakkendők ujak lesznek I
Fordításukat és javításukat jutányos áron elvállalom
Welsz Hermin Magyar-11. 76.
10569/1920.
Tárgy 1 Termósrendelet végrehajtása
Hirdetmény.
A buza, rozs és kétszeressel bevetett területek bejelentése tárgyiban kiadott felhívásomnak a gazdaközönség túlnyomó része nem telt eleget. A termésrendelet szerint az a termeié, aki a bejelentést elmulasztja, a reá eső gabonának kétszeresét köteles beszolgáltatni ós pedig ennek lelát minden térítés nélkül, ezenfelül 6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fog büntettetni.
Mielőtt ehhez a végső rendelkezéshez nyúlnék, módot akarok adni a gazdaközönségnek, hogy mulasztását ónként jóvátegye és ez okból felnivom őket, hogy buza, rozs és kétszeressel beveted szántóföldjük területét legkésőbb f. hó 11-én, vasárnap d. u. 4—8 óra közti Időben.Kiskanizsán a Polgári Olvasó kör helyiségében Füredi János v. levéltárosnál, a város l—V kerületében lakó termelők pedig ugyanekkor a városi közellátási üzemeknél (Madarán József dijnoknál) okvetlenül jelentsék be.
Aki a bejelentést "ismét elmulasztja, annak vetésterületére saját költségére helyszíni bizottság utján fog megállapitiatni és\' ezenfelül a termelő\'a lent említett büntetésekben fog részesülni.
Nagykanizsán, 1920. évi julius hó 9-én. 1178 Polgármester.
Uri öltönyöket
Ól nÓi kosztümöket jutányos Aibar. vegyileg tisztit cs "javít
Tolaton 319. LIDITT MIKSA
litfimbé «i tcjjrüiitiw, ToMcl-u. 25. Oy*dJu»xorett>ól k«*zltck Hédiin uri <Uval41t4ajr0kot
Málnaszörp
Hegyi Pál kereskedésében Vasvár
URAN1A
mozgókép-palota
Kocgoayl-utu* 4 »%.
Siombalon b viúra.p, Juliul 10. «. 11 -<n A világ leghatalmasabb film-
alkotása I
Megváltás
Redenzione
__20000 szereplő.
El.ilii.l t„|,u . aiHómnk" ) éil ir.l
llMrupiii,iipDi,)küi: 3. G, 7 «t 8 Érikor.
Nyomatott
a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
5»-lk évfolyam. Nagykanizsa, 1920. julius 11. Vasárnap
155. szám.
kereszteny politikai napilap
SMíkeiititíg li kU<3óhiv*uJ: Fő-ut 13.
__ jot«r«rb*ii-t«)«fo» ÍM. -
ÜcRjclcnlk mindig kor* röggel.
Pőmzcrkcaxtó :
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
atmxttgj. klpvlactő
Pelelőt • terkeextd i BODROGKŐZY ZOLTÁN
Előfizetési áraki
Ertyi ívr. 230 K. Félévre 130 K. .N«m*. irtó 65 X. egy bórt 22 K. Egyes ssím 1 K
A teljes kibontakozás utján.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti. —
Budapest, julius 10. A pártok ma dél-etöui értekezletén két a kormányzópárt véglegesen alávetette magát a fúzió gondolatának. Kedden este lesz az új párt alakuló ülése, ugy, hogy Bethlen István gróf dezignált miniszterelnök minden valószínűség szerint szerdán megalakíthatja kabinetjét. A kormányzó a következő napok egyikén véglegesen kinevezi az uj kormányt, mely a jövő szombaton, vagy a rákövetkező hét elején bemutatkozik a nemzetgyűlésnek.
Hír szerint Bethlen István gróf kormánya úgynevezett nagykabinet Ifcsz és benne a pártok képviselőin kivül elsőrangú pártonkívüli szakerők fognak helyet foglalni, nevezetesen n honvédelmi és gazdasádi tárcák élén.
A kisgazdák értekezletén Mayer János ismertette- azt n határozati javaslatot, melyben a három párt tegnap megállapodott.
A határozati javaslat igy szól:
1. A három párt elhatározza egyértelmüleg az egyesülést.
2. Az egységes párt nevében az egységes vezetőségnek, intézőbizottságának, szervezetének, klubhelyi-végének, egész beTflgyénelc megállapítására közős szervezőbizottságot küldenek ki, még pedig három tagot a Kisgazdapártból, két tagot a Ker. Nemz. Egy. pártból, egyet a disszidensek közül. A jóváhagyás után az eddigi külön szervezetek egységes vezetés alá kerülnek.
3 Az egységes párt programjá-cak kidolgozása végett a pártok megbízottai hat tagu albizottságot küldenek ki,. amely a dezignált korín ányelnöknek bevonásával, a három párt eddigi programjának alapján van hivatva egységes programot kidolgozni.
Mayer János kérte a határozati javaslat elfogadását. A párt n határozati javaslatot elfogadta.
Felszólaltak sokorópátkai Szabó István, Gömbös Gyula, Kovács J. István, aki indítványt adott be, hogy » párt eddigi szervezeteit tartsa meg.
Rubinek határozati javaslatot terjeszteti a párt elé, amely szerint a párt minden szervezete olvadjon be az egységes pártba, amellyel szemben Kovács határozati javaslatának n lényege az, hogy a párt szervezetét igenis tartsa meg továbbra is és ezzel a jövő eshetőségeivel szemben biztosithatja önállóságát.
Bottlik József, Béni Gyula, Molnár János az egyesülés ellen vannak,.ők csak aggodalommal mehetnek bele az egyesülésbe. Ugyanezt fejti ki Rubinek István is. Milcsc-vics János csak ugy megy belő az egyesülésbe, ha a belügyminiszter kisgazdapárti lesz és ha biztosíttatik a párt demokratikus\' irányzata. A munkásság fokozottabb védelme, a korlátlan házfeloszlatási Jog csak a föld-birtokreform és más szociális törvények meghozatala után gyakorolható. A párt ez utóbbi nélkül Milcsevics javaslatát elfogadta. A feltétlen beolvadást csupán sokorópátkai Szabó István és Patacsi Péncs javasolják. Végül is a párt elvbea kimondja, hogy elfogadja a beolvadást, azonban régi szervezeteit fenntartja. A határozat: javaslatba beveszik -á \'munkásjóléti szociális \' totezrTíényefc-ímeiWivibb programját. —
A Ker. Nemz. Egyesülés pártja ma délben pártértekezleten tárgyalta a kormányzó-pártok tegnapi határozatát. A szónokok valamennyien helyeselték az egyesülést. Erős hangulat nyilvánult meg Ráday Gedeon gróf belügyminisztersége ellen. A párt ellene van, hogy a kabinetbe pártonkívüli miniszter is kerüljön. Vass József a vidéki pártszervezetek feloszlatása ellen tiltakozott.
Megérkezett Rubinek Gyula js, aki hosz-szasan tárgyalt Hallét miniszterrel. Kijelentette, azért jött, hogy bejelentse a Kisgazdapárt értekezletén történteket. Hétfőn a két párt bizottságai ismét összejönnek. Kedden este az egységes párt megunhatja alakuló Ülését. Bethlen István gróf dcsignált miniszterelnök ma délelőtt kihallgatáson volt a kormányzónál.
300 ezer lengyel önkéntes jelentkezett.
Becs, julius 10. Varsói jelentés szerint egesz Lengyelországon átviharzik a háborús lelkesedés. Az első két napon 300 ezer önkéntes jelentkezett; közöttük valamennyi politikai pártnak a tagjai. A szociáldemokrata-pártnak a legszélsőbb vezérei is az önkéntesek között vannak. A varsói sajtószindikátus elhatározta, hogy sürgősen ajánlja a kollégáknak az önkéntes hadseregbe való belépést. •
Stromfeld ügyének tárgyalása.
Budapest, julius 10. Stromfeld pőrének mai tárgyalásán több tanúvallomás hangzott cl. Révi Kálmán vezérkari ezredes elmondja, hogy Stromfeld felháborodással fogadta a törzstisztek nyugdíjazásáról szóló rendeletet. Tobies Gyula százados, Bituier- Ferenc alezredes, Horváth Manóné tisztviselőnő, Kuirin Imre, Miklós Elemér. Muzsay mind Stromfeld mellett vallottak. A tárgyalás 12 órakor véget ért.
Népbiztosok a törvényszék előtt
Budapest, julius 10. A népbiztosok tárgyalását negyed 10 órakor nyitotta meg az elnök.
Bokányi hosszabb előadást tartott a munkástanács megalakulásáról, amely még az októberi forradalom előtt alakult meg. Azután elméleti vitát folytat a szocializmus és kommunizmus közötti különbségről. Részletesen előadja, hogy a hatalom átadásának közvetlen oka a Vyx féle üzenet volt. Haub-richról elmondja, hogy a kommunisták, mint cilcnforradalmárról beszéltek, és szó volt arról, hogy helyébe Szamuelli vagy Ficdlcr kerúJ.
Ezután Bajáki Ferencet hallgatják ki, aki nem érzi magát bűnösnek, Husz óv óta tagja a szociáldemokratapártnak. Az a két és fél millió, amit Weiszmannfréd az elbocsátott tisztviselőknek adott, óriási társadalmi fölfordulást idézett elő. A munkások rövidesen 15, milliós követeléssel léptek fel. Ami a kulisszák mögött történt, arról semmit sem tud. Minthogy a kommunisták többet igének, mint a szociálisták, a munkásság inkább a kommunisták folé hajlott.
Az elnöknek azon kérdésére, hogy mikor létesült a megegyezes ?
Bajáki kijelenti, hoj;y a megegyezésről csuk a munkástanács ülésén értesült. Ott Córbai egy órás boszédet mondott, _ amely-Vdí^íifejremr, hogy * munkásság KI poígéri kormány lemondása folytán átveszi a hatalmat* A munkástanács ülésén Garbai volt az előadó és azt mondotta, hogy a polgári osztály lemondott a hatalomról. Kijelenti, hogy ha hasonló fordulat állana elő, mindazt nyugodtan megtenné, amit tett. Nem terheli semmiféle bün. Becsülete a polgárság előtt elveszett, de a munkásság számára megmaradt
Aczél főállamügyész azt kérdi, hogy tehet az, hogy 13 ezer ember volt a gyAri munkásezredek létszáma, a terroristáké pd-dig 150, és mégsem szerelték le őket.
Bajáki elmondja, hogy a kormányzótanács felett egy 7 tagu politikai bizottság volt, amelynek Kun fi, Garbai, Kun Béla, Landler, Pogány és Bőhm voltak a tagjai.
Az elnök a védők több kérdése után a tárgyalást fölfüggeszti és hétfőre halasztja cl.
A fővárosi községi választás.
Budapest, julius 10. Holnap kezdődik a községi választás. Heves küzdelemre van kilátás. A belügyminiszter a fővárosi törvényhatósági választások tanamára két. napos szesztilalmat rendélt el.
Megérkezett az első hadifogoly szállítmány.
Szombathely, julius 16. Tegnap este érkezett magyar földre az első kelet-szibériai hadifogoly szállítmány. Ot törzstiszt, 24 tiszt és mintegy 450 főnyi magyarországi illetőségű legénység. Szombathelyről a vonat folytatta utfát Csótra.
Boros hordók
BÖHM KÁLMÁN
uj és használt, bármily mennyiségben és nagyságban kaphatók.
Telefon 148-12.
hordógyár r.-t., Budapest, Szabolcs-u. 19.
2
n I 4 I KózlAny
1920. julius I|.
A „Szegényházban."\'
A tegnapi nap folyamán megtekintettük a várcs ellátása-alatt lévő .Szegényházat". Egy apáca-nővér fogad bennünket s készséggel kalauzol végig a kis telepen. Az udvaron elaggott asszonyok -és férfiak- sütkéreznek a napon. A nővér bevezet bennünket a termekbe, ahol mindenütt példás rend és tisztaság honol. A térfiak termében betegen fekszik az öreg Pista, akit mindenki: ismer az utcáról. Szemideg sorvadása van s rettenetes kinokat áll ki. A szomszéd szobában egy nénike betegeskedik s rettenetes sokat, mormol, sajnos egy kukkot sem tudtam belőle megérteni. A város szegényei s aggjai nyugodtan morzsolgatják a még hátra levő életüket s a keresztény felebaráti szeretet — ami a két nővér részéről nyilvánul meg -tartja bennük a lelket. A háznak egész csinos gazdasága van. Szép kertje, ami úgyszólván egyedül látja el a szegényeket. Vannak sertéseik s mind az egész ház környékét két apáca nővér tartja rendben. A kosztjuk elfogadható. A két apáca nővér mindent elkövet, hogy minél jobbat adjon az öregeknek, de a város részéről fejenkint naponta kiutalt 5 korona oly csekély összeg, hogy szinte nem lehet hinni, hogy ebből el lehessen látni ma egy embert. Általában meg kell állapítani, hogy oly kevés érdeklődés, •jósziv s támogatás nyilvánul meg a város lakosságának részéről, a város szegényei iránt, hogy attól akár éhen halhatnának. Az öregekről leszakad már teljesen a ruha, pótolni szinte lehetetlen. A háznak pénze nincs, csak napi 5 koronákból tengődik. De nemcsak a közönségnek, hanem magának a városnak is nagyobb gondot kellene forditani a szegényházra. Nagyon kívánatos volna, ha egy kicsit kibővittetné, legalább annyira, hogy a fekvő betegek külön volnának az egészségesektől. Távozásunkkor megállapíthattuk, hogy a város szegényei jó gondozásban részesülnek, bár nagyon kevesen törődnek velük.
Adomány: fíerjaveiz László helybeli lakós nem várt örökségét, 200 K-át a kanizsai szegényeknek adományozta. Az összeget szerkesztőségünkben letétbe helyezte.
HTRTiBL
Unger Ullmann Elek
Tegnap délelőtt az a megdöbbentő hir járta bo a\'várost, hogy egyik legelőkelőbb kereskedője a városnak, a mindenki által tisztelt és szeretett Unger Ullmann Elek meghalt. Bár már régen betegeskedett, mégis oly váratlanul érte a lesulytó hir a várost, hogy alig adott igazat a hirhek, amig lassan a város középületein feltűnnek a gyészlo-bogók s ezzel, nyivánvaló lett, hogy nem kis halottja van a városnak. Nem. Unger Ullmann Elek hűit tetemei mellett őszinte gyászt öltünk s érezzük, hogy a csapás a családi és rokoni köteléken messze tul terjed. Unger Ullmann Elek már régtől fogva mintaképo volt az igazi, nobilis kereskedőknek. Ahol komoly és becsületes akcióról, közérdekről volt szó, súlyának teljes erejével az ügy szolgálatába szegődött. A Nagykanizsai Kereskedők Társulatának és a Kaszinónak elnöke, a Kereskedelmi és Iparkamarának kültagja, a Tornacgyletnek disz-elnöke, azonkívül számos kereskedelmi társaságnak igazgatósági tagja volt. Ritka egyéniség volt, akit minden oldalról osztatlan hódolattal és szeretettel rajongtak körül. Már rég betegeskedett, s cukorbetegsége állandóan a halál rémével fenyegette, amig tegnap, 56 éves korában tényleg el is ragadta közülünk. A megboldogult hűlt teteme ma, azaz 11-én d. u. 5 órakor fog a gyá(zház-ból a róm. kath. temetőben levő családi sírboltba őrök nyugalomra helyeztetni. Némán ós meghatva kisérünk ki nagv halott utolsó utadra, együtt gyászolunk a nagykiterjedésű és előkelő rokonsággal.
UJmlsós áldás- Diösi Ccza ujonan felszentelt kegycirendi tanár reggel fél ki,tonc órai szent-miséje után áldút oszt
— Halálozás, iloftr József magánzó, néhai Hoíe: Ferenc volt városi Jegyző f;a folyó hó lO-cn d. u. */t3 órakor meghalt. Temetése folyó hó 12-én délután */»\' órakor lesz a VI—VII. ker. (kiskanizsai) r. kath. temető halottasházából.
— Egy molegtaangu üdvözlőt A nagykanizsai keresztény szociális főiskolai hallgatók az alábbi lelke* táviratban üdvözlik a minden oldalon feltűnést keltő, r.agykanizsai keresztény munkás szervezkedést „A nagykanizsai ker. szoc. főiskolai hallgatók szervezete határtalan lelkesedéssel vette tudomásul, hogy Nagykanizsa város derék munkássága és iparostársa-dalma ii végre megtalálta a módját annak, hogy feltétlen keresztény cs szociális alapokra fektetett szervez-kedésével egyrészt biztosítsa tisztességes megélhetését ciatidjának ái utat mutasson szerencsétlen megcsonkított hazánk talpraállitásához, másrész: e szervezkedésben rejtő óriási gardasági és erkölcsi erőkre támaszkodva lehetővé tegye, hogy egy bármely oldalról jövő osztály-uralomr.ak mindenkor útját állhassuk, örömmel üdvözöljük az uj keresztény-szociális szervezkedést. A r.agykaruzsa^cer. szoc. főiskolai hallgatók szervezete.
— A 2f. T. E. felkéri tagjait, hogy Unger Ullmann Elek egyleti diszelnölc temetésén való részvétel céljából folyó hó tűén d. u. órakor a tornateremben minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Maghlvó- Felkérem az összes városi képviselőtestületi tagokat, hogy Unger .Ullmann Klek v. képviselő temetésén leendő megjelenés céljából f. hó ll-én délután \',6 órakor a Városházán megjelenni szíveskedjenek. Pol^ánmslei.
— Tastnovolóst ankét. F. hó 12-én, hétfőn d. u. 6 órakor a városháza nagy tanácstermében a szélei érdeklődő körök részvételével összejövetel lesz. A megbeszélést tárgya fontos itjusági testnevelési kérdések megoldása1
— Keresztény munkástestvérek! A
Károlyi-forradalom és a proletárdiktatúra keserves tanulságai tőlünk is azt követelik, hogy az istentagadó és hazátlan nemzetközi vörös zászló helyett magvar hazánk újjáépítő munkájához a keresztény nemzeti irányzat háromszínű lobogója alá tömörüljünk. Ezen célra már Nagykanizsán is megalakítottuk a Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetségének helyi csoportját. ^Vasárnap, folyó hó 11-én d. e. 11 órakor a reisőtemplom előtti téren, d. u. 6 órakor pedig a Keresztény Otthontfan agitációs népgyűlést tartunk,* amelyen a budapesti központból érkező kiküldöttek Szabó József nemzetgyűlési képviselő és másök fogják szervezkedésünk célját, elveinket ós programmunkát ismeríetpf. legyünk ott mindnyájan 1
— nx „ébredő Kanyarok JEyyoatlloto
folyó hó 11-én, vasárnap délután $ órakor a Keresztény Otthon nagytermében gyűlést tart, melyre aa összes férfi- és- nőtagok pontos megjelenését kéri a vezetőség.
(X) Eladó : National kassza, fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel, rövid zongora és zc.iilőgép, félhold féld, aszulok, cimbalom, aarokházhely, gyermekkocsik és ágy,-, üyegesablak. Bővebbet „Amen" közvetítő irodában, Király Pál-utca S.
— Arany virág Itt ós Balatonbogláron. Annak a szép siketnek a hire, amelynek jegyében Huszka Jenő ,Aranyvirág\' cimü operettjének három-taori előadása nemrég lefolyt, ugy Utazik, városunk falain tul is elterjedt; Most- .ugyanis, amidón as operettnek közkívánatra negyedszer cs a színkörben leendő megismétlése van készülőben, Baiatonboglárról érkezik a hire anr.ak, hogy- az otuni és örnyékbeli nyaraló közönség is meghívni szándékozik az elsőrangú szereplő gárdát a saját ijörébo szintén az Aranyvirág jó-tékonycétV előadásának .céljából. Értesülésünk szerint a azereplőkben meg is van a hajlandóság a kirándulásra s így folyó kö 26-án mi, a következő napokban pedig a balatonpart: fürdőzők fognak Huszka fülbemászó érzéki muzsikája mellett egy igazán bájos estén szórakozhatni. A tervezeti előadások részleteinek megbeszélése végeit f. hő 12-én d. u. 8 órakor a Keresztény Otthonban értekezlet lesz; kéri a rendező, hogy azon a közreműködők teljes számban megjelenjenek
— Vaaárnapi lovól. Tisztelt Szerkesztő Ur I Bántani az oldalamat, ha vissza nem térnék a legutolsó városi közgyűlésro, amelyon ismét egy eklatáns példáját láttuk annak, hogy a városnál nem igen r.e-ztk meg a pénzt, mielőtt kiadják. Ujváty Géza szokta mondani, hogy a városnak van egy sülyeaztője, mely-sok mindent elnyel. Én ugy gondolom, ho$y ez a jőlndulatu sülycsztó. tiltotta fel a száját ismét n lOO.OCO korona (elé, amelyet most téglagyár tanulmányozási, kutatási, meg nem tudom micioda cimen szavaznak rr.eg. Jó-jó. ki mondja, hogy nem kell téglagyár ? De bocsánatot kérünk, mit kell ott kutatni, megállapítani, tanulmányozni, r.hnl niúr van egy téglagyár több évtized óta ? De sokba fog kerülni az a téglagyár, ahol cattpár. tanulópénznek 100,000 fcoro-nát kell lefizetni ; — Ami tn« Testen történik, at magyar átok. A köztisztviselők lerongyolódtak, Justia templomából »z igazságszolgáltatás papjainak jaj-szavn hallatszik é* m-nálunk most is azért folyik a veraengís, hogy ki ax elsóvonnlbcli és ki a második vonalbeli politikus. K nagy tülekedésben elfelejtik, hogy faly a várva-várt nagy reformért kiált, a középosztály pe-<}.g uditő levegőért könyörög, m^rt megfullad. \'.Vem ezt vártuk mi a nemzetgyűléstől: munkát, országot vissznszerző cs slkotó mu.nkdt, nmellvcl megszületik * régi: nagy cs keresztény Magyarország, \'igazad van kedvei magyarom * politika felnőtt emberek országos dija, hucoitiig. Dc ugye, nem ezért választottad : kepviwlőidet? Xisgazda.
— A Muraközi Szövotsíg nagykantár fiók. jának elnöksége ozuton felkéri valamennyi murak^ menekült férfit és nőt, úgyszintén az odavaló szüleiéi-. és Illetőségű muraközi, nemkülönben a megszáll murántuli területről való ugy polgári, mint katom. személyeket is, hogy a Muraközbe előreláthatólag rö-id időn belül érkező határkiigazitó antant-bizottsága^ átnyújtandó ünnepélyes nyilatkozatot ma déli 12 óráig és f. hó 12-cn d. e. 8 órától d. u, 6 óráig a helybeli városházán II. em. 32. ajtó Hn<nner Gusztáv menekül: kottori jegyzőnél megtekinteni e> azt sajátkezuleg alá-irr.i szíveskedjék.
— Liszt, oukor, fa- A lakosság ellátása lassar. átmegy a szabadkcreske^clcm kezébe. A városi közei-látások ma már cjak a legszükségesebb közszükségleti cs clclmicikkek beszerzésére szorítkoznak. így különösen: a liszt, cukor, só, fa és petróleum beszerzésére. A közellátások logfontosabb föladata ma, a közönség lisztszükségletéról gondoskodni. E tekint:tben egyedül irányadó a termésrendelet. Eszerint ismeretes, hogy vannak akik kedvezményben részesülnek s «kik ex alól kiesnek. Kedvezményben résrcsűlnek a közalkalmazottak, intézetek t mindazok az ellátatlanok, akiknek cvi jövedelmük 25OÖ0 koronát nem halad ni\'tg, Ennek a - megállapítása természetesen igen nehéz feladató: szab a közélelmezési hivatal elé, mert sok cscttxr. nagyon nehéz elbírálni, hogy a bemondás helyes-: vagy sem. Gondoskodik még a közélelmezési hivatal azokról a* ellátatlanokról is, akiknek jövedelme több évente, mint 250UO K. Dr. Krátky István főjegyző kijelentette, hogy a közélclmozéaí minisztériumhoz sürgős beadványt intézett s személyesen is eljárt, hogy a város speciális helyzetére való tekintettel engedte* sék meg, hogy Nagykanizsa város a gabonavásárlási illetőleg ugyanolyan elbirálá* alá kerüljön, mint » törvényhatósági joggal felruházott városok. Kérdésünkre, hogy a város mikép van ellátva cukorral, illetőleg türtént-e intézkedés az ügyben, azt a választ kaptuk, hogy a városnak lekötött cukorja van elég. azonban cukorellátásunk teljesen a külföldről történik * igy a bojkott miatt ma lohotctlcn beszállítani, legutóbb egy vagon cseh-kockacukor köttetett le * csch-bank budV. pesti fiókja utján, amit a bojkott után azonnal beszállít a város. Az áru Pozsonyban bé is van már hajózva, csak indulá ra vár. Kérdésünkre, hogy körülbelül mennyi lesz az ára, azt a feleletet kaptuk, hogy 130—135 koronánál semmiesetre sem több. Külföldi cukorajánlat van elég, csak a bojkott miatt az elsxái lilás lehetetlen. A téli fa beszállítását a város már * tavasz óta eszközli. A somogymegyei sukordi eraőbói termelik ki, ahonnan két szekér állandóan hordja a depóhoz, ahonnan a város teherautója beazállitj*. Különben több helyen van a városnak lekötött fája. Legutóbb a Prpics-fatclcp fája a városnak utaltatott k>. azonban az ármegállapítás még nem történt meg Petroleum és sóbeszer-és momentán kevéabé érdekli « város égető szükségleté^, azonban c?ir«nyu , iotczfccdc sek is történni fognak, \'
— Kik bujkálnak? Napok óta sug dossák az emberek, hogy valami mozgolo-dás van a kisgazdák berkeiben, hogy szer vezkednek, tagokat gyűjtenek, pártadót vetnek ki stb. Utána néztünk a dolognak és meg tudtuk, hogy dr. Szabó l>ajos tanár, akiró már egyszer megállapítottuk, hogy igen sokat kocsizott a vörös emlékű Fől<U$ tanárral és annak íródeákja volt: szervezi a kisgazdáka: önszántából, — vagy azért, hogy esetleg jutalmának elismeréseképpen Nagykanizsára kerüljön segédtanfolügyelőnek. Van még néhány névtelen hős is körülötte, ezekc\' azonban nem említjük, — csak annyit, hogv ők is dolgoznak a .kisgazdák* érdekében. A magyar kisgazdák szervezkedését mi igen szívese^ látjuk sőt elő is mozdítjuk azt min • den erőnkkel, de nem mulaszthatjuk cl figyel meztetni ezen osztálybelyi polgártársainkat arra, hogy most a keresztény és nemzeu irány küzd azok ellen, akik a nyakunkra hozták a kommunizmust és küzd a Földesek világa ellen, amelyben szerepelt dr. Szabó Lajos tanár is, — ne veszítsék cl tehát a kisgazdák a hitelűket az által, hogy keres/, ténységük és magyarságuk felől kételyeket támaszthatnak ily cégér alatti szervezkedéssé-A kisgazdák hazafiasságára és kereszténységére tekint most az ország, nc üljenek fel tehát szorencsepróbálgatók játékának. Erre különösen felhívjuk a kisgazdák figyelmét
» meg
OLCSÓBB
készítményt sokat kínálnak a -vevóközónségnek egyes üzletekben, de Jobbat s hatAsban biztosabbat senki sem nyújthat; mint n valódi
DIANA-
sósborszcsz, mely változatlan kiváló minőségben Mindenütt kapható!
I kl* rívcjt *rn »«. K I ki/í|> .. 40. -.K I nagy .. .. *o.. - K • rtj*; » IJUdk Krre»ke«tfImi It.-T. Bmli«po»t. V., S\'Ao<tor-u. 30.
1920: julius lf.
- UJ 4lUt«*ó*x*égtl«yl folttgy«15, A föld-aiivclé*ügyi miniszter Attgussífny Cyula állategészség, tigyi Wfelügyeló nyugalomba vonulás* folytán a Zala-vármegye törvényhatósági m. kir. állatorvosi szolga-|»tr« VosMty Gyúlt állategészségügyi felügyelőt Jászapátiról Zalaegerszegre helyezte Át.
— Értesítés. A nagykanizsai keresztény sociális egyesület tagjai ma julius ll-én vasárnap délelőtt fél 11 órakor gyülekezzenek a Keresztény Otthonban, mert zárt menetben onnét vonulunk föl 11 órakor a Deák-téri népgyűlésre. A délutánt gyűlés a Keresztény Otthonban 6 órakor (és nem 5 or?kor) lesz. .Mindenkit pontos megjelenésre kér föl az elnökség.
(X) Óriási sikere volt tegnap az .Urániádban a Megváltás (Redenzíonc) cimü klasszikus remekműnek. Művészi lekintotben utolérhetetlen teknikát produkált ex a nagyszerű film. Tekintettel a/ra, hogy a film még .csjk ma kerül bemutatóra, igyekezzen mindenki jé jegyet biztosítani. Hátién, kedden és szerdán Judex uj megbízatásának IJ. része: .Az egyszemű* kerül bemutatóra.
-- Strtérvéax. A városi polgármesteri hivatalhoz tegnap é{koi«U jelentés szerint a közeli Palin kó&égben a hatéság két udvarban sarttsvészt észlelt. A hatéság a terjedés meggátlására a beteg állatokat felügyelete alá vette.
— Felhívás. Felhivatnak mindazok, kik £. hó 7-éa (szerdán) ax estéli érákban rendezett utcai írom-biu-hecer.eic szem* és fültanúi voltak, hogy a heceben
A részlvovók közül legalább néhánynak. a nevét adnák lo a Keresztény Otthon irodájában.
— Weszeiy István és Társa Utóda, Nagy Károly Frigyes budapesti orvosi"műszer és művégtag gyáros dunántuli üzleti utja alkalmával julius 17-éir és 18-án, szombat es vasárnap Nagykanizsán a Centrál-szállo-daban műszaki személyzetével fog; tartózkodni.\' Saját gyárában készülnek: műkezek, műlábak, járógépek, haskötők, görcsérharisnyák, tám-fiizők, sérvkőtők, köidökkötők és mindennemű hygionikus betegápolási cikkek Itteni tartózkodása alkalmával felvesz rendeléseket. Minden rendelésnél pontos mértéket vesz. A kész cikkeket is személyesen fogja átadni. Használja fel mindenki a kedvező alkalmat, midőn személyesen adhatja elő kívánságait a műszaki személyzetnek. Előzetes bejelentés esetén lakásán ,is felkeresi a rendelőt. A cég régi jó hírneve biztosítja a rendelőt a pontos és lelkiismeretes munkáról.
(*) Vftdisxok! Hirtenbergi hüvelyeket 2.—, 2.50i 3.50, Wöllersdorfi késztöltényt 8 köri, serétet, fojtást, t:yutácsot, floberttöltényt vadászfegyvert széllit engedélyeiknek Szabi Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
Jó családból való 2 fia kitűnő ellátást nyerhet külön szobával. Bővebbet Fiscbel Fülöp Fial cég üzletében. «
Szerkesztői üzenetek.
Kokott. Sajnáljuk, de a« esetet nem Írhatjuk meg. Bizony társadalmi megvetést érdemel az az em-bcrf aki egy hós, távollevő hadifogoly nejét csábítja el férjétől é* elvonja gyermekeitől. Régen ekkora bűnért agyonkövexés járt. Hogy a mi társadalmunk cltür ily aljasságot, egy itthon volt bujkálónak c» irányú hőskö-desét, annak közerkölcseink romlottsága az oka. ahol »* ityen .férfiak4 számára is van levegő. Esetleg még vivtzatérűnk ezen esetre.
Platió lrn^ní ruganyos, 15-20 mm JTlÖ/bU ÜUOÖ1 teherbírással eladó
X.olts«r Ödönnél, Fó-ul 24. szám alatt 1192
A v4ro« belterületén 300 négyszögöl szép ház-\\ he]y jé gyümölcsfákkal eladó. Sxlgrlsxt, ingatlan-\\ forgalmi iroda. Zrinyi-u. $3. I. emelet.
Z a I

—ionnal eladó n Rákóczi-utca 27. számú lakéház. Bővebbet Kárlovics Lajosnál, Sugár-ut 47/n szám.
Eladó!
5 HP. Robey lokomot.il
(Sí .•zén cs szahnatözolesrc berendezve. Clayton Shatttewort S250 mm csépié-vei és emelővel, 8 HP. Robey lokomobil
la. sten cs szjvlmatűzelésre bcrcndcivo M. Á. V. 1370 mm csépiével.
19. HP. Shuttlevort lokomobil
U, szén és szalmatCzelésro berendezve •Mv A. V. 1370 mm csépiével. A három garnitúra gyárilag tökéletesen Javítva
lióveb\'b felvilágosítást
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy Nagykanizsán a Szarvas -Szillé épületben levő
óra- és látszer-üzletemet
modern gépekkel felszerelve * •
villanyerőre berendeztem.
"bban « helyzetben vagyok, hogy ugy az. . «>ra. mint a litxzcr szakmába vágó összes javításokat a legrövidebb idő alatt saját műhelyemben a legprecízebben készíthetem cL Legnagyobb választékban raktáron tartok arany-, ozilst-, nickel- és ncéltokban levő, hírneves márkával ellátott és pontosan szabályozott férfi- és női-, zseb-, karcsat- és zseb ébresztő órákat egyszerű és Rádium számlappal, ugyszinténinga-,
fali- és ébresztő érákat Szemüvegek és orrcsiptetők, doublé-, nickel- cs . celuloid keretben bzhz csíptetővel egyszerű és kombinált Conver és Concav üvegekkel a teg-
• . nagyobb választékban. Készítek orvosi rendelés szerint a legegyszerűbbtől a legkombináltabb összeállításig minden lit-
szer szakmába vágó munkát A nagyérdemű közönség bizalmát és szíves támogatását kérem
Vékásy Károly órá« én látszerész Jiííkuliu, Ssarvu-sxiU6 íptUot.
Hirdetmény.
A f. éri 101/3 li. K\' H. számú rendelet alapján utasítom a város- terOletén állandóan tartózkodó ösetes rokkantak óa katonai ellátásban részesülőket (nyugdijasok is), hogy évfolyam szerint alább felsoroll napokon • \'városház Kazinczy a. 1-só bejárat II. em.. középső ajtó, rokkantak összeirásí irodájában a iáját érdekükben jelenjenek meg. A kezeikben levó összes katonai okmányokat (fizetési meghagyás, csekkszelvény, rokkantkönyveeske atb.) okret-lenal hozzák el magukkal.
Meg nem jelenik elő\' lesznek vezetve és megbüntetve. Okmányokkal\' igazolni tudó távol-maradó julius hó 30-ig más-napon is jelent; kezhet.
Julius 7-én 1865. évben szül. és ennél itttaebb 4»f. .további 1868—1872. , ... t , julius 8-án 1873—Í87i\'\'érben születtek\'\' 9-én 1875—1876 , . 10-rn 1877—1878 . . 12-én 1879—1880 . . 13-án 1881—188S , . 14-én 1883—1884 . . 16-én 1885—1886 . 16-án 1887—1888 . . 17-én 1889—1890 . 19-én 1891—1892 , . 20-án 1893—1894 . . 21-én 1896- 1897 . 23-éo 1898—1900 , Nagykanizsán, 1920. julius hó 4-én, 1178 Polg ármemter.
Ksüíjsíjt Kálmíi ÍKzpréEi Üt.
S/1920, v. sz.
Reiszer Adám siófoki lakos által Szlávi Mór balatonfüredi lakostól Szilveszter András vendég, lós siófoki lakos részére megvett mintegy 100 hl. bormenyiséget líeiszer Adám kérelmére az 1920, évi julius hó 22-Ik napján d. e 9 órakor Szlávi Mórnak balatonfüredi harieskai pincéjénél nyilvános árverésen :t legtöbbet igérónek eladni fogom, mely árverésre * venni szándékozókat megbírom. Az árverési feltételek szerint:
1. Árverés alá bocsáttatik a Szlávi Mórtól Reiszer Ádám által Szílveázer András részére megvett mintegy Egyszáz hl. nienyiségil, 1917. évi Lennéstl balatonfítredi bor, niejv Szlávi Mórnak balatonfüredi burieskai pincéjében van elhelyezve. K-ien bormenyiség a Gént: helyen és határidőben kőzbenjóttömmel egy tétélben fog nyilvánosan elárvereztetni.
2 Kikiáltási ár literenként 32 K, mely összeg szílkség esetén fokozatosan lejebb fog szállitatni: Reiszer Ádám fönntartja magának azon jogát..hogy a vételár leszállításának mérvét az árverés foganatosításakor maga határozza meg, mely esetben keiló igöret- hiánvában az árverés megszüntethető.
3- Venni szándékozók a kikiáltási ár 10°/.-át készpénzben az alulirt kir. közjegyző kezeihez letenni tartoznak, a vevő a teljes vételárat bánatpénze beszámitásával-Szlávi Mór balatonfüredi lakoskezeibez azonnal készpénzben kifizetni tartozik. Az árverés befelezte után a bor azonnal átveendő, de az elszállításra a folyó évi szüretig idóhaladék engedélyeztetik. Ily haladék igénybevétele esetén a bor a rovó kockázatára és veszélyére jelenlegi helyén maradhat.
A pincekulcsok ez esetben is Szlávi .Mórnál a pincetultgdonosnál, maradnak.
4 Az elárverezendő borok 8 bordóban vannak. az átvétel a vevó hordóiban történik, bor, átfejtését Szlávi Mór a saját költségén eszközölteti.
5. A vételt illetéket a verő fizeti.
Veszprém, 1920. junius hó 27.
Kenessey Kálmán
kir. közjegyző
Nyilvános árverés.
Sánc község tulajdonát képező 2196 négyszögöl lucernás ftt. vasárnap délután 3 órakor a helyszínen nyilvános árverésen eladatni fog.
Sáncz. 1920. julius 10.
Keller Jóis.f
biró.
Málnaszörp
nagyban kapható == Hegyi Pál kereskedésében Vasvár
mész •F4™\'4geu"i6 d,rmb<>s
....... mész, valamint Ternollt
asbest-pala waggon tételekben megrendelhető
trodibui it. L ecr.c!eí-
rrr*l Qí/f Kereskedelmi !r
pZIgTIBZU ^úw^.as.
Uri öltönyöket
é« nÖl koaxtttmöket jutányos árban vegyileg tisztit és Javít
Telolon 319. LIDITT MIKSA
UrfltuM ti vejytinUté, T«lakt-u. 25. Oy»pJunö\\»tU6l k^ulUk ílejr^n. urt dlr.töltanjökct
Házak, szőlők, birtokok,
mindenféle ingatlanok előnyös adás-vétele
SZIGRISZT
ingatlanforgalmi és kereskedelmi irodiya, Zrloyi Miklós-u. 33. I. em. 1134
URANIA
mozgókép-palota
Rozg;onyi-atca 4 ax.
Szombaton és vasárnap, julius 10. és U-én
A világ leghatalmasabb filmalkotása 1
Megváltás
Redenzione 20000 szereplő.
Előadás ok kudtli: HstközaapoVon 7 és 9 srak. Yitiraip it üumpnapokon: 3. S, 7 ét 8 értkor.
nannanannnai
Dunántuli Közgazdasági Részvénytársaság
ANYAROZSÉRT
minőség szerint
500—550
J koronát fizet kgr.-klnt.
sannn aanaantjannn
Zalai Közlöny
1920. julius U
A Nagykanizsai Kaszinó mély megilletődéssel és a legőszintébb fájdalommal tudatja, hogy szeretve tisztelt elnöke
Ungar Ullmann Elek ur
Nagykanizsán folyó J)ó 10«n elhunyt.
A társadalmi béke becsületes és őszinte bajnoka volt. azért .nagy a veszteségünk; Tiszteletreméltószelleme továbbél bennünk emlékét hálás kegyelettel megőrizzük. Nagykanizsa, 1920. julius 10. Nyugodjék békében 1
ÍMagánnyomozó IrodaTf
Viola és Társa, Nagykanizsa
Caengery-u. 3. II. emelet Elvállal mindennemű bizalmas természetű t bűnügyekben . külföldön.
L Elvállal mindennemű bizalmas természetű mm megbízást, megfigyelést bűnügyekben is I ; ugy bel, mint külföldön.
Jóforgalmu vendéglőt
vennék lehetőleg nagy telekkel, házzal, megfelelő melléképületekkel helyben, esetleg Kanizsához közel fekvő városban. Cim a kiadóhivatalban. 1190
Értesítés!
Van szerencsénk tisztelettel közölni, hogy tekintettel az idény előrehaladott voltára a raktáron levő cipőárukat leszállított áron árusítjuk.. Továbbá ké-szitünk mindennemű uri női és gyermek-cipőket a megrendelő^nyagából is.
Teljes tisztelettel Miltényi Sándor és Fia a város palotájában.
A Király-SörFózde Rósjtvónytárinág
igazgatósig*, fclügye\'.ó-bizousitga és tisztviselői kara tájdalmaa értéssel jelenti, hogy
Unger Ullman Elek ur
ki évek hosszú során át mint a feljigyelS.bixott. < ság érdemei. tagja meleg érdeklődéssel karolta fel vállalatunk érdekeit, folyó hó 10-én eihunyt.
Nagykanizsa, 1ÖZV. Julius 10. Emlékét mindenkor tiszteletben fogjuk tartani l
Itnztli Kiriizléay is altruista alapítása litézit, niljrbin i ztljnrárniirai kis-, közép- it najj-kirt«k«uk it képrlttlie maik.
Szövetkezeti írafor-
rszD
-AlapJttk:
,H«ogy*-. O. K. H. M«3y«r SxÓY«:lc«ittl XOipentek Árj-forgalmi RíMt«oy!í:Msíg. Bu<i»puí.
Mint egyedüli főblzományos
Z&lavármcgycbcn a beszolgáltatandó gabona-átvétel és fizetése* ék a szabadkereskedelmi gabona vásárlása a .Hangya- cs O. K. H. Szövetkezetek és kepviselók utján.
Mint főblzományos " áUnmi gepakdó kereten belül a gazdák mindenfele mezőgazdasági gépekkel, szer-szamokkal és eszközökkel való ellátása.
Mint főbizományos gyapjú össze-gylljtésé.\'e Azonkívül só, cukor, rafia, szc-kerek, magvak, hüvelyesek, fa, f»*zén vétele és eladása.
VAsArol ml»il<>n((ilv terményt, Húlfixahiiniiiinw jcnt>ot. Árpit »ib. magvakat! hüvelyeiket- \' KérJUtc u t«rmcI0k njünluiatt. a ]eh*l« Jeijűl.b
*r.»t fizctiOk. lutmtrn kulfinAxrbb nvf r/.í.*í<T<lf <1 vAgy nélkül.
Elvállal mindenféle oladásj
megbízást. Keres megvételre tözlfit liagy mennyiségben. \' jóst Tájókoztatót -ingyen küldünk
vételi
Minden külön értesítés helyett.
TJngor Ullmann Elekné szül. Wagner Aranka a maga és gyermekei Unger Ullmann Elek (orosz hadifogoly),Unger Ullmann Qlxi
férj. Hargitay Bertalannc, férje Haxgitay Bertalan s unokája Mária, fivére Ungor Ullmann
Bindor és családja szomorodott szívvel tudatja,; hogy forrón szeretett férje, a legjobb atya, nagyatya cs fivér
Unger Ullmann Elek
kerevkedó, a Na^ykanlxtal Caalno «ln0ke, a Noxykanlinal Takaríkpéoatár Alta) alapított ön*egílyi<5 ixCvctkczct elnöke stb.
folyó évi julius hó tO-én délelőtt fél 0 órakor életének iCS-ik, boldog házasságának 33-ik évében, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemo-f. hó 11-én d. u. 5 órakor fog a halottasházból (Nagykanizsa, Ka-zinczy-utea) a róm. kath. temetóben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szenUni.se áldozat f. hó 12-én d. c. 0 órakor fog a szent Kerencrendiek templomában az egek Uránok bemutattatni.
Nagykanizsa, 1920. julius 10. Ax örök világosság fényeskedjék nekil
A Nagykanizsai Tornaegylet
megrendülve jelenti, hogy köztiszteletben álló diszelnöke
Unger Ullmann Elek ur
folyó hó 10-én elhunyt.
Azon kevesek közé tartozott, akik a testedzésnek nemzeti, kulturális és társadalmi fontosságát felismerve, már évtizedekkel ezelőtt megteremtették Nagykanizsán a sportélet kultuszát.
Mi, akik az ó alapvető munkájának nyomdokain haladva, szélesbiteni, kiépíteni és teljessé tenni akarjuk a megkezdett müvet, az utódok hálás tiszteletével és szeretetével gondolunk erőteljes, nemes egyéniségére. Ez az egyéniség az ép lestben ép lélek, az egyenes, férfias jellem megtestesítője volt.
Nagykanizsán, 1920. julius 10.
Emléke mindenkor élni fog közöttünk l
+
A „Nagykanizsa Kereskedők Társulata" mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett elnöke
Unger Ullmann Elek ur
f. hó 10-én elhunyt.
- A megboldogult társulatunk és tagjainak ügyeit mindig nagy szeretettel és megértéssel karolta fel. Elhunyta\' társulatunknak pótolhatatlan veszteséget jelent és kérjük emlékét mindenkor kegyeletlel megőrizni.
Nagykanizsa, 1920." julius 10.
Nagykanizsai Kereskedők Társulata
A Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatósága, felügyelő-bizottsága, választmánya és tisztviselői kara mély fájdalommal jelenti, hogy
Unger Üllmann Elek ur
ki 34 éven át mint az igazgatóság érdemes tagja meleg érdeklődéssel vett ré«%t intézeti életünk fejlesztésében, f. hó 10-én elhunyt
Holt tetemei f. hó ll-én délután 5 órakor fognak örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1920. julius--^ó 10-én.
A megboldogult emlékét hálás kegyelettel őrizaük meg!
1186-
mmmMÉÉHamÉmmmm^mmmmmmm^m^^amm
A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapított Önsegélyző Szövetkezet Igazgatósága, felügyelő-bizottsága é> tisztviselői kara mólv fájdalommal jelnnti erdemekben gazdag elnOkánek,
Unger Ullmann Elek urnák
folyó hó 10-en történt elhunytát.
A megboldogult intézetünk megalapítása óta fáradhatatlan tevékenységgel működött, aminek felvirágoztatása érdekében, elhalálozása súlyos veszteséget képez intézetünkre nézvo Halt tetemei f. hő 11-én délután 5 órakor fognak örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1920. julius hó 10-én.
„s, Emlékét mindenkor hálás kegyelettel őrizzük meg!
59-lk r vlolyam.
Nagykanizaa, 1920. JuUu» 13. Kedd
156 «zán)
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
>xerkosztóség és kiadóhivatal: Pő-ut 13. — \'In<erarb»n-t«letou IM. ——
Megjelenik mindig kor* reggel.
Főszerkesztő: J
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
nímjtljjr. képTUelí-
Pelolda azerkoaztő:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési áraki
tsí>i évit 250 K. Xílív/s 130 K. Nilyn-ívi. 65 K. így kiu 22 K. Egy«s síim t K
Tárgyaiások az uj part ügyében.
Budapest, julius 12. Az egységes kormányzópárt ügye teljesen a megvalósulás stádiumába lépett. Holnap, vagy holnapután megtörténik a kormányzópárt megalakulása A párt szervezetének megállapítására kiküldött bizottság vasárnap tanácskozott. Megállapították az uj párt címét, amely a kővetkező lesz: Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda és FSldmttves párt. A párt ügyeit egy 18 tagu intézőbizottság fogja •vezetni, amelynek elnöke egyúttal a párt elnöke is lesz. Az intézőbizottság tanácskozásain a párt minisztertagjai is részt vehetnek, de szavazatjoguk nem lesz.\'
Ugyancsak vasárnap tartotta a programkészítő bizottság is ülését. Letárgyalták és elfogadták az ismeretes 7 pontot. Nyolcadik ponttúl a munkáskérdést vették fel. Ezenkívül programba vették a nemzeti és lisztviselő kérdés rendezését. Szó van arról is, hogy az uj kormányzás az internáltak ügyét ss rendezni fogja.
Maga a pártprogram a következő alapokra van fektetve :
l. A Kéresztóny nemzeti irányzat intéz-
wlw -—...
— A Netnzeli\'Sajtó Iroda jelenti — <
2. Az agrár-program teljes kiépítése és népjóléti intézmények
végrehajtása;
3. Széleskörű megvalósítása.
4. A tökéletes jogrend helyreállítása.
A házfeloszlatási jogot a kormányzónak korlátlan mértékben meg fogják adni.
Az uj kormány kinevezése péntekre várható és szombaton fog megtörténni a nemzetgyűlésen a bemutatkozás. A miniszterelnök bemutatkozó beszédéről hivei ugy tudják, hogy az igen részletes lesz. A nyilatkozatnak ugy kül, mint belpolitikai szempontból nagy súlyt kell tulajdonítani.
Bethlen István.gróf dezignált miniszterelnök kedden déleiőtt az egyesült pártok vezérférfiai előtt nyilatkozatot fog tenni, hogy kikből akarja kabinetjét összeállítani; de meghallgatja a pártok Uvánságait is. Hir szerint Rubinek Gyula belügyminiszter, pénzügyminiszter Popovics Sándor vagy Kállai Tibor, honvédelmi miniszteV Lukachich Géza vagy Schréter Alfréd ezredos, lesz. Külügyminiszter valószínűleg marad Teleky Pál gróf.
A távozó kormány tagjai ma délben minisztertanácsra gyűltek össze, amely az .esti.ótákig^eltArtoü^ . o.^.*.;-. -r .
A közúti vasutak alkalmazottainak követelése.
J
Budapest, jul. 12. A közúti vasutak alkalmazottai szombaton éjjel a régi képviselőházban nagygyűlést tartottak, amelyen többek felszólása után rendkívül éles határozatot fogadtak el. A határozat szerint semmiféle liberális megalkuvó politikát folytató kormányt nem tűrnek meg. Magyarország területi épségéért hajlandók utolsó csepp vérüket is feláldozni. A bolsevista mozgolódások és a bécsi bojkott ellen kérlelhetetlen intézkedéseket követelnek. Követelik, hogy a\'katonai különítmények hatáskörét adják vissza, sőt lehetőség szerint szélesbitsék. Tiltakoznak az államvasutak bérbeadása ellen. Követelik a legteljesebb elégtételt Huszár Károly támadásával szemben, miután a lefolytatott vizsgálat az ébredók egyesületét teljesen tisztázta. Követelik továbbá az 50 százalékos béremelést és azt, hogy a ^udapesti villamosvasutaknál a forgalmi szolgálatból rangra való tekintet nélkül az összes zsidókat sürgősen vegyék ki.
Lengyelország hajlandó a békére.
Berlin, julius 12. A lengyel külügy mi niszteríum jegyzéket küldött a spaai konferenciának, amelyben kijelenti, hogy Lengyelország bármely . pillanatban hajlandó békét kötni, de csakis a Lengyelország és Oroszország köpött élő népek önrendelkezésének alapján. A lengyel hadsereg megvédi Európát a vörös veszedelemmel szemben.
. London, julius 12. A lengyel lakosság hangulata a Berezina-fronton megindított lengyel y ellenoffenziváról szóló kedvező hírekre emelkedett. A munkásosztály magatartása bámulatra méltó.
Berlin, julius 12. Varsót jelentés szerint a budeini hadsereg vonalunkat több helyen megszakította, de áttörésig nem tudott jutni. A vőr&S--hadsereg ez idő szerint 33 hadosztályt vetett harcba.
Az „Attila-csoport" megalakulása.
Budapest, jul. 12. Az egyetemi és főiskolai hallgatók Turul-szöóetségének kebelében megalakult az úgynevezett „Attila-csoport". Az ünnepélyes alakuláson megjelent Haller István miniszter és Patacsy Dénes államtitkár is. Raffai Sándor püspök beszéde után Patacsy Dénes államtitkár kijelentette, ha eljön az óra, a falu népe úgy követ benneteket, mint egy ember. Tartsunk össze, legyünk testvérek n Krisztusban, a haza imádatában Végül hangsúlyozta az államtitkár, hogy keresztény "hemzeti lélek nélkül itt sem törvény, sem rend nem lehet-seges.
A Kúria döntése Strausz István ügyében.
Budapest, julius 12. A Kúria meghozta döntését Strausz István doktor ügyében. A Kúria utasitotta a büntetőtörvényszéket, hogy Strausz ellen az eljárást tegye folyamatba. A döntés folytán a .büntetőtörvényszék legközelebb megtartja Strausz ellen a tárgyalást.
Községi választások,
~~Budapest, julius 12. A községi választások tegnapi és mai napja rendben zajlott le. Az I. IX és, X. kerületben egyhangú volt a választás ós a keresztény lista győzött A fi., III- IV. kerületben túlnyomó többségben kerülnek be a keresztények. A többi kerületekben « választás eredménye bizonytalan.
Hivatalvesztésre itélt rendőrkapitány.
« Budapest, julius 12. A" Károlyi forradalom volt rendőrfőkapitányát a belügyminiszter hivatalvesztésre ítélte. Annak idején a nemzeti tanács állította a rendőrtestület élére. Nagy része volt a forradalom előkészítésében és a rendőrség szétzüUesztósében.
A keresztényszocialisták kivánsága.
Budapest, július 12. A pártok ma este külön-külön értekezletet tartottak, amelyetf szankcionáiták a tegnapi megállapításukat. A holnapi nap folyamán a Kisgazdapártban értekezletet tartanak, amelyen az uj1 kormányzópártot hivatalosan is meg fogják alakítani. A keresztényszocialisták előterjesztették kívánságaikat a mai esti pártértekezleten özeket a nagyobbszabásu szociális kérdéseket, a megalakult egységes kormányzópárt elé fogják terjeszteni. Csak az esetben lehet szó kielégítésről, ha az egységes párt ezeket a szociális kérdéseket elintézi.
Bécsben nagy sztrájk készül.
Bécs, julius 12. Bécsből jelentik, hogy csütörtökön a közlekedés és a forgalmi élet teljesen be fog szűnni.- Szerdáról csütörtökre virradó reggel a városi vállalatok alkalmazottai, a gáz és villamos ügyek üzemei, a sör-1 főzde és a városi temetkezési vállalkozás a munkát be fogja szüntetni. Bérkövetelésről van szój de a differenciák oly. nagyok, hogy azok áthidalása szinte lehetetlen. A munkásság 1Ó0 millió korona külön követeléssel lépett fel. Ha az utolsó pillanatban nem tudnak megegyezni, a sztrájk kitörése biztos, amiből forradalmat lehet várni
Vidéki előfizetőinkhez !
Sttudaton tisztelt vidéki éUfiutóink, kik elifiuiési dijaikkai kálrai/kban vannak, kérjük azt legkésőbb julius hó 15-ig hozzánk beküldeni szíveskedjenek. Akik a fenti napig hátralékukat ki Hfm egyenlítik, t/szükre apunk küldését kénytelenek tolnánk. bc-szünleinij.,
A KIADÓHIVATAL
— A Keresztény SzoolálU Szervezet ángy gyűlése. A Ker. Szociális Szervezet vasárnap délelőtt Urtotta igen nagy érdeklődés melleit alsó nyilvános nagygyűlését. A g/ülésen tekintélyei tömeg vett részt, amely \'alatt mindvégig a leglelkesebb hangon tüntettek a szónokok mellett. Kcle/welő látvány volt az a ritka valóság, hogy a munkásság nemzeti siinü-zisz-lók alatt vonult fel a gyűlésre. Az első szónok dr."\\_ Tamás János ügyved, a nagykanizsai szociális szervezet e nöke volt. A lelkes, mindvégig lebilncsclő beszéd alatt a hallgatóság minduntalan kozbekiabálásával adott bizonyságot arról, hogy mennyire a szónokkal érez. .Amit ezelőtt \'két-három évvel még álmodni sem reméltünk. hazánk függetlenségé^ ma elértük. Bár még c-vonka ez az ország, de nem adjuk fel a reményt, hogy ép oly hatalmas és etó9 lesz, mint volt a múltban. (tatárainkat vissza fogjak .szerezni. Ehhet a hon-mentó munkához hozzá kell fogni s a munkából nem vonhatja ki magát senki sem Különösen nem nélkülözhetjük a munkásságot. Nem a nincsetleneket, az úgynevezett proletárokat, akik eddig rossz vezetés mellett helytelen irányban szervezkedtek. Vezetőik hazaárulók voltak. (Közbekiáltások : Zsidók.) Akik a munkások no vében innen szónokoltek, emlékezzünk vixsza, egyikük sem volt becsületes munkás. A munkát mind ot< hagyta s a munkások szakszervezeti pénzéből ólt s lázította őket. (Ugy van !> A munkásság ilyen vezetés mellett nem maradhat Ezért alakult meg iU"\\\'agy-kanizsán a Ker. Szociális Szervezet, hogy megfelelő vezetés mellett ebben .csoportosítsa szervezetbe a munkásságot* Ha ma még kövesen vegyünk fs, nem ejt kétségbe, mert előbb-utóbb el fogjuk vonni a vörös zászló alól őket a mi zászlónk alá. Ezt a munkánkat sokan sanda szemmel nézik, különösen azok, akik még ma sem tudják belátni, hogy a szociát demokrácia egyenlő a kommunizmussal.. Mi nem azért alakultunk meg, hogy osztályharcol hirdessünk* hanem hogy az osztályokat egyesítsük n megérté:;, a becsületet: munka s együttműködés jegyebon, (Viharos éljepzés.) A Keresztény\' magyar nemzeti gondolat vezet bennünket. írii az erőszakot nem ismerjük, dc az ellen. sikra-sziíllunk. Kiléptünk tehát ma a nyilvánosság elé s ezentúl mint megahtkuH-s^zervezct, nyilvánosan fogunk gyűlésezni. Majd felolvaága a megválasztott tisztikart s * választmányt, akiket a/jelenlevők egyenkint h&ngos \' étjerucssol fogadtak. Ezután átadja a szót Kocsá*
i i _
."■ ......
1
KörlÓny
1920. Julius 13.
Károlynak, a budapesti kar. szoc. szervezet titkárának. Ritkán hangzott el meg a nagykanizsai dobogótól oly tartalmas és mindvégig a tárgyilagosság keretében mozgó 5 meggyózó beszéd, mint Kocsin Károly titkáré. Sajnos oly kicsi a helyünk, hogy lehetctlei) teljes tartalmában leközölnünk. Beszéde három momentum közölt mozgott: * munkásság legyen l-ször magyar, 2-s2or yftxcssc a keresztény gondolat, 3-ször legyen szociális a szó igazi értelmében. De sajnos, nálunk ai ig?zi szocializmus alig haladt többre, raiiíl a szó magyarázata. Az idó már jó messze elhaladt délről s a tömeg mint a falanksz állt s hallgatta Kocsin titkár beszédét. Hisszük, hogy beszéde nem a pusztába kiáltó szó volt. A hallgatóság még f. Hedty Jeromost fcivánta hallani, aki megszokott energiájával buzdította a munkásságot a keresztíny szervezetbe való tömörülésre. A gyűlést a Hymnusstal kezdték s a Szózattal zártik be.
— A Movo Jövendő programmja. Az orszá gos tanácsülés háromnapos tanácskozásainak eredménye képen két yezetó gondolat köriil jegecesedett ki a Mov
_ jövő programmja. Gazdasági téren a szövetkezetek kiepi lése, hogy a gazda igi tevékenység ne rendszertelen ad hoc vállalkozás legyen, hanem a szövetkezeti rendszer kipróbáll, egységesen vezetett országos szervezete. Kulturális téren a Move legféltettebb gondja a testnevelés Mrdise lesz. Rövid idő . alatt spártai generációt nevelni, mely a számbeli túlsúlyt az izom, öntudat, kitartás erejével tudja majd pótolni s melynek nemsokára kezébe adhatják a magyar anyák a pajzsot e jelszóval ezzel, vagy ezen.
— Tüx. Tegnap a kora reggeli órákban tüz ütött ki Zalaegerszegen az egyik mellékutcában. A fóldszln tes lakóházat a lángok elpusztították, a tűzoltók csak a tüz továbbterjedését akadályozták meg
— Háziipari tanfolyam, A Move nőcsoportju a kitűnő iparművész Gytrrffy Gyuláné vezetésével folyó hó 15-én háziipari tanfolyamot nyit. A tanfolyam célji »z, hogy a há2i munka megkedveltetésére, gyakorlatiasságra, anyag és pénzmegtakarításra tanitsa e\'s nevelje azokat, akik erre legjobbat, rászorulnak, a hivatalnokosztálynak, kisembereknek asszonyait, leányait. A tanfolyam éppen ezért elsősorban fehér és tarkaruha szabásra, varrásra, a női kézimunka ágaira, kalapkészités és díszítésre, czekkoi kapcsolatban tervezéxtanra terjed ki. Ha a középosztály asszonyát ki tudjuk emelni abból a gondolatkörből, mely hosszú idők tradiciójaképen szégyenleni valónak tartotta pénzkereső két keze mun-káját, módot nyujtunk arra, hogy maga készíthesse cl ruháit, háztartása fehérneműit, "óriási támaszt adtunk számára. Érdeklődni, jelentkezni dí\\Gyö/f/y Gyuláné-nál (Kisfaludy-utca) és ifair könyvkereskedésben lehet.
— A hadifoglyok hazahozatala Javára ujabban érkezett adományok: I.etcnye községbó! 3070 korona 40 GUér, 79 darab 1 koronás ezüst, 1 darab kisezüst vitézségi érem, 1 darab l lírás ezüst. - - Tót->zentmárton községből 815 korona 3 darab I koronás ezüst, 2 darab I ezüst lei, 87 bani, 13 kopek, I darab 3 centes ezüst, 5 pfenig. — Tótszerdahely községbó! 715 korona, l darab 20-as máriás. — F. nemes adományokat köszönettel nyugtázza Kocsis Peictsc alhadnagy letenyei kikülönített ,T* tiszt.
— Ujabb vonatjáratok. Folyó hó H-étől kezdve az eddig csak szombaton közlekedő 204. sz. fürdő vonat, mely Budapestről reggel 5 ó. 10 perckor indul és Kanizsára érkezik e$te 10 ó. 20 perekor, minden szerdán is közlekedik az eddig csuk hétfőn közlekedő 201. sz. express fürdő vonat, mely Kanizsáról reggel 5 órakor indul és Budap;stie érkezik d. e. 10 ó. 15 perckor, minden csütörtökön is fog közlekedni. Ezen vonatokhoz is a 100%-kal felemelt díjszabás érvényes.
— Levél a szerkesztőhöz. Tekiutetes Szer-ktsziósigí Már egy éve dolgozunk azon, hogy Nagykanizsán megalakítsuk azt az intézményt, amit oly erősen nélkülöz « varos. Ez az intézmény az Ürsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola felügyelete alatt megnyíló uneiskola, melynek tanári kara a mzi nappal :mmár teljesen megalakult, összes hangszerei és megfelelő iskolahelyiségei rendelkezésre állanak. Az intézet felügyelője az Akadémia részérói Omaid János zeneművé-
ceti főiskola tanára, kinék jelenlétében fognak a vizsgálatok megtartatni, igazgató: Dr. Sitokay Margit leány-gimnáziumi tanár, mint ügyvezető igazgató es Pásztor Irma áll kép. oki. zenetanár, mint művészeti igazgató. A zongoratouszakOH a kővetkező tanárok tanítanak: Szentestté Kruzsíty Lea áll. kép. oki, zenetanár, bécsi Zeneakadémia volt asszistens tanára, Vetdényi Un áll. kép. oki. zenclanár, Hegedülne Trebits Antónia osztr. áll. kép. zenetanár, Lukácsné l\'áezi Jolán zenetanár, továbbá háiom segédUnár és két óraadó tanár. A ke• gedúlanszakoH: Kutossy Jolin áll. kép. oki. zenetanár, Hofrlchttr Emma oki. hegedűtanár és egy óraadó tanár. A gotdonkalausxakou Dr. Lukács Jóasef középisk. tanár, a legnagyobb valószínűség s»erinl, vagy pedig Bános Antal gordonkatanár. Az éaeklauxzakon: Dr. Sipossné Cathty Emma operaénekesnő, üli. kép. oki, énektanár. Az eltnéleti (zastsxenéíi) tanszakon.- Dr. Sirokay Margit, Dr. Horváth Elza, l)r Lukács József köxépisk. tanárok. Az intézet több zongorával rendel, kezik (és egyéb hangszerekkel) arra a célra, hogy azon növendékeknek a tanulását is lehetővé tegyék, kiknek otthon hangszereik nincsen. A tandíj havonkjni 50 kn-rona, azonban még ez alól is számosan fognak felmcn-test nyerni. Azt hiszem nem kell bővebben kidombori-tanom ezen intézet fontos kulturmissziójá:, melyet betölteni hivatva van, sem pedig azt a meleg támogatást, melyet a város minden kulturbarátja részciől megérde-me es a melynek kifejtésére tck. Szerkesztőséget is mely tisztelettel kérem. Maradtam hazafias tisztelettől : Dr. Sirokoy Margit, leánygimnáziumi tanár. Székei fehérvár, Vár-kömt 17.
W, Bélyeggyűjtők figyelmébe ! Eladásra »ánl: belycge.t, rég, levelezeseket. régi gyüjtem/nyeket .,heli " gyűjteményeit kiegészítheti Szabó Antal sportkereskedesében. 527
— Az .Ébredő Magyarok egyesülete
vasárnap délután 5 órakor tartotta a Keresztény Otfr/ honban\' tisztújító közgyűlését. A Kcr. Otthon nagy terme, bár az esős idő és egy nagy temetés sokakat visszatartott, mégis zsúfolásig megtelt magyarul érző és gondolkozó közönséggel. Az uj elnököt, pérzely\'László földbirtokost, kitörő lelkesedéssel üdvözölte az egyesületi tagok hatalmas tábora. Az élnöki székfoglaló tömör, súlyos mondatai valóban ünnepiessé avatták a közgyűlés hangulatát Ebben az emelkedett hangulatban mindvégig legmelegebben hullámzott az előlegezett szeretet és nagy bizakodás az uj elnök személye irint. A Mindenható áldása ki?#rjc működését, kogy lehiggadt egyéniségével s tisztult ideálokkal telített költői lelkével valósithassa meg azokat a qagy reményeket, melyeket jöverdő tevékenységétől vár az ÉM£ cs a keresztény magyarság védelmére szoruló <jgésze.
(x) igen fontos. Több hazat, üzletet és szŐllöt megvételre keres" „Ámen" közve-licóiroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sót akármilyen ingóságot és árui bizományba is elfogad.
— Találtatott egy csomó ktfics, egy katonai kanyéraj-ák opróbb holmival, popirsZÖvct és egy retikülr-Atveendők űz államrendőrség közigazgatási osztályánál.
(x) KI az egyszemű? Éz a talány megoldódik Judex uj megbízatásának IV. részében. Ez a rész a legkitűnőbb. Izgalmas trükkök és fordulatok. Remek felvételek egész sorozata látható ebben a kiváló részben.
— Kézrokerült kalandornő. Készei Ujosnc nagykanizsai lakosnak ez cv februárjában nagyobb pénzösszege eltűnt azzal a vaskazétt&val együtt, melyben a bankjegyeket tartotta. A tolvaj azonban akkor nem került kéxre. Tegnap az államrendőrség bűnügyi osztályához távirat érkezett, mely szerint u cseszneki csendőrőrs őrizetbe vette Shtkovics l.ajosné veszprémi illetőségű kalandornőt, akit\' most rablás, és gyanúja miatt csip{pk cl. Beismerte, hogy ő követte cl az itteni lopást, a vaskazettát a Szarvas-szállóbán bérelt szobájában törte fel,-a benne volt 20.000 korona nagy részét pedig ozota\' elköltötte.
Nyilttér*)
Helyreigazítás.
Nagykanizsa címjegyzékében az összdrő-nalc helytelenül bemondott adatok folytán, Iteek Efail cseft pésznek van feltüntetve.
Miután Beck Emil iparigazolvánnyal bíró kereskedő, ezen tévedés ezúton helyreigaziUatik.
Címjegyzék kiadója. Füredi.
(Itt a cenzúra 32 sort törölt.)
») E rovatban közöltekért nem válfal felelősséget szerkesztőség.
Azonnal oladó a Rdkóczi-utca 27. ssámu lakóház Bővebbet Kií|ovie< Lajosnál Sugár-ut 47/a szám.
Perfekt gépírónő ^ZtT
azonnal felvétetik havi 800 korona kozdő-Jji^té^sel. Zalavármegyei Szóvetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa.
Eladó ház
mentes*— modern luiz eladó. Bővebb felvilágosítás:
Rákos György házközvetítőnél
Magyar utca 45.
Elladó
egy keveset használt varrógép és több fehérnemű. Bővebben érdeklődni lehet Városy Jólántánál Kötvíx-tér 29. xzim.
ADLERAANDOR
gyümölcs-kereskedő
vesz mindenféle gyümölcsöt bár-
i mily mennyiségiben. Körtít, al-mátjszilvát. zsendült állapotban, öreg diót és burgonyát. Címe: Szarvas Szálloda.
Gyümölcsöt kilónként 2-t<51 4 kor.-l^. Diót kilónként 25 koronáig.
| Magánnyomozó lroda7|
Viola és Társa, Nagykanizsa
= Csengery-Us 3. H. emelőt ==
Elvállal mindennemű bizalmas termcssetü mcgbizi\'ist, megfigj\'el
ug>- bel, mint I
:mö bizalmas természetű m ívelést bünüg)\'ekl>en is ^B mint külföldön.
Málnaszörp
Hegyi Pál kereskedésében Vasvár
Jófoi yairnu vendéglöt
vennék lehetőleg nagy telekkel, házzal, megfelelő mellóképniet-ekkel helyben, esetleg Kanizsához közel fekvő \' városban. Cim a kiadóhivatalban. 1190
URANIA
mozgókép-palota
Ro/.gouyl-utCj * út.
Hétfőn, kedden és szerdán
Judex uj megbízatása
IV. rész: t
Az egyszemű
.Etesdásek kizditi: Hétkiziapokei 7 éti érik. Tmrnip ét Qnaipnipokon: 3. S. 7 ét 8 értktr.
Uri öltönyöket
ós női kosztümöket jutányos - árban vegyileg tisztit és javít
Telefon 318. LIDITT MIKSA
MrfUíiM H vegytljitlté. Tetekl-u. 25. tl> aj>Ju»<{lvctbet k<4i||«k etcrAu* uri dlr>teitOoy»ket
Itatiti Itrtsitéijr ét tllrilttá alapítása latézil, atlíbta t ularáriaíQyei kit-, kizép- ét aas»-kirteksiak lt képmilii nini.
ii Szövetkezeti Amfop-
Ainpitek:
.H»r.íüfi- O. K. H. Mígjrjir SiBvetkemi Keipeot«k Ara-f«g»tml RístfínyUruUj. 6-jdiip«L
Mint egyedüli főbizományos
Zalavarmegyében ^ beszolgáltatandó gabona-átvétel és fizetése ék u szabadkoreskcdelmi gabona vásárlása a .Hangya- és 0. K. H. Szövetkezetek és képviselők utján. Mint főbizományos " ^kmi gépaktső
kcrctéü boliil a gazdák mindenféle mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal-és eszközökkel való ellátása. Mint főbizományos gyapja összegyűjtésére Azonkívül só, cukor, raffia, szekerek, magvak, hüvelyesek, U, faszén vétele és eladása.
K«dak . u.rmettfc ^ánlatolt. » lehető lorlobb *r»t Hietitlk, mtiMten külOnttMbb njor<.vtke<I**l nOlktll.
Rlvállal mindenféle eladási és vétoll
megbízást, Kcrca megvételre tűzifát nagy mennyiségben. 10S7 Tájékoztatót ingyen küldőnk
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ MAYER KLOTILD
^ gőzmosógyára Nagykanizsán.
♦ P<Jflí«t:
Kuay cdl-otca
Gy OJ«Jtol|ep: KaaJuoxy-atoa t.
Nyomatolt a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában
Hófehérre mos, tükörfényesre vasal, fényez és vegyilo.íjr tisztit
Vidéki munkák is hetenkint pontosan készíttetnek és elszíllittaUuk.
O
59-Jk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. julius 14. Szerda
157. szám
keresztény politikai napilap
Sfrkesxtóíét: ót kiadóhivatal: Fő-ul 13.
■ lnl«<vk*ii-l(lilon J*S. . ___
Mogjeleuik mindig kora reggel.
PóKxcrke»it<5:
Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
_■•■»•««/. X<pvij«16
Pclelőa azcrkeaxió:
BODROGI^>ZY ZOLTÁN
Előfizetési árak i
Egé« évxo 250 X. Félévre 130 K. Nem*, évre 65 K. Egy bóra 22 K- Egyes tsím 1 K
Hosszuéletü és dolgos kormányt varunk.
Már egy esztendeje, hogy a tiszavirág életit kormányok • világát éljük, csak nagy-octegekhez hivnak minduntalan ujabb és ujabb orvosokat. A magyar nemzet ma Európa legagyongyötörtebb betege. A magyar politika belgyógyászai váltakozva tartják a konzíliumokat, kopogtatják innen is, onnan is, mérik a lázát s az mindig magasan fent jár, a verejték gyöngyözik az ország komiokán s nem tudják megállapítani az igazi diagnózist. Nem, — pedig nyilvánvaló, hogy hol fáj legjobban. Mindenki tudja, hogy kel! legelőször gyógyítani, csak a mindenható politika orvosai nem látják, vagy nem akarják.
Uraim» Ti magyar politikusok, a keresi lény kérdés megoldása ennek az országnak a legeisi kívánsága 3 a legnagyobb fekélye a zsidókérdés. Egy esztendeje tapogatjátok s képtelenek vagytok már egyszer gyökerestől kiragadni. Gyökerestől, mert a zsidókérdés olyan a nemzet testén, mint vadhús, mindig újra kinő. ha csak egy poea is bent marod. Ez áz első mtítét s minden, amire gyógyír kell csak ezután következik.
Mosi. vau jilnkulóbon az a Ipaimány, amelyiket szeretnénk a munka kormányának nevezni. A munkához pedig feltétlen s mindenfelé parancsoló tekintélyével kell bclefe-küdnie. Tekintélyt kell teremtenie, hogy minőén kis firkon\'e, nagyszájú demagóg vagy lüiusi kortes ne kritizálhassa le tehetetlenségét s ne bukjék meg. ha a dOllőszélen kiragasztanak egy plakátot.
Ne bukjon meg.\'Ne egy hét, egy hónap s még egy év alatt sem, mert a politikai elei kimerül a miniszteri tárcákon való osztozkodásban, a koncentrációkban, az államtit-xirok kinevezésébon s végill, ha a kormánybiztosi állások betöltésére kerül a sor, megint a kormányválság réme fenyeget.
Maradandó, dolgozó, tekintélyes kormány jöjjön. Inkább görnyedjen hétrét mindenki a parnnes szava előtt, semhogy körüludvarlásokra támaszkodva selymes hangon intézkedjen.
Annak a rettenetes időrabblának, ami a politikai életben folyik, meg keil szllnni s ennek egyedüli módja, ha hosszuéletü s dolgozó kormányt kap\\az ország. Bár hová nézünk, mindenütt megoldásra váró kérdések ágaskodnak felénk. Kern szabad és nem lehet a szociális követeléseket minduntalan füstre akasztani. A szocializmus nem a nemzetköziség tulajdona s nem a vörös zászló kisajátított felirata. Nekünk nem szabad tőlük félni, hanem fel kell használnunk keresztény és magyar szervezkedésünkben. A szociális kérdések megoldása s\'az igazi szocializmus megteremtése nem a zsidó szakszervezeti vezérek feladata, hanem a kereszténység legfontosabb \' programja. A keresztényszocialisták szervezkedése mind erősebben kezd megindulni s előreláthatólag már a közel jövőben erős szavuk lesz a politika irányításában. A szociális kérdések erősen előtolakodnak s megoldásra várnak.
Ez mind a munka kormányának 11 prog-rammpontja. Ha nem, ismét több egy tiszavirág-kormánnyal.
A pártokból összekovácsolt ogységes kormányzópártnak pedig meg kell értenie, hogy a személyes kérdések ideje lejárt, a Háznak a munka műhelyévé kell átalakulnia.
Ma nyilvánosságra kerül a kabinéi.
?eííí*n dezignált miniszterelnök tárgyal a miniszteri tárcák betoltese ügyében. - A pártok kimondották az egységes párt megalakulasát. - 18 tagu intézőbizottság fog elnököt választani.
Budapest, julius 13. Az egységes kormányzópárt megalakítási munkálatai befejeződtek. Az egységes kormányzópárt
— - .r— -este 7 orakor Olt össze, hogy véglegesen kimondják a megalakulást. X nomzetgyülést szombatra hívták össze és okkor fog megtörténni az uj kormány bemutatkozása.
Betklen István gróf \'dezignált miniszterelnök már ma délelőtt iflégkezdte a kabinet alakításra vonatkozó tárgyalásait Először a Ker. Nemz. Egy., azután a Kisgazdapárt vezéreivel tanácskozott.
Politikai körökben remélik, hogy holnap estére már nyilvánosságra lehel hozni az uj kabinet névsorát.
Bethlen István gróf Valószínűen megtartja átmenetileg a belügyi tárcát. Honvédelmi miniszternek Lnkachickot, SekrÜer ezredest, Schtutzer Ferenc volt hadügyminisztert és Hegedűs Pál debreceni hadosztályparancsnokot emlegetik. Bmich Gusztáv nem marod inog .1 kabinet bon, tamam ogyéb fontos diplomáciai pozíciót fog betölteni. Kereskedelmi miniszter IJpták Pál, vagy Urbanovtes Zoltán mérnök lesz. Korányi Frigyes báró ideiglenesen megtartja a pénzügyi tárcát, amíg javaslatait letárgyalják. Rubinek Gyulo, nagyatádi Szabó István és Haller István miniszterek maradnak: bár ujabban azt is emlegetik, hogy a kultuszminiszteri tárcát Apponyi Albert grófTal. szeretné betölteni Bethlen István gróf. Igazságügyminisztcmek Ferdinándy Gyulát, Henz Károlyt és Bemolák Nándort emlegetik Emieh Gusztávon kivül
Dömötör Mihály és Bernárd Ágoston nem lesznek tagjai 0 kabinetnek.
Budapest, julius 13. A Kisgazdapárt a Ker. Nemz. Egy. Pártja és a disszl-denaek ma este 7 órakor tartott értekezleten egyhangúlag kimondták az egységes kormányzópárt megalakulását. Az alakuló ülést a Kisgazdapárt Eszterházi-utcaí. klubhelyiségében tartották-meg. Ez alkalomból nemcsak a képviselők, hanem az egyes pártok kültagjai is nagy számban jelentek meg az ülésen. Rubinek miniszter üdvözölte a megjelent képviselőket, párttagokat és felhívta a megjelenteket, hogy az ülés vezetésére elnököt válasszanak. Közfelkiáltással Rubinek Gyulát választották meg elnöknek, aki beszédében ecsetelte a súlyos történelmi időket, amelyek arra kényszeritet-ték a pártokat, hogy egyesüljenek. Majd az egyes pártok vezérei jelentették be pártjaik nevében az egységes pártba való belépésüket. A Kisgazdapárt nevében nagyatádi Szabó István, a . Ker. Nemz. Egy.. Párt. nejében Haller István és a di\'sszidé\'nsek\' nevében Fay Gyula rövid beszéd keretében jelentették be csatlakozásukat. Az uj párt neve: Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda és Fóldmüves-párt. Az értekezlet a párt programját nem is olvastatta fel. miután az már ismeretes minden képviselő előtt. A pártok javaslata alapján azatán megválasztották a 18 tagn intézőbizottságot. Ez a bizottság fog majd elnököt választani a párt élére. Az egész értekezlet mindöásze !Í0 percig tartott.
Lengyelek a fegyverszünet mellett.
Budapest, julius 13. A lengyel mi-nl.zterelnök utasította Degonte tábornokot, hogy kezdjen azonnal tárgyalásokat az orosz szovjetkormány-nyal a fegyverszünet megkötése dolgában. A lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy Lengyelország hajlandó lemondani Vünáról, a kelet-gallclal kérdésben ujabb tárgyalásokba bocsátkozni és a lengyel csapatokat a Berezlna front mögé visszavonni.
Népbiztosok a törvényszék előtt
íindapesl, julius 13. A népbiztosok bünperétiek mai tárgyalásán folytatták- üovesái Antal kihallgatását, aki elmondja, hogy a kormányzótanács ülésein valóságos bábeli zűrzavar ural-kogott. aminek az volt az oka, hogy mindenféle embereket neveztek ki népbiztosokká.
Ezután megkezdődött Nyisztor György kihallgatása, aki nem érzi magát bűnösnek. A lázadásban sem érzi magát bűnösnek, mert ki ellen lázadtak volna fePmárcius 217én. Nincs a világtörténelembe példa mon-
\\l..:__._ - - -
Elnök: Igazán nincs?
Nyisztor: Ha polgárság március 21-én megmozdul; volna, akkor min-, den máskép történt volna. A forradalom ideje alatt azonban a polgárság elvesztette fejét úgyannyira, hogy a munkásság nem támaszkodhatott a polgárságra. A kommunisták nagy érvágást akarták csinálni Budapesten és Hogy ez nem következett be, az azért volt, mert 0 is olt volt. Megállapítja, hogy Cserni Józsefet jogászok ültették be a forradalmi törvényszék elnöki székébe. A katasztrófának az volt az oka, hogy amikor a polgárság régi vezetői látták, hogy a háború elveszett, félre álltak, a fiataloknak adták át a hatalmat és igy a vezetés kicsúszott a kezükből. Ezután beszél a front felbomlásáról, aminek az volt az öka, hogy a katonákat rosszul élelmezték.
Végül az elnök felolvassa Nyisz-tornak egyes kommunista izü beszédeit, amire Nyisztor kijelenti, hogy akkor nem beszélheteit másként. El kellet; hitetnie a többiekkel,, hogy ő nem ellenforradalmár.
Ezután az elnök a tárgyalás foly-
^"\'LL I to\'olvnaDokl Aci«U
WS!Wfirt
Zalai K ö ?. 1 ő n y
1920. julius 13.
Károlynak, a budapesti ker. szoc. szervezet titkárának. Ritkán hangzott cl még a nagykanizsai dobogói ól oly Urtalnus és mindvégig a tárgyilagosság keretében mozgó » meggyőző beszéd, mint Kocsin Károly titkárc. Sajnos oly kicsi u helyünk, hogy lehetette) teljes tur talmálian leközölnünk. Beszéde három momentum kö\' 2*>tt mozgott: a munkásság tegyen 1-szÖr magyar, 2-saor yfticsse a keresztény gondolat, 3-szor legyen szociális a szó igazi értolmeben. De sajnos,\'nálunk az igazi szocializmus alig haladt többre, roiot a s?.ó m>-gyarázata. Az idő már jó nVe«ie elhalldt délről s 3 tömeg mint a fatanksz állt s hallgatta Kocsán titkár beszédét. Hisszük, hogy beszéde nem a pusztába kiáltó szó volt. A hallgatóság még K Hedly Jeromost kívánta hallani, aki megszokott energiájával bujditoita a munkásságot a keresztény szervezetbe való tömörülésre. A gyűlést a HymnuMZal kezdték s^ a SsóxatUM zárták be
— A Movo jövendő progTanunJa. Az országom tanácsülés háromnapos tanácskozásainak eredménye, képen két vezető gondolat körül jcgecesedett ki a Move
s jövő programmji. Gazdasági téren a szövetkezetek ki építése, hogy a gazda ági tevékenység ne rendszertelen ad hoc vállalkozás legyen, hanem a szövetkezeti rendszer kipróbált, egységesen vezetett országos szervezete. Kulturális téren a Move legféltettebb gondja a /«/«-veUs kérdése lesz. Rövid idő alatt * pártái generációt nevelni, mely a számbeli túlsúlyt az izom, öntudat, kj-tartás erejével tudja majd pótolni s melynek nemsokára kezébe adhatják a magyar anyák a pajzsot e jelszóval: ezzel, vagy ezen.
— Tft*. Tegnap a kora reggeli órákban tűz ütöu ki Zalaegerszegen az egyik mellékutcában. A róldszin-tes lakóházai a lángok elpusztították, a tűzoltók ciak a tűz továbbterjedését akadályozták meg
— Háziipari tanfolyam. A Move nőcsoponja * kitunó iparművész Gy&rffy Cyuláné vezetésével folyó hó 15-én háziipari tanfolyamot nyit. A tanfolyam célja az, hogy a házi munka megkedveltetesére, gyakorlatiasságra, anyag és pénzmegtakarításra tanítsa és nevelje azokat, akik erre legjobbak rászorulnak, a hivatalnok-osztálynak, kisembereknek aMzonyait, leányait. A tanfolyam éppen ezért elsősorban fehér és tarkaiuha sza-básra, varrásra, a\\női kézimunka ágaira, kalapkészilés es díszítésre, ezekkci kapcsolatban tervezéstanra terjed k.. Ha a közepoulályiasszonyát ki tadjuk emelni abból a gondolatkörből mely hosszú ídók tradiciójaképen szégyenleni valónak tartotta pénzkereső két keze munkájú, módot nyújtunk arra, hogy maga készíthesse el ruháit, háztartása febérnemüit, óriáai támaszt adtunk számára. Érdeklődni, jelentkezni dr. Gyöt/fy Cyuláné-nál (Kisfaludy-utia) éi Áfair könyvkereskedésben lehet.
— ▲ hadifoglyok hazahozatala Javára ujabban érkezett adományok: Letenye községből 3070 korona 40 fillér, 70 darab 1 koronás ezüst, 1 darab kisezüst vitézségi érem. 1 darab 1 lirás ezüst. - Tót-szentmárton községből 816 korona 3 darab 1 koronái ezüst. 2 darab l ezüst lei, 87 bani, 18 kopek, l darab 3 centes ezüst, 5 pfenig. — Tótszerdahely közscgból 715 korona, I darab 20-a* mártás. — B nemes adományokat köszönettel nyugtázza Kocsis Peiene alhadnagy, letenyei kikülönített ,T» tiszt,
— Ujabb vonaláratok. Folyó hó u-étől
• kezdve az eddig csak szombaton közlekedő 204. st.
föidővonat, mely Budapestről reggel 5 ó. 10 perckor indul és Kanizsára érkezik este 10 ó. 20 perckor, minden szerdán is közlekedik az eddig csato. hétfőn közlekedő 201. S2. express fúrdővonat, mely Kanizsá-rol reggel 5 órakor indul és Budapistre érkezik d. e. tO ó. 15 perckor, minden csütörtökön is fog közlekedni. Ezen vonatokhoi i*. a 100%-kal felemelt díjszabás e> vényes.
7 3C,*vAl * ezerkezztöhöz. Tekintetes Szerkesztőség.\' Már egy éve dolgozunk azon, hogy Nagykanizsán megalakítsuk azt az intézményt, amit oly eró-wn nelkulos « varos, Ez az intézmény az 0/8*. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola felügyelete alatt megnyitó Zeneiskola. melyhek tanári kara a mat nappal :mmár teljesen megalakult, összes hangszetei és megfelelő i*. kolahelyiségei rendelkezésre állanak. Az intézet felügyelője az Akadémia részérói O.waWJános zeneművé-zeti főiskola tanára, kinek jelenlétében fognak a vizsgálatok megtartatni. Igazgató: Dr. Sitokay .Margit leánygimnáziumi tanár, mint ügyvezető igazgató és Pásztói Irma áll kép. oki. zenetanár, mim művészeti igazgató. A zongoratanszakov a következő tanárok tanítanak: Szentemé Kruzséty Lea áll. kép. oki. zenetanár, bécsi Zeneakadémia volt asszjstens tanára. Velelényi Ida áll kep. oki. zenetanár, Hegedúsne Trebit.* Antónia oszt\'r! •11. kép. zenetanár, Lukácsné l\'áczi Jolán zenetanár, továbbá három segédtanár és két óraadó tanár A ke-gediitanszakon: Kutass? Jolán áll. kép. oki. zenetanár, no/riehter Emma oki. hegedűtanár és egy óraadó t«-nar. A goidonbatanszakon ; [)r. Lukacs József középisk. tanát, a legnagyobb valószínűség Srerint, vaxv pedig ffartcs Antal gordonkatanár. Az énektanszakonDr. Sipossvé Calkiy Emma opcraérickesnő, áll. kép. oki. énektanár. Az elméleti (zeneszerzést) tanszakon: Dr. l\'.™ay Mar8\'1. Df-- Hon\'álh Elza, Dr Lnkács József kozepisk. tanárok. Az intézet több zongorával rendel-kezik (es egyéb hangszerekkel) arra a célra, hogy azon novendekeknek a tanulását is lehetővé tegyék, kiknek otthon hangszereik nincsen. A tandíj havonkjnt 50 ko-rona, azonban még ez alól is számosan fognak felmentést nyerni. Azt hiszem nem kell bővebben kidombori-tanom ezen intézet fontos kulturmiwxiójá:, molyet be-tölteni hivatva van, sem pedig azt a meleg támogatást, melyet a varos minden kulturbarátja részöiől meférde-met es a melynek kifejtésére tek. Szerkesztőséget is mely tisztelettel kérem. Maradtam hazafias tisztelettel: l)r simkay Margit, leánygimnáziumi tanár, Sí^ke*. fehérvár, Vár-körut 17.
szánt bélyegeit, régi levelezéseket, régi Rvüiteménvekai
a, /"^"Í * v^rSTssx
.vaAo Antal sportkereskedesében. 527
— Az .Ébredő Magyarok egyesülete
vasárnap délután 5 órakor tartofta a Keresztény Otthonban\' tisztújító közgyűlésit, A Ker. Otthon nagy terme, bár az esős idő és egy nagy temetés sokakat visszatartott, mégis zsúfolásig megtelt magyaiul érző és gondolkozó közönséggel. Az uj elnököt, réczely l.ászló földbirtokost, kitörő lelkesedével üdvözölte az egyesü-leti tagok hatalmas tábora. Az elnöki székfoglaló tömör, súlyos mondatai valóban ünnepiesté avatták n közgyűlés hangulatát Ebben az emelkedett hangulatban mindvégig legmelegebben hullámzott az előlegexctt szeretet és nagy bizakodás az uj elnök személye iránt. A Mindenható áldása kii érje működéséi, kogy lehiggadt egyéniségével s tisztult ideálokkal telített költői lelkével valósithassa meg azokat a nagy reményeket, melyeket jöverdő tevékenységétől vá/ az ÉMÉ és a keresztény magyarság védelmére szoruló egésze.
(x) Igen fontos. Több házat, üzletet és szőllöi megvételre keres „Amen" kőzve titőrroda Királyi Pál-utca 87, mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, só* akármilyen ingóságot és árut bizományba is elfogad.
— Találtatott egy csomó kulcs, egy katonai kooyéreiák apróbb holmival, papicszövel és egy retikül. AtveVmtők az államrendőrség közigczgalá-ji osztályánál.
(x) KI az egyszemű? Ez a talány megoldódik Judex uj megbizatásának ÍV. részében. Ez a rész a legkitűnőbb, izgalmas trükkök és fordulatok. Remek felvételek egész sorozatn látható ebben a kiváló részben.
— Késrekerttlt kalandornő. Készei l.ajuxné nagykanizsai lakosnak ez év februárjában ftagyobb pénzösszege eltűnt azzal a vaskazettával együtt, mely-ben a bankjegyeket tartotta. A tolvaj a/.onban akkor-nem került kézre. Tegnap az államrendőrség bűnugyí osztályához távirat érkezett, mely szerint a cscszneki csendórórs őrizetbe vette Sinkovies Lajosnc vesxprérni illetőségű kalandornőt, akit most rablás é» gyilkolás gyanúja miatt csiptek el. Beismerte, hogy ó követte el tx. itteni lopást, a vaskazettát a Szarvas-szállobán bérelt szobájában törte fel, a benne volt 20,000 korona nagy részét pedig azóta elköltötte.
Nyilttér*)
Helyreigazítás.
Nagykanizsa CiimjegyjólcóbHn az összerónak helytelenül \'beniondott adatok folytán, Beok Emil csempésznek van feltüntetve.
Miután Beok Emil iparigazolTánnyal bíró keresltedé, ezen tévedés ezután helyreigazillatik.
Címjegyzék kiadója. Füredi.
(Itt a cenzúra 32 sort törölt.)
*) E rovatban közöltekért nem váltai felelősséget szerkesztőség.
Azonnal eladó a Rákócz.-utca 27. számú lakóház. Bővebbet Kárlovic* Ujosnál Sugár-ut 47/a szám.
Perfekt gépírónő Xt\',"0
moiliw] fclvílötUí havi 800 kg.-gn* Jícfiíítósscl. Z.I.vitrae(;»el SzArvlkczetl Aruíorgal.ot HésivíoytAraaaajr N.gykanlxsa. ,i«
Eladó ház
mentesmodern ház eladó. Bővebb fclvilágositán:
Rákos György házkö^vetitőnél
Magyar utca 45.
a JL egy keveset luxznált varrógép cs több fehérnemű. Bővebben érdeklődni lehet Városy Jólántánál Bötvin-tér 29. szánt.
ADLER
Öreg diót és
Szarvas
| Magánnyomozó IrotlaTJ
■ Viola én Társa, Nagykanizsa m*
z= C«engery-uv 3. II. cmclot == B3
am ElváUal mindvnnemű bizalmas természetű m
I megblz.íst, megfig,volést bűnügyekben is ^B ugy bel, mint külföldön.
Málnaszörp
nagyban kapható
Hegyi Pál kereskedésében Vasvár
Jóforgalmu vendéglőt
vennék lehetőleg nagy telekkel, házzal, megfelelő melléképületekkel helyben, esetleg Kanizsához közel fekvő városban. Cím a kiadóhivatalban. 1190
URANfA
mozgókép-palota
Roy.goiiyJ-utcu \\ n-t.
Hétfőn, kedden és szerdán
Judex uj megbízatása
IV. resz:
Az egyszemű
EliKiiik kii4.li: lltliimibi l >il ,r,k. Iulri<|i>hii|ii|itn: 3. i, I éi I érakar.
Uri öltönyöket
.. nöl koaxtümökot jutányos jflun vcyjilcg tis»wt cs javít
T.lolon 3l». LÍDITT MIKSA
fítflw.M r. v-artljiüw Telttel.25. Oy-t0u«..T.tbal ka.^t.k el.aaiu url <tlv.tSlU}Q,.k«t
Iwill liriulii! ii allrilita ,1a,Ili,a liléial, ■ ll)kli ■ lalaiír..,,,! kia-. ki;é,- él lt|>-klrtikmk !■ ké|,l„l„ taaiak.
1 1 "Bazár-épület r=f.
AtapItOZ. . \'
Qi K. H. M*3y..- Stóvtikewii Köiponsek Ar»-tor«»l»l R*s:f*n,tíf»»iia. Budapest
Mint egyedüli főblzutnányua
Zala vármegyében 4 bcszolgáltuUndó gabonaátvétel és fiz«tcsc ék .1 4Zabadkw*skcvlelmi gabona vásárlása a .Hangya" 0. K. H. Szövetkezetek és képviselők utján.
Mint főbizományos 31 iUami
keretén belül a gazdik mindenféle mezőgazdasági gépekkel, sw-•czámokkal-és eszközökkel való ellátása. Mint főbizományos gyapjú összegyűjtésére Azonkívül só, cukor, xaíTia, szekerek, magvak, hüvelyesek, fa, faszén vétel® és eladása.
VAn&rol uiloiIvnMIo loriu«Qyt, «i4l»At«lc»ria4nrt.
ubot, Hrykl *lb. mu|(r»k»t, bnv^ly^k.t Kiütik A t«rinol4k íviAnUtAlt. > teh4tO leelobb arat nwyok, minden ktllöui>..t,b oyoréukTi^i-
rk%t netkül. ^ Rlvailat mindenféle eladási és vitelt
megbízást. Kereu meKvótolre tűzifát nagy mennyl-sógben. 1037
Tájékoztatót Ingyen küldünk
♦ MAYER KLOTILD
V KSxmo.ógyira NAgykani.atn,
Hófehérre mos, tttkörttnywe vasal, fénye* én veffyUog tlsstlt.
Vidéki munkák is hoteokint pontosan elkészíttetnek és elszállíttatnak.
laptulajdonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájába
1920. julius 14.
— Rimaszombat és a hatámeg-IIlapító bizottság. Az erőszakolt határok Benti lakosság mindenütt felkészülve várja , natárkiigazitó antant-bizottságokat. Mis-kokról az alábbi hírt kapjuk: Rimaszombatit az a hir terjedt el, hogy az antant ha--írkiigaziló-bizottsóga érkezik a városba. A ,-ojgyar lakosság sürü tömegekben leple el 3 város utcáit, lányok m3gyar nemzeti öl-líjetbcn sétáltak, kezükben virágcsokorral. Többon nemzeti szinü kokárdákkal diszitet-. ték fel magukat. Rimaszombat környékéről VoOO főldmives érkezett a városba, eddig nyugalom van. Sem a rendőrség, sem pedig a\'cseh légionista zászlóalj nem lépett közbe. Hamelin francia tábornok Budapestről Rimaszombatra érkezett. Kíváncsiak vagyunk, hogy Nagykanizsa és környéke ^hasonló esetben a közeljövőben" hogy fog viselkedni.
— ítélkezés Báron cipész tolvaja felett Tegnap ítélkezett a törvényszék, mim büntetőbíróság Ungdr Jenő budapesti kereskedelmi utazó felett, aki latogatás ürügyével felkereste régi ismerősét Báron cipészt, Erzsébet-téri üzlethelyiségében s amig Báron egyik vevőjével volt elfoglalva, ellopta több mint háromezer koronát tartalmazó pénztárcáját. Ezután eltávozott az\'üzlettől, a pénzt magához vette, a tárcát és a benne volt okmányokat pedig m/gsemmisitc. Az utazót aztán a rendőrség elfogta. Tegnapi védekezését arra alapította, hogy a tárcát nem lopta, hanem Báron üzletében a diviny mellett a padlón találta. Dr. SchUi/cr ügyvéd, mint védő szerint az eset máskép nem magyarázható, csak ugy, hogy a vádlott a kérdéses időben pillanatnyi elmezavarban volt. A tőrvényszék a most már bűnbánó vádlottat lopás vétsége miatt 3 havi fogházra ítélte.
(X) H*üx«fljte» o»am»r« akioméxvt kii
x-ioj kemekben, tovibb* legfinomabb liíru pergtutt ii»c á vi.-ija-.ét« Miiül State Amlü tKrr.cffitfaí-
Mcte Nagyki nu.iio.
— Az ifjásági testnevelési bizottság megalakulása. Bobcsi Mátyás alezredes elnöklete alatt tegnap alakult meg a varosház közgyűlési termében az Ifjúsági Testnevelési Bizottság. A bizottság célját és az intenzív ifjúsági testnevelés fontosságát Kei ács Pál hadnagy ismertette. A bizottság célja a testnevelés irányítása és az irányi-tusban az országos szempontoknak, nevezetcsen a honvédelemnek folytonos szemelőtt tartása A bizottság elnökei Bugsch • AUdár ezredes, dandárparancsnok és dr. Prack helyettes polgármester lettek. Előadók Kmács Pál hadnagy és dr. Krátky István v. főjegyző. Megválasztottak ezenkívül tizenkilenc bizottsági tagot.
— Weszely István és Társa Utóda Nagy Károly Frigyes budapesti orvosi műszer és művégtag gyáros dunántulí üzleti útja alkalmával julius 17-én és 18-án, szombat és vasárnap Nagykanizsán a Centrál-szállo-dában műszaki személyzetével fog tartózkodni. Saját gyárában készülnek: műkezek, műlábak, Járógépek, haskötők, görcsérharisnyák, lám-fílzők, sérvkötők, köldőkkötők és mindennemű higiénikus bctegápolási cikkek. Itteni tartózkodása alkalmával felvesz rendeléseket. Minden rendelésnél pontos mértéket vesz. A kész cikkeket is személyesen fogja átadni. Használja (el mindenki .a kedvező alkalmat, midőn személyesen adhatjV elő kívánságait a műszaki személyzetnek. Előzetes bejelentés «etén lakásán is felkeresi a rendelőt. A cég (ígi jó hírneve biztosítja a rendelőt a pontos és lelkiismeretes munkáról.
— A pénzintézeti közpon felhívása. A pénzintézeti központ felhívást intézett a magyar pénzintézetekhez, amelyben kifejti, hogy az etlátatlanok gabonavásárlásira 800 millió koronára van szükség. Felszólítja a- bankokat, hogy e tekintetben támogassák a prozintézeti központot olyképen. hogy a mai naptól kezdődőleg minél magasabb összegű líészpénzbetétet elsősorban az Osztrák-Magyar Banknál fennálló, giroszámla követelésükből utaljanak betét képen a pénzintézeti központhoz, amely az utalandó ősz-szeget 5y, százalékkai kamatoztatja.
(*) Elftde Xaíional kassza. íéaykcpcwett fabédc, koay\\l*r sxcktcanycl, líivtd aongoi. c> zínílfigcp. fii-wle fold, mttlek, fiiobáloa, s4rokhiatict>-, syctrack-tecsik u lj(y, uvígewblak. Bávíbbíl ,.At=«\\" kbiv.tiiS "■■Jíban, Kiríty Ptl-etca á.
Zalai Közlöny
— Uj hivatal a városházán. A
tavaly köztulajdonba vett földbirtokok szo-ciálizált állapotának megszüntetése nagy munkát igényel. E munka elvégzésére miniszteri intézkedés folytán .Nagykanizsai Kerületi Lebonyolító Bizottság- néven városunkban is uj állami hivatal létesül. A bizottság rendes tagjai Manninger ier.ő felsó.ajki földbirtokos, ujnépi Elek Ernő, póttagok pe-did Grunner Károly földjjijtokos\'és Knorlzer György a Zalamegyei Gízdasági Takarékpénztár igazgatója. Az itteni hivatal elnöke Mihály Sándor zalaegerszegi gazdaság: felügyelő. A hivatal egy-két hét múlva kezdi meg működését és a városház 15. számú szobájában fog székelni.
— Statárlálls törvénykezés. Pár napja tartóztatta le a köveskálpusztai csendőrőrs Kiglics János fiatal földmivcst amiatt, mert apját Kiglics Józsefet-megölte. A törvényszék mint rögtónitélő bíróság dr. Kcncdy táblabíró elnöklete alatt ma dönt az apagyilkos fiu ügyében.
— Jó családból való 2 fia kltOnö ellátást nyerhet kfilSn szobával. Bővebbet Fischel Fülöp Fial cég üzletében.
— Színházi lapok fúziója. Budapest kél legelőkelőbb és legnívósabb szín. házi hetilapja: a Színházi Világ és Komédia cimü lapok fuzionáltak és az uj lap Színházi Világ cimen jelenik meg. A Színházi Világ szerkesztői Balassa Emil és Üardos István, kiknek eddigi szereplésük és elismert nevük-elég garancia arra, hogy a Színházi Világ a legkedveltebb lapja lesz az olvasóközönségnek A Színházi Világ szerkesztősége és kiadóhivatala Badapest, Vili. Rökk Sziíard-u. 16 szám alatt van.
Egy oroszországi hadifogoly élményei.
Mult pénteki számunkban jeleztük, hogy egy Oroszországból hazatért hadifogoly elbeszéléseiről, amennyire lapunk keretei megengedik, értesíteni fogjuk olvasóinkat. A hazatért hadifogoly Schwcilztr Kálmán zászlós, Magyar-Francia biztosító intézet tisztviselője, aki alig pár napja érkezett közénk szibériai rabságából. A nála tett látogatásról s elbeszéléseiről munkatársunk a következőkép számolt be.
Eötvös-téri lakásán kerestem fel a hatalmas, daliás termetű katonát. Schweitzer zászlós egyáltalán nem látszik megviseltnek. Teste, arcszíne életet sugároz, kedélye szinte békebeli- Hozzá intézett legelső kérdésem az volt, mikor került fogságba?
— Most szeptemberben lesz Öt esztendeje, — feleli — hogy 1915. őszén az oroszok Zsüesciki közelében harcközben elfogtak. Régen volt az . . .
Tudom, sok érdekes és szomorú részletet tudna elmesélni a hazatért hadifogoly, de legelsőnek tartottam hazajutásának körülményei felől kikérdezni. Ma ez érdekel leginkább mindannyiunkat.
Hazajövetelénck története ez év januárjában kezdődik, amikor a hó első napjaiban a vörösök bevonultak az acinszki fogolytáborba s a foglyokat sirásási munkálatokra kényszeritették. Ez a munke egyébként leg-jelemzők a pusztuló Oroszországra; teljesítése nélkül .1 foglyok ennivalóhoz sem juthattak. Később aztán hatalmas, alig felemelhető kalapácsokat adtak nekik s kövek, sziklák hasításával kellett napi rössz kenyerüket megkeresni. Itt, a nehéz munkában valamennyiükben megérett a hazaszökés gondolata. Voltak akik előbb valóra válthatták gondolatukat, egyesek később. Schweitzer zászlósnak s még néhány magyarnak áprilisban nyílt alkalmuk otthagyni az acinszki tábort és hol gyalog, hol vonaton Omszkig minden különös akadály nélkül eljutni. Itt már javában bent voltak az internacionális Oroszországban, melynek kommunista alapjai azonban már nem állanak biztosan. Nyílt ellen forradalmárok erre már kevésbe találhatók, inkább a bajkálon tu!i területeken. Itt, az Irtis-parti városban ót vonat volt, tele .mintegy hatezer magyar, osztrák és német
V
fogollyal, akiket gépfegvcrreJ kényszerítenek meze: munkára. Ezekről Schweitzer zászlós később halottá, hogy nagy részüknek sikerült hazafelé szökni.
Rövid itt tartózkodás után Omszkból Szt.-Pétervár felé tartott társaivan, többnyire tehervonaton jutva előre. Ezen az útrészén egy januári keletű érvénytelen igazolvány segítségével utazott, mig Isimben vörös hadseregbe állt hadifoglyok és csehek feltartóztatták. Általában a legtöbb akadályt ezek gördítik a hazatérő magyarok elébe. Ezek többnyire kényszerből, vagy megtévesztésből lettek a vörös hadsereg tagjai.
Tjumcn kisváros volt a legközelebbi megállásuk helye. Itt ugyanis arról értesültek, hogy mint nacionalista érzelmű embereket fogságba akarják hurcolni. Mikor ezt megtudták, mindegyikük arra menekült, amerre tudott. Itt Schweitzer zászlós is több társától elszakadt, akikkel már régóta együtt szenvedte a rabság keserűségeit. Megérkezésük utáni éjjelen három cgyüttmaradt magyar egy indulásra kész vonat szeneskocsijában lapult meg. A szén alá rejtőzve töltötték az éjjelt két német tiszttel együtt. Már hajnalodott, mikor két vöröskatona észrevette és az orosz rendőrségre kísérte Őkot. Sok meghurcoltatás, igazolás után egy invalidus házban haptak helyet, ahol ebédjük egy csajka levesből és egy fontnyi dohos kenyérből állott. Mintegy tiz napig éltek ezen a koszton, mig egyszer vasúti jegyre tettek szert (egy jegy ára -ISO rubel), ezekkel sikerült minden különösebb akadály nélkül Viadkáig, majd Szt.-Pétervárig eljutni. Szt.-Pétervár nyugvópontot jelent a hazaigyekvő foglyoknak. Aki eddig eljutott, az remélhet;, hogy az itt székelő missziók révén megláthatja otthonát. Schweitzer zászlós a szt.-pétervári állapotokat a következő szavakkal volt szíves jellemezni: rAz utcák kihaltak, alig egy-két villamos jár s az emberek arcáról leri, hogy egy fonc kenyérért mindent odaadnának. így fest a boldogító kommunizmus főfészke. Petrográd.\'
Amig itt tartózkodtak, egy vöröskeresztes hajon szolgai munkák elvégzésére kötelezték magi-arjainkat. Fát kellett hordaniuk s az ő feladatuk vólt a hajó takarítása Ez a sebesültekkel teli német vöröskereszthajó a N\'éva kikötőjében állott s egy szép napon az oroszok hozzáfogtak kijavításához. A hajó hibája az volt, hogy kissé ferdén élit s a hozzá nem értő oroszok ugy állították hehére, hogy a másik oldalára billent, a viz befolyt ablakain s husz perc alatt a sebesültökkel és ápolónőkkel együtt elsü-lyedt. Szerencse, hogy kazánrobbanás nem történt, mert így a rajta volt 2—300 magyar majdnem mind kimenekülhetett.
Ez eset után nemsokára Stf.-Péter vár • ról Sipos Kálmán álnéven Narva kikötővárosba jutott. Narvából német hajón, az amerikai magyarok felajánlott költségén . szállították hazájukba a foglyokat. Egy ilyen 600 személy befogadására képes hajón 650 foglyot helyeztek el, ezek között volt Schweitzer zászlós is. Itt már biztonságban voltak. Két hétig utaztak a Keleti-tengeren, érintve Dagö és Cíötland szigeteket, mig junius közepén hajójuk a német Stettin kikötőbe futott. A németek amikor megtudták, hogy a hajón magyarok is vannak, tiszteletük jeléül a magyar lobogót felhuzatták a hajóárbocra. Elcsüggedt testvéreinknek jól esett, hogy végre szerető talajra léphettek. A parton egy német ezredes üdvözölte őket, a magyar ha-
Miért kerül most e#y üveg Diana sósborszesz 16 koronába?
Ezt kérdi mmindenki! — A válasz egyszcril! . . mert ma is ugyanabban az egyedülájló. hatásában páratlan, erejéében felülmúlhatatlan minőségben készül, mint a háború előtt, mikor közkedveltségét éppen ezzel szerezte! Mindenkj tudja, hogy azok a finom, részben tengerentúli hatóanyagok, melyekből a Diana sósbot\'szesz össze van téve, a világháború kitörése óta több százszorosan megdrágultak. \' vr.
Zalai Közlöny
1920. julius 14
2át dicsérte, munkára buzdította a hazájukhoz immár közeledőket. Innen vonaton folytatták utjukat, Berlinen, Lcipzigen keresztül jutottak Passauhoz. Bécsben körülbelül 300 magyar volt együtt, de u bojkott miatt a — legnagyobbrészt szociáldemokrata vasúti munkások — vonatot nem akarták elindítani. Ekkor keresztényszociális érzelműek, hivatalnokok léptek a helyükbe s a vonatot elindították Magyarország felé. A mozdonyvezetőt például egy mérnök helyettesítette.
A magyar határon a lakosság lelkes üdvözlésével találkoztak. Az uj, névleges magyar határon pedig elváltak s ki-ki a maga szűkebb hazája felé vette útját. Különös szomorúság vett erőt azokon, akik megszállt területről valók voltak. Hazajöttek, s otthonukat rablók kezében találták. Ezek Budapestre mentek megtudni, hogy mit tegyenek?
Elképzelhető, mily nagy öröm várja otthonában a hazajött apát, fíut A család ki-csije-nagyja körülveszi, hallgatja, öleli a hazaérkezettet.
Az egész talpraállt magyarság üdvözöl benneteket hazajött véreink I Mikor eltávoztatok, még kevesen sírtunk, mert nem tudtuk, mi rejtőzik a jövendő terhes méhében s most ismét őröm fog cl bennünket, ha látunk egy-egy kálváriajárt magyart hazakerülni otthonába.
Tőzsde.
Budapest, julius 13. A forgalom ma mérsékelt maradt. A spekuláció tevékenysége is igen szük korlátok közé szorult.
030
Magyar Hitel Osztrák Hitel Leszámítoló . Magyar Kank Agrár Bank
Kabank ..... —
Forgalmi..... »J22
Konkordla ... tl)70 Beocsinl .... -tOSO Gizella G. M. . . 1Ö00 Szászvár..... 2826
Ált. Kőszén . 7300
Uri kinyi..... 1600
Rima....... 3170
SehHek...... 7-iS
Adria ...... 11060
Atlanti ka .... 4000
Danlca...... —
Klotild...... 21&0
NMÍCÍ.....14900
Olaj ...... . —
Gottrnann .... 4260.
Valuta: Napokon 600, Kont 030, Dollár 147, Krank 1300, Márka K-0, l.ira 980, Rubel 310, Lei UO-Szokol 346, Svájci Frank 2860, Dinár 900, Jugoszláv —, Béesi —.
Áronnal eladó a Rákóczi-utca 27. számú\' lakóház. Bővebbet Kárlovíc* Lajosnál Sugár-ut 47/a szám.
felvétetnek a „Move" bódéban.
Perfekt gépírónő 2fg*S$*
azonnal fel vetetik havi 800 koron v kezdó fizetóssel. Zala var megyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa. uW
Eladó
egy pár 37-es kivágott fehér cipő és fety pár 39-t?; férfi fél cipő. Kazinczy-ut 1. I. emelet.
Értesítés!
Van szerencsénk tisztelettel közölni, hogy tekintettel az idény előrehaladott voltára a raktáron levő cipőárukat leszállított áron árusítjuk. Továbbá készítünk mindennemű uri női és gyermek-cipőket a megrendelő anyagából is.
Teljes tisztelettel Miltényi Sándor és Fia a váron palotájában.
♦ MATER KLOTILD
gŐzmosógyAra Nagykanizsán. POfliet: ^ Oyfljtóttücp:
^ Hunyadl-uie* IV. ▼ Ka\'»lnC*y-
♦ Hóíehérra mos, tükörfényesre *a-J sal, fényez ós vegyileg tisztit
X frraffr v,déhl u hn,nki»i po,lu.
A «n *lk*«»ltt*li»*V J-rn rluinilljiiMk,
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Vendéglőt yennek
jóforgalmiit. lehetőleg nagy telekkel. Iiitzal, megfeleli melléképületekkel helyben, esetleg Kanizsához közel iifto l\'ekvó városban. Cím ft inadéban.
Uri öltönyöket
és nöl kosztümöket jutányos árban vegyileg tisztit "és javít
Telofon 310 LIDITT MIKSA
TelOtOU 310. í4rh,Mt* 4i v^tuitlrt, Telekl-v. 25. 0>»Rju«8r«tbdl kemJtck *I««An»ur1 d)v>taitSayOK»»
ADLERAANDOR
Gyümölcsöt kilónként 2-tól i kor.-ig. Diót kilónként 25 koronáig, burgonyát 1 kor. 50 fillérért.
gyümölcs-kereskedő
vesz mindenféle gyümölcsöt bár-,mily mennyiségben. Körtét, almát és szilvát zsendült állapotban, öreg diót és burgonyát. Czime: „Szarvas" - Szálloda.
laazatl Kiruttiij él altralita alayltáia lilizit. ■tljkaa t ztlliárai|f«l kit-, kízéf- és »»»j-■ klrtlkoick li kiptlttln raaaak.
ZalaYáiniBgyei Szöv8tk8z8ti Áfufor-
I Sírjfloydm ■ I PUTCRA I
Bfcár-épülat
ITvMeSmm I
m. !
/ .Hir.3,»v o. K. H. U»a7«r SzOn.UuÜ K
^ forgalmi RlMvmyU/mtg. Bv»íej>»t.
Mint egyedüli főbizományos
/Sala vármegyében a bozolgáítataodó gabona-átvétel e» fizetése ék a szabadkereskedelmi gabona viúiUu a .Hangya* cs 0. K. H. Szövetkezetek ás kcpvisciók utján. Mint főbizományos j^jjj"\' gjjj^0 gazdák mindenfele mezőgazdasági épekkel, szerszámokkal és eszközökkel való ellalasa.
Mint főbizományos gyapjú összegyűjtésére Azonkívül só, cukor, raffia, szc-• kerek, magvak, hüvelyesek, fa, faszén vetek cs eladása.
Va*Arel mln-lrnfílí- ttnntnyl. tiálatUkkrmAa;!.
tJklKtl, ál-pác »tt». m»x**k*t, hOv*tjr**«k«t. K«r)0k ■ IrnitrliSIc ajanlatait, i» lchrtrt lerjobb Sr»t nx«gak. ralmlm kOI0n0»«bb i.yrr^.íVí.U.I n»lkBl.
Hlvállal mindenféle eladási és vételi
megbízást. Keres megvételre tQzlíit nagy mennyiségben. 10S7 Tájékoztatót Ingyen küldünk
("Magánnyomozó Irodai"!
■ Viola és Társa, Nagykanizsa m
Csongery-u. 3. II. emelet c= |
■ Elvállal mindennemű bizalmas természetű _
mcgbizásS, megfigyelést bűnügyekben is. I ugy bel, mint külföldön.
Málnaszörp
. nagyban kapható == Hegyi Pál kereskedésében Vasvár
URAHIA
moxgókép-palota
.Koxgonyl-ulc. i
Hétfőn, kedden és szerdán
uj megbízatása. ♦ IV. rész;
Az egyszemű
Eliilii.k tuliti: Iit)iuu»<> ! H I irifc. Viiámp él illlMipitta: 3. (, 7 ,i I íntit. k.- i
Hivatalok, irodák figyelmébe.
Legjobb minőségű Mlnlazterpaplr Fehér finom irodai papír Pogalml szürkés papír Levélpapírok írógéppapír Szén (carbon) papír Itatóspaplr írógépszalag
Írótollak, tinta eft tlntatartók Jrooljsatok, borltckpapirok
• Irodai olló. pénzkosarsk Asztali clőjegyzéktömbök stb. Irodai szerek nagy választékban kaphatók
Fischel Pülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
VISZKCTeG
rúíi, íömör nyógykczelésére hatátu szer ! a szagtalan i*. keUernts illatú Geró-féle
BORÓKAKBNÖCS
Ara 10, 20, 30 kor. Hozzávaló 8oróka-Kzapan 22 korona. — Kapható minden gyógyszertárban. — Készíti: Hunnia gyg yszeréazl laboratórium. Budapest, IX. Ráday-u. 12. 000—12
00000000000000000000000000
Hirdetmény.
Komárvéros község képviselőtestületének 1920. évi jul. 7-én tartott közgyűlésen hozott határozata alapján közhírré tesszük\', hogy Ko:nárváros község
vadászterülete
az 1883. évi XX. tc. 3. §-a alapján 1920. évi aug. 1-töl kezdődő hat évre Komátváros községházánál 1920. évi julius hó 25-én d; u. 4 órakor megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni.
Az árverési feltételek Komárváros község birá jánál betekinthetők. Komárváros, 1920. julius 8. Szilvay Gyula Horváth István
bm
0 o
0 o
0 o
0 o
Nyomatott a lapnilajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában
59-lk
__________Nagykanizsa, 1920. julius 15. Csütörtök
158. szám
keresztény politikai napilap
Si«rkc»*t6*4g is kiadóhivatal: Pő-ut 15. - lnltrurba.it.loleífin IIS. —____
Mofjclonlk mindig kora röggel.
Póazcrkcazto; Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
_ oíam.lry. k«j>vUcl«
Heteid, arc] lícNittj: ^
BODROQKÖZY ZOLTÁN
előfizetési árak i
itta évu 250 K. Kílévr. 130 X. N.zy.j év,, 65 K. Ko- hór. 22 K, £g>\'.> >\'u> 1 X
A kabinetalakitás nehézségei.
Budapest, julius 14. Bethlen István gróf kormányalakítása elé bizonyos nehéaségcfc gördülnek. Ugyanis a dezignált miniszterelnök néhány pártonkívüli politikust, akar bevenni kabinetjébe. Ezeket a kormánypárt nem akarja akceptálni. A dezignált miniszter . elnök belügyminiszternek Tóth Jánost jelölte, Tólli Jánost azonban a Kisgazdapárt semmi-esetre sem akarja, mert túlságosan exponálta magit a Habsburg - királyság \' kérdésében. LegutObb Jászberényben is olyan kijelentést tett, amellyel u Kisgazdapárt Ingjui nem értenek egyei Ezenkívül btlnéül rójják fel, hogv miatta történi Gigán Imre kormány biztos felmentése. Külügyminiszternek Belliién István gróf Apponyi Albert grtifol nyerte meg. Apponyi Albertet természetesen a pánok örömmel fogadják a kabinetben. Apponyi kijelentette az újságíróknak, liogy tárgyjások vannak vele folyamatban, de részletekről nem nyilalkozhatik. Bethlen István gróf délelőtt fél 11 órakor nagyatádi Szabó Istvánnal ötnegyed ora hosszal tanácskozott és felajánlotta neki a közélelmezési tárcát, azonban nagyatádi Sz3bó nem fogadta el, mert ragaszkodik ahhoz, hogy mini földmiveiéstigyi miniszter a földreformot ö terjessze bc. Nagy-
rncoA._Bcth-
lén, aktvei Zapércig tanácskozott. A gyalis ulán Haller István ezeket mondotta: Bethlen István gróf közölte velem a kabi-nctalakitásra vonatkozó terveit. Az én szc
Oláh mozgósítási rendelet.
Temesvár, julius 14. Julius 8-án jelont meg Temesváron az oláhok mozgósítási rendelete, amely szerint minden 1878. és 1902. év között született oláh anyanyelvit katona bevonulni tartozik. Ugyanekkor megjelent az oláh királynak Népeimhez feliratú kiáltványa, amelyben felhiv minden oláhot, hogv a hM* megmentésérc ragadjanak fegyvert.
Oroszország elfogadta a fegyverszüneti javaslatot.
London, julius 14. (Szikraiávitat 1 Az angol alsóházban Bonar Lan kijelentette, hogy a szovjetkormány elfogadta azokat a feltételeket, amelyeket az angol kormány állapított meg. Az angol kormány méltányos fegyverszüneti javaslatot terjesztett elő Oroszország és a határos államok közötti béke-értekezlet fogja követni. ^
Agyonverik a cseh rekvirálókat
Sátoraljaújhely, jul. 14 > csehek által megszállva tartott Zemplén-, ung- és bereg-megyoi lakosság radikálisan száll szembe a csehek erőszakos rékvirálásával. Facsádon 2 cseh katonái, Leányfalván pedig egy cseh katonát agyonütöttek. Munkácson 3. cseh katona eltűnt. A megszállott falvak lakossaga nap-nap után jön át hozzánk és kérve-kérik a magyar hatóságokat, hogy szabadítsák meg már végre őket a csehektől.
Pénzhamisító bandák.
Kaposvár, jul. 14. Jeleztük a lapunkban hogy a napokban egy pénzhamisitóbandát tartóztattak It Kaposváron. Most egy ujabb, pénzhamlsitöbandát foglak el, amelynek vezérei Galti Szilvió volt közöshadseregbeli főhadnagy, állásnélküli fiumei lakos és Vancsura Ferdinánd volt kereskedelmi tengerészeti tisztek voltak. Érdekes, hogy szerdán ismét érkezett jelentés a rendőrségre egy harmadik hamisító banda garázdálkodásáról.
rerdi L tek \\ BL. kezet jl^é-nz:
mélyemre vonatkozóan nem sikerült meg-egyeznünk. E tekintetben egyirányban már is negatív az eredmény. Rethlen István gróf a népjóléti tárcát ajánlotta fel Haller Istvánnak, aki ezt visszautaittotta. Nchécséget okoz I\'01/ Károly dr. igazsugíigyminisztersége is, akinél nzl kifogásolják, hogy Prüdrick-párti.
Bethlen István gróf .i nyilvánosság számára ezeket mondotta: A dolgok jelenlegi állásáról nem nyilatkozhatott. Mindenesetre folytatóm tárgyalásaimat. Bethlen István dél-mán Korányi Frigyes báróval, Emich Gusztávval és Ferdinándy Gyulával tárgyalt.
Bethlen Isiván gróf a következő kabinet, lisztát szeretne \'a kormányzó elé terjeszteni:
Külügyminiszter: Apponyi AÍbert gróf.
Honvédelmi miniszter: HegedUs Pál tábornok. i t
Államtitkár: Srtíer ezredes.
\' Belügyminiszter: Tóth János.
igazságügyminiszter: Dr. Volf Károly.
Kultuszminiszter: Teleky Pál gróf, vagy K.\'ebersberg Kunó gróf.
Pénzügyminiszter :T!ló!>b Korányi Frigyes báró, később Popovics Sándor.
Kereskedelmi miniszter:\' Előbb Emich Gusztáv, később Balogh Elemér.
. Népjóléti minisztíu} Haller István,,.. . .
Földmivelésügyi miniszter: Rubinét Gyula.
Közélelmezési mjnisztűr: Nagyatádi Szabó István.
Nemzetiségi miniszter 8leyer Jakab.
A bojkott.
Bécs, jul. 14. Az osztrák szakszervezeti bizottság tegnap este lartott ülésén elhatározta. hogy a bojkottot Magyarország ellen fenntartja.
Bethlen gróf visszaadta megbízatását.
(Lapzártakor kaptuk az alábbi értesülést.)
Budapest, julius 14. Bethlen István dezignált miniszterelnök hét miniszterig.listát terjesztett az egysége kormányzópárt intéző bizottsága elé. Az uj miniszteri névsort az intézőbizottság egyhangúlag visszautasította, miután \'2—3 miniszter kivételével a régi rendszer emberei. A képviselők megnyugvással és helyesléssel vették tudomásul a vezetőség döntését Bethlen István ebből levonta a konzekvenciákat és miután obiigóban volt a pártonkívüli miniszteri jelöltekkel, megbízatását még az esti órákban visszaadta a kormányzónak, aki Gödöllőn fogadta Bethlen István grófot. A dezignált miniszterelnök azt ajánlotta a kormányzónak, hogy hallgassa meg Rubinek Gyulát, Haltéi Istvánt és nagyatádi Szabó Istvánt, akik holnap délelőttre várják kihallgatásukat Pártkörökben Rubinek Gyula miniszterelnökségéről beszélnek, ami az egy. séges kormányzópárt megalakulása Ulán nem tehetetlen
Tőzsde.
Budapest, julius 14. A tőzsdén a lanyha kezdet után az irányzat megszilárdult.
Valuta. Napofcoa CtO, Foat 630. Dollár ISO; Frank 1300, Márka 460, Líra 970, Rubel 320, Ldí 43S Szokol 350, Svájci fraak 2950, Dir.ii 930, Jugoszláv —, Bc<ji 97."
Statáriális bíráskodás
a törvényszéken.
— Saját tudósítónktól. —
Apagyilkos felett ítélkezett tegnap a törvényszék. Kiglics József zalaköveskuti földműves agyonszúrta apját. Már reggel 9 órakor megtelt a tárgyalóterem érdeklődőkkel, jobbára falubeliekkel. A vádhatóságot dr. Szabó Lajos főügyész .képviseli, inig a védők asztalánál dr. Darás Lás/.ló Ügyvéd foglal helyet.
Dr. Kotedy táblabíró a statárialis ügy tárgyalását pár perccel 9 óra után megnyitja. A vádlott alacsony, szőke parasztfiú, szelíd vonásai nem sejtetnék", íiogy ily szörnyű tettre képes volna.
— Elismerem kérem bűnösségemet — feleli az elnök kérdésére. Azután elmondja a gyilkosság előzményeit.
Valamikor boldog volt a Kiglicscsalád. Mikor a Hu a nagy háború után hazament, apjának segített a munkában, majd az apa buzdítására feleségül vette a szomszédköz-ségbei; Bohár Erzsit. Egy darabig békés, egyetértő szeretetben éitek fiával, mig egy asszonyi kéz összekuszálta a békés élet. Az öreg Kiglics János gyermekei ellen&ezése dacára hites feleségévé- tett egy feslett életű - nőt. Horváth. Annát, akivel már évok óta viszonya vo.\'t. A második feleség igazi mostoha lett. Tőle származott minden rossz, ő. ki az öreget szerelmével hatalmában tartotta, nem riadt vissza egy családi |>éke feldulásá-tól. Birtokából a fiút kiforgatták, dolgozni nem hagyták, a fiatal Bohár Erzsinek is mennie kellett a háztól. A fiúnak sok keserűség gyűlt össze szivében, de szótlanul tűri akkor is, mikor a mostoha arculköpés által férfiúi becsületében megsértene. A gyilkosság napján is rossz bánásban volt része. Mikor apja vasvillával megütötte, ó a kezében volt konyhakéssel rohant az apjár.t és a hasába szúrt, majd a mellén is halálosan megsebesítette. A tett után valéságos önkívületben futkosott az erdőbe, majd vissza s otthon amit talált tört, zúzott. Az at lakokat mind kitörte órjöngésében Az éj folyamán sem volt nyugta a gyilkosnak, mig hajnalban beállított a biróhoz. Fogják ei, ó a gyilkos.
A megsebesített apa még egy napig élt a tett után, halalos ágyán eskü alatt vallomást tett arról, hogy fiu neki régi ellensége, hogy a gyilkosságot már előre megtervezte. A fiúm, - mondotta halalos ágyán mióta a harctérről hazajött, folyton az életemre tört, azt akarta, hogy az egész birtokot neki udjdin, dolgozni pedig egyáltalán nem dolgozott. Azt mondogatta mindig, hogy ő hu-szárkápiái volt es igy én velem még el tud bánni. £o rtnndig jó vpltam hozzá, munkás, becsületes embert akartam belőle nevetni. Julius ő-án este jöttem haza a mezőről, ahol a feleségemmel szénát gyűjtöttünk. Vasvilla épen a vállamon volt, belépek az udvarba, amidőn fiám leshelyéről előugrott, a vasvillát hátulról elkapta, majd pedig egy konyhakéssel hasbaszuít. Éti védekezni próbáltam, mire még többször megszúrt, ugy hogy én alig bírtam a szobámba bevánszorogni . . .
A kót óráig tartó tanúvallomások során a mostohát, a vádlott nővérét, feleségét és a szomszédokat hallgatta ki a-.törvényszék. Ezek a mostoha kivételével a vádlott javára vallottak. • Dr. Darás védő indítványozta, hogy a vádlott elmebeli állapotának megvizsgálása rendeltessék el. Ez vólt az ügy elbírálásának fontos momentuma. A tör* vényszék az indítványt elvetette, ez annyit
Z a
Közlöny
1920. julius 15.
jelent, hogy a rögtönitélő bíróság hivatott itélkézni. A ríigiönifélö bíróságnál pedig csak kétféle ítélet lehetséges : a teljes felmentés, vagy a halál. \' I
A délelőtt abbanhagyott tárgyalás 5 órakor dr. Szabó főügyész vádbeszé.djével kezdődőit. Ma, mikor a bünölf oly sürün burjá-nóznak körülőttünk s mélyen belemarkolnak a jobbérzésü emberi lelkekbe, nem csodáljuk, hogy a vád képviselői gyökeres orvoslásokat és hatalmas intó példák staiuálását indítványozzák. A főügyész szavai szerint, gyakorlata alatt sok súlyos bünt látott, de egy sem volt ennyire elvetemedett apagyilkosság.
Ezután dr. Darás László védőügyvéd emelkedett szólásra. Nyugodt bizonyító szavaival meggyőzte védencének biráit arról, hogy még sem a leggonoszabb ember felett ítélkeznek. „A tények .előttünk feküsznek. Itt nincs más mód, — mondotta — csak a felmentés, vagy a halál. Én ugy tudom, ugy érzem, hogy a törvényszéknek van módja, sőt merem mondani, kötelessége megtalálni az utat a halálbüntetés kikerülésére. Ezzel csak a legelvetemedettebb gyilkosokat bünteti síz igazság."
Nagy meggyőző erejű védbeszéde után a tanács tagja félórág tartott tanácskozásra vonultak. Dr. Kenedy táblabíró a statáriális bíróság végzését hirdette ki ezután ; a büntető-tanács tagjai között egyhangú határozat nem jött létre, az Ügyet a rendes törvényszék hatáskörébe helyezték.
A vádlottat továbbra is fogvatarlutlák.
— Háziipari tanfolyam. A Move nő-csoport háziipari tanfolyamra ismételten felhívjuk a tanulni akaró, kenyérkereső munkára szert tenni akaró asszonyok, leányok Hgyelmét. A tanfolyam egyedüli célja a középosztály asszonyait a háziipari munkák legszükségesebb, legkönnyebben űzhető ágaiba bevezetni, illetőleg nekik munkaalkalmat és készséget adni.. Anyag-?és pénzmegtakarítás u vezető gondolata. Aranfolyam vezetősége a legönzetlenebb emberbaráti munkára vállalkozott. Vajha az érdekeltek megértenék ennek az akciónak fontosságát. }Fehérruha varráshoz a nőcsoport ad anyagot. Minden felvilágosítást Dr Győrffy Jánosné ügyvédnő
• (Kisfaludy-utca) és Mair könyvkereskedése ad.
— Frledjung Henrik a híres történetíró ma éjjel meghalt.
— A menetdíjak 100%-kal emelkednek. Folyó hó 20-tól kezdődőleg a vasúti menetdíjak, szállítási és expressdijak, kutyák és "podgiyászok dija 1007o«kal emelkedik.
— Felkéretnek azok a közalkalmazottak, akiknek a sétakert mellett földjük van. hogy megbeszélésre gyűljenek össze a Keresztény Otthonban folyó hó lö-án este ? órakor (pántéként
— A Déllvasut nyugdíjasaihoz. Az összes délivasuti nyugdijasok, kegydijasok es nyugbéresek értesíttetnek, hogy részükre lisztárkülönbség visszatérítése címén megfelelő összeg van engedélyezve. Miért is hatósági ellátási könyveikkel azonnal jelentkezzenek az állomásfőnöki irodában. Az állomás-főnökség.
(x) O. Rovetta drámája a „A becste lenek" kerül ma és holnap bemutatóra az Urániában. A „Star" magyar filmgyár remek munkája ez a film, melyet Dcésy Alfréd rendezett és a főszerepeket Koltay Carnilla, Margittay Gyula, Tanay Frigyes és Vendrey Ferenc játszák. Pompás kiállítás.
.— Ezüst salvarsan. Néhai Ehrlich tanár, a vérbaj gyógyitószerének felfedezője intézetet létesített Frankfurtban, amelynek vezetője Kollé tanár, megcsinálta a salvarsan uj fajtáját, az ezüst salvarsant, amelynek a kísérletek során három-négyszerte nagyobb hatása mutatkozott. Budapesten is eredményesen kísérleteztek az uj szerrel a Korányi és Őö/j\'»/-klinikán. Az ezüst salvarsant. amc* lyet sikeresen alkalmaztak paralitikusoknál és tabeszeseknél is, csak ezután engedik : közhasználatnak.
- Kanizsai cserkészek a Balaton mellett Pár napja hirt adtunk róla, hogy h helybeli főgimnázium kisded cserkészcsapata Bélatelepre ment két heti táborozásra. Ma hirt kaptunk a kis csapatról. Kitűnően érzik magukat, élvezik\' a szabad .. levegőt s nem tudnak betelni a természet szépségeivel. Üdvözletet küldelek haza s kérik a Zalai Közlönyt, tudassa hozzátartozóikkal, hogy mind egészségesek s nagyon kellemesen nyaralnak. A környékbeli villatulajdonosok gyakran vendégül látják őket s mindenült nagy szeretetben részesülnek. Vezetőjük Vegele Károly főgimn. tanár mindent elkövetett, hogy \' egészségi szempontból is minden kényelmet biztosítson számukra. Orvos alig lOü lépésre van tőlük, de szükség nem volt még közbelépésére. A cserkészek legfőbb vágya, hogy koromfeketére lebarnulva jöjjenek haza. Aggódva gondolnak rá, hogy az idő lassan kezd letelni. Az egyik cserkészdiák az alábbi kis hangulatos képet irta a Zalai Közlönynek :
Cserkésxtábor, \\WO. juliu* 10. Itt vagyunk végtel Előliünk a Balaton hullámzó, csobogó, kék vize, melyet szürke homályba vesző hegyek ölelnek lágyon Jtörül. Fölöttünk, a hegyen susogó erdő Szemben n Badacsony tör komor ormával »z cg íelé Kiszállunk. A vonat futyul, ajtócsapkodás .. - már el i» ment. Oly txabadnak érezzük magunkat. Teli tüdővel szívjuk a fr»«A feoyőillatol. Keblünkre szeretnénk ölelni at egész világot . . . Elindulunk a táboi-helyre. Gyönyörű vidék, zizegő iák között ütünk tábort., Énekszó, fejszecsapások, kopácsolás, vig nevetés, vezény* szavak, kürtjelek váltják fel ez eddigi néma csendet. Néhányan lemegyünk a tópartra, a .strandra". A szel erősebben kezd fújni. A körülfekvő hegyek ködhomályba vesznek. A Balaton haragos, zöld hullámokat hány. Jobbfelől a „Várhegy" mint így ótiisi test hatol a vixbe. A viz csobogva törik sJeg a parton. Egy percre előtűnik a leáldozó nap; azután ismét a felhők közé merül... A kürtös a táborban gyülekezőt fuj. Visszasietünk. Az estéli teát osztják kl. Jóízűen .bekanalazzuk. Azután a tál»or, fórumán" a lobogó körül imádkozunk ... A kiirtó takarodót fuj. Bebujunk a sátorba... Csend van köröskörül, csak • fák susognak, ők tudják miről .. Az eső kezd kopogni a sátorfalon ... Az őr beburkolódzik köpenyébe a a fáradt cserkésztábor mély álomba esik. Ó, mily jó itt kint a szabidban!
Ismeretterjesztő előadás Tóth Kálmán színházi titkár f. hó 17-én, szombaton délután a színházban ir,odaírni értékű ismeretterjesztő előadási tor?v Jegyek előre válthatók Szerb Ernő könyvkereskedésben és Tóth titkárnál. A Move tagok kedvezményben részesülnek a Move irodában.
(X) Vadá«xok f Hirtejibergi hüvelyeket 2.—. 2.S0 3.60, Wöllersdorfi késztöltényt 8 kor., serétet, fojtást, gyutacsot, floberttöltényi.,vadászfegyvert szállít engedélyeseknek Szabó Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
Nyilttér*
| Magánnyomozó IrodaTJ
M Viola és Társa, Nagykanizsa m
■ == Cscngcry-u. -V II. emelet = ■
L Elvállal mindennemű bizalmas tcrniészvtu H| megbízást, megfigyelést bűnügyekben is ugy bel, mint külföldön.
Az Ébredő Magyarok EgyesUlete tek. Elnökségének
Helyben
Mivel a vasárnapi közgyűlésen nem volt módomban hozzászólni az elnöki előterjesztéshez, mely az egyesület vágyónál !>í>79 K $9 fillérben állapítja meg. azért ezúton konxlatálom, íiogy az cgyenulet vagyonát képezi még az a követelés is, mellyel a Keresztény Egyesülés pártja, vagyis az üjváry-párt tartozik egye nuletünknek. A beterjesztett mérleg tehát nem felel meg a tényleges vagyont helyzetnek. A Keresztény Otthont az Ébredők é» a Keresztény Egyesülés l\'áxtja közösen bírják bérben, közdien Jiiszná\'lják, a költségeket is közösen viselik. Ennek ellenére ezideig u fűtés, világítás. takarító* költségei a< Ebicdó Magyai ok pénztárából folyósittattak. A költségek fele uz Ujváry-pártot terheli, mely párt a :él» hónapokban sokkal többször vette igénybe az Otthon helyisegeit, mint uz Ébredő Magyarok Egyesülete. Egyesületünknek ily módon körülbelül ISOO koron* kóveteloe van a paritól. Ez a követelési tétel véletlenül kimaradt xi elnöki beszámolóból, illetőleg beterjesztett mérlegből. Mivel az elnöki előterjesztések után közvetlenül nem adlak alkalmat c jelentéshez való hozzászólásra, azéii az . indítványok során kívántam erre a kifelejtett követelési tételre felhívni * közgyűlés figyelmét. Az elnöki szék közelében ezen egészen érthetetlen módon igen nagy izgatottság keletkezett, rnikor szót kértem. Dr. tlajdu Gyula az asztalt verte s a közgyűlési tagokat, kiknek vejtetmük sem volt arról, hogy tulajdonképpen miről u van sző, egészen felizgatták. Hanem asert az igoz&ágot még sem lehet véka alá rejteni. Az ISOO koionán felülemelkedő követelés azért mégis .\'-.ak megmarad! követelésnek, hiába /.áriák bc olyan sietve a közgyűlést. Mindezekre kötelességem volt rámutatni. nehogy valnlm még felelősségi* vonhassanak az egyesület pénzügyeinek lelkiismeretlen kezelése miatt.
Egyebekben maradtam a lek. Elnökség iránt teljes tisztelettel
Majtényi Károly
közöltekért nem vállal felelősségei
*) E rovatba
> szeikesztóség.
(x) igen fontos. Több házat, üzletet és szőllót megvételre keres ,Amerr közvetítőiroda Királyi Pál utca $., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen ingóságot ós árut bizományba is elfogad. _
Eladó
egv p4r 37-es fcívágotl fehér cipő fa fuj pár 39-rf férfi fél cipő. Kazinczy-ul I 1. emelel.
Uri öltönyöket
ós nöl kosztümöket jutányos óiban vegyileg tisztít és Javít
T.lofon 310 LIDITT MIKSA
Idolon Jití. MtfáuMt* TegytísxtiW.T.WU-u.2* (l;t)4uui)TMMI ktatlUk »l»u*B»orl air*l«l»ny6k«
ADLER
g y Umölcs-ker eskedő
vesz mindenféle gyümölcsöt bár-Lmilv mennyiségiben. Körtét, \'almát és szilvát zsendült állapotban, öreg diót ós burgonyát. Czir&e: „Szarvas** - Szálloda.
Málnaszörp
. nagyban kapható ■■ \' ■
Hegyi Pál kereskedésében Vasvár
Vendéglőt vennék
jóforgalmut, lehetóiég nagy telekkel, hizzal. megfelelő mellélcépaleteHtel bekben. esetleg Kani teához közel iik> frkvó városban. Cím a kiadóban.
! IHAYER KLOTILD :
▲ g«5xmo»6gydra Nagyk*nlz»án. ▲
♦ PöOxet: ▲ UjrOJtdUllep-f\' X
Hunyaill-utca l». ▼ Kaslncay-utca S. ▼
♦ Hófehérre mos, tükörfényesre u- ♦
♦ sal, fényez és vegylleu tisztit- ▼
jjiMiy- Vidéki munkák H beUoklul po&to- ^T
▲ tan <-U«»iUi*tuek rlu*lllttata*k. A
mozgókép-palota
URANIA
Uot£otiyl-uu» I
Csütörtökön és pénteken, ló-én és lé-in:
„Star" magyar film! G. Rovetta drámája
A becstelenek
Kősrereptók: Holtay Kamilla Tanay Frigye* Margittay Gyula Vend\'rey Fcrcuc
Eleadtiok k»idit»; HélkóztipsliH 7 *n V értk. fuimr ót flai«pa»ink«»: 3. t>. J éi i értkar. ^
v5r Ujságelárusitók
felvétetnek a „Move" bódéban.

Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
59-ik évfolyam.
NagykanW, 1920. jiühui 16. Péntek
159.
kereszteny politikai NAPILAP
nerkostiíség~Í$ kiadóhivatal: Pő-ut 13.
- loirrarbtD\'Uletun IU .■
Hegjelenlk mindig kor* röggel.
Prt«/crkc*ztó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
naaetgj. képrUelö
Felelők éxetkeszló .
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak i
Bjjéw évre 250 K. Félévi, 130 K. N«gy.-j évro 65 K^Egy hóra 22 K Egyw uám 1 X
„A helyzet nagyon kényes."
Budapest, julius lő. Ma délelőtt a kor-ijiíinyzó a királvi várpalotában együttes ki-Hallgatáson logadtu Hatler István, Rubinek Gyula s nagyatádi Szabó István minisztereket.
A kihallgatáson a pártvezérek a politikai helyzel uj fordulatáról is arról a kérdésről tájékoztatták a kormányzói, hogy a Bethlen-féle kombináció megalakulása milyen okból lálstik meghiúsultnak az egységes kormányzó-pártban és hogy a párt milyen szempontokból ejtette el Bethlen István grófot.
A kihallgatás egy óra hosszáig tartott. Távozás után Rubinek Gyula ezeket mondotta : A helyzet olyan kényes, hogy nem mondhatok egyelőre semmit.
Ezután fogadta még a kormányzó Tcleky gróf külügyminisztert és Hegedűs Pál tábornokot, a Bethlen-féle kombináció honvédelmi mioiszterjelölljét
Értesülésünk szerint a kihallgatáson Haller István Rnblnek Gyulát ajánlotta miniszterelnökül.
Más verziók szerint nem lehetetlen, hogy Teleky Pál gróf, mint dezignált miniszterelnök veszi kezébe a pártokkal a tárgyalás fonalát.
... A.,--pártok vezérei a kihallgatás után Simonyi■ Semadam v. miniszterelnököt keresték fel, akivel egy fél óráig tanácskoztak. Innen az egységes kormányzópárt klubhelyiségébe trentek, ahol a 3 miniszter órák hosszáig tanácskozott a földbirtokrejortnról.
Haller István közvetítése Rubinek Cyula és nagyatádi SzabóPktván ellentétes álláspontja fölött e pillanatban még nem jár eredménnyel. Js
•A válság ügyében csak a nagyon optimisták várnak gyors elintézést. Általában attól tartanak, .hogy a válság több napig fog elhúzódni. Beszélnek arról is, hogy amennyiben Rubinek Gyulának a dezignálást
nem sikerülne megkapnia,,.ez esetben teljesen uj helyzet állana-^ elő, esetleg sor kerülhetne ismét Bethlen István gróf^.vngy más pártonkívüli politikus megbízatására; de egészen más a!apon.
Kétségtelen, hogy illetékes tényezők ezek. ben a napokban igen fontos és nagyhorderejű elhatározások előtt állanak.
Budapest, julius 15. A Nemzeti Sajtó Iroda értesülése szerint az egységes kormányzópártban vegyes érzelmekkel fogadják Teleky Pál gróf dezignálásáról szóló híreket. A párt képviselőtagjainak egy része nem szívesen látja a Nemzeti Kaszinó érdekszférájába tartozó urak érvényesülését, az egységes kormányzópárfrban. A kedélyek azonban megnyugodtak, amikor a vezérek hatá-tozottnn megcáfolták a dezignálásról szóló hírt A pártok vezérei Rubinek Gyulát ajánlották miniszterelnökül
Simonyi-Semadam Sándor holnap délelőtt a kormányzó elé járul, aki csatlakozni fog a pártvezéreknek a kormányzó előtt ki. fejtett nézeteihez.
Rubinek Gyula n^iniszterelnöksége teljes megoldást hozna, amennyiben lehetővé válna, hogy nagyatádi Szabó István a maga föld* bírt okre fo r m ja vaajatát,, mini.. (öUlm üvclésügyi miniszter tető alá hozza.
Budapest, julius 15. Rubinek Gyula, nagyatádi Szabó, István és Haller ístván együttes kihallgatása ma délelőtt tíz órakor kezdődött. A három miniszter egybehangzóan kijelentette, hogy a helyzet tisztázása mára várható. Nemcsak személyi, hanem tárgyi momentumokról is szó volt a kormányzó eljött. Haller István Rubinek Gyulát ajánlotta miniszterelnöknek. Mind a három miniszternek az a törekvése, hogy valamilyen egységet hozzanak létre, mart ellenkező esetben Rubinek Gyula dezignáiása meghiúsultnak tekinthető. \'
Ujabb hagifogoly szállítmány érkezett*
, Budapest, julius 15. Ma délután negyed 5 órakor futott be a Nyugati pályaudvarra az a vonat, amely az inotai táborból mintegy 100 főnyi keletszibériai hadifoglyot hozott Budapestre. A hadifoglyok fogadtatása nagy fénnyel és pompával, ment végbe.-A fogadtatásnál jelen volt Horthy Miklós kormányzó őfőméltósága is.
A bányamunkások nem engedik a Ruhr-vidék megszállását.
Berlin, julius 15. A Ruhr vidékéről állandóan érkeznek hírek, hogy a bányamunkások semmi körülmények között sem engedik meg az antant csapatoknak, hogy a Ruhr-vidéket megszállják. A Ruhr- vidéki szakmunkások szövetsége kijelentette, hogy azonnal kihirdeti az általános sztrájkot, amint antant csapatok bevonulnak a Ruhr területére.
_ __V7
öt halálos ítélet.
Sátoraljaújhely, julius 15. A királyi törvényszék csütörtökön délután 6 órakor hozta meg ítéletét a sátoraljaújhelyi volt forradalmi törvényszéki birák és az általuk hozott halálos Ítéletek végrehajtói felett. Összesen 24 vádlott állt a vádlottak padján. Ezek közül Henz Wikló^ volt forradalmi törvényszéki bírót, Kiss László, Záborszky Miklós, Talpas Ferenc és Vásó Gyula hóhérokat kötél áltaü halálra: Galamb József volt forradalmi törvényszéki elnököt és Serbán Miklós volt beregszászi direktóriumi tagot életfogytiglani fegyházra, a többLvádlottakat pedig 2—15 évi fegyházra ítélték; egy vádlottat felmentettek. Az öc halálra ítélt közül négyen kértek kegyelmet, az ötödik Talpas Ferenc nem kért kegyelmei.
Rubiaek ^Bzignálása várható.
Bfoan&l, julius 15. Az.-egységes kormányzópárt intézőbizottsága ma este rövid értekezletei tartott, amelyen beszámolt a helyzetrő/. Megcáfolták Teleky gróf dezígná-lását s égységcsen Rubinek Gyulát ajánlják az elnöki székbe. , Csak a disszidensek egy kis csporija ellenzi, akik annakidején Rubinek személye miatt léptek ki a Kisgazdapártból. Minden valószínűség szerint Rubinek dezignáiása várható
Kemény fegyverszüneti feltételek.
Varsó, julius 15. Az orosz szovjetkormány fegyverszüneti feltételei fokozzák Lengyelországban az ellenállásra való elszántságot. A legerélyesebben utasítják vissza az orosz bolsevikieknek azt a követelését, hogy a lengyel hadsereg, egy Przemisltől 50 kilométerrel délre.fekvő pontig vonuljon vissza. Ezáltal Keletgaliciát Lemberggel együtt az ukrán szovjetköztársaságnak engednék át. Általános az a felfogás, hogy « bolsevikiek túlzó követeléseiket maguk sem veszik komolyan.
A lengyel-cseh határ.
Páris, julius 16. A szövetségesek jelhatározták, hogy a nagykövetek konferenciájára bízzák megállapítani Lengyelország és Csehország határait a tescheni területen, továbbá Szepes- ós Árvamegyében.
Tőzsde.
Budapest, julius 15. A tőzsdén az irányzat ma lanyha volt.
Valuta: Napelcon <M0, Font —, Dollár 165, Frank Márka 45i>, Lira Ö80, Rubel 340, Lei 4«> Szokol 350, Svájci Fraok Dinár 106Ö, hgottliv --, Bécii -.
— Jugoszlávia mozgósít? Jugoszla viából annak a hírét vesszük, hogy küszöbön áll a mozgósítás. Jugoszláv katonai körökben a hírt teljes felkészültséggel várják. Égy előkelő jugoszláv katonai személy kijelentése szerint Olaszországgal elkerülhetetlen a háború. A megszállott területek lakosságát azonban nem Rtdják semmikép sem katonai szol-birni.
H legazebb virágnak a magyar nőnek
, DI3NH-PUD6R
adja üde hamvát.
Kis doboz, Illetve tégely 10.— K Nagy „ „ „ 20.- K MlndenUtt kaphatói
Gyártja: Diana Kereskedelmi R.-T. Budapest, V,, Kédor-utra 30. vr.
Boros hordók
Telefon 148-12.
uj és használt, bármily mennyiségben és nagyságban kaphatók.
t ***\'\' BÖHM KÁLMÁN
■nsrrmssesfXíSSL
Zalai Közlöny
1920. Julius 16.
HÍREK.
gondoljunk a Murán túlra!
— Kinevezés Babks László főhadnagy államrendőr felügyelővé nevezteieu ki. Beosztásának helye még bizonytalan.^-
— „Felesleges két pap, az egyik jó lesz disznópásztornak." Pcrkó Lajos, a Merkur-gyár egykori vasmunkása a kommunizmus alatt 2alaszentbalászon tartózkodott. A kir. ügyészség tegnap a kommunista ügyekben Ítélkező törvényszéki tanács elé állította kommiinistamagaviselete miau. A tárgyaláson tanúvallomást tett Kiss István a falu érdemes plébánosa. Szerinte Ferkó volt a falunak a legveszedelmesebb kommunistája, aki őt is befolyásolni akarta arra, hogy a templomban mit prédikáljon. Buzditolta a lakosokat, hogy lopjanak fát Musztt lános erdejéből „A faluban fölösleges kii paj>, — mondotta, -•- a: egyik jó lesz disznópásziornakVarga és Gál földművesek n vallomást megerősítették. A törvényszék 10 havi börtönre ítélte Zulaszent-balázs kommunistáját.
— Tüz a szerb királyi palotában. E hó 8-án este 10 órakor a belgrádi királyi palotában hirtelen töz ütött ki, amelynek kapcsán kisebb robbanások is történtek. A lüz az épület azon szárnyán történt, amelyikben jelenleg a parláYnenti üléseket tartják. A váratlan tüzeset nagy kavarodást okozott a királyi palotában s az egész városban. Merényletről beszélnek, amely állítólag Sándor régens ellen irányult volna. A kár tekintélyes.
— Bárányék az őtőstanács előtt A törvényszék ötös büntetótanácsa dr. Kcncdy táblabíró elnökletével a volt direktórium tag jának Bárány Antalnak bünügvét tárgyalta. Rajta kivül a vádlottak padján Ült neje, Bárány Antalné is. A vádhatóság, — melyei Méla József klr Ügyész képviselt — lopás és sikkasztással vádolta őket amiatt, hogy a rémuralom idejében a megszállott területen tartózkodó Páli János alezredes lakását kiraktározták s a bútorokat és az értékes tárgyakkai teli ládákat saját lakásukra vitték. Ezek közül aztán sok megrongálódott, elveszett. A lakás kulcsát Thassaly Tamástól, a lakás felügyelőjétől a direktórium elvette s igv jutottak a vádlottak az idegen tulajdonhoz. Érdekes, hogy egyes tanuk szerint Bárányék az elvott ruhákat szétfejtve, azokból alsónadrágokat készítettek, a bútorokra vonatkozólag pedig abban a meggyőződésben voltak, hogy azok gazdátlanok s idővel az ő tulajdonukba mennek. Így festeti a nemes .köztulajdonba vétel." A Báránvékkal egy házban lakók látták, hogy Báránynó Páii al ezredesné ruhájában járt. Metz József kir. ügyész vádszavaiban tiszta képet adott arról az intézkedésről, mellyel a volt direktórium és a vádlottak egyszerű lopást, illetve sikkasztást követtek cl. Mintegy félóráig tartó
" ^tanácskozás után kihirdettetett az ítélet, mely Szerint sikkasztás miatt Bárányt 8. Báránynét pedig 6 havi börtöre itélte a törvényszék tárgyalás este 8 órakor ért véget
— Repülőharc Zágráb felett. Az olaszok ós jugoszlávok között a helyzet nem enyhül. Kölcsönös féltékenykedéssel figyelik egymás ügyelt s a helyzet mindinkább élesedik köztük. Folvo hó 9 én egy olasz re pülőgép jelent meg Zágráb felett s kémlelte a várost. — Nagy riadalom tört ki, mert mindenki tudta, hogy ellenséges repülő. Elűzésére azonnal felszállt két gép s elkeseredett géppuskatűz alá fogták az olasz repülőt. Az ola-\'Z repülőtisztek bámulatos bravúr ral viszonozták a tüzélést. Végeredményben azonban súlyos sérülést szenvedett. Az egyik jugoszláy gép veszedelmes siklórepüléssel rávetette magát, míg a másik géppuskatűzzel súlyosan megsebesitette. Az olasz gép irte-nekülni volt kénytelen, amiközben a jugoszlávok nem bírták sebességgel követni. Zacsevá községnél azonban kénytelen volt leszállani. A két olasz repülőtisztei elfogták s Zágrábba kisérték. Állítólag fontos katonai aktákat találtak az olasz tiszteknél, kiknek nem volt idejük megsemmisíteni őket.
— Augusztus három napja a hadifoglyoké. JővÖ hó három napja, 20, 21 és 82 a rabságban tevő hadifoglyainké lesz. A belügyminiszternek f. hó 6-én kelt rende lete intézkedik arról, hogy ugy a köxsegekben, mint a városokban minden 300 lélek után egy ivgyüjtő-bizouság alakuljon, mely a nevezett napokon minderv egyes személyt fel fog keresni és a nagy nemzeti ügy pártolására megnyerni. A papság mindenütt fel fog kéretni, ho£y már Szent István napjan, aug. 15-én hívja fel a nép figyelmét uz országos gyűjtésre. Városunkban agilis emberek már jó eleve megszervezték a gyüjést, amelyhez egy szívvel-lélekkel csatlakozott minden magyar érfcésü polgár. Reméljük, hogy a gyűjtés eredménye nem válik városunk szégyenére.
—• Marhavéazes borjú. Ugyanily cim alatt lapunk nemrégi számában közöltük, hogy Marion György galamboki mészáros beteg bikaborjut vásárolt kimérés céljából Szabó József kotnárvárosi földmivestől. Szerencse,\'hogy a galamboki- hatósági husvizs-gáló idején észrevette a hus romlott voltát és a kimérést betiltotta. A borjú eladója és vevője mindketten bűnösök. A helybeli járási főszolgabiróság a büntető eljárást megindította ellenük ; dr. Kovács szolgabíró tegnap meghozta az Ítéletet, "mely Szabót 1000 ko rona pénzbüntetéssel, Martont pedig egy havi fogházzal és 1000 korona pénzbüntetéssel sújtotta. Szolgáljon intő például.
— Papírpénz találtatott, igazolt tulajdonosa az államrendőrség közigazgatási osztályánál átveheti.
— Dohány. A dohányraktár irodájából szerzett értesülésünk szerint a folyó hónapban fejenkint nagyobb mennyiségű dohány kerül kiosztásra, mint az elmúlt hónapokban: A jövő hét hétfőjén a főtrafik már átveheti a dohánymennyiséget, amelyben vegyesen minden minőségű dohány van. A nehézséget az okozza, hogy a főtrafiknak egy millió koronát kell lefizetni a mennyiségért, ame.ly Összeget értesülésünk szerint az egyik bank utján fogja a\'főtrafik doponálni. Valószínű, hogy a jövő hét elején már mindenki megkaphatja dohányilletékét.
(z) Eladó : National kassza, fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel, rövid zongora és zcn«lőgép, félhold főid. asztalok, cimbalom, sarokhízhely. gyermekkocsik é$ ágy, uvegesabíafc. Bővebbet „Amen" közvetítő irodában, Király Pál-utca 8.
— Felhívás. Felkérem a Keresztény Sajtó:Részvénytársaság alapitótagjait, névsze rint: Záborszky Zoltán, Rubint Károly, Eper-jessy Gábor, Varga István, Bazsó József, Gyömörey István, dr. Kaufmann Lajos, Valics Dezső, Mátay Gábor, Pfeifer Elek, Berényi Elek, dr: Szmodics József, Tripammer Jenő, Kaposy Géza, Gürtler Ferenc, Soós Károly Harsay György, Miltényi Gyula, dr. Málék László, Faics Lajos, Vellák János, Gyenes Lajos, Dénes Jenő, Bodó Pál, Nagy István, Wolf Lajos, Meissner Oszkár, Pctrik Dezső, Zerkowitz Lajos, Halvax Frigyes, Zalaváry József, Nagy Lajos, lrmler József, Bodrog közy Zoltán és Pintér Sándor urakat, hogy folyó hó 18-án vasárnap d.,e. fél II órakor a Rozgonyi utcai elemi iskola tantestületi szobájában megjelenni szíveskedjenek. A gyűlés tárgya: határozathozatal afelől, hogy a részvénvgyüjtés tovább folytattassék-e, vagy pedig a befolyt összeg a részvényeseknek visszafizettessek-e? Egyidejűleg felkéremck mindazok, akiknél még gvüjtőiv van kinn, hogy azt a fenti határidőre valamelyik alapitó taghoz eljuttatni szíveskedjenek Majlényi Károly.
(X) Bélyeggyűjtők fi^yolmóbe! Kiadásra szánt bélyegeit, regi levelezéseket, régi gyiytenrií\'rtyeket legjobban cilékcsitheti és gyűjteményeit kiegészítheti SioW Aufat sportkereskedésében. 627
f — Az Aranyvlrág f. hó 2«-án az arénában tartandó előadására jegyek Szerb Ernőnél válthatók. Kedvezményre jogosító igazolványokat dr. Mulschenbacha- Edwin kir. törvényszéki bíró ad ki.
Tll 4 |1 A használt ÍŐCNÖK kocsi
JEfl J. dl U.4J egy Sóra, újonnan Átfestve, egy
-jóknrban levő fekete hajtó-
koesJ cs ep.y kétkerekű kordély (hentes éí>pék részére nagyon alkalmas). Bővebbel
BÓHA FERENCZ kovácsmesternél
Ma^var-utca, iiajó-vendégló
ADURA ANDOR
Gyümölcsöt kilónként 2-
től \\ kor.-ig. Diót kilónként 25 koronáig, bur-ouyát I kor. " {literért,
fo°
vy UmSlcK-
k ti r
e.kedő
vesz mindenféle gyümölcsöt bármily mennyiségben. Körtét, almát és azil-vát asiendült állapotban, öreg diót én burgonyát. Czime: „Szarvas" - Szálloda.
Eladó ház.
Árpid-utca 42. ssimu uj — még adómentes -uiodern hií jutányos, urpn eladó. Bővebbet
Rákon Györgynél, Magyui-u. 46. szám. 1210
Vendéglőt vennék
jóforgalmut, lehetőleg nagj leletkel. házal, megfeleli melléképületekkel belyben, esetleg Kanizsához közel ,i,(0 fekvfl városban. Cim a kiadóban.
Eladó
egy pár 37.es kivágott fehér cipő és ej) pár 39-es férfi fél cipő Kazinezv-tll 1. I. emelet.
Uri öltönyöket
ás nol kosztttmőkot jutányos árban vegyileg tisztit és javit
L1DITT MIKSA
Hrfttiibé <1 re-aitUttité. TeUkl-u. ».
UjraiOuuOvelbOl kfcullek eltgáu* url UI> AtOltönyOket
Toiofon 319.
Értesítés!
Van szerencsénk tisztelettel közölni, hogy\' tekintettel az idény , előrehaladott voltára a raktáron levő cipőárukat leszállított áron árusítjuk. Továbbá készítünk mindennemű url nol ég gyermek-cipőket a megrendelő anyagából is.
Teljes tisztelettel Miltényi Sándor és Fia a város palotájában.
VSr Ujságelárusitók
felvétetnek a „MoveM bódéban. ■ —...... i ■
Rozgonyi-1| j| j j| mozgókép-
utca 4.
i palota
rr
Oűtórtökag ^pénteken, 15-én & lí-tn
„Star" magyar film! G. Rovetta drámája
A becstelenek
Főszereplők : Hollay Kamilla Tanay Frigyes Margittay Gyula Vendroy Ferenc
Eliiéíuk UiáiH : Httkuswkoa 7 él S érit Titim? ii aaoipiipokei: 3, 5, 7 ét I »Ülf. j
Hivatalok, irodák figyelmébe.
Legjobb minőségű Miniszterpapír Fohér finom irodai papír Fogalmi s/.örkcH pajjiir Levélpapírok írógéppapír Szén (carbon) papir Itatóspapir írógépszalag
Írótollak, tinta éx tiatatartók iróaljzatok, boritékpaplrok irodai olló, pénzkosarak Asztali olőjegyzéktömbök
irodai Nzerek nagy vá Úszva- tékban kaphatók-
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
»
Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
i ifc évfolyam.
160. szám
TOO^flW f*4)V/«» % IWvy t %
kereszteny politikai napilap
^jMkwxtóség és kiadóhivatal: Fő-ut 13.
Jnttrurb«n-(olcfOi\\ 111. ——
Üogjclculk mindig kora röggel.
Hős zerkosztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
neonciujr. képrUelő
Fololős szerkesztő :
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Egész évre 250 K. Félévre 130 K. Negyeim 65 K. £gy hór« 22 K. Egyei szám 1 K.
Teleki Pál gróf dezignált miniszterelnök tárgyalásai.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti. —
Budapest, julius 16. Ma reggel elsősorban sokorópátkai Szabó Istvánnal tárgyalt a dezignált miniszterelnök, akinek felajánlotta a kisgazda miniszterséget, amit sokorópátkai Szabó Isjván el is fogadott. .* ,
Azután Hallcr István kultuszminisztert kereste fel. Tárgyalásai csaknem egy órát vettek igénybe.
Teleki Pál góf dezignált minszterelnök az újságíróknak kijelentette, hogy \'eddigi tárgyalásai során még nem merültek fcí nehézségek. A. kabinetjónok mogalakilásáról meg-jelont hírek koraiak, annál is inkább, inivcl sémmiféle listával nem indultak meg tárgy a-lásai Ezután Teleki Rutrinek Gyulát keteste fel.
Haller István kultuszminiszter kijelentette, hogy Teleki Pál gróf /elajánlotta neki a kultuszminiszteri tárcát, amivel kapcsolatban ő kultúrpolitikájának biztosítására kért garanciákat. így az iskolareform és az egyetem kérdésében A többi tárca betöltéséről még nincs tájékozva, mert Teleki Pálnak még nincsenek kiválasztott személyei. Beszélgette!? még a fóldbirtokreformról is, amely az egész hÓ^ég^" " "ÍÍSSIf fe egyedüli • ko t n o iy ne -
Beavatott helyen ugy tudják, hogy Te-leky Pál grófnak* azok a nehézsége: lesznek, mint Bethlen István grófnak voltak.
• A kablnetalakitás és a kormányválság kérdése azon fordul meg, vájjon Rubinck Gyula meg tud-e egyezni nagyatádi Szabó Istvánnal a földbirtokrclorm kérdésében. Arról van szó, kogy ki képviselje a föld-birtokreformot. Magában a javaslat dolgában a két miniszter meg tud ós meg fog egy ózni.
Teleki István gróf dezignált miniszterelnöknek kormánylistája még nincs. Kabinetjét körülbelül így akarja megalakítani :
Pénzügyminiszter: Korányi Frigyes báró, később Kállay Tibor.
Földművelésügyi/ miniszter: nagyatádi Szabó István, államtitkár Kenéz Béía. \'
Kereskedelmi miniszter: Rubinek Gyula, államtikár Liplák Pál,
Igazságügyminiszter : Tomcsányi Vilmos Pál külügyi államtitkár. Szóba jöhet azonban Bernolák Nándor is.
Külügyminiszter: Bethlen István gróf. Hadügyminiszter: Sréter István. Kultuszminiszter : Haller István. Népjóléti miniszter: Bénárd Ágoston. Nemzetiségi miniszter: Bleyer Jakab. Kisgazda miniszter ; sokorópátkai Szabó István. . v
A belügyminiszterségre még nincs megállapodás. A jelöltek Ferdinánd? Gyula és Benieziy Ödön. ^
Rubinck Gyula föld müvelés ügyi minisztert a Kisgazdapárt egy nagyobb küldöttsége1 kereste fel, akiket sokoróbátkai Szabó István, Meskó Zoltán és Patacsy Dénes államiiikárok vezettek. A küldöttség a maga nevében azo;t óhajának adott kifejezést, hogy Ők feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy a földművelésügyi •.. tárca Rubinok Gyula kezében maradjon A-távollevő képviselők egy része táviratilag jelemik be ehhez a mozgalomhoz való csattokozásukat A Kisgazdapárt másik része viszont napokkal ezelőtt nagyatádi Szabó Istvánt hasonlókép felkérte, hogy ő\' legyen a földművelésügyi miniszter és ő nyújtsa be a földbirtokreformot.
Teleki Pál gróf Rubinck Gyulával másfél óra hosszat tárgyalt., Egyesek szerint Rubinck Gyula nem fogadta el a neki felajánlóit kereskedelmi íárcát. Egy másik verzió szerint pedig elfogadta. Ha Rubinck Gyula nem fogadja cl a kereskedelmi tárcát, akkor cz Teleki Pál tárgyaláséinak meghiúsulását jelenti. Rubinok Gyula valószínű, hogy cl fogja fogadni\' a kereskedelmi tárcát, mert részvételére a kabinetben szükség van. Ezt a .feltevést látszik igazolni Tclefci Pál tárgyalásairól kiadóit félhivatalos kommüniké is.
Teleki Pál gróf dezignált miniszterelnök ma délelőtt Hallcr Istvánnál, Rubinck Gyulával és sokorópátkai Szabó Istvánnal folytatott tanácskozásokat,( délután pedig nagyatádi Szabó Istvánnal. A tanácskozások anyaga a kormányalakítás tárgyi és személyi feltételei voltak. Ezek között különösebb nehézség nem mutatkozott.
Illetékes helyen ugy látják, hogy a válság megoldására rövidesen meg lehet találni a helyes utat es módot. Teleki Pál bízik abtan, hogy Rubinek Gyulával is rendbe fog jönni a dolog.
" "7T dezignált "mfn7s*ztéíéTft5Ic" ma\' d\'élútírt a kormányzóhoz ment, akinél- beszámolt eddigi tárgyalásairól.
Bndapesi, julius 16. Teleki Pál gróf dezignált miniszterelnök ma délután két órakor jelentést tett a kormányzónak eddigi tárgyalásairól. Mjijd nagyatádi Szabó Istvánnal, Sréter Istvánnal és Gömbös Gyulával foly tatott tárgyalásokat. A súlyosabb tárgyi ós személyi nehézségeket egyesek hazafias buzgalmával sikerült cllminálni ugy, hogy m^r csak olyan tárcák betöltéséről van szó, amelyekre nézve nehézségek felmerülése n\'em látszik valószínűnek, aminek fogytán a kabinet hétfőn délig összeállítható lesz.
Perbeszédek Stromfeld ügyének fotárgyalásán.
Budapest, julius 16. Stromfeld ügyének főtárgyaiásán ma délelőtt hangzottak el n perbeszédék. Vértes ügyész megtartott vádbeszédében a forradalmi korszak gyanús kalandorai közé sorolja Stromfeldet, aki belép a tiszti szakszervezotbe -is. Ismerteti Stromfeld szerepét a diktatúra idején. Stromfeld volt az, aki meghosszabbította a diktatúra idejét. A vörös vezérkari főjiök Stromfeld, a lázadás bűncselekményét követte el."
Az ügyész vádbeszéde után Darvai védő mondotta el védőbeszédét, Stromfeld a terror hatása alatt lett a vörös hadsereg vezérkari főnöke. Nem igaz, hogy Stromfeld hosszabbította meg a kommün idejét, hanem az antant hosszabbította meg. Kun Béláók uralmát. Stromfeld felmentését kéri.
Ezután az ügyész mégegyszer felszólal, majd az elnök berekeszti a tárgyalást.
A holnapi tárgyaláson Stromfeld mondja el védőbeszédét.
Tőzsde.
Budapest, julius 16. Élénk forgalom mellett az irányzat megszilárdult.
Valuta: Napolcon 610, Pont G40, Dollár 1(30, Frank 1320, Márk* 400, lira 9Ü0, Rubel —, Lei 4ii0 Sxokol 360, Svájci Frank 3000, Dinár 10S0, Jugoszláv -, Bécsi 9Í.
• Dubnót visszafoglalták a lengyelek.
Varsó, julius 16. A lengyel vezérkar a kövcikező jelentést adta ki julius 14 én: Ellentámadásainkkal sikerűit Dubnót visszafoglalni.}
Kun Béla útban van Oroszország felé.
Bécs, julius 16. A prágai „Narodni Lisji" egy bécsi jelentés alapján írja, hogy az osztrák - fővárosban híre terjedt, hogy Kun Béla az osztrák hatóságok beleegyezésével meghőkölt és útban van Oroszország felé. A hír szerint Kun Béla már cseh területen tartózkodik. A bécsi esti lapok az állítólagos szökésről ellentmondó híreket közölnék. A „MiRags Journal" ugy tudja, hogy Kun Béla nem szökött meg, hanem a hatóságok támogatásával minden formalitás betartásával ment át a cseh határon és hogy elutazása hosz-szabb tárgyalások eredménye. A lap szerint a mai nap folyamán Kun Béla elutazásáról hivatalos kommünikéi fognak kiadni. A stein-hofi intézet vezetősége a kérdezősködésekre kitérő választ adott. Kijelentették, hogy Kun Béla Steinhofban lakik. Arról azonban határozott felvilágosítást adni nem tudnak, vájjon az- elmúlt éjszaka ottjion lartóskodott-e.
Osztrák repülőgép Sopron 9 felett>
Sopron, julius 16. Csütörtökön délelőtt állítólagos osztrák repülőgép keringett a város felett. A gépen ütők kommunista röpiratokat dobáltak le.
Az antant elfogadta a német szénszállítás! javaslatot.
Páris, julius 16. Az antant a párisi Havas-ügynökség jelentése szerint elfogadta a köszénszállitások kérdésében lett német javaslatot.
HIR23SE.
Gondoljunk a Murán túlra!
— Kinovezós. A Hivatalo* Közlöny legutóbbi száma az alábbi kinevezéseket hozta: A belügyminiszter /Jojót Ferenc rendőrségi nyilvántartót s X. fizetési oszlály 3 fokozatába sorozott hiv itali tisztté, Grábii Lajos h. rendőrségi . dijnokot az államrendőrséghez XI. fizetési osztály 3. fokozatába sorozott hivatali segéd« tilttté nevezte ki. Tallitiu József rendelkezni állományba helyezett h. rendőrfelügyelőt a X. fizetési osztály 3. fokozatába sorozott áltamreadőrfclügyetőve ideiglenes misőségben a belügyminisxter kinevezte.
— Korosxtény SxooLálts Egyesülés. Felhívatnák az összes munkátok, a földművesmunkások és kisiparosok is hogy a pénzfelülbélyegzéikor az. államnak nyújtott kényszerkölcsön visszafizetése miatt szombaton este 6—8 óra és \'vasárnap délután.2- 6 őrs kőzött a Keresztény Otthonbin a pénztári elis-mervénnyel megjelísni el ne mulasszák, mert a visszafizetést kérő kérvény a névjegyzék csatolásával a jövő héten a központ utján a pénzügyminisztérium tli lest terjesztve/ igy későbbi jelentlftxések már\' figyelembe Vehetők nem leunek. Ugyanakkor földbérletbe az előjegyzések még elfogadtatnak. Az dnóístg.
— 350 métermázsa Hszt 15 napra.
Az alispán tegnap átiratban értesítette a város h. polgármesteréi, hogy Nagykanizsa el- -látatlanjai számára julius tő-tőt augusztus l-ig a gabónaügyek kormánybiztosa zalaegerszegi kirendeltsége utján 350 métermázsa lisztéi utalt ki. A liszt azonnal elszállítható;
Zalai Közlöny
1920. julius 17.
— Sxöv<5-fonógyár Az
Uuló TtxHHművtk Részvóty Tarsasága már az 1906—1Ö07. évben ajánlatot tett a városnak egy szövó fonógyár létesítése ügyében. AnAakídején léte-suli Szegeden i* a Kendet •Sjúvd-Ponógyár, (.melynek ■ lervei szerint készült volna a nagvkanüssdis. Szegeden azóta javába funkcionál a s óriási haszonnal
dolgozott az egész háború alatt, Nagykanizsán azon-ban annokidején az alapítási tervek meghiúsultak; pedig akkor még sokkal . könnyebb dolog lett volna a gyár létesítése. Az Unió TextillinQvek R T. most újból kérdést intézőit h városhoz,\'hogy a létesítendő szövó-fonógyár ügyében hajláixló-e tárgyalásokba bocsátkozni. Az ügy körül ma sokkal nagyobb nehézségek tornyosulnak, mintsem azt mernénk remélni, hogy u\' dolog nyélbciithetö lesz. Az első kérdésnél már megakad u tárgyalási van-e a városnak erre alkalmas középülete ? (Azt hisszük, hogy riírtos.) Vize lágy-e? (Ép ellenkezőleg.) Van-e viziereje? (Hacsak a Principális csatornái* nem gondolunk, mást nem tudunk.) Milyen a villany-telepo ? (Na még csak ezt kell, hogy kérdezze valaki. Milyen a villanytclepünk f Hihetetlenül rozoga. Sehol az országban -annyi nehézséggel c tekintetben nem küzdenek, mint épen Nagykanizsán.) Mibe kerül a kilowattóra? (Ezt nutr nem tudjuk.) Mindenesetre, megtisztelve kell magunkat érezni, hogy Nagykanizsa is kaphat ilyon komoly dologban ajánlatot. Nagyképű arcot fogunk csinálni és kijelentjük, hogy „sokkal foltosabb dolgokba fektetjük be a város pénzét" $ így ma nincs módunkban még tárgyalni sem a szövőgyár ügyében. Hogy is tárgyalhatnánk, hisz ezerféle ügyben csak nem tárgyalbaluok.
— A kttrélelmezéa tolvajai. feltűnt a köz-élelmezés vezetőségének, hogy oz épületben levő hus-székből kisebb-nagyobb mennyiségben időnkint eltűnik a szalonnából s a zsírból. Figyelni kezdtek a tolva; után, mig a napokban kézrekerültek a tetlesek Varga Zsigmond m és zárossegéd és ifj. Nagy István soffőr személyében. Mind a kelten a közélelmczw alkalmazottal, akik. közül Varga Zsigmond a házban is lakik 8 igy lopásait könnyebben végezhette A vallomások során kiderült, hogy Varga Zsigmond mészárossegéd akkor, amikor a hivatalos óráknak vége volt, jobbára az éjjelek Idején behatolt a husszékbe s kisebb-nagyobb adagokból lopkodta a zsirt és a szalonnát A lopoll élejrol-szereket magánál elrejtette s megfelelő időben átadta ijf. Nagy István sofíórnek, aki viszont egy budapesti zsidó láncossal volt összeköttetésben. A lopásokat egy hétig tudták csak űzni, mert a közélelmezési hivatal azonnal észrevette a hiányt s kutatott a tettesek után. A lopott holmik egy része megkerült. A rendőrség közegei érintkezésbe léptek a budmpesti rendőrséggel $ a láncós zsidó lakásán meg is talállak 22 kg. szalonnát. Egy hét leforgása alatl 100 kg. szalonnát, illetőleg zsirt loptak" el IQ. Nagy István soffőr. amikor megneszelte, hogy a lopás nyilvánvaló lelt, dühében a közélelmezés tulajdonai képező 22 liter autóbenzint elfolyatta. A rendőrség előzetes letartóztatásba he-lyozte a tolvajokat, akik felelt a törvényszék fog Ítélkezni.
— A vitózaógi érmek pótdíját a honvédelmi minisztérium kifizeti ezentúl \'.a kitüntetett katonáknak, akik már is jelentkesh&tnelT^Alun a jegyzőnél, városokban pedig az illető katonai ügyosztályoknál az érem adományozásáról szóló igazolvány másolatával.
— Saküvö. Vargha Oltó és Lostr Margit ma délután 6 órakor tartják esküvőjüket a plébániatemplomban. (Minden külön citositcs helyett).
— HaobalöUa magit. Kolyó hó lóén délelőtt végzetes szerencsétlenség áldozata lett Lcvár Antal erdőkerülő. A fatelep vonatával Vajdapusztára akart menni. Az indulás előtt egy-két holmit, közte ogy ágyat helyezeit el a vonat utolsó -kocsiján. A megérkezéskor a puskáját a kocsi oldalához támasztotta s elkezdj a lepakkolátt. Valószínű, hogy amikor valami okból a kocsira fel akarta venni az odatámasztott pusSát, a rav-aejc beleakadt valamibe s ily módon elsülve, hasbalóttd^ magát. A vonat fűtője Dushtyi cs a jelenlevők azonnal odasiettek, amikor azonban már l-evár szinte eszméletét vesztve lelógott fejjel volt a kocsi oldolán, a puskacsővel még kezében tartva. Dezsériyl a kéznél lévő kötőszerrel azonnal bekötözte a hatalmas sebet, amelyből nagy xugárbaíi ömlött a vér. A szerencsétlen ekkor kissé ésíhez tért 9 borzalmas fájdalmában rettenetes ordítást csapott. A jelenlevők azonnal Kanizsára akarták hozni v az ottlévő fuvaroskocsin, ózonban a rázós kocsit nem ,birta kí a .sebesüli s igy egy vasúti kocsin szállították be, azonban Vajdapusztától 8 km-re borzalmas kinok közölt meghalt. A rendőrség közegei telefonértesítésre azonnal kisiettek dr. Goda Lipót v. tisztiorvos és Hajós Gyula r. irodatiszt vezetésével a Pripic-féle fatelepre,- amikor is mrír csak a halált lehetett konstatálni. A hullából még mindig fól/t n vér. A szerencsétlenül járt erdőkerülőnél talált tárgyak, egy pénztárca, 257 K tartalommal, egy óra ezüstlánccal s egy levél a rendőrségnél van. A hullát a temető halottas-htjába szállították. Tisnetése ma lesz.
— Glpósx moetorok! Kél elhagyatott, jómaga-viselotü (12—14 éves) íiu tanoncnak ajánlkozik. Érdeklődni lehet lapunk szerkesztőségében.
— A gabonabejelentés határideje lejárt. Értesültünk róla, hogy eddig 700 termelő jelentette be termésterUlejlét. A béjelen-.tésről szóló kimutatás három napra közszemlére van kiiéve.„Akinek valami észrevétele, vagy megjegyzése van, jelentse.
— A gabona átvétele. A közélelmezési miniszter rendelete tegnap jélent meg a Hivatalos Közlönyben, amely a gabona átvételével a Magyar Szövetkezeti Központok-Áruforgalmi Részvénytársaságát bizta meg. Ily módon-a Haditerményt felmentette a hasonló funkció elvégzése s lebonyolítása alól.
, — A Keresztényszocialista szervezetbe és az Ébredő Magyarok Egyesületibe naponkint délután 6-7 óráig lehet ugy férfiaknak, mint nőknek beiratkozni a Keresztény Otthonban.
- Nyilatkozat. Az iparművészeti iskola cz évi ssept.hő 1-én leendő megnyitásáról kiadott értesítésben az iskolában működő tanárok nevei között az en nevem tévedésből közöltetett. Igaz," hogy megkerestettem ilynemű közreműködésre, de\' a megtisztelő felszolité\'-nak nem tehettem eleget. Nagykanizsa, 1020. évi julius hó .Jj-en. Qyörffy Kriosné,
(x) flzttxxejte* onemoge akáoméxet kis boxos keretekben, továbbá legfinomabb tiszta pergetett akác és virágmézet szállit Stabó Antal csemegés méhész ete Nagykanizsán.
(x).-A zöld kakadu a cime annak az izgalmas bűnügyi drámának, amelyet as Úráni.-. mutat be Uct napig. J. H. Rosny világhírű kriminulista regénye után készüli el ez a nagyszerű film. Hétfőn, kedden es szerdán Judex uj megbízatásának V. rc«e a „Vezeklés" kerül bemutatóm.
— Áz eperfák összeírása. A selyemipar\'országos felkarolása érdekében szakemberek jönnek le a vidékre az ország eper-fáinak összeírására, ezen útjukban felhivják az ország lakosságának figyelmét a selyemhernyó szakszerű tenyésztésének módjaira s országos, gazdasági értékére.
(x) Igen fontos. Több házat; üzletet és szőllőt megvételre keres „Ámen" közvetítőiroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen ingóságot és árut bizományba is elfogad.
»fhmii)tt»h«m
Legújabb.
A kormány végleges képe.
B-udapcsI, julius 16. A „Nemzeti Ujság" ■irja .■ Teleki gróf este 10 órakor az újságírók előtt kijelentette, hogy a kabinetet nagyjából megalakította. A belügyi és igazságügyi tárca betöltése nincs még csak tisztázva. A külügyi tárcát gróf Teleki vállalja. Honvédelmi: Sréter alezredes, (Meskó Zoltán áll. titkár.) Kereskedelmi és földművelésügyi : Rubinek Gyula. Kultusz: Haljet István. Közélelmezési: Nagyatádi Szabó\' Kisgazda : Sokorópátkai Szabó. Népjóléti: Benárd A.
Színház.
Heti műsor t
Szombat: Pacsirta.
Vasárnap délután: Haun. fór Miklós felléptével. Vasárnap esur: Dóregér. flétfón: Csitulj szivem Kedden: Luxemburg grófja. \' Szerdán: Bzüsl sirály. Csütörtökön: Estist sirály. ■l/ Pénteken: Ezüst sirály.
® A ma, 17-ére hirdetett „Irodalmi" előadás technikai akadályok miblt jövő héten 24-én délután 5 órakor lesz megtortv*.
Eladó
egy pár 37-es kivágott fehér cipő és pár 39-es férfi fél cipő Kazinczy-ut 1. I. emelet.
özv. Taktus Mihálynó szül. Szaváry Mária saját ugy gyermekei Sándor, Béla és Ilonka, valamint elulirottak és számos rokonai nevében szomorodott szivvel tudatja, hogy folcjthctctlcn szeretett férje, áldott jó cdes atya, illetve íiu, vő, testver, sógor és rokon
Takács Mihály
D. V. ffimozdonyvezető
éleiének 47-ik, boldog házasságának 17-ik évében a haldoklók Mientscgcnek ájtntós felvétele után f. hó 16-^n d. e 0 órakor az Úrban elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemo 1920. julius hó lA-án vasárnap d. u. 6 órakor fog a helybeli róm. kath. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az, engesztelő szentmise áldozat n mcgbo!-dojvult -lelki üdveért f. hó 10-én d. e. 10 órakor fog a helybeli plébánia templomban az Egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa, 1920. julius IC.
Áldás én bóko poraira I
9676/1920.
Tárgy : Termósrendelet.
Hirdetmény.
A m. kir. közélelmezési\'min. 38680/920. sz; rendeletére) elrendeli vetésterület bejelentői határidő lejárt.
A gabonával bevetett területek ősszeirási kimutatása í. 1>6\'17-től 20-ig bezárólag a vS. rosi közellátási üzemeknél közszemlére van kitéve, az bárki állal betekinthető. A bejelentések elleni észrevételek Írásban vagy szóbelileg ugyanott a jelzett idé alatt megtehetők.
Nagykanizsán, 1920 évi julius hő 16-án.
1210 Polgármester.
1 Magánnyomozó Irodai"!
B Viola és Társa, Nagykanizsa m
. i Sugár->it 28. ■ . = Dl
Elvállal mindennemű bizalmas természetű megbízást, megfigyelést 1 ugy bel, mint ! "
emu bizalmas természetű i gyelést bűnügyekben is I j mint külföldön.
Vendéglőt vennék
jé forgalmút, Iqhctöleg nagy telekkel, házzal, megfelelő ruellékópülelykkel helyben, esetleg Kanizsához közel iioo fekvő városban. Cini a kiadóban.
íroinan cement
laofeuyődosxka, padló, léo, hevederek, keményfapadlók itb. kaphatók
HíTd Testvéreknél
Nayykanlxaa, Klrály-tttoa 4. azám.
EVizimalom eladó
hozzávaló lakással és két hold főiddel.
Cim a kiadóhivatalban. * 1214
Uri öltönyöket
éa nöl koiztttmöket jutányos árban vegyileg £tisatit és Javit
Telefon 3iW. LIDITT MIKSA
(érfimbó «s vegytisztltó. T«r*kl-u. 25. Oy»niu*xövetbal kíniu k olo^áju arl tllrntöllöuytskrt
ÜDLER
gyümölcs-kereskedő
vesz mindenféle gyümölcsöt bár-imily mennyiségiben, Körtét, \'almát és szilvát zsendült ál-lapötban, öreg diót és burgonyát. Czime: „Szarvas" - Szálloda.
Rozgonyi-utca 4. =
mozgókép-palota =
Szombaton és vasárnap J. H. Rosny bönügyi rogénye
A zöld kakadu
Bűnügyi dráma 5. f.
Izgalmas trükök!
Elttdástk kizáili; Hétköznapokén 7 ét 8 órák. tiiírn»p és fiB8»pc«pckon : 3. 6, 7 ét $ ér«k»r.^j
Nyomatolt a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
: évfolyam.
Nagykanizsa, 1920: jnlius 18. Vasárnap
161. szám.
KERESZTENY POLITIKA! NAPILAP
Pö.xorkcsxtö: Előfizetési iraki
1 Dr. HEGEDŰS GYÖRGY ncm>«!C7. kíp-l.o\'.i BODROQKÖZY ZOLTÁN Sgi»* ím 250 X. Fé!évr. 130 K. S\'mwl-ívj. 65 K. hír* 22 K. Egy w aim í X
i, ki.d0hlv.ui: F«-ut 15. _ . t.t.l.. 1" -tjeleolk mindje kor* reggel.
Irredentizmus.
Tegnap délután a Terülctvédö Liga választmányi gyűlést tartott. A gyűlés legkimagaslóbb fázisa pcteríay Eördőgh Lajos budapesti tanár, a Védő Ligák Szövetsége budapesti kiküldöttjének felszólalása volt. Beszédje, amely csupa lélek, gyújtó tüz volt, nda tendált, hogy hazánk területi épségének védelmében fogjunk össze testvéri jobbal. .Hazánk területi épségére, — lelkünk üdvösségére — kérem önöket uraim, tegyünk félre minden ,ipró személyés hajszát s egy szívvel leiekkel dolgozzunk a haza megmentésén !" Ez az ország, amelyik a költő szerint Isten kalapjának bokrétája, ma porban meggyalázva fetreng s nem szégyeljük, \' hogy apró, személyes, inlrikáiokkal mi is szurunk egy-egy lóri az elevtyi, vergődő testbe ? I „Az iiTcderitizmus tüzét gyujlo-
Telekinek sikerült a kabinetalakitás.
A kormánykedden mutatkozik be dalmak a földbirtokreform körül
a parlamentben. — Bonyo-ymvrui. — A keresztényszociálisták nincsenek megelégedve a válság megoldásával.
Budapest, jul. 17. A kormányválság mára Ideiglenesen megoldódott. Teleki Pál gróf dezignált miniszterelnöknek sikerül kabinetjét összeállítani, aunely az eddigi tervek szerint kedden mutatkozik De a parlamentben. A dezignált miniszterelnök délelőtti tárgyalásairól a következő félhivatalos közleményt adták ki: Teleki Pál gróf dezignált miniszterelnök ma délolőtt az államháztartás jelenlegi állapotának részleteiről informáltatta magát, Korányi Frigyes pénzügyminiszter és Kállay Tibor államtitkár állal. A belügyi és igazságügyi tárcákat illetőleg délután még nem történt döntés. Azután a dezignált miniszterelnök a kormányzósághoz meni, ahol s kabinetiroda utján telefonon beszélt a Gödöllőn tartózkodó kormányzóval és jelentést tett neki a mai tárgyalásairól.
Bitdaprsi. julius 17. A megalakuló uj
;;atom. -mio<^ÜU^^«ijl4árok..s_dé(tel- .*<,rmiayb*n Teleti Pál grót\'.* minisztere.lnőfr
jjetett .jóbarátommá akarok tenni mindenkit, mert minden magyarból irredentát akarok csinálni"
Az irredenták apostola lelkéből nagy nyalábokbán omlik a hazaszerelet lángja. Rámutat az irredentizmus történelmi fejlődésére, a különféle nemzeti irredentizmussal szembeállítja a magyar irredentizmust, amely példátlan elkeseredéssel, tűzön és vizén, könnyek és vér árán is, de az ezereves magyar hazát visszafogja sze-lezni jogos tulajdonosának, a magyar nemzetnek.
Rámutat magyar szempontból a nemzetiségek szerencsétlen településére, amit évszázadok óta tudatosan csinált a Habsburg-politika. Idegeneket telepítettek az Árpádok is, de ez kulturális célt szolgált.-.\'
Majd hosszasan foglalkozik a szónok a magyar kulturo fejlődésével irredanta szempontból.
Mindnyájan, akik túllicitálva egymást, büszkélkedünk magyarságunkkal, akik végeredményben egyet akarunk, a régi haza becsületét, a régi nagyságot, a Kárpátok északi ormait, a Tátrát, gyógyvizeit, erdeit, hegyeit, Erdély kincseit, a Muraköz ezeréves magyar rögét stb. mi. szerencsétlen magyarok, mért öntjük egymásJiUsitő poharába az intrika mérgét. — gk —
Bolsevista agitáció a Felvidéken.
A felvidékre menekült magyar bolsevisták értesülésünk szerint erős agitáció! fejtenek ki, hogy Csehszlovákia fegyveresen avatkozzék be a lengyel—orosz válságba.
ség mellett mogtartja n klllOgyi táréit Is. Kereskedelmi miniszter Rubinek Gyula lesz, aki valószínűleg a fótdmivclésOgyi tárcát js vállalja. - Pénzügyminiszter egyelőre Korányi Frigyes báró. kultuszminiszter Halter István. Népjóléti miniszter Benárd Ágoston. Közélelmezési miniszter nagyatádi Szabó István-Nemzetiségi miniszter Bieyer Jakab. Belügyi miniszternek Ferdinándy Gyulát és Széchényi Viktor grófot emlegetik. Igazságügyminiszter, jelöltek Ferdiuándy Gyula és Bcrnoíák Nándor., Az államtitkári állásokról a kormány kinevezése után döntenek. LÁpláJt Pál és. Feltár Gyula piaradnak. Maki Zoltánt honvédelmi államtitkárnak nevezik\' ki. Amennyiben Ferdinándy Gyulát nevezik ki belügyminiszternek,- államtitkár K. Peies László lesz.
• v \\
Budafest, jul. 17. Rubinéi Gyula tegnap vállalta a kereskedelmi tárcát a kormányban, de ideiglenesen vezeti a földmlvelésügyi minisztériumot, mindaddig, amig a földbirtok -reform kérdésében a helyzet nem tisztázódik. A megállapodás szerint Teleki Pál\'gróf néhány politikust tiagyaiádi Szabá István és Rubinek Gyula bevonásával felkért, hogv egyeztessék össze a két javaslatot! Nagyatádi Szabó István kívánságára ennek a testületnek 8 napon beiül kell össze ülnie. Véleménye szerint 24 óra alatt tisztába lehet jönni azzal, hogy a főelvek tekintetében meg van-c a lehetőség a \'kiegyezésre. Hd az alapelvek tekintetében álláspontját érvényesíteni nem tudná, pártértekezlet elé viszi n dolgot és ott provokálja a döntést. Amennyiben a párt nagy többsége nem igazolná nagyatádi Szabó Istvánt, ugy nem vállalja a földbirtokreform képviseletét, sőt a közélelmezési tárcát sem" tartja meg. Nagyatádi Szabó István hivei ■abban bizakodnak, hogy a Kisgazdapárt 75 százaléka már régebben Írásban nyilatkozott, hogy a földbirtokreform- kérdésében az ő álláspontját osztják.
Budapest, julius 17. A Nemzeti Sajtó Iroda értesülése szerint a keresztényszocialisták nincsenek megelégedve a válság megoldásával. A keresztényszocialisták ugyanis meg voltak arról
győződve, hogy az ^egységes kormányzópárt programját olyan férfiak fogják képviselni, akik garanciát képeznek a program erélyes keresztülvitelére. Azt várták, hogy a gazdasági, továbbá a kereskedelmi és népjóléti tárcák aktív keresztényszcsialista politikusok kezébe kerülnek. £ tárcák körébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyek a munkáskérdéssel összefüggésben vannak. A keresztényszocialista szen/\'ezeteknek szükségük van ezekre a tárcákra. .\'.\'
Budapest, jul. 17. Értesülésünk szerint Teleki Pál gróf dezignált miniszterelnök tárgyalásokat kezdett Székely János államtitkárral a népjóléti tárca betöltésére vonatkozólag. Exzel a keresztényszocialisták kívánságait akarja honorálni.
Népszavazás a-Szepességben.
Budapest, julius Í7. Megbizhátó helyről vett értesülések szerint Arvsvármcgyében és a Szepességben a napokban lefolytatták a népszavazást. A lakosság az antant retldeleie éneimében afölölt szavazóit, hogy Csehszlovákiához, vagy Lengyelországhoz akar-e tartozni. A szavazás előtt 18 község kiküldöttei megjelentek az antaat-blzottság francia elnöke előtt és tudomására hozták, hogy Magyarországhoz akarnak csatlakozni. A francia megbízott ígéretet telt, hogy a memorandumokat felterjeszti a népszövetséghez.
Okulás.
A délivasul vonalain e hónap 20-tól kezdve egy kis áru és podgyászdij emelkedés történik. A szerény vasúttársaság ezúttal és ez évben negyedszer örvendezteti meg a közönséget evvel a iq hírrel. Bár szerinte csak egy csekélyke .kis emelésről van szó. Csupán 100 százalékosról, ami az -addigi djj-tétclck dupláját jelend. De hát mi ez a csekélység ? Ilyen csekély kis emelésben még senkisem kapott ágylágyulást,\' meg ha kap: hatna is az árva társaság elviseli csak, hogy a közönség legyen boldog és megelégedett, a jó bolond utazópublikum igényeinek a igényeinek a foga ne vacogjeg. Hisz eddig is mennyi történt már az érdesükben. Télen, nyáron szaladó bámulatos tiszta waggonjai és birkaakol módjára bedeszkizott.\'kocsiparkjai, nemkülönben méltányos egyéb intézkedései : tocly szerint csak egy utasnak egy kézipodgyásza lehet, mindazt látszik megerősíteni, hogy a vasutigazgatóság vastag szarvasbőr mellénye alatt melegen szerető apai sziv lakozik.
Ezentúl Budapestig egy személyvonali harmadosztályért fizetni kell 170 koronát," gvorsofi pedig 290 koronái. (Hallomásunk
Ut K 6 x .1 o n y
1920juHus 18
szerint a közalkalmazottakfszámára nem sikerült mást elérni, mint a személyükre nezve az eddig is érvényes .volt 50 százalékos kedvezményt, ellenben családtagjaik tartoznak egész jegyet váltani.)
Hogy egy másodosztály .mennyibe kerül azzal nem is óhajtok foglalkozni, az hidegon hagy, mert ezután a közönség kilencven percenkje még a harmadosztályon sem utazhat, — hanem az érdekel, hogy a kormány és parz lament, kinek a délivasut tarifaemelésébe-illetékes ége van, engedély\'^ adta ez ujabb merénylethez. Az érdekel, hogy miért kellett épen az eddigi magas szállítási dijak kétszeresére emelni engedni? Fizesse meg, aki tudja, — mondják — helyes az meg is fizeti, de röktön betudja a portékájába. így hát megint csak a lerongyolódott éhes osz-\' tályt" büntették meg.
Egész pathologico-psihologicus disser-tációt írhatnék annak a fejtegetéséről, hogyan lesz az állítólagos mimóza érzékenységű „teremtés virágából*, az emberből, ki a legártatlanabb nézeteltérésből kifolyólag a legjobb barátját is leütné — apatikus, higgadt, jámbor állat, mikor a bőrét nyúzzák. Mert különben hogyan birná el az \'óráról órára növekvő terhes életet, mert ha nem az volna, hogyan omésztené meg azt a sok frázist, melyet a honatyák az árdrágítással kapcsolatosan eddig elpuffogtattak és nem hinné ej, hogy a három hét óta tárcákon tülekedő miniszter és minden lében kanálfő karifeu-soknak berreg o szivük a löködŐ fájdalomtól azon igyekezetükben, hogy komolyan segítsenek az elmerülő magyar középosztályon és a többi nincsteleneken. Vagy talán van olyan ember is, aki nem . nevet akkor, ha arról beszélnek ott fent, hogy .letörjük az árdrágító hiénákat" és elhiszi, hogy az állam le is töri, mikor a rossz példaadásban legelőijár és egy idegen tőkén összekovácsolt tár-sas4g túlkapásait szentesit!. pn.
— Személyi hlr. Báró Lehár Antal ezredes, szombathelyi hadosztályparancsnok Nagykanizsára érkezett a helyőrség megtekintése végett.
— Benczúr Gyula a magyar festőművészet nagy mestere 76 éves korában meghalt.
— A Move munkája. A Move budapesti országos tanácsülése beszámoló volt egy év munkájáról s .programvetés egy év munkájára. A Move 150 főosztálya közön becsülettel állotta meg helyét s az országos •elnökség ismételt elismerését váltotta ki a nagykanizsai főosztály. A főosztály elnöksége legközelebb tanácsülésen fog beszámolni küzdelmes munkájáról, eredményeiről jóbarátainak becsületes támogatásáról s arról a lappangó tömérdek aknamunkáról, mellyel nálunk minden becsületes törekvést elbuktatni igyekeznek, a meg nem értők, -vagy akiknek érdekeltsége homlokegyenest más, mint a hálr Istennek egyre jobban izmosodó keresztény egyesületeké. Ezen a tanácsülésen a nagykanizsai főosztály az országos tanácsülés szellemében némi szükséges módosításokat fog gazdasági berendezkedésében keresztül vinni. Az országos tanácsülés akarata szerint a Movet mint erkölcsi testületet szigorúan el kell választani a Move gazdasági törekvéseitől. Ez utóbbiakat kizárólag egy szövetkezeti alapra fektetett Move szövetkezet keretében kell megoldani, mely a megizmosodott és súlyra, tekintélyre s^ert tett. budapcstt Move szövetkezettel szerves
kapcsolatban, annak irányítása mellett attól támogatva olégitené ki a tagok gazdasag, igényeit. Erről a gazdasági átalakulásról, felfrissülésről most folynak a legszebb rémé-nvekre jogosító tárgyalások. Bernolák tábornoknak, a budapesti szövetkezet vezérigazgatójának vezetésével. A Move mint erköjcsi testület felszabadul ezzel attól a megkötöttségtől. mely az Üzleti tevékenységgel együtt jár s szabadabban, több erkölcsi erővel foghat annak a tömérdek nemzetvédelmi tervnek, melyet mások bizalmas munkának megvalósításához s a maga hivatottsága és életrevalósága eléje állított. A Move él, dolgozik és küzd, mert élteti a maga életereje és munkatársainak megbecsülhetetlen segítsége s munkára, küzdésre serkentik gyönyörű kulturfeladatai.
— Mulatságok a Terflletvédő Liga javára. A Területvédő Liga országos elnöksége megkeresést intézett a járási fő-szolgabiróságokhoz, hogy a járások községeiben nyári, majálisszerü mulatságokat rendezzenek a TEVEL javára. A TEVEL-nek, amint már lapunkban említettük, egyik legsürgősebb célja a külföldet felvilágosítani arról, hogy-; Magyarország területe a népjog alapján\'sérthetetlen, tehát nemcsak Magyarországnak, hanóm Európának is kötelessége hazánk integritását megóvni. A TEVEL eme céljának elérésére akarja fordítani a mulatságok jövedelmét. A felszólítás a nagykanizsai fószolgabirósághoz is megérkezett. Magánértesülésünk szerint dr. Demeter Ferenc, a pacsai járás főszolgabirája intézkedett, hogy a mulatságok már a mai napon minél nagyszerűbb és jövedelmezőbb módon meg-tar Jussanak.
— „Hazánk" oo«n « hó lS-án inául meg ax <1*5 radikális irányú keresstíny hetilap, irodalmi éj művészeti tartalommal, legkevesebb 10 oldalnyi terjedelemben. Szerkesztője: Afá/ic: Pál, a Petőfi-Társaság tagja. Előfizetési dij» .ncgyedevenkiot 50 korona. Előfizetőket gyűjtő lv kapható a Keresztény Otthonban. Előjegyzéseket és előfizetéseket nyugta ellenében el-fog»d a Keresztény Otthonban d. u. ö—7-ig KtUmár.
— Gabonagyöjtő főblzományosok a vármegye járásaiban. A Zalamogyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság, mint a kormány által megbízott gabona-gyűjtő közeg, értesítette az alispáni) valamint a polgármesteri hivatalt, hogy a vármegye területén járásonkint az alábbi bizományosokkal eszközli a gabonagyüjtést: 1. Nagykanizsa város területén: a Hangya Szövetkezet. 2. A keszthelyi járásbart a Keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet. 3. A tapolcai járásban a Tapolcai Hitelszövetkezet. 4. A sümegi járásban a Sümegi Hitelszövetkezet. 5. A novai járásban a Hangya Szövetkezet {Lenti). 6. A Zalaszentgróti járásban a Hangya Szövetkezet. 7. A pacsai járásban a Zala-apátii Hitelszövetkezet. 9. A zalaegerszegi járásban a Hangya Szövetkezet utján. — A csonka alsólendvaí járásban a gabonagyüjtést Dóri Zsigmond nagykanizsai gabona- és terménykereskedő eszközli. A balatonfüredi járást átadta a veszprémi főbizományosnak. o — Olasz repülő bombákat dobott Zágrábra Megírtuk,- hogy folyó hó 8-án Zágráb felett a jugoszlávok lelőttek egy olasz repülőt. Valószínűleg retorzió képen folyó hó 13-án délután ismét megjelent egy olasz repülő Zágráb felett s most már veszedelmesebb formában, mint a szerencsétlenül járt előző. Három bombát dobott le a városra, ami óriási pánikot okozott a lakosság között. Jugoszláv jelentések szerint a bombák őt halálesetet s több könnyebb és súlyosabb sebesülést okoztak. Zágrábban ezért is igen nagy a gyűlölet az olaszok ellen. Tüntető tömegek követelik a háborút Olaszország ellen.
— Már szljjakkal verik Erdélyu a magyarokat. Egy Erdélyből érkezett c kelő hivatalnok az alábbiakat meséli az <>:tva állapotokról: különösebb újságot nem o^l hatok. Már ugy megszokjuk a bocskorai bitangságait, hogy nem bírjuk elég mércét I Az erdélyi magyarság passzivitásával Jj^l dent elkövet, hogy gyengítse a betolakodj uralmát. A bot már kevés nekik s ritlcuijl a botozás, ellenben ujabban szijjakkal vcri<l a magyarokat. Az agyonsanyargatott magy»f.l ság már szinte rezignáltságba esett s aj^l mer arra gondolni, hogy valaha visszacsap. I ják őket a régi hazához. Az oláh katona fe.| gyelmezctlen, már nem szivésen fog fegyvert. 1 A nép katonaellcnes.^nég a logvóresebb oláh-1 pártiak is. Fegyelmezett katonasága alig Vja I Romániának, egy-két ezredre való A rr.es-1 élhetés könnyebb, mint ideát, nincs ez »| nagy drágaság, de mindamellett sorsunk el-1 viselhetetlcnebfc, mint az ittenieké. Nagyo-keserű a rabkenyér.,
— Elhlgyjük? A Nemzeti Sajtó Irodának jelentik : „Az oláh belügyminiszter w. deletileg - megengedte Csík, Udvarhely és I Háromszék vármegyék székelyeinek, hog. 1 nemzeti színeit (kokárdák, zászlók) nyilvános | helyen is viselheti. A rendeletet dobszóva. hirdették ki az egyes községekben." Nagyon szorulhat a kapcájuk, ha a hir igaz. A másik | értesülésünk még szenzációsabb: .A tcfr.ev vári prefektus beszüntette az útlevelek kiadását. Amikor ennek oka felől kérdezés ködtek, ezt felelte: nincs értelme, hisz ugyit I kimegyünk. Az oláhok észrevehetőleg morgolódnak, sőt Arad kiürítését is megkezdték •
— Weszely István ós társa Utód.i Nagy Károly Frigyes budapesti orvosi műszer és művégtag gyáros dunántuli Üzleti utj-t alkalmával ma, julius vl8-án, Nagykanizsán • Centrál szálló 18. sz. szobájában műszaki személyzetével fog tartózkodni. Saját gyárában készülnek: műkozek, műlábak, járógépek, haskötők, görcsérTiarisnyák, támfüzök, sérvko-tók, köldökkötők, és mindennemű hygienikvs betegápolási cikkek. Itteni tartózkodása alkalmával felvesz rendeléseket. Mindon rendelósr.ói pontos mértéket vesz. A.kész cikkeket •■$ személyesen fogja átadni. Használja fel miü denki a kedvező alkalmat, midőn személycscr. adhatja olő kivánsógait a műszaki személy zctnek. Előzetes bejelentés esetén lakásán u felkeresi a rendelőt. A cég régi jó hirr.cvc biztosítja a rendelőt a pontos és lelkiismetc-tes munkáról.
% — Koroaxtóny BxooliUa Bffyo«tiló». Fel-
hivatnak ax •juta munkások, a íóMmüve&munkát). ca kisiparosok is hogy a .pénzfelülbélyegzéskor ax C-lamnak nyújtott kénysxerkölcsön visszafizetése mwít szombaton esto 0—8 óra és vasárnap délután 2—ti óra között a Keresztén)1 Otthonban a pé rutin el" réervéanyet megjelearü el ne mulasszák, mert a vissza, fizetést kéró kérvény a névjegyzék csatolásával a jovó héten a központ utján a pénzügyminisztérium elé íets terjesztve, így késóbbl Jelentkezések már figyelemé vehetők nem lesznek. Ugyanakkor földbérletre ax eljegyzések-sa cg elfogadtatnak. Ax elnfikj/f.
Behálózzák
haszontalan utápzatokka), ha nem ügyel a DUni-puder, Diana-szappan c* a Diapa-krém elnevezésre és csomagolásra.
Kis doboz. Illetve tégely ára----10.— K
Nagy , , , . —---20.— K
Nagy \'szappan ára------ —: 25.— K
Teljes készlet (tartalmaz egy. nagy krómét,
1 nagy púdert, 1 nagy szappant). ára — 70.— * vagy 1 kis krémet, 1 kis púdert. 1 nagy szappant, ára — — — — — — • — 50.— K
Mindenütt kapható I
Gyártja: a Diana Kereskodclmí R.-T. Budapest. V , II. Nádor-utca 30. 930
Boros hordók
Telefon 148-12. BÖHM KÁLMÁN
uj és használt, bármily mennyiségben és nagyságban kaphatók.
hordógyár r.-t., Budapest, Szabolcs-u. 19.
iSftO. Július. 18.__
— Dohányklosztá*. Értesítjük a ^közönséget, hogy a julius havi dohányjáraadóság folyó hó 19-ér. és 20-ín a trafikokban rondolkczésre áH. Elosztási arány a következő ; 18 csomag pipadohári<^ vagy 15 csomag cigaretta dohány, vagy 60 darafe stivar, vagy 450 darab cigaretta. —.Egyben figyelmeztetjük a kis-kanizsai, továbbá a déli vasúti dohányzókat, hogy járandóságukat kizárólag csak a fíao. illetve a Píszár-íélo tőisdébon yhetik át. Közellátási üzemek.
(x) Eladó : National kassza, fényképészeti fabódé, könyvtár szekrénnyel, rövid zongora cs zenélőgép, félhold föld, asztalok, cimbMom, surokházhely, gyermekkocsik és ágy, üvegesablák. Bővebbet „Amcn" közvetítő irodában, Király Pál-utca 8.
— Feliüvás. A Keresztény Sajtórészvény társaság alapi tó tagjai folkéremck, hogy ma d. e fél 11 órakor a Rozgonyi-utcai elemi iskola tantestületi szobájában megjelenni szíveskedjenek. A gyűlés célja: Határozathozatal az akció továbbfolytatásáról, csetlog a befolyt összeg felszámolásáról.
— A* „Aranyvixá^j" szereplői felkérotnek, hogy "holnap, julius hó 19-én délután 6 órakor a Keresztény Otthonban jelenjonck meg.
— A ^Kazinczy" Kölcsönkönyvtár
(Budapest, VII.,. Dohány-utca 1. sz.) a vidék müveit közönségének legnagyobb öröméfe, hézagpótló ujirást vezet be, amennyiben\'vi-dékre is szállít kölcsönköny veket. Kérjen tájékoztatót !
— A Keresztényszocialista szervezetbe és az Ébredő Magyarok Egyesületibe naponkint délután 0—7 óráig lehet ugy férfiaknak, mint nőknek beiratkozni a Kérésziéi.y Otthonban.
1 — Értesítő kiosztás- A főgimnázium igazgatósága értesíti az intézet növendékeit, hogy az óv végi Értesítőt f. hó 20-ártf kedden délelőtt 9 órakor osztja kj. *
— Megszökött a plccolóval. Bethlen Bruckner színigazgató tegnap feljelentést tett a rendőrségen Nuszbaum Fábián zenész ellen, akit megbízott azzal, hogy vásároljon egy Bőhm-féle piccolot\' s erre a célra 1000 koronát adott át neki. ,vA kikötés szerint a \\ piccolo a zenész tulajdonába megy át, amint az 1000 korona értéket visszafizeti.\' Jtfuszbaum Fábián gondolt egyet és tegnap reggel a budapesti vonattal megszökött a piccolóval. A rendőrség ;még a délelőtt" folyamán értesítette a székesfehérvári rendőrséget, hogy a szökevényt tartóztassák le s toloncolják vissza Nagykanizsára.
(*) Vadászok! Hirtenbergihüvelyekot 2.—, 2.50 3.50, Wölloredorfl- késztöltényt 3 kor,, serétet, fojtást, gyutacsot, flobcrttöltényt. vadászfogy vert szállít engedélyeseknek Szabó Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
— A kommunlzáló Báron elvtárs.
Megírtuk pár napja, hogy a kommün alatt lávollevő Páli alezredes lakását mily vandal brutalizmussal dúlták fel s bútorait hogy hurcolták szét a vörösuralom elvtársai. Páli alezredes lakásának feldulásában Bárány Antalon kivül a legfőbb korifeus Báron Ferenc volt. JBaron .elvtárs" egyike volt a legorcátlanabb vörös zsidó kommunizálóknafcV\'- Egy házban lakott Páli alezredessel s a kommün kitörése idején, hamarosan sietett engedélyt kérni Sneff baráijától a távollevő alezredes lakásának kifosztására. A bútorok elszállítását ő kezdte meg s nyilván ő is , megőrzés céljából" elemeit a lakásb\'ól több holmit, közte egy, értékesebb majolika asztalt. Bárány csak véletlenül vetődött oda s még jobbhiszemü-leg szállíttatta el a bútorokat kocsiszámra. A vallomások sorén.Bárány Antal erősen Báron ellen vallott s azt is kijelentette,\\ hogy többször érdeklődött az elvitt holmik fc^lől. (Ezek persze ma már clőkerithetetlenek.^Baron elvtárs, pardon, ma már ur — ő mondja — erősen tagadja a bünrészességet, azontan a tanuk erősen nyakaközé vallottak. A biróság 4 havi fogházra itéltc.
— A közalkalmazottak beszerzési csoportjának mindazon tagjai felhivatnak, akik befőzési cukrot jegyeztek, hogy f. hó 19-én és 20-án (hétfőn és kedden) délelőtt Gudlin Ferenc urnái a cukor árának lefizetése mellett utalványaikat váltsák ki- A cukor szétosztása kedden délután 2—5 óráig fog megtörténni a beszerzési csoportban. Mint-
" hogy kevesebb cukrot utaltak ki, mindenkinek igénye mérsékelve lesz. Az elnökség.
- Jó családból vafcó 2 fiu kitűnő ellátást nyerhet kUlön szobával. Bővebbet Flschel Fülöp Fial cég üzletében.
Zalai Közlöny
— UJ szabályrendelet a, helypénzekről.
í. rész. Általános teniclkei/sek: 1. §. Nagykanizsa r.-t. város a helypénzszedési jogát c szabályrendelet alapján házilag a fogyasztási adóhivatal u(ján gyakorolja. 2. §. Helypénz, illetve koríátpéns lízetésének kötelezettsége alá esnek: a) az 0ratóg03 és hetivásárokon, továbbá a hatóságilag engedélyezett napi piacok alkalmával- a vásártereken, illetőleg .a vásárterül kijolölt közterületen helyet foglaló összes helybeli és vidéki árusok, b) a város, területére eladás végett kirakott, vagy olt járva áruba \'oocsátott bárminemű ipari és kereskedelmi áruk, élelmicikkeV, termények, ugy állatok után akár napi piacon, akár heti, vagy országos vásáron tórtép& az árusítás, c) a közterületeken (utcákon, toreken) ÍSrhoJ és bármikor helyet foglaló állandó utcai árusok lujság, cukorka, gyümölcsárusok, kofák, $tb.), d) a panoráma,\' körhy>t». lovarda, állatsereglel, kintornás, mutatvány-bódé, késdobáló, mozgófénykepszinhás. crőmúvészeti és általában mindon béléptidij mellett megtekinthető látványosságok és mutatványok, kivéve mégis a tisztán jótékonycélu, valamint at ipar, kereskedelem és művészet előmozdítására beléptidij nélkül rendezett látványosságok és mutatványokat. A tanács jogosítva van a c) esd) pontok eseteiben fizetendő helypénzeket méltányossági okokból álUlátiyössscgben is megállapilnrti. .3. • A korlátpénz a városba kívülről bejövő áruk (állatok) után a városba, a\' helybelieknél pedig a vásártérre\' való bejövetelnél fizetendő, mely áruk (állatok) után azonban, amelyek piaci árusításra szár.va nincsenek, továbbá megrendelésre, vagy feldolgozás végett hozatnak be, • helypénz, illetve koríátpénz r.em szedhető, ily esetetek azonban liileleson igaiólaodók. 4. Oly esetekben, midőn egy és ugyanazon eladó egyszerre többrendbeli oly cikkeket hoz eladásra, meíyek különböző díjszabás alá esnek," az Összes árukat egybevéve a helypénz azon tétel" szerint fizetendő, mely az ogyea cikkekre alkalmazható tétel közül a legmagasabb díjtételt tartalmazza, mégis amennyiben ily alkatommal oly áruk is fordul-\' nának elő, melyek után a helypénz darabszám szerint fizetendő, azok után a dij darab\'onkint "külön is megszedendő. 5. §. Ha az elárusító által elfoglalt terület egész négyzetmétereken felül még törtrészeket is mu-tatna, az esetben, ha az (í£1) \'/t nagyobb
terület, egész négyzetméternek tekintetik. Az, aki önállóan csakis egy négyzetméternél kisebb területet foglal el, egy egész négyzetméternek megfelelő helypénzt tartozik fize\'tni. 0. §. Oly áruk után, melyek a városon csak keresztül vitetnek, a várói területére lépés aíkal-mával a sorompónál befizetett korlátpénz, illetve hely- • pénz a kimenetelkor a kilépő sorompónál, ha a szállítmányból még semmi <rf!vnem adatott, 5 órán belül visszatérittetik. Az árunak átmeneli jellege a belépő sorompónál bejelenten^, mely bejelentésről az illető részérő elismervény, a fizetett díjról pedig fizetési bárca, mint elismervény, kilépő sorompónál a dij visszafizetése %-égett átadandó. 7. A vásári helypénz: áz árusítók ugyanazon áru anvennyiben-az áru, illetve
az állat a vásárteret el" nen> hagyja, a megállapított díjtételek szerint minden vásár tartamára, :még ha at több napon át is tart csak egyszer tartoznak megfizetői. 8. §. Az árut a piacra (vásártérre)^ vivő járművek, melyekről az árut lerakják, amelyekről tehát nem áru-. sitanak, szintén helypcozfizetési kötelezettsér *lá esnek, azonban ezek ulán tz üro^ járműre megállapított hely-pénzt csak abban az esetben lehet beszedni, ha ezek a jármlivék a leterhelés után is állandóan a váiártércr. maradnak. 9. A helypénz beszedésével és kezelésével megbízott fcözegoket a városi tanács a jelen szabályrendelit egy hitelesített példányával és ismertető jelvényével látja cl Kötelesek a beszedéssel és kezeléssel megbízottak a ^eszükre kiadott szabályrendeletet cs igazolványt álUndóan magukkal hordaniNb azokat <x fizető feleknek kívánságára bármikor fetmutiini. 10. 6. A helypénzek a vásár, lllstve a piactereken bárcák ollenében a helypénzszedók kezeihoz előre fizetendők. Fizetési bárcávái nem rendelkező árusok és azok, akik azt állítják, hogy a dijat megfizették, de az erre vonatkozó bárcát felmutatni nem tudják, az illetékes dijat minden körülmények kötött megfizetni tartóinak. A keselés módozatait a városi tanács állapítja meg. 11. §. Az igazolvánnyal ellátott díjszedők jogosítva vannak a szabályszerű dijak megtagadása esetén az árusítót akár a rendőrség, akár más rendelkezésre álló karhatalom igénybevételével eltávolítani. (a u-ik részt szerdai szá-\' munkban közöljük.)
Színház,
Heti műsor :
Vasarnap délután: Faun. Pór Miklós felléptével
Vasárnap\'este: Bőregér.
Hétfőn: Csitulj szivem
Kedden: Luxemburg grófja.
Szerdán: Ezüst sirály. \'
Csütörtökön; Esüst sirály.
Pénteken: Ezüst sirály.
Figyelem!!
Kinizsi-utca 2,1. sz. vca-déglőbeo jó fiünőségu
szentgyörgyvári bor literje
20 korona
3
A kóborcigányok letelepítése
Leirat érkezett a városhoz a kóborcigányok megrendsZabályozása ügyében. A rendelkezés azt célozza, hogy a cigányokat le kell telepíteni községekben s á rendes munkára kell \'szorítani őket. A terv nagyon szép s már régen kívánatos is volt s e tekintetben már rég erőlködtek is a közigazgatás közegei, azonban mindig eredménytelenül. ismeretes József főherceg ezirányu telepítése Alcsutotv, amelynek eredménye az létt, hogy egy év alatt üresek lettek az alcsuti \'kőházak.
Dr. Herviann Antal egy. m. tanár évek hosszú során át élt közöttük^ faluról-falwa járt velük, nyelvüket perfekt beszéli s meggyőződött róla, hogy a cigányok végleges letelepítése jelenleg utópisztikus törekvés. Tapasztalatairól hatalmas kötetekben számol be, sajnos, még mindig német nyelven, mert • annakidején csak Leipzigben tudta kiadni s azóta nem akadt magyar ember,v aki lefor- . ditsa. Hermann Antal professzor a cigány-psiche legnagyobb magyarországi ismerője, a párisi örmény Akadémiai Társaság elnöko legjobban megtudná adni a véleményt az alispáni leiratra.
A rendelkezés ugy szól, hogy \'.etelefci-tendők, békés munkára fogandók, öszvért, szamarat, lovat csak engedéllyel tarthatnak.
Tehát jaj nektek kóborcigányok. A törvényszék padjairól eltűnnek a füstös legények. A riporterektől elszedik legjobb falatjaikat. Nem lesznek cigányok a biróság előtt. Nagykanizsa főutcájának legérdekesebb látványossága, a cigánykaravánok keleti végigvonulása eltűnik. Pedig nem: utolsó dolog volt, amikor a rajkók a dádék s a kártvavető, kuruzsló szülőanyjuk társaságában, ruházatuk folytonossági hjÁnyaivai végig rókatáncozták a város legforgalmasabb utcáját. .
A szőlőhegyek pincéinek ajtairól nyu • godtan le lehet venni a lakatokat, hisz a kóbor-cigányok le fognak telepedni s becsületes munkához látnak.
Kehes lovak többé nem léteznek, a ménesekből többé nem szakajtják ki a legszebb paripákat, Gacsaj Estvánt nem fogják a csárda árkában vérbefagyva találni többé, mert a kóbor kolompárok produktív munkára kényszerültek.
Rigó Jancsik ezentúl kőházakban fognak születni s Balog Tutáné nom a putriban fogja megtanulni az ezerjófüvet méreggé keverni. Nem. Ezentúl cégtáblát foga második emeleten kiakasztani, ilyen felirattal: „Naccságos ur csókolom a kezsit lábát itt vettessen\'mindig kártyát!*
A nagykanizsai arénéban a táncosnőknek le fog járni, mert a cigánykisasszonyok mélyebben fogják dekortálni magukat s még\'trikót sem fognak magukra húzni, (telt ház biztos) ugy fogjá^.a rókatáncot lejteni
Hallatlan! Micsoda, nyugati kulturác fognak teremteni ezek H. letelepült nomád keletiek.
Uj vért, friss* erőt a megrontott társadalomba! A vérfrissítés mindig^ előnyére válik a nemzeteknek. A poroszok isazótó két ölesek, mióta a németek a ruszkival összekeveredtek.
Népszokásaink természetes vadságot kapnak. A korzón ezentúl bicskázni fogunk-, a Csengery-ut fáiból fakanalakat s tcknőkec faragunk, á város^ téglagyár is felesleges lesz, meg a lOO.OOü K tanulmányi költségre sem lesz szükség, mert el fogjuk tanulni a váíyogvetést.
Lapterjedelmünk annyira kicsi, hogy nem tudjuk teljes mértékben, méltatni a kóborcigányok letelepedésével járq összes előnyöket.
Nahát csak telepedjetek Kolompárok, Balogok, Ráfaelek! Mi úgysem érjük cvx meg. —igk —
Gondoljunk a Murán túlra!
Zalai Közlöny
1920. julius 18.
NE TÖRJEfi FEJET!
Ha valamit venni akar Ha valamit elad Ha álláshoz akar jutni Ha lakást keres Ha nősülni óhajt Ha férjhez akar menni
^P Próbálja meg! Hirdessen a
Zalai Közlönyben
és biztos eredményt ér el.
Ujöághíbordó
havi fizetéssel felvétetik lapunk kiadóhivatalában.
egy par 37.es kivágott fehér cipő és pár 39-es férfi fél cipő Kazinczy-ut 1. J. emelet.
Kisebb birtok eladás.
Vasijwgyében Szo2»bath<ly-Sígykfl«i«a kózott vasúti fóvor.aJon Állomástól 20 percnyi járásra. eg>- kisebb gazdaság, mely\' áll egy-modernül épült magas földszinté* csinos magánházból, melyben -van nngy kamra, istálló, koaiszin, baromfi-Ml stb. nw1lé»»Syi«é«ekkcl, nagy udvar, gyúm<>!«0s konyhakert ftrezÁ a hízttlek végében 2 hold príma szántófóM.
Ezen ki< gn>:d«!tágh02 külöft, ovevó 10 hold primo szántófölde: kap bérbe, esetleg felesbe. Nagykanizsán n viro> központján Icv.S «inos magánházú-Trat. *zép kértei eladom vevó esetleg Ukáit is kophat. Ugyanott kü-lunfc\'.c liiiószot^ ljutorok és cj»y bárom kcrcku Ixilcgtólu kccfi olcsón tfcsió.
Bóvebbci Nagykanizsán Bafcó.Jo«cí hiztulíjgonos megbízottjánál Magyar qtca .\'IV. 1218
Eladó
A „Kazinczy"
r» ,jii»buiwt-j ut<» {.{Kiroly.ktfrvtiarek
i. óvi augnsztua hó 16 tÖl koxdvo
vidékre, is szálút
kölosönkönyveket
\\$8gr Kérjen tájékoztatót!
¥"? fl _ J JL Kiskanizsán sz<
EJadO ti; \'fV
holdat kerttel.
1 szép ház nagy udvar, \', pajia. több mint egy \', beköltözhet-; lafcá*. — Nagykaniztán nagyobb ház, nagy udvar cs kerttel; uj húz Ö kis likával s nagy keryeí ; uj hiz két szobás Jak is és fél hold kerttel; családi háznak Alkalma* ssép házhely gyübrfjcsfákbű a város belterületén: házhely B<ü*tonkcrc<zturon; somogyme^rei 12 ho!da* birtok, Nagykanizsától 20 knt.TC.
SZIGRISZT
kereskedelmi iroda, Zrínyi .Miklós-utca 33. m I. <=».
ABLERAMDOR
Gyümölcsöt kilónként 2-
töt 4 kor-Ír.
Diót kilón-kent 25 koronáig, bur-
gonyát 1 kor. 60 filterért.
»6)
gyümölcskereskedő
vesz mindenféle gyümölcsöt bór-mily mennyiségben. Körtét, almát es szilvát zsendült állapotban. öreg diót és burgonyát. Czime: „Szarvas" - Szálloda.
crém, szappan, púder, sampon
a legtökéletesebb cí legkeresettebb toilctte-szcrek. Kapható minden gyógyszertarban és drogériában. Xészit): HUNNIA gyógyszertár laboratóriuma, Budapest, IX., Ráday-utca 12. 591
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy Nagykanizsán nSzarvas-Szálló épületben levő
óra- és látszer- üzletemet
modern gépekkel felszerelve
villanyerőre berendeztem.
Jgy abban a helyzetben vagyok, hogy ugy az óra, mint a Játszer szakmába vágó összes javításokat a legrövidebb idó alatt saját műhelyemben a legptecizebben készíthetem el. Legnagyobb választékban raktáron tartok arany-, czdst-, nickel-cs acéltokban levó, hirnovis márkával .ellátott és pontosan szabályozott férfi* és nói-, zseb-, káxcvU- és zseb ébresztő órákat egyszerű és Rádium számlappal, úgyszintén inga-,
(ali- és ébresztő órákat. Szemüvegek é* orrcsipteVók, doublc-, nickel. és ccluJoid keretben azaz csiptetóvd egyszerű és kombinált Convox és Coocav üvegekkel a leg-\'
nagyobb választékban. Készítek orvosi rendelés szerint a Jegcgyszcrübb-tóJ a iCgkonibinüUbb ö-vszcilJitásig minden látszer szakmába Vájni munkái A nagyérdemű közönség b\'ixalmát és- szives támogatását,\' kérem
Vekásy Károly órás és látszerés z\'
Nagykanizsa, Szarvaa-a/.álló óptllot.
I Külön a gép-, külön 4 íüitxcrszalc- I
I mában Zalamegyében jól bevezetett I
1 utazót keresi
fixre és jutalékra a
Zalavápni8gj8i Szövetkezeti

Uri öltönyöket
ób nöl kosztümöket jutányos árban vegyileg tisztit cs javit
Xoleíon 318. LEDITT MIKSA
HrfUtafe* <» v«gyti»»UW, Teleki.-j. 25. Üy»j*)u«*#v«n><» k*»xll«k elegAn* urt illratOUODySkot
Aromán cement
luofenyödexKka, padló, lóo, hovodo-r«k. koraóny fapadlók atb. kaphatók
Hild Testvéreknél
Nagykanizsa, Xirály-ntea 4. n*im.
Hivatalok, irodákfigyelmébe.
Legjobb minőségű MlnUxterpaplr Fehér finom Irodai papír Fogalmi szürkés papír Levélpapírok írógéppapír Szén (carbon) papír Itatóspaplr írógépszalag
Irótollak, tinta és tlntatartók Iróaljzatok, borltékpaplrok
• Irodai olló, péazkosarak Asztali előjegyréktömbök stb. irodai szerek nagy választékban kaphatók.
Fischél Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
^Magánnyomozó iroda!
Viola és Társa, Nagykanizsa
BSB ===== Sugár-nt 2S. =====
Éh-állal mindennemű bizalma.? természetű
I Elvállal mindennemű bizalma.? termcszetu j megbízást, megfigyelőt bünügyekfcen is ■ ugy be), irynt. külföldön. ;
m
továbbá
pala v aggon tételekben megrendcUtctó
________ SZIGRISZT
keíeskcdclmi iroda, Zrínyi .Miklós-utca 33. sz. 1. emelet
Vendéglőt vennék
jóforgalmut, lehetőleg nagy telekkel, házzal, megfelelő melléképületekkel helyben, esetleg Kanizsához közel ijöO fekvő városban. Cim a kiadóban.
Értesítés!
Van szerencsénk tisztelettel közölni, jjqgy tekintettel az idény előrehaladott voltSra a raktáron levő cipőárukat le-sznllitott áron Árusítjuk. Továbbá készítünk mindennemű uri női és gyermek-cipőket a megrendelő anyagából is."
Teljes tisztelettel MÜtényi Sándor és Fia a város palotájában.
^ Vízimalom eladó
hozzávaló lakással és két hold földdel.
Cim a kiAdijbiv-atnüHin. 1211
Rozgonyi-11D AIII A mozjókep-
4 = UnAllIn |
utca
l palota =
Szombaton ós vasárnap
J. H. Rosny büntlgy: regénye
A zöld kakadu
Hünugyi dráma 6. f.
Izgalmas trükök!
Elcatfáiik iizitU: Hitliztipokoi 7 «t 3 aruk. Tulrin ItiuifiMtlM: 3. (. 7 «i t érakar.
ItHzill Xiruíliiy ét allrallU tlipllíia lilázit, Htljkii a Mlaiáraiifil kis-. kizi|. ít itijr-blrltkiaik It tt?tlnlr« taaaik.
galxai Részvénytársaság Hagykanizsa
I SOr^nyclm P0TUKA
Eajái-épílel
| Ttlefwi:im | 123.
Alapi tök:
„llansya". 0. K. H. Ujgyar Siö*»\'.kíi«ü Kíipeocok Aru-Srjilmi KííH(inyt4r*«H<i. Budapcjt.
Mint esryedQli főbizományos
Zalavármogyébcn .-» beszolgáltatandó gabona* átvétel és fizetése ék a szabadkereskedelmi Kabona vásárlása a .Hangya\' és 0. K. H. Szb-vetkezetek cs képvíjelók utján.
Mint főbizományos " ál3íu,,i
kereten bclul -« gazdák mindenféle mozöga*dn.si\'igi ftépokkel, szerszámokkal és eszközökkel való ellátása. Mint főbizományos gyapjú összegyűjtésére Azonkívül só, cukor, raffla, nzo-kerek, magvak, hüvelyesek, fa, faszén vétele és eladása.
V&n&rol luiudenfólo t«rra4ayt, •■aiiut«kanaftu)t, ■•bot, &n>ftt »tb. raosr.Vul, hQv«Jy»«»V«t.
«. tonnMik nJfcnlalMlI, % lrhctA )C*Jobb
arat n<«(JQk. lalnden kO)ÖDÖM-bb nycr^uked^tl
TAry u«ikoi.
Elvállal mindenféle qladásl é» vételi
megbízást. Keres megvételre tűzifát nagy mennyi-• «égben. 10S7
Tájékoztatót lngyon küldünk
Nyomaton a 1 főtulajdonosok: Zala; és Gyarmati könyvnyomdájában
162: ftzám
ÚMkomóMC ii kiadóhivattl: FŐ-Ut 15.
___ (nururban-telefor ■
n«jclclonlk mindig kora reggel.
KERESZTEN YjRO LIT IKAI NAPILAP
}>őiizerke*xtö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
acatctfy. k<j>vU«:&
Pclclőa •xftrkfcfcxtO: ✓BjÓDROOKÓZY ZOLTÁN
Előfizetési áraki
évr« 250 K. Félívro 130 K. No*y«u 65 K. Egy tóra 22 K. Egy« txim 1 K
Az uj kormány es
- A Nemzeti Sajtó írottá jelenti —
Budapest, julius- 19. Az uj kormány tagjai ma délután hat órakor * tettek le az esküt « kormányzó kezébe. Teleki Pál gróf miniszterelnök eskütételénél Széchenyi Gyula gróf főlovászmester, mint zászlósúr működött közre. Az eskümlntál Feráinándy Gyula volt igazság ügyminiszter olvasta fel. Azután a kabinet többi tagjai tették le az esküt. Az eskümintát bárciházi Bárczy István dr. olvasta fel. Az eskütétel után o kormányzó különkihaUgafáson fogadta gróf SzJcheuyi Cyula zászlósurat, valamint a kormány valamennyi taglát.
Budapest, Julius 19. Nagyatádi Szabi István az eskütétel után a kővetkező nyilatkozatot tette: Most jövök az eskütételről, amely hat órakor volt. A szokásos minisztertanács ez alkalommal elmaradt. Eskütétel után átmentünk a miniszterelnökségre, ahol a kormányt lefényképezték. A kormány szerdán tartja az első minisztertanácsot és \' csütörtökön mutatkozik be a Házban. A - SiflftíiiyMAjniiAfiy íW1,fít\'\'-\'-l,iö|i 4\'6HHJJttt\' tolta utolsú minisztertanácsát. A földbirtok-reformról annyit mondhatok. hogy néhány kérdésben természetesen engedményeket teszünk.
Budapest, julius 19. A nemzetgyűlés \'csütörtökén délelőtt liz órakor ülést tort, amelynek tárgya az uj kormány bemutatkozása és a további teendők iránti intézkedés.
Budapest, julius 19. Teleit (Pál gróf miniszterelnök előterjesztésére Bmich Gusztáv volt kereskedelmi minisztert a Sík fizetési osztályban rendkivüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezte ki a kormányzó.
Népbiztosok a törvényszék előtt
Budapest, Julius 19. A népbiztosok bün-perének mai tárgyalásán befejezték Ágoston Péter kihallgatását. Majd megkezdték Kalmár Honrik kihallgatását, aki nem érzi magát bűnösnek. Harminc év óta • szocialista. Nvu-gatrnagyaror-szág szociálisra munkássága nem akart elszakadni Magyarországtól, csak a parasztság Ő az Ausztriához való csatlakozás ellen agitált. Sopronban volt, amikor sürgönyt kapott, hogy a Károlyi-féle kormány megbukott és ót népbiztos a nevezték ki. Saját hatáskúrcbeii megszüntetett minden atrocitást, de annyi crejo nem volt, hogy a terrorral szembeszálljon. Az fl népbiztosi hivatalában nem volt sem kommunista, sem szocialista, sem zsidó. Kalmár kihallgatását holnap folytatják.
Osztrák- orosz szerződés.
Bécs, julius 19. Az osztrák és orosz szovjetkormányok ratifikálták a hadifoglyok hazaszállítására vonatkozólag kötőit szerző-.léseket. Az osztrák kormány ezekkel kapcsolatosan kötelezte magát Szovjetoroszország-gal szemben a legszigorúbb semlegességre. Nem fogja megengedni, hogy fegyvert, vagy muníciót szállitsanok . területén keresztül Oroszország ellen. Egyúttal kötelezte magát arra, hogy a területén tartózkodó volt m.v gyár népbiztosoknak biztosítja a szabad el-vonulás jogát ós minden arra alkalmas eszközt, rendelkezésükre bocsát Oroszországba való utazásuk céljára.
Budapest^ Juiius, 19- Az uj kormány eskütétele után « földblrtokreform kérdése rövidesen el fog dölhl. Az erre hivatott bizottság nagyatádi Szabó István sürgetésére már holnap összeül. A tárgyalások előtt máris megindult- az agitáció a nyilvánosság előli, különböző cikkek, és memorandumok alakjában 7
Budapest, jullüs." 9. A kormány a következőkép alakult még:
Miniszterelnök: gróf Teleti Pál Külügyminiszter egyenlőre: gróf Teleki Pál. ... , . j
Hadügyminiszter : Sréler István ezredes, (államtitkár: Meskó Zoltán.)
Belügyminiszter Ferdinády Gyula, (államtitkár: Gömbös Gy;)
Földművelésügyi miniszter egyenlőre: Kubinek Gyula. <
Kereskedelmi \'miniszter: Rubinek Gyula, (államtitkár: Llpták, NI.) -^•"freztéj^mlitkatw^fMtKsdny; --Vái Vilmos.
. Kultuszminiszter: Hatler István.
Közélelmezési miniszter ■ nagyatádi Szabó Islváu
Népjóléti miniszter: Benárd Ágoston, (államtitkár: Patacsi Dénes.)
Pénzügyminiszter: Korányi Frigyes báró.
Nemzetiségi miniszter : Bteyer Jakab. Kisgazdaminiszter sokerópátkai Sutbö István
Joachlm porosz herceg öngyilkosMiSga,
Berlin, julius 19. Jcachim porosz herceg öngyilkosságával kapcsolatban ujabban a következőket jelentik: Pénteken éjjel Joachim herceg visszavonult szobájába, amelynek padlóján másnap hörögve találta a szolgaszemélyzet A golyó átfúrta a tüdejét ép horzsolta a szivet is. A herceg semmiféle Írást nem hagyoit maga után. Tettének oka kétségtelenül a háborubaft feldúlt idegrendszere és a forradalomban beállt lelki depresszió. Hozzájárult elhatározásához az is. hogy feleségétől válófélben van. A volt császári párt nyomban értesítették az öngyilkosságról.
A jugoszlávok budapesti követe
Budapest, julius 19. A Nemzeti Sajtó Iroda értesülése szerint a jugoszláv kormány budapesti követéül dr. Szlojanotrics Pradiszlávot
Tőzsde.
Budapest, julius 19. Élénk forgalom mellett az irányzat megszilárdult.
Valuta: N.poleon 500, Font 035, :jí-lUr Mi. Fr.nl; 1320, Mi\'rU <60, Lir. flttO, Rubel 320, í.oi 470
StoVol 350. Svijil fttót -, Diatr 050. . Jugositív
-. 8<íli Sí.
A nemzeti hadsereg eskütételének évfordulója.
Sudapesi, julius 19. A nemzeti hadseregnek Szegeden ma egy éve történt eskütétele* évfordulója alkalmából ma délelőtt a vérmezőn nagy katonai parádé volt, amelyet tábori mise előzött meg. A tábori misét Zad-ráveti István tábori püspök celebrálta. Utána áldást osztott. Beszédében Is^en áldását kérte a nemzeti hadsereg fegyvereire. Az ünnepély végén a csapatok diszmenetben vonultak el a parancsnokló tábornok előtt.
ítélet a Stromfeld-ügyben.
Budapest, julius 19. Stromfeld Aurél vörös vezérkari\'főnök ügyében a budapesti hadosztálybiróság ma délelőtt hirdette ki az Ítéletet, amely szerint Stromfeldet a felségárulásban bűnösnek mondja kt és három M börtönbüntetésre Ítélte.
Száz százalékos tarifaeme-tós a lélimuton.
Vasárnapi számunkban röviden közöltük már, hogy a Délivasut julius hö 20-cól, vagyis a mai naptól kezdve száz százalékkal emeli a menetdijakat.
Tájékozásul az alábbiakban adjuk az uj díjszabást:
Badapaat f«lé. ^
A tzfotljrvootti mt.Kt)*g>\' árt NajykaaizUtól:
L u. III. Olll.
Recs. K tó e\' 3
Kom4iv4ro> te tó 5
B4Ut0D(i«al(F0;g)\' 54 Sí l»
g«Utoab«(<oy 54 3t tí
Bilaronlu«4rlu: 54 32 t»
Konyóa 78 44 \'£1
Boglár 86 • 50 28
ScMle. «8 Itó 58 32
S15ÍO* 70 40
SíiinMiiYl, 174 102 51
254 140 Sí
A uyflt.von.ii mrn.íjtg, m N.gyluniuitOI\'
t. II. WL
BaUtonx.r-.t^voríy a K 78 4$
Siófok 172 102
Sicke.ifch.;rvft( 248 US
BuJai).*-.( neo 212
8xouab»th»ljr -Bopiou f«lá.
A «4«éiyvooíti míMtje^y ük N\'igykmitMtOl ■
< I. II. >111. 0«1
lljntp,-ü.ru K ie 8 4
Cití. ts III 5
\'í-\'t\'.iiri\'í 24 14 7
Z<UazentfflilUly-Noi« 42 24 1*
54 32 IS
ZiUucativin IJ4 28 22
ItO 70 • 40
Sopron isi. I0S 40
Sopron cit Bec» közótt a bojkott miatt n«n közlekednek a vonalok.
Oyikiajaa—Babóoaa f«lá.
A \\c«T3clyvc<fUt> cMMl\'te^y ara Nagykarui-UtOl:
Murakereattur Kikoayt Ugríd Zikan y Gyíkénya* Babóc*»
A BaUton-txprcu menetdíja ne» változott
1. II. III. 0»t.
K 12 3 4
te 10 5
24 14 7
31 18 10
42 se 24 14
50 28
Zala! Közlöny
1920. Julius 20.
H1BEK.
Gondoljunk a Murán túlra!
rt- Rendkívüli Városi közgyűlés.
Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete 1.92Ö évi julius hó ^20-án délután 3 órakora
városháza nögytermében rendkívüli közgyűlést
tan. A köigyülés legfontosabb s nyilván legnagyobb vitát kiváltó programpontja az uj helypénzszabályrendelet. A javaslát egyedül a piaci árus polgárságnál talál ellenzésre S előréláthatólag mindent megtesznek a leszavazására. A. szabályrendelet szerint a városnak igen jelentékeny jövedelme volna a helypénzből. Ha elgondoljuk, hogy mily nagy kiadásai, van amellett a városnak, be kell látnunk, hogy a szabályrendelet leszavazása u legnagyobb botrány volna; Elkerülendő meg fognak bocsájlaní a tanács tagjai, ha figyelmeztetjük őket arra, hogy ilyetr\'fontos városi érdeket képező .döntésnél teljes számban jelenjenek meg s képviseljék ha mással nem, szavazatukkal a város érdekéit.
— A Balaton áldozata. A Balaton minden évben megszedi a maga áldozatail. Azt a megrázó hirt kaptuk szombaton este, hogy a Balatonboglárra leutazott „Aranyvirág6 operett előadását előkészítő-bizottság egyik tagja a Balatonba fulladt. A jelentés nem tudott a személy kilétéről beszámolni s igy a hirt nem tudattuk. Tegnap már az egész város tudta, hogy a gőzfürdő bérlőjének a fia, Plósser Lajos a szerencsétlen. A budapesti vonat ép akkor érkezett meg a boglári állomásra, amikor a szerencsétlenség niár köztudomásu volt a környéken. A vonatról sokan leugráltak, a parton nagy csődület támadt, de a hullát még okkor nem találták &eg, csak vasárnap reggel dobták partra a hullámok. A, szerencsétlen -ifju tragédiáját töbfcféíekép beszélik; Állítólag a trambulin-ról Oly szerencsétlenül ugrott a vízbe, hogy a színt alatt levő hullámfogón szétroncsolta a fejét. Mások azonban azt állítják — s ez a valóság hogy egy hölgy társaságában szandolinon. messze beeveztek a partoktól, ahol a vizbeugrott s hirtelen alámerült. Állítólag a szandólin Örvénybe került s mint jó uszó, gondolta kiszabadija a csolnakot, Amint a vizáéért, azonban. erőtlenül a hullámok martaléka lett. Még volt/ ideje segélyért kiáltani, amit a csolnakban levő leány is kétségbeesve sürgetett a partok felől, azonban mire a segély megérkezett volna, már alámerült az ifju. Csak imitt-amott bukkant fel rövid pillanatokra, amíg aztán végleg elmerült. A kitűnően uszó ifju szerencsétlenségének az okát csak találgatják^ Egyesek szerint az örvény húzta le, mások szerint görcsöt, vagy szivszélhüdest kapón. A rendőrség másnap azt a rövid értesítést kapta Balatonbogiárról, hogy Plosser Lajos a- Balatonba fult. A semmit sem sejtő anya a gőzfürdőben látta el teendőit vasárnap, amikor egy rendőr • állit elé s kérdezi: „Maga az a Plosscrné" ? „Igen én vagyok." „No hát vegye tudomásul, hogy a fitt belefulladt a Balatonba." (Utasítása az volt," hogy. tapintatosan adja a szerencsétlen anya tudtára a szomorú esetet.) Az anya, aki egyetlen fiát .veszítette el, kétségbeesett ör-jöngésb^ \\iört ki s jajveszékelésére az egész környék összefutott. Fájdalmában elájult s csak nagynehezen lehetett fellocsolni. A boldogtalan család tegnap elutazott a fia tété-miért. Városszerte nagy részvéttel beszélnek a szerencsétlen ifju haláláról.
- A nagykanizsai ág. ev. hitközség azzal a kéréssel fordult a városhoz, hogy az ,500 korona hitközségi segélyt emelje tel-f Azzal indokolják a kérésüket, hogy a kitköz-ségn.ck az utóbbi időben letemes kiadásai voltak Nemrég kellett reperáltatni a templom tetejét s a paplakot s ezek a munkálatok nagyon igénybe vették a hitközség amúgy is kevés pénzét. Az evangélikus hitközség kérését előreláthatólag teljesíteni fogja a városi tanács.
"\' L? Jótékonyai*. MÍntha kétszeresen jóléti, öröm töltene el bennünket^ mikor cztas^óc leírjuk: jotekony-ság. Először rviert. mert a szeretet annyi mcSny3tya«.u- , Hsával mec sohasem haJmozuk-. eU fog.mnja.v.m
segitőegyesületét, mint ebben az evbea, - másodszor ttárt, mert az egyesület is a támogatásra ^or^óka várakozáson felül tudta -segélyezni.- Es ebben « Kct nézőpontban a legszebb . költői vóato j .nututkozrk. A szegély unulók felé forduló nerae$l«!ku adakozók a iótékóny^g sürgető alkalmai között mintha most közelebb érezték, volna maguké egymáshoa s min** a teve-keny felebaráti szeretet parancs szélesebb korben-nyeíl volna lelkiismeretes felkarolást, komolyabb tartalmat es ellcnállhaUtlaiwW) buzditó erőt. Közelebb ereztek magukat a Segitfegycsülethez ozok, kiket lelkiismeretük h»vo szózat*, « első kibocsátott gyüjtŐivnel\' arra . sarkalt, hogv\'ei ni kálómmal siessenek leróni tartozásaikat az áltaiánps nyomor közepette a segélyre szoruló saegeny tanulókkal szemben. Közel éreztek a jó szivükkel k>Slön adakozók, a névtelenek, az. alapítványi tevők, kiknek\' bőkezűségé több mint 10,000 koronával gyarapította a Segitőegyesütct vagyonát.\' É* évben 30 tanulót rószwi-tett -300~<íOO K segélyben, a diákkonccrt bevételét szánva a szegény tanulóknak 10.005 K összegben. Háláját es köszönetét fejezi ki a fógimnár.ium S<giló-egyesülete a jószivück, a- szegény tanulók felkaroló! iránt, akik a sulvos Időkben sem zárták el szivük melegéi fiaink elől. Dc nemcsak hálás a Scgitőcgyesület, hanem biis.skc is, hogy Nagykanizsa városénak közönsége milyen lelkes és buzgó látogatójo azoknak a jobb sorna méltó fiainknak, kiknek eletét a kérlelhetetlen sors már az iskola padjaiban oly szomorúan\' megcibálta.
— Felszámoló sajtórészvénytársaság. A nagykanizsai keresztény sajtórészvénytársaság kezdeményezői vasárnap értekezletet tartottak, melyen a kedvezőtlen viszonyok miatt kimondották a teí-vezett vállalat felszámolását. Ennek folytán felhivatnak a részvényesek, hogy a befizetést igazoló nyugtáikkal folyó 2<) án. 2\'l-éji és 22-én d. e- 9—10 óra között fr-Míyc-féle könyvkereskedésben megjelenni sziyeskedjenek, ahol\' pénzüket visszakapják. Vidéki részvényjegyzők forduljanak elsősorban azóithöz,. akiknél részvényü ket jegyezték, illetőleg akiknek kezeihez a részvény árát befizették. Amennyiben köve telésükhöz ily módon hozzájutni nem tudnak, csak az1 esetben forduljanak a közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül a Mair-féle könyvkereskedésben működő fel számoló bizottsághoz. Később érkező bejelentések nem vehetők figyelembe N
(x) A Bőripari Szövetkezet értesiti tagjait, hogy részükre ujabb\' áru- érkezeit, • melynek kiosztása folyó hó 21-én délután 4 órakor kezdődik s az áruk minden héten szerdán délután vehetők át. Az elnökség.
— Az Ördögárok szabályozása Rákóczi-utca háztulajdonosát felirattal fordultak a város mérnöki hivatalához, hogy az uicán végig húzódó Ördögárok vizáradásai ellen a szükséges tervszerű munkálatokat sür gősen kezdjék meg. Az Utóbbi idők vizáradásai az útca vagyon és személybiztonságát állandóan veszélyezteti. A Magyar-utcai kőhid szűk mérete folytán a víz annyira feltorlódik, hogy az Ördögárok nem tudja levezetni a vizet s igy az uton állandóan yizalá" van. A házak teljesen át vannak nedvesedve, a kutakban a víz egész a szintig dagad á környék szennyvizeitől s veszedelmes betegségeknek a mele; ágya. A kertek veteménye! már teljesen tönkrementék s a poshadó iszáp oly rettenetes bűzt áraszt, hogy lehetetlen az ott tartóz kodás- Egészségi szempontból is városi érdek, hogy a munkálatokat mielőbb megkezdjék Figyelemmel kisérjük, hogy a kérelemnek mennyiben tesz eleget a város.
(x) Bélyeggyűjtők figyelmébe! Eladása siánt bélyegeit, régi levelezéseket, régi gyűjteményeket legjobban értékesítheti ós gyűjteményeit kiegésiitheti Szabó Aulai soor:kere$kedésében. 527
— Októberig rendelkezői! állományban maradnak a rondörtísztvizelók. Mint a Zalai Közlöny feltétlenül megbízható helyen értesül, a belügyminiszter ujabb három hónappal meghosszabbította a volt városi tisztviselők rendelkezési állapotát. Az erről szóló rendele: ma reggel érkezett te a kerületi főkapitánysághoz. A rendelkezési állapotot Immár másodszor hosszabbította meg a miniszter. Az uj terminus I9<i0-ig szór és es idő alatt még a városnak kell előlegezni j rendőrtisztvisclók fizetését, firtcwilésünk szerint a tisztviselők kinevezései — $ttöl függetlenül — érvényben maradnak.
^ (x) „A. vezeklói" a cime Judex uj megbízatás* V^részének, melyei az Uránia mutat be. E résszel befejeződik cz a nagyszerű kalandorriklu* Cowiritin mester mint eJdig is közvetlen humorával fogja a közönséget megnevettetni, mert ebben a részben ó lesz a főhős, akj könnyűszerrel de *ok kellemetlenséggel oldja meg nagy rejtélyt. Jegyek kevés számban.
— A Move Irodája a mai naptói ideiglenesen a Rozgonyi-ufcai régi elemi isko. Iában (Hunyady- és Rbzgonyi-utca sarok) \\in. EhiMség,
SÉaház.
Heti mttsor :
Kedden: Luxemburg grófja. Szerdán; Palika. Csak felnőtteknek. \' Csütörtökön: Ezüst sirály. Operett itt először. Pénteken : " Ezüst -sirály. Másodsxor. Szombaton: Esüst sirály- Harmadszor. ^ Vasárnapi Ezüst sirály. Negyedszer.
Uri öltönyöket
é« otil ko»ítftmök«t jutányos árban vegyileg tiszti: és javii
aiö LIDITT MIKSA
Telefon 318. tftotíWívvégyHntitó.Telefcl.u.K.
OyAnJu»*övethalk«»»lteV cl«£&n»axl dJ YAt«Uönj&Voi
Vízimalom eladó
hozzávaló lakással és két hold fSlddel.
Cim a kiadóhivatalban. I2u
Pl jí W l1^ S7-"* fehér
V* 12) fl fk Cipő fe c-y .pár 39-es férfi fél LIUUU cipó Kftzinczy.ut 1. I. emelpi.
Qjeágfeíbordó
havi fizetéssel felvétetik lapunk\'kladóhlvatalában.
Eladó há.3s.
Árpád-utca 42. sz. uj éa meg adó- i mentes modern ház eladó. p«nkivül Is van jó karban levő eladó ház. Bővebbet:
Rakás Györgynél
Magyar-utca 45.
:KURAHir,ík,p
í palota =
Hótfón. kedden és szerdin
Judex uj megbízatása
V. részi
A vezeklés
Csütörtöktől kezdve nyári szünet Eláadásoi kizditi; flitkízaapokea 7 ix I arak
& Előkelő biztosító intézet &
S helyi telepe ö
^ gép- és gyorsírásban jártas ^
| ket tisztviselőnőt keres
azonnali belépésre. Ajánlatokat „Jó munkaerő 1223." jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
....... . . JK
♦ MATER KLOTILD i
▲ ^őzmosógyüra Nagykanizsán. ♦ X. PflO\'act; A Chrftjtdtellep\' A ^• Huuyadl-utca 19; ▼ Ka*lao»y-ute* ▼
J Hófehérre nos, tükörfényesre *a- T
♦ sal, fényez és vegyileg tisztit T
♦ frxfggt*\' Vliirkl munkAk Is hftonkJut pont«-
▲ gMHV ud olk^ultt«tnek A* olu&llltuia«k.
Nyomatott a laptulajdonos\'ok • Zalai es\' Gyarmati könyvnyomdájában
59-ik évfolyam.
163. Ttxám. <
keresztény politikai napilap
SmlwtxMj^i* kl»d<jhiv«ui: Fd-tA 13.
___— Jotcnu-bAM-teUtoa 1**- •■
Megjelenik roiadlg kor* reggel.
PötzerkeazM: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
n«mx«(fy. k<pvl»cl<5
Üsd a zsidót,
/" Fcltlö. imkciiU :
BO\'i/ROOKÓZV ZOLTÁN
előfizetési árak,
ífoi ívre\'250 K. Fílívr. 150 K. Xmi. fV<. 05 K. Síy h«r« 22 K. Ejj-m isto 1 K
hangzik el a szangvinikusabb és jobb torkuak felől a jelszó.- Mindenki fütykösre, bülykös-végü botokra, pogromra, vérre, jajgatásra, megvesztegetésre: becsületes és becstelen zsidóra gondol... .
Pedig mindenki jól tudja,. hogy egy kis érvágással még soha nem sikerük eltenni a láb álól senkit.
A zsidóság ebbe á magas hatalmába nem fütykössel küzdötte fel magát, hanem keleti energiájának mindtyí fifikájával.
Előttem fekszik a helybeli róm. kath. főgimnázium értesítője s látom a statisztikából, hogy a 306 róm. kath. tanuló mellett 148 izraelita tanult az iskolában. Tehát csaknem minden\'kát kath. diákra\'jut egy zsidó-Már ez oz arány is megdöbbentő; de sokkal elszomorítóbb^ ha az előmeneteli listát ndzem. A jelesek s a Jobb tanulók a zsidó diákok Sbruíerór\' lieraitiék ki.\'. Ha &~<aigok mélyére jobban nem látnánk, ez a tény nagyon elszomorító volna. Igen, ha nem tudnánk azt, llogy a zsidó gyermeknek egyik instruktora alig ment el, jönv a másik magán tanár s azután jón még mas minden le- és felfelé. Addig a keresztény fiu a megélhetés nehézségeivel küzködik már serdülő korától. A keresztény fiu órát ad pár garasért a zsidó-. győrieknek s mégis S marad alul. ifiért? Itt a SCŐ kérdés. .Mert nálunk zsidóüldözés van. Pardon ! Inkább talán kercsztény-illdözés.
Ha ki tudjuk vinni, hogy a keresztény l-.yormekek is sütkérezni fognak a Balaton iszapjában s ők is esznek naponta három-logásos. ebédeket, ha tcstben-Iélckben gyarapodni fognak, nem ke)l attól félnünk, hogy " zsiaó-gyerek nagyobb energiával fogja birni. Oo amig, a mi fiaink korgó gyomorral, seny-»edt tagokkal kénytelenek a tülekedésben tószt venni, az elenyészően csekély számit »idóság fogja a győzelmet elvinni.
Amig nálunk intézményesen nem biztosaik, hogy oz alsóbb osztályok kiaknázha-lí.tlao energiái, a legnagyobb tehetségekéi s.ülő nép gyermekei, is juthassanak olyan • iszonyok közé, hogy iüdüket tisztán tehetsegük fojlesztéséro\'fordítsák, addig a középiskolák értesítőinek statisztikái mindig szomorú képet fognak adni, aminek átkát érezni lógják társadalmi-életünkben az egész vonalon.
Ezért sürgetjük a parlamenttől a zsidókérdés megoldásit, mert a magyar tehetségek intézményes védelmével látjuk legjobban biztosítva a magyarság uralmát ebben az országban.
Mindaddig, amig a legfelsőbb helyen nem kezelik a kérdést kellőleg, a zsidókérdés v«)udni fog. A közhangulat izgalmára a jelen ■ esetben szükség van, mert\' a közóhajtól nem zojkózhatik el még a parlament sem. A oadoság fegyvereit intézményesen a. ke-1 reszténység kezéíle kell aíni. \' — gk. —
Az uj kormány elfoglalta hivatalát;
A miniszterelnök válasza Fejér László h. államtitkár üdvözlő i fu n ~ S2erdán lesz az első minisztertanács. — Bncsu-kihallgatások a kormányzónál. Az egyesült pártok bemutatkozó értekezlete. — A miniszterelnök beszéde az értekezleten.
egyesült pártok képviselőtagjái és sok klubtag is jelen volt. Hagyató* István nyitotta meg az értekei-Jetet. Megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy régi, szokásnak megfelelően az uj kormány a. pártban mutatkozik be először. Bejelenti, hogy a miniszterelnök kiváh szólani. (Halljuk, Kaltfuk.)
Gróf Teleti\'T\'i]: 4v értekezlet! \\ Kor-\' mány olsó kötelességéhek tartotta, hogy bemutatkozzon abban a pártban, amelybí! fakadt. Én egy ideig távp: tartottam magamat
Budapest, julius 20. A kormány tagjai ma délelőtt elfoglalták hivatalukat. A szokásos ünnepi fogadás után ugyancsak ma búcsúzon Simonyi-Stmadam, Sándor volt miniszterelnök a miniszterelnökség tisztikarától.
Utána Teleky Pál gróf miniszterelnök mutatkozott oe a tisztviselői, karnak, akit Fejér László helyettes államtitkár üdvözölt. A miniszterelnök a következőket válaszolta : Mondhatom meglehetősen nehéz aziwei és rfehéz gondokkal veszem át a munkakört, um.iyben egész erőnkre van szükség, hogy némi eredményekre juthassunk. Bizonyoa reményeket kélt mindén emberben az, ha összehasonlítja a mai állapotokat azokkal az állapotokkal, amelyek egy évvel ezelőtt az ellenforradalom kezdetén voltak. A történeti távlatbél nézve merítem én reményemet és azzal a meggyőződéssel folytatom axt, amittejeejátt egy esztendővel lent Szegedon megkezd tfinlri « helyreállítás munkáját, küzdelmet azokkal az irányzatokkai, amelyek egy évvel ezelőtt uralkodtak és amelyek sajnos egész Európát fenyege tik. Ép e fenyegetés miatt vai nekünk annyira szUkeégiiuk az erős, kemény összetartásra, minden ember edaadó munkájára. .
A többi miniszterek közül Ferdiuándy Gyula, RÍMllek Gyula" és Totucsinyi Pál szintén má foglalták cl hivatalukat
A kormány első minisztertanácsát szerdán délelőtt tartja. EzeiKa minisztertanácson beszélik meg a miniszterelnök csütörtöki nyilatkozatát is.
A kormányzó ma délelőtt 11 órakor bucsukihallgatáson fogadta Sim\'onyi-Semadam Sándor, Dömötör Mihály és EmicU Gusztáv távozó minisztereket. s.
A hivatalos lap mai száma közli az uj kormány kinevezéséről és a távozó kormány felmentéséről szóló legfelsőbb kéziratokat.
Budapest, julius 20. Az Egyesült Keresztény Kisgazda és FJldmüvespárYma este tartotta bemutatkozó értekezletét. Az értekezlet 8 órakor kezdödött, amelyen az
pártélettől, de én is a keresztény pártok-eszméinek megvalósítására - törekedtem. A kormányalakítást azért vállahun, mert éreztem, hegy agy a belső, mint a külső helyzet megkívánja, hogy ax ügyeket úlnél (yonnbbut egy erőskezű kormány vegye kezébe. Amikor az oroszországi vörös rém veszélycsen fenyeget ós Ausztriában, Csehországban és Romániában, sőt a felvidéken is felötl fejét ez u veszély, mi, akik-előőrsei é% zászlóvivői vagyunk á keresztény és nemzeti eszmének, leszünk hivatva, hogy megállítsuk ezt a veszélyt. A kormány programjai majd a nemzetgyűlésén fogom részletesen ismertetni. Gyorsan, nagyon gyorsan kell cselekednünk. Azt kell látnom, hogy az utóbbi időben az a vélemény alakult ki, hogy a politikában nincs meg a konszolidáció. Erre rácáfolr maga az egységes kormányzópárt megalakulásával. A kor\' mány ennek a" párfnak & programján áll: I. A jogrend biztosítása.
II. A helyzet szanálása.
III. A foJdbirtokreform.
IV. A küzalkalmazottak megélhetésének rendezése. ... —--------
Nagy súlyt helyezek az erélyes külpolitikára is Kérjük a pártot, hogv nagy murf-kánkban támogasson .bennünket. ^Elénk helyeslés, tetszés, éljenzés .és taps.)
A következő felszólaló Úrfi Imre, ^ki\' a pán nevébfen válaszol és biztosítja álkormányt a legteltebb bizalmáról.
A7. értekezlete nagyatádi\' Szabó István zárószavaival ért véj^, n
Népbiztosok a tőrvényszék előtt
Budapest, julius 20. A népbiztosok bün-pörének mai tárgyalásán .befejezték Kalmár Henrik\' kihallgatását. Nagy \' György dr. védő indítványt terjeszt elő, hogy a biróság kérje a kormányzótól, hogy a Károlyi kor-v mány tanuként beidézett tagjait mentse fol a titoktartás kötelezettsége alól és adjon, engedélyt arra, hogy a per során vallomást tehes-. senek. A biróság ugy határozott, hogy az ^indityány sorsáról később fog dönteni. Ezután megkezdődött Klein József gépészmérnök volt népbiztos kihallgatása, Korvin-Klein Ottó bátyjának, aki kijelenti, hogy nem érzi magát bűnösnek Majd nagy bóbeszédüséggel előadja védekezését. A platt form ügyében • folytatott tárgyalásokról nem t\'udo::. Szerinte a platt-fortn nélkül is minden bekövetkezett volna,
ami bekövetkezett, legfeljebb más dátummal és más módon. A hatósági közegek eltávolításában, a fegyveres erőszakban nem vett részt. A toszok sanyargatásáról is csak a vádiratból értesült. Hosszasan fejtegeti, hogy a kommün gazdasági része nem különbözik a legjobboldali szociáldemokrata programtól.
Kikmanth bíró: A kormányzótanács ülésein sohasem szólalt fel?
Vádlott : Nem.
Kekmanek:, Akkor mire való volt a kormányzótanács? Hiszen akkor meglehetett ölni egy egész világot, anélkül, hogy valaki felelős lett volna érte \'
Vádlott: Nem tudtam, hogy kik a birák. Én azrhittem, jogászok csinálják a rendeletekét.
A lárgyaiás folytatását holnap reggel kilenc Órára balnsztőiták el.
1 K 6 z I 6 n y
1920. julius 21.
Kun Béláék szökése.
Prága, julius 20. A „Tagbiatt" értesü-. . lése szerint Kun Béliék Prágán és Szászországon, majd a németországi Stratsundon utaztak a Keleti tengerhez és ott szálltak át arra a hajóra, amely Pétervárra vitte ők;et..; A vonat kilenc kocsiból állott. \\
\' A bojkott.
Bécs, julius 20 A kcresztényszociálista vasutasok szakszervezetének ülésén Kunshakk kcresztényszociálista. pártelnök élesen kikelt a bojkott ellen. Kifejtette, hogy a bojkott következtében Ausztriát tökéletesen agyonéheztetik. Négy hónapra való gabonát kap-Itatnánk Magyarországtól 85 koronával olcsóbban, mint amennyibe az \' amerikai ga-\' bona kerül. Ha a bojkott tovább tart, Ausztria népe éhen vész. A bojkottal körülbelül négy milliárd kárt okoztak Ausztriának.
Hága, julius 20. A \'holland szakszervezetekben igen erős az áramlatt a" bojkott ellen. Hir szerint, a legelső alkalmat felhasználják, hogy a bojkottot megszüntessék.
Viharos városi közgyűlés.
Általánosságban elfogadták a kelypéxuj avaslatot. — Ujváry Géza felszólalása. — Nagykanizsa város lakóira nem vonatkozik az qjabb szabályrendelet.
— Sa/át tudósítónktól. —
\' A tegnapi rendkívüli városi, közgyűlés szokatlan erős hullámokat vert fel. ^\'kiskanizsaiak a nagy munkaidő mellett is nagy szádban jelenték meg, mig Nagykanizsa részéről — szokáss^erint — a légtöbben távolmaradtak.
A gyűlés első s legkritikusabb pontja az uj helypénzszabályrendelet volt. Az elkészített s már ki is nyomatott rendeletet dr. Novay lmtt v. aljegyző terjesztette be röviden, Bejelenti, hogy a múltkori közgyűlésről Ujváry Géza indítványára levették a napirendről. A szabályrendelet szerint a város tekiníé^es jövedelemhez jutna, amire bármily formában, de szükség van. A szabályrendelet elvetése esetén a város kénytelen volna pótadó formájában az összege; behajtani.
Az első i felszólaló Ujváry Géza. Hosszasan megmagyarázza, hogy a mult gyűlésről nőiért kívánta a rendelet levevését. Idejében nem függesztették ki a programpontok, közé s azok, akiket légjobban érint a szabályrendelet, není jelentek meg kellő számban a közgyűlésen. A r^gi helypónzrendelet elavult, természetes, hogy ujat kell csinálni helyette, (óriási zaj, felkiáltások. A felszólaló hangját nem lehet érteni.)
Ujváry Géza: Ne idegeskedjenek hallgassanak meg, lehet, hogy egy. véleményen vagyunk. A lielypénzfelemelésre feltétlen szűkség van, mert a városnak nagy kiadásai vannak. A pótadó nom .kívánatosy mert az nem mindig, a legigazságosabb. Ajánlja, hogy a javaslatot általánosságban fogadják el. (Kítörö zaj a kiskanizsaiak oldalán : Nem fogadjuk el ! - Halljuk!)
Ujváry. Részleteiben nekem is vannak észrevételeim s csak általánosságban fogadom el, ne lármázzanak. A múltkor meggyőztem maglikat s most nem értem miért ellenzik annyira. A szabályrendelet igazságos, mert a vidék, aki állandóan-élvezi és kihasználja a várost, soha sommiféle kul.urálid kiadásához hozzá nom járul, igazságosan fizet a változott viszonyok között több helypénzt. Még fel fogok a részleteknél szólalni. Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést. Felállással nem lehet eldönteni, ezért névszerinti szavazást rendel el. (Közben, óriási zaj, az elnök állandóan csenget, mig nagynehezen lehiggadnak a kedélyek.) 72 szavazattal 30 ellenében, általánosságban elfogadják a javaslatot.
Az egész szavazás nagy tumultus közt folyik le, az elnök többeket rendreutasít. A szavazás után ismét Ujváry Géza szólal fel
Sajnálatának ad kifejezést a bizalmatlanság miatt. Ez az állapot tapasztalható a parlamentben is mondja — s ez a bizalmatlanság a kerékkötője-a fejlődéseknek. Ami itt kicsiben látható, áz folyik fent nagyban. A kiskanizsaiak felé fordulva energikusan szemükre lobbantja helytelen viselkedésüket. (Erre ismét pagy zaj tör ki és. éles közbekiáltások hangzanak el.)
A javaslatot részleteiben kezdik tárgyalni. Rothschild ügyvéd az első és második pontban javításokat kíván eszközölni.
Ujváry Géza a javaslatot oda kívánja módosítani, hogy a helybeliek ne fizessenek hely- és korlátpénzt. Indítványát érvekkel indokolja.
Ezután Plándcr Boldizsár szólal fel s a polgárság fóldhözkötöttségét s hazaszeretetet hangoztatja. (Hajdú Gyula ügyvéd:
.A kommün alatt nem így beszélt!" Mások: A 300 koronát akkor feltudta venni!)
Ezek
után a felszólaló befejezte beszédét.
Dr. Pricd Ödön: A helypénzt nem az árusok, hanem a fogyasztók fogják megfizetni! A helypénzemeléssel az árak is fel fognak szökni. Nem osztályokat kell védelembe venni most, hanem a város érdekeit szolgálni. (Ismét, nngy jtsj. Az elnök Simon Józsefet kétszer rendreutasitjat)
Fritd Ödön\': véleményemet elfogom mondani. (Nagy zajban beszól.) Meglátják, ha a rendelet csak a vidékieket sújtja, nem fognak behozni semmiféle .árut. Npm kell különbséget szabni.
Ujváry: Kérem az idegeíke tésillápitsák.
Gyóry László\': A szegény földmüves-nópet nem lehet ily keményen sújtani. „Ha a rendeletet megszavazza a város, kénytelen leszek kivándorolni Ausztriába." (Nagy \'derültség.)\'
Dr. Hajdú Gyula ajánlja, hogy a helybeliekre ne vonatkoztassák a szabályrendeletet. **—
Dr. Kcnedy Imre: Helyes, a helybeliek ne fizessenek hely pénzt, de szállítsák le áruikat 10\'százalékkal. (Nagy tap^ s éljenzés a baloldalon. A kiskanizsaiak nem helyeslik.)
Dr. Tamás Já^os azt ajánlja, hogy fogadják el ugy ahogy van. Nem tudni, hogy a helybelié-e az áru, vagy a vidékiét árulják. (A tumultus tetőfokára hágott. AZ elnök állandóan rázza a csengőt, a szónoknak nem hallani a szavát. Sokan követelik, hogy bocsássák szavazás alá a kérdést.) Az elnök elrendeli a névszorinii szayazást. A gyűlésteremben izgatottan várják az eredményt. A zsúfolásig megtelt karzaton hangos vita fejlődik ki, amit az elnök erélyesen leint. Bt. Novay Imre felolvassa a szavazás eredményét, amely szerint 10 szavazattöbbséggel Ujváry Géza inditványát fogadták el, vagyis a helybeliek nem fognak aí uj szabályrendelet alá esni. A gyűlésterme! tömegesen kezdik elhagyni, ami alatt a kiskanizsaiak hangc.. .\'!-jenzésbe törnek.
Ezután a részletekben tettek még egykét lényegtelen módositást.
— Oláh behívások. Az oláh kormány hivatalos cáfolatával szemben a .Times" julius 16-iki számábán közli a londoni katonai attasé felhívását, amely szerint az 1899 évi és idősebb oláh katonai korosztályok julius 29-ig tartóznak csapattestükhöz bevonulni. (N. S. I.)
Csúnya nők — szépek, Szép nők — szebbek
ha IV legtökéletesebb bórápolószereket a valódi Diaaa-pudort, Diana-szappant ós Di»oa-krómot használják.
Kis do!»z, illetve/tégely ixa----10.— K
-\' , . .. .----20.— K
„ szappan . , — --K
Telje* készlet (tartalmaz 1 nagy krémet, 1
nagy pudcit, l nagy- szappant) ára--70.— K
vagyis 1 kis krémet. J kis puden. r nagy szappan:. Ára —--------50.-K
W Mtndontttt kapható!, m.
Oyiftjk . OUft» Xtroiícodclmi R..T.>BvJ»k«», V.. N»<J«.g.
\' — Személyi hir. Bodrogközy Zoltán felelős szerkesztő Bűd a pestre utazott. Távolléte alatt a felelősséget a főszerkesztő vállalta
— 50 százalék kedvezmény az átutazó köztisztviselőknek. BcusterUn rendőrfőtanácsos tegnap magához kérette a város három legelőkelőbb szállodájának tulajdonosait a Garai Testvéreket, Kiss Ernőt és Antal Jenő szállodásokat. Felkérésére készséggel igen jelenjős engedményeket tettek.az átutazó köztisztviselőknek s katonatiszteknek. Eszerint a Központ-, Korona- és Szarvas-szállodák 50% kedvezményt nyújtanak az átutazó köztisztviselőknek, a katonatisztek pedig napi 2-80 K-ért kapnak. szobát, amelyből-80 fillért fizet az átutazó, 2 K-át pedig a város. A hirt nagy örömmel regisztráljuk, mert egyedül ily módon látjuk a\' szerencsétlen, porig sújtott tisztviselőkaron segíteni.\'\'Az illető szállodások biztosan ráfizetnek nagy. lelkűségükre, de éppen . ez mutatja, hogy mindennél elsőbb nálak\' a segítés. Reméljük, hogy hasonló támogatásban -más, részről is részesedni fog az az osztály, amelyik ma kénytelen elfogadni az ilyen megkülönböztető kedvezményeket. Az akció nem városi érdek s reméljük, hogy az ország többi rendőrkapitányai is felszólítják hasonló humanizmusra szállodásaikat.
— A galamboki állatvásár Folyó Vhó 26-án Galambokon országos állatvásár
lesz, mely alkalommal lovak és szarvasmarha felhajthatók. A vásártérre csak szabályszerű marhalevéllel felszerelt állatok lesznek bebocsájtva.
— Nyári szünet az Urániában. Nagykanizsa város úgyszólván egyetlen szórakozó helye, az állandpan zsúfolásig tömött Uránia-mozgó a mai nappal bezárja ajtóit s a mindig emberektől hemzsegő termekre rá borul a csehd. A mozgó mával megkezdi nyári szünetét. Az Uránia-mozgó mindig agilis igazgatósága a szünetet arra, fogja felhasználni, hogy a nagyközönség kényelmét szolgáló reparációkat s takarítási munkálato kat a legközelebbi idény kezdetéig|elvégezzo. Az igazgatóság a jövőocn is, mint a mult-oan tétté, minden igyekezete azon lesz, hogy filmsorozatainak szenzációival, kényelemmel és a kellemessel a nagyközönség disztiogvaii ízlését kielégítse. A jövő szezonra már lekötötte a magyar, amerikai, olasz, franca és német filmsorozatok legszcnzációsabbj&it s igy a jövőben .is, mint a múltban, az Uráni.i messze vezetni fog az összes vidéki mozik előtt.
(x) Mindönkinek! Országunk elveszett, dó uj:« — élni akar. A romokat el kell takariuni, a magyam* ledöntött épületét újra (cl kell építeni. A munka nagyon nehéz, inert megoszlott nu^y&niyunk éjeiében * rcn^c ■ teg sok as akadály • ellenség az egyik oíttton, rengeteg jószándék ét elszántság a másik oldalon. Dö ahol * jószándék cm elszántság van, ugyanott igen nagy a tájékozatlanság is s ritka a leszállás a problémák mélyére. A rettenetes katasztr diákból tanultunk, de — ugy Iá taxik — -felületesen\'; szenvedéseinkből ki akarunk lábolni, de nem keressek bajaink igazi forrásait s nem ismerjük 4 gyógyulás igazi mélyreható eszközeit. A nagy tájékozatlanságon skar segíteni a nagynevű nerzó, Bang>> Béla S. J. legújabb művével, melynek címe:\' Magyarország újjáépítése éa a kereszténység. A tanulságost ismeretterjesztő pompái tartalmú könyvet mindenki figyelmébe ajánljuk Kapható s megrendelhető Matr József es Pischcl Fülöp kónyvkorcskodésébcn.
— Hadifogolysors. Még Csingtaunál hadifogságba esett Xilrr Ferenc tengerész, aki az .Elisabeth" gőzösön teljesített szolgálatot. Egy gránát levitte az egyik lábát s ma csa^k egy gorombán ácsolt falábon döcög a járdán. Evek hossi\\l során át japán fogságban -volt, ami alatt szabó mesterségét folytatta s keresett annyit, hogy szűkösen megélhetett a távol kelet országában. Nem régiben vetődött haza s utja szüleihez vitte Keszthelyre. A régi Türr-lakásban • azonban idegoneket talált s annyit tudnak már róluk,
- hogy a háború alatt ugy apja, mint anyja meghaltak. Keszthelyen nem tudott munkai kapni a lesújtott hadifogoly s városról városra járva munkaXttán, Nagykanizsára vetődött, mig in a katonai főreáliskolában alkalmazták. a szsbómühclyben.
1920. julius121.
Zala) K Ö z i 6
n y
3-
. — Kecskemétiek a város átiratára.
jfagykanfe* városnak a volt városi rendőrök érdekében az egyes városokhoz tőrtént átirata* a kecskeméti újságok, az alábbiakat felelik:
Kigykanixsa város képviselótetfületo legutóbb tartott közgyűlésén állást foglal: a rendiig államosítá** <llen. A rendőuég államosítása. podig már, hála Istennek, befejezett dolog, a nagykanitsai városatyák állás p^tja tehát már túlhaladott álláspont. Még a múlt tvben megjelent a mirütxteri rendelet, mely a vidéki rendőrség államosítását erélyesen keresztül vitte. Btt a súnUiteri rendeletet Nagykanizsa városi közgyűlése hilirozatilag sérelmesnek találja s az ország kormány-" léjához fordul a vidéki rendőrséget államosító rendelet felfüggesztése végett. A közgyűlési ycghatáro»atot hosx-vísbban megindokolják, legnagyobb ervük az, hogy az l$W-ban hozott törvény értelmében caak a törvényhozás valósíthatja meg az államosítás, kormányrendelet azonban nem. — A nagykanizsai képviselőtestület » víghalározajot hasonló állásfoglalás céljából megküldte tt ország összes törvényhatóságainak és rendezett tanácsú városainak. Reméljük, hogy ax eszme nem talál támogatásra, annál 1$ inkább; mert Nagykanizsa állásfoglalása ellen sulyoj érvek nzólnak. A rendőrség államosítása mindenesetre haladást jelent s a vidéki-várósok badget-;e nagy" tehertől szabadul meg s igy az eddig a rendőrség fizetésére fordított összegek más .célokra tőinek fordíthatók- Hogy pedig a törvényhozás\'a tárgyban való döntése még nem történt meg, majd rövidesen ( megtörténik. __-•- —
— UJ roibáklyx«adel«t a holypónxolcröl.
(Folyiaiás.) II. résx. Koriát, illett* Mjfhztí. 12. § Korlátpénzek, -melyek . vidékiek áluj az utcavégeken, helybeliek állal pedig az állatvásártereken fizetendők, a következők:\' I. Lovak ós öszvérek után darabonkint 20 K. 2. Szarvasmarhák után* bivaly, okÖr stb. 20 K. 3. Hízott sertések cS növen\'défcmarha után 10 K. 4. Sovány sertések után- darabonkint 6 K. ó. Szopós borjuk, juhok és kecskék után 4 K. 6. Bárányok, gödölyék ís malacok után l K. 7. Rúgott borjúért fél éves koráig 6 K. 8. Szamarak és csikók után daiabonkint 6 K. Ezen dijak az országos és hetiváaár&k tartama alatt még a vuártéren kivül eladott állatokért U megfizetendók, sőt \'at országos vásárokat megelőző 4 nap aUU eladott lovak után a meghatározott dij fizetendő. Nem országos vásárok tartama alatt, adásvételtől üzletszerűen nem foglalkozó helybeliek álul vásártéren kiyül eladott állatik korlátpénz fizetése alól mentesek. 13 A város területén az országos és hetivásárok, valamint egyéb alkalmakkor szedendő helypénzek a következők: Á) Kacsktddmi áruk is mulalvátyosok : Kézmű éa dísz-áruk, por cellán, kőedény, optikai tárgyak és bútorok után ugy a vasárusok, könyvkereskedők, késárusok, fényképének, órások, 1. De zkabódéban mir.den négy-xŐgméter területért 2 K. 2. Fonyvis sátorokban, vagy nyílt állásokon négyaxögméterenkint 1. K 60 f 3. Földön \' kirakott, vagy falon kifüggoseteU áruknál minden ségyszögméter utátj \'l K. Mutatványosok, u. n. panoráma, kórhinta, lovarda, állalsercglet, kintornás, "kés-dobáló, mozgófénykép*rtnháx stb. r.égyszögméteecnklat A K. 8) Kiimúcestk. Kádárok, asztalosok, kosárkötők, wízmadiák, magyarvargák és magyarszabók, szüiszabök, gyolcsosok, szíjgyártók, lakatosok, szitások, favilU, lap.il, teknő, talicska s efélo faszerek árusítói: kerék- és kocsigyártók, űvegmetsxők, esztergályosok, fazekatok, bábo-»űk, kőfaragói készítmények, szalnaszckck, gyékények árus-tói, fésűsök, csávázd- és cserzótiraárok, keztyűsök, várgaréz és ónöntók, késesek, bádogotok, köszörűsök, i^.bárusok -stb. cíéle, valamint sopfú cs borou tá. usok: I. D»sk»bódéban minden negyszogméte: te*ülcté.-t 2 K.
Ponyvás sátorokban minden ncgyszogméter tclületért I K 50 f. 3. Nyilt oldalú állásokban és földön kirakó d..>k minden négy.szögmctcr után 1 K 50 (. 4. Szekéren a\'ulók minden fogatért 5 K. Kézi kocsi után 1 K. C) É\'eluisunX is katfrtmmi tárgyak: Húsárutok, hos-luitolók, pecsenyesütők, sajt, dara, vagy katalánt, kenyér és mis.sütemény, sxalonna, azappan, gyertya, méz,
rák, vad, vaj. tej, olvasztott faggyú, z-sir stb. áru-Silói: 1 Si«kef«ken árulók minden fogatért 6 K KézJ kocsiért 1 K. , 2. Sátorokban, állásokban, vagy földon kirakodó az igénybevett terűle: minden négyszögméter után 1 K. 3. Kéxbenáruló, vagy legfeljebb 1 négyszög-uieteit elfoglaló helyért 1 K. D) XytuUtminyek, kiszit-f.atyfí is ilibaromfi: Cabor.a, gyümölcs, főzelék, ká-posrta, répa, burgonya, fog- és vöröshagyma, kender, Uf>, veteménymagvak, tojás, baromfi, só, széna, szalma, nád, sás, gubac*. ^aeezókíreg, nyersbőr, szarv, toM, kanavász, nycrjfaggyu, méz, kőszén, kópor, épületfa, d<«zka, sövény, patánk, azólőkaró, léc, abroncs," bog-ovrfa, kerítésoszlop, stb. eféle cikkek áiusitói: 1. Szekereken árulók, minden lógat után 6 K. Kézi kocsi után l K. 2. Állásokon, vagy földön kirakott áruknál négy-, uögméterenkint 1 K. 3. Kézben árulók, vagy legfeljebb l négyszögméter terület után ! K. 4. Kappan, kacsa, pulyka, lud, nyul és pecienyemalac darabonkínt 2 K. 5. Csirke, liba, galamb, tyúk páronkint 2 K. 6. Vad* disznó, őz vagy szarvas után dsrabonkínt S K. 7. Szárnyai vad darabonkint 1 K. Az étóállalok é» lőtt vad •tán a duabszerint: dijak akkor is megfizetendók, ha iz áru vxekéren (állványon kosárban) van elhelyezve. £) Tűzifa ci tgyib tizet&nyag; Hasáb, ág, vagy botfa,
ve«sxő, töskerózsa \'stb. efélék árusitü : 1. Szekereken árulók, minden fogat után S K. Kézi kocsi után 1 K. 2. Főidőn kirakodók minden négyszögmoter terűlet után 1" K. 14. §. Aki a jelen szabályrendelet rendelkezéseit megszegi, elzárás 6* pénzbírsággal büntethető kihágást követ el s a 65000/1009. sx B. M. rendelet értelmében a rendőri büntető bíróság által büntettetik.
— Helyreigazító levél. B* lapjuk f. hó. 18-i számának „GabonagyÜjlő főbizomá-nyosok* cimü hírének ö. és 10. pontját az alábbiakban kérjük helyreigazítani: Zalavár-megyében a gabonagyüjtő föbizományos a t Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R. T. N\'agi\'kanizsa. Járási főbizományosaink : 1. Nagykanizsai Hangya Szövetkezet; 2. Lete-nyei Hangya Szövetkezet; 3. Zalaegerszegi Hangya Szövetkezet; 4. Zalaszentgróti Hangja Szövetkezet ; 6. Keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitejszövctkozet ; 6. ZataapátWi Hitel-s^övetk^ít; 7. Tapolcai Hitelszövetkezet { /S. Sftinegi Hangj-a Szövetkezet; 9j a novai járásban Szikszói Ferenc novai kereskedő; 10. az alsólendvai járásban a Lenti-i Hangya Szövetkezei. A balatonfüredi járás a veszprémi főbizományoshoz/tartozik. E helyreigazítás közléséért „előre .is köszönetet mondunlr és vagyunk teljos tisztelettel : Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság.
Látogatás a balátoni cserkésztáborban.
— Kiküldött tudósítónk eredeti jelentése —
Bélatelep fürdőhely állomásán szálltam le a vonatról s elindultam az erdők felé, amerre a kanizsai cserkészek tábort ütöttek. Alig egy kilométernyi gyaloglás után a tóparti fák között feltűntek* a cserkészlobogó élénk szinei. Kíváncsian tartottam ebbe az irányba, hogy a kanizsai fiukat megláthassam. A fiuk messziről megismernek s nagy örömmel futnak felém, majd előzékenyen kalauzolnak be a táborba. Épen a nap fontos mozzanata, az ebédidő közeledik. A cserkészek, a parancsnok és vezérkara a bokrok aiján hűsölnek. A barnára sült fiuk kedvesen fogadnak, én is odaülök a terebélyes bokrok árnyékába. Valamennyien uszóruhá-ban vannak. Élénken tudakozódni kezdek? hogy élik a kanizsai fiuk a Robinson-életet: Minden érdekel.
Először Freyslinger és Lányi csapatparancsnokok megmutatják a tábort. A középen levő fórumot kilenc sátor veszi körül, középen magas rúdon\' a nemzeti zászló. A fórumot különben kőtélre akasztott fehér ruhadarabok díszítik. Hja, ma nagy nap van: nagymosás. Mindenki maga mosta ruháit. Egy-egy sátorban, — taolyek kifogástalanul tiszták és rendesek — ketten laknak, egy-két sátorban a kisebb fiuk közül hár-hármanv hálnak együtt. Balról, a konyha felől jó illat száll felénk.. Lodner Nándor, a csapat főszakácsa, már kész munkájával. A kónyha a tábor kétségtelenül legérdekesebb része. Egy nagy rúdon függ az üst a párolgó eledellel.
Egy fiatalabb cserkész az árnyékban pihenő parancsnoknak ebédjét hozza. A csajka tele jól elkészített zöldség-levessel. A Bulc már itt is, otc is ebédelnek. Evés köz-ben*a napirendről tudósít a csapatparancsnok. Á trombitaszó reggel hatkor felébreszti az alvókat, utánna közös mosdás a^Balaton-parton, majd együttes reggeli ima. Ezután
tornagyakorlatok, fél 8 órakor a reggelid kiosztása. Reggeli után az élelmicsapat beszerzési útját teszi Lányi vezetésével.
— Honnan szerzik be napi élelmiszer-szükségleteidet ? — kérdeztem.
Liszt és fűszerfélénk van. Kfczel vin gróf Zichy uradalma, az intéző mindenael ellát bennünket. A -zöldség ós főzelékféléket ingyen adja s a tejtermékek is elég olcsók. Például a tejfel literje 30 korona, a .tej 4*60 K.
— Két rajvozetőnk van : Szekeres 4S Bitlera Minden parancsra és beosztásra történik. Pont délben van a fürdós, utánna ét- • kezés és. délutánonként oktatás. Ma például fegyveroktatás lesz.
Időközben hozzák a tésztát.
— Repctálni is lehet — jelenti a csert
kész.
— Jó. Kóstolja meg a tésztánkat —Hónál a parancsnok. A levest, és a tésztát is alkalmim volt megkóstolni. Elsőrondű koszt 1 A jóízű főtt tészta csak ugy úszik a tejfölben. (Dicséret Lodnpr é? Pucher szakácsoknak.)
Az alkonyati órákban aztán ki-ki saját kedvteléseinek él. Vannak, akik kisebb kirándulásokat, tesznek/ csónakáznak,, néha az egyik villábarl . tartózkodó budapesti leány-cserkészcsapatb\'s i^/meglátogaiják. Ezek apácák felügyelete alatt vannak. A vacsora azután megint Összehozza valamennyiüket: az esténkinti vig hegedűszót 10 óra felé \'rövid takarodó és ima zárja be. A nap véget ért. Tíz órakor már csendes á tábor, csak az őr varja a kétóránként történő felváltást; .
Az egész nap tehát a szabadban múlik cl. Gyaloglás, úszás, hegymászás és ki tudná felsorolni mennyi előny j£r együtt a künn tartózkodással, ha nincsenek is szigorúan a napirendbe véve. Az „Ép testben ép lélek" teljes erejében megvalósul a kanizsai fiukban. Mikor már mindent megnéztem s kikérdeztem Őket, a nálam volt olvasni valókat átadtam nekik. A Zqlai Közlöny legújabb számait egymás kezéből vették ki. Az egyikben megjelent a szerkesztőséghez küldött hangzatos levélkéjük. Ezután elbúcsúztam tőlük s tovább folytattam utamat.
Kétségtelen, hogy a Balaton partján táborozó cserkészfiuk napról-napra barnábbak, egészségesebbek és izmossabbak lesznek. A szülők is nyugodtak lehetnek, meg van a kellő felügyelet, az izorf\\erő növelésén-kivül az akarat energiájának gyarapítása sa lélek megizmositása az éleire. A cserkészet célját: a testet a tudatos kc\'resztényi lélek kitartó, erős és ügyes szolgájává tenni, hisz-szük, a mi cserkészeink is cjérik.
(x.i Bxtixaojtos osomogo akáomóxot IrU
boxos keretekben, továbbá legfinomabb tiszta pergetet akác és yirágmétet SXállil Stabó Antal csemegés rhóhó-sz^tc Nagykintzsán.
Adjunk könyveket a zalai ezred legénysági könyvtárának. A könyveket továbbítjuk. ^
Színház.
Heti műsor j
Szerdán: Palika. Csak felnőtteknek.
Csütörtökön: Ezüst sirály. Operett íu először.
Pénteken: Ezüst sirály. Mátodsvor.
Szombaton: Ezüst sirály. Harmadszor.
Vasárnap: Ezüst sirály. Negyedszot.
Boros hordók
Telefon 148-12. „ BÖHM KÁLMÁN
uj és használt, bármily mennyiségben és nagyságban kaphatók.
hordógyár r.-t., Budapest, Szabolcs-u. 19.
1
Z a I E i K ö 2 1,6 n y
\'920- julius 21,
W Vízimalom eladó
hozzávaló lakással és két hold földdel.
. Cím a kiadóhivatalba ry 12K
FI 2 Hói/ • reíVU:^ ^P róodern és
LldU\\gp » egjszeröbb öveges könyvszekrény, továbbá sok értékes könyv s egy 300-s7/>ros nagyítású górcső (mifcroseopj. Cira a kiadóban.
„T e r no 1 i t"-pala
nagy tételbon megrendeltietS SZIGRISZT kereskedelmi irodában Zrínyi Miltlos-u. 33.1. em.
T11 „ja egy fekete alig h&sznSIt CliaUU Jnkker kocái & rgv erő* paraszt kocsi esetleg ursdalmakba Bővebbel Kárász György Murakerestur.
Vendéglőt vennék
jóíorgalmut, lehetőleg Tfiagy telekkel, ház2al, ratgfeletö melléképületekkel helyben, es«tleg Kanizsáhez közel U9<j tekvó városban. Cini. á kiadóban.
1 Csbntliszt §
0 supefoafátot iyánlunk garantált Q O l" ?6%-o«at. kllogramonként 16 Q K-ért. Leszállítás szeptember lö-éig.
eZalavámtgyii Szövetkezeti Áruforgalmi q i22?\' r. I Hagykajiizsa Bazít. Q
oaoooaoaooöQo
VTV <T> tTV oWTWr* rTrífi «YV tTV *Tr <Tv fT> ÍT><TV
% Előkelő biztosító intézet
Uj helyi telepe *
^ gép- él gyorsírásban jártas
| hét tisztviselőnői keres
azonnali belépésfr. .Vlúnlatofca w munkaerő 1223." jelige . S kiadóhivatal továbbit.
SwT>JfWT>VTVVT>VTV^TV<TV^<T»«TV VTVVTV ■
Hivatalok, irodáh figyelmébe.
x - LejjJobb mlnósegü
Mlnlszterpapir. t v ,
Pehér finom irodai papír Fogalmi szürkés papír Lcvilpaplrok Iráfjéppapir Szín (carbon) p^pir
llatódpapJr
Jrójjépsxaiajj ^
Irótollak. tinta és tintatartót: lróaljzatok, borltekpapirok
• Irodai olló. penzkosarak \\ Asztali clóJegyxéUtönabök . ntb. irodai szerek n&jfy választókban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedése-ben Nagykanizsán
| Uladó ház.
A Árjid-utc* <2. s:. uj Cs meg adó-
2 menten modern hi: eladó. Ezenkívül is r \' van Jó karbar. levő eladó ház. Bővebbet:
- Rákos Györgynél
MttKvnr.utc* 45.
a xtanos
X
••MM
Kémet órákat
Vennék gyakorlott njelvmüstertíl, Ilitől a német nyelvét révid \'idó alatt elta-jititbatniro". Ajánlatokat irinkénti ár" i\'eltontetésével „Német nyelv" ciin alatt e lap kiadóhivatalába kérek.
Eladó
egy pir 37-es kirágott fehér cipő ás esy pár 39-es férfi fél cipő Kaziniajpit 1. I. emelet.\'
Uri öltönyöket
és rttii ko*zttmök«t jutányos árban vegyileg tisztit és Javít
LIDITT MIKSA
MrflstíW U rtgytijitíto, T«I«k»-a. 25. I OyatdutxdTatbOl ke«»1MiIt,ct«tAii*ort dlvatOttCnyOket j
Telefon 318.
Kisebb bírtok eladás.
Vasmegyében Szombathely-Nagykanizsa között vasúti fővonalon állomástól 20 percnyi járásra, egy kisebb gazdaság, mely áll egy modernül épült mag*.* földszintes csinos magánházból, melyben van nagy kamra; istálló, kócvisüin. baromfióll stb. mellékhelyiségekkel, nagy udvar,, gyümölcsös, konyhakert és hozzá á háztelek vegében 2 hold príma szántóföld.
Kzen kis gazdasághoz külön, a vovő 10 hold príma szántóföldet kap bérbe,\'esetleg fejesbe. Nagy kan Iz«.4r. a város központján lévő csinos magánházamat, nzép kerté) oladom vevő esetleg lakást\'is kaphat. Ugyanott különféle hálószoba butorok-és egy három kerekű betegtoló kocsi olcsón eladó.
Bővebbet Nagykanizsán Bakó József háztulojg\'onos megbic\'cttjáaU Magyar utca 3V. 1220
fMagánnysmozé Iroda |
■ Viola és Társa, Nagykanizsa m
. ^UKár-nt 2$ 62
■ Elvállal mindenacmü bizalmas természetű megblzájt, njegilígyelést bűnügyekben ugy bel, mint külföldön. • ;
lueíonyödoazka, padló, lóe, hovodc-rok, komőnyfapadlók atb. kaphatók
Hild Testvéreknél
Hagykaiílzaa, Klrily-utoa 4. az ám.
MM (LOTILD |
jíózmo»ógyára Nagykanizsán. ^
l\'űűxci i . ± Gyfljlűlollop i
Hunyftdi-utc* 19. ^ Kaslnoay-utea ». ^T
HófBhórre mis, tűköríényösra va- ♦ sál, fényez ós vegyilag tisztit. ♦
Vidéki mook&k\'l* heteuklnt ponto- ▼ un »>ké«lttctncV f. eU*4UIU*lnak. ▲
NE TÖRJE A FEJÉT!
IHa valamit venni akar fia valamit elad Ha álláshoz akar jutni Ha lakást keres Ha nősölni óhajt ^ Haférjhezakarmenni
^ Próbálja meg! Hirdessen a
Zalai Közlönyben
és biztos eredményt ér el.
ftozganyl-utca <. =
mozgókép-palota =
Hítíön. kedden is sierdin
Judex uj megbízatása
V. részt
•A vezeklés
Csütörtöktől kezdve nyári szünet
Elöldálllt tllüli; HtliBioipoten 7 éi 8 erat. Vuiraip éi SmipDipoton: 3, S. 7 », \'i araler.
Ojságkíhordó
havi fizetcsael felvétetik lakunk kiadóhivatalából
Értesítés!
Van szerencsénk iisztclc;tel közölni, hogy tekintettel av, idény előrehaladott voltára a raktáron levő cipőárukat le-szállltett áron árusitjuk. Továbbá készítünk mindennemű arl n#i és gyermek-cipőket a -megrendelő anyagából is.
> Teljes tisztelettel
Mlltényl Sánder és FU a vÁroB palotájában.
A xDÉLI-VASÚT MENETRENDJE
Nagykanizsa -Badapest " IxtjUnUiirél indul naponta
(vasárnap i<) reggel •. 7 érkezik Budaj>ostre d. u . NuKykani*$áról indul nnpohta \'
(vasárnap kivóteJével). . érkezik Budapestro d. n. . 0"— NaRykanizsáról indul minden hétfón és csütörtökön fürdő-exp. reg. 5:— crkeriít Budirpestre d. c. . . !0-,J Nagykaniziárót indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u.....
érkezik Budapestre e»tc 10 — Saiaptitrál indul naponta (vasár-
nap isi déli.....^
érkezik Nagykanizsára J. u. 8-" Budapestről indul naponta (vasárnap kivételével) d. c.. . ?•": érkezik Nagykanizsára J. -u. l\'iidnj>estról indul minden szombaton és szerdán d. u. fürdó-exp. V® érkezik Nagykanizsára este . l<yu Budapesró) indul (vniámapokon) gyorsvonat reggel . . . 6 M érkezik Nagykanizsára-d. c. . ÍJ\'"
Nagykanizsa — Sopro^
lígjkuilMfél indpl n.iponta (vasárnap kivételével) d. v. érkezik Szombathelyre d. c.
Sopronba d. «", . . . Ur* N\'ag^-kanJzsArál ,Tndul naponta (va-
sarnap il) d. u......5,0i.
érkezik Szómb\'oüiclyrc d. u. Ö-" (Ei ylí\'til v«n<t (oviiibi Int4ik«!*)ig csak SzemtiailMl;lg Uziíkfdii)
Siprtllél indul naponta (vasárnap kivételével) d, c. . . . 11* érkezik Nagykanizsára d. u. !>■" Szombathelyről iqdul cv»j>OQta (vasárnap is) reggel . . . 51— érkezik Nagykanizsára d. c. 10:*1
Balatonl-exproai^) Bidapttlril indul kedden cs szombaton J. v......gi<f
érkozik Nngyknnlzsáru . . 12\'" indul Nagykanizsáról . •. 1-" érkezik"NViener-Ncustadb.1 ri. i». .V" érkezik Bécsbe d. u. . . . Í M
zervlán ő vasár^P ..... 9\'t*\'
Bíctkil indul
d. e.....
Wiencr-Ncustadból Knniz*úra érkezik d. u. . 2 — indul Kanizsáról d. u. . . -■" .érkezik Budapestre d.\' ti • .
•) A bojkott tartama űlott-o^ Kxpress csak Sopronig és Soprontól közlekedik.
Sagyka&lzsa Babóos*
l»i;ka»inír»l indul naponta
(vasárnap kivételével) reggel 6®* érkezik Babócsára .... < — KÜÍCtá:(l indul naponta (va--náp kivételével) reggel . \'érkezik Nag^vkanizsára d. e. H\'1
Japtu^ajdonosok: 2ala: és Gy-irmat: kOnvvnyomdájábarr.
i»;ik jtyfolyani.
N"aryk<íttfa*a\' 19201 juUn« C.Ot«rt«k f»
164. szám
KERESZTENV POLITIKAI napilap
ti kiadóhivatal: P<5-at 13.
__.__ Intevurban-JeUloo 1U. -
•AcfjJclculk mindig kor® reggel.
. Póizerkeeztő: Dr. HEGEDŐS GYÖRGY"
nciui.lfjr, képvl.»16
telelői ]tx«rk«.»td :
BODROOKÖZy ZOLTÁN
Előfizetési áraki
Pjii. 4»i. 2JO K KÍWvi. 130 K. Nojy.J ím 65 K. Egy hóm 22 K. Bgy« jiúo 1 tí
Hadseregparancs!
ahova a nemzet barnából a kormányzó ur őfőméltósága állított, Ez alkalomból szSok hozzátok katonák! A magyar nemzeti hadsereg a hazafL polgárság támogaSval^men
lCÜhZhrg6ny Í3T**?.1 hazónkat a MwWmi hullámok tömegéből. A nemze i áTarn újjáépítéséhez egy rmodén tek.ntetben kiváló hadseregre van szükségünk, mely hadsereg a magyar nemzet mmden hazafias érzéü fiával egyet akar minden küzddmen keresőül • A ttcmzds es jogalapon felépült dicső és boldog Magyarországot. Ezt a szent, magasztos célt tuzom k. nektek katonák. Ennek elérésére teremtődött meg a hazafias érzülettől és láncoló hazaszeretettől áthatott magyar nemzeti hadsereg, mely fegyelmezettsége, harcedzettsége és becsületes igyekezete folytán Keleteürópában- számottevő tényező let? és amely általános n^celeíot, elismerése és megbecsülést vívott ki magának az egéSz világ előtt. Legfontosabb kötelességünk és érdekünk a hadsereg vasfegvelmének. pártatlanságának és megbízhatóságának, tekmtelyének megőrzése és fenntartása, amíg szigort alkalmaznék. Saját kebelünkön belül azek ellen, akik a törvények és a jogrend ellen akarnának cselekedni, ép oly kérlel-hetetlenül fogom sújtani a rendelkezésemre álló törvényes eszközökkel ha szükséges a hadsereg igénytóvételével is mindazokat, akik a hadsereg fegyelmét, pártatlanságát és megbízhatóságát szándékoznak megbontani. Sajnos, még vannak országunkban oly elemek, nkik bolsevista pénzért adtak cl lelküket és állambontó eszmék hívei lettek. Ezek minden alkalmat, így a bolsevista fegyverek felfújt eredményeit is felhasználják saiát tévhitük megerŐsi-tesére. ingadozo elemek destruktív átformálására Ezektől óvakodjatok kiirtásukra mindnyá-. junknak össze kell fogni. Azt se engedjétek, hogy az ezeréves átok * széthúzás — úrrá legyen köztetetek és hazánk felett. Katonák számitok reátok, valamint\'a haza minden becsületes polgárára is. Elvárom, hogy bebizonyítsátok, hogy a magyal állam rendje nemzeti jogalapon épült fel. A magyar nemzeti hadsereg félelmetes mint, elíer,s$g. hü segitőjo , és vedel mezője azonban a bétós, tisztaszándéku, hazafias gondolkozású oo\'.g.irmtk, munkásnak egyaránt. Legyen jelszavunkra haza rtVmdattkvIOrtl---\'-----\' —
Sréter István tábornok,
hónvédelmi miniszter.
Sréter István ezredest tábornokká nevezte ki a kormányzó.
Budapest, julius 21. A kormányzó ur őfőméltósága a következő kéziratot bocsátotta ki:
Kedves Sréter ezredes! Kinevezem önt vezérőrnaggyá.
Budapest, 1920. julius 21.
Horthy Mikló* s k ,
kormányzó
Az uj kormány első minisztertanácsa.
Budapest, julius 21. Az uj kormány tagjai ma délben 12 órakor minisztertanácsra ültek össze, amelyen a kormányátvétel folytán előállott összes aktuális kérdésekkel foglalkoztak. Hir szerint megbeszélték a gabonaforgalmi rendeletet is, sőt lehetséges, hogy a döntést is meghozták ebbpn a kérdésben.
Rubinrt Gyula kereskedelmi miniszter ma adott kormányprogramot minisztériumának tisztviselőkön előtt. Az én vállalkozásom záróköve annak a harcnak, amely a mezőgazdaság é£ az ipar között mesterségesen felszitlatott a múlt politikájának büneképen. Ezután ismertette programját. Szeretné az ipari munkásokat földhöz juttatni, vagy leg-alább egy Önálló lakóházat és annyi kertet biztosítani számukra, amelyből mindennapi szükségleteiket fedezni tudják. Az utak botrányos állapotán sürgősen segíteni kell. A vasúti tarifa felemelésének kértlése is elsőrendű érdek. Elsősorban azonban az előkészület alatt álló kérdéseket, többekközt a mérnöki kamara felállításának kérdését .is rendezni kell. * A honvédelmi miniszter is ma foglalta cl hivatalát. Táncos Gábor tábornok üdvöz-
lésére kijelentette, hogy minden célja a nemzeti hadsereg és a nemzeti hadseregével a magyar haza kiépítése Erejét és tehetségéi a haza javára fogja fordítani és ezen munkájában elsősorban a _ népre támaszkodik, amelyet megtanult ismerni és szeretni. A minisztert ezután Patacsy Dénes államtitkár üdvözölte.
Népbiztosok a törvényszék előtt*
Budapest, julius 21, A biróság ma fojtana és befejezte Kelen József volt népbiztosnak kihallgatását és 12 óra után megkezdték Szabados Sándor hírlapíró volt népbiztos kihallgatását, aki nem érzi magát bűnösnek, mert a legjobb meggyőződés vezette és az országnak hasznára kivánt lenni. Népbiztosi kinevezését természétesnek tartotta 30 éves szociáldemokrata múltja után A polgári osztály megsemmisítésére vonatkozó vádakra megjegyzi, hogy azt kategórikusan tagudja. A tanácsrendszer alkotmányának megvalósításában és végrehajtásában nem vett részt. Szerinte a világtörténelem % nem látott még a március 21-ikéhez hasonló békés átalakulást. Ezután azt fejtegette, hogy a proletárdiktatúra lúvalilos álláspontja a területi integritás volt. Végül kijelenti, hogy abból, amit ő a diktatúra alatt tett nem bánt jneg semmit sem.
A tárgyalást holnap reggel 9 órakor folytatják.
Elfogott cseh repülők.
Ituitapesl, julius 21. A Nemzeti Sajtó Iruda jelenti. Kolyó lió 17-én Cagyvendégínél egy cseh katonai repülőgép fogságunkba keriilt. a repülőgépen ültek Vltiefc cseh fóhadntgy «* Horaesek Rudolf txboii pilóta. A repülőgép utasait Miskolcon, a repülőgépet pedig a lesValIás Helyén őrzik. a főhadnagy keddre virradó, éjszaka szökést kísérelt meg, mely azonban az órok éberségén mcghiusuli.
A lengyet—orosz helyzet.
Páris, julius 21. Pmnciu lisztek. tömegesen jelentkeznek a lengyel hadseregbe való. felvételre. Besancoban francia csapat-formációkat állítottak össze tüzérséggel kombi-nálva Lengyelország részére.
Varsó, julius 21. A lengyelek intézkedéseket tesznek az ország védelmére. Lengyelország egész területén kihirdették a rendkívüli védelmi állapotot. A kommunista izgatókat letartóztatják. A lengyel országgyűlés elhatározta, hogy lő milliárd lengyel márka kényszerkölcsönt vesz fel. A lengyel kormány kijelentette, hogy eddig semmiféle hivatalos jelentést nem kapott arról, hogy a szovjotkormány elfogadta volna a fegyverszünetet.
Moszkva, julius 21. A szovjetkormány hajlandó közvetlenül tárgyalni Lengyelországgal. Hogy ezt a célját elérje és ezzel - együtt a szakadást Lengyelország ós az antant között keresztül vigye, közvetlen tárgyalás esetén jelentékenyen kedvezőbb luuármegál-lapitást igér Lengyelországnak.
Felállítják a panaszbizottságokat.
fíttdoycsl, julius ÍJ. A Nemzett Sajtó Iroda érte-sllléie ííerint a munkásságnak egy régi kívánsága fog legközelebb megvalósulni. A mezógazd»»ági ea ipari wtfr.*feo*^»MrTrtvtofclr-f*nr»rWK>tt*gcrtc *©*«. jövőben az égés.-, országban megkezdik működésüket. Az illetékes minisztériumokban ír.ár elkészült a panaszbizottságok felállitásá;ól szóló rendelet, amely a hivatalos laj> egyik legközelebbi »zámában fog megjelenni.
HÍREE.
— Személyi hir. Nagykanizsáról a közel napokban eltávozott es nagy népszerűségnél örvendő Bútor Ferenc mozgóposta főnök utóda,Lestyánszky Szaniszló főfelügyelő, a mai napon elfoglalta hivatalát. Az uj mozgóposta főnököt Kiskőrösről helyezték át városunkba.
— Adomány a hadifoglyok hazaszállítására. So»to%yi Gyula paílini nagybirtokos 340 koronát adományozott lapunk szerkesztősége utján a hadifogoly akció céljaira.
— Fuzionálnak a gyermekvédő egyesületek. A tolvajok * zömét mindig a társadalom alja adta. ahol legtöbb az elhagyatott fiatalkorú, akiket a könnyelműség ós a nyomoruságx könnyen átvezet azon a keskeny ösvényen, ahol a bűn kezdődik. A fiatal lélek könnyen "hajlik a jóra, de a rosszra" is és ha nincs mellette n vezetőkéz, mely a jóra mutat, könnyénél bűnözés terére lép. Átérezte czí a "társadalom is és ezért alakított több gyermekvédő intézményt. Azonban ezeknek a fontos társadalmi alakulatoknak messze kiható erejét csak azok tudták átérezi. akik ily egyesületbe beléptek. Ezek pedig_vajmi kevesen vannak. Nagykanizsán ezen a téren két egyesület működött. Egyik a Patronage Egyesület, mely két év óta gyűlést sem tartott, a másik a Keresztény Misszió, mely .ugyan állandóan működésben van, de azokat a gyakorlati tchételeket. melyeket a gyermekvédelem kíván, teljesen végrehajtani nem tudja, ^iint értes\'ülünk, a gyermekvédelem fontos érdeke arra késztette ezt a két testvércgyesfllcict, hogy fuzionáljon. E tárgyban már a vezetőség köreiben tárgyalások folynak, melyeknek gyors befejezését a gyermekvédelem sürgeti,
t I a I K ö x i ő n y
ivjsv. jnuus 22.
-- Kávéházak rendszabályozása
A városi közegészségügyi bizottság fontos közegészségügyi szempontokból egyes kávéházak bezárását javasolta\'. Ezen javaslat alapján a rendőrkapitányság a Berlin kávé- . ház ideiglenes bezárását rendelte el. Ési ügyben f. hó 2ö-áj» a közegészségügyi hatóság közbejötte mellett szemlét tartott, melynek eredményeképen a többi kávéház működésé\'. nem korlátozza, a Berlin kávéház kinyitását azonban csak akkor engedi, ha több fontos közegészségügyi intézkedést foganatosít. Örömmel üdvözöljük ezen régen várt lisziitó munkát.
— VlUamoaáram dijak. Régen húzódik az a nagy pör, mely a Franz cég és a város lakossága között a villamosáram dijának megállapítása körül- forog. Ezen vitás kérdés a legrövidebb idő alatt befejezést nyer a budapesti elektromos árbizottság, által hozandó döntéssel, hol a várost \\.Mt>!}té> budapesti műszaki tanácsos fogja képviselni.
— lOO internáltat elbocsátottak. A magyar kormány az utóbbi időbén felül-, vizsgálta az összes internálási aktákat- és ennek eredményeként 700 internáltat i elbocsátottak. \\
— A közalkalmazottak beszerzési csoportja felkéri az egyes hivatalokat, hog^ mindazon egyénekről, kik f. évi május végén kedvezményes igazolvánnyal már rendelkeztek, Gndlin Ferencnek (törvényszék) névjegyzéküket beadni szíveskedjenek.. Kiknek igazolványa f. évi junius 1 én kelt és ezen időpont előtt igazolványuk nem volt, a névjegyzékbe fel nem vehetők.
— Szemelvények a pécsi Munkásból. Szomorú hirek járnak Pécsről, amelyek nap-nap után feketébb szinben mutatják a pécsi munkáslap hazaáruló munkáját. A pécsi .Munkás" egyik számát kaptuk meg a napokban és már az első szavakból, már a vezércikkből hemzsegve törtek elő a hazaáruló kitételek. Nem közöljük: a cikket teljes egészében, pedig megérdemelné, hogy pellengére állítsuk, csak néhány kitételt ragadunk k:. a szennyes irásmüből, hogy mindenki lássa, mindenki megundorodjék tőle. Azt írja:
„Kaposvár, ez a poros kis idagyar falu és as cg«z megkótyagosodolt Magyarország elszédült fejjel szalad ezeréves múltjának megtépett ideáljai után." Néhány sorral lejebb igy ir: „Ahogy Kaposvár lapjai lázítanak ma a Jugoszláv állfm ellen, ugy lázit Magyarország az összes körjtyexő államok, Kagyro-máfia, Csehszlovákia, Németausztria ellen. Hiába lázitanak a lapok szerbgylilöletre, a nép nem érez gyűlöletet, a magyar irredentizmus hiába prédikál, tz emberszeretet int^rnacionaléja ott ég a romlatlan riéplélekben."
Csak néhány szemelvény az egész, de láttukra ökölbe szorul a kéz. Hát igy tudnak irni magyarok a magyarok ellen ? Hát vannak, akiknek fáj, hogy mi visszaakarjuk szerezni azt, amit elraboltak tőlünk: hát vannak, akiknek gunymosolyt ébreszt áz ajkán a magyar irredentizmus ; vannak mogyarok, akik dicshimnuszokat tudnak zengeni a jugoszláv rablókról? De ha ezek miatt a hazaáruló kitételek miatt a birkatürelméről hires keresztény Magyarország valahogy mégis csak meg találna haragudni és a hazaárulókra . valahogy le találna csapni, ne mondják am a pécsi elvtársak, hogy azért kapták a büntetést, mert szocialisták voltak.
A Keresztény Szociális Egyesülés szombaton f. hó 24-én délután 6 órakor választmányi gyűlést tart, amelyre a választmány tagjai meghivatnak. Az elnökség.
-- Jugoszláv erőszakoskodás. Kraj-csics János nyug. erdészt a szerb parancsnokság Belováron kémkedés gyanúja következtében letartóztatta és Belgrádba vitette. Krajcsics második legnagyobb bünéül azt találták, hogy a templomból kijövő horvátoknak a szerb gazságokról előadást tartott és u volt magyar bánásmóddal összehasonlitá-, sokat tett.
— Árusxállltm&ny érkezett Amerikából.
K hó !?-én 70 vagon, 18-án 62 .vagon, tegnap 17 vagon amerikai áru jött át a» osztrák"határon Magyarországba Cyanafatva állomáson keresztül.\' Ezenkívül a közélelmezési minisztériumnak jelentést tettek arról hogy Jugoszláviából a magyar fogyasztás részre lekötött gabonamennyiségből 34 vagon buza érkezett Szabadkáról magyar terüUtre.
— A drágaság. Közéletünk betegségének tagadhatatlanul legelsősorban a mérhetetlen drágaság az oka, amely minden téren a legszemérmetlenebb módon grasszál. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy ezt nem annyira a termelők\' idézik elő, hanem egy láthatatlan kéz működik, amely a drágaság fenntartásával igyekszik a szegényebb néposztály nyugtalanságát fokozni és igy a konszolidációt akadályozni. Ez a fekete kéz mindenhová elnyúlik — és akaratlanul is a város — ennek a fekete kéznek munkáját segítette volna elő, ha a most elvetett helyp^nzrendelct életbe lépett volna. Magátói értetődik, hogy a termelő áiháritotta volna a helypénz! a vevőre, amit a nagy városmentők meg tudnának fizetni,, de növelné nyomorát a munkásnak, köztisztviselőnek, akik pedig úgyis lehetetlen helyzetben vannak. Őrömmel látjuk, hogy tiszta múltjához híven Ujáry Géza országgyűlési képviselő a legnagyobb erővel szállott sikra az ű érdekükben, mert itt nem az a fontos, hogy Kiskanizsa- fizet e helypénz! vagy nem, hanem az, hogy a nyomorgók ne vegyék drágábban az élelmet, mint eddig. Erre gondoljanak a^ örökös szereplők, — ne pedig saját politikai játékukra.
f -- András Lajos Bécsújhelyen. A s\'avanyukuti határrendőrség állítása szerint /András Lajos a hatalmas\' és félelmes néhai vörös Rinaldó-Rinaldini Bécsújhelyen tartózkodik, fejedelmi módon él és jó egészségnek örvend. Léprecsalását több ízben megkísérelték, de egyszer sem sikerült^ jnert szörnyen bizalmatlan a jó Lajos, de aki egyszer csak mégis hurokra kerül.
— A „MOVE" értesiti tagjait,/hogy e.lárusitó üzletében, Rozgonyi-utca és Hunyadi-utca sarkán, minden közszükségleti cikket tovább árusit.
— Szokatlan büntetési mód: Furcsa módon büntette meg W. Rózsikát, egy József föherceg-uton lakó serdülő leánykát, az egyik József főherceg-uti telektulajdonos azért, mert a földjén burgondilevelct. szedett. Szerencsétlenségére ott termett a telektulajdonos, aki tettenérve a kisleányt, nem verte meg, megse\'m szidta, hanem teljesen meztelenre vetkőztette és a ruháit összepakkolva magával vitte, otthagyván a szegény kisleányt minden ruha nélkül. A kisleány aztán ilyen állapotban volt kénytelen hazámenni, az utcán levő gyermekek" gúnyolódásai és az emberek megbotráökozása közben. A leányka apja a rendőrségnél -tett jelentést a barbár telektulajdonos ellen.
— Az ébredő Magyarok Egyesületének" gyönyörűen stilizált művészi jelvénye kapható 20 koronáért a Keresztény Otthonban naponta 6 ós 7 óra között KalÜ-Utár M. urnái. Igényt a jelvényre csak azon igazoiványos tagok tarthatnak, kik tagsági kötelezettségeiknek teljesen eleget tettek.
— Meghívó. A Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdijegylete nagykanizsai 18. sz. fiókpénztára 1920. évi julius 25-én, vasárnap délután 3 órakor a saját helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, melyre az egylet t. tagjait és az egylet iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja-űz elnökség.
— „Hazánk" cimü radikális keresztény irodalmi hetilap első száma rendkívül magas-szintű, érdekes tartalommal megjelent. Egyes szám 4 korona. Előfizetés egy negyedévre 60 korona, félévre 90 korona. Követeljük mindenütt!
(sö Vadászok! Hirtenbergi hüvelyeket Z. —, 2.50-3.60, Wöllersdoifl késxtühényt 8 kor., serétet, fojtást gyutacsot, íloberltöltényi. vadászfegyvert szállít enge-dolyeseknek Szabó. Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
(x) Elveszett folyó hó 20-án a Csengery-utcában (sorompón innen) hat kis kacsa. A nyomra vezető illő jutalom ellenében jelentse a^rendőrségnél.
— A nagy h»rdóhl4ayra való hivatkozással ajánljuk olvasóinknak, hogy hordószükségletükol már most fedezzék s felhívjuk figyelmüket Crünwatd • Ernő hordónagykereskedő cég lapunkban ma megjelent hirdetésére.
ív) Vizala kutya fajtiszta eladó, Kaxinczyu. 21).
Megérkeztek ntolgó foglyaink Franola-Orazagból. hanciaorxxágból tegnap érkeztek Király-hidára az utolsó foglyok. 109 katona /és egy liszt, t-ranciaországhin most már mindössze \'át-1 hat ember maradt, «ek «s jórészt csak büntetésből.
Szinkáz.
Heti mfUor t
Csütörtökön: Ezüst sirály. Operett-itt előszór. Pénteken; Eíüst sirály. Másodszor. Szombaton: E^üst sirály. Harmadszor. Vasárnap: Ezüst sirály. Negyedsseí.
Telt ház előtt lesz megtartva fólyó hó 24-én szombaton délután 6 órakor az „Irodalmi előadás" a színházban. Jegyek még válthatók Szerb Ernő\' könyvkereskedésében
9095/1920.
Hirdetmény.
Közhírré tesiem, hogy a m. klr. Pénzügyminiszter Ur által az 1920. évi IV. t -c. végrehajtása tárgyában kiadott 37200/1920. számú rendelet szepnfíí tcrmelp^ja a saját termésű nyersanyagokat (szfo^v^lőtöxköípes\' borseprü) átalioyozds mellett- aTárosi főzdében kifőzhetik. \\
Azon termolŐk, akik ezen jogosítványt igénybe venni szándékoznak, tartósnak ebbeli szándékukat folyó évi auguszturt hó l-ig hivatalomhoz.^ Írásban bejelentem, ,
A bejelentésnek tartáímaznia kell: 6) a bejelentő nevá és foglalkozását, b) a bejelentő lakhetyét,
O) atoiv földterület megjelölése, amelyen bejelentő szesxfőzésro szárit anyagokat termeli,
d) a termelt, illetve a várható gyümölcs- és szőlő-mennyiséget,
e) a .szeszfőzésre szánt anyagok (szilva, szőlő-törköly és bórseprő) megközelítő mennyiségét.
\' A bejelentésre szolgáló űrlapok a v. fogyasztási adóhivatalban a hivatalos órák alatt igényelhetők s kitöltés után oda beadandók.
Végül figyelmeztetem a termelőket, hogy amennyiben a kifőzésre szánt nyersanyagokat más, mint az arra jogosult, akár külön, akár más anyagokkal vegyesen kifőzi s különösen ha ilyen vásárolt anyagokat saját termésű anyagok gyanánt, vagy özek leple alatt kifőznek,, az ilktók az 1020. évi IV. t.-e. 18. 5-a utolsó bekezdése értelmében büntetendő súlyos jövedéki kihágást követnek el.
Nagykanizsa, 1020. évi Julius hó 21-én.
1282 Polgármester.
rSlagánnyomozó IrodaTI
■ Viola és Társa, Nagykanizsa km
— = Sugár-ti t 28 r ; i ■ = 3B
L Elvállal mindennemű bizalmas természetű mg
megbízást, megfigyelést bűnügyekben is i ugy bol, mint külföldön.
•■Hl nilA egy fekete alig használt UJ.ÜUU Jukker kocsi h egy erős paraszt kocsi esetlég uradalmakba Bővebbet Kárász György Murakeresztur.
Uri öltönyöket
é* ntfi koaztttmÖket jutányos
Telefon 310. „ , UDITT BHKSA
Mrfuzabó éi vegyttsttiM. T«]ekl.u. 25.
C>apJu»xörotlH5l k«»xlt«k eler&na uri dlvuttfltSnyökct ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
» MATER KLOTILD j
gdzmosógyára Nagykanizsán. ^ HŐOxot: A UyBjtdfallep: ▲
Hunyadl-utoa 19. ^ Ka»lnc»y-«tc» V
Héíehérre mes, tQkírfényasri n-sal, fényez is vegyileg tisztit- ♦
fflMT Vidéki munkák l« hetenkint poiito-^^^^ Un clkiViilltftock *«el»i41]ltt»«nak.
Legjobb minőségű legvastagabb tölgyfából készült uj és használt
Boroshordók
(Ászokhordók is)
minden nagyságban C-w -nfennyisógben teg-olesóbb napi áron kaphatók. ■
Grünwald Ernő, Budapest
VI., Uutcxu-utCB lír. (].«.»,»|.Utcánál)
Nyomatott
a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
59-IW évfolyam.
Nafrykaniwa, 1920. juUm 23. Péntek
165. Mzám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
,cerk«rtó»íg is kUdóbtvaUl: Pó-ut 13. __toUrmrfcan-UUtOD lí*. ■
Megjelenik mindig kora reggol.
Pöszcrkcvxtő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
n.u.ln. kípyl.elá
Felelő. .MVbccsló:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak.
ívj. ISO K. ríüví. 150 K. hVo\'.J <v,o65 K.%JAiU így.s uin ) K
Teleki bemutatkozó beszéde a Házban.
Budapest, julius 22. y\\ nemzetgyűlés mai ülését Rakovszky István elnök 11 óra után nyitotta meg. Az elnöki bejelentés után gróf Teleifi Pál miniszterelnök szólalt fel:
. ^Nemzetgyűlés! Nehéz, rendkívül nehéz pillanatokban kellett vállalnunk a kormány-átvételt. Mindenünnen, egész Európából olyan híreket kapunk, hogy annak a nagy földrengésnek, amely most végig vonul a világon ós "különösen Európán ismét crósebb rengési időszakát éljük. Itt nem akarok képletekben beszélni sokáig, hanem egyenesen a dolgokra térek. Elsősorban . azokra a jelenségekre, amelyekot egy bojkott, azután a népbiztosok szökése és\' az orosz offenzíva neve clatt ismerősek. Ezek a jelenségek egymással összefüggenek. Ezek egységes tervszerű taktikának egyes részei. A bojkottmozgalom olyan pillanatban kezdődött, amely nagyon is szembe-tünőleg esik össze \'az orosz eseményekkel. Ezek a- bojkott jelenségek sokkal mélyebbek és jelentősebbek, mint amelyet valamely okból egyszerűen Magyarország ellen elrendelt bojkott magában jeleni a világra nézve. Ez kezdete egy törekvésnek, amely a rendezett\' államhatalom ellen irányul és uj hatalmakat igyekszik azoknak helyébe statuálni. A bojkott mozgalmat ilyennek fogva fel nehicsáV Magyarország érdekeit védelmezzük, amikor vele szembeszállunk, hanem védelmezzük egyszersmind Európa minden kormányának, minden rendezett országénak érdekeit is. Remélem, ezek az államok és kormányok elismerik, hogy mi ezen az utón az ő érdekeiket is védelmezzük.
A bojkott kérdésével összefügg a népbiztosok szökése is. Nem fogadhatjuk el az osztrák kormánynak azt az álláspontját mely szerint ugy a bojkott kérdése, mint a népbiztosok szökésének Ügyében elakarja hárítani magáról a felelősségei. A bojkott kérdésében nem fogadhatjuk el ezt az álláspontot, mert a bojkottmozgalomban állami alkalmazottak, sőt elég magas állású állami alkalmazottak is résztvettek Ausztriában. Az osztrák kormányt a felelősségtől nem menti az, amit mond és ezt tudomására is hoztam. Ugyanígy áll a népbiztosok szökése ts. A népbiztosok kiadatása, akiket nemcsak politikai, de igen súlyos bűntények bűnei , is terhelnek, kötelessége lett volna az osztrák kormánynak. Ez nem történt meg, sőt a magukkal vitt vagyontárgyakat som kapjuk vissza sofia. Most pedig pár napja megtudtuk azt, hogy az összes népbiztosok, élükön Kun Bélával megszöktek és lehetővé tették nekik az Oroszországba való távozását. Ma Európának a helyzetét ismét komoly veszély fenyegeti a lengyel területen. Otl látjuk a lengyel nemzetet, amely testvér-nemzetünk volt a kelet elleni küzdelmünkben, ma is oly hősiesen állja azt a harcot, amit a történelemben sokszor láthattunk. Mi Európának és a kereszténységnek zászlóvivői .voltunk évszázadokon át. ■ Ebben a küzdelemben a lengyelek hü társai leszünk *s mindent elkövetünk, hogy tőlünk lehetőéin segítséget nyujtsunk. Ami a külpolitikai helyzetünket\'-illeti, mondhatom, hogy a nagyhatalmakkal sfcembcn való viszonyunk most már kielégittőnek mondnató. Különösen Franciaország készségét ajánlotta fel arra nézve, hogy szomszédaink közölt és köztünk ^közvetít abban, hogy tárgyalásokat indithas
sunk elsősorban gazdasági téren. Azt hiszem, hogy a nagyhatalmaknak volt alkalmuk meggyőződni arról, hogy a békeszerződések rosszak és lehetetlenek és keresni fogják annak uz útját, amelyen a békeszerződések revíziója gyorsan bekövetkezhetík. Nagy feladatunk, hogy biztosítsuk a jogrendnek teljes helyreállítását,.Nem az eXirópai jóaka rat megnyerése lesz a célunk ezzel, hanem a nemzet felvirágzásának a biztosítása. Lakivánom szögezni, hogy a külföld a fehérterror jelszava alatt összegyűlt jelenségeket teljesen hamisan ítélte meg. A külföld nem tudja, iriit jelent karesztülmenni egy öt éves háborún, két forradalmon, egy bolsevizmuson és egy oláh megszálláson. A ^oj^-ottot olyan statisztikai adatok alapján mondották ki, amelyek teljesén humbugok: ötezer állítólagos kjvégzés alapján.
Olyan törekvések ellen, amelyek a vörös uralomnak az előkéseitésére irányulnak, elfogunk járni kérlelhetetlen eréllyel. Szükségesnek látjuk egy olyan intézmény felállítását, amely a nemzeti és jogi alapon nyugvó belső rendet biztosítsa. Ma, amikor olyan agitációkat látunk még felburjúnzani, amelyek veszélyesek, igenis j szükséges* hogy ilyen intézkedések történjenek.
A katonai sorozásnál a megbízhatatlanoknak minősített elemek katonai szolgálatát szabályozzuk. A megbízhatatlanság nem lehet felmentési ok. Ezzel a kérdéssel a munkanélküliség kérdését is szabályozni fogjuk.
A felfüggesztett szakszervezetek ^kérdésének gyors felülvizsgálására törekszem ós ?rra, hogy a szakszervezetek minél hamarabb visszaadassanak annak a funkciónak, amelyre hivatva vannak.
.V másik szakkérdés a pénzügyi helyze-, tünk kérdése. E tekintetben egy szót, irunk zászlónkra és ez a takarékosság szava az egész vonalon. A tiszt viselőkérdést is meg kívánjuk oldani. Továbbra is természetbeni ellátásban részesítjük őket. Élelmiszeren kívül cipővel és ruhaneművel is ellátjuk őkei.
A földbirtokrcform kérdéséről kijelenthe tem\'JíOgy a legrövidebb időn belül megvalósul. A waggonlakók sorsát is építkezéssel rövidesen rendezni fogjuk.
Azután szól a keresztény társadalom védelméről; majd az egyetem ügyéről, amely ról ép ma nyújtott be törvényjavaslatot a kultuszminiszter. Törvényjavaslatét fogunk benyújtani az államfő jogénak kiterjesztéséről, illetve a házfeloszlatási jog megadásáról. A választójog reformjáról szóló törvényjavaslatot is rövidesen be fogjuk terjeszteni. Szólt még a nemzeti kisebbségek védelméről, a kereskedelem és ipar fejlesztéséről, a vpsuti tarifa felemeléséről; általában a termelés fejlesztéséről. A dunai szabadforgalmat feltétlenül elismerjük fá azt nemzetközinek tekintjük. Kéri a nemzetgyűlést támogassa u kormányt, hogy gyors .munkával a jogrendet mielőbb helyreállíthassák. Megköszöni a Ház türelmét \'hogy ilyen, sokáig meghallgatta és, beszédét befejezte.
(Általános helyeslés, éljenzés és .taps)
öt perc szünet után Haller István kultuszminiszter benyújtja két törvényjavaslatát. Majd Bcnárd Ágoston nyújt be kél kisebb javaslatot. . \'
Az ülés délután 2 órakor ért véget.
A bojkott.
Bécs, julius 22. Renner államtitkár tegnap magához kérette Masircvich követségi tanácsost Grátz Gusztáv helyettesét ós közölte vele, hogy a bojkottbizottság azt az ajánlatot tette, hogy a Nyugatmagyarországnak szánt áruküldeményeket átengedik a határon. Kéri a magyar kormány hozzájárulását ahoz, hogy ezeknek az áruknak az elosztását a Sopronban tartózkodó osztrák megbízott ellenőrizze. Ugyanekkor Masirevich a következő kijelentést tette. A magyar kormány felháborodással vette tudomásul, hogy Kun Béla Ausztriából > való elutazását lehetővé tették. A magyar kormány fentartja magának annak a formának a megválasztását, amelyben ez ellen tiltakozni fog. Renner kijelentette, hogy Ausztria kényszerhelyzetben volt, mert másképen nem tudta volna a Szibériában levő hadifoglyait kiszabadítani.
A bolsevikiek átlépték az oláh határt*
Bécs, julius 22. A „Neue Freie Presse-párisi értesülése szerint a vörös\' hadsereg átlépte az oláh határt
Kun Bélát elfogták.
BerWw, julius 22. A „LÍ8boa" gőzös ma délelőtt\' elhagyta Stettint, fedélzetén 1000 orosz hadifogoly volt A svisemundei kikötőben rájöttek, hogy a fedélzeten Kun Béla. LevHen és több más kommunista ic rajta van. A hatóság intézkedésére az indulásra kész hajó ismét horgonyt vetett; közben \'értetették a rendőrséget és ez letartóztatta a kommunistákat. A kommunisták megkísérelték a hajó legénységének"* a fellázitását, de ez nem sikerült nekik A hajó utasait a svisemundei táborban internálták, ahol erős reisswehr-különitmény őrzi Őket. A letartóztatás délután történt.
HIEEK.
— Vértanuünnep. Csütörtökön délelőtt megható gyászünnepséget rendezett Budapesten a Move a nemzet három nagy halottjának Fefry Oszkárnak, Borhy Sándornak és Mettkiua Jánosnak áz emlékére. Reggel a barátok templomában gyászmise volt Utána a Dunán megindult gyászdisszel egy hajó. gyászkoszoruk és gyászoló közönség terhével a fedélzetén és megkoszorúzta a Dunát, a három vértanú ismeretlen sírját. • >
— Leleplezett pénzhamisító banda. A nagykanizsai államrendőrség néhány nap-pal ezelőtt nagyarányú pénzhamisító társaság nyomára bukkant, melynek élén az eddigi hírek szerint Pesek Ignác, hegedűművész állott. ^ rendőrség detektivjei megtaláltak egy gépet s megáliapiiották, hogy hamislebélyegzésü bankjegyekkel az egész vidéket elárasztották. A gép egy nagybőgő tokjába volt elrejtve, a szemfüles detekti-veknek azonban mégis sikerült felfedezniük. Peseket á rendőrség letartóztatta s rajtakivűl őrizetbe vette több társát is, akikről azonban •a rendőrség a .további nyomozás.sikere érdekében nem ad még semmi közleményt. Legközelebb szenzációs letartóztatások várhatók.
- f
Z a lil Kózlflny
1920. Julius 23.
— Xlnovoxíiok. Ztf/koríeh Sándor volt <8 közös gyalogczredbeli és Sck\'ranU Ödön volt 20. honvéd gyalogezredbe!! alezredeseket a kormányzó círe-
léptette elő. ; ^
— Uj körjegyző. A gelsei körjegyzőségnek megüresedése miatt a napokban volt az uj választás, amelyen egyhangúlag Haján Pál, eddigi helyettest ültették a jelzői székbe, örömmel regisztráljuk ezt a hirt, mert egy nagyképességü és kiváló munkaerejű foldink került e fontos pozícióba, ahol bő alkalma lesz arra, hogy tudását ós munkaerejét érvényesíthesse. Az uj körjegyző egyébként veje Seress Dénes posta-és távírda főtisztnek.
— Felvételi vizsga a gimnáziumban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy az elemi iskola negyedik osztályából a középiskolák első osztályába lépni óhajtó tanulóknak felvételi vizsgálatot kell tennlök s csak ugy- vehetők. fel a középiskolába, ha e vizsgálat követelményeinek meg tudnak feleini. A felvételi vizsgálat elrendelésével a kormány tehermentesitení kívánja a túlzsúfolt középiskolákat s az ujabb ifjabb nemzedéket a tisztviselőpálya helyett a jobb megélhetést nyújtó gyakorlati pályákra kívánja irányítani. Ha a tisztviselő-élet nyomorúságát tekintjük, igazat\' kell adnunk a kultuszminiszternek, ma jobb sora van az utolsó favágónak, utcaseprőnek, vályogvetőnek, vagy bármely fizikai munkásnak, mint bármely, egyetemet végzett tisztviselőnek. Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is, mely gondolkodóba ejt bennünket. A középiskolába való bejutásnak a megnehezítése csak akkor volna igazán helyeselhető, ha fiainknak elegendő ipari, gazdasági vagy kereskedői iskola állana rendelkezésre, melyekben az elemi iskola után tovább képezhetnék magukat. Az ilyenfajta szakiskolákat, azonban mi jóformán csak hírből ismerjük. Ha nem akarjuk gyermekeinket teljesen tanulatlanul hagyni, kénytelenek vagyunk valamelyik középiskolába adni őkel, mert szakiskofát nem találunk a közelben egyhamar. Ráadásul a legtöbb szakiskola is megkívánja növendékétől, hogy az előbb végezze cl a középiskola alsó 4 osztályát. A. rendelet végrehajtása tehát azzal a veszedelemmel jár, hogy a társadalom szélesebb rétegei elői elzárjuk a kulturának egyetlen forrását, ami közművelődési szempontból egyáltalán nem helyeselhető Van azonban egy még veszedelmesebb oldala is ennek a rendeletnek. Köztudomás szerint a jómódú zsidófiúk több intelligenciát hoznak magukkal \' az elemi iskolából, mint a na-gyobbára szegénysorsu keresztény szülők gyermekei. Ebből természet szerint az következik, hogy a felvételi vizsgálaton az előbbiek fényes eredményt fognak elérni, mig az utóbbiak közül sokan mogfognak bukni. A híres numorus clausus tehát oda lyukad ki, hogy a jövőben kevesebb lesz a keresztény diák, mint azelőtt volt. Ez a rendelet tehát nem felelhet meg a keresztény társadalom érdekeinek, azért követelnünk kell a rendelet revízióját. De még inkább követelnünk kell a különféle ipari, kereskedői és gazdasági szakiskola létesitését. Jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy egy gazdasági iskola létesítése érdekében városunkban is megtörtént az első lépés. De" az első lépést követni kell a másodiknak is. Végül még azt jegyezzük csak meg, hogy a helybeli gimnáziumban a fentebb jelzett felvételi vizsgákra augusztus 26-én és 26-án kell jelentkezni. A vizsgálat tárgya:" írás, olvasás, nyelvtani elemzés és számolás. M A".
— Kedvezményes menetdíjak a Máv-nál és a Déli-vasuton. Arról értesülünk, hogy az összes tényleges és nyugdíjas katonai személyek és közalkalmazottak, valamint családtagjaik is a Déli-\'vasút vonalain ezentúl épen olyan kedvezményt fognak élvezni, mjnt a Máv. vonalain. Tetszésszerihti kocsiosztályon utazhatnak és eggyel alacsonyabb kocsiosztályu féljegyet kell .váltaniok. Az ez évben érvényesített Máv. arcképes igazolványok a Déli-vasuton ís érvényesek lesznek, ha az érdekeltek azokat összegyűjtve hivatali főnökségük, illetőleg parancsnokságuk
utján a helybeli szeméiypénztárnál felülbélyegzés céljából bemutatják. Az érvényesítés dija 6 korona személyenkint. A Dőli-vasuti igazol--ványok bemutatása felesleges, mert azok minde/i további nélkül érvényesek. Kszerint a személyvonat harmadik osztályáért csak a IV. osztály dijának felét kell/ fizetni. A kedvezmény érvényes a gyorsvonatokra7 is. A liszteket és a katonákat az egyenruha magában még nem jogosítja kedvezményes utazásra:
— Gyászrovat. Elete reggelén oly szerencsétlenül járt Plosser Lajos VII. o. gim-názista holttostét tegnap hazahozták és a róm. kath. temető halottasházában felravata-lozták. Temetése ma délután 6 órakor lesz.
Milyen ára lesz a gabonának ? A .Virradat" Írja: A kivetés arányában beszolgáltatott buza métermázsájának árát előreláthatólag 650 koronában állapítják meg, a köztisztviselők és a többi ellátatlanok azonban ennek az árnak egyhatodát fogják fizetni. A kivetés alá nem kerülő gabona, szabadforgalom tárgya. Itt jegyezzük meg, hogy a buza métermázsájáért a szabadforgalomban \' ezjdőszerint 700—800 koronát fizetnek.
— Paoor tábornok Na-gykanlzain. A magyar nemzeti hadífres részéről a köxéletmezési minist-tciiumhoz beosztott és meghatalmazott Pocor JózMÍ vezérőrnagy 20-án városunkba érkezett. Kíséretében voltak: Szép László közélelmezési minisztériumi meg-bízott, CsuxJJy Aurél a budapesti áruforgalmi Igazgatja és Kerekes Jenő százados. A rendkívüli erélyes, tetterő) és hazánk közélelmezési" érdekében fáradhatatlanul dolgosó tábprnok megérkezése után rögtón az állomásparancsnokság helyiségében értekezlete: tartott, a megjelenő polgári és katonai hatóságokkal. A tábornok felkérte % megjelenteket, hogy a termésrendelet iránt bizonyos" tekihlelben tapasztalt kételyeiket közöljék, hogy azok személyes tárgyalás folytán tisztázód, j.nsk. Közölte, hogy a termény átvételét a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytarsasága
. lógja tebonyoliuni, Zalamegyében a Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykonizsa, mely intézmény ugy személyzeti összetételével, mint szervezésében kellő biztosítékot nyújt arra. hogy vele a keresztény és nemzeti eszme eddig oly kevéssé kipróbált irányzat* fog bevonulni közgazdssági életünkbe is. Ezzel kapcsolatban megemlékezett .azokról a láma-dánokról, melyek a közolmultban érték az Áruforgalmi Részvénytársaságot és azon aknamunkáról, mely etleno folyik. Kérte a polgári és katonai hatóságokat, hogy az uj intézményt, mely arra van hivatva, hogy az ország ellátatlan lakosságát, melynek nagy zöme a vére* verejtékkel dolgozó munkásság, a magyar nemzeti hadsereg és n tisztviselőositály képezik, ax 1920/21. közélelmezési esztendőben á mindennapi kenyérrel Iá*sa el. ebbeli áldásos tevékenységében a legmesszebbmenő módon támogassa. Majd CsanJJy igazgató ismertette az Áruforgalmi Részvénytársaság szervezetét és programm-Ját. Utána z. Pótek Géza a Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Igazgatója,.mint megyei egyedüli fókizomár.yos ismertette a megye; szervezetet és az eddig végzett munkát, kijelentette, hogy dacára az eddig rendelkezésre állott példátlanul r&vid időnek, a megye kitűnően meg van szervezve, az átvételt azonnal megtudja kezdeni, van elegendő zsák és pénz is, ai átvételre vonatkozó utasítást a nspoicWm kézhez veazi.. Az átvevők által az átvételkor kiállított itrÜtU-eUimervények alapján a* azon megjelölt pénzintézet még aznap kifizeti a feltüntetett összeget. Tudomása szerint mindenütt késnóggjl tesznek eleget kötelezettségüknek a termelők, miután a beszolgáltatandó mennyiseg igen •csekély, az ár pedig méltányos, azoknak pedig, akik nem teszlek eleget kötelezettségüknek, mint hazánk eller.segeinek megfelelő elbánásban lesz részük. Nézete szerint a megye az elsők között lesz. Egyesek ugy folytatnak aknamunkát, kiadják magukat mint jogos gabonavásárlók,; ilyenek.ma mind csalók, mert ma meg vásárolni senkinek sem szabad, mert addig, mig a termelő a köteles részt be nem szolgáltatta, szabad gabona: el nem adhat. Számos feljelentés történi raár.va visszaélők ellen. Szabad gabonát az Áruforgalmi is c*ak ezután fog\'vlvárolhi Ha a birtokos a beszolgáltatandó mennyiségre vagor.télelekben szállít, az Áruforgalmi R.-T. elfogad és átvesz nagyebb mennyiséget is utólagos elszámolásra és fizetésre, mely esetben a beszolgáltatandó mennyiségen fetui leszállított gabonát szabadkereskedelmi áron tériü meg. A gyűlésen résztvevők .-egyérteJmüIeg megállap\'itotuák, hogy Zalavármegyében ugy a polgári, mint a katonai hatóságok a legteljesebb odaadással dotgoitak eddig is és, hogy működésükben minden garancia meg van az akció sikeres és sima lebonyolítására l\'acor tábornok és kísérete még aznap folytatta kóruyát.
— Hangverseny a, sétatéren. A
zulat gyalogezred kiiünő zenekara f. hó 25-én, vasárnap délután. 7-tó.l 8 óráig a sétatéren hangversenyt tart. Helópődij személyenkint 3 korona, gyermekeknek 2 korona. A tiszta jövedelem egy részét jótékonycélra fordítják.
- Vóglegos határ * Dráva-vonal. Ar. antant-missziónak egyik tagja, aki átutazás koxbon néhány órát városunkban töltött, megerősítette azt a reményünket, hogy Jugoszlávia felé nem a Mura, hanem a Dráva lest a két ország között > végleges határvonal.
— A szombathelyi körletparancs n okság uj vezérkari főnöke. A honvédelmi miniszter Szabó-Póp Károly vezérkari őrnagyot a szombathelyi katonai körlét parancsnokság vezérkari főnökévé nevezte ki
— A „MOVEM értesíti tagjait, hogy elárusító iízlesében, Rozgonyi-utca és Huhyadi-utca*\' sarkán, minden közszükségleti cikkei-tovább áruéit.
. — Lovéltátoám olvasxett vagy * Move bódé körül, vagy » Kazinczy-utcában több névreszííi igazolvánnyal és irátnernüvel, Mindezek a b. megtalálj értéktelenek. Kéretik * becsületes megtaláló, hogy lap-jál-kiadóhivatalíban leadni stive&edják.
(x) Bily»s*yttjtők íl«y»Iméb» I Eu<u*t szánt bélyegeit, régi levelezéseket, régi gyüjt«m/hyek«t legjobban értékesítheti és gyűjteményeit kiegé-.uthfu Siabó Anlal xportkereskcdrsében.
(x) Vitala kutya fajtiszta eladó, Kiaizsi utca Yi
— .Namxsti hadaerag\' h«Iyatt\\,N®inx«tl
honvédség". Sátoraljaújhelyről jelentik : Abauj-Torna vármegye töjvcnyhálósága feliratot terjesztett fel a kor mán/hoz, hogy a Nemzeti hadseregnek „Nemzeti vedséfc" legyen » neve. A törvényhatóság huoaVv állásfoglalás végett a határozatot megküldötte az oraáp többi törvényhatóságainak is.
Foch tábornagy Lengyelországba megy-
London, julius 22. Anglia követe Len gyclországba utazott. Valószínűnek > tartják, hogy Foch tábornagy is hamarosan lengyel-országba utazik.
Lewien még Steinliofban van.
Bécs, julfcis 22. Leivien letartóztatásáról szóló hir helytelen, mert Lewien még Steinhofban. van.
Színház.
Heti mUaor t
Pénteken: Ezüst sirály. Másodstor.
Szombaton: Ezo»t sirály Harmadszor.
Vasárnap : Ezüst sirály. Negyedszei.
Extlst sirály. Tegnap este végre alkalmunk volt <gy régen várt és Kanizsin ujabban igen ritka látvány-b >n gyönyörködni: a színház zsúfolásig megtelt nézőkkel. Byttykay Akos £tüs( sirily c. operettje volt műsoron, melyet a színészek nagy felkészültséggel, ppmpi-san játszottak végig. A hellgatóság csupa fül voll » nem győzött betelni az operett bájos muzsikájával. Helyszűke miau ma nem méltathatjuk ax est sikerét, legközelebb azonban még visszatérünk reá. Olvasóinknak a legmelegebben figyelmébe ajánljuk aX/\'ÉZbK strály-t, mely igazán megérdemli, hogy heteken keres:-tül telt ház mellett jálscák.
Tanoncnak
iparosnak vagy kereskedőnek. Cim
ajánlom polgári iskolát végzett jó novetósü fiamat\' kiadóhivatal bar.
Vri öltönyöket
4a női koaztümökot JutAnyos árban vegyílog tisztit és Javít
Tolofon 319. LIDIIT MIKSA
UrfitrtVs es Y»$yöaitJ». TiUto-u. 7\\ Qy»l.Ju.iJvH>41 k«*jJ|«k elegio. url dl»«töllOnyOk«l
Értesítés!
Van szerencsénk tisztelettel közölni, ^hogy tekintettel az idény előrehaladott holtára a raktáron levő cipőárukat leszállított áron árusitjuk. Továbbá készítünk mindennemű uri női éa gyermek-cipőket a megrendelő anyagából is.
Teljes tisztelettel Miltényl Sándor én Fia
a város palotájában.
Léhir. lucerna és édes szarvasmarha
s z éiiát
waggonba rakva rügy mennyiségben megvételre keresek <(jgynőkök díjazva) I23d
POLLÁK M. EWrll
Ukiraíijii|7kir«ik«ás, li|;kiil:u
Telefon 106. Távirati cim: .Termény*
Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
Nagykanizsa, 192flíjuUus 24. Szombat
kereszteny politikai napilap
;»d»i*tM% í* fcid&uvAtal: Fő-ut 13.
^ lnlcrarb*n-C»leton ÍM. ,
ícgjclcüik mindig Icorji röggel.
Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
ruiünuj. "riT\'f!!?\'k<I>Tll<lft
Felcíót axurkiMiitő:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak: •
Egéj. ívro 250 K. Félívro Í30 K. N«gy*l-ivit 65 K. Egy h<5« 22 K. Egy« sxfao 1 K
A kormány programja feletíi vita.
Budapest, julius 23. A nemzetgyűlés mai ülését délelőtt 11 érakor nyitotta meg Ríiovsdty István elnök. Az elnöki előterjesztés után megválasztották az> alkotmány-védf bizottság tagjait, melynek elnöke TM Gusztáv dr. lett.
Ezután megkezdték a kormány programja feletti vita folytatását. A székelyek nevében Zedke Antal, a Friedrichpárt nevében Zitán? Gyula, a demokraták nevében Ugrtm Qábor. szólalt fel, akik Zákány kivételével megígérték a. kormány támogatását,
Audrissy Gyula gróf megállapítja, hogy a közállapotokban javulás van, do azért a veszély most Is nagy. A romboló erők nagy hadsereg révén a külföldön diádalnoaskodtak. A megszállott területeken a szociáldemokrácia a harmadik internacionáléra helyezke-Jett, ami veszélyes visszahatással lehet. Az élelmezés kérdése is nagyon súlyos probléma. Ha az aratás után nem lesz megkönnyebbülés, akkor a városokban súlyos megrázkódtatások lehetnek. A királyság kérdését sürgősen ,meg kell oldani, mert addig a tekintély helyreállítása nem lesz biztos. Ugy látja, hogy a földbirtokreform kérdésében a korain)" -fcebélétféif ^ éitertféttk vánnSk. Nem" szabad többet Ígérni, mint amennyit megtudnak adni. A főelv minden téren a takarékosság legyen. A nem okvetlenül szükséges miniszteri tárcákat törölni kell. A kormányzó részérc a házfeloszlatási jogot szűk-
sé;esnek tartja. A nemzeti hadsereget minden kritika (ölé kell emelni. A nemzetgyűlés óvakodjék 1 katonaság belügyeibe való beavatkozástól a nyilvánosság előtt. Viszont a katonaságnak, mint a törvény, őrének feltétlenül tisztelétben kell tartani a törvényt. Aggodalommal nézi, hogy bizonyos elemeket a hadseregben alsóbbrarigu munkára akarnak felhasználni. Ezt azért\' is helyteleníti, mert ezzel a,viszály magvít hintik II.
Meskó Zoltán: Ne féllso a zsidókat.
■ Reischl Richárd? Zsidó nem lesz katona többé Magyarországon. t
Andrássy végül kijelenti, hogy ha ez a kjrmány is gyenge lesz, akkor folytatódik a bomlási processus, amely az országot oset\' leg ujabb katasztrófa felé sodorhatja.
Röck Iván után Ápponyi Albert gróf szólalt fel, aki egyetlen kérdéssel, a vagonlakók szomorú helyzetével foglalkozott. Azt ajánlotta a kormánysak, hogy a kaszárnyák egy részét, továbbá a magánlakásokban elhelyezett irodákat engedjék át a vagonlakók részére, sőt azt a javaslatot teszi, hogy azok akik oly sziveseo áldozták fel lakásunkat ftz oláh tisztek részére, legyen roost bénnük annyi hazafias belátás, hogy a vagonokban sínylődő véreink részére ugyanazokat a lakásokat felajánlják. Végül kijelenti, hogy a kormányt nehéz helyzetében a legteljesebb mértékben támogatni fogja -Az ülés délután két órakor ért véget.
Felszólalások a nemzetiségek nevében.
Budapest, julius 23, - A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti.: A nemzetgyűlés szerdai ülésén » különböző nemzetiségek nevében Dvorcsák Győző, lluber János és Kutkafalvy államtitkár fel fognak szólalni és deklarációt fogaik felolvasni, amely elé politikai körökben nagy várakozással tekintenek.
Az, orosz—lengyel helyzet.
Páris, julius 23. A kamarában tegnap Xillerand bejelentette, hogy Wrangel tábornok ellenforradalmi\'kormányát do facto kormánynak tekintik és az antant el fogja ismerni,.ha Wrpngel kormánya ezt kérni fogja Páris, julias 23. A kamara külügyi bi-zettságáSáh Mlllcrand -kijelentette, hogy a vcrsai]lesi békeszerződés értelmében Németiig köteles megengedni, hogy francia csaptokat szállítsanak német területen át a len-S\'l harctérre.
Koppenhága, julius 23. A szovjclkör-milly átiratban tudatta.a német kormánnyal, hogv csspatainak megtiltotta a német határ itlépését.
London, julius 23. A berlini angol katonai attasé, valamint a francia vezérkar fő-Viöke Varsóba unatak.
Páris, julius 23. A .Times" szerint a nagykövetek tanácsa elhatározta, hogy Lengyelország részére 16 hadosztály\' mozgósít.
A görög előőrsök Drinápolyban.
Páris, julius 23. A görög olőőrsök csütörtökön délelőtt megszállották Drinápoly városát. A törökök felgyújtották a várost. A hir hivatalosan nincs megerősítve. Görög csapatok az angol flot(a hathatós támogatásával Rodostó ós Eragli városok melleit partraszálltak és az emiitett helyeken kivül izmid várost is megszállták.
Kun Béla kiadatását kértük.
Berlin, julius 23. A „Berliner Zeitung" értesülése szerint Magyarország a német kormánytól Kun Béla és társainak a kiadatását kérte, akiket közönséges bűncselekményekkel vádol. Illetékes helyről közlik, hogy a német kormány Kun Bélát Illetőleg addig nem intézkedik, amig a magyar kormány jegyzéke a német kormányhoz meg nem érkezik.
Haverda Máriát letartóztatták.
Sopron, julius 23. A Nemzeti Sajtó Irodának jelentik: Haverda Máriát, aki 12 évi fogság után csak nemrég szabadult ki a msria nostrai fegj házból, Kabot sopronmegyei községben letartóztatták. Azzal vádolták, hogy a község egyik gazdájától 8 libát lopott. Haverdát bekísérték a soproni ügyészség fogházába. Az ügyészség megvizsgálta a vád anyagát és miután azt alaptalanoknak találta, elrendelte Haverda szabadlábra helyezését, ami nyomban meg is történt.
Pasehek szökési kisórlsts.
Egy szennyvízzel telt hordóban akadtajc réL
Kinos szenzációja van pár napja a városnak. Mint megírtuk, a nagykanizsai rendőrség egy nagyarányú,. a vidékre is elágazó pénzhamisitó bandát leplezett le, amelynek — a jelek szerint — vez\'ére Peschek Ignác, egy cseh származású zenész, akit,a. város lakossága nyilvános- hangversenyeiről ismer és aki megnyeri modorával és nagy zenei képessegével betudta magát fészkelni a város uri társaságaiba is. •
Poschek Ignác üt társával már a-rend-\' őrség foglya, ahol az a szokás, hogy a reggeii mosdóvizet maguk a letartóztatottak viszik be cellájukba. Peschek tegnap reggel, umikór vizért a kúthoz ment,\' bűnössége tudatában és a büntetéstől való félelmébon szökésre gondolt. A kezében levő kancsót eldobva, őrült iramban futni kezdett és a városház tfazinczy-utcai kapuján kiszökve, a Zárda-utcán át a Király-utca felé menekült.
Az üldöző rendőrök azonban mindenütt , nyomában voltak s már-már utolérték cnidőn egyik Rirály-utcai házba, a. Kohn-féle szappangyárba menekült, ahol gyors elhatározással egy tiz hektoliteres, szennyvizet tartalmazó tele hordóba vetette magát s még a fejét is viz alá húzta, remélvép, hogy az odaérkezett rendőrök elől sikerül elrejtőznie. v A szemfüles rendőrök elől azonban nem tudott elrejtőzni, mert rövid percek alatt a hordóból felszálló buborékok árulói lettek rejtckhclyóncli^ihuzták és ugy, a szennyvíztől piszkosan, bűzösen, mezítláb, de most már szigorúbb dr:ze: alatt visszavitték a fogdába.
A rendőrség a nagyarányú pénzhamisításról a nyilvánosság számára ma a következő hivatalos kommünikét adta ki:
A rendőrségen egy nagyarányú pénzhamisítás! \' ügyben folyik a nyomozás. A pépzliamisitást az Osztrák-Magyar Bank

Boros hordók
Telefon 148-12.
uj és használt, bármily mennyiségben és nagyságban kaphatók.
BÖHM KÁLMÁN
Zalai Közlöny
1920. Julius 24.
■jegyeinek hamis bélyegével való felülbélyegzésével követték el a tettesek. A társaság rcje Peschek Ignác sarajevói születésű Í5 éves zenész, aki őt társával együtt előzetes letartóztatásban van. A nyomozás érdekében részletek ne/n közölhetők.
A nyomozási Kiss kapitány és Huszár delektivrőfelilgyelő intézik nagy ambícióval, fáradtságot nem ismerve, de mivel az ügy oly nagyarányú és messze vidékre is kiterjed, a rendőrség ma táviratilag budapesti detektívek sürgős leküldését kérte a belügyminisztertől. .
Olvasóinkkal a következőkben ismertetjük, hofe miről ismerhető felxa hamis lebélyegzésü pénz:
A felülbélyegzésben tudvalevőleg van. a magyar korona, mely körül\' 07. a szó rajzolódik: Magyarország. A hamis bélyegzőben a Magyarország szónak r és s Miije közöli íszrevéhclóe« nagy távolság van Azonkívül a korona egyik felében levő keresztnek — .amelynek a valódi bélyegzőben mindegyik\'szára egyformán vastag — a hamis bélyegzőben a, kereszt hosszú karja ■ vastagabb, mint a tízszintes. A valódiban a vízszintes kar négyszög alakú, a hamisbon pedig ez a. kar gSmbilytlen végztdlk.
Mivel különbség o jó és hamis lebélyegzésü pénz közön csak alapos vizsgálat után fedezhető fel, óvatosságot ajánlunk, mert a hamisítványt elkobozzák.
— A város nem vásárolhat gabo-
nft Nagykanizsa város vezetősége engedélyt kért a közélelmezési minisztertől, hogy a város ellátatlan lakossága részére gabonái vásárolhasson. Ezen kérelemre a tegnapi napon jött meg az elutasító válasz, melyben a közélelmezési miniszter értesíti a várost, hogy gabonavásárlásokra csak a törvényhatóságu városoknak van joga. — Ezen sérelmes határozat megváltoztatása iránt dr Králky István V. főjegyző Budapestre utazott, hol személyesen szándékozik kieszközölni a vásárlási engedélyt.
Gyászrovat A tragikus véget ért rtosser LjiJos tanulót tegnap délután 8 Órakor temették nagy pontpávai a róni. kath temető halottasházából. A temetésen óriási közönség jelent meg, hogy lerójja a kegyelet adóját a tehetséges, de korán elhunyt fiatal-embernek. A koporsót elbontották a hatalmas koszorúk, amelyek a rokonoktól és a család tisztelőitől érkeztek. ítícz János kántor vezetése aUtl az énekkar gyászdalt énekelt. A koporsót a család sírboltjában helyezték el. az édesapja : néhai dr. Plosser István jonevü ügyvéd mellé. Plosser Lajosban a rég. nemes Plosser családnak exvik ága. halt ki.
— A gazdaközönség tájékoztatásara közöljük, hogy nemzeti és keresztény intézetünk ellen egyesek aknamunkát folytatva azt híresztelik, hogy holdanként :i m/m. ga-bonat fog az Áruforgalmi R. T. átvenni. Ez hazugság, a valóságban átlag I métermázsa lesz holdanként a birtok nagyságához viszo-nyitva. Igy azon kisbirtokos, akinek a búzával és rozzsal bevetett területe 5 holdnál kisebb csak 30-40 kilogramot fog\'holdan-ként beszolgáltatni. A beszolgáltatás\', kötele, zettségnek tehát minden gazda tekintettel a kis mennyiségre, a lehető legnagyobb készséggel Igyekezzék eleget tenni.
Házi áldás
minden csalidban a valódi\'
DIÁNA.
•ösborazesz.
Kin üveg Ara 16.— K Közép. ., w.- K .. .. 50.- K MIndenUtt kapható!
«v ay*tv*\' » krrnk«tl»lmi 1i..t.
»>- Uud.pon, V., XAdor-ulc 30. ^
— Törvényjavaslat az egyetemi beiratkozások ügyében Haller Isiván kultuszminiszter tegnap kél törvényjavaslatot terjesztett be a nemzetgyűlés elé. Az elsó az egyetemi beiratkozások szabályozásáról szól. A javaslat lényege az, hogy az egyetemi, fakultások tanári kara megállapítja az illető fakultások befogadóképességét és javaslatot tesz a miniszternek a kontingens tárgyában A beiratkozni szándékozóknak folyamodni kell A tanári kar együttes ülése dönt a felvétel tárgyában. Hogy milyen szempontok legyenek irányadók a felvételnél azt a kultuszminiszter rendeletben állapítja meg. A második törvényjavaslat a magyar tudományegyetem közgazdasági fakultásának úrvénvbe-iktatását célozza.
Hadifoglyok hozzátartozóinak\'. Mint Cvól/ól értesülünk, átokét a hadi/ogolyszállilmányokat, amelyek Keleuzibériából, Wladivostokból híjókon jóc-r.ek Triesztbe — Tekintettel arra, hogy az 1 —2 hónapos hajóuton szigorú orvosi felügyelet alatt állanak és különben sem jönnek fertőző betegséggel telt vidékeken kerejztül, — teljesen külön szállítmányként Inotára, .az ottani leszerelő táborba irányítják.\' Csőtra csak ai európai Oroszországon keresztül jövő h»difogo|y«állit. mínyok Jutnak Az otyan hadifoglyok trár.t tehát, akikről hozzátartozóik biztosan tudják, hogy hajón jön, vágy jölt, érdeklődésükkel az inotai lcszercléi.1 tábor-hoz forduljanak.
-- Moratórium meghosszabbítás*. A m kir. kormány 5112/020. »». M. B. rendeletével kimondu hogy a Ő8Ő8/9I9. »z. kormányrendelet alapján engedélyezett moratórium Idejét az adós kérelmére, ha az
• nnak alapján engedett halasztás Indokai változatlanul fennállawJc fs a meghosszabbítás közérdekből indokolt
* ra. kir. pénzügyminiszter a kemkedslamutyi míaisz-terrel egyetértőiig legfeljebb hit hónappal meghosz-szabblthatja.
— Szabadfürdő Nagykanizsán.Egy
életrevaló eszme megvalósításán fáradozik egy pénzcsoport. Kis- és Nagykanizsa között nagyszabású fürdőt szándékozik létesíteni, melynek vizét a Vári-réten levő artézi kut és a Princzipális csatorna vize szolgáltatná Ezen fürdő létesítése az előzetes számitások szerint egymillió koronánál töbfce kerülne. A szabadfürdő létesítése minden év forró" nyarán terveztetik, kíváncsian várjuk, hogy az idén a megvalósulás stádiumába jut-e vagy sem.
— A törökök védik Drlnápoiyt Konstantinápolyból jelentik: Drinápolyért julius 19-én kezdődött a harc. A nehéz ágyuk még működnek. A polgári lakosság eltávozott Drinápolvból, amelyet ÍO ezer török csapat védelmez nagy bolgár segítséggel.
— A közalkalmazottak nagykanizsai oao-.portja. A tn. lcú. pénzügyminisztérium 3Í.00 V. 1920. számú körrendeletében megengedte, íiogy a beueueai csoportok térítésben részesülhessenek, fc* élelmicilckeicet a Budapesten kiosztásra kerülő lejadagnak megfelelő mennyiségben tényleg nem tudták kiosztani. Térítésnek helye van többek közölt azok után az alkalmazottak után, akik sajái hibájukon kivüj kedvezménye* ellátásban meg egyáltalában nem részesültek. Felhívom ehnéi. fogva, hogy ez alá a szempont alá eső kóraBcalm*. soltak igényeiket 1920. jultua hó végéig az ifényjofo-sulisig elvesztésének terhe alatt minden nap délelőtt 10-. 12 órái* Gudlin Ferenc u/oál jclentaék be, a vidékiek pedig po>tin küldjék A továbbiakat Cudlin íogjt az illető bejelentőnek; tudomásár* adni. Me$jegy-ies: Nincs a tag tetszésére bizva, hogy az ellátást termeszeiben vagy készpénzben vegye fel; ennélfogva aroely cikkre a caoport az ellátást természetben kiszól-galutta. megtérítésnek az?n a címen, hogy a ug az illető cikket * birtokában levő „Ideiglenes Igazolvány" alapján fel nem vette, - helye nincs Magitól értetődik hpgy azok a közalkalmazottak, «5dk ellátásban csak részben részesültek, vagyis akiknek igazolványuk van ne jelentkezzenek, mert átoknál a megtérítés más módon lesz e.xközőlve. Az tinóiig.
Koreaxtóny gxoolália Ecyo.Wái. Fel-ke ötnek a tagok vasárnap, folyó hó 25-én délután ti órakor a Keresiténv Otthonban minél nagyobV számban megjelenni, ahol a kényszeekotcsön vintafizetését ce,zó intézkedések imnek Ssmeetetve és az uj raxda-sap evre kiuuUndő gabona, illette Iiszudag mwilU-pitása, biztosítása, élvezhető kenyériéinek és megfelelő finomlisztnek a ki.zolgiltatísit elérő módozatok lesznek megtárgyalva. Az tMkt/g.
f?"konyo*ln elöadáa 1920. Julius S4-én délután el 6 órakor a hadifoglyok hazahozatala javára műkedvelő előadat Urtatik Erzsébet-tér U. szám aUtt Műsor: A Modern Otheltó. \\Mgjatek egy íelvení»ban. Szereplők: Othelló Joáchlm Molnár Jo»ef. CelUud felesége Koch Annuska. MamlÍ ££*t" Sx- End/<\' Márc" «i»<l«nM Már fi
Rózsik. 2. é«kcs táncduett. F.lóadják: Horváth VirCce " 3. Samuk* a moziban. Egy f«t>
Bágyonl S». Endre,
t \'S l?^- E8>\' ^^ u\'. Molnár\'
r ft í-^ Stu.m*\'f tlwDff- <• Kuplék. 5. Ka laki íg\' ínegy felvonásban. Szereplők: Miska ú.ak Molnár József, Sá.ika Kurucz eöznikc Huszár
Kraus/. Irnrc Korcsmáros Stumpf Kálmán, Clgán\'y Mülter
".éXytk*\'1 í!i""<l TiüJJliyS
— Olaszország kártalanítása, A
nagykövetek tanácsa elhatározta, hogy Olaszországot az egész osztrák-magyar hajóparkkai kártalanítják azokért a\'veszteségekért, sme# lyeket kereskedelmi flottája a-háboru folya! ,mán szenvedeti.
—, Fehérnwmtlvarráa karxoa. a „Moiv
iparmúvédiíti s:akosztálya * fehernemüvaffis kúr^, augusztus 1-én megkezdi a Zrínyi Mlktós-uuM leány, iskola rajzterméberi, ahol a \' tanítás délután 2 órakor vejzí kezdetét.
(x) Amatőrök I Fényképészeti cikkeket ltmr:«. ket. miíolópaFirokat, előhívót, aranyfördőt, íziaeiőlcft. éí egyéb vegyszereket a legolctóbbin beizereihetílc Szabó Antal fény képé w.etí szaküzletében.
- Adjunk könyvvkot a xalal gyalogoxroá Ufinytgi könyvtára ró.zóro. AzaJai gvaW e:red parancsnokiig* telkéri a város kóxőnutft, hogv nélkülözhető könyveikkel járuljanak hozzá a legénység, könyvtár létesitéíéhez. hogy derék fiaink üres óráikban hasznos é* iwnwctterjcztó olv*«nánVokhoz jussaatk Szerkesztőségünkhöz mai r«pig következők riúic e célra kŐqyveket: Dr. Mező Ferenc Urt. hadnagy 3 drboC^""* Szüts Ferenc I darabot, Csetv-l.ajöiric díi^tJ^ könyveket rendeltetési helyére jüttatjuk.
— A ,,Bxinháxl Élit" legújabb száma .» ér-dekesebbcél-érdekesebb szenzációkkal szolgál. fnJfm PiiU a ften«»zánsz-*íinhizról számol be. Htrcu/* Ferenc a budaiik Orfeusz-előadázáról ír vezércikket fényképes cikkek \\*Annek ezenkívül a\'lapban as Angol-park. ról, a Scala-szinház újdonságáról az Angyalkáról. A *zi-neaxnók mamát elmondják miért engedtík leányaikat a stiopadre, ezenkívül rengeteg intimitás, riport rajz Mindarab. regény és pályázat egé»zliiíc ki a rendkivüi erdekea uj szám t«rUlmít. A .Színházi Élet* előfizetés* , ára egy negyedévre 60 korona. Kiadóhivatal: Budapest VII., Erzsébet-körűt 2fi. .\'
Színház.
Heti mllaor ■
Szomb.ton .*\' Eidal .ir.ly Htf««d„or.
VMÍrn.p; Bziiat .ir41y. .Vegyed,xc».
Irodalmi előadás. Ma délutáD 5 óra. kor lesz megtartva a színházban a nagyszerűnek ígérkező irodalmi előadás A még megmaradt jegyek délután 4 órától a színházi pénztárnál kaphatók.
Uri öltönyöket
1% nőt ko.xtünölc*t jutányo. úbtn vígyiUí tiirtit íi
T.l.loo 3t9. LIDITT MIKSA
(Irfín.Wíi v^ytUtUW,Tel.il.u.2i. Oy.B)u.,Ov..l,ai k...ll.k .IcgAm uri dlT.WItt.nyOk..
keresek megvételre
jókarban levőt, t-5 holdig. Nagykanizsa környékén, jó pincével és teljes felszereléssel terméssel yagy termés nélkül. Közvetítői díjazok. Ajánlatokat „Szőlőbirtok" cimen o lap kiadóhivatalába kérek.
Uh«r. lucerna és édts szirmnirlú
szénát
wigjOTlM „kv, ir.toayWab.0 m.jVÍMtr.
k.KKlí (C\'Kynífok dtJ.jv.) I2M
POLLÁK M. EMIL
ltlaaii]iinliiiilili. I.„Ultit,
T\'l-\'fc"\' Távilati dm:
Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
Hivatalok, irodák figyelmébe.
Legjobb mlnőeőgü Mlulsztorpaplr Pehőr finom irodai papír Fogalmi szürkca papír Levélpapírok Irógóppapir Szen (carbon) papir ItatóapapJr Iró^epazalag
Irótollak, tinta 6a tintatartók -*■ ^ Iróaljzatok, borltékpaplrok fŰk Irodai olló, pónzkosarak RM Asztali clőjegyxóktömbök ^^ »tb. irodai szorok uagy válatr-tékban kaphatók:
Fischel F\'ülöp Piai
könyvkereskedésében Najfykanliaén
59-ik évfolyam.
Nagykanizsa,. 1920. julius 25. Vasárnap
167. szám.
KERESZTENY POLITIKA! NAPILAP
$*rt«*st6*4g a kiadéhivAUl: Pő-ut 13.
_ idttoífbíd-klíioo iu. ■
Hcílclcnlk mindig kora reggel.
Pószcrkcsztó: Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
nomielgy. kípvl»«|«5

Pclcló* axorkcxxtő:
BODROGKÓZY ZOLTÁN
Előfizetési áraki
ivt« 250 X. PWne 130 K. N«gy«4-ívro 65 K- Egy hótk 22 K. Egy«$ ttim 1 K
A Ház képe.
A parlament unalmas egyhangúsága a kormányválság megoldásával különösen élénk képet mutat. A hatalmas, rendesen az ürességet viszhangzó termek rámáscsizmák nylkorgásától, energikus sürgés-forgástól hangosak. A hon apjal ritka nagy számmal ülnek a parlament\' termében s mindenki vidám, elevenleklntetü. mintha oxigént spricceltek volna a terem levegőjébe.
A várakozótermek zsúfolásig vannak ^Vidékiekkel, akik követeikkel diszkréten félrevonulva kérik a tanácsot, az utasítást. Két tarisznyás polgár — késóbb megtudtam, hogy kunsági mézőgazdasági cselédek — Nagyatádival szerelne mindenkép beszélni. A miniszter nemsokára meg is Jelenik s csak ugy magyarosan, otthonosan eltárgyal a két atyafival. Boldogan távoznak.
Ezalatt bent a Házban javában folyik a jövó programjának a vitatása. A miniszteri székekben megszokott, ismerős arcok ülnek.
Teleki gróf hatalmas, hosszú Időre kinyúló programot adott. Fiatal munkakedvét nézve, bátran tekintünk a jövőbe. ha a kivitelben is azt az ambíciót iogja mutatni s azt a pártolást fogja kapni, mint azt a jelen óráiban látjuk. Teleki grófnak nem lesz nehéz a munka s nem oly értelemben nehéz, mint elődeinek. Mögötte hatalmas, egységes párt törrtörüll, ameiylk Andrássy gróf szerint tul nagy Is. Amikor a jobboldal telt sorait tátjuk. a régi Tisza-párt jut eszünkbe. Jól esik szemünket véglg-hordoznl a tiszántúli képviselőkkel teltebb képet mutató Házban. Szeretnénk azonban azzal a lelkimegnyugvással Is leszámolni, hogy az Andrássy szerint tul nagyra dagadt kormányzópárt valójában egységes Is. Szeretnénk az ujabb honatyákban azt a régi, acélkemény-ségü pártfegyelmet látni, ami a régi munkapártot Tisza István gróf személyében kovácsolta össze oly renditheteilen akarattá. Regéljük és mindezt feltételezzük. Ugyanekkor azonban azt is biztosra vesszük, hogy az a hatalmas program, amelyik ma a Ház színe előtt fekszik, nemcsak program marad, hanem meg Is fog valósulni.
A Ház képe az-a jóleső tenni vá-Syás, amit tapasztalni lehet fept, az az Újjáéledés, ami a folyosók vérkeringésétói a vörös bársonyszékekig lüktet, arra enged következtetni, hogy az uj kormány ambicionálni fogja a munkát.
Kun Béla nem mehet vissza Ausztriába.
Németország nem adja ki Kun Bélát ? — A bajorok követelik a kiszolgáltatást. — Bonyodalmak Kim Béla körül — Rennér lehetetlenné vált a kabinetben.
— A Nem teli Sajtó
Budapest, julius 24. Az osztrák kormány Kun Bélától ós társaitol megtagadta a beutazási engedélyt: Ennek következtében a német kormány felfüggesztette az egész hadifogoly szállítmány exterritorialitását és most külön választják a foglyokat a politikai menekültektől. A foglyokat mielőbb elszállítják Oroszországba. A poliiikai foglyokat pedig a kérdés végleges elintézéséig Stcttin\'oe internálják. A német félhivatalos „Deutsche Algemeine Zeitung" szerint, ha a magyar kormány Kun Béla kiszolgáltatását követeli, akkor a német kormány ennek a követelésnek nem fog eleget tenni. Kun Bélát tehát, mint kellemetlen idegent, ki. fogják utasítani Németországból. A Wolf ügynökség szerint Kun Béláék ^vesztették a területenkívüliség jogához való igényüket abban a percben, am&or »az osztrák .kormány nem teljesítene a német kormánynak azt a felszólítását, hogy vegye át ismé: a transzportot.
\\Ifluchen julius 24. A bajor politikai körökben követelik, hogy Kun Béla németországi internálása minél rövidebb időig tartson Felszólítják a német kormányt, hogy Kun Béláékat vagy szállítsa Atfsztriába, vagy szolgáltassa ki Magyarországnak, de szó sem lehet az Oroszországba való szállításáról,
Becs, julius 24. Az osztrák kormány hivatalos kommünikéje szerint a bécsi magyar követ felháborodását fejezte ki azon, hogy az osztrák kormány .Kun Bélát és
Iroda jelenti. —
társait megszöktette. Ezzel szemben az osztrák kormány álláspontja az, hogy Magyarország érdekében az .antant közvetítésével vállalta a menedéknyujtást, mert ez akadályozta meg, hogy Budapesten a bolse-vizmusból való átmenet éles katasztrófába robbanjon ki. Renner szerint nem lehet gonosztevőként kezelni azokat, akik Románia és Csehország ellen Magyarország érdekében hazafias háborút folytattak. Megadták a. menedékjogot Kan Bélának azért is, mert ettől függött az osztrák hadifoglyok kiszolgáltatása. Az osztrák kormány nem tehetett másként, mert Böhm Vilmossal, az akkori smogyar Peidlkormány bécsi követével megállapodást lótesitotett, amely szerint menedéket nyújt Kun Bélának és társainak, ha azok az aktiv politikában nem vesznek . részt. • Ezzel .szemben félhivatalos közlés szerint a magyar kormány álláspontja az, hogy Renner valaszát nyilván a szökés előtt fogalmazta meg. Továbbá, hogy egy teljesen törvénytelen önkormánnyal kötött megállapodás e/vónytelen és az osztrák kormány egy ennél sokkal hatályossabb szerződést, közönséges gonosztevők érdekében megszegett. Eiőre megfontolt tudatossággal kijátszotta egy vele barátságos viszonyban levő kormánynak adott szavát.
Bécs, julius 24. A polgári lapok szerint Renner állásfoglalásával lehetetlenné\' vált a kabinetben és mint felelős politikus többé nem szerepelhet.
A lengyel—orosz helyzet
Az antant 5 napos ultimátumot intézett a szovjetkormányhoz. — Németország a keletporoszországi helyőrségek megerősítésére kér engedélyt, — A moszkvai kormány távirata. — Oláh koronatanács. —r A bolsevikiek átlépték a Dnyesztert. — Az oroszok Keletporoszország határán harcolnak. - — A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti. —
Páris, julius 24.. Az antant hatalmak, olasz lapjelentések szerint, az orosz szovjetkormányhoz öt napós ultimátumot intéztek, hogy a Lengyelország elleni ellenségeskedést szüntessék be.
Berlin, julius 24. fi német kormány jegyzéket küldött -a legfelsőbb tanácshoz, amelyben engedélyt ker a keletporoszországi helyőrség megerősítésére cs az allensteini marienwerdi kerület megszállására. A német kormány azzal okolja meg kérését, hogy szükségesnek tartja az oroszoknak esetleges határátlépési kísérletével szemben a -határmemi tartományok megerősítését. Major dr. páris: német ügyvivő tegnap meglátogatta Mille-
rond miniszterelnököt és figyelmeztette arra a veszedelemre, amely Németországot az orosz csapatok előnyomulása folytán fenyegeti. Millerand azt felelte, hogy a szövetségesek bizottságokat küldenek Lengyelországba és nem nyilatkozhatik addig a helyzetről amig ezek a bizottságok jelentést nem tesznek neki.
Páris, julius 24. A ,Malin" értesülése szerint Foch tábornagy több vezérkari tiszt kíséretében hétfőn utazik Varsóba.
Berlin, julius 24. A moszkvai kormány berlini képviselete táviratot kapott ma reggel, amelyben a szovjet kormány ismét hangsúlyozza, hogy nem szándékozik egy talpalatnyi né-
met földet sem elfoglalni és Oroszország. törekvése az, hogy Németországgal békés baráti viszonyban éljen
Páris, julius 24. Bukarestből jelentik: Tegnap délután a király elnöklésével koronatanács volt. Ezen a koronatanácson megbeszélték azokat a katonai intézkedéseket, amelyek a szovjetcsapatok Romániába való behatolása miatt szükségessé váltak. Az -oláh\' kormány a moszkvai kormányhoz egy jegyzékkel fordult, amelyben tiltakozott a vörös csapatok bevonulása ellen. Ezt a jegyzéket ultimátum fogja követni, amelyben az oláh kormány a szovjctcsapalok azonnali visszavonását követeli, amelyek több helyen átkeltek a Pruth folyón. Jasstt megerősítették. Az orosz csapatok átkeltek a Dnyeszter folyón és a Csernovitz mellett húzódó oláh határhoz közelednek, Jassi és Galacz között nagyobb oláh haderőt koncentráltak.
Berlin, julius 24r A Wolf-ügynök-ség jelenti. Minthogy az oroszok és lengyelek most már közvetlen Keletporoszország határán harcolnak, a birodalmi elnök a semlegesség megóvása végett az első katonai kerület területén kivételes intézkedéseket léptetett életbe.
Népbiztosok a törvényszék előtt
Budapest, julius 24. A népbiztosok bün-perének mai tárgyalásén befejezték Szabados Sándor kihallgatását. Dr. Nagy Gyógy védő kéri, hogy a biróság keresse meg a kormányzót, hogy a őír-fMÍeí.kormány tagjait mentse fel a hivatali titoktartás kötelezettsége alól. Az ügyész és védők hozzászólása után a biróság tanácskozásra vonult vissza : majd az elnök felolvassa a miniszteri leiratot, mely a forradalmi közalkalmazottakat felmenti a titoktartás kötelezettsége alól. Ezután kihirdette a biróság végzését, amely szerint a Berinkei-kormány tagjainak felmentése ügyében nem tartja szükségesnek a kormányzó megkeresé-ét, mert a magyar törvények szc rint a minisztereket a király nevezi ki. Minthogy pedig a szóbanforgó személyek nem a királytól kapták kinevezésüket, rájuk a tör vény rendelkezése, amely a titoktartás kötelezettségéről szól nem vonatkozik.
Ezután a tárgyalás folytatását hétfőre hulusztották el, amikor megkezdik Berinkei Dénes volt miniszterelnök kihallgatását.
Visszavonulnak a szerbek.
Budapest, Julus 24. Illetékes helyről jelentik, hogy a szerbek megkezdték az ujsze-gedi háromszög kiürítését. Legkésőbb a jövőhét folyamán visszavonulnak a Clemenceau-féle vonal mögé. A határzárt megszigorították. Bácsalmás községet a szerbek teenao kiürítették.
Francia bizottság jött Budapestre.
Budapest, julius 24. .Ma délelőtt Sainl-Sauveur gróf Budapestre érkezett. Kilohctagu francia bizottság vezetője. Fouchel admirális kíséretében látogatást tett Teleki Pál gróf miniszterelnöknél. A bizottság célja részben a mogyar közgazdasági, élet tanulmányozása, részben érintkezés keresése a kormánnyal bizonyos gozdaságí kapcsolat felvételére.
A bojkott.
Amsterdam, julius 24. A. nemzetközi szakszervezetek bizottsága rendkívüli ülést tart, amelyen tárgyalni fogják a Magyarország ellen kimondott bojkott ügvet és valószínűleg revízió alá veszik a legutóbbi brtisscli hata-rozatot.
Zalai K 6z I o y
Keresztényszocialisták és a szociáldemokraták.
Budapest, julius 24. A reggeli lapokban az a hir jelent meg, hogy Frtihwirt Mátyás nemzetgyűlési képviselő a keresztényszocialisták megbízásából tárgyalásokat\' folyfatott í szociáldemokraták vezetőivel. Erre vona-.ko zólag Frühwirt Mátyás kijelentette, hogy nem felel meg a valóságnak az, hogy 6 a szociáldemokratákkal tegnap tárgyalásokat folytatott. Sem megbízásból, sem megbízás nélkül semmiféle tárgyalás nem volt köztünk. Hónapókkal ezelőtt naiv emberek 3zl hitték, hogy a keresztényszocialista és a szociáldemokrata alap összeegyeztethető és összehoztak a szociáldemokraták lóbó vezérével. Az első percekben kitűnt, hogy közöttünk világnézeti kűlömbség van, tehát kompromissum nem is jöhet létre. Tény az, nogv a keresztény szakszervezetek vezetőségé felkérte ; keresztényszocialista képviselőket, hogy erő\' teljesebben lépjenek fel a munkásság érdekében és így megalakult a keresztényszocialista blokk. Ez a blokk egyáltalán nem párt-alakulás és a pártélétre, a párthoz való tartozásra ennek semmi vonatkozása nincsen
A pénzhamisítás.
Az a szenzációs pénzhamisítás, ami az egész város lakosságát az utóbb: napokban lázban tartja, még most sem mutat teljesen tiszta képet. A rendőrség teljes ereiével a nyomozásba vetette magát s állítólag nagy feltűnést keltő adatok birtokába jutott már eddig is. A pénzhamisítás ugylátszik nem csak egy-két embert érdeklő eset, hanem nyilvánvaló, hogy nagy kiterjedtségü s szak szerűen, nagyban manipuláló bandának i. munkája, melypek középpontjában Peschek Ignác zenész áll. Az is valószínűnek látszik, hogy a hamisítást már régebben űzik, mig aztán az űióbbi napokbán a korsó eltörött k\'utnál.
Peschek Ignác, ez a lekötelezően udvarias, néha feltűnő elegánciáju cseh muzsikus az egész hamisításnak a vezérű. Közéleti szereplését ismerjük. A legutóbbi időkig cseh származása mellett is kízliszte.\'etben álló személy volt. Muzsikáját több rendben hallottuk hangversenyeken s mindig határtalan sikert arattak. Nem egyszer babérkoszorúval lepte meg a hálás publikum, amelyik nem tudott betelni művészi játékával. Előkelőbb ,családoknál otthonos volt s hegedújátékával kedvenc tagja volt a szalonoknak. Bár a ma gyar nyelvet törte s nagyokat bicsoklott nyelve, ha magyarul próbált megszólalni mégis mindenki, azt hitte, hogy a\' cseh muzsikus hozzánk asszimilálódik s elvégre lehet magyarul érezni azért, ha valaki nem szüle tett is Szögedébe. Azonban ma már nyilvánvaló, (iogy a nagykanizsai magyar levegő nem tudta átjárni az egész valóját. Ma már biztos, hogy itt tartózkodásának egyik oka a jól jövedelmező pénzhamisítás volt. Szláv nyelvéi arra használta fel, hogy a Murántúli. környékben lebonyolíthassa üzleteit..
Erős a gyanú, hogy a pénzhamisító banda szálai a városon tul is terjednek. Nem rég mi is hírt adtunk arról a szenzációs pénzhamisításról, amit Kaposváron fedeztek fel s amelynek hihetetlenül nagy kiterjedtsége volt. Alig folytatták le Kaposváron az első banda ellen a nyomozást, már másikra, sőt harmadikra is bukkantak. Nem lehetetlen, hogy a Peschek-félc banda a kaposváriakkal\' összeköttetésben volt
a legszerencsésebbek azok, akik a banda kezei közül kikerült pénzeknek jelenleg a tulajdonosai. a lebélyegzetten pénzek nprilis 15. után tudvalevőleg értéküket vesztették s ezekkel a pénzekkel manipulált a társaság a hamis lebélyegzésü pénzeket nagyobb összegekben ma már kobozzák a szerencsétlen tulajdonosok, akiknek már legnagyobb része azt sejn tudja, hogy kitől kapta a pénzét s így a Icgkelemctlcncbb helyzetbe kerülnek.
a rendőrsé" nagy apparátussal nyomoz a titokzatos cs nagy kiterjedésű oénzhami-sitás ügyében. Bízva rendőrségünk éber fi?
__■■ 1920. julius 25,
gyeimében s nagy agilitásában, hisszük ho-v nem messze az idő,- amikor pécére kertiig az összes korifeusok s hivatalosan is közó^ hetjük a diszes társaság, listáját. A rendéi ség mindezideig még nem adhat ki a nvo! mózás sikere érdekében hivatalos kommo nikét. A letartóztatások rendületlenül folvn^ s szenzációs leleplezések fognak történ* Tegnap késő délután érkezett haza faiir51 egy helybeli előkelő hentesnek a fia fcj, hízott sertéssel. Alig fordult azonban bt 3 kapun, a rendőrség, mint bűnrészest -azonnal
UtArfiVTtnlfA A mXa\'.I. —.. í----\' . ..
letartóztatta. A másik mészárosnál
pedig
állítólag 200,000 korona hamisított pénzt fog laltak le. A nyomozás energikusan folyí.
HIEEK.
— Szerkesztőségi hir. Lapunk felelős szerkesztője a mai nappal átvette a felelés szerkesztést.
— Levél a kereskedőkhöz. Összezsugorított szegény hazánk újjáépítésénél fontos szerep kell hogy jusson a magyar kereskedőnek is. A szakavatott szolid kereskedők előtt nem kell mondanom, hogy milyennek kell lennie az igazi kereskedőnek, akik minden salaktol mentesen erkölcsileg is oly magasan állanak, hogy ez a szó : kereskedő, egymaga is már a tisztesség kifejezője kell b.ogy .legyen. Sajnos azonban, hogy az utóbbi időben nagyon sokan visszaélnek a kereskedők jó hírével és ma már olyanok is kereskedőnek nevezik magukat, akik a kereskedelem fogalmától teljesen távol állanak-és bűnt bűnre halmoznak a tisztességes kereskedelem leple alatt, nagy erkölcsi és anyagi kárt okozva az igazi és hazafiasai! gondolkozó kereskedők rovására. Ezt megakadályozandó, alapos tisztító és összetartó munköt kell végeznünk, hogy végre megszűnjön a közönség részéről a kereskedők elleni nagy bizalmatlanság, ami valljuk be őszintén, sok esetben.teljesen indokolt,, de néha igaztalan ís.-<Jgazságtalan a régi szolid kereskedelemmel szemben azért, mert a háború alatt a tisztességtelen nagy liasz-H othajtó hadiszállításokat nem a szak---képzeli kereskedők bonyolították le, hanem a gombamódra elszaporodott táncosok, akik nemcsak hogy szakértelemmel nem bírnak, de nagy részük erkölcsileg is aliposan kifogásolható. Világos tehát, hogy ezek működéséért a felelősséget mi nem vállalhatjuk, de .kötelességünk, hogy ez ellen ne csak az Illetékes helyen, de a nagy nyilvánosság előtt is védekezzünk. E tekintetben nagyon sokat várunk a kereskedelmi és iparkamarák tisztító munkájától, a kormánytól, amelyeknek legsürgősebb teendői közé kell hogj tartozzék a kereskedői tisztesség mégvédésc Tartsunk össze mindnyájan szakképzett kereskedők és minden eszközzel hassunk oda hogy a kereskedői név ismét a régi tisztaságban ragyogjon. Vessük ki magunk közOl -? közénk befurakodott vagy tisztességtelen szándékkal befurakodni akaró elemeket és tegyi minden igazi kereskedő legszentebb kötelességévé, hogy a kereskedői tisztesség megvédéséért síkra száli, egy táborba tömörül és minden eszközzel megakadályozza • tes£én élősködő paraziták érvényesülését.
Malán Ödön,
— Dr. Hídvégi mütö-seb\'ész (operateur) julius ho -31-től Kazinczy-Utca 15. sz. alatt rct^l^ap^nkínt^ óráig.
OLCSÓBB
kétótaínyt kinálnaV , v«víSta>\'lu«°<* tRrts fekutbep, tla jobbat» hatéban biióstób.t
&cnkl nyujUwl, mint a v(]«i
DIANA-
sósborazesj, m0|y vílcozAtUm kiváló minőségben
Mindenütt kapható!
1 >ü» ttvtf áru 16— K J 40— K
1 ""Kr í, .. 80.— X 9i9
CyAry.t a uun* Korcko,!*!,*! Oudapcsf
v XftJar-ul 30.
1920. julius 25.
— A tlsztvlseló\'kérdés megoldása.
Teleki Pál gróf miniszterelnök programm-neszédébén megemlékezel! a tisztviselőkérdés-1(51, melynek megoldását helyezte kilátásba. Megígérte a tisztviselőkérdés sürgős rende zését, még pedig a természetben vaió ellátás alapján. .Az első dolog az — mondja ■ miniszterelnök — hogy ogy uj intézmény létesíttessék, mert itt a régi nem vált be — t. i. tisztviselők természetbeni ellátására hivatott intézmény és a természetbeni ellátás — nemcsak a fontosabb élelmicíkkck, fűtőanyag s oz esetleges szanatóriumi köze\' lésre, hanem a cipőre és ruhára is kiterjedne. Az erre szükséges összegeket a pénzügyminiszter ur már rendelkezésre is bocsátotta." Mindez így igetl szépen hangzik. A kérdés megoldásának elgondolása teljes elismerést érdemel. Csak áltól félUnk, hogy a végrehajtás most is csődöt fog mondani, mint .már annyiszor. A tisztviselő-társadalom kötelessége, hogy a kormány heiyís\'intenciójának \'segítségére siessen. Ennek legelemibb feltétele az, bogy a tökéletlennek bizonyult tisztviselő; beszerzési csoportok teljesen uj alapra helyeztessenek. Van clegerTdő menekült tisztviselő, tessék egynéhányat a szolgalat alól felmentetni és a beszerzési csoportok vezetésével megbízni.. Erre elkerülhetetlenül szükség lesz, ha a tisztviselők icrmészetben való ellátását komolyan végre akarják hajtani. Tudomásunk van róla, hogy a kanizsai lisztviselők több közszükségleti cikktől azért estek cl, mivel a beszerzési csoport mai vez\' tősége nem ért rá folyton a fővárosba utazgatni. Ha a beszerzési csoport az elnök mellé választani fog egy ügyvezető igazgatót és a szükséghez képest egy vagy két kisegítőt, akik kizárólag a csoport ügyeivel fognak foglalkozni,- akkor nem fog talán megismétlődni az az eset, hogy a kanizsai közalkalmazottak saját mulasztásuk miatt esnek e! a nekik járó természetbeli illetményektől. A beszerzési csoportnak ily módon való átszervezésével lehetőyé válik az is, hogy a csoport üzlete egész napon át nyitva tartható, ami igen sok ácsorgástól, tolakodástól, várakozástól sőt gorombáskodástól kímélné meg a jobb sorsra érdomes közalkalmazottakat. A közalkalmazottaknak össze kellene ;önniök s egy konkrét javaslattal, illetőleg kérelemmel kellene a kormányhoz fordulni ebben az ügyben. Biztosra vesszük, hogy a kormány nem fgy, hanem ha kell három menekültet is készségesen rendelkezésére fog bocsátani a beszerzési csoportnak. Nem szá-bad azonban azt várni, hogy mindent felülről kezdeményezzenek és főképpen nem szabad a saját mulasztásunk miatt is folyton — a közélelmezési minisztert gáncsolni. M. K.
— Közalkalmazottak beszerzési csoportja felkéri az Összes hivatalok vezetőit, hogy az ideiglenes, igazolvány szám-szelvényeinek harmadik koszorúja átvétele végett megbízottaikat hétfőn déjután 3—5 óráig Guálitt Fetenc úrhoz küldjék cl. A nyugdijasok ugyanannak átvétele végett kedden uélel.őtt 9—12 óráig és délután 3-5 óráig jelentkezzenek. A julius l— 20-ig terjedő lisztkiosztós a III. koszorú 29. és 30. szelvényére lesz kiszolgáltatva. A lisztkiosztás :deje a beszerzési csoport helyiségének ajtajára kifüggesztendő hirdetménnyel <^sz a tagok tudomására hozva, de. a hét folyamán megkezdődik. A határidőkeKmindenki tartsa be, rcert annak elmulasztása "esetében kedvezményes eHátásta igényt nem tarthat. Az tlHökség.
(X) Amatőrök!" \'Fényképészeti cikkeket, lemezeket. másolópapírokat, előhívót, aranyfúrdót, szlnezőíet 44 egyéb vegyszereket a legolcsóbban beszerezhetik Stobi Antal fényképészeti szaküzletében.
Zalai Közlöny
— Ébredő Magyarok Egyesülete
ma. vasárnap délután két órakor a Keresz-tény Otthonban választmányi gyűlést tart.
— Vonatjáratváltozás. A, fürdőex-press, \'amelyik eddig szerdán jött Nagykanizsa felé és csütörtökön ment Budapest felé, ezentúl szombaton jön és hétfőn megy vissza.
~ Beszerzési csoport felállítása
A m. kirí honvédelmi miniszter ur 332.191/33 —1920. sz. rendeletével míjjhagyta hogy a zalai gyalogezred parság Nagykanizsán egy katonai beszerzési csoportot állítson fel azon célból, hogy a város területén lakó tényleges, nyugdíjas, hadirokkant tisztek és altisztek, illetőleg tisztek és altisztek özvegyei ós árvái, valamint ezek hozzátartozóinak jövőben a jegyhez kötött élelmiszerekkel való ellátása biztosítva legyen, ha az a Move vagy a Nyukosz. fogyasztási szövetkezet utján meg nem történne. Felhívom a város- területén lakó azon nyugdíjas, rokkant tiszteket és al-tiszteket, tiszti \\6c altiszti Özvegyeket és árvákat, kik a katonai beszerzési csoportnak tagjai óhajtanak lenni, azt folyó hó végéig a zalavármegyei katonai parság kiegészítő csoportjánál (Frigyes főherceg laktanya) személyesen jelentsék be. \'
— Az uj helypénzszedési rendelet folyó hó 28-án, szerdán lép életbe. E naptól kezdve minden\' vidéki eladtf már az uj tarifa szerint fizeti a helypénzt. Az uj rendelelet. helybeli eladókra nem vonatkozik.
— Jövő vasárnap tartják meg a sétatéri hangversenyt Vasárnap délutánra sétahangversenyt tervezett a sétatéren a zalai ezrednek Kanizsán állomásozó katonazenekara. Most arról értesülünk, hogy — a vasárnapi délutáni sportünnepélyre való tekintettel — a sétahangversenyt a jövő héten tartják meg.
— „Le a keresztényekkel\'.44 Somogyi Újság írja szóról-szöra .Le a keresztényekkel!\'\' — rikoltotta d magát "a Kaposvári Spon-Egyesület egyik harcos tagja száz meg száz keresztény ember füle hallatára, mikor fiakerjök víg kocogással vitte a sporttelepről a fáradt és ünnepelte „daliákat" haza. És rikoltozására helyeslő kacagás (csoda, hogy nem éljenzés és taps) zudult fel a tömegből, annak is a keresztény kurzustól egyáltalán meg nem hatott részétől." — Ez a Kaposvári Sport-Egylet ma délután mérkőzni fog jótékony, nemes cél érdekében az NTE. derék csapatával, melynek sem tagjai, sem agilis elnöksége talán nem is tudnak semmit a Somogyi Újság által vezércikkben kommentált mult vasárnapi kaposvári esetről. Mi.is ma tudtuk meg. Minthogy a nagyszerűnek ígérkező sportverseny sikere, már hadifoglyaink érdekében is szivünkön fekszik, disszonáns hangot megütni nem akarunk, de elvárjuk, hogy a Kaposvári Sport-Egyesület vendégcsapatának vezetője módot találjon a kanizsai keresztény magyarság megnyugtatására, arra nézve, hogy egyesületüknek illető tettes tagjával szemben a megtorló intézkedés megtörtént.
K«r«sxtóny Sxoolális EgyeatUós. Kelkéretnek a tagok vasárnap, folyó hö 2&-én délután Ö órakor a Keresztény Otthonban minél nagyobb számban megjelenni, ahol a kényiierkölcsön visszafizetését célzó intézkedések lesznek israertetvo és az uj gazdasági évre kiutalandó gabo»\\a, illetve lisztadag megállapítása, biztosítása, élvezhető kenyérlUztnck és megfelelő finomlisztnek a kiszolgáltatásé; elérő módozatok lesznek megtárgyalva. A: dnóísi*.
— Meghívó. A Magyarországi Délivás-utasok Segélyegylete ma, 1920, julius 25-én tekeversenyt rendez Ungár Sándor vendéglőjében levő uj tekepályán (Csengery-ut 74. sz. ház), hol a szerencsés nyerő egy 1 éves sertést nyer.
—, Kérelem. Csütörtökön, e hó 21-én esti 8 órai vonatnál a legelső elsőosztályu kossiajtójáná! kiszálló uri hölgy -egy kézi fekete bőrtáskát letett, közben míg egy másik csomagot levett a vonatról, valaki tévedésből elvitt*. A táskában körte volt. Kérem a szíves átvevőt, hogy a táskát szíveskedjen a Zalai Közlöny kiadóhivatalába, vagy a dv. állomásfőftökség irodájában vissza adni.
A Nemzeti Hitelintézet R.-T.
Tul az eUő 60 millión.
A Nemzeti Hitelintézet Részvénytársaság (Budapest, VIII./ Cllői-ut 2.) részvénygyUj-tési akciója a felemelt 120 milliós alaptőkére a régi lendülettel folyik. Hogy a nagyközönség megértése milyen teljes, misem bizonyítja inkább, mint az, hogy az alaptőke-felemelés után alig\'egy hónap alatt ujabb 2Q milliónyi jegyzés történt, ugy, hogy az intézetnél befizetett alaptőke ma már túlhaladta a 60 milliót.
Az intézet a befizetett 60 millióval le. virta az alapítási ciklus résccényjegj\'zéfe-t, amelyek osztalék jogosultsága még a folyó üzletévre szól s egyben a második 60 millió biztosítására megnyitotta az uj részvény-aláírási ciklust a következő üzletéwel kezdődő osztalékjogosultsággal és a köteles JpV.-on felüli befizetések után a folyó év december 31-ig 6% kamattérítéssel.
A részvényjegyzési akció most lezárult első ciklusában elért fényes eredmény biztató záloga annak, hogy a 120 millós alaptőke teljessége sem fog magára sokáig váratni.
így már a közönség rendelkezésére bocsátott hivatalos részvényaláirási iveken és a hírlapokban megjelent aláírásra alkalmas hirdetményeken, valamint levélben tömegesen érkeznek be az uj részvényjegyzések bizonyságául annak, hogy a keresztény magyar társadalom, amely a Nemzeti Hitelintézet megalapítását példátlan odaadással lehetővé tette, teljesen átérti annak jelentőségét, hogy a kitűzött célok elérése annál gyorsabban és annál teljesebben következik bc, minél nagyobb tőkeerő áll az intézet rendelkezésére
A szervezési munkálatok szünet nélku folynak s már csak rövid idő kérdése, hogy az összes eddig megszervezett és a jelenben szervezés alatt álló vidéki fiókok is megkezdjék működésűket. Az intézet szíves türelmet kér azok részéről, akiknek uj aliirasi ÍV küldése iránti kívánságát a szervezési iroda még nem teljesíthette; a részvényül-bocsátási hirdetmény-ivek expediálása szünet, nélkül folyik, ugy, hogy azok mihamar eljutnak minden érdeklődőhöz. A szervezési iroda egyébként ujabb érdeklődőknek is szívesen küld aláirási ivet és a pénz beküldéséhez postai befizetési lapot.
Részvények jegyezhetők Budapesten ir. intézet ideiglenes helyiségeiben (Budapesten, VIII., Ollöi-ut 2.) és vidéken minden községi jegyzői irodában. Egy részvény ára 210 korona. Részvényjegyzéseket elfogad az intézet egyszerű levélbeli bejelentésre is.
Nagyfontosságú tanácskozás a francia bizottság részvételével:
Budapest, julius 24. Ma délolőtt 11 órakor Teleki Pál gróf miniszterelnök elnökletével nagyfontosságú tanácskozás kezdődött azzal a céllal, hogy Franciaországgal való gazdasági kapcsolatunkat több nevezetes vonatkozásban megállapítsák. Az értekezleten a Budapestre érkezeti francia bizottság tagjai • is részt vettek.
BAf V» A f9 fi A Ír éf tLasznált> bármily mennyiség-
ÍJ UI 0 b IIUI UUK ben/és nagyságban kaphatók.
mm 148-12. BÖHM KÁLMÁN sü^r

i a I « I Közlöny
1920. Julius 25.
Színház.
Heti műsor i
V.urn.f : KziUt lirilly.\' Nígyedsic:,
Ezüst sirály. TegAsp este Sulykai Ezüst sirálya ment ismét tcit ház előtt. Ellnek hatása megint meglátszott a derék színészgárda minden teigjYm. A bánatosszivü Xénia hercegnő szerepében KisshAty Sári — különösen a második felvonásban — pompás volt. Koloraturája mindvégig tiszta és csengő maradt, mimikája pedig természetes, miért is jó! megérdemelt sok tapsot kapott. I\'nrtncre K. Tóth igazi gróf a Színpadin. Hangjában sok kincset rejteget, miért ís nem hisszük, hogy a vidéken észül meg. Véghelyi Iza talán nem is tud rossz lenni, .legalább ezt árulta el. Polgár Ferenccel lejtett kínai duójukén többszőr lámpás elé kellett jönniük. Polgárról kell, hogy külön is cmlités^egyflnk, annyi fcltüné ügyes oldaláról rakta le e három este a vizsgát és oly sok derűs percet szerzett. Gyárfás, mint "nagyherceg, népi imponált. Rozsnyai V. és a többi szereplők mind jék voltak.
" — yútzink-, keresztény heti lap í :í - lizeph\'at oldalon rendkívül érdekes
tartalommá!., megjelent. Kopható a Move-eláruílténfl.^
Adjunk konyveket a xalal ezred legénységi könyvtárának. A könyveket továbbítjuk.
!1315/1920.
Felhívás.
Újból felhívom a város területén állandóan tartózkodó cs eddig még nem jelentkező összes rokkantak cs nyugdijasokat is, akik katonai ellátásban részesülnek, hogy a Városház Kazinczy-utca 1. bejárat II. emelet középső ajjó rokkantak összcirási irodájában mielőbb a saját érdekükben jelenjenek meg/
A kezeikben levő összes katonai okmányokat (fizetési meghagyás, csekkszelvény, rokkantkönyvecske stb.) okvetlenül hozzák el magukkal.
A meg nem jelenők elő lesznek vezetve és megbüntetve.
Nagykanizsán, 1920. julius 23-án. 1236 Polgármester.
Tisztviselő keres augusztus hó 1-ére egy bútorozott szobát l«Móleg kolön bejáratiul a Oaengeri. Vasmi-utc*, Battyinyi-tttczi. ban vagy ezen utcílat átszeli terealutkákban. Citn a kiadóhivatalban
Elcserélném aií^S St
"vjJ\' M»finjo> ci v«0-gl. KrJcUWni Pipavoéníl
kl*t, í\'ctuíi-utc. £1. -hm Ál.,,. ^
Flarfnk* rem"li szép modern ás egy éfcVMírObli üreges kínyvszek-reny, továbbá sok értékes könyv s cgv lOt)-s»ro> na^-nim góresé (roifcroseop.l. Cim\'a kiadóban
Kisebb birtok eladás.
VauKgfttm S««nt»Oiíly.NW»fliJ„ Wlí„ , «y«ntíoo allomiwll 20 r.Kyi ;íri,r., jis.il,
*?*—«• ™ly.»n <(D\' imMI ipiílt földszintes impSbajNj, „».,>.;*„ VA„ „ :
gy^U.us, ton.vh.lc,-. is ha„l . AÍgibía
2 hoM pnci. Mi»ryf.>y. °
Emo kis gíKl.aRíioi Sulin, a veví :0 hold nriro. »™tó(SWcl l.p l*rt».MMlwfcl„b.. Natvkniilzsan
1.1 tUJe» veví r.,u<s la„, i,Ffj.. iiri^J k
ssrar *tw hi,L \'<■<"
Gabona és terményszakmából
gyakorlott tisxtvisetf vigy kereskedó
tisztviselőnek felvétetik.
Gxboaa és tc.-ncoy ra|/-fófnrtk \\ jártas láMAI IIVR (
Zala vármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.-T. Nagykanizsa
Bazár-épükt 12-6-1
aioonsl
.\'elvetetik
Üzlet megnyitás.
Tisxtelette! van sicreocsési a n. c. kóxösséget érte-jiteni, hogy Tclcki-ut 3. sz. alatt
vas-, fűszer- és festék-
kereskedést nyiMtia, hol választékot u;tok ekcrésxckben cs mindenr.emJ g\'xdAsigí »xer-^ számokban, háztartási és konyhaíclsxcrelési % cikkekben. Pontos és szolid kiszolgálás biztosításával kérem a közönség szive* támogatását
KiváDÓ tisztelettel BAZSÓ LAJOS
VISZKCTeG
ruh, sómör gyógykezelésére ;ó hatású jxer a szagtalan és kellemes illatú Gerő-íólc
BORÓKAKENÖCS
Ara 10, 20, 30 kor. Hozzávaló Boróka-Mzapan 22 korona. — Kapható minden gyógyszertárban. — Készíti: Hunnia KYt yszerészl laboratórium, Buda-pest, IX. Ráday.o. 12.
«0— ÍZ
Eladó birtok.
Zakegffj regen, 10 kat.
, , birtok,
részben beailitott konyhakertészet, gyümölcsös és ui-ültetett iwxólö, rajta levó lakóházak é* meUékérúlctek-\' kel eladó. F.fdeklódókoek Cc1vi]ápo»itist nd : Z. Cxlgánv Bertalan, Zalaegerszeg Pipahcsy. (Posufiókheht)
Uri öltönyöket
in nöl koaittlmökat jutányos irbaa •••eg>-J«f titzuj é> ;a\\r.
Toloíon 319. LIDITT MIKSA
NrflyubOM T*g)itin&to. Teleki-u. 23. OyapJüsiOtf tbOi kt«sJt»k rk^aus url
Tanoncnak -
íJánJoa: roSfári akolit vcgxett nevelésű fiam.it iparosnak vagy kereskedőnek. Cim a kiadóhivauütyi.
Legjobb m!o6s<£0 lej^astagabb tólgyfából készült uj és haaxnált
Boroshordók
(Ászokhordók U)
mw^o nagyságban ét mconyUegtea leg-oleeóbb napi áron kaphatók.
Grünwald Ernő, Budapest
VI.. Bal(«o.at<« IS. (L»híl.uu-a«ai)
Értesítés!
Van szerencsénk tisztelettel közölni hogy tekintettel az idény előrehaladott voltára a raktáron levó cipőárukat le-száliitett áron árusítjuk. Továbbá ké-szitűnk mindennemű uri női é* gyermek-cipőket a megrendel® anyagából is.
Teljes tisztelettel Miltényi Sándor és Fia a város palotájában.
A „Kazinczy" KfS
í." évi augusztus hó 15-töl koxdvo
vidékre is szállit
kölcsönkönyveket
Kérjen tájékoztatót!
t?ln«4 A . A yÁIOihxn több ke.-tc* hiz. CldüO ! e»\')3c ^koltöihetó. - Emeic-tes hiz nagy Udvarral. - Ipu. telepre alkalmas emeletes" hiz. nagy udvar és kertül, forgalmas utcában. — Csendes utcában házhely gyü-müloíákkal. — Kiikanizsán nagy kertes ház, nagy udvar és beWséggel. — RéyfúKJpön 2-t boJda* «ÓJÓ-birtok berendezve 3 báic*] Jó.\'orgílmu henteswxkt teljes bereod«zéssel áudó___Füszerüxlet átadó.
Kisebb házakra jó vevőim vannak!
S Z I G R 1 S Z X
mgatlanforgalaoi iroda, 2riny» Míklós-u. 33. I. etacUC
Lóhír. lucerna és édes szarvasmarha
szénát
waggonba rakva nagj- mennyiségben mcgvetelro keresek (Ugynökók díjazva) 1236
POLLÁK M. EMIL
likiraasjaagjikiritkid*. Ii|;knini
Telefon: 195. Távirati ciop: .Termény"
hivatalok, irodákfigyelmébe-
Legjobb roinósc/^ú .Mioiftztcrpapjr Fehér ílnoru irodai papír Hogatnü azürkc8 papír Levélpapírok írógéppapír •Szén (carbon) papír Itatóspaplr Irójccpazalag
Irótollak, tinta c» tintatartók lróaljzatok, borltékpaplrok
• Irodai olló. pénxkoaarfck AsxUli elójc^yzéktómbök stb. irodai xzcrck najrv választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
»
Tárgy: A nagykanizsai VI-VII kerületi (klskanlzsal) kántori állás betöltése
11355/1920.
Pályázati hirdetmény.
fe.ésscf^l^ a\';LV^i! ^ül^l\'J0"0"^ évi 1-100 K törzs-
Vl-vil. YcrlilíTrém. k«hT " SZ<""i$<>S s"iladiial\'^l ogybekötőtt nagykanizstd
kántori állásra
pályázatot hirdet.
Olvasókor helyiségébe kitűzi. aeiutínt 3 óráját a Kiskanásán levó Polgári
hivataliA "
C«k a megválasztott kéntornak tez meglt^e A A, Próbához u,iböl,sí8
k&ébb f. évi anjrasrtns hó « yS2crücn kérvényei: leg-
zatok figyelembe n^mTtonek * "Í0* "C " v\' késébb beérkozé pályi-
Nagykanizsán, 1920. évi julius hé \'4-én
A városi tanács.
Nyomatolt « laptulatfonosok: Zalai fe Gyarmati kSnyvny^.s^-
j}-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. Julius 27. Kedd
168. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
kUdíhivaW . Pö-ut 13.
. ItltcJ.tja-llliJo. itj. __
HejJclooik mindig kori regjei.
Pősxcrkcaxtű:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
noiaf.tCT. k<f p vlicll
Felelői .terkc.ttő:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési iraki
<vr. 250 K. FÍMvt. 130 K. Kkt.Í évr. 65 K. Bjy 64,. M K. Egy.i iiim 1 K
A kormány megállapodott a gabonaárakban.
A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti —
Budapest, julius 26. Félhivatalosan jelentik: A Rubinéi Gyula és nagyatádi Szabó István féle fóldbirtokreform ügyében vasárnap délelőtt tanácskozás volt a miniszterelnöki palotában, amelyen Teleki Pál gróf, miniszterelnök elnöklése mellet Rubinek Gyula, báró Korányi Frigyes, nagyatádi Szabó István és sokorópálkai Szabó István miniszterek — Halter István miniszter képviseletében dr. Vas$ József -- vettek részt. Az alapelvekre vonatkozó megegyezés teljes. A részletkérdésekben szakbizottság fog határozni, A kormány a* ellátatlanok ellátására lefoglalandó buza árát 500, a rozs árát 400 koronában állapitolta meg. A munkásság igényeit a legnagyobb méltánylással óhajtják kielégíteni. Nagy jelentősége van annak az elhatározásnak, hogy a kormány a főváros egész burgonyaszükségletét 1.60 korona árban biztosítja.
A földbirtokreform ügyében egyét ként llaller Istvánnak külön javaslata van, amely
ugy Rubinek Gyuláétól, mint nagyatádi Szabó Istvánétól, fontos eltéréseket tartalmaz. A fóldbirtokreformra vonatkozó megegyezés szerint a földnélküli mezőgazdasági múnká-sok megfelelő házhelyei és két hold földet kapnak. A más oldalról jelentkező igényeket pedig a földbirtokreform végleges megoldásáig földhaszonbérletekkel elégítik ki
Nagyatádi Szabó István az újságíróknak kijelentette, hogy az elvi kérdésekben megegyeztek. A bizottság, amely most a részleteket fogja kidolgozni, uj tervezetet \'készít etö, kedden ül össze.
A két miniszter, Rubinek Gyula és nagyatádi Szabó István egyezsége folytán érvénybe léphet az a megoldás is, hogy nagyatádi Szabó István átmegy a földművelésügyi minisztériumba, mig Rubinek Gyula véglegesen elfoglalja helyét a kereskedelmi minisztériumban. A csere értesülésünk szerint a jövő héten történik meg.
Népbiztosok a törvényszék előtt
Budapest, jul. 26. A népbiztosok főtárgy alásán ma Ber(ukei Dénes Igazságügy-miniszter, későbbi- miniszterelnök kihallgatása következeit. Vallomásában az októberi forradalmat közvetlenül követő nópok^történctét olyan részletességgel mondotta el, hogy kihallgatása 2—3 napot fog igénybe venni. Elmondja, hogy a forradalom reggelén arra ébredt fel, hogy fegyveres katonák éltetik Károlyi Mihályt. Mint magyar embert aggodalommal töltötték el az események. Október 3,r-én értesült először arról, hogy igazság-ügyminiszternek vették kombinációba. November elsején látva, hogy a hangulat mindinkább szélsőségessé válik, felajánlották lemondásukat a királynak. A király nagyon cl volt keseredve és azt ajánlotta, hogy jobb lenne talán; ha ő mondana le. Ekkor történt, ht>gy Batthyány Tivadar sírógörcsöt kapott József főhercegnél. Károlyiék azt proponálták, hogy a király mentse fel őket az eskü alól és engedje meg, hogy foglalkozzanak a köztársasági államforma kérdésével. A király megadta a felmentést és igv a királyi hatalom gyakorlása megszűnt. Ó feltételül szabta, hogy amennyire lehet, a minisztertanács tartsa be a törvényességet. Este 8 órakor minisztertanács volt. Károlyi azt ajánlotta neki, hogy utazzék cl Franehe d\'Esperai, vagy Diah tábornokhoz a\' fegyverszünet megkötésére. Ekkor hallottu Kunfi\\6\\, hogy kélféle katonatanács van Az egyik gazemberekből áll, bizonyos Csernyák vezetése alatt; a másik tisztességes és Pogány József vezeti. Károlyi előadta neki, hogy antant-barát, inert a nemetek, hozták ránk a bajt. Ezután elmondja, hogy az egesz nemzeti tanács azon az állásponton veit, *iogy a fegyverszüneti szerződést alá kell imi, Ezután szünetet rendelt el az elnök.
Szünet után az elnök nyilatkozatot olvas fel, Nagy György védő szombati felszólalásával kapcsolatban, aki azt mondotta, hogy a bíróságon Gilnther Antal vezetése alatt megjelent Buza Barna, akinek kijelentette, hogy nem hajlandó őfe.\'sége nevében tovább Ítéletet kihirdetni. Nagy György védő állítása, amelyet Günther Antalról, a Kúria néhai ér-
demes elnökéről tett, nem felel meg a valóságnak. Nagy György védőt a biróság- tekintélyét sértő, „valótlanságot /artilmazó nyilatkozata miatt az elnök szigorúan rendreutasítja.
Nagy György kijelenti, hogy Buza Barnától hallotta a dolgot. Kéri Buza Barna kihallgatását.
/Jcr/^/őállamügyészhelyettcs kéri az ügyvédeket és mindazokat, akiket iilet, hogy ne éljenek vissza a magyar biróság és a magyar közvélemény türelmével, mert ez nem vezethet kívánatos eredményre. A főál la m ügy észhelyettes szavaira nagy izgalom támadt a védők soraiban.
Ezután folytatták Berinkei Dénes kihallgatását, aki .részletesen elmondja Lovászi Márton és Batthyány Tivadar lemondásának történetét, akik azért váltak ki**, kormányból, mert tul radikálisnak találták. Elmondja, hogy Belgrádban Fronche tábornok kijelentette, hogy Magyarországon ne legyen bolsevizmus, mert bevonul Budapestre és felakasztatja a kommunistákat A statárium gyakran szóba (került a minisztertanácson, de K-uu/i ós Garami megmaradtak amellett, hogy csak ellenagitáció segit. A nemzett tanács egy határozatot hozott, hogy Károlyi Mihály nem mint miniszterelnök, hanem mint ideiglenes államfő vegye át a hatalmat. Károlyi akkor őt akarta miniszterelnöknek. Ó eleinte szabadkozott, de végül engedett Károlyi rábeszélésének. Aá< akarta, hogy a kommunisták ellen szabad kezet kapjon és ebbe KáVolyi bele is egyezett. £ tárgyalás folytatását hol-nap reggel 9 órára. halasztották el.
A lengyel—orosz helyzet*
London,. lu\\. Ső. Az orosz szovjetkor-mánynak a lengyel kofmányhoz küldőit julius 23-ikt szikratávirata igy szól: Az orosz szovjetkormány parancsot adott a vörös hadsereg főparancsnokságának, hogy kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat a lengyel főparancsnokság ;al a fegyverszünet megkötéséről és a két ország békekötésének elő-\' készítéséről. Az. orosz főparancsnokság a lengyel főparancsnoksággal együtt fogj* megállapítani, hogy hol és mikor kezdődjék a két ország között a tanácskozás.
Strausz István bünpSre.
Budapest, julius 20. a budapesti büntetőtörvényszék ma kezdte újra tárgyalni Strausz István dr.. a legfőbb állami számvevőszék volt elnökének izgatási bűnügyét.
Az elnök kérdésére Strausz kijelenti, hogy nem érzi magát bűnösnek. Hangsúlyozza, hogy a törvényszék ítélete őt egyénileg nem érinti, mert semmiféle bűncselekményt nem követett el. Vállalja a felelősséget mindazért, amit tett. Soha politikával nem foglalkozott. Károlyit életében egyszer látta, amikor letette az esküt. A diktatúra alatt azért maradt meg állásában, hogy az állami javakat kellőképen ellenőrizhesse. MárciUs 27-én az Igazságügyi népbiztosság telefonon felszólította, hogy tartson programbeszédet a hivatalnokoknak és tétesse le velük a fogadalmat. Hosszas tanácskozás után á tisztviselőkkel együtt fogalmazta meg a beszédet. Erről és az aktusról röktön aktát vétetett fel. 28-án küldönc érkezett a népbiztosságtól, amely alá akart íratni vele : egy beszédet, amelynek a kitételei sokkal erősebbek voltak. Tiltakozott elleno, de fenyegetés után mégis aláirta. Egyébként az egész vádat személye elleni hajszának tekinti. Kijelenti, hogy cselekedetei igazolják őt. Sok millió koronái mentett megfáz államháztartásnak és résztvett az ellenforradalomban te; *" .
Ezután a biróság megkezdte a tanúkihallgatásokat. Elsőnek Jakabffy Károly miniszteri titkárt a vád koronatanuját hallgatta ki a biróság. Kijelenti, hogy Strausz István boszéde a legszélsőségesebb volt. Strausz ezzel szemben leszögezi, hogy amikor az ismeretes beszédet .mondotta Jakabfy, nem is volt jelen. A biróság elrendeli a tanú mogeske-tését.
Ezután Szabó József dr. számvevőszéki titkár, majd Kávássy dr. számvevőszéki fogalmazó hasonlókép vallottak.
Végül Balogh Ferenc miniszteri tanácsos, aki a diktatúra alatt az állami számvevőszék alelnöke volt, tette meg tanúvallomását
A tárgyaláft folytatását holnap reggel 9 órára halasztották cl.
A pénzhamisítás.
Szenzációs leleplezések várhatók. —
N Nem Peschefc a főbünös.
Tégnap óta szenzációs fordulat állott be a nagykanizsai pénzhamisító banda ügyében. A kihallgatások állandóan tartanak s a rendőrség bünügyi osztályának tetemes anyagot nyújtanak, dr. Kiss Lajos rendőrkapitány, aki a kihallgatásokat eszközli, munkatársunk előtt azt a kijelentést tette, hogy nagyméretű s messze elnyúló pénzhamisító bandával állunk szemben. Az első feljelentések még nem mutattak kellő képet, ma már az adatok halmaza azt mutatja, hogy a bűnrészesek legnagyobbrésze zsidó s a keresztények csak mint eszközök szerepeltok, akiket kellő fifikával ki is használtak. A legutóbbi napokban Nnég azt hirtük, hogy a főbünös Peschek Ignác. Ma már az a látszat, hogy ő volt a banda legostobább eszköze, akit alaposan ki\'is használtak. Egy alkalommal pl. pecsételő készletét, amit állandóan táskájában hordott, egyik barátja felkérésére onhagyta. Távozása után az illetőnek első
Zalai K ö 2 1 ö n y
1920. IttUus 2t:
dolga volt pór százezer korona érvénytelen lebélyeg^dlen pénzét icslemplizni. A rond-őrségen egy, mór| piszkolódó kendőbe takargatva, papirosba erősen beesőmagolVá,-bűnjelként fekszik a hamisító banda szerelvénye. A csomag egész kicsi, könnyen, még a zsebben is hordható. Kérésünkre előzékenyen megmutatja\' a rendőrség á hét peckét alatt; fekvő legfontosabb bünjfeíet. Előkerülnék a csomagból á bűnös \' szerszámok. A legfontosabb a pecsét kliséje, egy. ügyesen elkésziteit rézmetszet. Az egész készítmény felületes munkának látszik, még fogója sincs, csak egy n\'égyzetalaku fára van illesztve, a már finomabb kidolgozású rézmetszet. Mellette fekszik egy fe tékpárna, /amely még csicsegős a vörös festéktől. A készletet-apró üvegekben levő folyadékok egeszi.tik ki. Amíg a bűnös banda szerszámait nézegetjük, egy szuronyos rendőr Pescheket kjséri végig a szobán Meglepődve nézzük a teljesen megtört embert. Szakálla hosszura megnőtt, arcán a bűnösök tekintete, ruhája gyűrött, imitt, amott rongyosodik. Lesütött szemmel megy el mellettünk s a régi, mosolygós üdyőzlós ma nem jön az ajkára. A kihallgatásók folynak g, hihetetlenül - bonyolítják az esetet. A letartóztatások sem fejeződtek még. be, mindig ujabb és ujabb pasasok kerülnek horogra ugy, hogy félő, hogy nem lesz elég helye már a rendőrségnek számukra.
A közönség buzgón hordja be a hamis pénzeket, amelyek közt igen nagy variációk vannak s nyilvánvalón ujabb s primitívebb mükelyekből kerüljek ki Ktss Lajos rendőr-kapitány szobájában fekszik egy tekintélyes nagyságú láda, (mint egy katonaláda) amelyik tele van hamislebélyegzésü pénzzel. Huszár deiektivfőfelügyelőnél szintén van már egy tekintélyes summa.
A vidéken is nagy port vert pénzhami-sitási bünügyben a nyomozás már annyira előrehaladott, hogy az eddig lefolytatott nyomozási adatokat a rendőrség még a tegnapi nap folyamán áttette -az Ügyészséghez s mai nap folyamán hivatalos kommünikét fog kiadni a közönség tájékoztatására.
Részünkről ezúton hívjuk fel a város lakosságának a figyelmét az elővigyázatosságra. A-városban annyi hamispénz forog közkézen, hogy mindenkinek ajánlatos az elővigyázatosság.
HmEK.
Vidéki előfizetőinkhez I
Lapunk vasátnapi számához postautalványt mellékeltünk urna (isztelt .előfizetőnk részére, akik előfizetési (ltjaikkal hátralékban várniuk. Kérjük, hogy az utalványon feltüntetett összeget mielőbb hozz.ánk beküldeni szíveskedjenek, mert a nagy papirhiány miatt a kiadóhivatalnak csak a julius 3l-ig beérkezett előfizetések után van módjában a lapot. tovább küldeni. \'") \'
— Adomány. Dr. Winkler Ernő rabbi ur, a hadifoglyok hazahozatala javára 40 K-t adományozott. Hazafias adományáért a hadifoglyok nevében köszönetedet fejezem ki. Reischer Gyula főhadnagy, kikülönített tiszt.
— A termésrendelet Ismertetése.
Az „Uj Barázda" szerkesztősége elhatározta, hogy a \' gazdatársadalom az őt elsősorban érdeklő kormányrendeleteket külön, füzetben, egész terjedelmükben is kezébe kaphassa. Az első ilyent kiadványképen most bocsátotta ki az „1920. évi gabonatermés érlékesitésé-ről" szóló füzetét, melyet Dr. Konkoly-Thegc Sándor, az „Uj Barázda" gazdasági rovatának vezetője állitotia össze. A könyvecskében benne vannak mindazok az intézkedések, melyek az ezidei gabonatermés forgalmát és értékesítését szabályozzák, valamint ezeknek az intézkedéseknek mindenki számára érthető magyarázata. A mii — mely- I
nek ára 7 korona,- az ^Uj Barázda\'1 előfize N tőinek 6 korona r- minden gazdaembet.nek feltétlenül nélkülözhetetlen, mert\' biztos ut-mutató és .használata teljességgel kizárja azt, hogy ebben a rendkívüli íontöS drogban bárki is tájékozatlan - maradjon. Megrendelhető az összeg előzetes beküldése ellenében a kiadóhivatal (Budppest> IV., Müzeum-köíut 1. sz.) utján, valamint az „Uj Barázda" minden elárusítójánál.
— Nyomdászkabaré lesz a színtársulat elsőrendű erőinek felléptével augusztus hó 8-án a nPolgár:-Egylet" •kerthelyiségében és éttermében a hadifoglyok hazaszállítása és az agg nyomdászok menháza alapja javára. A kabarén az\'Ipartestület dalárdája is hangversenyez. Az \'ünnepélyre nagyban folynak már az előkészületek és a rendezőség már állandó permanenctáb\'án van. A mai nap folyamán megállapodtak Bruckner Lászlóval, a színház agilis igazgatójával, aki a következő tagokat szerepelteti a nyomdászkabarén: Véghelyi Iza, Rozsnyói llOna, Kissházy Sári, Tömöri Nüsi, id. Szalóky Dezső, Polgár Ferenc, Soós Mihály Sajó Árpád.
— A népünnepély. A sporttelep agilis vezetősége vasárnap a helybeli nagyközönség szórakoztatására egy igen fesztelen és kedé-. lyes délutánt és estét teremtett. Már a korai órákban nyüzsgő élet uralkodott a pályán, mely egy tarka bábos-bucsu benyomását keltette. Jósda, halászsátor, ringelspil és hideg
. ételekkel és italokkal megrakott büffé csalogatta a szépszámú közönséget. Fél ötkor megkezdődött á kabaré, melynek sokszor ötletes, jó számait derék színészeink produkálták váltakozó szerencsével. A legtöbb derültséget azonban az anyósszerepekből jól ismert Rozsnyai Vilma szerezte, aki ugy-látszik az emberek megnevettetésére született. Mint egy Ramszesz korabeli satrape ült^a néki kiszemelt sátorban, hova a naiv publikumot azon a cimen szűrték be, hogy „itt látható a délamerikai csodapók" ki ezen méltóságában egyúttal le is borotválta őket, mert a színházat nem látogatják. Kabaré után futballmeccs volt midőn is — jóleső örömmel regisztráljuk — hogy a NTE. ll:0-ra megverte a hircs kaposvári legényeket. Este a mulatság ismét, folytatódott, de már kevesebb részvétel mellett\', mert ahhoz kissé a katonarét távol van, hogy egy minden előérzet nélküli nagy kirándulást a sötétben i*meglches-sen tenni habár az estéli program gazdagsága szintén megérdemelte volna anag£ látogatást.
— A hadifoglyok javára. Letenjén folyó évi julius hó 18\'án a hadifoglyok hazahozatalára rendezett katonai tornáünnepéív bevétele 1280 — K, ugyancsak a hadifoglyok javára rendezett műsoros táncestély bevétele 248f/— K; kiadás, összesen 1628*50 K. A tiszta jövedelem 1128 50 K. Molnári községből a hadifoglyok javára érkezett 553 K. Semjánháza községből 137 K . és Petrivente községből 103 K. E nemes adományokat a hadifoglyok nevében köszönettel nyugtázza Kocsis Ferenc alhadnagy, letenyei kikülönített „T" tiszt. \' ^
— Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, kik felejthetetlen, egyetlen Lajos fiam temetésén megjelenésükkel mélységes fájdalmamon enyhíteni igyekeztek, de különösen Rácz kántor ur vezetése alatt álló dalárdának ezúton mondokoköszönetet. özv. Pbsser Istvánnj. 1
— A színházban szerdától vasárnapig nagyszabású nemzetközi birkózóverseny lesz, amelyen magyar, orosz, román, bajor, olasz és lengyel bajnokok fognak versenyezni az I. díjért. A birkózások eiőtt a színtársulat összes tagjainak felléptével naponta változatos kabaré-előadás lesz.
— Gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban aug. hó 13-ik napján délelőtt 9 órakor fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelügyelőséghez küldendők.
(x\\ Amatőrök 1 .Fényképészeti cikkekéi, lemeze-ket, másolópapírokat, előhívót, franyfüídűt, szin«0kVt és egyéb vcgy*zeiek«l * lego|csóbban\' bestfcrezl.ttik SzaOó Antal fényképészeti -szaküzletíben.
Köszönetnyilvánítás,
Mindazon résztvevőknek, akik féli
Í hetetlen férjem temetésén szívesek volák 1 ,megjelenni, mtoo is hálás köszönetet |
[mondok.
özv. Unger Ullmanu Elek
Tanár, tanárnő
magán-, javító- és felvételi vizsgálatra 1247 élókészit. — Cím a kiadóhivatalban.
Hamis fogakat veszek
1 Szmetan, Kazinczy-u.12.
Eladó birtok.
hold birtok,
részben beállított konyhakcrtcszet, gytfinöle?os és uj-ültetett szólö, mjtrt lovö\' lakóházakv és melléképületekkel eladó. Krdjklódóknek fölvilágosítást ud : Z. C> ig£ny Bertalan, Zalaegerszeg, Pipahogy. (Postafiókhelyt)
■ keresek megvételre
jókarban levőt, 1 —5 hóidig^ Nagykanizsa környékén, jó pincével és teljes felszereléssel, terméssel vagy termés nélkül. Közvetítőt díjazok. Ajánlatokat Szőlőbirtok" cimen e lap kiadóhivatalába kérek.
Német órákat
v*nnék gyakorlott nyelvmestertől, kilói a német nyelvet rövid idő alatt elsajátíthatnám. Ajánlatokat óránkénti ár feltüntetésével „Német nyelv" eini alatt e lap kiadóhivatalába kérek.
|Vri öltönyöket
ób nöl kosztümöket jutányos árban vegyileg tisztit és javit
I Telefon 319. LIDITT MIKSA
1 íf ríiizat-i 4* ve^ylljititó, Telekl-u.
| CyajOu./űvetbú! k<<rxitek oW>j;í«ii» uri <Uvatdlt«ny9ket
noooöotinn
| Kovácssegéde
ti felvétetnek órabérre,
esetleg teljes ellátásra
nn
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ! MATER KLOTILD
^ gőzmoaógyára Nagykanizsán.
Ptfdaet: ^ dyflitíteltop:
_ W^HunyadJ-utea 1». ^ Ka»lnoxy-utoa í.
▼ Hófehérre mos, iükörfényesro y«-J sal, fényez és vegyileg tisztit-
TT íífÜSí"\' V,UÍI<1 uuiDkAk U lii-lnikiut pout«-
^ i\'lk^.vr.lttotiipk clnzAllltUttaak.
Hivatalok, irodák figyelmébe.
\'Legjobb minőségű Mlnlszterpapir Fehér finom irodai papír Fogalmi szürkés papir Levélpapírok írógéppapír Szén (carbon) papír Itatóspapir írógépszalag
Irótollak, tinta és tíntatartók Iróaljzatok, boritékpapirok /jmjb Irodai olló, pénzkosarak gtög Asztali cl öjegyzék tömbök íjjgy stb. irodai szerek nagv választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai \'
könyvkereskedésében Nagykanizsán
.Nyomacolt a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
$9-lk évfolyam.
Nagykanfaua, 1920. jnllus 28. Szerda
169. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
IwUulMe és UaiMbivalal: P<5-nt 13.
lBtcrtrbMi-t.leíoii ÍM. \'—— He^Jclcnlk mindig kora ro^fcl.
PőBEcrkcíEtí:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_ n.m.etnr, kiprUels
Feleli, ircrkcirtő:
BODROOKÓZY ZOLTÁN
Előfizetési árait i
Sgi.1 ívr. 250 K. Físév™ 130 K. N«t«I-•vr. 45 K. Egjr bóra 22 K. Egy« uim 1 K
A pénzhamisítás és a piac.
Immár ícét esztendeje lesz, hogy a pénzzel semmikép sem tudunk rendbejönni. Tavaly országosan, nagyban hamisították a nagy hazaárulók, ma kisebb méretekben, de ép olyan hazaárulók hamisítják. Tavaly az -volt az eredménye, hogy senkinek\' sem kellett. A vörös szuronyok minden terrorá védelmébe vette bár, mégsem tudia az emberekre tukmálni. Ma a vidéki városokban gyakran fellobban itt ls, ott is egy-egy notórius banda s kisebb arányodban, szintén a pénzhamisításnak él. Mi az eredménye? .Menjünk ki a piacra s megtudjuk. A falusi polgár, akinek becsületes lelke mindig a törvénytiszteletben acélosodott. sosem gondolt az ilyen aljas manipulációkra, természetesen nem is igen ért hozzá, hogy .melyik is tulajdonképen a hamis bankó. Következménye az, hogy a polgár ismét bizalmatlan, ap.énz iránt «. mint pár napját "piacon észlelni\' lehetett, elölről hátra, jobbról balra, \'i\'.asáról a hátára fordítja a kékpénzt,, megnyálazza a pecsétet, majd végigsimogatja a munkától kérges .kezével s végeredményben, ha jó is, bizalmatlanul visszaadja. Egész természetesen. Mit tudja ő azt, hogy melyiken\' vékonyabb az „sz" betű, meg a kettős keresztnek milyennek is kellene lenni.
Ily módon bámulatosan felment az ázsiója az örökké mostohagyermek rostapénznek. Az üzletekben még kellő felülvizsgálások, után . forgott a- kékpénz, de a piacon már üldözött, megbízhatatlan valaminek tartották. Még » kofanénikék is, akiknek raffínériája Wzismert, undorral fordultak el a lozzájuk kínálkozó kékpénztöl.
Igy zavarták meg környékbeli polgárainkat ismét bizalmukban a kap2si pénzhamisítók, akik ma már számban ülnek a vizsgálati
Ha. nagyon -őszinték akarunk knni.^ki kell jelentenünk, hogy.aki-^lelkiismerete . beveszi. az ilyen• Piszkos manipulációt, annak a pénzhamisítás nem is okozott nagy fej-Wríst. Primitív felülbélyegzésünk utánzása a legegyszerűbb dolog. Meg cseh-jwzsikusriak sem kell lenni senkinek, h°gy néminemű, ügyességet szerezzen c téren.
, A bűnre csábító alkalom felkínálkozott, ebedül paáíis kellett, hogy "^kifeküdjön a munkának. Hogy mily SZeP számmal akadtak, bizonyítja a \'ogdáhelyiség, ahcivá már nohezen letelne ujabbakat begyömöszölni.
A pénzkérdést ideje volna már egyszer radikálisan megoldani. Ennek pedig más módja nincs, mint az összes forgalomban levő pénzeket bevonni és teljesen ujakat kibocsájtani, amiket
aztán nevezhetnénk „turulnak", vagy „ máriásnak", vagy bárminek, csak ezek az elkoptatott, lerongyolódott, agy.onhamisitott pénzeink tűnnének már el végleg a forgalomból. —
A szakminiszterek jelentése,
A gabonaforgalmi rendelet a legközelebbi napokban megjelenik. — Először a pénzügyi javaslato kat tárgyalják. — Szóba kerül a fmunkáskérdés is. — A kisgazdapárt a munkáskérdés meg-. < > oldásán fáradozik.
* , — .4 Nemzeti Sajti
Budapest, jul. 27. A,kormány ma délben Teleki Pál gróf miniszterelnök elnöklete alatt minisztertanácsot tartott. A tuáako-záson a szakminiszterek jelentették a kormány tagjainak a földbirtok, reform és a gabonaárak ügyében tartott tárgyalások/ kedvező eredményét. Ehhez képes a gabonaforgalmi rendelét már a legközelebbi napokban megjelenik. A minisztertanács foglalkozott a nemzetgyűlés munkarendjével. is; ■ •-.:■■<■ ■■"■vpp\'-----
A nemzetgyűlés - holnap délelőtt ülést tart, amelyen Slozer Ernő megindokolja a lengyel nemzet üdvözlése iránt előterjesztett indítványát.
Dvorcsák Győző a tót,-Kutkafalvi Miklós államtitkár pedig a rutén nép nevében fog nagyjelentőségű hűségnyilatkozatot tenni.
A nemzetgyűlés mindenekelőtt a pénzügyi javaslatokat fogja tárgyalni. Lehet azonban, hogy közben igen fontos és nagyjelentőségű el-
Iroda ieJeuli- —
határozások kérdésében fog dönteni. Szóba fog kerülni a nemzetgyűlésen a munkáskérdés, valamint a magyar kormány és a francia körök között folyó tárgyalások ügye is. Az a francia bizottság, amely ez idő szerint Budapesten időzik, most informálódó tárgyalásokat folytat a kormány tagjaival-, valamint a gazdasági körökkel. A franciák alapos és kimerítő tájékozódást »kar-nak szerezni különösen a gazdasági és\' pénzügyi helyzetre vonatkozólag. A kormánnyal való érdemleges tárgyalásokat csak ezen informálódó tárgyalások befejezése után fogják újra felvenni.
Budapest, julius 27. A kisgazdapárt radikálisabb elemet a munkáskérdés megoldásán fáradoznak és aktív szerepet szeretnének juttatni valahogyan a politikai életben a szociáldemokratáknak. Ezek a tárgyalások azonban még egészen kezdetleges stádiumban vannak és kilátásairól semmi bizonyosat sem lehet mondani.
Kutkafalvi államtitkárt lázitással vádolják.
A T.evel alakuló ülésén az elnök megvonta a szót Kutkafalvi -tóL — A szónokok közül senki sem domborította ki a keresztény és nemzeti gondolatot. — Kutkafalvi a keresztény és nem zeti irány mellett akart felszólalni.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jcknti. —
Sátoraljaújhely, julius 27. Tegnap alak ult meg Sátoraljaújhelyen a:/ Terü-letvédö Liga fiókja. Az alakuló ülésen megjelent dr. Kutkafalvi Miklósi államtitkár, a kerület képviselője és fel akart sz ólalni. Alig emelkedett azonban szólásra az államtitkár, az elnöklő Turánszky László kormánybiztos megtagadta a szót Kutkafalvitól és érthetetlen intézkedésének magyarázatául azt fűzte hozzá, hogy ne lázítson. Az erőszakoskodás nagy feltűnést \'kelteit. Turánszky ezután berekesztette az gyűlést. Kutkafalvi az együtt marqdottakhoz a gyülée után beszélt. Rámutatott arra, h ogy a gyűlés szónokai közül senki sem domborította ki a keresztény és nemzeti gondolat megvalósításának gondolatát. trSt a hiányt akarta o felszólalásában pótolni. Milyen jogon lehetett tágítással vádolni. Kutkafalvit szűnni nem akaró lelkes ovációk között ünnepelte a hallgatóság. /
V A bojkott.
Hága, julius 27. Az amszterdami szakszervezeti központ vezetésiben erős áramlat észlelhető a bojkott mielőbbi megszüntetésérc. Ennek az áramlatnak erősbödése több külföldi szervezet ilyen irányú .állásfoglalására vezethető vissza. Mértél^dóy körökben az a vélemény, hogy a bojkott augusztus első napjaiban befejeződik.
AtnsUrtjam, juliús 27. Hollandia keresztény társadalma nagy segitő-akcióra készül Magyarország számára. Országszerte folyik az élelmiszer- és pénzgyüjtés, mert ezzel be akarják igazolni, hogy Hollandia mennyire rokonszenvezik \' azzal a Magyarországgal, amely ellen a fimnienek bojkottot szerveztek. \\ \') *
\'\' • . ) •
Zalai K.ö 2 I n y
1920. juljusja
Nagyarányú pénzhamisiitő banda..
A letartóztatások. — Peschek vallomása. — Eddig harmincnégy letartóztatás történt. Több milliós Hamisításról van szó. — A "V— szálakigen messze.nyúlnak. •\'
— Saját tudósítónktól. -
■A- nagykanizsai m. kir. államrendőrség tegnap délután 8 órakor az alábbi hivatalos tájékoztatást adta kiküldött munkatársunknak:
A rendőrség közegei már régóta figyel intsek voltak úrra, hogy Gontér János, Hegedős Ferenc és Pataki Pscaic Lajos állásnélküli pincérek gyakran járnak a falukra s pénzzel manipulálnak. Mint állásnélküliek teljesen kereset nélkül voltak s mégis fényesen éltek, amig pincértársaik reggeltől estig talpon voltak s alig tudtak megélni. A rendőrség éber szeme nem ma radt eredménytelen. Gontér. és Hegedűs kebelbarátok voltak s együtt végezték manipulációjukat. Állandóan a falvakban jártak, ahol\'- összeszedték a sima, lebólyegzetien pénzeket. Folyó hó I9én két úriember társaságiban szintén egy ilyen utjukról érkeztek meg az esti órákban, amiről a figyelőben álló rendőrőrszem értesülést szerzett, de az éj folyamán nyugodtan hagyták őket. Másnap, 20-fyi, a kora reggeli órákban Peachek felkereste őket.s rövid idő múlva távózott A figyelő detektiv, mikor Göntér és Hegedűs is távozni akartak, letartóztatta őket. Ez ellen kézzel-lábbal kapálóztak, azonban hiábavaló volt minden. Még nagyobb volt a megrökönyödésük, amikor a kutatásnál mindkettőjüknél teljesen friss lebélyegzésü bankókat találtak-
A rendőrség gyanúja addig csak oda-iráoyuit, hogy nyilván lebélyígzetlen pénzekkel manipulálnak. Most máryszonban világos volt, hogy pénzhamisítással állunk szemben.
A gyanú hamarosan a Göntérék lakásáról a kora reggeli órákban távozó Peschek felé is irányult, akit a városban sikerült is elfogni. Épen vele volt a hegedütokja, amelyben hegedűt nem találtak, ellenben tele volt hamispénzzel. A lábaszára\' pedig kőrös, körül volt kötözve szintén hamisbéfyegzésü 1000 koronásokkal.
Peschek már az első vallatásnál beismert egyet-mást. Nem tagadta hogy ő bélyegzi le a pénzeket, de arról nem akart felvilágosítást adni, hogy hol van a bélyegző. Végre azonban oly feltétellel hajlandó volt elárulni, ha a feltűnés clkerüléso végett kocsin viszik az illető helyre
Peschek Ignác a "kocsit az Attila-utca 36. sz. alatti házhoz irányította, ahol a padláson, a cserép alá elrejtve meg is találták a pecsételő készletet.
Peschek látta, hogy veszve van, most már csak a szökésre gondolhatott. így szánta rá magát, a már ismeretes, kalandos szökési kísérletre. Ennek sikertelensége után aztán teljesen megtörve állt a vallatóasztal elé. Vallomását hosszasan s nagyon részletesen tette meg, aminek azonban a legnagyobb-része ügyesen kigondolt mese. így elmondta, hogy a Károlyi éra alatt csempészettel foglalkozott, ami szépen jövedelmezett is, de a kommün idején a jugoszláv határon magyar kémnek nézték és minden pénzét elszedték tőle. Még börtönben is volt. Elmondja, hogy van -egy öccse külföldön, aki kiváló zenetehetség s minden igyekezete azon volt, hogy a fiút tapittassa. Erre a célra azonban EO.OOO koronáru volt szüksége,\' amit mindenáron meg akart szerezni. Időközben — azt mondja — nagy nyomorba került, a hangversenyek rosszul jövedelmeztek s bár a reáliskolában a zenctnnitásáért kosztot s lakást kapott, mégis sok nehézséggel küzdött. Történt ekkor, hogy egy régi ismerőse, egy Markovit* nevü budapesti láncos ajánlatot tett neki. A Teleki-utcában találkoztak s Markovits ajánlatára Sánc felé mentek sétálni, amikor is 10.000 koronát adott át neki, hogy vásároljon össze sima -lebélycgzetlen pénzt. Elmondta neki hogy ö Cgy nagy társaság tagju s ilyen bizalmas
emberekre van szüksége, mint 6. - Pescheket a kapzsiság elfogta s gondolta, hogy így regresszálhatja magát, az ajánlatot\'örömmel fogadta s még az qpp szerzett 10 s a kő-votkező két nap ismét 10—10.000 korona lebélycgzetlen pénzt. Peschek ugy meséli,, hogy őt a hirnév, a külföldi körutazás reménye vitte a bűnös cselekedetre. Először a reáliskola egyik zenetermében végezte a bélyegzést, később azonban ugy gondolta, hogy nagyobb biztonságban lesz, ha Illés József Zrínyi Miklós-utcai lakásán bérel szobát. Peschek állítása szerint később már szabadulni akart a bandából, azonban Markovits azzal fenyegette meg, hogy mivel már teljesen bele van avatva az ügybe, a fejével játszik, ha elárulja őket. Azzal fenyegette állítólag, hogy nyolc napon belül elteszik láb alól. Ez persze mesének bizonyult. Azt még eddig titok fedi, hogy a bélyegzőt hol szerezte. Peschek azt állítja, hogy Markovits-tól kapta, azonban nem bizonyult valőnak. Az egész bandának főütőerc Feitser Béla lókereskedő, akinek hatalmasan elágazó ügynöki kara hajtotta fel a sima, lebélycgzetlen kékpénzt. Göntér, Hegedűs és Pataki neki hordták a pénzt a falvakról s kellő százalék nyereség után ő továbbította Pescheknek, -aki a bélyegzést eszközölte. Egy alkalommal Peséhek, amikor nála járt, zsebéből kiejtette a bélyegzőjét s akkor tudta meg, hogy Peschek házilag gyártja a hamisbélyegzésü pénzeket. Feltser egyike azoknak, akik a hamisításnak legnagyobb hasznát látták. A főbünősök közé tartozott, s régtől fogva tudott arról, hOBÍ\' a pénzeket Peschek bélyegzi, látta is, sőt ö maga is bélyegzett. Vallomása, szerint 300.000 koronát pecsételt, azontan ez elenyésző kicsi szám az ő nagymérvű hamisításához.
A másik nagy korifeus: Rein Ernő mészáros. Vallomása szerint Peschck kereste fel s kapacitálta, hogy pecsételtessee le pénzét nála. Olyan kijelentést tett előtte, hogy egy előkelő banknál eszközli a beváltást. Erre Rein mutatót kért tőle. Bár észrevette, hogy hamis a bélyegzés, mégis nagyobb mennyiségű pénzt adott át neki,- amit rövid időn belül lebélyegezve vissza is kapott. Először 96,000 koronát, majd 56,000-et adott át neki. Peschck 10 százalékot ka; pott tőle, s ezt lebélyegzetlen pénzben fizette neki, Rein azonban csak 25,000 K-át vall be. Reinnek szintén nagy kiterjedésű pénzfelhajtó társasága volt, akik szállították a lebélyegzetlen pénzt. így FoHmanu Árpád Kisrécsén lakó menekült, aki szerencsétlen helyzetébon készséggel szegődőtt Rein szolgálatában. Rein a legutolsó napokig szemtelenül tagadott, mig tegnap megtörve minden bűnét bevallotta.
Sztojanovit* Lambert szintén Peschek-kel volt összeköttetésben, egy esetben ki is kísérte a reáliskolába, de Peschek nem engedte be. 36,000 K-át bélyegeztetett.
Hoffmann Izsó szabó, mint mondja, rossz viszonyok közt élt 5 így szánta rá magát a pénzmanipulációra. 5700 K-át szerzett a vidéken s Göntérrel volt összeköttetése.
Róth Hermannt meg Hoffmann Izíó bízta meg a pénzfelhajtással, mivel biztosítási ügynök volt, a polgárokkal állandó ösz-szeköttetésben állt. Rozenfeld Manó ismét ■ Roth megbízottja volt. 200,000 K-át adott át neki, hogy vásároljon lebélycgzetlen pénzt. 0 azt. vallja, hogy 15700 K-át szállított Pescncknek bélyegzésre Göntér és. Hegedűs utján v / "
Grejorán Gusztáv csempésfc apró-P, fi a piacon s eközben csípték
el. 1.1,000 K\\hamis pénzt találtak nála. Ki-su.t, hogy a bandának neui tudatos tngía s szabadlábra helyezték. ,
Koch Viktor Mktlpec 100,000 K-it w lycgeztctott. Az ligyről- tudomása volt s leimében Bécsben tartózkodott sokáig a tikon előtt hazajött éjt;fs«ét 40,000 K:át fci" lycgöz\'tetett. Amíkor;Pescheknek azt mondta\' hogy feltűnő, hogy hamis a;pecsét, Peseta ezt*válaszolta:\' „New\' tehetek róla, hi gravőr nem tudott jobbat csinálni.\'\' * Berlnek Lajos villanyszerelő es Kom József lókupec zalaegerszegi lakósok PaiiE utján érintkezésbe léptek a bandával 100,000 K-át hoztak pccsételés alá. Kora rendithetetlenül tagad.
■ Gál Dezső Pc\\ófi-iitcaf kereskedj 30.000 koronát bélyegezteti Peschekkel. a pénzt közvetlen neki adta át.
Szigeti Imre, Gál sógora felkereste Pescheket, hogy, pénzét váltsa bc. Minteg-8000 koronát bélyegeztetett Pescheknél.
Cséve József konokul tagad. " Feitser-nek volt a pé\'nzbeszerzője. Ügyetlen volt nem tudott jót vásárolni s neki nem is ment jól o séft. ■
Zlzkó Adám piaci rőfös, Feitser pénz. szerzője, akitől 30 Százalék levonással vette Feitser a pénzt. Előbb 8, majd 3Ó00 koronát bélyegeztetett.
Letartóztatva vannak még: Krausz Mikiós, Grtlnfeld Adolf, Vilhoffer Jakab Lachenbacher Adám. Pollák (Markó) Ferenc\' Bem Gyula, Kobriner Jánosné, Markó András és János, Köves Rozső, Neuberger Jenő és Supka Jánosné.
Mintegy harmincnégyen várják a bíróság szigorú ítéletét s ma még mind a rendőrség foglyai. Akiknek nevo még nem szerepel, azok még kihallgatás előtt állanak. Előreláthatólag az ügy nagy port ver fel az egész országban. Nagyarányú pénzhamisításról van szó s nyilván a parlament is már a közel jövőben foglalkozni fog vele. Eddigi becslések szerint több milliós ham:-sitás történt.
A lovassághoz bevonult legénységet még két hónapig visszatartják.
Budapest, julius 27. A Nemzeti Sajlo Iroda értesülése szerint a lovassághoz két hónapra bevonult legénységet még további két hónapig visszatartják, hogy az újonnan bovonuló fiatalabb évfolyam újoncait kiképezzék, ■
Uj bolgár főkonzul.
Budapest, julius 27. A bolgár kormány dr. DimHrievet nevezte ki boljár Budapestre uj főkonzulivá.
A M. T. I. uj vezetőt kap.
Budapest, julius 27. A M. T, I. mint beavatott és illetékes helyről értesülünk legközelebb uj vezetőt kap. Az uj vezeti Kozma Miklós százados lesz, aki eddig a kormányzó kabinetirodájában töltött be fontos munkakört.
Kon Béla internálása.
Bécs, jul. 27. A .Presse- jelentése szerint Kun Bélit Liegnitzbe fogják internálni.
Miért kerül most egy üveg Diana sósborszesz 16 koronába?
Ezt kérdi mmindenki! — A válasz egyszerű I . . mert ma is\'ugyanabban az egyedülálló, hatásában páratlan, erejében felülmúlhatatlan minőségben készül, mint a háború előtt, fiikor közkedveit-segét éppen ezzel szerezte! Mindenki tudja, hogy azok a finom, részben tengerentúli hatóanyagok, melyekből a Diana sósborszcsz össze ion téve, a világháború kitörése óta több százszorosan
megdrágultak. v, sst
1920. julius 28.
Zalai K ö z I ö n y
Vidéki előfizetőinkhez! \'
Lapunk vasárnapi számához postautalványt \' mellékelteink ama tisztelt előfizetőnk részére, akik előfizetési (ltjaikkal hátralékban vannak. Kérjük, hogy az utalványon feltűntetett összeget mielőbb hozzánk beküldeni szíveskedjenek, mert a nagy papirhiány miatt a kiadóhivatalnak csak a julius 31-ig be-érkezett előfizetések után van módjában a lapot tovább küldeni.
Gondoljunk a Murán túlra!
— Piros -fehér—kék plakátok.
(Levét a szerkesztőhöz.) Tisztelt Szerkesztő Url Muraközi menekült vagyok, akit teljesen tönkre tett az üldöztetés. Lerongyolódva, c[adósodva ődöngök a városban s epekedve gondolok vissza kis gazdaságomra, ahonnét kiüldözték a legbeestelenebb méd.on azért, mert lakásomban magyar újságokat s nemzeti szinü kokárdákat találtak. Gyermekeim piros—fehér—zöld pántlikával jártak, s ezért nekem végig kellett járnom Jugoszlávia ósz-szes börtöneit s utánna a szó szoros értelmében apró gyermekeimmel együtt kikorbá-, csoltak ősi otthonomból. No és mit látok itt Kanizsán? Csak egy esetet, egy nagyon elszomorító tényt szögezek le. Amig oda át mi a poklok kínjait szenvedtük ót, ha ma gyanúsunknak tanújelét adtuk, addig Nagykanizsán a vasárnapi sport-programot hirdető plakátok jugoszláv színekkel, piros-fehér—kékkel vannak szegelyezve és senki sem botránkozik még rajta. Bocsásson meg kedves Szerkesztő ur, ha mi muraköziek ezen megbotránkozunk, dé bennünk annyi keserűség van, hogy a plakátok legnagyobb részét letéptük a falakról. Különben maradtam a Szerkeszti umak híve -.Egy Muraközi.
A levelet teljes terjedelmében Ir közöltük. Teljes mértékben megértjük a kiutasított testvérünk felháborodását s megbotránkozásában sokan osztozunk. Megjegyezzük azonban,- hogy az illető nvomda, ahonnan a pinkátok kikerültek, még "a régebb időben szerezte be a plakátpaptrosát s ma, a nagy paplrinség folytán nagy pazarlás volna, ha ezeket eldobálnák. Mindenesetre, az már más kérdés, hogy aijnak idején miért kellett éppen piros—fehér—kékkel szegélyezni a pla-kátpapirosokat. Valószínűleg ez is dokumentum arra, hogy nálunk tűzzel, vassal pusztították, ami nem magyar.
— Munka a hazatérő hadifoglyoknak. Hadifoglyaink lassacskán bár, do mégis közelednek rég látott hazájuk felé. A hivatalos értesülés szerint őszig mintegy 120—130 ezer hadifogoly fog hazaérkezni. Ha ez tény, mindenesetre örvendetesnek nevezhetjük. Illetékes körök már jó eleve gondoskodni óhajtanak azonban a hazajövök s legnagyobbrészt munkanélküliek azonnali elhelyezéséről. Az egyes városokhoz leirat érkezett, amelyik hatósági munkaközvetitósro hivja fel oz illetékeseket. Már most össze vannak Írva azok a városok, ahol a hazajöttek (kézmivesek, vagy földmunkások) azonnal munkaalkalmat nyerhetnek. Ez az intézkedés igen fontos és örvendette. Hadifoglyaink nem lesznek kénytelenek várost-vérosra járni, hogy hosszas távollétük után ők is^kcllóleg beleilleszkedhessenek a hazai életbe.
— Okulás. Lippe von Bridge urat, Oppeln főpolgármesterét egy őrmester az utcán provokálta, mert illedelmesen történő köszöntését csak ugy fogadta a főomber, hogy szájából a szivart a fejbiccentéssel cgy-
■ idejüleg nem vette ki.
Az inzultus vége az lett, hogy a városi tanács beleavatkozott e .hallatlan\' ügybe, még pedig olyképpen, hogy a főpolgármester urat a város szolgálatából elbocsájtotta, indokolván a szigorú büntetési azzal, hogy
■ aki a köszöntéssel sincs tisztában, az Oppeln-bén polgármester nem lehec.
Németországban történt ez eset, de rá is vall. Nálunk boldog békében egész ritkán fordult elő, hogy az üdvözölt járé-kelő szájában szorongatott szivarral fogadja el a szembejövő köszöntését. Ez a ritka egészségtelen tünet azonjjan ,a forradalom és kommün után megszaporodott ugy, hogy ma már olyan népszerűségnek örvend, mint a legősibb magyar specialitások: a oártosko-dás, széthúzás, intrika slb.
Lippe von Bridge a tanács elótt az illen} terén való jártasságát azzal törekedett igazölni, hogy az őseit felszámolta és ez alapon kétségbe vonta, hogy joga lehessen a tanácsnak ahhoz, hogy őt — kinek ősei is oly kifogástalanok voltak, hogy jelon lehettek Ádám és Évának a paradicsomból való stratégiai kivonulásánál az illemszabályoktól leckéztesse. Kelhándálta, hogy tudniok kellene, miszerint nagyanyja a fenti okokból kapta meg a Ta-gannyika taván való .kizárólagos halászati jogot és vádolta a várost, mert nem jártas a geneologiában és nem tudják, hogy az ő bölcsőjét a modennai királykisasszony bölcsője mellett ringatták.
Mennyire fájhatott a kíméletlen kritika Lippe urnák, hogy ily erélyesen védekezett? Nem tudom, fájna-e a nagykanizsai publikumnak is, ha a sokszor kukorica-torzsa nagyságú szivarját akkor, mikor már oly jó indulatba jön, hogy a kalapját lekegyeskedik venni, vagy, pardon, megkegyeskedik emelni — szintén kivenné-már cs»k Síért is, mert ez nemcsak Németországban csúnya, hanem Nagykanizsán is, hol pedig történetesen sokaknak a bölcsője közelebb van a Békástóhoz, mint a Tagannyikéhoz. pn.
— A bércséplés! Jutalék. A minisztérium elrendelte, hogy a cséplésért\'járó jutalék (cséplőrész megállapítása a felek között szabad egyezkedés tárgya logyen. A minisztérium azonban felhatalmazza a törvényhatóság első tisztviselőjét, hogy amennyiben szükséges, a bércséplésért járó jutalékot a folyó cséplési idényre a törvényhatóság egész területére vagy annak egy részére a vármegyei m. kir. gazdasági felügyelőség, valamint 3 munkaadó (csépeltető) és 3 munkavállaló (bércséplőgéptulfjdonos) meghallgatása utáu megállapítsa, amely esetben a bércséplőgép tulajdonosa a megállapított jutaléknál többet nem követelhet.
— 40000 öltöny ruha Magyarországnak. Jugoszláv újságok közlése szerint az elmúlt napokban 40000 öltöny ruhát fogtak le az osztrákok a határon, amit angol zászlók alatt akartak Magyarországba szállítani a Dunán. A nagy mennyiségű ru-haszállltmányt egy osztrák cég akarta . hozzánk jultatpi, de a kormány megneszelte s még a határon lecsípte. A jugoszláv újságok nagy örömmel üdvözlik a „jó fogást." Nekünk tagadhatatlan, jól esett volna a ruhaszállitmány, de bánatunk nincs arányban a jugoszláv örömmel. Elvégre, ha eddig bírtuk foltos ruhával, még bírjuk egy darabig.
,X Sport-Egylet\' alakuló
közgyűlése. A helybeli .MOVE"-főosztály folyó hó 20-én délután 6 órakor tartja Sport-Egyletének alakuló. gyűlését a Kcrcsztény-"Otthonban. Evégből felkéretnek mindazon MOVE-tagok, kik a sport iránt érdeklődnek, vagy a sportolásban tevékeny részt óhajtatuk • venni, hogy a kitűzött időre font Jelzett helyen pontosan megjelenni szíveskedjenek. Az alakuló-gyülés tárgyát képezi: A .MOVE* Sport-Egylet céljainak ismertetése után az elnökség és tisztikar megválasztása. MOVE. nagykanizsai főosztály elnöksége.
— Anna-est Balatonkereszturon. Balatonkeresztur nyaralóközönsége f. hó 25-én az ottani Dr. Szigethy-félc szanatóriumban igen sikeres műkedvelő előadással egybeköt, tött Anna-estet rendezett. Az est tiszta jövedelme — elősegítve a számos felülfízetések és adományok által — 4000 K-át tesz ki, mely a .Movc* kaposvári főosztályának küldetik be. Az est sikerét fényesen omeíték1» hallgatóság között lévő s szereplésre felkért Marschalkó Rózsi és dr. Székclyhidy Ferenc operaházi művészek.
— Oábor Andor üzen. A Bécsbe szökött kommunista újságírók legpiszkosabb szájú zsidó • fattya Gábor Andor, könyvei adott ki, amelyik tele van hazaáruló becsmérlésekkel. Ez a szennyiró egyike azoknak, akik a legarcátlanabbul prüszkölnek a Bécsi Magyar Vjság hasábjain Magyarország ellen. Legújabban könyvet irt, amelynek címei .Ezt lzcnem\'. A IdSiló tartalmú könyvre az alispán felhivta a polgármester figyelmét, hogy koboztajsa el. Ugyan kínok akar izenni a kis huncut?—Nyilván a .magyaroknak.\' Hisszük azonban, hogy bolhaköhögfenck veszi mindenki ezeknek a gáborandoroknak az üzenetét.
(*) Vadászok í weticrtdortl kc« tMtínyek di. r«>i» S K. Hi/t«nbergí húvttjrtk <Urjbj» 3 K, Vidii*-íegyvc«!c, fetlSml&eSc kiphfcték Szabó Antal togyver-líwwkcSííéban. . , 743
\' — A vámgabona árát állapítja meg o szombaton megjeleni 45.000. számn közélelmezési minisztériumi rehdclet. Ugyanis a vámőrlésscl foglalkozó malmok tudvalevően a termény bizonyos százalékát kapják őrlési díj fejében és ezt > gabonái\' beszolgáltatni tartoznak, még pedig búzát, rozsot, kétszerest, árpát, zabot, tengerit, kölest és tatárkát egységes áron. Az ár azonban változik a maloni konstrukciója szerint és kilesz egy métermázsa tisztított, egységes gabonáért olaj- és benzinmotoros malmoknál 750 kóro-nát. Dieselmotorosoknál 650 koronát, gőzmalmoknál 400 koronát, szivógázmotorosok nál 350 koronát, egyéb malmoknál 300 ko-,rónát, az ocsuért pedig a lisztgyárak ugyané sorrendben 200,\' 160, 100, 90 és. 76 koronát kapnak 100 kilónkém. Elektromos erőre berendezett malmok külön-külön fognak valamely kategóriába besoroztam!
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete felkirí tenisz, foottball, vívás s egyéb sportok iránt érdeklődő összes férfi- és nő-tagjait, hogy megbeszélés védett S9-én délután 6 órakor a Keresztény Ódonban megjelenni szíveskedjenek.
— „Hazánk" politikai hetilap második száma is erős, éles, gazdag keresztény magyar tartalommal megjelent. Móricz Pál szerkesztőn kívül: Kmoskó Mihály, Szépvizi Balázs Béla, Kenedy- Géza, dr. Remsoy György, Horváth János dr, Kelemen Andor, Barflth György-, Kórik Gábor, Lukácsovich Lajos és még többen irtak- e 16 oldalas lapszámba cikkeket, eleven, érdekes riportokat. Kaphntócu a Move bódéjában.
Boros hordók
Telefon 148-12. BÖHM KÁLMÁN
uj és használt, bármily mennyiségben és nagyságban kaphatók.
hol-dóg-yár r.-t., Budapest, Szabolcs-u. I9f
tix
£ a I * I K 6 I I 6 « »
1920. julius 28.
11377/1920.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa r. t város eladja a tulajdonát képező és az Erdő és faügyek országos kormánybiztosának 94/1920^ X. B. sz. rendeletéve) engedélyezett, a „Vajda" nevű erdőrészben fekvő 96\'11 kat. hold kiterjedésű 100 éves koron íelüli erüőbirtokán az ez év őszéli házi kezelésben kitermelendő tölgy és más fanemtl haszonfarönkíket 1920. £vi augusztus hó 24-én délelőtt 11 órakor a zárt Írásbeli ajánlatok felbontását követő nyilvános szóbeli árverésen.
A zárt írásbeli ajánlatokat 1920. \'évi augusztus hó 23-ik napjának déli 12 órájáig lehet leadni, vagy beküldeni a városi gazdasági hivatalba^
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell azon nyilatkozatot is, hogy az árverési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. Bánatpénzül a városi pénztárba 200-000 K, azaz Kettőszázezer koronát kell letétbe helyezni készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban és ennek vevényét az ajánlathoz csatolni.
A zárt ajánlatokban kitüntetendő ja köbméterenkint megajánlott összeg Szám és betűvel kiírva. A fát az erdőn adjuk át. Az erdőbirtok a-vasúti állo-. mástól 7 kilométernyire van.
\' Árverési feltételek a városi gazdasági hivatalban betekinthetők vagy 20 korona lefizetése ellenében pőstán kérhetők. Becslési fidatok ugyanott betekinthetők.
Utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.
Nagykanizsán, 1920. évi jul. 2y-én.
\\ Városi tanács.
\\
keresek megvételre
jókarban levőt, 1—5 holdig, Nagykanizsa környékén, jó pincével és teljes felszereléssel, terméssel yagy termés nélkül. Közvetítőt díjazok. Ajánlatokat „Szőlőbirtok*? címen e lap kiadóhivatalába kérek.
Német órákat
Tennék gyakorlott nyelvmestertől, kitől a német nyelvet rövid idó alatt elsa-/ jitithatnim. Ajánlatokat óránkénti ár feltflotetésével „Német nyelv" cibi alatt t;Map kiadóhivatalába kérek.
Eladó birtok.
Zalaegerszegen, 10 ka\'t. hold birtok,
résxbco beállított konyhakertéire:, gyümölcsös és uj-ültetett szóló, raUi\'. lövő lakóhizak cs melléképületekkel eladó. Érdeklődőknek felvilágosítást n<l: Cxigá,ny Bertalan, Zalaegerszeg, Pipahegy. <Postafiók helyt)
Tisztviselő keres augusztus hó 1-ére egy bútorozott szobát lehetőleg kölön bejárattal a Csengeri, Vasuti-ut\'ca, Itettyányi-utezá-baü vagy ez*n utcákat átszelő kereszt atkáktón. Cím a kiadóhivatalban. ./S ,24$
CJ |J JL I Belvárosban u; családi bíz, fúrdÓ-
IZ/I O. O O I KIoba\' két beköltözhető. —
Tóbb emeletes ház, amelyek vil-Ulxtn, ipartelepre alkalmasak. — Magányos házai, kerttel. — KJskanlzsin ház nagy belsőséggel és kerttel. — Üzletek, hentesüzlet, szólók, házhely eladók. — Kisebb házakra jó vevőim vannak!
SZIGR1SZT J24,
ingatlanforgalmi iroda, Zrínyi Míklós-o. 33. t. emeleti
Kétszer főzött

lenolaj-firniss,
alabástrom és stukatur-gyps, brnno-lln, enyv, festékek; 1305/« IngkS s mindennemű vegyi és háztartási cikkek kaphatók Gyenes .Lajos füszetkereskedésében ICaiInczy-ntca 1.
Értesítés!
Van szerencsénk tisztelettel közölni, hogy tokintettel az idény előrehaladott voltára a raktáron levő cipőárakat leszállított áron árusítjuk. Továbbá készítünk mindennemű wH női és gyermek-cipőket a megrendelő anyagából is.
Teljes tisztelettel Miltényi Sándor és Fia ^ a város palotájában.
TTri öltönyöket
i% nöi kosxttbaökat jutányos árban vegyileg tisztit és javít
LTDITT MIKSA
!4rfUz»bó>« vigyttMtltt. T«Uit»-v. 25. OyaytJutaOvotbOl kóudUk «l«irA»» url Ulr»taittti>jr<lk«t
Telefon 310.
felvétetnek órabérre, esetleg teljes ellátásra
Bojtor Józsefnél ssee mjnonnan:
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ MATER KLOTILD \\
göxmosógvára Nagykanizsán. ▲ Féóxetr- Oyfljtőtollep: ^
Hunyadi-utca J9. ▼ Kaalnosy-Utca í. ^
Hófehérre mas, tökőrfínyesri ta- ♦ sal, fényez ós vagylieg tisztit. ♦
Mg^ Vlctíkl muukák t« heUnklnt ponto- ▼ PIS *nn c)k«»sitt«tnck <-n<4llltUtn*k. ^
0000,0000000
g Csontliszt §
n snperfosfátot ajánlunk garantált « U 17 76%-osot, kilogramonldnt 16 U Q K-ért. Leszállítás szeptember 15-éig. Q
0 Zakváratgjei Szivetkeziti Íraíoigalni Q r. t Nagykanizsa Bazír. 1227 n fífl f^f^ QQQ nfi f^ft
Hivatalok, irodák figyelmébe.
Legjobb minőségű Miniaxterpapir Fehér finom irodai papír Fogalmi szürkés papír Levélpapírok írógéppapír Srén (carbon) papír Itatóspaplr írógépszalag
Irótollak, tinta és tlnUUrtók Iróaljzatok, borltékpaplrok
• Irodai olló, pénzkosarak Asztali clójcgyzéktömbök atb. irodai szerek nary válasx-tókban kaphatók.
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
»
Tárgy: A nagykanizsai VI—VII. kerületi (klskanlzsaí) kántori állás betöltése.
11355/1920.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa r.-L város tanácsa a lemondás folytán megüresedett, évi 1400 K töres-fizctéssel, évi 500 K drágasági pótlékkal és a szokásos stóladijakkal egybekötött nagykanizsai VI—VII. kerületi róm. -kath.
kántori állásra
pályázatot hirdet.
Pályázók tartoznak róm. kath. vallásukat, kántori teendőkre való képesítésüket, valamint zenés képzettségüket okmányokkal igazolni.
Kötelesek továbbá zene és énekpróbát adni, melynek határidejéül a városi tanács f. évi augusztus hé 22. napjának délutáni 3 óráját a Kiskanizsán levő Polgári Olvasókör helyiségébe kitűzi. - . »
A megválasztott kántor a város szerződéses alkalmazottja. A szerződés a v. kiadóhivatalban az érdekeltek által a hivatalos órák alatt betekinthető. A próbához az útiköltség csak.a megválasztott kántornak lesz megtérítve. A szabályszerűen felszerelt kérvények legkésőbb f. évi augusztus hó 20-áIg adandók be a v. tanácshoz. Később beérkező pályázatok figyelőmbe nem vétetnek. f Nagykanizsán, 192Ó!*óvi julius hó 24-én.
A városi tanács.
A DÉLI-VASUT MENETRENDJE
Nagykanizsa—Budapest Iiljktiimrál tokiul naponta
(vasárnap ís) reggel . . 7,M érkezik Budapestig d. « . 4-* Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap £ vételével). . érkezik Budapestre d. u. . 9*— Nagykanizsáról induV minden hétfőn furd6-cxp. reggel .... &•— erkerik Budapestre d. e. . . J0*,j Nagykanizsáról Jódul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u.....4*"
érkezik Budapestre este . IO-— íliiputri\'l indul naponta (vasárnap is) déli.....J2150
érkoxik Nagykanizsára d. u. Budapestről.indul naponta (vasárnap kivételével) d. e.. . 7-*1 érkezik Nagykanizsára d. u. 4"01 Budapestről indul minden szombaton d. o. fürdő-oxp. .... 5-10 érkezik Nagykanizsája este . 10 ** Budapesről indul (vasárnapokon) gyorsvonat reggel . . . 6 " érkezik Nagykanizsára d. e.. 11,$4
Hagykanixsa—Sopron laijkisizsirél indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. . 6°4 érkezik Szombaüvelyre d. e. 9 — . Sopronba <L e. . . Jl-50 Nagj-kanizsáról in<íul naponU (vasárnap is) d. u. . . érkezik Szombathelyre d. u. 8 "
Slirsikél ioíul naponta (vasárnap kivételével) d. e. . . . ,!•»♦ érkezik Nagykanizsára d. u. 5 " SzombaÖielyről\' lníul naponta (vasárnap ís) reggel ... 5-— érkezik Nagykanizsára d. o. 10"*1
Balatonl-oxproso*)
8udap• strol indul kedden és szombaton d. ........
érkezik Nagykanizsára . . 12-" indul Nagyksnizsáró) ... ]-*• érkozík \\yiener-Neost4dba d. u. érkezik Be\'esbe d. u. . . . 6-"
Iá (Stíl indul szerdántés vasárnap
Wiener-NcuMadból . Kanizsája érkezik d. u. indul Kanizsáról d. o. . erkezik Budapestre d. u
10"
\') A bojkott tartama alatt az Express csal: Sopronig cs Soprontól közlekedik.
Nagykanizsa—Babócaa
ligjksalziárál indul naponta (vasárnap kivételével) reggel érkezik Babócsiia .... 7\'-
liktcilrél indul naponU (va-
uap kivételével) reggel . . Tx* érkezik. Nagykanizsára d. c. ll,u
Nyomatost a Japlulaidonosok: Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájába!
jfyfr jMfloiyam. ........\'..........Nagykanizsa, 1920. julius 29. Csütörtök
170. szipt.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
;t«rk«ist£»cg ét kúdóhivaUI: Fő-ut li. - Iaterurb*a-UUfun ilS. ■
.legjclonlk mindig kora reggel. —........""\'-\' \' ---
f\'6szurkuxzt£:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
oimictfy. k<pvli«i6
^/l\'elelőn netkcn/iő;
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak t
Egész évű 250 K. Filém J30 K. NigyS-évre 65 K. Kjyr hóm 22 K. Egyw síim 1 K
A kormány programjának vitatása.
— A Nemzeti Sajtó Iroda jelenti.
Budapest, julius 28. A nemzetgyűlés .\'mai üléséi délelőtt tizenegy órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök. Az elnöki és bizottsági előadói előterjesztés , után folytatták a kormányprogram felett megindult vitát.
Gaál Gaszton mondott nagy beszédet. A pártegyesQlést a külpolilikai\' helyzet követelte. ót a miniszterelnök expozéja nem elégiti ki. Ha a közhatóságok tokintélye hiányzik, annak nagyrészt maguk a közhatóságok az okai, mert amig a közhatóságok tisztviselői üzleteket kötnek, addig tekintélyre nem számithatnak. Sürgeti a munkáskérdés megoldását. Viszont terrorral senkit sem szabad szakszervezetbe kényszeríteni. A keresztény kurzust igy, amint van, nem lehet fenttartani, mert az ország tönkro megy. A zsidóság gazdasági hozzáértését nem lehet nélkülözni ? (Óriási felháborodás a Házban.) Kifogásolja, hogy a közigozgatás számos ágában bizonyos rendszertelenség van, amin változtatni kell.. A földbirtokreformot sürgősen meg kell oldani. Kifogásolja, hogy a gazdák részére nincs elegendő benzin. Az Áruforgalmi R. T. rosszabb mint a Haditermény, mert az Áruforgalminál csak bürokratikus képtelenség van. Szóvá teszi a tegnap Budapesten történt eseményeket és szigorú megtorlást követel.
Patacsy Dénes államtitkár üdvözölte a kormányt, amelynek programjából kitűnik a keresztény nemzeti irányzat. Szóváteszi a pécsi és barahyamegyei szerb atrocitásokat. Andrássyval szemben kijelenti, hogy a hazaárulásnak a bűnét tüzzel-vassal ki kell pusztítani.
Ezután Vass József szólalt fel, aki kijelenti, hogy a belpolitikában konszolidálódni kell. Kéri a kormányt, hogy a szociális politika terén menjen a cselekvés mezejére. A kommunisták dolgában nem lehet Jelszavak után Ítélni. A passziv elemeknek, meg kell bocsátani, mert szörnyű terror alatt állottunk
Egerben holnap akasztás lesz
Eger, julius 28. Hétfőn érkezett le a kormányzó döntése az egri törvényszékhez, amely .szerint a halálra itélt Nemecz József kegyelmi kérvényét elutasitotfa. Nemhez József a kommün idején Gyöngyösön a város főterén felakasztotta Qsi(kai Albert huszárszázadost és egy olőkelő^kereskedőt, akik meg-szervézték az ellenforradalmat Nemeczet holnap bórakor fogják kivégezni.
Tarifaemelés.
Budapest, julius 28. Rubinek Gyula miniszter közölte a hirla\'pirókkai, hogy a kereskedelmi minisztériumban ma délelőtt értekezlet volt, amelynek eredményeképen a vasüti tarifákat emelni fogják ós pedig a személyi díjszabásnál 200%-kal, az áruszál-litmányoknál 300% kai, apodgyász- és ex-prc\'ss-száílitmányok diját szintén 200%-kal emelik. A felemelt tarifa augusztus 10-én lép y életbe.
mindnyájan. Szerinte az igazoló eljárás csődöt mondott. Az apró embereket büntetik, a magasranguak pedigaz igazolt-bizottságban ülnek. Kérdi a kereskedelmi minisztertől, hogy a posta, táviró és telefonnál rendben van e minden és meg lehet-e ezekben a szervezetekben bízni, mert itt hajtották végre a lelkek restaurálását. Mágus állásban olyan egyének vannak, akik elnyomják a keresztény tiszt-, viselők szervezését. Vigyázni kell most, amikor Bécsben kommunista központ van és amikor Budapesten ismét kommunista gyűléseket tartanak\'.\' Sajnálja, fíogy a szocialistákkal folytatott tárgyalásokat abbanhagytáic. Kéri, hogy a kommunizmus vádjával terhelt munkások dolgában sürgősen Ítélkezzenek: büntessék a bűnösöket, de szabaduljanak nz ártatlanok.
Tomcsányi Vilmos igazságügy miniszter beterjeszti a kormányzói hatáskörről szóló\' törvényjavaslatot.
Az elnök javaslatára kimondja a Ház", hogy legközelebbi ülését a mai napirenddel holnap délelőtt 10 órakor tartja.
Tiz perc szünet után Beniczky. Ödön, Perlaki György, Huber. János terjesztenek elő kisebb interpellációkat, valamint Sukás Endre, aki szóvá teszi, hogy a jugoszlávok elfoglaltak olyan vend területekéi, amelyek nincsenek benno a Ctemenceau-wo\\)a\\ban. Lépéseket kér a területek visszaszerzésére.
Hornyátiszky Zoltán a Tisza-ügy elhúzódása ügyében interpellál. Ugy látja, hogy valakinek érdekében áll, hojy ebben az ügyben ne lássunk tisztán. Kéri, hogy sürgősen folytassák le az ügyet.
Drózdi Győző a kisüstök ügyében terjeszt elő interpellációt. Azt kifogásolja, hogy a polgári hatóságok büntetéssel sújtják azokat a kisgazdákat, akik a kommunizmus alatt kisüstön pálinkát főztek.
- Választ egyik interpelláló sem kapott.
Az ülés délután 3 órakor ért véget.
Bankigazgatók ülése.
Budapest, julius 28. Ma délutánba bankigazgatók ülésre ültek össze, hogy a legnap este meggyilkolt Verebély bankigazgató meggyilkolása ügyében állást foglaljanak. Hegedils Lóránt indítványára kUld&ttiégileg felkeresték \'Teleki Pál gróf minisztercinökör, akilől erélyes kormánynyilatkozatot kértek az ilyen kegyetlen incidensekkel szemben. A miniszterelnök kijelentette, hogy ilyen dolgokban nem nyilatkozatra, hanem teltekre van szükség. Nemcsak külügyminiszter volt, de ellenforradalmár is és cl tud és cl fog majd bánni azokkal, akik ilyen eseményeket előidéznek. Miután a katonáknak a kormány, illetve a honvédelmi miniszter iránt bizalma van, reméli, elejét tudják venni esetleges iovábbi ilyen incidenseknek. Ugy ő, mint a honvédelmi miniszter a legerélyesebb rendszabályokkal fognak fellépni a bűnösök kinyomozására és kézrekeritésére. A holnapi nemzetgyűlésen valószínűleg interpellálni fog fíottlik József a tegnapi véres esemény ügyében.
Meggyilkolták a kormányzó sógorát.
Budapest, julius 28. A Nemzeli Sajtó Irodának jelentik: Hétfőre virradó éjszaka borzalmas rablógyilkosság történt a kótutközi kastélyban. Grébly Andor földbirtokost, a kastély tulajdonosát — aki köxeli rokona Horthy Miklós kormányzónak^ valamint Bobori hevesmegyei kormánybiztosnak és a Prónai családnuk — oddig ismeretlen1 tettesek meggyilkolták és kirabolták. A tettesek éjjel két óra tájban egy létrán felmásztak a < földbirtokosnak a kastély első emoletén (leVő hálószobájába és a földbirtokost egyetlen fejszecsapással agyonütötték. Ezután a rablógyilkosok feltörték a pénzszekrényt, amely-tizenötezer korona készpénzt ós sok arany-neműt raboltak el. . A Borsodivánkán lakó Prónai-család, amikor értesült a fczörnyü gyilkosságról, nyomban kocsira ültek, hogy a kétutközi kastélyba menjenek. A kastélytól már nem messze jártak, amikor egyszerre négy útonálló megtámadta őket. Miután Prónaiék fegyverrel védekeztek, a támadók elmenekültek. Valószínű, hogy a rablógyilkosság elkövetői és az útonállók ugyanazon szcmélvek voltak. A budapestról leérkezett detektívek a környéfc csendőrségévcl valóságos hajtóvadászatot indítottak a rablógyilkosok kézrekeritésére. A meggyilkolt - földbirtokos neje Horthy Paula, a kormányzó nővére.
Tőzsde.
Budapest, julius 28. Mérsékelt forgalom mellett az irányzat ellanyhult.
Vatuia: Napoleon 025, Font 006, Dollii 1«0, Frank 1330, Márka 462, t.l/a 990, Rob«l Ui 430, Stokol 340, Svájci Fra.uk 2310, Dinár 380. Jogos >14v —, Bácsi 93.
Vidéki előfizetőinkhez!
Lapunk vasárnapi számához postautalványt mellékeltünk ama tisztelt előfizetőnk részére, akik előfizetési díjaikkal hátralékban vannak. Kérjük, hogy az utalxrányon feltüntetett összeget mielőbb hozzánk beküldeni szíveskedjenek, mert a nagy papirhiány miatt\' a kiadóhivatalnak csak a julius 31-ig beérkezett előfizetések után van módjában a lapot tovább küldeni. >
Az Ébredő Magyarok Egyesülete
közli tagjaival, hogy tagdíjbefizetések heten-kint szombaton délután 4—6-ig történnek a Keresztény-Otthonban. Tagsági igazolvány naponkint átvehető ugyanott 6 óra ut&n.
- ítéletidő a szentgotthárdi járásban. Szombaton délután négy óra felé Szentgotthárd környékén. Istvánfalván, Zsidán, Rábakét helyen, Rábakisfaludon, Talapatkán, Háromházán, Farkasfán, Balázsfalván, Orfa-luban és az ezekkel szomszédos falvakban jégeső kezdett esni. A kezdetben szórványosan, vizesen hulló apró jegek után pár perc múlva fclhőszakadásszerüen zuhogott az égből a fokozatosan nagyobbodó, előbb dió, majd alma, végül szinte ludtojás nagyságú jég- Pár pillanat múlva a nyári táj helyére zord tél varázsolódott. Áz azelőtt gyümölcstől roskadozó fák üresen, águk. törötten I álltak, a zöld gyümölcsöt földre\' verte a jég
Zalai Közlöny
IQ2Ó. Julius 29.
s a fák alját egyforma nagyságú jég-gyü-mölcskevcrék boritolta, a \' fákon gyümölcs mutatóba is alig akadt. Az udvarokban a szőlők egész csupaszon, marádlak, a szőlőfürtöket, leveleket mind leverte a jég Nem kimélce a borzalmas jég a \'lázakat sem. A csejrépzsindelycs és palafödeles házak tetőzetét beverte, a zsindelyt, a palát összezúzva földre szórta, a hasadékon aztán bevert a jég és később az eső a padlásokra, ott vízbeáztutta az összegyűjtőit gabonaféléket. Balázs falván még a léceket is leszaggatta a házakról. Istvánfaluban a templom is fedél-telenül áll. Amely irányból a jég esett, ott ablak épen nem maradi. Amilyen sivárságot teremlett a jég a házak köröl, ugyanolyan pusztítást vitt végbe a mezőkön. Sok helyütt még kint volt kepében a gabona, azt ahol érte, teljesen kicsépelte. \'A kukoricának levelét leszabdalta, szárát széttörte, gyenge csövét darabokra zúzta. A krumplinak levél-telen szára á földön fekszik, néhol még a krumpljt is kivágta a föld alól. A nemrég elvetett, hajdinát, répát csirástól együtt kitépte, más még földben levő termést: zabot, kölest, káposztát is szinte egészen hasznavehetetlenné lette. A mezőkön a vadakat, a ház körül a háziállatok egy részét agyonverte a jég. Egyik-másik faluban élelmes cigányok tucatszám hordták haza a mezőről az agy\'onvagdalt nyulakat. Bent a falukban, ahol a nagy zavarban nem tudták elhelyezni a háziállatokat, a baromfiak közölt is nagy kárt tett a jég. Igen sok megvakított, vagy véresre vert ludat, tyúkot le kellett öldösni. Csodás szerencse, hogy emberéletben — legalább tudomásunk szerint — nem követelt áldozatot az istencsapás, mély bizony ha valakit szabad mezőn ér, menthetetlenül agyonver. Beszélnek ugyan arról, hogy Orfaluban egy embert agyon is vert; de valószínűleg alaptalan a hír, legalább is a főszolgabiróság ezideig nem kapott róla jelentést. Mini Zalaegerszegről jelentik ugyanezen időben Zalaegerszeg—Badacsony körül is nagy jégcső pusztítóit és különösen a tavasziakban és a szőlőben tett felbecsülhetetlen kárt.
— Tagdíj befizetés a Move-ba. Fel-kércinek mindazon rMovc-tagok, akik tagdíjhátralékban vannak, hogy tartozásaikat 8 napon belül a Move irodában (Hozgonyi-utca és Hunyady-ulca sarok, régi elemi iskola épület) befizetni sziveskedjenek. Bodó ezredes, a Move-főosztály elnöke.
— A pécsi állapotok Egy Pécsről jött tanár kereste fel szerkesztőségünket s megdöbbentő dolgokat mesélt az ottani állapotokról. Pécs veszedelmes vörös fészek, ahol már a szerbek sem tudják a rendet fenntartani s a várost teljesen magára hagyták, hogy rohanjon vesztébe. A városháza vörösre van átfestve s belül a szobák is mind vörös huzatot kaptak. A püspöki/palota, s a város középületei alá vannak aknázva, amiket a kommunista munkások alkalmas időben levegőbe akarnak röpíteni. Ugyancsak alá varínak aknázva a szénbányák is, ahol a tárnákban folyik bár a munka, de nem sok hasznát látják a szerbek. A munkásság irtózva gondol a nemzeti hadsereg esetleges bevonulására s előreláthatólag fegyveres ellentállásra készülnek. Szerb katonaság nincs a városban, csupán A00 szerb csendőr s 50 szerb finánc tartja fenn a rendet. Ez utóbbiak inkább a kültelkeken. A váos e^ van árasztva kommunista röpcédulákkal, könyvekkel s folyóiratokkal. Ez utóbbiak közül az .Ember* örvend legnagyobb keresetnek. A városi polgárság s a falvak népe alig várja, hogy Horthy katonái bevonuljanak s
„nem tudják megérien, hogy miért nem történik meg, holott elleniállásra nem is akadnának. Szó van róla, hogy Pécsen egy kommunista ellenkormányt fognak alakítani, amelynek feje Károlyi Mihály volno. Állítólag oseh és szerb pénzen hadsereget is próbálnak szervezni, de senki sem áll a zsoldjukba. A három pécsi újság, a Pécsi Napló, a Munkás és a Dunámul a legpiszkosabb hangon írnak a nemzeti keresztény Magyarországról. Különösen ez utóbbi, amelynek zsidó szerkesztője összeköttetésben áll a líccsbc menekült többi
zsidó újságíróval. A legértelmesebb hazugságokat költik a „magyarországi zsidóüldözés rőr, amit \\ Pécsen mindenki elhisz. Az illető tanár megütközéssel kérdi tőlünk, hogy Kanizsán van\' még élő zsidó? Odaát az a hir járja, hogy ott elevenen nyúzzák a zsidót. Igy fest a felvilágosítás tőszomszédságunkban, ahová szinte még ál is kiálthatunk. A szociáldemokrata munkásság vasárnap, julius 25-én nagygyűlést tartolt, amelyen MO szó-\' többséggel kimondták, hogy a város mai vezetőségéi, amelynek munkájával nincsenek megelégedve, eltávolítják helyéről. A hírek szerint olyan határozatot is hozlak, hogy auguszlus elsején Pécs és Baranya megszállott részein kikiáltják a proletárdiktatúrát. A határozat eredményeképen nyomban nép-lanácsot; alakitoltak és a város, valamint a megye vezető tisztviselőit állásukból elkergetve, azok helyébe a maguk embereit ültették be. Pécs és Baranyamegye hazaíiasan érző magyar és horvát lakossága megdöbbenéssel nézi az események fejlődését, amely azé.t is nyugtalanító, mert a szerb katonai parancsnokság hallgatólagos támogatásával izgatja a szocialista-kommunista munkásságot a polgárság és a középosztály ellen.
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete felkéri tenisz, foottball, vivás s egyéb sportok iránt érdeklődő Összes férfi- és nő-tagjait, hogy megbeszélés végett 29 én délután 6 órakor a Keresztény Otthonban megjelelni szíveskedjenek.
— Iskolai hir. A Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskola igazgatósága értesili azokat a szülőket yagy gyámokat, akik gyermekeiket és gyámoltjaikat a felső kereskedelmi iskola I. évfolyamába felvétetni óhajtják, hogy gyermekeik vagy gyámoltjaik okmányait legkésőbb augusztus Í5-tő! 24-ig az igazgatósághoz küldjék be. Augusztus 20-án minden uj jelentkező felvételi vizsgát tartozik tenni, melynek tárgyai: 1. Magyar helyesírás. 2. Folyóirás 3. Számtani alapműveletek. A vizsgálati dij 50 K. Az eredmény felett a tanári kar határoz. Az I. évfolyamba\' elsősorban olyan tanulók vétetnek fel, akik nagykanizsai illetőségűek, vagy az iskola saját körzetéhez tartoznak. A szabályos létszámon, negyvenen felül, egyes legfeljebb 45 ig terjedhető felvételeket külön-külön folyamodványra az illetékes főigazgató engedheti meg. Tandíj 400 K. boiratási és nyygdijilleték 62 K. Akik tandíjkedvezményért akarnak folyamodni, adják be kellően felszerelt kérvényeiket augusztus hó 15-éig az iskolafenntartó izr. bitközség elöljáróságához Zrínyi Miklós-utca 33. szám, I. emelet.
— A pénzhamisítás. A pénzhamisítás ügyében a kihallgatások állaudóan tartanak s a bonyolult ügy lassan kezd tisztább képet mutatni. A rendőrség agilis közegeinek hihe-tetlon munkát adnak az egyes vallomások, amelyek kapcsán bámulatos meselabirintusban kell eligazodniok. Különösen emberfeletti munkát végez dr. Kiss Lajos államrendőr-kapitány s Huszár detektivfőfclügyelő. Kora reggeltől késő estig, egyik terhelt a másikát váJtja fel a kihallgató szobában. Kiss Lajos kapitány régi praxisán s Huszár detektív szemcin nem tudnak a hamisítók kifogni. A legtöbb konokul tagad először s^sak később szánja rá magát az igazság bevallására. A letartóztatások tovább folynak. Ujabban a rendőrség foglya Buky József galamboki lakos, aki 24,000 K-át adott át Reinnck, hogy Peschckkel bélyegeztesse le. Ugyancsak ujabban lörtcnt Götlcsz György és neje letartóztatása is, akik szintén aktiv részesei a bandának. A tanúkihallgatások során tegnap kiderült, hogy Grünfetd AdolJ Magyar-utcai kereskedőnek a pénzhamisító bandához nincs köze. Az a 4 —5000 korona, ami miatt a letartóztatása történt, nem az övé volt, hanem Szto-janovits Lambcrté.
r — Dr. Hídvégi műtő-sebész (operateur) julius hó 31 tői Kazinczy-utca 15. sz. a\'atl rendel naponkint d. u. 4—0 óráig.
(x) Amatörök\' Fényképészeti cikkeket, lemezekéi, intfiolópapSrokat, előhívót, aianyfurdót, »xii>czóket " ceyéb vegyieteket a legolcsóbban beszerezhetik Sxaiv Antal fényképészeti szaküzletében.
Eladó
Ícgy teljesen jó karban lévő
pincével és szép gyümölcsössé! az öreg íör-liénci hegyen. Bővebbet ilj. Simon Istvánnál Kiskanizséi), Vamn-utca 3/c .125;
VI] _ J^. egy nagyon jókarban levő. JClXdlUU teljesen felszerelt fiakarkocsi. Cim a kiadóhivatalban. 1253
keresek megvételre
jókarban levőt, 1—5 holdig, Nagykanizsa környékén, jó pincével és lelje? felszereléssel, terméssel vagy termés nélkül. Közvetítőt dijazok. Ajánlatokat „Szőlőbirtok" cimen e lap kiadóhivatalába kérek.
Német órákat
vennék gyakorlott nyelvmestertől, kilói a német nyelvet rövid idó alatt elsajátíthatnám. Ajánlatokat óránkénti 4r fHlílntetésével „Német nyelv" cim alatt e lap kiadóhivatalába kérek.
Legjobb minőségi) legvastagabb tölgyfából készült uj használt
Boroshordók
(Ászokhordók is)
minden nagyságban és mennyiségben legolcsóbb napi áron kaphatók.
Grünwald Ernő, Budapest
VI.,\' »ulc*u-ucc* 13.- (i^h«l-iitoAflai) -
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
| MAYER KLOTILD $
^ gőz mosógyára Nagykanizsán. ^
A. Pdflset: ▲ CjrQJttftcltcp I A
▼ Hunyadi-utca I*. K»«lac*y-tttoa ». ▼
♦ .Hófehérre mos, tflköríényesri va- ♦
▼ sal, fényez és vegyileg tisztit- ▼
Z U^M""" Md*KI munkák l» boUuklat ponto- ▼
▲ un olk*wltt»lu<»k é* »l»íantú*tuak. ▲
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Uri öltönyöket
óa nöi kosztümöket jutányos árban vegyileg tisztit és javit
Toleíon 318. LIDl\'iT MIKSA
MrfoiitM. U vcjytlutiti, T«Ukl-u. 23;
<Jjr»K)u«»övftbúl kellek ologAna uri UlvatölUJujOke-t
0C3OC3C3OOOC3C3Q
g Csontliszt §
Osuperfosfátot ajánlunk garantált ft 17 76%-osat, kilogramonklnt 16 U Q K-ért. Leszállítás szeptember lö-éig. M
0 Zalavánaígyei Ssivetteti írufoigalui Q
81. i Nagykanizsa Baiár. 122: fi
Q00ooooaao
Hivatalok, irodák figyelm ebe.
Legjobb minőségű Mlnisztcrpaplr Fehér Unom irodai papír. Fogalmi szarkés papir Levélpapírok írógéppapír Szén (carbon) papir Itatóspapir írógépszalag
Irótollak, tinta és tintatartók Iróaijzatok, borltékpaplrok Irodai olló, pénzkosarak Asztali clőjcjo\'zóktömbők stb. Irodai szerek nagy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
r
Nyomatott a laptulajdonosók: Zalai és Gyarmiti könyvnyomdájában
5J-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. julius 30. Péntek
171. szán.
KERESZTENY POLITIKAI. NAPILAP
s*erko*xU5»ég ci ki«dóhlv»Ul: Fő-nt 13.
\' íntemrbán.teleton 111. . \'legjelenlk mindig kor* roggol.
Pőazerkeaztő: Úr. HEGEDŰS GYÖRGY
g.vi.tnr. kíp.l.elí
Felelői n«kc.itó : BODROOKÖZV ZOLTÁN
Előfizetési árak i
í:K«i <VJ. 250 K. PMvn 150 K. Negye ívfo 65 K. Egy hó:. 22 K. Egyei.iúm 1
Nemzetgyűlés,
Budapest, julius 29. A nemzetgyűlés , ipai, ülését.BoJUik József háromnegyeg 11 órakór nyifótta meg.
A kormányprogram felett megindult vitához elsőnek Grieger szólott. Három kérdéssel Iciván foglalkozni: a bolsevizmus leküzdésére irányuló intézkedésekkel, a szocializmus kérdésének megoldásával és a munkáskérdés megoldására irányuló pontokkal. A szocialisták ^s a kommunisták között nincs különbség. A szociáldemokrata szakszervezeteket vissza kell adni a szociális munkásjóléti tevékenységnek, de nem sza-, bad megongedni, hogy ezek "a szakszervezetek terrorizálják a korcsztény testvéreket. A szociáldemokrácia ellen v a* leghatásosabb fegyver a középosztály fenttartása, a kisipar és kisgazda istápolása. A szociáldemokrácia ellen többet ér egy becsületes - földbirtokre-form, mint 500 ezer szurony. - (Nagy taps a kisgazdáknál) Utána a papságról beszélt. Ne legyen a papslg a plutokraták tógába bujtatott védelmezője és a kastélyok őrzője, hanem a szegény munkások védelmezője, akkor a szociáldemokrácia nem fog győzelmet aratni.
Utána Fefcsák. Jenő ^ szóUJt, fel, aki a kormánnyal" szemben \' bizalommal van, de a programban hiányokat tapasztal. Jgy, nem hallott a katholikus autonomi megvalósításáról. Sürgős volna az alsópapság ügyének a rendezése és részükre ugyanazoknak a kedvezményeknek az engedélyezése, mint amit a köztisztviselők kapnak.
Szadectky. Lajos a Telekiek nemes tradícióit látja Teleki Pál politikájában. Minden érdék eltörpül amellett, hogy vissza kell szereznünk területi integritásunkat. A vagonlakók dolgában is szót emel. Diplomáciai uton kell intézkedni, hogy a megszállott területűken ne üldözhessék a magya-jókat, \'össze kell fognunk.valamennyiünknek, az ország területi épségének visszaszerzésérc.
Öt perc szünet után Dvorcsáfy Győző szóTaÚ fel. A tót ncp nevében beszél,\' amelyet erőszakkal szakítottak cl és olyan államba vittek, amellyel semmi közössége nem volt és nincs is. A csehszlovák állam hazugságokon épült fel. Minden igaz tót nevében tiltakozom az 1000 éves Magyarországtól való elszakítás ellen. Hailjq meg az antant, hogy mi tótok onrehdclktízni akarunk és fogunk is. Soha az antant Ítéletébe bele nem nyugszunk. Ugy segitsen a magyarok Istene. (Z3jos éljenzés és taps.)
tégeza Pál a rutén nép deklarációját olvassa fel. Ebben a deklarációban a rutén nép kijelenti, hogy rogaszkodik az 1000 éves Magyarországhoz amelyért életét és vérét hajlandó áldozni.. Kérik és elvárják az antanttól; tegye lehetővé, hogy a magyarországi rutén néj> szabadon, minden pressziótól mca-íesen nyilváníthassa ki akaratát hovatartozan-dóságáról. (Zajos helyeslés és éljenzés.)
tíúber János: Milliónyi magyart és németet kényszerítenek oláh -és cseh iga alá. A nemzetiségi kérdés a keresztény igazságosság alapján könnyen megoldható. Ezután a zsidókérdés .megoldásáról beszél. A zsidók tünkre-, telték a keresztény kereskedést. Kisajátították a Sajtot és rcucnctesen clzüllcsztcttek. A zsidók élesztették az osztály harcot is. Majd deklarációt olvas fel,-amely szerint a nyugat-
magyarországi német nép tiltakozik az ellen, hogy Magyarországtól elszakítsák.
/Utána Csizmadia \'Sándor szólal fel. A magyarországi munkásságot képviselem én egyedül. (Derültség, ellentmondások. Felkiáltások : Maga minden volt, még népbiztos is.) Csizmadia: Igen voltam, de gyűléseken tiltakoztam u terror ellen. Én neki mertem menni a terrornak, ezért le is tartóztattak. Ezután elmondja, hogy március 21-én hazament és lefeküdt aludni, amikor felkelt, az újságban olvasta, hogy népbiztos lett. Ami tavaly történt, az nem kommunizmus volt, hanem gazemberlzmus. (Nagy derültség.) Én mint szocialista szégyenlJn, hogy a munkások-nem tudtak kormányozni, nem tudtak élni a hatalommal, amikor a kezükbe jutott. (Közbeszólás\': Kigúnyolta a szózatot.)
CsizmadiaBizonyítsa bo. Én nemzeti alapon állok és Petőfi Sándor nyomdokain akarok járni.).
(Rassai Károly közbeszól: Petőfi nem volt népbiztos.) i
Beszéde végén kéri, hogy a boszu álláspontját hagyják abba. Magyarország népének súlyos helyzetén egyedül a földbirtokreform megoldáséval segíteni nem lehet. Más intézkedéseket is kell tenni, amelyek a munkásság életszínvonalát emelik.
, Ezután az elnökJavaslatára .kimondja a Ház, hogy a legközelebbi ülést holnap dél* olőtt 10 órakor tartja.
Az ütés délután »/j3 órakor ért véget..
Halálos Ítéletek.
Kecskemét, jul. 29. A\'kecskeméti statá-riális biróság több napos tárgyalás után ma délelőtt hirdette ki az Ítéletet György József bünüeyében, aki Fehér Ferenc gazdálkodót, ennek 17 éves Kálmán nevü fia felbujtására agyonverte. A biróság György Józsefet kötél-általi halálra, Fehér Kálmánt pedig, aki még kiskorú, 10 évi fogházbüntetésre ítélte — Ugyancsak a statáriális biróság Csernus Antalt, aki a Prónai zászlóaljhoz tartozó MmÍhs* Balázs közkatonát meggyilkolta, kötél: általi halálra ítélte. *
Kun Béla kiadatása.
Berlin, jul. 29. A Magyarország részéről bejelentett kurir Kun Béla kiadatása ügyében még nem érkezett meg. A kiadatási ügy elintézéséig a német kormány Kun Bélát és társait Németországban internálja, fia a német kormány jpegtagadná a kiadatást, akkoi- a kommunistákat, mint kellé? metlen idegeneket ki fogják utasítani Németországból.
A kiőrlési arány megállapítása.
Budapest, julius 29. A hivatalos lapban legközelebb megjelenik a liszt nagybani áráról ós a kiőrlési arányról szóló miniszteri rendelőt. A kiőrlési arány a következő lesz : a búzából 80 százalék, a rozsból és kétsze; resből 82 százalék, árpából, 64 százalék lesz lisztté kiőrölve. Korpára és elporlásra 2—3 százalék esik. A búzából darán kívül háromféle líszttipust fognak őrölni, még pedig 2 százalék darát, 13 százalék finom tészta-lisztet, 25 százalék főzőlisztet, 40 százalék kenyérlisztet. /
Gondoljunk a Murán túlra!
Vidéki előfizetőinkhez!
Lapunk vasárnapi számához postautalványt melléke/lünk ama tisztelt előfizetőnk részére, akik előfizetési dijaikkal hátralékban vannak. Kérjük, hogy az utalványon feltüntetett összeget mielőbb hozzánk Beküldeni szíveskedjenek, mert a nagy papirhiány miatt a kiadóhivatalnak csak a julius 31-ig beérkezett előfizetések után van módjában a lapot tovább küldeni.
— Petőfi-Ünnepély. Lázas előkészületek folynak napok óta Petőfi halálának évfordulója-alkalmából rendezendő ünnópélyre, mely augusztus hó l én délután 5 órakor lesz a Keresztény Otthon nagytermében. Az egész műsort Petőfi költészete" tölti ki értekezés-, szavalatok- és énekszámokban, Minden kcresztéiíy magyar férfit és nőt szívesen elvár az Ébredő Magyarok Egyesülete. Belépési dij nem\'" lesz.
— Csillaghullás. A kormányzó ur őfőméltósága Kirchner Sándor, Heimár Ágoston és Csontá Gyula alezredeseket ezredessé nevezte nevezte. Kirchner Sándor ezredes a közpóntositott háditogoly-osztály vezetője. A hadifogoly ügyek nagyképzettségü, régi harcosa nemcsak itthon, de a külföldön, a békekonferencián, az emlékezetes „Chateau Madrid ban is. Bámulatos lelkiismeretessége, pontossága, közismert szaktudása, kérlelhetetlen energiája, kitartása, igazán önzetlen munkássága előtt meghajolva mondjuk el gratulációnkat ugy neki, mint két közismert segítőtársának, Heimár és Csorna ezredeseknek is kinevezésük alkalmából.
— Ujabb letartóztatások. A Peschck-félc pénzhamisítás ujabb fontos adatokkal bővült. Tegnap távirati értesítés érkezett az államrendőrséghez Budapestről^ amely arról tesz jelentést, hogy Bogeuglflck Izidort j(Bokor bácsit) — na ná, hogy nem zsidó — a budapesti rendőrség letartóztatta. Bokor bácsi, mint a legtöbb hasonszőrű, teljesen foglalkozás nélkül élt, kitűnően, uri módon. Főhadiszállása a Newyork kávéház volt, ahol manipulációit lebonyolította, ahol fogadott s ahonnan portyázásra indult. A rendőrség kiderítette, hogy Pescheknek, egy még ismeretlen személytől ő közvetítet le a bélyegzői. Nagykanizsáról ma reggel útnak indult két detektiv, hogy a kedves Bokor bácsit Nagykanizsára hozzák. A fogdahelyiség különbon a tegnapi rtap folyamán egy ujabb pénzhamisító előkelőséggel szaporodott. A rendőrségnek sikerült elfogni a szökésben levő Deutsch Mór Batthyány-utcai lakost, akinek igen nagy szerepe volt a notórius bandában. Deutsc\'nnak mé^ Pescheket is sikerült becsapni 110,000 koronával. Eme ujabb letartóztatásokkal ujabb és biztosabb irányt vett a bonyolult pénzh\'amisitási ügy.\'\' .
— A Move; lakásügye mintha már kinőtt volna az íróasztal liókjától. sőt kidagadt volna a lakáshivatal amugyis szók irodájából is s valami kis szellőztetést igényel, mert valami penészlik mögötte. Különösnek tűnik fel, hogy egy egyesület, amely ma legerősebb és legjobban szervezett űzi országban, melynek céljai egyek a nagy és keresztény Magyarország céljaival, Nagykanizsán három hónap alatt nem tudott
4
Zalai Közlöny
1920. julius 30.
helyiséget szerezni, bár talpalt, irt és igényelt tömérdeket. Különösnek tűnik fel, hogy ahol elvehető helyiségeket talált volna, de bárminemű zsidóórdekekkel találta magái szemben, mjndjárt akadt paragrafus és pont, amelybe belebotlott. Évek óta üresen álló helyiségek máról-holnapra megteltek limlommal, hónapok óta porosodó irodák egyszerre égető szükségesekké váltak, minden lógó exisztencia eléje vágott s végsőket vonaglott, ahova a lábát tette. A Move pedig konciliánsabb volt, mint amennyire joga lett volna konciliánsnak lennie s nem akarta a port háborgatni, amely kényelemben terpeszkedett a lezárt irodák- üres asztalain és állványaih. Legyen vége ennek. Ugylátszik nem jó tónusban kezdte meg a kérést, amikor a méltányosságra hivatkozott. Az élet és élmakarás más tónust parancsol, mint a talpalás:, Írást és. igénylést. Ha tegyük /el. egy érdemes cégnek joga és igénye van a multakra hivatkozva arra, hogy tízméteres irodát tartson üresen oz Erzsébet-tér felvert pora számára s — újra tegyük fel\'. — a Kaszinónak, ugyancsak :az érdemes múltra hivatkozva szüksége van egy-két dominópánt miatt üres helyiségekre, akkor a Movenak is szoruljon hely, annak a becsületes munkának nevében, melyet a keresztény magyarság megvédésére, támogatására végzett és végez. S ha ozok n. görbe paragrafusok ós ravasz pontok mégie-mégis az üres irodák s az Erzsébet-tér pora felé hajlanának, hiszen egy kis talpraállás, ameny-ny« a .jogrend- megenged, talán segit\'a Move lakásügye mögött rejló penész kiirtásán.
\'t- Zrínyi Sport-Egylet. Tegnap dél\' után 6 órai kezdettel a Keresztény Otthonban igen lelkes gyűlés volt » Move és nz Ébredő Magyarok együttes erejével felállitotidó sport-egylet Ügyében. Bobeszl Mátyás alezredes indítványára a sport-egylet neve: Nagykanizsai Zrinyi Sport-Egylet. Finla százados ismertette az olapszabályokat s rámutatott a sport nemzetnevelő fontosságára. A felszólalások után, amelyekben energikusan sürgették, hogy az egyletnek csak keresztény-tagjai lehetnek, sőt az is kimondatott, hogy született keresztények, a Zrinyi Sport-Egyletet nagy általánosságban megalakultnak nevezhetjük. A legelső leendő most a tagok minél számosabb belépése, akik c célból jelentkezhetnek a Move s az Ébredők irodájában. Magunk részéről nagy lelkesedéssel üdvözöljük a színtiszta keresztény sport-egyletet s reméljük, hogy nem elégszenek meg a lelkes megalakulással. A gyűlés végén Bodó ezredes ama örömének adott kifejezési, hogy íme az első eset Kanizsán, hogy az összes keresztény egyesületek egy táborban vannak.
- Keresztény egyetemi hallgatók
felkéretnek, hogy mu (pénteken) délután 6 órakor a Keresztény Otthonban okvetlen megjelenni szíveskedjenek.
H legszebb virágnak a magyar nőnek i. DIHJVH-PUD6R adja üde bamvát.
Kis doboz, Illetve tégely 10.— k. NaSy » \'» „ 20.- K Mindenütt kaphatói
Gyirtja: Dia*. K.rotahtnii R.-T. Budapest, v.
Nádor-utca 30. \'
— Közalkalmazottak beszerzési csoportja felkíri az összes hivatalok vezetőit, hogy az Ideiglenes igazolvány második koszorújának 30. és -l-f. szelvényeit alkalmazottaiktól szedjék be és jegyzék mellett szolgáltassák be. É két szelvény ellenében lesz kiszolgáltatva a május és junius havi szokásos zsirjárandóság. — A továbbiakat Oudlin Ferenc ur fogja megmondani, aki a szelvények átvételével meg van bizva. A nyugdíjasok ugyanebből a célból nála augusztus 2-án d. e. 9 -12 óráig és d. u. 2—ó óráig jelentkezzenek. Az elnökség.
— Hangverseny a sétatéren. A zalai gyalogezred kitűnő zenekara augusztus hó elsején vasárnap délután 6-tól 8 óráig a sétatéren hangversenyt tart. Belépődíj személyen-kint 3\'korona. Gyermekeknek 2 korona. A tiszta jövedelem egy részéf jótékonycélra fordítják. Műsor\' a sétatéren kapható
— Pénzügyi bizottsági ülések. -F. hó 27. és 28-án a városi pénzügyi bizottság ülési tartott, foglalkoztak a város költségvetésével, amelynek kapcsán a pótadókérdés adta a legnehezebb programmpontot. Ez ügyben még szombaton ülés lesz, amelyik végérvényesen határozni fog, hogy a városi tanács elé milyen javaslatot terjesztenek. Előreláthatólag tetemes pótadóra lehet számítani. Értesülésünk szerint a pénzügyi bizottság 200%-ban fogja megállapítani, amiben aztán a városi közgyűlés fog dönteni végérvényesen. n
— Szaporulat az állatállományban. Az állatorvosi hivatalban fek^k egy statisztikai kimutatás, mely szerint Nagykanizsa városában és a kö. nyékén nz idén 268 darab szarvasmarhával s 1000 darab serléssel van több, mint tavaly volt. Ez az örvendetes tünet tapasztalható az egész Dunéntulon. Állatállományunk szaporodásával gazdasági életünk is nagyobb lendületet vett.
— Bognárok és kádírok szabadságolása. A hivatalos lap legutóbbi \'száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét, amely a szőlő- és bortermés zavartalan me. netc érdekében fontos intézkedést közöl. A rendelet szerint saját kérelmükre szabadságol-tatnak a tényleges; kaíotlai szolgálatot- teljesítő bognárok és kádárok. A kérvényüket mar most beadhatják a Icgközelebbi\'parancs-nokságnál s a szabadságot az előljáró csa-patparancsnokság adja meg. A szabadság véghatárideje: folyó év októijer" 31-íke. A rendelet szerint ilyen értelemben a bdvonuló kádárok és bognárok, bevonulásukban halasztást nyernek ugyancsak a fenti terminusig. A minisztert n fontos rendeletre az indította, hogy a jónak ígérkező bortermést az a veszély fonyegeti, hogy nem lesz elég hordó a bor elraktározásához. 190S-bűn ilyen okok miatt óriási veszteség érte Kecskemétet: több volt a bor, mint a hordó.
(x)-Vadászok I Wölloradorri késs töltények da-rabja S K. Hirtenbeigi hüv.Iy.k darabja 3 K. Vadisz. fegyverek, felszeretések kaphatók Stabö Aujal fegyver-ker«ked«ében. 753
— A .Színházi Élet\' legújabb száma is páratlan érdekes és változatos. Fényképes cikk számol be a Scala színház újdonságáról, az Angyalkáról, Németh Juliska Siófókról ír érdekes fürdőlevelet, Zugligeti szenzációs felvételekkel szulgál, nagyszerű Intim Pista, rengeteg cikk, fénykép, humoreszk, intimitás, rajz, Szomaházy regény és színdarab egészíti ki a kitűnő szám tartalmát. Előfizetési ár negyedévre 60 . korona. Kiadóhivatal • Erzsébet-körűt 29.
Nyilttér*)
A „Zalai Kcizlöny" folyó hó 38-iki szímában pírtj. hamiiiús vádjával tőftcnt raeggyanusaásora az clj»m során kiderítette ártatlanságomat A lupokig tuti l«i.r. tójtatúsom annak tulajdonítható, mert akivel meggyig, sitoltak »7. csak napok roulva került kézre ít azonmi megtölteni kihallgató során beigaxolódott ártatlanságom, amit a nagyközönség tudomására kívánok hozni. Én ilyen akcióban, soha ,\'reszt nem vettem éi ocm i» tartom magammal összeegyeztethetőnek és a jövőben » a ItgreálUabb alapon fogok haladni.
Orüníold Adolf. *) fi rovatban közöltekért nem vállal felelóns^et * szerkesztőért-
Hamis fogakat veszek
| Szmetan, Kazinczy-u. 12.
Bútor,SSeladók.
szőnyeg és ruhanemű Batthyányit tea 27. sí. alatt \' Megtekinthető d.«e. 10—:2-ig is d. u, 8—8-lg. 1265
Eladó ^bafTéis szőlőbirtok
pincével és szép gyümölcsössel az öreg för-hénci hegyen. Bővebbet ifj. Simon Istvánnál Kiskanizeán, Varasdi-utca 3/c 1257
*EJ1 n egy nagyon jókarban levő,
«*»!*. U teljesen felszerelt fiaker-kocsi. Cim a kiadóhivatalban. 1259
kerttel azonnal eladó, Cim a kiadóhivatalban. 1264
Kétszer főzött
lenolaj-firniss,
alabástrom éi atukatur-gypi, bruno-Iin,enyv, festékek, I30%-oslúgk« s min
denneqü vegyi és háztartási cikkek kaphatók
Gycnes Lajos füszerkereskedésébet! Kazlnczy-utcu 1.
Uri öltönyöket
és nőt kosztümökot Jutányos irban vegyileg tisztít ós javit
Telefon 310. LLDITT MIKSA
, • Hlf\'"1M ** *«?jtÍMtiíó. T.Uki-u. a.
qy»pJU*tOr»lt>Cl k^ltalc^gim url dJr»U>ltgpyOfc«t
Hivatalok, Irodák figyelmébe.
Legjobb minőségű •Miniszterpapír Fehér finom Irodát pxptr Fogatra! siflrké. papír
I-evélpaplrok írógéppapír Sxén (carbon) papir Itatóspaplr írógépszalag
Irótollak, tínta és Untstsrtók Iróaljsatok, borltékpaptrok Irodai olló, pémkossrsk Asztali előjegyxéktömbök •tf. irodát szerek n«y vátssx-tékbsn ksphstók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
Boros hordók
Telitolt 148-m BÖHM KAT.MÁN hordósryár r.-t., Buda
. pest, Szabolcs-u. 19.
uj és használt, bármily mennyiségben és nagyságban kaphatók.
Nyomatott a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'
$9-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920 julius 31. Szombat
172. aám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
S*4fkeji?<5s^g és kiadóhivatal: Fő-ut 13.
^ Intcrnrban-tolclOQ ÍM. ———
.Megjelenik mindig kora reggel.
Főszerkesztő; Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
a.taxctfy. kíp.li.lS
Pelelót axerketztó:.
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak.
ívj. 250 k. FélíVM 130 K. n»gy.i. ívro 65 K. Bjy hón 22 K. Egy.i »im 1 K
Nemzetgyűlés.
[i-Búdapest, jul.-3^\'A nemzetgyűlés;\'-mai .ülését délelőtt y,í>: órakor nyitotta-\' meg Rakovszky István elrtök.
Csizmadia Sándor személyes kérdésben tiltakozik az ellen, hogy ő becsapta a szociáldemokrata pártot.
Drózdi Győző rövid válasza után a napirendhez elsőnek Gieswein Sándor szólalt fel. Hosszasan beszél a nemzetiségi kérdésről. A nemzetiségi kérdésben igazi keresztény demokráciára van szükség. aA keresztény; szocialisták szervezkedése a\' legbrutálisabb , terrorral tdl/tlkozik a szociáldemokraták széről. . /■?.•
Az el/tök bejelentig hogy Óbtilik József sürgős iftferpellációra kért-engécfélyt a Lipótvárosi , gyilkosságok- ügyében. Az engedélyt megadta és az interpellációra x/,2 órakor térjenek át.
Ezután Wágner Károly szólalt fel. Teljesen felesleges a királyság ügyében állandóan izgalomban tartani a közvéleményt. A királyság betöltését nyugodtabb tyőre kell halasztani. \\ sajtót szabaddá kell tenrii és ne engedjük a2t meg, hogy hozzá nem értő emberek beleszóljanak a sajtó ügyébe. Töröljék el a cenzúrát. Hozzanak drákói tör-. xé^yt.^...ncmzetrontők . ellen,, de..nem megoldás az emberekbe belefojtani a lelket.
Mozcr Ernő a lengyel-magyar barátságról\' beszél és határozati javaslatot nyújt be, amely szerint a magyar nemzetgyűlés együtt-érez a lengyelekkel.
Kovács Emil Anglia, Hollandia, Amerika ós Svájc segélyakciójáról beszél. Ezek az államok a legnagyobb szimpátiát mutatják irántunk. Ezek mellett a nemzetgyűlés szó nélkül nem mehet el. Üdvözli Hollandiát, amely kimondotta, hogy semmi köze a boj-bottot rendező szíriai kölykökhöz. Progresszív adópolitikát sürget.
Tasslcr Béta szólal fel. A területi integritásról lemondani soha sem fogunk. A muh-káskórdés terén tetteket sürget.
Szünet után Temesvári Imre felhívja a kormány figyelmét arra, hogy szerezzen lakást vaggonlakóknak.
Lovász János tiltakozik az ellen, hogy ilyen nehéz időkben a szónokok egész tömege fecsérelje az időt. Kéri, hogy fejezzék be a vitát és engedjék a kormányt dolgozni.
Az elnök inditványára elhatározza a Ház, hogy legközelebbi ülését\'holnap délelőtt tartja.
Ezután zsúfolásig telt padsorok és általános figyelem mellett BolUik József emelkedett szólásra. E hó 27-én a főváros egyik legforgalmasabb xhelyén nyilvános erőszakoskodás történt, amelynek két emberélet esett áldozatul. Az egyik sérült Verebély Artúr takarékpénztári igazgató tisztességes, szorgalmas derék ember, akit szermélyesen ismerek. Menekülni próbált, de a támadók utána vetették magukat és testvére lakása előtt testvérének a szeme láttára 8 tőrszurással kivégezték. (Felkiáltások: Hallatlan borzalmak.) A tárnadók azután tovább portyáztak és igazolásra szóllitották fel egy békés ügyvédet dr. Varsányi Gézát. Az ügyvéd férfiasan ki-jelcntetto> hogy nincs joguk őt igazoltatni, • mire egyszerűen agyonlőtték. Az egész eset 10 percig tartott. A támadókat autó várta arra az esetre, ha ,-közülük is megsérülne valaki. A rendőrség elkésve érkezett.
(Berki Gyula: Mondjon le a rendőrfőkapitány.)
Boitltk: Ez a tényállás. Itt szervezett bűncselekménnyel állunk szemben, melynek célja a rend. fel forgatása volt, mert,nem egy meghatározott személy ellen irányult, nem titokban történt, hapem általános személyek ellen, a legnagyobb nyilvánossággal. Ez a bűncselekmény óva inti a kormányt, hogy más eszközökkel és más felfogással kezelje ezt. Ez nemcsak közönséges gyilkosság, hanem az állam rendje iránti merénylet. Lázadás az ellen, hogy itt végre megkezdődött a munka. Ezeknek a bűnösöknek azért is felelniök kell, hogy a nemzet fejlődését megakadályozzák. Ezek a támadók bizonyára pátentirozott hazafiaknak tartják magukat. Ez a bűncselekmény a tömegek, a szegény tömegek el|en irányult. Az eddigi büncselek-méoyék kinyomozás és megtorlás nélkül •máradtak. Nem tudom feltételezni, hogy a rendőrség épen csak a bűncselekmények ejy csoportját ne tudná kideriteni> Vizsgálat tár= gyává kell tenni azt is, hógy a rendőrség rendelkezik-e joghatóságának teljes érvényességével és hogy a rendőrség megkereséseit más hatóságok teljesitik-ö. Rendszeres izgatás folyik itt. Látom, hogy valakinek vagy valakiknek az az érdeke, hogy felfordulion itt a rend és rendesen olyankor jön ilyesmi, amikor kormányváltozás van. Ugyanolyan jelenségeket látok, mint a Károlyi-forradalomban. Akkor "a békéi vitték zátonyra, most, ha igy folytatják, zátonyra viszik a kereszténységet. Bottlik József az összkormányhoz előterjeszti interpellációját.
Ezután Teleki Pál gróf miniszterelnök áll fel szólásra. Röviden akarom elmondani válaszomat, mert nem a szavak, hanem a tettek emkere vagyok. Kijolentem, hogy mindent megteszek ezeknek az anomáliáknak a megszüntetésére. Tény az, hogy a rendőrség csak nehéz körülmények között végezheti hivatását ebben az ügyben. Tudom az ilyen esetek következményeit i?. Tudom milyen nehézségeket, okoznak az ilyen ügyek gazdasági ós vajutáris kérdésekben folytatott tárgyalások során. Ezt az esetet is ilyen szempontból itél^m meg és igen súlyos bajnak tartom, mert nemcsak bűncselekményt, hanem rendbontásra irányuló szándékot és kísérletet jelent. Közölhetőm a T. Nemzetgyűléssel, hogy a rendőrség már nyomában van a tetteseknek. Kijelenthetem, hogy a tetteseket a legszigorúbb büntetés fogja sújtani, de nemcsak a tetteseket, hanem azokat is, akik velük összeköttetésben állottak. Minden olyan cselekmény, melyet a közrend ellen követnek el Ifazaárulás számba megy. Ezzel kapcsolatban azt is megmondhatom, hogy a rendőrség egész organizációját revideálni fogjuk. Kérem a nemzetgyűlést vegye egyelőre tudomásul, hogy szigorúan el fogunk járni az ügyben, nempsak ez egy eset szempontjából, hanem az egész organikus ügy szempontjából Ítéljük meg ezt a hazaárulás számba menő esetet.
Bottlik József és a Ház a választ tudomásul vette. ,\' t
Az ülés délután 2 órakor véget ért.
Tőzsde.
Btulapesl, julius 30. Az irányzat a jobb bécsi kurzus hatása alatt kissé megjavult. A forgalom is megélénkült.
Valuta: Napoljon Pont C70, Dollár 170, Frank 1330, Márka ií5, Lira 9S6, Rubel 310, Lol 42G,
Sxokol 335, Svájci Fraok--, Dinár 870, Jugoszláv
—, Blcsl 93.
Zsidóország elnöke
magának rekviráltatta a jeruzsálemi keresztény zarándokházat.
Bécs, julius 30. (Belgrádon át érkezett.) A Reichspost jelenti■: Herbert Sámuel, az uj zsidóország főkormányzója, a német Auguszta Viktória Hospitz zarándokmen-heluel a maga számára foglalta el. — Ebbe a palotába költözött be bevonulása után s ott is fog lakni. A főzsidó, a szenthelyre zarándokló kereszténuek menhelyén. Ez volt a palesztinai zsidó kurzus első rekvirálása.
Januárig is eltarthat a cséplés.
. Budapest; jul. 30. Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter egy újságírónak a következőket mondta: Sajnes, a gazdaságok cséplöszénnel való ellátása igen gyenge. Ezen javítani a mai viszonyok közt nem áll módunkban és igy az a helyzet fog előállani, hogy a cséplés hosszú időre, fog kitolódni és előroláthatólag még januárban is kénytelenek lesznek a magyar gazdák csépelni.
Prohászka Ottokár elnSk. .
Budapest, julius 30. Az egyesült pártok Prohászka Ottokárt, hazánk lánglelkU püapBkét elnökévé választotta.
A lengyel—orosz helyzet.
Berlin, jujius 30. Az orosz szovjot-, kormány ma este nyolc órára tűzte ki a fegyverszüneti tárgyalások megkezdését. Az antant válaszát az orosz szovjetkormánynak még ezideig nem küldték el. Franciaország megkapta a Lengyelországban levő franciabizottság első jelentését, amely szerint Lengyelországban a helyzet épen nern kétségbeejtő.
Vidéki előfizetőinkhez!
Lapunk vasát napi számához postautalványt mellékeltünk ama tisztelt előfizetőnk részére, akik előfizetési dijaikkal hátralékban vannak. Kérjük, hogy az utalványon feltüntetett összeget mielőbb hozzánk\'beküldeni szíveskedjenek, mert a nagy papirhiány miatt^ a kiadóhivatalnak csak a julius 3 l-ig beérkezett előfizetések után van módjában a lapot tovább küldeni.
— A Petőfi-Ünnep vasárnap délutáni szereplői szivük, lelkük egész hevével készülnek, hogy a szabadság és szerelem világhírű magyar költője emlékének^méltóan áldozhassanak. - Külön szereplő mutatja bő Petőfi izzó hazafisőgát, a világirodalom leg-ideálisabban lángoló szerelmes költői szivét, a feleségről himnuszokat zengő csodaférjet és az élet ezer furcsaságán mulató és mulattató remek humoristát. Továbbá a magyar bűnöket ostorozó és a természetet imádó müvészkezü mestert is mind a nagy köjjő müveivel mutatja be az a lelkes ifjú gárda, mely értekezésben, énekben és szavalatokban a lehető legtökéletesebbet és ritka élvezetet igyekszik adni az érdeklődők ^hat^Jmas
1 Közlöny
1920. Julius 31.
táborának. A részletes műsort holnapi számunkban hozzuk.- Az ünnepély a Keresztény Otthonban lesz vasárnap délután 5 órakor.
— Hangverseny a sétatéren. A zalai gyalogezred kitűnő zenekara augusztus hó elsején vasárnap délután 6-tól 8 óráig a sétatéren hangversenyt tart. Belépődíj személyenként 3 korona. Gyermekeknek -2 korona. A tiszta jövedelem egy részét jótékonycélra fordítják. Műsor a sétatéren kapható
— Főhercegi vendég. \'József Ferenc főherceg gróf Csáky István kíséretében ma délután 4 órakor gróf Keglevicit Béla so-mogyszentmiklósi földbirtokoshoz érkezett rövid látogatásra. Este nyolc órakor sin-autóval visszautazott. Mint értesülünk József Ferenc főherceg családja rövidcsen hosszabb tartózkodásra jön le gróf Keglevich Béla földbirtokoshoz.
— A pécsi állapotok címen tegnapelőtt közölt értesülésünkhöz egy ugyancsak Pécsről nemrég eljött. uri ember ^ az alábbiakat fűzi: Tévedés az, hogy a városban nincs szerb katonaság. Ujabban mintogy 2000 katona érkozett, akiknek nagyobb része Tintái újonc. Megcáfolja az illető, hogy a ,Dunántúl* cimü újság paktálna a kommunistákkal. Mint mondja, egyedüli újság, amelyik a magyarság és a kereszténység mellett bár higgadtan, de sikra száll. Ellenben a „Hir* és a Munkás a le^becstelencbb hangon irnak a magyarság ellen. Az előbbi szerkesztője, valami. Kardos nevű zsidó újságíró már szinte beleőrül a magyarság becsmérlésébe.. A „Dunántul" szerkesztőségében a szerb cenzúra erősen .i^üködik. A cenzúra abból áll, hogy a cikkeket teljesen átírják. %A szerkesztő sokszor rá sonT\\Jsmer kéziratára. A szénbányák aláaknázása "nem felel meg a valóságnak, mert a bányákbanx angol tőke van. A szerbek vitális érdeke a széntermelés s a munkásság mindenben kész szolgálja a szerb imporiűmnak. A szerbek a magytyr kormánnyal a mozdonyok javítására kötött paktum szerint nagyobb mennyiségű szenet, larOznak leadni és ezt azzal az indokolással tartják vissza a\' szerbek, hogy nem küldhetik a szenet Magyarországba, mert ha megtudják a munkások, azonnal beszüntetik a bányászok a munkát., Kzidőszerint már több szénvonat átküldése volna esedékes, dé a
. szerbek a munkásoknak szájába adott\'szláv ravaszsággal kigondolt ürüggyel tartják vissza az általuk szerződésilég lekötött szépmennyiséget. x ^
— Felkérem az összes nagykanizsai keresztény tanuló ifjúságot, hogv ma d, u. három órakor a Keresztény Otthonban fontos sajtóügyi megbeszélésre jelenjenek meg. A központi kiküldvll.
— A hatósági Jlsztcllátás és az egykerendszer. A hivatalos lap közli a közélelmezési miniszternek a lisztellátás módosításáról szóló rendeletét, mely szerint augusztus hő 1-től kezdve nem kapnak hatósági lisztet azok, akiknek évi jős\'edelme meghaladja a 25.000 koronát. Nagyon szép szociális rendelkezést akartak csinálni a jó urak, de elfelejtették a szociális gondoskodás legfontosabb részét, nem álliipitották meg azt, hogy a 25.000 koronát meghaladó jövedelem hány eltartott mellett zárja ki az illetőt a hatósági lisztellátásból. Ha 2—3 tagú család él 25.000 koronából, akkor talán lehet ezt életnek nevezni és indokoltnak is látszik e rendelkezés. De \'tessék megpróbálni, jó uraim, 30.000 koronából eltartani 6—8 tagu családot. Talán számoljunk egy kittit mi, hogy lássák a jó urak .rendeletük tarthatatlan ós igazságtalan -voltát, -Vegyünk egy családot évi 30.000 korona jövedelemmel, két családtaggal. Havi jövedelem háromezer korona. Havi l.ikbér 100 K, havi tüzelőanyag 2 mm. szén és 1 mm. fa 260 K, reggeli, rántottleves vc.^y tea á 14 kor. 420 K, ebéd, két tál étel, leves és főzelék, vagy főtt tészta\' ^szegényesen elkészítve, az egész ebédhez 15 deka zsírt számítva) 1050 K, vacsora (á 30 K) 900 K, kenyér 210 K, Mosás 100 K, Világias 100 K, egyéb kiadások 120 *C. összesen 3260 K.
Tehát ez sem telik, hol a ruha, hói a cipő A család apraja-nagyja le van rongyológva. Tessék számítani a család felének egy-egy pár cipőt, ez legkevesebb 3000 korona. Ruha a gyermekeknek, ami a legszükségesebb, cipőfoltozás, talpalás 2000 korona. Még nem beszéltünk iskoláról, \'betegségről s más előre nem látható kiadásokról. Kultúráról, hazafias áldozatkészségről, állami és társadalmi adókról hogyis álmodhatnánk. Miből vegyünk tehát magas áron lisztet, miből teremtsük elő a mindennapi kenyerei? Miből a lerongyolódott asszonyok, gyermekek legszükségesebb . testi ruháját ? Avagy ne legyen egy magyar családnak «em kettőnél több tagja? Erre adjanak választ.
— Tárgyalják Radlcs ügyét. A zágrábi .Agramer Tagblnit" e hó 27-iki szama közli a bírósági tárgyalást, amely most folyik Radics volt parasztpárti képviselő ellen horvát nemzeti magatartása miatt. Ebből az alkalomból elmondja a nevezett újság, hogy ö biróság állandóan fenyegető leveleket kap, amelyekben követelik Radics felmentését, mert őt igazi horvát hazafinak tartják és erős szavakkal támadja a szebbeket, akiket betotukodóknak és idegeneknok tart. Feltűnő a cikknek az a része, amelybon arról ir, hogy a horvát nép mennyire várja a magyarokat, akik meg fogják őket váltani szenvedéseiktől. Magyarországot egyébként a horvát újságok mindig .Horthy Magyarországé" nak nevezik.
— Hadifoglyaink hazahozatala Javára. A nagykanizsai iskolák fiatalsága e hó 24-én megtartott műkedvelő előadásának tiszta jövedelmét 416 K-át, a NTE. folyó hó 25-én megtartott népünnepély tiszta jövödelmét 1013 koronát, valamiht az „Aranyvirág" műkedvelő előadásból a rendező-bizottság 1000 K-át hadifoglyaink hazahozatala javára rendeltetési helyére juttatta.
— Jóslás miatt a\'halálba. Miskolcon történt a ritka eset. Egy fiatal ifjú, Nagy László 17 éves cipészinas egy népünnepélyen jósoltatott magának. A jósnő azt találta kiolvasni a tenyeréből, hogy akit szeret, az sosem lesz az övé. Az ostoba Hu hitt. a jóslásban s ezen • ugy elkeseredett, hogy amint hazament, azonnal a halálra gondolt. Egy katonai revolverrel halántékon- lőtte magát s nyomban meghalt. A szerencsétlen szerelmes ifjú halála nagy feltűnést kelteti az egész városban.
— A Központi Sajtóvállalat vasárnap, augusztus hó 1-én délelőtt 11 órakor a felsőtemplom előtti téren (esős idő esetén a Polgári-Egylet nagytermében) népgyűlést tart. Tárgy: A keresztény sajtó ismertetése és Nagykanizsán való terjesztésének megerősítése. Előadó: A \'agy Ferenc, a közp. sajtóvál-lnlat igazgatója. Elnök: Ficzely László. Rendező-bizottság : dr. Szekeres Józsefné, dr. Tamás Jánosné, P. Jeromos, dr. Szekeres József, dr. Tamás János, dr. Hegedfis ^György nemzetgy. képv . Bodrogközy Zoltán, Zaiaváry }., Urbányi István, Ridiger Ödön, Kalatnár Mátyás. Legyen ott minden keresztény! Férfi és nő, öreg és ifjú egyaránt!
Jó házikosztot keresek (lakásomra vitetem). — Cim a kiadóhivatalban.
— Lőw Immánuelt megakarták szöktetni. Szegedről jelentik: Mint ismeretes, a szegedi hazaáruló- főrabbit, Lőw Immánuelt lakásán őrzik. Tegnapelőtt este mintegy tizenöt főből álló ébredő héber kövekkel és botokkal felfegyverkezve. megtámadta a rabbi őrzésére kirendelt katonákat, hogy öt kiszabadisák. A katonák azonban rövidesen szétoszlatták a hós hitsorsosokat s így a főrabbi továbbra is élvezi a szoba-áristom gyönyörűségeit. A rendőrség meg-inditotta a vizsgálatot.
(x) Amatőrök! Fényképészeti c&keket, lemezeket, másolópapírokat, előhívót, aranyfürdőt, színezéket és. egyéb vegyszereket a legolcsóbban beszerezhetik ^wW Antal fényképészeti szaküzletében.
— „Hadifogoly Újság rendkívüli száma " Miután az ország területén számosan vannak olyanok, kik n hadifogoly ügy iránt , érdeklődnek és,a Hadifogoly Újságot, mint a honvédelmi minisztériüm egyedüli hivatalos orgánumát, mely a hadifogoly ügyeket hivatalos, /legmegbízhatóbb adatok alapján tárgyalja/beszerezni óhajtják, az érdekeltek és .érdeklődők figyelme a Hadi-- fogoly Újság legújabban megjelent rendkivüli
számira felhivatik. Ara 10 korona, előfizetőknek 6 korona. Megrendelések a kiadóhivatalhoz Budapest, Hadik laktanya, Fehérvári ut intézendők. A Hadifogoly Újság negyedévi előfizetési ára 20 korona.
Használt bádogok és faládák eladók. Őrangyal gyógyszertár.
Elsőrendűit^
özv. Krisch M.-nénál, Sugár-ut 2.
Uri öltönyöket
és nöl koixtttiaökot jutányos árban vegyileg tisztit és javít
LIDITT MIKSA
;<rlliz*bó4i v*.;,t;iíti:ó. Tflfkl *. » CjrapJuiiOretMl kiüllek tinin" uri dlv»t«UOnyOk«i
Tolofon 310.
Hivatalok, irodákfigyalmóbe.
Legjobb mlnőaégö MlnUzterpaptr Pohér Unom Irodai papír Pogalml azörkés papli-Levélpapírok írógéppapír Szén (carbon) papír Itatóspaplr írógépszalag
írótól lak; Unta én tintatartók lrósljzatok; borltékpaplrok
• irodai olló, pénzkoaar&k Asztali előjogyzéktömbök stb. Irodai szorok nagy választékban kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán
»
A DÉLI-VASÚT MENETRENDJE
Nagykanlxia—Bndapoit lliyktliziárél indul naponta
(vasárnap is) reggel - . 7\'" érkezik Budapestre d. u . 4\'** Nagykanizsáról indul naponta \' (vasárnap kivételével). . 12\'" érkezik Budapestre d. u. . 0-— Nagykanizsáról indul minden hétfőn fürdó-exp. reggel .... 5-— érkerik Budapestre d. e. . . 10-\'* Nagykanizsáról indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u.....4-*4
érkezik Budapestre osto . I0"— llrft>n(ríl indul naponta (vasár -
nap ls) déli.....I2*»
érkezik Nagykanizsára d. u. Budapestről indul naponta (vasárnap kivételével) d. e.. . 7-íi érkexik Nagykanizsára d. u. 4\'*1 Budapestről indul minden .szombaton d. u. fúrdo-exp. . . . . S\'1* érkezik Nagykanizsára este\'. IO\'rt Budnpcsről indul (vasárnapokon) gyors vonat reggel . ... Öu érkezik Nagykanix%ára?d. e. . II-54
Nagykanizsa—Sopron llljrkillztíril indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. . .0 " érkezik Szombathelyre d. e. 9\'— . Sopronba d. e. . v 11*** Nagykanizsáról indul naponta (vasárnap ls) d. u.....5\'®1
érkexik Szombathelyre d. y. 9;M
Soproaból indul naponta (vasárnap
kivételével) d. c. . . . II érkexik Nagykanizsára d. u. 6"*1 Szombathelyről iodul naponta (vasárnap is) reggel . . 5\'— érkozik Nugykanizsára d. c. 10\'®1
Balatonl-oxpross*)
lidi|ttlröl indul kedden és szombaton d. e......Sw
érkexik Nagykanizsám . • 12,ÍJ indul Nagykanizsáról . . . I" érkexik Wicncr-NcusUidtu d. u. 0-\'1 érkezik Bécsbe d. u. . . . C»
Bécsből indul szerdán 6% vasárnap
d. .........
Wieocr-Ncustadból . . . I0"" Kanizsára érkezik d. u. . 2"— indul Kanizsáról d. o. . • érkezik Budapestre d. u. . 6\'
\') A bojkott tartama alatt az Expres* csak Sopronig és Soprontól közlekedik.
Nagykaalxsa—Babéosa
llljklilllirél indul naponta ^ (vasárnap kivételévé 1) reggel ^ érkexik Babócsára . . . • /* — Sabéciárcl indul rupont«.(va- ^
nap kivételével) reggel . . érkexik Nagykanizsára de. >«\' .
Nyomatott
a laptulajdonosok • Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában \'