Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
4.62 MB
2010-02-14 22:04:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
322
3013
Rövid leírás | Teljes leírás (619.18 KB)

Zalai Közlöny 1920. 198-222. szám szeptember

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap
. 207. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Surkesztósl? éa kiadóhivatal: Fö-ul 13,
- Interurbán-telefon 183. (-
Haajalonlk mindig kora raggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS QYÖROY
n«raiotjy. kípvinlí.
FEi-ELÖS SZBRKE32TÖ: 80DR0QKÖZY ZOLTÁN
Slóflzatéal Arak:
Eg4»i ívre 250 K. Félévre 150 K. Nejrytd-évre 83 K. Egy hára S2 K. Egyes mim 1 K
1861—1920.
Immár hat évtizeddel ezelőtt Bátorfi Lajos szerkesztésében megjelent egy újság Nagykanizsán minden szombaton, ezzel a cimmál: „Zalai Közlöny".
Sokáig, évtizedekig mint becsületes, higgadt hetilap szolgálta a nagyközönség érdekeit. Bátorfi Lajos, aki ma a temető félreeső helyén egy vaskereszt alatt nyugszik, nem is gondolta talán, hogy újságjának nem tiszavirág életet, hanem évtizedekre, sőt még előre nem látható időre adott életet. Pedig sokszor nagy áldozatok árán küzködött az élettel. Eme vegetálásának igen számottevő oka volt az, hogy Bátorfi iránya mellett az újság mindvégig kitartott s még ma is kitart. A becsület, a tisztesség az újság hangja, az objektivizmus soha nem a hamisság tényezői. S ezek ellen a hamisság mindig sorompóba állt.
Hosszú vegetativ életéből a nemzetgyilkosok uralma után, mérhetetlen megaláztatásunk idején, lelkes emberek erőt vittek hasábjaiba s ma, 1920. szeptember 1-én teljes erejével kibontakozva, mint egy hatalmas keresztény sajtóorgánum legérzékenyebb s hatalmas érzékszervévé fejlődött ki.
Fejére felvonta a keresztény jelszót, amellyel már eleve hirdeti, hogy teljes erejével a kereszténység szolgálatában áll, mint ahogy 59 évvel ezelőtt már a a becsületesség s hozzáférhetetlenség je\'-gyében szolgáita a közérdeket, ma éjien ezt teszi lelki lekötelezettsége folytán a kereszténységgel szemben. Munkájában mérhetetlen gáncsvetés éri. Sokszor azok részéről legjobban, akiktől csak támoga tást s megértést várhatna. Meg kell azonban állapítani azt is, hogy a „Zalai Közlöny" kérlelhetetlen keresztény irányával egy év leforgása alatt ugy belé-rágta már magát Nagykanizsa és vidékének keresztény társadalmába, hogy ma már örömmel jelenthetjük ki, hogy baloldalról mindenféle támadást kibir.
Az ilyen irányú támadásoktól\' hála Isten már tartanunk sem kell, mert az az orgánum, amelyik eddig a kutya és a macska szerepét játszotta, ma egy tőről nő ki velünk. Lehet-e momentán ennél nagyobb és örvendetesebb tényről beszámolnunk.
A „Zalai Közlöny" ünnepel ma. Beigazolva látja erejét és teljes mérték ben honorálva hónapok óta kifejtett munkáját. Ez alkalommal ki kell jelen tenünk, hagy a „Zalai Közlöny" iránya mellett rendületlenül kitart s egy jottányival sem enged régi elveiből. A keresztény szót mint eddig, ugy ezután sem tartja cégérnek, mellyel tömegeket akar magához csalogatni, hanem igenis\'
tömöríteni a tömeget a zászlaja alatt, amelyik a kőrmeszakadtáig keresztény s magyar Magyarországot kiván.
A „Zalai Közlöny" jól tudja, hogy nem élünk lehiggadt állapotokat. Pár hónappal ezelőtt megírta, hogy az akciók s reakciók idejét éljük. Ha méter-mázsás követ dobunk a viz tükrébe, nagyobb hullámot c«ap, mintha kavicsdarabokkal tördeljük be. A magyar víztükrét métermázsás kövekkel tördelték be s hazaáruló bitangok végezték a destrukciót. Hogy kívánhatják hát ázok, akiknek e rombolásokból legtöbb részük volt, hogy ma fátyolt vetve a múltra, már lehiggadt állapotot, legyenek.
A „Zalai Közlöny" állandóan korbácsolja a keresztény vért. Egy pillanatig nem engedi, hogy feledésbe menjen a zsidó, illetőleg a keresztény kérdés megoldása. Ugyanakkor azonban, amikor kavarja az ország medrét, ezt azért teszi, hogy az egészséges lehiggadás mielőbb meginduljon. Mert abba nem mehetünk bele, hogy a piszok megint leüllepedjék, mert az ő megüllepedésük nem jelenti a megtespedést. Mi\' kívánjuk azt, hogy
egy sorompóba legyen az ország minden polgára. Kívánjuk, mert egy kis történelmi ismeret rámutat arra, hogy minden egyenetlenség az ország saját ássa.
Ezt pedig ma kell különösen figyelembe venni, amikor a rab Tátra üzenetet küld a letiport Hargitának, amikor Bácska búzája nem látja gyöngyözni Tokaj nektárját, amikor Muraköz fái hiába intenek Máramaros s Bereg erdeinek.
Ne feledjük el egy pillanatig se, hogy ma hiába minden, beszélhetnek bármiről, a legfájóbb sebe Magyarországnak a szétdarabolt teste s a legnagyobb s legelsőbb problémája a területi integritás. Ezenkívül rágja még a megcsonkított testet ezer tetű és sajgatja a csonkokat milliom fájdalom, de égetőbb-e egy is annál, hogy nem tudunk szülőfalunkba menni, mert kikorbácsolnak onnan.
A „Zalai Közlöny"-nek is ez a legnagyobb fájdalma s ezért harcol elsősorban s utána mindenért másért, ami a kereszténység érdeke. — gk —
Megszavazták a botbüntetést.
20 szótöbbséggel szavazták meg a botbűntetést. — Sréter honvédelmi miniszter válasza Szilágyi Lajosnak.
Budapeet, aug. 3J. A nemzetgyűlés mai | Ülését 10 óra után nyitotta meg Rakovszky > Út_ván elnök. Bemutatja Teleki Pál gróf miniszterelnök átiratát, amelyben jelpnti, hogy betegsége alatt a miniszterelnöki teendőket Rubinek Gyula fogja végezni.
A botbüntetésről szóló törvényjavaslathoz Somogyi István mondott záró beszédet. Támadja azokat, akik a botbüntetés ellen szólaltak fel. Nem való a parlamentbe, aki ilyen, vagy amolyan okból a javaslat ellen szavaz.
(Óriási zaj támad erre a kijelentésre. Szterényi feléje kiáltja: Maga nem ide való. A kisgazdapártban percekig kiáltoznak.)
Az elnök figyelmezteti Somogyit, hogy ilyen kifejezésektől tartózkodjék, amelyik bizonyos mértékben gyanúsító színezetnek.
Tomcsényi igazságügyminiszter kijelenti, hogy a javaslatból részben kihagyta, részben módosította az aggályt keltő rendelkezéseket.
Rubinek Oyula kijelenti, hogy a kormány ezt a kérdést teljesen szabadon hagyja, amennyiben le is szavaznák a javaslatot, a kormány ebből semmiféle konzekvenciákat nem von le. A maga részéről ajánlja a törvényjavaslat megszavazását.
Az elnök jelenti, hogy 30-nál több képviselő névszerinti szavazást kért. Ezután meg-\'j ejtik a névszerinti szavazást. Az első nemmel I szavazó Sándor Pál volt. Gróf Apponyi 1 Albertet, aki szintén nemmel szavazott, lelke-
sen megéljenezték. Nemmel szavaztak huszár Károly, Henz Károly, MUoiay István, Szterényi József báró.
Igennel szavaztak Prohészka Ottokár, Rubinek Gyula.
Az összeszámlálásnál kiderült, hogy ösz-szesen 107 szavazatot adtak le, _ amelyből 66 igen, 41 pedig nem volt. Vagyis 25 szótöbbséggel szavazták meg a botbüntetést.
Szünet után Csizmadia Sándor személyes kérdésben szólal fel, amire ugyancsak személyes kérdésben Somogyi István laszolt.
Ezután áttértek a botbüntetós részletes vitájára. A cimhez Bródi Ernő, Hornyánszki István és Pészior József szólottak. A cimet ezután változatlanul elfogadták.
Az első szavazásnál Tomcsényi igazságügyminiszter bejelenti, hogy a kővetkező bűncselekményekre kívánja a botbüntetést: a szemérem, az ember élete és • közegészség. elten eMixetett bűntettekre. Lopás, rablás, zsarolás, orgazdaság, gyujto-
tett^re
Bródi Ernő kéri a minisztert, hogy a csalást, a vétkes bukást, valamint a zsarolást\' hagyja ki a javaslatból. "
Az elnök a vitát berekeszti. Indítványára kimondja a Ház, hogy a legközelebbi ülést holnap délelőtt tíz órakor tartja.
Ezután Sréter István honvédelmi mi-
2.
ZALAI KÖZLÖNY
1020. siaplcaiber 1.
I Fordulat a íengyel—orosz fronton.
A bolMTlktek |el«ottf# cróatöaekc* kaptat. - Megk«*dté* az offenzívát. — BrcHztlItovoak tüzérség^ tüxbeo.
aug. 3f. Az orosz hadsereg uj állásitóaift befejezte átosoportoaulésót 4a újra megkezdto az offenzívát. Bialoaztok ós Sreaztlltovszk közelében néhány helységét mér elértek. Qellolában az orosz-ukrán hadaeregák szintén uj sikereket 4Hek el. Brekii tovszk és Minszk közeiébon két nap őia uj^bb haro folyik. A boltévlklek erösitósekot kaptak és helyenként újra elfoglalták régi vonalalkat Az oroszok szakadatlanul megismétlik támadásaikat. Az angol lapok megerősltJk, hogy a lengyel-orosz fronton fordulat állott be. A* oroszok több mint 7 hadosztályt vonWk öaaze Qrodno és Breszt-lltovszk területén. — Az orosz tüzérség szombat óla folytstji a tOzéraégl támadást Bresztiftovszk ellen. Másik Jelentés ázerlpt a várost magát Is megtámsdták.
nagy offenzívát kezdtek. Gyűrűalakban veszik körül Kicvct, amelyet a bolsevik! csapatok már kiürítették.
Vorsó, aug. 31. Volhinába is érkeztek megeróaitó bolseviki csapatok. A Pripiev és a Bug mentén megerósödőit az orosrok ellenállása. A lengyelek előnyomulása pedig lassabb lett PUsutzkl marsai kijelentette, hogy a lengyeleknek elegendő tartalékuk van.
Bécs, aug. 31. Moszkvából érkező hirek szerint Budieni tábornok és a népbiztosok tanácsit közölt komoly vélemény eltérések merültek fel. Budieni tiltakozott a központi szovjet legutóbbi rendelete ellen, amelyben megtiltották a nemzeti ukrán ezredak alakítását a vörös hadseregen belül. Kijelentette, hogy a kérdés ki hem elegitő megoldása esetén súlyos következmények álltnak be, amely esetben a vörös hadsereg eUeszitené a kozák ezredeket, t
Bécs, augusztus 31. Ukrajnából érkező jelentések szerint az ukrán felkelőcsapatok
Bécs, augusztus 31. Varsóból érkező jelentésok szerint Wrange! tábornok ukrán terülttre ért és felszólította a kormányt, hogy újra vegye át a kormányhatalmat a felszabadított területeken.
Berlin, augusztus 31. Itteni jólinformált körökben azt a hirt kapták, hogy a lengyel és orosz delegátusok megállapodást kötöttek, amely szerint a béketárgyalások színhelyét Varsóba helyezik át és a tárgyalásokat már szeptember közepén meg ts kezdik.
Varsó, augusztus 31. A minszki tárgyalásokat megstakították. A lengyel delegáció megérkezett Varsóba, az orosz delegáció pedig Moszkvába utazott.
niszter válaszol Szilágyi Lajosnak a Move ügyéberr,tiózzá intézett interpellációjára. A posztóügyre vonatkozóan kijelenti, hogy a minisztérium a 40C0 méter posztót nem a Nyukosznak, hanem a Movenak utalta ki, hogy a hadirokkantak, hadiö«vegyok és nyugdíjasok kapjanak bclőlo. Éfről átiratilag értesítette a Nyukoszt, ez azonban az átiratot nem kapta meg. A posztóügyben tehát a Move helyese.i járt el.
A havidijak levonásáról a miniszter kijelenti, hogy a kormányzó elrendalte, hogy a tisztek fizetésének egy 30-ad részét vonják le fi. megszállott területen lévő tisztek hozzátartozói számira. A Move ezeket a pénzeket külön kezelte, hogy olyanoknak is adott, akik megszállott területről az anyaországba jöttek, ezt bünéüí felróni nem lehet. Megállapítja, hogy hűtlen kezelés nem tőrtént. Kijelenti a miniszter, hogy a Move szabály-szerÜon összehívott közgyűlése Molnár altábornagy lemondása után Oömbös Gyulát választotta meg elnökéül.
A kommün alatt a MOVE-t feloszlatták, de mikor a kommün bukása után a MOVE újra felébredt. Gömbös természetszerűleg megmaradt elnöknek. Elnök most is. Ez ellen semmi kifogást emelni nem lehet. Gondoskodni kell arról, hogy a MOVE-t teljes autonómiával ruházzák (el. Nem tehet eleget Szilágyi kérelmének, hogy Gömböst a MOVE. elnöki székéből eltávolítsa. B»jelentl a Házaik, hogy a MOVE alapszabályainak átdol-gozáaa folyamatban van. Erra azért la azOkaéf van, mert • MOVE nem lahet tiszti erők hatalmi szervezete, hanem a hazafias alamak egyesülése. Kéri a Házat, hogy vegye tudomásul a választ. Szilágyi Lajos kijelenti, hogy múltkori felszólalásában kénytelen volt Gömbös személyével is foglalkozni, mert lehetetlen volt máskép .megokolni azt, hogy miért kívánja Gömbös eltávolítását a Movetól. Épen a fenyegető külpolitikai helyzet miatt kért azonnali intézkedést a Move ügyében. Múltkor bebizonyította interpellációjában, hogy a Move túllépte hatásköréi, a kormánnyal és a nemzetgyűléssel szembeszált. A tiszti tekintélyt aláássa, a hadsereg egységét veszélyeztet V
Bebizonyította, hogy kémrendszerrel dolgozik. Hogy a Move politikai célokra adott pénzt, azt Soós honvédelmi miniszter állapította meg. A Move számára a királyság kér-déso nem lehet aktuális, mert a Movenak nem lehet a királyság kérdésével foglalkoznia.
Ezután felolvaisa Lukachich hozzáintézett levelét, amelyben Lukachich azt írja, hogy Gömbös aláássa a tiszti fegyelmet és kémrendszert tart fenn. A mai helyzet tarthatatlan. A miniszter válaszát tudomásul veszi.
Oömbös Gyula személyes kérdésben szólal fel. Biztos tudomása van arról, hogy a keresztény kurzus exponenseit sorra akarják venni és le akarják járatni azért támadják Őt is. Soóa tábornokot nem tartotta a honvédelmi székbe alkalmasnak. Az ő célja a tisztek egységes megértését megteremteni. Ennek a célnak a kifejezője a Move.
A Ház a miniszter válaszát tudomásul
veszi.
Az ülés délután fél 3 órakor ért véget.
Tlttxa tArgyaiaa.
Budapest, aug. 31. A Tisza per íőtárgya-lása során a hadbíróság a mai nap folyamán szünetet rendelt el. A tanúkihallgatások most már rövidesen befejeződnek. Valószínűleg szeptember 8-án kerül sor a vádbeszédre.
Magyaros divatot.
Pruszlik a pesti korzón címmel pár napja egy kis közlemény jelent meg lapunkban olyan tendenciával, hogy a vidék magyar lányai és asszonyai vegyék elő magyar ruhájukat s csináljanak \'divatot nemzeti öltözékünkből.
A magyar nerpzet legnagyobb megpróbáltatást idején a legnübb tradícióhoz s a legbüszkébb sajátos nemzeti vonásaira. A >ör-ténelem feljegyezte, hogy II József császár halála utáa az erőszakos nemetositő politikát mily elementáris erővel rázta le magáról a magyar nemzet. A köcsögkaiapok a fecske-farkas ruhák, a bodros csipkegallerok s pűde-rozott hajzatok után, alig tette meg a kalapos király azt a történelmi nevezetessegü tollvonását, amikor három rendeletét kivéve mind eltörölte, felpattantak a tulipántos ládák berozsdásodott zárai s előkerültek a száműzött magyar ruhadarabok. József császár koporsóját még le sem szegezték, a magyar^ lányok gyá»z»z«lag helyett nemzetiszin pántlikát fontak a hajukba, előszedték ládáikból régi. feledésbe mei^t szoknyáikat, testhezálló pruszlikjaikat s nem volt uj kapu, ha pártával a fejükön jelentek meg ünneplő ruhában. A férfiak hasonlókép cselekedtek.
Az ország képe hirtelen, mintegy varázsütésre cserélődik ki. A nemzeti érzés eme megnyilatkozása nem csak külszín volt, nem kendőzött valami, hanem a lelkek felszabadulásának spontán való megnyilatkozása.
Utalva a mai napokra, nem kell-e sürgetnünk újból s iimét újból, hogy pattanjanak fel a tulipántos ládák. Nem kell-e a ma fehér-népeinek is minden alkalmat megragadni, hogy lépten nyomon beleöltözzünk magyaros formánkba.
Csináljunk magyar divatot. Ez legyen a jelszó. Egy nemzetnél, a nemzeti érzést illo-tőleg batran nevezhetjük fokmérőnek azt, hogy mennyire tudja ápolni hagyományait. Ma, a tulkapott liberális gondolkozás idején, amikor a modernizmus mindenünkre arasztos betűkkel üti rá a bélyegét, nem kell-e elszomorodnunk, amikor Gacsaj Estvány pepita nadrágban járja a variszteppet Biczó Erzsébettel, aki viszont kosztümbe nyomorítva vállig erő glazé kesztyűben fogadja a ,ku-
liláláSt".
Kulturának nevezhető-e ez a,haladás"? Vájjon ez-c a nyugati „kuliurlevegó", ami utftn annyit áhítoztunk ? Avagy n haladás kiegészitője-e az, ha Bicró Erzsébet Zerkovitz
kuplékban találja a gyönyörűségét s azt hiszi, hogy szolgebiróné lesz, ha Biczó Ellenek nevezteti magat.
Ki vagyunk forgatva tisztára nemzeti viseletünkből s ez nem a kényszer . helyzet szüleménye, haneirt a zsidó divat majmolása. Pardon 1 Meg kell azonban jegyeznünk valamit. Az utóobi idők érdekes tü- ete, hogy a magyar ruházat, a prusziikot és a pertu zsidólányok kezdik viselni. Mi nem haragszunk érte. Miért? Ha a zsidólányok magyar ruhájukban járnak akkor, sortkor azok, akikre a tradíció is rájuk adja, csak azért, mert nem akarnak első fecskék lenni, nem büszkélkednek magyar ruhájukká), nem\' haragudhatunk ezért a zvidólányokra Magyar diVatot sürgetünk a szalónokoan. a báltermekbe ep ugy, mint sz Qtcára.
Nemteli hadsoregünk uj egyenruháján szintén nemzeti vonások megörökítését látjuk.
Ne értessünk fére. Nem akarunk senkit beleöltöztetni a Vigsxinhaz portásanak uniformisába, nem akarjuk kacagányos őseink saruit felölteni se buzogányt ragadni, de higyje el mindenki, hogy nem ártana egy kicsit a már elfelejtett „levendula szagú" ruhásszekrényekbe szagolni. —gk —
Népbiztosok a törvénr«iék «l6tt.
Budapest, aug. 31. A népbiztosok mai tárgyalásán folytatták Haubrích kihallgatását a juniusi ellenforradalomban való szerepére vonatkozólag. Haubrich kijelenti, hogy ő a*ju-niusi ellenforradalomban nem vett reszt.
TŐZSDE.
Sudaytst, aug. A mii tóx»<Jéo tílnk forgalom mcUrtt uliird voH u irányzat
VjUUrUc; Napofeoo SCO. Foot 350. Doöix 230, Frank (ínuxU) 16CO, Márka 406. Ura 1120, Rob«l 310. U1 546, S*okot 3Ö0, Pr«ok (ívjgci) Dioix —, Koronás dioáx $60, Bécil 02. Ezü»t áia —.
Brt/ltk: IpjLi —, Hátai 6S8, Agrár —, Ma*yar Utd lfcíS, Magya- —, Fo.-íjJbí Lmarwtoló 7S5, Out/ák hiút i>li>, Magyai-OUia 337, KotUcoUia -. Című* Jí*jc»:q| 4240, Altattnet uéa 7475, Stiiiviv 2960, Salgótarjáni 6950, Urikáayi 4500, Rima 3340, Sehlíck 776, N*nol.]26\'0. Dank* 4400, Klotild 2370, Adria 13*00, Atlxstika\' 6400, lojfaüaa —, Jdzálog 4SS, tsul —, K*nsk»fclml Bank 6700. Drutt* 17Í6. Gstt-®*oo44«0. OUj —, M. Cukor 11800.
V Tf a jr-f lábainak alxomliíát
I I I If A IX mtgakadályoxra, ar
I I I V LM 9%, ti*f<>í<Süi6. ^joitt
W JTm. JL\\. neos" hMioiUu.
Mállókban tlílkUWi-beteüen. Miírfwt. cog. 8«sx«w!bctó Sxövetk. Áruforgalmi R.-T. {buAi) Vivior.Jciaíóknak i».

1920. szeptember 1.
ZALAI KQZLONY
3.
Hl&EK:
Bejelentés.
A Zalai Közlöny t. olvasóközönségével tiszteletid kézöljUk, hogy a Zala nyomda és lapvillalat tulajdonjogát átvettük, miáltal üzemünket Dunámul legnagyobb nyomdai vállalatává fejlesztettük ki. így módunkban van a legfokozottabb igényeket is kielégíteni. Kérjük továbbra is közönségünk szíves támogatását.
ZALAI és QYAQMA71
myynUa- is lafHoJópáJtalalj.
— A píébánla hivatal közli, hogy folyó évi szeptember 8-án, Kisasszony-napján reggel 6 órakor különvonatta) zarándoklat indul Bucsuszentlászlóra. Résztvevők mielőbb Jelentkezzenek a plébániahlvatalbán.
— Farmcrélet Magyarországon. Nemsokára mindenki fogja tudni Magyarországon, mi farm, amelynek életéről csodákat ol-vasunk amerikai és ausztráliai híradásokból. A íarmrendszer kétségtelenül Magyarországon is gyorsan népszerüve váUk majd mert bebizonyosodik, hogy ez a legjövedelmezőbb gazr djsági módszer. Nagyobb arányban rendez be ilyen gixdatágokat az Első Magyar Farmgiz-dasági és Ipari R. T, amely augusztus második felében Urtja meg alakuló közgyűlését ^ vállalat elsősorban menekült családokat vest fel a farmokra, amelyekan gyümölcstermelőre, olajtermelése, méhészetre, halgazdaságra, baromfi- és házinyúl tenyésztésre és népipari munkák/a rendezkednek be. A termékeket a vállalat olyképen fogja értékesíteni, hogy a fa/mereknek is minél nagyobb haszon jusson. Jelentkezni lehet a szervező irodában: VI., Andrassy-ut 33, II. emelet 15.
— At esküdlek lajstromozásának meg állapítása. A nagykanizsai esküdtok lajstromának a megállapításához szüfcseges bizalmifér-fiak kinevezésére a vármegyei hatóság reszéril mar megkezdődtek a kezdeményező lépések. A következő kinevezések vannak folyamatban: Eperjessy Gábor, Tóth István, Knortzer György, Faics Lajos, dr. Hajdú Gyula, dr. Fábián Zsigmond, dr. Szigethy Károly, Piihál Viktor és dr. Bencik Ferenc. Az időközben elhalt Unger Ulmann Elek helyébe ujabb nevet kell a tanácsnak javaslatba hozni.
— Rendkívüli városi közgyűlés. Gyenge érdeklődés mellett döntött tegnap délután a városi közgyűlés Szónyi v, rendőrkapitány s Poilermann János v. rondőrfpJggyelŐ jövőbeni allása felől. A közgyűlés Szónyit árvaszéki ülnöknek % Poilermann Jánosi pénztári ellenőrnek választotta meg.
— UJ lakáshlvatall elnök. Babochay György lakáshivatali elnökké neveztetett ki. Babochay mar pár hete vezette a hivatalt h. elnöki minőségben.
— Levél a Szerkesztőhöz. Alulírottak azzal a keréssel fordulunk & mélyen tisztelt Szerkesztő Úrhoz, szíveskedjék \\z alább közölt cikket közölni. Horribile visu! A legutóbbi napokban, a keresztény kurzus szent törekvéseinek rovására, szennyes történetecskek játszódtak lo városunkban. Köztudomású dolog, hogy a főiskolai beiratkozás a hatósági okmányok mellett, még egy kinek-kinek volt intézeti igazgatójatói kiállított u. n. információ megszerzését teszi szükségessé. Ez az információ van hivatva kinek-kinek a kommunizmus alatti politikai és erkölcsi magatartásáról, a valónak megfelelő, az igazságtól egy hajszálnyit sem eltérő, részrehajlás nélküli felvilágosítást adni, a főiskolai felvételt foganatosító bizottságnak. Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy erre a keresztény kurzus és megcsonkított hazánk jövőjére nézve lontos okmányokra olyan egyének is szert tettek,
akik a hazánk romlását előidéző gazkorszak, a proletárdiktatúra idején különböző pozíciókat töltöttek be; így hogy e^y példát hozzunk fel, épen az a valaki, aki a kommunizmus alatt a logexppnált^bb egyének egyike, ^ .Gimnáziumi direktórium" fcs az .Ifjúmunkások szakszervezetének" elnöke voit és aki nem átallotta a ,Mária-Kongrcgáció*-nak, mint titkos bünbarlangnak a feloszlatását istenkáromló szavakkal sürgetni, Ez a valaki a helybeli gimnáziumi igazgatóságnál, tekintve az illetőnek fentebbb emiitett pozitívumokból is látható hazafiatlan, atheista mivoltát a következő információra tett szere: .Igazolom, hogy N. N. a kommunizmus alatt hazafias viselkedésével mintaképül szolgált." Jól értsd meg nyájas olvasó .mintaképül.* Valóban horribilo visu; mert ha a keresztény kurzus idején ilyen esetek még gyakrabban is előfordulnak, ugy az egyetemi hallgatók soraiban 90% lesz a vörös érzelmű kommunista és lO®/o a tehetetlen ellenzék é9 igy ezeknek a karhatalomba való bevétele után újra ott vagyunk, hogy a vörös hiéna Ismét kirsgadja kezünkből a fegyvert. Büntetlenül, vagy szólás nélkül hagyható-e ily bűntény? Nem. Ez leim a határozott válasz. Egyébként pedig azt is kijelenthetjük az illetőnek, aki ellen a közvéleményt szolgáló jogos felszóllalásunk történt, hogy az utóbbi időben kiállt izgalmai után az ujabb izgalmat nem ellenszenvünk sem nem haragunk, hanem tiszta, hazafias érzolmünk, vallásos felfogásunk és ébredő mivoltunk idézte elő. A legfelsőbb fórumnál a közoktatásügyi minisztériumnál, a már elküldött hamis adatu okmány elkobzására és annak, mint bizonyítéknak való megőrzésére szükséges Intézkedések már megtétettek. Varga Lá<z?ó és Ugocsal Sándor ébredő magyarok.
— Tolvajok a bíróság előtt. A m. kir. büntetőtörvényszék lopás büntetteben ítélkezett tegnap MutschenbacHer Eivjh tanácselnök elnöklésével. A vadlottak\' Qőrcsi József és társa Barányai József keszthelyi lakósok. Mindkét vádlott beismerő vallomást tesz es egyértelműen vallják, hogy Gyenesdiáson betörtek Fűzi József lakásába és ott a szekrényből 3600 korona készpénzt elloptak. Előzőleg azonban, hogy tervüket könnyebben végrehajthassák az otthon levő kisleányt el küldték cigarettáért. A vád- és védőbeszédek elmondása után a bíróság meghozta Ítéletét, amely mindkét vádlottat bűnösnek mondta ki lopás bűntettében és ezért a vádlottakat l évi és 8 hónapi fogházra itóli. Baranyai az ítéletben megnvugatik. Görcsi íelebbezett.
-r Ttkeverseny. A Polgári Egylet f. hó 2 án, csütörtökön délután 5 órai kezdettel 5-éig folytatódólag a saját tulajdonát képező tekepályán tekeversenyt rendez, melyre a tagokat es azok vendegeit meghívja a Rendezőség.
— Egy beküldött levél. Most jövök Szekszárdról. Szekszárd város a környék hozzá jáxulásával vendégül látott égy hónapon keresztül tizenöt középiskolai tanuló uxileányt, tísw-viseló családok gyermekeit. Slachta Margit országgyűlési képviselő okos, számító eszével egy csapásra megoldotta a gord\'usi csomót, mely a vidékét a fővárossal ősszoköti. Tizenöt "szép, müveit, egészséges, jókedvű viruló bakfis leány sápadtan ir.duK útnak Szekszárdja, dózsás Arccal, telt izmokkal, szivében lelíce-ben hálával, oltelten érkezett vissza Budapestre, hogy mint Margit nővér gyönyörű beszédében ott kifejtette, összekötő .Jcapocs legyen Szekszárd és Budapest között. A szé^í->zárdiak és a környékbeliek ügyes-bajos dolgaikban miodig bizalommal fordulhatnak p.x általuk vendégüJJátott leányok barmelyikéWz. Ez a tizenöt urileany hálából Szekszárd vámosinak és környékének a szokatlanul nagyle^tü vendéglátásért egy műsoros estét rendezett. A leányok szép magyar ruhákban irredenta költeményeket szavaltak, klasszikus zeneszámokat adtak elő és gyönyörű magyar tanco-
kat lejtettek igaz gyönyörűségére a casinó nagy termét zsúfolásig megtöltő közönségnek
Haspelné BalázSy Lujza.
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete Szeptember 2-an (csütörtökön) délután 6. órakor a Ker. Otthonban választmányi ülést tart.
— Egy lengyel zsidóasszony a bíróság előtt. B/auch Sándorné oroszországi születésű, fomasovi illetőségű galiciáner, szin\'én lopás-
Ínl vádolva áll a birósíg előtt, Mutschen-acher tanácselnök kérdésére kijelenti, hogy ni, olvasni csak héberül tud. A vád ellene fiz, hogy 1920 juliusában, amikor Felföldi yulánenál mint s/akácsnő volt alkalmazva, lltopott egy vánkoshuzatot, több lepedőt éí így brilliánskövts gyűrűt, továbbá egy pár órkeztyűt és egy koffert. A vádlott teljesen cism«ró vallomást tesz, amelyet majd rongyául, majd .németül ad elő. Felföldiné Mutschen-•acher elnök kérdésére kijelenti, hogy a vád->tt megbüntetését kívánja, amire a vádlott irdreborul ós sirva kéri Foífóldinét a vád visszavonására. Felföldinél vallomására a bíróság megesketi, A vád és védőbeszed elmondása után a bíróság ítélethozatalra vonul vissza. Az ítélet kihirdetése elŐu azontfan a károsult kijelenti, hogy vádjától eláll és nem kívánja a vádlott megbüntetését.
(x) Méhészek ! Kasos méheket olőméhek-kel együtt legmagasabb áron megveszem. — Lefojtás előtt saját érdekébon értekezzék Szabó Antal csemegekereskedő méhésszel.
(-) Cselédleány jó fizetéssel, teljes el-iátássa> felvétetik. Cim a kiadóban.
(x) A halál tlal cim alatt egy grandiózus olasz fllmattrakclót mutat bo a Világ mozgó szerdán és csütörtökön. — A .Délibáb\'-hoz még van pár jegy.
(x) Illés Jenő Bsrlinben élő magyar filmrendező remekmüve kerül bemutatásra az Uraniában A hóhér leánya címen Illés egyike azon nagynevű magyar rendezőknek, akik a magyar névnek külföldön is dicsőséget szereztek A főszerepet Hilde Walter játsza, kinek szépsége nagyban elősegíti a film sikerét.
SPORT.
Holnap, folyó hó 2-án délután 6 órakor tartja első bemutató mérkőzését a NAFC. du-nántul egyik legjobb csipatával az NTE.-vel. NTB. győzelmét várjuk ugyan, de miután a NAFC. csapaiját még nyilvánosán nem Ismerjük, meglepetés sincs kizárva. A NAFC. a következő felállítással játszik : Modrovics, Véren, Schlechta, Skerlák, Boda, Krug, Futó, Erőst, Maurer, Bölcsföldi és Tóth.
Nyiittér.*)
Tiszteleltei kérem a tek. államrendőrség illetékes vezotő osztályát, szíveskedjen a marhavásártéren időközönkint egy kis razziát tartani a sok jogtalan, ide futott mirhakereskedőkre, akiknek 60 százaléka jogtalanul marhával. lóval kereskedik éa egy fillér adót sem fizet a városnak Általuk napról-napra drágább lesz a vágó és általában mindenfajta marha ára. A fönti kérésem megújítva maradtam tisztelettel
Egy helybeli marhakereskedft.
*> E rovittviLA k0zo!tcklrt Ma tí£i] fc]f]£s4{«t *
Eladó házak. VX\'JS;
utcájában több ház nagy kerttel eladó, amelyek azonnal elfoglalhatók. Bővebbet RakOS György házkőzvetítőnél. Magyar-utca 45.
kót középiskolai tanuló
keresztény uri családnál télies ellátást nyerhet. Cim a kiadóhivatalban.
A „Dunátltuü Ruhaáruház" uridivatosztilya gácsi gyapjúszövetből koszit a legelegánsabb kivitelben
és zaojnai
ERTESITES.
uri öltönyöket 3000—4800 koronáig.
Külön vegytisztitó ós javítóüzem. — Gyorsvasatóst egy 4ra-alatt.eszközlünk. Szabottárak ! Pontos kiszolgálás. Győjtőtelep: Erzsébet-tér 20.
Teljes tisztelctto
Dunántuli Ruhaáruház.
2
ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 4.
Vírlókrstl «ey iskoi« leány un
IlUCniUlhiitoi teljes ellátásra felvétetik. Cím a kiadóhivatalban.
Olcsó nőikalapok!
Üzleti utamról hazaérkezve, tisztelettel értesítem a t. hölgyközönséget, hogy a legmodernebbül felszerelt kalapszaio-nomban az őszi szezon meg-
Kxlapalakitáaokat a l»aa]abh difatojdoiuigok útin t rtaxonyokloz mértan laeoloa^b!) áron vállalok. Hagy raktár raloor, lile ás báraony-kalapokba*. TUafolattbl
G. Welsz Lujza
ajlkala, aaalaa|a, ■ Kóxpoatl szálló ifUetébaa
MAYER KLOTILD
g6zmosógyAra, Nagykanizsán
FMUat: r-71 Qjü|töialep:
Hoayadl-atca 19. UJ Kaalaoar-atsa 8.
Hófehérre mos, tükörfényesre , vasal.fényezés vegyileg tisztit
ölt inódtankbuii a garda-
közönségnek aiAlljtaat!
T.kiateUeUiointakóaaletosekély voltára miaiákciup-D irodánkban UUatkaMk aug. M«mMM« jaíúi
- biaomanyoMink ós mogbiiotulnk u fetvasmek. -VAaArolunUI babot, borsót. lenesé: mákot, repcéi, árpái, lenfferll, olajos magvakot burgonyái, tát waggonba rakva, bármilyen
— mennyiségben tollat, rangyot, csontot. «=
m|„, bizományos gyaplui kisebb tételeket készemben [izéljük, nagyobb Síi. rc ""Sy.eWIegel adunk, zaákokal azonnal küldünk. A*-ajamt±v»**i«:i cukrot aól petróleumot ís zsákokat. Kériett állami gípclnk-r«l, szerszámainkról és eszközeinkről stb-ról Inffyen árlegyKikel.
Iluiámalik: ffig" SSSSr^i;,^
cei«ny«. — Itiprrx Szóvolt*
ZalavárfflfByei MW\\ Áruforgalmi
Részvénytársaság Nagykanizsa
Bazár épülat. Sürginyclm : Faltra. - Tslstoasziin : 123 Iatarurbán. -
Tánciskola.
Blagusz Elek oki. tánctanár tánciskoiájá ta
Casinóban szeptember hó 5-én
közös táncgyakorlattal
ünF^epélyesen megnyitja.
A tanfolyam főgimnáziumi, felső kereske delmi, polgári fiu- és leányiskolái tanulók részére naponta d u. 5—7-ig, felnőttek részére este 8—10-ig tart.
Beiratésok szeptember hó 1-től a ,Casinóban* történnek.
72/vb.l920.
Árverési hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy a letenyei kir. járásbíróságnak 1920. évi 1344. sz. végzése folytán Dr Leké Imre ügyvég által képviselt Ditmajer Pál, mint kisk. ^Ditmajer Juli törv. kéviselője kányavári lakos javára Gombos Károly kisk. kópv. Gombos Báüntné által kányavára lako3 ellen 550 korong tőkekövetelés, eddig 502 K 70 fillérbeij^iíár megállapított és a még felmerülendjköltségek erejéig 1920. évi julius hó 14-óh foganatosított végrehajtás alkalmával lefc/glalt és 30C0 koronára becsült 2 drb. "sértés (malacok) nyilvá-. nos árverés utján Kányavárott végrehajtást szenvedett lakásánál 1920. évi szeptemb«r hó 13-án d. u. 3 órakor a legtöbbet Ígérőnek, szükség ese:én becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Letenye, 1920. augusztus 27.
Schmldt János
kir. jbir. végic-hajtó
valjLcrint miaden-nomu iak«l*i cikkek a logjutíujro-sabb árban fuc-reibetók bt
Tankönyvek,
, Schless Testvérek
könyv- és pipirkerwiUdésébao (D«ák-Ur 10. »x.) IskoIakOnyvtk t>*k6t«»« a l«floIc*óbb árt>««.
*9T9or9m9mm0mo0mmwtwúim0it
Ertesités.
Van szerencsém a n. ű. közönség b. tudomására hozni, hogy Magyür-U S. alatt
cipészlizletemet megnyitottam.
Megrendelések és javítások pontosan eszközöltetnek.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, maradtam kiválfl tisztelettel
> Papp Otsk ár cipész
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá cseogó szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Ensébet-tár 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos letszerelésének és üzemben levő motorok karbantartását.
Égók, rUlajnol rasaHk, tóióodóayak, csillárok ál-laadéaa raktáron. Zo:U*fY.taat dllueatasaa készítek Tetofon: 1*0.
Önálló gyakorlattal bíró
irodai tisztviselőt
fontos munkálatokra azonnali sürgős belépésre keresünk. Fizetés 2500-3000 korona.
Ji ulilHl iili Miiittt uitinit uhu! Itlifltíit. Zalavármeiyel Szövetkezeti Áruforgalmi rószv.-társ. Nagykanizsa, Bazár,
MAGAWJYOHOZÖ VÁLLALAT
VIOLA É. TÁRSA
Elvállal mindennemű bizalmas természetű nyomozást, bűnügyekben is. Megfigyel, imformál ugy kelybcn mint a vidéken.
Telefon 157. sz. Nagykanizsa Sugár-ut 28,
ŰR ANYA Ptozgékép-paiota
? UllnlUfl Beiyiayl-a.<■ TaHta»~BT > Szerdán cuülOrtöböu
| Á hóhér leánya
i Filmdráma 6 felv. — Irta Círí PrOlich. Rendezte: Ilién Jenő.
I Főszereplő: Hilde Wolter
I a csodaszépségü fllmstar.
Elóaiások klzaa,okoa T is I ónkor. Vasár- éa taaapaaftokaa S, 6, 7 áa 9 árakor.
Tojást, babot,
borsót, lencsét, diót* mákot és egyébb élelmiszereket iKta wurUétku
burgonyát és vöröshagymát
waggontételekben készpénzfizetés mellett legmagasabb napi áron vásárol
Dunántuli EUImlmr és Áruforgalmi Részvénytársaság ■ agykanizsa, Cssngeri-u. 8.
Telefon: 8». Távir&ii elm: Transdanubfa.
GYERMEKCZIPÖKf
cörta\'ppal, 22-tói 34 es számig, 40 koronás árban kaphatü
í Hegyi Pál kamMMíta Vasvár.

VI f if nsaymoxgószlnhtz
! » ILAU atntmMt, Mifta 74. n,
üzerdán «k ctitörtökön Nagy ola^ií film heuiD\'.Htó
A
Szerelmi dráma 4 felvonás.
Előadások tuliK kétUzuyokaa 7 4a 9 érakar ?asár- is üaaepaapekoa 3,l,7ltl órakar.
mammtmttMmmmmmma——i»«Ümí
Tankönyvek
r hiVát?,0San megállapított árakon. Továíbá iskolai fűzetek, raj^-siterek, írószerek, könyvestáskák stb. a legolcsóbb árakon kaphatók \'
Fischel Fülöp Fiai
kiiiy*- és papiráruházában Nagykanizsán,
Fő-ut. városház palota sarok.
Nyomatott a
laplulojdonpsok; Za|a| éá Gyarmati künyvnyontdájaban.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Ffi-ut 13. — Inierurbon-teleíon 188. ——
MeqJeUnlk mindig kor* rAygel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
neműig;, kipvliciv.
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési Arak:
Egísz évre 250 K. Félívre 130 K. Negyedévre 65 K. Egy hóra 22 K. Egyes színi 1 K
A nemzetgyűlés. j
Budapest, szeptember 1. A nemzetgyűlés i mai ülését fél tizenegy óra után nyitotta meg Rakovszky István elnök.
Napirend előtt Pallavicini György szólalt fe), aki elmondja, hogy a lapok azt írják, hogy az egységes kormányzópárt értekezletén azért szólalt fel, mert el akarja ódázni a fóld-birtokreformot és támadása tulajdonképen nagyatádi Szabó István ellen irányul. Kijelenti, hogy ha ő nagyatádi Szabót támadni akarja, nyiltan támadja. Különben is nagyatádi Szabó nyolc kormánynak volt a minisztere es igy csak rajta mullott, hogy a földbirtok-reform még mindig, nem valósult meg.
A botbüntetés részletes vitájánál Buda-véry László az első szakaszhoz azt a módosítást ajánlja, hogy a botbüntetést ne terjesz-szék ki a nőkre, de állítsák a megtévelyedet-teket nyilvánosan pellengére.
Apponyj Albert kén, hogy az első szakasz első bekezdésebői hagyják ki a következőket : akinek egyénisége és életviszonyai olyanok, hogy vele szemben a botbüntetés hatályosabban alkalmazható.
Tömegényi miniszter hozzájárul Apponyi módosításához. A nemzetgyűlés elfogadta.,
A második szakaszhoz Budaváry indítványozza, hogy aki jog nélkül botoz, azt •ugyanannyi bottal sújtsák.
A harmadik szakaszhoz Tomcsányi igazságügyminiszter módosítást nyújt be, amelyet a Ház elfogad.
A Ház elveti Pethes László különvéleményét, amely szerint a boibüntetés nyilvánosan is végrehajtható.
A negyedik, ötödik szakaszt változatlanul elfogadták.
A hatodik szakasznél Tomcsányi igazságügyminiszter bejelenti, hogy az elfogadott büntetések életbelépnek a katonai bíráskodásnál is.
A hetedik szakaszt 32 szóval 25 ellenében elfogadták.
A kisgazdák ezután lünletőleg elhagyták az üléstermet.
A hetedik, nyolcadik és kilencedik szakaszhoz többen fölszólaltak. Ezzel a javaslatot részleteiben is elfogadták.
Ezután Rubinek Gyula válaszol Buda-véry hozzáintézett interpellációjára. Kijelenti, hogy a kormánynak az a törekvése, hogy az összes állami alkalmazottak egyformán megtalálják a megélhetésüket Az állami tisztviselőket élelmiszerrel, tűzifával, szénnel és ruhaneművel fogják ellátni. Két-három hónap múlva a pénzügyminiszter oly javaslatokkal áll elő, amelyek helyrefogják állítani pénzünk vásárlóerejét. A választ tudomásul vették.
Majd Tomcsányi igazságügyminiszter válaszol Csernus Mihálynak, a kommunizmussal vadolt internáltak gyors kihallgatása ügyében bejelentett interpellációjára.
A miniszter megnyugtató válasza után Cserti József interpellál a boradó behajtásápál elkövetett visszaélésekről.
Szíj Bálint Eszterhózy Móric gróf csereakciójáról interpellál.
Nogyatádi Szabó István megnyugtató választ ad.
Berki Gyula sürgős intézkedéseket ker, hogy a földművesek legelőt kapjanak.
Nagyatádi Szabó István kijelenti, hogy a tegnapi minisztertanács felhatalmazta .arra, hogy rendelettervezetet készítsen abban az irányban, amit Berki javasolt. A miniszter válaszol egyúttal Pallavicini György napirend
előtti felszólalására. Ő nem azt mondotta hogy Pallavicini meg akarja* akadályozni a földbirtokreformot, hanem azt, hogy indítványa I pártbontás jelensegét tünteti fel. Már pedig * minden pártbontás veszélyezteti a fóldbirtokreformot. A választ tudomásul vették.
Hornyánzky Zoltán a Tisza-tárgyalás körüli visszaélésekről interpellál.
Drózdy Győző, Karaffiáth Jenő és Csontos Imre interpellációi után az ülés 4 órakor véget ért.
A Tisza-per tárgyalása.
Budapest, szept 1. A mai Tisza tárgyaláson elsőnek Baríha Albert volt hadügyminisztert hallgatlak ki, aki elmondta, hogy Vix francia a\'szredes egy alkalommal igy szólott hozza: „Önöknek volt alkalmuk arra, hogy a történelmi hatart valasszák demarkációs vonalként, önök azonban ett nem tették, holott ismerték a Diaz-féle feltételeket.- Ugyanezen a napon érkezett megNyék hegyi ezredes Paduaból a Diaz-féle szerződéssel, amelyben a következő volt: .Az osztrák-magyar hadsereg viaszavonul az 1914.. évi határok mögé. Magyarország elválik Ausztriától és Magyar-orszagra nézve a határ lesz a demarkációs, vonat-\' Vix alezredes kijelentette, hogy a csehek arra alapítják követeseiket, hogy ha önök a szerbeknek területeket ajánlanak fel, akkor ők is követelhetnek területeket, önök minden alkalommal lemondanak valamiről. Itt van a nov. 28-iki tárgyalások jegyzőkönyve, amely szerint Diener Denes József elismeri, hogy a Maros folyóig a megszállás nem fegyvers\'.ünot, hanem tényleges okkupáció alapján történt.
Elmondja Bartha Albert még, hogy Oöm-bös Gyulát/5.1 ós Baila Aladártól táviratot kapott; amelyben közölték, hogy megállapodtak a jugoszláv kormánnyal, hogy ha a magyar kormány Jugoszláviát elismeri, akkor a horvát kormány nemcsak, hogy teljes fegyverzettel átereszti a magyar csapatokat, hanem az egész hadianyagot is átszállítja Horvátországból. A .táviratot Károlyi Diener Dénesnek adta át, ő pedig az illemhelyen felejtette a sürgönyt.
Másnap Ballát és Gömböst kiutasították, mivel nem adtak választ a jugoszláv kormánynak. Ezután ismerteti a M&ckensen hadsereg vezetőségével folytatott tárgyalásokat.
Több tanú kihallgatása után Hüttner kijelenti, hogy az iratai külföldön vannak, de bizonyos körülmények közt hajlandó kiadni a bíróságnak. A bíróság ugy határozott, hogy az iratok megszerzésére az intézkedéseket megteszi és Hüttner feltételeinek eleget tesz.
A lengyel-orosz helyzet.
Varsó, szept. I. A vörös hadsereg ellen-offenzivája teljesen csütörtököt mondott.
Moszkva, szept. I. ^ szovjet kormány a Londonban tartózkodó Kamenevet megbízta azzal, hogy mind az egész orosz hadsereg főbiztosa azonnal menjen a frontra.
Budapest uj polgármestere.
Budapest, szept. 1. Sipőcz Jenő dr. 163 szótöbbséggel megválasztották Budapest polgármesterevé.
HÍREK.
— A legközelebbi megyegyölés előreláthatólag nagy tárgyú lesz, Már í eddig 200 pontnál több fogja a programmet tenni, nem, számítva a póttárgysorozatot. Legfontosabb pontok egyike lesz az alispán jelentése, amely többek közt felölelt az internáltak ügyét és a termés jelentést is.
— Szabadságról való visszatérés.
Eóry Szabó Jenő törvényszéki elnök szabadságáról visszaérkezett s a mai nappal elfoglalta hivatalát.
— Ujabb tisztviselő csoportok a vármegyében Kolbenschiag Béla alispán a varmegye hivatalnokaival folytatott tárgyalásai kapcsán abban állapodott meg, hogy a miniszteri rendeletben szorgalmazott tisztviselői cso-portozatot a varmegyében kiterjeszti. Tervbe vétetett 3 ujab^ tisztviselő c«oport felállítása : Keszthelyen, Sümegen és Letenyén, Igy a vármegye területén 5 tisztviselő beszerzési csoport lesz a nagykanizsait é$ zalaegerszegit is beleértve.
-<• Héhány uó as élalmaiéai hivatal nyoraaé-géhaa. Megírtuk a napokban, hogy * városi közélelmezési hivatal számadásainak felülvizsgálására kiküldött bizottság kiküldetését befejezte s a számadásokat minden tekintetben rendben találta. Bí alkalomból olyan javallatot tett, hogy a nyereség bixoöyos percentjét kb. 60,000 koronát a hivatalszemélyzet kázőtt jutalom képen osszanak szét A közélelmezési hivatal várakozásod felüli nyereséggel zárta le számadásait. A nyereség meghaladja a 2 millió koronát. Ebb-51 az összegből, Illetőleg a közélelmezési hivatal nyereségéből élősködik már régtőlfogva a város. Legutóbb is aZ élelmezési hivatal pénzéből fizették ki a város hivatalnoki, személyzetét Ezt az összeget persze, ritkán láta viszont az élelmezési hivatal. Tény az, hogy a közélelmezési hivatal tekintélyes nyereséggel dolgozik. Ezt honorálandó, a kiküldött bizottság\' jutalmazni kívánja a hivatali személyzetet. Mivel még ne történt meg, eleve felemeljük a karunkat ellene O.\'y nagy a nyomor a városban, oly sokan vannak »z éhezők, hogy nem tartjuk szerencsésnek a város legszegényebbjeinek a gyomrán megspórolt összegből bárkit is jutalmazni Azt is helyetebb-nek találnánk, ha a város kiadásait nem az élelmezési hivatal nyereségéből fedezné, hanem engedné *z élelmezés: hivatalnak olcsóbban a város legszegényebbjeinek rendelkezésére bocsájtani a lisztet, zsírt s a legszükségesebb élelmezési cikkeket. Igy igaz, nem volna 2 milliós nyereség, de nem is volna annyi éhes ember sem. Ma különösen, amikor elmondhatják, hogy mindent a gyomron keresztül nézünk, nem szabad az elégedetlenek taborát szaporitami. A város szerezzen más forrásokat, ahonnan kiadásait fedezi, tere és módja van hozzá elég, de semmikép se használja ki a város legszegényebbjeinek e«yedüli\' mentsvárát, a közélelmezési hivatal pedig reméljük, nem Is fogad el jutalmazást azért, mert spórolni tud a ugy gaz dálkodik, hogy milliói nyereségei vannak.
— Megjött u Artesitéa a aiaptanberl Uiztröl A közélelmezési minisztérium a város ellátatlanjai szamára az Áruforgalmi R. T. utján S00 mm. lisztet utalt ki. A közalkalmazottak beszerzési csoportjának tagjai a városi és a járási ellátásból kikapcsoltatok, azokat a csoportok közvetlen látják el. Felhívja a reaéelkezés a közélelmezési hivatalt, hogy az ellátatlanok Jegyzéket szigorúan vegye revizió alá s liszttel csak azokat lássa el, akik se liszttel, se gabonával nem rendelkeznek. Az alispáni hivatal azt is közli, hogy a kiutalás csak akkor lesz pontos éa egyenletes, ha teljesen pontos kimutatás áll rendelkezésére. A 800 mm.-ás lisztkiutalással szeptember hóra 6 kg -os fejadagok szolgáltatnak ki. A hivatalos fejadag még nem lévén megállapítva, a 6 kg.-os kvótát még nem lehet a jövőre nézve véglegesnek s maradandónak tekinteni.
— Szüreti mulatság. A Kath. Legényegylet felújítja a régi időkben oly raélun kedvelt és jó hírnevű mulatságát, amelyet f. évi szeptember hó I2-én fognak megtartani n Polgáii Egylet nagytermében. A rendező bizottság buzgón fáradozik, hogy az ünnepély minél jobban sikerűjén. Kcélból tervbe vették, hogy a mulatság előtt délután fél 4 érakor a szereplő pásztornők, pásztorok stb. jelmezes diszfelvonulást rendeznek a váres főbb utcáin zene kísérettel — ha kedvező Idő lesz. — A mulatságon a nézőközönség szórakoztatására bemutatják a körmagyar-táncot is, melyet nagy buzgalommal tanulnak az előadók. A rendezőség már most felhívja a közönség figyelmét ezen mulatságra, melyre a meghivók a napokban küldetnek szét. A zenét Torma Tóni teljes zenekara szolgáltatja.
— Közellátási köaloméoyek. értesítjük a közön-séget, hogy szeptember 4-én 1 vaggon kiváló minőségű, fehér kristálycukor kerül elosztaxra. A cukor ára 126 korona. Igényelhető beJőltr személyenklnt 30 deka. Felhiv-!uk mindazokat, akik ezen cukorból részesülni óhajtanak, hogy igényüket a hatósági könyvecsxéjükön feltüntetett bevásárlási helyeken az augusztusi eukorje#y leadása és t.z előjegyzett cukor árának lefizetése mellett 3 napon üelül jelentsék be. Későbbi jelentkezések figyelembe nem vétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1920. ez«ptemb«r 2.
-- Ssgltgltak ej, a.ejéa, eeaiáéeo. | W » fíőSu Jóm! Uxu^VdlrokíIít, aJtT nuclfao >.««« b.l.g. 1 ......«>»>»k t.noU ,.<*„„ s>o»»M
ságcvel 2 óviff Schwirttcr »z«n*tóriunabM» tyógyke*«l-uutt, betegségéből kiítyógyulví, iso£t hoiiüUjithjUOtt régi
uotij»J\\o*. Félctégo két "apró erdőkkel **»rctna Kwtí-ísiról férjtóoz uUnni/ \'d* »r utolsó buton&ir*bjuktól t» | rccgfoxstva, Uronayolód**. a koiötair. timogvásira szorulónk > £vdv« Míik a <-áros íaköaságit, hOCT adományaikkal togyák !ehet.5tí, .fiojy a csalid lehc*ioü. A Nóégyíct gyujtMt k«zJíU * *t«»o<s«üed\'!c»»l»J falségél yozMfr ^xeketet Józjcíaé V(5dnok?\' alatt "Jtórjük\'* viros\' laXóiiágát, \'tehcti^iíHiör tttérUm tárnokatÜÜ a szerencsétlen családot. Adományokat mi íj tovibbitua*.
— Beírás a helybeli Iparos Hu- és leánytanondskoliban. Az 1920-21. tanévre az iparos-tanulók beírása az egész évi tanfolyamban szeptember 1—15-ig, a téli tanfolyamban pedig óktófcer 15—lS.-ig történik, & kozp. állami elemi\' népiskola £) IV. fiúosztályában, naponkint 4—7-ig. A beírásra kitűzött időben köteles minden iparosmester tanutöjáf még azon esetben iS beíratni, ~ha az még csak próbaszolgálaton van, beteg, vagy esetleg, mint háziszolga, vagy napszámos alkalmaz-tatik az illető iparág elsajátítása végett. (96096—1907. sz. miniszteri rendelet.) Aki tanulóját a beírásra kitűzött időn tul Íratja be, vagy nem küldi pontosan az iskolába s ezen mulasztását nem tudja kellően igazolni, az az 1884. évi XVII. t.-c. 62. §-ába ütköző iparkihágast követ el s vele szemben az 1884. évi XVII. t-c. 157. §-ában megállapított 40 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbírság fog alkalmaztatni. — A később felfogadott tanulók a félfogadás napján azonnal beirandók mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni. — Azon iparosmesterek, kiknek több inasuk van, saját érdeküknek testnek szolgálatot, ha ösz-szes inasaikat egyszerre Íratják be az iskolába, s ezáltal lehetőve teszik azoknak oly módon való beosztását, hogy lehetőleg ne egy napon vonassanak el a műhelyből. Az iparostanulók kötelesek a beírásnál születési és iskolai bizonyítványukat és tanoncszerződésük másolatát bemutatni; 35 korona tandijat lefizetni, vagy a városi tanácshoz intézett landij-elongedés iránti kérvényüket az igazgatónak á\'adni. Az előadások a 10 hónapos, illetve egész évi tanfolyamban szeptember 6 án, az 5 hónapos téli tanfolyamban pedig október 18-án kezdődnek. Az igazgatóság.
— Üj áOtAayárak. MesUraégesen es>oil;ak at «gé»z vonalon ax elégedetlenkedőket Alig emel * Déli-vasut, nyomon Mvrti a MÁV. » i«mé< folé liekál a Déli-vasul- A bivatalo* lap közli a dohányárak ujabb tekio-tílyw ♦/&-<» cmcléaét. Kiveszik u ember szájából «zt »i utolsó élvezeti valamit «, ami*®z még menekülni lehetett, bár nagyon kiadagott mennyiségbon Hogy bová vas ez az őrúlt iramú drágítás, ma még nem lehet litnL üres besaéd a» csak. hogy ne utaazunk s ne dohányozzunk. Elvégre akkor ne együnk, no öltözködjünk. hanem mentünk vissza az erdSbo s rágjunk édesgyökeret. — Alant közöljük a trafikáruk meglapított hivatalos árút: AUalaxóssArok: 100 gr. Legfinomabb török 210 K. finom t6rök 72 K. Kükmkgesugtk: 100 gr. Szultán-flór 540 K. Kiváló\'finom török 240 K. Kir 135 K. Purxicsán 120 K. Hercegovina 110 K. Sn*aro>: 1 drb. RegaUtás G60 K. Trabuco <»•— K. Britanica 5 60 K. Portorico 2\'20 K. Tisza 8 — K Regalia média 7 — K- StivarkÁk: 1 drb. Memphis 1-20 K- Mírjam —\'70 K. Király — 70 K. Hölgy — 70 K. Duna - 24 K- Dráma — 28 K. Magyar — 20 K. Korona 3 60 K. I\'rincessas 1\'40 korona.
— Az Ihárosberényi lfj. egyesület f. hó
22-én mind erkölcsi, mind vagyoni tekintetben jól sikerült, műkedvelőkkel, monologgal, szavalatokkal, karénekekkel egybekötött majálist rendezett könyvtára s a hadifoglyok haza szállítása javára. A szereplők közül kitűntek Deák Mariska, Balog Justika, Németh Mariska, Lukács Sándor, Ádám Sándor, Cseresnyés János, Deák Gyula, Pap Jóska, Cseresnyés Piroska. Az ifjúság hálás köszönetet mond minden vendégének, különösen pedig felülfizetőinek : Báró Inkcy József 500 kor. Löwenstein Emil, dr. Erőss József, Hámpek László, Káldy József, Strausz Gyula, ifj. Szűcs József 30—30 kor., Fedrich Ferenc, Teke Lajos, Leden Márton, Németh János, Stern Lajos 20—20 kor., Krcmser Sándor, Molnár György, Héricz Jenő, Kampics János, Missel Ferenc, Miszel Lajos, Konter József, Grotics György,> ifj. Magyar József, ifj- Miszel József, Tóth Mire, Metzli, Kincsas Vince 10 kor, RédeyGy.5/kor.
— Mogbüntotatt komponista tanítók. A kommün alatt oxponált tanítók és tanítónjk ügyét intéző bizottság a következőkép ítélkezett: Cm\'b>i\' Ida zalaszeutgióti tanítónőt és Hcrst*yi Sándor tanítót <to;gálásra, Htilo Dezső xalagóginfai taáitót saját költségen való áthelyczésro Jfalo£ í.ástlót pénzbüntetésre. Tolúu- Istvánoé, keszthelyi tanitón>*\'t clölcptetcsénok 2 évi mtgvonAsara, Lauri Ferenc pacsai s Svtúit János komárvárosi tanítókat állásuk alól két cvre való felfuggesttcsre s Kagv Géza kacorlaki tanít" 3 évi íclfüggcsttcsre ítéKe.
..lilv.lo ul\'t tai,Wfwkb.n (Culno mfyW 1
SI. hó WiSj«. fcjjutíiw" „g* „.„.ilj.nkli.1 10 .K. mOKMtír * *»<*?«.
Síiv.í UXMtute kit . BMbmit.
MíáooUalolyto. Alforlöiint Mmjrsbcrs oki. lánclonsruí líncianlolyomiSI « \'.
n.eyiermélKn aicpleir^ir s-éf ^ylila mrc. i«nu ktrUlnck 0 lecu>»b,b éj> legfUvniosol* Mncok; leiyj&ekel Fischel Fülöp Ftói k»nyvkerak«líM ?od el <s szegtember 2-161 o léncioníraft « Polglrt
E,""e\'(í) A Néptakarékpénztár Rtg. N«gy kinlztán külföldi kifiEítésíket i IsgelSnyö-sebben loljeíit. Idegen pénmemoket vesi e» elad. (tövid lejwatu hiteleket engedélyez. Betéteket elfogad!
(x) Tabut I WóUowtorft loltínjrt d»r.bj» í JC. tlirt.ob.rgi húTely.k d^.bj. 3 K. VKlú.ftíyv.r.í, fe\'ur.rolíick k.pb.lói SmW A.frf f.gyv.rtereít^lÍJÍb.r,.
— Felkérjilk a V. A. C. tagjait, hogy
tagdijhítralékaikat 3 napon belül fizessék be, mert különben alapszabályaink szerint a tagok soriból törölve lesznek. Az elnökség-
<*) Bf j Jó karban le*8 3 éa (él méler hosszú plalOkocal rűíró nélkül eladó. Mcíteklnlhelő o Nagykanizsai Palria POIkávégvérnél.
Megérkeztek
ésaápKa-ujdo^gokowyálosíiékbon.
Bítt^ony ílokltáspliol bécal munkoeríkészili. Vdor- és filc-kal«K>kal -Récíben álvesalto-.únV — Egybep oiánUuk íosan fe^íerell rS^lür^nkal a k»y«!kezÓkben : Férfi 6U«ny-aíövelek, fiői ko»^lüin(i«)mík priísi_ váljsz-tékbon. — Schiítofl a íegiobb .mioosegben. tfénking belső ágyhuzalra. - Fekete Cloll. Pongyolakelmék minden színben. — Kockás alj kelmék. — Dubl flanel nport-kttbAira. I« mosó krehanok Sziqes pargetek koi öriAal TllauUkban. >M>
Klein József és Testvére
: y^nwy-ft\' 3. mxAm. -
Szerkesztői üzenet.
Yarga Li*ú6 é« D®oeUJ btván urakfll kérjük. )elen|enek mev »tcrke3ZlőségUnkfeen mo déteen 12
ómkor. \'____
Ar
Uirrévrc
keresztény uri családnál teljes ellátást het. Cim a kiadóhivatalban.
mom. két középiskolai tanuló
ny*r-
ÍTD AWÍA mozgókép-palota
UUJlIufl ««ne.>K.4.T»U<aa ». Szerdán éa csütörtökön
A hóhér leánya
Filmdráma 6 folv. — Irta Ctrl FröJich. Rendezte: IHé» Jenő.
Főszereplő: Hilde Wolter
a csodsssépségü fllmstar. rnéadáaek kbiaapekoa 1 aa I óraker. I Taaár- és ftaaspaapokoa 8. S, 7 áa 9 irakur. J
u«!
Dunántuli Ruhaáruház >mgytisztitó- és javító Üzeme
Elvállal és szakszerűen ilaztlt, iavlt mindennemű férfi öltönyöket, felöltöket, téli kabátokat, női kosztümöket, pongyolákat, jutányos árban. Gyullölelep Erxaíhet-tér 40. •». — Üzem : Xeleky-nt 15. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi, fiu gyermekruha raktárunkra.
Kész férfi öltönyOU 800 K-töl leljebb. Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készítünk jutányos árban.
Szives pártfogást kér:
Dunántúli Ruhaáruház Erzsébet-tér £0.
BOT
nagymozgósxlnház
Sarus izilMt Tiltfog 74. sz
VILÁG
SzeréiAn tSs catttörtökttn Nagy olasz film bemutató
Szerelmi dráma 4 felvonás.
Elöaéiaok keidsto kttkösnapokos 7 él 9 érakar.
Vasár- éa ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 ónkon.
Tojást, babot,
borsót, lencsét, diót, mákét és egyébb élelmiszereket «llllN
burgonyát és< vöröshagymát
waggontételekben készpénzfizetés mellett legmagasabb napi áron vásárol
Dunántúli Elalmissor és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengsri-a. 8.
Telefon: 5». Távirati cim: Tramdanubla.
Ingatlanok adás-vétele!
Kisebb-nagyobb házak, nagy kertes házak, emeletes házak, olcsó kis házak, üzletházak eladók. — Kél Uzlet, kél berendezett vendéglő bériele átadó. Balatoni villák eladók. S\'/rOHISZT László 52-v^í
írlayl Hlktéa-otoa »3. ss. L smalst. -.....
Talsloa Í85.
Villamos bevexetést világítás és motorikus célokra, házi és uazdaságl telefon, továbbá csengó szerelést Icgjatányosabban vállalnak
László és Orszát céf
Nagykanizsa, Erzséhs«-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra najyobb épületek villamos lelszerelésének és üzemben levő motorok karbantartását.
Égek Ttllemos Taaatét, téiiiééarsk, esUltrek ál-Uaééai raktárea. UttiétTitést ét|maatasen késettek Tetafon: ISO.
Olcsó lüJjlJIUlit
áll módunkban a g*ud»-kftzöaNégaeb «* Állítani X
Tekintettől a minbJcéstlet c*«Wly voHir*.minták cjupán irodankbin tekioüictók io*g. MogreodelMCilcet, jirwl - bizomioyosaank cs megbixotuink is íelvcsxnck. • Váaárolunki babot, borsói, lencséi-mákot, repcét, árpát, tenaeril, olajos magvakat, burgonyái, fái wajrgonba rakva, bármilyen
mennyiségben tollat. r«ngyot. csontot. ÁtvuaxUn mint bizományos gyapiul. kisebb tételekel készpénzben fizetjUk. nagyobb lételekre nagy előleget adunk, zsákokat azonnal kllldllnk. — Áru«itunJU: x cukrot, sói, petróleumot és zsákokat. Kérjen állami gépeinkről, szerszámainkról és eszközeinkről stb.-ről
■ ■ ■ = Irigyen áriegry»éket. Ritntnánvttaiik • 3zöTetk«z«i Nafyk«nt*w,
SUÜiDdilJfUillK. 1I»»ct« S»4retic«t Zilmcrníí. -lUn^v* SiSreücíKt Lctenye. — Itanjtya S»íve«kei«t L«nti, ll.-ir.(yot S*4»««ket<1 l*li.<ti*nipil, — H»n*va Si5»«Ueí«l SQmes. - lll(*U<&v«üc«t«« ZjUWti, Tipolca, — Szikiul )6w«f Ver
Mmrnm Szövetkezeti
Részvínytársaság Nagykanizsa r
Btxir épület. SftrgJnyoim: Fítara.1 Tslaíouzám: 123 lnUrnrbán. —{
Nyomatod a laplulajdonosok: Zalai cs Gyarmali könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP \'
S«rkcazl4»íe ín kl«Söhlvaul: F6-UI 1J.
- Interurbán-telefon IK3. -
Megjelenik mindig kor* r*gg«l.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS QYÓRGY
UpvlMlöl
FELELŐS SZERK&SZTÓ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Eiőtlzetösi Arak:
Eniaz évre 250 K. Félévre 1*3 K. Negy<d-évre 15 K. Egy hóra 22 K. E«yw szám 1 K
Nemzetgyűlés.
Budapest, szept. 2. A nemzetgyűlés mai ülésén harmadszor olvasták a botbünteiésról szóló törvényjavaslatot. Majd áttértek az egy*-tomi beiratkozásokról szóló torvényjavaslat tárgyalására.
Usetty Ferenc Ismerteti a törvényjavaslatot, amely * magyar intelligencia védelme lesz. Nem szabad a szellemi proletáriátust szaporítani, mert az állandóan szítaná a forradalmi szellemet és nyugtalanságot. Kéri a Házat, hogy a javaslatot általánosságban és részleteiben fogadja el.
Ezután ífal/er István kultuszminiszter kijelenti, hogy a köz javát a múltban nem vették eléggé tekintetbe és minden vonás megvolt benne, ami nem magyar. Vissza kell térni ahoz, hogy a nemzet ügye a legszentebb dolog. Vissza kell adni a fölsőbb oktatást tudományos és nemzeti hivatásának. Aki előtt nem szent sem a nemzeti, sem az erkölcsi szempont, olyan ember nem kell nekünk. Kívánatos, hogy az egyetemi hallgatók jelentékeny része a magyar vidék egészséges, tiszta szellemi légkörében nevelkedjék. Kéri a javaslat elfogadását.
Szünet Után Pallavidní György személyes kérdésben válaszol nagyatádi Szabó István tegnapi boazédéro. Nem lesz addig rend, amig az összes bűnösök, akik a Károlyi féle forradalom előidézésében részt vettek, nem bűnhődnek.
Nagyatádi Szabó István kijelenti, hogy a Károlyi-kormányban azért veti részt, hogy megszervezze a Kisgazdapártot mint a forradalom és a felfordulás ellen szolgáló védőbástyát. Kijelenti, hogy ő sohasem akadályozta meg a fóldbirtokreformot.
Ezután Zékény 6yula, az egyetemi beiratkozásokról szóló törvényjavaslathoz szól.
Az ülés délután 2 órakor ért véget.
6isx««ik0vé» a vörös hadseregben.
Varsó, szept. 2. A bolsevlklek á vőrős hadseregben nagy összeesküvést fedeztek lel, amelyben volt cári tisztek vettek részt. Az összeesküvő tisztek állítólag Wrangel tábornokkal értettek egyet.
London, szept. 2. Keletgaliciában a helyzet meglepetésszerűen komollyá vált a len-gyolok részérő. A vörös hadsereg harapófogó szerű támadást intéz Lemberg ellen. A város bevétele csak órák kérdése lehot. — A várost védő lengyol csapatok kétségbeesett kirohanást intéztek, azonban súlyos veszteségekkel visszaverték őket. Przemysl várának ostroma is megkezdődött.
V: Varsó, szept. 2. A vörös hadseregnek az ellentámadási kisérloto Bresztlttovszk körül teljesen sikertelen maradt. Azokat a vörös csapatokat, amelyek Bresztlitovszk mögül akartak offenzívába kezdani, véresen visszaverték.
Krakkó, szept. 2. Pilsulzki kijelentette, hogy a lengyelek S0 ezer embert elfogtak, 25 ozer ember pedig elveszett ugy, hogy a megmaradt 150 ezer főből áíló demoralizált bol-seClki sereget kell csak Lengyelországból ki szorítani.
Kisantant találkozó Bukarestben
Péris, szept. 2. Szeptember 10-ike körül Bukarestben a szerb trónörökös, Venizciosz görög miniszterelnök\'és a cseh kormány megbízottai találkozni fognak az oláh kormány megbizottaival.
Az oláhok a magyarság támogatásáért.
Béco, szept. 2. Bukarestből érkező hirek szerint az olah kormány az utóbbi időben az erdélyi magyarsággal szemben engedékenyebb politikát követ. Az oláh kormány a magyarság támogatását .akarja megnyerni, ezért mértékadó politikai körök igérctot tettek a magyaroknak, hogy ha az olah állampolgári esküt leteszik, koiló garanciát kupnak arra, hogy állásaikat megtarthatják, régi jogaikat ujbol gyakorolhatják és eddigi állomáshelyükről nem fogják áthelyezni őkcL Ezeknofc az ígéreteknek következtében Erdélyben többen letették a hűségesküt. Az oláh kormány a magyar egyetem ügyében megfontolás tárgyáva tette a kolozsvári magyar egyetem Engedélyezését.
Folytatják m tárgyalásokut a Máv. rekonstruálása ügyében.
Péris, szept. 2. A legközelebbi napokban folytatni fogják a francia pénzemberek és a magyar kormány tárgyalását jelzálogkölcsön folyósítása dolgaban a magyar államvasutak rekonstruálásának céljára. A francia megbízottak szeptember második felében utaznak Budapostre.
Letartóztatott banktisztviselő • Budapest, szept. 2. A rendőrség ma előzetes Ictartóztatasba helyezte Wágner Lajos 28 éves banktisztviselőt, aki a magyar országos takarékpénztárnál volt hivatalnok és több 100 ezer koronát sikkasztott.
▲ Nemzeti színház uj örökös tagja.
Budapest, szept. 2. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Bakó Lászlót, a Nemzeti színház tagját a magyar nemzeti megújhodás zászlaja alatt kifojtett elismeréséül a Nemzeti szinház örökös tagjává nevezte ki.
A földreform Qgye.
Budapest, szept. 2. A földbirtokreform javaslatot — mint illetékes helyről közlik — a jövő hét első napjaiban kezdik tárgyalni a nemzetgyűlés szakbizottságai.
HIREK.
TŐZSDE.
lluJapfst, szept. t. A inal tóxsdéa axilárd irányzat maSctt ma is nagy forgalom f«jl6d«t ki.
Napot eoa 310. Font SflO. Dollár 2*0, Frank 1875, Márka 600, Líra 1160, Rubol 320, Lei Siokol <00, Svaid frank 3950, Dlpir SöO, Bécsi 93.
— B^WrtSaíxlk i cithtk a najyarriiiz kii-UáayokaL Megdóbbeotó hlit haliunk a fetridékrdl. A csehek 10—12 éves leánykákat bOrtonöxnek b« i ugy bánnak el velük, mint íelnótt Ronosxtevókkel, mivel ax a nagy biinik, hogy magyar viwletbea mennek vígig ax uuájj. A leánykákat napokig tartják clxárva a bMtóoók-ben a ax órsxobákban, ahol blxocy n«a Jgeo kizétk óket. így fest a megszállott éi meg c«m szállott Magyarország képe. Mi, akik tüntethetnénk szabadon magyarsÁ-gunk mellett, eno nem li gondolunk, amíg a felvidék\' apró gyermekei bebórtöooxtetik magokat » mégis magyar-
• romákban jártuk.
— Két aap a hónap. Tegnap, *x«p<ember 2-án egy elókeló közhivatalnok szomorún sóhajt M: ,Ttgmf volt tlseje s Htkfm mar 30-iia i\\i«V Vájjon menyi havi
/fitéléire volna szükségeim*- egy hivatalnoknak, hogy a hónapot no xaogorúw - napba. Mennyi fizetésre volna szüksége, hogy beszerezze altéU fát, a lisztet, a xilrl. me#talpalussa a cipőjét, vissza fordíttassa ax eredeti oldalára ruháját . . . stb. Korányi miniszter tévedett, jurukor azt mondta, hogy \' nincs szegény ember, wctl nladea kávéház, vendegíó i mulató hely zsúfolva van, A kegyelmes ur csak azt TcJ*Jte<l« el megnézni, hogy kikkel. B.zlosaa nea azokká), akiknek 2 nap a hjcap s sxep-tamber elsejére üO-ika következik.
— A turániak és a sémiták. E címen tartott előadást kedden este a városháza közgyűlési termeben Doupona Jőzsef főiskolai hallgató. Több ezeréves küzdelmekre világított rá az alapos készültséggel megirt, pontos történelmi adatokkal bővelkedő felolvasás. Sajnos^ üres székek meredtek a felolvasó felé, mert Nagykanizsán nem divat tudományos alapokon felépülő olőadásokat meghallgatni. De ha a mozi csak felnőtteknek való malacságokat: vetít a vászonra, oda tódul a publlkun ... Pedig ép nálunk, e zsidófészekben, nagyon is kívánatos volna, hogy a zsidókérdessel mindenki tisztában legyen. Akkor nem dobni félre sénki n Zalai Közlönyt azzal az indo-kolássa!\'. már megint a zsidót üti! Akkor nem volna olyan nagy az ölelkezés a zsidósággal s nem volna annyi gyáva keresztény, kik nem mernek nyíltan a zsidókérdésről beszélni. Ne felejtsük el, hogy kígyókat melengetünk a keblünkön, ha a zsidóságot ok nélkül pártoljuk. Jól irta Doupona: ,A kommunizmus bukása után, mind hatalmasabb erővel lép fel két eszme: a turánizmus és az antiszemitizmus*. Ez azonban a beavatottak olőtt nem lehet újság, mert ép az emliteit felolvasásban törtenelmi adatok nyomán elvonult olőttünk a turániak, akikhez a magyarok is tartoznak és a sémiták, magyarán zsidók, már az ókorban kezdődő s nspjainkig húzódó küzdelme. E két népet nagy világnézeti különbségek állítottak mindenkor harcba egymás ellen. Helyszűke miatt nem terjeszkedhetünk ki az egész előadás még kivonatos ismertetésére sem, mert csupa adat az egész. Csak egy frappáns beállítást emelünk ki, amely az előadás adataiból önként alakul ki s nem a mi hibánk, hogy oz a zsidóságra nézve cseppet sem kedvező s ez a következő: A faji szellemek nem valtoznak. Vagy nem ugyanaz a szellem-o az, t amely ma a szaoad szerelmet hirdeií, avagy a jeruzsálemi Salamon király, aki feleségekből egé*z gyűjteményt rendeztetett bo magának; avagy Dávid, aki a harctéren pusztíttatta el a szép asszony urát,hogy az könnyebben az övé legyen? Vagy midőn a Kyaxares orvul leöleti lakomáján a schyta vezéreket, vagy pedig mikor Weisz terrorista a megkötözve elébo vitt ellenforradalmi vezér Lemberkovics századosba egész egyszerűen belelövöldöz. Avagy nem hasonló-e Heródes nagy gyermek gyilkoltatásához. Krisztus születésekor az a kegyetlenség, amikor a zsidó terrorista a 9 éves fiúval huzatja bitóra saját keresztény, ellenforradalmár fóldmives atyját? Sajnos a múlt és a jelen példái nagyon hasonlók. Ezekről kellene gondolkodni $ nem folyton azt hangoztatni, hogy a zsidó is becsületes ember! Akad közöttük, de az nem menti a faj végzetes bűneit.
De Kanizsán hiába minden serkentés! Hiába ir az újság a levendula illatú ruha-szekrényekről. a melyekbe eltemetik a magyar jellegű viseletet! Hiába hirdotnek felvUá^Ö-sitó előadásokat. Hát igazán nincs itpJcéress-tény magyarság ? Vagy min^eakí jól érzi magát a zsidó járomban ? .yeddig tart még o bűnös alvás? RoméTJtnc," hogy logközelebb amikor n szerző megtartja felolvasását az Ébredő Magyarok egyesületében, nem lesznek üresen ásítozó székek. Kanizsai keresztény magyarság! Káposztáié lett a forró piros véredből? . . .
A felolvasó estély jövedelme 345, kor. volt. Felül-fizettek: Bátor Heorik 4 kor, Fábiy Bél* 10 kor., Molnár
Gyórgyoé 10 kor, N. N. 6 kor. Ússieseo 30 kor. A felul-fizetósekért «uton mond hálás kÓsxöoeUl a Re*3tilu£.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 8.
— Kerasstény ni a a kis kongresszus. Zürickbat »x koreíitóoy mun!c»sk0ngr«»M0s«n eisfcűem vált-mennyi európai ílUmból megjelcctek * reuakiiok kíp-viselót. A kongroszuí felhívj* a noaxetköii muokás-köz«u<g«t, l»gy keresztény komolysággal vegyenek réwt a szociális kérdésnek xx erkölcs és Jogrend alapján való megoldásában. A rokkantak a hátrahagyott családlagok biztosításÁrA o étre elhatározta a kongre«xus, hogy raf?M«kodik a díjfizetés nélküli, akkori ellátás elvéhez. A biztosításnak általánosnak és kötelezőnek kell lenni. A szükséges pénzt a gyári és fényűzési adó, u élvezeti cikkok, a nyereségtöbbletek és a részvények szelvényének adójából kell megszerezni. A kongresszus követelte a női-<í, gyermekmunka" csökkentését. A termelő eszközök szocializálását elutasítja, de elutasítja a kapitalista gazdasági programtaot is
— HatOirtilyn tanítóképzés Végre megvalósul az a régi kívánság, hogy * tanítóképzést felemelik hat évfolyamra- Az eddigi négy évfolyam annyira tul volt zsúfolva tantárgyakkal, hogy a tanítóképzők szinte lehetetlen munkát végeztek. A rendelet a hivatalos lap augusztus 27-skl számában Jelent meg. A működő tanítók éa tanítónők számára továbbképző tanfolyamokat szerveznek a nyári szünetek alatt, öt szolgálati éven belül legalább négy ízben. A fenti rendeletet vezető Unitéi körökben nagy örómmil fogadtak, mórt a tanítóképző intézetek rég sürgetett óhajukat látják megvalósítva. A rendelet kivitelében nyilván I>xrt Sándor államtitkárnak, a kiváló pedagógusnak van legnagyobb része.
_ RíforanyilvUkola. A refominyelviskola szeptember hóban megnyílik. Tanitás ötös csoportokban, német, francia és angol nyelven. Résztvehetnek fin- és leány. Unulók és felnőttek ti. Tanárok: t>r. Villányi Henrik igasgatú, Neufcld Simon és Doiuiny Ármin Unárok. Jelentkezni mindennap lehot Dr. Villányi Henrik ígaxgatónáL
— Ealatonvldákl borászati és kert gazdasági fclállitá* Bal»tOttíür«d«a. A .Falu\' Országos Szövetség és a Balatoni* Szövetség által szeptember 11 és 12-én rendezendő bor, gyümölcs, zöldség, konzerv, gyümölcs-párlat é» kertgazdaság eazközkUlliUs é» vásár Iránt ugy a termelók, mint a haz»i és külföldi beszerzési csoportok, szövetkezetek, nagykereskedők részéről páratlan érdeklődés nyilvánul, mert ilynemű kiállítás évtizedek óta nem volt hazánkban. A kiállítás minden csoportjában számos díj kerül kiosztásra s elsőrendű szakemberek bevonásával előadások és tanácskozások Is tartatnak a termelés fokozása, it értékesítés szervezésé s a növény betegségek ellőni védekezés tárgyában. Bejelentések és tudakozódások CUfl6 Krnő kiállítási elnökhöz Balatonfüredre vagy a .Falu* Orsz. Szövetséghoz (Budapest, IX, Köztelek-utca 8. az) intézendő*.
(x) Tínctaaiolyam. Minden jó táncos előtt ismert név Nagykanizsán AdorJÓK-ot Majerszberg Frida. A híres táncUnárnő ismét mint már 18 éve, megnyitja tánctan folyamát a Polgári Egylet helyiségében folyó hó. 5-én. A beiratkozások már folyamatban vannak ugyancsak a Polgári Egyletben. Mindenki, aki elakarja sajátítani a most divatos s a magyar stb. táncok egész sorozatát, iratkozzék be Adorjánné iskolájába. Tandij az egész idényre 200 korona. . .
— Ihol megadóztatják az taborotrálkoiókst Newyorkban, a borbélyok sztrájkba léptekor, pár hete a borbélyok ugy próbáltak a dolgon segíteni, bogy a közönséget adóztatás terhe alatt kívánták kényszeríteni arra, ho*y önborotvájukat dobják a sutba s csinosításukat végeztessék ővelük. A kérdést ugy akarták megoldani, hogy a hajvágás alkalmával az önborotválkozók 260 százalékkal többet fizessenek, mint \\a borbélynál borotválkozik, akiknél az áremelés 60 százalékos lett volna. A dolog sokkal nagyobb konstemációkat váltott ki, mint hinnénk Mozgalom indult, hogy behozzák a szakáll és a hosszú hajdivitot. Nem volna utolsó látvány a borotváltképp yenkiket sziuindlán hajzattal, vagy galíciai szakállal tátni. Lám, lám, a hagyományos, borotváltképp amerikaiak takarékossági szempontból még sima arcukról Is lemondanának. Uram Isten, ha a mi borbélyaink is rávetemednének hasonló adóztatásra, nem tudjuk mit csinálnánk, mert sehol a világon annyi bőrbajt, eccémát, kelést, pattanást nem lehot kapai és sehol sem annyi nyuzgolás árán, mint nálunk.
— Értezltéz A főiskolai hallgatók zenekara ma (péntek) délután hat órakor zenepróbát tart a főgimnázium zenetermében. Kéretik & tagok pontos megjeleoése.
— TalálUtott kisebb pénzösszeg és egy prémgallér. Jogos tulajdonosaik átvehetik az államrcndőrkapítányságon.
(x) Petroleum é* Iugki. Elsőrendű fehér galíciai petróleum és a lcfrlobb marosuivóri szappanfőző szóda nagyban és kicsinyben VAUC3 és DEŰTSCH fUszcr kereskedésében t&grykanlzsón kapható.
(*) P«lkér«» ez Ipartestületi dalórda t. tagjait, hogry\'e hó 3-én pénteken este 9 órakor az IpnnesiUlei helyiségében teljes száramai megjelenni szíveskedjenek. Büíkkr.
(z) AI Urániában Várkonyi Mihály, Makai Margit, Penyvessy Emil és Szőreghy Gyula szereplésével bemutatásra kertll Dumas vllighirll regénye .A fekeie Tulipán". Ezl a remekszép filmet a Corvingyár készítene. Jegyei siessen mindenki váltani.
(x) .Délibáb aoaoiat* név alatt speciálissá magyar tárgyú, magyar levegőjű filmek bemutatását határozta el a Világ mozgó s s filmsorozat első részét- péntek, szombat és vasárnap fogja bemutatni a .ParaszlbecsüUi\' cini alatt. Jegyek már válthatók
(x) ámstérck I Fényképészeti cikkeket, lemezeiket, másolópapírokat, előhívót aranyfürdót, szinezóket és egyéb vegyszereket a legolcsóbban beszerezhetik Szabó Antal fényképészeti szaküzletében.
Két öl tűzifa, egy nagy hidas és szekéroldalak eladók Honvéd-u. 4. sz. alatt.
EZy klfntóle&ny felvétetik Fischel Fülöp Fiai papirkereskedésében.
Nagyobb diák uri csalidnál teljes ellátást nyerhet külön szobával. Cim a kiadóban.
Jó házbél való fiu tanulónak felvétetik Horváth Jőzsef szabónál Kazincy-u. » 4. szám. uio |
Egy íiakfaer és egy kupéltocsJ
elköltözés végett eladd. Bővebbet Halbhuber főhadnagynál a katonai főreáliskolában. ui5
U571/I920. Hirdetmény.
A v. tanács nyilvános árverésen eladja
1. szeptember hé 4-éa d. e. 9 órskor az I—V. tar. temetőben az 1320. évi s»rju íütermést.
2. szeptember hó <J-in d. e 9 órakor a felső erdői dékán gödöllői dűlőben az 1920. évi szeptember 30 án lejáré irtásfóldík egy évi időtartamra.
Haszonbérlők kötelesek a földet őszi kalászossal bevetni és eke után tölgymakksl beültetni s gazd. hivatal utasításai szerint.
Nagykanizsán, 1920. évi szeptember hó 2-án.
A várod tanács.
Olcsó nőikalapok!
Üzleil utómról hazaérkezve tisztelettel érteai-fem a t. hölgyküzönséget, hogy a legmodernebbül felszerelt kalapszalonomban az őszi szezon megkezdődön. — Kalapalakításokat a legújabb dlvatujdonságok után a viszonyokhoz mérten legolcsóbb áron vállalok. — Nagy raktár velour, filc és bársonykalapokban. — Tisztelettel G. Weia* Ivtijxa női kalapszalonja, a Központ szálló épületében.
ÜRANIAr.ggla
Pénteken, szombaton és vasárnap Magyar film 1
Várkonyl Mihály, Makay Margit, Fenyr | vesi Emil, Szöreghy Gyula szereplésével
A fekete tulipán
Dumai világhírű regénye. Rendezte: Korda Sándor.
Elóidájwk Utalapokon 7 M I órakor. luki- éa taatpupoloa S, 6, 7 áa 9 órakor.
Keresünk megvételre egy 8 lóerős
gőzlokomobil!
eselleg csépKgarniturával együtt. Ajánlatok legkésőbbszeptember 6-ig be-adandók. Városi közellátási üzemek
*3
yj LACJ naflyrnojE® -**,n.,?áx
Szanu izHIoíl TtW«74.n.
Pénteken, szombaton és vasárnap
Otraatxsghy Sáador re»ek műve a „Matyólakodalom* c. népszinműve után
A Délibáb — I. része:
Parasztbeosület
magyal nópdráma 4 felvonóiban.
: Musaty Balta és Kiuiroa ila|0i
Hílfóo, kídd.n ci acerdáa L VÉRZŐ AREMA - SpaoyoldrtUDa 0 felvonMbM
Elíaiiuk kaidat* kótkSmapokon 7 ól 9 órakor, tuti éa Auapupokoa I, I, 7 é« I énkor.

Ingatlanok adás-vétele!
Kisebb-nagyobb házak, nagy kertes házak, emeletes házak, olcsó kis házak, Üzletházak eladók. — Kél üzlet, kél berendezett vendéglő bériele átadó. Balatoni villák eladók. SZIGRISZT LÁSZLÓ IXM",^.
Zrínyi ülUél-atoa ». u. I. •matat. - Talatoa 136.
Villamos bevezetést világítás ás motorikus célokra, házi és gazdasági telefan, továbbá csengi szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Orszáy cé«
Nagykanizsa, E.-xsébet-íér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos kiszerelésének és üzemben levő motorok karbantartását.
é|ök, vjltuaoa vasalók, tóaóaééayak, oailtérok él-landóaa raktáron. KlltaéfVétéat dllaontaux kéaaltak
1T alíf on~I oTl^
H37alr eladását és vételét li Q&dn »legelőnyösebben közvetíti a husz cv óta fennálló Aozél Ienáoz pénzkölcsön- és ingatlanforgalmi irsdija Fő ut 8. a*. Törvényszékiig bejegyzett cég.
tánciskola.
Blagusz Elek oki. tánctanár
tánciskoláját f. hó 5-én vasárnap este 8 órakor közös táncgyakorlattal —
cigányzenével
ünnepélyesen megnyit}* a Casino dísztermében. BeUnitva- lesznek az Összes uj és divatos táncok. Tanfolyam a főgimn., felsőkereskedelmi-, polgári fiu- és leányiskolái tanulók részére d. u. 5-r-7-ig, felnőtteké este 8—10 éráig tart. Beiratkozni lehet naponta d. e. 8—11-ig, és délután 5—7 óráig a Caslnoban.
Magbaváló szilvát!
minden mennyiségben napi áron vásárol a ""
Szeszfinomitó központi fözdéje
Nagykanizsa, Er*sébet-tér 12.
Megérkeztek
és sapka-ujdonságok nagy választékban. Bársony alakításokat bécsi munkaerő ícésziti. Velúr- és filc-kalapokat Bécsben átvasaltatunk. — Egyben ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat a következőkben: Férfi öltönyszövetek, női kosztümkelmék óriási választékban. — Schlffon a legjobb minőségben. Nánklng belső ágyhuzatra. — Pekete Clott. Pongyolakelmék minden színben. — Kockás alj kelmék. — Dubl flanel • port-Icab Atr«. Jó mosó krehanok Színes pergetek órlAal választékban.
Klein József és Testvére
== Sazlncxy.utea 3. »áai. — mnniinmiioonoiM

viUotint mindte-n«mu lik»Ui cikkek ■ l&gjulinyo-s*bb árban sre-. lízhetök bo
Schless Testvérek
könyr- és p»pixlwmJMdé»<b«o (D«ik-t4r 10. »z.) lak*UUnyv*k b«ket*s« a Ugolc»öbb ari»«n.
MHiimiiimtaimmii
Tojást, babot,
borsót, lencsét, diót, mákot és egyébb élelmiszereket minden adnitístjlM
burgonyát és vöröshagymát
waggontételekben készpénzfizetés mellett legmagasabb napi áron vásárol
DunántuIí Eleimiszap éa Áruforgalmi RiizníjiyMrsatég Nagykanizsa, Oaengeri-u. B.
Telefon: 59. Távirati cim: Transdanubia.
Nyomatott a lapluloldonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. szeptember 4. Szombat^
w
201. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőséi éa kiadóhlvelal: Fí-ut 13.
- Inlirurban-íele.\'on ÍM. -
Moojatanlk mlndlfl kora roggal.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖROY
FRLF.1.ÖS SZeRKfaZTÓ: RODROGKÖZV ZOLTÁN
et«tlz»t*»l «r»K:
I Ejész ívre 2S0 K. Félívre 1*5 K. N<8V«J-U »SX h-<>- Mra 22 K. E«y«j •xim l.fc
Szenzációi leleplezés a népbiztosok tárgyalásán.
Dolgozik a kommunista péu=.
Váratlanul n:gy szenzációja volt tegnap a népbiztosok tárgyalásának. A bünpcr kép-vísolőjo bcjelontetle, hogy a népbiztosok védői kivivel nélkül hatalmas összegeket kapuk munkájukért « Bécsbe szoköt kommunistáktól. A folháboritó esetről a Magyar Távirali Iroda a kovelktzókat jeleni: Dr. A ezét Imre fő-ügyészhelyeltes állott íól szólásra ós bejelon-tette, hogy a rendőrség néhány nappal erelőtt letartóztatott egy Matonek litván nsvü embert, aki ket levelet vitt Bécsbe, az egyiket .Vilma néni", a másikát .Zsófi néni\' címre. Megállapították, hogy (Vilma néni" Bühm Vilnssssl, .Zsófi néni* pedig Kunfi Zsigmonddal azonos. A levoieic\'ft. a yádói.kar agyik Ugja dr. Nagy Mihály szignóim . s azt irt.-. benne a többek között, hogy n védők erokerfeletti küzdelmet fejlőnek ki a per. során, majd pedig, hogy Rabinovit igen szépen vallott, mer: hangsúlyozta hogy Kun Béla egyéni diktatúrát csinált. A randőri nyomozás során kihallgatták dr. Blau-ner Mór védőt, aki azt vallotta, hogy dr. Nagy Mihály a per köliíége\'re 130ezer koronát vett fel, ebből 10—10«er K;át kaptán a védők, 40 ojer K-át pedig gazdasági célokra fordított Blauner azt mondta, hogy a pénzforrást nem ismerte. Dr. Nagy a .Vilma néni\'-nek szóló levélben ujabb 200 ezer \'koronát kért, mert pénz néiKül nem lehet semmit sem csinálni. Hangoztatta o fóügyészhelyeltes, hogy a levélben a kormányzó személye a lehető legsértőbb módon van feltüntetve. Azért mondta el mindezeket, hogy a bíróság tudómást szerezzen arról, hogy az egyik védő összeköttetést tart (ön a Bécsbe menekült gálád gonosztevőkkel < hogy az ítélet kiszabásánál vegye figyelembe, hogy a börtön falai nem elég vastagok ahol, hogy a vádlottakat ártalmatlanná tegyék.
Az olnök ezután felhívta a védőket, hogy egyenként\' nyilatkozzanak A védők ezután külön külfln bejelentették, hogy dr. Nagytól és dr. Blaunertől kaptak 5-10 ezer koronát, védői tiszteletdíj fejében, de nem tudták, hogy a pénz a bécsi kommunistáktól ered. Dr. Hojtás védő azonnal le is vonta a konzekvenciákat éa lemondott a védelemről. Székely dr. pedig kijelentette, hogy az 6 személyét nem érinti a vád.
Aczél fóügyészhelyettes még egyszeri felszólalása után a tárgyalást felfüggesztették.
NemxetgyDIé*.
Budapest, szept. 3 A nemzetgyűlés msi ülésen az egyetemi beiratkozásról s:óló javaslat tárgyalását folytatták
Szideozky LaJ\'/s: A javaslatot a mai állapotokra szükségesnek tartja s éppen ezért elfogadj*.
Bitogh György szerint revízió a\'a kel! venni *,lapt«rv« s szokat a tamaigyakit, Amalya^rólSMijmolt, el kell hígyol. Nem helyes ez sem. hogy a tanárok egy rtsíc születési és vagyoni viszonyai szerint osztályozza s növendékeket.
Bernolók Nándor energikusan köve\'.oli az oktatás intenzivebbé tételé:. Helyosnek tartja, ha az iskolában a megbízhatóságra súlyt helyeznek, de súlyt kell h\'elyezni « szellemi képességekre is Sok t>f.j izirmjzott nz országra a zsidóság szellemi tultongéséhul. A magyarság jövő érdekeit meg kell védeni.
Azt hiszi, hogy »z egyetemi arir-y helyes megáilapi\'.asából áldás fakad az orsíágra.
Pető Sándor hosszasabban fejtegeti a zsidókérdést.
Ezután az elnök javasolja, hogy a holnapi ülés napirendjén előbb az egyetemi kérdést s utána a pénzügyminiszter javaslatait tárgyalják.
Korányi pénzügyminiszter ezzel szemben azt kívánja, hogy olőbb a nagyfontosságú pinzflgyi javaslatok kerüljenek tárgyalásra.
Többek hozzászólása után a nemzetgyűlés a pénzügyminiszter javaslatát fogadta el.
A Tisza-per tárgyalása
Budapest, szeptember 3. Négy napos szünet után ma folytatták a nagy per tárgyalását. Az első tanú Siarmay Sándor báró, volt honvédelmi miniszter, aki kijelenti, hogy Tisza meggyilkolásáról október 31-én az esti órákban értesült. Mondzd* azon kérdésért, hogy minő fontasabb események történtek személyéve! kspcsolatosao a gyilkosság napján — elmondja, hogy délután megjolent nála a minisztériumban Friedrich ás egy másik ur, akik bejelentették neki, hogy az uj kormány megalakult és Linder a hadügyminiszterí. Később. estefelo feljött Karolyi Lindctrel. — Srurmay elmondja még, hogy a kormány a katonatanács megalakulásáról október 2S-án kapta az első hivatalos értesítési.
Milcsevlcs János képviselő elmondja, hogy a Tisín gyilkosságról közvetlenül semmit sem tud. Október 31 én találkozott Friedrichhel, aki extázisban megölelte és felkiáltott: „Éljen a forradalom I" „Megcsináltuk a forradalmat.
Modrovies Elek mátyásföldi lakós azt vallja, hogy a fia, amikor olvasla • lapokban, Friodrich vallomását, hogy október 3l-én nem mozdult ki lakásáról, igy kiáltott fel: „Bt mégis csak sok, én magam láttam Friedríchei, amikor elment."
Molnár Jenő hírlapíró ulán Farkas Sán dor azt vallja, hogy Mihélyi István, Friedrich gyárának volt alkalmazottja nem tehetett elfogulatlan vallomást Friedrich ellen, mert nagyon gyűlölte ót, amit a tanú elölt nem egy szer hangoztatott.
Buza Bírna, a Károlyi kormány volt földmivelésügyi miniszlero azt .\'allja, hogy a nemzeü ünácsnak non volt Ugja. Tisza meggyilkolásáról tudomása nem volt. — Vallomására — tekintettel forradalmi szereplésére — nem eshetik meg.
A tárgyalást holnap folytatják.
A vörösök ujabb nagy kudarca.
íiudjpcs\'. szept. ?, N£me:o:s:ági jc\'en-tések sze.\'in: a vörösöket továbN katasztrofális veresé*: élte. Budién! lovasserege tudva levőleg a 12-ik bolsevikl hádserogg;! karöltve uj offeniivat kszde\'t. A vörös támadást azon-, ban a h\'-s lengyol hidsereg nagyszerű lendülettel fölfogta, sót a harc végo a bolsevikiekre annyit* b»lu-u;ti:c ki, hjgy Croíovicné: és Tomasovíól ószaknyugalrn a teljes átkarolás veszedelme feiyogeti óket. Budiéul.az ogrsz vonalo-i visszavonulással igyekrzik a kelepcéből marékül ií.
HÍREK.

Nsro\'on siO, Font 873, IAv-\\ Do\'.Uf 24«, vr.ni{ ffrind,) 1 "26, .V.isrVn &JR-5,-I.;M 1180, jVXj aS, Ui C.75. Sivkol Krwk (tvcici) 4000,
IXoir fno< txi*
— Or«zi««a RU6JÜ Koaí«r«acU. .U
Ryarok gRyc»ÜUlío«k onrigo» válaaiteinya f. fcó 2d-ia Simrociinyl Győrgg ertiigo» e5o6V, oomxcti{ya]é»l «Wo6fc v«i<hu *Utt t»rtott ú2««a «UutitoaU, bogy t»ept«»b«r 7. & U * ki?ri%ilAtixt>ikn oruigoi : loc-ki
K«Afit««ciil Uit, tctljn ímn rlátti <»»r->»t>»:a»k. hadjifxitt k«ra«Ci tx«rv<x»:«:scÁ i% tiAWctopo* íjAleak v*s«t^i4gét róixtvcte!ro felhívja. A« Elnöki Ko:.fv;»aci« fcl«2»t* Uia lár*«<liüi»uok <«rc**teny nfgujhotlúuoak oigy K«r«H»t.t meg ua Alkuvó ist+ii m gyu »*»U«a-txa st^riUtitui. A it^ók/.\'^tt, itocUÜs cwakÁt U:U->t». tfi aMUbín * po\'-\'íkji pírt\'jpUíió ©Jy kiout ;Jtxett eló, begy * ■«gy«r»J« í*Ut»r«dt íúurnl ríx^t »* 6r«&K egyetlen )eleat>5« ii lc*n»gyob>> t«r»*-Julmi c/yMuííUoek ttv?g4tl«plU»ua, racrt leheti\'Jeo, hogy x keretit^ay karxoi MUUpjxt ké(J4«eke< kortee*
fogitbol tíűfyjíK rliuiw. Ax (kuítoi £lac-l»4* hjUpHa* h felhiTj* hil^ .:»ofort>*it» bogy » kcoíireociix* képviielíiket Jelegeik * tlelegilUk neveit s kvx-pontba haltdéktolenul megtivimtoxmk vtgy megtelefoeál* )jLk Sfátaltva * Sevdbelí <iUell4« e»etlege« kM**Ü exclUi t* tedetjjk, hogy a ^cUgiluk ttiitt * ogyobb beiy/Ctoportoksi! 4-7. ÜwVi-cktXI i-4. PeOrffjck a ooyo.tolut, hogy wcple.ber IS vfái* faestoék
kvz; ontuokM a kikuu:.,tuk neveiről és arról, bo«y biay kiküldőd esámjú* gooJoikoJJunk ml lAkiiról. Tekiot«U<l Air*, hogy a* c&yeiwM le^foato>Abl> kir-íéieiré\'. !e«« ixó * v»ut he\'yii»o;ortek Upvn<lic*í ,<:.-alUe ck.«t:«a31 »xáSafftt. Xc-v.J progrAss. tovki r.egoy.t>, Urtje Szjorecsányi Cyórtjr; múkouétdnk i*r»erteté»e: MaJJ 0«xa , A x»!U jk*íáé» áUaIáiOi i»iueiUt黫 : Or. Kmosky MibÁ y, kuiíó\'.di Yoo«tkoiÁ»aib*o: Dr. Wo!W KixoJy; pim&i fAjv&;l»i wrWoyhoxÁt: Dt Somogyi Istváa. kereekedtlel ó» i^xrt tt xiJitU^: Ol. DwÁsjri Fireac; moakAvlUxdrt; ü.-bíA De«i, liutnjtivk/r^i. AaU J..no»; uod»!oca, neve ii L(«gAO<r Atbio; fo!d-
birtokrcíora t Llpovnüexkv PÁ1, aipjó\'M tórvényhoxái : N\'.idl Oéi», aeaxe^Ugi WíJ<»: Or. KmxUot Sándor; aeatetr^eia\' *xerv»ik«^<i: .\'Jo;títh JfiroJy. A« e^aíók Álul ^eterftetua h\'tlxoiAii box h-irijx\'lim
korlátolt UíőtAiUxrjnil Ai e^ok engedélyt
— Ifi«i«n a várói |ÖY«d»Iml lorráaok ntáa. C»Ak a aepokbA» keltünk kl u elles, hogy a yúo« ai ckimtxvti hh-itAl vAgyosiból C\'icvdii Akkor megirtek ai t !t, hogy * rinuxk oí/*a rxgy trre vao. ha úirji t toegUU!;* » módokxt kÍAálá»AinAk fedetMre, bogy nlnee ixuke^g ax élelraexéxl hivatelnAk A.vArot wg^nyeio hchjájtott nytre»égéb<5l íöoUctAal mAgút. E«t mejprtuk. Uroa»«eJ Utjck, hogy a város egy-két a*IU» embere otiftA lt KI AAaxk. hogy oj»bb s jogot jCrede\'.c^ihex >3ttxoAk. L\'gy írtét.:tr.k. hogy *« pxr\'gAxotriayok M-cditÁnAk di;at tiftMMn fel fogják emc&t. Ke»ett<s«s lt volt, hogy a legiitoltti nepokig i>oJdog, boldogUUn, h» elhttiroxU, értett, va^y nem érteir a dolgihor, 10—20 X e\'Jeivébea kxfott lperigAxohinyt. Mát vÁro»okbAA ex m»r .-íg aiocs Igy. <*tak Dobreceare oUíorút, Ahol «x ípxx-IgAxolvAnyik kuu!itit mir tég^A tetemet 6ttreg«kb«n AlJapitotUk meg. A város he\'.yetrn cteleksiík, ha ocaan igyekszik srófolni, »hol van t futni hagyja gondjaival a txegényembcrt. Ne ní«xunk mivt, ctAk a váaA>I árusokAt. Keretet jk semm.kép olaes Aianyhta a 10 korooát ;£AXolrányi <.jakkAL Y.z csak így etet Ha k>rc!a<xötü[ s más városokkal Is érdeklődtünk, e^éu bíxtotjm UMoalt még forrásokat. Ct»k pertze a v.lrotnál lt keU agy kicsit gondulkoxnl t töiídnl a dolgokká*
— keresztény Szociális Egyesölet. .Ma
szomba-.o.i, szeptember 4-én e»te ő érakor választmányi ölés tarta\'i*, amelyro a vilaszl-rpányi tagok meghint iák. A munkaközvetitéa a Keresztény Otthonban megkezded tt, a hol a munkát igénylök, szintúgy munkáltatók bejolontése elfogadtatik. Az elnökség.
— k középiskolák relorn|A Hullcr koltvsxa!-astxtri bírom footot reade!elH bocsátott Jd • köxéflsko-likr* \\or>*tkoioÍAC- Ax eIt-5 a gyakorlati ttW uoJgáJ\'a. amennyiben a gyoolrást koteleió tárgyként áUi^ja be a Jíóxéplskolák negyedik otxtAlyábj. a mitodik a »ene i$ cnek okutátára Irinvul s k01óni>s eulyt helye* uon»k nrtmretl (rinybAn va16 oktatására, a harmadik a köxg>xd*-
\' si<: ét társx4aíosntodom<ayok okttUsit txoJgáJJa ás a tvrténeletn meílett heü 1—2 örabaa tervi e^ásra. — Helyet fogltl »t iluücos anthropológja is s a rottkkal fúld rajtot, amely kulin tantárgy les/, elválasstják a.lífr-tcnelemtöl. A hxtodlk osxtályokbjn rendes tárgy lesa h foWraji, Qlg a nyokadik osstály ebó felébto heü két v.-ibaa koxgix iiv»<uu>, a mjiaodJc ftíébeo társadaJom-tadomány keril eladásra. A W*oyÍsÍoUk V. otxtáJyAban az Általános anthropológia elemei kerülnek tárgyalía áJá. A wegvrittozott tanrendh x kép««t termíitetesen a heti viik siA&iát Is meeíelelölcg fel fogják emelni.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 10.
— A fiumei zsidók. Jugoszláv újságok közlik, hogy amióta D\'Anunnzio elfoglalta j Fiumét, azóta az ottani zsidók kitűnően élnek. D\'Anunnzio sok szabadságot buto^itott számukra. Kereskedelmi határok nélkül seítelhet-nek s fövedaImiik egy részét önként felajánlották CyAnunnziona\'K. A fiumei zsidók élénk összeköttetést tartanak a zágrábi zsidókkal. A galíciai vérű poéta hogy is vájná ki fajtá jának a szemét?
— Községi választások Szerbiában. A .Oomovina" Zágrábban megjelenő újság hozza- a belgrági s a szerbiai községi választások eredményeit. Egy-két adatból képet nyerhetünk Jugoszlávia politikai állásáról. — Belgrádban leadtak 3623 kommunista, 3380 radikális polgári párti, 2726 demokrata s 643 köztársasági szavazatot. Belgrádban a polgármester s helyettese a kommunisták közül került ki. A környék 45 községe közül 30 bar. felülkerekedtek a kommunisták. Nagy kommunista többséggel szavazlak még Sabácon s Obrenovácon. -— Szemendriában s Mladenovácon a demokraták voltak többségben.
— Dobáayklosxtás. Krt«síijdk a kSi&osíget, hogy U »u-u«tu» havi dohány f. hó 6-in a traíúcokban ron-ddkeiésro áll. Elosztási arány: 16 kis csomag cigaretta-dohány, vagy 20 csomag pipadohány. rag>\' 60 darab szivar, vagy 400 darab cigaretta. Kígyelawíteljúi a kis-kanizsa\', illetve a vasaU fogyasztókat, hogy járandóságukat kizárólag a Bo», Öletve Piszár-íele tőzsdében vehetik át A trafücosokat pedig (elhívjuk, hogy a jobbfajta eigareUadchányt és szivart — tekintettel, hogy ebb*l kevés r 11 rendelkezésre — aranyosan osszák szét ugy, hogy lehetőleg minden \'.jénjrlő részesülhessen belőle. J"b#w» biulUUti Hituuk.
— A Move tagjai bánokszentgyörgyi kemény hasábfára előjegyezhetnek. Erdei öle házhoz ízillitva 1700 kcrona. Move iroda, Batthyányi-utca 6. szám.
— P elhív át a nyugállományú katonai havidijasokhoz. Minisztertanács: határozat folytán a nyugárományu katonai havidijasok a saját személyük, valamint ezek Özvegyei és ín-ál a nagykanizsai közalkalmazottak beszerzési csoportja utján, a polgár-, közalkalmazottakéhoz egyenlő kedvezményes elbánásban fognak részesülni. Felhívjuk tehát mindazokat, kik a honvédelmi minisztérium 38. osztálya által kiadott sxámszeJvéoykirot és értesítés birtokában vannak, hogy ezekkel felszerelve, jegyzékbe fojlaitatásuk végett f. évi szeptember C-án, do legkésőbb szeptember 7-én délelőtt Gudlin Ferencnél (törvényszéki palota, az udvarban jobbra) annál inkább jelentkezzenek, mert különben sem augusztus, sem szeptember hónapra kedvezményes ellátásban nem részesülhetnek. Nagykanizsa, 1920. szeptember 3 Dr. Keneti Imre, a közalkalmazottak beszerzési csoportjínak elnöke,
— Keresztény Otthonban minden szombaton délután 4—6-ig tagdíjbefizetés történik az Ébredő M. E. pénztárnokánál. Az É. M. E remekszép jelvényét 20 kor. ellenében kellően igazolt tagok naponként d. u. 6 és 7 óra között megszerezhetik ugyancsak a Ker. Otthonban.
— Adomány. Hanczinger József hadirokkant \'anitó családja felsegélyezésére Németh Dénes 50 koronát adományozott. — Továbbítjuk.
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete felkéri tisztikara és választmányának minden togját (A—N. betűk között), hogy folyó hóra eső napos szolgálatuk dátumáról a Ker. Otthonban mielőbb tudomást szerezzel ek, hogy semminemű fönnaksdás rlő ne fordulhasson.
A vezetőség.
— idorjiaoé Mayersberg Frída tánciskoláját a Polgári ügyletben f hó 5-én nyitja rreg, amelyre mát eddig sok Jelentkező van. Beiratkozni lehet Fischet Fülöp Fiai könyvkereskedésében és a Polgári Egyletben, a tánc-Unarnőnéi. Táncórák gimnáziumi, kereskedelmi cs polgári uk. tanulóknak J. u. 5—7-ig, felnőtteknek 8—10-tg. Kisebb gyermeknek egész külön tanfolyam, ahol inát 6 éves ko:tói is részt vehetnek
Eladó házak. A város legforgalmasabb utcájában to\'ib ház van nagy kerttel eladó, amit azonnal el lehet foglalni. Bővebb fclvilágositiUt Rakos György Magyar-u. 45.
Cieéti és oipololaörésíkÖMttó tanouook ér UnalóUány felvétetik. Györgyik PáJ, Rozgonyi-u. 2. 1420
Kötlon, 27 éves keresztény kereskedő több évi gyakorlattal üzletvezetői, bevásárló vagy hasonló állást vállalna a kereskedelem minden ágában helyben és vidéken. C\'.aj a kiadóhivatalban. 1423
Öaaxacaokható vaságyat vennék. Címeket a ki-aaöhivaUűba kérek. 1430.
Egy teljesen uj fekete Iérll51t5ny eladó. — Cim » kiadóhivatalban. \\ 1425
(x) A Néptakarékpénztár Rtg. Nagykanizsán Külföldi kifizetéseket a legelőnyösebben teljesít. Idegen pénznemeket vesz ós elrd.^ Rövid lejáratú hiteleket engedélyez. Betét\'eket elfogad.
(x) Méhészek ! Kasos méheket clőmchck-kei együtt legmagasabb áron megveszem. — Lefojtás előtt saját érdekében értekezzek Szabó Antal csemegekíreskcdő méhésszel.
Egy flakker éa egy fcwpéfeocal
elköltözés végett ekdó. Bővebbet Halbhuber főhadnagynál a katonai főreáliskolában. 1415 (x) Egy tó karban Utó Ó ia fél méter hosszú plaiókocsl rujjó nélkül eladó. Mfgleklnthelő a Nagykanizsai Patria Pólkávégyárnól.
(-) Cselédleány jó fizetéssel, teljes ellátással felvétetik. Cim a kiadóban.
Nagyobb diák uri csa\'ádnál teljes ellátást nyerhet külön szobával. Cim akiadóban.
triaaitái Van szerencsém értesiteni n n. é. kö-I UlöllB. zönséget, hogy Király u. 14. sz. alatt
[tol- & líülMÍ llllfiKl
S= ujbél mognyitottam. =
Elvállalok mindennemű ruhafestést és tisztítást. Szíves támogatást kér — kiváló tisz elettcl: ui2 WILHELM JÁNOS.
134W i92o. Hirdetmény.
A fóidmivetésügyi m. klr. mioiszteriem 15336\'1\'A.-3—1020. sí. rendelete értelmében 1920. év őséén és 1921. év tjvazzán kedvezményes áru erdei fecse.xetéket fog »z erdőbirtokosoknak kiadói kopár vízmosásos vagy futóhomokos területek megkötéséhez vigy vágasterületek beerdősitéséhez.
As egy koronás Mlyeggel eUátott kervenyek az ültetés helyére illetékes királyi erdőfelugyelőségbez azonnal bcadandók.
Bővebb felvilágosítással a v. gazdasagi hivatal szo gJ.
Nagykanizsa, 1920. évi szeptember hó 3-án.
• Polftármostar.
13257/1920. Erdőőri is vadőri szakvizsgák.
Hirdetmény.
A Mdmivelcsügyi ni.-klr. mini-.zter\'um 15542 1 A. 4—1020. sz. reodefete értelmében az erdőőri és vadöri szakvizsgák 1920. M cUótxr hó !$-*» és következő napjain tartatnak meg Budapesten, Miskolcon és Szombathelyen Jelentkezők engedély nyerése iránti felszerelt kér-•ényuket szeptember 30-aig ahhoz a kir. erdófelügyelóaéghoi nyújtsák be, amelynek székhelyén vizsgát tenni kívánnak. Útbaigazítást a v. gazd. hivatal ad. Nagykanizsán, 1020. é\'.i szeptember hó 3-án.
Polgármester.
mozgékétkpalota
Aexfoayi-xu 4. Ttíoloa
Pénteken, szombaton és vasárnap Magyar film l
Várkonyl Mihály. Makay Margit, Fenyvesi Emil, S^öreghy Gyula szereplésével
A fekete tulipán
Dumas világhírű regénye. Rendezte: Korda Sándor. Elöadáxck köznapokon 7 és 9 órakor. Taaár- is ar.aopwapokoa f, 5, 7 ás 9 órakor.
TAkoU*rttAnU Értesiicm a n. é. kifr-I cncvciouilya zöna^ei.hogyMagyarutca 26 siám alaril „Turul--ho? clmzclt vendék\'.ő RJIdaUili tekepályáién hó 5-én, vasárnap déluián 2 órai kezdeltel tekeversenyi rendealink.
Kijátszva lesz egy nöi aranyóra.
üiro Iít983í8it kér: kéri józser ratójlfe.
\\n I Án n«gymo*i*«xlnhá*
Vi LAU Szamiizlltoit Tetetem ti.
I
Pénteken, szombaton és vasárnap
Oaraaazaghy Sándor rc«ek műve a „Matyólak?dalom* c. nípszlpmúve utín ..
A Délibáb — I. része:
Parasztbecsület
magyar nípdráma 4 felvonásbr.n Főszereplők: Maazaay Bella és KélXároi Ala]oa.
Hétfőn, kedden és szerdán A VÉRZŐ AREKA. — Spanyoldráma 6 felvonásban
Előadások kazdota hétköznapokon 7 éa 9 órakor. Paaár- éa aunspnapakaa S, 8, / és 8 órakor. |
síd
1
EJ
Ujonan épült modern ház,
nagy kerttel, azonnal beköltözhető — lu* eladó. Érdeklídni lehet Tírhíz u. 13
Villamos bevezetést világítás cs molori^us célokra, házi cs Ía2d>ságl telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosebban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá cvi átalányra nagyobb épületek villamos [elszerelésének és üzem-beií levő" motorok karbantartását.
Égők, villamos píitltk, fösóedeoyslc, csiniről; állandóan raktáron. KölUegretóst d]fm«nt«Mn kis illek Telefon: 130.
Keresünk megvételre egy 8 lóerős
gőzlokomobil! eselleg e»éplŐ8i«rnituráv«l együtt. Ajánlatok legkésőbbszeptember5-i|? be-adandók. VárosiJtözellátási&zíímek
Tojást, babot,
kézzel szedett magbaváló szilvát, borsót, len-caét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áton vásárol
Danánlali Élelmiszer éa Áruforgalmi R.-T. Nagykanizsa
Csergery-U. 6. t<01
Tclcíoo: 59. TáriniLl el»: ,, I ranadanubla"
Magbaválő szilvát!
minden mennyiségben napi áron vásárol a "" Szeszfinomitó központi főzdéje
Nagykanizsa, Erxsébet-tér 12.
Dunántuli Ruhaáruház vegytiszlitó- éa javitá Üzeme
Elvállal és szakszerűen tisztit, javít mindennemű férfi öltönyökéi, felöltőket, (éti kabátokol. női kosztümöket, pongyolákat, jutányos árban. Oyüjlőlelep Brzfcébet-tér 10. — Üzeni: Tcleky-nt 13. Telefon: 319.
Felhlv|uk.a n. é. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi, fiu és gyermekruha raktárunkra.
Kísz férfiöltönyöd 800 karmátúl feljebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket ayapjuszövetből készllünk jutányos árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántúli Rubaáruház
Erzsébet-tér 20.
Ingatlanok adás-vétele!
Kisebb-nagyobb házak, nagy kerles házak, emeletes házak, olcsó kis házak, üzletházak eladók. — Kél üzlet, kél berendezel! vendéglő bérlclc áladó. Balaloni villák eladók.
SZIGRISZT LÁSZLÓ iX\'.lSSSi.
Zrínyi Mlklóa-ulc* W. aa. I. onalat. — Télaton 185
Tánciskola. $
Blagusz Elek oki. tánctanár
tánciskoláját f. hó 5-én vasárnap este 6 órakor közös táncgyakorlattal —
cigányzenével
ünnepélyesen mcgnyilja a Casino dísztermében. BetaniU\'a lösznek az összes uj és divatos táncok. Tanfolyam rt főgimn., felsőkereskedelmi-, po\'gári Hu- és leányiskolái tnnulők v részére d. u 5—7-ig, felnőtteké este 8-—10 óráig tart. tm
Beiratkozni lehet napontj d. e. 8—Il-ig, ós délután 5—7 óráig a Casinoban
Nyomaioll a löplulajdonosok: Zalai és Gyarmáli könyvnyomdájában.
59-ik évfolyam Nagykanizsa, 1920. szyf&nbef ff. Vasámag, >i; 202. szám
SieriteaHOit? ö kU40hival.il: FA-ut 13.
- Inlerurban-hleron 1!Í3. -
Magjolsnlk mindig kor* raggal.
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
KÓSZERKESZTÓ: Dr. HEOED0S OYÖROY
"t-lftj U^IMU.
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
ElflHjcatéal árak: Eg<az tm 2M K. PA<vra TM tC- Negyed-ívre «5 K. Egy hóra 12 K. Kgya oím I K
Románia kéznyújtása.
Szomszédaink .kis antantjából" mely ellenséges gyűrűt formáit Magyarország körül, Románia ez idő szerint jóindulattal látszik felénk közeledni. Komoly szándéka lehet s komoly lépésre készül, mert nagy apparátussal készítette elő. Közbenjárást kért Francia országtól: hatna oda Budapesten, hogy a magyar állam ne zárkózzék el a román állam iniciaiivája elöl. Franciaország ezt a szívességet vállalta és teljesítette. Tólc értesült a magyar kormány Románia szándékáról s tudomásul vclle, hogy a román király legközelebb Budapestre küldi egyik legmeghittebb tanácsadóját a jó szomszidi viszony helyreállítása érdekében. Nem tudjuk, hogy Románia e bejelentett exponense, ha jönni fog, milyen ajánlatul jön. Mit hoz és mit kíván ? Valószínűnek tartjuk, hogy lépése összefügg ama veszedelemmel, mely Középromániát kelet felöl nyugtalanítja. Nincs kizárva az sem, hogy e veszedelem csökkenése esetén c lépés eltolódik, vagy elmarad. Nekünk készen kell állnunk minden eshetőségre. Magunktartását csakis Magyarország létérdekei irányithatják. Románia közeledi hajlandósága elöl nem volna illő elzárkóznunk. Ezt tiltja a jó izlés és udvariasság de ellenzik saját reális érdekeink is. A szerencsétlen háboiu s a katasztrófális béke-kényszerüségMagyarországot úgyszólván jégre tették. Kimenekülni c helyzetből, föléledve uj életet kezdeni csak ugy lehetséges, ha belekapcsolódhatunk a szövetségközi viszonyokba, amiktől a mai fatális helyzet csaknem teljesen elszigetelt. Elemi szükség ránk nézve, hogy ez izoláltságból, amely súlyos folytatása volna a hadiévek alatt szenvedett blokádnak, mentül előbb szabaduljunk s gazdasági, kereskedelmi forgalmunkat a külföld felé helyreállítsuk. Hasontó az anyagi szituátióje Romániának is. Érdekeink a téren födik egymást Mindkét részről egyaránt kívánatos az igy találkozó érdekek kölcsönös megértése, mert számos szükséglet fedezetet csak a terményfölösleg kicserélése által lehet nagy stílban biztosítani. Adva van tehát a tárgya és célja a koncentrációnak köztünk és Románia közt, mihelyt gyakorlatilag lehető, hogy a tárgyalás meginduljon. De adva vannak a tárgyaiésok határai is. Ezeknek az anyagi érdekeknek : a megélhetési, a .gyemorkérdések-nek\' gondozására kell szoritkezniok. A gyomor szükségleteinek tett engedmények nem dirigensek az elme gondolataira, a sziv érzületeire nézve más a fizikum, más a pchiche törvénye. Bármily tárgyalásba bocsátkozunk a szorn
széddal, cxistenciális kérdések felől egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a demarkaciós vonal mögött szenvedő véreinkről, akiknek az érdeke mindenkor hozzátartozik a magyar politika egészséges lényegéhez. Az anyagi szükséglet kielégítését az ész és az okosság köz-
vetíti köztünk. A politikánk, történi géniuszunk s nemzeti becsületünk parancsai : összeegyeztetni a kettőt. Ez nem könnyű, ahogy nem könnyűek a magasabb rendű lelki funkciók: a tudomány és a művészet. A politika pedig igazán a nehézségek tudománya.
Sokordpáttyi Szabd István Nagykanizsán.
Mull szombaton, az eiti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett dr. Hegedűs CySrgy nemzetgyűlési képviselő tirsssigátun sokorő-pátkol Szabó István kitgazdaminiszter. Az állomáson fogadására megjclont dr. Kaufmonn Lajos városi főjegyző több várasi képviselővel együtt. A miniszter a Korena szálíóban szállott meg és a fogadására megjelent képviselőkkel együtt o\'.t meg is vacsorázott. — Másnap Svpetnekre ment dr. Hegedűs képviselővel, ahol- Lévay Endre körjegyző és Fuchs János fogadták. A gyűlés alkalmával beszédet mondott a miniszter is és n.\\gy lelkesedés közben rejtette ki a keresztény társadalom mogmentcséro éa gazdasági helyzetének megerősödésére vonatkozó eszméit, m»jd a loldbirtokrefermról szólott, amelyről kijelentette, ho$y annak megvalósítását tovább elhúzni nem engedi, mert a mf.gyar kisgazdáknak megorósitéso és a nincsteleneknek földhöz juttatása a legfontosabb r emzetmentő munka. Ismertette eiután a kül- és belpoll-tikci helyzetet is.
Utána dr. Hegedűs képviselő beszélt, amelynok végén a miniszter és képviselő Ünneplése mellett bizaimat szavaztak a kép-viselőnek és politikáját helyeselték.
A sxepetneki gyűlés után a miniszter nagy kísérettel és bandériummal Tótszent-márionba ment, ahol Tótszerdaheiy, Semjén-háza és Molnári községek lakóssága gyűlt egybe és nagy óvációban részesitetto ugy a minisztert, mint a kerület képviselőjét. A boszédek elhangzása után a nagyobbrészt horvát nyelvű lakóság a legvehemrsebben tiltakozott az ország feldarabolása ellen és kijelntette. hogy minden pillanatban kész vérével is annak visszaszerzéséért akcióba lépni.
Hasonlóképen felemelő külsőségek mellett folyt le a népgyűlés a kerület székhelyén: Letenyén is, amelynek határánál a minisztert dr. Pinna JJinos főszolgabíró, Egyeduta köz-
ség előtt pedig a község bírája fogadták. Itt a miniszter a főszolgabíró kocsijára szállt át és közölte ezzel, hogy a járásban látottak, különösen a társadalmi osztályok közötti harmónia, valamint a lakóság horvát nyelvű részének hazafias magatartása meglepte, őzért a főszolgabírónak a kormány novaben köszönetét fejezte ki és kijelentetto, hogy.minderről a minisztertanácson is beszámol, mert hazafias munkát lát a járásban.
Letenyén a minisztert Tóth János esperes-plébános fogadta mogkapóan szép beszéddel. A gyűlés után pedig 16 deputációt fogadott a miniszter, amelyeket Tóth esperes-plebáoos, Qácz Mihály kisgazdapárti ^ elnök, Oolambos bánokszentgyörgyi körjegyző, Choma Ödön Intéző és Emődy járásblré vezettek. Dr. Lakó Imre a Hangya nevében üdvözölte a minisztert, aki hosszasan érdeklődött a szövetkezet állapotáról.
A fogadások u\'án bankét valt, amelyen Finna főszolgabíró a kormányzéra, Emődy járásbiró az egyetértésre, Sánder csendírez-redes dr. Hegedűs György képviselőre, a miniszter a társadalmi osztályok mogbékülé-sére és Hegedűs képviselő a nemzeti hadseregre ürítették poharukat. A gyűlésről táviratilag üdvözölték a kormányzó őfőméltóságát.
A mindenütt negy lelkesedéssel fogadott miniszter • Kiskanlzaéra is ki akart szálni, azonban az idő nem engedte. Dr. Hegedűs György képviselő társaságában visszautazott Budapestre.
Örömmel láttuk városunkban az első kisgazda minisztert. Jólesőn vettük tudomásul, hogy mindenütt, ahol járt Zalavármegye téW-. létén a polgárság s a kisgazdák vezérüknok tekintették s nagy szeretettel és közvetlenséggel rajongták körül. Molegen üdvözöljük aokorópétkai Szabó István kisgazda minisztert abból az alkalomból, hogy először tette a lábát zalai földre, hol azt hisszük meg is vetette.
A lengyel hadsereg további sikerei.
Az oroszok kiürítik Bródyt.
Budapest, szeptember 4. A szeptember harmadikí lengyel jelentés szerint a Suvalkltől Wiodavtálg terjedő fronton a helyzet változatlan. Budleni lovassága ujabban érkezett gyalogság fedezete mellett gyülekezik. A gyalogság Budleni seregének vereségét leplezendő — a hruHeszovi szakaszon önájjá támadást kezdett. A lengyelek e támadásokat véres harcok után visszaverték Cukscki őrnagy, csoportja elkeseredett harcok után kiverte az ellenséget Belzjrfí. Lemhergtől keletre a lengyel szakaszokat a Bug és a GnitaLipa mentén tühbször megtámadták. Valamennyi lámaiást a kitűnően működő tankok segítségével visszaverték. A Dnyeszter mentén kölcsönös feldeti(ő tevékenység. Kelelgoliciát — az északkeleti szöglet kivételével — a Uogyeíck meg-tisztították az ellenségtől. Az oroszok megkezdték BrődykiUrltését. Brődy és Tarnopol közli front is megingott. A foglyok száma és a zsákmány óriási:
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 12.
Nemzetgyűlés.
Budapest, szép:. 4. A nemzetgyűlés mai ülését öt képviselő jelenlétében nyitotta meg az elnök. Az ülés napirendjén az illetékek és a tőzsdeadó fölemeléséről : szóló törvényjavaslat szerepel. Eőrffy Imre ismerteti a javaslatot és hangsúlyozza annak szükségességét.
HaJler kultuszminiszter válaszol Drózdy interpellációjára a középiskolai felvételi vizsgálatok tárgyában. Megnyugtató válaszát tudomásul veszik.
PaUavicini György interpellál a tiszti igazoló eljárások ügyében. Srétér honvédelmi miniszter válaszában kijelenti, hogy az igazolásoknál az a főelv vezérli e csak a főbünösök bűnhődjenek, ezeknek nincían helyük a had seregben — de a megtévelyedetteket támadni nem engedi. Válaszát tudomásul veszik, mire az ülés vége: ér.
UJ berlini kővetőnk.
Budapest, szeptember 4: Horthy Miklós kormányzó Emiül Gusztáv rendkívüli követ és megha:almdZOtt miniszterhez a következő leiratot intézte: .
— Kedves Emic*l A magyar királyi külügyminisztérium vezetésével megbízott m. királyi miniszterelnök előterjesztésére önt a berlini magyar királyi követség vezetésévei megbízom. Budapest, 1920. szept. 3. Horthy.
Jl Tisza bűnpor tárgyalás*.
Budapest, szeptember 4. A Tisza-tár-gyaláson ma több Jelentéktelen tanúvallomás után, a vádlottak tettek nagyon érdekes kijelentéseket. Molnár Ferenc tánu kihallgatásával kapcsolatosan felállt Sztanykovszky és azt a gyanúját fejezte ki, hogy a ta::ut hamis vallomás tételére beszélték rá. Kijelentése igazolásául elmondta, hogy a tárgyalás első napján, amikor először hallgatták kr Őket, ő Hüttnerrel és Dobóval kint ült az előszobában. Ekkor edajölt Dobóhoz Lévai dr. és felszólította, hogy vonja vissza Lengyel Zoltánnak adott védői meghatalmazását és bizza meg őt a védelemmel, ő szerzeit négy tanút, akik ncki_*Hbit fógnak igazolni. így is történt: Dobó Lévait bizta meg védelmével A négy mentő tanúban bízva, tagadott le mindent Dobó qíső kihallgatása alkalmával Ezután Dobó állott fel és válaszul * Sztanykovszky leleplezéseire, ő is beáztatta vádlott társait. Elmondotta, hogy mikor hely szini szemlére mentek a Roheim villába — Hüttner és Sztanykovszky arra beszélték rá, hogy vállalja magára a gyilkosság^ az ő helyzetükön pedig könnyítsen ügyfs vallomással. Egy más alkalommal viszotí Török dr. elölt megfenyegette őt Sztanykovszky, .hogy igy meg ugy" majd elbánik Dpbó/al. A Markó u\'.cúban is azt mondták Sztanykovszky és Vágó, hogy megmenekül a kötéltől, ha őszintén megmondja, hogy ő volt o gyilkos.
Vágó sem akart adósa maradni bűntársainak s bejelentette, hogy őt Dobó akarta befolyásolni.
Végül Sztanykovszky reflektált még Dobó szavaira s annak a lehetetlenségéről akarta a bíróságot meggyőzni, hogy valakit rálehessen birni a gyilkosság bűnének beismerésére, ha nem követte azt el.
Ezután Pgzmándy Dénes tett vallomást s határozottan állította, hogy Károlyi Miháiy szándékosán tette tőnkre az országot.
Több jelentéktelen tanút hallgattak még ki, majd a tárgyalás folytatását holnapra
HÍREK.
.halasztották.
A m. kir. honvédelmi miniszter urnák a .... kír. belügyminiszter úrral egyetértésben kiadott 437 143/25. 1920. sz. rendelete alapján ezennel elrendelem, hogy mindenki a birtokában levő összes puskákat, pisztolyokét, géppuskákat, fegyveralkatrészeket, töltónyekat, Kézigránátokét ós robbantószereket, városokban a rendőrkapitányságnál, kis- és nagyközségekben a községi elöljáróságnál e hirdetmény közzétételétől számított egy héten belül okvetlenül szolgáltassa be.
A beszolgáltatás alól mentesek a tényleges tisztek és altisztek, a csendőrség, az államrendőrség és pénzügyőrség tagjainak, az állam és magán erdészeti személyzetnek ós s mezőőiöknek szolgálati fegyverei.
Beszolgáltatás ai\'l kivétetnek nzok a vadáss és céllövő puskák, amelyekre vonatkozó tartási és viselési engedély már a tulajdonosok birtokában van. (Lásd a m. kir. föld-müveiésüg>í miniszter urnák a Bud-.pesti Közlöny 1919. évi 178. számában közzétett 603&1/IL B. L sz. rendeletét.)
Katonai azolgáfaii puskákból (karabélyokból) átalakított golyó- vadászpuskák a fent-cmiitett tartási és viselési engedély ellenére beszolgáltatandók.
Ezek az utóbbi puskák a beszo\'giltatás-nál címmel és ismwteiő-jellel látandók el.
Aki e hirdetmény közzétételétől számított egy hét mulvi a beszolgáltatás alá eső fent megjelölt fegyvereket, lövőszereket stb. jogosulatlanul tart, eltitkol, vagy abban bárkinek segédkezik, amit azáltal is elkövet, hn a tu-dornásfra jutott i»yen fegyverekről, lötősz^rek ről az iiletékes rendőri hatóságnak (városokban rendőrfőkapltányság, kis- és nagyközségekben a járási főszolgabíró; haladéktalanul jelentést nem tesz, a kator\\ai büntető törvénykönyv 327. § ba ütköző tz állá n hadiereje e:;eni büntettet követ cl.
E bűntett elkövetői azonnal l« tosznak tartóztatva ét féléttök a törvóny teljes szigorával a katonai bíróság fog ítélkezni.
Büntetés : A kbtk.;328. §-a atá eső ese takben kötél általi halál, » kbtk. 329. §-a esetén 10—20 évig lerjedö súlyos bőrtön Mindazok, akik a polgári, vagy katonai hatóságokat clrejtctr fegyvere* nyomán vezetik, az f.labbi ju\'álomban részesülnek:
Géppuska után 2000 ko onn, géppuska alkatrész u\'án a használhatóság mérvének megfelelő ősszeg, puska után 100 korona, katonai célra használható pisztoly után 50 korona, kézig\'inát u\'án 5 korona, minden darab használható töltény után 20 fillér. — Szombathelyi katonai körlatparanoanokság.
— A nagykanizsai róni. kath. plébánia Stóla-jegyzéke. A. nagykanizsai j>lebánia hivatal mm naptól fogva a hivatalos és egyházi vonatkozású ténykedésekre nézve a kö/etkező időrendi és stoláris változásokat látja szükségesnek életbeléptetni. A plebániahivatal hivatalos órái felek részére naponkínt 9 órától 12-ig és délu:án 2—4-ig lesznek, ketesztelé-sek kizárólag déiután fél 3 tói 4-ig; avatások délelőtt fél 9 tói 10 ig; eske\'.ések délelótt-11-től 12-ig: temetések délután 4—0 ig eszközöltelek. I. Birmilyen anyakönyvi kivonat illeték 20 K; csaiádi értesítők arnyiszor 5 K ahány egyén adatai bejegyzésre kerülnek. 11. Keresztelés dija 10 K, törvényteleneknél 20 K; avatási illetek 5 K. IIl. Egyszerű esküvő dija 40 K; pluviális ••sküvő 80 K; káotor orgona kísérete őO K; orgonahasznákt 20 K; villanyvilágítás 20 K; a főkapun való bevo nulás 20 K. IV. Egyszerű gyermektemetés dija 30 K. ebből a kántort 5 K illeti. Egyszerű leíróit temetes dija 40 K, ebből a kántort 10 K illeti. Palás\'.os gyermektemetcs dija 60 K, ebből a kántort 10 K illeti. Palástos felnőtt temetés dija 80 K, tbből a kántort 20 K illeti. Hárompapos temetés dija 300 K, ebből a k.mtoit 30 K illeti. A temetéseknél esedékes kii kerülő 30 K. ebből kántormik jer 10 K, háro:r-pipr>s temetésnél kiskerülő 50 K, ebből p kántoriak jár 10 K, három papos temetésnél í nagykoi ülőnél 60 K, ebből kántornak jár 20 K, hárompapns \'.esetésnél 80 K, ebbfil kántornak jár 20 % K. V. Misedijak: Csendes
szentmise 20 K. Énekes szentmise 40 K, ebből kántornak jár JO K. Gyászmise kisko-porsóval 65 K, ebből kántornak jar 15 K, gyászmise nagykoporsóval 80 K, ebből, kántornak jár 20 K, gyászmise, hárompappal 3Ö0 K, abból kántornak jár 30 K. Egyrészt a . hivek belátására hivatkozva, mástcszt a plébánia mostoha anyagi vistonyaira hivatkozva, kényszerül; n plepánuhivata ezen uj illeték megszabást foganatosítani. Plebániahivatal.
— Mátés Hilár sít. Ferencrendl áldozópap ma délelőtt 11 órakor tartja uj miséjének oktáváját a plébánia templomban, ami után áldást oszt.
— Oyászrovat. Gyászlap tudAtja velünk, hogy bocsári Svasfifs Hugó 81 éves korában Szcntliszlón h;rtelen halállal meghalt. A megboldogult sokáig Nagykanizsán lakott és a Bá&ory-utcibí\'.n háza is volt, itt a társadalmi életben élénk részt vett, a politikai életben azonban ne<ii szerepelt Neje, szül. Vizlendvay VicióriaMnlála után leányához, Sípos Károlynéhoz \' költözött Szentliszlóra. hol a gazdálkodásban segédkezett. Halála előkelő és kiterjedt családot öltöztet gyászba. Temetés© f. hó 3-án volt.
— Egy visszavont rendelkezés. Mint már megírtuk a jugoszlávok az összes Muraközben még ott lévő magyarokat szeptember l-ig ki akftfták siállitani Muraközből. Ezek között voltak Zadravetz István tábori püspök szülei is. Most vettük a hírét, hogy dr. Mad-dics Péter Muraköz kormánybiztosa, akit a jugoszlávok .magyaron--nak neveznek, elhalasztotta a rendelkezést. Valószínű, hogy ő sem tartja célszerűnek a ki- és ismét n behurcolkodast.
— Levél a Szerkesztőhöz. Igen tisztelt Szerkesztő url Kérjük Szerkesztő urat, hogy közölje a 1 ip nyilvánosságéval, hogy tz .Éoredő Magyarok Egyesül :tc"-nek helyi csoportja Ugocsoi S. és Varga L. nevű egyéneket nem ismer, ily nevű tagjai az egyesületnek sohasem is voltak. S minthogy egyesületünk se kit fsl nc.:t hatalmazott a kérdéses közlemény megtételére, ezért annak egyetlen szaváért — mint általában sémminemü egyéni akcióért — sem vallathat felelősséget. A legideálisabb c;!u társad<lmi egyesületünk szabályzata és szelleme — amiként már többszc r pub ikáltato;t — mindennemű\' egyéni akciót abszolu e kizár. Az elnökség. — Tájékoztatásul közöljük; hogy a jövőben hasonló közleményt, h-. az Ébredő Magyarok nevében történik, csal-zis pecséttel ellátott kézirat után hazunk a nyi«vano>ság elé. (Szerk)
— Nem hagyhatjuk szö nélkül. Tegnap beállított szerkesztőségünkbe két szegény asszony. Az egyiknek 6, a másiknak \' :.égy apró gyermeke van. Valami - lehetetlen színű és formájú rtKSsz-it csomagoltak ki könnyes szemekkel s ezt mondták: nNizzeszerkesztő ur, ez a kenyerünk" Elkepzelhatcifén, hogy kenyérnek lehessen nevezni az\', a fekete vaU-mit, amivel a Rákóczi-s Petőfi utcák szegényei élnek ma. A két panaszos asszonyt megnyugtattuk arról, hogy messzemenőleg utána járunk a dologhak, mert valahoi bűnnek kell lenni, hegy olyan liszt kerülhet kiosztásra, nme\'yből mindéin lehet sütni, csak kenyeret nem. .Isten látja lékünk", nem tudtjik megkósto!ni, annyira undoiitó volt már a szaga is. Értesültünk crról is, hogy a Keresztény Szociális Egyesület elnöksége sürgős feljelentést tesz a rendőrségen a két utcát ellátó oolt s mindazok ellen, tkik forgalomba hoznak élvezhetetlen kenyérnek való lisztet. Hisszük, hogy a Keresztény Szociális Egyesületnek erős és kemény sz/.va lesz.
— Kötelező biztosítás. A kormányrendelete folytán a magántisztviselők s kereskedelmi alkalmazott-k 1920. szept. 1-től havi 80 korona fizetésig biztosítási kötelezettség alá esnek. L\'^yancsak ujabb . biztosítás a!a e^nek a munkások is. A munkaadók kötelesek a hsti biztosítási összeget fizetni s alkalmazottaikat folyó hó 8-ig az illetékes munkis-biztositó pénztárnál bejelenteni.
— Adomány. Hauczinger rokkant tanító családja részére egy mígát megnevezni nem akaró katonatiszttől 140 korona érkezett szerkesztőségünkhöz. Ugyan erre a célra Szig\'riszt László 50 koronát adományozott.
<f
1920. szeptertiber 5.
ZALAI KÖZLÖNY
— Beszámolás a hadifogoly kutatásról. 1018-b\'tfnv sokak Sürgetésére megindítottam a hadifoglyaink hollétére irányuló akciót; az c cílra összegyűli pínzre ráfizettom 4—500 koronát. Ez óv elejénismét belementem az állandó sürgetések folytán azon kutatási eljárásba, melyet tulajdonkeppen féíbc\'ncn/is hagytam, csupán intenzivebben folytattam. — Amonnyif energiát az ügyre pazaroltam,, cs&k a jó Isten tudja. Tetemes Összegek áldozásával kutattem az illetőt holléte után, mint özv. Hor/áth jánósnó Gyula fia, Bagonyai József és Varga Ferencné eltűnt gyermekei $ Mar-tinecz lstvánné férjé ügyében. A kitűzőit cél elérhetése érdekében a legnagyobb könnyelműséggel. áldoztam megtakarított pénzemet. Az adatokat Bécsből a vöröskereszt hadifogoly iroda, a mariahilferstrassei Fcldvikáriátus és a budipesti vöröskereszt nyilvántartó adataiból szereztem. A budapesti nyilvántartóból sajnos csak régebbi adatokat kaptam a legtöbb esetben; lassan és főleg csak személyes utánjárásra sikerült a kutatás. Esek előre bocsátásával közlöm a következő statisztikát: nyilvántartottam 170 hadifoglyot, ezeket 34« esetben kutattam részben személyesen, részben Neustadtban lakó sógorom Bécsbe küldésével, részben írásbeli ufóin. Megbízható értesítést szereztem Budapestről 68 ogyénrőj, a bécsi irodákból 60 egyénről. Legújabban 2 hét olőtt kaptám még a vikáriálustói 23 egyé"-ről kimutatást, melyek közül 4 halálosét értesítés. Ki?.dá$om volt; januárban Bécsbe 780 kor., februárban Neustadtba 580 kur., Budapestre január 27-cn 685 kor., februárban ugyanoda G63 kor., ugyanoda 590 korona, ugyanoda juliusban 720 kor. özv. Horváth Jáno<né fia után 597 kor. volt a költségem, a Bagonyái, Varga és \'Marliueczné ügyben 542 kor. Levelezés 85 kor., nyomtatványokra 90 kor. összesen 5332 kor. Bevétel 2890 kor. Ráfizetés 2442 kor. Nagy Lajos.
— Az Irodalmi kör hangversenye. A nagykanizsai irodalmi és művészeti kor több hón.\'.pos nyári szünet ut£f> újra\' megkezdi müködásét szcp;cmber 18-ik-án a főiskolai hallgfttók közreműködésével ~ tánccal e^ybekOtt?— nagyszabású hangversenyt rendez, melyen a kör elnöksége minden .érdeklődőt szivesen lát\'. ,
— „Zslvlo magyafszki l^ral." Megírtuk már röviden, ho^y mik\'ép^fest Jugoszlávia politikai képe. A kom t«ut>lsilk" és szociáldemokraták túlsúlyban adtak le szavazatokat a községi választásoknál} bá\' erős parasztr párt van mindenütt a nyakukon. Ma azonban a helyzetre jellemző, hogy a vidéket agitátorok lopték el s hármasával felkeresik a falvakat s tájékoztatják a lakosságot a választások „lényedéről" s céljáról. Pár napja a Muraközben i> kezdenek feltünvdozni ezek a rfelvilá gositó" agitátorok. (Mint nálunk a Károlyiéra nlatt.) Dékányfelvsn (Muraközben) a mult hó 3l-én megjelent három népszónok s „világosított." — A szónoklat végén még Petár is kapott zsiviot a rzónok ajkáról, amit | fi jelenlevők ezztl a felkiáltással fogadtak: j „Zsivio magyarizki kral 1" (Éljen a magyar király) s accugolták Petárí. A szónokok a::t se.-^ tudták, hogy inaljanak cl. P«n»szt tettek Csáktornyán u katonai parancsnokságnál, ahol azonban hidegen fogadták őket, inert ismerik a muraközick hangulatát, megtorlásra nem is mernek gondolni.
— Verekedés áldozata. Megírtuk annak idejcn, hogy. mily brutális módon scbczlc.meg Mezei József galamboki legény barátját, Szén(ó János suhancot. Verekedés l:.Özben Mezei átvágta a nyakát\'Szántónak,, akit .beszállítottak a városi kórházba. A súlyosan Sebesült ifjúi meg a leggondosabb ápolás után sem lehetett az életnek megmonteni. Tegnap meghalt.
— Szeptember 5-lke Pusztaszeren. A „Pusztfisseri Árpád-egyesülct" a honfoglaló emlékei kegyelettel idézi fel a pusz.tas\'Zeri sikon, minden esztendőben szeptember 5-én. Az ünnepséget most is nagy pompával ülik
A kormányzót is meghívták, aki azonban nagy elfoglaltsága miatt nem jelenhet meg.
— A belratások az uj Intézetekben elsején kezdődtek és az első három napon be-íriak q zeneiskolába 104, az Iparművészetibe 42, a leánygymn. előkészítő 5. osztályába 22 növendékei Sokkal több a jelentkezők száma a nyelviskolában, melyet tavaly több mint3C0 hallgató látogatoit. A beiratások 9-ig farfanak a Kar2lnó földszinti, az Ipartestület emelcii és a Kisfaludy-utca 4/b alalll helyiségekben naponkint d. e. 9—12-Jg (ünnepnap fs) és d. u. 5 - 5-lg. Az előadások 9-én kezdődnek.
— Negyedik osztály a vasúton. Már megírtuk, hogy a tarifaemelés után a 5-ik vonatoszíályok utasai szerfelett megszaporodtak. Mint jó helyről értesülünk, a vasut-igazgatóság, segítendő a túlzsúfoltságon, a szegényebb utasok érdekébon negyedik .osztályú kocsikat is - fog beállitam, tetemesen kisebb menetdijak mellett. A Délivasut érdeklődésünkre azt a felvilágosítást fcdla, hogy a negyedik osztály tervbe van ugyan véve, azonban megvalósítása a nagy kocsihiány miatt hamarosan még nem várható.
— „fiazára , fővárosi keresztény hetilap legújabb száma a szokottnál is dúsabb tartalommal .jáíént meg. A 16 oldalas nagy lap művészeti és iroddmi cikkei közül különösen érdekeiek a következők: „Cyrar.o", ,l\\van Gol, Csend az irodalomban\', „A keresztény kurzus és a szinpad". Egyéb nagy közleményei közül szenzációsak: Lingauer Albintól »A széthullás utján", továbbá „Magyar forradalmi lélek". „Fajvénség", „Éhes farkas ember bőrben", .Szurmay és. az Armoe-0 >erkom-mando*, »8o,lseviita diákok" ós „Erdély" cimen Turcsányilól egy szavalásra is alkalmas rendkívül hatásos szép költemény. A lep főelárusitója a „Move" bódéja.
— Adjunk használt bélyeget. Magyarország Területi Épségének Védelir.i Ligája Budapest, IV. Vácí-u. 31—33- felkéri a t. hazaíms közönséget, hogy a használt posta-bélyegekeí küldje be neki. A t. közönség evvel minden megterhelés nélkül na$y szolgáktól tesz a I/gának és hathstós támogatásban réfzesiti nehéz munkájában, küzdvén a szent célért: „Támasszuk fel az ezeréves Magyarországot!*
— Értesítés. A nyugdíjas katonatisztek országos szövetségének (Nyukosz) nagykanizsai fiókja f. hó 7-én délután 5 órakor a Frigyes laktanyában (állomás iroda) gyűlést ;art. Felkére;ne.:; a szövetség tagjai és a belépni óhajtók, a gyűlésen való megjelenésre.
— Tánciskola. Adorjánná M. Frida tánc-tanárnŐ 5-én, azaz mi vasárnap nyitja meg tánciskoláját a Polgári Egyletben. Gimnáziumi, kereskedelmi és polgári iskolai tanulóknak oktatás d. u. . 5—7-ig. felnőtteknek este 3—10-ig. Egéíz külön tanfolyam kisgyermekek részére. Tandíj 200 korona.
(x) A Néptnkarékpéíiztár Rlg. Nagy kanlzsán kü\'.fnldí kifizetéseket a legelőnyösebben tiljesit. idegen pénznemeket v«s- és cU.d. R">vid lejáram\' Ivtelekct engedélyez. Betéteket elfogad.
(x) Btegusz Elek tánciskoláját a Casinó-ban ma esto 8-órakor közös táncgyakorlat? taf és cigányzenével nyitja meg. Beiratkozni lőhet a Casinóban délelőtt 10-ll:ig cs délután 4—6-ig és este a pénztárnál. Táncórák gimnáziumi, kereskedelmi és polgári i.-kolai tanulóknak d. u. 5—7-ig, felnőtteknek este 8—ip-ig. Kisebb gyermekeknek egész külön tanfolyam f. hó 7-én kezdődik. Tan\'dij 200 korona. Iskolai tanulóknak kedvezmény.
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete
felkéri tisztikara és választmányának minden tagját (A—N. botük közölt), hogy folyó \'hóra oső napos szolgálatuk dátumáról a Ker. Otthonban mieiőbb tudomást szerezzenek, hogy semminemű fonnak&dás elő ne fordulhusson.
A vezetőség.
(x) Jattá — szttlök Dttna, ay«rmokek átka cirnü cikö.\'esdríwjlt mutatja b© ar Urinix hétfín «* ko<5<l<n. — Kxt a kiváló\' ircnyfilmít csakis MrUStteJc UkLothctik iu«g. Páratlan játékáról ismert Napicrskx is Brono Dccartl ebb«a a nagyjrorü filmben i^nxán müvíszt Játékot produkálnak.
(x) VxdlUzok 1 •WWIcsdorfi\'kétr tSltfnyeV durabjA 8 K. H:rt«ob<r£Í hav<íy«k daríbja 3 X. Vi&isiíegyvertr, falsMrctések kaphatók Szabó Axtal fesymker«ik«!4íéb<n.
(x) Fatrolean éx Iuakö. ElsOrcndli fehér ffallciat petróleum és n.lefrlobb moroaulvárl ivzappanfőzó szóda nagyban éa kicsinyben VAUCS és DEUTSCH fUszcr kereskedésében Nagykanizsán kopható.
(x) Vadászkutya eladó, 4 nónnpós rövid-szőrü német vizsla, hím kutya eladó Szabó Ant8l fegyverkereskedőnél.
SPORT.
Az N. T. E. felállítása. Modrovics Saltir Horváth " Topsher Spitzer Mlló Hirsctiter Balogh AC3él DszsS Mftrválic<.
Nem távozik Teleki miniezteretaSk.
Budapest, s^ept. 4. Az egyik .budapesti napilap «zt a -hírt röpítette világgá, hogy Teieki Pál gróf miniszterelnök, akit betegsége alatt Rubinek Gyula kereskedelmi miniszter helyettesit, megválik állásától s a kormány-elnökséget véglegesen Rubinek Gyula veszi át.
A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy ez a hír az illetékes körök közlése szerint, egyáltalán nem fele! meg a valóságnak. Teleki föléptilésc után újból elfoglalja a miniszterelnöki széket.
Keresünk megvételre egy 8 lóerős
gőzlokomobiií
esetleg osépld0ernituráwal együtt. Ajánlatok legkésőbb szeptember5-igbe-adandúk. Városi közellátási üzemek
0 I ii I VftUxiot oilndín- VS
& I 4 71 >/nmjlf A V ntrr. J biiohi cik- $
Tankönyvek
« ;<j{;uUnyo-J sabb árban ato-— rezhttök fco
| Schless Testvérek
S könyv- (s papirkírMkodésébín (Ocdk-tír tO. sz.) : ■jíí IskolaUönyvok bokttt««o a logolocóbb úrban.
ístsosjrci
ERTESITES
A „Dunántúli Ruhaáruház" urtdivatoszlálya g.ácsi g 9y?Pi\'JSzöveíből készií a legelegánsabb kivitelben
6s xsoftjai
un ©l
Külön vegytisztitó és javítóüzem. — 6yorsvasalást egy óra alatt eszközlünk. Szabott árak! Pontos kiszolgálás. Győjtotelep: Erzsébet-tér 20.
Teljes 1: itelctle
Dunántúli Ruhaáruház.
zalai közlöny
1920. szeptember 5
APRÚ HIRDETÉSEK
EU<4 *ir tup r«kWiú Jót jóoíoiou 3 UMm MÍWV^tok píoca 4a ii4p Ura4*kUiLi»»aL
&6tib>*t Sc&oo Ittraa, X\'ltkicltia. J\'í. U2í>
1D040 koros* cAU<Uki VII. hbocuj^uu baáá-kóWM faáruit 4» aojwutotl UJá/atl u<2vtaj«kk«! WCatra katestaOk. Cia 4 kU4&aa. 14»
Hir4aí»iíjy EU44 J*ka/*»« UrS Uimll ftt-kocti >Ugt«ttott*<í a ulut«tu«íí tnlanuJÓ tá-
C.jixx 4i ct^!»Uórinki***4 fa
tixalilliay ftirkMk. Gy*r*yák Pál. Roi*ocyí-u. I. 1C9
ic; Baié káxaX A vík* aVi.U^aa
t>W> Kii van aa^y k\'rtUl ajait azoa&*2 *\'. UtH
hfXai. frSvbb (d^xouuu Qjirgr Majyar u. 46.
XitUa, 17 4taa lset*,U*y frl
gjUotUlUi wUKtN)^ t*tWrt> rajjr UKXCÍ i2á*t váTalaa a nu^t iu.jSco ét
Cua a ku^hiv»tsH>»». >423
1(7 (4 karika UtI i U Ul rr.iHr ho«iu pUrtkocai ru«d c<ikul <1*00 Mfgtcktntbcd a Nozy kanUaai Patria t>6:kávégyirr.il. t!Oi
Kgy álakkor és egy kupftkocr.i
elköltözés végett eUd<5. Bővebbet Halbhuber fóhadnagyrál » katonai főreáliskolában. ut&
K44 iUk k4< >i»Cjt»<.% fuukKbu Wjta kaphat k\\U<k» uobáral. rffi*x»yvüi<ÍU.>i»l Cüb a 14W
♦lUuit kaphat
Cselédleány jó tisetésscl. teljes ellátásul felvétetik. — Goa . a kiadóban.
Ejy 6 HP. Sctiuttl8»ortli göiíőkömöbTl
üzemképes állapotban elad6. Bővebb felvilágosítást Zárda-utca &. st. alatt. utO
Ujonan épült modern ház,
nagy kerttel, azonnal beköltözhető — ,c< eladó. Érdeklődni lehet Tárház u. 13
Vilismos bevexetist világítás és motoriku) célokra, házi és gazdisági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosibban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erxsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos lelszcrclésének ét ütemben levő ri.ototok karbsntsrtását.
tfit, sitlsaas iiultt. I«sl»tés7.t, csillárok ál-tuUu rUUrsi. IHti*,. atást tlpualesaa ktasHat Tataion: ISO.
Uralt Hityelmébo ! o
\\[\\m rossz nyakkendők m Irt!
Fordításukit és javításukat jutányos áron elvállalom : Wclftx Hcruslu Magyar u. 76. NyakKet.dök Kohn L. Lajos üzletében Is leadhatók.
MAYER KLOTILD
gőzmoaógyára Nagykanizsán
FHUtt: Hniií-fítJ - WiWj: tataeiM. I
HóíeUérre mos, tiikUrslmárít vámul tényez, vegyllOK TISZTIT I
Vidéki munkák Is hetenként pontosan olkészülnok és elszállíttatnak.
Tankönyvek
a hivatalosan megállapított árakon. Továbbá iskolai tűzetek, rajv-
szerek, Írószerek, könyvestáskák stb. a legolcsóbb árakon kaphatók
Fischel Fiiiöp Fiai
könji- és papiráruházíban Nagykanizsán,
URÁNIA i
Mtranwwew
Pénteken, szombaton és vasárnap Ms^ar film I
Várkonyl Mihály, Makey Margll, Peny-vesi Emil, Szörejhy Gyula sztrtplísévcl
A fekete tulipán
H Dumas világhírű ragénya.
Rendezlo: Korda Sándor. | EUaÜZl ÍHaafaltM 7 áa I 4nk»r. £ Taaáz- M bupi^Ui 1. », 7 sa 9 árakar.
Maobaválú szilvát!
minden menngiséqben napi áron vásárol a ""
Szeszfinomitó központi fözdéje
Nagykanlzaa, Ensibet-tór 12.
VILAO
Oíflymo*fl4»llnhái {
tonuuML JMmli.il {
>mbiton és vasárnap
tutsr rcíMk tsúví a X
MM* c. r^ulMi^rt »Un !
PénUk«n, axombiton 0<ramxx*»ky SUtsr
.Vlaty^tákc^aloM* c. »Un
A Délibáb — I. része:
ParanztbeoaUlet
uiflru it^.\'n i 4 tftnAUSu. í\'í.i<cí;vJ> : Kunit Batls ti Ktutrti AIa|aa.
tttttíj. ki^:™ ti n.tjju
k Tötlé iiZii. - S^utyo^r.M. 4
Elteááaak Z.iUt. Littt<a>>a)wa 1 H « árUar Ttalr- sa tauji.^tzaa », I. 7 ta • trunr.
J
FrÍGcltá c / Vtn « n. t.
l-l LCO/iCó ! kózöntég b. tudomására adni, hogy Mogyar-ulca 8. szím aluli
cipészlizletemet megnyitottam.
Megrendelések és javítások ponloian eszközöltetnek. — A n. é. kózónséj szivet párt-lopását kérve — Kiváló tisztelettel
Pap Oszkár — czipész.
Tánciskola.
Blagusz Elek oki. tánctanár
tánciskoláját f. hé 5\'én vasárnap este S érakor kézös táncgj\'akerlattal —
cigányzenével
I ünnepélyesen megn>-jtjs a Cssino disztenr.tben. Reunitva leii- ek az iisszes uj és divatos táncok. Tanfc-lyam a régimn, f^lsékereskédelmi-, polgári ftu- és leányiskolái tanulók részérc d. u 5-7-ig. felnétteké este 8—10 éráig tart. uoj
Beiratkozni Ithatmpontt d a 8—ll-lg, <s délután 6—7 éráig a Oitlnobtn
Magyar Kefe-, luft- és mm l-l
Budapest—Klsptsl, Irinyi OlaUta 3—í ügyes
megbizható kereskedőt
.ki tli^ v.vílaU.t .i ít,,^
kot\'.jUlt f«-.Uítvj. /jjy
Részletes ajlolatet relereadákkal ttoli címre.
tritíiifn Vart szerencsém értesíteni s a é. k6-
DIBIIh. zönséget, hogy Klríly u. 14.« slttt
\\úmm- éi fintiutilí aSíeljiwt
= újból megnyitottam. =
Elvállalok mindennemű ruhafestést és tisztítást Szíves támogatást kér — kiválé lisi\'sltttet:
un Wji.hei.m jános.
Tojást, babot,
kézzel szedstt magbaváló szilvát, borsót, len-c«ét, diót, mákot é» egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmigazabb napi á\'On vásárol
Duaánloli Étoluslaz«r éa Áxutor KSlmt K.-T. Nsgykaulzaa
Csengery-u. im
T.uroa: 89. T.víntl «tn: „TranadanMbla."
Gépészt keresek f. hó 15-ivi belépésre. Gőzmalom, Sormás. kii
MAGÁNNYOMOZÓ VÁLLALAT
VIOLA áa TÁRSA
E.váHal n.indenr.emü bizalmas természclQ nyomozási, bűnügyekben is. Megfigyel, imíormál ugy kelyben mint a vidéken.
Telefon 157. sz.
Nagykanizsa Sugár-ut 28.
Ingatlanok adás-vétele t
Kisebb-nagyobb hézak, nagy kertes Itézak. cmtitles hézak, olcsó kis hazak, üzletházak eladék. — Kél Uzlei, kél btrendezett vendéglő bériele átadó. Balaionl villák eledék
SZIGRISZT LÁSZLÓ
Irtijl WUés-ales U. SS. 1. asuM. - TaMas tS
Oliii ovapiupasztot
Ali aiédnnkban a gazda* közöuoégtiek •xAllltault
a \\c?Jj». tt.r.uv caop >o
• ?sióflii/.yc»*jRk U ftNmoak. •
V A-Arouiiiiíi babot, borsdf. lenesé.\' mákot. repcéJ. árpái, tengcrll. oialos mogvakoi-burgonyái, (ál rak\\c. bír milyen
— reennybígben íoSlai. roogyo<. —•
AtvouxUnu mint bizományos gyalui* kla<bt> tétekkel k^p^nztxn ijük, aagyobb !<K:<krc nagy etflegci cdur\\k^«ákoká»vaionnal kUJdUnk. — ÁruMlUinU I cvkrot.-e.6t. prtrokumot t\\ r v£koVÍ: Kérjen éllaioJ gípelnk-rOl. 5«r»iJm^(íVr0t /a <wkö«lnkr« alb.-róí ár]<g/x^k<n. — ■ ■
liHttillfl?i<k • ."MÓYétktzc! Ná«ykaalÜM,
K4*e> SJ4>.u...t {áiMMwKí, - Kástri s,-..(attti
M"\'l T l\' ujs^.röíMt ZÍUi\'i\'j. ~ lUa\'.sKTíCrtírt
T»?cí<». - SsA/ssl ktrtakaja,
Mmmm ^etiesti Iiuíöiséí
Részrénytársassa NagykaHi2$a ^
8az.U 4,Itat. Strtlarets: Mari. - T.t.toisxiai ta latsrartáa. -
Nyomaton a laptulaldonosok: Zé\'al és Gyarmati könyvnyomdáiéban.
59Jik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap.
207. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség <s kladöblvalel: FA-ut 13.
- Inierurban-ielelon 1S3. -
Magialanlk mindig kor* raggal.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEOEDÖS OYÖROY
or. UfrtMÁ\'.
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Il«ttral*al arak:
Ejí.t évre 2W K. Félévre 116 K. Negyedívre «5 K. Egy hdra ZZ K. Egyta .iim I K
Az oroszok készek a rögtöni j fegyverszünetre.
A lengyelek Haliéihoz közelednek. — Wrangel tábornok ujabb győzelmei.
Varsó, szept. 6. Harciéri Jelentés szeptember 6-ról: Bresztlitovszk mellen váltakozó sikerrel tolynok a harcok. A Bug malin Hrubiesovtól délre és nyugattá makaca harc folyik. Halica környékén harcolva közeledőnk a város felé.
Bécs, szept. 6. A , Morgan" ialantl Bakaiból: Varsói szlkratávlrat azarlnt az oroszok azonnali fegyverszünetre hajlandók A jOvandO lengyel orosz határ macállaplliaá-nál semmifél. nehézségre nem uémltanak.
A rigai tárgyalások a jdvó bel szerdáján vagy csütörtökjén kezdődnek meg. Eredményük először fegyverszünet lesz, majd rövidesen megkötik a békét Remélik, hogy a keleti harctéren a vérontás a jövő héten megszűnik.
Sebastopol, szept. 6. Wrangel tábornok csapa!ai Alexindrov irányában ellenoffenzivát kezdtek. A Dnyeper alsó folyásánál sok foglyot ejtettek és nagy hadianyagot zsákmá: nyoltak.
London, szept. C. A „Daily Telafraph" jelenti, hogy Wrangel oaapatal a vörös oaapatokat a Dnyepertől nyugatra körülzárták.
A pénxOgymlnlexter btizAmoláJa.
Budapest, szept. 0. Korányi pénzügyminiszter Komárom-Újvárosban vasárnap délelőtt beszámolót Urlolt, amelyen ismertette a politikai helyzetei. Kiadások fedezéséről kellett gondoskodnunk — úgymond — és mégis megálltuk a helyünket. Pénzügyi téren sokfele intézkedésre van szükség. Az állami bevetolek lerén a szükséges emelések megtörténtek. Gazdaságilag nincsen indokolva pénzünk alacsony kurzusa.
Ennek inkább politikai okai vannak, mert sikerült a minden megfontolás nélkül, bárki által elejtett szól az ország határain tul ellenünk kihasználni. Ennek részben közönségünk az oka. Itt nálunk defailizmus uralkodik. Mindenki azl losi, hogyan szabaduljon meg pénzétől. Ez defailizmus és az ország érdekei ellen van.
Azt mondják, hogy a pénzügyminiszter a múltkorihoz hasonló pénzlebélyegzési fog csinálni. A pénzügyminiszter nem tud semmit, de azért folytatják az aknamunkát, mert varnak, akik a márkától és a dollártól szabadulni szeretnének és valutájukat jó áron akarják eladni.
— Ami a deficitet i leti. azt vagy kölcsön utján, vagy adózás utján lehet fedezni. Ezidőszerint kölcsönről szó sem lehet, elsősorban tehát az cdózásra kell fektetnünk fősulyr.
— A közgazdasági életből ki kell vonni a papirtömeget, hogy egészségessé váljék a közgazdasági éle\'.
— Ezt a nagy vagyonadó kepeién fogjuk megtenni. Az erre vonaikozó tervek most készülnek, s pár hónap múlva — ha készek lesznok — mindenki látni fogia, hogy mit csinálunk és megnyugodhalik a közvélemény, hogy semmiféle pénzügyi puccsot nem tervezek.
A korona xQrichí Árfolyama
Budapest, szept. G. A magyar koronát ma Zürichben 2 45 ön jegyezlek.
As oextrák kathollkuaok az
„elvtársak" reformjai ellen
Budapest, szepr. 6. A M T. I. jelenti Bécsből: Tegnap hatezer ember részvételével katolikus gyűlés volt, melyen Piff! bíboros megbízottai szónoklatokat tartoltak A gyűlés kimondta, hogy elveti az egyház és allam elválásának és az úgynevezett házassági reformnak gondolatát es n felekezeli iskolát és a házasság szentségét követeli.
A puaztaaxeri Arpád-flnnep.
Budapest, szeptember 0. Vasárnap tartották ir.ee Pusztaszeren a minden évben szokásos Árpád-ünnepélyt. Az ünnepélyen a főváros képviseletében Buzáth Károly tanácsnok, Szeged város képviseletében pedig Balogh Károly tanácsnok jeleni meg. Az ünnepség misével kezdődött, az ünnepi bc szedet Balogh tanácsnok mondotta.
Zseni József földbirtokos határozati javaslatot olvasott fel, amelyet egyenesen a párili legfőbb tanács elé terjesztenek az el-szakitott magyarság érdekében. A határozati javaslatot elfegid ák.
Koszó István nemzetgyűlési képviselő a nemzetgyűlés üdvözletét jelentette be. A főváros nevében Buzim linicsnok, a Move nevében Tóth Imro dr., az Árpád egyesül:! nevében pedig Becsey Károly dr. koszorúzta meg az emrékmüvei
Délután fél 2 órakor a .\'elállító:! silrak-ban ebéd volt, amelyen Becsey Károly dr. a kormányzóra ürítette poharát.
Silovensxkó lángokban?
Pozsony, szept 6. A lurócszentmértoni .S\'nrodnie Noviny* augusrlüs 2-1 számában e címen többek közt ezt írja:
\' — Ha Szlovenszkó valóban nem is ég, de a tűzvész közel van és ha nem is dörög az ég. — n nagy felhők, amelyek az égbolton ;ömö ülnek, — menydórgést jósolnak.
— A szegény szlovák népre általános éhség következik, ha a felforgató sgitációmtk enged. Az éhség nagy ur. A falusi plébánosok hiába járták a hivatalokat, hogy a rekvirálandó gabonamennyiséget cjökkenlsék, célt nem értek.
— Az ^bitny-ualav" ot (gabonabivalal) a pokolba keller.e küldeni. Ez az intézmény körülbelül 60 ezer tisztviselőből áll, akiknek egy évre egy milliárd korona fizetésük van. Ezért az összegért 15 ezer vagon gabonái lehetne vásárolni, amellyel azután eléggé enyhíteni lehetne a szörnyű nyomort.
— Amerikából jött saját embereinket elidegenítették azza\', hogy mindenüvé cseh tisztviselőket tőitek, tekintet nélkül arra, hogy az általuk végzendő munka megfelel-e a Szlovenszkó nemzeti szelten-énck. Ilyen emberek kezébe helyezték a Szlovenszkó nemzeti sorsát és azután ..no éjjen Szlovénszlró?"
Antanlflotta Dsnxigban.
Berlin, szepL 6. A Broom amerikai torpedóromboló befutott Danzig kikötőjébe. Ezidőszerínl 3 francia, 3 angol és 3 amerikai hadihajó van a kikötőben.
A minisxterelnSk állapota.
Budapest, fjzepl. 6. A M. T. f. jelenli: Teleki Pal ^róf miniszterelnök ma elhagyta a rasor-szsnatóilumol és hazatéri lakására, ahol teljes felgyógyulásáig ápolni fogják.
Riadaloma valutaspekulánsok
kBxBtt.
Budapest, <zoptember Ö^Ma délelőtt nagy riadalom támadt a tőzsde előtt csoportosuló ügynökök körében, A rendőrség ugyanit körülfogta a tőzsde ipOlstét és az összes ottlevőket előállította. Az előállítottak között volt több tőzsdetag is. Egy Fehér nevű tőzsdetagot a tózxde épületéből vitt be egy rendőr.
Kisantant tárgya fáeok
Bécsben.
Bécs, szept. 0. Sztambullnsiky bolgár miniszterelnök a bukaresti tárgyalások befejezése után még o hó folyamán Béctbo érkezik, hogy az itteni kcrmánnyjl közelebbi érintkezésbe lépjen.
A .Mittagsposl" érlesülése szerin! a tárgyalások azokkal a balkáni törekvésekkel vannak összefüggésben, am:!yek arra irányul* nak, hogy a balkáni nemzeteket egy blokba tömön\'lsék. E törekvések megfelelnek annak a célnak, amely a .kitnlint" megalakulására vezetet! — Sztimbulinszky Bécsből minden valószínűség szerint Prágába megy, a tergys-ltsok ottani folytatására.
HÍREK.
— Venl Sancte. Teinsp volt a felső templomban a kuh főgimnáz:um ifjúságának Veni Sincteja. Az ünnepies szent misét az intézet igazgatója mondotta, ami után az if-juság a gimnázium ternatein be gyülekezett, ahol Eberbardl igazgató buzdító es lelkesítő szavakkal nyitotta meg az ujsbb tanévet, amelyben fokozottabb munkára nivta fel az ifjúság figyelmét .Magunk részéről megjegyezni óhajtjuk, hogy elérkezettnek látjuk mir az időt arra, hogy ax iskolákba ismét té\'jen visz-sza a régi. ambiciós munka, amit az elmúlt évek sajnos nagyon, de nagyon megakadályozták. 7
— Haláleset. Gróf Kttftvlch Béláné, született Popovich Paula Somogyszentmikló-son tegnap meghalt. Temetése csütörtökön délután 3 órakor lesz Somogyszontmiklóson.
— Szüreti mutatsig. A Nagykanizsai Kath. Legényegylet 1920. szeptember 12-én részben saját házalapja, réizben a hadifoglyok javára a Polgári-Egylet nagytermében zártkörű jó\'.ékonycélu szüreti mulatságot rendez. Délután fel 4 órakor diszfelvonulása a pásztor-nők, pásztorok és csikósoknak zenekisérettel. Gyülekezés a Legényegylet udvarán. A mulat-*ag kezdete este fel 8 órakor. Előadásra kerül a .Körmagyar;ánc* Előadják a pásztornők és pásztorok. Az estéiyen a hegybirónői illetve hegybírói tisztet dr. Fábián Zsigmondné urnő és dr. Kovács Gyula ur voltak kegyesek elvállalni. Helyárak: emeleti páholy 120 korons, belépőjegy 12 korona, családjegy három személyre 30 korona, karzati állóhely (táncra nem érvényes) 8 korona. — A zenét Torma Tóni teljes zenekara szolgáltatja. Fe\'üt-fizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak.
— Megkoszorúzták Iskoli\'ársuk sírját. Az elmúlt vasárnap a főgimnázium Vili. oszt. tanulói Vegtlc Károly főgimnáziumi tenár vezetésével megkoszorúzták szerencsétlenül járt iskolatirsuknak, Píosszer Lajosnak a sírját. A sírnál Hajdú György főgimn. Vili. o. t. mondott beszédet.
- k MkU*««T*M|l inUnáltak tékortaak faltl*
. Dr. Vtat Károly a kormíoyzá í» a mialtitor-úat>i m^Mtá.ntól f. hó J-in d..J-ia a zala»|«rtx»« i«U;oílLak ,ttbc>:Jb»n : »>Ot tiísdít UrtoH. ,Matvlii{íltt i Ubor "b3yii«**;t. M tnUrnjJbJt i\'.*\\mHixiX . iaá ima vádakai, a»#:y«k«t az Intcrailta\'c ubor* »Uaa f«!h«t-ak, aUMalanokÓak UlilU. Az UtaroaJUl jól <5:n4Í, - miira m»ji.44ioö6„ xiibmlxifrib coc*}«yíiutoii ~
-^L . I li.utTt E. k..Xb I)
k fa.aane\'íaník.vifl i IJfoktal kabarék kaplak •oi«d«yl Ltominfa HUdrtty
u cr a
lapra j»il bui\', mi ad a

hiva\'4*M komatoao&ét ad fO\'.di sajtóban.
— TálUiia a Menelreaáben A Dólivasot Ijazgz-tósága mihextartáivégat koill, hogy «s »<ldig Wtíón is saombatoa koxlakedó ,Fúid6-Exp:M»* vonaláratokat k**«uolrti folyó ho O-lM kazáré. H4y*tt« buiiil agy csütörtöki napokon koal«k«J-5 gyorsroaatot, ajstiy folyó há 9 tói kezd<« Nagykaníiaáról indul röggel 5 órakor, Rudapsstre érítsik déWÍU 10 órakor. Ellenvonat* ÍJuda-pnttrSI indul auap délután 6 óra 10 porckor s N\'agy-kaAuaára érkaaik w.e 10 ólakor.
— EMk Jiaos Sréélybia akar agitálal. Megindult at zftiUcfó minden oldalon már a ladaiabott m a nyár tírúlotiken. KuofUk, Hambur^erík Pécsett prüszkölnek renJithetotlenüI, & Fctrldík el »an árasztva Göndörékkel, a Wc*i Magyar UJ»ifgal s az Kttbefrel MévUn sorakozik a diszes hazaiioló lír»asá*hos mé^ Hóeh János atya ts, aUról azt a hirt kaptuk, hoty Erdélybe utaz >tt Joclferkedn , ahol Jásai Oszkárral pártot alakítva a ..urvtusi/a rrt«»i" sz .41 nrmitti gró/oX" a a ..IvoigabirdX" aUoo fognak dolgozat Jáoos papot l», mint a többi Jadás garas azoroogatót. Ukjtja a bdaoktól marcangolt lelkllsicara\'.a i ujabb ixulásokban kwatl tetti oyogalmÁL Hat dolgozz János, ezt az orszigot mir ogy aem vlszod többé az ebek harmincadjára.
— Itklta urHtt RMTM. A fókacskepisxtor. N Lila bc.-j tud lamoadaci Cicádon:iáról. Jelenleg Dani\'o txónörokossat Skaterfoan tarMikö flk s mooUoagrólakból »«i«#et azeevei Szerbia el\'eo, prwija ftUzabaditásara. Stgítségéra vannak az olaszok és albánok h. Legutóbb mooteaegrá: terülctról &000 hithű embere szökött át Skotarlba, Martinovics tábornok vezatéséval A csapatok kitu^óan fel vannak iu:«!v« • be vanaak öltöztetve.
— 1 íekoltáll a»k lem uehetaek UmpUnba. A franciaországi frivol clttsködésra jellemzi az a pásztor-lovél, amit a cadix-i püspök adott kl. A pásztorUvél cootii\'.t\'a, ko«y olyan hölgyek menjenek templomba, aklkr.ek a»*Uuk vagy karfák fedaCoo, vagy azok, akik rövid ruhát és áttört harisnyát vitelnek.
— Földes Miklós Jugoszláviába szökött. Pár napja megírtuk, hogy Földes Mikiós-nét a zalaegerszegi fogolytáborba internálták. Az ot\\ egy éve internálva tartott Urát, Földes Miklós: azonban már nem találta ott. Földes Miklósnak leérkezett a szabadlábra helyezése s a tábor azonnal el is bocájtotta. Földes Miklós rövid /dóré Nagykanizsára utazott, azonban valószínűleg nem v«Tt kibékülve a helyzettel, mert egy szép napon átszökött Jugoszláviába. Nyilván Hamburger és a többi elvtársaihoz.
— 1 Hibzbarjok visszatérés* A Pressborger Zeitung szeiint Bencsch Bukarestben kidolgozott indítványa a lagfontosibb pontokban kudarcot vallott, kúlónöaoa azon résszel, a moly a Habsburgoknak a magyar trónra való \\usxalérésér« vonatkozik. Benaich sstriat a Habsburgok vivszat/\'éae a Magyarság cUool fegyveres felke\'ést voaja maga utáa. Ext axonban Bukarettbeo visszautasították, mivel Take Joncscu azon a vélemónyeo van, hogy Romániának nincs Joga obbe be\'eavatkozni. Ferdinánd klrálv ás "ároly király koxt !o<utóbb élénk lovclezés volt, aniciyat Mária királyné köxvatitott. Márta királyné páriil utja alkalmával tárgyalt Károly királlyal és sikarult köata és Fetdinán t lröaött bsrátsagos viszonyt létesíteni ugy. hogy a rotaán király támogatáiát Ígérte n-eg Károly sxá-uára. A két uralkodó barstságos viszonyát a párisi katholikus körök kezdeményaxték.
— ralklTát. A bóri;ari szakoiztály tagjai feUé-retock, hogy * hö 8-án délután 2 órára az ipartoatidelboo jetanjenok mog. Az elnökség.
(\\ A Dunántúl klaagnaló aseménya az a film-bcxutató. amely ma keddou és holuap *z*t4in letz a „Vüxg" /r.oxgóban. As idei moxi sxoton attrakciói közül miodea kétzé^at kizárólag a „Vérei artna" cxlmu nyeri «1 a bibért K« a film az izgalmak netovábbja s nem csodo, ha a Vilin pénztáránál vulóságes népvándorlás van. Ezca flmat fiatalkoiuak Is megtekinthetik.
(X) Csak felnőttek néxbet>k meg az L\'rlniábxn bamutaUsra karúid iráoyf-laot Tt^ia Juita — jcnlók bűne — fytrmduk átka. Hton moaíS darabot ne mulassza el sonki sem megnézni. Ugyaocsak a világbi:ii Ravtugár amerikai Pathé fitmet, mely IV részból áll. Erra a kitűnő kalaadorregényre mir sráenos elóJog)-zés cszközöltotett
ÜHiUptit, szeptombT 6. A valutapiie változatlanul
szilárd.
N\'apoVoo 827, Foat 890, Uva 470, DalUr 268, Frank (francia) 1730, Márka 5t6, Líra 1191, Fi-xs 69, Rubel 224, Ul 535, Sxokol 417, Frank (s%-e:cl) 4150, DJnár 335, Frank dinár 860, Ezüst 10 5.
Gépészt keresek f. hó 15-iki belépésre. Gőzmalom, Sormás. M4I
TankOnyvak a hlvaUletu aegioiapitott árakon Torábbi lakolni fllietak, rajszzerek, írószerek, k&ajTeitiakák, ttb. a Uiateaébb árakon kapkatók: F1S0HEL FOLÖP Plil köayr- és paptririkázibii Ilagykanlzc&n, Pé-nt Tároíház palota aarak.
ZALAI KÖZLÖNY
HITESEI
KI "sr MH\'ttu n>l>].^fc.r _J~
.U.Oit k.pbil HIh tuMval. v,Mj«illtlU..J. CUf . »i.jil|iwit.lb.i. ít\'8
ttHtuiu Ei.dí,Wy \'\'**\'\' rti-
rw.ll tMll. l.Mfn-^ i««oil41
Hf Ijf.j
K .V J«o
Ingatlanok adás-vétele!
Kljcbb-nogyobb házak, nagy kertes hízok, émtleiea házak, olcsó kis házalt, Üzletházak eladók. — Ké\\ Üzlet, kit berendezeti vendéglő bériele átadó. Balatoni villák eladók.
SZIGKISZT LÁSZLÓ SKí"S2&.
Xriayt lUUinlot H. u. L MlW. - »«l«lw »
Megvételre «
12-18 hónapos urodalml ilvíszell mlsUrolt
mangalica sertést.
Ajánlatok: Urodalml JásrágfelÜfytlőség, Felsősegesd címre kéretnek. ms
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erza*bet-t«r 10.
Vállalják továbbá évi átalányt* nagyobb épületek vi larnos telszorelésénak és üzemben levó motorok karbentartálát.
Éfik, Tltlaaoi T.t.IVr, ltai.ii*y<k, oallUra* ál-laadáac riktároa. UlU<9T.ti>t Sl]««.t.».a UaaiUk Telelőn: 130.
Magbaváld szilvát!
minden mennyiségben napi áron vásárol a "" Szeszfinomitó központi főzdéje
Nagykanizsa erzsébet-tér 1C.
MATER KLOTILD
gőzmosógyára, Nagykanlzcán Fótzlet: ^ Qylltólolep:
Hunyadi-ntoa 19.
a
Xaxta«xy*atoa 8.
Mófihérre mos. tükörfényesre vasal,fényez és vegyileg tisztit
Keresünk megvételre egy 8 lóerős
gőzlokomobilt ""
eselleg cséplőgarniturável együtt. Ajánlatok legkésőbb szeptember 5-ig be-adandók. Városi közellátási üzemek
Dunántúli Ruhaáruház vegytisztitó- és javitú Üzeme
Elvállal és szakszerűen tisztit, iavlt mlndennemil férfi öltönyöket, felöltöket, léH kabátokat, nöl kosziümöket, pongyolákat, Jutányos árban. OyOJlöletop; Erzaébct-tér 10. m*. — üzem: Toleky-ut 15. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közOnség b.-figyel-mél dúsan felszerelt kész férfi, fiu é» gyermekruha raklárunkra.
Kész férfiöltönyök 800 körönétől feljebb.
Elegáns, divatos férfl öltönyöket gyapjúszövetből késziiOnk Jutányos
árban. Szives pártfogást kér :
Dunántuli Ruhaáiubíz JS.\'Í Erzsébet-t6r £0.
lfl\'\'0. szeptember 7.
— " *.....
viláq jz^r^ri
Hátlön, MÖden U Izerdlfi
A vértő Aréna
Szeniáclós spanyol ilHma, 6 lelvoníi.
P4«.r.pl4 Dán P4ár», Ü «»<r.4rt ti Miltl Dotorea. — * madridi királyi oper. tji^J.l
&S
C-UttirttllcOii
Amit az erdő mesél (l. és II. rész)
liilUHt Mi tU)iu)it» 7 <• < árakor. Taalr- U >. I, 7 tt t tnm.
ClaHA 1 complett ebédlő és tlOUW 1 complett hálószoba bútor, valamint különféle háztartási tárgy. Király-u. 28. Csak délutánonkint.
üRAmagM
Hétfőn «» kedden Cwk felaőttak ré.zére I
I l(4-f fa (SzDIÖk bOne O U I la Gyermekek átka)
Erkölcsralz Párls ferlőléböl. Pószerepló: V. Napierska.
Jön! Raveneór. Jön!
J.gy*k c.ir ntgy vímbta rijJ^yii^M.
Sláadiaek k6aa*poko» 7 éa I árakor. Taair- éa üna.,aapokoa 1, 5, 7 4| 9 árakor.
A homokkomáromi „,21 \'i
Örömhegyen szép SZOIQ 01800,
téglás pincével __
Cim a kiadóhivatalban. u«
6"
Előkelő biztosító intézet
(kartellen kívül) helyben felállítandó kirendeltsége (fóílgynökség) részére ugy az adminlstrallv munkában, a külszolgálatban gyakorlott reprezentáló megjelenésű
titkárt és üzletszerzőket keres-
Csokis keresztény ajánlkozók adják le ajánlataikat eddigi működés megjelölésével .NyucdIJképes" Jeligére a kiadóhivatalba. m
Tojást, babot,
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden monnyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áton vásárol
Danántull É(elmlnzer éa Áruforgalmi K.-T. Nngykaiilxna
Csongery-u. 6. 1401
T«l«íon: 69. TávIraU eia»: ,,Tran»dnnubla"
Magbaváló szilvát
waggonrakomAnybain
ffllndM mennyiséiben yásérslok, Levélcím: Pollák M. Emil
Táviratcím: - Termény Nagykanizsa •
Nyomaton a loptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S«rkciu*5ség in Wadóhivatol: Fö-ut 13.
- Inlcrurfonn-Krleíon 183. -
MopjolaniK mindig kor* reggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
BWíM£y. Upvkíli\'..
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
ei6hx«t*>l árak:
Egíaz ívre 2M K. Pélévre 110 K. Neíyed-ívre «5 K. Egy hóra 22 K. Egyes iiám t K
A tót kérdés politikája.
A magyar ég felől, hála Isten, ugy tál szik, hogy a IcgsíSlélcbb felhők ellünlck. Bár még mindig sötét folyosókon járkál a magyar nemzet, mégis mintha a napsugár megtörte volna mór a komor felhőkel s a sötét folyosókon mécsek pisloglának.
Minden jel arra mulat, hogy az általá nos lehlggadás kezd szépen, lassan megindulni. Émherek porlanak szél s emberek Izmosodnak tfí^g. mini ahogy nemzetek tűnnek fel s nemzetek lUnnek le.
Ml magyarok még mindig benne vagyunk az átváltozások kohójában. A leülepedés az agy körtll bámulatosan halad, de a végeken, a leszaggatott perifériákon a vonaglás még rendíthetetlenül tart.
Csak a Felvidékei akarják most a magyar politika leendő bonckése alá venni s már ló eleve rávilágítani arra, hogy milyen politikával öleljük keblünkre hazánk egyik iegszebb részét.
A felvidéki tótok földjüknek ősrégi birtokosai. Csak ezer esztendőre vessük vissza a tekintetünket, Svendoplokos népét már a Felvidéken találjuk akkor, amikor Árpád átlépi Vereckét. Ezer év óla a lólok tótoknak maradtak. A magyarság s a bécsi udvar hüne, hogy akkor, amikor ,iz egész Európában senkisem kereste azt, hogy szabad-e egy gyengébb nemzelet felszívni az erősebbnek, a magyarság ugyanokkor keblén melengette az „Idegenékor 3 láncra verte véreit. Évszázadok alatt szabadon lerpeszkedhellek nálunk a nemzetiségek, sőt a harcokban egyre fogyó magyarságot Is Idegen telepítésekkel pótoltók, azalalt, amíg a francia, a német, az angol, az olasz 3 mind, az összes nyugall nagy államok frankká, germánná, angollá slh. gyur-lák idegenelkel.
Mi ezzel a nagy nemzeti munkával elkéslűnk. Politikusainknak Ide irányuló munkája az utolsó évtizedekben ép az ellenkező eredményi érte el; A nemzetitégek önludatra ébresztésül. A ..krumplis tót," a „zaplalyl," a „buta lói," kisült, hogy nem Is olyan buta tót, hanem a magyar hazában édes testvérünk.
Ma a tótság kínszenvedését éli a cseh lárom alatt. Testvér leple alall szállt rá a lólok földjére a cseh 3 klsUH, hogy rosz-szabb a tnostohateslvérnél, de még a rablóbelyárnál Is. A Felvidék tótjai megundorodva a betolakodóktól, szabadulni kívánnak.
Magyarbarátság hírét hozzák a Felvidékről. A lólok a régi hazában akarnak élni, ahonnan soha cl sem kívánkoztak, de ahonnan engedlék őkei elszakítani.
Nem egy, a lólföldre kiránduló ulas véleménye, hanem alapos, hónapok óla tartó puhatolódzás és tanulmány eredménye az, hogy a lótok mindenáron ki akarnak szabadulni a csehek karmaiból s első tekintetük a magyarok teié fordul, de nem a magyar barátság hajhászésiért, hanem abban a reményben, hogy az uj Magyarországban mint autonom tótok fejlődhetnek. Ne felejtsük el, hogy a lólok a lepergett pár hónap alall bámulatos önludatra ébredlek.
A lólok Jól vannak értesülve a magyarországi viszonyokról s ezek sokszor elkeserítik őket. A belviszályok, a párloskodás.
örökös egymás mardosása sokszor nagyon kiábrándllólag hatolt a tólságra 3 nem reményük azl a magyar erőt, amelyik sajál
felszabadításában hatékonyan segítségére síelni ludna.
Sokat ártanak aztán a magyarságnak a rosszindulatú s tendenciózus cseh híresztelések. A Bécsi Magyar Ulság 3 az Emberrel van elárasztva a Felvidék s más magyar újságnak a lábál sem szabad oda betenni. Ilyen Információk után aztán elképzelhető, mennyire félre lehel vezetve a Felvidék derék lólsága.
A te/szabadulandó felvidékkel szemben a magyarságnak megértő politikát kell folytatnia. A lólok által olyannyira gyülólt régi rendszer éxponált emberei semmi szin alall nem foglalhatnák el a pozíciókat. A tót föld ma klfosziva, éhínség elébe néz. A magyar kormánynak már Jó eleve gondoskodnia kelt a tótság bő élelemmel való eliálisárói. Há a nyomorgónak 3 éhes embernek kenyeret adunk a kezébe, a legjobb barátunkká lesszUk.
A lótok szimpatizálnak velünk. Miért ne lennénk meg őket kebelbarálunkká ? Igy a lótság északon a magyarság legbiztosabb s legerősebb támasza lesz, mindenféle Invázióval ízemben A Forradalmak előtti politi-
kát azonban semmi szín alalt sem szabad folytatni. Már csak azért sem, mert a tólság az elmúlt kél év alatt bámulatos öntudatra ébredi, amit negligálni bűnös könnyelműség
volna.
A magyarság nem veszít azzal semmit, ha északon, birodalmában fellődni engedi a lótokat salát elhanyagolt kullurájukban.
A lóiság magyar érzelmekkel ál és ál van szőve. A magyarság kenyeres pajtása volt ezer év óla és ezután Is annak kell lennie.
A lóiság elcsehestdése felesleges aggodalom. Ettől már a lólok nem félnek. A Magyarországhoz való csatlakozást leg-fókép a tradíció, a gazdasági és vallási kérdések szempontjából sürgetik.
Egy előkelő vezető lót pollllkua különben ezeket mondoita lapunk egyik munkatársának: „Mondja meg odalenn, amily szívóssággal küzdünk a owhek ellen, ép ugy küzdenénk a magyarság ellen Is, ha régi politikáját próbálná érvényesíteni."
Ez a kijelentés Irányt szabhal s gondolkodóba ejtheti a ml Irányító politikusainkat is. — gk.
Az Ébredő Magyarok országos közgyűlése.
— Szmrecsányi György elnöki megnyitója. —
Megindult uj-
Budapest, szeptember 7. Az Ébredő Magyarok Egyesülete budapesti kerületi kép viselőinek, vidéki csoportjai megbizottainak ós központi választmánya tagjainnk konferenciája ma ült össze az egyesület Sóház-utcai he-lyiségébon.
A konferencia tegnap este zári értekezlettel kezdődött. A nyilvános üléseket — amelyek három napon át tartanak — ma délelőtt nyitotta meg Szmrecsányi György nemzetgyűlési képviselő, az Ébredő Magyarok Egyesületének országos elnöke,
A keresztény nemzeti irányt — úgymond — csak akkor lehet az ország gerincévé tenni, h* minden egyes magyar a nemzeti lobogó alatt haladó egységbe tömörül.
— 1019. végóig ugylátszolt, hogy ez az összeforrott egység megvalósul. De sajnos, a liberalizmusnak még mindig vonzó jelszavai, az idegen törekvések megbontották az egységes sorokat.
— az egyesület a kereszténység nevé ben bejeler.tette magalakulásakor már a szabadkömivea zsidóság ellen a haroot. A csalódás visszavezethető a turáni átokra, a páttoskodásra, de legelsősorban arra, hogy az ellenség nem nyiltan, lianem a külföldre is kiterjedő alattomos aknamunkával dolgozik. Az ellenséges faj külföldi összeköttetései révén akarja tönkre tenni a csonka Magyaror-
szágot és a keresztény népet, ból a bolsevista szervezkedés.
Ezután (rámutatott Szmrecsányi a radikális sajtó támadó irányára. Véleményo szerint namoMk aWlv, bioam pjssziy cenzúra la kell. Nem politizál, de jogot formál ahhoz, hogy a kormány intézkedéseit bírálat tárgyává tegye. Uj libtrálla szellem kezd felszínre törni. A botbüntetés tárgyalásánál letették a vizsgát azok, akik a hamisítatlan kereszténység hivei. Egy év óta ez az irány lecsúszott. Ha nem kapunk észbe, nem lesz megállás.
Majd igy folytatta Szmrecsányi:
— Mi vádalmi haroot hirdetőnk, da ha folyton támadnak — agresszíve lépünk fel. Egyoldalú kedvezmányt követelőnk, azt, hogy minden hivatalban keresztény ember Öljön. A jogrend magától viaszaélt. ha a hatalom a keresztény magyarság szolgálatába áll. A destruktív munka minden tényezőjének el kell venni büntetését.
— Keresztény demokráolát követel sz egyesület, mert csak megértő, egymást szerető munkával lehet visszaszerezni régi határainkat.
Tiltakozik az ellen, hofy éretlen utoal zavargók az egyesület köpenyébe burko-lódzanak.
A zajos tetszéssel fogadott beszéd után Kmoskó Mihály dr. mélyenjáró felolvasasában a zsidókérdést fejtegette.
Az amerikai zsidók aknamunkája Huszáfi eiienr Budapest, szeptember 6. Az .Uj Nem zedek" írja: Az „Amerikai Magyar Népszava" leleplezi a Foadoration of Hungárián jews In Amerioa egyesületnek Huszár Károly elleni áskálódásait és kéri, hogy ezt a haza-
fiatlan egyesületet fosszák meg a magyar jelzőtől, mert galádul hazudik a magyarság erdekei ellen és bolsevistákkal áll összeköttetésben.
A szövetség elnöke, egy Büchler nevü zsidó, az összes amerikai zsidókra hivatkozva, lépéseket tett az amerikai hatóságoknál Hu-
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 18.
szár Károly deportálását kérve. — Az amerikai magyarság köreibep eddig nem volt zsidókérdés, — irja a lap — de az ilyen magatartás, amelyet Büchler és társai \'anusitanak, könnyen lángba borithatja az antiszemitizmus parazsát.
A népbiztosok tárgyalása.
Budapest, szeptember 7. A népbiztosok bünperének tárgyalása ma délelőtt fél 12 órára volt kitűzve. Reggel 9 óra óra után azonban a védők megjelentek a főtárgyalási teremben és dr. Stocker elnökkel tanácskoztak. A tárgyalást a tanácskozás után három -nogyed 2 órakor nyitották meg, amikor a védők nevében Gál Jenő dr. kijelentotte, hogy a védók mért érezték magukat akadályozva a védelem ellátásában, majd az ügyvédi kamara választmányának határozatát ismertette. Kijelentctto védőtársai nevében, hogyha egyik-másik védő a vita hevébon a bíróság tekintélyéi sértő módon viselkedett, ezért ezennel megkövetik a bíróságot. Kérik a védők a vád képvísolőit i?, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az ügyvédek tovább teljesítsék kötelességüket és a tárgyalást tovább folytassák.
Dr. Acél Imre főügyész helyettes válaszolt ezután, majd Nagy György dr. és Oá! Jenő dr. szólaltak fol.
Az^oínők egyenkint megkérdezte a vádlottakat, óhajtják-e a régi védőik kirendelését A vádlottak ebbe beleegyeztek, Bajáki Ferenc pedig, akinek dr. Nagy Mihály volt a védője, addig is, amig uj védő kirendeléséről gondoskodhatnak, dr. Kiss Jenő ügyvédet kérte fel védelmére.
A biróság ezután határozathozatalra vonult vissza, amelynek eredményeként Stocker elnök kihirdette, hogy a biróság tudomásul veszi a régi védők bejelentését és erről a határozatról értesíteni fogja az ujonan kirendelt védóket.
A tárgyalást hétfőn folytatják.
Játékbarlangot akarnak felállítani Budapesten.
Budapest, szept. 7. Az utóbbi évek során több ízben merült fel a terv, hogy Budapesten nagyszabású nemzetközi játékvlubo. állítsanak fel.
A .8 Orai Újság* értesülései szerint most egy francia csoport foglalkozik ez eszmével s a játékklub terveit már cl is készíttette. E tervek szerint a klub ugy az államnak, mint a fővárosnak nagy jövede\'met biztositana.
Ezidőszerint a nagyszabású tervek még nem öltöttek konkrét formát, mert le kell szögezni, hogy a magyar nemzet tekintélyét súlyosan sórtené, ha ez az eszme komoly tárgyalások alapjául szolgálna.
Lengyel-orosz helyzet
Bécs, szept. 7. A .MíttasjournáP-nak • jelentik Berlinből: Londoni kormány körökben azt mondják, hogy a lengyel—orosz béke-tárgyalások hétfőn kozdődnek Rigában.
Koppenhága, szept. 7. A .Berlinszke Tidende* varsói tudósítójának jelentése szerint Budieninek sikerült i ereget a Búgon átvezetni. Lembergnél a bolsevisták kisebb harcok közepette vonulnak vissza.
yar*6> szeptember 7. A longyel távirati ügynökség harctéri jelentése szept. 6-íkáról: Csapataink további litván támadásokat vertek vissza sikercsen. A Bug mentén kölcsönös ágyútűz. Galiciában az ellenség több izbCn megtámadta állásainkat, hogy a Bug és Gnila-Lipa vonaltól visszaszorítsanak bennünket. Heves támadások után csapataink ismét <* cllentámrdásba indultak és súlyos vereséget okoztak az ellenségnek. A déli fronton a helyzet változatlan.
Az igazságügy minisztérium munka-programmja.
Budapest, szept. 7. Tomcsinyi igazság-ügymiáiszier egy ujjágiró előtt nyilatkozott a készülőben lévő igezságügyi törvényjavaslatok felől.
— Az igazságügyminisztérium részéről •zidő szerint csupán ai állam és a társadalom hatályosabb védelmcról szóló törvényjavaslat síeropel a Iláz előtt. Az igazságügyi bizottság rövidesen le fogja tárgyalni a javaslatot és igy az még e hónap végén a nemzetgyűlés plénuma elé kerülhet.
— A készülő törvényjavaslatok közül egyike a legfontosabbaknak a büntetőtörvény-konyv, valamint a kereskedelmi törvény módosításáról szóló.
— A gazdasági és üzleti élctbőn jelentkező visszaélések megszüntetése érdekében és a keresztény nemzeti életfelfogás tisztultabb eszméinek megfelelően a szövetkezeti ügyet is fejleszteni kívánjuk ós ezzel szorosan ösz-szekapcsolódik a büntetőtörvénykönyv, valamint a kereskedelmi és hiteltörvények revíziója is.
— Előreláthatólag még e héten benyújtom a nemzetgyölésnek a bűnvádi eljárás és a polgári perrendtartás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot
— Még a forradalom előtt elkészült a szerzői jogról szóló törvényjavaslat, azor.ban már nem kerülhetett a törvényhozás elé. Ez a régi javaslat most némi módosításra szorul, amely után azonnal benyújtom a nemzetgyűlésnek.
— Az igazságügyi reformok terén nem járhatunk el mindanütt törvényhozási utonés egyes kérdéseket kénytelenek vagyunk rendeletekkel szabályozni.
— Az igazságügyminiszterium jelentős mértekben foglalkozik azon közjogi követelmények teljesítésével, amelyeket a forradalmak változásai idéztek elő. Ezért tanulmányok folynak a szükségessé vált alkotmányjogi kérdések inegeldására.
Leszállították a pékek utján sütött kenyér árát.
Budapett, szeptember 7. Egy újságíró beszélgetőst folytatott a közélelmezési minisztérium egyik vezető tisztviselőjével, aki a kö-votkező nyilatkozatot tette:
— A kenyér ára felett ma döntött a közélelmezési minisztérium. A döntés erod-ményeként közölhetem, hogy a hatóságok és pékek ulján forgalomba hozott kenyér árát az eddigi 5 koronás kilogrammonkénti ár helyet 3 koronában állapította meg.
— A kenyér árának leszállítása kapcsán a pékek a magasabb lisztárak mi»tt károsodást szenvednek, amit viszont ugy fogunk rekom-penzálni, hogy a zsemlye árát és a sütemény diját fel fogjuk emelni. Reméljük, hogy az uj kenyér árát a közvélemény körében megnyugvást fognak kelteni.
— Egyébként a külföldi gyümolcsszálli-tás befejezést nyert. Az exportforgalom megfelelt várakozásunknak és a kivitelre szánt gyümölcsmennyiségek leszállítása zavartalanul történt. Kecskemét és Nagykörös vidékéről közel 300 ezer métermázsa gyümölcsöt exportáltunk külföldre. ---
— A szállítási igazolványokból az államhoz haszonreszese^s cimén< körülbelül 15 millió folyt be, ami métermázsánkén: 50 fillérnek lelel meg.
A korona zürichi árfolyama.
Budapest, szept. 7. A magyar koronát ma Zürichben 240-cn jegyezték.
HÍREK.
Hirdetmény.
A m. kir. honvédelmi miniszter urnák t m, kir. belügyminiszter úrral egyetértésben kiadott 437.143/25. 1920. az. rendelete alapján \'\' ezennel elrendelem,, h.gy mindenki a birtokában levő összes puskák.t, olsztolyokat, gép. puskákat, fegyveralkatrészeket, töltényeket, kézigránátokat és robbantószereket városokban a rendőrfókapiiány.ágnál, kis- és nagyközségekben a községi elöljáróságnál e hirdetmény közzétételétől számitolt egy héten belül okvetlenül szolgáltassa be.
A beszolgáltatás alul mentesok e tény-"" leges tisztek és altisztek, a csendőrség, az állam endőrség és pénzügyőrség tagjainak, az- állam és magánerdeszeti személyzetnek és a mezőőröknek szolgálati fegy.veroi.
Beszolgáltatás alól kivétetnék azok a vadász és céllövő puskák, amelyekre vonatkozó tartási és viseleti engedély már a tulajdonosok birtokában van (l.ásd a m. kir. földművelésügyi miniszter urnák a Budapesti Közlöny 1919. ávi 178 számában közzétett 60331/11 B. I. tz. rendeletét.) , ^
Katonai szolgálati puskákból (karabélyokból) Átalakítóit golyós vadászpuskák a fent-emlitett tartási es viselési elígedély ellenére beszolgá\'tatandók
Ezek az utóbbi puskák a beszolgáltatásnál címmel és ismertető jellel látandók cl.
Aki c hiidetmény közzétételétől számítolt egy hét múlva a beszolgáltatás alá eső fent megjelölt fegyvereket, lövőszereket stb. jogosulatlanul tart, eititkol, vagy abban bárkinek segédkezik, amit azáltal is alkövet, ha a tudomására jutott ilyen fegyverekről, 1övő-szerckről az illetékes rendőri hatóságoknak (városokban rendórfőkapitányság, kis- és nagyközségekben a járási fősz.lgabirő) haladéktalanul jelentést nem lesz, a katonai bün-tető törvénykönyv 32?. §-óa ütköző az állam hidl.r.j. .Il.nl bOnt.tl.t követ el.
E bünteti elkövetői azonnal I. lesznek tartóztatva és felettük a törvény teljes szigorával a katonai biróság fog Ítélkezni.
Büntetés: A kbtk. 328. § a alá eső esetekben kötél általi halál, a kbtk. 328. § a esetén 10-20 évig t.rj.dó súlyos bórtön.
Mindazok, akik a polgári, vagy katonai hatóságokat elrejtett fegyverek nyomára vezetik, az alábbi jutalomban részesülnek:
Géppuska után 2000 k.rona, géppuska alkatrész után a használhatóság mérvének megfelelő összeg, puska után 100 korona, katonai célra használható pisztoly után 60 korona, kézigránát után 5 korona, minden darab használható töltény után 20 fillér
SUlHItoltl kllHll Mlltl|ltutt»klá|.
Ili a cenzúra egy hírűnkéi lörBlle.
— A vasárnapi nagygyűlés. Szeptember hó 12-én délelőtt II Órakor a felsőtemp-lom előtt (kedvezőtlen idő őseién a városháza nagytermében) nagygyűlés lesz. A gyűlés tárgya; ama tőrvények megalkotásának és végrehajtásának sürg^ae, mely törvények « munkáskérdésre, a kisemberek javára megoldandó földbirtokreformra s az egész magyar társadalom legégetőbb kérdéseire vonalköz- • nak. Remélhetőleg nemcsak Kanizsa, hanem a Kanizsát környező falvak földmives, kisgazda és munkás népe is tömegesen fog e nagyszabásúnak ígérkező gyűlésen részt venni. Az összes keresztény egyesületek vezetéi felkéretnek, hogy a tagokat már most értesítsék e nagyfontosságú gyűlésről, hogy az egyesületek folvonulása saját zászlóik alatt minnél impozánjabb legyen. É- M. E. vezetősége. / \'
. —Menny! gabonát-- rekvirálnak. A gázdatcozonség tájékoztatáséra közöljük, hogy ügyesek azt híresztelik, hogy holdankint 3 métermázsa gabonát f.g az Áruforgalmi r.-l. átvenni. Ez félrevezetés. A valóságban ai \'Híg egy métermázsa lesz holdankon^a birtok nagyságához viszonyítva. Igy azon kisbirtokos, akinek buzival és rozzsal bevelétt-területe .0 holdnál kisebb, csak 30—40 kg-ot fog holdankint b»;zo gáltatni. A beszolgálla-| tasi kötelezettségnek tehát minden gazda, te-i kintettel a kis mennyiségre, a lehető legnagyobb készséggel igyekezzék elogot tenni..
I
1920. szeptember 8.
ZALAI KÖZLÖNY
3.
— Feljelentés az élvezhetetlen liszt miatt. A nagykanizsai Sociólis Egyesület elnöksége az alábbi följelentést tette & rendőr-főkapitányságnál a Petőfi és Rákóczi-utcák-.ban kimért liszt miatt:
Valentin Ferencné (férje Hadifogoly) hat gyermek anyja, 6—14 évesig, Petőfi-ut 53. szám és Kovács Sándorné cipész neje ^ gyermek anyja Petőfi-ut 51. szám, helybeli — élelmezés tekintetében ellátatlanok közé taríozó— lakósok u. n. hatósági lisztadagjukat és pedig az előbbi Brand Adolf Rákóczi-/ utcai vegyeskereskedőnél, utóbbi pedig az Erzsébet-téri Általános Fogyasztási Szövetkezeti üzletben f. évi augusztus 31-cn kikapván, illetve kiváltván augusztus 31-én és szeptemben 1-én abból kenyeret sütöttek. A liszt első tekintetro romlottnak és felismerhe tctlen idegen anyaggal kevertnek látszott. De mert nevezettek házánál egy falat kenyér sem volt, kénytelenek voltak azt hamarosan a ^ szokásos módon kenyérré feldolgozni és Hromatschek Vince Petőfi-utcai pékmesternél megsüttotni. A konyerek ugy ahogy megsültek ugyan, de a felmetszésnél kitűnt, hogy teljesen élvezhetetlen, rossz szagú nyúlós gyurmát, nem pedig enni valé kenyeret képeztek, amit legjobban igazol az, hogy nevezetteknek kiéhezett szegény gyermekei sem tudták megenni. Megjegyzem, hogy Hromatschek pékmesternél- ugyanazon időben még több más szegény asszony akart süttetni ugyanilyen hatósági lisztből kenyeret, ezekét azonban még ki sem lehetett sütni, mivel csi-rizszerü szétfolyó anyagot képezvén, el kellett dobni.\' A Valentinná és Kovácsné állal sütött kenyerekből egy-egy darabot ezen feljelentésemmel egyidejűleg bűnjelként bemutatok. Lajkus szemmel is meg lehet állapítani, de kérem ezt szakértőkkel is megállapittatni, hogy a kérdéses, u. n. hatósági liszt ártalmas idegen anyagokkal van kevervo, vagy azért romlott meg, mert kimérés előtt a lisztnek tartására és az azzal val6 bánásmódra vonatkozó egészségügyi szabályokat a liszt gyártásánál, raktározásánál és forgalomba hozatalánál megsértették, vagy vétkes gondatlansággal elhanyagolták. Feljelentést teszek tehát ismeretlen tettesek ellen a Btkv. 314. és 815 §§-ai, továbbá a kih. btkv. 107. §-ába ütköző büncsolekmények nmtt és az 1876. XIV. t.«c. 14. §-a alapján tisztelettel kérem, méltóztassék a bűnjelként csatolt u. n. kenyéranyagot szakértőkkel sürgősen megvizsgáltatni s a nyomozást haladéktalanul folyamatba tenni annak megáltapitása végett, hogy a fent emlitett üzletek a kérdéses lisztet honnan szerezték be, a liszt hol készült, hol raktároztatoít s hogy kit, illetve kiket terhel a felelőség azért, hogy ft mostani sanyarú viszonyok köpött az ellátatlan szegény la-késság részéró drága pénzen ilyen egészség\' rentó és élvezhetetlen élelmiszert gyártanak és hoznak forgalomba. Ezek megállapításával az illető egyéneknek szigorú megbüntetését kérjük. (Aláírás)
— Dr. Schlchtanz látván fogorvos $za-bsdságáról visszatérve, fogorvosi működését Csengery-ut 27/a alatt ismét megkezdte.
— Amiről a jugoszláv, újságok álmodnak. Jugoszláv újságok közlik, hogy Bánát, Bácska és Baranya szerb megszállás alatt levő részei, amelyekről a jugoszláv újságok ugy írnak, hogy nekik féltettek, a íegköze-leb.bj jövőben közigazgatási és pénzügyi tekintetben Szerbiához fognak csatoltatni. Ez a hallatlan merénylet remélhetőleg nem fog megtörténni. Ez ellen, azt hisszük, a mi kormányunknak is lesz fóruma, ahova fordulni fog.
— Szüreti mulatság. Lapunk tegnapi számában mér jeleztük azt a nagyszabású mulatságot, amelyet a Kath. Legényegylet fog rendezni vasárnap, f. hó 12-én a Polgári Egy\'et nagytermében. A fiatalság, mely csak hirből ismeri a S2Üreti mulatságot . — a legutolsó 1013-ban volt — nagy leíkesedéssel készülődik ezen napra és az előjelekből Ítélve, nem is fognak csalódni várakozásukban. Az estély fényét nagyban emeli az, hogy dr. F%ábián Zsigmondné urnő és dr. Kovács Gyula ítélőtáblai biró ur vállalkoztak a hegybiróné, illetve hegybírói szerepre. A rendezőség a nézőközönség nagyobb kényelmére karzati ülőhelyeket is rendezeti be, melyre a jegyek már most előjegyeztethetők Schless Testvérek papirkereskedésében. A megh\'vók már szétküldettek és a rendezőség felkéri mindazokat, akik esetleg tévedésből kimaradtak, de mog hívóra igényt tartanak, ozjránt az egylet elnökségénél jelentkezzenek.
— A régi térképel kell használni[ az iskolákban. A kultuszminiszter elrendelte, hogy az iskolákban a Földrajz tanításánál ezután is Magyarország sértetlen térképét használják. A rendelkezést megelőzőleg a tanítóság saját hatáskörében a rendelet szelleme szerint akart eljárni. Magyar iskolában sohasem fog függni a megcsonkított ország térképe
— Az iparos tanonciskolák felügyelő-bizottságinak megbízatását meghosszabbították. A tanfelügyelőség értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy az iparos tanonciskolák felügyelő-bizottságának megbízatását folyó év végéig,, illetőleg a jövő év elejéig a községi választásokig meghosszabbítja Eme intézkedésről az iparos tanonciskolák felügyelő-bizottsága is értesiUetetL
— Az uj katonai egyenruha. A katonai egyenruhák végleg megállapított tervezete a következő: A sapka, a tradíciók, főleg ku-ruckori motívumok fölhasználásával az alábbi alakban készül: általában olyan, mint a jelenlegi Bocskai-sapka, csakhogy a tetőről jobboldalra lógó leffentyü ereazkedik, smely a legfőbb hadúr monogrammjával van ellátva, baloldalán az ezred szino van feltüntetve. Rangjelzés a sapkán is lesz, amely egészen körülöleli a sapkát Hadnagynál egy egyszerű, arany zsinór, főhadnagynál kettő, századosnál három, őrnagynál egy széles stb. mutatja a rangot. A sapkarózsa mezejében a magyar szent korona foglal helyet, alatta egy láng-v3ugaru nap előtt röpülő, karmaiban k&rdot tartó turul madár illeszkedik a * keretbe. A sapka ellenzője sötét azinü, negyvenöt fokos szög alatt hajló. A zubbony a régi szabású, minden zseb begombolható, a felső oldalzsebektől középen ránc fut alá. A gombok a magyar szent koronát ábrázolják a kettős kereszttel. Tiszti állományban a gombok aranyozottak, legénységnél barnára égetettek. A harcoló csapatokhoz tartozók vállzsinórt viselnek. A gallér visszahajtott, mélyen lenn álló fecskefarokkal. A nadrág marad a régi. Nem változik a. köpeny formája sem. Az uj formaruha színe sötétzöld. Díszruhára egyelőre tervet nem készítenek.
— A főiskolai hallgatók zenekara f hó 8-án, szerdán d. u. fél 2 órakor próbát tart a. gimnázium zenetermében. Pontos megjelenés kéretik.
— Székesfehérvárott a zsidók héber gimnáziumot akarnak létesiteni, hogy csemetéiket a gojoktól megfertőzött levegőtől megóvják.
— Tagdij befizetés. A keresztényszocialista pénztarnál tagdij befizetés történik minden délután 6—8-ig.
(x) Tánciskola. Adorjánné M. Frida tánciskolájában hétfőn kezdődött meg a tanítás. Mind a három csoportban igen szép számmal jelenteje meg a tanulók, amit természetesnek találunk olyan hirnevü tánctanárnőnél, mint Adorjánná asszony. Jelentkezni még mindig lehet a Polgári Egylotben. Köztisztviselők gyermekeinek ci diákoknak kedvezmény
(x) Szenzációs elite estét tart Csütörtökön a Világ mozgó, amennyiben egy napos müs<»r ket etében mutaija be „Amit az erdő mesél" elmü kilenc felvonásos két részből alló filmregény I. és II. részét. Ezen remek műsorhoz jegyek már is válthatók.
(x) KőzÖs táncgyakorlat a Casinóban ma este 8 órakor kezdődik Belépőd>j 10 K.
(x) Nagy Qnnepi bemutató lesz ma és ho\'nap az Urániában Spinre kerül „A háborgó lelkek" cimü nagyszerű ós izgalmas filmdráma. A főszerepet Emma Sarcdo játsza. — A Ravengárhoz mindenki már ma váltsa meg a jegyeit, mert ez a filmi a legjobb Pathé ka-landorciklüs. Az első rész már pénteken, szombaton és vasárnap lesz bemutatva.
(x) Méhészek I Kasos méheket előméhek-kel efeyütt legmagasabb áron megveszem. — Lefojl fás elölt saját érdekében értekezzék Szabó Antal cscmegekereskcdó méhésszel.
SPORT.
VAC. - NAFC. Ma délután fél S órai kezdettel tartja második bemutató mérkőzését a NAFC. a jelenleg jó formában levő VACcal. Ezt megelőzőleg a két csapat iljusági csapata méri össze erejét 3 órai kezdettel. A NAFC. I. a következő felállítással játszik : Modrovics II., Verem I, Schlechta, Somogyi, Kaufmann, Boda, Futó, Eröss, Skerlák, Bölcsföldi, Tóth 1. — A VAC. I. csapata: Fülöp, Ritter, Jáberits, Kukacz, Szabó, Mülter, Büki, Molnár, Palkó, Harangozó, Göllesz. — A NAFC. ifjúsági csapata : Kulka, Sztankó, Kalmár, Márovics, Ti-náker, Tóth II., Verem II., HnCklor, Czvetkó, Férhezli, Guta. — A VAC. iljusági csapata: Zöl.dváry, Heffor, Pöte, Gutlág, Kohn II., Sebestyén, Bohár, Singer, Taródi, Skerlák, Kohn I.
TŐZSDR.
Budapest, szept. 7. Kxís forgalom metUtt, igen szilárdan indult meg ma a tőzsdén as üslet Nagy tételek jelentékenyen a tegnapi árnlvó felett cseréltek gazdát
Valutapiac: Napoleon 832, Pont 912, Dollár 2595, Frank <francla» 1755, Márka 517, Ur* 1190, Rubel 327-5. L«i 581, Szokol 416, Frank (svájci) 4t50, Dinár —, Korona-dinár 1000, Bécsi 98, KaÜst ára 18 5. Léva 470.
firUkek: Ipar —, Hazai 841, Agrár —, Magyar hitel 1715, Magyar Bank—, Forgalmi —, Leszámítoló 770, Osztrák hitel 925, Magyar-Olasz 442, Konkordia —, Gizella —, Beocsinl 4380, Általános szón 7600, Szászvári 8140, Salgótarjáni 6575, Urikányi 4920, Rima 3470, Schlkk 790, Nasici 12750, Danica 4800, Klotild 2470, Adria 14000, Atlantíka 8075, Ingatlan —, Jelzálog 983, Kereskedelmi hitel —, Kereskedőim! Bank 6700, Drasche 1800, Gatt-mann 4450, Olaj —, M. Cukor 11950.
Szerkesztői üzenet.
A. D. Kérjük, szerezzen biztos és pontos adatokat és kérlelhetetlenül lecsapunkga diszes társaságra.
A „Dunérrtuli Ruhairuhóz" uridivatosztályn gácsl és zsolnai gyapjúszövetből készit a legelegánsabb kivitelben
ERTESITES.
uri öltönyökét 3000-4800 koronáig.
Külön vegytisztitó.és javítóüzem. — Gyorsvasalást egy óra alatt eszközlünk. Szabott árak! Pontos kiszolgálás. Qyőjtőtelep: Erzsébet-tér 20.
Teljos tiszteiette
Dunántuli Ruhaáruház.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 20.
APRO HIRDETÉSEK
EUtfÓ »íO\' fekvésű jól gondoson 2 hold.** szőlőbirtok pince és gyöfúí>t<*fc«cl, »xép tOfrti&ktlátúMM. l\'/.vebbet Simon litván, k\'irfk.wixci, Var.-uwdi-u 3le. 1420
Kii diik v.-»ny kot Intelligens Íit.t.límbcr telje* oliátást kaphat kiilvn szobával. villanyvil»|t«(á* íail. <\'>ni * kiaJóbit aUlb:>n. l-WS
Hirdetmény. Kiadó egy jdkiirhnn lovó ha-sznalt fél-fodolü kocsi. Megtekintheti a zalaegerszegi internáló tí-bor igazgatóságánál. MIW
E^y klinkJleány felvétetik Püchcl Fülóp Fiai kony vke rc*ke<té4ébe n.
A Haflyfcanixaal Bőripari Sxövetkoietnél jobb munkái, cipész- és cíixniadia-scgcdck hi»lo*, atlandó munkára mielőbb felvételnek. — Jelentkezni lehet a Szövetkezetnél. •
Értesítés.
Van szerencsém a n. é. vevőközönség tudomására adni, hogy Somogyi és Harangozó cégből Somogyi Ferenc ur barátságos megegyezés folytán kivált és azt saját nevem alatt tovább vezetem. Kérem a n. é. közönség szíves támogatását. Kiváló tisztelettel:
Harangozó Lajos JSLT^
Magyar-utca 11 la. — Pontos kiszolgálási 12654/1920.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Zalavérmegye alispánja a mezőgazdasági munkások részére kat. holdankint 1 dl., illetve/ nagyobb birtokoknál 2 dl. szeszt (pálinka) utalt ki.
Felhívom azon gazdákat és birtokosokat, akik a kiutalt szeszre reflektálnak, hogy igényüket bezárólag f. hó 12-ig a vároii Közellátási Üzemeknél (Subics Lajosnál) jelentsék be.
Nagykanizsán, 1920. szeptember 7.
Dr. Prack s. k.,
\' 1, l"jlj;nm, citor
Ingatlanok adás-vétele 1
Kisebb-nagyobb házak, nagy kertes házak, emeletes házak, olcsó kis házak, üzletházak eladók. — Kél üzlet, kél berendezel! vendéglő bérlete átadó. Balatoni villák eladók.
SZIGRISZT LÁSZLÓ tESHSZi.
Xriafl Xlktte-atoa SS. kz. 1. ecel.t — Tat.toa >35.
^TTT\'tr"\'"---------
\\/I I A n miTmoiim«fiii«i V1 LAU SainsiifiMi. IíWmM. a.
Ma szerdán (fiatalkorúak is n.cgr.ézhetik)
A vérző Aréna
Szenzációs spanyol dráma, 6 felvonás.
0«Utört01tön, oanic 1 nap SMBsáoiöa elit* est 1 — Lőtte Xeanann,
a legszebb filraművéíznő felléptével.
Amit az erdő mesél (l. és II. rész)
Hlmi.gíny 9 felv. I. ét U. lini cgyji.\'t/e bemutatva.
HSiiiMk kiadató Mtkianapokoa 7 í, 9 órakor tuti- lilantutlto 1, 0. 7 I érakor.
Ingatlanok 81S£.
nagy Uzlcll összeköltcléaéböl kifolyólag legelőnyösebben s leggyorsabban eszközli
gaimi irodája [ Nagykanizsa, Eötvös-tár a». Telefon 322
Magbaválú szilvát!
minden mennyiségben napi áron vásárol a ""
Szeszfinomitó Központi fözdéje
Nagykanizsa Erzsébst-tér 12.
* ÍIBANÍA mozgákép-palota 1
Ultnllia KoHoartl. 4. Tatatoa 259.
| Utriái b tdliitttii. - Bw iiatji (IMs I
Háborgó lelkek
Ixgalmas társadalmi dráma 5 felvonásban. Főszereplő: Emma Sarcdó.
Pénteken, szombaton és vasárnap
Jön í Ravengar S
Az idei szezon legkitűnőbb IV. része* „Patho"
k. Undorfiltn. — Jegyek már válthatok, g
ElóaiUaek köznapokon 7 és i órakor. g Vuir- is Ünnepnapokon 3. 5, 7 és 9 órakor. 2
frtflfítáf ízcfencs®m értesíteni a o. é. ko-
LllcállUi. zönséget, hogy Király u. 14. sz. alatt
===== újból megnyílottam. ==
Elvállalok mindennemű ruhafestést és tisztítást. Síives támogatást kér — kiváló tisz előtte!:
"12 WILHELM JÁNOS.
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést IcgjutányosAbban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzs6bet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos (elszerelésének és üzem-bon tevő motorok karbantartását.
Égik, Ttttamoa raaaMk, f«ii«d4ayak, cailUrok 41-laaMaa raklároa. Ulta«gTattat tijaa.at.cai Multak
Toloton : 130. ___X_
Keresünk megvételre egy 8 lóerős
gőzlokomobil! ""
esetleg osépldgarníturávul együtt. Ajánlatok legkésőbb szeptember 5-ig be-adandók. Városi közellátási üzemek
— Tojást, babot —
válogatott, _ | ___ A kézzel szedett Cl I III Cl 1
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áron vásárol DnnAntnll Élelmlazer éa Arator galml R.-T. Nagyknnizaa
Csengcry-u. 6. 1401
Telefon: őö. Távirati cim: „Transdanubla"

MAYER KLOTILD
g6zmoaógyAra, Nagykanizsán
PótiIM: rj, Cydjtötolop:
Hanyadt-uloa 19. IZJ Z»ilaea,-alc, 8.
Hófehérre mos, tükörfényesre ( vasal.fényezés vegyileg tisztit
Gépészt keresek f. hó 15-iy belépésre. Gőzmalom, Sormás. M41
Megvételre
12-18 hónapos urodalml átv?szelt mlskároli.
mangalica sertést.
Ajánlatok: Urodalml JószágfelÖgyelóség, Felsősegesd cimrc kéretnek. 144$
A homokkomáromi aIa#IÁ
Örömhegyen szép SZOIO BlBUOi
téglás pincével _______
Cim a kiadóhivatalban.
valamint mindennemű iskolai cikkek a Ingjutiinyo-sabb árban sze-rezbetók be
Schless Testvérek
könyv, is papItkeretke-dósiSbon (Deák tér 10. az > ; lakolakönyvek békí-téao a leflOlceObb árbnn ISOföötB 4TWWW WHH^flte^fB
Magbaváló szilvát
waggonrakományban
ra mindaii mennyiségben vásárolok. | Levélcím: Polták M. Emil
Táviratcím: 1.
vJ - Termény Nagykanizsa -
Borbélyüzlet berendezéssel,
kisebb vendéglő-bériéi azonnal cl-foglalható kUlön 2 szobás lakásai sal, Igen jóforgalmu fUszerüzlet elcserélhető 2 szobás lakással, átadók.
Szigriszt iroda J
Tankönyvek
a "hivatalosan megállapított árakon. Továbbá Iskolai fQzetek, raj»-
szerek, írószerek, kőnyvestáskák stb. a legolcsóbb árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv- és paplráruházában Nagykanizsán,
Fő-ut, városház palota sarok.
MAGÁNNYOMOZÓ VÁLLALAT
VIOLA i. TÁRSA
Elvállal mindennwnü bizalmas természetű nyomozást, bűnügyekben is. Megfigyel, imformál ugy kelybon mint a vidéken.
Telefon 157. sz. Nagykanizsa Sugár-ut 28.
Nyomalotl a laplulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdáidban.
59-ik évfolyam
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkeazlőaég éa kladóhlvnlal: Fö-ut 13.
- Interurbán-telefon 183. -
Megjelenik mindig kora reggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
n!cn7«!jy. kípvli*:*.
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési irak:
Egísi <vre 260 K. Félívre 180 K. Negyedévre *S K. Esy Mro Í2"K Esyes 1 K
Az Ébredő Magyarok parlamentje.
HevpT\'rcmnxd&s a jelenlegi kultufizpolltlka ellen.
7T
Budapest, szept. ,9. Ma dilejőtt rendkívüli viharos volt az Ébredő Magyarok Egyesületének konferenciája. Feltüzelt* a szenvedélyeket Héjjas Iván megjelenése is, akit beléptekor tün-.ető lelkesedéesel fogadtak.
Weiss Konrád nemzetgyűlési képviselő fél 10 órakor nyitotta meg az ülést, amelynek napirendjén első halyen ZákányGyula nemzetgyűlési képviselő javallata izerepelt a magyar kultuszpoliu\'ka követendő irányáról. Fre? Pal követelte, hogy zaldO ne lőhessen «e tanár, »« tanító, a magániskolákat pedig helyezzék állami felügyelet alá. Ezután
óles támadással illette Huszár Károly közoktatásügyi politikáját ós a jelenlegi belügyminisztert.
Nemzetgyűlés.
Budapest, szept. 0. A nemzetgyűlés mai ülésének napirondjén a pénzügyi illetékekről és a lőzsdeadókról szóló törvényjavaslat szerepel. A javaslathoz elsőnek Qaál Gaszton szólalt fel először, aki r- mert poli tikailag nem bízik a kormányban — nem fogidja el. A tisztviselő kérdést szerinte sürgősen meg kell oldani. A 30 éven aluli tiszt viseltet be kellene soro?ni a hadseregbe azok helyett, akik haza akarnak menni: Pöli-misál Budavtryval s összeférhetetlennek tart)*, hogy képviselőtársa egyszersmint a „Néptanítók Lipjá"-nak a szerkesztője. Hibáztatja, hogy moit akar a kormány adómentes osztályokat létesíteni, amikor az ország % tönk szélén á)l.
Fangler Bél* felszólalása után Buda-váry LáazJÓ bejelenti, hogy még ma lemohd a „Néptanítók Lapjá\'-nál viselt szerkeszti állásáról.
Ernst Sándor, Grieger jtfiklós és Tasnadi-Kovács János felszólalásai után az ülés 2 órakor végetért.
Perbeszédek a Tisza ügyben
Budapest, szept. 9. A Tisza tárgyalás mai napját Lengyel Zoltán, Sztanykovszky Tibor védőjének védőbeszéde töltötte ki. Lengyel három főkérdóst lát a tárgyalás anyagában: 1) Kik és miért ölték meg Tiszát; 2.) miért Is kik által pusztult el Magyarország; 3) mennyiben szolgálja ez a per a nemzeti konszolidáció munkáját. A gyilkosságot szerinte csak saját hatalmi érvényesülésükért követték el a gyilkosok.
Meg van győződve Károlyinak, mint felbujtónak a bünnösségéről. A többi szereplőkről szólva beszél a per anyagának Fried-ríchre vonatkozó részéről és arról, hogy Fried-rich október 31 én mennyi ideig tartózkodott az Asztóriában.
Megállepjija^ hogy Magyarország történelmének átkíffért ft Tisza-gyilkosság. A felbujtókkal szemben nem ismer kegyslmet.^
Sztanykovszky védelmére enyhítő körülményeket próbál felsorakoztatni. Igazolr-i igyekszik, hogy a kérdéses negyedik lövést nem ö tette és hogy cssk egyszerű eszköz volt a felbujtók kezében. Amig ez a bünpei tisztázva nincs — addig konszolidációról beszélni nem lehet. Igazságos, becsüte.es, magyar ítéletet kór.
A tárgyalást két órakor felfüggesztették.
Anklsantant" hangot akar a bnda-I pesti szövetségközi bizottságban.
Kiss József dr. kövotelte, hogy ne csak a kisembereket ü:dözzék, har.em a nagy bűnösöket is.
Elmondja, hogy
Imreh Sándor dr., aki mint Kunti államtitkára a Hymnust meggyalázta és minden erejével a kereszténység ellen dolgozott, — még ma is államtitkár, Sohaok Béla dr. pedig, aki a vallásoktatás kiküszöbölését elsőnek kívánta — még mindig fő-Igazgató.
Kiss beszédét óriási vihar szakította félbe, az egész konferencia pereikig tüntetett a szónok mellett.
A kormány és a nemzetgyűlés tagjai a kormányzónál.
Budapest, szeptember 9. A kormányzó a kormányt ós a nomzctgyülés tagjait ma délután Gödöllőre teára hivU meg.- A képviselők három csoportban jelentek meg a teadélutánon.
A budapesti olasz kövéf.
Róma, szeptember 9 A lapok közlik, hogy a kormány Csstagnettát budapesti olasz követté nevezte ki.
A vörös csapatok ujabb veresége.
Varsó, szeptember 9. Lengyel frontje-fentés szeptember 7-ről: Lovasságunk egye3 csoportjai a litván csapatok előnyomulását diadalmasan megállították Budienni tábornok lovashadserege Hrubiesov mellett vivott ütközet után kénytelen volt Ustiiug és Vladimír-Volinszk irányában visszavonulni. Az < vidéken harcoló szovjetcsapatok nagy voszte-séget szenvedtek.
Miután csapataink Kamionka-Sztrumilo-vánál és Buszknál átkeltek a Búgon, egyes különítmények Jablonkát elfoglalták] s az ott-lévő ellenséges erőket szétugrasztották. Chaderő \\v és Rohatyn között kemény harc folyik. Csapataink, amelyek ideiglenesen Swirz-patak vonalára vonultak vissza, ellentámadásba mentek át.
Felrobbant német munioióe raktárak.
Budapest, szept. 9. A „Magyarország" jeienti Berlinből: Á Wilhelrtishafen közelében lévő marieosiel-i uj laboratóriumban tegnsp 15 centiméieres gránátokat szedttk széjjel. Közben e?y gránác kirobbant, utána pedig rövid egymásutánban explodáltak a laboratóriumban lévő összes gránátok. A régi laboratóriumból pedig — ahol nagymennyiségű jŐpor volt — csakhamar lángok csaptak fel. Innen a bentdolgozp ctven munkás szeren-C:ésen kimenekült — mielőtt a* épület felrobbant volna. A közelben levő municiós raktárak, amelyek a ruítringeni hajógyár körül vannak elhelyezve — egymás után robba-.tak fc!. A hajógyár minden épülete erősön megrongálódott. romok közül ma délig 23 holttestet húztak ki. A mentés munkája csak nagyon neheiten haladhat előre, mert még mindig tartanak a robbanások.
Bécs, szeptember 9. A cseh szlovák állam, Jugoszlávia és Románia képviselői a legfőbb tanácsnak a minap emlékiratot nyújtottak át, amelyben kifejtették, hogy a budapfesii szövetségközi b zottság nem tudja teljositeni feladatát. Ezért a három állam kéri, vonják be a bizottságba tanácsadói joggal az ő képviselőiket is. A legfelsőbb takács nem válaszolt az emlékiratra. A három állam képvise ői között most megbeszélések folynak abból a célból, hogy sürgős választ — konkrét kívánságokat formuláimnak.
Véglegesen elkészült a francia— belga katonal.egyeznény.
Pária, szept. 9. A belga gene alisszimusz és Foch marschall megegyeztek a francia— belga egyezmény néhány technikai rendelkezésének módosítását illetőleg. Az egyezmény most már végleges.
A korona zürichi árfolyama.
Buőepcsf, "szép-. 9. A magyar korona állása Zürichben: 2"40
HÍREK.
— A vármegye negyedéves közgyűlése. Zalavármigye törvényhatósági bizottsága szeptember 13 án évnegyedes rendes közgyűlést tart. A tárgysorozaton több nagykanizsai ügy is szerepel.
— Tárónak kSiagéssaégttgya. Dr. Rálz Kálmán városi orvos tegnap nyújtotta bo a polginnestsri .hivatalhoz orvosi j.leölését augusztüí hónapról. Az etős, abnormális időjárás mellett Is, az elmúlt hónap közegészségügye k<Avtiő>uk mondiutló. á megbetegedések száma csekély volt. Szórványosan lépett fel ciak, nagyobbrészt a vidéken tífusz s Nagykanizsán vérhas. Több esetben kedvező.Ion kimenetelű csecsemő megbetegedés történt, nagyobbrészt az emésztési szervek buxutos bán almai miatt. Járvány és fertőző megbetegedés történt: vörheny S, vérhas 8, torokgylk 1, tiíosz 5. Ossaosen 16. Hultabon-colás történt két esetben: egy halva született csecsemő s Éozsinovics Sándor 6 éves fiúgyermek hulláján, akj gyermekkocsijával egy szekér kerekei alá kerúlt s tetanuuban halt meg. Haláleset történt az elmúlt hónapban 2i, legtöbb esetben bélhurut miatt. .Mint látható, városunk közegészségügye jó állapotban v*n.
— Gróf Keglevlcti Béláné temetése.
Egy jó lelkű, magasan gondolkozó s tetteiben mindenkor demokratikus főúri nőt temettek tegnap délután Somogysze.Vmiklóson. Gróf Kcglevich Béláné életének javában távozott el súlyosan megtört családja köréből. A főúri temetésen az alábbi eíőkelőkelőségek voltak jelen: József főherceg képviseletében Vette huszárszázados, továbbá gróf Zichy Ödön ós neje, gróf Troismont a francia katonai misszió főnöke és neje, Keresztessy vezérkari alezredes és neje Bécsből, báró Schenk Károly volt athéni nagykövet, az egész Jekelfatussy család, báró Vojnits Sán-dorné és mjg számos fővárosi és vidéki előkelőség. Az elhunyt intim barátnője volt Auguszta főhercegasszonynak, aki betegségével mentette ki magát. Az elhunytat a\'somogy-szontmiklósi p-.rkban helyozték idefglene* nyugalomra, amig a családi kriptát felépitik.
— Ujabb aagyarányu pámhazitlsitás. A rendőrség a..mmÓ szimata egymás után fedez fel „Peschek-féle" ^ bandákat. A napokbán Szombathelyenkutattak fel a / nagykanizsaihoz hasonló kiter.edésü pénzhamisító bandát A hamisítás központjában Szoaibathelycn Marcii Jenő festő szerepel. A pénzfelhajtás ép olyan módon történt Szombathelyen U, mint nnlunk. Bizományosok, ágensek, megbízottak stb. járják be a vidéket a sima pénz felhajtására.- A .Palik\' (a slmá pénz tulajdonosai) pedig ép ugy, mint niUunk toteaies százalék engedmények mellett viMot-
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 22.
ták be pénzüket. Sokszor a ujil \\ már lebélyegzett fóis fejtíi- péaZ\'Jket kifúk vissza. Kiacs uj az ég alatt. Nagykanizsán is agy csinálták. A kxilómbiég csak ott van, hogy a szombahelyi bélyegző iokx.1 jobb .volt FeUsmárljotsilecuI bú utáaiala a gyatra eredeti bélyogzó-etk. A h/b« azonban a festéknél volL .Márcri saoyain kcppel vaJja. bo, bogy többet doijoiou, mist egy f»v«gó, amíg jó festeiet topott szerezni. (Bósror oUJ festékkel dobozott, de xx átctiU.) A bunazöveUezct már májusban megkezdte a m unkáját Szorubathelyt l». N\'em lehetetlen, hogy a ssálak Síoznbatbelról li .Bekor Jwttto;\' viszaek. Egy beavatott már régebben fcljeleoléit akart teoal a t .loszövftleztt «3ío, ~.ert b«»}U\'í, azooben a bonáai a sx«rcr.;t< nem hagyta «l. ert Prrsing, a kárvallott guta-uiésben hirtelen maghalt. Jeleznünk sem kell, bogy x banda eddig\'letartóztatott 10 tagja kózúl t. legtöbb xsldö. Kovái* (Kboö) Rodotí a Kovács kávéház izraelita pia.éto a thorira esküdözött. bogy nincs része a hamisításban. A hamisítók «*yébkéat Igto nagy biztonságban érezhették magokat, mert a pechet nea nagyon dugdostak. Igea egyszerű «Sa naiv n-.ódon akarták az avatatlaaok elől elrejteni Galléros dobozba tették, aoruk a tetején ráfes-tetMk egy halál fsjet két c vonttal é» oiairták, hogy: Vigyázat! Méreg! Történt azonban, bogy a rrodórséf e«a fiit a aéregtól ét ewgtalslta a pecsétet, meiyct a bűnjelekkel együtt átadtak az úgyiszségnek. Eddigi meg-pállaitások Kxerint tobb milliós hamisítás történt.
— A kórházak élelmezése. A közélelmezési miniszter elhatározta, hogy a közkór-házakat a jövőben kikapcsolja a megyei, illetőleg városi élelmezési ügy köréből. Folyó év október elsejétől kezdve a kórházak ellátásáról közvetlenül a közélelmezési minisztérium fog gondoskodni.
— Hes&okrovodoU lOTak. Tegnap délután ót óra felé egy bútorral • edényekkel megrakott kocsit ragadtak magukkal a lovak a Frigyes laktanya udvaráról. Egy láda esett le a kocáiról amitói a lovak megijedtek i a Ciecgery-ut felé ragadták a kocsit A katoas, aki a lo»a-kJ! hajtotti, leeteit a komiról i a lovak ali került aá-torságát nem veszítette el, a gyeplót tovább U tartotta, arai alaU a Jorak végig gázoltak ra\'ta. A Csengcry-uton fc". akarták tartóztatni a száguldó lovakat, d« ez csak akkor sikeralt, amikor egy szótár-regekkel megrakott kc-isi állta az útjukat. Az elragadott\' kocsiról lehoQoU edényekben \'tekintély* kár történt, A lovakat hajtó katonát sértéseivel beszállították a mentek.
— Az Irodalmi Kör folyó .hó 18-án gazdag műsorral s Ránccá! egybekötött hangversenyt rendez. Műsort helyszűke miatt legközelebb közlünk.
— PilkéljU az alább felsorolt MOVP. tagokat, hogy az általak rendelt tűzifa árát f. hó lUl( bezárol a j a MOVE főosztályinál (Bstthyáayi-utca 6. xj.) befizetni szíveskedjenek, hogy a fa mWóbb szállítható legyeo. .Marfelez Ferenc, Yarxa Náadomá Honyzdy-utca 19, Hoff-mann Ferenc Kunyady-utea 19, Viocze János Hnnyady-u:ca 2, Keznicsek József Sugár-ut 20, Néma József Király Pál-utca Schuhel Gizella Cseogery-ot 67. Viocze Ist-\\anté József fóh.-ul 0*. Horváth Jacosaé József féhercei-ct 93, HotvJth Ilonka József Mherceg-ut Csizmadia Vilma Széchenyi-tér -i, Fendler Hugó Csengcry-ut 20. Hrazdiaa Géza Barakkórház. Freizlbjicr József né Szemere-o\'.:a 2\'c, Mathea Károly Fó-ut H, TripammM Jeoó józaef fóherceg-ut gl, Pa viasz lUváa alezredes* Bathyáosi ttcs 22, Felgl Pál fóhadnagy Gyir utca 51.
— M. t. E. 10-áí» délvtáa 6 órakor a katooaríti sportpályán váUszlmtojrí" ülést tsrt.
(*) á Borllagtosl Jasaár el»0 bc.-nulolójo a Vllio rr.oigóban pénteken, axombalon éa v«;vérn«p leaz megiartva. A aikerl Ityiobbín bUloaija. hoty a moioó penzióra napokon ii oaírom alait vo!». E!-5adósok 6
7 és 0 órakor. Pénzlór t^éaz nap nyitva von.
(x) ösaxtáae Szombaton délután hit órakor less az el só ossztáoc, Adoijáoaé May^rsbsrg Frida tánciskolájában a Polgárt Egylet nzgytermíbeo. A volt k«d.e> U-oltványait és a tánckedvetf Ifjúságot «t.vestn Játja, a tanctanární. A már megkezdett gyermek, diák és felnóttek Unlolyamára beiratkozni még mindig lehot a fent jelzeit ba!ylsé*beo.
(X) KrUlályoakor \\.:Líos sárga rafflnáit cseh áru aa raktár Nsgykanlxaa, Greifbar, viszoetoladikaak legJább 10 ^-ás vételnél K 110 kg.-kcat. ZaUvánnsgyeí Szóvctke-zeti Aiuforgalaii Kagykanizsa, Cazár I. exelet.
tx) ÉrtaxtUa a lónckcdvdö illusáooi is volt tanltvónyalniaí. kik o fél kurzuaro iárni akarnak. ho?y mér f. hó ll-lól kezdve « kurzuaon réazl vehdnek Tandij ai egéax kurzusra 100 korona. Beiratkozni lehel esiénkim a Ceaínóban. K. hő 12-én d. e. 10 órakor a Casinóban az u( laneckr.s megkezdem a caopor-Ioj kUlönórókal. Elsöórén Rtfitim lanlióa. KüWnóra 20 korona. Szlvea pánfogAai k(r kivüó lianekllel EUk oki. lánctanár.
íf) ^JTí\' Qul d«e T«"mond i réezea kalan-dorregénye kerül bemutalésra az Urániában. Az I. réaz A legyek nagy része már elóícg>zédben elfog>;oi! és Igy a megmaradt íegyekei igyekezzen mindenki msgának Mnositanl.
(x) PatroUam ás l«»k6. lilaór<ndU fehér galíciai petróleum é« a legjobb maroaujvóri azappanlózőazöda nagyban ds kicsiny ben VAI.ICS és DEUTÖCH fSSr-kercskcdeaébcn Nagykanizsán kapható.
ft v £í lÜ\'^LSí08"40* ké" t^tj* dznbja
8 K. Hlrteabergl hüvelyek darabja 3 K. Vadászferyverei felszereléseic kaphatók fegyverkemk.dSéűn\'
tőzsde.
ssept. 9. A valutapiac élénk és sz.lárd volt . Napo\'eon Mt, Font 0<2, Uvx 40 V Dollár \'>72
oS Frank S^^lJl^
Hirdetmény.
2526/1920.
FeUxivatoak azok az e bt olaj ionosok, hogy akik eddia ax 1920 évi obadót ber.zették, miazerint a beiize-tésról szóló nyugtával az ebvédjegyok átvétele végett mi-elóbb Jelenjenek meg.
Azok as ebtolajdoDOSOk pedi;. akik még az 1920. évi ehJLdót be Ma fizették, /elhivatnak, hog)\' azt %-ógre-kajtáz Urh» mellett szonoal fizessék be.
S\'agykanlzaán, I9\'j0. szeptember $.
Városi adóhivatal.
néemeaaietm
2^1920. Hirdetmény.
Zala várra \'gye törvényhatósága a 3652/1920. oLjkv. 3, sz. vét(határo/atb^{i Muraköz él Zelamegye egyéb megszállott részelnek elszakítása ellen tiltakozását fejezte ki s egyúttal Martköz ós a megszállott területek visszaszed résére Iráayaló propaganda és a Megszállás oyosoán fel-aserüló egyéb segélyakciók céljaira szükséges költségekról is gondoikodol kiváo oly formán, hogy ezen célra az 1917. évi egyeaos állani! adónzk 2i°/o-át ogyMerstnlndoa-korra Zilavarmegye összes adófizetó polgárai önkéntes neazeti ajandékképea Azessék be.
Mi-Un Zslivánaegye alispánjának f. évi Julias hó 16-án 12,675/ni. 1920. as. a. kelt leirab. szerint a városi adóhivatal által f. évi junius hó 12-én 1749/1920. sz. alatt a fenti tárgyban kiadott hirdetményére az 1917. évi £00,000 koroaa állatai egyenes adó clólrással szemben csekély 1765 korona fizettetett be és az 5000 tételt száaliió adózóhói pedig hazadat kötelességünknek eddig csak a következók tettek eleget. U. m Németh Gyor*y; Szamek Mór, Harsay György, Horváth István, Stern Vámos, Totola Lsjos, Uf. Hajdú Gyula, Bécsi mészárosok szövet-kezete, Prager Ferenc, Bslatoo BéU és Ede, Sárközi Kálmán, Daká>« Miksa. Dr. KCotg József, Dr. Szekeres Józsaf, Weiszkerger Kálmán, Kertész József és Bajer Viocze, örszesen tehát 17-<a.
Ennélfogva a városi adóhivatal újból felhívja a város adózó polgáralt, miszerint hazafias kötelességüket teljesi-teodó, az 1917. évi állami ep-eaes adujuk >/l részét esőst ómét elóbb fizessék be. Nagykaaizsan, 1920. szepteasber 8-áa.
Városi Adóhivatal
Hirdetmény.
H8SI1920.
A zalaváraegyei lónyilváatutó Nagykanizsa város területén f. évi szeptember 18-án reggel 8 órától kezdó-dóleg a tűzoltó laktanya előtt pótló Ossze rást tart.
Felhívom azon lótulsjdcnosokat, akik f. évi junius hó &-áa megtartott lóosazeirásrs m<kg.-.ntclajdoaban levó lovaikat (szaazrakzt, «nrvérek«> egyéves kortól felfelé, nemkülönben a tartásban leró katonalovakat eló oem ve-zették, hoty azokat f. évi szsptember hó IS-án tartandó pótszemlíre elővezessék, marhaleveleikor lólapjalkat magukkal hozzák, ellenkczó esetben a zalavármef^ei lóoyil-vántartó 68/1920. s».imu áti.-aU szerlot loval kaxhatalox. mai lesznek Zalasgcrszegre elóáAitva.
Nagyka/iiesáA, 1020. szepUmber 7.
Polgármester.
Nagykanizsa r.l, város kózp. szeszfőzdéje
C71\'|,róé alegmagasabb CJZ-IIVctl árban átvesz.
Kívánságra bérben vagy rfseben la klíőzí. j KérJUk a termelőket, hogy szilvájukat a/iját j érdckllkben hozzánk nzóílllaák, inert Uze-mUnk a véro%é. lehá! a haszon a város 1445 közönsége Javára fordiftotik.
Tintl Oznit! Míll — Bálhory-u. 4.
A homokkomáromi Orömhcgycn szép féglás pincével Cim a kiadóhivatalban?
szőlő eladó,
— Tojást, babot —
— válogatott, _ | „r- \' x kézzel szedeti CÍ | S 1131
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellel legmagasabb napi áion vásárol lJnuflnluU Élelmlsscr £■ Arulor Kalml R.-T. Nagybaulcau
Csengery-u. 0. ,m
T.uföo: SS. VaviíaII cim: „TrSISdSnUblfi.-*
Ingatlanok S3™?^,
"■ÍV "Ilell 0».zek«llel^<bai kllolvílae legelönyííscbbcn s le?eyoraobban esikOzfl
SZÁNTÓ VILMOS
Naoykanlzsa, Cötvös-tór Telefon 322
j OVUlMtM i K írvf <ás nagymozgóazlnház
\' ? VILAu SamíjzUWi. WiÍN 74.«
§ Pénteken, szombaton óe vasárnap szeptembar 10. II. ét 12-én
JTvXImm Ponrl Wtolto
az amerikai Olmcsoda felléptével!
I. része
(A pokol milliói) k.Undorregeny u Mvoaxibui.
A II. rttz .A manülal cyklop" bemutatva 17, 18. és 19 én.

Blőaiáaok kezdste hétkózoapokoa 8 7 9 érakor. Vasár- áa Hanepnapakoa 3, 0, 7 éa 9 érakon. ,
Megvételre Krnbk
12-18 hónapos urodalmlátvésztlt mlskároll
mangalica sertést.
Ajánlatok: Urodalml iőszáglelflgyelóség, Fclsősegcsd címre kéretnek. un
Péntskon, sxombaton ét vasárnap amerikai Path«-fllm t
Ravengar
Kalandorregény IV. restben. I. rés« t
A polyp karjai közölt
Kenűea holyérak I
EJ6a4ixok koxaspokoa 7 ás I órakor. Taaix- ás Uas^itpokoa J, 5, 7 és 9 árakor.
MagbaválTsSMtT
. ___________________a
Szes2flnomifó központi fözdéje
Nagykanlxaa Erzsóbat-tór 12.
~II^SKSS^SIC
Magbaváló szilvát
waggohrakományban
minden mennylséibsa vásárolok. _ Levélcím: Pollák M. Emil
fn) Táviratcím: w
Vy - Termény Nagykanizsa -
ilssx^sc^acss Értesítés.
Von azerencacm a d. í. vev6k«2önsíg ludomásira adni, hogy Somogyi éa Harangozó cégből Somocyl Ferenc ur baréisígos megegyezés folyuSn kivált és azt sajái nevem alall tovább vezetem. Kérem a n. é. közönség szíves támogatásai. Kiváló liszleleliel
"fogózó Lajos Ü5&3S5J;
Magyar-utca lt/a. — Pontos kiszolgálási
V-I Ismos bevezetést vjlíjiti, és moioíikTM célokra, házi esnaídiságl telefon, továbbá csengő szeccléíí leg^itányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évH átnlányra nagyobb épületek villamos (elszerelésének és üzemben levő motorok kaibinlarlisit.
"ítt1"\' eüllárek ál-
l"«an r.ktiro., sail.tg,(tí,t dl|m»t.Ua Uult.k:
Tototon: ISO.
Nyomatot! a laplulajdonosok: Zaial és Oyarmall könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
"Szerke.rl«ség és klxkthlvAlal: Fó-ul IS.
- InKrurban-lelcron lt3. -
Maajalanlk mindig kora reogol.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEOEDÜS OYÖROY
r.f — n I(t. Ii[mu\'\'
FELELÓS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
ElOflzatéal arak:
Egész évre 250 K. Félévre 1*) K. Negyed-\' évre B K. Egy hóra 22 K. Egyta <zém I K
Ellenkormány alakult Podóllában.
A HMdAk kéahcE>ls mraS bstrcot hirdetnek a bolaevlaták elleti. — Bríwn megrendfllt a szovjetkormany helyzete.
Budapest, szeptember 10. A „Magyarország" jelend Bécsből: A szovjetkorraány nehéz helyzetéről szóló hírek ma megerősítést nyertek. Igaznak bizonyult, hogy Szovjet-oroszország nigy részében komoly zendülések törtek kl. A nyugtalanságra TrockIJ ama rendelkezése adott okot, amely a parasztság általános mozgósítását rendelte el. A 361. számú bolsevlkl ezred fellázadt és átvette a lázadás katonai vezetését, amely már az egész podóllal kormányzóságra átragadott. A lázadók cllenkormányt állítottak lel és Jelszavuk, hogy a bolsevisták ellen a végsőkig küzdenek. Kubán környékén a bolsevista ellenes mozgatom erősbődőtt.
Héjjas Iván a zsidófekélyröl.
Az Ébredő Magyarok kon-
ferenel^Jának xftróftléee.
Budapest, szept. 10. Az Ébredő Magyarok konferenciájának tegnapi ülésé.i szünet után a Zákány Gyula által előterjesztett határozati javaslatot fogadták el módosításaival együtt.
Ezután Héjjas Iván igazgatósági tag állott fel óriási lelkesedé* közepette szólásra és a többek között ezeket mondotta:
— A keresztény nemzeti gondolat látszólag (ért hódított, do csak látszólag. A tartalom maradt a régi ós itt kapcsolódnak össze azok az érdekek, amelyek a keresz tényt összekötik a zsidóval. Közös érdekek közös harcot kivannak és igy történik meg. hogy keresztények szolgálják a leggyalázatosabb idegen érdokeket, hogy ellensége lesz apa a fiának.
— Ma itt bemocskolnak mindenkit, megrágalmaznak engem is. A rágalmazók azonban nem fognak kibújni a fele-ősség alól megmutatjuk nekik, hogy felelni fognak.
— Az az érdekközösség, amely a keresztényt összehozza a zsidóval — közénk dobta legutóbb a királyság kérdését is. A zsidók helyzete legutóbb napról-napra súlyosbodott, szorongatott helyzetükben tehát villámhárítót kerestek a királykérdésben.
— Én mindenekelőtt magyar vagyok és nekem mindenekelőtt a régi határok kellenek. Vigyázzunk, a már egyszer elvesztett hazát Horthy adta vissza nekünk, aki tehát esküjét nem íartj* meg a kormányzóval szemben, azzal ugy fogunk elbánni, mint a legutolsó bitanggal. Királykérdás nincs, csak zsidókérdés van.
— Konszolidált jogrendet akarunk mi is, de nem .zsMó konszolidációt és jogrendet. Nincsen a világnak azonban az a hatalma, amely imperative írhatni elő, hogy ellenséget tűrjünk meg magunk között. Ezt az ellenséget, mint fekélyt fogjuk levakarni a nemzet testéről. (Percekig tírtó ünneplés.)
Anka János, Orbán Dezső és Frey Pál beszédei, Horváth Károly előadása és Szmre-csányJ György tartalmas záróbeszéde után a konferencia véget ért.
A Tisza-tárgyalás.
\\ Budapest, szept. 10. A Tisza ügyben ma- Dobó védője, Lévai Tibor dr. mondotta el védőbeszédét, amelyben azt próbálta bizonyítani,- hogy Dobó — akinek bűnössége csak két szavahihetetlen bűntársa. Hüttner és Sztanykovszky vallomásaim épül — csak bűnsegéd, nem pedig közvetlen tettestárs. Vágó védője dr. Soós mondta el ezután védőbeszédét msjd a vádlottak szólaltak fel egyenként. A tárgyalást holnap folytatják.
Nemzetgyűlés
Budapest, ssept. 10, A mai ülést fél 11 órakor nyitja meg Rakovszky elnök és bejelenti, hogy Fang/er Béla sürgős interpellációra kér; és kapott engedélyt.
Ezután rátérnek az illetékekről és a tózsdeadóról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalására. Az első szonok Sándor Pal, aki hosszasan boncolja a javafiatot és felhívja a pénzügyminiszter figyelmet a budapesti bankok karielljára, amely a megengedettnél magasabb illetékexet szed. Kívánatosnak túrija, hogy a kereaxtény körök minér\'nagyobb figyelmot fordítsanak a kereskedjem iránt.
Bernolák Nándor szükségesnek tartja a tőzsde megrendszabályoznál. Ostorozza a liberális korszakot, amely szabadjára engedte az uzsorát s hi fel is lendítette ez ország gazdasági helyzetét — annak áldásos hatását csak egyes osztályok élvez\'.ék — a mási< oldalon pedig szörnyű nyomor fejlődött ki. Sürgeti a tisztviselők helyzetének javítását s visszauta-sitja Oaát Giszton álláspontját, aki szerint csak az dolgozik, ekinck kapa van a kezében. A javaslatot elfogadja.
Következik Fangler Béla interpellációja a Tisza-ügyben. Ismerteti Heltai Viktor szerepléset, akit a katonai tárgyalás valósággal rehabilitált. Holtai ugy szabadult ki börtönéből, hogy levelet iit Károlyi Imre grófnak és felajánlottá neki szolgálatait. Kiszabadulása után hamis tanukat toborzott Friedrich ellen s a polgári bíróság nem tudott elleno eljárni, mert réssben s..lvus conduciuss volt Stupka őrnagy-hadbírótól, ríszben prdig a Prónay csoport védelme alatt állott. Nemrégiben azután Heltai kiszökött Bécsbe. Elmondja Fangler, hogy Heltainak Sándor Pál képvísjalő is ad<Xt 10 ezer Koronát. Beszél Paksi dotektiv szerepléséről s bizonyítani tudja, hogy hamis tanukat szerzett Friedrich ellen és o volt az, aki Friedrich nevát a Balóné-féle vendéglő emlékkönyvébe hamisította. Sürgős vizsgálatot kér ez ügyben a honvcde:mi és igazságügyi miniszterektől.
Sándor Pál személyes kérdésben szólal fel és kijelenti, hogy Ő Heltainak egy „Szerda* cimmel megir d:tandó lap céljaira adott 10 ezer koronát, de nem titokban, hanem a legnagyobb nyíltsággal.
Fang/er Béla kétségbevonja, hogy Sándor Pál ne ismerte volna Heltai előéletét. Az Ülés 2 órakor ért vóget.
Kész az uj költségvetés.
Budapest, szept. 10. Az uj költségvetés elkészült s a minisztertanács le is tárgyalta. Az előirányzott kiadások husz milliárdot tesznek ki, a folnövekedett személyi terhek folytán. Á beruházott összeg nagyon csekély, állami beruhézákra ezután alig lehet számítani.
Huszár Károly — rágalmazói ellen.
Budapest, szept. 10. Huszár Károly volt miniszterelnök az egyik esti lap szerkesztőségét a következő nyilatkozat kÖzzététeiére kér\'e fel:
— Fangier Béla képviselő ur a képviselőház folyosóján azt mondta, hogy neki bizonyítékai vannak, arra vonatkozólag, hogy éu az Embert, vagy más bolsevista iratot Magyarországra csempésztem volna. Baonyi-ték*i vannak arra a vádra vona\'kozólag, amit Göndör Ferenc a lapjában irt, hogy t. i. én-összevásároltarp az Ember sok ezer példányát, hogy azokat az én utasításomra szállították Budapestre és szokat a+.után én hatósági-közegek bevonásával teljesítettem.
— Kijelentem, hogy becstelen rágalom-az, hogy én bárkinek utasítást adtam volna a Friedrich István elleni adatgyűjtésre, becstelen rágalom az, hogy éi bárkit megbíztam volna az Embor példányainak Magyarországra való csempészésével, becstelen rágalom az, hogy bárkinek megbízást adíam volna az Ember, vagy más hasonló nyomt-t \'ány terjesztésére.
— Ezennel fölszólítok mindenki\', aki ennek az ellenkezőjét bizonyítani tudja — álljon elő. Azt pedig, aki bizonyítékok hiányában ilyent mer rólam állítani — aljas rágalmazónak kell minősítenem. E vád gonoszságánál csak butaság* nagyobb, mert ki tételez* fel rólam, hogy azt a l<pot terjesztem Magyarországon, amely az amerikai munkásokat felszólította arra, hogy gyilkoljanak meg engem.
Véget ért a lengyel offenzíva.
Páris, szept. 10. Varsói, hirek szerint a> J lergyel offenzíva véget ért és a lengyel csapitok a Courson vonal mentén megerősített állásokat foglaltak el.
TŐZSDE.
Bndapest, szept. 10. A vjJuUpUc uűárJan Indoit, de később ollanyhult az érdeklődéi
Napo\'eon Font Ö30, !-éva 49ö, Dolliár 267,, Prznk (francia) 18ÍI0, Máriu 613. Lira 1210. Bécs 94, Rubel 323, Ui W0. Sxokol <14, Frank (svdcJ) —, Dinix 1000. Frank du»ái 9SO, Emit 1«.
— Yáraogyat közgytiUi. Zalaváraegye törvényhatósági bizottsága s»e;te:nber havi közgyűlésit e fcó 13-án tartja a vármegyeház közgyűlési termében. A köx-gyulés kezdete d. 10 órakor lm. A közgyűlés tárgysorozatát 306 pont teszi. Dr. Praek litván b. polgármester előzőleg átutazik Zalaegerizegre, ahol az előkészítő bizottságban t bb, Nagykanizsát érdeklő pontról ad tájé-kostaiáit s tesz javaslatot A közgyűlésen Nagykanizsát közelebbről érdeklő pontok.\' .Vjgykanitsa város képviseli-test uletenek határolta a várisi ípjrcstanoxcislola alapjának 191$—19. tanévi számadási tárlala tárgyában. Nagykanizsa táros képviselőtestületének határozata a városi közkórházi alkalmazottak 1919. évi háborús ét drágasági segelyének állapi fása tárgyában. Nagykanizsa tu\'ros hépviselMestülelének határozatot a idrosi központi «l(-fözde építési és berendezési munkaLstainak /ehihizsgálala tárgyában. Nagykanizsa város képviselótesiiiUtétuk határolaja at 191$. évi rendőrségi aUamstgély {elosztása tárgyában. Nagykanizsa város képvistlíUsiükiémk a magáncélokra kiadandó bitxmyiirányok, valamint a közigazgatási iroda és a levéltár által magámigyekbtu kiszolgáltatandó \\iUles másolati kiadmányok uián a házipénztár javára be/iutendó dijak tárgyiban alkotott szabályrendelete. Nagykanizsa város képviceJólestuleténck határozata a városi, hózigaigatási. fögimnáxinmi, kórházi, orodai, alkalmazottai részire az 1919. és 1920. évre városi segély megáüa-pitása tárgyában. Nagykanizsa város képviulótesiúleUnek határoznia a nyugalomba helyezeti városi alkalmazottak és ezek Ogvegyei is árvái részére városi segély megállapítása tárgyálsjn. Nagykanizsa város polgármesterének előterjesztést az ebado felemelése tárgyában: Nagykanizsa város képviselótestületének ttó1—920. jkv. 41. ezámn véghalárv-■at a kaik. fógimnázinmhez ideiglenes szolgálattételre beosztott főgimnáziumi tanárok segélye tárgyában.
.ÍM-ALK021.ÖÍIV
.. .U»2Q..w«Rj«mli»f i\'U
hírek.
— MagayilLk a kíílektdil ErééllyaL A romá* vezérkar hivatalos átirathm tudomására adta a magyar kormányaik, hogy. * .KKniaok ilt*: inrgmlt m**y«r
tervleta.hlvaUloi utfe.vélícl bárki jítaehet. A kit orwi*
körött oty-nazoli-cJtölcsonós íorgilmi fclSátaíek allansk fenn uüaJ at o atkák kúttársasággal. Ax átkelési fontok: L- kóaháxa. Szeged |s IKharkeres*t«fc A román iormány ebből a célbői a kSxeli napokban bizottságot kMd Buda-píítw, úgyszintén a magyar kormány i» clJuitdl oe$-bixottait a román fővárosba.
— Elhalaaa\'.ódlk a vasárnapra tervezett nagy-cvUléa egy béllel kéaőbbrc, azepi- iMre, azai a következő vasárnapra. UkNag jutóit a vcieiősés tudó mására, hogy e Kanizsát környező falvak legtöbbébe 8—10 naponkint csupán egyszer megy posta » l^y " gyűlésről legtöbb helyen tudotaása sem lehelen még a lakosságnak. E- M. E. vezetősége.
— Ax Irodalmi kör a&akaUrta. A nagykanizsai Irodai\'i és művészeti kir UaxgatőUaicsa szerdaa d& uiin ülést tartott, rníty raejtiliapitottá a köt legközelebbi rr.onkatervét. Vasánupl számunkban Vöxőltúk már, hogy a kor sxotember 10-ikén a Polgári Kgyletbea urtja — tánreü e^ybekdtott — évadnyitó hangversenyét, melynek előkésxi ő munkálatai rairia njRrban folynak. A kör vezetősége cjcyidcjjlcg felkérte dr. Mutscheabaeher Bdvio törs\'ény^zékt bírót és Rá;* János fókántort ax Aranyvirág operette nagyszerűen sikerült tlőadásinak a* Irodalmi kör keretében leendő megismétlésére A rendezők készséggel vállalkoztak a kérés leljeiitésére, miaek kóvetiextében néhány hétea tatul viszont fogjak látni ax operette sze-ropI\'Sit, kik köxút többen messzire túlemelkednek a műkedvelők átlaeos axln vonalán és hallani fogjuk axokst a kedves dallamokat, melyek a magyar oporette xene legjobb terméket koré tartósnak. Tervbe van véve ezenkívül a kvr 25 éves feoaáüásáoak, további Rákosi Jeoő 60 éves Ifo- rsukódésénok megünneplése is F. nxgyobbsxabása ünnepélyek mellett egysxerubb ssabaélyceSlis előadások rendexését la tervbe vette ax Igazgatótanács. Végül me& kell említenünk, hogy a legközelebbi napokban megkexdl evjkoíését az Irodalmi kör dalárdája Is. n-.elynck a háború előtt ax egész Dcoántoloa olyan Jó hírneve volt Egyelőre csak a vegyes kai Vakol meg. később azonban a férfi kar ujjáaxervexésére Is sor fog kerülői.
— Ujabb hajsza lara Sándor ollan. Tegnapelőtt eate a telefon ax egész oisxágba sretropitette az Kbftdő V.sgyarok konferenciájának főbb pontjelt. A kcnfereocla sok ü-lvos és a kereszténységet nagyon érdeklő probíé-WaTÓI trtt javaslatot, azonban egy két pontot nem hagy-hauink szó néJküL Nem pedig dr. Kiss Menybírt ama Indítványát, hogy dt. Imre Sándor államtitkárt moxdilsák el pozíciójából A gyulisen alaptalan vádak hangzottak el a magyar hivatalnoki kaz eme legnagyobb büszkesége, le^muakásabb paedagógusa s a tegtisxtább fejű tudóia euin, Dr. Klat Menyhárt tömeget vonultat fel Imre Sándor e\'.ljn s azt a hallatlan rajtáimat hlMi el kőztük, hogy meggyalázta a ilymoutt K\'i nt rázni ma az okiét még az édes apja ellm is, ha azt a bccstelea teltet körette volna el\'! — Megértjük tehát az Éöradő Magyarék .óriási vil.aráf. I*e ha már a vihar lecsendesült, mi, Imre Sándornak fanat\'kus hívei higgadtan s nyugodtan kláltuk etébetek Ébredő Magyarok, bogy alaptalan hajsza bs, amit egy két, Imre Sándornak személyes ellensége folytat eme rtj,jy emberünk ellen. Imre Sándort nem hagyjuk bántani, mert ismerjük a nagyra becsüljük őt, akitől ma egymdül válhatunk egészséges kultnsjpolitikit. Ml megbízunk a^ő k>\'vlnlsts kereszténységében s még csak említeni tefn engedjük, bogy ne lenne olyan fanatikus magyar, mlut Kias Menyhért vagy Ml máx is ebben a hasában. — Vissza tehát a vádalűDü, rjigalmakzal s tl Ébredő Magya-\'.•ók r.e engedjétek magatokat félre vezetni, vagy rossx ir-nybi fanatizálni. Higgadtságot, tárgyilagosságot, nem pedig hajszát legnagyobb embereink ellen, mert Így mejint a markukba nevetnek a zsidók,
— H-t ári (HTááiat kapott az ipaiyilkoa. Meg. ittuk annak Idején, bogy ZalaköveskuU>n Kig\'tkt József meggyilkolta az apját. Az apagyilkos fiatal ember bumigyét előstőr a statáriális biróság tárgyalta. Mindenki azt hHte, hogy az ítélet halátos lesz. T. I. statáriális esetekben vagy felmentés, vagy halálbüntetés forog fenn. A védelem után azonban, amit dr. Darás ügyvéd képviselt, a biróság ogy dostótt, hogy a bünQgyet átteszi a rendesblzősághoz. A törvényszék csütörtökön tárgyaHa dr. Mutschenbacbor Edvin törvényszéki bíró elnöklete íre\'lett ar apagyllkossági ügyet. A vádhatóságot dr. Stabó kir. főügyészhelyettes képviselte. A bíróid/ Kiflks Jözst/ri Ml fU ftgytetra Mit.
— JLÍJdráal telklvix A „Magyar Géniusz Nenueti Kultúrát Terjesxtó R. T." részvényeinek j«g>zésére A keresztény raaeyar nemzeti szellemben való politikai, grzda-aági és táraadalmi átalakulásunkkal kapcsolatban, az el-h.-. lyagoít kuli urálii életünk eziránySan való átszervezése céljából — egéex hazánkra kiterjedő — nagy kuHorköx-poatot, egy kulturális vállalkozást óhsjtunk létesíteni, A tervezett vállalkozás elma: „Magyar Géniusz Nemzeti Ku\'.Corát Terjesztő Részvénytársaság." Székhelye, Uletvo kozpontja: Uodapcst- Céllá: Keresztény magyar tőkével é« keresztéuy m»gyar erővel megteremteni és fenntartani a keresztény magyar nemzeti kultúrát. Tárgya: Mindazon eszközök előállítást és terjesztése, melyek a keresztény magyar nemzeti kultuxa megteremtéséhez és annak blxto-sitósázi szükségesek, nevezetesen: mozgófénykép színházak létesítése, átvétele, »xembe helyezése ; falnsi viador mozgók szervezése és filsakölcsónxók felállítása . stb., továbbá könyveié, zenemüvek éa filmek kiadása, ezzel kapcsolatban nyomdavállalat létesítése stb., Yégul müke-reskedések berendezése, nUvátárok rendezése, könyv- é» zeoemukereskedés létesítése, azinház- és hangvenenyjeg)\'-iroda felalütása, hangversenyek, felolvasások, ifjúsági- és Kyermekelöaiáxok reodezáse stb. A vállalat tartama: A rcjivéaytáiaaság határozatlan időre alakul. Alaptőke nagysága: K 10.000,000, azaz tízmillió korona. A kibocsáj-tandó részvények száma : &O.OCO darab, og^-eoként 200 kor>&* névértékű és a 10 korosa alapit is: költséggel egyult 210 koronás ázfolyamoa kib^csájtandó névre szóló részvény. Az aláírás zi^deje 1Ö20. évi november hó 20.
A jegyezni óhaltők » „MOVE" irodahelyiségében | (Batthyányi-utca 6. »».) jelentkezzenek. „A/Ot£" kauiisai ftosxtdly tinMU*. ,
- A u«ny klharáixx Többszőr »
tettek »ár FanaWt nálunk, .amiatt, bogy»-« pöccjodrOk
kihordását Nsgykanírsán fényea nappal laAözlik. Tog»aP a Bazár épO\'.et lakéi {olháborodra pan*M&Xák hogy a szenny kihordanit ror.dszemen nafpsi-.látják vígra s oly módoo, ho*y..«z udvaron végig oatőalk a piszkot, ami napokon lernsztul izaaztja a. büxt,v. ax aniugy.ls rosszul írellőzö odvar lafcfaalta » üzlelcibfc A kihordls viCtWMtéfc hiányában mindig bajos de ;a*K*8l ,
mégis csak lehetne, ha a vitos oly módon Intézkedne, hogy ax éjjel történjék, oailkor ax űztetek és lakisok tárva vannak a arról is meggyőződték, hogy a ixenny egy részét no u udvarokon és utcikon csorgassak végig. Ex közegészségügyi kérdés, mert igy kolerát terjeszt a város.
(x) Dr. Schlchtanz István fororvo* szabadságától visszatérve, fogervosi működését Csrngcry ut 27/a alatl ismét megkezdte.
(x) ŐSMtáac. Özoaibalon délulán 6 őrekor leaz az első össztánc Adoriánoé Hayersberg Frida Wno-iskolálában a Polgári-Egylet nagytermében. A voli kedves tanítványait és a linckedvelő ifjúságot »*»ve-sen láija a UsucUtnárpi- A már megkezdeil gyermek, dlék és felnőnek tanfolyamára beiratkozni még mindig lehei a fent lelzett helyiségben.
(x) Hallatlan alkarral folyt le a .Ravengár* tegnapi bemutatója az Urániában. A színtiszta felvéielek és a mesés trUkkök csak fokozták az érdeklődési. Jegyek d. e. 9 őrálől n pénztárnál vállhalők. Előadások !». 7 és 9 őrakor kezdődnek.
(x) A német linu azept 15-<n kezdődik. Beiratkozni és érdeklődni lí-án éa H-én egész délulán lehei. Dietfoci Mia, Kazlncy-ulca M.
(x) A burllagto&l Jaftir clmll szenzációs film bemulalőja o Világ mozgóban zsufoll hársk előtl folyl le. A nagy érdeklődésre való teklnicitel naponta három előadás lartatlk és pedig ő. 7 éa 9 órakor. A még rendclkizásre £lló Jegyek előre válihalók.
(x) A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán külföldi kifizetéseket a legelőnyösebben teljesít. Idegen pénznemeket vesz és elad. Rövid lejáratú hiteleket engedélyez. Betéteket etfoged.
(x) Anutórik I Fényképészeti cikkeket, lemezeket misolóf apirokat, előWvót aranyfurdőt, azinezőket és exyéb vegyizereket a legolesóbban beszerezhetik Szabó Anisl fényképészeti szakiizlotében.
Egy gyarmakigy Batraocal aladé. — Clm a kiadóhivatalban.
Családiaiay ulj« eOáUasal, jó ftxetéxtet felvétetik. Cim: Fő-ut 22., emelet, lépcsővel szemben.
(x) Eladó ker«Mt hsixnált sötétkék téli lértl ruha á« Derbi télikabát köxéptanaotre. Clm a kiadó-hivatal bza.
A homokkomáromi Örömhcgryen szép téglás pincével =====
szőlő eladói
Olm u UlaUÓnlvotnlbon. J444
Villamos bevezetést világitás cs motorikus célokra, házi cs cazdaságl telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erxsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos kiszerelésének éá üzemben levő motorok karbantartását.
Égők, villamos vaudtt, Ifefedá&yak, oslllárok ál-laadóaa raktároa. KölUégrctéit dijmaatasas készítek
«= Tolofon 180 axám. \'\'
Magijaváló szilvát!.,
minden mennyiségben napi áron vásárol a Szeszfinomitó központi fözdéje
Nagykanizsa Erzsébet-tér 12.
—- Tojást, babot —
- válogalolt, _ I m \' A kézzel szedett %X 1111 Ca l
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
mindon mennyiségben készpénzfizetés mellel legmagAstbb napi iwon vásárol DnnAnluU Élelmlazer £■ Arulor-Salml R.-T. Nagykanizsa
Csengery-U. 6. uoi
Teírfoa: 69. Tiviíiü elai; „Tr.inld.nubla
Péntek.n,
imcrlka:
mflzg
szombaton.és v.strn.p lkai Fálh4-aim I
Kaiardorregeny IV. részben. I. rész t
A polyp karjai között
Kondoii tielyáralc 1
glóriátok kSnipokoa 5, 7 is I árakor, Vaaár- ás (Lsaapaapekoa 1, 6, 7 ex 9 árakor.
sroasibe
Völlcrsdoffl c> wiirlenbcrgi Üres és töltött hüvelyek, sörétek és
egyéb vadászati cikkek le«]u!áoyo-= Mbb rfeban kaphatók: =
Matán Ödön lAaseíkamMáaál.
! VILÁG
nagymozaósxlnház ; Szanas szállóéi. Telsfoa 74. sz
Pénteken, szombaton ó« vaaérnap szeptember 10.. 11. 6a 12-én JSXlmm Pearx Wtoito
az amerikai fllmcsoda felléptével I i
rl, része
(A pokol milliói) kalandorregény 6 felvonásban, j
A 11. rész WA manillai cyklop"
bemutatva 17, 18. és 19-én.
Előadások kasdete hátkömapokoa 5 7 9 órakor. Ta»ár- éa ttauapnapokon 3, 5, 7 aa 9 órakoa.
Megvételre
12-18 hónapos urodalml átvészelt nilskáfolt
mangalica sertést.
Ajánlatok: Urodalml JószágfelflgyeJőség, Felsőscgesd cimre kéretnek. íus
k
Dunántuli Ruhaáruház, vegytisztitó- és javitó üzeme
Elvállal és szakszerűen tisztit, Javít mindennemű férfi óllónyókel, felöltőket, léll kabátokat, nól kosztümökéi, pongyolákat, lutányos árban. Gyüllőlelep Eruébet. t«r 20. «x. — Üzem : Teleky-at 15. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi, fiu és gyermekruha raktárunkra.
Kész férfiöltönyük 800 Mtöl feljebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyökéi ayapluszövetböl ki\'szittlnk Jutányos árban. Szíves párllogási kér:
Dunántúli Ruhaáruház
HSS Erzaébet-tór 20.
Crt hnHac birtok, benne 1\'/thold ÖV nOlClaö szóló, 3 hold erdó, teljes gazdasági felszereléssel eladó, wi SZIGRISZT LÁSZLÓ iXi\'^f
IrUyl JOkUi-ntu 33. u L tm^.L — T.l.to. OS.
I Magbavált szilvát
| wa^gonrakományban
| minden mennyisében vásárolok, | Letélcim: Pollák M. Emil
Távirataim: w,
- Termény Nagykanizsa -
Nyomaton.a laptulajdonosok. Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
KERESZTÉNY POLITIKA! NAPILAP
Sitrkcazlóslg és kiadóhivatal: F6-U1 U.
-\'- InKíurban-ttlefOd --
M.9j«Unlk mindig kora reggal.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖROY
FELELŐS SZERKESZTŐ: HODROOKftZY ZOLTÁN
HleNMMseArak:
"Egíaí ívrí-ar K:• TílévríTW KTUtgyed-ívro fc K. E»y Mtrál K. Egyea «*n I K
Öaál Gaszton.
V Bodap*alí 19Í0. aztpi. 9. ,1
Tizenegy óra elmúlt már s a képviselőház folyosóin és termeiben négyszer ötször i türelmetlenül berregnek a csengők, hogy szavazásra összeverbuvfil-jálc határozatképes számban a T. Házat. A honatyák érdeklődése az ország dolgai] iránt megdöbbentő mód kevés. Mit isitebet ez.a szegény ország arról, ha az Atlaszok a lekvárfözés miatt letették a magyar; glóbuszt váltaikról s egyik ülést a misik után őt ember jelenlétében nyitja miíg;az elnök. A karzatokon nagyobb az érdeklődés, nint a padsorok között; nagyobb a hallgatóság s nagyobb a figyelem, a szőnyegen lorgó tárgy iránt, mint az egymással parolázható, diskurálgató jövő menő honatyák-, kózl; pedig nem a karzat vezeli.az ország szomoiuan nyikorgó szekerét, hanem — ,ha igaz — u tátongó padsorok.
• A,-jobb moző szélső padsoraiban (11-nek.i a kisgazdaképviselők, az igazi. .kisgazdák". Kevés.számban, de összebújva, minlha valami küzdelembe mennének. S csakugyan küzdelembe mentek Gaál Gasz-ton tógája alatt, a tisztviselők érdekei elleti, a keresztény kurzus ellen. Arcpi rulva hallgattam ennek az embernek szavait a karzaton, ahol csak hallgatás az ember kötelessége s arcpirulva néztem azt a kaméleon szerepet, melyet n mügéje Ippuló kisgazdák jálszótlak akkor, ttiikor Gaál\'Gaszton a hon mentés ncmzeliszinü ruhájába bújva támadta a tisztviselőket s támadta gunyoros hanghordozással és gesztusokkal a keresztény irányzatot s oltárt emelt a zsidó kereskedői élelmességnek,-amely nélkül vége Magyarországnak.S talán nem is annyira Gaál Gaszlon szerepe döbbentett meg, mint inkább a mögötte lapuló csizmás, kerekképü magyarok szerepe, akiktől -ős magyar erőt, keresztény gerincességet vártunk valamikor.
Hiszen Claál Gasztonról többé-ke-vésbbé Jiieg lehel -állapítani, hogy ■individuális tultengésben, szereplési viszketegségben élő valaki. Ezer holdas „kisgazda,"\' -aki könyörtelenöl széles; gesztussal intézi el a magyar élet páriáit,, a tisztviselőket, mondván és ötször ismételvén, hogy ,;a megcsonkított, kis Magyarországra semmi körülmények kőzött sem í kötelező tisztviselőivel szemben az a szerződés, melyet a nagy Magyarország kötött egykor velük,". tehát jogosan szélnek eresztheti őket.j Mondom — ezer holdas uri jómódjából könyörtelenül megrúgja a tisztviselőket; de felhorkan, amikor egy ■ közbeszólás nagyobb .áldozatkészséget kér a. nagy-; birtokoktól s fehér boisevizmust.emleget.j Ez Gaál Gaszlon. Elöljáróban beválna,
hogy nemért a dologhoz, nem foglalkozott azzal szakszerűen, de azért háromnegyed órán át vagdalkozik eszeveszetten minden ellen, ami eszébe jut. A kormány ellen, a tisztviselők ellen, a hadsereg ellen, megpendítve egy bornirt ideál, hogy a hadseregben azoknak a helyét, akik nem szívesen szolgálnak, a felesleges s szerinte kirúgandó tisztviselőkkel töltsék be. Ez Gaál Gaszton. S vájjon Gaál Gaszton fejében nem fordult-e meg az a gondolat, hogy Erdélynek-s a (elvitféknek tisztviselői a megszállás, tényleges Idegen uralom, üldöztetés, börtön, \' koldussors dacára sem mondlák azt, hogy minket-a tényleges idegen impérium, kényszere: alatt nem köt az i szorződés, .mqlyet a szabid \' Magyarországgal kötöttünk — tehát eb ura fakó — mem mondták ezt, hanem mártír soreo. vállaltak ? Nem fordult tneg eszében ez s nem érezle ezzel -kapcsolatban azt az arcpirító arcátlanságát, melyet doktrínájával ezeknek az embereknek sokat szenvedett arcába csapkodott ? S. nem fordult meg filoszemita agyában az, hogy tétele tulajdonképen a matxi ideológia hazug történelmi materializmusa s azzal a Károlyi korszak s a bolsevizmus minden hazaárulásának, minden jogtalanságának salvus konductust adott s egy esetle-
ges területi, vagy gazdasági változás minden oskUszegését, hazaárolásáb^priori igazolja?\'Hiszen ilyen bornírt logikával igaza volt minden szökött katonának, aki Károly-király clüzetése után a katonai esküt nem tartotta kötelezőnek, megtagadta ez engedelmességet, lefokozta tisztjeit.\' Ismétlem azonban, nom a Gaál Gaszton szerepe szégyenletes, aki kéjeleg-a mártír -scerepben, melyet a keresztény párt támadásai miatt önmagának- tulajdonit s felazóllalásai ezen\'a szemüvegen át mérlegalcndík; hanem a mögötte ülő kisgazdák szerepe, allik\'zűrzavaros összevisszaságban hegyezték és életeték Gaál Gaszton osztályellentétet szitóbeszédét s nyálas\' alázatossággal emeltek kalapot a zsidó- kereskedői szellem Goszler kalapja előtt, melyet Gaál Gasztorntüzött-póznám. Pfuj !• olyanformán festa-dolog,hogy nem Sándor Páltól és Bródy-Ernőtől kell a parlamontben féltenünk a keresztény irányzat-hegemóniáját,-morWezek nyílt sisakkal s öntudatosan küzdenek, hanem az ősi magyar rög joviális gazdáitői,\'akik dolog-mentes Időkben képviselők ís volnának s mint ilyenek helyesblnek^annak a meg-állapiiásnak, hogy a keresztény kurzus csak jelszó s ez a jfelszó twm ér fel azzal a kárral, amely kárt ez a-jslszó okozott a zsidó kereskedői \'tevékenység meg-akasztásával.
Polgári kormány készül Csehországban
Ars uj alakulásnál a cseh agráriusok és klerikálisok, valamint a német demokraták Jönnek számításba. — a Német polgári pártok Idegenkednek a csehekkel való koalíciótól.
Budapest, szept. 11 A „8 Órai Újság\'1 jclehti Bécsből: A prágai nPravo Lidii" azt jelenti, hogy a cseh polgári pártok között tárgyalások folynak, amelyek arra irányulnak, hogy polgári kabinet vegye át a kormányt. Abban ■az esetben, ha a szociáldemokraták nqggyűlése a kormányban való részvétel ellen foglalna állást — az uj alakulásnál az agráriusok, a cseh klerikálisok és a "német demokraták-jönnének számba.
A német polgári pártok is kezdeményeztek tárgyalásokat, de ugy látszik, a németeknek nem-igen van kedvük a i cseh polgári pártokkal koalícióba.-lépni.
Meftfcé Zoltán • WWmOves-ftzövetség oétjairól.
Budíipesf, szept. II. A megalakulás előtt álló Országos Földműves Szövetség céljai felől egy ujságiró kérdést intézett Meskó Zoltán államtitkárhoz, aki erről a kővetkezőket mondott*:
— Elsősorban téves a lapoknak az a
közlése,-.mint ha.a-szövetség*¥*«áinnp:al«.kult»a
meg Erre vonatkozólag időpontot még nem mondhatok, de lény, hogy a megalakulás a! közeli napokban megtörténik.
— A szövetség célja az, hogy a falu
népét, — földművest éppúgy, mint az iparost és a falusi intelligenciát — egy1 láborb* tömörítse. í Ez pedig azért vált ssükségessé, mert -a falu népének még ma sinosen demokratikus politikai szervezete, amely érdokeit hathatósan képviselné. Az alakulás után azonnal megkezdjük szervezési munkánkat. A községi szervezeteken kivül lesznek járási és-\'megyei központok, amelyek a célunkul kitűzött program-inot megfogják valósítani. Ez a programm pedig az lesz, hogy a földműves nép ellon ne lehessen dolgozni, hogy a destrukció agitációját a falvakban megakadályozza és-a felforgató szervezkedést csirájában elfojtsa.
Autonóm Galíciát akarnak Anglia védnökségével.
Budapest, «»«pt. 11. A „8 Órai üj.As" |eletttl Bícsből. Rottei-danaból érkezőit hlrck szerint az ukrAnok íelkelíaít (iuliclflbau ttlll-lölaK Anulla tAanonalJa. A*t be»*«llfc, hogy KallclM, mint aatorróm Államot nkttrirtk talpra Állítani, laaaely aznHHl fdírgöieíbtm Altana Angliával. Anglia IlyenformAn r.ndetk«*n«k Iíel«*«raHela d*. petróleum forrAaalrel.
T
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 26.
A lengyelek elfoglalták Rohaíynf.
I
HÍREK.
Lengyel hivatalos fronl|«lo..té« szeptember 10-tfrSI.
védekezésének, amelyek a tartalékok megérkezéséit! minden ellenséges támadási visszaverlek, a mcgerösiiések megérkezése után az ellenségei gyors visszavonulásra kényszerileltlik. Kemény harcok utón meg srtMlék csapataink Rohaiynl és e/.állal elérkeztek^ Gnlia-Llpánál néhány nap elöli
Varsó, szcplember 11. (Hivatalos fronl-lelenlés.) Suvalkl környékén csapataink Ismét elfoglalták Krasznopoli és Scnnyl. Ellől délre mlndkél részen élénk felderiló tevékenység és iárór harcok. Kamlonka-Slrumllova és Busk közöli az ellenségnek sikerüli makacs harcok ulán a Búgon ál
lépnie.\'\' Áz eHenség^uskot ny uga Iról *a hld - c I |i a gyöt I vé dö v o n alho zA Dnyeszler mentén fői keletről, egyidejűleg támadta meg. Hála nyugalom. _ •33a 19. számú gyalogezred osztagai hősles I __.
Kedden felelnek ■ miniszterek Fangler Interpelláoiójára.
Budapest, szept. 11. Az .Uj Nemzedék* írja: Érdeklődlünk Illetékes helyen, hogy|a kormány részéről mikor fognak elhangzani Fangler Interpellációjára, illejőleg azokra a vádakra, amelyek«l a Bécsbe szökölt Hellal Viklor az „Ember" clmü kommunisla lapbon közölt — a hivatalos nyilatkozatok. A nemzetgyűlés legközelebbi üléséi ludvalevőlcg kedden larlják, addig az ügy fejleményei esetleg odáig érhetnek, hogy a kormány ré-azéről Sréfer és Toíncsányl miniszterek közlésékét tehetnek a nyilvánosság előli. Ma még korai volna nyilatkozatokkal elébe vágni a dolog fejleményeinek mondollák illetékes helyeé, — mert a honvédelmi miniszter, aki a lapokból értesült Fangler Inlerpel-láciőjáről — csak mosl szerzi be az ügy megvizsgálására szolgáló adalokal. Tom-csányl pedig, akihez az interpellációi intézte Fangler — Jelenleg nincsen a fővárosban, hanem Vá3áros-Naményben, kerülete azék-he:yén tart beszámolót választóinak és csak hétfőn este érkezik a fővárosba. Kedden, esetleg szerdán már mindakét miniszter abban a helyzetben lesz, hogy a nemzetgyűlésen válaszolhat Fangler interpellációjára
Agrár politika.
Budapest, szeptember tl. Mór a jövő 1 héten megjelenik a nagybirtokok bizonyos százalékannk ideiglenes bérbevételéről ó« a házhelyek igénybevételéiről szóló íölmfivelés-ügyl miniszteri rendelet, amelyet Bcrky Gyula képviselő inteipcllációjára nagyatádi Szabó István fölmüvelésügyi miniszter annak idején megígért. A rendjlcUervezet a miniszterlaná cson keresztül ment, végleges mogszövcgezé-sct most végzik, utána pedig az igazságügyminisztériumban kodifikálják. Mindkét munkával a jövő hét elején olkészülnek, ugy, hogy a hivatalos lapban még a hét vége előtt kiadásra kerül.
Az idol termés.
Budapest, szeptember 11. Az állandó esős időjárás halasztotta a cséplési munkálatokat, amelyek a nagyobb gazdaságokban még folyamatban is vannak. A rossz időjárás nem annyira mennyiségilog, mint minőségileg volt káros hatással a gabonára, amennyiben a szemek egy részo kicsorgott. A tengeri fejlődésére jó hatással volt az eső. de nz érés szempontjából most már felette kívánatos a meleg időjárás.
A burgonyatermés kilátásai minőség dolgában csökkentek, a lul sok csapadék folytán beálló rothadás következtében.
A cukor- és takarmányrépa jól fejlődik,, de szintén már nagyon kívánja a * záras és meleg- időjárást.
A takarmánynövényüknek, kertészetnek és rétnek kedvezett az időjárás.
Az egyes terményekre a számszerű
becslés a következő: buza 8,-156.380 mm, rozs 4,282.467 mm, árpa 4,491 130 mm. zab 3,406.151 mm, tengeri 12,784 338 min, burgo .ya 20,939.778 mm é$ cukorrépa 6,662,530 mm.
Megyei és városi tlsztuJKáSok
Budapest, szept. II. A belügyminiszter legközelebb benyujija a nemzegyülésnok t városi törvényhatósági, valamint a községi képviseletek újjáalakítását elrendelő törvényjavaslatot. A mlnlsztr-r ugy tervezi, hogy a törvényjavaslat alapján «z egész országban már deoemberben meg lesz a tisztújítás.
Most folynak a tárgyalások arra nézve, hogy oldják meg a virílizwti* k-i.dásét, amelyet minden valószínűség szerint nem törölnek el, de a mull formájában sem hagyhat nak meg.
Hindenburg nem hisz egy háború Iehet6«>égében
Budapest, szept. 11. „Bud. Tud." jelenti Bedinból: Bgy amerikai újságíró beszélgetést folytatott Hindenburg tábornaggyal, aki céltalannak mondotta, hogy Németországgal kapc&olaiosan uj háború lehetőségéről beszéljenek. Még arra sincs elegendő katonaságunk — mondotta — hogy az országban a rendet fenntarthassuk Németországnak mégis hadseregre van szüksége, mert Oroszország rövideden a kapui előtt állhat. Nem vagyok feljogosítva az orosz kormány s?ándékáról beszélni, de azt hiszem Franciaországnak éppúgy érdeke, mint Németors*ágnak, hogy minden lehotőségcq gondoljon Ha Oroszországnak sikerül kormányformáját. Németorrziigra rákényszeiiteni, akkor Franciaországra is ki fog o bolsovizmui terjedni.
Az oroszok uj Offenzívát indítottak?
Budapest, szept. M. A „Bud. Tud" jelenti Hágából: A „Morning Fost" a lengyel frontról uj orosz offenzíva megindulásá jelenti. Bresztlitovszknál kél hét alatt 16 werszt-nyire szorították vissza a lengyeleket.
Osztofzkodás a koncon.
Pária, szept. 11.(Szikratávírót >Trombics szerb miniszterelnök elutazott Belgrádba Elutazása előtt Pa.stolini-\\&\\ egyességet irt alá az osztrák-magyar hajóhadnak, Jugoszlávia és Olaszország közötti felosztására vonatkozólag. Az egyezséget még a jóvátételi bizottságrak is jóvá kell hagynia.
Felsősziléiia önkormányzatot kap.
Budapest, szept. II . A „Budapesti Tudó-sjtó\' jelenti Varsóból: A lengyel parlament legutolsó ülésén törvényjavaslatot fogadtak el, amely kimondja FclsŐséilézia önkormányzati jngát A törvényjavaslat szorint — a nép szftViizás orcJményéhcz képnsl — Lengyelországnak jutott részek külön tartományt alkotnak.
— Egy lávlmtváltís. A lotony«i nép-gyűlésről, ahol dr. Hegedűs György nenuct-gyülci képviselő Sokoropétkai Szabó István kjtgazda mi\'-isztef jelonlétcbcn beszámolóját tartolta, sürgönyileg értesitűtték a kormányzót tántoríthatatlan hüségükről, odaadó hozafiságukról s a legmesszebbmenő bizalmuk/ót. 6 íómélfó»ága kabinet irodája az alábbiakat válaszolta Letenye polgárságának Tóth János esperes plétáno-ihoz címezve:
i, A kormányzó ur ő fóméllóségo a letenyei választókerület közönségének a f. évi aug, 29 én tarlóit néppyülése alkalmával tolmácsolt igazí haza Has érzelmektől Alhatott hódolatát Őszinte öröm mel és meleg köszönettel tudomásul venni méltóztatott. Bartha, a k&bJnatiroda főnóko
— Brónyai ügyét újra tárgyalni fogják. Pár hónappal ezelőtt tárgyalta a torvény. széK Ried! né lakásának kifosztása ügyét. A kommün idője alatt Riedl-né u. I. Ludbrechk ben tartózkodott s nagykanizsai lakását I*-\' zárva hagyta. Annakidején Brónyait, Bárányt, Polait stb. a>.zal vádolták, hogy a lakást feltörték s több értékes holmit é« élelmiszert vittok el onnan. A vád be is igazolódott s Brónyait pl. egy és fél évi börtönre Ítélték. Brónyai azonban nem érezvén magát bűnösnek, a tárgyalás ujabb felvételét kérte. Igazolta, hogy a nevezett házhoz Jóhiszemű leltározás végett ment. azbnban" Bárány, Pólói éi a többiek ezt arra; használták fel,
ö határozott ellenzése mellett is, hogy egyes értékeket elhordjanak. Brónyai igarolni tudja azt is, hogy kiüzent Ludbrechtbe Riedl-nének, hogy a lakását ki akarják -fosztani s azt njánlotta, hqgy ezt elkerülendő, adja át a iNkást" neki Riedl-né ideiglenes használatra. Eme beigazolások után a bíróság ügy döntött, hogy a doleg tárgyalását újra felveszi.
— A háborús milliomosok megadóztatása. Belgrádbin a pénzügyi választmány g\\ ülésén nemrég t rgyalták la a háborús milliomosok megadóztatását A kivetett adóból Szerbiára esik 30 millió dinár, Bosznia- és Hercegovinára 79 millió, Dalmáciára 2.5 millió, Horvátországra 57.5 millió, Szlovéniára 70 millió, Bánát, Bácska és Baranyára 75 millió dinár. Eszerint Jugoszlávia a háborús milliomosok megadóztatásából 305 millió dinárra számit.
Sándor régens Párlsba utazón. Arra
hine, hogy magyar cs román részről némi közeledés ész\'elhetŐ, valamint, hogy Fiume független állammá kiáltja ki magár, Sándor szerb régens hirtelen Párisba utazott Még elutazása előtt ukázt adott ki a váhsztáti törvényre vonatkozólag Eszerint a választásoknak nov. 28-ig meg kell történni. — Ugy számítják, hogy dec 12-én összeül a skup-tina Belgrádban. Egy másik ukázban felhatalmazta a minisztertanácsot, hogy távolléte alatt a végrehajtó hatalom gyakorlásában helyettesítse.
— Az árdrágluUl törvény Ismertetése. A belügyminiszter leiratban utasította az alispánt és a po\'gármostctt^ hogy az árdrágitási törvényt minél sz£Wsebb itörb^n behatóan ismertes ék. Fettíívja a r. t. városok polgármestere^ hogy a városi képviselőtestületeket sürgősen hivják egybe, s részletesen, minden pontban kimerítőn ismertessék a törvény pontjait; Széles körben felhívni kívánja a leirat a lakosság figyehr.ét a szigorú büntetésekre, amelyek a törvény pontjainak áthágása kapcsán felmerülnek. — A polgármesteri hivatal valóst inüleg plakátokon is figyelmeztetni fogja a város közönségét.
1920- szeptember 12.
ZALAI KÖZLÖNY
3.
— Személyi hlr. Dr. Prack István po\'-gármester helyottes hivatalos ügyben Zalaegerszegre utazott.
— A teljes hazáért. Ezerévos honunk terület épségéért vívandó harcunkat harangozzák be, illetve készilik elő azok a nemes törekvések melyekel, a magyar Jrredenla" irt zászlójára * keresztény kurzus idejében megszaporodott hazafias ligák közreműködésivel. .Bánk bán\' megalázott magyar Petur/a nem irredenta volt ugyan, hanem egyszerűen
békéljen". Végtelenül bén 6 Is az a nagy buzgalom, mellyel szükségtolenül is lalin-/olasz szavak után kapkodunk, miként a / szociáldemokrácia jóvoltából szülelelt prole-tárdlkttlura és kommunizmus idegen légkörében Vérbeli magyar újságírótól gyalázat Is ha tollára kikerfllh-tó idegen szavakat vészen. K-; bírálatot e kérdésben máskorra hagyva ez alkalommal meleg üdvözlettel óhajlom köszönteni a Védőligák Szövetséginek sikeres hazafias pályazatát, moly szintén a hon egész voltát, épségét óh.jtja szolgálni (s nem az u n. .integritását\'.) Nemzeti imara át békétlenségünket hirdeló jelmondatra ki-irott és lejárt Liga-pályázaton a birálók a kővetkező .Hlszekegyer tartónak könnyűsége és kifejezésteljes volta miatt közhasználatra legalkalmasabbnak;
.Htot <sy u<"k *>
Hiiuk i/y í/aiJ/ka;
towt !•l»»ii*n«ly-
IiU: Papp-Váry Etaawoa. A beérkezeti pir száz jelmondat közül egyszerűsége miatt a következőt tartotta a bizottság terjesztésre legjobbnak:
C*»»J Ua/y*ror.iit wa m<*t ■
^-^\'"\'"\'-^"crri.bí M.
Amint Rákosi Jenő, a biráló-bizottság elnöke mondotta, a sok pályamű közöli olyik a nyerteseknél irodalmi szempontból talán ertéke-tebb magvasabb és rövidebb i\', de vagy nehézkesebb, vagy színtelenebb Lapunk va sár napi következő számaiban az imak és (elmondatok kö\'.ül fogunk néhányat közölni, hogy olvasóink a levélboritékoko", vagy más írásukon állandó használatra egy egy jelmondatot kiválaszthassanak. A Liga-pályázat céja épp az, hogy ízálló igévé válván egy-egy hasonló Jelmondat és ima, kijegecedjék a magyar szivek falán s igy a magyar nemzőn békétlenségét a diadalig sürgetően élessze Olvasóink áltat beküldendő alkefüllebb jel mondatokat is ez eszmekörból készséggel fog-iuk közölni vasárnapi számainkban. Az eddig boérkezottek közül az alábbiakat közöljük:
1/tryir Kánál: Hit: Ontott Kiryil: Utnl.
.ütiy folyó " Urvttu Urc.
BfímiS Híttul mttUM Irnl
,u»iy~ «fy MUtcr (Rö.)
- A ,,zsenik*\' otthona. Benárd Ágoston népjóléti mlní.zter a tehetség védőimére Vácatt internátust fog létesíteni, ahol 18, a legkiválóbb tehetséggel biró ifjú nyer elhelye zésl. A miniszter kőrútjaiban különösön az árvaházakban talált „elhagyott zsenikel" akiket a jövőben az állam legmesszebbmenő támogatása mellett fognsk felnevelni. A váci .zseni otthonba- a miniszter as-jit maga fogja összeválogatni a 18 tehetséges iljut. - A szombathelyi árvaházbó! Nagy Kálmán hadiárvát már kiválasztotta a miniszler a váci internátus számára.
— glfcaUssléátk a vasárnapra tervezeti nagy gytlMs egy Mltel kíaóbbrt. szept. KWre. azaz « M vetkező vasárnapra. Utólag lurolt a veieiósí* ludo miaíra, hogy a Kanizsát kttrnyeió tolvak legtöbb-líbe 8—10 naponkint csupán egyezer megy poatii a Igy a gyllksről legtöbb htlyep tudomása a*n lehelen meg a lakóssignak. B. H. E- vezetősége
A inal mulatság. Elérkezett már a lánc-kedvelő fiatalság által várva-várt nagy nap: a Szüreti mulatság napja. A rendezőség részéről az összes előkészületek befejeztetlek már és ha Isten ugy engedi, az eredmény is meg fog felelni a fáradozásnak. A terem Ízléses disr.itéso, a körmagyarban résztvevők jelegzeles jelmeze, no meg a sok-sok szép leány elég biztosítékot nyújt arra, hogy a nézőközönség is jól fog szórakozni. A meghívókra vonatkozólag szükségesnek tartja tu datni a rendező-bizottság, hogy minden egyesület és testület, intézet stb. részére egy-egy moghivó küldetett, így ezeknok összes tagjai meghívottak a mai mulatságra, ezért az ilyen testületek stb. tagjai közül csak azok kaptak külön meghívót, akik a Legényegyletnek is tagjai.
— Felkérjük az összes „MOVE" lkokat, hogy saját érdekükben minél előbb Írassák át a .MOVE" címére hatósági beszerzési könyvecskéjüket, hogy az összes engedményekben a .MOVE" beszerzési osztálya részéről részesülhessenek, miután azon tagok, akiknek hatótági beszerzési könyvecskéjük átira tott, egyes élelmi és közszükségleti cikkek bevásárlásánál míg külön kedvezményben részesülnek. MOVE nagykanizsai főosztály elnöksége,
— Az Országos Menekültügyi Hivatal zalamegyei megbízottja. Az Országos Menekültügyi Hivatal Omeisz János koresk. isk. igazgatót bízta meg a menekültek ügyeinek Zs\'a.ármegyében való intézésével.
— Dr. Multchenbacher Edvln az irodalmi és művészeti kör igazgató tanácsának t hó S-én hozotl határosaiéból kifolyólag kéri hogy n indazok a hölgyek és urak, akik az Aranyvirág operett előadásán közreműködtek és újból közreműködni készek, holnap, hétfőn délután hat órakor a Rozgonyi-ulcai iskoli tornatermében megjelenni és fellépésre vállalkozó ismerőseik kőzött 6-8 uj férfi és 10—12 uj nő szereplőt magukkal hozni sziveskedjenok.
— A lólskolal hallgatók zenekara ma, 12-én, vasárnap d_ u. fél 2 órakor a gimnázium zenetermécen próbát tart. Pontos megjelenés kéretik
— A közalkalmazottak beszerzési csoportjának közleménye. Felhívjuk azon közalkalmazottakat, kik textil árukra igényüket bojelcntolték és arra igényt tartanak, hogy azok átvétele végett a következő sorrendben jelcnikezzonok AViknok vezeték n-ivc A, B, C, Ci és f) belükkel kezdődik, 1920. évi szeptember 18-án délelőtt; — az E, F, G, H, I és J beiiikkol kezdődő nevek szeplombcf 16 án délután, — a K és 1 belükkel kezdődő nevek szepte nber 17 én délelőtt, — az M, N, \'0, P és R betűkkel kezdődő nevek szept 17-én délután. - az S„ Sz, T ii U botükkel kezdődő nevek szeptember 18-án délolőlt, — a többi nevek és esetleg elmaradottak szept. Ig.án délután — Kérjük a pontos megjole nést és át vétóit, mart szeptember 18-ika után a megmaradt árukra uj szétosztás! terv fog készíttetni és »z előbb jelentkezettek többé textil éiukra igényt nem tarthatnak, minden szemoly után 80 korona értékű áru vásárolható. A nyugállományú katonatisztek, altisztek, ilyenek özvegyei és árvái szeptomber és október hóra járó burgonya illetményük át vétele végett szeptember 13 án hélfón d/lután jelentkezzenek. A szétosztás mindig a kir. lörvényazéki pilótában történik. Nagykanizsa, 1920. szeptember ll-én Az elnökség
— Térzene lesz ma délután & órától hétig a sétatéren.
— Elfogott kommsnltták. A nagykanizsai rendőrség katonai nyomozókkal karöltvo a napokba igen jó fogást csinált. Nagykanizsán exy Bécsből jövő kommunistát fogott
aki 40000 darab kommunista röpiratokat hozott magával. A jómadá^ a szombathelyi hadbiróságon ül. A rondőraégnek időközben sikcrü\'t elfogni három társát is.
— Fclülllzetések. Az olmult hó 20-ín megtartott emlékünnepély atlétikai és fotbal-versenyén folülfizettek: Klein Vilmos 50 K-át, Harmat Simon 40 K át, Gyenea Lajos 5» K-át, Bruncsics József 40 K-át és N. N. 3 K-át. Összesen: 18S K. Az összeget köszönettel nyugtázza a rendezőség.
(x) Méhészek I Kasos méheket előméhek kel együtt legmagaaabb áron megvertem. — Lefojtás előtt saját érdekében értekezzék Szabó Antal\' csemegekereskedő méhésszel
(x) á afaaat kamu azepL IMa kezdődik. B«-Iratkoinl és érdeklődni IS-Jn (a ll-én tgési délulía lehel. C«««» 1-lú. Kaiiacy-ulca 84. -
(x) .A vörös korcsma\' Honon de Bmlsac világhírű rogényo kerül hétfőn és kedden bemutatóra aj Urániában. Ebben az irodalmi műfűmben Amlettó NoveJli, a nagy nevü Ktilstus kreáló játaza a főazarepot. A rendezés és kiállítás szépsége ritkítja párját.
(X) Köszönetnyilvánítás. Vegela tanár urn»k és a tanuló ifjúságnak ez uto i mondok hálás köszönetet kcián elhunyt szeretőit fiam sírjánál lerótt kegyolotért. A Jé Islan áldja meg minden lépésüket, hogy mélységos fájdalmamban osztozni szívesek voltak. Otv. dr. Plosser tstvánné
(x) Azonnal beköltözhető ház szép kernel eli.dó. Cim a kiadóban.
<x) Exkluzív tánccsoport, azoknak a volt lanitványaimnak és a tánokedvelő ilju-ságnak, akik már táncolni tudnak, külón tan folyamot nyittok a logdivatoaaibb Ragetoin 4s Foxtrott láncokból. Jelentkezni a l-olgári ügyletben Adorjánná Mayersbcg Frida lánctanar-nőnél lehet.
(x) Izgalmas kalandok kaleidoszkópja, művészileg megjátszott szóropokkol, csoJa\'szép képek a mozivásznon, es a titka annak k nagy vonzóerőnek amelyot a Világ mozgóban a „Misi American" fog gyakorolni a hétfőn, kedden és szerdán tartandó bemutatókon. — Ma vaaá-nap I. 6. 7 és 9 órakor tartatnak előadások.
(x) Közös láncgyakorlat lese ma este
8—12 óráig a Casinóban. Baléptidij IQ kor.
gPOHT.
NTE. NAFC bajnoki mérkőzés. Ma d.
u. fél 5 óról kezdettel érdekes mérkőzés színhelye lesz a kmonarétl sportpályán « NTE. és a NAFC. közöli A lavaazl fordulóban o fehérvári alosztály győztesének erősen kell dolgoznia, hogy o flnlol tft nagyon fellödá-képea NAFC. csapatától 2 ponlol e\'ragad-jon. Ha a NAFC. védelme leijes formátóban látszik. Ugy csnk minimális gooldlferenclá-val győzhet az NTE. - A NAFC felállítása a következő; Modrovics II., Veren I, Schlechla Somogyi, Kaufmonn, Skerlák, Futó, Hack-ler II., Boda, Bölcsföldi és Tólh I — Bíró: Fux Oyőr.
A francia v»utaie*B ■ » hl*ra*aÍMál« «Um.
Budapest szept. II. A .Bud. Tud." jelenti Zürichből: A francia vasutasok kongresszusa 294 szavazattal 84 ellenében, a többségi javaslat értelmében a l/l. Mer-nacionáléhoz való csatlakozás ellen szavazott.
■■■fc ■ ■ A „Dunársuli RutiaAruház" uridivnlosztálya fláOSi és zaolaal
hlr 1 | gyapjúszövetből kínzit a legelegánsabb kivitelben
url öltönyöket 3000-4800 koronáig.
... i________Tftlift<t tiszteletté
Külön vegytisztitó és javítóüzem. - Gyorsvasaiást^gy óra alatl[ eszközlünk. Szabottárak 1 Pontos kiszolgálás. Sgőjtőtelep: Erzsébet-tér 20.
Teljes tiszteiette
DuaáBtuli RiAairaMz.
ZALAI\' KÖZLÖNY
1®20.. aaaplamberv 12.
AÍRD HIRDETÉSEK
f VI LÁP

f UJjet <Ű»L»S»»1. j.. /elv&etik.
Qim: FS-ut 22 , <nc!:l. Jépcífrcl srcn.beo.
! tf T, fyeffcfrf ■ mtraaeal elad*.
kiatkAiv.iiaibeu
HiXTOutóa&xek ajánlkozik vKJíirr, Magányos boz fiatalabb i.(eUi««t.» Oavegy. Cum a kihlÁbin. 1477
IItM fcáx. Majgrar utca " 113/a srnmu twiz n^v; ■J. adómentes — aagy telekkel tiabadké*h-Sl eladó ét az<»aaV»tf c*»ahU«: Bórcbbet ugyanott. HiÉ»
A Ia«ytMla»al Bériért íxJTetíuzstaál jobh!
Ül, cipész- c* « aitou<JÍ4\'*£éít«k biztos, Állandó nmnJ kim mxfcSbb ícIvétMnek. - J4colkeznt lehet a Szövetkezeinél. t«fj;
Uít
Wagbaválo szilvát!
wf í.^ftfi víséfol 3 Szeszflnonritó^dzjroRti fozdéje
Nagykanizsa Erzsébet-tér 12. URÁNIA mozgókép-palota
i ■!\' ■ I 4- ílliu.lrin II*
Pánt*k*n, szombaton ás vasárnap
Ravengar
Kalaadorr«géoy IV. résiben. — J. rísz:
A polyp karjai között
llítíön UwUUOtk
A -víiriW üki>rOMuui ta.
Vadászokfigydméhe
VollersdorO ca wiirlcatwrgl üres és töliott . hüvelyek, sörélek és
egyéb vadászaiI cikkek leejutányo- ,r.-j — sabb . Árban kaphatok : =
Matán Ödön JE^ELÍ
— Tojást, babot —
- váloiíaloll, „J \' a kézzel szedrf allllal
boisót, lencsét, űiót, mákot \'és 9gyéb .élelmiszereket
minden .mennyia^gban koüp^i./.fizolus mellel legmagasabb napi áion vásárol ntiiiáulntl.Élclmlarcr és Arator g«Iml„R.,T. NugykauUaa
e»oogery-u.( 6. * uoi
*•• Tivn.il cia: .ItanUiaaMa-
Megvételre ker,$ank

150 drb. ialirUjliviKíltiiiIsltátoii
sertést.
Ajánlatok: Utódaim! Jóu4gfel<)gyel{síg, Felsfoegetd ciiurc kéretnek. uis
Budapest—Kispest, Irányf Dinfcl-o. 3-5. -, kft?* yároe^ut is mXyobb községben
Ogyes
megbizh^tó kereskedőt
aki ^nze.
\' líÖttotést íenUrti/i. I.tfii
Részletez ajánlatot referenciákkal lenti citnre.
nagymozgósztnház
SzirvuuUMi. maU.ii
VaKArnnp
f A Burlingtoni Jaguár i. része
i (A pokol milliói) tatenJotrcgcny 0 f.Konist.an.
Hdlfön. kedden ás szerdán
Miss American
I. rész: A kincses vagyon
kaJaodorfCK^oy 4 rcukn ét 21 Mvoná&ban KósrerepVSk: Carstacke cs Mfss Verooo CsUle.
Előadások kezdete hétköznapokon 8 7 9 árakor (uár M iKMprtu 1, li 7 • órakor.
Nagykanizsa r.t. város közp. szeszfőzdéje
Szilvát ffltt
Kívánságra hírben vagy résxben is klfázl. KMtlk a KnarMkcI. hoey Slllvilnkat aa|.ll erdekükben hoa/ink ftí.Vlil.ii, meri ll«-mUok a várow. tehát a hasion a város UCS ktSztsnsáec lavára lordltlallk.
Mml Hmitl teHtttl - B-ólhory-u. 4.
A „HERKULES" téglagyárnál tsmétckapha\'é "■<
lapos és hornyolt zsindely
vaUrar,J£SS fílitégla ie.
látKl kÚUu HilU|-jW 5. UUL ,
valamlttf*
\\ U\\t mit
II EUU5 .M
MAGÁNNYOMOZÓ VÁLLALAT
VtOLAtu TÁRSA
EivÁllal inindenneiuü bi-zslnias természetű nyomozást, bűnügyekben is. Megfigyel, imformál ugy kelyben mint a vidéken.
Telefan 157. sz.
Nagykanizsa Sugár-ut 28.
Ingatlanok
nagy Qztcli ös^z«köttelis<btft kifolyólag legelőnyösebben s l<íí«yorsabb.m eszközli |
SZÁNTÓ VILMOS <SSSa.:
[ iMagykaoizsa, Eöivőc-tór 20. Telefon322 \'
VtHr.mos bevezetést vilAgitás és motorikui célokra, házi és tazdiságl tolcfon, továbbá esengő szerelést legjntAnyoeabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Er*aéb«t-tér 10.
Vállalják továbbá ávi áulioyia nagyobb á| úklek villamos lelszaralásének. ás Ozaot-bcn.lcvó motorok karbantartását.
Tlllaaaa ruillk. töa&aááar.k, caülárrt U-taaááaa raktárot. UMfiMM állatára ktoll.k
== Tl\'lirfon 1BO .x/im.--.

Magbaváló szilvát
waasonrakomAnfban
atinilfln ■AiMltáakaa n4(lralak
mniaoti mnmjUDfBan MaállHCa. -.Ia
Levélcím: Pollák M. EmlI
TAvkatcfnr: na
- Termény Nagykanizsa -
fe • Termé

Budapest, VII., OahAay~«uca I..
(KárolU-kSrut sarok)
Kérjen tájékoztatót t
Tankönyvek
a hivatalosan megállapított árakon. Továbbá Iskolai füzetek, rajz-
sxereíi, Írószerek, könyvestáskák stb. a legolcsóbb árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv- és papirárabázébM Nagykanizsái!,
FS-ut, városház-palota sarok.
A DÉLI-VASÚT ÍMENETRENDJE.
Nagykanizsa Budapest
KM7kulssár4i iodvl naponta
(vasárnap b) reggel . . , 7M érkezik Budapeítro d. u. . . 4 » Na^ykanissúrót indul naponta
(vasárnap kivitelével) . . .!?.«« érkezik Budapestre d. u. . . . 0 Nagykanizsáról lódul aünd«<i ciú-
törtOköo reggel gyorsvonat . C» — érkezik boda<i<strc d. o . , . I0,>r> NanykanUaíról indul (v.t**/napokon)
gj-om-onat drn...... A"^
érkezik Bodapoitre cite . . . J0\'— Baíapastrfl Indul naponta (vasárnap is) déli . ... I2-5Ö éritwüc.yágykaaixiíru d. j., . Ili^apesttíl Indul oapooC\\.<v«-
sárnap kivételévol) d. c. . fW érkezik N.agykanitsára d u. . . -ifi-Bodapeslzól indul minden (tü^tUoo d. u. győzz von :it . .... 9.HÍ érkezik M»gyk»nlz>«ra-e»té . -HIO-M^ ISudaj>ostr/>l indul (vaviimnpokon)
gyorsvoMti rf|gel . . . ..<5.3* étkezik N\'axykjf.iasira j. c . . U H |
Nagykanizsa-Sopron
Xagykaaluirél iajul «*po*La
(vasárnap Wvét4év<l> J. «. . fi-is érkezik Szombathelyre d a . . 0— „ Sopronba d. e. . . . || »> Nagykanizsáról itkiul n^tor>u
(vasárnap b) d^ u.....
érkezik Szoasb ihelyro d. ti. . . (e. utöbt.i v^xl további UMakedé.lx caak StymliatlifljrlK k4jJ.kfdik>
8o#roaWl iodul na onta (vatir-»»p kivételével) d. e. . . ||-Ö0
érkezik NagykanitsáíA d. u. s . &
i>>soal>aUiel)ról Indcl. naponU
(yjsírnJip Is) ..... íg-
érkezik Na • yk «ni/.^-kia .I. o. . . &06
Balatoni- ®*press\')
szombaton de.. geo érkezUc Nagykanizsára . . ]
indul NagykaolzaáróJ . . . . fW
érkezik Wiener-Neustadba d. u Í-K
irtózik Bócibe.d. ...... 8:M
BáesMI í»íd| ircrdín és v-asiraap
d. e.............
Wúner-Nousladból . . jo02
Kanizsára írke/ik d. u t—
indul Kanizsáról d. u. . . . 2<Jt érkezik Bódapea«re d. u. . .
\') A bojkott UriJUBA aUU az Exferös
Sopronig és Soproatót ktizteko^k.

Nyoni.itott a lapiulaldoDosok : ZalaM, Oyartnall könyvnyon,dá|ában
Kaflyltanli««_Babóe«a
Saaykaaliairál inJul nuoau
«<te»ilr DalxíMn . . T . .
Bakáoalrát indul n.ponu Jvjtw.
nap. i^gci . -7-W
írk.iik S\'.^yk.ob.Ora-d. .. . .tt^T
59-ik évfolyam Nagykanizsa, 1920. szeptember 14. Kedd. 208. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: FŐ-ut 13.
-- Interurbán-telefon 183. -
Megjelenik mindig kora reggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS OYÓRGY
c-tr-.tc.t7- kíprieeíó-
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
Et6flx««ésl árak:
Egész évrt 250 K- Félévre 110 K. Negyedévre 85 K. Egy hőra 22 K. Egyes uAm t K
Gratz követ a magyar—francia—román tárgyalásokról.
Cáfolja az agynevezett gödöllői szerződést.
Bécs, szept. 13. A .Wiener Mittagspost" ma Oratz Gusztáv dr, magyar követtel folytatott beszélgetést közöl, amelyben Gratz többek közptt ezeket mondotta:
— Franciaország és Magyarország képviselői rendes, állandó összeköttetésben állanak egymással és lermészotes, hogy a legkülönbözőbb kérdéseket érintik. A francia és msgyar tőkések között ugyancsak különböző tárgyalások folynak. Ezeket az egészen kulömoöző és egymástól teljesen független fáradozásokat — amelyek célja Magyarország és Franciaország között szilárdabb kapcsolatokat létesíteni — egészen mesterkélt összelüggésbe hozzák, noha e tárgyalások annál kevésbé lehetnek feltűnőek, mert Magyarország egyide-
jűleg igyekezett angol és olasz gazdasági körökben i$ érdeklődest kelteni az ország iránt.
— Az úgynevezett gödöllői szerződés azoknak a fantáziájában él, akik az erről szóló hircket kitalálták. Ugyanez áll arról az állításról is, hogy Magyarország adott esetben köte lezte volna magát arra, hogy Bécsbe bevonui.
A követ azután még a következőket mon dotta:
— Igaz az, hogy Románia a közel\' jövőben diplomáciai képviseletet fog Pesten fel állítani és Magyarország ugyanezt teszi majd Bukarestben. Amit ezenkívül kész egyezrné-ményékről, sőt éppen a magyar-román perszonális \'unió tervéről mondanak — az a k dolgok na ma annyira kedve!/ felfújása.
Románia ratifikált, a magyar békeszerződést?
Budapest, szept. 13. Zürichi Jelentés szerint a román parlament befe/ezto nyári Ülésszakát és utolsó ténykedése az volt, hogy ratifikálta a magyar és a bolgár békeszerződéseket.
A magyar békeszerződés feletti vita alkalmával Cuza nacionalista képviselő, az Ismert antiszemita agitátor heves beszédben tiltakozott a kisebbségi klauzulák ellen, hogy a zsidóknak is egyenlő jogokat biztosítsanak.
Jugoszlávia megállapítja határait.
Bécs, szept. 13. Belgrádból jelentik, hogy a román kormány azt a javaslatot tette a jugoszláv kormánynak, alakítsanak együttes bizottságot azzal a rendeltetéssel, hogy ez állapítsa meg a határokat Jugoszlávia és Románia között. A jugoszláv—osztrák határ megállapítása november l-ig fog megtörténni. Ami a jugoszláv—olasz határt illeti, e kérdés azoktól a tárgyalásoktól függ. amelyek rövidesen megkezdődnek T/umbics szerb és gróf Sforzti olasz külügyminiszter között.
A földreform.
Budapest, szept. 13. A M. T. I. jelenti: Az egyes vármegyei gazdasági egyesületek sürün foglalkoznak a földbirtokreform kérdésével és álláspontjukat, kívánságaikat és aggodalmaikat felterjesztésekben hozzák a ÍÖid-mivelésügyi miniszter tudomására. Legutóbb is több vármogyéi gazdasági egyesület intézett felterjesztést a miniszterhez, amelyben azt kívánják, hogy földet csak politikailag megbízható egyének kaphassanak. Ezek szá mára elsősorban az elhanyagolt nagybirtokokat lehessen igénybe venni. A felosztandó nagybirtokok területénsk legalább egy harmadából középbirtokot kell alakítani. A végrehajtást politikailag függetlenné kell tenni.
Sok és olosó argentinéi cukorjttn
Budapest, szeptember 13. Prágából je-. lentik: Argentína az európai államoknak ösz-szesen négymillió métermázsa cukrot kinál megvételre. Az argentinai cukor ára v40—50 Százalékkal alacsonyabb, mint a cukor piaci
Európában. Londoni szakkörökben azt Oiszix/\'tiogy bz az ajánlat erősen befolyásolni \'jsjjnrcuko£ európai árát.
A borpiacról.
Budapent, szept. 13. A M. T. I. jelenti Az utolsó héten a borpiacon nagy élénkség tapasztalható. A szüreti kilátások kedvezőbbre fordulta miatt az óborok iránti kereslet jelentékeny mértékben megindult, ugy, hogy óbor árakban emelkedés állott be a minden oldalról megnyilvánuló kereslet következtében Az ujborok iránt is nagy- az érdeklődé* amelyekkel szemben a termelők meg tartózkodó álláspontot foglalnak el.
Tusar nem lép vissza.
Budapnsf, szeptember 13. Prágából jelentik: A cseh-nemzeti „Montagsblatt" cáfolja a „Narodnie Listy" azt a hírét, amely szerint Tusar miniszterelnök a .tarthatatlan koalíciós viszonyok következtében visszalépésre határozta el magát..
Az olasz kommunisták veresége.
Bécs, szept. 13. Luganói táviratok szerint a Szakszervezetek milanói konferenciáján a szélsőséges elemek vereséget szenvedtek, amennyiben a szocialista pártvezetőség indítványát 591 ezer szavazattal 409 ezer szavazat ellenében elvetették.
V0rös]|6rOlet.
Budapest, szeptember 13. Pozsonyból jelentik: A felvidéki szocialista szakszervezetek központja a mult héten kongresszusra ült össze Pozsonyban. Az ülés megnyitása után a kongresszus azonnal egyhangúlag megszavazta azt az indítványt, hogy a vármegyeház í ormára vörös lobogót tűzzenek. A kongresszuson 140 szakszervezet képviseletében 180 delegátus jelent meg, akik a felvidéki élelmezési krizissel és szociális reformtervezetekkel foglalkoztak.
Wrangel elfogott egy bolsevista brigádot.
Konstantinápoly, szept 13. Wangel tábornok csapatai a jckaterinoszlávi tartományban elfogtak egy bolsevista brigádot vezérkarával együtt.
Az orosz békamegbizottak elutaztak Rigába.
Budapest, szept. 13. Berlinen át az a hir érkezett, hogy a Londonban időző\'orosz kereskedelmi megbízottak Csicserintől táviratéi kaptak, amely közli, hogy az orosz—ukrán békedelegáció tegnap elutazott Rigába.
HÍREK.
U UtfHik IÜKIIUM Mnfei
A nagykanizsai állam: oaaőr kapitányság vezetője du
a következő hirdetményt bocsájtotta ki:
A városba érkező összes, akár bet-, akár külföldi Idegenen fokozottabb ellenőrzése céljából a következődet rendelem :
A mai naptól fogva a városba érkező akár bel, akár külföldi idegenek a varos területén csak abban az esetben tartózkodhatnak, ha erre a rendőrkapitányáig által kiállított tartózkodási engedélyt nyertek.
Ennélfogva kötelez nundeo tzálláaaoó, vagy megbízottja, « nál» bártniiy rövid Időre, bármely cimen (bérlőként, vagy rokonság, szolgalali, vagy monkaviszony stb.) akár ingyen, akár ellenérték ellenében megszálló bei, vagy kulfölei egyén megérkezése alkalmával lelkiismerete-zen meggyőződni arrói, hogy az illetőnek van-e a rendőrkapitányság állal kiállított tartózkodási engedélye i h» ninc*. köteles őt eoaek megszerzése végett a rendőrkapitánysághoz ausltanl.
A szabályszerűen kiállított tartózkodási engedélyekkel ellátott Idegetek megérkezésük után 2 órán belül a rendőrkapitányság bejelentő hivatalában bejeienteadók, u éjjall órákban érkezők pedig legkésőbb másnap reggel 9 óráig.
A szállodák és egyéb megszálló helyek tulajdonosa) szintén csak a rendőrkapitányság által kiállított tartózkodási engedély alapján fogadhatnak be idegeneket, tartoznak a náluk megsaállva lévő idegenek névjegyzékét naponta kétszer és pedig reggel 0 órakor é« détotáa 0 vrakor a rendőrkapitányságnál bemutatni
A bejelentési kútelexettaég a fenti határidők pootoe betartásával az érkezésre és a távozásra egyaránt kiterjed.
Ma a megszálló a bejelentéshez uuktégez adatok közlését megtagadja." vagy he vallat a aggályos, vagy a szállásadónak, vagy megbízottjának olyan körülmények játnak tudomásár*, melyek az állam érdekére, a közbiztonságra. vagy a nözrendro veszélyes üzelmek gyanúját kelteni alkalmasak, köteles erről a szállásadó, vagy megbízottja a rendőrkapitányságnál haladék nélkül jelentést
tenni.
Figyelmeztetem az erdekeiteket, hogy xz ezen hirdetményben foglaltuk megszegése kihágást képez s 0 hónapig terjedő elzárással és 2000 kofonálg terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A kihágázok elkövetői tekim-tettel ax elérni kívánt fontos állimérdekre, azonnal őrizetbe vétetnek, ügyükben a rendőri büntető bíróság a táxgyaláat azonnal megtartja és a hozandó itéleteó felebbvitelre való tekintet nélkül végrehajtatja.
Nagykanizsa. 1920. szeptember 13.
Dr. BaostarUa Eríoh >, k.
— A kormányzó Nagykanizsára Jön.
Horthy Miklós kormányzó ő főméltósága szombaton .Túrán" különvonatával, teljes kíséretével városunkba érkezik. Kíséretében lesznek Sréter István tábornok honvédelmi miniszter, a kormányzó vezérkari főnöke és szárnysegédei. Ugy katonai, mint polgári részről a legmagasabb vendég fogadtatására messzemenő előkészületek indultak meg. A különvonat délelőtt 9 óra 30 perckor érkezik Nagykanizsára. A pályaudvaron a vármegye fogadja a mintegy 30 tagu kísérettel érkező kormányzót. A bevonulás a Szemere-utcín és a Csengery-uton át történik a Főútra. Útközben tpbb diadalkapu lesz felállítva. A polgári hatóságok a városháza előtt fogják várni a kormányzót. A város nevében dr. Prack István polgármes-terhelyettes üdvözli a kormányzó\'. A város képviselői nevében dr. Tamás János fog rövid beszédet intézni a kormányzóhoz, aki előtt a terv szerint elvonul a katonaság, a szolgabíró vezetésevei a környék bandériuma s a kath. főgimnázium cserkész csapata. Innen a kormányzó kíséretével felvonul a közgyűlési terembe, ahol fogadja a küldöttségeket. A kormányzó számára a Polgári-Egylet helyiségében fognak ebédhez teríteni. A kormányzó délután 3 óráig városunkban mnrad, mikor is folytatja útját Zalaegerszegre,majd onnan Szombathelyre utazik, ahol részt vesz a Vasvármegye Népgondozó Szövetség nagyszabású demonstratív ós jótékony ünnepélyén. Innen Sopronba utazik.
ZALAI KÖZLÖNY
- Mxayar kiklUíttak Bataááfca. A környezó i - *
peStíjáhox hiven, a békességet | Upw/te
■ ; . . v," ,r iAÁ kedví*« ót írv a* omlf biztat-* Wajelct XJUfetta
A magyar oamzet t „ ______ .
akarja szolgálni »kkor, anikor nem zárkózik «1 a kozo-ledéxek elöi. Persze randig. szem elótt Urtva sérthetetlen hazánk egyseget. A kóf*l*dé»t fogja szolgálni xz a tó-k\\^d«íósís, amit x kocouny megbízásából 15 nemzet-gyulósi.kípw.etf faCyffzkóv|ai EMgraJstn, a fcoloapi nap foljrt/nao, A «*rb«k érttették a magyar kormányt u. i., s-bpgy kiküUtétt€iV«t-\'-y:tiv« vendégUnt látják hajlandók UrfcyaUsokbx Sociájtkozni. A magyar, keldott-aaaeJybea .ír. H<geJ«i György képvisel. rmot hivatalos nó-ot fog szerepelni, kijeleotik, hogy a vendégül látást a magyar ét szerb közeledésre fogjak felhasználni. A szerbek u, i. attól tartanak, hogy egy szerb é* olasz haboru esetén fegyvcxeaj magyarokat fognak a hálókban talalni. A küldöttség rá fogja terelni a szerbek figyelmét a Balkánra, xho! egyedül folytathatnak «<«umges politikát. Minden észak felé vxló terjesikedés gyengítése a jugoszláv államnak. A magyar ót szerb; kötcsöoóe :neg-bizható barátiig pedig aiQdkét Ország jóvá boldogutasa.
— Az Irodalmi kör kugrimiri Iránt városszerte nagy érdeklódé* motattoxik. A nagyközönség kalö-moseo a főiskolai hallgatók zeneszámait varja nagy érdek-lógóul, de a többi számok Is igen baUsosaknak Ígérkeznek. A pontot programmot legközelebbi számunkban bozzok, Jegyek már kaphatók Mayr József éx Szerb Emi köoyvfceritkedésében. El tó hely ára 25 korona, mátodik hely 15 koroax. ftldtzioti beWpó 10 korona, karzati iHóttij 8 korona. Az Irodalmi kör tagjai ét a közalkalmazottak árkedvezményben részetújoek, ha a azombati péaztároyíUs «16tt megváltják jegyeiket A ked-vezméoyet jegy váltására jogoiitó utalványt a kor titkára, Msjiéayi Unár allitja ki. KoJön meghívók nem letzoek, mert minden érdeklódót vxivet«n lát. a rrcdexóiég
— Nagy ünnepség Szombathelyen. V*s-
vármegye Nepgondozó Szövetsége f, hó l9-4n és 20-in Szombathelyen Horthy Miklós kormányzó fővédnöksége alatt nagy arányú do-monstrativ és jótékony ünnepélyt rendez. Az Ünnepségen részt vesz Hórthy Miklós kormányzó s nemes lelkű hitvese is teljes kíséretével. — Az ünnepseg kcre\'ében kulturális, művészeti előadásokon, kiállításokon kívül gaz-daiági terménykiállitás, borkiállítás, háziipari kiállítás, néprajzi felvonulás és jótékonyver-seny talál helyet. A gazdasági terménykiállitast olykepcn tervezik, hogy minden községnek termékei külön csoportositv* kerülnek bemutatásra, a borkiállításon pedig Dunámul bortermelőinek borait mutxtják be s a kiállított termények egy zsűri bírálata alapjan verseny-dijbsn részesülnek. Az első dijak közt nagyobb mennyiségű cukor, petróleum, gazdasági eszközök szerepeljek, a további dijakért díszes oklevelet adnak. Hasonló dijak vannak a jótékonysági versenyen, mely abból áll, hogy az egyes községek, magányosok terményeiből, javaikból bizonyos mennyiséget a szövetség jótékony céljaira ajánlják fel. Azokái lesznek a verseny dijni, kik a legnagyobb és legértékesebb áldozatot hozzák a jótékonyságért. A néprajzi feWonU\'ás terve az, hogy minden község sajátos helyi viseletében s esetleg fogatain vesz részt abban a felvonuiasban, mely a kormányzó o\'.őtt fog végbemenni. Ez egyúttal démon»trativ hűség hitvallása is lenne Dunáptul népeine^ Az ünnepségen ezeken kivül sportversenyek, ifjúsági versenyek, szórakoztató mutatványok stb. is lesznek. Az ünnepély nnpjan reggel és este különvonatok állanak majd az indulási állomáson és Szombathelyen a közönség rondelkezcsere.
— HigyJuuiixBinik asm kall a ai&YÓ-feaájyár.
Megírtok xnnakSdején, hogy ax Unió TextiUipx* R. T. Nagykaoixsás xxövó-fonOgyárat akart léUtil*n>. A v»ro» tárgya:á»okba it bocxijtkoro\'t, azonban x nebéz feltételeket nem tudt* biztositanL N»gy akadálya a dologoak, hogy megíeteló folyóvízzel nem rendelkezik a város \\ hogy a villaayarxm drágasága várakozaaoa felüli kixda-aokkal járaa a xxövó-fooógyáx réazére. Ezeko* gyaláxok ojból mtgszúotek « Kagykaoizta v»rox elesett eco«, kulónbon igen értékes gyámtól. Ugyan btiony mlr« lt volna xzukséKe Nagykuluánxk ? S miért tudna némi áldozatét í» hozni?
— Ka^y-iyália. Vasárnap détulán a bigo\'.xi •zólósgazdák gyúlejt Urtottak a hegyben x elhatározták, hogy a szüretit a jövó hétfóo megfegják kezdfljl. ei^ések sok kart tettek a »tépen induló xzólókben. korábban ér<5 xxólók egész fórtókben rotiadtak el. T»rtói jéidó meüett azonban KigyWtzta kornyékén még mindig ki<:égitó axuretet virnxk, ku:ónoxen axok a gazdák, akiknek lolnyomóio, kés-5bb ,«ó rizling tókéik vannak.
— A Kaaizzia xziuaitött ailutArsaUt. Mint hírét vevssuk, TWWíB-B/WíiHrr László Nagykanizián <« jesen tönkrement színtársulata Páptn ismét tómOrult áll.ndóaa telt házak elótt jálszür. Riuekocr régi hívei kOxel Siahki, TOmöri Suxl cs Polgár Ferenc vannak együtt. Többen, kóxtúk Gárdonyi Vilma, a Kaposvárott Játszó Marihizl izintársulxthox sxorxódtek. Kisskáty Sári Szegedre sxerxódött Paligyl társulatához, évi 84.000 K flxetésseL
— Agyoaltétte ax afjAt A debreceni stxtáríális bíróság halálra Ítélte Biró János mészirossigédet, aki 60 éves apját ba|táv«l m.-ggy\'lkolta. A halálraítélt anyja és nőtestvére ellen a rendes törvényszéki eljárás indult meg, akik a gy lkosságban mint felbujtók szerepeltek. Bitó János kegyelmet kért.
az idö kedv«7ett ós igy a* cmr biztat > . az eftésx nap sikarcoek. A feU-onoIás « LegénT»«1et Kadnezy utcai Szabói ioJuit kl és .\'a Jóbb utwfcon átvonulva tér. Yfrex a kllnduUsi helyre, kÓxi«i a cjooo-pontokon élósióv* h hirdetve a o%f> ««aéö/tt a i»a»ti mulatságot Már » kora déhiun! árikban to.-téot jesy-vét<lek mutatták az általános erdahtódóat, melynek^ fcz-nagyobb Jete az » »dt terem volt .am* a Polgári Egy"\' nxgytennébe-T estí 8 oxa)»or Uawnk TamdalaiurA ttOoó*n rképviselve vott a le?el*5 veaetó efiherekt^ kezdve a mulattatón x mely biztató ;«!ít n»jt»tu anoak a meleg érdeklődésnek, mellyel varosunk Wcóssága a komoly törekvésű és M»p céln egylet iránt vizitelik. Ax estély fénypontja a körmagyar tánc bemutatás* volt, a m«»yet * dozes j«lmexhe óltozoct pisztorok é* szebbori Uebb p*sxtor!eányok aáuk etó — A táncot Kréousx Karoly aiatd késóbb AdofJanné-ÓUyersberg arnó tánefcná-
rok tanították be és a xtjos up« meL\'yct a nézók teisxé-süket kifejezte taéttón :Heti ax ő fáradocátalkat fs. A táncot ax estély folyamán megismételték. X tán;txüae*ek alatt rigan tr.eot a ke.\'lcmttcbb :ésx a sxóíJő és gjúmdkt lopás, melynek elkóvetóst ■i:. Fá"»uft Ztigmondné h«3y-biróoo és dr. Kovács Gyu a hepybfró a bjcóaók körűlmó-lyeiuek Jótágos mérte/eloével b ntettek. Mivel a terem zsúfolva volt ax exylel az Jóakarói tKal adom> nyoxott txebbnél tiebi g>-jak4c»fé?ókkel tok dolguk 1» akadt ax .exeUk* elintézésével. A Dégyest körülbelül fr) pír uncolu a legjobb kedvvel mtlyet fokozott Tormji Tóni axép muzsikája. A szép emleku mulatságnak a záróra vetett végett mely a flaUlxág szomorúságára Homo történu meg. A szép összegretogó b«%-é<elból tekintélyes összeg fog megmaradni * t«tós ;ótekooycélra-
— EeLaxp leax u UiUUöxatxl. Cróf Tisza István meggyilkolásának bünpeeében a hacJosstálybiróság boinap hoz íteletet. Ne.iitokára^or kerül Fiiedrtch István kihallgatására is, akinek úgyébeo a sixtgálóWró-Indítványt tett a vixtKálxt Bieglnditására.
- c. fóvároei keresztény hetilap legújabb
1$ oldalon igen ga*dag tartalommal megjelent. Művészeti rovatában erdekei cikkek: .Magyar múvésx világ* ; .Blaha Lujxa Jubileumához-. N\'agynhh kóztemé-oyel:: ,A kérges tenyér* Anka Jánostól; .Lsngyelortrág fejlődése, .Garbxi erdélyi útja* .Irányelvek*, .Mementó*. Iparos Unoocugy*; .Párisi di«-«t*, .Ax ébredó fós\'áros*. Vogyiütk minden ujsa^irueto) ezt a s-txzonylzjc »<*-olcsóbh, \'.egbóvebb betiupot.
tx) A röröa korcaaa. Konoré de Balsoc nagynevű. kó mlive kertit bemuiaiáarA az Urénlihon. Bizonyára aokan ismerik cn a méiy elgondoláau. Irodalmi miivel. A legnehezebb fírfUzertpei Amlello Novetll. világhirU és elismeri nagy mtlvéaz fáisz«»
(x) YadAazok I Woilesdortt kész toltényok darsbja K. Hirtenbergi hüvelyek dar»b>* 3 K. Vadászfegyvere*, felszerelések kaphatók Si»M Am:ol fegyverteroeie*déMí-en.
(X) ÉrttiltoM Nxgykanixaa varox és kOroyikének közönaégét, ho^y szibériai hadifogságból vKszatéive, mérnöki prakszlsomat »;t><il fölveszem. Iro4áw a récl helyen, Kaxiaczy-utCA 50. t«. alatt. — Teleion 1Ó4 szám.
Pauk Vilmoa old. mémok.
1920. szepteoibet 14.
-fariak* ma^yaMUmct levetnél konyvrfó azo.mil, beJfyiiic állást nyerha. Ajánlslotját a fizetni igéBytk meg>í^és:vcl .F* J<:Jj;e alatt a.ktidóbívatJŰ tÓTábbf.
Ttntviseló k»Té«-1—Z ^NIeroWt •JMbiVkönytj. íuiszn^ixCial. Cim a kJ«dói"v»t «>h-n. 11%
Pé^atárma ki Mit .hásozlö álláj^o.yoa. axonniü
belépésre ihist\'nyíThet. — Ajáffátokat a" Ízétéslígények
(J)- Kttiatf
azonnal fiKétettt Ki
i, e«tle« bejáró taksritóaó íotca 17/a. I. «J«tt.
CseMleáay teljae ellátással, ;6 flzeté***} Wvéteuk. Cim: Fó ot t2, emelet, Jépesóvel szemben.
TŐZSDE.
Eutlkedó árak msllea. különösen a bcifóldi értékek piacán nagy vízieteket kötöttek. Ax árnk ugrássxenlen emel-kedtek. A játékot korlátozta, ax a körülmény, bogy Béotheiv ax ottani időszámítás ixerint egy órával hamxrább io^utt meg az üzlet. Igy orieaulo jeteote\'s a tőzvJeidó zárlatáig nem érkexett. A valutepiaenn csend voH.
Napoeoo 828, Font W0. Léva 6Ö6, Dollár Prank (francia) J«/0> MarWu 500, [.ira 1170, Bécs 97 5, Ro»>cl 819, Lel 580. Szokni 413, Fra»k (sveici) VáCO. Din*; 9W, Fraok dmar —, Exuat —.
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- és javító Üzeme
Elvállal éj szakszerűen tisztit, iavil mindennemű íérti öllönyökel, \'elOltókel, léll kabáiokal, nfil koszlilmők.t, pongyolákol, Julónyos árban. Gyliitőlclep Er*»ébet-t«r 30. — Üzem: X«l«ky-«t 15. Telefon: 319.
PelKIvIuk a n. é. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi, flu és gyermekruha raktárunkra.
Kész férfiöltönyök 800 körönétől feljebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készítünk jutányos árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántúli Ruhaáruház HS3 Erzsébet-íór 2G.
DGSSSgSie?
Magbaváló szilvát
[8| waggonrakományban
ra minden mennyiségben vésérolok, § Levélcím: Pollák M. Emil
|T] Táviratcím:
vi - Termény Nagykanizsa •
(fesir^^sira^öirss^Bír
Egy g7«naak%)r aatraooal atadé. — Cin:
líadóhivatatesn.
gr-1 .......... ^gi
VILAU Surru mum itóiM M. ii 1
HMtAn, k<KM.n *s inriin
MissAmerioan
I. rétti: A Mncs«a vagyon
kal.sodorregény 4 réssheo és 21 feJvoaasbun. Fósxeropí^k: Caralacfce és Misa Veraon Gattle.
El»x41xok kazlat* kitkáaaapokoa 5-7 9 órak»r. VaMi*- U amnapaapokon *. 8, 7 ee » órakor.
Magbaválú szilvát!,
minden meimylségbw napi arw iés»il a Szeszfuiomitó központi fözdéje
Nagykanizsa Erzsébot-tér 12.
ÍIR&NI& gtozgékéP\'Palsta!
UltJnLJLlIJnL Xozgoayl-a.4. Tatatoa í
Hótí«n kectdon
HonorédeBalsaeiradalmi műve
A vörös koresma!
Főszereplő Amlettó Novelli S
nagynevű filmművész.
KlóxAáaok kómapokoa 5, 7 4a t órakor. Taair- ót ttnaepnapokon 8, 6, 7 ea 9 órakor. ^
VilUroos bevegetést világítás és motorikus célokra, házi és Rttsd iságl telefon, továbbá csengó szerelést legjutányo6abban váHalnak
László és Orszá? cég
Nagykanizsa, Erxsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos leiszerelésének ás uzeas-ben levó motorok karbantartásait.
Égők, Tillamoa vazalók. iázóedóajsfe, caUlárek állandóan raktároa. JCÖlUijYotízt ál^antazen kéxxltek 1 Toloíon 13<> mxAxxx. ===
— Tojást, babot —
- válog«tolt, - I m A f kézzel szedett d 1111 d l
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mollet legmagasabb napi áron vásárol Dnnrtntnll fitelmlazer «a Áruforgalmi R.-T. Notykauli"
Cscngery-u. 6. !«"
TMon: «». Tivinoi tim. „Tran.d.nublt"
Nyomaton a laptulaldonosok: Zalai éa Gyarniai ^ vnvomdálában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség is kiadóhivatal: FS-ul 13.
- Inlerurban-lelefon 183. -
M«gj«l*nlk mindig kor* raggal.
FÖSZeRKESZTÓ: Dr. HEOED0S OYÖROY
_ágnretgy. képvisel(r__
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROQKÖZY ZOLTÁN
\' Előfizetési árak:
Egész évre 260 K. Pélévre 1» K. Negyedévre 16 K. Egy hdra 22 K. Egyes szám 1 K
Friedrich és Ereky a keresztény ellenzék programmjáról.
Intenzív ellenőrzési munkát akarnak kifejteni, de személyi támadásoktól távol állanak.
Budapest, szept. 14. A .Virradat* Írja: Egyes lapok hasábos tudósításokat hoznak arról a támadásról, amely a kormány ellen Friedrichék részéről készül. Felkerestük tehát Friedrich Istvánt, aki munkatársunknak a kővetkezőket mondotta:
— Ami hazánkban az utóbbi időkber. történt — az egyenesen kétségbeejtő. A lep elszántabb és legkérlelhelellenebb ellenzéki munkára készülünk és semmiesetre sem tűrjük, hogy a helyzet tevábbra is a mostani irányban fejlődjék. A nemzetgyűlés ülésene akkor megyek el, amikor majd annak szükségét látom. Semmlesefre sem fogom magam nyomorult machiák és gonoszul megrendezett hajszék által visszatartatni.
— ízlésem tiltja, hogy a Tisza-per had-osztálybirósági tárgyalásáról most nyilatkozzam, de az erre vonatkozó óriási anyagot semmi esetre sem fogom felhasználatlanul levéltáramban elhelyezni.
— Igen nehéz idők jönnek és ezekben pártommal együtt, mint ellenzék, teljesíteni
fogom kötelességemet. Provokáltak minket és mi álljuk minden téren a harcot Arról, hogy személyi harcokra készülnénk — természetesen szó sem lehet. Ilyen szándék teljesen távol áll tőlünk.
— Azonban sajnos, vannak a miniszter urak között olyanok, akik az utóbbi időben különösen a jóindulatunkba kerültek. Ezekkel különösen fogunk foglalkozni és működésüket fokozottabb szorgalommal fogjuk bonckés alá venni.
Ereky Károly a következő nyilatkozatot
tette :
— A kereszténjj ellenzék most már elérkezettnek látja az Időt, hogy kötelességét fokozottabban teljesítse. A Tiszaper kapcsán eddig elhangzott és a jövőben esetleg mégis beterjesztendő interpellációin* csak azt célozzák, hogy az igazságszolgáltatás körül szabálytalanságok ne történjenek és hogy lerántsuk a leplet egy történelmünkben páratlanul álló gonosz politikai machinációról.
Nemzetgyűlés.
Budapest, szopt. 14. A nemzetgyűlés mai ülését egynegyed 11 órakor nyílja meg Rakovszky István elnök. Bejelenti, hogy Benkő Gábor liszalöki képviseli mandátumát megpeticionálták. A petíciót kiadják a biráló bizottságnak. Bejelenti továbbá, hogy Sréter István honvédelmi miniszter holnap válaszol Fangler Bélának Holtai Viktor szökése ügyében előterjesztett interpellációjára.
Az illeték és tőzsdeadó felemeléséról szóló törvényjavaslat tárgyalása során Korányi Frigyes pénzügyminiszter válaszol a vita során elhangzottakra. Rámutat arra, hogy a költségvetésben mutatkozó 19 milliárd kiadásból körülbelül 10 milliárd pénzünk elértéktelenedésének é« a valutadifferenciának a folyománya. -
Rátér a tisztvlselőkérdésro. A tisztviseíó-ket nem lehet ugy elbocsájiani, mint a cselé-det — úgymond. A csonka Magyarországnak teljesítenie kell azokat a szerződésbeli kötelezettségeket, amelyeket a régi Magyarország k tisztviselőkkel szemben\' vállalt. Mindönkinek takarékoskodni kell az országban s nem elég, ha a pénzügyminiszter egymaga takarékossági rendszereket állit fel. Gaii Gasztonnal szemben védelmébe veszi a tisztviselőket, akik szerinte a forradalmak alatt nagy érdemoket szereztek.
Az, hogy a fegyverek hallgatnak —
úgymond — még nem jelent békét, mert gazdasági harc van, még pedig éppen a szomszédos államokkal. Beszél az országban tapasztalható defaillzmusról, amely pénzügyi, téren fönnáll s amely éppen olyan, mint az a defaitizmus, amely a forradalmak alatt a katonaságot tette tönkro. Fololvas egy sürgönyt, amelyet egy képviselő intézett egy vidéki kormánybiztoshoz s amely a pénzügyi defai-tizmusnak egyik logeklatánsabb tanújele. A sürgöny igy szól: ,A parlamontben különböző hirek vannak elterjedve pénzlebélyegzésről és nagy adók kivetéséről. Nem tudqrn, mi igaz e hírekből, de jó lesz vigyázni, hogy kár ne érjen. Aláirás." A pénzügyminiszter szavaira óriási zaj tör ki, a képviselők hangosan követelik az illető képviselő nevét. Maga az elnök is kéri erro a pénzügyminisztert, mivel »
gyanúsítás most • Ház minden tagját egyformán érte. Amikor Korányi nem hajlandó megtri&ndpni a sürgöny feladójának névét — az elnök indítványára a Ház felszólítja a kérdéses képviselőt, hogy 48 órán belül tegyen az ügyben jelentési a nemzetgyűlésnek.
Korányi ezután pénzünknek államjegyekrc való átcseréléséről beszél s azt logsürgősebb feladatának tokinti, do be koll várnia .a brüsszeli valutakonferencia idevágó határozatait.
Dinich Vidor képviselő mentelmijogának megsértései jelenti be. majd VKe/fiS Konrád felszólalása után Eörfty előadó szól a zárszó jogán a javaslathoz. Oaát Gaszton szólal még fel s kijelenti, hogy nem célja a tisztviselőket támadni, de az állam mai érdeke nem engedi meg, hogy 250 ezer tisztvisolót fizessünk. Az ülés 2 órakor ért véget.
Kinevezték a budapesti román követet.
Budapest, szept. 1*. Bécsből jelentik, hogy a román kormány Siyrcea ciredest budapesti követévé neve2te ki. Az uj követ szeptember első napjaiban érkezik meg Budapestre. A magyar kormány is megtetto már a szükséges lépéseket, hogy ugyanekkor Bukarestben is felállítsák a magyar követséget.
Lengyel haretéri jelentén
Varsó, szeptember 14. (Hivatalos jelentés szeptember 12-ről.) Az ukrán hadsereg szakaszain nyugalom. Bobuhovo és Koniuszky közt a Gnila-Lipánál az ellonség három uj gyalog-ozredet vetott a harcba. Usd környékén helyi harcok, amelyek eredményeképpen megszálltuk. Stronibaly és R.koluty községeket. Több foglyot ejtettünk. Szokat környékén csapataink elérték aKrytítopol vonalát, Szokaltól északra pedig elérték a Studaianka folyót. Elkeseredett harcok után Biskupica községot elfoglaltuk. Köveitől nyugatra bevettük Macyjow községot, amelyet ez ellenség erősen védett. Breszt-litovszktól északkeléire öt bolsevista gyalog-ozred többször megújított támadását visszavertük és az ellenséget pánikszerű menekülésre kényszeritettlik.
Német gazdasági megbízottak
Budapesten.
Budapest, szept. 14. A „Bud. Tud." jelenti : A német—osztrák-magyar gazdasági szövetség berlini iradája magyarországi irodájának igazgatója, Brandt Pál, Koss Hermann a szövetség elnökségének tagja kíséretében Pestre érkezett, hogy fontos gazdasági tanácskozásokat folytasson. A delegátusok ma már tárgyaltak az illetékes resszortminisslerekkol.
Stromfeld feiebbcx«s«t elutasította a legtoMbk Wrrésjrisék,
Budapest, szept. 14. A legf.laókb katonai törvényszék ma döntött Stramfeld Aurél fölebbazése ügyében s a hadosztály blriség Ítéletit helybenhagyta.
Sapiaha és Csioserin ia rá art
vesznek ■ rigai tárgyalásokon
Koppenhága, szept. 14. Rigai jelentés szerint ott ugy tudják, hogy Sapteha lengyel külügyminiszter és Csicserin orosz külügyi népbiztos is reszt vesznek a béketárgyalásokon. Angol körökben ugylátszik, nagy érdeklődéssel viseltetnek a targyalások iránt. Az érdeklődés egyik jele, hogy az ottani angol követség 28 szobát rondelt angol laptudósitók részérő.
Szerbia tiltakozik Fiume
fOggetlenltése miatt.
Budapest, szept. 14. A .Bud. Tud", jelenti Zürichből: Rómából jelentik, hogy a belgrádi kormány a nagykövetek tanácsához erélyes tiltakozást intézett Fiume függetlenségi nyilatkozata ellen, amelyet sommisnek jelent ki, Szerbia határozottan tiltakozik az önrendelkezési joggal való visszaélés ellen.
HIREK.
- BeaáklTUl Tárad kfegyftUa. A kormányxO fogadlaláoa dolgában ma déluján rendkívüli városi közgyűlés lartolfk.
— Sxabtdsifeo ■ lóflgyéuüialyettM. Dr. Szabó Lajos klr. WUgyéazhdyertes. a nagykanizsai királyi Ügyészség vezetője tegnap szabadságra mázott — Távollétében dr. Gxt* József királyi Ügyész helyerteslrl.
— rályiaatok jlébialikra. A szómba ihelyi me-gyéaptlspOk pályázaior hlrdei a salomvárl, kisunyoml és budafalvai plébániákra. A pályázatokéi szeptember 20-lg kell benyújtani.
— D] iaakkar. A* Irodalmi Kor vegyeskara Rács János karnagy vezetése mellett ma délután hat árakor a Roigonyi-utcai elemi iskola tornatermében tartja első próbáját. A vezetőség felkéli ugy a Kör régi dalárdájának tagjait, mint az ujoanan jelentkezett tagokat hogy a próbán megjeleani szíveskedjenek. A Kor igazgatósága elhatározta, hogy a régi hírneves férfikart ts gjjá fogja szervezni, mihelyt lehetséges lesz. Egyelőre azonban csupáa a vegyeskar fogja megkezdeni működését
— ÉledOflmUni ÍHTháxra Ítélték egy plébiaoc gyilkosát 191$. március 30-án TmpUr Lőrinc sármelléki földműves lovaassá«i pisztolyával agyonlőtte Vida Jánost, a kézség érdemes plébánosát. A gyilkosság ügyében csak a kommunizmus bukás* után indult meg a vizsgálat, -amely közel egy évig tartott liz év augusztus l®-án tárgyalta előszór az ügyet a nagykanizsai törvényszék,, de mert tobb fontos tana nem joient meg. a tárgyalást el kellett napolni. A tegnap megtartott tárgyaláson azután á bűnügyet be Ls fejezték » a konokul tagadó gyilkost, a súlyos tanúvallomások alapján, életfogytlglanlg tartó fegyházra Ítélték. Az Ítéletben dx. Guta József kir. ügyész megnyugodott dx. Dómján védő azoobzn ÍOlebbezett
— Az Irodaim] kör hangversenye. Az Irodalmi\' kör szombati hangversenyére rendkívül gazdag műsort állított össze. Az estély főbb pontjai a következik lesznek: 1. Rákóczy nyitány Kéler Bélától. Előadja a Matbía Károly vexetése alatt álló főiskolai hallgatók zenekara. 2.
, a) Bruch: Adagio, b) Hubay: Sárga cserebogár. Hegedűs -
2
ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 15.
előadja Lányi László, zon<oráa kiséri Saurmana AoUL 3. Poitakocsi az erdóbon, zenei kép Eüeobergtői. Előadja a Mo»kit. 4. /l ml Vencelünk. Indoló Soppétól. Előadja a wnckif. A zenfíxárookat áftiny *»valal és egy rövid felolvasás foyji Idexéiziten!. «al még változatosabbá tesst * miicrt. .Ügyek Mayf íó*i«í é» Szerb Ernő könyvkereskedésében kapb«íók. Koxal kalauzon ai kedvezmény-b«n réwasulnek. — A Vezetőség minden érdeklődó\'. uh •vejen lát.
Utókaagak a axftratí Mijatsáfkas. Lapunk tegnapi axámábaa-, m*r beinimottarfk ürról a literről, snitlyet Á Lexé»ye£y!ci YU«n>p! isüreti raaiataij^a eredményezett. Nem volaa teljes tudÁiitáiuofc. ha küJoa meg nem emlékeznénk a d«r:k readezőaéjjrél, mely ex alkalommal az egylet elookségéoek vezetése mellett kük>-qómo kitett magiért. Ugy u «lt alános tetszévse 1 találkozott disi/elvoouiás, valamiat a oagytetem diszej elrendezése Weffer Gyula egyleti háaaagjr érdeme, aki egész ideiét feláldozta a siker érdekéi** melyért sem • 1 faradságot nem sajnált. Rajta kivul a rendezőség legtöbb tagja mindent megtett a szép célért és a közönség elismerése afltó jutalma! szolgál. Főleg Sáfrán Ferenc bakter alakításával aratót teljes dicsécetet. A többiek is méltáa ou-tozoai- * jól elvégzett ni ■ oka megnyugtató ontödatáfcau.
— 1 moakásMatMtték. BenárJ Ágoston népjóléti miniszter dr. R*//y Pal h. államtitkár kíséretében Szombathelyre érkezett, abol megvizsgálta a népjóléti intézményeket. Legcjésxor a yUumiÁiUxicsUór\' tekintette meg. Sajnálattal jejyezte itt meg, hogy a diktatnra nép biztosai s a vidéki direktóriumok vezérei nagyobbrészt looea kerültek kl Es a nemesefia Intézmény eltért eredeti céljától, mert harci eszköz lett ogy o«az»t, vallás és társadalomellenes párt kesáWo. A jövőben visszaadjak az Intézményt eredeti hivatásának, sőt kiterjesszük családi, rokkantsági és aggkor elleni biztositásra — mondotta a jrarásster. A Monkásblztosltó áflamoii táláról a miniszter ezeket jelentette kl munkatársunk elótt: Az álUmMilás mát azért is srdtoégeí; bogy a tisitvi\\e!<5 fűggetlej ember \'.e^yen, Islki ismerete szerint cselrtedhessék. Különben is furcsa, bogy ez állam kinevezett bírójában, hivatalnokában, rendőrében, a nem választott oprotban megbizuak, de a munkásbistosilóaál válaeatáit követelá»k. A menaások beleszólása ezután l> megmarad, de az adminisztráció nem Mgg semmiféle sxovjettúL Az antonómia is megmarad, csak a határozatokat fel kell terjeszteni jóváhagyásra. A aankásblstositás főfeUdatait eddig ae a tlsztviielik végezték, autooomia csak a oemcoUtleoas politikára volt jó. A reform as eddigi deflcügyüjtőból egy munkasbízto-i tásl kízintézméoyt csinál A n««Dzrtgyulét addig on mc«y szabadságra, míg a fold birtokreform él az adója--v«alatok után, est a reformjavaslatot is le nem tárgyalja.
— Kówilkala asottak beszerzési csoport) inak kÖxUméaye. Értesítjük a nagykanizsai és vidéki közalkalmazottakat, hogy f. évi november hóra járó burgonya illetménybe beszámitólag még minden személy 0 kiló burgonyát kap. A burgonya f. évi szeptember hó 15 és 16-án délelőtt 9-tól 12-ig él délután fél 3 órától fél 0 óra köcőtt veendő át. A tagok által át nem vett burgonya »z«ptember*17-éo korlátlan meonylségbnn less a jelentkezők között szétosztva. Nagykanizsa, 1020. szept. 14. Az ttoksig,
— Isfatxak t Tttékaa. Felhívjuk a szolgakiróság ét az illetékek figyelmét arra, bogy egyes felelőtlen emberek azzal az JzaaUssil jifják be a falvakat, hogy a polgárságot felszólítják fóldlgéoyük bejelentésére. Ily módon Uyekeznek a polgárságot maguk köré gyűjteni. A foldblrtolfreformot még nem Is tárgyalják a Házban és mar sorsot vetnek egyesek mások tulajdon ára. Mintha egy kis bolsevista ize volna a dolognak. Az ilyen dolgok csak izgatják a falasi nép hangulatát, amire semmi szükség sincs még ma, különösen ilyen kényes kérdésben, amiben még ugy látszik a legfelsőbb helyen sincs véglegei megállapodás. \', \\
— M*ghoM«*blt]ák a Maa»tiylléa Uötartamát. As a nagy programra, ami a nemzetgyűléstől vár megoldást, azt az eszmét vetette fel, hogy a nemzetgyűlési képviselik mandátumát meg kell hossiabbltani. Hir szerint azzal foglalkozni1 hogy a nac*e«gyülés időtartamát négy évre kifogjak tolni. Elvégre ez nem volna baj akkor, h* a nemsetgyuléi leijei « újéval dolgoina ii t uem üres padsorok döntenének országos kérdések felől.
— Sjwrballeasa ufirgiulc florritoruáfibaa. Zágrábból jelentik: Belovármagyében a horvát Lakosság közt zavargások törMk ki, melyeknek határozott izerb-ellenes JeUegúk van. A zavargások lolyamán tobb községben harcra került a sor, melyben mindkét részről gépfegyvereket is használtak. .Politikai körökben ezt a mozgalmat a Frank-pút propagandája eredményének tartjak. A zendülés tovább tart.
— Honén vasutasok BudapoaUa. A mult pénteken Bukarestkól a tornán kormány által kiküldött t\'Ztagu vasúti szakemberekből álló-küldöttség érkezett a fővárosba. A küldöttség már Ugnap érintkezőibe lépett a magyar államvasutak igazgatóságával és az illetékes kormánykörökkel, hogy Magyarország és Románia között a kösvet-len vasntt összeköttetés és a kereskedelmi forgalom megkezdéséről tárgyaljon.
— Hagykaaixsa váras Ugyelmékt. Miskolcon a máv műhelyek agilis vezetősége hatalmas kertgazdaság létesítését határozta el tavaszra. Egyik miskolci- nagyblr-tokossal már is befejezéshez kőzcledkok a tárgyalások egy — mintegy 60 hold kertészet céljaira alkalmas, könnyen tuzzáférhető helyen fekvő terület előnyös árban való bélbevét elérő. A hatalmas, egy tagban leyő területet körülbelül 800 négyszögöles parcellákra osztják, hogy lehetőleg minden, földdel nem rendelkező, családoi má-helytisstviselőnek éa munkásnak Jusson belőle. E kis tagokat önköltségi áron és már felszántva fogják kapni a bérlók. A megművelést és anyagbeszerzést a műhely-főaekség központilag, egységos terv szerint fogja Irányítani.
— Köz ellátási kSaleméayek. A köiíllélási Uz«-mcknél 1 korona 80 fillér kilogrammonkénti érőn válogatott élkezéai burgonya kaphaló. KOxtIUUdsi Cu>fuk.
— lét Iardiik-»lá«ar kerül bemulalésra az Urániában. Ebba Tbomaen a nagynevű dén íilmmllvé«znó azerepléaével A» elrabolt boldogság círaU dán azlnrotl. Azonkívül egy kllllnŐ bohózat, A frakkot bttóri fog egy kedves vlg eaiél szerezni a közönségnek.
(x) A Néptakarék pénz tár Részvénytársaság Nagykanizsán külföldi kiOiteiésekoO legelőnyösebben tefj\'esit. Idegen ö^nznemé£,e.t vesz es elad. Rövid Itiáratu fyajeleket engedélyez. Betéteket elfogad.
(x) Érta»lt«B Nagykanizsa város és köinyékio^k közönségét, hogy szibéHái liiJifogjs^ból visszatérve, mérnöki prakstöomat ufból felveszem. ípdim a zégi helyen, KastocsyHstca 69. is. alatt. — T^fon 164 tgdál.
Pauk Ví/möi oki. mérnök.
(x) Közős táncgyakorlat lesz ma esle 8-12 óráig a Caslnóban. Bclépll dlj 10 kor.
(x) Amatőrök I Fényképészeti cikkeket, lemezeket másolópapírokat, előhívót oxanyfurdőt, szinozőket és egyéb vegyszereket a legolcsóbban beszerezhetik Szabó AmíoJ fényképészeti uaküxUtében.
TŐZSDE.
Budapest, szepti U. Ugy a kuliu értékekben, mint a kor!átp.a:on nagy lendülettel emelkedtek az árfolyamok. A koriátpiacoa \\-.har*s üzletmenet raeDett\' Igen nagy tételek cseréltek gazdát. A fapiac igen élénk, a valuta phtfoa ssilird irányzat mellett igen erős volt a forgalom.
Valutapiac: Nxpoíeon Ö^J. Font 942, Dollár 276, Ktaok (francia• 18S0, Márka 481, Líra 1178, Bécii 91Ő. Rubel 311, Lm 3«S, Szokol 407, Korona-dinár 940, Frank (svájci) —, Dinár —, Ezüst ára —, Léva —.
BrUktk: Ipar —, fUuai 695. Agrár —, Magyar hitel 1728, Magyai Bank —, Forgalmi —, Leszámítoló 77Í, Osztrák hitet 046, Magyar-Olasz 496. Kookordia —, Gizella 45S0, Beoctinl 4750, Altalános sxán 798Ó, Szászvári 3175, Salgótarjáni 6SOO. L\'rikányl 5350, Rima 3450, Schllck 798, Nnki 12900, Danlca 5060, Klotild 2«S0, Adria 13850, AÜanfcka 6700, Ingatlan —, Jelzálog 490, Kereskedelmi hitel —, Kereskedelmi Bank —, Drasche —, Gutt-mano 4560. OÍaJ —, M. Cukor 13650.
Önkényes Ióárverés.
F. hó 20-án, hétfín d. u. 2 órnkor Nagykanizsán a Prpió-féle fatelepen Magyar-utca végén 8 pár futó és dolgos ló kocsival, szerszámmal, készpénzfizetés ellenében eladatik. un
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabb&n vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos lelszerelésének és üzemben levő motorok karbantartását.
Éoök, villamos vasalók, lóxöodéayek, csillárok állandóan raktáros. Költségvetést dijmantasen kéaxiUk
■ Teleíon 180 sKÓm. =====
Dunántuli Ruhaáruház vegytiszlité- és javító Üzeme
Elvállal és szakszerűen tlsztli, Javít mindennemű férfi öllönySkel, felöltőket, léll kabálokal, női koszlíimükeí, pongyolákat, luiányos árban. Gyüjtőtelep Erzsébet-tér SÓ. .1. — Üzem : Teieky-nt 15. Telefon: 319.
Felhívjuk á n. é. közílnség b. figyel. mét dusfln felszerelt kész férll, flu cs gyermekruha raklánjnkra.
Kész férfiöltönyök 800 koronától feljebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készítünk Jutányos árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántúli Ruhaáruház na _ . Erg»ebet-t6r se. ,
— Tojást, babot —
— válogatott, _ | - i 4, kézzel szedett Cl Ilii 31
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áron vásárol Dunántvxl! Élelmiszer 6a Arufor-galmi H.-T. Nagykanizsa
Csengery-u. 6. 1401
Telefon: 09. Távirati cim: „Tranadanubla"
APRO HiRDETESEK
OMlédlaáay teljél, ellátásúd, Jő fizetéssel £«héteük.
CimT\'Fő^ut 22., eoiele^Jfaiesóv^.agemtyn.
Jó állapotban te^ használt kaplrpria oloaós «latfó. McgtakfaKtertő a Zalai Rgriöny ^a/őhlv«hü.ibaa.
Tísjá>\'ísH5 kerea Htoroiott
hascnálattaí. Cim \'a kfadőhlvaUíban.
konyha-14S5/
1 Nagykanizsai Boripari 8x*vatkaMbi*l jobb jHunkás, cipész- és csizmadiasegédek biztos, állandó munkára mielőbb felvétetnek. — Jelentkezni lehet a Szövetkezetnél. 1456
Bivaasatt hétfőn este a Magyar-utcai fókából egy négyhónapos göndörszőrü fehér malac. Bocsuletes megtaláló Jelentse a reodőrségen vagy Sikátor-o. 20 sz. alatt »1S
Zongorát keresek bérb». Bővebbet Fischel Fulóp Fiai könyvkereskedésé ben.
Háxvezetöaösek ajánlkozik egy kózépkom jobb nő, ki a háztartát minden ágábaa játtaa, magányos orhoz vidékre, esetleg helybe. Cim a kiadóhivatalban.
M^Talr eladását és vételét
n a*an a legelőnyösebben közvetíti a husz év óta fennálló uis Aozél Itcnáoz pénzkölcsön- és ingatlanforgalmi irodája F4-ut 8. s«, Tbrvényszáklleg bejegyzett cég.
URÁNIA mozgókép-palota
RuiWYHrtBi 4. T-U^n.i.ra IH.
MKordán éa osUtürtUlcSn Vét Nordi.U Blftger.fltni !
Az elrabolt boldogság
unit i Itlmbta. Ftotnli: Itt Tinin. A frakkos betörő
bohón! 3 UlTosáL - rUuré,U Leó Paaku.
BtaUuk kMluv.to> 5, 7 ás 9 énkor. Tuáz- ás tmtuitfn I, 5, I éa 9 árakor.
Megnyílt
az URANIA bor-és sör-csarnok!
Roz^onyi-ulea 2. (Ármulh-mozi mellett.) Kllünő borok! Hideg és meieg ételek! — Kitűnő ozaonnázó helyi =
Áf~i "»9»moig4»«lnháx
V1LAU Sarot itülta TiMh H. a
Hétfőn, koddan áa azardán
MissAmerican
I. rész: A kincses vagyon
kalandorregény 4 részben és 21 felvonásban. Főszereplők: Carslacke él Mlss Vernon Cattle.
Előadások kazáata hétkömupokoc 17 9 érakor. Taaár- éa ftaatpaapokoa S, I, 7 és • érakar.


Magbaváld szilvát!.
Szeszfinomitó központi fözdóje
Nagykanlcea Erzsébet-tór 1Í,
Magbaváló szilvát
waggonrakományban
Levélcím: Pollák M. Emil
TAvIratelm: ,]<■
- Termény Nagykanizsa -
Nyomatot! a
laplulojdonosok: Znloi Gyarmml könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztős^ éa kiadóhivatal: Fó-ut 13.
- InlcrurboD-tdefon 183. -
• Mogjolonlk mindig kor* röggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEOED0S OYÓROY
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
eiafimtii árak:
Egész ívre 220 K. Félévre HO K. Negyedévre R K. Egy hóra 22 K. Egyea t*Sm 1 K
A cseh nemzetgyűlés a feloszlatás előtt.
Kizárja a kommunista vezéreket a cseh szociáldemokratapárt.
Prága, azepí. 15. Nemcsak a csch azoclAldemokraUb és agráriusok, hanem a nacionalisták li elh&UroztAk minisztereik lemoodflaAt.
▲ szociáldemokraták olyan határozatot hoztak, hogy valamennyi vezérüket, akik a III. interuaclo\'nale mellett foglaltak álláit, — mint kommunistákat kizárják a pártból.
Néhány cseh a)iág azt a meggyőződését fejezi kl, {iogy a legfőbb volna a mostani nemset gyűlést feloszlatni és nj választást kiírni, hogy a népnek alkalma legyen dönteni arról, hogyan kormányozzanak.
▲ „Práger Tagblatt" értesülése szerint Tusar mostani miniszterelnök minden valószínűség szerint Csehország berlini követe lesz.
Nemzetgyűlés. *
Budapest, szept. 15. A nemzetgyűlés mai ülésén Korányi pénzügyminiszter napi rend előtt bejelenti, hogy az a képviselő, Akinek táviratát tegnapi beszéde kapcsán felolvasta — ma a miniszterelnök a házelnök előtt és elötto kimagyarázta eljárását. A képviselő jóhiszeműsége elvitathatatlan.
Következik az illeték és tőzsdeadó felemeléséről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása A javaslatot a 36. §-ig csekélyebb módositásokkal elfogadják, majd Sréter honvédelmi miniszter válaszol Fangler Bélának Holtai Viktor szökése ügyében előterjesztett interpellációjára.
Sréter: Szeptember 9-én ,Az Eraber"-ből megtudta, hogy Heltai Bécsben van. A megindított vizsgálat során a szálak végeredményben dr. Ulain Ferenc és dr. Lengyel Zoltán ügyvédekhez vezettek. Megállapítást nyert, hogy János Andort, akit a hadbíróság augusztus 13-án a Tisza-perbon tanúként kihallgatott, — augusztus 16-án izgatás miatt letartóztatták és az ügyészség fogházában helyezték el. Ugyanezt & János Andort augusztus 2&-án szabadlábra helyették ós 29-én már Bécsben volt. Heltai — aki minden áron szintén Bécsbe akart menni — ahhoz a módszerhez folyamodott, hogy felajánlkozott Ulainnak és Lengyel Zoltánnak, hogy ő utánamegy Jánosnak Bécsbe, János vallomását írásba veszi és olhozza Pestre. Az egesz dolgot összefoglalva annyit mondhatok — folytatja a honvédelmi miniszter — hogy az egész — bocsánat a kifejezésért — egy zsidó gyerek trükkje, amelynek a katonai hatóság is jóhiszeműen beugrott. — A történtek utan ő, mint honvédelmi miniszter levelet irt Polónyl Dezsőnek, amelyben felszólitotta, hogy mindazon szabálytalanságokat, amelyek az ő -véleménye szerint a hadosztálybirósági tárgyalásén történtek — adja be nála írásban. Miholyt ezt megkapja, megindítja a vizsgálatot a hadbírósági tárgyalás első napjától kezdődőleg. Kijelenti azután, hogy amig. a vizsgálatot az egész vonalon le nem folytatta — hasonló > targyu interpellációkra érdembon nem fog válaszolni. Ha a tett intézkedések, amelyeket most bejelentett — nem elégítik ki a nemzetgyűlést, akkor felveti a bizalmi kérdést. (A Ház nagy többsége felemelkedik holyéről és percekig tapsolva ünnepli & minisztert.) Srétor kéri válasza tudomásul vételét. Fangler azonban arra kér engedélyt a Háztól, hogy csak az igazságügyminiszter válasza után reflektálhasson a honvédelmi miniszter beszédére. A Ház az engedélyt megadja.
Towcsányi: János Andor magatartása olyan volt, hogy az ügyészség az államra veszedelmesnek tartotta. A János elleni eljárás során az ügyészség előterjesztést tett a főkapitányságnak János Andor internálására
vonatkozólag. Az eljárást megszűntető végzésre az előadó ügyész ráirta, hogy\' a vizsgálóbíró az aktákat juttassa vissza az ő kezeihez. Itt történt azután az a mulasztás hogy a vizsgálóbírótól az akta pem az előadó kir. ügyészhez, hanem annak rendje és módja szerint a soros ügyészhez kerüli, aki (átva az ügyészi megszüntető végzést — azonnal elrendelte János Andor szabadlábra helyezését. Amikor másnap az előadó ügyész ezt megtudta, azonnal telefonált a főkapitányságra, hogy intézkedjenek János újbóli letartóztatása iránt. Ekkor azonban már János árkon-bokron tul volt E\'ismerem, hogy itt mulasztás történt, a vizsgálatot azonban ebben az irányban is megindítottam és ha valami szándékosság derülne_fci — a legszigorúbb megtorlás nem fog elmaradni.
Bejelenti, hogy Paksi ellen még augusztusban oljárás indult meg hamis tanuzásra való folbujtás miatt és ha oly adatok merülnek fql, amelyok letartóztatását indokolttá teszik — őt is letartóztatják.
Ertky: És mi történik Ulainnal?
Tomcsányl: Intézkedtem, hogy az iratokat a hadbiróságtól mógkapjam és ha szüksége merül fel — Ulain ellen is meg-inditutom az eljárást. Kérem válaszom tudomásul vételét.
Fangler Béla: Mindonokolő\'t rektifikálja az igazságügyminiszterrŐ! a múltkor tott kijelentését. Mtnd a két miniszter válaszában csak Jánossal foglalkozott. Ugy kerülték a Heltai nevet, mint a macska a forró kását. Heltai egymásután zsarolta meg az embereket. Százezreket vett fel az államtól, százezreket önkényüleg az adóhivataloktól és egy csomó más embertől is kapott pénzt. A honvédelmi miniszter nem mondta meg, igaz-o az, hogy Heltai hatósági »alvis conductust kapott. Meg kell kérdeznem, hogy igaz-e a saívis conductus? (A honvédelmi miniszter igent int.) Heltai hamis vizummal ment ki Bécsbe, hogy történt ez? Egy különítmény működik itt, vizumokat ad. emberekot kivisz és behoz a határon. Hogy lehet az, hogy egy felelőtlen társaság itt felfordítja a jogrendet, amiről ogyosek annyit beszélnek. Ha a honvédelmi miniszter nem tudja megvédelmezni a jogrendet, akkor nincsen joga ebben a székben ülnie. A János Andor-ügyet tisztázni kell Ezután a Paksi üggyel foglalkozik. A miniszter válaszából megállapította, igaz az, hogy Heltai hatósági személyek közbenjöttévél szabadult ki és katonai segédlettol mont ki Bécsbe, közjogilag teijeson ismeretion különítmény védelme alatt állt és Sz/upka Őrnagy-hadbiró támogatta.
Ereky. Le kell tartóztatni Sztupkátl (Nagy zaj, tiltakozás.)
Fangler: Az itéletot kimondták, de vigyázzanak, mort ha megtörténik az akasztás, a halottakat többé nem lehet leitámasztani.
Ebben az ügyben erélyes intézkedéseket kell tenni é$ a hoavédolmi minisztert — ha nem 1 fog intézkedni — nem illeti meg a szék, amely-
be/i ül.
Az elnök ezután szavazásra teszi a kérdést. A Ház mindkét miniszter válaszát óriá»í\\ többséggel tudomásul vette.
Az ülés fél 3 órakor véget ért.
Elitólték a Tisza-gyilkosokat.
Budapest, szept. 15. Ma délelőtt 10 órakor hirdette ki a hadosztá\'ybiró-ág elnöke, Zoltán László eztedts a haditörvényszék ítéletét Tisza István gráf gyilkosat felett. A bíróság Dobó Istvánt és Sztanykovszky Tibort kőtél általi halálra vl-aolt rendfokozataik elvesztésére és a hadaorsgból való klosspatásra ítélt*. HQttner Sándort az itéfst tlzsnöt évi súlyos börtőnbQntetésssI sújtotta, amelyből vizsgálati.fogságával hat hónapot kltöltöttnsk vott.
Lengyel harctéri Jolentés.
Varsó, szept. 15. Frontjolentés l«4-éről: A bolsevista csapatok, amelyeknek sikorűlt Rohatyn környékéro behatolni — Swierc vo nalán tartottuk fel. A front többi részén nincsen különösebb esemény. Szokal vidékén ós csapataink átlépték a Bug folyót, az ellenségnek súlyos veszteségeket okoztak megszállták Tartakow holységot. Budienni lovassága ollen küzdő hadosztályaink megszállták Wladimir-Volinszkyt, 200$ foglyot ejtettek, 6 igyut, 2 páncélvonatot, 3 repülőgépet, 2 mozdonyt, 400 vasúti kocsit és nagymennyiségű hadizsákmányt ejtcitok. Brosztlitovszk környékén jelentékeny harci tevékenység. A harcvonal többi részén. Suvalkiig helyi jelentőségű harcok, amelyek ránknézve kedvezően folynak. Tagnap reggel 9 órakor a litvánok — dacára a részükről bejelentett fegyverszünetiek — megtámadták egyik osztagunkat ós délnyugati irányban folytatták olőnyomulásukat.
HÍREK.
— Katonai előléptetés. A kormányzó Csorba Istvánt, a volt 20. honvédgyalogezred népszerű századosát őrnaggyá nevezte ki.
— A kormányzó fogadtatása. A város képviselőtestülete tegn.p délután 3 órakor dr. Prack István h. polgármester elnöklete alatt rendkívüli közgyűlési tartón, melyen a tanács bejelentetto a kormányzó fogadtatásának részleteit. Eszerint őfőméltósága szombaton reggel fél 10 Órakor érkezik meg. Az állomáson a megye főispánja, a városháza kapujában dr. Prack polgármester üdvözlik. A bevonulási utat két diadalkapu fogja ékesiteni. A közgyűlési teremben a város közönségének hódolatát dr. Tamas János fejezi ki. Őfőméltósága ezután küldöttségeket fogad, majd a helyőrség fölött tart szemlét, végül részt vesz a város álul rendezeti diszebéden s háromnegyedKi-^or" hajtat ki az állomásra, hogy Zalaegorszegre utazzék. A fogadtatás köUségolreTfrondkivüli közgyűlés 100X100 koronát szavazott meg.
— ItaOTkaalxaát kSiraUaall a ktiátataaiád aalalaatériia látja al Dr. V\'J.i »ml «ii-rtisiMr lo.n.p a kov«0c«6 tf.ir.tol tatéit. N»zykanln» várd polgármesterét!.!. Minthogy a várost oktéb.r eliojí-
tél Voiv.tlcn cllitfiVa KiaSékoiom vcooi, f.lhirott,
bogy u taitftWk névt.:it tuLdtktüiaol vqji : leg. wigonjbh ravtaié iti. Misét kiwbb u etliutlABOk -f-" aflflit oaxyo&b f.jk*6u t.si r.-.cx.llipilvj. Al .ILÍttUanok-atk a Iogt<tkii3iaer«toiebb ravlilo .lapján m.gáilapitaBéé létuám.t szeptember 20-ig & kosllolsoosési minisztérium «. főosztály, Holzwsith osztilytsoicsos cimírs JeJenUe.
2
ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 16.
Óra loUa a tésiylegescél magasabb létaaáa bejelentésétől, mart amennyiben a feltétleafti meRt;tecdi tüeoő.-iíi alkalmával erről meggyőzódóg — a legkérlelhetetlecebb jií-yo.-ral fogom fiItíÍBípi vooal />r» Fa$i /ézxr/ iOz/M-mtt/rí mMÜzltr október elsejétől tehát » kóaéíe^rezésl mlnisitfrl— xalaegers«#gS i>reedehség« helyett — amely eddig az egé»z megy» e^áíását tatfézU — maga a mi-nnzténBS /og közvetlenül Nagykanizsa ellátásáról goo-doskodoL - <
— Akik a,fcormáayzó ur őfőméltósága Azombali inléle alkalmával a küldöttségek
( fogadásét a városháza közgyQiési termének erkélyéről végig óhajtja nézni, ma déli 12 és 2 óra között jelentkezzenek jegyekén a városháza /. em. 20 sz. szobájában.
— A szak adkéa Ivesak szerepe a TtU|kikn-
baa. Pestvármegye székházában előkelő köxöoség előtt tarvxia o>eg dr. Waichtl Kngyee második eíőadáaát a szabadkősavtsségncx a vilaghaborobao való szerepléséről. Azokat a Síxooyilékokat sorefea fel. smelyek azt matatják. bogy Kefdiaácd trocw,tokos ex t ölése a uibiá-kémüve*ek közös müve. Jellemző a világszervezet tökéletes birsxolgáiaUra, hogy a bécsi korok . ontosan tudtak előre a világháború kitörését. Sajtójuk mar jó előre értesülve vofe, mi történik. A tróoorökos megyését U mÁj •lőre várták. 4d3 olasa pahoiy sorakozott .\'el a célból, hogy bkéoysaerítvék a hadüzenetet Mif a kaboru etftt bat mininiszter volt szabadkőműves Olaszországban, addig a hábora őu tizennégy. Bajorországot nem sikerült megnyeri. elleaben aaaál kóanyebb rott Portugáliát. Ex még aaíodéi nesn voJt eW*. Veaheiosi főszabadkomflreetel nffcsloalták. hogy Konsrantin erőszakos eltavohtása után Cecógoraxágot is harcba keverik. Nem katonáink hősiességén, hanem a szabadkőművesek tervszerű aknajnunkájáji rovlett, hogy a világháborút elvesztettük. Belejexéskép zsrorideo kiavtatta, hogy Romániában Károly király halálát, CMifci.i\'\'aWo a szerb uralkodóház eUeni merényleteket a szabadkőművesek mozdították elő. Figyelmeztet arra. begy a txetb Popratlm páholyt bodapetti szabad-kőművesek alapították és a budapesti szimbolikus nagypáholy atidó tagjai voltak azok. akik köxvetleoul a hábora k-tocése éHs meglátogatták a axecb testvéreket
— Képkiállítás Nagykanizsán. Darvay Kálmán a sümegi Darnay-muzeum alapítójáéi igazgatója tegnap, azzal a kábelemmel fordult Nagykanizsa polgármesteréhez, hogy a Sümegen tartózkodó müvészkolónia festményeiből Nagykanizsán november 7-i megnyitással tervezett kiállításuk céljaira a városháza nagytermét bocsássa rendelkezésre. A kial\'itáson — amely november 7-tól 21-éig tart — a következő művészek veszn^lc részt képeikkel: Várady Gyula tájképfestő, a Képzőművészeti Társulat igazgatója, Szlányí Lajos, Boemm Ritta festőnő, Kuntfy Lajos figurális festő, Bakos Tibor és Várady Lajos.
— Csak tftrtéaebaet és MMraJsot Uallmk a PetvUékSn. A Kel vidéken a magyarság elnyomása változatlanul folyik tovább. Ax Iskolai év megkezdésével most ad rcadelte el a tót onolsiter. bogy azok, akik nem járuk ítkoLaea, aeaa folytathatok taaolmáoyaikat £ ret^ielet l» egyeneeen a magyarság ellea irányul. Tavaly ugyanis kixárták a tanintézetekből mindazokat, akik sem tótul, sem csehül nem tudtak: a magyar tanulókat Tetjesen megváltoztatta Habermáan kultuszminiszter a tantervet l». Uj tárgyak t/MUtók, mint p4ldá*l a cuk J\'Mraji. MrU-atUm, nyelv, a világháború, története, Cseh-Sxloválda állami szervezete s mindez tankönyv aéikul, mert azt száműzték a cseh Iskolákból FejeUenség, kapkodás, rossxakarat xdrxavara jellemzi Prága politikáját a kuld egyúttal parancsoló üzenetet a nemzeti hadseregnek 1 . . .
— Az lro4a)ml kör hangversenyére
vonatkozólag az a htr terjedt el, hogy el fog halasztatni néhány nappal, ez a hir azonban nem felel meg a valóságnak, mert minden körülmények között szombaton este lesz megtartva, még pedig a Polgári-Egylet nagytermében, ahogyan eredetileg tervbe voit véve. — Jcgyak még kaphatók a Mair- és a Szerb-féle könyvkereskedésekben. A kör tagjai és a közalkalmazottak kedvezményben részesülnek.
— „Bar YoLkxetarm" clm alatt jelenik meg Bécsben *e ausatriai keresatéoy gazdasági párt organama, amelynefc.célja küzdeni a asldé materializmus és kapita. lizmos ellen. Még magában Ausztriában is megütköznek a papifdrágaaágon, aaút ax emiitett lap az ár kitüntetésénél aszal feje* ki, bogy. a lao ára zsidóknak a papírral uzétt uzsorája miatt 80 fillér. Tárgyilagos cikkekben Umadja a vóröa zsidók által kormányra jottatott nemzetközi szocialistákat, Rennert és társait, a szabadkőművességet, akik Kun Bélát Moszkvába engedték szökni, ahol büntetlent irférte meg e*y nagyszáma ra agyar zsidókból álló gyülekezeten tartott bee sédében, hojy nincs messza ax idő, amikor .Magyarországba feg betömi, hogy a hatalmat bitorlókat felelősiégre vonja. „Szemleltető kép" cim alatt állandó rovatban matat rá, hogy a legdrágább fürdőhelyek xsofolva vannak uaaorábél és közismerten árdrágításból meggazdagodott zsldékkal, amig a munkás és a dolgozó millióknak fedél sem jut. A máiodik évfolyamát járó hetilap a néppárt hivatalos lapja.
— A Halilofloly KentÖ Moxjaloa javára az aagusztos hó 20, 21 és 22-én megtartott gyűjtésekkel mai nappal kellett volaa a MOVE főosztály elnokségeoek elszámolnia, egyes bizottságok, pénzintézetek és iparvállalatok azonban még mindmáig a benyújtóit s felajánlott Összegeket be nem szolgáltattak, mi az elszámolást késlelteti Fentiekből kifolyólag kérjük a következő bizottságokat. pénzintézeteket s iparvállalatokat, hogy i. hadi-foglyok javara eszközölt gyűjtéseikkel a MOVE Irodában (Battyányi utca 6.) elszámolni szivrsked-enek VII. oyu:tő-bizouság; Dr. RotschUd Béla, dr. Szabady Lőrinc* XXL
I gyujtőbiaoUság : Mai.ia Űdoo, OtbuUy Gyula. XIII. biaott-,
ság: Tőllősy Péter, Doboeay Elek. Pesti Magyar 1 kedetol Bank oanykanixsal fiókja. Nagykaafcifai Takaaák. pénztár, Zalamegyel Gazdasági Takarékpá^lár, OtzUá* Magyar Bank nagykacizsai. /iókja. KagykMizsai Baak. egyesület Réesréaytársaság, Mag> ar Albláaos Biztoxitó Társasag. .Magyar Prancia > jttstOtit->, Főort^Butositó. — Továbbá fettéretoek mindazon oagykantapl lakójok, akik távollétük miatt av hadifogoly akció javára ezldcig még aea adakoztak, bogy adományaikat a MOVK irodába szintén beküldeni szíveskedjenek Végül • felkéretnek a következő bizottságok . Cserfő, Peterfa Újmajor és Sáncimaior gyujtő-buottságoi. ho*y a gyűjtött összegeket beszolgáltatni szíveskedjenek. Bció ezredes a MOVE nagy-kanizsai főosztály elnöke.
Svájc a zsidók ellen. Genfből jelentik, hogy a svájci szövetsegtanácshoz hatvanezer polgár aláírásával beadvány érkezett, amelyocn azt követelik, hogy az úgynevezett keleti (galíciai) zsidókat utasítsák ki a svájci köztársaság területéről.
(x) Táaclakola magayltAs A Ker. Szoc EyyeaU-lei folyó hó l&-án kőzbs .iincgyakorlairai tánciskoláiét megnyitja a Kcreaziény Oilhonban cale 8 órakor. Srivrs pártfo^dsr "kér a Ktv. Szoc. BgytüUt vigalmi bUotiiSga.
(x) A Oaxáaaágl Öaaaflélyxö SxŐTettexat helybea
feloazlatdsa kóvcikcztében a íclsrőmo\'.éai folyamaiba telte » a kifizetéseket kAidlől—szomboil napokon a delelőnI órákban eazkttzli.
ix) Utte Htuau. a legbájosabb IilmmUvéazoő féisxa a főszerepei « ,HaJ«»albaaodőa* ciratl egynapoa mllaorban ma csütörtököd — Holnap a .Burllagtonl Jaguár II. része: .A manllal cyklop" kerül bemutatásra Az elől egy zen legyek a torlódások kikerUiéae miatt ma S óráig átveendők, elleneseiben eladóinak.
(x) Méhészek I Kasos méheket előmáhek-kel együtt legmagasabb áron megveszem — Lefojtás előtt saját érd-ikében értekezzék Szabó Antal csemegekereskedő méhésszel.
(x) Dváazatt E bő 10-én, pénteken este 9 és 11 óra között az L\'r\'nia-aozgósxinháztöl a Kö^se^-utíáig egy kopott bőr ridikul melyben személyazonossági bizonyítvány és más iratok voltak. A becsületes megtaláló magas juuiomban részesül ha aat a Makoviczky cukrászáéban lead a.
tx) Ertaaltea Nagykanizsa város ét környékének közönségét, hoty szibériai hadifogságból vissza téne. mérnöki prakstisomat újból felveszem. Irodám a régi helyen, Kaxinczy-uua 60. sz. alatt. — Telefon 164 szám.
Pauk Vilmos oki. mérnök.
TŐZHDE.
Budiyat, szeptember 16. A valutapiac élénk — ax irányzat a zárlat felé kezd ellanyhulni.
Napo eon 87S, Font —, Léva 675. Dollár 287, Frank (francia) ISSO, Márka 600, Liza )206, Bécs 9« 6, Robel 218, Lei -. Sxokoí 407, Frank (svekl) 4300, Dinár 945, Frank dinár —, Etüst —.
4PR0 HIRDETÉSEK
Keraaztáay kizazaxoay sürgősen alkalmazást nyer gatdaaági irodában pusztán, ki nem röstel a háztartásban a háziaastonynak Is segíteni. Cim a kiadóhivatalban. 1492
Cteledleíay teljes eUátá«sal. jó fizetéssel felvétetik. Clm: Fő-ot emelet, lépcsővel *zemben._
Jó állapotban levő használt koplrprás eloaőn eladó.
Megtektnthctó a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Tisztviselő keres 1—2 bltOresett ZZObát konyha-hasinálattal. Cím a kladőmvatalbaa. 148J
lomorát keresek bárba. Bővebbet Fisckel Fülöp Piai könyvkereskedésében.
Hirdetmény.
A tóuzeoimártoni r. kath. templom tornyának, tetőzetének cs ablakainak rendbehoxatalára költségvetést készíteni határozta el a N\'agyuri értekezlet, amelynek elkészítésére és benyújtására akár együtt, akar külöo-kulón a megbízott hattagú bizottság ezennel L ké 25-ig versenytárgyalást hirdet\'
A költségvetések a plébánia hivatalban adandó be és azoknak elbírálására és a munkálatok kiadására f. hó 26-áa d. a. t órát tusi ki a bizottság.
Kelt Totsientmárton, 1920. szept 12.
A bizottság nevében: U0> Kádija Issrs, plébános.
Önkényes lóárverés.
F. hó 20-án, hétfőn d. u. 2 órakor Nagykanizsán a Pipié-féle fatelepen Magyar-utca végén . 8 pár futó és dolgos ló kocsival, szerszámmal, készpénzfizetés ellenében cladatik. i«í
Magbaváló szilvát L,
minién mennyiségben napi áron Kásáról a Szeszfinomitó közpanti fözdéje
Nagykanl*«a Erzséb«t-tér 12.
i
VílÁoSm^^
, M> csütflrtílLÖn, M«pt. ,16-4n f Votts Noujnann tail»plív«l
rtájnaijhaiadás
v - (0mérájax 8 ttlronáxban. --—
Pentaken, szombaton 6s vasárnap
JlBurlíiigioni Jaguár ii. részi
aullKl Cyklo," I lllT.Ul. EWj«ü-irtí jegyek J. u. :Í árílg
E1ÖUU.H t«><.t. kiUisupotoa ( 7 9 írtkor. IW- M UutnHf 1. I. 7 m I kltaf.
:i3
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek, villamos leiszerelésének .ás üzembon levő motorok karbantartását.
ífők, rUlaatos rasalAk, tóxó^áayek, csUlárek ál-laaáéaa raktárba. JL&lUáfratázt *fl^aattsw káasltak
■■ Telefon lftO mxám. =====
URÁNIA mozgóké*-palota
Re Tje aylmtea a. TeMeMxára ÍM.
Mxordán é» oaütörtölcön Két NordUk -láger-film !
Az elrabolt boldogság
cturi l Wmfata Ffarmli: Uta Ttan. A frakkos batörő
btUul 3 Mtkíi — Piu.r.pló IM Pobr.
Dhlinl UtUni)«ul 5, 7 is 5 inbr. Va^ir. ii lu4u««k»i S, 5, 7 i* I Inkir.
—- Tojást, babot —
- válogatott, alt^Af kézzel szedett allTlCll
borsét, lencsét diót. mákot és
egyéb élelmiszereket minden mennyiaégben
készpénzfizetés mtllétt l«gmíg.«*bt, napi áron vaséról s
Duiotnll Élelmiszer és Áruforgalmi ReszTéaytársasáf
NagykanlxBB, CRengary-nt 6.
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- és javitá Üzeme
Elvállal Í3 szakszerűen tisztit, (avll mindennemű térti öltönyökéi, felöllóket, téli kabálokol, nál kosztümökéi, pongyolákat, lulányos árban. Cyilllólelep Ersaibet-
t«r ao. «u - Üzem : X.lekyot IS.
Telefon: 319.
Felhlvluk a n. i. közönség b. figyel-mél dúsan felszerelt kész férfi, fiu és gyermekmha raktárunkra.
Kész fórflöltőnyök 800 koronától feljebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készítünk jutányos árban. Szíves párlfogásl kér:
>DunAntull RuhaAruház un I Erxsébet-tór 20.
Nyomaloll a laplulaldonosok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap.
207. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség <s kiadóhivatal: Fő-ut 13.
- Interurbán-telelőn 183. -
Magjalanlk mindig kor* raggal.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEOEDÜS OYÖRQY
_nrontp. _
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
EtűtlzetSsi árak:
E»ísi éyre 240 K. Félívre IM K. Nefyed-évre B K. Egy hóra 22 K. Egyea wém I K
A tótföldön forrongás kitörése várható.! ^^HIREK.
Csehország manarchisztikus kormányformát akar. Budapest, szeptember 16. A „8 órai n|aág" Jelenti Bécsből t A eseti kormányválság ráraUaonl gyors lefolyása éa az n| hivatalnok-kormány kinevezése egész Knrépa közvéleménye előtt nsgy felttlnéat éa meglepetést keltett. A caeh kormányzatban történt e hirtelen válto-sás okaira nézve egy Bécsben Időző cseh politikus a következő felvilágosítást adtai
— A cseh köztáraaaágbau teljesen aj hatalmi megoazláa vau kialakulóban, amely a fiatal államot alapjaiban készíti megdönteni. BlaŐaorban a Magyarországtól elszakadt tót lelvidéken mutatkozik mind nagyobb erővel az elégedetlenség a caeh rezsim ellen. A tótok — akiknek a csehszlovák államban elfoglalt helyzete régi fUggellen-ségi eszméik agyeaes megcsúfolása — most már csak egyet óhajtanak i El Prágától 1 K cél érdekében a régi Magyarország kebelében elfoglalt állapot viaaaatértét la sokkal szívesebben logadnák, mint a mai tarthatatlan helyzet további lenntartásat. A Jelen után ítélve a tótföld lorrongása előbb-utóbb aulyoa kirobbanásra vezethet. /
A Massaryk és Benesdi Inaugurálta szerencsétlen politika végeredményben a bolsevlsmnsba készül dönteni s cseh államot. A köztársasági államforma, amely a demokrácia meghamisítását és az anyagi puaztuláat lehetővé tette — erősen elvesztett? bitelét e körök előtt és aaa erősebb hangok, hallatszanak a monarchlsztlkus kormány-forma megteremtése mellett.
Nemzetgyűlés.
Budapasi, s\'z\'ept. 1*6. Ma folytatta a nem-zolgyülés az egyetemi beiratkozásokról szóló törvényjavaslatnak a múlt héten félbeszakított tárgyalásit.
Az els6 szónok a kisgazdapárti Schandt Károly volt, aki a javaslatot BernoHk Nándor indítványával fogadta el.
Ezután Prohászka Ottokár, az egyesült kormányzópárt elnöke emolkedett általános figyelem aözepette szólásra ós alapos tárgyismerettel szólott a javaslathoz. A numerus clausus alkalmazásánál szerinte bizonyos szelekciónak kell érvényesülnie, ^ még pedig elsősorban a tehetség szelekciójának. Az egyetemi felvételnél meg kell hallgatni a jelentkezők középiskolai tanárait is, de erősen ügyelni kell arra, hogy itt "protekció ne érvényesülhessen. A numerus clausus — úgymond — a magyar faji géniusz veszélyeztetése ellen készült és semmiféle elnyomó vagy jogfosztó szándéka nincs.
Elisíneri a zsidóság érdemeit a magyar kereskedelem megteremtése terén, a hiba azsn-ban ott van, hogy a zsidóság ném integrális része lelt a magyarságnak, hanem szellemi fölényével leszorította az eltespedt magyarsá-|ot. Beszél a liberalizmusról, amelynek most már csak vi.szahalásai mutatkoznak. A javaslat a magyar kulturát védi, ezért elfogadja BernoHk módositó indítványával.
Az egész Ház percekig ünnepli Prohász-kát. Az ülés 2 órakor ért véget.
Oroszország is résát akar vanni ■ Duna-konferenoiin
Budapest, szept. 16. A .Magyar Kurir" jelenti Zürichből: Angol lapjelcnlések szerint Csicserin megbízásából Kamenev közölte az angol kormánnyal, hogy Oroszország ragaszkodik a Duna-konferencián való részvételhez. A jegyzék, amelyben Csicserin ezt kőveli, — kijelenti, hogy a Duna-kérdés megoldása Szov-oroszország és Ukrajna számára létkérdés.
Népszámlálás.
Budapest, szept. 16. A keresdedelcmügyi miniszter rövidesen beterjeszti az uj népszámlálás elrendeléséről szóló törvényjavaslatot. A népszámlálást előreláthatólag október végén fogják megtartani.
Vágó-Wilhelm továbbra is fogva marsé.
Budapest, szepL 16. Vágó-Wilhelm j Jenő, aki tudvalevőleg a Tisza-perben volt erősen érdekelve s aki 3 hónapos büntetését már kitöltötte — most szabadlábra kellett volna helyezni. A budapesti ügyészség azonban ma sürgős megkeresést intézett a had-dsztálybirósághoz, amelyben közölte, hogy Vágó ellen a polgári bíróságnál bűnvádi eljárás van folyamatban, ezért Vágó szabadlábra helyezése helyeit azt kérte, hogy kísértessék át az ügyészség fogházába, ahol őt vizsgálati fogságba fogják helyezni.
Kun Béla mOkSdik.
Budapest, szejAi 17. A .Magyar Kurír-jelenti: Kun Béla Oroszországi tartózkodását tőle telhetőleg igyekszik a kommunista eszmék győzelme érdekében kihasználni. Mint Berlinen át jelentik — nemrégiben ft szovjetkormány keleti népeinek Bakuban tartott gyűlésén vett részt Kun Béla. A keleti népek kongresszusán Szinonjew Kun Béla és a nyugati kommunista internacionale néhány kepviselője mondol\' beszédet. A kongresszus diszelnökeivé választották Lenint, Trockijt és Kun Bélát.
SyAznsk a lengyelek.
Bécs, szept. 16. Rotterdamon át azt jelentik VarsóbM, hogy a lengyelek ellentámadása kedvezően fejlődik. A bolsevista csapatok tökéletes vereséget szenvedtek és már tegnap több, mint 3000 foglyot ejtettek. A tegnapi zsákmány 20 ágyú, 5 repülőgép ós 15 géppuska. A lengyel csapatok elértek Kővel vonalára.
Hogy oszlik nteg a jugoszláv parlament?
Bécs, szept. 16. Belgrádból jelentik: Parlamenti körökben elterjedt hírek szerint az alkotminyozó gyűlésnek 420 tagja lesz. Ebből Szerbiára 167, Montenegróra 8, Horvát-Szlavonországra \'95, a Bácskára és Baranyára 25, a Bánságra 20, Dalmáciára 21, Szlovénországra 46, Bosznia-Hercegovinára »3 mandátum esik.
I kiraáijzó kiliapi lltwtfcíHi pnituiji.
A kormányzó ur őfőméltósága szombati kanizsai látogatásának programraját a rendezóbizottság a következőképpen állapította meg:
LMUliti 9 óra. A Túrán vonat beérkezése Fogadtatás : a) katonaság részérói, b) a vármegye róezéról, a fó-ispán álul a megyeb\'zottsági tagok élén.
bevonulás katonai sorfal között, Kaalnssy-utca, Szemere-utca, Cssngeri-ut, Fó utcán át a városházára. A kocáik sorrendje: 1. Tsstórség parancsnoka, a rendőrfőkapitánnyal. 2. Katonai államásparancsnok és a salai gya!ogezr«d par-ncsnoka. 3. Szárnysegéd és as ügyelete* szárnysegéd. 4. A kormányzó ur őfőméltósága a fóis pácnál. 5. A bonvédelmi minlsxter őnagyméltósága ssámyse^áá-jével és parancsőrt isztjével A. 2 szárnysegéd. 7. Kabinet iroda titkára a katonai iroda kiküldöttjével 8 Ssivó altábornagy kürtetparancsnok kíséretével 9. A sajtóosztály kiküldöttje a fotoripoiterrel 10, 11, 12. Megyebisottsági tagok. 18. A salai gyalogezred l zászlóaljának parancsnoka segédtisztjével 14. Dandár vezérkari tiszt, az ezred segédtisztjével
DéUlótt 9 óra 45 perc. Őfőméltósága Üdvöslése a városház előtt, a leányok szónoka által virágcsokor átnyújtása, ezt követi \'a polgármester üdvözlő beszéd*. A városház előtti fogadtatáshoz az egyesületek és testületek a következő sorrendben gydlekeznek: a) A főkapo Kazinczy utcai ildalánál a polgármester városi képviselőtestület, várositaoucs. Hozzájuk csatlakoznak a Kazlnczy-utca felé a különböző c<yesulcUk és testületek küldöttségének tagjai kik később a városház közgyűlési termében fognak <]hely*zkedni. \'A többi városi képviselő, a kik a küldöttségben részt nem vesznek a Polgári Egyletben gyülekeznek és onnan testületileg vonulnak fel a városháza elé és a polgármester üdvözlése alkalmával a városi képviselőtestület küldöttségéhez csatlakoznak, b) A főkapu Cseageri-uti oldalán a leányok küldöttsége, hozzájuk csstlakoznak a Csengeri-u. felé a testületileg mefjelent egyesületek és testületek a következő sorrendben: Keresztény Jótékony Nőegylet, Soc Missi* társulat, a helyőrség tisztikats. Törvényszék. Járásbíróság. Ügyészség. Főszolgabírói hivatal. Posta. Mozgó posta. Államvasút. Délivasat Állami pénstár. Pénzügyőrség Dohánybeváltó. Járási erdóhivataL Folyam-mémokség. Hitközségek. Ipartestület Move. Ébredő Magyarok. Területvédő Liga. Kath. Legényegylet. Keresztény soc. egyesület Kiskanizssi Polgári Olvasókör. Pelgári Egylet Irodalmi és Művészeti Kör. c) A Fó-ot északi oldalán a Centrál épületétől kezdve a piarista főgimnázium négyes sorban, ehhez csatlakozik a Sugár-ot felé a polgári leányiskola egész a Sugár-utig. d) A Csengeri-ut keleti részén a polgári fiúiskolák és felsorakozva as össsee többi «l*mt iskolák.
A városház kapujában! üdvözlés befejezése után as iskolák a felső templom előtti térre vonulnak s ott várják be a kormányzó ur előtti elvon alá suk idejét. Küldöttségek, kiknek minden egyes tagja belépőjeggyel lesz ellátva és as ugyancsak személyre szóló belépőjeggyel ellátón közönség a városházi közgyűlési terembe vonulnak; a testületek és egyesületek tekintettel arra, bogy a Fó-ut a következő katonai dtasseralére való felállításhoz szükséges, elvenulnak a Deák-tér felé. Tekintettel arra. bogy a Fó-utnak a Kasinczy-ntcától Csengery—Sugár-uti vonaláig egyes személyek csak névre szóló belépőjegyekkel bocsájtatnak be, felkéretnek az egyesületek éi testű-letek, hogy a jelzett területre testületileg vonuljanak f«L A fogadáshoz való felállásnak délelőtt 8 éra 30 perckor be kell fejezve lennL
DiltlóU 10 óra. A küldöttségek együttes fogadtatása a következő sorrendben: a)" Hitközségek: ssónok lantos Angyal, b) Városi képviselőtestület és tanács: szónok dr. Tamás János, c) Köztisztviselők: szónok dr. Kenedy Imre. d) Tantestületek: szónok Eberhard Béla. e) Gazdaközönség. 0 Ipartestület: ssónok Baxsó József, g) Move: szőnek Bodó Pál ny. esredes. h) Ébredő Magyarok : szónok Péczely Lázsió. i) Területvédő Liga: szónok dr. Hajdú Gyula, j) Kathotikus Legény Egriét: szónok Eperjessy Gábor, k) Keresztény Jótékony Nósgy-let : szónok dr. Szekeres Józzefné. I) Délivasat, Iróflalml és Művészeti Kör, VörŐskeresst Egylet, József kir. herceg szanatórium, Ssoc. Misszió Társulat Felkéretnek sz ösz-szes egyesülitek, testületek és hatóságok, hogy az ületé-kességi körükbe tartozó küldöttségek tagjainak nevére szóló belépőjegyek átvételére f. hó 17-én délután 2 órakor egy megbízottat a városház I. emelet 20. ss. szobába kiküldjeaek.
A küldöttségek fogadásának befejezése után őfőméltósága katonai dísszemlét tart a városház előtt felállított csapatek fölött Ez okból felkéretnek a közgyűlési teremből távozók, hogy a városházát a Kazincsy-utcai kijáraton át hagyják el A katonaság diazfelvonuiáaa ulán a kormányzó ur a városház erkélyére megy éa onnan szem-leli végig az intézetek és a nggykanizsal Járás kocsin felvonuló küldöttségeinek elvonulását Az iskolák elvonulása alatt a városháza főbejáratával szemben elhelyezett katonazenekar fog Játszani. A nagykanizsai Járás kocsin fel-.
2
ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 36.
vonuló küldöttségei délelőtt 8 óráig gyülekeznek a katona- I réten és délelőtt fél 12 óráig befejezik a kocsisor meg- . alakítását, a< első kocsival a felső templomnál. A* iskolák | elvonulásába* sorrendje: EK mi istóták. Po\'.gári iskolák. Középiskolák. FtfgimnáxW cici kése csapata. Ezt koveU a nagykanizsai Járás küldöttségeinek c\'.vonúlis* Gyomoroy HtTÍn \'főszolgabíró által meg állapi •.widC- sonendben. A fc\'.vocalás bfí«;«ése után őfőméltosigi » helyőrség tísjtf k.\\rának hódolatát fogadj a Városház Krgyülési U.-reéSca
Ezután Őfőméltósága mozgó sorfalak között megy kíséretével ogyR\'alog a Polgári Ugylct dísztermébe? megtajtaodó diéáfcédhez. Az ebéd alatt dr. PrwX Istváp b. pofgaríjiester:felköszöntőt rooad. Az ebédnél ^WaJjrar-ruhás lányok szolgálnak fel.
DilUi* 2 óra 45 ptre. Indulás ugyanotysa sorrendben mint a bevonuláskor a Polgári Egylettől a pálya-udvarrs.
DclttUm 3 óra. A Túrán vonat indulása.
Felkélj ók a közönséget, hogy a rend fenntartása céljából, a városházán Jüvúl és belül a rendezők utasításait pontosan Urtsa be. Azon, a küldöttségekben részt nem vevl magánosok — akik Jegyigénylésüket bejelentették, belépőjegyeiket ma dél a tán tt órakor a városháxa 1. 20. sz. irodájában átvehetik. _____
— A vasárnapi nagygyölést okvetlen rtegtartja j\'Nagykanlzsa és környékének ke.esz-tény magyarsága. Felhívatna^-a váróiban és egéss környéken levő összes keresztény-magyar testületek és pártok, munkás, földmives, kisgazda, iparos, kereskedő é* hivatalnok kerosz-tény testvérek, hogy a nyomorba sújtott, szenvedő magyarság érdekeit védő törvények hozatalának és azok végrehajtásának sürgetését célző nagygyűlésünkön kivétel nélkül mindenki részt vegyen. Testületek, egyletek lehetőleg zászléik alatt. A nagygyűlés időpootj* vasárnap délelőtt 11 óra, hely a felső templom előltí tér, esős időben a városháza nagyterme. A gyűlés vezotője és szónoka Péczely László kiskomáromi földbirtokos. É. M. E. vezetősége.
— Vasúti hírek. Folyó hó 19-én a Szombathelyen rendezendő hazafias ünnepély alkalmával a Déli vasút Nagykanizsáról Szombathelyre reggel 4 óra 48 perc indulással és StombathelyrŐl Nagykanizsára este 9 óra 84 perc indulással egy-egy különvonatot indit, mely vonatokat az ünnepélyen résztvevők 6Ö°/*-os menetkedvezménnyel vehetik igénybe. — A Balaton-express vonatok forgalmában *:f. hó 21-tői kezdődőleg változás áll be, amennyiben ezen naptól kezdve a Balaton-expiess vonatokkal másodosztályú kocsikat is járat a Déli vasút. A II. osztályak használatáért a rendes dijszabásszerü gyorsvonati dijak és 20 korona helyjegy illeték fizetendő.
— A Nagykanizsai Keresztény Szociális Egyesület Horthy Miklós ur ó FŐméltósága fogadtatásán testületileg vasz részt. Felkéretnek a tagok, hogy ^ evégből szombaton reggel fél 9 órakor a Keresztény Otthonban gyülekezzenek. Az elnökség.
—- A hölgyekhez. A kormányzó ur fogadtatására való részvételre fölkért hölgyek sziveskedjenek szombaton reggel fél 9 órakor a városházán okvetlenül és pontosan megjelenni.
— Közellátási közlemények. Petroleum. A hatótági kiméröhelyeken családonkint 1 liter petróleum áll a közönség rendelkezésére, a szeptemberi jegyre. Ara literenkint 38 korona. Cukor. Hatósági kockacukorra előjegyzéseket lehet eszközölni a kimérő helyeken. Ára kilo-grammonkint 138 korona. Igényelhető a szeptemberi cukorjegy™ fejenkint 30 dg. Burgonya. Egészséges, homoki burgonya kapható a Közellátási Űzomeknél 170 koronáért méter-mázsánkint. Kisebb mennyiségek is kiszolgáltatnak.
— Felhívás. A Kath. Legényegylet összes tagjait felkérjük, hogy a kormányzó (őméltósága ünnepélyes fogadtatása céljából az egyesület helyiségében szombaton délolőtt 8 érakor jelenjenek meg, ahonnan is testületileg vonulnak fel kijelelt helyükre. Feltétlen pontos mogjelenést kérünk, mert a később jövők a. lezárt kordon miatt már nem csatlakozhatnak az egyesülethez.
— Felkéretnek az Ébredő Magyarok Egyesületének összes férfi és nő tagjai, hogy szept. 18-án, szombaton délelőtt fél 9 órakor a Keresztény Otthonban pontosan megjelenni sziveskedjenek, hogy zászlóval testületileg vonuljunk a kormányzó FŐméltósága fogadására. A vezetőcég.
— A zafaMjegyel atlétikai verseny nem — mint jelezvo volt — szeptember hó 18-án, hanem szeptember 26-án lesz.
(x) Yadissok I Wöllesdortt kész töltények darabja 8 K. Hirtenbergí hüvelyek darabja 3 K. Vadászfegyverek, felszerelések kaphatók SwM /Utal fegyverkereskedésébeo!
— Szőlészéti és borászati vándortanfolyamok. A-m. kir. szőlő- és borászati fő-felügyélő értesíti a polgármestert, hogy a földm. miniszter rendeletére az Országos Szőlő-és Berászaii Kormánybiztosság f. óv őszén és telén az ország minden községében 2—3 hónapig tartó váodortanfolyamokat rendez. Tekintettel azokra a nagy nemzeti érdekekre, melyek az okszerű szőlőmivelést Csonka-Magyarország területén, borkereskedelmünk fejlesztése szempontjából elsőrendű feladatunkká teszik, a főfelügyelőség felkéri a várost, hogy a tanfolyamot a szőlősgazdák körében hathatósan propagálja és megtartására a lehetőséget, biztosítsa.
(x) A Barlinjtoai Jajoár 11 része .A manllUl cyklop" i» falvonéaoa filmregény kerti! bemutalásra péntek, szombat é« vaairnap a Viláff-mozgóban. — Pearl Whhe e réazbcn minden eddigi olakltáaőnől lobbot is mUvéarfeeebbtt produkál. Előadások csak 7 és 9 órakör tartelnek.
(x) Adorjáaai JL Pri4a lánclanárnő énesiii k. tanítványait, hogy ez elmarad! táncórák n köveikcző sorrendben Icaznek mejlartva: gyermekeknek vasárnap d. u. 3—5-lg, felnőiteknek 7-Jg. Vasárnap eale össztánc, ahol az eatl tanfolyam tanulói Igazolványuk belépőjegyül azolgáL
(x) Rtvaagár (agaigs n dm* „Rnvengár* D. részének. Az első rész bevezető terlolma után tel|«« egészében kibontakozik éa megindul az irgalmas trükkökkel lelileil film. Aki nem látia az első részi, bálran megnézheti e folytatást, mert az első rész tartalma vetítve tesx. Jegyek egész nap kaphatók a pénztárnál.
(*) Rlvessett kedden este a Csengery-ufcában egy Takács József névre kiállított 130-as számú vasúti utazási igazolvány belső része. Becsületes megtoLaió adja le a kiadóhivatalban.
TŐZSDE.
B*daj>tst. szept 16. A° valutapiac szilárd. VoimUpioe: Napoleon 863, Font &70. Dollár Frank (francia) 1865. Márka 495, Líra 1190, Bécsi 95 75, Robel 312. Lel Szokol 410. Korona-dinár 962, Frank (tfvajci) 4500. Dinár 935, Ezüst ára 16, Léva —.
Ériiktk: Ipar —. Hazai 712, Agrár —, Magyar hitel 1714, Magya-Bank—, Forgalmi —, Leszámítoló 810, Osztrák hitel 910, Magyar-Olasz 480. Konkordia —, Gizella —, Beocstni 4400, Általános szén TS00, Szászvári 3140, Salgótarjáni 6425, Urikányi 6130, Rima 3400, Schlick 805. Naaicl 12800. Danica 51Ő0, Klotild 2560, Adria 13000, Atlantika 6325, Ingatlan —, Jelzálog 402, Kereskedelmi h\'.tel —. Kereskedelmi Bank 6725. Drasche 1740, Cutt-mann 4500, Olaj —. M. Cukor 13150.
13708/1920. Hirdetmény.
A kereskedelemügyi m. kir. minlszteriiek 61748. 1920. sz. rendelete alapján feUurom azokat a vitaiatokat és üzemeket, amelyeknek vezetésébe a proletárdiktatúra a tulajdonosok önrendelkezési Jegának megszüntetésével vagy korlátozásával saját szenei utján közvetlenül beavatkozott amennyiben az 1913. évi október hó 31. napja és 1919. évi augosztes hó 7. napja között az állam, törvényhatóságok. községek, az ezek által fen tart ott vagy segélyezett intézetek, intézmények é» üzemek, valasint a m. kir. államvasutak és az ezek kezelése alatt áUó közforgalomra berendezett magyar közlekedési vállalatok részérc, illetőleg az úgynevezett tanácsköztársaság idejében a most emiitett hatóvágok é» intézmények helyett hatósági színezettel eljárt tanácsköztársasági szervek részére kárminő kózssállitáft vagy munkát Végeztek, továbbá amelyeknek a proletár diktatúra szerveinek Intézkedéseiből kifolyólag más természetű követeléseik vannak, hogy legkésőbb f. évi október ő-tg terjedő időben a hivatkozott rendelet függaléke gyanánt közölt kérdőívben foglalt adatokat bejelentsék.
Az 4rtapok a m. kir. központi statisztikai hivatalai], valamint minden kereskedelmi és iparkamaránál az érdekeltség rendelkezésére állanak és azokat az előző bokcs-désben említeti határidőn belül a m. kir. központi stalisi-tikai\' hivatalhoz kell bekuldenL
Nagykanizsa. 1920. szeptember bó 9-éa.
Potférmtsfet.
Önkényes lóárverés.
F. hó 20-án, hétfőn d. u.\' 2 órakor Nagykanizsán a Prpií-fiéle fatelepen Magyar-utca végén 8 pár futó és dolgos ló kocsival, szerszámmal, készpénzfizetés ellenében eladatik. ím
Villamos bevezetést vilÉgitás és motorikus célokra, házi és gazdasági tálofon, továbbá csengő szérelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos kiszerelésének és üzemben lövő motorok karbantartását.
Éflók, villamos vasaWk. lázó«4áay<k, caillA/ak állandóan raktáron. Kíttzégvotárt díjmentesen készítek
rri Toiefon 130 mxAxxx. =
Pénteken, szombaton és vssáiínap
Ravengar
ll.rÉsz: Ravengár fogsága
Telve Izgalmas leienelekkel éa trükkökkel Az etjfi rész larlalma vatttve lesz:
Eltalálok Usaapokoa 5, 7 ás I árakor. Taaár- 4a öno.poji/okűa S. S, 7 «a 9 ÓTaUr.
^ao a \'^Jf. S
u a város minden részében,
nflíellV azonnal bekOltiSzhetí lakásokkal, kertes, családi házak, lelkek, 50 holdas birtok, villák, korcsma s forgalmas fűszer-Üzletek eladók. A legelőnyösebb Ingatlanközvetítési
S2
___i.Ászr.0
Ltoa 33. ai. I. a«al»t. - T«l«ioa 2»5.
Magbavátó szilvát!
Szeszfinomltó központi fözdóje
Nagykanizsa Erzsébet-tér 12.
>atMUMirsst»aTSsisaTei3£isT»et»«t»a!«oa< «»T JL ft nagymozflószlnhaz ;
VlLAts ainu mnan. mm«?4,ti |
Péntekén, aiombiton és v«»\'rn»p
A BurliRgtoni Jaguár iLüsn]
„A manillai Cyklop".
filmregény 6 felvonásban. Ftt.KcroplS fJL Wlilto.
Hétfőn «s a további napokon
i Miss American ll-ik része.
Bléaááaak kaaáato lálkíiaajokun 7 9 érakar. i Taaár- ás *naa,iapoko» Vi4,5, 7 és í. érakon. j Ist—iasieeuNBMmisisissiset—issi—isa
— Tojást, babot
- válogatott, 0 | m X a kézzel szedett CX1111 Ct I
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áron vásárol DonAatnU Élelmiszer él irnlsr-galml R.-T. Nagykanizsa
Csengory-u. 6. uoi
Telefon: 39. Távirati, cím: „Trsnsdantlbl*."
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- és javító üzeme
Elvállal és szakszerűen llaztlt, Javít rnlndeDBcmU férfi öltönyöket, telöltóket,.léll kabátokat, női kosztümökéi, pongyolákéi, jutányos árban. Oyüjtőteiép: ErSiíbct-t«r 10. ic. — Üzem: TeJeky-ot IS. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. i. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi, fíu és gyermekruha raktárunkra.
Kész férWtiflyík 800 koronától ftlJsM.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készilünk jutányos árban. Szlvea pártfogást kér:
Dunántuli Ruhaáruhaz 1153 Erzsébet-tér 80.
.Nyomától! a laplulajdonosok: Zalai és Gyarmai\' könyvnyomdájában.
59-ik évfolyam
anízsa, 1920. szeptember 18. Szombat 212. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Srerkeszlóség <b kiadóhivatal: Fő-ut Í3.
—-- Interurban-leJcíon%183. -
Magjolonlk mindig kora reggel.
FÓSZERKESZTÓ: < Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
_wiwter. ItyiiuHr__
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKŐZY ZOLTÁN
BKtU.téil Irak:
Egéaz évre 250 K. Félívre 110 K. Negyedévre t5 K. Egy hóra 22 K. Egyen ixám 1 K
Zalavármegye főispánjelöltje — Dr, Mikovényi Jenő,
Budapest, szopt. 17. Ma este a kormáuyatópártban híre terjedt, hogy Zul a varmegye főispánjává dr. Mikovényi Jenő nemzetgyűlési képviselőt fogják kinevezni.
Mikovényi Jenő dr., — aki mielőtt a két kormányzópárt egybeolvadt volna, a keresztény nemzeti egyesülés pártjának volt & tagja, — s«lgdt«rj*ai képviselő, régi, Jónevfi politikus és falr«s jogász.
Nemzetgyűlés.
Budapest, szept. 17. A nemzetgyűlés mai ülésén harmadszori olvasásban olfogadta az illeték és tóxadeadó emeléséről szóló torvényjavaslatot, majd rátértek a numerus clausus tárgyalására. Az első szónok Dinich Vidor Friedrich-párti nem fogadta el a javaslatot, mert nem találta azt Eléggé radikálisnak. Szabó Balázs a javaslat mellett beszélt.
Ugrón Gábor demokrata ProhászJfával polemizál, aki szerinte hadat üzent a liberalizmusnak. Maga is megállapítja, hogy a liberalizmus túlélte magát. Ma annak a liberalizmusnak van helye, amelyet demokráciának neveznek és amely a gyengék védelmét szolgálja. A numerus elausussal a zsidókérdést nem lehot megoldani Védelmébe veszi a nőket, akiket szerinto nem szabad száműzni az egyetemről, mert tanárnőkre és orvosnőkre szüksége van az országnak. A javaslatot nem fogadja el.
Bernoiák Nándor félreértet: szavait magyarázza ki. majd Gömbös Gyula szól a javaslathoz. Szerinte a javaslat a keresztény faj védelme, amelynek megvalósítása szükséges a keresztény ifjúság, de a zsidóság érdekében ia, hogy e kérdés közéletünkből végkép kiküszöböltessék. /
Foglalkozik a zsidóság szerepével a háború alatt. A javaslatot mint a kcrosxténység első intézményes biztositékát elfogadja.
Rubinek Gyula kereskedeleműgyijminisz-ter benyújtja az 1920 évi népszámlá\'ásról szóló törvényjavaslatot s kéri a nemzetgyűlést, hogy a javaslatra mondja ki a sürgősséget, mert október végén megakarja tartatni a nép-szamlálásL
Szűcs Dezső felszólalása után az elnök szavazásra teszi azt az indítványt, hogy az az üléseket e javaslat tartamára o#y drávai hosszabbítsák meg. A nemzetgyűlés az indítványt elfogadta és ezzel az ülés egynegyed 3 órakor véget ért.
Megalakulí a Földműves-Szövetség.
Dr. Hegedfls György jegyzője lett a szövetségnek.
Bpest, szept. 17. A „Pol. Tud.*.jelenti: f Az egész országnak vállvetve kell küzdenie
Ma este 6 órakoj tartotta az Országps Föld-müvesszövetség alakuló gyűlését MtSkó Zoltán ajnökloto alatt a kormányzópárt helyiségében. A gyűlésen megjelentek: Rubtnek Gyula, sokorópátkal Szabó István miniszterek, Patacsi Dénes államtitkár és számos képviselő, kőztük dr. hegedűs György.
Meskó Zoltán megnyitó beszédében rámutat arra, hogy a falu népe — a földmunkások éppúgy, mint az iparssok és az intelligencia — eddig nem volt megszervezve. Ezt akarja most elemi a földmüvesszövetség. A szervezés munkálatait mihamarabb meg kell kezdeni és ha a falu meg lesz szervezve, a falu társadalma egységes lesz, akkor az ország nam fél tdbbé semmitől.
Majd Rubinek Gyula kereskedelmi miniszter rámutatott arrat hogy ha a falu érvényesülni fog, akkor az egész nemzet boldogul.
minden félreértést ki kell küszöbölnie, kapcsolatot kell keresni a külföld hasonló szervezeteivel. A szövetség megszervezi a fóldmiveseket, kisiparosokat, kereskedőket és tisztviselőket és akkor ez a szövetség lesz az úgynevezett középosztály szövetsége.
Csontos Imre, Bott/ik József és Szilágyi Lajos felszólalásai után Meskó a gyűlés határozatából kimondotta, hogy az országos fóld-mives szövetség megalakult. A szövetség elnökei lettek: Rubinek Gyula és nagyatádi Stabó István, alelnökei: sokorópálkai Szabó István, Mayer János, Bott/ik József és Weber János, ügyvezető elnökigazgató lett Meskó Zoltán. Megválasztották a szövetség jogyzőit, akik között dr. Hegedűs György is helyett foglal, továbbá az intézőbizottságot és a választmányt is, az előbbit 43, az utóbbit 54 taggal.
> tehát hadizsákmányról nem lehot szó. A ju-I goszlávok és románok által birtokba vett magyar magánhajók értéke megközelíti az egy milliárdot.
Jatarpalláoió a fOMmüvss katonák szabadságolásáról
Budapest, szept. 17. A „Pol. Tud." jelenti: Tömöry Jenő nemzetgyűlési képviselő a nemzetgyűlés holnapi ülésén interpellációt terjeszt a honvédelmi miniszterhez, amelyben kéri, hogy a földműves katonákat az őszi szántási és vetési munkálatok elvégzésére hat hétre szabadságolják.
A rémhirtirjesztók allén.
Budapest, szept. 17. A M T. I. jelemi: Ismétetten jelentés érkezett arrél, hogy egyes rémhírterjesztők, főleg a vidéken, egyszer egy állítólagos mozgósítás hírével, másszor egy pénzbecserélés közeli\' lehetőségével izgatnak és ezekkel a rémhírekkel a piaci árak emelkedését idézik elő.
A kormány elhatározta, hogy e teljesen alaptalan hirek szándékos, terjesztőivel szemben — akiknek célja csak zavarkeltés, — a legerélyesebben fog eljárni es működésüket lehetetlenné teszi.
Magint a zsidók.
Budapest, szept. 17. A zsidó menekülteket sogélyező bizottság működésénél az állam érdekeivel ellentétesen álló bűncselekményeknek jöttek a nyomaira. A bizottság helyiségeit már lezárták és lepecsételték, az iratokat pedig lefoglalták. Több embert Őrizetbe vettek, több ellen pedig megindult az eljárás. A nyomozás érdekében egyelőre további adatokat nem bociájtanak illetékes körök a nyilvánosság elé.
Váltazás a kormányzó sxemleutjában.
Budapest, szeptember 17. A M. T. I. jelenti: A kormányzó ur őfőméltósága szemle-utjában, melyet Nagykanizsán akart megkezdeni és amelyet Zalaegerszegen és Szombathelyen folytatott volna — változás állott ba. A nagykanizsai és zalaegerszegi szemleut elmarad, a szombathelyi programmot azonban oz a változás nem érinti.
Deohanaf elnök lemondott.
Pár/s, szept. 17. A Wolíí-ügynökség jelenti: Mint a .Journal" jelenti, Dechanei elnök megküldÖtte Millerand miniszterelnöknek lemondó levelét. A szenátus tagjait táviratilag hivták meg az azonnal összeülő parlamont ülésére.
Mi történik hajóinkkal 1
Budapest, szept. 17. A legutóbbi napokban az amerikai döntőbíróság helyettese Bécsbe hivta a magyar hajótársaságok képviselőit, hogy a lefoglalt hajók ügyeit valahára rendezzék. Magyarországnak rendkiviU nagy érdekel fűződnek ahhoz, hogy a Pun a fogalmának szabályozása után elegendő hajóval rendelkezzék. /
A jugoszlávo!^ álláspontja — amely körülbelül megegyezik a \'románokéval — abban csúcsosodik ki, hogy Jugoszláviát hadizsákmány és kártérítés cimén és a békeszeiződés értelmében illetik mog a lefoglalt hajók.
A most lefolytatott bécsi tárgyalások során a magyar kiküldöttek igyekeztek ezt az álláspontot gyengíteni azzal, hogy hiszen nem a háborúban, hanem a háború végével szerezték a jugoszlávok a hajókat, amelyéknél
HIREK.
A jogtalan gyűjtések ellen.
Zalavármegye alispánja > következő fölhívást intezte a főszolgabirákhoz és polgármesterekhez :
Tudomásomra jutott, hogy egyesek állítólagos hazafias célra gyűjtésük sikore érdekében a kormányzó ur őfőméltósága részérói való megbízatásukra hivatkoznak. Minthogy a kormányzó ur őfőméltósága gyűjtéssel senkit ós semmifélí célra meg nem bízott, egyáltelán senkit sem hatalmazott Tel arra, hogy bármely célú gyűjtési akciót nevével vagy érdeklődésével hozzák kapcsolatba és ily módon gyakoroljanak befolyást, ennélfogva az őfő-méltóságjra való hivatkozás csupán a közönség megtévesztését célzó visszaélés. — Felhívom, hogy a kormányzó up\'ISfi tósága.nevével iízött ilyen vissrM lések akadályozása, illetőleg törvényszerű megtorlása érdekében haladéktalanul intézkedjék és ezzel kapcsolatban a közönség minél kiterjedtebb módon való tájékoztatásáról is gondoskodjék. Minthogy t jótékonycélu adománygyűjtések körűi általában gyakoriak a vissza-élések, ez alkalommal a következőket rendelem el: 1. Mivel az érvényben álló szabályok szerint az ország területére jogosító gyűjtési engedélyt csak a belügyminiszter, az egyes törvényhatóságok területére szólót pedig csak az illető törvényhatóság első tisztviselője
ÍÍShUt
ZALAI KÖZLÖNY

1920. szoptomber 18.
adhat, a legszigorúbban ellenőrzendő, hogy a gyűjtéssel foglalkozó egyén tényleg birtokában van-e a szabályszerű ! engedélynek. Mas hatóság által illetéktelenül kiállitott engedély figyelembe nem vehető. Oly esetben, amikor az illető a szabályszerű gyűjtési engedélyt felmutatni nem képes, a gyűjtési eredmény hatósági őrizetbe veendő és a törvényszerű megtorló eljárás azonnal megindítandó, Haladéktalanul intézkedjék, hogy a gyűjtési engedélyek körüli visszaélések megelőzése érdekében, főként a községekben az országos gyűjtések megkezdése a belügyminiszteri engedély felmutatása előtt ne történjék meg és hogy a lakósség a legkiterjedtebb módon figyelmeztetve legyen arra, hogy ha valaki országos gyűjtéssel a belügyminiszter engedélye nélkül foglalkozik, az visszaélést követ el és az ilyen egyén a hatóságnak azonnal feljelentendő 2. Arról is tájékoztatandó a lakósság, hogy azokat akik különféle hazafias célokra illetőleg ily célú propaganda költségeire bizonyos titokszerüség látszatával gyűjtenek a legnagyobb aggállyal fogadja és az ilyenekkel szemben, ha hatósági engedélyt felmutatni nem képesek, a legcsekélyebb adománytól is tartózkodjék és az illetőt a hatóságnak azonnal jalentsék fel Gondoskodjék arról is, hogy a helyi hatóságok a tudomásukra jutott visszaélések eseteiben a gyűjtött összegeket azonnal vegyék hatósági őrizetbe, illetőleg azt a megtorló eljárás megindítása céljából az eljárni illetékes rendőrhatóságokhoz azonnal továbbitsák.
/ — Elmarad a kormányzó utazása. Az
egSsz város lázas készülődéseit — hogy méltóképpen fogadhassa Magyarország alkotmányosan megválasztott kormányzóját, a nagyszerű nemzeti hadsereg legendáshírű megteremtőjét és egykori fővezérét, a keresztény Magyarország loglelkesebb harcosát: az izzó hazafiasságu Horthy Miklóst — tegnap délután 4 óra után varatlanul megszakította az a szűkszavú távirat, hogy a kormányzó kanizsai utja közbejött akadályok miatt elmarad, őfőméltósága egyenesen Szombathelyre megy, a Vasvármegyei Népgondozó vasárnapi ünnepségére s ez alkalommal nem ejti útba Nagykanizsát. Azt a nagy szeretetet és lelkesedést, amelyet a legnagyobb magyar számára tartogatott & város keresztény magyar-sftga — elraktározza továbbra is szivében s nem mond le a reményről, hogy bálványozá-sig szeretett vezérét rövidesen mégis falai között üdvözölheti.
— Az Irodalmi Kör a Polgári Egylet nagytermében ma este hét órakor tánccal egybekötött hangversenyt rendez, a következő műsorral: 1. Rákóczi nyitány Kéler Bélától. Előadja a Mathea Károly vezetése alatt álló főiskolai zenekar. 2. Megnyitó beszéd. Tartja Pfeifer Elek, a Kör elnöke. 3. a) Bruch: Adagio, b) Hubay : Sárga \'cserebogár Hegedűn előadja Lányi László, zongorán kiséri Sauer-mann Antal. 4. Petőfi: Az őrült. Szavulja Schreiber Lajos. 5. Arany László: A délibábok hőse. lsmertoti Majtényi Károly. 6. Filenberg: Postakocsi az erdőben, Előadja a zenekar. 7. Végvári: Segítsetek! Szavalja Wágner Etelka. 8. Suppé: A mi Vencelünk. Előadja a zenekar. A hangversenyen a Kör vezetősége minden érdeklődőt szívesen lát. A hangversenyt tánc RÖVeti. A hangversenyre készülő urileányokat ezúton kéri fel a rendezőség, hogy aki teheti, szíveskedjék magyarruhában megjelenni. A zenékár tagjai este háromnegyed 7 órakor gyülekeznek a Polgári Egylet nagytermében. Jegyek Mair József és Szerb Ernő könyvkereskedésében kaphatók. A Kör tagjai és a közalkalmazottak árkedvezményben részesülnek. Diákjegy 4 korona.
— Bántotta a lelkiismeret Néhány nappal ezelőtt tárgyalta le a nagykanizsai törvényszék Tapler Lőrinc sármelléki lakos bünügyét, akit az a véd terhelt, hogy 1919. márciusában meggyilkolta községének közszeretetben álló plébánosát: Vida János plébánost. Tapler már a vizsgálóbíró előtt visszavonta a csendőröknek tett beismerő vallomását és ezidőtól kezdve ugy az előzetes vizsgálat során, mint a főtárgyaláson a legállhktatesabban tagadott és nem tört meg akkor sem, amikor a törvényszék — a bizonyítékok súlya alatt — életfogytiglani fegy-
házra Ítélte. Az Ítélet ellen folebbezett s rtiég akkor is ártatlanságát hangoztatta. Tegnap azután ugylátszik lolkiismetfurdajások kezdték gyötörni cellájában a konok gonosztevőt, kihallgatásra jelentkezett dr. Mulschenbacber Edvin törvényszéki biró, főtárgyalási elnöknél és töredelmes vallomást tett előtte. Bevallotta, hogy a gyilkosságot tényleg ő követte el s csak azért tagadott mindvégig, mert felt. hogy halállal büntetik. Most azonban a börtönben feltámadt bűnös lelkiismerete, amelyet oly-képen vélt megnyugtatni, ha tördelmes. bűnbánó vallomást tesz. Dr. Mutschenbacher megnyugtató szavai után a magábaszállott bűnös, láthatóan megkönnyebbülve tért vissza cellájába. „ -
— Pályázat magyar színműre. A Tevel szegedi főtitkársága Palágyi Lajos szegcdi színigazgató adomanyából magyar színmüvekre pályázatot hirdet a következő feltételek mellett: 1. Pályázhatnak egész estét betöltő versben, vagy prózában megirt, még sem nyomtatásban meg nem jelent, sem színpadon elő nem adott színmüvek, drámák és vígjátékok (oohózatok kizárva). 2. Csakis olyan müvek jöhetnek tekintetbe, mflyck hivatvák a magyar nemzeti érzést, a keresztény, erkölcsöt és világfelfogást istápolni és erősíteni. 3 A pályamüvek idegen kézzel, lehetőség szerint gépírással leirva, bekötve, jeligés levéllel ellátva a Tevéi szegedi főtitkárságához címezve (Szeged, Tevéi főtitkárság, DMKE-palota) ajánlva küldendők be. A jeligés levélnek a pályázó nevét és lakhe-helyét kell tartalmaznia 4. A pályázat határideje 1920. debember 31. 5. Pályadíj: Első díj 5000 korona, második dij 3000 korona. 6. A pályanyertes mü szerzője köteles a művöt kiadás céljából a .Tevéi-könyvtár* számára a megállapított szerzői dij ollenében átengedni. A mü a szegedi előadással kapcsolatosan jelenik meg.
— Nagykanizsai közalkalmazottak beszerzési csoportjának közleménye. Értesít-jak a közalkalmazottakat, hogy szeptember hó 20 és 21-én délelőtt fél 10 órától 12 óráig és délután fél 3 órától fél 6 óráig petroleumot mérünk ,ki. Egy és két személyből álló család egy\' liter, három és több tagból álló család kettő^ liter petroleumot kap. Az esetleg megmaradandó készlet szerdán délelőtt fog bármely jelentkezőnek kiadatni. Nagykanizsa, 1920. szept. 17-én. Az elnökség.
— UJ színház Szegeden. A napokban nyitották meg Szegepen a második vásosi színházat, mely 8 millió korona költséggel a budapesti Népopera mintájára készült. Szegeden már a második, mikot nyilik meg Kanizsán az olső?
— Olcsóbb lesz a kávé. Trieszti jelentések szerint ott a kávé ára átlag 28 százalékkal esett Az áresés előreláthatólag a mi horribilis kávéárainkra is éreztetni fogja jótékony hatását s talán megolcsul a fekete Nagy kanizsa egyik legnagyobb kávéházában, is, ahol már hetek óta négy koronát kérnek a nem annyira bab-, mint inkább zamatos hadi\' kávéból készült feketéért.
(x) Amatőrök 1 Fényképészeti cikkeket, lemezeket másolój>apiroka£\'előhivót aranyfúrdót, silneiőket és egyéb vegyszereket a legolcsóbban beszerezhetik Szabó Antal fényképészeti szaküzletében.
Elsöroad* ebW (károm fogás) 18 C, vaosora II X, Klaixti o. 21. sx. rondéglé- 1563
Eladó házak vannak a város jobb résxebeo, Jókarbw levő hizsk. oagy kerttel eladók, amik azonnal elfoglalhatok, azonkívül van egy jófordalnu üzlet összes berendezéssel eladó. — Bővebbet: Bakes Oyörgyaél Magyar-utca 45. szia. 1502
(x) Közös táncgyakorlatok a Caslnóban minden szerdán és vasárnap este 8—12-lg. Belépli dij 10 korona.
Budapest, szept. 17. A tőzsde ma szilárd megoyitis után erőteljes vá*áxt4si kedv Jelentkezett. Az árfolyamok nagy lendülettel emelkedtek. A valutapiac igen sziláid.
Valutapiac :■ Kapoloon 864, Font 970. Dollár 290, Ftank (francia) 1830, Márka 491. Lita 1210, Bécsi 96, Rubel 313. !-ei 568, SzoSol 40*5. Korona-dinár 970, Frank (svájci) 4450, Dinár 945, Ezüst ára —. Léva 490.
ÉriéXck: Ipar —. Hazai 715, Agrár —, Magyar hitel 1705, Magya Bank—.\'.Forgalmi —, Leszámítoló SlO, Osztrák hitel 51S, Magyar-Olasz 486, k\'ontordia —, Gizella —, Beocsini 4570, Altalános szén 7725, Szászvári 3050, Salgótarjáni 6425, Urikányl 5020, Rima 3430, Schlick S33, Nasici 12750, Danlca 5425. Klotild 2Ö20, Adria —, Atlanta —, Ingatlan —, JeUÁlog 4S0, Kereskedelmi hitel —, Kereskedelmi Bank 6700. Drascho 17S0. Gutt-•Jiíum 4500, Olaj —, M. Cukor 13500.
TTRANfA pig\'
UllrVlllXV Eommrt-».i.T«ut»» >a. I
Pénteken, szombaton és vaaáunap
Ravengar
II. rósz: Ravengár fogsága
Telve izgalmas lelenelekkel és trükkökkel Az első rész tortalma vetllve lesz.
Etéadáaek kíic.pakoa 5, T is I órakor. Vasár. •> Han.paapokaa », 5, 7 it 9 öraker.
Ház
bskiltözlietú eladó
Bővebbel Kosaulh-lér 5. azám.i,
Villamos bevezetési vllágitá3 és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabbsn vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos lelszerelésének és üzembon levő motorok karbantartását
iáik, Ttltanioi TBSalák, Uláaiiajrek, oaülirak U-laattaa raktáron. KölLéflT.léat U)m.at.aak1Uunak
= Telefon ÍOO .xém. ■■■
fSIS.f Ul.. ■■]■■!■
Ifts A r* na.ymoz(é.zlnhár
VIL Ali Satáurfimt ItltlH
Pénteken, azombaton és va»*">»P
A Burlingtoni Jaguár n.rósze
„A manillai Cyklop".
filmregény 6 felvonásban. | PSaaereptfS Pe«n Wlaltö.
Hétfőn éa a további napokon
Miss American ll-ik része.
EléaUaok kaileta kitkSnipakaa 7 9 érakar. Taaár- éa laiapaaHkea Vté.S, 7 él 9 árakas. ii—i—t—i—i—itwaet—t—tee^m
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitá- és javité üzeme
Elvállal és szakszerűen tisztit, (avll mindennemű férfi öltönyöket, felöllőkel, téli kabátokat, női kosztümöket, pongyolákat, lutányos árban. Oyil|lőlelep : Eruébet-tér 20. »«. — Üzem : Telcky-nt 15. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmi! dúsan felszerelt kész férfi, fiu éa gyermekruha raktárunkra.
Kész férfiöltönyök 800 koronától feljebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készítünk jutányos árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántuli Ruhaáruház U13 Erzsébet-tér 80.
— Tojást, bábot —
- válogatott, a|mAf kézzel szedett dl III Cl »
borsót, lencsét, diót, mikot is egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áron vásárol Dunántúli Élelmiszer és Ártifar-galml K.-T. Nagykanizsa
Csengery-u. 6. 1*0J
Telefon: 59. Távirati cim: „Transdanubla."
Nyomaton a laplulajdonosok: Zalai és Gyanr.ai könyvnyomdájában-
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: FŐ-ut 13.
____Inierurban-tclefon 183. -
Megjelenik mindig kora reggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
nemictxj. kípW.í\'li-
FEI.ELÖS SZERKESZTŐ: BODROQKÖZY ZOLTÁN
Etdtiz.t.sl Arak:..
Eetet évre 280 K. Félévre ÍM K. Negyedévre «5 K. Egy hóra 12 K. Egyea uim 1 K
pénzügyi boldogulásunk j feltételei.
Korányi báró pénzügyminiszter he-teríesztctte a nemzetgyűlés elé Magyarország állami költségvetését az 1921. évre. Ezzel megtörtént az első korszakos lépés pénzügyi konszolidációnk terén. Állami budgeuűnk évek óta nem volt. A szerencsétlen háború s a forradalmi felfordulás khaoszba döntötték az ország háztartását. Ez a zűrzavar most végre kezJ megszűnni - A pénzügyminiszter budgetje tiszta képet tár a nemzet elé, financiális helyzetünkről. Rámutat a bajok lényegérc, méreteire, de megjelöli nagy körvonalakban a kibontakozás lehetőségeit is
A költségvetés ma, a háború előtti állapotokhoz képest szertelenül megnövekedőt, keretei felülmúlják a husz milliárdot, ami azt jelenti, hoxy a köz-szükséglet megtízszereződött, noha állatni termelésünk a haimadára zsugorodott össze. Biztató körülmény azonban, hogy az állandó szükséglet 8 és fél milliárdnyi összegét fedezni tudjuk, közel két milliárnyi rendes bevételeinkből, sőt a rendes kezelésnél közel 400 milliárdnyi fölösleg mutatkozik. A helyzet — kétségkívül még előnyösebben fog kialakulni, ha végrehajthatjuk reformjainkat, kiépítjük intézményeinket s gyümölcsözni kezdenek befektetéseink, amikből Korányi budgetje 1 niilliánjiiál nagyobb uj beruházási tételeket tartalmaz. Hogy a 20 Ynilliárdos kötíségvetés ezúttal kilenc milliárdnyi hiánnyal zárul, ezt az átmeneti kiadások 10 milliárdnál is tetemesebb terhe okozza, Ez a teher az él-veszteit háború hagyatéka s a két forradalom rombolásainak követkozményc. A gyakorlati politika feladata lesz, hogy államunkat e megtérheltctéstől mielőbb mentesítse, vagy elviselését megkönnyítse. Sokat fog lendíteni helyzetünkön, ha a valutaprobléma megvívásával pénzünk értékét lényegesen javíthatjuk. De ez a nemzetközi valuta megállapodásoktól függ, amire nézve folyamatban vannak » tárgyalások.
A tervezett nagystílű hitelművelet, uj adózási progfamm végrehajtása s állami kiadásokat dirigáló takarékossági szellem kétségtelenül előnyünkre változtathatja az ország pénzügyi helyzetét s lendületbe hozhatja politikai fejlődését is.
De ebben a közszellemnek is kooperálni kell.. Egészségcsen etikus és fegyelmezett közszellcmre van szükség, hogy erkölcsi felujulással az anyagiakban is boldogulhassunk. Pénzügyi defetizmus ostromolja a közhivatalokat és nehezíti i kormányzatot. Korányi pénzügyminisz-
ter c beteg irányzat ellen föl is emelte óvó intő szavát. Figyelmeztette a nemzetet, hogy bármily nehéz a helyzet, objektíve nézve meg, mindig biztató reményekre jogosít s nincs ok a nyugta lanságra, vagy pláne kétségbeesésre.
Aggasztóvá állapotaink az esetben • volnának, ha/ ez a defetizmus nem
csillapul s a benne tomboló erők nom ellensúlyozhatok. Csakis oly- ország és nemzet menthető meg a romlástól, melyből nem hiányzik hozz£ a készség s a mentés munkájában maga is részt vesz.\'
Erkölcsével aki boldogulni nem akar, vagy képtelen, annak sorsa a megérdemelt elpusztulás.
Á kormányzó lázbeteg.
Szombathelyi ntasáaa la elmarad. — Teleki mlulaxterelnók fog|u az oltani ünnepségeken képvlaielnl.
Budapest, szept. 18. Horthy Miklós kormányzó lázas meghűlése miatt a nagykanizsai és zalaegerszegi szemieutak — mint ismeretes — elmaradtak. Miután Ófóméltósága láza ma még emelkedett, —- szombathelyi ünnepségen sem vehet személyesen részt. A kormányzót Teleki Pál gróf miniszterelnök fogja a szombathelyi ünnepségeken képviselni, A miniszterelnökön kivül még számos miniszter is leutazik szombathelyre, ugy eddig a következők jelentették be részvételüket : Rubinek Gyula, Sréter István, Vass József drTomcsányf Vilmos Pál dr.. Bleyer Jakab dr. és sokorópátkai Szabó István.
A numerus clausus vitája.
Glessweln Sándor és Mlloiay István beszédei
Budapest, szeptember 18. A nemzetgyűlés mai ülésén Qakovszky elnök és Ugrón Gábor bejelentései után rátérnek a numerus claususról szőlő törvényjavaslat tárgyalására.
Az első szónok, Olessneln Sándor a javaslatot abból a szempontból bírálja, hogy vájjon célszerű és időszerű e a javaslatot most a Ház elé hozni. Mélyebbre kell — úgymond — nyúlni e kérdés megoldásánál. A keresztény magyar társadalom alsóbb néprétegei számára kellene utat\'nyltni a közép* és felsőfokú oktatás felé. A keresztény tár-, sadalom, de fő^t a középosztály, a kereskedelmi és ipnrt pályákat alsóbbrendű foglalkozásoknak tekinti. A zsidók szerepe az; egyes országokban az analfabetizmussal fordított viszonyban áll. Magyarországon nagyobb az analfabéták száma, nagyobb tehát a zsidók szereplése is.
E javaslatban az egyetem autonómiájának a sérelmét látja és ezért nem fogadja el.
Mi/oiay István hosszasabban beszél aj liberalizmusról, kifejti, hogy a liberalizmus teljesen zsidójellegüvi vált. A magyarság azt: hitte, hogy uralmon maradhat, ha a politikai uralmat a kezében tartjt és ezért elhanya-> golta a szabad verseny előnyeit, a társadalmi és gazdasági ágakat, amelyeket a zsidók foglaltak el.
— A liberalizmusnak nagy hibája volt, hogy a románság e/őnyomoiásái Erdélyben nem akadályozta meg, mert az államhatalom minden próbálkozása ellenére, fokozatosan szorult ki onnan a magyarság.
Fojtegeti, hogy a zsidóság ellensúlyozásának lehetőségéről csak akkor van szó, ha megfelelő módon pótolni tudjuk a sajtóban, a kereskedelemben és agrártéren a zsidó-
ság erejét.. Számadatokat sorol fel a keresztény és zsidó újságírók viszonyáról a sajtóban. Az újságírók 72 százaléka zsidó.
Beszédét azzal végzi: arra kell törekedni, hogy a közelmúlt eseménye/ ne ismétlődhessenek meg, ami pedig csak ugy lehetséges, ha a magyarság veszi kezébe a maga sorsa Intézését.
Ezután Drótdy Győző raentelmijogár\\»k megsértéséi jelenti be, amit az einők indítványára kiadnak a mentelmi bizottságnak.
Ruppert Rezső eláll a szólás, jogától, mire a kérvényi bizottság előadója terjeszti be a bizottságban már letárgyalt kérvények harmadik sorozatát. A kérvények bemutatásához Pálffy Dániel és Budaváry László szólnak hozzá.
Rátérnek az iMwpoU&ciókr*.Baria-Szabó József a gazdaközönség vetőmag ellátása érdekében interpellálja a földművelő* ügyi minisztert.
Csukás Endre a tanítóság .Hiitfeának rendezését kéri.
Szabó József és Tomory Jenő elálla-nak interpellációjuktól.
Kálmán István kétrendbeli interpellációt terjeszt elő az ellátatlanoknak a helyi késztetekből való ellátása és a& őszi vetőmagnak a kellő időben való szétosztása tárgyában.
Az ülés háromnegyed három órakor ért véget.
Zákány lemondott az Ébredő Magyarok alelnftkaógéről.
Budapest, szeptember 18. Az Éor*dő Magyarok Egyesülete nagyválasztmányának legutóbbi ülésén Zákány Gyula alelnök lemondott tisztéről. Lemondásáról különböző verziók vannak forgalomban, amelyek lényege az, hogy az egyesület nem helyeselte Zákány bizonyos dunántúli akcióját. Ilyenformán nézeteltérés támadt a pártvezetőség és Zákány között, minek következtében Zákány elhagyta helyet. \'
ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 19,
Felveszlk-e Magyarországot a Népszövetségbe ?
A délamerikai államok magatartása.
Rudaoesl szeptember 18. Londonban arra azftmitaiiak, hogy a nép-. ülésén Geutben, heve. küzdelem Icai abban a ttérdes
Magyarországot és te.vegyék-e
" UThe£:íeStbe„« leszi bouyo.nl.ta, hogy naKyon bIzony«a.(.o a délamerlkal Államok magatartása, mejyek a magút tizennégy »zar«-
ío^naú a te,vétel ellen, vagy mellett dönteni és Igy az eredmény nagyon kétséges._
A Tisza-per anyaga a f«-t&rvényszék előtt.
Budapest, szeptőnber 18. A Tisza-per anyagit sz elsőfokú bíróságnál ma lezárták és az Iratokat felterjesztették a legfelsőbb honvéd törvényszékhez, ahol határozni fognak íz elsőfokú Ítélet ellen emelt kifogásolt tárgyában.
Az elsőfokú ítéletek elleni fölebbezése-ket egyébként ma nyújtották be a vádlottak védői. y ,
Lengyel hivatalos Jelentés.
Varsó, szeptember 18. Harctéri jelentés szeptomber 17-éről. A Szeret jobbpartján elő nyomuló ukrán osztagok megszállták Gaort-kowot, a Sztripa mellett Bucsacs, Przewlowk ás Wisnioweesik helységeket. Az ukrán lovasság elüldözte az ellenséget Podhaiczeből. a menekülő ellonség üldözé-e közben csapataink megszállták a Zlota-Lipa melletti Brzezanyt és Marajow városit. Ettől északra, a Dnyeszter tői a pinszki mocsárig terjedő egész vonalon üldözzük a hátráló ellenséget A felszabadult egész területen a népesség — .ezalkalommal még a zsidók is — nagy lelkesedéssel üdvözlik a felszabadító csapatokat. A bolsevisták az egész országot elpusztították és minden terményt elvittek.
A oeehek nem engedélyeznek keresztény iskolákat.
Pozsony, szeptember 18. Slefanek, az iskolaügyek kormányelőadója a Kassán tervezett katholikus gimnázium megnyitásit betiltották. Az intézet csak akkor kezdheti meg működését, ha erre a közoktatásügyi minisz \' terium az engedélyt megadja.
A korona Zürichben
Budapest, szeptember 18 A magyar korona állása Zürichben ma: 2 centime.
Trookij u] offenzívét szervez.
Budapest, szeptember 18 Az „Uj Lap" jelonti Bécsből: Helsingforsból jelentik :Trockij téli háborúra készül Lengyelország ellen. A hadjáratot óriási méretűnek tervezi. Uj vörös hadsereget szervez erre a célra a Bcrczina és a fölső Dnjeper partján.
A Berliner Tageblattnak jelentik Kopen-hágából: "írockij állítólag Litvániában van. Tegnap érkezeit Lidiba. Trockijnak a frontra való érkezése összefüggésben van az uj offenzíva megindításával.
Ukrén delegáció Angliában.
Bécs, szeptember 18. A párisi „Temps" jelenlése ^.szerint Ukrán Kelelgalicia kormányának követei legközelebb Angliába érkez-nok, hogy Kelelgalicia függetlenségének elismerését kérjék. A misszió reméli, hogy Lloyd George és Conrson lord is fogadni ogja.
Egy főúri esküvő kellemetlen utójátéka.
Budapest, szept. 18 Szeptembor 15-én fényes főúri esküvő volt a békésmegyei Gerlo községben. Gróf Atmássy Imre vezette oltárhoz gróf Széchenyi Anloniit. Az esküvő után a fiatal főúri pár Budapestre, a Kevtczky teri Wenckheim palotábanberendezettuj lakásukba, amelyet legnagyobb meglepetésre kifosztva la-lált. A lakást — mint utólag megállapítást nyer[ _ nz esküvő előtti éjszakán fcriiörlék, elvitték belőle a menyasszony egésí kelon-gyéjét, selyem estélyi ruhákat,, csipkéket, réglsegeket és más értékes holmikat. A gróli pár összes kára egy millió korona körül van. A rendőrség a vakmerő betörés ügyében legerélyesebb nyomozást indította, amely azonban ezideig eredményre nem vezetett.
Elindultak delegátusaink a brüsszeli valuta konferenciára.
Budapest, szeptember 18. A brüsszeli konferenciára kiküldött magyar delegátusok, Schober és Szchirovstky ma délelőtt a boc-i expresszel elutaztak Budapestről. Hétfőn utazik el a magyar delegáció ipari szik-értője, Fenyő Miksa, a gyáriparosok országos szövetségének vezetője is.
A konferencia egyik tagja a konferencia céljáról a következőket mondotta:
— Az antanthatalmaknak eredetileg volt a tervük, hogy Genfoen kongre szust hivnak egybe, amelyon meg fogják állapítani Nemeiország fix kötelezettsegél és csak azután térnek át azon eszközök megvitatására, hogy mi módon teljesítse Németország kötelezettségét.
Ennek megállapítása lett volna hivatva a brüsszeli konferencia Minthogy azonban Franciaország ellenzésére elmaradt a genfi konferoncia, — ezáltal a brüsszeli pénzügyi konferencia tisztán theoretíkus értekezlet tesz, amelyen az egyes nemzeteknek finAnclálls helyzetét és azon rendszabályokat fopják megbeszélni, amelyek segítségével megjavnha\'jak valutájukat. \\
A konferencián az egyes nemzetek delegátusai nyilatkozni fognak arról, hogy mi a szándékuk a jövőben a valutajavitást illetően. Ebbe a fejozelbc tartozik az egyes áll-mok nyersanyagszükségletének megállapítása, megszerzésének lehetősége is. Ezért volt szüksé. ges, hogy a brüsszeli konferencia magyar delegációja ipari szakértőt is vigyen magával.
— Sok a koldus. A kataszlrófális háború után előrelátható volt, hogy a kéregetők száma nagyon meg fog szaporodni. Bekövetkezett. Az utcák, a sarkok a nyilvános épületek tele vannak koldusokkal, akik között nem egy van, aki a hiboru áldozata. A vonatokon egyik menekült alig megy cl jön utána a másik, aki segélyért nyújtja a kezet. Á budapesti vonaton menekült erdélyi színészek szavalnak,\' hogy a megélhetésüket biztosítsák. A nyomorgók kényszer helyzetét megértjük, de még sem tanjuk rendjen valónak, hogy mindenütt kércgctókkcl találkozzunk. Borzasztó képe ez egy nyomorgó országnak, amelyen valamikép segíteni kellene s egyedüli mód rá, hogy munkába lógja az ország hányódó, vetődő kéregetőit.
I;
A nyugdijasok.
Az összczsugoritoll Magyarország |Eas_ galásái éber figyelemmel kísérve, látni lehti sok buza-vonát, mellyel a mindenkori vezetők küzködnek, anélkül azonban, hogy az ország talpraallltásál észfevehejtj módon előbbre vitték volna, sőt mindl8r>réménylele-nebb helyzet kövelkezlk; 0 nagyitáboru me?. szilnte óla, halványozoít mértékben növekszik a proletárok száma s ha gyökeres orvoslás nem lörlénlk, a katasztrófának be kell következnie.
A balon csak egy módon lehelne segi. leni és pedig a progressiv alapon kivelendí vagyondézsma gyors végrehajtásával gyon és hadinyereségadó kivetésével éj gyors beszedésével)
Addig, amíg nem áll az államnak meg. felelő mennyiségű anyagi erő rendelkezésért, a .már tarthatatlan bajokat meg nem gyógyíthatta.
A középosztály gerince, a hivatnokl kar, már a békében Is nyomorgolt, ma meg mér valósággal éhezik és elrongyolódott ruházatai hivatását képleten lesz belöllenl akkor, amikor a hábora Uzérel milliókkal rendel keznek és az ölükbe hullott százezrekkel azl sem tudják, mit csinállanak.
Teljesen értheteilen, hogy mlérl hagyja a kormány, ezen, — egyedül célravezető, de kl sem kerülhető — müveiéi kereszlOlviieléi a késő jövőre ?
A vagyondézsma gyora klvelése és beszedése nemcsak hogy visszatetszést nem kellene, de még a megadóztatandók Is szívesen lálnák, legalább tudnák, hogy mi az övék.
Helytelen azl a politikát folytatni, hogy a tisztviselőkkel akarják a valutát megjavítani, az árakat csökkenteni azálial, hogy ők, csak egyedül ők ne szerezhessék be szükségleteiket.
A drágaságot csak azok bírják el. akiknek van mit érlékesllentök, de hogyan éljenek a tisztviselők, különösen a nyugdíjasok, amikor még azl sem kapják meg, amit 0 szolgálatban lévők. Pedig a nyugdíjasok még jobban rá vannak szorulva a támogatásra, mert nekik mellékjövedelmük alnea, sem egyéb kedvezményben nem részesülnek.
A nyugdíjasok évi nyugdija állag 4000 K, ezzel szemben egy 5 lagu család évi szükségletét a következőkben lehetne előirányozol.
1. lakás . . . . 600 K N: 2. tűzifa (3.81) . . . .\' «C0 K
5. kenyérnek való, (6q) 3000 K \'\' 4. ruha (csupán lábbeli). 8000 K
5. zsír (50 klg.).... 6000 K
6. krumpli,só, cukor, ecet,
olaj slb...... 6000 K
összesen: 25300 K
Igaz ugyan, hogy az uj nemzetgyűlés fennállása óla, lépten-nyomon olvassuk, hogy a mindenkori belügyminiszter, szóval, segll-ségei Igérl, az egyik készpénzt, a másik naiuráliákal, de az ígéret alig löbb a mézesmadzagnál, amit a szájuk előli huzigálnak
A pénzügyminiszter legulabban négy milliárdot igérl a tisztviselőknek, de ha csak felél adná Is meg. akkor Is Jutna minden hivatalnoki családtagra 2666 K; ez mindeneseire némi segllség lenne, de vájjon mikor látják a kiutalását?
Mosl III állnak a léi előtt, élelem, ruházat és fűlő anyag nélkül. Micsoda végheiel-len nyomorl zudll majd rájuk a téli
1920. szóptombor 13.
ZALAI KÖZLÖNY
8.
HÍREK.
— A nyári Időszámítás megszűnik hétfőn reggol három órakor, amikor i% az órákat agy órával, azaz két órára igazit-iák vissza.
— Az Ébredő Magyarok nagygyűlése. Ma délelőtt il órakor a felsőtemplom előtti téren az Ébredő Magyarok Egyesülete nagy* gyűlést la/i, amelyen minden, hazája sorsát szivén viselő s a koiesztcny Magyarország mielőbbi kiépítését követelő, öntudatos magyarnak. jelen kell lenni. Felhivainak a város ós vidék összes keresztény egyesületei és testületei, hogy a gyűlésen zászlóik alatt vegyenek rékzL A gyűlés vezetójo és szónoka Péciely László kiskomsromí földbirtokos. (Rossz idő esetén a nagygyűlés a városháza nagytermébe* jartatik meg.) — A nagygyűlésre gyülekező délelőtt 10 órakor & Keresztény Otthonban, az összes keresztény egyesületek részére.
— Hangverseny. Az Irtöatyú és Művészeti Kör tegnap este tartotta kitűnően sikerült hangversenyét. Az estélyt legnagyobbrészt a főiskolai hallgatók elsőrangú zeneszámai töltötték ki. A főérdega Mothea Károlyé. aki nagy hozzáértéssel vezette a hatalmas kart Sok tapsot kaptak Majtényi Károly, a kör titkára megszívlelendő felolvaaást tartott Arany László . a nagy világ előtt kevésbé ismert költő iéélihábak hőse" című verséről. — Helyesnek tartottuk a szemelvényeket, mert a folytonos öndicséretekkel még clhisszük, hogy hibátlanok vagyunk. Arany László Délibábak hőse kétségbe esve sorolja fel súlyos hibáinkat, amiket Majtényi Károly időszerűségekkel átszőve hatásosan olvasott fel. Vágner Etelka Végvári : Segítsetek cimü versét kitűnő hanghordozással, igazi székely temperamentummal szavalta. Lelkes szavalatáért sok tapsot kapott, örömmel láttuk, hogy\'amiie már reg felhívtuk a város leányainak figyelmét, az Irodalmi kör hangversenyén megvalósult. A lányok nagy része magyar ruhában jelont Ha tudnák, mily csinosak voltak, felemelnék báli ruhának pruszlikjaikat.
— Az Iglól Orsolyaapácák Halason. Mint a Nemzetnevelést\' cimü tanügyi szaklap irja, az Iglóról elűzött Orsolyaapácákat Halason helyazték el, ahol már az ősz folyamán megnyitják polgári leányiskolájukat. A polgári leányiskolával kapcsolatban női kereskedelmi
. tanfolyamot is létesítőnek. Annakidején szó volt róla, hogy az iglói apácákat Nagykanizsán fogják elhelyezni s dr. Szekeres Józsofné ügybuzgósága folytán ugylátszoU, hogy az idehelyezés befejezett tény. Azonban Nagykanizsán semminek sincs jövője. Mit bánja azt Nagykanizsa, ha a földet húzzák is ki alóla. „Nincs helyiség? ez a takarózó mindenben. Nincs helyiség, mert kerosni kell s egy kis utánjárással járna.
— Az utolsó vacsora termét az öless királynak ajándékozta a sznltán. Rómából jelentik: A szultán az olasz királynak ajándékozta azt a termet, amelyben Jeruzsálemben as utolsó vacsora lefolyt A szóban levő termet, amelyben a kegyes hagyomány az Utolsó vacsora színhelyét látja — a Ferenc-rendiek átlitottók helyre a XIV. században. 1547 óta azonban a helyiség a törökök kezében volt, akik eddig megtiloiták a kereszté-nyeknek a helyiség látogatását._
.Hiszek égy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni őrök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában t Ámen.*
| — A döntőbíróság határozata. A víllany-j gyár és a vá»osi tanács között már régóta vita folyt a változott viszonyok mellett az elektromos áram felemelése miatt. A tárgyalások eredményre nem vezettek, ugy, hogy döntőbíró* ágra kellett bízni az ügy elinlézését. .A bíróság tagjai voltak: farkas h. államtitkár, dr. Szilas Oszkár miniszteri műszaki tanácsos, Plósz Pá», Slork Lipót és Hollós József tanácstagok. A döntőbíróság az alábbiakban határozott: A fizetendő egységárak: 1. A magánvilágitási számlálón mért áramfogyasztásért a) 1910. évi április hó 1-től 1919 évi julius hó 3l-ig hektowattóránként 50 f. b) 1919. évi augusztus hó l-től 1919. évi decomber hó 3l-ig hektówattóránként 80 f. c) 1920. évi január hó l-től 1920 évi junius hó 30 ig hektóvattóránként 1 K 20 f. d) 1920. évi julius hó l-től kezdődőleg hektówatióránként 2 K.
2. A magánvilágitási átalány fogyasztásáért 20 gyertya fény erejű izzólámpánként és havon a) .1919. évi áp ilis hóban tf K. b) 1919. év* május hó l-től 1919. cvi julius hóSl ig 14 Kl 20 f. c) 1919. évi augüsttus hó l-től 1919. évi december hó 31 ig 24 K. d) 1920, évi január hS l-től 1920. junius hó 19-éig 36 K. e) 1920. évi julius h£ 1-lőí kezdődőleg 40 K.
3. A motorikus számlálón mért áramfogyasztásért hektówattóránként a) 1919. évi április hó l-től 1919. évi julius hó 31-ig 25 f. b) 1919 évi Augusztus hó l-től 1919 évi december hó 31-ig 60 f. c) 1920. évi január hó l-tól 1920. évi junius hó 30 ig 90 f. d) 1920. évi julius hó l-ől kezdődőleg I K40 f. 4. A havi órAbár dij 1919. évi április hó Mól kezdődőleg számlálónként 5 K. A közvilágításért jelenlegi terjedelmében 1919. évi április hó l-től 1919. december hó 81-ig évi 70,000 K, 1920. évi január hó l-től kezdődőleg pedig évi 105,000*K átalányár fizetendő. Ezen ármegállapítás nem érinti a részvénytársa«ágnak a várossal szembon fennálló a bruttó részesedésre vonatkozó kötelezettségét A középületeknek és magánosoknak a város által közcélra használt helyiségei, továbbá iskolák, templomok és kórházak részére (lásd a. részvénytársaság és a város közönsége között fennálló szerződés 29. § át) szolgáltatott áram egységára a fentebb megállapított egységáraknak fele. A részvénytársaság és a város közönsége között fennálló szerződés 30. §-ában magánfogyasztóknak bizonyos használati órák elérése után biztosított százalékos engedmények változatlanul megmaradnak. Az elektromos áram árak megváltoztatásának kérdésében döntő bizottság a bizottsági tagoknak az eljárás alkalmával .felmerült kiadásait 11,605 (Tizcnegycierhatszázöt) a bizottsági tagok tiszteletdíját pedig 60,<X0 (Hatvanezer) összesen 71,805 (Hctvenegyezorhatszázöt) koronában állapította meg, mely összeg megfizetésére Franz I.*jos és Fiai gőzmalom és villamos üzem R. T. Nagykanizsán, nágyxanizsai bejegyzett céget jelen határozat vételétől számítolt 8 napon belül a befizetett 20,000 korona előleg levonásával kötelezi. A fizetés a bizott-20846. sz. postatakarékpénztárt csekkszámlája javára eszközlendő. Jelen határozatnak az áramárakra és határidőkre vonatkozó része már most jogerős, mig az eljárási dijakra vonatkozó rész elleri^a költségbén elmarasztalt fél 15 napon belül halasztó hatályú előterjesztést tehet a budapesti kir. ítélőtáblához.
— Utóoltás. Felhivatnak a szülők, hogy a tavaszi oltásról betegség vagy ogyéb okból elmaradt csecsemőket Nagykanizsán szeptember lí-én vasárnap délután a városházán, az adóhivatalban, Kiskanizsán ugyanezen időbon a templomtéri iskolában okvotlenül bemutassák
> -— Polgári kötelességek. Amint a leg-^ egyszerűbb háztartásban is szükség van költ-ségre, hogy az a háztartás rendben folyjon és fennmaradhasson, akként az állam háztartása sem tartható fenn költségek nélkül. A közönséges háztartáshoz a költségeket munka árán szerezzük meg s a munkát vagy a fold jutalmazza meg termények alakjában, vagy az állam fizeti meg az 6 érdekében kifejtett működésünkért De hogy az állam a fizetés kötelezettségének toljesitésébos fenn ne akadjon, bevételekre van utalva és e bevételek az adók. Ezeket tehát beszolgáltatni honpolgári kötelesség, viszonzásul azért a véoelomért, melyet életünk és vagyonunk biztonságáért nyújt. Adó nélkül nincs jövedelem, jövedelem nélkül nincs fizetés, fizetés nélkül nincs közbiztonság. Ez a három szorosan és elválha-tatlanul összefügg egymással. Rosszul, önmaga és az állami közösség érdoke ellen cselekszik ezért az, aki nem siet adójának a rendes időben és mennyiségben való beszolgáltatásával Rssszul csofek<uik, mert kÖtolosségot mulaszt; ómaga ellen vetkezik, mert veszélyezteti a saját életét és vagyonát; a közösség ellen tesz, mert magával együtt polgártársát is az örvénybe rántja. Tudjuk, bogy lappangó ellenségek bujtogatnak köztetek az adófizetés megtagadására, de ne hallgassatok rájuk, mert ezek zavart és felfordulást akarnak előidézni, hogy a köz/omlásban halászhassanak. Hadd beszéljenek hát gonosz nyelvvel az adófizetés ellen engedjétek gonosz szavaikat fületek m\'ellett elsuhanni Magatok pedig telje-itsétek a jó honpolgár egyik kötelességét, fizessétek meg pontosan az adót s akkor nyugodtan hajthatjátok le mindennap fejeteket, a saját adótok lesz legbiztosabb védelmezőtök.
— Hernyók a fában. Patacsi Dénes államtitkár a zsidókérdésre vonatkozólag ezeket mondotta lapunk munkatársa előtt: A zsidóság olyan, mint a hernyó a beteg fában. Lerágja a legszebb leveleket, át éa át fúrja a fa törzsét. De ha a törzset gyógyítjuk, a hernyó járatokat tüzes drótokkal kiégetjük, kipusztul a férog s a beteg ágak megint egészséges lomból hajtanak. Minden igyekezetünk oda irányul, hogy a magyarság törzsét etósitsük, erejét intézményesen, törvényosen biztosítsuk. Ha ozt a nagy munkát sikeresen elvégeztük, a magyarságot megerősítettük, a zsidó kérdés sem lesz többé olyan veszedelmes. A poéta lelkű államtitkár szavaihoz még azt kívánjuk hozzá fűzni, hogy lássunk már azokat a tüzes drótokat
— Közős táncgyakorlat. A Ker. Ssoc. vigalmi bizottsága ma este nyolc órai kezdettel láncestélyt rendez a Keresztény Otthonban. Belépti dij 4 korona. A rendezőség.
— Hazánk fővárosi keresztény hetilap legújabb száma 16 oldalon rendkívül érdekes és gazdag tartalommal mogjolent. Kapható a nagy bódékban. _
(x) Lldla Borelll a csodaszcpségü mű vésznő szereplősével bemutatásra kerül az Urániában farnevot" dmű-ifívátó darab. A lendezése és kiálljtása-efuiek a mesés darabnak ritkítja párját.
(X) Még csak ma, vasárnap látható a „Világ" mozgó hatalmas film-slágere a „Bur-lingioni Jaguár." — Hétfőn, kedden és szerdán a „Mias American* II. része fog bemutatásra kerülni.
(x) Méhészek I Kasos méheket előméhek-kcl együtt legmagasabb áron megveszem. — Lefojtás előtt saját érdekében értekezzék Szabó Antal csemegekereskedő méhésszel.
(x) A MOVE-nál korpa kapható.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 42.
(x) Altorjámié Maytrsbérff Frlda látic-iskoltíjában a Polgári Egylet nagytermében vasárnap este 8 árai kezdéllel küzös táncgyakorlat lesz Tprnta Tóni zenéjével. Az esti tanfolyam re\'szveWSi Igazoló legyük belépi légyül szolgálnak. Az éxclusiv tanfolyam kedden este kezdődik. Érdeklódnl lehet a tánciskolában
Értesítés.
A b. itir. zilmeme?! II. lábof hftatalm
Ajánlati felhívás
A zalaegersaogi ni k r. internátó tábor hehő területén, * tábor tisztviselői és az internálták apr bb szükségleteinek hosxorzéséro szolgáló k.ntin állíttatik fol.
A kaolin vezetéséi pályázhatik inindon magyar honos, s nagyobb családot dUtH hadirokkant, vagy töhb , gyermekes hadiözvegy.
Megjegyzem, hogy a kantinban szeszes itiJ nem tartható s ki nem szolgálható.
Pelhivom a pály.isni szándékozókat, hogy írásbeli ajiinlatakat 1020. évi szeptember hő 23. d. ti. 3 óniig a tábor igazgatóságához nyújtsak bo.
Bővebb felvilágosítás a hivatalos orik alatt a tábor igazgatóságánál nyerhető.
UOt Tiborl(jaaBaló»á(|.
APRO HIRDETÉSEK
A aafTkanlual Béripari Sxívttkaxetaél jobb munkás, clpéi*-és cstzmadiase-gé-iík biztos, állandó munkára mielőbb felvétotaek. — Jclenikozni lehet a Szörotko-zetnél. 1450
Háziszolga, megbízható, ki irni olvasni tud, felvétetik Guth Arnold vaskereskedőnél Kazinczy-u. 4. sr.. 1605
Keresztény kisuaiony sürgősen alkaltoaxast nyer gasdasági irodában pusztán, ki nem röstel a háztartásban a háziasszonynak is segíteni Cim a kiadóhivatalban. HM
Osalédlaány teljes ellátással. Jó fisetéstel felvételik. Cim: Fő-ut. 22., emelet, lépcsővel szemben.
Cimbalom, /eket* öltöny és varrógép eladók. — Eötvös-tér 14. szám alatt 150S
A n. é. kö-
_________ . _______hogy o .Jobb
mint otthonihoz címzett vendéglőt ál-veitem. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, vagyok teljes fiszlelellcl:
VÁRADI LAJOSNÉ.
j \'yjJ^^Q n«B»moj;gi«ilnl>*i
SiíiutlíálWl ItlelM H. SL
Pénteken, szombaton és vasárnap
A Burlinoloni Jaguár
„A manillai Cykiop".
Hlmregóny 8 tatv. — Pöizarapló Pr.iP.L vfHlTE
Hétfűn és a lovából napokon
Miss American ll-ik része.
ElSadiaok keid.lo hítlöznapokon 7 éa 9 érakor Vaaál- él aooipo.poKoa \'M. I, 7 éa 8 érajtor.
Ingatlanok adás-vétele!
Budapesten nagykörút melleit 4 emeleles u| adómentes palota 48.000 K évi bérjövedelemmel eladó. — Nagykanizsán kisebb nagyobb házak, családi házak, emeletes házak nagy leiekkel. — Jóforgalmu íüszerüzlel, korcsma 2 szobás beköllözhető lakással áfadók.
SZIGRISZT LÁSZLÓ ÍXM&MI*
Zrínyi Klklói-atoi 33. sx. I. »m»l«t — Talaloa í35.
Batthyány-ntca 18. száma 4 szobás kíuyclino\\cn berendezett uH ház nagy kerttel szabadkézből eladó. Ííő-voi/bet Palkó posUfőnóknél KeszUielyon. 150U
Utaiék naponta 600—1000 Voronát kereshetőek Zár.la-utca 2., fényképész. 1494
Pényképéaiek es ögyes amatérök utazónak felvétetnek. Zárda-utca 2, fényképész. 1495
Amatórők ügyeimébe I Modern sötét kamra Igénybe-vohetó és szakasába vágó kidolgozási elvállal. Zárda-utca 2. szám. Modern villany-fényképész. 1490;
Kazii! kölcsönkönyvtár
Budapest, VII., Dohány-utca 1.
(Károly-körut sarok)
Kérjen tájékoztatót I
URÁNIA mo
Roxoonyf-utca 4.
zgókóp- palota
T«l«fon»*m 2St.
Pénteken, szombaton és vasárnap
I. részi
eladását J és vételét \'
agy Üzleti tlsszckttítctéaéból kifolyólag legelőnyösebben g leggyorsabban eszközli
SZÁNTÓ VILMOS XMi.
Ingatlanok
Telve Izgalmas lelenelekkel és trükkökkel Az első rész tartalma veiltvtf- lesz.
Wttii, utf m napi LMía ttrrtlll rnmm\\ CARNEVAJL
Elöaáások hétkőiaapakoa 5, 7 éi 9 órakor. Taaár- é« Unnepnapokoa S, 5, 7 és 9 érakor.
Ház bekötözheti) eladó
Bővebbel Kossuth-tér . 3. szám. „
— Tojást, babot —
- válogatott, 0 1 m A * kézzel szedett O I 111 Cl l
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áron vásárol nmiAiitnll élelmlmer és Árutor gátiul K.-T. ISaíylcuui*««
Cséngery-U. ft- Hot
Telefon: 80. Távirali cim: „TrantdatlUbla."
Hivatalok, irodák figyelmébe
Legjobb minőségű miniszter papir. Fehér 1 finom irodai papir. Fogalmi szürkés papir. Lovélpipirok. Írógéppapír. Szén (carbon) j papir. liatóspapir. Irógéps^allag. Írótollak, lénia és téntatartók. Iróaljzatok, borlték-papirok. Irodai olló és pénzkosarak. Asz-tnli clőjegyzőtömbök sth. irodai szerek nagy válaaxtékban kaphatóit:
Ftschel Fülöp Fial
áruházában — Nagukanizsán.
3 hold rét néhány kisebbs-
nagyobb ház sürgősen eladó, pövebbet
Aczél Ignác ítr.-
MAGÁNNYOMOZÚ VÁLLALAT
VIOLA ta TÁRSA
Elvállal mindennemű bizalmas természetű nyomozást, bűnügyekben is. Megfigyel, imformál ugy kelyben mint a vidéken.
Telefon 157. sz.
Nagykanizsa Sugár-ut 28.
Villamos bevezetést vilíigitás és motorikus colokra, házi ós Kazdasa^i telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos telszcrcléscnek ós üzemben levő motorok karbantartását.
Égők, vlUauiOB vasalók, íöxéadények, csillárok állandóan raktáron. Költségvetést díjmentesen készítek ■■ Xoloüoi* ISO Mxáma =
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda — könyvkötészet — vonalxö-intézet
Művek, folyóiratok, nrteghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e 183. szakba vágó munkák a legizlésesebb kivitelbén készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzletikönyvek csinos és gyórs kivitelben, gyári áron állíttatnak elő.
A „ZALAI KÖZLÖNY" Kiadóhivatala.
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 13.
Nyomaloll a laptulajdonosok: Zalai és Gyarma< könyvnyomdájában.
Nagykanizsa, 1920. szeptember 21. Kedd.
JJ" \'-J.........mm "
__J214. szám
rr—r
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
iitrkcsnMf (t kiadóhivatal: F4-UI 11.
___InkrurbaivHleloo 1Í3. -
M.ojol.nlk mindig kora raggal.
FÓSZERXMZIÓ: Dr. HEOED0S OYÖROY
WUHQ. Il
FELetOs szeexeazTö: B0DR00KÖZY ZOLTÁN
eioitiaUei árak:
I Egész í\'vrt ZU K Pétévre l» K. Ntrycd-|| ívre K K. Egy M<° » K. E»yea alám 1 X
fiélautonómiát Ígérnek Felsőmagyarországnak.
Budopeol, szeptember 20. A oleh-sxiovik belpolitikában a közel jóvobon n.|y változások loaxnok. Dérer a mlnltllarl tároa elvállaUáa után kijelentette, hogy nam akar oaak olmzatoa mlnl^itar lunl. |klt Prágából dróton rángatnak. Ai ó válaménya aiarlnt FellSmagyeroraxágót nam laha\'t Prágából dirigálni.
A loguljbbl mlnlaztarU*|ozon alhatározták hogy Derer tarvei azarint ujjáalaklt-|ák a SrlovjsnwkO minisztériumát, ,mely tényleg teljhatalmú laai la mlndan szlovák Ogyot a pózionyl mlnlaztériufnbln fognak végérvényesen elintézni. A minisztériumnak ugyanannyi előadója laaz, mint »hány minisztérium van Prágában. Az Ogyak elintézési módja ai laaz, hogy elóazór a szakelőadókhoz karol mlndan Qgy, anonnan a zsupánok tanácsihoz terjeazlík fal a fontoiabb darabokat éa oaak azután dónt a mloUzler fuggal-lanOI a szakelőadók és a zaupá/itanéol véUménjfátől.
Ez az uj minisztérium llyan hatáskörrel. Ml utorómlál Jelent Szloven»zk£nak, mert a Szlovenszkót érdeklő ügyekben a pozsonyi mlalaxtérlum dint véjérvényaeen
Nem^tsryülás.
budaptsl, szeptember 20 A mii ulesen az egyetemi bairaücozAsokról szó.\'ó törvény-j&VAiUl folytatólagos nrgyalása során elóssór fípppcrl Rcjsó szólal fel. aki * javaslatot — mert az megakadályozza, hogy bárki "beírat-Jcfztysaék az eumre -- aón fogad;a el "Bcsíido során Ismét a személyeskedes terére ragadtatja magát a megrágalmazza Gömbös Gyulát.
Oönibös személyes kérdésben szólal fel és Jd/eíenü, hogy* személyeskedésekkel r.em engedi a magyar (áj szempontjából szerfelett fontos Javaslat tárgyalását megakadályozni s ezért a rAgAlmaktt váUsz nélkül hagyja.
Séndqr Pál a zsjdókAt veszi vedelmébe s igAZolni prőbáljí, hogy a zsidóság a kellő a/ánybAn volt képviselve a harctereken. Cáfolja azt a tényt, hogy a zsidók csinálták az októberi forrAdalmAt. Idézi Sxcmere^ Bertalant •ki azt irta a magyar siAbidsaghAicrö!, hogy senki abban oly onergiAval nem\' vett részt, mint a zaidő. Indítványt terjeszt a nemzetgyűlés ele, utasítsa a honvédelmi minisztert, hogy htt hónapon belül terjessze a nemzetgyűlés. ele a világháború kimutatása::, amelyek részlétezik, hogy hányan voltak a frontokon, hányan estek el, hány lett rokkant es hogyan oszlott meg a kituntetsujk spama vaIUs szempontjából.
Az ülés két ófAkor ért véget.
Károlyi ■ o*fh kommunistákkal p.kttl.
Budapest. »z«pt. 20. A .Magyarország-jelenti Bécsből: A .Pravo LidW es .Cesko Szloyo- felhívják a; hatóságok ügyelme: arra. hogy magyar éa orosz ügynökök tartózkodna* a kózúzaaság területén
Mint íieneretes a eioh köztáraeságban szerepel már tóbb mlr.t egy év ót* Királyi Mihály is, aki Prágából Teplitzre, Teplirzrői Spir.demühlbe majd innen ismét Prágába utaz-gat. nagy pénzekkel rendelkezik é< nagy :anáeikozisokat folytat monarchiata és kommunista ügyekben. Legutóbb Prágába koltó-zótt. da álnéven Jelentette be magát és egy közismert kommunistánál lakik. Éppen idejében érkezett Prágába, amikor a kommunistáknak szükségük van tanácsaira, sít talán pénzügyi segítségére i».
Smeril dr. egy kommunista lapban válaszol Tinin szerkesztőnek, ellene. Károlyi gróffal való vonatkozásai tárgyában irt cikkére. Smeral «it írja, hogy Károlyi Beijmc/> külügyminiszter engedélyével jótt a cseh köztársaság területére. Benerch többször magához hivatta a Károlyit és megbeszéléseket folytatott vele, amelyek politikai természetűek voltak. Smerál szerint e héten egy népbiztos érkezett
Prágába ea megbeszéleseket folytatott velo továbbá va.óstinuleg Triwfnnel la.
A korona zürichi Árfolyama.
Budapest, szept 20 A magyar korona állása ma Zürichben 210.
Fpr.ronp az oroaa szovjat.
Mez. szept 20 Baselen keresztül az a hir érkezeit Moszkvából, hogy a szovjet a bolsevislseltcnes mozgalmak kővetkeztebei valamennyi nagyocb orosz városban kihirdette a statáriumot. Husz katonai kerületben foria-dalTi víiztórvényszeket szervezlek, amelyek statariális uton hoznak ité\'e:eket Moszkvában az anubolsevisták sok frgyvert es lósiert felgyújtottak
Jugosaliiv —oaeh-aalovák szarxódia.
Budapeif. szept. 20 Belgrádbóí jelentik a Magyar kurírnak : A délszláv távirati ügynökség híradása szerint a jugoszláv minisztertanács jóváhagyta a cseh—szlovák kormánnyal kölótt stóvetségi sierzódsst, amelyei most már a parlament elé terjesztenek ratifikálás végeit. p
A kormányzópárt értekazlaia
Budapest, szeptember 20. A (Pol. Tud. jelenti:) A kormsnyrópárt ma este 7 órakor Meikó Zoltán elnóklésevel értekezletet tartott, ame\'yen rr/ot/minisztcrelnőkón kívül Pubinttc, nagyatádi Szabó, TomcsJnyi, Perdlndndy. Korányi Benárd es sokorópátkai Szabó miniszterek vettek róni. Az éttokpzlejen Teleki nagyfontosságú külügyi nyilatkozatot :ett. amit al ériakozlet" eppugy rairit a nagyatádi Szabó álul beterjesztet: javaslatot egyhangúlag elfogadott.
KBvetaépgA alakul a buiiapaatl némát tökonzulálua.
.Budapest, szept. 20. A „Bud. Tud.\' jelenti: A német kormány a budapesti főkonzulátus! követséggé változtatta át. Fúrater.-btrg Stammheim grófot, a fókonzulátus eddigi vezetőjét, a követség ügyvivőjévé nevezték ki, amellett Magyarországra vonatkozólag továbbra is órea ruházta a konzuli jogot
Ki lesz • francia köztársaság elnöke ?
B4ca, szept. 20. Genfen at az a hir érkezett, hogy Deachanet állapota rosszabbodott, Ugy vOgy allaftdo őrizet alatt kell tirlani <t az orvosok eltiltottak minden politikai tevékenykedőitől. Az elnókőt e héten birtokára szállítják.
A .Journal" értesülése szerint Briand,
fíibot e» Burgois véglegesen lemondtak a: jlnókjelóltsegról. Most már bizonyosnak lálsrik, hogy a köztársaság elnöke Raul Bérel lesz. akinek a kamarában la, a szenátusban is tóbb a híve, mint Jonnardnak.
A Millerar.d kormánynak egyaránt kívánatos mindkét politikus jelöltsége, mert mindkettőről kóztudomasu, hogy németellenes.
A .Petit Párisién" arról számol be. hogy több személyiséggel tegnap fotytatott beszélgetésből azt a következtetést vonja le, hogy M<llerand végső ellenállása is megazünt, a mellette rendeleti tüntetések lezajlása után.
TŐZ8DK.
.\' ^íj/.u, tuft ÍÓ. A mai tíi.á, ij-ííJ Uúyaatla ■oíu\'.t tt l. a ll-i-\'-Ui a, l.ín l\'l\'ilkí\' ajait vral
A vatst*;lac . re,1!.
Nsr««» s:«. Ve«l IÖJ0. Ura l\'J). Dclil t>7, Frut (fraa<U) tW5. M,rt. tn. Ura IW, U« ÍS, tsz. S,ok©I SH. Fraak (ivwíf) noo, lí.rur W>, Fraök M W>. CaJH —.
HÍREK.
Szüret.
A szőlőhegyek megélénkültek, megkezdődöd a szüret. A regi idők reminiszcenciái elevenednek emlékezetünkbe. Amikor a szüret is ünnep volt. .Ma kifAkuItunk már minden regi hAgyományunkból. Gyermekkorunkben ilyenkor már reg tAnultuk az öreg LévAy verset: .GondoUiim mojtAn muUtozvA JárnAk.* Azóta a szüret ép oly szomorú nap let\', mint a többi hétkóznepok. A gAidA nem tud hordót venni, szállítási igazoivAnyok után futkos, szidjA a pApirosspárgát, a háziasszony gondját foglalja le a fordított káta s mis szüreti étkek készítésé. A szüretelő Itáiyok dala nem veri fel a hegyoldalakat, a hegyőr r.em ad üdvlővése-ket a szóllősgaidáknax. Ellenben ott settenkedik a bornAgykoreskedó, a falu zsidója a ven az árAkAt. Eltűnt a régi idők szüreti ünnepe, elreboltA ezt is a háború.
— Az Ébredő Magyarok elfogadták a parlamenti határozatokat. Az Ébredő Magyarok Egyesületének nagykanizsai csoportja vaaár-nap délelőtt a felső templom előtt nagygyűlést tartott. A szeles idő mohait is tekintélyes tömeg vonult fel, Amolynok azónokA Pécze/y László földbirtokos, az £oredó Magyarok Egyesületének elnöke volt. Hosszas beszédben fejtegette a keresztény erkölcsök diadalra jutását, amely egyedül hivatott a forradalmak fertőjéből kivezetni a magyarságot. Ezt a programot tűzte ki magának célul az EME. s ezekért a: erkolcsókert küzd éa fog küzdeoi, mert féltve őrzött hazánk jövője ettől függ Felolvasták ar. Ébredő .Magyarok parlamentjének határozatait, amelyeket a helybeli keresztény egyesületek kiküldöttjeik utján magukévá tettek, amelyekel a nagygyűlés nagy lelkesedéssel fogadott e). A nagygyűlés táviratilag Üdvözölte a kormányzót, a kormányt és az tbredő Magyarok budapesti egyesületének elnökségét. A nagygyűlés a Szózat hangjai mellett oszlott azét.
— A lelsőtemplom „rector eccleilacj." A piarista rendörfőnökség Szűcs Imre piarista hittanán a felsőtemplom .rector ecclesiaejének" nevezte ki. A felíóteroplom igy teljesen a piaristák hatáskörébe került. Az érdeklődők forduljanak minden egyházi kérdésben, a felsőtemplom hatáskörében Szűcs Imre .hittanárhoz.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 44.
— Apáthy István a római magyar követ? Erdélyi újságok azt írják, hogy a magyar kormány a románok által annyira ipeghurcolt lüdóst, Apéthy István egyetemi ..tanárt fogja kinevezni római magyar követté.
— Botrány:Vjelt, ami. vasárnap ti sportpályán lejátszódott. Magasabb szemootokat tekintve nem bé\'yegezzük meg az esetet erősebben, inkább arra hívjuk fel a sportolók 8 a publikum figyelmét, hogy a sportpálya a testedzés temploma, amit nem illik, de nem is szabad megszentségteleníteni. A sport pálya szolgálja a célját: a test és a szellem nemesítését\'. Más h-.Myen esetleg kielégülést nyerhet a szenvedély is, ha epen szükséges, de a sportpálya nem annak a helye. Hisszük, hogy a sportegyletek érdemes vezetőségei saját hatáskörükben erélyesen el fogjjak járni! A közönség hallatlan neveletlenség sem fog többé remélhetőleg ismétlődni
— Uj szénbánya. Árvamegyében uj szénbányát fedeztek fel. Másfélméter mélységű barnaszén-rétegekről van szó. A bánya egyenlőre magánkézen van & tulajdonosa már hozzá is fogott kitermeléséhez.
— A stegényalapra. B.izsó József bankettmcgvéltási dij fejében 200 koronát fizetett a városi szegényalapra.
— i kSsalkalmasettak besíorxóal oaoportjiaai köiloményo Értesítjük a kedvezményes ellátásra jogosultakat, hogy augasztuí.. és szeptember hónapokra\' liszt, cukor és kenil kiosztásra. Tényleges szolgálatban állók hivatalaik utján, a polgári is katonai nyugdíjasok a törvényszéki palotáhan Ievó raktárhelyiségben veszik át illetmé-
■ nyeiket. Felkérjük a hivatalok megbízottait, hogy az átvétel m&SoaaUlnik SWgtWWWM \\ íotyó irt ttfftttsbtt íw 24dilulin fél 2 órakor jelenjenek meg a törvényszéki palotában. A katonai is polgári a íít ius»©7ut «% awgiirí .1 éj. jut uj ellátási igazolvánnyal felszerelve az uUlványok kiállítása végett jelentkezzenek a törvényszéki palotában Nagy Ferenc urnái folyó évi szeptertbor hó 23, 24 ós 26-én délelőtt vagy délután. A polgári, személyek 20 koronát, a katonai nyuK-dij.isok, mert ezek zs augusztusi liszté", is most kapják sj\'ertíílycnkint 35 koronát raetnek. A Mvatalok sreptember 23 és 24-én veszik át illetményeiket A nj\'ugdijasok az utalványszám szerintés pedig az 1—M> számig szeptember 25-én délelőtt, a 41— S0 számi* szeptember 26-én 81 — 120-ig szeptember 27-én délelőtt, a 121 — 160 számig szeptembor 27-én délután, a magasabb számúak szeptember XS-án délelőtt jelentkezzenek illetményeik átvétele végett. A határidők pontosan betartandók. mert ezeken tul a kedvezmény megszűnik. Az dn\'/isig.
— Ezer tagu küldöttség a pécsi püspök vezetésével. Pécsett Dokior Sándor Hajdú vezetésével a kommunisták rendíthetetlenül működnek. A polgárság mélységes undorral és megvetéssel nézi eme hazaárulók munkáját. A napokban Zichy Gyula püspök vezetésével ezernél nagyobb tagu küldöttsé\'g jelent meg a pécsi antant küldöttség egyik tagjánál és erélyesen tiltakozott az ellen, hogy a szerbek továbbra is megszállva tartsák a várost é> környékét. Tiltakoztak az ellen, a Nemzeti Taffács es az erőszakos uralom ellen is, amiknek főmozgatói maguk a szerbek. Érdemleges választ nem kaptak.
— Értesítés. A Nyugdíjas Tisztek Országos Szövetségének Nagykanizsai FiókjA f. hó 23-án délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében értekezletet tart. Felkéretnek a Szövetség tagjai, valamint a betépni óhajtó tényleges, nyugállományú volt tényleges tisztek, tartalékos népfelkelő, szolgálatonkivüli és rokkanttisztek, orvosok, katonai tisztviselők, hadi-, özvegyek és árvák és mindazon hölgyek, akik a Szövetség tagjni óhajtanak lenni, valamint azok is, akik érdeklődnek és a Szövetséget pártfogolni kivánják, felekezeti különbség nélkül a gyűlésen megjelenni szíveskedjenek. Nyukosz. elnöksége.
— Irodalmi és BtVéttMtily. Csak egy év előtt Is aligha gondolta volna valaki, hogy a korálmcnyek moítohaság* alatt a magyar irók kénytelenek lesznek vácd >rutra menni az országban, mint egykor Csokonai és f-etöíl tették. A papirbiány miatt Íróink, kohóink már hónapok óta nem dolgozhatnak, csak & fiókjuk számára: es a vándorutak egyszerű, de szomorú magyarázata. Nagykanizsára Serest Imre, a jeles koltó, a Hómér paródiák mestere jött el, a ki szombaton, e hó 25-én este 8-kor a Polgári Egylet nagytermében tartja meg irodaim: estélyét, kiváló helybe!i._?enemuvészek közreműködésével. Jegyek előre válthatók Mayr és Sierfc üzleteiben 20, 10 és 5 korenás ir\'oan. A magyar irodalom mindnyájunk drága k ncsc: reméljük, ennek az estélynek iikerc érdekében Nagykanizsa közönsége\' kl fog tenni magáért.
— Miért esik a korona értéke? A korona árfolyama szédiiően esik lennebb és lennebb, napról napra. Általában semleges piacon néhány hét óta az idsgcn valuták tartósan hanyatlanak. Az osztrák korona sokkal
jobban torija magát, mint a magyar. Ennek a különös tünetinek szakkörökban a következő magyarázatát adják r A magyar korona azért emelkedett rz osztrák fölé,: «oert jó termés hirek voltak és külföldön; különösén Németországban és Ausztriában, a semleges államokban effektív kötések történek magyar gabonában ós kukoricában. A vásárlók mindenütt összevásárolták a szükséges koronát, ami a magyar korona lényeges áremelkedését vonta maga után. Sajnos, a termés rosszabb volt, mint vártuk, az áUam kénytelen volt\' a termé^rendeletet megváltoztatni, a gabona szabadforgalmát megszűntetni, ami a kiviteli lehetőségek teljes meghiúsulását jelentette. A külföldi kötések lebonyolítása kérdésessé vált és így a kűlföícfc vevők az előre befedezett .koronát sorjában eladják, ugy hogy a" nagv kip.áiat következtében a magyar korona folyton hanyatlik. Ezenkívül az: is figyelembe kell venni, hogy az osztrák ipar egyre fokozza termelését és különösen az utóbbi időben folyton nagyobb eladásokat eszközöl a semleges piacon, amí az ő koronájuk emelkedését idézte elő.
— A román—magyar vasúti forgalom felvétele ügyében tegnap Indultak meg a tárgyalások Budapesten Az érdekelt magyar és román szakközegeken kivül részt vesznek meg a tárgyaláson az osztrák megbízottak is és francia részről a Circulation Francaise. kiküldöttei. A npagyar—román vasúti forgalom fel-vételele hir szerint csak ugy- lesz lehetséges, ha a románok • szenet —■- ami elől nem is zárkóznak el — és forgalmi eszközökéi is
bocsijtanak.
. — A Torai Egylet felkéri aktiv birkózóit, hogy ros ette ? órákor a tornaterembe gyülür* j\\Jj}«HÍ
— i « kiíiartiák fe^feBetS*^ képesítő vizsgái Sopronban október hó 1. napján délelőtt 9 órakor f.\'gnsk megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények :v.m. kir. ket.<i.-arfc^ügpeiőséakM^l^dcodók.
— Kjirjikri raa ulkiigt a mbmU hidic regnek A nemzeti hadseregnek nagyobb mennyisége príccsnyeregre van szüksége. Ezért felhívjuk azokü, akik Uyen nyere*felszer«léssel rendelkeznek, hogy az alábbi ájtérités mellett ajánlják fel a nemzeti hadseregnek. Az átvéteti hely Budapest. Ferenc József laktanya (Kerepesiül.) Az átvétel: bizottság minden kedden és pénteken délelőtt 10 és 12 óra között működik. Kimutatás egy teljes készlet prionyere^ alkotórészei és az azok után kifizetendő téritési összegekről : darab nyereg 4000—6000 korona, e*y darab alsó heveder 200 korona, egy darab izzasztó 200 koron*, két darab kengyelszij 150 ko-ona, két darab kengyelvas (csak civil) 50 korona. Nem teljes készleteket is megvásárolnak.
(x) Vadászok 1 Wollesdorfi ítész töltények dsnbj: 8 K. Kirtenbergi hüvdyek darabja 3 k\'. Vadászfegyverek, felszerelésfk kaphatók Szsbó Antal fegyverkeretkedésében.
(x) Közös táncgyakorlatok a Casinóban minden szerdán és vasárnap este 8—12-Ig Belépődíj 10 korona.
(x) Szüreti mulatság. E hó 25-én, vagyis szombalon a hadifoglyok hazahozatala Javára lánccal egybekötött szüreti mulaiságot rendezünk, melyre a nagyrabecsüll vendégeimet tisztelettel meghívom. Belépődíj személyenkint 5 kor., családjegy ö személyre 15 kor. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és hlrlapilag nyugtázunk. Kezdete este 8 órakor. Szivea pártfogást kérve, maradok tiszteletlel Winhoffer Vilmos vendéglős, Eölvös-tér 4. szám.
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- ós javító Üzeme
Elvállal és szakszerűen tisztit, javjr mindennemű férfi öltönyökéi, felöltőket, léli kabátokat, női kosztümöket, pongyolákat, jutányos árbap. Gyüjlőjelep Erzsébet-tér 20. nx. — íteem: Telefcy-nt 15. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közönsé? b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi, fiu és gyermekruha raktárunkra.
Kész férfiöltönyök 800 koronáié! feljebb.
Elegáns, dlvalos férfi öltönyöket ayapjuszövetből készítünk Julányos árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20.
Ház SS! eladó
Bővebbet Kossuth-tér 3. szám.!X.
APRO HIRDETESEK
lataUIflaiui érettségizett listaiember irodai alkalma-zjütt kecev — Címeket szorgalmas Jelige alatt a kiitjó. hivatalba kérek. \'\' I512
Naaykaalaaáról Taló •itávMáuw in:sU
felkérem mindazon isme^scimet-ÍJ jóbaritaímut, kik könyv.-táram néhány 3*ámánafc még minálz bittokában vano\'ak
hogy azokat hsladákUUnol irtsak Erisek Oaskir
Zrínyi Miklos"-u. ssám. J5|q
Portokt könyvelőt és levelesét azonnali bclépés.-c keresek. — Cim & kiadóhivatalban. jjjj
naaymoiflőaxlnhax
.SunasszáiMi. TsMm 74. u.
\' Keddea ftnnep miatt zárri.
Szerdán, szept. 22-én
Miss American ll-ik része:
Szemtöl-szemte
i fl tolvonáaban.
•röszéreplő: Vernon Castle és Carslake.

Elésdisok keidMe hétköznapokon 7 és 9 órakor 7uár- oi ttHnapnapokon 1 \'B, 7 éa J órakor.
sB
— Tolást, babot —
véiögatotí, — | m A 4
kézírf sísdet; <11 fi! Cl l
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áron vásárol Dnoltntnll JÉlelmjUzer £i Arut.r-Kfllml R.-T. Nasykaulzffa
Csengery-u. 6. mi
Telefon: B9. Tivirati cim. „Trantdanubls."
URÁNIA mozgókép-palota
Holflony\'-utc. 4._T.l.fonu«m ti*.
Keddea ünnep miatt zártra.
Szerdán én caAtörtötrAn Joe Deebs detektivmester kinat kalandja.
A szent gyürü
Megfőzött "nagybácsi
yi^átéiK 3 íeiv.
Bliadáwk MUÓJuupokon 7 éa 9 órakor. Taaár- ét ünaopaapokon t, S, 7 ú 9 órakor.
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutarryosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállaljak továbbá evi átalányra nagyobb épületek villamos leszerelésének és üzemben levő motorok karbantartását.
Éjök, Ttttuno. T«i,Hk, lölö.ainy.k, odlliro« U-laaiáu raktiron. Költúg,eta,t dlím«o!eieD Uaillik = Telefon 180 mxám. =
Höcker félstabil
W-ii, HP.: S-as cséplőgarnltura;
8-a» 10-ea locomobJI, 25 lóerős stabllglp, Cornveit kazánnal, atlnd gyárilag kitfinion jarllva méiercs esztergapad, SÖ\'Va gyorsfuró-gép. horizontális marőjép rUzi- és egyéb
szerszámok eladók. SZÚNYOG BÉLA ÉS TÁRSA mérnökök
BUDAPEST VI. MkO-utca 8. 151®
Nyomatott a lapiulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
215. szám
59-ik évfolyam Nagykanizsa, 1920. szeptember 22. Szerda. _
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkeszlőség és kiadóhivatal: Fö-ut 13.
---InterurbjJR-Seleron 133. -
Megjelenik mindig kor* reggel.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEOEDÜS OYÖROY
atmietgj.
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROQKÖZY ZOLTÁN
Elöflzstési árak:
Egész évre 250 K. Félévre 110 K. Negyedévre 15 K..Egy hóra 22 K. Egyea tzAm 1 K
Budapest, szept 21. A nemzetgyűlés mai ülésén az egyetemi beiratkozásról szóló javaslat tárgyalása során Kovács Emil felszólalása után Ereky Károly személyes kérdésben szólal fel. Tegnap távolléte alatt Sándor Pál azt mondta beszédében: nem felel meg a valóságnak az. hogy egy Berényi nevű keszthelyi kereskedj 175 ezer koronát vitt a románoknak hogy ázok a Dunántulra jöjjenek s szállják meg ázt! A levelet, amely a pénzhez volt csatolya — Váisonyihoz kellett volna vinni. Sándor tegnapi beszéde oly provokáló volt, hogy az már a terrorhoz ^asonló. Nem tudja, hogy Sándor, honnan kapU ezeket az adatokat, de valószínű, ho$y tudatosan félrevezették. Azt is tudja, hogy a zsidósajtó nem fogja hozoi ezt a felszólalását, amellyel igazolni akarja magát. Ugy lépnek most már fel a zsidók — mopdja — hogy ez már terrornak is beillik. Ily esetek után megtörténhetik az, hogy nemesak megpofozzák a zsidókat, hanem a magyarság élete feláldozásával izembe- fog szállni velük és elfogja őket tiporni.
Ereky beszédét óriási lárma kiséri, az elnök kéri a képviselőket, hogy tartózkodjanak a kiabálástól, mert különben kénytelen lesz az ülést felfüggeszteni.
Ereky beszéde végén kijelenti, hogy amig Sándor meg nem cáfolja mostani állításait — addig reá vonatkozó kijelentéseit hazugságnak minŐ3iti.
Sándor Pál válaszában kijelenti, hogy információit oly előkelő helyről kapta, hogy nincsen oka kételkedni bennük. Ha. nem tudom beigazolni — ügymond — amit állítottam, ugy bocsánatot fogok kérni. Érinti a Berényi ügyet, amelyet persze elejétől végig hazugságnak minősít".
Pakovszky elnök felszólalása után újból Ereky szólal fel s bejelenti, hogy a Berényi ügyben oly adatokat fog feltálalni, amelyek kétségtelenül igazolni fpgják azX az elítélendő eljárást, amelyet a zsidók a románok ittar-tózkodása alatt, tanúsítottak.
Ezután Uselty Fetenc személyes kérdésben kijelenti, hogy Erekyvel együtt volt a fronton nyolc hónapig és most felszólítja Sándort, nyilatkozzék, hiszi-e azt, amit ő mond, hiszi-e, hogy Ereky tűzben volt és srapnel-zápor közepette védte hazáját? Ha Sándor nem hisz szavalnak — ugy rágalmazónak nyilvánítja 1
Sándor Pál viszontválaszában kijelenti hogy ez ügyben tévesen informálhatták és ezért tegnapi felszólalásának erre vonatkozó részeiért ugy Erekytől, mint a Háztól bocsánatot kér.
a numerus Kiaazust.
Szünet után Holler l^ltuszmlníszter válaszol a numerus klausus vitája során elhangzott felszólalásokra. Nem az ideális liberális felfogás ellen irányul e törvényjavaslat — mondja — nem a Trefortok, Kossuthok liberalizmusa ellen, mert ez ellen a liberálizmus ellen nincs kifogásunk, ez a liberalizmus egyenlő az igazi kereszténységgel. Az a liberálizmus, mely néhány- évtized óta itt honolt Magyarországon, egy százrétü köppeny volt, amely alatt mindent be lehetett Magyarországba hozni és mindent ki lehetett onnan vinni. „
Azt megértem — folytatja a kultuszminiszter — hogy Pető Sándor, Sándor Pál. Bródy Ernő védjk a liberálizmust, de nem értem Mgront, akinek tudnia kell, hogy a liberális éra alatt húzták ki a székelyek lába alól a földet.
Második kifogás a javaslat ellen, hogy a szabadságjogok ellen irányul. Kijelenti, hogy a javaslat nem érinti a tanszabadságot A zsidókérdesről szólva kifejti, hogy ők nem bűnbakot keresnek, mert azt nem kell keresni: léptennyomon beleütközik az ember. Nem ismeri el, hogy az ipart és a kereskedelmet Magyarországon a zsidók csinálták volna — Széchenyi és Baross jelölték meg azt az utat, amelyen a magyar ipar és kereskedelem megindulhatott
Reflektál Sándor Pál tegnapi felszólalására, aki arra hivatkozott, hogy több, mai vezető állásban lévő férfiú tett esküt a Nemzeti Tanácsra és támogatta a forradalmat. Sőt voltak olyanok is köztük, akiknek politi-kai sulyuk volt és a tömegeket mozgatni tudták. Megállapítja, hogy részt vettek nagyon sokan a forradalom első mozgalmaiban, mert Károlyi.Mihály azt állította, hogy a zsebében van a legjobb béke az ország számára. Azt senki sem tételezhette fel, hogy az egyik legrégibb magyar család ivadéka lesz az ország legnagyobb árulója. Kéri a Házat, hogy a javaslatot a részletes tárgyalás alapjául fogadja el. (Haliért beszéde végén percekig ünneplik.)
Uselty Ferenc előadó a zárszó jogán rávilágít azokra a szakaszokra, amelyek az egyes felszólalókban kétséget támaszthattak. Kéri a javaslat elfogadását.
A Ház a javaslatot általánosságban nagy többséggel elfogadja.
Következik a részletes tárgyalás, amelynek során eljutnak a negyedik szakaszig; ezeket — eltekintve kisebb stiláris módosításoktól — több hozzászólás után változatlanul elfogadja.
Legközelebbi ülés: holnap.
Csak szlovák püspökök kapnak egyházmegyét ■ Felvidéken
Prága, szeptember 21. Mtdveczky kormányreferens nyilatkozott a felvidéki püspökségek betöltéséről és kijelentette, hogy a volt magyar püspököket természetesen megfosztották egyházmegyéikből. Fischer Colbrie kassai püspök például a cseh államnak nyilt ellensége volt. Az uj püspökök kizárólag a szlovák papság köréből fognak kikerülni.
A referens a vallásoktatás nyelvére azt mondotta, hogy ez a népesség anyanyelvéhez lóg igazodni. Ahol a gyermekek \'25 százaléka magyar, ott magyar lesz az oktatás.
Afférok, személyeskedések.
Budapest, szept. 21. Sándor Pál és Huber János képviselők között a mai ülésen szóváltás támadt. Utána a foiyosón a képviselők élénken tárgyalták az affért. Híre járt, hogy Sándor provokálni fogja Erényt a személyét sértő kifejezéseiért, a képviselők nagy része azonban Sándort lebeszélni igyekezett szándékáról.
A képviselők körében egyébként nagy visszatetszést keltett a Friedrich-csoportnak, de általában az egész baloldalnak tevékenysége, amely Sándor Pál tegnapi beszéde alatt s a mai ülésen ismét lehetetlenné tette a tanácskozást. A kisgazdapárt általában nagyon el*i ítéli azt, hogy a nemzetgyűlés drága idejét személyeskedésekkel foglalják le és hangsúlyoz-
za, hogy módját fogja tudni ejteni, hogy minden ilyen személyes ügyet a parlament tanácskozásából kiküszöböljön. A kisgazdapárti képviselők egy csoportja abban állapodott meg, hogy amennyiben a jövőben ilyen személyeskedések fordulnak elő — testületileg ki fog vonulni -a teremből.
A Tiszaper ujabb azessáofója.
Laehae Hágó megszökött Budapestről.
Budapest, szeptember 21. Ismeretes, hogy Laehne Husé-volt államtitkár, aki ellen a Tisza-per hadosztálybirósági tárgyalása során súlyos vádak hangzottak el — néhány nap óta Budapesten tartózkodott. Laehne Budapestre érkezése után áronnal felkereste Nagy Károly deiektivfőnököt és megkérdezte, hogy a Tisza bünper kapcsán . nem lesz-e szükség az ő kihallgatására. A detektivfőnök egyelőre csak semleges választ adott a volt államtitkárnak, aki azután napilapokban is nyilatkozott, hogy szereplését a Tisza ügyben tisztázni óhajtja.
Annál nagyobb volt tegnap este, a budapesti rendőrfőkapitányság központi ügyeletes üszt-viselőjének meglepetese, amikor megjelent ott azOedorfer család megbízottja és jelentejfohogy Laehne Hugó nyomtalanul eltűnt a fővárosból.
A rendőrségen nagy izgalmat keltett Laehne szokésének*a hire, azonnal mozgósítottak a legügyesebb detektiveket, akik minden irányban elindultak felkuttatására. A nyomozás ma délig semmi pozitív eredményre nem vezetett.
Lengyel harctéri jelentés.
Budapest, szept. 21. (Hivatalos jelentés szeptember 20-ról.; Osztagaink az ellenséget visszaszorítva, a Szlucs folyóhoz közelednek. A visszavonuló ellenséget üldözve lovasságunk megszállta Povnót. Budieni seregének egy része Klet/annál megadta magát Prypjet-től északra csapataink megszállták Roshanyt, Bruzmát ós Liwonkát. Eközben körülbelül 1000 foglyot ejtettünk és sok gépfegyvert, lőszert és hadianyagot zsákmányoltunk. A Roshany—-Novi—Dwor szakaszon az ellenség tevékenysége fokozódott. Több helyen támadtak, de minden támadást visszavertünk. A litvánok a Barisz folyó vonalán uj csapatokat gyűjtenek. A Nyemen fronton megerősítik a hírt, hogy uj szovjetdiviziók érkeztek, amelyeket a szibériai hadosztályokból vontak el. A korona állása ZHriehban.
Bádapest, szeptember 21. A magyar korona állása ma Zürichben: 2* 10.
— Menekültek figyelmébe. A menekültekről való gondoskodás tárgyában a mult hónap 3l-én ankét volt a honvédelmi minisztériumban, amelyen a menekültügyi hivatal képviselői bejelentették, hogy a megszállott^eFÜr letekről menekült honfitársaink kozűKtöbben hajlandók volnának a magyar kirilyi\'államrendőrség ŐrszemélyzetébenT\'íílást vállalni. Minthogy a rendőrség-^őrszemélyzete nem mindenütt teljes létszámú, igy főként a miskolci, kaposvári és budapesti rendőrkerületekben — ezúton is felhívjuk a rendőri szolgálatra hajlandó menekültek figyelmét, hogy az emiitett rendőrkerületek, illetve a fővárosi államrendőrség főkapitányánál megvizsgálás, alkalmasság esetén esetleg felvétel végett jelentkezzenek. A jelentkezők Nagykanizsán bővebb felvilágosítást nyerhetnek a nagykanizsai államrendőrkapitányság osztályparancsnokságánál, Erzsébet-tér 18. szám alatt.

■SWQSú
HÍREK.
Wfeori leUc\'feflf-„,_,, jfcfflrja, ateígetixe^fS ^lá^loltt^apot fAjosunkban .
_KÍT Sxootálts Efly«f«Ut" í. hó
B-Kercifícnj Oítlioobsó *H.isztmanyl JéZ ulcS Urftjtaak \'4-:
jia-nhao meg-
— Változás a vonatjáratokban. A jnai, naptól kezdve a hétköznapokon NagyK&hi-ináról Budapest-felé tt óra « perckor indutó 207. sz. úgyancsak hétköznapokon N*gykanla*ara este 8 óra 48 perckor éíkezó 210. sí. személyvonta jíratok elmaradnak, Ugyancsak elmarad a Nagykanizsáról Budapestre vasárnap 7 óra 53 perckor induló személyvonat s helyette vasárnapokra
beállittawak-a 12 óra 8 perckor induló 207. sz. személyvonat. Ellenvonata aélután 4 órakor érkezik. Nagykanizsára..
— vissxamarad a tiokáay a trahkokbaa. A trafikokban lehet dohányt, cigarettát s-.imitt-amott még szivart Is kapni. Ugy látsxik, bogv a íöiöoség mégis csak cszre
. oka ai,».bbg* <»<*•* aiaktWK*\' mások
nem tudják m«gfiw& ft ^smf.-jf^lCé kuionosen a vldé-kiek, már saját termesüket ftístoiik. A központi dobany-rakWt v-n kiútilv* rí, hogy a U4fiíroiok a Itgkoie-l«bbl osatásoál nom fogják aw kiveaoi toljes adagjukat, aminek oka u, bogy a,horribilis -árat pasa tudják, deponálni s a doKiayíéliket .sera tudjáa. ugy éitekesitíni, mint még legutóbb" is. Érdékas Monbw, hogy .-. közönségesebb, olcsóbb- >fajta\' dohányfélék maradnak inkább vissza ptj pipadohány, nueyaxcigaretu «tb.
— Fűteni fogják télen a vonatokat. A
vönátok fütésér az fdén, mint értesülünk nem október 15-én, \'hanem akkor kezdik majd meg, Amikor a hideg szükségessé teszi. Minthogy kevés a gőzfűtési kazánkocsi, egyelőre csak a fővonalakon lehet arról szó, hogy a vonatokat egész hosszukban füthessék. A mellékvonalakon csak a mozdonyhoz közelebb eső kocsikat lehet majd) fűteni.\'Az ft hir azonban, hogy ajtóién nem fogják fűteni a vasúti ko-csikaf.lbljesen "álaptaíán. A fűtés nem fog i máv. részére több szénfogyasztást jelentem mert a — tapasztalás szaánt — télen mindig kisebb szokott lenni a forgalom s igy a rövidebb vonatok jártatásával megtakarított szánmennyiség feltétlenül elegendő lesz fűtésre.1
(x) Orvosi hlr. Drr Sándor rendeléseit bőr -eM WWf í> ^ e ektak, -vá I aitií tflgmaktfi á -soknaH C»engeri-uf 15. sz. alall isméi megkezdte. Rendelétri órák déleJŐIi 11 —12-ig. délután 2-rí-lg. -xsts
tudlíojoly oxü)téa«Jt bazMlBált«ti*i.
o». kir. bílügyminisítíriurp XJ^ B. uio
rendelete értelmében, * hadifoglyok Javára iZó\\6 raindea-nemli gyűjtés adomány a „Move" kebelében xoegalaítoh ^Magyar Hadifogoly. Mcntó Mozgalom" ciméw küldendő be. Fentiekból lüf©ly<S)ag kérem a vájps n. é.~kózöaaégéí, hogy a bsijifoejyoj: javára ess közölt gyűjtéseiket s /tdv» m&yaikat * ,,Mov*" n»gyk.tnittai főosztály elnökségéhez •ziveslwdjehík beszolgáltatni a jövibón is (Batthyányi-atoa 6. ,»a.) mely idóköaöakint a bogyót ö*s?eg«ktt fonti helyxa beküldi.
( íaoyrarek kiUloxo bewoljilUtiga alkalmi-
val, megütapitást nyert, hogy ax erre vonatkozó 437143— 1&20. if. ,-H , Mr .renxStlctct sokan, otyképen érUlweiték, hoity. aio\'ö pisztolyokat." (revolvereket) melyek vijoléiéxc és tartására megetox<5!eg engedélyt nyertek, nem kell \'beszolgáltatni a igy a písatolyok beszolgáltatását többta clmti-
áUamiendórJupitáhyság; k6rig*zgatás: ojwtáíyánál jilen hirdetmény megjelenésétől axámitott 3 Rapoo belül szolgál-Lissik be. A mnlasstúVkal szemben a. rendelet teljes ss:-goraval ío^ok ebjwi. A ^ól; mentesek a
tényleges tisztek « aítisztek, á csendőrség\', at. államjendo:-ség- tágjáiúak, áa állam és magán erdéstetí steajélyzetfiek M. a oiM<S5nSkotk szolgálati fagyvoroi. Nagykanizsa, 1920. szeptember. v20-án, b<wUrUn Eriob, «« kift államrendór-tioácsoéj á kapitányság ve^ttője.
, — i, kakányi Yéaaas. Srrtss Imrének ez a maga nernéten egyedül áll4 paródia-mestonuüva ia oiófcdásra kertit a f-Mgüii .Egyletben é hó 26-éa,. fiombaton este kor tartandó Irodalmi eitélyeo, a üsely\'eb\' czcftklvül még movészi ének,.hegedű és zongorasaámok is Íesrn\'ík. A müsof nt^ift tánc. -
-r* A zsidók névmagyarosítása, A győrmegyei és a győri Keresztény Nemzeti Egy^üljés párt vegrehajtóbirottsága a nemzet-Kvüléshe^és a belügyminiszterhez küldött feliratában. a névmagyarosításról szóló törvény hatálon kívül helyezését kéri és törvényes intézkedést kér árra nézve, hogy a magyar nevet /yiselő 2sidók kötelesek\' legyenek régi ■ családnevüket használni
— Az oláhok megsémmTsltcltíf \'z | összes magyar \' bllónyilványokat. Az oláh | kattuszminiszter Teníeietéttjocsíjtoii ki, amely szerint Erdélyben at.összes magyar felekezeti iskolák bizonvitvttnyai megsemmisi.enttajt. (A rendelet nyilván a magysrr-olah közeledést kívánja szolgáin; Szerk)
- 1 tJtfi.iy «í«tt»»
M,,; Muf&fi w 2b.il és tu* levtr «>«HW afaty»"V/ "\'jJÍ?
ar&S E.o.í mtgtortintcv.i « rtel.l.. W-
moliit a „Movo" holybeii íöositilv ílnótiígo h:rl»p-.laR ,Untat rogJa..Eaiti(i •rfd^lloy. )»»,W«f»!l» áatab-l aauit, s
<!««!> oiúm ciú.t, 3 J»t«b o\'Ik; 1 « "» ÍO Upck" eaöal, 1 <<■»>> 2 I rii \' áarafc 5 Jta«r»> «.5St.í<l<í capb. ItMH rol>«l" Ml tíílS íU«^ 8tP,.MWe" oagykaMSíai (ÍMtuty

- MaralíaHa nMrálják a »ort» Murakbib.n
. iö1
LÍSSÍTOVWSKÍ SW iSJaiv bM»>. f
A tiuiflteléít mididé", elölt W or.val, . pr«ílé>t 13 l.J b,jtl«ot«>l -tS.id.VnA. Miothogy « ólján* lusoalfi a g.Voaarakvljálial ai.z^oiő wtiiK.dMet-bei a lakóiig llt tiíwí. bbír r«kvi«Jai to&jak . bort A
rend.lct a»);y nyoglj.owsol kelürtl, S\'«l;k \'"«\'
UD), hoíy bortermé.il* eav rés*et ehek\\-iraljak.
M A „Közponi" kávéházban ma es minden este a budapesti itj. Lakelos József szólista hírnevei zenekora hangversenyezi.
r*) Az exklualv csoport lánelonulísa catl-törtöktln este 8 órakor kezdődik a Polgári Egyletben Adoriitn jlánciskoJSiét>san-__
TŐZSDE.
BMiapití,-sxept. 21. A zürichi ssilírdság hírért ttSs aalet fejlődött iA.
í Vaiuúpíic: Napol ion Ö10, Foal 1080, Dollár Fiánk (francia^ 200i>. Márka 494, Líra 1325. Bécsi 0S &, Robel 321. Lel 575*83; Sxokol 393,Korona-dlaár U85, frank Ávaícft\'-5050, Woáretó, Bsüst ár* —, Léva 4X0
\' BrUkek: Ipar Hazai 700, Agrár -. Magyar hitel 1707, Magya\' Bank 955, Forgalmi —, Loaxámitoló 830. OszUák hitel 932. >tkgyar-OJasz 470, Konkotdia —, 0íMUa —, Beocsini 4400. Általános szén 7900, Síaszvari 3125, Salgótarjáni 6420,\'Urikáriyi 5100, Rima 3480, Schllck 820 Naalci 12850. Danlca 5400, Klotild 2775. Adri* 12700, Atlútika 8460, IngaUan —. Jataalo* —, Kereakedalmi h;tel —. Kereskedelmi Ban> 6675. DrascU* 1800, Qott-róann 4450, Olaj —, M. Cukor 14000.
Hirdetmény.
A m. kir. mia. 8923,620. M. E. »»ámu reodelete alapján ruindea teniieló köteles <\\ zix »lá helyezett búza, rozs ex kétszeres termésb.51 a reá kivetett adóg.inonán és í saját cél\'ai\'a wükségts monnyisógen felül a megszabott térítési, áron a Magyar Szov. Km pontok Áruforgalmi Hóit.-vért\\tÁisa»*g«iak 1920. október 15-lQ megvételre felajánlani és hoizimtézcodő felhívásra közcélokra beszolgáltatni, / bejelentíseV az Áruforgalmi r. t. bizományosánál N ágy kani esán a „Hántó\'*\' fogyasztási szóvjtkeíetnél (községekben a gabona átvételével megbixott egyéneknél) wakozlendók.
Kozzétossxuk egyúttal azt is, hogy gabonaakció ügyben átvíteiezés kedden, csütörtökön és szombaton történik a Fran z-m alomban; kifizetések és bejelentése* hétfón, szerdán és pénteken eszközöltetnek a .Hangya" úzleíben.
Ki(jykanl*«»l „HáKÖYá" Pooyasztáai és értikoaitÖ SröveUoist.
a váron csaknem minden ufeá-Jában kisebb nagyobb házak, magános kertes házak beköllözheló lakással, nagyobb emeletes házak nagy telekkel, üzletházak. — 50 holdas birtok, jó termő azőlő, Forgalmas ulcában jó vendéglő naéy kerttel. — Vendéglő-bérler berendezéssel áradó. — Több üzlet dtádó.
SZTGRISZT LÁSZLÓ ^.m.\'^a
Zrínyi Mlklia-ntoa 33. tx. L •melet. TaUíoa 285,
Eladó
Viilaínos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország: cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá\'cvi átalányra nagyobb épületek villamos felszerelésének és üzemben levő motorok karbantartását.
Éflök, villamos vaaalAk, foxó&dényak, csillárok ál-land&M raktáron. KölUdgrotéat díjmentesen készítek :.. Telefon 180 •xáixx. i
Házak
eladását és vételét
a legelőnyösebben közvetíti a husz év óta fennálló Aozál Xfsxxá oae pénzkölcsön- és ingatlanforgalmi irodája I Ftí-ut 8. sz. Törvényszákileg bejegyzett cég. I
j^ncact szabd- is ctpíMMKílek felvétetnek
FúíUa d^biíim. idoilkííás So>o>bathc]y«n, loyouj
UkUr.yj. t. cp^\'.__rV- J I1\'\'
tt»k.t=»t -
A aatjiaal«»«t Bőripart 8zíT»tk(SMiB Jobb mUa, tipí.i-éí cilamxtiasegcdck-bístfls, -Itíaio nun-i^Ltt\' nrioláPb felvétetnek. — Jelcnlkeini lehet
Siovclke-14S6
K.jytaaissárál vatí riglagas llUTnátenaditt
fettérera mindaton tsm.röieimeí é» jóbarálalbUt, kik-kíinTv.
URÁNIA
EoajMTt-a. 4.Teuton >53.
SMr4áa 6b caötörtöUöu Nordlak attrakótó
Joe Dtebs deféktlvmester klnal kotanöla
A szent gyürii
A megfőzött nagybácsi
Btáaááaok tSuupokoo 7 ás t irtknr. Taaár- áa «»«afaaí.ltoa », 5, 7 ia « án«ai.
Tojást, bábot —
gesztenyét
borsót, lencsét, diót, mákot és\' egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellet legmagasabb napi áron vásárol Dnaántnlt £telmiuzer és Artiíor-gsluzl R.-T. Nagykanizsa
Csengery-U. 8. U01
Tetefoa: 59. Távireli o»>: „TranMMBMbla."
triT u nagymotgöíllnha* í
VIL.AVS S;ariait;<Mi. Ittetw 74.;; ;
Szerdán, azept. 22-én
Miss American il-ik része;
Szemtöl-szembe
6 íelvonúaban. Főszereplő ^ Vernon Castle és Carslake.
Blöaditok kezdete hétkSsnapokoa 7 9 órakor. Taaár- és tinaipmpekoa \' í4,5, 7 ás 9 ánikoa. faiaataataaioataaiaBSQUiautciaatWMWtt
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- és javító Ozeme
---------Etváttot "és \'szakszerben- ilszlll.-tavtr
mind«tB«i)Uiféra öifttoyaket. fcliHlőlaCléli
tér 20. Üzem V®etclcy-mt 15.\'
Telefon;, 319.
:\'1*élKlvJuk a n. é. köz8nségí>.\'tlgyel-mét\' dúsan felszerelt kész férfi, fitt és gyermekruha raklúrunkra. •
Kész férfiöltönyök 800 koronától feljebb.
Elegáns, divatos t^rfl öltönyöket gyapjúszövetből készítünk jutányos árban. Szíves párifog\'ásl kér:
Dunántúli Ruhaáruház Erzsébet-tér 20.
Nyomatott a laplulaldonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap. 207. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S«rkcaíl6sí(r és kiadóhivatal: FS-ut 13.
___- Interurbán-telefon 183. --
M«0f*l«nik mindig kor* reggel.
T
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS oyöroy
rvtrs(.!(r- WpviMlí.
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
EtötlzetAal árak:
Egész évre 260 K. Félévre 1» K. Nesyed-évre 15 K. Egy hóra 22 K. Egyes tzém 1 K
Nincs politikai jellege a horvátországi parasztlázadásnak,
Ballá Aladár
Budapest, szept. 22. A horvátországi parasztlázadásról terjesztett hírekre és az ebből támadt messzemenő kombinációkra vonatkozólag a . Virradat" munkatársa megkérdezte Balta Aladár nemzetgyűlési képviselőt, aki e tárgyban a következőket mondotta:
— A horvátországi parasztlázadásról terjesztett nirek túlzottak és egyáltalában nem telelnek meg a valóságnak. A hírek abból keletkeztek, hogy Belovár vármegyébéh és Felsőszlavóniában összeírták a lovakat, esetleges katonai igénybevétel céljaira. Ezt félre-
nyilatkoxata,
értették ós ellenséges magatartást tanúsítottak az összeíró bizottsággal szemben.
— A horvát parasztság ellenszegülésének semmi politikai háttere nincs. Egyébként Jugoszlávia lakosságának többsége ma is a jugoszláv unió hive s a katholikus Dalmácia a legerősebb támasza az uniónak. Igen jelentéktelen mértékben esik csak a latba a fíadics parasztvezér által vezetett Zagorze, ahol a parasztság az önálló horvát köztársaságot propagálja. «
Nemzetgyűlés.
— Budapest, szeptember 22. A nemzet- [ gyűlés ma harmadszori olvasásban is elfő- | gadta a numerus klautusról szóló törvényjavaslatot, majd rátérlek a gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. évi 22. t.-c. módosításairól szóló törvényjavaslat tárgyalására. Iklódl Szaió előadó elfogadásra ajánlja a javaslatot. Pásztor József a szövetkezetek hasznosságát a mezőgazdaságban fejtegeti. A javaslatot elfogadja. Schándl Károly az O. K. H. áldásos tevékenységéről beszél. A szövetkezetek évente 20 ezer földmunkást nevelnek kereskedővé. Ez nagyon helyes. Sándor Pal is azt mondotta legutóbbi beszédéber, hogy a kereszténység foglalja el a megfelelő helyet a kereskedelemben és iparban. MélUtja Korányi pénzügyminiszter érdemeit, amit az 0. K. H. élén fejlett ki. A törvényjavaslat kapcsán felhivja a kormány figyelmét arra, hoéy no csak a kispolgárról és kisiparosról gondoskodjék a szövetkezetek révén, hanem a\'főldmunkasokat is vonja be a szóvetkezeti élet javaiba. A javaslatol örömmel elfogadja.
Teleki miniszterelnök válaszol FrUhwtrth Mályásnak a tüzelőanyaggal való ellátás tárgyában előterjesztett interpellációjára. FrUh-wilth viszontválaszában szóvá teszi azokat a visszaéléseket, amelyeket az erdőtulajdonosok és a készletekkel rendelkezők űznek. A vá laszt tudomásul veszi, a Ház is.
Ezután rátérnek az interpellációkra, amelynek során először Ereky Károly intéz kérdést a belügy- és igazságügyminiszterhez a kaposvári kommunisták jogtalan szabadon-bocsájtása tárgyában. Tomcsányiigazságügy-miniszter azonnal válaszol és kijelenti, hogy amennyibén konkrét adatokat fognak eleje terjeszteni — meg fogja vizsgálni az ügyet. A választ tudomásul veszik. Magyar Kázmér, Forgács Miklós, Madarász Zsigmond és Uselty Ferenc interpellációi után az ülés veget ért.
Ki tarjasztatte a balgrádi látogatásról sxóló hazugságot ?
Budapest, szept. 22. A nemzetgyűlés folyosóján ma élénken tárgyalták Rakovszky elnök múltkori\'nyilatkozatával kapcsolatosan azt, hogy azok a hibás és teljesen teves beállítású cikkek honnan kerülhettek be az e>yes külföldi lapokba.
Kiderült, hogy e cikkek szerzője nem mas, mint Veres Mihály, k\'nek forradalmi szereplése még élénk emlékezetében él politikát körökben. Veres volt a torradalom után a telefonügyek intézője és később Garami egyik bizalmasa. Veres a kommunizmus alalt is szerepelt
és később külföldre menekült. A kommunizmus után visszatért Budapestre és egyizben le is tartóztatták, de azután szabadlábra helyezték. Veres egyike a legszélsőségesebb szocialista újságíróknak és igy érthető, hogy belgrádi tudósitó lévén, kezében tartja annak a sajtónak a szálait, amely állandóan Magyarország disz* kreditálásara törekszik.
Fousohet fómegbízott kitün-tatáaa.
Budapest, szept. 22. Fouschet követ ■ ségi tanácsost a budapesti francia misszió vezetésével biztak meg és a Becsületrend tisztjévé nevezték ki.
Módosítják a francia alkotmányt
Bécs, szeptember 22. (A M. T. I. magánjelentése) A „Neues.Wiener Abendblatt\' jelent: Genfből: Párisi politikai \'^örökben sokan beszé1-nek a francia alkotmánynak küszöbön álló megváltoztatásáról, amelynek szükségességét egy héllftUezelótt tartott beszédében Millerand is elisnjwe\' A köztársaság elnökét szeretnék felmenteni tisztán formai kötelezettségei alól, hogy jobban belekapcsolódhassák az aktív politikai életbe.
A radikális szociáldemokrata csoport határozatot fogadott el, amelyben ellenzi az elnök hatáskörének esetleges kibővítését. Ez a határozat kétségtelenül Millerand ellen irá nyul.
Millarand elnSki programmja.
Bécs, szept. 22. Az ,Ecbo de P&ns" beszámol arróí, hogy Millerand meg mielőtt elvállalta volna az elnökjelöltséget — kifejtette párthivei előtt, hogy mint elnök is csak azt az egy feladatot fogja ismerni, hogy a versaillesi béke teljesítését kikényszerítő és nem fog nyugodni addig, amig Franciaországban a dúlás helyén az utolsó kő is visza nem kerül a maga helyére.
PAris, szeptember 22 León Burgeois Doumerguehoz levelet . intézett, amelyben Kijelenti, hogy a köztársaság elnökévé való jelő\'tetést nem fogadja el, hogy a népszövetség tanácsában megmaradhasson.
az olaaz muakisok felveizik a munkát.
Roma, szept. 22. Az általános munkás-szövetség azt íz utasítást adta ki, hogy a munkások kezdjék meg ismét a normális munkát. A munkásszövetség vezetője kijelentette, hogy a munkásszövetség ennek a felhívásnak feltétlenül elegei fog tenni.
A korona állá»a ZUrlehban.
Budapest, szeptember 22. A magyar korona állása ma Zürichben: 2 szantim.
Kaletgalicia fflggetlanségéért
Stettin szeptomber 22. Kolotgallcia nemzeti tanácsának és kormányának meghatalmazott küldöttsége a rigai békekonferencia elnökségénél óvást emelt az ellen, hogy az Ukrajna, Oroszország és Lengyelország közti határ megállapításánál Keletgalicia sorsáról döntsenek anélkü1, hogy meghallgatnák erTe vonatkozólag e\'nnek a vidéknek lakosságát, amely túlnyomóan ukrán és a leghatározottabban követeli a keletgaliciai állam függetlenségét. Csak ez a megoldás felelne meg a nemzetek önrendelkezési jogának.
HÍREK.
— Panasz a gőzfürdő ellen. (Beküldött közlemény.) Kérem ,b. lapjában az alábbiak közlését: A kanizsai gőzfürdő még mindig a város tengeri kígyója. Azt hittük, hogy az uj bérlők kezében jelentékeny változás fog beállni, sajnos, csalódtunk. Eleinte tapasztalható volt némi igyekezet a bérlők részéről a közönség érdekeit illetőleg, de az utóbbi felháborító, amit a gőzfürdőben ta-V pasztalni lehet. A bazin vize hideg, gŐzv nincs, meleg zuhanyról meg szó sem lehet. Régebben masszőr is volt a fürdőben, most azonban ismeretlen A bazin vize undoritóan bűzös és piszkos. Azok pedig, akik betegségüket gyógyítani mennek a .gőzbe," még jobban meghűlnek, sőt egyéb nyavalyákat szednek magukba. A pénztárnál pedig megkérdezik: ,a gőzbe tetszik?" és a gőznek .nyoma sincs. A gőznélküli hidegfürdő- azonban mégi6 20 koronába kerül. A gőzfürdőtől elvárjuk, hogyha a nehéz viszonyok között nem lehet jobb, mint volt a múltban, mégis igyekezzék a régi rosszat megtartani s ne legyen még rosszabb, amikor tekintélyes díjazást szed a fürdőkért. £gy olvasó.
Mindezek leközlése után, a magunk részéről felhívjuk a városi tanács figyelmét, hogy vizsgáitassa felül a gőzfürdőt. Annak> idején.vamikor a bérbeadás történt, a tanács meakulpázva vallotta be, hogy a múltban nem sokat gondolt a felülvizsgálásával s ezért hanyagolódott el annyira. Ezért elhatározta, hogy időnkint felülvizsgáltatja, ami nem történik meg. Ezért van a sok panasz, amit igy hirlapilag nehéz lesz elosztatni.
— Szmrecsányl nem üdvözölte Sándor Pált. Szmrecsányl György nemzetgyűlési képviselőről a nemzetgyűlési tudósitó azt a hirt adta le, hogy Sándor Pál beszéde után Sándort kézszorítással üdvözölte. Bár a hasonló kézszoritások régi hagyományos formaságok a Házban, Szmrecsányi azonban kijelenti, hogy a fenti tudósítás téves, mert Sándornak csak azt mondta, ha becsületes szándékkal volna a zsidóság nagy része, akkor nem félteném a fajtámat tőlük.
— Egyetemi beiratkozások. Az 1819—21 tanévre történő egyetemi beiratkozás ■ céljából az 1919—20 tavével pótló tanfolyam hallgatói a kveszturában f. évi október 2-ig bezárólag jelentkezhetnek. Uj beiratkozáshoz az illető politikai hatóság megbízhatósági bizo-
j nyitványa is felmutatandó. Tandíjmentességért
I a kérvény október l-ig benyújtandó az egye-
| temi kveszturához.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 23.
— Meghalt RötUg QusHáv. Mint az „Oedenburger Zeitung" hozzá szomorúan : .Egy élet a munkában azünt meg." Nemcsak a Dunántulon, de egész Magyarországon, sőt a szomszédos Ausztriában is általános közszeretetnek és közbecsülésnek örvendett Röftlg Gusztáv. E németajkú, de a magyarságért mindenkor áldozatkész vasmarku magyar egyik oszlopos tagja volt a magyarság érdekeit szem\\oK>tt tartó minden hazafias mozgalomnak. Mint a soproni újság társtu\'ajdonosa, elismcrtv sajtóorgánumával sok hasznos szol gálatot wtt.. hazájának. Azonban az isteni hatalom kifürkészhetetlen titka, vagy tán akarata, az apa halálát követő harmadik napon már fiát, 3$ éves Röttig Ottót is magával ragadta a halál. Röttig Gusztávot e hó 19-én, fiát pedig 22 én kisérte utolsó útjára Sopron város nagyszámú gyászoló közönsége.
— A lelkiismeretes rendőr. A napokban történt az eset, " aminek áldozata vérosunk egyik előkelő hivatalnoka volt. Este 11 órakor hazafelé tart s az egyik utcasarkon posztoló rendőrtől tüzet kért. Epen ekkor érkezik oda ogy Icatonaruhás egyén, aki az utcák felől kérdezősködik a rendőrtől. A hivatalnoknak gyanúsnak tünt föl a katona s gyanúja még nagyobb lett amikór megtudja, hogy Keszthelyről jön s az utat gyalog \'ette meg. A katonát, akiben bujkáló bolsevistát sejtett faggatni kezdte, hogy kicsoda s mi járatban
/ van. Megtudia, hogy munkás, de többet nem volt hajlandó mondani. Ekkor ftfikához folyamodott s ilyen kijelentéseket tett előtte: Ne leplezzen előttem semmit, hisz ón is munkás-érzelmü ember vagyok.^ .Én is kommunista vagyok." Gondolta egy jó fogásért megresz-kirozhitja ezeket a kijelentéseket. Nem ugy a rendőr. Igazoltatni akarja, de a p\'echcs hivatalnoknak semmi igazolvány nem került a kezébe. Erre a rendőr bekísérte a rendőrségre, ami alatt a katonaruhás egyén szabadon ment a dolga után. Bent a rendőrségen ismerték az ügybuzgó hivatalnokot s azonnal szabadon bocsájtották, akit azonban ez a kis meghurcolás nem fog eltántorítani az elől, hogy a jövőben is ne keressen kommunistákat mindenféle eszközzel.
— A peches cs/\'zmadla. Körmend városa 19-én lobogódiszben várta a Szombathelyre menő kormány férfiait. A járókelők megütközve látják, hogy Bedy Imro csizmadia házáról vörös zászló lóg le. A rendőrség kérdőre vonta a csizmadiát, aki azzal védekezett, hogy előző este k felesége nem látta a sötét padláson, hogy melyik zászlót dugta ki. Bedy ellen eljárást\' indítanak, mert egy korábbi rendeletet nem teljesített, hogy a vörös zászlókat be kell szolgáltatni.
— Értesítés. A Nyugdíjas Tisztek Országos Szövetségének Nagykanizsai Fiókja ma 23-án délután 0 órakor a városháza kis tanácstermében értekezletet tart. Felkéretnek a Szövetség tagjai, valamint a belépni óhajtó tényleges, nyugállományú volt tényleges tisztek, tartalékos, népfölkelő, szolgálatonkívüli és rokkant tisztok, orvosok, katonai tisztviselők, hadiözvegyek és árvák és mindazon hölgyek, akik a Szövetség tagjai óhajtanak lenni, valamint azok is, akik érdeklődnek és a Szövetséget pártfogolni kívánják, felekezeti különbség nélkül a gyűlésen megjelenni szíveskedjenek. Nyukosz. elnöksége.
— Passauba ne küldjünk sürgönyt hadifoglyoknak. A passaui m. kir. hadifogolyfogadó állomás értesíti a közönséget, hogy a hadifogoly vonat ott csak a lajstromozás megtörténtéig, vagyis körülbelül egy, legfeljebb két óra hosszat áll. Ennek követkéz tében a hozzátartozók tehát ne sürgönyöz-
. zenek.
— Llnder Prágában tárgyal. A pécsi kommunisták rendőrkapitány jelöltje, Magyarország sírásója, Linder Béla Prágában kilincsel összeköttetések után, ahol állítólag már tárgyalásokba is bocsájtkozott. Hát persze, régi igazság: varjú a varjúnak nem vájja ki szemét.
— Valutánk hanyatlása. Korányi báró, pénzügyminiszter a magyar valuta állandó hanyatlásáról azt mondta, hogy ez első sorban politikai okokra vezethető vissza, de nagyon nagy része van benne az ellenük irányuló machinációnak is. A valuta hanyatlásának jelensége általános.
— Akinek az utca a lakása../ mai j nagy lakásnjfctiioruság idején is páratlanul all j ez az eset, Az ember ereiben fölforr á vér
e tűrhetetlen állapotok láttán és ütni szeretne nagyot azok fejére, akik kényelmes otthonukban, 4—5 szobás jól berendezett lakásokban élnek- gond nélkül, megelégedetten és könyörtelen szívvel el tudják nézni a jobb sorsa érdemes vagonlakók nyomorát és nem látják meg a lyntékianok égbekiáltó szenvedéseit. Páratlan éí fölháboritó" az az eset, hogy egy szegény, Öreg, töpörödött koldusasszony hetek óta hajlék nélkül naponta az Isten szabád ege alatt tölti az éjszakáit és nincs hély, amely befogadná, ahol fáradt fejét álomra hajthatná. Ez a szerencsétlen öregasszony, ki valaha jobb napokat láthatott, most minden este a felsőtemplom egyik vadgesztenye fájá alatt üti fel hajlékát ós ott didereg a hűvös éjszakában rongyaiba burkoltan. A város kel\'Ő közepén, mindenki szemeláttára és e?ideig\'még nem történt intézkedés e szégyenteljes állápot megszüntetéséie. A rendőrök éjszakánkint arra cirkálnak, látják de nem tesznek jelentést, hogy a hatóság is tudomást szerezzen a dologról. Tehát ezúton mi hívjuk fel az illetékes hatóság figyelmét e szégyenteljes állapotra és elvárjuk, hogy c szerencsetlen nőt valami módon hajlékhoz juttassa.
— Százezer koronás alapítvány Kecskemétről tudatják, Hogy Hankovszky Zsigmond, a Kecskeméti Lapok főszerkesztője a ref. egyháznál százezer koronás alanitványt tett vaíjljerkölcsös kiadványok céljaira.
— <$rát a hazának. A miskolci munkások egyhangúlag elhatározták, hogy egy óra munkaidőt a hazának szentelnek. Napi nyolc óra helyett kilenc órát dolgoznak. Hazafiságuknak nagyobb tanújelét nem is adhattak volna, mert ma a legnagyobb, amit a hazának adhatunk életünkön kivül —• a munkánk s ma épen-ezt kívánja tőlünk a Csonka-magyarorszég.
— A távirati dijak felemelése Jugoszláviában. Mint ahogy a jugoszláv" újságok írják, a távirati dijákát felemelték. Egy szó SO fillér.
— Közös tánc. Minden csütörtökön ós vasárnap közös táncgyakorlat a Keresztény Otthonbán. Szives pártfogást kér. A Ker. Szoc. egyesület vigalmi bizottsága
— Éhínség előtt áll Beregmegye. Az egész Beregmegye inkább temetőhöz, min-emberek által lakott vidékhez hasonlít. A lakost ság éhinség előtt áll. A 70 koronás kenyérlisz\'.-hez és a 100 koronás főzőliszthez csak a leggazdagabb osztály tud hozzájutni. A cseh hatóságok kíméletlenül rekvirálnak. Vannak községek, ahonnan sokkal többet akartak behajtani, mint amennyi az illető községek ösz-szes termése volt. Ilyesmi miatt Munkáts környékén nyilt lázadások voltak. Schönburg gróf birtokát lefoglalták a csehek, a szeszgyárat leszerelték, a földet felosztották. A felosztott löldek nagy része bevetetlen maradt.
— A cukor monopolizálása. Komárom és Győrmegye feliratot intéztek a kormányhoz a cukor monopolizálása végett. Azt kérik, hogy foglalja le az állam a cukorrépatermést és maga vegye kezébe a cukorgyártást és cukorárüsitást, s a cukor árát szorítsa le 70—80 koronára.
(x) O-vosI hlr. Dr. Sándor rendelésen bőr- és nemf betegeknek, valamint maláriá-soknak Csengerl-ul 16. sz. alall isméi megkezdte. Rendelési órák délelőtt 11—12-lg, déluléu 2—4-ig. "> isis
Ssenziolói nagy amerikai estét tart ma csü-töfWkön a Világ-mozgó, amikor is a .Hableány- elmü 5 felvonásos remek kaliforniai dráma kerül bemutatóra araerikai művészekkel. — Pénteken a Burfingtoni Jagu* IH-* része.
Makuláturpaplr kapható Ispunk kiadó hivatalában.
Szombathelyen a katonai körlet tisztiszabó és cip^,* üzeménél szabó- és clpiazsegédek felvétetnek. Fizetés darabszám. Jelentkezés Szpmb.ithclyeo, lovassági laktanya. 1. sa. épület. > \' 1517
in\' i>i~v-iii. -*■»■*-■ * . i
Uránia mozgókép-palota
Woxfl.ny|-uicc l \'"■ \' -
Szerdán é» csütörtökön Nordtsk Httrakóló
Joe Deebs datektivmester kinai kalandja
A szent gyíirü
. ... ■ ijy, wr - ...
Megfőzött nagybácsi
-vlffJAtébc 8 fei-v-
\' Előadások hólkösnapokoa 7 és 9 Órakor. Vasár- éV «nnepnapokon S, 5, T ás 9 árakor.
14177-1920.
5 / Hirdetmény.
XA -m. kir. r.épjóléti\'""és InünHugj-l miniszteriem Hadigondozó Hivatalának 501ÖŐ/Í20. iz. rendelete alapján az 1920/2). tanévre pályázatot hirdet a hadiárvák és hadirokkantak gyermekeinek a közép- és felsőbb iskolai tanulmányok folytatása céljából adományozandó ösztön-dijakra
Akik tékát a fenti ösztöndijakat igénybfvtnni óhajtják, jelentkezzenek a Városház II. otnelet 32. ajtó.
Nagykanizsa, 1820. évi szeptember hó 18-án.
Polgármester.
Villamos bevezétést világítás és motorikus célokra, házi és Razd«sági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Er«»ébet-(ér 10
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos leszerelésének és üzem-^ ben levő motorok karbantartását.
Égők, VÜÍ1X0I vu.Hk, tózóöd.ay.k, csillárok ál-laadáu riktÁroii. KÖIUAgv.ttatdlla.at.MO kéutttk = Teleíon WO mxAm. =
=e=j5
tni \\ naoymoxsószlnhaz
V1LAU Sarai iiüloU. TglstaH. iz.
Csütörtökön, csak egy nap
Hableány
regényes kaliforniai lörlénef 4 felvonás. Amerikai Pathé-felvétel.
Előadások kazáata hétköznapokon 7 áa 9 órakor. 7saár- es önnapnapokoa Va4,1, 7 áa 8 árakor. J
sasa*.,....................a
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- és javító üzeme
Elvállal és szakszerűen liszllt, jávit mindennemű férfi öltönyöket, felöltöket, léll kabátokat, női kosztümökéi, pongyolákat, jutányos árban. Gylijiötelep: Erzaíbet-tér 20. — Özem : Teteky nt is. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi, fiu és gyermekruha raktárunkra.
Kész férfiöltönyök 800 koronától feljebb,
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készítünk jutányos árban. Szives pánfogást kér:
Dunántuli Ruhaáruház H53 Erzsébet-tér 20.
Tojást, babot —
\'I,
borsót, lenGSét/diót, mákűí és
eflyőb-élelmiszereket minden mennyiségben
készpénzfizetés mellatt legmagasabb napi áron vasáról a
Dunántuli Élelmiszer 6s> Áruforgalmi Részvénytársaság
Nagyfcaulzsa, Caengery-nt 6.
Nyomaton a laplulajdonosok: Zalai és Gyarmat könyvnyomdájában.
59Jik évfolyam Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap.
207. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
/srerkcaitósíg í-j kiadóhivatal: Fí-ut 13.
- Iniehjrban-iekíon 1Í3. -
HoaJoKinlk mindig kor* r.gg.l.
főszerkesztő: Dr. HEOEDŰS OYÖROY í.\' " 11\' tj
felelős szerkesztő: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Elötlxotösl Arak:
Ejísi ívre 250 k. Pííévrc 130 k. Ncgycd-<vrc B X. Eíy Wra 22 K. Ejyca •litn 1 X
Alkotó munka a nemzetgyűlésen.
Letárgyaltak bárom javaslatot.
Budapest, szeptember 23. A nemzet-syülés mai ülését fél 11 órakor nyitotta m:g Rakovszky I«ván elnök. Néhány mentelmi ügy letárgyalása után folytatja a Ház á motőgazdasági és ipari síövotkozctokről sző^ó törvényjavaslat tárgyalisat
Elsőnek Korányi pénzügyminiszter szó! a javaslathoz. A szövetkezetek óriási szolgálatokat tettek — úgymond — a gazdasági öletnek, csak a földreform fogja majd Igazán megmutatni, hogy a szövetkezeteknek mily nagy * jelentősége. A hitelszövetkezete* megérdemlik a nemzet háláját, mert talán egyetlen szerv volt az országban, amely az 1919. ev januárjaban tartott nagygyűlésén meg merte mondafii a hatalom akkori birtokosainak, hogy semmiféle szociálizálásba nem mogy bolc. Amikor kénytelen voltam a politikai palyára lépni — mondja — és a szövetkezeti életet otthigyni — a szövetkezeti zászlót magammal hoztam és ámbár hivatalos állásomnál fogva objektíven Koll viselkednem, minden közgazdasaKi alakulással szomben, mégis ott, hol az más érdekeket nem sért — mindig á szövetkezeti zászlót igvekeztem diadalra vinni. (Lelkes éljenzé*, taps.)
lklódi Szabó előadó nem él a zárszó jogával s ezzol a nemzetgyűlés általánosságban elfogadja ^ javallatot s rátér a részletes vita tárgyalasára. Az 1—8. § okat vita nélkül elfogadjak. A 9. § nál Bozsik Pál módosítást ajanl a szövetkezetek tiszta jövedolmének felbasználásása tekintetében. Korányi hny&náo a módo>itásra oly értelemben, hogy az 0. K. H. előterjesztése alapján az osztalék felemelését a pénzügyminiszter megengedheti. A Ház a §-t a pénzügyminiszter módosításával
fogadja el. A 10—-35. § t .vita nélkül fogadják a, a 36. §nál az előadó javasolj*, hogy ujabb pontként vegyék fel a javaslatod, hogy földmunkás szövetkezetek is alakithatók. Schand! é* Korányi felszólalásai utan a szukaszt az előadó módosításával fogadják el. A többi szakaszt változatlanul elfo^Adják s ezzel a javastat részleteiben is le van tárgyalva.
Rátérnék az egyetemi közigasgatási fakultás felállításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. Schandt előadó szerint a javaslat célja az. hogy a magyar értelmiség he\'.yes pályákra tereltcssék. Kéri a nemzetgyűlést, hogy fogadja oly szcrotettel a javaslatol, amilyennel a falusi né\'prc gondolnak.
Haiier kultuszminiszter a miniszteri székből felhívja az ifjúság Itgyelmét arra. hogy olyan iskolákat látogasson, amolyek látoga-tava utan jobban meg tud küzdeni az élet nehézségeivel, A közgazdasági élet regenerálódásának első utja az, hogy tudást adjunk. Ebből a fakultásból a közgazdasági egyo.em-nek kell kialakulnia. A magyar intelligencián áll, hogy ez az egyetem létro |is jöjjön. Az inproduktiv pályákról a kenyéradó produktív pályákra kell menni a magyar ifjúságnak. Arra kéri a magyar nemzetgyűlést, nogy hosszabb vita mellőzésével minél előbb törvényerőre emelje a javaslatot.
A javaslatot ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta r Ház.
Az államkincstár\'megkárosítására irányuló büntettek éa vétségekről szóló pénzügyminisz-• teri törvényjavaslat kerül most sorra, amelyet I Eörffy Imro előadó ajánlott elfogadásra. A | javaslat tárgyalását holnap folytatják.
Hindenburg — a német köz- I tferssság elnökjelöltje
Bécs. szept. 23. Mértékadó helyről kapjuk azt az információt, hogy Ebért a német oiroda\'óm elüSke a köztársaasagi elnökséget semmi körülmények között sem fogja elfo-• gadni.
Német politikai körökben most oly irányban folytatnak megbeszéléseket, hogy Hin-denburgot bírják rá a jelöltség elfogadására. Nincsen kizárva, hogy Hindenburgot egy^ hdngutog fogják a némát birodalom étére álli/ani.
Hindenburgtói e szociálisták állítólag oly reverzálit kértok, hogy az elnöki tisztséget nem fogja felhasznált a császárság erőszakos visszaállítására.
A korona Zürichben.
Budapest, szeptember 23. A magyar korona álláss ma Zürichben 2 20 szantim.
Hallep miniszter Debrecenben
Budadest, szept. 23. Ha/íer István kultuszminiszter szombaton Debrecenbe utazik Mifotoy István és Pröhlc Vilmos képviselők beszámoló beszédeire.
Jugoszlávia szabaddá teszi a kivitelt.
Bécs, szept. 23. A .Neues Wioner Tag-blatt" jelenti: Belgrádból érkezett hirok szerint a kereskedelmi szerződések érdekében folyó
tárgyalásokat mind megszüntették, mert a kivitelt Jugoszláviából általában szabaddá totték.
Úgylátszik, hogy « jugoszláviai kitűnő termés és a gazdáknak az a félelme, hogy a saját zsírjukban fúlnak meg —- arra késztette Jugoszláviát, hogy & kivitel államt igazgatását megszüntosso és szabad kereskedelmet léptessen életbo.
Megoperálták a kormány*ó fiait.
Budapest, szeptember 23. A Pajor szanatóriumban ma délelőtt Horthy Miklós kormányzó két fián sikerült tórok<nütétet hajtottak végro.
A francia elnökválasztás.
Páris, szept. 23. A köztársasági elnökválasztás kérdésében beállott különleges helyzet folytán — a választás most szokatlan szertartással fog lefolyni VcrjaOlesoen. Ellentétben a tradíciókkal, amelyek az elnökjelöltet mint a nemzetgyűlés választottját csak egy hónappal a választás után ruházzák fel az elnöki méltósággal — ezúttal az uj olnököt Versaillesben a nemzetgyűlés elnökének szobájában azonnal felruházzák az elnöki méltósággal. A nemzetgyűlés elnÖko és a pecséíőr üdvözlő beszéde után az olnök Párisba hajtat egyenesen as Elyseébe, ahol átveszí a kormány lemondásit és megbízza a lemondott kormányt az ügyök további vitelével. Ezután visszatér Versaillesbe. Uj miniszterelnök gyanánt Brian-
A kisantant efyedfll Magyarország ellen irányul.
Bécs, szepr. 23. A .Wiener Míttags-zoitung" jelenti Berlinből: A „Tamps* a római román követtel fo\'ytaiott beszélgetést közöl. A román követ kijelentette, hogy á kisantant-nak egy serege, egy diplomáciájáé* egységes erŐforrasai lesznek. Arra az aggodalomra, hogy a kisantant negy jelenlegi tagja közül három, még pedig Görögország, Jugoszlávia és Csehország többé-kovésbbé olaszellenés és csak Románia nyílt olaszbarát. A követ azt vallotta, hogy Také Jonescu legközelebbi rómii utazása alatt éppen erről a pontról fogja Giolittit teljesen megnyugtatni és neki kifejteni, hogy/ Romániának a kisantant kórében elfoglalt állása Olaszország minden aggályát megszűnteti és ez a kisantant Olaszország irányában a legjobb érzülettol fog viseltetni. Jugoszláviának Olaszországgal való konfliktusa elképzelhetetlen, mert a kisantant tagjainak külön nem szabad háborút folytatni.
B*£ip<t{, ínyt 23. Ltol.UUi a+gnyítii otfa
x A víIsUjHic uüir<i
Napodon 9*2. Font W/>, Uya V/J. 30$,
Frank (francia) 2026, Márk* 614. Lim I3l&. Wjrí 08\'6, Rubel 221, Ul SroltoJ 400, Frank (»vcicl) 6060, DíoJu —. Friak tíuix —, E*i»t —.
HÍREK.
dot emlogetik.
A. Jbcljóx-Ásolr.
Az a helyzet, hogy a jövében mindon képviselő mollé egy al- vagy egy főképviselőt kell valasztani, hogy a főképviselő a kijárásokat zavartalanul lebonyolíthassa. Nyilván, ez oz ügykör a főképviselő hivatása lenne, mert ez fontosabbnak tűnik fel, mint az ország ügyeit intézni. Nem. Tévedés, nom a képviselők kívánja* ezt at uj honatyai pözictőt, hanem azok a súlyra mérhető akták, amelyeket a tisztelt választók sóznak a kerület képviselőinek nyakába. .Mivel pedig az a legjobb képviselő, aki legtöbbet tud kijárni, nyilván ezért, egyik sem akar a másik mögött maradni Igy azután a képviselők munkájának nagy része felőrlődik a minisztériumok a a hivatalok járásával. A közönség no zaklassa a képviselőket szemelyes ügyeik traktálásával.
— A trailkok megkapták a szeptemberi dohányt. A központi dohányraktár a tegnapi nap folyamán kiszolgáltatta a főtraíik-nak a szeptemberi havi dohánymennyiséget. A főtrafik átvette a teljes illetéket A kistra-fikok már tegnap déluun megkaphatták roszü-ket s igy valószínű, hogy a közöli napokban a fejadagok jegyek ollenében kiszolgáltathatók lesznek- A kiosztásra kerülő dohány vegye-son taralmaz finom és kevésbé finom dohány, cigaretta ó* szivar féléket.
— Korán szüretelnek. Egyes szőllős-gardák nagy vehemenciával vetették rá magukat a szóllőro s megkezdték a szüretelést sőt ogyesek már be is fejezték. A kapzsiság netovábbja oz, ami ugy a gazda Szempontjából, mint nemzetgazdasági szempontból olité-lendó. A szől\'.ő az augusztusi esős, hideg idő folytán nem érhetett meg kellólog. Isten áldása oz a jó idő, 8mi a jelekből követkoztetve
. tartósnak látszik. A szőllók most érednok I cukorba s épp most szüretelik le. Persze, hogy I rosz boruk losz. A leszüretelt szőllő mustja 1 nohezen indul forrásba, mert nincs meg a
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 24.
kellő cukortartalma s igy & gazda kénytelen mesterséges eszközökhöz fordulni, amik sosem pótolják a természet rendjét. Igy aztán ihatjuk a rossz oort, de mindezek mellett is drága pénzért. Csak a korai szüretelés miatt várhatunk nagyon rossz ujbert, mert ott, ahol nyugodtan hagyják jól beérni a szóllót a szeptemberi meleg napok mellett jó borra van kilátás, ha kevesebb is lesz, mint ahogy még julius-ban várni lehetett.
— Rem adnak marha- éa lókirlteU engedélyt. A foldművelé-Ugyi minisztériumhoz az ország minden ré-síiből naponta érkeznek kérvények, amelyben kereskedők marba- és lósiállitasra keinek engedélyt Tekintettel arra. hogy * vörös uralom kíméletlen rendeletei és a román megsxsllás állatállományunkat nagyon leapasztotta, a kormány marha- és lókivlteli engedélyt egyáltalán nem ad. Az Ausztriával kötött szerződés értelméfcoj 3000 drb. marhit adónk át Ausztriának, ezt a kompenzációs kivitelt azonban maga az állam kezeLi.
— Ébredi Szlovákok. A szlovák nemzeti eszme védelmére a Felvidéken „Ébredő Szlovákok" névvel egyesület alakul\', az Ébredő Magyarok mintájára a programjával. A szlovákok nemzeti öntudatra ébredétét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a nemzet: alapon való szervezkedés minden hely<n megindult a Felvidéken. A csehek nem jó szemmel nézik az „Ebreaő Szlovákokat.41
— Megalakult a nagykanizsai Nyuko-sz. Szépszámú közönség előtt nyitotta meg lovag Sipniewszky György tábornok tegnap este a Nyukosz alakuló gyűlését. Hazafias szeretettel üdvözli a jelenlevőket s a magyar hiszekeggyel kezdi beszédét. Hosszasan fejtegeti a hadirokkantak súlyos helyzetét, akikről nem szabad megfeledkeznünk. Buzditó, nevelő és támogató munkát kivin. A rokkant kérdést máskép nem látja jól megoldhatónak, egyedül a foglalkoztatásokkal. Frappánsan meg is mutatja azokat a módokat, ahogy az kivihető volna. Ezt a nagy erkölcs: támogatást szolgálna a Nyukosz is azon-\' kivúl, hogy saját nyugdíjasairól gondoskodna. Ezután visszatekint a Károlyiérára, majd a kommün idejére, amikor azokat bántalmazták legjobban, akik a legtöbb áldó zaiot hozták a hazanak a harctereken Ezu<án megalakultnak mondja k: a .Nagykanizsai Nyukoszt.\' Majd a tisztikar megválasztása következett. Elnök : lovag Sipnienszky György tábornok, másodelnök: kövesdi Őoer Gusztáv eiredes. Titkár; Treiber Kálmán ezredes, másodtitkár: Hild tart. hadnagy. Egészségügyi főnök: Darányi Árpád őrnagyorvos, másodfőnök Schnartz Károly. Cg vész : dr Dómján Lajos,helyettese: dr. Bortho István. Pénztáros: Jökutby alezredes. Gazdasági főnök: Kráiky István. A női szakosztály elnöke: méltóságos lovag Sipniewszky GyÖrgyné, másodelnöknő : méltóságos kövesdi öoer Gusztávné. Titkár: posfai Pósfay Pongrácné. A női szakosztaly választmányát saját kebelében belül fogja megválasztani. A tisztikar megválasztása után az elnök bezárja a gyűlést. A Nyukosz irodája
0*ó-ut Lőke irodában van ideiglenesen
— \'„In ellenség Erdélyben — Erdély népe." Lupuj dr. volt tornán belügyminiszter beutazta Magyarországnak a románok kezében lévő részét és tapasztalatairól cikksorozatban számol be. E cikkekben Mgebbek közt a következőket Írja : As egész Erdély had izíjÉt? ahol nincsenek törvények. Az ellenség Erdélyben Erdély népe: a magyar, a román és a szláv «gyaránt. Kolozsvár ;>re-fektusa — bár a város lakóssgának nagy része magyar — egy kukkot sem tud magyarul. Hasonló eset a nagyszebeni prefektus «sete, aki valamikor rendőr volt. O sem tud magyarul. Volt a magyaroknak Kolozsváron egy állami és egy kisebb magánszínházuk. Az állami színházat az összes felszereléseivel együtt elvette a romin állam. A magyaroknak Erdélyben 40 színházuk volt és a szini előadások magas szlvonalon állottak. Schakespcare és Ibsen színmüveit adták elő, most a vasorrú bábát játszák. Van egyetemünk is — a magyaroktól véltük el.
— Hadifogolytragédia. Esztergomból jelentik: Pintér Károly pilismaróti lakós 191ó> óta hadifogságban volL Felesége éveken keresztül nem kapott róla hírt, éppen ezért megindította a holttá nyilvánítási eljárást s ennek befejezése után férjhez ment Bankó Istvánhoz. A holtnak hirdetett férj egy napon beállított Pilismarótra. Amikor hírt szerzett atró\', hogy felesége férjhez ment, megjelent felesége lakásán s revolveréből először feleségére, majd Önmagára lőtt. Mindketten meghaltak.
— Nincs veszettség. Mivel Nagykanizsán és környékén a veszettség megszűnt, az alispán az állatorvos javaslata alapján a jun. 9-én elrendelt ebzárlatot megszüntette. Az alispáni rendeletre nem nagy szükség "volt, mert az ebzárlatot hatályba lépése percétől kezdve nem volt, aki betartsa. Soha annyi kutya nem csatangolt az utcán, mint az ebzárlat idején.
— Végre kiarti a kitoloncoló tórrényjaraalat.
A belügyminisztériumban törvényjavaslat készül az 1914 óta bevándorlottak kitoloncolására. Körülbelül tOQ.UW láncostól fogja ez a törvácy megszabadítani az országot, akikről mát mondanunk sem kell, hogy 99 százalékban gaJicUik Örömmel látjuk, hogy törvényes eszközökkel kezdik már fent operálni íekélyelnket. A törvényjavaslatot a zsidót Is örömmel fogadják, mert az az antipalia, amiben ma testesülnek, nagytéssben galíciai hitsonosalknak is tudható be.
— Sándor régens otthon. Mig4rt.uk annak idején, hogy szerb trónörökös politikai okokból Párisba uiazott. A napokban visszaérkezett, azonban Jugoszláv területre érve, kerülőutakon ment Belgrádba, majd Sarajevóba, mivel a horvát felkelőktől tartottak. Útközben rövidebb időre kiszállt Zágrábban, ahol tájékozódott a horvát paraszt felkelés felől.
— A romáa petrólenmkiritelt törvény szabályozza, amely szerint minden év márciujában egy bizottság állapítja meg a belföldi szükségletet s as ennek fedezése után exportra megmaradt petróleummennylzéget. Ez a bizottság fogja megállapítani »s arakat is, amelyekhez kjvitelnel míg 20 százalékos ván is Járul,, mely román valutában fizetendő.
— Ritka Tidáaxiaákainy. Kecskemétről jeledtik: A félegyhazai Oátér-pusztán a napokban egy szerencsés kezű vadász egy fakókeselyűt és egy nemes kócsagot ejtett eL A keselyű kiterjesztett sí*tnyai közel három méter szélesek, Évtizedek múlnak cl, amíg az Alföldön fakókeselyű fordul meg é» a nemes kócsag is ritkasag-számba megy.
— Seress Imre Irodalmi és raüvész-estélye szombaton, e hó 25-én este 8 órakor lesz a Polgári Egylet nagytermében. A műsor számai: Seresa Imre klasszikus paródiája, a Kukánvi Vénusz, Göde Helénke kisasszony énekelőadása, Rácz János zongorakiséretevel, továbbá Schreíber Lajos szavalata, Sauermann Ferenc hegedűszólója, Sauermann Antal "zongoraszólója; olyan programm, amely a közönségnek nagy gyönyörűséget fog szerezni. Jegyek 20 és 10 Koronás árban Mair József es Szerb Ernő könyvkereskedésében válthatók előre. Az es\'élyt tanc fejezi be.
(x) H. T. B. ma délután 6 órakor jf katonaréH sportpályán vál»satmányi gyűlést tart.
(x) Haro a lereflöben a címe a Raxcngir ül. részének melyet az Uránia mutat be. Izgalmas produkciók c^ész sorozata fordul ellő ebben a kiváló részben. Héifö* is k«U<H szenzációs MoiittXttcs lest bemutatva elme Szökik a nim. Holnapi számban bővebben ismertetjük majd ezt a kiváló moziszkeccset.
(x) k BnrUngtoni Jagair III. része az S. O. S. 6 felvonásban kerui bemutatóra a n/j/mozgóban Peare Whlte iószereplésévei. A Világ-mozgó kínyszeritve van helyárait 20°">al feietne\'oi, melynek iodoka az, hogy a Franz-gyár a villamos aramot 200 o-al és a fllmszáUitás dija Is 300 °/e-al emelve lett.
(x) Orvosi hlr. Dr. Sándor rendelései! bőr- és nemi beleseknek, valamint malária-soknak Csengeri-ut 15. sz. alatt Ismét megkezdte. Rendelési órák délelőtt 11—12 ig, délután 2—4-lg. 39í2
Vadonat uj kálóssoba berendezés eladó. — Csen-gery-uty87. szám. 1522
• Eladó 3 telelőképes méhcsalád Meiszer-rendszerü négyes \\kaptarban és hat család számára üres gyámod esetleg fcaptáronkinl is eladó Rlteos oiztalosnal, Balaton-magyarf. J.
Szombathelyen a katonai koriét ti sít:szabó és cipész üteménéi szabó- és cipészsegédek felvétetnek. Fizetés darabszám. Jelentkezés Szombathelyen, lovassági laktanya, I. sz. épület. 1517
tx) Örökbe fojadna keresztény uri csalad Kls-ksnissán jó családból való lö —12 éves kisleányt. Jelentkezés : M-m-iroda. Batthyány-utca.
PlaHÁ 1 kredenc, 1 ebédlőasztal, tlflUU 1 díván, 1 mokett angol kanapé, 1 csillár, 2 ablakfüggöny, 1 ülőke. Fő-ut 22. sz. földszint.
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- ós javító üzeme
Elvállal és szakszerűen Hsziit, javit mindennemű férfi öltönyöket, felöltőkel, féli kabátokat, nöi kosztümöket, pongyolákat, Jutányos árban. Gyüjtőlelep ; Erzsébet-tér 20. *»*. — Üzem : Teleky-ut 15. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmei dúsan felszereli kész férfi, fiu és gyermekruha raktárunkra.
Kész férfiöltönyök 800 koronától följebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapluszövetböl készítünk Jutányos árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántuli Ruhaáruház
u$3 Erzsébet-tér 20.
RQXBonyi-uíc. _ Trirteim*!. >» \\
Péntek, szombat é» v.sérn.p
Ravengár III. része:
Haro a JevéKÍfben
ixK.lma. proíluKolólí t
Hótfön és- kedden Mozlszkeccs I
Szökik a nőm SS&tSr\'.
Zenéjét szerre: Hatényl Heldelberg.
Előadások hétköznapokon\'7 áa 9 órakor. Vasár- és flnnepnspokon S, 5, T áa 9 árakor.
Eladó házak:
tél löbb beköltözhető magános ház, kisebb házak, kertes házak, emeletes házak. — 25 holdas és 5 holdas birtok eladók. Jóforgalmu vendéglő nagy kernel eladó. Kisebb vendéglő bérlete berendezéssel átadó. Jókarbao levő 3 holdas szőlő hordókkal eladó. — Bővebbet:
SZÍGRISZT T.ASZLÓ SSSÍTrX.
Zrlayi Klklói-ntoe 53. H. I. saelet. — Telelőn 235.
Szüreti mulatság I
F. hó 26-án, vasárnap (rossz idő esetén a következő vasárnap) a
lazsnaki nagyvendéglőben
tánccal egybekötöd szüreti mulatságot rendezek. BeUpödll 5 kor. J6 ételekről is Italokról gondoskodva van. A n. í. közönéig támogoiásál kérve lellesliszlelellel PÉCSI ANTALNÉ vendéglős, Lazsnak.
3»tMia>StB«í*»I»0!MIB^«rB«1»3!»0t»aU>n
V1LAG Sams siÍMi ai!lfliin?4*\' |
Pénteken, szombaton és vssárnap Mlss Pearl White felléptével
ABurlinstoniJaguáriiuésze S. O. S. 6 felv.
| Mjirü: PíWy 15 ív.. I. Wj 12 kw_ H. Mj 10IIL Wj S1*. j | Előadások kezdete hétkSxaapokon 7 9 érakor. : Vasár- éa üanepnapokoü \' í4,5, 7 és 9 Arakon.
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos Jelszerelésének és Özemben levő motorok karbantartását.
Égók, villamos vasalók, főzőedények, csillárok állandóan raktáron. Költségvetést díjmentesen készítek
= Toiefott X30 uxórti. ~
—- Tojást, babot —
gesztenyét,
borsót, lencsét, diót, mákot es
egyéb élelmiszereket minden mennyiségben
készpénzfizetés mellett legmagasabb napi áron vaséról a
Dimántaii Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénitársaság
Nagykanizsa, Caengery-nt 6.
Teteleu 58. «z. — Tívir«tl dm: TRAHSDAIfOBIA
Nyomaton a laplulaidonosok : Zalai és Gyarmail könyvnyomdáidban.
59Jik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. >szeptember 12. Vasárnap.
207. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SzcrtMzíöséft és kladóhlvoial: Fö-Ut IS,
---— Inlcrurbon-lciefan 183. ---
M«o)*l*nlk mindig kor* raggal.
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEOEDÖS OYÖROY
FELELŐS SZERKESZTŐ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
EI0tlz«tétl *r«k:
E«íaz ívrt 260 K. Félévre 1»0 K. Ktíl\'rf-évrc 15 K. E«y hóra 22 K. Egytt izém 1 K
Renriér éles támadása a magyarság ellen.
▲ Magyar kor<nAny váluxa.
Oraz, szept 24. Renhér külügyi államtitkár a szociáldemokrata választóknak az iparcsarnokban tartott gyűlésen beszédet tar-lott a párt politikájáról s beszélt Magyarországnak és a többi utódállamoknak Ausztriához való viszonyáról.
Úgyszólván nlnotAn Mnkl — mondotta — akinek kedve lenit* Ausztriában a magyarokkal még egyszer állandó közös ságbe lépni. Meg kell mondanom, hogy Magyarország nem hagy bennünket békén, ahogy nem hagyott békén A tanácsdiktaturn idején Sem.
— Tiltakozik ax ellen, hogy a reakolós és monarohlata Magyarország közéletünket oly politika körété tkerf* vonni, amely tz osztrák népet megint Idegen nApek szolgálatába akarja AUitanl es amelyről csak annyit tudynjj bizonyossággal, hogy ez a politikai JrAny nagy konfliktusba keverhet bennünket a szomszéd államokkal s nyomorunkat csak növelheti.
— Bizonyos körök helyre akarják állítani Magyarország ezeréves integritását. Ez nem lehétiéges, csak "háborús konfliktus Arán. Leghamarább a osehek és a magyarok összetűzésére kerülhet a sor.
—r A békeszerződések középeurópát Balkánná alakították, amely minden pillanat-
ban kigyulladhat. Német-Ausztriának csak egy érdeke van: megmenekülni az égő házból.
„ — A politikusok valószínűleg azt akar jáíc, hogv olyan logyen a holyzet, mint azelőtt, amikor Tisza István nemcaak Budapesten, hanem Becsben is kormányzott ós az osztrák népet belehajtotta a katasztrófába, mert fedezni kellett a magyar nemzetiség politikáját. Mi semmi körülményok között nem akarunk háborút, nekünk a magyar ügyekkel mas érdekünk nincs, minthogy megkapjuk azt, anql bennünket megillet: NyugatmagyarorazAgot, amely a mIAnk, nemcsak a békeszerződés szerint, hanem lakótságának nemet jellege és a velünk való gazdásagi összefüggése tekinteteben is.
Sí X. é7. e 6e4z*<ifjez megjegyzi fogy milyen szemfényvesztés ZRenner történelmi elmélete. &pen 1?14-6en tűnt ki a legjo66an és az azóta nyilvánosságra fjo-zoit osztrák vöröskönyv tanulsága szerint is a /}á6orút elhatározó korona tanácson egyedül "ZiSza a/stván ellenezte a fáőorut.
é%mi a mostani politikai étet eüen emelt vádat illeti — a legillelékeseSÓ felyen ismételten megállapították, fogy senki józan emóer fiának eszéően sincs az integritás eszméjét feayverrel megvalósítani. 31 magyar politika a 6ékeszerződé> Őecsületes megvalósításának alapján áll.
Nemzetgyűlés*
Budapest, szeptember 24. A nemzetgyűlés ma harmadszori olvasásban is elfogadta az ipari és gazdasagi szövetkozetok módosításáról valamint az egyetemi közigazgatási fakultásról szóló tör vény j«vaslatokak Rátértek ezután a házhelyek kijelöléséről é$ kishaszonberletek alakításáról szóló javaslat tárgyalására. Nagyatádi Slabó földmüvelés ügyi miniszter bejelenti, hogy a szakszerű felvilágosítás megadására Mattyaaovszky Miklós miniszteri tanácsos jejnt meg a Házban.
Rubinek István előadó ttartalmas beszédben ismertette a javaslatot s a társadalmi béke megóvása érdekében sürgeti a javaslat elfogadását. A javaslat célja, hogy a földművelésügyi miniszter azokat az igazságokat, amelyek a földosztásnál jelentkeznek — sürgősen .megoldhassa, továbbá, hogy a rokkantak még a földreformot megelőzően is földhöz jussanak
Nagyatádi földművelésügyi minisz-
ter: Ez A\' kis jetaslat mérföldeket jelző hatarkó, amely korszakalkotó teformot jelent. A jövő Magyarország fennállása es boldogulása függ attól, hogy a beterjesztett földreform tetó alá Jusson. A türelmetlen nép megnyugtatására kellett e javaslatot beterjeszteni. Sokan emiégetik a földreformnál a magán-Msjdoft kérdését. Már ez a javaslat is — ámely pedig csak házhelyeket jétól ki — belenyúl a magántulajdonba, dc a közérdek-. nok és államérdeknek mindent alá kell vetni. Vagyonelvételről nem lehet szó, mert ez a javaslat teljes kártalanítást nyújt. Az emberszeretet, a keresztény valláserkölcs parancsolja meg. hogy a falu lakosságának állandó lakhelyet biztosítsunk. (Lelkes taps.)
Gyömörey György elfogadja a javaslatot. ^\'lógyi La/oa iszerint a\'földreform elodázása fial Ali jetoftteop ugy a kormányzópárt, mint az nézve. A földreformot csak az késlel-
tetheti, aki nem akarja a konszolidációt ebben az országban. Nyilatkozatot kér a nyjvánosság számara, hogy kinek akarnak földet adni és kitől akarnak földet elvenni. Kívánatosnak tartaná, hogy azok, akiknek 100 holdjuk van — a községi elöljáróságnál bejelentenék, hogy mennyit akarnak abból albérletbe adni.
Kilmán Imre és Csontos Imre felszólalásai utan — akik szinten elfogadják a javaslatot — Orbók Attila kifogásolja, hogy azok nem kaphatnak földet, akik a forradalomban részt vettek. Ezen az alapon a földmivelés-ügyi miniszternek sem szabad földet kapnia. (A kisgazdapártiak e megjegyzesre\' élénken tiltakoznak) Orbók kifogasolja még, hogy aktiv katonak földjét nem szabad elvenni — ez nagv sérelem a tartalékosokra nézve.
Cziréky Pal felszolalasa után az elnök bezárja a vitat. Nagyatádi Szabó rövid válaszában állását köti ahhoz, hogy a földreform minél előbb tető alá jusson. Ezt a javaslatot, mint ideiglenest, csak egy évre kontemplálja. Kéri a javaslat sürgős elfogadását, nehogy annak harmadszori olvasasa a jövő hétre maradjon.
Rakowszky elnök a maga részéről szintén hangsu yozza a javaslat sürgős elfő-gadásan.k szükscKesáégét — mire a Ház a javaslatot telkiállással egyhangúlag el-tagadja.
A rész\'etes tárgyalás során Szilágyi Lajos, Forgács Miklós, Hajpát István es Oyömörey György szólalnak fel és kisebb módo\'itasokai ajánlanak, amelyek némelyikét a földmivelésügyl miniszter, is elfogadja. A nemzetgyűlés a javaslatot kisebb módosításokkal részleteiben is elfogadja.
\\ Simonyi-Semadam Sándor sürgős interpellációjára —,amclyben a volt miniszterelnök a kölesönökbe adott katonalovaknak a gaz. dáktól valö hirtelen visszavételét tette szóvá — Sréter honvédelmi\' miniszter megnyugtató választ adott, tjiajd bejelentette, hogy a három
\' legidősebb korosztályt szabadságolják és I helyébe a három legfiatalabbat hívják be. \\ Legközelebbi ülés holnap.
Tüntetéstől feltik a béoei magyar követséget.
Bécs, szeptember 24. Tegnap dél óta a bécsi magyar követség Bank-gassei palotáját erős rendőri készenlét őrzi. Ez az intézkedés szoros összefüggésben van azokkal a támadásokkal, amelyeket ez „Arbeiter Zeitung" az utolsó napokban intézett a magyar követség ellen — ugy, hogy eaotlege, tüntetésektől tartanak. A követség védelmire szolgáló karhatalom a palota- udvarán van elhelyezve.
Ax oroszok offenzívát terveznek a lengyelek ellen
Qenf„ szeptember 24. Annak ellenére, hogy Rigában megkezdődtek a béketárgyalások — Lengyelország i-, Oroszország is egyre Szállít lőszert és csapatokat a frontra. A legújabb lengyel sikerek következtében az egész volhiniai váröv a lengyelek birtokában van. Az oroszok a Nyemen-vonalon offenzívát készítenek elő a lengyelek ellen.
Lemond a ezerb kii-á y.
Berlin, szeptember 14. Sándor jugoszláv régens — mielőtt Páriából hazaiért Belgrádba — Pasiccsal és Trumbit^ külügyminiszterrel Petár szerb király jelenlegi tartózkodási helyére ment. Petár krrállyal fontos tanácskozásokat folytattak a Jugoszláviában levő ál-l»ndó széthúzást. A királyon annyira elhatalmasodott betegsége, hogy keptelen minden nagyobb szellemi munkára és Sándor régens ép ezért folytatott vele tanácskozásokat az ál\'amfővállozásra vonatkozólag. A targyalások során abban állapodtak meg, hogy Petár legközelebb lemond a trónról és a lemondás után Sándort királlyá koronázzák.
A korona Zarlohben.
Budapest, steptember 24. A magyar korona állása ma Zürichben 2 szantim.
HÍREK.
— Személyi hlr. Bjffl Ferenc vezérőrnagyot a kormányzó őfőméltósága székes-fehérvár xxxxxparancsnokává nevezte ki. — .Magas beosztását örömmel veszik tudomásul volt katonai s az egész Nagykanizsa város, közönsége.
— PaU»4molj0B-« a várót! kÖxaUátia T A városi kfcxellátáil uxemek vexotóaégo beadvánnyal fordulta rároj-feox, amelyben 12 rwlüó hitel véleesényexését kérte. A beadványban feltárja * vezetőiig, hogy az uxcmo«k 9 mIMÓ befektetése van, mclyból 2 millió hasznot éj 7 rttllló «dó«f»got tud kimutatni. A szereplő 7 millió adós-*ágot. amelynek fedezető árucikkekben ax üzetuok tdUj-dooában Van, a koxeUatás a bankoktól vette fel kölcsön-ké.reo, amely f. évi november havában lojár. Ax ujabb 12 mUltóhox íj ily módon kíván jutni a közellátási üxem. A be&dvanyb.m a \\-nt*6éér, Mtárja a hrlyxoiet, amelyben számol az eietloget likvidáclóval ls. A legutóbbi otnaaryt bizottsági uUuit foglalkozik a Urasul j a bizotitát a kittit jM-cwy* a várost tanácsnak. A véUméoy olykáp Alakult ki, hoyr a likviditás nem volna kívánatos, bár máj vttrosokban hasonló Üzo«;ek nincsenek működéiben, mert ebben ax ertetben valamelyik koreske-díro keíleno blsm a varo» ellátását, ami ellen sok érvet hoznak fel. \\ iixoat a közellátási üzemek a mohban mindig Jutányo-sabban Utak <1 a város sxejcéoyeit kOxxxukségWti cikkek-kel; lijxt. x»lr, tx $ világítási anyagokkal. Axonkiviil xy^kran fontos szerepet töltött be ax árak lesxorltáwiban. Végeredményben a váron közélelmoxését eme fontosán érdeklő kérdésben a várotl tanica. hivatott dönteni.
ZALAI KÖZLÖNY
1020. >^ternb« >25,
— Pénzügyi bizottsági javaslalok. A
pénzügyi bizottsági gyűlésen megszavaztak 20000 K-át a városháza főkapujában felálll-tandó_ szélfogó költségeire. Ugyancsak javas-iái" történt « városháza tisztán tartása _ érdekében az épületben porszívók berendezésére. A pénzügyi bizottság javasolta azonkívül, hogy « vakok egyesültének 1000 K4 rendkívüli segélyt és évi állandó 500 K segélyt utaljanak ki. Azonkívül elvetették a 120 százalékos kéményseprési dij felemelését, mivel az 1920. évi költségvetésben már a keményseprési dij megállapittatotU Végül tudomásul vette a pénzügyi bizottság a villamos döntő bizo»tsá-gának véghatározatát.
— A középiskolai tanterv kibővítése. A kultuszkormány leküldte a tankerületi főigazgatókhoz a középiskolai tanterv kibővítéséről áa a tananyag újításáról szóló rendeletét, amelyik már az 1920—21. iskolai évben érvénybe lép. A rendelet kimondja, hogy az I. és 11. osztályban .az ének mindenki számára kötelező tántárgy. Fel is sorolja azokat az énekeket, amelyet okvetlenül tanítani kell. Köztük van a Himnusz és a Szózat, azonkívül a régi, tősgyökeres magyar énekek. A III. osztályban a földrajz keretében ember-földrajzot és" térképismeretet, a történelem keretében pedig közgazdasági alapismereteket is tanítanak. A rendelet előírja, hogy a földrajzot heti egy órában a IV. osztályban is kötelező tani-tani, amikor ismertetni kell Magyarország poli-tikaij kulturgazdaslgi és néprajzi viszonyait. A negyedik osztályban heti egy órában a gyorsírás is kötelező. A VII. osztályban a történelem keretében a IV. osztály földrajzanya-gát szelesebb keretekben kötelező tanttan:. A VIII. osztályban heti 2 órában az első félévben közgazdasági, a második félévben pedig társadalomtudományt kell tanítani. Ilyenformán a három alsó osztályban heti egy, a negyedik, hetedik és nyolcadik osztályban pedig heti 2 órával lesz több az óraszám. A rendelet már ebben az évben életbe lép.
— A kormányzó Kaposvárott. A Somogyi Újság irja a következőket. „Távirat érkezett a kabinetirodától vármegyénk alispánjához, mely tudtul adja, hogy Horthy Miklós kormányzó ur Őfőméltósága folyó hó 20-án reggel különvonaton Kaposvárra érkez\'k. Kiséreteben lesznek Sróter honvédelmi miniszteren kivül a kormány, nemzetgyűlés több tagja s közéleti kitűnőségeink közül többen. A kormányzó résztvesz azon a nagyszabású lovassportversenyen, melyet a Move ezen a napon a Honvéfl-téren rendez. A kormányzó ur őfőméltóságát a polgári és katonai hatóságok ünnepélyesen fogadják. A fogadtatás és Ünnepség részletes programmjának megállapítására ma délelőtt értekezlet volt, amely lapunk zártakor még tart s igy a részletes programmot jövő számunkban fogjuk közölni.*
— Sarui lar* Irodalmi- és alTiuaaUlya Iránt, amely nui izembattn, este 8-kor lesz a Poljtári Egylet nagytormíbon, egíss Kanizsán aagy az érdeklődés. Meg is érdemli ezt az illusztris iró, aki a közönséget ezúttal ritka élvezetben fogja részesíteni a Kaldnyi IVhmj; előadásával, »mely paródia egyetlen a majia nemében. A műsor zensszámai is elsőrangúk, a végén pedig tanc lesz Reméljük, ho?y Nagykanizsa közönségének színe-java részt fog venni az estélyen, megmutatva, hogy mint mindig, ezúttal is előljár a vidék városai fcóxt * mlyos válságba került ■ magyar irodalom támogaúviban. Jegyek .Mair és Szeib üzleteiben kaphatók, valamint este a pénztárnál.
(/// a cenzor egy <5 soros hírünkét íöröl/e.
— A jugoszlávok megszigorították a határátlépést. A jugoszlávpk megszigorították a határátlépést és bevonták az összes mezőgazdasági határátlépési igazolványokat újbóli láttamozás végett. A szigorításnak oka való szinüleg olt van. hogy a hadikölcsön szelve nyekei most bélyegzik felül s i!y módon akarják megakadályozni, hogy szelvényeket át csempésszenek.
— Közalkalmazottak koszénsésl ©sajortjiaak
kÖxHméaye. Felsőbb Intézkedése a kedvezményes tűzifára igényjogosultak pontos létszáma ovegílUpiUndó sürgősön felterjesztendő. Felkérjük tehát a hivatalok tanintézetok főnökoit hegy az ,ó* és .A" betűs igazolványok megtekintése ulán készíltcnek haladéktalanul eg} külön kimutatást az ,Ö* é» külön kimutatást az ,A\' betűs igazolványok tulajdonosairól is ezeket a kimutatásokat tegkésőbb szeptember 28-ig küldjek be az elnökségnek. A nyugdijasok pedig igazolványaikkal f. é-.-i szept. hő 2C-án d. e. szept. 27-éo d. u. és szept. 28-án d. e. jelentkezzenek Török Rox«i k. a.-nál" (törvényszéki paloU 1. em 8. száma ajtó.) A kimutatások készítése, Ületve a jelent-
kezés vonatkozik a vidékiekre Is. A kimutatások és jelent- | kezések pontosak legyenek, mert aki mott kimarad az , elesik a kedvezményes tűzifáiét. Nagykanizsa 19?0. évi I J szopt 24-én. ■ A: drikUg.
— Számuclll detektlvjét elcsípték. A napokban egy György János nevű veszedelmes szélhámost tartóztatták le Miskolcon, akiről kiderült, hogy SámuelH detektívje volt. György János a boljyizmus bukása után hirtelen a legnagyobb 7fehér ellenforradalmár lett s igy sikerült is neki Miskolcon fontos állásba jutnia. Itt azonban kiderült a múltja s letartóztatták. A kihallgatásnál bevallott mindent töredelmesen s .javulást igert Mind emellett azonban t az eljárást megindítottak ellene.
— Hirom aaaUt augaasáfkél l«raka>L Meg-ráxő szerencsétlenség történt Debrecenben í. bő 23-án, a tUzoltó laktanyában gyakorlatozás közbeo 8öjti Lajos tuzoltö h.rom emelet magasságból lezohant s összeroncsol* maxát. Az volt a feladata, hogy egy ígö, három emeletes háxb<M montse meg a lakókat Az é*« házat az /rtorony pótolu, amelyhez a tolólétrat idilli-tottak. A tűzoltók közül Bőjtl Lajos azt ambicionálta, hogy bemuussa aat a tűzoltót. aki égést sebeket szenved
mégis megmtnekul. M kor gyorsan 1« akart ereszkedni, . kapcsoló kibomlott és ő mintegy három emelet magas-ágból a földre zuhant. A ssorencsétlen ember eszméletlenül terült el a földön. A vallperoce, karjai es Ubai eltörtek. A mentők súlyos sebeit bekötözték és beszállították a közkórházba, ahol álet és halál között lebeg. Feleségén kivul hat gyermeko van, akik most, hogy a csaUdfőt Ilyen katasztrófa érte. a -legnagyobb nyomornak néznek eléje.
— Keresztény telebaráti szeretet. —
Szóvá teltük a napokban lapunkban, hogy özv. HeH György né ^elaggott asszony hajlék nélkül éjszakánkin^a templom küszöbén keres menedékei. Az Ist(gv megsegítette a jámbor lelkű szegény asszonyt, mert közleményünk után Molnár Györgyné Zárda-utcai lakos magához vette s ellátásáról gondoskodik. A felebaráti szeretetnek olyan szép példáját adta ezzel Molnár Györgyné, amilyennel manapság ritkán találkozunk.
— Il|aságt őasxtinc ma délután tí érakor, vasárnap este 8 órakor feloőtteknek cigányzenével Adotjánné tánciskolájában, a Polgári-F.gyletben.
(x) Orvosi hlr. Dr. Kohán Imre fogorvos (Zrínyi Miklós utca 40. sz.) szabadságáról hazaérkezve fogorvosi és fogtechnikai rendelését ulból megkezdte.
(x) Benzin. Felhivjuk az érdekelteket, hogy az Alispán ur által intézetünknél kiu\'alt benzinmennviséget sürgősen vegyék át, mert ellenkező esetben másnak fogjuk kiadni, tekintettel a Urtás költségeire. Igen jó minőségű fehérbenzin kiutalása iránt hozzánk is lehet fordulni,v Zalavármegyei Áruforgalmi r. t. Nagykanizsa Bazár — Telefonszám: 123. Sürgönyeim: Futura. 3909
(x) X«B|oral*kolik, kaf«4Qlsk«14k, zenemú-u|donaőgok. hc^edUk. hurok éa egyéb honaxer-kcllékek állandóan raktáron Plachel FUlöp Fial Uzlelében. 1
(x) Közős táncgyakorlatok a Caslnóban minden szerdán és vasárnap esle 8—12-lg Belépődíj 10 korona.
Vadonat uj kilótsoba berendezés eladó. — Csen. gery-ot 87.szám. 1622
ÁRVERÉS.
A kerctméntcleposztálvn\'ál felgyülemlett lótrágya f. hó 26-án d. e.\'ll órákor a laktanya mögötti katonnréten nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek fog értékesíttetni.
? ■ Kireniitilinutiir Hnicnit
■— Tojást, babot —
gesztenyét
borsót, lencsét, diót, mákot és egyéb élelmiszereket
minden mennyiségben készpénzfizetés meilei legmagasabb napi áion vásárol DnuAutnll £lclmlazer £■ Áruforgalmi K.-T. Nagykauina
Csengery-u. fi. :t0l
Telefon: 50. Távirati dta: ..Tranadanubln\'
oer»»i»ne»i»«T»«Teeieea#teeiéeT»mwr3n
• ni i r* nagymozgóailnhíí 9
VI LA is aiiHs sttiiria. nmt»74.s |
Pénteken, szombaton vasárnap\' 9 Misa Pearl Whlte felléptével |
A Burlinoíoni Japánéi
s. O. S. 6 felv. I
itíjtíil: «Wllit».I Wjlltar-lUjllt«.llWllbi. i EléaMaok kamata UlkJxaapatua 7 9 árakat. ; Taair- áa taa.,aa,akaa \'/>4. 0r,T7 t/f. ? árakt^, !
5i—i—i—MÍieeiegBei—M—i—i—i—iá.
Borsajtók (szdlöprés)
minden nagyságban • kaphatók
Krausz Sándor és Tsa
műszaki és vasűzfetében NsgykaJtl2sa,FíS-utl3
URÁNIA mozgókép- palota }
Kozaonyf-utoa 4 T«i*fon»aans KM. 1
1620
MlndannomQ
Étit. Ml- és piisléicl
bármely állomáson a rendes napi áron veszünk niioden monnyiaígben. — Tárgyalast csakis konkrét ajánlattevőkkel folytatunk, amiért is kérjük a t ügy. nok urakat, hogy levegőüzletekkel munkánkban fel
ne tartóztassanak! Magyar KortgazdasagI Tvrménykarea-kadslmi RéaxvénvtAraasAg* Budapast. Ajánlatokat Beaeéek László, Hafykaalxaa (Köz-pont Szálloda)/\\-en /el és lolyUt Uugyalasokat.
Péntek, szombat éa vaaárnap
Ravcngár llí. része:
Haro h lev«tj8ben
proclttuolóu I
Hattón es kedden MozUzkeccs 1
Szökik a nőm föSafu Í.T\'
Zenéjét szerzé: Hetéayl Heldelberfl.
Előadások hétköznapokon 7 és 9 órakor. Vasár- éa tanapaapokoa S, 5, 7 és 9 árakor.
Villamos bevezetést világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb épületek villamos telszerelésének és Üzemben levő motorok karbantartását.
Égik, villamos vasalők, tozóedónyek, csillárok állandóan raktáros. Költségvetést d^auaUMa kéultak
■ Telefon 180 txxéttrx-y. \'
Dunántuli Ruhaáruház vegytisztitó- és javító Üzeme
Elvállal és szakszerűen tisztit, Javít mindennemű férfi öltönyöket, felöltőket, léll kabátokat, nöl koszlümökel, DOngyofókít, jutányos árban. GyüjlőlcUip. Erxsébet\' Ut 10. «. — Üzem :- rcleky-ut 15. Telefon: 319, /
Pelhlvluk a n. é. közönség b. figyelőiéi dúsan felszerelt kész férfi, du és gyermekruha raktárunkra.
Kész férfiöltönyök 800 koronától feljebb.
Elegáns, divatos férfi öltönyökéi gyapjúszövetből készítünk jutányos árban. Szíves pártfogást kér ; ~
Dunántuli RuhaáruHáz ítss Erzsébet-tár 20.
Nyomátolt a loplulaldonosok: Zaibl és Gyarma, könyvnyomdádban.
59-ik évfolyam Nagykanizsa, 1920. szeptember 26. Vasárnap. 219. szám
! :i ##i\'í»}í>:«íflvM
Ismét a liberalizmus.
Az egyetemi törvényjavaslat vitája egyrészt a liberalizmusban keresi lejtőre julásunk minden átkát —\'másrészt á liberalizmusból vezeti le utolsó évtizedeinknek minden haladását. Hogyan ált voltaképen a dolog ? A; liberalizmus gondolata gyönyörű; neve abból a szóból ered, mely minden népek örök álma. A gazdasági liberalizmus annak idej.\'n az egyént felmorzsoló gépipar ellen rendezett gazdasági viszonyokat, — az erőknek teret engedő szabad versenyl sürgetett és teremtett; politikai , téren u népjogok, emberi szabadságok sUigetője volt, társadalmi léfen ,konvenciók, tudományos téren a tudományos dogmák, a merev formák ellen harcolt a szabad kutatás és történelmi kritika jelszavával illetve fegyvereivel. Ezekkel a módszerekkel kikezdte az egyházai, a theologiai dogmatizmust is, sok álkot és kudarcot húzva tulajdon.lejére; végeredményében azontíán ÍU is voltak üdvös eredményei, .
Álltalánossagban óriási mértékben előre Icnditelte a világ kerekéi.
Miben váltódtak azonban nálunk, a magyar ég alatt apró pénzre a liberalizmus nagy gondolatai?
A magyar faj jellemző vonása a tartózkodás. A liberalizmus gondolatai nálunk elsősorban és különösen a nagyobb társadalmi rugékonyságu zsidóságnak — szélsőségekre, erjesztésre, átalakulásokra, világreformokra fogékonyabb elemeit (ütötték: a páholyok mélyét, a természettudományi társulat, Galilei kör hosszuhaju ifjait és rövldhajü hölgyeit. Ezeknek a forrásaknak jegyében született azttán nálunk — a liberalizmus majd minden alkotása, társadalmi mozgalma. A zsidó recepció, az egyházpolitikai harcok hátterében olt fénylik az ötágú csillag. Fenntnevezett hosszuhaju ifjak a liberalizmus nevében üzentek hadat az egyetemen kifüggesztett keresztnek ~ a piszkos emlékű kereszt-harcok idején. A „vallásszabadság", „tanszabadság", „felfogások szabadsága" és más;liberális bombasztpk ledobták cs sutba tették az egyetem fesziiietét.
Báró Barkóczy körül — ki a mintsz-, leriumban asztalát* helyezte a feszületet, — a liberálizmus nevében harsant meg a jerikói kórus s Zichy miniszter az anti-toeralizmus vádjától megijedve helyeztet " Harkóczyt — a kereszt miatt.
A libcrálizmus berkeiből eredtek világgá a keresztény középkor ragyogó hitvilágát .buta középkor",, .sülét kozép-w"-nak nevoző bombasztok. A Galilei-
kör liberális ifjai írogatták Budapest házfalaira a keresztény magyar ifjúságról: .Szentimrés gazemberek, — sötét papszamarak" — ugyanakkor nyugodtan szűremlettek a politikai liberalizmus paizsa alatt északról hozzánk a felvilágosodott galíciaiak.
A természettudományi társulat liberális tudósai ütöttek, gúnyolták a tudományos kutatás tógájában az egyházat, a vallást, különösen a fejlődéi kérdésével, Darvin Haeckcl theoriáival kapcsolatban. Argumentumaik merő feltevések, színes hipotézisek, súlytalan, üres frázisok voltak. Renau, Darvin fejszccsapásai nálunk nyelvöltögetéssé váltak, mindez a liberá-lizmus magyarországi fénykorában történt. Az eredmény az volt, hogy a szellemi, öntudatbeli inferioritásba szorított kereszténység szégyenlcni kez<Re keresztény voltát. Igy jutottunk a liberalizmus Káin munkája utján az erkölcsi elerőtlenedés a defaitizmus útjára; kiölték öntudatunkat, keresztény magyar erőnknek tudatát azok, akik Petőfiben is az inter-
nacionálizmus, az erkölcsi nihilizmus apostolát látták. Kiölhették, mert a magyar élet felült a liberalizmus garmada jelszavának, felült az „elmaradottság", „sötét középkor" és hasonló vádaktói való félelmében.
Ezeket tanácsos eszünkben tartani, mert rna újra kacérkodni kezdenek a liberalizmussal. Az árdrágítók hátáia lecsapó korbácsot a liberáljzmus jelszava alatt akarták kicsavarni .kezünkből. Gaál Gaszton a gazdasági libcrálizmus jelszava alatt támadja cs fitymálja a keresztény kurzust. Pethő, Sándor Pál, Giesswcin — no és Ugrón, a székely rabonbánok szégyenletes epigonja a libcrálizmus jelszavai alatt támadják az egyetemi tör-vényjayaslatot. Jól vigyázzunk! Nem Gaál Gaszton, Sándor Pál, Ugrón et comp. küzdenek itt. „A kéz ugyan á Jákobé ..." dc a mozgató szellem a páholyoknak, galileistáknak a liberálizmus tógájába burkolózott szelleme ; ez pedig egyszer már (felperzselte fejünk felett a • házai!
Kerezsy Oéza.
A bajor földművelésügyi miniszter Budapesten,
Bajororazig gaxdaartgt kAxeledéac Magyarot»cágUoz
Budapest, szeptember 25. Tegnap | Budapestre érkezeit Wurzthoffer bajor föld- i müvelésügyi és közélelmezési miniszter, hogy a magyar kormánnyal gazdasági tárgyalásokat kezdjen.
A bajor miniszter — aki egyszersmint a bajor kisgazdasznvetség elnöke — ma délelőtt a képviselőházba ment, ahol hosszas tárgyalásokat folytatott nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszterrel
Nagyatádi Szabó István e tárgyalásokról a következőket mondotta az egyik esti Ino munkatársának:
— Leginkább gazdasági ügyekben folytattunk megbeszéléseket, különösen arrót. hogy a bajorok mit tudnak szállítani Magyarországnak rckonpenzációképen. Ók tengerit szeretnéifrk Magyarországból kivinni.
— Örvendetesen állapítom meg — mondotta a miniszter — hogy Bajorország
gazdasági összeköttetést keres valQnk.
Az erre vonatkozó részletes megbeszélés céljából a Hangyát jelöltem meg.
— Érintettük ezután a mezőgazdasági egyesületek nemzetközi kapcsolatit, molyek tekintetében szintén teljes egyértelműség mutatkozott köztünk.
A bajor miniszter, a földművelésügyi miniszterrel folytatott tanácskozás után még többekkel tárgyalt a parlament delegációs szobájában, majd egy ujságirő előtt a kivetkező nyilatkozatot tette:
— Pestre való jövetelem oéljc gazdasági tárgyalások megindítására irányul. E gazdasági tárgyalások Magyarország és Bajorország között laremtendő kap-osolat látesitását célozzák. Konkrét megállapodás addig még nem tör.ént, mart a tárgyalások még nem értek véget.
Megalakult a „Felébredt Magyarok Politikai Pártja",
öudepest, ezepterob.er 20. Tegnap e«te iioshzhw előkészületek utáu megalakult Budapestet, a „Felébredt Magyarok Politikai Pdrtja", anely-hez a Frledrlch-csoport neiojíetgyiilCsl képviselő ,tagjai, az jfcbrcdő Bfagyarok Bgyesflletének »en,«etey(|W»l képviselő tagjai, valamint az ezt a politikai Irányt követő fővárost törvényhatósági blzottsagltugok tartoznak. , 1
Az alakoUe cél|a ielől egyelőre lemulMe hivatalos teletltgasl-Ust nem nyajtanak, de a cél az, hogy az latratzzfgeaa keruzteny politika követői egy közösségbe (ftu,örüljenek. . , , . . .
Tovftbbl célja az alakulftsnak az la, hogy a Kisgazdapártból sze-rezzen magának híveket. Az alakulö értekezleten részt vett Hir György kisgazdapárti képviselő U. /
■ \' \'
2
ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 54.
Nemzetgyűlés.
Budapest, szeptember 25. A mai ülésen Oyömörey György beterjeszti a pénzügyi bizottság jelentését az indemnitásról szóló törvényjavaslatról, Hermann Miksa, a közgazdasági bizottság előadója pedig az 1920. évi népszámlálásra vonatkozó törvényjavaslat bizottsági jelentését.
Harmadszori olvasásban elfogadja a Ház a házhelyek kijelöléséről és a kishaszon-bérletek alapításáról szóló törvényjavaslatot, utána pedig az államkincstár megkárosítására irányuló bűntettekről és vétségekről szóló törvényjavaslatot vita nélkül, részleteiben is megszavazták. Majd felolvassák a miniszterelnök átiratát, amelyben közli, hogy a kormányzó felmentette a külügyminisztérium ideiglenes vezetése alól és külügyminiszterré Cséky Imre grófot nevezte ki.
A nemzetgyűlés ezután áttér a vagyonátruházási illetékről szóló törvényjavaslat tárgyalására, amelyet Eőtffy Imro előadó alapos tanulmányra valló előadás után elfogadásra ajánl. Ezzel az általános vita véget ér. A részletes vita során a 7., illetve a II. §-okat Szilágyi Lajos, illetve Ugrón Gábor módosításaival fogadja el a Ház. A többi szakaszt vita nélkül fogadják el.
Máléffy Viktor, a kérvényi bizottság előadója néhány kérvényi referál be, majd 10 perc szünet után rátérnek az interpellációkra.
KaraffíAth Jenő felhívja a kormány fi gyeimét a köztisztviselőknek fűtőanyaggal való ellátására.
Tasnádi Kovács József a temetkezési vállalatok elkommunizált vagyonának visszaadása tárgyában interpellál.
f Hornyánszky Zoltán, Budaváry László és Janka Károly interpellációi után — lyeket kiadnak az illetékes minisztereknek — az ülés három órakor véget ér. A Gömböa—Beniczky affér.
Bucapest, szept. 23. Oömbös Gyula — mint ismereres — provokáltatta Beniczkyt annak a beszédnek a kapcsán, amelyet Szilágyi Lajos mondott a Move-ről a nemzetgyűlésen. A lovagias elégtétel megadása előtt, a két fél megbízottai párbajbíróság döntését kérték. A döntés most megtörtént és ugy hangzik, hogy a feleknek lovagias uton kell elégtételt vanni, illetőleg adni. Beniczky segédei : Bottlik József és Sigray Antal gróf. Gömbös Gyula segédei: Molnár Béla altábornagy éi Dömötör Mihály. A segédek vasárnap fognak tárgyalni.
Zadravetoz püspök pásztor-levele.
Budapest, szeptember 25. Zadravecz István, a nemzeti hadsereg tábori püspöke ma adta ki első pásztorlevelét. A püspök külön körlevélben fordul a hadsereghez, amelyet az Isten és a haza szeretetére buzdít. A liszteket és altiszteket arra Ösztönzi, hogy jóindula»u nevelői legyenek a legénységnek.
Megnyitottak m brüsszeli pénzügyi konferenciát.
Brüsszel, szeptember 25 A brüsszeli pénzügyi konferencia delegátusai, diplomatái és újságírói tegnap este a külügyminisztérium fogadó ünnepélyén jelentek meg és néhány órát kellemesen töltöttek el. Minden rezelvált-ság ellenére még lehetett állapítani, hogy a más alkalmakkor a\'korábbi ellenséges államok képviselői között fennálló merevség ezúttal megtört s a regi személyi kapcsolatok részben felelevenedtek. ;
j imm - keresztény romlik.
A helybeli zsidó elemi iskolába értesülésünk szerint nyolcvannál több keresztény tanuló iratkozott be a folyó tanévre, ami igen szomorú fényt vet a mi hangosan hirdetett keresztény kurzusunkra . . . vájjon mit jelent a keresztény gyermekeknek a zsidó iskolíba való tanulása ? Azt jelenti talán, hogy a zsidó iskolában jobban tanítanak, mint a keresztény iskolában? A zsidó iskola tanítói tán valami különleges patentirozott tölcsérrel csöpögtetik bc a tudományt a növendékek fejébe.? Dehogy I Egyszerű babona az egész, de olyan babona, melyet sok reális körülmény támogat. Mikor a kanizsai zsidó iskolára gondolunk, azt kell hinnünk, hogy a zsidóság csakugyan választott népe az Istennek, mert ez az iskola határozottan kiváltságos helyzetben van a többi iskolával szemben. Ott vannak például a tanítói, akiknél az állami iskola tanítói sem voltak semmivel sem nagyobb „kommunisták", az állami iskola keresztény tanítói közül mégis többen börtönbe kerültek, majd pedig, mikor ártatlanságukat a magyar biróság megállapította, internálták őket. Ezzel szemben a zsidó tanítók\' közül egynek sem görbült meg a haja szála sem.
De nemcsupán az Istennek választott iskolája a kanizsai zsidó iskola, hanem a város vezetőségé is. Tudomásunk van róla, hogy a mult tanévben valamennyi állami elemi iskolában be kellett egy időre szüntetni a tanítást, mert a város nem s zá lította bc számukra idejében a i kiutalt [famennyiséget. Egyetlen iskola volt csupán, melyben nem kellett szünetet adni a tűzifa hiány miatt — a zsidó iskola. Ennek\', ugyanis — hogyan, hogyan nem, idejekorán be volf"hordva a fája pedig ez is onnét kapja, ahonnan a többi. A városi tanács ugy próbált segiteni a bajon hogy a zsidó iskola fájából egy részt át akart hordatni az állami iskolába. A terv azonban dugába dült, mert a zsidó iskola fája ekkor már fel volt fürészelve.
Az ilyen jelenségek természetesen a zsidó iskola javára billentik a mérleget u szülők szemében, sőt nemcsak a szülök szemében, hanem a valóságban is. Amelyik iskola zavartalanul folytathatja munkáját, több eredményt érhet el, mint a másik, melynok hosszú szüneteket kell t^^cia a fahlány mltt. Ráadásul az állami elemi iskolák mind helyiséghiányban szenvednek. Tanitó van elég, de a ten- I teremhiány miatt össze kell zsúfolni a tanulókat, v.gy pedig félnapos tanításra kell kárhoztatni őket. Ezzel szemben a zsidó iskolának van elegendő tanterme is. Az állami elemi lanté;meiböl többet elvettek: néhányat a polgári iskola foglalt le, másokból irodát vagy magánlakást csináltak. A zsidó iskola ebben is mindig. nebántsvirág voll ozideig. — Ilyen körülmények között aztán nem iehel csodálni, ha az érdekelt szülök jobban biznak a zsidó iskolában, mint az államiban.
Ha ennek az abnormális állapotnak véget akarunk vetni, löbb gondof kell forditani az állami iskolára: gondoskodni kell arról, hogy az idén a már kitermelt tűzifa kellő időben beszállittassék s az iskolától elvett tantermok minél hamarább visszasdassanak. Érdeklődéssel várjuk, vájjon a zsidó iskola ez évben is hamarább megkapja-e a maga tüzifajárandó-ságát, mint az állami iskolák. Erre az ügyre az iskolagondnokság figyelmét különösképpen felhívjuk.
HÍREK.
Olvasóinkhoz.
Lapunk kiadóhivatala minden időben arra törekedett, hogy régi, elismert jónevü sajtó-orgánumát, a „Zalai Köl(önyf oly magas nívóra emelje,, amolyben a lap minden olvasója megtalálja saját szellemi táplálékát.
Ezen törekvésünkben — sajnos — leginkább a nagy papirhiány gátolt bennünket s elfojtotta, nom engedte határozott igazunkat s a világeseményeket felölelő tudósításainkat teljes egészében, teljes terjedelmében t olvasóink rendelkezésére" bocsájtani.
Végre leküzdöttük ezeket a súlyos napokat s áldozatot nem kímélve, elhatároztuk, hogy — eltekintve míndan anyagi előnytől — október első napjaitól kezdve mindennap négy, vasárnaponként pedig hat oldat terjedelemben adjuk legfrissebb és legautentikusabb forrásból érkező távirati tudósításainkat és telefon-jelentéseinket. Ennek ellenében nem kívánunk többel, csak annyit, hogy lapunk L olvasója és barátja fejtsen ki propagandát saját hatáskörében is Dunántul egyik becsületes keresz* tény napilapja érdekében, m.ly mindenkor a haza, nemzet és az igaz kereszténység szent ügyeiért harcolt a múltban, s harcol a jövőben ia.
Előfizetési ára:
Helyben I hóra. . . . K 25\'— " 7< évre ..... 75 — \'/. ......150 —
A Zalai Közlöny kiadóhivatala
— Gróf AppOnyí vápásunkba érkezik. Megbízható magán értesülésünk szerinl gróf Apponyi Albert f. hó 29-én délután 4 órakor városunkba érkezik. Nagykanizsát csak átutazásban érinti, mert azonnal tovább mégy Ihárosbercnybe, báró Inkey Józsefékhez. Nem volna szabad elszalasztani ez alkalmat, hogy hazánk nagy államférfiét meleg ovációban ne részesítenénk. Az üdvözlést-a Területvédő Liga volna leginkább hivatott eszközölni.
— Beszámolói tart tna Drózdy. Drózdy Győző Kerekes képviielő társaságában (haionló a hasonlónak örül) ■ még kél ismeretlen nevű képviselővel leutazott, hogy beszámolót tarlson Pacsán. Csak azt szerelnénk tudni, hogy miről akar beszámolni. Beszédeiről — amiket jónak látott el nem mondani? Vagy lalán mogint lent járt az Alföldön . . ; Ej, éj Drózdy ur, szükségtelen magának beszámolókat tartani, ismerjük mi magának még a vöras veséjét is. Vagy talán fájdalmai vannak s keserűségét a pacsai uj-borba akarja önteni. No hát csak számoljon be Drózdy ur, de vigyázzon a nyelvéro nagyon ne beszéljen a sziviből, mart ha megszakad, kiömlik a vörös vére. Milyen jó is magának Drózdy ur, még beszámolót is tarthat.
— Miért üres a piac? A szolgabírói hivataltól arról értesülünk, hogy a vidéket egész rajokban lepik el a batyuzók, akik horribilis árakon összovásárolják a falusiaktól az árukat s részint Budapestre részint más városokba szállítják. Nemrég egy jól ismert zsidót csíptek rajta a csendőrök, aki nyolc megbízottjával batyuzott. Kö:önösen veszedelmesek az ingyen jeggyel utazó vasutasok, akik egész famíliájukat mozgósítják a falvakba. Ezért üres a kanizsai piac. A főszolgabíróság figyel-
1920. szöptember 26.
ZALA! KÖZLÖNY
meztoti a lakosságot, hogy a meg nem engedett batyuzás beszüntetésére fczigoruan elleneritteli a vasutakat, állomásokat, falvakat s a főbb utvonalakat s akit batyuzáson csipnek a holmiját elkobozzák s szigorúan megbüntetik
— Előkészületek a magyar határ-kligaziláshoz. A csonka Magyarország halárai nem véglegesek. Az antant\'\' hét tagu bizottságot fog küldeni, amely helyszíni szemle után dönt, a történelmi Magyarország helyén keletkezőit uj állAmok végérvényes politikai halárairól. A magyar kormány előro gondoskodott a szükséges adatok összegyűjtéséről, hogy az igaztalanul \' megvont határokat legalább részben megjavíttassa és bizottságokat küldött ki e célra. Jelenleg három ilyen bizottság működik:, egy északon, egy keleten és egy délen. A keleti határvonalon működő bizottság elnöke dr. Eöttovényi Olivér kormánybiztos, aki Szegedtől Érmihályfalváig sorra járja a községeket ós közlekedési, néprajzi, magánjogi, vízrajzi és politikai szempontból beható vizsgálat alá veszi a furcsán megállapított országhatárokat.
— A klskanlzsal mozi. Ismeretes, hogy a belügyminisztérium Nagykanizsa város részérő három mozgó színház felállítását engedélyezte. Szó volt arról is nemrég, hogy az összes mozgó színházakat állami kezelésbe veszik, azonban oz elhalasztaioti. Arról is említés tétetett, hogy a város saját kezelésében fogja berendezni a harmadik mozit a város belterületén. Ezzel ellentétben most ugy értesülünk, hogy fíofzer \\Mór és Fia Kiskanizsán akar kedvező feltételek mellett mozit berendezni. E célra a nagy korcsma melletti istállót alakítja át s megfelelő épületet épitet. A cég 300.000 K. befektetést szánt. A mozgó 15 évig volna a tulajdona s 15 év után teljes. égészébea átadná a városnak. Azonkívül az első négy évben 8 s a következő években 12.000 K át fizelne a váróinak. Ezek a feltételek elfogadhatók volnának, azonban egy feltétellel: ha a kiskanizsai mozi nem volna az engedélyezett harmadik mozgó, hanem teljesen Kiskanizsát érdeklő intézmény. Nagykanizsa város őzzel semmi körűimén) ek között sem mondhat le belterületén harrmdik mozijáról, amit a városnak kell kezelésébe venni.
(x) Dr. Hidvégl rendeléseit f. hó 29-étől kezdődőleg ismét megkezdi. A rendelések naponta d. o. 10 —12-ig, d. u. 4—6-\'g kizárólag Kazinczy-u. 15. sz. alatt tarlatnak.
— Kimutatás. A nagykanizsai Katholikus Legényegylet folyó évi szeptember hó 12-én tartott szüreti mulatsága alkalmából a következő adományokat kaptuk: Dr. Fábián Zs<g-mondné urnő, Gáspár István, Pintér Ferenc, dr. PliháJ Viktor, Küttel Frigyes, Schmeitzer István (Nagyrécse) és Szánté Géza urak szőllőt és különféle gyümölcsöt; Blau Lajo>, Haspel Ferenc, Hoiváth Károly, Lányi László, Mii-tényi fiyula, Nágykanizsa város gazdasági hivatala. Remete Géza, csapi Sommer Ignác, Szántó Lajos, özv. paloni Somogyi Gyuláné urnő, Ujváry Géza urak pedig különféle nemes-fajtáju gyümölcsöt. A nemeslelkü adakozók fogadják ezúton is egyletünk legőszintébb
háláját és köszönetét azon kérelemmel, hogy egyletünket továbbra is jóindulatukban megtartani kegyeskedjenek. A Kaih. Legényegylet elnöksége.
(x) Orvosi hír. Dr. Kahán Imre fogorvos (Zrínyi Miklós uica 40. sz.) szobad-ságáról hazaérkezve fogorvosi és fogtechnikai rendelését ülból megkezdte.
(x) Állást keres érettségizett, hadviselt fiatalember. Cim a lapunk szerkcsztőségébon.
— A Nagykanizsai „Hangya" Fogyasztási Szövetkezet ezúton értesíti igen t. tágjait, hogy a szövetkezet üzlete leltározás ós üzletáladás miatt hétfőn, 27-én délelőtt zárva lesz
(x) Értesítés. Megnyílt a Sporí étterem, kávéház. Elsőrangú kiszolgálás, kitűnő ételek és italok. Borok kimérésre és palackokban. Esténkint kitűnő zenekar hangversenyez. Szíves támogatást kér fCiss Sándor kávés.
— Felhívás I Felhívjuk a város azon termelő és nem termelő lakosságát, kiknek gabonatermésük, illetve vásárolt gabonakészletük az egész évi szükségletüket nem fedezi, vagyis csak részben vannak ellátva, hogy f. hó 27-én, 28-án ós 29-én mindenkor délelőtt 9—12 óráip, a városi élelmezési hivatalban élelmezési könyvecskéikkel jelenjenek meg. városi közellátási üzemek.
— OyOrfl elveszett. Egy női arany gyűrű középen kékkővel s két oldalt brilliáns-kővel pénteken elveszett. Becsületes megtalálója kéretik lapunk kiadóhivatalának leadni.
— Dohánykiosztás. Értesítjük a közönséget, hogy a szöptember havi dohányjárandóság a trafikokban rendelkezésre áll. Elosztási arány: 30 csomag pipadohány vagy 17 csomag cígarotta dohány, vagy 70 drb. szivar, vagy 450 drb. cigaretta. Közellátási üzemek,
— Hat oldalon jelenik meg holnap délelőtt a Dunántuli Sporthírek
(x) „Hazánk" cimii fővárosi keresztény hetilap rendkívül érdekes tartalommal 16 oldalon megjelent. Kapható az ujságárus bódékban. Művészeti újdonságok : Zala György munkáiról és Erzsébet királyné emlékmű hetedik pályázatáról; C-gányok Blahánénál stb., Súlyos cikk: Móricz Páltól „A magyar élet rejtelmeiből." Érdekes apróság: Titkos jelek a zsidók útjairól >tb., stb. Egész heii olvasni való.
% (x) Oyürö elveszett. Egy női aranygyűrű közepén kékkővel s kétoldalt brilliánskővcl, pénteken elveszett. Becsületes megtalálója kéretik lapunk kiadóhivatalának leadni.
(x) A „VÍlág"-mozgó vezetősége ismét tanújelét adta, — mint mindég — humanizmusának. akkor amidőn elhatározta, hogy az Összes állami és közigazgatási tisztviselőknek nevezetesen a kir. törvsz., járásbíróság, a m. kir. posta, vasút és tanári karnak, tekintettel a mai drágaségi viszonyokra s dacára a vasút és villanyáram horribilis árfelemelésének, a mozgószinház belépőjegyei árából 50 százalék kedvezményt nyújt minden műsor 7 órai olŐ-adásáta. Eíen kedvezményt mér október 1-én életbe lépteti. Bővebbet a mozgószinház irodájában.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában Ámen".
A magyar Kárpátért
.Csonka Magyarország — ocm ortxlg ;
Egész Magyarország — m»nyors«ág I*
Míg csonttá honunk vissza nem kapja régi határait, lelkünk háborgása cl nem csöndesülhet; sőt hovatovább fokozódnia koll a lelkek villamos viharának, hogy a cseh és balkáni rablók ordas falkája visszaszüköljön a magyar erő, a magyar szellem tüzesóvái elől.
A honi szivek olthatatlan tüzes szövét-nekének Kárpátjaink felé kell egyre lobognia. S hogy minél több ily szövétnek lángja gyúljon ki az elhanyagolt m«gyar ugaron végig a keleti és északi bérctetőkig, a gyújtó parázs erre ott szikrázik azokban az imákban és jelmondatokban, melyeket a T. V. Liga most gyűjtött egybe s ad ki minden olvasni tudó magyar testvér részére.
A gyűjtemény egyik fohásza:
.Mindenhatói igazságacélu kardunkat vezesd, ugy tartani meg a Kárpátok magyar hónát, miként To szerzéd, alkotád.\'
Jelmondatok : .Kárpátunk hlv, érette vivj t Egy akarat s magyar marad "
. .Árpád hónát, kardod vasát t falod\' — imádd I\'
.Csak ugy nyar nyugtot Európa, ba magyaré a Kárpát orma."
Házhelyek és klshaszon-bérletek.
£ nemzetgyűlés pénteken a következő törvényjavaslatot fogadta el:
A nemzetgyűlés tekintettel az idő előrehaladására, a földbirtok helyes megoszlását I szabályozó rendelkezésekről a törvényhozás ejé már beterjesztett törvényjavaslat kivánotos gyors elintézése és törvényerőre emelkedése előtt is lehetővé kívánja tenni a halasztást nom tűrő sürgős esetekben házhelyek kijelölését és kishaszonbérletek alakítását; evégből a következőképen rendelkezik:
J. §. A földmüvelésügyi miniszter fel-hdtalmaztotik, hogy a földbirtok helyes megoszlását szabályozó rendelkezésekről a nemzetgyűlés elé már beterjesztett törvényjavaslat alapelveinek figyelembe vételével halasztást nem türŐ sürgős esetekben az evégből alakítandó földbirtokrendező bizottság javaslata alapján házhelyek kijelölése s az erre szükséges területek igénybevétele, továbbá kishaszonbérletek alakítása iránt intézkedhessek.
Kizárólag a közérdek irányadó arra nézve, hogy a jelen törvény alapján ki kapjon házhelyet vagy kishaszonbértetef. Egyéni jogcímen tehát senkinek sincs követelési joga sem házhelyre, sem kishaszon bérletre.
2. §. A szükséges részletes szabályokat a minisztérium a földbirtok helyes megoszlását szabályozó rendelkezésekről már beterjesztett törvényjavaslat slapelveinek figyelembevételével rendeletlel állapítja mog.
S. §. Aki a jelen törvény és az ennek v alapján kibocsátandó minisztériumi rendelet ellenére, vagyis nem az azokban megállapított eljárás szerint, hanem önkényesen vesz földet birtokba, az sem a jelen törvény alapján, sem pedig a földbirtok helyes megoszlását szabályozó rendelkezésekről alkotandó törvény alapján nem részesíthető sem házhelyben, sem kishaszonbér-leiben, sem földbirtokban.
4 §. Ez a törvény kihirdetése napján lép éleibe és — amennyiben törvény mást nem rendel — életbelépésének napjától számított fél évig marad hatályban. Végrehajtásáról a földmüvelésügyi miniszter és az igazságügyminiszter gondoskodik.
ERTESITES.
uri öltönyöket 3000-4800 koronáig.
A „Dunántuli Ruhaáruház" uridivatosztálya gáCSl és zsolnai gyapjúszövetből készít a legelegánsabb kivitelben
Külön vegytisztitó és javítóüzem. — Gyorsvasalást egy óra alatt eszközlünk. Szabott árak I Pontos kiszolgálás. 6yőjtőtelep: Erzsébet-tér 20.
Teljes tiszteletté
Dunántuli Ruhaáruház.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1920. szeptember 56.
Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország menyország.
- AKI látta és hallotta Kun Bélát Péterváron. Bödör János a napokban tér* vissza orosz fogságból. Elmondja, hogy ép dükor ért-Szentpétervárra, amikor Kun Béla, Rennerék jóvoltából. Itt látta és hallotta Kun Bélát beszélni. A haíatérő foglyokat összegyűjtötték és\\Kun Béla ezekét mondotta az osztrák-magyar követség erkélyéről: „Csak menjetek haza, kézi gránátokkal és gépfegyverekkel várnak otthon. Majd meglátjátok, mit csináltak-abból, az országból. Csak mon-jetek. Meglátjátok, hogy amig ti itt 6 évig szenvedtetek, feleségeitek megcsaltak s elhagytak benneteket Menjetek a „csóti lélek-hizlaldába", ahol revolveres papok fognak gyóntatni benneteket". Ilyen és hasonló véres szavakkal lázított bennünket. Az Isten meg-bocsájtja nokünk, hogy megéljeneztük, ha nem, utunkat nem folytathattuk volna.
(xj Zoagoralakolik, hogadüiakolák, zenemű* újdonságok. hegcdUk, hurok «ía egyéb hanszerv kellékek állandóan raktáron Fischct FUtöp Fiai üztetfben.
APRO HIRDETÉSEK
inam n*in II ii i ■ ■ ti í r
■adraeos vaságy Eűtyos4ér lt. sz. 1630
Pldfcáalára szeréayigényü idősebb nőt keresek sr.x-kácsnőnak. Cím a kiadóhivatalban. 1634
Yarrégápak varrónők, szabók, cipésxek cs csizmadiák részére Brladl Sáador varrőgépraktára Nagy)tani*sán I>eák Kercoc-tér 2. sz. a. kaphatók. Javítások gyonan és pontosan esaközötUtaek. Használt jókarban levő varrógépeket jutányos áron veszek. 1535-
Eladó kás. Magyar-utca 113. számú uj, még adómentes h-uc, fölhold telekkel eladó és azonnal elfoglalható. Bővebbet ugyanott a tulajdonosnál- 1537
Ráfi tiflla 4a asztalos munka aladó. Citn Rózsautca 2. szám 1638
A aaiykaolxaai Bőripari Ssövelkezslnál jobb munkás, cipész-és cslxmadiasegcdok biztos, állandó munkára mielóbb fölvétetnek, — Jelentkezni lehet a Szövetkezetnél. 1456
Aranyat, ezüstöt, platinát, brilllánsköveket
mindenkinél magasabb érőn vásárol
Kopár A. írás és ékszerész Deák-tér 12
URÁNIA mozgOkAp-palota
so*aonyf-ote. 4. T.l.fcn.r.ni m.
Héttőn éh kedden
MOZISZKIÍCS
Szökik a nőm
ftnekes ta Uoccs bobóxat 4 Wr.. 2 »Thn>iUl és 2 mnrínbeo. Irta: Adoijin L. Zóaé}H txeuú: tietóuji Hciádberx A.
SZEMfcr.YKK : »p*»Ari Gutwliig Hit üdviri Uaiftxt* Sulkar Ujes Jroks, neje ------ — Ca. KainA Mar.ci
Evelin *UiSS«iny — — — — — H(.a» Réixi Vod der Utiee. Attaso — --. — — iSarna Andor Piaker,de\'vklir - -- — — -- -- Tábory Imre A .Stír" rJrayrylr BtOviucioek unnítjos sicrtpií»4v«I.>
BlŐadiaek hitkőxaapokon 7 és 9 órakor.
Vasár- ó* ftsawpnapokoa I, 5, 7 ós 9 órakor.
Hivatalok, irodák figyelmébe
Legjobb minőségű miniszter papir. Fehér finom irodai papir. Fogalmi szürkés j>apir. Levélpapírok. írógéppapír. Szén (c\'arbon) papu>]iatóspapir. Irógépszallag. Jrótollak, 1 Téma és téntatartófc\' IróAljzatok, boriték-papirok. Irodai olló és pénzkosarak. Asztali el<jjegyzőtömbök stb. irodai szerek nagf választékban knphaíók :
Flschel Fülöp Fiai
áruházában — Nagykanizsán.
A Közellátási Üzemeknél egészséges, válogatott, homoki bnrsonya
kapható minden mennyiségben. —
Ara kHograjamontHnt K 150
minden nagysí&ban kaphatók
Krausz Sándor és Tsa
műszaki és vasüzlstáben Nagykanizsa, Fö-ut 13
jVíllamos bevezetést világítás és motorikus \'[Célokra, házi és gazdasági toleíon, továbbá (csengő szerelést legjutányosabban vállalnak
László és Ország cég
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Vállalják továbbá évi átalányra nagyobb jépűletek villamos kiszerelésének és üzemben levő motorok karbantartását.
jk, villámot vaaalók, főzőedények, csillárok ál-ilóaa raktáron. Kftltaóflvotáat dl)nioat»s«a kéaiitok
: Toieíon 130 axám.--

! Van\' szerencsém a biztosító közönséget értesíteni, hogy. a
Magyar M él m üizluitt \\M
képviseletét Zal^jegye egész területére átvettem. — Főűgynökségi irodám Nagykanizsán.. Zrinyi Miklós.u. 33 sz. I. cm. működik, hol a t. közönségnek bármikor készséggel rendelkezésére állok.
Tisztelettel
Szigriszt László
\'■» iuQ.tl.Btorg.lm! IroJiJi:
— Tojást, babot —
gesztenyét,
borsót, lencsét, diót, mákot és
egyéb élelmiszereket minden mennyiségben
készpénzlizétés melleit legmagasabb napi áron vaséról a
Dnnántali Élelmiszer és Aru-
NagyJiRiiizBa, Caeagery-at 6.
.„, i /ll nagymoigöulnltái
VILÁG SamtcilMt Itlílw 74.«
Pénteken, szombaton és vasárnap
ABurlinBtoniJaguáruze
% HóHön, kedden és szerdán
I Misa Anierloan III.
S Az égő város (6 felvonásban.)
8 Az elölő teszek Icirnsft i filmen látható.
Jey.ycV telefon utján olijjígyezlítnejc. 1 ==========
a W|ifll NUjISkv. I. W| 121*.. I Wj II H WjHáf. § Előadások kssdats HátíJMsprtoa 7 9 \'\'««\' I Vasár- ás ttan«,aspoksa 3, 7 és 9 árskaa. □eUM^SUKtUKUMUIKÖiaUKUIMaiOWMiMWŐ
Höcker félstabil
50 -5it HP.; 10-cs caéplőgarnllura; 8-as 10-e.i locomobll, 26 lóerős sTabllgép, Coríivell kazénnal.atla4,yárllKgkitftad«a)aTUTA 2\'/i méicrcs esztergapad, gyorsfuró firép, horizontális marófíép lUzí- ís eiryéb
szerszámok eladók. SZÚNYOG BÉLA ÉS TÁRSA mtrnSkSk
BUOAPtaT VI. Mka-utoa S. 1510
hámlt\' 80.000koroná-LlaUU IJűidlV . tói több beköltözhető mayános ház, kisebb házak kertes házak, enielcies házak. — 60, 26, ía 6 holdas birtok eladók. Jókarbanlevő 3 holdas szőlfi hordókkal eladó. Jóforgalmu fiiszerüziei átadó lakással — Bővebbel :
SZIGRISZT I.ÁSZLÓ SSSTSSi.
Zrtayt IlUlés-ltoa ». ss. I. saistot. — T«l.lo« 133.
MlndonnemQ
m-.
és lyiilüllél
bármely állomáson a rendes napi áron veszünk minden mennyiségben. — Tárgyalást csakis konkrét ajánlattevőkkel folytatunk, amiéit Is kérjük a t ügynök urakat, hogy levegőértetekkel munkánkban fel
no tartóztassanak. Magyar Kertgazdaság! Terményhevaa-kedolmi Részvénytársaság, Budapeat. Ajánlatokat Banedek Láaaló, Nagykanizsa (Kos-pont Szálloda) vett fel cs folytat tárgyalásokat.
Ingatlanok ÍÍSié,
najjy Uzlefl OsAzekbtletéséból kifolyólag legelőnyösebben s leggyorsabban eszközli
SZÁNTÓ VILMOS 5RM.,
Nagykantisa, EBIvös-tér ». T«l«lon322
IMA

ZÁLAI könyvnyomda — ÉS GYARMATI könyvkötészet — vonalzó-intézet
Kliiikir.1 tellfBB! \' 183. o — Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák a legizlésesebb kivitelben készülnek. — Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, uzletikönyvek cjirfos^ és gyors kivitelben, gyári áron állíttatnák\' elő. A .ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatala. IjflIÜL tel&fii: m* o 1 n
NAGYKANIZSA^ FŐÚT Í 3\'.\'
Nyomaton a laplulajcionosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. szeptember 28. Kedd
220. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Slcrkesitóség és kiadóhivatal: Fő-ut 13. sz.
——- InUruibsn-ieWon 183. -
Megjelenik mindig korá reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
D(Di«tg,. kspnt.ií
FELELÓSSZERKESZTÓ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak!
Egész ívre 290 K. Félévre 130 K. ííegyedJ évre 65 K. Egy hír. 22 K. E«y«> ír. 1 K.
A horvátok önállóak akarnak lenni.! Rubinek\'zerxő"
Belgrádban széleskörű autonómiával hitegetik őket. Budapest, slept. 27. Megbízható forrásból újságolják azt ■ feltűnést keltő klkí\'.lt^uí érdekében" er5* moI*alom lndnU me* " 8n<II<5 Horvátország Ennek a mozgalomnak még nagyobb Jelentőséget ad az a körülmény, " "\'"PÍUjíval fogadják a horvátoknak ezt a tervét á. hajlat
dók sz önálló horvát királyság megteremtéséhez segítséget nyújtani. A hor-«I*°osti»nl Jogoszláv-olasz konfliktu.t alkalmainak tartják arra, hogy régi álmukat valóra váltsák.
Belgrádban természetesen tudomást szereztek erről a horvát mozgalomról ás a mozgalom komolysága mellett bizonyít az, hogy Belgrádban már megvan^ a halandóság arra, hogy a legszélesebhkSrü autonomlát adják meg a horvátoknak. Ezek azonban ezt már nem hajlandók elfogadni. A horvátok-nak ma már az az álláspontjak, hogy csak olyan Jugoszláviát fogadnak el, SífeÍLÍSTY0" T.isrib- E* •*•»•» lennének hajlandók arra, hogy a rág! Szerbiának egy Igen széleskörű autonomlát biztosítsanak.
Nemzetgyűlés.
Budapest, sajept. 27. A nemzetgyűlés ma harmadszori olvasásban elfogadta az államkincstár megkárosítására irányuló bűntettekről és vétségekről szóló, valamint a vagyonátruházási. illetékekről szóló törvényjavaslatokat.
Áttértek ezután az indemnitás tárgyalására. Iklódi-Szabó János előadó kéri a nemzetgyűlés tagjait, hogy a vitát szűkre szabják, mert október hó 1-én az ország ex-lexbe kerülne.
Az első felszólaló Ereky Károly, aki a maga és pártja nevében bizalmatlanságot szavaz a pénzügyminiszternek, akinek antiszociális és antiagriárius politikájával nem ért egyet. A javaslatot nem fogadja el.
Temesvári Imre elfogadja a javaslatot.
Bródy Ernő a köztisztviselők érdekében szólal fel és felhívja pénzügyminiszter figyelmét Hegedűs Lóránt egyik cikkére, amelyben az a legnagyobb gazdasági szerveket arra szólítja fel, hogy adjanak a menekülteknek állást. Ez oly komoly javaslat, amellyel a kormánynak is foglalkoznia kell.
A Ház a javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadja.
Az állami számvitelről szóló 1897. évi XXVII. törvényeik módosításáról szóló törvényjavaslatot Iklódi-Szabó J. előadó ajánlja elfogadásra.
Ertky szólal fel először; a javaslat ellen beszél s tiltakozik az ellen, hogy a pénzügyminiszternek úgyszólván diktátori állást biztosítsanak minisztertársai felett Sürgősen szükségesnek tartja a legfőbb állami számvevőszék elnöki állásának betöltését, mert akkor lenne legalább valaki; aki a pénzügyminisztert is ellenőrizné. Kéri a pénzügyminisztert, hogy vonja vissza ezt a javaslatot.
Korányi ezután megindokolja, hogy miért van szükség e javaslatra, amivel az általános vita véget is ért.
A részletes tárgyalás során Ereky a 11 §-nál határozati javaslatot nyújt be, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a minisztert, tegyen előterjesztést s Háznak arról, hogy az állami pénzek milyen bankokban és milyen feltételekkel vannak elhelyezve.
Korányi a 11. §-hoz módosító indítványt nyújt be, amely szerint állami pénzeket a pénzintézetekben csakis a pénzügyminiszter helyezhet el. — A nemzetgyűlés a miniszter módosítását és Ereky határozati javaslalát elfogadja és ezzel a javaslat részleteiben is meg van szavazva.
Következnék az 1920. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat tárgyalása, de közben több képviselő zári ülést kér, amit az elnök el is rendel.
Fél 2 órakor nyitja- meg Rakovszky elnök újból a nyílt ülést, amikor a Ház a népszámlálásról szóló törvényjavaslatot Hermánn M/ksa előadásában általánosságban és részleteiben elfogadja.
A legközelebbi ülés holnap.
--4
Az erdélyi magyar püspökségek sorsa.
Budapest, szeptember 27. A bukaresti kormány elhatározta, hogy a gyulafehérvári rám. kath. püspökséget, a kolozsvári református és unitárius püspökségeket jelenlegi székhelyeikről elhelyezi.
Tárgyalások kezdődtek ezirányban az érdekelt püspökségekkel, de\' — minthogy megegyezésre jutni nem tudtak, mert a püspökségek ragaszkodtak eddigi székhelyeikhez — egyszerű rendelkezéssel gróf Mailáih Gusztáv gyulafehérvári róm. kath. püspököt a püspökséggel együtt Csíkszeredára, dr. Nagy Károly kolozsvári református\' püspököt a püspökséggel együtt Marosvásárhelyre és Ferencz József kolozsvári unitárius püspököt a püspökséggel együtt Székelykenszturra helyezte át.
A három püspökség most együttes akciót indít, hogy a román kormányt elhatározása megváltoztatására birja.
Román—olasz ölelkezés.
Róma, szeptember 27. A Stefani ügynökség jelenti: A román követség Take Jonescu tiszteletére bankettet adott, amelyen gróf Sforza olasz külügyminiszter is megjelent. Take Jonescu felköszöntőjében biztosította a megjelenteket, hogy Románia minden körülmények között Olaszország oldalán marad.
Sforza válaszában kijelentette, boldognak érzi magát, hogy a testvérnép hires képviselőjét üdvözölheti. Sforzá a két nép örök testvéri egyetségének éltetésével fejezte be fellcöszöntőjét.
Két heti szabadságra, megy a nemzetgyűlés.
Budapest, szept. 27. Holnap két heti szünetre megy a nemzetgyűlés. A szünet alatt a bizottságok letárgyalják a földbirtok-reformot és a költségvetési javaslatot, ugy, hogy a szünet letelte után ezek a Ház plénuma elé kerülhetnek.
désekről.
Budapest, szept. 27. Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter a magyar "külkereskedelmi szerződések tárgyában „Az Est" tudósítójának s kővetkező nyilatkozatot tette!:
— Ami a külkereskedelem szabályozásait illeti, ebben az ügyben a hét folyamára értekezletet hívtam össze és e tanácskozáson fogjuk a kiviteli könnyítéseket megállapítani.
— A gazdasági szerződések előkészítése folyamatban Tan. Jelenleg a Romániával kötendő gazdasági szerződést készítjük elő. Ezután a csehekkel vesszttk fel a tárgyalások fonalát, majd Ausztriára Is sor kerül, de csak Jóval később.
— A magyar borkivitel Ausztriába nagyon megnehezült amennyiben — értesülésünk szerint — az osztrák kormány a magyar bor bevitelét kontingentálta miután az osztráhoh a bort is luzuscikknek tehintik.
— Olaszországgal már megkötöttük a gazdasági szerződést.
A korona Zürichben.
Budapest, szept. 27. A magyar korona állása ma Zürichben: 2 szantim.
TŐZSDE.
Bndapeat, szept. 27. Szilárd nyílás után kissé ellanyhult a forgalom. A valutapiac szilárdan iudult, dc később csókként *z értéktőzsde.
Napolcon 963, Font 1076, Léva 475, Dollár 312 76, Frank (francia) 2060, Márka 503, Lira 1300, Bécsi 67, Rubel 322, Lei 582, Szokol 408, Frank (ivajoi) 4Ö75, Koronás dinár Ö80, Frank dinár 070..
A keresztény szervezkedés kérdéséhez.
A Kath. Népasövetaég helye 6a feladatai.
Ideálunk a kereszténység szellemében való meg-ujulás, a „keresztény Magyarország." A politikában már megvan, a gazdasági életbe most próbálják beleépíteni, a magyar nép szivében és szellemében — ebben a nagy Szaharában — azonban csak itt-ott vannak zöldelő szigetecskéi.
Az elistentelenedelt irodalom, a destruktív sajtó, a IcdererkÖUsü szinbiz, a háború, a forradalmak, küzdelmek és keseiüségek, csalódások letörölték az Ideális gondolkodás hímporát, kioltogatták a társadalomból a keresztény lelkiismeret\' mécseit.
A közsxeHemben még nincs , keresztény Magyarországi* Nem is. lesz egykönnyen. Pedig enélkül valójában nincs keresztény Magyarország. Ami van, axt is féltve kell őriznünk, hogy össze no törjék • benne fel-burjádzó, a "kereszténység szellemétől távol álló Jelenségek.
Halomra születnek az uj egyesületek, mind a* egyszerre reklímirozottá vált kereszténység cégére alatt s törik-szakad módra agyonsxerveiik i népet A tömeget, mely úgyis fásult és bizalmatlan az ót étt nagy becsapások után s nem egykönnyen áll kötélnek a szervezkedésre.
S ahelyett, hogy mindon keresztény ügy, szervezet mint részletmunka, egy magasabb concépcíóbft állítva egy átfogó, egységes organizáció kiegészítő részévé válnék, a kereszténynek mondott intézmények --- a hagyományos magyar széthúzás átkában — szinte szembenalSnaJc egymássá! s a vezetőikben gőzölgő rivalitás, á kuliszák mögötti vsrsengét kíméletlen és kereszténytelen módon tördeli össze .a tömegek bizalmát.
Ebben a vigasztalan helyzetben áll előttünk a Kath. Népszövetség az ő szeptőnélküli és fáradhatatlanul munkás 15 éves múltjával Alapításának Ideje a libcrálizmus szélcsöndjébe esik, amikor azonban a tisztánlátók előtt már meg-megvillantak a távoli égzengés villamftitásaj. A Kath. Népszövetség a váJta}t gonddal készülődött arra, hogy népünket készületlenül ne találják a kitörőben levő zivatarok. Szerte az országban ezerszámra tartotta\' nép-gyűléseit, millió számra szórta , felvilágosító, tanító, nevelő iratait. Már másfél évtizeddel ezelőtt megmutatta ax, állami isi társadalmi biztonság \'csalhatatlan útjelzőjét: a
X
2 ZALAI KÖZLÖNY
ko«*rténység saelleméhcz való visszatérést, az áöázoi, tártad almi, ito^í\'1\'\' * b«r«ndazkí dósok bon. Azoob»n a
rosszemlékű, furcsa időkhen. mikor a Mvatalos hatalommal szemben sxiotc küzdenie k«étt Üt elismertetcsért, több mint báromMázezcr magyar katívolikust toborzott dttze a „ftfrcsfiíny Msgysror^ág\' syíxelmének elS. k\'fezitéséi*. . . .
Kzcket i iemzűtoék tctt,Mgy szolgálatokat ni éj kell becsűloic mindazoknak, «ksk i«m ismertek\':*
Kath. Népszóvctséfcct J nem szabad elfejteni azoknak, akik valaha is a táborába lajtoztek.
Na féljenek tőle a m: protestáns testvéreink. Kell, hogy a történelem vallásháborút-\'•alékeln tul egy megtisztult álláspontra felemelkedve érd\'akeink kdz&bégctxo bajtársflag uÜlkorfátnk össze protestáns lestvénrfhfcfcel a lelkikből minden vallási gondolatot kiüresítő destruktív , irányzatokkal szemben. Rt kcl^ hessentenünk aajfcat a ; mumusokat, melyekkel közös . ellenségeink agyiatbrtaa f egymás ellen ijeaztegejtek bennünket. Evégből üdvözöljük a Kalvin-szövetség munkáját és megerősödését, ha ugyan-olyan hivatást teljesit protestáns testvéreink között, mint nálunk a Kath. Népszövetség. I
A Kath. Népszövetség az ősz folyamin az orswg- ; bon ujből erőteljes szervező munkára indul. Bizunk benne, hogy azt a zárriót,• melyet 16 éwej ezelőtt bon- ■ tott ki, a ntgy összeroppanások után. Magyarország sírja: felett több és hűségesebb kéz fogja megragadni. M<>rt ez a zászló Krisztusnak MMlaj* aki megmondotta: .Bizzntok bennem, én meggyőztem a világot!*
Borián Ferenc a Kath Népszövetség titkára.
— Gróf Apponyi Albert fo*«dta-
tá»a. Megírtuk, hogy gróf Apponyi Albert f. hó 29-én d. u. 4 órakor városunkon keresztülutazik Ihárosberénybc, báró Inkey József birtokára. A Terűletvédő Liga impozáns fogadtatásban fogja részesíteni nagy államférfiunkat s ez alkalomból az állomáson dr. Hajdú Gyula ügvvéd fogja üdvözölni a Liga és a Muraközi Társaskör nevében. Ax átvonulási uton: Kazinci-utca, FŐ\'ut s Teleky- ; uton az iskolád s a közönség fog helyet foglalni, akiknek megjelenését minél nagyobb számban kéri a fogadó bizottság-. Felszólítjuk az ulvo/ial háztulajdonosait, hogy a házakat lobogózzák kl s az ablakokat díszítsék fel. A fogadó bizottság felkéri az egyesületeket, testületeket, hivatalokat, hogy a perronon az üdvözlésnél vegyenek részt.
— Gyöngyös vároa átirat*. Gyön-•ös városától átirat érkezett, amelyben kérik agykanizsát, hogy a városi képviselő testület erejéhez mérten gondoskodjék egy vagy több keresztény főiskolai hallgató taníttatásáról. Remélhetőleg nem zárkózik cl a város a nemes támogatás elől, mert van a városnak elég tehetséges s nagy szükség elé néző főiskolai hallgatója, akikre gondolnunk kell a nehéz megélhetési viszonyok mellett. Mint értesülünk, a város Gyöngyös átiratát magáévá is fogja tenni.
— A nagykanizsai ker. szociális egyesület. A nagykanizsai keresztény szociális egyesület, napról napra erősödik. Min* den nap uj és uj fagoiCjőnnek, akik az egyesület tagjai kívánnak lenni. A iövő vasárnap valószínű, hogy nagygyűlést fognak tartani a Deák-téren, ahrtrlyre lejönnek: dr. Székely v. államtitkár, Kocsan Károly lapszerkésető és még mások it. A nagygyűlésen be fog mutatkozni az egyesület énekkara a himnusz és szózattal s valószínűleg még egy hazafias énekkel, amelyeket négy hangra tanultak be Herbolu Imre vezetésével. Ez alkalommal említjük fel, hogy a szociális egyesület vezetősége minden alkalmat megragad, hogy tagjait támogassa s összetartsa. A fiatalság szórakoztatására pl. táncestélyeket tart, ahol közvetlenül s kellemesen szórakoznak a kora esti órákban-
— A menekültek étkeeóje. Mindenütt tesznek valamit a menekültek érdekéken, csak Nagykanizsa város fetreng állandóan a tétlenség és szivtelenség mezében. Miskolc város menekültügyi kirendeltsége étkezőt rendezett be, amelyben a menekültek és a tisztviselők havi 500 koronáért kapnak pompás ellátási. Ismételjük 500 koronáért, amelynek fejében a tisztviselők csak kedvezményes áru élelmiszereiket adják be. A szükséges felszeretést a város adja. Nagykanizsa város nagyra becsült vezetősége ezt nem tudná megcsinálni? Nincs város, ahol oly bűzös nemtőr£- i dömséggel kezelnék szerencsétlen honfitáV- 1 sainkat, mint ép Nagykanizsán. A támogatás kimerült egy-két jólelkű hölgy igyekezetében, | ami alig több, mint csepp a tengerben. A város állítson fel étkezőt, ahol a, menekül- | tekeri kivül a tisztviselők is kosztolhassanak I .
■Sí
— ö*. Hfcrfétfceíi&ácher Edv*ti mint az Aranyvirág réndezőie értesffi áz összes szereplőket, ÜOgy a legközelebbi próba nem ma (kedden), haném csütörtökön este 8 óra-fctfr tesz. Kéri, Kotfy az össze* Szereplők a szokott időben és Kéiyen tóegj^jenefe.
— 2Ö0 tonnái szél*. Át Országos Szénbizottság egy tegnap érkezett érteiitésc szerint, Nagykanizsa város jövő havi szén-szükségletének biztosítására 200-tohna szenet utalvány ózott ki a brenntfergi bányából^ — A s*én árát az országi árvizsgáló bizottság tonnánként 800 koronában állapította meg.
— Bors jánós az elmuk pénteken d. e. mellbelőtte magát s rövid pár perc alatt kiszenvedett, öngyilkosságának az oka hátrahagyott levelei szerint az, hogy szerelmesét, akitől egy gyenrieké is született, szülei nem engedték, hogy feleségül vegye.-Mivel pedig a leány szülei követelték a házasságot, inkább a halólba rohant. Temetése vasárnap délután történt.
— Uj törvényhatósági választójog. A kormány még októberben törvényjavaslatot terjeszt a nemzetgyűlés elé, amely uj alapokra helyezi a törvényhatósági választójogot. A tőrvénytervezet lényege a következő: A választójog három réteget ismer. Kilencven, de legfeljebb 120 tagból összeállított uj törvényhatósági bizottság 33 százaléka tisztán virilista, 33 százaléka\' bizonyos adócenzus alapján virilista és 33 százaléka választott tág lesz. — Jelentős a törvénytervezetnek az a pontja, amelvik kimondja, hogy a virilizmus alapja kizárólag a föld- és házadó lehet.
i — Iámét párnázottak lesznek a vasúti kocsik. A csaknem teljesen tönkre tett vasúti kocsiparkunk szükséges kijavítása kevés kivétellel befejeztettek. A használható kocsik száma elegendő, ugy, hogy a redukált személyforgalmat nem fenyegeti kocsihiány. A Máv. igazgatósága elhatározta az ujabb tipusu I., II. és részben a III. osztályú kocsik ! kényelmes berendezését is. Az átalakításokat a miskolczi Máv. műhelyek fogják végrehajtani. A mühelyfőnökség már rpeg is kapta a szükséges nagymennyiségű kárpitos és festék
?,nyagokat. Mint értesülünk, az l. és II. osz-ályu kocsik falait gyönyörű kék kárpittal fogják bevonni. A faüléseket pedig párnaülésekkel fogják pótolni. A farészeket újra fényezik. Az első kocsik két hónapon belül elhagyják a műhelyt. Kilátás van rá tehát, hogy a tél folyamát) már az utazás a mérsékelt luxusigényeket is ki fognak elégíteni. | — A kormányzó kaposvári látogatása is elmaradt. A kormányzó táviratilag értesítette Kaposyár városát, hogy fontos politikai elfoglaltságai miatt nem utazhatott le Kaposvárra.
— •Nem nyithat mindenki vendéglőt. A kereskedelemügyi miniszter rendelete folytán <£ik azok nyithatnak a jövőben vendéglőt, aKik képesítésüket be tudják igazolni. A rendelet a keresztény vendéglős iparosság védelmét oélozza, hogy a jövőben, minden megtollasodott zsidó ne "kaphasson engedélyt, csak azok, akik a mesterséget tanultak.
— Tízszeresre emelték a földadót. A pénzügyminiszter rendelete értelmében f. év elejétől kezdve az egyesitett áHami földadót s földtehermentesitési járulékot, a jelenleg érvényben levő kataszteri tiszta jövedelem tízszeres feszege utáh kell 9 20 gázaié-kos adókulcs szerint kivetni. Ez azt jelenti, hogy 1920. januárjától visszamenőleg az eddigi földadó tízszeresre emelkedett.
(x) Közős táncgyakorlatok a Gasinó-ban minden szerdán és vasárnap este 8—12-ig. Belépti dij 10 korona.
Eladó férfi felöltő, pefroleum-lámpa, baba-kelengye. Csengery-ut 12., földszint 1.
Varrógépek varrónők, szabók, cipészek és csiz-, madlik részére Brándl Sándor . varrógepraktára Nagy-kanizsán, Deik Ferenc-tér 2. sz\'. alatt kaphatók. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Használt, Jókaiban levő varrógépeket jutányos áron\'veszek. 153$
1920. szeptember 58.
URANIA mozgókép palota
Rozgooyl-utcá - Telefon.ii& \\ J^J HótfSn és k*dden
MoZisakecs!
Szökik a tiőrtt
ériéfceS és táncos bohózat 4 felvonás" 2 színpadi és 2 filmrészben. Irta: Adorján L.
Előadások kezdete hétköznapokon 7 és 9 órakor. El Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.
ihass
Villamos bevezetést
világítás cs motorikus célokra, házi és gazdasági telefon, továbbá csengőszorelést legjutányosabban vállalnak
Lásiló és Orszái
Cípéözeegideh
— megegyezés szerimimunkabérrel— felvételnek j Miltényi Sándor és Fia cégnél.
cég, Nagyk.nlí.a, Erzsébet-tér lé.
Vál laijik tóv.bbé évi iulinyr. nagyobb epületek villamos felwwelésének éi ujeroboa Uvó siototak karbantartóit H.úh, \'Lll.HO. viul.\'.*, jé.a.Jdnrck. c.Illírek «ll»«-dtí.n raktáron.— S.V. 1.Í [-> . lí >: diju.nt.i.a W.alt.k.
Telefoni 130. Telefoni 130.
iiinu-szálloda.
VILÁG
lUgyiuzti-
kMWZ. —
Hétfőn, kedden és szerdán
Miss American
Ill-lic része :
Az égő város. 6 felvonásban
Az előző részek leirása a filmen látható.
ZT Helvárak: Páholy 15 kor., I. hely 12 kor.,
II. hely 10 kor. III. hely 6 kor. Jr Előadások kezdete, hétköznap 7 és 9 órakor. II Vasár- és ünnepnapokon 1 ,4, 5, 7 és 9 órakor.
OOÖOOOOOO
Tojá,st, babot, B3T gesztenyét,
borsót, lencsét, diót, mákot
és egyéb élelmiszereket minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-nt 6.
T.lefen 59. Távlr.tl clm: Tr»o«d»nnbi«.
Dunántuit Ruhaáruhaz
vegytisztitó & javító üzeme
Elvállal is siakáeraen tisztit, javít mindennemű férfiSItdnydket, felöltőket, téli kabátokat, női kosztümöket, pontyolákat, jutányos árban. GyOjtőtelep: Erzsébet-tér 20. sz — Üzem : Teleky-nt IS. sz. Telefon: 319.
Felhívjuk a,n. é. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi-, fhl- és ffyermekruha raktárunkra.
EUgins, divatos férfi ÖltSnyoVct gyapjúszövetből készítünk Jtítányo. árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántúli Ruhaáruhaz
1414 Erzsébet-tér 10.
Nyombtott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában."
59-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. szeptember 30. Csütörtök
222. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
$«trfc«Mt6f4g óa kiadóhivatal: Fd-nt 13. sz.
—- Interurbán-telefon 183. -:-
.Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
Bttnit\'.sj\' ktprUelű
FELELŐSSZERKESZTÓ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Eg(s« évre 250 K. Félév\'™ 130 K. Negyedévre 65 K. Egy hói. 22 K. Egyei Mim ára I K.
A magyar kiráiykérdés a külföldi sajtóban.
arorszag egysegei il-hazugabb magyar ve-
A külföldi zsidósajtó ugylátsJk,^ mindenáron megszeretné bontani Magy (jru/j iuy politikai frontját es e celbol egyre-masra ontja magából a legkülönfélébb és hazugnál híreket. Most a magyar király-kérdés megbolugatásával, IV. Károly exkirálynak m«vV«, zetö politikusokkal folytatott aüiiólapos tanácskozásáról terjesztett tendenciózus hazugságaival akar Magyarorszagon zavart keltem.
Felesleges leszögeznünk, hogy e hatóságok nem találnak talajra a magyar nemzet lelkeben, amely nagyon jol tudja, hogy Magyarországon a királykérdés csak akkor lesz aktuális, ha arra a nemzet alkotmányos tényezői az időt alkalmasnak fogják találni.
A hazug hírforrás egyébként szórói-szóra következőket mondja:
Bécs, szept. 29. A „Berliner Tagblatt"
jelenti Bécsből: A magyar nemzeti pártok az alkotmánynak a király választásról szóló határozata alapján tárgyalni kezdtek Károly exklrállyai Pran-glnsban. E tárgyalásokat a volt Huszár kabinet belügyminiszteré, Beniczky Ödön vezette
Beniczky azt javasolta a volt királynak, hogy térjen vissza Magyarországba, amilyen gyorsan csak lehet. Vagy utazzék a volt király repülőgépén, vagy pedig álnév alatt Ausztrián keresztül Pestre. A volt király környezete javaslatára mind a két javaslatot elutasította, kijelentette azonban, hogy Ő ugyanazzal az antantvonattal akar Magyarországra visszatérni, amely öt Svájcba vitte.
Azt is javasolták a volt királynak, hogy mondjon le minden más császári és királyi jogáról és kötelezze m^gát arra, hogy más koronát csupán a magyar parlament jóváhagyásával fogad el.
Vég üL azt határozták, hogy Párisban oda hatnak, hogy a \'francia kormány, amely most már nyíltan támogatja a restauráció gondolatát — szüntesse meg hallgatását és
A bajor földmfivelésQgyi miniszter a wHangyáM-ban.
Budapest, szept. 29. Wulzelhoffer bajor földművelésügyi miniszter ma kíséretével együtt meglátogatta-a Hangyát, hogy annak organizációját és működését tanulmányozza. A magyarországi szövetkezeti mozgalom annál is inkább érdekli a bajor minisztert, mivel a szövetkezetek Bajorországban is hatalmas organizációt alkotnak. A bajor miniszter a Hangya vezetőségének, a szövetkezetek ki- | váló megnevezéscért elismerését nyilvánította.
Lengyel harctér! jelentés.
Varsó, szegt. 29. (Hivatalos jelentés szept. 2&-rol^v Északon csapataink helységen3; 1 kint elérték a Scara folyó vonalát. Rovno vidékén folytatjük a visszavonuló ellenség üldözését. Pin$zk irányában előnyomuló osz- | tagaink megszálltak Drohyczint. Rovnotól nyugatra egy Jo^v<?xiacitestünk visszavetted az ellenségtől a Horin jobb partját cs megszállta Korecet. A Pruthtól nyugatra bevettük Pros-kurovot és Staro-Konstantinovot.
Anti bolsevista blok.
Koppenhága, szept. 29. A „Berlinke Tidende" cseh diplomáciai forrásból ielenti: Páris és Prága között tárgyalások folynak antibolsevista blok létesítése céljából, amelyet a cseh—szlovák köztársaság, Lengyelor-száy, Magyarország és Románia alkotnának. Egyidejűleg azon fáradoznak a francia politikusok, hogy egyengessék az útját Magyarország és Ausztria közeledésének.
döntő lépesre határozza el magát.
A volt király kijelentette, hogy nyomban visszatér Budapestre, mihelyt biztositják a három volt ellenséges ország jóváhagyásáról. Elsősorban Fracia-ország, Románia és Lengyelország jönnek tekintetbe.
— Pranginsban nagyon kedvezőnek tartják a kilátásokat, azonban Dcschanel visszalépését veszteségnek tekintik. Azzal vigasztalják magukat, hogy Millerand is támogatni fogja a volt király ügyét.
Budapest, szept. 29. A M. T. I. jelenti: A külföldi sajtóban berlini forrásból megjelent az a hir, hogy Beniczky Ödön nemzetgyűlési képviselő a magyar kormány megbízásából, Károly király Magyarországba való visszatérhetése céljából Svájcban megbeszéléseket folytatott — teljesen valótlan.
A magyar kormány sem Beniczkynek, sem bárki másnak ily megbízást nem adott, annál kevésbé, mert oz összes magyar pártok kőzött már hosszabb idő óta fönálló megállapodás értelmében a királyság intézményének helyreállítása elvben elhatároztatott ugyan, a király személyének kérdését azonban egyelőre teljesen kikapcsolták.
Magyar-román tárgyalások.
Bukarest, szept. 29. A Magyarország és Románia közti kereskedelmi forgalom uira-felvételére vonatkozó tárgyalásokra kiküldött magyar bizottság október 10-én fog ideérkezni.
Szilágyi, a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi .K.-T. képviselője ma ideérkezett-
A földreform a bizottságok előtt.
Budapest, szept. 29. A földmivelésügyi, igazságügyi és közigazgatási bizottságok ma kezdték tárgyalni a földbirtokreformot Fáy Gyula elnöklésével. A bizottságok a iavaslatot általánosságban elfogadták. A részleges tárgyalást október 14-én fogják megejteni. (M.T. I.)
A korona Zürichben.
Budapest, szept- 29. A magyar korona állása ma Zürichben 205 szantim.
TŐZSDE.
Budapest, szept. 29: Áltaiános szilárd .irányzat mellett nagy lendülettel indult ma a"\'forgalom A valutapiacon is igtn erós uziet íejlódött ki.
Valutapiac: N\'npoleon 968, Font 1106 Léva :65, Dollár 312. Frank (francia) 2110, Márka 515 5. Líra 1320, Bécsi 97 6. Rubel 319, Lei 666,Szokol 41S. Frank (svájci) —, Koronás Jin.ir 1005, Frank dinár 993. Ezüst ára,—. { - • \' ■ ■
Brtékök : Magyar Hitd ÍÍOO, Osztrák Hitol 960, Hazái 695, Jelzálog.—. Leszámítoló 785, Kereskedelmi Bank 6S75, Magyor-ÖUsz -477, Bcocsini 470Ö, Drascho 6925, Altalános szén "S00, Sziszvári 3075, Salgótarjáni 2175, Uríkáoyi 5326, Rima 33S0,. Schtick 7S0, GuUrrunn 4900, Nssici "132CÖ, Danica 5100, Klotild 2700. Magyar Cukor 14450, Adria 12409, Atlantika 6675.
Olvasóink figyelméhez
Az egyre fokozódó anyagdrágulásra való tekintettel lapunk előfizetési árát kénytelenek voltunk mérsékelten fölemelni. A „Zalai Közlöny" előfizetési dija oktéber 1-étől házhoz hordva, vagy postai szállítással: egy hónapra .... 25 K \' negyed évre. . . . 75 K
fél évre.....140 K
egész évre . . . . 280 K
A példányszámonkinti ár továbbra is egy korona marad.
Tisztelettel bejelentjük, hogy lapunk legközelebb hétkőznaponkint is négy oldal terjedelemben fog megjelenni. Olvasótáborunk további szives támogatását kérjük.
Tisztelettel: „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala.
Apponyi Albert gróf átutazása.
Hetek óta vártuk. Üdvözölni akartuk lelkünk legmelegebb hódolatával. Mig tegnap délután végig vonult kilobogózott és díszített városunkon, kitörő éljenzésünktől s üdvözlésünktől kisérve.
Pont 4 óra 10 perckor érkezett be a vonat, amelyről méltóságteljesen lépett le szürke utazóruhájában hitvesével és két leányával. A nagy számban megjelent üdvözlők feketeruhás tömege, s a lelkes éljenzés láthatólag váratlanul érték.
A tömegből dr. Hajdú Gyula ügyvéd, a Területvédő Liga elnöke lépett elő s közvetlen szavakkal üdvözölte gróf Apponyit. Röviden s keresetlenül méltatta nagy tetteit s üdvözölte Muraköz tőszomszédságában, Inkeyek birtokára való átutazásában. A jelenlevők éljcnzésekkel kisérték a szónok beszédét, ami után Apponyi gróf ezeket válaszolta :
Igen tisztelt hölgyeim és uraim l Szeretett honfitársaim l
Nagy örömmel tölt el a váratlan üdvözlés, mert ez én személyemen keresztül egy eszmének szól, egy olyan eszmének, amelyben Magyarország területi integritása van. Amikor engenx ily szívesen és örömmel üdvözölnék, ezekhez a nagy eszmékhez ragaszkodnak. Ezt az eszmét képviseltem Párisban s nem értem el — s azt hiszem senki a földön el nem érte volna — azt az eredményi és jóakaratot, s a tiszta szándékot, ami engem vezetett. Ezt a falat megdöntenem nem, de alapjában megingatnom sikerült. Most azonban vigyáznunk kell, hogy ez a fal ne temessen maga alá. Ne felejtsük el épen Zalavármegye legnagyobb szülöttjének azt a mondását, hogy a hazáért mindent lehet kockáztatni, de a hazát semmiért 3em.
Hálát adok az Istennek, - hogy magas koromban is adott annyi erőt, hogy hazámat szolgálhassam. Szívesen vállalom a legnagyobb feladatokat is, a nemzet rendelkezésére állok s nem várok jutáimat s hálát értük. \\
Köszönöm a lelkes ünneplést, nagy orömmel tölt el, hogy annyi ezer ember érzelmével az én érzelmem összeforr. A mai napokban tíincs szükség arra, hogy mélyreható vélemény kplőnbségek legyenek kőztünk. Ez lehetővé te§zi, hogy erőinket egy cél éraekében tömörítsük s ezt egy kis jóakarattal el lehet érni. Ebben segítségünkre pedig ma
2 ZALAI KÖZLÖNY
kard
hanem a munka
és az ágyú, legyen. .y
Apponyi gróf még egyszer megköszönte a szíves fogadtatást s a jelenlévők szűnni nem akaró éljenzése közben kocsira szállt 8 a városon keresztül utazott Ihárosberénybe, báró Inkey Józsof birtokára. Az uton mindenütt kitörő lelkes ovációkban volt része.
— Októberi ájtatossúgok. A Szűz Mária tiszteletére tartandó októberi ájtatossá-gok^ Holnap kezdődnek délutánonkint az alsó-templomban.
Városi rendkívüli közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete ma, szept. 30-án délután három órai kezdettel a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Közellátási célokra 72.000,000 K hitel rendelkezésére bocsájtása. A várisi központi szeszfőzde intézőbizottságának előterjesztése a vállalat bankhitelének 600.000 koronára való felemelése iránt. 3. Elektromos áramárak kérdésében döntőbizottság határozata. 4. Az I—II. ker. köztemető céljuira kisajátítandó területek tulajdonosainak kártalanítása. 5. P.rpic Milán fatelepén lévő iparvasut megvásárlása. 6. Szabályrendelet iparigazolványoK, ipar, illetve halósági engedélyek után fizetendő városi illetékekről. 7. III. kerületi mozgóképszínház létesítése, 8. A város részvétele a Franz Lajos és Fiai r. t. vállalatában. 9. Dr. Sabján Gyula polgármester fegyelmi ügye. 10. Dr. Sabián Gyula polgármester és Füredi Jái^os levéltárnok fegyelmi ügye. 11. A városi közhivatalok, iskolák stb. 1920. évi tűzifájának befuvarozásához póthitcl engedélyezése. 12. Füredi Béla pécsi lakós ajánlata a nyári színkör eladása tárgyában. 13. A városi gőzfürdő részére szükséges gőzkazán megvásárlása. 14. A vakokat gyámolító országos egyesület segélyezése. 15. Az árdráditó visszaélésekről szóló 1920. évi XV. t.-c. ismertetése. 16. Sió József bejelentése képviselőtestületi tagságáról való lemondása tárgyában. 17. A kéményseprőmesterek kérelme a kéményseprési diiak felemeléséért. 18. A helypénzszedők illetményeinek rendezése. 19. Néhai Devecsery Ferenc v. rendőr özvegyének kérelme özvegyi ellátásának megállapítása iránt. 20. Fried József, Lorche Adolf, Lichtenstein Mór és Hirschler Ferens illetőségének elismerése. 21. Mlaker György kérelme a város kötelékébe való felvételének kilátásba helyezése iránt. 22. Hochhold Rozália, Tóth István és Kunst Sándor illetőségének megtagadása.
— Gabonabeszolgáltatás. A közélelmezési miniszter értesítette a vármegye alispánját, hogy a vármegye területére 2200 vaggon gabona beszolgáltatását vetették ki. Az alispáni hivatal a polgármester s az érdekeltek meghallgatásával Nagykanizsa városra ebből 16 vaggon beszolgáltatását állapította meg. .Ebben a 16 vaggonban azonban bele van számítva az a 8 vaggon gabonamennyiség is, amit adógabona címen már kivetettek és részben már be is szolgáltattak. A rendelet szerint a fejadag a következőkép állapittatik meg: termelőknél 75 éven alul 16 kg. gabona, 15 éven felül 20 kg. gabona. Nemtermelők havi fejadagja 11 kg. gabona,illetőleg 7 2 kg. liszt. A kivetett mennyiség záros határidőn belül beszól- ! gáltatandó, ellenkező esetben katonai karha- i talom vétetik igénybe, amely megindítaná az , •esetleg szükséges rekvirálást.
— Jövedelem-, vagyon- és nyere- ; sőgadó. A pénzügyminiszter rendelete a ! jövedelmi-, vagyon- és nyereségadót teteme- ! sen felemelte. A rendelet a fenti adókat ■\' 1917 január 1-től 1919 december 31-ig vissza- ■ menőleg az eddig fizetett ősszeg tízszeresére .
1920 január 1-től pedig az eddig fizetett í
százalék helyett husz százalékban állapítja meg a rendelet A. harmadosztályú kereseti pótadót az eddigi tíz százalék helyett pedig visszamenőleg 1917. január 1-től husz százalékban állapítja meg.
— A gazdák posztó szükségleté- ; nek fedezése. (Budapesti tudósítónktól.) A gazdák posztó szükségletének fedezésére az Áruforgalmi R.-T. posztó osztályt szervezet, amely szoros kapcsolatban van az intézet gyapjú osztályával. Az osztály 30—35 százalékkal olcsóbban adja a posztót, mint ahogy a kereskedésekben árulják. A gazda-közönség tehát posztó szükségletének megrendelése céljából keresse fel az Áruforgalmi posztó osztályát Budapest, Dorottya-u. 2. sz. Hl. cm. 90 szám alatt lévő posztó osztályát, ahol a megrendelt posztót átveheti és mindjárt magával viheti vagy pedig menjen cl a vármegyei gazdasági egyesülethez ahol a posztó minták közszemlére vannak kitéve. Az ott kiválasztott posztóminták számát irja meg a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R.-T. szövetosztályának s ezen az alapon rendelje meg posztószökséglctét. — Mivánatos, hogy a gazdasági egyesületnél fekvő posztóminták alapján . 2—3 féle posztót is jelöljön meg, hogy amennyiben egyik minta kifogyott volna, mindjárt a másikat lehessen küldeni. — Áz ott jelzett árak csomagolás és postaköltségek nélkül értendők.
— Mennyi katonát szabad tartani az államoknak? A Medjimurske Novine legutóbbi számában statisztikát közöl arról, hogy a béhekonferencia milyen számú hadsereg tartását engedélyezte az egyes államoknak. Eszerint: Ausztria 30.000, Magyarország 35.000, Németország 10&000, Bulgária 25.000, Tőrökország 50.000, Cseh-Szlovákia 205.000, Jugoszlávia 170.000. Lengyelország 540 000, Franciaország 700.000, Angolország 600.000, Itália 190.000, Amerika 297.000, Japán 300.000 főnyi hadsereget tarthat.
— Horribilis számok. Az amerikai Vörös Kereszt statisztikája szerint a világháborúban 8.819,000 embert öltek meg és 5.300,000 ember lett áldozata a gazdasági blokádnak, a fokozott halandóságnak és háborús járványoknak. Husz millióra kell becsülni a születések csökkenését, tehát a háború okozta veszteségek emberéletben 35.319,000 élekszám.
(x) Fogtechnikai műterem. Kinizsi-utca 66. szám alatt dr. Szabó Zsigmond kórházi főorvos ur vezetése mellett fogtechnikai műtermemet megnyitottam. Műfogakat, arany-hidakat, fogsorokat művészies kivitelben készítek. Horváth Győző, fogtechnikus.
(x) A végzetes nyakék vagy Farkaskaland a hómezőn a cime annak a szenzációs olasz társadalmi drámának, mely mVcsütörtökön kerül bemutatásra a Világ "hiózgóban. Felkéretnek a köztisztviselő urak, kik az 50 százalékos kedvezményre jogot tartani-óhajtanak, 1-én d. e. 10—11 óra között forduljanak a Világ mozgó üzletvezetőségéhez.
(x) Blagusz Elek oki. tánctanár okt. hó 1-én d. u. 6 órakor a Kaszinóban kizáró- i lag uri közönség részére zártkörű tánckurzust nyit, ahol csakis az uj táncok kerülnek betanításra. Jelentkezni lehet naponta déli 12—l-ig \' és okt. 1-én d. u, 6 órakor a Kaszinó disz- I termében. í
Apró hirdetések.
1920. szeptember 60.
Szerdán és cstitörtökön Amerikát szenzációi
AZ ARANYIFJÚ
cow-boy dráma 5 felvonásban. Főszereplő: Carena Wllburg.
Azonkívül egy amerikai burleszk-film.
Előadások "kezdete hétköznapokon-I és 9órákor, és ünnepnapokon 3, 5, 7 és O órakor.
Villamos bevezetést
világítás és motorikus célokra, házi és gazdasági tclo-foa, továbbá cscngő:«crelést Jűgjutányosabbao vállalnak
László és Ország
cég, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Váltatják U.vibU ÍV iuMnyr* nsgyobtrépületek villamos fctmiclé(£nck ci uzcnil.cn levő motorok kartanujtúit %6k, viliimül va.atOk, Id.Ocdínvek, C.UIArCk .llun-raktáron.- K0If.4gr.l<«t <l/jmcnt«.co kí.xltek.
Telefont 130.
Telefoni 130.
QQQCJC3C3I
Szarvas- y j ^ g Hagjmozgí-
tzálloda.
CsUtörtökon,
8 0
§ Végzetes nyakék
^ (Farkaskaland a hómezőn.)
társadalmi dráma 4 íelv, olasz művészekkel.
Pénteken Barlingtoni Jaguár
IV. és utolsó része.
Előadások kezdete hétköznap 7 és 9 órakor. Vasár- és üflnopnapokon \' ,4. 5, 7 és 9 órakor. O
)ooaooooooo
Dunántuli Ruhaáruhaz
vegytisztitóésjavitó üzeme
Elvállal és szakszerűen tisztit, javit mindennemű férfiöltönyöket, felöltőket, téli kabátokat, női kosztümöket, pontyolákat, jutányos árban. Gyüjtőtelep: Erzsébettér 20. sz* — Üzem : Teleky-ut 15. sz. Telefon: 319.
Felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmét dúsan felszerelt kész férfi-, fiu- és gyermekruha raktárunkra.
Elegáns, divatos férfi öltönyöket gyapjúszövetből készítünk jutányos árban. Szíves pártfogást kér:
Dunántuli Ruhaáruház » Erzsébet-tér 20.
Varrógépek varrónők, szabóit, cipészek és csiz-rtfidíák részére Brándt Sándor varrógepraktára Nagykanizsán, Deák Ferenc-tér 2. sz. alatt kaphatók. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Használt, jókarban levő varrógépeket jutányos áron veszek, 1535
Kukorica szedésre férfi
cx noi munkásokat
összeír ötvenszeresére emeli fel. Az ui adó- ! [*?. k«rcsel: tizedrészre és teljes ellátással. Zizkó
■ ■ . 7 ■ ■ < . . . . . \'.....Adim Knfnlti.il.:i 3 <r l-\'n-v.-..t. .-„__v-t.. ».« .
kivetésekkel még ebben az évben el kell készülni és a kormány ép ezért a pénzügy-igazgatónak kivételes hatalmat adott arra, j lov<5 hogy pénzigazgatóságon kivül álló embereket is alkalmazhat segéderőkként a munka elvégzésére. Az első és másodosztályú kereseti adót az eddig fizetett összeg nyolcszorosára, a földadót, mint ahogy már megírtuk, tízszeresére, a harmadosztályú kereseti adót ötszörösére, a földhaszonbérlők adóját háromszorosára, az -országos7 betegápolási pótadót az eddigi öt
J A dánt k\'isíaludi-u. 3. sz. Jelontkezni csak szombatig lehet.
Eladó a tulajJonomat képező kitiiuő állapotban cgisztercs harmóniám. Megtekintheti Mcehr.er Ede ur saoci lakasán. — özv. Krénusz Jánosné állami tanítónő, Memye (Soatogytnegye.) 4002
CípcöZöcgédek
— megegyezés szerinti munkabérrel — felvételnek Miltényi Sándor és Fia cégnél. ,s„
Tojást, babot, gesztenyét,
borsót, lencsét. Ht&ót, mákot
és egyéb élelmiszereket minden mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-nt 6. sz.
Telefon 59. Távirati cim: Tronadaimbin.
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.