Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
4.97 MB
2010-02-14 22:18:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
332
3300
Rövid leírás | Teljes leírás (1.29 MB)

Zalai Közlöny 1920. 274-298. szám december

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-ik évfolyam
Lapunk mai száma 2 korona.
Nagykan^a, 1920. december JL Szerda
■ hl^^nll
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Szarkesstísés f> k»JóMv>Ul: Pő-ul 13. Ét. - laUnubu)-ul*roD 78- -
M egj o 1 a al I mindig kom reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS GYŐROY
ItpiNU
rEI.SLŐSSZERKtSZTÓ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előfizetést árak: KfCii ivf* M0 K. rwvn 140 K. Na«r.J-évre 70 K. F.gy hin 25 K. Egyw ssfca in t IC
Barabás Samu
református esperes Járt nálunk a napokban s az Isten áldja meg ért%, hozott egy Itls erdélyi levegőt közlbénk Kolozsvárral, l/átyás király s Bocskai István szülővárosából.
Magával hozta az erdélylek Izzó magyarságát s mélységes kereszténységét. Hozott közlbénk undort, haragot, siralmat, bánatot, keservet s kiöntötte elöltünk a leigázott Erdély véghetetlen nagy fájdalmát s epés gyűlöletét. Gyűlöletet hozott ez az őszbecsavarodott pap. Gyűlöletet, a-ni nálunk a demarkáclonálls vonalon Innen Is a szivek mély szurdok völgyein úszik. De az ö gyűlölete nem a ml gyülö\'élünk. Ideát ml. azalatt, mtg saját kis koncainkon verekszünk, magyar a magyarnak vájja ki a szemét. Ha valahol érintkező pontot lelünk fel egymás felismerésére, undorral távozunk s más teret keresünk, hogy egymás Iránt a gyülöltség zsarátnokát tovább s még nagyobb erővel élesszük 1
Ba.abás Samu gyű öltsége nem a mienk, mert ő mint mondotta, szövetkezne a poklok furláival Is, csak az ezer éves magyar haza területén Idegen rablók ne botoznák a magyarokat s a magyar sir széléről a trlánor.l gránit sziklát el tudná lódítani.
Barabás Samu azonban nem keres hamis barátokat. Zrínyi hagyományát hirdeti: Senkire se támaszkodjunk, senkiben se bízzunk, egyedül a saját erőnkb n.
De saját magunkat akkor tesszük erőssé, ha végre belátjuk már egyszer azt, hogy egy táborban kell lennünk. Ezt mondotta Barabás Samu Nagykanizsán, Mátyás király s Bocskai István szülővárosának református esperese s ezt hirdettük napról-napra ml Is, mióta üszkökben hever a magyar haza.
Mit mondott Barobás Samu a keresztény kurzusról? „Odaát a leigázott magyarok azt hiszik, hogy a keresztény kurzus égisze alatt lázas munka folyik ideát s átlépve a demarkációs vonalat, azt látja a kiüldözött magyar, hogy a keresztény kurzus lángjainál ki. kl a saját kis pecsenyéjét sütögeti." Szomorú látomás, az Isten mentsen meg bennünket, hogy a sistergés szaga átérezzék a demarkáclonálls vonalakon túlra.
Ez a kereszténység nem kereszténység. mondotta Barabás Samu. Nem keresztény ember az, aki el tud menni a magyarokkal megrakott vagonlakások előtt, ahol a halál egymás után csókolja magához a gyermekeket s a klüldözöttek szá-
zait, .A keresztény magyarság gazdag Alföldjén éhen halt meg egy menekült tanító gyermeke.- Ktskanlzsán rommá teszi a gazda az üres lakást, felszedi a padlót, kiveri az ablakokat, kihordatja a tűzhelyet, hogy u ,,büdös menekültnek" ne kelljen szállást adni. A nagykanizsai vagonokban egy kilenc gyermekes család kucorog s a város egyik legjobb lelkű hölgye Is azt mondja: „ki jog meg tűrni házában Nagykanizsán 9 „idegen" menekült gyermeket." A hölgv-nyilván, nagyon jól Ismeri Nagykanizsát.
Hát kérdezzük Barabás Samu szavával, ez a kereszténység?
Mit kíván tehát ma a keresztény Magyarország minden polgárától?
Magyarságunk feltétlen s kérlelhetetlen gyűlöletet követel azok ellen, akik szétszakgatták hazánkat s ma bocskorokkal tapossák Mátyás király s Bocskai István szülővárosát. Magyarságunk gyűlöletet kiván kifelé, de mindenekfelett őszinte jóbarátságot, közös vállvetett munkát befelé.
Mit követel kereszténységürtk ? Legelső sorban Krisztusi szeretetet, másodszor gy...